CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

PDF papers
References
aa9a, ab66, db8d, 69c3, 7ed7, 045b, eccd, f778, 3606, ascaad2016_005d3, 9e9b, 7d0a, 1d0a, c6f4, 7b6e, 91f2, a0a0, 5ab4, b00b, 1278, 0db9, 92ef, d03c, acadia17_318h, acadia14_479l, c4c2, 22af, 44b1, d55b, 1b79, ecaade2014_132b29, e3e6, a512, 4101, fbd4, acadia14_101ai, 532a, ijac201412203i2, 3fca, fb89, 36aa, ascaad2016_001d1, 52e5, 066b, acadia14_153an, b679, caadria2017_118a31, 489c, 994a, ecaade2017_021t, 0eff, 8e52, 4d2d, acadia17_382ii, 46f1, 5026, 6bea, 9841, 9fd4, a225, 7e9e, 578b, 895d, f38f, ecaade2017_201b, 9e1a, 19fb, 5e99, db91, 79d0, ecaade2014_072o18, 505e, 03fc, 77c4, 468a, b13c, 10c9, 4001, caadria2017_043e14, 018b, 19aa, ecaade2017_306o, ce03, sigradi2014_151i3, c7b5, 191c, 1c3f, 61f0, 845c, 0a2d, 2746, ffc7, 9f60, 9ed5, 54de, acadia17_284m, 9ade, 99ca, b1aa, 0d2c, 4b8d, sigradi2015_10.309e22, c41d, 7e98, 0577, 0501, 86ab, 9e3b, 0a0c, ecaade2017_192c, 6675, acadia17_189hh, afdb, ascaad2014_032o9, ecaade2017_230c, f781, ijac201412407v9, 5fc7, 6866, ecaade2017_170k, 651d, 5875, b3a6, 8b39, ecaade2016_147w40, ecaade2014_185v46, ecaade2016_087r24, d2be, ascaad2014_014k8, 2bc8, 2de8, 6af4, 5a0f, caadria2017_005h3, ijac201412404s7, c703, d157, c313, 14b9, b3aa, 7dbd, 4f10, 6ba3, 9686, ecaade2017_152zz, cf2017_249ww, ecaade2015_233w52, d0ae, cd5c, 3025, fe39, 10b8, 6176, efbe, b23e, 9374, ecaade2016_094l25, ascaad2016_028m11, 1451, 39aa, 62d3, 26e3, cbae, a39b, 5933, ecaade2015_11d1, ecaade2016_162d45, ecaade2016_228i61, 947a, 2971, 6ddc, 3850, c6b1, 356e, ascaad2014_037n2, 9928, ecaade2016_108a30, 23d8, sigradi2016_752ss, 78cb, 0496, ca44, 74d0, 3264, 721e, ijac201715106ll, da95, 6f73, 23c7, ecaade2017_073k, 5983, 6aa0, d2dc, 6caf, 4dba, b061, a009, fa33, a0e1, 8d4c, bd61, acadia17_72l, b7dc, 5ff1, aaab, ecaade2017_294c, acadia14projects_619ap, sigradi2013_243a, 6631, d7f9, 5216, 4bc7, acadia15_357r15, 273a, 66b5, acadia17_670jj, 25d3, ecaade2014_152g36, 7b9c, c743, sigradi2014_176d5, ecaade2016_018t4, ecaade2014_024v7, ecaade2016_071d19, e1d0, dba6, 1999, 6daa, c802, 6440, d2b4, 4f7c, 25fe, 8749, fe21, 0347, 962c, ecaade2015_286b63, f70d, ecaade2017_032j, caadria2015_077x10, acadia14_53p, 633f, 0245, ee00, 7ca9, caadria2015_142i23, ecaade2015_148m31, 04dc, 763f, af43, 11e4, 88d4, c0ce, 3959, 7e74, ee78, ijac201412205u3, f64f, 7578, ecaade2017_027xx, c74b, cf2017_389i, sigradi2014_330i7, 4c86, be9a, 10cb, 13df, 166d, c057, bcda, 5ab7, 742a, c2b4, ijac201715203p, 0426, caadria2016_301i13, ijac201614207h11, 5517, d47f, ab01, bb44, b6c7, e93f, 18ed, 3172, 1454, 4ea9, 6fb8, 779d, 4dd2, sigradi2016_560aa, 09a1, 0ca5, f8d2, 2758, caadria2015_064z7, 132f, e331, acadia14projects_237aw, 564d, c0b0, badc, 2139, 74a4, caadria2016_767u32, sigradi2013_429n, 6b80, 8146, cf3f, 3273, 2074, 5367, ijac201614205h10, 508b, 81fc, 0a82, de81, dc4e, acadia17_291p, 5aee, 1028, a7de, abc9, 1cde, 6764, ce4d, acadia14projects_365af, 549b, ijac201513101t1, 36da, sigradi2015_6.42b8, c9ae, 4d26, 69e7, acadia14_91r, 97de, ecaade2017_170zz, db71, 5c28, ecaade2014_224e57, 5670, ecaade2015_21u3, aa37, 4b62, 8648, af01, de47, ade4, 047b, 3c5e, 0c34, 201d, sigradi2016_809vv, e5ec, 6df3, caadria2016_487s20, ascaad2016_007p3, a305, c50d, a394, acadia15_95b3, sigradi2013_414z, 1fd2, d065, ad5c, 0105, 12eb, ijac201614405w3, 48fc, 2ddb, b59c, 06f7, a563, e2d8, a841, 91be, ecaade2016_096p26, 9af6, e092, 4d79, ac4b, 46e1, 94fe, ijac201715202v, 4c0b, 67af, ecaade2016_tkot66, cf2017_402ii, c5a2, ascaad2014_014p8, caadria2017_127f34, 05fd, ijac201614202y7, ce3a, caadria2016_631i27, acadia17_189gg, f519, b6ea, 3423, 51ae, 1726, 833f, acadia14projects_101ac, a4d4, 5d88, 56d1, acadia14projects_601aa, 20f2, ccbc, e8c5, ec3e, e31e, 1184, 4b3f, f228, sigradi2016_625a, ecaade2014_024w6, 0a98, sigradi2013_41b, b183, 1d29, 0005, 0915, 99bd, acadia14_153al, a443, 1dbd, dcb1, sigradi2015_10.309l22, acadia16_470i27, c752, 2e6f, 4178, aefb, 3192, ecaade2015_33e6, ef5b, 0c0f, 99b2, a599, f88f, sigradi2015_8.264l14, 7531, 26d8, c299, ecaade2017_gric, 521c, ecaade2016_151k41, a88f, 931f, bfed, d225, 894e, 77d1, ecaade2016_048b14, 339b, cf2017_630w, caadria2015_130g22, ecaade2017_151t, bfa8, 6fd7, 2eb0, 60dc, ecaade2015_180x38, eab4, 7905, 4b65, 9b4d, e22b, 2ae0, 2ebd, 5227, a6f4, e98a, d3d7, 9d9e, c5b2, 9786, 1799, e505, d118, 088c, sigradi2014_155y3, 8336, 85e0, ecaade2015_211w46, 9077, c389, 4aca, a35c, 4a02, 4f90, 5882, 98ea, 08dc, caadria2015_114w17, 6bdc, acadia15_110z3, ijac201715205c, 2b94, 9a18, ecaade2016_011e3, 48b4, 72bb, acadia14_347ag, f93a, b157, caadria2017_127h34, c9df, 6096, ascaad2016_004g2, a2c9, 0b45, sigradi2014_345g8, a4b1, 7713, caadria2015_102y15, 24f5, acadia14projects_167w, ecaade2016_013p3, a9e8, 9f41, e60f, acadia14_601v, 9b61, 1758, sigradi2014_276v2, ijac201513104r3, acadia17_201ww, a4ae, 9ee9, 4ae5, ijac201715202o, 395d, 41f3, ecaade2016_080y23, c5c7, e9a4, ijac201412405d9, 6bec, bdb7, ecaade2014_072e18, 8d09, bdf5, ascaad2016_054s21, acadia14projects_317ab, ed0b, b13d, ascaad2016_043p17, acadia14projects_389f, 602e, acadia16_124a9, a297, 638b, 419e, 0a7a, c653, 2e91, 06db, 64f5, cda6, d98b, dc2b, eb44, 704b, c42d, fd16, 7493, ef43, a6e0, a832, bb45, ijac201412301l5, sigradi2015_6.387r9, 405b, fd49, 6a04, 60b3, 4b5a, 1ea8, 13c2, aaa5, 12a1, ee91, 08d8, 6187, ijac201614202j8, ascaad2016_054w21, 1906, e707, acadia15_95j3, ijac201412204b3, caadria2016_851u35, 23a8, 57c5, ecaade2014_225s58, 6810, a739, acadia14_531k, eb82, d462, 4619, 0b56, 4565, f549, ecaade2017_042q, c78d, 4bde, acadia14_153ao, 2765, 85a8, 3559, sigradi2015_10.74s18, 8ae9, ecaade2015_200u43, acadia15_333a14, a1cf, 429d, cfe8, 1535, 9238, 0bcc, 8272, caadria2015_213c33, acadia15_185e7, 211c, 179d, 5e1a, 3d06, acadia17_500ll, 42fa, 232a, 80a5, 4f94, 12dc, ijac201715106q, 2849, c7c2, 104e, 7496, 49c3, a0b6, 017f, a99e, 77c6, sigradi2016_636l, 8b11, 2a0a, 111f, 373f, efe2, 0c31, f223, b372, ecaade2016_089f25, 0808, ecaade2015_301r65, acadia17_640dd, ecaade2017_213f, 727d, 4c5c, 7364, 4fa1, 8ecc, a8fb, a851, 9be3, 7c54, 2c23, e56e, 2766, 9e13, 1256, b181, 01d1, 2671, 863f, 2a96, 406a, f749, 2158, c896, caadria2017_069u21, 5908, fee6, f165, sigradi2015_13.181p28, acadia14projects_153g, ecaade2017_051q, dec1, 25e3, eed3, 9816, caadria2017_027v9, 7322, 1cdd, 9c56, ebc1, d640, 11a2, 5e16, acadia14projects_463ay, dcd2, a746, b9f6, a280, caadria2016_055m3, caadria2016_301g13, ecaade2014_038z9, 5b5a, f40f, 518b, ascaad2014_011y5, ecaade2014_224b57, 471e, b525, 58e3, acadia16_196f13, f19a, 3d20, 5533, e673, ijac201614205t10, ddeb, ecaade2016_111o30, sigradi2015_3.394e6, 18bc, 0fbc, ecaade2014_149a35, 5082, afb5, 83cc, caadria2016_569h24, 807a, acadia17_71ll, 14e2, d3e8, c52a, 0f5c, 9a1e, 22b7, acadia17_382ll, acadia16_184x12, sigradi2015_9.168e17, e7b9, fc52, e311, 7229, 21e2, 021c, 9033, e467, 67ac, b2d4, acadia17_562bb, 2312, 8e2c, ecaade2016_147p40, sigradi2014_201e7, 0c96, ccbe, 8829, sigradi2016_382y, bd97, 59a5, 63a6, caadria2015_137o22, f48b, a72f, 10bd, 913c, acadia15_137e5, ecaade2015_286a63, ijac201412303x8, 3ea3, ecaade2016_006t1, e619, 7720, caadria2017_042u13, 7987, f732, ecaade2017_ws-archieduq, 3575, d897, af85, sigradi2013_138u, be66, 6bc4, ecaade2016_185x49, 2253, 0f76, 77a6, 7ac2, 36d8, acadia15_513v22, b363, sigradi2016_431aa, caadria2016_611e26, 0231, ecaade2014_066j15, b92a, acadia17_231w, caadria2017_110e29, ijac201614407c5, cecc, ecaade2015_82c16, ffee, 007a, f0eb, b121, 39ab, e9e4, 069d, 28b6, 221d, 01e5, sigradi2016_375g, 922d, 62ab, d1f0, 061c, ecaade2016_113d31, 2fe4, ecaade2016_193m51, acadia17_660h, ijac201412204y2, 0687, f0d1, acadia15_407i17, 1d5a, acadia14projects_145z, caadria2017_115i30, 050d, 5813, acadia17_212v, 6afd, cd2d, caadria2016_497w20, ascaad2016_004u2, 7574, 1525, acadia14projects_609ak, ecaade2014_168i42, c258, ecaade2017_080ee, acadia17_492jj, ecaade2015_144d31, 20cb, ecaade2016_132u37, ijac201412408u1, eb8a, 9e78, 0824, 23d6, ecaade2015_18a3, d512, ascaad2014_029p8, acadia17_318g, 788e, ecaade2016_067y16, 40dc, sigradi2015_9.152u16, acadia17_426b, 0413, 1c4e, e32e, 7c30, 37e1, db90, f530, d618, c00f, 6363, 2dee, 896b, b010, 2f57, 226a, f489, 9c35, f3c0, 2838, 6e2c, 5c7a, 36f1, c463, 0edc, ijac201715203nn, b1f0, 0143, 0ad1, acadia17_92r, 0762, 14b2, 0605, 2711, cde7, 864d, acadia17_382mm, a0a7, 33f8, a399, d1ad, 0bad, 6168, f332, 2eba, sigradi2016_807nn, 7246, 2091, ijac201614403k2, 4ef7, 0d53, 6edd, d72d, 3442, ijac201513202h6, c1b8, aaa4, b11d, e6b5, 7848, d380, ecaade2017_161c, aaa9, ecaade2015_122l24, e65b, ecaade2017_029ii, 94f0, 4735, 9d48, acadia16_106i8, ecaade2017_101x, 16a7, f94d, sigradi2016_364kk, 4848, f36e, acadia17_637i, d0c5, 053d, 89a1, bf4e, acadia17_170t, ecaade2016_071w18, 5b01, bc16, deff, ijac201614105r5, 58ee, c847, 2d6a, cca7, sigradi2013_100i, 53c4, 241b, a27b, 60da, f308, fe22, caadria2015_122o19, acadia14projects_479j, abb1, fd37, 828e, 20f8, c693, 9480, 5a39, ecaade2013r_018r9, caadria2016_713y30, a414, 5751, 1897, ecaade2016_098e27, 2245, 70fa, ecaade2017_288gg, ecaade2015_64r13, 2170, 34f0, acadia14_681ah, sigradi2015_8.47l11, ecaade2015_285s62, 3f07, 878a, acadia14_135u, ebd3, 5212, fa08, 2356, 0b95, aa2b, a2fc, b182, 544e, a476, 27a3, 4759, ecaade2016_078c23, sigradi2016_685oo, 1894, 029d, 8861, 4789, 1676, cf2017_492t, acadia14_589i, bb8f, acadia14projects_463av, 1ded, 441b, acadia14_463t, b499, e340, 3bd3, sigradi2014_045b4, 2a71, 5ae4, 0e59, 0d37, 0a90, cb98, 2dad, 77a7, ccaf, 0e39, 4956, cf2017_115i, a581, c3f0, 1a66, ab6f, fb9c, 25ae, 87a4, ffa6, ecaade2014_176n44, 5ddc, 24bf, acadia17_91ww, caadria2016_157w6, 71fd, ecaade2015_114f22, 9c9b, ecaade2014_224z56, acadia14projects_681ag, 47e5, 380c, acadia15_95p3, 8e4d, ecaade2015_138l28, ca66, ascaad2014_032r9, d982, 3de9, 9ea3, 3ef0, c3bc, 4910, ecaade2015_207f46, 5119, sigradi2015_11.136s24, ecaade2015_164t34, af31, 6709, 1805, 0120, 898c, d1b8, d53c, 4329, 4a95, 99eb, 16f3, 8a45, 0d9f, 8419, 1c6c, a64c, 9487, cd31, ecaade2014_094l22, 8c8a, 6e99, afbe, 52ac, 80a4, 5289, da5a, ecaade2016_013k3, 6848, 81e2, d528, 6335, ecaade2017_047z, 9107, 2199, 8d34, ecaade2016_042d11, e95f, 6b67, ecaade2015_294i64, ijac201715203rr, cf2017_259d, a4fc, ecaade2014_176a44, 6025, a7bc, 6a9d, ecaade2016_183v49, acadia15_311n12, 46a2, ecaade2015_138w28, ecaade2016_074u21, cf2017_249hh, 1d37, sigradi2014_128e1, acadia17_177f, acadia17_59g, fee7, 15e7, d741, 9c40, 7787, fe23, 7842, d153, ecaade2016_130t36, d3f8, caadria2015_033e5, a801, 76f0, 3fdf, bb50, acadia16_88x6, caadria2016_611v25, 3c6c, 2add, 4563, sigradi2013_386v, f229, a986, 2f85, 2d3b, acadia17_90nn, ecaade2016_163d46, acadia15_451r19, ecaade2014_230n59, 45f4, f281, ecaade2017_071xx, 6331, ecaade2014_066v15, 9738, 5377, acadia15_483j21, 2438, 0925, 8e04, 8678, 2ce0, b2ee, ff59, bd3f, ecaade2014_072n18, bec5, 329c, caadria2015_208y30, ba91, acadia17_230g, 22d6, 8f85, b978, 3059, acadia14projects_347au, 47d5, d385, sigradi2016_695t, 1577, 788a, e9d4, e448, c0f7, 63d2, f779, 03d9, 2f71, 04ce, 795a, 870c, d78a, 06e7, 257c, ecaade2015_139v29, ef47, 77d3, 7581, acadia15_195z7, ecaade2015_33w5, f666, 6e41, 8e13, caadria2017_048m15, 74ba, b071, acadia14projects_291av, ea68, 5cde, ecaade2017_091xx, 9dfc, 3b91, 0d74, caadria2015_114u17, 7ca7, b625, ascaad2016_045r18, ecaade2015_53o8, ecaade2014_024e7, 6f67, caadria2016_435j18, f38d, 7a14, 7ecf, c984, ecaade2017_244ii, 6b17, ecaade2017_195gg, 26df, ecaade2014_113v26, 7187, 7c08, e471, db82, 8b1a, f27e, cf95, e026, sigradi2014_097p8, 540e, cc51, ecaade2017_028h, 81f6, 411b, 7c77, 16c2, f952, 284b, ecaade2017_256z, 9ec5, fc84, 8e63, sigradi2015_sp_4.275t29, 9936, c190, 0583, 3cfc, 9b8c, cea0, a6cc, e873, 08c8, a637, 1b42, 9dc7, 591d, acadia17_38xx, 3bd7, 4b31, 0dc2, 15b1, b969, 17d7, e786, 4ab5, 6f41, 10c0, 966a, 28c5, 438f, d25b, d089, d9d5, 3161, 42c7, acadia17_630h, 02b8, 53fa, cf2017_276mm, sigradi2013_194, 241d, 68ad, 3ddd, acadia16_78n5, b6eb, c55c, 4564, 16bc, 7263, acadia15_395y16, ecaade2016_ws-afutureo67, caadria2016_683e29, ecaade2017_215ffr, 7087, 710c, abce, a4b6, acadia17_413bb, 81d9, 31b7, d085, ijac201614103i3, cc76, 93a1, a69f, 69c1, 6c58, acadia16_154g11, ecaade2017_003p, sigradi2015_6.366c9, 5107, acadia15_357i15, 222d, 5595, b93c, 0784, e917, b427, f9cd, 9c77, 34a4, 8b52, a445, f81d, 3aea, f4a3, 94bd, 1cee, acadia14projects_435aj, 8dff, 495d, 1789, 1b5c, 0a4a, caadria2015_087z13, 4a33, f294, 7734, 18b8, 0364, acadia14projects_117aw, 4753, 8948, e313, acadia16_12h1, 00fe, 9c67, e461, ecaade2014_123g28, 061a, fece, acadia14projects_671v, 3011, acadia14projects_661j, 0834, ffcb, ijac201412205b4, 5f7e, 9d4e, 75ab, 03f0, a3eb, 439e, 86f5, caadria2015_233h35, 4ca8, 9fc3, 5352, 5a6a, ecaade2014_072o17, c051, 670f, 379f, 1fe9, 5922, 9708, ecaade2015_138d29, c8db, c84c, a349, 1fc9, 7614, e74d, 6393, 1f42, sigradi2013_379, 6033, 70d3, 6763, d594, 2267, a312, 1a44, 1534, fcec, ecaade2014_010f1, caadria2017_015a5, a424, 2dfa, caadria2015_185k27, eece, 2df7, 3230, 15c5, fcbf, ecaade2016_144n40, e722, 513a, 2d5a, c9ee, acadia17_348i, b2e3, 685a, 578d, 2eb7, b7d5, 2c89, 0ab9, sigradi2013_343b, acadia14projects_23af, b464, 6718, 0afd, 0eef, 54e9, d9ac, acadia14_101aa, 1c30, 9112, fc54, ecaade2017_122b, a45d, ijac201614309e6, sigradi2014_103z8, e7e7, ecaade2015_59c11, sigradi2014_047o4, ecaade2015_336y72, sigradi2015_10.307l21, ecaade2014_233d60, 492e, 279d, 2a3f, 005e, 6e8a, 61dc, 5f0e, caadria2017_185u44, 1d40, ecaade2017_230oo, b86f, 0328, ec3b, ecaade2015_293c64, sigradi2014_032d2, b32f, f0ac, f346, ecc4, 223f, 0af1, caadria2017_023k9, ecaade2015_225h49, acadia17_366y, a736, 9bc1, 4960, 00cc, be3c, ijac201513305f12, acadia14_719j, 9efa, 08f2, a4d8, 1686, 8452, 5090, d5a6, 9992, e7c9, cbf6, 4f7d, 6ed2, 6cda, 3faf, acadia14projects_43ak, acadia17_648oo, bb87, ecaade2015_178i38, 5b53, acadia16_344m21, 61da, fcba, a5a2, cf2017_513f, f081, acadia14projects_479t, sigradi2013_401p, acadia16_280l17, acadia15_161w5, acadia14_375a, 2017, ee19, 0c3c, 9504, f6fb, 1c35, 3927, f429, ed0a, 506a, fde3, 7a52, sigradi2013_158e, acadia15_333c14, b097, 73fa, 911a, d14f, ijac201412305d2, sigradi2014_239f9, 8062, ijac201614307p4, ecaade2016_139a39, caadria2015_067j8, 31a3, 12b8, 5609, ascaad2016_010r4, 0821, acadia14projects_101z, 7cc3, 26e6, 899c, 3590, f6bb, 7702, a029, f651, 28ac, 1fd9, bd98, ecaade2017_172x, 992d, caadria2016_579u24, fb2f, 772d, e658, 7f9b, 3a81, 7472, 8ca7, sigradi2015_sp_10.179j31, f9be, d4cd, 4516, 3ce8, ascaad2014_010u5, 0423, caadria2016_663m28, cd18, 9610, acadia17_178oo, 5c9c, 2e52, 6975, 1f69, 7972, 9362, 5eca, d902, 67ca, 00a8, bbda, acadia14projects_619ae, 6469, 2ffe, af17, 58c8, ecaade2015_84c17, sigradi2016_625hh, bc5f, ecaade2015_115z22, 5199, 696f, b36c, acadia14projects_539f, c50c, d07b, 1eec, 2a90, 43e8, caadria2016_105c5, ecaade2017_192f, 4708, 640a, acadia16_12g2, 303c, 02b4, efa3, 26c8, 50b6, 323c, 0a9d, ecaade2017_090mm, 6db0, b244, e923, ecaade2014_042l10, ecaade2017_052rr, a8e6, e1a9, 1cd2, 03d8, f6a8, fff5, 8750, d049, caadria2016_579o24, 93e0, 3f4e, 57ab, acadia14_565z, c149, 8ce3, f958, caadria2015_061f7, acadia17_403j, 334e, d1d9, 1cb2, 8435, acadia14projects_627f, 72e9, acadia17_678mm, c14d, acadia17_296aa, ecaade2013r_004y3, 15e6, 8517, 41f6, ascaad2014_032p9, 8042, f4b8, acadia17_670cc, 1e94, 1bcf, 4922, 4a58, fbdd, ca46, cef1, 6812, 8028, ba5f, 8292, ecaade2017_117q, ff71, 3e11, acadia17_424uu, f319, a1de, 983e, 1fb5, 0c04, 8545, 0e9a, 3471, acadia17_648p, 05bd, 12f0, 81c7, 9c8f, 1352, acadia14_691az, a22f, d6f0, acadia15_211x8, 014b, 3b36, acadia17_670uu, 6bc7, sigradi2016_490gg, 8590, f00b, acadia15_451f19, 54ca, b1fc, sigradi2013_43s, 4c6e, c208, caadria2015_073p10, 4d85, 665e, 10c1, 6916, acadia14_375i, fcf8, 0424, 020d, 8db5, b922, 2b24, e6ed, ijac201614302s1, 2892, 2da2, caadria2016_777d33, c871, c091, fe18, 990d, ecaade2016_113w30, ed77, 915c, 0a2b, 4f87, caadria2015_202y28, ecaade2014_023v6, 024b, 2973, 870b, 6cd3, 9de3, sigradi2014_234x8, df72, 852e, 14c1, ecaade2016_129o35, sigradi2015_9.141j16, a1ce, d021, 5770, acadia17_82q, b9ba, 26ce, 271e, 7521, 14ed, aebd, caadria2015_016n3, 6137, 9edb, fd45, acadia17_648zz, d29d, 196e, 71e1, 9249, cf58, 2357, 32c9, 2c4f, ffad, 7a00, c607, 0df4, caadria2016_435u18, ac41, ascaad2016_032v12, acadia14projects_671n, 93e9, 7db2, f31e, bca3, sigradi2016_814xx, ecaade2016_042e11, 1aa5, 4aa9, 6a73, 26cd, ecaade2016_163c46, 1d96, caadria2017_165y41, acadia17_648bb, 86cb, 426d, eda2, b230, 4769, ec99, sigradi2015_3.394f6, ecaade2015_280e61, acadia17_274tt, 1a4d, f5f8, ba5a, ecaade2014_079y18, 8dd4, 5002, ecaade2017_029q, 8187, 7a15, e4e4, dfd3, 01c5, 9270, d69d, dc89, a586, e2cb, ecaade2017_220ll, acadia16_12o1, sigradi2016_637bb, acadia17_552p, acadia14projects_347ao, sigradi2014_084d8, 4f95, 6dcf, ceb3, ca8a, 86e1, acadia14projects_53k, a413, ecaade2015_285m62, 3e53, ecaade2015_317z68, cbb4, 7e01, ecaade2014_208y53, 216b, 2ca5, 9f7d, 2811, ijac201513101n1, ecaade2015_136s26, acadia15_323l13, 375f, 7e48, ef26, ecaade2016_222g57, dd61, acadia17_82s, f44e, cfb3, ba70, 4322, acadia17_608jj, ecaade2014_153t36, 1a86, ce32, 08a8, 4129, 9cdc, e6d8, 3bba, 6397, db5a, 7f19, ecaade2017_053a, 55a3, ef30, 154d, acadia15_81y2, d0a5, e182, 09c6, 2194, ascaad2016_007k3, ijac201513305v12, 4fd1, c8d9, sigradi2016_446g, ec34, ef79, 8a9e, ef9c, b50d, 95b1, cfd8, 0efc, 9c04, b8e9, b5b8, affc, 79d2, 06a4, 3d3f, 597c, 9d9a, 1cbe, ecaade2017_277pp, acadia17_446aa, bbd5, 56a8, 74ab, 62dd, b723, 310e, 77dd, 8b31, 8b79, bf9f, b4d5, 4c4a, f0f2, d031, sigradi2014_109f9, 4bbd, c7f8, acadia15_297f12, b324, 3cd6, 1cfd, sigradi2015_11.34e24, 82ca, ecaade2017_192r, 3b38, 1ed7, ijac201715104dd, ae57, 96e1, 7faa, aa9d, 6da8, ascaad2016_048j20, cd7d, c2b7, 5f2f, f474, 349d, ijac201614208x13, acadia17_366p, sigradi2014_136c2, a3de, e5b2, ac4e, 4aac, 5b51, 17a3, 4fb5, c89c, f902, acadia17_189ss, acadia16_184r12, ecaade2016_040m10, 3f93, 05fe, acadia14projects_43af, sigradi2014_041g3, ecaade2014_010y1, be34, fd1d, 4b4d, ecaade2017_053d, 5fb9, caadria2016_239f11, 8ea1, 3708, 3f60, 5110, fb65, caadria2017_145h38, 8552, e72d, caadria2016_641n27, 75a2, e587, acadia15_263x10, 87af, 6538, acadia17_534tt, 587b, c4d9, acadia14projects_671p, acadia14projects_473al, 510f, 4b78, 499c, a5fd, f90f, a6ef, a5fb, bf50, acadia17_162s, b08c, 2413, ecaade2015_215p47, 4b19, e97e, 0fd6, ac7a, 6816, 0aca, caadria2015_102e16, 2844, 806d, 26b1, ae13, 1ff7, 6a28, 3f1c, 88cb, 43e9, caadria2017_113l29, 393a, acadia14_281z, 2bce, bd5c, ffe2, e84a, 2e13, bca9, sigradi2016_809uu, 62c1, dd07, aeaa, f33e, abfc, 7896, 30bb, 708b, sigradi2015_8.186t12, 929b, ijac201715104w, ac4d, fca1, acadia17_323o, caadria2017_051k16, sigradi2014_186h6, 36ed, 5afb, ffa0, sigradi2015_9.141e16, 00ca, ecaade2016_089d25, ecaade2017_038oo, ijac201715105oo, 5da6, caadria2017_118g31, 6e58, caadria2017_015f5, 38dc, 633b, acadia14_301a, acadia17_273w, ecaade2017_306p, e03e, 3a88, ijac201614201t6, 721a, ea8e, acadia17_238mm, 10f2, 3634, 568c, 1cb1, ecaade2015_18b3, a723, acadia14projects_453i, 5bcb, aacc, b334, 2538, 117c, 2c6f, 8a61, 85a4, b86d, ed2a, 3814, e495, 0e37, ijac201614405o3, 7a58, 0692, c682, 3b19, 784d, 4e4d, d35c, sigradi2014_293y4, ijac201715203a, 2d08, a6a2, acadia17_330ll, acadia14projects_153ak, d9ee, e760, caadria2016_829f35, a58d, 3665, 4114, caadria2015_156g24, 212e, dc91, ijac201412304c1, b3ed, ijac201513101s1, 01c0, dc3c, 7c0a, c4c6, 834c, def8, a961, d211, 5576, ecaade2016_016j4, c14c, 50ef, acadia14_579h, e17a, 86e9, 41b7, sigradi2015_8.264m14, 03ee, 4cbc, 411c, e388, b938, a35b, 812b, 854e, sigradi2014_313x5, ecaade2015_143o30, c08d, 2228, 9771, 1158, 750a, acadia14projects_357aw, acadia14projects_681ai, ijac201513303b11, caadria2016_797n33, 5072, bd2d, 96b1, 0588, 58f4, acadia14_681ao, 880d, caadria2015_203i29, ff9f, 7919, 4c0a, 868a, 766b, acadia17_678ss, acadia17_534mm, 98f6, ed2b, da52, 7b7e, ecaade2014_140r31, ecaade2014_206t53, ecaade2016_047n13, ecaade2015_268a59, efba, caadria2017_183l44, sigradi2013_100d, ecaade2016_151d41, b72f, 79be, ijac201614201m6, 0212, 8bd3, ecaade2017_032o, d433, 69d3, sigradi2014_284e4, 5b46, fba7, 03c8, 1098, ecaade2015_241e55, f768, 5181, e0af, 8c8c, a6e6, ecaade2017_282n, 7a67, e49e, 99ac, a105, 7174, 39d6, 7e69, 2920, 2f88, d85b, caadria2017_163j40, f77a, b887, acadia16_332w19, ecaade2014_130y28, e9f3, 2ec9, 39c7, 575c, 7582, 24ee, 6b21, e01d, 0a46, 4629, 438b, 8581, 546e, 3038, 5765, c3a6, 2603, 98eb, 3e1d, 5836, c09f, 7bcb, 90bb, f8e6, ecaade2014_138t30, 591e, b5d5, 22ab, bc9b, 744c, a903, 8731, 6ed5, dda3, 50ac, 97b4, 30bd, 97fc, 7cc1, ff38, edf3, 78a8, 7c5a, c8f2, 7bf8, ijac201715204x, 0056, f43c, 6dfa, 820d, ecaade2015_92n18, c6cd, cf76, acadia17_127dd, 8133, a468, a319, ecaade2016_110d30, ce25, c946, d703, ddd1, acadia14_281y, 809e, 9ba7, ecaade2015_164z34, d3c7, 358f, 1457, 1347, 94a0, d01f, 86f1, acadia15_243w9, ecaade2016_043w11, acadia16_98t7, 8eba, 7f95, 8ed2, 006b, adea, 3727, a955, acadia14projects_549t, 2782, 21b2, 5380, 22c1, 00cf, a5e9, ecaade2015_318r69, 2d88, ecaade2016_106h29, c094, 5a5a, d2c2, b588, b9d9, a90b, 9136, ebfe, ijac201715102aa, acc4, 9822, sigradi2016_360r, 3f92, 6c89, e9ad, ecaade2014_044h11, 1332, ijac201412404e8, acadia14projects_601ac, c7ce, 6de2, acadia17_678ww, 0d6e, e61f, 3b0c, c974, 372d, 47f7, 1eea, 28e5, 1240, 9c54, 9e9a, 01e9, 978f, ijac201715106pp, caadria2017_080l24, b7ea, 271b, fefe, ecaade2016_222c57, 513e, acadia17_28w, 5bf5, 26a6, 6e9d, acadia14_33ai, 90c4, 4446, 89de, 39f1, sigradi2016_732b, 0d6c, 0216, 3078, ascaad2014_006v3, c9f8, ecaade2013r_012t7, 6003, f6e2, eb16, a576, cfae, 56cb, a761, f968, cabb, 224d, sigradi2016_614v, 65d2, ce67, 33e8, 31da, da47, cf2017_630q, 515d, caadria2016_829b35, 274a, b443, sigradi2014_085f8, ecaade2017_227n, e2a4, acadia15_497p22, ecaade2015_221t48, 9ab2, caadria2015_087y13, 9688, 20ed, 6cca, acadia16_106j8, d654, ecaade2017_157ii, ijac201412303w7, 5fbe, acadia17_38pp, 8585, 3f3a, bc71, a645, 28df, ecaade2016_118x31, 4cb8, f0cd, acadia14_497p, d2a7, ecaade2014_186p47, ecaade2014_168f42, d73d, 0d0b, 3991, 4919, e8ae, f691, caadria2016_861b37, 2fbc, sigradi2015_8.189o13, 2df8, e766, 2136, 54f1, 5559, f021, c88d, 1f19, 6e82, bcaf, acadia17_350ff, 1bc2, dab9, a7e6, sigradi2013_330c, b18b, 31d0, ecaade2014_052w12, 40d6, 05b2, ascaad2014_037k2, e62b, 62b5, caadria2016_425f18, 8591, ecaade2016_071a19, a6a9, f566, ef2e, ijac201614307o4, 9cac, b64b, 5b5b, 9652, 54d1, c921, 3816, ca23, 51e3, acadia17_60y, caadria2017_104d28, b029, d420, 2d69, caadria2016_311b14, c1e2, 1ae1, ecaade2017_023ii, 125c, 97bd, cfe4, 550b, 35c9, 9fc4, 6488, 1df4, 4abb, f7e3, ecaade2015_53m9, 60cd, aa22, ab0b, 3865, acadia14_247z, f34f, 1f32, b8b9, af9c, 3e9b, 27b4, ecaade2015_13k1, sigradi2015_8.186j13, 6c45, daf2, ijac201614105c5, bace, 2270, 9a5c, 2485, ecaade2015_114o22, d3ba, 9614, e64e, sigradi2014_281c3, 9aa6, 7390, 0ce5, b580, f89c, fa8c, 86d7, acadia17_318ww, df19, 2537, acadia17_404aa, ijac201614201r6, 193c, 28b5, dfd6, ecaade2015_273e60, c99e, e5ce, ascaad2016_038a15, 66b4, 7095, f00e, 3199, acadia17_360b, ecaade2017_089y, c1c8, f391, edca, 06e8, 1e0d, 8f42, c168, 0145, 34e7, 2f98, ecaade2015_185p39, e60b, 8abd, d1bf, 427f, e422, acadia17_221hh, 37f0, 6b5d, 8283, acadia17_392l, acadia14_445ae, acadia14projects_579l, 5346, ae91, ecaade2016_129f36, c74c, acadia15_371g16, 