CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2017_163i, 003b, f13d, 31ea, 4135, 6199, sigradi2015_sp_4.275u29, f416, 7d81, caadria2017_048x15, 99c8, sigradi2013_366, 73f5, 078a, 3668, a635, 5bdf, e4e5, sigradi2014_084w7, caadria2015_164j25, e301, 773c, 5bcf, 7843, 69f6, a83a, e380, 08cd, 20f0, 134f, 934e, ecaade2015_287n63, d8f4, 9fdc, da3f, 2d99, c3ad, af1b, 9046, acadia17_670gg, 8f9b, ecaade2015_48h8, 7e5c, ecaade2017_173nn, ecaade2016_bkok65, 5f93, acadia16_260f16, 933d, d219, 116c, d55e, caadria2016_851e36, 58f7, c4d4, 3af4, e807, sigradi2016_809uu, ee8c, ecaade2016_152o41, acadia17_137tt, 524, 1efd, ecaade2015_158o33, 8f87, 5a4c, 28c3, caadria2017_183h44, 5ff9, ecaade2015_18b3, c587, ecaade2017_294b, 3b44, 7fde, acadia17_282kk, acadia14projects_579ay, 1596, sigradi2015_3.111d3, 70bc, 6710, 12ec, acadia17_339ll, e72b, ecaade2017_122zz, ecaade2017_116h, 7587, 8e6f, c096, b476, 71bc, 89a5, 278b, 6df7, 75a1, ab36, 3772, bc45, 53aa, 026d, c960, 8c57, 30e0, 7cd4, 1409, abe0, 7eab, f8fb, be28, 7f2e, acadia17_628rr, sigradi2015_8.41t10, 54a6, f602, 0226, 287e, b745, e460, 0356, 6d92, aad7, 4ce7, 06c5, b44e, 7eb1, acadia14_479g, f574, a4f2, d885, c644, 928e, ebbd, e3ec, f01f, 498b, 273c, e37a, acadia17_145qq, ecaade2015_180b39, sigradi2015_6.329y8, 91b4, 5c37, b259, fbdf, 6bd7, c6bf, 50ae, 0c55, 2e83, 66b1, ecaade2017_255o, b873, 63a9, 2125, 93d0, d27f, 69a0, bae5, d965, 53fe, 6d15, cfb7, afb4, 2c6a, sigradi2014_267m2, acadia14_291aj, eaa5, 3471, fdd3, 21a9, caadria2017_063w20, 2edc, 7f07, ab5c, acadia17_492hh, acadia17_534jj, fb66, f55b, acadia16_298h18, 06e7, 4b74, 35b6, a2cd, a269, ecaade2014_018b5, ec24, sigradi2015_8.47f11, 3354, 5164, fa9e, 8050, 3982, 60d2, 6528, f094, e630, 19f5, ecaade2016_224w59, 2575, 540a, 3363, 82c4, 25ab, 97a0, ascaad2014_018w1, abe4, acadia17_358cc, 0b48, 0a5f, e14b, 83f9, acadia14_487f, ba00, ecaade2017_039c, acadia14projects_627al, sigradi2013_117l, 1fb5, 9916, 6d67, ecaade2016_162g44, c875, 38f8, 4f13, 60d3, f46c, ae9e, 23f9, 7845, 120a, ecaade2015_61r12, 559e, 288a, ijac201412307i3, 825a, acadia16_270e17, 6ddb, 3607, 2ae9, 7306, f897, 5af1, bcb0, 1c96, 1bc5, cfac, 840c, sigradi2015_3.345v5, ecaade2015_285r62, 33ca, ascaad2016_031k12, 0564, 2c11, caadria2016_135z5, 9139, acadia17_360ww, sigradi2016_450pp, b605, bcec, 247d, 81d6, 35c3, 9423, 0130, sigradi2015_8.239y13, ecaade2016_118r31, 7a25, 16cc, acadia14projects_111o, caadria2017_016c6, 06f4, caadria2017_027u9, sigradi2013_303l, acadia14projects_681av, 5bae, 4fe3, daae, 52c9, 8a8c, 43cd, acadia16_372m23, 99f6, 3288, sigradi2016_512b, 006d, 3fc3, 852a, ijac201715202t, sigradi2015_10.220i20, c337, bb7e, 1bba, d1de, 1b68, 8353, d7b3, ijac201412301x5, ecaade2016_077s22, 3117, b2e3, cea2, 4a77, acadia14projects_33an, 7cf5, 80d5, 3e12, ecaade2014_011w1, 4875, ecaade2017_291w, ijac201614408i5, 3371, sigradi2016_357j, e6a3, ecaade2016_163w45, ecaade2015_155g32, 7b4c, 76cf, 71ec, 587f, f85c, 27e2, ecaade2015_17d2, sigradi2014_047j4, acadia17_190d, ecaade2014_196b51, 543b, 2853, 8af4, ascaad2016_045d19, ijac201412402j4, caadria2016_187x8, sigradi2016_571tt, f899, acadia17_472rr, f2c6, 861c, 2001, e197, c27f, bc22, caadria2015_139p22, 86b6, a7bc, 5d8e, d605, 15e6, sigradi2016_599rr, sigradi2013_117, 865e, 4408, 8217, acadia17_283zz, sigradi2016_490jj, 66a4, 6186, dcf0, sigradi2015_sp_8.326x30, 013e, cdc9, 8a00, a1c6, f9e1, e776, c318, acadia14projects_281r, ece6, ascaad2016_048f20, 94a4, 0bab, 153c, 28cd, b693, ed9c, ea64, ascaad2016_041m16, 4402, acadia17_162w, caadria2016_507t21, f4fa, 0f71, 7310, acadia15_95p3, ecaade2017_282e, ascaad2014_009f5, 930e, 598b, 4362, faef, caadria2016_373f16, 5945, ecaade2015_237i54, 8ec7, 8886, 6558, 9575, a345, 0a11, 0e0c, ecaade2016_tkoe67, ce5b, e6de, 6c74, ecaade2017_290yy, 4f91, 0a9f, 1575, 5636, 6c22, 6461, ba44, 55e2, fab2, c53c, 84f7, fad3, fdd4, d313, 134e, b4c8, 9461, 465f, 5a7b, b100, b9a7, sigradi2013_30j, ecaade2016_025b7, 1359, ae3a, 2fe7, e34e, e947, f500, 8e18, d902, sigradi2016_815v, acadia17_178hh, 04ae, ecaade2017_023ff, 350a, caadria2016_229o10, a661, a728, 7427, 2736, 9ec6, ijac201614204l9, d129, 2f97, caadria2017_043b14, 358f, acadia16_344b21, ijac201614101j1, 9ee6, d03d, 5e91, c2b9, b3a3, 7f08, f511, c7cf, 15e0, f5d1, 3582, ecaade2017_265r, 1f6a, 38c4, caadria2016_281c12, 311b, 7a6b, 3a6c, ecaade2016_068v17, 21bb, 0d86, caadria2017_104f28, acadia14_75aw, 96f1, ecaade2017_148pp, 9127, 92a1, d573, ascaad2016_042s16, ecaade2016_096p26, 43ef, sigradi2016_544e, 2f18, acadia15_483w20, ascaad2014_024r5, 5c42, 998c, cba9, 9cbc, ijac201614201c7, 4c70, 463d, ebfb, d326, a650, 9be4, acadia14_619ai, d856, 1677, sigradi2015_8.186l13, 2d8e, ijac201614202w7, ecaade2014_035w8, 1cbf, 88ef, e183, ijac201513102g2, 44a3, aa5c, a5cc, 8560, 9621, ac4f, 2057, e111, ecaade2015_230n52, 9898, 6043, 3a3b, 06a9, sigradi2016_364oo, 7d64, 585c, d42c, 9d83, sigradi2016_515e, 1580, 31a1, 19a0, 41db, 4a76, 8cf3, ecaade2017_225e, 9a15, 0ac7, a0af, a204, 4485, ascaad2016_001e1, 610b, sigradi2013_135g, ce6a, 57e3, f27a, ecaade2015_33d6, f43a, 6dc2, 4454, ijac201715203gg, 661e, a86a, cb3a, sigradi2016_417jj, c653, 1d02, sigradi2014_313c6, de19, 0571, 155d, 3101, 845a, 85e9, 5bab, e4d6, 2474, 3946, caadria2015_172a26, 2d85, e310, 7a7b, eec6, bdda, 62ec, 5bce, f0a8, e273, 6a9c, 9a14, 582c, ecaade2017_291j, 719e, ecaade2015_138k29, 9228, ascaad2016_004m2, acadia17_178ii, 0c6c, 8db9, eab1, e58e, ab15, caadria2017_035t11, 4191, 6cbc, 643c, 5a28, 4581, 459d, 9eeb, e079, 97c3, acadia17_474o, sigradi2015_9.270f17, 79a4, 9601, aaab, ba86, 7dae, a625, ee38, 9e96, 718e, acadia14projects_145o, 7598, f8f7, e230, 5270, a486, 93f6, ecaade2015_22s4, 07e6, b584, 99e2, f8a2, f8b0, ecaade2014_224v56, ecaade2014_023n6, 5f30, ee7f, cff8, ce1e, 6abf, 95f8, ijac201715204x, ece1, ab0f, 8884, 3473, ecaade2017_184gg, caadria2017_021o8, df48, 7e62, 14a1, f4d1, bd95, 7847, c534, ijac201614405o3, 54f4, 5933, 58e0, bd63, ecaade2015_233v52, ecaade2015_171c36, 9dd7, ascaad2014_005g3, b3e6, a2d9, d4e5, f7a5, sigradi2014_299c5, acadia17_582mm, 5ef4, 1176, ecaade2015_55e10, ecaade2014_226a59, ea73, ascaad2016_002j1, 8387, 155b, 43c7, bf22, ad92, 0396, fc05, ecaade2016_163x45, 7e31, 1622, 38d4, 91ac, 84ab, ecaade2015_92m18, ee7a, d9c8, dca0, 3ae7, sigradi2016_450rr, ecaade2017_029ff, 404f, afed, 4f0e, 655b, d9d1, ascaad2014_037k2, 9d04, ecaade2016_028l8, bce4, a6cd, 7c09, a214, ba52, a9cb, ijac201412205e4, acadia17_100m, b536, caadria2016_229s10, ascaad2014_004b2, caadria2016_291f13, caadria2015_145t23, ee90, 6665, cedf, sigradi2013_400c, ascaad2014_010o5, acadia14_257ad, 90b8, 8e1b, 622c, 6e66, a31b, ad15, 6a63, ed73, 6c63, 8b36, ceaa, f7ff, sigradi2015_8.239b14, caadria2016_787i33, a061, ecaade2017_215wr, 006e, e8c2, caadria2016_045j3, ecaade2015_269p59, 5830, fdd9, ecaade2015_25k5, ecaade2015_138y28, ad47, 864a, 9ded, bc60, 0f5b, bb98, ec27, acadia14projects_445ag, 8a68, 22fc, acadia17_318o, 79e6, acadia15_311i12, d93f, 6eb9, 0b29, dc63, acadia17_648pp, 39dd, fb7f, acadia14projects_199aj, a410, 548a, b94d, ijac201513302f10, ecaade2015_25m5, 4635, ecaade2015_314a68, 2555, ecaade2016_223d59, ecaade2015_103m20, acadia14_145v, bd6c, 85b8, e04d, 1f5b, acadia14projects_463b, caadria2016_343k15, a279, 20ff, ecaade2017_051m, caadria2015_208p31, ecaade2015_64a13, 042c, e516, 045e, ecaade2017_293nn, 7aa6, e0a8, ef88, sigradi2016_484n, df5a, 1edc, acadia17_492oo, 1502, acadia17_511d, 1232, sigradi2016_392xx, caadria2017_056b19, 0817, 59c9, 6eca, ecaade2015_144c31, c5c5, d92e, 9d1b, ascaad2016_033w12, acadia14_647at, 1b47, f8d5, 0b83, f7d0, 8a02, bb8c, 5993, edfa, eab2, e149, acadia15_297e12, 41a7, c807, acadia16_432t25, c162, 4e70, ecaade2016_055j14, ecaade2016_123d34, 5ff2, 52de, aece, 948c, ecaade2016_130o36, 8c8d, c0eb, 490a, acadia15_137c5, 8783, bacb, 52bc, 9beb, 3fcc, 06de, ascaad2014_019n2, ea47, f9c8, 1c81, ecaade2016_063n15, bc2e, acb5, 3c3b, caadria2017_127f34, 4a81, sigradi2015_12.297n28, f07e, 4c4e, b8a5, caadria2015_130h22, bfc8, 12d2, ecaade2016_175h49, e4f7, 8ce3, ecaade2016_071z19, 10a4, 2aa4, 530d, ecaade2016_021a6, 9de3, 23ef, sigradi2016_801u, a2fc, 34e1, 77f3, ecaade2014_233s60, 5e5c, ecaade2017_277yy, cc94, fe89, ef20, ecaade2015_22b5, 870e, 57c9, 3070, ascaad2016_049z20, 7195, c798, e8f7, f7db, ecaade2017_156w, caadria2017_183l44, sigradi2013_212s, 2ba1, 29a4, eb32, 4782, 6cd3, c16c, ff75, 1a7b, 3c71, f967, f0d8, bc4c, 7c32, 42cf, sigradi2015_3.370x5, ecaade2014_168w40, sigradi2013_429b, 8308, 0d21, 7a2e, 7901, 55e8, sigradi2014_329y6, a9f4, caadria2017_155u39, ebc4, ijac201715106oo, 7982, ijac201513205l8, 1391, e6c0, 657c, acadia17_462ii, 96bd, f098, acadia16_362j22, 3dd6, 9d30, 99d2, 791d, f259, 7ed4, d80f, 307b, 374c, d966, 84a8, caadria2017_043g14, 9658, caadria2016_589y24, e85f, c388, 01d0, bc43, ecaade2015_138a27, 230c, d259, ea9f, ba59, f1f9, ea10, ecaade2016_mrtg66, 4762, 5618, 46ef, feca, d58f, b813, 01f1, acadia17_212cc, 1ba9, f042, 007c, 588a, 2066, f20a, da5f, 7c31, 06ff, sigradi2014_247k9, 9c25, 76a4, 109b, 0e98, 0cad, acadia17_138qq, ccdd, 9868, eea9, 26e5, 756a, 5320, sigradi2013_414t, sigradi2014_018m1, 66e8, 9fbe, e4fe, caadria2017_043x13, f73f, caadria2015_218p33, 9976, acadia17_340b, b782, acadia14_347ak, 4a8a, 359e, e45c, c91c, 62ad, acadia17_670ss, ef71, ecaade2017_215n, acadia17_512r, sigradi2015_8.81a12, acadia14projects_671n, 2635, cf66, ecaade2016_129e36, db58, 3ed2, 614f, 037a, 70b7, 72f0, dd0f, 000f, 587e, acadia15_371j16, 9f0f, ijac201614205h10, faba, sigradi2016_695u, bc57, 7448, ecaade2015_237h54, 0586, c4bb, 58a3, 9959, ecaade2016_123w33, sigradi2016_647pp, acadia17_562bb, fb90, ecaade2016_057t14, f7ca, sigradi2014_108d9, 5a24, bf48, ecaade2015_185p39, 5b2b, c1d1, ff8f, 4b7c, sigradi2014_271n2, ecaade2017_198ss, be10, c374, 25d5, 6d4f, 5851, acadia16_106x7, 1d2b, ecaade2014_096v22, f596, ijac201412304m1, acadia17_178dd, c8b3, 9e9b, f6d7, 0dd1, 0ec5, sigradi2013_234i, 0907, b0c9, 5c8b, acadia14_445am, acadia17_222n, 6b96, sigradi2015_10.74t18, c8c3, ecaade2014_226f59, 3514, 52c1, 603a, b5f4, d77a, ecaade2015_333d72, caadria2016_135d6, ae93, 6899, b84c, caadria2016_839p35, c414, 5ef3, 90f9, 576b, d8cf, acadia17_231y, ijac201614202i8, bfae, b8e6, 65f8, be99, c62b, 7aa4, ecaade2015_64w12, ecaade2017_265s, f201, f194, ecaade2014_132j29, caadria2016_549t23, 733a, 8607, 3cc7, 61cc, db4a, 18f1, af33, acadia14_125r, ebc7, 3144, sigradi2013_401i, 400b, dfbc, sigradi2013_41s, 8150, 3a4a, 676a, ecaade2016_mrtj66, ecaade2014_198k51, ecaade2017_199tt, c530, ac78, 964b, ab62, 26f8, d705, fc47, ijac201715104v, c5d5, 6715, 1576, 75fd, 1cf2, f7b6, ijac201412405v8, 525a, 0c93, a376, ijac201715102dd, 7794, ecaade2017_028o, 4bb2, ijac201614204k9, f48c, bef6, e772, 2298, caadria2015_124s19, ecaade2016_063k15, ijac201614402j1, df64, 6f37, e9ae, 2c43, ba6e, 9b3d, dbe2, 65ec, ecaade2017_117p, b086, 4d5c, acadia15_110t3, b0ca, sigradi2013_243a, 3e13, 4eb6, 191a, 0745, 9119, sigradi2015_11.71i24, 491c, 78e4, ecaade2015_233g53, ecaade2015_304g67, ff53, ijac201513104w3, 1344, 060f, 116d, acadia15_483x21, aa02, 6b03, 6b70, eb94, cb0f, 4ca4, 788f, ecaade2017_116j, 209c, 89e8, a5cb, caadria2017_142h37, bee9, b00c, 9426, 81c5, 5a08, f820, acadia17_340f, ecaade2015_222f49, 7779, 1b24, 4965, e6fc, ascaad2016_054x21, ecaade2017_050k, f2fe, b60e, 50f2, 53d9, 579b, d80b, 564c, 0451, 4fe5, b577, sigradi2013_117k, acadia16_478s27, ecaade2016_154p42, 0ae1, 9d94, sigradi2016_803x, 1d46, e9a0, d9bd, bddb, bce8, 32a2, 59f3, 2ecf, 88de, 9994, c83b, bc3e, b4f8, 47a0, caadria2015_208i31, 4e06, 8b4c, b5da, 29fc, 0158, e31a, acadia16_470m27, df7c, ecaade2017_215zr, 80c0, 6701, 18b2, 51e9, 6cce, 9191, ascaad2016_022y8, e1cd, efa4, 4725, f933, a1d0, sigradi2015_6.387n9, a9db, ascaad2014_017s1, 4fd8, acadia17_482z, sigradi2016_615bb, caadria2017_132k35, 979a, 5b64, ecaade2015_241a55, de15, acadia14projects_699k, 1b8b, 1f48, 0afc, ecaade2015_17z2, 4b5d, ecaade2017_302zz, ascaad2016_035y13, 7280, a32f, acadia14projects_153az, e5c0, 4e79, 9403, 8187, ff87, 005d, 1203, ecaade2016_048c14, 1c90, b1c8, a367, caadria2015_015c3, ee0a, caadria2017_040k12, 9e7f, f89a, 612b, sigradi2015_9.152z16, 0f84, sigradi2015_8.264o14, 75e1, ijac201614105c5, 2b26, 2d36, sigradi2016_752xx, 3974, 5b36, c0bf, b727, 5298, 0b35, ecaade2016_011s2, 33d9, 6b59, 0bc8, sigradi2014_339b8, cfee, 47d0, 1762, 42a9, sigradi2016_441jj, ijac201614207e11, 05e3, aafb, 5e35, c45d, ijac201412406h9, ef91, 2708, ascaad2016_007s3, 27fe, sigradi2014_049n5, 3b84, ecaade2017_053h, ijac201412304s9, 9aca, 70e0, ed00, ecaade2016_033b9, caadria2015_086o13, ecaade2014_038r9, ad66, 7639, 6842, 6e0a, c7df, ascaad2014_017p1, 7a86, 3a47, 69d0, ijac201412403g7, 090d, a3c5, 2e32, 0f66, 110b, ecaade2017_ws-hybridlabee, 3898, caadria2017_056j19, 8955, sigradi2014_345s9, a156, f3e7, ecaade2015_205c45, e8eb, sigradi2014_314s6, cc11, 9ccc, 58c6, d725, 9bab, caadria2017_104e28, ascaad2014_030b9, 0d32, caadria2017_136s36, 07d6, 2fda, 1daf, 8680, d1fd, sigradi2015_3.201t3, 22c1, f88b, ecaade2014_029c8, af05, b68e, 5236, 2f5b, caadria2017_142z36, caadria2017_030x10, sigradi2015_11.142b25, c1ca, 8c22, 491b, cb59, sigradi2015_10.220e20, 1c30, 8ef8, ijac201513201p5, 7a9c, bd9c, caadria2017_104y27, d33a, 7335, 96e8, 50a7, acadia17_340g, d458, 1fde, faa5, 23e7, 8d28, ecaade2017_083rr, 8a74, 16bc, 9933, 1eca, 44c5, ecaade2016_163l45, 90aa, d244, cf01, a853, ecaade2016_048d14, 08fe, acadia14_479n, bcee, ebb4, be78, eff0, 91b5, df44, a31f, 2274, f043, bfa1, df57, acadia14projects_699b, 7146, 6eee, 7d79, c53d, 76a5, 3225, bd4e, c59a, acadia14projects_539e, d322, 165b, a0c9, 80c9, 7553, acadia17_102z, ecaade2017_052jj, ascaad2014_004g2, a15f, 1ef6, e082, ecaade2016_071c20, sigradi2014_176b5, 64b2, b16f, 008b, e59f, 681f, d9eb, 2be9, 1ed8, 723c, c796, sigradi2013_189r, d2cf, 9256, 5b56, ecaade2014_225f58, e7c3, 09eb, daf1, 9553, acadia17_222o, e2ae, bbe1, ffbc, 61ce, acadia14projects_435as, fc74, acadia14projects_357av, 26a2, 1e61, 018c, e430, ca53, 7977, 8cbb, 4ca2, 9aef, cfd1, 9f29, ecaade2014_220g56, c15f, c324, 7dc3, sigradi2015_10.309f22, 41df, ecaade2017_056d, 87fc, sigradi2016_601ss, 60fd, 4659, acadia14_609ah, ecaade2015_77x14, 6d0d, 7166, ecaade2015_171n36, b5be, 1d31, acadia14_291g, 96bc, 4b25, d56f, fa07, ascaad2014_005k3, 909a, 1474, acadia17_366x, 3c9d, b88d, b5d0, 8ff8, acadia14_375f, 80d9, 13f3, acadia14projects_301f, ff5e, 1138, a9cf, 05ea, 4189, caadria2016_135y5, ascaad2016_043e17, 2e64, c444, 464b, dbd3, 52d3, bca8, 2759, sigradi2013_263n, 0748, 310d, sigradi2016_356b, 1d94, ijac201513305k12, f22b, caadria2016_373k16, 0c04, sigradi2013_429c, 3bab, caadria2015_126g21, 0acc, 28bd, sigradi2015_11.8n23, ecaade2016_161b44, caadria2015_208z30, ef21, sigradi2016_420zz, b18f, caadria2016_013w1, 6d1d, 324b, 4e38, 06c2, e792, 2c0d, 1024, ijac201715204w, cd9a, fbfb, 8b28, ascaad2016_056i22, e50f, d6c0, 3489, acadia14_375k, dc7c, c067, ab9d, acadia14projects_189at, 648e, 24dc, eebc, 7a96, caadria2017_047y14, d5cd, ecaade2014_149m35, 041d, 881d, ecaade2014_143n32, cc51, ecaade2015_227y50, ecaade2017_076kk, 0167, e709, cebc, d5c8, 85d0, 91ea, 5283, b469, 4c42, ecaade2015_138h28, b059, acadia17_491y, 2326, caadria2017_030z10, 1444, 681e, ecaade2014_237t60, 1a6f, acadia15_223a9, c6c4, 4970, c51d, c934, ecaade2017_253y, 996b, bd13, 7b16, 319e, ascaad2016_040c16, 9396, de3c, ed30, 4b16, 5d41, 1aa7, acadia17_630ww, acadia14projects_445al, 9c39, 18cb, 76d5, b91d, 0e44, 73d9, f3f3, cecf, a6ad, ecaade2016_164l46, acadia14projects_619aa, ijac201715106c, 0f19, 2358, 0671, 68f0, df9a, 269e, 1ce9, 8c5d, ecaade2017_225c, fe20, 39c3, ab47, aa79, b9dd, b461, a8fa, 0bdf, acadia17_473qq, caadria2016_003j1, 6e4e, a62f, 4939, ijac201715202z, 07ee, 8e60, 596f, 5590, b6a4, 0d89, acadia16_478z27, e751, 6231, b5a1, 54a0, 1d9e, 8e82, d037, eed6, fb96, e3c6, 08d6, b5d1, ecaade2017_006t, ecaade2016_011d3, 6d90, d82d, 8ec5, sigradi2014_299d5, 9159, 4c56, caadria2017_058j20, 2faf, d61b, 3574, 1371, ecaade2015_109a21, 0bd4, 89b5, 0648, 75c7, 3465, 5cdf, ecaade2015_285d62, acadia15_483p21, caadria2017_155m39, 6ad1, 1d01, 03b5, a4ed, fcb5, ecaade2014_050b12, 13fe, aa23, ad5e, 775e, a86f, ascaad2016_008h4, db41, f323, f59c, b0a5, acadia17_630e, 7d62, 485d, 2593, ddf3, acadia14_699k, 24f2, 2b41, ecaade2016_mrty65, 1b21, ecaade2017_057p, a801, abab, f196, 188c, db57, acadia17_640y, ecaade2014_173u42, sigradi2015_9.141g16, 8bb1, 224e, 22f6, 6527, 50e9, acadia14_661b, d3a6, cb7f, ecaade2014_168h41, 950b, 0883, 6cd0, ae3d, dca2, caadria2017_054a18, f006, ijac201614201e6, ecaade2017_091a, cdc3, acadia15_232u9, 7742, 24ef, 50ec, bc52, 9b50, fc59, ea71, b337, e0fa, ecaade2015_25g5, ae29, 9dda, 7ce0, dbb6, cfbd, 1a29, acadia17_502b, 7bf1, 3788, fc70, bdea, 9a3a, ffad, acadia16_260j16, 8a2a, 260f, ecaade2016_068w17, 6e14, ecaade2014_233j60, acadia16_318i19, ijac201614207a12, 9988, 6605, 155c, acadia17_62b, acadia17_36y, b820, 1a99, 3634, e38b, bb24, 18bc, acadia14_135s, 36a5, ecaade2015_178e38, ecaade2017_254hh, sigradi2015_9.347w17, ecaade2017_116k, 359f, 38bb, de3b, a05d, 3084, caadria2016_819m34, ed56, ecaade2017_013kk, 9d56, 79fa, ecaade2015_280a61, 7e79, 6a20, 126f, 213f, ecaade2017_306s, acadia17_238ll, d703, 9c8c, f41c, 97ea, d6f7, bb1c, caadria2017_041n13, 4e3f, acadia16_72y4, 69c0, de74, 2034, 6ab2, c54c, acadia15_483l21, c16e, ecaade2017_172p, 12b6, 07f5, ecb5, caadria2015_194v28, acadia15_323e13, 1310, 6c6b, acadia17_27p, caadria2017_127e34, f0bd, caadria2017_033p11, ecaade2016_171a49, dcb4, ee97, ecaade2017_184oo, sigradi2014_042o3, 6d78, e307, 3d46, e5d5, f24a, f6dd, 840f, 9b32, e146, a466, acadia14_43am, 1634, f433, ijac201513305s12, a01f, a030, 4d5f, acadia16_478b28, 5923, 5a0a, 1320, 27dd, 95dc, d577, a4d5, 91c4, ecaade2015_122h24, fdbf, caadria2017_062y20, 5829, acadia14projects_479h, ff8e, 004d, ijac201412203h2, 50fa, ijac201513105d4, ae90, 0e4e, a444, ecaade2016_170x48, acadia14_153an, 96d4, ascaad2014_010s5, acadia14projects_445aj, 0dbf, ecaade2017_047n, caadria2015_077y10, acadia16_382u23, a956, 403f, ecaade2015_92y18, d542, 204e, e260, 1cce, c0c7, 5c61, 19fb, ecd6, 6813, 051c, f39a, c9b2, 46fa, 8f7a, 0841, 5e63, fc85, 3ba2, a5c2, 3d39, ecaade2017_198pp, 412a, 0e42, 05af, b515, acadia14_637ai, 0728, ecaade2017_277rr, 2b53, caadria2017_040p12, c38f, 354d, 46cb, 9e73, 8805, 6583, ascaad2016_036w13, acadia14_479e, e688, 9f8d, 41b2, 5359, 3b32, 475f, ecaade2014_224y56, 3931, 2a5f, acadia14projects_101n, ce58, 4098, a6a9, 4c88, 2a82, e8fe, acadia17_324w, acadia17_258l, sigradi2016_385uu, ecaade2017_301h, acadia17_189pp, 1c88, 2432, 0141, 114d, 5d81, 52a5, ee09, 0527, ea9c, b88c, 1e81, 3aa6, 389b, sigradi2016_659w, 7c54, f83f, b648, a0f3, f8b2, 5430, b13c, sigradi2014_232r8, acadia15_211r8, 126d, 3137, sigradi2015_12.19y26, c469, 4653, f3cf, 974e, dc2e, 424a, 3953, sigradi2016_428l, a550, ff26, a7ea, b99b, ecaade2014_137a30, acadia17_560n, 7fa0, acadia14projects_531k, 720d, 3526, 0427, f7f6, bed7, sigradi2016_426i, 0ace, 2371, 514b, acadia16_254d16, 91a2, acadia16_124d9, e9e2, e388, 20b3, a6d8, 3eb5, 5340, ascaad2016_034h13, aa09, 4d9d, ijac201614404x2, c455, ecaade2016_208v53, ecaade2017_173rr, caadria2016_851z35, 37a3, ecaade2016_ws-dleadn68, d044, ecaade2017_046h, 86d0, e9ba, 1f7d, b222, ecaade2014_180a45, b249, caadria2015_012b2, 9db8, 12a8, 9268, 826d, cdda, 261c, dd4e, 57d6, ab04, 8af1, e080, a83d, ecaade2017_097cc, acadia14projects_177p, caadria2017_124n33, 2e37, cc14, 1bae, 167e, sigradi2015_10.140l19, 849e, 1608, 3bc0, afae, caadria2017_124r33, acadia17_534hh, 3bae, 229e, caadria2017_174j42, d4aa, ecaade2014_149u34, 4e7b, d239, acadia17_637ww, 5086, acadia14_267l, sigradi2013_202, ecaade2017_041p, bbfd, 6d27, a1c2, ascaad2014_009d5, 2d15, 4169, 4482, b943, dc85, eeb1, 54ae, 6417, cc76, ea05, abc7, 3968, 8684, 17fe, 4956, cd7b, f9c9, acadia14projects_497r, ecaade2016_126t34, a882, ascaad2016_023u9, 5a48, fbd8, 3d84, ac36, 73a2, sigradi2016_461j, cd3e, f7a6, ecaade2017_183dd, acadia14projects_317u, bdfe, 2a24, b1cf, sigradi2016_595nn, acadia17_222j, 1d82, 9862, 4298, ecaade2017_277nn, d875, bf8d, e016, 1464, 4dab, caadria2017_185r44, a6fd, 3142, ascaad2014_005d3, acadia17_392k, ecaade2015_235j53, 10e1, acadia16_184u12, 7e7c, 500e, caadria2017_113e30, 32a0, 4e1b, b2e9, d435, 7345, e6c8, acadia17_562gg, a669, acadia14_681an, ecaade2017_252k, 0973, 79f6, 6499, b4e1, a08f, 41c3, sigradi2013_100i, b73f, sigradi2016_530gg, 5990, acadia15_123s4, ecaade2014_184n46, a8d2, b5f7, sigradi2013_243r, 8f59, f901, ec55, 652f, caadria2015_004j1, d0d3, 69e0, f207, ecaade2014_022x5, 5581, 7810, ecaade2017_195cc, 9d39, 83f1, sigradi2016_585qq, d9cd, 76f3, acadia16_130v9, 5973, 44ff, e176, ijac201412408d3, acadia14projects_627au, a766, 3914, ijac201412201b1, 865a, ff74, 7e1e, 6ea4, db90, 148e, 6489, ijac201715202s, ecaade2017_148e, 9880, sigradi2013_379, c323, ijac201614202f8, acadia14projects_531x, e350, ecaade2017_032h, ecaade2017_203w, 6ae9, ijac201412303r8, b102, 43f3, ccc4, 4d4b, ijac201715101h, 67d3, 7de4, ecaade2015_61b12, sigradi2013_387u, 75ca, b02f, e874, 5a9b, 9644, ijac201614303r2, ce4c, e4e2, acadia17_392s, bc93, 541f, c58c, sigradi2016_517r, acef, 56a5, 0c5e, 3df7, d8e3, caadria2015_073f10, ecaade2014_237y60, acadia17_201e, 726f, 9b5d, 1b35, a352, 88b2, b894, c21e, ecaade2015_101f20, 407d, acadia17_329w, a29f, f856, f67c, ec87, ecaade2017_293hh, 7d70, 1a81, 6eac, 4696, 8803, b835, 39d2, 2cca, sigradi2013_303g, 6b3d, 23c0, 4cc2, ijac201412202z1, 8491, c6ed, ecaade2016_067r16, ef9f, b33f, da30, ecaade2017_046j, ecaade2016_119z32, 388b, 4cdf, 19e6, acadia14_101ar, bda9, ijac201513305z12, 9402, d547, ecaade2017_308hh, ecaade2016_221t56, 70d5, d8c8, acadia14projects_53k, bf07, 37e7, 35ab, caadria2016_809f34, acadia17_202m, bf28, ecaade2016_210y53, ecaade2014_186j47, 813e, c876, c61a, 941a, c2d2, d1f2, 178a, 82af, 91d5, 712e, 702d, fa43, ecaade2016_167e48, 8a42, ecaade2015_302h66, 2c61, 1d6e, 28a0, 84c4, f9ce, 9ae1, sigradi2013_74d, sigradi2014_063x5, acadia14projects_117c, e974, cc06, 13b3, 262b, 967d, ecaade2014_224w57, 804c, sigradi2016_625jj, 8648, 6c92, b257, 8cf9, 68da, 197d, acadia16_344k20, ee85, ascaad2014_033a1, b6ac, d6cd, 5941, e96b, 8189, 7b0e, ecaade2015_73j14, 5b50, 0b08, f78f, ascaad2014_036x1, 4b56, cdec, 9fa4, bfd9, fc0c, 0ea3, caadria2017_051r16, 63e0, 8584, f5f9, bbe7, ecaade2016_140o39, 2ab7, 3cbc, 4b6c, a48e, 694d, ecaade2016_055e14, caadria2017_047j15, 19a4, acadia17_154pp, be37, 6adf, 424d, ab21, fb85, acadia14_719r, 0233, cedb, 3233, fa8c, acadia17_473ww, d024, caadria2017_074h23, ecaade2015_35v6, ijac201614207b12, acad, de92, 5d96, ecaade2017_054ee, 1f42, 428a, 9a0e, acadia16_382c24, 93f5, 5883, c035, 88c5, 2778, acadia17_637a, 0207, 44ce, ecaade2017_172gg, af93, 8077, 2e3d, 235f, 8c40, acadia17_72n, 1dd2, a16b, 0b7e, b9e8, 5a76, bb14, d6ac, a3c8, 1197, sigradi2014_049e5, 47c0, sigradi2015_sp_11.278n31, ca18, acadia14projects_565x, acadia14_539b, 94f4, ascaad2014_024j5, e503, f2cf, d247, 65b5, ijac201614104k4, a8a7, 876d, 517a, b6bb, 2715, b0d0, de14, df9c, 08b0, e46a, acadia17_340xx, 265d, ecaade2014_198t51, 542d, 0264, e524, 078c, 6505, 6635, fbea, 14bb, a88e, 04ff, f351, acadia17_247rr, f0e9, a88d, ecaade2014_052f13, 72e6, caadria2015_010t1, 6562, ecaade2016_225w60, acadia17_284p, fb1f, 6502, 88ec, 0809, 5554, a134, 5089, 4210, 