CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

0e60, 3208, d99d, ecaade2014_147z33, acadia14projects_609aj, e1ce, sigradi2015_8.239d14, caadria2015_070b9, sigradi2014_074f6, 2b24, acadia17_52z, ecaade2016_071x18, 43bf, 2fec, 514e, e7e7, 148e, ecaade2014_057o14, 3d3e, ijac201614307s4, c88f, fb9a, ecaade2015_233y52, 0814, 6d5c, 4820, e6a2, acadia16_44o3, 13a5, acadia14_357at, acadia17_562hh, d5b1, f9ba, sigradi2016_534ii, ecaade2016_158h43, 35b4, caadria2017_057b20, d13b, 6482, c864, 9d63, 5f23, d2da, d972, bb6f, 7cc6, 2555, 00e4, 8e14, 3fe8, 0eb9, e65f, 43b1, dacd, 41e8, c9df, 7447, 5792, acadia14_291i, ac79, 9d23, 48d1, 722b, ascaad2014_022s4, caadria2016_045f3, f9a5, sigradi2016_615q, 9f13, 1fbe, 7dc0, 2a09, 1bd7, caadria2016_611o26, 9383, d34e, ae03, 6272, ecaade2014_014y2, ecaade2017_225k, a2a0, 6914, 3e7e, caadria2016_589a25, acadia14_479v, bfea, 7ff3, c836, df2a, b515, 90e5, f458, 5d2d, d2e2, ascaad2014_005i3, 171e, 89ce, 4937, e7c2, 9b18, eb2e, b88f, 96bd, 4a6e, 1578, 0d22, 9306, 296f, ecaade2016_058v14, 9c1f, a7ee, de6b, 3880, 30bb, ecaade2016_071g19, 3924, 3404, 45be, ecaade2017_181u, 8645, efa2, sigradi2016_522u, 4cce, ab9a, 0b16, be34, 0e7f, 7082, 6483, 7f48, acadia17_222vv, ce0e, 38ab, e359, 6d54, caad, acadia16_140x10, 6509, 9804, sigradi2016_732h, 5b13, caadria2016_683m29, ecaade2017_201a, acadia15_137j5, ecaade2017_201ww, 488f, 4c1b, 847c, 3e85, a891, 659d, 72ba, 5efb, 893c, 7210, 3211, 4b13, eec1, 3af3, a23e, ecaade2017_157tt, d412, ecaade2014_111h25, sigradi2013_390v, b938, c161, 54e5, caadria2017_125y33, a7ab, beec, ecaade2015_48g8, 348b, acadia17_322g, 5545, 3a06, 54ef, ecaade2014_198t51, 5f29, acadia17_283yy, 29a2, 8cea, 54ac, 9357, 2a6a, e411, ecaade2014_080f19, e92f, ecaade2016_023x6, 47ac, ecaade2015_152x31, cbb1, ascaad2014_012c6, caadria2017_142o37, 31ab, 9798, d7f8, 68ee, a6bc, 267f, f430, 6fe4, ecaade2015_37e7, ecaade2016_151f41, 16bc, 02d8, 0194, acadia17_322d, caadria2017_005z2, 19fc, 5867, 1460, 27a8, acadia14_81p, 9ad6, caadria2015_096o15, 0a5f, 56a6, c647, 7037, 2be1, 565e, sigradi2013_101, 6e90, 2486, 9628, d86c, 87a8, 6e11, 40c0, cb3e, 3070, b59c, 97be, dbe1, 3676, 4c85, f2b0, 0752, sigradi2013_390c, acadia16_478a28, eba5, fb9e, fec0, dbbc, 5c28, ecaade2013r_008m5, caadria2015_210l32, sigradi2015_10.307w20, 2586, de80, f66d, c719, 6d0a, 48d7, f624, ca92, 4d1f, caadria2015_117v18, ef9f, 4bb9, f632, ab53, acadia17_170v, ac8b, 732b, a9a3, fdf3, ecaade2016_118u31, 3242, ecaade2014_023l6, f592, ijac201614407r4, c557, 576c, caadria2017_002k1, acadia17_284h, 8ddc, c6c1, 0801, a43a, 6a68, 39cd, feff, 231b, f011, bc99, 9f8b, 40ab, 56c3, caadria2017_016j6, caadria2017_081n24, 856e, 1ffc, 88cd, 4432, e6f2, ca51, 7f69, f82c, b871, 63d1, a8e9, 7d15, bb68, 4637, c9a4, 41bc, 7450, 9092, ecaade2015_152z31, 28c1, fa21, de6d, ecaade2014_224n57, 1b0e, 629f, sigradi2013_267z, 36df, 7649, 75b5, ca38, 941e, sigradi2014_151o3, dc6f, f44b, 078a, 4e4b, dd63, 2edc, 1b8b, d281, sigradi2013_280s, a42b, sigradi2016_446j, ecaade2016_130y36, ed28, d56d, 9bff, 084e, 2429, 2dbc, sigradi2013_414, 67d5, d089, d0a2, caadria2016_229a11, 5c04, 2e52, 905a, sigradi2014_074x6, ijac201715203mm, ffee, ee15, caadria2015_139w22, e312, sigradi2013_280t, 93ed, fea0, c9f6, d45e, 36ce, caadria2017_028w9, 9938, ef94, 2f25, 85be, 0060, 7a00, c12c, 8e25, d422, caadria2016_589y24, 975f, 4723, acadia17_163gg, ascaad2014_005k3, 7458, e828, 4c3b, 3f56, 0a65, 4cb4, b319, 9a22, 7cae, 4265, 1d51, ecaade2014_070m16, 617c, b4a4, 3398, b20f, 7f92, fffc, 4f99, 2c97, 3aef, ecaade2017_256gg, 8879, 08b6, 55fe, d5c3, 8fcb, 1931, 5582, deb5, 2b50, acadia14_445ai, 7e23, 3586, cac0, 272e, 8ece, d410, acadia17_358gg, 6277, ab04, fd95, d278, 1c7c, ascaad2016_039v15, c497, 4819, b234, 4890, d97e, a273, 8f4b, ecaade2016_074r21, 3658, e551, ba01, db97, 8477, 4458, aa08, 1198, 0d56, c697, 6a71, 7f8d, acadia16_8e1, sigradi2015_11.165u25, b904, 8d92, aa45, c6e5, ed4b, aa04, bf52, eff4, 5263, sigradi2013_414c, ecaade2015_59a11, 1c27, 3d32, 3f42, acadia16_344x20, a332, acadia14_111o, 14f3, c555, 62cc, f0f0, 9f53, a32f, f9ab, dbf9, a2a9, 3b55, acadia14_339y, d910, 8252, d56e, 022f, acadia17_637a, 67c0, 3943, a335, aa4c, dd7a, 8b58, 2fed, 2f65, 33a6, d063, 166d, 28e9, 4258, 63da, 7144, acadia14projects_101ah, 87f9, acadia14projects_71t, a901, 3b7a, 137c, acadia14_101ai, 9e70, 644e, ecaade2015_55o10, 81e1, ecaade2017_257uu, ede0, acadia16_308a19, caadria2016_851o36, 5eef, acadia17_435g, 4384, 3948, caadria2016_767v32, aafc, ecaade2014_186h47, 304a, 5d2c, 31f9, 41d2, 7de5, caadria2015_078d11, c9c4, 8009, 0cee, 8d18, f0a2, cbaa, 6dd9, 3311, 716d, 66ae, 106e, 277b, a428, 5366, acadia15_323m13, ijac201715202z, c7bf, sigradi2014_345t8, 7d22, 8145, 78d7, d290, bef9, 2db5, 660e, 3930, fa53, f4b0, 68c4, 40d7, ijac201412303f9, 89c5, 90c9, 7eed, 4880, a860, 4713, fce4, 2f4d, 4cd6, ba8a, 1104, caadria2017_062z20, 78de, e171, 4de0, 2da5, 17c2, caadria2017_028b10, caadria2016_291o12, 567e, ecaade2014_153s37, 4c86, 839a, 7266, ecaade2014_204u52, f7bc, edaf, e123, acadia14projects_445ag, 2f28, bb39, acadia17_90kk, ijac201614208d13, 38e4, 6b2f, acadia17_446w, 9033, caadria2017_056l19, cd33, c886, a3bb, ijac201412201l1, 778f, acadia15_323u12, 9dab, 402c, ecaade2014_044l11, 3302, 1691, aaea, acadia17_544b, ecaade2015_280g61, 9d35, c17d, 4aa2, 1780, 145a, fb63, a4bd, c042, sigradi2016_408bb, sigradi2014_015g1, f5ac, 1df1, 6c03, e3bc, ascaad2014_028u7, d2f4, c820, ecaade2014_132d29, sigradi2015_10.309m22, acadia16_12l2, acadia14projects_317ac, sigradi2016_360z, 35e0, 9908, 2a42, c27c, 824d, 5ea6, ecaade2017_152ss, 83e6, ea9d, ab94, 42cc, 215e, b017, 2da4, acadia15_343f15, 32a6, ijac201412301j5, 3d2b, aa41, f06b, caadria2017_048m15, 89ac, ecaade2016_163d46, acadia16_470p27, caadria2017_074p23, 936b, 4a31, 5a27, acadia14projects_427ap, sigradi2014_032c2, 2b89, 63e5, acadia16_224t14, ecaade2015_138x28, 17ae, ad8f, b21d, 9661, d320, 292c, a3a2, ecaade2017_046m, 9451, db79, 13e8, 38bf, c7e7, 33bd, 21f9, 3fdb, ca1b, e72a, 4d42, 1ae9, 5e01, b30f, d8a7, c2e0, edad, 8ed0, a925, 9800, acadia14_23av, 90d4, f238, 5553, ijac201715101i, acadia17_248f, 424a, 6fd8, bc34, 5199, 2449, acadia17_630b, 1b53, acadia17_222y, ecaade2014_167o40, bca9, e912, bd8b, a3fd, ascaad2014_019c3, ijac201412402f5, 5db6, ascaad2014_018d2, acadia14projects_75a, acadia14projects_619al, c012, ecaade2017_140kk, 64d6, 5916, 645e, sigradi2015_10.377u22, ff99, ec5a, fa23, ijac201412405w8, c7ae, acadia17_18m, 91e9, 0bb1, sigradi2015_6.42w7, da54, 7e9a, a167, 93c7, 4677, 3620, b2dd, 4365, 37b3, ecaade2015_294i64, 0b77, ijac201513202l6, 3975, c5b1, 9514, 05ad, 422e, 6b68, 2aeb, 2162, 08e3, 8bce, 25eb, ecaade2016_ws-dleadc68, 5ca6, e01e, b452, acadia14projects_247h, b5d2, 9701, 7fa0, c2a2, 019f, f8c0, 3d0a, c1d5, ecaade2017_244mm, 557c, ascaad2014_005g3, ecaade2016_139a39, e913, ecaade2015_138r29, ecaade2014_195x50, ascaad2016_045z18, 8f38, 9242, acadia17_500ll, ecaade2015_297e65, 393d, 0477, 6999, 8068, 34a0, d2c0, c808, eb11, 1d78, ecaade2017_202o, sigradi2014_186b6, 557d, 465f, ab1e, 821d, ecaade2017_041k, acadia17_212gg, 40c9, 0018, 3c80, caadria2015_181g27, ascaad2014_005t2, 3083, 259a, 906b, 04e4, ecaade2015_72u13, 1194, 1dc6, caadria2015_030m4, 4688, caadria2015_208d31, ecaade2014_138j30, 2de8, 45ee, baca, ecaade2017_230pp, a38d, 54b1, cdc2, eaf5, 941d, 9063, 074f, ecaade2016_042f11, ecaade2016_221v56, 05ab, 89b7, 2a04, 89d2, e047, f8a4, 73e3, 3ecd, 1927, 8526, 608f, acadia14_627ax, caadria2016_539h23, e41f, 88ae, ecaade2014_089w21, 9c58, ecaade2014_014x2, ca7f, acadia14_601aa, 1278, caadria2016_601e25, ecaade2017_203ll, 5f22, 653f, 9312, fc91, 79d8, 8003, sigradi2016_771s, ecaade2015_158r33, ecaade2016_002b1, 9ab9, cd5f, 85f8, dc1e, 0c3c, a510, 5e33, 3b9b, ba91, acadia15_513z22, f2d2, ef00, 60e9, 7229, f161, 117f, 169f, 7aa3, d88d, 6630, ecaade2017_277nn, 88ab, 7343, ecaade2014_180r45, ecaade2014_024a7, ecaade2016_158m43, 4f2b, acadia14_463ay, 7ee8, 885c, ac3a, ascaad2016_034l13, f233, 3a1e, c888, d5a6, d899, ecaade2015_171x36, ijac201715202kk, 3792, 4b97, ef46, afaf, ef2f, 093a, ascaad2014_010s5, 3aa5, 2b5a, ecaade2016_091j25, 598e, 205e, a05f, 7beb, bb95, c57f, 6ade, f3df, 2022, acadia14projects_347aj, e02e, c693, be03, 0af2, 0907, 2844, 22e6, ecaade2014_086p20, caadria2017_101n27, 2c1b, bec4, 363c, dd19, 4ac3, 1997, 8947, ef99, c8ab, 7672, 43e5, 010d, fd7c, c4d5, 0c17, 7381, 3627, ecaade2016_057o14, 3bd9, ceb9, 2885, f977, caadria2015_130o21, fc81, caadria2016_405i17, caadria2017_005x2, fab7, b930, da12, 66d3, caadria2017_135j36, 3e0d, acadia14projects_145k, ecaade2014_010h1, 07a7, ca6b, 5c1e, ijac201412303l8, ecaade2017_008s, bbd7, ecaade2017_grid, 071b, f51f, acadia17_190zz, ijac201412408p2, d6c4, b8ca, 0763, 8dda, acadia14projects_145ac, acadia16_98u7, 2c35, ecaade2014_220b56, ascaad2014_037k2, 74a0, 3576, 247e, d77f, a203, 473a, 43b0, 3575, cc5b, 0180, d3e1, 0687, acadia17_648o, sigradi2014_178n5, 1c17, 958d, 5322, b73c, ijac201412406j9, ed9e, 3b36, 4f7c, f5e3, c44e, acadia17_163ff, 9ba1, 7370, 4f47, ff2c, c775, 8532, d30f, da04, bb6e, 33b0, def8, c655, eb2c, d8d6, acadia17_590zz, 4ed0, e7f5, f40b, cb87, acadia17_296x, c723, ecaade2017_122tt, db6e, 717f, 7752, 0e1f, ecaade2013r_014k8, ff1c, fad5, sigradi2013_359f, ea6d, ecaade2017_085e, 10af, a7e9, 513b, f2da, ecaade2016_123b34, b35d, a8cc, 4046, ecaade2015_116p23, a986, 3d01, ecaade2017_170h, 90a8, 1e70, 6622, ijac201614407j4, e265, 507e, e46d, cad0, sigradi2015_9.347z17, 5f0f, 5d5c, f93a, 127e, caadria2015_130k21, acadia16_72h5, 2195, 64d8, 4fed, ecaade2016_114i31, d32a, d387, 575c, dfc5, 6eea, a9b9, ca98, a926, 765f, 8bf5, sigradi2016_381s, 7090, sigradi2013_425n, bf43, 026b, acadia17_62xx, 96eb, acadia14_43ao, acadia16_344m21, 31ac, 6115, ae2a, acadia17_90dd, a90e, e9ad, 146c, 5caf, 0721, caadria2017_118j31, 240e, a5e2, 15d1, 21ae, 480a, c518, 0b4e, 0545, ecaade2015_164z34, 8b6d, 5da0, 5ad4, 5a6f, 581d, caadria2016_045b3, 1f5e, 5ecf, acadia14_63az, acadia14_681ao, sigradi2013_101k, c4ea, ecb4, 69de, caadria2015_015e3, c44c, 9fce, fcba, edd2, ecaade2014_038c10, ijac201614407t4, 97e5, fa49, 20aa, f48d, 1fff, ascaad2016_022h9, ef9c, acadia14_389f, 4213, ecaade2016_ws-dleadl68, 1670, 4d03, 2a4a, b983, aef9, ecaade2016_075k22, 56bc, 7fd4, sigradi2014_128f1, caec, 9f86, 7819, 49ce, ascaad2014_023w4, f421, 4bf7, a924, ecaade2017_011ii, d2ff, 0553, 8e05, caadria2016_601i25, adc9, acadia14_523as, acadia17_500kk, 2225, 9830, ecdd, ecaade2014_218r55, ecaade2016_238k63, 997a, ecaade2014_168v40, 557a, 23a2, 3c8b, 0ca5, 7d54, ecaade2014_173y42, 622f, 7120, ecaade2014_057n14, 6ddb, 8498, 990d, 7ec5, e8b1, 0667, 0568, 162e, e07c, e2b4, acadia14projects_719s, sigradi2013_131, fdf1, caadria2015_105k16, sigradi2013_131f, 2bb5, 21bb, f762, 3497, ecaade2013r_019e10, e8ca, 19cc, 474d, ecaade2014_149r34, 0706, 1234, b01d, sigradi2014_213v7, 4268, 342d, 41cc, acadia15_395f17, 99ab, 7eb7, ijac201614308v5, b312, e3fc, 29b4, acadia17_491q, 701a, caadria2016_641u27, 407d, ecaade2015_94c19, acadia14_619af, 37ea, 1b86, 4a3f, 18ab, d850, ed97, caadria2015_031r4, 2644, be0c, ecaade2017_277ss, 4d82, ecaade2015_329l71, 777a, 4720, 3392, b5b9, a801, 4478, a8c0, ecaade2013r_004u3, 02a3, c9e3, ecaade2017_282p, caadria2015_070v8, 6abe, acadia14projects_145p, 0fc4, 3c43, acb2, acadia14projects_627ay, 7e8a, 0745, ecaade2016_217z55, 24f1, 3105, 4fd3, ecaade2017_228v, acadia17_60y, ascaad2014_035r1, bd2a, b11c, 733e, 8c0f, ad90, acadia15_251o10, 7cba, acadia14_531t, 9b9d, acadia17_110q, ecaade2017_099xx, ecaade2017_009aa, e149, 78a5, da2b, d8de, 439c, a32e, acadia17_512s, 8dc4, b223, 1eb9, 7815, 864b, c753, sigradi2013_275f, acadia17_82nn, d8f2, 9068, 636f, sigradi2014_137i2, ac13, d0dd, sigradi2015_12.297k28, 6f52, a1ac, 74cb, 10c9, 925d, 27e4, 1c2f, caadria2017_163x40, 60cd, dcc2, 5ddc, 0c75, 1193, d548, 67df, fcd9, 5ed7, 0a27, b43a, 9df4, 2f3e, 195a, 24a8, d5a7, 66ed, 77b2, 6536, cae2, caadria2016_157x6, acadia15_343k14, b5b0, f1d3, ijac201513105h4, 7464, 4120, 7246, 3d8d, ecaade2017_071uu, b150, sigradi2014_145b3, 6ac8, c9b5, a78c, a35e, f8ff, 11e1, 3f19, bf8b, 0bad, 61af, e2e6, c55c, 260b, ecaade2016_032p8, 0f6b, 5f15, f93f, 8590, caadria2015_139f23, c190, 76b8, d4b8, 1549, 77e5, 90dd, aad7, 305e, 9cc3, 81a4, 5a8c, caadria2016_713c31, 609d, 64c4, f561, ecaade2017_142ss, a628, caadria2017_021j8, e63b, 1b51, 55db, 12a5, fe05, ascaad2016_005c3, d522, b865, ecaade2016_016g4, 4fb8, d14b, a978, a0eb, ae87, c9f9, bef0, caadria2017_046z14, ecaade2016_119n32, c070, c76b, 9f1e, ecaade2016_217f56, ecaade2014_053m13, 8c4b, caadria2016_611y25, sigradi2014_048z4, ecaade2014_132b29, b2e1, 88ca, caadria2017_101k27, e439, 2374, 27fd, e065, ecaade2017_094i, e728, 7bae, ascaad2014_005l3, 4440, 5ad1, ecaade2015_297s64, 4301, f30e, 352d, 51bc, fd6b, 39f6, ffbc, acadia17_650a, b74e, 29d0, acadia16_362i22, acadia17_482s, 96d6, sigradi2016_732r, 27ce, dc87, 72c8, b314, 79b8, 7072, acadia17_426e, 74f1, 3b41, 64a5, ijac201715105m, cb5b, bbc3, d3c2, 627f, 8fb2, 415b, acadia14_125ad, 383b, acadia17_392k, 9dba, acadia17_560r, ecaade2017_215x, 35aa, 2d79, 2ed9, acadia17_446aa, 24fa, d225, d090, b00c, d8c2, 5bea, 7695, 649c, 4368, 419a, ecaade2016_136g38, d40e, 47c5, ccf2, cda9, 4918, 8ed2, ijac201412203d2, e12c, 6a7b, 731d, ecaade2016_224s59, ascaad2014_036b2, sigradi2015_sp_2.112o29, 4aa6, 2e7e, caadria2017_101l27, ebc1, e147, sigradi2014_345e9, f5d2, ecaade2015_287t63, a3af, 15fb, acadia17_324cc, ecaade2016_mrtn66, fb3c, 4854, sigradi2016_421xx, 70f6, 7b9e, ecaade2017_042w, a1e3, ca5d, f464, ijac201614102c2, caadria2016_187p8, 58fa, ecaade2015_215k47, ecaade2017_006uu, 28cd, b940, 775f, 8b98, caadria2017_081y24, acadia14projects_709ao, e4d4, 3849, 606f, sigradi2014_074i6, 5d15, a386, 3db1, acadia16_78l5, b551, sigradi2014_084a8, e5aa, a67f, caadria2016_497w20, ecaade2015_303u66, 4d3d, 3889, 84c5, 8bc4, acadia17_552k, 6b57, ecaade2017_294ww, ecaade2015_327f71, a8f4, acadia14_117ay, f4e1, 184e, 4e5a, 82a0, e58f, sigradi2016_814m, caadria2016_003h1, 3e55, 9037, 1635, 419c, 88b2, 31a0, d40b, acadia17_669p, 72c6, 393c, ecaade2013r_019a10, 899a, 6990, c1b1, 9c0e, 8f87, de70, 1305, ecaade2017_220uu, 37f1, d06a, c8c4, 561c, a66b, 5044, 5f46, 1263, 82bd, 4906, ca71, ascaad2014_029a8, 6d14, ijac201715105f, 58de, ijac201715201r, 649d, f1d8, 5a5c, 5ed6, 0f8d, 2634, 89bc, 4489, e252, c4be, 3293, 4b4b, ad31, 0c53, 9b40, 1078, de6a, 6117, ascaad2014_004e2, 74dc, 25e6, 6057, 0f05, d11c, 2b21, 9f3d, 0367, 5c7e, ee65, 197b, 88c3, 30f4, sigradi2016_400i, 02c0, 31f0, caadria2016_259t11, 3794, 53c5, 43bc, d85e, 1e82, 4266, 79f3, 6694, caadria2017_145y37, 5f4d, 1214, ea9e, ecaade2014_230o59, f99e, a910, 9579, ecaade2015_229w51, cae5, sigradi2016_637p, bcf5, 2bcc, 940e, 1a48, 57ce, 3c1e, sigradi2014_345p8, 68a7, 79a5, caadria2016_871s37, bcd0, 945f, caadria2015_114s17, e52b, ijac201614205s10, acadia14projects_257ac, 9e6b, 7bcf, 65a3, 7877, acadia16_78v5, d39b, db99, f958, 0758, 35cc, 9be1, 65e9, bde6, sigradi2014_043z3, b019, e5cf, 6ffb, c520, b778, sigradi2015_10.309y21, 33c1, ecaade2013r_008o5, ecaade2017_225g, ascaad2016_022a9, 158c, 5e91, ba20, f524, ecaade2013r_013x7, 73de, sigradi2014_032j2, ecaade2015_170p35, c578, b5e8, sigradi2015_3.65x2, 46dd, 9f2b, 2df5, 13dc, 0881, ijac201513206s9, 6f48, 8b1c, 5593, 031c, 8ea6, 9581, 6f8a, ijac201614308m5, 45cc, 5780, 0f5a, ecaade2014_151z35, 845e, ecaade2014_152h36, ascaad2014_024b6, sigradi2013_400c, c448, 8444, ab1f, a2e9, 62e4, ecaade2015_202i44, ba04, acf1, 2460, 5d11, a330, dedc, 5b0f, 7188, 6fc3, cf70, 6216, 39bc, sigradi2013_183a, e253, ba70, ecaade2017_170yy, fbee, dbc4, dff3, fa5f, acadia17_630l, 253f, ecaade2016_068o17, caadria2017_125z33, 1926, ccaa, 9263, 6df8, ecaade2016_018l5, acadia17_669z, 7e0b, 6d87, 827c, 8f33, 4089, 1a17, c295, caadria2017_123l32, acadia17_445t, 0e57, 658c, e7f8, 6bcc, da21, 37b0, bfcb, ecaade2014_239p61, 930b, 321b, ca69, e68b, acadia17_222c, ea3c, 028c, ecaade2014_218z55, 9392, 11a0, 6679, 9e54, e743, fbb8, ecaade2017_277hh, b703, 654c, 6a50, afe8, d14a, daca, 6a07, f83b, ijac201715105u, 9c80, d874, 0748, sigradi2014_041i3, d88e, ecaade2015_114n22, 9333, f2a3, sigradi2015_6.387z9, 4781, 5c5e, 0916, 828b, 628e, ecaade2017_029ii, cb15, e318, 00c0, e8d8, 569d, 0beb, 3245, caadria2016_829g35, c43e, 8614, a3f0, 8c63, 95dc, df71, 2f17, acadia17_211o, a61b, acadia14projects_589j, 3441, 1f88, ecaade2015_114y21, acadia17_482v, b301, acadia16_352e22, ecaade2014_208d54, 471f, cdbe, ca47, 7ad1, 26a3, 4461, 17b4, acadia17_231w, ecaade2014_029z7, 1d67, 0692, ecaade2017_008d, acadia16_326t19, e81e, f529, 4358, c188, 3391, acadia17_127hh, a4bb, 1429, 1f02, a44c, 5090, acadia14projects_317r, 3157, 245c, 4e15, 45a2, 7009, ijac201614204p9, d2b2, caadria2015_130b22, acadia14projects_655af, sigradi2015_sp_11.303r31, 4fec, 4b2d, 317f, 994a, ecaade2014_096w22, acadia14projects_473ap, b7d2, sigradi2014_292t4, 9dcb, 34ee, 0533, 2f3d, sigradi2014_132t1, 5e77, 654f, 234f, c018, 03a9, 6738, e23d, 1084, f1ac, 4bb5, e155, 5e96, 2dd6, f8bc, 4a2f, acadia14_53s, 6335, 3388, 6a7d, ecaade2016_217h55, b2ca, df92, e204, f7b8, 34c5, a40f, 7876, 6192, acadia16_34j3, acadia15_417e18, 2615, a136, cf55, caadria2017_047x14, 3610, 0d28, 449a, ecaade2016_154r42, 92c4, sigradi2014_279y2, 7dd1, 2796, acadia14_389a, f959, 47af, cf83, cb81, 0288, cd02, 5132, 3b4b, cd68, 9511, 1b6d, ijac201715202hh, sigradi2016_483gg, acadia15_497l22, caadria2017_175i43, ecaade2016_080a24, caadria2017_028d10, 8827, sigradi2016_414gg, ecaade2016_222p57, 367d, fa4f, 5098, bbfb, 47da, 7205, a0c1, 4f74, db49, 35a8, 65a8, 232e, ijac201614101e1, 574e, 014e, 82e1, ad06, 1a4d, 5561, ecaade2016_078g23, 4b7e, 75cc, 5be8, ijac201614408j5, e9ab, acadia17_82c, eb4e, 8b25, c939, 3dd1, 7324, 655c, b1f2, caadria2017_132r35, 4c67, a5a1, sigradi2015_12.297j28, 6bec, fbaa, ecaade2017_054y, acadia14_497y, 8413, 0226, 06e3, 876c, d7a1, 211d, 2428, f8ec, sigradi2015_10.7i18, 189d, 53a1, ecaade2016_118b32, 508c, ecaade2014_010l1, sigradi2013_28j, 0fd8, fa2b, 7096, 680b, 33d0, 212d, ad25, caadria2017_107v28, bca7, 628b, 9ea4, 92f0, 8126, b6e6, cb6b, acadia16_98n7, 28d0, 4bf8, caadria2015_066c8, 4a8a, 908f, 6983, 23da, ecaade2015_304g67, 4c6b, e56a, fab5, sigradi2016_560dd, fb71, aac6, 98f6, efd3, 7802, 727a, a70d, b399, c49b, 4a6d, ascaad2014_021a4, 7701, 8ce7, 368c, ecaade2014_224x57, a900, c7c4, e3ce, 2b8a, 4cbe, 207c, 6782, 8ab6, 1b67, fb24, 96de, 19ca, b35e, sigradi2015_3.212j4, 5b9a, 98a8, c4b7, ac1f, acadia17_60p, 446f, caadria2015_194t28, ff59, acadia16_124a9, caadria2015_087k14, 4272, 7d06, b654, 6136, 1c3e, aac9, d967, 8232, sigradi2016_729qq, caadria2017_096s26, cfe6, 566b, e57f, 656e, caadria2016_819t34, 58f5, be06, bd5f, b7e7, 33da, acadia14_719r, 9019, ae59, sigradi2015_3.9b2, 0863, a758, b04e, caadria2016_735v31, 7d1a, 5278, caadria2015_078i11, 4770, ef43, 01b2, b382, 72ed, 7f38, ijac201412205u3, acadia14_145n, efd5, acadia14_23y, ascaad2016_052k21, caadria2017_165p41, 11bf, cff6, ecaade2014_133t29, fc0c, 87c2, sigradi2016_448z, 3f71, 2a2c, ecaade2016_077o22, e6e4, ecaade2015_83h16, b8a3, ecaade2015_53d9, 839f, 8c94, 36db, acadia17_82cc, 5838, 8eb1, acadia17_290c, b764, 8cd4, b306, 8883, ecaade2015_77v14, 0d75, sigradi2014_085h8, ecaade2017_164bb, 9860, 2b11, 9916, 4afb, ecaade2014_080e19, aecf, acadia17_62a, sigradi2016_561gg, 78ab, e536, 2e91, 4378, ascaad2016_022w8, aeda, caadria2015_237k35, 2029, ecaade2015_144j31, ecaade2016_136u38, 5fbf, b9f2, 6830, 9b82, acadia15_284p11, ijac201715105l, 0d90, sigradi2014_229m8, 033e, 3609, eb88, 24ee, ecaade2017_076x, 026c, 2558, 3702, 262b, 99fa, 5151, acadia17_238nn, 894c, e5b9, d0fb, 4fcf, c570, d487, ecaade2014_224y57, 24d3, ecaade2017_038jj, 0614, 601c, 042e, ecaade2017_038uu, 19ce, a71b, 2df3, c8e4, d1cd, 6bfe, 0792, 4699, ecaade2016_071t18, acadia17_274ii, a59c, dce4, 7572, 5f75, a6f5, ecaade2015_317h69, 5a9c, fb8f, sigradi2015_12.297e28, 321c, b8d1, 33ed, 27d5, ced6, sigradi2014_283u3, acadia16_260t16, ecaade2017_213xx, 21a5, 53bc, ab24, ecaade2014_070n16, 0183, 863c, 9f3c, 89a3, 26a7, 7865, 4479, ijac201614303l2, sigradi2013_425p, ef3b, 01ba, caadria2016_229o10, 4963, 8909, ecaade2015_83m16, 5908, a77e, b409, 1b0a, 51b1, 95c9, 0d2c, bb97, acadia14projects_153c, 42b4, 65ca, 52e0, 2e0b, 4f11, f83f, 6ea0, acadia17_154m, sigradi2014_047l4, acadia17_630f, ecaade2016_216a55, ecaade2014_072e18, sigradi2013_30d, ecaade2015_240z54, ecaade2015_37i7, 978f, d53a, ecaade2015_116i23, ecaade2015_194e41, 873c, sigradi2016_729a, acadia17_424pp, a4d2, 1785, 8787, 7c0d, f5d9, a474, ecaade2016_040z10, 22f1, ef3f, 1714, sigradi2014_103a9, 4f51, 976e, 8c88, dde4, 7175, acadia15_223f9, d8cd, 042f, fe8c, b564, acadia14projects_153ak, ec45, aa6a, ca66, 161b, 027c, sigradi2016_816xx, fd82, ecaade2016_102g28, ecaade2015_181l39, 8e8e, 0855, ecaade2014_196e51, acadia17_38oo, e14e, cac7, fc8f, 969e, 9433, ecaade2014_225g58, f1d1, 5c2d, 834a, ecaade2016_127b35, caadria2015_139c23, 99ef, 43a9, 2883, 375d, acadia16_342d20, f631, ecaade2017_140ll, 3c5b, sigradi2015_11.166c26, acadia15_81y2, e176, 3a81, sigradi2015_1.288a1, fdba, 70c6, e898, 64a1, d7c9, ecaade2017_028h, 9936, ecaade2015_53b9, sigradi2015_6.327s8, a67a, 1a7b, ascaad2014_005f3, ecaade2014_217i55, 38be, 66a9, 070b, acadia14_589e, fdcd, acadia14projects_63ak, f509, 2209, bc41, caadria2015_164j25, 0c37, 70fd, 7caf, 611e, 349b, 29b8, a722, 789d, b9ae, 60d6, 845c, 0b6f, 7b64, c313, 1d37, 6934, ecaade2017_184gg, 7aaf, f769, 831b, 8cec, 4be4, 25cb, 1c84, 5e2e, a5da, d313, 809b, 10b5, acadia16_196w12, f860, 3120, 6e4a, fd11, 044a, 56a2, 8f3c, caadria2015_124f20, 113a, 6dee, 64b6, 3339, 0364, 8e31, d950, b303, 8642, sigradi2013_222i, 65a2, ecaade2017_175o, caadria2017_015a6, e649, 269a, sigradi2015_10.377x22, 156d, fae2, 4a0c, acadia14_247j, a705, 40f7, acadia17_146k, caadria2015_016n3, 3aa9, 3602, 7ff4, 93e1, ecaade2017_048ee, acadia14_267o, 73dd, ijac201715105t, 9764, ecaade2014_201h52, 84d3, ef3a, 6e39, ecaade2017_198pp, 227a, ec4e, 5945, 3d1c, 3c7a, 5e9b, acadia14projects_167z, acadia14projects_63ao, ad59, acadia14_101ag, 9ce8, 487c, 805b, ecaade2015_73c14, 6e35, ce00, f4fc, 80bd, 9db9, 3980, 9315, 4d53, 6041, ecaade2014_111b25, df64, 7114, 083c, 8c78, 2a87, caadria2017_107z28, ceab, 4dff, acadia17_308vv, d927, 0041, caadria2016_187o8, ecaade2015_113t21, e9d2, b85c, 14b3, eee2, af71, 3f61, ecaade2017_026oo, f731, c068, 88a9, 5d32, 49ed, 1355, 72f1, 68da, 586f, e794, 818d, 6472, ecd0, f13e, 6b43, d13d, a41b, ae8a, e04a, 2753, ecaade2016_075h22, b885, 5866, a085, 95ab, sigradi2016_426i, d06c, ba94, 40c7, sigradi2016_515j, sigradi2013_414d, 41d0, 70c7, 3aa2, 48b4, 202c, 1fb4, sigradi2013_386g, ecaade2017_108x, b712, 9691, acadia17_92n, b90a, c86e, 829f, 8e2c, 839c, 6ae7, 3287, sigradi2013_244s, b190, 5b65, 8716, 18d3, 7eee, 5f42, acadia14_609ai, d23d, caadria2016_073d4, 3972, f45b, caadria2017_118g31, 5117, 82c8, 8aa6, ecaade2016_144h40, ce60, fbf9, 84dd, 389d, ecaade2017_309vv, 82b1, da87, daba, 1c99, 9ffa, ecaade2016_015t3, 3bdd, caadria2016_363d16, 3916, 717e, sigradi2013_295e, 3515, c435, 2ed4, 89c7, 35fe, f94e, ecaade2014_072v17, 2f35, 66ee, caadria2015_102c16, 1449, 972d, 0665, 4d38, 3a1f, e572, eac8, 63b2, f5a6, ijac201614201w5, ae79, ecaade2015_241n55, ad49, sigradi2013_271s, 912f, f668, 53de, a60d, acadia14_145ak, 14ce, 32f6, acadia16_362j22, c272, 