CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

49e9, 4e0e, caadria2017_149e39, acadia14_445ah, 102d, 4c57, b16a, e896, a3dc, f346, ecaade2017_052kk, d4ae, c5de, b78b, 0ffd, 0096, ecaade2017_172m, cfbd, 3d81, aad5, ascaad2016_021j8, ecaade2014_149s34, 001e, ecaade2016_123t33, fb9d, 3874, 04ba, 19d5, ecaade2014_224p56, ecaade2014_030g8, c635, 2cd9, fff5, d02a, 0709, cf9d, 157c, 7797, 1ea8, 86be, 8a93, ijac201412407x9, c7c0, 9f27, sigradi2014_151e3, ecaade2015_161d34, 5a0e, caadria2015_126c21, 36de, 00f7, d555, caadria2015_023b4, 4854, a85b, d8b7, a021, 7a9e, 7cb3, 2c40, ac41, ea47, sigradi2016_407o, 3167, 34a4, a518, 1f34, 8b33, 14b8, af05, 1ad9, ce88, 2ab8, ijac201513206k9, sigradi2016_637ee, ecaade2015_200r43, 78e1, b175, d8ca, 2da4, d0b5, 030c, acadia14_619as, 8835, 1fca, sigradi2014_239c9, bf39, 4186, 994f, ecaade2015_84x16, 5c59, 9385, 7cb6, 1ce5, 24c0, ascaad2016_039u15, acadia14projects_647au, 897f, 4930, c807, ed00, 3066, 30f0, ascaad2014_035p1, 3082, 8c53, 5e33, 3060, 76a8, 52ec, 413b, fab3, 9deb, 4188, 4dc0, 450e, ec18, 14d5, decb, 5156, 0425, ecaade2015_205f45, 9cd5, 52b3, 0f31, ecaade2016_130x36, 1ffe, 4921, 95af, 0092, 1b53, 3e6c, 64aa, e8ae, 0023, 28c1, acadia14_435al, ea9e, e506, acadia14projects_101w, 704f, 61c1, acadia14projects_63ar, e5b2, ecaade2016_025w6, acadia14_101au, 2132, ecaade2014_010u1, ijac201412203w1, be9d, 598d, 33c0, 8abd, 4a19, 2786, 79c1, a755, 8566, 60f6, 5812, 4efc, 3c15, 4b23, caadria2017_145s38, ascaad2016_017c7, ecaade2017_192e, ecaade2014_153p36, 1440, 09f9, ijac201614308b5, sigradi2015_11.165l25, 1a5a, caadria2016_209b10, 85ea, 6587, caadria2015_078m11, cde3, f4d3, 3bc0, sigradi2013_401k, 72e1, c7a0, e649, 0f62, 3dcf, acadia15_161e6, af27, 9e1d, ca6a, ascaad2014_035n1, caadria2015_090x14, ea7f, eea8, b0ef, ascaad2016_059p23, acadia14projects_445ai, ascaad2016_005v2, ad94, 405d, 742d, ecaade2017_184ll, e92b, 487d, 755e, ce58, b726, 55e8, f32b, a2f1, e4ba, 3cfe, cce3, dc00, 9a3e, a138, b041, 6511, b9eb, 9c6e, sigradi2013_189j, 0ab3, 9d4a, 441d, 4eea, 693a, 2966, dafa, f6a2, aa22, 6927, 3995, f413, 19a8, 0edb, 47e6, sigradi2013_425, 61fb, 990a, sigradi2015_6.151g8, 7888, 5de4, 7fb5, 2be5, ecaade2014_111r25, b969, caadria2015_102b16, ecaade2015_206l45, 558c, caadria2015_124a20, ce94, bb18, 398d, 4d0a, 4465, 304c, 1d14, 16ba, 6e26, ijac201412301o6, af08, ecaade2016_079v23, ecaade2014_086p20, fae1, ecaade2016_163d46, caadria2017_127i34, d28e, 873e, 2859, af1a, d046, 0b26, 6e3e, fcee, d6ee, a143, acadia14projects_153as, d14b, 35f9, d772, d326, ijac201412402k4, 2ebe, c39b, sigradi2016_694j, sigradi2014_132j1, 324a, b554, 8537, ecaade2016_102b28, bd5e, ijac201513302i10, 766b, 695a, 0f20, acadia14_445ab, 836a, ecaade2015_230l52, a638, ecaade2017_198rr, 2799, 1887, 5686, 3141, 756f, acadia14projects_681au, e096, ecaade2015_116m23, acadia14projects_291aw, ecaade2015_100u19, eb2c, ecaade2013r_018x9, 16f3, 161b, caadria2017_182v43, 4557, ece3, 10f0, 3170, db9b, 391c, 9db5, d2e3, 94e3, caadria2015_067i8, 538c, 6c48, caadria2015_111l17, caadria2015_049g6, f26c, 8837, ascaad2016_046n19, 1ade, 1ae4, 4607, 80b2, ecaade2014_072n17, ecaade2013r_006y4, 591b, b6cf, e08a, f612, 6c3d, 52e9, 8a22, 7dfa, sigradi2015_12.297e28, ecaade2016_167e48, ijac201412201i1, acadia16_450p26, ascaad2016_038g15, 362f, f3e3, 1676, 38d9, acadia15_357z15, ecaade2014_024y6, c8d9, 9971, ee5a, 3afd, cb71, 3cdb, ecaade2014_018m4, 521b, ebaf, 7867, 6be8, 66ac, d0d2, 7365, dd04, 6b7e, e5aa, d000, e7e1, ecaade2013r_012t7, a98e, 83ce, 7e09, 44b7, 08a5, 176c, 7593, b4b2, 1315, 61b7, bc89, 30d8, a609, a98a, 0496, f4ee, a68d, ecaade2016_016d4, b22c, fc77, 2a81, 3c50, 56ae, 8aa0, 66d9, 46c0, acadia15_395z16, 5940, 55e4, 792e, 0fa8, ecaade2016_074s21, acadia16_280m17, ecaade2014_204c53, 180f, caadria2016_569f24, 6830, 832c, 64f2, ecaade2014_015o3, 1b6b, baee, 6971, ecaade2017_049qq, de2b, b714, 6095, ae36, 533a, 3cc7, b588, a762, acadia14projects_565s, 7e7b, 85e1, 833a, fefc, ascaad2014_029y7, 4627, d72c, 689e, ea74, 66fb, 0d69, 3bac, sigradi2013_244l, caadria2016_829d35, 9744, 06a3, acadia14projects_347au, ijac201412205h4, c6d7, ecaade2015_83n16, 1caf, caaa, 286b, ecaade2016_011g3, b4b9, 2225, caadria2016_013j2, 66eb, 28bb, 469d, 6230, acadia15_431h18, e013, 951b, 7861, 3aec, 4de3, dbb5, 6b4d, d719, ijac201614308s5, 86fb, aa56, ascaad2016_039r15, a3e5, ecaade2014_176w43, edb6, d4a3, c098, 3240, 678b, 0993, 183c, ad8f, b819, fa51, 4b48, 982f, ecaade2017_ws-archieduq, 2619, 2a71, 2435, ecaade2015_269r59, b310, cbf3, 0cec, acadia16_332w19, 116f, 0a7b, caadria2016_125u5, 818e, b67d, e0db, acadia14projects_301aw, 0328, 4334, ce5a, ecaade2017_309yy, 73cd, caadria2015_237l35, b3ca, 8276, 3d00, 7d9b, bcd9, a557, sigradi2014_063u5, 42a0, f49c, 8931, cb44, caadria2017_107r28, f182, ecaade2017_269nn, 4f51, 4923, ijac201412403w5, 0c30, sigradi2016_426b, 0804, fcc0, 8839, 9e99, 2355, 74be, ecaade2017_019kk, ecaade2015_297g65, e58a, 625f, caadria2017_145i38, ecaade2015_21l4, a2bf, 9601, 0fbb, caadria2017_040i12, 5957, fe39, caadria2017_028x9, 6952, ecaade2017_148ww, c387, ijac201614203a9, 7ea4, f536, 73bf, b275, ecaade2017_038ll, 6d10, 1777, 6853, acadia16_34i3, 910f, c754, e105, 5e52, 717f, ecaade2014_014y2, ecaade2014_024n7, eb00, ab02, fb6c, 61ed, 9d24, caadria2017_048m15, fef7, 151d, 5acf, ab65, 2396, acadia15_513u22, ee38, 7023, ecaade2017_194aa, ijac201614203g9, sigradi2015_9.152z16, ijac201513203m7, 88a7, 02df, 7535, 631b, ecaade2014_088g21, 39ee, sigradi2013_155k, c175, 6bd0, a59e, 6a69, 9b16, 509c, 6ae1, 31a5, 8ebc, 5e4c, dd3b, b185, 339f, acadia16_308b19, caadria2017_104y27, ecaade2016_217y55, d61c, c17b, 83fc, 096c, 3473, ecaade2016_063k15, 6ae5, be63, a332, 5e59, 2b2c, caadria2016_281h12, ijac201614208m13, caadria2017_136m36, 09b1, acadia14projects_177ah, ecaade2015_285s62, ijac201412403s6, caadria2016_073d4, 89aa, ijac201412303c9, sigradi2015_11.34u23, e40f, 12f2, sigradi2016_568nn, 5545, 960a, ijac201412303k8, beea, a86a, ecaade2015_116n23, e5ad, 8ecc, acadia15_185p7, 43a0, sigradi2014_313h6, 12fa, 67f9, 966a, 3801, ecaade2016_118v31, sigradi2016_448u, 3ea6, 1324, acadia14_463g, 027a, ccdb, ca1c, 380e, a0bc, 57d0, ecaade2016_193o51, ba8d, 5f37, ecaade2013r_014h8, caadria2017_015v5, 64a8, 2b97, d97d, 9b3e, 13c9, acadia15_57a2, e1a1, 4b8a, 1156, 4e42, 6500, ijac201614402r1, 4885, sigradi2016_407v, 1fe1, d054, 112b, 67d8, 87a1, 0999, 07ac, acadia15_137o5, sigradi2015_8.339y15, caadria2015_073k10, e037, 9500, 59c0, 377d, 68fa, 02d3, ecaade2017_305f, 6fed, 4d59, acadia14_63au, 140f, 745f, 21d1, f98c, 8ab6, ec78, 871f, ecaade2016_170s48, 5f74, a79c, sigradi2015_8.328j15, 72b2, 870d, 259d, 1adf, 4e7c, a4b1, 4e2f, cc6b, 732b, 2765, d920, ccad, 2267, 2f1d, fff9, ijac201614403b2, 6fd3, 09ff, dd14, ecaade2014_220i56, ascaad2016_038v14, 4351, d66f, 3b99, acadia15_203f8, 50bb, f594, afd8, 2289, 5d8b, ecaade2016_223g58, 6f90, ecaade2014_153g37, ebd6, sigradi2014_345i10, 916d, 37c4, caadria2017_021f8, 0577, ee65, 88da, 7592, 21f4, 1d2a, 9ebe, sigradi2015_3.268k5, 9d3c, ascaad2014_014o8, 467d, 1aa5, 685f, 8770, dc9e, 4df1, cbca, caadria2017_057s19, c0c0, ascaad2014_017p1, 7b40, 8d79, 4bd5, acadia14_671l, c4ec, 852e, 8b70, 0fd4, fe62, 4d7c, f634, sigradi2014_132s1, ecaade2016_223k58, d84f, caadria2016_333x14, acadia14projects_53m, 601a, e01f, f304, sigradi2015_11.196m26, 116b, 52f5, d968, acadia15_371a16, fbcf, ecaade2017_105xx, 4428, bd3a, dbd5, e445, 938a, ijac201412201b1, 3116, 836f, 1417, acadia15_223j9, 40e4, 4919, d019, 34d5, 892d, 4ad7, 4d46, d9e9, 215f, a7a9, 9865, 8140, fbf6, 0a2e, a66c, 7bec, 5106, 85d0, b72c, 6920, e0e3, sigradi2013_43s, 2bfe, 2b44, sigradi2013_327, 2971, d5b2, a954, 6271, e006, 0a52, f9c3, 5c31, f5c7, 8dd9, 5390, d33f, 0144, caadria2017_123s32, 240d, sigradi2013_212t, caadria2015_004h1, c134, 398e, caadria2016_767v32, 3554, fc90, 0094, 48d2, ecaade2016_068g18, b771, b8de, 654c, ijac201614307h4, 768f, b4f4, cdaa, 5b00, ecaade2016_027x7, d19a, d199, caadria2017_101g27, bddc, 0948, d330, c6ce, 8bd5, ecaade2015_241p55, 2f22, 6c35, 816e, sigradi2015_4.52l6, ecaade2013r_009g6, 1cc9, d9c5, acadia16_450r26, 30a2, 788f, caadria2017_118k31, d3ae, caadria2017_021p8, f106, 67c5, 45ed, ecaade2014_072s17, d400, 8072, sigradi2014_234x8, 35eb, c47e, da0c, 22fe, ascaad2016_031o12, ecaade2017_053uu, b0cc, c758, 8ed6, caadria2015_226l34, 0322, 7fe3, a380, 52e5, ecaade2016_mrtn66, d591, sigradi2016_625qq, 0d24, ijac201614102v2, a99e, be05, 14cd, a9ee, 6ba9, 1f12, acadia14projects_445ac, 0d75, 99c5, b582, b29c, c1ef, f8cf, dc90, 913a, 0480, 81f4, cd24, 2a4e, f9bf, 3e54, ce9e, ecaade2017_308w, cab0, a653, 1479, sigradi2015_8.239x13, ecaade2016_111t30, 417f, 19f4, 9048, 080d, eda9, ae16, 432d, caadria2015_185m27, sigradi2016_431q, 9d92, aa30, da02, 5ff9, 3d3c, 2ca2, 375b, 9d59, a3b4, 951f, 527b, 6dd6, caadria2017_042u13, 0445, f275, c5f5, d310, 95fe, 7366, 397c, c2ec, ecaade2015_194y40, 2436, ee3b, 181f, 2096, 19e3, 81be, 212c, 971b, affa, 5744, 0c17, a663, acadia16_298j18, ecaade2016_243p64, ecaade2016_055i14, a1e9, e750, acab, dabc, sigradi2014_178k5, 704c, ascaad2014_037k2, ijac201513104u3, 45ba, 40fd, acadia16_34e3, ecaade2017_254vv, ecaade2016_132g37, d1e9, caadria2017_095g26, c4d5, a2d5, 8bb6, 2f02, eae6, 2da5, c1a3, 3001, 88a8, 021f, d8c1, a36b, 8944, f69f, 0432, 0548, c840, beb2, 4bcc, 63c6, caadria2016_383p16, ecaade2017_254pp, ab50, 82bf, bfe5, 387a, e0b3, 253b, d617, 21c6, 1890, ecaade2014_122a28, 05b8, caadria2016_405j17, 1a80, 7ffb, a659, bc13, 4a88, a9e4, ascaad2016_045f19, 78fb, 00e2, 3ecd, sigradi2016_448ff, 728e, 0ba9, 8a99, 03b4, 55d4, 21fc, 2530, 196a, a00c, 3c4c, 0648, fb2e, 19b4, f95e, 4b24, ab9b, a5de, fabe, sigradi2015_8.328k15, ecaade2017_230vv, 27a5, ascaad2014_014i8, ascaad2016_039k15, ijac201614302m1, ijac201614208h14, ecaade2016_097t26, 396e, 8964, 462a, caadria2017_015x5, ea2e, a296, 60ce, fd40, 95f4, 051b, c4cf, ijac201614207p11, 07ed, d0ab, 3e7d, 29f4, ecaade2016_tkog67, 0744, a2dc, 2bbe, acadia16_244p15, aaf3, eed2, a7e8, 1d62, ijac201412406f9, dc82, ijac201614204b10, ecaade2017_243bb, 769b, f6c4, acadia14_33ag, sigradi2016_625hh, 26d4, d46b, 6f13, 3d94, ecaade2016_018h5, acadia15_371d16, ascaad2016_035v13, acadia14_63ao, ascaad2016_028u11, acadia14_167ab, a3d8, ijac201614208d14, 884b, 985e, 930b, 2709, ecaade2017_302q, 39f9, ascaad2016_022l9, 1b6c, af1f, edfc, 816f, 5a77, 9d01, d359, 611d, cbdf, b977, 6e1c, 9a94, caadria2015_194v28, acadia14projects_445ab, ecaade2014_042k10, 3e24, 56b0, 4f06, 883c, 98e1, 9b12, ccd2, 7d95, a610, fd32, 7da7, 7af9, c600, 1a43, 0149, ascaad2016_042v16, sigradi2015_8.41z10, sigradi2016_448gg, 3a17, ecaade2017_175i, caadria2016_135c6, d790, dd66, 35ec, 41d1, 01e1, 46ab, 9436, sigradi2015_11.196j26, 8cb1, 12d1, 9e11, ecaade2015_248v56, edcf, 470a, fa52, 6c12, 09f8, 8956, 2421, ijac201614102p1, ascaad2014_012n6, 87cc, ecaade2017_172hh, a8e2, 9e0f, 9df2, 67da, 05dc, 8c6c, 19c2, 5384, 5de8, df4a, 54be, caadria2017_009h4, 10e4, ea82, 9895, ascaad2016_010u4, bc46, 7b31, 2973, 8f9e, ecaade2015_100r19, 5360, 9f65, cf2a, ecaade2017_268bb, 3d19, 7d0f, acadia15_443w18, 69fc, 84ce, 0ca1, 6c7e, 0af1, a1a3, 0d89, 5ac5, ijac201513101h1, 713d, ecaade2014_127m28, 8b76, 66e4, sigradi2015_10.307l21, d9d0, dec4, c9c8, sigradi2016_815q, ecaade2017_143h, 6273, ecaade2017_056qq, ecaade2014_139g31, a302, c294, acadia14projects_479p, acadia14projects_111o, ijac201614102b3, ecaade2013r_019i10, 21dd, f68f, 67ea, f71b, 3d1a, d6e8, 62f6, cd08, 3e72, 781c, 52a7, e29a, 470c, f8da, acadia14projects_75e, 17e6, ecaade2015_33l6, af6b, a4d9, b88b, 87d3, 8012, f147, d428, b27f, a975, 8980, ecaade2017_277uu, sigradi2015_3.65m2, 620e, ecaade2017_215tt, 7b2e, caadria2015_073n10, ecaade2016_087r24, 4812, sigradi2016_360aa, f409, ecaade2015_241o55, 48a3, 1c21, acadia14_339ay, 6069, d71c, 2b53, 849d, f45c, 9e3c, fcfd, 4f8c, fa4d, ecaade2014_201i52, ijac201614305b3, ba99, sigradi2016_387vv, 6e4b, ec88, fd19, 6fea, f6ed, ecaade2014_140u31, 7618, sigradi2014_214e8, 950d, b80e, sigradi2015_3.209e4, 83ab, 5634, d521, e27b, 797e, c233, ecaade2013r_001p1, 28df, 383e, ecaade2016_203k53, 2b73, 446b, 3f59, ecaade2016_057n14, ecaade2014_019d5, a9f2, 3634, 8bba, c98d, ef36, 9a20, ecaade2014_225t58, f3b9, sigradi2014_109g9, ecaade2016_154u42, sigradi2015_sp_11.303o31, c0e7, 7c0f, a796, ascaad2016_022z8, 4783, 7460, ecaade2015_55i10, 9d5d, 786b, 36ce, d6d1, 1bf1, 218c, bcb7, caadria2017_016g6, feb1, sigradi2016_446k, f919, d84c, sigradi2016_450a, c973, c687, 4308, 76d9, caadria2017_051g17, eff9, ae56, ecaade2015_11c1, ecaade2016_132p37, a082, ecaade2015_72v13, ae31, afef, ecaade2016_095l26, 1b16, 997b, dc26, 98b0, 5fc9, 14f3, 07ba, c312, 1e2a, 2216, ijac201513101j1, ecaade2015_119d24, 273c, 2b26, ecaade2015_211y46, 317f, 3664, 03cd, 0817, 3c87, ecaade2017_051r, e22b, 875c, d588, a1cb, ecaade2015_73a14, b5ea, f501, 7c7a, sigradi2015_4.52p6, 3fe0, c612, 5351, 9000, fa5b, 6a6b, 5eb1, 874d, 6be5, 3009, 1e67, 4fc6, 64dc, caadria2015_172g26, bd74, b57e, sigradi2013_244p, caadria2016_321g14, 2733, 81b9, ecaade2017_280c, 7cf2, f96c, ijac201614405y3, 52f8, d44a, ecaade2017_183bb, caadria2016_333p14, 5e9e, eeeb, b654, 0982, sigradi2013_345, 20b5, 461a, 391e, e196, 42d2, 2f7c, 419b, f61e, e8cc, 9a69, fa31, d408, 2e68, 25c2, ascaad2014_026v6, 635c, 060f, sigradi2014_137m2, b6de, 842e, 035c, fc44, sigradi2013_183t, 631a, 1f0d, ascaad2016_007p3, b5cc, ecaade2016_067b17, ca37, caadria2015_119a19, 6be1, 5a40, ecaade2017_083zz, 948a, 9e04, 3096, ecaade2014_104m23, 53bd, 00d6, 8b6b, f564, a549, e269, c3b3, ecaade2015_155n32, 66be, a83f, 400b, e114, e3ee, 0aec, 7981, f9fa, 676e, 6795, 0b1b, 2eb1, be33, caadria2015_213e33, 4d60, 1ffd, acadia14_317r, 4b0b, 414a, 2b3c, 0d40, 14f5, a373, f737, cf7f, e708, c7f9, caadria2016_147i6, 2e2f, ecaade2014_144a33, ee5e, a3d5, c6fb, 96b4, ijac201513203v6, 6e29, 078c, 1def, ecaade2016_071r19, 657b, a1b8, 5c03, 4b0c, f00c, 9fc8, ac20, sigradi2015_10.309g22, 4939, 9356, 5072, 005b, fd38, caadria2015_208p31, 1daa, c27c, e644, acadia14projects_435as, ecaade2017_057n, ecaade2013r_011w6, 9a03, 4e3c, ac50, 4af8, 53e7, 3366, ecaade2015_55h10, f457, d0ad, 00f4, d3b5, daa0, 8db0, 5064, 9348, 2aab, 357a, 6b98, 92c4, ecaade2016_163g45, 965c, 928f, sigradi2016_816qq, 8551, 0bc7, 4fb4, dcc4, e93a, a443, 2f69, d498, ecaade2017_194v, 4f14, ecaade2016_ws-dleadg68, 0726, d7b3, 8c86, a5bd, 127a, ascaad2016_039h15, 9adc, e569, ecaade2017_183aa, sigradi2016_595ii, 90e6, 3e3a, da5c, 1c3d, e69f, 2e30, 0807, 803f, 900d, 9ce9, 2960, 284a, sigradi2016_448o, 9cb5, 9a9f, 754b, e115, aecb, aa86, a99f, ecaade2017_032a, caadria2015_073w9, caadria2016_105f5, 99f2, ed67, 19f5, af76, 2b38, 86f2, caadria2015_206g30, bc51, e493, 72ca, ce74, 2fc0, ecaade2014_023v6, sigradi2016_655h, 76c7, 604f, 20f9, e17d, bad2, 9915, e9b3, c8a4, faa4, 5829, e8a3, 482e, d267, 350b, 8fec, ecaade2016_021r5, c64c, 109f, d929, c4b3, 8312, f561, 818c, ecaade2016_238l63, 6387, 1f74, sigradi2013_28m, c024, 2a47, 8329, ae80, 4fec, 42ff, b65e, 2e85, d15b, eb0e, fa62, 8b43, 044a, 1b25, 76c1, a10d, d395, 0283, caadria2017_105g28, e78d, 904b, b2ce, ecaade2015_333e72, 0e24, 1c3e, 19b6, caadria2015_067g8, 8dde, 7eea, acadia14_497z, c0aa, ijac201614208b14, acadia15_323z12, 24a1, 5f9c, 59a4, 5966, caadria2015_086h13, 810d, bc3c, 10d3, c2c4, ecaade2016_071b20, 88f0, 3674, sigradi2015_10.177w19, 3a7e, 3482, 6da4, 7e66, f62a, 2652, ddd0, 5426, e54d, c678, adc6, ascaad2016_059j23, 204b, ecaade2016_018f5, caadria2017_145j38, 8e21, f7a6, ecaade2017_073r, sigradi2015_8.264h14, f206, ijac201614405t3, 3f00, 3396, caadria2015_156n24, caadria2015_096l15, dfd6, caadria2016_187v8, 3616, acadia16_184z12, c01a, sigradi2013_234f, sigradi2014_015b1, acadia14_463i, 2d5f, sigradi2014_314t6, 8644, 67e0, 7d47, c461, ijac201614303s2, 3857, 2329, 9626, 7834, 5182, a1ff, 8c91, acadia14projects_291ap, e1b8, ijac201614407t4, 6d92, 07f0, acadia14projects_135l, acadia16_164r11, 4207, d056, 08aa, 8543, ecaade2014_112m26, 47aa, 1509, fd6e, 21ee, ecaade2014_130w28, 2d82, ijac201412407b1, e223, 59e0, b7e8, caadria2015_102z15, 6e37, c56d, b6f3, 5c39, 95e3, 7fb0, d2c8, a2b3, e626, 044e, sigradi2014_213z7, 78c1, 9682, 0d8e, 5a95, 908c, ecaade2017_122xx, 6fbe, 84de, 0f1e, 37ac, 8de1, 80a6, 1563, 0c98, bcad, 44e6, 6243, c48a, caadria2015_070f9, 2454, 8ed3, ecaade2017_122kk, 5cf4, bc7b, 1562, sigradi2015_9.152s16, 12a2, b9b3, f97f, ba66, 9306, 5022, 8f22, e76d, 85f7, ecaade2016_040w10, caadria2016_851y35, 8a8b, a82b, 24e9, 0253, ea69, 55ab, 6494, 18e9, ecaade2016_190z50, 31c5, acadia14_473an, ecaade2016_068x17, bfc4, ecaade2015_86n17, 60ee, 0259, 007a, 4f5e, ijac201614407y4, 9e3f, 836c, a5d3, ecaade2015_284w61, e2b1, 21b1, 0ad5, ecaade2015_314m68, sigradi2013_315v, ecaade2016_089f25, ijac201412203j2, f371, 09be, 3054, 03a8, 375a, 75fb, ijac201614309o6, b5c8, cf9f, f535, 9dfb, c962, ascaad2016_023s9, 368d, f072, fce5, ecaade2017_059qq, f2e2, 150f, 35d0, 21cb, ecaade2017_309qq, 85d1, a9fb, 32ac, c4b8, acadia14projects_699i, 3fef, ecaade2016_121r33, 6116, 24f8, sigradi2013_243b, sigradi2013_54n, ecaade2015_73g14, bbb0, 11b6, acadia14_229j, 3959, 321c, 2bbd, ecaade2014_023i6, 5b2e, 750d, bf11, 1cd3, sigradi2016_479dd, 39d0, ijac201412406j9, f1d3, 96bd, sigradi2016_381k, caadria2017_163x40, 0fd7, 5056, 201a, 35dc, b5ef, 83de, afb4, acadia14projects_145ac, 6316, ecaade2014_015x3, acadia14projects_111j, b7d9, 328e, 846a, 38ee, 674e, d7d9, e31c, 6498, 1829, 3573, 3267, ba76, a0f5, c107, a983, 032e, a96e, 3418, caadria2017_124s33, 5605, f08f, 67a0, 381a, caadria2016_013g2, 5b83, d54c, ae0c, acadia14_247z, sigradi2016_816yy, 4b74, 11ff, 0f6f, 41dd, 2eec, ecaade2014_198v51, c555, 1c30, sigradi2014_341e8, 7b12, 03d1, 02ad, 190e, caadria2015_010y1, 092d, ecaade2014_145m33, ijac201614204s9, 4485, b9df, b4a5, 1697, bdad, 9cd4, 2958, 6c6c, 32bc, 0aa9, 2de3, sigradi2015_sp_8.6d30, e099, 22f1, a0a6, 7eb3, a8b3, df5a, b74d, 98bd, 8208, ecaade2015_17z2, d68d, d3a1, 3518, b7d0, 9a35, f0cf, 8e18, sigradi2015_11.142h25, 2201, dad6, e4ce, 7d93, 5d25, ecaade2013r_005l4, 5d95, ecaade2015_115b23, 3c6b, ce1b, ecaade2016_136l38, acadia14projects_189ak, d741, ecaade2016_002i1, 0037, 5845, 31a0, acadia16_116s8, b2ae, ecaade2017_053n, 2493, e0cb, 9490, 3311, 2be1, 1fdf, 3fee, b4f5, 587b, ecaade2014_184e46, d9a7, ecaade2016_223l59, ijac201513104g3, 8e36, 786e, caadria2016_601o25, 3c2a, ascaad2016_022b9, 8135, 0295, 784a, 0ab7, 5249, 4065, f189, 3a06, 7eac, c11b, 7be4, 3a5a, ecaade2017_213ww, ecaade2014_022x5, acadia14projects_627al, ecaade2014_066j15, 9480, caadria2016_539e23, cc56, ecaade2014_113b27, 3751, 2dc8, 1a8a, ecaade2014_182z45, ecaade2017_198m, e441, ijac201412402x4, 7b1c, ijac201614208y12, ijac201614408h5, b986, 717c, 9c3b, caadria2017_104w27, a7b5, a8fa, 08c1, 2826, 14ae, 362b, 95eb, ecaade2016_221y56, 987d, ecaade2015_103m20, 8e34, caadria2016_197i9, b6d3, 02d9, ecaade2017_056a, 253d, 1814, daf2, ecaade2014_149m34, ascaad2016_041n16, e409, ecaade2014_029c8, 1ba9, 32c3, 74fc, ecaade2016_154j42, caadria2015_142m23, 1239, a9d6, 1f63, 5995, 97de, 4e5f, 87ab, a22d, ecaade2016_154r42, ecaade2016_111m30, b893, ecaade2017_172y, 4157, d9e0, 1a38, 949a, ecaade2015_59z10, 5f20, 77d7, b1fa, 5df2, 11d6, ecaade2014_072g18, caadria2017_122z31, 9eb4, e44a, 8fad, 04e4, f843, 3cc1, ecaade2016_079o23, d040, d9c6, d646, 3362, ecaade2014_232z59, bb79, 3b53, b8a0, 4b4e, 15fc, b469, ijac201412302h7, caadria2016_673a29, d640, caadria2015_015b3, 36b3, a5f3, 91c6, 73e3, 2b1a, 4fff, 46cb, 642f, ecaade2014_088f21, bee3, 51f8, ca9e, e958, 653a, caadria2017_051m17, 5632, 21a8, caadria2016_507m21, 0048, f393, 8be6, ecaade2014_175v43, caadria2016_229o10, sigradi2015_11.34z23, a7e1, 7f56, db31, ebb2, ecaade2014_180d45, b3e8, efbf, 546d, adba, ijac201412407z9, e1a0, f99c, 58e0, 1aef, acadia16_44n3, b0ab, 0f72, 3358, ecaade2017_032b, ecaade2015_227h50, bf79, fd8e, b549, ascaad2014_007b4, 1dbb, ijac201412201a1, acadia14_691av, 35c5, caadria2017_041x12, af01, bb25, 1236, ecaade2017_130xx, 04bd, ecaade2015_318y69, 7d76, ecaade2017_077yy, acadia14projects_531l, 3ffb, 5d0e, 15ad, b9a8, 1834, 47ac, 699f, 455e, a546, acadia14projects_627c, e8a2, ac9e, e272, ef89, 4d9e, sigradi2016_534kk, cb28, c466, ascaad2014_032v9, dae1, caadria2016_611i26, acadia14_339as, 6cd8, ijac201614201e7, 1c88, 4f93, fcd4, sigradi2015_11.8j23, 4128, ecaade2016_074j21, 617a, f7a9, caadria2015_077w10, 0218, f823, 0cc5, deb9, 0b46, bede, acadia14projects_291e, 79ff, daba, c91a, eb93, 2fc5, e724, fbbf, 517b, 961f, a106, 96fc, b7fa, acadia16_424f25, 19c1, 2252, 4e78, f979, caadria2015_190k28, eb80, 6ba1, dd64, e8c9, e212, e9e7, fbf2, 051a, 0dfc, 0d5e, bc4f, 758c, e5e3, d8cd, c944, ijac201614203e9, 925c, d60c, c6e3, ceab, 8cfd, 063a, aae5, 0808, bff7, sigradi2014_303f5, ecaade2015_170v35, 9aba, 200d, ecaade2014_188n48, ecaade2015_271v59, 94a2, acadia14_589e, 03bd, ascaad2014_032p9, 6626, caadria2016_663k28, 090b, bd19, sigradi2016_636l, ascaad2016_054w21, f619, acadia14projects_463av, acadia14_135y, 8c68, 7f5c, 909a, 6fe7, 226d, 7c56, sigradi2016_356f, aa6f, 5e74, 4754, fe6a, sigradi2016_817h, 2082, 7a10, 4bb3, caadria2017_023g9, bfe3, cf0f, 69c9, 9894, ascaad2016_049s20, ecaade2015_170m35, sigradi2013_343b, ecaade2017_309xx, ee68, ecaade2016_185e50, b027, 59a8, caadria2015_108p16, 8af0, 6bbc, 183f, 7792, bdf7, d75a, def4, b57c, 9d2c, sigradi2016_737y, ecaade2014_072m17, ijac201412401s3, acadia14_199ad, 230a, e42e, 4945, ecaade2017_059oo, cda3, d50e, 3081, ecaade2014_140y31, b581, 24ca, ecaade2016_067h16, 7a0b, 75e9, ecaade2015_221y48, 056d, 9b8d, ecaade2016_077n22, d1d4, ecaade2015_129m25, ecaade2014_157v38, cf24, daaa, caadria2015_185p27, ascaad2014_037j2, 989d, 1b37, 08a9, 4592, 1d4b, 5737, 5204, acde, 0d2b, ac4a, 04a7, 77bd, d595, d21f, 0b2e, 22a7, 47bc, 6e5e, 6b41, f4fe, bf8b, ecaade2016_166g47, 2070, af6f, 7bbc, 970f, ijac201412203c2, dbee, cf87, d717, 7d05, 4aec, d612, 6ac6, dd07, cbad, sigradi2016_510zz, ecaade2015_233c53, caadria2016_611m26, e6c5, 937e, ecaade2017_071ww, 3c2d, 745d, sigradi2015_10.140t19, 2f94, 72ba, 6627, 969e, 2fb7, e168, sigradi2014_155y3, 650e, 43ee, 0aa2, 1b27, f355, sigradi2015_sp_8.326u30, e398, d12d, 9f7b, ecaade2014_072k17, 6fbc, 2897, 5522, a1df, sigradi2016_732c, edf6, 1839, 3084, acadia15_284p11, ecaade2015_215t47, 133e, caadria2017_113n29, 7261, 03e7, 4593, 9b74, 11da, d715, ijac201513303r11, c0ba, cb6e, 0d3d, b14f, cf32, caadria2017_033r11, dd7d, c73a, 3a33, 2ca5, f66b, ijac201412304y9, 9488, 4ed6, sigradi2016_732f, 0354, aa54, c816, acadia14_531l, b1f2, sigradi2013_32n, 4e8b, 2761, fd4f, e526, acadia14_619at, 28e6, 231b, d4d0, 5b75, ecd8, 0200, 753e, 79f0, 4d96, 8b78, 2432, cc51, e75b, ecaade2017_213vv, 9497, 0e35, 599d, 5a9c, 8b0d, 1f51, ecaade2015_13n1, 16d8, 61c5, ecaade2016_158m43, acadia14_565o, c68f, 1163, caadria2017_149l39, 77f1, ecaade2015_253y57, 9d93, sigradi2015_6.366d9, 4ca8, 4260, 5ec4, 30b8, ecaade2016_130t36, 58a0, ecaade2016_210g54, b117, 2e7c, 21b0, 3a77, 4c95, acadia14_531v, ecaade2015_215n47, aaa7, c53b, c587, a416, 2f29, sigradi2016_781d, 1734, 