CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

5eba, 144e, 7ece, sigradi2013_28r, 7997, a50d, ad82, sigradi2014_032j2, 2474, a5fc, 1fd1, fd2b, ecaade2017_009q, f56b, ecaade2014_197j51, 5f93, de9e, fb44, acadia14_435ad, sigradi2014_232z8, 6843, 590e, cb70, cf40, fcb9, 8a59, 70c2, ef07, acadia17_598o, d884, ecaade2014_052n12, ecaade2015_217v47, acadia14_479az, c718, 3b55, 667e, ed09, ac6e, bf74, b456, 725d, b08f, 4cc4, 72fa, caadria2015_109d17, 157a, ecaade2016_221v56, 5502, ecaade2015_138i29, c37a, 953b, 012f, 1c74, ecaade2015_176z37, 1957, 539f, caadria2017_113m29, d0bf, d7d5, fba4, acadia14_43x, acadia17_170u, 3373, dbef, sigradi2015_12.297l28, sigradi2014_132p1, cf5d, 2667, 53fd, 2f20, caadria2015_237v35, 7899, acadia17_403s, 799a, 7d06, 81e5, 4350, f58a, ecaade2013r_020n10, ijac201412401x3, b9f6, 7ec6, d292, 7144, 1ef1, c76f, cac3, ecaade2017_071ss, ecaade2016_130e37, acadia17_392f, f83c, 1298, d73c, 2a1f, 1452, 6010, 6ac4, 5667, ecaade2014_009c1, 64a0, 50df, c46e, ecaade2017_213ww, afa2, 19af, acadia14_479j, 7de0, fcfb, 01e1, 2be5, 9986, fb4a, 0f0e, acadia16_424i25, e560, 676c, df09, acadia17_455w, d4ce, f71b, a3fc, sigradi2015_sp_4.275v29, 66f9, c8e1, fd3f, df80, 54bb, 2377, 0188, b65c, 5065, 4428, c158, ddcc, 79bf, ascaad2016_059p23, ecaade2015_269i59, 3f6c, 5100, 7009, ecaade2014_052i13, 079d, acadia17_562hh, 8155, ccee, 3dd6, ecaade2016_136f38, 4bab, 58f4, e443, 9c19, ecaade2015_200s43, 8aa0, aeee, ijac201614404v2, aa2f, acadia16_224d15, 2be4, ecaade2015_118v23, e9df, ecaade2016_025b7, 269d, 114e, caadria2017_074l23, 0e91, 77d7, 21b4, ecaade2017_116b, sigradi2014_151o3, acadia14_655af, 9b2c, 2a8c, ffdd, acadia14projects_719g, 86a1, c3fa, 3172, bc68, 51a1, c64c, 6376, 88b0, 5185, 5475, ffce, 681e, ecaade2013r_008i5, 6fd7, 28f7, ef52, ecaade2014_010o1, f9d4, ascaad2014_035o1, 5375, 7671, 76bc, b7a8, sigradi2014_041k3, 19da, 9094, fb1a, 13ac, ecaade2017_232e, 521a, f746, ijac201412301u6, d456, 4344, 84b7, 9a8f, a571, 6c0e, ascaad2014_018y1, 0de2, 5f00, 030a, ac76, sigradi2014_341d8, ecaade2016_213t54, d4cb, acadia17_212v, 54b2, e44b, a740, a354, acadia17_38nn, acadia14_531o, 2038, 7f9a, b991, acadia17_231y, 5ffe, 69a6, 0b08, 8973, f6bd, 22af, 8483, 9251, a899, 82e0, 20ee, 35e2, 89cd, 895c, 2a00, b243, 88ae, 62ce, sigradi2014_213p7, f4ed, 85e0, e220, 21d0, caadria2015_190l28, 8cec, 593d, 99c5, f573, 1ada, 5b40, 0880, acadia14projects_111o, 5bdf, 3c3f, 3225, bc0b, 08be, cd88, c32f, 8623, ecff, 7bb1, bc06, b9b9, e518, 2876, ab20, 2ed0, acadia17_570cc, caadria2015_016l3, ecaade2017_255c, acadia16_270w16, 646b, acadia14_53n, b3e5, d7ae, acadia14projects_661c, sigradi2016_655e, a50e, ecaade2014_218u55, c7e7, 2b71, acadia14_177n, ecaade2015_194p40, 89e0, 7cce, sigradi2016_815gg, 90b3, caadria2017_118c31, 0765, 1f9d, a054, acadia14projects_589k, ecaade2015_201a44, 84d8, 3288, 30c2, ecaade2017_134p, acadia16_414x24, ac57, sigradi2016_483jj, 3a65, 29ce, f243, ascaad2016_040e16, 3ee7, sigradi2016_381u, 014e, 4ddc, c59f, 65ab, 3cbd, 84be, d380, 3e94, 7a4d, d5bd, 4176, sigradi2013_112d, sigradi2015_4.52k6, 07b7, cf95, ecaade2017_143g, ad90, fa39, 1475, b982, 1bd8, 5f81, ascaad2016_045a19, ecaade2015_273k60, c39f, 86e5, 4f58, 5269, 46d9, sigradi2016_814qq, a154, eab6, 9e8d, acd3, 3e22, acadia14projects_579d, 3281, f983, 9dfd, 0d3d, 4cfd, acadia14projects_699l, d513, e4be, 2b4b, c2d1, 1cd2, 19cd, 1c5a, 3aa5, 9be9, 00bb, 5b5e, 7a21, a886, acadia14_101ac, b594, caadria2017_145h38, sigradi2014_314k6, 4a6a, 5c11, 2015, 5c63, 34c0, 3047, e4b7, sigradi2015_3.111e3, caadria2016_703g30, 04ab, ecaade2015_301b66, ijac201614302o1, 3e6c, 312a, c342, a7ca, acadia14projects_479o, e5cb, ijac201614305r3, caadria2016_013x1, 8777, ecaade2017_277xx, sigradi2015_2.213t1, 4a34, 700e, 55b0, sigradi2016_817c, aa85, ecaade2017_293ii, 5659, 0e67, 7ae7, a1f3, ba6e, dd25, 6aa5, a275, 6f40, 5d03, 6f56, 27f4, 6b44, 4ac2, cd2c, acadia16_344o20, cb1b, 2dda, 9d39, ecaade2017_059uu, 0a71, 68c8, a68b, 2952, ec31, a500, 953d, ec20, 7780, 10ed, e7b0, c019, 8b8f, 84f9, 719c, e1d3, f597, 29bc, 0cdd, 198c, 332e, fc34, ecaade2017_155j, c1c1, 5975, 5c76, acadia14projects_531y, 5761, 7fb5, 9798, b72f, 44d9, ecaade2014_159m39, 4105, c5df, 6255, 15b2, b699, ecaade2017_140hh, 9211, ecaade2015_324z70, 52fd, 9662, ecaade2017_255b, 6142, 0a94, caadria2017_041y12, 5070, ecaade2017_220jj, 6eb7, 35ab, 5b96, f473, 3e36, aaa6, sigradi2016_534vv, 6070, f215, 1214, 2080, ijac201614206d11, 74b2, b98c, 78f9, a970, 7cd1, acadia16_432l25, 5cf5, b56e, 5527, acadia14projects_145aj, acadia17_381bb, ecaade2015_173f37, 1e2e, 36a5, ecaade2014_023c6, f40f, acadia14projects_267p, 2dfb, ecaade2017_116g, e504, 5d71, 6f30, b096, a4d4, 9c4c, 30a1, 15ed, 5c64, 6c4b, 753f, 0bfb, 5c52, e5a4, d4c9, 05c4, 03f5, sigradi2013_117, 8d4a, aaa8, ecaade2016_175k49, 458c, c180, 7652, b730, 8576, ascaad2016_001d1, 2f65, 0534, sigradi2013_111r, caadria2016_611y25, a41e, 2b1e, caadria2015_033c5, 4439, acadia14projects_63ap, 7948, 867e, caadria2017_051o17, 7031, caadria2016_683i29, 9bae, 8820, e866, 43b0, 1306, f480, a77a, 1da9, ijac201614308r5, c85c, c338, 291a, 05eb, acadia16_98s7, 71c8, ecaade2015_202l44, ecaade2015_325e71, 6914, f970, 3161, sigradi2016_560q, 9c6e, dc8b, 96cf, 9fc2, 1ebe, da03, b4f2, 89a6, 2d86, d311, 9fb2, 5963, ecaade2015_37i7, 1aa5, 32a6, caadria2015_126r20, acadia14projects_365ae, ijac201614105f5, 3eea, ecaade2014_144b33, c30c, d5b3, acadia14projects_117d, 0973, fff7, d302, c971, 24da, 495a, 7c7c, 2673, 47b0, acadia14projects_291av, 6d07, 96c6, 6845, 4bc0, 7888, 1840, 8a54, b459, caadria2017_016x6, f203, 8601, d67d, c8e0, 3272, 09f0, 4353, 0946, ecaade2017_230c, bd72, acadia14_177ae, 3411, 66c4, f6b9, 3a75, 78df, ff21, ba4e, b815, 298d, e2a9, bc01, eba6, ecaade2017_175g, 9e6a, b5d7, 767f, 6934, 84e1, caadria2017_048g16, 86af, e56f, acadia17_365h, ecaade2017_007qq, 93b8, ecaade2015_237f54, e9fa, 4516, ecaade2017_152ww, 8d0a, 8d42, 70ac, 0f11, 3d0d, 5ad5, 808c, 64d6, c4b0, 94a2, caadria2015_176s26, 7e5e, 71ca, sigradi2016_356i, 87df, 9f03, ecaade2014_079v18, 0364, e45d, 5e60, 6db9, e7ab, 9d7d, 931f, c2fe, ecaade2013r_013y7, f8b4, 114a, 0497, aee2, 34fb, acadia15_431n18, 8a36, 36e7, 1fb5, 0eb3, ecaade2016_234z62, acadia14_453e, 8966, sigradi2014_109h9, aa4b, 872a, sigradi2015_7.184c10, b6e8, ecaade2017_124k, 604a, 505e, 9eae, acadia14projects_497s, c3e2, efb4, ascaad2014_022i4, ce80, d295, a1f1, 00f5, 7785, ac5c, b07f, 563b, 7a5a, caadria2015_142s23, a9ed, 3224, a60f, ecaade2015_265u58, acadia14_555l, 128e, c688, edec, 5bc8, sigradi2015_12.259a28, ecaade2013r_018j9, acadia15_211t8, f7de, acadia17_678dd, 8362, caadria2017_134a36, acadia17_127hh, cd08, ecaade2017_293uu, ecaade2017_108i, 7259, sigradi2016_515e, ascaad2016_003v1, ecaade2016_077o22, 9c6a, acadia14_589l, 8f77, 8a4a, a65a, 0b37, acadia17_238ss, 1cb0, 0d39, 4836, a776, ecaade2016_bkop65, ijac201513305i12, c0c9, ecaade2017_009z, caadria2015_139b23, 7dc1, 8352, ecaade2014_184m46, 268f, 31af, 34d3, 8dc9, 20a7, sigradi2014_263c1, ac8f, a34f, 2f80, 19b3, 6937, d4e2, d607, caadria2015_208k31, ecaade2017_053f, ff07, 9c7b, ecaade2015_304g67, e50c, f5d6, e225, ascaad2016_046l19, ecaade2015_250b57, 633a, 0a95, 1d4c, 79b0, 7a1e, acadia14projects_365ad, 8172, 1b5c, 7a75, caadria2015_114t17, caadria2017_035z11, acadia17_307gg, 8a82, acadia14projects_135x, 9624, 8353, 8cfd, ascaad2016_010u4, 269c, 8e05, 3e78, aa18, 5a63, 4a94, f83e, 8119, 5a6b, fcce, 93bf, 8e21, ecaade2015_302l66, 80d5, 01a3, 4bb0, 5551, 7bad, 4ded, 24de, d463, 47b1, acadia15_417g18, 3a4b, b2be, 706f, 7a78, 9b63, 1c85, 15c0, c03b, acadia14_435an, ecaade2016_ws-dleadd68, a3d7, sigradi2016_470q, ebfa, 68b9, a77b, 8330, aa6b, 8d2e, 8729, sigradi2014_128y9, ecaade2017_037hh, ecaade2015_217g48, aec9, 0149, 0d62, 619b, d288, 99cf, ascaad2016_021a8, b6e3, ecaade2015_21b4, ecaade2017_053r, 7cf5, 52c0, fe81, adc0, 3a8b, f3cf, 3f3a, sigradi2013_100f, ijac201614302a2, 00d2, ecaade2015_230h52, 918c, 5bc6, ecaade2016_129r35, sigradi2013_411m, 9cc7, ecaade2013r_011g7, afdf, e74c, sigradi2014_213a8, caadria2016_631d27, 2211, 60a7, fdb9, d1c6, 32f0, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, acadia15_161b6, fced, acadia17_542pp, 9aed, ascaad2016_042s16, 523e, 0b62, ae4a, 1d46, 8856, 17e0, bd88, 7aa2, 1ec4, 5e52, 8e33, 5157, 9783, 9e3c, ecaade2014_151w35, sigradi2016_814r, 1ac7, b3a0, 1eef, acadia14projects_167aa, ijac201513104z3, 4f13, 2c08, ecaade2017_144aa, 6b7a, 88a9, acadia17_414yy, 3f4c, c7f0, acadia17_678x, 8754, 6168, 8114, 7f1a, 2c0d, ecaade2017_085l, acadia15_333o13, 1b25, d434, 4a7b, 6407, acadia14_63ai, 4a9b, 6e4f, acadia14projects_291a, ecaade2017_048ff, acadia17_392g, fdaf, 9e73, 8ee9, ascaad2016_056e22, ecaade2014_070r16, ecaade2014_031s8, ed3b, 0b5d, 4eef, a57c, 5446, ijac201614204i9, 65f3, 7416, caadria2015_108x16, 2d94, ecaade2014_123g28, acadia16_62s4, 127a, b868, acadia17_502a, e1cc, 0397, 9b33, 1c2c, 12c0, sigradi2014_313f6, 995f, 9e91, a5f3, ecaade2015_320m70, ad06, 53df, acadia14_219b, 4125, ecaade2016_223d59, be2d, e155, 8451, acadia17_318i, 43a7, sigradi2016_367yy, caadria2017_118s30, ecaade2017_291o, 6487, d966, caadria2016_073x3, dc8c, f5a8, ijac201614308b5, e5ee, 0220, b6d0, f476, 381e, 17a6, ecaade2014_186z47, c4e9, acadia16_280c18, a98c, c0c8, ccac, acadia14_125af, 740b, 8c7f, b73b, acadia16_140t10, 723a, cea9, ecaade2015_271x59, acadia17_382hh, 930a, ecaade2015_48k8, ba68, 4f65, 8cf7, 59e5, 58f7, ecaade2017_124f, caadria2017_047i15, be0a, 86f0, dc1d, 4626, 6aca, 7ab3, 36de, 6fc0, 51b3, ijac201513105v4, 1f9f, 820e, 7d0c, 3aed, ecaade2014_133y29, 8dd1, 6729, f26a, b06b, 2383, 8d17, 4840, b5a9, 9358, ecaade2015_25f5, ecaade2015_129i25, sigradi2014_015i1, 1991, ecaade2014_088d21, c40d, acadia16_280n17, 6666, ecaade2014_065e15, 846f, 0707, 5e40, 0eb2, cfc7, ee41, fa45, caadria2016_755p32, 10a2, 8e91, f1ee, acadia17_492ee, 6f5c, 1a9f, 8419, cf55, e48a, 0549, 2a83, 6c9f, 3afa, 0293, a675, e512, dda6, c589, 973e, 8bbc, 810c, ecaade2016_198n52, sigradi2014_048b5, ee43, 19f4, d450, 5c97, 147d, ec17, 0405, 2f46, 315d, acadia17_307jj, ecaade2014_121r27, acadia17_463ll, 2fba, 6b30, caadria2017_122t31, 516e, 9642, ecaade2013r_010z6, acadia17_660m, 8480, 8fec, acadia17_640n, 99ba, ascaad2016_054c22, acadia17_138c, a5cf, acadia14_627c, 4dc3, 9abd, e429, 494a, sigradi2014_345h9, acadia14_375a, b6b7, ecaade2014_071c17, e147, 6706, 475b, ff78, ecaade2016_102b28, 1115, 0b9e, sigradi2016_669aa, 8aab, 3ef9, 2734, cd57, b04a, 5d49, caadria2016_703k30, 37a3, e1da, 5394, 53d8, 2552, acadia14projects_301f, b147, 6600, c780, 3394, 256a, 78a0, 82f5, ecaade2016_221t56, ecaade2014_188j48, c42e, 12db, bcbe, 40b2, b698, bf16, acadia17_168zz, 8524, acadia14_291b, 2341, acadia17_640m, ada0, ecaade2017_170k, b0f0, c43d, ecaade2013r_008k5, f1f7, 55b2, a9bd, 41e2, 4b21, acadia14_339aa, f8a5, 0dca, c786, ecaade2014_085i20, acadia17_364a, ad01, 8177, c435, caadria2017_074r23, acadia14_135ab, 01ed, ecaade2014_220e56, 05c1, ecaade2015_158x33, acadia17_18l, ijac201614403l2, d937, 9f43, 48e6, f9e0, caadria2016_745w31, 8375, acadia15_243d10, 8921, 14fa, acadia17_373w, 6e3c, acadia16_382d24, e277, dd80, bbe5, 50af, daf0, caadria2016_073z3, 819c, 8bfc, fb24, b173, ijac201614102w1, cd5a, 1959, 382e, 458b, 1b64, 7ce6, acadia16_106m8, 6f92, e7fa, f175, ascaad2014_025o6, 0a91, 5f1c, 2643, cb4b, b6de, 0e4e, 22e3, a1ce, d977, 7198, cc83, cf03, 969c, 27b2, 378d, a7c2, 8603, ecaade2014_143t32, 561a, 3bf2, sigradi2016_564ii, dea9, ecaade2014_038b10, ijac201513303t11, 9519, 1716, 2bae, 518d, acadia16_214a14, sigradi2014_289k4, 0225, acadia17_660i, fc19, 5e54, 5ab3, fbdd, cc20, ijac201614308c5, ad0b, ae81, 8791, 1fc3, acadia17_258g, 136f, 7dd4, 7931, 35c1, f4c9, 2149, a318, 8191, 2985, 8c4f, bf3d, ascaad2016_022h9, 7d03, ecaade2014_169k42, caadria2016_871r37, 2cb3, 2fb2, sigradi2016_583xx, ecaade2015_284t61, b694, e0fd, ascaad2014_007j4, 7ec7, a9a8, 8e10, 1e83, acadia17_282ii, 89b2, 906a, 10b3, ijac201412408d2, ecaade2014_224o57, 2c63, 0d00, sigradi2014_239f9, acadia17_62hh, a880, 4610, 0734, a4f3, 6e37, 616d, ecaade2017_118ee, 341d, 0d46, 1167, ecaade2016_104r28, 3594, 728c, ecaade2017_008g, ijac201614308a5, 7eca, d3dd, 395f, e46d, ecaade2014_153g37, f74a, 652d, acadia17_520bb, ecaade2016_067x16, e35f, 65f1, ecaade2017_192k, bc8d, 1c79, caadria2016_013e2, sigradi2016_443xx, a617, 9fbf, 743e, e1a4, f7fd, 0217, 68a4, 0b5b, 09c7, 22f8, d7c3, 05a6, ecaade2014_011a2, 6800, 60c2, 17e7, 0a16, 379c, 11ab, caadria2016_301v13, f7b3, 3760, 76ac, ce58, 757f, 15ef, 7d5d, 59b7, dd46, 128b, 92e4, ecaade2017_254hh, ijac201412403h7, ascaad2016_007t3, sigradi2016_356c, 5cde, 0428, 5122, 3243, 953a, be93, ecaade2017_039i, 84a8, 5ac9, eed4, ee13, 6c96, cde1, 6b29, 1357, 8e45, ecaade2014_237y60, d1e0, caadria2017_029r10, c233, 7078, ecaade2016_002f1, a210, ecaade2017_291y, ee98, 4234, caadria2016_507m21, sigradi2014_042p3, bc29, 487b, b992, 5a9a, 601e, a509, 3f7a, 943f, f3cc, acadia14projects_681an, 2f1a, a3bd, 79d5, sigradi2014_049e5, sigradi2016_364pp, ecaade2014_057h14, ecaade2015_53z8, ecaade2016_073g21, 418c, 528d, 8bd4, 1d13, acadia17_426d, 2022, 5694, 73c9, 55b3, ecaade2017_042gg, caadria2016_013h2, 2369, 37f3, ascaad2016_043l17, dbd5, sigradi2015_8.186m13, eaa1, 40cf, 4bfe, acadia17_600z, 2741, 5026, 7f8e, acadia14_339aw, 3844, ecaade2017_130ss, 3782, caadria2016_549t23, sigradi2014_345p8, 08d2, c259, 6a6b, ijac201412204o3, caadria2015_016n3, dd2b, a382, ecaade2015_329m71, c1e2, 7d5b, ecaade2016_166h47, ed63, 010c, e14c, 055f, 5bd5, cc4f, 43b8, 7253, fded, 6b80, 2e92, 68b2, a71e, a413, acadia14projects_719i, 46d0, 69c4, ecaade2014_038y9, c356, b199, 3c17, acadia14_291at, 7fad, cff0, 38d1, 0a8a, 2ba9, ccea, 65f2, ecaade2015_207t46, ffa4, 2f06, acadia17_117w, 1564, 62f0, 6814, 7b1a, 7cc4, 6947, ecaade2015_152z31, d28c, 93c8, c531, caadria2017_072d23, 4db2, 3e18, 5e27, 8b91, ecaade2016_083e24, d6e9, 6577, f838, 7ae3, e2ad, e4d3, caadria2016_819o34, 22d8, 0929, ijac201412304s9, fca9, 404b, 2ba7, e247, acadia17_413ee, f163, 7019, c675, 3e6b, a543, e444, ecaade2017_181s, a694, 2d83, 8f3d, 96b1, 3191, a206, 1ef2, ijac201614105z4, b6ef, ecaade2014_108c24, 9b0f, acadia14projects_199ai, 9d92, ecaade2014_024m7, fbf3, 66aa, 74e6, sigradi2015_11.196l26, acadia17_324w, a9f6, c1c4, 5e68, acadia17_318g, caadria2016_497b21, 5ac4, 8204, 250c, eb67, 62ac, be5f, b607, 9ff9, 267f, 4d8f, c1c6, ecaade2016_018e5, 4984, 5b23, 60ad, 1fd7, 170c, 7324, 1dae, f315, ecaade2016_098z26, ijac201614305e3, 419c, b39f, 20e1, 773d, f0de, 9f63, dd79, 84b2, ecaade2016_243n64, 5ca7, 8ca6, 1bef, acadia15_443a19, sigradi2013_281, 09bc, 9be0, 5037, aac0, cda2, acadia17_90rr, 9de4, ac22, 5796, e71b, 1a20, acadia14projects_247i, f500, e30e, 00f6, cbc9, 3f82, 2500, 2f4e, ecaade2017_032qq, acadia14_609ar, 95af, 36d3, b4a4, 99d5, 0235, 78bc, 0957, caadria2017_070p22, 57c9, 5a40, acadia16_12f2, caadria2016_621x26, 641d, 0c8d, 80e3, caadria2017_003e2, 69ce, acadia17_237bb, 0968, c194, 4ef9, ecaade2014_230o59, 5dd3, 2ca0, d731, ecaade2014_053n13, 094c, af2f, 1ee7, f09f, acadia15_417b18, ecaade2015_48d8, 9ee7, c7aa, 025e, 2fff, sigradi2016_381m, 18c1, ecaade2017_175j, ecaade2017_140ll, acadia14projects_199ag, b1e4, acadia17_482q, 837d, f41d, f7a4, ecaade2015_21k4, b570, e8f2, 4ec4, 9ebe, 1669, 4a44, fee8, 01fa, ae43, 6681, caadria2016_559x23, 94a5, 7bee, 122c, 8884, 0327, sigradi2014_084z7, 2781, 4002, b310, be32, f1d0, sigradi2016_801t, d46c, 1a53, 25a0, ecaade2015_103s20, caadria2017_041z12, acadia17_340l, a245, acadia14projects_555c, fc22, ecaade2015_61k12, acadia17_618mm, 0daf, eb64, e431, ca8b, 367c, d3b1, 1f0b, 74d8, 5097, bbd1, caadria2015_102y15, 123d, 9276, 98dd, 4f41, 2e08, acadia16_154k11, ecaade2016_132o37, 807e, edfb, 4ec8, sigradi2015_13.316w28, 6dcc, 1af3, 7709, 7e66, f95e, 52f8, 553c, caadria2017_094z25, e8a8, 604e, 718a, bc70, ijac201412205a4, 37bc, 93cb, caadria2017_129o34, sigradi2014_345b10, 4b5b, 67bd, 185d, 8afe, 5350, ecaade2017_017p, ijac201614205o10, b6e1, caadria2016_281j12, sigradi2014_108e9, c58c, c6ff, d1a8, ce18, 8789, 072c, 5411, ascaad2014_014e8, sigradi2013_167l, dddd, 9ab9, d5a7, 235c, ijac201614308j5, a4a9, 2a25, 95cb, 0254, 040f, 2c33, ca15, 2374, acadia14projects_317z, caadria2017_067p21, 8979, ecaade2014_130x28, b443, sigradi2016_601uu, b3eb, ijac201412402l4, 4581, 15d9, 51ae, b94d, 5545, d6d1, 8c10, acadia17_127dd, ecaade2017_308aa, f2b9, 8c7d, 680b, a351, 7f66, ca07, 5d55, e4ff, 62c3, 9674, 88de, ecaade2017_071hh, ijac201412205b4, ecaade2014_029w7, 0e07, 8529, c704, 673a, acadia16_224c15, 1c42, b4c4, caadria2016_085f4, caadria2015_078e11, cf58, ecaade2017_199s, 7f19, dc64, 7a60, ecaade2017_116qq, acadia14_63ap, ecaade2015_35c7, ccc9, 02a3, 0c01, acadia14_681ah, ecaade2014_094h22, da7f, f460, sigradi2016_455i, ascaad2014_021x3, 1030, acadia17_284b, 080f, 8821, 360a, ecaade2016_123x33, 2461, f64d, b512, b01f, 8b30, sigradi2016_490jj, 0692, 8939, 52f6, d423, acadia14_661d, ecaade2014_151c36, 51f7, d620, acadia16_352x21, sigradi2013_10b, 3855, ascaad2014_013y6, e026, a53e, f3d4, fee4, ecaade2017_282j, 7ee4, 9bea, 4bf5, 8cb7, ecaade2014_111p25, acadia14projects_681ai, 4552, 14a6, 0f38, 0fff, ecaade2016_071w18, efe1, ae95, 0afa, 2926, dc7c, 9f88, e445, e934, b704, 9f9e, 1d51, 2fca, ascaad2016_043g17, 7cc1, b7da, 82af, c5e3, ea32, 63e7, 735d, d7b6, 5155, c92a, 233a, 8639, 0d4d, 3e84, 5e1c, bc46, 9398, 42f0, ca0b, fc9f, 5304, 8bbe, a307, ee1f, 86d6, 7ba2, acadia15_137e5, 9564, 880c, 16ce, 6b93, e0aa, 8dcd, acadia14projects_709ar, sigradi2016_490oo, ee9a, 9f44, f185, ecaade2017_156u, cecb, 9713, 6f14, 334d, ecaade2017_256y, 1b58, d9f5, cffa, 92ac, 83fb, 1a50, aa35, c39d, 3689, 0c39, 2908, 4486, caadria2017_124o33, e7de, aecd, f556, 5acf, caadria2016_809f34, a903, 5724, 296c, 839d, be88, 7a27, b832, ijac201412403w5, 3ca3, acadia14projects_43ac, acadia14_565y, 7853, 4ee5, a7a8, 0510, 88ad, 06de, 8fdd, c681, 7893, acadia17_492gg, 6293, e699, ijac201513102m2, acadia14_479y, 3f20, e5f9, b7c8, 43e8, 0446, 7593, 0d1e, sigradi2014_123s9, d8c1, ca1f, ecaade2014_024h7, 5900, f250, 0abf, a89f, d259, cd42, 9a37, 8ff3, 354a, f417, 2830, c102, 2aa0, 2629, a3d4, 55f4, 6928, d8dc, eac5, 1f02, 36d6, 314e, 44ca, c340, ecaade2017_142yy, 76bf, ijac201513303n11, 7696, 2da5, c7ca, 2807, 0e20, b26d, 8ff9, acadia17_189nn, ecaade2013r_001l1, 68de, 5f7e, ecaade2015_319c70, 7ab8, aab1, 990a, 7d8a, bbc3, ecaade2014_220i56, sigradi2016_568mm, ddf8, caadria2017_107v28, caadria2017_085e25, 2d70, 06d5, 88ff, a098, ecaade2017_091tt, e401, 1b37, 3ec2, 34b1, ascaad2016_028b11, 2838, 7b6c, 18af, 210e, 6f3f, 8299, 6763, caadria2015_203n29, 9129, 0fe6, 19fe, 4512, 086b, sigradi2016_446d, 5835, 06e8, 8f1e, 360f, 5303, ecaade2016_062i15, 1087, acadia14_473ao, ascaad2014_004o2, 68bf, 0e2a, 88df, a23f, 977f, ecaade2016_129v35, 35d7, d16f, ijac201412402s4, 3db7, 58fc, fbd0, 0577, 9762, ascaad2014_012h6, 5c2b, 96da, f450, 3466, ijac201614201i6, ecaade2015_285r62, 961f, f18d, sigradi2014_068y5, 6414, ecaade2014_197i51, c583, 16e4, cf17, e4b2, 7879, ecaade2015_139v29, ecaade2016_185b50, sigradi2015_sp_10.16e31, 8736, b3db, caadria2017_123j32, 14ba, 25aa, 35b7, 571a, 0b58, 1e8a, b2f2, caadria2017_132l35, 4af2, a511, 7c94, 3db9, de56, 4a47, 71ed, dc50, 3a1c, 3fca, 4a0b, d42d, ecaade2016_tkov66, acadia17_329dd, 6096, 02b6, cf46, d7f8, acadia16_140i10, 970, 213e, ecaade2014_104v23, 0d57, c8f8, a373, a0f2, c37b, e2d7, sigradi2015_3.345z5, 3a97, 507b, 595a, ab85, ecaade2013r_012m7, f5ce, 5553, df8e, sigradi2016_625ll, 6d29, f692, c1f0, 0c90, e9b0, 0e58, 4d92, e574, 6288, 9b4b, ijac201614102t2, a59e, 6058, ff4b, 7c26, a4f6, ecaade2014_104s23, 2240, 975c, acadia14projects_479l, ecaade2016_243t64, 294d, a76a, sigradi2013_303m, 8e99, caadria2015_060x6, cfcd, f475, 3f94, 751d, b9a9, 7f21, f281, 8398, 33fd, acadia14projects_389e, 3e99, caadria2015_114t18, 5b76, 2c9a, 23d2, 5732, 6b12, ba51, eb0d, 162b, sigradi2016_381r, acadia14_671v, 71fb, 09f2, ecaade2015_138v26, 53f1, 1916, 1c80, 7492, a448, ecaade2016_230b62, 3210, 37d0, 1e86, 08c7, 1f10, bc85, caadria2015_130f22, ad80, 3de1, b5ea, ecaade2017_253o, a08d, 9bda, ecaade2014_220d56, dd56, 7b81, 389f, 3a42, 60e6, b257, 4871, ecaade2017_213c, f2ee, 7e76, ascaad2016_014k6, 264b, e24b, 0728, 90fa, b970, edff, 02ec, e3dd, 5f0a, 7f7c, ecaade2014_187e48, 99f2, ecaade2015_55t10, cc38, ecaade2014_060z14, ecaade2017_256t, 7e82, 1923, d66f, 2db6, 849f, 0533, e172, 2e69, 5008, 5f74, db22, sigradi2016_817k, ijac201412203j2, 5cbc, ecaade2014_202s52, ecaade2015_35a7, 030b, 8555, caadria2017_142e37, 2dd8, c82c, acadia14_63e, 8a63, 2c5b, caadria2017_086i25, aad8, 779e, 5439, acadia17_446z, b876, 13ea, 66c7, sigradi2013_238, c353, a922, 8fa4, 9b2a, ecaade2017_212pp, caadria2017_005h3, 8bb1, sigradi2016_408w, 765c, c69b, f07d, 94f3, 62d6, 5b71, acadia16_88w5, b0a6, 4a4f, 77d4, ecaade2015_229a52, ecaade2017_301f, 2364, ecaade2017_133c, b67e, 158f, ddce, ecaade2015_11c1, c4d3, 1bf1, ce26, 1f0c, ecaade2017_053yy, 0ab7, 01a4, ecaade2017_248tt, 1f22, 5413, 7922, 90cc, a5ba, 43f0, e8ec, 682d, dd00, ecaade2016_047i13, 8319, caadria2017_127d34, a7ef, caadria2016_187z8, f0b0, sigradi2014_018l1, acadia14projects_699t, 2d00, ecaade2016_147w40, 1c63, 0412, de30, ddb1, ecaade2017_212nn, caadria2017_041o13, 6a97, 6abe, sigradi2014_042r3, 8cb3, 4a90, 410f, sigradi2013_155m, ea82, 6f04, sigradi2014_227l8, e3a9, 46ea, 08fd, 6fc6, c78b, 0421, fa67, d13d, acadia14_627as, f5f3, ac43, 77b2, 5e24, 2457, 1d24, b778, 1ead, 1008, 17b5, 4dd2, acadia17_551d, 61f5, 5421, d9be, 34e3, ijac201412204c3, 47da, acadia16_154d11, d3fd, 60df, 9cc4, e1b0, bd46, 8eaf, ecaade2017_071gg, sigradi2015_10.309d22, 0415, cca9, 94be, 1d29, f50e, c968, 2957, ecaade2016_095h26, ba80, 9b92, caadria2015_176m26, ascaad2014_024b6, 251e, 09d5, a95f, ff8d, 16db, ascaad2014_017x9, 0674, 2537, ijac201412403y5, 86e6, caadria2015_078l11, 7854, efe8, b0c7, f8f8, 71c3, 0cf9, caadria2016_851y35, fd08, sigradi2013_117a, 2ce4, caadria2016_003i1, 4d2f, 07be, c9ad, dbd0, 9471, 5769, 7dca, acadia14_699e, 7c83, ecaade2017_019vv, 48b7, b56a, 39a0, c411, c62b, b663, 8849, 61e3, ecaade2014_175u43, 5f36, 1db7, 5c8c, e39b, ecaade2014_018w4, fd1b, ecaade2017_083ss, acadia14projects_691au, dd7c, 6c3a, ecaade2016_072e20, d8c4, ascaad2014_036y1, 694d, 14e2, 4978, c2ac, c3a9, sigradi2014_045y3, sigradi2013_158u, 9fce, b95c, 77f9, fdcd, 2487, b466, 8c64, 4d69, 3136, 0f3a, ecaade2015_83t16, 18d6, 479c, acadia17_382ii, 0367, ac41, ba52, 8254, 4211, d834, 4c47, 4128, caadria2017_147v38, 2a0f, 0972, db41, 421b, d90a, 479b, 53d3, ecaade2016_182n49, 4e75, caadria2015_073s10, dcda, 62a8, 71d1, 150e, c624, 1998, acadia14_389b, d6f4, caadria2016_033y2, 8ffc, d968, c57a, acadia17_678ss, acadia17_435g, a80d, sigradi2014_137k2, b5ee, ac58, 6596, c4c1, ecaade2016_074p21, 40e7, 8405, a3ca, sigradi2016_685ll, acadia14_445ag, 013a, caadria2017_069a22, 9c55, f289, b0d0, 55e5, d673, 1d56, eb77, 82b8, 0343, ecaade2015_35b7, ecaade2014_071a17, 707b, 1f3e, 82bb, c3bc, ecaade2016_237b63, acadia16_478w27, 411d, 685c, acadia16_174c12, caadria2016_229o10, acadia17_552l, 5792, 69e3, 4ff2, 6021, ada9, 53d4, acadia14projects_699d, 67fb, acadia16_184x12, 0dd1, d8eb, ascaad2016_017c7, e5e2, ecaade2015_248y56, 867a, f515, 4c97, caadria2017_142h37, 99bd, 09d3, 13cb, acadia15_263s10, 6bfc, 