87ab, 081b, c6e2, 1695, acadia14projects_709al, 94e6, caadria2015_090a15, ecaade2017_108z, 5d63, 768c, b106, db63, dc10, 1e65, 456a, 5d45, ecaade2015_87a18, 645d, 2fd6, 8911, 822c, 26f0, c927, 27c0, ebba, 7143, cf2017_084mm, bdac, cf2017_443o, ecaade2017_306m, 2392, 5f4a, 27a5, sigradi2016_383kk, 9b2a, sigradi2013_215a, 21d0, 957a, acadia16_88d6, 2a1a, caadria2016_507m21, 7026, 2918, da83, ecaade2014_052r12, e92e, 9392, bb29, 65bf, ecaade2017_048cc, 960a, ecaade2017_265r, a300, 2073, ecaade2017_290uu, ecaade2017_031uu, bc04, 131c, ijac201513206h9, ijac201614208h14, 5449, 270d, 6dc3, ascaad2014_008s4, 2416, 24c2, 5b5e, acadia14_671n, 5345, b61b, a75b, 8c25, ecaade2014_121n27, f7bc, ecaade2016_023k6, acadia14_655w, 2c36, ff54, caadria2017_040i12, 5a24, 2618, ed5d, 9abe, 8d6d, 8e32, sigradi2016_636o, 45b0, eef6, 0466, 9dab, c375, 893c, a718, 90b6, ecaade2014_167n40, e480, a940, 961c, ascaad2016_021d8, 21fe, c3ae, c636, ascaad2016_004t2, fb85, ecaade2015_229b51, 9fde, 1464, f3b1, 8ec9, ddbf, 60af, ecaade2015_253u57, c985, 92e4, 710a, 4413, ecaade2017_072a, ba6a, 9955, a388, 3a94, 27f8, 5c75, 02a4, 6884, 8f41, cf2017_461u, df48, 5059, sigradi2013_387s, e842, 7b4b, 7330, 0489, 2bc5, af81, 9ae9, ecaade2017_028o, 77ff, 9a7e, ascaad2014_010m5, 8ea5, 6624, caadria2015_124b20, e89b, e6e8, 5d14, sigradi2015_3.65y2, 2d70, f9f2, ascaad2014_034j1, ascaad2016_045h18, ijac201513201b6, ecaade2015_222d49, ecaade2013r_020n10, 3e09, 0f91, 0ac8, 155b, d819, 430e, 321d, 452b, 7559, 563b, a11d, ecaade2017_087r, 8e75, 4f12, f4fe, a9a5, caadria2015_122r19, b000, 65a4, f30c, 6a83, 4a28, 48b0, 5edd, c9ea, ecaade2017_085k, bc34, f6d7, c91c, 2877, 544f, ebd0, 65c7, 7d4c, 8af7, 68e6, 7c53, b461, sigradi2016_450ww, 1849, 1e69, adf2, caadria2015_081z11, 1ea1, e07a, 01f7, dc30, 798a, e1b5, acadia17_162q, 6d70, f33b, acadia14_43ae, bfd5, ecaade2014_072i18, acadia14projects_479aw, 9f5e, 8099, 5764, 6732, 27a0, a151, 92cc, dba2, ecaade2016_162u44, a42f, 0103, 3fe2, 59f4, sigradi2016_595mm, 89f0, 5d18, 7892, acadia17_36w, 0342, acadia14_117g, 6f84, 6ec0, 9fca, acadia15_443c19, 73a4, 075c, 17e1, 3cf8, b5d6, d5a9, b818, 7e7c, 9f58, 0987, ecaade2016_183t49, 4400, 11d4, 085a, 2210, 2308, 90c9, 4a4c, sigradi2015_10.220c20, ijac201614208d14, 6c4b, 4818, a7a9, f2c3, 6c4d, ecaade2017_ws-hybridlabcc, e7ca, 5070, cfa3, 53f4, ee45, 66cf, 7355, 691e, aaea, 267e, ecaade2017_269oo, 83d5, 2693, 71bb, 37a6, abcd, 8ccc, 2d5e, 739c, 0cd2, 8fe5, 2290, acadia14_681ar, acadia17_534zz, bd88, d5ef, caeb, e248, 86a3, ecaade2017_122nn, adf7, 56f4, 9562, f886, f705, e39e, ecaade2015_25n5, 412f, sigradi2016_792j, cf2017_276hh, 0760, acadia17_492ff, 4f8b, bd9d, 311d, 9a8c, 1ced, 7d74, 7fd1, d21e, 2287, ecaade2016_197f52, 40e2, caadria2015_208j31, sigradi2013_271p, 1983, 819d, 9c50, caadria2015_023b4, 643c, cf2017_513yy, f36b, b599, 2309, 65a7, caadria2017_123t32, ecaade2014_149n35, 0d44, cef4, 7994, 7b85, afe7, ecaade2016_067e17, 98b4, 8077, 0a37, 79a9, caadria2016_559x23, acadia17_640gg, b583, caadria2017_023w8, ijac201412303m9, 6453, acadia16_352d22, d926, f493, d025, 7b09, b43c, ecaade2015_171u36, d7d3, e036, 29d8, acadia17_26a, caadria2017_182m43, ae90, 3e23, sigradi2014_128w9, 3980, da46, e359, 7326, 8250, ecaade2017_225ww, acadia14_125p, caadria2015_122h19, 137f, 85a2, 832e, 956c, fa25, acadia14_167v, 5926, acadia16_206o13, aa8d, b1ba, 7816, c49c, ce44, 2cfc, acadia17_608dd, 2544, 2362, 01a6, ecaade2017_017p, 5546, 86e5, 1bb9, 82e2, 21a9, sigradi2014_157b4, sigradi2016_507ss, ecaade2017_048kk, e7ae, 5b70, 97e9, 8528, 2c9d, cfc1, 5758, d9b5, caadria2016_477g20, d5db, sigradi2016_779tt, ecaade2017_208k, 8f45, c9d5, b1b8, 4ce7, acadia17_678uu, 9096, 6202, 48ae, 654b, 80f2, 00a5, caadria2015_139t22, 3a4d, 7480, 05ea, 715e, 6afb, 97f9, 560c, aeda, 460a, ecaade2014_194z49, 43b3, d4f6, 7a50, d292, 0d0d, d82d, 1489, c5df, ea99, ecaade2016_067h16, 7a35, d002, 369c, da55, ecaade2016_067u16, e2bc, ff72, 2559, 88e6, 10de, 5a46, 25ce, 13f7, 8bc4, 4905, 4473, 9dff, fdc4, 0994, ecaade2017_049zz, 76bc, cdf3, bc1c, 9c08, 7e22, 3e0f, b6a2, 9666, ceec, f447, sigradi2013_194g, 360f, ecaade2014_169k42, b399, 15d4, 0c41, ecaade2017_255r, 33ce, ba1e, 6223, ecaade2017_008f, e79a, 6b55, 379b, 9387, sigradi2014_123s9, cf2017_474oo, ca2c, 7d34, 0502, 24a3, 0001, 8fe3, ecaade2016_033c9, 2c2b, df44, 5c2e, 7ccd, 5522, 4098, 462e, aebc, ffaa, b860, 4073, ea2b, 9022, sigradi2013_429o, 34e3, sigradi2015_2.213x1, ecaade2017_008d, ecaade2017_254ll, 92a0, 9ad9, 7923, 41e2, f1b0, 455d, d8de, 2cde, b89d, ecd5, d384, 3b53, 61a3, 49e6, 7837, 7601, ascaad2016_029w11, 8a90, 13bd, 335e, e469, 48f6, aedc, ijac201715104t, d7a5, acadia15_173p6, e1cf, 83d7, 4920, 41b1, 794b, caadria2017_123s32, 71b5, c5ed, ac8f, 0e48, 4342, 2fb3, be03, 39cb, 9c53, deb1, 3646, ecaade2017_256s, acadia14_135r, 685d, 90d3, a7ee, 1679, ecaade2014_079w18, 7c7f, 727c, 4d9d, 480e, 231d, b1cd, f7ce, ijac201715105e, aea3, 03a1, e42e, 6e9a, 9c42, ecaade2014_214t54, 5bc4, c264, 09ad, 0090, acadia17_178y, 23f7, f3f4, ecaade2017_053yy, 7780, bbe6, d15e, ecaade2014_104l23, 63a9, 08ff, 6ef7, 66cd, c8a4, 2aad, 5fb2, sigradi2016_441nn, 18b4, 784f, 7ee0, cf2017_474ll, 92e5, 946d, 50cb, 8666, 4e98, 014a, 8ce6, 7811, dd97, 631c, 2a14, ascaad2014_003u1, 7b8b, bcd9, ecaade2015_332r71, ecaade2015_144z30, e54d, be99, ecaade2015_293v63, 4587, sigradi2015_8.186j12, ecaade2017_243cc, ecaade2016_075d22, d610, 442a, acadia14_435ao, 9b83, 365e, 0f46, ijac201715205qq, 8ddf, 6e4e, 6cba, caadria2017_185o44, 03ed, 785c, 1ef0, 2200, 9952, b337, 6ae0, acadia16_382x23, caadria2017_041x12, 8e57, 1813, ecaade2017_054cc, f6c3, 48f8, 5e63, f846, 1c26, beb6, 0531, cfcb, 0938, 4ea1, 93ca, 0452, 8adc, 9d8f, cf2017_249mm, b1e8, 4250, 0694, 35ab, b619, ff41, 0a65, 055b, ascaad2014_029m8, ecaade2016_071e19, 7140, 0e8a, d004, acadia14_427ao, 19b8, 9c8a, 65ae, ecaade2017_148a, caadria2016_301o13, de87, 20e9, 7e4d, da3a, 0f33, 4976, fad6, 0961, ascaad2014_017t1, 1faa, 4ed6, ecaade2017_229ii, d2dd, 81bf, b6db, ef02, d71c, 3551, 6607, 18b5, 86c8, acadia14_709an, caadria2017_185p44, b7fb, 6d51, ecaade2017_032c, 2a9b, 84ba, ijac201614404z2, 49ee, ecaade2017_229cc, 4492, sigradi2015_sp_11.278n31, 75ea, e391, 58fc, 6986, 690f, 1e73, ecaade2017_079f, 4a50, a73c, 6cdd, a2dd, 9849, a12b, 9440, fc2d, ecaade2013r_011w6, 3e61, edea, b0b4, ijac201412408u2, acadia14projects_365ai, 4723, sigradi2013_200c, sigradi2016_599rr, acadia14_153ar, ascaad2016_017w6, ecaade2015_170k35, bb4e, 9919, ascaad2014_014g8, a642, 4d9e, 134a, 64eb, ijac201412408d3, 2a63, facc, ascaad2016_022k9, 41a9, 298a, caadria2015_114o18, 7b9e, 7041, b56b, 8ea7, a3fd, 57aa, 58ae, 58f6, 33b9, a132, e53a, 6a78, e5f9, 9f10, ecaade2014_084n19, 651b, 7010, 1111, ecaade2015_243u55, a975, d4ae, ac0f, ecaade2014_169o42, a2e0, 97b2, ecaade2017_021l, 9fd1, aa16, cf2017_474nn, 78f2, acadia14projects_681ak, c8e6, c127, 368d, cf2017_001z, e6f6, cecd, 7038, 2bf8, d864, 557c, f72d, 0b72, e886, d408, 2f80, acadia17_598p, d5b3, b4d7, caadria2017_015z5, ecaade2016_140t39, ecaade2014_144a33, ce99, f2e1, caadria2016_321j14, ecaade2015_127b25, ee35, cc3e, 9eec, 7617, 0837, 0f1b, f5a0, acadia16_34i3, ecaade2015_101g20, 0402, f3e0, 59ef, 58cf, 8ab5, 671c, c585, 1a91, acadia17_127gg, 95b3, caadria2015_213t32, acadia15_47n1, 2588, de56, f5f9, 8b42, ecaade2015_82w15, ijac201513202g6, a956, 3c86, d316, 9176, caadria2016_301j13, acadia17_560h, caadria2017_041i13, ecaade2016_ws-dleadj68, 4dcd, 099f, 9a92, 981e, ecaade2014_088g21, ccdd, 013e, eb8e, d2fe, 2b19, a3ae, acadia14projects_145r, e6af, 66fc, acadia16_106d8, be7b, 3d71, ee8f, ijac201412302g7, 2df2, a177, b4cd, 6298, acadia16_54z3, eebd, ecaade2017_249qq, acadia14projects_473an, a3fb, acadia17_482q, cd7e, 42ac, 8af9, a235, caadria2015_208s31, bdef, d3cc, sigradi2015_sp_4.388w29, ecaade2014_122y27, 679e, 9483, 92d2, ed6d, 92f7, ecaade2013r_008i5, 0e14, c47b, 6d4d, cbd2, acadia14_463az, d92a, ascaad2014_022r4, ca4c, f510, 2fe3, ecaade2016_243n64, 798b, 7a6f, d9c1, caadria2016_291s12, fdba, ec1d, b080, 39e2, ef07, bb16, c282, ecaade2016_166c47, 6bf4, 0dfb, ijac201614309n6, abbb, f4e6, acadia17_222k, ecaade2017_164p, bd89, acadia15_95h3, 46cb, 4c2d, ecaade2016_068r17, caadria2017_051n17, 9191, 2265, 8c1c, 6542, 7359, b68c, d6a3, e252, caadria2016_819j34, acadia17_81g, ecaade2016_223s58, 5e6c, ecaade2017_026kk, 35e0, 3911, d6cc, b6ac, 16ff, d451, 9977, ecaade2015_28v5, ecaade2014_114e27, 11b9, a416, 5e25, 523d, 052f, caadria2015_016r3, ecaade2014_024m7, 5d07, caadria2017_041u12, sigradi2016_690a, 3eed, e9db, caadria2015_087x13, 7911, ecaade2015_230f52, ecaade2017_grig, d7e8, 8b19, fb51, eb9c, 11ba, ecaade2017_148f, 82fe, 149a, ascaad2016_051c21, 7256, ca89, sigradi2013_271s, bbe1, 054d, 82b4, a546, 843b, 4de1, 5ede, 49c2, 6e70, 511e, e67e, b934, 1bf3, sigradi2014_036r2, 7460, ec62, 9926, 1201, f162, ecaade2014_197g51, c59e, acadia17_323k, d0be, df71, acadia17_435g, ae72, 533c, ijac201412401p3, acadia14_145p, ebb2, 3c12, 5603, sigradi2015_3.209f4, c2f2, 99ce, ijac201412301o5, acadia17_414uu, a5af, ecaade2015_180h39, 6b58, 6d55, 899a, 5f62, d424, 03fd, 140b, 90e5, 73d7, ascaad2014_020r3, 1587, 2ca4, ffaf, 63a2, 3400, 9c16, acadia17_669m, 1b09, 2325, 2a78, 87a0, d6c9, ecaade2016_087n24, ecaade2014_100e23, acadia16_298n18, e0b3, 20e4, caadria2015_077z10, caadria2016_435m18, 45cb, 9051, a99f, db1d, 64ba, acadia14projects_247o, f5ef, 3be8, d079, fbe9, 634a, a8cd, ecaade2014_024r7, 03c2, 11f1, 7ad0, ascaad2016_003u1, 0009, 9f75, ecaade2015_253y57, 1261, ecaade2017_288q, d368, caadria2016_073y3, b4bb, 258c, a534, b4f9, b380, d291, 545c, dd90, c24c, caadria2017_041y12, 79b5, acadia17_257xx, 95c4, 7fe6, 0c40, fa48, 3246, aace, 3ffc, b40b, acadia14_463m, f637, 6ae9, bfb2, c42e, acadia16_140u10, ascaad2016_013x5, fb7f, 403c, deb7, 8011, f2b6, acadia17_290k, fef0, b16d, 9abf, 2b4b, ee62, 1cbb, f4b1, ffa9, acadia14projects_619x, b6ff, 6933, 9bdb, 616a, 370d, ecaade2015_155p32, ecaade2014_176x43, sigradi2013_248e, c130, ecaade2015_230p52, b3a4, b42e, c7a1, 1f07, 912a, 7a24, 6876, caadria2017_051l16, 9c3d, acadia17_600hh, 1684, 14a8, c54f, f600, ac44, acadia14projects_539d, 4c12, 92ee, sigradi2016_655j, fb0d, 0cfa, cf2017_084tt, 12cb, bfba, acadia16_470o27, 2138, 0670, 7333, acadia14projects_347ap, 09f6, 6639, 348c, e4c3, 5b4b, cf6b, 23ed, ccf3, sigradi2016_400i, 0209, 8130, 0e22, 8465, caadria2015_073s10, d7fb, acadia16_414b25, be2e, 5c52, ebb4, 7933, 0c9f, 1671, 78c7, 9600, 6734, acadia14_247j, af97, a9e5, eeca, 0504, 57d1, ecaade2016_078m23, 1129, fb36, 567f, 3438, 5384, e47c, f7c2, 7942, ad7b, 15e0, acadia17_52g, 0f3f, 5ec0, 1713, f514, 9b54, 10d9, d2e5, ab1d, 0c8e, fc9b, 65f6, 459c, c4dc, 1530, a588, 66c3, ecaade2017_076jj, sigradi2015_8.328o15, e189, acadia15_185x6, acadia17_472oo, 67b4, 2575, 825b, 76a4, ascaad2016_057v22, 0ba9, ecaade2014_137c30, ccf2, 7b84, 6a34, acadia16_72c5, acadia16_234f15, ecaade2016_217m55, ijac201614302r1, 7c76, 6ab5, af75, 654c, 269e, 4862, 16b5, acadia14_219aw, c3b0, acadia17_426l, 401c, beaa, 76d9, 4f8f, 207b, acadia17_474j, b83a, 930a, 6c85, c140, f238, 798e, a540, e7f4, aa28, ac02, b7cc, d3c5, f533, 1d16, 3806, ecaade2014_044j11, ecaade2014_175u43, a870, acadia17_678gg, 99cc, ab8e, 48eb, 43f9, 71b3, eb6c, bfa1, ijac201614208u13, 2ec8, 0468, ab3e, caadria2016_135b6, 8b17, acadia14_497aa, sigradi2013_429i, 6a14, 9179, ecaade2015_217z47, cdc1, caadria2016_157t6, acadia17_238kk, 5f27, f1b8, ecaade2016_210a54, ecaade2015_199z42, c662, 26e8, 72bf, 4485, c39d, 5192, 58d4, d9cf, 1b3c, 9ea8, ecaade2014_195m50, 2b4a, 90b1, ce9d, c817, 7644, 8647, acadia14projects_497ac, c8b9, 4d5d, cd1e, ca88, 39d2, 2df1, b307, e007, ecaade2017_225d, acadia14projects_357ao, 4a7b, acadia14_145ad, d4fd, 5353, ijac201614201g7, 7767, 314e, c572, 6d92, 891b, acadia17_426ww, aaf4, 0ef9, 2ad2, 0863, 7219, ecaade2016_113a31, c283, 1f83, f827, 9778, 6cfc, acadia17_678vv, acadia17_520i, ecaade2015_138p28, b577, 4582, 2018, 456c, ecaade2014_233r60, sigradi2013_366d, 3a68, ecaade2014_195k50, sigradi2016_814j, acadia16_206l13, 4b6e, 069a, 74c5, ddbb, e455, ijac201715102t, b3f3, 8443, 4580, ecaade2016_152t41, 1330, c39a, acadia14projects_463at, ijac201715106i, acadia16_344j20, 0b89, bcfa, 49ca, sigradi2014_164i4, 23dc, 477f, a4f4, sigradi2015_3.11e2, acadia14_311u, 18cd, 68f8, 0882, 51fe, sigradi2015_9.347c18, 0357, 4c74, 2bde, 657d, 624d, 7e38, acadia14projects_365ak, 73cb, e57b, e6ff, 9012, eaf1, d40d, 31a4, ac9d, d939, a6ae, c65c, 9a43, 0e3c, 53fd, 542e, 50b9, acadia15_357n15, acadia14projects_81l, 530d, 99ea, dfe1, 52e6, 3818, 6946, 0df8, 9bf0, ecaade2014_233x59, ecaade2016_067p16, 5ee5, b6a9, ff0b, aedb, 17f7, acadia14projects_281z, fd0a, 71b9, ascaad2014_035n1, ecaade2015_227v50, d840, 7182, 8dd2, 6514, caadria2017_113r29, 5454, 295a, 104b, 71a5, afaf, caf9, 4fa6, 78e1, dc48, ecaade2016_175j49, b4ea, 6973, f71e, acadia17_230c, ecaade2015_21l3, ecaade2016_167t47, cb05, b23f, 4113, 5f67, e2e6, 4d53, a7df, c97b, acadia14projects_147an, ecaade2016_147u40, sigradi2014_157a4, 3fec, a5c9, 1f3d, feec, 4c22, fae2, cbcf, 1f5f, sigradi2013_400u, 536b, 59ba, 87e8, abe6, 3ece, 7ddd, 45da, 6f2d, f5c1, caadria2015_139c23, sigradi2013_386a, 8be9, 9cee, d3fa, f41b, 8538, 25eb, d601, ijac201412301m5, a178, 60b8, 1a24, 93b7, a038, sigradi2014_047n4, ecaade2015_206u45, acadia17_154ss, 684d, 5767, a41f, 41aa, 8abc, eaf4, e0c7, 2dcc, dbc0, 1396, ecaade2015_144i31, b350, 1d92, 00a7, 8b7b, f479, d454, acadia14projects_291aj, ecaade2015_317k69, caadria2017_035x11, 5174, 90a0, 24ff, 8d67, 2846, fd25, a5c1, ecaade2016_161a44, ijac201614204w9, 951f, f472, b26e, 00d5, 0aab, 8a3b, 74c3, caadria2016_745h32, e8c0, sigradi2013_294r, b0d5, 733c, 4562, caadria2017_134z35, 8850, ecaade2016_006x1, 6a4e, ascaad2014_004n2, b2ad, bd01, 2e98, 08ad, ecaade2014_022z5, 8121, a48d, acadia17_247nn, f96b, 89b0, e876, acadia14projects_699i, 854f, b976, acadia17_414kk, 78d9, c959, ecaade2017_122d, 869a, 86ef, b6c4, b623, ecaade2017_274v, 9764, 42b9, d179, caadria2015_226a35, 908e, 5889, 8f73, 0026, 3509, c53e, 14ad, c0f8, ijac201513204t7, caadria2016_601o25, 92be, ecaade2016_158j43, 238a, 7f5e, d3f7, ijac201412407t9, ba78, 7e36, b0ec, 136e, sigradi2014_144w2, acadia16_488t28, 033e, 4080, ee16, e798, 5860, c342, bc85, 28a8, ecaade2017_274aa, 41f2, 0177, fdfe, 39c4, 6a65, caadria2017_096l26, ecaade2017_047v, d69a, fe75, ecaade2013r_006y4, f5ad, caadria2016_281i12, c6dd, 5993, 915d, ae65, ecaade2015_173h37, cf2017_402ff, acadia17_230rr, acadia17_608q, 8dfa, c1da, f85a, 034b, ee50, ecaade2014_018t4, 5857, 150b, d29a, acadia14_661e, 8f64, d391, acadia14projects_339ai, 3968, f082, caadria2017_009v4, acadia17_381dd, 2764, eca5, acadia14_145ac, ecaade2017_059zz, 950a, 3368, 72c3, 4c45, ecaade2015_118c24, 851b, 52a5, 9f1c, 30a4, 7c4a, 4911, 26d4, 680d, d6b1, 5ddb, 4efb, sigradi2013_244r, e4f5, 20cf, 8658, caadria2017_110f29, 5808, afc5, caadria2015_237k35, 4ed7, 17ec, ff1c, b092, 3ded, 43ef, 2441, 89ca, ecaade2015_301n65, f5d1, bd63, ffdc, 9141, bcd7, 1f55, a96c, 448b, d8c0, 65f0, f27a, 9221, 3974, cee1, e5b0, dd24, acadia14_339at, 1930, 0e9b, ecaade2016_217n55, 8dd6, 5b88, ijac201412206b5, 043c, ijac201412304k1, b823, 2b18, 59dd, caadria2015_090s14, caadria2016_755r32, da74, ecaade2016_bkol65, ecaade2017_079s, a19e, 386b, 772f, 5141, ecaade2014_057h14, 9730, 9d6b, 45de, 390d, acadia16_280x17, 34bf, caadria2017_029l10, 4c2e, b31d, 514c, b984, d39b, 7f40, 009b, sigradi2015_8.163d12, 0d4d, fab8, acadia17_307ii, d66e, 081f, 386a, cc8c, ecaade2014_186s47, 26f9, 5669, ecaade2014_015j3, ecaade2014_168g42, 38ed, ijac201614205s10, f342, ecaade2016_158f43, fdf0, ecaade2017_282h, c788, f395, f988, 615e, ijac201513201u5, 42eb, 749e, 4295, 64c0, 9b37, sigradi2015_3.11g2, f042, ecaade2017_130uu, 3d9a, c9ca, df1b, f2f3, acadia17_72h, ec8f, 94db, ascaad2014_006z3, 8582, acadia17_424tt, 0df6, 3619, 11f4, 9608, 6e1b, acadia17_52y, 113a, 05cb, fe47, 6229, a217, c0b6, 1be9, e2af, 99c3, 9a80, 8017, 0d1a, 2abf, b556, ab74, ac14, 6fe9, cdcd, c7c5, 0c0c, 909f, ecaade2017_151u, 19d8, acadia14_339y, 5f95, sigradi2014_265u1, ecaade2014_112k26, 0f2b, af8c, cb11, 8078, cb2a, ecaade2016_210j54, 4e1a, f660, b38f, 5c51, 137c, ddc8, ad95, f758, 33d2, a5c0, acadia14_177z, caadria2015_220g34, cde9, f4a0, ab2c, 1eed, 9f9e, caadria2017_109a29, 9155, df3a, 4ab9, 5a57, da5d, 7d47, 424c, 83a6, 8674, 501d, aada, ijac201614308g5, 4e30, 2614, cf2017_513m, ac0b, 8ca4, 7d2a, 4684, acadia16_12m2, cbce, b31c, 0d88, acadia14_565w, bb0b, 8aef, 16b1, acadia15_451d19, 836c, b245, ecaade2015_48g8, cf2017_617k, ecaade2017_100k, ecaade2014_169r42, ac6b, f4dc, acadia16_318i19, 69d9, acadia14_589a, a09b, ecaade2017_076ee, 4591, 3ed0, 5cbc, f04c, ecaade2016_095h26, sigradi2013_112b, 2a39, 10a0, 93ea, 8004, acadia17_145f, fb3d, eabe, 528d, 3caf, ad01, c976, fd99, 0147, b6fb, 80db, 4883, 4f69, 0a3e, 11e2, ecaade2017_098ll, ef9a, caadria2017_081s24, e377, 6b75, 6e2a, bca4, 76ea, c575, 8341, cc7d, c0b5, 880c, ecaade2017_152mm, caadria2015_016t3, 5496, 16ab, 6d3d, 04f4, 1a60, d03b, ecaade2014_021u5, 0775, a386, 8736, c712, f839, 3a63, ecaade2013r_001i1, 06c9, 0a5c, a375, c655, caadria2016_373k16, sigradi2014_305k5, e576, ecaade2017_117r, sigradi2013_263n, acadia14projects_101n, e334, 3623, 7e1b, caadria2015_004f1, 0ac2, 82e7, 997a, 97f0, 5fc9, ee34, 7e60, ecaade2016_072t20, ijac201614308d5, 35ac, acadia16_344l20, acadia14_579ay, 7d4e, dfb1, acadia16_450l26, 072b, 4d67, a45c, ijac201412402d5, sigradi2016_448v, c46b, fd0c, 3614, bb30, acadia15_407l17, b4d1, 3e7e, c373, caadria2015_170t25, d614, caadria2017_015a6, aa92, 2137, caadria2016_797r33, 0505, 29cb, ijac201412203c2, ecaade2017_306k, 76cc, acadia14projects_619al, ijac201412407f1, 5a58, fb1b, ecaade2015_122h24, 9371, 2435, ccc6, 26c7, acadia16_78u5, 8bfb, ecaade2014_157i39, 774b, 1225, 4826, 22bf, 77a9, af1c, ijac201614208a13, 78be, 5320, e7b1, 5fcd, 2b80, 7ec6, e899, ecaade2014_151p35, da23, b4c1, ecaade2014_239r61, ecaade2017_172y, ecaade2014_230s59, 4fe9, ea3e, ecaade2014_173a43, ecaade2015_83d16, 290d, 038e, 6cbf, b356, 2274, ecaade2014_226e59, c11a, c75b, acadia14_117d, aa4d, 0f29, f9c3, d9b4, 1855, acadia14_63an, sigradi2013_400p, d0ab, 4ca6, sigradi2013_152, 9216, bf5a, 64a2, 3c07, 88fd, sigradi2014_213o7, 445c, e1e3, 1729, 79ed, 2dce, a6d8, 1914, 7cb4, cf2017_150dd, acadia17_669l, ecaade2014_195j50, 1c3b, 2dba, 2fa0, caadria2015_012h2, ecdb, 54a0, de88, ebd2, 8cf8, 87e7, acadia16_78t5, 9296, 4509, f0d2, ecaade2017_116b, 3a69, cf59, e83c, 5c89, caadria2016_477a20, fed0, f942, acadia14projects_189az, 750b, ae76, ffc2, 6fde, 5044, sigradi2013_429j, 4819, ecaade2017_059tt, 7271, sigradi2016_752nn, 067a, 9117, 7f13, 7c16, 2c74, ff2c, edc6, 3b71, 0395, 51d8, 9f4a, 68a2, ecaade2017_148xx, ijac201715205f, ac1a, 0a84, sigradi2015_11.8i23, caadria2017_018w7, 08db, da5e, b764, sigradi2016_512d, 4155, 224f, f976, b616, b31a, 290b, e0c6, caadria2016_797x33, f553, 909c, 428d, e31a, 2188, 6fab, fca3, 3855, 697a, 2708, bc0b, b680, 4141, acadia15_431i18, 22e9, 55b6, 0fc2, 7479, 6fcb, 4814, ee48, ijac201412305g2, caadria2016_281d12, cf83, 892a, f59c, f15c, 372f, d460, ecaade2017_212hh, 1fd7, 9138, f719, ijac201412305o2, 365d, 0524, 1b58, caadria2017_175j43, ecaade2017_302nn, 2cff, d7ca, ecaade2014_016b4, 6ff1, ec0e, 96e2, sigradi2015_11.136v24, ecaade2016_027b8, 3df1, caadria2017_118i31, 6d42, 4246, a9a9, 2cd3, 95f9, efdd, 07af, 99c5, sigradi2016_546h, ecaade2015_320l70, sigradi2014_314r6, sigradi2013_390a, cf2017_601c, 049a, f772, 3dea, 6599, caadria2017_008d4, 0b85, f574, ecaade2013r_019j10, 881d, 8e1e, af87, 2788, ecaade2017_306t, ijac201513101a1, 1a09, fc61, acadia14projects_375n, acadia14_463ay, dac6, 7329, e413, ecaade2016_072i20, bdfa, 0573, acadia16_116z8, 7fd7, fa06, 64d2, f49f, acadia17_92k, b6c9, acadia16_140x9, 6b0e, 0037, f120, 8188, ecaade2014_163e40, b7c3, ec5c, cd33, bed6, b2dd, acadia14projects_579d, f94f, 7f24, cdbd, fc94, c3df, 33fb, 8091, ce63, bdb4, ac2b, 23b9, ecaade2015_285p62, acadia17_404z, acadia17_230qq, 4e66, 1f61, 4bba, acadia17_36cc, c275, 32fd, 25b2, ijac201715103b, 8d44, b99e, cf2017_546ww, 26f1, caadria2017_062z20, ecaade2015_61t12, 6d05, 9963, dba1, ecaade2016_123b34, b54e, c953, 584e, 4705, 1dc9, e265, a401, 923f, ecaade2017_054w, f848, ascaad2014_001j1, 34bc, caadria2017_015d5, 70ff, b5ce, f58e, caadria2017_136n36, ecaade2017_199zz, f26b, ascaad2014_015x8, fbcf, 53e2, 2f05, 02e8, 4707, ecaade2017_029x, cf2017_630s, 0803, 5859, 9f3d, ecaade2014_138z30, caadria2017_165m41, c67b, af6d, 122f, caadria2017_056f19, ecaade2017_198p, ecaade2015_253v57, 4aa0, 00a4, caadria2016_291w12, ba0a, sigradi2015_3.345u5, ecaade2017_199oo, f9bd, b8f7, 53e1, d94a, ascaad2016_022y8, 3e19, 79a0, fef2, 2c22, 6eab, 9d4d, acadia17_358pp, aeba, 938f, a6a4, acadia14projects_357ar, d3b2, 670b, 0718, 4c6a, 83db, 0616, 2b71, 8a8a, acadia16_382d24, ecaade2015_247e56, sigradi2014_303f5, e2cf, e86e, 1e5c, ef1e, ec15, cf72, 3e93, 913e, 6f5e, beca, caadria2015_072v9, ecaade2015_81s15, fbbe, caadria2016_013t1, 9df7, acadia14_609ak, c935, 2840, e731, 8b21, 6083, bc40, 1d51, 63fa, f6fa, bdec, caadria2017_042z13, 6d3a, 4f60, d8d1, 6b72, 964d, dcc6, ecaade2017_291w, caadria2016_321h14, cb31, 953b, ecaade2015_21b4, acadia14_145m, d8f0, sigradi2013_155, acadia17_52k, 11e5, a2d5, a390, 9d7d, ijac201412304u1, 7c64, ec82, 0519, 6ef6, 0e49, 0419, 4e82, 204d, dc72, cb49, 306e, 5850, 8f54, 28dd, c928, 012e, 2e96, ijac201614401d1, sigradi2016_534uu, 1d91, 01b3, ce3f, 2deb, c3c7, 77dc, 018c, ecaade2015_138d27, ee5c, 943a, 0a31, 8ff1, 43c0, df4d, 32bd, acadia14_111f, acadia14_81l, 6a12, 802c, b13e, 82d5, ce31, ascaad2016_007t3, 4bea, 1ae6, 1498, 9e12, 43c8, sigradi2016_369qq, 3b8c, 8cbf, af0e, d942, b606, f077, 112d, caadria2017_158d40, acadia17_164tt, 2bcd, acadia14projects_435as, dd15, cf7f, 1797, acadia14_445ak, sigradi2013_295b, caadria2015_164j25, 26b8, e034, baa2, bb2c, acadia14projects_435d, ef86, 1420, 75e4, db6c, e1d5, 5833, ecaade2017_194z, 9c70, 3fab, 85fe, da8f, ecaade2017_124bb, 0cb0, acadia17_350tt, eb57, acadia16_352u21, c9b6, 008c, 4678, d5bb, ac74, caadria2017_101f27, 80fc, a0ab, b196, acadia14_33am, acadia17_423ll, b135, a3b7, 5d29, bc76, 2853, 9115, f6df, f07e, ecaade2014_019g5, 6cb3, cf2017_066bb, dc16, 7dd0, 5bbb, caadria2017_189i45, 9590, 8c86, 931c, 7bef, 9dd7, 417f, be74, a7b6, 8cc0, fc40, 828d, 0bf8, 6098, b84e, 0bf5, 6a89, 1a34, ecaade2015_118u23, 1d9a, ascaad2016_038b15, d87b, 0da3, 32ac, e38b, ecaade2016_065d16, b18c, ecaade2016_169n48, 625d, 1e68, acadia15_451o19, 2402, fd02, cf2017_682uu, 9a35, 26a0, 4ea5, 248f, 9b6f, d113, caadria2017_051r16, fbf5, 262b, ascaad2014_023c5, ecaade2017_172hh, eb99, a996, a923, 0bb6, 5aab, 87d1, acadia17_473tt, 5359, a99d, a52f, e9ff, 8490, 5a17, 7dc4, 84a9, eedc, ecaade2015_158r33, 0c73, 0aa0, 73de, bc22, 676f, 5c38, sigradi2015_9.347x17, 50df, 09a3, ecaade2014_233o60, a652, f178, 5411, ecaade2014_010u1, 49f9, 836b, c600, ac53, e41a, e4a3, 5c54, caadria2015_130m21, 7819, 0b47, 43ae, d8ed, de3d, caadria2015_087c14, 1f62, fbbd, 8f9e, caadria2015_181h27, 4620, 46f3, 5a84, ee70, ecaade2016_118p31, ea9a, caadria2017_003w1, 6e6d, 0b14, 9ce4, 4fc1, a8eb, ecaade2017_302q, dfbf, e6fc, cf2017_630pr, f7ba, 8c4b, 4d7d, 6419, 27eb, ecaade2014_168z40, acadia16_270a17, edff, 0a0b, ecaade2015_333w71, 8151, 5060, e685, 51eb, 1d79, 9882, 1fbe, d6fb, ecaade2014_085j20, f299, 676a, 7056, 318c, 3d78, 