CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

caadria2015_070d9, 15f5, 9177, 1c07, 8812, 90dd, fcbf, f2ca, a355, sigradi2014_045d4, 0d86, 151b, 81d4, dfd3, b688, a47e, 08aa, bc72, dd18, ecaade2016_119r32, acadia14projects_71u, b813, 20f9, d456, acadia14_223a, acadia16_12g1, a6e1, 181a, d47a, d5e5, d7aa, dd62, 6bfb, e3f4, a679, 4f90, ecaade2016_225r60, 30e2, 17b7, 6cb3, a23c, 3adc, 2c5b, b3b1, ijac201513104n3, c5e6, be6a, ijac201513102b2, 1c8e, ascaad2016_051c21, 4b16, caadria2017_175f43, ecaade2015_268f59, 88a9, 9b7a, ec1c, ecaade2015_324t70, d2cb, 6a10, e1f0, ecbb, 983a, 4f91, c2b5, 27a2, 6ae1, 1ffb, ce84, sigradi2016_522v, sigradi2014_292t4, c595, 30e8, 7741, caadria2017_055i18, ecaade2017_151t, 8f55, 3fb3, 2423, fe84, 7ded, b30f, 18cb, b03a, 3274, caadria2015_237i35, 5cd7, a6d4, 3f7f, dfe3, 0ff1, c9b2, ecaade2015_205v44, 8c31, 12f6, 3a80, 1867, dae5, 17e9, 69d1, b009, bec8, sigradi2014_345n9, acadia15_483r21, 6e77, af10, ecaade2017_157hh, 2cd3, f3a2, bbee, ba6d, 09e4, 00ce, ecaade2015_38o7, sigradi2015_3.111a3, 69f4, sigradi2015_11.142g25, b39c, ascaad2016_018j7, c9f8, e3d2, 9603, fc80, 3ba7, 2e4a, c3c4, sigradi2014_197z6, cb62, 063f, cd85, 8896, d1c0, 5efe, fba0, 1815, adb8, 81e3, ijac201412401w3, caadria2015_015a3, ecaade2016_217c56, 0dd5, 71b7, ascaad2016_021k8, caadria2016_507o21, f92a, 6297, 3291, 638a, 677f, 89e3, ecaade2016_097v26, sigradi2013_327u, 1042, caadria2017_023a9, af69, 6bb6, f689, 2839, f08a, 584b, sigradi2013_315v, 1a2f, 9d7a, 5af6, 4131, 00e4, fe15, acbe, 6d79, a237, ecaade2017_215xx, 53e2, 35a2, 59e7, b81d, ijac201513201f5, 8642, 01f9, ecaade2015_303t66, sigradi2014_313h6, bc4a, ecaade2014_080k19, 1fd1, 1916, 35b4, ijac201412205l4, caadria2016_095m4, e7d7, sigradi2013_429d, 1f5a, 44f5, 507c, cc87, e564, 49b2, ac90, ecaade2017_244kk, 8c52, b705, 3043, 0bd8, 1858, 8ef4, ecaade2015_248x56, e720, 6609, 4da7, 5235, 7ec1, c013, sigradi2013_343d, acadia16_164t11, fd5c, 9d9a, ecaade2014_240s62, c95c, e460, 9fc9, 3179, bf1b, acadia14_681aj, 69e3, 474c, 84eb, 5bd7, db4b, 53de, d781, 3880, 36c2, 11dd, f79d, c0b2, f386, 59c9, 2afd, 9326, 5fcf, 19a5, 5205, 86ce, 4f88, ecaade2016_140y39, cd93, a23d, 6084, 00eb, b6cf, 1c63, 0c59, bd5f, ce7c, 37e7, 28d4, 36a2, 97be, c0b4, 203f, ecaade2016_098f27, 2b08, 7058, 7baf, b79e, aaec, 0145, dd50, sigradi2016_455h, 8434, ab63, c61a, sigradi2016_817d, 40c1, 691e, f6a2, ea1c, cd5a, c5ba, 7ab9, b863, 0af1, caadria2015_070u8, e1ae, 5720, dead, 66b7, ad8f, 47bc, ecaade2014_202r52, ecaade2015_196y41, ecaade2017_201d, c01e, ee76, 067d, 46e6, ecaade2015_171u36, fdb4, c91c, ascaad2014_025j6, 2b34, 7dca, ijac201614204j9, 0ed1, caf5, ascaad2014_019u2, ascaad2016_051d21, 93f7, cec4, 3dce, caadria2017_005m3, ascaad2014_036g2, 8df7, c26e, fcfd, acadia14projects_247n, 6ee6, 4910, a6f4, 4907, 5eac, ea26, 643c, b9ff, 27e9, e80e, 734a, 5f60, caadria2017_174v42, 63f8, 39a2, acadia16_12v1, 8fd9, 35e8, 23d6, ecaade2015_169e35, 7e90, ascaad2016_007n3, ecaade2015_287s63, 0946, de1b, ecaade2014_186x47, 0a35, b7fd, ecaade2017_051u, d5a7, b393, 0f99, sigradi2013_347, ecaade2014_163f40, acadia14_117aw, sigradi2016_465l, ecaade2017_143b, 7fd6, fc0e, aeca, 93a5, 247d, ecaade2015_21c4, 6525, a5dd, e55f, cdb4, ecaade2014_108f24, 9fd7, f0f4, d01a, 404c, 9d85, 4c68, 7f6c, dadd, ecaade2013r_012s7, 94a6, 7628, 701e, 2097, 5bc6, ecaade2014_105y23, 21a5, ddd1, 11a8, ecaade2016_026t7, 5a73, 4399, ecaade2013r_020r10, f300, ascaad2014_001j1, 2045, b172, sigradi2014_329w6, sigradi2014_042m3, ef79, ecaade2016_163f46, 6c5c, ascaad2014_029t8, 7608, 5dad, ecaade2017_053qq, 2591, sigradi2014_041g3, a8d9, 2317, 2087, 636e, a07e, ecaade2013r_010r6, d7fa, 29df, 5469, 2436, ecaade2017_164ee, 2816, f2e9, c3dc, caadria2015_073b10, 8d3a, 79a3, 5ff7, 92dc, sigradi2014_307p5, 02c1, f94d, f7a8, e1b7, d9a9, ee88, 79ba, 8528, cb49, ecaade2017_265r, cc6c, acadia14_53l, ecaade2015_332u71, c00e, 49ad, 9b1a, d406, ecaade2017_079s, e10d, d8e9, 6cc7, fdbd, ecaade2015_202g44, f924, 57fb, acadia14projects_135x, c546, 3c90, ecaade2014_072x17, ecaade2016_120h33, 34a7, f4ad, 81b5, 909d, e93d, b2ea, d7a1, b280, 167e, 42dc, 366d, 198e, bc8a, 5fa1, 049f, 4cb3, 2dae, sigradi2016_686uu, 2b7c, sigradi2013_243r, da10, efe7, dd1f, 4b20, 1337, 886f, efd2, d196, 54ce, 0d6f, ecaade2016_190s50, 3600, f0bc, 2f47, 1251, acadia14projects_301b, 08bb, ijac201513104z3, 5435, sigradi2015_3.268m5, 4f22, b6e7, ecaade2014_240u62, c71f, sigradi2016_455d, b396, 9baf, da6f, 175c, 88b9, 1eaa, bed3, aa6d, 7d7c, 3512, 33e7, ascaad2014_014k8, 512e, be1d, cb15, ecaade2017_199rr, 6579, 0cf0, b1e1, 0dd6, 9ac7, 8793, 0aba, a09e, 883f, 3123, 5e2b, 6123, d61a, ecaade2014_138m30, 2080, ecaade2017_192i, 52f5, 1ce1, ca28, 140e, 7892, 879a, 7284, 5c80, 029d, bacd, 2aa2, sigradi2016_807ii, 48a4, 2796, 9886, bd60, ecaade2017_240y, bd0e, 2b0e, 464d, 5c02, 50d5, 335f, ecaade2017_184ii, 5a2e, 4287, b770, 45ff, 5bed, ijac201614404x2, 1a16, eb2e, a460, e305, 7943, 2207, f8f7, 0b83, 26c7, 276d, 165a, sigradi2015_10.307w20, 69aa, 39ad, 9e37, 4641, 4162, 9f49, 727a, a2a1, cb02, a840, f96c, d41e, 99f5, 5d3d, ecaade2017_049ss, 28e1, sigradi2015_8.81b12, 2fef, 434a, 2688, b122, acadia15_451s19, 69c4, ijac201412305b2, 3df3, ad41, 8cb3, 9acf, 766d, caadria2017_048v15, ecaade2015_138e28, 902c, dc7a, 9b9f, 6620, 0a9e, ef45, d95e, 8ea3, eb87, f6f1, 50a1, caadria2016_601d25, ecaade2016_037u9, f66f, caadria2016_683h29, 330d, 1fb4, 27f8, 64fe, sigradi2014_345h8, 61ea, f7fb, f5c7, caadria2016_055n3, ijac201614309r6, 3756, e6da, sigradi2015_11.165l25, af13, 1a7e, 7641, 16ed, acadia14projects_699h, ecaade2017_230vv, 3dca, 0f5e, 6d0d, ijac201614408k5, f77c, 40ad, 58b9, caadria2017_163e41, bea8, b58f, sigradi2014_136f2, 0592, d4f3, 23b9, sigradi2015_sp_8.78j30, acadia14projects_655ai, 5cc0, ecaade2015_304y66, d2b6, 7768, 2c1d, ascaad2014_003x1, bffa, d928, e840, 7ecf, ecaade2016_190v50, 4219, 7282, 3411, bafb, d77b, e15a, sigradi2015_8.41s10, 6ada, 8440, e74f, ecaade2017_198e, 9658, 8c45, acadia14_75c, b197, 51b6, ijac201614203g9, 7a6e, d9db, 664d, bd7d, 3421, caadria2017_004n2, f475, 8ecb, 245b, a9ac, 07b2, d0f2, e1f2, acadia14projects_177o, e3c0, acadia14_699o, f506, 5077, 8096, 058f, caadria2017_052w17, 2cc8, 60f3, ecaade2016_136h38, a33e, b237, 5736, acadia16_62l4, 16ac, 9039, e97e, ecaade2017_277jj, 0895, 5660, b4dc, 9943, 943b, 183e, ecaade2017_155o, 9de9, 9e5d, 2af9, b20d, af3c, 994f, 0d13, 0969, 54ee, cf4f, 9318, 9de7, 066f, 010f, 90fa, ecaade2015_136o26, ecaade2017_021p, 2b73, 999f, cfaa, sigradi2014_284b4, 09d3, 02e1, 4f2d, a721, 7250, caadria2016_187r8, 89c8, 4ef6, cca7, fa9a, 7460, acadia15_431l18, 33fd, sigradi2013_91m, caadria2017_163f41, 11b5, 1a89, d314, d367, 5079, 0e4e, 6b6e, bdd4, b7ee, fb31, d71e, 5431, 8414, 5045, ascaad2016_021a8, ecaade2017_155f, e39c, f573, 50b2, c545, d738, 74c2, 7c1d, 25c3, 67ab, 26e8, c0b9, 207d, 2b86, 7a34, 5eb7, ecaade2015_301p65, 0fad, 6037, e8e8, 5411, sigradi2014_137k2, f7de, 0882, c9ca, 24a0, 3dd8, ee11, sigradi2015_8.47d11, 3ae4, 30d7, caadria2017_122n31, b1ec, caadria2017_009x4, 9684, a671, 3607, 2acf, acadia14_473ak, b701, acadia14_479ax, db93, 7ebf, ce1d, 7a5a, 3eed, 02cf, bdfb, ijac201513205i8, a9da, acadia15_381s16, d23a, b26b, 1d1e, sigradi2016_455b, 408a, ad39, 826d, ecaade2015_268a59, 8136, dc92, 00d1, a75c, 4601, 1536, fc2c, abc7, 5862, 22a2, e625, 1585, b9e4, cccf, 6d5f, ebf7, 1fe1, 2f22, 66a5, acadia15_185c7, dffc, 026a, 4e14, 681f, 52c5, bfc7, 9e8c, 0b82, c34e, 8d27, acadia14_23ac, acadia14_619x, acadia14projects_267k, 4ff0, 21d7, bfb0, a923, bda6, df4c, ecaade2016_047k13, ascaad2016_022u8, 720c, 2927, a71d, ascaad2016_032s12, caadria2015_210f32, 0769, ecaade2014_149m35, 6f58, sigradi2015_6.151c8, 0531, b29d, caadria2016_003f1, 6e9e, ecaade2015_235u53, ijac201513206g9, ab60, 3b95, 6a08, sigradi2016_803bb, ascaad2016_015p6, ecaade2017_143n, 1bfc, 753f, 84c0, 85f5, e08c, a44b, 65e1, sigradi2016_407y, 221f, 7a7e, f3b8, 677a, ecaade2017_044ll, 034b, bc8b, 3728, 4003, afe5, 4cfa, 761e, acadia14projects_291ak, c07c, ca1e, 12be, 0840, edd5, 9693, f3e8, fda4, 24cb, 6715, 865a, db96, 0a67, ascaad2016_012u5, b0bc, caadria2017_015v5, sigradi2016_602ww, 5ca4, ecaade2014_145h33, f9fb, ff6d, c2aa, fbde, 4f72, 7715, 6e3f, 10d2, 59e3, sigradi2015_3.221u4, 6072, 74d3, 154c, 66de, 9424, 707b, caadria2017_037c12, 0534, a018, c837, 4b3c, 55e4, 7824, ecaade2017_122pp, 20e0, f2cf, 84ab, c111, ascaad2014_017l9, 68e1, 42e1, ba1b, fcbe, c73f, 4b4f, 5cd2, 8682, 45ab, 7eaf, cde1, 0834, acadia15_483s21, ed64, acadia14_627ay, d7f4, ecaade2013r_014i8, 8976, 6066, acadia14_135j, a9b2, 47f2, ijac201412301l6, c56c, 02ae, 376e, ac8b, 8b29, a4e2, 7aa0, 3542, b2ac, cacd, 8bb3, daef, b365, 1f3d, acadia14projects_339ai, acadia15_371g16, 86d3, 5657, 2694, 4bdf, 4bf3, 1c97, 6b64, c6c6, 8381, 220a, 5d6e, ecaade2015_180s38, 406b, 85ff, acadia16_98f7, 7450, 4a27, 2da4, 9e29, dabe, 0140, 2bcf, 2612, e078, a872, aede, e7b7, ecaade2016_228i61, d0d6, ijac201614302p1, 5fd1, 38a8, ecaade2014_214k54, 139d, 92bf, sigradi2015_8.189r13, 2e0e, 006a, 7c81, sigradi2015_13.316z28, 9776, 4cf6, 8b8f, e7a7, ecaade2016_134c38, fdf6, sigradi2015_sp_2.112h29, sigradi2016_815cc, e71a, acadia14projects_655z, sigradi2013_421j, fc0f, 3943, 77b6, 60c2, b906, acadia14projects_63am, ecaade2015_284n61, 624a, ecaade2015_240t54, 93a9, 98c8, 9f37, 8ca4, 7abd, acadia14_375m, 6ca3, b26e, a5fe, ecaade2017_014a, 90f7, dacf, fd8c, 4a11, d5c6, 386a, 609f, 5150, 1554, acadia14_619w, ef7d, 7a20, sigradi2014_151k3, caadria2016_187s8, acadia15_137f5, 62ae, b0b3, 03f7, 3ef1, 5a2f, d4fe, 1bdc, ecaade2016_068e18, 87af, 6126, ecaade2016_073y20, caadria2017_123m32, a33f, acadia15_123n4, 1638, 3264, caadria2017_158w39, cb46, 4dca, 4abb, 3b42, aeb3, ecaade2016_097u26, 2524, 7121, cefa, sigradi2015_3.268a5, acadia16_440y25, eaf1, a4cb, ff1f, a9d2, 5a27, d342, f9c6, 052e, 3906, adab, 9b51, 69f2, 1feb, df1a, 1e95, f4c6, 3c45, 3881, 6433, 3d4c, 7137, acadia14_145z, 4da4, 14b3, acadia14projects_435ag, 7e86, 2b7f, b8e4, 80e7, 496e, 0213, acadia16_12y1, 95e9, ecaade2015_116k23, 37d7, d9d8, 431b, 601b, 71f5, sigradi2016_732s, 52fa, sigradi2015_10.262k20, 7acf, efe9, fc7b, b2f7, 112f, f7cb, e79a, 1c43, d0f1, e33d, 1b57, b5a0, 2698, 2029, e8bf, acadia16_44p3, 83f7, 66ec, ecaade2015_318w69, bc29, da63, b808, f873, a5b3, 726b, cd7f, 93e0, caadria2016_157o6, 91b3, caadria2017_147z38, acadia14_375az, d290, 10cc, acadia14_565k, 08ac, ed88, 93d7, 2b53, ecaade2015_180h39, a731, 465c, 66f5, caadria2017_165r41, 7b73, 9cbe, ijac201412303o8, 4206, 9777, c15f, 9f5c, ecaade2017_256cc, 5910, 39ac, 5a83, 3093, 5877, 5848, b2a0, 846f, 47c2, e076, ecaade2015_114p22, acadia14projects_627av, 914d, f1b7, b887, 2a84, 4269, acadia16_184p12, e34c, a7c0, d0c1, 9bcd, sigradi2016_568mm, 4c2b, ecaade2014_237z60, ffbe, 7d00, sigradi2013_327v, ebc6, cc33, 62f9, 66d4, b6c0, c9e8, 881e, f8fd, c7da, 5c71, a2e7, aa34, 2e20, 9a35, ecaade2015_185m39, 04ff, e5e6, sigradi2015_6.183j8, caadria2016_881y37, ecaade2017_056c, 0297, 6209, c741, bc70, e690, 49be, f204, d009, 0b05, 72a6, 6a69, 86d7, acadia14_111h, 38d5, c2e1, ecaade2017_143ww, 42b1, 1388, 4171, sigradi2013_30, e87c, 2fba, 5d94, ba09, 6792, d17f, 6f07, e453, 1d4f, 20be, 5a03, f440, 49e5, 48c7, ecaade2015_175m37, ecaade2014_226x58, 1469, db59, d2fb, 470a, 5f8b, 84f7, acadia14projects_445aa, f89b, 62dd, f4a5, sigradi2015_3.43k2, sigradi2016_364ll, 3d62, 1a1e, 7003, 6da8, ab45, d129, 6225, 4f1d, 5203, 2d43, faf7, ecaade2015_225n49, sigradi2015_3.209b4, f2a1, b9b4, bb94, 6f40, ac77, b62e, 67ca, a560, 2b5d, fd92, ecaade2014_221m56, 5972, caadria2017_086n25, bd6b, 4d03, acadia14projects_375ax, 3d82, 4c6c, 6f7a, 15ff, ab16, 4e94, ecaade2016_077p22, da75, c157, 9eb4, 8541, ecaade2016_046z12, ascaad2014_014h7, efa0, c725, a396, sigradi2014_186e6, 2b63, 99be, 70be, 1a7f, 91e4, 8ac6, ijac201412407y9, e85d, 8c15, 2a72, 5975, sigradi2014_144y2, 6683, bf28, 597c, 3d66, 1390, 0555, 68e2, c706, e7ca, 83fa, 0e76, 05b3, ecaade2017_149l, ecaade2016_mrth66, a890, ed84, 9c68, 5c7a, 4470, 7e6c, a802, caadria2016_777z32, sigradi2016_467p, 5c39, 79f7, aca9, sigradi2014_345o9, ecaade2015_180e39, 6e57, fcfc, e5af, 1b34, 97e6, 008a, 38f6, ecaade2014_067c16, a683, c0d7, acadia14projects_33am, d0e1, acadia16_88w5, ecaade2016_104u28, 3f4d, 96b6, 6ac5, 763d, 1637, db4f, acadia16_344y20, caadria2016_229x10, ee0e, 8baf, ecaade2017_309kk, ec73, ae47, caadria2015_002b1, 9212, 4cfe, 6891, fca3, 2583, e2ff, 209e, 71f4, d688, d764, sigradi2014_266h2, 1233, c1ea, ce1f, caadria2017_086m25, 841f, 7dcf, 0afa, caadria2017_046j14, ijac201614207n12, 8e43, a29a, ecaade2016_074l21, 6012, ecaade2014_180m45, faf8, ecaade2017_273r, 01ef, b1e2, e4d8, ad90, a962, cef4, cc44, ecaade2013r_002w1, 50e2, 5101, 1acd, 2327, d287, 4a00, ascaad2014_017n1, 4bfe, f980, a1b6, dc4d, de15, sigradi2014_276t2, 82ef, a86e, 172a, ascaad2016_038k14, 4900, ascaad2014_033w9, ecaade2014_094k22, ecaade2017_174qq, acadia16_402v24, ascaad2014_005b3, 91c8, a2ef, 6344, c197, dec8, e414, b6cb, 5754, 055c, 170d, 84e3, 3812, 256d, ecaade2014_202s52, 7733, 01ad, ascaad2016_018m7, sigradi2016_544f, 63a4, 3aef, 958f, 4122, ecaade2015_320k70, f319, 87ce, acadia14projects_655ag, a05c, a993, cce4, 0f38, 05fb, 4278, 8131, e477, 9f80, caadria2015_114m18, a4ad, 5086, fc74, 41e9, ecaade2014_072y17, 6d60, f3be, caadria2016_333o14, ecaade2014_168z40, 51e8, ffa1, ijac201614102l2, abcc, 11b9, acadia14_189an, 75ff, 6dc1, acadia14projects_479l, 9797, ba4d, 0b0b, 8e64, 440a, acadia14projects_153aw, abe5, a7d7, a7da, b53e, ecaade2016_078m23, 72, e527, 8b6c, a726, 2813, 1bce, ccec, ijac201614204b10, 6277, 6cae, a834, b914, 3037, 1b30, f328, 58d8, b549, 89cb, ecaade2015_261h58, acadia16_140w9, 6f7c, af56, 6888, 201a, c555, 6fd1, b10c, adc7, a622, acadia15_343m14, ecaade2014_144w32, ecaade2014_010g1, 7a66, sigradi2014_080j7, ddcc, fa3b, 95a5, 8489, 2a27, bf92, 106f, 4b8a, ff6f, 13f2, fe9a, acadia16_270f17, 7ef3, sigradi2013_243d, ecaade2016_042z11, 9dd2, ca7a, c110, acadia14_117ay, 3e28, 892f, 54da, f856, 348b, 6475, caadria2016_631h27, acadia16_78l5, 4b1f, 08d8, ecaade2014_180w44, e2ae, 6a84, 7ac5, 2b92, ecaade2014_218x55, 956c, 6ef1, 14d3, b7ec, 6536, sigradi2014_345y8, 7857, ijac201614305e3, 0844, caadria2017_110e29, sigradi2015_8.41u10, b027, d4fc, c565, d1b0, 78c5, 9023, f5a3, 67b6, ab1d, d1fa, f320, 9a28, f4b3, 6936, ecaade2017_269nn, acadia14projects_453i, 131d, 7bc9, 2f29, sigradi2015_11.222s26, d25f, c8d6, 1192, ascaad2016_017x6, ijac201614202n8, 6279, ecaade2017_244hh, 53c9, acf7, sigradi2013_194h, ecaade2013r_018g9, 1ca0, sigradi2013_267b, 7cd5, 7294, ecaade2014_036g9, ijac201614201h7, e098, ecaade2014_214h54, 448e, 39f6, ac5e, 7e50, acadia14_479u, acadia14_375j, ff31, 2ea4, ascaad2016_001c1, 5174, a8d0, sigradi2015_12.297o28, 0585, 78d4, a07d, ecaade2017_229gg, b0b1, 5f00, cfb7, ac20, b1c0, acadia14_153i, 44d1, de82, ecaade2017_ws-archieduaa, acadia14projects_153ax, 6a71, 4074, 4537, 2d97, ecaade2015_217c48, 17fa, e3ce, 545c, 5e10, 5e6f, sigradi2014_137g2, b065, 9641, 6707, 1145, ecaade2017_053b, 167f, f42e, 8f60, 1b2a, 6d5c, 2337, 690e, 4b45, 91b7, 30ab, sigradi2016_714pp, c9ff, b1c6, caadria2016_219j10, e1c9, ecaade2016_165v46, 5ea8, 4c78, acadia14projects_655aa, 9f3d, a814, efb1, ecaade2015_256b58, d740, sigradi2013_386f, sigradi2016_590n, 8c0e, 03c8, 1fa7, 0460, caadria2017_190u45, b450, a5cd, cd78, acadia16_352a22, 86fb, ef66, 7396, 5a23, 3eb7, 4697, 19d3, sigradi2015_11.165z25, 64c6, 40fc, caadria2017_004p2, 8c7c, ecaade2014_011f2, 2a8b, 4690, d6cc, b088, 15bf, ed5d, acadia14_291at, acadia14_153j, 2e31, 0c39, 7556, acadia16_280m17, 2e77, 5224, 9bfc, 09e5, 1c1f, sigradi2016_654vv, 0af7, a8e1, 9d9b, acadia14projects_125p, 5016, acadia14projects_229k, d62b, 43c3, 4af2, 7c8e, ecaade2016_132y37, ecaade2014_152i36, caadria2015_237r35, acadia14_145ac, bd13, ecca, ecaade2016_121o33, 92a4, 2ed3, bce7, 4c72, 4574, fac7, 9625, ecaade2017_038jj, 5a11, ecaade2017_041l, 51b9, 5534, 8d81, beee, de44, 3775, 57e5, 35ff, cf1d, 19b5, 2875, a294, c2b1, a0c8, d52f, sigradi2014_197t6, 44e7, d039, 5550, 46cb, faa6, b0ed, 3a13, 0bcd, eee1, f244, 1ab6, 627d, 1f63, e0ab, f4f6, 4d72, 112d, 08e8, ddae, sigradi2016_426c, e0de, e10c, f1ae, ecaade2017_170f, b40a, 0ece, ecaade2016_161z43, 961e, sigradi2016_659r, 8ed1, 8dc7, caadria2016_395v16, 6803, a64d, acadia14_365ah, be12, 1b8c, 80ee, be05, dc76, 3418, 647b, 52ae, 5b21, e8a7, cce6, dfca, d235, 3116, a69c, 3be1, 774f, 22b6, b6a5, caadria2017_015x5, 6a8f, d494, acadia14projects_301e, 893b, 1569, 6478, 2ea2, 5881, 681a, ascaad2016_001b1, e5e9, acadia14_357av, 3829, 8b0d, acadia14projects_357ar, 9ba3, c912, 5c4d, caadria2015_114a18, ijac201614302m1, sigradi2016_595mm, ecaade2014_071x16, 6e01, e899, e347, 9f82, sigradi2014_299c5, 4e4f, 3aca, ecaade2017_048ll, 3baa, ba58, 02b1, 4eb4, 1b20, 3915, ecaade2017_124u, acadia16_344z20, caadria2017_095f26, acadia15_395x16, 3f8a, 3832, 7e65, 23f9, ecaade2014_133r29, 0aea, 7aad, 9074, 22bc, d949, f04e, 3462, 5f0e, 9794, ecaade2016_225g61, 1a76, 7514, 5155, f741, 4304, 7062, 87bb, caadria2016_651h28, 5b10, sigradi2014_284v3, ca0c, 4c7a, 706d, f208, 8f4b, be79, ecaade2017_048nn, acadia15_123o4, eee7, 496f, acadia14projects_681aj, 81df, 5514, 73f0, ffbc, 0217, fe97, 7d6a, 1186, sigradi2016_448t, a131, ascaad2016_032u12, ecaade2017_101w, 8475, 5be3, 50cd, c532, ac75, sigradi2016_814s, a603, 6c33, sigradi2013_294v, 9c5a, acadia15_483p21, c52d, 5043, d61b, ecaade2017_101s, ascaad2016_059l23, cb2a, d4eb, caadria2016_271z11, d1d7, 261d, caadria2015_060z6, b15b, caadria2017_055m18, 16ab, ecaade2017_170zz, 6b10, 0ffb, 30d4, 9907, ecaade2017_214o, 25d0, 1438, 6abd, ecaade2017_164p, b4f3, 8eee, 7f89, ef1b, ijac201513303w10, ba72, ecaade2017_290yy, 5341, 9741, 212b, 3760, d894, 8273, ecaade2015_127x24, ffdb, 7760, 0f6d, b5ed, 7ac1, dcfd, ascaad2014_008k4, 1626, 2d72, acadia15_185i7, cccc, e4c3, ecaade2016_080x23, ea4e, 4a72, ecaade2013r_003l3, 38d4, 9b34, b5df, 19d8, be8f, 1d0f, f0b7, 146b, 3c2a, df0e, sigradi2015_8.47h11, 31e5, d85f, caadria2017_080g24, 70bf, ecaade2015_217l48, 623e, acadia15_185x6, sigradi2014_074m6, e26f, 9a1f, ecaade2017_301r, caadria2015_030l4, ee6d, 00f2, f1e4, sigradi2015_8.328r15, 3b4a, sigradi2014_032e2, 1cd6, 2e08, 2173, ecaade2015_320m70, 13b1, 3b2e, 0506, 3ddb, 173e, 52b0, c29f, acadia14_479i, de21, ecaade2017_112ww, 34d0, ecaade2017_006z, 1782, bf0d, ijac201412305p2, ecaade2015_309x67, ecaade2016_230v61, caadria2016_333c15, ecaade2017_048bb, 8448, ascaad2016_014k6, acadia16_12p1, e768, c483, 50c8, 99d6, sigradi2014_213m7, 0d97, e817, 2e5d, ecaade2017_157vv, e1be, c301, 6299, c7f4, ecaade2015_196x41, ecaade2016_198o52, 9ce3, e34f, ecaade2013r_003y2, acadia14_681at, 5109, ecaade2016_ws-dleadj68, 4919, ef52, acadia16_344h20, bba6, beff, ijac201412303e9, ecaade2014_057k14, a74e, f05b, acadia14projects_167u, 708d, ebb8, ecaade2017_116g, 73c0, ecaade2013r_003t2, cf67, 7fba, 6fc3, acadia14projects_229l, cf01, eb88, 4d0a, acc3, 004c, 978a, 1f99, 23af, 1464, 015a, sigradi2014_313v5, caadria2016_415v17, 317f, ijac201513101m1, ad18, ecaade2015_91f18, ecaade2017_252h, 8bf4, 0eae, 3c79, 4535, d135, 2c02, db9f, 116e, a9e6, 4371, acadia14projects_365al, sigradi2015_8.328n15, ecaade2014_233i60, 0b4f, 9e94, 962f, 243e, ecaade2016_075g22, ecaade2015_241b55, 1185, d164, 41b5, f93a, d37f, ce80, a322, 5a6d, d2dc, 8133, befe, 63ad, 9626, ijac201412304t9, ecaade2014_133s29, a54d, cf5f, 9053, 1c13, f250, 1747, 6633, a2b4, 904b, 86cf, 3c22, f976, 2a38, 413e, ijac201614102z2, 4550, caadria2016_517d22, c0c6, 0fe3, 1109, 812c, dd53, 3e33, 4e64, ecaade2017_072i, sigradi2013_74, 1462, 06c6, bbcb, 2c53, cc66, sigradi2016_809uu, ecaade2016_025k7, 83e9, fbf8, dbe5, 3e07, 665b, 36e0, sigradi2013_342m, sigradi2013_359f, 01af, 5710, a2c3, e0f5, 8fc9, 0530, b6ba, 20c7, 6a7d, ecaade2014_157u38, df14, 3422, ecaade2014_105b24, ascaad2014_020s3, caadria2017_127f34, 1732, ecaade2016_013r3, 3f7b, 7565, 366c, 1a06, 0381, f1fb, 499a, 6fbe, 35ad, 31a0, ecaade2017_199mm, 78b1, 737d, ca02, fa72, eb7a, 4195, 092c, 4834, a820, 09af, ecaade2017_ws-archieduv, 559d, 05bf, 5769, 4eed, f4b9, 4031, c164, 242e, 4093, de19, ecaade2017_077pp, 61c7, 5c12, 56cc, 5428, ecaade2016_037y9, be1c, 20cb, 025f, acadia14projects_463a, 19f7, 5b90, e269, 95f4, ecaade2014_023k6, 565b, 3dd2, ecaade2016_154u42, 03f2, 8b02, sigradi2013_98z, 5073, d539, 3dd3, 795f, ff4d, caadria2016_187f9, sigradi2013_100f, e022, ee0b, ecaade2014_123e28, 5b4f, c35f, 0469, 2729, 345e, d75b, 108f, ecaade2017_138y, acadia16_62z4, a3e6, 900b, 3867, 60a1, 16be, 9cc3, 0d14, 8188, cfef, 2152, 7099, 0c18, f266, 6c01, ad5e, caadria2015_213m33, caadria2015_210g32, 6e98, a413, 40a4, 2cbf, 6503, bc67, 7a64, 3d08, ecaade2014_072i18, f893, 0b9d, 32da, e88a, ecaade2016_021f6, 520c, acadia16_88p6, ecaade2014_049a12, c0a4, 5f58, 492f, 694b, d359, 98a1, sigradi2016_803q, 5565, acadia16_154e11, d9c3, ecaade2017_264g, 543e, sigradi2013_330d, 9555, cad9, e9f4, 3ad1, 6591, 5627, 5d21, c4a7, 70fb, 8d86, e021, 037c, 76d2, c827, 75ad, ecaade2014_060x14, d4bf, 166e, ascaad2014_024k5, 3977, ijac201412303w8, f1f1, 37b7, 1c9d, f383, 15fc, e566, sigradi2016_558r, c5f8, b1c5, 9de3, 04a1, f9ce, c7f3, caadria2015_218p33, sigradi2014_263i1, ecaade2013r_020o10, 918a, ecaade2015_251p57, ecaade2017_023gg, sigradi2013_200e, f2fc, ecaade2015_302g66, b492, caadria2016_167r7, ecaade2017_208p, ijac201412403c7, ijac201412202z1, c7ad, 7d26, 9843, 8a8b, ecaade2014_046m11, 39da, 96b5, 7d2c, ec98, 3c33, 650c, 5ecc, 960d, acadia14_317z, 50d7, adc4, ecaade2014_157g39, a417, ijac201614205p10, 3040, aa7a, 8e32, 6dd9, 26cf, 9804, a8e6, c7b1, 5a42, b5d8, caadria2017_029s10, 89c9, a285, cdea, acadia14_531m, ecaade2014_168h41, 405f, 7440, f101, d2f8, ascaad2016_007o3, 579b, d784, 8b36, 78b8, 5ba1, 8b6b, acadia14projects_111h, f73a, ecaade2016_222v57, fa97, ijac201513201a6, c418, aea6, df9a, 0d07, 2490, 8ecc, 4555, ee8d, cb8e, 7e16, beed, fc9d, ecaade2015_329m71, 52d5, acadia14_463aw, caadria2017_122y31, ecaade2015_227f50, bb77, ijac201614208r13, e183, 26bb, 5cfc, 61d9, e724, 9a31, 6bd0, 1488, 1d5c, e502, b652, dbe2, f841, 2bfb, 1d4c, sigradi2014_155z3, 9a5f, acadia14projects_357au, 4858, 65f1, ecaade2014_020s5, fed3, 0a91, 2b7d, ec99, caadria2016_023m2, 56a1, 265f, 017a, da6b, 1f00, 83f0, 6cfb, acadia15_263g11, efb5, sigradi2014_047m4, e1a4, a7c1, d641, caadria2017_136k36, ecaade2014_168i41, 9406, cbc2, 273c, 90c5, 33f4, 5b3e, 3e36, 35cc, a1ed, eddf, ecaade2017_071ss, ecaade2017_256mm, d6ae, 24ba, caadria2017_124v32, ff21, b0f9, sigradi2015_2.213y1, c4be, a6dc, 4b36, 36e8, eeb6, 4ee8, ff46, a071, 3c25, 3205, 709d, 7612, ecaade2015_230l52, c68e, 2fee, caadria2017_029r10, 9c4f, 0811, 6dd7, 1baf, caadria2017_015c5, 6ead, ecaade2015_221x48, ecaade2017_051p, 9cc2, 30c5, e195, 42f9, 3791, sigradi2013_131, 0ac5, 6f4a, 3f48, acadia14_671r, ca1b, c0a0, dc56, aa27, ecaade2016_198t52, acadia15_343h14, acff, 49a8, b30c, acadia14_281y, e2bf, 56ad, 5175, b92d, caadria2017_051w16, acadia14_435ag, caadria2017_183f44, 78ba, 62b6, acad, acadia14_125ab, dbe4, sigradi2016_534oo, bd7e, cbb3, af40, ecaade2017_028j, 