504c, 6356, f055, 782d, ecaade2017_271k, 66cc, dc09, sigradi2013_326, f4aa, 0815, ecaade2014_176e44, 0002, ac1f, sigradi2014_075c7, ijac201412402b5, 3c03, 688f, bbe3, f534, 4525, sigradi2015_10.309g22, 2191, acadia15_407o17, 6953, 8f26, 2594, fd81, 0a4b, ijac201614405x3, dd48, 3c20, 85ad, 1067, ascaad2016_018n7, 8715, e85c, acadia16_12c2, cddb, d6e3, 57b0, b060, 6177, 85d8, b8a4, dde9, 7d5c, acadia17_82ff, 1b01, caadria2015_130j21, bcc4, dff4, 5560, c556, 14b1, 1fbb, ecaade2016_118g32, c39e, 3db8, 25ca, ijac201614203r8, 219d, 2bc4, a7ad, sigradi2015_sp_2.112g29, be3e, sigradi2016_602b, acadia15_123k4, 7d2c, 5f26, 391c, ijac201513201d6, 0fce, aff1, 1869, d32b, sigradi2014_289l4, 8616, sigradi2014_345h10, e513, b505, ecaade2017_170xx, 50d2, 0e03, 90f6, 270c, 1fa4, acadia14_247v, d2de, 8d7c, 95c7, acadia17_620zz, af3e, ecaade2016_099g27, c0bd, 9e84, 6bb1, c709, 60dd, sigradi2014_189j6, 8774, b728, 8560, acadia14projects_463av, e8b1, ae1d, ecaade2017_271h, af92, sigradi2016_408aa, sigradi2014_070w5, 482c, 7a3d, acadia17_660t, b1e5, e40a, sigradi2016_601ss, dd74, 1a37, afa6, fb7a, 5646, 2684, fe2f, acadia17_426j, d752, 63f5, 124d, 6ce9, 1e37, 91ec, 11b2, 6d19, b7a7, ecaade2017_229ll, acadia17_373j, 1f1b, fdf6, 4a96, 2329, sigradi2016_421qq, 711f, e302, caadria2017_051w16, acc3, 8dfe, 6ca4, acadia14projects_317aa, 05ce, 75ed, caadria2017_048h16, 8b08, 0cd0, d3fc, ecaade2016_163k45, eb2a, acadia14projects_427ao, 415b, 464d, b24b, de3c, 9ed2, 1f20, ijac201513102h2, 28eb, 67c0, 8316, 7e5f, a223, fd7c, 1a25, 492d, 6b74, 14de, ijac201614202z7, ijac201614208t13, acadia14_709ap, 6f95, sigradi2014_084d8, 4ba9, 683c, acadia14projects_23x, e002, 4c90, ab5a, c7ef, e0d3, bd59, caadria2017_135g36, a433, a546, ijac201614405r3, ec22, sigradi2016_534mm, fed5, 5e73, ab96, 0659, 5a92, sigradi2016_602l, 46b5, ecaade2016_222r57, ecaade2016_230o61, 8ea1, 193a, acadia14projects_463n, acadia14projects_135z, 0208, e99a, 51af, cd90, 747e, 7e2d, ecaade2013r_018o9, 018e, c00e, 71a2, 9699, b6e2, e608, 1f0f, 3cd4, af1f, abad, 46ca, e1a9, 6d2e, 135e, c3c4, bc11, 7a7f, b5f4, 1b7f, a7d9, e069, d338, 0d35, 4265, acadia17_391xx, 9241, 07c8, c58a, 681d, 1fb1, 52d3, ijac201513201m5, 196c, 3ad7, b0b5, acadia14_291g, caadria2016_777y32, ea97, 685a, 6e94, bca4, acadia14projects_117b, 6d0a, 0f32, 7edc, 0cd4, 01b2, 7fd0, faa3, ijac201614102f2, 85b5, d069, ecaade2014_111b25, 3679, 043f, 59e3, 0393, ade3, acadia17_316nn, ecaade2017_254uu, 01c0, f368, 4cb1, 1691, bb67, ecaade2015_138s28, aa61, ecaade2014_070s16, 8dac, afd3, sigradi2014_276z2, 694c, c366, 92de, caadria2017_040r12, 79ca, 90a1, 7b4c, 2c69, ecaade2016_166k47, acadia14projects_601y, b020, 2821, 37e5, bb7e, ecaade2015_207g46, acadia17_350y, a658, da48, effa, 0d0d, 8232, cc44, d0fa, acadia17_678oo, 831f, ijac201412404r7, cc4d, 467c, 87d1, c848, ijac201614302z1, dd04, ecaade2017_053p, e8f3, 4364, acadia14_81n, 7b65, f01e, 30e0, 4e0c, 6291, 5e3f, e5ca, 4b88, 4b6b, e88d, ecaade2017_048aa, 4751, 96b7, c9cb, e886, 20f1, sigradi2015_sp_12.402t31, ecaade2017_jgon, caadria2015_208p30, 5b19, ecaade2016_224e60, 27c8, f443, 120d, ecaade2015_280w60, 0bdf, 56ac, c76b, 3502, 73be, ce5d, e0bf, 586a, acadia17_472nn, ascaad2014_014x7, eb65, a756, caadria2015_016m3, d3c1, 1dab, ecaade2016_095y25, e819, 7008, d4a4, de70, d382, ef20, dec4, 37b8, d93c, cfbe, 7c6b, acadia17_581ll, 95f9, 76cc, caadria2016_157n6, 29cd, c5b5, 92c6, a2d2, 0c26, 29fb, 5a1b, caadria2016_013z1, 9958, 72fe, ecaade2013r_005k4, caadria2017_095g26, caadria2015_208s31, ecaade2017_291j, 271b, bb64, acadia14_177ac, 8996, fa91, acadia17_678ff, sigradi2016_484zz, 9b17, 6b41, ea8f, ecaade2017_302zz, 9a1a, e6f1, 9d56, aa7b, sigradi2014_330d7, 7349, ecf0, 26fa, ee50, fb95, 9be5, 27a5, acadia14_125ab, 1b28, 9285, c11f, 1553, d7ad, f8be, 7ef6, 7091, b103, caadria2016_197h9, ecaade2017_194t, 860d, a234, ecaade2014_198u51, acadia17_292s, b042, c07b, 393e, 47f6, 4315, 001d, ecaade2016_151l41, eb8f, 1822, 299c, ascaad2014_013x6, 8d44, 81c4, 7d72, 4827, ac5e, 0199, 76ed, d50f, 4d0b, e795, 519b, sigradi2013_311k, ecaade2017_006y, 3033, cd77, d413, acadia16_470i27, 1d8c, acadia17_491t, sigradi2016_714oo, acadia14_435ae, 372d, 9587, 38cc, 62e7, acadia17_562dd, 0e5b, 2707, bcad, bb7c, caadria2016_209a10, sigradi2014_176d5, 2e32, 6a83, 2e16, c09a, ecaade2016_158p43, fca7, face, 5580, 5682, caadria2015_073p10, ijac201513103u2, 2d0e, 1c36, ascaad2016_051d21, sigradi2013_195, ecaade2015_109z20, e6dd, 8c59, 6bab, sigradi2016_690b, 646a, 0dd3, 9bcd, 0631, ecaade2017_215ccr, ecaade2015_261g58, 31fd, dd37, fc27, fec0, 733f, c6d6, 4973, a5b6, 382d, ecaade2014_052k12, ecaade2014_168j41, d920, abb2, 39b0, acadia17_670q, cf45, 6728, b0f7, bf71, 6af6, 0a1c, 4bdb, c2a3, 2a16, sigradi2013_397d, a5c8, e2fc, ecaade2014_100k23, b031, acadia14projects_145x, caadria2016_621z26, 05b2, 52c7, ecaade2015_138c28, 231a, 89fb, 5aaf, bf51, sigradi2016_470z, 35ea, 0e5f, c36a, 75ad, 6306, 0a79, bccc, a4dd, 69fc, 0bbc, d0a6, 25b7, 68d4, acadia17_511d, 3fac, 4b74, 8fb7, 22ed, eed3, 8ae0, 6c51, 3dee, 548f, a024, d220, 7d1e, 8e59, ecaade2017_124dd, a180, caadria2016_425h18, 518b, acadia14projects_111g, d8b6, 8514, acadia14projects_111n, 2e01, 9484, dfc6, 0f85, ecaade2014_175r43, 006e, 9a7b, 65f0, acadia14projects_339ah, caadria2017_030w10, 5c58, 998d, f915, caadria2017_182n43, fd88, sigradi2015_2.162r1, aef3, f4af, 5be5, 3627, d020, caadria2017_047d15, 9600, 3638, ea6e, ascaad2014_024m5, 2be6, 81c5, d088, 05c0, 6c01, caadria2015_073a10, ascaad2016_058d23, d64a, a988, 40ba, ijac201614308m5, c071, a765, 901a, 719e, 6fea, e711, 1b76, ecaade2017_077oo, b1ae, 1f94, 34a3, 9fac, 921e, c442, 353b, 69ec, 6671, 38f1, fa9c, 7619, acadia14_655ag, caadria2017_163y40, acadia15_203k8, f6d4, 3ad3, 98b1, 2296, 346d, 5d3c, 4f35, 5180, ecaade2015_25g5, caadria2017_110j29, 9e14, 9b94, 4b7c, acadia14_101x, c684, 3828, acc4, ecaade2016_163s45, 9e5e, 6eec, c9c5, 236b, ecaade2015_175m37, 2a18, 51e3, 24bc, 49be, 58cf, cf1a, 3de4, 8acf, 5a3a, 5aca, 5bfe, 3082, acadia17_424zz, b652, ecaade2014_224s57, ecaade2015_235k53, caadria2015_246y35, ecaade2017_031pp, a19f, 31a8, cfec, adaf, 1ed9, be7a, 7baa, ac75, c04a, bbdb, e9cd, 78a3, caadria2015_178y26, 06d9, da90, 7a63, 4dfe, ecaade2014_072j18, 1a94, cadc, 3eff, ecaade2016_132k37, c796, ijac201513102u1, ebf7, 338c, 7745, 49a9, 6c2c, 865b, 83a2, f5d1, 483a, 0ce2, efa1, 4e2b, ecaade2015_200h43, 289d, 3b66, cae1, 5ee9, 775f, ecaade2015_304e67, f474, 9ccc, 1d2f, 7c5d, 3731, ba06, acadia15_57u1, ecaade2017_152hh, 01a0, caadria2015_114y17, 20bf, 5b34, 87c9, 233c, ecaade2016_191l51, e672, acadia14projects_267h, acadia17_162u, ecb3, 19c9, afd2, 5909, 3589, 57d9, 38d3, 67e1, 7d56, acadia17_169c, 8e04, 86ff, 470b, 4094, acadia14_135x, ecaade2015_332p71, 3d56, acadia14_339ax, f8b7, 4114, e5ab, ecaade2015_287n63, acadia17_222z, 6d88, e582, 57e5, 5c9d, bac5, f284, 0b34, 12be, acadia17_62tt, ecaade2015_25j5, 54b4, 2d31, fcf8, 0ba8, 12ae, sigradi2015_10.307w20, ecaade2014_031z8, 2e5b, 0951, 2368, 8d40, b229, 852d, e741, ce03, ecaade2017_097aa, ecaade2016_158h43, 964b, 844f, acadia14_135k, ecaade2015_21w3, a125, 7239, caadria2015_208p31, 7464, sigradi2016_637p, 80b5, aebb, 9fe1, bf32, 9d2f, 382c, ecaade2015_61r12, 4dc7, 2bd7, 9eff, 71e6, sigradi2015_4.52n6, 7414, 44bb, caadria2015_031t4, ecaade2015_280e61, caadria2017_145c38, da4e, caadria2016_045i3, acadia17_273cc, 2ee8, fd11, f548, e67f, acadia14projects_517p, eeb0, 4f62, 33b4, 3bd1, ecaade2016_167r47, e997, 0176, acadia17_534yy, 7ab4, 21ef, 98ef, 3697, acadia15_513u22, caadria2015_203b29, c9a5, 5234, 61a1, 7ad6, sigradi2013_407f, ecaade2017_184hh, aba5, 518f, ijac201412404e8, 39a2, 8b43, 4714, 82f3, 8242, 0637, acadia17_391ww, 0f5a, 3ca5, ecaade2017_198h, 67cd, c3ad, caadria2015_099t15, 5a84, 3d15, 9d28, 7ff5, dfb7, 6d43, 5469, 6990, f28f, f8a7, sigradi2015_8.264g14, sigradi2014_172y4, d247, d0f0, aa8d, c79a, 6f0c, d597, 6c87, ecaade2015_199d43, 8755, f461, 1d84, caadria2016_383s16, 4018, d287, ecaade2017_076ii, 2812, a634, 3a2e, ddcb, 207e, 7137, a385, cdb9, caadria2015_237t35, 7c54, f552, 2e9d, d6a6, 25d0, ae41, ecaade2014_052p12, ecaade2015_83e16, 7271, a6a4, d8ef, ecaade2016_217d56, c303, 0f9f, 0d18, e348, fe12, bd36, f78c, fd5e, 39c2, 762c, 2b48, caadria2017_132j35, d2b1, ecaade2016_089f25, f013, 07d9, 7ab7, sigradi2016_446g, 2d7a, b67a, d37a, b915, acadia17_190e, sigradi2013_43b, 52b2, 9151, 1af6, ecaade2016_067a17, 4881, 041c, 5d75, 48a7, 8749, f2fa, caadria2015_209x31, d564, 4f38, acadia15_161g6, 833a, ecaade2016_130h36, 0460, sigradi2016_614y, 63a8, 7c92, cfdb, ae07, a8f1, bf86, aaa1, ijac201513304b12, 59cc, 9615, c3bf, eaad, ad52, b697, 49cf, caadria2017_035u11, sigradi2013_194, f4da, ascaad2016_045x18, 96b5, 6730, ecaade2017_124bb, 0306, b180, e99b, caadria2017_030u10, a045, caadria2016_013t1, 97ae, c42c, ijac201513206b9, ascaad2014_019f3, fe98, 819f, 0862, 3053, 154c, 236f, ecaade2015_172c37, ecaade2015_103o20, 4459, 8a32, f0be, ijac201614306c4, ecaade2017_003s, acadia17_81j, 028d, bc08, ecaade2016_221w56, 682a, efdc, 6151, 0ad0, acadia17_339nn, caadria2016_529l22, c85d, sigradi2015_sp_4.388x29, acadia14projects_357ap, 18a2, 9f5e, 4867, e1ae, 100c, eb10, d1bc, 3e6d, ecaade2015_230k52, b3fd, sigradi2013_158b, 53b9, ecaade2014_072z17, 146f, b833, ecaade2017_028p, 8d9a, 856e, acadia14_23ax, 02c6, cda6, 12dc, 1581, f259, 9ddb, 1315, 06e5, sigradi2016_625ww, 6804, cf77, 9c7e, ecaade2016_243e65, 0e47, 3f2f, 113a, f929, c664, acadia17_292t, 1a1a, b11f, f95c, a404, 68f8, 846b, caadria2017_145l38, 398d, 0920, 1e6a, ecaade2016_162l44, 6c2a, 30b7, fb46, ecaade2014_018y4, b944, 273f, 0fa3, bafe, fc4e, d954, e58c, 3d46, ecaade2017_079e, 7d0f, 36a4, ecaade2017_230yy, b8bc, 9c14, 0206, ecaade2016_147p40, 9e64, 2e29, sigradi2014_345i8, a79a, d667, 1dd6, 08fa, 0153, 446d, 0391, ascaad2016_038v14, 50e7, 714d, db90, 1078, acadia15_110z3, 1526, b2a9, 0c8f, 9a5e, f5d8, 3543, c6f9, cb2b, acadia14projects_219c, acadia14projects_579i, 3ead, ecaade2017_079n, 1481, c6f7, 1cf7, 09f6, f84d, 760e, 0e2e, 251b, a496, ascaad2016_005c3, 8014, 74e4, 26c8, ecaade2014_072a18, 39cc, a4c1, e9af, e860, 829d, 8bcd, sigradi2016_647mm, ecd6, 7750, c59d, c6ac, 89c8, 0bd0, 15d0, e5eb, acadia14_301c, ce56, ba20, c31c, ecaade2015_138d28, 8176, sigradi2013_243t, ec91, 4333, 3cc2, 63af, b267, sigradi2016_534ll, 75f2, ecaade2016_ws-dleadl68, 8daf, ecaade2017_006q, ecaade2016_198j52, 5f7a, 253f, 4575, ecaade2017_057u, 9803, sigradi2013_345, 8e0a, sigradi2015_sp_2.112f29, 20cd, 5174, 316d, 3f19, ecaade2015_211b47, 057e, 0961, caadria2017_074j23, ecaade2017_173ss, 468d, cab4, 9990, 2e9c, b3c5, 3f87, 68e3, 2ab4, b749, acadia15_323l13, sigradi2013_244j, 7fb9, caadria2015_064u7, d101, 38aa, ecaade2017_116m, 33c0, f3c7, ecaade2017_265w, sigradi2013_117p, e3b3, caadria2017_124z32, 13e1, ecaade2014_138e30, 8c30, 6707, ecaade2017_198pp, 98e9, ab22, 6613, f3d0, b259, acadia17_90hh, 1a1f, 7ce9, 5bf7, 42cc, acadia17_640z, 902e, 13b9, ecaade2013r_013w7, eba1, acadia17_162r, da71, ijac201614302v1, 5afc, acadia14_145z, 8c78, b2cd, acadia14projects_539a, cb6d, 5e4c, 4aaa, ccae, caadria2015_043j5, 081d, ecaade2016_bkoi65, b161, dc92, e26b, ecaade2015_138v27, ijac201412205o4, d0ef, 2e41, f0da, 4b8e, 47c9, ecaade2014_084t19, ijac201513203e7, 0539, db30, sigradi2015_11.165z25, a1ad, 6ba3, d919, 9dd7, d91b, 7100, 36ae, ae1e, aa1b, 4290, b100, 37b3, acadia17_82s, 8f52, 18e9, 8aee, d52a, acadia14projects_23u, 7f0e, ecaade2015_217c48, b7f0, e89f, 8a26, ecaade2016_mrtz65, acadia17_373o, e89c, ec03, 53aa, 7f97, 0c1b, ce83, 41d9, cc40, 6e68, 4fab, 14c5, fa6f, 87e3, acadia14_167z, 19d7, 1540, dac2, 2455, ecaade2014_145h33, 1e39, f29f, 4d94, ijac201614203u8, ff41, 7fe5, 3924, ad81, a642, 8a71, f128, 4709, acadia15_371h16, 50a7, f714, cb76, 62a0, 5fb6, 32c4, d131, 65e9, acadia16_140y10, adca, b635, 5697, 9224, d216, 86f7, b215, d1bd, 3730, 39d6, 33a6, 8ff1, 37ee, 24ea, 04a5, 5ca4, 3095, 7fb4, acadia16_88c6, ede8, ee9d, ecaade2017_146cc, a56b, 685b, a699, 26d9, f133, 97bc, 9b01, 1179, 3e91, ecaade2015_278n60, 1fbd, 0a4a, ecaade2015_83p16, caadria2016_539c23, 7063, 5c14, a7d3, 20e9, 8cb6, acadia16_372b23, cc9c, acadia17_340v, caadria2017_174i42, d8e1, 617c, sigradi2013_359c, cdae, ecaade2017_227o, 020d, acadia17_38zz, 293b, 9634, dd85, 69f2, b371, caadria2017_124d33, bdf0, 82d8, 9b08, 6552, 6e3e, 7a08, 50ae, aaac, 5e90, a250, ecaade2015_17g2, 7050, ijac201513101c1, df3f, 639d, ascaad2016_012p5, 660f, 67be, 5701, b89c, e593, 0ec4, 7e1a, 7abf, b040, eb42, e794, 9b5e, 315f, 4920, 78f0, 4842, d6fe, 28a8, 6dbe, 278d, ijac201614407r4, ecaade2015_317b69, 1e26, b9eb, c3b3, cef5, 89c1, 88aa, 16fe, 6f57, caadria2017_101h27, 9e3e, 6dd7, fb08, acadia16_72b5, sigradi2014_052o5, 8e5a, fc0f, d55e, ecaade2014_163c40, 8df7, cb47, 1ab6, 4960, b395, caadria2017_079d24, sigradi2016_590p, 42fb, 61a9, de97, caadria2017_127f34, b13a, 5139, 459a, 7b8b, 1cc6, 496e, ascaad2014_036e2, 0e6d, 6b78, 5f61, caadria2017_163o40, 9719, b842, e7b7, c92d, 409e, eeb1, a671, 54a4, ecaade2017_101u, 5dc3, b439, ecaade2016_147x40, edc0, 76f7, b52a, 6a56, ecaade2015_143h30, e969, ecaade2015_285t62, b8d3, acadia16_196w12, c70a, ecaade2017_122ll, 7057, b84b, 27a1, 8c6c, caadria2016_157m6, 5855, 1199, a130, c314, 3830, b5ab, sigradi2016_560x, 6e6a, c7ad, caadria2017_096o26, fd3a, 308c, sigradi2013_271l, ecaade2015_171l36, 7dfc, ecaade2016_151m41, 81a4, acadia17_170p, 6e5d, 4376, 7f71, 18b0, 66e9, b3bd, ed3d, ecaade2016_048d14, sigradi2015_6.387p9, cb7f, c1ae, 5bb2, 0d5c, acadia14_145n, acadia14_117g, 8b8c, 2a07, 3fe9, c823, f0ce, e544, e7d4, 8c37, 8022, eca0, e032, f59b, b408, ijac201614405p3, 9d22, 2421, ecaade2017_059a, 8c2c, 91ac, e6d1, 36c9, ijac201412205k4, ecaade2017_ws-hybridlabcc, dc7d, 7eb1, 2b5d, acadia17_648ii, ecaade2015_287l63, 1376, ecaade2015_116h23, b7b4, acadia17_222zz, f37b, f651, 2984, acadia16_382a24, 5aae, 8359, e087, 1abf, e51b, d47c, sigradi2015_3.268c5, 8d18, f49e, 64ae, 34c6, 0723, ecaade2017_019jj, 61b0, 9a9b, 111e, ecaade2014_149r34, ascaad2016_054z21, ecaade2015_284j61, ecaade2015_170l35, 99b9, f2be, 6200, 1dad, 1f53, 076d, ee82, 51c0, 4ade, 05ea, 32ba, 30ce, cd67, 2bb8, 90e9, c1d3, a5d9, 51a5, ecaade2015_195k41, 5063, 2ac5, dbd6, 14f5, 74c0, 5d12, 2533, 9567, 231c, ca7e, 5956, 45cf, c380, e32a, aae6, caadria2016_405d17, b43a, daa5, ecaade2016_225a61, 39fc, b68c, a6c2, 6773, 4b49, 4c01, 14b6, e5d2, acadia14_177ah, ecaade2014_169o42, dd3a, 2af1, acadia17_670dd, 9f2d, ecaade2017_302aa, ec5e, b866, acadia17_230b, 068b, ecba, 727c, ecaade2017_309xx, 90ba, 5d8f, b9fd, acadia17_273w, de4a, 6300, 84d9, acadia17_413ff, acadia14_435b, 8bd3, 169b, acadia17_92n, ed6a, sigradi2015_11.142i25, sigradi2015_8.41w10, acadia14_531u, dc5b, 170e, 6482, e09e, 0bd4, ijac201513303t10, 1b89, ecaade2014_195n50, 3670, acadia16_424d25, a5ce, a107, f10c, 3acc, ecaade2015_317y68, b30d, bce9, 69b7, 7a26, deca, 7a81, ecaade2015_217x47, sigradi2016_369d, ecaade2015_309u67, sigradi2013_30j, 1fe5, sigradi2015_12.215t27, c26e, 92e9, a933, e859, 58a2, a39d, 0636, 19db, 7158, 208d, 64ed, 45e3, a8a7, 7218, 8273, 910b, ecaade2016_006j1, fd86, a67b, 7148, 2f05, cfc8, ecaade2017_152vv, b1ce, 208c, caadria2016_177c8, b28a, 18d0, e08e, 668c, b5ac, a5ad, ecaade2016_188l50, e8d1, acadia17_60u, ba03, c4ba, acadia14_627ax, 1941, acadia15_284v11, ecaade2014_214r54, afe5, 79d3, 4620, 8e96, f78b, 4aa0, a63e, 41e4, 5d6a, 8116, ecaade2016_216g55, 7527, 4b5a, 90f0, acadia17_164xx, 3ec1, 8fa9, 16c3, ecaade2014_153i37, sigradi2014_132m1, 9d95, df3d, 8c68, 56d0, ffac, c271, be9b, 12ca, ecaade2017_052pp, 141e, 40c9, acadia14_699t, caadria2017_129w34, caadria2015_072o9, fd77, 0ed1, c952, b476, ecaade2017_101s, 28c8, ecaade2017_225c, f29e, ascaad2016_038c15, 4bae, ec36, acadia14projects_145ae, aef1, caadria2016_755o32, d2c6, 4e2a, 3744, 3ff0, 2f97, d832, ijac201412203g2, 65e3, 5b2f, 9743, d9e1, a215, 6b54, 275a, df14, 0021, 0c45, d10f, 300f, sigradi2014_157e4, d636, 2da0, 5675, 9d34, 111a, b923, ee4e, 820b, 46fa, eb5e, a363, 5986, ed0c, ebcf, e10a, ecaade2015_304b67, b3c8, 09c9, 261a, ecaade2014_182a46, ecaade2014_080e19, cc53, ecaade2014_237e61, 1d2d, 3a12, 200e, ecaade2017_256z, 11d6, fcca, f007, 015e, 03fa, e8cd, ecaade2017_021z, caadria2015_246w35, 6e67, ecaade2014_149w34, 05c2, acadia17_502qq, 64f1, f425, 4cef, 7b2a, ecaade2016_077x22, 5d65, eb94, 4ee2, 5ee6, 4b0e, 1242, 12b1, 7c84, sigradi2013_386j, 1336, caadria2017_115o30, 41c9, ijac201614405b4, acadia16_344s20, a7b8, 668f, 67c5, bda9, 990f, 9580, b15d, af7c, acadia17_360h, bfa2, 9de6, acadia16_140s10, 590f, 4ef8, ad04, 358a, 478e, 609f, ebf1, c093, aa62, a20b, c4ae, ecaade2014_041i10, 1814, c49f, caadria2017_135i36, 816b, 4629, d20c, 1354, 5115, ascaad2014_012e6, 83db, b111, bed7, ecaade2017_203pp, b5dc, 82f1, 27c7, 108c, ecaade2015_180h39, 3dab, 804b, 115e, a309, 8bc7, e4da, sigradi2013_10g, c010, 8f46, ecaade2014_146u33, 017c, acadia14projects_153ap, 52bf, acadia17_71xx, 1f2c, ecaade2015_206z45, c57f, sigradi2015_10.307k21, e972, acadia17_221aa, sigradi2016_431bb, fb22, 4cda, 52b5, 3d9e, 07ab, 5ee5, ecaade2017_215h, 5388, 8366, acadia17_146k, 3959, 5380, acadia17_60z, bdbc, 72ae, f76e, 5ef7, ijac201614208f13, d902, 1c15, f66c, 987b, ce3f, 79fc, c1a7, caadria2017_110k29, ecaade2017_017v, 71e1, caadria2016_073u3, 5f49, e08a, 9c53, ijac201513104k3, 7bf8, ecaade2016_221z56, 9ba6, acadia14_479g, 8728, 05b0, 1413, e919, 2a3e, 4331, 45cb, 1bfb, ecaade2017_215jj, ecaade2017_195ff, 388c, 3d9f, 4f0a, de7c, 611f, d22f, 2ab5, 222f, ecaade2015_136t26, ff2e, ijac201614204r9, bcc0, 2884, 7a07, 6f29, 87e7, sigradi2016_387zz, a5c5, 5ede, 4113, ecaade2017_130yy, 2343, ed2d, 35e1, 349f, f33a, d4de, 1688, 73e0, ecaade2014_049x11, c509, ecaade2017_090jj, a7f3, 2c39, 8a9e, ijac201614203w8, 70e1, ba54, 5cfd, a9ba, 2b7b, 73d7, 565a, acadia16_478h28, b7c9, a36f, 65b5, 784e, c753, 80db, e87e, b16c, acadia15_407l17, d50e, sigradi2016_729ww, ecaade2017_grii, 777f, cc42, 1c9e, 6e3d, ijac201412404d8, ecaade2017_183dd, c174, ecaade2017_199mm, f8ef, acadia17_637e, caadria2016_589x24, 8e97, ecaade2015_169e35, ffb7, acadia17_640ee, 62d2, 1a9a, 7270, 5dc6, sigradi2016_792h, caadria2017_163a41, acadia16_88x6, 7006, be51, bfb0, 2139, 83c4, sigradi2014_041h3, acadia14_23av, 30e1, fd4a, 12d3, ecaade2014_105w23, ecaade2015_324u70, 4a77, 0214, 3fd0, 66c5, b70b, sigradi2016_420pp, edc1, b2ec, 0a6f, dfd1, 9144, sigradi2016_369ww, e27c, sigradi2014_347l10, 4bb4, d512, 6cfc, d82e, 7d84, 8b46, ecaade2017_253ee, 986a, b24a, acadia14projects_647au, bc97, 74c2, a1ee, ecaade2016_175i49, ascaad2016_028i11, e5fb, c4ec, ecaade2014_153x36, c3d2, c8a4, 45d4, f5a5, e294, 50dd, ascaad2014_014e7, acadia16_106a8, efc4, a0c9, 2df1, 3e08, 0c14, caadria2016_045b3, 208a, a2de, ead8, ca86, acadia15_161l6, 0237, ecaade2015_317p68, bf48, 038d, 3449, c232, 026e, fc6e, acadia14_281v, d0e0, ecaade2015_129l25, caadria2015_069n8, e7fb, 3856, 928e, ecaade2017_071kk, cee7, 2207, f4b6, a9d6, ascaad2014_004n2, 3829, cb6e, e1d1, ccaf, acadia15_333p13, 93d6, 8fba, 3111, ffcb, 6f05, acadia15_371i16, 1bba, 142b, sigradi2014_266j2, dd92, 9c82, 5a06, 659c, 4e31, ddb9, 7d34, ascaad2014_011w5, 977a, 92a9, acadia14projects_219ax, d7a9, ijac201412406o9, 6472, cdfc, 0aa1, ecaade2017_108k, caadria2016_259t11, caadria2015_060t6, ecaade2014_121u27, 76d8, f7ad, 235a, ce90, 0635, 828b, 1fb3, 37b9, 355b, 4f97, 2e8b, acadia17_381ee, sigradi2016_710mm, caadria2015_188b28, 69bb, 717c, sigradi2014_176e5, dd10, bd77, ecaade2017_029dd, ecaade2017_198p, e17d, 624d, caadria2015_064t7, 8e6d, 8061, ecaade2015_11d1, b661, ecaade2017_148pp, f1a0, f916, df12, dbcd, sigradi2013_164, sigradi2013_268h, 7b2f, ecaade2017_256kk, e4ab, acadia17_512k, 5790, 61e8, 74fc, 8c8b, 19d4, acadia14projects_219e, fb25, fb8d, 5b3f, 4ec2, 642d, 3d12, c9e9, 60fd, caadria2017_113z29, c189, f0c5, bb6f, 7f54, sigradi2014_049g5, 0c58, f64a, c6be, d1ae, 1e9f, ecaade2016_104w28, ijac201412303e9, 56e7, 801d, 3900, ecaade2015_196v42, caadria2015_002d1, 994e, 8fb6, a416, 499b, 175d, acadia14projects_671x, ae78, 8c2a, 5286, 8e8e, d195, acadia14_257ac, acadia17_640kk, caadria2015_108l16, 38b7, ascaad2014_026s6, 6ae8, 918b, 4c5d, a4f1, acadia15_497h22, caadria2015_206j30, b2f7, sigradi2016_815v, ecaade2017_288ee, 3e9b, 4c6b, dd6e, 6c31, 57e7, a28d, e6b8, caadria2017_163w40, 10fe, 0eaa, 1554, e839, c4d9, ca0d, acadia15_407y17, 0c96, b447, 6c3e, 8505, caadria2016_487p20, 3c7f, sigradi2014_221i8, ecaade2016_027x7, 48db, 4afc, 4556, ecaade2015_248r56, ecaade2014_224u56, a0a6, 69be, 063e, acadia17_640uu, 0f9d, ecaade2017_006x, sigradi2013_303t, acadia17_373y, f952, 43e6, 49a4, f51a, 944e, 0458, 1287, 8a97, caadria2015_172e26, sigradi2014_108d9, 7e71, e2ce, d4ff, 572f, b1c4, c5a9, 8d63, a47d, 93a2, 8d1b, e75e, 1324, 0cf3, cc68, 71c7, 4061, 6c78, f107, 1117, a0e5, b68f, 9270, 2569, ecaade2017_201c, a7f9, 1beb, 6652, d788, 2221, 0ba1, 769d, 255b, ascaad2016_037g14, ijac201513205e8, ecaade2017_309oo, f1cc, 1c98, e9f3, 6780, 3e11, 394e, 31e9, a46a, acadia16_382t23, 8df8, 26de, 9bb8, 2518, d549, 69a8, 2948, 7cb0, 5aa1, d12a, caadria2016_311e14, 163a, 972e, 0f90, ecaade2016_238p63, 0376, 9cae, 82ec, 3d00, ascaad2016_004o2, 327a, 0302, 74cd, 4faf, b821, d23d, ascaad2014_032l9, c378, sigradi2013_289, ecaade2015_138t27, ecaade2015_100t19, ecaade2014_100d23, 6c65, 9807, acadia17_82pp, 081a, sigradi2014_032n2, acadia17_391vv, b54d, 1565, 8cd5, 7fc8, a8ca, 57f1, 6bc1, 14fb, sigradi2016_595cc, sigradi2013_429c, acadia14projects_281x, a280, 02c7, caadria2015_070e9, a929, acadia17_230qq, 474e, 8df1, b2e3, acadia17_201e, 3b5b, 84bd, a074, 2082, ascaad2016_057s22, c827, caadria2016_435v18, 5a44, acadia15_232p9, 50cc, e7ec, sigradi2013_215a, caadria2017_149e39, 2fa0, acadia17_231l, ecaade2015_173j37, e2af, a316, 677d, 08ad, caadria2016_045g3, df5d, 2222, 119b, c37c, 6989, fb0f, 667a, acadia17_392m, 59ca, 7c2f, sigradi2016_690d, acadia15_451h19, f25c, 5fbb, e075, f9d1, cbf5, 5a05, caadria2017_165k41, 4f75, 961d, ecaade2017_003m, 4784, ac04, b9d5, 8e57, 9933, c1a6, c603, 231e, aece, caadria2017_058l20, f42b, acadia14projects_247o, ecaade2017_203mm, aa3e, a734, bbe9, sigradi2013_397g, acadia14_339aj, ecaade2014_132b29, dfa5, a2b3, 173a, 3059, ecaade2015_228a51, a67f, ascaad2016_023z9, 7767, 21de, 5c1e, dcc6, cb64, 14b0, dd7b, d059, ijac201412402m4, 512c, aae1, f6d7, f1a9, ecaade2016_210b54, acadia15_47l1, 16a1, 5cf8, 5b99, ecaade2014_067c16, aafb, caadria2015_157t24, a48d, ecaade2017_017o, 476a, sigradi2016_385nn, 03a4, 841c, 6bef, 92c7, c229, 6ef6, 81de, 37bd, acadia14_23ay, c6cc, 3415, ef65, cd98, 13d4, 0ddf, 9d10, ecaade2014_173b43, d550, a456, 4e67, c930, acadia16_352g22, f56e, e7c3, a41a, ecaade2016_175j49, 8e56, 4677, ec6c, 7a4b, 0074, acadia15_451j19, 985a, ae27, 2921, 0531, ecaade2015_103p20, 9b90, c572, daf5, b2a0, ijac201614201f6, sigradi2015_10.307g21, 4574, 01f9, 24d2, 34ea, sigradi2016_385pp, c634, sigradi2014_345k9, f4d7, d60e, ecaade2016_113e31, ecaade2014_240j62, 2879, 77d2, acadia17_608w, 13d1, 9649, 242c, e77e, 2e12, c52c, caadria2015_105j16, b36a, beb0, 1f14, acadia16_344k21, ecaade2015_171d36, 146d, e177, 2416, 00e2, 477e, edf7, ijac201614207l11, 93d0, 66db, 4341, d046, 5b94, ecaade2014_011k2, ecaade2016_221s56, ecaade2014_226f59, caadria2017_030e11, 00ae, 5d90, 1842, 55d0, ecaade2014_012r2, ecaade2015_334r72, 