7919, c60d, sigradi2014_305l5, caadria2016_755i32, 8090, 70ca, d657, 6679, abdb, d45a, 8ea6, 0d1e, ijac201715105e, fc28, 0fbf, a6c8, ecaade2017_071jj, 2490, 28cb, 2c5b, sigradi2014_097l8, ijac201614205m10, ijac201412407w9, sigradi2013_77k, ecaade2017_215zz, c7a0, 3ec3, 6e75, ecaade2014_038t9, acadia17_118jj, ecaade2015_241y54, ascaad2016_043p17, 3972, 0456, 68be, fde3, 9519, ijac201412403s5, e900, 2f60, 0102, acadia16_106v7, 8737, ab5d, ijac201715202cc, bb6d, 9e11, 9215, acadia17_590vv, caadria2015_090c15, c858, 4f8b, 7ec2, 4ce9, ecaade2017_033s, ijac201614207l12, 5706, 381c, ecaade2014_133x29, 52be, ae17, ascaad2014_019k2, ijac201614407o4, f83c, 180b, sigradi2016_431z, ecaade2015_314k68, 92c3, sigradi2013_194h, 55a2, ecaade2013r_010y6, ijac201614407y4, 295d, 62a3, 82c5, caadria2017_163b41, c5e7, 7852, 7d36, 097c, 24d5, 2378, adfc, ecaade2016_bkom65, cad1, ecaade2014_046n11, 13b7, 0498, ba61, 17cb, 2d3b, f27b, e49e, 85d4, 29b1, 9997, 9a9a, acadia17_669m, e0b8, f83b, ijac201715105r, caadria2017_190x45, 2ccc, 0fef, cb02, caadria2017_003b2, 4d21, sigradi2014_037w2, 7649, 0dd6, caadria2016_641t27, ecaade2017_003i, 469d, 4155, acadia14_619aj, caadria2016_291t12, ecaade2016_190t50, 615d, 3757, 413d, 4d3f, 314c, ee1c, 6689, 214e, 3f1d, 49cf, a4eb, 91b0, 5dff, 220f, 55ca, ecaade2017_308q, 53e8, caadria2016_601k25, ef46, 24c0, e433, 46ad, 2677, ef75, ecaade2017_066o, 6767, c393, e1e1, ijac201715204ss, daa4, 7e46, acadia17_72m, 5492, b5a7, 9534, 603d, ab67, db51, c52d, e574, ecaade2015_229f51, 5104, 976c, 0658, ed8d, 0333, 1142, 80ff, 7a06, ecaade2017_215q, 7399, 323e, f2f0, fcf3, ce2d, 49c8, acadia17_520z, e663, ecaade2015_144e31, f44f, 100b, ecaade2016_075c22, ecaade2014_225k58, a732, 0646, d472, 4273, 1f3f, 63fd, 131b, aaa8, bfc6, ascaad2016_040d16, 39b8, fd9c, 15a6, 6443, d6a2, dd00, 49e4, b6ee, b52a, 79a5, 36e0, caadria2017_190t45, 9707, 6a32, 9afd, 6143, b144, 2318, ecaade2017_059oo, ecaade2013r_014h8, 6479, ijac201412301g6, 5b54, d14a, f4fe, c5a4, acadia15_451m19, 827c, acadia14_111k, 9608, fcfa, e16d, ecaade2017_124z, 4af4, acadia16_54v3, d82e, 2857, b7bf, ecaade2014_176d44, 209e, 5040, 9459, 43d2, 0711, acadia17_211m, fc9b, ecaade2016_006w1, cac9, ecaade2016_162v44, acadia17_502d, debc, bfe2, 3933, d3cb, 72a4, 4884, caf4, sigradi2014_048v4, 551e, b0f5, 74a3, f4c4, sigradi2015_11.142f25, 30c4, da07, 7c72, 552e, 5aed, sigradi2014_159h4, sigradi2015_10.140g19, 2d13, sigradi2016_407n, 06eb, ecaade2015_284j61, 8b0d, 2450, 4bf3, ecaade2017_149o, 57a2, e629, 4284, 19b6, acadia14projects_619ah, 5e1e, 80e5, 280a, a1e1, 4289, acadia14_517s, c46d, ecaade2016_037d10, ecaade2016_078w22, sigradi2015_3.212j4, 3162, 999b, eae6, 6de1, caadria2015_188u27, 23b7, acadia16_308r18, 01db, 7260, 874b, 8042, sigradi2016_777ll, d1d2, ea74, 6e98, ecaade2017_027d, ecaade2016_074k21, 63cc, 1118, 78c8, ijac201412205r4, acadia17_26l, sigradi2013_386n1, ecaade2016_063o15, 8a29, fecf, dbf8, c11a, ecaade2014_044b11, 0c9b, fa6a, d837, 98ac, acadia17_292s, 9dc4, 3381, acadia15_431h18, 9a31, a87d, caadria2016_735p31, 83e5, ijac201412403c6, c2f1, d229, 2ade, 7a53, caadria2017_107z28, e0c3, 3030, 9034, 98c8, ecaade2014_086r20, ecaade2014_080h19, c764, 55ac, 92b0, 317b, aba5, ascaad2014_010u5, b724, caadria2016_291x12, 9354, e37d, f3b2, d34e, fea4, 47e3, ecaade2014_186a48, 00f6, ecaade2014_052s12, 72b2, f516, sigradi2013_327v, 1883, 309a, ecaade2017_199s, b225, 0774, 0876, 4445, eeec, dac9, caadria2015_172x25, acadia14_479aw, dd8a, c3b7, 6790, c340, acadia15_81v2, 7f3d, 7fba, 817f, 08c2, a838, 171c, c791, 05d7, 428b, f3c1, fd9b, 9f9b, acadia17_492ff, ed8a, ecaade2014_123g28, 248c, 3d22, 117a, 4e74, baa1, 636f, 2a71, 5f14, ecaade2017_056e, 939f, 3380, sigradi2013_407g, 2328, 3a93, ecaade2015_158c33, 94e0, 63b7, 57f3, acadia17_464zz, 0d81, b347, fb4f, c73a, ecaade2017_152ff, abb2, 2ebe, 19f8, faf7, d4eb, 9725, 4967, ecaade2015_256c58, 7705, c6aa, 6d60, sigradi2015_12.19a27, ecaade2014_239v61, 0306, 9dbe, sigradi2013_389o, caadria2016_809h34, sigradi2016_461k, da45, acadia17_221nn, 80ed, 3836, sigradi2014_074v6, 14d4, d810, caadria2017_124o33, ecaade2017_019kk, acadia17_391a, 6309, 0549, 94f5, ecaade2015_317x68, ea2b, 4d20, acadia17_222e, 70d2, 34d9, sigradi2014_015c1, 0fed, 6245, ascaad2016_001g1, 0b28, 8065, b1b1, cbac, 2598, e8e2, a778, acadia16_88t6, sigradi2014_144v2, ijac201715205e, ecaade2016_094o25, b18c, sigradi2016_710hh, acadia14_579e, 17eb, 8e16, 7ff1, ecaade2017_048oo, af85, ecaade2015_180h39, 3bb7, 5fd4, 36dc, 6050, 0b11, 3403, 839f, 8699, f245, 411a, 7dda, e3ea, a519, sigradi2016_673ff, c528, ecaade2017_309pp, c7e6, a7f6, ef25, eb7d, 2393, caadria2016_851r36, sigradi2015_12.297k28, ecaade2016_237e63, 609f, 46b9, 3dbf, 6c6f, b0c3, ecaade2014_044u10, ff9f, a47d, f579, 4578, bb35, c124, 539f, eb98, 5058, ijac201614206w10, sigradi2015_9.152u16, 718f, 239f, f983, 3d66, 8f85, a8ec, 2b4c, 2ee1, ecaade2015_59j11, ecaade2013r_008o5, a952, e1e5, acadia17_82jj, ascaad2016_022n9, dcea, 77be, f836, acadia15_110w3, 13ba, acadia17_424mm, 690d, e5cd, c740, caadria2016_125t5, a76e, 69b5, acadia14projects_647ay, 55cd, 4475, sigradi2013_393m, 0709, 0584, 3c60, bd9a, caadria2016_621y26, 8040, sigradi2013_74, afdb, c671, d7b6, b012, 2d0d, 4038, ecaade2015_227r50, caadria2017_048c16, 7127, 0ded, bdfa, e02a, 49f6, c7a7, 7680, 54fa, 6743, 27b8, ecaade2014_019g5, 6d2a, ac02, ecaade2014_201i52, 5014, 33bf, 8358, 4336, 71d3, 0693, ecaade2015_194n40, ecaade2016_171g49, c721, fc6a, c5ff, e979, df32, aacc, acadia17_26h, f486, sigradi2016_431s, a2d4, ecaade2017_309nn, acadia14projects_565w, caadria2016_167i7, 0c99, 87f6, a24d, 1528, e09d, 98ba, 0b02, 5d58, 5c75, 99e8, 14b3, 60d7, 35fd, f461, 4028, ecaade2015_271a60, 3334, ecaade2017_101aa, d45e, 7ba9, sigradi2013_74f, ecaade2017_156t, ecaade2014_044i11, 8177, 24c5, 8785, 13c9, 2d40, acadia14_719j, 80c5, deca, 8118, 26ae, faa3, 85b6, 0519, 27ae, fd48, b62b, 210c, b467, caadria2016_373g16, 04d4, sigradi2014_303e5, 200a, 9bd8, 809e, 39ff, e654, cfc5, dd19, f152, 6cc0, 8b44, aea3, 8a20, 3cb4, 5c3a, dc1c, f681, acadia17_230ww, caadria2016_745h32, ecaade2015_314f68, ecaade2016_013s3, acadia14projects_555j, ascaad2016_038m14, 3542, fb30, ecaade2017_254rr, ecaade2015_138p28, 147a, 80d1, ecaade2015_314n68, b7fa, 5fe2, bf2f, 565f, dd90, 6521, a5dc, 77ce, caadria2017_132m35, 91be, caadria2015_124i20, 7110, 6159, c054, 6267, 6226, f504, 5683, 393c, ecaade2016_130w36, 2b47, 7f90, acadia14_267i, acadia17_308tt, ecaade2017_089aa, 3231, 5261, e785, ec5e, 4d2b, 611f, 3eaa, 6fa3, acadia17_26b, 66cc, 9a53, 5e3a, b7cf, 0477, a08d, 862d, 0556, 29b2, ea08, 3aef, bd2c, d5b1, 9701, 18ad, ecaade2014_237d61, 2d4c, e5f9, 21af, b01e, caadria2015_122j19, c27d, 30ca, a2bc, 1a2e, ijac201513302n10, 7cd2, ecaade2014_153o37, 6b7b, baae, 2fde, ecaade2016_062e15, 07fc, ad99, e354, 9141, sigradi2016_751ll, 2fe8, 61c0, d1f4, 36f2, a46f, caadria2016_487t20, ijac201412404o7, 07ea, cf1e, 26bd, 1b57, 6f3c, 6488, 86f8, fa60, 1f58, c61b, cdd3, ecaade2017_169mm, acadia14projects_281ae, 7b81, sigradi2014_213o7, c92a, ed32, 51fe, 6fc2, 547a, a762, caadria2017_110f29, 3e50, 0602, 22d1, 2b86, f7b0, 00d3, 8ece, d927, 6f7d, 27e1, 8b02, b1c5, 82ce, acadia17_364vv, 39d4, 3eea, f5cd, ecaade2015_302n66, sigradi2015_10.177w19, ba6f, 1a69, 0576, e067, fef8, 195a, sigradi2016_484mm, ecaade2015_87v17, ecaade2017_056c, ecaade2017_009cc, ecaade2016_166h47, acadia14projects_671k, acadia17_164b, 1430, 50b8, fe46, e911, 8852, ecaade2017_140bb, ec38, 6ed5, 9214, 98a1, 486b, c9b8, 77d3, acadia17_404x, 00c3, 4d1f, 1d64, 970, 15bc, 4eac, 1db8, acadia15_343u14, ascaad2014_032m9, a798, 0560, 0063, a59b, 61c8, 4f03, ascaad2016_033d13, 0388, sigradi2015_11.8t23, 57b4, 9326, 4b01, 6cdc, 0474, 83ec, ecaade2014_018y4, caadria2017_158d40, 3c3a, 20db, acadia14_219ay, 7782, dab9, ecaade2016_062c15, c8e9, d5c0, ecaade2014_080b19, e72c, 3aee, 2c71, 0460, d6a6, 4e12, 4863, ecaade2014_066k15, efff, eb22, 46f9, sigradi2016_801y, d9b0, 0052, 1f66, acadia17_600aa, 405b, 79dc, 164e, b053, 4a18, sigradi2014_080o7, 599d, 572e, d574, 8345, f442, eabe, 996d, d3c0, caadria2017_115k30, 98af, ac9c, f324, a84c, 5354, 738d, e674, caadria2017_174l42, 84f8, sigradi2015_2.213y1, 6fc0, a5e3, 3449, sigradi2016_637aa, ecaade2013r_008h5, 62ae, e82a, 6375, 571f, b19d, b7f9, fa27, ecaade2017_008k, ff44, 8683, b7e0, 96e1, c882, 9257, 5268, caadria2017_005e3, 9b22, 6529, c6a7, c800, 5a26, cb98, a87f, cf03, caadria2017_040j12, 070d, d019, 51a2, 9f46, 429a, 19f9, 3ff0, 4a85, 6fb6, ccc0, 5c93, ijac201614306b4, sigradi2016_467p, cd23, 1b61, cfda, 5f33, 634c, a73b, 5fda, 8927, 86c9, ecaade2017_042hh, 4397, c9cf, 892e, f066, 62e5, 5852, 3cde, ea6c, 3066, bcb5, sigradi2015_12.167k27, 72a1, acadia17_51a, 1cb6, c117, 505b, ec77, sigradi2015_3.209c4, e8de, acadia14_435ai, 6725, 51a9, 5920, 1697, ca1f, ebac, 9a58, 7da1, 7d9c, 0ad4, 34f2, 3d19, ae04, ecaade2014_168g41, 7764, ecaade2016_223p58, acadia15_443w18, 89e9, 21dd, 3b63, ecaade2017_122oo, ecaade2017_151s, 897b, c2b4, sigradi2016_803aa, ae5d, 4afd, caadria2017_002l1, 2e2f, sigradi2015_3.65r2, a164, bd65, 2c18, 637c, ecaade2016_083d24, c175, b1ed, 4981, f729, d32b, e81e, ecaade2016_217t55, d279, a71d, 1932, 7487, ffda, 341b, 2990, ae8f, caadria2015_002d1, ecaade2015_215m47, ascaad2016_038u14, ascaad2016_007l3, acadia16_24r2, 21f7, 8d47, e41b, 4f0a, 95c0, aade, 12fd, 45ed, 4625, b527, 6a53, ijac201614305i3, e2cf, ef79, 5b77, 59c8, bbff, 70b2, ijac201715205f, 3173, ddf0, b880, 8814, d32a, fa64, 03fd, 4791, acadia15_381o16, f1db, f787, 2a21, 5609, ecaade2015_129o25, abfc, 3e25, b190, 1e55, ascaad2014_016e9, 705b, 4b5c, caadria2016_745y31, 838d, e1f7, acadia17_170g, acadia16_362i22, 8347, ee79, 449f, 7e8d, ecaade2017_244ii, ecaade2014_120l27, da04, ascaad2014_022h4, d467, 86df, acadia17_232ff, 71ce, acadia14_189ao, c550, 2558, 590f, d2e4, 74c3, f8e1, 3c1f, 30bb, ascaad2016_006h3, 8993, a8e7, 6f3d, fc79, bc9c, f932, e267, acadia16_280r17, 800f, ef34, acadia17_146i, c343, 89a2, 6b98, 01d6, 3d7d, 8ce2, fd5c, 6e2b, 1d6b, acadia14projects_473ai, 6f81, caadria2017_101h27, 3c97, 0f91, 006c, 23ba, a663, e25e, ecaade2016_152x41, ecaade2017_194aa, 7537, e042, 2fab, aeba, acadia17_474p, caadria2015_081i12, 9724, caadria2016_073w3, cee8, e90f, 2d3e, ecaade2016_071w18, bfdc, cca5, acadia17_648kk, 37ee, f6cc, 3b71, a67c, ecaade2015_336f73, sigradi2015_10.309g22, acadia14projects_609av, acadia16_440h26, caadria2015_087z13, 951b, 8153, c39a, 6b81, 6260, ae2c, 08db, ascaad2014_032n9, 8a7a, d487, 0812, 13e4, 9d06, ecaade2015_178i38, acadia16_432v25, 95e5, 82f8, ab4a, a0dd, 187e, 9e71, f1b8, ijac201412303k9, 80ea, a084, 3a53, 019f, 7b7b, ead3, 32de, sigradi2014_345n9, 6971, 5351, fc55, b62f, 7b50, a09e, 8de2, e8e5, ae59, d1ba, abd0, a416, 9ee1, bc7a, 5c79, a230, aaa0, 5b31, 1884, ebd8, 6315, ascaad2016_020x7, cd25, ecaade2014_086v20, 4158, a6bb, de2c, e77f, 6a18, 7424, a63d, a29d, 5cfa, 551a, ijac201614402v1, ascaad2014_029p8, c940, 87ce, a558, caadria2015_181a27, acadia17_248o, 14c9, 66b6, 21cf, caadria2016_013b2, ecaade2017_309uu, 2476, c26e, 8cea, 1097, 23bb, ascaad2014_036y1, 2425, ce70, ef9a, a393, c362, ecaade2017_061e, edca, b3ba, 7989, 2e63, ecaade2016_068r17, 3d32, dfbf, 129a, b1b2, 6653, af02, ecaade2017_309vv, 0e54, 281b, 663e, f798, 3c02, 6dc4, 18ea, 3c4d, 8794, 60e1, df59, 440f, 82ff, acadia15_263v10, sigradi2016_534xx, 13d3, 882f, be6f, acadia16_280j17, acadia15_343t14, acadia15_195x7, c38e, 72f2, dc59, ecaade2015_100x19, 8658, e222, c25d, 9eac, f0a0, e24e, fce5, acadia15_95i3, de49, aebc, 8d7f, 8b2a, d42a, 2fcb, ba1b, 1c48, c15c, 843f, e1d4, 181c, 88b8, 6f9f, cf98, 7d30, 5fa8, dd85, sigradi2013_271l, 76b0, ecaade2014_138w30, 0e86, 872a, 0831, ecaade2014_224o56, ba1a, d0e7, 4ec6, 3755, 4556, 82eb, cff6, 72bc, 5f66, 3c22, d6e3, 6c5b, aa37, f9f6, 5ee4, de07, 5431, 22bb, 7a26, 49d0, d6ef, 3c0c, 6e3b, cf4d, ijac201412403z5, 23a6, 8468, 7ad1, 2cf8, 8595, 0fa0, 0d72, 5377, 5d68, 3beb, 0416, dad5, 4a68, 89fe, ecaade2015_309w67, ecaade2016_tkox66, 85cf, ijac201513201v5, d5e0, 8909, 69e2, 809f, 7236, 5c67, a430, 3d9d, a24e, 907a, 1782, 1aaa, bae7, c535, ca92, caadria2015_061i7, sigradi2016_816vv, ijac201513206z8, 65c2, c6e5, 6178, 2019, 8f77, 7cd1, cdc5, ecef, 4cce, bff5, c929, 0b2b, 4b3a, 12c8, acadia16_98k7, b554, d4a1, f320, 1503, 71f4, aada, 833c, 7e6a, 54d5, ca88, 8386, 1a82, c99d, c3e9, 7958, 1499, c348, e811, e8bc, fdfa, 20ce, ca15, 6534, sigradi2013_294z, 17c8, ascaad2016_035u13, acadia14_549u, sigradi2016_686uu, 3ab8, 2a88, f7e9, acadia16_184z12, 7dd4, ecaade2014_195z50, ecaade2016_241i64, e791, 6fe2, 2dcc, 4db8, 7693, b191, 2fb0, 3da4, 1190, acadia14projects_661i, ffed, dc31, e8a8, 71f1, de73, acc2, ijac201412203d2, 96ff, 0332, 5e46, 1a49, acadia17_138uu, 1b86, b706, f67d, 3ed7, acadia17_70ii, bd0f, 6f93, acadia14projects_247z, ecaade2014_079w18, b2b2, 8dd8, 27af, f3a6, 6217, cdc4, acadia14projects_357b, 0642, ijac201614308x5, aa84, acadia15_381u16, ecaade2016_104s28, af4d, b201, 3401, abd1, 4c65, 21c6, 0e21, 9ecc, ecaade2016_002d1, 8bf8, d69b, 3a15, cd1e, 0429, 804a, b277, 2052, b4ac, acadia17_435ww, 4180, f05a, bf34, 5681, fc4e, 0546, 01e1, a0b6, 05c9, caadria2016_249h11, b74d, 5837, 7b32, f9a0, ecaade2017_198g, 86c6, b488, 9410, ecaade2017_212tt, 5d2a, f63f, ecaade2016_104x28, f9ea, 37ab, 03cc, f938, 679b, fc08, 7f5a, 435b, ecaade2015_273d60, 3f88, f299, a44a, a57b, caadria2016_549k23, 102d, a256, bb7f, sigradi2013_267b, 35db, acadia14projects_517m, efd8, caadria2017_063b21, sigradi2016_815cc, acadia14projects_647as, 71e9, b2b0, ijac201513105i4, a388, 1680, 2f7d, 636e, 1309, 47bd, 3d9f, 58ca, 5e43, f3bb, ecaade2017_194x, 44a5, 9ca0, c5dc, be27, 18e0, d038, 2c6f, 6334, ecaade2014_237z60, 090e, 7f95, 62ac, acadia14_719s, sigradi2016_809oo, 9fff, 3b31, ecaade2017_083yy, ijac201412201f1, b9bc, ecaade2017_210s, 55a7, b778, acadia16_88i6, bd37, ef12, c5cb, 32e3, 65d1, ee82, aed3, e8e9, ab4b, d4e4, ca2d, 6be1, fef3, d4d0, f8af, ecaade2017_198o, d25c, da0d, 110d, ecaade2015_33f6, sigradi2015_sp_11.303o31, 7f18, fe95, acadia14_167w, 2e9b, sigradi2015_10.74p18, sigradi2014_140p2, f874, c321, aa97, c9b3, 5c36, 37df, 78b8, caadria2017_052x17, ecaade2017_288jj, 6274, fd26, 6290, 40c3, c8f1, ecaade2014_133m29, b54b, 39d6, b261, caadria2017_054f18, 4873, 59d1, 94ce, ecaade2014_168y41, caadria2017_018a8, 7397, 61b4, 66cf, 1a5f, 3534, 4d01, 1f92, c5a5, acadia16_344n21, fcdb, ecd4, 3457, 5b32, 216e, e48b, 6afb, 5938, 6c1a, 6da4, 005c, 6dfe, 98d6, ecaade2013r_004a4, ijac201513101b1, 57db, 9146, 7a83, ecaade2015_200j43, f2f9, c407, 7019, e908, 3310, 75bc, 7ddc, 5c08, acadia14_453f, e300, da70, 596c, 9acf, 17ed, 9d5c, 626a, b696, 0293, 856d, ecaade2016_026t7, ijac201715103oo, f567, 365e, 5e9e, 123f, 792d, e84e, acadia17_101u, sigradi2014_099v8, 06b0, 50a2, 7bac, 9340, c72f, c1db, ff20, a9f8, f05f, 7e0d, f5ff, 196b, sigradi2013_194d, ecaade2016_154h42, acadia16_432o25, 0b39, 928c, ba01, 3b87, 9e7e, 0998, 8cd8, 7a7c, fc30, fd7c, ead8, 3879, 771b, c70f, 4dc0, 4f16, 0690, 92d3, 8357, 312a, 7692, ec57, a774, 5ca2, 6d4d, sigradi2013_330, 2535, 1a04, a750, 40c6, 3495, ijac201715204gg, 83d3, e5a5, 5143, 2f65, ascaad2016_044u17, 7b88, b7c2, a33d, ijac201614104u3, 8c9b, 83bd, f1b4, 7d04, sigradi2015_8.81t11, 0ce6, acadia17_446q, ecaade2015_200t43, 3a78, sigradi2016_659z, c77d, a001, ecaade2014_011e2, 37c2, ec43, c991, 5041, ecaade2015_297d65, 3a98, 79b3, df68, acadia14projects_311r, sigradi2015_11.196j26, 175c, ffbe, ecaade2017_049yy, 4b11, acadia17_358uu, 0d02, 4732, cf61, e2c8, 8858, ecaade2015_21z3, ecaade2015_302k66, 3c1b, caadria2017_067r21, acadia16_382a24, a90f, sigradi2013_421i, ecaade2017_305xx, ecaade2015_202e44, acadia17_403h, ecaade2016_136z38, 6d69, f8e3, caadria2017_182s43, 2046, caadria2017_055j18, acadia17_202s, a23a, 7249, 7d2e, acadia14_63ae, 0b59, e481, af59, 0609, 7888, c2c5, ecaade2016_230r61, f220, acadia14projects_229l, 9c93, caadria2016_569c24, ecaade2016_021t5, b9d4, 8c27, 8859, 25e7, 6834, ecaade2017_047t, 1cf4, c5a6, 51a1, b7f2, 3fb1, 9d21, ecaade2016_015b4, 30fc, e9e5, 3a6b, cef0, c375, fd5f, ecaade2015_194d41, 5439, acadia17_562cc, c543, caadria2015_206e30, ecaade2017_014xx, ecaade2014_194b50, ecaade2015_317a69, ebcc, 86be, a286, eccd, ee77, 7af1, ecaade2016_016k4, c2af, a812, 2a57, 0afa, 3b19, 69be, ecaade2016_071a19, eb12, ecaade2016_104t28, ba98, 0e75, 5258, e400, caadria2017_043y13, 35c4, ba0d, 98da, a2c4, 6031, sigradi2013_304b, sigradi2015_11.142d25, 9c99, ecaade2014_149a35, 5799, 3c25, ecc5, 69a6, 7a42, e79e, ijac201715102bb, f0ff, 9a32, ecaade2015_251o57, 2226, 20df, d760, a249, 9a77, 9e4e, 2abb, c97a, 5927, 4e44, ascaad2016_038p14, 5c85, acadia17_90nn, ecaade2014_050d12, ecaade2017_083ss, 88d0, d282, 3959, acadia14_619av, sigradi2014_313g6, 01ad, a84b, a837, 8c4d, 2f82, acadia17_640gg, e60d, 7cd3, caadria2015_054l6, abf9, 3612, 7391, ecaade2013r_011h7, 9f82, caadria2015_124u19, 773e, ecaade2017_302mm, 3202, 986b, bb0b, affa, 41a4, ecaade2017_234l, 685a, c9a1, 19c7, 28f2, 5c38, 8dfd, d000, 0fcd, ecaade2016_095w25, ecaade2016_217n55, 166c, c057, 4b63, af90, ecaade2017_059a, 84ea, b166, caadria2017_041y12, 5876, 108b, 2020, ijac201513104f3, da39, ecaade2017_308ii, fd97, ecaade2015_329l71, ecaade2016_007n2, ascaad2016_043l17, 6d2f, acadia14projects_219b, ecaade2014_195p50, 40c2, caadria2016_851m36, 56e4, 4032, ecaade2014_078s18, 672f, a4e5, 0661, 9345, 9c7f, 31c0, 2ce5, acadia14projects_199ai, bab3, 8948, 5b48, d16d, 9254, 9db2, 4a80, 0f03, ecaade2016_224r59, ecaade2017_157uu, c003, d7e8, ee24, 058f, b64a, ecaade2017_013vv, 4449, 6df4, 5c27, b355, b38e, 56ea, 35ea, acadia17_290n, 33fc, 8208, 8ab6, d990, caadria2016_797n33, a54e, d96c, 97fe, 34ed, sigradi2014_151h3, c4ac, sigradi2014_097o8, ed25, 2aff, 4239, ecaade2016_063u15, c236, 5d3f, sigradi2016_710ff, ba8f, 709b, 896c, a20d, ijac201614206y10, 6d03, c322, 5ec5, 9559, ba0c, c57e, b75b, b94a, 5ab5, 7233, 5e21, 7928, 31ef, 2a1e, 531b, acadia16_224n14, 58a9, 3224, fd71, a96c, 8a06, c66d, 8d57, dc04, ascaad2016_041h16, e1a5, 3ab6, 4269, ecaade2017_054cc, sigradi2013_74g, 2a02, 10fb, ecaade2017_051ee, 97bd, ijac201715203aa, acadia17_318p, c50f, c5f2, e06c, c4c2, c23e, 4663, ecaade2017_203vv, acadia14projects_445ae, 047d, de9f, 9f92, e5d0, 4b67, 5fb9, acadia14_427ak, 7a54, f7d6, 6f2a, a11e, 0b03, 3011, d95a, acc4, acadia14_101am, ecaade2017_151z, caadria2015_090d15, f6e9, 8ab0, 1b6c, ecaade2015_196s42, e276, ascaad2014_019r2, acadia16_224w14, e424, 7d80, ijac201715106rr, 8efa, 2216, 4632, 0b14, ecaade2015_215l47, 3c47, a788, 75c0, e1af, 90ee, caadria2016_281f12, 19c0, 2d88, acadia16_24y2, 7a82, cc9d, ascaad2014_022s4, dc3a, c87f, 58d1, 91f4, ecaade2016_007k2, ab39, 8525, ecaade2017_269ll, 53be, ecaade2016_mrti66, c355, f70d, 45c2, caadria2017_067h21, bc69, 4756, 3348, 26f5, 0085, fb2c, ad0b, a569, a72a, d4b4, 2764, 8e11, 439b, b416, acadia14_719i, 6637, 32f7, 02f4, 9c1d, 9fca, 39f9, acadia17_323r, 8c29, 2728, 15b8, 231b, 08d9, 886c, 64a5, caadria2016_135x5, d081, 2e40, ff3a, de18, ijac201513102n2, 3670, ascaad2014_024m5, 0f18, ascaad2014_012e6, 2828, 278d, d185, a752, ecaade2015_77r14, sigradi2014_169t4, 9d65, f92f, fd51, b1fa, 8956, fa4b, 98a3, 8ced, 2ce4, ecaade2015_333c72, a025, 6854, 16eb, 4f59, 9c77, ecaade2016_170v48, 3dc9, caadria2015_114u17, 01d2, ijac201715202v, 595d, 6b61, 8bda, e162, ab20, 2273, ecaade2015_297g65, b59a, ecaade2014_031z8, b5cf, 1ba8, 25ff, acadia14projects_135w, 116a, 7ff9, ecaade2014_038u9, fa36, 150a, d017, 318d, 85f8, acadia17_637d, 0854, sigradi2014_284f4, d040, ijac201412306v2, acadia14_375h, ecaade2016_166e47, 1180, e03e, 961e, b030, ascaad2014_018v1, 4888, ascaad2016_056f22, ecaade2016_040z10, 7247, 5496, d058, 4479, 8a22, 5da3, 31e8, acadia14_479ar, b86f, 4f7b, ascaad2016_012o5, 2d3c, 54a2, 2f88, d79a, 9c76, a9c1, 05cf, sigradi2016_690f, ecaade2015_284h61, b206, ecaade2015_170s35, 794c, a866, dddf, 19dd, 04f3, e3fc, 8c5e, 727c, sigradi2013_401h, acadia17_38uu, ecaade2015_83f16, caadria2017_135d36, c22e, ccab, acadia14projects_435af, 6835, acadia16_236i15, 6ae3, 6862, 6e91, sigradi2016_492pp, ecaade2014_071v16, acadia15_69n2, 463e, 83b6, 4fdb, 9c5a, 5e6f, c5f3, ecaade2016_166d47, 3c7d, 3a43, f7ed, ecaade2014_113s26, 6e58, daf3, aae3, 56d6, 00d2, 7e5d, 2e5c, acadia14projects_189az, ecaade2017_152a, 6e1f, sigradi2016_383hh, 34be, ijac201513203c7, 0e79, 64ab, bdde, e367, ecaade2015_177y37, 5e0a, 0c77, ecaade2013r_017x8, ecaade2015_61m12, 57f9, 4306, a57c, ecaade2017_164w, c08b, f45c, b4bf, 2dde, 4508, caadria2015_126l20, acd0, f638, 4474, 7b2b, ecaade2015_171x36, 75a8, 8eef, 3f1a, 741a, ecaade2015_130e26, a233, 5e19, ijac201412304g1, 3d78, ijac201614105b5, b6f4, ecaade2014_111b25, 009c, b035, a23e, eaab, a680, 611e, 8654, acadia17_360h, 1193, ae0e, ecaade2014_149f34, d747, fd96, 52b7, 438f, d9d3, 4ba0, ff36, ijac201412203f2, ecaade2016_198k52, b087, b2ac, acadia17_298jj, 1f19, 466d, 870d, 96ef, 0a15, ijac201614208r13, ijac201513101m1, 317f, 9151, caadria2017_163e41, 9c2c, 3f82, c605, ec6c, sigradi2014_266g2, f3af, e5dd, b314, cf12, c4d9, 4cee, 5a86, sigradi2016_595mm, 4ec3, 779d, ecaade2017_146kk, 80d2, 18f9, f934, 1f9e, 8f97, 651e, 7b5f, caadria2015_061h7, e71f, c4bf, sigradi2016_752pp, 3b25, fa6b, 38a4, d677, e2c5, 3cf3, 33f4, d01d, 7422, caadria2015_073m10, ffe6, cddc, 8616, ijac201412407t9, ae34, 10ac, cbdb, 1e84, 5936, d3a2, 05a0, ijac201513203e7, 3ae5, 374a, 709d, 1342, 4df9, ascaad2016_057y22, 3b2c, 3107, 131f, ecaade2015_33b6, bd1b, 26e2, ad95, 09de, 188e, sigradi2014_347j10, caadria2016_311b14, ecaade2015_248s56, e0a5, 73b4, abc0, 7214, 2dd5, ecaade2014_024f7, 6172, acadia17_284b, 79a2, d2d1, caadria2015_078e11, 31a9, f32a, 7859, caadria2017_067s21, sigradi2013_41d, 0a6e, acadia17_38ww, c277, 2765, 74c7, 0664, caadria2015_066d8, a962, 0f69, sigradi2013_184z, caadria2017_052y17, a15b, f847, bd8b, 18f2, 4056, 509e, 3947, acadia16_308f19, c6e7, ecaade2015_37f7, 1006, caadria2017_009j4, f992, b7bd, d23b, 03f8, c3d4, b728, 2837, d787, f8e5, 7338, bedc, ecaade2014_176a44, f65f, 1303, 14b7, ascaad2016_035o13, caadria2016_507k21, 1dfd, ijac201412205m4, ecaade2016_238o63, 7d3b, 3685, sigradi2013_155h, 0287, 4333, 6698, 7d83, eea0, eda5, bc90, bc71, ecaade2016_025l7, deda, caadria2016_197s9, 12bb, 9b82, ecaade2017_021e, 1353, c30e, ff34, 5440, 9e51, 056d, ijac201513303z11, 393b, 6951, ecaade2017_290ss, ijac201614306c4, c89c, 66d0, 0420, 0399, 7ccc, 9a10, ecaade2016_075f22, 171e, 3d85, 5178, 32d2, sigradi2016_400h, d7fe, 5e73, d76b, b764, 4495, sigradi2014_345b10, b89e, acadia17_230h, acadia17_562hh, be3d, 8b62, 0247, 2c91, 7e85, 6e6d, 91f3, 026a, e835, 71f3, e86f, ecaade2017_183cc, ijac201412203y1, 9607, acadia17_222aa, 9bba, ecaade2014_010i1, 8b7b, 71bd, d7a7, f0ab, e231, ecaade2017_155j, 110a, c0fa, ecaade2014_088b21, afbe, 740a, 8c5c, fa17, acadia14projects_117az, acadia17_413x, c3cf, ecaade2015_230i52, sigradi2015_3.201z3, 6cff, e952, sigradi2015_12.259b28, 279c, 223c, ascaad2016_006i3, ecaade2014_108d24, c923, sigradi2016_732h, cb4b, e79a, 77c7, 9480, 3171, c681, a58f, 5e3d, caadria2017_069z21, 4d24, 16a5, 9622, acadia14projects_365af, ac3d, ecaade2014_080k19, c4cf, 36ac, 4dc9, f053, 34ef, 04ab, 0e2a, e401, 25c0, fa4f, 86ac, ecaade2017_021l, acadia17_455w, df26, ecaade2014_143r32, 47f3, fa58, d5c2, 8746, acadia17_512g, sigradi2016_601tt, 6f7a, 61ac, 7698, cb7b, 82c0, b5f5, 290d, 8543, 5483, ad32, 8fe2, 69dd, 038b, 0a76, 8fe9, 