6f6b, sigradi2014_329a7, 7331, aa6a, 2ae4, ecaade2014_050d12, 19b0, d598, acadia14_219b, sigradi2016_417jj, e2ec, 8282, eb26, 811b, b38c, 92f7, d26d, 6d7e, 9bae, 31d7, d622, 5932, ce38, 57a2, 29a0, 60fe, 1f44, 3e8d, e864, 09c2, 4573, d862, c0e5, 3e54, b98e, e8f5, 0965, ecaade2017_054x, ecaade2017_052nn, 8856, a5f7, 41cd, 5a36, ea1b, 391d, acadia16_450m26, 2d41, sigradi2013_411o, 31c3, 1225, f642, 64a1, 15ee, ecaade2017_039b, ecaade2017_jgop, 2b24, 5333, e902, be38, b677, 85a2, ecaade2016_243a65, ecaade2014_038v9, 5629, 60bd, bd6d, 48de, caadria2016_683e29, dbe8, 3e06, a6c9, 3958, 5fb3, fd79, 6160, ecaade2017_256u, 3550, ecad, ae65, ecaade2015_285n62, ecaade2015_196g42, 6cf1, 1a7a, fa60, 6288, 0c3a, 3554, 5edb, dc32, 251a, 93b6, ffca, 3589, 55d0, 121f, 6dbb, 2b89, acadia15_57d2, 8c80, dfa6, 3cb7, 1343, a570, ecaade2015_293g64, 11c4, acadia14_101z, 91d5, 0dca, d9fc, 6d95, acadia14_479ar, ecaade2016_ws-masshousec69, 2590, 5d8f, ecaade2014_186r47, a236, 96bc, 359a, ijac201614302z1, 4857, feaa, 22bb, dce8, cbec, 1f9e, 15b7, a149, 31f7, ff44, 13e6, 3fbc, fb8f, ascaad2016_008d4, 3965, 54f4, 894c, caadria2015_108y16, a150, a649, a822, 4c06, 05fa, acadia14projects_479aw, acadia14projects_117ay, f149, ba08, ebd8, 3263, 3e66, acadia15_57h2, 58f7, 3e8f, 3975, ad9f, ae9b, 4cea, 99b2, acadia14_311u, c908, 8588, 3d78, 0fbf, 4756, 8f43, 0b10, ecaade2016_002i1, 4a6a, 7920, de4f, e4a1, 0365, 230f, 0d41, 8890, f124, sigradi2015_10.381g23, dc7d, 7c14, deef, f0d7, sigradi2016_621ee, a290, 43e4, 3002, d580, 848a, 112b, 35f1, 1cbf, c596, ecaade2016_046u12, 58cb, f3d5, sigradi2016_752vv, caadria2016_611b26, df84, b6bd, 5ffc, eaa0, acadia16_260g16, f50a, b79c, fcea, 1151, 86e2, 2dc7, ecaade2015_287k63, 90db, 6038, 5c60, d629, 64d7, sigradi2015_6.151h8, 47ab, ecaade2017_308u, 3b4d, 064a, eb36, b096, ecaade2014_053o13, d9d2, e780, e00a, sigradi2016_625zz, 9f73, 2d8d, 7adf, ijac201513104r3, 485e, 700c, c1df, b6b9, ecaade2015_15y1, 28e8, 2cb6, 78ae, 15e8, e379, aa09, b710, 6cd8, 453b, 8c81, 1789, 9495, 2d0a, sigradi2016_729a, d044, 7d57, 5f98, 7bab, caadria2016_013n1, 74d1, f9a8, caadria2016_147k6, 86ab, 5de9, ad72, 0223, ad2d, 2291, acadia16_478f28, be28, 5938, f686, 833c, 7e11, 59cf, ecaade2017_046g, ecaade2016_016e4, 38c7, d815, 47fb, sigradi2013_295e, baf3, ddff, 3bdb, c359, edba, 419e, ijac201513303x10, 4fd7, ecaade2014_194w49, acadia14projects_389f, 2b05, eaa2, 22b8, 678e, fc33, ijac201513201b6, 4028, 260d, de29, 7ac4, 1be0, 441b, caadria2015_126k20, 21ef, 4044, ecaade2014_052y12, 2bc0, 1031, 35e5, caadria2017_127h34, 72ad, 482c, a8a8, 3f58, 6855, 36d6, a498, a53d, ecaade2017_194s, c186, 30fd, c8ed, 3aae, 5335, 04cb, 6761, ecaade2016_110h30, 4354, ecaade2015_173k37, ccb7, a3d8, 7d35, sigradi2016_515k, 0e13, 298a, 4c4a, 5001, ea5b, 8b2f, ecaade2015_196u42, acadia14_145m, 2190, caadria2017_070r22, bd3a, 3e3b, ecaade2017_061d, 8acd, 4b18, c5d2, ascaad2016_042z16, 6b0b, 0a81, 2d56, 5735, 1bc8, 1ff7, 5690, bcc2, 5da5, 1677, 5268, 5a52, 8819, f85c, 0a32, 92fa, 0367, d054, 4464, 58e2, ddcf, d32c, f06e, 35c0, ad00, sigradi2016_659o, 44bd, ccb0, a2cb, 762a, 7c3b, 26d7, 6ca1, ee02, e5c3, eb2c, 0e28, f1aa, f744, c64a, 6d4b, a0c2, 164c, efbe, 7066, cbeb, 9222, ecaade2016_223b59, 4871, 45fe, fae3, cf26, bcbd, 2829, cc76, fa13, cb1b, 58a3, 7019, 78b2, ecaade2017_255yy, acadia14_671v, 8adf, d191, sigradi2016_400i, ecaade2015_55e10, 0688, ascaad2016_005v2, b240, acadia14_463s, ecaade2016_075y21, dde1, 35e4, 04e4, 4c28, b51a, e7eb, ascaad2014_023y4, c765, 8ba9, fc93, acadia16_382u23, ed8e, 4e51, 5ea6, 6394, 9ad0, dabb, 2456, f3bf, aa10, b554, 931d, caadria2015_139u22, ce25, caadria2016_383r16, 9c2c, 8797, e8ce, 8ac3, 0ad0, 0593, a212, 10b6, 1de1, 7055, sigradi2015_10.140t19, 2dbe, 856b, acadia16_72a5, d93d, c3f8, e27a, 69ed, 9a33, 45d7, acadia15_123u4, ec7c, 725f, caadria2017_096m26, ascaad2014_029j8, 8d8b, d933, 2f13, 55be, d1ad, 7815, 97fa, 6f05, 522e, 8951, caadria2016_507k21, 55c3, 0cbc, bcc8, caadria2017_124c33, d236, acadia14projects_267i, acadia14projects_619ag, f717, 7bb7, da60, 17cd, d947, 5223, c213, ecaade2016_113d31, 67fc, acadia16_478h28, eac1, acadia14_317ac, a407, 7a9b, 3d3f, 1e54, 1a36, ecaade2014_055x13, 1379, acadia14projects_101r, 4813, f874, dfe2, c589, d7ac, 98f6, 010c, acadia14projects_427ar, 57f2, acadia16_270c17, caadria2016_477f20, ff7d, ecaade2013r_003e3, 78ca, sigradi2016_490ee, sigradi2016_801z, caadria2017_134z35, ce09, d467, 465e, d7a3, b2a2, c332, a16e, 49fb, 46f1, fbd5, 1731, ecaade2017_282j, ecaade2015_237c54, ecaade2016_139g39, sigradi2013_223n, 90ed, 8623, 57ba, ijac201513206k9, ef94, 192a, acadia14projects_63az, 9890, ecaade2014_089x21, 4b9f, ecaade2015_207d46, ecaade2014_018v4, a332, 30c6, ascaad2016_009n4, 42b7, 35df, 27c3, 2e80, 193e, 57a8, 4c32, d3a9, 8f56, ecaade2017_042x, 04f2, ea79, 671e, 62fe, 1d3d, 7b11, ecaade2014_176n44, 7908, 80fe, 3c84, 2ec9, ecaade2015_317t68, bb6e, sigradi2015_8.289d15, 2b83, c76e, caadria2017_052x17, 9371, 828c, 0790, 8004, 9510, 3b5d, ijac201412406n9, ecaade2016_224w59, da7e, b5e7, sigradi2016_490aa, b799, f38e, 1ac9, ba01, 03f6, d31b, 5813, 3899, 282f, ecaade2015_227z50, 5508, a82e, 0346, d9d6, 38ce, 7694, ecaade2014_094l22, 2715, 76e4, ecaade2016_021c6, ecaade2017_291gg, 5f18, c98a, 9029, eda3, c0e8, ecaade2014_195n50, 197f, 78bd, 078f, 71cf, caadria2016_177t7, 30ba, e65a, d5b9, c2f1, fbcf, a090, b08c, 2661, 3726, 97b1, 39e9, 6de0, 123c, c982, cc24, 7776, c333, ecaade2017_220jj, fe09, ecaade2015_303x66, 569c, ecaade2017_253o, f58a, 9461, a37b, c190, acadia15_323k13, 93a6, e469, 23e8, 2d90, c853, ecaade2017_117v, d6f1, e718, 52b6, af68, ef4c, c331, e5c0, sigradi2014_330r7, ecaade2016_238m63, 8eff, 8796, 27eb, 2d42, b5f7, ijac201412401m3, 5394, 1c76, b415, e7bc, 9d5e, b3c9, acadia15_110w3, bdbb, f108, 0902, caadria2017_015h5, dc24, 3823, f1bf, 0187, dc01, 5b8b, 7a57, 1b5a, 7c3e, ecaade2015_217v47, 62cd, 532c, ecaade2015_158e33, c637, 127c, b7f9, dccf, 1194, f725, 70f8, 0024, caadria2017_118r30, caadria2015_087d14, 50fe, acadia14_145ai, ijac201513303u10, ecaade2017_071nn, 70d1, acadia15_483w21, 0a20, f64e, 7f32, 50a3, sigradi2015_sp_2.112f29, 2229, 8e95, cb77, acadia14_619as, 7ee7, ecaade2016_ws-afuturek67, ac17, 82af, e5e1, e6ab, 22e2, 1850, 0c03, acadia14_281r, ecaade2015_38j7, sigradi2014_345p9, sigradi2016_803w, 0257, ecaade2017_198g, 61f6, 12a9, 2679, 8be4, acadia16_106b8, 0847, fa00, 1b2e, 707c, 12da, 760b, 2d61, 551b, ijac201614105x4, 8d10, sigradi2013_52, 8771, 4bea, 1d81, a27c, d24c, 08cd, 5ea1, c800, 729a, 5201, 5cee, d414, ecaade2015_211c47, 644c, 179e, 5902, 6485, sigradi2016_369b, 4308, c654, d23c, 3413, sigradi2015_8.189v13, acadia14projects_145af, d2c2, ecaade2017_098mm, 8958, sigradi2014_293b5, ffcf, 6912, 749a, 8411, 0f11, 393c, ecaade2017_026kk, 0c21, e8df, a0ff, 8f6e, 5700, ecaade2015_21s3, 4c7b, b1b7, 6a4d, 3e3a, sigradi2016_364oo, 77bc, 3130, acadia14projects_63a, 29d5, 270f, 3632, 2da3, bb80, a43d, d0ad, ascaad2014_029o8, 8617, e593, 57dc, 95f7, 4f9c, b6ef, 736b, 226b, 7488, 896e, cb05, ascaad2016_013d6, 1a82, caadria2016_809d34, f1dd, caadria2017_149f39, e25d, 027e, dc02, c0bb, 0a95, 45d1, e517, ed4c, f368, 195d, ecaade2016_203e53, 1f60, ecaade2013r_012r7, c23d, 7abe, 3849, 559c, 2e99, 5d48, 2f88, 8703, 6720, c6fa, e88d, 047b, ecaade2014_113t26, sigradi2014_032b2, e54d, 9128, ijac201412205x3, caadria2017_105h28, 0517, 1bc0, 01d0, 0d65, 4cf5, ecaade2016_104r28, 8517, 7f65, ecaade2017_071yy, 459b, 9c91, a2f3, acadia14projects_435al, 745c, b3d3, d151, 1a12, 4f69, caadria2017_027v9, 7bd7, acf2, 9281, sigradi2013_111s, ecaade2015_92u18, 6d2f, 293a, acadia14_497x, 29c2, 68fe, 4985, b1dc, 2898, caadria2017_018z7, ecaade2017_199ss, 5ea5, 661d, 89e7, f083, fc73, ascaad2016_049t20, e063, 9efb, cc5f, ecaade2017_211dd, 7f97, ecaade2015_113p21, 2621, b67f, c493, e465, 19fb, 611b, ijac201614101c1, fab5, 39ec, bd9d, 53c8, 0f7f, 2a63, 2a99, d853, e35e, 2fe5, d8b3, 5834, acadia14projects_317s, sigradi2016_510yy, da0e, acadia16_478g28, ecaade2014_060v14, b720, 8bb7, 5393, 5068, bf63, 3057, d855, 8e3c, 9716, e892, ecaade2015_178h38, ea2f, ecaade2017_208m, ecaade2017_044kk, 3045, ecaade2015_21k3, 9840, c208, fbd1, 4db4, 673d, 85f2, f029, sigradi2016_625yy, b603, 3ae8, b290, 9782, sigradi2013_267a, a0e2, 7336, ecaade2017_095x, ascaad2016_007s3, 4fe7, ecaade2015_334v72, bc64, 2de0, 16cd, b05d, acadia14projects_145t, caadria2017_067s21, ae24, 326e, c40b, e462, d4ab, ecaade2016_136v38, df46, b18e, ffb3, 8f21, 0ca0, af48, sigradi2016_408q, 887d, c0e0, 2cee, ascaad2016_045i18, ecaade2017_172ii, sigradi2016_443yy, 5192, 03aa, ecaade2016_167u47, a4f7, ecaade2014_133v29, d0a9, 0648, sigradi2014_041j3, b561, ecaade2017_124j, ecaade2015_15a2, eae5, 8ed2, 7d63, 2855, 4d32, 0ff8, 8e86, 173b, 005d, f7c8, c116, e680, sigradi2013_244l, 1af6, 2414, 58f5, 314c, eb3a, b625, ecaade2013r_003l2, ecaade2017_257ss, ba56, 18ce, e945, 8708, 0e56, caadria2016_197h9, be50, 0a3b, 96d6, 11c6, a3a0, b159, 9bf8, d5ff, 1282, 1b72, 1986, caadria2017_027o9, 749b, eb4f, ecaade2016_071t18, 0697, 6ec0, sigradi2015_9.347l17, 22b0, ecaade2014_009c1, acadia14_117b, ijac201513305n12, caadria2016_095p4, 43d9, dce7, ecaade2014_046r11, 7890, c3e8, e6ad, edd2, caadria2015_060t6, 4954, bd2d, 376a, e007, 8efd, ecaade2017_129jj, ascaad2014_012m6, ecaade2017_049tt, 7197, 2990, 49d1, d088, 0108, acadia16_478u27, b16f, c9c9, fe38, 322a, ecaade2017_grib, 682c, bf6d, f68a, 0cb3, 069b, dd95, 1e1a, 508b, 6ba4, 8181, 647c, d7de, 7d3a, ecaade2016_063u15, 41ed, b825, 52f1, 6d8a, 26da, fd03, 62c0, 870c, 58d6, 5fc7, 9997, 4b4e, 7906, 1277, d8a7, f4aa, 2c18, ac36, 1144, 4cd3, acadia14projects_145z, ascaad2016_051e21, cec3, b6df, caadria2015_206e30, ecaade2017_248zz, 4a74, f151, 587b, 51cf, 1e6a, 4805, sigradi2015_sp_11.303p31, 1fa9, adc8, ecaade2017_288ee, ecaade2017_215c, 9013, caadria2016_559b24, a087, 6115, ecaade2015_215s47, 914c, 258e, 6416, 6b8b, sigradi2014_292u4, 9c60, 3d20, sigradi2015_6.387o9, b4ec, caadria2017_003d2, 86f8, e499, c606, 89f9, 9021, 67ff, 344c, acadia15_417w17, cd1f, 55a4, 8d0a, 70b8, ecaade2016_118s31, c9dc, ecaade2014_018u4, 59cb, d530, 4f61, 5336, acadia14_661d, 3070, 36fe, 249e, 86cd, 7165, 71af, caadria2015_188s27, 50b9, be44, caadria2017_123i32, ecaade2014_133w29, 7ec6, 71b2, fdc8, 13cc, 5327, 9a88, 3914, ecaade2017_057r, f2f0, 9264, caadria2017_028x9, 429c, 6fba, 1b61, 9105, a17d, acadia16_140y10, 7131, 312c, 9f3e, e41b, ascaad2014_033x9, acadia14projects_291ap, 2d00, 271b, 9cfc, 9b58, ijac201614308k5, bc3a, e37a, ffb1, ascaad2014_017j1, e1ff, acadia14projects_301h, acadia16_270v16, 9b56, 883d, sigradi2016_695r, 4353, 4484, 6949, 9d0e, c91f, d058, 2e0f, 3339, a740, 1bc3, sigradi2014_345t9, 81de, ecaade2017_268aa, 9bc3, abb5, caadria2015_077y10, ecaade2015_284u61, sigradi2016_814c, ecaade2016_072p20, 1fa2, bb72, 65f2, 7b7a, dfad, 3a22, 1491, d038, 496b, 7217, 7b6d, aa05, bb29, a843, f34b, ecaade2017_253dd, 4cdd, ca26, 898a, afb8, d1b4, 874d, caadria2016_569h24, 9f9b, 1839, 20ce, 5e94, d2c7, 2f54, a4b0, f3d0, 418b, ecaade2014_113n26, dbab, da53, sigradi2013_173n, ecaade2014_237x60, caadria2017_163y40, ea2a, 10a1, caadria2016_683p29, caadria2016_735p31, 7d32, 7bed, ecaade2017_291g, ascaad2016_046t19, 65f8, 3e7c, ecaade2015_158w32, acadia14_549p, 62dc, 01d4, 0033, caadria2017_125a34, ijac201513302k10, 6b74, e079, 78fd, 3478, ijac201614105r5, ecaade2017_090gg, a1e9, acadia14_473ai, 867b, f758, caadria2017_074r23, c7a0, 414d, 3dc5, aa8b, 0a51, 62c2, 44ee, 18ed, a205, sigradi2013_313n, f3f1, 701d, ecaade2015_207t46, fdf3, 2d6f, a659, acadia16_344a21, f524, ijac201614401c1, bcfa, e267, 6f18, ecaade2015_225m49, 79ef, 2c81, b314, 0fbd, 1810, 10a7, 6c2e, caadria2016_611c26, 2a25, ecaade2017_094k, dac4, 87f0, bdb5, dbcf, ecaade2016_033d9, f1f6, deda, ecaade2015_152c32, b158, abaa, 5937, 29b0, c636, ecaade2014_023r6, 289c, 26d4, caadria2017_107m28, sigradi2016_724tt, ac6f, 0b25, caadria2017_015z5, 4357, acadia16_124g9, 0ff3, dee1, 0a71, 3073, e9d6, ecaade2015_180w38, 7ee8, bdcb, fb50, f54f, ijac201614203f9, ecaade2016_129y35, e90c, cb9f, 3835, 6230, ef04, c0f0, a177, 842f, ecaade2017_252k, a72e, ecaade2017_308jj, 75d8, a80e, acadia14projects_75b, caadria2017_096s26, e85b, 9fb4, 1d8f, ac24, e687, 4ba7, a82d, d325, 37ff, 8f20, 48c9, 2c3a, caadria2017_124t33, 7642, aa5b, 7b21, 5a94, sigradi2016_420vv, f18a, f206, 87e1, fec4, 1f2e, 7668, 3117, ecaade2014_066u15, 02f0, aa70, caadria2016_693e30, d50b, 7dd1, 7a1e, 5e59, ijac201412201j1, a79c, ecaade2017_116i, ijac201614207k12, 17c7, 3e96, a4b3, 7e91, 8a18, d05e, 5195, 5ca3, fef4, fc23, e36f, 0345, acadia14_719s, e328, 3dbc, 9f69, 06eb, a3f4, f2d3, 11bc, 9d51, ee9b, c62a, 1e2c, eb1e, 79ec, 3966, sigradi2013_157p, 9675, 33d2, 1db6, c3be, ca08, 4d38, 4c3f, e178, 63c7, 8b9e, ecaade2017_173yy, 2270, ecaade2015_122j24, 6e7d, 3deb, 9f17, ddaf, 1292, ecaade2016_198k52, f4e4, fa99, 0929, 7201, 232a, acadia15_343i14, 00fe, ijac201412303a9, c784, 9c5c, a234, ecaade2017_013oo, acadia16_12j2, 8bbf, 1c46, 2264, b82e, ijac201412304f1, c520, 3015, d38b, 99ae, acadia16_214s13, b282, 7bdd, ecaade2014_225u58, 7e24, a101, 91a5, 4fe6, caadria2017_124u33, ecaade2016_191c51, 6947, 3599, c22e, caadria2016_601i25, 93e8, 01ab, 5787, f9b8, f727, 63fa, cd4c, af34, 9f2e, ecaade2015_180u38, cb30, 7905, ecaade2016_217y55, 1c30, d92d, 1b4c, 940e, sigradi2016_360r, ecaade2014_138i30, ecaade2017_028n, 2a6d, d0d7, 01a9, 6812, 2df8, 46d1, 1456, 0c76, 863b, ecaade2017_140ee, ddbb, 8110, ecaade2015_21j4, acadia14projects_291al, 0bff, 0325, sigradi2016_383jj, acadia14projects_115al, 871b, ecaade2014_194v49, 4db0, 5e31, ecaade2015_81o15, b1e0, acadia14_565ae, 5e52, ae18, 18a1, c1ec, 2a15, ecaade2016_067h16, ecaade2014_070u16, 7fb9, e531, 349b, 5fe5, 17bd, 9b90, 0e80, 6eb4, 09a7, d14a, 00b3, ecaade2017_203oo, eecd, b044, ecaade2014_044v10, acadia14_125r, 4130, 8355, f8fb, 87ec, 9c58, 3513, c3ce, f097, 475d, 27fb, e9f5, 6554, 5ad5, ab4a, c3a4, caadria2016_725f31, ecaade2015_205a45, ecaade2014_057m14, ca93, fb41, b15f, 223e, sigradi2013_263r, 0729, cdb6, fc00, 0c71, ijac201614208h14, f999, ab49, 4340, c830, ijac201614207j12, db81, 1a17, 2e89, 42bd, caadria2016_631l27, 6c0e, acadia14projects_531n, 2705, acadia14projects_219az, 28a0, sigradi2016_803x, f32d, 113e, 93be, ddf5, 3d5d, 3fa2, acadia15_110f4, 8de8, 76f6, d2db, d3a1, eeee, 3539, 565d, sigradi2014_250r9, c74e, ecaade2016_tkor66, ecaade2016_222u57, acadia14_479y, e0ec, a901, 45f6, fb19, b9c1, cefb, 4fb0, 1e20, 926d, 40a9, ecaade2015_138j29, acadia16_236h15, caadria2016_229y10, 7f85, c3d4, 714d, 7496, b6dd, 8e4a, sigradi2016_385uu, be22, 1e8a, ecaade2017_051r, e4e4, d761, 036d, ascaad2014_029l8, acadia14_135k, acadia14projects_549p, 2a5a, ba0c, 5d73, 92fb, acadia16_88x6, d56b, dcd3, caadria2015_209c32, b35f, 208c, 3a36, 4f7e, 09b8, be6e, ea87, acadia14projects_357at, 4492, ascaad2016_039m15, 7f9f, ecaade2014_086t20, 23da, 2262, cb3c, 48f9, 9dc3, f207, f330, caadria2017_009r4, ecaade2013r_009o6, caadria2015_190i28, sigradi2016_560x, 300e, cce0, 6f8d, 3b53, sigradi2013_248, 7ba4, d3f6, 120d, 9f8a, d818, ecaade2014_140a32, sigradi2015_sp_12.402v31, 3ce1, 71a7, ecaade2016_032x8, 2f5a, ijac201412403e6, 21f8, fce6, a394, 67aa, 82de, 07b4, fd5d, ijac201412403x6, 77e1, a0aa, 4a35, 59e0, 25cc, d5b8, 2e38, eebf, 5781, 1264, ec5c, 4231, ff34, 5317, sigradi2014_018n1, f6e9, 7b08, 0462, bfae, a6e4, f1da, 3d1d, 0be9, 05ba, 4f16, 92cd, 68f2, 0fff, ijac201513203s7, 99e1, d05f, d8d0, 701b, 6c03, c624, 5199, 7c48, cfca, 8c5b, 2fdd, 478d, sigradi2013_41s, 51ed, c882, cdf4, 9a2f, 622c, 515b, ecaade2016_ws-dleady67, 6a9e, 131f, aebb, 8e0a, d04d, b3df, d136, bb7b, 2afc, acadia14_375l, ecaade2015_302n66, 71aa, sigradi2013_43a, a1bd, 3ccb, caadria2015_073f10, acadia15_343a15, 8d7b, ec59, be9c, c258, 9648, cc68, f9ac, a997, ecaade2017_302mm, ee90, dbfc, acadia14projects_311y, c88b, b666, 896f, 7d54, 9758, 5a26, 12e6, a68d, ecaade2015_152x31, 92da, 501b, f5eb, 18b1, b0c6, 3883, fe75, 9da8, ecaade2017_032e, 6b7d, e525, acadia14projects_661a, 278e, a9d1, 7660, 9020, c3d9, a563, 3e5b, acadia14projects_317z, 6d73, caadria2015_087z13, ecaade2015_114d22, af98, adf9, 4efa, 85b7, 0370, 5849, 605e, 4645, fbd6, adb7, 8712, 70d9, 95ed, 21d6, 6354, 22a8, ecaade2017_079cc, eb01, sigradi2013_366d, 79f8, 6572, ecaade2016_071e19, 2704, 62db, d6bb, d07d, 29b5, ecaade2016_094t25, bced, 5171, 915d, 44d7, caadria2016_549p23, e3da, sigradi2013_135i, 0850, 35e1, ecaade2016_162v44, 7c8d, caadria2016_725l31, 1937, 00f9, 3660, 6688, 991a, 1f11, ijac201412204v2, 9417, sigradi2016_817p, 44f4, ecaade2017_170k, ecaade2016_018x4, 4962, caadria2016_673w28, 423b, aaf2, d946, c816, 591a, 9f4b, 8ce3, effc, e408, ed59, ecaade2015_72z13, 9a66, 4b7c, 747c, 2d51, acadia16_332y19, de3b, 9119, 184e, acadia14projects_435at, 1402, 6f2e, acadia14projects_339ac, 4063, af74, bfe0, 0f01, e9b1, ecaade2016_167c48, 21e0, 1515, b77d, a676, 92a8, caadria2016_157t6, 7c86, caadria2015_208z30, e573, 513d, b381, ecaade2014_052k12, 703e, ecaade2014_225g58, sigradi2016_534kk, 44c9, 8be3, fb8b, 5a1a, 945a, ecaade2017_100j, caadria2016_301r13, 5964, d863, 1eb6, a102, c0dd, 70b4, 1925, 86a7, 37b4, 535e, d5c9, bfd1, ecaade2017_301k, 6dd8, ecaade2017_032g, edca, ecaade2017_021r, 7446, 544d, e06e, ecaade2017_255xx, ce41, 36dd, 68b6, a081, da0d, 294f, 16da, sigradi2013_41t, 6e81, 2fa6, fb27, 1fb1, ea98, e58b, a297, c866, 1749, acadia15_483k21, dd79, e60c, 7685, ca95, 3620, ecaade2016_158k43, ecd1, 84cd, acadia14_479ap, e5ce, fd02, dedf, 2279, sigradi2014_140o2, 6ac0, e627, 2cff, fe98, ecaf, 494b, ecaade2015_86o17, caadria2017_033r11, e224, 19d7, ecaade2016_067l16, 5ca8, de1c, ecaade2017_077yy, 988d, 2b18, 4557, b8a0, b106, 36b4, e133, ecaade2016_188j50, caadria2017_055r18, e304, c319, d2ff, e711, 2837, feb7, 3572, 6f5c, 409c, ffbb, ecaade2016_045n12, d4e7, ecaade2015_77w14, 6eb5, 47e3, 9ff2, f751, ecaade2014_224o56, cb40, 05e4, 31cb, 0957, 9d68, acadia14_145p, d200, e7e5, 3e5c, 6f98, sigradi2015_3.370x5, 96fc, acadia15_357u15, 48ab, 80a5, b6c5, 1514, acadia14_619ar, caadria2017_004t2, 6840, 643f, acadia14_655y, 1c77, 095c, b69d, ecaade2017_032m, sigradi2015_13.316v28, 830e, 8113, ecaade2014_186u47, dcff, acadia15_110c4, ceb3, 5bae, 0de4, 31ec, acadia14_619af, ecaade2017_282z, 8650, ecaade2014_143m32, 82c3, ecaade2015_119d24, 731b, 3827, 0576, 15f4, d022, 49c6, a684, caadria2016_209a10, 66d9, acadia14projects_671t, 391e, 85a7, 86e7, caadria2015_102d16, e2e4, acadia14_101aa, 7257, ebb6, ijac201412203a2, 71e4, 264e, deb0, 1918, 618e, 02a2, 50b4, c74a, f811, ecaade2017_306r, 4e43, ecaade2017_044mm, 3f44, df7c, 298d, 3b6d, ecaade2014_085f20, 26f4, ascaad2016_003f2, ijac201614308n5, 1229, ac1f, d792, b3fd, 9437, 3498, c3b2, dd4b, b8fd, 40b4, a0d8, acadia16_88d6, ecaade2016_222c57, ecaade2017_108d, 1868, caadria2015_067g8, f8fa, 6860, e105, f130, 24f0, 8c1f, 44c0, ecaade2014_145n33, f5da, 205a, sigradi2016_815bb, b8f8, f1b3, 56f3, caadria2017_023d9, 8b4c, caadria2016_219i10, 906d, a756, 3483, acadia16_344f21, caadria2017_043h14, 57d0, d0dc, ccfa, d3cb, caadria2017_015r5, 5daf, e055, ecaade2016_191d51, b1eb, caee, 6a91, 2fda, cae3, b051, a783, 6d40, 46f5, f06a, 56c2, b48b, ijac201614401a1, sigradi2013_215a, 9723, c631, ascaad2014_026x6, 43c0, b13f, ef8e, ecaade2015_265p58, 2133, acadia14_619ag, sigradi2014_074x6, acadia15_357y15, 3953, ecaade2017_143c, 6f75, ecaade2017_225k, 22fd, 7678, 0a78, 9f6f, 42b5, ijac201513305e12, 2331, sigradi2013_52j, caadria2017_041h13, 49d6, 1495, c007, 0ba2, a551, e6b4, 2aca, cd77, 2192, a52c, f6f2, 84e0, sigradi2014_128w9, df3f, 27c1, 85da, c479, 8b68, cf2f, f9ea, 749c, 3b4f, c89e, 9fd2, acb3, acadia16_344v20, 297a, 8f09, a45f, 35c8, 5204, 69a2, 166a, 7053, ecaade2017_308dd, ecaade2015_297a65, 37c6, sigradi2016_561gg, 1663, ecaade2015_284p61, ijac201614101d1, bbb5, e9aa, 420a, 6b46, sigradi2014_123v9, cffa, d8a6, bc95, sigradi2013_386l, sigradi2013_189g, 7e9f, 3a86, acadia15_483m21, c1b8, 95a1, a406, 6238, ed08, d245, 14b4, f09d, 134f, 9a5a, ecaade2016_132f37, dcac, c495, 6d4d, 310b, 72e1, acadia14_445ac, c710, 64b3, acadia14projects_111n, 0990, sigradi2013_158a, sigradi2013_234e, ec7f, sigradi2014_201f7, 7415, 48ed, 43a9, 9bc0, b5b9, b6da, ecaade2014_194m49, 9afb, caadria2015_122r19, 93b3, 2541, a1fa, ijac201412407g1, ecaade2014_038r9, 154d, 2446, 1e5b, sigradi2015_6.42r7, 2512, 3918, caadria2016_343h15, ecaade2016_002d1, 3092, b80e, d527, e8b9, 8d14, d68a, ijac201513203f7, 8c6e, acadia14projects_247v, 1239, ijac201412404n7, 1dd8, 0e27, f11f, 24a8, 3930, c616, 245e, ecaade2016_154x42, ecaade2015_91h18, 4c11, 5ac0, b2a5, 4519, 8361, f8b5, 7a1c, 9341, 8dd8, 12bd, 5d7f, a3c4, 5824, 2f51, d8b0, 03f3, fa3f, d35e, 2e8f, sigradi2016_625mm, acadia14_619av, sigradi2014_313s5, 41ce, fe79, caadria2017_118i31, c3c3, 1592, ecaade2015_271w59, a6cb, bf68, 615e, 5ded, 4817, 7d89, b998, ecaade2014_111b25, ecaade2016_048y13, bfa4, 6c88, ecaade2015_206h45, cee7, e551, a537, d7cf, ecaade2014_208f54, ecaade2015_82b16, db56, e996, e215, acadia15_343w14, bfb7, 6c56, a65f, 27fd, f241, 42db, 7872, ec06, 9164, b2d5, b191, b858, c548, ca87, 5f47, 00fd, b0ca, 44fb, 554d, d0c7, 65ba, 8304, sigradi2013_77i, bfe7, 9f5e, sigradi2016_440gg, aba4, fb77, ecaade2017_198vv, a3d9, f1db, ff5a, de31, ecaade2015_180v38, e057, eae7, 8abd, 9255, sigradi2016_611p, 3476, 0497, 9ddc, caadria2016_651z27, 96f1, 6168, c980, b370, 04dc, aac0, dc47, ecaade2015_138p29, 376d, 6200, ecaade2016_087z24, 31fd, e4e7, 927b, 8107, e000, 6c1b, sigradi2014_082v7, c33b, 0bb2, c6a2, 200f, ecaade2015_227y49, df32, 877f, acadia14projects_647au, sigradi2013_248c, 71ca, 8b0e, cb2f, ae50, 851b, 0dd2, bd73, 7962, 3cee, 42b2, 16f4, ascaad2016_054d22, ecaade2015_48h8, 451d, 54e0, 78f0, 1fe3, ecaade2014_208e54, 7901, 6078, 8bdd, b85f, sigradi2014_221i8, 7b16, 5b61, 4fb7, 7fbd, 7c07, b406, 9a49, 7b4a, 1894, 751a, ecaade2015_152t31, 6fb2, 42be, feec, 308d, a85d, 2e3e, 77e5, caadria2015_049g6, d7d4, 353c, 4266, 49ff, 296b, ecaade2015_94b19, ecaade2016_208t53, 8362, 386d, 44b5, ijac201614308t5, a78a, 6bb9, 7b90, b382, 9a85, acadia15_284z11, ed96, 93ed, ecaade2015_178i38, dbb6, 96df, 0d34, cbe0, 8630, acadia14_435ap, e425, 0a79, 8224, 39d3, 3515, 9adb, 4119, fefd, bca8, 77fa, 0aff, 44c1, b2a9, 72f5, f3ca, 2fb1, 4d9b, ijac201412407t9, cd42, 149a, 0796, ijac201513304d12, 79f0, ecaade2016_147s40, sigradi2013_117h, c1fe, sigradi2016_737dd, 069d, 6383, 4257, sigradi2015_3.11d2, ecaade2016_102b28, 6f85, 392b, ecaade2014_057h14, a18d, 26e7, 5051, ijac201412405r8, 7ea1, ijac201513201j5, 1003, ecaade2017_050i, a7fd, 6e19, 7e5d, 28a4, 0d24, dc04, 549b, 76f4, f62e, f88d, ecaade2016_118j31, 0998, caadria2016_767u32, 3efc, 8873, 4a51, ecaade2014_182x45, cf76, 402c, 5a8a, 9490, ascaad2016_003x1, 5b4b, 22ca, 98d8, 5e61, ascaad2016_012s5, 5ddb, 508f, aa2e, ab58, acadia14projects_153g, 0481, 870a, b7e2, 1f71, caadria2016_871n37, 8a71, sigradi2015_11.34z23, ecaade2016_241j64, caadria2015_090w14, acadia16_352e22, dc93, ecaade2017_215s, a43e, 0c32, 23d8, sigradi2016_817b, 68ab, sigradi2013_160h, b471, 3794, 5bc2, d433, 