29df, 974a, eee7, 0eeb, 2932, b002, 0025, 55b8, 8261, 059b, 4544, acadia14_153ar, d417, 6760, ccea, 9196, b721, 7065, 25ff, caadria2015_181a27, 46df, caadria2016_187y8, 5144, sigradi2016_455i, 9892, 05c6, 9945, 4ef3, ecaade2015_48j8, 880f, ff80, 1e48, e9f5, acadia14_357au, 3ff8, caadria2015_124y19, ff01, ecaade2016_065d16, ed5a, 45ce, fbf8, b143, 9ca5, fe22, 76fe, 595a, 860a, 548d, 459c, 6cc7, ca01, 7bef, 4862, f36b, d807, e928, a9a8, ascaad2016_045y18, 1546, 0d1c, 2939, dc13, 853e, 13eb, 4ce1, 0c4d, ef37, bdcc, ecaade2013r_019a10, d354, sigradi2013_112a, 25b1, 7053, ecaade2017_172s, 08a2, caadria2016_703p30, 9b2e, d1af, 053a, 051f, f6b1, 15b7, 95a2, 269e, 2734, af7f, 19ad, bd82, ecaade2014_153l36, ed5f, 6f0d, b987, ecaade2014_092g22, caadria2015_081y11, sigradi2014_030w1, 0365, e7ed, a4c9, 08e1, 6928, d720, ecaade2016_224h60, ecaade2017_122ll, b55f, a2b6, ecaade2015_15v1, caadria2015_066f8, 4c8b, 8e6b, b891, e6d7, 1815, 79bb, 921a, acadia14projects_517n, 81ba, 38bd, acadia15_203h8, c23d, fddf, 551b, acadia14projects_601ab, caadria2015_072u9, 344f, ecaade2015_18x2, d1d6, ecaade2014_011a2, 9ddd, 16df, 0d74, d24a, 1adc, d380, 7e55, ecaade2016_089y24, 8be1, 44b2, 06d7, 2fbe, d5a8, 03dd, 05b4, 0ef0, acadia14_199ai, 6d21, acadia14_627au, ecaade2017_142tt, c590, b0c5, 64f6, ecaade2016_bkoo65, sigradi2014_074i6, 1ed3, c256, 919e, ae59, f43c, c902, e176, acadia15_195x7, 35a6, f3c4, bf1f, 85bb, f04f, acadia14projects_619aj, 071d, 2bc5, 68d3, acadia15_343s14, 602a, fc20, 96cd, 34ec, caadria2017_003c2, cbf2, a069, e0aa, 7fac, 63e0, 5149, 481b, a22f, fcb6, ijac201412303y7, 4bcf, acadia16_206k13, 2114, 5e3c, 4f77, b8a4, ec6d, 9cbc, a7cd, acadia14_291az, 4327, 5a28, 122d, 6480, 4996, 7ff4, 2d1d, 8b5d, ijac201513201k5, 8a50, 1353, 897b, f97a, acadia16_318n19, fe92, 2039, 6c7d, 9290, eea6, ascaad2014_029g8, caadria2016_703o30, 6839, 1483, sigradi2013_41j, 7434, 6d85, d5be, a1d4, acadia14projects_627d, a05a, 312e, ecaade2015_61m12, 895c, 6b2e, 9426, 282f, 536d, 5236, acadia14projects_153az, e268, 5d42, aeaf, 66f0, 1fe6, ea40, ef92, 871c, sigradi2014_291p4, 9c13, 8ccd, 1489, 5be5, 207e, sigradi2013_286i, dff3, 5125, f835, ijac201412303z7, f5c0, 0901, a831, ecaade2017_271f, 87a3, ecaade2016_224b60, e7a4, 4e38, 6495, 3140, 0054, ascaad2014_024o5, 1b69, b183, d027, 62e9, 444c, acadia15_123k4, ecaade2017_101q, 0b47, acadia14projects_661g, 3ac7, de01, sigradi2015_10.138c19, 5c57, ecaade2015_230h52, 04d8, 094e, 09b9, 8fbe, ascaad2016_054a22, 6152, aa45, 52ac, 5c2c, 4830, 2fd4, 31e6, acb1, 618b, ecaade2016_217e56, 03cc, 4ab7, 5ecf, ecaade2016_078d23, dec5, 39ff, 9f46, 0dc6, 10c0, 9301, sigradi2013_101m, 3888, acadia16_478a28, a32d, ecaade2016_171f49, 4ae1, af52, c72d, f49f, 97ed, 7d68, 4d2c, ecaade2017_215f, 0619, ac98, ecaade2017_117r, de97, acadia15_243a10, sigradi2013_194v, c04c, 2ba1, da43, 7a1f, 6c32, 5783, ecaade2015_178g38, dddf, ecaade2017_039b, eb6b, 7fce, 7851, 3ea9, bf6b, ddd4, 92b4, ecaade2017_023ii, 34dd, 0cc0, 53b2, ecaade2015_200n43, 3cc9, ecaade2015_297e65, db84, aacc, e8db, 019a, b100, 1026, c592, 0c0f, 379a, 4848, 315b, 7afe, ascaad2014_014z7, acadia16_344g20, ascaad2016_020v7, 5bb7, 3f9c, f02a, acadia16_470g27, cab3, 9e28, ijac201614201h6, 4561, 0498, 6eb9, 3c78, 390e, 413a, bb3c, acadia14projects_671l, 469c, e335, ijac201412408b3, ecaade2015_193m40, d23a, d810, 3787, ecaade2017_028g, sigradi2016_420rr, bd9d, 2d74, 8f35, ijac201513101m1, 7de8, caadria2016_229v10, sigradi2015_8.47j11, 2f57, f3a9, c617, sigradi2016_815w, a4c6, 772a, 2c03, af0e, ascaad2016_030f12, sigradi2016_815ll, a0e7, acadia15_323g13, 87cd, c10b, 395c, ecaade2014_239k61, d3c8, ecaade2015_158m33, 59b4, 98dd, ecaade2016_222m57, acadia16_280d18, d1ed, acadia14projects_719f, a42e, acadia14projects_539e, 0436, d5ad, 0882, ijac201412407u9, 8296, 1cd1, ascaad2016_024k10, a713, f611, 8e8a, 7462, 94d4, 151b, 8020, fc94, 1207, caadria2017_080l24, acadia14projects_463u, 0544, 82d7, ecaade2017_211cc, bf1d, e2b6, 5a2f, 6f45, eb82, bf88, 3fcb, sigradi2016_385ss, ecaade2017_116a, 832e, aeef, 4414, 7e1f, 296d, 1d5c, 9759, 4755, e3c4, 45e9, d9bc, 6ad6, ijac201412206w4, 07e0, 5fb3, acadia14_627e, 0c14, c4ba, 0c27, d178, d6f7, a5c8, 09b3, f454, ecaade2016_130k36, 1296, c2cf, abd4, ef28, 5095, 4792, sigradi2015_13.316c29, 023e, 7d73, 3681, sigradi2014_172y4, fa3a, caadria2016_641o27, 2d26, b7cd, ascaad2014_031j9, 99cc, fcef, acadia14_117aw, sigradi2013_155g, 9002, 16ca, 0afc, c599, acadia14projects_655aa, a167, e76f, 0a63, 6a87, sigradi2015_12.297i28, sigradi2013_138m, aa75, 46c5, 1110, c559, acadia15_110u3, 8698, 06e7, f763, 320a, acadia14projects_199aj, c798, a309, d764, ecaade2015_38m7, 9e8b, f3b6, a9cd, ecaade2014_044y10, ecaade2017_095y, 79f1, 7cb4, b415, c1f2, sigradi2015_sp_8.284r30, acadia14projects_619at, 5287, 94e1, ecaade2016_033d9, 7b02, 94d0, dd17, bdd0, e570, 9c0c, 3ae5, ecaade2016_166k47, dbc4, 5f42, 70f2, 67ff, bcdc, ecaade2017_291dd, cc85, 8535, e0b6, 51e4, sigradi2013_407f, 92ae, fcdb, bbbc, a3ed, 7549, 12e0, caadria2017_175g43, ddd2, 8431, 8796, eb83, sigradi2015_10.309a22, f1d8, ff95, 41d5, 1096, acadia15_95b3, ed0a, 7fee, ijac201513302y9, d901, c402, 0a7c, 4a8b, ecaade2016_078n23, bee4, c2ff, 17fe, e22f, 44c5, sigradi2015_10.138w18, 7eca, ecaade2017_164bb, caadria2015_188u27, f97c, sigradi2016_614y, d208, 85fc, 00d3, 992e, 5557, 7b5d, 243e, d13b, fbeb, fd24, 3361, acadia14projects_375o, 5435, ascaad2014_011a6, 44d8, 4aea, ecaade2015_215f47, sigradi2013_421h, ecaade2013r_018z9, ecaade2015_17j2, 840e, a498, 2835, a9ef, ed58, 5006, ce5d, 445e, d1db, c9dd, 10dc, ecaade2015_217f48, 8519, ecaade2016_011w2, bbf4, caadria2015_072v9, c44a, 9e7b, 1e16, a494, 191a, fec2, e662, e6c6, fd18, ecd4, 3e3b, 33da, 5afc, ecaade2017_140dd, ed60, 5239, 32ab, 46ef, b4ee, af64, 3f03, 5341, 3942, de6a, dfc3, 27b8, b2c0, 9341, ecaade2014_214v54, ecaade2016_230x61, ecaade2015_201z43, d886, e1c2, 4c68, ijac201614305g3, 2db9, 5b34, e153, c51b, 2235, 3b34, 87f0, ecaade2016_152w41, 1e3a, 3e1f, 47b1, ecaade2017_203ee, caadria2015_170u25, d684, ecaade2017_048ff, e02b, bca5, ecaade2017_215cc, 1043, sigradi2014_084x7, be96, ecaade2016_087u24, c2d1, 7061, 4451, 60ad, 186a, 403d, 68cc, 6a80, 48ec, b493, a93f, acadia16_224y14, bd70, caadria2016_487n20, caadria2016_839n35, ecaade2016_099k27, 6555, 6713, c2b7, 34cd, sigradi2013_330e, sigradi2015_10.309f22, ecaade2017_006pp, acadia14projects_709an, ijac201513104v3, be47, c420, ecaade2017_049pp, ecaade2016_175k49, ecaade2015_317y68, ecaade2017_023hh, 80a4, e3d6, ed1d, f7e7, 9f13, 447b, 7d99, 031b, 9010, 03d5, afd5, acadia14_555g, ecaade2013r_003i3, f2d8, ece2, 661c, 2508, 004b, 2955, 8e76, ascaad2016_030e12, e4e1, 46d4, 66da, ijac201412301u6, 31d5, ecaade2017_053p, a3cf, 838e, ecaade2017_229ff, ea8a, b2f3, fb11, b809, 55ff, 18be, 4031, ba93, b694, a6d6, b13e, b22e, 8445, ecaade2017_073m, dbdc, c3c6, 70ab, d984, d386, caadria2017_004v2, 8973, c777, 35fd, ascaad2014_005z2, acadia16_78o5, sigradi2015_6.366c9, de6f, e2c6, e174, 8998, 4f10, 425a, sigradi2016_430o, 0f07, 2bad, 9159, 9f97, fd77, 31fc, sigradi2015_8.289e15, caadria2015_206y29, aea4, 5c1a, caadria2015_065b8, 1d61, 13ca, 442a, 99a3, 9836, ijac201412405r8, f3a3, sigradi2013_160i, 661f, 4d32, 0d7e, caadria2015_084y12, 0410, 0b86, e7fe, 0462, caadria2015_010w1, b03e, sigradi2013_414u, f1af, 7831, 8adc, b0f6, c974, 0d08, 60cd, ecaade2016_126p34, 1b0f, a60e, 8d4d, 2b9a, 09d8, ijac201614405c3, 78a6, a7a8, ecaade2017_213h, 4302, 70f0, sigradi2013_343e, caadria2015_218t33, 9f2c, 6172, 56c0, cc8e, ecaade2017_305ww, 68ab, 132f, 9ec6, ecaade2015_11d1, 254b, bc22, sigradi2013_244i, da9b, 85e4, f4fd, 1b7d, 5880, f31e, c037, 630d, 45d5, ef94, 660d, ab80, 7572, ascaad2016_035u13, 594e, a1ae, ascaad2014_009d5, a6d7, 7e39, fce2, ecaade2017_215t, 5f51, caadria2015_048n5, 3796, 51f3, 2710, 004a, a23a, 9f61, 6856, 8fdc, 8af9, e36a, 3139, 8b8a, c2d2, 6cfe, ffc0, cd63, 148c, 60ba, acadia14_229m, 2ae1, 2a42, fa2f, 5b03, f6ae, b3b1, 5c9b, 5dcc, acadia14_281v, sigradi2013_155, cdd0, 75d7, afe7, e72f, acadia16_140m10, 3938, caadria2015_090r14, 265c, 193a, ijac201614403t2, 2aec, be66, cfb9, ijac201412408n1, ascaad2016_017y6, da63, caadria2015_070w8, c82a, 48a1, caadria2016_445b19, 8c7f, ee27, a0b9, ecaade2015_309x67, 725a, 33af, caadria2015_086f13, sigradi2014_292u4, dcad, eea5, 6290, 940d, 2161, 9c1d, c39d, 4127, a3fd, caadria2015_114d18, 4f2e, 3041, 71e5, 00f0, 63f4, 7b3f, 3588, ecaade2017_265k, 004f, a718, 92e1, c03a, 4f7d, f55a, dbdd, c7eb, 8b10, 3097, 416d, cd09, ecaade2016_085k24, 8b44, afb7, d063, d81e, 36a1, aee5, 3f82, 0afa, acadia14_517m, 34f2, sigradi2015_8.289b15, b9a6, 4379, ecaade2016_151l41, aa7e, a8f2, ac16, 56b8, bfb3, 9b59, a62f, ecaade2017_079o, d006, 5427, 257f, acb2, de50, ba71, 281d, 8500, 4714, 8a64, dd52, caadria2017_107o28, 516b, 960f, acadia15_343f14, b6b5, 360e, acadia14projects_497w, 5fde, ecaade2017_290oo, 2696, sigradi2013_117o, a72a, ecaade2015_211x46, 6f53, 54ab, dcf1, ecaade2014_198z51, 2139, a124, 58e1, 1548, 9e62, c7aa, 327b, 2fa3, aa76, ecaade2015_17o2, cacd, sigradi2016_483kk, ijac201614205o10, 32cd, 8e71, ad80, 98cf, 1a49, a00d, b66f, 17f6, df7b, bfcf, b75b, 6550, ecaade2016_168h48, f44b, acadia14_463n, fed2, aacd, abf6, e528, 7580, 8850, caadria2015_130g22, 1c68, 75ab, 8f8a, 9435, c16e, ecaade2017_ws-archiedux, 0481, ascaad2016_022r8, fe93, 96d1, 81c6, 7e16, 8f02, sigradi2016_408bb, 84b2, ijac201614102x2, 205c, acadia14_389e, 5ed3, 302a, 5eba, acadia14projects_101am, b71e, 0a6b, acadia14projects_619ac, 5df0, sigradi2016_515i, 4680, sigradi2014_048u4, 7898, 05ed, 8ab4, c3aa, 0cfa, 9c55, sigradi2016_450vv, 6115, ba51, daec, d86b, ijac201513102e2, 51f4, 49cf, 3d0b, 288f, 880c, 9668, 8dbe, 4e3b, ecaade2014_016y3, 3f85, 709c, 465c, 7614, caadria2017_096b27, e3c6, ijac201513101k1, d857, ceed, fe84, ijac201513206j9, 81ee, a842, 38ad, 3bd4, 5d77, 6622, ff62, acadia14_549u, 6f30, 14c4, e13e, acadia15_483z21, 3b6f, 26d0, 181c, c510, b2d8, caadria2017_105l28, 8ff9, ecaade2016_161v43, 148e, b590, 90f9, ecaade2014_239v61, a37d, c2ea, ecaade2014_198p51, d3ad, acadia14projects_435aa, a361, 978b, 8f59, 27ae, 6dac, ecaade2017_265r, acadia15_149x5, 109b, 40bd, acadia14projects_357an, 5668, 83ac, fff7, c649, 1afc, ff24, cff2, sigradi2014_186g6, 1b91, 66c4, ijac201412306a3, 9d18, sigradi2015_9.347k17, 7400, 607a, sigradi2013_10d, d098, bd91, 9a96, f6fb, f1a9, ecaade2015_103n20, 2a53, f43e, fe1a, sigradi2013_226z, ced7, 2320, 8f9b, 87e6, d6bb, e791, 288e, 568f, e63d, ecaade2017_172p, b0b1, 061d, ecaade2015_81v15, 157f, ecaade2017_ws-archieduw, 017d, 1aae, f662, 854b, ecaade2014_127o28, 2445, 36f7, 9371, 3304, 7545, 9860, sigradi2013_212o, d17f, 4940, f397, 4a95, ecaade2016_222w57, 04b5, 8ad7, 3272, a4c8, 96ff, 48f7, bb07, d04c, ecaade2014_176y43, 2f09, 8d2e, 7e7c, 0e3d, 691b, ascaad2014_003v1, d1f2, b29e, b8d0, acd6, 1d8f, 721e, 295b, 196f, ff46, ecaade2014_199w51, ecaade2015_13l1, ecaade2016_123h34, ecaade2016_110g30, da53, 8b02, 1a3f, 21a3, 27f2, bba6, 5b1a, 6f5e, 7712, a146, a5d9, 33c3, 3b29, c06f, 89b4, 54b8, 00b2, caadria2017_009o4, ecaade2017_277zz, ijac201513105a4, fa38, 38a5, bcaf, edec, dae8, sigradi2014_128g1, a9d8, dde6, 1507, ijac201614307u4, 5e4e, 2e75, ed2d, 10de, cd75, 5c2a, 262f, 0af2, 6f7c, 410d, 62e2, db6c, 9caa, 00ae, sigradi2014_144t2, 5705, d0c6, 806a, 88b5, c005, ab84, 2aca, 35ed, ascaad2014_008y4, f6af, 3b64, 2f5b, 0158, f163, 399f, bfaa, 86fd, 49bf, 85c4, ijac201513101c1, 65d6, 7a0c, abb8, 2e74, ae8a, ijac201614308u5, 6bf4, 0452, b7da, 2772, a898, f661, 8798, ascaad2016_002h1, acadia14_609ak, a268, 2211, 372f, 94d6, 01d7, 7310, bc91, sigradi2016_420tt, 3d8d, 4978, c69e, b6da, 2c2f, 3b65, e337, d1a2, 0752, caadria2015_067k8, ecaade2014_120j27, ecaade2014_204g53, ecaade2015_127c25, 4790, acadia14projects_699b, aa34, 141b, ef5f, 0b06, 749b, sigradi2014_232u8, acadia14projects_661f, 5f2f, 0eb7, 6d60, 69dc, acadia15_311n12, 1d51, 0fce, 349f, caadria2016_713c31, 081c, a52a, acadia14_347as, ef3a, b063, 00eb, 1c86, ascaad2016_038w14, ec03, a8d9, 2aef, 2c0e, 347a, a853, ecaade2016_tkoa67, sigradi2016_446g, 663f, 0d25, 1898, 5a22, 1668, ecaade2016_132u37, ecaade2017_257rr, b76b, 6807, acadia14_63ag, e9ff, e543, feda, 6cae, 143c, fa65, acadia15_407o17, 5bd7, 54b5, b0ee, a02d, fba8, a2b7, 9eac, 11ea, 2d19, 271b, aec2, 3345, 5fa0, 13e8, ecaade2016_127x34, d579, ecaade2015_202d44, caadria2016_725h31, c20d, b6ee, a9fe, 37de, 6c06, a4c2, 02f8, 0823, 2d70, acadia16_308a19, 5d0c, caadria2015_114u17, c0ab, 2fe6, 3290, 1c60, 2f55, a043, 28e9, d5cc, 91d3, sigradi2013_303, 12e4, ijac201412204c3, 8834, sigradi2016_490w, ecaade2017_130yy, abd7, 0ea1, bf3d, sigradi2013_303s, sigradi2013_330, c746, b998, ddd9, d960, ecaade2014_240g62, acadia14projects_247m, 8ec7, 1492, ccce, acadia14_479h, 1c19, 9259, 9181, 70d4, ecaade2013r_009e6, 0a60, adea, 619c, ddac, 6c34, fd92, d226, cdea, 3bf0, 9525, 5281, acadia14projects_463t, 2964, 60b1, ecaade2015_286w62, ascaad2016_038i14, 7625, ascaad2016_011g5, 3128, acadia14_23u, 339c, 1cea, f0ed, babc, ijac201614105i5, 5f06, 30bb, ecaade2016_032t8, sigradi2016_803dd, sigradi2016_673ff, 5c7e, acadia15_395f17, 57df, b101, 8008, abce, f75e, 9c11, e1e3, ecaade2016_167x47, abf4, 798f, ijac201513201p5, c061, e3e5, d230, fcd6, 24b0, 9d1c, ecaade2017_grii, c38d, caadria2017_158b40, 39e5, acadia14_619ak, 3b58, 43fb, 1572, acadia14projects_63ac, ecaade2013r_004a4, 65d0, 4bef, ebc8, 95db, a6a0, 9837, caadria2015_004p1, ecaade2017_232h, e728, 2a1c, ffac, 0e27, e656, ae84, 111f, 3c3b, 718c, 311e, acadia14projects_267n, ecaade2017_277yy, c096, 8bb5, 1f20, 3bbb, 48d7, d325, ffbf, 9979, 4b1c, ecaade2016_193s51, a240, c001, 053e, f13e, 47ea, c73f, sigradi2016_564hh, 791c, 8b98, caadria2015_016i3, df1d, 030a, 059f, sigradi2016_590j, 174f, ab48, 0dd6, 33fa, bc23, 15fb, d9b3, 0bd0, sigradi2014_265u1, 91e0, ecaade2015_171t36, caadria2016_187n8, bde7, ecaade2014_215c55, 4617, e378, 3ab6, c442, 4b51, b0d8, 4c0a, 03db, ecaade2017_094j, sigradi2013_226, 17cf, 105c, 619d, d2af, f43f, 0659, 12b6, e59d, ecaade2014_186w47, 2bb1, 0013, 9aa7, cee4, 1f2d, d3e8, sigradi2013_359f, 86dc, ee5d, ascaad2016_048l20, 915c, f387, 0d3b, b628, 0fba, caadria2016_797s33, f9e1, 79d5, c130, 6c27, fae6, acadia14_589k, 9754, 3e0f, 2f59, 16e6, ecaade2014_149b34, sigradi2014_303h5, ff82, 3ebc, ecaade2014_029b8, 284c, 7a3d, ecaade2015_86d17, ff88, acadia14_267i, d791, bd4d, 9e14, 4bad, 8c55, ascaad2016_035t13, e661, 0ff6, 21b9, 8df5, 1919, cf45, acadia14projects_565ae, ae4c, 9f60, acadia16_72e5, 70bb, dfe8, 1ac8, 0796, 34cc, ecaade2014_185z46, 6fa0, ed63, ce00, 902e, caadria2017_005y2, 2da7, acadia15_57l2, b0e1, 0af8, acadia14_627ax, aa8f, 51a8, 10af, 2dfd, 12ec, ecaade2016_213m54, 9772, 4a0d, 7d33, ecaade2016_bkot65, ascaad2014_019t2, 2e8c, 04f6, 0a7f, 84fc, ba72, ecaade2016_140r39, 0186, f231, 9291, 2239, ed94, sigradi2013_30b, 56a0, 31d6, b1ff, ecaade2013r_007e5, acadia14_655ab, e8a1, c20f, sigradi2013_54, 1251, afba, 634f, caadria2015_014m2, 743c, ecaade2017_302cc, 986a, c5e5, e667, aa70, 1d53, 6f50, 9077, 99b7, f125, c78f, 6e85, 4ac8, ecaade2017_189rr, 8851, 1298, ecaade2013r_003m3, 4570, dd4f, 0e88, b705, 583a, sigradi2015_sp_10.16e31, ijac201412302g7, 827a, acadia14_375g, 1301, 834e, eefe, ascaad2016_035z13, 8c64, 1454, e974, ecaade2016_197g52, 012b, c91e, 2d98, ecaade2015_211w46, 4ae8, b5f4, 7f3e, be16, ecaade2015_268f59, 9032, ed55, dfff, 8cb7, caadria2016_767t32, 3307, 5a16, b45e, 2788, ecaade2015_237k54, acadia14projects_479v, 042e, 0270, ijac201412401x3, 7fa5, acadia14_339av, ecaade2017_105ww, c4b4, 8b0e, 9b13, 3bca, ecaade2017_069bb, a7be, 537c, ecaade2016_068l17, a326, sigradi2015_6.387k9, 3305, c07f, 8d6a, 29f1, 21c1, e1b5, ecaade2015_92j18, 232f, sigradi2013_30i, 5619, 72d2, f8c5, 7f31, ecaade2017_124j, 9394, 5bbe, ecaade2015_158d33, 35da, fdb2, 2a8b, 405f, ecaade2015_284n61, 12c9, ascaad2014_018a2, caadria2016_135z5, ecaade2015_138g28, 564c, d7a6, b222, 6d0d, b2d6, 108e, b43a, sigradi2013_234, 384a, f5ec, 30fd, acadia14projects_219ax, 6f40, ijac201513202n6, ecaade2016_193u51, d5a9, 92cd, 0df2, 55ca, acadia14_247y, b695, e247, c006, 5d09, 8e52, 23fe, ascaad2016_057y22, 1ca0, ijac201513305m12, df5d, 0fbc, 8858, f184, caadria2017_029r10, ecaade2016_011z2, 56f1, caadria2015_130t21, 846d, ecaade2017_212pp, 9d1a, 3fa3, edf0, ecaade2015_118t23, caadria2016_487i20, b458, f753, e713, f19b, efb7, a932, sigradi2013_280, a536, 8f0f, 6806, 72da, 0f68, ba0d, 258f, 99cb, 6144, f3c5, ac0a, acadia14projects_247n, 21d7, 4511, 6e5f, 92f0, af30, acadia14projects_655z, ascaad2016_007m3, 8299, 6fb2, 70cb, ecaade2017_117aa, 570f, 21f7, caadria2017_095d26, e39c, ecaade2015_138d28, bbfb, b719, eb84, cbb4, a350, 2770, 9127, 6aa5, cb47, 2928, f9a6, 9dfc, 6aba, 0057, 84bc, ecaade2015_227c50, ec34, c682, 64cb, bb80, 4b79, 09cd, 4136, b5c3, acadia16_460a27, 707d, 17de, a128, ecaade2016_222e57, sigradi2016_408aa, acadia14_101r, acadia16_382r23, 7f42, e980, 1d3e, 6c3b, caadria2016_033y2, a229, f139, fe68, c591, 8da4, acadia14_463as, a9da, 76ce, ecaade2016_132j37, acadia16_344w20, 4833, caadria2017_056d19, 11ad, acadia15_81u2, 882d, 3d27, ecaade2017_163i, 3213, fa05, 7a5b, ecaade2015_103o20, cdfe, 0c5e, 1029, 034a, 9cbd, d5a6, caadria2017_040h12, d5ca, c84d, 424f, 1edc, b89d, 6ad3, ascaad2016_028a11, ecaade2014_192a49, 4723, f221, ecaade2017_006ii, edd3, f256, 447d, 3587, 4afe, ecaade2015_227v49, ecaade2014_156b38, e2a5, 130b, a277, 5766, 6d78, ecaade2016_018a5, b40d, 9d25, ab85, 9555, d6a5, 0da5, 8c42, ijac201513205u7, 2b35, 4e9c, fc18, 3a48, d850, c8f2, 8624, e957, 0a68, 6f6d, 5916, c419, ecaade2017_094l, sigradi2016_568mm, 7d8b, ecaade2014_121t27, 0490, fc4d, c721, c7a7, c827, cc9f, 7f14, 1eb9, 28a6, 0c8a, 1fb7, 8fbc, ba69, 9553, 1017, sigradi2015_8.41r10, acadia14_453g, c5ca, ee0e, c1ab, caadria2015_012f2, f4ba, caadria2016_777c33, fd30, acadia16_140x9, f9c7, 2390, b1de, ecaade2014_206h53, ijac201614307f4, 7d16, ijac201412403w6, sigradi2016_685nn, 265b, ee94, 45c6, d739, 624f, ijac201513302p10, 6843, f622, c337, a724, 2828, 7138, 3351, 8aa3, 999f, caadria2017_107z28, ascaad2014_031h9, acadia14projects_317u, 0422, 14e4, 16de, 5e17, acadia14projects_347ag, 0c1d, 8516, a236, acadia14_531r, 3d71, sigradi2013_117m, 3773, 3523, a05d, e079, c6b2, ijac201513306e13, ed44, 3c8e, 50f2, ascaad2016_020u7, 93d6, e95c, 5cd9, 1929, e036, 7376, e688, 4fd6, ecaade2015_261h58, 4d76, sigradi2016_674kk, 7e7d, 908a, 1773, bb98, 24d0, 1a2a, acadia14projects_63d, dfbf, ecaade2015_309z67, acadia14projects_487e, 6c23, 74fe, caadria2016_549r23, acadia14projects_101au, 9794, e858, 5855, a1ef, bed3, 74cc, f75c, a0b3, 5bd2, e6c7, 7efe, caadria2017_115k30, dbec, fcf4, ijac201614205l10, 6e08, 97b7, ascaad2014_029d8, c172, 0bca, ecaade2014_208f54, 886d, 9ac0, 98d1, 9b65, ac46, f947, dda0, e230, 0202, 6747, c845, 6a31, 7b7b, 082d, 6a2d, adae, aafa, a24a, e75d, sigradi2016_625gg, d1e3, 7a6e, 413d, 68aa, a6e8, sigradi2016_446c, ab2c, 1b52, e3dd, b10e, sigradi2016_642jj, 0735, 284e, ac95, e77f, 763a, 0eb2, 12cc, a8c2, 8ef0, caadria2015_218a34, 6c59, 1fb6, fe7f, 3da1, ecaade2017_257vv, 0a04, 8818, acadia14_463j, d451, acadia15_185t7, d9eb, 43c3, 4221, cfd7, 0b85, 6f8b, acadia14projects_71z, acadia14projects_339ar, 64cc, dce7, ijac201614401i1, 91ea, caadria2016_187x8, 8f5d, a896, e39f, 7606, 6eec, 90cc, ddcc, 3645, 3950, edac, 70fa, ijac201412304r9, 4fd3, 9d23, f608, acadia14_375m, a5d0, fc38, 1a96, ijac201614208i13, 4457, 5036, 7f9e, 8166, 18ee, 9cf8, f045, ecaade2017_116d, sigradi2015_8.81t11, 79c4, a372, ced0, ce0c, ascaad2014_022r4, 16fd, caadria2015_150w23, ecaade2016_102k28, bcce, 4614, bf08, 1e09, f3df, 00a6, sigradi2014_335u7, ecaade2015_171h36, a492, ecaade2014_206j53, da69, ecaade2015_86l17, cbc3, 7aec, sigradi2016_669bb, e741, 802b, ae40, 6cb5, 124f, 3c5b, ecaade2017_203rr, ecaade2015_284b62, 15ff, 1784, ecaade2015_64g13, 7acb, ecaade2015_235m53, 53d7, 1736, 834b, ascaad2016_004m2, f159, 7c59, 42ca, b8f6, 779b, sigradi2016_515g, e1dd, ecaade2015_130i26, 4df2, ascaad2016_025n10, 6e80, b407, 7920, dca0, b07c, 0c1b, 8b4c, 2851, 1021, b31c, ecaade2016_203g53, 8577, 26bc, ijac201412205e4, 42e0, ecaade2015_304e67, ecaade2015_180r38, 3aab, 2315, ecaade2015_138e29, acadia16_140f10, 7eb1, b89c, c68c, ed35, b3f9, 2150, f0c9, a100, 69fd, ec40, a687, ijac201412301j6, 34b4, sigradi2014_021r1, e6f9, e6a6, b4c5, 1b92, c33e, 7413, fab4, 63a3, cb1b, affb, 49ff, caadria2017_165k41, 5b32, b344, ecaade2017_198l, 1a7e, 25c9, 0cad, sigradi2014_345d10, f816, be59, 99ef, ed7a, 378e, c5c6, ace6, 4c63, 212e, ecaade2015_230e52, 2337, 3ac3, dc33, 2b2e, sigradi2013_386, f2f5, 8cb0, ecaade2013r_007a5, ascaad2014_013c7, ascaad2016_045h19, 8fc4, a89e, sigradi2016_446h, ca83, 805a, 612b, ecaade2015_21e4, c33b, dc4f, e0c8, fc58, ecaade2017_122rr, 206b, 828c, caadria2015_130e22, f10a, abb9, ascaad2014_019x2, 5fcb, c9e0, 75c7, acadia14projects_167w, b1e5, f852, 8259, c9b1, 0d8c, 8c2a, aeb3, ecaade2013r_008l5, c231, sigradi2013_194g, 3f4f, ecaade2016_120n33, ecaade2014_224z57, ba1e, 5c5c, a21d, 4a0b, 30c8, c9f1, d14d, 2276, sigradi2013_359d, c232, c0ec, ac2e, acadia16_98i7, acadia14_33ai, adbf, ecaade2017_256w, 8793, f234, 976e, 2c01, 5b8e, 67d6, a53f, acadia14projects_281ab, caadria2016_507s21, fd34, caadria2015_124z19, 272b, c4b6, a186, f1ac, 6994, 5471, 4dac, d52d, caadria2015_014l2, e2ff, 5a00, ecaade2014_084v19, 64bb, 0d97, 140d, 5f14, a322, 91d9, e1b6, 982e, 13ce, ca31, de0c, f6fe, ecaade2015_143g30, 9f0a, c865, 6ff5, 1f58, c557, 8947, d19b, c658, 9a4e, ecaade2017_019b, acadia14projects_347av, caadria2017_086f25, ecaade2017_288x, ecaade2017_229ii, sigradi2014_123v9, 5ba9, ac61, 9e26, sigradi2015_3.221v4, ecaade2016_106l29, 1d20, acadia14projects_463aw, 9dac, ec92, 058c, ecaade2017_017b, dc3e, 9f9b, acadia14_219e, ecaade2014_173k43, ecaade2016_126n34, 57e0, c935, 6bd6, caadria2017_028b10, fe29, ecaade2017_041o, ecaade2017_048bb, 851d, 39d9, 2042, e7bf, bd63, f26b, 6f10, f6a0, d16e, 9460, e6ef, sigradi2015_8.47l11, b36f, 9aae, be0a, 530b, 383a, 7935, ff02, 2aba, cadc, f285, b84e, 0179, ccaf, d90c, 74ab, f772, 3156, 3237, 0c67, dac0, ecaade2013r_018p9, cd74, 6b5d, cc34, fa4a, 9ed2, 3c6a, 37c6, 8ee1, 2d4c, eb1a, 163d, d5dd, 2b4d, a061, 94c4, 9aff, 2ebc, ecaade2014_159j39, 10df, 6f25, 99f4, 060e, 424a, 17fa, 7999, 8d36, fa59, sigradi2013_326n, 0bcf, fa40, 895d, 5a63, ecaade2017_152nn, c7ae, fbf5, 4470, 5615, 91be, ab55, 416c, 24f6, f365, a59b, 76d7, da5a, 7382, 8893, b410, 4d17, 2e29, sigradi2015_4.219d7, ecaade2014_042r10, ecaade2016_077z22, ca44, ecaade2014_023x6, 128a, ascaad2014_025l6, ijac201513302a10, 6a2e, 62f7, 2b15, 674c, 2fbc, b862, dbbb, 179b, 9cda, 8af3, 8a15, 24f0, 4425, a294, b47f, fe00, 9065, 65b6, c6e2, ecaade2016_087s24, sigradi2016_694l, 0916, e577, dc2c, sigradi2013_111s, c27b, dee6, 92f8, b6a8, 3c2c, b1b7, 0833, 839a, 9856, ecdc, 010f, ecaade2017_199gg, acadia14_53t, 2f5e, sigradi2014_281i3, 03f5, acadia14_671w, d942, f5a1, 739a, acadia14_281ae, b35a, ef1d, 61cb, acadia15_173r6, ef4e, sigradi2016_367zz, 32f9, sigradi2014_345i8, 6a94, 3543, d51e, b172, 