CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

aaa1, 04aa, 257c, 3e62, ee2a, aed1, ba60, aa67, aa2d, e7d6, 19ca, ce76, 8260, acadia17_588mm, bf29, acadia14_375c, 496e, abe9, 0971, ecaade2017_061i, ecaade2017_105ss, bb87, ecaade2015_217j48, 4e83, d545, d312, cf4b, acadia14_375o, 0556, caadria2015_190j28, 0bfe, 9a74, ecaade2014_239z61, bd47, e8f3, acadia14_579l, eb7d, 6b7a, 4f1c, 568b, acadia14projects_75a, 88b9, acadia15_243w9, e87f, f067, 851b, 4d26, ecaade2015_298l65, 25d2, 2d9f, ecaade2015_130j26, fc45, 66ba, ecaade2015_181l39, caadria2017_057d20, b5bb, 27c5, fdc4, 77a1, 6dda, 8f75, d9b6, ecaade2016_075i22, ddc2, 5a27, f4a3, 9b12, f75a, 50b0, sigradi2013_194, def2, a395, ecaade2017_023w, a025, 1bb3, bd48, ecaade2014_012m2, 6c58, aaa8, d838, a5a7, 4985, 2cec, ijac201513101o1, 2037, 244b, ecaade2015_61i12, dd8d, 4f42, ec02, fbc9, acadia14_565x, bde3, 9831, ecaade2014_015n3, 4ff8, ed2f, d98a, sigradi2015_6.183n8, 0847, 3769, e615, 9326, ecaade2017_282i, 3f19, aa50, ecaade2015_28x5, ecaade2014_018n4, 2562, ecaade2014_111z24, 709d, 3a3c, 7d20, 14ab, 37a4, caadria2017_183k44, c976, 2d32, b3bc, c86d, 5531, 014b, f757, c2c3, 843a, d308, 52e2, sigradi2015_3.155l3, 61b7, sigradi2014_345s8, 5c71, ecaade2017_029ee, ecaade2015_194e41, 987e, 2e26, ecaade2017_157dd, 47da, a1f3, ec17, ijac201412205b4, ijac201513201a6, ecaade2017_079i, 88fc, 16b2, e041, caadria2016_219f10, 0342, ff8e, f9ff, 0d56, fbde, ecaade2017_291b, ijac201412401y3, e2cb, 3321, 15a6, 44fb, ijac201513302m10, 0069, b3e8, de2b, 8670, 3171, 45de, a7da, de3c, b5f9, 9b79, 8b26, 1bb2, ecaade2015_241x54, sigradi2014_281f3, 8354, ad13, b9fd, 46e7, 1687, 1ac1, e548, 5bd5, ascaad2014_012h6, 052f, 0e69, 647c, 4b99, acadia14_339ay, ffe1, ecaade2016_006u1, c1c5, 9cd4, 0bcf, 644d, sigradi2015_8.163d12, 6ce0, caadria2015_203c29, 0aef, 6b28, 0545, ae14, 8f66, ecaade2015_304g67, acadia17_283pp, ecaade2016_162f45, fbaf, 2843, 5db5, caadria2016_487j20, 44cd, 5227, 77e3, acadia16_24n2, caadria2017_145i38, e344, 7815, 4786, 8543, 3342, 5385, 657c, acadia14projects_719r, 4cf6, d094, c7ea, acadia17_669p, c8e0, ijac201513201g5, 84e8, c1bb, caadria2015_218w33, bc1e, ecaade2017_017u, 7bcc, cc29, 0f27, 978e, bd7f, acadia17_145e, 5c42, 75a8, d4aa, 1215, 3030, fefe, 7bbe, 6b0e, sigradi2016_446h, d821, a9c7, acadia15_483z20, f510, cb4f, 8655, 8a0f, f221, d220, cf17, ecaade2016_108u29, ecaade2013r_004e4, ecaade2016_102u27, f724, 2f55, 145b, 6681, 9d6f, a0f8, f099, 3d54, caadria2017_069y21, f198, 3675, caadria2017_004h2, 3715, 1596, c26d, sigradi2014_291o4, d4a0, acadia16_318l19, 0b9f, acadia14projects_627e, db55, ecaade2015_227x49, be55, 109b, b3a2, 2298, fe5e, d530, 91c7, acadia14_247n, ascaad2016_013f6, 6517, d9ca, acadia16_372z22, 75e4, 8c02, sigradi2015_11.34z23, 7460, b263, ecaade2017_198xx, 9e54, ijac201614207j11, 42d0, cc7b, sigradi2014_047n4, 675d, acadia14projects_487g, 2c5b, 02ec, ecaade2016_210w53, 6ffd, a4ae, 8f07, ecaade2017_194s, cc73, sigradi2013_286, 3775, 29d8, 5ec6, 11c4, 0b1c, caadria2017_182t43, 6d45, ca8b, 8864, 0d0a, b2f2, 157e, f6b8, 11c0, fa4d, 5c66, bc2f, 3590, c021, fab3, 941f, ijac201513205s8, a59d, d59d, ecaade2017_109bb, b10f, ecaade2013r_010z6, 7251, d191, 2217, a965, 6c4b, 51be, 2155, 662e, ijac201412205e4, d853, ecaade2016_127g35, 984f, acb4, 4bd7, acadia16_196f13, 3423, acadia16_106d8, ijac201614201b6, 90c5, 9420, 1a44, 3690, 3a9c, c91b, de0d, caadria2015_064z7, 467b, 7d2f, b7f4, effd, dcbc, caadria2017_165t41, ea48, 1fce, 0dfc, 0484, sigradi2015_10.309r21, 80fb, e116, 5202, ecaade2016_027w7, 9e61, 55da, 1dae, e1c4, ee83, 5823, 59a3, 84d4, ecaade2015_122k24, 2f80, a17c, cc81, 04a8, acadia15_431r18, b93b, 4b47, 8b68, dc4b, dfce, 020b, ecaade2014_052e13, 132a, 5fa6, sigradi2016_407o, 38aa, 3e2f, sigradi2014_247j9, ijac201412304n1, ecaade2015_170x35, 694e, ecaade2014_123d28, a457, db84, b626, acadia15_343y14, sigradi2015_3.212j4, 5696, 2d48, ijac201614105a5, 3adb, accb, 8be5, a819, 6a1c, acadia14_699c, 62df, 81e8, 718f, a1a8, 984d, caadria2017_058e20, e417, 0e66, acadia17_542jj, caadria2015_081v11, c7c1, 6514, af26, caadria2015_049i6, c89e, ecaade2017_122mm, 0a6c, e448, 217b, 435f, 2f7d, c40f, fd10, 17ba, 14ca, acadia15_47l1, fae6, fb5b, ca2a, 91b1, d5e2, c30c, 77d9, 1370, ecaade2015_205b45, caadria2017_015w5, af5c, 5bb0, 8b8d, ascaad2014_014l7, e41f, 0dd2, ecaade2017_jgok, 21db, a055, 9421, 9fc1, ecaade2017_039b, 2b8d, dec4, 01a4, 2426, 2a4f, ee5b, acadia14_43ad, ecaade2015_284n61, 3ab4, d4bd, ecaade2014_204x52, 3efc, 1ad5, caadria2016_631j27, ecaade2015_194x40, 0c0b, sigradi2016_817g, 8eb5, c4af, bae5, 28ee, 8640, b092, ecaade2015_206g45, acadia14_589j, a818, acadia14projects_229g, f6d7, 246e, 5788, 34ec, a865, ecaade2017_021r, 068f, 33b9, 75d3, 345c, 361d, 6007, e833, 684e, f94d, 1b64, cbf4, sigradi2013_194o, 32b2, 9a83, 0987, 56cf, acadia17_678dd, sigradi2015_10.140r19, 830d, sigradi2014_132y1, 9fba, caadria2015_156k24, 9277, dcf4, ecaade2017_181r, ecaade2015_194t40, 5c9a, caadria2015_137n22, 098c, 94ad, f284, b19b, f7b1, c425, 2a23, 4d76, 2526, d35e, acadia17_50zz, e81e, 9c28, 3ce2, d5df, acadia14projects_627an, fb79, ecaade2015_287u63, caadria2015_004n1, ff80, 1484, 38ca, b273, a96d, ecaade2016_065c16, 0af1, caadria2015_139w22, c40d, 3869, 5568, 4c04, a474, 4219, ecaade2014_224u56, dddd, 4dec, 5b16, 001a, 1c48, ecaade2013r_004w3, 5676, 5f60, 1cf9, acadia14_453e, e3dc, 7503, 8b08, acadia16_62o4, 65b4, b0a4, 35d6, 033a, acadia15_451j19, f937, sigradi2016_590b, 68e9, d796, 7b28, 1d87, f880, 6c6a, 30d0, acadia14projects_589i, 600f, aee5, ecaade2015_334o72, ecaade2016_167w47, 0471, 89a7, 0ab4, b5b2, ijac201614305j3, ecaade2017_138v, ae91, 8473, d207, d6cb, 6405, 1834, 5aa6, 1bca, sigradi2013_271, c92e, 0692, e822, 3fac, b61e, e758, 9873, c9de, 3a0b, ef89, e745, acadia16_318p19, 59d7, e862, 5486, 76f7, bb72, ab6a, 804a, caadria2017_016g6, caadria2017_005c3, ecaade2013r_006z4, ecaade2015_233v52, 5564, b960, 1e27, 363b, 0ab6, 6b88, 6b94, e329, 907e, ba7e, 464b, 1280, e7d8, 7d8c, 4cfb, 751b, be47, 1154, 443e, acadia14projects_145aa, 6cdb, 957d, 5efb, fd6b, cc71, b108, d7f7, ecaade2017_059ss, ec6a, 1d89, d795, 0bb0, caef, 91d6, sigradi2016_779tt, e8fc, 210c, 53bd, 92b5, ecaade2017_170h, 4d86, 32b0, sigradi2013_401l, d407, c279, 8c94, caadria2016_703l30, 3a7b, 5bc5, acadia17_258h, fb85, 9514, 67df, ecaade2017_240s, 76a1, f4dc, e30b, ecaade2017_157ee, c23e, caadria2016_507j21, 389c, 126a, caadria2015_124c20, 8b88, 722a, 78a9, c721, 6cba, 9eaa, 0bc2, e68c, acadia17_81e, f000, ecaade2017_306m, 36f6, c383, 71a9, 9acd, 023f, f35b, sigradi2016_448x, 4221, ecaade2014_201b52, b257, 94f1, 697c, 6ab7, 336a, 3584, a424, bd7a, ffa1, ascaad2014_018y1, f193, 4ebe, 6550, sigradi2015_3.65y2, 875f, ecaade2013r_010t6, 3a93, acadia17_473qq, 7803, ae98, 1949, 9519, a110, ecaade2013r_003m3, 60e8, ijac201412201b1, 7123, f3f0, 0171, 9034, 780f, acadia14projects_579e, 32be, d4ef, 9d03, efdb, 298e, 3074, 6397, caadria2017_110f29, 65de, d959, 7b67, dcc7, ascaad2016_028r11, 2b0d, a20f, 60ad, 5d09, c1f5, 8c70, 2202, 8d75, acadia14projects_63b, 15a5, sigradi2014_329y6, f49d, sigradi2016_801v, c7e4, 