5889, ecaade2014_180k45, a241, 4c76, d8ee, 7485, 924b, 6e50, aa63, d83d, sigradi2015_4.219j7, b355, acadia14_177s, a9b9, 03dd, cbfc, cd83, e6cf, acadia17_298ii, acadia14projects_43af, acadia17_82b, 94a0, 5c35, ecaade2014_233s60, 87dc, ecaade2015_138m28, ecaade2014_111g25, acadia17_90ee, sigradi2014_077g7, 8e3a, 2a73, b29d, ecaade2016_191k51, d741, c791, f7c6, sigradi2014_252t9, 6c42, 8f08, c32b, 434b, 718c, fcab, 392f, sigradi2014_330n7, eec5, 283f, 6419, 8433, 5a51, 1731, 7d1d, 2348, 52a4, d6af, e1ba, ecaade2017_301j, 9a56, 75a5, c87d, 5af0, 1ee1, a270, 13dd, caadria2016_167d7, sigradi2015_10.307d21, f773, 5bd4, 93b4, acadia17_266gg, 9f2c, e293, 1a24, a93e, ecaade2015_178e38, a73b, 2a01, caadria2015_087i14, fc5c, 4068, a465, 7230, acadia17_590tt, 1778, 443a, 1450, fdb0, sigradi2013_285, f44b, 3414, 6b10, sigradi2016_777kk, ff36, 1224, 4450, f7cd, bf98, 1c5f, 17cc, caadria2017_124g33, 138b, eb78, bfdf, 1082, 2bc2, caadria2016_167m7, e168, ecaade2016_223g58, sigradi2016_685mm, 301a, 2e06, cbe6, e97b, e4c0, d747, deba, 5eb3, 18b4, 4e51, 3b77, 207b, 98c4, 976c, 2faa, ijac201614205k10, 8aa4, fbbd, edc4, caadria2016_487h20, e721, 8515, caadria2017_165n41, acadia17_231z, 6bcf, 7e1d, ecaade2014_015s3, 60da, ijac201614201e6, 2104, 8aa6, 3447, 9697, 06d4, 1e9d, 1516, 9cd4, 61f9, ijac201614203z8, 59d5, f7c7, ijac201614405t3, a3ab, sigradi2015_3.201t3, 7b76, 0897, 3bf8, b71c, 47d3, fa3a, 388b, 4511, c2f2, 55a7, ecaade2015_221w48, 2f13, 4c33, 8055, caadria2016_271u11, ecaade2014_180u45, 22d9, 0726, caadria2017_058s20, ba01, 0337, ascaad2014_036d2, c4ed, 3dca, 83f1, f2c6, ecaade2017_006vv, d780, 15d8, sigradi2015_9.152c17, fde2, 93c9, 502b, a42b, sigradi2013_244o, ecaade2015_48a8, 6a5f, a585, 2be7, b0ea, ecaade2015_271y59, caadria2015_087d14, 24be, 8719, b507, 70db, a1e5, d2fb, sigradi2014_316u6, c883, 51b6, ecaade2016_007e2, acadia17_273x, 8a3f, acadia14_479p, acadia14_375i, 9e42, acadia14_135v, 2159, ecaade2016_123h34, f290, 902c, caadria2016_311d14, 46f0, 0c0d, ecaade2014_173h43, c662, acadia17_473a, ecaade2015_138l29, ecaade2017_009bb, f2e1, a53a, fe58, 132b, 6dab, 9fa9, ecaade2017_189xx, b325, f8ff, ijac201614305g3, 830f, 0532, 4288, e1fd, 5793, 4cf5, 5dac, ef1f, 8b72, ec88, acadia14projects_81p, bb00, c72b, 3ebc, 3913, 6e77, 282f, 9ad0, 6121, acadia14projects_357ay, 124e, eeda, b644, 18b5, ecaade2016_120d33, caadria2017_085d25, 9d1f, 120e, eed6, ecaade2017_017e, ecaade2014_113b27, b1a2, f8c3, 263b, b61f, 4e4c, 58de, 210a, sigradi2015_10.377z22, 9565, 6ea7, 6adc, 52e0, 23ed, ecaade2014_111n25, ascaad2014_009g5, ed84, 6e14, 7a9e, f7eb, 3ebd, 505a, ecaade2017_156aa, 0c9e, bf05, 54c6, 5055, ecaade2017_175m, 12ce, 5dbf, ca8f, caadria2015_181e27, da04, 4f09, 7ff7, eef0, 1464, ecaade2013r_003m3, ecaade2014_176k44, 42b9, dc97, d70a, caadria2016_333w14, bf2a, sigradi2014_284e4, caadria2015_043g5, bb7a, ec04, ecaade2014_184j46, 1e78, 0f06, bed1, sigradi2013_289m, fca4, 2ef5, acadia14_473ar, 09b7, af93, f6bb, f0f2, ecaade2015_33l6, a557, acadia16_88u6, 6eb1, acadia14projects_445ad, 6cb7, 330c, 95b3, 6746, caadria2016_777z32, 5fd7, 7730, sigradi2013_386m, 3fad, b2cf, ecaade2017_215mm, f75b, 6f4d, 0c7b, 5c9a, acadia17_628vv, bf99, 73f7, acadia14_199an, d119, 6107, ecaade2015_38l7, ede5, ecaade2015_285l62, 8828, 23eb, 359a, b400, ecaade2013r_012l7, d7e7, 1456, c3cc, ca36, 445a, 25c5, 6298, ecaade2017_023ff, 1775, 464f, cc6f, sigradi2015_8.47n11, 5b55, sigradi2013_326e, 5384, acadia14_267p, 12aa, sigradi2016_809vv, 0487, 60c5, 720d, a9f9, c5c8, 4f40, 33a8, bdca, 2a1e, ae29, ea78, b869, 35e5, 39a1, 9a8e, 71ad, 5858, caadria2015_090s14, 91b3, ebe8, 2c93, ijac201513105i4, 2035, 6952, bf8f, 95de, acadia17_552m, b013, 8b76, 5d84, 6ba9, acadia17_570x, ijac201614305n3, af94, 9fb7, 9434, e79a, sigradi2014_128w9, 785a, caf0, 3d48, f6ec, ad9d, a877, c65b, ecaade2017_098rr, ijac201614208n13, dc86, ecaade2015_333j72, 6c1b, 9554, f80b, 695a, 67b9, acadia14_699r, d793, 1cbc, 8336, 8899, f20d, b40f, a018, 058c, a35c, caadria2016_809c34, e118, 2301, 9654, 2f40, 5d23, 2411, ecaade2015_17v2, 5f47, b6dc, f11a, 969a, ecaade2017_201xx, eafa, 1f61, caadria2016_229v10, 2f8e, 8e79, 0b76, sigradi2016_752pp, 51ea, bdb6, 30b4, 1837, ecaade2016_046u12, 70e8, 6846, 8bec, 211c, 124b, acadia14projects_549u, bd5d, 5025, 1724, 71fd, efef, ecaade2016_237e63, 2f6f, sigradi2013_41z, ecaade2015_21j3, b956, ecaade2014_153e37, 3b37, e960, bc05, 9961, ecaade2014_147y33, sigradi2013_41t, ecaade2014_192a49, cf83, sigradi2016_695r, 17a4, ecaade2015_28y5, acadia17_404dd, 9f57, ecaade2017_133b, cb63, 59d8, 78f1, b96c, bada, ijac201614303u2, c972, acadia17_221dd, 9f83, ab99, 7839, a860, 1a9d, ecaade2015_318u69, c2a0, 9582, acadia14projects_719n, c5fd, 7446, 81a5, ijac201412403b6, acadia17_600hh, c9d7, 12f5, 96fe, d33d, ecaade2014_163x39, b77e, 8b1c, sigradi2014_057t5, 4791, 5cac, 0aa9, ecaade2016_007h2, sigradi2016_686uu, b019, 26d0, ce8a, 2866, a7f8, acadia14_671m, 4166, 9c9e, 3888, ecaade2017_173tt, ad72, 3389, 046b, ecaade2017_017g, 2305, 8545, dbc5, d813, acadia17_237jj, 00f0, 1333, 61d2, 1275, 060e, acadia15_263a11, ecaade2015_175s37, sigradi2016_803cc, e21a, 74ec, 8152, ascaad2014_015w8, 0fa5, e589, 9f10, e3cc, 5517, 425a, d664, 4fc8, ecaade2015_196m42, 2646, 52a5, d5c7, ecaade2015_247g56, ecaade2015_269k59, acadia17_392d, 54e6, 2cb9, 577c, 0a97, caadria2017_124c33, 2ab9, f088, 53af, 88cd, 8f02, bcc8, 6a69, 144a, 9684, 1a4e, 70c5, acadia16_214d14, 47a2, fda6, ca28, ecaade2014_104p23, 01d1, caadria2016_745f32, f826, 0495, 0b11, ecaade2014_153a37, 64b2, acadia16_298n18, 711d, 4958, 5934, 7fef, caadria2016_631g27, 5be4, 58d9, 2cf5, acadia17_366w, b559, 2412, afa9, 7d3a, e771, b263, a526, e891, ecaade2015_158t33, 2b30, 7d41, d1c8, c838, b8d8, 7018, caadria2016_105g5, a0a0, sigradi2013_100g, 8587, 260e, 712f, 3a6e, c2ff, sigradi2016_360u, ecaade2017_071jj, 89eb, e473, 9daa, c2cb, 9cfe, acadia17_52b, 706b, 5054, 8394, d7da, d337, 332d, ecaade2014_018t4, sigradi2015_3.201r3, 06ff, sigradi2013_234f, d297, caadria2017_051s16, ecaade2017_028l, 98a5, de5b, 8bcb, caadria2016_517u21, 1806, e4f4, ec3a, ijac201513202j6, 49a8, 9b29, d1e2, sigradi2016_407y, f1ae, 4c4d, 492c, acadia17_221q, acadia14_281ad, ijac201412301l6, 91a9, sigradi2013_315z, 6f5e, b8ed, 6518, sigradi2016_625vv, 6e2c, fe47, fd45, 3fb2, d03d, 106a, d320, ecaade2015_171o36, ecfc, 5ea2, bb69, 792b, sigradi2016_400l, acadia17_82hh, ddc1, a389, 5752, d795, ac85, 6877, ecaade2017_269nn, 1c11, 8491, 3dfa, 6e3a, 7074, 1d42, ba17, cadb, 8669, 581a, 719a, 1d92, 8413, ecaade2017_215gg, ecaade2016_102z27, 1b29, 5a41, acadia14_247m, acadia14projects_453g, ijac201614309v6, 1f83, bba6, 347f, acadia17_164zz, 2194, ecaade2017_274v, 8642, acadia15_371k16, ascaad2016_008g4, b560, 7acf, ba8f, 57b7, db12, d27b, 63b4, cf08, acadia15_263t10, 13d0, ecaade2014_180o45, d342, e1c4, 77b1, 9737, d874, f0e7, d92e, 7947, 1af7, caadria2017_136s36, 0fe4, e7b3, ascaad2016_059i23, ecaade2015_200l43, acfb, c2e5, ecaade2014_214n54, acadia17_283ww, d759, acadia17_598a, 1494, aea7, 9add, 411b, 1786, 0cd7, a6c0, 8371, 420d, fe7b, ecaade2016_063m15, 1944, 2d0d, 11f0, ecaade2017_085g, ecaade2013r_004o3, 147e, 7890, 822b, acadia16_8c1, ijac201412305w1, acadia16_344m20, 2e19, acadia15_451c20, sigradi2015_3.221z4, 52f3, 05d6, 97da, sigradi2015_sp_4.388b30, 3f28, 23e6, 7282, 3a99, 1820, ecaade2016_078f23, bb44, 6edf, b6c9, 3751, 28dc, 617d, 171e, 832f, ecaade2014_084u19, f599, sigradi2016_522z, 88ac, a4a0, ab2b, e46c, 2af5, 2e47, c1b5, f5c0, b598, 75a0, 62bb, 2e3e, ijac201614201d6, ecaade2015_59s11, b597, sigradi2016_561ee, f0d8, acadia16_214i14, 9f01, acadia17_382zz, acadia17_340ww, e502, 3410, e60d, 511f, acadia14projects_281ae, de7d, ecaade2016_106l29, 4115, acadia16_12w1, ecaade2015_114n22, 28a1, ecaade2014_024f7, sigradi2016_467r, 731f, 95ac, 7788, 1295, 5950, 130e, 9a64, edcb, cc43, 5fea, bf1c, acadia14projects_311x, caadria2016_683p29, 54ed, 1ea3, c48a, ecaade2016_074v21, 1c02, acadia17_381dd, ee24, 6fd3, sigradi2013_101m, 0523, d335, b3d4, 5144, acadia14_189al, e74e, a2cd, 6098, 11c2, 35bb, ecaade2015_217o48, 62da, 3fde, ce51, 82db, d836, 3b86, ecaade2017_032e, 6334, 8259, ee60, 41d0, ecaade2015_92u18, ascaad2016_043m17, ed66, sigradi2016_807ll, ba32, 91b4, 5105, d99e, 6220, ee7a, a949, 042b, 031b, caadria2016_405o17, 21e7, 6bf6, 758d, 9bbc, 0070, ecaade2014_226c59, bd48, 3838, 8554, 299f, e651, 8b1e, 629c, ecaade2014_029x7, 66b6, 089f, ff45, ebe7, 7506, 7976, e666, c363, bc69, d494, 2284, acadia16_98d7, sigradi2015_10.377r22, bd79, 2aca, 2c5d, 2626, ecaade2017_017n, f77a, 2f7c, c2f7, 701e, c618, ee78, 40de, caadria2015_077u10, f7a8, 7c73, ed6d, a7e0, ecaade2016_071d19, 3217, ecaade2017_031kk, 8af9, c3a3, f831, 6e48, b551, ec92, 9788, c6fb, de1f, ecaade2014_121x27, 0b25, d0fc, 72a2, ecaade2017_211dd, 2ff2, 2401, 3b3b, 411f, ecaade2016_065c16, sigradi2013_10e, 32aa, ecaade2015_15b2, 190f, 1615, 38e1, 2d9b, f277, 0133, acadia14_53m, 9e1c, ea9e, 3b1b, ecaade2017_076dd, sigradi2013_407e, acadia16_206l13, 836f, aba1, ecaade2017_046h, 7220, 945f, b46d, 5154, 3c65, 06c2, ecaade2014_140j31, acadia14_479au, ijac201412207d5, ijac201412407v9, 1e1b, 3520, edb3, 29e6, cd5b, 9cbc, 64a2, b50c, 5533, 30ab, ijac201513105e4, acadia17_71ll, 71bd, ecaade2016_238n63, 718e, 64be, b15a, 4cd9, acadia15_195v7, 4798, ecaade2016_154u42, 6bec, 4549, 865d, 7f32, 866c, e6b3, b6b3, ecaade2015_73h14, 2da2, ecaade2017_006z, eab2, a288, 886f, 459c, dcae, f6e7, a690, 0e02, b0db, fd5f, sigradi2015_4.219x6, be76, d61b, 1ad3, 415e, f79f, cc4b, ecaade2017_163e, 5f6b, 1b3b, 874a, 9f66, acadia15_47f1, bbcb, acadia14projects_237az, ff40, 699b, a387, 11dc, acadia17_81f, 3cd1, 4438, f18c, cd9c, 2cbe, bf0a, 744d, sigradi2013_386g, acadia17_27p, 8962, ijac201614405n3, 9255, 3a9a, ijac201513101n1, sigradi2013_425s, 5ebe, bf2c, ed4e, sigradi2016_524cc, afb6, ecaade2014_221l56, bba4, acadia14_247i, 2d16, 4676, f7b5, ecaade2016_217o56, 8818, acadia17_212cc, b9f4, ef6a, 32a3, ecaade2016_047o13, c515, caadria2017_070l22, a057, 22ac, 7105, dd17, 9d53, a581, ecaade2014_186v47, 6b0c, 5921, 1d7d, 31ad, acadia14_101ak, a1c9, 6b8a, ecaade2013r_014f8, c1b4, 2ca3, 9f47, b064, 33d9, bf37, ffb2, 357f, 50f3, 9357, b906, 355c, 697c, b96e, 416a, 299e, ascaad2014_004b2, f999, fec6, 0224, 81f3, 4a12, acadia16_326u19, acadia17_81e, 0f7a, 6ec3, ecaade2016_139a39, 0545, 7afc, 0829, acadia14projects_145p, 6d7b, caadria2015_210l32, 6b1e, 4432, 5f17, 96e5, cb75, 181a, 1152, ecaade2014_057f14, 5c0a, 02fb, 95e0, sigradi2014_185x5, 4407, 0ff6, c226, 9e71, a1a7, ascaad2014_014o7, c1e7, 6ae4, caadria2016_249h11, ascaad2016_013e6, 0f16, 932b, cf56, 83ba, 0c2a, 58be, b5ca, 5722, acadia17_350ii, ecaade2014_176x43, 95bf, e9c2, 5d5d, 1ea7, 1b11, caadria2015_013j2, acadia17_72d, ecaade2017_195mm, 781e, ded2, 79c9, 609a, caea, 4f20, 430d, 17b1, 476b, 4521, 9fd1, cce0, b221, 4343, de96, 7457, c7ab, b6fa, b745, acadia14_145ae, 10e3, 7e94, f3b6, d1ba, 41ee, caadria2017_165y41, 445d, 0318, 06ae, ecaade2015_35v6, a762, ecaade2016_mrtk66, 1af4, acadia14_63at, 46fc, c788, ascaad2016_022s8, 3f8a, 3f42, a016, 5919, 0e60, caadria2015_096o15, de35, a51b, b79a, 7f36, 0a07, c86d, 3564, ecaade2016_002a1, acadia17_82c, 2113, 927e, 175a, 75f5, bd7c, 5382, ecaade2016_mrty65, 1d44, dd71, c695, d092, 4f44, f5f6, 6dbd, 18a5, c329, 1b42, ecaade2017_215aa, e2c4, acadia14projects_565k, fa58, a6f8, 8dde, 4070, f08a, 5199, 8148, ecaade2014_011w1, e297, acadia14projects_153g, cfbb, ecaade2017_124s, fd8f, 9c63, dea7, a7bd, e10f, 4cb6, 14c1, a1b1, 84a5, 98c8, 9ed4, 7da5, ccc4, 21ea, b37d, c3f8, 4a7f, 1d8d, sigradi2015_11.34u23, 6638, ebed, 4650, 9147, sigradi2014_284w3, 1381, 477f, c925, ecaade2016_071a20, ijac201614203a9, d6c6, 6489, 8bd2, d123, acadia17_501ss, 7acc, 486a, 51a8, ecaade2017_094m, 1f88, acadia14_177u, e877, 14e9, 0326, f49a, 26ec, ecaade2017_152mm, cc34, 6ce3, b768, 58a7, 253b, 74cf, 8095, 3db0, dfa8, f05f, 7b7c, sigradi2014_266e2, ijac201412303v8, acadia14projects_33an, e7fc, 2121, d0b7, 1925, sigradi2015_10.74o18, 776d, ecaade2014_145l33, 2023, sigradi2016_544c, 064e, dc2a, ccde, acadia17_670ff, 8e25, bdc7, 2af6, ecaade2017_061g, ecaade2017_099tt, 31ff, 849a, 17ef, bb56, 662d, 9b93, 6597, sigradi2016_455c, f2ef, sigradi2014_075f7, 3ab1, ecaade2016_077n22, 6f89, ecaade2014_168g41, ijac201412304h1, ecaade2017_039f, 32f7, 7ea6, ecaade2016_ws-dleadg68, acadia17_446gg, 28e7, 33ed, 259d, ecaade2017_050f, a2ce, 86b2, a6fc, ascaad2016_039r15, 03b7, ijac201614104y3, 2e5c, a1d0, 2143, 7429, fbd4, 36fc, 3e60, 9e5b, 1157, a84c, 09a7, acadia17_650g, b0e0, acadia14projects_375ax, 8513, 892b, 2f9c, 7e9a, ae21, sigradi2016_690qq, 0b3a, da4a, acadia16_8e1, ecaade2014_140t31, 8d9f, sigradi2015_10.309n22, sigradi2016_732b, ascaad2016_028n11, be9c, fdd1, c027, 42d0, de04, ecaade2017_183bb, 41ff, acadia17_38tt, 7d7c, 4413, acadia15_203g8, acadia17_260u, 3194, a72f, d4d3, aeda, 0542, ecaade2017_049ww, ecaade2014_066j15, 4c30, ac8e, 41b8, 7d71, ijac201412404w7, dcaf, 66ed, caadria2017_104u27, acadia14_267m, 8dba, 2fef, 3dcc, cfcc, 6776, 73ec, acadia14_647as, baa8, ae4c, sigradi2013_271s, 6ce4, sigradi2015_10.309z21, bd41, 3963, ecaade2016_164r46, cfa4, sigradi2014_032b2, b562, fda2, ecaade2015_227t49, acadia17_164qq, 87c3, db09, b557, 12e8, 5d22, ecaade2014_038d10, b97b, 06c8, ebf5, 7ee0, 8a16, 0544, 8e7c, eb4b, 9dbe, 6a29, caadria2015_176o26, sigradi2014_063u5, 1342, 19e0, caadria2016_787g33, 98cd, 6e18, 34cd, 8117, 1e45, 2365, e00c, a3da, ad8c, 441d, b18b, 74eb, 40d2, d684, 8e40, ebe0, ecaade2016_068i18, ecaade2016_002e1, 9071, 0f07, 713a, acadia15_513z22, 013f, acadia15_323u12, 8c11, 6460, e896, sigradi2015_3.212k4, 495f, 304f, 1ff4, 4e5b, ddfa, 5a03, 3e37, 3889, a4d9, ecaade2015_285j62, 8711, sigradi2014_151c3, sigradi2015_8.328l15, acadia17_382jj, e1d8, 4afb, ecaade2016_087n24, acadia17_128oo, sigradi2013_347, sigradi2013_160, caadria2016_517v21, 7bc5, ec0c, db65, 70b4, bf65, ecaade2014_070t16, ca50, cae2, dc07, eeaa, acadia17_464h, 6c62, ijac201614207n11, 2d34, a412, 5dd9, b584, 1caa, ecaade2017_232f, 4004, 36e5, 7b2c, ecaade2016_021t5, 2865, ecaade2017_027zz, 0a0f, e7b6, 4576, e44d, af1a, e44f, ecaade2017_143e, 1fc9, ecaade2013r_016v8, e406, dc17, c799, ecaade2016_074l21, a079, 4fd8, 3c81, acadia17_544a, a84b, sigradi2016_777mm, deea, 657e, e68c, 3841, 0501, e531, 038b, eae4, acadia14projects_247x, sigradi2013_386n1, 4aa2, c0ea, ijac201412206w4, ascaad2014_016g9, acadia15_395e17, f990, b50d, ecaade2015_301c66, 876c, 49d7, 27fe, caadria2015_049h6, b7d4, dbca, eb2e, bd91, ecaade2014_066t15, b5cf, acadia16_78v5, ecaade2014_052e13, sigradi2014_178k5, sigradi2013_117i, 86d0, e72b, 35d3, c938, f4f5, 603c, ecaade2015_268g59, 9fbb, e3c0, 88ee, acadia14projects_167v, e93e, e2d1, 2677, 3b5d, c3be, 6f97, 70cd, 1a76, d758, bcfd, 2606, fc1b, 799b, 5a91, 460f, c081, sigradi2013_274, caadria2017_009l4, 17b3, 521b, acadia17_178gg, 3360, 2809, 5429, 3bc1, 8422, ecaade2017_257ss, efa4, 90f3, bf13, e8a9, a032, e598, sigradi2016_636l, ecaade2014_009b1, ecaade2014_057o14, 679e, 42cf, 879f, 6d77, 9a74, ac9d, ba3b, ecaade2017_146dd, 02ef, 8887, 1435, 2aaa, 34b3, 2905, ecaade2017_157gg, acadia14_473am, baf3, 2c2f, ef76, 601a, 31db, 34d0, ascaad2014_026f7, 5636, 3f2e, 6af8, 4028, 2aa1, bcc2, ecaade2017_129ii, 138e, 6d37, ijac201513301x9, acadia14_589j, 6372, 1dde, 463f, 8ba7, a65f, eb0b, 6b40, 7c10, fdc8, 8267, 37a9, 6808, 0005, 43bf, c864, da35, 4400, 6602, bd87, caadria2015_139c23, sigradi2016_375h, 0b14, ecaade2014_010x1, 9413, e7c5, 865a, 039d, acadia14projects_619af, e3e6, b085, dad8, 4ada, c4fa, acadia14_189ak, 9912, e853, 8575, 7145, 3813, 5219, cbbb, 7f7f, 46cc, 9cce, acadia14projects_75ay, 7ca9, afb7, 0883, 645c, f73c, 1f5e, 5c94, d035, 3b4c, ecaade2014_023e6, ed2a, a4ec, 6ab6, caadria2017_081s24, 1e04, 5662, c203, 100f, d9e0, feab, f9ba, f068, cdbf, acadia16_326s19, 994f, eae8, 55cb, 5f99, 4cf1, caadria2016_787h33, ecaade2016_123e34, 272b, 1054, 202c, 4571, b9d9, ff15, 6a34, acf9, 0027, acadia17_178q, ascaad2014_019e3, caadria2017_142y36, f723, 7c80, a0f1, ecaade2015_170i35, 5dbc, ascaad2014_018x1, acadia17_435m, c998, ecaade2016_197d52, e933, 495d, acadia14_565u, ecaade2017_148xx, a3cc, ecf9, abf4, 9e48, acadia17_322ww, baf9, 58f2, caadria2017_118i31, 0357, sigradi2013_226u, 4824, 89ca, dc18, d815, 88f1, 6402, 1e88, cb82, 18b8, 715e, sigradi2014_217f8, 9474, 8c25, 5df7, ba26, 5fbc, 9a35, e15d, c51b, sigradi2016_550o, f937, 3d8a, fcf1, 9bf3, 9c9a, be7d, 0146, ce71, acadia15_57y1, ecaade2017_049qq, c122, ecaade2014_186e47, ecaade2014_065c15, cef1, ijac201614303h2, 5dfd, 266c, f590, 29ac, 759f, acadia15_497m22, caadria2015_203e29, 015c, acadia14projects_347ao, fb59, acadia14_565ad, ecaade2014_168v40, 5d44, ecaade2017_215cc, 0bef, 103a, a12a, a253, f654, 9cb0, 4441, fe8b, caadria2015_048t5, c160, b667, acadia16_78o5, 44b6, c61e, 65a9, 4cdb, 9c58, 4a66, sigradi2015_3.345t5, b47b, 3b28, 33b5, 5c37, 1726, a2f3, 7a00, 7e88, sigradi2014_084x7, b135, 84f7, 41dd, 4870, a6f2, f21c, d68f, eaff, caadria2016_851s35, 0c3e, c90e, ecaade2016_111p30, f24d, ac93, 0377, 94e0, 17a3, 626f, 9fdb, 14ef, ddd5, 3f98, 74ab, ecaade2014_226v58, a953, 184d, caadria2015_081l12, ecaade2017_249xx, f302, 73e4, caadria2016_259n11, c460, ede2, f508, 357c, 387e, 873e, 1c37, 24fb, 3bd2, acadia16_318i19, 238a, 7f53, ecaade2017_039b, 49f2, 0432, acbc, acadia15_431s18, caadria2015_119y18, caadria2016_725g31, 3105, c9db, 5491, 962e, af08, ecaade2013r_020s10, de8a, sigradi2016_817p, ecaade2015_53n9, 0fc3, fc18, 5686, fa86, 5a01, ecaade2016_203i53, caadria2017_046u14, c881, ecaade2016_217f56, 4d5c, a4e8, ecbd, ecaade2016_238t63, ecaade2017_269ll, 1a21, 70ab, d06f, f0cb, fd25, acadia14projects_311z, be4d, 70ee, 6bf9, 5436, ecaade2017_007a, 129b, d03c, a512, 51cc, aa5c, b4a2, ecaade2017_215o, ecaade2017_ws-archieduy, acadia17_232ii, b0da, 2c96, 2b4d, acadia14_247u, 0ac5, 3c3b, c2c5, a314, e24f, e97a, 08b1, acadia17_266bb, aa29, 6da6, ecaade2016_028k8, 5508, c325, c6c1, 2c9f, d730, eed1, ascaad2016_017f7, caadria2017_035w11, 7fa4, e180, 322d, 49e2, 1882, 2616, ffe1, 7684, ascaad2014_014m8, 5af4, sigradi2015_10.381g23, 9e8c, 0590, 5ac7, ecaade2016_162s44, 6a72, ijac201614208r13, a2b0, 8461, 770a, 63f6, caadria2015_237o35, 9839, ecaade2014_127l28, b743, ecaade2017_156z, 7799, 41d1, 0e12, acadia17_669o, 89b1, 2016, 9bb3, b335, 92b4, c473, d24b, fe69, 7ddc, f2c9, 3738, e943, 9d48, cb6c, 4873, c977, eb99, c870, cfcb, ecaade2014_153b37, caadria2017_124s33, f164, fe25, 843a, ee04, ascaad2014_001c1, 92c5, caadria2015_203m29, cb8b, 5861, 155e, dee0, 4b6d, 5027, cdb0, 7c32, 1e29, 4263, ijac201513104s3, 318f, 2ec2, acadia17_177e, ascaad2016_041o16, 36c3, 1649, 4b79, 96dd, ecaade2015_285n62, f8e0, 857c, 1cc5, sigradi2016_702w, sigradi2016_779tt, 69b8, 6027, 7b31, caadria2017_003v1, f293, 541b, ecaade2016_025h7, 5eb2, e6a5, caadria2017_183n44, 2ef9, 9ec8, 5aef, a7dd, ccd7, 9ebf, 94f2, 01bb, 5a77, 4a05, daf3, 0134, c2b1, caadria2016_321j14, bf9b, acadia17_274kk, acadia14projects_463f, ecaade2015_265s58, ecaade2015_227v50, 1cc9, ecaade2014_220j56, 0339, dfaf, badc, 44ed, 228a, 876f, e045, ijac201614101e1, c367, 068f, ec8b, ecaade2016_068j18, ecaade2014_070j16, d0dd, c177, 4815, 033b, sigradi2013_234, 20fe, 0b13, 4c1d, 3a5b, acadia15_469f20, acadia14projects_267o, 04c5, 5ebd, 82c3, 9747, a04c, b7f3, 0e32, eca3, c64a, acadia15_483g21, c34f, ecaade2017_212ss, 047d, d3f5, caadria2016_229y10, 835c, acadia16_344f21, 908c, ascaad2014_014j8, b110, 2cbc, 82f4, 7bfd, 86ac, 2472, cb21, 1af9, d5b2, 75c8, 476d, 3a7a, 836e, ecaade2017_085i, b520, 3436, 10d4, 25d3, 996f, c049, b20e, ijac201412402v4, ac27, ecaade2014_239s61, caadria2016_611g26, 5ed2, 1c29, ecaade2014_096z22, acadia14projects_115ah, acadia17_402d, acadia14projects_473ah, 3907, ecaade2016_139y38, bb4d, ecaade2014_010j1, bf84, 3995, e0fb, 0fe0, acadia17_222uu, aa07, b5c1, 0438, 786f, 58ab, 69c1, 3c10, 9002, sigradi2015_4.219g7, c969, 55bf, acadia16_362m22, sigradi2013_397b, ecaade2014_239r61, 1233, acadia17_637ww, 17ae, 9d70, caadria2017_185x44, ecaade2015_180s38, 2f9b, c907, af88, a167, b0ee, f560, caadria2015_096m15, fd62, 6153, acadia16_280l17, 0e7c, b54c, ijac201412306w2, db8c, 3955, 64aa, b5d3, 25fa, d7f1, 1024, caadria2017_056t18, a583, ecaade2016_132s37, 3f9a, 4df9, 6926, 7739, c616, ascaad2014_014j7, ab67, b979, 93fe, e667, sigradi2015_6.387y9, 7505, ijac201513206u9, 8416, 78c3, 4ce4, ecaade2014_184h46, sigradi2013_91, bfd2, a21a, 1712, ijac201614202f8, ecaade2016_ws-afutureo67, 7299, 52ba, 68bc, 3dde, 28f2, ijac201513206y8, b247, 8ac7, 3081, ecaade2014_149c34, acadia17_339vv, a0af, 37c7, a7f4, 92c9, ecaade2015_180y38, acadia16_440c26, ecaade2017_097bb, ecaade2016_163o45, ecaade2017_203yy, ecaade2015_193f40, ijac201614202u7, 6d4e, 7cff, 72d5, acadia17_669r, 1a2c, ae86, cc0c, 5778, cd9e, 444e, fe0a, ecaade2015_61d12, c478, ecaade2015_211c47, acadia16_140w10, 5bda, de89, 60a9, 67f9, ccce, 934e, c9b7, caadria2017_122b32, 2acc, 938f, 8c66, 659d, acadia17_177p, ecaade2016_163u45, ab51, d2fe, 78b6, bae1, ecaade2014_133v29, 9f14, 53e8, ef49, ecaade2015_243v55, edba, 6cb6, 6a02, 156e, acadia16_402s24, 494c, ef24, e359, ijac201614407y4, 60a5, 3c84, ecaade2014_120i27, ecaade2016_114g31, acadia14_619am, 98c6, 83d3, d415, a8d2, 1064, acadia14projects_63av, f5b4, ecaade2015_333f72, cf98, 2c76, 18a4, sigradi2015_10.138a19, 329a, ab1e, 514b, 5153, d136, 03b8, 2ccd, caadria2016_507g21, fc8e, 97f9, ecaade2015_48y7, 098a, sigradi2016_732i, feea, 2d17, 4e76, 656f, c347, ecaade2016_140w39, 811f, acadia17_212kk, ecaade2014_139c31, 8ef3, e162, 40b3, 9228, 89e9, 8a25, sigradi2015_8.186t12, 0384, sigradi2013_303h, e707, 7cdc, a7ee, 6047, a915, 2a8f, ecaade2016_136n38, f3b3, b976, c308, 3721, ecaade2015_199b43, 573d, caadria2016_063t3, 8105, 8904, 7151, 17c5, ecaade2017_214n, 7746, 5af2, d0c0, 5485, ecaade2017_066m, 96b8, 8553, dd5f, ecaade2015_185o39, ecaade2017_293jj, 0640, ecaade2015_205b45, f498, 5359, 6bb4, e5f4, acadia14_601ai, 2515, caadria2017_124a33, d5bb, 3197, sigradi2015_8.163e12, d9a8, 9817, acadia14_317ac, 8a31, 065f, 6146, 0680, 2ce1, acadia16_344g20, 3019, 19be, caadria2016_797l33, 0463, 8d52, 048c, sigradi2016_592x, f2ac, f400, ascaad2016_025o10, 3522, d769, 48fb, caadria2015_210g32, 6b28, ecaade2014_149b34, ecaade2015_205u44, acadia14projects_145z, 87b4, 6a37, caadria2017_055k18, e2e9, 98f0, acadia14_435ab, 1088, 369e, ecaade2017_255e, 8eb7, 8f23, 72ca, ea15, 068d, e8a6, acadia14projects_671u, a840, 342a, fe13, ba93, 0d76, badb, bffd, 1ea9, 509b, 0628, acadia14projects_281s, 9622, 8574, ijac201513205y7, c31a, sigradi2015_3.212j4, bed5, ecaade2014_153t37, acadia14_339am, b63b, fcb7, 0546, ecaade2014_014i3, 17a5, 9e1f, b7df, c0aa, acadia17_248a, ecaade2016_166e47, 0399, acadia17_266cc, caadria2015_105h16, b7e2, ecaade2015_241e55, c8ff, 4cde, caadria2016_415z17, 910a, d263, 1390, ec90, 5d60, 3ddb, 97c4, caadria2017_017m7, b033, ecaade2015_248l56, cf1d, ecaade2016_102g28, 3a81, 053d, caadria2015_081c12, a2c6, 70dd, ecaade2017_057ee, d681, ecaade2014_159p39, 44ce, 3fee, acadia15_407r17, 4c8f, edcc, caadria2015_054k6, ecaade2016_098c27, 0865, acadia14projects_539b, ecaade2015_196d42, 2ccb, 2e72, 971d, 2a65, 29ee, 0953, edca, 8521, c02e, 4240, 2bee, ijac201412407w9, b121, e2d8, b543, 506d, 0967, 