43da, b920, a6f5, acadia14_81l, ecaade2016_171e49, 693f, ecaade2016_222a58, ac33, e1e0, 69c7, a7c2, de43, c806, 5542, 41b2, c69f, 84df, ascaad2014_013w6, 8c21, c0f1, 4b5d, 521d, ecaade2013r_004u3, 9645, 3acc, 09da, 1afa, 8338, 0262, 4eeb, c1e8, sigradi2014_339z7, 4cb0, e8c4, ecaade2017_203z, 4716, ecaade2017_265q, b38e, 6a55, 9a51, 44b1, a60d, ac54, b971, 2b54, 8e68, d740, sigradi2013_74d, 3534, fcbe, bbcb, 0ee3, c85b, ecaade2017_301i, c3b2, da4c, ascaad2014_019n2, 0918, 9790, 9787, 9b17, cf34, fd5b, 4d61, 37c5, 4b89, 5851, fe53, 40ec, f74b, ba0a, b92b, ec3b, 1596, e2e6, 0044, 9a6c, 8307, acadia14_257ad, 7a27, 2d42, 25f1, ebc9, 6eb0, e9cf, ascaad2014_036w1, 617f, e84e, acadia16_130n9, 6b34, c455, 59da, a010, 7cce, 57da, 7f1c, e925, f2ae, 28c0, 6771, 9cca, ecaade2014_094l22, ijac201513301z9, b058, acadia14projects_81j, ff72, 24ce, 5c00, b055, ecaade2016_118t31, 131d, ecaade2016_126o34, 168b, fb2c, 8013, ecaade2015_320l70, 449a, ce22, 3eef, ecaade2014_120k27, 169e, 7246, eafa, 0525, f105, acadia14_637ai, 3812, 925e, caadria2016_085f4, 2f08, ecaade2017_195mm, ecaade2016_038g10, 47c6, 9831, 16bf, 124a, c964, sigradi2015_12.19c27, b718, 77fb, 02a4, 0fbd, 798b, 3d52, fd5f, a381, ecaade2014_186a47, d5d8, e812, ecaade2017_215wr, caadria2016_197r9, ecaade2015_306i67, c20c, 11d0, ee98, 5181, 9625, 0ed6, 97ad, c6ee, 069c, 905b, ae88, 9ae0, 0f8f, ec73, ecaade2017_038mm, acadia14_333ax, ecaade2017_048ll, ecaade2015_139u29, f72e, da87, e64a, 89c2, a656, acadia15_443a19, 1d75, sigradi2015_10.309p21, bac8, ijac201614208m14, acaa, 29c4, 6046, 79dd, caadria2016_177z7, d81b, 72bf, 57cc, 1055, 764f, ascaad2014_032t9, ef7b, 3b1b, 3be3, 53d1, 7042, 070e, cefc, acadia15_343e15, 220c, 5f53, 6daa, 3038, 4ff2, a113, ijac201412403l7, 9afb, 547d, 7d1b, ca86, 4a38, 5c33, 2d80, 1321, 97fe, ecaade2017_264d, c3d3, bef5, d12e, 41d4, 3ebe, 5725, bc4a, ecaade2016_048s13, ecaade2016_168i48, 6f39, 6a8d, d1cd, 2de7, acadia16_184y12, 13da, ecaade2017_019ww, ecaade2014_167m40, 214d, ecaade2014_173y42, 6321, 86cb, afbb, dcaf, ascaad2014_012m6, 19c0, 788e, f3c8, 1dea, 33c4, c733, 21d5, d3f6, 8bbd, d319, 26b4, 5b7f, c517, 614c, c52f, 3fc9, b4fe, cd5c, 2fa5, 540d, ascaad2014_030w8, caadria2016_373j16, 7794, b9fe, daf7, de85, caadria2017_015c5, c0cb, c2fe, ecaade2016_047l13, 8b09, ecaade2014_132h29, ecaade2015_333a72, 453e, 9b79, 10ae, 97f3, 6083, ecaade2016_152y41, d973, 6f23, 2316, 7ffc, 36f9, 5a6b, ecaade2016_068m18, eb2b, ijac201614208f13, d347, ed03, 076c, 4e81, 9579, b838, aca6, acadia16_308p18, d0c0, ecaade2016_016g4, 2858, fd8b, 49aa, ecaade2016_099j27, sigradi2016_752uu, sigradi2016_568oo, ecaade2015_261l58, 7c7d, 2a12, 2d71, f407, 1a4c, e541, 6f24, 2c35, 2abe, 0238, 0514, ecaade2014_072l17, sigradi2014_137k2, 8f90, 9b03, d37a, 4d5d, a8ce, 0bf9, acae, aef6, ba48, ecaade2014_173j43, 1ef5, d6df, 6113, b918, c76f, 53f4, 319a, 8305, 4287, ecaade2014_024a7, 3a9e, 44ea, caadria2016_435s18, b5e9, 9db4, acadia14projects_63ay, ecaade2014_111l25, caa7, 1757, 5d76, 973a, 8b7a, ecaade2016_091h25, 2375, ecaade2015_268z58, 61a2, 9bee, ecaade2017_098pp, sigradi2014_085e8, 376e, 4013, f171, fa6d, b194, ecaade2017_198o, 5903, b108, ecaade2017_009w, 20ec, 0a0c, e4b3, 547e, 5769, d3be, 4eda, babe, 4261, sigradi2014_313b6, 09fc, c1ac, 46a0, 0cce, 7e1d, 9edf, b48f, 7611, a623, e67b, 6c9d, ec5b, caadria2016_819w34, 638e, 5702, d3c2, 4001, 98ec, acadia16_72c5, f987, ecaade2017_264f, 9ad4, ecaade2015_21j3, ff50, 2541, c140, 8bd6, b4f6, ascaad2014_027k7, ce9f, 27ea, 809c, 772f, ecaade2017_051u, acadia14projects_699k, 0392, 9a06, 7b4a, 1dc5, 299b, f009, 4c6b, f6eb, ca0c, ecaade2014_041h10, 298e, ijac201412304l1, 5ae5, 0681, 5e20, acadia16_184s12, 9d26, 6b14, b4b3, ecaade2016_134c38, ecaade2014_167o40, 2e35, 8fc0, b010, e652, deb1, 4cb3, 49b6, a3bf, c84e, 794d, 3872, f031, d218, 4886, cefa, b9fb, ecaade2016_237b63, 5f59, a8be, f070, sigradi2016_752zz, cde8, ce44, ecaade2016_071w18, ecaade2017_008j, e265, ecaade2017_032n, b3d0, a0de, 5462, b743, 7885, 174c, f789, cfd8, f452, 011a, 4dfb, cc29, 563e, 8db9, 1109, 6356, 36c5, cc28, dcbf, 87a6, 00ed, ascaad2014_026d7, f9c0, 6ffd, ecaade2014_140s31, 7b2c, 74ad, 4845, 0f84, 1ea0, 28bc, 3f2e, 38c3, 93f3, ecaade2017_076cc, 1669, ecaade2014_159m39, ac60, 1a88, 9354, ecaade2016_222r57, 5070, sigradi2016_817n, 24c4, caadria2017_057z19, 8f25, 2300, 65ea, b653, ecaade2016_140v39, 3026, ce86, 8f32, afed, sigradi2015_sp_8.326x30, 3287, 9a45, cdd5, 847c, b221, 8ea4, 73c8, 24c1, 7453, caadria2015_043h5, 43f2, b136, acadia16_270c17, 7e51, d015, d91d, f0b7, 698a, 229c, sigradi2013_359e, 36ad, 0acb, 76d4, 04f9, caadria2017_142s37, 8214, ijac201614202m7, 0647, 65cf, e396, 6cc6, d931, ecaade2017_117n, 5ad8, d965, sigradi2013_397i, e8d7, cff6, 2dbf, b43b, f49b, dedc, 95ca, 27f6, 3745, b234, a180, d600, 8d3c, sigradi2016_805gg, ed88, sigradi2014_263e1, 3f32, 9024, ecaade2016_042z11, 5cd5, 9e21, a883, e825, 1129, ecaade2014_016e4, 3289, 8ab1, 742c, 5d63, ecaade2017_184pp, 759b, acadia14_101n, 99e3, b5b6, 622c, caadria2017_118w30, 7dfc, ecaade2017_211dd, 7ba8, f0cd, 2433, a7ea, 1a9a, 8852, f599, bc14, fa5a, 1c46, ecaade2014_036h9, 1a05, 1901, 41eb, edd7, caadria2015_066c8, ecaade2016_166w46, fb7d, a53c, 34ee, 4e7e, 5a5d, 36ff, b3fe, 92f6, b8eb, 444f, ecaade2014_138u30, 3256, 8b94, faa9, 34e0, ba08, 439a, 6f1c, ecaade2016_023t6, caadria2016_343i15, sigradi2013_112c, 9799, f214, sigradi2015_11.196k26, 0b11, 55ce, 8e60, 4a20, cf4b, 7de7, 9234, ecaade2015_161f34, 5c8c, 58f2, 324e, 6c0e, 785b, a0db, 4262, 6209, ecaade2017_085e, 62eb, 55d6, 0e71, d80a, 3a96, 7810, d9d2, fa33, 29e0, b6e4, acadia14_463av, 69c3, fe94, d58a, ascaad2016_018k7, 0755, 6b9c, bcc5, 3a44, 8ff8, 2685, 628a, dba9, 6ff1, 14b6, acadia14_357ax, 1bc0, 46ae, c0a0, 66c6, 49f2, ijac201614306v3, 8091, ecaade2015_61t12, 3be1, 1035, eb96, 3690, acadia16_244n15, f368, b824, e8ba, ff00, cc20, c739, acadia14projects_655ac, a5f4, dce6, 9948, 92da, 610a, a448, 5f4e, 0503, af60, ecaade2016_071w19, 16b7, 175c, 0263, acadia14_531k, 7473, 17d8, 8319, bedb, 458d, 9833, 3040, a3b2, 838f, 3c0a, bb19, 11a2, caadria2016_631l27, e6b1, efb4, 0086, 72b5, sigradi2014_345p8, 6988, ascaad2016_028c11, c3e1, acadia15_161i6, 2f6a, 3034, ecaade2016_ws-dleady67, abc4, f0fe, 29c5, 95d2, sigradi2016_625yy, 164e, 0f25, 111d, 5844, 1e36, 1db0, 88be, f0ab, b90c, d58d, 93fe, 882c, c856, a79a, b093, 7521, 4cfd, 61cf, acadia14_709ar, 4e45, 7596, d31b, acadia16_34d3, acadia16_154m11, sigradi2015_sp_10.16f31, c5ea, 4d7d, c465, a80b, 9a33, cdaf, 2539, c4c2, 8385, 9d48, ac74, ascaad2014_019s2, 9aca, ecaade2014_224c57, fc10, 9f30, 3540, a215, 946d, 9429, 3123, a395, 9792, 8350, ecaade2017_041z, 5512, ecaade2017_079i, a378, 1195, c66d, c00e, a03d, 677d, afe0, caadria2017_134b36, 2948, f6a1, 90b1, 0c51, ecaade2015_271w59, 6c5a, 4543, ecaade2016_043c12, fb1f, 8f23, ecaade2014_104l23, caadria2017_040n12, 8abe, 1a70, efc6, caadria2017_028e10, 8d66, d87c, 50cd, e1ed, 2c9d, baa7, 69f0, ecaade2013r_015l8, ecaade2014_084r19, ascaad2016_049t20, sigradi2015_10.220f20, 6f26, ijac201513302k10, 199c, fedb, sigradi2015_sp_2.112i29, ecaade2016_230n62, ecaade2016_040t10, sigradi2013_386s, caadria2015_010s1, 2a9d, 6a54, f180, acadia14projects_719r, 2a97, ecaade2014_149j34, 068c, 1e51, e883, 2ef6, e408, f04d, d27c, ecaade2016_161z43, 4301, e887, caadria2015_181b27, 62f9, 2915, 63a0, acadia14projects_365an, 4748, 591e, bdc3, 0495, 98da, sigradi2016_602d, 48b5, 59a2, 129b, c4f0, ddf7, sigradi2014_144x2, ecaade2016_224g60, 57e8, 1948, 012d, 37c9, 81ec, 9757, 983e, sigradi2016_732o, e70c, 44ec, ijac201614202e8, ecaade2017_308q, 3d13, 607f, d668, 04ca, acadia15_81x2, sigradi2014_132r1, 0b84, ijac201513203f7, baf5, ascaad2016_047x19, f2b4, ecaade2016_162j44, 28fe, 6d38, 61d2, caadria2015_081w11, 68ce, a648, caadria2016_517h22, ijac201513105r4, 6487, fa13, 2e14, ba0c, 03c3, 897e, 5a91, cf60, f15e, 9384, 7d14, 20a7, 18dc, 9e34, fc1a, b0a7, f302, 130a, b607, 8e19, 417d, 894e, acadia14projects_63af, 7b94, ecaade2017_301m, caadria2015_137j22, 89f4, a63d, a4d5, bd46, 2f35, 066b, 5461, caadria2015_114y17, ecaade2015_130x25, ecaade2015_241g55, 1e84, 5cbd, 9663, ecaade2014_202p52, 17cb, sigradi2016_777ff, 2b14, caadria2016_045e3, acadia14_463ax, 9f31, 3bfc, acadia14projects_43aa, 5191, 9635, b511, 53ef, b6ec, 3ed2, fe0d, f70b, sigradi2013_387h, ddbd, 202f, 85ae, b729, 44c7, 4bd0, 462f, 4de6, e5d4, 5e4b, 66c7, acadia15_483y21, 1d83, 809d, 6126, 0770, e2d2, 971d, ec87, ff4e, 2f4f, ecaade2015_175p37, acadia14projects_601ad, 6c3c, bcf7, 1662, d239, 85ec, ecaade2017_118jj, 2e87, b404, 3219, c81c, sigradi2015_10.140h19, caadria2015_084u12, 4898, ec82, c9bc, 0f15, ijac201412401b4, f5f2, acadia16_224z14, 1f50, acadia14_247m, d42a, 2e7e, sigradi2016_431v, b888, e1da, ecaade2016_191l51, d7dc, ijac201614207e11, c05a, fbe1, ebfd, 3e59, 613e, ecaade2014_085h20, eb64, 8291, sigradi2013_234l, 621a, 38e8, ecaade2017_046k, 0a61, sigradi2014_075e7, 81cb, f66d, 8636, f06e, 0062, 66e0, 860d, 323d, b53d, 77a1, ijac201614405f4, 61e2, c937, b249, 912b, 23bb, 0d71, 359d, 6656, 1ecc, 18b5, e5be, d31a, ecaade2015_48m8, c095, 0b9b, e280, 81c5, adeb, ecaade2017_066j, 2164, 4ec4, 4a28, 0e63, 0c6d, 749a, 1b5e, e9d4, ecaade2017_041l, ecaade2013r_004c4, 9565, ac66, b0a6, ecaade2013r_009v5, 104b, ab97, 2e2a, 0b3d, 02a5, 2537, 122c, ecaade2016_217x55, c067, 6edf, ijac201412401f4, 3d42, 5b4d, 22e3, 2d2b, fd5a, 52c6, 415c, c7f4, e97d, ecaade2017_269c, c5c3, f697, acadia14_75ay, c50f, ecaade2017_215hh, b898, e793, ascaad2016_044v17, d0fd, 9376, caadria2017_182x43, d36b, fb93, 9c4a, 660a, 3b89, 8bd3, ecaade2017_143ww, 7e25, 3906, 1988, ecaade2015_17d2, e41c, 16a8, 4735, ba2d, 7507, 45bb, 2a20, 431f, ijac201614403m2, 81fa, a980, caadria2017_004o2, 5cf2, 459a, 6475, 8c2d, becd, 58fe, cc93, d41a, fdfb, 9f39, 9b05, 7671, 367b, 5f09, e968, 2f8d, 0053, 39c6, 2b96, 284d, caadria2016_539w22, d934, 9903, 643c, b9c8, 4c19, 5952, 1ea2, 1e1e, 42c2, c4c0, ecaade2017_057x, 0e8f, 62d7, 5988, 7812, ecaade2016_113e31, acadia14projects_531w, 23e6, 1b78, fd3b, 728b, 333c, ecaade2017_085f, db2d, a051, 3871, acadia14projects_219av, 55b3, 29cc, acadia14projects_435ae, cc4e, caadria2017_030v10, ecaade2017_037hh, d242, 8910, 58c9, 7bfb, 5a80, 3e38, 0b7c, 39a7, 1e0b, ecaade2015_314n68, 0914, 55f5, 4698, 6afd, 5a9d, caadria2016_395y16, caadria2017_048r15, sigradi2015_10.381h23, 93b6, 50d2, 40b0, 93e9, 2cff, 265e, acadia15_451n19, ecaade2017_048y, caadria2017_023x8, ecaade2015_152y31, 2c1e, 2bda, ecaade2016_238m63, aa28, e4f5, ecaade2017_047z, 3c89, 121a, 81f8, 6d1e, fc76, 8014, ecaade2014_086v20, cb48, c5da, caadria2017_129p34, c9a1, 8a20, de7a, ac8b, 6332, d605, ijac201614307e4, 5b12, 5d5a, 535a, ecaade2015_152b32, 04b6, ecaade2016_ws-intelligentx68, 3bf5, fe7e, bf4a, 623a, caadria2017_023w8, ijac201513103c3, 9823, 3a05, ecaade2017_257uu, 2e34, sigradi2014_213x7, b219, 8a8c, ecaade2014_084m19, ad48, 2f90, 1d2b, 3702, ijac201614307n4, 8e66, 86ec, ijac201614302n1, 5698, ecaade2015_53m9, 9a4d, 3fac, 0b96, 813e, cc37, ae85, d2c6, af8d, e209, 9938, caadria2017_018z7, 9717, sigradi2015_11.142d25, 3aa0, acadia14projects_479av, c5f6, 0f4c, 7dd3, e1b7, acadia14projects_247i, 1eff, ecaade2017_198i, caadria2015_157u24, 0112, d2c4, 891f, b65a, 89f0, 19f8, 9c45, 7f6b, 66bf, 70bc, ecaade2017_253r, 76bd, sigradi2013_275, caadria2015_181e27, 814e, cd22, 089c, 608b, ab15, c0be, 3db8, acadia16_372g23, 5c74, 1544, ea6b, 4009, d438, 7ec1, 83da, 84a5, 5aaa, caadria2017_094y25, b4c8, 921b, 2982, caadria2017_009w4, 5d05, 4771, ijac201614208r13, 34e2, e8dd, c661, a222, 76c4, 329c, fe02, 3397, 1762, ee82, 7274, sigradi2015_sp_12.402x31, bb92, acadia14projects_375k, c737, 60e2, a869, 220e, d915, 9082, caadria2015_010v1, 46e3, 21d3, 30b6, be95, sigradi2016_710ii, sigradi2016_615x, 48a6, 26ba, sigradi2015_8.41y10, 8029, be94, f29b, bf23, 17fb, da7e, caadria2015_226r34, d59c, 28cc, 9bd3, acadia16_140a11, 84f1, 0aff, 978a, ecaade2015_285h62, 5832, caadria2017_070v22, e40e, 528a, 952e, a2c2, 6023, ecaade2016_136j38, caadria2017_043e14, bd0c, ecaade2017_240p, ecaade2017_057gg, sigradi2013_337, 46f0, caadria2017_054d18, c330, 1338, 621d, 9c1b, d147, 5df1, 4a59, f873, b0f3, 83af, a644, 474b, 3ad6, 0e2f, ecaade2015_64a13, ijac201513105d4, 3c86, sigradi2015_6.183n8, 318d, 2cf4, ecaade2016_243r64, 583c, sigradi2016_441ll, c08a, caadria2015_206e30, ec2c, a95d, 1f43, acadia15_311o12, 9406, 3f1d, ecaade2017_265w, c89e, acadia14projects_291au, ecaade2015_273h60, 6ace, ecaade2017_220ll, 4770, sigradi2013_397, ecaade2017_124y, ijac201614207n12, 035a, acadia14projects_435av, faff, 49ae, 974e, 5f1d, acadia15_431k18, 4900, bd21, ijac201513302w9, caadria2017_122p31, ijac201614206c11, sigradi2016_387zz, 4b18, 0de5, 854f, 344d, ijac201513105l4, 3409, 58d8, 8006, caadria2017_046m14, ecaade2016_190u50, 5cec, 312a, dbe3, 3749, 3df4, f30b, b3d1, 846b, ijac201513205l8, e960, 8b62, 4f1b, 5a03, c679, 36d8, ca21, cd0a, 9cf4, 530e, 27ab, 3a42, c242, 87bc, d0f6, 9f5d, 1b3e, 50e4, 93c8, 9e82, b477, bf05, 99bf, ee50, eaa1, a664, ijac201412305u2, 104e, de53, 05e2, ecaade2014_168s41, 0d41, ecaade2014_057g14, 0ecc, 67fa, ijac201614207l11, ijac201513206d9, b118, 9327, 5043, ac87, 9407, ecaade2014_057r14, cbac, 5007, sigradi2016_450qq, 2f32, caadria2016_415u17, f4de, b4f0, sigradi2016_655j, ecaade2015_199b43, c579, d3c9, fa96, 5712, 067a, 6d94, 090d, be64, 0f12, sigradi2014_082r7, 6710, 3b3d, 7195, 7876, bbd6, caadria2015_213w32, 8b86, abc0, 6151, 69cb, 8cae, sigradi2013_111v, ascaad2014_012j6, 9162, fff4, 559c, d280, 630e, ijac201412303h8, ecaade2013r_001m1, 4b4c, bcb8, e085, sigradi2015_8.264u14, d182, 3819, a1fd, 7c91, 0017, acadia14projects_579f, dc5d, 9592, dab7, 46d7, d351, 8fee, 242d, acadia15_323w12, ijac201614408f5, ecaade2017_155n, 45c0, ascaad2016_012r5, e999, 87ee, ba9c, ijac201614105p4, 82bb, 0e5d, ee85, f17c, 5833, ecaade2017_037ii, 080c, 7087, fc93, 5303, acadia14_435af, a2e6, 782b, b1c7, caf8, 05b5, 7b8f, cb69, 576d, 63c1, fc72, 0409, d54d, c502, 7c1d, b5d5, 40cf, 769c, 15db, 001c, 7862, 6da3, bda9, f586, ecaade2017_277nn, b5f2, ecaade2014_022a6, 9a78, acadia14_365ai, caadria2015_054k6, ecaade2015_215g47, 266c, 799c, e429, ecaade2017_008n, sigradi2013_173o, 4ceb, 27d2, ecaade2017_157hh, 9172, b067, 9e9f, a31c, 9b4a, 73c9, 70d9, b629, 79ef, 27b0, cb57, cb0a, 24e4, 0660, 8fd9, 4f0f, 980c, a090, ecaade2015_116j23, 2f30, 6471, 7be5, ijac201412202t1, 16cd, 6e19, 4ac6, 5da1, sigradi2015_sp_11.303p31, 48db, 2f58, 51a7, 2b28, f927, 6f0b, 3dd2, 2930, 762b, dc1c, 0f8b, c93f, ec66, acadia16_362t22, af1c, ascaad2014_029n8, sigradi2016_686vv, 5895, ecaade2015_138p29, c6ef, fad4, 1aac, 89a1, 52dd, 0d65, 7c3d, 80c1, efd4, b202, d1c4, 120d, de6b, ecaade2014_240h62, a616, 33ac, 3080, 310e, sigradi2013_387s, 0000, 26fb, 71b3, 8ec0, 98ea, 5a5c, sigradi2015_7.184d10, ecaade2016_147r40, b704, 9ed3, b65d, 9265, f276, 2c6c, a334, 5cf0, 3795, 142c, aa7c, caadria2017_055n18, b14b, 1f52, 1d38, ecaade2015_53x9, sigradi2015_sp_8.6h30, 4e77, c0fd, 2127, fcfc, 6b2a, ecaade2017_021o, 3cf4, 858e, ecaade2015_48d8, e0d6, ecb3, caadria2016_311b14, cd2b, dd40, a0c4, addc, 0145, 9d17, 7f05, 6552, 6131, 5dd8, a137, 8f7c, caadria2015_213j33, ecaade2017_146ee, caadria2015_181h27, af9e, c339, ecaade2017_129ii, a727, acadia14_63ah, e10c, 412f, 0a1c, 8775, 33c7, d7e5, acadia15_451b20, 343b, 8cb3, ascaad2016_010d5, 8d13, caadria2017_123k32, e1ef, 2ec4, fc7c, 4018, sigradi2015_sp_4.388w29, ecaade2015_194b41, ca58, ecaade2017_293zz, aba3, a461, ecaade2015_22b5, 7b3a, 018a, ijac201614407x4, 0db8, 3fc4, f7f0, caadria2017_185a45, f75f, 08b7, de25, ecaade2015_229a52, db98, 46fb, ecaade2016_158k43, 7873, 248c, 42a9, sigradi2015_10.307z20, acadia15_123z4, eaec, ae8d, ecaade2016_132f37, ecaade2016_102m28, caadria2016_651g28, 278c, ecaade2015_194r40, 059e, 05fe, 0771, 793f, c2e4, 126b, f703, a437, ascaad2016_043l17, 60b5, 9c77, 5d5d, 2b21, 2427, 1249, ecaade2017_271l, 5bff, c4fa, e328, 1620, ecaade2014_031v8, c5d2, 14cb, 9914, 7aea, 3cea, 021e, 325f, 6bed, ijac201412403a7, e03b, 43c1, ecaade2017_152xx, a9d0, 07a2, e778, ecaade2015_285o62, ecaade2017_144z, 230b, 644a, 5232, 3f20, ede1, a986, 0a9d, 1ec3, ecaade2017_140mm, 549c, 1e66, a01c, 05df, acadia14projects_53u, e7f1, bbfd, d36d, e3f2, 3a94, ascaad2016_041f16, afe6, 646f, e0f5, c039, f226, caadria2015_070h9, 0325, 848a, 3495, 8fb5, 0ac8, bbef, acadia14_347al, ecaade2014_186z47, 1a36, 747a, aeec, 8194, f7bc, 29bd, 738b, acadia15_497i22, acadia14projects_699l, 9c5d, ec10, acadia16_44p3, e301, 62b3, 9dc7, 11d3, acadia16_344m20, 450a, ba8f, 5d4f, 9d5a, 308f, 67e1, 9d5c, sigradi2016_590k, e80f, 5ba8, 4505, ijac201614105s4, ecaade2016_158s43, 0877, dfc8, 4a42, bb0c, 8497, 4b01, ijac201412301p5, d274, 4800, e1d5, f6dd, 1bea, 3162, f602, sigradi2015_3.111i3, 8932, 0584, 3bc4, ascaad2016_044u17, baa1, 9fd0, 0d54, dbb2, 9ff2, ecf1, 615c, ecaade2017_202p, 25bb, 3c88, db71, sigradi2015_3.209c4, 5d1c, ascaad2016_042s16, ef3f, ascaad2014_014y7, ecaade2016_tkou66, 4fd9, 15ca, 8d57, 296b, 49fd, c4ac, b793, 961a, sigradi2013_248d, c929, 5847, sigradi2013_54m, cdde, ecaade2016_140k39, 39e8, fa3c, 2086, sigradi2016_737q, f07f, ijac201614104b4, d31e, 2edd, c709, e65f, 02bd, 3697, ecaade2015_333l72, 5ab7, 753c, 3d73, 9e4d, a44f, ed93, cb58, e41e, sigradi2015_12.215s27, 0174, 24d6, 7980, 1513, 1f07, sigradi2014_074g6, caadria2017_131g35, 2bf0, 96ce, 1666, aeac, caadria2016_819u34, 7317, 606e, 5f11, 791f, f209, b25c, 5759, acadia15_333x13, 5165, 9609, 9464, 3c7e, 662a, ecaade2015_293e64, acadia14_327b, 6454, 6ff4, 737a, d5ec, 8a21, cd42, sigradi2014_345p9, 24db, ecaade2017_044ll, sigradi2016_659v, ba58, ecaade2014_109s24, ascaad2014_018u1, 30b7, ef68, ecaade2017_144s, 7711, 0987, 70da, 79c5, 51df, f408, 82e3, ecaade2015_33h6, 8054, 8b21, b938, 566c, 6134, 107e, caadria2015_181f27, 7919, ijac201614205n10, 3296, fe58, d554, ascaad2014_014t8, 53a9, d39a, 2a33, dd62, bec8, 7120, 70be, 653b, 9064, 0052, b5ce, 5423, 01b4, af2d, 8326, ff1c, db3a, 8c1d, ecaade2015_59a11, 95cd, 8144, e8d8, 8403, 785a, ijac201614105o4, c7fa, 2181, d061, caadria2016_395w16, ijac201614306a4, 293c, 1c40, acadia16_308f19, 3c8d, b03c, 1d15, ecaade2015_217e48, b452, e6ab, e9e9, caadria2017_003p1, 01e2, 5451, 3ac9, cefe, ijac201614204l9, sigradi2016_369a, ijac201614208p13, bcd5, 9d97, sigradi2014_164i4, 003a, 9e00, 4069, caadria2015_102d16, d86c, 4f4e, 5414, 5d58, 94a9, 7bad, ecaade2017_215w, ecaade2017_gric, 2037, 94db, 7d48, caadria2017_069y21, 3373, ecaade2014_035d9, b634, acd0, 2ed2, 5b43, 166e, 1838, a544, e267, dc28, ecaade2017_066o, ijac201614102b2, ecaade2016_037c10, 0f0b, e3d2, 296c, e696, d5ab, 82e2, 7f38, d553, 666b, ecaade2017_152hh, caadria2016_477y19, 0687, ijac201614407p4, 5fb2, acadia16_12d2, 1e9c, ecaade2016_237h63, 1fd1, ebe4, a621, acadia15_483b21, 2f0a, acadia14_63at, 14f0, e10e, e8c6, 18f5, 2016, sigradi2016_435dd, ecaade2014_176i44, 6e02, 306b, ef66, 62ac, e186, abc8, b8c6, ecaade2016_162p44, caadria2017_048x15, sigradi2016_558r, 75d0, 68b7, f6cc, ecaade2015_178d38, acadia15_469h20, 645b, a503, b28a, 45f1, 091e, ascaad2016_043f17, ijac201412403g6, 1fc0, 08de, 60cf, 3eee, ecaade2015_164v34, 316f, ed4f, cd59, d581, 0dff, 5791, ecaade2017_019hh, ecaade2017_083vv, c075, 6d7f, ecaade2015_59j11, 358a, 68d1, 24a2, e495, acadia14projects_281z, 2b7b, fc84, ed0c, 322e, 7f74, b520, 0b3e, a0fe, 5848, caadria2016_167i7, 2e2d, 957b, d89b, c32b, sigradi2016_814qq, caadria2017_041j13, acadia16_224w14, 6664, 05cf, 8e8f, acadia14_357ao, 1df9, 7857, ecaade2016_144h40, 4d41, 71b4, ecaade2017_277pp, e418, acadia16_12l1, sigradi2014_313a6, d138, dd1b, 6aa1, acadia14_219f, sigradi2016_590d, f3cf, ecaade2017_077a, acadia16_98r7, caadria2015_114t18, c01f, e535, sigradi2015_7.203j10, caadria2016_777w32, e255, cca2, b932, f7db, d32c, 085e, 3908, caadria2016_219f10, 1aa7, ecaade2016_074k21, ecaade2016_067t16, 08a8, acadia15_417d18, 574b, 7d45, acadia14_125r, e05b, b5ab, 5023, 9307, 8a70, ec0c, 071e, b18f, d05a, 681d, ce35, c79f, e647, ff2b, 3977, ecaade2015_83o16, 5661, 33ef, bc28, 8151, dadb, sigradi2015_sp_3.85r29, ecaade2015_233z52, 6727, f490, bf57, 4a32, ecaade2017_199dd, 7994, b14a, ijac201614208f14, 0611, e59a, b8cb, dd34, 2f66, caadria2017_067m21, ecaade2014_151r35, sigradi2016_490hh, 5dfc, sigradi2015_8.328l15, d945, caadria2015_102a16, caadria2015_209e32, acadia15_110s3, acadia14_463h, 0e5f, 8a85, cd6f, 019d, ccd9, 98bc, ecaade2017_jgor, 7303, bf89, 9569, 440c, ecaade2015_22s4, ecaade2013r_017z8, abf9, 1b5c, 460f, 0eb4, 006b, 3654, sigradi2016_710ee, 13e9, d216, 3781, bad7, e966, 9722, 8717, ed7d, 3df7, cc4b, 512a, 13d1, f222, 68da, caadria2015_060u6, sigradi2014_218g8, ijac201412303d9, fa29, 82f8, 138d, cc73, 9167, 62a7, ecaade2015_109u20, a287, 8eee, ecaade2017_215a, 4294, 4de9, 4fb8, 6f7d, fbc3, acadia14projects_671s, 5e86, 517e, ecaade2015_170n35, 7fd5, 5acc, 8d90, 1a2e, b1c8, 7b38, sigradi2015_11.142e25, b3c4, acadia14projects_79aa, a27b, ecaade2014_024i7, f615, aa72, de52, 5f05, caadria2015_139y22, 196b, ijac201513303t10, 0032, a9e5, e1a9, 7622, 5402, eaf6, af2b, dc55, 6e91, 8513, ffa2, a8a0, d34e, 3b2d, a6b6, 2e57, 3153, 8d38, f187, 1e9e, 9bdc, 5554, e3ad, acadia14projects_357az, 05eb, c55d, cf88, ascaad2016_031l12, 6811, 403a, ijac201614101e1, ab36, 7874, 8b83, ecaade2016_217o56, sigradi2014_015a1, 3486, 656f, ecaade2015_171w36, 1052, 866d, e094, bb49, ecaade2013r_001d1, ecaade2017_291j, dd75, sigradi2015_11.165p25, e8a5, 151c, 30da, caadria2017_079z23, de7c, 811f, 06d3, c423, ecaade2014_224y56, baf4, dfee, 2494, 01a1, 5eb5, 4650, 2dce, caadria2016_487s20, 6e8f, 2e20, caadria2016_641s27, 2807, fced, 7095, 3f75, 5e82, 5bab, 8581, e8ff, d830, ijac201412306e3, 64be, 451a, 813c, 498f, a0ba, 597a, ijac201412304j1, d13a, 1870, c322, 12f8, 085a, 7b64, 8f27, 643b, 92fd, dc56, ecaade2015_64s13, 2fe4, 437b, 29cf, bfa2, d727, 5176, 75d3, 1fc5, 28f0, 573b, e237, 1d3c, 4fd1, b6db, 5aae, c29a, ef11, d3fa, ecaade2015_138s29, c614, 645e, b2dc, sigradi2016_655f, 1fef, 1255, 1aee, fd78, 879d, 263f, 9f01, b4ff, 0e84, 443e, ecaade2016_025a7, ascaad2014_028t7, 8a04, 4abd, ecaade2016_072s20, caadria2015_114p17, 048e, da6c, 01e8, 9c92, c698, 5587, 5376, d1cf, f70d, c985, be3e, a6f1, f017, bab6, 3498, e4d1, ccca, 3fd1, ecaade2015_248s56, fc2d, 61b3, ecaade2016_191h51, sigradi2015_3.190n3, ebef, e99f, 03c7, cb56, 69ac, sigradi2013_429k, 5bb3, sigradi2013_194k, 2a0d, ecaade2017_017o, 4aed, b2a5, eb1c, e751, 7db4, ad1e, 3dc1, a877, 9de3, 5920, a223, sigradi2014_263i1, 448e, 9c62, fd47, d927, b4a3, ea59, acadia15_407u17, 3833, 6bc2, ccc5, e483, b623, fd29, db9d, 6e82, acadia14projects_699d, aa99, d93b, ecaade2016_132v37, cc48, ecaade2014_224c58, ee26, a363, fc9f, 9917, ecaade2016_182r49, 5728, 2f2f, ecaade2014_070l16, bb9f, sigradi2016_560z, ecaade2017_129ff, ecaade2014_011h2, b043, 126e, d826, 5bd3, cba5, 5595, fcc2, 0f5c, a4de, ascaad2014_024u5, 0f16, e7b9, 1858, f07d, ijac201614207z11, c7b7, 430a, b044, 7c46, c0f2, acadia16_88d6, b5c9, b402, d0f5, a902, c200, 78dc, ea26, 4883, 5bb4, a78c, ecaade2015_304g67, ecaade2014_041f10, f719, 67d5, 7e01, 