8ba0, ecaade2015_269j59, sigradi2014_030a2, 921a, cd6a, 53d6, 0719, a2f1, ecaade2016_025m7, 21b6, acadia17_373r, caadria2016_651i28, ecaade2016_083d24, ee58, 58ab, 960f, 0284, 6e2f, e870, d300, sigradi2015_7.203j10, ecaade2015_158w32, 7d0d, 69b7, ecaade2014_042m10, f73b, ascaad2016_038f15, e85f, 22ee, 57a4, 5534, ecaade2015_61d12, 041b, 5a67, 40a8, ecaade2015_171s36, 78e6, 214f, 91ec, dc9e, ba1c, 0096, c7a9, ef6d, a0c3, f165, 9205, 8b56, caadria2017_074n23, d4fc, 9748, e5a0, 2b3d, a997, sigradi2015_10.267o20, e5fe, 4b0f, acadia17_534ss, a2c4, 2d57, 61e6, ecaade2017_148rr, ijac201513303r11, e23f, ecaade2016_006v1, 1d6e, ijac201614308c5, 2811, d588, ccff, 921b, 85ce, 7167, 0ce6, 7887, 2aab, 18bf, acadia17_52n, d4a1, 6d32, c86f, acadia17_26i, acadia15_483h21, 6e1b, e2e1, a9f3, 7c34, sigradi2015_11.136y24, 995a, e1d2, ecaade2017_048ff, e458, acadia14_681ag, cfb1, d49d, b7cc, acadia14projects_699u, acadia14projects_479r, 71c9, 9fad, 54c2, sigradi2013_200d, 8e6c, 213b, d35c, a49a, fdf6, 1d2a, cf5e, 9c75, ecaade2015_64a13, 7a38, ecaade2015_53x8, b4c2, 0439, cba3, cbe3, bc88, 9fcf, 1f96, 34be, 819a, ascaad2014_011y5, acadia17_258p, acadia16_116u8, 5bbd, af65, 3c8c, 5407, 4053, caadria2015_086g13, 1603, b14a, 8e8c, eb2b, 08d1, de84, cccb, 9b22, e405, ecaade2015_194y40, 9048, 68d4, f2a4, 6992, d6b0, acadia17_318k, c330, a95e, ecaade2017_052kk, bb25, 349e, 196c, 5fb6, 6f1d, b61a, caadria2015_208p30, baa8, 5328, 6d29, ijac201513203h7, 4ea6, caadria2016_197j9, acadia17_600bb, sigradi2015_11.136s24, ecaade2013r_002h2, sigradi2014_218g8, sigradi2015_8.41u10, 6822, 0da5, ijac201412403k6, 6421, 3dfb, fb7b, 062b, 5997, ecaade2014_168y40, b7cf, a476, 12bf, f2ac, dd0e, sigradi2015_8.189n13, 51fb, c584, 83c1, 6f0f, 8df9, 8806, bf0c, 7448, 1955, 8d8b, 511b, caadria2015_090f15, 2757, ecaade2015_22e5, e99b, ae3d, b43b, 0b33, ijac201614305e3, 51d2, abfa, 0227, 6a25, acadia14projects_117c, acadia14_531w, 8d46, fb2a, e8f8, cffe, f305, ee78, 6e5e, acadia14projects_445ad, fd3a, 6f31, 1b70, 0e8f, 343d, 4389, 7237, 9b45, sigradi2016_625mm, d212, ccec, 6f8c, 409a, 9122, e69f, 74ee, 87f5, 225e, 7e6c, 8335, ecaade2016_162w44, 86da, 0f4e, 16f9, 3a1c, 7f34, 4125, 3a54, 3b09, caadria2016_229b11, 71d5, 8231, ijac201412405o8, d56f, 7c88, ecaade2016_102a28, 9c91, 5851, 2283, 4575, ecaade2017_134o, ecaade2016_078i23, a11c, 9d85, sigradi2015_10.307c21, 874b, e43e, 645f, a688, 64cf, 6c81, caadria2016_085h4, ecaade2015_143r30, sigradi2013_244k, 636a, e7da, ijac201614402k1, 2000, bd2b, 5ba8, 8bd1, 8b44, e028, sigradi2015_3.212i4, 78a0, acadia17_414pp, ecaade2016_241d64, 7e27, acadia15_323n13, 3ea7, 0ee0, e38d, ecaade2015_172c37, a692, acadia15_381r16, 773b, e08b, b9b7, 9ca2, caadria2015_114h18, ecaade2017_003p, sigradi2014_074l6, 4238, 0cde, a661, 8534, a28b, 8cfc, c9c2, acadia14_619ah, bb34, a558, 8d85, 180a, a0b3, caadria2017_096d27, acadia17_82d, ce8e, 07ef, 0a29, df48, ecaade2013r_002y1, 92e2, 1cb8, 6894, bf22, sigradi2013_189g, 093c, b767, 2b71, 15cc, a577, ec29, acadia14projects_135o, ecaade2017_229aa, 0f8e, 94a4, 1e22, c430, e7a2, ecaade2015_113p21, 11ca, 5716, 15b1, 6925, 3dfe, 961e, 9c0a, 1eae, acadia16_12a2, 9889, fcfb, be4e, 32a2, 4599, b06d, caadria2016_435j18, ecaade2014_218t55, acadia17_473uu, ecaade2016_162r44, ea1b, cc9b, 5709, e62e, 6c4a, 4532, caadria2016_663p28, b76c, 1dba, 5934, ijac201614103h3, ecaade2017_184oo, ecaade2015_298j65, ecaade2014_145i33, 6206, 1b30, acadia14projects_619ap, bb55, 8a30, 5e83, bd9f, 5c18, 5dde, 680a, 142b, 9b23, 6f99, b41b, 019b, 1e2e, a64f, ddf6, ecaade2014_180g45, ecaade2017_046c, acadia16_184y12, 7eb8, caadria2017_125x33, 5aac, 4836, 1fc3, 0912, 1139, 08d7, ecaade2017_091tt, bd66, 08a7, 1191, 9c29, caadria2016_457g19, 8e21, cd34, 88fc, 1dc7, e498, 87e9, ece9, sigradi2016_407t, fc2f, ijac201715202k, c619, 306e, acadia17_127jj, eb4c, ecaade2014_173m43, c3e6, 0dba, 0ead, ecaade2017_049ss, 0e90, bb30, ecaade2017_021g, 0981, 57ee, ecaade2017_049rr, da5b, 8e50, 086b, acadia14_291c, ascaad2014_034j1, ecaade2014_169r42, 0bcb, 4ce0, 09d1, 530b, ijac201614309c6, ecaade2014_096z22, 9d5e, 8502, f8c5, f02f, ascaad2016_005d3, 59a0, 0fc0, aa77, acadia15_173v6, acadia17_350ss, 7e7f, 2d9e, b418, 7bc8, sigradi2013_30k, 11dd, 23ec, 6ebf, ecaade2014_024k7, 08e5, e868, ed2d, af5a, b975, 7499, fcc9, 3788, 6339, dd16, 4141, ijac201412304j1, 5e51, 41b2, ecaade2016_118w31, ecaade2015_138o29, acadia14_549v, a2ab, a24e, ecaade2014_214v54, 5cc7, 3cd5, 8f15, be72, 68a8, ecaade2016_104s28, 3f38, 90e3, 7f94, 739b, sigradi2014_263x9, 7b51, c260, 5bbc, 590c, 4a9c, ecaade2015_136r26, ba3c, 68c3, dfd4, f4fe, 12ff, edcf, ecaade2015_206m45, dd24, acadia16_140a11, ec4a, cc4e, bf84, ecaade2016_042c11, acadia17_365d, ecaade2015_148l31, c15f, 6d5d, caadria2017_067j21, 9319, 9e59, df4f, c3d4, 6436, d271, e244, acadia16_116t8, ecaade2014_173d43, 2ed7, a3d9, 795d, acadia15_232z9, 6945, e9c2, f028, ascaad2016_016r6, ecaade2015_33d6, 0159, ab9b, ecaade2017_079i, ba55, efff, 2250, caadria2016_353u15, 8238, 7097, 6be3, acadia14projects_347ah, 3082, 56a9, 83f7, acadia17_18r, 44d6, caadria2017_118t30, ijac201715202uu, 49d4, 2917, 28e6, ab64, f998, acadia17_307ll, 8305, 9f23, 7afe, 59eb, 2d91, 775c, e923, caadria2015_209y31, fde6, sigradi2016_655i, 3ffe, c765, 8db5, 6802, b0cc, d793, 99cc, bb74, 59bb, 5114, 316d, 70da, 4672, ijac201513306g13, 92f9, ijac201614204r9, b2b5, sigradi2016_546h, 09c8, 6f53, c07d, ecaade2017_302kk, 55f8, 0fd7, 0fd4, acadia14_167ab, b664, 9cdb, 55de, ecaade2017_017d, 7484, acadia15_311h12, e0ab, acadia14_145ab, c6c2, sigradi2014_214e8, 0b25, 0e0e, 1418, sigradi2014_345v9, 0a92, b169, b104, c737, ecaade2015_333e72, 7d7b, 5233, a305, ecaade2016_154h42, 0a2d, 4cd0, ecaade2015_285p62, 4042, 5c1a, b645, 2726, ecaade2017_091ww, ddad, 476a, ecaade2016_151l41, 6ab9, 5c2b, 7213, e9ed, 4fbf, 539b, 671b, 2e11, cd10, acadia14_145ad, 3535, 6a8b, f9a8, 4324, caadria2016_517b22, fcdd, 228d, sigradi2015_10.140m19, d247, 841b, acadia17_26g, bc81, f3e9, c536, 8235, 3bf7, d3a7, f499, c1cd, b1d1, 75e5, ecaade2016_074u21, 9e73, 8c05, 3d3d, d1dd, ce38, acadia17_144vv, ijac201513303n11, b17f, a5c9, acadia14_101m, 6c0a, b1b5, 26ae, 5fe2, 71a5, a25b, ab16, a422, 54a5, 70d9, ecaade2017_006dd, 24f7, acadia17_390mm, ecaade2014_168e41, 5638, a2dd, 1a4a, sigradi2016_517p, ecaade2017_225l, 3fbd, 6ee8, 712e, 3c14, 2bed, sigradi2015_13.316a29, 2318, 3c55, 898f, c8fc, bc4b, acadia14projects_699b, f885, ecaade2013r_009w5, 742d, ijac201715104n, 7837, ecaade2014_153t37, c182, 7974, caadria2015_114f18, ascaad2014_009c5, 7387, 58e5, 9c78, a9e9, acadia14_33aj, 6748, ecaade2016_018u4, ecaade2017_057z, acadia17_511yy, caadria2017_142s37, e2d9, b78a, 3cd8, 0e92, db6c, 4d80, 6b98, d15b, 0ec8, ce03, caadria2016_105e5, f2df, 499d, a118, 303c, 3d7e, 2b38, acadia17_81h, 1b45, e9c3, e3bd, b970, 5639, 2893, acadia17_640ll, 002a, sigradi2013_152, abef, 399f, ecaade2015_114h22, acadia14_111j, sigradi2014_186g6, d766, ijac201614204z9, acadia14projects_473ak, f992, 5357, sigradi2016_383jj, cbcf, e44c, 26f8, ecaade2015_200u43, d1b1, f492, 9966, 2778, 8dbc, b0f3, d431, bb4f, df4c, c2a0, 20de, ecaade2016_077n22, 3cb7, 2859, c3f1, ascaad2014_005z2, a5ac, 456c, 870e, e861, f053, b084, f64c, 289e, 6c12, bcb8, 23db, 9f25, ecaade2017_271i, f0bb, ecaade2016_078n23, 42b0, 28d2, 2c2f, 5319, 7028, c1a4, bf32, b236, 2099, 8338, 96ae, cfdf, caadria2017_110d29, caadria2016_435o18, ecaade2015_103k20, 952b, 5c48, 2658, b204, f8dd, 469b, ecaade2016_166n47, 76e1, ecaade2017_041s, 1b17, 7f3c, ascaad2016_042w16, b811, 0278, fda0, 6836, f88a, 3147, e8f0, 647a, de09, a056, dfb4, b82f, 282a, b389, 992b, 49a7, ecaade2015_304c67, 2853, e94b, 5ceb, 6ef7, 14ee, sigradi2014_234x8, b14f, 2832, 5551, ijac201412305e2, 842e, sigradi2013_400s, sigradi2014_181u5, 1d61, d675, 5102, caadria2016_003j1, 5f4f, 24e0, 0c09, 88ec, 2ee6, cab0, ijac201412305s2, ecaade2015_21x3, e37b, ecaade2016_043x11, db8e, f9ee, 16ef, e981, ee8f, a006, ijac201715203f, 0765, 9027, ecaade2017_199jj, 5412, acadia17_71uu, bb10, 150c, 8697, f3b0, ijac201614201b6, 9460, c671, 5cce, ae99, ecaade2015_241i55, 1060, 158e, 7edc, ecaade2015_202f44, 479b, 3cf1, 3253, bff7, sigradi2014_036s2, 043b, 1089, 2fe8, ecaade2015_284x61, 42c5, sigradi2015_4.52j6, 5287, 087f, ce5b, 4a4d, bc9e, acadia16_308f19, 6c61, 669f, d326, ba97, 8a74, 2314, 397f, a4c0, 8c04, 3146, cfde, 26d2, acadia14projects_627e, 6712, ecaade2017_039qq, bf95, 36e6, 158d, ecaade2015_229j51, 5434, 4c41, ecaade2017_225ww, ijac201412408h2, fad3, 3219, acadia16_244r15, 1530, 4f09, cefc, 0fc1, 8f72, 8afa, 2385, 99d6, cc5d, e077, 91ef, cc45, 457c, b2bd, e8bc, fce1, 9b13, 0082, 70f4, c839, caadria2017_163a41, c71d, caadria2016_735p31, ed6f, ecaade2017_308ee, 8747, a3fa, 8f75, f088, 8726, ascaad2016_012o5, acadia14projects_681at, ecaade2017_301j, aac2, 7d26, 8890, 6d1f, f44a, 5d18, 4602, acadia17_391yy, f03c, 7854, b9b4, e8a9, acadia17_338ii, daf2, a88f, bff2, 0119, 52b7, 101d, caadria2015_203k29, a2d7, b87e, ijac201614208f14, acadia14projects_463e, af8d, acadia15_431k18, ca5b, 5c40, 7b00, fe3e, 2420, db61, ecaade2017_122a, sigradi2016_595ee, ac00, acadia14projects_317u, 79fd, 3a7d, acadia14_43al, caadria2017_043d14, cd2d, 3c8a, a2b9, bd9e, ee8d, 2156, f7d1, 28cf, 59ff, b24b, ecaade2015_235n53, 89de, acadia16_244z15, acadia17_358ee, ascaad2014_014o7, 4a88, 9f8a, d0eb, 5c8e, dcc3, 6223, sigradi2013_315b, e48b, ecaade2017_195gg, sigradi2013_414t, 3d23, ecaade2015_199c43, 861b, 096d, acadia14_327d, 6bbf, 465c, b905, e0da, 5e0f, e1f5, 926e, caadria2017_182p43, cbed, d402, b29b, fdea, acadia17_366x, 1872, ijac201614307n4, caadria2017_057w19, ecaade2016_118r31, ecaade2016_223i58, 8afd, 149e, b7c5, ecaade2017_099zz, 6d94, 87b6, 9cda, sigradi2013_30v, edb7, 2dc9, d003, 0bc5, 8b4b, c8f8, d270, ccd2, 323a, bb52, ecaade2015_302m66, ba67, c25d, 6fd0, af1b, 7faa, 854a, 3284, 67ba, acadia14_247u, acadia16_62p4, b864, 0117, ijac201614203f9, fcbd, 0ec6, b024, 3039, 305d, 9bda, e530, 6146, acadia15_123r4, ijac201715103pp, 1458, d42b, cc59, caadria2017_142h37, 4625, 5f6e, dba5, ecaade2014_162u39, sigradi2013_295b, 345c, 3c28, 9eda, 2153, sigradi2016_611n, 7176, 8942, 8ec6, acadia17_404q, ad0f, ecaade2015_230l52, 5491, 411f, 597f, 4cc5, ijac201715202r, 06b1, sigradi2013_400o, ecaade2014_182a46, ab83, 9fea, a60b, d737, acadia15_161m6, 6346, acadia14_177t, 6f4d, d181, b674, c110, bd82, 9eb6, 69a7, ee99, 0323, bcb2, 786f, 0ff0, 0e3f, ecaade2013r_008r5, 80d2, 3de8, 7d53, caadria2017_062v20, 6e2b, 864a, bd2c, 1314, 0072, acadia17_162u, 2fd1, caadria2015_206d30, 5f2c, 0bf7, ijac201412301l5, 70fc, ecaade2016_166f47, 63be, c45d, 696c, 07c0, 966f, b028, f9e5, ecaade2015_293x63, b833, 7500, c75b, d7d4, caadria2017_134x35, ascaad2014_014j7, 3dad, ecaade2016_013l3, 89d6, 61d9, c948, acadia14_339ac, ecaade2014_157f39, 4f20, 3826, 1512, acadia15_161a6, a9d2, 32ff, caadria2016_445z18, e5d6, b62f, acadia14projects_565ab, c021, 57cb, 90c0, 7d9c, ed9b, ddb0, 9d69, 62ab, 8138, ecaade2014_084z19, ecaade2017_009z, 42a1, a0c0, a561, 8fdb, a691, 6d38, 7feb, 8965, 2c22, acadia17_330kk, 9797, 4cc8, ecaade2016_113b31, 97e8, bfe7, b72b, 8c3a, 44de, c7c2, 0ee2, 7d82, 8fda, 2fe0, 7ca4, a223, 939b, ecaade2016_ws-dleadr68, 6e1e, ecaade2015_309x67, caadria2017_079c24, 1fb9, d86a, c9be, a99e, 25d5, 7e56, sigradi2013_387, 3718, 5880, f19a, d19c, ecaade2017_152vv, 540a, c60d, ascaad2016_042u16, 239d, 1a99, c8d9, 4ed9, ecaade2015_53e9, 45f5, 2578, 12b2, ecaade2015_61p12, 1a81, ec1f, 3d5f, cb8a, ecaade2013r_018r9, 66ba, d858, 31de, 7e35, e194, 1ace, caadria2017_115n30, 9b72, sigradi2014_281i3, sigradi2016_732c, 6003, c036, 037d, 6daf, 25c9, 3345, 0167, b94c, ecaade2017_169ll, d4a0, 0abd, 9fd2, ascaad2014_019l2, 3322, a73f, sigradi2015_sp_8.326z30, eb21, d929, bef4, 3768, acadia17_350aa, ecaade2017_100k, 9f75, ecaade2017_029cc, 9d9e, cdf3, 8c11, dea7, dbfb, 42e8, 6c6d, 14f9, bd43, e587, a5cc, 2053, 2068, 2648, ecaade2015_333w71, caadria2017_079t23, 9541, ecaade2016_130e37, 4725, 6f92, eb59, 608b, 129c, 9999, 75ac, a853, e656, caadria2015_246b36, ecaade2015_139d30, fcab, 82a9, d8fa, e023, 0983, 9726, 12d1, 41d6, acadia17_292x, cf57, sigradi2014_128a1, 1c83, abe5, d624, 86a1, 882e, a7a2, 290f, 8abf, caadria2016_239f11, ab0d, acadia17_232jj, 5906, ecaade2017_091b, acadia17_322xx, 31e3, ecaade2014_199x51, ijac201513302y9, abb7, 3716, sigradi2014_213m7, 6f12, 9d38, 7337, 0b27, ecaade2017_291ee, caadria2016_673w28, acadia17_324q, 6665, 32c8, 8895, 6e57, caadria2017_124m33, d55a, sigradi2013_150, 8936, ef3c, 2fd5, e740, 3fae, 244c, d7d0, sigradi2015_8.264e14, sigradi2015_12.297f28, ffe5, 2335, d121, 1e54, bd1b, 4726, b3ac, a30e, 8a62, ijac201614303u2, ecaade2016_ws-dleade68, ecaade2015_64h13, caadria2017_094x25, edac, a921, 4423, fef4, 8a50, 81ee, sigradi2016_512b, acadia17_52e, 2433, 5bd0, 346c, 36c2, b67f, ecaade2015_202d44, acadia14projects_565s, 33cd, af6b, 7201, dbc2, df4e, f97e, ijac201412403l7, 9131, 5c07, acadia14projects_75ay, sigradi2013_215, 503b, 865f, 7e24, af30, ascaad2016_023p9, d202, sigradi2014_159h4, f605, e3af, 7b55, 4873, caadria2016_249h11, acadia14projects_79y, cf7a, sigradi2015_10.307y20, 4a1c, 4dc6, ecaade2017_011hh, 8104, 4a32, ecaade2017_213yy, 275f, e53d, 098c, caadria2017_085a25, 687b, dd09, 9803, ecaade2017_192j, 9abf, 0027, 7825, sigradi2014_291m4, ecaade2016_164k46, 8721, 9866, 98e7, a649, 7bb0, 4848, bc85, ab48, 132d, ijac201513103c3, 3861, acadia14projects_435av, acadia17_402e, sigradi2015_10.177y19, 1536, caadria2016_249i11, a8c2, fa5b, efbe, 37fe, fa54, ecaade2016_224v59, 07b2, ecaade2017_181x, 79be, b687, ecaade2017_076kk, d896, 1c23, 9ab2, bb16, dbb7, ecaade2015_317f69, 9fc7, f604, acadia14_691av, ecaade2014_072s17, 7ffc, 2a7c, acadia14_619at, abd3, ecaade2015_261j58, e6cc, sigradi2016_443rr, 31a2, ecaade2014_168t41, 9baf, 80d3, f23c, ab30, 0138, 7c78, 7816, be6f, ecaade2014_192c49, 5c9c, 7e38, 5df2, e9f5, a749, e69b, 39b8, acadia15_137n5, a526, 8e45, b25c, aa1f, ijac201513305m12, 8212, acadia17_598g, df3f, ascaad2016_056i22, ea19, acadia16_308z18, f9bc, f437, a486, 9a77, acadia16_352c22, afdb, 0594, 14d7, 1315, a79c, d5d9, 6543, 2fbc, 4ae0, 70a1, 2479, sigradi2013_386p, 9d08, bb7b, sigradi2013_342n, ecaade2017_129ii, 0e7e, a89c, ascaad2016_023t9, 50c2, 23a8, acadia14projects_339au, 5f7e, a79a, 3725, 3ce3, 98fa, 8850, 0b0d, 507f, 2055, d398, 4233, edda, 6c07, ecaade2016_234x62, acadia17_59j, b142, 0503, 86fd, sigradi2015_6.387x9, c4a1, 5b51, c5c7, 2dc0, 1640, 52f2, 2412, cb62, 7b6c, acadia14_497ab, a232, b0a7, acadia14_291ax, caadria2017_118i31, e976, 62b5, 1387, f3cd, 9cc9, acadia17_544a, 3310, 6d8d, 631e, b19c, ecaade2017_282g, e118, 287d, f889, bc16, ebbb, a634, 0fe3, caadria2017_190n45, 5329, 7263, 9c45, 1cd8, a128, acadia17_360d, 314a, 2e88, 73fe, fd04, a51f, ecaade2017_111tt, acadia17_628ss, 2204, aa34, sigradi2016_625e, acadia17_426i, sigradi2016_440gg, 7151, e6a4, e53e, 6646, 06db, aba1, ecaade2017_027qq, ijac201614401f1, ijac201715102z, db94, ecaade2017_094r, ijac201614208v12, 7046, 4ce5, ascaad2016_002i1, ecaade2014_050c12, db5b, bab0, 5c42, ae71, fc96, ascaad2016_011j5, bfdb, c78f, 5cf9, caadria2016_673z28, 2dce, 08fb, ecaade2017_195nn, fc08, 291f, 87c1, 544c, 5a3f, c3ae, 9185, c6cd, 5186, ecaade2015_177y37, 1cda, 2270, ascaad2014_003y1, acadia17_163mm, ecc8, ecaade2014_224d58, caadria2015_086n13, e019, 9ed8, 02f9, 6611, 1216, acadia14projects_487e, 6095, ad54, 646c, acadia14projects_339ak, 8bb7, 19a9, ecaade2015_318l69, 771a, 54e4, 3b7c, ecaade2015_293v63, bed6, 568c, 86ab, d67e, ecaade2014_112e26, 325b, 8187, 48af, 1f21, b269, acadia17_598xx, 08df, 4a30, caadria2016_703h30, caadria2015_190g28, 1161, e5a5, 9758, ijac201513205a8, 3352, e8a6, acadia14projects_145m, acadia17_364xx, c7db, af6f, 2e6f, c052, 48b9, cea6, 20cb, sigradi2015_3.268h5, db4c, 6b77, 973c, ecf7, 81cc, 4198, c19b, 38d9, ecaade2016_119k32, 5eac, eb13, d03d, ba5d, 397d, 56f7, ascaad2016_038j14, fff5, 9663, bcba, 1f5f, ecaade2014_140z31, 432c, 0044, 0e7a, 5f6f, b83f, 92f2, 5c0b, eb46, 45aa, 8b1d, dab2, a93e, 59ee, ecaade2016_188j50, d821, sigradi2016_710hh, 6169, dd3a, 85fe, 4a10, dc30, acadia17_491r, sigradi2016_420uu, ecaade2016_210e54, cb45, 72a9, c4b5, 8924, 2ff9, 440e, 9498, 5a00, 4237, 1aea, dedd, a64d, acadia17_600ff, 6f60, de69, 0d33, 9b0a, bbe2, 431f, c20e, e407, 9762, a5fb, acadia17_145qq, 60a6, 2b33, 81b0, bfa7, 728c, e13a, fa90, 8925, d64f, 3115, 1908, f32b, 6cf2, eb69, 5c16, 2404, 22d1, caadria2016_333w14, e117, 1706, acadia16_12g1, acadia16_260g16, 7b80, e193, adad, 325c, 60f3, sigradi2014_239a9, f431, 25e9, acadia17_90ll, 87c9, sigradi2014_345a10, 1dc1, acadia17_211l, 4eb3, 92a1, f46d, acadia17_544c, 68a5, ascaad2016_039n15, a781, ijac201412302e7, d5da, 34ea, da38, ed9f, 1c52, 5377, sigradi2015_10.7d18, 4c25, fad2, b7a3, 9126, d2ca, 84d7, ecaade2016_018z4, ced1, acadia17_640aa, acadia17_230f, 65bf, ascaad2016_023a10, ascaad2014_024m5, 6a96, 62b0, 6a6d, 4db0, becd, 61f2, acadia14projects_247x, 3166, 15c8, 1e90, 2c9a, 4c26, acadia17_348j, ascaad2016_009m4, f2b5, fb91, dd87, acadia17_349r, ecaade2014_078r18, 9df6, a248, 2dde, 1ff6, caadria2016_197r9, 070c, sigradi2015_sp_12.402u31, ijac201614102d2, efe9, acadia14projects_699s, 5b20, 7971, fc1f, caadria2016_621s26, 8f41, ecaade2017_164o, caadria2017_149g39, d77a, 95ec, e688, acadia17_231n, 6d2d, 887b, c1e3, e724, cc82, c2eb, a8a3, af7a, ijac201614405r3, ijac201412402k4, 0a4b, acadia14projects_153ao, 91f4, 9e56, fad0, 5026, sigradi2016_599rr, ascaad2014_014f8, d4ea, sigradi2016_595jj, ascaad2014_024c6, ecaade2016_238m63, 0661, 6c72, 7700, b2a2, f2d1, 23b2, 0784, sigradi2016_441pp, 20c1, 662f, 0f1a, 4fc3, ijac201412402k5, aaf6, 64c1, 5dd8, 85af, af64, 90ca, acadia17_382ll, ecaade2016_111s30, 082d, f481, 2baa, 4dce, 4f34, 3eca, 6a3e, 0a3f, acadia17_162s, ijac201513105p4, 165b, edd8, 8114, e91c, acadia17_59c, 73ff, ded9, ecaade2017_099yy, ecaade2016_106h29, 09bc, ecaade2016_019n5, 02b9, e7af, 7f36, 3183, 8a91, 5a73, ade5, 8664, bb81, c66b, 2967, e433, 49ee, bff9, ecaade2017_229jj, 1d30, 6196, 0d83, ecaade2014_079u18, 1e94, a260, 9b0b, sigradi2015_sp_2.112p29, 04ec, c529, 3ab5, 1374, ijac201715105pp, sigradi2015_6.329z8, 12d8, 498f, 6ec9, acadia14_435an, d72e, 4791, 5cb4, 0458, acadia14projects_23w, 9d94, 48f3, 375b, ecaade2016_126r34, 2570, 8ca2, e67e, cd84, sigradi2013_243u, 131d, d728, caadria2016_457f19, ba3d, ccb5, aa99, 8fb9, acadia17_202p, 5298, 57db, f35e, ascaad2016_022e9, 37d1, 8496, b8dd, acadia16_174w11, eb0e, 3b5a, c699, ecaade2014_240l62, c574, 3799, ae69, acadia14projects_43ar, 52d0, ascaad2014_001f1, ecaade2017_118hh, 59d3, b2e5, 051c, 87f1, 3214, acadia17_28y, 2400, 07e2, ecaade2017_212hh, acadia17_230vv, 51d9, 74b4, ecaade2016_106g29, 8d91, 43ac, 030e, b018, ascaad2016_023x9, 29d9, 7917, b8dc, c727, f1f2, 4000, fda1, 1e2a, d5c1, ecaade2016_210g54, c010, 6fe5, 7533, 9ac8, acadia17_82a, 4cc1, e905, ecaade2014_014c3, 6edf, 2806, 480f, 483b, ae74, f2b6, 7787, 082f, 896a, 8a78, ijac201513104s3, fec6, 9fa1, 0494, cb2d, 252c, ecaade2017_215f, e72d, 7e90, 232c, acadia17_511uu, 21bf, 4341, 052c, 0342, sigradi2013_234h, 400a, ef96, 25a6, sigradi2016_621cc, de71, b476, 9490, 2635, f70c, d229, caadria2017_021b8, 2d49, 8a80, f5fe, a368, 2440, 8221, ijac201412201n1, acadia14projects_719o, ecaade2016_057s14, sigradi2014_289i4, 534b, b974, 4b1d, 343b, e435, 30a8, 2af6, caadria2016_745w31, ascaad2016_043p17, 06a7, fe5a, ecaade2014_038x9, 5fff, 8c47, cdda, d15d, ascaad2016_003v1, 0f22, cae3, 52bf, 553b, 686e, adc1, 890f, acadia15_47d1, ecaade2015_17g2, fb14, sigradi2014_178o5, fd8a, 1a8b, 5d08, 9e71, acadia17_82ll, 76d0, 0b90, sigradi2014_330d7, 9bae, 82f8, 56e4, 85b9, 5ef3, b22b, a5ca, ff2a, caadria2016_703r30, acadia17_38ss, d486, ecaade2016_ws-dleadd68, dc8d, 4a0e, ecaade2015_116f23, e825, 7476, 0237, 4daa, 0d01, ecaade2016_102z27, e1f6, 70b0, 1a51, 3f6c, e7e1, 44c9, cc04, 186f, 18f2, ascaad2016_057a23, 966c, 2e37, 04d4, cfb0, ef2b, aaa5, 2e43, b110, ijac201412407a1, sigradi2015_11.136n24, 2b08, 7fef, 5eb9, 451e, d128, 14b1, ecaade2015_297f65, 3178, 9ccb, 9d64, c651, acadia14_189ao, 2ec0, 71ec, 7ac7, 1703, 60ad, ijac201715202ff, 6d88, 366c, 122b, ecaade2014_240o62, ecaade2016_123e34, a0fb, c289, ijac201614203d9, acadia17_391xx, 8f40, c36c, ecaade2016_098y26, acadia14projects_473ao, 6d5f, f37a, a85b, d00a, 0df4, 761f, acadia14projects_473an, ecaade2016_130b37, bc7a, 1ad6, 547a, db24, 69e7, ebb2, ecaade2016_154j42, 30d9, 790e, sigradi2013_41v, ecaade2015_115t22, 3324, b430, 7a3f, 1bb9, c9bb, aeba, 598b, fbcb, 28f1, 0081, 5cd7, 20f5, ecaade2015_314f68, 3353, 8906, 9549, e5a1, 12d5, acadia14projects_637ag, ecaade2017_049yy, 974c, c6a6, ecaade2016_222u57, 2346, 9f07, 24dc, d96d, 263e, 52aa, ab6f, 9b4e, 4dcd, 2e81, 0b20, caadria2015_203c29, d9e8, bf06, 4cd8, fdbe, 037b, ecaade2017_028l, caadria2017_021i8, e89c, 8c09, 957a, sigradi2015_10.140r19, c2e9, ecaade2017_133h, 0154, 18b3, 9d9b, 61ba, e946, ascaad2016_029y11, 9679, f4a3, 2df6, 84ae, ecaade2014_024s7, 154d, ascaad2014_017c1, d0a0, ecaade2015_247e56, ecaade2014_149w34, ef55, 64f4, 5fc9, 5b97, 5b10, acadia14_347aj, caadria2017_009s4, e1a0, bc60, 32ae, c51b, 0af8, 5a2d, b33a, 2179, b96a, caadria2015_117z18, ecaade2015_227o50, acadia14_53j, acadia14_487e, ce2d, 6eae, b7d3, caadria2017_123m32, ecaade2013r_004z3, c49f, sigradi2016_490ff, 6df0, c194, b615, f34f, ff86, 34d6, ecaade2017_271h, 8cb6, c9c1, ffbf, acadia14projects_579e, 30ef, 1bb5, sigradi2015_6.387h9, a6d6, ijac201412201a1, acadia14_719m, 81df, 55a0, 5b2d, acadia17_178q, sigradi2014_176e5, 16b9, ebb8, 9b32, a7b5, 95a0, ecaade2016_037d10, fef0, ef5b, ecaade2014_085i20, ecaade2015_248n56, ecaade2015_227u49, 9630, caadria2017_165j41, 17d1, ecaade2017_203bb, eecd, caadria2015_016m3, baf8, f196, 9f06, sigradi2014_037z2, 811c, 47f2, acadia17_520n, acadia17_390ff, 4757, 5b12, e0bc, 2686, f50e, 6a1a, 50ca, ijac201715204dd, f6ab, ijac201614307l4, 78e4, 1f3a, 3469, ecaade2016_217i55, ijac201715202d, 5797, 7a8a, 101e, bac4, 8041, ecaade2014_085j20, sigradi2016_450ww, 4634, 7394, 2eed, 14ac, 8c53, 00dd, 113b, ecaade2016_071o19, 8c8a, 511c, e4a1, 588f, f1b2, sigradi2016_484b, ecaade2015_217e48, 454b, 2cb8, 42fb, 2725, 119b, 0469, 7650, b57f, 8fd7, acadia17_201b, 2450, f8e3, 781a, 41f9, 4d6f, acadia14projects_681an, 17d6, 6ee6, 3838, ac94, 2ca7, 328a, dabb, ijac201513205s8, ecaade2016_127y34, 97e2, ecaade2016_144n40, 9a58, e1bf, 24a1, 1a11, ascaad2014_004m2, ecaade2014_127o28, 22d8, cdf0, b345, 1c67, 1b39, d92b, 7ada, 2696, d9a9, 1455, a6a9, 97bc, 45d8, cfed, a43d, e687, 7b1f, 614a, acadia15_417a18, 55b4, d9c8, caadria2017_174i42, ff90, acadia14projects_33aj, 6a3c, acadia16_140t10, 0f34, cf4d, 0508, 54bb, 0c01, ef88, caadria2017_040o12, 5f05, 5be0, ecaade2015_200n43, bc1f, acadia17_600v, caadria2015_190j28, acadia14_609ak, 7691, d8d8, sigradi2016_625gg, e7f0, ecaade2015_35v6, caadria2017_057s19, 6940, acadia17_201a, a616, ijac201614104z3, sigradi2016_484rr, 2d93, 50b0, cd05, ecaade2017_290ll, 7adb, 85ee, 19af, 228b, 4a59, 53dd, f7cb, c377, 836b, 9718, 7c01, ascaad2016_010u4, ascaad2016_011h5, acadia16_214u13, caadria2015_023a4, 31e5, c441, 6f83, d25c, 59ec, c7b6, c7bc, f43f, ascaad2016_054o21, d6c8, 516a, ecaade2014_012o2, 6cd0, ascaad2014_032r9, eb7b, b45f, 47b0, 9058, 2bb3, e549, c3af, ecaade2015_294n64, d9e0, 1e62, 7ab4, 849d, d843, 354b, 68e2, dd71, 2846, ecaade2016_074o21, acadia14_399am, sigradi2016_814g, acadia17_59l, 