7654, acadia17_473vv, d2ef, dd64, 7608, df12, da05, 5e43, 3f0c, sigradi2013_244, a267, 5967, 8888, caadria2016_405h17, 1203, c2fa, 79c9, 9b40, 287e, 3583, 51ed, d967, c95c, 7eef, 0316, 564f, 19b5, ecaade2016_144f40, sigradi2015_3.111j3, c28c, 7ee9, ecaade2017_269mm, c89a, c268, ecaade2014_022x5, 1cbf, 12ef, f059, ebfb, b4ab, f7f3, 3d3b, f20f, 5048, 22e7, 5344, 1cda, ecaade2015_129l25, 2ec2, ecaade2017_023y, 230d, f42e, 9dd3, f7d5, caadria2016_529t22, caadria2015_070u8, 3f01, 83e9, e36b, ecaade2015_139x29, beba, 8e6d, 1ccf, 02f3, bc56, c08b, d2e3, 7074, ac24, d3f2, 1cb5, acadia17_36u, dcd7, 8cc0, 4bcb, caadria2015_139f23, 1a43, 684a, 00ba, f1b5, ad27, 371f, 6e25, 6c09, 0ceb, ijac201614202l8, 3b88, 3c62, 2f2d, 9da6, 67ca, ca37, 37fb, acadia14_23aw, e01e, ascaad2014_012r6, 7355, 6ea4, 2c54, 13dd, da5f, acadia14_497ab, ecaade2015_240s54, 0b8b, 36f2, caadria2017_145y37, ecaade2017_085qq, 06c8, 8dc3, ijac201614405c4, ab8c, sigradi2016_814k, 98e0, e7e8, c4db, sigradi2013_343, ecaade2014_151u35, e243, d35f, ecaade2017_269ss, 62eb, f380, caadria2017_118d31, ijac201614305h3, ecaade2017_256x, cebf, ecaade2013r_009z5, ecaade2015_221w48, sigradi2013_117i, 7e1d, eb63, 9a96, 35e8, sigradi2013_294s, f1a0, 7fc6, d60c, a046, 9b25, 312c, 9df4, d950, c481, da68, 8d2a, ecaade2014_138r30, ecaade2017_252g, 9718, caadria2015_117v18, 287a, b2c1, 74d0, a190, 6e0a, 8426, f8e3, eaa1, a331, b92f, 35f9, cd5c, 5077, sigradi2013_234m, 090e, 9fea, c994, 616f, 7ef1, 9352, a64a, da59, b323, acadia15_110t3, caadria2015_016i3, ecaade2015_237c54, b2be, ecaade2017_257yy, 3e48, 9def, af2e, ad6e, ecaade2014_023c6, sigradi2014_178m5, e136, ecaade2016_073b21, 2ab4, fa01, 5031, e841, acadia16_488v28, bcac, b867, d0ba, ecaade2015_314e68, 1ac6, 7135, 576d, caadria2016_631c27, ijac201614201a7, d7b3, adcd, cd2f, acadia15_343r14, 7457, 33e3, f7bf, 56ec, 19c0, a585, 62cf, 4a41, ea13, dcff, 67a0, 9e07, 7570, ecaade2015_114o22, d06e, ijac201614207b12, 4b3a, cf7a, 4bc2, e87a, 0642, f484, bcdf, 1922, d409, caadria2015_119w18, 1593, 6b26, 6042, 426f, 764b, sigradi2016_809rr, acadia17_648o, sigradi2015_sp_8.326a31, acadia16_244m15, c362, c291, 6f9f, 9f30, 95c9, f7e2, sigradi2014_074j6, 1ce1, 712d, 11d2, 270e, 909d, d783, 1fb4, caadria2016_363c16, ecaade2014_023i6, 2593, 895b, 0bed, 0c26, f3be, b5ec, e11f, ecaade2017_208g, 0548, dab5, b0ae, acadia14projects_199ab, ec66, f807, 533a, caadria2015_220g34, 6147, 93f3, 8ada, db2c, e20a, ecaade2014_052a13, 80e5, c65f, ecaade2014_104n23, 233d, acadia14projects_219a, cee5, b0f1, 77b9, 6a1a, caadria2017_096a27, ecaade2016_tkor66, 06ab, 4831, 4dbd, cbf1, da92, 7c88, sigradi2013_425, 20b9, sigradi2014_178n5, 22fc, acadia14_627am, cda3, acadia16_24u2, 87d8, 258d, 5d1d, cb82, 4f7f, sigradi2013_28m, 33b7, 8fc8, ecaade2014_072e18, fb6a, 798e, c81a, 56b9, d905, ecaade2015_253y57, 7fe0, 90cc, 1008, 5c2e, 4168, 1678, cf31, ddd9, caadria2015_032v4, b503, 2b61, ffbb, 50a3, acadia14_357b, 27ec, sigradi2015_3.268a5, sigradi2015_10.378e23, 6acc, 136e, f4ca, 9890, dc96, caadria2015_237i35, 927a, 4208, 824f, 1cd4, a6a8, 1432, fa56, 02d2, 655d, ijac201614102y1, sigradi2015_3.43j2, ecaade2013r_003b3, acadia14_63ai, 8bbc, fdeb, 3580, cd60, 2bbc, ecaade2015_59t11, ecaade2016_197f52, a1f8, ecaade2016_007e2, 0a4c, 659f, f1e1, 8ae4, caadria2017_015r5, acadia17_316ss, 9c1c, 4be1, ascaad2014_025k6, 9eb8, 3e45, ijac201412305l2, 1636, acadia16_362o22, ecaade2015_100z19, 01e9, 15bd, acadia16_308a19, 1460, fedd, 8e90, f6b6, 8444, f617, 50bb, caadria2017_023a9, c5aa, 2700, 8e8e, e898, 019b, 6dbb, df04, deb0, ascaad2014_002m1, e8dc, 7abf, bf73, 61fa, ecaade2014_029e8, e3a5, 8ae8, 2299, 4709, 5841, 1edc, de3a, ecaade2015_64s13, f258, 8c19, b969, ijac201614407z4, 4783, b89b, 0348, 8575, 8421, f623, 08a8, 1415, f6a3, ecaade2016_224s59, 8f04, ecaade2015_114n22, fb8f, acadia14_435al, caadria2015_090w14, caadria2017_105j28, 3e26, acadia17_26d, 980d, ecaade2014_094i22, 3410, 2b42, ecaade2014_204a53, 6e49, 81cd, c7a3, 907f, a054, eb70, bc2b, c95f, ijac201614302b2, b1c5, 8b0b, 1d21, acadia14_311u, f294, ecaade2015_59z10, 29cb, bcb1, b3ed, ee01, 6b8f, 64a2, 70cd, 056d, caadria2016_549n23, 0d4e, sigradi2014_049n5, sigradi2016_673hh, sigradi2015_8.189o13, 9819, ecaade2014_010d1, 39dc, d44f, 0892, 21fe, ecaade2014_218s55, 3eed, 0d58, ecaade2015_172a37, ecaade2015_143j30, 6928, af32, ecaade2015_319c70, 8e11, 47cb, b3b2, 338f, 4c2f, 36bc, 3d64, 0a1a, 2efb, caadria2015_072s9, ecaade2016_058y14, eb04, ecaade2016_bkou65, 7b1e, acadia16_270a17, b4cf, f734, ecaade2014_224o57, 70ec, sigradi2016_686uu, 4e3c, eb11, acadia14_497ac, 2c58, 9aa6, ecaade2016_067o16, e4c7, 4353, 898d, sigradi2014_281j3, 4144, 508e, 35c7, 6830, d322, 88f2, f679, fb67, f09f, 21d2, 9e3e, a3d0, sigradi2014_137m2, efe8, af94, acadia14projects_619aa, ecaade2017_208d, sigradi2016_669cc, ede5, 6b98, acadia17_532cc, dfc9, 0e84, ecaade2016_065g16, 7359, 727a, 7d82, sigradi2015_12.215s27, 16ca, 5816, 3798, caadria2017_023e9, 8396, 832d, a526, 5ede, ecaade2016_222x57, 6095, f6b2, e64b, f1a1, 22cb, 88ec, b424, ecaade2017_133f, eb07, 2135, b554, f02b, 3856, 815b, c7d1, caadria2017_086j25, acadia15_497h22, 85f1, bb47, ce0a, ea23, caadria2017_015h5, dfd7, 3d55, 8261, fb84, ecaade2017_301k, acadia16_12y1, 8401, ecaade2015_285g62, ijac201614302m1, 7ca4, 58bf, caadria2015_004i1, 7083, 20c7, 5bfd, 8151, 5a42, 5fef, ae6e, d2f0, af29, a0c8, ac50, c6a9, 0362, 49c7, 8d80, 1c42, 9681, 8ab0, sigradi2015_8.186j13, eed5, 8474, f82a, 77a6, 16aa, a4ef, 60ef, 0610, caadria2016_353w15, sigradi2014_048y4, 23c7, a8f0, 967f, ecaade2016_002i1, 8876, 6d06, 29c4, 4c17, c6f3, a38f, 9592, ijac201513205j8, 6320, 8cd2, d2f2, caadria2016_777y32, 21d0, fd65, c467, d628, a8b7, a097, ae12, 9be7, 7e4d, ascaad2014_030x8, aaaa, ecaade2017_051u, acadia15_395v16, 0953, c7bc, ecaade2014_086a21, ijac201412406k9, 33e1, 19c1, 06ce, 20a6, 607d, acadia17_247nn, 89b7, 444f, 6a2c, 2bcb, caadria2017_132o35, dd13, c071, 4f88, ecaade2014_225f58, bfa0, 649f, 7be1, 4e5d, e82f, 0eb0, ijac201614202z7, 4289, sigradi2015_8.186c13, ee81, ecaade2016_140x39, a005, 9531, 2e12, 8672, b5ce, 3666, acadia17_237ii, 4d28, 1a7e, 7e2f, ecaade2014_215w54, c402, 72f4, sigradi2014_313t5, a8cc, 1835, ecaade2017_076mm, 08a7, ecaade2014_168i42, 34e8, f76d, 468e, b388, a96e, 18fc, 479d, 3c8e, sigradi2014_172w4, 7970, acadia15_251i10, 8bcd, 2eb5, 5fa1, ijac201513105u4, 57d9, df3e, 9948, 9bce, caadria2016_745c32, 3897, 86f9, 0386, e6b7, d497, baf8, 7d5b, 2b86, ijac201614203f9, acadia14projects_153g, 6a02, e1fb, e838, 8878, e48c, b305, 1eb6, 2828, 2811, acadia15_497n22, 81c1, 3c35, 3f32, 5f82, 7e5e, ecaade2017_117t, 42bd, fc33, 29ce, ce87, 9733, 48cd, caadria2015_126c21, caadria2017_003r1, 716d, e194, caadria2017_074g23, 1afb, 9fd9, c35b, caadria2015_226y34, 36c5, de5c, 1ad3, caadria2015_126e21, 62cb, caadria2017_163o40, sigradi2013_342j, a672, c06c, 6059, 9238, f2fe, 29d1, 3594, caadria2015_210m32, sigradi2013_234f, acadia17_322qq, 79a1, 2a3c, 212b, ecaade2016_162c45, ecaade2017_172bb, e992, 0b5a, 2737, ecaade2017_056yy, caadria2017_145k38, fa20, dc37, sigradi2016_690f, sigradi2015_11.196h26, ecaade2016_084g24, sigradi2016_484a, 