8349, c366, ecaade2017_117y, 7ed2, 97e0, 33cc, 9918, ijac201614201r6, cfdd, caadria2017_048m15, dc9e, 6ec1, d01f, acadia16_62x4, e968, 7dff, 1697, 692f, 9070, b0f4, 9ccf, e12a, 0acb, df1c, c22c, bd72, ecaade2014_168v41, e8b4, b958, ea73, 09f4, 2e88, 3c38, ddfd, e73b, cd7d, sigradi2014_345w9, a083, 384b, 3f18, e1b3, ascaad2016_054p21, 782b, 6d07, 180f, 3a87, caadria2015_213k33, sigradi2014_137i2, 7cce, acadia14projects_281w, f6a4, 211f, 02c8, bc3d, 226d, 5868, 5aa2, 7911, 9d14, aab3, 0e83, c309, f39a, 4e67, fde6, ecaade2015_59p11, b48e, 938e, 0225, 62a5, bb97, sigradi2015_7.203g10, ascaad2016_038s14, dff1, f5e3, 115e, 8b47, 0c37, 73fb, 6c14, 1017, 6f60, acadia15_123i4, 302b, 03ab, 02ef, 6a17, caadria2017_023z8, 7079, 60ba, sigradi2016_655h, ecaade2014_230n59, acadia14_539f, 0c05, 831e, 657d, sigradi2013_43t, f430, 51cc, 2ec5, 5db2, 4145, ef47, 9c4e, 0653, 60b4, 06aa, f12d, b35a, be94, c0f4, 5290, 6495, 3fc3, ijac201513105z4, 6fa4, 722a, caadria2016_013z1, 568c, acadia14_23x, e6d3, ad35, ijac201614104z3, ecaade2015_301r65, 8b7c, 1ce0, ba98, 7261, 4597, a37f, sigradi2016_673gg, 4bd2, a93e, cef0, sigradi2016_771u, e17e, f268, 66fd, acadia14projects_177w, 6407, 821f, sigradi2014_074v6, ecaade2016_119v32, a7b4, 7535, 7899, 0000, c252, ee2e, 1297, f7b2, b7d8, 28ca, 5d46, f442, caadria2016_735o31, sigradi2015_10.309m22, a3af, d8e3, bb44, ecaade2016_154f42, 8f74, caadria2015_188d28, 0235, ff88, ecaade2015_138s27, e323, c13f, 507b, sigradi2015_2.162s1, 9721, 3db9, 7f18, a2db, 8f24, 6f90, 04d3, ecaade2013r_010p6, db2c, 40c6, bc21, ascaad2016_050y20, af3e, bd03, acadia16_440j26, 9c36, 750b, 87bf, ecaade2016_078i23, b95f, d0c6, 03a6, d2ae, e2c8, 5d6d, 4bbb, ecaade2014_226e59, 414a, a1e8, ecaade2017_268ff, ab3b, f46b, a6f6, b7ef, acadia14projects_463h, 3a8c, ecaade2014_121z27, 5ce1, 4b33, a518, 7723, 1f2c, f11a, 198d, dc81, 1bd6, 24d1, acadia14projects_135z, ascaad2016_056j22, 7e31, c091, ascaad2016_025m10, 331b, ecaade2015_233f53, 5cd6, ecaade2013r_008n5, c5bd, 908d, 4efc, 0a0b, efe3, ecaade2016_221w56, d133, b0c2, acadia16_470d27, 7212, fc91, e478, 2e74, 9287, 19c4, 8b59, ad51, 9b05, 8dbd, 4369, 426b, caadria2016_239e11, ijac201614202i8, 60d2, fcae, ea3b, d6ec, acadia14_719m, 9ec2, efd9, 7b93, e13e, 2c21, 28ab, acadia14_627d, eebc, acadia14_579l, ebbf, 9fc1, caadria2016_013s1, abfb, 2dfc, caadria2016_105b5, 4631, ascaad2014_008w4, 13b6, ca1f, ecaade2014_186h47, acadia14projects_589b, e365, a50e, 2474, 4c35, 41b0, sigradi2016_367xx, 506a, ecaade2017_052ll, e81d, aac7, 5243, ijac201513305l12, acadia14projects_145p, 3ff8, caadria2016_271v11, acadia14_125x, 837a, ab0c, 262a, 2be5, 0d62, a58e, 2ca5, 8f3c, fc29, 1316, ecaade2015_83e16, 6952, acadia14_63au, e933, c54e, ecaade2014_044b11, 2ac2, ce17, 971e, 636a, 8288, 4446, 779e, ijac201412405l8, 8faa, 6353, ecaade2015_158a33, 054f, ijac201614202j8, d2a0, bec9, 6429, ecaade2014_141e32, 0152, d4aa, 10c0, ecaade2013r_004g4, 0d5e, 620e, 537c, e312, ecaade2017_124i, 9e25, 499d, 13c0, 1ab3, 5b65, 4732, e0e2, ecaade2017_302uu, 33ba, 494e, ecaade2016_087o24, 0ccd, dba9, a6ed, 739c, acadia14projects_479y, 94c6, ecaade2014_130x28, 48b4, b97e, ecaade2017_306m, cff6, sigradi2014_345h10, ef23, f50d, 6bd3, acadia14projects_71t, bce4, 2fb9, a568, ascaad2016_022l9, 297d, cb6f, 1162, a7e2, ecaade2017_213g, 184d, ecaade2013r_011a7, 6203, dd0a, 7237, ijac201614307t4, 67ae, 060c, sigradi2016_614v, ecaade2015_286a63, 94fb, 1ee9, 3c15, e588, 9121, de3d, c14a, 1e84, b898, ad10, ijac201614104w3, c943, 81cf, 22a0, 35f5, accd, 1542, 73bb, ecaade2017_019kk, 291b, acadia14projects_145u, acadia15_110d4, f274, 7452, 2407, 86eb, 0c11, f5b3, ecaade2017_155p, aa1f, caadria2017_118h31, c551, 58fe, 37b2, f39e, 6d43, 638c, 165f, 440f, 94ed, ijac201513105a5, 0a8e, ecaade2014_185v46, ascaad2016_022y8, d27e, sigradi2013_401o, 3fe2, e821, ae97, 73e4, ecaade2016_208r53, caadria2016_611x25, sigradi2013_30g, 45f3, 6cca, c147, 8338, 6e38, 3759, 9f85, 05c7, acadia14projects_189az, 3fa6, ab26, 41ff, b904, c1c7, 5620, 461a, 1a7c, d47f, sigradi2015_sp_10.179j31, 4279, 027b, 3d00, ijac201412402p4, 09a1, d6ef, 886c, 7215, ccbd, ijac201513103c3, a938, f260, 2ad7, b708, caadria2016_467s19, aa52, acadia16_424h25, 7218, 23be, 47ba, db62, 1791, 9308, e129, acadia16_106n8, 18e7, 7729, acadia14projects_479d, 030f, 430c, ecaade2015_268d59, 1f1a, ecaade2013r_011h7, 41fb, 2d01, e2cc, 5f5f, f137, 6303, ecaade2015_109u20, 23c7, ecaade2015_17r2, ecaade2014_177z44, 3c70, 4581, 4043, 3ce7, e52e, 22d5, ecaade2015_77u14, ijac201614201d7, 20d5, 76c3, ebb3, 13fb, d393, 519d, caadria2015_142i23, 5670, 9ba4, 59f6, cbc8, caadria2016_187u8, b3d7, 41bf, 6e56, 6867, e2da, 8724, 9cb1, c487, caadria2016_549l23, ce20, acadia14projects_463av, 8c09, b8aa, cb6e, 7254, ecaade2015_33i6, 7eef, 8b46, ed99, d0b0, 3109, 00db, 2365, acadia16_34i3, ab09, acadia14_111n, bb86, e165, 597a, 8183, ecaade2016_185w49, acadia14projects_63ao, 9679, 3efd, b326, ecaade2015_130j26, 8b5b, 57fa, 80f9, 6362, e532, c945, ecaade2015_64p13, de12, 0600, caadria2017_163g41, 66d5, 1912, caadria2016_073d4, 19de, 4047, 0bea, 1dff, 96ac, 2069, 1905, 27bb, ecaade2015_293d64, 8ff6, 758a, b3a9, 2908, ecaade2015_61t12, 6e83, 6935, 5d78, 7d1d, adad, 5473, 5ca7, acadia16_344t20, 4290, 157a, 7209, ecaade2017_288jj, acadia14projects_291aw, 5b05, 168a, 7263, caadria2015_213s32, 3e21, 716d, ecaade2016_120b33, e957, 16ae, caadria2017_185s44, 8faf, acadia14projects_153h, 8573, ijac201513206u9, fef1, 4947, 36c4, c88c, 7c60, fe24, acadia16_308z18, 5f76, 714e, 0383, 1e4f, 4efd, 1040, e6a7, sigradi2013_407a, sigradi2016_724zz, sigradi2014_082r7, caadria2015_072v9, 557c, 1c73, 6582, eb7f, f2dc, 6042, 9922, c898, ecaade2016_017p4, 9a56, 8853, c81a, d0de, ec47, e3aa, b4ae, b2bd, ab17, ecaade2015_143u30, c8b9, 1c2b, 0b6c, 519c, 695b, 0ba8, 5b16, ccc2, c499, 58f6, 7983, ijac201412401s3, 7868, fd60, 160b, a3f7, 3cfc, 2a95, cf8c, ecaade2015_247c56, ecaade2014_186w47, 0693, c8f8, 039c, sigradi2013_393u, 99f0, 0f95, 8531, 441a, 1172, ascaad2016_027v10, b1d9, 0827, 59f0, acadia14projects_565y, 1bf7, 70c7, eb19, 6365, f5b5, 85bb, da21, c173, dbf9, 92a9, 1ef5, 7107, bbb0, e4c4, 2a9b, 5d9d, sigradi2013_101, ecaade2016_191x50, acadia14_453f, 3fe9, 1e12, e5f1, 5bdb, ecaade2015_200j43, sigradi2013_158t, 2f7b, 01f5, 1781, 8d91, acadia16_54w3, 6fc5, fec9, bec2, e223, 0318, 4048, c2c4, 885c, 1397, a0e5, 5bba, 8a9d, ecaade2015_38t7, e4d1, edf9, 74f0, ecaade2015_83p16, bb74, fc02, 7df1, 341b, 398b, 9665, cbf3, caadria2017_080i24, b53b, acadia14_637ag, d911, c092, f00e, 0533, d685, b459, 713b, ecaade2016_217f56, 4fbb, acadia14_555j, 918f, 64d3, 1c19, d0b6, ecaade2015_217w47, e6d1, 2c96, sigradi2015_8.328k15, f704, e479, sigradi2014_128e1, 2f71, f60f, 14d0, f389, caadria2017_051b17, 707e, 67e3, a4b9, ecaade2015_138t27, ijac201412402k4, 7f23, 0676, d995, a0a0, d73c, acadia14projects_177y, 90f9, acadia14_291e, a0fd, ascaad2014_003p1, caadria2017_005t3, 7195, 7686, 7886, acadia14projects_435ax, sigradi2016_816zz, 6a5e, b5f5, 8218, d102, ecaade2014_139b31, e518, 01b6, b9b5, 3e16, 4971, 4d4f, ijac201412201r1, 824d, f0f8, 1d70, 8a51, 5874, ecaade2013r_015r8, 4345, c696, ecaade2016_114f31, 91bb, 58a0, 7ebb, ecaade2015_138n27, 4e33, a147, 4e7d, caadria2017_009u4, ecaade2015_195m41, acadia14_317u, 4885, c97d, 9100, 3cd3, 1854, 5911, caadria2017_017o7, ecaade2015_140f30, d662, ecaade2014_152f36, 5970, b1a9, ijac201412301s5, a45b, 1ea2, 0d49, 944c, 4f46, c8a7, b792, 4049, ecaade2015_138p27, 52c4, e78e, 8883, 7659, 05e8, caadria2015_086m13, 16ba, 2105, 9ba9, fa5a, sigradi2015_2.137k1, 1ab4, 3a64, 1bad, 6129, 7d01, a079, acadia14_153am, 6650, fbb5, ecaade2015_116o23, a47d, 9d7e, 80d6, 106b, ecaade2016_011z2, b3a4, db92, 83d4, 253e, 2c89, 0ed6, 24b3, acadia14projects_589f, f37f, d9da, caadria2015_124b20, ecaade2015_229f51, ecaade2014_217g55, ae11, c3e9, 2ba0, 20e2, aec3, f1f7, 3fe3, 752d, ecaade2016_234w62, 6015, ef31, b46d, aa7b, d585, bac4, 8328, 3d45, 554c, a400, 1bff, 958e, a25d, 696e, 1779, ecaade2014_109s24, b37e, abb6, 0825, c20c, 22df, acadia14_627as, ecaade2017_052ii, 7e07, ecaade2016_230j62, d8e0, 3399, 7877, 6eab, 49dc, 6def, 7299, 68c7, 662b, aa86, dc73, 42d3, 334c, 108c, b3b4, 6565, acadia14_23v, acadia14projects_463f, 1851, 844d, caadria2017_041g13, f5de, fc44, ecaade2017_083rr, 152e, 6661, 8acf, 56c1, acadia14projects_699m, 9e2e, c4de, f435, ecaade2016_224v59, be17, ecaade2014_071w16, 0450, 389a, a133, fd63, ecaade2017_282s, ee65, 45a2, 0efb, 714a, 1104, b9cd, ijac201412403n5, 1e24, 4adf, acadia15_483d22, ijac201513303x11, 5172, 51f1, 0652, caadria2015_226s34, 2519, 059c, 9fce, 34c5, ecaade2015_177b38, caadria2015_087v13, b126, 5fa8, 3951, acadia16_224b15, fbe7, 0804, 00f8, 0d94, ecaade2017_061f, 4c1a, ecaade2014_233d60, befc, e3c1, ffaa, 587f, 2c04, 8c24, 8da9, 202c, caadria2016_187a9, 38b5, ecaade2014_198p51, ecaade2015_206w45, 92f4, 2638, 1e85, 76e5, e5e4, 3fdd, fa62, 3be7, 8e80, 8d4a, a7cc, 98db, 5905, 577b, caadria2016_291z12, ecaade2016_208n53, 9645, fdbb, f189, 2b88, fd78, sigradi2013_407c, 2e2f, 27e1, a38c, 6957, 0b73, 0747, 5382, 23d7, 7afc, sigradi2016_440ee, ecaade2014_100d23, a9c2, de5f, 6d02, 7341, ecaade2014_180r45, c781, ecaade2015_17o2, fe17, acadia15_47a1, caadria2015_081t11, 5bef, 1712, acadia14_357ax, ecaade2017_169hh, ecaade2014_138o30, ecaade2014_224w57, 1b94, b344, 0a0d, ijac201614204y9, b2e0, ecaade2015_205y44, 049c, acadia14_189a, ascaad2016_040y15, e6f6, 97c9, e4cb, 511c, 8ec1, ascaad2016_022d9, af04, sigradi2016_488u, 752f, ee53, ecaade2014_078s18, 970f, faad, e85e, df7a, f412, 489f, 83af, 769d, sigradi2013_263o, caadria2017_118l31, caadria2017_046n14, 5607, caadria2017_003y1, caadria2016_467r19, 3fc1, caadria2015_060p6, d978, 7e23, 4387, ca14, sigradi2015_3.221y4, 6737, 46f2, 529a, 5078, 770f, 6c23, b4b2, ecaade2015_317z68, ecaade2017_288q, sigradi2016_446c, 2593, 6c5a, sigradi2016_381s, ecaade2015_100r19, 4f93, ecaade2015_84b17, 533e, 2a71, 5496, ijac201614105n4, c27b, ecaade2016_025g7, 81e6, ecaade2014_024j7, 4c1c, ba7d, ecaade2017_294a, caadria2017_165z41, 7cdd, 5589, 0f6f, ef44, 4856, 18c1, acadia15_513v22, 7205, a404, 30dd, 36f6, 3b71, ecaade2013r_001a1, bcf3, caadria2015_081w11, ijac201614208s12, 3a07, f6b7, e706, sigradi2013_342, 7e88, 018b, 9da1, 2680, 7d8d, 77d9, e121, cb19, 9929, 346e, ecaade2013r_004e4, acadia15_357t15, 8d9e, 45dc, f92e, 8c8f, acadia16_88o6, 82e6, 3d16, 7a72, db22, 748a, fb82, ecaade2016_023u6, bc9f, 0503, ijac201412402v4, 606e, c53b, 6686, c72c, acadia14projects_115ak, ba6f, bfa5, c259, 0536, ascaad2014_005y2, sigradi2014_347m10, b2db, 5032, e6d9, d9a1, 9814, c402, 84cc, acadia16_280o17, b6c8, e722, 4e3b, 0cdf, 2e6f, 1d0e, f0d5, 3e4f, ijac201614103m3, 73ac, bde3, 4dc2, 6474, 666b, 6f42, caadria2017_005a3, ecaade2017_017o, 9c7c, ecaade2017_031mm, caadria2015_213x32, cf22, b00e, 3b19, 9db7, dd69, 11ad, ecaade2014_066t15, 7dfc, 9015, 0beb, 88d6, f380, 837c, 61e4, 9269, f59f, 2a88, 186e, 666f, ef61, d1da, 8287, 2111, ecaade2016_217o55, 9038, 586c, ijac201412206b5, 0392, 9b86, 0801, 9d7b, 6a1f, 0d58, 0df9, de34, b942, 5567, 5423, c450, a5cb, 4e70, eee3, fad1, 9277, 2eca, 491b, ffe6, 667a, 157b, caadria2015_069n8, 6c16, 6815, bb43, 961b, caadria2017_147t38, ecaade2017_148yy, 2f5f, caadria2016_291v12, c6ed, b043, ecaade2016_140i39, 756c, b3da, 6fdb, 88bc, ecaade2015_265s58, 93eb, ecaade2015_241x54, 6d86, e74d, 647e, a57e, sigradi2014_314n6, 19aa, 2629, 8ab6, ecaade2015_196j42, cc25, ascaad2016_028a11, be92, caadria2016_839m35, ecaade2014_084o19, 2783, 50f4, c515, 733a, 74ab, caadria2015_065b8, 1f74, ad1d, acadia14projects_579b, 84bb, bc17, sigradi2015_3.370y5, b767, sigradi2015_8.81s11, 62bc, a14e, 57ee, ijac201614407e5, ascaad2014_005n3, 87e8, d03b, c895, 59ea, 5fab, 07a2, 8775, 3c01, 9577, ecaade2017_152uu, afbb, 3dfe, 32aa, 0fd9, 10bd, ffda, aee5, 3b6c, caadria2016_187z8, caadria2016_311y13, 5b31, 242f, 1943, 177c, a6eb, d0cc, e984, c869, acadia14projects_43ac, 378b, 8855, sigradi2016_441mm, cdf0, 3e89, ec31, ijac201412408b3, 62de, e8fc, c572, c835, fb9e, sigradi2016_446qq, ijac201412302a7, ec33, 8568, 6862, 0f0c, f7f9, ecaade2015_77r14, ecaade2015_175n37, ecaade2017_026oo, acadia14projects_517t, 8017, f11d, 8e9c, 96f4, f8a6, acadia14projects_281s, 37ee, 46f6, f1f4, 76a7, c37f, 6ad2, 9132, 51c0, eee6, caadria2017_021n8, ea41, db2b, sigradi2013_100e, ecaade2016_095i26, fcb5, 3d2a, 2a34, 536d, 915b, 0e5c, 1f62, 002f, 7740, ab5b, c8ac, acadia14_655aj, 50a9, 69df, 00ef, 3219, 3983, 46b2, 849c, 651c, 8369, 11cd, 5c77, acadia14projects_101s, a7f2, 9c4c, c6a0, cf39, 92b0, ecaade2017_198c, 10ee, b018, 835d, d736, 00f4, b80a, 1f73, 5fcd, 4dd4, fb85, aa90, 1d31, d392, ecaade2015_143t30, 0dba, 9fab, 57ea, 7a2c, acadia15_211v8, 94d4, ecaade2017_039i, 50e4, acadia14_531x, caadria2017_001e1, 5452, acadia16_224c15, e3c7, d63f, 9abe, 90cc, be42, 84d5, ecaade2016_225v60, 6fbc, sigradi2015_10.378b23, sigradi2015_8.47j11, dfaa, f1c9, 5f78, ecaade2017_256dd, acadia15_274h11, ecaade2014_140u31, c480, e8b5, 7122, ecaade2016_038k10, f690, dd0d, acadia16_382y23, aefc, 15db, c377, ecaade2014_086p20, c9b5, acadia14projects_267g, 8972, 7eb5, c585, ecaade2015_114l22, ecaade2014_237g61, sigradi2014_140n2, 9882, 13df, 78f6, ecaade2017_254vv, eeea, bf6c, 47f6, ascaad2014_013z6, ecaade2014_176x43, 3815, 8888, f8ca, c8a1, 6421, acadia14_247m, 89f0, ecaade2017_225f, caadria2015_124f20, 4a6b, 2e5f, 5a95, c0d2, 30c8, afa9, sigradi2013_183u, b511, 53cb, 80ec, 61f9, ecaade2014_044a11, 6a23, 30c3, c43c, d410, 9e0c, 9714, caadria2017_005w2, 0ee8, 1489, ecaade2016_048a14, c552, ecaade2017_059ll, 213e, bb67, 6d66, caadria2016_135y5, caadria2015_190k28, da0b, b25d, 5ee8, 8502, ecaade2015_237o54, fbec, 80f3, 92ae, ijac201614204u9, ec7e, 5df0, 6f86, 78ee, ecaade2015_280b61, ecaade2017_017k, 4c98, 129d, ecaade2017_152ee, 229a, ecaade2014_029b8, ecaade2013r_018p9, 05fc, 781e, 1098, dfcb, 165d, ecaade2017_057gg, ecaade2017_029gg, f311, b860, caadria2016_549j23, ijac201412206v4, d6bd, ca86, caadria2015_150x23, f353, f484, 1a97, 1901, 380e, 46db, 6752, 1829, e943, f0f9, ecaade2017_302dd, ecb7, fbfe, edff, 335a, e5c4, 0099, 1258, e22c, 8875, 4944, 2485, df45, c871, ad0b, 275a, 9c5b, 88c2, ijac201614405c4, a4f0, 750a, 51f7, b70f, da43, 18aa, 72d8, f8d6, b35b, 34ff, 9b8d, 3d91, feb5, caadria2017_005c3, 6ebd, 9b07, 043c, 3a81, 4984, 6c77, caadria2017_021f8, b88c, fe5c, 13e4, 5b50, 4be5, d816, ecaade2017_023y, dcb8, caadria2015_090z14, c181, 9add, 9fb0, ijac201412303u7, 5f46, 11f2, acadia14_347at, 7717, ed07, ecaade2015_114s22, bf37, 4d99, 6a9a, 4fca, 7a18, b613, 47b2, caadria2017_129c35, a423, 2221, sigradi2015_6.387x9, 8b92, 5d75, 5cf9, 415e, 6e52, 7d6d, 3f97, 21e4, 6b85, ijac201614104i4, caadria2016_529s22, 57c7, cec5, c767, 1d19, c4cb, 6d36, 335d, e37c, ascaad2016_015o6, ecaade2017_072f, 8064, a991, 7c08, a884, e8f8, 48c4, 253f, 1b6e, ecaade2017_203mm, 0408, d98c, f998, sigradi2015_11.136k24, e1bf, da52, 8859, e736, 3aaf, a774, 84d9, 2466, ecaade2014_224n57, 995f, c466, ecaade2017_149p, e6c6, 30e0, 0680, 83c4, 9572, acadia14projects_375f, eb5e, ecaade2015_318o69, ecaade2014_145l33, 40b5, c3c1, acadia15_185l7, f4d0, a78b, 957d, ecaade2015_297t64, sigradi2015_3.209w3, c042, a9cc, e48d, e122, dc37, ecaade2016_223s58, f9e2, 03da, c21c, 3d61, 4e20, 756b, 9749, ecaade2014_122c28, 724e, bc31, 2a75, caadria2016_517z21, e282, acadia14_167x, 091c, a0e0, 1279, 32df, d692, 93b9, cea8, ff2a, acadia16_244r15, ecaade2014_162t39, 3d3b, 787e, 5dde, 38ec, sigradi2016_560dd, 0f7b, ecaade2015_118b24, d976, 5191, a431, 9e61, 6ef0, 9e0a, ascaad2016_038c15, ascaad2016_010y4, 9a15, c099, e67b, ascaad2016_002h1, edb9, 7699, ecaade2017_085a, 9856, 4c16, a5d0, 4a02, sigradi2016_814o, 9f22, 723c, 3ede, 7b55, f4d1, a3d3, 8418, 4d12, ascaad2016_004s2, 74bc, 4b91, 786d, fe04, f72a, 2c1c, ecaade2017_230ww, 4ab9, 2f68, 895e, sigradi2014_108c9, 1f53, de74, 8e51, ecaade2016_210j54, c449, caadria2017_058l20, 3a54, 83d7, caadria2016_095s4, ecaade2016_166h47, a39e, bc09, 98c5, c1bc, f41f, 7fde, 2b69, cf12, 83e6, ecaade2017_117bb, 8ed9, 0883, 33c0, 4abe, 1ac8, ecaade2014_050c12, d725, a04d, caadria2016_809a34, b3dc, 2ef2, dda4, sigradi2015_sp_2.112i29, 659d, 37ae, ecaade2015_325y70, ecaade2017_143h, f49c, cc7b, 23cd, d010, acadia14_463a, 6ded, 31f0, e1c2, ade6, cb1d, 0b67, e7e0, 207a, 49a0, 892c, 617d, 6a41, sigradi2013_342s, acadia15_323x12, 4fc5, dfd8, 96fd, 3b83, 527e, sigradi2013_343f, 3afb, ecaade2017_309ww, ecaade2016_028i8, c27a, 8404, 5540, 19cd, ecaade2015_319e70, 15a2, 2286, ede8, 2360, caadria2016_333w14, 38e1, 3ebf, caadria2015_206a30, bd3f, ecaade2014_188i48, 46bc, 272a, 25a3, c995, 39c5, 25f7, b495, 698e, 498a, acadia16_488u28, 6824, 1825, c846, sigradi2014_252u9, 5bd9, ecaade2016_230t62, 2539, 5f61, cf02, 669f, e4ff, b9db, be83, 6af1, fc3f, 8b09, 9339, 29ef, 4002, bc30, ijac201614102t2, caadria2015_130y21, 4c31, f04f, 95e8, 4505, ecaade2014_186n47, a9e2, ecaade2015_207n46, 8364, ecaade2013r_018n9, sigradi2016_781xx, 6e02, acb5, 763e, 0ef3, 2edc, e402, 8c4b, ijac201412405p8, acadia14projects_375b, fc71, 6442, caadria2017_035y11, d269, acadia14projects_627ao, a708, d32e, 17e1, dc12, caadria2017_015y5, sigradi2016_654ww, 5179, 7aef, dcdb, acadia16_244p15, sigradi2016_817a, 41b1, sigradi2014_284e4, 9445, 09ec, caadria2015_139t22, e505, cb1e, 20c0, caeb, 8226, e5bc, acadia14projects_365ah, b7a0, ecaade2017_210w, 1a4a, ecaade2016_071u18, ijac201614102j2, 5a9b, ce1c, cfc0, 47dc, a97e, 0f13, e51b, aaa7, 6c93, b213, sigradi2014_152r3, 2693, caadria2016_621s26, fcf6, ecaade2017_230zz, f55b, ecaade2014_088c21, e401, ed30, d22a, 8d85, 047a, ecaade2015_143o30, 7005, 79ed, ce10, 4333, 656c, 1ddc, 06d8, ecaade2017_039d, 6fde, 68d1, a49a, e9cd, caadria2015_206y29, aa6b, 71b1, 7351, ec1f, 876b, b59d, d873, c4c7, 096f, 53a7, 1d7c, 335e, e035, ecaade2017_148c, e1e4, 9a62, ff4e, d543, 86dd, ijac201614208r12, 0986, ae14, 8ce1, d9a4, e553, cff3, c726, 1f2d, ecaade2013r_003v2, ascaad2016_022x8, c3ee, a60c, 7267, 67d4, 4e44, ecaade2016_089x24, ecaade2013r_007e5, 3792, 44e6, 1b02, c880, acadia14_445aj, a619, 0c73, ecaade2016_074m21, ecaade2014_192g49, af63, 236f, sigradi2015_10.140m19, 3a33, b45e, 1cd7, c9d1, 28e6, 1d1c, 36f4, ijac201513302o10, ecaade2016_161v43, 6258, acadia16_8c1, ca37, 76cd, 79bd, b1e5, 574b, ff79, 5ecd, c9c5, fade, ad82, 268d, sigradi2014_018o1, ffe7, d321, sigradi2014_266a2, b309, 4545, 1809, ffd2, 0c61, caadria2015_114f18, 57a5, acadia15_333p13, acadia14projects_655ac, 7ffa, c0d5, cb0c, 39e4, 8430, fb35, 3df2, 790d, f1cb, 8ddd, a0ad, 6de7, 0b1b, sigradi2014_250o9, 0b28, 7996, e08a, bc84, fedd, 24d8, f8db, 87b3, ecaade2017_083vv, a0e9, sigradi2015_10.220h20, d57a, c9d6, f343, 9036, 11f9, 72c4, 63d7, ijac201412402x4, 8db6, ae94, 6bc4, 3790, 91bf, acadia16_34w2, sigradi2016_483ll, acadia14projects_281u, b434, 5778, ab05, 5f3a, ff92, d9c0, sigradi2013_425p, 23dc, 08db, e286, 77b3, 055e, 0f71, 1eab, bb9e, 37b6, ba57, a346, 0016, 5d24, e60f, cbf1, 57b7, 282d, 3309, a94d, ecaade2017_265i, ecaade2015_118s23, acadia16_62g4, aa87, 9a11, 68a7, 080d, ecaade2016_120l33, 5dcf, 2ed2, 7618, 2fc6, 13ae, c9cd, sigradi2015_10.177b20, 2500, ecaade2014_072b18, 82d3, 8123, 5baa, a78c, 7e1e, 5cb3, 1b47, 705a, cd20, ac3a, acadia15_333x13, 1029, 6544, 07c2, 2c5c, b60d, 62d9, ecaade2014_186i47, b101, 2811, 7c93, ascaad2016_014j6, 1651, 6d5b, 15a1, a44a, aa46, fc4a, be2c, ijac201614206x10, 5698, 0111, ad04, acadia14projects_473af, 9400, 9fd6, 2067, d737, a67c, be9b, 6171, caadria2017_048l15, c863, 3fcc, 4dc9, be9f, ijac201513101o1, 3202, 873f, 9512, 75f4, 4254, cba0, 52d0, caadria2015_188c28, 55c5, d0a8, 77a0, 64bd, ecaade2017_083kk, 9160, c711, a4e1, ecaade2015_248v56, e723, 21ad, 172f, sigradi2014_045w3, 347f, 3f92, 1970, 7063, 4f66, sigradi2013_234f, 495d, f55e, acadia14_473ag, f1f3, 724a, bca1, 7bc1, 1977, c5c5, ecaade2013r_019f10, ecaade2013r_002h2, b04e, sigradi2016_595ee, d4ef, b25c, 3178, 34ed, 793b, b4cc, 3681, 8d8f, ebf0, 4652, d907, ecaade2015_103o20, ascaad2016_018n7, ecaade2014_123h28, ce3d, ecaade2015_22n4, ecaade2017_006w, dddc, acadia15_357n15, 699a, 566e, b091, 3b46, 24fd, fa8c, e52c, a824, 4077, a711, 793c, 1120, 5a4d, 0672, ad77, 97b4, eab0, 7b9c, c2b3, 0e3b, f85f, 3296, e232, 9496, cb98, 5538, 9d16, 6898, 9dfb, 7092, dfbe, bd27, 0f2a, ecaade2017_014qq, 98f8, 5990, ecaade2015_53s8, 4e8b, 954d, acadia16_206o13, 56e6, 4c33, 0393, 7972, ba24, 15c3, dd2b, d7e0, 3018, 4e86, sigradi2015_sp_2.112g29, 27cb, 676c, 9345, 7823, eb15, f2ad, 148e, 596c, 603a, caadria2015_084t12, 8e7c, 9093, 85d8, ecaade2015_158w33, 3361, 357f, 0da2, da54, d85c, ecaade2017_269rr, 35c4, 2ef0, b6d0, ecaade2016_046s12, 5521, 9700, 4c30, b555, ecaade2014_153i37, a8f2, cd10, 1dd5, sigradi2013_400l, 755d, bea2, f57e, c9d0, 41cf, 4215, 4388, 4ed2, ascaad2014_008a5, f631, e8f4, bb2c, cd47, acadia16_382f24, b46c, 728e, ecaade2016_238p63, 8267, 409f, ecaade2014_128r28, 3125, acadia16_372e23, 7785, d48f, 1b4f, e11b, 0e5a, ecaade2016_130d37, 48d8, caadria2015_048t5, 4b85, aebc, ijac201614309e6, caadria2017_056l19, 8804, 3319, sigradi2014_128z9, 0c88, 99f6, sigradi2015_11.142f25, 89ae, be93, 7747, a9f2, 070b, ecaade2015_158k33, 3cac, 755e, ecaade2017_032l, cd30, f4d7, sigradi2015_sp_8.6h30, b02d, 4593, ba63, caadria2017_047x14, fdb1, e182, ecaade2015_193c40, 1eaf, ecaade2015_64f13, fe64, 2905, 0521, 4111, ecaade2016_203h53, e5be, 21ba, 3c51, 80e0, 13bf, 0f6a, 444b, c82c, ecaade2016_130b37, caadria2016_311d14, fbfa, 1a85, a2b2, 0f60, 92d8, a9c6, b141, 762e, caadria2016_055m3, ecaade2016_021s5, 29c0, ecaade2017_269b, 6cc0, 632d, sigradi2013_117i, 1450, 2d23, d860, e92d, 197d, 84ff, a441, 570b, ecaade2014_224p57, c716, 66f6, caadria2017_005r3, a1ef, 0a1e, sigradi2016_385ss, c7d2, df71, 24ad, sigradi2013_28p, 0d4c, 8960, 11f8, 087a, ef7a, a64b, 998f, ecaade2016_013l3, dc19, 13dd, acadia14projects_637ag, ecaade2017_152ww, 6f3e, acadia14_75ax, 8464, d4cd, 1d27, 8d96, f949, d0e2, e963, 20b7, acadia14_619y, 85a0, caadria2017_095i26, ecaade2017_199pp, 3dc2, dd8b, ijac201513203s6, 5f2f, 9d18, 1ec3, caadria2017_009p4, caadria2015_233e35, a4f1, 4d6b, 2064, f0d4, ascaad2014_017p1, 490f, ecaade2014_016c4, b4f6, 96a5, df0c, 6a61, 0fe0, bc01, sigradi2013_401s, 3b7d, 2de9, 4bce, 421d, 7050, 57ed, 1b5f, d2e7, 6b53, df59, fb20, 3fa7, 43aa, c3c5, 99d3, 2ce1, ecaade2015_61w11, a214, 93df, 89ea, ce32, 80a7, ecaade2015_207f46, b1ab, acadia14projects_311z, 2b8b, 28c7, c7d3, sigradi2016_446d, d75a, 08d0, e06a, ecaade2017_195cc, 92ec, 1df7, c268, dd0f, sigradi2016_483ii, caadria2016_703o30, a17a, acadia14projects_479j, 09df, bcda, 1400, b8a7, caadria2015_012e2, eea0, aa61, c80a, d124, 110b, de89, 8b5f, 7f49, db11, 0050, e698, ce15, 0121, ecaade2014_065w14, 3e57, 16ad, 3543, 5eb6, e64d, cebd, caadria2017_129a35, ecaade2014_176b44, dbf4, ea91, 9a48, acadia14projects_281ad, f2cc, a0dd, 5e0f, 7567, 14da, 27e8, b7d2, 3192, d5a0, 1513, ecaade2016_032o8, d442, 5982, e1f6, ecaade2013r_015l8, ecaade2014_079z18, 80ea, 4ddc, eae6, cb85, 219e, 1556, d13e, 0295, ecaade2015_217d48, 6c66, 9470, 33cb, be25, 1878, ecaade2016_071m19, 5386, df3d, caadria2015_060s6, 