3c82, 15c9, 4406, f3a4, ecaade2016_071y19, e9ff, f007, 7052, acadia17_291p, 5e61, 8b36, 37f9, 7efa, 0d1a, ecaade2017_117aa, 2f87, sigradi2016_561ff, ascaad2014_017y9, a25e, acadia17_92r, 471a, dc85, 853a, caadria2015_218o33, 66ef, 9009, ecaade2016_098c27, 0538, b1f4, 1843, fb34, 79f4, 673d, 8678, e929, 8e4b, acadia17_318d, ecaade2015_222c49, ecaade2016_063n15, 330a, 4b48, b253, ef90, d4c3, 1c1f, c1a1, ecaade2014_176n44, 6f5b, fcaa, ecaade2014_089s21, 8cb5, ba10, 82d7, ecaade2015_155f32, ecaade2014_185u46, a842, cf40, 187b, ecaade2016_037z9, 9c07, 781c, 49a4, ecaade2015_35t6, 0aae, cbdf, acadia17_290h, ijac201614105j5, ecaade2015_35c7, sigradi2013_304z, caadria2017_069e22, f33c, 556c, 3b40, 138c, acadia15_357p15, dcc5, 7042, acadia14projects_111g, 71c6, acadia14projects_681as, ecaade2015_138v26, acadia16_24x2, bd76, ecaade2014_186l47, e163, b052, 1570, c876, 26e8, 5393, 9868, acadia15_243b10, db3d, b499, fb61, 0eb4, a645, 25f3, f9c3, e00f, c87b, 2cc4, 8357, ec93, d32b, ecaade2014_121x27, 973b, 09d9, 9acb, 96cc, acadia14_257ac, ecaade2014_067a16, 7142, ecaade2014_127k28, acadia14_63aa, d608, ascaad2014_010m5, 58a9, 07bd, acadia17_464f, 110b, acadia14projects_497t, 24ea, acadia14_531u, 7259, 6903, b9c5, 035d, ecaade2017_143n, 2f61, f67a, ecaade2014_153t36, d331, dc20, caadria2015_218u33, a200, d174, 95f2, ecaade2016_071y18, sigradi2015_10.140t19, acadia17_364ww, b6c0, 3f35, fddf, d49b, e511, adea, ecaade2016_040v10, ecaade2013r_014j8, a31b, a4c5, bcb7, ecaade2015_227y50, e304, c13b, ecaade2016_238i63, aa4e, 891f, 6f78, 93d0, 69b5, 4fe9, e485, a0e1, sigradi2015_10.309r21, 2550, dd1e, dc7f, sigradi2013_303n, ijac201715103ss, 5bd3, acadia15_123m4, 94d8, acadia16_478r28, 55ce, 2d61, 2826, caadria2015_077u10, ecaade2017_199mm, c26b, e184, 4347, acadia17_358mm, ascaad2014_008v4, acadia15_57u1, 2899, acadia14_661k, 20ed, ecaade2015_237m54, 05b9, 2198, sigradi2015_10.307o21, ecd5, a323, acadia16_88p6, 2081, ca40, ca4d, 1481, 6a00, 7832, 9526, 01ce, d275, c4b6, 7cc8, ecaade2015_314o68, 4841, 6ce4, 5979, a36d, cbb0, a77b, 3af8, ecaade2017_309zz, b6c4, ad56, 2c72, sigradi2013_183u, 2ece, 3a55, da32, acadia17_445r, 3475, 9060, 8208, d83f, 70b5, e33b, eafc, 5592, 0718, 3ae8, 0dff, 8201, caadria2016_851m36, ecaade2016_224g60, 8d50, fae3, c103, 44e3, caadria2016_549r23, 84be, 1cdb, ecaade2014_086r20, ijac201614302t1, ecaade2016_130h36, acadia14projects_101z, 1743, a4e1, fd91, 61a8, dc13, 1cb9, 8368, ad62, ec7f, a5b2, 9265, ijac201614306d4, caadria2017_062y20, 7a9c, 0a13, b5e3, b7f1, 0d61, sigradi2014_036p2, 3cd7, acadia14projects_189ap, 534d, 3765, 2528, ecaade2015_11g1, caadria2015_137l22, 25f6, fa95, caadria2017_051k17, 6be5, 1864, 8375, 0bfe, fe8b, baba, 4ae3, acadia17_502b, acadia14projects_235r, 906c, de2c, f5e9, caadria2015_102d16, 3171, d415, 5920, 25d9, f46e, d65f, ab3a, 3d4b, ecaade2015_171y36, sigradi2016_637x, cff9, 0ee4, 11ff, 65d6, 29d8, 2e54, 8436, 7385, 48ac, 49a3, 86d9, 07a5, ecaade2016_144k40, e1a2, e8c7, 188c, ecaade2014_016d4, ascaad2016_013a6, 0904, 8baa, 8c3d, 39f9, 5492, 3b71, 1f40, 0725, acadia17_28x, ascaad2014_024e5, caadria2015_208e31, 3289, 186d, 4d01, 81ac, f710, sigradi2016_751mm, 00e6, 7216, d170, 7d81, sigradi2016_614u, 651a, caadria2017_118b31, 5c53, fe82, e7cc, bf5c, d09f, 9e09, 5f1d, 5d82, a4fd, 3134, 12cf, 1959, fa58, a550, 1742, 7667, acadia17_436p, 60ec, ecaade2015_237h54, acadia17_511e, 307b, 7ca7, caadria2015_208y30, 3d8b, 06c4, 059d, acadia14_691aw, sigradi2016_621dd, 412a, 89bb, 6946, 0f4b, a32a, 24c3, 94a9, 2035, 5ef5, ecaade2017_203s, 3d8e, 5f14, ecaade2013r_003b3, e42e, ascaad2014_026v6, 7bd9, 3244, f125, 19ff, d289, ijac201412301l6, 627a, fc64, 7879, bc8c, b71d, f773, 3ffa, 18dc, 6ef8, 4e5c, bd96, f038, 35b3, ecaade2016_099i27, 22e5, ecaade2015_221t48, sigradi2016_741hh, ab56, ecaade2014_111l25, d780, d197, a464, ecaade2014_186d47, 07a1, 98bc, aa95, 0d5b, ee34, 5288, f696, 0e9a, ffc0, 1d5a, 9604, 1c55, 517f, 6ad2, sigradi2016_417oo, acadia16_352z21, 7843, sigradi2013_386o1, 5abc, 1107, 3029, 7919, d22c, 57c9, 0149, caadria2015_069s8, 52b0, c06a, fea7, acadia14_375a, b5e9, 25ec, aa74, e42d, 93ef, adfa, acadia17_163dd, ijac201412407c1, ecaade2015_113s21, c7c1, 5799, 3e52, ea66, 62c2, sigradi2016_615x, 38c2, caadria2017_005y2, ac3b, 6c66, 4153, ecaade2014_079y18, 1d72, f0c2, ascaad2014_025h6, 3f17, 1932, e02d, d3d7, 58c4, ijac201412302t7, 8078, fc1a, caadria2016_487k20, ijac201412408a3, 43c8, ecaade2014_149i35, 2c61, 0076, 4896, ecaade2014_221m56, caadria2015_194p28, 436a, acadia17_360ww, 6a73, caadria2017_069a22, 438a, bec7, 2855, 1a22, ecaade2014_044c11, acadia14projects_479v, 9b15, 6e61, 9209, e279, 562a, 318b, 0e3a, d519, 7b2b, 708c, d05c, c18b, ascaad2014_003o1, 21d7, c014, 93a7, ecaade2015_211x46, 0e5c, 2d84, 587e, acadia17_366o, 0302, bc8a, caadria2016_641p27, sigradi2014_049m5, ecaade2013r_001g1, ecaade2017_051t, 2818, 5d03, caadria2015_090w14, 9efd, bae6, 1f49, 51e7, 283f, a83c, 1364, 2ac9, c97c, ecaade2015_230d52, 49d7, acadia14projects_145ai, 948a, c002, ecaade2016_239w63, 97f4, a612, 0145, ecaade2015_27u5, ecaade2015_53r8, sigradi2013_243r, 4b03, 9645, b1b3, bdd4, d3b8, sigradi2016_741kk, sigradi2014_074j6, bbc5, ecaade2015_161g34, f903, acadia16_34b3, 0085, 8d7b, 5e62, 14f0, 56b0, 18ad, ecaade2014_080a19, 59b5, fc75, ed42, 5b71, 944e, ecaade2016_065g16, 0371, ecaade2015_138b29, 414e, 4c79, 82f9, 364d, 1220, 1505, 6dfa, e319, 50d2, acadia14projects_565ai, b987, aed0, caadria2015_210g32, 4167, caadria2015_130m21, sigradi2014_037w2, 30b8, ascaad2016_022o8, sigradi2015_10.307k21, 359e, acadia17_491w, ecaade2016_167p47, 2c6b, 2963, 1339, ecaade2015_225l49, 7cc9, 013a, 4280, 2b06, acadia16_372h23, acadia17_52t, sigradi2014_045c4, 242d, ascaad2016_008c4, df74, 3430, d0b1, 44b3, dae7, ecaade2017_215zz, c03f, 5ec1, 160e, ade9, sigradi2014_329b7, 49e8, a207, 9ae9, b97d, 63ab, 5437, d926, acadia14projects_33ah, 7ed9, ecaade2016_108v29, ecaade2017_268bb, 1bcf, c626, 73e1, 2a65, 57c4, ecaade2014_080d19, ascaad2016_048j20, f1d2, 0f33, ad7c, ff92, a678, a6bf, 42db, 079e, 5016, 7469, 9fd5, 06f9, sigradi2015_6.366c9, 1aa9, 669d, 23fb, 06c1, f17e, 3b15, a6e6, 4175, abd6, caadria2017_041u12, c49a, 4810, 9345, 486d, ecaade2015_138y26, f7c1, sigradi2016_766l, 8679, 0813, a8cf, sigradi2013_215b, da3d, ecaade2016_150a41, 5c74, a5d6, ecaade2014_188m48, 9c87, ecaade2014_010y1, 4a38, ijac201614208k14, 54cd, sigradi2016_639ff, dffc, ijac201614208c14, 3b0e, 4118, fbe2, 825f, 3d5a, 2384, 6a82, f7fb, 31cf, 923b, 9a47, 6cda, e4c0, ecaade2015_301o65, 4d3b, 0483, d623, c995, ebae, acadia14_199al, 6e32, d5c0, 0af3, 7e34, e524, acadia17_59i, 7d5c, b917, acadia14_681af, acadia14projects_531t, 5944, f3da, bbd1, 1693, 9322, b891, cead, a729, 067b, ecaade2014_089k21, 29bf, 48bc, acadia14projects_565v, 5e8e, ecaade2016_238x63, 2bd2, 9efb, b3e4, 482f, b960, accf, c84b, 0f7a, 6021, 0a97, acadia14projects_601ah, c009, ecaade2015_278o60, 8095, 4569, 4769, 82e6, c458, dd10, 452f, f6b0, 21eb, 3f86, 73f9, acadia15_223j9, 8f90, 9386, 6b75, ecaade2014_065a15, 8dbe, bcc8, 3222, ecaade2017_101w, f4ce, ed70, a837, 7daf, acadia14projects_33ak, f07a, caadria2017_005a3, 47f5, c0a6, 0f0a, a753, 76e8, c2e7, b961, 92b2, acadia14projects_375o, e0f8, 3ec7, ecaade2017_291e, 936d, 1389, ecaade2015_205x44, 9694, 1a75, f5b6, ecaade2015_22d5, a17a, caadria2015_070y8, ijac201412304e1, 06a2, caadria2017_136p36, acadia14_291ak, ed9a, 9ce5, ce92, 327a, acadia16_24u2, 62c3, 93e8, ecaade2017_253p, 3b8b, a74e, 40ac, d182, 8824, a7eb, f57e, 4cc9, 5105, e601, bce6, ca0e, f7d3, d41c, 76b3, 0ced, a401, fae0, ea5b, db80, ecaade2017_079p, acadia17_648hh, acadia16_244u15, 2bdf, 77cc, 66fd, 3d9f, e581, c276, 2996, 31df, d63f, 9901, d072, 275b, fac2, ijac201412408d2, 9651, 7f25, ecaade2015_53a9, 84af, bd30, f0ee, d840, 248d, 6a4e, acadia14_317ab, ecaade2017_100d, ascaad2016_014g6, be59, b2ea, 129f, ecaade2016_147w40, 099f, e35b, 0a21, ecaade2015_268z58, 18c3, ecaade2016_193p51, e131, 91a2, 248e, e1f1, aabf, 71c1, d3d9, 16f7, ecaade2017_071ii, acadia16_478w27, 9db6, 3664, sigradi2013_271l, ecaade2017_046d, cfe2, d404, c869, 4a12, 4f3f, f18f, 40b9, acadia17_426qq, ascaad2014_019b3, caadria2016_135b6, 1744, 1124, acadia16_402t24, sigradi2013_157, efa9, d221, caadria2015_073w9, 8036, e2c6, 33ad, 97ea, 7597, b023, ecaade2017_195kk, 0c69, acadia17_620tt, e01f, 0841, a8ee, 50cf, e138, 6b6b, e9f6, ecaade2017_057u, bbd4, f2b1, 2748, ecaade2017_090gg, ecaade2017_031zz, 2095, 05b2, acadia15_483k21, 1e74, 065d, ecaade2017_144s, 0a3a, 0cac, 7c9d, caadria2017_070f22, 2f92, ijac201412303v8, 3c01, ecaade2013r_010p6, 22c7, acadia15_95l3, 1b08, 5519, 797d, c853, 9d8b, 9708, acadia17_290g, ecaade2017_308v, 2097, ecaade2014_237f61, 5f34, e30a, ecaade2017_054t, acadia14_267n, ecaade2014_086t20, 9022, acadia15_57k2, acadia14projects_473af, acadia15_483s21, 0142, 6b18, 5c26, cc85, ecaade2014_232t59, 6128, caadria2016_745f32, b5d3, 808b, acadia17_91a, 95fb, 1caa, 18ef, f51e, 7801, ecaade2017_048jj, ascaad2016_058c23, caadria2015_109e17, acadia14_219g, 9c7b, acadia14_565v, 8411, 4209, 0dea, 3051, caadria2016_663t28, 785b, d9d8, 8958, 7d61, 5874, ecaade2016_094m25, 78bb, 0962, 79de, 7804, af70, 8b85, 68f3, 317b, 93cd, sigradi2014_132l1, 6e4f, acadia17_266bb, 0186, ecaade2014_143n32, ijac201513205y7, 227b, 348f, a103, acbf, b1c9, caadria2016_013u1, f790, ef63, 1005, ccad, sigradi2016_590r, 33f6, acadia14projects_709al, 5458, acadia17_582oo, sigradi2016_484i, 0c0d, 1a1f, caadria2016_405d17, 865e, 5385, 60c8, 92a8, 79a1, a65a, b798, 7b69, 1c8c, c177, caadria2015_109w16, 4a4c, bad5, 7244, abdf, 2170, ecaade2017_054nn, acadia17_323r, 8f23, sigradi2013_386j, ecaade2016_164o46, 4b4d, 11f4, 03fb, caadria2016_013c2, caadria2015_109a17, 079b, 7ead, 6909, 91ff, ecaade2015_28z5, sigradi2013_64a, ecaade2016_bkoi65, 8c77, a66d, 849e, ecaade2017_229gg, 10ec, acadia17_153h, d1a8, 990b, acadia14projects_153at, caadria2015_048n5, ascaad2014_024d5, 742b, 5555, 1e0d, 0080, ascaad2014_035t1, 4921, caadria2016_809c34, f505, e0f2, 5f94, 7fa2, 0461, 5a3c, 222d, 3988, ecaade2013r_010x6, acadia17_329z, ecaade2016_067r16, 1b01, 6be7, aee2, f68c, ascaad2014_017w9, 642b, 649a, acadia14projects_153b, 90b1, f3bf, 5959, 8189, caadria2017_058h20, 0071, 2f8d, e5fa, 5d26, ecaade2013r_009y5, caadria2016_363e16, a26b, d038, eb7a, 5a15, 06dc, fcf2, 2724, 9a87, c1f7, 7981, dcf7, 3e21, f2b2, f0c4, bc0a, 0303, 8701, 7ac4, a410, 3395, ascaad2016_049z20, 51f3, a119, b38f, 4f67, ecaade2014_149v34, acadia17_534mm, dfdb, 5ddf, f9d7, fff6, ecaade2016_077s22, efc5, 4bf5, bea3, f670, 0a25, acadia17_266y, ascaad2016_059n23, sigradi2016_729ww, 95ad, 0a74, 20ab, acadia14_589j, a1de, 726e, c968, a081, 93f1, acadia17_435b, ijac201412401t3, b1db, 4aaa, 049b, b6ed, 4488, acadia15_274n11, bb22, 53c7, 4106, 1d43, ae98, ecaade2017_042dd, ecaade2013r_005i4, 60df, 3d86, 75be, acadia17_358aa, a271, 1ff2, ecaade2014_239s61, 6aba, 073d, ecaade2017_215oo, 7db8, caadria2016_569f24, dad8, ecaade2016_033g9, ecaade2015_334o72, 129b, acadia17_348f, f623, ecaade2015_324x70, 52d9, 2f69, 556e, 17da, ijac201614105n4, 3f70, c530, c90d, 65ad, ijac201614301c1, 710c, 0f89, 1b06, caadria2015_004g1, ae52, 70e8, acadia15_284t11, ijac201412302m7, dcb7, bc54, 3c40, d00c, ecaade2017_302ff, acadia17_520f, 83b1, 81ae, d1d6, 2aaa, c738, fb90, 22ca, f000, ecaade2014_214j54, ea93, c467, bd04, 7007, a38c, 291b, a582, 6bf2, 6bb8, abdb, fc49, a549, 36a1, 0f77, 4d1c, 4b7b, 1971, ecaade2017_032r, 4e18, 40a7, f2bd, 6d27, cc35, sigradi2016_690h, 5c3a, baff, acadia16_116p8, 1ea9, acadia17_137nn, f858, 7a11, ecaade2016_007d2, c4bc, sigradi2016_490mm, e05d, sigradi2016_777bb, 4913, sigradi2014_132s1, acadia17_248l, fc27, d8eb, fc0a, 6c1f, ecaade2016_230j62, f2c5, 63e0, 9dfd, d800, 85cc, ecaade2017_037aa, d06f, 9db7, ecaade2016_087z24, ad89, acadia14projects_479o, 86b2, 5eb6, e45e, e14f, 83cc, ecaade2014_156h38, sigradi2016_430m, a540, 8430, b688, 364c, sigradi2016_448t, 8461, 491a, c486, ascaad2014_019u2, bee9, caadria2015_090y14, b391, 8e48, acadia17_170h, 16aa, sigradi2015_10.309v21, 1e7d, 4075, sigradi2014_313y5, ac36, 158a, daaf, 0f49, aeb9, 5003, 577b, ascaad2016_057l22, 38e0, 099a, 154f, f264, a9cf, f8ef, acadia17_551e, acadia17_552m, 91dd, 05f3, 9e02, edcc, acadia14projects_101x, 3c41, 3006, 8172, 0601, caadria2017_142k37, 5d35, e93e, e98b, f609, acadia17_237jj, 4b0a, ecaade2016_072j20, caadria2016_209b10, acadia16_290f18, 5612, 9aea, bc5e, fbd6, 4b26, acadia14projects_479b, b8d0, 58b3, 6329, 089d, acadia14_291aj, c534, 795e, ecaade2015_309y67, ecaade2016_102h28, ecaade2014_173e43, 2837, 0a3c, 9af9, 8fac, cdd9, 9d44, d2c1, d9cb, caadria2016_333s14, 7d64, f480, bf44, 770f, 47fa, ac80, 6fd7, 29a8, 42e5, 3cde, 1fa1, ac62, ecaade2017_264h, d167, f584, ecaade2017_117cc, 40b4, 250b, 6907, ecaade2015_109x20, a37f, 4cdf, ec0a, acadia14_435ay, 1661, 978c, ad6b, acadia17_338hh, 28b5, 8fd9, e105, a00d, acadia17_424xx, 5c71, 03d5, sigradi2016_568ll, 0e62, d29e, 1b10, 7e60, caadria2016_229x10, 2245, 2e77, 7f8a, 1d5d, acadia17_570q, sigradi2016_479bb, e5f5, ecaade2016_123k34, 65e3, caadria2017_072z22, sigradi2015_8.264r14, ecaade2015_138r27, 72b0, c22e, d2d7, 33f2, ecaade2016_222c58, e70f, ecaade2017_006hh, caadria2015_226l34, a572, cd0f, c364, e263, 115f, b178, acadia17_413y, f854, 7333, 55f5, b862, a5f7, ecaade2014_066v15, f3f0, b0e3, 3c72, 2e02, ascaad2016_058e23, 46be, acadia14_565m, f236, e366, 33d7, ijac201715203a, 25cd, af3e, 3894, ecaade2016_068s17, acadia17_82y, db22, de08, a003, 8365, dfad, ecaade2016_073b21, 87a0, 068e, 9e77, f876, 8422, 380b, 95ae, 218b, 4ff2, 0cb2, caadria2016_197i9, 6700, e50a, b808, 293a, acadia17_290n, ecaade2017_163e, ecaade2015_59z10, ecaade2016_243e65, acadia14_389b, ecaade2014_206i53, 0a05, ecaade2015_227c50, 790f, 9bc2, 3742, b886, ecaade2014_153s36, cc47, d36b, 0f30, acfd, be67, ecaade2015_27s5, 25b6, 2275, acadia14_375d, 2d1d, f912, 98a2, 0bd7, ijac201715203c, 35c1, ecaade2016_096s26, sigradi2015_11.8m23, f370, 17d0, 8a43, 0703, 7150, 24bf, 9403, ijac201412205a4, caadria2017_183c44, 55eb, 5778, acadia14_23af, a42f, 73b0, 6d4e, e2f4, 4346, 2114, 0107, ecaade2014_144a33, acadia15_323x12, ijac201412206x4, 8e2f, dd5f, d8a8, 81b6, 1602, c9af, f80c, b7c8, 8b83, 637c, e81a, 3ab2, d70a, 4d5f, 5f9e, be82, caadria2015_114l18, 3918, d232, e8cb, e10e, ecaade2015_230e52, acadia14_189am, 5ade, acadia17_201e, 750c, d85b, 5a42, ba71, 4d86, caadria2017_070g22, 74eb, 4bce, 473f, b693, 58e0, fa15, 77f6, 08f2, 7792, 2591, 204b, b20a, dca2, d554, 10e1, 1180, 2b7d, 59c3, 5b9c, ca96, f92c, e560, ecaade2016_032s8, 53f0, 8352, 53fd, 44e7, 9a53, ecaade2017_140gg, b526, 1a5e, ecaade2017_108h, fc18, ecaade2017_027zz, ecaade2016_046t12, 33a0, 6591, caadria2017_110e29, a129, 5408, a5ad, 024d, ea62, 8039, ea67, 40ea, d08d, 0af0, d4fa, 9930, a662, c0c7, 0c26, caadria2015_172i26, 5c31, acadia14_117h, d831, caadria2017_052x17, 437d, 9b5c, 69b4, ijac201412303m9, 25ca, ecaade2014_224y56, b996, 9782, 9f04, dc94, bacf, ecaade2015_138x27, sigradi2016_702q, 8d82, ascaad2016_021j8, 0448, fdb5, ijac201614303o2, cad1, 0b36, acadia14_219aw, 1ed8, ijac201412204n2, 315e, sigradi2014_114m9, 7c43, 074d, ce2c, 3536, ecaade2016_tkop66, f43e, acadia17_237ff, caadria2016_187u8, acadia14projects_619x, caadria2015_096l15, sigradi2016_781a, a852, acadia16_98k7, 2e87, 697d, 1bbe, ce94, ascaad2016_028u11, abdd, ascaad2014_029p8, b722, 0ab2, dd4c, sigradi2013_10e, sigradi2015_8.163d12, 5472, b91a, f601, 1f3b, dc48, f123, de68, 7f52, 8bc3, d078, sigradi2013_326h, 052b, sigradi2015_3.11h2, 8a16, 2d87, acadia17_511c, 4780, 196e, b5f1, ecaade2017_199ii, 563b, 61b7, 8926, b086, b015, ijac201614105r5, acadia14_43ad, 507b, e50d, 27f7, 7641, e2d7, 0f87, 299c, b66c, 291a, caadria2015_114z17, 34ce, ecaade2017_044tt, d452, 3662, 07c4, 5679, 57b2, ascaad2014_029m8, acadia14projects_709ar, 7a50, 9e74, 688d, 9976, 9ee6, 516d, 3af5, f42c, sigradi2016_732e, 1adc, 7fe2, f659, ecaade2014_149k34, 0f9f, d6e7, ecaade2015_138y28, 7a0f, 0fc3, 0011, 2e06, ecaade2015_15x1, 970f, 2626, dc72, 2f96, acadia17_391ww, acadia17_170r, f3d3, 029d, 37e1, sigradi2014_079h7, ecaade2013r_003i3, sigradi2016_601uu, 71cc, sigradi2014_164i4, caadria2015_067l8, dc44, fea4, b0ad, 14e1, 8805, bae3, caadria2017_056v18, 500c, 4234, 857f, 126b, 94e4, acadia17_266x, e382, 3e5b, 6f55, ecaade2016_102r27, 7824, e489, 18fa, ijac201513105c4, ecaade2017_302uu, sigradi2014_282m3, 371c, 3b84, 78be, c10a, f610, caadria2017_094v25, 6957, 5622, acadia17_266cc, caadria2016_673c29, ijac201513201l5, ecaade2016_011x2, caadria2015_099r15, fc48, 86e6, 80a7, 0275, d0ef, acadia15_323h13, 6348, b88c, a46e, 2c26, ecaade2017_155f, 4c97, caadria2017_054a18, 648e, 3beb, ec6f, e098, 9b48, 27ac, sigradi2013_359c, 5cf8, d0bb, 221e, 1c05, 6b5b, 6d39, d2cb, 9f48, dd17, f274, 1fd8, ecaade2014_057h14, 8262, 30d4, 95c3, c1ad, 7ed7, bb3d, 5e75, ac68, 2bc0, caadria2016_167a7, ecaade2013r_004d4, c83e, 85f9, d627, 11b3, 8f17, ecaade2015_196t41, 39d5, a9b5, 04af, 6534, b7d0, 562d, 55da, 5cf7, fbbd, caadria2015_156n24, f415, acadia17_137mm, ad4b, sigradi2016_550l, 3ac7, sigradi2015_13.316c29, ce83, df77, 1327, 6a6b, 612f, 9336, ec8d, bf20, d4d7, 2c55, eb02, 592c, 4586, 39e5, 826e, 5deb, 18a5, 210e, sigradi2014_192o6, ijac201614201d7, f72c, caadria2017_104t27, 75c4, acadia16_88u6, ecaade2015_297t64, a89f, 4e65, 8239, 1a72, ecaade2015_318o69, 22ef, 94fc, fe69, 73c1, ecaade2014_070i16, b567, b611, d44f, sigradi2016_507tt, 2421, ijac201614202x7, 6ed7, sigradi2016_815nn, 88b0, 6724, ecaade2016_216b55, 6218, f50a, acadia16_72a5, 005d, 3466, f14f, ascaad2016_038k14, ascaad2016_038a15, caadria2015_105g16, sigradi2015_10.138v18, sigradi2015_7.146b10, c7bb, f330, ecaade2014_044k11, 5b7b, cc62, e9b6, d05e, ae65, ascaad2014_018v1, ff5a, acadia15_395x16, e114, 44f6, 04d3, 7d95, 0346, caadria2017_016l6, 2350, a672, a5dd, acadia17_392h, a701, f0fe, 48e8, cf32, be80, 9082, caadria2017_104w27, 6e1d, 5661, 455f, sigradi2015_3.111e3, d169, 5a6a, 4e31, ecaade2014_237z60, c7d0, 1467, acadia14projects_333az, 0eec, acadia16_196e13, ijac201412201c1, aa26, 8fd1, acadia17_414gg, f18e, 881e, 470e, fe59, 2981, a249, acadia14projects_375p, 664e, 22d2, dcaa, 3eda, d8bb, acadia14_189at, acadia17_52k, 9e9d, sigradi2015_6.387i9, 4cd1, 6502, ad14, 71b4, sigradi2016_450vv, ecaade2015_138e29, acadia14_177af, 534a, ce46, 2a25, acadia17_542tt, ijac201715106kk, 80b0, 3e45, 7b25, 47c2, ecaade2016_222t57, ascaad2014_024g6, 9521, 8271, 70e9, ee49, 8990, c5f5, ecaade2017_201qq, 9d59, a6c4, 3f66, 3589, 0783, 6a0f, 8cdc, 90f9, 70a2, 8ee7, sigradi2015_3.111c3, f0e2, ijac201513303b11, d2b1, db4b, eea2, fcde, 45bd, d5dc, ecaade2016_105e29, 285c, 524c, sigradi2013_294s, eadc, 6143, 7b5c, 7ca0, d77e, acadia17_600x, ecaade2016_055f14, 3e6f, aee3, ijac201614103o3, 2ec7, cf77, ecaade2015_195f41, 67ff, acadia17_178uu, acadia17_211j, 89c3, db0c, 40ce, ascaad2016_028p11, 65fe, 51de, ecaade2015_229a52, caadria2016_487p20, 171b, 1f5a, 517a, 47c1, 0583, acadia16_326u19, b869, 0b43, 1c18, acadia15_185h7, 5c0c, sigradi2016_484tt, ce82, 5a9d, c208, ecaade2016_087p24, 9d67, 1ed4, 4e7d, 934a, 5831, ascaad2016_052j21, 05e8, 24b2, 5244, ecaade2017_201xx, 97f7, 175e, ecaade2016_120e33, 8bc5, c8b6, e6f0, acadia14_619ad, 5673, 645d, 9147, ecaade2015_138t29, 8c30, sigradi2015_4.52p6, 80ae, ecaade2016_102w27, caadria2015_206s29, c630, da42, cb8b, ijac201614207m11, c80e, c979, 7920, 9c5a, edf1, f518, 04a3, 6b42, acadia16_78t5, 39e2, d153, 68d1, ijac201614307f4, 9799, 568a, 6d83, 6fb9, ecaade2015_115u22, acadia16_280o17, 3379, cb54, 6aaa, dbd1, 97fb, 1b13, ecaade2017_129rr, e324, fd6a, sigradi2013_52j, f69a, caadria2017_009h4, b517, 2c00, f862, sigradi2016_817i, sigradi2016_357m, 3c97, e682, 0444, ijac201614202a8, f678, 737f, 507d, 2e6b, acadia14projects_153as, 69a6, 1b80, dc9c, e8bf, 5110, ascaad2014_001c1, 02ba, 6bc1, 3bdb, bcde, ecaade2013r_007g5, 073a, ecaade2014_159j39, caadria2017_003r1, 910f, acadia14_291g, acadia16_344w20, a2b5, 7ab2, ecaade2013r_012l7, acadia16_98d7, 3caf, b67a, acadia14projects_291ap, 9e14, 358c, ff41, 4b1c, a59f, e928, 989d, fdfc, bf09, 525b, 7da7, 42ad, 26a9, 173b, c08b, e017, 08f0, ascaad2014_004d2, sigradi2014_023z1, c86b, acf4, ecaade2016_042n11, a5bb, e209, a8f8, ecaade2014_121s27, 669b, d5bf, afa7, 4ea3, ecaade2014_044g11, f3b7, caadria2015_010a2, 9586, 9e0a, 3075, 4bf0, ecaade2017_172dd, ecaade2014_024o7, 5415, 0b2e, caadria2016_187r8, d9e4, ijac201412407d1, 4e37, 370f, e1d8, 3674, 9d5d, 5c12, cc91, 056e, 454e, c907, 464f, 2a98, 4a26, 5943, bd88, 0b57, 27c8, ddc9, 22cf, e192, 98ea, 5edf, ecaade2014_184e46, sigradi2015_11.222o26, 2c1f, ecaade2017_208k, 6737, ecaade2014_186g47, eef0, ecaade2017_079f, 3347, 8c92, ecaade2014_072n18, d91c, ecaade2017_173pp, acadia15_95m3, 8969, 8dce, 4ce7, caadria2016_135e6, de57, c404, 25d2, e72c, 0f37, 9796, ecaade2017_244kk, 47d4, 7452, acadia17_329u, f360, 1bfc, ebfc, 0146, a08e, bd23, 466a, 7923, ecaade2014_011c2, fb98, 85e7, 51b4, 52cb, 61da, 3e80, ecaade2017_087n, acadia14projects_101af, fe60, f77b, 5ba3, 229f, 247b, 2919, 0714, sigradi2016_479aa, 76e0, dd2d, 41e4, 64f3, ada8, c464, ascaad2016_011i5, 7fdc, 76b6, acadia16_352y21, cbe8, c749, a487, ca62, a56e, ijac201614302z1, sigradi2015_3.155k3, c4da, 0192, ecaade2017_293pp, 2003, ecaade2016_027e8, 8611, f6c0, 661a, ijac201614202p7, 5813, ecaade2016_068k17, 2d8d, 1f0d, acadia15_407s17, cd0a, 8b7d, 8dd5, dfe2, 8ae5, 3abe, 2f9f, 1b62, acadia17_382qq, b420, sigradi2016_467n, 5432, 6515, 7c2e, f3d9, 3565, 50d3, ascaad2016_045r18, 2538, f30a, af55, 0649, sigradi2014_266i2, caadria2017_149e39, b3fa, ec49, dc21, 3ee6, ecaade2016_197y51, 050f, sigradi2016_659m, 0a17, ecaade2016_164h46, 72b9, ecaade2017_244nn, 1b26, b6a9, cdd3, b9b8, da6f, 323c, ecaade2014_144x32, 65b9, 7f61, 43f7, 67a4, f473, eff8, 4e2b, ffc8, acadia17_18c, 2ebb, sigradi2013_342p, ecaade2016_068l18, acadia16_414x24, f5b2, acadia17_36cc, fe61, bfed, 1e07, 750b, cf45, 00c9, 6ad1, f348, ecaade2015_127v24, 139b, 898b, ecaade2017_021v, 0382, 7497, 2a84, d26d, 160b, 11d4, 80e7, acadia17_648nn, sigradi2015_10.220h20, cc7e, fa93, beca, f232, d86f, 2b98, 13a0, 4fd0, 2bb8, 5dbf, 3286, 8ee5, 18f3, 6794, acadia15_251j10, ce2b, 0cf9, f109, c83c, 14c0, 2700, 7885, ab7c, ascaad2016_052g21, acadia14projects_445ae, 20f4, 511d, acadia14_189a, 499a, 3884, 1b97, 44fa, 396b, b387, ddfc, ecaade2017_155k, 7cc2, acadia14_111l, sigradi2013_91m, ecaade2015_227x50, acadia17_316tt, acadia15_323r12, 8f98, ecaade2016_027x7, 3b68, c8a5, ijac201513302g10, ab7e, f0ae, 8702, bae2, bb0a, 3f7a, da05, 80c9, bf0d, d11a, e70b, 3b3d, 356b, acadia14projects_627ax, f3e1, acadia17_212bb, 8b88, 9ad1, ecaade2014_224u56, ecaade2016_095k26, 97e0, ecaade2017_029ee, 7267, 82ab, 7f90, acadia14_247y, 9482, acadia14projects_347as, a9cd, fbce, 1779, 46e4, f706, 2523, 30d5, cfae, 9c4c, 628f, 1ffb, 8772, acadia14_699b, 47ed, edeb, a107, b2ab, 8cd9, acadia14_709ap, 73ae, acadia17_598k, ecaade2014_188o48, 4b33, ecaade2016_162o44, ijac201715105rr, 3769, d707, 50ee, e0e7, acadia14_517m, 5ca9, f713, ijac201513306w12, d966, ascaad2014_020o3, 0d87, 9284, f04b, 397e, 2a37, caadria2016_197p9, 973a, 5c69, 4e5f, e7a8, e14b, cce4, 2fb6, 4ed3, 3225, ecaade2015_217v47, ecaade2016_078d23, acadia14projects_219b, 63e4, acadia14projects_709ap, ecaade2015_200m43, 2bf7, bc1c, 9f73, 11c9, ijac201412204w2, d4d9, 432e, 3723, 4135, c470, 