38f1, 32a7, bd2c, faaa, f24b, e502, 42a1, 9d44, 9a4f, ascaad2016_039t15, b6fd, 326f, 9ce1, 5b44, ecaade2016_071i19, d073, 0cb4, ijac201614309b6, 022e, 52c6, caadria2016_851s36, e256, ecaade2017_212kk, sigradi2015_8.339w15, b886, 7651, 0eb1, acadia14_435af, acadia16_362i22, 381b, 8a95, acadia17_455bb, sigradi2016_814l, 21bc, ecaade2016_046s12, de81, ea9c, 8c65, 57f2, 7c2c, c04e, ascaad2014_019l3, 00c5, a235, caadria2017_030y10, 7947, 2fc2, ff13, 2ce6, c351, c6be, 8805, 78d6, 8881, 0425, e716, caadria2015_156p24, 2ddf, 5237, ecaade2016_139y38, 1b21, 5197, 61ab, 064e, a9a9, acadia14projects_453k, dc94, ecaade2016_167c48, e673, 4eed, 32a3, b54e, caadria2015_081m12, acadia16_88g6, 3933, 5f0d, d091, 6482, 3e16, db4c, bf62, 908a, caadria2017_124h33, 88ab, ef96, a45d, 5438, b1d4, 62b0, 57bf, cc3a, sigradi2016_426c, a107, ccda, 54ca, 152d, ecaade2017_308ii, 2c7f, 205f, sigradi2015_3.209d4, a458, 036e, ecaade2015_138t27, aae3, ecaade2016_130r36, e15f, 7bb7, bceb, ed58, 33a8, ecaade2017_164x, 29d4, 07ed, 529e, ecaade2015_176v37, 9b21, 81fa, 45ff, a87e, 1f2f, 0eea, b034, 790e, e5cd, 91a6, a42a, 55cd, ce75, 4c32, 66c5, d789, 67f7, d14a, ecaade2017_079t, 95ea, 4cca, ecaade2014_180w44, 4b32, 89a5, ecaade2014_010p1, ecaade2015_114v21, ef9c, 36d4, ecaade2015_229j51, 5972, baea, d6d0, 1bde, ecaade2017_021v, 36d6, 05d7, sigradi2015_8.186y12, 1932, 124a, c0b2, fb83, c4fd, ecaade2014_168u40, e30c, 822c, 44c8, f6c7, ca60, acadia14projects_601ae, d388, df79, sigradi2014_132l1, e0ee, 5447, 9979, 7bdd, f15b, e264, 08e1, ecaade2014_071v16, caadria2015_124z19, ascaad2016_008f4, 71b7, cc1c, sigradi2013_189j, f71e, bc0a, 646f, 553a, ecaade2016_040x10, 09de, 91f8, d47c, 8081, d6a5, 7e67, c1c9, e5c1, 1d27, d3fe, 8f4f, 1798, 09ab, 8886, 35ac, 1303, 0655, acadia16_214c14, aad2, c4f2, caadria2015_048s5, ascaad2016_011k5, c400, 3160, a982, d9fb, 8b9f, c8b3, 45c3, 32d6, c855, 7f4e, 959f, 1abe, c4a8, ecaade2017_170e, ecaade2014_084y19, 8786, fc92, 0a9a, 3547, caadria2017_054f18, fc83, 4ef2, 48b6, d5d5, bdd9, 8306, a57e, 169a, ecaade2015_83n16, e539, acadia14projects_291h, ecaade2017_305xx, 8b55, 5c3b, 102f, 6bfa, acadia15_333u13, ecaade2016_243s64, ecaade2014_072m18, 3300, eae5, 63fe, 3713, sigradi2013_167l, ecaade2017_032m, ecaade2017_215gg, 4e1e, 5bcc, acadia16_88a7, 3575, d0a4, ecaade2015_248t56, 1f36, c616, 0a5d, fdaa, ec30, 2010, ecaade2017_230nn, 0dab, ecaade2015_161i34, e707, ecaade2016_104y28, 89c3, 1d00, ecaade2014_152f36, 3f42, a19e, ascaad2016_016r6, 13c4, 452d, caadria2016_457l19, 8477, 343e, 3f07, sigradi2015_9.152b17, ecaade2017_149m, 231c, ecaade2016_238p63, cda5, sigradi2013_243b, a565, 552e, 7313, 9f6d, c017, cd12, caadria2016_003l1, sigradi2016_369d, 2907, e8ac, f64a, caadria2016_187t8, 64dd, 44fc, d098, f3ea, ecaade2017_302uu, 733a, 7dfc, abc5, 2859, 33c3, ef53, ecaade2014_173f43, 115c, sigradi2014_266g2, 18ba, a65f, cab4, a12c, 1927, b04b, 35b5, 9225, 66f2, 7692, b232, d79f, 3270, 6096, ijac201614303d2, d275, sigradi2016_560bb, ecaade2016_046c13, 0aaa, acadia16_72y4, 1783, 7438, 2e29, 186e, 4f49, f8bd, caadria2015_077x10, a507, 6e63, 09ea, a7e2, a077, feae, dbbb, a47d, c1fa, d7ce, ccce, e91a, 61af, 6656, acadia16_106o8, e68a, ecaade2015_230l52, a9b3, acadia17_316rr, 3d06, a878, 55a2, feec, sigradi2013_421l, caadria2015_213y32, d283, 9cb2, 8629, caadria2016_105a5, sigradi2013_397b, a26c, 7f0c, 0869, sigradi2013_359l, caadria2015_203o29, 0c2e, 6e69, acadia14projects_565ad, 432c, ecaade2017_277gg, e288, e1ed, f9c9, c38a, 03cd, ijac201614308r5, e5ec, 2bb5, 3a5d, 7dab, 30ae, 3a58, e635, 5415, 6e7b, eb6d, bd5a, caadria2017_056y18, dfad, c553, dfd1, sigradi2015_8.239d14, 541d, 4695, 3c11, 75b7, ijac201412202s1, b15e, 5c35, 8bd3, caadria2016_851x35, 4053, 8553, fc16, 88cd, aa65, b77a, 3e73, 0baa, ecaade2014_151z35, 355e, 4f37, acadia14_375i, 9954, ecaade2016_225n60, 3969, e1bd, f302, e63d, acadia14_247r, caadria2015_188b28, ecaade2016_032z8, dcf3, 30e9, 231d, caadria2016_321k14, ijac201513201n5, 8d79, acadia14_135v, 9457, 1b84, c0c0, 39c7, 592a, 33f1, sigradi2015_11.165k25, 3fef, b834, 32a4, a98c, a171, 9656, 7cc6, 5721, 92d9, 685c, b683, ecaade2016_126u34, 64f5, f0ed, 7cc9, c1f8, c7cf, 219a, 9ac7, ascaad2014_024v5, caadria2016_373g16, 2f99, c24c, 3795, d1ef, e73f, caadria2017_028f10, 8d4c, acadia15_57h2, acadia14projects_661g, f957, 2e5a, be53, 395b, caadria2016_703g30, sigradi2014_213y7, acadia14projects_317aa, 4f72, 6542, ecaade2015_82a16, ffb2, e826, de99, c16c, b528, 8665, acda, 12e8, 8602, 067f, 19ee, sigradi2013_389, 98e5, 9cd1, ae8b, 1b41, d158, 8d87, caadria2017_104b28, d2ba, c3f3, d715, 8bf4, e447, 0559, c065, acadia17_283rr, 2cb1, sigradi2014_132i1, c561, ascaad2016_007x3, de43, b44e, 017d, caadria2015_156r24, e0b5, 0c5f, eeab, 24f8, ecaade2017_192p, 6ba4, 480d, sigradi2015_10.309a22, 7792, ecaade2017_048oo, 7fca, 7d24, sigradi2014_221h8, acadia14_579f, 1555, ecaade2016_197b52, caadria2017_054g18, caadria2017_132r35, ecaade2016_193o51, ecaade2014_188l48, 514a, de00, aeda, 3426, 3b85, 666b, 2896, 3177, ijac201614307e4, 1049, ijac201412304v1, ecaade2017_291p, ecaade2014_163b40, 9d00, d032, caadria2016_033z2, ecaade2015_130b26, e6fe, 3e57, 02c9, ecaade2017_225h, d14b, 9896, sigradi2016_673ee, sigradi2013_222l, a2e2, 821e, 7525, 3e33, 7a67, ascaad2014_019m3, 7f39, dd55, 3523, 2328, 19f9, 87bf, 6ae4, caadria2015_070e9, ecaade2015_268g59, cadf, ecaade2017_291v, f308, 606d, acadia14_399an, 6a3e, 2cd8, 3549, 3a77, acadia16_98m7, ecaade2017_jgou, cf00, 6954, 328e, 4599, ecaade2017_003n, 0b4e, 11fa, d812, f5b2, caadria2017_056g19, caadria2017_145m38, d435, ee76, caadria2015_067m8, c7d9, 6106, ecaade2015_248m56, cd22, ceda, acadia16_382e24, ec2c, dc73, ecaade2016_113a31, b8bb, c3c6, 308a, 88d5, sigradi2016_448r, caadria2015_162y24, ecaade2017_061e, e24f, 6c45, ed8c, 0591, 4dcd, acadia14_317ac, 5371, fe25, ecaade2014_132i29, 5d0f, 7a9f, 53b8, ecaade2015_82c16, 783a, ecaade2017_028o, e1dd, b6ab, a206, 1b90, ecaade2014_057t14, 27e8, a0d7, dc19, bd8e, d823, 9503, 0c50, 2103, 24a2, 9e4b, 9ba0, bb54, 2207, 932e, 527e, 5e2c, 1845, f514, c1b0, 9f05, 55a0, 3db5, 913f, ba70, 000a, fbd0, 381f, bc65, 9e35, fd39, 45c1, e955, fe99, 334b, ascaad2016_041o16, 40b5, a9b7, b181, d79e, 66ed, a33a, 2c4a, acadia14_435as, 5b64, 6cb2, 870b, 4184, ecaade2015_241c55, ecaade2017_006mm, 78f5, ecaade2016_121o33, c0a4, a2e0, ecaade2014_067x15, 9a95, 2086, sigradi2016_450rr, cfbf, 456c, 1bf5, 2f09, ecaade2016_ws-dleadl68, sigradi2013_429g, 6fe7, 223a, 8bdf, 7e45, 9dc4, acadia14projects_655ai, acadia14projects_167y, 24d0, ba76, sigradi2015_11.34w23, 6a29, ecaade2014_180f45, c505, aa88, b5b4, acadia17_520m, sigradi2013_111v, cba3, 4b46, 6b07, ce3d, 9243, 3601, ecaade2015_314c68, a24e, 4163, 9d60, 34c6, 3d20, 9ff0, c0e2, 0933, 0a0c, c18d, 8627, ecaade2016_087n24, acadia15_223l9, eb8f, 5057, 0fe4, 7d03, ebbd, f584, e26d, ecaade2015_206l45, ijac201412204a3, 47e4, e28e, fe94, 4f5c, ecc4, 5ace, a6c2, f476, f34e, 8ef0, 23dd, cbee, e493, 3465, 9aa8, f0e2, 3196, b614, 7058, e323, d75e, 04f5, d508, a27a, 78b2, c48f, f235, 15e1, 2a90, c1dc, f4a4, be52, 1c54, caadria2016_147h6, ecaade2014_195k50, 