277e, ecaade2017_140ee, 0962, acadia14_579aw, 4e2f, sigradi2014_109j9, 355a, 3838, e58a, 527b, 61b1, 0a40, sigradi2014_345d9, 63a4, 9db9, 551b, e0d3, f1dd, caadria2017_018y7, 22be, 7bdf, 1ab5, cb7c, 9514, fa60, ecaade2014_011d2, 1e3a, caadria2016_003b1, 76d7, 69d0, d8c8, 8798, 2610, acadia15_451e19, 81c5, 0550, ijac201412304s1, 8ab6, ef5c, afc0, b303, 9fac, 5fe4, b202, 319b, 3dcb, 5d4c, 3a0d, ijac201513202j6, acadia17_382yy, 17aa, f21e, 2af4, 61ae, a50f, 3f1b, e702, 88a7, 8dd5, ecaade2013r_003n3, ecaade2016_120b33, ecaade2013r_003e3, acadia16_280m17, 362e, a3c2, ae56, 330c, ijac201513206g9, faa6, 7be3, ff12, 13b9, f1be, ad06, caadria2017_070f22, 724b, acadia15_110s3, 67dd, f8ed, a2ed, ijac201412403n6, e23e, db33, 71f8, 640c, ecaade2017_157pp, d1c7, 6da7, 17b4, d24c, fc79, ecce, 1b78, be89, 42c9, acadia14projects_473ap, 171a, 41da, 7826, 8bf0, 08d1, 831d, 0bc0, f819, ecaade2015_235k53, 81c6, acadia14_671p, ace7, 5301, 96ab, ecaade2013r_011h7, c7cd, 9b1b, 338e, e7d3, caadria2017_028z9, ecaade2016_040t10, 2ef8, cefe, 2cd6, cc57, 969a, c6e0, 1389, 44fb, ecaade2017_149k, 6beb, 41a5, e853, sigradi2013_429f, 7b38, cf2017_513bb, 55be, 0287, 1eba, 5f9f, 2b26, sigradi2013_194l, 0715, 679b, ascaad2016_039h15, acadia15_161l6, 9d87, ecaade2017_009ee, acadia15_123n4, ecaade2015_59h11, 5cae, dec7, 90f9, sigradi2016_625vv, caadria2017_040l12, ijac201513206o9, sigradi2015_11.136n24, bbc7, 05cd, ascaad2014_035p1, b2d9, 05b9, 9c81, ecaade2017_089v, e0c3, caadria2016_333a15, 9633, 0cf5, 5e10, b90d, 38b4, e393, 0f97, ecaade2015_237l54, f13d, 666f, 995a, 53a7, 3129, 2c35, c780, 42d4, ecaade2014_015s3, caadria2015_130x21, acadia15_223e9, 8714, 40cc, 0c6e, ab9f, ijac201614201k6, e4f8, ae7b, sigradi2013_194v, 4da9, acadia17_678aa, 5dfa, 5c39, 347f, caadria2016_477z19, f3f0, a80f, c95a, 7a7e, e423, e2ad, sigradi2016_773x, 8470, d1df, ecaade2017_066n, ascaad2016_021h8, caadria2015_130d22, e9c7, acadia17_18l, 01a2, fc2c, 003d, 9eb0, ded0, 1532, 6e68, 0eea, 117e, 380e, ijac201412407e1, 733d, a329, 4cd3, 22e3, 3eff, e300, acadia17_670pp, 815a, 0b8a, c265, 6f45, 61b8, acadia14_145k, ad91, caadria2015_202x28, a4a2, 3847, acadia14_719g, acadia17_52c, caadria2015_210i32, ecaade2017_215xr, 05cc, 9f12, ecaade2015_114s22, f889, 05b0, 1048, ecaade2017_071oo, 3cc8, 1a7f, 7f85, 57c9, 5ad7, 3825, ecaade2015_237k54, acadia17_154cc, abed, dc63, 256c, 685f, caadria2017_063a21, acadia14projects_219av, 278e, 63f7, 2451, e9cd, acadia15_323s12, sigradi2014_084a8, 235e, cfcf, 0235, 3ae4, 3b3e, 965c, 6c5a, 0f4b, ecaade2016_238t63, cbaf, f0e8, bc72, 3b8f, a771, sigradi2014_263y9, acadia14_479v, 3a41, e2c2, 1ac3, 5c5c, 4f43, 0268, sigradi2013_117u, 125f, 4b57, 785d, d05c, b3d1, caadria2016_311y13, acadia17_340n, ff7a, sigradi2015_10.140g19, ecaade2017_282e, fcf9, sigradi2016_426d, 022e, 36e6, ecaade2015_100u19, 3d72, 7f2f, sigradi2014_345m8, 287f, ecaade2017_203bb, dbf7, ecaade2015_314d68, e78e, 4edf, a8c8, acadia15_57s1, 0571, 04f7, 02e4, 9a55, f986, 4cd1, sigradi2016_490mm, e9bf, 7607, 4888, ecaade2017_255ww, 0f65, fe44, cea5, ecaade2016_038f10, 9b73, 5445, 97d6, 1acd, 0ce7, 2690, ijac201412403e6, 201f, 29bd, 9e35, a720, a9ba, 2a97, 7a02, ecaade2016_221z56, 3ef3, 341c, 9d1d, 1bf2, ecaade2014_030l8, sigradi2016_807ii, 2f0c, 64a5, d42d, ascaad2016_010t4, 7c9c, caadria2015_208k31, 0b37, 1350, 3274, ijac201614307m4, ecaade2015_114y21, 1249, c94e, e1c6, 7f60, e1af, a46e, 19b3, ecaade2014_100k23, ecaade2016_223i58, 195d, 50fa, 2744, d111, af4e, aac2, acadia14projects_719e, acadia14projects_565r, fa72, dbff, 7fad, 9e51, 51ed, 1f5d, 505f, 608b, 20db, 9292, 01b6, 9da3, 35ea, cfc2, 179c, 101b, ccae, d732, 5599, 39e0, 0100, e037, e25f, 2c12, c392, caadria2016_085f4, 4b39, caadria2016_809b34, 1ef3, 3acc, 42e6, ecaade2017_129oo, 4dc6, acadia16_344d21, d738, fc11, 5610, 3e28, sigradi2013_44, ecaade2017_054x, ce0f, caadria2016_539w22, sigradi2014_339x7, d0b5, ecaade2016_130z36, 67e5, d8a8, 6411, sigradi2015_3.111c3, a623, sigradi2013_280n, acadia14projects_91t, 91b1, ecaade2015_59x10, 3c33, 7161, c99d, sigradi2015_8.47m11, ecaade2015_293a64, 5374, 0c27, 5ceb, 1b31, 1caa, 2433, 73e5, 05d2, caadria2016_673z28, acadia14_43ao, ecaade2015_180d39, 0a7f, b0d3, b4c4, a282, 1aad, 3016, 068e, ef67, 700d, a865, d27b, caadria2016_311z13, 0f6c, ba32, 53c9, d866, acadia14_435d, caa9, 5e3b, 97af, 6df9, ascaad2014_029j8, 1083, 7e65, sigradi2014_186e6, 3330, sigradi2016_817f, 5245, ecaade2014_224z57, 8c1d, 97d9, 88cf, ecaade2014_086m20, 1ef2, acadia16_140y9, 12c5, 29de, ecaade2014_057i14, ecaade2017_302pp, acadia16_154l11, 5e3f, 6fb2, c63f, ecaade2014_225l58, 3d31, 9020, baad, 313b, fde7, 3ef2, 5aac, deef, 92fc, caadria2016_343e15, b53e, 7065, c1b1, b564, 287d, 8b15, 2601, 81da, acadia16_214f14, acadia17_127ee, 7953, ecaade2014_153p37, ce70, f2d7, b1f6, ecaade2014_159l39, ijac201412302l7, 75ba, 6890, ecaade2015_92l18, 6332, 0eb4, 62b8, b115, 915f, ecaade2017_052pp, acadia17_340p, acadia14projects_301aw, a102, d706, caadria2016_229l10, ecaade2015_114k22, caadria2015_048m5, ecaade2016_074t21, fb43, a759, ascaad2014_010o5, f11d, 7636, 9299, 2791, 49bc, 1aaf, 9809, ee05, b753, ee9d, 882b, ecaade2017_195nn, c61a, 2454, 5ed2, 30de, fde5, ijac201513105r4, 0d3f, f230, 0052, 5400, ce98, sigradi2013_294u, 769a, 6094, caadria2015_081v11, aab2, 06e9, 01d7, aa9e, 646f, c26f, 39ec, 2d2d, 7092, sigradi2015_8.289w14, 6b3d, f55d, 2d6e, ecaade2017_042bb, c8a3, 5515, ee66, d767, acadia17_426f, 487d, acadia14_357b, 58a2, dffe, a7d3, 30f4, ffc9, ecaade2017_215xx, 70f4, a373, b3d5, 17fb, da25, 36ef, 73e2, 24e2, ijac201614309d6, 3aed, ijac201614206w10, 95e3, 9d59, sigradi2014_075w6, 704c, ed3d, fb4b, 70ee, 081c, 80d1, fc70, bf41, 3824, sigradi2013_74f, sigradi2014_063u5, 8693, 5a79, 9e4b, 8546, 018d, 6c50, b5af, a204, ecaade2013r_001p1, 6a46, caa6, 1374, acadia14_681ak, 2ab2, 6b6c, ae9d, cd6b, 67a5, 8817, 3953, ef46, 923a, 9909, 5d5f, c365, 85ba, 792b, 7495, e868, 7477, d2e4, d7a1, c4d1, df69, acadia14_317v, 8ff0, e537, 7c3f, a3ee, 8313, caadria2017_029j10, a3d7, 8e20, acadia14_53o, d869, b02b, d2b7, 20a2, 28a4, sigradi2013_101m, 0515, f35d, e4b8, acadia14_327b, 1147, 4ad2, 73f3, b894, 0060, 620d, 48da, f0bc, acadia17_481p, c39c, sigradi2015_6.387y9, 296b, 68d9, 9aa7, 6c93, b53d, sigradi2013_390d, sigradi2016_369ww, ecaade2015_206c46, ecaade2016_006s1, daed, ecaade2015_227w49, 1145, 1d59, a37f, 5d6c, a2f0, 2d3a, 25ec, 203f, ijac201513302y9, c722, 2d7d, ecaade2014_085g20, 84bf, b943, ascaad2014_030y8, 5b2c, baa1, 9cf7, aac3, ed7c, 4161, 5178, ecaade2017_146kk, c19a, 6742, 5ef7, 1e41, ijac201513203o7, 45a3, 7649, 4b0b, 6736, 3791, 7297, sigradi2013_28l, 176f, 2b8f, 44cd, af21, 4805, cf68, d613, ecaade2016_222h57, ijac201412401w3, ecaade2015_304d67, fd8f, 352e, 391c, caadria2017_125z33, f487, 5619, 0be8, acadia17_190b, fba8, c50f, 1c7e, ad53, 62e1, 1d31, 7000, 8e17, 6aa1, 204b, 4cec, ba45, 26a2, 7272, 8b16, c97a, acadia16_224z14, acadia14projects_435al, 5d7f, e662, ecaade2016_237b63, 710e, e857, e375, 6896, 4f86, 0883, cd9e, d9bd, ecaade2015_233a53, acadia14projects_247m, ecaade2017_011gg, daeb, 777c, caadria2016_549u23, 7b33, ecaade2014_146r33, acadia15_483b22, 9e95, cb1e, f678, ecaade2017_232j, ijac201513201g5, 3cb9, f91a, 9950, 8ad2, ecaade2017_277xx, e329, 64a8, c386, acadia17_502tt, 77ed, caadria2016_187o8, fee8, ecaade2017_156aa, 022f, sigradi2016_809ss, ascaad2016_010d5, ecaade2014_149z34, acadia14_247n, ecaade2016_190z50, 21a6, 67e1, c524, 338b, 453d, f4c1, 4822, 5e87, 5987, 6c44, 5c56, 9c32, ecaade2015_302k66, bc83, acadia17_560i, ecaade2016_237e63, 9e31, 7b18, sigradi2014_345s8, caadria2015_122k19, 8404, 6886, e910, c8ce, 6c74, 39d0, 393f, b3e5, e7be, 4984, e85a, acadia14_531x, f634, af07, acadia17_170r, 592a, b78b, 108e, acadia14projects_145af, 69f5, 186d, 5ca8, sigradi2015_6.387o9, ecaade2014_239n61, ffc5, 8805, 4bbf, 5cf8, 6179, caadria2016_343d15, 8914, acadia15_185l7, ecaade2014_151d36, 399c, 7876, 682f, ecaade2015_155g32, 8382, a3cd, 0558, 5eb6, 09ba, caadria2017_018x7, 6327, b699, fa7f, acadia17_273ff, ecaade2017_124r, 0cf0, 0108, ecaade2014_140a32, 8ca6, ecaade2015_269k59, 1ad6, ebe2, 8bc5, caadria2016_559y23, sigradi2016_752rr, 1c42, acadia17_212z, f6d2, b2ec, 824d, 9cdd, 71b8, 8bba, bb9e, 0c8f, ae04, 3d10, 38aa, f359, 890c, cb95, ecaade2017_023q, acadia16_130o9, sigradi2015_8.186k12, ca84, 14cb, ecaade2017_019kk, a6fb, sigradi2015_sp_4.388x29, acadia17_608cc, 8c83, 9411, ecaade2017_198b, sigradi2015_9.347z17, fdb9, 7f0d, 4102, acadia16_174e12, caadria2017_057x19, 3d84, ecaade2014_132d29, 6e66, 26a4, 3580, bc50, 575d, f5b0, f61e, 18a9, cb4b, c7a4, acadia17_284l, 3a8e, 5a75, bd43, d7b9, 7a8a, ecaade2014_057d14, 19cc, fc86, cb5c, ijac201412205v3, b5a7, 2a84, 8b12, 9e09, sigradi2016_686tt, ascaad2016_036w13, ascaad2016_034j13, ecaade2014_046n11, 810a, 67e4, acadia16_372j23, ecaade2016_222d57, 3fa0, f0e9, 3caa, ijac201614102n1, acadia17_258g, f4c9, 66a3, e235, d406, c322, 28c3, c91a, acadia17_322a, 748f, ijac201412408s1, e5f5, ecaade2015_307o67, dde4, 8607, acadia14projects_671s, 6555, 7459, acadia17_221gg, acadia17_82ee, d45d, acadia16_478b28, 7e7e, ea4f, ecaade2017_076u, cee0, caadria2016_819z34, sigradi2014_282t3, a7db, ecaade2017_194y, bfd6, d428, 9fd8, 169b, 1df6, 6fcc, sigradi2016_448dd, 11eb, 2646, 21cd, 1171, b2c3, 899e, 72ab, ascaad2016_016v6, ijac201513303e11, c3a9, ascaad2016_040d16, 73c9, ijac201715106nn, fdc8, dad2, 743a, acadia17_82aa, caadria2017_041z12, 1488, sigradi2013_326f, 5e23, acadia16_254e16, 87eb, 35f6, ecaade2017_046f, fb34, acadia14_153i, 1b2e, fb25, 0f8e, 0c0a, 86f9, f89a, ee9f, 729d, 4906, 4536, e344, ecaade2016_075m22, 9ccc, 693b, 5d11, d53a, 11d9, ad86, sigradi2016_817s, caadria2017_057d20, c8c8, ijac201513206l9, db2a, 1a99, d04b, ijac201614305i3, ijac201614103s3, e2a9, sigradi2016_801t, 06c0, 19e7, ascaad2016_029x11, acadia14_145l, ff6c, 8649, 0980, c20b, 1a46, ad89, 0f6e, sigradi2015_8.47g11, 5e75, sigradi2015_8.339y15, 9c29, ascaad2016_014g6, 69b6, 415b, 618e, 2c04, ecaade2017_009z, ecaade2013r_007b5, 0a17, 9de4, 94cd, 2cdd, b769, 080a, ed0d, sigradi2016_484l, 4589, f6c9, 1763, bd34, b8bf, ecaade2014_122a28, ijac201513205f8, 693d, ecaade2017_053e, ecaade2016_230b62, 30f3, 66a6, f441, 5504, ecaade2013r_018v9, c9ec, d271, acadia15_407p17, 1a45, acadia14projects_81j, c4cf, d366, eba6, a368, ijac201412306e3, ascaad2014_026w6, 9329, d6bd, 89e7, 5b49, 333f, 4410, 8951, c315, 4712, 5532, cf13, 9478, 8881, caadria2016_529t22, ecaade2015_200k43, 0d2a, f0aa, 55d4, 9870, acadia14_549o, acadia16_362j22, 3b23, 8400, 582e, ded7, 12aa, ecaade2014_055w13, cafc, d4a4, d63d, caadria2015_070b9, ab3b, ec44, bf95, 8ab2, bb93, acadia15_173t6, 27b2, 1faf, sigradi2013_100b, 918d, 5290, 4b4b, ascaad2016_039u15, acadia14projects_229k, acadia16_88f6, cb1c, 9b40, 0192, 02d6, sigradi2016_778nn, 2fa3, 3958, caadria2016_003e1, 94d6, 08a6, 6351, 0455, cf2017_101uu, acadia15_297c12, 717f, 4e1e, acadia14_619y, babc, 7cea, 5712, acadia17_365b, 3323, ijac201412404t7, a556, f73c, acadia14projects_549r, ecaade2015_178e38, c3c4, acadia16_224m14, ded3, 1210, ijac201614102y1, f50e, e395, 5708, 75de, acadia17_436t, 9d4f, ecaade2017_253z, f82c, 85b4, f2ab, 8b0e, b1ac, 1b15, acadia17_511xx, ee96, a47d, caadria2017_145k38, cf2017_601a, ecaade2015_240u54, ecaade2016_ws-dleadi68, c949, 5e7a, 4c44, ecaade2017_054kk, 8a8f, ecaade2015_196z41, acadia14projects_671l, caadria2015_072p9, 34a2, a590, d549, f363, 16b4, acadia17_284f, 986d, ecaade2016_223j59, 8ae7, 975a, caadria2015_124h20, da44, eb22, ascaad2016_023x9, 3948, 24b1, a4f6, 8977, acadia14_101p, 0dc8, 4a1e, 1cb7, 1619, acadia17_464mm, b756, 770d, 8c1a, ijac201513303k11, c61d, 9f92, ecaade2013r_001h1, ecaade2014_215a55, caadria2017_058o20, 5b14, 66c5, 09f8, c528, ecaade2017_308aa, e3e7, 75a1, 6f99, acadia14projects_317ac, 709a, 02a6, ecaade2017_061h, caadria2017_023u8, 7696, sigradi2013_77k, e4ea, 7006, ecaade2017_077rr, 427c, e3d5, 88f6, sigradi2013_112c, ecaade2014_240n62, 4d86, ecaade2017_175i, d0a8, 9065, 3bcf, b545, c4e4, 2a4a, 2b12, acadia14projects_435ab, 045c, acadia17_18r, b14c, 7d48, 2597, 3091, f177, ascaad2014_020p3, c411, 6079, 9700, c32c, e11a, 7c47, e93d, 45e6, 706a, 39a3, 7bea, ecaade2016_216a55, ac43, dee9, ecaade2015_136u26, a621, ab22, ecaade2016_ws-dheritaget67, b73e, 44ff, 3553, 5463, caadria2016_651y27, 80cd, 064e, ijac201715102nn, ecaade2017_169kk, d521, 155d, ed56, 5e95, 28d8, 2a8d, ecaade2017_170e, bdf0, 3a3b, c2be, ecaade2014_038x9, 8d2c, acadia14_661k, 588c, 8680, a79d, ecaade2016_118f32, 14dd, 7ba7, d48e, 8e28, 348e, ijac201715106oo, acadia14projects_619ai, e543, cf2017_474gg, ce3e, 255a, be82, f59f, cdde, 52cc, 241e, 2581, 55e9, ecaade2016_tkos66, 81cb, acadia16_478y27, 1f53, ecaade2015_248x56, 73cf, adb7, 20bc, caadria2016_539h23, a30c, b852, dc27, 4acb, baa3, 9e08, cdef, 159c, f676, ascaad2016_057m22, 214b, 3632, 5d7e, ecaade2016_225x60, b128, 70c5, 3e5b, a37a, 85a3, ecaade2017_257zz, 1baa, bc21, 954a, afe6, ecaade2017_169oo, aa08, ascaad2014_017s1, a275, 9328, f26f, e6aa, 3fcd, fdd8, d3d1, a370, 129d, 218f, 6b7b, 8ced, ecaade2015_155r32, 9fed, 509d, eb7d, acadia16_488u28, 4cc2, 77bb, 8f9a, a5da, f808, 84db, 25c5, b3de, ecaade2017_157zz, 792f, a210, b784, ecaade2015_171m36, 4ae7, 9912, 7a13, ecaade2014_111u25, ad55, bba3, c9fc, 7f35, eab9, e513, bf22, 5893, 3a0a, acadia17_62pp, 0061, 2216, 93a8, cc1e, c7b7, 0bdc, 8ff8, 33a2, acadia14projects_153d, ca6a, sigradi2014_335t7, ecaade2015_158n33, cf2017_461w, ecaade2016_mrtz65, 5b09, 51b5, 6dbc, 9d2b, 2a23, 001a, af9e, df9d, 17bd, 314a, 2681, 04b5, 55c7, ijac201614203h9, 7132, ecaade2014_159r39, ecaade2014_044l11, bd22, 9775, 829e, sigradi2014_284c4, ecaade2016_084j24, 1ad7, c4c7, 5684, 2dab, 1fc1, 36c1, 3b35, ijac201614307l4, 3dd0, cf37, caadria2016_219d10, c60c, 90c8, 42f3, 91c5, 9273, 4344, ecaade2015_155e32, ascaad2014_014j7, cc90, e7d5, sigradi2015_10.140f19, ea5b, 0df9, 8f79, fa0b, 195e, 87cf, 8d48, 66c7, caadria2017_056c19, caadria2015_086k13, acadia17_358tt, acadia14_565ab, 00d4, 6357, 9bf5, 6b53, caadria2015_004j1, c4c9, 5ac1, 2dd0, ascaad2016_017b7, 9742, f3ac, cf2017_513tt, 4481, sigradi2014_045d4, af89, 3e24, f46a, sigradi2015_sp_2.112n29, dc0d, f6d8, e584, 6eb7, 5e51, acadia14projects_691az, 8500, c7c1, a43e, 8cbb, 08e8, ascaad2014_005a3, ascaad2014_019r2, 493d, 1f46, ecaade2017_091ss, ecaade2013r_008p5, acadia17_426j, 58e6, 637b, sigradi2013_327t, d08f, e23c, ecaade2017_072j, f8ce, 9008, ijac201412203b2, b889, dd89, 4d3c, dad1, ecaade2015_59j11, 25d4, 174f, 8e30, ecaade2015_207h46, c124, sigradi2014_178i5, 43d4, sigradi2015_8.334u15, f63b, ecaade2017_095u, 57ec, 9731, a117, c23a, 99b5, cc12, acadia17_590h, a006, 1891, d49f, 1858, 1a6c, 11d2, bba4, 2f7f, 424d, fcfd, 9101, 45f9, sigradi2016_590j, 334c, 7d39, sigradi2016_654c, 2886, e604, ecaade2015_101d20, 326e, fa92, bd69, caadria2017_104p27, 2f7d, e06d, 6d99, caadria2015_004g1, 8f84, 0fbe, ee67, 773d, d6c3, ijac201412205i4, ecaade2017_085a, 5d7a, cf2017_249b, ecaade2014_084s19, 3c6a, a7d5, b793, ecaade2014_024d7, 3435, 336c, 36de, b6d9, e4f9, 89aa, cf2017_492h, fb41, 8746, e977, 0e04, 8a29, 221f, 876d, acadia16_140n10, f117, 4ed2, 792e, ecaade2015_309s67, 13c8, 9df1, 23e0, b5a2, e166, a05c, b23a, 896a, cf2017_374e, 93cf, a753, 4f3b, ascaad2014_017w9, 0215, f53f, ecaade2016_119w32, sigradi2014_345e10, caadria2016_663u28, 9438, acadia17_82cc, dd1b, 2593, 29a2, aa4e, ascaad2016_056j22, 65ea, b264, 0f17, cc28, c064, 5be5, acadia17_590pp, 1fe5, sigradi2015_8.264h14, be3a, acadia17_481m, ecaade2017_027yy, sigradi2016_560w, ecaade2017_148e, c3da, acadia17_456kk, acadia14projects_101w, acadia14projects_681ao, d7c9, ff95, acadia14_189at, 971e, f6da, acadia17_52cc, caadria2016_095r4, effd, ecaade2016_157w42, c06f, 8c78, 20fb, 83e9, ecaade2016_tkoh67, sigradi2014_021u1, 8999, caadria2015_206y29, 9966, 4641, 3060, 31f6, b3f4, e97f, ecaade2016_162j44, c567, ijac201614201n6, dcbd, e5a7, ac07, 82f5, acadia17_211i, ecaade2014_111a25, 9398, 0059, ecaade2016_238s63, sigradi2016_673ee, 208a, fe89, 64ec, caadria2015_049y5, 8ec1, e814, 94e7, 9aef, 5215, d8d2, 5b76, cf2017_546g, ecaade2014_182c46, ecaade2015_176u37, f38a, a6a3, sigradi2015_7.184d10, ecaade2016_121r33, 06bd, cf2017_084ss, a80e, db8e, ecaade2014_071d17, 1c05, 6e64, 3626, 8db7, ce0b, d863, ecaade2015_61v12, 4e91, ecaade2016_015v3, e490, 9a9b, b452, 85fc, 19e5, a788, a7c0, 1b72, bb60, 1f02, 31dc, d811, a1e9, d84f, b58e, 0179, acadia16_88n6, ijac201513102x1, 759c, 1f71, 2cc3, 68a0, ecaade2017_094j, c20a, caadria2015_108x16, 2d5f, ecaade2015_13j1, f99f, 3b94, 5dbf, 4b43, 9293, d58f, 9f02, b066, d47d, eef1, 8fee, 05ba, b314, a644, 2ece, fe7d, 864f, 3cce, de36, ce8f, ecaade2014_121o27, caadria2017_145d38, acadia14projects_153ar, f652, 1650, caadria2017_183i44, caadria2015_208p31, 0d38, 171d, 13ce, 917e, ijac201614405c4, ecaade2016_127x34, 6931, 2051, ecaade2016_223l59, e19b, c8f4, fbc3, cf2017_474kk, 723e, f6bd, bde0, ce6b, ecaade2014_044i11, 4c8f, ijac201614401b1, 97f2, 9f91, acadia14_619ag, 650a, sigradi2015_3.345r5, 6d98, 8d11, 5c09, ecaade2014_094r22, a49a, sigradi2014_305l5, 08bf, 7a19, d5da, acadia17_590d, eeb7, 1bd7, 332a, 5f05, ecaade2017_101v, 5ed7, caadria2016_539x22, acadia14_153ax, ef7b, 120e, 52b3, 8b3d, 9c6b, 22cf, 524f, 44a7, f8cb, 9b35, acadia16_62v4, caadria2015_137m22, 0ef7, 4afe, 01d3, e5b5, af2b, d326, 6e43, 1842, d56b, sigradi2015_8.276x14, 3fa3, ecaade2016_102e28, ascaad2016_023b10, ecaade2014_038y9, ecaade2015_273g60, a405, 80ee, 7a5a, b5dc, ee1b, 4c17, 1f0f, 565d, 0131, 8b76, f1b1, 36f4, sigradi2016_490kk, 3c85, caadria2015_043f5, eb7a, da30, 0abb, caadria2017_009n4, a473, 8173, sigradi2016_654a, b21d, b54c, bf3d, ebae, da67, 97dc, 9267, 9d0e, 23df, 678c, 21de, ecaade2014_157y38, ecaade2017_023cc, c285, 74e8, 1292, ecaade2016_033y8, 3394, e538, 0fab, e451, ascaad2014_026y6, ecaade2015_207e46, 6dae, c49a, f030, 2726, 19d2, 8b5f, ecaade2017_203pp, 611d, acadia16_440f26, 969c, f563, ascaad2016_037e14, 9a05, ed39, 1511, 3b80, cf2017_229bb, ecaade2016_158t43, acadia15_251l10, 28b1, b855, f488, f123, dc61, b944, c9e6, 12ed, 4394, 3571, f959, ecaade2015_138j27, ecaade2014_195n50, ijac201513103r2, caadria2016_861i37, ascaad2014_013w6, 67c8, e6be, caadria2017_054a18, 9093, fa03, ecaade2017_254tt, 9aee, ecaade2017_071yy, ecaade2015_170l35, f338, ecaade2014_031v8, fc7e, 74d7, 5a08, caadria2015_096j15, caadria2017_163v40, 6c97, b25b, fd95, ecaade2017_230pp, 1e51, 9294, ecaade2014_226v58, abb7, 3e20, f575, 3ea5, 31e9, ecaade2016_175k49, 3849, acadia17_349v, ecaade2016_154g42, c63c, caadria2015_210m32, cf2017_601e, 3bb8, e284, e6e4, e17f, acadia14projects_375c, 50b0, 0c4c, eff6, 419d, a18e, caadria2016_353w15, c561, 541c, ijac201412303m8, acadia17_154u, 7de4, 61f8, ecaade2015_114b22, e399, c48a, 307f, f70e, bec4, 4c0c, 549c, 1140, 63f5, 44fe, 092e, 334f, 91b0, 73ec, 7f77, fa4f, acadia14_661h, 25f9, 7eea, a4d9, 4da6, 5ffc, 5794, dacf, ijac201715104aa, ecaade2016_154p42, e2c1, acadia14_291ay, 4cfd, acadia17_340ww, ecaade2016_158k43, ascaad2016_013d6, 850d, 02e6, 0eba, edc1, acadia16_402l24, acadia17_274mm, 6b39, acadia14_63a, af8b, 4bff, ijac201614405f3, 5935, acadia14_33ak, a322, 5f0d, 8a50, ecaade2013r_020r10, ecaade2017_032p, 64a6, 451e, 529d, caadria2017_142m37, acadia15_395b17, 5431, ijac201614305l3, 51f2, 244c, 09e9, 77ba, ecaade2016_045g12, 090f, ecaade2016_mrtx65, 58fb, 3a4c, ecaade2017_181t, ecaade2014_192f49, acadia17_26l, ecaade2017_046d, 02a8, a0e8, 5566, 7cf7, b543, 9580, f752, f8a8, e872, 5597, ce7e, ecaade2017_029bb, 77b5, ecaade2016_147r40, ascaad2014_017v9, 1d01, sigradi2014_345r8, sigradi2016_639gg, 9a19, eca4, acadia14projects_101ah, 9b1c, 8316, acadia16_8c1, 345f, f82f, 720e, 481e, c050, f591, ecaade2015_309u67, ff0d, 6c6c, caadria2017_018r7, 859c, cd6a, f9e1, 4880, acadia14projects_153j, a15a, acadia14projects_291at, d0f4, 2b09, 6c2c, 7535, ecaade2017_072d, sigradi2016_446ww, 895e, 2e40, 819e, 02e2, 3158, c104, acadia17_413q, acadia17_340a, d0d2, caadria2016_023s2, 95a4, 9a8d, caadria2015_130a22, 9234, c9d1, 20a8, 9f23, fd40, 852a, 8c97, caadria2017_123o32, b9aa, 8c21, 55ef, b73d, bb9b, acadia14projects_647av, d0bb, 01d0, 2d9e, 913b, ijac201513101l1, sigradi2016_710bb, acadia16_196c13, d868, e601, a091, 6597, 3f80, ade6, 1c66, caadria2016_311f14, 4b88, d590, 6610, bd7d, 11b2, ecaade2014_239o61, ecaade2016_193p51, 6df2, ascaad2016_057l22, 70b3, 7bd9, 3d82, 453f, 1dca, a549, 7f05, e2f2, 795c, caadria2017_070j22, ecaade2015_164o34, acadia17_82h, 3ca7, 9c4b, 8da0, fe9e, b628, 0fb4, caadria2016_611z25, 1c99, 62a7, 9af7, 30d2, 781f, acadia17_620rr, ecaade2016_102s27, a179, c90f, 556d, c1e9, 53d1, c049, ea34, 40d8, acadia14projects_435ao, sigradi2016_732j, db27, 89ff, b6a8, 96e8, 6bae, 04e4, dab4, cee8, 6cc6, ea1c, 9cba, 6762, c2b6, 8ef0, 3d5c, ecaade2016_006u1, 418d, ecaade2015_53r8, ecaade2017_170f, caadria2016_693d30, db3e, caadria2017_163p40, 4bc3, sigradi2015_13.181r28, acadia17_640oo, 94cc, b471, a70f, 80d6, acadia17_82jj, ijac201715203r, 15fa, ecaade2017_212mm, 55fd, sigradi2013_386c, 2020, a199, ad63, 5721, 5bb2, 4acf, b251, ascaad2014_025p6, 32a4, 127e, 3757, d22d, e778, daad, 043f, 86ff, e9e2, 1934, 8303, ecaade2014_138w30, 124a, bfb6, 2298, 5509, aba4, acadia17_511tt, 4b5d, caadria2015_012e2, ccd7, ec2b, caadria2017_155t39, c429, 2de0, caadria2015_070z8, 7ba0, 17db, 894f, acadia14_63al, ecaade2017_301x, 7afc, 27d8, sigradi2016_814i, 942a, 9e2d, ijac201614201z6, ijac201513306x12, 56bf, 30e6, c6e3, e8d7, c9c9, 552b, 739a, acadia14projects_579aw, 9f1b, ab77, 5905, 432a, 54ce, ijac201513101p1, f419, 454c, e735, 9098, d256, fd77, 0ad2, d700, f57e, 2094, sigradi2016_803dd, ijac201412205m4, ascaad2014_004r2, fcee, 8592, 9d4b, caadria2017_069v21, ad1b, caadria2016_249m11, 31b6, ba54, 6baa, dba3, af3c, 49b1, acadia17_212aa, 93ef, cf2017_374yy, a0a8, e951, 3951, 37f3, 0705, 329a, 02ae, 853a, 25c7, acadia17_382b, 7275, 8fc5, 3566, 26ca, acadia17_164uu, 58e7, 948d, 1283, sigradi2013_189i, 66a9, 329e, ascaad2014_006u3, 9e7e, 0e5a, ijac201513303h11, 200c, 9a2a, b4a9, sigradi2016_409ff, a46c, 7fec, 6877, 1d7f, 3ec7, 022b, 604c, 8d71, ascaad2014_026v6, 1ae0, dbf5, a9e7, 28f0, ecaade2017_149r, caadria2015_087k14, b971, cf2017_671kk, 9c9f, cf2017_567m, ca8b, 4849, 4eb3, acadia15_243x9, acadia14_167aa, bb33, ecaade2014_072j18, c046, b2f3, 75a6, 0394, 6d5b, 16f5, a2b1, 3232, sigradi2015_9.270g17, 3a11, 9a8f, ijac201412408a3, 113f, sigradi2015_3.221y4, 9266, sigradi2014_330n7, c314, 4593, 19fd, caadria2017_008f4, bb57, d7cd, 26bc, 0a62, d953, eb29, 7b31, ecaade2015_59l11, 6fd8, 1e46, 2f26, d5e3, 5303, 317a, de52, caadria2017_165z41, 8b1b, 9d4c, caadria2016_641t27, 5a5e, 590d, 4069, 3651, deb0, db2c, c7b0, sigradi2016_431y, caadria2017_067s21, cf2017_474mm, fabf, sigradi2014_155x3, ascaad2016_049r20, 570f, ecaade2016_091k25, 838a, 9c58, acadia14_479ax, sigradi2013_10e, caadria2016_829a35, 0baa, 7b0e, cec7, cf2017_533ee, 9bd6, a228, cddb, 80f7, sigradi2016_483gg, 5aa8, b45b, e73c, 8140, ecaade2017_143a, ae31, 5b7d, acadia16_352g22, 0f0f, e6bf, caadria2015_086o13, ea1a, ecaade2015_285j62, b996, caadria2017_086k25, 088a, 020e, acadia14projects_719j, 15f7, 46e5, ascaad2016_021y7, caadria2017_175e43, c045, 50b7, e2f5, cf2017_164ii, ijac201715102p, c437, acadia14projects_699l, 4698, 93d9, c500, sigradi2014_345l8, 9a2c, ecaade2017_291v, d8cd, ad12, de38, 457d, 7554, ecaade2015_84v16, ecaade2015_171r36, 996d, acadia14projects_199ai, a6e9, 