8e54, acadia14_435ay, 6b8a, caadria2017_149h39, e152, acadia17_237hh, caadria2017_055p18, 9e42, acadia17_82c, 93fb, 8be0, bee7, 5cd8, f1d7, acadia17_436p, 10a2, 7775, 10a6, f91e, d789, 695f, 41f2, d493, 85e7, fd35, dc24, eda2, sigradi2016_816xx, 5448, acadia17_144vv, 3a56, acadia17_258h, 03fc, 3065, 1b80, 17ab, 507e, 71e2, ijac201614201j7, cc57, sigradi2014_036t2, c296, 9eb8, 1bb3, sigradi2014_232z8, ecaade2016_105e29, ecaade2014_009a1, 201d, f14e, 53d7, 5064, caadria2017_104w27, sigradi2013_155m, sigradi2013_405v, ecaade2014_094j22, 070e, 9056, 015a, e97e, 357b, c104, 30db, d5c4, ceac, ea5f, 383c, ecaade2015_241j55, 3ea1, b7ac, c402, 8fb0, d050, 7f76, ecaade2017_203yy, ea89, caadria2015_014r2, 819f, 3cb6, caadria2015_012g2, d1c6, c477, 7ac4, a402, df01, 23e8, 5e74, acadia16_12a2, ffd7, ecaade2017_183ee, 9278, cefc, aae8, d0e8, 03e9, ecaade2014_089v21, 38f0, b3f4, ecaade2014_186b47, ecaade2015_194x40, 8703, a307, acadia17_598xx, 03f6, acadia14_53r, acadia17_138e, 53f1, 4c80, dd34, 9294, sigradi2014_263h1, 9a3c, 83bb, 8e69, 2ee3, 8731, e09a, ascaad2014_014k7, 07ae, acadia17_435f, fc20, a16d, 014e, ecaade2016_217p55, 0e05, e17d, bf78, 48f7, 2739, b929, 6af5, 260c, b995, 41c5, sigradi2014_164m4, ecaade2017_021m, ecaade2014_086z20, e46e, acadia15_137p5, 2c7f, 7cb4, caadria2016_373h16, c716, 7976, ec06, d30e, 743e, b176, 92bd, caadria2015_087p13, a23f, 739a, ecaade2017_029y, 49ff, 1ec2, ed2c, 1812, bb7a, aaa9, acadia16_214y13, 22b6, caadria2015_170t25, 3268, 8fe3, ecaade2017_294ww, ecaade2017_094i, d78c, b4ee, b6ab, 58ed, 64b7, fdd1, 3f07, 1e30, fd7b, acadia15_451r19, caadria2016_621z26, 0c56, eb49, ecaade2017_101z, acadia15_57v1, e5bd, baca, c01a, 21f9, 7873, f98e, 6fa1, 1dc4, 0284, acadia14projects_63ae, e203, ascaad2014_012h6, ecaade2014_023m6, 7d4e, sigradi2013_222l, a649, caadria2015_206c30, 1fa0, e75c, 5622, 505d, f16e, 7d1c, sigradi2013_52h, dc82, 308e, 7bfc, acadia14projects_237au, c649, 3e54, caadria2015_090u14, 6c0c, ed6c, 5085, acadia17_640rr, 7373, 3551, 9cb9, ecaade2016_110i30, 1a20, f720, acadia17_145d, abe3, f76f, sigradi2014_232n8, 47ff, 0b46, 95a9, b9b6, d9c2, ea66, ascaad2016_007p3, acadia14projects_189aw, 29c7, b92e, 6772, 7b9b, b924, bae3, sigradi2014_213x7, acadia17_36u, 4573, ijac201513101a1, acadia17_392l, d5a1, 3f7b, bb31, 8770, e850, f747, cc53, 91d4, sigradi2013_226v, 5a23, 4c13, c495, e272, 42c3, c250, d7cc, 716f, 41c0, cb97, 149e, 6986, 39ce, 9aea, 1bce, f52d, f755, acadia14_63ay, 4676, 5550, c868, 4990, sigradi2015_sp_8.326w30, ijac201412408l1, sigradi2013_226s, 10c4, 798f, ascaad2016_009l4, caadria2017_048s15, acadia17_162t, 5289, 8342, ef73, acadia16_224p14, caadria2015_208m31, ee00, 7fc7, ecaade2017_023ee, 30f9, e0e4, 1d23, b828, e39f, acadia17_188aa, acadia17_62pp, 2e84, sigradi2014_074n6, 1698, decf, 540e, 348a, 4852, df9d, e909, ecaade2014_168x41, 8efc, 1a6e, 7bf5, 02bc, ed18, 26f2, d15f, ecaade2014_024y6, 0a5a, d069, 47dc, e055, bde8, 266b, 5a4b, 0d91, 3331, 59e9, 1e69, 9a98, sigradi2014_265z1, c7e3, ecaade2017_269rr, 7a65, sigradi2014_052o5, caadria2016_725g31, 97f6, acadia17_618nn, a488, 6eb2, d0f5, a1be, d709, a4ee, acadia17_273ee, acadia16_280b18, 3ddf, caadria2017_003p1, 2df0, cea1, ecaade2014_024o7, 165f, 3eee, acadia17_247oo, 8b7c, 906a, 0a3c, 3b1e, c6fc, 3f30, c1d8, 2be2, d0f7, 6096, 027e, 2694, acadia14_409m, 8197, e51e, 63a1, caadria2017_041h13, 162e, bbf8, 0ac8, af40, 7063, b0cf, ecaade2016_216c55, 1f87, 8709, a6e4, 5dfd, 4777, f6be, 9d12, caadria2016_507l21, ad42, sigradi2013_401j, 6cd6, 3e1e, acadia17_446gg, cba3, ijac201614405e4, 6413, acadia16_460x26, ascaad2016_043i17, eae0, sigradi2013_425n, 6d56, 6eda, 177a, 860c, c03e, acadia14_479av, 793b, 0269, caadria2016_219e10, c819, 0ab9, sigradi2015_11.8l23, 5e2f, 5d7f, 7fe3, 4f93, ecaade2016_167u47, ecaade2015_217h48, acadia17_168tt, dc48, 44fb, aac0, e1c0, 7d95, d99d, ecaade2016_158f43, 07db, 5a66, ee4f, 9318, e143, sigradi2016_381n, 77eb, 7df4, c7b0, 42bc, 52b3, 2c44, ecaade2014_112g26, a055, 2194, e178, 5932, sigradi2013_54p, acadia14projects_479g, acadia15_407t17, 06b1, b3fa, 0b2e, 86c2, acadia14_145n, 0176, 9eca, e3a2, ecaade2014_195y50, eb39, acadia16_196i13, 5627, caadria2015_150d24, 0350, 3165, 96de, ecaade2016_021s5, ecaade2017_215nn, a725, ecf4, 5162, sigradi2015_8.239d14, 1e57, ijac201614401g1, caadria2017_122v31, 6a9b, a68c, 6a3a, e379, 42e1, acadia17_296s, 24da, ijac201412205w3, 0572, cce1, fc5a, 1e9c, acadia17_640v, 7c49, 0857, 357c, 6b63, caadria2016_851w35, 47f9, cfb2, 26cd, 3131, e40c, sigradi2014_080p7, 51ed, 7ddd, f0c4, 5a41, d6ea, dfc9, 6b80, ad8b, 0aeb, a182, d0d5, 062e, acadia16_298m18, 81a0, ecaade2017_290vv, cefe, 3a18, aecb, 0ec3, a107, 724a, 695b, ecaade2014_029y7, 7818, a375, c3fc, 7f25, 3434, d697, 9cea, 0f5d, ecaade2016_213p54, 1d3f, ijac201614401h1, 4ad0, f9dd, 33f3, e9e9, e9da, 1f2b, 106c, 7053, ecaade2015_194r40, be9a, 6e84, 4324, 44c9, eea3, b8de, 3679, e69e, fe69, 5b27, eaef, 12c6, ecaade2017_023jj, acadia17_570cc, 2b7e, caadria2015_014t2, 230a, 7cff, 0bfc, ffb9, ecaade2015_127w24, c521, e5e0, 2151, 3b49, 9cee, ecaade2015_196u42, f170, 59d4, 9051, b608, 199e, 2d18, b302, acadia14_125ab, ecaade2015_273i60, 9c57, 4642, c3c4, e739, sigradi2013_194f, 37a2, da34, 3855, 9498, ada4, 79f4, 0483, fb53, bd4f, 8c98, 2481, ec1d, ecaade2016_002h1, 8eed, ecaade2015_21r3, e5a4, 6f60, 8bc3, 3e52, dfac, 200d, caadria2016_177v7, 7a81, ee36, ef3b, c2f9, 8dfa, 0253, ijac201715203qq, be72, f757, 7fbf, 4292, 5a7d, f5b2, f666, 618b, ecaade2017_244hh, a513, 0d5d, c52b, b46f, 8813, acadia17_257f, 7e50, acadia17_257c, ecaade2016_072j20, 94d5, ascaad2016_019s7, sigradi2013_407f, 522e, 2756, 9e8c, a641, 019e, 266a, caadria2015_237v35, ecaade2016_238n63, fb4d, dd72, 04f1, 6641, 3728, ecaade2017_130tt, a3ee, 1637, 3fd4, d139, 8001, c49a, 6d81, afb5, ecaade2014_140w31, 91e0, 2803, d043, ecaade2014_094h22, 13a5, ijac201412202v1, 0bd1, d1a4, caadria2016_425e18, caadria2016_663t28, acadia17_570ff, ecaade2017_047s, 7bb7, 5358, sigradi2014_345w9, 1f05, c61f, afe4, c673, acadia17_138f, b0e9, acadia14_497u, 9e33, 8fa1, ecaade2017_215ee, 98e5, 4177, acadia17_520l, 0f78, b109, caadria2016_291z12, e63c, 77e6, 64d1, ecaade2016_042e11, 0a58, d73c, f774, 76d3, d4b9, acadia15_343h14, 9932, 5a4f, acadia14projects_357aw, d063, 9493, ccc3, 7283, 53ff, dd59, ijac201614204w9, caadria2016_291c13, sigradi2016_387zz, acadia17_640kk, 922e, df61, 3412, c80f, ecaade2015_22y4, a12a, d176, caadria2017_085b25, 615b, ecaade2014_105x23, acadia14projects_101v, 7411, acadia17_392j, ascaad2014_024k5, 7128, 425d, 2945, 8e3e, 646c, 4110, eb0a, ecaade2017_293ss, 3488, 79c0, e374, d98c, 1137, c5e2, acadia16_62k4, ecaade2017_054x, ce47, ecaade2015_248r56, 85e3, 45f3, de0d, 200c, dc3e, 4a04, cc84, dd62, ce4e, ecaade2015_233c53, 90ed, 378e, acadia15_185j7, 470d, e41c, e8b4, eef8, 8e9e, 8c4c, 42af, acadia15_497s22, 1cc0, 358c, 2acc, 6c91, 326f, bc4d, ebc8, acadia17_648t, 0e20, 75b6, ecaade2016_119m32, 1dec, 3787, acadia17_532gg, 0377, a06a, 5f0f, 4053, 0585, ecaade2017_037bb, da54, 93da, b77b, 1875, ecaade2015_72x13, ecaade2015_59a11, 29de, c072, ascaad2014_001h1, ecaade2017_108f, 39d3, 421a, a470, sigradi2016_515g, 77df, 18d2, 6e12, 6791, 7ad4, c9bf, f883, f438, dfff, ecaade2016_078n23, f298, sigradi2015_11.165n25, acadia14projects_463ay, 0622, 9bbb, c127, 98ca, f18c, 912f, 71f2, 9d57, f569, 2614, d628, ecaade2017_183w, 4c0b, 6580, bbac, acadia17_257yy, 7793, sigradi2013_386g, 5fbf, d5c7, 108e, ecaade2015_200s43, sigradi2015_10.377s22, e38f, bbae, 8ac9, 10b3, ascaad2016_010r4, 44f5, 10cb, 1848, 1876, 5084, 0243, 4fa2, 22d8, 704b, f175, b531, c836, 1737, 351c, acadia14_167v, 5ec3, ecaade2016_057o14, ecaade2015_320n70, 833e, ecaade2016_147s40, 82d3, accf, 26b6, 4bc3, 5754, 1806, c88d, d7df, 672b, 489d, 0f08, a557, caadria2015_203p29, c261, 1d3c, 1257, 23c7, c54a, 3bfd, ecaade2017_052hh, ecaade2015_180z38, bed4, e865, 3541, ced3, 3178, 50f7, dc56, caadria2017_035w11, ca10, 38af, ecaade2017_039d, 39ab, acb8, c0d2, sigradi2013_386l, ijac201412203j2, c586, 9a00, ecaade2016_080z23, b372, c9cb, f74b, a6de, ce42, caadria2017_023z8, acadia17_542kk, dbc5, 86e8, 23a9, 158b, 161b, c8d3, acadia17_60aa, caadria2017_005p3, ijac201614305g3, 928b, 755c, d7ed, d530, 5bd2, ecaade2017_009t, b370, caadria2016_281j12, 3a90, 623b, acadia14projects_691ay, 7ed2, 858f, 6bf3, 465a, acadia17_153l, ab44, d00e, sigradi2016_690c, bdcd, caadria2016_395z16, ecaade2014_206n53, b284, eb6a, d707, cc61, 88f0, 4b2f, 3790, c89e, de8d, ecaade2013r_006s4, c9e7, 6fd5, ecaade2015_81u15, 0109, c51a, 977c, ae2b, acadia17_201yy, a35a, acadia14_311s, 7200, cab0, d962, ecaade2017_059rr, bc29, ecaade2014_010g1, c68f, 6c29, c94c, 5f77, ed58, 62cf, f421, 3d3d, 1245, f29b, caadria2016_321k14, f50e, 1302, e8ee, acadia14_23v, d25b, 705c, acfd, ecaade2015_206o45, 5dc5, 66ef, ascaad2014_033i1, ecaade2017_175j, 7148, 1620, 986a, ecaade2017_105vv, 25dd, e5c2, acadia14_167x, f443, 9fa6, ecaade2014_121z27, dd73, 2c60, e6cc, df16, ijac201614102p2, ecaade2016_075j22, 0c7d, 0ddd, ecaade2017_172y, 4515, ecaade2015_227p50, e7ae, c63a, ecaade2016_045n12, 4dd2, 2208, c7de, 1126, 1642, 59d5, sigradi2016_611s, 2863, 55f0, ea23, 229f, 26c7, 9b85, sigradi2016_382q, 9059, ascaad2016_050x20, 45e9, 3dc7, fc17, 579a, 6b9d, 42ad, 6922, caadria2017_074m23, caadria2017_134c36, b20d, b5f1, sigradi2013_155, fab9, ef92, 48a9, 679c, ijac201412403t6, f8a1, 4b7d, sigradi2014_108b9, ecaade2016_023o6, 90cd, 8788, fa69, 1855, 0838, sigradi2014_341d8, 639b, 5f91, 0752, ecaade2017_152tt, 4741, fcc1, efac, ascaad2016_051c21, 9912, d863, ecaade2016_ws-dleadb68, 0eb5, ijac201412301d6, 0fd1, ecaade2017_148yy, 70c7, e9f6, 1ab4, eb4a, c1a7, 08e3, e2ef, da10, caadria2017_031g11, 19d0, c661, aa06, ascaad2016_003u1, ijac201614403b2, acadia14_531l, 19da, 35f7, 2505, 5abc, fb4c, db62, sigradi2016_781ww, 7ce5, 53fc, 7344, 72d1, ecaade2014_175v43, d6ba, b94c, d346, 5714, sigradi2014_347r10, acadia17_473e, c11f, e8be, 68ed, bcbd, 7c37, 6612, 19f2, aa6c, a105, f9a4, f6b4, 6341, acadia17_26m, eb74, 17c5, f8d9, caadria2017_005g3, dcf4, 05f8, ecaade2016_228i61, 3e06, e02c, b3cd, caadria2017_015g5, 34fc, fa6f, 80cb, 22c7, acadia14_145s, 5c00, 44f4, 086f, caadria2016_767u32, a26d, e8b3, 4be1, b169, ijac201614304x2, d9d6, 4106, 1feb, 3919, 8237, f69b, ecaade2015_265t58, 0710, c04a, ecaade2014_022b6, 129b, 265f, sigradi2014_144y2, acadia17_350gg, e9a5, ecaade2016_223m58, ijac201614104z3, 836e, acadia17_350cc, 088d, acadia14_189au, 2769, sigradi2013_343a, bfd5, f274, d1dc, e465, caadria2015_054j6, ee33, eb42, caadria2017_005w2, 3458, 69d7, cf1c, ff6c, 978e, fd3d, 79ae, bf02, 4b14, be7a, 596b, 4dcf, acadia17_82p, 2eec, ecaade2017_198h, ecaade2014_225n58, ecaade2015_265r58, 277b, d178, 0913, 6138, a05e, 757b, 9c69, a458, 434f, ecaade2014_173h43, 0a01, 25de, ijac201614405y3, acadia17_560p, 4425, b588, ecaade2015_129s25, caadria2015_066e8, bb7c, 07c9, 3416, 15eb, acadia15_57u1, ecaade2014_188o48, 1c06, f996, 889e, a4b0, 6448, 7a48, 7f4f, f431, e498, caadria2015_060w6, ijac201412401t3, acadia17_360e, ccac, f63e, 0348, f6b5, 2294, ecaade2016_127f35, f42a, ecaade2014_024a7, f52f, 6c7a, caadria2016_353a16, 778e, 8029, 5ea2, ecaade2017_161ww, 5a8d, 6c8b, 2fb2, 3132, ebd5, 7c15, e383, 94b7, caadria2016_249j11, f517, 47cf, b6d0, 8442, e4f3, b3c4, caadria2015_069n8, dc5d, a253, ae56, ea44, ecaade2016_075a22, fbdb, 1740, acadia17_51xx, b7be, a03b, d7b8, a8ed, 3545, 6706, 74f4, 99f7, ecaade2017_161a, ascaad2016_027y10, ecaade2014_140d32, sigradi2014_289l4, 899f, 19db, bb6a, f109, a03f, 0398, 8fb3, 9866, 330c, b160, d181, e75e, 90d9, 4385, sigradi2013_342l, ecaade2017_089y, 2c33, acadia17_381ee, 08e5, ijac201614201p6, 6c03, ecaade2017_021i, 97d3, 6f40, caadria2015_114h18, ff78, ecaade2016_013l3, ecaade2014_192g49, 008a, ecaade2014_024k7, ecaade2015_138s27, ecaade2013r_019b10, 2994, 944f, fa68, acadia17_474l, 91ae, 9d8a, d69c, 0536, f8a7, 4c82, ec0d, 62d6, acadia14projects_627ap, 8454, f4b3, ecaade2015_332p71, 5051, 914d, 59ad, 03b3, ijac201715204ee, ecaade2014_177t44, af29, 4fbf, 96f8, 7225, 9e6c, b7d6, 6125, 8e97, 3678, b4cd, d79b, b49e, 59ba, sigradi2016_393ww, ecaade2016_071u19, 66b9, 54d6, eca4, edd0, 2dc3, a096, 88a2, e569, 3bb1, 1bf1, b7a9, acadia17_670cc, ecaade2015_138u28, acadia15_497k22, 09d1, c6bc, f62c, ccb7, ijac201412407e1, ecaade2013r_005l4, 0310, 8fda, caadria2015_061c7, 35d9, ijac201412206b5, 789a, 355a, acadia14projects_63aw, 583e, 3c7a, 5364, 8979, sigradi2013_117z, f70f, 8e43, ecaade2017_293yy, 1e6b, b31d, 452d, 9981, ed65, c170, caadria2017_051u16, ecaade2017_157yy, 5ce9, 1675, sigradi2016_816rr, 9454, fc1b, sigradi2014_192o6, 6799, b1ab, sigradi2016_611r, ijac201412306a3, db81, dd63, acadia17_492ll, sigradi2016_490w, a77e, 387f, b493, ecaade2017_003d, ijac201715104aa, 45dc, 582f, ddbb, 046d, 2758, ecaade2017_124bb, 1eeb, e4fa, a187, caadria2016_373j16, caadria2016_333b15, 9ec7, 3883, caadria2015_176p26, acadia17_230rr, 476c, 58fb, c016, 1615, fec4, sigradi2014_293b5, 28b6, 7cc1, 20e2, ecaade2017_076s, d926, a566, acadia17_511yy, 8d2c, a363, a526, 9ff7, 966d, caadria2017_056l19, 18b5, ab09, 089d, acadia14_145aa, 70e4, 8a1e, b6f8, 42d3, 64c5, f687, 0c8d, 6da6, 501a, bc30, a998, e56b, 0a0b, ijac201614105r4, 0fa2, 575e, 44e3, b77a, 3db3, b896, acadia17_608y, 8417, ecaade2017_050b, ecaade2014_052n12, 2680, 6248, bfb0, acadia14_435az, ecaade2015_269r59, 6593, caadria2015_102x15, ecaade2015_164u34, 6db2, ecaade2016_025m7, e53c, acadia17_164yy, 9b12, sigradi2016_814j, 279f, 2df1, 3abf, ecaade2015_61c12, b1f1, 3032, b97e, ecaade2013r_008s5, 7b5a, acadia17_247pp, 4b4f, f302, sigradi2014_178o5, 9835, 64ef, 3431, 0b0d, ecaade2015_38r7, acadia17_348e, sigradi2013_243z, b7a8, ecaade2017_109gg, 256d, 932e, 3bfb, ecaade2015_333j72, bbab, 1c24, 810c, c9a0, 2569, af06, 90fd, sigradi2013_275f, 4ef2, c3f0, caadria2017_056a19, sigradi2015_3.268d5, ecaade2014_096b23, ijac201614102z2, ecaade2015_227v50, ecaade2015_318x69, a977, 74a9, a35b, 24e2, ecaade2017_169pp, 152d, 3733, 6b09, ecaade2016_119l32, sigradi2013_234d, 3585, sigradi2014_313e6, sigradi2013_117o, caadria2017_030b11, ecaade2013r_003m2, 2d8b, 05d5, 2afb, e9f8, ijac201614206c11, f94c, 8a14, 7ba5, 8d13, 0db8, fc16, ecaade2017_151w, 9ee8, caadria2017_132h35, 4ede, 3ddd, 3a41, 1092, a645, 3112, c2c4, ijac201715106f, 72a5, caadria2017_028w9, ijac201614307j4, ecaade2015_17s2, 54c1, ddb9, ecaade2016_063l15, 1b64, d06e, cf72, ecaade2017_122d, ecaade2017_077xx, d447, f7b1, 6065, acadia16_116r8, e308, ecaade2014_224a58, ascaad2014_024f6, 5079, sigradi2016_488r, 1eda, 9814, sigradi2015_9.141d16, f387, acadia14projects_247m, 449d, 6112, 1212, acadia17_435l, 2674, ad07, c6b9, 426b, 0fa5, c0c0, sigradi2013_138m, ijac201412405p8, ascaad2014_028t7, e51a, d1c7, eb6c, ff5d, sigradi2013_215c, 2810, sigradi2013_401t, 8166, f8dd, 0928, ecaade2017_293vv, 9bc9, de25, 39a1, 8f6f, daff, b6b9, acadia17_340c, 4398, 9c10, ecaade2015_268e59, c4b8, 8742, acadia14_531m, b3e2, ecaade2015_196k42, 67ce, 029a, 43bb, caadria2016_797s33, ijac201614205r10, 3ca8, a0c7, ijac201412201i1, e475, ec41, 1e09, ecaade2014_052e13, 11b2, ecaade2017_220ss, acadia17_92m, 43e1, caadria2016_291v12, b20a, acadia17_640mm, 3aa4, 5ada, sigradi2013_135h, 5491, 6305, fc84, acadia15_185t7, 4763, 9696, 6e8a, 41eb, 9229, 50bd, c01b, 9c84, f9dc, 0e9a, f4b4, 0f81, 2466, ecaade2015_170k35, d2b1, 488b, 015f, f97c, f5fc, ff58, 2e61, f887, 7ae3, caadria2015_213n32, c30d, 608a, caadria2017_110k29, ecaade2014_052h12, caadria2016_683f29, ecaade2013r_011c7, 940d, fe35, c45b, 0e24, 9f11, sigradi2013_359f, acadia17_600kk, 442d, ef4c, caadria2016_579n24, ecaade2016_158l43, 3c18, 130b, 7d3f, b46e, efe9, 3391, ecaade2014_168s41, c349, ae19, 2ef5, 0a34, acadia14projects_75d, 215d, acadia14projects_63ah, 3226, c53b, 3ca3, 38b3, ascaad2014_003v1, 1853, acadia16_154j11, b6be, ecaade2014_198v51, f6cf, bdf4, 9441, 2105, ecaade2015_87u17, 1a16, a573, df4a, 0336, ecaade2014_153g37, 50fb, a3f8, caadria2015_188v27, ecaade2015_319j70, 752e, 5b61, 568f, d67d, b58c, sigradi2015_8.47g11, 80f1, 19bc, 4ad7, ecaade2017_230qq, 0c02, 3845, f00e, ecaade2015_241o55, acadia14_281y, f86e, f964, 166a, ijac201513205j8, b49f, c69c, 0b73, ecaade2017_211aa, 6f6f, ecaade2014_141j32, c93f, sigradi2013_234m, 0f2a, caadria2015_090a15, ijac201614406g4, sigradi2015_11.34x23, 4ca1, 1fcf, 2757, 1c59, e8ed, sigradi2013_260, caadria2017_058h20, 5218, 5067, c10b, 95eb, 0596, 3d49, 3a75, a787, bd09, 6bdc, acadia17_544e, 7f12, 5ed9, 8d41, debe, 2373, a032, acadia14projects_671v, ecaade2014_105w23, ijac201715104o, ecaade2017_301v, sigradi2014_345y9, ecaade2015_94c19, 4e71, 7ee7, 3e43, 3bb2, 5fa4, 2051, f06f, 2ff5, 3b77, 754b, dc0d, 1251, 17be, 0392, cb68, da26, a3bd, acadia15_185c7, 426a, a7c4, 4686, 4d70, a6ac, ecaade2014_145j33, f6ea, ascaad2016_011h5, a832, 7000, b673, sigradi2014_132n1, fd56, acadia14projects_43am, 8172, sigradi2013_327r, b9f1, 8554, sigradi2013_54r, 45b9, acadia16_470l27, cb1f, 765c, 5323, b489, 9398, 67fd, sigradi2016_484uu, 88f8, b27d, ecaade2015_87y17, aa5e, caadria2016_343i15, ecaade2017_256dd, b9e0, 308f, d371, 8629, 43de, caadria2017_074n23, caadria2017_054h18, 67b1, f6fb, 1398, acadia14_281w, ffc7, 687e, 972f, 8ea5, ecaade2015_161f34, 7bd1, a3ab, 061d, cd69, fbef, 4f6d, e049, af75, f741, 6e23, 5295, ecaade2016_199w52, 67bf, fedc, ecaade2015_84x16, 105f, 6738, c230, dc3d, e0e2, 46ed, cd6e, 78b3, sigradi2016_465l, d701, 9458, 6ff5, 684f, 197b, acadia17_492ss, ecaade2016_127g35, e702, 9153, c011, 7a4c, b182, 1dbe, a439, b662, 9c20, 3bb4, ecaade2014_104p23, f073, sigradi2015_10.381h23, 03d4, 1116, ecaade2017_044oo, f888, 0d35, 39e4, ascaad2014_036f2, 604c, 9d5f, aee4, 0a29, 15ff, 12be, ecaade2014_194w49, 4dee, ijac201715101g, 3930, e95e, ecdb, 392e, b5b7, d4c8, 190e, ecaade2016_006p1, 593c, ecaade2016_163b46, caadria2017_029m10, 4d63, d40e, 5c81, 463a, 5c16, 629d, 8f55, 99e1, acadia15_395g17, 877b, ecaade2013r_013b8, ijac201513305u12, 1dd6, 85a9, 4073, 153b, e7ab, 7f05, dc1e, e7bb, 6646, 7ef7, b8a3, fd75, dd0a, 3fb2, 5e8f, ecaade2013r_018y9, acadia14projects_145n, 72ba, b4f7, 8b91, 9624, 318a, a9fd, 4039, c9f9, ecaade2015_138b27, a953, 11a5, bd5a, fa3e, a843, ecaade2017_213f, caadria2017_056c19, caadria2017_105l28, 4f87, efe6, e314, ecaade2017_105gg, 8216, ascaad2016_030e12, 5a85, a239, 3cff, caadria2015_048s5, a906, acadia15_173s6, sigradi2013_183r, 3b53, ijac201614102f2, ecaade2014_133t29, 8bab, acadia14_555j, acadia17_598h, 1cef, 9681, 7c58, ecaade2015_53k9, 5c1d, ac7c, dd95, ijac201412303h8, 440e, b87b, 00e9, ecaade2015_161n34, f87c, 1551, 2fd2, 0a65, acadia16_164x11, 49df, ecaade2015_178k38, f0ac, 2356, 19ab, acadia14_681as, 1bde, bff8, ijac201412401x3, bec6, e1ce, sigradi2015_10.377t22, c263, 2620, d351, 2172, f6b3, 28f5, acadia14_463v, c88a, a209, 6e0d, cd4b, sigradi2013_389j, 6f57, d270, caadria2015_206s29, a7c8, c299, f1bb, 7bde, ecaade2017_031jj, ecaade2017_080gg, 75e8, sigradi2015_sp_2.112e29, 0771, 9ef9, d9e2, 2f98, c527, 4018, dc60, sigradi2014_049h5, 9fd5, 255d, 0213, 18c9, ed6e, caadria2017_094p25, ae7d, ce36, 69ca, ecaade2014_066m15, af00, 717b, da05, acadia14projects_153am, 55b9, e309, 14a0, acadia14projects_555d, 05ba, c7fe, 67f0, ecaade2014_230p59, dda9, a068, b738, 831a, c32b, 5b91, ecaade2016_002c1, caadria2015_188t27, f350, 6e82, e78a, 6d85, 7617, ascaad2014_026w6, 3ca5, ecaade2014_018w4, d56c, 33bc, ijac201513201g5, c309, 830e, ecaade2017_067aa, 222a, 14f8, 3697, 6101, 5353, 5f6e, caadria2017_046s14, 40a1, 3f3c, 1a0a, a408, 2ad4, acadia17_678kk, ec1f, f578, 36ae, 077b, 8a50, ecaade2016_129f36, 0fce, a74b, ecaade2017_071vv, 7978, ascaad2016_035p13, caadria2015_172y25, 8b14, 584a, 073e, 58f5, 7349, ascaad2014_024g6, 97f3, e1b2, 418c, 4627, 6717, 8f67, acadia17_202p, 36da, dacc, ecaade2017_264ww, 01c6, 4a60, bb1d, 4b9d, 5308, edf1, 6ef8, d412, 9abf, 634d, 9e66, a8bb, 15cd, 3014, 3680, 9c55, 2133, ecaade2017_164o, da66, f0f9, c855, 3fd5, ab97, f227, ecaade2013r_002g2, sigradi2016_732t, 1c05, ccff, ebfc, c091, 39eb, 9090, 1df3, 60a5, acadia14_609ao, ecaade2014_060x14, 34fa, a7e1, ba1f, 69bd, aec7, a102, 1f2a, a93b, 308c, 36c9, e73e, d425, acadia17_248yy, 94f2, e00b, 85dd, sigradi2015_10.7l18, f256, deeb, 53ad, eda3, 5fd8, 80ba, d3ec, 9796, sigradi2013_234, acadia17_248s, 7332, 67a9, acadia14projects_145m, acadia14_111g, acadia17_230zz, 396a, 4957, acadia16_332w19, b657, 5b19, 43a5, 5b7b, 6b30, 2de3, 19f1, 77da, acadia17_231q, 25ad, c513, e8e0, f30e, 8945, caadria2017_079a24, ecaade2017_099b, 5bfb, 8284, ecaade2016_046r12, 0d90, b70e, b57e, 9edb, 2c92, 370b, 6b0a, ascaad2014_005n3, 40db, 9931, 5371, caadria2015_213g33, acadia15_232m9, 9161, 5579, 8023, sigradi2014_049j5, e7d2, f26c, 36ca, 123c, caadria2016_487i20, aa18, f0f7, acadia16_12o1, e662, ijac201412408v1, ecaade2014_240j62, e98f, 0008, acadia14projects_63ak, bb1b, acadia14projects_463at, f6ce, 80aa, eea8, 50de, caadria2016_177j8, 3120, acadia15_203g8, acadia17_392t, 0a62, 52e4, 1fab, 4ce0, 5cf2, 7c79, d28e, c138, 1fc1, 7bf7, beb3, ijac201614205n10, 7594, 4c20, ef67, 184b, ac9d, acadia14_267n, e6f2, 40e4, 6cf3, caadria2016_157r6, caadria2015_096j15, ecaade2017_151y, ecaade2016_068y17, ijac201614201k6, 03c9, 9409, ac5f, ecaade2015_227z49, 3c66, 2191, 8df6, caadria2016_177c8, 89a6, 99a2, caadria2016_259r11, bdd0, c79a, 8cf7, sigradi2014_201g7, 9b9e, ecaade2015_302l66, 1f3d, e6c9, caadria2015_099s15, 1b51, d264, e0b4, 3001, acadia17_502a, 96f3, sigradi2016_515i, a570, ecaade2014_092d22, 9694, ecaade2014_240t62, ecaade2016_073z20, ascaad2016_045o18, 61e2, e3b6, acadia17_590m, acadia14_101ao, a70a, 8120, 9435, 177e, 5c0f, 7c88, c6a3, 113b, ae77, c0d1, b64c, c9c5, sigradi2013_401k, e2ba, acadia14_661i, eddf, 657f, abe9, 0a6d, 4f72, a010, a07c, bb72, dfbe, sigradi2014_345f9, cb1d, cd39, ecaade2016_191d51, ecaade2016_152p41, 2cc5, acadia14projects_691au, 0f57, aac2, 483e, cba5, ecaade2017_198e, 7be9, 0b50, ecaade2016_123f34, acadia17_640bb, ecaade2015_329i71, 63d3, e056, 2a95, 8df1, bb8e, e5c6, 955f, 7848, 3b0e, 1456, ecaade2017_009ee, ascaad2014_017k9, ascaad2016_043m17, 5f0b, eafe, 518d, 52b9, bb0c, ecaade2016_075x21, 2442, f6f2, 8873, 157d, 3611, acadia15_223g9, 044b, acadia17_350w, 6584, sigradi2013_425u, c6d3, caadria2016_819z34, 275d, c4e9, 8ec1, 91ec, caadria2015_237p35, ecaade2016_068e18, 34ee, d559, a21b, 1070, ecaade2017_079x, 0a32, 6950, 0f23, ecaade2017_029aa, sigradi2014_103z8, d649, 77c2, 1ebb, 405a, 5335, acadia14projects_199an, 69fd, a441, 0cc1, 956a, 9569, 0d8e, 04c8, ca44, 5dcb, 6fbb, ecaade2016_163m45, f457, ecaade2014_038c10, acadia17_502ww, 5760, 8990, 66d1, 4819, 657b, 52c0, b6c3, ijac201614102c3, 417d, ijac201614103l3, d849, c797, 8397, 1be2, 9249, 990f, 5113, 9e76, a0b5, caadria2015_087g14, ecaade2014_015z3, 0971, 91ab, 60c3, b042, ef66, 8d2e, a32e, 4ec2, 3f0a, 18ae, b780, 6fc7, 5d5c, sigradi2016_803dd, 6c4c, ecaade2013r_013x7, 6f70, d4c0, 5134, 9c54, 256a, 1ae2, acadia16_470r27, ecaade2015_227i50, 7f53, b4b5, 7398, ecaade2015_92z18, sigradi2014_043z3, ade9, 15fd, 506b, 3110, sigradi2015_12.297e28, 6166, eaf6, 001b, cf52, 1368, acadia14projects_699e, 50c7, 3530, 3087, c81d, sigradi2013_155n, caadria2016_013p1, 54e5, e9e0, 5574, ecaade2017_249a, 2cd1, 7203, 0721, bbfc, fc8e, ecaade2014_057t14, 6a75, f911, 77e5, ecaade2014_053o13, 1d90, acadia15_284y11, sigradi2015_11.34u23, caadria2017_147c39, 0318, acadia16_106m8, 55ab, c2ff, caadria2016_787h33, 