23b7, caadria2015_206z29, be06, af9d, d220, ed68, f1f4, 84e0, c49f, fbed, abf8, 82f4, d9f4, caadria2015_124h20, 0714, fe8d, a116, 9834, b4b8, b40b, 6fc8, ecaade2017_146jj, 4eb1, ascaad2016_045b19, 50e7, dad0, 077e, 6ca2, a6fe, acadia16_382w23, e9f4, acadia14projects_63av, 2cfb, b416, ascaad2016_023a10, 9726, sigradi2016_564ii, ijac201412403l6, 4311, ecaade2015_48b8, 2bbc, sigradi2013_393s, 0773, caadria2015_078i11, 0f10, 75b6, 9c2f, 16e3, d6e1, acadia14_135p, ecaade2015_61y11, 994d, a75c, sigradi2013_414v, caadria2017_158a40, 95a6, ade1, ecaade2015_206s45, caadria2017_042z13, 2562, 129e, 7360, e82b, ijac201614305n3, 08fd, 488d, 0972, e19f, acadia15_123s4, ecaade2017_083ss, sigradi2016_714ss, b330, b7ab, ecaade2014_111x24, c108, 6572, 0b83, b1ae, c2bc, ef58, 432b, a31e, 0c91, caadria2015_108v16, sigradi2015_2.162p1, 273b, dbdb, sigradi2015_8.81a12, 0d38, 3a36, 6743, ecaade2015_33c6, b411, a8ec, acadia14projects_681at, a1e6, ascaad2016_018r7, 1395, ad01, ecaade2015_81t15, 673d, c995, 573c, efd5, 98b4, 341c, 4a50, ecaade2017_021k, 193e, ecaade2017_308jj, 4f62, 3a93, ascaad2014_001k1, acadia14_453f, 8ba9, 607e, 10d6, 0d98, def6, a035, ecaade2014_096z22, 910a, d115, f3af, 66d4, 0ce3, 47c7, ascaad2014_032s9, 86c6, 1c2a, 1b9d, ascaad2014_029r8, 5f0d, 863d, d8cb, ecaade2017_302oo, ecf6, 970, d1bb, 8288, 408a, 4bb1, ecaade2016_120g33, ijac201614305s3, 57d1, 253e, d132, e5cd, 8d26, 0e14, acadia14projects_691av, c30f, 72b1, ecaade2014_080k19, f917, 5933, b39b, e568, 9b93, 230e, ecaade2014_094i22, fd6b, bf38, 254e, ec46, c262, 9e71, a4be, 20c9, 27a7, 80a9, ecaade2015_205e45, 4c89, 6e4d, 4dbb, e79f, 7d4a, ecbe, ijac201513102l2, 7eb7, 3033, f369, sigradi2015_11.136r24, e701, 913f, ecaade2017_290zz, f7ee, a07e, ecaade2017_grib, ijac201412408o2, 1cb2, e5c6, ecaade2014_180t45, 2f25, e69c, 8390, dfb9, b78e, bf7e, bfb1, 0f59, 71c6, 4ff7, e7d6, f7fb, acadia15_223f9, 363d, 3d49, 577b, 2aad, caadria2016_621u26, 3f61, 7750, 7995, 2075, b1a1, fd21, ecaade2017_252m, 7e46, f56c, 80a5, sigradi2013_285a, 66f4, 4a73, cd54, cd93, e4cd, 5afa, acadia14_619w, d883, b6b6, fee0, 0ff0, 68b9, 39a0, 0bef, 6c84, 17f8, 5ef6, e341, e0eb, bc08, 6f9b, ijac201513105m4, ecaade2014_011w1, 5b0c, 3f31, ecaade2017_124n, 4d67, ecaade2015_284k61, 72f5, 84e2, 6e09, 7f33, bf47, 0f78, 37c8, a862, 259f, ascaad2014_024n5, c640, d19f, acadia15_110g4, 2a58, 439f, a640, ed7c, 7656, 99ba, 2963, d773, 693c, 9ac1, 3792, baba, 60dd, 3ddf, b226, a991, 4634, sigradi2015_6.327p8, 3b28, 8045, e73a, eaf0, b665, ae89, 46b1, ecaade2016_193t51, 5d14, d189, f717, cf0c, 1680, ecaade2015_21n3, ecaade2017_044ss, f133, ecaade2014_194b50, 882e, ca78, 74e4, e308, fd6f, ecaade2016_217b56, 3d3e, 0248, caadria2016_167p7, faf2, c560, caadria2016_435v18, b8db, 3d09, ef93, a2e0, c4f3, 49dd, f939, acadia16_116t8, 6995, 4f89, 0884, 3233, 4405, e4fe, ecaade2017_288jj, 7b82, 3bcf, ijac201513306x12, 74ed, caadria2017_118b31, d8b5, 85d9, 9ad7, 9ff5, 3aa1, 237c, 76d3, bee2, 63ca, 5cad, 5ef9, 2119, d09c, 64d3, acadia16_184n12, 1257, 6b92, e9aa, 15a4, acadia14projects_589l, 1d27, 83a5, 76ba, 4b0a, ba3d, ecaade2014_194m49, ascaad2014_031e9, 918a, f4d4, 0dda, 5cc6, ecaade2014_112c26, ecaade2017_290rr, 3335, bf3a, c05d, ecaade2015_83g16, 276a, 7ac0, ijac201412405l8, c763, 43f7, 86b2, 4cd6, ecaade2015_59n11, 6257, a3f0, 3020, a6f6, sigradi2015_3.370w5, c6ba, ca7c, 34bb, 912f, 97a2, 4d74, caadria2015_213l33, 71a8, ijac201513104w3, ecaade2016_154c42, 605f, a55a, 61b6, 5254, 57fe, acadia14projects_681al, 0b9e, sigradi2015_11.222n26, dcfd, sigradi2013_189, 8c57, ecaade2016_077y22, 0932, 9661, c650, 9bcc, e1c1, 6222, 5ea6, 0635, 8f54, acadia14_339ae, 09ed, ecaade2017_048mm, e58c, ecaade2016_217m56, 8847, 66fe, 9c49, 6524, 6b23, 4b6a, 9b5c, 60ea, 4d56, 1888, caadria2017_074i23, 7647, ee4e, beda, 2c84, caadria2017_058m20, d34f, b831, 1f47, ecaade2015_77x14, 165e, caadria2015_139t22, aedd, cd1d, 0e98, ecaade2015_138r29, defc, 501b, 8174, ed54, 32e5, 730e, 7fc1, 8a65, 120c, 13a9, 605c, 6a9d, 7090, f8fc, 3faa, 4766, ecaade2017_089w, 3988, 7989, ecf0, 7fd2, 40d3, 74a5, b912, 56d9, a023, 5bb1, 9573, af8c, 7951, 0d04, ijac201412404f8, 264e, 57c7, 3c1a, acadia16_382z23, 5096, 587f, e7ac, 361f, 629c, 8432, 0285, 67f5, dc1a, 9f17, 063b, 53d5, 7079, acadia15_185r7, 85ac, 7ed6, d2e6, ad06, acadia14_479au, b699, ab37, 1e38, ecaade2013r_017w8, 0a93, 9dbc, a174, ecaade2016_002g1, sigradi2013_268i, 628b, a94e, 6262, 5271, 9515, e229, ecaade2013r_013x7, ecaade2014_133l29, 3e25, c927, 91f4, ac62, ecaade2015_129s25, 9219, e678, f3c0, da33, ecaade2017_170a, b637, d7da, d2ff, 2ae6, c95f, ascaad2016_022h9, sigradi2015_9.270h17, ascaad2016_014h6, sigradi2014_032g2, e66f, ecaade2014_153m37, 6d46, 84ec, 4a8f, 38f8, 3eb7, 185e, ecaade2015_27r5, 2a39, 1f17, a0ad, ecaade2016_098f27, ac78, cda7, 35a9, 2694, ab35, ecaade2017_203ff, 03c9, fae3, 8d55, ff14, sigradi2014_132n1, 1db3, d27b, a9b6, c215, 91b5, bfdb, d867, 9603, 45a3, sigradi2013_364r, 8c65, c9e5, caadria2015_004l1, 483f, sigradi2016_488o, caadria2016_281d12, sigradi2016_383ii, 5ce2, 987f, ecaade2016_047j13, 28c2, caadria2015_015f3, sigradi2013_62, 2bca, e011, f8d2, ecaade2017_173xx, a7b0, caadria2015_185n27, 32f8, c1bb, 67ba, be03, 315a, ecaade2017_305c, 639d, 45a0, 87e4, sigradi2013_347p, 94f1, a9ba, 7566, 2641, 211d, caadria2017_124d33, 7db1, e7f0, c068, 9d7f, 079c, acadia14_43ao, 8155, sigradi2015_8.186l13, c86b, ascaad2014_005u2, 5383, 8c9f, f21d, d77c, sigradi2016_467o, ecaade2013r_001t1, ecaade2016_102e28, acadia16_140y9, 14d1, 4f18, 06dc, 7c32, 6e95, f3ef, 016e, 400d, f162, ecaade2015_144g31, d61b, 045a, ecaade2016_163f46, fdc9, e392, bb65, dc40, ascaad2016_038d15, ef7d, 8585, cf84, acadia14_357az, 84f5, a1e8, 3422, 7512, b1f6, 2827, 8cdd, 9292, 0864, 4f66, 22a9, 5456, 9f1c, 50c6, ecaade2016_017n4, f994, 67b1, c5ef, 0070, 767b, 065f, 8930, c59f, 8f1c, 956d, f7ea, 891c, f3e9, 208f, 625e, bf72, 32c6, c55f, f038, fcd7, 8037, 905f, sigradi2014_283u3, 37b8, 4d64, 5bb9, 98b3, 5b41, 523b, 1f55, cf38, ecaade2017_129jj, e6ff, sigradi2015_11.136x24, ecaade2016_042u11, e7c4, 2503, ecaade2015_100s19, ecaade2016_023p6, b909, a04a, 9ab7, ecaade2015_18h3, 37ff, bff1, 4192, dff8, 9ef1, 9576, af97, 513a, c0a7, b33a, 0850, 8af2, 118e, e3d8, dbcf, b73c, 6681, sigradi2015_10.309o22, ad65, acadia15_483j21, acadia14_291ap, 4662, ascaad2016_022x8, f463, 66d0, 0f73, 9267, 78fc, 5fe0, b015, 377a, sigradi2016_801t, 131b, sigradi2016_408x, ecaade2015_195i41, 7aae, 3c0b, 97e8, sigradi2015_10.377z22, b2eb, 7af8, a892, b735, c358, 8868, 8ff0, 7da6, bbc3, ecaade2017_257tt, 1f59, 5827, 6f1b, adcf, sigradi2015_9.152p16, edab, d5cb, 45d2, d80c, a9e6, ccf6, 804a, 62c2, 293a, 989f, 9c98, e9a6, ecaade2016_163z45, ecaade2014_011c2, caadria2017_055p18, 40ed, b341, fa84, bdcb, a82e, sigradi2014_330o7, ecaade2014_224l57, 7bc3, ffaa, d3aa, 50ec, 4b09, dc88, e775, 550c, adb3, e736, 1a47, ecaade2016_007m2, 5dd5, 1c09, 5ffc, ac6f, 50b8, 179e, 8ad2, 6803, 9202, c9fb, 4553, ecaade2017_256cc, 2b2f, 6463, 57af, 57c0, 1061, 1742, 3083, 1efb, 5f3f, 1693, 20c1, bb5e, 9156, a1d7, 35f5, 12d3, ee9b, ecaade2013r_006x4, ecaade2017_057s, daae, 07cb, dd92, 30ea, a57d, c86a, 029a, acadia14projects_479ar, 82f6, ecaade2015_59f11, 79d1, 9960, acadia14projects_101al, a2d4, dc4e, f47e, 0909, 1300, cdfa, be81, ecaade2014_224a57, 78bc, ecaade2014_014v2, ecaade2016_158o43, ascaad2014_014i7, 8b15, d48a, ff35, ecaade2015_306k67, 2e0a, ecaade2015_298i65, 373c, 71fd, 064c, 73b8, ecaade2014_168a41, c4c8, a794, a973, 293e, acadia16_470b27, 8743, ecaade2017_033u, 01c9, 3257, 90df, cbe4, 395d, 7a8e, 30c2, d40f, fd87, 0a88, e49f, 2810, f55f, 8180, 5d69, e173, 153e, acadia14_627ao, 2fc7, e18f, 5911, 82c9, acadia15_333p13, 33fd, sigradi2016_659u, caadria2017_029h10, f9f6, db86, 5441, ijac201614201i7, caadria2017_107p28, d26b, ijac201513104s3, acadia14projects_43ai, 166a, afec, 477e, 10cb, b905, ecaade2016_199b53, 66c5, d104, d6a7, ea63, 1549, af5a, 1657, caadria2015_156o24, 56f8, ijac201614204w9, eee1, 494f, fdbc, 12a7, ecaade2017_189uu, acadia16_382b24, 84a0, 759a, ecaade2016_225e61, b886, 0d52, 5e21, 08e2, cc45, a3fc, 5538, 0e9c, fd7f, 3631, caadria2017_003r1, ceb8, 0c73, acadia14projects_101aa, 2f14, 0448, 2a78, 3861, 26c1, 2479, 3b6b, 9e54, ecaade2017_023jj, 5c70, f8de, a797, c9df, 6a49, 604d, d2fe, 2728, ecaade2015_205t44, 40bc, 412d, 688b, b135, c76c, caadria2015_060r6, ascaad2014_008m4, 6cb2, f267, 86c7, sigradi2013_28r, e3da, f638, acadia14_699h, 72b9, 281c, 82ea, 6a9c, 6434, ecaade2017_108u, caadria2015_015e3, 358b, sigradi2016_430n, 752a, cb14, acadia14projects_497x, ecaade2017_108b, a6d4, d670, a0a9, caadria2017_142w36, c504, 9a3f, 3279, a951, ebd7, 5ed7, acadia14projects_647ay, c667, 59cb, 5321, fb26, d735, 87eb, 076e, db3f, 06c6, 70ce, 5ea5, 9261, sigradi2016_695r, 2ab9, 5657, sigradi2014_345u9, a6cc, ecaade2016_042m11, ecaade2015_211b47, 88c6, c468, ijac201614207y11, caadria2017_074f23, f83b, 8805, b5f1, sigradi2014_197v6, 7fef, ecaade2015_139z29, c91c, 88f1, e6fa, 2f97, ffdc, fc63, 2134, 53ed, f895, 9ae9, cb34, 4c56, 5207, d180, 8207, 89fa, 11fa, 2980, 9f78, 37da, 5953, 0f2e, ef05, 002a, b8b3, 9ac3, 11f9, 408d, b660, 0e04, 5b33, 6c68, 0e16, 3165, 0aca, cf92, 1007, ffe3, 04e1, 3276, 3f58, 2f2c, 4149, acadia14projects_375i, caadria2017_129o34, fc4f, b232, 63fe, 5626, 3ee2, 38d2, 5466, 53e0, cfb0, d127, d333, 0ace, d862, 2d09, caadria2015_164a25, 4701, 8cbe, 3c71, d409, c7bf, 49bb, d4c3, 43c8, 3369, a3b9, sigradi2016_637v, ascaad2016_005e3, d144, 8f97, 53b4, aad2, bf4c, 0dfe, 7818, 1e1b, ecaade2014_208a54, 8a90, acadia14_347am, c1fc, ecaade2017_019nn, 2bc6, 4d2e, d89d, 2411, ecaade2017_032ww, 9928, 420f, ec00, 6b4c, acadia15_395c17, bfcd, eab6, 9af8, 6616, caadria2016_871j37, d6ef, 19bd, ecaade2015_215s47, abe5, 8b01, 2166, ca8b, 4038, ecaade2015_320p70, ecaade2016_018k5, 1cbd, f056, 159d, 157b, 3916, 4586, 9731, 8b97, 947f, ecaade2015_53k9, a7a3, fefe, ascaad2014_024h5, 1e4f, ecaade2017_108h, caadria2016_777b33, c51c, ijac201614308d5, ecaade2015_287s63, 6fa9, acadia14_671v, 4ec8, 8552, acadia15_451z19, ecaade2017_309ww, 6df9, 4f9e, f515, db88, b8a6, 00cd, 1598, ijac201412205a4, c6a8, b018, 5e55, 9c88, b2bb, ffec, sigradi2016_752pp, ascaad2016_040d16, ecaade2017_032g, 3214, 7ed8, 9a4b, deed, sigradi2014_279a3, ascaad2016_052j21, 1725, d8fd, f2fa, 0892, 3e5d, 114e, fe6d, acadia14projects_147ao, ecaade2017_008h, 7915, eecd, 93a1, 8714, ecaade2016_208o53, 9e35, 432f, 1cd4, cc09, ecaade2015_11b1, be0b, sigradi2013_313, 2178, 3278, ijac201614201y6, bea5, acadia14projects_473ae, 461f, sigradi2014_136e2, sigradi2014_036u2, 1c1f, 398b, bd85, 5743, sigradi2013_43v, 637e, 5b84, 4b45, 5aa1, ecaade2014_096w22, 761e, e78e, 7020, cd7d, caadria2015_109e17, 7b3b, 219a, 66a5, acadia14projects_589b, 0caa, a5ef, 4177, 3342, 2d7c, 5fa7, 45c1, dfad, ijac201412304s9, 2c2c, 2357, 5581, 80c0, eddc, a259, a24b, a38d, 908e, 7982, 7bda, 7d55, fb04, 0ed8, 43e6, ba43, e599, ecaade2017_014zz, acadia16_214k14, dfa0, 52de, acadia14projects_463f, acadia14projects_435ag, 3248, 91f6, 99a1, 2caf, acadia14_427ar, a573, 4595, 0b6c, da38, ef9e, 4396, ijac201412204o3, 566b, d0be, afaf, 5fe1, 43e7, 118b, 6294, b51f, caadria2016_353u15, 3eed, c90b, f504, ded3, 9a74, e0cd, ascaad2014_029j8, 6b05, ecaade2014_132g29, sigradi2016_611o, 2d5b, ijac201614208g14, ac76, 255c, 8240, 44a7, a64c, 533e, ecaade2017_208k, sigradi2015_12.215p27, 1004, 9a49, 205d, ecaade2015_269s59, df1a, d446, 5c9e, e02f, 55f6, d269, 71ea, 2ca3, 5a4d, f0f7, fd08, c7ec, bf3c, 7028, sigradi2013_189p, a9eb, 06bf, b800, acadia15_95e3, 0346, 52f3, d3c0, caadria2016_033w2, ecaade2017_198b, ea98, 5eea, deaf, ijac201412408h2, eaa4, e4df, ecaade2016_104x28, ad6d, 649f, ecaade2014_014h3, caadria2015_048r5, 15d7, 8102, 3a37, 269b, fbe3, 2cc5, 1f84, 71df, d09e, ascaad2014_031k9, a9cb, ecaade2015_317t68, acadia14_317x, 88c7, caadria2016_425e18, 043d, cbe7, 2e99, 54fe, acadia14_637ag, sigradi2016_448s, 1272, 1456, 20db, d52e, 7329, ecaade2017_288ff, 5ee5, 58bf, ecaade2017_019qq, 8843, bc8e, ecaade2017_156q, 4573, caadria2017_190o45, f5d4, f391, ecaade2017_146hh, sigradi2014_128z9, 835f, ff92, ecaade2015_169d35, ec26, 7d2d, 37a4, e2f5, ef8d, acadia15_343k14, 0a06, cf72, ecaade2015_53r9, sigradi2014_330c7, 3e91, 13f0, 60da, sigradi2013_138t, 0ae8, adf1, 5502, 225d, ecaade2016_098c27, 9bb7, 1ad7, caadria2016_683k29, eec1, b245, b780, 8f57, ef6b, 9193, 510b, 4729, a4a5, 338e, 2ced, sigradi2015_10.7d18, ecaade2017_059ss, bf6c, 9d50, sigradi2015_11.142g25, 6b36, ecaade2016_221t56, 3cb7, 3d22, 1624, 1d40, 87e7, 2c07, acadia14_609ah, 2de2, 7145, 21be, 5d80, ecaade2015_227s49, aa00, fc35, caadria2015_049e6, f3ad, 6266, ecaade2014_024t7, acadia16_140z9, d2cf, 40c4, 1b46, 4c6c, 8941, a57b, caadria2016_601k25, 579d, 3d15, d7e2, acadia14projects_101ao, 7eb8, 9e5e, ecaade2014_113r26, acadia14_601ai, b163, ecaade2016_042f11, a007, 5ff0, bf32, 9455, 0f96, 9feb, c1ec, 4f43, 7664, 118c, 378c, be67, 8d03, cb79, 764a, fc6f, 9ea1, ecaade2017_017l, acadia14_43af, sigradi2014_265s1, 22b3, e0c2, sigradi2013_62t, d150, ecaade2017_225j, 3130, 0746, e28f, 556d, ijac201614101b1, ecaade2016_225v60, 2b55, 8068, caadria2015_246d36, caadria2016_549k23, 4489, c101, 14eb, 1902, 0cae, ce50, 3712, ecaade2017_144u, 3035, c3c1, 36f5, f23d, c9d1, 570e, ecc7, eeb6, 56e9, dc16, 4cac, 4a6b, 8487, caadria2017_072c23, 5c90, 0272, ecaade2016_161a44, 000f, ecaade2016_238v63, caadria2016_147g6, c2cb, 0696, d1dd, 9f0b, 65e6, 69ca, ascaad2014_013u6, 8907, 64d8, 2d81, acadia14_125y, dfc5, dc9c, 08b0, 0510, e8e2, 173a, 6057, 3fb8, 24ff, de11, 7785, 9c5b, 108d, ecaade2016_158n43, c310, ecaade2014_153l37, d265, 62d4, 71eb, ecaade2015_320o70, 1230, 6f75, dc83, 1f1b, 5241, ce08, f750, ecaade2015_114e22, 141d, 34b9, 012c, 160a, ijac201513306a13, 28f1, 0494, 6abf, ecaade2017_100j, 7b14, ecaade2016_118b32, 78bd, c8f1, 4f38, 2249, be1f, 7047, 8cb2, 750f, e170, f1ee, cef9, 921d, c05b, ca3f, 9f94, 43d7, 9f43, a1a2, 8f26, 1557, e693, 6797, 20c6, 8121, 6e9b, 0100, 3813, c250, ecaade2014_180a45, bc04, 7734, 698b, sigradi2016_407r, ecaade2016_224u59, 4b10, 13df, ecaade2015_287t63, 3c63, ijac201614405o3, 1941, 5dd4, 5a3a, caadria2017_051y16, caadria2016_693b30, 5227, 3dbd, 0ef9, acadia16_414a25, ed20, ecaade2017_083yy, 7a7d, dd7e, sigradi2016_627g, e00f, 2f82, d4cb, 5a08, f848, 58e3, baed, 9807, 53a6, bee6, ijac201614103p3, 5,7e+10, ecaade2015_148l31, 4c41, fd39, acadia14_33al, 8efd, sigradi2016_771u, 6b02, acadia16_34c3, ascaad2016_046m19, dccc, cad7, e885, 4042, b5d2, ecaade2016_114f31, 0dad, fd80, 7515, c77d, caadria2017_021i8, 034b, f593, 8bd9, 75c0, ecaade2016_083e24, 23c7, 8bd4, 5168, d64f, 4551, 9853, 3464, 8b1f, 3f33, 65a7, ascaad2016_030g12, 7ea2, acadia16_88v6, acadia15_110d4, 2d8f, eade, ecaade2014_151y35, f525, acadia14_589f, 9e30, 0bd7, ascaad2016_007u3, d5a0, 6a3b, 0b2c, 8ac1, 638c, 5bf6, c90e, caadria2016_631k27, 8371, ecaade2013r_005o4, 8e43, 44ee, fc5a, 610b, 9dda, 5bdd, ca3e, 1465, d744, caadria2015_010t1, sigradi2013_135h, ascaad2014_029p8, ecaade2017_108i, 8c34, 7944, 7f5b, ecaade2017_100l, 708a, 21d2, caadria2016_147f6, 669c, cfb6, ijac201614408i5, ca23, 69d0, 6f08, 90a5, acadia16_260g16, d6f0, ecaade2017_253t, ffcd, 1b1d, 0ba1, 5389, ecaade2017_164dd, a130, 3d6b, 337d, b713, caadria2017_016f6, 1ba2, f263, cd83, b2ec, 2824, 3d05, eca6, ccb8, 46bd, ecaade2016_113b31, c814, 921f, 6b9d, b480, ec11, 25cb, caadria2015_108z16, ecaade2014_218s55, 6d4b, da11, 5ccf, d603, 4dd0, ecaade2015_130d26, e45a, cf04, a88f, dd02, 825f, 64c5, 2893, 3db6, dfa9, 441e, caadria2016_539y22, f024, 8530, cc00, be75, caadria2016_425g18, ascaad2016_054b22, d8de, 86ad, ecaade2015_129i25, 5212, 164a, 1297, 2ac2, 561c, 4fc0, 8cac, aebc, ascaad2016_004l2, 65ae, 970d, 8fe4, f508, 688c, 4566, 8cf1, 696c, ecaade2015_122n24, 298b, acadia14projects_135m, caadria2016_445a19, ascaad2016_004g2, 0f47, 40ce, c871, 7b17, ecaade2017_157mm, 4ba0, a800, 2cbf, 4af6, cd87, d563, ijac201614309p6, sigradi2014_132k1, ec8b, 17a7, a4ed, b2d1, 7fa3, 4548, 2dc9, caadria2017_004m2, ecaade2017_052rr, c60f, f7e0, ecaade2014_127l28, ascaad2014_016b9, 89cc, cedd, ijac201614105n4, f23b, 0ab5, b815, bc64, 70aa, 87a2, 0633, 133f, ecaade2014_038z9, c174, ffea, 1e2f, 4e86, 0c06, 1b9c, ijac201614401d1, c771, 1578, 961d, 2da1, b478, 0268, ijac201513302d10, 454c, a630, sigradi2016_375f, b9a7, 9a24, e537, 82fe, 1b7c, caadria2016_003a1, c06b, ecaade2014_024h7, e068, 9ae8, b5e3, caadria2015_087z13, acadia14projects_473ak, caadria2016_259p11, 1732, ddd8, 391b, c9f5, b770, ecaade2015_82a16, 8725, 2190, af47, ee86, ijac201412301m6, ecaade2014_146t33, acadia14projects_189ap, ad25, acadia15_137l5, 0a57, 7a17, c464, 587d, caadria2016_529s22, acadia15_251k10, 80d9, 5aec, 08d9, b859, c490, a98c, sigradi2013_64, ecaade2017_032qq, fe2c, 5cd6, 75c5, ffa5, 772e, 4e57, ecaade2017_234m, ijac201412203g2, 009f, 5f9b, ba26, 4653, ecaade2014_089k21, 95c8, bc15, d816, 55db, caadria2015_208d31, 7259, 0143, 6110, 7508, a201, ascaad2016_054u21, ab4c, e516, c3f6, 5117, f8d6, d232, bc5d, caadria2016_023r2, bb06, e21f, 9713, 2278, e98f, 1c6b, d016, 6790, 2fcc, caadria2016_073a4, f2f3, aa41, 6112, 31dc, 6d8c, 020e, 8877, 5e0e, e4a2, 9e7e, fd41, 1b8f, 22fa, ecaade2017_130zz, 0e7d, 9504, 5260, 7520, fb4b, 81c2, 1c0f, 6e90, ecaade2014_225o58, ecaade2017_105ll, ecaade2015_250g57, 7e5f, cd39, 214e, 7131, 9cef, 744a, 0d2c, 83e1, 427b, e60d, 09d3, 3a9c, 0c9c, 4310, ecaade2016_222g57, 1178, caadria2015_119y18, 0786, ecaade2015_241e55, 3e55, cb6b, 6902, 72ed, d323, 13b2, 52f1, ecaade2015_158a33, cc5d, 726e, 1d9b, 3911, ecaade2017_215ffr, 9af2, aa1d, sigradi2013_41u, 4ccb, e843, 7865, 8437, f174, ecaade2016_083c24, 52e8, ecaade2014_109v24, 10b7, f614, 7174, b8e9, 5a11, 7348, 63d9, 9643, 6d45, 074b, e87e, 1dc1, 9b70, 5197, 80f2, 978d, a226, c270, 97db, be38, caadria2015_065x7, c28c, a031, 6e56, dd15, e6f6, 162b, 946c, 5714, 9201, 58e7, ecaade2014_014a3, acadia16_318i19, b541, ecaade2013r_008i5, 9fcd, aa2f, ecaade2016_238j63, a06e, cdf9, 3fbe, 19b5, 91cd, ecaade2014_230p59, ca34, 708c, b596, 7688, caadria2016_311d14, f5eb, ef2c, 0473, eacf, bb6c, caadria2017_046u14, 065a, ff7a, 8721, caadria2015_218u33, 3f23, acadia16_344u20, 1b02, caadria2016_861x36, 76ea, b074, f660, 4fb3, 8ae6, 3cbf, da05, 31b2, 919f, ecaade2017_122ww, 7302, 574d, 8e7f, 0a3e, 8574, ascaad2014_014n7, 99f3, 20a3, 4ea2, 3e85, 7abf, d2f7, ebf2, sigradi2016_737ff, 32c7, 7843, 7d5d, ecaade2013r_015t8, 59a0, ecaade2013r_009h6, a74a, c620, 7216, f9f0, b088, 0329, 703e, ecaade2015_77r14, ecaade2014_226c59, 0166, 33b1, 8f0e, 74d3, 3b92, af8a, 2876, e287, df42, 2dbb, 706e, 0575, 4ba2, ecb9, 91d1, 8d40, acadia16_12t1, 03b1, 61da, 9a8f, ecaade2015_301b66, dc7e, cc12, 5c44, 41e7, 307d, 51f5, 0531, acadia14_339au, ca2f, 1d11, 02de, caadria2017_043x13, b02d, 72cb, 31a3, 89c4, ecaade2014_168y41, f012, 1fd8, 3ca9, caadria2015_185l27, f795, 700e, acadia14projects_389az, e646, ijac201412405t8, ijac201513305z12, 0989, 0f3c, 74ac, 6438, 1171, 8d94, 3d06, 6f4f, ecaade2016_162e45, 3766, ecaade2014_084y19, acadia14projects_531k, b07d, a7aa, 0ed0, d320, 2360, ecaade2017_225zz, 57d5, b0de, 7fd1, 14f6, dc3f, caadria2016_249k11, 33c6, d036, e5c8, 7279, ecaade2017_198h, 5da3, 103b, 4d11, caadria2017_048d16, 0e68, 78a2, 0621, 5443, c822, 700f, ecaade2015_171u36, 4d05, bbed, 7084, b9d2, db6d, 7d0e, 932f, 504b, e545, 3af2, b44d, 309b, d2cd, 2caa, caadria2017_051u16, 27fb, 03ca, 2a6f, 950a, 9c8f, eb3d, 066d, 74b3, e780, b872, 6ad5, caadria2017_041e13, c0a4, 8b53, 8d1f, bc42, sigradi2016_803bb, 8627, fe13, 94e7, fccd, c511, acadia14projects_479z, 3224, fd68, 1fe4, f023, acadia16_414x24, eec5, caadria2015_014x2, eba2, bc7d, 9785, abeb, 0f55, acadia14projects_177w, 0589, 133b, 219f, f3dd, ecaade2014_168j42, 7bf9, 2112, ecaade2016_198v52, 6faf, 2f3c, b2f8, 0387, 12f3, acadia14projects_589d, d334, 7556, a136, 72b7, ede3, ecaade2014_237y60, ccd6, 423a, 1d3a, 2ac4, adaa, 324f, sigradi2015_12.297n28, ecaade2015_217k48, f247, 5b82, 5546, f7f6, 7281, 2429, f7a2, sigradi2016_530ff, sigradi2016_592v, e54b, 68f6, ascaad2016_044t17, ecaade2017_199kk, caadria2016_809b34, ascaad2016_016v6, ijac201412401z3, 89f1, b5b4, b6b3, 33b0, 2816, 2852, ce29, ecaade2015_317d69, 7e9a, caadria2017_046j14, caadria2015_213f33, b6b8, 36c6, e8f0, 1023, d2d4, fdae, 4f1a, sigradi2015_8.186b13, bd6a, ijac201412305c2, 3b14, 753d, 28e2, c433, 883d, 7903, 44be, 9ea4, ecaade2014_024v7, fff1, cfe9, 8a86, e792, e32a, c6e6, 832b, a3d7, ecaade2014_185s46, ascaad2014_033x9, caf5, f1b9, a952, f259, ijac201412404o7, dfa5, 275a, b7f8, f9d3, 23ce, ecaade2017_268dd, 4666, ascaad2014_019w2, cfd5, af7a, 5ecd, caadria2016_579m24, 1835, d760, 840f, c63b, 83ca, 6993, 3e86, 79ae, ecaade2017_164ff, b27e, e397, acadia14_479w, cce1, a8e1, 0df3, 010b, ijac201513206p9, ecaade2016_007l2, 9537, 5293, ecaade2017_080ee, be74, sigradi2016_686ss, 9bb8, bc58, 4a9a, 6996, 3bfa, f785, eeba, 4dfe, ecaade2015_122h24, 11fd, da30, 2209, f675, 9007, 26c2, ce38, sigradi2015_11.165u25, a8fc, b600, acadia14projects_71u, 6812, ecaade2016_071c20, 5265, 1d07, 9509, 5b49, ecaade2017_098rr, abdd, e7be, ef23, 60c0, 64fa, ijac201513305e12, sigradi2014_213s7, 2d4e, ascaad2016_007s3, sigradi2015_3.111e3, 84c7, 18f3, e090, 1ae2, ecaade2017_291r, db12, 93bb, ecaade2017_199mm, f2ce, 3890, caadria2015_170n25, 654a, d8b3, cd91, c8c4, a148, 2749, 5a9e, 3057, 3ad2, d50a, 6a6c, 7715, 7d60, 6c9b, 29e3, 47b6, a417, 4540, 309f, 1245, 49e4, ef1a, 3bbd, caadria2017_015w5, b17b, a1f2, f781, 454f, ecaade2017_053h, d4d8, d20a, a0cf, b7cf, 233e, 7675, eafe, 82b7, cd1b, 02eb, 67c8, acadia16_140t10, a96f, 759f, 360f, 242b, ecaade2015_33f6, 85c6, sigradi2016_592y, e6f0, ea9d, ede5, ascaad2014_014t7, fd9d, 2250, 0fec, 7bcc, a1d6, sigradi2016_470z, 90a8, ead2, ijac201412205w3, 9c4e, ff66, ed51, acadia14projects_517m, ecaade2015_61a12, ecaade2016_089d25, 95f1, f6e2, 7c06, f57d, c1ca, ecaade2017_048nn, ijac201614208v12, 6ab1, 02dc, caadria2015_111i17, sigradi2016_801z, d043, 5ce4, ecaade2017_087s, 670c, 5706, 4cf7, fd58, d667, d92b, 64c7, e195, 60f8, 76d6, sigradi2016_814ww, 0163, sigradi2016_382w, cd7e, c4e4, sigradi2016_484xx, c22d, 00a9, ijac201513201c6, 19c8, ccb6, 6a11, 19c9, f50e, 3259, a48d, acadia14_91u, caadria2016_003h1, 081a, ecaade2014_218t55, 0e9f, ecaade2017_029hh, c120, caadria2017_134y35, 53dd, 6ccd, d8f4, da93, b158, fc9b, 7c63, b395, 6386, 4fca, f0cc, 4baf, ecaade2014_168e41, 5f6c, b6ef, 77e0, e863, 42f7, 1a57, 122f, 8eeb, e192, 25c8, 321f, dafe, 40e2, 7caa, a968, 2c04, 75de, sigradi2015_8.289a15, ecaade2017_054mm, 3376, acadia14projects_549p, c912, sigradi2014_299d5, ecaade2015_229x51, sigradi2014_032b2, acadia14projects_463r, ea43, a844, ecaade2015_293g64, 9670, 2346, 380f, e1a3, 20d7, sigradi2014_180s5, 3bb0, acadia14_267g, d4d9, caadria2016_383t16, c2a7, 8b52, ecaade2014_162v39, 6d50, ecaade2014_220g56, 093d, 8179, ijac201513303z11, ecaade2017_148vv, cb41, 73b2, 94a3, 6914, ecaade2017_042x, d5d9, sigradi2015_3.345s5, b03a, 9dab, f051, ijac201614405b4, sigradi2016_363gg, caadria2016_579z24, ecaade2017_255xx, 0641, e2a9, ccab, ijac201412204d3, 