57e3, b247, 2f11, abba, 485f, acadia14projects_291a, 7e54, 607e, 1a68, ascaad2016_016r6, ac49, eddf, f8da, e90f, b523, e88a, b0c1, 9c49, 6864, acadia15_69m2, b30a, 4614, acadia17_491aa, acadia17_232ee, c12a, 612d, 67e8, 0d8e, 72ff, ascaad2016_042d17, 5ed8, sigradi2013_117k, ec9e, fb28, 7d99, acadia17_118ee, 3682, caadria2015_078o11, ae2b, 68cf, acadia14projects_565af, cba5, d01b, faf7, bb12, d207, bb4f, 3685, 8c5a, 542c, caadria2015_060t6, 062a, 0ab8, 621d, baa6, 842e, 2a49, 86da, 778a, caadria2016_641u27, a056, caadria2017_016d6, 5ca4, c13a, ecaade2016_118d32, 3c61, 6cd6, eff4, 7fef, cc3b, cf2017_513gg, 614b, 67eb, acadia16_106o8, fe9f, d1a1, ecaade2016_119o32, ascaad2014_019i2, c7b6, e996, 49c4, c0eb, ecaade2013r_003u2, 9300, caadria2016_301u13, f93f, 53b2, 41bd, 0aff, d50a, 588e, ecaade2016_140v39, d985, sigradi2015_11.34y23, 9381, ecaade2015_248v56, ecaade2015_92z18, bef1, cedd, 2fec, 0c9c, b9ec, e46f, 5cdd, 95fb, a39e, ff01, f25d, 2518, 8c71, b7a1, 918b, faea, 1a59, b98b, ecaade2016_136n38, caadria2017_165j41, 5698, ecaade2017_116k, c184, 2b40, 519b, b8dd, 12ff, 7009, ef7e, c9af, a613, 9e1e, 28f4, ecaade2014_185s46, b2cd, sigradi2016_752oo, cc58, acadia17_307hh, a35d, ca95, caadria2016_135d6, b4f1, bcdb, be6a, ecaade2017_006y, 8aae, bfef, c503, 4945, 9fcd, e1a2, dd62, 6318, 4c1d, 9b81, c3b5, 4554, sigradi2013_101l, 82ed, a95b, 234c, 1bd0, bd27, 3758, d8e7, 61cc, acadia15_137a5, af6e, sigradi2014_345f9, acadia17_222p, 0db5, b65b, 2195, 119e, 4768, acadia15_483u20, sigradi2014_232t8, a11c, 4e27, 9b34, 4d0c, acadia17_590b, 27ae, 0214, 72dc, ecaade2017_208c, sigradi2015_11.166y25, ebd8, 2dac, 1a5a, f39f, 4109, 8b3a, ijac201614202p7, acadia14_247u, ecaade2015_59s11, 13f0, 2941, acadia16_12h2, 45d9, ecaade2014_071b17, 9c09, ecaade2015_178h38, 47ab, a926, ecaade2015_227z50, abcc, 8943, caadria2016_343p15, 71c2, ijac201412408y2, 8868, acadia14_589b, c3e0, 767e, ecaade2014_188j48, 18ac, ecaade2015_286w62, acadia14_125ad, ecaade2016_017r4, d3a0, 8f23, faa8, 885e, b624, b17e, 351b, ed54, 9212, a0a2, ecaade2014_204z52, sigradi2014_157c4, acfb, 20c1, ecaade2016_230m61, a7a0, 2741, acadia17_590n, 6dd1, 0c05, 5e8e, 8f20, 8e3c, ijac201412306v2, acadia14_619al, caadria2016_487r20, 5e89, ecaade2017_052hh, be40, aed2, 3019, a2c0, 55e4, ecaade2016_129e36, 4b03, caadria2015_090c15, 2640, ebb6, 48fb, sigradi2015_2.137l1, e2d1, acadia14_311x, sigradi2014_345u9, 8dae, 1b46, 9fa0, 5af0, d423, acadia17_340qq, cf2017_419mm, 40ba, 4254, 690d, acadia17_322b, 8897, acadia15_161e6, ecaade2015_155m32, 437b, 310d, 6c80, 2fdd, 2fad, a33b, 0df7, 3c2e, acadia17_51a, sigradi2015_3.370w5, 3bb6, 8eee, 6984, f0a8, 5cce, a9d0, 80f5, 71f0, c364, 0f45, sigradi2013_407g, c39e, fcfe, b717, 8554, sigradi2016_448s, ecaade2015_53u8, ascaad2014_005y2, d170, 77c1, 4d40, 5226, 0cde, f638, 9486, 38ac, 8252, 7e3b, ijac201412304p1, 0456, caadria2016_589y24, 3168, f79c, 1e36, 660b, ecaade2013r_003z2, sigradi2013_411n, 19fe, 90d9, 2a16, 3764, cf2017_164ff, 2359, 8ac0, f6b8, ca54, 8d6c, 2280, 29fe, ecaade2015_115b23, 02e7, acadia17_238nn, 7d6e, ijac201614202o7, ecaade2016_190v50, sigradi2013_386o1, ecaade2017_028g, 03be, d373, b6b8, sigradi2015_sp_4.388z29, ecaade2014_113s26, 2ab0, 2bc9, b139, acadia14_479ar, 9874, 9e4e, ad88, 5255, d3ce, b294, 0ca8, 1661, caea, ascaad2014_017b1, 7ba5, ece4, e557, 53de, c9a9, a2c3, 1b3b, 1444, 2865, 0196, dcec, 9309, ff31, 8c13, 78e0, acadia14projects_135t, sigradi2015_sp_2.112m29, ecaade2017_109aa, caadria2017_124e33, 72ed, caadria2016_851y35, e675, 0a06, d086, abbe, eb6b, caadria2017_136t36, ccb4, af0d, 58e1, 0792, 1919, 86bf, 95dd, a8d0, d4a8, 1e1c, acadia14_589g, caadria2017_070u22, 9627, a1df, c126, 87b5, 57f4, sigradi2015_6.183i8, ecaade2017_140ff, 9348, 5ec7, 8d49, 9f5b, 0b75, c3e8, 0c47, ecaade2017_264qq, acadia17_62uu, ecaade2014_080h19, ecaade2017_148d, ecaade2014_201c52, a535, 22e2, 6704, 91a1, 1c1c, acadia15_161m6, faf3, ecaade2017_097bb, 14c4, caadria2017_023g9, c9b1, fd04, 67e6, 2e8e, a893, 55dc, acadia17_511d, caadria2015_054m6, 439d, a01a, cd86, 0f10, d8a9, 3659, 31bd, acadia16_140w10, c605, 0580, acadia14projects_281t, 99c6, 374a, bcca, ascaad2016_045b19, f6ba, 5ccf, 9adc, acadia17_500hh, 4232, 8e4e, acadia17_154dd, c492, ecaade2017_294a, b5cc, de4a, 484a, ecaade2013r_020t10, e348, e976, 0439, 2c1a, dbd5, 3c0e, ca39, e5ea, ecaade2017_076aa, afb9, caadria2016_497d21, ecaade2016_098f27, f43a, 7800, 0fa2, e5f0, bcba, ijac201715204tt, ascaad2016_019t7, 6d6f, ecaade2017_011ii, 0bf0, 5834, 7c45, 9325, 6850, c7b8, b72b, b1c0, e83e, acadia17_81i, acadia17_90ee, 612c, 00d1, 7160, b17c, 002f, caadria2015_206o30, 8128, ecaade2015_268c59, 745c, 7c97, b133, 07d0, caadria2017_021o8, 4e13, e8a8, 55ac, 057d, 66d4, 62ee, 0d40, 9bd2, f083, 6141, edd9, acadia17_542ii, 78b9, f9d4, 4733, 3617, 1a9b, 5bf8, 3288, acadia17_435qq, 80fd, 508a, a8ee, a8a0, ea4e, cf2017_630cc, b6fd, cd44, 7603, 9706, caadria2016_157r6, sigradi2014_281h3, acadia15_497i22, 4859, 8083, 93f5, d95b, e009, 4575, 0eec, caadria2015_049z5, c8fc, da7d, ef05, 4a6f, 1931, ecaade2014_084a20, f5fa, acadia17_512r, 79ee, 0e8c, da41, edb8, caadria2015_064s7, f26e, 15ed, c0d5, 5c94, sigradi2015_10.309d22, 749a, 0869, c67d, 61b2, ff75, 2372, 262c, a7dc, 18eb, aeb7, c27d, be07, caadria2016_507p21, 5af9, acadia14_497u, sigradi2013_386n, caadria2016_167l7, 9796, 949a, 38fa, 7449, 84a1, d48a, caadria2017_005o3, acadia14projects_53s, ecaade2014_206j53, da1b, a5db, ff4e, 3d05, a59a, 8aa4, b718, f737, efe8, caadria2016_745y31, e62c, 523c, 8508, 1acb, 8544, 118e, 9da0, 657a, 4e21, ecaade2017_072i, ecaade2017_210t, f19c, 74a6, c2a7, 7a83, bf29, 61cf, caadria2015_070i9, acadia14_473as, ijac201614201i7, b383, 62e0, sigradi2015_4.52n6, acadia14_661g, 9ce6, 4e9e, c462, a037, d892, acadia16_206j13, 20de, 03d5, 0f61, 1ece, 0e80, d92b, a6ad, ecaade2016_071y18, 0e93, b48b, ecaade2015_21f4, 8b8a, f237, d21f, 33f9, a5ce, c65d, ddf7, ecaade2016_166h47, 0c3b, a596, 711a, dbf3, 045d, e827, ecaade2017_057r, 5f0a, 5299, caadria2015_208o31, ab48, sigradi2014_047l4, 979f, 7b69, 03eb, cf0b, f3eb, ecaade2014_086t20, ecaade2017_199yy, sigradi2015_8.239b14, 10e9, 47c9, ecaade2014_237y60, 789d, 35e4, ecaade2017_097ee, 8a25, f18e, sigradi2016_777aa, b691, 8184, 11f7, 8610, caadria2016_713x30, 5498, 0ae9, ecaade2015_285d62, fb3e, 84e9, 985c, 1657, bbcf, caadria2016_809g34, caadria2016_693y29, caadria2017_072w22, 9cc1, e8f2, 39da, 99bc, acadia17_189dd, 5ea9, 7f28, 2453, ecaade2017_151aa, ad37, ecaade2017_208l, ee36, dc64, 6134, 7ad3, 49ba, 8c43, 9b55, fa7b, sigradi2014_214c8, cfea, 1f88, ecaade2014_199y51, 7e64, dea8, 2967, ascaad2014_017t9, 7500, 5c4d, 075b, cf2017_249vv, 5cac, bcc2, 4c95, ecaade2017_095q, caadria2015_090u14, cc5d, cea6, 68b6, 5f9a, acadia17_391qq, fb72, acadia14projects_661e, sigradi2013_194s, dd1c, 3a77, bf63, d139, f0d8, caadria2016_787i33, dd52, 37ae, ecaade2016_048y13, ca41, ascaad2016_002k1, 85d9, caadria2017_008x3, 3605, 3d9b, a162, 1871, ascaad2016_044w17, ddd5, 39ce, 305a, 6f56, ff36, 3293, ecaade2014_052m12, 1f1c, acadia14projects_619ac, 627c, 3c39, c3e7, 7bb5, a486, 6d93, 4024, f3bf, b365, f180, caadria2016_611x25, 8380, 186c, 6901, e650, ecaade2017_033v, sigradi2016_490nn, b992, acadia14projects_473as, 9a26, caadria2017_149e39, 0354, 0b5a, 0d67, 8637, ijac201614402a2, acadia17_392i, 72c5, 3ac4, 4e8b, f22e, 041b, 9e00, 3207, 2d01, caadria2017_001a1, 6abd, dfa9, ecaade2017_133l, 2aa8, eaf2, ecaade2015_77v14, 83ac, ecaade2017_052gg, ecaade2015_138l27, 26cf, dd81, d6c4, a930, 011a, ecaade2016_073i21, ba2f, acadia14_479p, 7a3c, e736, 3dd3, caadria2015_081b12, caadria2016_745a32, 2007, ecaade2017_100j, sigradi2013_391, sigradi2015_3.201s3, 5941, 526e, 11b0, f013, bd60, a76c, 33c2, 24ca, ec8d, acadia16_62n4, 0a63, 9277, 8a2c, 436b, acadia16_280u17, 1b20, d0b9, f53a, ad67, f0a6, acadia14projects_167v, acadia14projects_589i, acadia14projects_647ax, 576d, ff04, 4a7d, 2b91, 6bba, 026a, d5ee, 27aa, ee3b, d08b, c23e, 0a5d, 6950, f721, ecaade2015_138n28, 0b6b, sigradi2016_777ff, 4bfa, 1f06, 9820, sigradi2014_085h8, ecaade2015_101i20, e1ef, 7dc2, ecaade2014_204x52, ecaade2015_333y71, 4689, 34ac, 1076, acadia15_232s9, 23d5, 5dce, 8314, db1f, e3b8, ecaade2016_094m25, 5a35, ecaade2015_193l40, 2a6d, ijac201715102cc, 20c9, e570, f581, ecaade2014_225f58, ecaade2014_094i22, a75d, 9d5e, 483d, 8e70, 6b24, 0b07, cb0d, 7794, 764a, 527a, 925c, ae17, 9167, f9ec, 25af, 30ef, 120d, acadia17_500mm, acadia14projects_145n, 74b8, 6088, 8499, 1918, c73f, ecaade2014_196c51, 046e, 8bff, 2f18, 19ee, d44b, e462, 5d8d, 989c, 0936, 9f44, ca90, 21f2, 9e47, ecaade2017_019yy, 6ec5, ascaad2014_017f1, 8067, d3f1, ijac201412402b5, e714, c3ed, 02ed, ecaade2017_144u, 0282, 9a31, 92b8, e652, 4ac1, 407c, 5dec, ijac201614201g6, ecaade2017_003s, acadia17_82tt, 0512, 10e3, e656, a1d8, ijac201614404x2, ijac201715105ww, caadria2016_529v22, 61a1, f822, caadria2016_507i21, efff, 1453, 526f, caadria2017_057v19, e6c0, 54e6, a997, 9d2d, 7a75, sigradi2014_144v2, 1c15, 8622, 28ca, bdd8, 9b71, cc95, 04f6, 3df2, bcd3, sigradi2014_273p2, acadia17_60w, 0ae3, ecaade2017_017f, 315d, 3ee4, ffb0, 0759, 455f, sigradi2013_364t, c55a, f51f, 9581, caadria2015_048u5, d437, ijac201614407b5, 91af, 1086, 48f5, 3740, c727, cf2017_513t, acadia17_374cc, 09d1, c5ca, ijac201412204z2, caadria2016_663t28, d29c, 51f3, 9828, e8aa, 44c1, sigradi2016_415ii, 5c2b, 2f44, 1e05, 25ac, ecaade2015_278u60, acadia14projects_655aj, acadia16_140s10, acadia14_125ab, ecaade2017_215u, e1c3, d282, acadia17_552t, 4652, ijac201412303l8, 04bd, eaa3, 5b6d, c2fc, 4add, ecaade2017_277ee, 6f0c, ecaade2016_154e42, cd42, sigradi2016_385tt, f307, 9c89, 0a71, e206, 5d0d, 1324, 965a, 320a, acadia15_513z22, d88b, 4dee, f1f6, ecaade2017_149p, 13fc, ecaade2016_163t45, b025, ijac201715202f, ecaade2017_019cc, c1f6, 3841, cec3, 2c02, 7f46, acadia17_562gg, 62f1, ecaade2017_290vv, 1898, 3676, 4b02, 616e, 5db7, caadria2015_126g21, ascaad2014_024d5, sigradi2015_3.221t4, ijac201715106xx, 4fac, b8b0, fc41, 173f, fe79, 033b, e0f1, b4b1, d21b, sigradi2015_6.327s8, 5c83, 148a, sigradi2014_330g7, 5771, e8b8, 4179, 8a18, acadia17_358ff, b82d, 646c, caadria2017_009y4, acadia14projects_627ap, cc40, 285e, acadia14_153ap, ecaade2017_174a, bcec, 97e4, a665, f925, acadia16_478g28, 7d1d, ca06, a873, 3799, caadria2015_016s3, ecaade2016_mrtg66, f4ca, 859d, sigradi2014_042v3, 5934, 4fd6, 0310, 096f, 2a0b, 7ef8, sigradi2015_10.307f21, a65b, cf2017_022pp, 7dc7, c6b9, c69a, caadria2015_203o29, sigradi2016_690h, acb1, 62a6, c778, d9b9, cb77, b185, a360, acadia17_72e, 672c, 91ff, e35b, 79c7, ca5d, 820a, ca71, eac4, b9d2, 908f, sigradi2013_135j, 5fa3, 84dc, acadia17_189nn, d51c, ff6b, c7fd, b726, acadia14_247v, 6315, cce2, 6cbd, abd2, 3d6d, caadria2016_415u17, 6b54, 7c29, e630, 6aca, 5528, c40f, 3c60, a266, 6296, 72a5, ecaade2014_080c19, 5284, 989e, ecaade2015_136o26, f747, 3724, acadia14projects_681al, 5f76, ca30, 914a, 4d1b, c0cd, 25aa, acadia14_237az, f8a5, 54f6, 3223, 5d37, 829f, 96c1, 12d1, c060, 91c4, acadia15_251p10, ecaade2015_201a44, c2a4, ee31, 6374, 0b81, 273d, 3d25, 9406, sigradi2013_401s, 5567, dd09, 09d5, 0433, 0973, aeae, 87b6, acadia16_224t14, 9947, 24d1, bde2, 253c, ecaade2017_067y, ecaade2015_269n59, ecaade2015_37e7, da32, 6b66, ecaade2017_143h, bd39, ecaade2015_170g35, 0989, ec17, a284, 3687, 2159, a02b, ecaade2016_108r29, 55a9, 33d0, sigradi2014_108e9, 7ad6, fa20, sigradi2013_158v, 7f7b, f122, f3c2, 0358, 0dfa, 17d3, c522, acadia17_36q, acadia16_470k27, ecaade2014_029w7, f14b, e161, ecaade2016_068p17, ecaade2015_48j8, 5163, 2ac3, 070b, 0365, 2b7e, 976b, 6682, sigradi2016_568mm, ecaade2016_042v11, ecaade2014_168a41, 4588, c195, caadria2017_115f30, 70be, 4e0f, fa2f, ecaade2017_038jj, 8ce2, 8cb1, 1cd9, 9e40, 28ae, acadia17_59n, 36c5, 96e4, 051a, 6081, 7e2f, ecaade2017_198pp, 55d1, d43b, a73b, b6df, fcae, sigradi2016_814b, 6ba1, sigradi2015_11.34x23, f5a8, d471, a56d, 3f0e, caadria2016_435r18, eb76, f24a, 87c6, acadia14_291aw, 84a2, a529, a2ab, b8cc, e118, 49e5, ecaade2017_019nn, 9071, acadia16_244t15, a8f6, 4672, ecaade2015_176z37, 716f, c239, 8ee0, 81c2, 998e, a8d5, dc43, 96a5, 305d, 803e, e37a, ascaad2016_033w12, 8f39, 002e, cc62, ec6a, fdb2, 30c5, 661a, caadria2016_797s33, caadria2015_072o9, fadf, ecaade2017_094o, 0859, 8bcb, 83b7, acadia17_322c, ecaade2014_145i33, 69bc, 663b, 67e2, acadia14_135s, 8f2f, sigradi2016_777ee, b171, acadia14_43am, acadia14_719h, 6128, 9a93, 9a85, a5f9, 5f7b, sigradi2015_12.107e27, 4ca2, ijac201614207p11, f989, bc38, d773, e3d9, ascaad2016_044t17, 52ed, bffd, 991f, 96a6, 31e8, 7e8c, 50d7, 31a5, ecaade2014_111k25, 1f89, 3cbc, b3bd, 6eb5, c937, 243d, 8894, ad3f, e194, a6f2, f2d6, cf2017_259m, a917, dd5f, aae8, 4c9c, 1884, e740, dadf, d5a3, caadria2015_142l23, ecaade2017_264g, caadria2016_383o16, 3f7c, acadia14projects_267o, cf2017_630ii, 71ab, ecaade2017_184ff, b778, caadria2016_539c23, d57b, ascaad2016_007z3, ebad, fe9a, 0904, 74dd, cf2017_150y, 05ca, caadria2017_163c41, caadria2015_162z24, 2068, a088, sigradi2014_057r5, 01f3, 20f3, 197f, 81d7, ijac201412305c2, caadria2016_013j2, c44b, 1962, 9daa, fa99, 48f3, dbce, caadria2017_016d7, a18f, 2043, b960, 47b2, 1fba, a2f4, sigradi2014_281g3, f4b7, 9973, 3894, 3da4, f0ad, 4605, 7371, ijac201412203g2, 9dd5, 4f5b, 6727, ecaade2014_151t35, ecaade2017_051v, ecaade2016_222e57, 559d, 6a40, sigradi2014_345c10, f565, a904, acadia16_154j11, 1d86, cfb0, 8d5a, ecaade2016_224z59, 938d, ecaade2015_138m27, e844, dd34, 1a42, ab7c, ecaade2017_090hh, 54c3, 0cc2, 25bd, 4b83, ijac201513203k7, be7f, 2bd7, aaee, caadria2016_197m9, d28c, sigradi2015_8.81y11, 42c0, 67d3, f631, 0c9e, 6f27, 76c2, sigradi2015_11.136j24, 2c7f, ecaade2014_023p6, 936a, 4dc9, caadria2015_188w27, ecaade2017_108j, acadia14_691ay, df64, ebc9, ea6c, 1b10, ecaade2015_217c48, a1a6, d0c8, 4ab6, 08ef, ecaade2017_254oo, 47aa, 72c2, b998, a20a, d37e, b644, 7ed0, dee0, 1bbe, acadia17_231p, ijac201715204ii, 97cd, sigradi2014_330h7, 78fb, 04e7, 19a0, ecaade2017_192g, 7e6d, 45ef, 26c2, 09ab, 6aaa, 3ae7, ecaade2017_052nn, ecaade2016_171c49, 97ea, 675b, caadria2015_203j29, d8f4, c0a3, 0370, fc82, 7b9a, 193f, 0691, caadria2015_208d31, 2d09, 0e70, 561e, ecaade2014_225i58, 2cbe, c9ac, 31f9, 8c08, f98f, 797a, c725, ijac201715203aa, fcb0, 0f70, 1bac, acadia14projects_117h, 26fd, eba3, b193, f463, 9fa5, d2f7, 7e33, ecaade2016_170r48, c830, 0fe6, b0c2, e67c, caadria2015_099t15, 09c0, sigradi2015_11.222p26, 59c9, 2ecb, 245d, 6111, 749b, fd63, d37a, 22d5, 2755, acadia17_358dd, ecaade2016_084i24, 4632, 601b, 1326, ecaade2016_222r57, 72d3, 6c38, f05e, 6917, ed60, c81a, acadia14_497ab, c38b, ebdd, caadria2017_055n18, dde3, 59f9, ce01, sigradi2016_441ii, bc2b, acadia14projects_609ar, a0ce, 33bc, 6cd1, 97df, 9555, 937b, acadia17_600q, f3f3, 68dd, sigradi2016_815nn, ecaade2014_057k14, 7505, 13e1, acadia17_532dd, efb4, 168e, 0661, 84f0, 7f84, f430, 8cec, 75bc, a259, 32e6, f9b0, caadria2017_021f8, afd7, 2a70, 24fe, 109a, 129e, bd4f, 44d5, 90a5, b878, acadia14projects_463b, 4680, bfc9, 41d0, 50a7, acadia17_230ss, 0ae7, a252, cb6a, 4b59, caadria2016_395z16, f184, ecaade2017_293hh, ecaade2014_104u23, 1af6, f1ca, bf4c, 45c2, 6830, acadia17_212mm, df5d, 1189, 38b7, acadia15_173r6, ecaade2014_072g17, bff2, ecaade2017_157ff, sigradi2015_6.387f9, acadia17_348qq, baff, b615, ijac201513302j10, ecaade2017_181s, 5a50, 44c4, 6745, 436c, sigradi2015_3.394h6, sigradi2016_595kk, ecaade2017_094f, 0a97, 1eb0, ascaad2014_026f7, e831, 631b, a323, 8e74, ea56, d135, d628, ecaade2016_045e12, a0d8, f7b9, c958, caadria2016_353y15, 4531, 8e73, 7fde, acadia17_628oo, 53dc, fa28, 4f55, 2180, ea40, ijac201715202pp, caadria2017_031j11, 7286, 06aa, caadria2015_081i12, fe71, 064f, 9e99, d802, sigradi2016_484zz, 3d5d, fc81, caadria2016_851t36, 4443, ee92, ecaade2017_228u, acadia17_170m, 2daf, ecaade2016_077o22, efc1, ecaade2015_64a13, ac69, acadia14_339ay, acadia14_339am, ijac201412403v5, 2ee5, sigradi2014_082v7, 6851, a286, f316, 1ba5, 972c, caadria2016_621y26, c533, 04a7, b06c, c02b, 1d20, f877, f527, ecaade2015_118b24, cf38, 1d8e, 1bb3, acadia14_479au, acadia17_403m, ijac201513302w9, sigradi2013_43, d8b1, ecaade2015_285z62, 58c4, ecd1, cf2017_374ww, acadia14_317ac, 35f2, ascaad2016_052j21, 9a5f, 6cd5, cc01, ijac201412402r4, 4287, d045, acadia17_90pp, caadria2016_529m22, ae06, 7f69, caadria2016_725h31, e15f, acadia17_382uu, 37f7, d940, ascaad2016_022h9, 8f4f, 0f80, ascaad2014_018u1, a3f7, 7a61, 1a40, bb7b, 81b3, 9185, sigradi2014_335u7, ee61, acadia16_72b5, 3a2b, f2a2, 91cf, a87f, 85c4, 4657, 6f76, 2594, c75e, 93f8, ecaade2015_318z69, ijac201513206r9, acadia14projects_565s, da63, acadia15_431n18, 6050, 8a17, f111, db47, de04, ac00, 385d, d9ba, 03ad, 3239, 6fa9, 3063, 40b8, ecaade2015_227m50, ec93, ad6b, caadria2017_185r44, d301, ce83, 3acd, ecaade2016_067c17, 5217, sigradi2013_54o, 9a1f, 2b88, ecaade2016_038j10, 9abd, 0aa6, a76e, acadia14projects_375h, bf7b, ijac201715104kk, sigradi2015_sp_4.275v29, 85c2, fee5, 88d3, ecaade2017_220tt, acadia14projects_135r, acadia17_426d, 4596, d22c, ce15, ascaad2014_003y1, b273, 5dab, ijac201614207p12, 39eb, acadia15_185m7, a371, 2169, 712a, 6354, 2e97, 3332, 0a4b, 9db0, ecaade2015_227s49, 48cb, 6bf2, 1bf1, acadia17_162z, d917, ijac201614102r1, 4f0c, a267, e4ab, ecaade2014_218r55, 74be, d604, bc11, acadia17_520u, af12, 181c, 2338, caadria2017_110d29, 9523, 10a5, 2bd4, 8a41, e514, 0244, ecaade2017_265i, ecaade2016_065g16, fd05, acadia14_479c, ecaade2017_057bb, 4158, ecaade2014_153o36, ecaade2013r_004w3, 1ec6, sigradi2016_595nn, b35a, sigradi2015_3.268p5, ecaade2015_171p36, dd32, 23fc, c345, ecaade2014_186w47, 0513, 6444, ecaade2014_218s55, ascaad2014_028u7, b65e, dda7, 75c5, f833, 87b0, 8bb2, ea0f, ecaade2015_251m57, eeba, 8995, 060f, 7ca6, 2674, acadia16_270f17, e21f, 6811, c704, 4dc3, ecaade2017_124j, 2c6c, 922f, 847b, d691, d394, 20da, ecaade2017_202r, d48f, ecaade2015_246x55, 10d7, ac2a, ecaade2015_18c3, 3f26, 4c1e, 356b, c9e4, 6e8d, ecaade2016_111t30, e4b4, 7f00, 4db4, ecaade2015_180l38, a170, 7ea4, 26ef, e7d4, 6293, c76f, 5806, 5062, 6a03, 966e, acadia17_329u, 7ab7, 90ee, 1a82, 6c41, 3dee, acadia16_402t24, a98d, 1609, 2079, 4c2a, aec9, 0c0b, b48f, c00d, 2a81, ecaade2014_038v9, 36f3, 3cae, d674, c72b, 84c0, ecaade2017_301t, d425, c989, c8e1, 26a5, ecaade2017_243dd, acadia14_145ai, 90a1, 23cd, 1521, aefc, 17ac, 5f82, ijac201513206p9, 16c4, 985a, ecaade2014_138e30, acadia17_542pp, d865, sigradi2013_112a, 4e7a, ijac201412203m2, 510e, sigradi2013_194m, 949e, ff4b, 264b, f81b, ecaade2017_152ww, cf27, dc97, 65a8, 5c81, 1bbf, 072e, ecaade2016_018b5, 6554, fc6d, aac6, 2457, c6bc, 9ba3, ecaade2017_109ee, ecaade2016_067j16, 5d86, 5b30, ijac201614302w1, acadia14_375j, 67b6, acadia17_212cc, da11, acadia17_26k, f0cc, sigradi2014_037w2, acadia14projects_661p, sigradi2016_484m, 62db, 1f9f, caadria2017_113v29, e757, a1f7, 510c, 2bfc, ecaade2016_055k14, 251a, 5bc1, f60e, f194, 5672, 7e46, sigradi2013_30i, 7abb, acadia16_344f21, cf2017_474uu, ee82, 7827, f9f9, 274f, 10cc, ascaad2014_022m4, ascaad2016_043h17, sigradi2015_3.221n4, cb47, 52de, d6a0, b972, b36f, cf6c, 527e, 0c68, a962, 8ede, 3738, 3ce1, 13fb, 5ba9, 46cc, acadia17_650f, 96b9, ad02, dafa, 5d6d, 3027, acadia14projects_719b, 0f04, sigradi2013_158c, c74a, 41d6, 6f83, 4595, bb5e, b9d1, 3cf6, bc1f, ascaad2014_001a1, sigradi2016_690e, 8757, 0f7f, 3ceb, 2d80, f26c, f3e8, 4323, d18f, bc2d, 30a0, 430c, 4eb6, cf2017_461z, 3f2b, 5df8, 0fc4, 603b, 262e, 947f, ecaade2016_208n53, sigradi2016_375h, defd, ba46, 3aaf, 1bf7, 5695, c999, e15d, sigradi2014_074n6, ecaade2017_019ss, 36bd, ecaade2014_149g34, 7c27, ijac201715106h, a82f, aef3, ecaade2014_084r19, 0f1a, caadria2015_084a13, 7d64, d6dc, ijac201513104f3, ecaade2016_094n25, bc88, 0dd3, sigradi2015_10.378a23, caadria2015_237r35, 50cd, ecaade2017_101aa, ecaade2017_122mm, ecaade2016_118c32, 8aa1, 8ce0, fbb5, 49ab, 8681, cfdf, ecaade2016_167r47, 410d, aa99, 4070, 2e99, a5cf, 051c, sigradi2014_291r4, acadia17_474n, 3c80, ecaade2016_021u5, 465a, 1b03, dbf0, acadia14_709am, cd75, acadia14projects_267i, db1b, 9982, 5584, ede3, 9085, 2eff, e8de, 1bb7, fe63, 4b75, ecaade2016_230p62, 9c8c, 8c63, acadia17_177i, 3c26, ff17, b69d, 712e, ecaade2016_006p1, fecc, fcc6, 63b7, 2bc6, 822e, 71ff, acadia16_62e4, acadia17_258h, d9fd, 5a9d, fb9d, 0fe1, c667, ecaade2015_158p33, 2c45, 400c, 5a29, 8e7e, b71a, ec6d, 4602, acadia14_101v, 66bc, acadia16_224u14, 094e, 2923, ef83, sigradi2016_450xx, ecaade2017_076x, cf2017_349aa, fcb7, 3549, acadia17_340k, cce9, acadia14_497z, be75, 9ffd, cf2017_022mm, c335, 5506, 0beb, ea88, 3a5d, 9382, ecaade2016_152s41, 3ada, cce7, 4dfd, 4dbb, ecaade2014_011e2, ecaade2016_228j61, 9fe7, ijac201715202h, acadia17_62ll, 9140, cf2017_513pp, acadia17_678ff, 4c04, ecaade2017_031pp, ca10, 2816, 682d, 2400, 3ed1, caadria2017_056h19, sigradi2016_561gg, 73dd, fd6d, 929f, 5348, 9124, sigradi2016_426e, acadia15_395c17, sigradi2015_12.215z27, 27ca, 92cb, fe3c, 2ba9, acadia17_551a, acadia17_248i, ecaade2013r_018y9, 4b23, 6c5e, dfdb, 9568, 5741, b688, 9365, c396, 911f, 3960, 108c, 6bbc, caadria2015_208x30, ecaade2013r_009j6, 4b52, 37ab, fdc3, f201, a558, sigradi2013_393s, 3fff, fdb8, ac51, 05f8, caadria2016_177k8, c3c3, ecaade2014_111e25, db55, 0689, ca9d, ac7f, eb19, 537a, cc03, def2, bb1e, 5df5, 5cb1, f64e, 46c9, cc41, ascaad2016_023a10, 5ee0, ecaade2014_152f36, bf56, c7fb, ecaade2017_198k, 94bf, 0f30, 42cd, ec4b, sigradi2016_484c, 165b, bc61, f432, 7f30, eac9, 349e, 636f, 07de, 3049, 89b5, 6e91, 7f8f, ecaade2015_155z32, 3f13, 5956, 1634, 6010, f7ea, 7ffa, 7bbf, 58fd, bcf0, sigradi2016_417oo, caadria2015_064o7, ascaad2016_032r12, bf02, 98c6, eb15, ecaade2017_157kk, d2fc, 7963, ecaade2015_196e42, ecaade2016_121o33, 1ec0, acadia16_106w7, af80, ed3e, 2b72, 2ad0, caf3, cf1c, 3aad, acadia14projects_357ay, a885, c21e, e4b0, 8920, 0674, fbb6, cf2017_402q, 56be, d84e, df1a, a8ce, 75e7, b5d4, 0598, ecaade2015_21v3, d707, f3f2, 1dd6, acadia14projects_153av, 0776, 3ab1, f3c7, cff5, 219e, 1ff1, acadia17_637xx, ecaade2017_152ii, ecaade2014_023g6, d78d, b0dd, 1682, ecaade2014_052l13, d975, c438, 0341, 9d42, a66d, 43e4, 88e8, 814f, 0c17, cf2017_601tt, sigradi2014_045e4, 6fc0, 4e8d, 44a2, a5e5, cd99, 9ad5, 3b0f, e78f, a59f, ecaade2015_193z39, fcc4, 63c8, 505d, 2ca0, b813, 0c74, 8149, 95f3, 3e10, d009, 9d45, ecaade2013r_006z4, 0a2e, a498, 122a, ecaade2015_170r35, 2384, 301b, 85e4, 3119, 4ff6, 257f, d973, 358b, 88c6, 7635, 16aa, 51a6, 404e, f908, bcc6, d165, cf2017_180b, aced, acadia17_366o, 2954, 475f, acadia17_153l, e61b, acadia17_60s, 1c8a, 18af, 2e02, ecaade2016_067l16, 8f70, ecaade2016_068k17, a2b5, acadia17_658xx, 0a07, acadia17_669s, f7a1, 3d68, f3c8, b2a6, e2ec, acadia17_348d, abe1, 884b, ijac201614403e2, cebb, f78b, fca4, e0a0, dc88, f5fc, b047, e349, 4a8f, 8bbe, sigradi2014_181u5, d5b2, acadia17_222e, f837, e9ac, 5b42, sigradi2015_11.142d25, ecaade2015_143j30, 8824, 5de7, sigradi2016_815q, 3939, a56a, 32d2, f78f, f261, f03a, 0faf, 4c7b, de41, 302e, b4b6, b06d, acadia17_502c, b7a9, e947, d9d9, sigradi2014_021s1, c121, 5864, fbb4, ijac201715106ff, 9379, d137, c858, acadia16_174f12, e29d, sigradi2015_10.307i21, ascaad2014_029x7, 2539, 4384, ecaade2016_077p22, a3a6, 19c2, 46c8, c8ea, ecaade2016_222v57, acadia17_146k, 8d4b, e672, 3856, b91b, caf7, 1c4c, 05af, ecaade2017_122zz, sigradi2016_385oo, acadia14_479az, cf04, a9b1, 980d, 82b8, acadia17_340e, ecaade2017_184ii, ce69, c1c1, ecaade2015_320k70, 