9539, 61f0, 9e5b, 5970, 4fe0, 6d70, acadia16_478y27, 1786, e460, 0ed3, a15c, 2783, 6789, 8bb7, baa3, ecaade2017_097bb, ecaade2016_078f23, 0d16, 3c95, 4399, bd7b, caadria2017_008v3, 9b77, ecaade2014_173m43, 1f75, c27e, caadria2015_203n29, 65b9, 69d5, ecaade2016_193m51, ijac201513201f5, ece9, 8f64, ecaade2017_069dd, 3b1f, 9b1a, 7fa4, bd41, 487c, 906e, 785f, a0b8, ecaade2013r_018v9, 08e8, ecaade2016_217n55, dad1, 505f, ascaad2016_027y10, c94a, 2800, 1546, 60f2, 3b92, b139, ded1, 9790, 2277, 130e, fea0, 00cc, 8422, ecaade2016_225i60, bab6, 0297, 1c22, caadria2017_048y15, ee2b, b16a, 4f94, 8eba, ecaade2017_271g, ecaade2015_317z68, 7927, 0e10, 4011, c247, fecd, ac11, c365, 7d53, 2223, f5e4, ecaade2015_211z46, acadia15_110z3, d3a7, df7b, 1728, 46d7, a666, ecaade2017_293ll, ecaade2013r_003s2, 8743, 4139, ecaade2014_085j20, 014d, sigradi2016_637p, d864, ecaade2015_317k69, c39b, 4b19, ecaade2016_mrte66, 67fd, caadria2015_206w29, 0c5a, 30c1, ad78, 7a09, 1758, caadria2017_104c28, 98f7, d0cf, 913a, be61, 9165, 89e8, caadria2015_087a14, 2e0c, ee58, 6e31, da45, 08c1, 163d, ecaade2016_062g15, ecaade2015_119f24, 271b, cc38, c912, ecaade2013r_011d7, 6cef, 6aa1, 3455, ijac201412403b6, 41b5, ecaade2017_199ss, 76e2, ijac201412305e2, 882c, 0d7c, 3bfc, e4ac, f9c8, dd58, d7ea, 2c81, 2f83, ecaade2015_118z23, ecaade2016_188j50, 6940, d89f, 54a8, 5c67, dc40, ecaade2014_035w8, 0a3f, e044, 325c, 99c7, ecaade2015_144d31, acadia16_98f7, 113c, 6b35, 9269, 88ae, 7d56, edff, 2dbd, 91bd, 1277, 4752, f3cd, f598, 16e6, 7c35, 72a8, 2e3d, e7e2, 239e, 7fb7, ecaade2015_314f68, 7795, a8ad, 048c, ae41, 8438, caadria2015_156n24, 2ef9, ecaade2015_222c49, 0dc2, 5e06, 5c54, 44c7, ecaade2015_77z14, 295a, ecaade2015_35z6, d193, b32b, ascaad2016_035n13, ecaade2016_065z15, sigradi2014_164m4, e954, 71db, 9fd7, bfb2, 8f89, fc01, 5d55, 3b46, bb12, ecaade2016_213n54, a09a, 3b29, sigradi2014_048b5, 50eb, 0053, d11d, sigradi2013_359n, 14be, ascaad2014_021x3, 7ddc, ecaade2015_22m4, 331b, d0d1, da90, 5013, f71c, caadria2017_009r4, 59d9, 12bd, 5f19, 359d, 117d, 4db4, 1ddf, 1146, ecaade2014_239j61, acadia15_443a19, acadia14projects_347ap, f636, ecaade2013r_014j8, 3258, acadia15_223c9, caadria2017_037c12, ijac201614208e14, 38a0, 114a, 2641, c6d5, 503d, 5dc6, sigradi2013_401e, 2b48, d94f, 509e, 7fc3, ca4f, 5a7c, a8e1, caadria2017_027u9, ac30, ce6d, ecaade2014_053n13, 030e, 0f89, 4114, 70c2, c811, 9e7c, eef4, 8da3, 4945, 76f6, 69ff, 8490, ed3a, acadia14_135z, 6b65, 768b, 4813, 79a3, 1e0f, 69b9, 4c3d, ecaade2017_225xx, 6fe4, sigradi2013_386g, bd37, a43d, b890, c40e, 052b, 970b, ecaade2015_17v2, ecaade2014_066j15, 9e16, ecaade2017_215ggr, fe50, acadia15_407k17, 42bb, 71f2, sigradi2014_099v8, 8f98, 7b44, acadia14_691av, 0878, 9565, ascaad2016_044w17, d041, caadria2015_226j34, ascaad2016_038t14, ecaade2014_175z43, 29a0, 450d, caadria2016_829c35, ecaade2015_13u1, e324, acadia14projects_333av, 918b, 6f28, ecaade2017_057bb, f078, 1e71, 572e, 1b61, 71c4, a4e9, 306f, e3d9, aa91, 50e9, 5b10, dd8c, 3100, 10b4, caadria2017_072z22, ascaad2014_007d4, 0fb9, fb48, 2feb, bdc5, 60f1, acadia17_658c, 2648, 4821, 4dd2, ecaade2017_210w, ed21, e422, f705, 7120, sigradi2014_172y4, 41dd, 5fb8, f9e4, 7f5a, a226, b31a, 5098, acadia14projects_317ab, c4ee, ecaade2016_224t59, 8fe5, caadria2017_113u29, ecaade2017_213vv, 573c, ecaade2015_155o32, 59d3, ascaad2016_021a8, ea4e, acadia15_243e10, ecaade2017_091tt, ecaade2015_100m19, 7fa2, b6ee, ecaade2017_230rr, fc19, 0018, b4ea, 6b44, 8846, 9755, d68f, 93d2, sigradi2016_484j, sigradi2013_155f, b580, d2ad, 84f1, 4974, 2692, 54e9, 887d, 9dd5, a966, fced, c2f5, 20f2, ecaade2017_017s, ecaade2013r_009d6, e090, ecaade2015_228a51, bb18, ecaade2015_240t54, f41f, 2dac, 469a, 3946, d8c4, ascaad2016_023v9, e9ab, ac17, ecaade2017_210x, b62c, da8c, 75ca, 728f, d619, 086a, e7b2, ecaade2016_048a14, sigradi2014_077g7, 844c, aea8, c17e, 56a4, ecaade2015_294n64, 034c, 842f, b087, 4e61, e092, 0ec8, fcf9, 179c, ecaade2014_143p32, acadia14_627c, a925, 5e69, 2251, a4ab, ecaade2017_026ll, 11d5, 72c1, d381, b2b3, 241a, ecaade2016_ws-afutureo67, ecaade2016_230b62, ea19, 0ac0, bafe, ecaade2017_277cc, 1838, 0a5f, f75c, ecaade2017_038zz, 1590, 4610, acadia17_678kk, 3631, 40d8, caadria2016_177g8, 1585, 66cf, 3877, ecaade2015_285i62, ecaade2017_213k, 0e64, 221b, 1daa, ecaade2016_230e62, f296, c3d1, sigradi2014_232s8, caadria2015_194z28, 7283, b9df, d3d3, ecaade2015_158t33, acadia14projects_33ag, 4da7, f26b, a06c, ijac201614408k5, 51c5, 8966, 885c, 67a5, 72f0, b803, 4a59, 4360, 08d5, 4a5d, ecaade2016_164m46, ascaad2014_008y4, 9c9f, 835c, e47d, ijac201513203k7, d5ba, 904b, 6737, ecaade2016_068l18, sigradi2014_070a6, 538f, 320e, 8a3e, ijac201412404i8, c02f, 7ac0, ascaad2014_010s5, b9af, cf67, 85a1, ecaade2014_195z50, 2cbe, caadria2017_185x44, 327d, 4df2, 5fe4, 4340, 6740, 1234, 8116, ecaade2015_18h3, 5d7a, 1fc3, e52e, b8b4, b50c, 0aba, caadria2017_029m10, feed, ecaade2016_223f58, sigradi2013_10d, 77d0, 29be, 048e, 703d, acadia14projects_43ab, 71d9, 2b98, b978, 7315, 884e, d0bd, 21c5, 4b2c, 175d, f036, 7619, ea03, 289b, 2c3a, acadia15_149y5, a096, ascaad2016_049s20, 3e1f, 81f7, 0e04, ecaade2014_218p55, caadria2017_125b34, bfee, 58db, caadria2015_188x27, d3b4, caadria2016_549m23, c2c2, d10e, fd57, sigradi2015_10.144v19, acadia16_224p14, 7877, 5efa, ijac201412303b9, d7ee, baf6, aa8a, ecaade2015_314b68, 4c1a, 26dd, ecaade2016_017n4, 86af, ecaade2016_243b65, 2e7f, sigradi2016_815x, fe1b, acadia14_339au, e3a4, 9f61, 3fd4, e4f2, b404, a298, sigradi2013_400a, ecaade2017_213uu, ijac201412301t5, aa46, e55a, ecaade2015_83g16, acadia17_598c, d9df, f48a, e1c1, 9cc0, defc, eeb3, 94b1, ijac201614303p2, e40f, a71c, 07f6, cd1f, caadria2015_087c14, c836, bb83, ecaade2017_053zz, d7cf, 8d0e, d230, a047, 31a3, ecaade2017_269nn, 8336, 4f09, sigradi2013_407b, a494, ecaade2017_134o, 2f10, e6dd, 2a2d, 800d, dcd9, 2ec7, 4fd1, acadia14projects_177ah, 79ec, 4fd5, 896a, acadia16_432p25, b79c, cba9, ecaade2015_48f8, ecaade2016_072f20, ecaade2017_091ss, ijac201614401c1, 8709, 71c9, 986e, acadia14_609an, ce9b, 7b8a, df23, 37cf, 9a6a, 7ef5, 4587, a099, aff7, d0e0, f49a, sigradi2015_3.43l2, af99, caadria2017_145d38, 18a8, 2e9f, sigradi2013_326e, caadria2017_149k39, 9d3f, ecaade2016_221w56, ijac201614303f2, 8723, 162b, fb13, ecaade2016_157w42, 9488, caadria2016_045h3, 0cc3, ascaad2016_045g19, ecaade2016_017o4, 8070, b7f5, 1cc0, 06bc, acadia14projects_699o, 0ec5, 4a4a, 7eb0, ecaade2014_153s36, 42fd, 4647, acadia15_185b7, e718, 2f87, acadia17_316tt, 7b33, ecaade2017_256t, 35d2, d05f, d741, b8aa, 9f16, 2877, caadria2016_229z10, 57b9, ecaade2016_199x52, 7a54, ijac201614102w2, b500, 67a6, sigradi2014_345y8, sigradi2014_114k9, acadia15_274h11, acadia17_127gg, 9382, de52, 3d08, e2e4, 6918, 912a, 1a24, 6b47, 9776, ecaade2017_053l, acadia14_655ae, 64e5, 09d5, b1ea, 616a, 1587, f797, f5d6, ec78, 1259, 2c0f, 09fb, 7986, c906, 94b3, 63b8, 921d, 08c6, 4ecb, acadia17_273z, 9c10, ascaad2014_028t7, c8ed, 79af, caadria2016_767u32, 8288, ascaad2016_010a5, 2a59, caadria2015_087f14, 85ba, ecaade2017_054ff, sigradi2016_381r, b3b1, f525, e820, 