0d6c, 1ae7, sigradi2013_183a, ecaade2015_61m12, ecaade2015_53t8, caadria2015_114y17, caadria2016_045b3, 0b4d, 2d95, ade3, 7aca, 5943, 01d1, f518, e20f, 7525, 53f7, d9de, 788b, c6f7, 8722, e1c1, 9dc1, 53bd, ecaade2014_224p56, 3cd4, c2e5, defb, caadria2017_021b8, c162, sigradi2016_431z, acadia16_174d12, 21f6, 07ab, c0c9, sigradi2015_8.186y12, 6616, 4e7f, ecaade2015_37f7, d0a6, e671, 59ab, 4f2a, acadia14_167v, ed3f, fcf3, 0018, ecaade2016_221z56, a29c, 6b31, e1e8, b5b4, 5d58, 30df, 1a71, b3e2, ee8a, a883, 2363, 01b4, caadria2017_163w40, 5711, 5322, 2a9f, fd2a, 85ac, 2db2, 004d, 088b, 0f70, 6e06, 2f2f, caadria2015_032w4, 7f0c, bb18, 7246, 67b1, 771b, 5050, 98e2, ijac201614302h1, d40c, ecaade2016_096p26, 4bc5, c35a, ascaad2014_003y1, 52a7, 818a, acadia15_232s9, sigradi2015_8.264l14, cfad, 7f7a, sigradi2015_7.203h10, sigradi2015_8.328p15, 345d, 3ae3, b71d, 282c, 1ccd, c5d3, ff1e, 26d2, ecaade2014_084m19, ecaade2016_223m58, e077, ecaade2015_287j63, 2b27, 9729, f41d, ecaade2017_199aa, ef84, 94cc, 9669, caadria2017_142p37, d12f, 3af6, 3e9b, ecaade2017_306p, c58c, 9cc9, caadria2017_155o39, afa0, 014b, e6a2, 05c4, ecaade2015_227w49, 6c8c, 14c5, e51a, 656b, 7ac2, 7fad, 6e0c, sigradi2013_138p, caadria2015_032a5, sigradi2013_347t, 5a97, 89db, 6e68, 1cee, f326, 43bf, caadria2015_142m23, 63b1, af8a, e57c, ijac201614307v4, a403, 7aa7, a532, 12fb, a481, caadria2017_047i15, acadia15_469o20, 4daf, ac32, ee2d, 3142, 7977, 7d4e, 104b, bd6c, 9da9, 575d, 9d2c, ecaade2017_071uu, 34d8, 0799, 71c4, ecaade2014_104v23, e44d, ecaade2017_212jj, da16, 212f, 232c, caadria2017_029t10, f592, eaa4, 6f1f, ecaade2015_173i37, ae5a, eab6, e9ea, ecaade2013r_006x4, caadria2016_601l25, 05f3, 83eb, 48a8, acadia14_539b, 6fc8, ecaade2016_095k26, 05b7, 2b98, ecaade2015_229d51, 4996, 641c, 9db8, a7b3, acca, 6cb0, 246a, 9fa2, bc92, ecaade2016_162p44, adaf, 12e1, 6333, cab3, f434, a0e8, 30d2, b05b, acadia16_478s27, a697, 8a26, 442c, 79e9, 98b8, 320e, acadia14projects_627a, 3673, 9397, 1cbe, caadria2015_208o31, 3ec4, aeb1, sigradi2014_267m2, ecaade2014_149j35, 78cb, ecaade2014_089s21, edef, a788, acadia14projects_671y, 3c65, ecaade2014_113d27, fd9b, 27be, ecaade2015_278r60, bc7a, 0df3, sigradi2014_144x2, acadia16_124e9, acadia16_224a15, 35d5, acadia16_78k5, e289, 7e38, 8a6a, 8ed0, 0821, 8f82, acadia14_53p, f653, 65b1, d156, ecaade2016_223i59, acadia15_243y9, e187, 3eb4, 1be1, 13a8, ecaade2016_075f22, 8036, ascaad2016_025o10, 77b4, 142c, 8667, ad9a, efaa, 2651, aa08, d061, ecaade2015_27s5, ba66, 6514, 5e11, ec6e, c650, 0665, 1cc9, 3805, 128c, 9d03, 9c66, a0cc, 40a8, aadf, 974d, e82b, f5a4, b7cf, ecaade2017_170j, 3353, 84bf, d883, ijac201614105z5, a4d7, 9ba1, d3a6, 9098, af4f, 76d6, 76b0, 1079, e34b, 24db, ijac201614207o11, d242, 12f0, 9a18, 0b43, 9e7c, caadria2017_174p42, 07ca, 71b3, 72bd, acadia14projects_247j, 3a00, ecaade2017_003n, 28c9, a554, 94f7, 688b, caadria2015_073x9, 83a0, 2a62, 02bc, fbff, ecaade2016_018d5, 1aee, acadia14projects_199ao, sigradi2015_11.165r25, ecaade2017_265p, sigradi2013_401n, e02f, ascaad2014_023v4, ecaade2017_053d, ed36, dad2, 4677, 0281, 17f9, 6c41, daf0, ecaade2015_138p28, a2c6, 7652, ecaade2016_055h14, 8bfd, 5a29, f890, bebd, e7d5, b533, ea8d, 83b6, 34c6, f4fc, 9d60, ecaade2016_108y29, 6c6f, ccb5, 91ab, 58ad, acadia14projects_375c, bf0a, acadia14_33al, 7b17, 350c, ecaade2016_132n37, 0169, 65fc, 84cf, 8a80, cc38, 4351, fa27, c419, bda1, caa9, f065, 925b, c9d4, 018d, be36, ba3a, 5ee7, 2755, e38c, 71d9, dffd, 42ba, sigradi2015_13.316a29, 24a5, ecaade2016_225o60, 23e6, f6aa, a5db, 284e, af54, cd63, e621, a3d4, sigradi2015_10.378f23, d491, 251e, 3d53, 9220, f1bb, 42e2, sigradi2016_732u, 73e7, d9d9, 566a, 8982, 0ad5, 941c, b053, ecaade2014_132j29, 405d, caadria2016_321m14, 5da8, 7305, b441, 8bc7, 3efa, eb03, 74c6, 8048, 17cc, ecaade2014_070s16, caadria2015_142l23, e871, 0b91, caadria2015_172w25, 8ecd, caadria2015_023b4, ijac201614407k4, ecaade2014_044t10, ad34, 52af, caadria2017_175c43, ascaad2014_022o4, b6e5, ecaade2016_230s61, f64d, 5d4c, sigradi2014_266e2, e9a5, c99b, 13b7, 41f0, d087, d917, 7b02, acadia14projects_311r, 5cbb, e194, 1378, acadia16_394h24, d70f, d17e, 0d78, 1fc9, fa2a, fc60, 3078, ecaade2015_21w3, aa19, bbd6, 82c4, e147, 14dc, f99a, 2209, bc98, 6afe, 85eb, f6cd, dfd9, 045f, 8e6f, 79be, 62d8, 089c, 256a, f9be, ac03, 99a2, 6b3d, 0f89, 0597, d606, 8b19, 5823, ee50, cbab, 6fda, 0702, 2ff0, 33a2, ascaad2014_014s8, db8d, f7bd, bc9b, d56a, e1fe, ecaade2016_106i29, bc3b, ea37, b4de, 547f, fcfa, 24fe, ecaade2014_014y2, 89cf, 7c88, sigradi2015_11.71f24, b1ff, ecaade2017_255a, ecaade2017_220pp, 155d, 1012, caadria2016_167s7, 3dc6, 6b3b, 9894, d86e, 254d, db46, sigradi2016_561ee, 8fde, 2ad5, 36ff, b97d, 41e5, caadria2017_123o32, 6ce3, 2a78, b8e1, 6c6e, b221, 0a2f, 22b3, 1fbe, ffc9, 78d7, 5f34, ijac201614201f6, a8b0, ecaade2014_111m25, sigradi2016_710dd, d0af, d935, 6668, caadria2017_008b4, ecaade2015_13u1, 0f98, ecaade2017_031pp, e81e, caadria2016_445b19, dcab, acadia14projects_445af, 3a9f, 9146, 2a91, ecaade2015_55f10, 0d66, 635f, b397, 875a, 7f4c, 823a, 42a2, 8e90, 1764, caadria2016_229t10, 5882, acadia14_565u, ac74, 741b, 646b, 87d9, d8c5, 08e6, f750, 0133, 5d2e, c429, 5861, 4769, 139a, 11b0, 705b, caadria2017_183c44, e755, ed6c, eebd, 80df, 7efe, 68a6, 5a47, 55ca, 8520, b9de, ecaade2014_127j28, f3db, 4280, ecaade2015_136t26, be31, acadia14_479av, 8bfb, ecaade2017_181t, 40c5, 3f6f, 84c2, ecaade2014_029d8, 9760, ecaade2016_071a20, sigradi2013_303s, c8da, acadia14projects_619am, ecaade2015_195k41, sigradi2015_6.387e9, caadria2015_072t9, 8a1b, 4987, f31a, 73f3, 6240, 4e6f, 6a4e, 7795, b3ab, 227c, 947d, b760, 043d, 0250, b3be, 808b, b891, ijac201614302n1, 2cef, 6359, 644b, e86a, edaf, ecaade2016_128j35, fa22, caadria2016_819m34, c148, 668d, a8c9, ecaade2016_078e23, acadia14projects_427an, d266, ijac201412403m7, 974f, 0f67, ab2c, ecaade2015_59z10, 9dbc, 500b, acadia14_671m, 02bb, ef28, ecaade2015_59n11, caadria2017_052r17, acadia16_106g8, ecaade2015_138l29, ad75, 5dee, ecaade2014_155x37, 2f31, c424, 7e72, a60e, 02c4, 4f45, bb5d, 0077, 09a6, 902e, ecaade2017_164ff, caadria2015_081r12, 6283, 471e, 0836, be46, 2635, 4e16, cd16, caadria2016_703k30, sigradi2014_186f6, dacd, 2960, d67d, ecaade2014_157b39, ecaade2014_176l44, 42f5, a1e3, ecaade2015_237e54, edbe, 9e6c, 582a, 5888, c554, cc59, 6a86, 0c47, 6c35, 925c, b848, 1226, a39a, e96c, ec29, 6efd, ecaade2016_017n4, 25fa, d69b, 8ef6, 299d, 3f20, 78f1, a11b, 4cfd, acadia14projects_177ac, a393, 118d, ecaade2014_168w41, ecaade2015_237d54, c4f0, 6f5b, bc57, ecaade2014_141f32, 1576, 8d07, b24a, 61a1, acadia14projects_131ap, 0fa5, ab48, 4b15, cf2e, ecaade2015_301a66, db5d, 36f5, ecaade2016_182p49, 9b68, cd36, acadia14_247y, 8ef9, d00e, 74fd, 546b, c015, ca75, 7367, 5413, 7765, 159b, ecaade2014_122y27, ecaade2016_114h31, 5a54, ecaade2017_257rr, ijac201513205g8, 3bd3, e67a, 1abc, ecaade2015_83t16, ecaade2015_77s14, ca1c, a0b8, ff2c, 531c, caadria2017_047d15, 6b4b, 5313, ae71, c386, eeab, 36db, af7c, ecaade2015_122m24, e0c4, 6de9, caadria2017_163d41, 8c0d, b9ee, 7127, 5444, 1676, d854, 19d9, b2b9, 25b8, 1b1e, 3627, e793, dca1, 55bf, ecaade2017_002b, f4bf, caadria2017_016b7, ce9d, acadia14_565p, 504d, 5401, 04c3, 09ee, e510, f45b, caadria2015_246w35, 5b7d, ecaade2015_278l60, d660, 61c4, ecaade2014_108c24, 6137, da45, 11c0, sigradi2013_259h, sigradi2016_461k, 5184, 0e8c, 0159, 1e17, 05c5, 50e8, ijac201412402u4, 21d2, 6e93, ijac201412402h4, 8198, 4064, 2f62, 4edb, acadia16_470o27, caadria2015_126o20, sigradi2015_9.347c18, acadia14projects_229h, ecaade2014_240p62, 6996, d7d6, ascaad2016_059p23, 303c, 9c17, 1b45, 1183, 721c, 2db0, sigradi2016_732i, e30f, 03ae, 517c, 1d76, bcbb, c1a4, ff57, a343, ee36, ecaade2015_86l17, ecaade2017_083pp, 5c92, ecaade2015_285s62, e3bc, acadia15_451a20, 70ce, aafa, 464c, 0a5a, c3a0, a35e, c98c, e13b, ascaad2016_022g9, 1988, 5bac, 89b7, 128f, a74d, 89e6, 9976, cef7, sigradi2013_387f, 78ef, 4a2f, ea62, 271c, 40c2, 240d, 2026, 673b, caadria2017_018v7, dd59, caadria2016_333z14, 1e4d, 6de2, 93f6, ecaade2015_296r64, 6810, 8c12, 6f95, 4329, 74bf, 067e, 2e3c, acadia14_671n, 2a93, 189f, sigradi2015_6.341b9, 5084, a67a, 39e5, 0d46, 68f4, 3749, f34a, ecaade2015_286e63, ecaade2014_149v34, c556, ed1b, 07d3, 03d7, 4836, 8ba8, 3cff, daf8, 4cb1, 06d7, 7807, e02a, ijac201614207i12, 59ff, eca9, 0579, 7915, 73e5, 2383, 3f53, f090, 39b8, dcbd, d70e, 649b, ecaade2015_92m18, 93bc, 2534, 0022, 0d35, 13b3, ecaade2017_240r, 461e, 8e42, 8970, b07a, 9056, ca59, 015f, cde8, acadia15_323s12, caadria2016_281d12, sigradi2013_112f, 2dc1, a534, ecaade2017_203gg, c8ee, e8ac, 51fc, 7ca7, 0453, 4e88, 6af9, 0282, adc2, b525, sigradi2015_3.9a2, ecaade2017_220mm, acadia16_154j11, ijac201614306d4, 062a, da2e, ecaade2014_127p28, f4d5, 8cda, c984, ecaade2016_123l34, sigradi2015_3.268c5, 8428, 2d81, acadia14_75b, acadia14projects_699t, c972, fa09, be7d, c32c, 9694, b0ff, sigradi2015_8.41x10, df04, 812d, e134, e00d, fa9f, ijac201513202j6, 1627, ae8e, 3174, 29cb, acadia16_432r25, ascaad2014_033c1, ecaade2017_031xx, c9a5, ecaade2017_220kk, 3bc2, 77ce, 1889, 14ac, 9d24, 138e, 0dc2, 590c, f948, ascaad2016_057r22, acadia14projects_247u, ba7b, ecaade2016_038l10, ecaade2015_241f55, 3ed2, 5f7b, bc63, 90ae, ecaade2017_122oo, 6992, 42e5, e520, e117, 0818, ecaade2015_196f42, fa12, 92dd, 069c, 506e, 7e00, 9106, ee29, 91e2, 52ab, 19ce, e66a, acadia16_244y15, ecaade2017_029x, sigradi2016_696x, acadia14_671l, b8cd, cdbe, ebf1, ecaade2015_241p55, sigradi2013_194v, 5d68, f199, 2106, 2cd1, sigradi2014_265u1, 52d1, e241, cd09, ecaade2016_102i28, ecaade2016_102r27, ea03, 04ed, 9616, e51c, 5518, 8d46, caadria2016_383t16, 5a9a, 252a, 1960, 8cb9, db24, 25d4, b5cd, 50dc, 986d, sigradi2014_281c3, 83cf, e5c1, ecaade2014_194d50, dba4, 5bbd, 1c38, e96a, af77, acadia16_98m7, e5ed, 84d7, 7395, sigradi2016_732k, 39df, 3e62, 90de, 9e90, b877, 3c04, e8f9, ac1b, ab8d, 0bdc, 4f37, 8aac, 467e, acadia14_699b, 2ed5, a56a, acadia14projects_497ac, f805, 2d88, 6a79, caadria2017_163j40, a445, f4cc, 340a, d4ae, 3653, caadria2015_226p34, ascaad2016_039v15, 0aab, 99d2, 4d4c, a7ff, 3552, ascaad2016_021e8, 6dae, ecaade2014_240b62, e6f3, ecaade2013r_001n1, bc0c, f410, 7323, ecaade2015_227i50, cf36, 1b2f, acadia15_343f15, 3897, f56d, b6d8, f44c, 63f9, acadia14projects_463o, ca50, a0b2, 27fe, b2fc, 67d1, ijac201614208d13, ecaade2015_227r50, 942f, acadia14_619aj, eb79, b51c, 263f, f5f9, e9e5, 170c, ff9f, f046, 2622, 6b3a, 3bfe, 330b, 811e, eabe, 67a2, f333, 67ce, 323f, 02c7, ijac201412305t2, 9bb6, 1533, 4381, 051c, 1b35, acadia14_327c, c4a5, 778b, a75f, 02af, 1892, ecaade2017_116a, b750, caadria2015_004r1, 52e9, ecaade2017_208k, dff3, ijac201614205g10, dd4e, 8a16, acadia16_116r8, f03f, ecaade2016_018w4, 0a01, ab40, 34d6, ecaade2017_044nn, 80b3, caadria2015_181h27, ecaade2017_142xx, dd5f, 2065, sigradi2016_467o, acadia14projects_627an, 40ef, 30b5, ecaade2016_154v42, c72f, b29e, ab7f, fc9a, 847c, 188f, 09d0, 6736, 8f59, 4c10, 97ee, 25a0, e64b, 0794, caadria2017_185u44, acadia14projects_719j, 7081, 9bb5, acadia14_301j, 0689, ecaade2016_242k64, a24d, 3d44, d6c0, 9830, 793e, 308e, 3649, 1d2e, ecaade2014_214n54, 2109, a451, 6c4a, 9513, caadria2016_507i21, 8d7e, 919b, 7fa9, 57d7, 3b27, de51, 235e, 0455, 3b8b, edb0, c87c, 1ee5, 5765, 4873, e9fc, 36ce, da14, 01c1, b9c7, caadria2017_113z29, 7101, e9a0, acadia14projects_189ar, 09c4, 8f87, 6ab8, 3ad6, c85e, 6d1d, 8199, 58f8, 89d2, 0e21, 653f, fcc4, a0b7, 33b7, caadria2017_132r35, 5696, 0a9a, 48e6, 2ac5, 0184, ecaade2016_118f32, ecaade2014_192a49, e586, 6854, ecaade2016_119x32, 2ded, 54a1, 12a3, 8dec, 2779, ecaade2015_136u26, 7dbd, 7357, sigradi2014_305m5, 0d0b, 8648, 064b, 92ac, 5206, caadria2016_013v1, a31a, acadia14projects_699l, ae0a, 8784, fec3, c676, d938, dc2a, c375, f47b, sigradi2014_151l3, 6e05, d1bd, 476a, f031, b641, 47fe, 8026, 881a, b94a, 170b, 5046, caadria2015_016j3, db79, 743c, caadria2017_094w25, 1633, 5c23, f024, sigradi2014_339z7, sigradi2013_359d, fc3e, 2d1a, 0993, 7a32, 1e75, ecaade2017_071vv, a463, caadria2017_147x38, ecaade2017_211bb, 0685, 3ea7, e8fe, 1ffa, 6264, 1d7b, 637e, 36c1, ecaade2017_124w, b7a7, ijac201614402m1, e7ac, 1be5, af81, sigradi2013_10e, 39c3, acadia14_609ao, acadia14projects_339af, 06c0, ed97, 61d5, fe8f, 23c8, 9f0a, eeca, b757, 6fc6, 8750, 1e81, caadria2017_163r40, de62, ecaade2017_133l, cf86, 46b1, 7eb9, ea13, e32c, f789, ecaade2015_144c31, aa53, 0e7e, 27f7, 4ceb, 85f8, ascaad2016_003t1, a428, 174c, ecaade2016_071u19, efc1, 0e63, a587, ecaade2017_293yy, 4e6d, 33b2, 5107, 2f99, 9b17, acadia14projects_291d, caadria2017_135h36, 1df9, beac, 1ffd, aadd, ab77, ac18, 0b7a, eff2, 5d0c, 5cd9, 9b92, 85ed, 99a1, 2868, ecaade2017_208r, 3548, 496c, 7f16, 6a65, 876e, 1978, 4a37, 7880, 4e4d, f087, 3bce, 3469, acadia16_318p19, 8f54, ecaade2016_114i31, 013d, c78e, caadria2017_174i42, add8, 258b, 32bf, a046, 80c5, c087, 5aa5, 3529, a338, ecaade2014_092f22, 094e, c598, 090e, ba2b, d4f8, 3d77, caadria2016_693w29, ecaade2016_095y25, ecaade2015_268x58, 6634, 2016, da39, 861b, ebed, 7acb, a49b, sigradi2016_637ee, 36ea, ecaade2017_208j, 0f3e, eb73, 56fc, e581, 9e3f, e941, 160f, 61d1, ecaade2017_047p, e63e, f245, a8bc, 94e5, db4a, 9003, 0ef0, 9757, 687b, bef8, 5e16, b8c3, 439d, 3a4e, c4f3, sigradi2015_4.52p6, caadria2017_129d35, 6b04, fdab, ijac201513305i12, 81bc, 23cc, 7017, 1359, 61d3, 9ec5, ae7b, 22dd, ca22, 47cf, caadria2017_054h18, bb21, 29fd, ascaad2016_011g5, d5c5, 0788, 8e24, caadria2015_226v34, dea9, caadria2015_237s35, b695, a860, a115, d61f, sigradi2013_243s, 62b8, ascaad2016_012r5, ecaade2014_140k31, 11ff, e484, 1b75, b8d0, af95, sigradi2013_313o, ijac201614306z3, 2450, 4696, fda2, ecaade2017_152rr, adf6, 249b, ecaade2016_015y3, 087b, fa8a, 11e1, f93d, sigradi2015_9.347t17, 4bfc, 0a37, sigradi2013_389, e148, c20a, 049d, 4539, 30fb, 62be, 83e5, 0f1e, dbc1, acadia14_101ah, ecaade2015_229k51, caadria2015_109d17, 7445, 0272, 013c, 1b6b, ecaade2017_047n, 402b, 2689, 68c0, ab74, 1603, ecaade2016_040r10, 37a4, a2e1, ascaad2016_052g21, 5724, ascaad2014_001i1, 5523, ecaade2015_180m38, acadia14projects_609aj, ecaade2014_036f9, fa1a, 7639, caadria2015_213b33, 7606, sigradi2016_534rr, fef2, caadria2016_819o34, 9522, ec3f, 0f14, 5652, 4dd0, c68c, 7792, ff67, f939, 9f71, 140c, f22b, a992, 8cb6, 2ff3, 810d, 79dc, 456c, 56b6, 582c, 352f, cf64, ecaade2015_176v37, df0a, d8bf, 99ee, b4d3, ecaade2013r_019e10, 7924, acadia14_189ap, 6fae, 1ae1, acadia14_317w, 561e, f7a3, sigradi2013_212t, acadia16_362s22, ecaade2014_186x46, e4e6, cc28, a1b8, 30bf, acadia14_23ae, 2649, ad9e, ecaade2017_101n, acadia14projects_153d, ecaade2015_64g13, 15a3, 00e5, b781, 31bf, eddd, e09b, c60e, df77, ecaade2014_020r5, 4242, 266f, ad16, 2641, 1214, 63fe, e7d1, a8ab, ijac201614204p9, d30d, b026, acadia14_479t, dc82, 4d8a, 1af5, efd7, 4f97, 0d90, 266a, aa96, 30cd, 3a4b, 35a3, 0d6e, 77cd, 6ea8, d877, 722e, caadria2015_124s19, 5e91, 5143, 2614, e339, 43e2, 258a, ecaade2014_214l54, 5a7b, 8d7d, 4fb1, f129, 04b1, 7844, 1508, ijac201513305m12, ecaade2016_217o56, acadia16_130u9, ijac201513302l10, 2890, adf3, 8a72, 8759, ecaade2015_327f71, f979, 50ad, 6806, ascaad2014_014h8, ecaade2014_130z28, cecc, a141, afea, bc6d, 837b, af2b, sigradi2015_10.177w19, ijac201614407m4, f40f, 277e, ecaade2015_325b71, ffe9, 9c1e, 80ab, ecaade2016_243w64, sigradi2016_815w, d4ee, 57a4, b8cc, ef92, f868, 7275, 3890, 5482, d5ee, caadria2016_477z19, d603, sigradi2014_136d2, f7d9, e081, caadria2016_229l10, ascaad2014_024v5, 57f6, acadia14_247x, caadria2016_229r10, 08a5, ijac201614207m12, e870, 21a2, 7de7, caadria2017_086i25, sigradi2015_8.189o13, 2859, 2a86, caadria2016_819p34, 12b1, 595e, ecaade2014_057n14, 5cec, ee60, 5b25, d560, 411d, acadia16_72c5, 58b2, 7cd3, 0403, ecaade2017_308cc, ijac201412408a3, 7fbb, 729f, 5370, acadia14_135x, ecaade2016_134b38, 63c2, ea46, 45e0, 5121, dc39, 6a31, c5db, ebec, e251, 5f6e, 714f, c20e, ecaade2014_195t50, ecaade2017_305d, 4169, 00b2, 0373, sigradi2015_3.201r3, 6c71, c868, ecaade2017_213ww, 2d06, a21d, 2f9c, dcc5, 045e, 6c0c, ascaad2016_002p1, caadria2016_147f6, 5f05, caadria2017_030u10, ada6, fc12, 4513, 9826, 9ae4, 63bd, e26c, c11d, ijac201614208b14, sigradi2015_10.309j22, fe19, e5d2, 1332, caadria2016_333t14, ba2a, 466a, d5d9, 4c29, 1b09, 2168, dbf3, b18f, cc65, ecaade2015_81p15, 86de, 6973, 12b0, 5b4d, edc2, 356a, c428, 93db, fb46, 5359, ecaade2014_030m8, acadia15_483g21, c6c1, a859, 4012, 390b, 1bb2, ecaade2014_141g32, eb41, 0041, 11ab, c909, e3ad, eaa6, 5830, df17, 161d, 6bf4, 8c5e, f859, ecaade2016_238v63, b5a8, c8b0, ecaade2017_228z, 80eb, caadria2017_023i9, caadria2016_301n13, 2cc5, 1256, ce12, 1220, 759d, acadia14projects_555l, ccd3, ecaade2017_215ll, caadria2016_003k1, 2d99, 8643, e025, f324, ascaad2016_053l21, 264a, ecaade2017_265j, 728d, e158, 1659, eb74, fcb0, caadria2017_058s20, caadria2017_016u6, d890, ac46, b14f, 0e7b, ecaade2015_55b10, ecaade2014_168b42, 31d3, caadria2017_165p41, ecaade2014_042n10, 6218, 86f0, c856, ecaade2017_151q, sigradi2013_248f, 489e, 66a1, 73c3, 9959, c302, 077f, 939e, 08d5, 4292, cfac, e811, c88e, ijac201412302g7, 6632, ecaade2013r_019d10, caadria2016_651f28, 8341, f9fe, 3b5f, df09, 3f67, 4f3d, ijac201412301w5, 77ac, bfa9, 299b, b769, fff9, 92f0, ea2b, 04b3, 948f, ecaade2014_052e13, 6e1f, 9f41, 9096, ecaade2014_133z29, cb18, 2d33, 8621, bd0f, b7c5, da84, b20c, 2e5e, 93ce, acadia14_101ar, ecaade2014_192j49, sigradi2013_401t, 5beb, 87ba, 6317, acadia14_479as, 35ea, 2376, 3d59, 671a, ae52, 383a, 2e59, 4d47, ecaade2017_293ss, 1ff6, 08a9, cbb4, b614, cde2, 4133, 4c03, 402d, 1a60, eaab, 9252, bdf5, c123, caadria2016_291x12, caadria2016_579z24, a811, ecaade2014_180e45, dce5, 0049, 4f1e, be39, 1ec1, 3caa, 7add, 02ad, sigradi2015_3.394g6, 82fb, fab6, caadria2017_174f42, 1d8d, 9ccd, 2993, caadria2015_032u4, 67e4, 209a, b698, 4261, 78e8, 71ee, 4b2f, 1d9f, bb83, 897f, ecaade2016_123h34, acadia14_339ab, 1475, 9c7b, 7df9, 8d01, acadia14projects_311x, sigradi2015_10.140h19, fd4c, 9d4d, 48f3, ecaade2017_146hh, aa69, d380, 5e32, 9bd8, 7293, caadria2015_126s20, ijac201412301h6, caadria2017_124b33, 2483, acadia14_691az, 5d43, 38c6, 902d, 8946, sigradi2016_751mm, cdee, e81b, ecaade2017_215qr, 45ef, 6883, a1d6, 5fd5, 415a, 2da6, 7208, 6a0b, ecaade2017_198m, sigradi2014_136e2, 00f5, 78ed, d53a, eecc, c10f, 55e1, 8479, ecaade2016_161b44, 4e49, ecaade2017_021e, f8dc, c006, ecaade2016_071z18, 46c0, 5bdc, sigradi2016_590b, 0d2e, 065d, 4ad8, 1ac4, 4b80, cdc3, sigradi2013_303, 6e61, ab1b, 1d5e, acadia15_297e12, b711, 53c2, 09fb, 1ac1, 0b74, 0a2c, 6ecc, 21fa, 394c, d1f1, ascaad2014_025p6, 0b89, d24f, f3bb, sigradi2013_28l, 8d6e, ecaade2015_61l12, acadia14projects_177p, d37d, 858f, 3501, eb7b, 3f82, bc23, caadria2016_851x35, c855, 9e55, f664, sigradi2014_123s9, a61d, b05a, caadria2017_062z20, 46ad, f7d7, 66c3, 18fd, 5844, eb57, b54f, ef5c, 6018, c0ce, a02a, 5614, ecaade2017_066j, 025d, 1f64, 9947, 3871, 14ae, 6fd9, 8e1b, 7c1b, 96bb, a8c8, ecaade2015_194e41, 4810, 9379, sigradi2013_243u, e6e1, 5f54, ecaade2016_019m5, acadia14_655w, 3936, fcd9, acadia16_184t12, caadria2016_095r4, ecaade2015_21n3, 7280, 80c4, 5f1f, c648, 7a30, 7746, acadia14projects_565n, 8c2a, da2d, 6b93, ecaade2014_206h53, 1950, b6b4, 90ca, ea3d, ecaade2017_122qq, 2c1f, 501e, 0e98, 73d7, 8799, f26e, fdeb, 4693, e143, d212, 8088, c425, 2a3c, acadia14projects_473ai, cf38, db3f, e276, ecaade2017_194u, 14d9, 1ea5, fc5f, 8be7, acadia15_211w8, 5d70, a251, b424, acadia14_435am, 1b5b, 786a, 710a, 3f74, 2e7b, acadia14projects_601aa, ca9f, ecaade2017_085i, f6ba, 02f1, f3c5, ecaade2017_265s, 2d91, ecaade2017_202h, 6787, caadria2017_086g25, 13ac, 924b, d29c, ecaade2013r_018z9, f018, ecaade2014_121n27, f552, 3237, abad, 5eba, ecaade2014_186p47, 2f30, acadia15_451p19, d644, 40d8, 1174, 0d77, 82ce, aa8c, ijac201412403f6, 62c9, 9158, c109, ijac201412303j8, efe8, sigradi2013_389m, sigradi2015_8.189p13, 9646, sigradi2015_11.166a26, f6c4, 6932, 7fc7, 7404, f877, c571, 1750, 44a9, ijac201412202x1, 2a32, ef78, sigradi2016_732z, af2f, b99f, 09ad, eb1d, db88, f960, e123, acadia14_661g, 12c4, 9aa6, 3710, ecaade2017_274z, f68e, b210, caadria2015_070y8, b5b2, fbc6, d08d, ecaade2017_027xx, 2bca, bb8b, c64b, dc07, 9455, 4a44, 8779, 3e26, b2e6, 18ab, 8525, 3f7a, be13, 3b10, 75e6, 1d84, 12f3, ecaade2017_256ff, 79ab, ijac201412204r2, f1fa, c126, b94e, 2254, ecaade2016_102p27, fca1, a8b3, acadia15_95l3, 7757, sigradi2016_448gg, 910d, 24ec, d047, b620, 9e2d, 2984, d35c, f313, 554f, 674c, 36c7, 0ae1, ecaade2017_019rr, 6897, e908, df8d, 8210, 45ac, 9772, 6435, sigradi2013_268h, 3694, ecaade2016_036k9, 3536, e253, e01a, d505, caadria2015_170r25, 59fc, ecaade2015_268b59, ascaad2016_018o7, ijac201513205b8, 95ad, 99af, 1d55, ecaade2014_168a42, e68e, 0d8b, caadria2016_435l18, d36a, addb, 6823, b3bc, 814e, b8e0, 8914, 48ff, a011, abb8, 24ca, caadria2015_203c29, 0d81, ascaad2014_012c6, d36c, 73d1, sigradi2013_195, f2aa, 7fa8, 1652, caadria2017_096j26, 6fb3, 3030, 8611, 899c, f565, acadia14_301aw, 1549, 3a5e, 7a23, 5342, ecaade2015_303z66, fe90, ecaade2014_109n24, ecaade2017_095z, 1c06, 5d1c, 72e4, ecaade2017_006q, b6f8, f8b0, da25, a56f, a9aa, 66bf, caadria2017_037g12, be5e, c72b, e677, 6b60, 287a, ijac201614105g5, 53c1, acadia16_106d8, 0b32, 792c, 9df6, f148, 4317, d992, cb92, 9859, 97cb, caadria2015_023w3, 49d0, 9899, 4b3b, 2634, f513, 448b, 09d6, 26bd, 3f81, caadria2017_190v45, 6cdb, e29d, 3570, sigradi2015_10.377y22, 74c9, e64a, 80e2, sigradi2015_6.42y7, caadria2017_041w12, caadria2017_016e7, ee7e, caadria2015_081b12, 36b0, ecaade2016_007d2, 1392, fe08, 8661, 1ae2, 1df2, ecaade2017_039c, e6c8, 8d6b, cb9a, a207, 4396, b037, 6699, ijac201614101l1, 4188, 70c8, 365d, 1da5, sigradi2014_169p4, acadia14_301i, c033, 4f53, ecaade2014_233f60, f9b1, adf5, 58c4, 6437, b640, ecaade2016_118d32, ecaade2016_042f11, b66c, 6235, e458, cd98, 9058, de4e, sigradi2015_3.221v4, 3ad9, a553, 06dd, a375, ecaade2016_110d30, 0ceb, c5d4, 60fb, ecaade2016_223m59, 3e8e, ecaade2015_37e7, 43a3, ecaade2015_116h23, ecaade2015_73j14, 2fc8, ascaad2014_005f3, 0227, 4d8d, 07ce, 4893, a439, sigradi2016_448ff, 2769, 3984, caadria2017_123t32, 6e11, caadria2016_529n22, sigradi2015_10.309z21, fcb1, c62b, 7cd9, c29a, 0091, 263e, 1c99, 2f2c, 1d79, caadria2017_125w33, d4d2, 8f29, 796f, ascaad2016_003s1, eb84, ff93, 9194, ecaade2016_119p32, f3e4, caadria2016_073v3, 4748, caadria2016_197m9, acadia14projects_497u, 8300, 8237, 916c, 0ea4, 5de5, sigradi2015_8.289f15, ecaade2016_151l41, e3d9, ec77, 3c4b, 615b, 97b9, 4929, sigradi2015_sp_10.311k31, a4aa, 7bf8, 2501, 537b, 6e90, sigradi2014_239c9, 9af2, fb1d, faf1, 5725, 60ea, 3f5f, 8765, caadria2017_124n33, ijac201614207v11, 62c4, e515, caadria2016_147j6, ecaade2017_291aa, 56dc, 0666, f1d6, acadia14_427ar, 9b0d, b650, b211, eefb, 73ab, 3768, ijac201614105u4, 799c, 8055, caadria2016_013a2, 7213, ecaade2017_249qq, 29a1, ad58, 8807, a107, 8f14, 8a7f, 8858, ecaade2017_149k, cdd2, 90ba, 3448, 5ed8, 88ae, d22c, 5df5, acadia15_407l17, 1f28, b08f, 8bef, caadria2015_084y12, 7cc8, 8558, ca9e, 5734, f88a, ecaade2016_071t19, 