5fd1, b470, ecaade2015_17e2, caadria2015_070w8, caadria2017_113l29, 7792, caadria2017_183a44, b28f, 5edc, b025, 4e2c, 923e, ceb1, eef2, sigradi2016_792i, acadia16_24v2, 0e5a, 6f1b, 6b36, 69e8, 506e, ecaade2016_198o52, acadia15_443b19, 2d5b, d0a9, sigradi2013_421, aad6, 3351, 5bb4, e600, 902f, ecaade2016_217j55, 0250, 8eb4, acadia15_297f12, db6b, fa0e, c68f, ecaade2017_192e, e001, 574f, f03b, ecaade2017_053o, 9d2d, ecaade2016_140i39, 4f42, 5e65, 790d, 8e67, 2d6e, ecaade2017_291x, ecaade2017_134o, 5590, 58d3, e28e, 80e8, 5dfc, 9a2a, a059, d3ef, 172d, f986, 65fc, 4c86, de93, sigradi2016_585qq, 38be, 0ab1, 6897, e7e6, 2127, 21c8, 4ede, 08cb, 8f41, e4b3, 66a7, c31f, 7d88, e621, 85ae, d1b9, ff19, 9c08, 93ef, 5410, ijac201513203p6, ce9a, a78d, f553, b1b5, a18b, d4ed, dac6, 6885, acadia14projects_661a, 54c4, b761, acadia14projects_627a, ijac201412301i5, 2424, 5b39, 4f4c, d12d, 1f9c, 8d19, edfd, caadria2016_405s17, 9f6d, ed55, sigradi2016_534kk, 48f4, 37a1, 64d4, de83, ecaade2017_301i, acadia16_140x10, acadia14projects_375o, 0f9e, 2036, 4fff, dc70, dd3e, ecaade2014_084r19, sigradi2013_425t, 1d11, 8ce5, 55de, sigradi2016_484n, acadia14_579d, e8e3, caadria2017_096m26, 0fc0, 79a0, 6ed2, 1102, 884c, caadria2015_226t34, 4c9f, 2d0a, d628, ac4c, ad95, acadia14projects_53t, c5af, 7140, c011, a2d8, 736d, 08ed, ecaade2014_023k6, d897, c4f1, d6fd, ecaade2014_215f55, 5d46, a5d8, 2d30, 4dee, 1d95, 48d3, caadria2016_621u26, 530a, 36cc, 1eb7, 6374, ecaade2013r_012k7, sigradi2013_226, 5186, a341, 7fe8, 289e, a753, caadria2017_016f7, ac51, caadria2015_213o32, c67b, d9df, caadria2016_373j16, a129, 7bc3, 5aa0, caadria2016_851j36, 5d3b, ijac201412403m7, ecaade2017_291z, sigradi2013_194u, 41c4, 12bb, ijac201412304d1, b851, acadia17_640s, ecaade2015_100x19, b0c4, 14af, ecaade2017_220rr, sigradi2014_099t8, b47a, 6d28, cb77, 08f0, ade6, 6b85, 8153, ijac201412304t9, ecaade2017_288ii, d531, ecaade2014_057m14, 67ee, ijac201614306x3, caadria2017_118u30, e64f, acadia17_145d, 59c6, ebfc, 9614, ecaade2017_143h, e21b, df6d, caadria2015_206b30, caadria2015_081u11, b742, dbec, 1589, acadia14_75ay, f58c, 0f3f, 5867, 9dfe, d914, 59c1, caadria2016_651a28, ef7b, 7d6c, acadia17_82nn, ascaad2016_045p18, 4293, 14ae, ec15, 0bb2, 1471, 41e1, 9ecb, caadria2017_002h1, bf07, fa1a, 75b8, ijac201614405h3, 083a, 5b66, 3639, c12f, 7ab0, ascaad2016_013x5, b24e, e017, e3ba, baa4, a819, 0092, 494f, 9c36, b928, e483, a464, fa06, b503, 326b, ad94, bf95, 9d15, sigradi2015_11.34w23, ecaade2015_297b65, 95f7, 036c, 50b9, ecaade2016_243v64, ecaade2016_129g36, ecaade2017_grie, 3b39, 2585, e7d2, a437, 9ac5, a1f4, f704, 2922, 7cdb, sigradi2013_401i, 1ab2, e4af, 6257, e07d, caadria2016_373g16, 3da0, db76, sigradi2016_512a, f80f, 2724, 32ce, ecaade2015_199w42, acadia17_145xx, ecaade2017_100j, 5b00, c48b, 480a, 6269, caadria2016_187t8, aad0, 2797, 3e9c, acadia17_322qq, 724b, ecaade2014_020n5, 116e, a92a, a01c, 2870, 408b, 2bbe, ascaad2014_014h7, 88ab, 566b, 3dd8, b4fb, 841d, 64d1, baf1, ecaade2016_123z33, 50ca, ascaad2016_004s2, e073, 03fe, 4e95, caadria2015_176u26, ac8c, 1459, ce0c, acadia15_95k3, ecaade2017_053ww, 793d, 5a45, 9af5, a294, abde, a943, 9b1d, 60d2, 66b4, 6d73, 5c79, b5ce, a43d, f4c0, 945d, 9b67, 1f5c, efaa, 5433, 1ab0, 2cd4, 12d2, 53f0, c39c, 4df6, ecaade2016_238r63, acadia14projects_627c, 20dc, 2481, f659, b76e, 5844, 9d0c, 3973, 758f, ecaade2016_102e28, f835, 3fa6, d81d, 5d4f, acadia17_329ee, 72a9, 63d8, acadia15_323v12, fc8a, acadia17_37ff, 8ac1, acadia14_229m, 2999, 4ac1, ecaade2016_057t14, ascaad2014_036b2, 88a1, 0c66, 18e7, 0c4e, e373, ecaade2017_041p, 715a, d9c4, ecaade2016_011d3, 90ee, afd8, 109c, fc2a, 726b, b410, c77a, ecaade2014_184p46, ecaade2017_198ss, 0dc6, sigradi2016_817b, c3a1, b578, 761f, 6cff, f3f2, 7db0, ef4d, 9963, ecaade2013r_003g3, 6a07, 9395, f9a4, caadria2017_057r19, f530, 0dc9, 6363, b624, acadia17_284f, 9f1c, ascaad2016_045h19, ab63, 6403, 8f5b, 4188, e909, 77a4, 4fb1, 9f26, 9752, 75f1, ascaad2014_010k5, 8730, 0a5d, 5c51, 5cc3, 4dc5, 5a24, c1fb, 7bd5, a4eb, fa3f, d027, 18d2, ff0c, 29cb, c161, 1677, aa10, 45ef, caadria2017_145i38, eaa3, 5e6c, 2c4b, 73de, 3e75, 4b2b, 6b68, a8fb, acadia17_481o, 21bb, e547, 5ae2, e367, f8b2, sigradi2015_sp_4.388w29, 64c2, 31d3, 1219, 9987, 9f62, 9c06, ecaade2015_180g39, e763, a9ad, ecaade2016_094s25, 4319, 3f48, ecaade2017_157hh, ijac201513303d11, acadia14_145aa, a579, ecaade2017_054bb, ecaade2017_199u, sigradi2016_625pp, 76ad, 149d, ecaade2017_031yy, dfc8, a276, a7c7, a505, ascaad2014_013b7, 2fa1, 2fee, sigradi2013_429d, eb2b, caadria2016_177h8, 5b52, a611, ecaade2015_27o5, acadia15_195e8, 48b6, 7c99, 8faa, f674, 694b, e4d0, 3d70, ecaade2014_078s18, 6d60, caadria2016_003h1, e725, acadia15_251n10, 19e3, ecaade2016_228k61, caadria2017_182o43, ecaade2015_48z7, 27b7, fcbc, 332c, 549d, 8da8, 2ddd, acadia14projects_375az, 054c, 8e69, 3d92, ascaad2016_009j4, b188, acadia16_372f23, sigradi2013_183s, 6126, 5c4d, da13, 6ac9, eddb, cb72, 2cc8, 11d8, a232, 5f20, a88e, c78d, 3fcf, d001, 2afc, ecaade2015_246y55, 812b, 5c6e, 5ccc, c9dc, 043c, 6422, b4de, 90c8, caadria2015_170z25, caadria2016_105d5, 1003, 6e1e, 4452, 42a4, edeb, ecaade2015_28v5, cc2f, ecaade2016_013m3, 07eb, ecaade2017_269pp, b4d9, 24d8, b8d5, 957a, 281a, 88a2, dc48, d90c, acadia15_343s14, 984f, ecaade2016_079u23, 06c5, a4d6, 063b, 98dc, fe8f, acadia17_464f, sigradi2015_3.209a4, ecaade2014_121o27, 9119, e5f0, 5e5f, caadria2017_101o27, a124, 047c, a589, ecaade2014_155w37, 2767, 8194, ijac201412401p3, 2722, f8a4, 6d5d, f598, 08d8, ae5f, f720, 7503, dafb, 5bf5, acadia14_229k, a101, e7c0, ecaade2015_25m5, ecaade2014_109o24, 5271, de55, caadria2016_435m18, ascaad2014_024h5, e9cf, a93f, ascaad2014_014m7, ecaade2016_ws-dleadk68, 0830, 094d, d916, 060a, ecaade2017_152oo, 2cde, 7268, acadia17_522ee, fff4, 1012, b653, sigradi2014_015d1, 602b, 4849, 78a4, 2bf8, 3036, e375, ad4f, ascaad2016_003z1, 6c3c, 5fa6, acadia14_619at, b886, acadia17_154m, b60b, b343, ecaade2014_168w40, 3a38, 5b16, f84e, 70f6, 9c1f, sigradi2013_261, 90b8, 9db3, ascaad2016_028l11, 3c91, df76, 4ccf, 74ed, ecaade2015_171k36, 05dd, 6b8d, c3dd, b502, f131, 89df, c955, 60cb, 9f79, 3201, 74af, f8ce, 7d9d, 7d38, 0f36, 49af, 7f46, acadia17_630xx, 2551, c43f, 59e8, 036b, 47f9, 5e69, ijac201614104z3, acadia16_72j5, 9f29, ba1c, 4699, 3c4e, acadia14_435ai, c899, b780, ecaade2017_029ii, f110, 4be5, ijac201614103i3, 4461, ecaade2014_237t60, f63b, 672a, 09e5, 2cd9, 0705, 905a, 3519, 9125, 125e, 3028, befb, 7428, 07e0, fd35, df4d, ecaade2017_173ww, 532e, 0989, sigradi2015_8.186i12, f71f, a968, 61a5, acadia17_274qq, ecaade2016_043x11, d8cf, e66b, sigradi2014_273p2, 147c, ecaade2016_bkoj65, ecaade2014_044j11, 25f2, fb5f, e19f, ae3b, 1eb9, caadria2016_601l25, 178c, 260f, 0624, 3501, ecaade2016_191h51, 3bbc, f1fa, 1347, 6a54, d900, 3d11, 56be, 3d61, 3c3e, e87f, ecaade2017_051p, 50cd, d81e, ecaade2014_198k51, acadia17_620uu, eb04, 9414, acadia14_565v, ec7c, acadia17_520z, b3ef, a421, b0bb, b20f, ecaade2016_108u29, acadia14_135u, d3a4, d34f, 5dae, ecaade2016_216b55, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 1388, 6454, 77ed, 6810, 60f0, ecaade2015_196t42, ecaade2015_205a45, ascaad2016_050b21, 75b4, eccc, 43fb, 508f, caadria2017_046p14, 2311, 0579, f939, bb43, ecf6, sigradi2016_642ll, e81e, 058b, a6f0, ecaade2017_301p, 658f, 7ad4, 4504, 4d15, cfbf, fb78, sigradi2016_694l, 1cd4, 0366, f5bf, 503d, acadia16_344i20, 760c, 1ca1, 380e, acadia14projects_589i, 985f, acadia16_382u23, a203, 9aef, 2ae2, 57ae, 2e58, 2693, acadia17_340t, 137b, acadia17_446x, ae25, 402c, 903e, 1cb8, 9166, c432, 280e, 6971, 8aaf, 1138, sigradi2015_sp_8.326w30, ff8e, 36b0, ascaad2014_001e1, acadia14projects_111h, 3894, ba96, 73d6, 8cfe, b87e, ecaade2017_109nn, ecaade2017_146mm, 78b7, ecaade2017_203zz, 7e7d, 49bf, c16e, 5c1f, 56a4, 4cb7, 4357, bc4d, daa1, 4440, 5ccb, f85c, 768b, 44a0, ecaade2016_217t55, ecaade2014_113z26, 1e97, d922, e80d, acadia15_123j4, 883d, 440b, 6a05, 48a8, ac65, 0796, ecaade2016_129b36, acadia14_339ai, acadia14projects_281y, ecaade2016_222x57, c956, 6975, ecaade2015_206j45, 7b00, 2081, f02d, 7ed6, ascaad2016_040b16, 1520, ecaade2015_138p28, 21f9, 47bc, acadia17_177f, d5f5, acadia17_308pp, ecaade2016_002h1, 80fd, f504, e28b, 80ce, b345, 7d57, 4c1f, acadia14projects_281aa, d933, 2cef, bcd1, afe6, acadia17_211k, b1d8, 4efe, f3a8, 4e7f, 3fd3, 5c41, 1879, 9d9a, 6289, sigradi2015_8.289b15, 6736, 7ce8, 9846, 6678, 9c1a, ecaade2015_229m51, 1401, 0e74, 9fee, 889a, a19d, a85d, 125f, acadia15_149y5, ascaad2016_043e17, b156, ee21, 0cab, d384, caadria2015_087z13, fb65, 0839, b233, sigradi2015_11.136n24, 8707, d7cf, bd6d, 8637, caadria2016_529m22, fe7c, 686a, acadia17_318r, ecaade2017_061b, b02e, ijac201614403k2, 54ca, 16dd, 31ac, 0909, c32d, 7321, 7718, 7693, 275f, ascaad2014_030v8, 9e60, d3b0, ijac201513101t1, 3e9f, a40c, 7887, ecaf, 423d, ecaade2016_047m13, 973d, 165a, 63f3, 3167, 1ea4, caadria2016_819x34, d894, ecaade2016_223b59, 58e8, 748c, 33d4, 3ffc, 0d2a, 0aff, e6e6, 8a9d, 3644, 9fc4, acadia14_637ag, 643d, c7da, 1757, 4d73, 75d7, ab87, 0020, acadia16_440a26, sigradi2015_10.220i20, ecaade2016_158r43, defa, 5b44, acadia14_135j, acadia14_357ax, 1385, ijac201614105v4, 10a1, 4d5f, acadia14projects_473ao, 96d2, a5b0, b352, 91b1, 951e, 05cb, ecaade2015_278l60, b465, 9164, caadria2015_077a11, e8d5, 30fb, ecaade2015_229b51, 67f1, 5b1d, 9d9b, 0392, 6ad8, f976, 89db, 25dc, 1ad4, cdde, ecaade2016_210w53, 82bd, ecaade2015_27u5, c740, cc08, ecaade2016_074r21, caadria2015_084a13, ecaade2015_55p10, sigradi2016_814n, bd5f, fb33, fd98, ecaade2016_222s57, sigradi2013_160h, dc9e, b1dd, d0b1, 4c2b, sigradi2014_201d7, ijac201412306d3, e5ad, acadia17_414pp, ff2f, 59a3, d6a4, c5ff, acadia17_221oo, 7655, 2970, 79d4, 307f, de5e, 88d4, 2efb, 29df, c309, 6056, ascaad2014_017k9, 00fe, ecaade2015_139y29, 276f, 3926, sigradi2014_097m8, d9ca, be77, ee34, cbc3, 31de, ecaade2015_130g26, d906, 9823, 3842, c5f3, ecaade2015_297s64, 81e1, e0ab, a7fe, 5fff, 640e, 33d2, 915c, 2a70, 6817, ecaade2016_223i59, 77e8, ecaade2014_038k9, ecaade2016_132a38, a361, 6446, bf69, 848f, 9069, acadia14projects_445ak, 0239, 9e02, 81f5, b714, 4577, b609, 0ad2, acadia15_469n20, 087e, 184a, defb, 0253, 5c01, 5648, 9c21, 4d6b, e941, d87c, 74d4, caadria2017_040l12, 5aeb, 02d2, acadia14projects_445ae, d0c1, a0e2, 4b17, acadia16_196f13, be45, a195, 9d1a, 68c9, fa27, a45f, 7241, 2e9b, c8fc, 5e53, 804c, 257b, 828a, 89b7, 4c2c, 07c6, fd6e, ecaade2016_089y24, caadria2015_181a27, 7e93, 8530, 97a4, 9c3d, ecaade2017_215s, b39a, ed3f, b318, 3a8c, b7ee, 63cc, cf8d, 8b92, 68b7, 31ee, ecaade2017_175n, acadia16_280w17, c678, 72e5, 5cec, 2b49, acadia15_173v6, sigradi2016_534ii, b9a6, fd8d, ecaade2015_215p47, sigradi2016_430m, 0514, ascaad2016_041i16, 926f, 6af4, 2786, ecaade2014_168f42, b1e3, 1ed2, 6cc9, ecaade2017_071ww, sigradi2015_sp_2.112k29, ecaade2016_079s23, 1436, ecaade2015_302i66, dae4, ecaade2017_228y, d210, f7c8, 2525, sigradi2016_801r, 76b3, 5b58, 06bd, ecaade2015_171p36, 598d, ed17, ea75, 8bc8, fcdb, 888d, 7d05, d2ae, eeac, 2751, ecaade2016_095j26, ee38, ecaade2015_109v20, 3399, ec1c, d278, 425b, d1fb, caadria2016_003b1, 9610, 449a, 1aeb, ef2d, cd35, c52e, ecaade2015_227a50, 50e3, a331, 949b, ecaade2014_195j50, 7cf9, 1fd0, c47e, 4d17, ecaade2014_042m10, ac19, 33e2, ijac201513302c10, a3ba, ijac201412304k1, fc03, ed91, 1aaf, 389d, acadia14projects_691aw, bca1, bb3e, fcda, b8de, eaaf, 684e, 2253, f11c, sigradi2016_417nn, f4a4, 0cb1, 4f8a, 1946, 9dba, 3d5b, acad, 6565, fe20, caadria2017_041f13, caadria2015_010t1, b10c, d8a0, 7b7b, 210b, ecaade2017_105xx, eb8b, sigradi2016_448gg, 39e4, a5cc, 1e1a, 4193, 27f7, 3a1a, d7b4, a2f5, acadia14_247o, sigradi2015_8.264i14, f94d, 818d, ascaad2016_032p12, be6f, 49b9, 896f, 102a, ecaade2014_149k35, 168b, d42c, c724, bf29, caadria2015_081f12, acadia14_291an, 1371, acadia17_600ff, 5b68, ecaade2014_188n48, caadria2015_208u30, acadia14projects_619az, e5bf, e5ff, 46e8, ecaade2014_153c37, caadria2017_003y1, 40eb, ceb4, 6e27, sigradi2014_128b1, e468, caadria2017_081z24, acadia17_650c, sigradi2016_461j, bd6a, 8a76, ascaad2016_037e14, ef3d, 638c, d084, 1417, 389c, acadia17_648nn, 3e9d, bdd6, 0c25, b662, 9515, 7eaf, 892a, caadria2015_087j14, 761a, 916c, e8c6, 188b, sigradi2014_037w2, acadia14_627e, 9a8c, 2728, ecaade2014_133w29, 366b, 9694, fa16, 95c1, d85c, aec1, a313, ecaade2014_155x37, 7309, cf66, 93db, a05c, d9cb, caadria2016_259o11, e1a5, 163c, e449, d72f, e8eb, 6840, 2ad6, 4db5, 7246, e7dc, b9d2, ee55, 8934, 4fd6, 9890, bad4, 8945, 74dc, ascaad2016_042d17, 8c21, b8b6, 1b17, 11cc, 6ae6, bc45, ecaade2017_054ii, 3940, sigradi2013_429p, 2b8a, bba0, ecaade2014_038w9, e0dc, 1bed, 1a43, f82a, b3a2, b519, ecaade2016_147z40, bb30, ecaade2013r_002x1, b9e5, 20f3, 3ff1, 379d, e009, 0800, d16b, 78ae, 10d1, 9d77, caadria2016_209w9, 586d, 1d25, ascaad2016_006g3, acadia14projects_619at, ecaade2017_302ee, ecaade2013r_017w8, 804f, d0f1, f217, 029f, 6b5a, 00c0, 3ccf, ascaad2014_022h4, 94e9, 839f, 30df, a395, ijac201614104l4, ce3e, e062, 7f00, 8714, e95b, b5ba, 7272, e3a1, 2d0c, 25f7, b054, sigradi2014_070a6, acadia14projects_281ac, 37e1, 737f, 63d5, fafa, 9279, cb24, 911f, sigradi2013_212o, ecaade2014_176j44, ecaade2017_076x, 3c7a, 54bd, ascaad2016_032u12, ef01, acadia17_222v, 7c93, ecaade2017_248vv, ac39, ecaade2017_149r, caadria2017_175k43, 490c, e495, caadria2017_190s45, 5cee, 99fb, sigradi2015_10.309y21, 4afa, 3e51, 2c72, d47e, acadia17_473yy, 5e4b, f5cc, 7be1, 9273, 693f, 53f4, ijac201412302n7, f190, acadia16_62t4, caadria2017_023u8, ecaade2015_86o17, acd0, caadria2015_172w25, 83cb, 1693, sigradi2016_639gg, 7b1d, 108a, caadria2016_529t22, 02bc, ae20, 28ea, ea68, dbe9, c91f, 3def, caadria2017_085b25, 9cd9, 4594, 5df9, e413, sigradi2014_109f9, 9a0d, 31b4, 1f21, ecaade2017_225k, ecaade2014_012t2, 92c1, 2555, a81b, 306d, 6260, 4a28, ecaade2016_087p24, f92a, ba39, 1eff, acadia14_167ab, 6253, 85b2, c003, 3eaa, f6b8, 4500, 1cfc, a82f, 0912, 8ffb, 605d, 8a38, de53, ecaade2016_132f37, c07d, f409, 0cb6, 0fb5, sigradi2015_11.222v26, 46e6, cf5a, 2757, d709, 87e2, ecaade2014_021u5, 7819, dd5c, ascaad2014_002m1, 6a9e, acadia14_117aw, sigradi2014_266d2, 8fed, acadia14projects_473am, 3958, c536, c221, 2bb4, cec9, ecaade2015_176t37, ecaade2016_163m45, 3745, acadia17_52c, sigradi2014_041g3, ecaade2017_305xx, eecb, acadia16_382v23, 66bf, afc4, 32a0, ce4b, e8c4, sigradi2014_137h2, 3c9d, a3df, 1a35, eece, e41d, 897d, ijac201614208w13, 6677, caadria2016_291f13, af34, af12, ijac201513302d10, 95b8, baad, b338, acadia17_82q, 8302, 0f4e, 5e59, e843, 1906, efe2, 353e, a378, baef, 804e, acadia17_154ii, 8f67, 388d, acadia14_601ae, 5505, sigradi2014_080l7, 2f0e, caadria2015_109w16, be00, 3e46, ijac201412408c2, 51fa, ecaade2014_072l18, caadria2017_016a7, 4f00, 3c02, c73c, ascaad2016_052f21, e564, 9f70, ecaade2017_046i, d655, 86b7, 9fdc, 5130, 9868, acadia17_282kk, 963b, 37fa, ec99, 8d84, 4766, ecaade2014_133o29, 9f07, acadia17_678bb, ce93, 9313, 0dfe, 5507, 42bf, 6067, 7d67, 383b, ed2b, acadia17_212t, ea9a, 748b, c336, 43c2, 0e63, 75aa, 7b19, 3687, b2a3, 4ee7, c5aa, sigradi2016_777q, ecaade2013r_004z3, 85d3, 4015, 96ff, ff33, a616, f9e5, 0ff0, ecaade2014_208e54, 3d3d, 8f33, 27cc, f119, d1ed, b9af, ecaade2014_192i49, ecaade2014_155a38, ecaade2014_186l47, ecaade2014_168c41, f36d, 508a, 1cb1, ecaade2017_044ll, 1186, b46c, ascaad2016_025p10, acadia15_173s6, 4955, sigradi2015_10.138v18, 4fa8, 1b32, 0f65, ecaade2016_127y34, dc45, 1625, 2979, acadia14projects_91r, ascaad2014_032p9, acadia17_501rr, b2c0, 196b, 1e24, b457, 99f4, ecaade2015_314g68, 296b, ecaade2013r_002g2, sigradi2015_10.74p18, 122f, ad58, ecaade2014_050b12, sigradi2014_080o7, ecaade2015_215o47, 0477, ecaade2016_036p9, sigradi2016_590d, 3421, 1a0f, e47b, 47e6, ecaade2016_025w6, 2907, ecaade2014_224j57, a47b, 81e3, b8fc, 4cc3, ascaad2014_019o2, f7b9, ecaade2016_072g20, 1ec1, 6240, ef45, fcc4, f312, 501b, 34f7, d76e, be8d, ecaade2017_129hh, ce27, 3886, acadia14projects_229h, b177, abfe, b7a6, 2f84, caadria2017_163t40, sigradi2014_303f5, 3cd2, a419, d8d9, cbf6, 8e98, caadria2016_673w28, fe3c, cc88, 8b0c, a86f, 952e, 4148, 9789, 895a, 56ce, 6667, dc88, bd7d, d77f, ecaade2014_168h42, acadia16_308f19, 18fb, 932f, 62d9, e69c, c114, 29d3, f073, bce8, a44b, a326, ecaade2014_100c23, b582, acadia17_52r, 7df0, sigradi2016_417jj, fb2c, acadia14projects_671s, 9301, acadia17_18j, fcdd, 730e, f415, b1cf, ecaade2014_038c10, a8da, 6fbe, ecaade2015_110f21, 7608, 1496, e4de, f785, a1ff, 2d33, ecaade2017_076cc, ebd7, 4900, df66, eee7, 95f4, e649, e6c3, d11e, sigradi2015_8.81u11, sigradi2016_781a, 83c1, ijac201614204v9, 0d69, de75, bcbc, 3432, 9552, 7d52, ecaade2016_151e41, acadia16_244v15, f3fe, a715, c04c, ecaade2017_274bb, b07e, 7abc, ecaade2017_019ii, 570c, 7e52, 152d, 102c, ecaade2016_036s9, 5ff0, 3a95, a83a, f881, ascaad2014_014g7, ascaad2014_033g1, 5df4, d7be, acadia15_483z20, dd9a, b589, 165b, 4b24, acadia17_426i, 90cd, caadria2015_126v20, 88b2, acadia15_343f14, ijac201614204b10, 36a7, bfe8, sigradi2013_289o, 9e13, caadria2017_041p13, acadia14_167aa, ecaade2015_173k37, caadria2017_054e18, ecaade2016_ws-dleade68, 0bc0, a5db, 7d37, 124a, sigradi2015_3.268l5, 97bf, 36b3, 855a, 2459, ea4c, e48d, b55f, 7778, 73e9, 2a35, 48ab, 8f19, b64d, 8f7d, ecaade2017_282m, 67fc, 305a, 7bfb, 2b53, d141, dd2c, d7b5, abdc, 0b95, 2470, acadia17_154u, 7826, e1be, 2951, 4354, 4994, caadria2017_052y17, 3df8, a5fd, ijac201513205r8, sigradi2014_169r4, f3eb, 319a, caadria2017_147u38, 6615, ecaade2015_325b71, ecaade2014_112w25, 7545, caadria2017_015y5, ascaad2014_020t3, 37a4, bec7, 2578, b27e, 515c, 5b3e, 3180, 0bc2, sigradi2014_345j8, f745, sigradi2016_611n, eb47, 3b8f, bd1e, fff8, 4f61, 13a0, 1e5a, f5ae, ecaade2017_021t, 9242, acadia15_333a14, 7f82, 02dd, 4108, acadia17_364qq, 2733, c306, e4f8, acadia14projects_531t, cf9a, 074f, 9421, 8d8d, 3eb2, 0665, bc7d, acadia17_348b, 17b7, acadia14projects_655ac, sigradi2015_3.155m3, be02, 764c, ef05, 0abe, b19c, e0db, 3e98, 881b, sigradi2016_807ii, 1fd5, 1728, 9805, 3904, ascaad2014_005n3, acadia17_435d, ecaade2013r_011a7, a31f, fbfa, acadia17_318n, 7042, 5e01, f309, 3b01, af52, 1904, 78c7, ecaade2016_078c23, f99b, d748, 1df0, e1d6, 1cfa, ascaad2016_019t7, 7756, 7db1, 796c, sigradi2013_425r, sigradi2015_4.219d7, ecaade2014_014e3, 3173, aa7f, fcad, 470a, 8b3c, 0e3a, ae75, acadia17_170g, 5ed4, 2c4a, 9aa7, sigradi2013_117r, acadia17_82v, acadia17_154ll, acadia14_473al, acadia14_291h, 0a21, caadria2017_043b14, d8c5, cc46, ead5, b9c9, fc08, acadia15_483a21, aeef, caadria2017_118d31, 69f3, 226b, ecaade2016_025f7, acadia16_24n2, ecaade2015_13m1, 4722, ca58, acadia16_206j13, c463, 0e64, 3d88, 7e5a, ecaade2015_61s12, 07fd, b983, 68fb, 3132, b2b5, 7688, 988d, 1d80, 68ff, 0fd1, 74a9, 2394, ecaade2015_84c17, 757c, ecaade2017_215a, de32, 2dde, 9704, acadia14projects_699o, 89a7, 8ab5, a7b0, c2b0, f730, 240c, e561, 2c84, 95f0, d0f9, 06a1, 80f8, 5337, f5fb, 2c60, 756c, ijac201614207t11, 50d6, c941, 32d5, a7a3, 3a1d, acadia17_222ww, a439, acadia17_71uu, 8ab0, f5c3, aa58, 0419, ce95, 566a, 8bca, b402, 48a6, a25c, caadria2017_107z28, caadria2015_218x33, ijac201614308y4, sigradi2013_41l, afcc, 72b2, ec84, ecaade2014_014z2, 2a75, b207, c730, 64fd, 0385, 1a0d, 51b1, c7bf, ecaade2015_92k18, 15b0, 1907, 98f5, sigradi2016_756c, 3174, d829, acadia17_81k, ecaade2017_052ss, df89, c544, 9343, fb75, acadia17_190b, d648, cf19, 75ac, ecaade2017_184ll, 6988, 7b9d, 555f, 8c71, 349d, fbb5, 9ac0, ecaade2015_196g42, 9b3b, ijac201614403d2, acadia17_560l, 602f, caadria2017_105i28, acadia17_390kk, ecaade2016_191w50, db7a, caadria2017_016e7, acadia14projects_627al, 194d, 4e50, caadria2015_016p3, fda8, acadia17_482bb, 6e57, c18e, acadia14projects_365al, 855b, 0f2f, dd65, bdad, 8831, 143d, ecaade2016_068l18, 47c6, 4806, 8e84, 23ab, ecaade2016_241h64, d1dc, 01bc, ecaade2017_255m, sigradi2015_8.339z15, ecaade2014_186g47, 5c4b, 96b6, 39ba, fba9, f9d9, ad84, 409a, 93f2, 436f, 27f6, f5be, caadria2016_209b10, 6d9b, b1a8, ab03, 1ec7, 577b, 226f, acadia14projects_135l, 7291, 6be9, 491c, 10e9, acadia15_149t5, f25b, 9854, acadia16_308d19, 7e85, c002, 7651, 70e6, 5687, cccf, 0c38, b583, 6f0b, acadia14projects_135ac, cf09, 15ee, 479a, b772, 521c, 8a62, ce4e, efd8, 5b35, acadia17_322c, 89f8, sigradi2016_792m, ecaade2014_186j47, 1022, 4f6c, e068, ascaad2016_018h7, sigradi2015_13.181t28, ecaade2015_317h69, 1b04, b098, ffb6, ascaad2014_013c7, caadria2017_015l5, caadria2017_190z45, ascaad2016_022v8, acadia17_18o, e731, d90f, ecaade2014_086m20, f485, 25ce, 5de3, 4a8f, sigradi2015_9.347a18, a8c7, ascaad2016_003x1, 2c29, f7e1, 9168, 5f63, b93c, ecaade2017_108e, a3e8, bde1, ee02, acadia17_373m, 5a94, cb46, f67a, acadia17_154gg, 648c, a599, ecaade2015_227x49, d1c5, 6abf, cdc9, 9ee4, af6f, 34ad, 6938, 9d98, a9e6, 175e, acadia17_118ee, 9ccb, fb54, 843f, caadria2015_077z10, 032f, 6fb6, 076e, 902a, ffd0, 4e47, b4d0, 90af, 0e11, ad31, ecaade2017_057cc, 4d42, 98e2, ecaade2016_021b6, 3dd7, d040, e139, ecaade2016_191g51, ecaade2016_140z39, cf0a, sigradi2013_429, b0e7, 56ec, deed, 9734, ecaade2013r_012p7, cc4a, 4475, d89f, b88f, ecaade2014_016a4, acadia14projects_647av, d05a, sigradi2016_673dd, 068c, e27f, b5e1, ascaad2016_004n2, 2f5a, d566, 3b9a, 3106, sigradi2016_814o, 099e, fb1c, caadria2017_004l2, sigradi2016_381k, 2fa9, ac70, bf61, 6e24, ecaade2015_144d31, 3ea4, caadria2015_188y27, 8737, ascaad2014_008v4, 534a, b9d4, 3ad6, 4430, 69f1, 8b75, bb21, ecaade2016_ws-dleada68, 636a, ecaade2016_102v27, acadia17_534zz, bcab, 42f9, e7f2, ascaad2014_019j2, 092d, acadia14_311t, caadria2015_086g13, ascaad2016_020v7, 64c0, caadria2017_145u37, ijac201614103h3, caadria2016_003l1, 3b1c, 0837, acadia14projects_317w, b35b, 3439, acadia17_628oo, 632b, f090, c6b0, b6c7, ad5e, fe9c, 7980, 1b6b, 9afb, c8f1, aa7e, ijac201614305a3, 1f79, ecaade2015_229z51, f610, dcc8, 16ae, 9234, e49a, 6cae, e324, 3e74, 22f2, a8df, ecaade2014_191s48, 3494, 2d9e, ecaade2016_129t35, 194a, acadia17_608q, acadia16_116v8, 12cd, ecaade2017_255d, 9f87, 092c, 1c1e, 98da, caadria2015_102e16, 753b, ecaade2013r_001g1, sigradi2013_313o, a128, bbec, ebc7, fc9c, acadia17_360i, 2613, sigradi2013_268i, ecaade2017_256jj, 239b, e620, 0bd5, ascaad2014_033h1, 51c8, c6a3, 0eb7, sigradi2016_639ff, 53a8, a132, 7d39, b4dc, 669b, sigradi2015_sp_2.112n29, ecaade2016_130s36, acadia15_483o21, ascaad2016_045z18, ecaade2016_071u19, e956, caadria2017_070u22, 7c5c, 3a89, 066e, 6b88, e8af, 60b6, 989a, 69ca, 4f2a, 76f0, 9017, 8bff, f5cd, 5206, ecaade2014_194k49, ijac201614202a8, ecaade2014_149n34, 1add, 7528, ecaade2017_133j, ecaade2014_105y23, 95d4, 5a39, dcf7, 4a46, b604, fb52, 0804, 3654, sigradi2016_426a, 33d7, 137c, e90b, b4af, acadia17_382ff, 2f88, 4909, 46cd, 143c, d9f2, ecaade2016_126r34, sigradi2015_3.209c4, 7a86, aac7, 31aa, b7a3, b61d, 06d8, 318e, ecaade2013r_019f10, 4d32, eec4, ecaade2014_044y10, 1f6e, 8a61, fdab, 0aad, a2c0, 8088, 7a0d, caadria2017_129x34, 7912, 62ba, fbba, f99d, 64c9, caadria2015_139g23, 211d, d23f, ecaade2014_224x56, acadia16_62h4, db68, af02, 2f33, ecaade2017_031rr, ab91, 29b2, e14b, 764b, 2bf6, ecaade2017_101p, bd9f, 4f7f, 9690, d81a, 426e, 3ba2, 012c, 4fbd, 783c, acadia14projects_517t, ecaade2014_012s2, 8e64, 7567, ee94, 259c, 3fcd, 8fe5, sigradi2016_625tt, 204b, e7d5, db43, 815e, ascaad2014_006v3, bee8, ecaade2015_230n52, 