78db, 4370, 6420, 73bc, ijac201715106ee, ecaade2013r_010r6, ecaade2015_284v61, f2f0, 2e32, eaaa, caadria2015_130z21, de3c, ecaade2014_044d11, bbcb, 5d61, caadria2016_187t8, ecaade2016_158g43, 9ffb, d836, 288f, bbe6, acadia14_125aa, ecaade2016_203e53, d673, acadia17_100o, c041, 4c48, de61, ecaade2014_080h19, ca02, ceff, acadia14projects_177ae, 418a, 4a40, 9356, d7a2, ecaade2014_168w41, d2d6, ed96, ecaade2017_291s, c093, a18e, 256c, 9b66, d2a2, 28b2, 8f5a, 6615, acadia14projects_199ap, 958f, 3797, 09ae, 2173, 326d, ecaade2014_067e16, 1fd2, caadria2017_015k5, caadria2015_086k13, 384a, ecaade2015_33b6, f10f, 6ba8, d9b1, 6798, 4507, 2ab6, 03bb, 11f7, d15f, 6750, dc5a, 3bf9, fb1a, 6493, ab00, aa5f, ecaade2014_096v22, 0341, 4da4, b958, ff9f, 80ab, 48dc, ecaade2017_053zz, d9a8, 8162, sigradi2013_407, 8fc4, 6f05, acadia14projects_637ai, b1a8, caadria2016_045h3, 4534, 086d, 9e7a, 4345, 3a14, e591, 02bc, 3ab6, 2ace, 5a6e, 39be, 0487, 06d0, acadia14projects_281z, 967e, 7f0e, 16bb, 6bed, acadia14_497x, f228, caadria2016_755l32, 52a1, f44e, ecaade2017_006w, 312d, acadia14projects_153j, f849, 6dff, 83ea, d1f0, ef65, 498d, 9a80, c7d3, f153, ecaade2015_301w65, 382f, 5021, 17e5, 3f9e, ecaade2017_155o, 692d, ecaade2017_174c, acadia17_534oo, fc66, ijac201513201i5, 04ac, ddd2, de34, a48b, c4c7, ecaade2014_111n25, 54cf, 910d, 786c, 6d70, 280b, 3f8c, ecaade2017_274x, e5ef, 0dd7, ecaade2015_86f17, fbd5, d3b9, 9186, ascaad2014_008w4, sigradi2016_363hh, ecaade2015_181k39, feaf, sigradi2015_11.8r23, e792, 106a, caadria2017_190w45, ecaade2017_057x, eaf2, f0e7, 2163, cf8a, 48ad, 7108, 8d3a, ascaad2016_004u2, ecaade2017_208p, caadria2015_122g19, 59ce, acadia14projects_463as, 006d, 3e51, b1b8, feed, ec10, 3b26, sigradi2013_407h, ecaade2016_110b30, 1297, 664a, 26c5, 5cea, e03c, 880d, sigradi2013_343c, 72f7, ecaade2015_100z19, 9bb1, 8367, acadia17_426ww, 8f3e, a2e6, acadia14_579f, 2ae5, ac89, b76d, 8d89, b576, 61de, 7cce, ae5e, 73ea, sigradi2016_385ss, acadia14projects_101aa, f381, caadria2017_107r28, acadia14_619ak, bec8, 1dd9, 906d, 75b6, b75a, 2bc5, acadia15_297a12, f95d, c9cd, 11aa, ascaad2014_021c4, 76b5, 4159, f141, ascaad2014_020v3, ecaade2016_158j43, cd1c, 091a, 38eb, 47c8, c459, caadria2015_208r31, 301e, caadria2017_155t39, d57f, ecaade2014_121v27, d0d7, fe16, 7bdd, 7549, acadia17_492hh, 93ae, acadia15_173p6, caadria2016_415w17, e377, 1e7e, acadia16_54v3, ecaade2015_194s40, 3eb2, 5f67, f5a4, 7870, 990a, 551d, 134b, 3f33, 13ef, 239a, 67bf, 707b, c8ea, 2d45, 4d17, 2860, ed77, ade0, e2b9, ijac201614406g4, 064c, 4d70, 505c, d2ad, bc1e, 7e96, caadria2016_063s3, b45d, ecaade2016_193u51, ac41, bd1f, ecaade2017_099b, 51ab, fde5, 89a4, bda0, 9317, f5a2, acadia17_164b, b4db, 7bd5, 1e64, ecaade2013r_003e3, 5ccf, 9f39, acadia17_274a, 88cb, 998a, 1b48, 723c, 7486, 0122, ed30, ecaade2015_233b53, f956, 0436, 1c7d, sigradi2016_488o, 6d6a, caadria2016_219d10, fbda, 4574, 802f, sigradi2014_345i8, 3e9e, 370a, 28d3, 7585, 3a40, 7ee3, abc4, 5526, 1c15, bd09, sigradi2016_490v, a6ef, 71b3, sigradi2015_11.165j25, ecaade2015_61f12, f4da, 47fc, acadia16_478e28, 6055, 9c49, 2d17, ijac201614102o1, sigradi2015_8.189t13, e79e, caadria2016_405n17, b3b1, 5f4a, 57a1, 46d0, ffd7, 055e, acadia14_301ax, sigradi2016_817f, caadria2015_208z31, 2c5a, caadria2017_067m21, a977, caadria2016_249l11, ecaade2015_301x65, sigradi2013_41f, ba22, 5da5, 147f, 1895, 85aa, c317, 055f, 6f0d, acadia14_229m, 4dbf, 70e6, f75c, 7a24, sigradi2014_018o1, ecaade2017_072f, e248, b5af, d175, 0452, ab22, e26d, 951e, 14f2, 72d7, acadia17_222ww, 8672, e205, 31bf, 2b14, ijac201412402u4, d510, sigradi2015_12.19c27, 5bd4, 763c, 4b55, c201, 9886, 6a41, c50d, 0e0b, dfdf, 157a, b7b4, 5f7d, a16b, 240f, 1ca7, 689d, sigradi2014_137h2, 0739, 0cbc, 9283, 41de, f3b5, d900, 6e65, fbe6, cd17, d1e0, sigradi2014_152v3, 2308, a957, ba29, 6965, d150, sigradi2015_sp_4.388x29, 9cc2, 7caa, f4f0, 17d3, dc55, c46f, de93, b1a5, sigradi2013_364s, 42f5, caadria2017_190v45, ascaad2014_009f5, 6529, ecaade2015_177b38, 14ab, ecaade2016_042k11, 1ed9, sigradi2016_685oo, 183c, 23e2, 4bf3, e11f, a3b6, 4f72, 8984, 90cb, 9187, fe3d, e661, acadia17_283tt, 49eb, a211, ecaade2017_229ff, 9ae3, acadia14projects_681ag, 84f1, 42e0, e644, ed95, 89a2, bfc6, acadia17_520w, 29cd, acadia14_565t, ecaade2015_113n21, f551, e4b8, fbb9, 6c77, fa03, 080b, 5c87, 1346, 8791, d35f, 9b24, ecaade2017_253dd, ijac201513303s11, da00, 0438, 8495, caadria2017_142l37, acadia14projects_91s, 561d, 8af8, 9c30, ecaade2017_039e, ijac201412403f7, 417e, 63f3, e78a, 329d, a1a3, ecaade2016_198j52, ffec, c75f, acadia17_258o, 7a91, sigradi2016_522y, 1300, 76df, 3c10, 249e, 8e1d, 84ec, d8c7, cd19, 9820, acadia15_333x13, 8841, sigradi2016_408w, 6877, 002e, caadria2017_115m30, sigradi2014_084d8, 3143, b0da, 0585, 1077, 0c82, 8193, 5169, 7eb9, acadia14projects_531s, ba26, ecaade2015_194b41, ecaade2016_118i32, 390a, 7ed2, 4a3c, 3ca6, 41ba, acadia15_195e8, d2c3, b04a, aa6f, 64f1, f746, 24ec, 7dc8, f672, acadia16_214b14, ijac201614207p11, acadia16_106z7, ecaade2014_123i28, acadia17_164tt, dca9, ijac201513301z9, acadia15_483j21, 557b, 4a9e, 193c, acadia14projects_101au, a27f, caadria2015_099p15, ascaad2014_022i4, fdb0, sigradi2014_291o4, d7e7, 1016, 9320, sigradi2013_280m, d27b, b5d6, e47c, b67e, df66, bbb7, sigradi2016_805hh, 1e76, ca60, e3be, acadia14_125af, b592, ijac201513101c1, d597, 958c, 9700, f2a2, 9de4, acadia17_640kk, caadria2017_107o28, ecaade2016_139b39, e867, 524f, a8a9, 332e, 0ab9, ecaade2017_046a, dd25, 50f7, c41c, ijac201412405c9, 62d9, d139, ecaade2015_170y35, e53f, ijac201715203pp, 604e, ecaade2017_052ii, a70a, 9bca, c32b, acadia17_660m, 0459, 7117, ascaad2016_057s22, ecaade2015_301r65, 9ff3, 53c9, 06ae, 03fa, b00e, caadria2015_004h1, 590d, 7e54, ca30, ecaade2014_224r56, 234c, 89be, 58a8, ecaade2014_138d30, a0da, ecaade2016_230i62, sigradi2015_10.377t22, acadia17_637d, acadia17_145g, 3dbc, cf53, 147e, 09e7, e710, ascaad2014_003r1, 81f6, 4260, 4376, ef0c, ecaade2017_101r, sigradi2014_232t8, acadia14_507ad, caadria2017_163p40, d83c, 2c0a, caadria2017_009m4, acadia16_154j11, f5f7, 3a5f, ascaad2014_029f8, 9c89, ebc3, e902, 5dbc, e2aa, 05c5, 387a, 8ba1, 5c54, 39ff, dfac, 9cf7, b090, 9b8d, a13b, 0dca, cd6f, ecaade2015_237l54, d9f3, acd4, 56c7, acadia14_101n, ijac201715102cc, b555, ecaade2017_293mm, b83b, 25b0, 3ae1, e1fa, 3af4, 1c1b, bd08, a6cb, 16e6, ecfb, 53b3, ecaade2017_gric, acadia14projects_389a, 599a, ec6d, sigradi2014_151c3, ff9e, 8b14, 75c9, f6e6, acadia16_344e21, b25f, ecaade2017_184jj, 3ce9, 18b6, 9ef8, acadia14_691at, 1c51, 418c, acadia14projects_153ar, 943c, d1b0, caadria2015_067h8, fdb2, b5c6, 506b, 8182, e783, df44, ecaade2015_143l30, f086, c67a, 1e5f, 2a51, 43d3, ecaade2013r_001i1, 3bf5, 541b, be70, dccc, 1439, sigradi2016_647oo, c1cb, 6a40, b5f7, 5ce7, e576, 49af, 23c6, 9e52, ijac201513303t11, ecaade2016_136n38, ac83, acadia15_95h3, 18c9, 00d3, 0a96, acadia17_118hh, ecaade2017_031oo, 02fa, a192, cfb7, e254, 5c05, 42ba, e2f3, ad86, ecaade2017_195ee, acadia17_273cc, caadria2017_124c33, 5b3b, abac, 7658, c3ba, 8140, caadria2017_158d40, 8b30, a139, 8f61, c56c, 765d, ecaade2017_013oo, 26c3, 2b80, d862, fbeb, ascaad2014_014f7, a7cf, ijac201614203a9, 34f9, c022, 68e3, ecaade2013r_009e6, acadia14_699r, fd1e, e099, eb17, d2ce, b23c, acadia14projects_609af, 344a, 1111, 9d0c, ecaade2016_028m8, 4baf, a87d, 03d4, db76, 90dc, ff37, ecaade2017_019gg, 0095, b1a6, 1426, dce7, caadria2015_108v16, f452, 6b45, b2cc, acadia17_154kk, 6e6c, 78e0, ecaade2017_198xx, 542a, 3ba4, ecaade2016_162g44, 8431, 27be, bfda, 13d0, 326a, ascaad2016_028n11, a6c8, ecaade2014_141j32, ecaade2017_215jj, 6608, 65c6, aaf2, 11c1, ecaade2016_154e42, ba57, b012, 585e, a33f, ecaade2017_ws-archieduy, f457, ecaade2016_126n34, 8b11, 5ec8, ecaade2015_265o58, 4379, acadia14_435av, fd66, 3263, 07f1, 9875, ijac201513303f11, d0a5, 8865, 7e26, acadia17_678w, caadria2016_157v6, 0562, 9625, ecaade2015_143t30, e86c, acadia17_350w, f5e8, ecaade2017_056d, e91b, acadia15_343v14, f856, 8ce6, 97d6, e963, ecaade2016_144i40, b627, 5a66, d73c, c3a4, 768c, ecaade2015_177a38, 3604, d347, sigradi2016_595nn, c5e5, 1ab5, 5a13, a741, 49cc, caadria2016_445a19, 930e, 1520, 2653, 899c, c3ce, 453b, f2e0, 2710, 2b0c, caadria2017_174k42, fec4, c678, sigradi2014_213y7, 6382, 12c9, ijac201513105u4, f50d, ba73, 531d, 40be, ebcf, 7421, 7998, a669, ecaade2017_282i, baaa, f8ac, 9d51, ecaade2015_301n65, 88cc, 47ab, b80b, 3b88, caadria2015_178v26, 5c4f, 7c81, d568, fd53, a990, sigradi2014_021r1, 5dcc, b3b5, a3bf, 9166, d857, 3542, 44f7, 9bf0, ac48, 87f6, caadria2017_057u19, 45fe, 311d, 5142, c2b0, ascaad2014_024t5, cc6e, ecaade2017_215kk, 5431, 76ab, 7753, ecaade2014_070j16, ecaade2017_264xx, ecaade2017_175k, 4041, acadia15_407u17, de0d, caadria2015_130y21, d209, dfaf, 4ab2, ijac201715203k, 9e3b, 1d12, 6d52, deb4, ab25, e510, 077f, 4ff6, e430, 61c2, 963b, acadia17_365g, 4842, 00b9, 4dac, 4144, 0352, 4977, 25f7, 1238, 9d07, c49e, 2c82, 3859, f5f0, d47c, 9d4d, ecaade2016_223k58, 2a9e, c7be, ecaade2016_027b8, ascaad2016_059m23, 94a2, df9f, bd67, acadia17_322f, 01ec, fc54, acadia14_655y, 7cd5, ecaade2017_100l, 555a, ecf1, 2027, 6d55, ed86, f28c, ecaade2013r_019i10, f699, c91e, a252, ec3f, 79fb, ecaade2017_148c, c163, 0ee7, 857c, 2877, 2fbe, 0061, 985b, b2bf, sigradi2014_103y8, 714b, 83fc, 3ea0, a7e6, 12e0, 6af1, 05b5, caadria2015_126x20, 1359, ecaade2015_285c62, c71a, ef7a, 0392, 3eaf, aa9b, a6e5, e81f, 3d64, 6606, 25fd, ecaade2015_139b30, 3a9d, b386, 33c5, ae05, 14a1, 8fb6, acadia14_601x, 19ee, sigradi2016_381u, ecaade2016_095f26, 2622, 96a6, ee6e, 28e4, 51e8, 03f7, 0b47, 850e, 9979, e629, 721b, acadia14_145u, 7c3a, sigradi2014_137j2, ecaade2017_215qr, 7ba1, 8040, c806, 2a9b, ecaade2017_255c, acadia14_153b, 1be1, 57d6, 9899, 30bd, 15a2, 3636, d3de, caadria2016_683x29, acadia16_402o24, 6ba7, d02c, cc34, 5b17, sigradi2016_602m, caadria2017_107y28, ecaade2017_290vv, 0cf6, 9e2c, acadia14projects_311v, ascaad2016_050a21, 8811, 1818, 1df7, 874e, 9794, d363, c25e, 6a77, 6ae2, acadia17_177d, 06b3, 9f4a, 64bf, b112, sigradi2016_441ii, 2ccf, 603e, 1b95, 9aaf, 83ff, acadia14_691ay, 9ed0, 4554, d48c, f75a, 112c, caadria2016_477u19, b54d, ecaade2016_089c25, fdaa, ed84, 772c, 1541, d055, 85f2, ecaade2015_21v3, 0e04, 12bd, ac6a, sigradi2013_222l, c333, ecaade2016_033c9, 357f, 79c2, a61e, 3e65, 9243, 3946, b624, ecaade2014_042o10, 0ed5, sigradi2013_244r, e5d5, acadia16_362t22, 2ff7, 002c, 1bdb, f19d, 59e5, 122f, 36e8, b571, e842, 59c4, ecaade2014_019c5, 37b1, b936, 265f, da8e, 3429, d4e6, acadia14projects_435d, acadia16_344v20, 8943, 1185, c149, ecaade2016_171e49, c130, 39f3, d3e9, 4a2c, c395, 7264, ascaad2014_016e9, 2940, 153f, e6ae, 149b, ca64, 434f, f149, 270c, ecaade2016_161y43, 0592, 364e, 1f0e, 0363, 8a8f, ecaade2016_225p60, 53b1, acadia17_464vv, f6db, sigradi2013_425s, aa38, db50, ca31, ecaade2017_203q, acadia16_344h20, a38f, b08b, 6b84, sigradi2016_515g, sigradi2016_686rr, 9c3e, e57b, 5fd2, ab6a, 6c6c, c5b9, b77c, 832e, 5dad, 8952, sigradi2013_234m, sigradi2016_814i, 98d4, dee6, bf54, 6593, e45b, f089, 4b89, a895, 8d2b, aa1d, 13e5, 88e2, f19c, b31d, acadia14projects_565ah, acadia17_222ss, 0ede, bcea, 9730, 5a38, 84fc, a963, sigradi2014_345i10, 383f, acadia14_219az, acadia17_82oo, df85, 7aef, e1f8, ijac201412301p6, 9900, 2406, 3e8f, 2768, 86fb, 9121, sigradi2015_13.316v28, 6f10, b2fb, 931b, 84db, caadria2016_311c14, e130, cbb9, ecaade2017_256ll, 3dba, 733c, acadia17_290l, fd38, ecaade2015_155y32, 46a3, 6b1c, sigradi2014_132u1, fba6, 89bf, 33ab, acadia14_479u, acadia16_382d24, b7a6, 3fbb, caf4, 6898, caadria2017_074j23, 312e, c901, 93d8, caa5, 7163, 8817, ecaade2015_227a50, a209, ce87, 775b, 81ad, e7f3, acadia14projects_167ac, 6467, 33e8, 57d7, 701f, ecaade2015_237x53, 5816, acadia14_507ae, 4a3d, bf02, 2461, b92c, e8ad, 2082, 18bc, d869, sigradi2016_814j, sigradi2015_4.219h7, 6c53, f1c5, ea28, 322a, f8b6, b411, 4033, ascaad2014_034l1, ba38, acadia14_125ab, 178b, 4360, 6882, caadria2016_147l6, 2a7a, ecaade2015_297z64, acadia17_669k, 2b0e, ecaade2017_117y, 813c, a2db, 5c38, b903, 62c1, acadia14projects_247t, 4c5b, ijac201715106hh, fcb9, f301, ecaade2015_158j33, acadia16_106m8, sigradi2013_155m, 3d51, 8d64, af36, fca6, ecaade2017_229bb, sigradi2015_8.47n11, ecaade2014_197g51, d045, fc98, fd4b, caadria2015_122n19, sigradi2016_534tt, 86ae, 4e55, 84f5, 39b0, sigradi2016_571uu, 2926, b075, 36c0, 9bef, 43d1, fd4d, babe, 9f34, a6f3, ecaade2014_149h35, e3a6, ecaade2014_011a2, 0698, 3783, 2079, ecaade2017_003l, c08a, ea88, f6a0, be95, ecaade2014_105a24, 05e1, 7786, 2739, 36e1, 3925, sigradi2015_11.166y25, acadia17_360g, ecaade2015_248z56, 09ef, sigradi2016_455c, 00ef, 0af5, 5735, sigradi2015_11.34e24, acadia17_283uu, 5bb3, 810c, 300b, 3601, 2d4c, 87bf, ecaade2017_146dd, sigradi2015_11.166b26, 00ec, acadia17_502a, caadria2016_457l19, 9d1f, 1bf7, 027e, dbe0, b48e, dddc, c488, acadia17_38pp, 192b, 1a09, c12f, acadia14projects_281x, ijac201513104u3, f787, b801, 0ba0, bab5, 1939, 7891, 0cd5, a261, d439, 40f2, 44f4, acadia14projects_153ay, c99e, 7783, a162, a159, fa83, sigradi2013_342k, 346d, ea05, ecaade2017_277kk, acadia14_497r, 3834, 206c, 25be, b8bc, 695e, d74c, 0b22, ecaade2014_204c53, 52db, 579c, ijac201614206z10, 6942, 284a, ecaade2016_102p27, d362, b613, caadria2017_129z34, ecaade2015_77e15, 0a1d, sigradi2015_6.183k8, 6efe, ea17, b952, 4daf, 6848, acadia14_75a, d349, sigradi2013_294t, a206, a62c, eedd, 8c95, caadria2016_569c24, ijac201412402n4, ae0b, 919c, 4d90, 96ab, db8d, 1eb3, f50b, e7cb, 29ee, 51db, 96d3, c281, caadria2016_549k23, acadia14projects_601y, cb6e, ee30, 05ec, acadia17_637k, 5078, b013, 7359, acadia17_670vv, 3270, ijac201412408y1, sigradi2014_197c7, 214c, e24a, sigradi2016_534vv, ijac201614203w8, aed4, 8462, 14b8, 100f, 8a72, caadria2017_030c11, 5436, 2d0f, 3428, 73c2, 2716, caadria2017_016g6, 04b0, sigradi2016_420pp, 1535, 5690, e399, ecaade2014_092f22, 017e, 84f2, ecaade2016_222n57, 3d76, ca4a, eb72, 6620, 5591, 7536, c386, d051, e08e, 2df7, ecaade2017_198o, 6998, sigradi2016_777aa, 5fca, sigradi2015_12.215m27, 77a3, acadia14projects_479w, 1b7f, 074b, b2fc, acadia17_491y, caadria2015_237j35, sigradi2013_303j, de56, 3654, bdb8, 71d1, 0955, ecaade2017_124t, a519, 0d4d, fe97, 4fb7, acadia14_53n, 22e4, b606, 8838, a7a0, 85b5, 39c9, 23bc, ecaade2016_097v26, 1f85, e2c7, ecaade2015_143o30, 0e2a, a685, 03da, 016c, e866, b42a, 6362, bba8, f01d, 9167, cab2, 9e98, 8978, c169, sigradi2013_189n, aa20, bddc, caadria2017_062x20, d50a, 278f, 821f, 7ac0, 17a5, b39e, 67ce, 455b, sigradi2016_592q, e8a4, 601a, 4865, caadria2015_124s19, b219, b260, d444, ascaad2016_052i21, sigradi2016_446f, a5b8, ecaade2017_220ss, ccd8, d540, fc45, 8d48, c0a2, ecaade2016_241h64, 8a61, cc8a, ca00, 58c3, 65d0, 5e14, f5e0, 301f, c9eb, sigradi2013_183c, af1e, 428b, b2d0, acadia15_357k15, 8d7c, ecaade2017_199vv, d679, sigradi2016_571zz, 0221, 251d, 2430, 05c1, 892e, sigradi2013_366c, e451, 49f2, ecaade2017_094c, acadia16_372b23, ac82, c8be, 77fa, 2997, ea95, e0a1, 1dad, 2f0d, acadia14_53m, 2b8e, 4ab4, e876, 4133, 5351, f49a, ecaade2015_17s2, 3be0, e6da, ff71, acadia17_382a, sigradi2013_117s, fdc5, 6d36, a2e7, 16b6, 7c70, 1032, a4d0, ecaade2015_27t5, bcc0, efd2, 5bd9, b091, ecaade2015_307n67, 7c2a, 1a18, 2ba2, ecaade2017_143e, 3389, ecaade2016_199z52, 07f6, acadia17_284c, 76ea, cdf9, a2a4, ijac201412205t3, ecaade2016_213n54, 65a6, 7c61, ecaade2016_224x59, a414, 7b74, 15d0, 6f75, ad07, 685b, 1492, 03d0, ecaade2017_071rr, 56d8, f646, 4195, caadria2017_015n5, 01b1, 64c6, 716e, 9ffe, fc60, a6e2, 70f5, 8c43, da1d, 7d38, sigradi2016_420vv, ecaade2016_140u39, 6752, 93bb, a86c, ea7a, acadia17_608ff, 65f4, 1d65, 88d1, 4f80, fe22, 9208, 9ead, f41e, e4b7, 66f1, b333, 1b4f, 3b8a, e06b, bd54, 5046, 12a9, 7e22, ascaad2014_001d1, c52e, 9662, 2cbd, 1f94, ee3f, 70fa, acadia17_318l, 1f15, e02f, 9050, ecaade2016_055k14, ab3b, ascaad2016_042a17, 44c0, 7d5e, a944, 9f66, 6fe9, ecaade2016_130x36, 5120, 2ce1, 0c06, 7b4e, f8bd, 73c7, 6e03, ecaade2017_198c, caadria2016_549j23, acadia14projects_229l, 4bbc, cd65, 5111, acadia14_347am, e9bd, 0009, ecaade2016_068t17, caadria2016_529u22, 7569, 81c1, 08a3, 9f96, c970, acadia15_343n14, ff82, acadia14_199ai, ecaade2017_037hh, a98f, 9d0d, 2c81, 8eb6, 8c50, acadia14_497w, 2cbc, ecaade2015_256c58, acadia17_358uu, 4be1, ijac201513205n8, caadria2017_051t16, ecaade2014_053o13, 7dfb, 84a9, sigradi2014_123u9, 6e87, 833b, 6249, sigradi2014_345g9, 4c3d, eb50, df32, efeb, ab40, 6fb3, ecaade2015_33a6, b95b, dde0, 1830, 7638, 5bcc, c9c0, 4f1f, ecaade2014_138y30, 4418, ecaade2017_264g, f9a4, be63, 902f, a11d, acadia17_231z, 4fd1, cf52, cc93, 04a9, 6ec7, 2256, caadria2017_132s35, e080, 2351, 537e, 561e, a8f7, 5f11, 3511, d11e, bbaf, 782c, acadia15_483a21, ecaade2014_072r17, acadia17_212pp, cdd0, 1985, c712, 917d, e6bc, a9f7, f44c, 0479, 510d, 08cd, b78b, acadia16_224w14, ecaade2017_108p, e829, ecaade2014_218w55, acadia14projects_339ae, 67c8, caadria2017_182m43, 98ff, acadia17_308pp, ecaade2015_303p66, ecaade2017_174qq, acadia15_263s10, acadia17_520q, f120, f3aa, bbfe, ijac201614404x2, 3d0e, ecaade2017_089ff, 550d, 8e7f, 49d8, b92e, ffaf, 53eb, acadia14projects_115ai, ecaade2017_305xx, 63f2, ijac201614408i5, ijac201614403g2, ea78, 6f40, acadia17_620yy, 6827, acadia14_135p, 4565, 3807, ascaad2016_048e20, d3af, 2da3, sigradi2016_449jj, caadria2017_163g40, acadia17_118ee, a2d8, 1ad2, 34e6, 143e, caadria2017_057c20, a623, 3f7b, b43f, acadia14projects_291a, acadia17_153l, ecaade2015_286y62, b0be, 48c7, 6527, 24d9, 3034, ff8f, 0dc5, d2f0, f54e, 0b68, afd1, c39b, ecaade2017_264e, 1246, dd6a, 41a3, caadria2016_353v15, 2088, ecaade2017_146gg, acadia17_292bb, ecaade2015_143m30, 9a48, cd9d, c6c8, fb02, 44d3, f0d0, 67c6, caadria2017_113u29, ecaade2017_057i, 852f, 9b57, ijac201412202u1, cb93, ascaad2016_038p14, 5a36, ecaade2015_235p53, 0ba4, ecaade2016_129s35, 6e95, acadia17_500ff, be5d, edbb, f45c, 93ce, db11, caadria2016_343e15, e0c0, 3a69, 7d8a, 5b5c, ecaade2017_265p, 73a3, caadria2016_683i29, f85d, d187, ecaade2017_184ff, 77d8, 13da, 417f, acadia16_382p23, ecaade2015_206i45, acadia17_18i, ecaade2017_140rr, 3902, sigradi2016_407z, 86b5, caadria2017_113d30, 0269, b449, ecaade2015_55b10, 04b7, 8e34, b0f9, 2791, c8e0, d204, 8737, 57b6, 6ff5, 349a, 781b, ecaade2014_226c59, 11cc, 2cda, f516, 6b40, acadia14_435ae, d9c2, 22c8, 4f70, 35a4, 50db, 3bb2, 7e15, 6aef, 772b, 0b6c, ascaad2016_009o4, 9f9d, acadia14_435ao, 5eb5, ecaade2014_089r21, 1fed, df35, ecaade2016_118j32, 2ff0, 2f4f, ascaad2016_054w21, 053c, 31f2, f972, d393, 3fe4, e9ee, b0bd, a2dc, acadia14projects_589b, acadia17_170u, ascaad2016_021b8, acadia17_248n, e9de, ecaade2015_61x12, e702, 43d8, fb35, 8b5e, 1d88, dcd6, 7c63, e1e5, acadia14projects_497aa, 7ea5, 3a70, acadia17_492ii, 88f7, 6d76, 5b29, 6de4, sigradi2013_28, a1ba, ac14, 8808, e7eb, 98bf, bb33, 9847, 58f0, 17e0, acadia14projects_435ap, 7821, c1a7, 807a, 6495, 37db, ecaade2013r_007e5, caadria2017_190y45, acadia15_395b17, 6512, c204, 6e31, ecaade2017_038tt, e3b8, 1247, c00e, a91b, 31a8, acadia15_47n1, caadria2015_145u23, 16f6, sigradi2013_46c, acadia17_392j, 3a6e, 5edb, caadria2017_163j40, 3f6a, e80c, 6812, 2de5, 75e8, e431, 100d, acadia16_244t15, 74aa, 9dda, 246b, b9c7, de5e, 9512, ascaad2014_015x8, 49c3, 2d52, ecaade2014_192f49, 1e06, acadia14projects_655ai, 1e6e, f140, sigradi2016_817g, d569, ecaade2013r_018j9, a84e, 2708, 6a9d, ecaade2017_255ww, ecaade2016_230b62, ijac201513101h1, 415d, fef3, c159, 382e, ascaad2014_036y1, caadria2015_014y2, 8cdf, 1367, e689, 29df, 8a0c, 44ec, acadia17_18s, 5e9f, efdb, 3425, da7b, 5812, e112, fbb6, 4d30, d4bb, ecaade2017_069ee, 7755, acadia16_344a21, acadia16_478f28, 05e2, ijac201715203dd, cce8, ascaad2014_014u7, caadria2015_015f3, b0ab, bd28, ascaad2016_038d15, 4cbc, ee45, ecaade2014_132c29, 1e17, 31b0, 8991, 401e, bb84, 00aa, bf0b, eda0, 9eb1, sigradi2013_303h, 900d, a2ac, 7320, 2d7d, dd3f, 5ab2, ad2e, db57, db02, 6e09, ad3a, aac0, e0b7, 9bbf, sigradi2014_345x9, 9e8e, 5e5e, 9234, 9ca4, ecaade2016_067e17, f4bf, 23a5, ca85, e447, 6fbd, acadia15_357w15, caadria2017_047h15, 13a3, 7f59, acadia14_101al, bb03, 1873, 9084, sigradi2013_286i, 3f2d, ecaade2015_164u34, sigradi2013_303o, 8659, d609, e49e, caadria2016_187d9, ad22, 52f3, 8435, sigradi2014_185z5, 678b, 0563, ecaade2016_070n18, acadia17_350jj, 58db, 4540, acadia14projects_135i, ijac201715203yy, ascaad2014_007f4, ddc0, a746, a4d9, ca9c, 9b30, ecaade2016_ws-intelligentx68, 3ac2, 3473, 3b65, 0e5d, 0d4a, b4b4, 6f18, f764, 36a2, acadia15_483l21, 272a, sigradi2014_330n7, b77b, e2ce, caadria2017_057x19, 1623, 4ba2, acadia17_512i, ecaade2015_22n4, d92c, 1d9e, 5e2d, sigradi2014_345o9, 3c8e, 06ce, 6fb6, sigradi2016_814yy, b480, 60fe, b500, caadria2017_051z16, acadia17_222uu, caadria2016_457m19, cced, acadia14_609ah, 2e1d, cd89, a5b0, 88b4, d9d5, acadia17_71xx, 915d, 6fac, c21a, e7f7, 7f7a, 9a5b, 52a9, 3206, fa35, b0ba, 69c1, a884, 61d7, d9ed, ed41, cb56, 9380, caadria2017_041o13, 63b7, 2732, caadria2016_881w37, fe2c, f90e, ecaade2015_207o46, f680, ecaade2014_052j13, acadia15_173o6, 59c2, 9ece, ecaade2017_192k, 646e, df1d, 26d4, 76be, cfdb, 894f, 6867, 3926, ecaade2014_153c37, e5eb, b789, e7aa, ecaade2017_079y, 403e, 44ac, 9008, 0235, acadia17_81f, 9757, 0986, 8809, 0aad, ecaade2017_264b, 1223, d4cd, ddb7, c21c, ecaade2016_021b6, 7017, e7d2, ecaade2016_047m13, 674b, c423, da24, ae7e, d84d, 16c3, 382b, ecaade2015_25h5, 2b17, d5b9, 678a, 8a52, caadria2015_237u35, ecaade2014_011j2, caadria2017_147c39, ijac201412303u8, f8fd, ecaade2014_052v12, 0fdb, 8fb8, c91f, fb22, acadia16_362k22, a8fb, 5ada, ecaade2017_163h, 629a, 4960, acadia14_135k, d1a5, ecaade2015_178k38, 939a, 7f81, 582c, sigradi2014_221h8, 82a8, caadria2016_095z4, 22da, 57e8, c812, ijac201412204t2, 7408, ecaade2017_277uu, 07a4, 6fdd, c287, cfb2, f71c, ecaade2014_233c60, acadia14_517n, 3334, fe17, b29a, f448, 9f2e, 7c6f, 485d, c03d, ecaade2015_205w44, 2ea1, ecaade2014_133o29, c742, ddc2, cb1f, a241, ecaade2016_164g46, ijac201513104t3, acadia16_280i17, e33f, e596, acadia14projects_655ah, e9e4, 1560, 7cd2, ecaade2016_185z49, 4853, sigradi2015_8.47h11, 013f, sigradi2015_8.334u15, cf12, ecaade2013r_018d9, sigradi2016_448x, e74f, cb5c, 3825, b390, c096, fec3, acadia14_435ax, 812a, e6bd, b8b4, sigradi2015_11.34z23, 4c54, 1f32, ascaad2016_007l3, eeae, 43a8, c6e3, 291c, ecaade2014_030p8, sigradi2016_385mm, 1fbd, d855, 73a0, 897d, acadia14_33al, 6eda, 82b5, ecaade2016_ws-afuturem67, acadia14_189az, caadria2017_175d43, ijac201715102ii, ecaade2014_010k1, b16d, e249, a4f5, b7a7, f388, ecaade2017_228w, cc1f, ijac201614405w3, 819f, ecaade2014_112i26, ecaade2014_023n6, 5cfa, b529, 05a3, ijac201614204x9, ijac201614302p1, 7751, cf92, 830e, c15a, 167e, sigradi2016_809vv, caadria2016_467p19, 740e, 5d20, 0097, 6a47, ad9d, sigradi2016_448n, 9f7a, 5463, 4db6, d322, 383a, 225c, 4fc5, 3ab1, 9fcc, c28f, 0d86, af69, e8f2, 1dd1, 7b90, ecaade2016_208t53, 153e, e1b2, acadia17_630a, 45d2, 4e3f, 5e4d, 5bab, 9071, 584c, acadia14_479p, 0982, 7433, be96, 0551, 3417, acadia16_88g6, 8ff7, 9f3b, fca3, 3b91, 127c, 3d84, 2e84, 8ce5, sigradi2013_135h, beb0, 8628, 7473, 883e, acadia17_348qq, 6681, c9ca, 2cb2, ecaade2017_105yy, ascaad2014_023a5, 4fc8, 7530, 119c, 4f6e, 7405, 87b7, d66a, ascaad2014_026r6, 02e1, 8510, 27a9, 6bb2, a55a, 30b0, 0b60, 3683, sigradi2016_383hh, acadia15_417g18, 1f2a, 6a11, 2c3a, 