5bc5, ijac201412406s9, 10e9, 831f, 6beb, b4b9, 2e55, 829c, d58f, a326, 5b48, ecaade2017_148oo, 5db6, 3e6b, 47e9, 4b58, sigradi2013_62u, ecaade2016_123t33, f733, 4b8b, d75e, c6eb, adbb, ecaade2013r_013u7, ijac201614405d3, 3833, 8324, c575, 74a1, ecaade2013r_001c1, 0389, d699, ad4f, da29, 2c5a, e5f0, d5b3, 1097, d98e, acadia14_435aj, 544b, 9443, 9d66, 0a54, ecaade2016_015v3, aa85, 30f0, 26ca, ijac201513201o5, 8480, 1d57, 2f7e, 65a9, c0da, 9c01, 3709, sigradi2014_042t3, 97f8, 3f8e, 62ee, 2077, ffcb, 6bb3, 157d, d4cf, e2e0, 41e7, 2350, fd31, 380f, ecaade2017_091uu, 0fb1, ijac201614208y13, 8eb8, 9372, 8d0c, ca07, 395f, 8105, fddc, 7b03, a761, 65ca, sigradi2016_357l, ecaade2014_153h37, 9d40, 1c5e, de9b, sigradi2013_208l, 633d, 67f7, caadria2016_713u30, 0009, f1d3, 61ad, 21dd, 435c, b4b4, dd67, ecaade2016_bkoi65, sigradi2013_303i, 33d6, 7cc4, 9e07, 24d7, 5c59, fee1, 7b26, d028, 4c4c, ecaade2016_222e57, 1ebc, ea33, 071b, caadria2016_013c2, caadria2017_145v37, 43c8, f38b, 4a65, dc66, 03b6, 3189, caadria2016_851b36, ca2a, 7958, ef1c, 17cf, ecaade2015_297c65, 578e, 42ce, 6f7d, fcc3, 70e9, 99a4, 981e, dd58, 6fa5, acadia14projects_479o, 4c41, c06d, 278f, caadria2015_208m31, 4405, 4398, ecaade2017_215p, cb08, caadria2017_054b18, 0d25, 48c1, 6ed8, 8de4, ecaade2017_203ii, d38e, f03b, 2b12, 9e36, 59df, ijac201513203p7, 9a98, 6950, 713f, 10ed, d4ec, ecaade2014_240t62, ed70, 7513, ascaad2014_025m6, 32bd, fac4, fae8, 5780, 1bda, 9b27, acadia14_619ao, caadria2017_016i6, fcd1, 3cab, acadia14_311v, ff42, ecaade2015_206n45, e12e, 779c, 0fc9, 38c1, ae2d, 621f, eedd, 1de2, 2d54, 51d6, 7d97, acadia14_647at, ecaade2017_129ff, 5af4, 77f2, dfa5, edec, acadia14_445aa, 8f9a, ijac201513303d11, 9005, d173, f3d1, 979c, c059, 0bcf, 4143, 19cb, 420f, aa82, 4973, c5ff, 419a, e038, e6ef, e067, f363, 5037, ecaade2016_119s32, c503, df4f, 85c3, 780b, 5efc, 392e, aba9, f0a5, ecaade2017_048x, d845, 7183, 47a1, 952c, 255b, caadria2017_129o34, 456e, f63a, 350e, 679d, ecaade2017_215bb, 7cb6, sigradi2016_781b, 23bd, 1720, 248b, 0548, 11c9, ecaade2016_130w36, 200d, acadia14_719c, 9921, caadria2015_114d18, d9bf, e398, 4d78, 564e, c3a8, cb78, 8dbc, 916e, da8b, d1fd, ecaade2014_139d31, 96d1, ac67, d79f, 2d2e, fd49, 8c0a, a37a, 9f13, 6f2d, 367e, b768, bef0, bf18, fcf2, 8bbc, 8eea, caadria2017_183n44, ecaade2017_144r, ecaade2015_35y6, 1564, 20a4, b3ba, ea80, ecaade2015_21y3, ea1a, sigradi2016_479ff, ecaade2016_074r21, acadia14_281s, cd83, ba94, 6b8c, 3d19, 7a75, 3b3b, 15ef, ecaade2014_121x27, 906f, acadia14_247u, b116, acadia15_137a5, ijac201614208g14, 8033, 373a, 882c, 187f, b00d, ecaade2014_233m60, sigradi2013_189, ecaade2014_023j6, fcbb, caadria2017_142l37, e857, ijac201412203d2, a6f0, cef8, ecaade2015_129p25, acadia16_270e17, 9cdd, caadria2016_167d7, 5181, c403, 2498, 98d5, sigradi2013_326h, cd62, 6ea3, acadia15_161i6, 6010, 3c6f, ecaade2014_105a24, 5244, 80ad, 2e73, caadria2015_073w9, 04d6, ff17, 8831, 0888, fd77, 22d4, ecaade2016_238o63, ce5a, ascaad2014_023a5, 2bc9, 229b, 0335, 089b, 6ee2, 7b04, 2671, 8806, caadria2017_155n39, 55f9, ecaade2017_293oo, 7845, f314, 077b, b1bf, fe6f, ecaade2015_194x40, 584e, acadia14projects_291au, 1c39, f71f, 0f76, 22a5, sigradi2015_3.11g2, caadria2017_023b9, 25af, ecaade2016_213s54, 6dcf, ebc0, 566d, 5e36, 2ef6, sigradi2015_10.377u22, 4069, d5db, ascaad2016_024j10, 9edc, ecaade2017_201qq, 727c, c1b3, 7c28, 5a62, bf24, ijac201614204s9, c99f, cd1e, ecaade2014_072h18, ec27, 26b4, 3df5, ca23, b7a4, cf6c, bbec, f2c6, 4e2e, caadria2016_809f34, e015, 415b, eeb9, c230, 5e19, 3886, 15f7, 0dc1, 6637, 022c, 6747, d636, acadia16_260r16, sigradi2015_8.81y11, 6054, ecaade2017_309qq, 4872, acfb, 2f5d, 190e, fee3, 7e1b, 211a, c271, 1e78, dced, ecaade2016_223l58, acadia14_435ac, e7ff, 986f, 45a5, 6606, aefd, 2071, dfd5, caadria2015_124u19, 01dc, 667b, 1126, c206, b659, ae3c, bc86, 1775, 259b, 2e14, 8c5d, 8e97, ecaade2016_104t28, c600, fbce, 6bcb, 052d, 2394, 7aac, 883e, 0ffd, caadria2016_683i29, 3f04, d23b, e366, ffd0, 42ca, ecaade2017_184nn, da3a, c756, 26ae, 13d9, 43ad, 9d29, 4eec, sigradi2014_313z5, 5709, 737f, c903, e1cc, 137e, ef21, 9434, ecaade2017_208a, 6646, 946d, 4241, 769c, sigradi2013_289m, ecaade2017_195ii, caadria2015_122n19, 30f2, ecaade2016_bkom65, 2ec4, sigradi2016_367yy, c957, 0cb8, 33f3, 065e, 7203, ecaade2016_075b22, 1f13, 6340, bcb1, 62fb, 8f5c, 615f, c03c, 7dc0, ecaade2016_136z38, 0dc4, 1327, c098, fa6e, 7629, 84ce, ecaade2015_161h34, 0f74, 8714, 31c0, 4b84, 0c0c, 60dd, 3bc8, sigradi2013_101m, 075a, f9fc, acadia14projects_291ao, 4ed0, a8da, cb71, aba6, 7366, d985, 2f8a, ecaade2016_021b6, 84fa, d4d6, ijac201614103t3, ac96, bfeb, 1a8d, 6357, a2bc, acadia15_57k2, 33ef, 6f11, 0e23, ea4d, d87d, 7474, 739d, 67db, ascaad2016_042t16, bf8b, acadia14_247i, 8b03, 528f, 0663, ce0a, ee4c, b174, 6a20, 2f01, c2a5, 1b6a, 8077, 3bb0, ijac201513104g3, 1ead, 83c5, 981d, 0d92, a7dc, 9f7c, acadia14projects_43as, 7891, ff22, 27c8, f9da, e32e, sigradi2013_275f, acadia14projects_671v, ascaad2016_030d12, 8533, 5dae, ecaade2017_305c, cb48, 3167, cb5c, 3afe, 81c9, caadria2017_043x13, d921, 060b, ecaade2015_241l55, 572b, ecaade2015_35o6, 0d10, 7e8c, fb70, ascaad2016_022j9, be2d, 1a5c, 3016, 9889, 6e09, b86d, 959c, ecaade2016_045l12, e6fa, 591f, 7ae5, b5db, fce3, caadria2015_060v6, 9709, 6740, 9e00, 7875, cb8c, 4fd0, 9608, 2879, ecaade2017_023aa, 1c9e, sigradi2016_781qq, 0bcb, 0014, ecaade2015_222d49, sigradi2013_304, ce5d, ecaade2017_140ff, c799, 32f6, 9726, 74db, 3113, 1ede, d3e0, 4771, 9374, 4ce3, b82a, 9582, fc31, caadria2016_767v32, sigradi2013_393v, e05a, da06, ecaade2015_144f31, 9e5c, 4dac, ecaade2015_180f39, 090f, caadria2017_040h12, 5ee2, 7f0e, f4fe, ecaade2014_167m40, f64a, b818, 7f26, 5bdd, sigradi2015_8.186h12, 5920, 21e5, ec8d, 3cb4, ecaade2014_084n19, ijac201412303m8, 462b, 349f, d94b, 7803, ecaade2016_074o21, d37e, 4f1c, ecaade2017_277nn, 28a3, 6423, 7e36, ecaade2017_255f, 683c, 61c2, ecaade2016_065f16, ijac201412408k2, 8c1c, bc19, 2185, 02b7, 35c5, ecaade2016_123i34, 73b3, 8c2e, 4477, a4f2, ecaade2016_123d34, ecaade2015_230h52, 52b9, sigradi2016_400h, ijac201412403l7, 8e78, 6039, 9f14, 471b, 1a41, bc90, e2a2, sigradi2013_386h, f987, ecaade2015_15x1, 472e, 8c08, 14b7, 7534, ascaad2016_021h8, 34f3, c56f, 2c9b, d386, d75d, d4b4, d431, abac, 8dc3, 0d9f, 60fd, ac56, dfbb, 1526, b39d, f68f, 0b29, 4f84, caadria2017_129w34, 0c8b, caadria2017_158y39, 50d4, f9eb, sigradi2013_397g, 9b02, 054d, f9fd, 90d2, aba0, 3e9a, 5d84, dc0d, 1b54, 791b, 3235, e9f1, 7d9e, 4c37, 0e25, 1596, ecaade2016_158c43, caadria2015_072p9, 4228, fb17, acadia14projects_43ar, a9c9, 4059, 267c, ecaade2016_126r34, sigradi2013_189f, e014, cc7e, 7fe4, 3d41, caadria2017_113b30, ecaade2014_198l51, 9596, f44a, 5a39, df01, ce59, 5552, ijac201614202g8, 5005, acadia15_513t22, 466d, adbc, eea1, 4aa1, ecaade2014_173m43, feb6, 2a83, 9b77, 9176, 6e49, 32bb, ecaade2014_173k43, sigradi2016_446i, 1bd1, 39b2, ec5b, 9226, ecaade2017_253q, c3b6, ecaade2015_319h70, 5e7d, sigradi2014_316u6, sigradi2015_11.8i23, 7e0c, ascaad2014_001c1, ascaad2016_022s8, 22c7, 224c, d8c2, acadia15_469p20, 8d34, 81f0, 2078, b49c, d620, ecaade2016_110g30, 67cc, 8a0e, fe1e, caadria2015_226w34, caadria2017_067i21, ascaad2014_023u4, 1be7, sigradi2014_032g2, a114, 45d8, 78db, 497b, 15d8, caadria2016_343o15, a7bd, 8db9, 4154, 6f74, ecaade2014_011b2, 29fb, f587, 6022, d66a, 86bb, 4aeb, ecaade2014_079x18, 1208, 1398, 6b9e, 8e5c, ijac201614202c8, ecaade2015_196t41, 4fbd, e33e, ijac201513302c10, ijac201614204v9, ecaade2015_73g14, 21f7, 2fb2, 710f, b2d6, acadia14_479ay, 32b9, ijac201513202m6, b0c4, f4c0, a42a, 7d7d, b1ad, 203b, 6fd4, 1e29, 7abc, ascaad2016_054c22, fd4a, 862b, b516, ecaade2017_133e, eb67, b0e6, ecaade2013r_003j3, f96d, 706f, 866b, 2e3d, 857a, 1c4a, e4dc, ecaade2016_147t40, 1cc5, caadria2015_067j8, ecaade2015_155j32, ecaade2015_301w65, 3b3d, c01c, cb9d, 4a5d, ecaade2016_163y45, 6490, f163, fdc1, 5f20, cf1a, 919e, 0b4c, ae7d, 8c58, 5438, acadia14projects_101ac, eb5c, 207b, 46a6, b47a, caadria2015_016k3, 3472, 3079, ecaade2017_079g, 3dd4, 238f, ecaade2014_225e58, e262, 9169, 79bc, 4ab7, ba87, 6911, acadia14_579g, ecaade2016_063r15, 63df, b539, 2e48, 6430, ed8b, 4c6a, 5305, 6505, cbfa, 5bd2, f628, c591, caadria2015_226x34, 37af, acadia14projects_111g, d0ff, 94b2, 50a8, 1755, 152c, 158a, a5b1, ecaade2015_278m60, 0494, ab10, a48c, 6fea, a6ae, 0edb, 2ea1, ecaade2015_155p32, 8dd4, b66f, b837, caadria2016_579o24, ecaade2015_170z35, 6da0, a894, afd0, sigradi2013_303j, 9c8a, 1a30, ijac201412403c6, 4478, 002a, sigradi2014_289j4, ce53, b819, ca39, f331, ascaad2016_059n23, 0b1f, c4f8, 1e00, 7e46, sigradi2013_95s, adfa, 8885, d08c, sigradi2014_108e9, d14d, sigradi2013_155n, d718, 1ecf, 0229, 5d9c, 68f6, fd11, 5cc6, caadria2017_132m35, 8dc5, 3292, ecaade2015_240v54, 1599, 8ae0, a39b, ecaade2017_006nn, sigradi2015_6.327p8, 1a1f, db47, ecaade2016_102g28, 9453, 5ddc, aaba, ijac201513201u5, 9532, 4551, 06b6, c671, 7ebe, ijac201614208t12, ec6b, a8b8, acadia14_339aw, ijac201614208k13, 54d9, ijac201412404t7, 1ae8, 153e, acadia15_81w2, b2b8, 4bcf, 969b, ijac201513201y5, 5f69, 20dc, ascaad2014_028n7, 2881, 9297, b216, 790e, d045, sigradi2016_636n, 086c, 2462, 5547, 70bd, 2dfe, d6af, 4786, 0e2f, 435b, ecaade2015_138b29, 503f, d79c, ascaad2016_035m13, 4f5c, aea1, 1a00, ecaade2016_ws-dleadv67, 9193, 1e09, c1f4, 4bb7, 006f, 823c, e877, 0a5c, a261, acadia14_145u, e738, f9fa, sigradi2015_9.141g16, 2892, 53ef, 31af, 9cfb, 1f9d, 960e, ijac201412205p4, 8b74, b4e1, 4cb4, 8d2a, 6653, f3f9, ecaade2016_111r30, caadria2015_114l18, b803, 5494, 5fc9, acadia14projects_81n, 4209, 7af9, d0ba, 6276, aee9, 3538, 7344, ecaade2016_132z37, 3d4f, eaee, ecaade2017_ws-archiedubb, dfda, c482, 50cc, acadia14_647az, 04b5, f26c, a3ea, acadia16_224e15, b986, aa93, acadia15_323i13, c615, caadria2015_070k9, 6e97, ae3f, f292, ascaad2014_025h6, 6e6a, ae4b, d064, e247, 1c10, 2d5c, eb48, c254, ecaade2017_157gg, 0cab, e30c, 03a7, acadia16_470i27, 1774, caadria2016_291u12, 4ac2, e3e4, 396b, 9b76, cb73, 0487, c7ef, sigradi2016_777mm, a157, 2a5c, caadria2016_301u13, d5a4, 91ed, 2444, ef1d, ecaade2014_184f46, 5fe3, acadia16_184l12, acadia15_323j13, 9c48, d475, f437, 3f80, 4ed5, d8df, 81ee, ascaad2014_019k3, bea5, 047e, 9a9a, 8870, 5093, 434e, e438, ecaade2016_071g19, 99ca, ascaad2014_028m7, a01e, 1134, 8884, 5fa0, 5090, 144f, sigradi2016_801u, c496, 303b, d76a, b5fe, caadria2017_145r38, 7af4, 9211, sigradi2015_4.219t6, ecaade2017_042bb, c576, ijac201614201g6, 07e6, 18d9, acadia14_23au, 01b8, 907d, d2bb, 73d9, cc67, 3ea8, ab29, ecaade2017_254nn, sigradi2013_414e, 9efc, 6756, ecaade2016_032s8, ae6e, 8887, 2553, d479, 78a2, 9502, 7152, 7d6f, 47ac, 6ddf, ecaade2015_217b48, ijac201614103n3, 724c, 0c89, 1796, a308, 25a5, 15f0, fa17, 6f50, 0369, 43fb, caadria2016_611o26, 1e02, caadria2017_046u14, ascaad2016_054w21, 971d, ecaade2014_195r50, ff8e, ecaade2017_215oo, e306, 129c, 266c, ecaade2017_033t, f972, 3463, 0114, 9156, a87f, 11a9, e7fd, 9da2, caadria2016_425d18, acadia14_699c, 1ba8, 1e08, 4fff, caadria2017_016z6, e2ef, 212a, c266, ae46, 9a3e, c6b7, acadia14projects_589k, 74ae, ecaade2016_242m64, 52e3, 2900, 6fb8, acadia14_463as, acadia14_357ay, 76f0, ecaade2017_019a, ecaade2016_071v18, ecaade2014_111c25, f31b, caadria2015_176p26, a998, 3862, f2da, sigradi2013_390, 8d53, 10d9, fd29, 69b9, 67f5, f21e, 85e8, ijac201412205v3, 3c3f, b482, ecaade2013r_009b6, 5f79, a9fa, 75be, 150e, e5ad, 4dba, 54bc, efef, 37cb, 1234, 6ebc, 1ec2, 4223, 87e6, 7fd9, 67bd, b8b2, 6de3, 0fb4, 8fe5, sigradi2014_186h6, acadia14_637ai, ecaade2017_230rr, ecaade2017_164u, 2218, 3795, 75d4, d041, fdb8, sigradi2015_12.259y27, caadria2017_023r8, 4c0f, acadia14_427al, ascaad2016_038y14, 84f8, sigradi2013_223, 9683, f2cb, 24a2, 79f9, b114, b72d, c1b0, bacf, acadia14_531n, 6486, 446a, e7de, acadia15_185g7, 87c5, ascaad2014_024f5, 6af4, 4288, f192, 7e18, 306d, 7c32, 9282, sigradi2014_099s8, 27f9, 6711, 02fa, 8071, 4128, db01, 8822, fc20, 9c30, 5f94, 9db2, 03a2, ecaade2016_222g57, 7f28, b331, caadria2017_030b11, 83e4, 301c, sigradi2016_585qq, 0e2c, acadia14projects_247p, b32f, edf4, 2290, ecaade2017_105gg, 493c, 5133, b11e, afb6, caadria2015_061e7, 66f8, 8e72, 6f5e, 5f55, 949e, 5761, c0f9, dc42, 7594, 3ed3, 9c80, 1559, 3594, ecaade2017_184oo, 2c88, 5115, 6cb1, 3ca8, ddbe, 4837, 7832, a990, 7635, e99e, 2e2d, b723, ecaade2017_061h, 5ad9, fb40, ecaade2014_089o21, ff1a, fd85, ecaade2015_332r71, 63a0, 9210, ascaad2016_044x17, caadria2017_070s22, 5be7, 30f6, 9734, e23d, caadria2015_070w8, 7d7e, acadia14projects_327a, ijac201412203w1, 1890, acadia14projects_177u, d282, ecaade2017_215e, sigradi2016_431v, ecaade2016_182n49, 104a, sigradi2016_752qq, 6ed2, ecaade2015_207l46, 1a34, 688d, 4aa4, fb08, cf98, 295f, 4d67, 7643, 4dce, 22ba, cac8, 5208, 33c6, edd0, b36f, 9135, e3e0, 2136, ecaade2016_007n2, f672, d9c9, 6ffa, 4104, 8837, ecaade2015_100p19, bb06, ascaad2014_016b9, acadia16_280k17, 1496, sigradi2015_sp_4.388b30, a87e, ecaade2016_094o25, 1d28, 3bc1, 801d, 5120, caadria2015_084w12, 368d, 2206, 9774, sigradi2014_305n5, e238, c8b5, 8483, c432, 215a, 8bdc, ecaade2017_293mm, 2580, 4b41, 5ccd, a06e, sigradi2014_284w3, 8371, caadria2015_010w1, 6d05, e5d9, 50ec, bd80, 73a5, 79f5, cf0c, 4452, d694, 3009, d323, df52, 3ab8, ab6f, 7574, 9e86, f880, c967, 4a1a, 0b99, ecaade2015_115y22, 323d, 450b, caadria2016_529o22, ecaade2017_212ll, 29bc, 5cab, 54dd, b475, 35f0, a9d6, ecaade2016_067u16, 1417, aeb7, ecaade2016_210g54, ecaade2015_161e34, ijac201614104k4, 073b, sigradi2015_9.141f16, ascaad2014_003t1, ecaade2016_132s37, acadia14_601ai, dcb4, 80a1, 0c74, 0ea3, 6f23, ecaade2014_239l61, sigradi2013_101k, 7eab, 40a3, ijac201614201l6, sigradi2013_31, 16f3, caadria2017_145u37, 2f6b, 5f41, 9923, 4db9, e4fa, 6f84, 4f77, 202b, bb5b, 4609, ecaade2015_114i22, 6fa8, 7b94, 597e, acadia16_344p20, 099b, f7f2, fa90, f32b, 1de7, bccd, ijac201614303z2, d0be, 0e44, 2e66, f025, 3003, 87fe, sigradi2013_285d, f0ab, e803, 5f84, af53, ba0e, 94d5, ce8c, caadria2016_353a16, 5850, f109, bbe3, b137, db73, dba3, 0173, d555, 4565, ascaad2016_029a12, 3375, 14c3, 6dda, cfa2, 0488, 6f91, 38b4, 36f3, caadria2017_004h2, 9b85, sigradi2014_151d3, 042c, 55ad, c95a, a47a, 771a, f9a7, 063e, 3024, 0637, 0fda, cb68, 4850, ecaade2015_148o31, 78df, 5b1c, 8ea8, cf2c, 917b, 22bf, d08b, 1c49, caadria2017_131g35, ecaade2014_239u61, bc4f, de25, 1629, 34ab, 11d5, 8256, 393f, 864b, 0e3f, 1723, caadria2017_115n30, 8b48, 4f94, 610a, 872c, 4ecd, sigradi2013_244j, ecaade2014_014a3, ijac201614303u2, f636, 7b5a, 472f, acadia15_513z22, sigradi2015_8.186u12, 5801, caadria2016_249i11, cb29, cf5e, 28aa, sigradi2014_132j1, ecaade2015_268c59, ecaade2015_130y25, 7e7d, 3803, ecaade2014_067a16, caadria2017_029l10, dbdf, e04d, 0ae3, bf00, e76c, ascaad2016_015n6, ascaad2016_018k7, 073f, 697a, 2c37, da83, a62f, b74d, 652a, e0ef, 2079, acadia16_402r24, f871, acadia15_110b4, 0fc4, 9ecc, 7c68, cef9, 9fa9, f472, 6ef5, ecaade2015_287h63, sigradi2015_11.34e24, 7825, 48bb, ecaade2015_235m53, 2a24, 73f6, f755, 41f5, caadria2016_467t19, ascaad2014_004f2, 7076, 1e07, 358c, ascaad2014_009e5, sigradi2014_074t6, ada0, 82f5, d95c, e83a, 58c2, ecd7, acadia14projects_91u, dd5e, 6708, 12ba, 5052, sigradi2014_213z7, ascaad2016_033g13, 407f, 03d0, sigradi2015_10.309u21, cefe, d300, 4927, e301, ecaade2015_333j72, 92e7, 5e72, 1363, acadia14projects_661k, 995b, 11ef, ecaade2014_055w13, cac5, 7365, 9250, 0ca9, ecaade2016_071s19, sigradi2016_512b, 2a7d, 0547, 5162, sigradi2014_151p3, 5d0e, 3ed8, ffec, ecaade2014_019j5, 7ed3, 73da, f0f0, e160, 8e88, 0d0c, bf77, 8570, 9e39, 718e, e2bd, sigradi2016_764e, ecaade2015_193i40, 04bf, fb0e, 7f46, f25b, 715e, 1155, fed9, 49b3, sigradi2016_647oo, f121, acadia15_263t10, 8f65, ecaade2015_86d17, sigradi2014_330j7, sigradi2015_3.65s2, ecaade2016_tkoe67, a367, bc99, 7d3e, b903, b6bf, ijac201614309l6, ijac201513206z8, 8676, caadria2017_124o33, bf35, 3c1e, b0fb, 290e, 6a98, ecaade2016_243s64, 87b4, ecaade2017_203ll, a58d, acadia16_54u3, 707a, b979, b2fe, caadria2016_229s10, 5ac1, e08f, sigradi2013_311k, 017e, 062b, ecaade2016_161w43, 43e5, 2033, sigradi2016_814e, 1f7a, 7753, c4c8, 51cb, 07df, 6aeb, 0dab, ecaade2015_286b63, 21a1, 190f, 5a00, d645, ascaad2014_017l1, 48ac, d8d2, d5e2, 3432, 2efa, 27a7, 65b7, b6f5, 095a, 6eba, caadria2016_861g37, 2324, caadria2016_435j18, 7289, ecaade2015_48f8, 1be6, 3a73, 5b66, acadia14projects_479ap, 712f, 6da3, 25df, f578, ee1f, e726, 97a4, 4e05, e660, a11c, 1cd8, ecaade2017_122ss, 1e0e, a596, ascaad2016_041f16, 77d0, 1b3a, c611, 232f, caadria2015_086i13, 52c0, fde0, ae1d, ba64, 1ef0, 1b9e, 7df8, sigradi2013_304a, fc2b, f33b, e2c0, acadia16_362j22, d9b8, 93c0, cd53, 484d, caadria2017_095c26, 450f, 3643, 07c5, caadria2017_001c1, b011, acadia14_63ae, acadia15_251h10, 8002, 0cae, caadria2017_016a7, acadia15_95k3, d029, 3b49, acadia14projects_497v, ijac201513205y7, c605, ecaade2017_133h, 012d, 217f, d8c4, ascaad2016_012n5, d412, c202, 78de, e5f7, ecaade2017_211cc, c5b2, be5d, 5a34, f804, ecaade2015_261g58, ee68, ascaad2014_007y3, 73dd, 5987, ecaade2015_144w30, d635, acadia14projects_627aw, ecaade2015_158g33, b47c, 36cc, a5fa, 0917, 1bec, 72b9, ijac201614105f5, 7335, 0b2c, ecaade2016_067w16, 6d84, ecaade2016_073a21, sigradi2015_sp_2.112d29, 50d8, 84a2, 2746, ecaade2015_18x2, 3830, caadria2017_142u36, f2a0, dbbf, ecaade2017_046k, 3415, 6d55, 6244, 8310, 4f21, d6a8, 3435, e5cc, ecaade2015_206x45, 2210, acadia14_267j, abe6, 7bce, 48fc, sigradi2014_181t5, fe43, 0fa9, 63c1, 287b, 73de, 26bc, d340, ecaade2015_103k20, d902, 54b2, 7ba6, acadia16_344o21, db91, ca63, caadria2017_056b19, e047, 4740, badc, b3b8, 6176, 43cc, 7dee, a2a9, cffd, ecaade2014_132g29, cc82, 3ca0, caadria2016_881x37, 7497, f11c, 45ca, 6848, 4865, caadria2017_051l17, b99b, 7f1b, ecaade2017_149j, 735f, 402a, ijac201412303x8, 0cda, acadia16_298k18, c031, e6c3, ecf5, 2750, ecaade2015_83n16, 564d, acadia15_110y3, acadia14_709am, b00a, 0fcc, 4d25, 8b4b, caadria2016_683k29, ac2c, 7013, ecaade2015_73f14, 3425, 1ddb, 2b5b, 1f4e, e125, e579, 0ae0, 7d1b, a03f, sigradi2016_752uu, 11dc, acadia14_719r, 6cf7, b417, d55f, b110, fcd8, a48f, 0910, 151a, b875, e3a3, a91c, 1817, d351, 27ff, bb0e, f2cd, 3588, da56, 605a, ecaade2016_mrtc66, 641b, ecaade2014_138y30, 8a82, d04a, d04e, c3f7, 3bd4, a13f, d2e5, dd8c, acadia14projects_257ac, 8770, efca, 2e4c, 3981, d478, 8cd2, a183, caadria2017_136l36, caadria2015_111h17, 9ad2, b67d, a402, 6934, f966, acadia14_91u, 0ecc, c317, 3c3c, fdbc, ce07, 18d7, 8089, 331a, ecaade2015_161g34, ascaad2016_039l15, 184a, 396e, acadia14projects_63ag, 2eda, a233, acadia15_497p22, 0c90, ecaade2017_027a, d0a0, sigradi2016_752ss, e71c, ecaade2017_057x, 038f, caadria2016_851s36, 8575, 580d, acadia15_161n6, bfab, 9b37, c638, ba4f, 4752, acadia14projects_365ad, 2410, ijac201614407w4, c2fa, df9e, ijac201412204u2, 81b9, e2fd, caadria2016_641p27, e264, f390, 3aa7, 4b49, ecaade2015_200h43, f293, ecaade2014_024p7, 3b51, edd9, bf47, acadia14_691au, ecaade2016_162f44, 233f, ecaade2016_213o54, 2703, ecaade2017_042q, acadia16_254b16, 83c8, 6c4d, 6b55, 20d2, f934, ecaade2015_248t56, d0df, b453, acadia14_311t, ascaad2016_004g2, 6cd0, 3ac9, d13b, caadria2017_009s4, cd97, 1bbe, 6055, 3722, 5287, caadria2015_077w10, c994, 9931, 5b54, f822, 444e, 1e05, f448, 4f86, ijac201412202v1, 915c, 2419, 7146, ascaad2014_026f7, 14b1, 74d2, ecaade2015_86p17, c6a7, c03a, 50f7, 4506, d01c, 374d, fe10, ecaade2015_164x34, 24c1, c21b, sigradi2014_281i3, 97a6, f193, f861, 8dde, f615, acadia14_399an, ecaade2014_157n38, 4762, 8e1c, ecaade2017_164q, ecaade2015_79k15, 7e1a, 17a4, a6ef, sigradi2014_345f10, 60f0, 16ef, ecaade2014_197g51, 4657, ecaade2016_230z61, f7df, ecaade2017_228w, 3836, 54c3, caadria2017_001f1, ascaad2016_052h21, acadia14_619au, efd6, acadia14_63an, d648, 2eec, 0a18, 8b56, f6e6, 719e, 6d37, f942, 74c8, 8511, bf83, aedd, 913e, 3d32, 0183, ecaade2017_099ww, 6e4f, 3c6d, ecaade2016_224y59, 0c7c, 844a, e135, 1cf3, 8ff2, 5d50, 4699, ca18, b7eb, caadria2015_014m2, acadia16_260l16, 22cf, 75ee, sigradi2013_421k, c044, b93b, 5786, ae73, 30c9, 4c81, ea81, b8c0, acadia14_247l, 4068, 390a, 598f, 5241, ijac201614407a5, ecaade2014_019h5, cf2b, f369, caadria2017_074p23, 4346, 9514, 6581, 6c67, acadia14_247h, 826c, caadria2017_182z43, be03, 7e3a, b127, 77a2, 7d47, b307, bc16, 0793, d7ba, 8ac1, 90cf, 89a8, 9beb, ecaade2015_114w21, acadia14projects_365ar, ijac201513304b12, ffed, bd6a, 4587, b09d, 4bc0, 2cfa, c30b, caadria2016_631b27, caadria2017_109w28, 7e76, 2e7f, 6f3a, 07f9, b479, 1785, ecaade2013r_019l10, ecaade2014_192i49, a629, a6d9, 43b9, ea89, d9fe, 98f4, 7b54, 7da4, sigradi2014_345b10, sigradi2016_364uu, 41c8, de99, 8e91, 2edd, 85b4, acadia14_463p, 09d5, a059, ecaade2017_041u, cd91, 136f, 5a8e, d256, a43b, 2a28, 4296, 3b58, 6bd8, 71db, d281, 7555, ad7d, sigradi2016_426e, acadia16_8e1, ecaade2017_203q, sigradi2015_12.297i28, 10c3, fc76, fd54, ecaade2015_303p66, 2208, a14b, 2f3f, cbdb, 9af6, c1fa, 77cf, 168b, 0963, ijac201513104j3, 73ae, ecaade2015_155u32, 36fb, a9ee, caadria2017_051f17, 63d2, 9562, f988, 038d, d318, de17, cc32, 55d8, ecaade2017_059a, 99f7, 4f25, ascaad2016_031m12, d8dc, acadia14projects_153ao, ecaade2015_170t35, e116, bf82, ijac201614202z7, a928, 9241, 965a, c3c2, 762f, 8e67, bc93, 6269, 2c82, 0e86, 1fbd, 5c89, 4504, 8ffb, ed8d, 9c40, 08c5, 8aaf, caadria2017_016r6, 8bae, e731, ecaade2015_53y8, ee95, caadria2017_142x36, 3ed9, d86d, 0845, e22e, 2eaa, a3aa, c1ac, caadria2017_163a41, 20fa, 4422, d5ac, ecaade2015_17l2, 971c, fefe, ed01, 3732, e00c, 454a, 9237, a91d, e448, caadria2017_183m44, 0879, 90fe, acadia14_691as, d2f9, 18a0, sigradi2013_401e, f261, c6a4, e454, 39aa, b139, bfaf, 2a02, abf3, a9af, c74d, ecaade2014_204c53, caadria2016_651e28, 4eeb, 40aa, d9ed, 9446, 0375, d3b5, d198, 767a, ecaade2013r_001l1, 9bbe, 29f1, 5bf1, ecaade2014_173a43, 22d2, ecaade2013r_002c2, acadia14_291ax, 2adc, fa64, sigradi2016_550k, 820c, b7de, 06cc, 5da3, 05d6, ecaade2015_185t39, 2e42, a1b0, 4734, 26c9, 1a93, 7cbf, caadria2016_683o29, 2a65, caadria2016_713y30, 5a91, 9ad5, caadria2017_147y38, 235b, ecaade2017_076ll, 3bdc, 0739, fa2f, ascaad2016_017c7, ecaade2017_232j, 5d12, 775b, 3b25, sigradi2016_602qq, f788, acadia16_254e16, b61d, 734f, 0f88, 76a2, f596, e57f, 93e1, fff2, ecaade2017_172t, f753, 338c, 3381, 877a, caadria2016_641o27, ee42, a80a, 2af3, 76ec, d6f9, 5d08, dad7, d984, edcf, 8b81, ea5a, 0dcb, afd8, 2c08, ecaade2014_019d5, 287c, 2731, 7d9f, 8fd1, 068d, acadia14_153a, ecaade2015_194u40, 9006, a62c, 2261, 121c, e53d, 4158, ecaade2017_199gg, 6c12, caadria2016_281j12, 328d, caadria2017_129s34, 3bf7, 1c92, ebef, 3cad, d8ba, 1ef4, caadria2015_126r20, 68b4, ecaade2016_023k6, e995, sigradi2013_397b, 136e, 7ed0, ecaade2017_066r, 3fbf, b362, ed00, 5eb8, eca7, 4dbf, sigradi2016_817k, sigradi2016_690b, 0f7d, ce67, 22b2, sigradi2013_429l, e3b7, 84d3, ecaade2017_225e, a83b, ascaad2016_038g15, 2d0b, 04a0, 3999, 3ce8, sigradi2016_484a, c64d, 0a04, 7780, 84cb, ecaade2017_100d, 54d7, 7e62, 5a13, 895b, f325, dff2, ascaad2016_038j14, aa4b, faa7, acadia14projects_389b, f1a1, a4c4, f6a1, c151, 