7884, a5f3, ecaade2017_293ll, sigradi2013_289l, bdd2, cfce, 2ca7, bcc3, caadria2017_057s19, acadia14projects_661g, cffc, sigradi2016_590h, b9a4, d60d, 1ff6, a1c1, 33f7, ijac201715202qq, sigradi2015_8.81x11, 6212, 2111, acadia17_248r, acadia17_258k, cc97, acadia14projects_497p, ecaade2015_180c39, 4b1f, 2f30, 586d, 8bae, caadria2016_611x25, 0015, 4d8a, 7bc0, ecaade2017_156z, bf01, 797a, b11f, caadria2015_124z19, 2578, 09bd, d2ce, ijac201614405e3, 8aea, b5bc, ecaade2015_73b14, 4bcf, caadria2017_086i25, 6e77, ecaade2016_140w39, 75b5, ecaade2017_101v, 3eac, 8011, de3a, acadia14_257ab, 0e5d, 742b, 3c51, ecaade2017_091uu, 329e, 44fa, ecaade2014_202n52, 634a, 0624, 7046, 05b8, bd98, ac6d, 0250, 579f, acadia15_469r20, c5e3, c191, 54e7, 78d1, acadia17_640x, 6ab3, dfe3, fb06, ascaad2016_038w14, sigradi2015_3.190o3, cc05, ad65, 5555, 211a, acadia16_440w25, 625b, acadia17_358hh, d44e, 5712, cf33, 6d18, 97d0, 5384, 7524, 0c87, 8fca, fa42, 3a1a, ba0e, acadia17_274vv, 54f5, ecaade2014_038d10, 23e5, d5ca, ab05, b16a, 0c36, 0520, ecaade2015_235n53, cafe, 6627, 05ae, ijac201614306x3, 1679, 7073, 4e55, ijac201614105p4, caadria2015_069p8, 325b, caadria2015_030h4, e45b, 8cb3, b073, 6b01, 6d3d, 7337, 5f96, fac8, 9adf, 42ca, 129d, ecaade2014_120h27, 7fb5, f3f5, 70ac, 9273, c210, 0bfb, 196e, acadia17_91c, 7a84, 1eee, ijac201614309h6, 7138, b777, 3890, ecaade2016_tkos66, ijac201412408u2, ijac201614208l14, 7f49, ce81, 8b8c, ca29, 1577, 049a, 6bff, 4d89, 07ed, f5f8, fc86, 95c5, a469, acadia15_57r1, 33c8, cfc9, e91a, ascaad2016_038i14, ecaade2014_052l13, d028, 2d2a, e1ef, cdb7, c785, f316, 88ad, b6eb, dbff, ecaade2017_124j, sigradi2015_1.305d1, edb8, ba89, 53ea, 6845, ijac201513102z1, 275b, ijac201614102j2, 1cf3, c16d, 2426, 0a28, c804, 10e8, acadia14_531k, e955, c9f7, e37f, 8e50, 82d5, 767d, 31bf, e442, 9731, 8a5b, 6053, 9612, acadia16_362m22, 06d1, 99b4, 5772, d0cc, sigradi2013_280r, 4aaa, 0a12, acadia14projects_681ao, d979, ecaade2014_156h38, sigradi2013_158a, bb18, caadria2016_147l6, 5347, dbcd, 7d4c, 59ec, ijac201614309c6, fc62, 127f, 1b30, c284, c952, 4d88, 437a, 72c0, 865f, ascaad2016_042c17, 6bcd, 9b98, 4347, 720f, 868f, ecaade2016_225x60, bdb5, e4a8, 861e, 8340, 3de0, ecaade2015_100r19, 1a68, 59cc, bedb, caadria2015_124h20, c31a, a2ed, ecaade2015_86l17, ecaade2014_169k42, caadria2015_188a28, 42ed, 1e87, 31b2, 7c47, 6469, 8505, 0358, sigradi2014_307o5, acadia16_54z3, 807f, 44af, fdf3, ecaade2017_290oo, 169b, 63b8, fa38, bdf8, 12c3, acadia17_382uu, ca85, 808b, 70a5, bca1, efc7, 86f3, b12a, ecaade2016_097v26, 4237, 147d, 160d, 5b25, acadia16_116w8, dd5d, c44f, 79f3, 9417, a4b1, 99eb, c67d, 5d72, sigradi2015_6.366c9, b303, caadria2016_311y13, de30, ecaade2017_017y, ecaade2016_032r8, acadia17_230vv, 5260, 4410, 56cd, ecaade2014_138u30, 7bdb, 6691, cab5, 98e3, ebaf, 7b78, e0d4, b633, c849, a215, 5d03, ecaade2014_168d41, sigradi2016_382aa, acadia17_330zz, 4e92, a499, 5bcb, 9da6, 8323, caadria2016_395y16, ecaade2017_277cc, 65b4, 4244, bc33, 0443, 4fb7, 3441, b6e0, ce2e, 728b, 8f2e, e21d, 1ebc, 488c, acadia15_243e10, 6326, 3e86, 5a56, 487b, sigradi2014_239h9, 30c0, ecaade2016_140p39, 8492, acadia14_177ab, 7137, 2cb5, ece8, 0413, 8c73, 2651, acadia14_573aj, 57a0, ecaade2017_105yy, 518f, 2f43, 6d83, 5cf1, ijac201715105l, c5c7, ecaade2013r_011i7, 65d2, f91b, 3fcd, acadia17_323k, 7bc4, dde0, 2077, ecaade2017_029ee, 4bba, 3339, ec90, 9d18, 03d2, 5516, 24f6, 0cba, 8665, 1b28, acadia16_260h16, sigradi2016_550j, 2b67, ecaade2016_083c24, d4b3, f2cb, 05e1, ece0, 1ddf, 2929, 3cb1, 99f5, 31f8, 1faa, ecaade2017_101x, 06b7, a971, acadia17_551a, f209, 69dc, sigradi2013_401p, 9ff3, a2cb, 53d0, f455, ijac201412404r7, 6ef7, sigradi2015_3.111c3, 6975, ecaade2017_291cc, ecaade2015_22p4, aa0c, 52e6, acadia16_290f18, ecaade2017_308z, acadia16_12m1, 4a9e, ecaade2014_072z17, ecaade2015_230b52, 3277, f75e, ecaade2015_318w69, 95a8, d6e0, 9611, 75ce, d54b, acadia17_590f, acadia17_177u, a27a, ijac201412408i1, e1e8, ecaade2016_162c45, 9c82, d744, 1c64, 57b3, ecaade2016_ws-dheritageu67, 5d34, 9e17, 0471, 55c5, 9ed1, 6f8f, ef59, 9772, fb55, a90d, d2a3, ec72, 7dbf, c85d, 3a34, a53d, acadia14projects_311y, ecaade2015_256e58, e673, 545c, 9991, 4328, f52a, a751, 8a4d, 6f69, ecaade2017_083mm, 3ab3, d8d1, 5b88, ecaade2015_222b49, f091, 5521, 05b5, 44a9, 689c, ecaade2015_181l39, 8175, 1a86, 47bb, 2f46, 3ae0, caadria2016_023n2, caadria2017_155p39, acadia14_135j, 92e6, 1da8, e156, 81c8, dbb1, cce5, 14e0, b31c, 1c74, 003f, 2c09, 1d11, f54b, ecaade2016_027b8, 7065, f4fd, sigradi2014_314n6, 81f4, ce48, ecaade2016_213l54, 124c, 3f33, 5417, sigradi2016_490bb, 8219, a98c, 7bdf, 45bd, ecaade2016_208n53, 28bc, c6ab, 0e0d, 1846, ecaade2016_163r45, 63d5, 66a5, aa4d, 856c, 91d8, 92b8, 5adc, ecfa, 5a0e, ecaade2014_111t25, acadia14_177x, ecaade2016_167y47, ed5d, 5158, acadia14_117e, e77a, caadria2017_101o27, 140c, ecaade2016_158n43, 0362, 10d1, d2a2, 3e6b, 9f5f, 2330, 9dce, ecaade2015_227f50, sigradi2016_488u, 612e, ijac201715102ii, f118, 8756, 0bca, acadia15_371m16, b72b, acadia17_110bb, c9a8, acadia17_381q, ecaade2014_044l11, eb56, 1559, acadia14_445al, 4283, ecaade2014_138f30, b758, d2c6, a955, 8df3, ijac201614203g9, a7d2, 594c, 47c8, acadia17_350aa, 9be9, a3d7, f691, 193f, 8f99, a0c2, 650f, a50d, 7081, 56c3, ecaade2014_018z4, 5d50, 7deb, 95b0, 5917, 1887, 88fb, f91d, 958f, acadia17_551c, ecaade2017_203oo, 862e, 3d14, a07b, c45a, 87dd, be8d, 5788, d7f1, f558, 24c9, 99ac, 0e8c, 38a5, 3475, 8d59, acadia15_469h20, acadia17_473h, afa4, d718, 1b27, 0c68, b322, sigradi2015_11.165j25, d798, bf9e, acadia14projects_409m, 7f11, e1c1, 1904, ascaad2014_018f2, caadria2016_219j10, ascaad2014_019s2, ac6c, acadia14_619ao, 2337, 95b7, ee3a, 4ec4, ecaade2017_109nn, 716e, bb80, 7102, 5ee6, acadia14projects_473ag, 946d, 419c, 2e7b, ecaade2014_080a19, sigradi2014_181v5, acadia17_522dd, acadia17_266gg, fe3d, 52ec, a907, acadia17_222m, caadria2016_569e24, acadia17_520k, 6748, d30f, sigradi2016_400l, 7f1e, ecaade2017_229kk, 0788, ca8d, 59e0, f692, sigradi2015_8.186k12, acadia16_318l19, c8ea, da9d, 6f44, acadia14_479t, acadia17_660s, acadia14_389a, 8141, c1b4, 2d43, ecaade2014_206t53, 3817, ecaade2017_152ss, 52b4, 2cab, ecaade2015_285z62, 4b4c, ecaade2015_269k59, ea58, 0d66, ecaade2016_121r33, b08b, 4734, 67eb, 96dd, 2515, sigradi2016_625xx, acadia17_82s, a078, 3d94, 2586, ecaade2015_138v26, ecaade2013r_018n9, 8959, bc51, 8bfa, sigradi2013_212, 3aa0, a0cd, ecaade2014_206r53, 7e32, 8174, d674, ecaade2017_170e, 4cb9, 205f, 2e30, ecaade2013r_011f7, 17de, 9cb4, aa11, caadria2016_663k28, 1a3c, 565e, ijac201614405b4, 4330, ad6b, 1a5d, e969, ecaade2016_162k44, sigradi2013_43s, f53c, d8da, e8c1, 92f1, ijac201614208g13, bd6b, 5502, 8685, acadia14projects_549o, e63a, 49a0, acadia17_59g, caadria2015_014x2, 1baf, 8fa9, f67e, ec00, d7fd, sigradi2016_484f, 80d4, acadia16_154f11, ijac201513101p1, ijac201614403h2, af30, 19d7, afdc, acadia14_565ad, 8f83, fe4c, 7b79, 8b2e, 5aaa, ecaade2014_018r4, 0c5a, 796a, 57bf, 9f4a, 076d, ecaade2016_018g5, 1fc0, 0d6c, 2206, dcbb, 5979, 35b7, 4f25, caadria2016_301o13, f1a8, ecaade2014_233d60, b1d0, f11f, 00b4, 12ca, acadia14_229f, f360, sigradi2013_183t, sigradi2015_3.268j5, 99ed, c0e9, acadia17_82e, 4384, caadria2017_142b37, ec48, caadria2016_651y27, d7f5, b258, 8d36, d4dd, 2b93, a974, ijac201513105t4, 086c, ea6e, 39a6, 08df, cedc, sigradi2016_440ff, fe92, 5b53, d5dc, cef9, d489, e0a0, 8d43, acadia17_620oo, ef1a, bd8e, 236d, 998f, ec34, ecaade2016_ws-dleadx67, ffea, 339e, ecaade2016_217j55, edc8, ecaade2016_223o58, 68b6, fa99, a9a7, 10f6, 7b71, 582d, ecaade2016_018f5, 88a3, 73cc, 915f, 0eeb, sigradi2016_558s, c08e, d7e5, c36a, b14f, 953f, caadria2015_126d21, 0bb6, f28a, 1e88, 39a2, 49ef, ijac201614309m6, ecaade2016_021e6, 56e2, ad9a, c779, 3688, 6d5d, c41c, ed64, 7360, af66, db18, 976e, ecaade2015_87b18, 0704, 14df, 6887, 6377, sigradi2014_329x6, c279, 4c03, ceee, e0d9, dbee, 7551, 556a, 9bff, 2159, 27d7, 6747, ff28, b1db, fc18, c4f7, 2b2f, 5296, 4574, 378f, caadria2015_194z28, fce4, 494e, 4502, f4e7, adc2, d9f6, 5cdd, 8ce8, b908, 13af, c268, 2fd3, a72e, 733c, 1f29, 60c2, sigradi2013_391, 04d0, 3624, acadia16_184l12, 45bc, e8f3, 7540, 3240, ecaade2014_012u2, 72a0, acadia15_137m5, 070b, a19c, sigradi2013_200, a94c, caadria2016_881v37, cb6b, ae0b, d73e, 144b, 30fd, c2fd, 67ea, 5734, 9685, ijac201412201k1, f1d0, 86da, 1ec9, 9439, ecaade2015_64c13, acadia14projects_671y, 1f81, 62e1, 0aed, ecaade2016_163j45, 6ea0, 9739, 4350, cad6, af18, e910, acadia17_59l, caadria2016_703o30, de9a, f663, 9bd7, da92, ec9e, 85e0, 23de, 8a40, 9172, 7485, 4344, e528, 5f16, 1321, 2fa5, 7646, f893, e2f8, ijac201513302l10, e0d8, 0f8a, 1985, bb42, acadia15_451v19, 698b, 94af, a2dd, 60a3, 3be9, 8778, ijac201715101b, a859, a2d5, 2427, 958b, 2130, acadia17_274yy, 7430, 2235, sigradi2016_602e, acadia15_274h11, acadia17_100r, ascaad2016_042d17, acadia14projects_167aa, d085, 65ff, 9203, 54f7, 847e, 422b, acadia17_414nn, acadia14_327c, d48b, 7c8b, f4e0, ecaade2014_214z54, 1899, c902, 7e81, 7927, 6e44, f683, 455e, c589, 32e9, fd0a, 23d1, 39b9, a2de, 2cb6, 6ef1, ecaade2015_28v5, 880b, acadia16_244p15, ijac201614201h7, 1422, 40ce, 0b72, 3fbd, caadria2017_129o34, acadia17_163ee, ecaade2017_008i, 2417, 915c, e129, sigradi2016_515f, 2b0d, ecaade2016_046o12, e76d, b388, a007, ecaade2017_044mm, ijac201412306e3, 6746, bf97, 301c, ecaade2015_59c11, 3bf7, be71, caadria2017_080i24, 8100, d3c5, 8400, 85ab, 6c27, 5b13, 4618, 1b11, 149f, 7279, 2b21, caadria2015_172f26, ijac201715101j, ce88, 786d, 236c, 61d6, sigradi2013_263, 86a6, 2f62, 660a, 38e9, acadia15_323l13, caadria2016_539a23, ijac201412404s7, 8339, 3ce4, adb9, 51f7, b6c6, ijac201412403o5, 3f72, 1dd1, ecaade2014_146t33, 7b5d, 146c, sigradi2016_382z, caadria2017_004p2, 264f, ecaade2014_180c45, 5cb2, 04d5, 7459, 9daf, fa0e, sigradi2015_12.259w27, 297b, caadria2017_123d32, eebd, fe6c, acadia15_137n5, 0af8, 8cac, ascaad2014_029y7, 05a7, d64a, 4d11, fc63, ecaade2016_027x7, sigradi2015_3.111i3, ascaad2016_040b16, aee8, dbd6, 1227, 8a55, 52d7, eb54, sigradi2014_212k7, ijac201412204b3, eb46, d624, 9375, ea01, ecaade2017_256ll, 09ab, caadria2015_073t10, b3d2, acadia17_177m, 765a, 641b, 2d68, 3d08, ecaade2014_065a15, 5a33, ecaade2015_53c9, 46d5, ascaad2016_038g15, 8566, e6bc, 7700, 6089, sigradi2014_289i4, c7bd, 63e5, 82b7, 3089, c2ec, 0694, f769, acadia14projects_267i, 5d94, 879d, ijac201412201h1, 4908, 739b, 1a63, 672e, sigradi2016_490ee, 75da, acadia14projects_463p, b149, e54c, a4c1, 5992, 8fed, ce8a, ecaade2014_224c58, 311e, 2560, b543, a761, 1f5a, 2b96, 70c6, 7f44, 0ed1, ecaade2015_280g61, ecaade2017_195mm, aa51, aa1d, 18ff, e340, 8a86, 0b3a, ecaade2014_065f15, acadia17_237cc, e71c, 6700, cde3, ascaad2014_014y7, 69ad, 4f63, sigradi2013_280m, acadia14_549v, af5e, bbbf, 4662, 48c8, 9d71, acadia14_291az, 527c, 3238, acadia15_483v20, 3408, 75c6, 323c, ddcc, 249b, 6071, 3498, 3602, sigradi2014_075b7, 5e53, 050e, bdb3, 4190, 4c6d, 244f, 2dec, c1aa, db94, e12b, add3, f011, ascaad2016_024h10, acadia17_590e, acadia17_163rr, aaeb, e44d, 2390, 44eb, 5862, 84b3, 9e4c, 30ea, e2ab, ecaade2017_301g, 3fa0, 2b5b, b8cf, 5fb1, e241, c5f9, 3601, f0d2, 83ce, 08fd, acadia14projects_709ar, 9714, 5635, ecaade2017_019ss, ecaade2016_225l60, 99f4, ecf2, 88eb, caadria2017_175e43, 7644, 6bf8, a922, 601f, 46d1, eb47, b1ca, ecaade2016_074z21, 6592, sigradi2014_032l2, d013, a4cb, 7749, 34d0, sigradi2016_515h, f47e, f7a3, ecaade2016_164j46, b560, f6de, 0228, 7f1d, 1077, b698, caadria2017_042u13, 5b3c, 7071, ecaade2015_94j19, acadia14projects_709am, da85, 2933, 4890, 1236, 996c, 39a5, 34cb, ce31, 01b9, cb27, c064, 0d36, 83da, 6e2d, 158d, ascaad2016_003b2, df47, 1611, ecaade2015_33j6, 789f, ecaade2014_089r21, 2372, 5662, fd4c, ecaade2015_200n43, acadia14_647ay, b8cb, caadria2015_070f9, 7323, ecaade2015_53h9, 2c9e, acadia16_280x17, acadia14projects_101r, 82d7, 82b1, ecaade2017_071ll, cbf3, ijac201412408v2, 81a8, 6c6d, e5ac, fd36, bfad, 0e76, 85ff, acadia15_173r6, afa8, d7f3, aa45, 36ba, ecaade2014_113a27, 2984, caadria2015_130t21, d9dc, 2412, 9db6, 328d, c041, ecaade2016_163d46, ecaade2016_129p35, bb0d, a85a, 697c, fa19, b4be, 8266, 73d0, caadria2017_047d15, ascaad2016_041f16, acadia14projects_267k, 8b3d, a4df, 4bb3, b281, 1a1f, ecaade2014_052b13, ijac201614104b4, 7b38, caadria2017_003r1, 863f, 74fc, eeaa, a3ba, a957, af32, 0ed0, 8453, 8d3a, 16ad, 5868, ecaade2014_138x30, acadia17_544a, 71ed, 040c, d0dc, 1cea, 908d, 794a, ecaade2016_161z43, 36b6, ecaade2015_246a56, 2a2c, acadia16_88a7, 8477, dbc3, acadia16_424f25, aa00, 3512, acadia17_648hh, a7d3, 0152, 018b, sigradi2015_8.276x14, 0bd8, ac6b, 9c26, f071, 9e67, 3c5f, 9b6d, c96b, ascaad2014_025p6, 199c, ecaade2016_033y8, e97b, f9cd, e5fd, 5953, 161c, ae27, caadria2016_229u10, ijac201715203ff, 78b5, a294, cc39, c128, fc7e, ascaad2014_035r1, 945f, ecaade2016_185z49, f00a, 1e52, 96f6, 790e, acadia16_98b7, cc8b, sigradi2013_304, 2e10, de5f, ijac201614101b1, 5a16, 4e30, e841, ffc5, caadria2016_045k3, e7a7, 30b5, b1e6, 54c0, f4d7, 73fc, 7f41, 263e, 3608, caadria2016_187u8, caadria2017_015c5, c182, sigradi2013_52i, 506f, 28d4, caadria2016_871s37, 9571, e586, e913, 93d8, 4cfe, 3f69, acadia15_110d4, 32d3, 7e28, 7e3b, e40a, 0442, caadria2017_051h17, ecaade2017_108r, d923, 1ac6, acadia17_590yy, a76b, ecaade2017_041v, 9431, 8362, ecaade2017_133f, b65a, ecaade2014_052r12, fbb5, 825f, ascaad2014_023v4, a44d, a2a9, acadia16_106y7, a176, ecaade2015_18y2, acadia15_110h4, 80e6, 4d6d, ijac201513302k10, acadia14projects_609ag, e64f, f693, 8933, d583, c0a1, 2ad9, a293, 1f26, ecaade2015_317b69, 59b3, 3b47, 79a9, 2091, e62d, d7c3, ecaade2015_127u24, 03d8, da7f, 2c64, 7044, a2ae, caadria2015_208v31, 215b, 005b, 187c, 4e6c, ecaade2016_108z29, 7b82, e790, 25a5, 0ed2, b0ee, 3d96, 58df, a178, bf8a, 45ec, sigradi2016_421yy, 078e, 459f, 9bd5, ad94, ca2b, 1288, d328, ceb1, badb, 68d8, ijac201715204aa, 080b, 8f7c, caadria2016_611b26, c12a, acadia16_140y9, fc03, ff57, 6f79, ecaade2016_104a29, 17ea, 2ae3, 737c, b0a4, e4b5, 6ccb, ff7d, 1338, 06a5, 8173, ecaade2016_tkoy66, ecaade2015_233i53, 75cb, sigradi2014_345u9, sigradi2014_345z8, 11d4, ecaade2016_013r3, 12d8, eb58, 84ad, acadia17_238uu, ecaade2017_085l, e7b6, sigradi2014_291m4, ecaade2014_113u26, d36d, 700d, 3e00, daf8, sigradi2015_8.289h15, d59c, ascaad2014_014p8, a245, 6e81, 4f82, 9720, 7b92, bf23, caadria2017_189f45, ecaade2017_133d, ecaade2015_215n47, 4077, 603b, acadia15_357o15, 7e86, acadia14_63e, sigradi2014_074b6, ad9e, c6a5, e5db, ecaade2016_mrtv65, ecaade2017_108t, 11e6, ecaade2014_232t59, 243a, acadia17_598m, 7bec, 8ada, eec0, 8287, bc7b, bb3a, ijac201513201e6, c961, afb3, 1e92, 8cb8, 5a78, f5ea, ecaade2016_021u5, ecaade2013r_009t5, acadia14projects_473au, 2a6e, ecaade2014_224d58, 1dcd, caadria2015_070y8, 1a7a, 6f58, caadria2017_051l17, 5e87, a180, 2517, fe1a, ascaad2016_008c4, 0488, sigradi2013_327t, 8256, 664c, 14e3, 65a2, 2664, dfe4, 0b26, sigradi2013_400l, ecaade2017_157nn, 1573, 9afe, a347, 4624, b8ab, bb54, 12eb, dfb5, 62b4, caadria2015_111m17, 30e6, 032a, 4e1f, ecaade2015_138o28, sigradi2013_183v, ascaad2014_027i7, d0db, sigradi2014_015d1, d113, 6c10, db78, ecaade2017_046a, 3e39, acadia17_360qq, caadria2017_003v1, cad9, a639, 06ce, e5b2, e6df, 29e6, ecaade2015_320p70, 9ac7, sigradi2016_817m, 9e13, e0a1, b8ce, 2df6, d633, c153, 380d, 8b72, e92b, ijac201614206d11, 0d2b, f60c, f478, sigradi2016_357k, a39c, 0673, f0c3, e77b, a503, 988b, 520b, ecaade2015_138f29, 9750, ecaade2014_144z32, b2c7, ijac201614104x3, aa95, 0193, 24cd, sigradi2015_6.329x8, ecaade2015_171j36, 8f9c, f93a, c452, 064b, ecaade2017_244nn, sigradi2014_201h7, 829b, 15c1, e4d7, ecaade2017_105zz, ecaade2017_291g, ecaade2014_066j15, 009a, caadria2015_126o20, fa44, 5112, 646d, 934f, acadia14projects_445ad, 0e19, 554e, 8e49, 2c4d, fde0, 7986, 4784, acadia17_52bb, 7b9a, 6647, 04e1, 0fd8, acadia16_478h28, 3d80, b0b6, 4fab, eeee, sigradi2015_sp_8.326z30, 5001, ijac201614301d1, c690, acadia16_332a20, ecaade2013r_017y8, 3159, sigradi2014_330d7, ecaade2016_223v58, ascaad2016_046p19, af24, b739, 53d5, e9dd, c439, 6b9c, f034, 32d8, b2cf, caadria2017_104p27, ecaade2015_173i37, 5388, ecaade2015_175o37, 37cf, ecaade2016_038e10, 99fc, ecaade2015_177c38, 842a, b486, 7d6c, b106, d1af, 12e7, d24f, 2c9a, d9e1, ce89, 1a23, 0f53, d556, 363b, efb7, 0ed7, acb9, 93ce, a7b8, 1f0e, 9aad, 7899, acadia17_127hh, 2471, ecaade2016_017l4, sigradi2016_779tt, 030f, 1f0c, a59a, ecaade2014_240k62, 88f6, 9a39, 2c47, sigradi2013_358, b5a9, de41, 7e99, 7718, ecaade2015_250e57, caadria2016_683p29, b1d2, 9998, f813, 67c6, 8be7, abc5, 8c78, ecaade2017_054mm, 27f8, a3ea, 0794, aafa, 62a4, 8188, ecaade2016_230m61, sigradi2016_356f, a463, acadia14_153ar, b776, d8b3, 52a2, ijac201513301z9, cb5c, 4ded, acadia14projects_601w, 4cd1, ecaade2017_169uu, ef11, 90a7, d47f, acadia14_655v, ecaade2017_007c, a6f1, acadia15_185r7, 63d0, ecaade2014_214o54, ecaade2015_230f52, ecaade2015_59v10, 68c1, 592b, c9ee, cc52, dbdd, 2877, 8d98, ecaade2017_230tt, ecaade2017_056yy, 0dee, c359, e74e, caadria2017_142k37, 84db, 1e00, 6deb, sigradi2016_815u, ecaade2017_194y, 473a, f155, 6f30, acadia16_98s7, 5b12, ecaade2014_052t12, c44a, f845, d9db, 72b4, acadia15_223c9, c329, 9993, 024e, f418, sigradi2013_42n, a1ba, f292, acadia17_292cc, ascaad2014_030v8, 2ebf, ecaade2017_057m, 72c5, 00dd, 391d, caadria2016_125p5, 84a6, 29c0, acadia14_539c, ascaad2016_043k17, ecaade2017_215ss, acadia16_24n2, 1fe6, sigradi2016_625vv, 30be, 5f0d, 9f14, 8d25, e123, 1b7a, 6db4, a6e1, ade7, de76, 7e70, 87bb, caadria2015_213f33, ff04, f647, ijac201412406r9, c144, 41b5, 3118, eb26, acadia17_137pp, e3d4, da14, ascaad2014_030z8, 50cd, 497c, 5ac7, 5055, 7b56, 09f1, 59b6, 26db, 3359, sigradi2016_382bb, 544f, c71f, 22a9, d91d, 9f05, a9e9, fde7, a729, 0bc5, 963a, efb4, 1ceb, ab7d, acadia16_372y22, e6d4, aae7, fc13, 3a57, acadia15_251l10, cb82, d3aa, 1e9b, 0713, d8ab, 4567, ec92, a3ef, 97c2, e584, sigradi2016_421qq, dbb5, 7ad3, 0f52, 8c2b, ed3d, ecaade2017_264g, 6d8a, 4c7b, 48bc, a727, ee2d, caadria2017_056x18, acadia16_98t7, 7578, ecaade2015_155h32, 2617, acadia17_316nn, ecaade2015_205f45, 3266, ecaade2015_233z52, 7e9b, 3a17, 1c17, 0b96, caadria2017_142t37, acadia14_101n, b3ce, 5b90, ijac201513202m6, 50ed, ecaade2014_194d50, 740e, sigradi2015_8.47j11, efbe, 0dde, 8cc5, ecaade2015_202f44, sigradi2015_8.264i14, 8dc3, 6e6a, 97d2, 29ca, 9c2e, 0c75, ecaade2014_096w22, 650c, caadria2015_220c34, d5f1, 05ce, 948d, e60a, a3ae, 7c2b, ijac201614207r11, 68fb, 29f3, 79d6, acadia14_579c, f826, 886f, 680f, 40d0, 59c6, 0b25, ca81, fbde, b65f, caadria2015_139x22, ec88, bf90, 3f75, 2964, ijac201513301x9, b9d7, ecaade2013r_003x2, acadia16_130l9, 1c5a, ecaade2013r_001r1, acadia14_681al, 13c2, ecaade2015_327g71, ee37, ed89, f1d8, 32ac, 942e, 51e8, caadria2017_016t6, a2b4, ijac201614102a3, 94d0, 420c, acadia14_375c, 2e14, 1477, ecaade2015_101g20, 44f9, be39, sigradi2014_265n1, 0e2c, ce20, 3ba0, sigradi2016_360x, dad6, 6b4a, 5bec, 1bcd, sigradi2013_326d, ecaade2017_023gg, acadia14_517n, fb44, ea5d, 5276, 9f1c, c6b6, 9d38, 6f31, 3f6d, 6091, 5ed4, cd1c, a3f2, 89dc, d3d4, 372f, ecaade2016_042n11, 920f, e10f, bd74, 7446, ecaade2014_215c55, 0d68, b66e, 2e13, 617c, f61a, acadia14_609am, 2f2a, bcd9, acadia14_199ai, 56ce, f5bb, 9cb1, b9da, 9d91, 5df6, 64d2, 93c5, bd87, acadia17_436r, 2169, fbd3, ecaade2017_050c, a94b, f2a9, ijac201715105mm, 8bd7, bd96, 75a5, ecaade2013r_018u9, 9984, ascaad2016_005y2, cec6, ecaade2015_303p66, 47e5, 4acc, df0c, 8966, 94bf, 2860, acadia14_661k, 56db, caadria2017_015t5, ecaade2016_068z17, 7894, c5f6, caadria2017_182v43, 732e, 61bd, a720, 2247, b578, acadia17_222qq, acadia17_89y, 9755, 6155, sigradi2013_111u, acadia14projects_409o, ecaade2015_301c66, 028e, sigradi2015_3.11g2, ecaade2016_126n34, ecaade2014_140y31, 4f96, b818, 2e42, sigradi2016_625gg, dcf9, eea1, ecaade2015_17u2, a406, caadria2016_105a5, 3a66, db77, ba37, ecaade2014_151e36, ecaade2017_044kk, 07e5, ed81, 3df5, f9c6, sigradi2013_390s, 1dc7, 3017, 5096, 6789, 9751, 8f38, 8e84, 40be, 2bda, 62fd, 92d0, 5589, 300d, acadia14_671y, 0f33, 4249, 426f, dd38, 9114, ecaade2014_157j38, ascaad2016_042z16, ecaade2016_033e9, ecaade2014_168n41, 7ecb, 452a, ecaade2017_053vv, 30a7, 408a, 82e9, ascaad2014_024p5, 4e40, ecaade2014_214j54, 1713, 5633, 2cb7, a3f1, 1c52, 11cf, acadia14_63aj, 7c78, 071a, 22f8, cc4e, ijac201614403f2, a2b3, 48f8, ecaade2015_143k30, ecaade2014_023u6, sigradi2013_52e, bb8f, 6442, b8e1, acadia17_62ll, d9bc, 741d, ffe2, ecaade2014_204e53, 6d8c, ecaade2016_210h54, f294, cbe6, fadf, fbda, ecaade2015_241t55, e636, a266, cab4, f348, ac6a, 84b2, 9d4e, 935f, b95e, 3626, ccd8, ecaade2017_291t, 9945, sigradi2016_510zz, a811, e4f5, b78e, 3eb4, acadia14projects_549v, d1a8, ecaade2017_230c, c052, ijac201412301h6, 6a21, 7572, 1f1b, df2a, 41b9, 5c3c, sigradi2016_534oo, 3135, caadria2017_147y38, fd93, ijac201614306z3, ecaade2017_056b, f24c, cd95, d731, sigradi2015_8.328j15, acadia14_23au, f2c4, ascaad2014_019g3, e158, 7c65, ad1a, eb86, faae, ecaade2017_243cc, 1d6f, 04dd, acadia17_82ii, ecaade2014_233b60, acadia16_12x1, d6a0, 2b2c, e4e6, b2a0, b2dd, c69d, a51b, ae99, 242a, b87e, e95b, acadia17_118hh, e36b, ea87, d249, 702e, 7bc7, b644, d132, d205, cd5a, 6d2d, 55af, 0321, 1687, b460, sigradi2016_773z, 63c5, ac00, a806, ecaade2017_044ss, 7bcf, 08dc, 76ec, acadia14_699g, acadia14projects_435al, b57b, a1f5, e922, ecaade2014_070j16, 63f7, 0e6f, ijac201614204s9, 1db2, 6a79, a5c1, ecaade2016_055f14, 9543, 2ff9, 1bd6, 6181, 6575, 720b, caadria2015_142s23, 5896, ad6e, caadria2016_477g20, 3e64, 0480, 56b9, sigradi2016_450a, acadia16_414w24, ascaad2016_014g6, ecaade2013r_001j1, 7fee, ijac201614201i7, 9c48, 17f5, b9b8, 04ad, ecaade2017_152rr, 948a, 703d, ecaade2015_83j16, ecaade2017_264c, fa7e, 0f8f, fa04, acadia16_214e14, ecaade2017_116b, 6d05, 72a9, sigradi2016_778pp, 65d0, af2e, eed0, 14ee, sigradi2016_815x, 28ee, e239, ecaade2015_207g46, ijac201412408k1, 3e56, 9fe4, ascaad2016_025n10, 0d55, acadia14_63c, ec83, bb81, 7932, 3b5e, 2c8a, 49c2, 479e, e815, acadia16_344p21, ecaade2014_147y33, 91e4, 62e8, bbe0, ascaad2016_043g17, ecaade2014_030n8, 63fe, 2ddd, cfd5, ec37, ecaade2017_029z, acadia14projects_609ai, af89, 538f, 53ca, ecaade2016_043w11, 55ed, 324d, 862f, ecaade2015_173l37, ecaade2017_302hh, bf54, 2166, 6777, 1d9f, 8f05, 685b, 375a, f0c0, 2d31, a670, 153d, 5cad, 5f5b, c8c0, 4b7e, caadria2016_045d3, 48bf, ijac201412401e4, bb7b, 298e, sigradi2013_289, ecaade2014_143m32, caadria2017_145g38, 941d, acadia16_140a11, 635f, ecaade2017_124o, ijac201715105p, e793, e935, sigradi2014_218g8, e88e, e3d8, acadia14_189aw, acadia14_339ac, d039, 60d6, 034a, e3de, 4932, acadia14projects_347ah, 0bf1, 69cd, ceb7, c22b, sigradi2015_8.189v13, bc16, 3faf, 5b52, sigradi2014_074c6, ecaade2015_317d69, caadria2016_611u25, 4035, ecaade2015_248p56, 8e5e, acadia17_190zz, 4d02, 3894, 1560, 5e68, aae2, 15d2, 6141, c3d2, 1606, acadia16_140a10, de46, df8d, f5a3, ef31, 568c, 6554, b41d, ecaade2017_243ee, caadria2017_021f8, ijac201513205m8, 7434, 3901, 8675, ecaade2016_197z51, 24c7, 2a93, 48b3, 41bb, 5ad7, fa4a, 4594, ecaade2016_015x3, 3636, ecaade2017_051bb, fa4d, acadia14projects_549p, a255, ecaade2016_094u25, eb2f, ijac201715203d, baf3, ijac201614401c1, ea6a, f27c, eb84, ddbc, 3d76, 6090, 4085, caadria2017_085w24, ecaade2015_170g35, ad8d, bcb2, 3148, caadria2016_819k34, 4e6a, a9d9, e570, 