60b0, dd0d, ebc5, 756f, db30, 92d4, 7a23, 91ec, fdc5, ecaade2016_018y4, 214e, acadia16_308x18, 323d, 2346, ae1d, 661c, b398, ce77, 9e22, 6326, 4cfc, 4b50, acadia17_502zz, ecaade2017_198m, d9ea, 644b, ebfb, 2ca7, ba6d, sigradi2013_429, 130d, caadria2016_683j29, 48f1, cdb0, ff46, b995, ecaade2017_157yy, d7be, ecaade2015_100n19, 08df, ecaade2015_59t11, 9154, 25b7, 34aa, a463, b214, b45e, ecaade2014_157w38, bec0, f007, 5b83, 8537, ecaade2016_165y46, caadria2015_064u7, e5e3, ecaade2014_224h57, e4b1, cf1b, caadria2017_027t9, caadria2017_003y1, 7022, c040, 92b2, 6c7d, 9ff4, 56bc, 25a5, caadria2017_057p19, ecaade2017_212ii, 9358, ecaade2017_048aa, 3303, a8cf, 1f10, ecaade2017_146mm, acadia14_589f, ecaade2016_108p29, ecaade2015_233z52, 4e18, 59a3, 90d4, 6532, da1f, acb4, 88ec, 02ff, 3992, 17c0, 3b4f, aa0b, 02bb, 5318, 6859, 9b47, c011, 178e, 9b93, 1a5f, caadria2015_139g23, 16be, sigradi2013_280m, b084, acadia14projects_365ae, 0572, b401, 1e60, 2264, 5e20, acadia17_588mm, 28bb, ecaade2015_171t36, acadia17_164xx, 9279, ijac201614403s2, sigradi2015_8.186h12, 70f3, 8656, 54b9, ecaade2015_87s17, 3823, 8ef1, ccc7, 9aac, 228a, 8a2b, bde8, 8b78, sigradi2015_6.237o8, sigradi2015_12.107h27, ascaad2016_035s13, ecaade2014_195s50, 2946, ascaad2014_005e3, f352, 82ac, ascaad2014_017s9, bb38, 92eb, 5725, acadia16_116r8, c65f, 8a86, 9794, 3aa7, 0b6e, 5cc3, b232, a32f, acadia17_365d, acadia16_362m22, 09ed, 7bb2, d8f5, 75d6, 52f9, 6dc4, 4691, 9b3c, f985, 485b, a714, ecaade2014_052f13, 67d4, d905, 4ad4, c17b, 46e3, 4fa2, 3bd6, b43f, ecaade2014_143m32, acadia15_323f13, acadia14_523at, cf08, 46f6, ascaad2016_028h11, 1bc3, fd70, sigradi2016_801v, 85ac, 14e5, 275a, ecaade2014_138h30, ecaade2014_066i15, 4a20, cf2017_374c, 9233, 148f, 62de, 9c80, 62ef, d61b, e938, abe7, fe26, 106f, 1dfb, e4cb, sigradi2016_483ii, f5ee, bbcb, 5a8d, 1aea, caadria2015_156r24, cc00, 1199, 9962, c1ce, df1f, acc2, cf63, f4bc, 834d, 487a, sigradi2015_13.181s28, f585, sigradi2016_364pp, 18b7, e286, cb61, 38f2, fef6, 9357, caadria2016_839j35, ecaade2016_042l11, ca3d, 27ec, 142b, 3558, 4aeb, 98ec, 2f3e, fa73, 6655, acadia17_190a, ijac201513201j5, 73a7, 4ea0, 8791, 2c2c, 0028, 5dad, 3c97, ceb7, sigradi2015_6.151h8, 74cd, 98c5, 8809, 6fef, ff97, 02ee, sigradi2014_271n2, 8501, ecaade2016_046b13, e666, cabc, 98c3, 3254, d715, ascaad2014_033i1, acadia14projects_87ae, a46b, 877b, f1ee, cde1, 6430, 5885, faaa, sigradi2015_8.81z11, ecaade2017_042y, 7e1e, 3b06, fcdc, sigradi2014_303e5, 8932, ijac201513103z2, 8f52, 5c95, 9892, 8d1c, 0367, f30b, c349, b178, cae4, 6903, bd26, ecaade2017_156w, ddab, 75c1, 341f, ef8c, 77f9, 98dd, da04, ecaade2015_294l64, ecaade2017_105rr, fe87, 67bc, e43d, b731, ascaad2014_024e6, 0285, 3f67, a1d1, f315, 222c, 9a6b, 5ccd, ecaade2014_019l5, c95b, 13b5, 6ff7, ad8e, d86a, f2a5, acadia17_60aa, 51e7, 96df, 0af0, 70e4, ecaade2015_109z20, d148, d8ad, 2e16, 1f5a, acadia15_243c10, aed3, 99ae, 2657, d914, feb7, 01ca, 2bc7, 94c3, ecaade2014_194d50, 85d4, 3c20, 90ba, b884, 9f16, 8b0d, 6900, 2ede, db08, d1d5, ecaade2015_304a67, 22d8, 8bd1, e960, 7756, 5cf5, bd90, a454, c0aa, e209, c2b2, acadia17_282jj, ecaade2015_205w44, 06e4, acadia17_37dd, 502b, 26de, ecaade2017_161d, 45cd, b414, 6aba, e18b, sigradi2015_12.297n28, acadia14_365af, 536a, sigradi2016_534ll, 4b71, 2463, a20c, f4c3, ecaade2015_138b27, caadria2015_213k33, 013f, bccc, ijac201614105v4, sigradi2015_12.215l27, e6a9, 90b0, 660f, f75c, 12db, 60ee, fdd9, 6b42, 5393, a6fa, caadria2017_021h8, d44f, 323a, ded8, 4649, 750d, 5861, 74ce, c3a4, 766c, 96db, caadria2016_085e4, ebab, 36d0, 6c69, f823, ecaade2014_240b62, df62, 429c, caadria2017_003t1, 515a, sigradi2015_sp_8.326u30, fdee, de72, 7604, acadia14_301c, ijac201412401d4, ascaad2016_041o16, 1482, 4f89, 9f50, 9ed9, 246f, cf02, 4480, 1af5, ecaade2017_277qq, 83d1, b8ee, ecaade2014_224r56, 5f25, 82df, c384, 03c5, acadia17_26e, acadia14_539aw, acadia15_451g19, cfb6, 4a2e, caadria2017_047b15, dcaa, 9ac1, 2f58, 667a, 8466, 5ab3, ijac201614102y2, ecaade2015_333d72, 6f60, acadia14projects_699g, 2f2e, fd7d, 0a03, b96f, ecaade2014_052h12, ijac201513201l5, 8f49, f3a4, 72fc, ascaad2014_005p3, 3a06, sigradi2015_3.65x2, ecaade2015_158m33, 8600, 27bf, acadia15_232v9, 4dd5, ecaade2015_127d25, 9188, fba2, 3a76, 3673, 62e4, ecaade2016_075i22, c48f, 4311, ef8f, 8e71, 6161, 16d6, ecaade2015_180m38, 584a, 3fb5, d266, 05d5, 7ea8, acadia17_413ee, d705, 8574, 9bf3, 8d62, 77d0, f365, 9cfb, 49fc, acadia14_63c, acadia14projects_111n, 5bc7, ecaade2017_290oo, 4861, cb35, 9662, ff0a, e4fe, 3680, 8900, c9f9, 3294, 24e9, e65a, ecaade2015_61y11, d9a7, 6ef3, sigradi2014_178r5, 494f, sigradi2013_386j, 49d8, 0024, ijac201715103a, bebd, acadia14projects_145p, dd22, 60cc, 14f6, acc6, ecc7, 9434, 7d2c, ae6b, 315b, 06b3, caadria2015_060p6, f58a, acadia17_318qq, 1593, 28bd, 91db, 98fc, 7781, ecaade2015_317x68, ade7, 9d37, b2ab, b4a2, 2a8f, e96d, ecaade2014_080b19, 19c4, acadia16_88a7, da0d, 15dc, ecaade2016_098c27, e690, 9e30, ascaad2014_029b8, 7280, 4938, 8e80, sigradi2014_186d6, 9878, 563e, sigradi2016_490w, acadia17_284o, 7866, 99e9, sigradi2016_484qq, 097b, ijac201513303c11, d31e, e063, 6b00, 3c54, acadia17_628ss, 0fc8, a104, 2768, 347d, 1a58, 66f9, 55b8, 5cc2, 2a44, ecaade2017_198rr, ac9b, c6d7, b727, 68c5, a00f, 6c3e, 1311, ecaade2015_144c31, dfed, 4d83, 0b05, ab64, b68f, 3b85, 4b51, 0613, 828c, 13b4, 8f14, e677, 301f, c96a, ab6d, 1ebe, 16fd, acadia17_298jj, 6f78, a2eb, 7bd0, 4e49, 5e37, bb6a, ecaade2016_243f65, 7d7f, 5711, 5652, bf6f, cb74, acadia15_211t8, 02e9, ijac201412305j2, f043, ec20, 2333, 57d2, c447, 482a, ijac201412408i2, 53b4, 3268, acadia17_424oo, ea66, ecaade2015_205v44, b03b, 0e3d, ecaade2016_222n57, 367f, acadia14projects_177ab, 30af, 874a, 9414, 948b, 99d9, a441, ecaade2017_085g, caadria2015_208t30, c9ff, ecaade2017_142tt, caadria2015_004o1, caadria2015_190n28, sigradi2014_192p6, dd38, 5ae9, f718, a641, 5638, 9029, 4e40, b108, 8741, ecaade2017_215n, ef77, a8a2, b6a5, sigradi2016_417jj, dc1e, 4524, ecaade2015_33k6, 05d3, c90b, 5c69, 3068, da90, f7c0, 5d9d, acadia17_292u, b563, 99d7, eb78, a919, ecaade2017_291y, 4d92, 0e20, ascaad2014_022p4, 19a7, ecaade2017_079m, cf2017_630t, 141b, b003, 13f2, 8fc7, 1d25, 0887, 112a, 1d83, 9a4c, 749c, caadria2017_174l42, e5ff, 10f8, 170a, ascaad2014_019u2, 48ac, 41cf, 4fa7, acadia17_424yy, cf2017_001t, ijac201614407a5, 2e43, 366a, sigradi2014_345z8, 7d81, 170e, 0500, a6b9, acadia14_549s, b298, b208, acadia17_232hh, ecaade2014_145d33, ecaade2017_194bb, daab, acadia17_247tt, a5f1, ecaade2015_268v58, e6c5, af90, 5e0f, 02df, ab62, 581c, 7340, 0336, 914d, caadria2016_405h17, ecaade2014_180e45, 572e, c89d, 8769, 1e4f, f42e, ascaad2016_022d9, acadia17_145e, 443c, ecaade2017_248uu, 7632, 7778, b607, a0d2, acadia16_214x13, acf0, e2bd, bd85, ad49, 4ee7, 3044, 5779, c5fa, 2d91, bfa0, e345, ecaade2016_129c36, 4ab4, sigradi2014_103w8, 3d30, 9dbe, fee2, ijac201614207o11, acadia14projects_719p, ecaade2017_052ii, 88cd, dc15, caadria2016_197n9, 70f6, c3b7, a0ec, 3c5c, sigradi2013_42p, acadia15_47d1, 08b1, 84ff, acadia14_375b, bb99, be37, ecaade2013r_007e5, acadia16_318p19, c966, 2aab, a4be, ecaade2017_169vv, c18e, 7eed, acadia17_283nn, caadria2015_170o25, acadia14_63ax, 3b9b, 83bd, a52b, ec94, 39d3, ecaade2017_215aa, 4ca0, 11c3, 6e71, 664c, e0ab, b0b7, 5ff5, 469a, ijac201614407w4, 2052, b5e8, caadria2015_178z26, 3e45, d061, a88d, a29e, 6add, b3b5, 3772, a6dd, 4ced, c82c, 74b7, acadia16_12n1, ecaade2016_136r38, b61a, 0fed, ascaad2014_019b3, ijac201412204i3, ecaade2016_132p37, 54f4, fe5e, 86fd, 038c, 2600, acadia17_238pp, ecaade2013r_012o7, 7d61, c5bb, df39, b9a0, 13d6, ecaade2017_100i, 96f0, 881b, caadria2016_373f16, 160f, 4974, d2cc, 75e1, ab5d, 66ac, 26f4, ecaade2016_tkor66, faec, acadia17_660p, 4855, caadria2017_158b40, e764, ecaade2014_192w48, b9e1, 0eaf, 0754, sigradi2016_674ii, ecaade2015_86m17, ecaade2017_056zz, f900, faf0, ascaad2014_014s8, ba90, cf22, 63ea, 3b6b, caadria2017_096o26, ijac201614105i5, d818, 8c48, de91, acadia14_291a, 90c2, d6c1, 90df, 32c3, 8e6d, ascaad2016_048c20, 99d8, acadia15_323e13, caadria2015_004k1, ceb9, 105c, 8a23, b900, ecaade2014_199x51, ijac201412304o9, 3a16, ba58, a07c, cf2017_630rr, 22fc, 8623, 64e9, ecaade2017_027d, 3221, 9ee1, 3876, caadria2015_109c17, e0cf, 87c8, 842b, 2751, b511, 65f2, 1866, caadria2016_415w17, 4072, f24f, c048, ecaade2016_203h53, 66fa, d93b, c85a, ecaade2015_169f35, 92bc, 5d84, 3c0f, ecaade2014_080f19, d709, fcdb, 6498, ecaade2014_198z51, acadia17_82r, d60c, ecaade2014_173j43, ecaade2015_138a27, 8cc7, a5c3, sigradi2015_3.65n2, ecf1, 8b9f, caadria2017_168a42, d508, d430, 2f5c, 20c2, 9ee8, acadia17_307jj, 66bd, c035, f313, e20c, 3c40, acadia14projects_699h, ae89, 8748, 2237, 3906, 0cf3, 56b5, ascaad2014_014f8, 2f1b, 745e, 5621, ecaade2015_206k45, 79a6, caadria2017_189h45, a42c, 9565, e81d, 56ae, sigradi2015_6.387s9, 26fa, b081, 95c3, 846d, 759a, ascaad2014_014f7, 5c57, ecaade2015_148n31, ee46, 22b0, 0bf1, 5f97, acadia14projects_435am, 821e, 8442, 5001, 362f, 9ab8, 79e4, sigradi2016_792e, ab08, acadia17_454z, acadia14projects_145k, 90db, 3c0d, 8cd6, ijac201513101r1, e041, ffae, caadria2017_086h25, caadria2016_105x4, ascaad2014_007x3, 4ce2, c03a, 4a2d, 7ea6, 5ef2, 54e5, 4176, 5a87, 6634, c731, 57f8, c569, e5b4, ecaade2017_269mm, 10e5, ecaade2015_100a20, 8784, b27c, 0098, d13a, 7dfd, f2a8, ecaade2014_226a59, 37fe, 4fef, ecaade2016_015y3, 89e1, d3f9, 9be8, 384f, ecaade2017_290zz, 49f3, 4134, 25e9, 70c6, ijac201614305b3, 78aa, 1b27, sigradi2013_303s, ca82, 286c, 2858, 833a, 8576, ecaade2017_302cc, 443e, ecaade2015_314f68, caadria2017_041v12, e7f8, sigradi2013_183u, f8e2, ccd4, caadria2017_174o42, 76ab, ecaade2017_099xx, c82b, ijac201614402t1, sigradi2015_9.347n17, dad7, a6d9, 4864, ecaade2017_006mm, b34f, c439, 6d0d, 282b, 6110, 8905, 1a54, c1b7, ecaade2017_152dd, ecaade2016_163j45, 6276, 1986, ecaade2014_111i25, acadia16_260k16, 8644, sigradi2013_342o, a6af, a38f, 0a04, 3c51, 65c8, da43, 7a44, ad24, dda1, bce3, 86d6, caadria2017_069y21, 3520, ecaade2016_016e4, 50b2, 1f6b, ecaade2015_231t52, bbec, caadria2015_084c13, e535, ecaade2016_104y28, ecaade2015_138a28, 7176, acadia14_135n, 9247, fa55, ecaade2017_274w, 34c0, ascaad2016_010v4, 704a, ijac201513302p10, 0f16, 6c7b, 95d2, caadria2017_113y29, a26b, 0bca, e0bb, f0c0, 48f2, ff2d, 2ded, ecaade2017_138x, 10f6, 8376, d1da, sigradi2016_443xx, eaa9, 2a93, sigradi2015_11.222t26, sigradi2013_155l, 5d20, a5bc, 9460, e9d6, ecaade2016_217f56, b015, eea8, 21e6, ascaad2016_041i16, 5d6f, 2a32, 27a7, 279b, 3154, ecaade2017_095x, 2155, d070, caadria2016_507r21, 987b, f90b, ecaade2017_101s, 1c0a, 147c, ecaade2017_017s, caadria2015_081r12, 1f1d, f20b, b555, b96d, ecaade2015_233b53, ecaade2016_140p39, 87c1, acadia17_154t, 8276, ed1c, 388a, a9a2, 13b6, f8e7, f031, acadia17_118ii, 014d, 487b, 4ae9, 421f, 979a, ecaade2017_228t, f5a6, 3bda, eed5, f548, sigradi2015_sp_8.284l30, ecaade2017_172aa, b8c5, 9624, 2df6, 81f3, 5012, caadria2016_713t30, cf2017_630h, 5312, 4d3e, 6ccd, 95d5, 75d0, d1b2, 1c9c, ed04, 0d68, 2de2, 8795, fc03, ad2c, sigradi2014_341d8, acadia14_153av, acadia15_47f1, 74c0, e8f6, acadia17_648uu, ecaade2015_304f67, ca38, 4642, sigradi2013_30h, 7e3d, 0b3b, ecaade2016_ws-dheritages67, d16f, acadia15_497k22, e979, ecaade2017_029gg, 53b6, acadia16_260i16, 951e, caadria2016_881v37, 5c37, 682e, 6849, 63fd, 3a19, 3384, caadria2015_086j13, a24c, 40b3, b08f, 62b3, ascaad2014_014s7, 186e, 3721, 12a9, sigradi2015_10.140k19, c7c4, acadia15_95d3, 7e0f, de18, 1395, 5eb1, 6989, caadria2017_070g22, sigradi2015_8.264t14, d85f, 48ab, sigradi2016_449ll, e8ce, ijac201513201z5, ff0e, 435c, 558f, ecaade2015_227f50, fe7b, a392, 7b2b, d634, 02e5, 11e0, sigradi2015_6.183n8, 2993, sigradi2015_13.316z28, a57c, 06ce, ecaade2017_142ss, 5e8f, 1a88, 2965, 8d7c, acadia17_28v, 6a1a, e8bc, 2b45, 3ee1, cd47, 090e, 6ad6, 5a4e, f784, 7a9e, c024, db38, ijac201715203k, 5890, acadia16_318o19, ecaade2014_030i8, 1c29, 6cae, ijac201412301y5, 48b1, 3af6, a1e6, 9058, 1ebc, acadia17_424zz, 7a2f, acadia14_435ai, ecaade2015_229c51, 5688, 6948, ecaade2017_151s, sigradi2014_265t1, a12f, f5ca, caadria2016_851d36, d45f, 7469, 7f76, acadia14_111i, 40ed, sigradi2013_274, d3b1, f416, 75ac, acadia17_464xx, ecaade2017_066o, ecaade2016_011v2, b28d, d950, f773, sigradi2015_11.34c24, 26ba, b1b2, eaf0, fea7, f7fe, a96f, acadia17_230a, ba34, 7cd1, 51a1, sigradi2015_8.264g14, ca02, sigradi2013_111u, 7cd4, 3a22, a705, 3f0a, ecaade2015_25h5, a9d3, acadia14projects_257ad, 1aee, cac3, caadria2017_005c3, 3897, e45a, 70ae, a410, faaf, 692b, 39b1, 4e4e, ijac201715202ii, ecaade2014_092d22, b2ca, bf4a, b901, ecaade2017_031ll, 83dc, sigradi2016_710gg, sigradi2013_275a, ecaade2014_113c27, 3752, 3b6a, 9aed, e970, 3e89, sigradi2013_28i, 2250, e9eb, ecaade2016_071s19, 7a71, 707d, 67e7, 7fac, 7e92, 0855, e55b, b704, 9be1, b5cb, c97d, 5495, 9a37, ea93, 9474, 702a, c9fb, cf2017_360pp, e226, ijac201614204o9, 5d65, 7e6f, a52d, 6bcf, 7926, ecaade2016_087t24, af99, 6a4d, 1d08, 4c79, 6db2, dbb6, 244f, 99e8, sigradi2016_805ff, 2fa5, 876a, a54b, d4cc, 0b61, ecaade2016_102v27, sigradi2014_042o3, acadia17_154o, e808, 0a95, 45d4, 5156, 3c83, 0fb0, ff8a, 3d59, 8ac7, d0b4, a84c, 6969, ecaade2016_047p13, acadia16_24v2, 5502, e2c8, ecaade2017_144z, 45ae, 2789, ee4e, 8a75, ijac201513105y4, 3bcc, 6820, acadia17_202r, ecaade2015_86h17, ijac201614202i8, 4e3f, d88a, b319, caadria2016_683o29, 3178, cf2017_567t, caadria2015_102b16, 4a37, fa4e, 4236, 396a, 56b1, 50f1, 7253, 76b4, sigradi2013_391i, 09c9, ba8b, caadria2015_124u19, ecaade2017_044uu, cdc5, c13f, 4fda, 1694, 1b17, fd42, 254e, ecaade2015_138w26, f9df, aef5, 543e, bbbb, caadria2016_549s23, a7ae, ecaade2015_103s20, 70a0, dd8a, 268b, 8643, ecaade2016_062g15, caadria2016_861x36, 735e, bacc, e6ca, c0c4, ecaade2016_224g60, 2e46, ecaade2015_225i49, a86c, ecaade2015_92v18, 0450, 4615, 3b50, 116f, b41f, 38ee, acadia14_375g, b685, 483b, acadia15_123p4, b395, 2430, 39bf, 3ec6, 88ac, 5d2e, 8af4, 9b0a, ijac201513206c9, 7c21, 895f, 24b6, caadria2016_851e36, 59da, fb0c, 694b, ecaade2015_116l23, c598, ecaade2014_194l49, 21db, cf35, 5dca, 2980, aa24, 6270, e860, f47b, fda8, c0e4, sigradi2013_359j, bc91, a2aa, acadia15_173o6, ecaade2015_33f6, sigradi2013_112f, ascaad2016_001c1, cc21, ecaade2015_247f56, 43c9, bfe7, e020, e9bb, ba8e, e826, 0e08, ecaade2014_023i6, 69aa, 8472, ac25, ijac201614309k6, 2395, 913a, cb85, c8c2, cf2017_402bb, ecaade2016_108z29, 4338, 45c6, d17f, ecaade2016_068u17, 7438, bf07, 4aba, 2e4d, d4ec, 892f, caadria2017_183j44, eeaa, 26fb, 5b7c, a94b, ijac201715202y, 14ee, ecaade2017_142vv, ijac201715203g, sigradi2015_8.186i12, 40dd, cb4d, 6e96, de8e, 59d0, ecaade2015_122p24, 0406, e76e, ecaade2014_133l29, caadria2015_164h25, b2b4, 90fd, 803a, 29e9, 5bbf, e75b, d7fa, 9672, 4b55, ecaade2014_041f10, 4d7e, 5ea5, caadria2017_105j28, 74e7, ecaade2017_273r, ce55, acadia16_244y15, 7771, 4683, f023, 3fc7, bf32, d7d8, a5c4, 21cf, ecaade2014_072t17, f3ff, f887, 89f2, 5746, ecaade2017_044pp, 6974, 48df, caadria2017_145z37, sigradi2016_360cc, d0f1, 245b, a10f, 39cc, da87, caadria2017_174c42, 59ca, 150a, 535f, 33be, acadia17_26i, 9a6a, a8e9, ecaade2017_255d, d60b, 0a1f, c7ae, 8740, 0366, 92dd, acadia17_339vv, fce3, 3eba, sigradi2014_189l6, 8118, ff26, ec47, acadia15_223j9, f058, a13a, b6dd, 35b1, ecaade2014_240l62, 4e4f, sigradi2014_201i7, 5e8a, caadria2017_015w5, acadia14projects_281v, 4937, acadia14_117f, 20fa, af91, acadia17_60r, 5803, acadia17_222zz, 18ea, sigradi2016_815dd, 7a38, c111, acadia14_497t, d7d5, 8ab9, 3382, b4fb, c8b8, ijac201614104k4, 7490, 84d5, 3305, 4623, ecaade2017_117p, 896d, ea15, b39c, ecaade2017_234l, 415a, 9eca, 887c, ecaade2015_158s33, 3b33, f119, 0b09, caadria2015_069o8, a148, caadria2017_080h24, acadia17_658e, 78c6, 46c1, 7985, 99a0, ecfb, df55, 55a0, caadria2017_147b39, 6b02, ijac201614303o2, 1688, 6f0d, 2716, 7847, acadia17_162n, 7946, 47c0, 7893, 2944, 2959, 40fd, fb0f, caadria2017_115p30, eb18, c886, 8ea0, 5321, c5c2, acadia17_178ff, 7d91, 13a0, caadria2016_539z22, 64be, sigradi2014_186g6, 2e8c, acadia14projects_267n, ecaade2015_11g1, ijac201412303u7, ecaade2014_113a27, 96ea, fb69, 97cc, 85c1, ecaade2016_224x59, 0819, d122, f08f, 867c, 1cdc, 8f4d, 8813, cf2017_567y, 766f, 5f94, 28bc, eedf, 3369, c83f, 5e2a, 80ed, 63f2, 48d1, 9780, bc44, 84d2, ecaade2015_194n40, 2d02, 071c, 9cd3, 3176, e7db, 0c55, c8e3, acadia17_154s, caadria2016_343h15, acadia17_144uu, c688, aa72, 9f5c, caadria2016_861d37, e2db, 030e, 7667, 5b1c, 548b, e228, acadia14projects_339au, 1418, f384, 60bf, 4736, 900d, be1c, a2cc, 42aa, 81c4, b642, d18b, e242, caadria2017_123f32, caadria2016_651e28, d0a1, c6c3, 8d7b, 7fc1, c9d6, ascaad2016_044x17, 887b, 5f45, 8d2f, acadia17_178w, 8379, 9d96, 9bc2, 35a2, 737c, acadia14_145ak, caadria2016_589x24, 46d3, ec02, 5f12, 35f1, bbc8, caadria2017_018t7, f25c, fe52, 7944, 5203, 5fa7, c256, 6abc, 5125, 2c4b, ecaade2014_144y32, 9fee, 9a65, cdbf, a636, ecaade2014_067e16, 495a, a7c8, c28f, c3c8, 9111, 3640, acadia15_223l9, 2dcf, ac1f, ecaade2016_067v16, ecaade2017_175j, 16c5, sigradi2015_4.52l6, a9c0, caadria2015_015e3, acadia17_81j, 2396, ecaade2014_140w31, ecaade2017_288hh, 171b, ad18, ecaade2017_071ii, ecaade2016_074n21, ecaade2014_168f41, 29e7, c677, sigradi2015_8.189r13, 26be, ecaade2017_198n, ecaade2015_143r30, 8c80, 6a82, 99c1, fe67, c2ee, 598e, cc1f, 1ee1, cf2017_461y, 2795, ascaad2014_005k3, 6d2b, 6fc8, 4bd7, fced, ijac201412307i3, caadria2016_797u33, ff52, 003f, ecaade2015_303t66, 8efb, 54d0, ea10, acadia17_648ss, 2540, sigradi2016_817m, fa29, acadia17_637j, 1747, a4d0, ecaade2015_227i50, ecaade2014_041h10, 6dc1, 07a0, 300a, 8c34, 130f, f4a9, 2a07, 6601, cd9d, ec10, acadia17_211s, 2225, ascaad2016_002h1, e3cf, 60a1, dc60, 21e4, bef7, 442d, acadia17_154ff, 0b55, 27e4, 86e8, ijac201513206n9, 3f28, bb31, 3645, 919c, sigradi2016_515e, ecaade2016_238z63, a6d1, ecaade2017_256u, 9679, 6142, 6fc4, ecaade2014_233k60, 92fe, 97a1, d5c0, b582, acadia14projects_81k, 6911, 8002, edb0, e6f0, 5114, 8a4d, bdf4, ecaade2015_118w23, b410, acadia16_54w3, ascaad2014_019j3, 3e5a, f4d0, 64f2, 2f4f, 8d72, 1ccc, 6f66, 302d, efee, acadia16_308d19, 18a6, acadia15_137b5, 502d, ijac201614302z1, 461e, ecaade2014_057s14, 214f, f536, 81db, 9702, f091, 5258, sigradi2014_289k4, ecaade2014_240r62, 9bf2, a68f, acadia14_671v, caadria2015_102d16, 1717, ecaade2015_172b37, 7157, c9ce, a059, d955, 75b7, 6f59, 05c2, 9dbc, 2311, 7d9b, caadria2015_105g16, 61a8, 7fa7, f5c7, a650, d90b, ascaad2016_025m10, a722, ecaade2015_73f14, ecaade2017_017o, c446, caadria2016_291u12, ecaade2017_255o, 79a4, 55bb, e37f, cf2017_513bbr, 6aae, 1046, 3cf0, 4d08, 926e, e896, 2f6f, 2e73, a9e6, 7aaa, a685, 57d9, 2c24, 859a, dd96, 4b07, c2dd, ef6e, cf05, 1776, 4db1, 5cc0, a361, 143d, 4404, c262, caadria2015_032z4, b2dc, acadia17_572jj, ascaad2016_018j7, 378f, cf2017_513k, 9b0f, 20b5, b7ec, ecf5, 292c, 678e, defa, ae75, 7027, e48e, f9b7, a92d, 742c, 685c, e82e, 1f50, 5b4d, ef4e, 82c3, 4e39, 52fd, 73ff, c618, 70db, 0601, 28e7, 978b, 9cfa, 663c, 43e0, f863, acadia14_101z, d551, e094, c5fb, caadria2016_611u25, caadria2017_135h36, acadia17_348a, 3be1, 5b63, ecaade2014_218k55, ecaade2017_172v, ecaade2016_tkof67, 756e, caadria2016_487i20, sigradi2016_792f, 13a6, e74a, beb5, 641d, d3aa, 5ea4, acadia15_469i20, dd59, 0959, 6e23, sigradi2016_393ww, sigradi2013_275g, d4da, ijac201614305c3, fdcc, 054c, 5f1a, e75a, 7a8f, sigradi2014_303g5, ecaade2017_277zz, cbf0, de8b, ecaade2017_046l, 9c2a, de4c, ecaade2017_112yy, acadia17_248p, ecaade2017_301s, 8f6a, sigradi2015_9.347u17, 2f1d, 97ac, 286b, 95a3, 3741, 69ea, caadria2017_004u2, 3aee, sigradi2013_407a, bf0d, 9429, e51e, 37b9, 616d, 887f, 8034, c4f2, ecaade2014_185z46, caadria2016_013h2, b834, ecaade2017_grii, 6c56, 8f53, 50ae, acadia17_551qq, ecaade2015_22y4, 6c60, caadria2016_085i4, acadia17_330ii, sigradi2014_128d1, 1b08, 4ef2, 9c0b, ecaade2016_203e53, b4c3, a163, acadia16_130k9, ecaade2017_305i, 9f47, caadria2016_343m15, 249c, ecaade2016_072e20, 446c, ed96, ecaade2015_297h65, 274d, caadria2017_096r26, ed03, acadia15_95f3, c900, 33f0, 3005, 22b1, acadia14_317z, b767, ecaade2014_084b20, 9441, 3343, c92d, sigradi2013_342p, bc43, 1869, ecaade2014_085h20, 3839, d84c, c967, 1fde, acadia16_362t22, 406c, 01c9, acadia15_451b20, sigradi2015_3.268b5, dbe7, caadria2017_096s26, 3351, 4411, 70e6, ecaade2015_171d36, c4df, 32c7, ascaad2016_028b11, 4cd4, 59b5, d92f, d9fa, 4acc, acadia17_318xx, 2756, sigradi2014_075e7, ecaade2016_147v40, 098f, ecaade2017_183w, fbce, ascaad2014_012h6, 2673, 0c2a, 5ce2, 3110, caadria2016_147k6, 3888, acadia15_431p18, 9c31, caadria2016_871l37, bfd2, ecaade2014_218z55, ijac201513102g2, 9eab, c06a, sigradi2016_773y, fc95, 1e17, 4f92, 1abe, d5a4, ecaade2014_019i5, 5b00, acadia17_512p, sigradi2014_345w9, 0f0d, 097d, acadia17_392j, caadria2017_189g45, ecaade2016_208p53, 2cad, ecaade2014_155v37, c9f3, ecaade2013r_013b8, 558e, 3037, 55f8, 1d99, 4c5b, 93f2, 1248, 0af6, a488, acadia17_90mm, 43bd, 0a72, 2dae, ecaade2017_149h, 30c6, f686, ad29, 5b85, 0f7c, d70c, c679, caadria2017_015p5, 2683, e4f7, 7e76, c881, c440, cbb2, 401b, sigradi2015_10.309h22, 86a5, 9026, 8606, 63aa, 6522, d2a5, c5ec, sigradi2013_101k, 9743, 1150, 5849, acadia17_92s, 4895, e9df, caadria2016_291y12, ecaade2017_199pp, ecaade2016_068o17, 7bba, 206d, f0a7, 890d, 2f03, cf2017_199n, eb42, 39ea, b220, 12f3, 5487, 256f, ijac201614105t5, 3b62, 8d85, cc94, 23da, acadia17_551g, ijac201614105m5, d06b, 8edb, ecaade2014_088h21, 8a09, 2e86, 39a7, 8842, 36f5, 42c1, sigradi2014_045x3, d70a, caadria2016_601f25, ascaad2016_057p22, 3ef1, sigradi2014_265l1, cf2017_630v, 1870, 9ec2, ascaad2016_015n6, 7400, a727, 705e, ecaade2017_042aa, acadia16_382f24, 4b35, c157, ijac201614202l8, fed5, acadia17_137rr, 5f71, cf2017_431d, f13a, c2e3, 520c, 6635, 7fed, acadia16_206r13, caadria2015_126d21, ijac201614308z5, 2f79, acadia14projects_101aa, 2f7b, acadia15_110h4, ijac201715106w, 2713, 32f8, bab6, b422, 35cc, f006, cf2017_022vv, ecaade2014_168g41, 7df8, 3976, a52c, 962b, bc90, 6d43, 51dc, ecaade2014_057g14, 9bb8, caadria2015_010u1, caadria2016_641p27, 8acc, ecaade2015_136r26, acadia17_154v, b289, 9e15, f885, caadria2016_333w14, c015, 921a, ecaade2017_006aa, 7d23, 87ef, def5, e28b, sigradi2014_155z3, sigradi2014_159g4, ca36, 71b6, 978c, 2d1b, acadia17_670mm, dcf0, ijac201412303f9, c2e5, d1ac, 5ddd, sigradi2016_637u, dc1c, sigradi2014_247l9, 2648, ce2e, c178, 861f, acadia14_153am, 2f69, ijac201715103e, ecaade2014_128t28, 0d2b, 3350, caadria2016_105g5, 4576, sigradi2016_590p, ecaade2017_051s, 54a8, e406, ef6b, 853e, cebc, 1aeb, c9de, ecaade2016_171g49, 5329, dc4b, 907f, sigradi2016_592x, c501, 9c02, acadia14projects_43al, caadria2017_174t42, ecaade2017_056ww, f895, 7757, acadia14projects_153ax, 255d, f961, acadia14projects_135z, 7a17, acadia14_399al, b7be, 38cc, 3e73, ecaade2017_240s, ecaade2017_076v, 163c, 0101, a227, 7d3e, 0040, 3820, 805b, 61aa, b831, sigradi2016_641hh, 9bdf, d221, 4a36, sigradi2015_9.347t17, 1135, ecaade2016_221y56, 74ed, acadia16_298h18, 6ada, 9b39, 8c39, 9fa7, sigradi2016_710ii, 8cb0, ecaade2015_196r42, 58e0, c48d, acadia14projects_43aa, d9a5, ec81, 771d, 6249, ac57, f09a, 1d71, ca78, fe49, fec0, acadia14_399an, da0a, 27a6, acadia17_640n, 9a64, ecaade2017_199rr, acadia17_660m, bf16, e07e, e1f1, fb46, d370, c86e, 48bc, d676, 2f23, ecaade2017_264c, da20, sigradi2016_420pp, 63ad, 747f, ecaade2017_032ww, 2587, fae8, 0a48, 