6b0f, ecaade2015_286b63, e98c, ecaade2015_61r12, abe6, 33d4, f300, 0abe, cfa8, af07, 28dc, 9763, 50cc, 4d3f, 003f, e3e2, dce0, a6c0, 7fda, 5b78, ecaade2015_302n66, 980d, 9074, 77d9, 5a26, ijac201513306h13, df7d, acadia14_125v, dbab, 013a, cc3e, 473e, 70c0, acadia14_291as, 6824, 7262, 2c76, a679, ecaade2014_014i3, 617c, 43e5, 5bf4, a595, 13ab, 6091, 401a, e56d, f48a, 360b, f343, 7238, 8a36, d752, 4a3e, 1ee0, 9745, fd0e, c90c, dbd3, be5c, 70f7, 5b72, ascaad2014_032o9, caadria2016_497e21, d222, 6f09, 5777, db41, ecaade2015_127g25, f663, 9c94, 6d51, sigradi2013_112f, e9d8, 2d91, acadia14projects_199ar, acadia16_478z27, b123, ecaade2017_198d, ecaade2017_291z, 6d03, e373, d57c, 7f99, 708f, 0b87, 7140, cb3d, 1fcd, dea0, b224, adc2, 2f24, ca1f, 3ddc, b295, cd9c, 5446, acadia14projects_235r, ecaade2015_209u46, sigradi2016_654a, d4e5, e5b6, a561, acadia14_153al, e965, 8e85, ecb8, sigradi2015_sp_2.112e29, ecaade2016_163t45, 6f6e, 5a44, 8ed2, 4a7f, sigradi2013_359j, 80f7, c693, d68e, e404, bc94, caadria2016_259o11, 0542, acadia14projects_63ag, 207c, 4366, c875, b02a, cad2, 70df, de3b, bcd1, 4e52, acadia14projects_339ah, e978, af00, 339e, 4099, 55c9, ecaade2016_224n59, 1d1f, 9e1b, 28ce, b52c, ascaad2014_021x3, 07d5, ace4, acadia16_440f26, 2531, 4288, bdb1, d88d, ecaade2016_241g64, ecaade2016_074t21, 7b78, 08b1, ecaade2016_243s64, 0f64, 1af9, dc45, 9e5a, bfb9, 6a75, fabb, 1eb4, ecaade2014_220f56, 97be, 8a01, bdc5, acadia14projects_637ae, d505, 8f6f, f1c3, 6a23, c96a, cbc5, 36d7, 2018, ascaad2014_014l7, a2e4, 6a9b, 1c32, e91d, ijac201513303y10, cbdc, caadria2017_158z39, f02c, 1b83, c289, 36a3, d7b5, 9160, e754, sigradi2016_415ii, 734c, d7bb, 4619, ecaade2017_294qq, 84d9, ca55, 7099, sigradi2016_443ss, ijac201412408m2, ecaade2014_168i42, acadia15_57v1, ecaade2017_215x, 8c07, 3914, caadria2015_060y6, acadia16_478f28, ecaade2017_282g, 4b08, ba7a, ecaade2017_013uu, a6fc, ecaade2017_105rr, 1be8, a8ad, 419d, 7a84, ijac201614104z3, fa7c, acadia16_88n6, 2cc9, 2a0a, c8ae, 6a8f, 68b3, ecaade2013r_001s1, 8de0, 5ec7, 1796, 5676, c60e, sigradi2013_234k, ecaade2014_140a32, bedd, 3821, 17b1, ecaade2017_152mm, acadia14projects_409o, f2df, 954f, f72c, 8d4f, 0876, 9fea, 49b8, bd5b, 3124, b28b, 429c, 6cda, 826c, 1aa8, d40a, 7541, acadia16_478w27, 0f2f, ecaade2014_149k35, d3a8, b64e, ee95, 6c18, acadia16_106k8, 8c37, acadia14_479av, 52c3, b281, 0d5a, cb88, 7173, 1715, 5152, c335, c2d9, sigradi2015_1.320f1, 33dd, caadria2015_139b23, 729e, 8f47, bba7, 9797, ecaade2015_64y12, ijac201513105e4, 9204, 8942, d143, e871, ef79, caadria2016_755n32, ecaade2015_143n30, caadria2017_041w12, 1bde, 7fc8, 6be9, e89e, 8d32, caadria2016_517d22, caadria2017_048e16, caadria2017_110j29, 406d, 8149, 8d3b, 2f93, ecaade2015_138l29, c477, 0a69, 0042, 0d28, f970, caadria2017_055k18, 433d, 9712, ab1f, db6a, acadia14_479b, caadria2016_819y34, fcc7, 8594, ecaade2015_129o25, bf56, 680d, d1f4, 70ac, acadia15_123r4, 681e, ecaade2014_157y38, edc0, caadria2015_190o28, caadria2015_130i21, 4995, d81c, ecaade2016_154e42, 76b9, 9454, a553, 7f9a, 651e, b439, 9eb7, c5b9, 9736, acadia14_473ag, cb08, 1cf9, 9599, ef0e, 4e98, 3c6d, b950, caadria2016_507i21, ecaade2014_232u59, d8d4, 322b, 3104, 5961, 4c42, 6e40, ijac201614202p7, ecaade2017_009dd, 1f36, 6af6, 7419, f5cf, 2618, 4eb6, 8b55, d651, ecaade2016_ws-afuturem67, 640b, 6a68, 7322, f529, 7a6b, 7d28, caadria2017_183i44, bf12, 1afe, ecaade2017_017m, 7a96, 4821, 1918, 3f54, 2118, 4475, 89b8, caadria2016_033t2, ebca, ecaade2016_237c63, a8d3, 6258, dadf, ecaade2015_64e13, 6779, af13, c5d6, e779, 6008, 7a64, 70c5, caadria2017_147b39, sigradi2015_8.186t12, 349c, b61d, c302, a730, 87fe, c8f8, ijac201614102v1, 5336, 8049, ijac201412407c1, b571, 6ff2, 98db, ebfc, 77e1, a783, c2a1, 6e60, e050, sigradi2013_117, e6df, ecaade2014_030p8, e835, 6423, 32fc, ijac201412403o5, fe52, ecaade2017_122mm, f20c, cfd3, 0e13, f751, 72f8, 10a8, ecaade2014_186n47, a747, 640f, 524c, 5e80, 70e9, 1576, eda5, d14f, 12b1, 8c17, 5fb6, 7527, 3077, b5da, 7dc1, 747f, 26b1, 2158, 4097, 4e9e, a13b, 6bc6, ecaade2016_191e51, 04bc, 0758, ecaade2017_293nn, bcfe, 3368, c589, 4448, a418, ec48, c549, d68c, e5fc, 0fdd, d7f7, b5fd, 964a, ecaade2014_080d19, b0c6, c8dd, acadia15_161h6, ecaade2015_138l27, d650, 444d, acadia16_12c2, 16dc, e3dc, d7c7, bbfc, 5a5e, 62c3, ecaade2016_080y23, 087a, sigradi2016_637p, a397, 43cc, 63f6, 1c97, ecaade2017_098nn, 7aff, caadria2015_078b11, 19ab, f6bd, f7aa, ecaade2014_201h52, 44dc, 147e, 5f19, c563, ecaade2015_138z27, 0e5e, d105, 94df, ascaad2014_008n4, 806d, 7619, dac4, 1f94, 4ac5, caadria2016_095l4, 7518, fa3b, d484, 34ad, 879e, ijac201412205v3, d5e9, ecaade2015_118u23, caadria2017_008a4, 31ec, ecaade2017_089y, 24b8, 78c6, caadria2016_457m19, fdc5, ecaade2015_25h5, sigradi2015_sp_4.275u29, 2459, 25ad, 11ed, e8d9, ecaade2014_057l14, 740a, 3eba, 420a, 9f7a, 3996, 5e02, e09b, ijac201412201e1, f399, 6fcf, d415, caadria2017_043c14, 6f21, 6da5, 4254, 9f77, f291, acadia14projects_53s, 9297, 1cba, f3e8, cb2c, cedc, ecaade2016_147s40, ecaade2017_117x, 99f1, b9c0, b0bc, sigradi2016_732u, f041, 9134, ecaade2015_314f68, 22d8, d4fb, f475, ecaade2017_170d, acadia14projects_609as, caadria2016_631i27, ijac201412404b8, acadia14projects_153au, 3fe6, ecaade2016_037z9, 48b4, 999d, 4e97, 1788, ba5b, eb29, ecaade2014_162t39, c1f3, ecaade2015_101e20, 5974, 7278, 14a5, 351b, ecaade2015_138d27, 6274, c5dc, b3da, 8451, f477, d0e3, aa36, 7d74, a5c5, ae51, b211, 5a87, 6885, d99c, bbde, 8913, de84, 84fd, sigradi2013_28o, f40b, 85cb, 71ca, f811, aadf, 7282, 8773, a953, a942, be7a, 70b8, sigradi2013_194i, b0f4, e7d4, 5990, b508, ecaade2017_053yy, 2771, sigradi2015_9.141f16, 725c, ecaade2017_138q, ecaade2017_085a, d983, eda7, a3ac, ascaad2014_019y2, 629e, 6765, 680c, d28d, 03c4, dcf3, a25e, b1df, 5d94, 1f13, e527, 9782, ecaade2016_087o24, c580, 18d0, b5e7, 7632, 94a4, d1c1, 2a7e, ascaad2014_033g1, acadia15_469d20, acadia14projects_637ag, 7309, 8927, 1993, 0c2d, acadia14_655w, 7737, 08b4, d094, acadia16_174h12, 08dd, 2558, ecaade2017_156x, 4a97, 08bd, 7a51, ecaade2014_163k40, e3c2, caadria2016_003d1, dd7b, a20f, 2308, 5206, 44a8, bd89, ecaade2015_100t19, edd6, 5d52, ecaade2015_148o31, ffa1, sigradi2015_12.297f28, 6bcb, f777, f9e3, sigradi2016_484yy, bf1a, a704, ecaade2014_195v50, e1bd, eb39, 8e7a, e256, 0c42, ea0c, 639c, d434, ijac201412401g4, e79d, 4380, 4ef6, 1a37, caadria2016_611l26, 88e2, 15e6, sigradi2016_696x, 0a10, caadria2017_149h39, a0e8, caadria2016_601f25, 4133, 23a7, 3841, 180a, 883f, 5987, caadria2016_229m10, df3d, d5d0, ecaade2014_029a8, b06d, 279c, acadia14projects_63aj, ecaade2013r_012n7, bc25, 5208, b432, 5464, 06a0, caadria2015_087u13, acadia14_435d, b292, 6123, ecaade2015_196r42, 85e5, 681c, 3fff, 07c5, 6659, feee, 690f, eadd, 5101, 5ff8, ascaad2014_024y5, 6878, ecaade2015_61p12, cc39, sigradi2013_303n, 7254, acadia15_483v21, caadria2016_157n6, 74c4, 5c09, c8fa, efbc, 134b, 5b95, aa2b, 2866, 1e4d, be31, 4da9, fd31, bb15, 420e, 329f, b5ba, ecaade2015_325b71, 745c, 8c62, 8462, acadia14_699m, 4afc, a965, 8ae4, f5b5, b0a2, 51ce, a72e, 1094, b74e, d397, 2cea, e2f0, ecaade2016_243y64, ea0d, 6ed8, f82e, f377, ijac201412201g1, 8a1e, bfd0, 58a6, 4324, ecaade2017_051q, b107, a1fa, e281, 03bb, 2f6c, 485a, f33c, cd1c, 04ce, ijac201614408j5, 9a6e, f71a, 79b0, ef87, 25eb, ascaad2014_007w3, ecaade2016_168g48, 726b, acadia14_389d, e760, acadia15_451k19, caadria2017_023s8, b50f, 76d5, 79c8, ecaade2017_042aa, 2d07, ecaade2015_324v70, 3325, 4ee2, e35d, 1f40, 36a4, caadria2017_067o21, 1bfd, 319f, dad2, dce1, fb29, 2d50, ecaade2015_294h64, 9c70, sigradi2015_12.215r27, 780d, 2fc1, 24b7, 8acb, a9e2, 037e, caadria2015_081t11, df53, ecaade2017_003p, ecaade2016_016c4, 4d16, e630, ijac201614102w2, 6428, 56c8, acadia16_214v13, 6670, f425, 344e, 3c13, dd8a, 1058, caadria2015_119d19, c710, a038, 11e7, c68e, d517, 1c36, 889f, b8b2, 34c7, 0a53, 5c27, ae5e, 0eff, ecaade2017_230rr, 2b29, 62de, 1276, ff84, b806, 34a2, 6a00, 6383, cb82, 5f17, f386, a4a1, 2dcd, caadria2017_132i35, 8f81, db74, 8506, 3d1f, 6ce3, e4c3, f740, caadria2015_111j17, ecaade2016_191a51, c867, acadia16_196e13, sigradi2016_595jj, a1ca, 914b, 1ed2, 3b61, 8d02, 801b, caadria2015_061j7, a3d3, 2825, 2ba5, ecaade2017_290uu, 698e, 2ea4, acadia14projects_555e, 7202, 15c0, e213, sigradi2013_327s, d371, ecaade2017_031zz, eb01, da96, f1f0, ac22, 9095, 673b, acadia14_125ae, 5cb8, a45b, ijac201412402t4, acadia14projects_719e, aa14, 3355, 4a49, c757, 6f4d, acadia14_43ai, 0765, de9a, ecaade2017_146mm, b94f, 5b51, 5dbb, c1cf, c63f, acadia14_671n, 1e30, e53f, ijac201412304d1, 6c4c, 3145, 1b81, bf9e, 7e6a, caadria2015_142o23, ecaade2016_222z57, 3528, caadria2015_048m5, a5a1, 3f10, 5a97, ecaade2016_130d37, 1c69, 50a9, 336b, e106, e664, ecaade2016_079p23, d881, ce76, 7ee3, caadria2015_139h23, 1481, f0bf, 4958, sigradi2015_2.137k1, 625d, a3c6, 6687, c214, 1e9a, ijac201513205p8, c0d0, 77ea, e8ef, e5ec, 9686, dbaf, 2dcc, ecaade2016_243z64, 8058, 9a7b, 89cb, 87d9, ecaade2016_168f48, sigradi2013_41v, 4c2d, c901, f794, caadria2015_213a33, 1cf1, sigradi2013_223n, e542, 7fbb, c968, acadia14projects_43w, 8ba3, bd2f, 6513, ecaade2017_134u, acadia16_280s17, 778b, efe3, eacb, 1427, 5e62, de94, 8782, 8705, acadia14_681av, b086, 4019, 017a, ffe6, 4d4d, caadria2015_190i28, 7107, d98b, acadia14_531p, ijac201513101t1, 7dc2, acadia14_565af, fd60, fa22, f5c2, 072e, 8ea0, 839d, c440, 3e0c, 10bd, 3b06, 0274, 2630, 40aa, 29dc, d55d, 8e0c, 3b18, 95a8, ecaade2016_163k45, 4711, bbc5, 644c, 8301, 68f4, 5e81, 5c2b, 5120, 2b4f, b4e8, 80de, cb7a, a9e9, 4205, 37ad, 96da, 56e1, ecaade2017_052hh, acadia15_497f22, acadia14projects_619au, ijac201614103r3, ecaade2016_222y57, 1148, 808b, acadia14_53j, 6186, e8c0, ascaad2016_007a4, 0bdc, fc8f, 43bc, ecaade2015_37h7, 74d0, ed12, ecaade2016_147o40, a7f3, ijac201513202l6, ecaade2017_039c, 13ed, ascaad2016_021w7, a2ab, 6c8c, 328d, 82fb, ce06, 568e, 2a37, ce9c, f2cf, 093e, ijac201412203i2, sigradi2014_313e6, 4896, e161, 4e3e, ecaade2015_92p18, ecaade2016_151f41, a88e, 2e72, ecaade2017_308ii, 560c, b049, 8f4e, 9493, 1e7b, 0cbb, f270, 38a0, 8363, f0c5, 9405, 6775, 1ecf, a57f, fd3c, ecaade2016_139a39, 6d2d, sigradi2014_284v3, a071, f61a, ecaade2014_153k37, 3817, acadia14projects_609ae, ecaade2017_042ff, ecaade2016_111s30, ascaad2016_022e9, acadia14_549v, 618f, e5e8, d41c, acadia14projects_153a, 37e4, dd65, f831, 0cb7, 7be1, acadia15_137c5, 9b55, f372, 1146, da01, 46da, 8961, aa8d, caadria2016_353r15, f2fc, 72d5, ecaade2015_217g48, ecaade2016_ws-dleado68, acadia15_357x15, 12e8, a094, 19cb, a670, 54c8, 59b0, f6d1, fa9f, d034, 5483, caadria2016_013k2, ecaade2016_161x43, 0ea7, 3d1e, 7dce, 3326, 0038, sigradi2016_595ee, caadria2016_013u1, c885, 285c, sigradi2013_41k, f1aa, 8077, b5fb, bc5f, aeb8, a3a3, caadria2017_142c37, 36da, 1310, f4af, ecaade2016_018j5, dafd, c731, 444e, ecaade2014_201g52, b73f, acadia14_317y, caadria2016_003g1, 0016, e2f9, 0222, 5407, b4f1, 694a, sigradi2015_3.65r2, acadia15_47h1, f60d, e075, sigradi2013_280s, d30f, 0a94, 06aa, 80e4, 34bc, ecaade2015_253v57, 35b6, 7ad9, sigradi2016_654tt, 0204, 9da1, ijac201412405b9, 9659, 5711, 6300, 1ea6, 2631, ecaade2014_237w60, 541d, bc61, 9f7f, ascaad2016_038o14, e6ce, sigradi2016_479cc, e3b8, 8255, sigradi2016_601uu, 1512, 1c4d, 1d70, 2d62, sigradi2013_359i, 844f, ecaade2017_142ss, 96d0, df9d, de65, 8d0d, 7adc, caadria2016_333z14, 5559, 8a75, 0046, ffee, b7d6, 6857, d79e, 4ccf, 7c70, 497d, 5cda, abb4, ee47, d26c, sigradi2015_6.42r7, sigradi2014_313x5, 5c48, ecaade2016_169m48, 056c, ed2c, 62a3, 121d, sigradi2015_sp_8.78j30, acadia14projects_115ak, ijac201412303o8, 3417, acadia16_270d17, 60fe, c1e6, 76fd, sigradi2014_123r9, 28d2, 634d, 3110, 6f88, 8a2e, 3533, sigradi2013_370, efa1, 7db9, 2e86, bbcf, 3dd1, f8cc, 9821, 42e2, 1972, 096f, c1f5, 78e2, 0261, 8021, 9408, aa9b, 535f, e101, 9aa0, 9f6d, ecaade2016_bkop65, 8452, acadia14_523ao, 73e4, 2bbf, d9d4, caadria2017_175f43, a87e, 8afc, cb12, caadria2017_079a24, a239, ascaad2014_005g3, 14cc, 18af, ecaade2013r_003a3, 9767, 3d1c, 0350, ascaad2016_047u19, ecaade2015_233d53, sigradi2013_244o, 95a1, ed1b, acadia16_244w15, dff0, 2b04, acadia14_719k, ff59, acadia16_344z20, bfba, a71a, ecaade2017_071jj, 9dde, 51c5, acadia15_497p22, 99c4, 0306, ijac201412402s4, ijac201614405e3, ijac201412304t1, 2804, acadia14projects_257aa, 86b4, 1b98, 2034, 4481, 9c58, ecaade2015_61o12, ecaade2014_218p55, 9120, f916, cf6a, 518d, 02c7, ecaade2014_023f6, 9afc, 04a0, 684b, 12d6, ecaade2014_018b5, b70c, b0c0, 5d64, 7752, c317, 6bb6, 8baf, ed78, acadia14_177x, 4140, fa66, ijac201412401a4, ecaade2016_130l36, 9a5e, 673a, cb80, ef25, ecaade2015_138e27, 2ae9, ecaade2014_071d17, 45fb, e33c, e21e, ecaade2016_058y14, 9916, 7a29, 0505, 7cd8, a246, 3d7c, fcbf, 8b47, 8220, 2dd4, 4870, ecaade2015_241y54, 60a4, 01e4, ecaade2016_223j58, f6f6, ecaade2013r_011a7, 28c3, fac3, 507d, 6e48, d5e1, af81, 2b13, 75c6, a327, fa4b, 0196, b958, ddb9, 6108, ecaade2015_250k57, ecaade2015_307p67, 8d48, 24a9, 7bfe, c4a9, 2a40, d9fc, b52b, caab, 9c50, 2648, 4c02, 08bf, sigradi2014_201e7, bea1, 8096, 1bb5, e4b5, acadia15_263d11, ijac201513306w12, 2c30, b4bf, 734b, 13ee, ecaade2017_163g, 1bf5, ecaade2017_091ww, 0368, ecaade2017_195ii, 49f0, a3a4, e81e, acadia14_627ap, 3d14, 60f5, 417b, f08a, ecaade2013r_009a6, 61dc, 75fc, d34d, caadria2016_177k8, 5e32, ijac201614102n2, 9176, c44b, ecaade2014_146r33, 5ca9, 2533, 7182, eb3c, 0ee4, f3f0, 5fbb, ecaade2015_171k36, 93ea, 26f2, e9ec, 04c2, acadia15_95k3, 27a3, c540, 31da, 5ff4, caadria2017_005a3, 97fa, 3eaf, d2bb, ecaade2017_293hh, ecaade2014_054t13, 2274, 36a2, ecaade2017_089u, acadia14projects_145ah, 41ea, 14ac, be89, 7d34, f645, ecaade2015_193f40, 69f8, sigradi2016_647oo, 2f16, 3bb8, f79e, 89d2, 0bdd, d75f, 9f99, ecaade2015_177b38, 93ef, 52c5, fc8e, 070b, dbbd, bfa8, 8e35, f311, ijac201412301w6, 6b94, 12c7, 379c, acadia14projects_719b, 8f24, 50f7, eed1, ecaade2016_mrto66, c34d, f003, ijac201513203z6, 1ef2, ecaade2017_073k, 245d, d5f1, 1b60, 676c, acadia16_106x7, 3848, ecaade2014_168b41, 34f0, acadia14_43aa, 7fff, b940, 5b58, ecaade2014_224o57, 9360, dd78, 8632, bd97, 1a64, ecaade2017_148nn, 070c, 4cdd, 826f, 57a9, df5f, b6a2, dd47, 8c9e, 2ba7, 540b, 5604, sigradi2013_155e, 59d1, adee, 5092, caadria2015_172w25, 058d, b23b, d705, 2f39, acadia14projects_691ax, 5a27, 93c9, 50e5, b37a, 60dc, acadia14_389a, 1fec, f6bf, 0f02, 8bc1, 48bf, 01fb, ijac201614201o6, ecaade2015_113u21, 7052, 603c, caadria2016_601g25, cf7d, ba7c, ecaade2017_026nn, 773f, sigradi2015_5.384m7, c892, d559, ecaade2015_61w11, ecaade2017_269e, cdb7, 6fb6, 6375, e1ee, 76b1, 1570, 9f8d, ecaade2017_031jj, c888, caadria2016_239f11, 2e92, 9993, d86f, 1cae, 022b, 5f01, ca93, f0c7, 4f2a, e489, bb4f, sigradi2013_407b, 7f58, b5bd, 3834, a0cc, 483b, 2912, f6c1, da3d, 3295, e494, e2a8, 0abb, 1282, ecaade2015_336z72, 4591, e2da, acadia16_116w8, f282, b8a3, b34b, 64b1, ecaade2017_143m, 4967, sigradi2014_176d5, acadia14projects_177ab, a50e, daa4, 627b, 70d5, 09e8, 7cb2, 8c2c, ijac201412403p6, sigradi2014_145b3, 7841, b802, ijac201614202w7, ecaade2013r_014c8, 4738, 11d5, 097e, b0ce, 35fb, 1503, 37ef, a38a, a9d2, 2319, 13bf, caadria2017_033s11, 18b4, a03f, e59b, f3ca, 84c8, ecaade2017_046f, a420, 1b36, dab1, 27e5, b23f, ecaade2016_072l20, 6d37, fc6c, 7f1a, f14f, 57ac, b2c5, ecaade2017_290nn, 5529, sigradi2016_685pp, acadia14_609ao, a4fd, acadia16_280k17, cfe3, cc44, caadria2017_094u25, bd18, f880, caadria2017_048t15, fd85, 97f2, 35c2, 9058, 9277, 3b79, d433, fe78, 4ce2, e2b4, cee6, 7448, 87fa, e91c, 1832, be85, 36f4, 836b, f338, ad9e, 66af, caadria2017_127c34, 3352, ecaade2017_203bb, 4bf5, 71cc, 7be6, f0f1, 944e, 346f, sigradi2016_407z, sigradi2016_710gg, acadia14projects_699m, b9d9, fefa, 65d3, 644e, e6f7, 0375, 00b3, b768, 0ca4, sigradi2014_030a2, 35b0, c6b1, 5d7b, 6e69, dfa1, f963, d4e8, 5a52, 215a, 34fa, d4e1, acadia15_110a4, 27cb, ecaade2015_333m72, 5947, aaf2, 22ad, 553b, caadria2015_206h30, 03f3, 2ef3, b398, d530, ascaad2014_012i6, f544, acadia16_244y15, a519, ecaade2016_104y28, 69e2, 4e28, e125, 9796, ecaade2017_071rr, 152c, adfd, 7f6e, fbcb, 4db8, 81a6, 32d4, 93eb, 879f, 47b4, 3197, 415a, ab49, 06ec, 85e3, 652a, ijac201614203d9, 58eb, f523, 00d1, caadria2017_008b4, 29e4, 2860, cb0e, fc5f, 87f4, ecaade2015_169b35, 0335, ad59, bd9c, acadia14_655ah, fb97, 8fdd, 38bc, acadia16_394k24, 3254, d5d5, ecaade2014_152j36, 7d15, caadria2015_073d10, 2293, dc58, fe24, 91f3, e9e3, 6742, 1b3b, 6e01, sigradi2016_381n, fce3, 13ea, 4090, ecaade2017_grid, ecaade2013r_004b4, 4656, sigradi2015_sp_8.326d31, fa99, dc86, 1311, ecaade2017_198uu, b4f3, b5de, e7aa, 912c, 1b51, 4b92, 072f, d731, e15b, 2d5e, 24b9, 4071, caadria2017_085e25, 365a, b9ae, 539a, deb3, 99a8, b86e, 6f54, bb11, 0537, ecaade2017_243dd, ecaade2017_031pp, 9d58, ecaade2017_031tt, 8e78, ea60, acadia16_344h21, f9dc, 8e04, ascaad2014_007j4, ecaade2013r_018u9, ecaade2017_091qq, caadria2016_197j9, 95c7, ee9c, 5946, e119, cbbf, adfe, 15b4, 4c0d, 642b, 2cad, 0a03, 582c, 4652, acadia14projects_189aj, b5e2, fcf8, 2efc, ascaad2016_004s2, 336d, 9b8b, 5be9, 8eaa, sigradi2016_752oo, a01f, ascaad2014_026h7, 6f6a, 827c, ascaad2016_033g13, 5a8e, a5e5, 750b, b589, 0540, 506e, 1d90, cac3, 9d32, ecaade2016_128j35, 4f32, 01da, 49c3, 1cbf, 49fc, ecaade2014_233o60, 7fbc, 658a, 9168, 9456, 6459, 2d6c, ecaade2014_079w18, c729, ecaade2014_095t22, bdd6, 6766, 7667, 32a1, 4fa1, 85c9, 36ee, 0a24, 9ed1, a9c6, ecaade2016_042b11, a6e6, a777, 6a8a, sigradi2015_8.186y12, 966b, d26e, bd25, 5b0b, 6959, cbae, ecaade2016_068u17, aa91, 8c1c, caadria2016_373f16, 3b76, sigradi2016_490jj, caadria2015_139p22, acadia16_362k22, c950, ecaade2017_306t, caadria2016_621s26, sigradi2013_393p, ecaade2017_257nn, d116, 4d95, ecaade2017_066v, e618, sigradi2014_329w6, 9bc1, acadia15_69n2, 10e8, ijac201513105f4, 5905, 7050, 36d2, f24e, bab1, 40ea, 51b0, d6be, d2dc, 15dc, ijac201412203d2, 22d7, ascaad2014_013x6, caadria2015_081v11, dd09, 2a8d, 7621, f884, db36, 1906, ecaade2015_269t59, 47fe, ecaade2016_217r55, ecaade2017_306j, 71de, 5f26, 5369, ecaade2014_168d41, 8557, 061c, fc1c, 098f, 95d8, 6bdc, 19af, bb62, 0ec0, 7ce7, ecaade2016_222l57, 86f7, f5ad, 8330, ecaade2017_051w, ijac201412204m3, 4951, caadria2015_162y24, 7256, acadia14_339x, f6c8, sigradi2013_390a, fb40, 72ea, f055, c012, ec77, caadria2016_861v36, ijac201513302c10, f2e5, 46b5, 73e1, b091, c1be, a598, 021d, 33a9, 485f, ascaad2016_007n3, b45d, 047d, 3ac1, d558, 7fcf, 5470, cb62, 7937, acadia14_153ao, c66c, b54e, bef0, 857b, ef62, fd50, ac7f, ecaade2016_057r14, c3f5, ecaade2014_123h28, ecaade2015_196t41, 491c, 1f6c, 5d03, 24a4, bde8, abec, e48e, ee54, 9df6, 17b8, ecaade2016_095g26, f80d, c878, d70a, 8786, 2ee3, sigradi2015_12.297h28, acadia16_478t27, 095f, d7fc, 1162, 8f52, ecaade2015_136r26, ecaade2016_072k20, 7e80, 6781, 13b0, ijac201614102y1, sigradi2016_814yy, b164, ijac201614208l14, 7acc, ecaade2016_077o22, ecaade2016_007b2, faab, 24c2, 2088, 139e, 5a51, acadia14projects_601ag, 8b1c, d337, adc4, 330b, 4c00, 537a, acadia14projects_671r, 135a, e920, 83a7, sigradi2013_326i, cab1, a541, 4ad3, sigradi2013_138n, 1bbf, 79cc, 7263, ecaade2017_282p, 53c2, 2a4c, sigradi2016_807ll, caadria2017_018p7, 08ff, ecaade2017_183ee, 50a0, d937, ecaade2016_078e23, ecaade2015_215o47, 4781, caadria2015_090y14, 1067, caadria2017_081x24, 79aa, 4869, acadia16_54z3, 16af, 53ae, 58ce, 597e, ecaade2014_153o36, c445, a14f, a37e, b239, ac3d, 524b, 5f5d, 46e4, 0bd3, f141, f49e, ijac201614202s7, d4bb, 286f, 1623, cc35, 5112, 5e2f, eb51, 00cf, 2a6e, e7d3, 7e8d, c874, ecaade2017_189tt, sigradi2016_815pp, 6f22, ecaade2014_157e39, bf77, 45fd, 8e37, 62ec, 65c0, c846, d3ec, a5ea, ijac201412203l2, ascaad2014_017r1, bd9a, bc33, 9393, 0f33, ecaade2015_170u35, 97d4, 0ec1, c828, dd79, 28d0, 7a07, 5796, 9760, e88f, 95b8, acadia15_57c2, b01c, e939, 11df, 5b2f, e166, sigradi2014_330i7, sigradi2016_356d, caadria2016_343j15, ecaade2015_122i24, 6e70, 74dc, acadia14_63aa, 976d, ecaade2017_028m, ecaade2014_159p39, 5fcc, fdec, caadria2017_142t37, b70b, b15d, caadria2017_158c40, b41a, 192a, 0e87, 5bc1, 9240, ecaade2016_210b54, 2995, sigradi2013_208l, 2525, a1ab, 1dfc, c740, 0931, 5785, e87b, ecaade2017_155m, ecaade2017_054kk, 2d57, acadia14_167v, 573e, 7a81, 6ddd, 61a6, bfd1, acadia16_184t12, afae, 5c6f, d289, ff99, ecaade2016_026z7, 4f1e, sigradi2013_206, ecaade2017_094o, e117, 94be, 9a57, 7026, f021, 3ffd, d117, 838c, acadia14_47h, ecaade2014_175r43, ab4b, 973d, caadria2016_105a5, acadia14_699b, acadia14_153ak, 96c7, ecaade2015_130m26, b666, 0f69, 9a90, f14e, ecaade2017_129kk, acadia14projects_135n, 422c, 524d, c030, c3b6, d456, 56e4, 3fb1, eec9, b89b, 0e29, b61a, e2c8, e1b0, 275e, 560d, 3892, acadia14projects_445ae, 581c, e449, acadia14projects_43at, a369, 0b8b, 558d, b63f, ecaade2015_178h38, ecaade2016_239a64, 369a, ba31, 6d57, 705e, 85b3, 2e22, ascaad2016_017w6, 6dbd, 1718, 2d39, ecaade2017_101bb, e5df, a91c, fda6, ef52, dada, 3c75, 2ef8, dfd8, f4b3, f7d5, e19b, 5db2, 15e2, 2e6d, ijac201412408f3, caadria2016_745y31, 62bd, ijac201412303s8, 43e9, 3a50, 56a5, 33a3, ecaade2017_302dd, fef3, 2875, ecaade2014_156i38, caadria2017_037b12, 4ede, acadia16_174b12, 0a92, f8ba, ecaade2017_048oo, 1cc3, 9b45, f9f8, fa3f, caadria2015_072s9, 8076, 4315, b180, ecaade2017_072e, c6c3, ijac201412305i2, 7ae5, 64a5, d84a, ecaade2015_94f19, 55ec, 262d, 4636, sigradi2016_385rr, ecaade2017_195gg, ba1b, sigradi2013_138l, 5b7d, a3d2, 901d, d423, d362, 1a74, ecaade2015_237g54, a249, 71d6, 67ee, 6272, 15b9, sigradi2013_387c, ecaade2016_071m19, caadria2016_861e37, 9c75, acadia14projects_23x, c216, d352, d56e, cf48, f9b7, 9925, ijac201412304x1, d504, 0208, 4d1c, ecaade2017_195cc, ecaade2014_024c7, 7249, d861, 1a95, bf0d, 6e1b, 9131, cdba, 8640, 0e3e, 291c, df7c, 0813, ecaade2017_175m, ee7d, b6ce, 5c1c, caadria2015_142r23, b1c3, 96dc, 23db, d136, a604, 05a2, acadia15_232t9, caee, a771, 55fc, 1181, f5c3, 91e3, 1008, sigradi2016_443zz, 77e8, 185f, 870b, 2581, 881c, 270e, 7c78, 34b2, ddda, feb7, 16bd, e73b, caf4, sigradi2016_809pp, ecaade2017_305i, e132, acadia16_280p17, 043f, 5276, a556, caadria2016_373i16, caadria2015_077u10, cdd2, ecaade2016_089g25, ab68, ecaade2015_144f31, 1ae6, f36c, 01c1, ecaade2015_227m50, ecaade2015_161l34, 4b14, 16c6, ecaade2015_152z31, c02e, 5296, 7502, 7bc8, sigradi2015_3.268a5, d331, ecaade2014_089o21, 07d7, 73fb, 5deb, 1c34, 107c, 6a06, 46e5, 83e6, caadria2015_150y23, 467a, caadria2015_004j1, 5d3e, 1f41, ecaade2016_119k32, b3b6, 706a, e01b, 2476, 64c4, 4f87, a360, cca5, 9235, 3cfc, 3a31, 3fb5, 8dce, 34a0, ec2d, 815e, c8ea, 834f, 4a3b, fdfa, 7ac8, 8654, aaae, 7c29, b328, 8c0c, cfa7, caadria2016_663l28, b708, f45a, 00ff, 3e31, 313c, 7e10, d47c, f780, b7f4, 995b, ecaade2014_204e53, caadria2017_027u9, d604, b506, 1ad1, 4822, 49a1, f443, 8122, 549e, c88d, caadria2016_219k10, fbd2, 0bbc, 82ee, 9e94, ab75, caadria2016_321h14, 0aad, ecaade2017_066k, 5708, 6a81, ascaad2014_024f5, e764, 324b, 19a3, 1cad, d980, a77b, a1d3, c102, 7f98, acadia14_223a, 61e4, 1013, 3328, 4816, ecaade2016_136u38, a675, 084c, 