7240, c57b, 4f3f, b928, 0053, ecaade2017_094s, 53c5, 853b, 7024, 79fb, dbe8, 556b, 2c01, d4bd, 8365, cf84, af21, dfda, b221, acadia14_75c, 84a1, 57d4, ecaade2017_124k, e7fa, ecaade2017_140nn, c025, sigradi2014_132v1, c02d, 9ab6, 2f39, e69d, e46b, b47e, 6a8a, e0f5, 0c4a, 7d08, 2079, acadia14_117i, 1e17, acadia14_339af, 69d4, 2c5e, 3fbf, 406e, cfb0, 5865, f04a, 96b3, acadia16_478k28, ecaade2017_117dd, f947, 61d4, f2f7, 22c9, a4a9, ecaade2016_120c33, e2b6, 3be5, 4023, 0692, edb5, 05ab, fd03, ecaade2016_068f18, 27d4, 63ea, ecaade2017_142yy, db72, c073, 352b, 5798, 2695, ascaad2014_019v2, 8f12, d527, caadria2017_041o13, acadia14_53n, 4481, 1d30, a609, a7e3, 60ab, feda, c5cf, 4533, c6ba, 232e, ecaade2016_223j59, a572, sigradi2016_534yy, b131, 470f, 034f, 25f5, 0ef7, ecaade2016_188k50, 8ebd, sigradi2013_194a, acadia14projects_257ab, 0357, eb0e, ec25, 752c, 5eff, 08d0, c627, f528, dfa2, acadia15_431t18, 77c8, 0541, e38d, 3b7f, cc5f, 8f88, e917, ecaade2014_080f19, 01b5, 7db2, 00d6, 1fae, 900a, sigradi2015_10.7e18, d1c3, 796e, 854f, 15aa, ecaade2013r_005j4, 3faa, 08eb, b9ad, c632, acadia15_371d16, 87fa, f547, 5e7b, f0cd, caadria2017_051n16, 6e62, 1214, sigradi2013_223o, a756, caadria2016_003e1, a258, 3bfa, 225f, 7e51, 9dac, 1786, d83b, 7882, be92, ecaade2016_025f7, 984a, 5d23, b1e5, efe2, b548, 0ab0, caadria2017_056k19, fe9a, acba, acadia16_184k12, af20, 24ed, 6b0c, 53c9, 9190, ecaade2016_111n30, caadria2016_291a13, sigradi2016_654xx, acadia14projects_365al, 53bb, da9b, 2b45, d606, 24d0, 029e, f9df, aabf, acadia14_549o, d303, 6051, sigradi2016_507vv, ecaade2017_203v, 41ef, caadria2016_497b21, ecb6, beed, ecaade2015_59y10, f4fc, d0fa, 25a2, acadia17_322f, 6860, 8f39, 30a6, d5b8, caff, e638, cf9e, sigradi2013_54o, acadia14_33am, f12a, caadria2015_092h15, 91ba, sigradi2015_sp_2.112n29, eb00, a2a0, 1739, bf26, 561d, 9902, 7faf, b80e, ed98, acadia17_177p, 10aa, a8ef, c599, 0a97, ecaade2017_199dd, ascaad2016_004n2, 834d, ecaade2016_130h36, a5a5, ecaade2015_317g69, ecaade2016_094n25, 1789, 7752, ecaade2017_019ww, acadia15_185g7, 4095, c565, 712b, acadia17_221z, f75c, 6bba, 7264, f677, c195, 882d, acadia17_520m, sigradi2016_627h, b241, a82e, 7fa4, 45b7, c979, ecaade2017_140rr, 5810, dcbe, 43c4, c946, 437f, 99a1, 8723, 70a8, ecaade2014_167m40, sigradi2014_042r3, 65b1, 9713, c8ae, d052, acadia14_101ag, b408, 4232, 2f5f, b858, 5e54, 3a51, 232a, 77b0, 76c6, acadia17_70dd, acadia17_678xx, 0e68, 67b2, 252f, 9a12, ecaade2014_042o10, acadia14projects_619as, cd7a, b1ad, cb33, e58c, eee2, a262, 5274, 607a, 2c8e, e605, sigradi2013_194p, 1e2a, acadia14_497z, ae0a, sigradi2014_213s7, ee54, ecaade2016_mrtc66, ecaade2015_318t69, 4571, d44c, 2250, bafc, 2550, caadria2016_549p23, a8e0, 35a7, 84c0, acadia14_699l, ab77, 311d, 3dc2, f886, 29dc, d236, caadria2015_233g35, caadria2015_218x33, ecaade2014_221n56, 218b, a9d0, 181f, 381f, 5127, fe24, ecaade2015_158f33, 3736, b7ae, 2723, acadia16_260o16, cde1, 8ac2, sigradi2015_3.345s5, caadria2016_311d14, 8ee4, 53ed, acadia16_12e2, 62aa, b8fc, 6c73, 3521, 3967, 824d, 2c68, c48d, ecaade2016_130b37, 1495, e42b, 382e, 6967, 3627, b30a, acadia16_154d11, ecaade2017_079t, 23b6, b672, c1c2, 2711, ecaade2017_265q, c5ec, acadia15_343r14, acadia16_78s5, a1ad, ecaade2015_83n16, c0bd, 59a6, a2e8, 1cdc, c9f5, caadria2015_081p12, b655, 4ee9, 2834, 733d, c4b7, ecaade2017_049qq, e847, c06c, 6ddf, 200e, acadia17_358ee, acadia17_258r, ascaad2014_007c4, 7fd5, 68bd, 6b3e, afe6, 5fb6, 2b1f, e620, e28c, ec09, ecaade2014_088h21, sigradi2015_3.201v3, 8c83, ascaad2014_023y4, 9c3b, 6193, 6afc, 4345, 67ae, 2e76, f2ad, 807e, dde3, 5a0f, 27b7, 5e01, ecaade2016_158m43, 44cf, 8d53, f57e, acadia15_251h10, fe5b, sigradi2016_560v, 92e8, 4d6c, c479, ecaade2014_138k30, 757c, 657d, 02f1, 52bf, 869c, 9cc7, 6c77, ecaade2015_243u55, 1c2b, f986, sigradi2015_11.71g24, 7327, ecaade2017_144x, c79d, 3147, 3cdc, 1a43, b34c, ascaad2016_034i13, b914, ecaade2017_152dd, 43dd, 6322, 4ae1, 7d68, 832a, sigradi2015_sp_8.284o30, e777, 37b6, acadia17_542zz, 27a2, 23d5, ecaade2014_240e62, f2f6, ascaad2014_012g6, d8f7, f842, dc93, ecaade2017_277ww, e789, sigradi2015_8.276y14, 776c, 8045, 0cd7, 331c, 4366, 13b2, acadia15_343d15, 1655, 5c4c, caadria2016_095s4, 5c46, acadia14projects_145z, f5f7, bebf, 628c, eb28, caadria2017_031j11, ecaade2014_194m49, ecaade2016_217y55, 7d35, b336, e839, 1df1, sigradi2016_560x, 8e59, ec60, ac18, acadia16_382b24, 2c30, af96, ecaade2014_111f25, ecaade2016_136s38, sigradi2016_724vv, ijac201614203v8, 545f, acadia17_482aa, f337, 162c, 3df0, 4250, 3695, sigradi2016_479ee, 8748, 6f4a, 9da3, fe57, 5fe3, 554d, b7de, 35d8, b62c, e6e9, 00af, ddda, 821b, f8b1, acadia17_230tt, 8439, 891c, 5f5a, ascaad2016_040a16, 6804, acadia14projects_145ac, 61bb, 2312, sigradi2016_732c, 9291, de33, 3f8f, f59a, ijac201412207e5, 424c, a68d, e4e9, ecaade2015_139v29, acadia17_381dd, 5a7c, 472a, 1dd9, acadia14projects_601af, 2440, 4f62, 3834, eb7c, ecaade2013r_019g10, af68, 5c6b, acadia17_36bb, 4724, sigradi2013_429j, c029, 51f3, d615, ecaade2013r_009d6, d723, sigradi2014_345c9, f439, f1dc, 95db, 07ab, ecaade2016_234y62, 81f6, cd32, 1be8, 1c39, 02b8, 966f, b7ef, 20dd, acadia14projects_199ar, 9e7a, cf3d, ca21, 85d5, 6440, a8cd, accd, acadia17_71zz, d48e, ascaad2016_048g20, 626d, 605c, 54be, 513f, ea88, a58c, ijac201614104w3, 0816, bf5a, ecaade2017_097hh, ascaad2014_017r1, 4eb8, 34ce, 5f4b, 82f6, efcf, acadia17_248m, a3fc, ijac201614309d6, ecaade2014_112w25, caadria2016_683g29, acadia14_661, cac2, 8854, b6a8, 7aad, df7f, 271f, 81c4, 3edc, 4005, b3ae, 57b9, ijac201513105w4, 2095, ecaade2016_104z28, ecaade2017_076t, acadia16_78r5, ebbe, bba2, 155f, c293, 476a, 22ab, db98, 4f24, sigradi2014_151p3, fe32, 8325, acadia17_340p, 916d, ascaad2014_020s3, caadria2016_797m33, ecaade2015_138r28, adf4, 5701, sigradi2014_345c10, af71, acadia14_63av, f07d, b37f, 6a5c, 40e2, 4d2c, a9cd, 5fef, f9fe, 4739, e998, 42d7, 21cc, 15bb, 3be2, 24b3, d501, 3594, 6240, b7a5, ecaade2015_217e48, d445, sigradi2015_10.309m22, d614, ecaade2016_136g38, 99d5, 2a80, acadia14_101ah, a03c, 1ed4, 3013, c193, 4ff3, 4e93, 48b2, e981, 4d25, ecaade2015_250j57, ead6, 250b, 19de, 1ff4, ijac201715103qq, f0de, caadria2016_311c14, cc21, 947b, 1b62, caadria2015_111j17, 29fb, sigradi2016_803cc, acadia14projects_219aw, 7727, f566, ecaade2017_249ww, ecaade2017_052gg, eddc, 484e, acadia14projects_339az, 9b2e, c02f, f14c, 9357, bc38, 1d0d, sigradi2016_560bb, sigradi2016_440ee, 6c1c, 10bf, c378, 6731, acadia17_456jj, 5904, ce87, ecaade2014_014d3, e849, 55f1, d1e5, 5e84, acadia17_520o, 55bc, 4fd1, ecaade2016_tkod67, 325c, c9f0, ecaade2015_115y22, 7fad, 7675, 6b84, acadia14_219b, 8254, sigradi2016_441oo, fa9b, 5034, 1663, 9b64, ecaade2014_221k56, 0254, ecaade2015_35p6, ecaade2014_031v8, ascaad2014_016h9, c184, b14e, 8904, 6bec, 2dd7, 9bee, c07a, a3dc, 8a15, 1956, 947c, 2eda, 6b11, bcfb, d8dd, 5748, acadia14_555h, sigradi2013_223n, ff86, 192b, acadia16_344m21, 27db, ecaade2017_019hh, a21c, b5b0, 2ca8, d6e4, 49e1, 7393, 869a, 5f8e, 0174, 041a, 361c, ecaade2015_195s41, 3d87, c84c, 3fb9, 29cc, ecaade2017_052ff, 7667, 30f8, f5b6, f708, c202, 9b96, c303, acadia17_202n, ecaade2016_217l56, 8472, bec5, caadria2016_611l26, a5c8, 1933, ijac201513201l5, ecaade2014_057h14, eaa4, acadia14_291aw, 2e18, 4144, 5ffe, ecaade2014_176n44, 7759, e085, e8c0, b137, ecaade2016_tkoc67, b977, 4e72, a177, 662a, caadria2016_187s8, b6c9, 88fa, fed1, acadia17_283ss, 7f60, be54, b92d, b157, 438e, c85b, 22ed, e21e, ecaade2016_193v51, 5a10, 35a4, 6425, ijac201715106x, 5729, sigradi2015_10.220g20, 3776, 1bcc, 1354, aa29, ec97, 703e, 9ffa, 2365, d6d1, cb95, 2a5a, c5c9, 7ffa, 97e3, ffb4, 72cb, a46e, 5cbe, 64d9, ecaade2017_049a, d77f, 526c, b6af, 8531, ecaade2017_009v, 8fcf, 9a93, 9deb, 6a4b, 6aa1, 1bc3, 16b6, 5a95, sigradi2016_637t, 2b4e, 3e78, acadia17_678tt, bdac, acadia14projects_389a, a679, c9e3, 30e5, a455, f21d, ecaade2017_108o, c11d, db96, 0b3b, c298, cfc7, ecaade2016_096m26, caadria2016_135a6, caadria2016_095v4, b838, 0122, 2d53, 419e, acadia17_390ll, ffd2, b448, 46ba, d9da, acadia17_266cc, 9dae, 4f97, a807, sigradi2016_814d, 34fd, 9f5b, e2bb, 6e41, 631c, d51a, acadia17_660u, ecaade2015_64t13, 9e69, 52bb, 5e0c, ecaade2015_143u30, b479, 544a, e71d, d6da, ecaade2017_071gg, ea7d, f9a3, 10d0, c012, ecaade2017_214p, d35b, 4313, ecaade2017_215e, 21fe, b26b, ecaade2013r_011a7, 0b23, e2e6, 49b3, b6fa, ecaade2016_161v43, 4294, fc7c, da60, 6191, cb96, sigradi2016_560w, 6347, 2fba, 9401, ea7a, 684a, 6005, 44b2, 5aba, ecaade2017_277zz, 3ad0, 9bbd, a8ad, 027b, 69f0, 104a, 761f, 2369, caadria2017_008c4, 87ab, acadia16_478p28, ecaade2014_188j48, 67c9, 1d24, 2c79, c977, cc90, 980f, acadia17_511qq, e4c5, d4d2, 6ea9, sigradi2014_114l9, sigradi2015_10.74m18, 56ff, 25d2, caadria2016_507j21, 2a18, caadria2016_435o18, a770, ecaade2017_048bb, 3f51, 7952, 2297, 10cd, 5367, c4de, 69e5, bbee, sigradi2016_382cc, ecaade2015_127d25, 42c0, acadia14_565v, 72b0, 2c5a, d30c, 919e, ecaade2015_158w32, 6c17, sigradi2014_263v9, c2b7, acadia17_212oo, ecaade2017_305g, ijac201614102r1, ijac201513104z3, ecaade2017_151bb, c4ec, ecaade2017_195ii, 18c2, fcf9, 528d, 9f15, afb9, 7185, ecaade2014_133s29, sigradi2014_239w8, 3929, sigradi2016_602c, 0762, ecaade2014_224h57, 6fc5, e953, acadia15_407m17, ecaade2015_177a38, ecaade2015_113r21, bea8, ascaad2016_008e4, c108, 443f, f34e, 7fcb, caadria2016_579o24, 96d5, b36a, 0a05, abf4, 0c14, 3ef6, 40bc, 6282, 4c6c, acadia17_50nn, 76fd, 4874, 1c66, 4427, 2daa, sigradi2013_222, a426, 9209, fb0c, 255a, 8c4b, 1264, 872b, 1a8c, f413, d3a0, f386, acadia17_413aa, acadia14_565af, caadria2017_147v38, 922b, sigradi2016_446d, sigradi2013_313t, 0c1f, 7f1c, ijac201614201h6, caadria2015_048n5, 6a57, 0898, 1050, 5474, cbe4, f685, sigradi2015_11.71h24, 563c, 8581, ea3e, 778a, 67d2, e4c0, 1e47, c5c1, ascaad2014_022i4, 745d, ecaade2015_79m15, e51d, 18e4, 2ddf, 19e4, 3e7b, ijac201715203ww, 95cb, 4638, bb34, b63d, 03ec, b3fb, ef37, 8440, 0f05, 5f36, 2a41, 07fd, 5047, caadria2017_004j2, sigradi2014_137g2, 2841, caadria2016_177k8, ascaad2014_009c5, d686, acadia17_248zz, 84aa, ecaade2015_314g68, fc9a, e00f, ecaade2017_192e, 991f, 29e7, 67ff, 3c3d, 305c, d26d, 3adf, 384b, cba8, 8ede, f365, 086a, fd25, 1ed2, 4961, ee92, e924, 8d88, ecaade2017_232j, ecaade2014_180w44, caadria2016_457d19, f4f2, b941, b064, acadia14_177n, 6935, 453f, ecaade2017_042ee, ecaade2016_119t32, ecaade2014_044t10, f3e8, 868d, 6b64, 5e70, 3cc3, 09db, a61c, 8d8c, 8be9, 80fb, ecaade2015_115t22, caadria2017_041u12, f1de, 3a7f, caadria2017_174y42, 2d7b, 7a32, ed23, fa41, 45f9, e44b, sigradi2013_315b, 20f9, 316a, bf3a, 3cc4, 9589, ascaad2014_001b1, sigradi2013_400m, 6238, 6b1b, c24a, cf50, ecaade2015_115a23, 89cf, 1c82, ecaade2014_084v19, 6002, 9ed6, f9a8, be16, 4225, 6ca6, f218, caadria2016_735m31, f0b4, ecaade2017_144u, 79a8, c20d, b5c5, f8a4, 8682, ff12, ecaade2016_071n19, sigradi2016_534uu, 1015, 4adc, 41c1, acadia17_492pp, acadia15_211z8, 48ab, cee9, 751e, bb5a, 38f1, sigradi2015_8.189o13, 6a65, acadia15_395z16, fffe, e531, 8a90, f484, 1cde, c812, sigradi2013_295c, sigradi2014_109j9, e521, a43a, caadria2016_871j37, ecaade2015_241b55, 4d04, 816b, sigradi2014_030y1, d53c, 8666, ecaade2016_230o62, e72e, 3bb5, b022, 74a0, 21d9, caadria2016_683n29, a2e7, f0a1, caadria2017_031l11, 68ca, acadia17_258m, ijac201614208k14, ijac201614207j12, 231e, ecaade2016_089x24, 282d, a22e, c4f5, 1532, caadria2016_651h28, 4e28, 95d5, 0073, 8bb8, sigradi2016_686tt, sigradi2016_407u, d84a, 3c49, aa1e, ecaade2016_142c40, 1dff, sigradi2013_244m, af1f, 66fd, 8d42, 3d2b, 99c0, caadria2016_529u22, dc98, 81ea, d10b, ecaade2017_111uu, 3936, acadia17_424tt, ijac201715103c, acadia14projects_473an, f6c8, acadia17_162m, 9daa, sigradi2014_049g5, f72b, b56c, 71fc, 2b6c, e8df, sigradi2016_470y, caadria2017_027t9, a721, ecaade2014_130z28, ijac201412401z3, 0521, 6b6a, caadria2016_125s5, 3b14, caadria2017_047k15, 10e6, b2e6, acadia14projects_435ao, ecaade2016_127c35, 64f1, 74a4, c086, c598, ecaade2017_143g, 17fd, acadia14_445ak, c99f, acadia14_153aw, ecaade2014_010z1, caadria2015_064p7, 091a, ecaade2016_129n35, sigradi2016_764g, 5a98, d4a9, e469, abb6, d11a, 9bc6, 8f40, 820e, caadria2017_123o32, 8757, b96a, c9d2, 4aab, 937f, 5682, 2622, 7903, acadia14_579g, 1b77, 2dc4, 26be, e9b6, e076, 5eb2, acadia14projects_699s, ascaad2014_011w5, caadria2017_001f1, 002d, ijac201412306b3, 24b8, 2aeb, dfb1, d843, 1db1, a75f, sigradi2015_8.41x10, b976, 2fd8, 121e, 0995, 7b3e, 8880, 9877, caadria2017_018r7, 0c13, d0d0, b9ab, 6294, b433, sigradi2016_470w, b9ba, 611c, 600a, e15d, ecfd, acadia17_92r, caadria2017_158z39, ecaade2017_215bbr, 30d5, 9749, d5c9, 9f61, 2567, ecaade2014_221m56, d575, bbcb, dbef, 357e, 7ab4, 415f, acfb, 7a3b, caadria2016_353r15, d021, acadia14_517p, 03b7, c3e6, a3f5, 675c, 681b, ecaade2016_136k38, bc37, 719f, 78d3, ab80, ecaade2016_136p38, 1d58, 37f5, 6e17, ecaade2014_020n5, 78a7, 5114, 75b2, 4969, b7c4, 830b, 9576, 5726, 37e6, 69e1, 91c0, 6bb1, 0229, e236, 24fe, b856, 70cf, ee49, 3ef9, dbe9, acadia16_402m24, 604d, 46f2, 9486, ijac201412304i1, f75b, ceb4, 4008, 1fff, 8cfe, 692c, 79ac, acadia16_106a8, acadia17_520bb, 907f, fc4c, f58a, ca23, 69e4, bc6a, 99b5, acadia14_375b, 4dde, acadia17_178ss, 6875, 92a8, 2e27, ecaade2017_094h, 4c83, 2607, 79c6, 6744, acadia14projects_555g, 9955, ijac201614402x1, 6342, 78b4, 45db, 5cf9, a1b6, d3ee, 2c37, b41f, d1bf, c69b, sigradi2015_12.259y27, 1322, ecaade2017_172r, 2db0, 057d, 7605, a3b6, 4de3, a374, ecaade2016_063t15, caadria2017_056s18, 68ea, 5e49, 4f26, c3b8, 3887, d00d, edab, 5c51, cbb9, a65e, efc1, 7552, ecaade2017_097aa, adbb, caadria2017_115o30, 2b5e, 6760, 9c52, ascaad2014_014s8, ecc0, ijac201412407a1, 5880, 7e9e, sigradi2016_446a, fd1f, 65bd, 65f1, 1a31, 8474, acadia14_619af, 0623, c203, 5faf, 5afe, ee62, acadia16_432u25, c6dd, ecaade2016_243y64, 9304, 14f4, bd78, 7d8b, 862c, 9824, ecaade2017_164s, ecaade2016_tkou66, efdd, bc27, cbbb, ecaade2015_118b24, 7e68, be97, 8707, 7c82, f368, 727f, 68bf, e346, 95c8, a0bd, fdfe, e3b8, 9b86, 5b80, caadria2016_055p3, 580f, 907d, da50, f557, ecaade2017_192g, 5feb, ecaade2015_225p49, 7e82, ecaade2015_77y14, ffc4, ade1, 7f8a, 988a, caadria2016_333p14, 20f7, 427f, aac4, ijac201513201f6, 1a3b, de4e, sigradi2016_625c, d8de, 238f, acadia16_184y12, ecaade2016_165t46, ijac201513201u5, ac4c, e4e3, c34a, 64ea, a658, e336, 5ec7, ecaade2017_253gg, ijac201614309g6, cbb4, 707b, e514, 1afe, caadria2015_218s33, b0b8, 6a40, e006, ecaade2014_184k46, acadia17_296t, sigradi2016_766l, ijac201614202n8, ecaade2014_132i29, a145, d6c8, b826, 103b, d57c, e185, a863, 8711, 75b8, e0a4, 22c8, 495b, f5d3, 9f83, d6aa, 57ed, adb6, caadria2015_156m24, 8fa0, 01c5, ed88, ascaad2016_021w7, sigradi2014_339a8, 9e44, bcda, 7a57, 7406, 3dd9, 56f8, 57f7, ecaade2017_305ww, 25fd, abc4, 77f7, 8d90, caadria2015_043j5, 485e, 0a4b, b2c8, acadia14projects_311u, ascaad2014_003y1, b3be, 057b, 874f, acadia14_63a, caadria2017_048i16, 3e3c, 57e2, 41fa, ecaade2016_106j29, d4cb, 837b, 12b3, acadia17_534vv, 6f43, 615f, 6519, bb1f, 18df, a2f6, 3762, ascaad2016_004j2, ecaade2014_057k14, e9ef, 50ac, 57e4, 74ed, 039d, caadria2016_641o27, aeef, acadia15_47m1, acadia17_364ww, ecaade2016_243z64, f4ca, 4c2d, sigradi2015_8.186v12, d737, 7076, 66e5, dc81, 7ac3, 9f13, b1f4, b417, 9ad6, d4f8, acadia14_153ap, 2526, 9884, face, a5fc, 1afc, 7291, d035, ijac201715106uu, 4681, ad4c, sigradi2014_345n8, sigradi2016_450oo, ecaade2017_305i, 379a, acadia17_678uu, eb93, 1ef9, 8df7, 95df, ecaade2017_085f, ecaade2016_238x63, dfbd, c05a, d272, ecaade2015_269s59, 9970, 3d98, 552d, 6094, 8d24, caadria2017_062v20, dc00, 6739, ecaade2015_138e28, d56a, 22e9, a5eb, 2641, sigradi2015_sp_8.6h30, 9e92, acadia14_339ar, 1a54, a2c1, 79b0, 4ee5, f652, sigradi2015_10.307w20, 5725, 019b, f0a6, 0cb1, 503c, 2282, 0f4f, sigradi2013_194s, acadia14_311y, 4ba8, 72cf, 604e, c426, f77f, caadria2017_009w4, f497, 3f37, d0f4, b4bb, 28ed, 05da, fe0f, 715a, ecaade2015_319b70, fecc, sigradi2013_304a, c17c, f958, fc60, fd18, sigradi2016_375h, e9bc, 792f, acadia16_224l14, 2637, 1b41, ecaade2014_138d30, 7451, ecaade2016_095c26, d0f9, bc73, 8eca, 8bec, 1053, 7269, 1127, 0262, caadria2017_069a22, 1b69, caadria2016_405i17, 771e, 0f39, ecaade2014_149o34, 9f09, ecaade2016_132u37, 0fb6, f163, fc06, 82c2, 2355, 21a8, d5b6, b61c, ijac201614202y7, 4423, e8d8, ceb2, bc89, 8b20, acadia14projects_153h, 0525, f7b5, 39b6, ecaade2015_53r9, 8098, 691a, sigradi2013_100d, ijac201614105p5, ee99, ascaad2014_014t8, d913, e621, ca7b, sigradi2014_213v7, 9b39, ascaad2014_003p1, 3121, bc49, ecaade2015_18d3, ca40, feb1, f751, 471e, 678a, 63a8, 219a, sigradi2016_602a, ecaade2017_090ll, d6d6, sigradi2014_247l9, b16d, 4d72, ecaade2014_104l23, caadria2017_118u30, 12f6, 4bac, b29e, 8c88, ecaade2015_205t44, 30fa, 9003, 8cdd, c59e, ecaade2017_175g, 085b, 6391, defb, c56f, ecaade2015_37h7, fa77, 658d, acadia17_648ee, 28cc, 6fcf, 908e, 3056, 1775, 7208, 1d0c, c0d4, b6d9, 76ba, acadia15_469k20, 5330, 88da, f05d, acadia14projects_365ao, 8abf, sigradi2015_11.222o26, 5eb5, acadia16_12n1, 9d9f, 74b9, 545b, caadria2016_851t36, 1e44, da61, df4e, ca83, 4845, 5732, 829d, 1d9d, 2aef, dd21, 88c0, 1e2d, ecaade2017_170qq, 8b94, fa4c, 97ce, aedf, bab7, 315c, 2a63, 86e4, ecaade2017_083uu, e335, caadria2017_041g13, caadria2016_631g27, 9ee7, 2459, afbf, fb43, acadia14projects_317w, 45d0, 5ca7, c1de, acadia17_318h, caadria2015_078b11, f5ed, ecaade2016_191w50, 139f, 0946, ecaade2017_306o, caadria2017_030w10, 5bdb, 1cf5, 5faa, 8bd6, 9529, sigradi2015_12.19c27, ecaade2015_138h27, 98bc, 9ad5, acadia14_247g, c2dd, f021, acadia14projects_589a, 7301, sigradi2015_10.309c22, ac29, 43af, 656f, 7b26, ecaade2016_098d27, e9a8, 575a, 56f6, acadia17_473zz, 2753, a3e8, 3052, acadia16_344n20, 6a19, 011e, 19ba, cba1, ecaade2016_007h2, e03b, a212, 222e, 6865, 74e8, c471, 89ea, ce37, 316d, fc35, 2db1, 2d9e, e43a, 282f, 3fdf, 7d97, cc73, 9c88, 6b5a, 0c34, ecaade2017_085ww, fc0e, caadria2015_090v14, acadia14projects_389f, ca6d, 1317, 4b8e, caadria2017_004i2, ijac201412407x9, 308d, 1777, ascaad2016_003c2, 90a4, 0fc3, sigradi2016_507rr, 3880, bd21, ijac201412306x2, 51a8, ecaade2016_216e55, 225e, 8e0c, caadria2015_114x17, 3ecd, 8db3, 5fb3, eb63, caadria2017_027v9, 9838, ijac201614101f1, 48f2, 5160, f793, a783, ecaade2016_ws-foldingu68, 5da2, bbe2, 3c33, 1095, 6a50, d16c, ijac201412408e2, 5ab6, d500, acadia14_177ai, acadia14projects_671t, ecaade2015_73k14, 0c2a, acadia14_63am, e5ad, af6c, 0a2a, a173, bb92, 8385, 63ec, 741f, a16f, d834, ecaade2013r_015p8, ecaade2015_248t56, d1ef, 449e, 8ce4, 04f0, f6a7, 13f1, 2445, acadia16_140w9, ijac201513304y11, 2bbc, sigradi2013_285, 7b97, 59e4, ecaade2015_82y15, a1fc, ecaade2016_182o49, ecaade2017_006ii, 9965, f90c, ecaade2014_138y30, ecaade2015_64l13, ecaade2014_168i42, 1eef, 3cec, sigradi2013_101l, c8a0, 8f79, f52e, f923, ecaade2014_159k39, 90b1, 385c, ecaade2017_156y, acadia16_270v16, ecaade2015_100m19, 1c98, 123d, 349f, caadria2017_069x21, ecaade2015_144k31, 07b8, fac5, 8456, e4aa, 2098, cf27, f305, d803, 05bb, a5b1, 3b5c, acadia14_619ad, sigradi2016_655k, 00b1, ecaade2015_233y52, 64b3, 0aab, ecaade2014_016c4, 7f20, acadia14_719p, cf49, caadria2016_311e14, ecaade2017_175i, acadia16_34e3, caadria2016_797y33, acadia17_230b, b025, fdb6, f748, 82d0, ecaade2016_016e4, acadia16_344i20, e970, 428c, ecaade2016_222z57, caadria2015_014l2, 7ccd, caadria2017_057y19, caadria2015_156r24, acadia14_497r, 3940, sigradi2013_421, 26de, a959, 894c, ecaade2015_180p38, a22d, c8a6, 59df, 805b, caadria2015_226r34, 452b, bd06, b8b9, 7697, 4e99, ijac201614302l1, cae1, adc8, c7b6, ascaad2016_023y9, 2329, f40b, 3532, a8a5, c37b, 9253, 15c3, 582e, 397e, 3c06, 75b4, 8b7f, c736, 211f, sigradi2016_592z, 696f, 3180, sigradi2013_41e, ecaade2017_073r, a011, 008f, 8aa6, 7f4d, b299, a80f, faaf, ecaade2015_17h2, 45d5, 9672, 53ab, 52dd, 704e, 4196, 473e, b61b, 8e77, f884, 1b4c, 6d7d, ijac201513102i2, 6709, caadria2016_033v2, 28c2, a676, ecaade2016_tkor66, 6892, acadia16_344h21, 7fe6, af56, ff7f, e297, 24ad, 5d57, 0ec8, 9186, ecaade2015_122k24, b04d, 6c5d, be8b, c3ed, 983c, 39cc, ecaade2016_068d18, 292d, cd27, a49e, 7490, 3c8e, ecaade2015_229e51, cbee, d394, 8295, 32aa, 2460, f231, 060b, 8302, acadia17_52o, 858a, 7330, acadia17_221bb, 6de4, ijac201614204m9, a14c, 616b, e734, 87f5, b9c5, 8889, 68e5, a673, caadria2017_062z20, fb00, 2b33, 92a6, 7c6f, ecaade2017_192i, caadria2017_081v24, c3db, d1bc, f3bf, 1968, 06e2, 0636, 905d, c25e, acadia15_232z9, acadia16_62z4, bb70, 6f06, f1fb, f89c, 816c, ff16, 74ae, ecaade2017_157gg, 3c4e, 1628, ijac201412404t7, 495f, af73, 682b, acadia14projects_33af, 0335, 4102, 1370, d9de, 4ac3, 33e5, ijac201715204y, d2af, 37a7, acadia14projects_601ai, caadria2017_142r37, 9a61, 3cd5, afce, acadia17_100o, d09c, 42cb, ecaade2015_180a39, b974, f9b7, ed27, a116, 6fa8, 62a0, 5082, acadia17_318e, 88df, 0c37, 3e0f, 598d, 0930, ca60, ecaade2015_180u38, ecaade2015_248k56, 2714, 98e7, c58b, 1340, 08ef, b067, f758, 2926, da33, 481f, ecaade2014_014w2, 6518, 250f, 913c, c7c9, 4e35, 4439, 0bb2, 012e, 977b, df90, efc4, b635, d120, 3c38, 84e7, 4311, 4d82, 19b2, 8f76, 5128, 9873, f4c9, 8bbb, ecaade2017_047r, dd1f, acadia14projects_247t, f4a9, 4b59, dd64, a692, acadia17_50mm, 51d3, 5140, de5d, e47a, 683e, acadia17_318s, feae, 571d, 6cfa, c508, a53f, f3f2, 6373, c2ac, 8e41, acadia17_350hh, sigradi2016_602xx, 47ee, b8e2, f46e, 0411, 8856, 8167, sigradi2013_343c, 8c03, 38d2, ecaade2014_052x12, cee0, ecaade2014_163x39, caadria2016_209x9, e30c, 04f8, 4897, 542e, 7e4c, 94f1, 3255, 42da, sigradi2013_407c, bffd, 2dd0, 9a30, 577a, 6025, 23c4, acdd, a7f0, sigradi2013_275a, aca2, 090a, ed72, 3ff8, 02c7, sigradi2016_441mm, ecaade2014_239m61, 3409, 779c, 9f47, 02d2, ecaade2017_157jj, 888b, 4f27, cbf5, ecaade2017_026ss, 11fe, 219c, 8e00, d73d, caadria2017_115p30, 0620, ecaade2017_071ww, 7514, 16f0, 80a6, f060, 01bb, ecaade2017_225k, acadia14_247i, sigradi2014_303g5, fd22, 50a6, acadia14projects_435a, 382d, 2071, 2b28, ijac201614207i11, 89ce, 579d, 0137, f068, 1435, 01df, 4ea0, e369, efed, 1a9a, acadia16_372j23, b2d2, ecaade2016_120b33, 1004, ecaade2016_021r5, ff93, 2660, bfe7, ecaade2014_215a55, 06e1, 8430, 58f8, d9ea, ijac201513205b8, d418, ea07, c92d, ecaade2014_168i41, c572, 3f26, acadia16_12u1, ecaade2015_161l34, ecaade2014_071c17, e5bb, caadria2015_150f24, ca2c, d347, ecaade2015_284w61, 8b09, caadria2015_124e20, 899e, 5ce6, 4db4, ecaade2017_048w, 3f4c, afcb, aab0, ecaade2017_214v, 8b7e, ascaad2016_059n23, 2cd4, 6b25, 5f46, de3d, 45a1, e12f, 4528, acadia17_472nn, 96a1, acadia14projects_479au, 3f5c, 479c, 5e06, 2f8f, 6672, 44dc, bf5c, a07d, d838, sigradi2016_360y, ad08, a5f0, bca4, ecaade2015_227d50, 4411, e809, 9b48, c2bd, 57e0, b5fb, 04e3, f8a3, 9f89, 45f6, aba0, ecaade2016_242m64, db3e, 16a4, 09d3, 3f49, 2d5f, 1172, ae2a, d55d, ecaade2016_002e1, acf3, 0a5b, 385b, 496e, 143a, ascaad2014_036b2, ijac201715103b, 0d8c, ded9, f609, 08e8, acadia17_650d, 8625, 42ce, bc55, ecaade2016_102o27, 2e5f, ecaade2016_132m37, 9548, 187f, 81af, 906f, 14ff, sigradi2015_12.215v27, 5a88, acadia14projects_339au, 779e, fe17, cfd9, sigradi2016_686rr, c64e, 4905, 96b1, ijac201412408h2, 4c58, ecaade2013r_020o10, 47cc, 0beb, 7ab2, 83a2, 6965, 5dda, 95ba, b32c, aa3c, 176c, d383, sigradi2013_400s, 7a39, 5986, 6f26, ascaad2014_005s3, 44db, 9ff1, ea3b, f99c, 1a24, b441, ecaade2017_288w, 5c7f, 13a1, acadia17_660l, 