7cdf, f13c, d543, 952d, e8d7, 512d, 4899, f9e6, 76ba, 695f, 43e8, 9056, 488e, acadia17_464yy, 0da8, caadria2017_129r34, a3f8, ijac201614102v1, 63fc, 4d14, 96b0, 0980, ecaade2017_101dd, 3d97, 0fd3, 9b5d, ec8f, c957, b924, 88c6, 9983, 9f8e, acadia17_308rr, 82de, acadia17_230tt, ecaade2014_127l28, c6a0, b5f9, a2bb, 5e21, dfe0, ecaade2017_305qq, b3b3, b98a, sigradi2015_8.276y14, 1c87, 80db, 20d1, 1ccf, 37d7, 2581, sigradi2015_3.155l3, 2c31, e49a, b131, 9a02, e301, f408, acadia17_231m, ecaade2016_120h33, 639a, a7c3, ddd3, 814d, 4aa4, 35eb, aadb, 2e25, b677, 75eb, f979, 2821, d93c, ijac201412403n5, ecaade2016_230t61, acadia14projects_291as, 68ef, 7f35, f128, e449, b123, caadria2015_067g8, 1a3b, d40d, 4eae, acadia14_339av, a509, b7ab, 4cf5, 8913, 647e, 81e8, 878e, c304, d956, sigradi2014_252u9, afc6, f00a, 57bf, f033, 238c, caadria2015_016g3, a130, sigradi2015_9.152v16, 6e6e, caadria2017_104e28, ijac201614105n5, 83d3, sigradi2015_5.384m7, 2ff2, c9a8, 4b46, ijac201412405m8, ecaade2014_175s43, cb03, 672a, d67c, d192, 4e1b, 193e, ascaad2014_019e3, 486b, 2c2d, caadria2017_004i2, ijac201412303k9, ecaade2016_132k37, 92af, 7df0, ascaad2016_021k8, 2b62, 22a8, 4b00, d76e, 9489, d395, ecaade2017_003e, ascaad2014_014g8, 9b6d, a441, 25d1, 82d8, dcc6, 4040, ecaade2016_164l46, c262, 3878, 9fd9, a35d, 60d1, 6cc6, f637, ecaade2016_193n51, f8bf, d535, 896e, 9d88, de26, d51e, e799, c1d0, 3fea, ecaade2014_152g36, 48ed, af48, 8056, ecaade2016_151c41, acadia17_211s, 1d64, 023a, 7ed0, 07da, 37dd, ascaad2014_030z8, 1863, 223d, sigradi2015_10.138z18, 0c13, 64a4, 9d6b, acadia14_445ah, 6230, caadria2016_229l10, 0831, acadia15_371e16, 6e43, acadia14projects_199ak, 243e, ecaade2015_250h57, 18a7, acadia17_446dd, caadria2015_081k12, acadia17_511a, 1c8d, 3d3c, 83a4, 6649, 0f47, sigradi2016_710ff, 45e5, 8a3f, sigradi2014_197z6, 03eb, 8826, acadia17_164uu, 1d04, 4433, 42ed, 88d5, a762, 66b1, 74a5, 4130, 7b26, acadia14projects_555e, a3d2, b9e3, ecaade2014_018v4, ijac201614201b7, d3fb, caadria2016_851f36, acadia17_552h, ae77, 58eb, acadia14projects_681am, 2a13, ca1c, 8a7e, ecaade2014_224j57, a33c, b6ae, 5dca, 2178, 4002, b53c, acadia14_375b, caadria2016_045l3, fb93, 0cf3, 6995, 5473, cc54, ecaade2016_228l61, cccf, 3b35, 4006, b72e, 04f8, 0b1c, ecaade2014_146p33, 8aff, acadia16_344j20, ecaade2017_095y, adfc, caadria2016_333x14, ef72, ecaade2016_047g13, 6f9a, acadia14_627au, 620b, 711f, 2840, dac8, be2e, acadia14projects_719g, bbb6, 29c6, acadia17_492kk, f3d0, acadia14projects_153h, 391f, 1cbf, b335, acadia16_450l26, 4dc4, aac7, 4675, caadria2017_122p31, 0c02, acadia17_669o, 7e3d, dbff, 744b, 8da7, 9523, 2468, 87ab, ecaade2015_229x51, 228f, d5dd, 9ea8, 4733, fcb7, f0e1, 7704, 8179, ecaade2013r_004c4, 08a2, acadia14_301c, 1013, sigradi2013_42p, b350, 7b0b, acadia17_89t, 20a3, e8be, ecaade2017_172cc, 851a, 5ec5, 92b7, ecaade2017_201b, ec88, 3005, e850, c053, 442a, 6859, 308c, a281, 8439, c4b1, 3709, 8bc2, a05d, 200a, acadia16_214f14, 0e45, b684, d49a, ijac201715204s, ecaade2017_189rr, 8d3e, 5881, ad5b, be48, 7c04, 1e48, f361, 2639, c856, 0fa1, 575b, acadia14projects_565k, d61f, 63ea, 2fd9, 7ec3, 65f3, b6aa, 5d57, bda8, 6643, 8a05, f3ae, caadria2017_041t12, 6929, 4c6d, ecaade2017_054uu, ecaade2017_198d, acadia14_435ab, 923c, 1516, 7225, 7970, 85bd, 1e5a, 31b6, 3d9c, a976, 972e, 5069, 4357, dfb3, 7b91, 2009, 6511, ecaade2014_024m7, 7352, 91c8, 7c22, f3e8, caadria2017_096j26, ec51, 9e5a, b6b0, bdfe, ascaad2014_017n9, e6c2, sigradi2015_8.289b15, 8998, acadia17_222u, acadia16_154g11, 3a27, 3acf, 58d8, d8cb, 55df, bd35, 459b, caadria2016_301t13, f0de, b245, 35b5, 555f, ecaade2017_097ff, f65e, 34a1, 6b06, 0589, 31f4, 65ea, 2f86, 34a5, 2300, 83cb, becf, ea13, sigradi2015_12.167j27, 2bac, acadia14projects_43ab, f6a5, ecaade2016_099j27, c6d2, 8857, a850, 9235, 9286, f68e, 1521, d152, b28a, ecaade2016_016i4, 81e5, deff, 70c3, acadia16_478b28, b30a, 2c52, 811d, 51eb, 3c0f, 9598, acadia17_330ff, 9b6a, cb79, 702c, d47e, 264d, f422, d436, 7de8, f497, 4a37, ce33, c0ce, 5f00, 64e6, a3ce, e044, b8fc, 82af, 7c57, 904f, 6f1a, ecaade2016_057n14, c032, 57f4, 83ab, 0e5b, acadia17_360a, acadia14_145ah, df95, 8798, c223, 36a7, abc9, 4c9e, c14a, ecaade2017_252m, dbe4, 9176, 365d, 93e3, 2470, 08b9, 74a4, c2ed, acadia14_339aa, dd32, 8a2d, e046, d5f0, 385b, f65b, fd1d, 78b5, 1a9d, eb82, b98e, caadria2017_041h13, 67a9, ecaade2017_199zz, acadia16_478x27, 8450, 25b3, 68ac, ecaade2017_003k, 6f7b, aa2f, ecaade2014_140w31, 2c85, acadia15_263v10, f897, sigradi2013_195z, 0490, fb6d, ijac201614308n5, sigradi2016_428j, 4cb5, 5af4, 1986, 5103, acadia17_338jj, cee5, 600e, 9efa, acadia17_329w, sigradi2016_777ll, 4f92, f318, acadia17_640nn, ed98, 04e5, aa57, 98d6, 8a4f, 5e72, 1c24, 9360, 87b0, a793, aa21, ecaade2015_217z47, 8902, fed1, 2b79, 22ec, 4c0d, 0ffa, 4827, 2f88, sigradi2016_801v, acadia17_177m, 3f1a, 2d94, 8332, acadia14_247s, 9d05, ecaade2016_021h6, sigradi2014_084w7, ef9a, 7232, fd77, acadia14_627av, d7f5, b360, 0003, ffe3, ecaade2014_138w30, e56d, ijac201715105e, 8d62, c9b2, 024e, 15f5, 78c8, 5ba5, 903d, ecaade2015_35r6, 90f2, 89d5, 28a5, dfb8, caadria2016_013f2, 88f3, 29f5, 679e, 904b, 9e64, 4352, 04be, 28ba, sigradi2015_11.71g24, ecaade2014_173k43, ede1, acadia14projects_153a, b29c, sigradi2013_10, 15e6, ecaade2014_021u5, 6755, acadia17_350hh, 3734, sigradi2013_359j, acadia14projects_463k, 77c2, f913, 5e74, 5ead, d1a2, e040, edb4, a6a5, 240d, 6c7e, adab, 9d4c, 8236, 9c4a, ecaade2014_049w11, 5e6a, 4f9a, b929, ecaade2017_265l, 6fba, 61f3, b095, 90a2, f476, caadria2015_208w30, acadia14projects_479z, dde9, caadria2015_206w29, 9ae8, 7073, 297b, 3632, 5fbd, caadria2017_046m14, 6007, 0f3c, a5bf, 63dd, 727b, 665e, 737b, ijac201614203e9, 71a4, d74e, fe88, 2465, 1ce4, ca42, 6862, 14be, 45ae, 2adb, 3bcd, f1ec, 7f44, 0443, sigradi2015_6.341a9, aead, 854f, ae0f, 6b88, 7358, acadia14projects_609an, ebbf, caadria2017_021c8, ecaade2016_032t8, 5d79, aef6, f8cd, 4c4a, 5c1d, 890a, 59fd, ecaade2014_127n28, 7e47, 27b5, 2efc, sigradi2015_10.177b20, c5a6, 542b, d103, ecaade2016_154n42, 2b88, acadia15_149u5, c898, 3ed8, 5c9f, 6aa8, 2278, 00ae, e7a1, 1a9e, 312a, 272d, b676, 74c3, a459, ecaade2015_48b8, e1aa, 66e9, caadria2017_124s33, c051, 0762, 3d2a, ecaade2017_006u, 1db5, 70a5, 9452, ecaade2013r_019d10, 1fbc, 393f, ascaad2014_005y2, 8e5c, 5340, 15d9, 2231, 154b, a934, d3a5, 7610, acadia17_70hh, ecaade2015_250f57, acadia14projects_647ay, fc2b, 4845, 69c3, 92cf, fac5, e561, ecaade2013r_004e4, ecaade2016_225m60, a64b, f0d3, 12bc, ecaade2017_091a, caadria2015_206g30, ea58, ecaade2017_214v, dedb, 7d5d, ijac201614305l3, e875, 1061, ecaade2015_77a15, ecaade2015_161e34, acadia15_211p8, acadia14_125ag, 4181, 3328, d62b, ecaade2015_64m13, e0ea, acadia14projects_699e, b685, 80c1, 925f, c7c5, ecaade2016_243u64, 47eb, 51b2, 6818, fe84, 240c, e2bd, d644, 01a0, bd94, ijac201614202z7, c3c5, 04ee, e245, c82a, 9440, c945, 2594, 58cd, acadia16_106x7, fe6b, ascaad2016_044z17, acadia17_201f, 0f48, 5356, 309e, e38a, ecaade2017_077d, 1d9d, caadria2017_003g2, 5ba2, 0fa3, 353b, ecaade2017_050b, acadia17_366y, 497a, caadria2015_194v28, 9d2f, feba, 8ef1, a833, a477, 5131, 42d2, 28ef, 4b6a, caadria2015_130e22, 6578, 4a8d, 42be, sigradi2015_3.65m2, b9d8, 52f6, e62f, 86dd, 1875, c72d, acadia17_170k, 6a66, ecaade2015_129h25, 6cb2, 4fc9, ec77, d8a3, 6bb0, ecaade2014_052t12, acadia16_450p26, ecaade2015_122j24, 932c, f144, 6d6f, 8000, 2e56, 5938, ecaade2017_228y, 852a, ascaad2016_007o3, e6db, ecaade2013r_017x8, be83, dda1, eca5, a78a, ecaade2016_241c64, 14c5, ecaade2017_032ww, c1ac, 0580, e121, ecaade2014_157k38, 9964, 4fb6, f930, ecaade2015_217h48, f3a7, 26ee, 6080, ecaade2014_168w40, c7cc, ec75, ee37, ascaad2016_004t2, eac4, 676e, 4af9, e251, 6392, ecaade2015_170u35, d222, 7da8, 2be0, 4e6f, 4a64, 577d, 7926, 0a89, 283d, cc19, edc5, sigradi2015_11.165t25, 5ee1, acadia17_52o, 8250, sigradi2016_814d, 4f0c, 4a6c, ecaade2015_317w68, 2ed0, 70d7, 95c5, 5b30, 48bd, acadia17_26m, acadia17_230zz, ecaade2017_041o, bfbe, acadia15_211t8, acadia17_542ii, sigradi2013_28n, c834, d099, be13, 2a99, caadria2015_130t21, acadia14_101ab, e2e4, ecaade2015_53k9, b300, 400b, 7022, a4d7, 483c, b723, 031e, ijac201412408i2, d18f, 55bc, caadria2016_167k7, ecaade2016_154p42, 3804, 1f5d, dbe6, b76f, 2dd3, ijac201513302h10, 697e, 4241, 16c0, caadria2015_139h23, 9772, 75f1, ascaad2014_014s7, ascaad2016_059o23, 3a92, 9ab3, acadia14_497u, acadia16_12l1, 2078, dce6, 00d8, 18e0, ff8b, caadria2016_301r13, 3b5b, 0121, 96ce, af22, sigradi2014_329w6, 9a43, 9b2a, 6e96, 0cc9, cee6, 2c48, 30e0, caadria2017_175h43, sigradi2016_595dd, 9826, acadia16_478c28, 570b, 35b1, 7abe, d922, a9d7, 8fb5, 99d3, ecaade2016_210j54, ecaade2017_256ee, cf97, ijac201715201n, 5712, ce63, 9ef5, ijac201715105zz, 527d, 068c, dca0, b715, sigradi2016_537a, acadia16_12b2, dad2, 50cc, a85a, c18d, ecaade2016_230s62, 1a65, sigradi2015_4.219f7, 2380, b937, caadria2016_373h16, 5e04, ed26, ijac201614401a1, ecaade2015_139w29, ecaade2016_111p30, ecaade2015_265u58, eabf, 09ca, a5ef, f77c, f63f, c41f, 1155, 1c0e, 2229, 8848, 609c, sigradi2014_074r6, ced4, caadria2015_061g7, 5d2e, 1b7a, ijac201412408l1, ecaade2017_199dd, a95b, ecaade2017_054cc, ecaade2017_172ii, eaf3, ecaade2017_021h, aa71, fbd4, ecaade2017_302nn, 02df, ecaade2017_017v, ascaad2016_031o12, 25c0, ecaade2014_141g32, f101, c889, aa8c, 0cf7, 7eef, caadria2016_497c21, 11d6, 8fe4, cede, bd85, a379, ecaade2016_023s6, ff50, acadia17_237cc, 517d, f31c, 66ac, 00bd, 5701, 9d62, 699f, 65cf, ecaade2014_072k18, acadia16_308y18, 8cc5, ijac201614204j9, ca56, 2228, eb16, 840d, 5027, a39e, 5c62, e975, 0231, 6079, 5a0b, caadria2015_114r18, 5692, e57e, 7478, 91d4, e376, 3f55, 899b, ce35, c22f, eac0, 94ff, feab, ecaade2015_113o21, ffff, 177a, ec82, acadia14projects_453e, ecaade2017_225m, aaa4, 54e2, acadia16_12s1, ijac201614309d6, caadria2017_063c21, ijac201412306b3, acadia16_440g26, 0a6a, a87e, 1def, 626c, b14b, ecaade2016_023u6, acadia14_375g, ecaade2015_114e22, 6a6c, 1050, fc61, sigradi2016_446b, 9c37, 4f1b, 6207, ce15, ecaade2014_147y33, adf7, sigradi2014_217f8, d0ed, acadia14projects_63ab, 16a4, 1082, ascaad2016_002o1, acadia14_589f, 5894, 0c27, 5242, acadia17_237bb, sigradi2016_484j, sigradi2015_12.19d27, caadria2017_008y3, 9b99, 7308, f231, 190d, acadia17_560j, 2b3f, d084, ecaade2014_155w37, 37e0, 6ad9, f4d6, e7b1, ecaade2015_152y31, 3898, 2396, ecaade2014_186k47, 295b, bd46, bd84, cf98, 1e4d, b7a4, 7da6, sigradi2013_158f, 920a, 99d8, ecaade2014_086v20, a78f, 62c8, 3851, acadia14projects_589g, ascaad2014_026y6, 756d, 6404, 5477, 0740, e5b2, d3f2, 6eba, 3554, ce43, ascaad2016_007z3, 490b, c7f4, ecaade2017_228t, acadia17_201zz, acadia14_681at, d9af, 8af1, 43dc, 5ba4, acadia14projects_347al, a6fa, 8b33, a4dc, 7873, 6a43, sigradi2015_8.339v15, 0445, acadia17_391a, ba08, caadria2015_206j30, acadia14_579e, 0108, acadia17_374cc, 92d8, 2d37, cbc0, 4b1e, c350, c29d, 6ef1, 42e2, a6d5, af8c, 15d2, 92b6, d233, 05c0, 260f, 7eb3, 6049, b907, fb8d, 895b, fafa, da34, acadia16_260k16, 1694, eca9, b6f5, 8dab, f8f6, 6739, f07b, ecaade2017_027d, d1d0, ascaad2016_057u22, 7cb0, b773, 7453, c926, 9c79, sigradi2016_602yy, 49f3, 601e, acadia14_301d, 66be, eeb6, caadria2015_081w11, ecaade2014_153g37, ac0b, 45e1, e916, d9de, ascaad2016_051e21, ijac201715102q, 2647, sigradi2016_732s, 4331, acadia17_358cc, de51, 5771, 41b9, c20b, acadia14_427ap, 10d8, acadia14_291ap, 84e6, 660f, af40, ecaade2017_212rr, 9219, 33ca, 883f, 4518, acadia14_101au, 1afc, sigradi2015_6.42a8, a59a, 4d77, ad4a, acadia14projects_555c, ecaade2016_006n1, ecaade2015_250e57, 7690, 8b4a, 6fca, 0e82, 54a0, 8085, caadria2015_176l26, sigradi2014_075c7, 500f, 9965, 1be3, ascaad2014_010o5, 96aa, 6787, 870c, ecaade2014_084b20, 418d, 72b4, caadria2017_048g16, 3671, 6350, ecaade2014_041g10, 14fe, 2913, df55, b9ea, caadria2016_725l31, 0b45, ascaad2014_036w1, 825c, acadia17_221y, 60a8, bd6e, ascaad2016_049u20, 62e3, a599, ecaade2017_253n, aa92, a008, a0fc, 7053, 2a93, eec7, 70d5, 6ed6, 35f7, 759b, 3f7f, ijac201614203z8, sigradi2015_3.43j2, ad97, ijac201614207t11, 8bd3, d89b, 810d, 7be3, ijac201715104jj, acadia17_230h, 8bde, e91d, ecaade2017_076hh, 23c9, 5d31, 2776, ascaad2016_031n12, 8f83, a81c, sigradi2015_9.270g17, 7203, efda, ecaade2015_122m24, 5e3a, 76f3, daec, ecaade2015_221r48, 6aee, 7a78, 3149, 5e66, 96c7, acadia14_75ax, 89e6, 4d7b, 29f1, 147d, sigradi2016_530gg, ecaade2014_094p22, 92cc, babd, 9349, 838f, 2eca, 54dd, 4a0d, 4e56, sigradi2013_189r, 1da2, 194d, f4a9, 8dc5, 579d, 2a73, 9582, cfdd, 85f7, ecaade2017_079k, 2a48, sigradi2013_327r, 8c1d, df65, 9025, e111, 06df, 72f2, b80f, 4d15, ecaade2016_077r22, 081b, 62fd, 2d6b, fc79, c6ed, da67, 2688, 6afe, 5f83, 2d43, 226c, 1fb0, 072d, b2f0, c646, ecaade2014_111x24, 7da5, 0521, 21c9, 70c4, 3906, 3572, 9795, 3e96, 10e3, ba3b, acadia17_162p, b1c0, ecaade2016_072e20, 4a89, ecaade2016_067d17, 75c6, 122c, b12f, d80a, 6d05, ecaade2017_048w, e2eb, c5c2, ijac201412403v6, fdaf, caadria2016_167i7, 0ee9, ecaade2017_234o, acadia14projects_463aw, ascaad2016_022s8, 1626, d0f7, ijac201412405a9, 36ca, c95b, ecaade2017_083nn, 897b, 30c1, 93dc, 7acb, caadria2015_220g34, 4d67, 5a75, a25a, ac1d, 2c08, 5b3f, 7cb2, a5be, f322, acadia14_101ar, sigradi2013_30f, a496, 7202, cc1e, ecaade2016_104p28, bb13, 93ca, effa, 7092, 2c36, 0da0, d019, 704b, 6328, 8810, b5da, 0058, fb08, 5ddb, 4670, 52f1, 28ff, acadia16_478n28, 4ca1, 766f, ascaad2014_012p6, 9206, 8adc, b5bf, ecaade2016_mrtc66, e9d6, 31e8, 41dd, d4da, da98, b909, 83eb, bc4a, 0b1f, 9ad7, 18a9, 6d24, c672, 559b, b1e9, 9432, sigradi2014_238y8, ecaade2015_143n30, 2be5, caadria2015_206i30, e241, acadia14projects_619ab, c8e7, fe18, 7fa3, acadia14_339ah, 3238, ecaade2013r_001k1, a270, 89a1, acadia17_28cc, ecaade2017_152d, ecaade2016_158u43, 47b9, 0576, a941, 4be8, db8f, 35ea, 0eb1, 76d4, 64eb, d2f3, acadia14projects_145u, ijac201715204v, 7002, 72a7, 0f3a, d4d3, 5e3d, 6e25, 5155, ijac201412403j6, f135, d261, acadia14_619ae, acadia15_137l5, acadia14_75ay, ijac201614207p12, 440a, 211f, eaf7, ecaade2017_306l, 2b9c, cd9b, ijac201614308g5, ad33, 8eee, 68e9, sigradi2013_326j, 03b1, 6a12, acadia17_248m, 468e, ecaade2017_019oo, dc2d, c62a, 53bb, f5c3, bfbf, 7820, 9aa7, acc3, 1b0c, 9c72, 27f2, 00f3, 841e, 3779, acadia15_232p9, 6fa6, 3a19, sigradi2013_96, 7356, acadia16_12h1, e92d, caadria2015_203p29, 89c0, cfc0, 1af0, ecaade2017_220kk, ca54, 12d4, ee2d, caadria2016_819i34, ecaade2016_011s2, 5722, 57d0, dc75, a9c9, fd33, 3240, b542, e3e4, bf15, 8e94, acadia17_512x, 1411, c822, 9b46, acadia16_414w24, 1853, d8e4, a259, 1490, ecaade2015_180w38, acadia16_164z11, ecaade2017_198f, c735, 1cff, 0e4d, 4a49, acadia17_572jj, ac7d, 7ae4, bf9e, affb, d532, 532a, f79f, sigradi2015_12.107i27, c480, 9a7a, 969c, d3e2, b2ef, sigradi2013_390t, 871e, c96b, 7965, 55d9, 47b5, c60f, 5898, acadia17_501nn, caadria2016_125o5, 13b7, 8ef3, e18c, 8b7c, acadia17_534uu, e24c, 1398, d66b, acadia15_469k20, cfc2, a830, 7978, 04da, sigradi2014_330h7, 7f53, 2490, 0db5, e8af, 2ade, bb0f, 4320, 3c46, ijac201715106c, 33b2, sigradi2013_326g, acadia17_340v, ab98, ecaade2014_029d8, ecaade2014_112x25, 4e60, acadia17_82zz, 32dc, ijac201412404n7, 8de7, ecaade2016_021d6, c9fe, ecaade2014_014h3, aff1, e884, bd8f, 84ad, 4846, b7e3, ecaade2015_17j2, sigradi2016_544c, 2e66, ecaade2017_215q, f289, cf3c, ascaad2016_006h3, 1ac0, cdcd, acadia17_436u, a9a5, dd6c, bb2f, 6ebb, d992, 9fc6, ecaade2016_223m59, ecaade2016_158s43, da0f, 7b02, 0f93, 40f5, ecdc, a706, e5c4, 5628, 1493, 1f86, 8c3c, b75f, b8fa, 0472, ecaade2016_073e21, cd95, eced, e509, ecaade2013r_018t9, 5cd5, 9a72, a1b3, f150, sigradi2016_483jj, dbe8, acadia17_358bb, d630, 1f9e, 4515, 74ef, a6aa, sigradi2013_295, 51bd, 9ab5, c6cc, f36d, ecaade2015_217o48, ecaade2014_046p11, c9e6, c8da, ecaade2016_129g36, 015d, caadria2015_087f14, acadia14projects_539e, f573, a90a, acadia14_291av, f677, ec4d, 532f, 8e17, c210, 18dd, b1a1, adc7, acadia14projects_609as, ecaade2017_151v, f697, 9915, 0b6b, 99a9, a0bd, 1a29, 7c36, edc6, ascaad2014_037n2, 9e0e, 66ad, ecaade2015_127z24, 3c9e, b2ae, acadia17_230b, ecaade2017_105ss, 60bc, aaa7, 978b, c77c, db55, 86be, 6043, cb26, ascaad2016_001a1, ecaade2014_035y8, 7d42, 842d, e605, 5a72, 02ca, ecaade2014_022x5, 7723, 59ac, 0ecf, 121d, ascaad2014_036d2, sigradi2014_281e3, 5275, ef59, da61, ecaade2017_156w, 442f, fc9a, e20a, 20d7, 72a8, de13, dc64, 52e7, f94a, d34d, sigradi2014_329z6, 2be3, a7f2, aeb4, sigradi2013_222h, ecaade2016_119v32, 1c3f, fba3, 1590, 43cb, caadria2016_601c25, 3835, 792b, 5768, ecaade2016_072d20, 9c2c, ecaade2015_61m12, cc23, 91d6, 3dcf, 0ac4, acadia14_339aj, 3994, adb0, acadia17_474l, 2d5f, caadria2017_021f8, 168a, e1d0, acadia14_167y, dbe3, 5510, e27c, ascaad2016_023o9, acadia14_479ay, 8e6e, a313, bc8b, acadia15_451n19, b3b4, 9eb8, e616, 3448, 025c, f568, 3fd0, 9189, f43a, acadia14projects_609ah, 98c8, f22c, caadria2017_041n13, caadria2016_663v28, 78d3, cd00, c436, 45f1, sigradi2016_590p, f085, 6b09, 8efb, a0e6, 4cc6, ijac201614402t1, 1262, caadria2016_435i18, 7684, 1d63, 64be, eaca, 8a9a, 33be, eda8, 923a, 72c9, ecaade2017_006vv, b95a, ecaade2014_198u51, c399, df24, a1ae, e45a, 4e49, 5c2a, ijac201412405e9, 1d0a, ecaade2016_006w1, 1f7e, 507c, 494e, 2e1b, ee38, 2309, f6b4, acadia14_479x, ecaade2014_019e5, 0788, 3277, 31aa, caadria2017_136m36, acadia14projects_87ae, 38ec, 187a, ecaade2014_168b41, sigradi2015_6.387g9, cd64, ecaade2016_084g24, 57a0, e6d4, ijac201614208w13, acadia14_247r, ecaade2014_168j41, ba0b, 2f01, f96f, 8f92, 1528, b9a2, 30b4, 2664, c7cd, 8dc0, bca3, 6c80, ecaade2017_026ss, 956a, f335, 8cf4, 1e13, 3a00, df63, 572c, ff43, 78e9, 4a7f, 54f1, 84a4, 7ebf, b3fd, 4de1, ecaade2015_18e3, ff33, 8649, 5a25, caadria2017_029t10, 4ddb, caadria2016_135c6, a6c1, f21c, acadia17_678q, acadia17_648m, 59d8, acadia14projects_531o, 4aa0, ecaade2014_015u3, 646f, 2761, 3228, acadia14projects_531k, ecaade2017_163k, 1561, 5c34, 56f9, 86e3, 0a38, acadia14projects_473ah, c83f, e843, 843d, 4ce4, 1c9f, acadia14_281v, c878, 3047, acadia16_140v10, 776f, 24e4, 555e, 5a30, de4e, b560, b0a8, f084, acadia14projects_317w, ec20, 6d40, a518, ecaade2015_53y9, 484a, cd63, 8a17, ecaade2015_113l21, caadria2015_126o20, c721, 7c68, d2b6, 1ecf, 9238, acadia14_167ac, 63e3, d9f4, ecaade2015_114x21, 5215, de15, caadria2016_177l8, ae3b, 20ca, a5f4, ecaade2015_251o57, caadria2017_043c14, a86d, 3db8, 3f39, 3955, ascaad2016_001e1, sigradi2014_047r4, bfa0, caadria2016_045e3, acadia15_323d13, 512e, ecaade2016_208o53, 55e0, 2d80, 53da, 6a2f, af85, 1e2b, cb13, 6f6d, ascaad2016_050w20, 6c70, c531, ijac201614204s9, 8799, c2c0, 3f77, 73e0, 3f18, 2fc2, f403, f07f, caadria2016_579r24, acadia14_101ao, 4644, ecaade2014_168z41, 3a1d, ijac201513102d2, add6, ecaade2017_172gg, 6a48, f1e2, facf, acadia16_140m10, 7f01, ecaade2014_046m11, a4c9, ecaade2017_094g, 18db, 0d77, caadria2016_559z23, e1b4, ecaade2017_079z, 4ef9, 906e, 4f97, adfb, 6cb4, sigradi2016_627f, 04d1, caadria2016_383o16, 93b5, ecaade2016_079u23, ijac201412403b7, 5644, 65a0, b60f, acadia16_184r12, 05da, 9dcf, ecaade2014_224g57, 5210, cfb6, acef, 8c5c, 9e46, ijac201412408n2, cbe4, 2d6f, acadia17_162t, 86d8, acadia17_274uu, sigradi2016_647ss, d72f, 3845, c1f1, e34d, 1f44, ijac201513102x1, sigradi2016_764e, 0d72, ascaad2016_045x18, sigradi2014_144w2, c865, ecaade2014_018z4, 5fc3, ecaade2014_225r58, 8b28, acadia17_552j, 48df, 8f5d, bc9d, 3e70, 27e5, acadia16_124h9, 4168, ecaade2014_140t31, acadia17_137ll, 1ffd, dfc2, ijac201412303b8, 587a, ecaade2016_163b46, 141e, cb00, 45b2, 18f5, 0d44, 375e, 1d81, 1133, acde, fcbc, 82c6, 8730, 69ef, 8dd6, 9236, 4fba, 86b8, caadria2017_017k7, beb4, d48b, acadia14projects_445ah, acadia17_520z, ecaade2015_280f61, caadria2017_042v13, 1207, 9ee7, 20cf, 940b, ecaade2017_199oo, b97c, feb8, 7fcc, 0db9, ijac201412302h7, ecaade2017_225f, 5584, ijac201513201x5, 236b, 3d11, caadria2015_119y18, fadb, a492, 4e68, b825, ecaade2016_158i43, 5245, 82c1, 5c2f, 5cae, c841, 52ec, 1607, 1e46, ecaade2014_173b43, c6db, ecaade2014_057j14, sigradi2015_12.19x26, 3ebe, 8f2f, b36b, 5e32, 990f, 51d4, ascaad2014_014a8, d3ba, 4b7c, 370e, 1c8a, 1038, 6279, ada3, ecaade2016_224p59, 94c3, ac9c, f5c2, 50e6, c31a, 006a, 572a, 3fa0, ecaade2015_215i47, 3a87, acadia14_647as, 543d, 4a86, acadia16_260o16, 889f, ea1d, acadia17_474j, fa2d, 00d4, 27ec, 5f25, af8a, bcda, 0d24, 6b69, caadria2015_233f35, 0b97, e3c9, sigradi2016_814h, 5654, caadria2016_611l26, d97a, ecaade2016_120f33, fb4c, 68e4, 60da, defc, 7986, 25e7, 60a7, 6435, 20f1, f5a5, 9ca9, 5a96, caadria2016_147k6, ijac201614403m2, 5750, ac5c, 03f3, 210d, bc2f, b819, fb0d, 639d, sigradi2014_313e6, ijac201513303e11, d2f2, ascaad2016_038u14, 8b53, 5300, 7371, 1c5d, cb0c, ecaade2017_017j, 5680, 9a88, 7a2c, 99cb, caadria2017_183w43, 8d30, 38c4, ijac201412403p6, 9996, ccfb, ecaade2014_113r26, 1dfc, a346, 1bef, 89d1, ascaad2014_008x4, 607b, cc52, bcfe, 95c6, bb94, sigradi2015_11.142i25, ecaade2017_293nn, d512, 476b, f31d, acadia14_691au, ff66, d64c, 71f7, e815, 2141, a29e, 9742, 81cb, 5af9, b114, 4efe, sigradi2013_112e, 876b, d717, d0ff, ijac201412307g3, 3c6a, 46d4, 0a9b, 4624, acadia14_111f, acadia14projects_347at, 25c5, ascaad2014_025p6, acadia17_230d, 14ed, acadia15_497r22, 1fc9, ascaad2016_054s21, eedb, ecaade2014_239t61, f7f3, 9f11, 76ce, a321, 0ef9, ecaade2016_130l36, 73e5, cf6d, 03e5, 4390, sigradi2014_144x2, 4891, acadia17_101v, 1861, cc25, 76ae, ecaade2015_130h26, 23f3, ijac201513103v2, 6a03, b5f2, b12e, 39d6, ecaade2017_155h, sigradi2014_074o6, 3088, 40af, caadria2015_081m12, e0b3, acadia15_343m14, 4818, 141a, caadria2015_069r8, 16cb, dcf4, 8a53, 1c75, a13e, ecaade2014_019k5, 7e4e, 2d77, 7952, ecaade2014_155z37, 2cb7, d0a1, b96c, 9536, caadria2017_158y39, ea18, 64c2, 566c, 1230, be38, efbb, 33d5, 7ab0, 9123, 5f92, fd0e, 8762, 9e10, sigradi2013_401p, acadia14_435c, ecaade2016_162n44, caadria2017_168a42, 58e2, 6fa7, 7dd9, ecaade2016_163x45, bca5, 13a1, 29a1, 1135, 462f, a00e, acadia17_189ll, d990, e0ff, ed3b, ecaade2016_104y28, 983f, 2240, 477e, 3e49, 1293, f3a0, 8569, acadia14projects_79ab, ecaade2014_035a9, 2333, b0a0, e283, 3b74, 55b7, 36b1, aeb6, bfbd, 3b76, f28f, f794, 6f58, 82e5, sigradi2014_313t5, 5a0e, 1c21, ecaade2016_197f52, a728, 612d, 1659, bcd7, 9c0b, fd19, 4f43, 03cf, b1fa, e940, 1b93, ecaade2015_140e30, a152, 72c7, 0dd8, ecaade2014_094k22, sigradi2014_095j8, 894e, ascaad2014_019i3, d0c6, 7880, b4f3, 5cfe, 7905, 7a5b, ec22, 28d9, sigradi2016_792f, 6fd9, 875a, 65db, 01bd, 35ae, 73a9, ddf7, 913e, e294, f01c, caadria2015_162z24, a65d, 532c, ed66, fd30, 8b4f, 3e56, acadia17_392p, ascaad2016_028v11, 5dbe, c5a5, d2bb, 321a, 5279, d273, b7b3, 329b, ijac201614408g5, caadria2017_052v17, cc09, 111b, 53e8, d1b9, d198, ecaade2016_222k57, 51ec, acadia14projects_81k, sigradi2013_234d, e303, e8ab, 6c8c, caadria2015_111m17, e051, 6e02, caadria2016_333u14, d974, 0e8c, ecaade2017_268dd, 1435, caadria2016_281h12, acadia17_60t, 20e3, ecaade2016_073z20, 8b6f, 06e8, ecaade2016_070r18, d62f, 2354, 9c9f, 77b0, 6628, e14d, 3e14, 8a27, 51a5, 35f2, 41ed, 00c6, 5587, 6375, f041, 33f1, 431c, f177, d8d3, ijac201412404p7, b969, acadia14projects_111m, 3ead, caadria2015_048v5, ecaade2016_170x48, b8eb, c6bc, 296d, 376e, ijac201412408y2, 407a, 9c51, 50c9, abf5, fee8, 8f76, 7bc4, 8a4e, 8599, ecaade2013r_009g6, a76d, efce, c26d, 605d, cfaa, 11f5, ff30, caadria2016_871p37, 99fe, 0222, 1184, ad35, 