7c76, 96e9, fb91, acadia17_670pp, cafb, 15e0, acadia14_661c, c8fa, 2886, caed, d6ad, sigradi2015_3.385c6, c1e9, 05ab, sigradi2016_517t, ecaade2014_046p11, ef47, 3388, caadria2016_177d8, caadria2017_125b34, 404d, 5d85, f14f, 2180, f851, 435e, 6555, ecaade2013r_001j1, aaf3, ecaade2016_114h31, 29de, sigradi2016_534oo, 2639, 55d9, 5700, ecaade2017_203y, ecaade2014_233w59, 5c25, ecaade2017_164u, 5b65, 2d4c, caadria2015_126n20, 5abe, daa9, ecaade2017_199bb, ecaade2014_239y61, 0823, ecaade2015_250g57, 9b8c, 2340, 3cf5, 0b1c, acadia14projects_75c, ecaade2016_mrtw65, ijac201412401d4, 1e65, e4c7, 2af3, e1bd, c060, 185c, acadia15_173t6, 2372, e7cd, 6a14, 309e, ecaade2015_196o42, 11d2, 7274, 2bb7, 00cb, 5cc7, d881, 5fc8, a244, 4291, 5d98, fb82, 3164, 84fc, 8974, ecaade2016_238k63, 521d, 1473, d80d, 6d0f, 4b09, f8a0, 862a, 64a9, 0d04, ef98, d767, a5f1, 1862, 1057, ecaade2015_317a69, 44d8, 22d3, ecaade2015_302h66, ecaade2016_067i16, acadia14projects_565ah, 6e4a, 04f2, 3d3e, a84f, 3ad9, ascaad2014_017a1, 4e6f, 667f, da82, bc25, 310d, 4a14, a229, ecaade2015_297c65, 0952, 2496, 6db4, b676, 6e59, ecaade2015_325w70, fd00, 4456, 208e, ijac201412408f3, 672c, a802, ecaade2016_185e50, acadia14_691ax, 50d1, 3641, a138, d072, 4ece, fb90, 9b28, ca1c, 7c11, c1f4, ebf4, ecaade2015_139c30, fc06, acadia15_357u15, 3f69, 150b, 4289, f00c, e494, ecaade2016_167b48, dbde, 1397, ijac201513302h10, 21db, af68, caadria2016_703m30, 0aeb, caadria2017_018x7, 1a55, 89e6, 45ae, ecaade2016_032p8, a7ba, db4b, acadia16_352z21, acadia17_52e, ae70, 8a1b, ae46, sigradi2015_8.264h14, fb9e, afc8, 0fbc, 7325, ebef, sigradi2013_401j, 51d5, ecaade2017_152ss, 5615, c088, e1bf, sigradi2015_12.19c27, 2fd8, 400a, a956, 62b4, 9252, 22ba, b841, 2b7d, acadia14_497s, c258, 944d, 3055, ecaade2014_149o34, a5fa, a0f7, ijac201614407d5, debb, caadria2016_611o26, 6524, acadia14projects_699c, 1206, 1590, 17aa, eed0, b200, 1942, b2d8, ijac201614302i1, sigradi2016_732c, sigradi2013_173o, 6ec2, bc84, 534f, f8fe, c4ac, 456d, 4467, acadia17_373t, 1165, acadia17_590xx, 4d2a, 5c61, 2a15, 9ea5, 440d, 8f56, 6702, 589a, 7113, 3911, 41f4, 2915, 3bd8, caadria2015_206x29, 8e02, ecaade2015_227t50, e549, 658b, 935d, baf8, ecaade2015_193k40, e2d5, acadia14_23z, dfe8, bfca, caadria2015_102z15, bb1f, 90b5, ae9e, 2f62, 0bc3, acadia14_339x, 65c0, 6b81, 1f38, 6d55, f66f, 8fc6, 2122, ae18, bb4a, b7b6, f00e, c96e, acadia17_330ll, ecaade2017_199yy, caadria2017_015a6, afae, d814, 22eb, 3ae8, 93a8, ijac201513302a10, de50, 4a6e, d5ca, 6d0d, ijac201614403j2, cd33, 8684, c2fa, 5113, 903b, a6e4, c23f, ea1f, c99a, 954e, acadia17_101t, fdc9, 274c, ef18, ecaade2015_248h56, 30e8, 1d9e, ecaade2015_110i21, 5f5c, 2813, ec7a, 1abe, caadria2015_066c8, bf2e, 0efc, acadia16_88r6, acadia14_291aj, d250, 3477, 5b56, 4a49, 54df, 2b66, 5398, 1e5f, acadia14projects_219f, 9b2b, ecaade2014_204c53, 0c97, ac72, e93a, df70, 03c3, a52b, 5f18, fd79, acadia16_34c3, sigradi2013_77, d285, d161, acadia14projects_347ai, 4b1c, 8b74, caadria2016_601p25, 72f1, sigradi2014_239a9, e7a7, c35c, acadia17_520v, ca91, cdab, ascaad2016_043k17, acadia17_177u, 7f76, ecaade2017_203ll, b754, 153a, 7483, 16a3, 4aff, ecaade2017_291g, ecaade2016_171a49, bf90, 858f, 01ce, sigradi2016_732n, cc26, ecaade2017_054hh, fa26, b2b2, dac7, ijac201412402a5, ecaade2017_170qq, f291, 3479, 2f0f, 2be9, 38c4, b0c6, f6b2, caadria2016_209y9, acadia17_542yy, f1f3, ecaade2014_086o20, 4395, ecaade2016_230m62, c290, 4dd7, 5989, a7d2, 9fb6, 3f06, 1ef9, ecaade2016_130i36, fe18, 293e, 6575, fb0d, fba7, 8e31, acadia17_28gg, ecaade2015_233u52, ecaade2016_110k30, 08c1, cc31, 9409, ecaade2015_298m65, b7d7, cbb4, ad0e, 1f27, 141b, 09b9, fe2a, cb17, 7ccf, dd4e, 3c1f, 8986, cfaf, ijac201513206k9, 9384, e422, 759a, 8f0e, b8db, 2718, ecaade2015_235o53, d9c3, ecaade2016_217r55, 7d5e, e4b9, caadria2017_008e4, fb8f, ijac201412306z2, 7cc2, acadia14_199ao, 792d, 34ca, 64f6, 7191, sigradi2015_13.316x28, 5a9f, 1497, f4ca, 47ac, 9b85, 996e, d387, eee3, acadia17_60aa, aeb3, bc38, 8a8f, ijac201614305p3, sigradi2015_6.387e9, 1394, cd00, 8426, 5cbe, 01de, bffe, d95f, 46fd, 7c7d, 4652, e320, ab0c, 78a5, ijac201513105m4, 7884, 10cc, 28e0, 8385, 7e79, acadia17_292w, 54fd, 1f47, 24e7, 357e, ce8e, fce3, ecaade2016_046b13, 9531, c79d, caadria2015_124f20, ecaade2017_048mm, 3a22, e3f5, sigradi2014_157c4, acadia17_502vv, 351e, 6f6c, 0b92, ea30, f919, 29c8, 2b81, fdcf, a41f, acadia14projects_347ah, 6888, 2ed1, e04d, ecaade2017_192a, 0bf6, 7c4c, 8f24, 47a5, 4133, b510, b0a2, 3250, 91a2, aabf, 64e9, e644, 9ce9, ascaad2014_005a3, 8dd5, 5b8c, ijac201412306x2, 70d8, acadia15_223j9, ascaad2014_033y9, bff4, 1058, ecaade2015_130i26, 3d65, d537, c4bf, 08f9, b87c, af5d, 4295, 1213, ecaade2017_095u, 9d0b, sigradi2013_43v, 71a9, 2568, 6feb, 5903, 92b5, caadria2015_237j35, b953, sigradi2014_176g5, e060, 0d16, 9b42, cec3, 5a0b, b4bb, ecaade2017_116e, ecaade2015_37d7, 89e2, 51cb, 9de8, 5656, 5c0c, dde3, 0ea8, 6a10, 2744, 8313, acadia17_154mm, 317d, 9f27, df8a, fb7b, 78da, ecaade2015_261i58, 174c, ecaade2014_080j19, caadria2016_333r14, 8703, 093a, 8ec9, b228, 1e41, acadia16_54w3, 8442, ascaad2016_041h16, a1a8, caadria2015_209y31, ijac201513206f9, e6e3, 7cca, 0202, c582, caadria2017_005m3, 35b4, acadia14projects_479b, ecaade2015_251l57, 407b, acadia17_423ii, 2e13, 2355, 4c26, 126b, db26, 5cd9, 1131, sigradi2016_752vv, ed5f, 7c7b, sigradi2013_194r, e356, a01d, 9bf8, df4a, 3cbe, acadia14_339as, ijac201614308v5, 22ca, 3514, 314f, 2a57, 145c, c359, acadia15_311k12, 7df6, ijac201614307f4, 70df, a20a, 8056, acadia17_222i, d334, 1171, 9183, 65e0, 03a1, 2e30, 082f, acadia17_162x, caadria2015_010u1, 8368, 5abc, 13d2, e018, 6ca8, ecaade2017_079o, 1f8d, ece4, 44f9, caadria2016_861i37, 400d, 235d, b7dc, 087d, acadia17_628uu, 9981, acadia17_316yy, ecaade2016_215x54, d5ff, b9cb, be3c, b8e3, 8a3a, sigradi2014_049n5, 3121, 885b, 68bb, 82f8, 5aed, 380a, c0f2, fdcb, 6acc, ae3f, acadia14projects_435ag, b70f, 530e, 643c, cd73, ab56, 88b1, cff1, ec45, 1f2a, 2b6d, d711, 3ac3, 5604, 5ee4, 1802, 6adf, 4371, de6b, 5090, 36ab, acadia14projects_257aa, 1a15, 6bde, ece2, 11b9, ecaade2015_94d19, acadia17_316uu, dc31, 1c4e, cb28, e4a9, ecaade2016_006r1, ecaade2017_244mm, acadia14_125s, acadia17_678kk, b725, b89d, 14b3, 0ac2, 8b98, ecaade2017_109ll, 1643, 1c7b, 902b, 3e2b, 89d2, 7886, ecaade2014_057j14, 24bb, 080e, 1927, d06a, 2447, sigradi2014_284y3, bc72, faa9, b3d2, 5ed5, 55c3, a482, af6e, 257e, acadia17_522ff, 68d0, ascaad2016_035u13, 6b06, 7759, b12c, b6e6, c8c2, f80a, ed81, acadia17_365i, 975f, d0c5, df69, acadia17_588mm, ascaad2016_039l15, 9e04, 7cb3, bbf7, bc6b, caadria2015_213w32, 63a9, sigradi2015_6.387k9, a865, acadia17_62rr, 3305, ecaade2017_214s, ijac201513206c9, e3ec, 55a9, cda8, a49a, ecaade2016_063r15, 3006, caadria2016_135z5, 29c9, 5a1c, 8db9, acadia14projects_147an, 791e, 7805, b9c0, fab5, 5546, 966f, ecaade2014_089t21, ecaade2017_085ww, 62f9, acadia14_91t, acadia14projects_589j, 99e6, 13fc, ijac201412408k1, d005, da0f, dda4, 683f, 508c, ascaad2014_037k2, 21ba, 6452, ecaade2015_138t28, fcd9, caadria2016_611t25, ab19, 3902, b04e, f1a8, acadia15_483u21, fb19, acadia16_154o11, 7a0b, bde9, fe35, 37dd, ecaade2014_019f5, 4f07, 2fad, 34b7, ebb0, 3a94, 4730, c18f, 54ae, d0f6, 96f3, 29f1, 6109, ac4a, 9f92, 466a, 2379, dd9f, 2b20, ca3b, abdd, 48ba, f252, e71d, c0f0, 0fdf, f364, fa40, 5d06, 343e, 6bb8, 891b, aa52, 0bf1, ecaade2015_227v49, ecaade2015_265o58, 0348, 96b4, cfe5, f737, sigradi2013_393t, ecaade2015_158i33, f619, acadia14projects_339y, ecaade2017_293pp, 28c9, 0ac6, 7689, 711a, 1e50, 2a5a, ijac201412301z6, caadria2015_004r1, f892, 94b1, ecaade2016_042v11, 1105, 7e2a, bf4b, a44a, f796, d8a2, 4e36, 6b56, cde5, 5332, acadia17_520j, 1e47, caa1, e7af, efd4, 451f, ecaade2016_154x42, 97a8, 16ed, d464, ecaade2014_153l37, 648d, c21e, caadria2017_072x22, caadria2017_069z21, 92fe, b484, 42d1, 9424, ea0f, caadria2017_081p24, 81f0, 6a98, 0373, af4c, 82e7, a8fe, 92d9, dda3, 2881, acadia14projects_497x, 73d9, 183e, aee8, fe14, 8029, 92a0, ca02, 22ab, 6ee2, 2065, c050, 5d36, ascaad2016_057w22, fe89, e53a, 0791, cdb4, b882, 9354, dbeb, c266, b84f, 0e37, cf53, 8981, 8cf1, 85f5, ca6c, ddd1, caadria2015_030e4, d866, caadria2016_621w26, 0add, a159, ecaade2014_233i60, f0bb, caadria2016_281h12, e1cf, acadia15_497e22, ijac201614405u3, a0c8, ddf6, 5dbd, 86ca, a51f, bd3e, a6ed, 3395, sigradi2016_695m, caadria2015_014z2, caadria2015_066d8, ec86, sigradi2013_295, 60a4, 427d, 8057, fd64, cac6, 71f8, f9b8, 0063, e0f1, 04fe, 0ea3, e106, fa93, 41bc, c9d6, 245c, sigradi2015_8.289w14, 9c12, c5e2, 04dc, 95a1, ijac201614402j1, caadria2016_167k7, 750c, 20b3, ijac201614403m2, 4734, 4add, ecaade2015_278s60, 61c4, d49f, caadria2017_145o38, sigradi2013_274u, 1b5f, bdd9, 6440, sigradi2015_sp_8.326s30, fb45, caadria2015_087t13, 8abb, 5279, 9f3d, ecaade2015_241s55, acadia14_219ax, 74fb, 83fd, ce0b, a9c2, f35c, ecaade2015_215j47, e204, 63bf, sigradi2013_391h, d5b1, 0f58, acadia14projects_497w, 6de1, 2f1d, 2f14, 91d6, 4738, sigradi2015_sp_4.275u29, f1b5, c286, a8be, 1e6d, 5d2e, 27de, 00b7, 4530, c65c, ecaade2016_230n61, c188, 5ab7, acadia16_362i22, caadria2015_014u2, 9250, 2be0, 03bb, 25e3, fe76, 48d6, 338a, 391f, 680c, 7194, ed7b, 6a16, 261c, e86f, ecaade2014_072l17, 6ff5, eaed, 813b, 4863, 18a8, 7870, ca0c, ecaade2015_200i43, 2165, 0f0a, c63d, 6d97, ecaade2014_168u41, sigradi2015_6.151e8, caadria2017_122r31, ecaade2016_223s58, caadria2016_157r6, caadria2017_155m39, acadia14_357ar, ca51, 7587, ecaade2017_028o, 454d, cee3, d34e, 6d9a, f73a, acadia15_483p21, ec0e, 832a, dc6f, 71f6, 5608, 944b, 2f8b, c803, 52ad, 0bc7, 8b23, 0ead, 15f3, 4427, ecaade2016_168f48, 2547, acadia17_28kk, 0ca0, 832d, fb00, ecaade2015_284m61, aca1, be22, d2b2, 6748, ascaad2016_018i7, 3746, cfa7, 13be, c327, 0773, 2dbc, 9bc0, ecaade2015_152b32, sigradi2015_sp_8.6e30, a924, acadia17_348qq, 8c05, c648, 644e, ijac201412404o7, 56b6, fabe, 857e, 795a, d53a, 38c9, 8825, f44a, acadia17_473c, 83c5, 2279, ascaad2016_040y15, ecaade2014_194m49, d4ec, ecaade2016_224p59, a7c9, 0c55, ascaad2014_016f9, 38fd, fce5, ecaade2016_013l3, df01, 8103, 98c3, ad8a, 98ba, bde2, db51, sigradi2014_282m3, 83ce, 4e3b, 11ce, 7005, 9579, 0878, 11c4, 1dd0, c535, 350c, 4c24, acadia17_298ee, 3e4e, a57d, 1dc8, 2096, d14f, 9380, 37b5, 8af6, 1f42, 254b, e39e, 7035, ecaade2017_148qq, ab02, 33f6, c542, 97f4, a798, acadia17_640v, 4d37, acadia17_340yy, sigradi2015_12.259y27, f537, 9fe7, 2cc4, f503, f32d, 3353, 2991, 1f31, a5be, e0b9, ecaade2015_13k1, caadria2015_109b17, 1921, 01c5, 106e, 944c, aa6c, ecaade2015_199y42, f778, 5ed3, 7266, 4d39, sigradi2014_030w1, c3e0, c8b1, 565e, caadria2016_517x21, d38b, de7a, d517, aaa0, ecaade2015_170w35, aa3b, ab8f, sigradi2014_178j5, sigradi2015_9.152t16, 1fe7, ffba, 3c13, f236, b664, sigradi2014_136c2, b17b, d519, acadia16_124c9, b63e, 4e44, acadia14projects_627aw, 1695, ecaade2017_253aa, sigradi2013_30, 38e5, ecaade2014_198r51, 5c10, acadia17_138uu, 3c63, ecaade2016_006s1, acadia15_185w6, ecaade2016_136h38, 07a0, 145d, 0256, d8c9, 198a, ecaade2017_290vv, 18b9, 5afd, 86c9, ad14, sigradi2016_814m, 2e37, acadia17_202k, ecaade2015_144f31, 8df2, 3f80, 8429, 6f2e, acadia14_719f, 5002, 3e21, 0593, 869b, d5a5, 1917, ecaade2015_221x48, 1a8c, ab98, cfc4, e092, 64fc, 12c6, ijac201614402r1, 6f9a, 8fc8, sigradi2014_032o2, 81c8, 009c, ascaad2014_026b7, 79ef, 51b0, sigradi2014_329z6, babe, 3fbe, 1de8, 1a51, 2b38, 1292, 9d1d, 82a9, 09ab, 941c, fafc, a1b4, 80ac, 41ae, 8a56, babc, acadia14_43ac, 17d4, d876, be2b, ecaade2017_026tt, 21c6, ascaad2016_034k13, b9fb, b5d8, 2a3f, sigradi2015_9.152k16, d0c8, 26d7, sigradi2014_114k9, cdc3, acadia14_23ad, cb7e, 1afd, acadia15_185x6, ba21, 3df7, bc47, e712, acadia14projects_167u, 8a2d, ecaade2017_047u, 9618, a196, 221e, caadria2017_129y34, 79f9, ec24, f238, acadia17_390nn, acadia17_92o, c897, 9b04, caadria2016_631k27, c727, abef, 1a10, 3c29, 8cca, 16d1, e146, ecaade2016_188j50, 611c, acadia17_284l, 30a0, 87e9, 8bb3, e1ed, 6354, fecc, bacd, 02b5, a47e, 0513, acadia15_81x2, 8b21, fc67, ecaade2017_208d, 7bb6, 0922, 8490, adac, ijac201412206a5, acadia17_340u, ascaad2014_020z3, 33ba, 7cfa, 24b6, ecaade2016_042c11, 03c4, 91f6, ecaade2016_068h18, 3cc5, ecaade2017_164y, 9819, ecaade2017_133f, f73f, ecaade2016_144i40, e24a, d1ff, 0eb1, ecaade2017_038nn, b53c, 3bff, 8d05, 8fa2, cf7b, 618b, 9fff, ecaade2014_240c62, 38f3, 4582, ecaade2015_314h68, ae59, ijac201513205h8, ecaade2015_140e30, 5516, faf8, 31f3, c34a, 309b, 6ae7, e03e, d6da, 3491, 15ce, acadia15_407k17, 9849, cd52, 6835, caadria2015_164d25, 6080, 0211, ecaade2015_284k61, ecaade2017_173zz, 073f, ascaad2016_058g23, ecaade2015_317w68, 0942, 3352, caadria2017_124t33, c72a, 9c62, a7a4, a888, bc03, 3228, bcbb, ecaade2017_199ii, a842, 6658, sigradi2014_271o2, c49a, ae63, ecaade2014_237h61, fa8a, ceb3, 08ec, c1a9, 238d, ijac201614408k5, 43fd, e778, ascaad2016_038a15, 3d9c, bc7b, 60c8, 2327, acadia17_257xx, b353, b34f, 860f, 5b4b, ascaad2016_007o3, a417, 89c9, caadria2016_735u31, ecaade2015_122r24, 7de7, f41e, 4ef7, 01ba, 3e4c, 43f9, 92d4, caadria2016_549j23, 1fa0, c00f, ecaade2017_155h, 8084, 67a7, 596f, cef4, 6805, 1d09, dbfb, c866, f16c, ecaade2017_054w, ecaade2017_017l, 6e0d, 62de, sigradi2013_389, acadia16_362v22, 4fa6, 6c68, 07b5, ecaade2014_140b32, 7413, ecaade2015_138i27, 2d22, sigradi2015_10.309v21, 6739, 3030, acadia17_542rr, 4cfe, 4f48, 8c0d, 2588, 3d38, 5b85, caadria2017_113p29, caadria2016_507p21, acadia17_50rr, 7278, 82df, 6f68, 97ee, 9505, caadria2017_015i5, 3a33, caadria2016_735s31, sigradi2013_393z, cc07, f338, d658, e236, d735, 7224, 0491, cbd1, dcb2, 1367, 5012, 21ff, c04e, b52f, ecaade2017_grid, 7fe2, 4307, 896a, 84a4, 164f, 3df4, fed7, acadia16_130v9, 169a, 812a, 5d2d, 4a00, ecaade2014_100f23, 6445, acadia14projects_435au, 8802, 18a9, caadria2017_056j19, ecaade2014_018v4, eef9, 7db8, 9c34, 05fb, ecaade2015_307l67, acadia17_366z, acadia14projects_177ai, 3554, 0ae1, 9fd3, 1048, 52c2, 1737, 03c0, b249, 07f1, e490, 6a9c, cbda, c8d8, ijac201513305g12, 130b, 4a1e, c1cf, f0a6, 574a, 739a, c650, 58e0, caadria2015_010a2, 105c, ecaade2016_154b42, acadia15_137i5, 40aa, sigradi2013_275a, 9fab, 21d5, 23f3, ecaade2014_067y15, ecaade2017_007b, sigradi2013_343g, 7579, f732, 8acb, f299, ijac201614201b6, 8449, 947e, 35b6, sigradi2014_074p6, 76cb, 9a5d, 5ec4, acadia17_358hh, 999f, ecaade2015_217e48, ecaade2017_215n, ecaade2017_192j, sigradi2014_063x5, d5a3, a44c, 9d33, b958, d8de, 6fc7, 4e41, 07ef, acadia17_72k, acadia17_570aa, acadia16_140k10, ecaade2014_239k61, 450a, 2b44, 3b49, 7c70, ecaade2017_003g, 3822, acadia16_124f9, 75d0, 7e95, caadria2015_087u13, 8ce4, c770, 938b, 28d3, fa28, sigradi2016_816xx, f9b2, ad99, dcce, 903d, 0c09, b969, ecaade2014_030k8, ascaad2016_045i19, d3f0, a74d, a1c4, sigradi2014_263d1, 62fb, ec78, ecaade2016_072p20, ijac201513201r5, 2fdd, 16ee, ecaade2017_172jj, af41, ecaade2016_bkol65, abc8, ecaade2016_230m61, a10b, 2b2e, acadia17_572ll, a6d4, 7e30, 89bb, 05e7, f955, f1ef, caadria2017_094r25, c6a8, ecaade2015_318o69, caadria2015_043k5, acadia14_549s, 3ac6, 8462, 3a1f, 914b, 3da4, 1de6, 468c, ecaade2016_243w64, 2f5b, 29d9, 2b95, e578, e94e, e662, 0607, 5ef8, dd67, 0ce1, c91c, b5b1, 6292, b6bd, ecaade2017_157oo, 8402, d10a, 00c4, caadria2015_188c28, f93d, 090c, caadria2017_042r13, 8fc5, 2f70, caadria2017_067g21, ecaade2015_21l4, 6696, 797f, ec9d, a871, dabc, 725e, 7269, db2d, caadria2017_115i30, 7a8e, acadia17_491bb, ecaade2015_15v1, a566, 0a98, 028a, 525e, caadria2015_081n12, ecaade2015_230g52, d5ac, 5652, 1605, acadia14_189av, d2e6, f0ec, 2eba, 01ab, dfa9, 4768, caadria2016_395v16, caadria2017_147t38, caadria2016_487r20, eefe, a565, e8ad, sigradi2015_3.221w4, ecaade2015_229e51, 2499, 4ed9, 25e5, 078c, a0d6, ecaade2014_233a60, 84b4, 6336, ecaade2016_152r41, 2598, sigradi2013_248f, 76cf, ecaade2014_176n44, acadia17_37kk, 43d6, b930, f3f1, 602e, 620c, 96c3, 7de5, ecaade2015_138a28, aea5, 05e6, sigradi2016_686vv, afc2, 17d3, 85e5, 9dfc, fcc2, 6d92, 0fe8, c12c, 3d7b, 9922, 5bc2, 3a4e, 19dc, 974e, 4c3f, bf17, e470, ijac201412206x4, e76a, a60c, caadria2017_035t11, 656a, 8fd9, 82a3, d037, ad12, e528, acadia14projects_531u, 42c5, f0dd, edbd, b25b, be47, 25d4, bdd5, 2d12, ecaade2017_047o, 87aa, 1e2f, 0443, 2c83, ecaade2016_067b17, f07b, 02db, cd1a, ecaade2017_095v, 335b, e9fc, 58a3, 350f, 2178, 12a9, acadia17_581ii, 1555, ecaade2017_023cc, 45c5, ecaade2016_223j59, 9a07, 21a9, ecaade2014_149e34, 1c03, fb93, effb, 1f0e, ecaade2017_256ll, a64f, acadia17_59k, acadia14projects_53u, 3896, 1c04, ecaade2015_205e45, 1d93, 4436, b209, ascaad2016_010b5, fc94, caadria2017_057u19, f7e2, ascaad2016_021h8, fb49, 07cc, acadia14_43at, 88c8, 4747, cc6e, f021, 64e6, 8b00, ijac201614208t12, sigradi2016_732f, 887e, 27d2, 6124, b6ab, 0435, 04a3, 0aa2, b4fc, 3372, ddf1, 7667, acadia14_463j, 67a9, 0e52, acadia17_534ll, 3c12, b99c, d935, 4c05, de07, 85a6, 1118, 70eb, b2fd, 65bd, a6a1, sigradi2015_6.183n8, 5ddd, ecaade2017_199oo, 506c, ecaade2013r_009g6, 14d8, 5376, 0581, 8ad8, 90fe, 05c9, 8798, ecaade2014_111e25, be11, ecaade2015_74m14, 8726, b097, c414, ce67, f90d, sigradi2016_421xx, 2489, ae36, e8bf, af4a, 6139, ac31, cd26, 50d9, ecaade2015_222f49, 7c55, 976e, 0a7a, caadria2017_096k26, ecaade2017_172z, df1b, 4880, ascaad2016_037f14, 8ad4, ecaade2013r_002v1, ecaade2017_019uu, 881a, 7907, 10c4, acadia17_482v, ecaade2015_286e63, sigradi2015_8.239d14, 6f6b, 442d, caadria2016_507t21, 6ec1, c508, 0d0f, acadia17_178pp, b4c7, 7a09, 2895, facf, ad37, ecaade2017_225h, ecaade2016_042j11, 174b, 8dae, 6d25, 3fe7, 8b48, d6fa, 8c63, c55c, ascaad2014_029a8, 3625, 6305, ecaade2017_301l, ecaade2015_193e40, c939, acadia16_478d28, d363, a92b, 6400, 88d2, 4b4f, 94d2, 7f9e, ab30, 258b, acadia14projects_43ae, d238, cc74, 5345, ecaade2016_221p56, 4a4b, 48fd, 9025, 0112, ecaade2014_016g4, f176, 3572, 4a41, 3bb9, sigradi2013_327r, fcaa, ebda, 89d9, 6a62, ad30, sigradi2013_342m, c2b5, dcde, bab6, 2a59, 591b, f71a, dc89, ec10, ecaade2017_215f, ijac201614405e4, ecaade2017_249b, fd9a, 8f43, 3754, caadria2016_177f8, 3c36, eaf5, caadria2015_126t20, 8047, acadia16_298h18, 0d65, caadria2016_383r16, e8ac, e24e, 914c, a48e, 8eb0, ijac201513203h7, sigradi2013_54l, acadia16_382w23, 5d48, f10a, acadia16_460y26, 4222, 1765, e735, ecaade2014_066l15, e89a, e7e5, caadria2016_405f17, 1502, 8844, ecaade2014_225h58, eb9c, 6268, 7da1, a05e, 9c52, 913e, 2a0d, b5b2, ijac201412305h2, b935, 321f, 0c36, 6a6d, ecaade2014_184e46, 4091, 25db, 8d91, 3e35, 7eb8, 17cd, 5014, 91c1, acadia16_72e5, 056f, 8ca9, b28e, 4693, ecaade2015_158d33, 7ff8, acadia14_681ag, fb62, 2d11, b734, 7b64, 57cb, 1b7d, acadia17_678ll, ecaade2015_38s7, c44c, ecaade2016_043y11, 3130, 0933, 245a, ecaade2017_306j, f54b, bba5, ijac201614405d3, 6221, 6c22, 6a8a, b341, 7280, 4cd4, 7b6e, b227, acadia15_57p1, 5d1a, ecaade2015_139z29, sigradi2016_710dd, 99f6, 2c45, 66c6, caadria2016_497y20, 5341, 4c8d, 569c, ee06, 8fa8, ecaade2014_152j36, 41c1, 2c54, f01b, 563d, ae40, 6959, 6449, 3370, e546, acadia14_291a, 2c27, ae94, 7809, 0b63, e438, 893d, 5b8a, f4c7, a388, ecaade2016_072s20, 73bd, ecaade2017_264b, a2da, acadia17_138e, e391, caadria2017_163k40, a67d, 1271, acadia17_137tt, 21b9, e24c, 6278, 7bfe, 46b3, 9a1b, a5ff, ijac201614303g2, 6cdc, 8c58, 7c57, acadia17_650yy, f89d, b1cc, a833, 8ede, 67c2, 88f4, d717, ecaade2016_007n2, 4749, 8a21, 740e, caadria2015_172c26, 65cc, ecaade2016_027d8, ef62, ascaad2016_028w10, 606c, e523, 3ff2, 9281, ecaade2015_287t63, 44c5, acadia17_221hh, acadia17_382kk, b9b6, ecaade2014_198z51, 316c, 556e, 308a, 2306, ecaade2016_223e59, sigradi2013_425n, acadia17_392s, 4971, e5e9, 9e5d, 30ee, df6b, 6849, ecaade2015_86g17, c4ca, 3b78, 8756, 6432, 9e66, d867, 691e, ecaade2014_086s20, a820, f94f, bf1a, 2ac3, 712a, ecaade2016_158s43, 2a71, c17e, acadia16_184t12, sigradi2015_9.347n17, b4ae, a51e, acadia17_454v, 06cc, d37c, 75be, db59, ijac201412201m1, 3b33, 3ccc, 2111, acadia14projects_699e, 0404, 3724, 612b, f0ab, 02d8, caadria2017_056m19, 7d7f, sigradi2013_138m, 3279, 2691, 29ab, 1ecf, sigradi2016_448y, 2c32, ascaad2014_028t7, aa92, f7af, 07fe, acadia16_372z22, d5fa, ascaad2016_054a22, f7a3, 5294, acadia14projects_117ax, 059b, 69ae, b2b8, 1659, 2b3f, 0661, e702, 00dd, dcad, acadia14_719i, ascaad2016_044t17, a8cc, 772b, 3af1, ae68, c6e1, 4b67, 0129, ecaade2016_224r59, 8b26, acadia17_678vv, b3ac, 6554, 6f08, 974f, 8e2e, cc80, 8659, 0252, 6cdf, acadia16_298g18, 386e, 2d45, f3a1, ff9a, 6616, 1e0d, 3657, ascaad2014_028u7, f81f, e5f7, 5c5c, b5de, b38b, d190, 33eb, 4a9d, ad6a, ecaade2015_158y33, 8ce2, 82a0, a66e, 910e, 6cce, sigradi2016_507tt, ecaade2016_068f18, 34d4, 85d7, 8657, 0cc1, acadia17_282ll, sigradi2015_10.378f23, 1d31, eb34, caadria2017_051m17, b0d8, a0e9, 85c1, 2432, 54da, ecaade2017_053h, 9386, 1d1e, 15e8, fb5e, ijac201412408t2, 8dd0, 1960, 83f5, e235, 4cae, 58ba, c71a, 6fb4, ebc6, 6ec7, 3a40, e09a, 8486, 99f0, ab23, 4cc8, 2032, 5897, d5db, ascaad2014_034k1, 5dd6, 80a2, 7288, 13c5, 595c, acadia17_340n, caadria2016_033z2, ijac201412303a9, acadia14projects_311t, 7f2b, acadia16_260m16, c4df, 9208, 7f49, a1cf, c0e7, e5f6, cf7c, ecaade2014_155y37, sigradi2014_279x2, ecaade2015_171f36, ecaade2014_202r52, 3fb3, acadia17_90ll, 725f, 732e, 3d08, caadria2016_861b37, 22fc, 49f7, 06a3, 070a, 05a8, f34b, a940, acadia16_260p16, 8099, caadria2017_107x28, 0d02, 3f5d, 4e94, aa74, f917, 04c0, f975, d899, 7efa, caadria2015_124v19, acadia17_590i, 0eaf, 3666, 8776, 7cb9, f752, 8c67, 5cf9, sigradi2016_407p, 08df, a539, acadia17_81i, c501, 0db2, acadia16_372d23, 1d05, ff5c, 575b, ab75, f4b1, acadia17_520i, acadia14_589a, b1b6, de01, 358b, acadia17_273gg, ecaade2017_161c, 7834, 5198, 3401, sigradi2014_074y6, 1911, a3cb, 5d94, fe27, acadia14projects_237ay, bcc5, 109f, ascaad2014_024n5, 3a2b, c5dc, ecaade2016_102f28, 89ec, ecaade2014_011e2, bad6, 566e, 4d1c, f9f2, ijac201412303w8, 4539, 04c4, e25a, 8fa7, ascaad2016_038w14, 629a, 5f9e, f64c, c31e, dfe0, 1739, ecaade2014_011c2, sigradi2014_063z5, acadia17_322d, 836b, c5d2, 03da, a3e5, 17da, bfdb, 0f35, 801e, f01f, 3912, be68, 9469, ad91, 2f8f, bd1c, 8907, acadia17_413x, caadria2017_031m11, cb16, 83f8, 84bc, aed9, b448, caadria2017_016t6, 9445, acadia15_343d15, ecaade2017_079u, acf6, 90ad, d67c, 484a, 3ef0, acadia14_671n, acadia17_90yy, 8e37, ijac201614204n9, ijac201513303v11, b128, c62d, b3c7, a545, acadia17_307kk, 940c, 4c9d, 1230, a562, ijac201614305m3, ecaade2016_089e25, acadia14projects_719o, 4387, e543, 9ed5, 47e9, bea7, 2033, aa36, 7b4f, caadria2016_611s25, ecaade2016_144j40, 8e85, 775e, ecaade2016_130y36, ecaade2016_080x23, 8300, a97e, ecaade2015_256c58, a02d, 534b, c428, fa7e, acadia14projects_43ai, 63ae, sigradi2014_144y2, 2a17, e027, b285, b94f, 7493, 9df0, sigradi2016_446h, a65e, bf82, acadia17_630b, aedc, 1b40, 598a, dd60, caadria2016_395y16, 3441, ecaade2015_21j4, fa74, a25e, 44c4, 7cae, 6cb0, e99c, ascaad2016_045g18, 2de6, 9ff7, 23ec, 993c, 05bc, 7e86, 2d5f, 7cd0, ae14, 11f3, acadia14projects_609ad, 6347, def0, 1841, a708, sigradi2015_10.378e23, 393f, f749, 5ec3, ecaade2015_307n67, ecaade2014_122b28, sigradi2014_159f4, 5ea1, 5d64, ec3e, e692, ecaade2017_152kk, ecaade2017_240x, e3af, e6a0, 492b, 8c88, 80a3, b32d, c6ec, ijac201614405w3, 2fb6, 2c53, 69d2, 0a63, ea5f, eb14, f748, 561e, d94b, cf02, 283d, e8c7, 