5354, ascaad2014_018x1, 5024, 10ff, d95f, 8bbe, 40f2, 3254, ijac201412304c1, 9487, e8ea, f7da, 654a, ecaade2014_067d16, ascaad2014_001i1, ddc8, 9adc, c482, 08a6, b4c0, a0d5, 09d2, e387, a60e, 4f65, b088, ecaade2016_038l10, c6b8, 4a82, 5275, 4401, 6d83, 5eb4, 92a5, 9d83, ceb9, 0da9, e53c, ba23, 2d8b, a39e, 8964, ecaade2017_019ll, 78ef, 01f8, ecaade2015_229s51, acadia17_570v, ecaade2016_021i6, sigradi2013_347t, f3b0, f0e9, 44e3, 0cc1, 597c, b81f, 07d7, sigradi2015_8.328i15, 9ff7, f402, 3a45, ad98, sigradi2016_737x, sigradi2013_303h, 1ea4, 1638, 2ffe, d2ac, 7c27, 272a, bb75, 2454, 6138, 6e11, 3711, e063, bfd9, ef70, 25d7, 7590, caadria2017_058l20, 2c30, ccc3, 49c9, 6339, 446b, c653, cf0c, cd3b, 131e, 8cd0, acadia14_445ak, 6b5a, ecaade2015_77u14, 2c68, cc72, 24dd, 49e4, 9ae2, 262b, 9041, 4030, 1502, 0eac, da60, c1b8, 5956, ecaade2016_079t23, ecaade2015_207h46, 93cf, acadia15_195v7, sigradi2013_222k, caadria2017_005u3, ecaade2015_138u28, a0d9, 3801, bc6e, 954d, 68f7, fa29, f7bb, sigradi2016_815z, ecaade2016_151n41, ecaade2017_053b, 78c9, ijac201412401w3, 766c, 3b1a, ijac201412205u3, b4a3, b1e6, acadia14_579i, 237d, bf86, 886d, 6bf2, acadia17_598vv, a3d4, 107c, 66f5, ecaade2015_241s55, acadia14projects_619at, 9058, c3b2, a527, ecaade2015_248k56, 78c6, 61f4, 0fbb, 1d70, 701a, sigradi2014_213b8, 1fb5, b352, ijac201412406s9, ea04, 2c3e, 2651, 348d, d169, 3198, 9bb0, f026, b202, d987, c5f0, caadria2016_487z20, 85b1, 4680, 6636, acadia15_417a18, 3253, db2f, ecaade2014_208y53, 445f, 8f99, 86b3, be1d, 78fa, 26f4, 5f75, accd, ecaade2015_279z60, 6ef4, ascaad2014_005i3, ecaade2016_197x51, 71bd, e50c, 924b, acadia14_375j, 5244, sigradi2013_54r, 42ba, 1782, 1839, 047f, 1846, b2c7, ijac201412203l2, 7462, 1066, 173d, ea75, 73f4, 5b6a, ecaade2016_198p52, ecaade2017_151aa, acadia17_60s, sigradi2016_686yy, 6f35, 98dc, d919, ijac201614306a4, acadia14projects_463l, 3808, 1942, b2d4, 55f6, 4e3a, 3a82, eca8, acadia16_12g2, d8f1, ecaade2016_097v26, acadia14projects_153aw, 178e, be6c, e35e, bf66, 16bb, 89ca, 87bc, 470b, 9d92, d8c7, 5f09, 9981, 048b, caadria2016_013x1, 3215, 13a8, 4aab, 9738, 9336, 4471, 81d0, acadia16_362j22, f9cc, 6ea8, 0d76, fb29, acadia16_432k25, d6cd, ecaade2016_011v2, 94d0, d3d6, d74d, 8fb4, 604a, 9e6f, 1f0d, acadia17_500kk, 7d54, ecaade2017_210u, 0215, 512e, caadria2016_713e31, 6d07, d850, ecaade2014_019e5, 1feb, acadia14projects_531z, 5e36, bef7, c997, 6f4c, d71f, 5070, c3ee, d173, 4932, 7f9a, ab68, acadia15_469d20, sigradi2014_074x6, ascaad2016_048g20, ecaade2014_044i11, af40, 34fe, d2d1, 4504, acadia14_681am, 9d1e, 118e, 3cb8, 5dd5, f153, acadia16_116s8, 1d93, 1e68, dafc, ecaade2014_175t43, 2c8f, b660, b064, ecaade2014_009b1, 87c5, e21e, ecaade2015_314h68, 7a74, 59c5, 202d, ba79, 6953, ecaade2016_126m34, c2c5, e2a9, e165, c14c, 67aa, 29a1, ecaade2015_21m3, 5bd0, 5f7a, f7aa, 9731, a7a5, sigradi2015_10.140l19, 49d4, 037f, fd58, 6518, cac2, 274f, 9bae, ec64, 3240, ecaade2016_217g56, ecaade2016_057s14, 3d9b, sigradi2014_266b2, 1b8f, 690f, 9b00, acadia17_551qq, 118c, ecaade2014_237c61, 2ca5, acadia17_608cc, ascaad2016_014m6, 62d0, sigradi2016_408w, d9f3, 536c, 7808, 3c2b, 33a3, acadia14_333ax, dc14, 7202, 5f62, ascaad2014_025o6, 4d1f, b04d, ab9b, ecaade2017_302rr, b937, e1f2, 3579, 0cad, 9a56, 0522, sigradi2016_792g, 23b3, acadia14projects_463v, ecaade2014_011h2, 7536, e5e0, acadia15_497o22, 7bb1, a82f, caadria2016_579k24, 313a, 4500, 433f, a43e, 665a, 2744, ecaade2015_229r51, 3f34, da6c, 8720, sigradi2016_602h, caadria2017_016t6, sigradi2013_160h, d670, b0e8, ecaade2014_233f60, e08e, ecaade2016_120b33, d58d, ecaade2016_216y54, d9b2, fbd3, 7bab, c6fc, ecaade2016_198t52, ascaad2016_051e21, fc6e, sigradi2016_801t, 00b5, c0b3, f875, be92, 9169, sigradi2013_366z, ecaade2017_240w, acadia15_323f13, ecaade2016_mrti66, dc72, 24e2, d26a, ecaade2015_138p29, ab1f, 29bd, caadria2017_056o19, ijac201412404c8, f6e3, 1d9e, ecaade2017_254ll, 915a, 44aa, abe6, d379, sigradi2016_673dd, dd88, ecaade2017_109jj, sigradi2013_234l, d07d, 5862, d8c8, 1e1c, acadia14_189av, 2f8b, 483f, 002f, ca5e, 1e46, e81b, caadria2016_641p27, c0ea, c1e2, 469f, 1ab3, ae75, 9a0c, ecaade2015_173h37, e873, caadria2017_016p6, 9d30, 10f3, 537a, sigradi2013_311i, a4b5, ecaade2017_254nn, bcd9, 8891, f0d3, 9081, da33, a10d, acadia14projects_153ap, 286a, a68f, 2408, f20a, 6d0b, f866, ad49, 15b4, 1c9b, ascaad2016_029b12, ecaade2016_225y60, 51e3, ijac201614202m7, f337, sigradi2013_189p, 291d, 2530, e152, ijac201412304z9, ecaade2015_158l33, 6ac7, 18f5, 7d9b, 4766, caadria2017_147b39, 4aeb, acadia16_72e5, caadria2016_343d15, 6a54, 390c, 00c8, 00de, ecaade2015_221t48, faee, f989, 57ca, c09b, d413, 8b7d, b45b, ecaade2017_215kk, 3f63, 234a, 4489, acadia14_63al, 6a7e, 23a3, 427b, d6c2, ecaade2015_22r4, ac93, d9b9, 4f0e, 363a, 0ef5, caadria2017_021c8, 81d1, sigradi2015_6.387i9, 4a23, fe23, 1184, ecaade2017_253cc, 601f, 6900, 50ce, 54a4, ecaade2014_194v49, 2bea, acadia16_344h20, 01ed, 693f, 8985, f3a5, sigradi2015_8.239a14, 1573, ff12, 02f8, ecaade2014_230o59, c3a5, a278, 2d1a, bee1, 6b12, a667, 7092, ccac, 4432, bb5c, acac, fdab, ecaade2015_169c35, 5dc1, 86e6, 9676, a2b5, 9aad, 8708, acadia17_413ee, ijac201412402w4, sigradi2015_11.165t25, caadria2017_118h31, 73ce, f017, c125, 18b7, fbe8, 1711, 797d, c2a6, acadia14_497s, 0807, 2f45, 51e8, 4d8c, f416, b5bd, bcd6, 12ce, acadia16_382b24, 9c97, 9143, sigradi2016_654yy, e2fa, 451f, caadria2017_165n41, sigradi2015_sp_8.326b31, 6448, a37d, fa5f, 0025, 2a46, 1d55, e46d, 27ba, afc4, ecaade2014_157n38, 636c, 5fff, acadia14projects_435ar, 7524, 89cd, ijac201614307s4, c023, d4cd, caadria2016_045j3, 5587, f189, ecaade2015_61e12, sigradi2014_085h8, 47cd, ab59, b61c, acadia17_162o, 9cea, ecaade2015_138y28, sigradi2015_3.221o4, ecaade2016_136k38, acadia15_203j8, ecaade2015_115u22, acadia16_298j18, 4722, ecaade2017_140hh, ascaad2014_001c1, f8a0, ed7c, a88c, 92fc, 7861, 2d35, 5271, caadria2017_134w35, ijac201412402h5, 358d, 8415, a28b, ijac201614201h7, 8dcb, acadia17_201d, 4043, 0ca7, 0a87, de15, 6130, a3f3, 21b7, 51d4, 43a0, 3884, cfb0, cc9e, b155, f886, 14a1, a380, 07fb, 8445, caadria2017_005j3, e75b, ab46, b5e8, ef7f, ascaad2016_018p7, 88dc, 17a2, f87b, 2b67, 5ccd, acadia17_358uu, f907, 65f4, fac8, acadia14_463h, c574, 2ef2, 59dc, bf09, f5a7, 5437, acadia17_221nn, 5e6d, a799, 209b, 1cb0, ecaade2015_171h36, 42fa, 2265, 52dd, af88, acadia14projects_115ak, b2c2, 71bf, caadria2017_183l44, acadia17_247kk, ijac201614202t7, a8d2, 1097, caadria2017_142z36, sigradi2014_197b7, 81c3, bb7e, ecaade2017_057ee, c107, b77f, 05a4, 7814, 65d3, ecaade2016_151i41, 39e3, dba5, 4741, 84e7, eca3, caadria2015_004p1, be03, caadria2016_023o2, 097a, ed9d, 701f, b468, f448, ecaade2015_17g2, 952a, acadia14_23az, 5994, 7e0c, 982e, e5ef, caadria2015_139d23, 7caa, 5270, 474d, 5c38, 16a8, faf1, df88, b631, f8b7, a1a3, 4454, bb89, ecaade2015_74o14, dced, 1837, 10d8, 696f, c152, bfdc, 484a, sigradi2014_284d4, 11ba, 53df, ca13, 53b7, 1742, acadia14_589d, 4aa2, ecaade2014_224t57, ee93, 62f6, acadia17_403g, acadia16_260p16, aacb, e0cc, bbde, 624a, fce8, 4be5, c0e6, 237b, ee57, 6071, f8ae, c3cc, 