652e, acadia16_344h21, d054, dbeb, ijac201614105a5, 1abf, ijac201412301k5, d4ba, acadia14_627am, 089c, 8461, eb95, acadia14projects_479w, 99af, 04cc, fadb, sigradi2014_266d2, 45b2, a2a7, b39f, 8a5d, caadria2015_176l26, af37, 01f0, ijac201715203m, 0d52, acadia14projects_145ab, caadria2017_110g29, 3f96, fb05, 702e, 9501, 66fe, 16e7, bcc3, acadia14projects_229g, 7124, acadia14_609ad, 3e67, 48b6, 202b, 1be4, 2c6b, acadia17_52q, b270, c73e, cf09, d484, sigradi2013_343d, 7818, ec2e, 777d, sigradi2013_400s, caadria2015_208n31, ecaade2014_030h8, 4cda, ecaade2013r_014h8, ecaade2017_046xx, 6c65, f1a8, 90e8, 9ef2, 5be1, acadia14_531t, ijac201412403m6, c20d, c122, ab7d, ecaade2015_205x44, 5c76, ecaade2017_017t, f92e, e2e3, ecaade2014_046u11, 1ba3, c2bc, bc8a, 91f5, 96d9, f056, caadria2016_569e24, b63c, 46f0, ecaade2016_013o3, b701, b0b2, 342c, ecaade2015_268e59, 16e8, b9bf, f2a4, 75c7, d769, 92fb, ecaade2017_089cc, acadia14projects_91u, 63b1, 9b3f, acadia17_446w, ijac201715204pp, 0110, ecaade2017_232f, 6ead, 2c5c, caadria2015_213i33, acadia14projects_435c, 55a6, ecaade2016_169k48, e4b9, 70a5, c88f, 7c41, sigradi2013_195v, acadia17_464f, 7c8b, ijac201412304t1, ecaade2015_294j64, 8a63, d0cc, 0893, dfa2, b9d0, ada0, ijac201513206x8, 2b92, ecaade2015_74p14, acadia14_517s, 12df, 1c69, 2ad4, 722e, 3041, acadia14_647az, f219, ecaade2016_068z17, 2567, 4c30, acadia15_431h18, ascaad2016_008g4, d9d6, 849a, acadia17_502a, a026, e08d, b9cc, acadia14_75d, ecaade2015_140f30, b437, 5809, 006a, 0e8e, f897, 2a3c, fafa, 8a88, 03f9, 7f39, de1c, da3d, 25d8, ba86, 4831, 9876, c2a1, 4f37, 281b, f5f5, 33ff, acadia17_455bb, 1cf3, 1868, fc21, 9462, 8b3e, 034a, 929c, ecaade2017_151bb, sigradi2014_339z7, 277f, 4777, 8dc4, 8ffb, 4a52, b0aa, ascaad2016_043f17, sigradi2014_084x7, 582b, 00a0, 7791, 7679, ecaade2016_065z15, 25bf, 5011, 3d5a, 011e, cf2017_513zr, c80e, 289c, 5b9c, 0de1, sigradi2015_6.42u7, 6065, b01e, 4e5d, e8f8, 56fa, f494, caadria2017_057w19, 8d3f, 0cbe, 9217, b384, 59aa, sigradi2016_817d, c207, 2a9f, 2881, f3af, ae1e, 203a, 5ba1, c26b, ecaade2016_224r59, 9b85, af46, d9a1, acadia15_57a2, cf2017_648v, 083a, 3e29, acadia17_552i, ecaade2016_213k54, aad6, 5e69, e135, ecaade2015_303p66, sigradi2013_28, c004, caadria2017_122z31, 2120, c1b9, 5b69, 4181, e241, 0a5f, e463, f182, f760, 9fb4, 22b9, acadia14projects_317z, ff1d, 7bec, 621c, 39f5, a518, 0a86, 1295, de69, 61bc, bc4e, 739f, ad50, ijac201412301t6, 441a, c096, ecaade2014_168y41, a45a, fcaf, cf2017_211x, ecaade2013r_019h10, 6170, ecaade2017_032l, 1a37, sigradi2015_7.146w9, 25c3, 3dc3, b91f, a519, ecaade2017_071pp, e6e0, acadia17_552o, ecaade2014_072w17, 120a, d452, acadia14_43af, c49f, c874, 5720, ecaade2015_130e26, sigradi2014_201g7, acadia16_130t9, 9efd, 62a4, caadria2017_046v14, ecaade2017_026pp, e80b, 15e3, eaf8, 7392, df58, ascaad2014_010r5, 6b31, acadia14_627ay, 9e9d, c66d, fca5, 38f9, 3691, ecaade2015_227t50, 0e97, aa80, acadia14_33al, ijac201513201i5, cf2017_360ss, c424, 64ce, 4308, b4d9, 8020, ecaade2017_042ii, 9ac0, 8e0f, ascaad2014_020v3, e1aa, 123c, 1c48, aed9, 9785, b13a, ecaade2017_277vv, fbca, ecaade2016_046u12, 723c, 6f19, 3f4f, ascaad2014_004e2, 6778, b0b1, bd03, ecaade2017_049xx, 753c, decc, 35f8, c5e1, 73c8, cc42, 1ec2, 910d, 7692, a64f, f6a3, 9a49, c211, e08f, 0701, 49d0, ecaade2017_164y, cf2017_492yy, 136c, 288e, 0e60, 446b, 1227, 82f6, 2179, 21f5, f791, ecaade2016_105d29, 12d2, acadia14projects_565o, b322, 9119, 3d63, 322d, 3705, 3aae, ca93, ac30, ecaade2017_152kk, 0bf9, 5f5f, 7c79, 9a6e, 8cd2, 265f, 94b8, ecaade2016_018h5, 1e43, acadia14projects_565m, 6ac5, 62ed, caadria2017_122b32, 72ac, bc09, ascaad2014_005c3, sigradi2014_263f1, ecaade2017_157hh, 37b1, 25f1, ce00, be32, acadia14projects_479v, 1b06, acadia17_660u, 51da, ecaade2017_214m, sigradi2013_280p, 851d, 01b9, fee0, a3c5, c40d, c58c, acadia14_63ao, a928, 42a7, 95a5, c7d5, ce41, ecaade2016_108s29, f48f, ca2d, caff, acdd, 61f2, 6d8b, acadia15_185k7, 6138, caadria2016_187f9, f04a, bf05, f28b, ecaade2015_17v2, ecaade2015_196v42, f990, 14c3, 27e3, ecaade2015_229u51, 02b1, 7d00, sigradi2016_724tt, ijac201614207v11, ecc3, d54b, a1ee, 6809, ecaade2015_48f8, fda7, 476e, fdfa, acadia17_360yy, f67c, 720f, acadia17_212ii, ecaade2017_091a, a6fd, ecaade2016_129g36, 4359, 4d68, f53e, d20a, 12a7, 86e3, 7f0b, be50, 7349, sigradi2014_284b4, acadia16_460w26, 3cd9, 3784, 2aaa, a64d, ecaade2017_215ww, sigradi2016_815hh, acadia16_270w16, 9a6c, ee01, 15e2, 4b08, 09cd, ijac201513306y12, 5982, ead9, 980a, f189, c499, ijac201412205s4, 470b, 7ba2, acadia15_137k5, acadia15_195c8, 3d6f, 3746, 4257, 3a6b, caadria2016_281j12, 9030, 9a9a, 4286, d6b5, 2a43, 9134, ecaade2014_153v36, 71d1, dac3, sigradi2013_343c, sigradi2013_155g, sigradi2016_512a, edd8, ecaade2015_48u7, e42b, ecaade2014_218m55, 6825, 413a, 7278, 5877, ecaade2017_301p, c0a0, ijac201412403r6, d498, ac29, 01e6, cf2017_066v, 1d46, dfa1, 6de1, f362, b7d7, ijac201412404y7, 7346, 8ed6, cf2017_630oo, ecaade2016_ws-dheritager67, de63, sigradi2013_173n, b35b, 9c4f, 67d6, ijac201614201b7, 1152, sigradi2014_345k8, 1404, 3125, 33ed, 739d, 9aae, acadia17_670w, ecaade2014_024h7, 22f8, ascaad2016_050w20, ijac201412204m3, 5996, 562c, dd5b, 7fe8, 31f3, aeb0, ff2a, e8fa, 2107, 2d8a, sigradi2015_8.27m10, ba2e, e27f, 8661, 077c, 7c13, c80c, c34d, d6c7, 5623, caadria2016_457k19, 4a16, ecaade2016_225e61, 6fea, 83fc, b791, a1b3, 4a29, acadia16_470b27, a161, ecaade2017_198r, 404a, ijac201412301h6, 0c67, 8000, ascaad2014_024s5, acadia17_52bb, 6cf7, 3fb6, 8527, 6209, 1e64, caadria2015_004l1, b45d, sigradi2015_sp_10.16f31, ebf5, e27d, 4c6c, ecaade2016_067t16, 721f, caadria2016_003d1, e24d, 89d2, eee7, 9993, d124, 97c5, 91a2, fa5d, b1f9, caadria2017_163t40, 9cc9, 7332, 8cf3, 5b78, 555e, 20dd, ijac201412402t4, e1cb, 86c9, 8893, a625, 09e3, ijac201412303i8, 3244, 4451, sigradi2013_28t, 439c, 2cec, e4ef, 035e, 9f07, e13d, 6c09, ecaade2017_073p, 4fe2, ecaade2015_138z27, fa1c, d6c0, 679c, c37c, 43ce, 4636, b89f, 667c, 72ba, eb87, b2b1, 74f6, acadia15_483y20, 9b56, ascaad2014_037o2, cf2017_115a, eb20, 9ea7, 55eb, ecaade2017_008m, 23a4, 5073, 7235, ecaade2014_014a3, 6534, 0c03, 1125, acadia17_38tt, 1ae2, sigradi2016_455b, 1ecf, 656a, 63bb, ecaade2017_038ss, 3ba7, acadia17_366j, 283c, ascaad2016_022x8, 7123, 306a, 023c, d2e3, fae9, 4813, 5b98, 4637, 01e4, 8424, 0f4d, 48ce, a474, 4217, ecaade2014_015p3, f14c, 60ed, 9b87, 1409, c705, 3ccb, 32ec, ecaade2016_170t48, 6ca5, ascaad2014_014l7, ecaade2016_114i31, ecaade2015_169d35, 2a4c, 8c59, 44db, a55e, c8d2, a0cc, 4e9d, 1e48, daf3, ecaade2016_154h42, 5030, b006, 8d32, acadia14_517p, 1238, 4b11, ecaade2016_182o49, d033, 2b64, 9ad2, 70fb, bff4, ecaade2017_013nn, sigradi2013_400b, e025, ijac201614206d11, f9f8, d3fc, 738a, ecaade2015_202d44, 4b2a, 35bb, ijac201412403z5, 1933, 98ab, 067f, sigradi2016_515j, 4f72, 452e, 44ca, acadia14projects_555j, ijac201614405j3, 230a, 7cc7, a1d2, da60, a9b9, 824b, fc29, b4a6, 14c8, ef5f, 1561, 36b5, 032d, 8279, ecaade2015_200m43, c142, 55ad, 0830, ecaade2016_046w12, 2464, 5f2e, ascaad2016_049s20, caadria2016_177i8, ecaade2016_111p30, ecaade2014_240k62, 64b3, ecaade2016_123k34, 0e1a, b3e0, 65be, ecaade2017_220mm, acadia14projects_53p, e2b4, b123, 4e16, 0516, b6f2, 39c2, 84fb, bc92, c19d, 98d9, 5f72, e4a0, 9b18, 3354, ba59, caadria2017_048h16, 5998, fca8, f761, 4abf, 155c, 9f2d, caadria2017_016c7, b5f7, 9252, 4b93, 6fa6, f928, 172f, ecaade2014_016c4, 2d16, 25d2, ecaade2017_212oo, e2bf, acadia17_413cc, acadia16_24r2, 6e90, f80d, 03b0, b584, 4182, 6d85, 5fa5, b5d7, 2739, ecaade2016_191f51, c2af, acadia17_222vv, 4a87, febd, 98e6, fa77, 3048, caadria2016_621z26, 39e5, d3fd, 3296, 6d04, acadia15_407k17, sigradi2016_381t, 597a, 81a0, f799, 0911, 6a42, caadria2017_004j2, 071a, e755, 54e1, 06ec, 7d6d, c67c, 62f2, d103, 18f5, caadria2017_124v32, c393, be88, 5dde, fa50, cf2017_419pp, 1d0d, ecaade2014_186g47, 87ed, acadia14_523ap, acadia16_62k4, b58c, caadria2016_177b8, 5bd7, 61f3, b73a, caadria2017_086n25, ecaade2017_294e, ecaade2014_072l17, deb3, d202, cf2017_630qq, ecaade2014_038t9, dd63, 5512, 0a89, 3e3e, af56, 5222, ae5b, aea8, caadria2016_167a7, 3732, acadia17_178pp, 959c, ecaade2014_122w27, c333, sigradi2015_11.165v25, 67da, sigradi2015_7.203f10, ascaad2014_035u1, 2895, ecaade2015_250j57, 4de3, ecaade2015_298l65, c7f3, ecaade2014_182d46, ascaad2014_016b9, 89bb, 4ecb, acadia14projects_565h, 8734, acadia17_542rr, 5afe, 9014, 4645, ecaade2015_248h56, 90ca, c3aa, 3dd8, acadia17_365g, 9daf, bcd0, 00f7, a764, ecaade2014_015u3, f69f, ecaade2015_309y67, 4457, ecaade2015_206m45, 29e3, ecaade2015_170m35, 7b24, f7f3, caadria2015_203e29, acadia17_502uu, 3dfe, 8683, 966b, 115b, 2b7a, 5d1c, acadia14projects_435b, 8f01, 67be, 821d, ff09, ecaade2015_194r40, acadia17_247pp, 79a3, ecaade2017_108v, 6477, f05d, f495, c394, d4b6, e26b, ecaade2017_248zz, 8620, 6dda, ijac201513102e2, cec2, bbc5, 7abf, 27db, ecaade2017_256kk, d348, bf06, ac0a, 135d, c96e, acadia14projects_147am, c79f, 8ff2, 1c79, 6447, 08c3, bf4d, caadria2016_579l24, caadria2016_881w37, ba83, f971, 7e62, e5f8, a688, ea5d, 90bf, ijac201614208e14, be41, 30ec, bafc, ecaade2015_79k15, 4f3c, acadia15_343e15, 743c, ecaade2014_121p27, df42, 53b1, sigradi2015_8.186x12, da2b, sigradi2016_381k, acadia17_318p, 6d8d, ff32, dba4, 1eaa, efb2, f183, acadia17_473e, f1de, ea39, 3aa9, acadia15_110t3, b634, f6a6, 4653, 1eb8, acadia14_671x, 6d32, sigradi2015_10.140h19, a963, ijac201614306x3, caadria2016_383t16, acadia15_81v2, sigradi2015_3.155l3, 6959, 9436, 5a6f, 68b5, afa8, 64b5, 8d41, acadia17_59f, 6402, 80c2, 1748, d668, ecaade2016_ws-dleada68, ecaade2015_114e22, 705a, b339, ecaade2015_221p48, bb19, aab4, 5d41, 0b10, ascaad2014_032m9, 5d8e, 6fc7, 7407, ecaade2017_155f, ecaade2015_138f29, caadria2016_301p13, a806, sigradi2013_364u, 5a61, ecaade2017_269yy, 4674, 4ae6, sigradi2015_3.65z2, a144, a44a, ecaade2014_194b50, 476f, 4b98, acadia17_678oo, 1032, sigradi2013_117o, 7e8f, 9b8b, 08cc, 5441, e682, 86b0, bc98, a087, 0a57, caadria2017_009o4, b224, f6c5, caadria2017_081t24, 818c, sigradi2015_9.347a18, af64, ascaad2016_023u9, ed9f, 0fe3, 40d1, 7dd8, 0c91, cf89, c146, 747b, acadia15_47i1, 6e80, 243f, df07, 9166, acadia16_88j6, de32, fe59, ecaade2016_222l57, 2029, 360b, ecaade2014_225r58, 2942, acadia17_620ss, 1854, 14da, 084c, 85cf, fc63, 4cbe, b6c3, acadia17_473xx, caadria2015_081l12, dbb2, 7bbc, 4d00, 680f, 4bb5, a5b9, 9f33, 3593, aa53, 7724, ecaade2016_032r8, 1e92, 28bf, 0d46, 037c, sigradi2014_249n9, 53d0, d578, ecaade2017_170qq, caadria2015_203b29, 1399, acadia17_551ww, acadia14_125y, 42cb, 2562, b01f, c1c5, 7c83, c9aa, c2c9, 99ab, b02a, de51, ecaade2014_233b60, ecaade2013r_019g10, ecaade2016_163b46, e4c0, 3cbe, e502, 5417, 280d, caadria2016_209z9, acadia14projects_281ae, 78c5, a550, 71e3, caadria2015_168m25, caadria2016_611s25, b604, f6ea, 689e, acadia16_318h19, 0e92, 1a14, caadria2017_029k10, acadia14projects_83ad, b56d, 453a, f35c, 6a9b, 7a5c, cdcc, ecaade2016_074l21, bfd1, 4b9e, 9add, 3504, 1015, ecaade2016_098x26, 3f30, caadria2015_170z25, 4b36, acadia14projects_147ao, d718, a8bd, ecaade2016_188j50, e5f1, 423d, ccc9, 035b, c9b5, sigradi2014_345m9, 7234, 8830, ef24, ecaade2017_244mm, sigradi2015_10.144x19, ijac201412204s2, 8cef, acadia14_579f, cb40, ecaade2014_010e1, ascaad2016_057x22, 76ee, acadia16_402p24, 9b66, sigradi2014_265v1, sigradi2016_356b, f0cf, d51f, acadia14projects_101ab, 1533, acadia17_230tt, 5aa9, caadria2017_113d30, efb5, 44e0, 86fc, 9229, ijac201412204c3, ce0d, 138d, acadia14projects_357av, 0b9f, 068d, 0c37, 083d, caadria2016_013k2, f4a1, ddd3, 49eb, sigradi2014_347o10, 69ba, 92ae, 8a2a, ff1a, ecaade2016_198p52, cb0b, c2b5, 5b61, sigradi2016_595ll, caadria2015_124i20, 2d4d, acadia14_101aj, 8393, 0498, af38, ecaade2014_157r38, acadia17_92j, 6d52, e7bc, c82d, 1702, sigradi2015_3.221o4, ecaade2017_031kk, 7a40, 1442, 378b, 815d, b1be, 8adf, sigradi2016_590d, a112, 13f8, 151b, 5d33, 0dff, 93c3, caadria2017_040p12, f0d9, 58f1, 5654, 225d, 0f82, caadria2017_174j42, a762, ecaade2017_099vv, 8acd, 59cf, edde, 72db, f302, d4ea, 304c, b173, ijac201614405a4, ecaade2015_287i63, 9ddd, 434c, sigradi2016_816xx, 81f4, 6f25, b9c7, ecaade2015_200o43, acadia17_222r, c308, sigradi2016_560v, 9ec1, 377b, d876, caadria2015_065w7, 7154, sigradi2013_267, 2096, 03a0, c24e, c263, sigradi2014_152s3, 5c7b, acadia16_470c27, 326f, 7719, df50, 8a79, acadia16_372m23, 6459, acadia17_456ll, 24c4, ecaade2014_153o37, ea0d, f040, 9a15, 1a9d, sigradi2016_642kk, 81bb, 6036, a557, d9ab, ecaade2014_035b9, ee5d, acadia17_170l, 93d0, 21d3, f4f8, 3399, af3a, 4d1e, 18e6, ec9f, 3dc8, dbd6, 5023, bd9b, acadia14projects_339af, caadria2016_045j3, 99b3, ad32, caadria2017_043f14, 69d5, 5920, ecaade2017_240u, 1c64, d1a0, acadia14projects_435aw, 43ac, ijac201715202j, caadria2017_028g10, 2385, ee39, 97bc, e9ae, ecaade2017_105ss, 6e13, ecaade2017_189zz, 0919, 02d7, caadria2016_683i29, 98e8, 7c4f, 155e, 1c68, dfc5, 7833, 5b38, ecaade2015_73b14, 1ac5, a480, 64f4, acadia16_382a24, 5faf, 0e45, f492, 14f1, ecaade2016_132y37, 4da7, a6d4, 6300, 90ce, 763e, f1fb, 1597, caadria2017_051v16, 342b, 7584, 2a12, be8b, 4256, 0251, bd51, acadia14projects_709an, 18ff, 7b55, e398, e18c, 2510, acadia17_91xx, bf0e, 5daf, ijac201715203jj, d8f6, sigradi2016_414gg, a09e, 917d, 316a, ecaade2017_215ii, 8473, bd58, 105f, db8b, acadia17_26d, 9e4f, ee0d, 839a, 2b8e, 901b, sigradi2016_381o, be25, 3bf4, 3a9d, 9517, 55ed, 50c6, ecaade2014_088j21, sigradi2014_136d2, a616, 5fd6, 7abc, acadia14_117c, a33c, 497a, 66df, 5a2d, caadria2015_220i34, ecaade2016_037z9, sigradi2016_714ss, 0611, 659a, d8bb, 4f0e, 28e8, e6ac, sigradi2016_537qq, caadria2016_703r30, b8d3, caadria2015_206h30, fe34, 50f9, 1522, ecaade2015_61l12, 1c38, 46a1, acadia17_360f, 1b7c, e50a, 30ca, fbf1, b637, 4e65, edbc, 6708, acadia17_512i, 19dd, 2928, 6e11, d001, 84fe, 38c3, 95e1, ecaade2015_228a51, 4be7, acadia15_451a20, 7409, 2802, a5aa, bfb3, 00fb, acadia15_371j16, a22e, dd3b, 1afa, caadria2016_651c28, 88df, f04b, 8ade, caadria2017_070v22, ecaade2014_108j24, 83af, b1d7, b7e8, ecaade2014_108d24, 76c8, acadia17_330rr, 8959, 1996, fea8, 03dd, 503e, caadria2015_119a19, 0cd5, 937e, fa04, 1d9d, b770, e8d5, acadia14_291c, 8421, 9720, b591, 025e, 0e68, 1f13, b302, b65c, 78da, 4851, bf8a, 6563, 656f, ecaade2016_163k45, 431a, ijac201715106rr, 006f, acadia14_375m, ecaade2017_117z, 2f1e, 3379, acadia14_257ad, 31ba, 724d, 0eb1, ecaade2015_248z56, ca1a, d3c6, eaca, ca50, ecaade2017_057n, 1749, cc68, 72b1, 96f9, 7a22, acadia17_59d, 0700, 8394, cf2017_533mm, 7b52, sigradi2013_263o, 7f99, 1f9d, d88d, ecaade2015_185u39, 293a, sigradi2014_145b3, 2ac5, 7016, ffd8, 5c1b, 4bb1, 402d, acadia17_52b, acadia14projects_327d, 51e9, 4d6d, 8550, 4a40, acadia16_236h15, 3e56, d1f9, 1e37, afe4, 649c, fe7a, 6d7f, cccb, 6294, 6dbe, a711, de0c, 4496, 18f6, c594, bec6, 6d97, ijac201614308c5, caadria2017_048y15, ascaad2016_059j23, acadia14_507ae, 3f66, 9ad6, 4c94, 13b3, 327c, 01a1, 9e26, 7abe, 8e86, d6d9, 8bcc, sigradi2013_138o, acadia17_350oo, ceb1, f0c5, 7466, ecaade2014_145m33, f468, 3a53, ecaade2014_239p61, caadria2016_881y37, 719b, 3926, ea57, b318, 5370, 17b0, ecaade2017_037hh, 1e2d, cf25, ec08, 8cb6, acadia14_463as, d098, ijac201614309g6, acadia15_263s10, 4e1d, 560a, 72cc, 6dff, 0653, ecaade2014_195p50, 970a, 3d9d, c1ba, 0eb2, 960f, acadia17_640ee, c764, ad2b, 2ca8, 4e44, 055d, ijac201614201l7, 77e1, 0185, c7d4, 1a0b, 2515, acadia16_254d16, 7686, 00db, ecaade2014_151u35, 2f25, 5d4b, 74c6, ff79, 58d7, 640e, ecaade2013r_002x1, a936, 1d3e, 1812, 8a14, ecaade2017_306r, e553, 9c7c, 0c2c, ijac201513201v5, 82c4, 1a3b, 56c0, b05a, ijac201614202g8, 4f11, 2fea, 5366, ecaade2015_169w34, f67e, b80d, ecaade2017_052kk, dfec, acadia14projects_63b, 89d1, acadia17_18k, 69ad, sigradi2013_389n, ecaade2014_092b22, 1f8e, acadia14_627aw, 95e7, c6c0, ecaade2014_066h15, fa66, 0a8e, a9d7, caadria2017_163f40, 5f3b, 768b, 7284, 0fd4, f0ab, a7a1, e488, e19f, 9fbd, 8b65, 9bcd, 5187, 0593, 7334, 5afd, acadia14projects_487i, c5f9, fa88, bb02, 7585, sigradi2016_448q, b2f0, acadia14projects_445aj, acadia14_671o, 7655, ijac201412303z8, 9fce, ijac201614208z12, 09b6, acd4, 373b, acadia17_117x, b646, ecaade2013r_002i2, ecaade2017_076bb, a45e, ef64, 5784, 70df, ecaade2016_123v33, 2851, 472a, ecaade2015_21x3, 1939, 2974, ecaade2014_230m59, caadria2016_631f27, 052a, acadia17_436r, 4c52, 717d, 4b6a, a3c6, 8d1d, 0c29, 9c20, 5a45, 1e55, b803, 2e1a, b814, a7fe, 0132, 7002, d1b0, acadia17_360zz, ecaade2016_222j57, d344, 324f, def1, ijac201614208j13, 579d, fdeb, ad64, acadia17_177e, 430b, caadria2017_051m17, 9f3f, 2b8a, a00d, ab52, ijac201513303j11, 095e, df77, ijac201412303e8, acadia16_62o4, sigradi2016_635i, acadia15_123s4, 91e4, 0bf6, 34ea, 1a7b, c726, 767c, 5fb8, sigradi2016_673ff, c0a2, e268, 8919, ff2e, acadia16_72d5, 565c, 990e, sigradi2014_239a9, caadria2016_291t12, 27fd, b28e, 99f5, 0fc5, ecaade2017_174qq, ecaade2015_55l10, 4ad6, 92fd, 3d61, 350f, 3213, ce4c, 17f4, ijac201614304y2, sigradi2016_770n, ecaade2015_92o18, e24a, 329f, 13bc, 7bd4, ijac201614104h4, e1ad, b095, ascaad2016_049p20, f531, e2a3, 8b71, b3af, 0e2f, 41e6, 8524, 4d27, 24ed, 0dcc, ecaade2015_55n10, e387, fac6, ba4c, 5568, 741f, 1790, ecaade2017_302ii, a78b, ecaade2016_091i25, 9090, acadia17_177t, 2bba, 2d87, caadria2017_027s9, ecaade2017_083pp, 70bc, 50bb, 4bf7, 9e1b, 78a7, acadia17_59h, 6ece, 49ef, cf2017_001c, ecaade2016_mrtk66, cb69, ab4d, cfb7, caadria2016_559z23, ecaade2017_215t, e918, caadria2016_871s37, 225f, acadia16_382s23, sigradi2016_673dd, caa3, 8163, 8f7e, acadia16_382w23, 6181, 352b, 7687, ascaad2014_036b2, 6a2c, 5570, d6f4, e134, ecaade2017_079h, bddc, ecaade2014_197i51, 3860, 2b0d, 3529, ecaade2013r_015o8, d9cc, 674c, 766a, 2d18, 6a01, sigradi2014_114l9, 71e6, acadia15_123v4, ed0c, acadia16_280s17, c248, f52e, acadia17_678yy, ijac201614302o1, acadia17_640z, d951, 1775, ce86, 509c, ecaade2017_305h, a6cb, sigradi2015_sp_11.303p31, dacc, 323f, 1b51, e39c, 5b21, 36fd, cf2017_051j, 6dcb, sigradi2015_3.43l2, acadia17_658a, 167a, ecaade2017_099ww, acadia15_95o3, f515, sigradi2013_330f, d918, acadia15_343w14, ecaade2016_102y27, c6db, b248, 573c, bbe3, caadria2015_048r5, 1a1d, bae5, cf2017_211v, sigradi2014_249m9, cf2017_164ss, 6bc9, 3675, 43fa, 602f, 3b58, 4650, ecaade2014_067w15, 9625, ecaade2014_011h2, 602c, 99e7, ecaade2014_224v56, 4233, 5cc7, 45e7, ce06, ecaade2015_297f65, acadia17_60cc, sigradi2013_194r, acadia16_270y16, 60c6, 1137, 252f, sigradi2014_057s5, ijac201715202u, sigradi2016_448l, d6d8, ddb3, acadia15_110u3, ecaade2015_55b10, ecaade2015_127x24, 2189, acadia15_203f8, 41ea, 9e89, bd62, fae1, f134, 5b11, 0429, 7631, 6d5d, d9e8, acadia15_263a11, 2445, 6b76, cc53, 1e87, bcd4, 416c, 0b0f, 5024, acadia17_414tt, 19e0, cd46, ee7e, de2d, 70c8, ascaad2014_004j2, ecaade2017_038nn, df23, 6814, ac85, 276c, ecaade2017_134r, acadia17_318l, 5392, 91fd, 96c8, 7a5f, ecaade2017_143d, ecaade2014_133n29, 694a, ecaade2015_207n46, ef9e, 8ca8, sigradi2013_30e, c836, 2cdc, f496, 9c4e, 47ad, 4d99, 528b, ascaad2014_012d6, 06ed, 106a, 76ae, cf2017_259k, ascaad2016_023c10, ecaade2017_083zz, be17, 8dc6, 5a53, 8d38, 23e7, acadia17_260v, 343e, 0ddd, b0ed, 291d, c0ff, 77ad, 10aa, a417, 5c97, ea0c, 1a72, 6ec2, 7977, 5614, sigradi2013_414d, acadia17_248e, ca2b, ijac201513203x6, acadia14_189au, ascaad2016_025p10, ecaade2016_011b3, 3132, 42e8, 7a48, 2981, 6bca, 47f2, 0fb3, f0f9, 3803, 09bb, 6ca2, ecaade2015_53u9, c1fe, e5ac, 44a1, a38a, ijac201614308u5, sigradi2015_6.183m8, 2fce, ecaade2016_058z14, d286, 6c88, 1ce6, a1c5, 1967, 199d, 7406, 77d4, 36b3, a47e, e04e, bb77, acadia14_531m, acadia14_33af, b8bc, f602, 9c06, 5d4e, d77e, 8687, f3b6, ed02, 5152, 7b44, sigradi2015_sp_2.112e29, 9aa2, 5408, 6773, 7602, 2896, ecaade2017_117n, 6eec, 6a94, f060, 5800, 9707, ddb8, ed8f, 4bc4, sigradi2014_239w8, 5b39, 849b, 3cc2, 74a1, 935f, c2d4, acadia17_248m, ecaade2016_237c63, b81a, d5b0, d3d0, 0a76, ecaade2016_013m3, 61ea, b7d4, 7fc7, 9c1b, 39e3, ff05, 6394, 0084, 3d79, 2147, ecaade2014_019f5, c32d, acadia14_463k, 47d2, 8fa1, 8d46, ecaade2014_111d25, caadria2017_147a39, 810b, 93fc, acadia14_539e, caadria2017_185a45, 6b28, acadia14_63ar, acadia16_62r4, b88d, 3036, 162c, caadria2017_062y20, d0e1, ecaade2015_161j34, e993, acadia17_26c, 6cad, 2135, 196f, f2ce, sigradi2013_77i, 0f2c, f4ea, 64ef, 1929, 77ac, a78d, 7aef, 9b6d, ccea, sigradi2013_155k, c8bc, 6b6b, 4932, 82bb, 7594, ecaade2017_023w, 5adf, bb09, 0aea, d660, 2d66, acadia17_90ss, a55d, 48b3, 8a9a, ijac201614402n1, c4d3, f4f7, acadia17_628zz, ecaade2017_195ii, 9891, ecaade2015_230c52, 722c, ab06, 8f18, 2e10, 81fd, 8946, f2bc, 27c9, 0d06, c70b, fb18, ad2a, be5b, 4e7e, acadia17_637a, 1635, 229f, 1ebd, e68f, acadia16_196g13, ijac201614208t13, 59b6, ec55, 08ba, 8dbb, acadia14_357aw, eb24, 7786, acadia17_248yy, b707, f6f1, 12c2, acadia14projects_647as, 5731, 6ea2, acadia14projects_339ax, ecaade2016_023r6, ecaade2015_77r14, 0002, ecaade2014_044b11, 58aa, d6d4, a63f, a989, 91c1, caadria2016_013s1, affb, c08b, ecaade2014_233s60, ecaade2015_284o61, ascaad2014_022n4, c6e7, d175, ecaade2015_127s24, a0a4, ecaade2016_068b18, a895, baa5, acadia14_463h, 9b0d, caadria2016_497a21, 76cb, dd49, 798c, 2b02, ecaade2015_73c14, 50d8, f880, f5c9, ijac201614307r4, 0865, 3f95, 9d07, 92f1, d01d, sigradi2015_sp_3.85s29, adc8, 6e18, 2ca6, 0f14, 1392, 5cc8, ecaade2015_171j36, caadria2017_145x37, ascaad2016_001b1, 55bc, 3554, 0b73, ca2a, 8923, a05b, sigradi2016_443yy, 6368, d81e, 6f91, ecaade2015_73e14, 237c, sigradi2013_294, 28e3, ecaade2017_003i, e1e6, ijac201412406p9, fe3f, acadia17_177r, 8fc6, 76f9, 34fd, 0a5b, dc2c, 9044, sigradi2016_809oo, 788c, 98fd, dac1, 2cf3, 7514, f583, 50b8, 1b47, 5deb, acadia14_549v, 79af, 50ba, 8480, 9793, dea5, 522f, e444, acadia14_199ab, 0314, 8f07, befa, a974, 9257, c3cd, db9c, ecaade2015_233v52, sigradi2016_483ll, 80bc, fb20, 65bd, bc39, 6ac3, 0d15, 680b, 05ee, e8ed, sigradi2016_637ee, 7f0e, 1678, acadia16_488b29, caadria2015_218z33, 6c0c, 5081, acadia14projects_189ak, dbac, 40e7, ecaade2014_052j12, 3a0b, 73b4, 25f2, caadria2015_077a11, caadria2017_115m30, e3f2, ecaade2015_287k63, 52d3, 9954, 9ac2, ijac201513103t2, acadia14projects_301ax, a096, acadia15_251o10, 809f, a1bf, 7a4c, 785b, ijac201614403c2, 0586, 782a, ddce, 3285, dda8, 6e89, caadria2017_041n13, 21d2, 5811, d68d, acadia14projects_111g, 57eb, 8c2c, 5f92, 9749, cf2017_513ff, sigradi2016_805hh, sigradi2016_524bb, 7231, 8504, ijac201513305l12, a924, 7468, ecaade2015_229j51, b6a1, acadia14projects_23u, 818b, 4b41, dcb8, cdf1, 457e, b02c, e5d5, ecaade2015_306h67, acadia14_53j, 2cb8, 4052, 19ce, 7f83, acadia16_98u7, ecaade2016_234x62, ascaad2014_012f6, 9269, 57ce, a4a8, ecaade2017_028m, 6188, a3da, ecaade2015_235v53, b9ea, 573a, dc3d, ce16, 4a43, c1d4, 16fb, ecaade2017_306n, f601, ijac201513306b13, ab53, 2d35, d055, 62f9, sigradi2013_243c, ddf6, bc58, acadia14_435an, caadria2017_009z4, 9ae0, 8961, d5b1, 9a78, 4756, 964a, 4042, a7eb, 5a94, 7884, 211d, c2d0, d632, 6ff0, ijac201614207t11, ascaad2014_034m1, 545b, ecaade2017_173rr, f2cd, 6872, 9291, 6f93, 9ed6, 2142, 25ad, e9a0, 21e7, aa19, a25a, 331f, ab61, c3e1, 58d9, 6c9a, 0ed0, d505, ebf9, 8c6d, de3e, 9a06, 4e22, 21dc, ijac201412201h1, ecaade2016_047h13, 05ff, caadria2016_343g15, 69f1, 5e47, f36a, dc98, ecaade2014_163f40, c3a5, d494, 114b, 87ee, caadria2016_851k36, ecaade2015_207p46, 486f, 3a21, 3ced, 70fd, acadia15_323i13, af53, ecaade2014_010k1, d89c, 