0b91, 2316, 8b10, ecaade2015_33k6, cd0c, ddbd, 74ba, acadia17_600jj, 50bb, 45bf, 02b1, ecaade2015_235v53, caadria2017_163k40, sigradi2014_155y3, 2aee, 4a5b, 0616, caadria2015_170u25, b349, acadia17_212ii, 572e, b9a1, c1fa, caadria2017_132v35, 961b, f7f5, e34c, 3958, b002, acadia17_403o, ecaade2015_59x10, d420, 6c57, 5c90, 5468, 589e, ecaade2016_036l9, ijac201614207d12, acadia17_316uu, acadia15_161i6, sigradi2015_3.65r2, c9f0, cec0, 2ee3, sigradi2016_484k, 87d4, ecaade2016_132w37, 9c6f, 4db8, 5055, 64d4, ecaade2017_083ss, d0d6, sigradi2016_381p, acadia16_478s27, 170f, ijac201614208w12, d52f, 94cd, ijac201715203b, 7ac5, bb47, 076c, ecaade2015_138l29, 9818, ecaade2014_176a44, 3b48, ecaade2017_007c, 1151, 8829, 53ea, 14fa, 0682, ecaade2017_155m, acadia14_671m, 1eb0, fd61, 67d8, 49e9, 6bf6, bebe, ijac201614103g3, bc9f, fb1c, dfc7, e448, 1da4, 8ae8, 885a, caadria2017_183h44, sigradi2014_282s3, 1186, ecaade2017_257vv, a911, 0c2a, acadia16_478u27, f124, aa61, 8d08, 2418, 0498, sigradi2016_484xx, ecaade2014_024h7, b7e2, f946, 4446, 8070, ecaade2017_194t, a889, 4ac0, 8aa1, 149f, 2bfb, b41a, e327, caadria2017_003u1, cc9c, 4031, 1dbc, 7ac3, 8fba, 21c5, 7a93, 4dee, 9c50, c96e, 4649, d9b4, 2522, 44bb, 0013, 1fba, acadia16_12j1, sigradi2015_3.65t2, ascaad2014_014z7, a053, aba4, 134e, 0bd5, 058e, 9738, 7bf8, 6022, f8b0, acadia15_47a1, aa30, acadia14_117b, 9016, 9e37, 7d01, 0c4f, 2694, acadia14projects_589k, ascaad2014_014m8, d539, e527, ecaade2017_143ww, 4470, 72be, 7269, 6930, 19f6, ecaade2014_023s6, b0b0, d195, 26ef, ece1, 2ce0, ijac201715104ll, d030, 8601, b2eb, c9bc, 8a1b, caadria2017_052r17, acadia14_43as, d6cd, 8920, acadia17_82yy, 7745, 2666, 17a1, 54da, ascaad2016_033b13, acadia14_463s, b1a3, 7558, efd7, d147, b96d, dc1a, 82f5, ecaade2017_309kk, ecaade2015_83p16, sigradi2015_11.196h26, 2882, acadia17_154nn, 80ba, e8c4, 8b9a, ecaade2017_066r, 77ba, 2d6c, ecaade2014_111k25, 9a49, 8a58, acadia17_170g, 33d6, 3a2a, b1d8, 0462, 1840, 0917, ecaade2017_008o, 53c0, 7116, 0a16, a36a, dff7, e5bb, fea3, caadria2017_163r40, 56c9, 9b53, 5bac, ecaade2015_77b15, sigradi2016_408cc, 2b3a, 9171, ef78, 0ea9, acadia14_237au, a050, e328, 91da, 5751, d41b, ijac201513202j6, ecaade2015_22s4, 514a, ce3c, e6a3, c6b6, sigradi2013_411m, e8ea, 7d7f, 652e, ijac201513105j4, f380, 9fd7, ascaad2016_013c6, c913, caadria2016_611a26, 152b, 72e3, sigradi2014_082u7, 845a, cdb2, ascaad2016_012r5, 8f19, ce6b, 7ec7, ijac201614402w1, ecaade2015_211w46, 500b, caadria2017_155u39, 02bb, ecaade2014_176l44, 7590, a309, sigradi2013_286h, 19aa, 7b45, 05f5, acadia14_23ay, e5c9, e998, db88, a67d, 9f42, 2012, f792, 008a, 3ce0, acadia14_627f, 03f9, a96e, a9d3, 71e8, sigradi2015_11.166e26, ecaade2016_043c12, fc94, 8d25, 2661, caadria2016_497x20, sigradi2014_080l7, 9bad, 3ef8, f2d7, sigradi2013_304c, 54be, caadria2017_124g33, ba2f, 5fd3, d09b, 56fa, acadia16_424j25, sigradi2014_232r8, 634f, c2fb, ed1b, 7f05, 301c, acadia15_185y6, 7828, b1ee, acadia17_640y, a07e, 9c8e, ecaade2017_308x, 17e4, ecaade2016_199y52, 04ff, acadia14projects_473as, dfa8, bbb2, 91ed, acadia16_184p12, ad9a, 7312, 8aef, sigradi2016_601vv, 0a80, 0a78, ijac201614403s2, 4c7d, 3378, eeeb, ecaade2015_286b63, 47ba, 1540, aeaa, fda5, 02cd, 697b, fdd6, 4210, caadria2016_725g31, e0fa, ecaade2015_155s32, d0c5, cb58, ijac201614204a10, da1b, 4737, 7fc4, 41ef, abe9, acadia14_409o, 94c5, ecaade2016_130j36, 85a9, 8320, 4275, c566, 0fb5, 4a51, ecaade2015_247d56, 0092, sigradi2014_201d7, ecaade2017_124i, e7d9, ecaade2016_223z58, ijac201715201x, b910, sigradi2016_382dd, e107, acadia17_640v, d79e, ecaade2013r_004f4, 91c5, caadria2016_797k33, d94c, caadria2017_002h1, 1201, 4b80, 0faa, 528d, 07d1, ecaade2013r_011c7, 36de, b44b, sigradi2014_099t8, f508, caadria2017_046o14, acadia14projects_565aj, 71e6, ea34, d4d2, acadia15_110u3, c492, ascaad2016_045b19, a4a5, c5b0, ecaade2016_193t51, caadria2015_126u20, c23a, sigradi2015_4.52o6, 57f0, 1dac, 8773, f41b, c090, acadia14_189ay, 2319, f6e8, 4cf1, 98f4, 00de, 91fa, bd48, d286, 3f27, af7b, 3aa6, ecaade2016_ws-intelligentb69, cd44, 5dfe, d1e9, ecaade2016_094n25, 27e9, sigradi2014_266l2, e7f9, cbf6, c277, 4c9f, acadia14projects_531w, 2941, 4a5a, acadia14projects_247k, 73b7, 6689, 0776, ecaade2017_148e, ecaade2015_193d40, ijac201513104v3, 4a8c, fd74, ecaade2017_044jj, c199, 2397, edf7, b0ec, aa27, 1a60, e54c, acadia14_125ae, 6f20, ecaade2017_148vv, 24f8, 4852, ff9a, ce3d, a8f2, ae6b, b273, 82f2, 7027, acadia17_608jj, ecaade2014_100f23, 72c1, 14b9, c893, acadia14_463d, a8ba, d868, ceac, 8c4d, 727e, a863, 67b9, 0a7d, f1e7, 614b, 8014, acadia17_89s, eb33, 5158, f8b3, caadria2017_118e31, ecaade2016_ws-dleadw67, 5f84, sigradi2015_8.186s12, 7928, acadia17_201g, 8edf, acadia17_62rr, ecaade2015_22z4, a231, a381, a8bc, 2254, cc5e, 6093, 3fee, ecaade2016_110e30, 2069, 3db5, 5db8, 36cc, df6b, eeca, 7174, 6a5b, 8141, 84a6, 9ac4, sigradi2013_112a, ecaade2015_84c17, a127, cb2e, 2a2e, 8f89, 49e6, acadia14projects_375i, cb25, 47d3, 3635, ecaade2015_83i16, caadria2017_047b15, sigradi2016_595oo, 8aab, 63fd, 0588, b7f4, c5ec, caadria2017_056c19, eb63, 4641, db17, 61a4, bd52, acadia17_62ff, 7af6, 1463, cf1d, acadia17_392i, caadria2017_123h32, 0c05, ijac201614105t5, ascaad2014_033b1, 9a03, 64af, ecaade2016_213t54, acadia17_534jj, 4dc0, f221, 7e6a, ecaade2017_039i, caadria2017_048z15, sigradi2014_347k10, ecaade2017_109ff, 0edb, f729, 095d, bd65, 00ab, 9e86, 403f, 1d14, 40d5, b2cf, 6e0c, 0282, 0321, 2f1d, 9871, 5dab, ecaade2015_261i58, c13d, ecaade2015_53f9, ed91, d6be, a3de, ed8f, ed5a, ecaade2016_120c33, 25d7, ecaade2016_152y41, 5049, bf3e, 8859, c937, b465, 2064, 6791, ijac201412408r2, ecaade2016_040a11, ea29, 292d, ecaade2017_203dd, b317, b407, b579, bab6, ecaade2014_038u9, fbe3, 4cb3, 0a8c, fe23, 7d2d, 1e6d, ecaade2017_203v, ecaade2016_167x47, caadria2015_119e19, b8f9, ff5d, 3de5, sigradi2016_507ss, a52b, 8c8e, acadia17_600q, ed8a, sigradi2013_411o, 06d3, f0ef, cdbc, caadria2015_087d14, 652b, 7f80, 1c1d, ff73, 18ed, ecaade2015_268a59, ed31, acadia14_619av, 7fda, af5c, sigradi2014_132o1, 5346, ijac201412304a1, 834c, c30a, c473, 7629, f286, ebc0, ecaade2017_277ll, e199, caadria2016_507r21, fc5c, 1d55, 7b2c, eb64, ijac201715202m, 682c, ecaade2014_086n20, faa2, 2760, 0bda, fa74, 238e, 047e, 403a, ascaad2014_024e6, 31b7, ecaade2014_239x61, f78b, 43f3, ecaade2014_240s62, ba28, bf39, ecaade2016_163i45, caadria2016_445c19, 0173, ijac201715202oo, 4052, 2dcf, cfc1, 7cd8, 3c22, 38e1, ed1f, 5dbd, acadia17_36w, 22b2, ef1e, b64b, 4b8c, 7f5c, ecaade2014_180f45, f4dc, b435, 5c94, 2dd5, ascaad2014_032t9, 6e5d, acadia14_291au, 92f1, ijac201513104n3, cec3, acf7, 5632, acadia15_483c21, 2645, 7ea3, ecaade2015_139u29, 98b4, ecaade2017_031rr, 5980, d7de, ecaade2017_273m, 14ca, afb6, ea7f, bb71, acadia16_402v24, 9c04, 306f, b3b7, cbd1, c513, ffdb, 1be0, acadia14_453e, 9e27, 374c, e3b1, sigradi2013_397f, c7ac, 7340, 17d9, ede5, 940f, a4a9, c02f, caadria2015_172j26, 03c3, 34d0, 01cb, 3f1b, 4cc4, 42d9, 128c, sigradi2016_426f, e85d, c9ee, 420c, 72f5, sigradi2013_303m, 86f5, 7e85, 35c8, 8704, e90a, 2629, 63d9, 9af4, acadia15_469o20, ecaade2014_206l53, 59df, b922, 6939, ijac201715101c, 6d3a, 638b, ecaade2017_175i, cdd5, sigradi2015_3.268a5, 6ca0, acadia17_492ee, b2ff, 1121, a94a, 178d, 3550, 259c, ecaade2015_81u15, 0655, e026, 12ef, 977c, a2f4, 2271, 99e3, 05a7, c4c3, ecaade2015_205e45, 016f, acadia14projects_63ag, 51ce, 8e08, 6682, acadia17_290j, 34e7, ecaade2017_306s, 22ac, caadria2015_210h32, b9db, ecaade2013r_007c5, 8313, 522a, 5a4b, 6394, b7da, 82ce, 4af5, 5c59, 180e, dd84, e2e8, 4b99, d751, b79a, 4f82, 2f30, e4ae, ef4f, 21ce, 3a94, sigradi2016_777cc, b0bf, caadria2016_819j34, 3462, e3eb, 02a2, eabc, ascaad2016_044x17, 2eea, 5649, acadia17_170l, b888, 1025, 28aa, 68d7, ecaade2017_253ee, 8b3d, a84c, e08f, b5ed, a5a7, 605a, 7f77, ad47, caadria2016_291x12, 005a, ed1c, 66aa, a33b, acadia17_552i, bc68, e798, 1162, df21, 1664, 466d, 454c, 5a48, 9df0, 332c, ecaade2014_180k45, caadria2017_016i6, 4c73, b7d6, 58f6, df93, c9c9, ecaade2016_068c18, e7bb, 67e1, 95a2, caadria2016_085g4, 369d, b278, 5a03, 6f2d, 8fa7, b98c, 50d4, 7839, sigradi2014_036r2, d7ca, ecaade2016_045h12, e0c7, fd0b, e180, c362, 1e9a, 0c89, d491, 86bd, caadria2015_150b24, 99bb, 9f24, 945e, acadia14projects_479d, 00b6, 6b67, 1598, 453a, sigradi2015_9.152m16, 820b, ee44, 666a, c565, 58f7, acadia17_238mm, 1f72, 0c9e, 68ea, 2ce9, 8467, 1b1c, 0c4c, acadia14projects_247i, 216e, 5441, ecaade2017_308bb, ef49, ecaade2017_269vv, 8908, c90b, 6846, 847d, 417a, caadria2016_425c18, ff8e, sigradi2013_425r, acc9, eade, ijac201513104k3, 84c3, sigradi2013_267t, d3ae, 3374, 02c7, 74e4, 0305, acadia17_590xx, sigradi2013_183b, ijac201614201g6, 21d3, eb93, 3043, de72, acadia17_202m, ijac201715102n, caadria2017_041k13, ecaade2013r_004o3, 6866, 287c, d6a3, 99ed, ca6a, ascaad2016_007r3, ijac201614208a13, 6d80, 0cb3, acadia14_435aw, b0d4, 281b, 1c46, 0f8a, ecaade2015_86d17, 4936, ijac201412301i5, 68f0, acadia15_123j4, 154a, 2386, 1498, c056, ccbe, 847a, b0c7, 1ff1, f6c3, 611a, 7d69, 3eae, acadia17_283ww, 1a47, 13b8, 36d6, b07b, 06d6, 5bb2, 7ef6, 9471, 9793, acadia16_62f4, ff10, 38d0, 2889, acadia15_371h16, 10c3, cdcb, 072e, eb76, bda5, ecaade2014_089y21, 27d9, f4de, a735, ecaade2015_319c70, abfe, d838, ascaad2014_004l2, 3049, efae, ecaade2016_225g61, c7ec, 6516, 0050, 1f43, f047, c733, 38a1, 18c8, ascaad2016_012s5, ijac201614302y1, ae66, a730, 4900, e6af, d155, 427c, b0f8, 318f, 784a, 5e5b, 7a66, 5af8, b653, d65b, ecaade2015_317j69, 7758, acadia17_202i, 6ef6, 0ba7, 9323, ijac201412303d9, ecaade2016_108p29, sigradi2015_13.316x28, 427d, 27e0, 3344, ecaade2015_138t27, c4b3, 1b6a, 152d, 9f83, 82b3, 321e, d973, 28b7, bc1b, 7d6c, ijac201715105i, 9c93, d879, 0db0, e9ec, ecaade2014_226z58, caadria2017_163g41, d20b, bf72, f817, b159, acadia17_670tt, ijac201715203xx, 2051, 8b6e, cf86, 834b, 2c7e, acadia14_565i, 2fc5, 194b, ijac201614201x5, c636, caadria2017_165x41, cda7, ff53, cba9, 9d17, caadria2015_109b17, 0edd, 79c7, 5101, a909, 9006, c243, ee26, 9af7, acadia17_474m, 5bc6, ecaade2017_169mm, 8ce8, acadia16_130s9, acadia17_37kk, 626a, b9fc, ecaade2014_042j10, 7cf0, a2ba, 5214, d058, 7279, dc6e, 6409, cbb8, c32d, eda9, a400, edb0, sigradi2013_234i, sigradi2014_284f4, 2f05, d695, a023, acadia16_140y10, caadria2016_745d32, 8ccf, ijac201513101n1, d678, a354, e597, a1d3, 721d, 6062, 8ecb, acadia16_106w7, ecaade2015_287m63, ijac201513206t8, 42a6, 6f23, ecaade2016_067k16, ecaade2015_200g43, 49c0, 9e8b, e3ea, 0be1, 0ec0, a12f, ecaade2014_149b34, c3a2, 6446, cb77, a220, 0b71, 5d28, bd3d, 7746, b5bc, e43c, 9845, acadia17_648kk, a436, e39a, ecaade2015_229n51, 5b5a, f7a6, c6a2, d5c8, 46cc, 7ebd, 08db, 802c, 8ef0, bf8a, e346, 5c5f, eee7, 91b3, d4af, 70ba, 1edc, 0111, 8c5e, c959, 1a5d, 3a4f, d1d4, f427, acadia17_201xx, ecaade2015_211b47, 4738, 52c5, ecaade2016_057r14, cae6, 31c8, acadia14projects_589d, 9e4a, 750a, 4967, 51ae, 4753, 5c0d, caadria2016_631d27, d50d, caadria2017_123t32, caadria2016_115j5, acadia17_52x, c2f3, 3205, ec96, caadria2017_056z18, 80f3, 7640, 1073, ascaad2014_035z1, acadia17_512f, 7c99, 562c, dbae, 33d9, 2fb8, ddb4, 9c96, d72c, 16fc, f351, acadia14projects_247r, 95cb, 975e, d401, 8ede, f116, acadia17_37gg, e232, acadia17_404x, cf60, a371, acadia14projects_661f, 72eb, e07d, ijac201614201f7, 83ad, caadria2015_233d35, sigradi2014_263k1, 55fd, ffd3, f399, 5b91, ijac201412205f4, 8351, 5564, 47c9, caadria2017_041b13, 6d4a, 2676, caadria2017_145p38, 7e45, 6be6, d7e8, sigradi2013_429l, 9685, de5b, 3dec, 0fe6, acadia16_290e18, 515a, 2c69, b69f, 01d2, 581c, 030f, 4205, caadria2016_559a24, f7eb, 02d9, c67b, ecaade2017_021i, 1d28, 1d86, bb9d, 0910, caadria2015_108x16, bd56, acadia17_560p, ecaade2015_280c61, 426a, sigradi2015_1.320i1, 7323, 47fb, 6fd1, 9991, 3145, efb3, c748, sigradi2014_213s7, 348a, f478, 5fea, f9dd, 535b, sigradi2016_364nn, 0f8c, caadria2017_051l17, 944f, 5daa, 6550, 3241, d88c, cd3d, 487e, 9e40, 969a, 0742, bf31, b2f6, ecaade2014_109r24, 63db, c324, 7ef3, 6e8a, 3361, a53e, acd8, 6046, 68b1, caadria2017_124v32, 513f, 055a, ac85, 642d, 9355, d921, 3dd7, ecaade2017_164l, caadria2017_067h21, 261f, acadia14_339w, 74c7, a02d, 7582, 829b, ecaade2017_202n, acadia16_12w1, f59d, ecaade2017_138q, f407, 8ae0, 269b, c2f2, 678f, ba9b, 4ff4, a1e9, c9d9, 9984, cd74, 1524, acadia14projects_229j, a6f9, ecaade2017_109hh, acadia17_446cc, ed88, 1653, 0390, 010f, ecaade2017_144v, c5fa, 5daf, 9e6d, 66dd, 1557, 1c1c, 576b, c833, d416, acadia17_562ee, b3ec, ea5c, 7156, 27f0, acadia17_72k, 020a, caadria2016_353r15, 88b6, a1b6, 7eb0, ecaade2015_83f16, 7931, 3191, 97ee, db67, acadia17_660s, ce67, c3f2, fa37, b107, 06b7, 64ae, bd16, 9fa2, acadia17_373z, dc9f, d1ac, sigradi2014_345j9, 5ece, 66a6, 07b6, a340, ed87, caadria2017_023a9, 655b, 0b21, 8e60, 7aee, f6ac, d3f3, acadia16_88s6, c94f, acadia17_608cc, 68f8, 78bd, ijac201614202d8, ccf9, 4403, e201, ijac201412408m1, c150, ijac201513203d7, dd52, df90, ecaade2014_139g31, 6594, 490c, be57, 150e, c3b1, b2a3, 32e0, acadia17_82qq, 9fe2, dac1, 157e, ecaade2016_040w10, c471, 117b, caadria2016_095s4, 63cc, ec73, 6056, e515, e8e1, ascaad2016_017f7, cc1b, 4799, de60, 5763, 9aaa, b702, acadia15_381u16, 97ed, ecaade2017_252e, 479a, ijac201513303k11, d2e7, 2593, caadria2015_032a5, d5f4, 2e86, da85, 9dc6, 977e, 6607, sigradi2016_426b, acadia17_60z, 91e0, 4c09, ecaade2015_196x41, 8a41, 3c1a, 4de4, 2afc, ascaad2014_017l9, a98a, 45dc, 3677, 1385, 378d, 0134, d470, ecaade2015_320n70, 19c7, 3649, acadia14_661p, ecaade2014_206u53, caadria2015_014r2, bcb3, e4f3, a308, ecaade2014_149u34, a9c7, ijac201715101k, acadia14_339ak, sigradi2013_397i, ecaade2015_61r12, acadia17_82z, caadria2017_094w25, ecaade2016_228k61, 9a41, 32b4, 47e3, 89fa, 36bb, 2416, ecaade2014_237i61, b5bd, caadria2017_104z27, 6453, caadria2015_162w24, acadia17_117w, ecaade2014_188l48, acadia14_579a, 4718, 5f02, e723, 64ea, caadria2016_641n27, ae42, 6573, 4143, b38b, 8307, 31b3, ff87, caadria2015_157u24, ascaad2016_044r17, e63f, 18f4, e384, sigradi2013_52, caadria2017_185z44, bac5, 5828, 71b1, acadia16_244s15, 1bb6, 46b8, fa41, e730, 7586, d4a5, 0ccb, 1176, 2034, 59e6, 9ef1, acadia14_719j, d1ae, 7d4e, 8f79, 0ab4, acadia14_33ag, 3b0a, bad0, ecaade2015_185o39, 6ea8, sigradi2013_303, acadia14projects_463p, 3e73, 4127, f0f7, sigradi2016_369qq, sigradi2016_449nn, 9cbb, e997, c669, a8c6, da65, 63a5, ce0a, 5956, ijac201715104ff, 9dc3, 1275, sigradi2014_074y6, 1256, 1e49, 3a64, caadria2016_333o14, 8e12, 358d, 578b, sigradi2014_137k2, ascaad2014_012e6, 4293, 7534, acadia17_164yy, sigradi2015_7.184c10, 532d, c967, 60d3, 275a, b0b6, 0f01, 142c, dcb2, 6759, f20b, 45a6, ascaad2014_007w3, 5de7, 5d77, acadia15_407y17, 807b, 84d2, 456a, c218, a51d, 389f, sigradi2015_10.267r20, d11f, 450e, ascaad2014_029c8, 397c, 7e09, ecaade2017_151u, 54ba, 3438, 1147, 660c, ecaade2015_207t46, sigradi2013_429c, ecaade2014_029b8, b2a4, 1f0a, 0e1b, ecaade2017_211cc, ijac201412204e3, 54b0, ecaade2016_114h31, 626e, sigradi2015_2.213w1, f741, e9c9, caadria2015_032u4, a96a, 8bff, 1205, caadria2015_210i32, 3261, 80df, ecaade2014_194s49, 44c4, 9361, ba7e, acadia14_23ad, ecaade2017_203jj, 8e06, eec0, eb31, ecaade2014_194a50, caadria2016_033v2, 3094, 6853, d385, acadia17_366m, ijac201513302i10, ecaade2014_015p3, 57ef, 08ed, aa5e, 5af0, 81f7, 0416, 4550, ecaade2014_057i14, 691f, 6c31, 219c, 2117, 4950, ecaade2014_038v9, a421, d849, 689f, 54c0, b383, f733, sigradi2016_484nn, 1c80, 3ed4, 9188, sigradi2014_144y2, 08d3, 9a3f, 33a5, 9d2d, 2da7, 5f43, e92b, 5b70, 7703, 6d06, 2787, bee3, 3a1a, ecaade2015_118s23, 0531, caadria2015_070i9, caadria2015_124u19, caadria2016_197m9, cbc4, 5076, de9a, sigradi2016_448y, 1f95, ijac201412304u1, 8d4c, ee71, d330, ecaade2015_81r15, 9ec3, 45c8, ad74, ecaade2016_032u8, d9b2, ijac201715103h, 2650, fd80, 8482, 7d23, a99d, 7230, sigradi2016_625ww, 7dc4, ascaad2016_045u18, c746, baae, acadia16_362o22, 52bb, 4a28, ed22, 1b98, 8288, sigradi2015_10.140l19, 49ec, 1a37, 9364, 8993, caadria2016_003f1, sigradi2016_360u, b9d0, acadia17_164zz, 543a, caadria2015_208x30, 4e5e, a415, 1555, eb97, ecaade2017_073k, f1dd, ecaade2014_018s4, 8251, 0eba, acadia17_598j, 2a52, c610, 2bf1, bf2e, eec2, ijac201412402e5, 162b, b143, 1d8a, 6775, 709e, 8b99, beaf, acadia16_344g21, acadia14projects_539aw, 053e, 7ac1, caadria2016_819l34, acadia14_435af, c580, 1fe1, ijac201715202xx, 4b6f, ijac201412303n8, ecaade2017_118ee, 1496, sigradi2015_9.152c17, fbb2, 7b04, 8acf, 9702, 17be, dabe, 0678, ascaad2014_023x4, 2a32, dae3, ecaade2014_214g54, dd20, ijac201715105xx, 3a95, 492c, acadia16_332a20, 2246, ecaade2017_291g, 3990, ecaade2015_21r3, 97b7, 6784, ecaade2014_066p15, faf2, 10c6, e3fd, dfcb, 2a80, d2eb, 6e76, acadia16_372d23, 9f87, edc8, d037, ecaade2014_089o21, 6bf3, b63e, 845d, e1a6, 598d, e9a5, 1b7d, ascaad2014_032l9, 44b0, 58d4, a0ca, f865, caadria2016_703l30, a89d, 1f63, ecaade2017_302aa, sigradi2013_158c, d8af, ecaade2017_029q, 9b67, acadia14_565u, caadria2016_405j17, bddf, c7f1, 072a, 8a4d, eb9e, f0cf, c500, 5ce2, 4443, a9c0, 8d5f, caadria2016_157w6, ecaade2015_53n9, 68ae, d29f, 5c3f, b9ad, cb9a, 9da9, b6e0, ecaade2017_230b, bf2c, 0fae, ijac201513305n12, 5dc9, ecaade2017_029z, ecaade2015_55c10, 3a17, 2829, c9ff, 1906, 8779, 8a5e, caadria2015_061i7, 803f, 142e, 82e2, 2046, f9d2, 7be2, 8764, a953, 2c8c, 99c7, daef, 0abf, ijac201412305k2, 3467, 0d0a, 5209, caadria2017_055j18, 0cf4, 441e, 39c5, 30d3, b9fd, ijac201614103e3, ecaade2014_140u31, 5eca, b9e2, 5824, 797a, b492, ecaade2014_168a41, b66f, 4230, 112b, 62db, ijac201614203s8, 9097, 3f9b, 08fe, ijac201715204tt, acadia17_392t, 36c5, a096, 72, e2a7, ijac201412408v1, fa8b, 8522, ecaade2017_152cc, 7ffb, bd68, daed, 59e0, acadia16_130l9, 0812, 6096, 54f0, ecaade2014_111u25, 6bca, 90ed, 7e3c, 3aab, 9f3f, 1646, ecaade2014_155y37, acadia14projects_627al, ecaade2015_271b60, 95c8, acadia17_128mm, 218e, 8188, sigradi2016_408q, caadria2016_881u37, 81a7, 8acd, c68e, e271, d0a9, f4a2, 6485, 72d3, 5387, ecaade2017_038mm, bdb2, 2b40, e52a, 4662, 6bce, ecaade2015_161k34, b09e, 38f0, 6bfa, 4be3, ijac201715205g, fa12, ecaade2015_138v27, bedc, 2324, e223, 58f9, 0ea3, 1479, 0fe5, ijac201412406r9, ff4a, acadia14projects_681ai, 89e8, c4f1, 7624, f72d, 3337, 70ca, d255, d4ff, 179c, acadia17_648cc, 3dfa, 99a7, cf6e, 537a, 2220, 3342, 2c73, acadia17_201c, 205d, b875, acadia17_283qq, d8b0, 1cbd, ecaade2015_138k29, 591b, 7627, a7cc, 1bbf, ascaad2016_050y20, ecaade2016_191d51, 1e8a, 38ef, 5675, acadia16_372f23, b7df, 0e50, acadia14projects_579h, ecaade2016_071s19, beb7, b108, 2086, f390, 9139, ascaad2016_039k15, acadia14_375n, 8a59, 66b8, 1bc3, efe7, ijac201614302h1, d978, f506, 0711, ecaade2013r_018x9, e55a, b02e, 739f, d798, 7b2e, e502, b902, ecaade2017_189ss, 33c2, 5ae9, f11d, ecaade2015_284y61, ascaad2016_004j2, 5922, a186, 668f, ecaade2014_215f55, 77e4, 1122, fd4f, cce3, b19f, 907e, ecaade2015_222f49, ijac201513203j7, af77, acadia17_423hh, 5aa1, 6984, d583, 43f1, cdf5, 395e, 5396, ascaad2016_059i23, 314d, 15e4, acadia17_231v, 6917, acadia17_52cc, ecaade2016_166w46, ce44, acadia14_145aj, 9f6f, 46eb, 09d3, acadia14_671l, 436b, df08, 7b97, d518, 1e01, ijac201715102t, acadia14projects_153av, 94f9, b1e0, 715a, fe86, 2982, 39c1, sigradi2014_289j4, 4fce, 0b0f, 434d, e000, e73f, f6f6, 28b3, 2af3, 60b0, 214d, f4b9, 63a1, 783a, cd40, 5135, 54c8, 7e16, acadia14_63as, 7fba, eff0, 74f4, ecaade2013r_007d5, caadria2017_028z9, 0295, 3d16, 6a8d, 1698, f345, 9dd7, 4d43, sigradi2014_213l7, sigradi2014_239g9, ijac201412205y3, ba68, 4526, d5d0, ecaade2014_036h9, 56fc, f7f0, ecaade2015_100l19, d91f, 29b1, cecd, 47ca, b3f1, e217, caadria2017_129y34, 4e93, 6ee1, 0a5a, acadia16_440f26, 61f7, e104, caadria2017_129u34, ecaade2015_164t34, 85d7, sigradi2013_421i, 1b52, 5820, 9ac7, 816f, ecaade2014_186x47, 53f5, a19b, 0996, ecaade2016_162f44, a8b2, bf81, c008, acadia14_229j, 743b, caadria2017_015t5, 2cab, 20c0, bb93, 5a71, b943, 9c62, a699, 88eb, 2d38, b454, 9afd, 8fa4, b03a, b749, 3a71, 1ade, 3501, f24b, c19f, 3e4d, 01b0, 7957, de97, 3b66, f77e, b6b8, 8069, 4f12, acadia17_560o, c696, 0a20, be3e, d8ba, 4d63, 3acd, ecaade2014_157l38, 4092, ad73, ascaad2016_045v18, ecaade2015_185r39, b4b3, deba, 53c8, 43d2, ecaade2016_166e47, 4da6, acadia17_274pp, 53b0, 99b1, 9687, acadia17_463kk, ec99, ecaade2014_072a18, bc9b, acadia15_223k9, ecaade2015_229h51, 6621, d694, a81a, b644, 7d29, 20f6, 5531, efe0, ecaade2017_199ss, d8e5, 1bd0, ijac201412408x1, ecaade2017_149p, 14b0, 310a, 8e2e, ecaade2017_108q, 9111, acadia17_52v, 90c8, 9461, c887, acadia17_128pp, 0575, 30c5, 1fd4, 50b4, 8557, 7e05, da25, sigradi2016_654tt, ijac201614103i3, 44fc, b307, 6758, 7a7e, 32fb, acadia14projects_579d, 38a5, e7d6, caadria2017_122o31, ijac201614405c4, 5885, ijac201614105o4, e5b0, 6c1d, 5c8f, caadria2017_055i18, a106, f234, e9a4, 148a, 5006, 6b23, caadria2015_014m2, 44e0, ecaade2017_032d, ecaade2015_129t25, bde2, fe46, f4f1, 3c66, e966, c946, ijac201614403h2, d789, 5c9a, dea8, c53e, 3d8f, 793e, b1eb, caadria2016_105g5, f567, 520a, 0126, 21ff, 8d7e, b86d, acadia14_91s, fb8e, ecaade2013r_016u8, ecaade2017_291d, caadria2015_049g6, 1923, ecaade2017_254ii, e401, 05b6, 22d6, f6c2, caadria2016_177u7, 33fd, acadia17_350bb, ecaade2015_205z44, cacf, 6796, caadria2016_683g29, 5cdf, 7cf4, 613e, c286, 30a6, sigradi2014_197y6, dc63, e1ba, ecaade2017_003d, acadia17_381cc, 0240, sigradi2015_sp_8.326a31, 65ec, 8ca5, ijac201614204t9, acadia16_106f8, f9d0, ecaade2017_jgon, ecaade2017_122yy, a544, 26a6, a20e, 6238, 4391, 80d6, 8087, 3b3a, b893, ecaade2015_53v8, 8190, 6f82, ecaade2016_046r12, sigradi2015_4.219y6, 90bb, ecaade2014_011i2, b42d, 8b82, ecaade2017_079v, 8e29, acadia14_463at, ecaade2016_006r1, 8c61, 12dc, f255, cea8, sigradi2013_343k, 46dc, ecaade2015_21j4, 6b58, fa8c, 2ea8, 1708, b03b, c9a5, 8558, b0d0, c298, ijac201412206z4, 2c5c, a9f1, acadia17_658c, 94f4, e652, ecaade2014_208y53, fe58, 5f90, aad5, 7d68, acadia14projects_33ai, ecaade2015_35a7, 8c7c, b71a, 8bb8, 3406, 0694, b1ff, ecaade2016_147x40, 804f, 7c94, b4c9, 8537, ecaade2015_206y45, 9dc0, c556, ecaade2014_089u21, dec8, 5507, 10db, 2366, 009c, e6aa, 90f0, 2d78, acadia17_232cc, e84f, 8397, 0e88, ecaade2017_309pp, ecaade2016_169k48, sigradi2013_313p, 0802, ecaade2017_203hh, 7ad5, c8b7, 5335, e129, 410d, 8af4, d397, 40ef, 9e69, 79ce, b125, 88a7, aee0, 08f5, 44a0, 5ee2, c734, caadria2017_174v42, e470, e943, 8b08, b583, 3a26, 66c7, 1689, d0aa, 63b3, 5f80, e63e, 8d2c, 445f, 5fd4, 74d3, 8420, sigradi2013_74g, 1f64, 8cbd, 8f93, 577e, 8e19, ad58, ecaade2016_208r53, 2c92, b25e, ae8d, ecaade2017_255n, df68, e3a4, e208, 7c1e, 12f3, ed21, ecaade2016_230r61, 2aaf, acb3, ecd7, caadria2016_085j4, b463, b9c3, a1a6, caadria2017_005t3, bbd6, ecaade2015_92v18, f657, 5045, a7f0, a8e7, b4e3, f35f, 2122, caadria2015_246d36, sigradi2013_386k, b164, bf73, 571a, 7b3f, e4c7, acadia14_445af, ijac201412301m5, fd62, ba0e, caadria2015_124g20, 5d9e, b336, 519a, bb57, ecaade2015_246w55, 5bb7, ecaade2014_122y27, c25b, 0a08, fdfe, 19ad, 5fb2, c356, c917, caadria2016_549v23, fb5a, e5c6, 62a5, 7b7c, 66bf, 94e1, sigradi2016_407n, 1c92, 8248, 6378, abd9, 371e, ijac201412403m7, 1485, acadia14_125t, 70dc, a05b, 314f, d267, ecaade2017_215nn, 01d4, 3a44, 52ea, f1ee, eb03, 8a9d, 5cbe, 30df, 6085, 9a2e, ecaade2016_199d53, 9fbe, sigradi2014_186a6, c085, bfba, baf6, 5518, caadria2015_060p6, adf5, f880, acadia14_63ap, e0e4, 