8c17, a747, ecaade2016_175i49, e2d6, f672, f3f4, 4984, b4a4, 1649, 0a00, ecaade2016_078d23, bc7c, 1806, 3809, bc1c, 6949, ascaad2014_023a5, sigradi2014_232n8, b9f0, 1f89, d180, ecaade2017_229bb, 3c1e, 59ad, caadria2016_611z25, 0369, 8574, f8f9, dd9c, 7a17, 4925, c1d2, 86d8, aa1f, d5fd, 5dec, b321, cd61, 2192, sigradi2016_490dd, 8c88, acadia14_229l, d1b4, sigradi2015_7.203f10, caadria2016_477y19, d0de, ecaade2017_041r, 1963, 8896, caadria2016_487s20, add4, c459, caadria2015_114r18, ijac201614203p8, 15e5, ecaade2013r_003x2, ecaade2017_094t, 5d43, 3f70, 638c, dedc, 059d, c8eb, 3a8a, 9bdd, 1c61, dbe9, fb4a, 2231, 9c33, f7c1, 02ff, 825d, dfb8, 22c0, 48d1, 9f5a, ecaade2014_072g17, 69f0, fda0, 9504, acadia14projects_565w, 7df2, a1ba, f6ff, ecaade2014_049a12, 02b9, e93a, ascaad2014_023w4, ascaad2014_007b4, ijac201412408h2, 4920, 57e0, acadia16_270x16, ecaade2014_057u14, caadria2016_187d9, 9884, 5a8e, 95e3, 02f5, acadia14projects_619as, 95cd, ecaade2016_162w44, 239b, 863a, 50a1, dc1b, ab67, 9892, a0f4, 4385, 83e4, f423, 2123, 27d1, 0007, 7929, d467, 9e7a, sigradi2016_363ff, 60a4, 4d53, d29f, f1a9, a933, 3ad4, 8ae3, acadia17_296x, sigradi2013_158t, 1c72, 4a02, 05b8, ad1d, ecaade2014_018b5, 6867, a82b, f0af, 0aa9, 8ae7, 5aff, 4169, ecaade2016_203g53, 98ce, f6b7, d678, 61ea, sigradi2016_635i, c363, 9417, fbca, 176f, 60a0, 9fad, 55c9, 98fb, f47e, d001, fb97, c380, sigradi2014_123v9, caadria2015_218x33, 02ce, ijac201614201f6, 2ba3, 5192, 04a5, f88b, 2daa, ascaad2016_020v7, e953, ca5c, acadia14_463at, 058a, 8afa, 8e7d, 4fc8, fbb4, 7ff6, 54c4, 9f7d, ascaad2016_022a9, 66b1, cdec, 623c, 8c36, acadia15_211r8, 7a2e, 6e10, ecaade2017_031nn, e3da, ascaad2016_038u14, b625, 921b, 8632, c724, caadria2015_012d2, ecaade2015_139y29, ijac201412203a2, ecaade2015_74l14, ecaade2017_277ff, acadia17_296t, 15c5, a22e, sigradi2014_347r10, a80b, ijac201614306d4, sigradi2015_3.111b3, 4a44, sigradi2013_400b, 3f68, 9ff9, caadria2015_150f24, acadia14projects_681ap, c00f, ecaade2014_176c44, ece7, 2352, ascaad2014_009h5, 6412, d2c1, 27a0, d958, f03e, ecaade2014_084p19, 08c2, 90ca, 29c1, 40aa, 16a7, a7ce, 47c5, 60a7, 581b, 34d0, 840c, 9596, 3353, fa5d, 0b3e, 8b57, 5b2c, a3ee, ecaade2017_076ff, 863c, 5281, bb03, ecaade2015_48u7, 687a, b0ca, ce1a, ccf9, ae3b, 05b4, d9ac, cd02, b855, a9a4, a78b, 0f51, f902, c292, 134f, 30a1, 7f0b, 5bf1, sigradi2016_356b, fb06, eb03, 13cf, 30f7, 9dc1, ecaade2017_118gg, ec98, 7131, 8bdb, 3d69, 7295, ecaade2014_233n60, 3c8c, ecaade2015_79j15, ijac201614205r10, f354, 38b6, ba2c, 5da9, 655f, 83e5, 3b0d, sigradi2014_347n10, 4bb9, acadia14_627d, sigradi2015_8.27o10, sigradi2016_637bb, 32eb, cbff, b7f0, bc64, 43d7, ea8f, acadia17_60p, ascaad2014_026w6, ecaade2017_229kk, d258, 1c7d, d550, 43fe, 886e, ecaade2016_237b63, 9c14, 3c93, c1e1, 3876, da51, ecaade2017_189yy, 694f, a21c, acadia14projects_357b, 823d, 11db, dc92, 25b2, c6b0, c1a3, 68fe, e996, 201b, e7ab, 0a59, sigradi2015_9.152n16, f9bb, e62a, ecaade2015_155t32, 51e6, 6226, 5173, ee05, 8c14, f82c, ecaade2016_mrtd66, f1e3, acadia14_473ak, ecaade2017_192i, 101b, 631e, ecaade2015_64f13, sigradi2013_386v, acadia16_214i14, 5d53, 9f9e, 6316, 1a80, c1ad, 5925, acadia17_358jj, 2342, ascaad2014_014s7, 748a, 2ff8, acadia14projects_619ar, 6c8f, ecaade2014_240p62, 1614, 10cf, 4252, e7a3, acadia16_184n12, fdde, acadia15_123s4, a71a, sigradi2013_342s, ecaade2014_149r34, 9d6e, acadia14projects_117ay, 63c1, 04dc, 6415, 23a6, 0845, 9698, 1fab, ecaade2013r_014h8, e905, 6b6a, ijac201614403e2, ecaade2015_285t62, ecaade2017_215ww, f431, ecaade2017_006cc, a721, ecaade2014_015l3, cd55, caadria2015_190k28, acadia16_54a4, d900, 4c29, ijac201614208m13, sigradi2015_8.81t11, 34e9, acadia17_511c, ecaade2015_285h62, 6f42, 8a43, 0dcf, bc52, e2d1, ecaade2015_94e19, b6a9, a900, dd3d, 7d3d, ea92, 1d88, 6d7e, e2a1, 855b, 9023, 98f1, b15f, 4fec, sigradi2016_625ii, sigradi2015_12.19y26, cdae, 18d7, abc1, bcec, 87ee, 007f, caadria2017_085d25, efe7, bf98, 49b2, 66fe, 75a0, 8aa2, 664a, ed0d, fa7d, ijac201412401b4, 3041, caadria2017_051r16, 90d3, acadia16_260t16, ecaade2015_196b42, 650a, 4e00, e99e, c3ef, 26c0, fe30, 738c, ijac201614204c10, e940, 03d5, 3eb5, ecaade2017_201g, cda4, 9fe7, ijac201614304y2, a353, 103d, f840, aa00, c2d1, ecaade2014_029c8, 978a, d285, ecaade2015_317s68, 9af1, 990b, d129, acadia14_555l, 391f, 29ba, ecaade2016_185h50, caadria2017_030v10, 8a09, ecaade2015_202i44, f9ab, 1cb6, acadia17_163cc, 64f9, acadia14projects_291an, 6e20, caadria2017_086n25, c2b6, 62b1, acadia14_647ay, acadia14_199ar, ea7b, ecaade2015_297y64, ijac201513203f7, 51bb, 249f, caadria2016_311x13, ecaade2015_127a25, ascaad2016_028u11, ecaade2016_087z24, ecaade2014_140x31, 2dbb, d9d0, 36bf, a903, caadria2017_023u8, 7348, 47ae, 0b2f, 2c73, e09e, 5586, ecaade2017_029v, acadia14projects_247g, 6500, caadria2015_233g35, ceeb, ecaade2016_025a7, d65f, c6a3, 23c6, sigradi2014_339x7, 2abd, ea77, ecaade2016_023x6, ascaad2014_017d1, 97d3, d4c3, d67f, 745d, 7dd9, f24a, sigradi2015_3.370a6, 6c64, 5007, f6c0, 3c65, ecaade2017_225yy, f862, 1d0b, ecaade2015_61x11, 222b, 9cae, ecaade2014_240g62, e952, e9ad, b7fd, cf61, 90e0, 87fa, 1997, 774a, ecaade2015_61w11, 609d, 15d7, 703e, 8eb8, 0700, sigradi2016_441nn, 9ef2, acadia14_479x, 572b, acadia14_101y, b90f, 58c0, 4546, 2a01, b9e3, 46c3, 93b0, 3a4b, c841, sigradi2015_8.186g12, 67cf, sigradi2016_534uu, 9594, cb76, caadria2015_130g22, 45a5, ascaad2014_014f8, ecaade2017_174c, sigradi2014_263y9, 0b1b, 2560, 98bf, ecaade2017_184ff, ed5b, caadria2017_132h35, 18e7, cd58, caadria2016_517u21, c0b8, 580f, 3999, cbbf, 3499, dede, ce9d, 89d7, ecaade2015_21x3, caadria2015_014u2, a6ad, d18c, 563f, e4e4, 04b1, 07e3, cc8c, f1d4, 30b3, 3f21, caadria2015_060w6, ecaade2014_112g26, c775, acadia17_648t, 475a, e118, 4204, acadia17_598o, 5ed8, 3dbb, cd88, ecaade2017_148e, 0237, 4c03, 632a, ecaade2014_237f61, 6a22, ecaade2015_18b3, caadria2017_048l15, ba69, 2dab, sigradi2015_sp_12.402u31, 7c6d, acadia17_189vv, 975e, a252, 9df7, ae11, ecaade2014_151s35, 20cf, 8806, 2e27, 0e77, ecaade2016_072o20, 85b2, 622d, 5328, d1c4, 39b2, 6552, ijac201412406f9, c8f4, ecaade2015_207n46, 8f36, 1c9a, ecaade2014_153o37, 00b1, 8d99, acadia14_655x, c69e, fa72, cb66, 6017, d630, ijac201513303z11, sigradi2016_729ww, ecaade2014_052h12, sigradi2016_815v, 3385, sigradi2013_326k, ecaade2014_192j49, ijac201614102a3, ecaade2016_164o46, 9e7e, 52c0, 5a61, acadia14projects_627ar, e0b8, sigradi2013_390d, 58a0, da09, 5a08, ecaade2017_254vv, 627e, 7e71, 2903, 4959, 8cb7, 76c9, b7ea, sigradi2016_781zz, eea9, 5cd9, aa7b, 027c, ecaade2015_202p44, 3638, 9796, eb40, ecaade2017_108c, faec, 0517, b8ed, ecaade2015_113p21, 0640, ea73, sigradi2016_441pp, d348, ascaad2016_056h22, acadia14projects_555l, 582a, ijac201513205i8, ascaad2016_057x22, c67d, ef85, ascaad2014_024t5, 25cf, c002, acadia14projects_75ax, 8479, 5fe9, caadria2016_219h10, 1f99, ecaade2015_55j10, acadia17_221jj, 3cbf, b941, e801, sigradi2014_232p8, ecaade2016_113b31, cbbd, 3524, 13ee, c03b, 57a8, ecaade2014_035c9, 4d99, c0ff, 6a24, 5db0, 9ef4, 59fb, 5674, f652, 35f6, e1d7, 6511, f66a, db34, 7473, ecaade2015_205a45, f536, 255b, 