086a, c742, 3f22, e599, 5bd1, dc2e, 2397, 6b97, acadia14_539f, c522, d448, 1234, 3840, 0150, 111b, 4616, 049d, 6b69, 078a, 2264, 29ea, ecaade2016_027a8, 876e, e944, ijac201614408j5, caadria2017_043g14, e7ac, 16fb, acadia17_390oo, c7f5, 56d9, 5616, 7762, 08a9, a265, ab8d, ae10, c5c2, 4927, 0cfb, 77a0, 304c, ecaade2017_199hh, ecaade2013r_019h10, acadia14_661o, aed0, 4efb, 86bc, 532b, ecaade2015_73d14, b828, 9e62, 24ad, acadia17_212q, ascaad2016_052h21, caadria2015_194v28, 22f1, 9e01, 00ec, df48, 8580, 9da4, 74cb, 1f85, 0118, bb1a, ijac201513206g9, sigradi2016_621dd, ecaade2017_291dd, acadia14_699p, 4f45, ecaade2016_067p16, 2d80, e06c, e749, d2d0, 7bd1, 9df8, d6f8, ecaade2017_240p, 0b6d, 3b13, 2700, 2d69, sigradi2013_183c, 9b43, fe8d, d8a1, ecaade2015_138n29, ef30, da0b, 7400, ecaade2014_240n62, ecaade2016_098y26, caf8, caadria2016_851t35, caadria2015_122n19, ecaade2017_302dd, ijac201412403i7, acadia14projects_101as, 519a, caadria2016_611u25, 7385, 6764, d9a6, 1586, 7743, ecaade2014_180i45, ijac201513102e2, 5703, c7e3, acadia15_343v14, 13c9, 7ed0, acadia17_423jj, 7919, ecaade2017_057q, 0b7d, 7715, 6d30, bf41, bb98, ijac201614402t1, 553a, 2904, sigradi2014_329y6, b88d, 916a, 75f4, 7079, 3f5f, 8cab, 170a, acadia16_140d10, b596, acadia17_678uu, 4eb9, acadia17_423ll, caadria2017_163g41, 4eb5, sigradi2013_359j, sigradi2013_347r, 38a3, 2d60, 3f6d, 606b, 8894, acadia17_284k, d778, f492, 8d14, 1653, c066, acadia16_344l20, 8237, 6172, caadria2017_029n10, 2f2f, bbfd, ecaade2016_013s3, 78d3, 0733, 5843, d412, caadria2016_487o20, b5cc, 0012, ijac201412301o5, c9a1, 3f23, acadia17_640ii, 8936, b7ef, acadia14projects_555i, b1e8, e395, 4243, 5b43, 73b9, ecaade2016_079p23, 7c48, ecaade2017_208j, ffc3, 3425, f4bb, 9894, 6db6, 45d5, f0cd, c237, 42bb, ecaade2014_100i23, 133a, 881d, e9dd, 8372, acadia16_470g27, c539, 7897, caadria2017_127g34, 3171, b796, c792, 1a84, b8fb, acadia17_128pp, 7ae8, caadria2017_003b2, d559, e322, 5b84, 83c6, 1398, aa30, acadia14projects_627an, ecaade2016_243c65, f3dc, d925, ascaad2016_054b22, e908, ecaade2015_217n48, acadia16_478l28, ecaade2015_59d11, 567c, acadia17_248c, dfbb, 67c9, 8e65, 379a, bd09, abce, 2213, badd, sigradi2016_654d, 4c8a, 85e6, e497, c2da, 9b12, acadia14projects_479d, 9e61, ecaade2014_038o9, 4373, ebce, 5540, 9fea, 70b8, caadria2016_579t24, ijac201614305t3, 43c9, 192f, 8326, 47e5, 53e5, ecaade2014_139d31, 00af, 139f, ecaade2014_132e29, 57ce, cb1d, 8f8f, 1e00, 9a3d, b06e, 7404, 9944, b175, e0a3, eee2, 5c5d, 0b86, 9051, 5464, 5748, 5160, beef, ecaade2015_303r66, a664, d58f, 8409, aab8, caadria2016_797u33, b808, 9494, 67b5, 25b2, ecaade2017_029v, efdf, 0ff2, caadria2015_102c16, 5884, a8f0, 9c9f, 3c32, 7a65, ecaade2017_174a, f30b, 0c31, b397, 011b, c44e, 7f88, caadria2016_851m36, b579, 4ccc, ascaad2016_028e11, ce92, 3fd2, ecaade2015_18b3, 01d0, d0da, f6cf, ijac201614309i6, 9949, f9d7, 19ee, 79da, 0402, 1146, acadia16_98u7, faa5, b972, ee84, c0b0, 07e6, 26e2, 8fea, 87e4, ecaade2015_233v52, 8c51, 3ea0, 802a, 39b5, acadia14_101aa, 76e5, 5784, fdce, fc89, acadia14_565ac, 15e5, 58e7, 7002, 6050, sigradi2014_284x3, 833d, ascaad2016_022i9, ecaade2015_273g60, 4b9d, 9f23, 2540, 19b2, 2857, fc86, sigradi2016_729qq, sigradi2014_144t2, 316f, 3d90, ec29, ascaad2014_005y2, 8b65, 7228, 6821, ecaade2015_77a15, sigradi2014_048w4, 40f9, acadia15_395d17, ecaade2014_240r62, ecaade2017_038jj, 8f4f, caadria2015_185p27, 644f, 6ce2, fc55, c32c, acadia17_648pp, ecaade2015_38r7, 68af, b4fd, d1f1, 3f65, bc9f, 3107, 6683, ecaade2014_071b17, 8c61, 1bf4, 8877, 9a81, ecaade2017_199x, sigradi2013_315a, 195f, f618, 16b9, 8cb8, acadia17_237hh, 009d, acadia17_82uu, 010f, 05dc, f142, caadria2017_147c39, 2685, acadia14projects_135aa, c6c0, 5c89, a635, 461f, ecaade2014_192g49, ecaade2016_208p53, 4830, 73d1, acadia17_284o, 767e, sigradi2013_52i, 82c2, e038, 54db, caadria2015_111l17, be08, caadria2015_130h22, c6da, 42b1, ijac201513103z2, ebe1, sigradi2014_036u2, 2eae, cf2b, 131b, c062, 3a4f, a13c, a2d5, d695, da08, 7083, 56c9, 364d, 49ee, 6911, 87b0, 00d4, ecaade2015_211x46, 0e71, bcb9, c73b, e2e1, d40b, sigradi2016_599pp, 30a3, ecaade2014_206m53, 4649, ecaade2014_140r31, d892, ecaade2015_164x34, 4f7e, 2fbe, ijac201614202s7, e68e, e8c9, 1c13, 0f96, c1f3, 382b, f484, 7ea8, acadia14projects_317t, a218, e91b, 4048, 32f8, dc77, eef5, f165, 76a6, ijac201513101b1, 2dc2, ecaade2015_64t13, caadria2016_073a4, 5ef5, b9e4, a573, sigradi2016_655k, ecaade2017_214p, 9d6d, ascaad2014_022e4, d64f, sigradi2013_234d, e95e, 4fca, cdec, 17fe, 67d0, f3ae, acadia17_26h, 3ed2, 2fd3, ecaade2015_227o50, 179d, d186, f908, e72c, fa62, ecaade2016_208t53, caadria2016_281m12, ffa7, ea89, 61e1, ec77, acadia14_301e, 2542, 28e4, ee8e, sigradi2016_484rr, fc14, ecdc, b93e, acadia17_382nn, 3b3a, 54bc, ijac201614208b14, ijac201513302b10, 9c24, 35e7, ecaade2017_109bb, acadia14projects_619ak, 5045, 528e, acadia14projects_487h, 38a5, e1b4, 2560, 25c4, 0e4b, 5e8d, 6b9b, 2f55, ecaade2015_207l46, 0df2, 95bc, 62b3, a6ad, 71b8, 39ff, fb8e, sigradi2014_180s5, f652, a14c, c0a6, ecaade2015_227r50, caadria2016_851l36, ced5, 755c, ecaade2017_291cc, e2f4, caadria2015_218r33, 34b6, e977, abbf, acadia17_60q, 7ca4, 9d7f, f914, ecaade2017_069bb, e6ad, 6424, 9b7b, e203, 7ae4, 1211, 5c53, f431, f0c7, 7df1, 3134, 5106, 582f, 859a, ecaade2017_254pp, 51ff, 45b5, a2a0, 814e, 7957, 8cbd, ad47, d5fb, ijac201412401o3, 693d, 3061, 4b50, bd89, e2f2, 5cf7, 9623, 9383, 8c92, acadia14projects_473as, c8c9, acadia17_330pp, bec9, 2f43, ceb7, acadia14_565x, c438, ijac201412403c7, 42fc, d11d, sigradi2013_342k, 43d2, 390d, acadia14_473ah, b33e, 6edd, ef50, acadia14_153a, 202b, c026, ijac201513302j10, sigradi2016_807kk, sigradi2013_74, b272, 90dc, caadria2016_321h14, 6d4d, 673e, 6af0, 1890, a6d2, cab7, ecaade2016_140m39, ecaade2017_290xx, caadria2016_703p30, acadia14_479ax, 34f8, ecaade2014_140x31, c814, db57, 65ff, acadia14projects_627au, a42e, 9f2b, 8314, 9cb5, acadia15_232v9, ecaade2015_64w12, 45a0, cf6e, c9fb, 9b34, acadia17_473vv, a470, d56b, ecaade2014_085f20, ac69, ascaad2014_014c8, sigradi2015_2.213x1, 4016, aa38, caadria2016_549n23, f46c, ascaad2016_009m4, ecaade2015_55m10, 4236, 9fc5, 12c1, 37ed, 256d, sigradi2015_sp_8.284o30, 00ee, 97ec, ascaad2014_007y3, ac7e, e66c, acadia17_340r, dd3f, 79ab, ecaade2014_168j42, 6a11, ecaade2014_123d28, 1933, 5b50, 30a8, d347, dfc1, e659, sigradi2015_9.347i17, caadria2016_579p24, sigradi2013_111p, eb8e, 7e6c, 9526, b90d, 8ac8, f8a1, da70, sigradi2015_4.219y6, caadria2016_797s33, 3aab, 2190, 017a, a31b, feb1, 0e21, acadia17_90cc, 82d3, acadia14_339ao, 94b7, ba4c, 30b5, 8d61, caadria2015_014w2, 2bb5, 87ec, be58, sigradi2013_327, b2ba, b4ef, d7b1, 2c42, d92a, b8ea, 71a5, 2901, 08dd, 99c6, 4c38, acadia17_474p, bb57, acadia16_154i11, ac37, ijac201513203c7, ebe2, caadria2015_126c21, 98cc, 30cb, 55e2, caadria2017_016h6, 5412, 1f40, ecaade2017_042ee, 19e6, 1331, acadia16_290f18, 7697, d7de, 9a9e, 5148, e6f3, ecaade2016_167a48, a3b5, ecaade2017_164cc, ecaade2017_163h, 4c82, edbb, acadia14_229l, b9d3, 1317, ac80, 215b, c230, a2dd, aa64, ecaade2016_123t33, 95ea, 2603, ecaade2017_101y, eb0c, ijac201412407b1, 0272, 9b32, 4b51, 29f2, 14e6, 378b, 0138, ecaade2013r_003o2, fea6, acadia14projects_101m, 391b, 74a5, ijac201412402z4, e5c9, 7190, 882b, 8f11, ecaade2017_215eer, c841, 5cdc, b59f, f06a, 26bd, 1faf, adf5, b18a, e53c, 8a2c, c05c, a9ef, 77f7, acadia17_339pp, d799, 5f52, 6229, ce06, f8b9, 6fdb, ecaade2017_208o, f9bc, 589d, ecaade2015_59i11, 1836, b7bf, f441, f856, b2e1, caadria2016_611z25, ecaade2014_224v57, caadria2017_122w31, 365f, 4195, a542, 5654, 91e0, 89c3, 9108, da44, cd2d, fe78, sigradi2016_809ss, ascaad2016_014g6, a8d1, f7f5, e954, a3ce, sigradi2014_151p3, 5eac, c974, acadia16_344t20, f949, ascaad2016_035o13, ecaade2017_199ff, caadria2017_142d37, acadia14_339av, 842e, 1d3f, f28a, 4d77, 68fc, c02c, ascaad2016_011i5, abbb, 7b42, 3e8b, fed1, ecaade2016_171f49, 72de, 6ab9, 2575, 1866, bd3d, a6cf, 2eeb, 42e1, 5882, debc, aa72, 4006, a106, 26d5, 0187, acadia17_670x, 733a, 4773, acadia17_201c, a54a, 26e4, 26fd, ecaade2014_194w49, 37ba, sigradi2015_9.270f17, bd55, 486c, d53e, 60ca, c154, 660b, f687, e083, acadia14_601ah, 0919, de7f, 0346, d1af, d383, df4b, 2553, 639c, e60e, 599c, e37a, bd81, f12b, e4f6, 0262, 7243, sigradi2014_084y7, 5544, f1ad, ecaade2017_073k, 8a2a, 1df2, d1ca, f0af, c0ec, 2146, 0d19, f99f, 0a9a, sigradi2016_732d, f12a, 2d7d, 417d, bd06, ecaade2017_175o, 4dd9, 118f, 2cf7, feee, 354b, 42b2, 4805, 2bdd, e717, ab27, 1fcd, 93ff, 5601, 8b37, 6cf1, sigradi2013_189h, 904a, 3801, 4383, 5a1a, c49b, e79c, 9c2d, sigradi2016_807mm, 0d09, 2688, 3808, edb9, d359, 44ea, caadria2017_023k9, 58f1, ee39, sigradi2014_114m9, 12f9, 909c, cb14, 7de8, ascaad2016_002i1, caadria2016_383p16, ijac201513103w2, 784b, 775b, e6be, 3a27, 7fd9, d88e, 6629, a086, 687c, ecaade2014_050d12, ijac201412402y4, 2273, 5f8a, 1a82, d317, 87be, acadia17_231s, ecaade2015_193z39, a520, ecaade2017_039h, bc15, a460, 234c, acadia14_699d, ecaade2015_314l68, 4c49, 2e43, 5089, 56e8, f223, 1bf9, ecaade2015_22w4, 7cd3, 0c57, acadia17_552h, e38b, 20a5, 5297, 1231, 6e23, ecaade2015_196l42, ijac201412404y7, sigradi2013_381k, ascaad2014_024g6, ad33, acadia14projects_719b, cd48, 9577, a817, a531, 731a, 06b7, 7f2e, 8126, 6a6e, ecaade2016_162o44, 619e, ecaade2016_217y55, 3e8e, c525, f300, 4d49, acadia14projects_479ay, ef0b, ecaade2014_112c26, ac09, 6be2, fdb3, 3a5c, 4bdd, 07f6, ecaade2017_053j, caadria2017_046n14, 9356, a5b1, ef59, 34ac, 28bf, 8481, 5f91, dc43, ecaade2014_120f27, 300e, cbe4, 9b4e, 716c, a7b9, 760b, ascaad2016_032s12, bb3b, f638, ecaade2015_193b40, ecaade2017_130qq, d4a2, 6aef, ec59, bbc1, b974, 1585, 22dd, 4547, 1278, acadia14projects_589a, 0658, acadia14projects_619ah, 790b, caadria2017_147x38, a32e, acadia16_140f10, 2c65, bcfb, 8f9f, c545, 7724, ecaade2016_068c18, 5b98, 043d, 34af, 9fe6, 79f5, 9688, a8a9, 3925, b6db, a3a8, f807, f240, acadia17_658g, 1b9b, caadria2017_123e32, ijac201614407z4, b1f2, sigradi2016_490aa, e4bc, b33b, ijac201412302r7, 1424, 2c88, ea94, 7348, 2c0f, ecaade2013r_013u7, ijac201412301v6, ijac201412403y6, 3b88, 827c, sigradi2016_801s, 09e1, b42c, da7a, 59d6, c696, ecaade2016_080a24, b616, dee9, 5c81, c98d, d410, 9223, 6c35, f2a2, 1e3b, ae73, caadria2015_226s34, 3561, 4ae8, 2f9d, 2f2c, 97e4, acadia16_318k19, 8a17, 8a84, sigradi2015_6.387z9, ad55, d252, ecaade2014_224n57, 4390, e7c8, sigradi2014_144z2, a0c5, acadia17_590k, 7a9a, acadia16_34i3, 8c14, sigradi2014_213v7, 17b6, df21, 90fc, 4724, ecaade2017_181v, 378a, ff14, acadia17_178nn, 949c, 9609, 0304, 3fc5, b210, 7798, 6c44, sigradi2016_815ii, f399, d3a2, 1d5f, ecaade2015_230d52, 5689, ascaad2014_029c8, 32eb, 471c, a035, c9b8, ecaade2014_052k13, ecaade2016_068w17, 2df9, e1bc, 2611, cbb9, b14f, 2031, 6219, 613f, fcc1, ed7c, 80ab, 1409, 03ed, c330, caadria2016_861d37, b4c2, 1ca4, 9501, 6dde, 46f2, 3c82, aaef, 5b7d, b62e, acadia17_618nn, f332, acadia14_339ac, 4d13, a485, 0fa1, d694, c5d5, b81d, ddf3, cad2, 6879, acadia17_82mm, 3e79, 1a7f, 913c, acadia15_137y4, ecaade2014_123h28, 96d1, fe97, acadia17_348c, f719, 6442, 265a, 59fb, cdc6, f8f4, aacd, 4f92, c8db, cfed, 631e, ecaade2015_81r15, f50f, 1eae, 695e, 6732, caadria2016_157o6, ecaade2016_162b45, sigradi2016_356f, ascaad2014_019x2, 8d37, bf33, 1e0b, 59fc, ffed, b81b, e000, 7cc0, 205d, dd72, 405b, 05c8, caadria2016_023s2, b047, efcc, ascaad2014_001d1, ec65, ad32, 8fac, d8c0, 99c8, b660, sigradi2014_128x9, 7649, bbf1, 61b3, e852, 49b3, ascaad2014_019i3, ecaade2015_114b22, ccfc, 8019, 70f0, bafa, 4a35, b568, de78, ascaad2014_017w9, 361e, 4292, ecaade2013r_002y1, cae6, b0e9, d300, 8a86, ecaade2016_055k14, caadria2016_301r13, ecaade2015_206g45, 9731, 3737, 3b71, 055a, 97eb, acadia17_481k, a9d1, ce00, 961c, edc5, 85da, 5da0, 1d3d, acadia17_348yy, 82a8, 4e0d, 9c1c, 8d97, ecaade2014_012n2, ced4, acadia16_140p10, ecaade2016_164o46, 588c, acadia17_89v, 0aee, 09bd, 1536, 1ac6, 6ddd, f3e5, 823e, acadia17_349m, 865e, f14b, acadia16_270u16, ijac201513205j8, 3fb8, 0e29, 1b1e, ecaade2015_181k39, sigradi2015_10.140i19, 6cf9, ijac201614105n4, 1729, 8b93, ecaade2015_201x43, a749, a3f6, b248, sigradi2015_9.152b17, 722e, 936e, caadria2015_208j31, 88a5, 410d, b818, 73ff, 69ad, e12f, e811, acadia17_637c, acadia17_82oo, b0b7, 4d3e, c97e, 2d02, ecaade2017_215nn, d471, 2337, a661, acadia17_340i, 9e77, acadia16_478j28, e29d, acadia15_431l18, ab8a, sigradi2015_10.307z20, 454e, 93e4, 5663, 4284, ecaade2015_248p56, 61d3, 15f8, 3749, f17e, aaf0, 471a, d425, 156b, be89, fad1, 1870, acadia14_427an, 36c1, ijac201614202p7, 6393, ecaade2016_237g63, b7bd, 6116, 34bc, b0c1, 16e3, 5a81, 0660, 0400, 738a, acadia15_185o7, 4846, cc6c, ac0f, d077, 81ec, 3d79, ecaade2014_176d44, 2cf3, 6239, 458e, sigradi2016_583yy, c133, 66cb, 4dd5, 2083, d159, 58e4, dcf2, ecaade2016_216e55, acadia15_297w11, 384a, f03f, 8f49, b945, e424, acadia17_178rr, 3510, 70b5, 3b0a, 0d8d, ecaade2014_224t56, sigradi2015_2.162s1, ascaad2014_019l2, 3d26, sigradi2013_30a, acd6, 932e, 655d, abba, ecaade2017_213i, 9e87, c377, acadia14projects_79ab, ascaad2016_046n19, ecaade2015_18d3, 43a6, sigradi2016_752ss, acadia15_211x8, f712, 3330, 322e, sigradi2013_111u, fa3c, 9e33, ecaade2017_198j, fec2, sigradi2016_814zz, d440, ecaade2016_ws-intelligentb69, 6f67, a1aa, ecaade2017_077tt, 2913, ecaade2015_130c26, c09d, 2f81, 2a6b, sigradi2015_10.7g18, acadia14_257ab, a3e9, acadia17_436o, 0f61, 0414, 46bd, 7a15, bc18, f644, ecaade2017_157kk, d419, 76f9, 4e98, 94df, c3ae, 6528, 8d12, sigradi2016_467n, de00, fca0, 134b, ae8b, db45, ddd9, 0349, 6296, d9d7, d7b8, d603, 1f35, acadia17_201d, 019a, 69f7, 0a2c, ead1, ijac201412205r4, c637, 6fce, a6d5, ijac201412408m2, 9f12, 3aae, d868, a657, 376b, 5fed, 61e7, fba8, 01a1, b413, 0321, 9810, 5bbd, ecaade2014_104m23, 6c18, caadria2017_056v18, ijac201412405c9, 04e9, 5127, da9b, ijac201614205p10, e787, 0847, f7a5, 4669, 470e, 1787, b356, sigradi2015_3.65t2, caadria2016_445a19, b995, 9a1c, a6b9, 4dda, 92f7, 11e5, 64f5, e99e, bda5, caadria2017_182r43, 72d3, 4b0a, f511, 9eb6, 604b, 8b4c, 2a27, 48f9, dd50, a92e, b015, d4c5, f8f3, ecaade2017_308x, b59d, sigradi2016_490bb, cfd5, 35d8, cf29, ecaade2017_305h, a0ad, ae31, 21c4, 7837, 15e2, ecaade2015_241h55, ae32, e1fc, ecaade2017_033v, 1be8, e1ac, ecaade2017_076y, f001, ecaade2016_047p13, ec4b, bcf9, 7fa7, f186, 5d81, 3ee6, acadia14projects_531k, sigradi2016_710ii, 84b5, 9c88, acadia17_170i, caadria2017_021h8, ecaade2015_55o10, 6c81, 0720, 450e, 66ef, cd3e, 6c54, caadria2015_218v33, ijac201614207m12, 47b6, ce4d, 21da, 7e26, a9d3, b1a5, 873d, 16f9, acadia17_462hh, cc10, c604, 3304, d689, 0db4, ecaade2015_82a16, 7fc5, ecaade2016_mrtx65, sigradi2015_9.347u17, d3ea, acadia14projects_357av, 0890, 1e98, 0e88, ca06, a147, ijac201513101d1, 6dce, ecaade2014_138g30, 4360, 3558, c5de, c98a, 4484, sigradi2015_3.268j5, 59ac, 024b, d60c, 6273, ecaade2017_080ee, 87ee, f7b8, 4ae5, b136, ecaade2015_155j32, a5c1, 3b04, afcd, c0b6, acadia14_237ay, 0653, fde4, 8dc3, d064, d56d, 03a6, 35de, 0f8f, sigradi2013_343c, 6c38, 7662, b774, acadia16_106d8, 9f15, f4f0, caadria2015_130n21, 0f08, b733, ecaade2017_013rr, ecaade2017_091qq, 7c38, 47a1, 03e8, acadia14projects_375k, dd55, 9d0f, 1151, 6f47, 97c0, 2be2, 2615, 9d37, e60a, 57c6, 460b, dfe5, acadia14_63ae, 08ff, c24a, 1d16, 4868, 6241, 0990, bc12, c05e, 50e5, 27b3, d271, fbdb, 92df, cafa, 93cd, 0a03, 60ee, ecaade2017_215r, e15f, 1014, 2226, acadia17_491cc, d4ab, 2bd1, sigradi2014_018n1, b50e, ecaade2014_163g40, 6e4d, ecaade2014_194r49, 2780, edaf, caadria2015_206a30, 72fc, 8485, c2ce, c7a4, acadia14_43as, ecaade2017_203ii, ced8, d7af, ecaade2014_066k15, sigradi2013_41k, sigradi2016_558p, 21ee, 2f36, 8364, ecaade2014_176c44, 7fd1, b02a, 870e, acadia17_137rr, 0c70, ecaade2016_bkom65, be4a, ecaade2015_22c5, 1699, 8900, 3c94, sigradi2013_280o, be55, 3e42, ecaade2016_073f21, a17b, ca13, 2cc6, d05f, 3317, 0f46, c840, 13c8, 26c7, e674, 2861, ijac201412302t7, cd0a, caadria2017_105k28, 5d08, bbce, 2a12, 6a30, 1f60, 9a77, 4ee8, d25d, 06c0, 2814, 93e7, ce7e, a9b7, 4eb2, sigradi2015_11.136w24, ijac201513206j9, 2b09, acadia17_202s, ijac201614207j12, ecaade2016_170o48, 18d4, ecaade2017_118ff, 4828, f3e1, b46f, acadia17_340qq, a2e8, caadria2016_683m29, 61cb, 8489, a560, c2a8, ecaade2015_309v67, f12c, 3e70, 2b18, 3364, 661b, 8612, ijac201412302a7, f88f, 6609, 4947, 850b, 3361, 265f, 5f59, 59fd, f5cb, 1191, 1277, 5b5a, 81ac, 5015, 9d86, 8bc9, acadia14_719p, 73d0, caadria2015_208z30, 6213, 596b, a682, 72a8, acadia14projects_389aw, caadria2017_057t19, sigradi2015_10.378w22, acadia16_308u18, caadria2016_539z22, ad44, 2679, 0b9f, bdf4, 14cb, 939b, ijac201412406j9, e7e8, 1d6c, 1ca3, 2d92, d3e1, d800, a027, 5cea, 6492, sigradi2016_534xx, bdf2, sigradi2014_032h2, ascaad2014_033x9, 1119, b6f8, 9da6, 914a, acadia14_627am, ecaade2016_036n9, ecaade2014_182c46, 72bf, d9b0, 6bd9, 9523, fc30, sigradi2015_3.221t4, b531, 22aa, caadria2017_190t45, 55a4, fd80, ecaade2016_002i1, 6ad6, d2b4, 71dd, 3b75, d88a, 6e81, 86fa, ecaade2017_198vv, 118c, f879, ab21, a944, 936c, 79ae, 3f62, d075, e36e, bbb1, bcf0, 261d, dbdc, de64, caadria2016_507h21, ecaade2016_011z2, 38a6, 4696, f155, 48c3, caadria2015_188a28, 3e28, caadria2016_861c37, ascaad2016_034j13, acadia14_347av, 3c4a, c7f7, acadia17_222s, ijac201614307e4, 38ad, a24b, 1833, a88c, eac3, 2ea0, 9a3a, 0e2b, 27cf, 407d, af29, 9c30, ecaade2017_019kk, 45f5, cd03, ecaade2014_133l29, f1d9, 9e26, ecaade2015_196a42, caadria2016_013v1, 28e3, acadia17_630a, 54ea, 6f76, caadria2015_004o1, dd87, 0dc5, sigradi2013_342j, 345a, a4e9, d40e, f205, c13d, acadia14projects_75e, 510e, a35f, sigradi2014_141r2, a9dd, sigradi2015_8.239c14, ecaade2015_205f45, 91ad, b42d, b91b, ce21, 9ad9, 05d1, 0084, eff4, c9e8, ecaade2014_232v59, 10b7, 0cca, 3fe5, 32cf, 819b, af53, 6bf4, 607d, f422, 926b, c781, b035, a83c, 7232, acadia17_512o, 20dd, 6c0c, cd43, ascaad2014_029i8, sigradi2014_265m1, b6b1, 64ba, ecaade2013r_001s1, sigradi2015_6.183l8, 260d, 951c, ecaade2016_228h61, acadia14_53k, 4404, 9806, 1d33, 4953, caadria2017_004r2, sigradi2016_407n, 8fc1, e274, f0e9, 6a0a, 1b9e, cbee, ecaade2015_114z21, 0fe5, sigradi2015_3.268d5, df0a, ecaade2015_227u50, fe38, a9d9, 0ac4, 0b0d, 1b4f, c9c7, 57f7, caadria2017_070v22, ecaade2014_128r28, 15eb, 0774, 209c, 5417, ecaade2016_238o63, 2497, 7633, 0693, efab, 40a8, ecaade2014_177z44, 2ce0, 4c61, acadia14_63al, ecaade2015_194u40, a1a2, 19f9, ascaad2016_058h23, 1ecb, 91fe, 4aea, 1c7f, acadia14projects_539f, 9d80, bcf8, caadria2017_081v24, caadria2017_015g5, 4a83, acadia17_127ii, adbe, 5dcb, 9555, f928, sigradi2014_042s3, d34b, 534e, ecaade2015_17h2, da5d, ecaade2017_056qq, b85e, 99c7, b5c9, e175, 9883, ecaade2017_076q, 6ae0, fc3a, 5757, 4c27, 8c35, caadria2017_041b13, 6b05, e086, 5812, 4570, ascaad2014_020r3, 3ccb, sigradi2015_9.270h17, c90c, ecaade2016_018i5, acadia15_451d19, sigradi2013_364r, 1922, a357, 3e14, a6ee, d2d4, ccb9, ecaade2016_198v52, acadia17_318a, 209b, ecaade2015_33h6, 5e18, 364a, ascaad2016_050w20, caadria2017_134z35, 573a, 063a, acadia17_520t, fa1c, 7ec9, 08bc, 6e82, caadria2015_188e28, 8a69, caadria2017_079b24, 2ee0, ecaade2016_048z13, bd2c, acadia15_149x5, 1ddc, d985, e6f5, b3c9, 5f3e, ijac201614208b13, ascaad2016_028t11, 07ec, acadia14projects_619as, 8f3f, bea0, c78a, 2b3b, df6f, 3c24, 3a34, e362, caadria2016_209t9, 7d19, acadia15_47h1, e102, 5478, ascaad2014_024r5, c647, e1ec, 5431, 1320, 4e58, c095, 3d81, f301, bf1e, ff23, a1c0, 1e61, sigradi2016_801y, acadia14_43ai, dad0, f33d, 97f8, 18c3, 538c, 2ae6, 6227, ecaade2014_024d7, e096, 878f, caadria2016_611i26, e982, acadia14_347am, 4934, sigradi2016_479dd, 3f86, 0786, 379f, 64d5, ace5, ecaade2014_111l25, a94a, 0cb9, 97df, sigradi2016_488r, c37d, da57, c54b, 55c4, 1680, 763e, 4c9a, 38bb, acadia14projects_473aj, 506b, 3d0b, cf2c, c5bf, bc5f, fdb7, d8a7, ef2f, acadia17_648tt, 3905, e1b9, 8610, a01e, ecaade2015_171u36, db0a, ijac201513206u8, c67f, 6c4a, fbca, 772c, 64e8, ijac201412201k1, 9897, ijac201614105a5, fdbb, 204a, 478c, 5857, ijac201614302w1, bd83, d6e2, 72e3, acadia17_324x, ijac201412301r5, 0226, 8b62, eb18, 8d22, 09b1, 5227, ca5b, 8f00, sigradi2015_12.297e28, c7e9, 0b4d, caadria2017_048t15, sigradi2015_10.144v19, 9401, d535, 703d, d081, 49e0, cbe7, 4e8f, 83c2, ecaade2015_38n7, 8e46, cc0b, 1382, fcf3, ecaade2015_129h25, ascaad2016_031k12, caadria2017_129m34, aec3, a982, dd53, b64c, ecaade2015_201v43, 5696, 0bd3, acba, acadia17_660l, acadia14_473au, 6a9a, 3d51, 99bc, 15c4, 0270, 706c, caadria2015_073n10, 812f, 0d83, 422a, 5289, b2ed, f601, a23e, ecaade2016_083d24, 9af4, 4f05, ascaad2014_015y8, 504d, 9ba7, d60d, acadia17_534hh, 9bd9, 67f3, 48f0, e318, 7c72, 82da, 2483, 419b, sigradi2014_313i6, b1f5, ecaade2014_186x47, 03d7, 760f, sigradi2016_590r, 3d27, 6394, 2106, 8128, 320d, d0ec, ecaade2016_094m25, 31e3, cb81, b308, a46f, 57b5, c4b6, ecaade2017_023q, ecaade2014_186d47, ecaade2016_096s26, 62d4, b1d5, a092, 16bc, ecaade2014_184g46, ecaade2017_108j, 2561, 7a2a, 7686, acadia17_630d, 4239, ed38, 1997, ascaad2014_016b9, 0164, 670b, b401, acadia15_195b8, sigradi2014_137j2, 0c07, e9f5, caadria2016_055n3, 5e7c, fbd9, 8374, acadia17_257d, 6cd4, b82d, 842c, bfac, 1243, 0974, ecaade2017_192r, ascaad2016_054n21, a037, 63e1, edb2, 0ae5, 7625, ecaade2015_273h60, be7f, ijac201614207o12, caadria2017_125a34, 122d, 8d8c, 3f5e, b192, ascaad2016_049u20, 2a45, acadia16_432k25, ecaade2015_293b64, 0388, e524, 6312, 7a7e, ecaade2017_105hh, 288e, a9aa, 81db, 5ee2, 1eb8, 10b6, dbf7, 5ec5, b960, bf44, ijac201614201j7, caadria2015_139t22, ecaade2017_302mm, 2ed7, b462, 831d, 75c0, 0985, 436c, d0e9, acadia16_450k26, a401, 2ee4, 8594, acadia17_26m, aec7, 8935, 991e, c893, 0300, c562, 8648, fa31, 0c08, ecaade2016_144m40, 09cd, d432, ecaade2017_098ll, 3bc4, ecaade2015_118z23, acadia14projects_237at, cba2, ecaade2016_132g37, 6108, 4426, 1ce9, 9fec, 7c01, 370c, c8a6, caadria2017_189g45, 7f83, 4ad1, 49b5, 809c, 9f4e, acadia16_424e25, dee3, e0b0, 280f, e2c2, 4f60, ecaade2014_182y45, 8abd, c5c1, a4a2, 1b4a, 200f, d991, d738, dc75, ecaade2015_73b14, 7eae, 769f, acadia14_539d, 4945, 8db0, f1c3, ecaade2014_024v7, ijac201412201a1, dfc7, sigradi2014_037z2, caadria2016_467p19, 6e33, sigradi2016_592q, acadia16_12j2, 7ea3, acadia15_357i15, d1c0, ijac201412305l2, b89b, ecaade2016_108s29, e6e8, fd70, e307, 867d, ascaad2014_003a2, 0982, 32d3, 7213, caadria2016_651z27, caadria2015_064n7, fbb6, ecaade2015_130k26, acadia17_512bb, 8cae, 729d, ce1f, ecaade2015_155e32, 60e2, 0bde, a6ef, 0bea, acadia17_426c, 9230, ecaade2014_042j10, 4cdc, 9fa7, ff69, 2873, 30e7, sigradi2013_387s, a99f, f9f8, 5854, 6031, sigradi2015_sp_8.78k30, 1588, 7d7a, 3d8f, 2a23, ecaade2014_240u62, 4d78, fa1d, a070, sigradi2013_91m, 669a, 1da8, acadia17_358rr, c9d3, acadia15_284r11, dba7, ecaade2013r_020r10, acadia14projects_435aw, sigradi2013_52e, a9d8, acadia17_52w, 4eba, b360, fc11, a13a, c2b4, 2048, 175f, ecaade2017_023bb, 143a, 07a3, e2e7, 7350, e52e, 604f, acadia17_598ss, ecaade2013r_009u5, 887d, 9c7d, caadria2016_147k6, 4c8c, 3dcd, 8598, 4f85, ijac201412404c8, sigradi2014_151n3, f623, a86e, ebbf, 859b, d485, 7f1f, b319, 12e1, c97a, 2776, 19a1, 4dfd, b44c, efcb, caadria2016_301p13, 2aae, 761d, 82f0, b3e9, ebaa, a287, 3f99, ecaade2015_148l31, sigradi2016_792j, 8adb, a150, 51de, acadia16_130p9, 