8214, 20a9, e176, f45f, 3135, ecaade2014_224x57, 0309, 817b, acadia16_440j26, 594e, 327f, 4244, ecaade2017_271g, ab54, ijac201412303k9, 1a20, 5e21, 911d, 3547, 233a, 3a2d, acadia14_23ay, d2a2, ijac201614101c1, ecaade2014_240p62, d572, 42da, 3a65, bc78, d0bc, a1aa, 3de5, aad4, ecaade2016_011g3, d720, 1bfc, sigradi2013_289, 8e25, 65da, ab80, e04c, 1711, 612f, 8d5c, 7163, 5480, ecaade2017_152qq, 42e0, d771, d630, acadia17_324v, 9128, 7f2e, 9265, bc01, ecaade2015_55e10, 029a, acadia17_534uu, 42af, 7c65, 0f9e, af39, 671e, sigradi2013_381j, 111e, 11cd, ecaade2016_095c26, 4af2, a293, 1c75, b1e6, 3887, caadria2016_301t13, fb45, ecaade2014_024n7, ecaade2017_129ll, 4c89, c5e7, 10ba, acadia17_512o, ecaade2017_124h, ecaade2017_199ff, 0362, 37e9, d836, 31a7, 1033, dc9d, c3f7, 1759, 2afe, c70f, c523, acadia17_340m, fdd1, 6465, ecaade2017_215ff, 5426, ecaade2017_255p, e415, fff1, acadia17_392v, 6ba5, ijac201614207z11, d5a2, d967, cf2017_630jj, b376, f764, c590, 45a2, 64d4, 37dc, dcd4, ac36, f824, 45fd, 8407, 3775, 8767, 543f, b072, ijac201614202s7, b7b2, f266, acadia17_570w, ecaade2014_155y37, 0e29, 5209, 197c, cb41, 2bf7, bd1b, e9e3, 691c, 9467, 6bd0, acadia17_258p, ed89, e3be, 8c81, 2ce7, 4f2a, 7ef4, 9e25, b49e, caadria2016_033y2, 609a, 9f15, 2f8e, b217, 15f4, ecaade2015_127z24, 4c38, 19f7, d6a1, cf2017_513w, 5f3c, ecaade2014_018k4, 2a4f, d622, ecaade2015_118v23, 4dcc, ecaade2015_301u65, a76a, 30c8, 7462, 93c9, 0e1c, e5c2, 789b, 3455, d698, 4d9a, a31d, 07a2, ecaade2017_108g, caadria2015_208u30, 4c53, 0b97, caadria2015_109e17, 5015, aec8, 3801, ad30, 0b63, ecaade2017_037ii, 9d3f, acadia14_565ad, f239, 93d3, ecaade2015_193b40, cc74, 8fa2, 81e3, baf8, 7dd1, a1ad, 2f51, 2404, 4635, ca5b, 6ef5, a10e, 4c8d, a7d2, 047f, b9ff, 193d, 7f29, 5974, acadia17_481l, 6f80, a3c4, d22e, e39a, d3d8, acadia17_455aa, 37f9, e1b7, 7139, f76e, 02bc, 4c70, acadia15_323t12, 4159, acadia14_247l, c833, 87cc, 50f7, b4be, f9da, 6ac7, eb04, 2cc4, 50c9, sigradi2016_431q, 08a7, acadia14_365ad, caadria2015_145z23, 4108, 484e, 350a, caadria2017_051o17, 1f34, 40fc, bbc4, sigradi2016_492pp, ecaade2016_185w49, 223b, 4ba5, 0f20, sigradi2015_sp_8.284m30, 43a7, ab7f, be58, be91, caadria2016_177z7, f46e, 97bf, e121, 95e5, 9c1d, 1269, 9322, ce3b, 5f98, 5127, 67b3, 21c2, ijac201614201w6, e15c, 4988, c81b, e89e, ecaade2015_101c20, cb88, 6f23, ecaade2016_025j7, f181, eb2c, 428b, 8c90, 0b9b, 142d, acae, fed3, b740, ecaade2015_170n35, caadria2017_043y13, f339, 2c8d, caadria2017_051t16, 3153, 7b7d, ecaade2015_303u66, 4ee6, 91ef, cf2017_431f, ecaade2015_116d23, sigradi2015_11.136x24, 7d65, f809, 55dd, f499, 7aab, dc8a, 7804, ecaade2016_106l29, ecf2, df56, 7c9a, 38f6, f05b, a1ea, c15f, 2d90, 6255, 2140, ecaade2014_046p11, caadria2015_087g14, 1b57, 188f, 037b, ecaade2016_162s44, ccca, 58b3, b267, acadia17_474l, a028, 28dc, 195f, ecaade2014_016d4, caadria2015_070c9, ca97, ascaad2016_048d20, 2935, 0cf2, 9448, 2b3f, ad28, ebf8, ecaade2014_153r36, ecaade2014_168o41, 845e, ascaad2016_057w22, ecaade2014_167m40, 263d, e34c, 9af1, 69e2, e551, 751a, 4e11, sigradi2015_sp_10.16e31, 12fc, 47f1, acadia15_451x19, 22d9, 5592, bf15, 7856, f568, a8ff, 3d4f, 92e8, ecaade2015_15a2, caadria2017_069z21, 180d, 85ee, 9ccb, 60c0, 4b80, 5666, 23af, 8b84, abd3, cf2017_389n, sigradi2016_490z, 34d8, 401d, f151, sigradi2016_431v, ddef, 9168, a703, e184, 0fda, 282a, 1bd5, c8ba, 869c, 7402, ecaade2015_138h27, ecaade2017_046yy, 6909, 0ba7, 17ef, 2499, f094, acadia16_308u18, caadria2016_725k31, 3ebd, caadria2016_683v29, cacc, acadia17_90oo, 8087, 3a3f, 558c, 8add, 1dbc, acadia16_280t17, 4b12, ecaade2017_229kk, sigradi2016_420rr, 8717, ed1b, acadia16_106x7, caadria2017_125y33, 29a0, e374, 1ec4, bfe4, 3daa, c7b2, ecaade2017_255g, 3271, ijac201412205n4, e055, 1312, acadia17_544ww, 58a5, a8cb, cc8a, 3681, acadia17_82v, acadia16_98f7, ecaade2015_176v37, d900, b9e7, 4de4, 3280, 93b1, cb37, 201b, b017, 6c8d, d2a6, ecaade2015_215k47, ascaad2016_038y14, ad3a, 8094, 2790, a2c5, 44f7, a6ff, d403, ad52, ecaade2016_190u50, eb7c, 145b, f7c9, d5ea, de13, e9a1, 947b, c5ce, a094, befe, fe78, 5c4b, 63f8, 492c, ddec, ijac201715202ww, 51bf, ecaade2017_146ff, caadria2017_142n37, 5f5c, sigradi2015_8.264z14, 599f, 8801, d8f8, 3c4d, 21cb, 071e, f176, 3b37, ijac201513302i10, 717e, c971, b689, 3cb2, 277d, acadia14_479s, sigradi2013_359h, b9b6, 0294, ecaade2017_094m, ijac201513205d8, caadria2017_048s15, 0cf6, c805, 81cf, 4c11, bac2, ijac201412201n1, 2da7, cb17, acadia17_590vv, a106, sigradi2014_313y5, 8fa9, c330, 2a5d, faf5, a7b3, 22d3, 0350, 933f, 8a4b, e33f, sigradi2016_814m, b1ff, 46b7, a400, sigradi2016_695p, 2d52, ijac201715101b, acadia17_360ww, caadria2015_073k10, 5aea, d800, caadria2015_181f27, 784b, adec, ecaade2014_123i28, 9bac, f280, sigradi2015_10.309i22, caadria2015_206c30, 0a73, ascaad2014_019y2, caadria2015_081k12, 462c, 4adf, acadia17_82bb, d9d7, 747d, 0086, 8110, 221b, 8e68, d308, ecaade2017_240r, bd40, ecaade2017_265u, 16cf, 9f46, ecaade2015_138v28, acadia17_640cc, 24d8, d805, e2ac, 1e31, acadia16_78m5, cf2017_402cc, 3067, 500b, acadia14projects_627d, 3308, 364d, a31a, b899, 4729, 8690, 2e06, ijac201715102ll, 79aa, acadia17_307ff, 1bc4, 4aa2, ed1e, acadia14projects_301e, 0aad, c8b7, 13e0, 2ba4, acadia17_366n, caadria2015_208g31, 0e91, 053a, 1d5d, 335d, ecaade2014_204e53, caadria2017_147z38, 04b0, caadria2017_052w17, d341, 442b, 0853, 47a8, 39c8, e5d9, e1d2, 23eb, eb1c, 23ec, sigradi2013_28j, 0a4d, 7d4b, 6e9f, e59e, sigradi2016_627g, bab3, 4355, c930, acadia14_317y, ecaade2017_148yy, cf2017_259g, ascaad2016_022r8, 15bc, ecaade2016_166l47, 9904, a65a, acadia17_598h, 5232, 1f3f, 4519, ecaade2017_152ss, acadia14_453k, a6e2, 5627, ce13, e55e, 5386, 3dda, sigradi2016_595ee, 776c, 511d, ecaade2015_138d28, de0f, 1282, 1628, 07ab, c696, 6f0f, 81b1, 3b29, cbeb, 6027, f70a, fdc1, 9e41, 05f5, fd51, 4603, sigradi2016_399g, b79d, f47e, 31ac, e102, b3d3, a069, acadia14projects_311y, 2032, ecaade2015_87r17, 8166, caadria2015_194u28, b728, af18, 6701, 8425, ijac201614102w2, 18a8, 5473, dcfc, 760e, ada9, ecaade2014_121z27, ecaade2016_119r32, d367, 2480, sigradi2014_313v5, b94a, 4655, 9a3b, 5523, 7899, 56e3, d020, c37d, acadia17_358gg, 9342, 4d2b, db34, f23c, sigradi2016_601zz, 696c, sigradi2016_732n, 421e, c965, fec2, 2082, d9b1, caadria2017_104e28, 0be9, sigradi2013_54n, a1d5, 07e2, 0114, e0ca, ecaade2017_148b, d945, ecaade2017_280a, 8e84, sigradi2015_10.307b21, 9cda, 2dc7, e36c, ecaade2015_53n9, 9091, ecaade2016_170o48, 8c4e, sigradi2014_018l1, e88b, acadia16_214u13, e523, e3c3, dad8, 8219, acadia14projects_445ad, 2a7f, 62a9, 9803, caadria2016_343f15, 096e, ecaade2016_197b52, bb2e, 04d2, 1101, ecaade2017_080gg, ecaade2017_046zz, f2bd, 5134, 29e0, acadia14projects_463f, 9663, 6468, 217b, 655a, 0ed8, d702, caadria2015_206i30, 057a, 04e6, sigradi2015_11.136o24, fa0f, f4a4, sigradi2014_345o8, 2635, 30f0, 326d, 2842, 1d44, ec5d, ecaade2016_ws-intelligentb69, ascaad2016_003y1, 6661, a6be, 9c5a, b2df, 8511, 3e91, ascaad2014_032n9, ecaade2014_052x12, f933, sigradi2016_369a, 064c, ecaade2016_087u24, 8fdd, sigradi2015_3.111i3, caadria2017_096x26, a145, 77f7, 9ac9, 3e94, 6c3f, 556e, 5f66, 29b2, db2f, ecaade2017_ws-parametricdesignff, ecaade2015_314o68, 047d, b27e, ecaade2015_271a60, ecaade2013r_006s4, a085, acadia17_82ii, 9018, acadia14_125v, 6e05, ecaade2016_243c65, ecaade2017_108f, 1966, ead2, 92ac, ecaade2014_130a29, cb96, f62e, b7cf, 887d, 62d1, a32c, 4d81, bfbf, caadria2015_012b2, 0b33, 3c50, 4372, 53db, bc95, 9d7b, 4ae4, 058a, eed2, ecaade2017_079aa, sigradi2016_363gg, 9f79, dd21, 7b93, f440, ijac201715202oo, ecaade2017_173zz, ce38, ab07, cf2017_249jj, cfb1, 213f, b263, acadia17_608ff, 8ed1, eb3e, 2dc4, ecaade2016_102p27, caadria2015_164a25, 036e, acadia17_82b, 2eb5, a544, 20d7, 2eae, 31bf, 38a1, 5464, 1346, ecaade2016_007b2, acadia14_339au, 935a, b69b, 6b6e, ad8c, 7acc, c404, 5f83, bf21, ijac201614203e9, 6dac, acadia16_352w21, 3ef8, b9e6, 75e5, 389c, 751b, 0b80, acadia17_316rr, 6c01, e6fd, ijac201614201b6, ab3f, ecaade2014_208f54, 5555, 9244, 39e4, acadia14_681ag, 69c2, 5ee9, ascaad2016_035x13, 4f48, acadia17_110x, 1a73, sigradi2015_10.138y18, 39ba, 458c, 6e24, 1286, 9fbf, 350e, c5b4, ecaade2017_157dd, ef70, 8e6c, 8983, 3cc5, ba37, 6ebb, ecaade2017_291gg, 7a57, ecaade2017_156z, ecaade2016_078i23, ijac201412203f2, 0f93, d9ce, acc7, c2aa, caadria2016_229y10, d1b6, 671a, 0b0b, ecaade2017_049ss, c1af, c24a, 47af, ecaade2016_158s43, a63b, b776, 4752, 1956, 1e81, 9e81, sigradi2014_132r1, 00a3, sigradi2013_138n, 4f36, ascaad2016_016s6, b632, e42c, 5a0b, f557, 019c, sigradi2014_140o2, ecaade2015_13s1, ecaade2016_ws-dleade68, ijac201513303l11, 636e, ad9e, 7dd9, 71f1, ecaade2017_083ll, ecaade2014_147z33, 9b25, ab81, d795, eaa6, 7fd3, 81df, 5826, 6c7c, ecaade2015_230n52, b515, ecaade2015_317b69, fe4e, ecaade2017_046h, 0e12, sigradi2014_313g6, 2aa2, 4e8c, sigradi2015_3.370x5, 2f0e, sigradi2014_178j5, sigradi2016_654b, acadia17_390jj, e4e5, 6941, ecaade2015_297y64, ab2f, ecaade2015_206x45, 0a4c, d105, 713b, 4d66, 9829, 0f38, cd8e, 016e, 42ed, ijac201614105p5, 261d, sigradi2015_6.42z7, ecaade2014_224p56, 320b, c237, d0ba, 3a26, b47e, 6c9c, 33b3, ba22, c2ca, c300, ecaade2014_192b49, acadia16_88k6, 5b6f, 9e70, d27e, 4bab, a82b, sigradi2015_10.7l18, b4f4, b2a9, bc47, eb60, 0fc9, a171, 793c, fe05, 2590, ef62, acadia17_648gg, 1f09, ecaade2015_171k36, ecaade2017_048jj, 5e97, sigradi2016_674jj, 82a1, sigradi2015_8.186l12, ad40, 6a57, 61fe, 4720, caadria2016_611l26, acadia15_274h11, 89e3, 654a, b8fc, 40a5, acadia16_344e21, ecaade2014_239y61, 9931, ijac201412303c9, ecaade2017_152vv, caadria2016_631j27, ecaade2017_117bb, dfab, 7761, be54, bb26, 2f0b, 2a6e, dc36, d57c, 5bcd, caadria2015_032a5, 847a, 6371, 243a, 315c, 8242, f31c, sigradi2016_517n, 4258, c63d, 4734, caadria2016_457g19, acadia14projects_347ar, c20e, cf2017_419zz, caadria2016_115n5, f1ae, a1ef, 97f7, 92ba, ascaad2014_012n6, ecaade2015_155o32, acadia17_318o, f4a8, 194c, 0ebf, ddff, f3f6, cd6e, ecaade2014_218o55, 882f, 1c86, 7dcb, 9be5, 15ff, 9ef8, 5fb3, 2c6d, a134, 157a, d511, b1ea, b10a, acadia17_266y, b87b, 5c82, 4151, 768e, 7e9a, afe9, 7c5c, c268, 6129, ba9d, sigradi2016_534zz, a58a, c47c, 6743, f58c, 4ff7, 7576, 6f3a, f64a, 3f9d, 7537, fe08, 3e8b, 7564, cf2017_513uu, 8c3f, ecaade2015_319e70, 6f1d, 7e14, 099a, caadria2016_045c3, caadria2017_124c33, 9916, 8a24, ecaade2015_285l62, 2684, 0d9d, 6af7, 9377, ijac201715203dd, sigradi2014_339c8, e0e1, ecaade2017_029hh, acadia14projects_389c, sigradi2014_276z2, 38fb, b828, 263a, ijac201614203r8, e779, ecaade2016_036j9, ecaade2014_196e51, ecaade2017_234k, cc0e, 5931, 38b5, 4f51, 481a, 760c, 93d6, 7c59, aeed, c017, e4bc, 8d55, 1503, fa90, b353, 8792, 97aa, bb10, 796f, 9e77, 8b13, 1e50, 5e88, 6ce0, e9b2, d377, caadria2017_163g40, 6710, 78a4, cf2017_101zz, b613, 51d4, 7078, 8f78, d4db, sigradi2013_223n, 7cad, cce3, 7cb3, 1a74, 2c2f, 9316, d00b, 2560, b7c2, a226, 7ff9, 111d, 027b, 8e82, 0ed2, 498b, a728, d2b1, ecaade2014_204w52, 25c2, 6da0, 16a2, be36, 4479, ecaade2017_253p, ecaade2017_268gg, b503, 4197, e51a, 3fd1, b0a0, sigradi2014_043z3, 10fb, ecaade2015_155f32, 6b44, caadria2015_086n13, 8f4e, b28f, cbb0, 0886, caadria2017_033r11, 7b53, be83, fdcb, a809, 0e1e, ecaade2014_173n43, 8b6b, ecaade2017_006dd, 9fdc, 2985, 4e7d, sigradi2013_381l, cee2, acadia15_297d12, 119d, ecaade2016_223w58, aacb, 23f9, acadia17_212u, 9bff, 6018, ecaade2017_101o, caadria2015_073f10, fab7, efae, 5af4, e368, 4a46, d046, ecaade2017_044mm, 78e3, 0ca6, ijac201412305b2, 3b81, c267, e85f, 2989, ecaade2014_011b2, 68a3, acadia14_177ae, 0791, acadia17_62yy, 9f45, ecaade2014_012o2, d84a, caadria2017_051j17, 468e, ce72, c00e, f802, ed85, caadria2016_229u10, 84c2, 7017, 3266, e6fb, ce33, aa78, 7931, 6c8a, 3325, 2efe, 5a89, ascaad2016_004p2, a702, 32a2, 5822, 3761, cf2017_513u, acadia14_453h, 6754, a34c, 4f22, sigradi2013_303t, 570a, b736, ad16, b143, 25e6, 7e1d, acadia14_507ad, d2e0, 3564, e3ef, e0ec, d5df, dbf1, ccd3, caadria2015_122j19, 8d80, acadia17_391yy, sigradi2015_9.347s17, 26d7, eecd, a107, 23a5, afeb, a31b, 0735, ijac201412204j3, acadia14projects_479k, e99d, 15cf, ecaade2016_114g31, ecaade2015_222e49, 1d36, af3d, 9ec4, caadria2015_096m15, caadria2017_069b22, fb22, caadria2017_051a17, caadria2015_084u12, a7ba, de12, 20b0, 33aa, ecaade2015_129v25, 6cf2, 6f03, caadria2015_226u34, a95f, sigradi2013_243z, d2a9, a141, 1ee9, 6f9d, 7a21, sigradi2015_sp_4.388y29, 585c, 8e06, 4211, fd33, ijac201513301z9, 021b, 746e, 4e1c, ecaade2014_184j46, ecaade2017_097aa, 1a97, ecaade2015_116k23, 4348, d19b, b146, acadia14_375e, 8350, fbf8, 0964, b186, 3866, 9a3d, cf1f, 5c93, 8d7d, ecaade2017_042ee, db23, 652f, 961f, 131b, e105, 360c, 835c, 8a34, ijac201412407u9, 95be, 8990, 6dd8, 23e5, 0242, 8f2b, c0ed, 6ded, fc98, sigradi2013_117t, caadria2017_079y23, 869d, abff, 7ca4, ecaade2016_021c6, 5cb6, 5948, e5ae, 9d72, 4fa0, c5a3, ecaade2017_173yy, caadria2015_096l15, sigradi2013_364s, 479d, b496, 0703, dbb8, 708c, ascaad2014_024j5, caadria2017_079z23, d24a, 7475, 3b52, dc23, ijac201513205v7, ab9d, 239e, acadia17_62hh, a39c, a397, 7353, 3a6f, f71d, 445e, ecaade2015_284h61, 8135, 8cdf, 6a27, 7a1c, 9bfd, 154e, 5300, ecaade2017_215oo, 77a4, 049c, bdd0, acadia17_491v, acadia14projects_53n, 447a, 0dac, ecaade2016_023j6, e669, acadia17_374dd, 5e53, acadia17_146j, sigradi2016_729qq, acadia17_127hh, 7a56, a30a, e2cd, 21d4, a4bd, 8916, 36ae, 3aab, a16f, ascaad2014_026g7, caadria2015_023a4, abe2, e716, 8867, 1fb3, 2c08, acadia14_357ax, acadia14_565l, sigradi2014_239b9, f81f, 01fe, 36c7, 2f12, 401a, 84ac, aa3d, 8ab0, acadia14projects_291ap, ecaade2015_202k44, 31fe, 1439, 128a, acadia17_222i, 7e3e, 9dbb, ecaade2017_097ii, 2116, cdd9, b849, 0541, 90b7, 5e32, 6337, ecaade2017_264f, 0646, def9, 72d9, fab0, 7a2e, acadia17_308oo, 561f, 56ab, 7f01, 44af, 3022, 5788, 100c, af83, af26, 0676, 6652, ecaade2015_251p57, 69b3, e220, 11ed, cf10, acadia17_178bb, 58f0, caadria2016_425b18, 3347, 5410, 9307, acadia17_137nn, 6a6d, cd89, 14ac, 3a20, acadia17_222w, 1c60, acadia14_43ad, 7fb9, caadria2015_016m3, 1266, 4503, f42a, ecaade2016_223y58, bdc8, b2a5, 9fb9, caadria2015_108y16, acadia17_52f, b0be, 8af2, ecaade2015_61u12, 1ea3, 6502, 2686, 1b53, b3fd, 72a6, 4aec, 2878, 919e, ecaade2016_139c39, ijac201513201f6, 21ff, 009f, edf2, 3e81, 2f31, b546, ac8b, 2008, ba02, ce18, caadria2016_871r37, 75b9, ecec, c0fd, b96c, acadia14_399ah, a45f, 606d, 9220, 5a1d, acadia16_106e8, 2114, df5b, b827, f095, sigradi2015_2.162r1, 1ac0, acadia17_648nn, 4d94, 9832, 6fdc, 7b73, acadia16_478r28, 0e19, 856f, 6b61, e7da, ijac201715106uu, 1414, caadria2015_049i6, 9fb1, 98ae, cf2017_402gg, ecaade2014_044w10, cf2017_513hh, f3c6, 43f6, 4749, ascaad2014_014d7, f5e2, f93c, 9a50, 3c59, 969b, e2d5, 91bb, 1d6a, caadria2017_190l45, a06d, 7af4, 8630, 4811, ecaade2015_138x28, ca63, 0bb2, 8ca3, e245, e3e4, b8a7, e253, 207c, f51d, e58e, 8248, acadia14_531s, 490c, caadria2016_291v12, cc26, 614a, acadia17_274ii, 486a, e5cc, ecaade2017_054ll, b859, 2aa4, 78b5, 48c0, 7401, 5713, caadria2017_021p8, sigradi2016_592q, 5f00, 1745, 8dcd, 594f, 34e1, ascaad2014_003t1, 2bf2, acadia14_619az, a279, 6049, sigradi2014_273r2, 33a4, 82e4, ace6, 8e55, acadia17_670oo, 3237, ecaade2016_230d62, dcb3, acadia15_123o4, 4616, ijac201614202n7, ec97, eee2, 3f20, 298b, 2ef0, 3170, 4987, a94d, 7540, acadia14projects_145ac, ecaade2015_180a39, a411, c1fc, 8755, 2857, 4517, caadria2017_094s25, 388e, caadria2017_132s35, sigradi2016_484b, 540c, 0e3b, 4eae, d76b, 13f9, ijac201412403i6, 1515, 5647, 498c, ecaade2016_006j1, 8d23, 313d, d8fb, 696b, f8fd, 5139, sigradi2013_366b, da0c, 7e31, ecaade2014_132h29, fc38, ijac201614102x1, 1e11, b761, ijac201513101j1, ecaade2013r_001d1, sigradi2015_13.316v28, 9d31, bed3, acadia16_470r27, acadia14_479at, sigradi2014_197w6, 7fe9, d584, b199, 53d7, be24, 7675, 0c14, 04d5, db11, ad78, ecaade2017_309oo, 4e08, 05a4, b9ef, ecaade2015_317h69, 3495, 652a, 0c25, 459f, caadria2016_797z33, e517, 6582, 3872, sigradi2016_805gg, ecaade2017_143n, 6a9e, 50b4, acadia17_221y, 0015, 4706, 50c1, 3a13, 9ab3, 2cb6, 5edf, 7f80, cb83, 0532, 1e56, ddf8, 6407, 0492, ecaade2014_095t22, 974f, a2bc, 6c1c, 3d0e, 17b9, f6ad, 757b, 169d, 7cd8, 4f34, 969d, 6761, 3a70, acadia16_106k8, ecaade2016_018v4, 5ed0, 78b1, e67b, 0201, 97b3, 7159, acadia14_473ar, d753, ecaade2016_070n18, ecaade2017_301v, 157b, 1b61, 4c9b, 1a55, f373, d44d, c3b9, ecaade2017_039a, 8f89, 4739, 8117, 6a91, f9f6, ecaade2015_170i35, ecaade2017_148qq, ca4d, ae55, 3a09, 8eb1, ecaade2015_271v59, 1d11, sigradi2016_522z, acadia14projects_479ar, acadia17_464yy, 43ff, ascaad2014_010n5, ascaad2014_014z7, ecaade2015_64p13, 6311, c18b, 66a7, f724, 565e, 8e2d, 0d3e, sigradi2014_345e9, ascaad2016_016u6, 7f67, 473f, 0c78, 2c1b, acadia14projects_609ag, a619, ascaad2016_028l11, caadria2015_126e21, bbeb, 5eb3, b3b6, a128, d4f5, d873, 49bf, d421, a3a4, b9b3, 8306, ec30, 27bd, caadria2015_111o17, acadia17_473f, f2d8, d7d2, 528f, faa9, da1e, ecaade2016_230t61, b434, 7287, 1965, 8057, 38fe, caadria2016_683p29, ecaade2015_332z71, ecaade2013r_018j9, caadria2017_129a35, ed53, 2192, acadia17_373u, d354, ijac201614302a2, 03d7, bf5b, 66d2, 4935, 3cb5, cf07, 23d7, 9045, 6e50, f858, c76b, acadia16_12f2, dcc7, adef, f7a0, aad5, ecaade2015_180w38, e907, ijac201513101b1, 6ee8, d2d2, c9bb, 42bd, 3fdb, ecaade2017_230zz, bac3, e1a1, 78ed, 24d0, ecaade2016_065a16, 1867, 843e, 6bf7, 7066, daea, 0157, f834, fd62, f008, 5a3a, bab4, 9a82, 3338, c720, ec24, 1512, cdae, 7df9, caadria2017_017l7, 8dbd, f2ef, 1780, ecaade2016_230n61, 3c09, 7ba9, sigradi2016_369d, ascaad2016_021b8, caadria2016_663k28, 374b, 0bbe, ecef, acadia15_263w10, caadria2015_032w4, 1425, 4808, 1dad, 753d, eefd, sigradi2014_299d5, 7742, cf2017_513zz, a686, sigradi2016_590m, 3f02, 67b8, acadia16_34j3, acadia14_627h, 83eb, 4beb, ecaade2017_046a, de43, 4995, 72a7, 6c37, cd79, acadia16_78r5, 3fa4, sigradi2016_417mm, 0ab1, 0b16, ijac201513105t4, 8e2e, caadria2016_517d22, 2952, 30a8, 8e5f, bd7c, 76a5, a574, ef76, acadia15_323v12, e150, caadria2016_013w1, ac13, bf40, 636a, acadia17_221jj, 4291, f8c0, 79d9, acadia17_456ii, 2667, 29e8, 9e1d, ecaade2016_113u30, 5500, daa0, ecaade2013r_012n7, 0a94, 3bc4, fd9a, 1a9c, 734a, 39e7, caadria2016_013l2, 9de9, caadria2017_163i40, acadia15_395x16, 2b00, e404, a830, 5398, acadia16_344w20, ecaade2017_293mm, aa56, 16f6, ecaade2015_103k20, ecaade2016_198i52, acadia17_90uu, 9d19, 88a3, 9f19, 22ba, eea4, 4815, 90f5, ascaad2016_056h22, f4d7, acadia17_390rr, 7cd0, 9208, 05ce, f8ea, ecaade2016_068m18, bbae, fcab, 907c, 824c, 736d, 9541, caadria2016_797t33, 03de, c760, 7190, 07d3, c080, sigradi2014_018m1, fbff, 2f74, 861d, 9d06, a6ab, b2c6, c242, 1186, 9b30, acadia16_308t18, eb40, 3e26, b3df, acadia16_352z21, 57ca, 6831, ffca, 762d, 1719, 375c, acadia17_502yy, 24af, d8ea, caadria2015_014o2, 27e0, 562f, caadria2015_139s22, f464, ascaad2014_014r8, 7894, 26e7, 81ef, 0b59, 7f5c, 06e1, adda, 1c82, b62b, 831b, caadria2017_145g38, d537, 384a, ecaade2015_82b16, 0253, a28c, 8874, 9415, a984, fb9e, 1da2, b596, ecaade2015_158k33, 9b63, 9980, 3d27, ebf0, 9dbd, sigradi2016_694l, f62a, 5bbe, a37e, ecaade2015_217y47, 2e05, ecaade2015_227y50, fb90, ff2f, 5896, bef4, e9fa, acadia14_487h, f9d7, 519a, caadria2017_035y11, 4374, f6a5, 27f4, f467, b706, 1782, 675d, f5a4, ascaad2014_013u6, 895b, adff, 0509, ed4e, f052, 87d2, acadia17_590tt, 4ec8, d22f, 6541, 8e39, e7a3, d16e, d3b6, f4b6, 1e89, bc99, 589f, caadria2015_176s26, f8c7, 7473, 8890, f750, 7e30, c35b, e978, 78ad, 4515, 2062, ecaade2017_101bb, 8614, 1388, f658, 0d4c, f1e5, acadia15_57f2, ecaade2017_189xx, 5773, b5bd, caadria2015_124d20, ea78, 8a10, ijac201513102m2, b653, ffe0, 0dda, defb, sigradi2016_592z, 7a8d, 1fe7, ecaade2016_ws-dleadn68, ecaade2015_64s13, caadria2017_067t21, ecaade2014_159j39, bf9c, e407, ecaade2014_016a4, acadia14_375f, 6d09, 109f, 69cd, fa05, ecaade2017_306s, df29, 64c7, abe0, ecaade2013r_002g2, 3d45, caadria2017_113n29, ecaade2017_214n, 22b4, ijac201614201l6, 4db6, f462, cd0a, 7c3c, b6ab, fbb3, sigradi2015_11.196g26, b6f3, 2884, 37ca, 92e3, ecaade2014_214l54, 77d8, 4f5e, 6acd, ecaade2017_038ll, 4581, ecaade2017_053xx, d58e, b442, f30d, 0116, acadia14_43ac, caadria2017_142g37, 0a1a, 1b0f, 26af, 628d, e81f, acadia16_260p16, 60d0, b40e, 6093, ecaade2014_113b27, bb2d, sigradi2014_152u3, ecaade2014_042p10, 2dea, a78c, 6dbb, 73e0, 64c3, 2b98, acadia14_339an, 4084, c324, 76c4, ecaade2014_141e32, 645b, ecaade2017_077oo, ecaade2013r_013w7, ea4d, f035, 43cc, 0cbf, 6f40, 194e, 78bf, db49, abd0, 97ee, d407, fa67, ecaade2015_21p3, 0252, 89b3, 5775, 8525, ijac201513102j2, 03e0, ecaade2017_095z, ecaade2015_194v40, ecaade2016_123w33, sigradi2015_sp_8.326v30, 5939, 91a7, df17, ijac201614408h5, 32e3, ecaade2016_058x14, ecaade2014_084u19, e131, f388, 3b9f, 217a, 62f8, ecaade2015_285i62, sigradi2016_814qq, ecaade2014_202n52, eb27, ijac201614104g4, ijac201513302h10, 0602, 4a04, 4198, 6885, ecb0, d832, ba27, acadia14projects_479a, 359c, d379, cf5e, 2f34, 7d78, caadria2016_187t8, 8640, ecaade2016_185c50, f448, 3a02, 837d, 9ed3, ascaad2014_013s6, sigradi2015_6.387p9, d65a, c13b, 89fa, 2e26, 9cd7, 501b, 6b69, b6ed, ce11, 7ef1, ecaade2015_180e39, f64b, ecaade2014_138r30, 1c08, 8e43, 9eb2, 26e5, ecaade2015_138c28, ecaade2014_218t55, f059, c8d0, caadria2017_182y43, a83f, cade, 22de, 4f09, 4029, bd21, e85e, ijac201715105j, 2acf, 2638, 9d85, a34b, 186f, e4d2, b5f4, ascaad2016_003v1, fc26, 4b00, 13fa, ecaade2016_239w63, b9cf, d5ae, 4421, ijac201614303u2, 2609, acadia17_154n, dc78, f67d, e691, 436d, 467b, 70cb, 1e14, 1af2, acadia16_140b10, 1f87, ecaade2017_215g, 8a37, f3cd, caadria2016_683x29, 3dce, 8d2e, 139d, 6574, ecaade2016_152z41, ecaade2017_232d, 65b8, f9ff, acadia17_364qq, adc2, ff73, cb50, 9fcb, e96a, acadia17_640zz, 7230, acadia14projects_311t, ecaade2014_177s44, e72c, ab2a, 586d, 7d27, 580a, de05, 5b32, sigradi2013_243f, 2bb8, 1cf8, b686, 2176, acadia15_371f16, 1156, 63a7, 9187, f3a9, cdfa, 744b, e9e6, 6a79, caadria2017_142k37, a45b, ecaade2017_271f, cf2017_617h, acadia17_520g, a0c9, 3290, 30bc, ecaade2015_103o20, e94e, f61b, 5172, 309a, 9d64, 85f4, ecaade2017_305f, acadia14_281ac, d4df, e73e, 700e, 9015, ecaade2013r_016u8, 1317, cf2017_115g, sigradi2016_710ll, 1345, ee14, d1eb, ijac201614207r11, f62c, f392, ecaade2014_092f22, caadria2016_529u22, caadria2015_090t14, a339, 9222, acadia15_357w15, ijac201513201h5, sigradi2014_345k9, ascaad2016_049z20, feba, 7cb7, f334, 36a5, 2914, ddd8, ecaade2017_203t, 2226, 00b9, 17ba, cf2017_630ll, caadria2017_113s29, ecaade2016_071o19, ecaade2015_82y15, 6fe2, dbcd, 179a, 23f3, 90fc, cc3c, b2c0, 7751, ecaade2017_199hh, ad70, 76e2, 40ab, ecaade2017_133h, 2a88, 24cb, ascaad2016_025n10, 1db3, 2c30, 5239, dee7, 6689, c366, 0ca1, d363, e966, ecaade2015_180t38, 4040, 1950, 688c, ecaade2016_078k23, ecaade2015_329k71, 7bc2, 3aeb, 338d, 8d18, sigradi2015_10.378b23, c30b, 0f7d, acadia17_512j, aba6, 753f, aa96, a2e7, ae14, 6282, bd5b, 1a3d, 5977, e4b5, 0277, caadria2016_073b4, 5862, efbc, ed49, 0c32, caadria2015_065y7, 48ad, ecaade2016_123y33, caadria2017_027u9, 62a1, 0890, 7da5, caadria2015_081g12, e30e, acadia14_267n, f630, 15d6, 7126, fab6, 3add, e9bc, c34e, f86f, fe83, c0b3, caadria2017_182l43, sigradi2013_260k, 88d2, ecaade2016_011y2, caadria2015_081a12, ecaade2017_203jj, 4f79, 9c01, 61d1, 598c, ijac201412303j8, db78, ef68, 7c6f, 794e, 643a, b5d2, 8c6a, 