5560, ecaade2016_079s23, acadia16_344s20, afaa, 17c2, ed77, acadia14projects_549z, ecaade2014_079x18, ecaade2015_73d14, sigradi2016_714rr, 747c, 0449, caadria2016_871r37, a925, sigradi2015_13.316w28, caadria2017_074r23, 83a4, sigradi2016_571uu, a512, 3572, 6b44, 04b6, 7ed9, 1e53, 37dd, 156c, ecaade2017_271h, caadria2017_016y6, cb43, cde2, acadia15_263c11, 9660, ddf8, b472, f03b, 27c2, 0847, e6e3, 67a8, bdc9, b3d7, 5f98, 5c11, ecaade2014_070f16, 25f1, 616f, 6da8, c896, 6606, 6277, ijac201412401s3, ecaade2014_204x52, 1ca1, ecaade2015_87s17, 1e5f, caadria2015_014v2, 8634, caadria2016_115k5, ecaade2017_124q, f705, ecaade2016_223h58, bd00, ef47, 0ff0, ecdd, b21c, ecaade2015_237y53, 9323, cdcd, acadia17_670vv, acadia14_101o, 1ea2, 831e, bd33, caadria2017_185v44, b57c, acadia15_395e17, 265b, e494, ijac201513103t2, 92cc, ascaad2014_002m1, caadria2016_861b37, 2f48, ac40, 913b, 80b0, e04a, ascaad2014_019h2, e5b6, sigradi2016_484h, 650d, 408e, 6e11, caadria2015_067j8, de59, ijac201715105tt, ascaad2014_014f7, 2eb5, ijac201614201t6, ecaade2016_108w29, bd30, 185c, c20e, 732c, f697, 6a0a, d457, 9fe5, e6ef, 21b2, acadia14projects_63az, sigradi2014_041g3, 774f, 3bdd, 76cc, 1b8c, 88d9, 71b2, acadia17_71a, fd7a, 0036, 28a1, f038, d4b7, 6b6f, fb3c, 742c, caadria2016_713a31, a00a, 1185, 1adf, 8434, ecaade2016_002a1, 8c7f, 778d, 344c, ijac201513103w2, acadia16_244w15, 0e27, 1da9, acadia17_211n, acadia17_248k, 5adb, acadia15_161a6, 6356, caadria2017_118a31, 7040, 2af2, 3977, 702a, 7a50, a50c, 7ed6, 6e7b, a53b, 8d83, acadia14_101aa, ecaade2017_302jj, a1b3, d54c, ecaade2016_102m28, ecaade2014_044x10, 6a2f, 4ef1, 427e, f6c2, 6c80, 3aaa, ceaf, 2e58, b4d3, 5be7, 72df, b272, 2865, a631, caadria2017_125a34, e6da, 70ae, 9ca8, acadia17_38xx, 776f, b265, cf74, 07cc, c6b0, a506, 56d4, 8c7b, sigradi2015_4.219g7, 50aa, 6677, 9101, 1ec4, acadia17_266ee, sigradi2013_222j, db2d, ecaade2016_021v5, 7b7c, 5454, 37e5, 5caa, 4df1, sigradi2014_330o7, 0fea, e4cc, d1f5, 12e1, acadia16_130j9, 9ba6, 13ea, caadria2017_055k18, aa6f, ecaade2014_187e48, 3c01, 9684, be3c, 3921, ae0f, f3d8, acadia14projects_619au, c51b, ascaad2016_009p4, ecaade2015_127c25, e5ff, 8ba4, f70c, acadia17_511zz, ecaade2016_018h5, acadia17_316uu, ecaade2014_023e6, 869e, 8415, b599, ijac201614202o7, 7fb3, 6093, e919, 5ea8, b5b8, b33c, 488a, 4bdd, e779, 9305, acadia14projects_627ay, f37e, 8b76, 90fb, 037c, 500d, f462, 5597, 8678, b40d, 7d5d, ijac201412304j1, ecaade2013r_003r2, 829f, 715f, acadia15_357s15, caf8, f3ef, 7e19, 4ba4, 0ddf, ecaade2016_068p17, 1f56, ecaade2017_048cc, 9982, 5b0f, 3cae, 94ed, adcc, 9730, ecaade2013r_017a9, d2fb, acadia17_570hh, 68a9, ecaade2016_099i27, 100d, 530f, 61b2, ecaade2016_102i28, 2938, d19a, acadia17_201a, 7813, 6762, 043e, 01f6, fe50, ecaade2017_101s, ba6b, sigradi2013_359d, ecaade2015_18x2, d396, 210e, 86d8, 73ee, bf4f, caadria2015_190k28, ecaade2016_224s59, 72d8, 808c, caadria2015_202a29, de3f, f031, 1f5e, ecaade2017_072h, 42f4, c2fb, 47de, 8f75, caadria2015_246b36, 0990, sigradi2014_252u9, 5c2d, ecaade2017_202r, 105e, 7522, 2625, ecaade2015_320l70, 7234, 0431, ascaad2014_019w2, dcb5, 86cc, 73e9, acadia14_497y, a65f, 8911, ba99, 0042, a7ab, acadia15_483x20, acadia14projects_531z, 4bbc, 3746, ijac201614202p7, 0fbb, 1e31, bbc8, acadia16_344g21, 2812, 56da, bf80, 8ef4, b740, dfde, 7b17, 1cb0, f6bf, 76c8, 8d17, fbf4, d92a, c928, 7458, 0232, 6379, 6bfe, a89a, 1331, caadria2015_203f29, caadria2017_047x14, 768d, e37c, 0237, 738c, 15f0, 557f, 1387, 75d5, 1a6d, 58c9, 320d, fadc, ecaade2014_084m19, 8971, ec9d, acadia17_340z, e99d, eeef, f1f5, 2948, f95d, 7074, acadia14_497ab, d982, b87a, caadria2017_168a42, ecaade2015_48l8, 953a, ecaade2016_021g6, 21d2, 174f, ecaade2017_046i, 0914, d947, ecaade2016_079r23, 519f, c23a, 65c1, ecaade2014_010n1, caadria2017_052p17, ecaade2015_205y44, 63de, ecaade2017_079v, sigradi2015_11.165u25, caadria2016_425b18, 9e8e, 628d, 9629, 0378, 986e, 8ea7, e223, acadia14_453e, ecaade2015_229k51, acadia17_60w, sigradi2013_248e, ijac201412401p3, ecaade2015_127g25, a82d, 9baa, 49c6, 4cbb, ecaade2016_136f38, 6f98, ijac201614403p2, 0d4d, caadria2015_060o6, 704a, 31ec, 5f7a, b395, caadria2017_072b23, 1505, 5e44, ecaade2017_215aa, ecaade2017_291i, 4801, a79c, e943, d582, 21e1, 9e40, b9b1, 84d6, 52db, bea4, ecaade2017_003l, ecaade2017_208m, b4d7, 6b5e, 3f77, 9547, 189f, 31fb, 56b1, f480, acadia17_464qq, 3869, acadia16_154o11, 37ac, 6af1, fb08, sigradi2013_117s, 98c2, 78fb, 5bde, ecaade2017_108d, a6c7, 3944, 90be, ijac201513203r7, 09df, ecaade2015_250g57, 1fb2, d706, ecaade2015_327h71, cc42, 4cba, fd78, caadria2017_002m1, d98b, 1add, 9657, 567c, f153, ff32, 42ee, 2895, 37ae, sigradi2016_407o, ascaad2016_049v20, 6663, acadia17_177j, 7760, caadria2016_333u14, d09f, fb2b, 6a48, b67b, 2cea, 5688, e320, 3a70, 2f23, ascaad2016_035v13, 870f, acadia17_600gg, 3f1f, 563f, acadia17_324z, 6c78, c2e0, 2f9e, d0df, 0d1a, 0cfa, 66a1, e419, 6b65, f79f, b2ea, 7132, ecaade2017_109hh, 2904, acadia17_178cc, ecaade2016_045f12, f126, caadria2016_187b9, 1a8a, 17b7, 72c9, ecaade2014_152j36, ecaade2017_215r, 93b9, 9136, a424, ecaade2016_154e42, sigradi2016_669cc, acadia16_106j8, 6d7b, 959c, db67, 0773, 8d15, f5f4, 09c7, 2b89, ecaade2014_218u55, 4dd8, a137, ijac201715106b, ecaade2017_023dd, b0bd, sigradi2015_10.307x20, daa9, 865d, acadia15_451g19, 2ff1, 3b1c, ijac201715106a, caadria2015_220e34, c749, 72eb, 53c0, d2c4, afef, 9e32, c0b2, 4c6a, 8483, f1e6, 4a8c, 5b24, ddfd, a3c9, e729, 8f49, acadia14projects_565m, ce6b, baf1, ecaade2017_006w, 49b6, 030c, 83cb, bd84, 7b09, eb73, sigradi2016_625nn, acadia17_70ee, 9d9d, 55e5, 69ac, 91d3, a08a, caadria2015_016l3, 89b1, ecaade2017_129jj, 77d4, d704, fd55, 0da7, 273f, 095f, caadria2015_014u2, c0f2, 8ae2, fb22, 4f10, 151c, ijac201715103tt, 16c1, caadria2017_168w41, 11ae, d1d5, bbd2, 1478, a5b5, e8f0, c95a, 1540, 243c, b60f, a2be, a687, 7b0a, b759, ijac201715203ll, 38ea, 87b9, 9e02, caadria2015_002c1, 1179, 5b47, 3590, b69c, 20d3, ffc3, d9f7, 0d09, b70f, 4ad4, sigradi2013_189m, e720, df93, caadria2016_219g10, 4a63, 1139, sigradi2015_4.219s6, 2eb0, f93b, c3ff, a06b, 2533, cea0, 9307, d503, a419, fdb3, 281c, c76a, ecaade2015_138r29, 91c5, aaa2, d78d, 0d54, ecaade2016_bkoi65, ecaade2015_227t50, ecaade2017_290qq, b6f9, ecaade2016_102a28, caadria2017_155t39, dfaf, 78a6, caadria2016_755m32, 1415, 4d38, d355, caadria2017_041j13, 0886, 75bb, 2031, c6d0, 1cdf, 8ba6, ecaade2015_79k15, 6812, b02d, 8127, 174e, ijac201412403m6, 7e15, 9b73, 2d2c, acadia15_95o3, 2655, a3e4, b232, 3850, ecaade2015_217g48, c730, ecaade2014_089l21, 02e6, 232d, ddb6, 4603, ae9d, 8a4b, 5cd2, acadia17_374aa, fd04, ecaade2015_155v32, 6aad, 9ad7, bfd0, bf05, 6c88, 43f1, ecaade2017_256kk, 6cf9, 60f4, 9930, sigradi2013_393n, sigradi2016_815hh, 2e88, c996, acadia17_212v, 5102, 7e25, e85e, 9bb1, 6941, 6bee, e191, 828c, 86b8, d302, ecaade2017_277ll, acadia15_407p17, caadria2017_070l22, 5ebb, 69a1, ecaade2015_64k13, b629, 4233, b8cd, f7f4, caadria2016_135b6, acadia17_290m, c7fb, 01af, 6d47, a301, acadia14projects_347am, 7fb6, 842f, 72b6, 7767, sigradi2013_359l, 2e1d, 06dd, 1a94, a064, 2556, ecaade2016_062h15, ijac201614205j10, 7ea2, d951, cbcc, ijac201513203v6, 6a9f, fd02, b942, acadia16_352a22, dd4c, 4f58, 14f6, 4112, b7e8, 20a2, b340, 9d98, 74c9, e7a1, caac, 546e, sigradi2016_817h, sigradi2013_327u, ecaade2015_77w14, 213e, 4838, f8a0, 4855, 2b08, cf8a, ef65, b508, 875c, c070, e65d, 5ccb, 8ade, e435, 7523, 7eb4, d72f, ecaade2017_117bb, sigradi2016_627f, caadria2017_018z7, caadria2016_003f1, b032, acadia14_135i, 0cc0, ecaade2014_201g52, sigradi2014_247j9, c400, 9de8, df3c, 65c3, caadria2016_415a18, 4fda, 1629, sigradi2015_3.111g3, 2927, 9d97, 578f, ecaade2015_225h49, ijac201715202nn, ce0a, acadia14_125u, 1a28, 2996, 81aa, 83eb, 634e, 6ada, 5e55, acadia16_8a1, sigradi2015_sp_12.402t31, 315e, 4fff, sigradi2014_266l2, ijac201513206p9, acadia16_88x5, 437b, 7c66, 7176, 83fa, 29f1, a6c0, 7012, 08cc, c600, 9e16, 3291, a2f5, ecaade2014_180k45, e591, 89aa, 637e, 59d7, 9f7e, ecaade2017_094o, ecaade2015_200u43, d3bd, acadia14projects_79w, bc54, 8349, 8202, 3320, 7b83, 2e36, 4d45, df03, ecaade2014_024e7, 7953, 4bb1, 09e6, af91, 85c0, ecaade2016_058y14, b07b, ad3d, ijac201614404a3, ijac201412205n4, caadria2017_163o40, 9cb0, sigradi2015_10.377r22, acadia15_185w6, sigradi2015_9.141j16, sigradi2014_045c4, 69da, 02f9, da6d, 3c63, 725b, 3167, caadria2017_096n26, acadia14_281ae, 8449, b267, d128, 40b9, ecaade2016_118z31, ascaad2014_030x8, 17fc, sigradi2016_534tt, 673e, 9584, d311, sigradi2013_303s, caadria2015_090s14, 7db9, aa90, c7c8, 05ec, d4b6, 27c1, ecaade2015_138j29, dc99, 9def, a3cf, acadia17_414zz, acce, 9b19, acadia17_392u, 1666, f15a, sigradi2015_8.289c15, 93f1, c094, 39ba, acadia14_145ab, dd2d, 59c5, 0d4e, f956, 41b4, b980, fa26, sigradi2014_042n3, 39f7, ecaade2016_104v28, 966b, 223b, f5ad, 10bb, acadia14projects_301d, ecaade2015_301u65, ecaade2017_039qq, 0c12, 538d, c2de, 7b4a, 16a1, 6018, 4729, 72e1, 58c8, 7dc9, acadia14projects_267o, b99d, 4736, acadia14projects_473ar, acadia14projects_655aj, bec2, eb97, 4060, a78d, ascaad2014_014g8, 622a, 07e0, c2be, sigradi2014_345z9, 9808, 3054, 267f, d6b7, fe19, 153f, 3e66, 2ae4, 8ad4, sigradi2016_752rr, ecaade2014_023v6, sigradi2016_430m, d9b9, 1a0e, sigradi2014_186w5, 1790, fdf0, a02f, 34d6, caadria2016_105x4, e29f, 9dca, 57ea, a1b9, 5e58, e200, acadia17_189vv, 36e5, d45c, 0d08, 6033, 8919, 86fc, 38b9, ecaade2016_095x25, e7cb, d6e1, 2a4f, 759c, 5b9a, 7e02, f762, 735d, caadria2016_147j6, acadia17_364xx, 87b3, f925, 94bd, b866, ijac201614204j9, a913, 2992, b4b9, 69ce, a6c5, cb77, 263f, acadia17_162s, 590e, 52d2, d463, ecaade2014_149d35, d1cd, ee07, 7c9c, dbf7, 9625, bef1, 4516, a8f0, 57a7, 4ed9, 2998, b413, sigradi2014_192p6, c67e, 9dba, 56d8, f792, d8ae, ascaad2016_007a4, acadia14_435ad, 9b4f, 6498, af83, acadia17_598e, 6d37, ec61, ascaad2016_050a21, 86de, fe10, e070, 0682, 5f52, sigradi2015_sp_4.388a30, ecaade2016_228l61, c6db, 0ba8, 51bd, add8, 6e32, 30c7, c76c, ascaad2014_017l1, 8192, 54b4, ecaade2016_045i12, 2d28, 6210, 945a, f30c, 18d3, 3376, acadia17_284f, e09b, 09ce, acadia14projects_153j, fe7a, ijac201715204dd, acec, 356b, ijac201513104n3, c11e, 6be0, aacf, acadia17_59b, dc7a, ecaade2016_071g19, d3eb, 364d, f513, acadia14projects_627az, 3e92, acadia14_43ac, ea86, ascaad2016_012r5, 1b5d, caadria2015_162y24, 4879, e160, ascaad2014_012p6, ecaade2015_144i31, 81a1, 307c, eaac, bca9, 811c, acadia17_298ii, ecaade2015_59z10, c955, 75f4, 8688, d755, 14dd, 2a8e, e866, ac71, 1283, 4ad1, a234, 75b1, 385d, 79ca, 0908, 6bb8, f24f, acadia15_407z17, acadia14projects_517t, 2ef4, 78d8, ee55, 1281, 5eb8, 989d, a46b, 917e, ijac201412303n8, 051d, 3645, 538e, 4b77, d177, acadia16_352u21, 91e1, 0ecf, ceec, ecaade2014_036e9, cb86, 6f9d, 551f, 7f5d, 505e, e91c, ecaade2015_196p42, ecaade2016_118k31, 5b7a, ce08, 8dea, 74d7, 6a55, d421, d912, ascaad2016_040x15, sigradi2015_3.221z4, 3966, 698c, 32da, 4e4e, 7f73, acadia17_260u, 94a5, sigradi2016_655f, sigradi2016_695v, f381, ecaade2017_249c, 507f, ecaade2015_138s29, bc9e, ecaade2016_079t23, ecaade2017_277dd, acadia14_111j, 555c, adb2, d443, acadia17_221q, 6cd8, ecaade2017_157dd, ecaade2015_138w28, ecaade2016_110h30, ecaade2015_21t3, acadia15_47g1, ecaade2015_227y49, 4ae6, 90c8, acadia14_357az, ecaade2014_113n26, 2ba4, d86f, ecaade2016_018d5, 8e4c, fca5, 03a1, 7dcb, e6fa, ecaade2017_274w, fa89, 27bf, cbb5, c5fd, 19f4, 1fb4, be69, 3080, a228, 4455, ed66, ecaade2017_265n, ecaade2015_241h55, acadia17_455ff, e596, 9f2b, d6be, 9e63, 3428, 343b, e7d0, ecaade2017_213i, 9e54, 97f0, acadia14_479p, ecaade2016_037x9, sigradi2014_339y7, ecaade2014_149b34, ecaade2014_112i26, 1963, acadia15_357x15, abbb, f53e, 5d9d, acadia14projects_257ac, c474, 4e6d, sigradi2015_7.203i10, e567, 15e4, ijac201412201c1, 3599, 2b31, b51e, e8e3, acadia14_153as, afa9, ee7e, c001, bac1, 375f, 0523, ijac201614305j3, sigradi2015_4.219y6, 9384, sigradi2013_315v, ecd2, 3b00, b7c0, 6153, 251c, d2f2, aaf1, caadria2015_114n18, 9c14, f942, 4e3d, 2e9e, 4eaa, 61dc, ecaade2016_185b50, f260, 2d64, 9b55, 2a4d, 00a1, c2c9, ecaade2015_336a73, 629e, 437c, 00a6, d87f, 71cb, f4f8, da8c, 2f32, ecaade2015_138p29, c7c5, 3517, 809d, ascaad2016_012t5, ascaad2016_032v12, e4b6, acadia14projects_357ar, 97db, 2493, 748e, 7e1f, 80ee, 0911, 356e, e8ae, d5a6, acadia14_125v, ecaade2015_158c34, 0625, 37f0, e01e, ecaade2015_284z61, 13be, 1723, 6713, 9ea2, ijac201715202ii, 1c3b, f9ff, ecaade2015_171v36, sigradi2013_421h, acadia17_59n, 5fed, sigradi2016_455g, 55f2, sigradi2013_285a, 66fe, caadria2017_105k28, 82a6, acadia17_59d, 5ed2, sigradi2015_10.377u22, a3c2, d101, 1068, edbf, 3a21, 70d7, caadria2016_353z15, ecaade2015_248m56, ecaade2017_117cc, 86b4, ecaade2013r_006y4, 4ab9, 7abb, 7e2c, 412b, 75c4, f334, a224, dafe, 3316, 6c2e, 5fd0, 6994, 3af2, sigradi2014_015f1, eeb0, fde8, 13d5, ecaade2015_164s34, 4128, ecaade2014_226i59, 63ee, 9152, 2271, 14ba, 3fbc, 4ad6, caadria2015_081s12, d656, acadia14_671l, 727b, 7d3d, e842, 447c, 5176, 652a, 7844, ecaade2017_301s, ecaade2014_226h59, ecaade2014_168a41, 0cbf, acadia14_539d, a681, 76b9, 718d, ed1c, ijac201614405f4, sigradi2016_524dd, acadia14projects_281z, 5562, d33b, d661, 03f1, caadria2015_111h17, 52c2, 4031, 8c6c, 82c7, 866f, 3785, d515, 5d21, 2a78, ecaade2015_221s48, b8ed, 5df3, 000a, 50bc, ecaade2016_217i56, 3d4c, 43c6, 0230, ecaade2016_118u31, 2500, ecaade2015_77c15, acadia14projects_619an, sigradi2013_117a, 60d9, 68ab, 4ff2, 3766, caadria2017_124z32, 350c, 6500, 8dc0, fbc8, 2859, b5ce, 0843, ijac201715201u, 0e6e, 4d23, ecaade2015_17e2, a01e, b082, bd07, caadria2015_064l7, 7dcc, sigradi2013_267v, 5da4, ascaad2016_028b11, ecaade2014_070r16, 208f, 571a, 31e7, ecaade2014_143s32, a1b4, 5af8, 21e3, ecaade2015_199a43, 9715, f586, dbc9, ijac201412406s9, 6ad9, ca9c, cca0, 8c51, caadria2017_123r32, aa5d, 81b8, ea0d, d594, bff6, 9355, 2147, 1117, 824e, aa6b, 8b5f, 509a, c00f, 6ea2, f94d, 8fef, 5c47, 9b8f, 5b20, e51b, 2a28, c4a7, 291d, caadria2016_579j24, 4d07, d13f, 92e4, 06bd, be5f, acadia14projects_365am, a72b, d24a, 089f, c786, 1549, fb32, 9066, acadia14projects_145ak, 9558, 764b, 7ea4, acadia16_372g23, b35f, acadia17_26i, caadria2015_030k4, 51c2, dcd9, 2624, fa86, 195c, ae08, 43a2, ec3e, 4654, 871d, 2965, ecaade2017_090nn, ecaade2017_041l, ascaad2016_057t22, d25f, acadia17_26g, dd48, 60da, 59de, 1a01, b86a, d4e8, ca8a, b3b7, b3c0, 861a, d7c4, ecaade2017_155l, 4478, a5ad, 3ab0, 802b, 1177, 8c35, ijac201513304b12, fabe, fdfc, ecaade2017_309qq, 4949, 86f4, a4ab, acadia14_101y, d2f5, a3e9, 48c7, 3e1f, a69b, 0e01, 454c, ac26, ecaade2015_294n64, f44c, e670, d8ee, 7e01, 632a, 4779, 4536, 1a17, 233c, 91a1, caadria2016_045f3, 2f29, sigradi2015_8.339y15, 2c2e, 51ff, 62e3, 09f4, 6e47, 62a7, acadia14projects_709an, 6a4e, f2be, 970c, 0de2, ecaade2015_91h18, ecaade2017_017d, ecaade2015_155d32, bd66, acadia17_600bb, 9573, 56f2, 9aac, 093e, caadria2015_109e17, 082e, 53f5, 9feb, 4754, 31df, caadria2016_881b38, acadia17_581jj, 920c, 1829, 73d6, 96e2, 7caa, 13ff, 51d1, acadia16_450n26, fac9, 71f6, 48d5, 26f1, 8c79, b374, acadia14projects_565i, acadia15_483c21, c601, f802, ecaade2017_291q, 0ebc, 40d6, 940b, sigradi2016_625a, sigradi2016_408bb, ecaade2013r_018z9, 4de6, 19cc, 70b1, caadria2017_142s37, 59f7, sigradi2015_12.259x27, 6343, 8344, 66ba, acadia16_116t8, 3702, c751, 43ba, ascaad2014_021c4, sigradi2013_43v, acadia17_52w, 57a9, 967a, ecaade2016_ws-dleado68, a2e3, 5ced, 888e, deef, fa25, acadia17_560j, 31ed, fdd6, acadia14projects_339ag, 6437, ecaade2017_032b, sigradi2015_10.140t19, 955e, acadia14_167ab, d278, df9e, acadia17_360d, 568a, ijac201614401d1, a5f6, eb4d, dbe0, 9606, 6ba3, 4c4b, 02e9, 1d80, caadria2016_601o25, e803, 181a, ecaade2017_066k, cacb, ecaade2014_180f45, 5f00, 5c0b, 268a, ecaade2014_113z26, fbbd, 0fb0, 037f, 1390, d771, sigradi2016_571pp, 699f, ecaade2017_199x, 0985, ee3b, e978, sigradi2016_375i, acadia17_110cc, 2c46, 6b71, 79ad, ecaade2015_333e72, ecaade2014_066h15, 1b53, 50d4, 6a43, 058c, e500, be19, ecaade2017_201e, d479, ecaade2016_129t35, caadria2016_851j36, 3af5, 96ca, 457b, 01d7, caadria2016_797z33, f723, b1bb, 6d6b, 70d8, a290, sigradi2016_467s, 5696, d216, acadia17_534tt, ecaade2014_133v29, b781, acadia17_648u, ecaade2014_053s13, 1efa, 352f, a4b6, fdac, c6e0, 2cc0, 04a5, ba81, b250, 43ca, ba3f, 3812, c878, 7ca4, ecaade2016_046y12, c083, 21da, ecaade2015_256a58, d376, caadria2017_142o37, caadria2015_084b13, ecaade2015_230j52, 7863, 8fb9, c036, acadia14_365ak, d34f, acadia16_124c9, 3e55, 58ae, 9397, sigradi2016_441kk, f9bf, 0b56, 158c, 1f0f, 5272, efaa, 4fe9, b1b6, 6d1f, de0c, sigradi2015_13.181s28, 4640, 4a1a, d88e, cbd4, 814a, 79c7, 886a, 983d, a565, ecaade2016_067h16, e44f, 4c92, 5215, 2b02, 5ae4, d3cd, f1a7, cac6, sigradi2016_599pp, 2985, c765, acadia17_290f, 8136, ecaade2014_176m44, 6c2a, ed19, e65c, acadia14projects_473at, d51e, ecaade2014_173i43, 0b85, ecaade2017_152hh, ca7a, fe5f, ab9f, ecaade2016_071o19, 7e52, 21e0, cc91, 04a1, acadia17_426l, d9d4, d5a7, ascaad2016_038s14, f82b, 61ff, 1730, ecaade2017_056vv, d6c9, d942, sigradi2016_771u, sigradi2013_414v, acadia16_214g14, df1c, 267d, 8acb, 1e21, 7286, 4ae8, 0940, e876, sigradi2016_694j, acadia15_251n10, 2867, b8eb, 48d7, 7a11, 7d8a, caadria2017_009v4, d1b8, fdb1, 3153, cb22, bd89, acadia14projects_301g, 48fc, caadria2015_073l10, 6b50, ascaad2014_014c8, 8f3f, 30c5, d7d3, acadia17_373w, 3dae, ba14, f9c1, 3773, a63e, ddd3, b8b4, 844a, 1c61, 88a6, f8c0, acadia14projects_145r, b634, ecaade2015_251n57, ijac201412302a7, ecaade2016_162o44, cb70, 5,9999999999999999e+83, a147, 0785, 91a6, 8590, 97ed, sigradi2015_6.42z7, 13fa, 7912, 0e38, caadria2015_213a33, 45e4, 60e6, e3c1, 30f0, f124, 46ec, de44, 2ba3, ba23, 16fb, bcbc, edd9, ecaade2016_185x49, ecaade2017_017m, ca30, 7c51, a2ce, db05, ecaade2016_199x52, 85f0, a5f1, sigradi2015_8.339x15, 4101, 2b34, acadia17_435a, ce33, 1741, 2507, 206e, 11f1, bac9, 6f35, acadia14_375ay, e66d, 6551, 048d, f492, 0f22, ascaad2016_002l1, 6925, f35b, b56d, e4df, edb3, 186b, 4149, d3b2, 0a68, bd17, 93c1, fac4, 554b, ascaad2014_024x5, f147, 0abf, bda6, 0bd3, sigradi2014_291r4, dd30, 5b63, 96a8, bf04, c475, caadria2015_208v30, d890, ee13, 0fe9, ecaade2017_ws-archieduaa, acadia15_381r16, f660, d8d9, 1346, bea3, ee5b, 900f, 9f53, 6321, 0c7a, 302d, caadria2017_016a7, fe6e, de34, caadria2017_043d14, f9c0, 7ca1, c1c0, 9d5a, 324e, c7bb, acadia14projects_427al, 55de, 83c0, a2e1, 93a5, ed79, 7d2a, a5ca, 1a09, 5954, 361d, 13e5, cfa2, bb60, 534b, 75c3, ascaad2016_041l16, 511e, 3d01, ijac201614403d2, c7cd, 7590, b485, 4105, 1bb9, 3c64, caadria2015_208r31, 077d, d1bd, 28b2, 47e2, e071, ascaad2016_046t19, 9a25, d96d, sigradi2015_11.8j23, 8617, c63d, e79b, 0842, ecaade2014_151v35, ecaade2016_042i11, sigradi2015_10.7g18, 88f3, ecaade2016_113d31, acadia17_82vv, ecaade2015_139c30, 5564, c2a3, acadia16_372w22, 054e, 3dc3, 0833, c01f, dc4d, bf83, ed59, 4636, 8f82, f64c, 5101, 6acd, e657, ecaade2017_199vv, acadia16_106w7, 3909, 5958, 5804, e8b2, 6896, 2fa6, 9821, d49f, 5559, caadria2017_041x12, f71a, sigradi2015_2.162n1, 4e65, 7f71, ecaade2017_189tt, a118, e70d, 6602, 08a4, ijac201412302k7, 029f, 11c2, 629b, 07d3, cb0c, 481c, 72b1, 65af, ecaade2014_151w35, 4a64, 27c4, 4b07, d1fb, ecaade2016_072m20, ae55, ef05, 9a4b, 280f, 2c9d, ecaade2017_059uu, sigradi2015_6.387h9, acadia14_539g, acadia16_280w17, 7887, 229d, 05a9, 9346, ecaade2016_191c51, bdf2, 9b1f, de51, sigradi2015_3.268f5, acadia16_308v18, 2abc, b319, 5cb0, acadia15_469d20, 71e1, 8f9a, 68f7, a92e, caadria2016_167f7, 4f84, 892d, fd45, sigradi2014_030a2, addd, 805f, ecaade2017_029u, 4867, aa04, 4d93, 20c1, 50b4, ecaade2017_101cc, e6e0, sigradi2013_158d, 8f47, 2068, 4871, acadia14projects_375p, 76a3, 1aac, 1971, be96, e546, 00c2, 00fa, 62c1, 5d8c, acadia17_560l, b3c3, acadia15_123z4, c6a4, 664a, b283, 6de8, b9f5, bf52, 57fa, 2d33, 1869, 284b, 3317, 3443, 3952, sigradi2015_10.378a23, caadria2017_016w6, acadia16_130u9, e765, c97e, ecaade2017_274aa, c428, b5e3, 5f88, ff64, 4133, 8bb9, 937e, 4519, 6f2b, ecaade2016_106k29, d683, 316e, 7c55, ascaad2014_033b1, 4710, 5f78, 90e0, ecaade2017_254pp, 90b4, a0a8, fe8a, ecaade2017_097gg, a91b, f113, acadia17_339uu, ecaade2016_132y37, 6ecd, ijac201715202m, ecaade2017_215kk, 398a, 314e, 2cfc, 76d8, c2b6, 6a36, acadia17_404ee, 394e, 7cec, caadria2015_086k13, 0d88, 7ad5, ecaade2015_194c41, bddd, 9365, 2991, 296a, 1b17, f81f, 2fc5, c32e, 5c87, 5ac9, 2692, c6b7, sigradi2014_213l7, 2667, 38e0, sigradi2016_592t, ecaade2014_194z49, 8b1f, ecaade2014_220f56, 10be, ascaad2016_059r23, caadria2016_013z1, caadria2017_163v40, a13f, ijac201412205y3, d957, 03f4, a8a0, b911, 5247, 965c, 046e, 69d5, ecaade2017_269uu, 45f5, 04f5, ca14, sigradi2014_178j5, 96cc, ca0d, ecaade2017_032f, acadia14projects_291an, 7ae2, b06c, 7733, 6f82, 03fb, abdd, 6e22, sigradi2015_3.370w5, bd29, ecaade2014_010j1, 930d, 8ffd, c6c7, acadia16_196f13, e746, acadia17_329aa, 75ef, acadia17_26n, f164, f087, 63a2, ecaade2014_168b42, 21ee, 3319, 2ce1, 6467, ijac201614102n2, ecaade2017_293mm, caadria2016_229v10, 8cd3, ascaad2014_017v9, sigradi2013_343j, 9281, e13f, 1de4, ecaade2016_102r27, acadia17_92j, 0e1c, 3686, sigradi2015_11.34e24, c8a9, 7309, 1490, acadia17_560h, caadria2015_069s8, ecaade2014_049z11, dd77, acadia17_222r, c3dc, 163f, e951, 6d93, c7f7, ijac201412305g2, acadia15_417f18, ijac201614207g12, 0b32, acadia15_137r5, ascaad2016_049t20, 0a2f, e9d0, 505c, a383, 9b26, f6bb, 2cf5, 86a1, 1fd9, d456, 0925, 758c, ecaade2014_145f33, 8299, caadria2016_861f37, eb6e, sigradi2013_248v, acadia14_63ab, ecaade2014_084s19, caadria2015_043k5, acadia14_699f, 744e, ebf5, acadia17_71c, 9d6c, ecaade2017_134s, caadria2016_271b12, 7ace, 0d39, 62c0, 2fc4, 16cd, 20b7, sigradi2013_52f, eaee, 6775, 9c29, 3275, b254, 0a7e, a121, 86a9, f5fd, ecaade2014_024c7, 5b2c, ecaade2017_152ii, 4e5c, fcd9, d72e, bd83, acadia14projects_167t, 5f60, acadia14_719f, 22e4, fd2a, 15ae, 4bbd, f376, 28f3, 2ad0, 4420, 6177, 192e, d0f8, fe48, sigradi2016_724tt, ecaade2017_108p, ecaade2015_158r33, ascaad2014_012r6, ecaade2014_019k5, sigradi2016_590l, 4341, 2b79, fb9a, df84, 86d5, f2f5, 605d, b28b, 59c3, cb8c, 5b85, 1200, 9118, acadia14_53m, 5c2c, 5150, a5a1, 5a34, 8679, 42aa, sigradi2016_369qq, 144e, 494c, 282c, 74e6, caadria2015_105h16, 33cd, d49d, sigradi2014_330h7, 2f87, e87b, 47a3, ecaade2016_225t60, ecaade2014_162t39, 0323, a62b, a123, ecaade2014_176g44, acadia14projects_115ak, 3f6e, 9646, 91da, 2067, acadia14_479h, e5a2, 199f, e035, d330, 0dfb, caadria2016_445a19, 06b6, 2af7, 4a47, cf73, 78fd, 368e, 6f97, 917c, 584b, 6192, 37c0, acadia17_211s, 4c95, 8bc2, acadia17_283a, 5b30, 5f0e, acadia17_474m, eef1, c62e, bf18, 6023, 34ba, 96bf, caadria2015_226u34, ecaade2015_271z59, ijac201513105h4, f5e7, 3db1, ba42, bcd3, ijac201513205e8, acadia17_90bb, 3116, ijac201715203bb, caadria2017_124w32, 3c93, eaa3, sigradi2015_7.203h10, 3cbf, dde4, 1174, a7c2, 5363, a370, f9ad, 0811, 1bf2, b3c5, caadria2015_124w19, 1366, ad54, 0fa1, ecaade2017_173tt, 6f6a, ijac201614208l13, 8563, b357, 770e, ecaade2017_116e, 7d90, ecaade2015_180m38, 36e9, 5980, acadia14projects_565s, 4bb8, ecaade2014_018l4, e8a5, 33c2, 9cf6, 2ed3, f8da, 6c1e, d029, 8810, sigradi2015_13.181r28, 5cc6, de97, 1159, 0080, caadria2016_507n21, 73e6, ijac201513206v9, acadia14_435aa, 1fc7, 39a4, 9e3b, 480e, ae4c, 0d59, 482b, 8359, 549c, 5dcf, 