6165, 9d5a, 1975, 3f12, 049b, f9d2, d1f7, 8159, acadia17_551c, ecaade2017_049tt, 220d, 3d10, 3895, 3545, 4118, ea5b, e3e4, 49fa, ce4f, 8ddd, c86a, ascaad2014_036x1, dc5c, f69c, a9d2, cda4, 028e, f41f, sigradi2014_084c8, a03e, 3f1a, d39c, 4813, 5692, 2077, dc6e, 0d1a, 58db, 9e31, ecaade2014_086t20, 6b02, bd5b, ecaade2015_246x55, f63c, ea4a, 7d8f, ab6c, 2f51, 7072, 4779, ecaade2016_098f27, d42a, 7c60, b6ee, ecaade2015_22z4, 8a34, 78b3, 00a4, 52f7, a630, dff0, e40e, 21b1, sigradi2015_8.289f15, eb62, 03f7, ecaade2015_94h19, ecaade2017_228t, 0f0b, acadia14projects_199ab, debe, sigradi2014_213s7, 15bb, 9aa3, acadia17_424ss, a3fb, ecaade2014_023g6, caadria2017_096b27, ecaade2017_105rr, f613, 8161, 0c92, 8573, f823, f540, a951, 70fc, cf11, 461c, 8e2f, bf94, caadria2015_208h31, 1a32, c272, 0031, acadia17_162m, 072f, 9027, sigradi2015_3.221r4, bcd3, 014d, b540, acadia14projects_365an, ecaade2014_149x34, 33c3, 19a8, a980, 7b22, 3609, acadia17_512v, ecaade2016_158i43, 8d87, c8d6, 658c, 029e, e586, 43b5, ascaad2016_015o6, b81a, 7e01, 341c, 3527, 1bb1, 1316, 47be, caadria2016_683j29, b261, fcb0, caadria2017_149d39, b565, ecaade2017_044pp, 78d6, 05aa, c19c, sigradi2013_280t, 486f, ecaade2014_196c51, acadia17_26n, 07ed, c7e0, ecaade2016_118m31, ijac201614205s10, 45c1, 9718, b4bc, 8b8b, b617, 6474, 6650, ef4c, aa14, 7238, acadia14projects_691ax, ijac201412408n1, 6128, ijac201412301o6, 31ab, dd39, c483, f811, c36b, 647d, 3ef6, a667, ecaade2016_mrti66, a5f8, 381a, caadria2017_123g32, 3e81, 6c8b, 2710, f0e4, a5d0, 7ed8, sigradi2016_817n, 9b72, ecaade2016_102d28, 6322, ecaade2016_075e22, a57a, 66ac, 85b1, acadia16_62r4, 3034, bc96, 8b3e, 97bb, 3b2c, 5bbb, 0425, 3c0c, 5d16, ijac201513305j12, 95fa, c210, d38a, b474, ecaade2017_056yy, sigradi2015_11.8j23, c80f, 98d6, f935, b148, d86e, 245d, 8070, e0ba, acadia14projects_709an, 004f, 8683, caadria2017_081y24, b5d4, 0924, ecaade2015_15a2, ecaade2014_022y5, 28bc, eb12, 0914, 59d4, ecaade2016_163e46, 38fc, ecaade2015_170h35, d3eb, 677b, bbb9, 795b, 78ca, e377, ecaade2016_217k56, 4f82, 8a87, acadia17_590s, 480c, 4d3f, 80ca, 5010, a1ca, c00d, 7d9f, aebd, aed8, 878e, 132d, ecaade2015_202e44, 320b, ecaade2017_192o, cdd8, ecaade2017_076ll, ascaad2014_035n1, d235, 1f39, aa66, e0f9, ecaade2016_208o53, acadia17_670ii, 3c6c, 2fdf, b86a, eac6, cfdd, e845, 12a2, sigradi2015_1.320f1, 0500, cdba, 298a, 60e0, ea62, da40, 8f53, 0ff4, 9128, 834e, 4c6e, 53d9, 6a03, 7da0, 871f, 68ed, ee7d, 63f4, e5d8, ecaade2016_065y15, e3b5, d97c, 28c5, ijac201412402i4, e262, ab14, f0f5, b6b2, 1910, ascaad2016_005f3, ce17, a7e3, ascaad2016_011m5, 9cc5, e22b, acadia16_106o8, c528, 0b8b, fcd1, d4e1, 26f4, a69b, b40a, d707, 1b24, 3c4f, ijac201614308z5, caadria2015_012c2, 71a6, caadria2017_086l25, f522, 7143, cb89, 16e1, caadria2017_069y21, 2b36, 4247, 5a55, ijac201614307j4, 7aa8, c7b2, 60f2, a4d5, sigradi2016_446b, 4225, c1ec, acadia16_8a1, acadia16_344i21, da26, c242, sigradi2016_393qq, 56d4, af42, 1da4, caadria2016_177j8, 3321, 2bd4, ecaade2017_031ll, ecaade2013r_019k10, 7e15, 2862, 373c, caadria2017_023c9, 67ac, ijac201614303o2, 5ac5, 348c, 05f0, a713, 16e7, sigradi2016_816tt, 4425, 88ca, caadria2017_021j8, 79a7, b9c2, 3ebe, sigradi2013_54r, bef9, acadia17_297cc, 8595, 72b3, b920, c7e4, 1593, 6fa1, b0ab, 6ecb, 1ac1, f523, acadia14projects_463d, ecaade2015_241d55, 4505, c36d, sigradi2014_330i7, 088b, e82f, 9c0c, b416, d93e, f61d, 8ada, ecaade2016_077z22, cbf9, ecaade2014_016e4, c963, 768f, sigradi2013_183, acadia14_23v, 736e, 531a, 1e93, 9ba9, d276, 86b5, 9811, 8e1b, 44e1, e31c, 1b12, e123, ecaade2017_072a, 5ad2, 8350, d13e, c680, eb92, 1ec5, 3c5b, c4a2, ecaade2015_298l65, ecaade2017_308ff, 5753, ecaade2017_268jj, 80c7, 7551, 3a6a, 5d9b, d3ff, caadria2016_147g6, af59, 4c9c, 4c22, sigradi2014_293v4, 9e67, sigradi2016_625e, caadria2015_208n31, dfeb, a212, 9a52, d390, fa5b, 320e, ascaad2014_017c1, a5f4, 7a1c, 075d, 44a2, f13c, ecaade2017_164dd, e8b8, ijac201614104m4, ea1e, acadia16_196i13, f616, fcc0, sigradi2015_9.152w16, ascaad2016_008c4, ecaade2014_016c4, caadria2015_064r7, 9ceb, cdd1, 9877, 06e1, 78e8, 4897, caadria2017_005r3, 2045, 665c, 035f, adab, ecaade2013r_009m6, bed2, 7c50, 6088, 5232, 157f, acadia17_669u, caadria2015_073l10, d811, cd86, 1ba5, 8d54, 856b, 3ab2, b361, 7184, 9f8a, bc99, 621e, e901, acadia17_491z, 504b, f584, 351b, a4cd, 37c6, 47c7, b6a0, 20da, acadia14projects_579m, 86ba, cca7, ecaade2017_183w, d969, acadia14projects_247p, ecaade2013r_003p2, d2c7, 0c99, 24a4, cf99, ecaade2015_171s36, 0710, caadria2016_333y14, 9292, becf, 51a7, 6b21, ff27, b5ef, 7d09, 07a8, b212, 3675, c717, c21c, caadria2016_125o5, 67c1, ecaade2014_022x5, 9d8b, c2db, ecaade2014_044w10, f02c, 7ed7, caadria2017_028f10, 65ef, de5d, 4ea1, 8e11, 8026, 9644, ecaade2017_194q, ecaade2016_104u28, 51ed, ba8a, 1908, d70f, a8ac, d7ab, 1c3a, 9ce0, 2933, 3eb8, 67ce, caadria2017_136r36, 18a6, dccd, 21e6, ecaade2015_278t60, 1eba, ecaade2017_269xx, a6f3, caadria2017_165x41, 939c, 44c8, 35ce, f7ff, ed94, caadria2016_579i24, 334e, 5721, caadria2017_132s35, 22b3, ijac201513104f3, acadia17_511uu, ecaade2014_055z13, d3d8, 118a, c685, dbd2, d22a, af61, ecaade2016_ws-dleady67, ecaade2017_080hh, 7b34, 9f5d, 6de5, 3ba4, ijac201412201h1, 4f1e, 98f8, 0a34, c0a2, bb74, 1e7a, c23d, sigradi2015_9.347l17, 7c17, e767, 0e76, 9246, f310, 6920, a1e2, ecaade2015_91f18, 0ce0, caadria2017_185u44, sigradi2013_158a, 2fc2, efc2, ecaade2014_151o35, ecaade2016_223h59, 41b1, ba24, a2a6, 9c77, ab92, 42cb, 474d, ecaade2017_079x, ecaade2014_019g5, 530b, e2a3, 38ab, 9271, 876a, 843b, ecaade2014_168c42, 7faa, ab0d, 831e, 80a4, af14, ijac201614206x10, 1ea2, 6eb2, e8b4, 3ff5, 9115, 0e98, ascaad2016_045t18, 9e7a, 4801, acadia15_149u5, b3f6, 0af5, b575, 5e76, ascaad2016_049v20, 0779, sigradi2013_401m, sigradi2014_114o9, 5908, 8a9a, acadia17_456hh, d7e5, b21e, 844b, bcc1, c3b5, 9825, e94b, 271c, 4f5a, 8e80, 9458, 47df, f7c2, 23f5, 07a5, ascaad2016_054x21, ecaade2017_108q, dc61, aae5, d50b, caadria2017_005w2, 8597, 1fa9, 5c8d, ecaade2017_006jj, 3e23, 05ae, 36b2, sigradi2016_625d, ad1b, ecaade2015_240u54, 9d49, caadria2016_187v8, ecaade2015_21y3, 4503, ecaade2017_268bb, ecaade2015_193c40, f9cc, 7e64, ecaade2014_108k24, 799c, e6a1, c6c5, f63e, 65df, db72, 150f, 44f5, 8c0c, b791, 257f, 0ba9, 933d, acadia17_678hh, d582, d2f3, 691f, 8ace, fe39, 7521, b1ee, bb9a, 33ef, 1608, acadia16_270y16, 3592, 537b, 20ad, 6fff, 5c8b, 90a0, bda8, d87e, d9b3, ecaade2016_083b24, 6c36, ecaade2017_067y, aa27, 199d, fee9, 32d8, ecaade2014_237i61, acadia17_678aa, 9792, sigradi2015_10.7j18, ecaade2017_252i, sigradi2016_441oo, cf52, c192, b8d1, 1a6f, acadia14_53o, b1ba, ijac201614309j6, 292d, sigradi2015_4.219b7, 1e2d, 62ef, 04e0, 18f4, 933e, a3f4, ecaade2014_104o23, acadia17_436r, 3de0, c6d4, 96e2, acadia15_223h9, 47e1, caadria2015_014r2, 1068, caadria2016_229b11, 008c, 38fe, 7bb3, 11b4, 343f, f650, 4b20, 61a4, 6b6b, 977d, acadia17_678q, d45c, b365, 3512, fd2a, 7cbc, ijac201614202j8, d807, b468, 7b50, ecaade2017_265z, a5b7, 8837, acadia15_284s11, f4ec, ecaade2017_172n, f283, f60b, 8d6d, bb80, ecaade2016_065b16, c64f, e365, ced3, f708, f18e, 56a7, f4f1, abf7, 77fa, 9a62, 846c, 3ae4, 3fbf, 6c52, 7602, 850c, 9f6b, 343c, 43f4, 666e, 19ae, 5a0d, 4273, ecaade2015_318p69, 35ef, acadia14projects_147am, 80a7, ecaade2015_158j33, 3909, 807f, 4b9e, 27dd, 0f2d, 0c47, 4859, 1a5e, b68b, sigradi2013_46c, fa84, 1f66, 17dd, ecaade2016_087t24, sigradi2015_8.339y15, b10b, acadia15_497k22, b6ce, 9e7c, 8978, ecaade2017_041s, 16ac, acadia17_201ww, acadia14_619x, f138, 3577, c9ed, 30f0, 69e2, ee44, f1c7, 3a68, 40f1, 3170, 3102, 780b, 33a9, sigradi2013_313p, 83f6, c028, ijac201614105r4, acadia17_221pp, e007, c8d3, 7dec, 6d74, 9c3c, b827, de38, 690e, 6999, 7bac, ecaade2014_195z50, ecaade2017_174d, e0b7, 17dc, 3831, bfbd, 273e, c8b0, caadria2016_249j11, caadria2017_124r33, bdd1, ecaade2017_149g, 1adc, 53c4, 58c8, caadria2016_851e36, 9400, eb71, 482e, 8860, 872b, ascaad2014_004m2, acadia14projects_153az, 668e, 7610, 8eb1, sigradi2016_571ss, 37be, 8d6a, 02ce, 1a26, 1f50, 7cbf, 91b9, d1c7, f1e6, ecaade2017_079t, 0d90, 30cf, d03f, af8b, acadia14_199ah, d1c9, 44f4, 51dd, d406, 3ca2, caadria2015_064v7, 1cc2, 0c76, ce2d, ecaade2017_192d, 88ea, b431, ecaade2017_149l, ecaade2015_103k20, b460, 4337, e2be, f3a4, ecaade2017_085m, 74ad, acadia17_660j, sigradi2014_232p8, ijac201513105d4, 4774, a0b8, 5d5b, ijac201513104v3, e071, sigradi2015_6.387j9, ascaad2016_029a12, ecaade2016_185a50, d446, ijac201412408z2, acadia17_678xx, ijac201513105u4, 1b14, 6756, c433, 2826, 438e, ijac201412406s9, 2917, ascaad2014_024c6, acadia14projects_145v, 4bb8, 5492, 8efd, 73f0, d86c, f022, cd3d, f2f4, f0a3, a267, ecaade2014_020m5, 8124, 9fa1, cddd, 1cd5, b36b, 1b73, 20cc, 071a, 60aa, 0038, acadia17_248i, b320, 3c2a, ijac201614206z10, ecb2, acadia16_424h25, 1cc0, 7d10, 83f4, ecaade2015_138c27, a647, 99b5, sigradi2013_117u, 4ced, 7747, 0bee, 6bd8, c733, 9102, 9c9d, 2b56, ecaade2017_164gg, acadia17_366k, 86a4, d5ba, ed2e, 383c, 5621, 6ceb, ecaade2015_201w43, e07f, 4130, acadia14projects_237av, 16c2, 2a7b, e229, 66b8, 085c, cd24, 81fe, 6f38, caadria2015_033d5, d364, c28b, b6c5, sigradi2015_7.203f10, 2a37, ce59, ascaad2016_038u14, ecaade2015_155z32, 7586, caadria2016_229u10, caadria2016_713x30, ecaade2015_293f64, b938, 474c, ecaade2015_195f41, 5228, cc3b, d89e, ijac201614208i14, 78fc, 8b12, 440f, da36, a64d, ecaade2016_068p17, 354c, acadia16_460z26, dd3b, 644d, 5c65, e407, ce49, 08ce, 960e, a2d1, ecaade2017_170d, 0ede, 1c49, acadia15_443z18, ecaade2016_065a16, d891, 6fbb, ecaade2015_286x62, fb53, 4a52, 330b, 49de, bf4c, 5f83, 50eb, e1e8, 7ed1, 4b3d, 277f, 08d0, ijac201614102x2, ff10, ecaade2014_015p3, ecaade2016_123k34, 1805, 1b68, 6ce1, caadria2017_163b41, 50c0, acadia17_18r, ecaade2017_252l, acadia17_170m, 1c8d, f849, 52f2, 460e, 5966, caadria2017_149h39, 0154, c2f1, sigradi2014_045b4, e1a3, a66d, 1140, f8ea, 2059, 9a42, 11c7, d130, 56c1, 477b, b948, dde1, 064a, d743, 5a6e, 9e76, 3f09, 7021, 3126, 99de, fb70, f0d7, 3880, 8ed8, ecaade2015_194z40, 4d9c, 64db, cabd, 1530, b4e4, ecaade2014_145n33, c659, acadia17_221mm, ascaad2016_042t16, 5926, 6806, 2fe3, 63a0, 9e1b, 4f73, 5da3, 1955, d7f3, c251, 81e8, ecaade2017_042hh, acadia16_308r18, e119, ff84, 9eb7, d6ae, 5ab5, 2e45, ecaade2017_198ww, 4f14, ecaade2015_284o61, acadia14projects_71v, 179c, e58e, bb6e, 2784, 0cd6, caadria2017_113c30, 6837, acadia14projects_375e, 191b, 9a41, caadria2015_172h26, 92cc, cd5c, cbec, 6199, ecaade2017_ws-archieduz, 3039, f2dc, 058e, ecaade2017_228z, 9636, c940, bf76, a6f6, f20c, caadria2016_415y17, b1f6, 4b8a, 375a, 3e1f, 5f02, 3db1, db7c, af5a, fe40, c38d, 46f6, 989d, 7609, 5e36, e17c, sigradi2013_243s, fbf6, ecaade2015_21f4, acadia17_82dd, 04e2, sigradi2014_213m7, ecaade2015_13u1, caadria2016_651f28, 98bb, 4ab7, sigradi2013_359m, 2de7, a440, d0ac, 4d58, 37b0, ea4f, 4e7e, cb96, ecaade2013r_019j10, 18f2, caadria2015_213t32, acadia17_464oo, 3f92, a9eb, 05fe, b224, ecaade2016_222h57, caadria2015_213g33, sigradi2014_123t9, 0e78, ecaade2014_237c61, e7f0, 5cb2, ecaade2016_102m28, e76c, ascaad2014_019h3, 48b5, 7bf5, 2cda, 1442, 342c, d19e, 3178, ijac201614402z1, caadria2016_829h35, af64, 4905, 6ff8, 09fa, e305, 68fe, f39f, 776c, 0017, ecaade2014_195y50, e88a, ijac201513201f5, 4050, e68d, caadria2016_861v36, a471, 1e33, caadria2015_114m18, 7308, f1bd, 8d51, 54b8, acadia16_78l5, 83e6, 178d, e1c3, 28ba, dd4d, c72d, e156, 7c2e, sigradi2016_752uu, acadia14_23au, d965, b41c, 017d, 82d7, d786, ab7f, caadria2016_529v22, ecaade2016_067z16, f179, 7921, f329, f307, ascaad2016_045g19, ascaad2016_034h13, 95b7, ecaade2016_191c51, 41a3, 0087, a455, 8fbb, 6fe9, 61f3, d5c6, 6cc6, sigradi2013_42, e577, cb65, sigradi2014_074b6, 5ba8, acadia16_362j22, ecaade2016_241f64, b3d7, b477, acadia17_534jj, b6c6, 62e8, 9991, 4555, ba6f, ecaade2015_178d38, ac12, de31, 8005, 3c55, f51f, sigradi2013_330c, acadia14_145u, d955, cf3b, 562b, beb7, ea1c, 9671, acadia17_590vv, f56f, 9e0b, 30a6, be1f, 4362, e579, 9a71, 116d, 13f1, 1bdb, ecaade2016_217u55, 00d9, ecaade2017_229gg, 83b6, ef6c, 7ce2, 19a2, 017b, e0e0, acadia14projects_219ay, 072d, sigradi2015_9.152x16, 4cd8, caadria2015_070y8, ab86, 5e09, 17d8, 7978, ecc4, sigradi2013_28t, 55f2, 6284, 8aea, 0c05, 7543, ecaade2015_217d48, 1bd0, ijac201412401w3, 4cf2, f9f9, ijac201412402j5, 396d, bc1c, 173d, 97b1, 57f2, 29fa, fb0b, 3a53, 2a43, 1fed, 5150, 2156, 6594, 08e2, ecaade2017_066s, acadia14projects_637ah, 9816, 1a2d, caadria2017_031k11, ba5b, 2e3b, dbaf, 679c, b659, caadria2016_343e15, 5329, 498e, e945, 06b2, 7f67, 0669, 260a, 9aab, 0f8a, e296, d1a4, b819, 87fe, ijac201614407k4, 2c89, ecaade2016_132w37, 47b7, 37fe, sigradi2016_673ff, 0d5f, 2bf4, 4298, 8f0b, 8ce3, 32c5, c317, eb87, 357a, 3284, 8d78, 760d, 2126, 9e2a, 68e9, 749c, fdac, a724, 3b20, 1f07, 9d20, a4c8, ecaade2015_318s69, 948c, 7a57, a207, e3ef, caadria2017_113a30, 85ab, 6614, 0ec0, 4186, ijac201614302s1, b759, dd13, 8ce6, sigradi2015_11.196j26, acadia17_323o, 78d2, 8770, 9601, caadria2016_651w27, bac7, 896e, 49ad, c424, ecaade2016_118p31, 7631, c3ce, 2c6b, 61c9, 5392, 0298, ecaade2015_329k71, 5320, cb10, 4053, caadria2017_057v19, f0a7, a78c, ecaade2017_046zz, ff0d, ca4e, a172, 071f, dc3a, 048a, 9589, ecaade2017_152ll, acadia17_658e, 0b2c, 3975, a497, acadia14projects_655v, f79d, ascaad2016_048e20, 6bbc, 0f70, dae8, 94e3, 4229, f227, 8b4f, d575, sigradi2013_212t, 1126, 3827, 1a6e, 7b0e, 9d3f, caadria2016_497w20, 2bb0, 41be, ijac201614204m9, caadria2015_162w24, 8706, 6d5a, af40, 232d, a3c6, 77cb, c33f, 7d4b, e638, b30a, acadia15_95p3, ecaade2017_149h, acadia15_311g12, sigradi2014_263g1, 7f38, 94da, 8e3f, 36bf, 67ba, cdf4, caadria2016_343n15, acc8, 2132, 7755, 5981, da25, 9034, 891a, 841f, fbf7, c480, 8dff, 1537, acadia17_464ss, acadia14_153g, 9e16, acadia17_92m, ecaade2013r_009y5, sigradi2013_194h, fe8c, 2b8e, acadia17_473qq, ecaade2015_225g49, 04ef, 7e4e, caadria2016_013r1, ef86, a152, b08e, 9339, 95b2, d8fd, 9fcc, ea76, ad57, 045a, aa13, bf47, dc62, 54aa, acadia14_479aw, fcd7, 3dd2, 1c23, 0b56, 383f, 5c1d, 7723, dcf1, 9a70, 113d, 2c15, 918d, ascaad2016_028a11, fadb, 236a, 5bf0, 0008, a75d, ddca, acadia17_90ff, caadria2016_683n29, 03b9, sigradi2015_sp_8.326u30, ecaade2014_080f19, 4207, 6d8d, 0931, 3b6a, 922b, eb90, cf32, 381f, 067e, 088c, 28fc, b8e0, caadria2017_118z30, acadia17_542hh, df7f, acadia17_71ww, sigradi2013_275b, a68e, e4f1, ecaade2017_210x, 712d, da6f, a881, 9d90, 4db9, acadia14_427ak, 994d, caadria2016_105a5, 9de9, 4f0b, ea56, e9f1, 4bd0, ecaade2016_016k4, 06c1, d30a, abe4, 784a, 9ae3, caadria2015_049w5, f035, 4167, 7d54, ecaade2017_129ee, ecaade2017_041u, 5386, sigradi2015_6.151h8, ecaade2017_248zz, ecaade2016_190r50, 849e, a892, caadria2016_487t20, 2808, 78eb, c836, acadia17_637f, e164, 3b0b, 385f, d245, 195d, 92cd, 1ba7, ijac201614103k3, 7139, 9947, 9d4e, sigradi2016_817r, 3848, 3d58, 7bb4, 76a7, 8487, ecaade2016_170p48, 2709, sigradi2015_12.215m27, c5c6, bffb, caadria2017_104w27, 32e3, 8b6f, ecaade2015_177w37, sigradi2016_414gg, sigradi2015_10.220h20, 7d5f, ecaade2015_138k27, 0afb, a16f, adb5, 71da, acadia14_347ao, 6cf8, dadb, acadia15_451k19, 221c, b293, 725c, c4b1, febf, 8041, 8b05, acadia17_154x, 4212, ecaade2015_130w25, e3fc, ecaade2013r_009e6, ecaade2017_037cc, 1f18, 949d, 7b56, acadia14projects_589d, 2b11, 8c00, 3bde, 6823, 345b, 9296, sigradi2015_8.289a15, 14e8, ecaade2017_306n, ecaade2014_052d13, 3b52, caadria2015_246d36, caadria2017_016v6, ascaad2016_025m10, 03b4, acadia16_280v17, sigradi2015_8.334u15, d9ce, 7393, 4fc2, 155f, 5d15, 526e, acadia17_231w, 19f1, ec50, bfa1, 11f2, 2d18, 8f06, acadia14_399aj, cd4a, a123, acadia14_145ai, c80c, fff1, 98a1, 113b, 0f4b, 17ee, cbe3, e71a, ecaade2016_042h11, 9f6f, 38ac, 1dd8, ecaade2017_290qq, eba9, 5069, a72e, e29a, a5ab, f14c, 8aec, 4c37, a90b, ed08, ab24, f8e9, 10ea, 761b, f6cb, 8520, 0269, 2f02, 79f6, acadia17_620oo, eaae, 3c1c, ecaade2013r_004x3, ijac201412404i8, 55ca, 8b10, 91d0, c829, ae7f, 3475, 0b9a, c41d, 8a48, e239, acadia17_435e, 58cc, ecaade2015_138y28, 9a03, 6695, sigradi2016_512qq, 2651, 312d, ecaade2015_253u57, 008a, acadia14projects_445aj, dea2, 188e, acadia14_229h, 2526, 2732, 7217, acadia16_34k3, ce1a, 9133, 505d, caadria2015_109a17, 4164, c70e, 238c, 9e57, 2df8, b63d, dfb0, 4e52, 805c, 07cd, d9c0, 631b, ecaade2017_203s, 3a51, 19b9, d4aa, a872, sigradi2015_sp_11.303r31, 4bd3, 2314, 6970, b64e, 729f, ecaade2015_304w66, 247a, 2e4b, b1d2, bdaf, caadria2016_013c2, 32d0, d518, 41ef, ecaade2016_163c46, ef06, a00a, 77d5, f971, 8a7b, 183f, 8d0f, 55be, d357, fb35, caadria2015_208v30, 18b1, 5104, ijac201614101f1, ascaad2014_008u4, e6b4, sigradi2016_695t, b30e, fb5d, 79d6, 3b5c, 6740, 0ed8, df1d, acadia14projects_327a, acadia16_260g16, 49b6, b883, acadia14_229j, e65a, e82e, eb0f, d23c, caadria2016_745x31, acadia15_431v18, ecaade2014_030l8, b1d1, e14f, ecaade2017_017x, caadria2016_755l32, fc4b, cc4e, 0b71, 93f3, fb10, 0c00, acadia14_565s, b891, acadia15_483f21, acadia17_482w, acadia17_339tt, b07d, ecaade2017_032n, acadia17_436u, acadia14projects_479au, 953f, f797, 9baf, caadria2017_009x4, 1b78, 151b, 802c, 6c7c, ecaade2017_072c, d1e1, 6f25, bd3a, acadia14projects_117av, b241, eb1f, ecaade2014_108e24, acadia16_332v19, 5233, 3d7c, 1eea, a4f8, dc0e, bf02, c056, ijac201614208s13, 8261, sigradi2016_479bb, 283e, ijac201412408b3, sigradi2015_3.201v3, 8cd6, caadria2015_002c1, 4818, b9c3, eb8a, 35db, 4dea, 7b74, acadia17_542jj, b8a9, a69c, 6dc3, dd02, 9355, 7ec8, a685, 1e95, 980a, 19c3, 2689, ecaade2017_164s, ecaade2017_230tt, 9842, 28f9, 99ca, cd82, f17c, ecaade2014_052a13, cce6, caadria2015_126g21, ac01, 8e58, ecaade2014_169m42, sigradi2014_282r3, 56a8, 068a, 43a3, 38bc, 2676, e6f4, acadia14projects_497v, a20e, d40d, 06df, ebd0, 962d, caadria2015_218t33, acadia16_440h26, f336, 270b, 2fda, f82d, caef, caadria2016_641n27, c23e, 2b39, ijac201614305b3, ecaade2016_033h9, caadria2015_172b26, 0e85, c404, fc7b, 4537, 1aee, b004, ijac201614208u13, ecaade2015_83k16, caadria2016_767u32, bfa8, 446f, acadia17_590ss, 87cf, 39c6, caadria2016_187b9, cdf2, c54d, 87f6, d72d, ecaade2014_010n1, acadia17_318f, 93e5, dd15, 781c, cc97, f328, 2f08, 6820, e87d, 1410, a198, bd00, 3f47, d57e, 3ece, c9f3, 6c6e, 48c9, b830, ecaade2017_201f, 0f71, 6c99, e36f, 7700, caadria2017_030a11, 608a, acadia17_154t, ac06, e460, c2d2, sigradi2013_28k, cf9b, sigradi2016_534yy, d749, acadia17_318c, sigradi2016_364ss, bb97, ecaade2014_151u35, 3f3f, 939f, fa9f, 3668, a5f7, caadria2016_395w16, sigradi2013_212r, 7b99, 9859, dee6, 98be, 5ba4, 67cb, acadia17_284g, 4f5c, 4df8, f984, ecaade2016_tkof67, eb8d, fc9a, bac3, b670, d9da, e037, c6d9, 4c2f, 2a21, 5f84, 7c78, 4491, a60d, 84a6, sigradi2013_195v, 4feb, 529d, cebc, 62bd, 1733, e01f, ascaad2016_059m23, ef81, caadria2015_124i20, 774a, 3edd, e036, ecaade2017_083rr, 66c1, sigradi2014_281e3, acadia14_281aa, acadia14_301ax, ecaade2016_021w5, 3368, caadria2016_745y31, acadia14_365al, ecaade2014_030o8, ef21, ce34, eb2f, 2a29, efc3, 78f6, 6214, 70f8, 6d50, 88f5, bec4, sigradi2015_11.222p26, ecaade2016_070r18, 2e9f, db77, 814b, f213, a7a7, ca54, c8b6, 5237, 8932, ecaade2016_002g1, 406a, ecaade2014_018l4, 1091, 2a05, 2605, a8d6, 5355, 3d2a, 2787, ecaade2015_115t22, 4bd5, 5e49, 4ecf, 49ca, 6457, ijac201614207p12, caadria2017_145g38, ecaade2015_207e46, ecaade2014_112i26, ecaade2015_144b31, ascaad2016_059l23, e727, ijac201412201p1, ascaad2016_028m11, caadria2016_219g10, 52da, e378, acadia14_565ai, e6d8, 3392, 6205, sigradi2014_030y1, ecaade2017_133l, 8aff, 08eb, sigradi2015_3.190o3, 7b53, 7808, ecaade2017_108c, b436, ecaade2015_161i34, caadria2017_003p1, 7331, 0812, ecaade2017_152ii, 6868, 7319, 3297, 5f73, 9f34, 48b1, 8e7a, b8f2, acadia14projects_647as, 4a69, 3e97, 376a, e182, ecaade2014_057t14, 1061, 079f, 87b6, f0b4, 2bb3, c573, bc16, 405c, c13e, d133, 3b35, 4089, ascaad2016_035r13, 6f74, b9f1, 2363, 6c09, 0505, 0eda, 0964, acadia16_344h20, ecaade2014_044k11, 900f, ecaade2017_023aa, acadia17_283xx, 2be3, 0dd6, ecaade2015_21x3, bd3b, 0051, e3e7, 56ff, ecaade2014_023v6, 08a0, bc93, a823, 3ac7, 3445, 8cb9, 5229, ecaade2015_243u55, ecaade2016_190s50, ecaade2017_293mm, 7ac1, ea33, 3852, fc01, 85d9, 871e, bcba, d487, 2c56, 6c92, ba43, a57b, d923, d959, ijac201614208e14, 68b4, caadria2016_621t26, 8c8c, f9fb, ecaade2014_149s34, 7260, 328a, 60db, ff4a, 4882, c7d6, a4cc, dcd5, f2c2, 8fb8, 8379, 87fc, 0b53, 9605, c8e7, acadia15_381s16, 7db3, 2b33, 04fb, c4c9, 9945, 3166, 40a6, ecaade2016_058b15, 568c, ecaade2013r_003z2, b131, 803b, 5a75, ecaade2017_157ss, 5242, f262, 7a8a, 9c74, 262a, eb9d, acadia17_274jj, dc3f, ed07, 0009, 5ac8, 4f15, a5f5, 018a, 29f0, ecaade2016_217c56, 5958, ecaade2014_084c20, c7cd, 521e, 8790, caadria2017_009t4, 77de, 053e, f803, ab83, acadia17_648ll, ecaade2015_61v12, 9617, 656c, cea0, 5280, a97d, ecaade2016_199y52, ecaade2017_215ddr, a1db, caadria2016_333u14, c887, b006, ecaade2017_257nn, acadia17_464b, 78d4, ecaade2017_056vv, d142, 26ee, c4b5, 6f90, 93a5, 7dc8, ijac201513101h1, 4704, a3de, 9f0e, 96cc, 3df3, 870d, caadria2016_301j13, ascaad2014_001h1, 4185, bdd2, acadia14_719n, 6f06, caadria2017_055o18, 8011, 1a7c, acadia17_72f, 645f, fb1e, 3ab8, b327, ijac201614208y12, c354, acadia17_266aa, sigradi2016_450xx, e913, f4ba, f57b, c3da, fbb3, fea3, 3df6, ecaade2017_013tt, acadia14projects_579l, caadria2015_108y16, bdac, f0f0, d009, 9b1a, ecaade2016_ws-dleadr68, 216a, a94e, 95ff, 6307, c014, 3440, 2bba, caadria2016_569f24, acadia14projects_573aj, 88f2, ecaade2014_157z38, ecaade2016_119x32, 3daf, 6321, 6266, 1db8, 3759, 4f1a, 0dde, caadria2017_129a35, 3ce9, caadria2016_755i32, 0761, 6940, 8269, 5a27, 672f, ecaade2017_140mm, aaff, 1614, ecaade2014_015l3, 22fb, f063, sigradi2015_3.11h2, 1983, b331, ca94, 8bba, 7613, 3009, d75e, 4d29, 340b, 0bb5, fbd5, 3214, d56a, 825b, b0ae, 3c0b, sigradi2015_8.328m15, c4a8, 9dd2, 898a, ae8f, 3e3b, 4be7, 80a8, fc1e, acadia17_426a, b17f, e572, a584, ecaade2015_158n33, f0d2, 3528, 6431, 5829, a55c, 6591, 3eeb, e32d, 11ea, ca4c, c821, d021, da21, acadia17_648s, caadria2016_229m10, 4a80, b875, d004, 187e, cf14, c28c, 039e, ecaade2015_185t39, 3104, f2f1, 6618, 1901, 432b, 9a89, 832c, 660d, 28c3, acadia14projects_619x, 5a54, c1c7, 6371, 8a43, 34e4, 5d4e, ecaade2016_113b31, c267, 68cc, caadria2015_067i8, 7e56, ecaade2014_180y44, e29e, c4bb, 15c7, 6dc7, 2535, db36, 2d2a, 73f8, 149e, ascaad2014_019v2, cf94, 42a3, sigradi2014_178i5, a7c4, sigradi2013_366b, acadia14_601z, 661a, b64f, 63ba, 9710, ascaad2016_027y10, acadia17_273z, ecaade2015_180c39, caadria2016_589a25, sigradi2015_10.309b22, e772, 4b77, 4f96, e418, 67da, a29a, 107b, b2dd, 307e, ecaade2015_217b48, e88f, 22a5, 8a6c, acadia17_189ll, 318d, e798, 8e9c, dad2, 3633, 71ee, sigradi2013_243z, 3e72, a86b, 55fa, 93e6, 5e1a, a9c1, sigradi2016_781yy, acadia14_445ae, ecaade2016_225c61, ecaade2016_130b37, 87ad, ecaade2015_48f8, 8a05, 8317, 253c, 8a2f, ecaade2014_224f57, 66a5, 333a, b50f, 18fe, 66e6, 746a, f78a, fd90, ijac201412307i3, ecaade2015_161h34, ecaade2014_225o58, b937, 42e8, 5fb9, 8aeb, 19fd, a236, 6ede, ijac201412205r3, 548c, b70a, ecaade2017_083uu, 73a3, 471e, ecaade2016_078e23, 9992, 3a88, eff0, c91e, b3b7, 7b28, 6855, e98e, ascaad2014_019b3, a105, 11bb, 6d14, b253, 75e6, 2ecd, 3b56, b155, d37f, dc8f, acadia14_507ae, 