3880, c7cf, b03d, e460, 34d9, ecaade2017_255b, caadria2015_137l22, ec02, f28f, 1048, 3652, cf85, ascaad2016_022d9, 2c8b, 2a62, 9053, f026, a43e, 6072, 25da, 97d5, ecaade2016_224f60, feed, f25e, e00b, ecaade2016_223g59, c27a, acadia14_637ah, 39e4, 904c, d064, sigradi2015_9.152b17, 10aa, ecaade2017_170yy, 4d12, f8fd, acadia14projects_135z, e7ee, 4d6d, b94d, fdc1, acadia14_565l, aac1, acadia16_140w9, 45bc, a41e, d6c6, 12bd, 1a2d, ecaade2014_176a44, 3089, ecaade2014_089l21, sigradi2014_075f7, acadia14_375c, 8f4b, 9bce, d1a8, fe08, 7388, c2fa, ecaade2014_018a5, 4516, 36ac, 0bc0, ef91, 8b8e, ecaade2015_21m3, ff89, ea3e, 332f, 0f80, ecaade2017_077rr, ecaade2015_248h56, 2a2c, b40a, 0538, sigradi2015_10.140f19, e765, fbdf, 6d31, ecaade2016_084j24, ijac201412406n9, 9681, 9f7c, caadria2017_107x28, caadria2016_487r20, 2291, dfb1, ecaade2017_108n, ecaade2016_045g12, 1538, caadria2016_589b25, acadia14projects_189ao, 6689, 6cea, 873b, fb60, ecaade2015_77z14, 0819, 3b83, 01f4, c48c, sigradi2015_10.309l22, b494, a177, 711d, sigradi2013_30k, 2528, sigradi2015_8.186w12, cd33, 4d51, 98a0, caadria2017_149j39, 036f, 7091, 3dbc, d869, acadia14projects_671z, 7dcb, sigradi2015_9.141c16, f089, acadia14_539e, 844b, c2d7, f3d7, ecaade2017_057cc, 1821, 0824, 83eb, ecaade2014_153i37, 2fc8, f016, sigradi2015_9.141g16, ecaade2014_194d50, a00e, f686, 4e8a, 3195, 08c2, d2c1, b4b4, 146c, e22e, f07c, 698d, b4ef, 8790, a1de, fb5d, d473, ecaade2015_33i6, caadria2016_579u24, d66d, 869b, acadia14_117g, ecaade2017_149h, 22ae, a7d2, 755f, sigradi2013_10f, acadia14_479f, 9fd9, b7f6, 0120, 22cd, caadria2016_013y1, caadria2016_559z23, 8fb2, ee7f, 8603, fbc7, 0ddd, 81f3, 4321, ijac201614309l6, c5b7, eeb1, 45bd, b0ca, ecaade2014_157z38, ffe0, 12c3, 226e, 688d, 4f6f, caadria2017_005b3, 10e9, acadia16_88i6, ac03, 5967, 8d39, caadria2016_271a12, 9940, d17d, 7899, 0d35, 254a, fc95, ijac201513305v12, ecaade2017_194s, 678f, 8274, fbb9, d510, dd56, acadia15_443z18, 59cc, 6327, a701, 2b59, c7bd, 748e, 2b74, c389, 73fd, 0f7f, ascaad2016_003x1, 1713, ecaade2017_199ii, ba3c, ecaade2017_033x, 91a1, 6b70, a1ea, caadria2017_079y23, 599a, 3d2f, d889, 22d1, 4887, c2c2, 4168, 319c, afab, 0bd8, 1505, 1983, d872, 7943, e7ca, 818f, fbce, 89ef, 1d0c, 01ee, d91b, 17b6, a667, e243, caadria2017_105i28, ecaade2017_215xr, 06c8, 8fe0, 6abb, caadria2016_301t13, 369e, 26cd, ecaade2017_302zz, sigradi2013_194e, 43fc, ecaade2017_227r, 4eed, 2b7d, c8f5, 7809, 27db, c6e8, ascaad2016_054z21, sigradi2013_243e, 06ab, 6070, 3211, c82b, 7328, 888d, 40de, 210a, ecaade2015_284r61, 7992, 73ee, 8268, caadria2017_165p41, 1e55, 3bd8, ecaade2014_010m1, ecaade2015_64j13, 9545, 6f64, 027d, 9c24, d343, 4918, 63e1, 4907, b786, ecaade2014_168u41, 2e47, d3e0, 9b5f, 400c, 37cd, ecaade2017_195ll, ecaade2016_191x50, sigradi2016_814g, ijac201614405l3, ecaade2016_106n29, 78b7, 8fdb, d784, c14c, sigradi2015_10.267n20, 4db5, 9e8c, e18e, 7472, 92d7, 2417, d540, 615e, 7ae0, b33c, 736d, 00d2, 354d, b31d, 88fc, ecaade2015_334s72, f89e, d1bc, 23de, ascaad2014_005t2, abf7, f2ca, fef6, ecaade2014_019f5, ecaade2016_119w32, 55d3, caadria2017_165x41, 23e0, d388, 8a6c, ascaad2014_017o9, 6234, f7bf, 91ef, 9b8a, 486e, ijac201513206t9, bbb3, 2e6e, ecaade2015_284t61, c7c3, 59b8, 219b, fdde, sigradi2014_049f5, 0d8f, fa00, 8adf, a169, 00df, 19b9, 31ff, f60a, 7ea5, 1b2d, c893, 464c, ecaade2014_044a11, ecaade2017_280a, ecaade2017_066n, 7b45, ascaad2014_004h2, 3187, 5770, 6198, ecaade2016_230h62, 572e, 7334, ijac201614103e3, caadria2015_073j10, 0e72, caadria2017_085c25, 74a1, ecaade2017_148f, a9b5, 0332, 4c35, ascaad2014_022n4, acadia15_274o11, acadia15_431p18, 310a, 91fd, ijac201614207e12, db0d, 1b47, a786, 7811, ascaad2014_003z1, 76db, sigradi2015_8.27o10, caadria2015_105k16, caadria2016_013d2, ecaade2014_168f41, 7d8d, 2523, 42dd, 26f5, e060, sigradi2016_484vv, acadia16_214x13, 0bc5, 0716, a2a2, 0be1, aaff, d815, 7967, 01d1, ecaade2017_192f, 93f6, sigradi2015_12.297m28, ecaade2013r_003n2, 69a4, caadria2016_539h23, c150, 016a, 5c86, caadria2016_321m14, d81f, d537, 3fc3, de9e, ecaade2015_230m52, d8ed, d8d1, 20a0, 6d9a, 2555, sigradi2015_12.167j27, sigradi2013_347o, 629f, 74a7, ca02, a19c, ecaade2016_021c6, 8ac7, 2942, f77a, b801, 5f1f, ecaade2015_261k58, 5532, e842, 88eb, fef4, a4ff, ecaade2015_193l40, 295a, acadia15_297d12, 6a62, 9ba9, 97ca, f3d2, sigradi2013_135g, 5a64, 73d4, 26c8, 25e1, a9d4, 7e41, ijac201614208g13, ijac201412303u8, 6218, f6c9, 5feb, sigradi2015_5.384o7, caadria2015_237m35, 373e, a28d, f533, 99b4, sigradi2014_247j9, ec52, e30f, ecaade2016_098x26, 78c8, d16a, 2c14, 7d79, 80fd, cfd6, cc42, a916, 1367, sigradi2016_455d, ijac201513104e3, acadia15_407t17, fb51, 35e2, 0f28, ad1a, 3fd5, f35f, 94c1, f82b, a394, aea5, acadia14_23z, 2dd2, a9bb, ecaade2017_049zz, 93f0, 11a0, 244c, c969, ecaade2016_067k16, 25d3, b229, 41a6, c5c0, f480, ecaade2016_224c60, 062f, 7a55, 1147, 3653, 2f3d, c13c, 4fb5, acc3, ijac201513201i5, deb7, a10f, sigradi2015_6.42u7, 58a1, 5f82, ad39, 885f, a3a5, 5d53, e7e7, d8f5, acadia14projects_389ay, f185, acadia14_339y, 8d15, ecaade2017_220uu, ae8e, aab1, sigradi2016_360w, d07b, 7668, 17d4, 1bca, 276f, 1851, 27e9, 5e23, 6cbc, 79f3, ecaade2017_047r, fe0c, b2e3, 8b11, 23a6, 56b7, d261, ecaade2017_172gg, acadia15_483c22, ecaade2016_118w31, 33bc, 270f, 9fc7, ecaade2017_189yy, acadia14projects_135aa, 700b, caadria2015_218o33, ecaade2017_199y, 8601, 9adb, 4c86, e24f, c615, ca4a, 5cc9, d023, 119a, a959, sigradi2016_560bb, 8ea5, caadria2016_197n9, caadria2015_087n14, sigradi2016_625vv, ecaade2017_256q, dd67, f557, ecaade2015_15c2, 4c30, 0444, e376, a631, a5e1, 88d5, ee2c, 679e, ascaad2016_041l16, ascaad2016_009p4, 11be, 7af3, 2a64, af4d, sigradi2016_357m, 5888, 4aab, baa8, 8efc, 5b07, b978, 25ed, caadria2016_713v30, 1903, 6259, 1006, ef7e, bdbb, 5e1a, acadia16_140y10, 2969, f9ba, ecaade2016_071p19, ecaade2014_029d8, 561b, 4ff6, 9623, sigradi2016_710jj, 058a, acadia16_12j1, e487, 3a2b, sigradi2014_339x7, acadia14_177p, c83a, 6d1f, ecaade2017_061h, 1831, 4e69, ee96, caadria2017_047w14, ecaade2017_244hh, bdc6, 9628, 5184, sigradi2013_248, 9eef, 03df, e4a5, a6e3, e6e4, ecaade2017_169tt, ecaade2014_156g38, 7bcd, 6022, 609a, ecaade2016_045e12, 48fd, a878, b531, sigradi2015_sp_8.326w30, sigradi2014_263k1, 0152, 44b5, 0457, fce6, 221b, 7dbd, ecaade2017_232d, caadria2015_246b36, db55, 0fd6, sigradi2013_381l, c690, caadria2017_145n38, 9c4b, c46e, 3e6f, ascaad2014_037m2, c25a, efdb, ecaade2014_157h39, 8620, sigradi2014_345j8, 5a0b, 015e, 2505, abf2, 6dad, 9c05, 6f89, 0d5d, ascaad2014_037l2, fcb8, 9232, 3ae3, caadria2015_016l3, 46a7, 8f04, 8c8f, ecaade2016_222d57, 7051, 443d, b8e8, sigradi2016_448ee, 33ed, bd06, 42cf, 39ad, e348, 78f0, 270b, ijac201412405d9, 94f8, ecaade2017_173yy, e447, 8e57, 12b2, b644, fe3d, aded, caadria2016_125p5, 903d, 1f09, ecaade2015_100m19, 2d69, 2532, 8ce1, a793, b60e, caadria2016_559a24, 27f0, fb62, acadia16_184p12, 5218, ijac201614309m6, cb2d, acadia15_323d13, 6240, 15a2, 3132, 156c, 826e, sigradi2013_389m, 769e, caadria2016_487t20, ecaade2015_319b70, 9a05, ea2a, 85a6, f216, 4d6f, ea58, ijac201614105y4, 5fd7, 8b71, 301c, dfd4, 555f, 197d, ecaade2016_162i44, c651, 21e9, ecaade2016_071y19, d9a8, 8bf7, acadia14projects_609au, bcb0, 46c8, ecaade2017_027c, 8163, ecaade2014_046v11, ecaade2017_203pp, caadria2017_145g38, 3419, 4062, 75ee, 291b, ec75, c61d, 5fd9, 281a, e0be, cc24, a5bc, 36d4, acadia14_43ae, acadia14_247k, 98f5, ecaade2016_225j60, 4395, f792, ijac201614407z4, ecaade2017_017u, ijac201513206n9, acadia14_177z, ecaade2014_226v58, sigradi2015_11.165v25, acadia15_357n15, f507, d991, f4fa, acadia14_135s, 8dae, fe4e, ecaade2015_265u58, 5935, acadia14projects_609ag, acadia14_53m, c0d7, acadia14_135v, caadria2017_122u31, e2aa, 6563, 9aa5, 249f, 4411, ecaade2015_294j64, sigradi2013_95s, 60b3, 8c33, 3f4e, caadria2015_090a15, ecaade2017_282k, dc2e, ff9e, 5e5b, c24e, ecaade2016_032r8, 0846, 1bba, 9bfb, 01cd, e783, 894f, 557e, 1a8f, 02c4, fd91, ijac201513203l7, e62b, 53c4, 9ba6, 97bc, 8292, fb27, 78b0, bc00, 996c, 4888, 4ee8, 158f, ecaade2014_023m6, acadia14_531w, caadria2017_113e30, 6dbe, acadia16_318p19, 55b5, 7215, fde7, 323b, bf06, cb52, acadia14projects_681ag, 5ffd, 7966, ecaade2017_288bb, dec3, ecaade2014_149c34, 4e82, 491f, b38b, 5edf, 1abe, c6f4, c249, f856, 39a1, 8934, 6628, dc80, caadria2017_028g10, 31a7, caadria2016_861u36, cabd, 6c25, 1602, 117c, 1607, 3b5e, c5a5, 1f95, 842b, 6ec2, ijac201614202c8, 7d40, 1dde, cb31, f9b1, 89fe, ecaade2015_225r49, acadia14_317t, 3303, aca9, ecaade2015_314a68, ecaade2017_046a, d551, a5df, ecaade2017_269ww, caadria2016_713w30, bad3, b80c, caadria2015_188a28, 22c3, a83a, 6e61, 3bdb, acadia14projects_101at, 5370, caadria2016_095p4, 2f11, 440b, 7222, aa48, 7cb8, sigradi2014_144a3, 110c, 900c, 2a29, 9479, febf, 55d2, fb82, a2d8, 61c7, 1d2c, acadia14projects_229m, 4658, 8a6e, ijac201614408g5, 2081, 7bb6, 005f, 66a8, 95b9, bf71, ijac201412401c4, b6ae, sigradi2016_441ii, 5d9c, ecaade2016_152a42, 431e, b1b0, d9f8, 38d4, ed4b, 06fa, ecaade2014_084p19, f5b7, e464, sigradi2016_534pp, 46b9, e94e, acadia14_619x, fd8d, 0e33, bdab, ecaade2015_28y5, 55c2, 0b3f, eb3f, caadria2016_177u7, 6981, 550b, acadia15_161w5, 60bc, 71c9, ddb8, 6e7d, 7e8c, d13f, ba18, sigradi2013_381j, 0598, 5fec, 8d43, 59be, 8357, df55, b213, 3c04, a99c, 4c05, ecaade2017_302w, db11, ijac201412404u7, ijac201412403u6, 4208, 5628, 7427, c63c, 4905, ecaade2017_090hh, 71b5, 1c48, 200f, 178a, 2756, 7b6e, 7ed5, 2f53, ijac201513303f11, ijac201412207d5, ee4d, 9cdb, e421, acadia14_463au, 9cfe, f078, acadia15_333u13, 75ae, 8733, e3c8, 6013, ed6b, 89ce, 3f7d, c954, bf92, 3cfb, ac52, 89e3, ecaade2016_011u2, a4e6, sigradi2013_275b, 3afc, 84c0, 1d57, acadia14projects_389a, caadria2015_032x4, 4d8e, c4da, cd45, 1227, 3cca, 6f98, 0812, a66d, e1eb, sigradi2013_189l, sigradi2015_11.222u26, b3a8, 5fa1, da29, sigradi2014_108b9, sigradi2015_10.7i18, 3c4b, ecaade2017_044jj, 68cf, ab1b, ecaade2017_077zz, acadia14_101af, ecaade2017_006u, ed75, 74c6, a05c, ecaade2014_012n2, 8ec2, ijac201614308j5, 19f2, 195b, b7e3, 127d, 8479, ijac201614303f2, 052e, 9186, 16b3, caadria2017_056i19, 7adb, a050, 40ca, 9690, 49c6, ecaade2017_199tt, 55e7, 8909, 7c66, 2a15, c561, 39da, 83bd, cc66, sigradi2014_049m5, 9f8a, d0d6, 9097, 3c2f, 0a49, 2eaf, 79c6, 85bf, 4955, ab59, 4831, caadria2017_125x33, 72a4, 5b5f, 02f7, ecaade2013r_009b6, caadria2015_031t4, bd69, ecaade2015_229s51, 6229, 488b, ijac201513302o10, ecaade2015_221s48, ecaade2013r_008s5, 2ef1, bf00, 9d40, caadria2015_013j2, 60d2, acadia14projects_435c, d1dc, 1d42, 06c5, 3045, 0649, sigradi2016_534rr, d528, ijac201614301e1, 727d, 7046, 31ac, ecaade2015_278p60, f4da, 2647, af18, 72f3, acadia14_409m, 1d7b, e394, ascaad2014_019e3, caadria2017_021b8, e351, 4fc4, ccae, d1e4, 9182, 338d, 08f7, acadia14_619ap, caadria2016_405l17, 4526, d776, a2fb, acadia16_372f23, 7bea, 9e1c, ascaad2014_035s1, cacf, 67fc, acadia16_106c8, 5d11, a9ac, ecaade2015_329l71, a1dc, 3c1b, 8211, cb26, 4084, b505, 7435, 25f4, 0b08, caadria2017_183b44, c62b, f227, 16c1, acadia16_412z24, ecaade2017_148b, b535, 18db, caadria2015_220h34, 0b60, 7d9a, 12d9, 4740, caadria2016_105x4, caadria2017_040l12, 1688, 72c1, b8c7, 1ed9, sigradi2015_3.11i2, acadia15_123i4, 5553, 87bb, c2f0, e2f1, acadia14projects_339ax, 1123, sigradi2015_4.219k7, 5800, ecaade2016_042s11, sigradi2015_9.152r16, b914, cf9a, b700, bd13, 698f, ecaade2014_086n20, ijac201513104o3, 65e0, ascaad2016_040w15, ecaade2017_274aa, 5f44, c244, fd17, ad8d, 584e, acadia16_424g25, d91e, ecaade2014_184l46, ecaade2016_223t58, 79a2, 187a, eb49, b357, f0d3, 4727, sigradi2014_265t1, acadia16_98l7, 305e, f0f4, 8393, e1ea, 93c5, 50e1, 2c4a, a4c3, b4eb, 6443, b526, d9b8, ecaade2015_241m55, acadia15_110r3, ed3c, 0377, 2384, ecaade2015_21s3, ijac201412204g3, 46fa, 2446, f095, f5a4, sigradi2013_400, f505, 2817, 4774, 1ce8, 2e96, 790b, 2878, ecaade2015_169e35, caadria2016_673b29, ecaade2014_194e50, e403, 299d, 0022, 0520, acadia16_344f20, 49c7, 4ec6, 41e8, 81a5, ijac201614202n7, da7a, 0342, ecaade2016_230b62, 7869, 7a13, 0658, 0374, ascaad2014_014j7, 13d8, c99d, 037f, 33fe, b034, 9634, 5190, 187f, 241b, ecaade2017_225ww, 8024, ecaade2017_198p, sigradi2016_777kk, sigradi2014_074b6, ae5d, eee8, 88fd, ecaade2017_061b, dd8e, 4f24, 80ef, 0558, ecaade2017_091yy, ecaade2014_168f42, b661, 3679, ecaade2013r_004y3, a1b0, aa43, 6601, 25ea, 61eb, ecaade2015_301s65, 1424, ecaade2017_071ii, c41d, sigradi2016_611r, 1179, 2da6, bc07, ff07, 3da9, b8b4, aa88, d7b2, 94d2, 87e3, ec6e, 034f, ecaade2017_220jj, ee41, 1cdf, ecaade2016_072n20, 9a2c, eeed, 79a9, 6401, 39cc, sigradi2014_197y6, 230c, c1b8, d64e, 2636, ecaade2017_277gg, 0c08, 97d9, 8e08, 2b8e, 1dc4, sigradi2013_263r, 08c8, dbcc, 2d7e, bead, ijac201412405k8, a35a, 3d96, 0953, 2e01, b30b, acadia15_223g9, e157, ecaade2015_172a37, 1374, 179a, 6d1b, ascaad2014_033f1, 6cf1, 5178, a000, acadia14_445aa, 069e, 819b, 6203, f52b, c5e6, acadia14projects_237az, ijac201614403s2, 4f12, 77c3, dcc3, 947c, ecaade2015_200m43, 382d, 3ddb, caadria2017_051t16, e291, af6d, 6876, 48f4, ijac201614208e14, 952c, 5d10, 72c2, 25c0, 0861, c5c1, 6e2d, ijac201614105w4, 7baf, ecaade2014_237v60, acadia14projects_347ai, e619, acadia14_681ai, 463c, 612d, sigradi2013_429e, 2123, ce49, 0ad9, 509b, 2c43, caadria2015_087k14, acadia16_352y21, 67d1, 09cb, ascaad2016_023f10, sigradi2016_781b, 6f82, 1706, 78d4, ijac201614204e10, 2b43, 54df, ecaade2017_ws-archieduy, 25fa, ecaade2014_109n24, sigradi2015_3.111b3, b475, ec4c, sigradi2015_9.152c17, 8f69, ecaade2017_076x, f74a, 5a14, cbab, e0fe, adb0, 0edf, ecaade2014_147y33, acadia14_655ac, 3c9d, 2eed, d75d, acadia14projects_531n, 7547, d8ba, 4aaf, 3935, 889c, ea93, ijac201513105j4, d701, 8195, ascaad2014_029b8, 0faf, c6f3, 4b5e, 107a, edcc, 7636, caadria2016_435k18, caadria2017_055l18, 0a33, 2a0c, fe4f, d24d, e38a, 07f9, d2fd, ijac201412403i7, 05c4, 758a, 8cbc, be4f, 3512, fcff, d109, 4866, 173f, 23c0, caadria2017_017k7, c5a9, 682f, c2b2, caadria2016_797k33, ijac201614405c4, caadria2017_042v13, c31d, 34d2, a4fb, 7c0b, fed5, c128, 4912, 1b05, f6b6, 482f, 895e, e585, 0996, 3202, ecaade2015_185t39, 8f98, 2758, 4d03, ijac201614105r4, sigradi2016_381t, 280d, 7922, aed4, d164, 08fa, ijac201614105p5, c8fb, 182f, c5a7, ecaade2017_254ss, 2cd6, sigradi2016_534xx, b4e7, sigradi2016_431aa, c034, 85f5, ecaade2015_241l55, e718, 4c76, acadia14projects_655aj, 8dac, cdd7, b4ae, ijac201614309c6, ascaad2014_019r2, c64a, cc5a, 6c64, 7eb4, e893, a87a, 7c28, eb56, 7afd, acadia14_719d, ijac201412403r5, 9f18, ef65, 9b18, acadia14_125ac, ecaade2017_124p, dbca, 45a4, e879, caadria2015_156i24, 221d, sigradi2014_330m7, 2cda, e2d5, ecaade2016_017l4, d5d1, a3aa, 95e8, acadia14_375aw, f1e0, b23c, 6c70, 6da0, acadia16_72h5, bf6e, sigradi2016_686yy, 3fa2, acadia14projects_619as, a4ef, aabe, 0516, ecaade2016_190v50, a235, f728, ecaade2015_100p19, be70, 5db1, b5fc, 0f6b, caadria2016_219h10, 4bf1, ascaad2014_013z6, 5cbe, caadria2017_142o37, 808e, c7b8, 657a, 3bb9, 98ce, a835, caadria2015_043l5, 7dab, 8b67, d80e, 7418, 5b15, 5c20, 3b59, b2ba, fa32, sigradi2014_032k2, ecaade2017_109mm, 7f4e, ecaade2014_176f44, 2412, ab86, 0d2e, cc02, ecaade2014_046o11, 3724, sigradi2016_669aa, 12a8, acadia14projects_281w, d091, dc8b, f5cc, ecaade2017_057ii, 13c0, c4c7, 1fda, 125d, 2bcd, ecaade2017_294c, 3b37, acadia15_371e16, 2b05, 1f33, 1cde, a433, 79b6, c705, caadria2017_107n28, c6f9, 5ddc, sigradi2013_311j, e33a, d8e6, 4992, 78ab, 8987, 969d, ascaad2014_026w6, 457f, cb89, eb7c, 18cb, f5ce, a2da, ea10, d8d3, 0cd5, 2138, acadia14projects_375l, ecaade2016_154y42, 8671, ijac201412403n5, sigradi2014_132u1, 941b, e022, e57e, 8602, f720, 7258, sigradi2013_390d, ef8b, 868a, caadria2016_457f19, 13f9, ijac201614308h5, d787, a778, 5956, acadia14_311z, 797a, 41c6, aed5, caadria2017_063e21, 28b3, 0376, a154, 8381, 8fb9, 3df0, ab31, ijac201614207h12, e6e6, sigradi2015_7.146b10, 43ff, 6407, acadia14_463t, sigradi2016_814s, 8deb, 5ea1, ascaad2014_022g4, acadia14_291c, 438f, sigradi2013_244k, d630, 9b6f, ecaade2016_132r37, b759, c61a, d052, 514f, a3b5, 15cc, 114a, df95, ebba, c863, ijac201513103w2, f88e, a714, d8b1, afea, d329, 56df, 1b17, 96f0, dc67, 8670, a213, 9ce5, 3dc5, 1755, 8d17, acadia14_655aa, sigradi2015_3.65p2, c94a, ecaade2015_297c65, feb6, 6eb1, 3e36, caadria2016_415x17, 713e, ecaade2013r_020r10, f099, ecaade2016_021z5, d23c, 6762, 426b, 8e8d, sigradi2014_144u2, 9589, sigradi2016_449kk, a650, 0607, 3847, cfd2, 42f8, sigradi2015_9.168e17, ecaade2017_049uu, 632a, acadia14_479v, 4ab0, 75e4, ecaade2015_155p32, ecaade2015_15b2, 7455, ecaade2017_006zz, 130d, ascaad2016_048e20, 520d, 746c, 19a1, b850, 8a08, 89b5, ecaade2014_053r13, 47c5, ecaade2017_038pp, ijac201412303b9, 94ed, ef0d, 2a94, 0976, caadria2016_611b26, 55d8, 18d4, caadria2017_074k23, fbd8, a3ef, acadia14_609ae, d224, ecaade2015_309u67, 5a5a, 47c1, cce6, acadia14_291a, 46db, 3138, acadia14_661k, 197c, ascaad2014_003w1, 741f, ecaade2013r_010x6, 769f, 23cb, 6777, caadria2017_004u2, 8eb6, 356c, f8b1, 98b6, caadria2016_559b24, 0ac2, ce4a, e1ce, 4b43, 9ec0, f5f9, 4d2a, efa6, 3b3c, 8c84, 7c3b, d6d9, 792d, sigradi2015_8.143c12, 1f8d, f537, 9428, 5338, 7d4c, sigradi2014_042v3, ijac201614102u2, ecaade2014_195s50, sigradi2015_11.136s24, ijac201412201h1, 33ee, c9d6, da0f, da17, af93, b371, ecaade2017_006dd, dbf4, db45, 47af, ecaade2016_120i33, 306c, 17b7, sigradi2013_429p, 5a75, a4af, 44f1, 3e3c, sigradi2015_3.221o4, 86e3, 5a36, 3551, 9868, 892c, sigradi2014_345k9, 9e4f, c73d, 306f, 2f21, ecaade2017_124h, 39a2, 1a76, 2c32, 90c9, 995d, 5416, sigradi2015_1.320h1, a2fe, fffc, 415b, acb8, d577, 6467, 7ac7, c9f8, d550, 95e4, acadia14_517o, 03f4, 2500, 8005, 5969, caadria2017_118y30, acadia14_101p, ef03, acadia14_565x, b4fa, d309, 76a7, acadia16_98c7, caadria2016_343f15, sigradi2013_303t, b4bd, 3200, fb3e, 3db4, b929, acadia15_185g7, ecaade2014_122b28, ijac201412205o4, 95c6, b606, 02ba, 0547, 614a, 1c96, 81f2, 04e3, dbe6, 3180, 332c, f179, 1778, f53f, 513f, 2ba4, be2e, 5d3b, e811, ecaade2014_201b52, 9660, eaff, 14ab, acadia14projects_347ah, caadria2015_049i6, 1c44, 6167, 8c85, fe15, 89cf, d3e3, 784d, ae64, 2d44, c55c, 1a5e, c12b, db5d, acadia14_63az, e6a3, fa1b, efa8, fc0d, c156, 088d, 30e6, 23bf, caadria2015_218w33, 267d, ddae, 9f22, e36c, ddb0, acadia14projects_549o, c9f6, 022c, f779, ecaade2014_145h33, 6a5a, f539, cd7f, 6ab5, ecaade2014_072g17, acadia14projects_53p, 2871, 25bf, c7f8, 3bee, caadria2017_122y31, 6b7c, c171, ecaade2016_175h49, 5809, 780b, 8435, 4e3f, 32a3, sigradi2015_10.309h22, 6d9c, 9a7e, e88d, sigradi2015_6.387n9, b028, 8272, a6c6, 04ac, 8aeb, 1430, ecaade2015_250d57, a36e, 32c2, 9d75, edf8, 4250, ecaade2017_164s, caadria2016_219j10, 647e, a176, ecaade2016_048y13, fea6, 2a72, 2806, 3ff6, ijac201614405h3, c7b5, ecaade2016_121s33, 6b21, af7e, c1cb, a132, 7e47, 5463, a526, 4cbb, 7cf8, a7ec, 9762, cf42, 3e0d, a4d0, 4020, cec3, ecaade2017_029y, 0c95, 1bc1, 9cd3, ecaade2016_028j8, 3738, 675a, acadia15_381t16, cb8f, b887, c354, 1d4e, 189f, ad30, b52d, fd43, ijac201513302j10, caadria2017_074p23, sigradi2013_364u, ecaade2015_320n70, 65fa, 9c15, c789, 0e05, 2386, ecaade2014_145l33, d1e2, ecaade2017_130vv, e6ba, 4a2e, 5638, ecaade2017_031yy, 89bf, cb9f, 3875, 5e3e, 293f, 7c83, 8f41, 7e59, ecaade2013r_003o2, 52c7, 6702, acadia14_111i, 7b86, ca3a, c81a, 7030, ecaade2017_225k, def9, 1198, 043e, bacd, 97b3, 68ec, 6bad, 129c, acadia14_565w, 71ab, aa60, 1250, f5d9, ecaade2016_067i17, 366d, 860f, 3df6, b54b, b1bb, 166d, acadia14projects_479g, f1a1, 0359, ecaade2014_140z31, 80dc, 7d3d, 8bea, 9b7d, ecaade2015_143t30, 8651, e90d, 6b9b, 3594, 4d78, caadria2015_081a12, 10b6, 92d3, d381, 4e95, 0019, 27d9, 45e7, ecaade2016_089a25, 0301, 1a65, 65ad, d834, acadia14projects_247u, a0b6, caadria2017_017h7, ecaade2017_255p, 8cb8, 9908, 4529, 7f93, f044, sigradi2013_390c, sigradi2015_10.377y22, 3bd1, eb95, acadia16_174c12, ascaad2016_024h10, c53c, 9f2e, 8c0d, acadia14_23aw, 9a54, fe51, eac8, 8a4e, 8263, 5e43, 1f2b, c52b, 3b0e, 6663, 91e9, 39ef, 7161, da4d, a4ae, 418d, 7916, e3ea, 2e09, c851, acadia14projects_479az, 213e, 7288, c1a4, 9418, 3491, 390d, 0eb3, 9142, 86f9, 5c2e, b66a, sigradi2016_779tt, 4e6e, 2b83, eee9, ecaade2016_067a17, 77e2, ijac201412408i2, 4049, ce78, sigradi2014_252u9, f0a4, afb5, 08f3, af09, 34ed, ecaade2016_042k11, 82bd, 6b87, 4438, caadria2015_168k25, a922, 0a0b, a7a1, 49fb, ecaade2017_244nn, f6a8, f03d, 01d6, 83c2, f086, 2707, 0dc8, 2a77, c4f2, ijac201614206x10, aa7a, 3548, 175a, 28d3, 7cc2, 58fc, 5481, 65d9, 6f86, e390, 1df2, b926, 939d, 00f6, 1ed4, acadia14_709am, 6606, sigradi2014_293y4, ecaade2017_089z, e9cc, ecaade2014_233k60, ecaade2017_157pp, 0f89, b33b, caadria2015_012d2, 6554, fde6, 964e, 6af9, e063, f510, 3049, 99cf, ed02, 4048, 055a, 8d0e, ascaad2014_019i2, 7e9d, acadia14_177u, 917b, b156, caadria2017_069e22, 1389, caadria2017_056h19, 5037, 5c69, ee3c, 3934, 79ac, 87d4, 4df3, 1b86, d11f, caadria2016_735u31, c2e2, fd3d, c316, 7e40, 0a7d, ecfa, 5bc0, sigradi2013_41g, 9ec5, 2044, a238, sigradi2013_429m, caadria2015_114p18, 9621, 1ca4, ecaade2016_047p13, 40b6, 3ae7, 2e8e, e124, d639, caadria2015_084w12, 4e5c, aa80, 0a5b, 6aef, 83b2, 3b8e, acadia14_619ao, 884d, e442, a622, 96e8, 9b75, 17fd, ecaade2016_058b15, f4fc, ecaade2014_057s14, ijac201614308y5, ecaade2014_233b60, ecaade2015_285v62, 00de, sigradi2013_311k, 414f, 9380, 3590, ascaad2016_001d1, ecaade2015_136p26, c9f3, 2367, sigradi2016_534oo, 7f92, ascaad2016_035x13, acadia14_517t, 6c24, cb73, ecaade2017_021i, acadia14projects_671y, 61ef, e697, 8846, c284, ecaade2017_157ff, caadria2017_004k2, ca20, 999c, 7685, da4b, 3e94, 586c, 9416, fd25, 87e2, a120, f313, 1c83, ecaade2016_162l44, ascaad2014_014j8, ad58, caadria2017_052w17, bb58, 4541, 8231, 3f08, 87d2, sigradi2013_248f, ff87, d628, 783f, b947, 6a0b, 56ca, 5051, 9335, 697f, ecaade2015_318s69, 3e52, bd50, 2dcb, caadria2016_187s8, 34ae, eb2d, 9910, e016, 3460, 0a0e, fbd1, 2a07, 92c1, 58bb, 4b98, f495, fd6c, 76ad, 59a3, f7ec, 2492, ecaade2014_218m55, sigradi2016_635i, ecaade2015_169c35, caadria2017_142i37, de15, sigradi2015_3.370a6, acadia15_211s8, a14d, ecaade2016_222s57, caadria2017_095i26, ea75, ef1e, ecaade2017_213yy, 0fcb, 671e, sigradi2016_814k, 0df9, e620, 3121, 4378, e921, ecaade2016_055j14, e480, 3a78, fc17, ce09, 1e43, 0664, 171f, 8614, ebbd, 98fe, sigradi2016_385oo, 0417, ecaade2015_309t67, de93, 81ae, 4ec7, 0e1a, 10d8, b057, bb9d, 216c, ecaade2014_015t3, 6acc, acadia14projects_517s, 1370, af17, a4b8, aca4, b8c2, caadria2015_099t15, 20ac, ecaade2015_193c40, acadia14projects_479ap, f977, 1c47, ecaade2015_301x65, f74c, 31f9, eca2, 8ceb, 351f, c069, 311a, ecaade2016_042c11, 57a5, 3dfb, 6255, e283, ecaade2014_133w29, c7c1, 498a, caadria2015_203i29, 23dd, ecaade2014_079y18, ba89, 163a, 2899, sigradi2013_280i, 6f93, 5a0c, 2795, af67, ecaade2016_bkom65, ace2, f310, ff77, 9725, ecaade2015_215l47, 4b4a, f2c1, 525e, e35e, ascaad2016_023o9, 4384, caadria2017_101k27, acadia16_440h26, 9d06, fb5b, 06ae, fe37, ecaade2014_052y12, 1899, ae11, caadria2016_881u37, e193, 