0a68, ecaade2016_007f2, af64, 9f43, c66e, efdb, sigradi2016_777cc, 25eb, c42b, 23bb, ecaade2015_170k35, 0d0e, 25cf, 9231, 6849, b729, b308, acadia14_327a, 5096, 18ff, 814c, ecaade2015_246w55, bf45, caadria2015_081o12, 6234, 1478, ecaade2014_010n1, caadria2016_095n4, 4a8a, 4f8b, 1a51, d956, 50f1, 196e, 2af5, d96f, 549e, 2b93, sigradi2016_571uu, caadria2016_529u22, ecaade2017_290qq, b378, 7589, f507, ecaade2015_21k4, ecaade2017_080gg, 10b3, ecaade2016_011u2, 0aa5, a424, ecaade2017_282e, 7e09, 617f, 4867, 230e, ecaade2015_206j45, 092f, acadia14projects_565t, acadia14_101au, 7a36, caadria2016_881v37, 6be8, 748e, 5624, ijac201513203y6, ecaade2014_057g14, 368e, sigradi2014_263w9, sigradi2016_490kk, acadia14projects_229j, a882, 2c6d, 16e8, 4cbb, e9bb, b151, f501, 9caf, 5187, d46b, 946f, b03e, sigradi2013_386n, 13f4, ecaade2016_104a29, e76a, ecaade2015_158r33, caadria2017_051p16, 599b, 3bd1, 6945, ecaade2017_039g, 4aa8, b67c, a9d3, 0fb9, 3279, 088f, e350, 2f89, 6cb6, 2626, bdce, f517, ecaade2017_057q, 2be3, a7c8, caadria2016_291w12, ecaade2015_59j11, d735, a7d8, sigradi2014_021u1, 27d4, 7bf2, 2f10, 215f, 8c48, ec4f, 93d9, ecaade2015_317j69, d9c8, d91f, acadia15_95c3, ecaade2015_196u41, ba59, caadria2017_096u26, c358, 8f3b, bd23, caadria2017_031i11, a0d0, b16d, e486, ecaade2015_144z30, 74b2, a12a, 8688, 5e88, 4598, 2684, ecaade2015_200g43, 8463, 7455, c08b, acadia16_280w17, d656, a042, 9db9, ecaade2017_277ff, d5e8, sigradi2016_614t, e52a, acadia14_565y, 8926, 447f, db60, deec, ed55, 1a40, eb35, 3323, d971, 03d3, f819, 0500, 09e9, 7693, 1c90, db6d, 9d93, 1252, caadria2015_190g28, 5f3c, 618a, ijac201513205n8, b775, 6420, 2a0a, 8fe7, acadia15_395y16, f45d, b639, 0c31, ecaade2014_218o55, b58d, d069, sigradi2014_178k5, 325a, 7851, caadria2016_135b6, caadria2015_114o18, e88f, 8927, acadia16_362l22, ecaade2016_026v7, e6ca, c941, 130a, 4ec9, acadia16_432k25, acadia14projects_117i, 2877, 9b29, ecaade2016_197a52, acadia14_219ax, 6251, 5973, 65c7, ff95, 5156, ascaad2016_038t14, acadia15_407r17, ecaade2017_003r, 15aa, 0762, 1c6a, f10b, 3b48, 8b5c, ecaade2013r_020u10, ecaade2015_138l28, sigradi2015_10.138d19, c187, d85d, ecaade2014_232z59, sigradi2016_778ss, ecaade2014_031z8, 8cf2, ecaade2014_149g34, acadia14projects_531x, daa7, 0b3e, a255, c946, 8e68, 1308, 220b, 03a9, caadria2017_070m22, 1a31, 26ea, 60a6, 2ccf, sigradi2013_135, ecaade2017_256y, ecaade2014_044j11, 8e9a, sigradi2016_360cc, 7752, b54d, 877d, ecaade2016_036m9, 23fb, 65d8, 69d0, 4211, e28a, 2f16, ecaade2014_184o46, ef3e, cda6, a8a4, ecaade2017_269qq, 91b8, a0b4, 05ae, 54f9, ecaade2016_018l5, 47c5, ccd1, 3b8e, de7a, sigradi2015_11.136x24, 26a6, f8e5, 7c3c, 31a4, 02f5, ba93, ffb5, 320d, 1d90, 71f1, b587, e6e9, caadria2016_167f7, 1e0f, 648c, acadia15_431h18, d3fc, 1ee2, sigradi2016_484l, ecaade2015_298m65, b4cf, ecaade2017_243cc, 1fe8, caadria2016_013u1, dae1, 28b7, 4dad, f98b, 77da, 8fa4, ded8, 5675, 208b, 1c72, 6282, b45c, 3647, 7daf, a299, ecaade2016_144e40, 661e, 8de1, acadia14projects_365ai, 1bf3, 7108, ecaade2016_230i62, 8810, 1812, 0d70, e024, ca74, 57e1, 98e4, dbca, ecaade2014_185z46, sigradi2016_690a, 43be, f015, e4e9, f31e, df7d, 179d, 04d5, e031, 681c, 8628, 35d2, ac10, 3ba3, c894, 6f55, caadria2017_031j11, 5aea, a091, ecaade2016_134d38, bb85, ecaade2015_319j70, a4a1, c383, 50ef, 44da, acadia14_579ay, ecaade2017_248ss, 9064, 76d0, ecaade2016_166a47, 0de7, 6b32, 0e67, 022e, 368f, 0cd0, ecaade2014_065f15, acadia14projects_539b, 9712, 946b, 1c7d, edd1, sigradi2015_8.264j14, 4c0e, acadia14projects_63av, 3f77, acadia16_450n26, caadria2016_819i34, e668, ac3b, 01a7, acadia14_291ao, c7b5, 4bbe, 9fe5, e6b7, acadia16_402n24, a38a, ecaade2014_140b32, ac01, 57cb, 33ea, sigradi2016_625gg, acadia14projects_339an, 3b7f, d9a5, ecaade2017_051o, 4ca5, 7869, fab9, dd31, 8d99, 5344, fad7, 03eb, 0c6d, 8225, de38, 9b4f, ijac201412404v7, ecaade2015_285p62, 4d52, 3cea, e2d8, ecaade2015_33w5, 27e7, acadia16_344w20, b369, 6ac6, 208d, 9e81, sigradi2016_522u, f866, 7363, ddeb, bdf8, 207f, 5f37, 660a, 5d77, f4a6, ecaade2016_241c64, 6ef6, e0e0, ecaade2014_066i15, 9869, 5b2e, 04e0, sigradi2015_10.309y21, 71f9, ijac201412303f8, ascaad2016_021w7, 989e, f48e, d3bd, 5776, e753, sigradi2016_356f, sigradi2014_045e4, ecaade2017_157ee, 1907, bc05, 1e1f, b664, b580, ecaade2017_210y, 5793, 698a, caadria2015_126y20, ecaade2016_021o5, 98a9, 60a7, f620, 9957, b773, e514, 1ddd, 4794, 26de, 716b, d884, b40f, 6be7, 8615, 9370, caadria2017_072z22, ecaade2016_197g52, e3b4, ijac201412401o3, 88af, e36d, ascaad2016_010d5, f9d1, ec16, ascaad2016_059j23, ec52, ccd4, 4945, d19c, d42a, 96c6, 4313, 2d04, 5002, b223, 51a8, 2dec, ecaade2017_079h, ee21, 0ac3, 7f88, 6b9c, acadia15_284u11, 4dd8, caadria2016_033v2, f47a, eafe, acadia14projects_479h, a3e2, 5ef0, 1922, 6678, 54bb, 4dea, ecaade2015_217j48, f694, acadia14_647av, a5d9, caadria2017_080f24, 5a89, 97a1, 9d71, ecaade2016_068s17, c60c, baf4, 3611, 5aca, 96ed, ecaade2015_64a13, f497, 41fd, 64e7, d782, f8ac, 8049, 8c51, sigradi2016_590m, 99ec, 2b56, 9e6e, bbc9, acadia14projects_199ab, 36d8, b4ce, b13c, a9ff, acadia14_435d, 7095, acadia14projects_375p, caadria2017_115g30, e0d4, 5522, 9b67, b66d, 9c78, 11fd, c745, 3d0b, 95cc, 7a4a, 9ed9, 2e0a, fc7a, 80a4, 79d5, d329, 195e, e9e9, ecaade2015_84a17, ecaade2017_255o, sigradi2013_347r, 1566, d065, daea, f70d, dcea, be5b, ecaade2014_149r34, 8a73, d610, 0563, sigradi2015_6.151g8, ecaade2014_072u17, acadia14_125ae, a2fb, acadia15_95j3, 8387, ascaad2016_052f21, 8664, ccc1, c360, 4bf2, f278, 5256, bd57, caadria2016_147i6, 78ea, 7a22, c1d7, 912b, 5a90, 2dea, ebeb, 9a83, 7af2, dc99, a5bc, 652b, 5e03, 222c, e552, 4a1c, cd32, acadia14projects_327c, acadia16_280d18, 5a67, ecaade2015_152s31, 5c58, caadria2015_096j15, 7ba8, ecaade2014_011h2, 3ef3, ad3b, caadria2015_049b6, 2bf3, caadria2016_673x28, acadia14projects_565r, sigradi2014_263j1, 858d, 60be, 38de, ascaad2014_008z4, acadia14_189ay, 1c20, 6d44, acadia16_116z8, 8eda, 7240, sigradi2016_446h, caadria2017_096z26, ecaade2017_291ff, df50, ecaade2017_090ii, 4829, 6cfd, caadria2017_165y41, c05b, ijac201513206b9, 03e9, 6dfa, 0cdc, 5d19, 2fa4, 6adc, 79e8, acadia16_106a8, sigradi2016_814qq, efab, 3ced, 280b, b739, b3fa, ecaade2017_172z, f07d, acadia14projects_189an, ecaade2014_122b28, 7036, 25da, ba85, 167a, c580, 6557, cb50, caadria2015_164i25, 24bb, 4092, f040, sigradi2013_390v, e72e, ecaade2017_203x, caadria2017_095g26, 87b6, ecaade2015_59a11, 00a9, edf1, 178b, 0ce0, 3199, ecaade2014_173f43, e3ba, 7539, ecaade2016_119y32, 2ead, sigradi2014_041e3, 098f, ijac201614205t10, acadia14_497p, 785b, ff53, 3d6f, d824, 83d3, ecaade2017_225i, f166, fa58, 0abe, ijac201412403v5, 9145, ecaade2015_251n57, 5347, aff7, 51a0, acadia16_440f26, 30af, d30f, acadia14projects_199ar, d678, ca48, dd47, b57d, 0071, 2b48, ascaad2016_045c19, c37b, 6c74, 7ada, caadria2017_175i43, 7ffd, e2b1, caadria2015_206v29, edd4, d56d, 3095, 309a, b4bd, db2f, bc2c, ecaade2015_285c62, 25d8, ecaade2013r_003p2, 4476, 99fd, acadia15_431n18, 89f6, 5dc6, e2d7, ecaade2017_301z, 57f8, 85b6, c23f, 9133, c057, eac7, 576f, ascaad2016_022f9, 5f6c, a09b, ba69, da41, 864c, 5dc8, 5c00, 4674, ecaade2014_204d53, acadia14_409l, ed9d, 96b0, 41d4, ecaade2013r_003k3, caadria2016_219e10, ce5f, ecaade2016_130z36, 669c, ecaade2016_221y56, f132, e138, sigradi2015_6.341w8, bbbf, c586, ecaade2017_116b, fa49, d154, f304, a16c, 0c80, 0f84, 6d0c, 0372, acadia16_280x17, 8613, 46a3, ecaade2016_164g46, acadia14_357as, ijac201412408l2, d043, 289a, f0a7, 2fcb, a5f2, 7bcf, 8b17, 29ba, f5c5, e15d, f9ad, ecaade2017_111vv, 4358, ascaad2016_054v21, d373, 1b69, 86d5, ecaade2015_248j56, 12c5, 0a6e, 556f, acadia14projects_479ax, ae56, 6290, 6f43, c7b0, 1c16, 6128, 42e6, b749, caadria2017_070h22, 9d72, c310, acadia16_236i15, 2e36, 1579, e317, e028, ecaade2017_008j, 63fb, 40d4, f234, 63b3, 8919, 717d, ecaade2016_102v27, 9392, e1c5, d6ed, ecaade2016_073w20, 15fd, 14bc, sigradi2016_695y, 46ee, 2256, 88ba, 8ea1, 828e, a4b7, ecaade2016_171g49, cb42, 04a7, 0283, 14ca, 68d4, 5439, 1101, 75c9, 581f, f05f, ecaade2014_140l31, f9ec, 6a6c, 066b, 3af7, 544c, e4fb, 144a, 4828, 08ca, 0f1d, acadia16_382c24, ecaade2015_100v19, ascaad2014_013a7, bd9a, 3aa9, dd72, 890b, a891, ecaade2016_079u23, ce06, aed1, 3f0a, f90c, 4d18, ecaade2015_317k69, 5343, 8716, acadia16_394k24, 1059, 55a2, acadia16_318i19, 2c19, f991, ecaade2017_029aa, ecaade2013r_018x9, ecaade2017_006vv, 1f38, d4a8, 119b, cb4c, ascaad2016_003a2, 5f4c, ecaade2016_040t10, 7932, 6cb5, b6b8, a635, f10a, ijac201412303c9, dea3, 2dcd, ef65, f25f, acadia14_43ac, 6f87, f570, caadria2017_005l3, 547d, 91f7, e52b, 589b, ff64, 4695, 4548, ecaade2015_48c8, 787d, 1131, fd68, 6820, 93c6, 3de2, b5ff, 585a, fb74, caadria2016_809e34, f75c, 5049, d874, bb5f, 9088, acadia14projects_111f, 23ee, acadia16_352t21, 6e5e, ecaade2015_116n23, 37fd, sigradi2015_1.305e1, ecaade2014_109t24, 8ec8, ec40, sigradi2016_615w, 2c8a, bc3e, 4aa6, 7992, 9034, 0dcc, e67e, 44a4, 7e8f, 1b14, 81d5, 3f9a, 8ff0, ca8c, 61c8, 2bc8, d6b8, ecaade2016_127g35, acadia14_291an, e06c, 0c5b, caadria2017_048f16, a636, sigradi2014_036p2, d14f, caadria2017_008e4, 38e6, b87a, d1a2, eba2, da7a, 04e8, 71fd, acadia16_224o14, cc4a, 349e, 1aba, 3ed7, 1aff, d7fb, efa8, 4d59, dc5d, acadia16_62v4, 5d63, a8e9, 18f9, 0bd0, f490, ecaade2016_102c28, f8ad, e3a9, acadia14_531z, sigradi2015_12.259b28, 857b, f27d, c026, 8c3d, e16f, 0305, 4a52, 6270, ba89, 5c4c, 2ee6, 029a, ecaade2016_016h4, 651b, ecaade2015_129l25, 72b3, 080b, 0926, b2d4, d60c, caadria2016_569g24, sigradi2015_12.297n28, 732a, 41c0, 39ff, 83a5, caf6, 5d31, acadia14_463r, 7789, 9d33, acadia16_478j28, 42d8, 9b7b, e34d, ascaad2016_038a15, 343f, 5766, 18c7, a19b, 9e87, 5f2b, d40a, ecaade2015_130g26, 9a78, 6a35, 2f35, 3585, acadia15_417d18, e75f, e7b9, acadia14projects_389e, 8c1a, d8a5, b93e, 3171, aedb, caadria2015_065w7, e603, e776, f0ff, caadria2015_105j16, fe52, 5ffb, 75ed, ae36, c241, ecaade2017_jgol, 541c, 2020, c447, ijac201412301j6, d2a6, sigradi2015_8.189z13, 3648, 7b68, 8d8d, 6de1, ec20, 6c95, f84d, 8813, 2d65, sigradi2015_8.339z15, 0b60, 2668, 10b2, 0546, 653e, sigradi2015_8.239x13, afc7, ecaade2015_185s39, 2ed1, ecaade2016_170y48, aee0, 2da0, 1df1, f2fa, b9b0, 6a22, 1c94, d83e, ecaade2016_067b17, sigradi2013_54p, dd36, 6f83, acadia15_81t2, 9a01, 5574, c02d, ijac201412204i3, 2233, 7288, 14a4, c3f5, d46e, 6073, 4185, bf36, c2df, f3c1, 406a, caadria2015_067l8, cc6f, ijac201412204t2, sigradi2015_9.141h16, 998b, 6c07, 891e, ce03, 7f73, 10b5, acadia14_125v, 62e6, 692c, ebe5, ecaade2016_006r1, ecaade2015_317e69, eada, ijac201412404z7, cb60, 1238, 96db, 033a, ae49, 883b, 878f, 41c1, 7624, 3584, ecaade2015_235l53, 7a8b, 3d2f, f5c1, ecaade2016_230t61, acadia14_125p, c1dd, ecaade2017_101q, 9e63, 2ade, ascaad2014_017y9, df86, 81c4, f483, 4f36, 86c1, 6001, a001, 2a1b, ecaade2015_309w67, 4994, 6ec9, b2ca, ddb3, 5dea, 2dde, 0e36, ecaade2015_233g53, ecaade2017_039ww, 39dc, f078, 73d2, 446f, df03, sigradi2014_080l7, caadria2017_096v26, d829, ascaad2014_025i6, ecaade2017_210t, 4320, 5f9f, 1cdd, 5463, 8f96, 629e, ecaade2017_142ss, acadia14projects_473as, f43f, 2253, edb1, 0040, f90b, 2191, 2c09, ecaade2016_057t14, aeb4, 2299, ijac201513306a13, b68b, c8ad, 275f, ecaade2017_054v, 993c, 17a1, b9ed, 54cf, ecaade2016_217n56, ascaad2016_044w17, 1e36, 6d65, caadria2015_061c7, dbd1, 10d3, 58e5, ecaade2017_006t, ecaade2016_074u21, ecaade2017_129kk, c5ab, acadia16_352x21, 54fd, ecaade2016_191j51, e12c, ecaade2017_066p, 663f, a28f, 68ca, 2c67, ecaade2014_089l21, 3c39, 93bf, 5e20, 8df8, a876, 82da, 7de1, 0c3b, 7b70, 409a, 9a59, 6fa2, sigradi2013_194l, f69d, caadria2016_343g15, caadria2017_027t9, caadria2016_095l4, ebca, ccea, caadria2017_052z17, 4d88, acadia14projects_247y, 375d, ead5, 3878, 33e8, ecaade2014_029e8, aee2, caadria2017_155p39, ecaade2016_078h23, acadia15_203k8, ecaade2014_086a21, 082d, ijac201412205m4, a987, 5217, 32ea, 06d5, ijac201412408z2, acadia14_671o, 9d3c, eb92, ecaade2015_250c57, 1db1, 6301, 736d, 3e77, acadia14projects_247o, acadia15_395w16, 0026, 8950, 4a8b, ecaade2015_21l3, d809, ebd9, 72f3, 63c0, ecaade2017_301t, 1768, c975, bf6f, 2830, 9a4e, 5b73, 3a83, 2917, 0116, ijac201412406l9, acadia14_311y, efc5, 0c93, 5b5f, 92a1, 1b90, d93c, 71a8, 5687, caadria2017_040l12, aa3a, 1af0, a5c8, 4770, 2983, 69e4, 29d7, eaf9, 0084, ecaade2016_222d58, 46ca, 9e05, caadria2017_142v36, e3bf, 2f92, acadia16_344m21, a7a5, 45dd, eec8, acadia14_463e, 34d3, ecaade2017_032qq, cf53, ascaad2014_014m8, 2e8c, acadia14projects_709an, 95d5, a6c0, cb70, 0ee7, 3bad, a339, 94b1, 5e60, 633a, 4566, 9499, acadia15_232t9, 90e4, sigradi2014_015d1, 1f61, daaa, ac30, ijac201412304p1, acadia14projects_435as, 4078, b121, 420e, faef, ecaade2017_269tt, 967a, acadia14projects_333az, 3068, fb42, b72c, acac, 2674, 0fbe, d96a, 7632, acadia14_75e, 9676, 45c4, d424, 6866, acadia16_12r1, b060, b46f, 9ca2, 32f9, caadria2015_122l19, 5a4f, sigradi2015_sp_10.16f31, 754d, 9067, bc69, 5e24, 361c, 1516, 7d19, 08a7, 48d2, ecaade2015_138y28, 0aed, caadria2016_745h32, 69ab, f7b7, 07b6, acadia14projects_539e, 538a, c97f, ed95, 4c97, 5940, caadria2017_052u17, 829e, 8268, 7e08, 0377, c3da, caadria2015_178y26, caadria2017_123h32, ecaade2017_252m, ecaade2016_170u48, 8174, 7614, cfd7, 7308, acadia16_78r5, e7b5, ecaade2014_133o29, 6506, sigradi2015_11.166c26, 9f6d, 4040, 9550, 8d92, 6679, 3816, ed71, db70, sigradi2015_8.264o14, sigradi2014_197w6, 9e33, ecaade2013r_018j9, 44d9, 9e3a, acea, 5eb4, acdc, 63a7, 7896, sigradi2015_9.152n16, 5b95, 6528, 2405, 4277, ecaade2015_155d32, c0fd, 302d, 4780, 0132, 7989, 73b2, bb78, e3d6, 38bf, 6a1c, 4100, a80b, c6fc, ascaad2016_010u4, 254b, 82f4, cbd0, caadria2017_142a37, ecaade2015_129j25, 5974, 38bc, 1b26, 1b71, ecaade2015_11i1, 4a17, caadria2015_114r18, 4de4, acadia15_451i19, 0c64, de53, ascaad2014_026s6, caadria2016_281k12, 2976, 42c1, 47e0, 10ad, f230, ecaade2017_184kk, eea4, 2551, 91d6, 7aa4, 9e32, 7994, ascaad2016_035v13, a663, 032d, ijac201614309c6, 7e2e, 7aee, b96e, 5934, 3a79, c54a, d490, dd6b, fce0, 73ad, 4175, 5822, 7a38, a5d1, 6f70, 2bb9, ecaade2015_211a47, c8f7, a1f5, c5df, dbec, ecaade2015_201z43, 2ab3, 65ad, 3e8b, caadria2016_311f14, ijac201614104g4, cb8a, 4c0b, ecaade2014_049w11, 4632, 24b9, ad20, 20ab, b542, 15df, e8f7, ijac201412204s2, 305e, 498d, ecaade2017_072e, sigradi2016_431w, 1fcb, a585, eb18, b31f, 70f6, c016, 7957, sigradi2013_183z, 4721, 421c, f76a, 21b7, sigradi2016_686tt, 19b7, f9c4, c2fc, sigradi2014_330n7, ecaade2017_042gg, ecaade2015_64t13, ecaade2016_222y57, 210c, sigradi2015_10.140i19, 0e35, d990, 558a, 7a4b, ascaad2014_001e1, sigradi2016_777kk, d08a, 8258, a378, 86c3, 4368, sigradi2013_200, cec8, caadria2015_086k13, 8e08, 283d, 02aa, 46eb, 3574, ecaade2015_61c12, acadia15_195c8, 69e6, 171f, efd3, 372a, 96af, ijac201412406r9, ecaade2015_273i60, d7e5, ecaade2017_057w, 16b1, 319a, 14e1, e9fd, 788a, ecaade2017_148e, 8ca9, 50c9, ecaade2014_240j62, 1d1d, sigradi2015_11.8m23, ecaade2017_079i, cd31, 1602, d462, 4e32, 36c5, f568, sigradi2014_132n1, 3d38, 7a94, 453d, 3360, 2fbe, 34e9, f104, ecaade2017_108u, acadia15_343e15, sigradi2015_4.219s6, 8176, caadria2016_631j27, caadria2016_405h17, 7ef6, 618d, caadria2017_132u35, f0d6, 28a5, caa2, 6fd0, ecaade2016_222t57, ecaade2017_032f, f65e, 70db, caadria2017_055n18, dd52, 31cf, 564a, 5623, 4ae7, dde5, fe6d, ecaade2015_161j34, c15c, 7319, ecaade2016_099n27, acadia14projects_497ab, ecaade2016_221x56, 2c79, 1eb9, 9337, caadria2015_218z33, a461, cd96, 1bf5, d806, ee4b, 0b9a, 5dbd, d6e0, 3665, a154, ad42, 723e, ecaade2017_044rr, 4153, caadria2017_041f13, ecaade2016_129a36, db82, b1a6, 6c63, 8189, 0269, 783a, 1161, 7392, 6c9f, f52e, f367, fc57, 0635, 89bc, d6e2, 9b59, e3e1, ijac201614208a14, ecaade2017_256q, ascaad2014_036y1, 7ee0, 72a7, e10f, 3367, 1c89, fe1f, abe8, 021f, 918d, 2a4d, 2825, ba00, fbb9, caadria2016_435n18, b7ff, 2eb6, be8e, sigradi2016_710ll, ecaade2017_011ff, ecaade2017_007b, ijac201412402s4, 28f9, 86e8, 1709, c947, 2a9c, ecaade2016_015x3, ecaade2017_254ll, acadia15_323g13, be89, acadia14projects_719r, 901f, sigradi2015_8.264z14, ecaade2015_221p48, ce48, 4beb, 215e, c417, ecaade2016_067d17, 0f6e, caadria2016_333y14, d803, 0ac9, 19b3, 422c, ecaade2014_108k24, ecaade2016_045h12, ascaad2014_023x4, acadia15_243f10, sigradi2016_714oo, caadria2015_157u24, 4de3, 727b, 6d75, 62fd, afeb, c2f2, 2b07, d2a5, 69f5, caadria2016_851v35, d0b8, acadia14_435ak, a6ea, 2a42, 4efe, 62eb, 68eb, 2005, cb06, 8c6a, bae8, d283, acadia15_195y7, 75bf, caadria2015_176r26, 1552, acadia16_44n3, b19c, cbda, 2586, ecaade2017_108r, f086, 4680, 75fb, 85d7, ecaade2017_031rr, a120, eb50, sigradi2013_222i, 87d1, ecaade2017_198l, b255, 50f9, 530c, bc5b, 70ef, f82a, eb24, e76e, 712b, f344, 313d, b8c6, f31f, b364, ascaad2016_031k12, 1b0e, ecaade2015_143s30, fdce, sigradi2016_408ee, ecaade2013r_015m8, 4e1a, 9c8f, a877, 7ef0, 7b8c, 5d4b, cf9e, 2d21, 392d, 5346, caadria2016_829f35, 1468, add0, 6dd0, 4163, 8a15, ecaade2017_288hh, bb35, sigradi2013_234l, caadria2016_631d27, bafc, ecaade2014_029x7, d051, acadia16_152c11, 8695, e8b3, f2e7, 7d31, 8940, 9076, df60, 7936, 62d7, 8388, ecaade2015_265u58, acadia14projects_565aj, 546e, sigradi2014_345i10, acadia16_174f12, fe23, cc9b, bce1, caadria2015_090a15, c3e0, 620a, 574c, fc65, 387c, 1ee0, 0f77, sigradi2016_524aa, fc1a, 1e7a, a21c, f589, 55c2, aeac, e032, 8fe2, caadria2015_176m26, 6859, 208e, caadria2015_130d22, 9140, caadria2016_301m13, 5dfc, a669, 86a6, 1b37, 1e50, caadria2016_013b2, 614e, caadria2016_579r24, 7a77, ab87, 21ae, ec62, acadia14projects_507ad, 04d4, 0813, cf17, c808, 62fa, 36a8, 0c2d, acadia16_382e24, sigradi2016_710jj, 0b16, 094d, 5177, 68d9, 4179, a601, 32d6, 51b2, ebfc, 45c0, 29da, ecaade2014_157f39, caadria2015_114z17, 57eb, cb4b, 5b85, 225a, 644a, fa89, adbf, 1813, 76a1, b035, ascaad2014_008y4, 6913, 9ebf, ascaad2014_019r2, ecaade2014_156b38, f958, ecaade2017_038ll, ab5a, 15a6, ff14, ab9c, b7bb, be73, a084, 4687, b7d6, acadia14projects_43an, acadia16_116v8, caadria2015_023u3, 8e83, 5af3, c73b, 96ff, 82bf, ecaade2015_17h2, 1e04, b46b, b316, bae4, 5f51, 53af, 401a, sigradi2016_659v, 4876, a507, ecaade2017_149g, 77a1, ecaade2017_108m, 3898, ijac201614201s6, 43ca, ecaade2015_130m26, 3f63, 9c44, 33ad, b28c, 3520, 2b3b, 7d5d, ecaade2016_023j6, ecaade2016_213l54, db85, ecaade2016_140m39, a48e, 20a9, bb63, ecaade2016_018k5, ecaade2017_198d, a6de, 8850, ecaade2015_155k32, 3184, ecaade2017_089aa, f2e2, 0157, aabe, 6ddb, 4f14, de5b, 96fa, 9527, 9ca1, 3e53, ecaade2013r_009t5, ijac201513201r5, 4644, 4972, sigradi2016_611n, b9c3, ecaade2014_214u54, 3fbd, b878, caadria2015_139h23, bba9, ecaade2016_067i16, c02b, 0f27, 72ef, 00e2, 9b33, fcbd, 4c21, 9442, bdfc, 743a, 4af9, 6048, acadia14projects_609al, 256b, 6456, 2b2a, 41e4, 8857, 7255, 23a8, 0fa6, 9dd7, 4e99, 3a89, 196b, ecaade2017_021u, 5789, d7d2, 8012, f161, 6295, caadria2015_130s21, a1e2, 125f, ecaade2014_019l5, 33d0, dce9, af8d, 233e, acadia14projects_267n, 18dd, sigradi2014_047l4, 1423, 3a93, 072f, 2dd4, 0699, ae3d, 15c6, acadia14_709ap, ecaade2016_123x33, afa6, be04, 4b05, d011, 3c52, 3a24, 5cb2, d301, acadia14_709ao, c05f, sigradi2013_95p, ascaad2016_010t4, caadria2017_058j20, 7276, ca6f, 3d13, 0edc, ac5d, b89e, 5843, acadia14projects_235r, d722, 182e, 4b38, a348, 741f, fdfc, f1bd, 7810, e011, 0594, 1340, 2be1, ascaad2016_029y11, ebd1, bcf9, acadia14projects_375a, a337, b589, e15f, f478, acadia14_681au, d9b5, ecaade2014_120h27, 252c, sigradi2014_239f9, 4ef3, 02bf, 832f, ecaade2016_027c8, 650e, 5350, ecaade2015_217o48, cb39, ecaade2016_073f21, 3f4c, f0dc, e48c, 53b1, 4c15, ab12, ecaade2017_172x, caadria2016_611v25, 3870, 8242, b54a, 473c, b95e, ab67, 9a24, ecaade2014_180g45, 360a, 2747, bb15, ecaade2016_072g20, 7779, b304, 686f, 919a, acadia14projects_435ap, f621, ecaade2013r_009e6, b58a, 6ae5, 97af, 7bc4, cfa7, acadia15_211u8, 5ec9, aabc, 3bdd, a26c, caadria2015_156r24, 7d4b, aa72, e1f7, caadria2016_851o36, 8ac0, fa8f, 2a55, caadria2017_174j42, 8904, ec92, a000, ad70, 69ff, 8320, f837, 1739, af6d, 7372, ecaade2015_61e12, 2399, 409e, ecaade2015_233x52, c51c, ced6, 2513, 05d3, ec83, b0fd, ecaade2016_tkoj67, 04a5, 295e, fe76, ecaade2013r_013v7, d111, b989, ascaad2016_019s7, ecaade2016_mrti66, 8cd9, sigradi2013_183d, 44e3, 4cec, 8669, 08f0, ac4f, aa4f, ecaade2016_036l9, f6b4, acadia15_110a4, sigradi2013_275d, 1137, 9181, 1a9d, 22c3, dea6, bbaf, 6797, 778a, 22eb, 02a1, 5573, 9f4a, ascaad2014_011z5, c79f, 40ab, f1c3, e55a, 6c83, 748f, c8bb, 673e, caadria2016_819u34, 983d, 0909, e3a2, a1ce, caadria2015_209y31, 77d4, 626d, 5bf9, 7cb9, 3b35, cdd0, 606d, 9d88, 1025, 666a, a2d8, f29a, ijac201513203u6, 02db, 3987, 7fac, 2fed, sigradi2013_157, acadia15_483l21, ced5, ecaade2016_238s63, 194f, 06ec, 6e76, d050, ecaade2014_143v32, 36a7, ecaade2014_071a17, ecaade2017_059rr, e108, 7cd2, ddd6, ecaade2017_257nn, 5349, 8aa5, 36b8, 39c7, 83f5, 3b45, 3979, d30c, cdc5, c2e7, 3d81, 4bf9, 1c23, acadia14projects_145v, 520e, 63d6, 0b90, sigradi2015_11.222n26, c2ea, 3f88, ecaade2014_167o40, 69a7, 8af5, 1e92, e341, 7d10, 5684, cc18, bb60, ecaade2015_130n26, 5858, caadria2015_043k5, b9a6, 0028, 5db4, 0fd8, 2bb8, 223f, e02e, f818, f4b0, caadria2016_851m36, c803, 2bb4, d294, bde9, acadia14_219az, 410e, a06c, ecaade2014_180y44, caadria2017_058g20, e314, b157, 1e7c, acadia15_232v9, 4ee5, cd08, ff9b, 9dfc, ijac201614401g1, 5afe, ecaade2014_111i25, ecaade2015_100y19, acadia14projects_101u, 71e7, 0add, ed67, 31c8, 4d97, 175d, d8f8, ecaade2017_052tt, sigradi2015_sp_4.388x29, ijac201513303b11, b130, e823, 291d, c9d3, 742a, d531, a1e7, 7dd0, baab, 49c2, sigradi2013_364t, f4ea, f8f0, ecaade2015_314l68, c93f, 1557, 1913, 9b6d, 4606, sigradi2016_625oo, b60c, 26a5, bbf9, 6dc5, f103, baf2, 7a69, 0812, 15a0, 56d1, c4e8, 4fb8, 26ad, 7a28, 755a, 55ae, ecaade2016_015z3, 252e, a4ef, 2dfa, 48e0, a930, 53e3, ea39, 9019, cac9, ac60, 5dbf, aa11, caadria2017_051x16, e4c6, 69ec, 0af6, c704, 0735, caadria2016_291y12, 29c1, ijac201412305a2, ascaad2016_033w12, 7cf5, e9c1, 05ec, 3dac, 270e, sigradi2014_212k7, 233d, f72d, 9134, e848, b522, ecaade2015_240r54, acadia14_647ax, 5387, ecaade2016_018b5, dd2f, 17ff, 1333, d47c, ecaade2014_057s14, 32c8, c0e2, 360d, 4021, 0c9b, c52b, ecaade2017_149m, e860, sigradi2014_157b4, bfed, 6217, d465, 29a9, acadia14projects_91t, 0195, 534d, ecaade2016_033a9, ecaade2014_094o22, 5541, 4c2e, 4cc1, d1d3, acadia14_33ao, acadia14projects_445ab, b584, 6307, 0cea, 948a, 8f03, 4ee4, 97b3, ecaade2015_307m67, f2f5, ecaade2015_138t29, 7beb, ee7c, f74f, 36d0, e73f, da28, e001, ecaade2017_215w, f537, 9744, ecaade2016_166d47, 34c0, 39b7, d3d7, 4bf0, ecaade2013r_008h5, dbd5, caadria2015_208s31, 9358, 8d16, df2e, 4815, ascaad2016_008c4, 7d72, ca27, sigradi2014_049n5, 8d31, f6d8, 7f68, c67c, c617, b5a6, 2aa5, caadria2015_030k4, 6b24, 4c24, 503c, e04b, 7226, 0971, bbb9, ascaad2016_004h2, sigradi2015_4.52o6, 3702, 3d11, 148c, d882, aef1, ecaade2016_067p16, acadia14_199ai, 5899, 0dcd, 007b, 10ae, ba82, 5714, ecaade2016_074j21, 9cc7, ecaade2017_090oo, ecaade2017_101dd, 8ca2, cf5b, 