8681, sigradi2013_268g, 38c1, a6d3, ijac201513203r6, d2f9, 5f0c, 89dd, 6a1c, 8e34, 2ffa, 9852, da65, b038, 0607, 2148, b8bb, acadia17_358jj, e97a, e2b9, acadia14projects_601x, c42c, af7b, acadia17_190c, c17e, 4216, 45ae, 52cf, 30f2, d734, ddd4, bb07, 7b03, sigradi2015_10.309r21, 2fad, 4254, c8a4, fc8a, b65d, 4ea5, 83b9, ecaade2016_111r30, 73cf, 9642, 82a2, 58d7, b136, 1e1b, 71dd, ecaade2015_100t19, 235e, 0a2e, d9ae, fc3f, 276f, 6b6d, 6675, caadria2016_787j33, 3206, 3a8d, acadia15_149z5, fb5f, caadria2017_004v2, 43eb, 09e4, a25d, c847, 50f3, 4d27, 2289, aa59, 8b3a, 3957, acadia14projects_565o, 31f4, sigradi2016_815mm, ecaade2014_023s6, ecaade2016_065g16, 414f, ijac201715202w3, bb0a, 7a34, e5f6, 8db5, 8a17, 52f3, 158a, sigradi2014_085e8, 8dcd, 8ba5, a086, sigradi2015_1.288b1, ef5b, c2a1, d8b7, 5fc5, 6e90, acadia15_185o7, 4372, 58a5, 1052, 2683, ecaade2013r_010t6, sigradi2013_222k, adc9, cd71, sigradi2016_408x, caadria2015_185n27, f261, ac31, 6f24, 675f, c07c, 42a0, 14b9, f97f, ecaade2015_319h70, 763b, 8144, acadia14_347ah, caadria2017_030a11, a163, acadia14_189az, acadia14_189al, 5b51, 7704, 70c4, 70b3, 1c42, 8cb9, 9cfb, 3e32, 5f06, 7677, ff60, 1722, 2b32, c92b, 511c, ascaad2014_017t9, 04b7, bdd4, 1976, 235d, 3682, d2a4, b683, ijac201614403u2, c5a8, 24d3, acadia17_365h, ecaade2014_186m47, 24ff, e451, 75cd, e2a2, 4042, eb5f, 96ce, 7007, ba85, 498e, ascaad2014_029j8, 6a6f, 3f90, acadia14_153av, b513, ecaade2015_138v27, 16ce, 8bf7, acadia17_426ww, b09a, 6a5d, 7773, cb24, ecaade2015_21e4, 4cfc, 5d82, 00a0, 77e0, e9ee, 3eec, acadia15_232r9, caadria2016_467s19, 17f7, 99e5, sigradi2016_592aa, 6937, 19d9, 4de5, 6c40, ecaade2015_35n6, b0f3, f3db, 67fc, 82da, ijac201412406l9, e624, 9261, 5bbb, 6e2a, 3fea, ecaade2016_063v15, e6a2, f003, ijac201412203l2, e1b8, f178, ecaade2016_067v16, 3e6f, 140e, a7fc, 6eae, 7e11, f993, 6030, acadia14_111f, 606e, bb5c, 2d01, 8b4b, bcae, d2a7, b389, 71d1, 34db, 4227, 8bf0, 49b7, b6fb, 25f8, 0a46, 6531, 0569, 4f39, caadria2017_113y29, caadria2015_102d16, e4d9, acadia17_348i, 4b05, ecaade2017_003k, b913, 1f8a, 3bee, ae18, ijac201715103uu, 80c1, 6c0d, 63d2, ijac201412301c6, 77a6, 36d9, ecaade2015_148p31, 97e8, 51a3, 01c8, 8afd, e205, caadria2016_569d24, 4dc6, c2cb, acadia16_140x10, f524, 7295, 51aa, 7ab1, 454a, 2ffe, a6eb, ecaade2016_132t37, ecaade2014_145d33, acadia17_237ff, 89f3, 92f6, f174, 978c, d775, a8cb, c2f7, 676b, 49dd, 753f, e5b5, 7384, ecaade2014_149f35, 0ac0, ecaade2014_072u17, 2c29, 8871, ac07, ecaade2017_108i, ecaade2016_199y52, 3d44, ascaad2016_048j20, acadia17_283tt, 43d8, 1ace, aa69, 8de9, sigradi2016_611n, acadia17_190e, 25d6, b53f, ecaade2015_18e3, 985f, 3292, ecaade2017_052mm, 2c96, acadia14projects_43at, becb, acadia16_184t12, caadria2015_130i21, f36e, ecaade2016_119r32, 517c, 8f7f, ecaade2017_017h, bfb2, f668, acadia14_219aw, b23d, db0f, ecaade2017_108qq, 2b5d, ad45, 79aa, 103d, 5fb7, sigradi2014_345r8, 39ec, e6d2, 1508, 9616, f424, c61c, 49f5, 7ab5, b7f6, acadia15_263b11, 092c, 29af, 9352, 8aef, fac3, c136, 0f10, 0c78, b641, 4a34, 0408, c696, 896f, 453c, 234c, 6ce3, b414, ecaade2015_61x11, c54f, 3958, 8cb5, a8b5, 772e, d992, c32a, 6c97, ecaade2015_225k49, 931a, acadia17_62zz, acadia14_473ad, ecaade2014_149j35, sigradi2016_455h, 7ebb, 18be, 944e, ecaade2015_13u1, ecaade2014_111w24, ecaade2016_032s8, 457c, 08a1, 6d39, 137c, 801b, 50d0, 085a, fcca, 036e, 0d95, d09e, cbbe, caadria2016_673w28, acadia16_342c20, 2721, 5982, 415c, 755d, 50df, 28ac, 0c40, 69fb, ecaade2017_194s, 160e, ecaade2017_072a, 48ed, 41fd, 9ea8, c297, fa02, 6bb0, dca8, ecaade2014_089o21, 456a, 3388, 2ae0, 6e20, ecaade2015_196a42, 4706, caa7, acadia14_247y, d4d4, 0a7a, b4ed, df85, acadia17_145f, fe83, d184, b339, f984, b227, b210, acadia15_232v9, aeeb, b32f, 25b3, acadia17_658e, acadia17_90gg, 48e6, 1cfd, 0aa8, 5721, ecaade2014_066z15, 1f54, ef36, ijac201614408h5, sigradi2015_10.7i18, e12c, ecaade2016_162e44, d937, 85d3, 77f8, sigradi2014_041f3, d69d, 9e15, ijac201715202k, 497f, dc6f, ecaade2017_195jj, 1314, 9966, ecaade2015_280c61, ijac201412405a9, c114, 63aa, 349e, a30f, ecaade2015_130h26, 0be8, ca2f, ecaade2015_152s31, 7aaf, ca34, be51, acadia14projects_33ag, 4b37, acadia17_82a, 332b, sigradi2013_43b, ecaade2015_87z17, df05, acadia15_395f17, sigradi2015_10.177y19, 7ea9, 787c, b583, 933c, ascaad2016_024i10, 5de2, 2ce0, e2b7, a8aa, 0479, cb29, 0ee1, b7f4, 53da, 3305, acadia15_149v5, 9a74, 4a70, 7d0e, caadria2016_157m6, 5b0a, b0e0, 4ba2, ce34, sigradi2013_386a, 4041, 3b6f, 3dac, acadia14_145af, 11a4, ecaade2017_308w, 48bd, 1247, 6bbb, c9d6, 159c, f3a0, ecaade2014_176p44, ecaade2015_22t4, 094b, 763f, caadria2016_703k30, 76c0, 329d, 90e8, e431, ced5, 28ec, 636b, 74c5, 4395, 59af, caadria2015_208w30, sigradi2014_201j7, 58e1, acadia17_258i, acadia14projects_619ai, a597, 8022, ecaade2013r_008i5, f6cd, 9d53, 9950, e65a, 983e, 84ec, 1f2d, 2fe0, acadia17_237ee, 9108, 8d91, 1c75, 4268, 77ba, 44e5, d8d6, c43b, 014b, sigradi2013_330f, acadia17_482v, afc3, acadia17_350rr, a25a, 8b58, e7f6, 5c6d, b78f, d9d0, acadia15_57d2, 48f5, 7b57, 74b7, 3731, ecaade2014_224a57, b269, 824a, 1661, 744f, ijac201513303e11, b546, 69b6, ijac201412401c4, caadria2017_005c3, c09b, 81ec, 7dd1, 666e, b323, b6fd, ecaade2016_191b51, 03a3, 91f1, 0c9d, acadia15_371k16, f582, 0872, ecaade2017_099tt, 819c, sigradi2014_074x6, caadria2015_090t14, ecaade2015_114p22, 9928, a696, sigradi2014_074z6, 4132, 5f85, ijac201513206g9, 87e9, ijac201412401d4, ecaade2017_053o, 19c5, 799c, ecaade2016_075w21, 1c02, 48b5, d5d8, ecaade2017_202l, 5ea3, 7f99, 9356, e43e, 4ace, 8e12, 4a67, 72ac, 67b8, 98f0, acadia15_483y20, ijac201614307r4, f046, ed47, caadria2016_755p32, ecaade2017_108q, 6ed6, 9a16, b851, c545, c58a, sigradi2015_9.152v16, 0e31, 38a0, a5ff, 45de, 95d0, ecaade2014_153u36, 791b, 7a88, f310, b6bd, a201, ecaade2014_018m4, 6ebd, e927, 10f7, bfa3, 43cc, 410d, 61e4, acadia14_601w, f203, 31ca, dccd, acadia17_28w, ecaade2016_094r25, 9a27, fe30, ecaade2017_172z, ecaade2016_011u2, a1f0, acadia16_12y1, 43f9, e250, 2daf, caadria2015_246x35, sigradi2015_12.215o27, bd69, adf2, cf15, 1e77, fe45, 6cc4, 8fa7, 8c25, dbd1, 6f47, bc47, ijac201513201d5, 57af, a16e, sigradi2015_7.203j10, c1e7, ad19, 1803, 53af, acadia17_52d, 705a, 6942, c854, f107, 0e90, 03d5, 03c3, 8992, 16e6, 90ad, f428, e282, c90d, e58b, ascaad2016_013a6, f0f3, a62e, acadia14projects_365ai, ecaade2017_090pp, 97b3, 7340, 8cd5, 4968, e9d9, e60b, acadia14projects_719g, b0dc, 2836, ce5c, 853d, c497, ff27, ecaade2017_249qq, ecaade2015_27u5, df28, 8a6d, 4a24, ijac201614102l2, e6b1, 34f4, 0a39, 52c8, 0380, ecaade2017_009aa, 0deb, 71ba, ecaade2017_203q, e283, ecaade2013r_015l8, 1047, 818c, 2cd9, acadia14_565s, b574, dcd7, 4f4a, ecaade2016_046u12, 080e, 5e7c, b143, ccb0, 40ca, 9d6d, 9c4c, caadria2017_001d1, sigradi2013_95p, ijac201412403r5, 57cb, 1aca, c72a, ce23, 3c90, sigradi2013_28r, bd0d, 3a0e, 69cb, d72d, 3ef1, 401f, 6e00, da1a, 232c, f610, ecaade2016_002b1, f15f, sigradi2013_393l, 4301, ecaade2017_111vv, fd0d, a737, acadia14projects_699u, ijac201614401a1, 17f0, 9389, sigradi2016_364mm, 68d0, 03be, acadia17_221dd, 40c5, 7dcf, 66ac, d47a, caadria2016_425c18, 6d17, 8066, fbb3, ecaade2015_59e11, 4faf, c009, ad22, f06d, acadia14_619au, f349, 042b, 5b6f, 4c0c, 82b4, 78da, sigradi2014_128g1, 21ec, ecaade2015_143t30, 6fad, 8044, 1de7, bdd9, ef77, 7ef6, 48db, acadia14projects_111m, a94a, 283e, 27d5, 7a33, fdb5, 075e, 2cf3, caadria2015_078g11, d271, 22bc, 23f5, ijac201614105f5, b75c, 4d77, caadria2017_009m4, ascaad2016_018m7, 0877, 7f0f, 5a01, e31e, 65b9, 69a3, sigradi2015_sp_8.6e30, 48a7, ebe2, 3d8e, 56a2, ascaad2014_034m1, 7369, 1805, ecaade2014_070p16, acadia14_579ay, 5f50, ca09, caadria2015_130w21, caadria2015_208t30, ecaade2017_037cc, a138, cb13, 6b72, 4eb5, de82, ecaade2015_284r61, ecaade2017_208l, 7567, a3e1, acadia15_357y15, d5f5, cf5e, e0c4, ab27, 85a0, 5cd9, 35e6, 857f, d157, c35c, 0159, ecaade2017_203ii, 451c, 6bf9, caadria2016_651e28, e24c, a93e, e69c, acadia14_365al, 1ecc, ecaade2016_072s20, e3dd, c92c, 67df, f6e6, 78e5, dcd0, 2b3e, 525c, 586b, ecaade2014_157g39, 286a, acadia17_669r, acadia14projects_601ae, 99dc, 3f7e, 8ff6, b850, 05b3, ecaade2015_73a14, ead4, acadia17_273y, 3b4f, 2d0b, a6b5, 876c, sigradi2015_8.186k13, 4989, ab92, c6d5, 8eb7, e6e8, ijac201614306a4, acadia17_348qq, 4655, 6aba, 64fb, 2949, dee6, 99a5, 3675, 1491, a8ac, a162, sigradi2013_387b, ecaade2015_48b8, c440, 8f0c, 2dc9, 7547, 141a, 4afc, 64ce, sigradi2014_345l9, 6539, a1ef, 7509, 1260, 663f, 6dac, a0b2, b642, be66, 87f4, cf2f, 6d4c, 735a, 66ec, ecaade2015_152c32, 3e83, 0d07, d887, a2f1, caadria2017_001e1, 8b1e, ecaade2016_007b2, caadria2015_206y29, 826c, acadia14_435am, ba83, a3b5, 1f98, f395, ijac201412206w4, 4335, 40df, 0539, d0fb, 6042, 3c42, 90e2, ecaade2017_ws-hybridlabcc, b48b, ecaade2015_285m62, cccb, d9ef, 10fd, 870c, bd3b, be30, d1fe, 514d, b5bf, 9a0a, caadria2016_229w10, 4178, 1ecd, c47a, acadia17_534ll, 49ee, 5f28, b67c, 6ba7, b46b, 12c5, 2272, ecaade2017_099uu, ecaade2015_101d20, 2545, 521b, 3022, caadria2015_206m30, bce5, 06b3, 4058, e08e, d5db, e139, 412e, caadria2016_013v1, 5c95, b10a, 9168, 9383, sigradi2013_401n, 0ea8, c594, a241, f900, a41b, e55b, c77c, 2eb2, 8038, dfd6, caadria2016_693w29, ecaade2014_140s31, d5e9, sigradi2016_407p, a0f4, 7625, a6a1, 98bb, ecaade2017_234n, ee48, a33a, 044d, 7eb9, ecaade2016_154u42, ce7e, e88c, f300, sigradi2016_369ww, 98ce, 5961, 2eae, 6236, 4e69, dd25, 9eb3, 9e21, a7ff, ecaade2014_149e34, c219, df25, 6303, 48a8, 7228, fb87, 4e4c, 0a92, 91fa, ad61, ecab, 7457, 82a3, 4f00, ascaad2014_012d6, 381b, 1d15, ecaade2015_81r15, acadia14_609al, 2854, acadia15_483w21, 5800, be5c, bcb4, 5bf6, 56e3, 371e, d253, 4dfa, ecaade2015_53z9, ijac201715202g, c64b, 94dc, bf38, 90f8, bb8b, sigradi2016_356c, 7af6, 7d32, 138a, 918e, c7ce, a4be, ecaade2017_038rr, acadia14_117h, acadia14projects_627a, 1da6, acadia14_267o, d407, 8d26, fa50, ea5a, 8186, ddc1, ad0d, af94, 0f3a, 8718, b69e, 9a41, 5e9f, 2ebc, ecaade2015_202g44, ecaade2014_239a62, 2bb5, 1d20, a3b3, 6867, e5c1, ecaade2016_151e41, ecaade2017_192l, 7c7e, acadia14_487g, fe78, 8b04, 2f03, d879, b313, f80f, 1009, 7d0a, 7d9a, c2bf, acadia14projects_375g, 0c9e, 8801, 30da, 3793, 9e8b, 777f, ce35, 48b8, 4327, acadia17_464pp, acadia17_231s, 9f97, acadia14projects_463v, 47d9, ijac201513103u2, 5ac4, 89c1, b2d4, d473, ecaade2017_003f, dcf1, 6ffb, 1877, d743, a9c8, sigradi2016_420uu, 652b, f61e, da3b, 020d, 399e, 4f3b, 1b9f, 9b0e, b73c, 8129, 566d, 87e4, d940, 0280, e366, 4e17, 4104, ecaade2016_222t57, ecaade2017_041j, acadia15_110y3, ecaade2017_071mm, acadia15_333d14, 02d0, 0c5b, d88f, caadria2016_549l23, acadia17_308zz, caba, 93b6, 084d, 7d96, b013, 177f, 73a5, 3ba9, fdc7, ascaad2014_033x9, 7bd7, acadia14projects_619az, ecaade2015_248n56, eff7, 149c, 1023, ascaad2016_014j6, ee08, a2ea, caadria2015_078p11, acadia15_110f4, e666, 5398, 1fd5, 65f2, 4fd9, caadria2016_333a15, 053d, b79f, ijac201412405y8, ac5e, ecaade2015_196l42, 310b, cc1d, sigradi2015_6.183l8, acadia14projects_609aj, e664, 392d, 5545, cdaf, 57b6, e83f, 5d90, 7d26, df13, ecaade2017_202n, c95f, db32, acadia16_164z11, 40a6, 7104, feb7, 0ca1, 5e8b, 6544, 87f3, 616d, a4c8, ijac201715203hh, ddac, sigradi2016_524aa, 3407, c6d2, 94d3, acadia16_24t2, ascaad2016_014k6, 493a, e118, acadia14_247s, e00d, sigradi2015_3.394h6, 32bc, 787f, 1841, ecaade2015_247c56, ijac201715105ss, 3156, fe73, 9fd8, 8a18, fcf1, de1a, 2086, 9a8b, acadia17_570v, dabf, 10dd, 3f92, 537b, acadia17_650qq, 799a, 8009, 7ca8, 56e8, 56ae, 011c, 5d61, 9f86, 89e3, d945, ecaade2016_078j23, ecaade2017_008l, 75f8, sigradi2014_132w1, df4b, acadia16_164v11, b532, c630, 20d0, d61c, d51b, a8d4, acadia17_90dd, 73d7, a796, 9002, 23b4, f9d8, ba3e, sigradi2015_11.222v26, f559, dc7f, 8fee, 46f1, 0343, 9e23, e69f, 373c, acadia17_340a, 7cac, ecaade2017_199w, ecaade2017_029q, 7591, sigradi2014_271o2, caadria2015_064u7, sigradi2014_176a5, acadia16_450o26, caadria2016_673z28, ed22, sigradi2015_sp_2.112o29, bd15, acadia14_199ak, ecaade2017_183aa, 37cb, ecaade2017_079r, 9ab1, b892, ecaade2016_119x32, 93c9, 9cbb, sigradi2014_345x8, caadria2017_190w45, acadia17_610mm, 0d2f, 84b7, 9995, bd08, a325, d622, efab, 6d30, 9b17, a44f, 6b41, ascaad2016_038n14, b906, c0d3, 2aec, 85e8, e9c1, e566, 9ad0, ecaade2014_120f27, 0171, caadria2016_871m37, f3ee, 30bc, caadria2017_163m40, bf6f, 68e8, f589, 83d4, 482a, cd14, 147f, 1be4, 662b, caadria2017_048f16, 957a, 8f84, c98b, fb33, 7e8a, 115d, 2ef7, 081b, 45da, 0861, 2383, 97dd, ecaade2015_202n44, 4714, 8193, b948, 4cd3, 8509, 9f6a, acadia16_362p22, ijac201412405z8, 9c1a, 4452, 7992, sigradi2014_021s1, 6556, ecaade2014_111n25, 7ece, ijac201715102w, 3dec, 33ec, sigradi2016_426a, 316c, 4c0d, 8196, 351b, a59d, ecaade2015_173f37, b4c5, 5c06, ecaade2017_244kk, 0871, eb79, 4938, 77b3, dfa4, 4b39, 591b, ijac201513302i10, caadria2017_122t31, acadia17_296y, b1b0, 529d, ijac201614309u6, 71ae, 169f, 76f2, 5921, 1fb6, 1a2f, 3ec9, 2a55, 2f4a, ec0e, b94f, ea78, f1a1, da5d, 5d4d, 1d19, acadia14_655ag, 3355, sigradi2016_446g, d211, 052f, caadria2015_030l4, acadia15_323k13, 8ed9, 98f1, ecaade2017_017f, ecaade2015_221w48, ijac201513306y12, 872c, 4d3e, 4812, 922d, 0568, 6ce5, c86b, 01d4, 148b, ecaade2017_008g, 489e, ecaade2014_226z58, 23ad, 230d, ecaade2016_073g21, acadia17_145c, sigradi2014_128w9, ccb9, 63e2, c808, 0b1d, acadia14projects_189a, sigradi2014_042v3, acadia17_153i, caadria2015_208b31, 5b08, 1b89, sigradi2015_12.215u27, 577c, d03b, 2a10, 1d05, acadia14_357ax, caadria2016_147k6, ijac201614104f4, 9d7a, ascaad2016_036c14, 1acb, 1832, 0e09, ecaade2014_180n45, ecaade2017_066s, 035a, 2594, e885, ijac201614101l1, ecaade2017_192c, 598f, 292a, 45a0, 71ef, 5df5, caadria2017_079u23, 3c78, 9fc2, a381, b3e5, 93fe, caadria2017_174h42, sigradi2016_448v, 9e2d, c9c7, dc01, 6a7f, 541a, 16d2, 82f9, 21a4, 2aab, 47f7, 195e, d3fe, a3b0, 597b, 27e9, bc4e, sigradi2016_568nn, caadria2015_064t7, fe7f, 72fd, bba6, c0fb, sigradi2016_773x, 2a2d, 5621, c38a, acadia17_62ww, sigradi2016_637dd, 08c6, 353f, 7d49, c112, d4e6, 4241, d68a, 4a94, c24d, acadia17_392v, ecaade2016_068j18, 0cf1, 7abd, sigradi2014_075f7, 12f2, 8f69, b742, ff40, acadia17_630d, a1ea, ascaad2016_056g22, 1c08, 822d, ecaade2014_168z41, 9a55, 9082, ijac201715202x, ecaade2014_237w60, sigradi2016_479cc, 4934, 968f, ecaade2016_225j60, 1b4b, 1684, 0000, acadia17_59k, ea3f, 1eb6, 4c0f, 64ff, caadria2017_142y36, d92c, 50e5, 2f2e, caadria2017_123c32, sigradi2014_099u8, 11db, e8f1, db80, e1ee, 5be1, eac4, e64e, ijac201715205a, 8fb7, 59a3, ecaade2015_18f3, ecaade2017_116qq, 0ce7, c0f6, 2353, c546, 034e, 8366, ec02, aa03, ecaade2015_129t25, a0ce, 8999, f2e6, 6492, d6ab, c092, e3dc, be7f, ijac201412401o3, acadia17_330pp, acadia17_678dd, d183, 6e6b, 939c, 54e8, 46c7, 3e91, 7003, 4bc6, 0d9e, 81a9, ecaade2016_068t17, a4af, 0730, caadria2017_027s9, a387, 7b9d, 0ae0, fc24, c590, 297a, 4b00, 857a, sigradi2015_8.186h13, 5088, 0abd, 222d, ijac201412305u2, acadia14projects_333ax, 01c9, 0951, c180, ba95, 2a23, 24d9, f117, acadia17_414jj, 4e7a, c52c, ijac201614105x4, 3719, d3ba, ab52, f77c, 5711, acadia17_330nn, 56b0, e509, 77de, acadia17_366m, 8053, a311, b757, ijac201614203d9, 9473, acadia16_164y11, 4278, 9863, 37d4, 7ba7, 8140, ecaade2015_217v47, 739d, 0ef6, e756, acadia14_23aa, 8f24, 40de, ascaad2014_001c1, sigradi2016_590m, 180f, 4ab8, sigradi2013_294u, acadia15_431n18, 65fd, 3dfd, acadia16_214x13, ecaade2017_111tt, 46bb, 6861, 35b9, e93f, adee, ecaade2015_284t61, sigradi2014_169r4, sigradi2016_732e, 58fc, 2d30, 1acd, 8ae0, ecaade2015_250h57, 38f5, be13, acadia16_224o14, acadia14projects_291au, 59b4, acadia14_111h, 7ee5, acadia14_487i, cb58, caadria2015_004r1, 4cfb, a396, b391, a6ae, ea1c, 06f0, caadria2017_009h4, 0ecb, 7d12, fa4e, 1054, fb01, 428d, bb2f, c719, 03b6, ecaade2016_161y43, 4712, 13bf, 9c62, c0be, 8097, ecaade2014_023i6, 0706, 7562, 23a8, bf1e, c7af, 9370, aa96, 4c06, 334a, c556, e07c, 304c, b9fc, ecaade2017_203cc, 11d3, caadria2017_081x24, f473, acadia17_90oo, feec, 7935, caadria2017_057t19, e5bc, 9351, 2cf0, sigradi2015_6.42r7, 1dfe, c481, sigradi2016_590o, acadia17_231v, caadria2016_415w17, acadia17_59c, ecaade2016_032z8, ecaade2013r_004r3, 3061, ed42, c486, ecaade2015_100l19, ecaade2016_162h44, 2f1c, ijac201614207h11, ab7e, 7367, ecaade2014_204u52, ecaade2016_193n51, bcbb, 111e, 3e21, 57c6, 1bdf, 8cdf, 22cf, a179, b07e, 764c, sigradi2016_621ff, ecaade2015_199z42, fb14, ecaade2014_186n47, ecaade2015_77a15, 0e0e, 0010, b827, fcad, 7583, ecaade2016_140r39, 69ab, 3312, ascaad2016_010c5, 55c6, 65d9, ijac201412403w6, caadria2017_190s45, 5171, 0d6b, 6df8, 750f, c693, b9be, ecaade2014_011a2, acadia16_344j20, e602, a277, ecaade2015_286w62, 2d5a, 0dd2, de3e, dce8, 1b2f, ecaade2014_151o35, f776, 5b69, e90e, 01ee, 42d1, sigradi2013_280l, 4396, cf2b, 165e, ijac201513205z7, 1a87, ecaade2017_175o, f7aa, 99ef, caadria2016_797o33, 1800, 10e2, f20c, bf8c, 8af9, acadia14_453g, fdc6, 51ea, b786, fe0d, cbe3, 572b, ea2d, 795d, c965, ecaade2014_167p40, 2adb, 9412, c561, caadria2017_105g28, e1d7, e47f, 0a9a, ascaad2014_014n8, 787d, 329c, 2fbe, b7d0, ecaade2014_024n7, sigradi2013_117b, sigradi2015_6.42t7, b068, abad, cb53, c969, ca76, 6c25, 49d8, 7ed8, 7a4a, 9fb8, ecaade2017_255zz, sigradi2014_263d1, be5d, 3343, 2a00, 2456, 2135, sigradi2016_455f, 1e32, caadria2015_139b23, ba35, 9d62, ecaade2015_329o71, 0d10, 0163, 6efe, 66ad, ecaade2014_012n2, ec31, ijac201513104k3, 3fd6, 9e72, b78c, 8b07, 7f9c, 1b14, 2f26, 5934, ecaade2017_215jj, 9860, 4f69, 2003, ecaade2016_139d39, e0b1, caadria2017_070m22, 5531, 4af8, acadia14_301c, 82cc, ecaade2016_032x8, fb46, 0a40, 8e85, 75aa, c573, 0a19, 2662, beae, caadria2016_683x29, c194, 63d9, db87, e633, ascaad2016_028e11, 1717, 9c3d, 1612, sigradi2013_194o, e343, 997b, 484f, 4e82, ecaade2017_264xx, 4484, 0391, dbad, 59d6, 7c44, 1af4, 4872, 415d, acadia17_637k, ecaade2014_020o5, 05dc, 0dff, e30a, 9138, a89f, 0452, acadia14projects_549t, 406a, 3ad8, 04ca, ijac201614408f5, bae0, 1087, 5396, 8eb0, 1b98, acadia15_333r13, acadia16_308w18, 7bbe, d874, acadia17_62yy, 37c1, d102, 4be9, 5beb, ecaade2016_002f1, acadia14_479ax, 623c, 396b, a082, 2cdf, sigradi2013_226a, fd68, eae7, 9bef, caadria2016_745e32, 1f9b, ascaad2014_033g1, acadia16_402n24, 0316, 8b10, 5169, abe1, 1658, caadria2016_517i22, sigradi2013_347p, f062, c0ea, 47f4, 492d, 118c, ecaade2015_81v15, 58d9, a6a6, a888, e5ef, 8d81, ecaade2017_046g, 4217, ee8f, db29, c916, ecaade2016_016f4, acadia14projects_347aj, e37e, 34e8, 8fb5, 02ed, dbfe, 783c, 7721, ijac201614204u9, 19f3, ecaade2017_282l, 318b, 01c0, d584, ecaade2017_129rr, cee7, acadia14projects_247n, 8cdc, acadia17_544d, 039f, 4393, f200, 3000, 930f, 245e, c300, f095, 6076, sigradi2016_659u, 4b45, a67e, 322d, ea6f, 272c, 9c0e, e3e7, 21c5, 8089, 800d, 3e47, ecaade2016_190z50, 3fa9, ijac201412304v1, d69e, ascaad2014_024l5, sigradi2016_659x, 00a8, 0bcf, 6de2, 0fd9, 4f07, fea1, caadria2015_208r30, sigradi2016_792f, acadia15_371n16, 7cdb, fc64, c4cd, e020, f3ba, caadria2017_002k1, 9769, 8ad1, f5a6, 6e42, sigradi2015_11.196i26, 94c8, acadia17_464f, acadia14_655ai, sigradi2016_809vv, afeb, 7804, c983, caadria2015_081g12, fc81, f965, ecaade2017_208b, bdd8, 81c9, ecaade2013r_005m4, acadia17_169xx, 1402, 474e, 2850, ascaad2016_047y19, 2396, d996, 90ac, 65cc, 510b, sigradi2016_816ss, sigradi2014_176c5, 06f2, 4aa8, 2999, 6f8e, a152, a4aa, ecaade2015_206t45, 40f7, 69c9, a0b4, ascaad2014_026x6, 01ff, e0b0, b3e7, 63df, e279, 0f74, 0e37, ecaade2014_162s39, a207, af57, bc53, b55c, ijac201513303j11, 277c, 88b0, a598, ijac201513203w6, 19f6, 79e9, 3dee, 619a, ecaade2016_057r14, sigradi2015_3.65t2, dfc3, sigradi2014_284d4, cd56, 2902, 1086, caadria2016_157n6, 4c7c, sigradi2013_407b, 5846, acadia17_358y, e210, ba47, d2eb, 0419, 21e9, 65d7, f1fc, 8dd9, 1e3d, acadia14_691as, 542f, a983, f95a, 593e, ecaade2016_072h20, ecaade2016_006t1, 3abe, 6cea, b965, ac20, 797f, 58f0, 2011, ecaade2015_143s30, 2ba0, 4467, 0e13, acadia15_47e1, f26b, 683b, sigradi2016_792k, b2c6, 6f3a, ascaad2016_041i16, a623, acadia14_609au, 9520, fec3, 00f5, c0f4, ecaade2015_325w70, f3d2, 36de, ccb1, acadia17_658g, fefe, 9e62, acadia14projects_101x, e6b8, d011, fa09, de2f, ecaade2013r_006u4, 920a, abec, df18, 258b, acadia15_57w1, 164c, ecaade2016_164n46, f514, c5b0, 5093, 5042, 5642, 607e, b066, acadia16_318m19, 6aa3, 4424, c83f, ad5a, acadia14projects_237aw, 79cc, 7f96, a05f, acadia16_488z28, 3f3b, 24f8, 8a87, 86c0, sigradi2015_11.196h26, bc1c, e1ba, 815d, fe06, 9490, e095, 71e6, 79f7, acadia14_43at, ecaade2016_027f8, 4bcb, 1a12, 46f0, sigradi2015_7.203e10, 4671, f0f6, 1682, caadria2017_174u42, 5552, caadria2017_107s28, 6382, feef, 9f31, acadia14_23aw, aa9d, 875b, sigradi2015_8.41a11, cc01, 43be, 7bf8, sigradi2015_3.221v4, f7f8, 1609, a8a6, sigradi2016_590c, ijac201715204q, ijac201412402p4, ecaade2017_048ff, sigradi2013_111r, acadia14projects_71v, 6b51, 529e, acadia14projects_247j, b982, caadria2015_176n26, 3204, sigradi2015_10.307a21, 362a, bcc5, ecaade2014_215w54, 32ba, 1b34, c918, 3c5b, ecaade2014_112z25, sigradi2013_215e, sigradi2016_507tt, ascaad2014_007f4, caadria2017_037f12, 3df4, 032f, 3823, d553, e278, 121d, acadia17_266ff, aba6, eb5c, 1cd3, 0bd9, caadria2016_229t10, 1eb4, e364, 02ae, a43d, ecaade2015_248w56, 42c6, 7c84, 3632, 5307, a332, 6ff2, ijac201614305c3, 4562, a554, b862, fd60, caadria2015_081w11, 4e16, ecaade2013r_002h2, 3e94, caadria2015_105f16, 6203, sigradi2013_244r, 1f07, e5a1, 027a, ecaade2014_113t26, 0342, 5eda, ca7c, 1998, 9635, ijac201412301a6, ijac201412303d9, 32e5, acadia16_12i2, 4c55, ecaade2016_208m53, 5346, 3f73, 1d9a, a334, 01aa, 6451, d138, eae3, f286, 2bc5, 0668, 4447, b4fe, 5997, ac4d, 7957, e6f3, 23b2, 58b9, 9903, 81e2, caadria2015_208d31, 7072, 0627, 1154, sigradi2014_345a10, 1345, sigradi2014_077g7, aa4e, e993, 58db, efba, 5bbc, ee5c, 4e80, acadia16_206k13, 0148, 6962, sigradi2014_293z4, 18a2, aa50, 78d9, b973, 0fe7, 439e, 408f, dcf5, 3e37, 9d02, 6a46, 1a98, c347, 4dc8, 8e8d, 1347, 3fe1, 9695, 16fd, 14a6, ecaade2017_214n, 3c1a, 9faf, 581f, 8bed, 4d94, 95c4, ecaade2017_198xx, sigradi2013_117m, bcd2, bab4, acadia14projects_619ae, a638, c763, a0ba, 77b2, acadia17_322i, e9bd, fde6, caadria2017_127i34, a63c, ijac201412302o7, d137, 0d70, 2203, ijac201412304z9, acadia17_350dd, 16d4, f080, 5b4c, caadria2015_172g26, 1f4f, f926, acadia14_375p, 8930, fb28, 7c27, 1e8f, 34c2, 6bc0, 84b0, 8d1e, dec5, fe0a, bf92, caadria2015_073h10, dd23, sigradi2014_080j7, ecaade2016_110c30, b06f, 067e, 5acc, caadria2016_147h6, 8722, e71b, e1a7, 30ef, ecaade2016_120i33, ecaade2017_124n, 8dbe, caadria2015_114k18, c9cc, 493b, ecaade2017_302ff, bf63, acadia17_598qq, ecaade2017_294c, 0db1, ee6c, 0763, caadria2015_111i17, c5f4, aa7f, acadia14_435af, dbce, 997d, 9939, ecaade2013r_017w8, f0f5, 3ead, d3de, 34e6, b77e, ecaade2016_095i26, cc0f, 0935, 0787, 4f78, 3464, 06ab, ecaade2016_047p13, ecaade2015_170j35, caadria2015_109c17, ascaad2014_023t4, 080a, 26fe, 9628, ecaade2014_226g59, 4f76, 6a2e, c70d, a9ed, e826, b865, sigradi2015_11.166c26, ef6e, ecaade2016_026v7, 035f, ecaade2017_052tt, ecaade2014_151u35, caadria2016_435l18, 2671, db65, 2c77, 7b55, caadria2015_210h32, ascaad2016_045i18, 6c00, sigradi2015_11.136o24, 055b, ecaade2015_241g55, 5144, 9fa7, df74, b669, e6af, 4f4e, 015d, 7c96, b345, a0a7, sigradi2014_082v7, cdcc, 58bf, 7871, 8ddf, 5355, 349b, 5b8e, caadria2016_797l33, ace5, 