017d, 02be, ecaade2016_105f29, d1c5, acadia14projects_101t, 8c75, caadria2016_851t36, c751, 374e, 1261, e1ef, 8efa, 0504, f18a, acadia17_212w, ijac201715203jj, 556f, 9b74, ecaade2017_192a, ecaade2014_195p50, 8945, 4824, 2c54, 5aba, 2e8c, 7185, 09eb, acadia17_82v, 1654, a777, 86ef, a09a, ff70, 2f66, caadria2017_048i16, 8840, 0a1e, 2da8, acadia14_43am, caadria2017_115i30, 54f3, 6ff7, 9b49, 1df0, acadia17_464h, 757f, sigradi2016_817r, sigradi2015_9.152a17, acadia14_53k, 7181, e31a, bcb0, ecaade2014_022a6, e03b, f8a2, dc3b, cb34, 3fd1, ijac201412407x9, bd61, ab11, f13f, b9c6, 5c08, ascaad2014_017t9, ijac201614402y1, ecaade2017_172u, b375, sigradi2015_6.387k9, ecaade2017_265s, ac4f, 01a9, ec9a, ad26, 0eea, aa24, acadia14_219a, 21a1, 17a0, 4d06, d0e0, 038d, ijac201715202o, f63d, d073, 94a6, 29ab, 880c, ecaade2017_117z, ecaade2015_320r70, 1633, 6c34, f62a, 0730, 8666, caadria2017_110i29, 690f, 791e, c516, cf0a, sigradi2016_807mm, cfc9, 33b9, f694, 376b, b890, 045a, ecaade2015_314i68, 191d, sigradi2013_407i, 4ea4, 65df, 740a, ecaade2016_119t32, caadria2017_155o39, sigradi2016_537ww, d1fb, 460f, ecaade2016_223h59, caadria2016_135z5, 694d, sigradi2013_189, 8630, 0f2b, 63e2, acadia16_88a7, ca20, 445b, 00e9, 916e, sigradi2014_345s9, 5228, 9445, ecaade2017_240t, 131c, d466, ijac201715106j, ecaade2015_130k26, ecaade2017_023jj, 46ae, 3320, sigradi2013_194h, 6e4b, 8686, 355d, c828, caadria2015_150a24, acadia14_199ad, 1b02, sigradi2015_8.186l12, acadia15_469n20, 8ec5, 49a1, 7418, ad7b, 10a7, ijac201614205j10, acadia17_202h, 7cda, sigradi2013_244l, a8e5, 7711, ecaade2015_48j8, 4ee0, ecaade2015_297w64, dbdc, bbc8, 577c, acadia17_598qq, 87d7, acadia17_153j, ecaade2016_102y27, dffa, ee59, 3201, e7d8, 2bb4, bbff, ecaade2017_290uu, 8ae6, ea49, ecaade2014_140p31, a2d3, 4d7f, d4b3, 1501, f273, acadia17_189gg, 95b9, e2e3, 44cf, 2cd4, 324c, b058, c03e, acadia15_274i11, d54b, b829, 6fb2, 3639, 0d94, 2d6a, f160, 68c6, c5c6, ecaade2015_116h23, bc75, 9548, 4cd4, 94ea, 1db2, acadia14_661l, 893b, ecaade2014_049y11, db3e, 4e29, 3456, df9a, f7df, d5c6, e915, 4656, 6dde, fe43, 67bd, e5ab, e44b, 6dd8, acadia17_164ww, fcd3, f0f2, 94cb, 07e5, 8996, ff62, da29, 8a46, e95d, ecaade2015_83k16, c352, 2ebf, caadria2017_113y29, c283, e714, acadia14_681au, a478, 05e7, ecaade2015_196i42, 16c8, b40d, 4c1e, a4c1, bce1, faaa, 41ee, a89e, b7c3, b38a, ecaade2015_207i46, 09a1, 3ae3, 64aa, acadia17_570ee, 6a86, ascaad2016_021i8, acadia14_661g, acadia14projects_661d, 199a, a1da, ecaade2014_224v56, 7d94, 903a, 14fc, 133d, 5db4, 6953, 0383, 6645, 4d65, 203e, acadia15_357x15, c6f9, 5ca2, cca2, e1e7, 5000, 0b2c, 1ea1, 903e, acadia15_232u9, 3198, 7951, c0d0, 2f19, 7593, f138, ed85, 7df9, ascaad2014_021x3, a2e1, ecaade2015_59r11, ecaade2015_138n29, 74b2, 0f08, dc35, eb08, 2123, acadia16_72d5, 0d07, ecaade2013r_002w1, 88aa, 4e0b, 2a15, ascaad2016_057w22, 8471, 087c, 10bd, ascaad2016_028b11, 77fc, 7d2c, a43b, c08e, caadria2015_181d27, 0b39, fa61, 1abb, 1880, 5eab, c07a, ecaade2017_047o, 0914, d075, 82e3, 51f2, 9b4c, 9ee1, 35c7, 17cf, 687a, ecaade2013r_008p5, 49ac, a72b, 6dce, ecaade2014_132e29, 9fe1, 685f, sigradi2016_611p, d29b, ecaade2014_186c47, 4362, a10d, caadria2016_745g32, a4ae, ecaade2017_255r, acadia17_154dd, a180, 0b67, 8d3b, ecaade2017_007a, 9e3a, 734e, 98f9, 5281, 6ffd, sigradi2015_10.307b21, acadia17_366z, 7153, sigradi2016_448ff, ijac201513102g2, 4fa1, acadia14_317r, 4964, acadia15_311k12, 118c, 3657, 6be1, 4bc1, e5f6, 86af, 19d7, caadria2017_001f1, e62b, 250f, 3e5c, ecaade2014_224u57, dc8a, sigradi2014_144a3, c5be, 3da1, 7950, 9416, a981, ecaade2016_210f54, ecaade2016_221z56, e2f5, ca74, eef9, bd4f, 6e21, 1902, 04bc, ecaade2017_230tt, 2495, 6e67, f833, 7036, 72c3, a009, 3695, ac1c, 6510, 795b, 3ece, d35d, d63c, 5769, 25ae, 0d68, 46f7, f8c3, f0e9, d911, ijac201715103f, ecaade2013r_006z4, fb7c, ijac201614104h4, ecaade2017_046zz, sigradi2013_326l, f52f, 25f1, 1b7b, ijac201614307e4, 620e, 52c7, 8441, e4d2, c162, f95a, 990c, 0541, 422c, 037c, 5423, a985, acd0, caadria2016_271x11, acadia14projects_601af, b014, ecaade2014_149n34, 6610, 3d1b, a85e, ebbd, ecaade2015_115a23, 73ce, ddba, 48ce, f166, e574, f871, 0b0c, 1e30, ecaade2016_074m21, b61f, 3910, 3de4, ce21, ecaade2015_317g69, sigradi2016_685mm, ecaade2016_027f8, ecaade2016_198u52, sigradi2016_363ee, ecaade2017_051r, ef4c, a8e8, ecaade2017_054jj, sigradi2013_303u, acadia14_177aa, 241c, sigradi2014_249m9, cf5d, cc6c, ecaade2015_138a29, fede, 30e9, 08bf, 3486, 835b, 8402, c851, 7ccc, ecaade2013r_006x4, 61a1, 42f0, ecaade2016_210y53, 6bea, 95ce, 6668, ecaade2016_007b2, 346f, 6059, 0d36, df54, 2042, d63d, acadia16_24s2, 0212, d7ba, 25f5, b36e, 7cb6, 2ae8, 50ac, 04bd, b546, eb70, f973, 3bde, 2326, acadia17_630xx, f502, caadria2017_003p1, 181a, 3234, sigradi2015_12.215s27, 22a7, da62, 87d5, caadria2017_113p29, 17b9, acadia16_478o28, 7a3e, 2798, d53d, 9ddc, 696d, 77b8, 6997, 4926, f1b6, acadia17_154pp, ascaad2016_023w9, 1a57, 2aa4, d980, caadria2015_220c34, c342, ijac201513303j11, ecaade2017_047n, d96a, sigradi2016_400k, 2004, a3ec, 4145, b208, sigradi2014_018n1, 248f, 24b6, ac0d, ecaade2017_203vv, cf85, ijac201412301w6, 6733, 6336, sigradi2016_792g, 654b, e4e1, e35c, 3170, 61a2, c175, bad7, ecaade2016_161x43, ecaade2017_174d, 8fea, ecaade2017_198ww, ba83, sigradi2015_9.152n16, fc2a, 2d0e, 1cd0, bcf1, ecaade2016_071z18, 35e5, ecaade2014_153a37, 02b0, sigradi2015_3.111w2, 4f40, 83a7, 0d8e, 46ce, acadia17_82b, 4705, d6d6, 03a8, acadia17_164vv, ascaad2016_039z15, ijac201412303w7, bf60, ecaade2017_117o, b310, f363, 3a63, b145, ce31, 4d20, acadia14_619w, 3928, acadia16_362n22, 1f0f, 2f1e, 850f, 8858, 4650, 2b81, c776, acadia15_47m1, cf28, 1480, 06ab, ecaade2014_197i51, 2a71, ecaade2016_018i5, 520e, 0ac1, ascaad2016_041j16, 2da0, ce39, d46e, a9c4, b5ad, 3982, 46ab, 20d4, a443, 27d7, c1e2, 840a, 5321, 7862, efd0, ecaade2016_167s47, 751a, 1fde, caadria2015_073s10, ecaade2015_320o70, 0608, ecaade2016_198v52, 258a, e43a, sigradi2016_522v, sigradi2014_197v6, acadia14projects_473au, caadria2016_095v4, aa8f, sigradi2013_138u, 1dcd, 3ad4, 2a31, f0bf, acadia16_344o21, 501b, 4392, ecaade2014_109u24, 778c, ec3d, b221, b692, 58ed, 7378, ecaade2017_053p, 4776, a57d, ijac201513205v7, sigradi2016_611o, 38ad, acadia14projects_691au, 116f, 4cc7, 6570, dbd8, 85fb, 75c7, 6bf4, ijac201715106a, 8633, acadia17_70ee, 164e, 53d8, 2e9a, ascaad2016_038g15, bddd, 919b, 90bd, ecaade2015_114o22, 0e2f, ef2c, acadia14_601ah, acadia17_52p, ecaade2015_15a2, acadia14_145m, f616, caadria2016_291e13, ee70, caadria2016_311x13, c4b0, f4f3, ijac201614305j3, b44c, d68b, sigradi2013_271, ff6f, 21d0, c7ff, e80b, 8cc2, 9bf7, a05c, 736b, b3a0, 01d8, 4b4a, e4ef, de62, 6528, 5bde, 9d3c, ecaade2017_156u, a25c, a81f, a5e9, ecaade2016_073d21, 15c4, 5ee7, e195, sigradi2014_151j3, acadia17_473g, 7214, 6bac, 64d2, be94, ab60, e90d, b3ad, ac16, sigradi2013_327u, acadia14_43ae, ecf4, c1e7, acadia17_349n, ecaade2015_173l37, 3829, 078e, 573e, 77e8, ecaade2015_48f8, ijac201614309u6, cf78, b799, a348, ijac201614102w1, 2985, ijac201715202g, f5d7, 677e, 86f3, ce65, 8ce9, 9646, c33e, sigradi2015_9.347i17, 69b8, 7994, 0344, 6ca7, 293e, 6a5d, 8e51, sigradi2013_389n, f260, f5a7, 27cc, b0cb, 7c12, 580f, caadria2015_157v24, 1615, acadia14projects_365ao, sigradi2016_558r, 719f, b59a, 8edc, 9a23, fccd, 2667, 3169, 7332, 5c2e, a66a, 63d2, 0d7e, 91ea, ijac201614405d4, 5464, 831e, 2085, caadria2016_797z33, d876, e6a8, dda3, ecaade2017_253cc, acadia14projects_347an, a6a6, 838c, 0353, 549b, 4537, b3f2, ce4e, b04f, b7eb, ecaade2017_105xx, 89b1, 104e, 6f51, 733b, a06a, 48ec, 50d9, caadria2017_080k24, 6a38, 3ff9, 340a, 2bc9, 8620, 8de9, 67ca, aee7, sigradi2015_sp_8.6c30, 3aea, b7a0, 6e58, caadria2015_105j16, 6865, d3f4, bd58, 2514, acadia17_424yy, 4475, 58d6, a0c5, 8cbb, 0578, 5502, 0f90, 928b, f9c1, 16b2, 5f2f, c17c, ijac201614208i13, d42d, fc7f, b2fa, 06f8, 9975, 6600, caadria2017_051a17, sigradi2015_10.307a21, 366a, 69c5, 7f1a, ecaade2017_268hh, 1f34, 1413, acadia16_382s23, acadia14_539b, 5977, sigradi2015_9.347p17, c39a, acadia16_352s21, 0a0a, e8cf, 7c18, 491c, 4c20, ascaad2014_035p1, ff12, e075, 5707, 60c2, acadia16_270c17, ecaade2015_35b7, 2709, ee11, d5ea, 9b26, 573c, 3abd, acadia14_347av, b861, 6b41, aeb5, dc68, 1392, 708b, acadia17_426l, 55e3, 6e37, ecaade2015_318w69, ecaade2016_037w9, acadia15_497n22, 707c, sigradi2013_397e, 47d9, 9504, 825a, 66bd, 1b3b, 413b, e8b0, 9671, acadia17_274rr, f91f, eaaf, 9c33, acadia14projects_463h, 0347, ecaade2015_235s53, ecaade2013r_018m9, 26f3, 8130, 6596, 0db3, ecaade2017_220jj, 0787, 7068, ijac201412303k8, 8487, 3136, d619, e640, acadia17_222qq, c011, acadia16_244j15, f47f, 9bcf, 1365, f402, adce, d808, 1f60, sigradi2014_140p2, 2f85, 0328, 120a, 68bd, 2920, 1012, fc40, 0fa5, 86c3, c217, 6d43, acadia14_347an, ecaade2017_277qq, 2a89, ijac201513105t4, ecaade2014_143m32, ascaad2016_021l8, ca53, f2ad, 7040, 2d06, 8fdc, ijac201614405e3, ascaad2014_029u8, bae4, caadria2015_226s34, 0486, 9688, 4c21, cc57, 45b6, be47, 11e2, 1258, 8387, 9af8, bba7, acadia14projects_75ax, ecaade2014_175z43, 74d2, 6028, f23f, f333, caadria2017_113l29, c366, aed5, 94b5, d6e3, 3cfc, acadia14_145y, 595b, 759c, 6bc3, ec8c, cae7, efbd, 6469, 111e, ecaade2017_208d, 1712, ecaade2017_032n, a2e8, acadia17_127ee, ascaad2016_019t7, d528, acadia17_339rr, 7a43, b5b2, acadia14projects_671l, sigradi2013_390d, caadria2017_015g5, 57f7, d504, bbf9, acadia16_344n21, 691c, 6564, 477c, ecaade2015_92r18, ec78, 3996, acadia14projects_435as, 8ad8, 1015, caadria2016_601m25, ad91, bb54, 0c9c, acadia15_407n17, 0422, acadia15_263e11, ecd4, dc8b, bf1c, d133, f9e9, a7ed, e141, ad7e, 174b, cfbd, 8e90, 6f2b, e85b, cee7, 6411, acadia14projects_237as, 086e, cf2d, 4b21, ecaade2017_301y, acadia14_609ad, sigradi2014_159f4, f06f, ijac201614105p4, 974f, ecaade2017_210v, 4f1d, caadria2016_013i2, ascaad2014_017v9, 7d72, 993c, ecaade2017_152uu, 3ebb, sigradi2013_343b, 1618, 9160, 50a3, 4912, d190, 2509, ecaade2014_030k8, ecaade2014_086y20, acadia17_324dd, d4ca, 6012, c560, e3c6, b538, a6a7, 1c42, a7d6, 5fec, eb9b, 0cb4, sigradi2015_sp_11.303o31, 2520, f093, e21a, 55f1, f811, 0b6e, 9d14, ecaade2014_198n51, ecaade2013r_001n1, 2843, b8a4, 8311, d52b, ecaade2017_172ff, 4582, 90bf, 138a, d5ce, a047, ecaade2016_075b22, 0925, 599b, caadria2017_037f12, ecaade2014_138m30, 1a28, bed9, 8513, 0a48, af51, ecaade2017_037cc, 9f27, a319, 8168, f6e7, 82c2, 3ef4, e663, 71a9, 6498, d7ed, sigradi2016_595gg, f489, 0d27, ecaade2014_151p35, 7793, 92ee, fa1d, c6cf, 164c, d1d5, eb61, c027, sigradi2013_271n, 22f6, 1f19, 95a6, 1af3, 7412, 4d31, 05cb, d417, sigradi2014_047o4, acadia17_128oo, sigradi2013_32, 367a, 917b, f28b, 5c15, 2e08, ff4b, 980c, 8291, 5b86, d03e, 11fd, 028d, ef66, 594d, 505d, 9c83, 0532, d117, 9090, f910, caadria2016_507o21, c023, cfa2, 515e, ecaade2017_grib, 586b, 84cc, ecaade2017_202l, acadia17_162y, 31af, 2b67, 616d, c795, 8619, b3ae, ecaade2014_038d10, 584e, 9100, fe87, 9a71, bf74, caadria2016_693w29, e1ac, ecaade2017_142zz, bc98, df5f, 26c1, 61e7, 8fe8, ijac201614403j2, 8e07, 0a32, 6973, 57ca, 188f, d07a, 51e6, a42e, 27d1, ijac201614201j6, eeed, aece, a2de, ae34, df4b, ecaade2017_079cc, 6ea1, cd73, b393, 5fa1, 5637, 6c32, 770b, sigradi2016_399a, b9a4, 1c03, 8001, acadia17_512q, ecaade2016_089x24, d391, 3bc4, 7944, caadria2017_158z39, 1b8e, 8a79, ecaade2017_268aa, 4f5d, c46c, 0198, d122, c54f, 1e11, 932f, 8d58, 08d9, ecaade2014_220c56, 4801, f84a, 0bd6, 8646, 2499, 3d98, b523, 61d2, 40f8, 0ee8, 6508, cfd5, 6d69, ea68, 4652, caa2, e0e9, acadia14projects_619an, 84f9, dd0f, ec1b, 4676, ecaade2016_006o1, daa7, 5009, 9ba0, 92cd, d477, 7ff0, e824, ff6d, 572b, 6660, e3c1, acadia14_609av, 6367, caadria2016_435r18, 01d1, d502, 720d, 9024, 2c01, 2bce, 2a69, ecaade2014_123f28, ecaade2017_201f, a7fa, 47fe, f105, 8ca9, ecaade2013r_010z6, fe1d, 6632, f044, ecaade2014_024u7, sigradi2015_sp_11.303s31, e43d, df8b, b916, 00ee, 0277, ecaade2014_233n60, 6f30, ijac201614208t13, ff46, 5094, caadria2016_611e26, 0990, 7ed8, 3622, 8a73, 108e, ac73, acadia17_222p, 4993, ecaade2017_199pp, bb5e, 146a, 673e, 4ef4, 65c9, 14bc, e5df, ascaad2016_006g3, 6b4b, 1f93, 4e95, c947, ecaade2014_194g50, b809, ca6f, ad2c, 0c2b, 8d49, f5d5, f2ae, 8412, 3c47, ecaade2013r_011a7, f356, sigradi2015_11.142b25, 42d0, 4034, 33f4, 0103, 8b43, 0291, 62a7, a709, 31ad, b287, ecaade2013r_012o7, ecaade2015_53t8, 156a, 3ced, 6a1c, 5ab6, 64dc, 3f4a, bc9a, 7301, 2f36, f639, f395, ijac201412205g4, e18a, 0b12, ef23, dab4, ecaade2015_196h42, 4387, sigradi2013_311i, ecaade2014_180s45, caadria2016_353s15, 40b1, 9732, 93d4, 5bf4, 3b5e, 46ee, 0683, sigradi2014_276v2, 906f, d29d, d0ce, 4de3, ecaade2013r_007b5, 61ef, 24e7, b804, 7bee, 28c2, 8b9e, 015f, 1621, 2132, b959, ijac201715106ww, acadia16_130j9, f6be, acadia17_163ee, 5f59, 10d9, 34cb, 8aae, decb, 0ba5, 56e8, ecaade2017_006zz, 4a29, b955, 7d67, 2743, 6002, 459d, 5a06, dedf, aff3, 1b1e, 78ac, 7317, 5c93, ijac201412303a9, ecaade2017_130vv, 871f, fa2a, ecaade2015_237d54, c3f3, 356f, 38ae, 3d9d, 457a, c990, sigradi2013_95o, ecaade2015_318y69, ecaade2017_122oo, 9d40, sigradi2013_261, c4af, cd7c, acadia14_291e, ecaade2015_171m36, ecaade2015_206r45, 0fb6, 83da, ee95, 89ca, 8ac0, e037, c6ea, 1a0d, 31f7, acadia14_655z, caadria2016_507g21, bb85, caadria2015_185m27, 5b42, acadia14_167x, 6a05, c074, f65d, 0f6f, 48e5, 4834, sigradi2015_10.309s21, c168, caadria2017_058j20, sigradi2014_045g4, 55cf, 1bd5, 355c, aaf9, 5467, c514, acadia17_100r, 1893, 8acb, c0d5, 36d0, caadria2017_145b38, ascaad2014_013x6, 44d5, caadria2017_142m37, c778, 1c5f, 9ac9, 67b3, ecaade2017_049vv, 6ed1, 8e95, f081, ijac201412403o5, ecaade2017_124u, 48fc, d193, ac1b, ecaade2017_195oo, acadia17_390ii, 0ff3, acadia17_59d, caadria2017_094r25, 492d, df47, ecaade2014_176w43, e51d, sigradi2015_8.189r13, dcef, caadria2017_056t18, a3c4, ascaad2014_024k5, sigradi2015_8.289c15, 4750, caadria2017_145v37, 657e, acadia17_381dd, b129, 4e77, ecaade2014_132h29, d688, e603, 729a, bd0a, ecaade2015_18d3, acadia17_670zz, 96a2, ecaade2014_230p59, acadia14projects_487i, 779d, bc26, dbeb, acadia14projects_43y, 8cc9, 6d02, 0b92, cdaa, ecaade2014_149n35, acadia14_555l, d1e7, 96da, cd8f, 25dc, c6be, b8fe, 4463, 4eaa, b558, ec1e, 2f51, ecaade2015_206j45, sigradi2013_212o, 9956, d357, 3b5d, d00f, 2455, b1dc, ecaade2015_207r46, 56aa, cd75, a880, add9, b68a, 425c, caadria2016_395y16, 18e3, ac87, ca24, acadia17_318c, ecaade2016_162e44, acadia17_232gg, ecaade2016_113d31, fb39, 148d, ecaade2015_196g42, 01ef, 9f54, sigradi2013_311k, sigradi2013_158d, 76b4, e5e8, d1c2, sigradi2016_777jj, 3bc3, ecaade2016_085l24, 5ff5, f8d2, 9e2f, 14e3, 07aa, 3ea3, ddc1, 7ed4, 0307, a988, ascaad2016_009j4, c9db, 9960, 0605, ecaade2015_229t51, ecaade2015_286x62, 504b, caadria2017_041f13, 5dfc, 3ebf, f3d4, d4e3, 2d07, e77e, c363, cc90, ecaade2017_033x, 43da, 6285, e07e, 2f8c, 138b, ecaade2013r_012j7, 8677, 9f72, sigradi2016_385uu, 6636, 7a5c, b419, 9c69, f629, 55ff, caadria2017_182y43, sigradi2016_602g, acadia14projects_189av, acadia15_149y5, 34cd, df20, 7938, f025, 7411, ascaad2014_004o2, e2e2, 873a, 510b, 52dd, cc03, c3d6, ecaade2017_174a, aebe, 4dd0, 1770, 0c8b, b934, e924, 7309, 6a69, ecaade2017_255g, bb0c, acadia17_340e, 38d2, 2413, 5ad9, sigradi2016_431r, 0025, cad5, 982d, ecaade2017_213a, 2b46, ecaade2014_094o22, 9a98, ecaade2017_124y, a189, f9ff, 0010, 2143, 2cf5, bade, ecaade2015_103m20, 5013, acadia16_116y8, 2e42, 2815, d28b, 1da9, b889, 71ca, 4c5a, b48b, acadia17_248vv, d73d, e0e1, d35b, 5a04, acadia15_203i8, b4b9, 32ed, 6284, e66d, 66f7, 320a, b4a8, acadia14projects_579a, caadria2016_135y5, 3538, f132, 7c96, 5625, f663, f964, 40dc, a4e9, 60e5, 1e57, e4d8, ecaade2015_171f36, ascaad2014_005c3, f9e0, a3df, ecaade2014_224o57, bc79, 5e87, 9192, 82d2, 8b7e, d908, afe2, ce74, f13a, 1fd9, sigradi2014_330g7, 23cf, e1bd, baf9, 0993, 3e9b, 293d, ecaade2014_113n26, 50c1, 5601, 82d1, 3af9, 7561, 79cf, ijac201614405g3, ijac201412401p3, 99e5, d59d, eea4, e332, b8d5, 4d8b, 2ba7, c3db, ijac201412301r5, caadria2015_070z8, 895e, f7b2, 66b2, 948c, 4fe7, c01a, ecaade2016_007c2, 6a04, 1946, 556b, acadia17_340g, ee63, 08d8, bb14, 693c, 80a2, e18d, 83fe, d4f4, 0713, ascaad2014_014d8, 78fe, c016, 39ab, c3fd, 2c84, aba0, 3b04, 6b0d, ecaade2017_199y, caadria2017_163l40, sigradi2014_263w9, 707a, d725, 8260, 1da8, 153a, 7933, bbdc, caadria2015_108m16, 285a, 9bbd, c79e, ecaade2014_031r8, 6d30, ecaade2014_042l10, 1fc5, ecaade2017_208g, acadia14_555i, a578, afcd, fce2, 47f9, f113, d2f5, dd62, 149d, acadia14_63a, 745c, ecab, 3aa1, dbf5, 856a, e258, 7bc5, 9ce6, 3ddb, c4ff, fc71, a6d7, ae19, bf85, 5595, acadia14_247k, a8bb, 8671, ecaade2014_024l7, ascaad2014_007d4, 1cca, 168c, 83a2, 1dc8, 8939, ecaade2015_22b5, ecaade2017_066s, 9585, 5df8, 09d7, f5c8, acadia16_318n19, 9a14, f210, f44f, 7501, 3a48, 6896, 57b9, sigradi2013_54o, 1950, 959c, 9cb5, b7dc, b919, bf86, 1c14, 742a, 3295, acadia15_343i14, ecaade2017_033t, acadia15_469f20, 39b3, sigradi2013_62t, d875, 5c24, ecaade2017_076u, ac74, 7f2d, cbcb, 14fd, acadia14_53u, 0395, b2bc, b04c, 57e1, ecaade2014_168z40, ef74, ecaade2017_006oo, 24d6, d438, 15a9, abfb, 769a, sigradi2016_356b, 8ca7, a6b2, 0e6a, 857d, ecaade2015_115b23, 26b1, ecaade2017_100j, 1acf, bbd3, 627d, a948, 984e, 64e2, 1658, f467, 8f62, 2eb5, caadria2015_139b23, 3437, ascaad2016_014l6, sigradi2015_10.307z20, b81f, ecaade2016_073x20, sigradi2013_46b, 67a1, 90c6, 9c67, 7e93, f50c, 5493, 7099, 25da, sigradi2013_41b, 91bf, 908d, 37c7, 4658, b7e5, ecaade2016_198s52, ecaade2016_mrtd66, 1949, e55f, ascaad2014_014k7, acadia17_91qq, b471, 5d68, 68bc, ascaad2014_033h1, b3da, 1f66, acadia15_123l4, a61c, 217a, a027, 13f2, ecaade2017_089w, fb46, 0860, 9c38, ddee, b5f5, f79c, bfcc, 86c6, febe, f89c, acadia14projects_63as, 4ad4, 9596, ecaade2016_158d43, 58b5, 189f, 0147, d356, sigradi2016_694l, 4c74, sigradi2013_226u, acadia17_464a, ecaade2017_208j, caadria2017_185v44, ecaade2017_198vv, 4e2c, a738, 70af, acadia14projects_647ax, a703, caadria2017_123i32, 5c3e, sigradi2016_614z, b078, ac42, 7705, 3410, f07d, acadia17_482t, 0236, 5256, e25b, f886, ecaade2014_133z29, db03, ijac201412307j3, def5, sigradi2015_10.377z22, 6dba, 1d77, 3830, 17a3, 3579, 614c, 3b51, 2f09, dc03, e9f4, 59db, 16eb, ecaade2013r_018u9, 4270, 4514, 7a55, 3e1d, caadria2015_072z9, 0637, 285d, 215f, 0b1e, 9ae0, a0d1, fba9, 0926, acadia17_374q, ecaade2017_161qq, 1f06, ecaade2015_138v28, caadria2015_010t1, c4dc, 5331, 0aa3, 6126, 0df5, 8582, e994, e751, 0c44, b5b1, c1db, 9e1d, bc29, 2a79, 1767, ascaad2016_051d21, 2a27, ecaade2016_118e32, b19b, 710e, 3f99, 2d73, 2191, sigradi2015_8.339z15, ca1f, 23c8, 10d6, 3dca, 8004, 54fe, 5e85, acadia14_435aj, af9a, f7ef, 8893, ad94, 6288, 032d, c8fa, ecaade2016_ws-intelligentw68, eeb3, 42c6, cbb2, eb94, 2780, 8579, d35e, 450c, 6232, 2002, acadia14_565r, 2f9a, ead4, ascaad2016_035y13, 6d7c, sigradi2013_183d, a2b2, d87c, 0b52, adc0, e717, 7f8f, ecaade2016_068i18, acadia17_330uu, 155f, 4103, caadria2016_517e22, ecaade2015_64n13, 2193, 912c, 091d, a6a3, 5a68, ecaade2017_083kk, b18f, 2d68, 4d7d, 6833, 4916, 488d, 63a2, acadia17_534yy, 7088, 3c3a, ecaade2016_111o30, c4ca, acadia14projects_115ah, 1566, f069, 95d0, f898, 5e30, 5149, 1e35, ecaade2016_170p48, 6b00, ec6e, ecaade2017_109mm, ecaade2016_018g5, 1d5e, ea47, acadia15_311i12, 61aa, a4f6, d070, sigradi2015_2.162s1, 26d9, 4126, c969, ac3c, e0cc, ecaade2015_17o2, 6177, 427b, 65d5, 932d, ijac201412304x1, a671, ijac201614308r5, 3848, c915, sigradi2015_8.328r15, ecaade2013r_018e9, ecaade2014_237v60, fe7e, d9f0, 0e9c, f91e, 0177, ecaade2015_241d55, c5ed, 6f57, ecaade2016_134c38, fce8, ecaade2015_59s11, 4923, cebc, sigradi2014_015h1, caadria2016_663m28, c90f, df56, 68f2, 5171, 54b8, caadria2016_229r10, ijac201412402j5, 3c7d, ecaade2014_204e53, b369, sigradi2014_057r5, f3a6, f2bc, 5b23, ca91, ad30, 63e8, caadria2016_497e21, e011, 0646, 788c, bc96, sigradi2016_550m, 6ab8, f270, acadia14_573aj, 7ea7, 7f8e, 9d1b, 97c7, 703b, ba32, caadria2017_016k6, ijac201412403p5, ecaade2017_042bb, fc52, f3c5, d9f7, b3b6, acadia17_648rr, 1a26, 354d, ecaade2016_036k9, acadia17_590n, acadia16_62l4, 31fd, 81c7, 859d, 2989, ecaade2016_152u41, 1804, 3977, e849, c2fc, ecaade2017_173uu, 76e6, ijac201614302g1, 91bc, c4d7, 4538, 4771, 6b4a, 3687, 8e8f, 7ab5, 6c97, 13cb, d1ed, 37a2, 3248, 3516, ecaade2015_73d14, db3b, sigradi2013_389m, ac25, 816a, b212, 5ff2, 1837, aebd, a820, sigradi2016_777gg, cd4f, 6ea2, 49d5, cee9, da0b, ecaade2016_193s51, a4d4, dfbb, 97f5, caadria2015_213u32, d970, 03d7, 44cc, 6820, 5629, c50e, ecaade2014_104m23, 5091, 89c9, 0460, 83ee, 7909, sigradi2016_446ww, d046, 5ee3, 4029, ecaade2016_080y23, c27e, cd47, 1e7b, 350a, 08a6, 52ce, 5947, 8a04, 8f55, 1187, cb35, f7b6, 0bdb, caadria2015_213o32, 23ed, sigradi2014_084x7, 6377, e58e, 9e4e, 6f2e, 84b4, a6ad, 683b, d70b, c924, fbfe, ascaad2014_027l7, sigradi2014_048t4, c0c9, bcbb, 3fab, d23c, caf3, b721, aff6, c33b, d782, 5fe9, 21cc, sigradi2015_3.268j5, acadia16_382t23, 5b1d, ddaf, 27a7, 9e4b, 915e, 6201, 00f5, 1e96, ba9e, sigradi2016_690g, ijac201412201i1, afef, 9c03, 24a4, 5544, 7bd4, sigradi2016_449kk, bddb, b83d, acadia16_214t13, 6a76, 0ec1, 0e72, 7cea, ecaade2015_114j22, ed3d, d053, acadia16_140w10, 69a3, ijac201715106tt, c5d5, ecaade2017_029u, 524e, 80cf, ijac201715101f, ijac201614104j4, fe81, 3701, b35a, 3ca9, caadria2016_851n36, 3360, 6e81, cd5c, 676a, acadia17_144uu, acadia14_317z, f0a3, 202d, ecaade2017_026pp, b444, bc48, caadria2017_145f38, f6d6, ecaade2015_109b21, 6cb3, fbd7, 7245, ecaade2017_098rr, cac6, ecaade2016_132i37, 6b0e, acadia15_483p21, 5bdf, 9c82, e593, c860, ecaade2017_101z, a2ee, bffb, ijac201513205d8, cd03, 30f3, 66fb, acadia14projects_473am, fbb1, a378, caadria2015_168m25, acadia14_247o, caadria2015_043k5, ecaade2017_229cc, 7db0, acadia15_195w7, acadia17_50rr, 0f00, ecaade2015_169y34, f2d4, 060e, sigradi2015_10.378f23, 2263, caadria2016_851x35, 18aa, 83f2, 1023, b953, 5079, 54d9, ecaade2014_138k30, acadia17_474p, 59f5, 5606, 645c, ecaade2015_320s70, acadia14_497s, 911f, caadria2015_126m20, acadia14_699u, acadia14projects_365aj, c191, a62a, ascaad2014_015z8, c44d, 74be, 7f7f, c7d1, 0b88, sigradi2013_28o, caadria2017_095h26, bc01, acadia14projects_531y, 0b41, 0d81, sigradi2015_3.268g5, af2f, 2c57, caadria2015_209e32, 3e6b, aa7a, ascaad2014_018f2, 648a, 44f5, ecaade2017_148zz, 389c, ecaade2017_051ee, e636, sigradi2016_659l, 8191, 7109, c896, 4aa3, 725b, 5d9d, 8983, d31d, 5ab7, 6ecf, 38dd, b4da, 22dc, 41d3, ecaade2016_027y7, 0233, 9b41, aaf4, b70c, 55c6, b3c0, ecaade2017_198yy, 1fcb, e9c1, 9172, b47b, cb7e, 83c4, 1777, ijac201614201x6, c34f, de16, ecaade2017_032e, b35c, 992c, 1017, 35e3, 55bf, 73d5, 7422, ecaade2017_ws-archieduaa, 1cb3, 44a1, 334e, ecaade2016_068k18, 001d, 90d5, ijac201715104l, 1eba, 8560, 901f, caadria2017_168b42, 928c, 5e5a, ijac201715102ee, 4ec3, ecaade2015_148r31, ecaade2017_184kk, ecaade2017_156aa, ecaade2017_211ee, 2b26, f673, ee84, ascaad2016_054x21, c813, fad1, ijac201614103n3, cb07, acadia16_318i19, a2a3, 92d5, cef4, c96d, c27b, 5ac9, 0449, 6a8c, 8508, 5b40, 3179, 66f0, df82, ecaade2015_227j50, acadia17_82e, sigradi2015_sp_8.326u30, 351b, acadia14projects_453k, fd2a, e545, 6f0c, ffd2, 6484, a14e, 0a18, 7613, 433d, ecaade2017_293ss, caadria2016_055m3, acadia14_63af, ecaade2016_217p55, 3c29, 2abf, ffce, a12e, caadria2017_189b45, 