0d4f, ecaade2016_bkol65, 545f, acadia16_362u22, ff19, sigradi2014_265n1, 9a04, e2bb, ec90, acadia14projects_661f, 7b9d, acadia16_244z15, a16b, caadria2016_539e23, b1ca, ea0f, fe7c, 82a4, 76fa, ecaade2016_130e37, 1d7d, 603e, acadia16_124i9, 6e89, 7f71, b0d5, 6717, ecaade2016_098a27, b8c1, 6e65, 72da, 1ee6, e146, ba70, 4ab6, abcf, 2544, ecaade2016_072d20, 7a1b, 3c9a, 0991, 1b9b, 87de, acadia14_101ai, 8482, a605, ecaade2016_230b62, 12d7, acadia14projects_435ao, a8a5, ecaade2014_066h15, 08ad, d88f, c80f, fdc5, 6d6e, d370, e6a1, 1129, ecaade2015_320r70, 0277, b599, ad5b, e8d1, ecaade2014_149x34, ecaade2016_185c50, 42fd, ee33, cb94, 679c, 33d1, a9b3, d004, acadia14projects_291e, 37fb, f76f, 284b, sigradi2016_426a, ed87, dd77, 4d5b, caadria2016_641s27, 1bc6, 9b65, 377a, 8a3c, ecaade2014_220i56, 6858, caadria2016_735v31, 9c1f, 112a, ascaad2014_029p8, 3a17, acadia16_78p5, 4883, ecaade2014_186c47, f185, cf68, b524, ecaade2014_192d49, 0765, cee3, caadria2015_190h28, e488, ecaade2014_024a7, f9ba, d334, 0349, 87c9, ecaade2015_83h16, 119d, caadria2015_061k7, 28f1, sigradi2014_197v6, c906, ijac201614407x4, acadia14_145w, 29f5, caadria2017_109b29, d046, eb55, 4bf7, d1e8, eaa1, 663e, 3c20, ca33, 456b, ecaade2014_084b20, acadia14_177u, c85d, b19e, b281, 7345, c5ca, f08b, e4dd, f5f2, ecaade2017_023w, 5772, bf51, 6316, d13c, 050f, 5549, b464, 7ae6, 321b, 8f0d, 1ce9, caadria2016_435s18, 2455, sigradi2016_779uu, 64ae, 7fb8, 1d88, d8af, 9a73, ecaade2017_215mm, 6004, 3f3c, caadria2015_048n5, 5288, a034, e89d, sigradi2013_414a, 001c, 4f20, 327e, 00bb, ac6e, 0ef8, b506, e0da, b0a3, sigradi2014_178o5, caadria2015_016m3, f9e9, 18d0, 8bd3, 69f3, acadia15_343g15, 7318, c263, 04ef, f327, a5ca, 3316, 4e1d, cc20, bf25, d252, caadria2017_127g34, 8620, 1fea, fa86, 72e8, ae5b, ea5e, 8668, ee41, 57c3, fa52, 4aea, 9bd6, ecaade2016_102m28, 779f, 888f, 75f1, 1cc8, 5033, 56f6, d0a7, ecaade2017_072b, acadia15_497o22, efdf, ecaade2017_291d, 28be, ecaade2014_052x12, ecaade2017_038zz, f489, e1e5, 42f4, 8a89, caadria2016_013d2, 8d2b, 7463, 5225, caadria2015_208p30, e0d2, ecaade2014_088j21, acadia14projects_71z, 5ff2, ecaade2014_201c52, 78be, sigradi2013_189o, 9798, 9ae8, ascaad2014_005i3, ecaade2017_051cc, f657, ecaade2017_122tt, f42f, 7b34, ijac201412303c8, 2e32, 7035, 5ce6, acadia16_352c22, 4ed1, 6152, ecaade2014_100j23, ae75, ae06, f01e, b351, 2f14, 4159, 6e17, 2ece, ae98, bf6b, 35bb, caadria2017_008c4, bc5d, 8921, 38ee, sigradi2014_080k7, 2549, 097f, 9a43, d2a2, b8eb, 006c, 577a, 4636, 16fa, caadria2017_072b23, ea5c, 8a22, 76b3, 4542, ecaade2017_268jj, a070, d7c4, a2fa, 3377, ecaade2015_92x18, 882a, 8986, 0f3b, 53c7, 5b5c, da99, 6bc7, f12b, 9a65, 3797, 8777, 48d0, 503d, f05e, 8b5a, f885, 7fef, 000d, 855e, 15b1, a81d, 4759, c37d, d9e4, 8c88, ecaade2016_042r11, dde3, 7f4f, bab7, ecaade2014_163a40, sigradi2013_96u, 29b2, e2f7, 2751, 0128, 1230, acadia16_12f2, ecaade2017_109nn, 00a1, 51b5, 993b, 90c9, caadria2016_013l2, 6724, sigradi2013_222k, 00f6, 8292, 65a2, 9b21, 6fce, caadria2017_063c21, 3811, be7b, e2de, e989, 61e0, 7688, d2b3, e4f3, b102, ea56, 2f15, 23f4, acadia16_196g13, 4f81, sigradi2016_695s, sigradi2016_564ii, acadia14projects_23ad, 730a, 8e98, 33f0, 8cdb, a5c0, 3f51, 76d9, 4e92, 9f24, 3eaa, 0186, ecaade2013r_018t9, 41d2, 980c, c713, 3ec1, 524a, 4d3b, 273b, 8582, f416, 0ad1, ceb7, ef09, ecaade2017_027qq, 8baa, 14a0, a457, 14ce, c35d, e139, acadia14_339av, 5d26, 2277, f4f8, fba6, ijac201412303l8, 82c6, 279d, 5003, 0f17, 0feb, ca45, 9185, 5450, fb99, df07, af23, 8aea, 601c, 6861, ecaade2016_072s20, caadria2017_017l7, d75c, sigradi2014_015h1, 4caf, sigradi2016_417ll, 95a2, caadria2017_142k37, 9e58, 019c, 2a77, 2654, 8d4b, ecaade2017_143d, a2bf, ecaade2014_010o1, ascaad2014_020z3, a6e3, 0a58, fac9, 91d1, 7fbf, 6f65, dc7b, caadria2016_651w27, sigradi2015_1.288b1, 5462, 307e, 8c11, ecaade2016_042u11, 705e, d625, ab42, 22b4, 2749, 1b23, 98fc, e11a, 6ced, sigradi2016_627h, 848e, 011f, 6402, ecaade2014_138n30, 6fe1, acadia15_203j8, a703, 272d, 7580, 6d89, 9cdb, ba5a, caadria2015_208h31, debf, ecaade2017_094s, c69e, 8a41, caadria2017_145s38, cd5d, a416, e965, 01db, b934, 3d09, 7a65, bc12, 6f1a, 1215, d777, 30b0, dfe4, acadia16_478n28, caadria2017_051y16, acadia15_57j2, 9692, d9e5, sigradi2013_411n, 3090, d30b, 05ce, d90d, 7fdf, a12f, sigradi2013_222, 5a32, ecaade2017_211aa, f077, 43fc, acf3, caadria2016_745d32, 23b2, 9569, ecaade2016_132o37, db40, ecaade2015_18g3, 75d7, 8d8e, 153d, ascaad2016_038p14, ad4a, faa9, 50e6, 9537, 3ff9, caadria2017_069d22, da0c, caadria2017_149g39, ade4, 369d, ascaad2016_025l10, dde7, ecaade2015_53p9, 4355, 6b88, d9f5, ad24, 9834, 0256, c5a5, 2d5d, 54d0, f7ed, 74a4, 5311, ecaade2017_232f, ijac201412203y1, caadria2017_182o43, ecaade2017_105ww, 1ba0, 9e74, ecaade2017_003j, caadria2016_517f22, bb13, 38bd, 9d3a, 1acc, ijac201513206n9, 1656, caadria2016_487n20, 7f95, cb88, 3f13, ecaade2017_013tt, 693d, 8c4f, e457, 401e, 272b, ecaade2013r_017w8, sigradi2015_11.8s23, a66d, 2d3a, f25a, 12cc, 3949, sigradi2014_015c1, 984f, 980a, 355c, 8d7f, ad13, acadia15_343x14, ecaade2015_115b23, 0e1b, acadia15_357s15, ecaade2017_293zz, d0c3, 9147, f7fa, ecaade2014_072k17, c1ce, 3a75, 929f, 44a0, a00c, ijac201513201m5, e554, 5397, acadia16_332w19, sigradi2016_815v, 1b85, 9200, a002, af6b, cce2, 74c1, 3a27, 6179, 192e, 63ed, 9c79, caadria2016_405t17, 7dab, cac4, ecaade2017_254mm, efb9, 685e, 1132, sigradi2015_8.264g14, 1250, 2295, 0ead, 7fe3, 83a7, 6e9c, ascaad2016_039k15, ae9c, 5c9a, b7f6, sigradi2014_345i9, a817, 7f4e, 19db, 0206, ecaade2014_111g25, 07d1, aabf, 67e5, 1973, 7f2d, sigradi2016_484j, caadria2015_208n31, b5c8, 2f2a, 570c, 6b3c, 4aa5, 0a8c, 6b0e, 3e46, 78c8, c0a2, 5bdf, ecaade2015_55j10, 051b, ac5a, e4b6, ecaade2015_206t45, 3974, 9e48, 4916, cdbb, 7c62, sigradi2013_212, 88cb, ecaade2017_192m, 97c7, acadia14_135y, 346a, d762, b189, f843, 2e67, ecaade2014_096a23, 8a4f, ecaade2015_273k60, caadria2015_081y11, e3e7, 48cb, 8dce, 8fea, ec91, 7596, ecaade2017_249ww, 935e, 288d, 1026, bede, 8565, 2543, 76dc, 6583, 7f67, 269e, 19a1, 8ffd, 54e9, 41e6, acadia14projects_435aw, 9b74, e045, d075, 7d4d, fbeb, f91c, c7ff, 5560, ea97, ecaade2015_27r5, acadia14_177p, 1560, a680, 9f95, 2f3d, ad89, c3cc, c738, 45b6, ascaad2014_028o7, d663, sigradi2016_448ii, acadia15_185k7, ecaade2014_133u29, 5c62, bcce, ec1a, 19e4, 479f, 77e0, 7def, e5fc, d360, ecaade2014_014z2, ed8f, d9b7, b5b0, 0da4, 318e, 521f, sigradi2015_10.250j20, ijac201614201v6, 57db, acadia14_43ad, caadria2016_861w36, ba45, d20f, ec65, 6321, acadia14_375f, afc1, 594a, e404, 3275, 3941, 4489, bbf7, 44e1, ijac201513203r7, e7a8, f52c, acadia14_589j, d6db, fae2, 723f, 9956, 2103, b1d0, 2308, ea34, b765, 8e03, d893, d6d2, 0a97, 79f2, 33cd, 8d42, 1f94, 6b84, f064, 1413, ascaad2014_001b1, 8f98, ascaad2014_033d1, ascaad2014_015w8, d758, ecaade2015_114j22, 3559, 3464, caadria2015_119a19, 456f, deb2, 19e2, ecaade2017_046j, 7ec5, 441f, 0ccc, bceb, ijac201412403t5, 664c, 1773, 8100, fb54, 6e96, ijac201412406f9, f170, 1657, fb09, 8b24, 83fd, ecaade2016_006z1, 9eec, 2782, e661, 8935, 98e1, 1be4, acadia14projects_247m, sigradi2015_10.307n21, 7d66, sigradi2013_158f, 7a51, f95e, 4e3e, ascaad2016_012z5, d889, a9dd, 4b39, ascaad2016_057v22, 21a9, c566, f21d, 5b67, 9c38, 99b7, cd0b, 4684, 935d, ecaade2017_066v, 4b3e, 5405, c5b6, 2550, 2a17, 0763, bac8, 9075, sigradi2015_6.42u7, acc2, cff4, 4705, sigradi2016_805ff, bae3, 0f8b, fad0, 75ea, 4a2c, 585c, ascaad2014_009i5, e2d2, e876, d1ec, ecaade2015_211x46, 5f93, c38c, 7ef1, 6045, b668, ecaade2016_080z23, a138, 92d0, e048, caadria2015_157v24, 4ead, f0bb, 3d5c, 34b1, 666e, d098, 4a86, 819f, sigradi2016_669cc, acadia16_196f13, 18c4, dd7b, ecaade2014_168d41, 9bbb, 8957, sigradi2014_345h9, 20b5, 47da, ecaade2016_203i53, 3843, 47b9, b940, ecaade2015_116m23, b01a, acadia15_57r1, 1dcc, c579, f707, sigradi2016_490ff, ca3d, caadria2015_218u33, 2814, bf94, ascaad2014_010t5, acadia14projects_435ak, 809d, 7239, 8d9b, caadria2017_189c45, a269, 2974, 7794, 75c4, 3c9b, ccd8, caadria2016_187w8, 8aab, ca36, 1b79, ecaade2017_116c, 7566, aac9, 3336, acadia14_135m, 5fe1, 043a, f350, f79f, 5706, beef, caadria2016_829g35, 1dcd, 09fc, a879, ecaade2014_198v51, a90a, ecaade2017_149o, f3fa, 0835, ecaade2016_230c62, 6021, 35b3, c886, a55b, 566c, sigradi2015_6.237o8, 2b74, 0719, 6aa5, 4347, 2be0, e54f, acadia16_62m4, a5ad, bd5d, 9edf, 4f31, 99dd, e369, 0188, 408c, 0921, 9642, ijac201614407p4, eead, acadia15_323y12, bf14, 492b, 6829, a32a, cff2, 5870, 93de, 2991, fd7d, 6512, c7e7, 759e, 196f, 9518, ijac201614305s3, 0e49, ascaad2014_021b4, ecaade2014_239k61, 9651, 8c6f, ecaade2017_308x, ecaade2014_224z56, c28d, 0fe1, b8c7, dd42, ijac201412403y6, dd90, 7d53, 7cd4, caadria2015_137n22, 82e9, b7da, 0c55, ecaade2017_076dd, 0f2e, a03e, 80a6, 3dab, 3ec8, 3b93, 765f, 94bb, 4ba4, 12c6, 6780, 7708, 36ee, 47cd, ecaade2016_042s11, d49c, 7d93, acadia14_463v, 4861, ascaad2016_001e1, sigradi2016_814p, 693c, f981, b6b6, c4a4, 32b4, ffe0, ijac201412405u8, e257, ecaade2017_108g, f816, sigradi2014_045g4, a66e, acadia16_12i2, sigradi2016_655j, ecaade2016_129g36, acadia14_389aw, 100d, c405, e405, f155, 7cc2, b010, e376, ecaade2015_280d61, sigradi2014_282m3, 2f20, ecaade2017_274t, 85c8, 4057, fc6c, 343b, 4e52, caadria2017_074i23, c979, cdd3, d74b, 58c6, 99b0, af03, ascaad2014_018b2, caadria2016_611w25, b296, 53fd, c7c7, 8c5c, 7db3, d908, sigradi2015_3.111g3, 6e9a, 8a76, f107, sigradi2013_268, c8c1, ecaade2017_208n, 3655, 9d9e, ab69, 0bf1, caadria2016_683l29, 282e, d9b9, 091a, ijac201412205d4, 67dd, ascaad2016_016u6, 4c4f, 833d, 90ad, ijac201513206x8, 7039, 8ec0, 4072, fb0c, 1b58, ecaade2015_193j40, a8e4, 22da, 8afe, b004, a561, ijac201614201c6, 9e57, 0e39, 8508, 7701, ijac201513102c2, 1f04, 07b5, b07b, a80f, 2acc, 0b31, ba52, f444, 687e, 9d26, acadia16_12k2, d507, 3fe6, 0a6d, 1aac, 2547, c030, acc7, d1a9, 6161, sigradi2015_11.136l24, d7e2, a03b, 486b, 8af6, ecaade2016_073h21, sigradi2015_6.42z7, 9492, 2189, 59b5, ecaade2016_067o16, 62ac, 2002, c297, 0013, 2624, sigradi2016_710aa, acadia14_399aj, d5bb, bb3d, b86c, d8e2, 9520, 2901, ecaade2013r_020p10, 0495, a6d8, 336c, dd65, acadia14_357aw, 1cb3, 720d, 1771, f045, e96d, 89d9, ee16, a956, 8e87, 08e4, 1871, ecaade2016_163i45, acadia14_681ao, ea43, ijac201412302b7, 26e1, 4bcd, 2c11, 7316, d568, 8244, 372b, 74b4, add5, 3ad3, ijac201513101s1, 7650, 1db2, 3c07, f9b7, f75f, 64f9, 8d22, d3b9, 8645, 9bf3, 5777, 3a5d, 9a2e, b84c, acadia14projects_71v, caadria2016_003a1, 6f9d, cb79, e342, 3bac, ea2d, 4bee, 8653, 13ef, 07c8, 05c8, 2c29, 3891, df5f, e49e, 6027, sigradi2016_490gg, ecaade2014_052m12, d892, b869, 61b6, dd5b, aa2a, 8ccc, b226, ae87, a68e, dd98, adfe, fa03, 4ff8, 4b88, acadia16_414y24, 6452, 3b86, e91c, 961f, caadria2015_178x26, 8039, 2527, e45e, c70d, sigradi2014_345f9, 5561, 2ff9, acadia15_451k19, b013, 8f2e, ascaad2014_027k7, 9e97, f16d, 3294, ecaade2014_108e24, f336, 08bd, c8df, b573, 2648, ijac201513206r9, 251b, acadia14_531v, 0a1d, ascaad2014_016d9, acadia14projects_479as, 0950, ecaade2017_172r, aeee, 2c60, caadria2015_142s23, 9e8e, c166, d4ad, 725a, 234e, 9a07, 76bc, 368b, df94, acadia14_479j, 74e7, c6d4, a468, 1717, 7423, sigradi2014_329y6, cd64, 94c8, 03d1, acadia14_671z, 4917, 9213, 804a, af1f, 4bb8, 624d, f608, 76ab, b3d8, ecaade2016_023z6, 7408, 8d52, ascaad2014_028t7, 108e, 9678, d1ca, e0c8, ascaad2014_019i3, 1253, caadria2016_445x18, 8b58, bd25, ecaade2015_248r56, 9cd7, ecaade2016_210w53, acadia14_247g, cb14, 54c5, b833, 2fbf, 04ae, ecaade2016_121s33, 77dc, acadia16_24u2, cb00, 15c9, c4e7, 7995, b4c1, 0106, cb45, acadia16_88a7, ijac201513301z9, bb37, 3781, 9d5c, 1707, ecaade2014_022a6, 76d5, f392, 9e5b, 1669, 1dc8, 3bb8, 2521, b228, 161f, 61eb, aebe, ecaade2017_105mm, ecaade2017_071xx, ecaade2015_302h66, 4ec6, 589c, 46f3, 3fef, 9d86, cdcc, 9f3f, 3e4b, 3a4f, 98f2, 5a58, 1902, a86a, b32a, sigradi2014_345l8, 26a9, 5352, acadia14projects_339ay, 0611, 929d, 208a, ea23, ae82, ecaade2017_109oo, c84b, e1cb, acadia14_33an, ecaade2017_008l, 25f5, a65e, 1190, ecaade2014_147z33, ecaade2014_145f33, c5a1, dd29, 8c07, 3cf2, 1fe2, df42, 1518, 98bb, 39f9, 247e, 34f4, dc60, 9066, d542, 0a70, 33dc, sigradi2016_421yy, 8991, 9796, acadia14projects_111i, acadia14_247z, 744b, ecaade2014_066j15, 90e0, 4a15, ecaade2017_271f, ef0b, e392, 2e8b, 040b, 5012, 662e, 20f4, 356c, 3f9e, 4b9b, ca94, ijac201614201c7, 0286, 74fa, c1ff, 3477, 27a0, ecaade2017_077c, ecaade2014_022z5, 4c18, 1cc1, b395, e30d, 79d1, e071, 6cc6, ecaade2017_076x, af72, a16f, 82c5, 0e64, 9b30, sigradi2013_28k, 9a3a, ecaade2014_153p37, 0b77, a655, c0ba, 1dba, 18f4, sigradi2015_3.111j3, fbf0, ecaade2016_007h2, ascaad2014_014i8, b8ee, 2b36, 0a1f, b2aa, acadia16_196h13, acadia16_352y21, b55d, d127, caadria2017_017n7, ecaade2014_225n58, cf60, ecaade2017_071oo, af4e, 3875, ijac201513201x5, sigradi2013_28i, 5b28, 1384, 921a, 6040, e49b, 3d50, eda2, c5d7, 2eee, ecaade2014_052l12, 9dc5, caadria2015_105f16, 3f69, 72b2, caadria2015_122j19, e8a9, c12e, ijac201614101b1, 9990, ascaad2014_026y6, ecaade2015_138r27, d640, caadria2016_291r12, acadia14projects_43ad, f1f8, a8b9, ecaade2017_288bb, 1c93, caadria2016_693b30, fa83, ijac201412408j2, 67a1, 8c57, 23c4, b828, d75f, 2986, c9a1, bef6, ijac201614307j4, e91f, 4cd0, sigradi2016_695m, 319f, 93b1, ascaad2014_029e8, 9214, 6671, f900, 5048, 9172, 1f7b, c350, 82b8, ijac201412403o5, caadria2016_435u18, db52, 56c5, 869d, 30ac, 2f4f, ecaade2016_047g13, sigradi2015_10.307x20, 47bd, b72f, f83e, 9f20, acadia14_229i, acadia15_343k14, 7938, 4fc4, sigradi2015_4.52j6, 3269, 02c6, 857d, e665, ascaad2014_035p1, 3a3f, 9a12, ecaade2017_291j, sigradi2014_015f1, ecaade2015_233b53, e0e5, 7be8, 22c4, f312, bc42, e2c2, d8c8, ecaade2013r_009h6, 10c6, ebff, 3de8, ed7b, 7a50, 18f1, b074, b3f9, 8b30, acadia14_627a, 9ffc, 4cb5, 738e, 0975, caadria2017_008y3, 1c5d, 79f3, 744d, 9e8a, 3042, ecf6, 5ed1, 3d67, a39d, d5bf, 4844, caadria2016_497d21, ecaade2015_73c14, 9e98, 12de, e614, e5ef, caadria2017_104a28, 25d5, 2604, 31d9, 763f, b9c8, ecaade2015_169w34, ecaade2014_233o60, 3e8c, caadria2015_210i32, beea, 1af7, ce14, c1af, 71ae, sigradi2015_11.165j25, ecaade2015_61j12, ascaad2016_016s6, 0de2, acadia15_407z17, 56d2, ecaade2016_198u52, f371, 7f1d, 4fa8, c4a0, ecaade2017_042cc, cc91, d9a6, ac72, 0ded, de37, 9f62, ijac201412404s7, ecaade2016_230r62, ijac201412403h7, 4c8a, 0c35, 8740, 4c75, ea30, 8bb2, 4ee3, bafd, b8d7, 78dd, f7db, 6e30, b388, aa4a, dc72, 28ce, ijac201412403e7, d9bb, caadria2017_009i4, eaf7, caadria2017_174h42, ccad, 5053, ecaade2017_181z, a151, df12, 3240, 9d32, 9420, 4853, ecaade2015_64i13, 0a42, 4316, d589, sigradi2013_389k, 547b, 0c45, acadia15_343z14, ecaade2017_195ee, 5ef8, bb6a, 908e, 156f, ecaade2016_096r26, 3a25, f2d8, sigradi2016_752yy, 00ab, 8d3b, ijac201614307i4, acadia14_375d, sigradi2014_186i6, 7d17, 4c92, 2be2, d395, 8599, 1b1b, 6efa, 277c, 6998, sigradi2016_751ll, c9c7, ascaad2016_030h12, e855, 499c, acadia14_589b, 38ab, acadia14_517t, 30a7, ijac201412303s8, caadria2016_085g4, c0c2, cde6, ecaade2016_130t36, bfcb, 7e92, bd0b, ijac201513203w6, 7769, 11b8, 2104, 2bea, 0088, 5f16, cc74, 6d30, 41e3, 682f, ijac201513102j2, acadia16_106x7, 55ee, f7b8, 044d, 5348, 9768, 00ae, 3a1f, fc0b, e0c9, 5c3d, d23f, 31df, c36a, ecaade2016_129t35, ff39, 2137, b595, 797f, ea60, ascaad2014_005o3, caadria2016_651i28, ecaade2015_79l15, 2fc0, 52e6, ebac, acadia15_137d5, 825c, a2bd, 9f19, ascaad2016_050w20, cc36, 5d71, 8503, a209, 9728, 7ea3, 7e95, 4de5, 7a55, ascaad2016_039r15, sigradi2015_3.268p5, ecaade2015_193z39, b98c, 5e90, sigradi2016_484uu, 28c2, c536, caadria2017_074f23, 031a, sigradi2016_515j, b64e, 2037, caadria2017_056s18, ecaade2017_183dd, 49ea, 9857, ijac201412403j7, b2ae, acadia14_609am, acadia14projects_247i, 1b21, b25f, ecaade2014_163z39, ee7d, 2266, 2df9, caadria2015_004o1, 7a80, 045a, 3d24, bf09, ecdf, bdac, 8ab1, caadria2015_122p19, ecaade2014_084y19, e2ac, sigradi2016_732c, 9ce1, 859c, sigradi2013_215e, 83d8, 6f06, 0306, ecaade2015_91e18, 7ccf, 8e79, bc11, f236, fc5b, bc0a, 77fd, 636b, 78f2, ascaad2016_046r19, a18c, ecaade2015_17u2, 33e9, 588f, ecaade2017_101ee, 88fb, caadria2015_049e6, ecaade2015_86e17, 3896, ijac201614408f5, ecaade2015_332p71, acadia15_333y13, sigradi2015_12.215u27, a511, 4d77, caadria2015_002e1, 1376, caadria2017_070i22, 0103, 2f4d, 0591, a250, cac7, f020, fb3b, a6ba, ecaade2016_224a60, 27e4, c7a7, af7d, 9ef9, 2a1e, 2d39, caadria2016_819v34, 5d00, e630, 1d08, 1086, d742, c6cf, 6502, a9b1, 5b0b, ascaad2014_007c4, 9ff5, 427a, bb82, 07bb, cc5d, 7f0b, d43f, b6c9, cdce, 4607, ascaad2014_033b1, fa2d, ecaade2015_227k50, d2ca, b851, 5d7a, sigradi2014_263y9, c8a6, 7025, cbbd, acadia16_62b4, 7fcb, 599f, 5909, 4560, c5b5, 5a09, 77e6, sigradi2013_30z, 0687, 8c9a, 165c, ecaade2014_186l47, ecaade2017_138x, e5d1, cebf, 39a7, 0336, dc4c, 6165, 44e8, 8772, 3298, d29e, ecaade2016_129x35, 5448, 861d, 7b57, 097c, acadia14projects_555i, 7edd, 9b1d, ecaade2015_177c38, ecaade2014_072l18, ecaade2014_195w50, acadia14projects_145o, sigradi2015_9.152c17, 6020, a78d, dfc3, ddef, ijac201513104h3, da70, eae4, 650a, 72a8, sigradi2013_271s, 4032, 6e4e, 4c34, c6bf, 2d4c, ecaade2015_320l70, dfc1, 7cae, 0caa, 7160, 3466, af79, 84d2, e4db, 903b, 878d, 18f5, acadia14_565ad, 5de6, 8cb7, e68c, 1419, 1933, 864f, ecaade2017_054y, e9ae, ac23, 9853, ijac201412408x1, 7b7b, 0a85, ab7d, 0a62, a871, ascaad2014_033y9, ecaade2014_141h32, acadia16_62u4, sigradi2013_271n, 44df, 31fe, ecaade2015_319c70, ecaade2017_029q, 6b30, 7feb, f9b2, ad66, c729, cf3e, 8fbc, 4d7c, 050d, ascaad2014_019o2, a0f1, b40e, ae8b, 47ea, aec5, 9f27, sigradi2014_339a8, f842, 314f, ff1c, 493b, a0a6, ecaade2015_206v45, 2f42, 1778, 2b10, 60e8, ecaade2015_217i48, ac37, 4d74, dc50, 788d, acadia14projects_691a, 611a, sigradi2014_180s5, acadia14projects_189a, sigradi2016_550l, 9463, 6884, 7ce9, 0cef, e72c, 040c, c867, 578b, sigradi2014_018k1, c4bd, 0f7a, f965, caadria2017_054e18, d5d8, 8fab, 71a5, ecaade2017_099vv, d96d, 028a, f315, sigradi2016_512qq, a82f, bab1, 5e41, 385d, bb3b, ecaade2015_92s18, ece1, ad21, 17ea, ede6, d4e9, aafe, 9788, ecaade2016_165y46, ecaade2015_61n12, d2b2, db06, ecaade2016_026s7, 10c7, 562f, 1b95, 9479, 336e, e903, 9c59, 9b42, 4156, 6268, 6bf6, sigradi2013_407f, 6aac, c8e3, cef6, caadria2017_046v14, ascaad2016_021g8, f00d, 0396, f53f, ijac201513303k11, 8aa0, ascaad2016_048d20, ijac201412205u3, 3fb5, b876, b5f6, 6df3, 6ce7, 3ea4, caadria2016_291o12, 4407, bc53, 7312, 4332, 9966, c9bb, 40a1, 143a, ecaade2016_223h59, 79e3, 038a, ecaade2015_21z3, ecaade2015_86g17, 0f09, 36a9, 4283, b4cb, ef46, 67eb, a525, 9f57, 4622, acadia15_251l10, caadria2017_029o10, f973, ecaade2016_164j46, d2f6, 6fac, 1de6, caadria2015_016l3, 87e3, 9975, f3b4, e69e, 043f, 30a0, 2040, 21e3, c1d5, 986e, ff63, 5d3c, d34d, 651f, 738a, 5557, dcc9, caadria2016_477e20, 535c, 1a23, 52cb, ee4a, 2ecb, 3bd8, sigradi2014_048u4, f9f6, 3895, 4c2c, 88e0, acadia14projects_247t, aed0, 3ae9, 4b40, 056b, da31, ecaade2016_074s21, 3982, cb0e, acadia15_123r4, 3640, caadria2015_014w2, ecaade2014_084t19, d114, 2435, 4723, sigradi2016_625a, dd0b, 2328, 1d68, 8636, d085, a21e, b1cb, f263, edb7, ecaade2015_284a62, a320, a89e, 825a, ecaade2016_171c49, f247, 0edd, 8374, c5bf, 62e5, aa2b, 6b37, sigradi2013_425t, a305, d12c, c5cc, 539e, c01a, 1aef, sigradi2014_015e1, 9236, 461b, 1341, f676, f27a, ecaade2015_273d60, 7861, 7602, caadria2017_149d39, 074a, ecaade2016_199z52, eb45, 0e69, 7569, 9f78, 8ebf, a202, 3b8f, db8c, 8d48, caadria2016_735m31, 02f2, 689a, caadria2015_119y18, 8044, aafc, ebd7, 7db4, ecaade2015_304b67, 5fe0, 9b2c, acadia16_72b5, sigradi2013_268i, ff96, 2c78, caadria2017_041u12, ecaade2017_152yy, ecaade2017_243bb, 05ad, c3f4, c9a0, 65e2, ecaade2013r_011i7, sigradi2016_560bb, 92bc, 79ea, caadria2015_226k34, 237e, 3be4, d36d, 3fb0, e400, b594, 22fe, 42b8, bdb8, a41a, 8d45, acadia14projects_619az, 3842, 5c6e, ea15, 2937, 0163, eb6a, a219, 6f03, c5e5, ascaad2014_014e7, cca0, acadia14projects_53o, dd2c, fa07, cd02, ecaade2015_122g24, 34cf, 0ac6, 4348, sigradi2013_386u, d5eb, 4386, caadria2016_157u6, b6ea, 6788, ecaade2014_208d54, caadria2015_070i9, 32ee, baa9, d53f, ecaade2014_192h49, 2522, ac3e, 120a, 3b65, b8b3, 0614, fdc6, 9289, 391b, 5c31, 6ff0, e8d9, 9a79, ecaade2016_167a48, 5e06, 1b7f, ed0c, 188e, 6d6f, acadia16_402l24, acadia15_185y6, ecaade2014_188m48, fe21, acadia16_372z22, 152b, abda, 5fa2, 5410, 8c74, ecaade2017_220ii, ecaade2016_098d27, sigradi2015_3.65t2, 7683, e8a1, fd4e, 07d4, aaff, f352, accf, cf7a, e82f, 6837, ascaad2014_026d7, edda, df6f, ecaade2015_180d39, 88e6, 7bd8, fec7, ecaade2014_132e29, d6e3, ecaade2015_333b72, a22e, c200, 1360, sigradi2014_103a9, 9761, 55b1, 5265, 9784, 2cb9, ecaade2015_227t49, c272, 05de, 4d85, 983f, 1dc0, 328b, 8e4f, ecaade2017_290ww, e137, acadia14projects_291b, ecaade2014_214m54, 9cc1, 0b7e, 59e9, caadria2015_078k11, 5a0a, 7187, a23f, 2102, 1087, ba0a, b3c0, 9605, 0d3f, eb2a, e8f1, c1a5, e528, acadia14projects_681ag, f908, ecaade2016_062h15, 280f, 925e, 04aa, eb08, 518c, fd7f, a218, caadria2017_142g37, ascaad2016_039i15, 462c, ecaade2016_028j8, acadia14_463b, 7828, caadria2017_048z15, 7fb1, c788, 606f, 7be7, 5856, ecaade2015_79m15, ea6f, a904, 42ad, sigradi2014_347k10, ee06, 7185, 52c8, 48f6, caadria2017_016c6, 4e7e, 5057, 7ee2, 62b2, ecaade2014_230r59, bbe9, d43e, 3f23, b2cb, b63e, 7394, sigradi2014_303e5, 6d04, 6714, f00f, sigradi2016_732m, 11d2, ecaade2017_170xx, ijac201513104i3, ascaad2016_057t22, ecaade2017_290zz, fd67, acadia14_565t, 7e27, 89e2, a794, 745f, ecaade2017_067w, ecaade2017_164aa, ijac201412301r6, bfe2, d613, 075d, abff, 2bd9, acadia14projects_691ax, ascaad2016_040e16, c0ea, 9688, acadia14projects_63ap, f2b4, e44a, 6662, 1dd2, 6ac4, ascaad2016_018i7, 463c, 488c, 4825, sigradi2013_30i, 2472, de23, acadia14projects_479s, a162, d4c8, de8e, sigradi2013_155j, 2933, a815, d1cb, 8b0c, 36d2, 0e6a, 25f4, 29d9, 4811, 5a07, b033, 950e, 56da, 7884, 7c19, b416, ee75, ecaade2017_003s, 0e03, sigradi2015_11.166y25, 27c0, 4dd6, ascaad2014_024h5, 866a, 2a52, e1a9, 8ed4, 429a, 4df1, 35dc, f02e, 2669, 60c8, fa77, 0ade, ijac201412205s3, sigradi2015_8.239c14, 9912, 7afe, ecaade2017_305qq, sigradi2016_637s, 6f47, 34ba, fd6d, 2596, acadia14_517p, e4bb, 89fb, 43ee, acadia14projects_291aj, 5a4e, 6e7f, 3859, ca2c, d430, e7cb, 6196, be60, 8f41, c304, 6c11, 6889, ecaade2015_113n21, e19a, 3ebe, 709f, 8ff4, e808, ijac201412303d8, b43d, c5c9, sigradi2014_330o7, cc2b, sigradi2015_12.215l27, 79af, 1e7f, sigradi2015_8.186x12, ascaad2014_028s7, ecaade2017_130a, 77bf, 582d, a1d4, acadia14_619aa, f219, 85ba, caadria2016_311b14, 6575, 5b3b, caadria2015_090e15, 1465, ff6b, 2cfb, 6ca4, ecaade2017_129ll, 526f, 7f5b, ecaade2015_285e62, a63a, ecaade2017_169ii, 6e0f, cbc1, ecaade2014_089w21, 03c0, 6893, fc28, c05e, ascaad2016_002n1, b153, f51f, 1aa5, 841b, 86f9, 5a17, 969a, d9e0, 1a94, 1598, 2481, 4bcb, sigradi2016_621ff, a6d5, 1461, 53f8, 7e4b, a482, ecaade2017_155l, 7969, ecaade2015_22t4, a96a, c721, 5c27, 2ebc, 4956, sigradi2013_285e, 8443, a792, 