885f, a08f, 3245, e12a, caadria2016_033a3, 17c6, ecaade2015_317g69, 4639, 59b0, 7211, d2c2, 2c7c, 274f, 4c23, ijac201412305f2, caadria2015_156k24, 556f, 0984, caadria2017_051g17, d8e5, b4d3, a4ae, 9eb3, 48f6, sigradi2015_8.264t14, ijac201412305j2, caadria2016_745a32, 95dc, 5cc4, d386, f7d3, acadia17_82xx, caadria2017_016z6, b00b, 129d, ac32, ecaade2014_220b56, e90a, 7f08, 25fe, 12f2, ecaade2017_077ww, 6ee6, ecaade2017_255n, ecaade2017_124v, 2d9c, 4af9, 9f13, b334, d60b, 4b71, 030f, 045f, c5ef, sigradi2015_10.177y19, eecc, afa4, 20c5, 566c, ascaad2016_025l10, 32bf, ecaade2014_086n20, acadia17_500ll, d52d, 6315, e179, ascaad2016_012u5, f5ee, 4753, ab09, e350, 05ee, a4ac, cd01, 5c95, 6ee1, 9550, 025c, 4687, fdfb, ebab, 5a4e, adec, cddf, 2490, f26c, 0bcd, ecaade2016_238j63, sigradi2015_10.140k19, 1fa6, fd71, 6cfd, 0177, 2fe0, 6d34, cd1d, ecaade2014_153h37, 33e4, aa2b, ijac201412408y2, 7106, 5189, sigradi2014_291n4, bdf5, 0a35, fd8b, 55d4, ecaade2014_168t41, 1f87, 7c06, 026c, a958, 7f02, b68d, f55c, 0f41, ecaade2013r_013a8, 0003, a6db, cb80, ecaade2015_109t20, caadria2017_125x33, 1b69, 8c24, 5840, 22f0, dc25, 94f8, f036, 9435, 0d1f, 0c63, ecaade2013r_002b2, 4ec7, ascaad2016_022m9, 56e5, aa44, 61b2, 4919, bc22, 2413, sigradi2015_12.107h27, ascaad2014_031f9, aac6, c16b, cfa9, 946c, 0fde, 125c, 8004, sigradi2015_3.209h4, b9e7, b323, caadria2016_507n21, 14ee, ecaade2013r_010x6, 19b0, b021, 9c17, f35e, 58ee, 50e2, 0864, fa48, 62df, ae7b, 27c3, 76b1, ecaade2017_302tt, 1afc, 8d24, c808, 5479, ecaade2016_071w19, a20c, ijac201614204e10, d399, acadia17_211m, 523c, 74f1, cb6b, b143, b817, fc84, dd51, 9c35, 9d2e, deb5, 8f0a, 4a02, a1fa, 88fb, 9107, 2a77, 4b33, 4ebc, ecaade2013r_008r5, 57c2, caadria2016_343g15, 61f2, acadia14projects_609aj, 671e, sigradi2016_816qq, 15d2, d496, ijac201614104b4, 427f, caadria2015_070a9, acadia14projects_135v, e145, acadia14_291al, 15fc, 716a, 1d88, bea8, f510, a82d, 249e, ijac201412305y1, c19f, ecaade2017_073m, 004e, 4915, f4d3, acadia17_170h, c337, sigradi2014_041b3, f5a6, c492, 1ba3, bfd7, d973, acadia17_464tt, ecaade2016_241d64, 046a, sigradi2016_710bb, 416b, c471, ascaad2016_057m22, 7dd2, 4435, a71c, caadria2016_105b5, 40be, ecaade2014_220g56, b205, caadria2015_237s35, 0165, d48b, ecaade2015_139w29, 3bce, ecb5, ecaade2017_202k, 5deb, caadria2016_507s21, b862, 0f24, d765, 68b5, efed, adc5, 5453, 43ca, 70b1, f3bc, dab2, b2f1, 4beb, 20de, abf2, 7f28, acadia17_284j, cc47, ff66, 92e2, sigradi2016_483ll, be35, acadia14projects_671p, c94d, 2c97, sigradi2016_455e, 9b23, c5ee, 3833, 7ef4, 35b3, 0382, ecaade2017_194y, ecaade2017_227n, cb5e, 1b63, 1178, d18a, ed1d, 5406, d886, acadia14_339az, 5cd0, b5e2, 0b06, bb13, 574c, 72d8, ecaade2015_284n61, 85ff, ecaade2014_018r4, 9dbd, acadia14projects_565ab, 5d8a, a1d4, sigradi2014_074v6, 64df, e22e, e873, 3d47, acadia17_414ss, ijac201614402o1, a085, ba64, 6e89, 5b51, 72c3, 9065, ec9a, acadia17_154jj, 8b9a, f3fa, sigradi2015_8.81a12, ea8d, e1f9, b3c4, cb55, 86f8, 6301, 7bbe, acadia14projects_145ai, 37e8, d4ae, bd8f, 3938, 0f29, 01b5, acadia16_234g15, 2792, 92a6, 6dd4, 0bf4, 0bd9, 2206, ccbe, fac6, eccb, 48d7, caadria2016_445z18, acadia14projects_177ad, d23a, 597a, 2e85, 10c2, 61fd, caadria2017_017o7, d70e, 4079, ascaad2016_036a14, 5102, f3cd, 8207, 0802, a672, a8ed, ecaade2014_206j53, ascaad2016_054t21, 430f, 5df5, 228e, sigradi2016_777dd, 8806, 08db, e7be, 810e, ecaade2014_138m30, 949a, 8a70, 051f, f029, 9191, 4138, bdf1, 74f3, b01a, d703, f78d, b4d5, a1e6, a750, dce9, 148c, 2393, 68dc, ascaad2014_023t4, 3586, d0ba, 06f6, ef3b, 4086, 9b20, c0e1, f7a1, 28d2, 4510, f533, afc5, 25bf, 1338, ascaad2014_014w7, caadria2016_383o16, 771b, 23fd, 4545, 065b, acadia15_431j18, 8173, 3a7f, 1bf0, 906b, 92f0, 57ee, 913a, b556, sigradi2014_103z8, 5474, ecaade2014_224u57, 1832, acadia17_72l, 8121, 9012, caadria2015_087a14, d3d7, acadia14projects_719p, c403, bf81, 8cac, 5c0f, sigradi2016_801z, 14ff, 1fdc, 3989, 401c, c65f, 90cf, caadria2015_237l35, 7334, 4664, d182, caadria2015_213r32, 6d59, ecaade2015_48m8, 9fa2, 8516, acadia16_470p27, ecaade2017_198n, 24ee, acadia15_123t4, 362c, baae, 2a72, 7b05, ascaad2014_014p8, caadria2017_145n38, e1c5, sigradi2013_401s, ecaade2017_257zz, f231, 89bf, 4d2d, 8bdb, da3e, 02d0, 6f85, sigradi2015_12.215z27, caadria2017_123d32, 1510, 02ed, 5372, ecaade2014_138u30, 3ffb, ca66, ecaade2015_177a38, caadria2017_124e33, 30af, 2d3d, 1c4a, caadria2015_142m23, 4c35, 815a, 1ce1, acadia17_283oo, bfcf, c3a8, 27e8, 97be, cc78, 737a, 8c4b, 45be, e03a, 6144, 8583, acadia17_222yy, sigradi2016_407o, acadia14_135w, 3605, 4ffa, 0de4, 0f6b, 3cdd, 2bac, ecaade2014_168l41, abb0, 10f3, 386c, ascaad2014_024i5, 3a92, 63c1, ecaade2017_198c, ecaade2016_139h39, 340f, c2bf, acadia17_212z, c5bd, d011, c3cb, e12e, eec2, ecaade2017_268gg, 9c99, c41e, 23e9, caadria2017_056e19, 7e77, 3775, 9f85, 7afa, acadia17_274mm, ae12, 9de3, ecaade2014_092e22, b9cd, sigradi2016_381s, c470, 1b92, acadia17_339rr, 19d3, ascaad2014_023x4, fafe, dd2d, bd25, 82f2, ijac201614202r7, 6630, 5907, ac74, 75bd, 1ae9, b957, caadria2016_105y4, b863, cf2d, ecaade2017_133n, effd, aaaf, 622e, deaf, 5d74, d777, ecaade2015_143m30, ecaade2017_215pp, b6c1, c281, 6acb, ecaade2015_152c32, 3249, bd67, 0814, 4c2e, ascaad2014_018b2, c4e0, 327e, 90d8, c024, acadia15_333d14, acadia14_565ae, sigradi2014_281b3, eb68, 1686, 08cf, f4d5, fe94, 73f2, 6efe, c1f2, 0c7e, ecaade2017_117u, 9abe, 9be1, caadria2016_239d11, sigradi2013_244m, 664a, ecaade2016_058w14, 443c, 7a28, dba8, a7ac, 1f84, 09fd, 8094, 2871, ecaade2017_151q, c0b9, 35be, 536d, a733, ecaade2016_158e43, 55b1, d9a1, ce0e, 677e, a2bc, ecaade2016_021g6, 2ca8, deb9, 7616, 94e2, 42ca, d14c, 8a44, d918, 0241, caadria2016_569e24, b116, 71aa, ecaade2014_232z59, 5eae, 7abb, 9a63, ijac201614307g4, acadia14_347al, acadia14projects_145t, 7a41, 6ab5, 3a0b, f98f, d1d9, f3ff, 28ab, b775, 576b, ijac201614305c3, 44e6, 75cc, sigradi2013_260, 6f8f, 2e2e, acadia17_435a, c63c, 8750, 7082, 6ce7, d67f, f230, acadia17_222tt, 5bcd, 6a7e, ascaad2016_057z22, 1122, 3483, f4be, 9cba, cec0, 6815, e8c1, 4d1d, d2ab, 52e8, caadria2017_018u7, 13d8, ijac201412204f3, 8636, caadria2015_210k32, c660, 4678, f24c, sigradi2016_448dd, 1dbc, sigradi2015_4.219a7, acadia15_95d3, e0ed, 9ea6, bd94, 24d9, eeea, 1b18, e120, 37e4, c74a, 0c4f, 6fb0, ecaade2015_158p33, a703, fd0f, caadria2016_829b35, bf5f, ecaade2014_177s44, 6c6f, ecaade2014_084o19, 9626, edb0, c602, 2188, 3448, 02f2, 1715, 3c11, cd65, 88e4, bc53, e05b, ca77, acadia17_238nn, ecaade2016_083f24, 393b, 8c94, 04e1, 362d, 0cf7, f2d0, c110, fce8, a843, 6cd5, ecaade2016_104y28, 3fa3, ec8e, caadria2016_881c38, 7c36, 1d66, f166, 7fba, 980b, 0166, 0f05, ff44, e400, ecaade2015_158r33, 4df5, 5c09, acadia14_619az, a15f, f684, 639b, sigradi2014_192r6, sigradi2016_515l, 1f1d, acadia17_273y, 94f5, 9049, 5c3f, 4119, 977c, aaa4, ee5d, f457, 6809, acadia14_601aa, 857d, be62, a49b, 8b44, ascaad2014_033c1, cc72, 3b06, b5be, d84a, caadria2017_136l36, sigradi2014_265s1, acadia14_539a, acadia15_185s7, 6115, 7298, d45a, eda1, acf0, ecaade2016_ws-dleadi68, f870, cbb7, caadria2017_145z37, caadria2015_208t31, f679, e9e7, sigradi2013_330e, ecaade2017_277tt, ecaade2015_91d18, 4cf8, 463c, 04b3, ijac201412204b3, d462, caadria2017_081o24, ecaade2017_041l, 7866, 6a00, bb07, ecaade2015_164u34, ecaade2017_108t, 1d04, ecaade2015_116o23, 2941, 8dbe, e3df, 41f2, ac6a, 9938, 4acf, acadia16_344b21, 0151, 06c9, 15e4, sigradi2016_426d, acadia16_298k18, ecaade2015_200p43, 6afd, 9e4b, d83a, ijac201614305h3, caadria2015_190k28, e476, 2c35, d2f4, f5eb, a247, a120, 1b90, ecaade2016_mrtm66, 555d, f626, aa34, 55a8, f6af, 777e, ecaade2015_77r14, 8fae, c4fb, dd8d, 431b, 5b80, e988, 8b95, 53f5, a3e1, 6f12, 15ae, sigradi2016_777ll, f3b5, acadia17_238rr, caadria2017_095c26, fc6c, 2a98, 6982, ecaade2016_243u64, 943e, 6339, acadia16_344p21, c99e, 892c, f2c3, ascaad2014_029y7, 3223, d9bd, 0156, 1027, 8d8f, 18bb, 8bae, 165e, dc1f, acadia14projects_435aj, 9c70, 7d0e, 4623, ijac201614201p6, 87cb, 36af, dfd8, 7776, ecaade2016_072t20, e0fc, d613, 4342, 9540, 25ef, ecaade2017_157ll, a85b, 42ef, b859, 958d, a507, a9c5, f836, ecaade2014_201g52, 4479, ijac201513203a7, 990d, 4888, sigradi2016_654uu, acadia17_82z, acc6, edcf, acadia14projects_43ah, 8a8a, a81d, 9ab5, 119a, 476f, ecaade2017_094o, f588, 3461, ecaade2015_320s70, 9afe, d0b2, cc2b, 6933, ascaad2016_028c11, 92ee, 6d4f, 205a, bfa7, 2fcf, e59b, d1fe, 2d52, d947, ascaad2014_019a3, acadia14_101y, 26ef, f28d, 1825, 15db, 3cfa, ecaade2015_233d53, 6503, ecaade2015_304f67, 4d11, fc76, acadia14projects_435ad, b3a3, d6ba, ecaade2015_61g12, b00d, ijac201614202c8, 9e15, 8279, ijac201412301s5, acadia15_483t20, 9274, b91f, 21f5, ecaade2017_017u, 62d0, caadria2015_030i4, 9000, e3d2, 41e0, ea17, ae37, f233, ecaade2015_302j66, dd93, 0331, 6a0b, 8507, ecaade2015_173i37, 2ed6, ecaade2017_203cc, acadia14projects_91s, bd37, caadria2016_693a30, a02e, 0453, 8922, b692, ecaade2017_225f, 1b13, 5dee, 6e55, 0520, acadia17_154ss, 0086, caadria2015_188d28, acadia17_62xx, ascaad2014_019u2, bac0, 6c79, ecaade2016_120m33, 60c0, ascaad2016_033c13, acadia14_101ab, ecaade2015_301n65, f258, 3e4d, acadia17_512p, ecaade2017_090mm, e0d1, 7601, acadia17_202j, acadia15_451l19, sigradi2015_10.378b23, fad9, sigradi2015_8.339v15, 8f99, 0d1b, dd09, f525, dd42, fa98, ecaade2017_076s, 2eb7, caadria2015_081s12, fdea, ijac201513302w9, 5353, ecaade2015_171y36, 02ea, sigradi2015_11.34z23, 91ce, ecaade2017_105ll, ae08, ecaade2017_089w, b601, 6647, ecaade2013r_003f3, acadia14_167t, 0f8c, e057, 7f55, ecaade2017_264a, fa07, b35d, 14c3, 8feb, 49ea, ecaade2016_033w8, 2654, d171, 3452, ce15, ijac201412303m9, f864, 6550, 236c, ace1, caadria2016_157s6, acadia15_371d16, caadria2015_122k19, 5b3c, caadria2017_163g40, 2620, acadia17_464uu, 93d2, c7f2, 20f5, ddb8, adfa, a777, 0afe, 4ddb, acadia14_579f, ecaade2016_078n23, 134f, 9c8d, fcf6, caadria2016_187d9, f146, d84c, acadia14projects_619ac, 278f, ecaade2015_13s1, 2ffa, ecaade2013r_018p9, f491, 09db, acadia17_202m, ecaade2017_079aa, acadia17_391yy, 1826, 7547, d16c, ecaade2014_240d62, e45f, 7857, 47aa, b373, 0acb, 4bbe, c0f6, 3e3a, acadia17_27o, c757, 0d89, 81d9, ecaade2017_280a, f9ce, c201, b971, caadria2017_055r18, a9f5, ecaade2017_122yy, eeb4, 4442, 44a8, 0934, e403, 0d33, sigradi2016_805ee, e306, 2713, ba27, 3a3a, acadia17_257qq, f662, 40cb, 524, 9629, ecaade2016_007i2, 13a6, 2958, 7896, 846e, d76a, 239a, 76e2, 800c, ecaade2017_293ss, aacf, d671, fabd, ecaade2016_104t28, d2ce, sigradi2016_461k, ecaade2015_309t67, ecaade2014_157b39, cefc, 0a6e, 6d91, 011f, fcfd, 3961, e769, 3d0a, ecaade2016_223f59, 33b9, ec55, d591, f11e, be13, caadria2016_167a7, 978e, c640, ee16, 50fa, ecaade2017_017m, 3845, 1549, e6fb, sigradi2016_625xx, e75b, cdc0, cad5, ecaade2016_011x2, 04a0, d86b, ad71, 009e, add6, caadria2017_056a19, 272d, 47a6, caadria2016_013p1, 37cd, 140f, 9b30, 004c, a2f1, ecaade2016_065w15, fbaf, 51c3, e3a0, e74a, d9c2, caadria2016_353z15, 292f, acadia16_12s1, acadia15_232r9, 5b9e, a45b, 9e69, acadia14projects_627ap, ae50, d112, acadia17_18s, 1f29, 050c, 2920, 7d1f, aa04, 3581, caadria2015_111i17, 7ee1, 7070, 0918, 4845, 48c5, acadia15_343e15, 02cf, 500e, acadia14_63as, e6d0, acadia17_382ss, sigradi2015_9.347w17, 6072, cc06, caadria2017_094x25, b3c2, acadia17_349n, 7dac, 515d, 7b7d, b314, ecaade2014_120h27, db93, 71d6, 377d, 8443, 3274, sigradi2014_128z9, 86e1, 11e1, caadria2017_079w23, 268b, 2aa3, ecaade2016_068x17, ecaade2016_154l42, 636b, e8d0, 4a72, 1065, 89dc, 2cdd, 3176, 9ede, 343a, 07ad, sigradi2015_10.309e22, dfa6, 0afd, sigradi2016_602qq, 6dc1, sigradi2015_4.219e7, ab2c, f101, sigradi2016_440gg, f15b, 5d8c, ecaade2014_018x4, 621c, ecca, 81a0, 6e9f, 791a, caadria2017_003o1, 594d, ascaad2016_045m18, 3d13, 2ce3, d1ee, ecaade2016_243s64, 21e2, ecfe, 4d0c, bfda, 9d36, acadia17_640w, f4ff, ecaade2014_215w54, bd5a, 7623, sigradi2013_117m, 9132, 780e, ecaade2014_112k26, ijac201614309n6, acadia14projects_199ac, d475, 354f, ijac201412205s3, abfc, 4a73, ijac201412406p9, 6887, 3262, 8c49, be64, 3f1d, ed35, ecaade2014_182b46, e153, 64b8, c850, 0f0d, e734, d724, 1b4b, caadria2015_208r30, b206, 9b70, 789c, 6496, a2d0, acadia15_371n16, caadria2015_054j6, b628, 5669, 924e, caadria2017_017n7, d7e2, 30d2, 0322, 3f00, acadia14_177z, 3266, sigradi2014_263a1, ecaade2017_305i, 94c3, ecaade2015_138a27, b70d, ecaade2017_061d, f65b, fe95, 2793, 51c4, ecaade2017_189vv, caadria2017_142p37, ecaade2015_61m12, acadia14projects_609au, acadia14_63d, df61, c3aa, c976, 605e, 58e6, ad09, ascaad2014_012d6, 48de, fa6a, 4de1, c966, 995e, 3914, caadria2017_070r22, eee4, 00c6, 9405, 641e, 8ddb, 335a, 9669, 3aa9, 266f, 899a, 31e0, 130a, ecaade2013r_001o1, 92a8, ecaade2015_77z14, 99ea, 9c39, 8289, acadia17_273q, 2ec3, ecaade2017_072e, 470f, ascaad2016_047a20, d4d5, 5ea3, d1f5, d736, ba2f, 0b84, 4b64, 81be, ea65, ecaade2014_015x3, 7007, acadia14projects_487f, acadia14projects_487e, ecaade2017_053k, e317, 17e3, ecaade2017_083ll, 2818, c9a9, 2d21, 5d70, ce70, acadia15_185r7, 33a5, sigradi2013_28i, e31f, ba48, 8dcf, ecaade2016_bkos65, 5da7, 2775, acadia15_513t22, 4282, f0b5, eb98, 9812, 7e6a, sigradi2013_194n, ecaade2015_84b17, acadia14_647ay, cc22, ecaade2017_273r, 946a, 1963, 8d30, sigradi2016_732v, ecaade2016_118u31, a20f, 36e3, 17ad, 39df, 284c, caadria2015_208f31, 2e68, acadia16_244x15, 5a72, 82ea, 2906, cfa3, f3e8, 0444, 1aa2, bd4a, c929, f9ed, 3fcb, 312f, ijac201614302u1, 3962, ccd1, bbc7, 43a8, 0d1c, a971, 928b, ecaade2014_157w38, 2f00, a4ce, eee0, 20e5, acadia14projects_291b, ec5b, aa82, ecaade2015_195o41, sigradi2014_032l2, 4df1, ddd6, 6564, 0f6a, ecaade2014_149g35, 9e59, e96b, efe9, 0255, 5019, acadia16_164z11, 7cef, 6709, 6b77, 2dac, sigradi2013_393m, bf23, 2d49, 41ac, 5808, dc35, acadia17_348i, f9d5, 5f70, 90d5, 5dc5, 1986, 3595, 5ce5, c8fd, ed26, acadia14_167w, eace, ecaade2015_158o33, acadia14projects_339al, ecaade2015_143j30, sigradi2014_047o4, acadia17_322h, 1f45, cd80, 95f5, 6d06, acadia15_211p8, ascaad2016_054u21, sigradi2014_132z1, e5df, 06bf, 3f17, 7249, 2055, caadria2017_190y45, 8994, 726d, e13c, d32a, 6734, ecaade2016_120i33, acadia14projects_153au, 635f, 8ed4, caadria2015_210m32, ecaade2015_158k33, sigradi2015_8.264j14, fa59, d2ef, a67a, bce6, e42b, ecaade2017_006ll, acadia14_63ab, 6cef, b721, b86d, ecaade2014_233k60, sigradi2016_803dd, 4a89, 618d, 7cba, 3d91, a18e, ecaade2015_21c4, 77cd, 5967, de4c, 6998, ecaade2017_029hh, 152b, acadia17_154r, 006a, 6da7, ecaade2015_82b16, ijac201614104g4, 93b5, fe74, eb76, afb8, 2717, ijac201614105s5, acadia14projects_627h, 8ee4, 830c, 8fb3, 853c, 2e5f, b1c5, 0479, f567, e548, 6961, 213a, ijac201513105h4, dce0, df7a, 5f4c, 090a, b40e, 3f4d, c5ad, a329, af10, 37a8, c207, dfab, ecaade2017_027e, 2548, dcfb, ecaade2017_019ee, 5c7d, ecaade2015_100o19, 3f5b, 1a4c, 79c4, ecaade2015_268e59, fccc, cd3f, 0ef2, e530, 8b77, f19b, d36b, 584f, 6410, d871, 52fe, ecaade2017_021m, 2b70, e2ec, 4a16, 9ed0, e01a, 68ac, 2b88, bff8, ecaade2017_234m, 36ea, 48cf, f16f, 9052, ecaade2017_090nn, 6a50, 73f4, 7e80, sigradi2013_390b, 3258, 855f, 3066, cff9, 8a00, acadia17_402f, 01cf, e874, ecaade2016_164g46, ecaade2014_149z34, sigradi2016_732r, b0d5, 7f65, 6803, acadia16_214j14, caadria2016_819s34, ecaade2013r_014e8, 40e8, 934f, 86a5, caadria2015_073e10, 77f1, 3e47, ecaade2017_265l, acadia17_323s, 6811, 58c6, 8b15, dd4a, 8090, caadria2016_045c3, 71f2, ijac201614103l3, 3cec, cfb5, acadia16_154f11, 8fe2, 6795, 8501, 3387, cef2, fb31, 3901, ecaade2017_027f, f592, d3e5, 762d, f2ad, 2f4d, cb61, 4d52, 8d1c, sigradi2013_42n, a84d, d838, 9d69, 2427, ecaade2017_282e, 2b45, caadria2017_005g3, fe85, acadia14projects_479ax, ab6d, 8957, acadia14projects_479t, ed5c, ecaade2017_094t, acadia14projects_357aw, e604, 5dfe, 9c4b, ecaade2017_225qq, 0c15, 5272, 6825, f68b, 5310, 8843, ecaade2017_149k, ecaade2017_290mm, ecaade2017_173vv, f52c, 2aa2, 8b3b, e8d7, 5558, 2fd9, sigradi2016_695v, a640, 3556, ecaade2017_293oo, 3a0a, acadia16_124a9, 3cf9, 9847, acadia14_145ag, ecaade2015_202h44, 5c16, c42d, 8933, 4b08, dff3, ijac201614208d14, 6ddf, ecaade2014_066r15, 2164, acadia14_53u, 7242, 64e1, 398e, f0aa, 0809, caadria2015_114r18, 2648, ascaad2014_013t6, 1e0e, 34a1, 9a19, 86a6, 6c5a, ecaade2017_048ll, ecaade2017_069ff, acadia14projects_709am, 9b07, 9a69, 0da5, 4526, b674, 1875, acadia17_296z, 5b0b, acadia14_247l, acadia14projects_375h, e630, 4c3b, 52cc, a17f, 2d65, acadia16_344n20, acadia17_491w, 52c3, ijac201614308u5, ecaade2014_029f8, 630e, caadria2015_156m24, 04af, ecaade2016_102r27, c6fc, a63c, 198e, 695b, 7b4b, d890, acd7, ecaade2015_127s24, 8263, e227, 8331, 877a, ijac201614308g5, ecaade2017_095x, 25d2, 38e2, eefb, 957d, 835f, ea88, ecaade2017_133g, d913, afa1, 747f, b000, 18e6, ecaade2014_153p37, 1007, 1325, 16be, 60f9, aadc, ascaad2016_054s21, 2efd, 7daa, ascaad2014_015u8, ecaade2015_136u26, 53b5, caadria2017_104c28, 4a99, acadia14_497u, 5bd6, 1e81, 4922, a851, 7d11, 22cd, 5493, 16dc, c75f, 5a5c, ff3f, add1, 0bb3, e842, 5b25, 55c8, 5661, 93a4, bfce, 9942, 733e, 52d2, 7cb5, 33c5, 70aa, 5c5e, a12f, fa5a, e78c, caadria2017_135f36, sigradi2014_347k10, acadia17_669s, 6910, fc73, 1416, sigradi2015_8.186z12, 5905, 415c, 30a4, ecaade2016_098x26, 4c46, c0ee, 3ffe, 2746, 1aba, 6cd6, d9ad, f3b4, ddbc, acadia14_435ah, ef9e, 63df, 65f6, 0763, d0df, 99eb, 43f3, 58ea, 6954, sigradi2016_455h, ecaade2016_058a15, ecaade2015_185u39, 2dc8, c244, 6ff7, acadia15_483d22, 8f8d, 65da, 2a1a, 34c4, c76e, ee1d, 0ffe, c89c, ecaade2014_121s27, acadia17_247ll, 9538, acadia14projects_497r, caadria2017_041i13, 6069, sigradi2014_151j3, 9ea4, ecaade2017_212ff, 431f, e469, de15, ecaade2015_196b42, a85e, f65a, ce14, ecaade2014_176w43, 66f6, 0827, 7bba, ecaade2014_105a24, 7363, 9685, 73a4, 794c, 0121, 9035, a999, 64cc, e3f3, 34ba, 774f, 389e, sigradi2015_10.220f20, a72c, c7b8, 6517, 4ed6, ecaade2017_089ee, ef42, 24b1, 0de8, 6aae, dd34, ecaade2017_277ii, 803a, 6381, b602, fc23, ecaade2017_032r, 3456, 9509, acadia16_98n7, dbfd, f396, d4a8, db84, 02d5, 4e4b, 77a6, 1400, cd0f, acadia15_95e3, ijac201412304m1, 8dab, caadria2017_096y26, ea53, 6917, 0075, e732, 7200, 40bf, b43f, 6caa, 291c, 2b8c, 8de2, 5aa4, 15ad, cf4c, 2a97, f257, 745d, 6e17, caadria2015_111m17, 7b86, add5, 7037, 6df3, d652, 0a37, 09d4, e858, 6ad2, 633b, 1905, f7aa, acadia17_60cc, fae1, sigradi2016_815nn, 45bd, ijac201614203y8, ecaade2017_144v, sigradi2014_164k4, d1cb, ijac201412301g6, ec68, sigradi2014_345j9, 33cd, 1b61, 2227, 63f8, ec3f, acadia17_455y, 4cc6, 8308, sigradi2013_267c, 1d7e, 151c, 80ea, 24d1, 94e6, 75da, 14f8, 2d1c, caadria2017_174d42, 832e, cd3c, ecaade2014_089u21, b7ad, 881f, c9a7, a6d1, sigradi2015_1.305e1, 8c84, 43ba, acadia14projects_699h, 2b04, db2b, ce19, f6ca, 4ce8, ecaade2017_028j, 474f, 84a0, ascaad2016_004r2, 7713, d106, 76dc, sigradi2015_10.250j20, db6c, c2fb, 3f53, c96d, ecaade2017_067x, 56d1, 3cf3, d0f3, 0b51, 458d, e131, d41b, b713, 5f25, 2f98, 6420, cdb7, 8808, e173, f528, a8fd, ascaad2014_032m9, e1eb, 5164, 32d9, acadia17_70dd, 3ded, sigradi2013_248e, a510, caadria2017_015a5, caadria2016_395x16, c139, f897, 74fe, 5cf2, caadria2016_301n13, f172, fb61, e753, ascaad2014_019k2, 58e2, ab40, eda9, 8411, 3c2c, de21, bf4d, ecaade2015_115a23, 1098, ecaade2017_142ss, ea47, caadria2016_023n2, 6898, f6b0, 2da7, 1351, dddf, ecaade2015_138m29, ecaade2016_096m26, 33e3, bb1d, 04d1, b800, 3d8e, c135, sigradi2016_686zz, 195b, b1b7, ijac201513102k2, 94af, e3c9, 6bd7, ecaade2016_067f17, 54f1, 42c1, sigradi2013_342n, d9de, ef23, acadia14projects_463j, acadia17_202i, e554, acadia17_190f, acadia17_52k, 600f, acadia17_222p, bd70, 5b53, 90ce, 96ca, 65f7, 5aa2, 003c, 700f, 76a1, 1462, sigradi2013_407a, 7342, 21b0, f558, 68a1, ascaad2014_024y5, 1486, 3cc0, 9735, sigradi2016_524q, acadia17_38a, caadria2015_202x28, 297d, da8c, 706d, a00d, acadia14projects_291az, 9e96, cf9f, af0b, acadia14projects_681aj, ecaade2017_288cc, 254e, caadria2015_150b24, ecaade2015_314i68, 723f, fcf9, d465, c68a, 1fa1, acadia17_257a, ecaade2017_148vv, caadria2016_353a16, b394, ecaade2016_033f9, e61c, ecaade2017_059qq, 8c4e, da47, ef19, 5645, ascaad2016_051c21, 49ac, 6f33, 092a, a759, 599e, 597b, 13e2, acadia16_140b11, 996c, 45aa, b11b, e992, sigradi2016_446f, 1bb8, 77c1, 38c8, aa95, e7f3, ecaade2016_217h56, f4d9, 2450, 1f3f, 8695, sigradi2014_074d6, acadia14_189am, f15d, 6b0e, 2272, b1d4, 094b, e3f2, b8c0, 0d26, e43e, 28ec, 09d1, 7af0, 5a50, e8b9, 8582, 9167, 0b45, 9171, 9ab1, ac2d, b193, 4a0a, f144, 76f5, ecaade2017_100l, a158, sigradi2016_690e, ecaade2014_149h35, eb52, ecaade2014_214s54, ecaade2017_254rr, 5064, 9490, 51df, 08c4, 77ae, 322a, 651a, sigradi2016_659l, 93bc, acadia14_463aw, 7339, 4c81, b3ea, c484, b06d, 8b45, aef9, 5577, eec8, ea3e, caadria2015_078g11, 94b9, 481d, 32a1, d4bd, f53a, afde, ascaad2016_045k18, 8d09, 27ed, 6215, 06b9, ijac201513305t12, f30e, f763, ecaade2017_308bb, 4df7, 41c2, sigradi2015_9.141a16, 61fb, 95ed, a91b, 9155, 44fc, a9f7, 2dd5, 771c, ecaade2016_140u39, 303c, 442f, 1598, 2510, acadia17_598d, ecaade2017_146ii, acadia17_640ff, 4305, 2559, a558, 9a65, d66e, ab8e, 8272, c632, ecaade2017_046ww, 9459, acadia17_678pp, b864, acadia17_232hh, caadria2016_405e17, ecaade2015_172a37, ecaade2015_74l14, acadia14_609az, ce5b, a25b, 6bf8, 76eb, d11c, 0358, 0822, ascaad2014_036f2, 3948, 1b93, b5b3, 196e, caadria2017_029j10, sigradi2016_807nn, fe70, sigradi2015_8.81v11, c1ed, ecaade2017_023ee, acadia14_219av, 302f, 49b1, b10e, acadia17_628ss, 3cae, ascaad2014_029m8, 1830, 7c18, a48a, 3bd5, 496a, dc29, f6c7, bc48, 4604, c4fd, f0c1, acadia16_470r27, b51c, 3fb5, ijac201513205p8, 98e6, ecaade2014_182d46, 4f5f, 11da, be20, 1e60, 117e, 1545, caadria2017_017j7, 07aa, ecaade2015_246b56, 4f16, acadia14_365ap, db24, 993b, b878, 5a90, a23c, b693, 0eb8, d38f, 6d95, 0617, d1c1, ecaade2017_021i, a9f0, dde5, c759, bd65, e5de, bbff, bc83, ba9d, b3af, 83e3, 4af5, 5e4a, caadria2017_029t10, 044c, 03e0, 9157, 6f53, b619, 8792, 0567, 8f57, caadria2015_226b35, aab2, 0cfe, 3787, 2c70, acadia17_154v, ecaade2015_318m69, 124c, 8e4a, de43, acadia17_70ee, bbe1, 58eb, 5cb4, 7eb3, 194e, 1602, 1798, a2fc, bfd1, 52d0, bc4a, f753, 0857, 834d, e5f1, 507f, 89af, ea0d, 1eec, f98a, 4ac0, d45e, 2043, 282d, ecaade2017_234n, a3e4, d9f4, bc4f, 2408, sigradi2015_10.140t19, 3397, 443d, ijac201614402w1, cf51, 78b0, 0c5f, acadia16_24p2, 0485, ea73, acadia17_455ff, 26e0, acadia14_389ay, caadria2017_118r30, 0eee, 6113, 2308, ecaade2016_023j6, acadia17_231t, 4627, aace, 7a52, caadria2015_078j11, 0f97, 7a29, 1b4d, 2ae4, 8b53, df9f, ecaade2015_171a36, 47f7, 4b28, sigradi2016_773y, 2b91, bcd7, a08b, f097, c09e, ijac201614205l10, acadia17_350w, ec61, dffd, a6d8, 5a5b, fcbb, 6792, 8c04, 3fc7, ec38, c2ba, dd84, 3b25, b20c, 2c14, 91d5, 2202, caadria2016_271x11, 1e7e, 7366, 0280, 5e45, caadria2015_090c15, acadia17_164b, 7b9c, caadria2017_182u43, ab0a, ecaade2017_256mm, acadia14projects_267n, 1f93, 05f3, 6fd0, d076, f137, 00b9, 9757, b8d0, 10e4, 5fe0, 7459, 95bb, acadia14_637ah, c716, 6913, 1273, a77d, 9cef, bda1, 900d, ecaade2017_101ee, 3c75, 1359, caadria2015_064m7, f9df, acadia17_308rr, ecaade2015_284h61, sigradi2016_655f, ecaade2017_215ww, ijac201614201k6, sigradi2014_048y4, 5af9, ecaade2014_144a33, 0ab8, acadia14_435d, 72fb, 71e7, 04eb, d904, fd0d, b2da, 352a,