3deb, e425, c9e8, sigradi2015_8.186l13, bc3e, f8f6, b235, ecaade2014_024o7, 065c, 14d8, 2665, c354, 395a, acadia17_117cc, 6bf3, ecaade2017_194x, acadia17_298ll, b614, 20a6, fd6c, f588, 053b, b389, 49db, 9cf8, cb89, ba2a, 33d4, 080f, 2358, 84ad, 37be, deb4, 2db9, ba43, sigradi2016_595ff, 5041, aba2, b1f3, 52f0, 7144, 1d0e, c001, ecaade2013r_005l4, 2ee3, ecaade2017_079g, ecaade2014_120h27, 12ce, 35d0, 4424, 48c1, ecaade2015_217e48, 0ff9, acadia17_562q, a0e3, 3873, 0290, cf2017_630zz, 440e, ece9, 5c03, 09be, 5cd9, 29df, d6c8, 3487, ecaade2015_241g55, c479, 4fe5, 3235, sigradi2013_326n, sigradi2014_097l8, 7f8b, 5a7d, d251, f6d6, e3e9, 6319, c245, 583e, ijac201614202k8, 9f03, acadia17_248f, 2351, c2a3, 9a12, 0aeb, 685e, 5888, sigradi2016_817e, ijac201412205r3, ecaade2014_163i40, 74e2, acadia15_57x1, 751c, 5a38, f405, acfc, 241f, acadia17_18f, 88e2, 5476, 9484, acadia15_357p15, acadia14projects_655ai, b841, ecaade2017_080hh, ecaade2015_74m14, 76af, afa7, ascaad2016_005e3, acadia17_162v, aefe, ecaade2016_191c51, 3c19, f4bb, f47a, 6737, a595, ba33, 4853, ecaade2017_203oo, a0b0, acadia16_280p17, ecaade2016_068j17, f592, 1b4f, caadria2015_061e7, 7158, ecaade2016_006v1, cdfd, c855, ecaade2015_83r16, 43b4, 29a4, 4be8, 3cb3, 2206, 6089, 9a41, acadia17_640t, ijac201412204p3, 9d4a, 4c69, ecaade2017_140gg, ef55, 35da, 1f30, ecc2, 5aed, acadia14projects_579g, 50e8, df11, e69b, eade, 1a94, ecaade2015_284s61, caadria2017_095g26, 3a5f, ascaad2016_035p13, 1069, 69a5, 2f16, a09d, 2890, a3aa, e0b9, 787f, a65e, 4eb9, 0118, f7dd, c7a3, 5d40, ecaade2016_071m19, 81f9, 879b, sigradi2015_sp_12.402v31, cf2017_617i, 6040, a83e, ad85, 6fd1, be76, 7880, 0f96, 9a07, sigradi2015_9.347j17, acadia14_229i, ecaade2014_201a52, 65b3, 3287, 9a81, acadia15_357o15, e9af, eaa1, 85a9, 9ea1, fd86, 2e70, ecaade2015_284a62, ecaade2016_mrtw65, acadia14_435av, ecaade2017_042cc, ecaade2017_152pp, 44f8, 1b45, 5249, 4423, b9cd, fb2d, 7237, b8ce, 1b1c, 4a03, 9d74, fdea, d7ad, 3193, ecaade2017_202i, ecaade2017_007ww, 03db, fc45, 21f0, 9efc, 9b82, ecaade2014_080j19, bf81, acadia17_366k, 1664, dd84, f173, 6da2, f341, 139b, d8e2, 362b, d506, 63d9, 4a75, 48f0, 0ed4, 7b02, 94c9, b935, 0bc1, 1531, acadia16_164r11, ac1e, dc79, 8cc5, a95a, 24c0, c74d, 713c, ecaade2016_072o20, b905, d3ea, 622e, 3072, ascaad2016_005z2, f0e3, 7352, 405d, acadia17_28ff, 5a16, ecaade2017_021z, 618d, 4377, ecaade2017_173vv, 8240, e8fd, 4279, e1f3, e2a2, caadria2016_829e35, cf2017_492l, ijac201513101d1, ff82, fcf6, 18fc, 9d76, sigradi2013_389p, d34c, ascaad2014_014p7, 1296, ef71, 53f9, ecaade2016_167e48, fe2b, 0afa, 48a2, ecaade2014_157f39, 2f84, d781, b6c1, 155f, acadia15_161a6, e095, b946, a90a, ecaade2015_235j53, 5e64, c147, d8da, 8551, 77cd, ecaade2016_119p32, da57, de39, 4559, 2b6a, dcab, 4643, c2ec, ecaade2017_148ww, ecaade2017_138z, 30cc, caadria2015_073d10, 7ace, f327, 0cc7, 6b60, d20f, 0c00, ecaade2014_186u47, acadia17_231m, caadria2016_177v7, 9518, 2bf6, acadia17_62ff, 0c94, 71e7, fa1b, 6c23, d90f, b512, ecaade2015_170v35, ecaade2013r_011c7, 72f8, caadria2016_013g2, 3c8b, 30cf, 75ce, e464, 861b, 76e9, a9f2, ae7f, 428a, 62c3, 0db6, sigradi2015_10.377v22, 4b6b, 11e9, 9b2e, 634d, 388d, 6237, caadria2015_081d12, cb6c, ijac201412201c1, acadia14_445af, caadria2017_040r12, sigradi2015_10.307h21, bde3, sigradi2015_10.267o20, 63a3, 8d45, af2f, 7ea1, c3a1, 8c74, 48f4, 168d, 1c10, da13, ae34, caadria2017_041f13, 8bf8, d0ee, acadia16_140f10, c3f9, a55f, acadia17_230d, 1fc3, caadria2017_016g7, 0b9d, a97c, 4552, 8a93, 0944, 2491, a403, b38d, 80dc, 4fa5, acadia16_308p18, ijac201412204g3, 08aa, 524b, dbd7, acadia14projects_435av, bdaf, c7af, daee, ad4e, 4ef4, f861, b453, acadia15_323c13, b22d, 1487, ijac201614403g2, 66fd, 33b6, 4e36, a51e, ecaade2017_109ff, 7e3f, fbfb, ascaad2014_014d8, 8a03, acadia17_630a, 41f4, 5206, 8c23, 28d2, b9a2, 7ac3, ecaade2016_144i40, caadria2016_641m27, 7b11, d874, ecaade2015_306j67, afe2, 814e, acadia17_71a, 18f3, caadria2015_096n15, fd89, afd4, 83d2, 63af, acadia17_669r, 309e, acadia14_463at, 8733, 4b49, 13d9, 99f8, 6b84, ecaade2017_203y, 57f7, 80d7, 1f23, a215, 3f78, ecaade2016_046p12, 7c02, e69f, 15b5, d9ca, 5d0a, 50c7, acadia17_669v, 1cfc, acadia17_324dd, ijac201614101j1, 66a1, 1cf2, 7ae4, 9e36, b3d2, ecaade2014_194y49, 44ef, 4188, ee8e, ecaade2016_154c42, c568, acadia14_291am, 935d, e163, a1eb, 0b51, 88bb, acadia17_145ww, caadria2015_130r21, 25ea, 0cf9, 4b54, 750c, 0f9a, 8e3a, 2513, 5ee7, cdac, b455, f041, cc13, 9dea, ecaade2017_094g, 94e4, 3d12, e76b, 9961, 2069, acadia17_178uu, 2190, 9873, 1a93, 1328, dc55, c66f, 24fd, ecaade2016_011w2, 32e8, ecaade2017_028n, e79b, sigradi2014_099u8, c3c5, 080e, 5020, 6bbd, a1e3, 7269, 65ce, cf2017_249c, c432, caadria2017_015m5, a77c, 5d6a, 7788, acadia17_318b, ecaade2017_172cc, 6acf, b1b3, ecaade2017_256gg, ijac201614103m3, ecaade2014_029f8, fc4b, sigradi2014_075b7, 9b62, ecaade2017_039qq, ecaade2015_317a69, a646, 07ca, ecaade2016_222c58, ecaade2017_243gg, caadria2017_047w14, fbaf, 63f6, 3e2f, c11f, c7fa, ecaade2015_53r9, 3ac3, 0135, 9354, 597d, ecaade2015_33b6, 689b, sigradi2014_099r8, 9a04, cad8, ba24, ecaade2015_53n8, caadria2017_074i23, 1f56, ecaade2017_184oo, f426, cb01, f83c, acadia16_412z24, ed07, 8c1e, 089e, 4786, ecaade2013r_004t3, f460, 6840, 11c8, ecaade2016_119x32, 7e95, 4f3a, a715, 8e8a, 16f0, 6021, 9c59, 1f11, 3f39, 510a, 5de1, ijac201513303f11, ascaad2014_011x5, 68b9, b30c, 5703, ecaade2014_149j34, 8f56, acadia17_26g, fba3, caadria2016_135c6, 1025, f88c, 2246, caadria2017_015o5, 82b5, ecaade2015_155k32, d11c, caadria2015_139u22, a348, 698a, acadia15_81u2, caadria2016_881x37, 079b, e8a3, 85b2, 8d4a, 841e, 9903, caadria2015_119f19, acadia14_125z, 6927, 8be0, caadria2015_109a17, f39e, b055, ecaade2015_22w4, 444f, 5a74, ecaade2016_228k61, b4cf, caadria2017_003p1, 69e0, 40ef, 7a2d, 9464, caadria2015_092g15, ecaade2014_206x53, ascaad2016_041g16, ijac201513102c2, caadria2015_096o15, 71d9, f320, fa09, acadia17_413z, 09fb, acadia17_154ee, fb5d, c43a, f269, acadia17_570ee, 03fb, 51af, 00f4, 72b2, caadria2015_172d26, 83f9, 4edb, ca76, ecaade2017_124q, acadia14projects_43ac, b5c6, 90cb, ecaade2015_144e31, caadria2017_104t27, caadria2017_118m31, af41, c4d2, 709e, 7c19, 3981, ecaade2017_099uu, ecaade2016_163h45, 8763, 845b, d02f, ecaade2015_86g17, 615a, 26ee, d516, 5253, f4ff, acadia16_372h23, 153a, 5ca1, caadria2015_139p22, 8b48, d28f, caadria2016_601h25, adc3, acadia14_43x, f3d2, 86a7, c357, ac16, 0ce6, 5aad, 9f96, 32ae, ecaade2015_248k56, 5241, 3b04, 0b78, 5a4d, cf9c, 144d, b498, 3313, 4a83, ecaade2014_195u50, 4277, acadia14_609af, sigradi2013_95, caadria2015_213x32, ijac201715202d, 7737, ijac201614103p3, 97a7, 4ce4, e647, 6280, ec7f, acadia15_110e4, sigradi2013_389k, e78b, ecaade2015_72z13, a6ac, 38b0, 050b, sigradi2013_343h, 15f9, 1720, 322a, f322, 0c87, edc5, fb15, 3ec9, ef75, acadia14_189as, ijac201412405o8, sigradi2016_484j, a316, d04c, acadia14_637ae, 117f, 40c7, 48d4, sigradi2016_467o, 6f5d, acadia17_154rr, 748c, 1d14, e504, 9a1a, acadia14_101m, caadria2017_004l2, 2503, b757, ecaade2015_143g30, acadia17_456jj, acadia17_36z, 54d6, ijac201614303h2, b5d9, 3256, 84d4, 4ada, 7733, ascaad2016_001a1, 0ef2, d70e, caadria2016_321l14, 6d49, acadia17_608ee, ecaade2015_211y46, caadria2016_321n14, acadia14_463d, 2dc2, 0e38, 4ac8, 48ee, 8e53, 13ac, e769, 1663, 8a3a, caadria2016_105i5, 949d, f647, 6e30, 1a06, 84ed, e63e, bf55, 4d15, acadia14_267p, ca75, 1f22, f9ef, 3e47, d2d8, 8ff4, 78cf, 27dc, 5bbd, 450f, eefa, 1575, ecaade2014_140t31, 72f4, e651, ecaade2017_057l, 5839, ecaade2013r_009b6, 2968, 4db0, 85f1, 3327, f107, sigradi2015_11.166e26, ba88, acadia17_100m, 413e, acadia14projects_691a, e6a8, 2823, ecaade2016_071n19, 1603, b8fd, ecaade2016_221r56, 7a09, 3a84, 4b38, ac7c, 64ed, 211f, 82b6, b6b6, ecaade2014_112l26, bf00, 724c, 68bd, 41ba, bd8c, 27fc, acadia14projects_43ao, 1f9b, c09b, 140d, ad99, 4e81, 2ed9, acadia14projects_589c, acadia14projects_339az, 43d6, bca8, 5838, sigradi2014_164l4, 1b94, 116e, 017c, 266c, 0786, 15c9, 5e6a, af9a, 9e44, 4392, 59af, caadria2015_206t29, sigradi2016_815y, acadia17_38zz, acadia17_598d, ecaade2014_071a17, ecaade2014_239m61, 6c3a, c560, 14b3, 58ad, 6a76, 824e, b5c9, acadia15_297b12, 363c, 0b43, e23d, 4fbb, ijac201412408b3, c22f, d48d, 4a24, af7e, 43ad, 3f8c, 6b30, 698b, ecaade2016_075a22, caadria2015_157v24, e0cb, cbdc, ascaad2016_035o13, 06f6, d204, f7df, acadia15_343m14, fbd9, 5fd5, 68bc, cf2017_513b, fd30, ecaade2015_246a56, acadia17_491w, 935e, 621b, ecaade2016_027x7, f90c, ecaade2015_143u30, 7a27, af16, ecaade2014_184m46, ijac201412408v1, 8e46, 46e8, fa5e, ff83, acadia14projects_63ah, 48a3, acadia17_648vv, 75fa, a2dc, caadria2015_102w15, d51a, f39c, 0b64, 05a8, ecaade2017_089dd, 9c93, ecaade2015_217n48, ecaade2017_ws-archieduz, 7f8a, 1de8, cf2017_022kk, df10, caadria2016_167n7, f7d2, ascaad2016_046k19, ijac201614203c9, 014e, sigradi2013_425s, e5bf, ecaade2017_199ss, 374f, 5641, 690000, 57b2, caadria2017_118y30, ecaade2014_180l45, ecaade2015_129m25, c552, 9a75, 9acc, ecaade2014_237e61, 58d0, 0aac, 8626, 8c26, cb12, sigradi2014_197v6, caadria2015_090b15, 06b2, ae61, ce75, fa93, f222, 96a1, 808f, 761c, 5d23, cbac, 90be, ecaade2016_234y62, 1ff2, 9d30, 4977, caadria2017_185y44, 5cd6, ecaade2015_248n56, acadia14_453e, ecaade2016_129v35, caadria2015_150a24, 1bfe, f74d, e649, 9fc0, cc9b, caadria2017_113u29, sigradi2016_381n, 9f7f, ijac201412305s2, c772, 4336, 95d0, b287, 06dc, ecaade2017_288w, 266d, ascaad2016_010e5, 958d, a995, 6330, ed94, b876, b9e3, cf2f, e661, 1bca, acadia17_128oo, 53d3, 1c71, ecaade2014_169p42, 382d, sigradi2013_111t, c8b6, ba7d, 1838, 17bf, caadria2016_167f7, 3003, 16f1, 12a4, ecaade2014_218l55, 384e, 6154, e57d, 35f7, f7dc, ascaad2014_001h1, ecaade2015_202e44, caadria2017_058r20, a7e7, 95af, fc0f, e164, 8353, 834a, acadia14projects_117f, d80a, fb7c, a4bf, 73c3, 79f5, 2fe9, 4b69, 5f02, f745, e9a2, a6ea, c964, 8b09, 745b, ef51, 4137, 84ce, e511, acadia15_110w3, caadria2016_187d9, e4d7, sigradi2014_232s8, 54a5, 2eed, ecaade2015_200f43, 0ad7, edcc, a121, c932, 003c, ecaade2016_242m64, ijac201715105c, 89d3, 12ea, acadia14projects_719l, 7cf1, ee6b, 781e, ba0c, caadria2015_015a3, c69d, 1c2f, ecaade2017_067q, 5753, 0c52, 1031, be26, acadia15_311i12, sigradi2016_625tt, 4583, 42ad, f421, f8a3, bf92, 21c1, 87b4, ecea, f7a8, 74ca, 2e3a, a1d7, cf2017_533uu, ff30, ecaade2015_21s3, f5aa, ab55, 33fa, 96bd, 808b, 07d5, 185c, 2cf5, b269, cc67, ecaade2016_139d39, 42e3, b54a, 0f7a, 69be, df36, fcd1, 554e, 77a8, 611b, ascaad2016_022a9, ecaade2015_248j56, 49a4, 928c, sigradi2014_049n5, eb34, 47f5, ascaad2014_008n4, ecaade2015_309v67, b3b2, ecaade2016_132m37, 85ea, 04b1, 3de3, 8295, sigradi2015_8.328n15, f6b6, caadria2016_861f37, 33dc, caadria2015_208w30, 143e, 4418, 96a7, fed2, d4f0, acadia14projects_627h, caadria2016_787f33, 408e, 4921, acadia14projects_671x, 8125, 88e4, 51ab, b141, 325d, b15e, e9e1, 2cee, 5b07, 10b6, b308, 7685, 1710, 282e, 2862, 2086, sigradi2014_032f2, 1081, 36fc, 3895, e175, ba07, 31e0, b6f8, 6723, b3f1, 2ff2, 9b32, 7a95, 40b5, 12ef, ascaad2016_011l5, ecaade2017_032qq, 47dc, 249f, 06f1, 31a0, ecaade2014_149f35, 3dc9, 3c92, 123f, dc4a, 1db7, 0e8d, 4991, 5aa2, 271f, 7e51, 2075, 7f36, 2fd3, 12a2, e277, f075, 61ec, a593, ecaade2016_130l36, 24dd, acadia14_479o, cf2017_513j, ed72, acadia17_542mm, ascaad2016_042y16, 95fc, 5966, 293d, ecaade2016_152w41, 2cb3, 896f, 18ee, 8f96, 255f, 8b7f, b430, 3a28, 7d8b, eab8, d843, 26c0, b4da, 356f, ad21, b3e1, d302, caadria2017_016v6, a502, 5297, 5573, sigradi2015_3.65u2, bedf, c9c2, sigradi2016_571rr, a18c, ecaade2017_050f, ecaade2015_287p63, fc62, caadria2017_104z27, ecaade2015_229f51, 8ad4, 2c72, e5f3, 4651, 5ffd, ijac201614201c7, 4195, a3e4, 9a8b, e6c6, ecaade2016_007h2, ab1c, 9910, 2688, sigradi2013_295, 96f2, f635, 8007, a3cb, 761f, acadia16_362l22, acadia17_82ww, be43, 4e07, 552a, 7f32, 85a0, 8374, 9485, 3028, acadia17_340yy, bd18, ecaade2016_048s13, e43f, c7d3, 3dba, sigradi2016_764h, 2db6, 657c, 19c9, 8d6f, caadria2015_012f2, 46e9, a330, sigradi2016_440ff, a4dc, ecaade2015_86f17, acdb, 663e, ecaade2017_277ff, 51fb, acadia15_469k20, caadria2017_051s16, 5b48, ecaade2015_55k10, 0c50, b68b, ijac201412204l3, ff3a, 7d8c, c3bd, e2ee, f59e, ecaade2017_097dd, a6bd, 838b, 1267, ed06, 31ee, 61ef, b891, acadia14_671u, acadia16_140z10, 4209, dd06, c6e4, 817a, 7348, 6da4, 2f45, 5223, cbc1, 395c, e479, 28d0, 75cb, 94bc, 6305, 701d, ascaad2014_036a2, f0fc, ecaade2015_230h52, c617, 2531, ecaade2016_162w44, 53ae, fb79, ecaade2016_036p9, bdf2, 711b, 278c, 3a1b, b5f5, e70b, sigradi2014_282s3, caadria2016_023o2, e38c, 705d, 3009, 0e15, 41c1, 195b, 001e, ascaad2016_038t14, efa9, c5d9, 8dec, 2072, f214, acadia14projects_339y, b55a, 5fbf, ecaade2015_207r46, fd61, 2606, ecaade2015_84u16, b472, 2b13, dd2c, 0ce9, 1124, 7cb1, cf0a, 0343, db81, 6c6a, 8928, f87a, b0a9, ecaade2017_305xx, ecaade2017_244nn, c32e, da4f, 77df, 6722, 3e80, 6e56, sigradi2014_018o1, 2b74, 2a10, 31f7, 7a2b, f1b5, d500, 3b30, 27bb, 5d2f, b91c, 7784, b64c, acadia14projects_281ab, ijac201614207j12, ijac201513102w1, ecaade2016_037b10, acadia15_161c6, caadria2015_210g32, 33e5, 2f2d, 38c2, f60c, 08b6, 79e7, c2fd, c5a0, bfa7, 89cc, 208f, 2e74, caadria2017_165x41, acadia16_88y5, cddf, 35a0, 5952, ecaade2015_227k50, 126b, sigradi2015_sp_8.284o30, bd30, 786b, 6d0c, 4eb4, acadia15_223h9, ecaade2016_ws-dleadl68, 14aa, b22e, ecaade2016_094p25, 0b0c, e43c, 0b98, 418b, f10b, 773e, caadria2017_031h11, 449a, 52d9, ecaade2015_180b39, 60df, 947c, 6380, 345a, 6c05, 3f37, cf14, 2639, ecaade2017_112zz, acadia14_661i, 995c, 507a, 4fe6, 8113, 08e5, ecaade2016_208u53, 292f, 66d1, ecaade2017_006tt, cef9, 7bd2, 0a13, b958, ecaade2017_044oo, 64e5, 1eab, ecaade2016_221u56, 5752, ijac201614208i13, d186, 1a64, 5588, f6fd, 2144, ecaade2016_223x58, de19, 53be, 5b1b, fd0d, 2960, beb1, ca56, 62ba, 0222, 95aa, b05e, 454f, c1f0, 7726, b574, eab3, 152b, 9877, cbdd, a3be, 0e0d, ecaade2015_158b34, ee3a, 4c06, 8045, 3bfd, c571, 9452, ecaade2017_152b, ijac201412302c7, cf2017_022nn, 2670, 2d76, 01f5, 8655, 8b5c, b6ae, sigradi2015_10.377x22, acadia14_53u, 5b97, 322b, 2de7, 158e, 5094, 17ab, fcd4, f6dc, 79b0, 39dc, f01b, acadia16_244z15, fa54, 266b, 60ea, 58df, de06, ccf5, 0138, a6f9, 17be, 19d0, d576, 1d94, ijac201513302l10, e18f, acadia14projects_539a, ecaade2017_256t, ecaade2016_221s56, d90e, ecaade2017_181z, 12ca, acadia14projects_339an, ecaade2015_122g24, acadia16_196w12, fad3, 9f0a, ae0e, ijac201715102gg, 3d93, a6aa, c7e0, dc95, 0dc7, 1963, 5ab0, b33c, f3a1, 48d5, 5e74, a9f9, 6e9b, a785, 86dd, ed95, ac19, ecaade2016_073c21, ecaade2015_221z48, caadria2015_111n17, caadria2015_172w25, sigradi2015_sp_8.6c30, acadia14_389b, ecaade2014_072k17, caadria2015_102v15, acadia16_98d7, ijac201412205f4, 5bd5, ac58, ecaade2015_91e18, 5d9c, 0b94, 358e, d25e, 0210, 5b4f, ijac201513205p8, 2486, sigradi2016_695y, 6547, 5dd1, e5a3, ccf0, cbfb, 088d, caadria2015_012c2, cbb5, 9d73, 63b6, 16da, 1937, c50e, 492d, 37d7, 7dfb, f97f, acadia16_34f3, ce47, caadria2016_745e32, ac37, cfc6, 1335, 7796, 972f, d231, c84f, ecaade2017_090gg, 6c2f, 54c7, 3144, d86e, acadia16_440d26, ecaade2014_020o5, c95e, f138, ecaade2015_320o70, f8f8, caadria2015_126m20, a8c7, ijac201715102w, 3d4a, 8892, 4328, ecaade2017_051aa, bf72, acadia15_57h2, d3e1, 1dec, acadia14projects_167ac, 2c3f, acadia14_365aj, 1c0d, sigradi2013_411, 5844, acadia16_140r10, 79ec, dd9f, b4e0, 6225, afcc, 210f, 8bd7, f60b, c809, 783a, ea41, 7669, a682, ecaade2016_136h38, 07ae, acadia14projects_177ac, 5855, 1900, 03df, ecaade2015_64m13, 4856, acadia14_23av, ecaade2014_146u33, 9915, acadia17_610ll, sigradi2016_773z, 2d59, 21cc, ac60, efac, 700a, caadria2017_182t43, e70a, f4e8, acadia14projects_627b, 18e8, 4447, 4afb, ijac201412303l9, 25db, 5113, 4950, ecaade2017_308ff, acadia16_402v24, acadia14_531n, 44d2, f23b, db19, acadia14projects_33ah, a40c, 795e, caadria2016_735u31, caadria2017_021i8, ecaade2015_138z28, f23d, ecaade2016_163n45, e82b, c6f3, ecaade2015_195o41, fea1, 5cc1, 1e34, bd41, 9a7b, acadia14projects_531l, f788, acadia14_681au, 1c8f, 3f25, acadia17_358hh, a602, acadia16_44n3, e09b, 8d1a, 55cd, c164, 81b7, 2a0e, 708a, 61a4, ec66, cc80, 522c, fb6b, b085, 98ad, fff3, 7691, 6a92, 0c53, a0cf, 9697, d97c, 6976, cd82, 6593, acadia14projects_681av, 86c6, 9192, ijac201513205o8, cf2017_137m, f55e, 08de, e34b, a6b5, 0a2f, 67b1, acadia14projects_479i, acadia14_101ah, 4d47, 82f7, 8e0c, 63f9, a747, 7d2e, a9e4, 9f9f, 3edd, 0fa1, 26bb, b06f, 7089, ascaad2014_029n8, 7914, 8100, df3f, 81d1, ecf3, 0a9b, 2d8d, ijac201513303v11, acadia17_350dd, caadria2015_246e36, 728b, ecaade2015_94a19, 6c2e, d6ca, acadia15_161j6, acadia14_63ak, bb23, a531, 3dbb, 3952, 91e8, 83c1, acadia14projects_699k, df32, 9d2e, 856b, ecaade2016_087p24, 6cc9, ijac201412403s6, 7197, 773f, 2cdf, a3c9, ascaad2016_020v7, 3adb, caadria2015_108v16, dd10, 2252, aa90, 2108, f321, cf61, a189, 2282, 1164, sigradi2016_595gg, acadia16_140p10, d7dc, 5bea, caadria2015_210k32, 8a9b, fad1, caadria2017_031m11, bda9, a945, c2b9, caadria2017_048f16, 6341, ijac201614403m2, e6ec, 17fa, 78e8, ecaade2014_031u8, 4309, 6a71, acadia17_678ll, ascaad2016_045t18, 5e96, 538d, cb73, 190d, 52b1, fdae, bacd, sigradi2014_281b3, a7b7, 083c, d1f1, 7447, 39d8, 5541, 9cc7, 0e30, 56d4, d887, acadia17_630k, 8332, acadia16_372e23, 016b, f310, 687e, acadia16_470g27, sigradi2016_647oo, acadia15_185g7, f017, caadria2016_003g1, 3f41, 461c, a9a4, cb33, 053c, sigradi2016_408w, 8243, ecaade2017_041z, 7f43, 95e8, fc06, 87f3, e634, 3f9e, ecaade2016_129p35, e66f, 52dc, c93b, ecaade2015_35s6, 9526, 71e5, sigradi2013_342u, 612e, 81be, acd6, acadia14_549z, sigradi2015_11.8r23, de85, 8023, caadria2015_012i2, 0254, ecaade2016_136u38, 5ca9, sigradi2016_400m, 5c49, caadria2017_009m4, 240f, acadia14_619ah, a88b, ijac201513305r12, 44e5, 197a, ascaad2016_023e10, 2388, 3985, 0ad4, ijac201412302j7, 9255, 90e7, 8dcc, 7ed4, 0dde, acadia16_106g8, cf2017_022ss, 2f89, b44c, ca9a, ecaade2016_130h36, 12e5, 14b0, aa62, 1c3a, ecaade2014_046r11, 4949, fead, 6f2b, a358, 4579, 7633, 3ee7, acadia16_450m26, 1839, c9f6, a70d, ecaade2017_117dd, 4b6d, 4436, 0482, 0a4e, 055f, ecaade2015_199x42, 5cc4, 5d05, ecaade2014_084y19, 7560, ca31, 1d63, 4331, sigradi2016_781d, 145c, dc11, 3c4c, ecaade2016_197c52, 0087, f2ed, caadria2017_037g12, acadia14_463aw, acf7, caadria2015_070g9, c8b4, ecaade2016_068d18, e921, f3b3, 0163, 0160, acadia14projects_23aa, b575, 3f6a, 0adf, sigradi2013_390t, ecaade2016_185g50, 2718, e689, ac24, f505, 16a8, sigradi2013_289n, 5e98, d5ba, 5d1d, sigradi2014_213n7, 1696, 3186, acadia17_59o, 521b, ebd9, ecaade2017_184hh, 9eb6, 4b21, 3840, 396c, c7cf, 5797, c93a, sigradi2016_724uu, 4386, 6697, 51c8, 06f2, da4e, 17b3, ecaade2017_059pp, d9db, f76c, ab58, d772, de08, fac9, d3d2, 5e24, 2fc9, eb98, 9981, 0ffc, ecaade2014_151z35, d6f5, 7df5, 472c, 45f1, cd48, 7248, 2e4f, 8dd8, d7de, ccd2, acadia17_232bb, 8e36, sigradi2016_448m, f5d6, 8226, sigradi2016_803q, 7ddb, 3540, ecaade2015_77a15, caadria2016_013z1, 952d, cc8f, caadria2017_004p2, caadria2016_641r27, a9ea, efc6, 8a31, 52c6, f74f, bb9c, caadria2015_226o34, c343, 577e, acadia14projects_365am, 01c6, 7f1c, a710, acadia14_117az, ecaade2016_048x13, f11c, 0be2, ascaad2014_019c3, sigradi2013_414f, e536, 97a2, e09c, fabc, 7cf2, 187e, acadia17_231r, sigradi2013_414r, ecaade2017_164s, sigradi2015_9.141c16, b253, ecaade2014_012s2, ecaade2014_023x6, 6faf, ecaade2017_085ww, ad11, caadria2015_213e33, 778e, ijac201614303n2, ascaad2016_024i10, fa53, 92dc, acadia17_473vv, 0c39, ecaade2014_133y29, ecaade2014_072c18, 7d16, 1d49, 9cc8, 7149, acadia14projects_589f, 3579, d32a, f9c8, 8c68, 83fb, a5f8, edae, acadia17_446bb, ea44, acadia17_170h, ecaade2016_213t54, 3e9a, 499f, 6a4a, b636, 0afb, 8d8f, f984, f226, 37a9, cc6f, caadria2016_851h36, ecaade2015_53k9, 9420, ascaad2014_029k8, 414a, f914, acadia14projects_463n, 886a, cf2017_492f, 96cc, 2dc3, 603c, c9d7, 9525, acadia14_43aa, 238f, 4044, b47b, ecaade2013r_009i6, 9c92, 2310, 23c3, 8189, 7988, 9b24, fc65, b0c0, 64c6, bd4b, 1ca3, ijac201715202vv, caadria2015_111f17, b7b3, 86c0, 3898, ecaade2017_215w, caadria2016_601i25, 6312, f598, db5f, db9a, 80a6, cf2017_492v, 3467, 9f7a, ecaade2017_008e, d5cc, fa3c, c358, bb18, 6511, 93ee, 0bf7, 505a, 1938, d048, 8e02, ecaade2016_224b60, df6e, 2825, 82ea, 96e5, 3f94, 471b, 15f2, df8f, 8b22, 30bf, 07cb, 41b5, 96aa, 3d44, acadia16_154i11, bcfb, dd87, 22ca, e057, 0142, 97cf, 830a, ac94, dfd9, 371c, aa41, ac95, 7619, 2875, ad39, d9dc, 5853, 1068, 659d, ecaade2017_076q, 62f6, f11e, 2d4f, 96b7, 8da7, 8f7a, acadia14_375k, acadia15_185i7, sigradi2016_383ee, 8f51, 79ba, 625f, 6b62, 0122, 714f, dc6b, ecaade2017_192h, ecaade2016_222m57, 9ac8, ascaad2016_051e21, ecaade2017_029w, sigradi2014_036t2, ab4a, b8ca, fc8e, acadia14_63ah, cccf, sigradi2015_10.144u19, ascaad2014_019x2, 2e81, acadia14projects_63d, 203e, efe5, c508, cbbf, 4a39, 8a6f, 25ef, c5a7, caadria2017_081n24, abb4, 7ef0, ece8, c066, ecaade2016_208r53, acadia14_523as, c3a7, b695, bce4, ed2d, 4ee8, 7f78, 93bd, ascaad2016_013b6, ecaade2014_239t61, a3fc, 8721, ee15, 3d07, cff0, acadia17_648mm, 2c7a, 46ff, eac2, caadria2015_070k9, 0542, ascaad2014_030c9, ba9a, sigradi2015_12.297j28, f3ce, ad19, ecaade2015_237i54, ecaade2017_198f, 1861, 9508, 463d, acadia15_451k19, sigradi2013_342n, ijac201614204c10, ecaade2016_144l40, ecaade2015_155j32, ca14, d448, fbb2, bcef, c251, 8218, 8886, 854b, 84e6, dd6f, 6228, a721, acadia14_339al, af6b, f396, 15fe, 4cd5, 4d52, 65ac, 5204, a7f8, cb75, 84fc, sigradi2015_8.264j14, 4026, b567, 67f8, 528c, 6712, fe8d, e58c, ecaade2014_191v48, acadia14projects_91r, b44d, ecaade2015_22u4, dd2d, 5d82, 75ad, eb0c, ecaade2016_152a42, sigradi2014_345h9, f6c7, 62ae, 076e, b5ab, 6ebe, ecaade2016_217s55, 96cf, 1055, 240e, ffec, cf2017_461x, cf2017_066jj, 71bf, be47, sigradi2016_690c, 55d8, d12f, ff7f, ecaade2017_213i, 2c51, ddf1, 62f4, f60a, cc9e, f6e7, fb3c, 61e6, 50ea, 681a, af61, 177b, 526c, 9318, ecaade2014_176w43, 2a8a, c791, 0393, b022, 68bb, 4a4e, a555, e23a, 3c65, c922, 394b, 10a7, ecaade2015_195p41, 2370, 5d9e, ea9c, ijac201412301r6, 1229, caadria2015_061d7, 623f, ascaad2016_054m21, 1423, ascaad2014_008r4, 8cee, 245f, acadia15_47k1, 0dc0, acadia17_52d, ecaade2015_302o66, 6ca4, 550c, a905, 1dd8, acadia17_290h, sigradi2014_313j6, cf2017_276bb, 4385, 9657, ecaade2015_161d34, acadia14projects_601ag, acadia14_291d, acadia17_258l, a119, 7cfc, 6663, 6982, f096, 2b2b, 5388, sigradi2015_3.268j5, e56a, ecaade2016_175l49, 0f8a, ascaad2016_048h20, 6bd5, sigradi2013_375g, 3c2a, a387, f1cc, 7edd, 73d3, ac6a, e8d6, caadria2017_142z36, 1177, 858c, 14d5, 0c69, 3f9f, 534b, ecaade2017_149j, ecaade2016_230r61, 9755, b1dd, ijac201614401a1, ecaade2016_028g8, 5f69, d19f, ce2c, 3ba8, acadia14_125r, fb4d, 6aeb, 926d, 074d, 5e1f, 371d, acadia17_562z, ecaade2014_019j5, sigradi2016_702w, 34d3, 0486, 9937, b21b, sigradi2014_197b7, e201, ijac201513303x11, ecaade2017_256y, 71ba, 7c4e, 5574, ijac201412304x1, ecaade2017_061f, e309, 0dfe, d0c9, 43c7, 0d11, 854d, a2b3, acadia14_291ap, 9000, caadria2017_021b8, a60a, 99a2, 3faa, 0f73, aab0, 54b0, b2bd, a080, 3367, b8d0, a03c, 7533, e03d, 9896, b8d8, a21b, ecaade2015_248s56, 383f, 8b20, ae99, 1472, 8eea, ecaade2016_217l56, 467c, caadria2017_115l30, 37ef, ijac201715103tt, f3b5, 95cf, bc3d, 6422, 6b3f, caadria2016_517b22, acadia14_435au, ecaade2017_195ee, ecaade2014_224n57, 66b0, 2ce1, 5063, sigradi2016_732k,