32a6, f120, ascaad2016_007l3, acadia14_63ad, b839, sigradi2016_534ll, ee3d, 8c18, acadia14projects_661c, 93e3, ec26, 2d7f, 9c06, 7ee5, 0037, 68f0, ecaade2016_085l24, 5e27, 7921, 6c98, 6e23, ascaad2014_007a4, 4eb0, 0a98, ecaade2016_222c58, d32d, 274c, sigradi2013_41k, caadria2016_621t26, 9364, 59bf, 6c68, dddd, 158c, ecaade2017_108p, 69c2, f8a2, 52ad, 84f3, 29f3, ijac201513202l6, 450c, 2e1e, bb7a, 9800, 3dd5, acadia14_125af, 1497, ascaad2016_030g12, 7671, acadia14projects_609ak, 5a14, 7d0c, ecaade2017_294b, ijac201614203w8, sigradi2015_10.378w22, sigradi2016_420uu, e11f, de95, f72f, 64f8, eaca, 24b7, ece3, ascaad2016_016t6, ijac201614308p5, dbb0, 6b44, ascaad2016_007y3, ecaade2014_139f31, 743d, b63d, sigradi2013_194f, edb8, 7358, ecaade2015_87v17, ecaade2017_203ee, 9ba5, ae44, a2d7, 7c67, ecaade2015_180x38, b140, 5419, b08e, e094, b834, e64c, 2470, 6dcd, b636, aef8, 129e, 50bb, c66b, aa8a, ee81, sigradi2014_137l2, ecaade2016_118b32, bf4f, sigradi2016_571vv, 0435, b7c9, af8f, sigradi2014_197c7, 75e2, a318, 9f96, ijac201412301l5, caadria2015_218w33, 9301, eac8, caadria2016_311x13, 8ce2, f227, e41f, 1cc2, 06bd, e228, df65, 4eb1, 330f, sigradi2016_817c, 4de6, 055b, 8efc, ecaade2014_149e35, sigradi2015_sp_8.6f30, ecaade2015_318m69, 96d4, c3d5, fab8, ecaade2016_191y50, acadia14projects_301g, 4106, 9870, caadria2017_079t23, b9e8, 8da4, dc3e, 5531, 672f, d918, 66e5, e395, f451, sigradi2015_10.307l21, 0b66, sigradi2016_488p, f388, 4291, e3f8, 8fee, 9efd, 8184, 91c1, sigradi2016_592y, ecaade2014_180x44, 5374, 36c8, f698, 8c91, 36eb, 777a, acadia14_63aw, ecaade2017_041r, 6875, abd9, ecaade2014_206x53, acadia16_106o8, 9972, 1523, e17b, aa2c, 1eb4, 5841, 6ba6, 5ee9, 2f85, 2fc4, ecaade2016_017o4, acadia16_224d15, ecaade2014_111z24, b503, ecaade2015_196w41, 8ec7, c811, ecaade2015_336w72, caadria2017_183j44, sigradi2015_11.34x23, acadia14projects_555j, 3ff3, 995a, 8ceb, 8c86, a50d, 7b83, ecaade2014_072o18, bbe5, ecaade2014_149s34, ad86, 93f8, b611, 963f, 131e, 1d02, e9fb, f46f, 3c5b, f19b, 14de, fabd, e24e, a295, 4a5e, e299, 7234, f560, 6729, d830, 8263, dc57, ecaade2017_210z, f417, ecaade2017_083jj, sigradi2016_448ee, 3a53, 339b, 20d4, d4f5, 900a, ijac201513303t10, ea32, 2f1c, 9fbb, 1a92, b45a, caadria2015_030i4, 0bde, d33a, f1ec, e38f, bc83, b83f, 3438, f6dc, e866, ascaad2016_021b8, ecaade2016_162f45, ecaade2014_018r4, 10fe, bcc0, ijac201412305c2, ecaade2017_053c, d4b3, b30a, acadia16_98s7, 8be1, 008c, fd93, 876a, 36a4, 0bbd, ecaade2015_118z23, 5f9b, 5649, ecaade2016_ws-afuturel67, sigradi2013_243f, ijac201614302u1, f6c8, 8e8d, ecaade2016_225z60, 89ec, 1ebe, caadria2015_126u20, a9b7, sigradi2014_075d7, caadria2017_047b15, 0a11, ecaade2014_240h62, 917a, 2db7, 38e2, d0e0, 22e4, b14c, ee4f, caadria2017_124v33, caadria2015_078o11, 9469, ad1c, sigradi2014_063z5, 4cae, 1d5f, sigradi2013_303g, ecaade2017_198r, df83, ecaade2015_114y21, 4a9d, 642c, 9b31, c09e, sigradi2013_387a, acadia14projects_199af, acadia14_229n, 7dd9, 1f2b, sigradi2013_194p, b85e, ecaade2013r_017a9, 6351, sigradi2016_764h, ecaade2017_085c, 26be, 5f97, aa15, 48c5, 504f, 933e, 0858, a0ee, 3d89, bcc3, 0205, 1221, f925, a3b4, 13f0, caadria2017_185a45, f8d3, ae60, 4d0d, acadia14_281t, sigradi2013_267u, c48c, 0cd5, efc3, fc77, ff49, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 92df, 6ec5, 382b, fcbc, 2778, 649c, 4754, 5081, de26, e888, e538, ascaad2014_030z8, fe59, caadria2017_021i8, 3a31, 8d7a, e103, a9fd, 3450, 4cf7, 7bf9, fbe2, acadia16_362p22, a469, 33f6, acadia16_206m13, 76b8, 2372, c9f3, 6379, ijac201513102f2, a84e, acadia15_123p4, c0de, 3406, 98aa, 50da, 3fd6, e5c9, 5818, 00b4, fa76, 70d3, ecaade2017_017y, 2d5f, caadria2016_579j24, 07f0, 5595, daca, 8d54, edfd, acadia14projects_719p, 55ec, a6dd, 316c, ecaade2014_109u24, 27f1, ecaade2014_023o6, 97b0, 92cb, 56d5, ecaade2014_176y43, 8f01, ijac201412404y7, 96dc, d13f, acadia14projects_43am, b247, 8265, 7432, 11a2, ecaade2016_113u30, f514, 930e, e1e9, 76f3, e433, ascaad2014_005t2, 5e54, d115, 4e63, e42a, 6b18, c497, 4518, b3cd, 2fb8, 32d1, ecaade2017_229ll, f3da, b017, 08b1, 1089, sigradi2014_213p7, caadria2015_015f3, 04a8, 6b6a, ecaade2013r_001t1, ecaade2017_215bbr, a32f, 86c0, 61b0, acadia16_488t28, e9dd, d87b, caadria2015_226u34, ab38, 105b, f0cc, sigradi2016_816ss, 5512, 48aa, 5d3e, 1167, 06f2, d58e, c734, ecaade2014_130a29, fcd3, ecaade2017_094m, 7f55, 7ce1, c154, 959b, 2c15, c663, 3232, ijac201614203y8, 90a1, caadria2015_002a1, ecaade2017_122b, ecaade2017_195gg, d836, 6dd5, 15cf, f8b3, e243, be78, ecaade2015_318l69, 3ee1, caadria2017_054g18, ecaade2016_043c12, 299f, 810e, 76aa, eac5, 43bb, 516b, ecaade2013r_007c5, bf91, 2568, ascaad2016_003z1, ijac201614208e14, caadria2016_693a30, 24cf, 0628, fe60, 6bc0, 2528, acadia15_395z16, 5365, 2081, 3cd1, ae6d, 45b8, 1c58, 8ae4, ecaade2017_280b, f8b9, ecaade2017_124q, 6abe, 2928, 5b75, 91d8, a6df, 625c, d27d, 1cea, 7598, ab95, 08e7, 033c, bc2d, a447, 5656, bf42, 0a84, abba, 48f7, d80b, dcec, 422d, a573, ecaade2017_067aa, 2566, b444, e6b2, 5e89, 0701, f830, 0f97, 75c2, 0a5d, 23ce, 1138, e1a8, f0f3, 7f33, 8bd7, ecaade2013r_007d5, ecaade2014_224y56, d564, 899e, 7e8e, ec12, 819d, 81fb, 4da3, acadia14_291au, 3320, a5d4, sigradi2014_047o4, 0625, 0854, ecaade2017_008n, sigradi2015_3.111d3, 5b76, e6a3, f69b, acadia14projects_435a, d352, 07be, 5832, ijac201513303j11, ea96, 6fb9, 796b, 14d6, dab3, acadia14_301d, ijac201513304a12, 77bb, acadia14_375c, 9cbb, 959a, acadia14_409o, 4403, 87e9, 5e5e, a229, 6395, caadria2015_016g3, acadia14projects_549v, 4ac0, ad30, e36a, c3cb, 2979, 1a9e, 208f, 4151, da18, acadia14projects_699r, 4aaa, 841a, 2220, e309, ff7b, ecaade2015_83i16, 1b7a, 3ff6, 002c, 0770, ecaade2015_196v41, 5869, 1828, 1ddf, 893c, 3fd1, 52aa, 7037, 53ed, 61cb, ecaade2017_116k, 36d9, 9598, acadia16_62s4, 6566, 9c2b, ecaade2015_87r17, 6e8d, c753, ijac201513305z12, 79b8, 5,7e+10, 99cc, ce4d, 1a5e, eab3, 82dc, ecaade2016_075a22, d680, e190, e2a3, f8bb, sigradi2015_10.144v19, 8c1d, 75f7, 7fa7, 8abf, 8d77, bab8, ecaade2014_023e6, 6454, e169, sigradi2013_111t, 2d71, 9ff8, e6a5, e715, 48af, b992, ecaade2015_114k22, 11a3, 0430, 88b5, 0936, ecaade2017_256v, 1371, ecaade2015_225p49, 7151, 4d73, c211, 8e2f, 7c2a, 7d1c, 1e98, a5f8, b88f, ff1d, b062, 0220, 8ff3, 2cb4, 40de, 6122, faa0, d40b, 9d7f, sigradi2014_291p4, f4b8, ecaade2014_201h52, a20e, 9c0e, 50fa, 2d8e, df8f, ecaade2016_015t3, sigradi2013_208, e82a, ecaade2017_293xx, 327f, ecaade2016_230m61, ddd3, ab4d, ad59, a123, 5458, ac42, 4207, ecaade2017_006xx, caadria2017_057y19, 5845, 040e, 51fb, b0ec, 3434, f8f2, ecaade2015_297e65, c854, 4605, d317, 790b, f092, 1dfc, ijac201412303k8, 0e89, 8d9a, f8ff, 9f76, e95d, ecaade2014_214o54, 58f2, bcdf, f29f, b817, b225, caadria2016_839i35, 200b, fdd6, 389e, b17b, a888, c9c8, acadia14projects_117e, d078, 3667, c426, caadria2017_008v3, 95ba, sigradi2013_30e, 03d4, d84a, 990a, da96, 095f, 3a6d, 0f4f, ecaade2016_147r40, f6a7, b6b2, 1394, ecb5, 7de6, 8f4e, 668c, ac0d, ac5b, 41f8, ecaade2017_029ee, 246b, 3da8, 8e7a, 94cf, 04d2, ecaade2014_112h26, ecaade2015_237i54, 32a2, 4b65, 9e59, sigradi2016_381n, f51a, aa41, 27f2, ee22, 6131, f9bb, 13ad, d7fd, sigradi2016_450vv, ecaade2014_149j34, a9ba, 4979, acadia15_451t19, ecaade2017_169ss, 5b1a, 92a6, 9d04, fd7b, efa1, 5b79, e741, 1a24, fd1b, 8dfc, sigradi2013_390a, 5314, a755, 37bc, caadria2017_129v34, f016, acadia14projects_473ak, acadia14_63as, d6bf, f203, ecaade2015_59o11, a5cf, 69f0, caadria2016_819l34, ae03, f72e, ecaade2016_032v8, 99eb, 3132, 4da0, 9e24, 841e, 2b11, a272, c8d7, 3dc7, 3161, c12d, ecaade2015_279x60, d0db, a390, f35f, 667d, ecaade2015_87y17, ecaade2014_146p33, 1016, 3bf4, 30d9, ce47, 766c, 4fda, ecaade2017_234n, 80b2, d551, f6a6, acf0, bde7, 534f, 023f, 0476, 4d65, ecaade2014_221k56, aad9, 9872, 7e9a, dc17, b932, caadria2017_113r29, 2335, 9d65, 6f9e, caadria2017_074e23, 3d22, d444, 3a1d, ecaade2015_278t60, b832, 71c1, ecaade2017_017t, f9e4, ijac201412408n2, 435a, 1113, f903, 0a4b, acadia14projects_479g, sigradi2015_5.384m7, acadia14projects_317aa, 43fd, 3b81, e773, 5092, 702e, 113d, 513e, de3a, 9c1b, b239, c14d, ecaade2016_075m22, 7083, acadia14projects_53k, a7f4, b19b, 505c, ca12, caadria2017_158a40, 23ed, fb38, d714, e4da, ecaade2015_317g69, 2de2, 6f44, da50, ecaade2017_097bb, 6928, 6b99, caadria2016_861b37, c627, b928, sigradi2015_3.268g5, 6dcc, d15b, 628a, 73b1, db07, 1b33, a325, c397, 2577, edc4, b557, 6d68, 91ca, db9e, faca, ecaade2016_123f34, 16ea, cda8, 00c0, 4cb6, 068c, 05a9, 60d8, cb47, 345f, 9eda, sigradi2013_64a, f68d, 9283, ddec, 1e35, 8151, 39f4, 6961, 8fc4, a87b, 9389, 0c2e, c09d, f9d7, cc71, b939, ecaade2015_298l65, sigradi2014_128a1, 04fb, 0865, ea70, ace8, d632, 5c86, sigradi2016_602yy, dc1c, 7e67, 2284, ca1a, 9011, 19dd, b854, sigradi2016_571tt, 00ac, 7651, ecaade2015_103s20, ddca, defd, af76, ecaade2017_256ee, caadria2016_291n12, 0ca8, 09e1, ecaade2014_215c55, 0848, 53b3, b535, ecaade2014_089k21, a705, acadia14_199al, a9fe, de6c, 5099, 7ba3, caadria2015_213i33, 7562, 06f1, 0b14, f5fe, c191, caadria2017_070j22, c83f, eb3f, ecaade2016_048v13, ca0b, d76d, a172, 70e0, 0803, 5c07, acadia16_372d23, ecaade2015_17z2, sigradi2015_3.209g4, 2d6c, 4bef, ecaade2015_17g2, ecaade2017_291l, ecaade2015_195o41, 1032, 4e23, 5aa8, 6bde, 975b, 9ce5, caadria2017_158c40, sigradi2014_075b7, f473, 6c69, b2fa, 62a3, e8a3, c8b8, de79, 8e7e, 2cad, 2e61, 1800, deea, a7c5, ecaade2017_076v, bca4, acadia16_318h19, ecaade2015_83o16, b761, ca67, e75d, f575, cee5, 9af1, caadria2017_029i10, acadia16_130r9, 4fc6, ac39, d237, ecaade2017_282o, e058, a773, ecaade2017_291o, aa67, a86f, 6bb5, b30b, e839, ecaade2016_222o57, caadria2015_172b26, ecaade2017_105jj, acadia16_244t15, bd62, ecaade2015_317i69, ijac201412403i6, 4a3c, 9711, 827e, 1b8e, fc95, 4a77, e38e, 2b54, caadria2016_435t18, b144, 2b02, d29d, ea5f, de8f, ecaade2014_070g16, ecaade2015_139w29, 15b0, ijac201412408o2, acadia16_414b25, b496, cb51, ecaade2014_168c42, f296, 3a5a, caadria2016_197i9, d447, 50cb, ecaade2015_138i28, e23c, 1f5f, ecaade2016_163m45, 37f2, aa01, c6e2, 982e, ecaade2015_268y58, acadia14projects_539aw, 288c, 0c16, a78e, 02a7, ecaade2014_197h51, 9401, bad0, f8e4, a81b, efb0, 9042, 787b, ascaad2014_021x3, caadria2017_081s24, ecaade2016_040a11, 2ed7, 0716, 6329, b319, sigradi2015_8.339y15, 3945, ff18, 1691, deae, ed38, 3629, df76, 75ae, 74a6, 87ed, sigradi2013_359k, 7028, 6ae6, ecaade2014_239r61, 9d27, b2ff, 957c, acadia14_699e, fa65, 3e04, 2bb5, acadia14_365af, 59b2, ab84, aea3, 8139, 6b98, 97e4, 7633, b27d, ecaade2017_099uu, de3f, f81d, b386, e8fb, c077, sigradi2014_266f2, cc1a, acadia14_579j, a6b2, ab1f, b248, c86c, 3d54, 2730, 53b2, 4948, 5b2d, 1c78, ebf6, ebc2, 6d25, ff9a, ecaade2014_138v30, c2ba, afd4, ea9c, caadria2017_110d29, a5cc, be49, 3c8e, ecaade2015_152a32, 2781, 7bd2, b12e, fb8a, 2944, acadia16_140o10, 2982, acadia14projects_691av, 5b69, 2b16, 0360, 26ce, 2758, c5c3, a041, 7ff4, f6ab, 54bf, 046a, ecaade2016_018a5, 3cd2, c587, 2428, 2c85, e4d2, 3a6e, c489, 93b2, e225, 691d, 447a, 68a3, 2f90, 9103, 7a46, acadia14projects_43x, sigradi2013_303n, fd94, 218e, eb77, caadria2016_651y27, acadia14projects_681an, ad55, 9017, b793, 06b5, ecaade2015_53h9, 6ac7, ba34, afc0, sigradi2013_271, 3330, caadria2015_010z1, 976c, ecaade2016_023t6, ijac201513101f1, 60c9, 1349, 733d, 1948, a30c, 2c2b, sigradi2013_327t, f9e6, 4899, 5ba0, 84df, ecaade2014_153b37, 3370, 3bde, 81dc, 6387, db10, f601, 6822, 6af3, 4d08, 7653, ecaade2014_046u11, ecaade2015_333l72, ijac201614307p4, 8406, b2e3, f3e9, 8e7d, 1fdf, 6e70, 5f9c, acadia14projects_473ag, e11e, ecaade2014_147x33, 8ad2, 1653, 3770, f039, acadia16_72w4, 42a0, f495, ff98, sigradi2013_345m, ed60, 0a10, cc75, c183, e2c7, 2c46, ecaade2014_042j10, 08df, 52b7, 917f, adcc, 9715, ecaade2017_256aa, 7b3d, 4176, ecaade2015_148l31, 92f3, 9ef3, e66f, sigradi2014_186g6, add3, 4cca, 88ee, caadria2015_213v32, 5f7a, 5379, f6ee, c9d7, b90d, 8b83, 18d8, 15d9, d5dc, ecaade2015_229v51, ecaade2013r_010u6, ecaade2015_21a4, ecaade2015_138o28, fc0a, ijac201614201j6, 5312, bd07, bbf8, b1ea, acadia16_244j15, caadria2016_621z26, 9c23, 45e2, b82c, ecaade2013r_006r4, acadia15_57c2, 6083, 8327, sigradi2015_11.34c24, 6108, 5094, 410b, caadria2017_069x21, 7512, ecaade2016_197f52, 117b, ecaade2016_217k55, 3144, befd, caadria2016_725i31, faed, sigradi2013_326e, sigradi2016_560aa, 83fc, 72c5, acadia15_161k6, 5297, 31ca, 184c, 52d9, acadia14projects_375aw, 1295, ascaad2014_017v9, 5d3b, 1db5, b91b, 8ab2, 8b84, 222b, ecaade2015_127s24, caadria2017_016y6, 94e7, 7e3e, d210, ecaade2015_17n2, cda2, 2212, e284, 6425, 24df, 3a59, 3055, 00dc, ascaad2014_008n4, acadia14_339aa, 3da5, 424c, ascaad2014_013x6, caa3, abf5, 8058, ce9a, ecaade2017_192l, 933a, ecaade2016_ws-dleadi68, 8fd3, 58ed, ecaade2014_233j60, b8df, 0fce, acadia14projects_539c, 5d8e, caadria2016_487r20, 3cb3, caadria2015_010x1, 771f, 436d, de64, acadia15_47b1, c735, a22d, 4a1e, ee85, 6e79, 09e2, 9998, f82b, dc25, 9024, cbc9, 9c76, dc18, acadia14_531p, 18eb, e5f5, c247, 2ac6, 0b34, 5fd6, 589d, 7106, 96dd, 2da2, d631, 4342, 9802, caadria2015_054n6, 5e26, 6951, ecaade2016_225j60, ad22, bf7e, 1780, 1336, d4f1, 1dbb, 3b62, ecaade2013r_004z3, acadia14_301a, 04dd, 7d15, ijac201614405s3, 808f, c11b, caadria2017_040i12, 1500, b872, 0955, 4821, 7903, f488, a167, acadia15_323w12, 827f, ecaade2014_145g33, ecaade2017_309tt, ecaade2016_217l55, caadria2017_030c11, 6c5b, 894d, ecaade2015_333y71, ecaade2014_218n55, 45ce, a63c, acadia16_254c16, dd6a, 12b4, feda, ecaade2015_113j21, ecaade2017_215ii, eea2, 4af3, 919d, f6e1, 32b0, 9930, 4ad4, caadria2015_168l25, e263, 4118, 289b, 93d2, 8e52, 0a44, 56e2, 7a54, 852b, f86f, 7836, ijac201513102i2, 2562, 629f, 863a, ascaad2014_018c2, 4c2f, efd0, 48b2, df1b, 8365, 1a53, b33f, c41c, 0388, dc13, 81f3, 9d3f, acadia14projects_291an, 181e, 52e0, 90bd, 019a, ecaade2014_168j41, 472a, f613, cc42, 8c56, e42b, acadia14projects_497r, 6dc7, ecaade2016_016c4, 1290, eb81, bcff, ecaade2017_053vv, sigradi2014_052o5, 934e, sigradi2016_714rr, e411, ecaade2015_231r52, f119, c841, fb34, ecaade2017_308bb, sigradi2014_330i7, d1d4, 90b1, 8a1c, b09f, 24c2, 6924, 3c6c, ecaade2016_223u58, 763b, 2009, 4e9a, 235c, 43b0, 5a79, sigradi2015_11.136w24, 6c94, 0242, 93dc, d90a, abc3, ef4d, 9574, 16f9, caadria2015_206d30, a776, 8d19, 0419, 0e93, ecaade2017_046m, fb88, f740, e5b0, 50bc, cdbf, 1869, dfac, e109, a771, 3b89, fcc6, 6533, 9d22, ecaade2014_011g2, 9759, ijac201513102z1, sigradi2015_3.221x4, caadria2017_190n45, 9914, d072, de4d, 8155, a9f8, b79f, 2144, caadria2015_108u16, 68af, b74e, 1c02, 756d, 7186, ijac201513306d13, 29ab, a713, c465, 74f8, de2d, 25ac, 18ae, 9805, ecaade2017_109bb, c8c4, sigradi2016_625ll, 18a8, 98c1, 3810, 9aea, afde, c594, 4a54, fede, 7030, 1fd0, caadria2017_124x32, d9b6, ecaade2016_126v34, ecaade2015_122n24, ecaade2014_188p48, ad68, cab0, f769, 3461, f49b, acadia14_23ax, 813c, a68c, c54d, ecaade2016_ws-dheritageu67, cff8, 7d09, ascaad2014_027l7, 5e2f, 6675, 7b80, 3402, 30da, 6c9d, 42d0, 39a4, 2ced, ijac201614405y3, sigradi2016_764d, ecaade2015_200u43, 6964, 5aae, 937d, ijac201614309d6, ascaad2014_027j7, f096, d26e, 3d8c, f0ad, 5d0a, 5418, 3992, 8a25, 2f66, 5a64, 5a8c, b987, 58cd, 223a, d0da, 2a43, ecaade2015_114n22, ecaade2015_248s56, 8346, 41b3, 44bf, 55ce, 390d, caadria2017_031h11, a874, ad7b, c5b8, ecaade2016_033g9, 9624, ecaade2014_024y6, acadia14_117g, e540, 66e7, 372d, 963e, ecaade2015_327h71, acadia14_619ab, af52, 239e, ab34, 01ac, 7002, 354e, 24c4, c367, 8872, 6003, cf0a, ff85, f73f, 7464, 331c, b997, 1c8b, 048f, ee61, 6a00, ecaade2017_038kk, ecaade2016_118e32, 0d03, 303e, de3c, sigradi2013_267c, 8a40, 445b, 16c9, ascaad2016_041p16, d78a, acadia16_78v5, 66bd, 5209, f4d9, b5bd, d628, a410, fe0f, acadia14_375ax, 71c3, c1eb, 04c9, 2e63, ce22, ecaade2016_094n25, bf30, d82f, de09, 54ed, 98b5, 0b51, 2127, a634, b8fe, 572d, ada8, 97e2, acadia14_609ae, 35c7, 98bc, acadia14projects_619x, fd52, b990, ecaade2017_076cc, 3afd, e5a5, 4144, 316f, 558e, a77d, 7968, 5dc9, bf49, 524c, b556, ascaad2014_019m2, fa1d, 3eb1, 28db, 2a41, 3dc9, 2efb, ecaade2016_068r17, ecaade2015_334o72, 76bd, 9cc5, ecaade2016_033e9, e931, caadria2017_158e40, ee84, sigradi2013_62v, a06a, 1e56, 1f77, 6619, caadria2016_683j29, d8da, 34a1, 1f42, caadria2017_165n41, b6ae, sigradi2014_247k9, acadia15_483z21, 6987, df91, sigradi2015_11.165o25, 70d6, ecaade2014_153k37, deeb, 6d18, 7e0d, bdff, f96a, 99cf, 26ab, sigradi2016_710bb, 5f39, ecaade2015_100l19, 8052, e2e8, acadia14_63b, 40f5, 76c2, sigradi2016_470w, 45a4, 6352, 545b, sigradi2014_181u5, 1afa, 1ce5, 94ce, ecaade2017_013nn, 7919, 4e69, caadria2015_170u25, 89d5, ecaade2015_152u31, 9217, 563a, 2c94, ff12, 2d6d, ecaade2017_017z, 74d4, e3a0, 4b4c, 2fc5, 5280, ecaade2014_226f59, caadria2017_165j41, ab54, 5c0e, fb2c, ecaade2017_079j, 1180, 9acc, e393, 98a5, 0bc7, 4b0f, ascaad2016_045j18, 5250, b660, caadria2017_051v16, 74f7, 74e5, 5792, d87e, ebc5, 8401, 81fc, 1075, 6147, acadia14_267k, 2378, 9428, 0d20, 6f27, b50e, 63e0, 82d0, ecaade2015_15v1, c4c6, 6daf, ascaad2016_022z8, 3fdc, b497, b48f, f983, ijac201614102v1, a05f, 4595, 8a19, 99a6, sigradi2015_11.8k23, acadia14projects_327d, ecaade2017_175h, caadria2015_213p32, d5f0, caadria2017_190k45, 5b8d, 3a52, ecaade2015_38n7, caadria2015_099p15, c179, df85, 90cd, ecaade2016_129w35, 69e2, ecaade2016_043b12, c9db, acadia14_219f, e9e7, 4a84, 97c2, 96ee, sigradi2014_214e8, b8ae, fef7, 8b38, e42f, 67ef, 1375, f6dd, 3fed, 5944, cc0a, ce5b, 5fc4, 90d9, be91, 4d0c, ecaade2017_130uu, ascaad2016_041l16, acadia14projects_115ah, fb84, 5837, 2b6f, ad56, 0ad8, 5161, 1735, a52a, 03ff, ecaade2017_277cc, 3419, ecaade2017_105ll, 9ef8, ecaade2016_129c36, 03a4, 324f, ecaade2014_052i12, caadria2016_703p30, b1bc, ecaade2015_55c10, ecaade2014_041h10, dd66, 29bd, 890d, 64ed, ad6c, 8539, ecaade2015_92r18, 8def, caadria2017_042r13, f566, 05f6, 93d8, e85c, 2c95, 2df6, f0af, 57df, 4f79, b19d, 6393, ijac201614308m5, ecaade2016_077s22, c03d, 7a78, a25f, ecaade2017_203bb, 1565, 3f9b, sigradi2014_128c1, ecaade2017_048aa, sigradi2014_249n9, 4cf4, ecaade2015_207h46, 94b0, 715f, caadria2015_142p23, e05d, ascaad2016_039o15, ecaade2013r_006s4, sigradi2014_345b9, ijac201513102a2, 3f90, c124, caadria2017_023e9, ecaade2014_067e16, c13c, e3d8, 702c, 9f09, 9c72, e394, ecaade2016_033i9, a54b, 68a8, 5345, ecaade2014_168i42, 8b89, ecaade2015_268w58, ecaade2013r_003m3, 4596, ecaade2015_246a56, 4852, ea82, acadia14_531k, 5b84, 12ee, 35d6, 95ac, 5127, b442, 47d1, ijac201412207e5, ascaad2014_018w1, bdd2, d291, ecec, 46ef, c727, acadia14_111g, 1e91, 7d23, 2a2e, 17ed, sigradi2014_314l6, sigradi2013_244k, a889, ad8b, ac2f, 28ff, 8b05, 2f44, d7ad, ecaade2017_056vv, sigradi2015_10.138v18, 6dbd, a022, ecaade2014_016y3, ecaade2017_255b, 31a3, fa6b, 92f6, acb2, a499, c0fe, 6dc0, acadia14projects_281ae, d003, d062, ca54, ecaade2017_021v, ecd2, 7153, e611, 2e3f, a112, acadia14_589l, ecaade2015_196a42, 300c, 3d4d, 7078, 7bd0, ecaade2017_148ww, 4474, ddd9, ddf2, 9d8c, 9fa4, ascaad2016_028p11, e268, cea5, f522, ecaade2017_213a, 89ef, 951d, 174d, a673, 65d1, 4281, 7600, 4c1d, f8d7, acadia15_284s11, 6d01, 80ed, 44c8, e5d4, ijac201513102u1, 4738, ecaade2017_099a, 005f, e12d, b40c, caadria2016_291e13, ecaade2015_101j20, fc43, ecaade2017_201a, ecaade2016_221u56, 5b94, 2c17, 2bf9, ac00, d1e7, 48ba, e0b7, 3734, 2b3d, 758b, 52ed, 2909, 880a, 684b, 6933, cfc5, 1354, 4de1, dea8, cf9b, f6f3, dda7, acadia16_298i18, ecaade2017_253ff, fdbf, 26e5, 43a8, 2724, 3eab, c20d, ac7e, a0ed, c58f, ecaade2015_11h1, 4e83, 1e31, 8b08, ecaade2016_221r56, f754, acadia14_153ax, 98cb, caadria2017_134w35, 8e7b, 6b26, 5d90, ijac201513302m10, 5a0c, 4ee0, ecaade2017_213vv, f39c, 959e, afcf, c24d, 990e, a289, 8b69, 9144, 07f7, 8a95, 7981, ecaade2015_314d68, 83cc, bb48, e71b, 7e32, ecaade2017_253bb, 50f3, 405c, 0428, 73f9, 9995, 22e8, 0510, 8363, da4c, 411c, bc81, f16c, ba30, caadria2015_070e9, f169, 5985, ecaade2014_132f29, 20ac, 31b7, ecaade2016_118p31, ecaade2016_mrtk66, bf69, 6923, c633, 090c, ddb0, de6a, d1bc, c766, acadia14projects_661l, caadria2017_005b3, ecaade2017_213h, 1158, 9d74, fd42, acadia14_357ao, 4e46, c35c, 6980, 7c7a, 91fe, 26a1, b1a3, 359f, 0fc5, b6b0, 2603, aa3b, ecaade2017_023jj, 04c2, 2404, a7d0, ecaade2017_253gg, f20c, 1704, ecaade2017_054gg, ae4a, f5dc, ijac201614105o4, ecaade2015_25n5, 9560, 76e3, caadria2017_035u11, cb04, ecaade2016_046b13, 3d4b, caadria2017_182l43, 7ef5, 6871, 941f, 635b, ea85, ecaade2014_230l59, c64e, d5fe, bdde, ecaade2015_217y47, 8894, acadia14_347an, 5988, 49cd, cc97, 6b02, 45b1, b8ec, 0749, f1cc, ijac201614406g4, 40cf, sigradi2013_226a, cbe5, 3290, 2628, cc58, 74a8, ecaade2015_287g63, ijac201614201i7, sigradi2014_042l3, sigradi2015_8.328i15, acadia15_263d11, f738, caadria2015_111l17, 89ff, 4d19, fe5b, acadia15_311g12, ecaade2016_089w24, 30c0, de71, acadia14projects_135j, e8f3, 7338, 19c9, b55f, 58ba, 7265, 7b2f, eb13, ijac201614208m14, bbe6, sigradi2014_339v7, ijac201412402z4, c801, d48e, 3c63, acadia15_451c20, 4eac, ecaade2015_59y10, 325f, bfc1, d0d5, sigradi2015_6.341a9, sigradi2014_132z1, 962e, 28c6, fc84, 3674, e81c, 311c, 7640, 5168, fb56, 0e42, 16c0, ac2b, ceb9, c10d, ecaade2015_21j3, 72cd, 8441, b41c, bb9c, e94f, 2d45, caadria2016_073y3, a96b, 928b, adb1, b4fb, 7b31, 25de, e096, ebf2, 6c70, ecaade2014_084d20, 531a, 1e79, 370c, 1cb8, ab9a, sigradi2015_10.220d20, d3a7, 4a59, 5676, b5ba, b4d0, 9f86, 86bd, ecaade2017_192a, 4251, f256, e9bc, babc, 073d, 8296, ee5e, ecaade2017_031nn, 4764, ijac201412304j1, 49a4, ecaade2015_118w23, 987b, acadia14_517s, ecaade2015_77x14, 98ac, 63b4, 30f7, b6a0, a388, 0fa4, 6773, 1eeb, ac38, 8b3f, 3ebd, 4bfa, 8f9e, 3e50, 3fc2, 451c, 87be, e4d7, f144, 9638, d6f4, 9390, ecaade2017_041t, 58ae, 3633, d6e8, sigradi2015_4.219e7, be23, sigradi2013_400u, 905f, 0436, 157c, ecaade2014_122a28, 7220, b6c3, 9071, caadria2016_085j4, 6df5, caadria2016_787f33, 8b8a, 0c7e, 247c, caadria2017_127c34, sigradi2016_815q, 7dcc, acadia16_24n2, ecaade2017_268ee, ead8, 8a08, 4902, acadia14projects_177z, 9ac8, ab7c, ecaade2015_59v10, dcee, 2876, 6059, 813a, 6249, acadia14_497v, f10d, 16a1, c7b3, 9b6b, c89f, 54ec, caadria2017_149l39, 2866, e383, a9bf, ecaade2016_075j22, caadria2016_673y28, 66d7, 1460, d54a, 64a8, ijac201513303m11, 858c, ecaade2015_61b12, ecaade2015_271c60, ecaade2015_317x68, 1742, acadia16_54t3, d1e1, 05dc, ecaade2014_215b55, ascaad2014_014p7, d8ec, 0e48, 3cd8, ecaade2015_215n47, a851, fd01, d1be, 4a8c, b063, 813f, f696, sigradi2013_158, d90f, 60aa, 34e1, acadia14_153ao, 82c8, caadria2015_114t18, 0dc9, sigradi2015_10.144x19, ecaade2014_208c54, ecaade2014_108h24, fba4, caadria2015_012i2, 2202, 28a7, fe0d, 689b, 6608, ecaade2016_018y4, ascaad2014_014c8, 78d2, 0a90, 9481, 4d1a, f381, b5bf, 8d67, acadia14_47h, 2b31, c0f7, b176, 06ca, 75a0, 0352, b0c9, 6447, 8ed7, b16b, caadria2016_445a19, 86ad, 2874, 3e48, ascaad2014_021y3, af70, ecaade2017_006y, ed72, ecaade2014_065b15, be24, 8df5, d82a, 7482, ijac201412302d7, 4b74, acadia14projects_655ab, 6ee7, fb78, 27ef, sigradi2014_132m1, ecaade2017_183q, c388, ijac201412306v2, acadia14projects_199ap,