5940, ascaad2014_023y4, acadia14projects_145n, 6d3f, cd56, acadia17_316uu, 7065, e27b, a1a0, b1d5, 2e05, 8456, ascaad2016_038c15, ecaade2017_091qq, 9dff, 9953, sigradi2015_3.268p5, caadria2015_064u7, a71d, a988, 3712, c281, caadria2017_155m39, 4ce8, 840a, f6d5, b3ee, ecaade2014_036g9, sigradi2015_10.138y18, e6e6, 0b29, acadia14projects_627av, b30f, f6f4, 058d, sigradi2014_032b2, 285a, ecaade2017_274bb, 84dc, 2d6c, 0860, ba91, c6ec, 7106, a5ac, 6498, 7b8d, 9d0d, fc87, 4452, f1d9, f7c5, 42db, ba1b, ascaad2014_010u5, sigradi2016_803dd, 6f04, eb62, 1df9, 280c, ecaade2017_ws-archiedubb, 05dd, f555, 851a, 3aa0, 6229, ecaade2014_139h31, ecaade2016_120g33, 2e74, a86b, caadria2015_099t15, 26b2, 1b85, ecaade2015_196v41, sigradi2013_205i, 9a44, 2477, ecaade2015_114p22, 97dc, ecaade2015_82w15, 792a, caadria2017_048m15, dbd2, 7b09, ef0a, aa99, ed22, sigradi2016_815pp, acadia17_628zz, acadia14projects_435c, c23d, 50af, 9a68, 3578, fb55, 301b, e872, 8595, a997, ijac201614105z5, 9940, 8e20, ecaade2015_55w9, 8b8b, 7456, d6ed, ecaade2014_185z46, ecaade2017_073m, ascaad2016_026u10, 2ebe, 4100, ecd2, b94b, 0151, 502c, 255a, 23ca, 4e40, 30d6, 8bee, ecaade2017_006q, 3363, ecaade2017_255f, fac2, 0510, e96c, 01bd, 92e1, a188, e8a1, c1f7, 0746, f85f, acadia17_608gg, acadia16_488z28, c430, 5040, c95d, 2c6d, ijac201614201t6, 18ee, 3dd1, dbf9, sigradi2015_sp_4.275v29, ecaade2017_014qq, 611e, 5000, eadf, caadria2017_095c26, 2ff1, ecaade2014_237z60, 057e, c571, 0a97, 1eed, 724b, c4e8, a73d, bab4, cfd8, ecaade2015_114g22, 026e, acadia16_414y24, 1ed7, 5f97, 6fac, 1a5c, 00cf, 9dfb, ecaade2016_075a22, 0960, c72f, d72c, 2ce7, f5e7, e9b0, 6701, 37b4, 5118, 7daf, fc3e, 786d, acadia14projects_691av, 8256, ecaade2016_023v6, ed06, fdd0, 39be, da73, ijac201412301v5, sigradi2016_751mm, 9054, ecaade2014_086t20, sigradi2013_194i, caadria2017_163b41, ecaade2015_301y65, fb0f, 0dfb, sigradi2015_3.212i4, e0c7, 95f4, 3bab, sigradi2016_560q, 4083, ecaade2015_35b7, e69f, 9f76, 8e5b, 9188, d87e, 733e, 721d, f49c, 854e, 8262, acadia15_343l14, cffa, a1f4, aec0, caadria2017_055m18, 400b, c8b5, 8ceb, 3ea5, c1d9, 5c48, acadia17_365c, 5c74, dcee, b491, f409, sigradi2013_400u, f39c, 1ed6, f7fb, 63ca, ecaade2013r_011f7, 54d2, acadia16_352d22, 9f46, 7d17, c60b, ecaade2014_029b8, 4128, 184d, ec22, 9c68, bed2, d264, 8a38, 3991, d7b9, 98c9, 8f68, ascaad2016_006i3, 4f32, b6e1, 1a16, f5e6, a5bb, 1284, 322f, 48d5, 5752, a942, 9912, 0af5, bc85, 779e, fb1f, c526, acadia14projects_111f, 4797, caadria2015_213d33, fe34, ecaade2014_149z34, 3121, 9c99, 9a2e, acadia15_284r11, 25e0, ecaade2014_152j36, 3422, d2d6, 1e88, 628f, b661, abed, 207f, ecaade2015_61o12, sigradi2013_303n, a89f, 853f, 7ed7, sigradi2014_015c1, 9480, acadia17_542tt, d8e3, 46e0, 9f9d, c69f, b292, bf55, 5563, eb50, 5d50, 6449, 4dbb, 51ee, 7f5f, 58f9, 2bba, caadria2017_175i43, ijac201614309i6, ba8c, a203, 7622, e8c2, ecaade2016_042s11, ef42, fdfd, acadia14projects_311t, 1189, acadia14projects_167ab, 5cba, ecaade2017_057dd, ascaad2014_017l1, 116f, sigradi2014_176e5, f83f, 7ce2, 4405, 6e5f, a364, ecaade2014_066u15, a266, eb66, c17d, acadia14_389d, f02e, 00bb, abf0, acadia15_223i9, acadia16_140i10, 39b7, 49a8, 94cd, 2bdb, 1e5d, 3651, sigradi2015_4.52n6, 13af, e4fd, e6c5, 44db, 376b, ecaade2015_92z18, 6603, 95dd, 4734, cf08, 529c, 2262, a0cf, b51f, d87c, deaa, 6a72, 9f60, e9b1, 5fc2, bdb8, acadia14_199ah, b9fe, 8e52, e1b4, d60a, sigradi2013_330f, 370d, 99d1, f756, 0b9e, d7cd, ed8d, ijac201412408c3, e4f6, 65b0, 0fc2, 43e6, 0d8f, 3337, c0c7, 1296, 64b4, 0524, 9493, 12e6, 213f, acadia17_230xx, 187f, sigradi2013_326, ecaade2015_196p42, 76ed, acadia17_168zz, sigradi2013_10b, bf0c, abbe, c423, 1c57, 3308, acadia14_177z, acadia14_199an, 9203, ecaade2017_198i, 3730, 057c, dfcd, b5a0, da30, e3d3, 5509, ecaade2016_074v21, 0501, 8a9a, 1ee5, bc8b, 7856, 0db6, cf39, 0f4e, sigradi2014_345o9, 40a5, eff2, ecaade2015_64e13, ecaade2017_129gg, 1304, 1ee8, da9b, 4d73, d63d, ecaade2014_052j13, e489, 8be0, sigradi2016_815q, ecaade2014_198s51, ecb8, b8e5, 237f, acadia14projects_463u, 528c, d4d8, 2eb8, 71ac, c19d, 2d95, aee4, de9a, ecaade2014_214x54, d792, 791c, 4596, c4b2, cc4f, b782, 7ae6, 265b, c061, b892, 2b7c, a63d, 93a1, 39f5, 813e, 78b6, dba1, a651, 3920, 3b45, 63f1, ecaade2015_253t57, a5fe, ecaade2015_325a71, 1270, 17a0, caadria2015_185j27, 5c01, 161f, 7648, 1d9b, b9f5, 0661, c98b, 9e0f, 12b3, c036, e819, 17a4, b477, 7dc4, 631c, 5b90, a1ae, caadria2015_208o31, ecaade2017_301n, a28f, 265a, 2f47, 2f94, 3ba7, ascaad2014_022l4, 30dd, 5b6b, 1776, acadia14_281aa, b18c, caadria2016_507r21, c300, 446e, caadria2017_086k25, a195, 0f45, 0748, 565c, 0fa6, 43d2, f78f, 9111, 9e05, ecaade2016_132u37, f6ca, d7ef, e646, b65a, ecaade2016_132f37, ecaade2013r_001n1, d1ea, c09e, 15f4, caadria2017_009u4, 787a, f0f9, 9079, 0808, 0eec, 7d2c, eece, 2bd2, ffc6, 6b9a, 77bc, 3b4b, 2978, acadia14projects_619au, 2a5a, 26b5, dca9, 7aed, 6922, dd89, 79f0, 51e0, 704a, 6471, sigradi2013_91m, 384a, a93f, c37c, 6625, sigradi2013_274v, 10c2, c26f, 2a56, 4b37, bd9f, c797, d23e, ce08, 774c, a5fa, 60e5, 2a4e, 5d29, 79d2, a9f1, b07e, 8a52, d632, 3e6b, 731a, b6f6, ebfe, ecaade2016_068a18, b9a4, 9522, 7ad8, 5f92, ecaade2013r_009e6, 48a8, sigradi2016_510xx, 67eb, caadria2016_055o3, 2ca9, 3f82, d0b4, 127b, sigradi2016_426f, sigradi2015_11.136x24, 28ad, acadia17_473h, 5686, ecaade2017_148vv, caadria2017_008d4, acadia16_344k20, ecaade2014_127n28, fc7a, 5d63, ecaade2015_138y27, 560a, bf9a, 6f3d, 8195, 797b, 4a2b, d8a2, 0a79, caadria2015_043i5, bc17, fd55, dc53, 8f8f, ijac201513205z7, 9e67, 144f, feb0, b49f, acadia16_88e6, 196f, 8fd3, f96f, 47d6, bc95, c44b, sigradi2016_515m, a4be, ecaade2016_114g31, 5f70, bf59, 6582, 3437, dde2, 4b21, 0479, 665f, 84d2, e23d, 87ca, 8a16, 26cc, 49fd, acadia17_70ff, 2bc7, 2718, 7ba3, 66de, 689e, ecaade2015_303v66, 5d20, b59d, acadia17_511xx, 139e, ef2d, a726, caadria2017_081o24, 5bb3, aa32, c731, 2849, 4c97, 1574, 341a, sigradi2013_390z, a698, 0383, 6672, acadia15_123j4, 05f0, 11e2, 088c, 0b80, sigradi2014_109g9, caadria2015_114g18, d059, 5bad, sigradi2015_10.309y21, sigradi2014_155x3, 75dc, sigradi2016_777cc, a8ae, cccf, ab0a, 2617, 52c5, 5bc9, bc09, 131c, 3aed, 09e3, 8834, e215, a8f8, ijac201513202l6, f4ab, sigradi2015_3.65x2, 582b, 7f21, 5ac7, 88dd, 61b4, ijac201412303p8, d516, 1dd1, acadia14_281ad, ecaade2014_014f3, 4e34, 0a29, b110, 19e6, 8533, a8aa, d4a3, d0e9, e94a, 62d9, 35e3, ijac201614308v5, 7133, ec4d, 4354, 06dc, 6075, sigradi2016_815y, 0936, ascaad2016_009o4, e60c, cc25, 7d6d, 8859, 7f28, bfdb, 3af2, ef46, 8f56, ecaade2014_071c17, acadia16_478r28, 99f6, ecaade2017_170yy, 1473, 210a, 4839, 50c3, a4e5, 018e, 6bba, b843, 5b52, 9cef, 11fe, 431c, cbea, acadia14projects_43ak, 4b55, ecaade2015_130n26, acadia14projects_153ao, 368c, ecaade2016_007d2, 975d, ecaade2017_184pp, 9396, ecaade2017_305d, ebb3, 56fb, 79e7, 0aea, 001d, 9d0b, 5664, ijac201614405d3, 07d9, ecaade2014_195j50, 3498, fae4, 9bf7, c6d4, caadria2016_641v27, de48, 7d91, b5ad, 9abf, e4c1, acadia14projects_691ay, e921, 3c18, ecaade2015_48m8, ecaade2015_77r14, 75ac, cdc4, 1b5b, 8aa6, 65f0, 355f, 16d2, 0776, 2e71, ecaade2016_185f50, 