630c, acadia14projects_463av, 529e, dfd3, a892, f2eb, 5bba, acadia17_491t, acadia14projects_75b, c6c5, e8a7, aed8, 1826, 7bcd, 692c, 5ffa, ecaade2014_201e52, ecaade2017_124bb, acadia17_162w, ijac201715202bb, 1924, 5fdf, acadia17_590b, acadia14_135ac, 42c3, de0f, 0f56, 4ccb, 4b2f, 7aa5, e965, da19, 8561, b9ba, 274e, 50e3, 5b14, f191, 024b, 6b28, 7c53, f21a, 03b0, caadria2016_209x9, ijac201513102a2, f7d6, sigradi2013_158t, sigradi2015_13.316w28, ec67, acadia16_184l12, bbd5, acadia16_224e15, 702e, ecaade2017_169hh, 5909, 0e9f, ecaade2015_59e11, sigradi2016_647nn, 9373, afda, d57c, 811a, sigradi2015_8.186g13, 9a61, 0f97, 7982, 2720, acadia15_203n8, 1912, 87de, caadria2017_067i21, 007a, 07f7, 995b, 2269, 5fd6, a764, 09f5, d7ff, 9299, ccb6, b817, ijac201513105x4, 00ce, 5c29, c1cf, ijac201614405n3, ecaade2015_180d39, ecaade2016_167y47, bc30, 9d43, 50f5, 1812, d960, e618, caadria2017_051e17, ecaade2016_067j16, ef33, b3f3, ecaade2015_205c45, ecaade2017_265y, sigradi2016_448ee, fad6, dae6, a916, ecaade2014_192j49, ed27, 2b76, 4f57, 239b, 6613, 9491, 7d11, 8988, 0f07, ascaad2016_045s18, 09de, ab03, f99c, 9eeb, ecaade2016_026z7, 06bb, 67be, 1244, 7303, 67ae, b76e, d0fa, 45b0, ecaade2017_309xx, cb49, b222, 451d, caadria2016_301g13, 8903, f172, 0821, 3203, e3d7, ijac201412307f3, 6d00, e681, ecaade2014_023t6, f119, 2f33, f69d, sigradi2016_381o, 6269, a72a, 259e, c601, 55e6, ijac201412403n6, 135f, b80a, f071, 4146, 4547, a98c, 4b8f, 74ed, 5985, ecaade2016_068x17, 0953, caadria2015_226v34, sigradi2014_114k9, sigradi2013_155e, d715, a47b, b2b0, d13e, caadria2015_069o8, 4881, 0bc6, sigradi2016_488u, d8d1, fe62, 996c, 7baa, ecaade2016_130s36, acadia17_36aa, ecaade2015_100a20, b263, d240, 545a, ecaade2017_083pp, 74b5, 18c2, 0c77, 8b3c, e04f, 2717, caadria2015_170t25, 935b, ecaade2016_036j9, b632, 49dc, 7aff, e9c7, caadria2015_237p35, 1ba5, 90b6, f391, 3032, ecaade2015_118w23, 54cc, 6980, acadia17_426a, a338, ecaade2016_197c52, 4f16, caadria2015_064l7, 53be, 4c35, 97fd, 40ee, 176d, ecaade2015_269p59, 033f, 49fb, dbc6, f4fb, caadria2015_060w6, 728b, ecaade2017_051bb, e4dd, 29be, 1d5c, ecaade2017_254ss, 3791, f996, 5455, 0dac, ee35, c9b7, a686, 6bc2, ecaade2013r_003k3, c51d, 1026, 0089, bee4, ecaade2014_186y47, bcd4, 26ab, ef7e, 6307, 0410, ecaade2017_184mm, f4cc, fe21, 370d, f174, 805d, b914, ecaade2015_84u16, ce20, acadia16_460v26, d846, e659, d629, acadia14projects_63ap, d2c8, 1df2, dce3, 7491, acd6, 4956, 6388, de99, be26, 4b71, acadia17_678cc, 0d15, ddec, f704, a8fc, ecaade2013r_003w2, 4b78, fd48, f74b, d645, 4c45, acadia17_340k, 1dbe, 03a0, 4a7c, b755, acadia14_347ar, fe48, 1627, acadia16_280k17, 808f, ecaade2016_129n35, a2e0, ecaade2014_186u47, ecaade2017_042cc, ecaade2017_173yy, cc72, sigradi2014_293v4, baaf, 7eda, 6feb, ecaade2017_006q, a43e, aeae, c5c9, f800, 3844, ecaade2016_162u44, cd13, 1a8d, acadia14_375o, acadia15_137w4, ecaade2015_158z33, 5193, ijac201412405l8, ecaade2016_036p9, sigradi2016_448aa, 5713, 2b34, acadia14_719e, caadria2015_002d1, 8638, 97a0, e05a, ecaade2017_009u, sigradi2014_084z7, 9054, caadria2015_072m9, f275, 6a0e, 741e, f4b5, b590, e901, c88d, a9f9, 0ee1, 4d1b, b187, 2dc7, 76fd, 232d, 6cf9, d9c9, a939, ecaade2017_255j, 7da1, b4b5, a297, fe92, 18f8, 1951, 5546, 0d2a, 11eb, b252, 916a, fcbb, 282e, acadia14projects_199al, 62ee, 5801, ecaade2017_252j, 28eb, acadia15_57x1, c19a, 5c49, ecaade2017_152zz, f012, be28, baea, 8d6e, acadia16_88x5, f24a, sigradi2014_172v4, eba6, 2394, 15e9, b8b2, 7ecc, 25e4, adde, acadia17_28z, ecaade2016_144e40, sigradi2015_10.381h23, 718b, e2e0, 165e, f189, 3a42, ijac201412301a6, acadia17_670bb, 2e20, sigradi2016_801s, 3d85, ijac201614202t7, 5b78, 3f80, 37a9, ijac201715106f, c931, a2da, sigradi2016_781d, 2e04, acadia14_291am, caadria2017_074r23, bfff, ea30, 05c3, caadria2015_139x22, 84b3, ecaade2014_044j11, ecaade2016_023p6, 68d9, ecaade2014_184j46, 7d91, 49a0, 3358, ijac201412404e8, acadia14_691a, 8b92, sigradi2015_sp_2.112d29, a3d7, 5607, 3d20, c26c, 9657, a0e9, 75b2, 8a24, f645, 3209, ada1, 0055, 6437, 3ad1, ecaade2016_013j3, 2bea, 1ebd, caadria2017_122t31, 069e, 1495, c087, 3b96, ecaade2013r_018y9, 5fbb, caadria2016_851b36, ascaad2016_007y3, 7f1e, 9766, ecaade2017_009x, ecaade2017_203z, acadia17_501ss, 2d16, ecaade2014_159n39, acadia14projects_463b, ecaade2017_164p, 3f57, 75aa, sigradi2013_194c, b638, 4b10, aa3b, 42e6, 048c, 379f, 1c34, 0426, 9e2a, 2894, 0f94, d6fe, sigradi2016_816rr, f493, 957e, a822, 772e, 8681, caadria2016_611f26, 2990, 875e, 4df8, caadria2016_167o7, 9c68, 15a8, c42b, 6ad4, ece2, 2910, acadia14projects_647az, 96bb, acadia14_601ad, ascaad2014_024j5, 2b16, 9d7b, acadia17_678aa, 7776, aa12, ea4e, fa8a, ee1a, ffd1, ecaade2015_206t45, 8ea2, ascaad2014_005v2, sigradi2014_284w3, b166, 3b69, 3f7d, ecaade2016_110c30, a77a, b466, 3199, b5d4, 3436, a4fa, ascaad2016_042b17, ecaade2015_21o3, 226e, ijac201412408r1, 8a03, 4369, f1eb, f198, ecaade2016_002i1, 70fe, acadia17_392e, ecaade2017_203uu, a8d5, ecaade2015_170k35, 6601, c61c, d109, bbf3, 4db9, 4afd, 9487, 503d, ee8c, a9fc, 2a0b, 3710, 4790, ecaade2014_145o33, c41a, 9cf6, 4d00, 35d8, 84ea, ascaad2014_002l1, 11b7, b1e6, 773c, 0e47, db33, 571c, acadia14_627am, 68fb, 9449, e3b0, 1573, d650, c6b2, 66de, 8922, a1d0, ecaade2017_071xx, ee25, 7026, 423e, ecaade2016_071c19, ecaade2016_222m57, ecaade2014_149t34, acadia17_284e, 023e, ecaade2017_252g, e189, acadia14projects_435aj, 66b0, 9a8f, 67c7, fae7, e880, 6873, bec6, 13ca, acadia16_62o4, acadia17_153k, 078b, cbca, 78a2, 20ff, abc6, a7ce, 96cb, 64b7, 32aa, 3e63, e404, 3fad, a49f, b049, 7866, 3fac, 5da6, d382, 34c2, 3dd4, caadria2015_092g15, caadria2016_281g12, b130, 6a56, 8023, 4867, 72f6, acadia14projects_671n, 101a, acadia17_62hh, cf81, da6e, 7ceb, 2287, 4fe6, ecaade2016_197a52, e6fc, 2518, 755c, f147, a2e5, a2fe, acadia15_333t13, c166, 20a4, ee97, e020, ecaade2016_043w11, 8fd5, 0ac2, f9aa, sigradi2013_194z, acadia14projects_661o, 7aa2, 4de9, ad84, 6ca1, 0dfd, 951f, ijac201412301d6, ecaade2015_279y60, bb41, da1f, ijac201614105c5, 11d3, a446, b39c, ecaade2017_302ii, b3d1, eae7, d943, acadia14projects_619w, bea9, 5737, bc95, 8acc, caadria2015_246y35, 8c1e, 729f, db9c, b84f, sigradi2014_186h6, 0259, 7e3a, 9115, 9998, 0ed8, acadia17_446gg, acadia14_671x, 0651, cd45, ecaade2015_303s66, f64a, cd87, 42b6, 4f35, c4c6, 5126, 7b12, dc58, 0207, ecaade2015_229e51, 051f, sigradi2015_8.264t14, e34b, 089a, caadria2015_126g21, acadia14projects_565ag, 1b3a, cd06, 1b2d, 5ae8, c088, dec4, 5d62, 1617, ecaade2017_027f, 165f, 7f9e, ecaade2017_302mm, 35d3, 05de, d525, ascaad2014_020u3, 319e, 2a17, 1b88, sigradi2014_074s6, 0647, 4fc2, 2cb9, caadria2016_579s24, a347, sigradi2016_443yy, 0165, 9560, a41e, 3fdc, caadria2017_018r7, 9b0d, 3934, d61a, 6824, acadia14projects_435am, ecaade2017_006kk, sigradi2013_343j, 0847, 2bcd, 5498, 4529, 4439, 0afe, d160, 6871, 10ee, 490f, 444d, 1e4e, c686, 70e0, caadria2015_130p21, 449f, de63, 4f4e, caadria2015_164f25, acadia16_214x13, b7a1, 110f, 4833, ecaade2014_143t32, 7e40, ab97, f2ed, sigradi2015_4.219s6, e32e, afe9, cf75, 345b, e6f5, 6478, acadia14projects_101ae, 13ce, 2f6b, caadria2015_064o7, 8c2b, 70a4, 028f, a0ac, e670, 9365, 8e86, sigradi2014_345y8, 7ab9, 5a85, beae, 6ab5, 0038, 333d, 53e3, 586d, 74e7, 357a, 467b, caadria2015_237m35, 430d, 4eaf, ecaade2015_227u50, acadia17_491bb, ecaade2017_037bb, dbad, b484, ffa7, ijac201715102ll, f2ef, 162f, f314, caadria2015_081l12, a456, sigradi2014_048c5, 4ba4, c1d7, 75f9, 4ec6, 101c, 8c85, 7fce, 16e8, acadia14_301b, 4f5f, sigradi2013_414s, 76a4, 246a, acadia14_101r, cc69, 9851, caadria2017_129m34, 35de, 1167, f65c, f969, ijac201513105b4, 7cb7, 298e, c554, 87eb, caadria2016_147i6, 24e6, 37c2, 36b2, c0f6, ecaade2017_269rr, 9622, 5640, 93a6, 4083, b3f4, ecaade2016_113u30, c1a8, 71a6, 4480, 3273, ecaade2016_168g48, 474e, sigradi2016_778nn, ecac, 2b43, ecaade2017_076ii, a014, 6bb6, 3a86, 1d7c, 9a00, d15e, f44d, ee88, 116b, acadia14_609am, d907, 63f8, d388, f386, f230, 7f9b, f7e4, c0ea, b9e8, 0dc3, ecaade2014_180x44, a94d, e512, 00e8, 36a5, d2a6, aa18, fba1, d34b, caadria2017_094p25, ecaade2015_273f60, ecaade2015_222b49, acadia14_145aa, 96a8, 3c65, f5d1, ecaade2015_169a35, f5c1, e5ed, caadria2015_064v7, 918a, ijac201715104dd, 66a2, ecaade2015_127f25, ecaade2015_229b51, ascaad2016_010a5, sigradi2014_284e4, 4555, dd47, a772, c0d9, acadia17_258n, d1d8, acadia17_188q, sigradi2015_3.11g2, 3e69, 0fed, 482e, ecaade2017_151w, caadria2017_015b6, 31ee, e238, f3a9, c79f, 18fb, f12f, caadria2016_871o37, feeb, acadia14_497ac, 0d1b, 7559, 88c8, 25df, 5643, 15d8, 116c, de86, 2764, 29b6, 92be, e8f7, bcc1, ecaade2015_55r10, ecaade2017_083mm, 3c23, b535, 9869, 3003, ecaade2016_042i11, ecaade2016_185g50, f016, de35, caadria2017_101i27, 6da0, ecaade2016_198t52, 4c32, ecaade2015_237j54, f60a, a907, 01de, 859a, 9378, 25ed, f8a6, 0530, 4f6c, 8174, 6552, ac26, caadria2017_055m18, af23, f747, a5ce, 476c, 5289, ecaade2013r_006w4, caadria2017_107x28, 8a32, bd2f, ijac201412302k7, 3fcf, ijac201715202v, 59dc, 20b1, 35ec, 247f, acadia14projects_153an, edbe, b8a2, 6b2c, 0baf, bde7, 5bc0, bfec, 8be4, d17b, 89c6, 39a6, 5230, acadia14_257ab, 8a77, 66c6, df9b, c154, e53c, cd79, 39aa, 1d94, 98e8, 4655, bf36, 5295, caadria2016_851s36, 1146, 6517, acadia17_230qq, caa9, 9d33, acadia14projects_219c, e931, 8401, 189e, f5f1, ecaade2016_110d30, ecaade2015_155t32, 8aa5, ecaade2016_048b14, dfdc, cc44, 7d52, abca, 2435, acadia17_18n, a704, a6b3, 7b08, ba7d, caadria2017_029h10, 0b4a, 9486, dc26, 0320, ecaade2014_233j60, c4ce, ecaade2015_100t19, c0de, ecaade2016_028k8, 1d68, ijac201513203u6, sigradi2016_792n, acadia17_72e, 9d60, fc69, 354e, aefb, 3d3f, cf33, sigradi2014_329x6, acadia14projects_247g, 1137, 6676, d551, 4793, f9f6, 96ca, 0e21, f656, e951, 046b, acadia16_236i15, 372a, 386a, 5703, e17a, 23be, 4d87, ae33, 159a, f1da, 6705, e041, d6e6, 0115, b351, ecaade2017_156q, sigradi2015_8.239w13, ecaade2017_130yy, ijac201614205m10, 3b00, f366, acadia17_598uu, 2eb3, fd79, 3be1, caadria2016_291p12, 8aba, sigradi2014_197a7, 0f8f, 6779, 7863, ijac201715204aa, a680, 3016, a652, 36f8, 4c50, sigradi2013_326e, 76d8, caadria2016_601f25, caadria2016_693d30, 3b05, a07b, 02ec, acadia16_62s4, 02bf, 9846, 1aa5, 337f, 7c4b, ecaade2015_17t2, 706b, sigradi2013_429a, 9b00, 10bf, 6355, 7ce4, f3ba, ecaade2013r_013z7, ecaade2014_196c51, sigradi2013_41p, b174, 90ff, 1445, a60c, 18af, ebbc, ijac201614105l5, caadria2016_013r1, acadia17_91g, fecb, ecaade2014_065g15, ascaad2014_020s3, 9dbf, 0c56, 88bb, 18eb, bbbd, ac46, 684d, d863, ecaade2017_164r, acadia17_436r, 1312, e1c3, 7cb8, 908e, sigradi2013_386d, ecaade2015_248a57, 45a0, ijac201614208s12, ascaad2016_042r16, d0d3, 0e42, caadria2016_395x16, aa36, ijac201614305w2, 6cf1, d6fc, bd8a, 52f8, ascaad2016_023v9, f23e, ecaade2016_072m20, 10e2, c919, c8a7, 99d1, sigradi2016_441mm, caadria2015_064m7, 8512, ecaade2017_169tt, 01d5, cb57, bc53, sigradi2014_281c3, acadia14_691ax, 070a, acadia17_382ff, 5cff, 1a08, de3f, 0252, 8090, 4bc5, ecaade2014_224w57, ecaade2015_302i66, 72fd, 7401, 21da, caadria2015_226a35, 3298, 1d35, 46c0, 6b96, 99f4, d186, da88, 043f, ecaade2014_057g14, d01a, c33d, 2105, acadia17_232ii, d49e, e7a0, 1e5b, 9d0f, ec7a, 7b20, acadia17_154ee, ecaade2016_171b49, 2db4, b493, fc5a, 3fda, b1fd, ijac201614404v2, af25, f627, ee7f, sigradi2013_52h, 9bb5, 418b, f76e, 0293, 6f44, ecaade2015_225o49, b1f6, fdeb, 6320, 9606, 61cc, 52af, acadia14_281ab, ecaade2015_158t33, 66eb, ecaade2017_089bb, 26cb, aaa1, 3a18, acadia17_322e, bd02, 7551, 1c74, c4ac, e255, d105, ascaad2016_057o22, 7e5f, f032, f8aa, acadia15_251r10, 3d63, sigradi2015_8.186m13, 7270, b285, sigradi2015_10.267l20, 01b4, ecaade2017_268jj, ecaade2017_215yy, 1b11, 2184, 51cf, 163b, ecaade2016_018j5, 4f65, ecaade2015_161i34, ecaade2017_017o, 743e, 49ea, caadria2017_074i23, d3cd, 438e, b34c, caadria2017_086h25, ecaade2014_036g9, 07d5, a20c, ecaade2014_029e8, 2451, acadia16_12v1, 97fe, sigradi2014_239w8, f30f, e4ed, 7b95, 6583, 358a, 4a55, 41f0, acadia16_450k26, ecaade2014_144c33, 107e, a812, f7e0, e10c, 502e, 5631, 38c6, 8d35, acadia15_407j17, 4f3b, c75a, ac9d, 2ee8, bc5c, f6f2, 5bce, becb, b12c, acadia14_135t, 5fb9, d08c, 6be8, ecaade2015_247c56, fb41, ecaade2017_108r, 3481, ecaade2015_55n10, 4df0, e158, ece8, 71ce, 80ad, 29f0, acadia17_26d, 6b35, caadria2016_435k18, 82eb, 89aa, ecaade2017_201g, d4e1, 5231, 1832, 24c4, 6eb6, bbe5, 5d33, 304d, acadia17_373v, acadia16_382e24, 336c, 1441, abbc, eb90, ccce, 113e, 4809, 67f4, ecaade2014_188p48, b5e1, dcc9, 4d74, 10c5, ijac201614101a1, d718, fd1a, e9fa, 83c0, aca7, cbcd, 1b8d, caadria2016_651y27, 725a, 6927, ecaade2016_096r26, caadria2016_787h33, ed3e, 4685, e30c, 8eb3, 2457, ecaade2015_233e53, 3483, acadia14_357ap, f6aa, ccdc, 9ee0, 78e3, a81d, caadria2016_135v5, 39ae, 2b70, 6dca, 4ac7, 4df5, 36c7, ecaade2016_119o32, ecaade2016_068y17, ecaade2017_129pp, b4d2, 8d96, ff1a, 79c5, 3832, acadia17_170o, ecaade2016_085m24, acadia14_579j, 37cf, 4cec, sigradi2015_sp_8.284r30, dace, e73c, 6bad, a88e, sigradi2013_117h, d1c6, 588c, sigradi2014_032o2, ecaade2015_268d59, acadia17_316vv, caadria2017_029i10, 045d, ecaade2015_211z46, ca7c, 14ae, ecaade2017_305h, 315c, ecaade2017_173xx, bd95, c2ef, 9f6b, 313c, caadria2016_755m32, 3330, acadia17_598e, a115, caadria2017_109c29, 579a, 1585, 5999, 5d3c, b34f, f999, ecaade2017_095x, e508, b9cd, sigradi2016_674jj, ascaad2014_019l3, 02ab, 9f93, acadia16_106v7, 2947, 3917, c0a5, caadria2015_203h29, acadia15_123p4, f4fa, acadia14projects_347am, 3cee, a8e6, f2e7, 435f, 24bc, c76f, 7a1e, caadria2016_095t4, e9b9, fb9c, e456, 1081, ecaade2014_145j33, 6899, caadria2015_142i23, 7b35, 6acf, 061c, 30a7, 7b6f, ecaade2015_269m59, e375, dac9, ijac201412303j9, c540, d0e7, 1c4a, caadria2016_611i26, sigradi2014_082t7, 1210, acadia14_699t, 2ad5, 8dae, 51f0, 6a26, 4dfa, 5666, 4613, 8e5d, bb3c, a851, acadia15_263b11, 85de, 96cd, 7fd5, a0f9, acadia14projects_699i, e767, d432, 3b2f, 43c1, 7a16, 0fd0, 24fe, 6be0, 7483, 4f71, caadria2016_333z14, 8358, ecaade2016_182m49, 14d4, sigradi2013_158b, 2a81, e7b6, 3e00, 1684, 3f29, ecaade2016_154o42, 88d7, ascaad2016_004i2, 6039, afb0, 5af5, a04f, fd9d, 3fa6, 8e7b, 5fc6, acadia16_224y14, acadia16_12m2, b226, 8a83, 7336, ecaade2014_239u61, acadia15_357u15, d851, 217e, 99e7, ecaade2016_237b63, 9c94, 1677, 18b4, 0550, e49c, fb80, 59a4, acadia14projects_655aa, ecaade2014_153v36, a063, 4eb1, 710d, ecaade2016_167t47, 66d7, f468, d338, ecaade2017_076y, eb15, f945, 39bf, 383c, ijac201614208u12, 72e1, fadd, ecaade2014_016w3, a0f4, 5627, ecaade2016_127g35, 1331, 01a6, 22f0, a20a, 950f, ecaade2017_006v, 756e, 1e12, f2db, 7df1, 2600, dec0, caadria2015_070k9, f599, 7bc3, 5d42, 9db1, bdae, 72b7, 9c9a, sigradi2013_304e, 6672, d8bd, 98be, 1226, 89b9, c581, ecaade2014_143u32, sigradi2014_015e1, 9921, 0894, 8348, 950e, 8796, 67c5, 0063, caadria2016_673b29, caadria2016_507s21, 5ab8, f971, e6fd, 2bfc, 6001, 976c, 3bcc, acadia16_214g14, f179, 5d73, sigradi2013_158e, 767f, 5311, 0fbb, d4f3, caadria2016_797x33, 6486, ijac201412402i4, f2c3, acadia17_340r, 54ff, 3b5f, 91f6, b98b, 83d7, fbea, ecaade2017_203t, 2d12, b52f, caadria2017_029m10, 9a32, e5ee, e0ba, b892, 6adf, 35fd, 1e44, sigradi2016_360q, 603c, 43ab, caadria2015_078o11, 1660, ecaade2017_jgou, 0394, ascaad2014_012g6, ecaade2014_169p42, 7c5f, caadria2016_777b33, 2d62, d791, a0d2, ecaade2013r_009i6, sigradi2016_571ss, 0151, 8d40, 0735, 3f7e, 1c22, ffb5, ecaade2014_215b55, f253, ijac201513303z11, caadria2016_651z27, ecaade2017_101ee, 9223, 6aa1, 26f6, fb6e, d76b, c4c4, caadria2015_012d2, sigradi2015_10.307g21, 5b2c, ecaade2017_090rr, 5107, 4850, eead, 795a, ascaad2016_033e13, ascaad2014_026t6, 7277, 1a90, c454, d468, 147c, 984c, ijac201715105vv, 29b7, ecaade2016_230u61, 2355, 5370, ascaad2016_021y7, acadia17_177h, 3050, ae29, sigradi2016_488t, 2bbf, 9b58, 218c, acadia16_196d13, 4e9e, 614d, 43de, 1003, 2388, 4189, 7318, fabb, sigradi2016_669bb, 244b, 24b5, 2994, 9612, 42b8, a97d, 870d, 3ff5, 417b, e937, ecaade2015_53o9, 434c, ecaade2015_233g53, e3ed, 71ba, 70f1, c170, 6b8c, aef3, 7607, 5084, 3761, 2529, ecaade2016_036r9, f815, 9a1b, cbdc, 2359, afa8, 0b87, acadia17_91ww, 774a, 41b3, 748d, 0644, acadia15_137f5, acadia14_333az, 9406, sigradi2013_234k, c507, 4220, c7b3, 0b5c, 2b8c, 8cfb, ecaade2015_196d42, ecaade2015_144x30, b396, dd4a, ascaad2016_044v17, ecaade2014_012r2, 30b6, acadia17_562w, c4ae, 88f9, 2e18, 9616, 5c32, 0c0a, acadia14_317v, fa80, 65b4, 450f, caadria2015_209x31, fb3d, sigradi2016_446e, 9adb, ecaade2017_225e, 9230, 0885, 36d5, ecaade2014_130v28, b15a, sigradi2015_11.136p24, acadia17_258t, d78b, caadria2017_085b25, 48e0, 7842, cea2, d3b1, 8ead, 4eea, a7a4, acadia17_648n, ecaade2016_036o9, c953, 64db, ca86, 3132, acadia17_222w, 2e90, ascaad2014_016g9, e9f2, ijac201614104e4, ijac201715203ii, 5376, ascaad2016_017z6, 6b25, ecaade2017_130zz, ecaade2017_007ww, c432, caadria2017_043e14, d81d, acadia14_601v, ecaade2016_120j33, 602b, b305, bbc2, fbec, 5505, a14c, 3fa3, 7db1, ff07, 5bd1, ecde, c6d0, 2376, fb28, acadia14projects_601ab, bbf4, acadia16_432o25, caadria2017_113b30, ecaade2017_009w, ae61, 05b7, 331e, 5d00, 723e, a425, 400f, ecaade2016_077x22, 1400, acadia15_81t2, ba6e, 32b1, d6d8, 3414, 9391, 13c9, ee17, 22dd, caadria2017_037d12, 7734, sigradi2016_507uu, b1ce, ascaad2014_001i1, 4f2e, 5d06, 5aef, 8b95, a213, 7e30, 4129, 9e61, ecaade2015_324t70, 26c9, 5ae2, ecaade2017_151t, caadria2015_109d17, 92a9, acadia16_254c16, 168d, ascaad2016_032u12, ijac201715102m, a76a, acc7, ecaade2016_027d8, ecaade2017_094j, 7224, e491, 553f, eea8, e0b9, e361, 7043, acadia15_497p22, 56eb, 1857, f859, dbaf, 5315, fb9b, 4321, sigradi2016_807kk, d20e, 51cd, acadia17_491x, 7c51, ecaade2016_164s46, 5696, acadia14_339ad, ascaad2014_035o1, 1ad4, ascaad2014_031e9, 70c9, ecaade2015_301z65, acadia17_463ll, c084, ascaad2014_029y7, 5975, ecaade2015_158g33, 49aa, 9a52, 1433, c0c5, 0884, 79cd, acadia15_323w12, 93f5, 85d3, 6585, ecaade2016_165u46, 2056, ecaade2014_191s48, 1fac, d36a, ef76, cdea, bed8, ijac201412408j2, 9313, ecaade2017_101v, e548, f70a, 4be7, ef1d, 20bf, 3b6d, 3d28, ecaade2013r_006y4, 2aef, 0816, acadia14projects_145ah, 5547, acadia14_601ag, 4c02, 758e, 6520, 7179, a24b, 8f02, 1477, 90e4, ecaade2017_305b, 94c0, a591, 4c08, f682, 86d0, a358, ecaade2016_230a62, 8b09, 3f9f, ecaade2017_291c, bdab, caadria2017_041c13, 3fe5, sigradi2014_345w9, 2192, 677f, 3226, 0bd9, sigradi2013_155f, ecaade2014_218n55, sigradi2016_752zz, ae00, 84ee, 9f79, 2bc7, 1c4c, 93bd, acadia17_660l, fb75, ecaade2017_148b, 2cf2, b9c8, acadia14projects_317t, ijac201412303e8, f2b4, 8e13, bf91, 3759, 1a7c, bff1, 789a, acadia17_640uu, 7374, ecaade2016_123f34, bdcb, acadia17_492mm, db63, f6f5, ecaade2016_ws-afutureo67, 6bf5, 04e9, b771, ijac201412305p2, 2129, acadia14_81o, c4c0, caadria2017_124l33, 35fc, 5336, 67fc, 35f3, acadia14projects_463ax, acadia16_352h22, 73d2, dcff, sigradi2013_111p, ecd1, ecaade2014_159p39, 7914, 47be, 4eb6, sigradi2016_592y, dbc5, acadia14_479t, 05bc, sigradi2016_773v, acadia17_60q, c7d4, 3504, ecaade2017_028m, acadia15_161w5, cfff, ecaade2016_083f24, acadia14projects_565r, a0d5, 10ed, 3816, ijac201715201u, 7d77, 8608, caadria2016_529m22, 698c, 4893, be9b, 2135, 4db7, b274, dda2, a902, acadia16_270d17, 34a7, sigradi2013_429g, 49e3, ecaade2016_046y12, e31f, 8bd5, f063, 97a3, 6acd, ac07, 02a8, f020, ee4a, d3fa, 2c28, sigradi2016_621ff, 378f, 9bba, 24c0, bb29, sigradi2016_448p, 8f13, 70bc, 9558, 82c7, 65ab, 2cad, eefd, caadria2016_683p29, caadria2016_271a12, 8a57, 20ce, b1be, ecaade2015_241h55, 782d, e75d, 202e, 8dc6, 4a65, e811, 071c, 4764, 389b, 8e0a, caadria2016_651h28, 562e, 86eb, ecaade2015_74o14, 5931, cc96, ecaade2016_217e56, 31ae, b4eb, acadia17_598d, ed19, 2aac, e6ac, ae9c, 08a0, 81f3, acadia17_81k, 7ba4, 13f4, 2257, ec7c, acadia17_630j, ecaade2015_185u39, acadia17_426m, b148, 059b, de27, df6f, 7a98, ea2e, ecaade2017_085b, 5dc1, ijac201513203s7, 9603, 0712, a635, ecaade2016_089g25, 4798, 708a, 4941, sigradi2016_590h, caadria2017_174m42, sigradi2015_10.309i22, 886b, af2b, 4e05, b9a0, 7a90, 5050, ecaade2014_149l34, c28d, acadia17_492pp, 2b9e, 234e, 9d3f, 806f, c197, 8b1b, ijac201614104i4, ijac201614102e2, ijac201715101g, 8058, a994, d9f6, 862e, 3d7d, eee8, ea06, e8a2, ecaade2016_065w15, ecaade2015_21h4, c835, caadria2016_703k30, 096a, b6a0, d805, 1376, ecaade2014_149y34, 7deb, sigradi2014_186y5, ecaade2015_21b4, da31, 484f, a144, 5474, 0bb7, 3301, acadia15_110t3, ecaade2017_169jj, ecaade2017_252h, e44e, a4b3, f5d4, c39d, fd9f, 1ac5, 8cd3, 9ecd, a56c, acadia14_399ai, 9327, d39c, 178a, 5917, 7e92, 7c0a, f8a3, b05a, dba4, ecaade2016_078h23, d16c, 05f6, acadia15_483o21, e173, 9a37, 6683, ecaade2017_173ww, 4cbb, 9d24, 6d1b, c69d, 4a9a, acadia16_106e8, bd3b, 0ce7, a38e, 4a1f, 949e, 5b5e, d96f, 9247, ecb2, 3ca3, c1b7, e450, 0409, ecaade2014_050e12, 4d2f, 267a, ec31, 6287, d931, a73a, 2e7d, ecaade2015_241x54, 7a8f, f925, 8f1a, 70b3, ijac201715104m, ecaade2016_ws-dleadj68, caadria2015_226j34, ecaade2016_234a63, 0ca2, acadia16_54y3, 16cd, ecaade2017_302dd, 8960, ecaade2015_196z41, a782, 8750, b9dd, 2c46, ecaade2015_114p22, sigradi2013_260, d75c, b760, 1066, acadia17_71tt, sigradi2015_2.213u1, 0429, 8f71, ecaade2017_203rr, ecaade2017_142xx, e938, ascaad2014_028m7, 38e9, 0358, cb9c, 3c17, 4d76, ecaade2015_109y20, e3f3, acadia15_137i5, 9f59, bcb6, 25e5, ascaad2014_024z5, bc0c, ijac201715105qq, sigradi2016_490ii, 0ba1, 9cab, fed3, 402e, b8ee, 7132, 2f43, b87c, 6074, sigradi2014_178l5, ecaade2015_161n34, ijac201412403c7, de89, 3593, b65c, acadia17_258g, sigradi2013_100d, 5540, 3888, 464e, 2a43, 682d, 8946, caadria2016_809h34, 001e, acadia16_224p14, 6723, e8ee, 7b37, 5262, 1f5b, f017, da4c, af79, d2fd, ab70, fde8, 3116, f804, 472b, ijac201513205i8, 6eec, d750, caadria2017_033r11, 7a68, ecaade2016_042e11, f61f, 4306, 9ad9, 64ad, sigradi2013_294v, acadia17_473h, 4940, 2607, ecaade2016_mrtf66, f9fe, 1a93, 61e4, 1cf6, 4b88, 2d04, c562, ascaad2016_022u8, f272, e919, sigradi2016_816tt, a4a1, acadia17_542oo, cbba, 813a, caadria2017_081p24, de8e, 0ded, 5b3c, acadia14_389ay, sigradi2016_710aa, 0597, f827, b36d, 1de6, 6fbc, 7c89, 31cd, 149a, 4069, ascaad2016_046k19, acadia14projects_53s, 5e29, 8a7f, ecaade2017_229hh, b569, bbd8, 096e, e9b5, a29c, fce7, caadria2016_881y37, a3dc, e7dc, caadria2017_069z21, 4ba9, 837d, 67a7, 6ee5, sigradi2014_330c7, 0630, b227, 32ec, 87b9, ab0c, 1881, acadia16_372y22, 535f, 7af3, acadia17_248a, 6c38, 3ab7, f4af, 5a28, ecaade2017_170c, acadia17_70dd, d54f, ascaad2016_011g5, 4a6b, c2dc, c157, ascaad2016_018p7, 5543, 1daa, a919, 8ffb, ecaade2014_214s54, 1a88, 20ef, ecaade2016_123h34, 37ef, 8eb2, 3512, ce93, 1489, acadia14projects_479aw, b144, 9505, a2c7, bc44, 182f, 3357, 2923, 1249, ab9d, 5f71, 4c5d, sigradi2016_407v, 81fe, ijac201513101m1, ecaade2015_84x16, 7686, 8f95, f036, 79eb, ecaade2015_61w11, ecaade2015_138c27, 397b, acadia14projects_691az, ecaade2014_194m49, caadria2017_021m8, 577f, a79f, ecaade2016_170o48, 08d2, afb2, 97cc, d506, 3304, ecaade2016_225x60, e995, 2262, caadria2016_579z24, 227e, 2eb4, 49f4, 29fe, ecaade2017_172y, a45c, d63a, d039, acadia14_291as, sigradi2016_375j, 014f, 0137, 71b6, 1dd5, 87d6, bdf2, c82c, ecaade2015_21t3, e41c, 406c, a8cb, ac84, 3d9b, sigradi2016_470y, 4882, 6625, 4f9f, 9bc9, 9746, c674, 4fd7, bc69, ecaade2017_090mm, 6650, 4f21, acadia17_382hh,