194e, caadria2017_079b24, c57a, ecaade2017_293mm, 7a85, 830f, 0d12, eae0, ab01, acadia14_671x, 85c3, f428, caadria2016_003l1, f787, ecaade2017_215ggr, b3bd, caadria2015_181d27, 45cb, 64b2, acadia15_47l1, a003, 9bf6, 3438, ecaade2017_090gg, 813f, 4b3e, 635d, ecaade2017_116b, a0f2, 40b8, 7695, acadia14projects_719k, sigradi2016_510ww, 4c69, 3bea, 0763, 76a4, 2281, 6c7f, 24ed, 1d12, 780f, sigradi2014_172w4, ed1e, de12, 40a6, c8a7, sigradi2016_809rr, caadria2015_105f16, ecaade2017_105uu, 2e2b, cd9f, fe25, 5cf3, ae33, ecaade2015_59m11, 4056, ecaade2014_057u14, 4917, 8406, d99a, ecaade2015_217w47, 36cc, dc52, a12c, 0be0, 36ef, 57d7, f69b, 8a25, ascaad2014_012k6, 907a, 7d89, 1e91, 5c8a, 2d31, f63e, acadia14_579c, acadia16_154k11, 6a2a, 5e1c, 32ef, 82e4, 669d, d292, c22a, ascaad2014_017k1, acadia14projects_339av, acf1, da55, 28ad, 51b2, caadria2017_016u6, ecaade2017_169vv, d702, cc3a, sigradi2016_546h, 0007, 8b77, a337, 66fd, 363c, 44f9, 3a0b, d4db, 1997, 1556, e172, 72fb, 83ad, caadria2015_073o10, c5e2, ecaade2017_172q, e47e, dd77, 22fb, f8c2, 316e, 7c5a, 5797, sigradi2016_484uu, 7d5f, 4015, acadia15_161c6, 645f, 6723, ce71, f76a, 854e, acadia15_343a15, bf19, f3cc, 4892, c8b2, 60e6, b732, b10d, 99c7, sigradi2016_732d, 07d8, 45d8, ecaade2017_280b, ecaade2016_036p9, d279, 875f, b064, ecaade2014_168r40, ecaade2017_017s, ba44, 556a, ijac201412408t2, 596b, cd70, 7d8f, 35b3, ee64, 7e92, 140c, caadria2017_174w42, caadria2017_118z30, 41df, 80cc, bec3, fca8, ecaade2016_162b45, ecaade2017_152ff, 2391, caadria2017_023e9, 5f6f, sigradi2016_710dd, ed5c, sigradi2016_690h, sigradi2014_172x4, 26b2, b650, 4a6e, caadria2015_084z12, 3490, c1f8, 21d4, 73bc, 1bb4, 751b, ecaade2015_140f30, 2126, 131e, b685, acadia14projects_445ag, dcfe, 7781, 442c, e8ee, 343f, caadria2016_871k37, sigradi2013_10c, acadia14projects_101y, faf1, sigradi2014_330f7, sigradi2014_347s10, b098, 469b, 0492, 81bf, sigradi2013_267, 11cf, ijac201614104i4, a3ea, 055c, e043, 0910, ed25, 5248, d6e4, f09c, 82e5, bd98, 05be, 722b, b03b, 78ea, 5de6, 4d83, 80a2, 5805, 546e, 3fe1, b06c, ecaade2014_096b23, 71be, 4c4e, c5af, 0aa1, e31b, 59fa, 64da, 9580, ecfc, d5e8, 5c29, caadria2015_176n26, ecaade2015_301p65, 5ccc, b7b7, 57a2, 2684, 8c36, b37c, 42c5, 7ee4, 563c, caadria2015_210k32, ecaade2015_285p62, b38c, 976c, a52b, 6d22, caadria2015_060w6, 6d5b, f420, cdf2, ceee, 872c, 637f, 9220, sigradi2016_764e, e2ba, ecaade2017_008f, 1733, 399a, 4e55, sigradi2016_756a, 2979, 9f8c, 5e2a, c053, caadria2016_219g10, fb72, ce10, ef7a, 9e45, 5648, 839b, 1820, ecaade2014_138e30, 9f89, ac35, 32b5, caadria2015_203o29, f497, acadia14projects_627ar, a7d9, a913, 6af0, a70e, c836, ccc1, 00fc, 857c, ee51, 3be8, 8398, ecaade2015_116f23, sigradi2015_8.189p13, 2409, 9140, a342, 66ea, ecaade2014_010j1, a10a, 6338, 5a69, caadria2016_063t3, 8143, ab5d, 335a, dcaa, acadia14_177w, caadria2016_797u33, f7e5, 31a8, 2d7f, be24, a6ea, 91ac, 56a4, cdce, 1295, e902, 52b1, 6fd0, 8d3a, 5a06, 28c7, ecaade2016_162x44, e72c, f9ca, 0642, 3fdd, 6520, f444, a31d, d106, ccf8, 6b3a, 6f2a, 9f05, 0650, sigradi2014_082v7, acadia14projects_115ag, 622f, ecaade2016_ws-dheritaget67, 210f, 212d, aa13, 4c6f, 1293, cd2d, 2c2d, 5a3d, f7eb, 9a28, acadia14_647ay, 87b7, ecaade2017_021t, 7ea6, de29, 7bd9, ecaade2014_030o8, acadia14_301d, 0a5a, 3966, ecaade2014_050d12, 905c, ascaad2014_005s3, e3cd, caadria2017_027n9, ecaade2014_137c30, a599, 20c8, sigradi2015_sp_8.326t30, c3a2, f710, 9956, ecaade2014_176o44, c98b, 7cb5, 9622, 6342, b7c0, ijac201513104n3, 84c5, b94a, 1649, da95, 247c, 0840, a584, aa4e, ecaade2016_095x25, 1403, 7550, 4f60, c62e, ecaade2017_301g, e554, acadia14projects_291ay, 36fb, 7e54, e971, cb3b, 2d3a, 11e9, 974d, 7974, a6eb, f632, 079e, acadia14_189aw, c72e, fd84, b317, 089a, 5c91, 5ff2, 53f0, a1c8, ecaade2016_163s45, 3b2b, 60d4, 03b0, acadia14_291ar, f94a, 965d, 010c, e691, 05e8, 859c, 0d67, ecaade2017_228s, d476, 4404, d5f7, 5b80, 54f9, sigradi2014_329a7, e346, efb2, 1a98, 9b21, f50d, 1ce0, 8ef8, a02f, 3825, caadria2017_182y43, acadia14_699p, 7aee, 7844, f841, sigradi2015_4.52k6, 68be, ca73, d10d, ijac201513104l3, 4975, sigradi2014_136d2, 821a, sigradi2013_117i, d9c8, 4e4d, sigradi2016_490cc, 1c6f, 7e24, b7bc, b138, b4ed, 85c5, b4c4, f9e2, 843e, ijac201513203s7, 7fdd, 4d57, 13e3, ecaade2017_105mm, e0d0, 3b3f, 3017, 2996, 1ec5, 589e, caadria2017_107s28, ecaade2016_mrte66, a7bf, f1b8, caadria2015_032y4, 0ccf, 88f8, 8e2b, sigradi2015_12.259w27, b7ad, 81d7, 092e, 50f8, e5f7, ijac201412201m1, b9f3, sigradi2014_291n4, acadia16_154p11, ecaade2017_234k, sigradi2016_659o, ffd4, fb9a, ecaade2016_134d38, 0e92, 9e75, b031, sigradi2014_213m7, 61f6, 8258, sigradi2016_470q, acadia14projects_619ak, a661, 17f0, 6799, 8b08, d172, 1b35, 2fb8, 9221, 45bf, ec25, 8ea8, 070d, fc15, ecaade2016_018d5, 2c15, 19c3, 9729, caadria2015_043k5, c3bf, 26c6, 35a4, 4095, ee67, 10a0, 6e83, fd67, ca4e, 9d65, 4b9e, sigradi2015_10.267r20, c8c3, acadia14projects_229i, d0e6, b6e9, 4d6e, 040c, e5d7, 53e9, ecaade2016_091i25, 6f28, ecaade2015_82w15, 4b9c, ecaade2017_018aa, ac40, fdc2, 16e1, 8691, d3a0, f8e3, c49a, d7cc, d0cf, 243b, 3410, 774a, c7ff, sigradi2013_138, 36db, a3f5, 08ef, caadria2016_589y24, 5c06, 140b, 88b7, 8736, c0f4, 7ac3, bc7c, 2f9f, ecaade2017_091uu, cad5, e82d, efac, c5d5, 1121, 7dd2, 0de1, cd7c, fdb4, sigradi2013_275g, a228, ca6e, 167a, 184d, ecaade2013r_019w9, 9aa4, 14a7, 1a25, ecaade2017_050f, 6892, bee5, fc79, 74c9, 0348, acadia14_681am, ecaade2016_118o31, e1ae, a666, 90ae, ecaade2017_282z, 326e, b115, caadria2015_176o26, 4828, 05b3, 2dcf, c351, 6aa2, 6d9f, 2516, 33db, 046b, ecaade2014_011j2, 55bf, d4fe, caadria2017_096j26, d67f, caadria2015_181c27, 7f4c, 1539, sigradi2014_155x3, sigradi2016_426c, c35d, 92f7, 12a4, 64a1, e4fa, b59c, bdf0, 90a2, 89bb, e628, b149, e146, 0ded, f1a0, 6086, caadria2015_086o13, c67a, b701, acadia15_343f15, 844c, ecaade2016_028i8, 6c13, e43d, e1be, 3178, 480c, 800b, 63ee, 47ee, a789, b5a0, 505d, b209, 44f7, ecaade2014_024s7, 9acd, b282, 6696, 357d, 1ace, 14da, b8d6, dd55, 7c93, ecaade2017_071gg, 2c89, 8cc6, fdb8, ecaade2017_302gg, 967f, 6d2b, acadia14projects_237at, 0ac6, ef98, 58cc, sigradi2016_781xx, acadia14projects_347ao, caadria2015_030h4, ee20, ecaade2014_145k33, aeee, 4872, 04dc, b69b, 7b7d, 176a, 5e93, sigradi2015_11.166w25, 4a69, 22fd, d55b, 2259, ecaade2017_079e, 3480, 07d0, acadia16_140a10, ca88, 6f1e, 6b78, ecaade2015_38k7, 7478, ijac201513303b11, ef4c, 815f, acadia14_101u, 5472, ecaade2016_197y51, 6129, acadia15_323k13, f6df, 2c85, 0f66, ecaade2014_184j46, a78a, ijac201412305d2, 3930, sigradi2016_777mm, e56e, 3ee1, caadria2015_073m10, a193, 7741, 9d88, 5d57, 2519, a736, dfec, 2e66, aabc, ijac201614105e5, 3b8a, f5ac, 17b3, 28db, 87dd, 2984, ascaad2016_056h22, feb8, 6329, c8e9, ce89, 547c, f22b, a403, caadria2017_028a10, cf8b, 54f1, acadia15_469r20, ae54, a26e, e1a7, 6e84, 71f1, 2882, 40cc, 7a7c, f383, 9ca3, 04f5, 9451, b3d3, ca2e, sigradi2016_490mm, dea4, 481d, 6dc9, 3d18, acadia14_347au, 6837, be62, da8a, e2f4, fbfd, 27ee, e90a, 0f75, ijac201614405p3, 4e60, e604, 6cb0, 0f22, 54f2, eaa3, f9e9, 0721, d736, ed28, 1326, f810, b928, 35c6, a009, ascaad2016_025p10, 742f, ab21, f1f8, 179d, caadria2015_233h35, caadria2015_069p8, ecaade2016_118s31, 09e9, dc36, b894, e60e, caadria2017_190v45, ijac201412408w1, e951, 0618, 7948, 8c2f, 180d, a0b1, 5371, 20a1, 1d4a, 177a, acadia14projects_53o, caadria2016_291f13, 2e59, 107d, 988d, b8bc, d355, d9d3, aae3, 2cc8, f51b, 23bc, 2b93, 7bce, 58dc, 20ba, 49b3, 0853, 8ffc, 67ce, 53b6, a721, f062, a99d, 9d28, ascaad2014_017g1, 5e70, 9d4b, ee1e, 0f0f, acadia14projects_479x, 9daf, ijac201614203s8, 279f, c537, ecaade2014_111d25, 2c41, ecaade2017_291o, caadria2017_096z26, 2f9e, 7e9c, d4ad, 320c, 0c5c, d302, b3ac, 7b77, e028, 4739, ca80, c776, 5670, acadia14_43ah, caadria2017_047x14, ecaade2015_127d25, 9733, a84f, 972b, 1846, 5428, acadia16_72g5, 7398, 6eb6, 1759, 2561, 393f, 2011, 35b7, 582b, ed89, f366, 69dd, 6955, ijac201513203p6, caadria2016_589a25, c078, sigradi2014_063v5, b7e7, c864, b11f, 472b, db80, 37e7, 3022, 38b7, bc60, d457, ijac201412303v8, ecaade2017_184nn, 8c4c, ecaade2017_273r, 7333, 700c, ascaad2014_030x8, 235b, 42b6, 3a71, c1d9, acadia14_81m, sigradi2014_128y9, d4b8, ee21, 06ca, 364e, c223, ijac201412403k7, 6547, ecaade2016_072t20, 9059, 222b, 0b69, b595, 27e7, f983, 3993, 41e4, ba86, caadria2015_072t9, b25b, e492, b4bb, a1f1, 4304, 1368, caadria2017_009p4, cafe, ecaade2017_203aa, 1b2b, 5f89, ecaade2015_91g18, 707e, ef47, ijac201513102h2, ecaade2016_037y9, sigradi2013_294r, a16d, db15, 5d39, ecaade2017_023w, 3fe7, cacc, 88bc, 6c47, 3abc, 63da, a911, 77a8, 0bfd, 4b2d, acadia15_243f10, ecaade2017_146bb, eee4, 7a11, ecaade2016_162w44, ecaade2014_052h13, caadria2016_435p18, ecaade2017_057ee, 16d1, ecaade2016_139h39, 6f2d, 28fa, 4c4b, 0fe8, acadia14_189al, 83ae, 7350, 9e87, ecaade2015_287p63, 9f41, a5ce, 7de1, ascaad2016_048m20, fc2f, ecaade2015_115x22, 38a9, 2d02, dd8f, ecaade2017_203jj, 66e8, 4fe6, 6819, faf0, 36e8, cc21, sigradi2014_250o9, 5857, 3557, ecaade2017_085d, 559b, 9ecd, 6eeb, e159, 3923, fbe5, af02, cd72, d06d, d3df, caadria2015_070x8, eedd, 8473, 75a9, caadria2017_081y24, 3b78, acadia15_497g22, ascaad2016_050y20, ca77, 1446, ecaade2013r_005n4, 6f84, 765e, 86d5, 7def, 1a6f, eb4c, 2306, 07f4, 6c0d, fa58, ijac201614207g12, 15e0, 8976, dacc, 2873, 5a20, 7736, ecaade2015_286y62, 62b5, 1542, ede6, d9a0, 62cc, acadia16_460z26, a711, 6880, acadia14_435ai, acadia16_196g13, ecaade2015_206u45, 2e71, 6b64, ijac201614208x12, caadria2017_110f29, c992, d769, b2b3, f337, fa18, 788c, 7d72, ed43, acadia15_95l3, 9ce2, 70e5, sigradi2016_654vv, 11a8, 9627, 5183, 49b9, 4bd3, ecaade2017_157uu, caadria2015_087e14, 74ce, 7aa8, d777, e680, 3148, caadria2017_175j43, 4ed9, 4597, 6004, 5d45, ecaade2017_293vv, 7054, sigradi2015_3.268n5, 0a16, ijac201614201y5, b87a, 0cef, 8eb5, 5f6d, f2f6, ecaade2014_194v49, 6d64, a66b, sigradi2015_sp_11.303s31, 685e, ecaade2016_222b57, 4003, ae72, 5440, 7e1e, 49b0, d290, acadia15_417w17, ecaade2014_155y37, edc9, df22, a10b, daf0, b462, 17da, sigradi2013_135i, 79bf, 2a80, ecaade2016_223s58, ecaade2015_248u56, 768d, 3a6b, ijac201412303e9, 6666, caadria2017_008e4, 1086, aa9f, ecaade2015_285z62, 3ca7, 9ee9, 1553, ecaade2014_031r8, 1b0d, a5d8, 4279, 6d90, 0302, sigradi2015_12.19w26, 9285, f4bd, 6c2e, dd9e, 7062, bb7d, 3de5, 9832, 7efc, 0bff, 3109, 22c6, ecaade2015_222c49, 882a, 9aa2, 6bf2, sigradi2013_387v, 65a3, 0be2, 8f99, 6a6e, 34e3, ea14, 7c4e, 1127, be3d, a465, ecaade2017_003m, 9f1f, 722d, 007e, 8446, 5579, cede, 4bca, da83, 56d8, caadria2016_177g8, 939a, 8a59, ceff, 0ee6, 0468, 924d, dc63, 0fa7, ecaade2017_094s, caadria2017_003z1, 9cfa, 0419, 5ec6, ee6c, 42e3, 6cc1, ecaade2014_109t24, 3869, 4bc6, sigradi2016_732m, ecaade2017_215u, 09c7, d078, bb76, 5da7, ecaade2014_197h51, 7168, ecaade2017_195jj, acadia16_62d4, ee7e, a8ac, ecaade2014_173c43, b464, 3fa0, 81e1, a0ed, 74d8, ijac201513201u5, 095c, f17f, 8421, a7cb, caadria2016_167s7, 8df6, 1dc3, 589a, caadria2015_172f26, caf1, c0cf, 1c70, 82c8, 3eec, acadia14_357as, dd6b, ecaade2015_171l36, 1bf6, 819c, 2d5a, 1a4e, 9a29, ascaad2016_057a23, 9aeb, 3043, d62e, 1a9d, 23ff, 1bff, 6178, f10f, 889a, ascaad2016_045u18, acadia14_565n, 8977, 391d, 498b, d43d, acadia15_371j16, caadria2015_203k29, 3354, 504c, 472d, 3b81, d202, b1b4, cf64, e1f3, 70de, ecaade2014_194w49, 2823, cc05, d123, caadria2017_058o20, ecaade2014_149l35, ecaade2015_55e10, 161e, 224b, sigradi2015_4.219z6, 2bbb, dab3, ecaade2014_196e51, 5a07, 42c4, sigradi2014_151k3, fea0, 4d55, sigradi2016_647rr, 10c7, ecd6, d1e7, ascaad2016_043o17, 37a9, 8a2d, f082, 1f91, ab82, ecaade2017_083pp, 12ee, 5128, 2f01, d71d, de06, ecaade2016_243a65, ddfd, 22dd, e14e, d597, ebe1, 239f, bcf0, ijac201513105o4, a4b0, 26f4, bdc4, 6682, 22b5, c898, b6e3, fbc2, 8233, ec7e, 6dd0, bc79, ijac201513203r6, a22a, ecaade2016_208m53, ijac201614403e2, 3472, 159c, 9a73, sigradi2013_390z, a811, cca1, 3069, 6a6f, 5f47, 6a45, 026b, acadia15_57g2, 5b16, 8e39, 1101, 0363, 9c69, f953, 0c26, 85d3, 551a, 2585, ecaade2015_92w18, acadia14projects_463l, a792, 39cf, 0df0, 1567, a08f, e658, 48e9, sigradi2015_12.19y26, 1161, cfac, 66fc, 8688, acadia15_123j4, 1294, f47a, sigradi2015_3.111f3, e68d, 0c36, 18b9, acadia14projects_357at, 9227, e782, 7587, 7104, a569, b59a, ecaade2015_138i28, 22c2, c1c6, 224a, 7924, ee1c, acadia14projects_463at, ecaade2014_168v40, ecaade2016_067i16, 1dae, c830, c890, acadia14projects_473ao, 3b86, ecaade2017_138v, 43b3, ecaade2014_239u61, 5fc1, 0712, b539, 2bd2, d494, 2240, 1555, 036b, 7a9f, 5a88, aca2, e867, b686, 193c, fcae, fbad, 5d73, 62bc, f3c3, caadria2017_057u19, 614d, 0d58, b69e, c42c, b43d, 2c1c, 35cd, c5b5, 631d, 6ba6, 3544, 628e, 1a35, cc1f, 7f3a, 7644, 9554, f195, c364, 71e0, fb2b, d3d2, dc9d, 69bf, d113, c501, 9c0a, 545e, 6556, e4d4, b6c0, 2b0d, 79af, f417, caadria2016_125t5, sigradi2013_390t, ecaade2016_016h4, 8e07, 044b, c4ad, b5a6, 051e, ijac201412408c3, ecaade2016_215v54, 7163, ascaad2016_057v22, 63ae, f1ae, 0dcd, sigradi2014_281g3, ee23, 1b77, 8a1f, a413, 9357, 5073, 5f7b, caadria2015_213x32, 5158, 40a2, fe54, a1c7, 177e, 865d, 461c, 22ca, 697b, cf1f, ffd6, 64c3, 7086, e9d7, 5d1e, sigradi2013_326l, 27c9, caadria2017_028y9, 9475, bb94, cb7d, 4994, 6ec3, bc59, ce68, caadria2017_027r9, 1197, fa8b, 3b54, e239, b321, 8057, a234, 4702, acadia15_185j7, ascaad2016_008d4, f6e9, caadria2017_016l6, 2b03, 29d6, 5be4, f048, b77d, 72a9, e7b4, a17d, f647, b797, 7da8, 6a30, 3beb, 774d, 15fa, 8e88, 998e, 07e8, 4cc7, b6e5, ecaade2015_158i33, ascaad2014_014b8, 86d8, b78d, ijac201614202d8, dcff, dc37, fffd, 9f67, ecaade2015_17n2, 0171, a9e7, ecaade2017_240u, 73de, 206f, caadria2017_127g34, 0071, add9, 9934, d0b3, 8acf, bbd4, 922f, b051, ecaade2016_055h14, acadia14_699i, ecaade2014_239o61, ecaade2015_298m65, eee5, faf8, 4241, 12ed, acadia14_63ai, c27d, 9a9b, 4070, fc3c, 41f8, 7bdc, 4c83, 2787, 2d0e, 0cd9, caadria2017_113b30, ijac201614105j5, acadia14projects_661m, 28ac, a488, 9f95, 2e48, 100b, caadria2017_086k25, 960d, 1e41, caadria2017_055o18, 0922, 172f, sigradi2015_10.377s22, 67a4, sigradi2013_401o, 89cd, b517, ed64, sigradi2014_313c6, c2c7, 6403, 8e8b, ecaade2015_101f20, 5624, bd12, 5ff7, f4f9, d8c8, acadia14projects_135s, 4847, 5f30, ecaade2015_233a53, ecaade2014_112g26, caadria2017_190y45, ecaade2015_285f62, 8c5a, acadia14_531n, 0bfb, 9595, 4e01, 4cab, 28dd, ecaade2015_73k14, dfae, 5918, ce90, e451, 173c, a958, 640d, 1ab7, 4a83, b981, a98b, ecaade2016_104v28, deec, 2dd7, 2777, e3b1, 608f, 3b0d, 7b44, sigradi2013_117d, sigradi2015_3.201r3, 36cd, eb40, d69c, ad37, 10fd, 4cb1, 043b, 6a3d, ecaade2014_066l15, caadria2017_041h13, 14a9, d244, ecaade2016_017s4, ijac201614405s3, sigradi2013_41i, 439b, 7fd0, 9b27, 4c6d, 9d21, 5bb6, 7ede, 67a6, 6a04, 6b58, acadia16_344e21, caadria2017_015m5, 0e03, ea6d, 482b, a91a, ce5f, 7a6c, 6b52, 92bd, c2d8, 466b, 54b1, e2fa, ecaade2016_154d42, 588c, d7e9, ad6c, 6b43, 6d05, 20b9, d349, 3700, 5bed, caadria2015_172h26, adb6, da58, 2a44, ecaade2016_230g62, bd1f, 1365, b22d, caadria2015_114c18, ecaade2015_77y14, acadia14_111k, 4a76, caadria2017_096p26, caadria2016_611o26, a485, acadia14_135j, ecaade2017_042hh, c525, af95, ba4d, ijac201513203h7, 1587, 76f4, d78d, 084f, b296, b5ed, f869, 39ab, ecaade2016_106m29, a4fc, 2261, caadria2017_145u37, e51c, ecaade2015_180f39, ecaade2015_48i8, f2b8, 95bb, ecaade2017_277jj, 08d7, a018, bfe0, fc78, a34e, 9d2d, e26c, ecaade2015_152t31, e052, 75e5, 9c14, f812, 204c, ef20, 8109, 2026, 3c5f, f0b1, 8c1f, ecaade2017_208g, 5e54, caadria2016_507r21, dd5e, ascaad2016_017z6, d706, 4005, aaf8, 3186, acadia14_23au, 9367, 5083, ce2b, 714c, d649, caadria2016_819t34, ecaade2017_018bb, b20f, 7a46, ijac201513305l12, 66b1, 5513, a865, d4c1, 4d02, ecaade2014_186c48, 5a12, 039d, a891, 1840, ecaade2015_235s53, 6aa7, 6382, ecaade2017_253aa, 8a34, sigradi2016_815z, 282b, acadia16_54v3, 9cc5, 3f42, ef4b, 7019, c8d6, acadia14_479g, 2fe0, caadria2017_142n37, ecaade2014_224a58, 55e9, caadria2016_167r7, sigradi2015_10.7j18, ecaade2016_075g22, 1ccf, ijac201513205w7, a93b, 7b9b, ecaade2017_122c, 13cf, f93a, ecaade2017_108t, 5d19, eba4, ecaade2017_108v, 2d54, 1545, 670e, 29d0, 0109, 003e, ffe2, 283e, 2e42, acadia15_95g3, 8dab, 5366, ecaade2017_164z, caadria2016_095n4, e389, 0b45, ce55, 0fc2, a685, f630, fa4c, b871, adc5, 4891, a1b4, c4e7, caadria2015_070k9, f6a5, 534b, b3f4, cbdd, caadria2016_755j32, 0b80, sigradi2015_3.11c2, 987b, 3600, 8069, 957e, d0d5, acadia15_407n17, 32d3, 8512, ad99, f37c, 20be, 93e3, 4adb, bb8a, ecaade2016_102j28, fab6, 6c79, ecaade2016_165t46, 3fb7, 1753, ecaade2016_015z3, e588, fa4f, caadria2015_102c16, 57ca, cd04, e452, ascaad2014_021c4, d245, 9eb2, 5412, 8c5d, ijac201614208v13, 456f, sigradi2016_752yy, caadria2015_126r20, ecaade2014_206r53, caadria2016_735m31, 2a26, b55b, 0b00, 7771, 81e4, 997c, db1a, 4161, 73b0, 73b9, decd, fa63, 2d11, d523, ijac201513205z7, cbbb, eff1, 4ca3, 7ec5, 0564, 9652, sigradi2015_sp_10.179j31, 9961, 85be, a7a7, 8007, 1a17, be32, 4b0f, 1923, 02bb, 1c38, 3c23, 9642, ascaad2016_003y1, 0676, b259, a46b, 8244, 8cde, fd02, 3598, 5bfa, 4c46, 7fed, e501, 4631, b880, ascaad2016_017x6, 9033, 445f, ad4c, 50fc, b126, 5f5a, caadria2016_135x5, e77c, ecaade2016_166b47, bb37, sigradi2016_467r, cac4, 4f73, ecaade2016_224p59, 39e0, f4c5, 3f21, 84ea, 3adb, 8f2a, 3a47, 7776, b4e0, 126c, 5644, 740d, sigradi2014_265m1, e24d, c2ad, ecaade2016_021a6, cc26, d847, 3ec8, 059d, c01e, d97f, 74ea, f0a7, 7985, 952a, c861, a04e, 6585, 5842, e92f, 2a57, 2383, 0384, 9db8, a5b0, e502, a17f, ecaade2013r_010r6, 8ae1, ce79, acadia16_362o22, sigradi2016_484n, acadia16_478s27, ecaade2014_018o4, ee06, 955d, f609, a430, 2651, ecaade2015_178k38, 52ed, acadia15_395g17, 4554, 0b31, b155, 81a2, ff76, 6b17, 9ee1, ebc3, b119, 47bf, ecaade2014_123f28, 81ce, a2b0, 2d30, c5d8, 117f, acadia14_177n, 27ad, 1428, d9d9, 7f8b, 30e8, ecaade2013r_004e4, e625, 510e, 1e1d, caadria2016_579s24, 1ce6, 94e8, 92ce, ecaade2016_241e64, 92f1, 99b2, 2c57, 2483, fead, 7677, ecaade2014_044g11, bac3, 2e67, 1b06, a728, 4ee6, acadia14projects_479as, c13a, ascaad2014_010t5, c0cd, 9d9f, ecaade2017_282o, 42e9, 2bd1, b1af, acadia16_140b10, 851c, 465b, 484e, acadia14projects_619ar, 5f2b, 31c1, 0dfd, 256b, 9dba, 49f7, 7110, bb3f, 4acc, 1520, 1632, 9d02, 3ee5, f9cd, b013, ecaade2016_078l23, 0da8, 15f7, ecaade2017_057y, 07e9, caadria2017_125b34, 240c, 7ce6, fd46, efd1, 92e5, 98bf, 7c15, 27d7, 4f6a, caadria2017_051p16, ecaade2014_218k55, af8e, e705, ed4e, 2554, ascaad2016_003z1, d798, 66e5, 70ee, 05a1, 3a20, 23f7, bb7b, c7bc, e659, af56, ecaade2015_101d20, 5516, c66a, ecaade2014_100i23, f0e3, 57cf, 3b2a, cfaf, ce7c, 0067, 4d44, ijac201614101a1, 1070, sigradi2016_484mm, 8f01, e084, 5930, bf54, ecaade2014_014e3, 89c7, ecaade2016_097u26, 5fc0, 2f8f, 7670, ebc2, 4976, 932a, afac, 137a, ecaade2017_009u, d2ec, 3181, c360, d7a8, sigradi2016_400i, caadria2016_579r24, 6e65, be87, ecaade2014_084t19, c6c2, ijac201412303i8, 0a11, a870, acadia14_301aw, 97dc, 5f4d, f4e5, ae26, b808, ecaade2014_151a36, 2989, 1d10, a0e2, ecaade2015_35y6, bc5c, 8e90, c2b0, 2206, cd38, 27ec, ecaade2014_072j18, f06c, 1b84, c3fc, eb19, 73c6, 3144, ecaade2013r_003v2, 270a, b1aa, sigradi2013_414z, 3426, e056, caadria2015_185o27, ijac201513205v7, 356a, 54a8, ecaade2016_225z60, 3252, 5ecb, f9fe, f450, 7267, e0d2, 862b, ecaade2016_208v53, 2b2b, 750e, ascaad2016_007k3, ijac201614207o12, c7e2, ecaade2014_198o51, 7bc0, ecaade2017_038zz, 9cc3, 0888, ecaade2017_124i, 53c1, ijac201412402k5, 6001, acadia14_63ac, 4ba3, ecaade2014_192e49, ecaade2014_206l53, 7a92, 2e31, 9f86, 0e1e, fffa, f14d, 9981, ecaade2015_329n71, acadia14projects_681as, ascaad2014_023v4, 5057, 41ab, 22df, acadia16_234f15, 3e78, 748d, e2db, 69d2, 4f22, d322, 35ab, da6e, 00ef, 4d26, ecaade2017_083ll, f98f, 9474, f988, 40be, acadia16_98o7, 6f3d, dd49, b77e, fa1c, ascaad2014_029h8, e905, caadria2017_125z33, 0b04, ecaade2015_38s7, e5f1, d0aa, 14a1, 210e, 5d8d, caadria2016_457l19, cb65, 3452, acadia15_110v3, 28d8, 9646, e405, 8fd2, 4403, dace, 74cb, 1d72, c44d, 9e9e, 59af, 09f1, sigradi2015_6.387o9, 353b, 757b, a267, 4bfe, 0482, 66c9, 1fb1, 571a, 335b, 4198, d02c, 4752, 9fef, 6ade, 46ec, 6be7, ecaade2015_53v9, d601, c79a, 96a4, f1dd, b988, 39f7, 5b55, c430, 24e7, 671f, d5ea, ascaad2014_033w9, caadria2017_005n3, 0c20, 3129, acadia14projects_333ax, 95ec, 62d3, sigradi2016_686xx, acadia14_135u, ecaade2017_085ww, 7465, 31e8, caadria2017_107v28, caadria2017_040p12, ecaade2016_191w50, ecaade2017_228y, b52e, sigradi2014_099u8, a71f, 15f1, acadia14_247r, da2b, bc55, 6b65, ecaade2016_221x56, 9613, 954e, d0af, 16c2, f701, ada0, b263, caadria2017_058g20, ecaade2017_199z, acadia14_531t, 0b59, 4e6b, 3508, e04e, ea53, acfe, b238, acadia15_451a20, e23e, ecaade2016_ws-intelligenty68, 542f, sigradi2013_244s, ecaade2014_149y34, 40e7, ad45, 06bc, 4df5, eddf, 0b92, ecaade2015_21v3, a65b, sigradi2015_9.141h16, a4cc, 8504, a734, 7fc4, ecaade2015_303u66, 97bf, 250a, aa6c, afa5, ecaade2013r_018t9, ecaade2015_193e40, sigradi2013_327p, 3013, 204f, 1111, ecaade2014_113t26, 7e87, 3a79, 279d, ascaad2016_058g23, d9dd, 666a, ecaade2014_138i30, 6b20, sigradi2013_364, acadia16_164y11, 68c8, 2621, ecaade2016_007i2, eeaf, ecaade2017_282v, 3161, 94de, caadria2017_134c36, 58f9, ed65, a3a0, ecaade2016_162t44, 995e, f405, 61f9, 6a2c, acadia14_219g, 66ad, 7c42, 1911, ecaade2016_167z47, 4214, d0eb, 464e, 5301, sigradi2016_601ss, 0ba7, fd3e, 4290, f704, caadria2017_107m28, 4ac9, acadia14projects_463g, 5640, ed72, 4973, sigradi2016_601tt, 536e, 4633, caadria2017_003a2, ecaade2014_086w20, ecaade2014_070j16, ecaade2017_124aa, acadia15_161d6, 7498, sigradi2014_045c4, ascaad2016_051c21, b9e5, 3ba9, 3014, ijac201614307i4, 8053, ascaad2016_046t19, 1c0d, a868, 9107, acadia15_149s5, 5127, 719e, 4f01, ec35, e16e, caadria2015_111n17, 43b6, acadia14projects_357ay, ae29, d6ca, 84e5, ad0f, ecaade2015_206g45, 2065, c6a5, 6105, 00b6, eafb, df47, 3696, 357e, 8d91, sigradi2013_215, 8681, 0587, 8ff1, c23c, f2f0, ad22, c260, acadia15_333y13, 9bc4, 1965, a2ec, 206a, 3bb5, bc88, 96ef, eec2, sigradi2014_303g5, c261, b258, 4f45, e915, 5e51, acadia14_691ay, sigradi2016_484qq, 32df, 8e1f, 1775, ecaade2015_200j43, 8591, 1e18, 1d01, f02b, c181, sigradi2014_263x9, 6ffc, ascaad2014_029x7, 16ab, f37f, 8ab3, ecaade2015_269o59, ea3a, 558b, d80f, ijac201412303g9, 968b, sigradi2013_234g, fa44, bf6d, 47f3, caadria2015_092g15, efef, c192, 6c74, 1631, c320, a90c, d75c, 5d1f, 4c4f, 0908, 5a6d, ecaade2015_53n9, acadia14_601z, 75e8, ecaade2017_026ll, 0a22, 5db3, sigradi2014_252s9, 3577, sigradi2016_764d, 5c7f, fb7a, f1fe, caadria2017_002h1, 8f85, dd45, f007, 703a, bb56, ecaade2017_232e, 8db7, 77a2, 78b3, 4a25, 9cb6, 5075, 9359, b67e, 8115, 10a3, a812, 2675, acadia15_185b7, e4f7, fd94, 34eb, caadria2016_539d23, c4e9, ascaad2016_014j6, e9a1, d693, 8a06, 4f88, 7ff8, a31b, b18d, 5394, ecaade2015_325c71, 7b0e, b262, 28b9, fb18, c88f, a4b9, 2617, 80f0, 4c99, sigradi2015_13.181s28, 878b, ecaade2014_035a9, ecaade2016_163e46, 6d0e, a977, c6aa, 