0e92, acadia17_350mm, 7846, 4929, 199d, 8ceb, f988, 69a9, 576e, sigradi2015_4.219u6, 78a1, a6ce, 8f14, c020, acadia17_145zz, ijac201715106gg, 1fa7, 5964, sigradi2013_77j, 1a07, 188d, 6e72, 6ddd, 4667, ee06, acadia15_357n15, aa25, 8dc6, 7170, af3c, sigradi2015_6.341b9, c0ec, ff4c, 08c9, a1c3, caadria2016_405p17, ecaade2015_158h33, 831c, f027, caadria2016_301g13, 0581, e113, 5db9, acadia16_412z24, 7c17, sigradi2016_737w, 878e, d7de, b864, ecaade2016_071r19, 8479, 2663, ecaade2016_166i47, 5c0c, c137, ecaade2017_143f, 2233, sigradi2013_401g, d687, fcc3, 42e6, ecaade2017_008j, d3ef, 170e, 0768, 5a3b, 349d, 82b0, 4d19, 266f, c1af, aeb3, 1623, 4a19, 99c2, 9081, d484, 3a24, 858d, 0b06, caa6, 2a37, 513b, a8f8, 9aa8, sigradi2013_95o, ecaade2014_195t50, sigradi2016_756c, d385, 4e9b, 6d7c, f29e, ac53, sigradi2013_234j, aa4a, c652, 078b, sigradi2014_048c5, 8231, aed4, 89bb, 7828, 15cb, e487, db5e, ae76, 3af8, ijac201614207p12, e585, bb04, e041, 8627, 9705, 3300, sigradi2013_155f, 7951, acadia14_531o, d20d, ecaade2014_111g25, 0d44, ae8e, c990, e9e4, b6d5, 85a7, acadia14_435d, 48a3, 88d7, 4773, caadria2015_016r3, d64b, 7b4d, facd, acadia14_63ao, 3e9a, ccbe, caadria2017_110i29, c0e2, 775c, eb41, 850b, ecaade2014_016i4, 3c65, sigradi2015_8.339v15, 96c8, 24ae, f593, 022b, ijac201614201l7, 9de0, b612, a6fa, 4ed4, 7ff4, ijac201412205z3, 8a99, 3dce, ecaade2015_161i34, b45a, aba8, 4fa9, sigradi2015_6.42y7, ecaade2015_82w15, acadia16_254c16, 2a4e, acadia17_454z, 4e8e, caadria2015_087h14, 678c, 12b9, 6370, 3b3a, 512d, bfa9, ae61, bbb6, 72, caadria2017_048j16, 8903, fec6, eece, acadia15_211y8, 6907, acadia14projects_117av, 7d25, 112d, 8ca5, 80f5, d123, 671b, ascaad2016_048n20, ijac201412304o9, c773, bb5e, 89da, caadria2017_095d26, 6f45, 6a28, acadia17_60t, ecaade2014_057g14, bd6a, eae4, 83c2, 6aa7, 6293, 0e18, 3cf2, ecaade2015_114m22, 3445, 0e5a, 3ad5, f165, ecaade2015_215p47, f0ec, ecaade2017_100e, af2b, 956d, b821, 6a0b, ecaade2017_077nn, cde7, caadria2017_047w14, 7e55, 9216, de81, ijac201412405m8, b794, c80e, 75ac, 683c, 60f6, 2513, ecaade2014_011c2, 5869, c930, 9636, 5600, 5df4, ecaade2015_109y20, df6f, aa2d, ascaad2016_058f23, acadia14_523ar, e923, b60c, 847a, 15b2, 6e9c, acadia14projects_579b, cb83, 478e, 7876, ea04, ecaade2017_066r, 957e, 546c, caadria2016_871p37, acadia16_432n25, 0499, 30f5, 64c7, 882a, acadia14_145ai, af37, c750, sigradi2014_172z4, 2fc7, ecaade2017_291b, 88f4, e325, caadria2017_023j9, 6b40, caadria2016_517j22, sigradi2014_103a9, c493, 2a26, d001, c18a, 305a, sigradi2016_674jj, fb51, 7bb6, 8672, 529a, fdd2, ecaade2017_108m, caadria2016_033u2, d35f, e63e, acadia17_296x, 11f2, ed8b, ecaade2016_ws-intelligentw68, ecaade2016_243u64, 1188, ef95, 5cb5, acadia16_154n11, 25ed, sigradi2014_074d6, 0dc9, 6179, ijac201715205b, caadria2017_183a44, 5ecd, 9b93, f824, d8e1, ijac201412408p2, 87e6, 6940, caadria2015_114e18, 5752, 44ee, cae6, ea28, sigradi2016_781a, a205, 4b86, 6f25, 8ab7, 6dd7, e797, c3c6, 8adc, ba7d, 95d2, acadia14_153j, ecaade2013r_001m1, e858, 56aa, 9e09, caadria2017_008e4, ecaade2015_225m49, 28ae, sigradi2013_386k, 0466, ac79, ecaade2014_070u16, acadia14_473aj, 77b5, 6a15, e0e9, ecaade2015_285k62, 7fd8, 7b06, 8b0c, 4be3, bb74, 1b76, caadria2017_081s24, be80, 4d8d, 88cd, 0f7d, 4bb0, 1dfb, 7b07, 07b4, 19c2, ef4a, acadia14projects_709ao, acadia14projects_579m, 3243, 2e4d, ijac201614203f9, e97d, 3fe7, c260, ecaade2013r_005o4, ecaade2015_298j65, 89e1, 099a, sigradi2014_313d6, cecb, c1ac, b700, a9a9, 09b6, f33e, 735b, 8c1f, 8b74, 29d7, 938a, 3fd8, 5a30, c6b8, 3e44, 5730, a4a7, ecaade2016_084h24, 88e4, 93f0, 6d73, 93c2, sigradi2016_814r, 0ede, d859, 464e, 7361, 2c3e, c8c7, c903, acadia17_340yy, sigradi2015_12.215r27, 1016, ascaad2014_019t2, 3208, 1e0b, ijac201513206u8, b17e, c18e, a2c0, 2e3f, ascaad2014_024b6, fbc5, 2065, ad21, fe7e, bc67, 3502, 6d38, 34f7, 5446, 4931, de2e, 2303, caadria2015_220i34, 7762, acadia14projects_497aa, sigradi2013_327p, ccc8, ecaade2017_117w, 1f7f, 87d0, 7e0b, 99ca, e42a, 989b, 6e4f, b312, c7db, 79d1, 6104, 481a, c60f, 4320, sigradi2016_654c, ecaade2017_198c, 0b5a, c3a9, 392c, b705, cb87, b99a, d8e5, 1735, 29f0, 63db, c5b3, acadia17_358aa, 000d, ijac201412403f6, f049, 55a1, ecaade2017_050e, 99e6, 2c58, ecaade2015_74n14, 15f9, b103, fcba, 192d, b468, 7b01, 3c0d, caadria2017_018v7, 6814, 2c26, acadia17_163aa, b164, e0e3, ca03, 0425, b6a7, b663, acadia15_483h21, 5fc6, f807, bb39, 5ff3, bd7e, 292c, 9a59, a697, ecaade2014_049y11, f9da, 69d8, acadia14projects_153a, 6325, acadia16_44l3, 8878, 6d19, 5ea0, ecaade2016_094p25, ee75, ascaad2016_031i12, d314, 8eaf, sigradi2013_64, 3e3f, ec63, fce3, ae80, d586, sigradi2013_401e, ee9f, caadria2015_164c25, e8db, 7528, ff54, cb7e, 8421, 796f, 76d2, 54c6, e9c9, beec, e0c6, 0db3, a15a, caadria2015_137m22, de78, 3f29, 9a45, 87ac, 3c76, d281, f6d1, 5187, d5fc, acadia14projects_619at, bf1b, f48f, dce9, a1b0, e3ce, d22f, 2ece, c7dd, 276e, e5f3, eb60, 22c3, e0e1, 0b9e, 2521, caadria2017_040l12, caadria2017_125x33, 7379, 0b98, 17aa, e413, f684, acadia15_343m14, e2d1, 7cca, 094e, 6dc6, sigradi2015_sp_10.16f31, afa7, 42dd, b767, e5f2, 14ef, ddc6, ed9f, acadia17_90kk, 7c7d, c87b, 6a8b, dde6, cca8, 1443, acadia15_357t15, ascaad2014_003a2, 4e2d, f9cc, acadia17_82aa, acadia17_316ss, 4525, 081d, b09e, 776b, 160b, sigradi2015_6.387t9, 83ef, 3d29, 148f, 344a, a65c, 2c49, acadia17_512aa, sigradi2014_144a3, 97ec, 5658, 3cd8, b146, 65ab, d3a1, 8123, caadria2017_118b31, 1574, de7a, 1939, 4ed8, 01b6, 4b9b, acadia14projects_53t, acadia16_164r11, acadia14_281s, addc, bdf7, 4a11, 1986, fb3f, 8413, 26f0, cca3, 595e, d27e, caadria2015_206n30, acadia14projects_601v, bb46, 5f95, ecaade2014_078p18, ecaade2017_255qq, 68a1, b9b4, a5bd, sigradi2015_3.268l5, 080f, 00aa, 6ae8, ijac201715105t, ijac201614201c6, a897, a747, 79a3, acadia16_326s19, 64c9, 5487, 328f, 1dae, ecaade2017_227p, caadria2017_174z42, b129, fd7f, b3d3, 479d, d5de, ecaade2014_239x61, ecaade2014_065e15, 3593, caadria2017_018x7, 7735, 51ca, sigradi2016_417mm, a54b, 943d, ijac201513101d1, f312, f733, 0da1, 58f3, acadia14_101ap, e0d2, 177d, 9ec5, 7139, 34a1, sigradi2016_420vv, c026, 25da, 801f, 0bb9, 802f, 0d45, acadia14_523as, 5582, 3258, ca17, 9f9e, bf7c, 410f, 3d1b, 91f5, 3247, 4933, 4ecf, 4002, d897, ecaade2015_240r54, 09c1, acadia14_435ag, cf54, fb9c, a0ef, 5806, acadia14_609ap, 99c7, 4151, 5bf5, ijac201614202u7, ecaade2015_241k55, aed9, caadria2017_051b17, caadria2015_164i25, ecaade2014_225h58, cb2a, acadia17_128oo, 1ffa, caadria2016_819r34, ecaade2014_049x11, bc5a, dc4b, 208c, 8d99, 4708, sigradi2013_313s, 5302, 6d97, 9b4d, 3344, 9d63, 9cf5, 7092, acadia14_463h, sigradi2015_4.219h7, 5b40, cf0a, ijac201513104j3, acadia17_511xx, af6d, 7435, acadia16_98n7, f3d1, 8ce6, caadria2015_213h33, ecaade2015_139x29, 1445, a039, e67c, 1619, 7905, cc7d, f3ed, caadria2016_549u23, 748b, 12a0, 9a82, 5ff7, sigradi2013_95, 6cdf, 2b3d, f22c, d610, ecaade2015_81t15, 1213, a7af, ac61, ijac201513206w8, acadia17_512s, 88d6, ecaade2014_019e5, sigradi2013_101k, adc5, e74d, 6147, a06e, 2508, ijac201614201g6, 8602, caadria2017_074s23, e28e, caadria2016_013y1, caadria2016_209v9, 2d1f, caadria2016_055m3, 3293, 61f8, c59b, ecaade2014_066v15, 0b6e, eb51, fd6e, 7815, sigradi2015_sp_2.112p29, 2b4b, 3ae1, d68f, 8f25, 7498, f1c9, da56, 51b9, 1f22, ae66, a02b, 943c, c342, 62df, 1512, acadia17_163ss, 1e79, f280, ecaade2016_120j33, ecaade2015_195n41, sigradi2013_150, sigradi2014_217f8, 4926, 7096, d266, caadria2016_851d36, c0e8, 0ea4, f226, 5011, 6a04, f052, 2bcf, 3a91, acadia17_382vv, e7a2, 7858, 071e, a58b, edaa, e8d6, ecaade2014_024j7, d364, cbff, sigradi2016_558r, 24a4, b326, 89c0, a4d0, 5be8, 7996, 8032, ecaade2017_006mm, c922, 50b0, ecaade2015_241d55, 5365, 592d, e88b, ijac201715202jj, 33b7, be73, c9ef, d18c, caadria2017_029r10, 98ed, ff4a, 9122, b4ca, acadia14_453k, 0a8c, a3d0, dfb0, 3858, 8d6c, c54e, c90b, ijac201614307l4, ecaade2017_174b, ecaade2017_097ii, sigradi2014_345w8, sigradi2015_8.328l15, 8c61, sigradi2014_048w4, a5a8, 7346, 6054, b575, ascaad2014_035n1, be0f, acadia16_34a3, c267, 19eb, d91e, ce41, 0660, 6566, 1e95, 17ee, 45be, acadia17_600u, adfd, 7e39, acadia14projects_153as, caadria2015_048r5, b66a, cdef, 113c, 9743, e493, 3f06, 2a49, acadia17_330rr, 9d11, 9721, 6a6d, 5825, 1977, b45f, 7d45, 7616, 1f24, f3ac, 3a64, 70c3, a846, 6c3b, d2bb, 4ee8, 7787, acadia15_513u22, cb3e, 4a17, 8c08, 0eb6, ecaade2017_142tt, caadria2016_013s1, 0731, d2b9, 4ca7, 5b57, 2689, acadia14_531s, acadia17_316pp, caadria2015_208n31, ijac201715203l, ef27, bb87, 6843, ecaade2014_020p5, 479a, d50f, ijac201412303b9, 99d6, b252, af8c, 4eb3, 4e94, 3a9d, ef6a, 2c17, 3a39, 3dd0, c634, 9069, 3c6e, fe08, 0916, caadria2015_030i4, 49b2, 4827, ff9e, f1c7, 309e, 700e, 2a12, 1e56, 68ef, 5e98, da35, ecaade2017_130zz, c732, e6c5, 8076, caadria2015_142p23, 73ff, 0e77, 74a6, d894, bb4d, 19ef, ecaade2015_129h25, 44bc, sigradi2015_10.307i21, ecaade2017_225h, acadia16_62l4, 3c23, 909c, 43c3, f04d, ba80, 905c, cb19, da96, b552, ascaad2016_038a15, 1ac1, acadia17_403o, 0a5c, 218e, ecaade2015_83d16, acadia14projects_281aa, e83a, 7838, sigradi2014_049i5, 2e75, b9f4, b524, d4bb, 9f5d, ecaade2017_199ee, acadia16_130k9, 0faf, f15c, 45a9, acadia17_266y, acadia15_323c13, 193e, caadria2016_829g35, caadria2016_663m28, 7c39, 64bd, acadia14_301g, ac92, acadia17_222xx, bd6d, acadia17_630b, 62cd, ecaade2017_309ww, ecaade2016_113w30, 94ab, ecaade2014_224u57, d864, ascaad2016_023r9, d0ca, b78b, 3c0e, 02f5, ijac201614104y3, 9c12, f494, fa7a, 1c4d, 3969, d94f, sigradi2013_30a, 9dc1, 8d85, 6db5, 1b6a, cec8, e944, caadria2016_851s36, 1e66, 27eb, f880, ascaad2014_017m1, df46, 0f0d, 2fdc, 6d0b, caadria2017_118l31, ecaade2016_mrtk66, caadria2015_210i32, acadia17_291p, c6f0, f065, 75e7, bc01, ecaade2014_153d37, a3ca, ecaade2017_031yy, 5173, f97d, a870, sigradi2014_186c6, aeee, ecaade2015_227z50, 8c46, ascaad2014_024g5, c89d, 7632, ecaade2015_21i4, 6caf, ec79, 9b0d, caadria2017_058k20, f1ac, sigradi2014_276t2, d533, ecaade2015_21b4, eac3, 241b, 5916, 8c49, ijac201412403t5, 91c3, 90c2, acadia14projects_479ay, 7d58, 75e3, d54f, f028, 2d4f, 1ab6, 5ea7, 9654, ijac201412402g5, 1473, c0a7, 59aa, ecaade2015_217d48, 4e8b, efd9, 1af5, 6f6d, 1d4c, sigradi2016_690qq, f076, ascaad2014_026c7, ecaade2015_193e40, db52, 50f5, ecaade2017_198d, ecaade2015_64g13, 0bc3, 6180, f44b, 91e2, acadia15_161k6, 1448, f84e, 67d4, 7b0b, 9e65, cf4e, 044a, 63dd, 2b0b, sigradi2016_595ll, ijac201614302z1, c4a0, aac9, acadia17_154v, 968b, 05f3, 0989, ecaade2017_105ff, acadia17_170n, b884, fd37, 183f, 06f7, 7f2c, 4163, 4f52, ecaade2017_029hh, caadria2015_048u5, 792b, 321a, 6cc9, ecaade2013r_015o8, f620, d9e5, sigradi2016_771s, 7e94, fa6e, a0f0, d4d7, c20f, 23e9, ecaade2016_067o16, a457, c6e8, caadria2016_197k9, acadia16_140m10, sigradi2016_417kk, cd3f, sigradi2014_292s4, 733f, caadria2017_183d44, f116, b50a, b589, 2fcd, 2f81, e47d, acadia14_357au, acadia14_117az, 9145, fa76, 317a, dc9f, sigradi2015_2.162r1, 35aa, 048f, ecc4, 7c67, 66f0, 3786, d523, 6cee, ascaad2014_033c1, 134d, 724f, f530, caadria2016_621v26, 69a8, f3d9, d187, 681d, a62a, 7678, 787a, 867f, 60e4, afec, ijac201412301s5, cc35, aec5, 21fc, 1987, 6066, db16, sigradi2016_450uu, df8c, d098, 5b6a, 9ffe, 70ec, acadia17_178aa, d6fc, babe, 2645, 5b8d, 44c2, e80a, ee47, b931, 45b1, 714e, 3652, 3f95, fcfd, b200, 3da2, 6838, acadia14_365ah, 3f66, d50e, a99f, 0ac2, 06bc, 64c3, ascaad2016_045a19, 08bf, 0eda, a5fb, 6ad4, caadria2017_147x38, 8478, 5946, ca11, 6596, cecc, acadia14projects_671j, ecaade2017_291s, ecaade2015_296p64, 0c39, ecaade2017_049zz, eecc, 5889, sigradi2015_3.65u2, cd2c, 3558, d2fd, 747d, 7b66, b1a8, ecaade2016_144m40, cd1d, 18e6, 5a1d, acadia17_481m, 191e, ecaade2017_050h, 72de, sigradi2014_157a4, 3cf6, 16ba, 63af, ecaade2013r_001k1, 873d, e5dc, 12fa, sigradi2013_326g, ecaade2014_086l20, 5cf5, 8d6b, 03ae, 3033, 79d7, 9fb7, 05c8, acadia14projects_23u, afd4, 6378, 4bf6, 3bf0, 4899, c7f5, 9f01, aefe, ecaade2016_102e28, acadia17_274ii, c154, a885, 4ae0, 549f, sigradi2016_732j, db27, b9a2, 7575, e1f3, c962, 38ab, 48c4, ecaade2017_225f, ab28, d9c3, e81a, 9e3a, de7c, 4a91, a0d1, 0bb4, 8eb4, 23db, ecaade2016_102b28, 0dbb, 0729, f64a, caadria2015_086h13, 45d9, sigradi2015_3.201r3, cc87, fe5c, cbed, 9bf4, 69c2, 87f7, 271d, sigradi2013_337h, 70b5, ecaade2015_86f17, 404b, ecaade2015_287u63, 146a, 88d3, e1fc, 665d, 4346, cebd, 8d3f, ab6f, efb5, 1d18, 99c5, a5c0, 42dc, 4a51, 7285, 498d, 10f8, d335, acadia17_435e, 2e2e, 4da1, 6920, f3c9, 8272, ecaade2016_182r49, 6ba4, 1364, acadia17_456hh, eb2e, be43, ijac201412408j2, f6c1, 39b4, 45c3, 9d9c, a305, 9925, 1e45, 8f5c, a2f7, 6802, e9d3, 5f55, a6dc, 8004, be0e, 45f7, db0c, 1ddc, 854e, sigradi2016_408ee, caadria2017_015a6, ca20, abfd, ecaade2016_018v4, 60c7, caadria2015_054k6, 701b, 8e9c, caadria2016_435k18, sigradi2013_96u, 9269, 61ef, 06e3, df92, ijac201614206b11, 180c, d84d, ecaade2016_182p49, 5842, caadria2017_122w31, a637, d7b7, 1da3, caadria2015_064v7, 63ba, ascaad2014_014a8, e0f0, a6b7, 3a09, fdc3, acadia14_699s, sigradi2014_239g9, e421, caadria2017_113b30, 10d9, aae6, 9337, a263, ijac201614302h1, sigradi2014_074l6, ecaade2014_204w52, fad6, ecaade2015_317t68, 1a50, 7d3c, 6f83, 3f83, 41e9, 1e9d, c488, a743, ecaade2015_314e68, 5282, aaad, caadria2017_158x39, 56e0, sigradi2015_4.219i7, acadia14_153a, e063, 80bb, aaea, d0b8, 9005, ijac201715202hh, f77e, 07c0, 939d, 0e6d, 9296, 9f02, 7ba0, f0fb, c0b3, b19b, ecaade2015_15y1, 8c2f, fa18, ecaade2014_151t35, 7614, dc76, 449b, a9f5, 0f02, cd65, ecaade2017_198f, acadia17_188y, 2ee8, 7df7, 6392, 1af1, acadia14_43ae, 87d1, ijac201412401m3, 6169, 9c63, acadia14_101aj, 736c, ba50, a328, 5ece, 96a7, 2f0a, 8b6e, ad3e, acadia14projects_189au, 19ec, dd6c, acadia15_203n8, bea7, ecaade2017_169rr, 9ac4, 1509, b0e5, sigradi2016_647mm, ecaade2016_047f13, 6ec9, 4463, 3708, 6b9e, c000, caadria2016_713u30, 3560, 945b, acadia14projects_43w, a41d, 3b80, 083e, b024, acadia14projects_247o, 936d, eb1e, b710, 8246, fdba, 5727, e7b4, caadria2016_167o7, e6d1, d5ea, f216, 1dbd, bf4c, d802, sigradi2016_530hh, 5787, cd9d, 53bc, bb59, ijac201412206a5, e048, 4166, f100, 6f72, 5dfb, a55e, 839e, ecaade2015_325d71, ae44, 8d6a, ecaade2014_139c31, 4a9f, ecaade2014_066l15, 52f9, 84f6, f7fa, eb92, ijac201513102f2, 65ae, acadia15_357z15, 5181, afe5, ecaade2014_053m13, caadria2017_125z33, c7ef, 5d27, d666, c37c, a12b, cf92, acadia17_570dd, 9052, d8ef, ecaade2013r_019l10, 3c46, 46a9, 4256, 4d59, 9a3f, aea9, ecaade2016_102z27, 3b1f, 00ae, 13c7, 6578, 7413, acadia14projects_681ah, f8c3, ecaade2015_246w55, acadia17_650a, ecaade2017_057w, 997a, ecaade2013r_009j6, cdf0, 1c23, 6c7d, 9c41, 2bb4, 2c6c, 27a9, ecaade2014_153f37, bc94, 5d12, cf6a, 9a44, bae8, 04cf, 9ada, 0cac, ecaade2015_286y62, a79f, 26b3, de89, 68dc, 8622, 4fa4, 2a08, 6565, 7e37, 6819, 431e, d162, ecaade2017_170g, caadria2017_046o14, bb36, 7d9d, f49c, acadia14projects_167x, d480, f327, 3892, 6b33, 0f87, 648c, ecaade2017_071rr, ijac201715104x, 90eb, 941e, acadia14projects_627am, acadia15_323i13, 8f5d, 0371, 5c1e, 4209, 6aed, a9df, ijac201614309s6, 9d19, d200, caadria2016_631b27, bd71, acadia15_343b15, edee, 60cf, 5d6d, a378, 83c7, c964, fb5b, ascaad2014_022k4, f7e7, 93e4, 31d7, c3ce, d349, df36, cf44, ecaade2016_139g39, ecaade2016_132v37, 1e6d, fe66, ascaad2014_018b2, acadia14projects_63ai, 0c42, 3e28, 6c82, 1b36, 2b46, 6a86, 81be, 8822, 28f6, f9de, ecaade2016_217b56, ecaade2015_325y70, ea25, ecaade2014_153b37, 0fcb, d6ff, acadia17_202r, 55ff, 37c6, ijac201715105f, ecaade2016_217s55, 83de, a893, 60bd, 0eae, caf3, 959d, 9693, cb01, ad52, 674d, b7e1, 4504, ecaade2017_079bb, ecaade2015_158j33, 4068, 93ae, ab1c, ascaad2016_057x22, da94, fea5, eedb, 1173, fbd4, 4ef8, acadia14_609ag, b045, ecaade2016_163p45, 2954, 6c99, acadia14projects_619ad, caadria2017_081t24, ec67, ascaad2014_024u5, acadia14projects_101t, 7984, fccc, 5475, e024, 730a, sigradi2013_215b, c14e, 27ce, 96c1, 31cb, 0072, 28cf, acadia14projects_339ay, aa26, 5dd3, 3eba, b6b7, 11a7, acadia14_291i, acadia17_60r, abc1, 5dd6, 1d45, ec58, sigradi2015_8.264u14, 2bf5, 1809, fe98, 96e4, 6019, dcbc, a825, 80bd, c91d, ca1d, 9db9, 952e, caadria2017_015z5, acadia17_330mm, 12a7, 3ffb, 87c7, 391e, 0ca2, acadia15_223d9, eee3, ecaade2015_318o69, f5c3, 626e, 7eaa, 9a9e, 8bfd, aecd, bf6c, sigradi2015_7.203f10, 5d49, c1fa, fc50, 674f, ecaade2015_138g27, 57a4, 2982, f5e6, caadria2015_033e5, 08ce, acadia14projects_555c, bf67, d72b, ad38, 3271, 774c, ecaade2014_152f36, c276, 5a72, sigradi2015_3.65z2, 5aab, a63f, 01bc, 0afd, 4522, 4bf5, 87ad, 2aac, aad5, dea4, 2967, 1864, aae1, 607f, 1923, 5ce7, 6280, caadria2017_124u32, ee10, 0f83, ecaade2016_038g10, d73f, sigradi2014_128z9, 5f19, e112, 2408, affe, ecaade2014_239s61, 55f3, 045d, 9acd, fae6, fd74, ascaad2016_049p20, b15e, 02ac, ecaade2016_ws-foldingt68, 332d, 75b0, e8dd, acadia17_91b, 6366, e489, d762, d99e, 8edf, acadia14projects_565af, ab74, b17a, 4e23, caadria2017_023s8, 35d5, aefb, 693d, ecaade2017_291e, 9285, 99d1, 8489, 995d, 81d8, caadria2017_003z1, dba2, 5287, 9d76, ecaade2015_227g50, 16aa, ascaad2016_021d8, d06b, acadia17_670ff, caadria2017_118j31, acadia14projects_619y, sigradi2014_189j6, ecaade2016_032t8, acadia14_661g, 0b1e, d52f, 67a2, 963e, 00c0, dac2, 2406, 0b6a, 7425, f086, f035, 6776, 8a47, 7edf, ijac201412303w8, d48f, bfe6, 7123, 3cc6, c89a, ac2f, caadria2016_725j31, acadia14_81o, 0064, d9fd, ascaad2014_024d6, caadria2015_126c21, acadia17_358ss, 5911, 413c, 0799, 7c3c, 882c, e10e, 02ce, b61f, e078, acadia15_323h13, f10f, acadia14projects_565aa, acadia16_62m4, 212c, 047e, a288, 003e, 3239, 1313, 1bfe, e655, d7ec, 7395, db8b, 9c94, 3e8e, 5861, 7802, 8d5c, 7c75, fc36, 80b4, sigradi2015_10.267n20, 37c3, acadia16_362o22, acadia14projects_199am, acadia15_57g2, acadia14_661c, 6a56, acadia17_582oo, 32be, 4c0e, d2cb, ecaade2016_073a21, cc93, ecaade2017_271i, a03d, bb4b, dddb, 0a38, acadia17_598i, 7470, 43c1, 47ab, a9ab, d90e, 8d78, eb20, a2b2, 3dea, cf4f, dda0, f995, 2097, 9ced, aabd, 831b, 75cf, af6a, d400, acadia16_44m3, f891, 7e13, 1ade, da83, eed8, 889b, 04b2, caadria2016_033y2, acadia16_270y16, 1825, 115a, ee9b, 9133, 183e, ecaade2015_130j26, acadia17_248h, eadf, e466, db75, 9947, a42e, 50fc, 60a7, sigradi2014_015g1, 178f, 4869, fedf, 1431, 2f99, ecaade2015_199w42, bd43, ecaade2016_071p19, 662d, f0b3, d92d, ecaade2015_318s69, ijac201614407j4, c887, 4171, acadia17_435b, 6490, acadia14projects_101p, b796, b6e8, 8ad7, e7e5, a9bd, ecaade2015_268a59, eb01, sigradi2013_226r, 0fba, 30ff, acadia17_648nn, f123, caadria2015_078o11, ecaade2017_240r, ecaade2017_108a, 366e, ecaade2016_147y40, 85ea, 6123, e568, c6b5, 9816, 2dab, ecaade2017_194z, ecaade2014_121u27, caadria2017_129y34, bf29, acadia14_267g, sigradi2013_117r, 1866, 73c8, 6cb1, 2bd1, ecaade2017_118ii, a504, ecaade2014_038a10, 6b78, bea9, sigradi2015_8.339w15, d254, affb, acadia17_414mm, ecaade2016_080y23, acadia14_43as, acadia14_43af, ac7a, 5ee0, d6ed, ijac201513302y9, cffa, 790b, 4e68, acadia17_297cc, 8131, 994f, 06a3, efec, ecaade2015_248z56, ecaade2014_176w43, a831, ascaad2016_024k10, 77d7, acadia14_661j, 3630, 3b2e, 9874, ijac201412203k2, f80e, 2829, fb6b, caadria2017_125y33, 9798, b043, acadia17_464g, 0108, ecaade2014_192c49, ecaade2017_008d, f5ce, acadia14_33af, bad6, 3a4e, bb12, 0096, 8ca0, 9507, sigradi2016_443ss, 9447, 5e86, cd70, caadria2016_457j19, 3d38, ascaad2014_022g4, 1f72, 7f2f, 4b21, acadia15_451t19, c769, 047b, caadria2016_219d10, acadia15_149x5, e68d, ascaad2016_028p11, 8bcc, 72cd, b646, c697, e202, d70b, 3657, acadia17_403k, 2dc2, ecaade2015_193c40, ca84, 4fc8, 2ace, acadia17_154kk, 68e3, sigradi2014_263b1, ddb5, 6158, ef56, acadia14_719d, 32b7, ecaade2016_113u30, cd9e, ascaad2014_030y8, acadia17_38tt, d2c3, d4fb, 8364, acadia17_330gg, b788, ascaad2014_030w8, ecaade2016_089f25, ijac201614207z11, ecaade2015_59u11, 410e, 45d8, 09dd, 540c, 9407, 4fa5, 97be, a523, fd83, ijac201715202dd, d4f9, acadia17_648aa, dc5b, 05b4, 910c, 81f8, 4307, ec89, e355, 5e31, cf93, ecaade2014_038z9, 8a3e, sigradi2015_10.220h20, 2c88, c41b, 4b2d, 9cf2, 7add, 162b, d9a2, 2123, 1856, 5d2e, 2589, 061a, 4f70, bdbc, 0889, caf5, 422c, bff9, e4ae, b412, 2908, ijac201412201d1, c30a, acadia14projects_427an, fbfd, 731e, cef6, 5d59, f135, c084, ecaade2014_112b26, 731c, 4997, ecaade2017_157mm, e275, 9f20, 2d66, e4b3, de32, 937b, 8649, 3f16, 973d, 5dc3, 3cdd, caadria2017_081o24, sigradi2015_4.219j7, 9fbb, ee9e, a281, ea0c, acadia15_137k5, 5a42, b248, 70e2, ecaade2017_244ll, 40d1, 5d1a, 3d69, caadria2015_087i14, 321e, 44c6, ecaade2017_091b, 7550, 04e9, 3932, 847c, ecaade2014_072m18, 997f, 8d71, 128c, bf06, b538, 7564, c14a, 2115, 3d50, 4087, 0430, 3aba, 2f09, 424e, 82ab, 27c0, c03f, f0dc, ff89, 2986, d8c4, ecaade2016_071t18, 776a, 4930, caadria2017_189c45, cc04, 8c02, 71e4, 70db, acadia17_82h, e8fa, acadia17_382kk, acadia14_661l, caadria2016_353t15, sigradi2013_271, acadia17_290l, 373f, 37a0, 0e7a, bb85, bd6e, 5f82, 3a45, 6a6e, acadia14projects_291al, 17ef, 56de, sigradi2015_8.239w13, 8060, ecaade2014_226x58, 5e50, 9846, ef4b, 5f34, afd1, 9fa9, caadria2016_725l31, sigradi2015_4.219x6, ecaade2017_265l, 5637, 24db, sigradi2016_537ww, 07da, 9dd9, 5404, e4c6, 3789, caadria2017_163s40, 72e0, 448f, 5c5e, 2341, 7cd8, de70, 08a2, ee69, b0fc, f709, 8e27, acadia14_565aa, ecaade2017_ws-archiedux, caadria2017_149i39, ae38, 11aa, f3be, acadia17_212y, 73e7, 1826, 7f45, af3f, 4c97, 9fbf, 1e94, 58bc, bcea, e92e, 7dc1, f96f, 4527, f396, e2ce, 1767, 7af4, 0314, ascaad2016_013f6, 6576, ecaade2015_253z57, f68a, 7fda, fe60, acadia16_344f21, dc6b, 06ef, 2dd6, fea2, 8441, e8c3, ecaade2017_101n, 8b12, ecaade2016_018b5, 6df6, b9d5, 0020, 55a6, 435c, 9e6a, acadia15_407k17, 1911, ecaade2014_230m59, ecaade2015_161h34, 43c5, ecaade2015_246y55, ijac201513101f1, 98d0, 2d1c, 63f1, f8f8, fbc3, da63, ecaade2016_mrto66, 3f10, 04e5, bbed, ecaade2014_024g7, 67ed, 2dce, 9b7c, f60b, acadia15_95k3, acf2, acadia17_258s, 6e95, ecaade2016_048b14, 031e, ff51, caadria2015_070w8, db4e, f694, 4127, cb15, ecaade2017_210x, 0e83, ec7a, 4c81, acadia17_598n, acadia16_382z23, ffba, 4c35, b3b8, ecaade2017_027b, 6ded, sigradi2016_483hh, acadia14_497t, 5583, 8eac, acadia14projects_357ao, ijac201412406p9, dd7e, sigradi2014_314l6, 3659, f9fd, f339, f16f, 8c90, b4e2, 3c3f, 7f79, 8ae6, caadria2017_101j27, 53e7, e3b2, 65f5, 3865, 30e9, 7437, ecaade2016_ws-dleady67, a319, 6335, ecaade2015_114o22, ecaade2016_215z54, fbcf, acadia14_479s, 138d, df37, 249d, ecaade2016_057u14, a097, 2789, ecaade2014_111d25, ecaade2017_293rr, 6f50, a68b, cc68, 3108, b0f8, 894e, 7ac2, 53f6, c4d3, 3ef5, e420, 9a8f, bdfc, b41c, ijac201614308z5, c727, 32a7, sigradi2015_12.107f27, 1fd6, af61, 9ce9, cdc0, ecaade2016_221a57, 43b9, 666b, 9ae0, ecaade2016_243s64, 8762, caadria2015_208g31, b294, ecaade2016_210e54, acadia17_456ll, ffa1, ecaade2016_198s52, 5d30, b51b, 51f0, ecaade2017_097ee, caadria2016_321i14, e15e, acadia17_390pp, ijac201614204t9, 2b49, 5d08, c1fb, 5f62, bcc9, 6400, 7682, 89fb, f975, 10a3, c13f, f3fb, 46cd, ascaad2016_022b9, 6a08, 2adc, acadia14projects_609ap, ecaade2016_140x39, ecaade2017_122qq, 80ad, 3f27, ijac201614303v2, acadia17_366t, cec3, ecaade2017_057v, 22b9, ecaade2016_018k5, 0458, ecaade2015_22v4, faa1, 220a, 81cb, cff2, 8c7d, 2796, 5345, acadia17_27o, 57c8, 7d27, 4b7f, a37f, d87d, 4682, caadria2015_202y28, ee30, ada7, f0f8, 644a, 6f5e,