69a2, c168, ba07, b93a, ba62, ecaade2015_284o61, 0ac9, ijac201412301z6, ec59, ecaade2016_164j46, 076f, f121, 866c, ijac201614305o3, 4b2f, caadria2015_061a7, e634, 6990, ecaade2017_220rr, acadia16_24t2, 8341, 92b8, f2c9, c782, ce91, 1617, 7e78, sigradi2016_550j, adca, d90e, 5dfa, 107f, 3ece, c57b, 21fd, ecaade2017_256dd, 2dfb, 90d2, ecaade2016_230m61, ce77, 194b, sigradi2014_265p1, caadria2016_157x6, 5d87, 76f8, 35f0, cd01, caadria2017_008z3, bff2, f7b1, ecaade2016_119p32, 1f72, caadria2017_175k43, 0662, ecaade2016_106j29, caadria2016_735s31, c6ec, 67db, ff67, ce2e, 5b4e, acadia15_395e17, 039b, f526, 3cbd, 6076, bba1, ascaad2016_041i16, f5f5, ecaade2017_203w, acadia14_619ad, acadia14_609av, caadria2015_226w34, 98c2, 7228, caadria2015_077v10, ecaade2014_044f11, 641a, 88d9, ecaade2016_mrtl66, 7e07, acadia15_211r8, 26b5, 2967, a6bf, 7075, acadia15_333c14, 1ec7, 3efb, caadria2015_142p23, bb3b, 5246, 1eea, 8c24, acadia14_111h, 388c, ecaade2014_065f15, 9378, fdeb, 6359, fc29, ascaad2016_028o11, 6d87, f084, 78e9, 7cda, 31b0, cd16, 8ce6, db19, caadria2017_079w23, 30ff, 8ad8, acadia16_308x18, 00d4, 0f48, d4c8, caadria2016_281c12, 013f, c69a, b6eb, 821b, ijac201412203y1, 0de0, 57ba, caadria2016_881y37, af36, 92ab, 619e, acadia14_479a, c9da, 23e1, c59b, 214a, d576, 968a, b324, f846, f317, 6d07, b062, 8679, b264, acadia14projects_479t, sigradi2013_407g, ecaade2017_194x, ecaade2017_198yy, 776e, daee, 0bae, ijac201614201l6, 40df, 73c1, ecaade2016_183v49, d674, e147, 2ed7, aaef, 0899, 252e, b52a, 164c, 6599, d9cb, 9798, ecaade2015_170k35, 0ffc, 8e1d, e953, 5398, d7c8, ascaad2014_019g2, acadia14_619an, 6e94, 7570, 7782, d8f9, acadia14projects_23v, sigradi2015_3.209a4, 8a6b, ecaade2017_151s, sigradi2014_036r2, 4369, ecaade2017_006v, 38e0, 60a5, 42fe, b43e, 35e0, acadia15_284t11, 3f83, sigradi2016_534yy, 23fc, acadia15_232p9, ecaade2014_149g35, 6365, sigradi2015_8.186h12, 02b8, d96e, 277d, e306, 8bc2, 689c, caadria2015_030i4, ecaade2014_194y49, 9d67, ecaade2014_168h42, acadia14_101z, c9b0, c6d3, ecaade2015_196d42, 27e1, sigradi2014_018k1, caadria2015_206k30, sigradi2016_751ll, 5901, sigradi2013_30e, 62f4, 6c97, b6a3, ecaade2014_052p12, 9a60, dc59, e98b, 62c5, ba96, 3ef9, bcc2, 7071, 051d, caadria2017_135h36, ecaade2016_185c50, c558, f453, 5636, f79d, fda7, 95ae, ecaade2017_057j, f8f8, 9161, 0727, cb25, 9d70, 5b93, ecaade2017_143l, 5eca, 1e98, ecaade2017_108x, 16f7, ecaade2016_042d11, d3f5, 67d4, cb13, ecaade2015_138w26, b507, 0524, bc39, 9212, 2074, c491, b65b, caadria2017_041g13, fa9b, 0369, c999, ecaade2016_071b19, b836, 5496, c085, 440f, 01e9, 5c8d, sigradi2014_164k4, 7a1c, 8262, af88, 9499, 852f, a5a7, 63e4, 5cae, 0d43, 73ae, 8c9a, 1f48, 3444, 1e1c, f6b9, 6f5c, eb48, 4b71, be13, sigradi2016_752xx, 1a06, 3b38, 817f, 5ffa, 5f15, 3d33, df6e, 6fb8, 56ac, f7d6, 92ca, 281b, 37be, sigradi2015_6.183l8, ecaade2017_291ee, 1fe9, ecaade2015_100b20, 25cc, c89f, 4f95, 2a75, 6a6d, ijac201412301r5, ecaade2017_169jj, 9899, fb33, 945b, 58ae, 274d, 707c, 5ba7, 8a9b, d7b8, ecaade2017_294ww, 875a, ecaade2015_207d46, ac72, caadria2015_246z35, 8efa, f144, caadria2016_085e4, 5c78, 062e, acadia14_579ay, d0d4, 4ff0, 1fb2, acadia15_173o6, 58bc, 1020, caadria2017_027m9, sigradi2014_197c7, 48df, c263, ijac201412202z1, ecaade2016_ws-dleadj68, caadria2016_239e11, 9a26, 74c5, 39d7, 180e, sigradi2016_625ss, ecaade2014_139h31, ecaade2017_134p, a66e, 8918, ecaade2017_183cc, 976f, ed32, acadia14projects_291av, ffa4, acadia16_372d23, b632, c59a, 6eb8, ecaade2014_237u60, 0197, d9bb, 8dc5, e594, 4819, 6b24, sigradi2016_470x, a6b5, ae7f, acadia14_445af, 2925, 49af, a2ba, 81ed, ccb7, da79, sigradi2016_490x, dc8a, df06, 5a66, c979, e2a7, ee60, c550, df98, 9904, 64d9, 37cf, 26af, ecaade2016_118d32, ecaade2017_240v, 608e, 24a5, acadia14projects_601v, ijac201513202k6, d3ee, d29e, b7b8, ac13, 0788, 6865, b023, a170, ffe8, a7c8, 2049, a0fb, 8876, 381e, 345e, be65, 337c, 45eb, f4ed, ab3c, f293, baa3, e444, fda5, d8a0, ecaade2015_233b53, fdd3, ddcf, 29cd, d585, ed22, 9695, sigradi2013_30g, 7d78, 6e53, sigradi2016_515k, 95da, e197, 11b7, a2cb, 7003, fb08, 9133, sigradi2016_515e, 3b6d, 11f4, 6af3, 1d50, dcd3, 5934, 999a, sigradi2016_560cc, ecaade2014_018z4, a2e7, ecaade2014_239l61, acadia16_440g26, 4e79, 28e4, 2f44, 0472, cfc3, a2ce, 05d5, a4a9, dcca, c0af, caadria2017_113p29, sigradi2016_737bb, e61d, 2d6e, 6068, f95b, 4e83, ecaade2014_153e37, a8d2, 7a8b, caadria2016_497d21, cb1d, ecaade2014_162u39, 3382, 8bc0, 0c22, 92f2, 9a1e, 40e5, d93a, ijac201614206u10, acadia14projects_539a, 9cb3, d768, caadria2015_210g32, f77c, 13a5, ecaade2015_130g26, f67b, 45a2, ecaade2015_194n40, aee2, ecaade2017_028n, c87b, 3bb3, 0249, 9c12, edd0, be3c, 2fb9, ec7b, a84a, a681, 294b, cbbe, a9a4, ecaade2015_114z21, f24a, 341f, 7304, 8704, 9bd4, 24ec, 39cb, b972, 4043, ecaade2015_273g60, sigradi2016_517t, c77b, sigradi2013_138o, ecaade2016_021d6, ascaad2014_024p5, ascaad2016_021y7, cfbc, 0402, acadia16_432u25, 5dc2, 5b4a, ecaade2016_040y10, sigradi2015_6.387x9, 981a, b98b, ab2d, 2a1a, caadria2017_080h24, a3a1, acadia14projects_291a, acadia16_174g12, d95e, 1c95, acadia14_145x, 94bd, 0653, ecaade2017_138x, c180, b602, 8ce5, b336, 91a0, ecaade2015_64f13, caadria2017_163l40, 5033, 9317, 958e, 6cbb, 25b0, caadria2015_016t3, 1e56, b003, 355f, 543f, ecaade2017_039d, 992a, acadia14projects_435ar, 6c88, 7080, d3d4, 8dd3, dbb4, 5c4b, 29d2, 9fe9, dc27, 280a, 3127, 9cf7, 45ad, d35b, caadria2016_435m18, sigradi2016_724tt, 5dff, ascaad2016_044w17, 65fb, 4932, d264, 39e3, cc69, 8908, a0eb, ecaade2016_tkow66, 8a3e, sigradi2013_189o, 7963, 9fab, add0, 80e9, ijac201614207u11, ecaade2015_318r69, 3b82, 64e4, dfb0, ecaade2015_324t70, 398c, ijac201614102r2, 5897, fb86, 5b9d, ecaade2017_202n, fd06, 59d8, sigradi2013_343c, ecaade2016_163r45, 3e48, 9714, bc68, e809, caadria2016_395u16, 66c0, ijac201614307x4, 5fc5, ecaade2014_023l6, 089f, 9136, 142d, 2779, f519, 1d44, 44cf, 9519, 5275, acadia16_8a1, 9154, caadria2017_081v24, ecaade2013r_005m4, f102, 605a, b4a1, 9a44, d512, 693e, 3343, ecaade2016_018i5, 6137, 5999, ab7a, 9b5a, 1234, 8e0d, d6e2, ab87, ijac201412406h9, 6436, ecaade2017_118gg, 1041, 6c73, dbaa, acadia15_451d19, a0d8, c83e, 1aec, d68f, 9dd4, caadria2015_208u30, 3e56, 4776, b047, acadia14projects_479s, ecaade2017_011hh, ascaad2016_038l14, ecaade2017_026uu, dd1f, c462, 9749, caadria2015_190j28, ecaade2014_175p43, 3301, 5db7, b44a, 44fa, eb66, 90b3, 4af9, 9191, 7787, f934, 9ce6, b427, acadia14_473as, 5543, b1e6, 47a5, 10ca, 8fcc, 36a7, 7e4c, 563d, sigradi2015_10.309y21, 6a37, e3af, b91c, caadria2016_641v27, 5551, 06bd, e457, a089, 64f5, 9dd9, ijac201412305t2, ascaad2014_017m9, 48ff, 11a9, acadia14_719m, 14c1, caadria2015_226o34, c55a, 54da, 41ff, 70a6, 8b40, e16b, 996e, 4e92, 5a7d, d6dd, a6b4, 9dc1, 8048, 18a5, ecaade2017_302ee, 0db2, 92db, bd15, 118a, acadia14projects_63ap, acadia16_432k25, 5f0c, a33b, e942, 65cb, 731d, df17, e1ab, 26bb, f2d0, acadia14projects_63au, ecaade2014_186l47, 6a18, acadia15_47n1, cad6, 9be3, c879, 3aa7, 468a, 9e73, b09c, c217, 7b22, sigradi2016_637aa, 550f, ascaad2014_028u7, 79cb, 8763, caadria2016_611k26, ijac201614406g4, 9936, bc2f, 3297, 347b, 5141, 0745, 8652, 75df, f11d, sigradi2014_316u6, 4de5, ascaad2016_040a16, ecaade2017_124t, ecaade2014_044h11, 0964, 198a, 0772, c7dc, 45b1, 9d4f, acadia14_473al, bb9b, 1328, f5be, ecaade2014_020m5, 1a10, 69a0, bf9c, 2a73, 611f, 2246, 054d, 8eec, 2008, 3677, 3321, f2a7, acadia14projects_63ao, 6fd4, 53df, c6ed, 7cf0, 3c96, f473, 2d90, 40a4, ecaade2015_158o33, e13c, 3c32, a5cb, ce3f, 7eef, sigradi2013_280m, ascaad2014_019u2, 12ad, 0416, df38, sigradi2015_3.268o5, b130, ascaad2016_045w18, a152, 0802, sigradi2016_654xx, caadria2015_208t31, fe44, ecaade2017_066l, 03ae, 8a7c, 90f4, 7a0e, c297, 9224, e869, 655b, 6f97, 4509, 0d23, 2959, 5fbc, caadria2015_176p26, ecaade2016_063p15, c009, 7bed, 4142, 9d29, 3e89, cd5d, 7807, ecaade2014_067w15, ecaade2015_113n21, e3e8, be02, acadia14projects_199ab, e7b7, 679d, f14b, sigradi2016_382q, 0593, 7739, 7835, 0bac, bd64, 5405, 253a, 80bc, ecaade2015_61l12, f7ef, a5eb, c855, 20c3, ec0b, caadria2015_124i20, d8ac, d65f, 1aa4, e91e, 75ca, 8a60, efe7, e844, b9b1, 5879, c47d, 27da, ee56, 370a, 75c2, e6d2, 6311, c37d, be6d, 8b2b, c079, 25ec, b578, 2eae, ecaade2017_230uu, 575b, sigradi2016_534ii, cb9a, 2430, e58b, f918, c6c1, abe2, 358e, 3359, ascaad2016_053l21, sigradi2013_95o, 45d0, ae68, d0c5, 2635, sigradi2016_407p, e6d5, acadia14_375k, ecaade2014_015p3, 1fa6, f2a3, 9e79, 94b4, 152f, ascaad2016_048c20, a929, 9ca4, 26b0, 6485, 9331, dcae, 0eb6, acadia14projects_111f, f6e4, c219, acadia14_435ar, 61bd, sigradi2013_183c, df8d, 4110, 03a5, 3185, d6ed, ecaade2015_173f37, f49a, 6019, a0ee, 147c, 8bc8, b62f, d251, 9f3b, acadia14_167w, acadia14projects_565ab, 60a0, ecaade2015_53d9, 9abb, daa1, 8f80, c2bd, f0ad, ecaade2016_048b14, d2a6, sigradi2015_8.264l14, 0eb0, 52a6, ba75, b09b, de23, d13d, ecaade2015_59v10, 38c4, 2340, 0814, 9f75, 1f6b, 2a4b, caadria2015_137o22, 9057, 935a, b56b, 94aa, 1349, 9959, ecaade2014_218w55, 23d4, 5499, ad55, ijac201614201j6, 2f8e, 9163, c03f, ea07, 4a94, 3904, caadria2015_087d14, 0cca, ecaade2017_255yy, 5a3e, c732, b7fe, ecaade2016_073e21, 0f2a, 5159, sigradi2013_358, 5c0d, 1543, a6b0, 697e, 5ebb, ijac201614102t1, acadia14projects_63an, a516, sigradi2015_11.136n24, 0638, 4dd4, d992, ad7d, d163, c00c, 9387, a570, ecaade2015_127v24, ijac201412305k2, c365, d7a4, a333, e3d4, 0a07, 6049, 879b, 1fd0, 4c79, bda6, 10fb, d39c, 876b, 105b, 8af5, ecaade2016_147x40, 47db, 83b6, 6577, 20f6, 8aea, 6e6b, eb9b, 6277, 94ac, 7fd4, 2941, ceef, ecaade2013r_020s10, f022, sigradi2015_12.107f27, acadia14projects_317z, 0ed1, 5eb2, 7a9d, ab06, 2c5b, eb44, e841, b59e, acadia15_57o1, ecaade2014_198l51, 8cf9, ecaade2016_154h42, 2fd2, 0ee8, 335c, d7ea, e0e0, sigradi2014_213y7, 704b, 73dc, 8469, ecaade2017_149m, 2093, ecaade2015_169w34, 814c, 72ce, ecaade2015_180d39, 1c43, 2212, a139, 5e29, 6f9d, 6706, 552e, ascaad2016_002l1, b4b0, 9bb6, 9ec7, 0ea0, 0e00, sigradi2014_345m9, 6877, caadria2017_118l31, 9f32, sigradi2016_479bb, 979a, d83f, 4479, c707, aea1, 3e9b, 714b, d08c, 9f2b, 2fef, e4a4, c81d, 4d36, 3b20, f1c9, caadria2016_415v17, sigradi2013_41d, 16ec, 3a2f, caadria2017_067k21, 31bd, 09d4, acadia16_478j28, c6a0, e7c5, 467b, d87b, fce8, 5c4c, a32b, e39a, 76c5, 41e6, 41a1, sigradi2016_367vv, 1a99, 5130, 16b0, acadia16_424h25, 1678, d8ee, d656, 56f3, 9e2d, 1471, ecaade2015_327g71, b852, 370c, c1cd, ec6a, ecaade2017_152jj, 9b50, eef0, 1864, 5c08, ec3f, 7b36, ecaade2014_141j32, 7610, cdb2, f12e, 94b9, 157d, 2f79, e988, 0b5a, c976, 603a, 77c5, 18f7, e3f7, 40b7, f00a, 9139, ecaade2017_198f, d3bc, 6364, 7e7e, 376d, 758e, dcc9, eed9, 4ac4, caadria2016_507h21, 0058, ecaade2014_224f57, 8fa4, d453, sigradi2013_386d, 64ad, 19c5, sigradi2014_263g1, 9dc3, 72c9, c1bc, 3678, c42e, ijac201614307g4, 7cd4, 603f, caadria2016_713s30, 127c, 3475, e785, e89f, sigradi2014_041d3, facf, 36a6, 4076, af5e, 681b, 3456, 78ad, 8a58, 71fe, bb1d, caadria2016_787g33, 10f1, d806, ba25, 2543, caadria2015_130f22, 63de, 04a6, c939, caadria2016_755p32, b1a6, aa51, 2163, 20a6, 0556, 8d41, 896e, a90b, ecaade2015_77e15, b55e, ecaade2016_037w9, ff2e, caadria2016_871s37, adce, ac8e, d4f0, 1b7a, f474, 4b72, ef74, fbba, ecaade2013r_001k1, sigradi2014_036p2, 3ec6, 1445, ecaade2015_334o72, 237a, 2ecf, ed8d, ecaade2013r_004t3, fca1, 5147, ecaade2017_059yy, ecaade2014_133o29, 580e, 400a, acadia16_352s21, 78a1, ecaade2016_067h17, 8810, caadria2017_057p19, acadia14_473at, ecaade2014_201c52, caadria2017_048z15, ecaade2015_64c13, 42b8, 36f1, 63a1, 6794, 01b8, ad67, 72ff, 3c68, 2f0e, ad1f, 6cee, sigradi2015_11.196i26, caadria2015_030m4, 7437, 06e4, aff3, d209, 4753, ecaade2017_265p, 59bc, 86aa, ecaade2017_151z, acadia15_371n16, cf6b, acadia14_339aw, ae52, 0bb4, 132b, 9866, ascaad2014_014n8, ecaade2015_127z24, fd82, add7, 942f, 521c, caadria2015_077a11, 2f00, 8b22, b4ce, d0dc, b6d9, f0e1, 5388, c787, 22eb, ecaade2017_048ee, caadria2017_054a18, 9044, 266d, ecaade2015_246y55, c008, 388f, 83d3, 1e5f, 2234, 8a39, 0be5, caadria2016_507t21, 9d89, bf5c, ecaade2015_194a41, 40e3, 8f79, 148a, 3651, 440e, 920c, e4f2, c357, 8108, d2fa, 87fb, e28d, 1a03, 8343, 83d5, ecaade2014_176g44, 778f, 7001, fed0, f54d, 2e1e, 0406, a957, 06b7, ed10, acadia14projects_627ay, 9108, aee9, 2681, ecaade2016_243o64, 0195, 2cb9, caadria2016_703g30, 5877, 7315, 0f6a, 4d0b, sigradi2015_10.307j21, e8ca, c1b6, b76a, 11e5, f821, ecaade2017_253bb, 1589, ecaade2017_282s, e643, acadia14projects_531p, a5ae, 40f3, 0ae7, 64fc, acadia14projects_43ar, 0efb, e743, 5378, ecaade2015_297h65, 95e2, d3f0, 9a25, ascaad2014_014p8, ijac201614301c1, 4afd, 030e, 5f41, ffd0, 906e, 68e4, 9584, aaf9, acadia14_435az, ecaade2017_097hh, 6486, ecaade2014_023d6, 651d, b63a, ecaade2014_145e33, 113b, 657e, 2db4, sigradi2016_814a, c333, a76d, 3136, ascaad2016_047y19, e206, bfad, 6933, 65ff, 081d, 2ad4, 2747, ascaad2016_023d10, 9bab, 08bb, sigradi2016_685oo, c1ae, 5001, 9377, a108, ijac201614303r2, d050, caadria2017_056m19, ecaade2014_149f35, ecaade2016_071a19, caadria2017_009k4, 2262, ba39, 2b47, fb25, sigradi2015_10.378w22, 62c1, ascaad2014_018y1, 395b, c2e5, a602, ecaade2017_309zz, a7a5, caadria2015_016r3, 1a0e, c010, 8a0a, 5b73, dc71, b4c0, 41bd, 50a1, a42b, 9598, 227a, eb06, a1ee, acb9, d6ea, 8404, 4a1e, 000e, sigradi2015_9.347z17, 1210, 01f1, 2d0c, acadia14projects_531u, d502, c428, 0abc, sigradi2015_9.152t16, acadia15_333b14, d04b, acadia14_671r, 9840, df73, a575, ecaade2015_194s40, 0798, 24a3, 3f26, ascaad2016_019s7, a73b, 48ae, 22a3, acadia14projects_565u, d678, c88b, a216, 642d, 9d0a, fd93, dde2, 3c92, 13d4, 59ea, 1e92, 59a6, 025e, 5c4e, ecaade2014_143m32, ascaad2014_009i5, sigradi2014_164l4, 0b5f, 1eb2, caadria2015_096j15, 4d3d, 5763, 93a4, c7c6, 50c0, 581d, 42d1, 3637, ecaade2015_169y34, c388, 307a, 92be, 5694, 8202, b4ec, b26f, 6ced, ac25, 6637, a07f, fc8c, 4622, 4e88, 3530, 0ca6, cd2e, caadria2016_291b13, 22da, dea3, ijac201614203v8, baec, ecaade2015_303t66, b610, 6754, d96d, ecaade2014_010l1, 794a, sigradi2013_183b, 0fc4, b97b, 2202, 629b, ecc5, a5f6, a839, eedf, ijac201614407w4, ca43, 19c7, 0fc7, c4f4, 8450, ascaad2016_050x20, 7dc3, b092, 7bb5, 2051, 977b, 6ef3, f0eb, sigradi2016_814n, 5049, 3f2c, 5c6c, 37fd, d278, dffc, 2a5d, 43ef, c38c, ascaad2014_017w9, 882b, f3a6, ijac201412306x2, 1954, ecaade2017_308cc, 2bae, caadria2017_165r41, ebff, sigradi2014_048c5, b67b, 7253, ab9c, fa87, 5a4e, 491e, e150, e05c, 8fae, e2ad, 0add, 4678, 353e, ecaade2017_076y, 5e11, 97df, ecaade2015_206w45, db17, 2742, 4d72, 8339, 5294, 9a22, 9538, sigradi2014_080o7, d7d8, caadria2016_281m12, ca8a, aa4d, 5572, 5ade, 777b, 533d, ecaade2016_139e39, 0257, c4b9, sigradi2015_3.209g4, 7e95, 5eeb, ecaade2017_164gg, 45ec, ecaade2017_095v, 23d6, 02d0, ijac201513201g5, ecaade2015_314h68, 9458, e98e, caadria2016_095o4, cf51, acadia14_267p, 72b3, 5ece, fdbb, ecaade2017_212rr, 6a61, 70d0, a876, 5215, 8a54, 2afb, sigradi2013_30h, 7e85, ca12, b7a2, b28e, b362, ac30, caadria2017_043w13, 5748, 585c, a190, 0935, aa1a, aae2, caadria2016_861i37, 1082, 682b, 3c59, ea9b, ijac201412201j1, 283c, 4b26, 6d44, ecaade2014_088h21, a163, fe01, ecaade2015_293x63, b34c, 1a5c, cff1, ijac201614103j3, d903, d8dd, cad3, 9e8a, 796b, f14c, fac0, ijac201412205l4, ijac201614208j14, e745, caadria2015_070g9, ascaad2014_033h1, caadria2015_043j5, 7b32, 1f93, 6ef5, 39dd, acadia14projects_357aw, 9e23, 6bb8, d506, 1413, d4b9, d890, 19d1, 62c4, c700, sigradi2016_484f, a147, f1bb, fd3a, acadia14_145ad, ade5, acadia14projects_63ab, ecaade2014_184k46, f7f3, eb55, adc7, e450, 12f6, a39f, 304b, ecaade2014_237e61, acadia16_478b28, c348, a723, 15f2, 06ad, 66cc, ecaade2017_090oo, 2a25, ecaade2016_043a12, 4959, c633, 3119, 05cd, 76e2, ecaade2013r_018y9, acadia15_323c13, fbdd, 5985, b1b9, e729, e7fb, f6f7, cc55, ecaade2015_15z1, a5a3, d829, acadia14projects_609ao, e1d0, a588, ecaade2017_083rr, ecaade2014_072i18, sigradi2016_764g, c68a, 8386, 37d7, f4d7, a9de, 4a33, acadia15_263b11, 2dc2, 1588, ecaade2017_049xx, f392, 9dd8, 40c9, a14c, d353, f1da, 7c00, e4dd, 9dbf, 62fb, 4578, 1f8b, 6176, c206, 9c38, 6521, abd3, caadria2017_030x10, 4af2, c7a1, 909e, ijac201412202x1, aff4, sigradi2014_263h1, 2ea9, e74c, db9e, ea6c, eec7, fa19, ac68, 7765, 83e0, 31e0, 6750, c15a, 9459, 4bb4, 36b8, 319b, fce9, 6872, 664a, f6be, f2c3, 720a, 6594, 2284, abe3, 2d46, 3284, 49b1, 2cd3, 89da, ac91, ecaade2017_225i, 03d3, 7f7d, acadia14projects_435au, ac3e, 29ac, 2a63, 38ab, 5a18, a15c, 30f6, ecaade2014_140i31, 85b6, cb3e, e0f9, d410, caadria2017_085w24, ecaade2014_194u49, 44d0, ijac201412403e6, b5ee, sigradi2013_138u, f6d2, f16d, 398a, 23d7, 6982, c628, 2307, 5359, 814d, f85b, c89b, 40fb, ecaade2015_13m1, ecaade2016_096r26, 9dca, caadria2016_187p8, ae99, 7a1e, e991, a804, c58c, 67f0, d76f, 21c2, ec86, 192b, 85ef, 287a, e23c, 68f3, ascaad2014_012o6, 48ab, 2fc2, ascaad2016_019t7, d342, 0741, 1a41, a307, 81a9, aad4, b032, a8a9, sigradi2016_428k, 2660, ecaade2015_233f53, 94b7, caadria2017_101i27, acadia14projects_177ac, acadia14_699o, sigradi2016_673hh, 6b66, 1b2e, c578, 8a9f, c0db, b26d, a127, ecaade2016_018y4, cffe, sigradi2016_614u, dde0, d4de, acadia14projects_53l, 6d4e, 83cb, 75eb, sigradi2014_047i4, 0bf1, sigradi2013_212p, 2098, caadria2015_150a24, ecaade2014_188o48, 1002, ecaade2013r_007g5, 19fd, 8165, 3ba5, 0aba, ecaade2017_076q, 21cd, fc3d, 6c8f, 92f4, cbf1, 0702, 3d62, 6f58, sigradi2015_12.259d28, 0088, 9d80, ca9a, 1d24, sigradi2016_752vv, 4a68, 1951, bb14, b9db, 436e, sigradi2013_155f, 8885, c8f7, 5c66, 2d8b, 6f20, baea, d631, acadia15_223h9, acadia14_125af, 87c9, caadria2015_226t34, ac2c, ad0c, b4e3, a9b0, caadria2016_003b1, 852b, f9c4, ecaade2015_196l42, ec9a, 826a, ecaade2014_151w35, caadria2016_611u25, 048a, ecaade2016_083d24, 3447, 102a, 0fb6, a760, 600e, 57e5, 8f7d, 215c, cccd, caadria2017_134z35, 1314, 1618, sigradi2014_151f3, sigradi2015_sp_2.112o29, 861b, 041c, 6642, 6cef, 5b26, 2fcb, ecaade2015_53o9, 696a, acadia14_565k, ecaade2017_203cc, f57b, 62c0, 3f0c, 0624, 8ca3, ecaade2015_138s27, ecaade2017_059kk, ecaade2015_64r13, 2dbd, f21a, ca6f, 012e, 8e9d, ecaade2016_017m4, c190, 5c58, 10d2, 13c8, 5d5c, 34c3, ecaade2015_202r44, bca9, 590d, 68e0, bc81, c606, 38b3, 4245, 7108, 639f, 60c7, 39ea, f967, b679, bed0, 2d10, ecaade2017_017c, e714, 3a16, 607d, a3cc, 7392, 7b99, d15c, 0c33, e1e6, sigradi2015_10.140g19, 18d8, 9651, 616f, caadria2016_249h11, cf5e, d2df, 7f96, 9ca0, acadia14_125s, 6f72, 2cc0, ijac201614202z7, a989, eb9d, sigradi2014_152t3, 0692, a024, 17be, f29e, ecaade2015_114h22, sigradi2016_611p, 5527, 45ff, 22f7, 8f58, 2ac9, e981, acadia14projects_43af, 86f0, 6370, 5a23, d7f5, 8905, 68ba, 3af9, sigradi2015_3.212i4, e712, e32e, 74c0, 10cf, dfb7, ascaad2016_028g11, 48c4, dc0d, 1afd, ecaade2015_74m14, e018, 6c87, 8862, 5b56, b2a9, ecaade2015_100z19, 1ac0, 27d0, b548, b6bd, 2b5e, 887d, 4234, fc0c, 2700, 6525, 6daf, 06c2, 1b13, 8812, 5ab2, 9fbf, 00cb, ecaade2017_230qq, fa28, 6567, ecaade2017_234l, e8ab, 23f6, sigradi2015_9.347o17, e1c0, 2a61, sigradi2014_222k8, 9a50, ascaad2016_040e16, b782, b326, 6efe, 3e32, 3d9b, 56f5, f46d, sigradi2016_534uu, 9390, ascaad2014_026r6, f2c8, f53c, ecaade2017_254tt, 8915, 8f75, sigradi2013_327v, c5ed, 64c9, 493e, 19e2, 71c5, c463, 3f6f, 0315, d0b0, ecaade2017_151y, 63c3, 71b8, 4fba, debd, b347, 10ed, a530, sigradi2016_732t, 8b7c, 9242, dbd8, 7780, c677, bb22, 5bd5, caadria2017_127e34, bdec, ecaade2017_290tt, c350, ecaade2015_113r21, 745e, e58e, bb8c, 2cfe, e6a0, ecaade2015_207o46, sigradi2015_8.81s11, 2376, caadria2016_631d27, 56ad, ecaade2017_148yy, 39b1, d7aa, ed3a, ecaade2016_224a60, ecaade2016_139f39, 6096, 1f76, bffc, c0ff, 0595, ecaade2014_072h17, a68a, 7617, sigradi2014_042l3, f9d6, 030b, 4d3b, 136d, 19d8, 6595, caadria2016_435j18, adb7, ecaade2015_82x15, ce93, f859, 48e1, 7fa9, cceb, 48ea, a859, acadia16_308y18, 4afa, sigradi2014_192r6, 72f4, ijac201412202v1, bfaf, c6e7, ascaad2016_057r22, 4867, 1b3d, 1a31, acadia14_627at, caadria2017_080k24, 13af, 6d69, 5f0e, ad8e, 5e97, b91d, ae08, b190, sigradi2014_049l5, sigradi2016_625ww, e032, efc1, 0b5e, acadia14projects_111k, f3a8, b9ef, 0189, fd96, aff8, b033, dd61, f6b2, ecaade2017_085l, ecaade2014_195x50, 19b7, 916a, 1af7, a168, 436b, ecaade2015_180t38, ecaade2016_063s15, 82ba, 2e3a, 8193, ecaade2014_214t54, 16e2, 3a4b, 4850, caadria2017_163w40, 67e4, e06e, ef69, caadria2015_206j30, ecaade2017_019oo, aefc, 7ce4, f329, c21a, ecaade2015_148m31, e4fb, 4064, c381, ecaade2016_120h33, 191e, sigradi2014_267m2, 9577, ecaade2014_138l30, 68a7, e5db, caa1, 2ee1, acadia16_12e2, 2717, ecaade2017_268kk, eb11, 3d82, 843c, f881, c40b, fa6e, caadria2016_013r1, 1a1b, 1c7d, d99e, 6b1d, a7cc, 6cd3, 0ad1, a78f, 425c, 9100, caadria2017_094v25, 610e, ecaade2017_099vv, fb0f, ijac201614405d3, 8aaa, 30e9, edb1, 7912, 340d, ec1a, fcfb, 76aa, sigradi2014_282r3, ad92, de37, sigradi2014_266d2, b693, f898, acadia14projects_671k, 4522, 2a35, 34e8, 2d15, 2021, 256f, 46ff, c96c, ccd0, 36cf, ecaade2017_099a, ba84, ca5a, 076a, d1d2, d619, c148, 8831, a8b1, d47a, 16ac, 24f4, sigradi2016_773v, sigradi2014_249n9, acadia14_365ah, bb68, b9c3, 6a3a, 3bc6, 6dd4, sigradi2016_450oo, df64, 67a1, 5ad3, 6202, b294, a8da, sigradi2013_393r, 90a0, ecaade2015_314k68, 3913, b90d, caadria2015_084x12, ced6, sigradi2016_602b, 1fff, 41b7, 409e, d8e9, b536, 4a5d, 1438, acadia16_488v28, ecaade2016_110i30, eea1, acadia14_671o, ecaade2014_052k13, caadria2016_353z15, 2f41, cb19, 7be7, ijac201513105c5, 34e1, 74a3, 93d2, fc60, a849, af23, 3087, 478f, b27a, ae7b, ca57, 5efd, 93e6, sigradi2014_169p4, ca0f, b75f, 02c9, 7fbf, 0cfb, ecaade2015_237e54, efeb, ecaade2017_028j, da47, e83e, 0997, cb59, 7674, 0d80, 7068, 5c30, caadria2017_031m11, 2270, 81ef, 852d, caadria2015_084c13, 0521, sigradi2016_440ee, 838d, efd3, caadria2015_213m33, caadria2017_009v4, 3de6, a3e8, 4126, 0b28, 1302, 31bc, sigradi2015_11.8m23, d246, 7fe1, 950c, 5a82, 8114, ef17, ce2d, ecaade2013r_004s3, a1c4, ecaade2014_230k59, 7c36, 58c0, 9939, acadia14_291ak, 771a, acadia16_478k28, 2768, 30cb, 4829, ecaade2016_210f54, 0a35, 6df5, 9e38, d18f, 4d80, 221a, ecaade2016_094p25, acadia14_153aw, ecaade2016_026s7, caadria2017_056w18, 3b0a, d8d7, 61e5, 29a3, d8ad, 29e8, f2c2, fd69, ecaade2015_230b52, 48b8, sigradi2013_280t, b78f, 0c79, 45f0, 66f1, 6d30, d6d3, acadia14_671k, 3541, c4df, sigradi2015_4.219b7, ecaade2017_264e, ecaade2014_012s2, e448, a86c, ecaade2015_221p48, ab8c, 4158, acadia14_427am, a175, df0e, 99a9, 2dd9, e4a9, d78b, 4354, sigradi2016_625oo, b5c0, caadria2017_015f5, ascaad2014_025m6, e9e0, ecaade2017_033s, 3db7, aef0, caadria2016_797o33, 796f, 126d, f553, ascaad2014_033c1, 767d, 68dd, f1b0, 4a2a, 2ec6, 9a70, ecaade2015_17m2, b3c9, 9503, de95, 517f, 0c62, ecaade2016_038k10, ecaade2015_64m13, be5a, e122, 4991, 6918, 6e66, d548, f32c, 14a4, 9eb1, 1eca, 7b8d, ecaade2015_318o69, 5257, acadia14projects_117ax, ecaade2017_029s, eeec, 3004, e478, 86bf, e1cb, e9a8, 17c0, acadia14_135i, 3e70, caadria2017_018s7, 9f34, ecaade2014_214s54, acadia15_20