0465, a55f, b5cb, ijac201412406h9, 9712, 55c1, 4d69, caadria2016_745e32, e0f9, f5d0, 188b, 891c, b7e1, acadia15_323k13, sigradi2015_10.309b22, acadia14_463d, 206c, acadia17_220u, 309b, 81df, a014, ecaade2015_77v14, 503e, 21b5, 4bc4, 6223, fba6, acadia17_81h, 512c, ecaade2015_265p58, ascaad2014_018b2, a3e4, sigradi2013_343a, fbae, efd4, ebab, 695a, 93a6, 1ec4, 00ec, caadria2015_060z6, 3fc4, c9d2, 8980, 580c, 48b4, 938d, 0d07, 4bde, d270, b34e, ascaad2016_035u13, bc16, b4e5, 45b6, a659, 3ec2, e5fe, 6f70, 6688, 4084, 4492, acadia14_719k, f930, d232, 97bb, acadia17_520aa, ba45, c51c, 7531, dac8, 20f8, 180d, 67cd, caadria2015_213g33, 1b50, afd5, acadia15_211z8, da77, 3a67, 15ad, 9dea, c5f3, 23d1, 4378, bfd7, 7484, f3ed, 726e, 41a6, sigradi2016_490cc, 6cc1, fcc0, acadia14projects_531l, ascaad2016_023r9, 342e, acadia17_177m, c18b, ecaade2017_095z, ecaade2016_019m5, a8b3, 959e, ecaade2017_309oo, c4ef, ecaade2017_253ee, 67dd, c582, 6b7c, 7b03, 8b5b, 8a93, 4b12, 59d5, ijac201614309f6, fed8, ecaade2017_129jj, 3960, ecaade2016_046o12, caadria2015_114m18, 52a8, 3e02, a9c6, 290a, ecaade2016_ws-dleadi68, caadria2017_118i31, 72db, 51a7, ecaade2015_138j29, 3d68, 9523, 7a3a, 57ad, b167, 0bb3, e07d, sigradi2013_41b, e3eb, 865d, c6fe, fd59, db74, 8eb7, ecaade2017_208qq, sigradi2016_450xx, 8513, bf46, e35c, b81e, ad2b, a26b, acadia14projects_655ab, 564a, 5e1d, 76c8, 3a90, 0e72, dd20, eb20, f78b, 8564, ecaade2015_129m25, ecaade2015_279y60, 0cf5, b4b1, 77be, b6c9, e9ff, caadria2016_631h27, 2264, ecaade2017_291t, sigradi2013_407c, ae76, df48, acadia14projects_153f, 7dcc, 2b62, ecaade2016_224b60, e999, 7954, 6e89, ac45, 01b6, e291, ecaade2016_095e26, 9c26, 1a94, 3ffa, 245f, 4001, 686f, f730, 44ae, ecaade2015_251o57, 6c12, d981, 1bf3, 4b65, e0e9, e175, ecaade2017_072d, acadia15_333r13, 6386, 274a, 179d, 095e, b9ee, a501, c1fd, 7a68, 448a, 8fec, c57b, bcc8, ecaade2014_182w45, 0596, ca64, 173f, 2285, fa93, 987c, b3a0, 932d, b439, 4e4c, acadia16_280m17, ef15, 7427, e0d6, 1e93, d262, 575b, 5cc5, 23c4, 1910, aad0, b324, 125e, 6bb4, 26b9, acadia14_435aw, ecaade2016_073d21, 0505, ffde, 9637, 20a2, ecaade2014_215e55, ecaade2017_089dd, 3f0a, 6023, 01f3, 5d42, 8baa, caadria2015_170n25, 5637, ecaade2015_17j2, f085, 449f, a276, sigradi2016_695y, caadria2015_032x4, ijac201412407v9, 6e37, acadia14_671n, c4ec, acadia17_424uu, 5d7b, acadia14_619y, d84f, 98d9, 33d2, 8f08, e2d7, ascaad2014_026a7, 97a6, ecaade2016_242k64, d624, fb32, d1a3, 1461, d568, caadria2015_142l23, caadria2017_015c5, 850f, 7037, f8fc, 97c1, 2464, 8428, 9678, 457a, 92d8, sigradi2015_6.341a9, 1364, acadia14_479u, aa5d, fcfc, sigradi2015_8.189z13, f062, 1630, 2898, ecaade2017_277hh, aa0b, c7e8, b650, fe8c, 4aa5, d640, 4ba3, ecaade2014_018m4, b4ed, dfc3, 7f31, e904, b421, 2bce, acadia14_281ae, acadia15_297e12, 30a9, 3656, aa9b, 9e6c, 8af1, 47ac, 1b47, 154a, 2f16, 2ae4, ijac201412304e1, d309, 1471, 5d0d, 6a86, acadia16_470n27, b586, 1775, 8916, acadia16_214y13, e9e5, 87de, f12d, caadria2017_142l37, 8dad, sigradi2016_659o, af8f, 9e8b, acadia14_219ax, a6e7, f2ef, efaa, 0c40, 5a94, 741a, sigradi2016_654vv, a284, eeae, ecaade2014_072b18, caadria2015_206u29, a6c3, sigradi2016_695r, fc28, 140e, dc08, sigradi2016_777dd, acadia14_23af, 730d, ascaad2016_059j23, 986c, 988b, f522, 2cd4, 9a15, 1151, f0b1, 57d6, ecaade2016_040a11, 213a, 86e4, 11d6, 75cd, f467, acadia14_75aw, sigradi2016_710kk, 7b6b, d75c, 3e4e, acadia14projects_135r, 1e7d, ijac201412304p1, 95df, f7d3, b41d, 841c, 86d7, d83b, 8a4c, caadria2015_015e3, b14d, bcc9, acadia14projects_177w, 6c80, ae0e, ecaade2017_008d, ab08, acadia14projects_267i, sigradi2016_400l, b60f, ba20, 4d48, 1641, acadia14projects_177af, caadria2016_601k25, b63c, 1375, 47e2, af4d, f766, a2e8, e0df, 7f47, 33ad, 1e13, ecaade2017_157ll, cc3d, ecaade2016_119x32, sigradi2016_360s, 1f26, 0617, cf5f, e027, 8db7, ccdb, 835f, c7a8, ecaade2014_186c47, 39af, sigradi2014_180s5, 7028, 3a26, ecaade2015_38l7, caadria2015_073y9, 8cd3, 876a, be1f, 4033, eeb0, 473b, 4265, 55be, sigradi2014_151h3, ac42, 2d42, acadia15_243a10, 28bc, ecaade2017_021g, ecaade2016_080a24, acadia14_281r, sigradi2014_345b10, 5c4f, 13c9, 6e81, b322, f6bc, 58aa, 2e72, 110a, b9f1, a49b, ijac201513203y6, 5cf4, b25e, caadria2017_042s13, a97c, sigradi2014_109j9, f628, af60, 7a5b, 4c8c, b2b0, d0a3, bc5c, 28d5, acadia17_37ee, ecaade2015_317y68, 0c2d, ecaade2014_011i2, b47e, ijac201614202h8, 289d, fef5, 9511, b11b, bbdc, 0e4f, dd54, c9d3, ecaade2014_157d39, ecaade2016_083b24, 18aa, 378e, 4426, a118, ecaade2015_21z3, e8da, 7bfc, ecaade2014_177z44, 924e, b88b, c888, 8da5, caadria2016_291a13, 5c73, sigradi2015_8.41w10, ecaade2016_094m25, f23f, caadria2016_871k37, f697, 4ec0, 6803, 1984, ecaade2016_007b2, 483a, 8e95, 86da, 4d96, 1e6e, 0ec7, 100e, c1e7, sigradi2016_654zz, 7610, fd83, 31e8, ecaade2017_057i, 4868, 26a5, 87f9, 7864, 5f71, ascaad2014_034k1, 2cc7, 0470, 0a7d, 4b74, 0442, 6f33, sigradi2016_815cc, 8748, 7949, acadia17_391a, 974d, sigradi2016_381s, 6ad6, a98f, ecaade2016_036m9, ecaade2014_224p57, c605, e281, 1310, cb30, ecaade2016_057m14, 6019, 4c1e, caf1, 9a71, 6853, 77ad, sigradi2013_345, 788c, caadria2017_123t32, 38bc, 9e5d, 76c4, e65d, fc52, e257, 2e02, 24b8, 90b3, caadria2017_105l28, 7ec6, 63a1, 0129, 4c3c, 4279, de51, acadia14projects_435az, 4d43, 53cf, ijac201412403m6, e5c5, 6a80, 8a51, acadia16_184u12, 00b2, 4ba9, ecaade2015_193m40, 8149, c01d, c087, 8d3c, d870, c9c4, 626b, 47b5, ijac201614102s1, fe8d, sigradi2013_117k, caadria2016_641r27, de32, 64db, fd9e, e572, 6864, 01d7, 828b, 0fd4, e88d, 7003, ace6, 66cd, 151e, 5b7e, acadia14_125u, 7cfc, acadia14_247h, 44dc, 962d, a106, ecaade2016_140o39, be95, f770, 1f35, f5a1, d357, sigradi2014_132u1, dfa1, 0bdb, 5bc7, c215, ijac201412405c9, 49cf, e5b9, 2972, e380, d9d8, d333, ecaade2015_21f4, 8554, c256, ecaade2013r_010r6, a1f9, ecaade2016_243c65, 8954, 979f, d372, 98f2, ecaade2016_042u11, fb21, 1124, 2747, b899, 01a6, 7dd2, 9574, 7594, 7b84, acadia14_699m, c64e, acadia15_357u15, 335b, acadia16_362n22, a368, 8f1a, fe2f, a9c9, 89f8, acadia14_339as, 1160, 13bb, 9024, cd6b, 6dd6, 57c2, dec6, ecaade2016_071a19, acadia14projects_153a, ecaade2017_027e, 6308, f173, sigradi2014_330g7, 71ef, dbe2, 1a40, 1ea7, 71bc, 5e31, 900d, 55e7, f4c3, 5634, 46a5, fdb7, ecaade2014_173l43, d37a, c3d9, 7b85, 00e1, ec87, 5839, 25ff, 61bc, ecaade2014_163w39, 9a49, 42ae, 85a7, 6a21, ecaade2017_268gg, b39d, caadria2016_003c1, 8a17, acadia16_98g7, 8ca3, ascaad2014_032n9, 88a0, ecaade2015_73w13, caadria2017_174r42, eaab, 3209, ecaade2015_325w70, 0f6e, 0ea6, 22a8, e4fb, 13a4, 78bb, 2678, sigradi2013_429k, dfa8, 585e, 3f62, 22b9, f449, 14c0, 3562, f89e, cb4b, b85e, ecaade2015_333b72, ijac201412403p6, 11af, 07fe, dd9d, 1c24, ecaade2014_038l9, cd0f, bc37, ecaade2016_222k57, ecaade2017_291y, 8c8a, ecaade2017_042gg, sigradi2014_197x6, ecaade2016_075l22, acadia15_297b12, ijac201614205h10, 9c79, 480e, 10e3, caadria2016_777c33, d4d7, 8635, ascaad2014_009d5, 4c2e, 9893, ascaad2016_021g8, bf1d, a172, 1cb9, 4dd0, ecaade2017_098ll, 49f8, 42a3, b971, fbf3, 0ce6, c6da, be2f, f1d3, aef9, 5d9e, 0d6c, a800, a349, sigradi2016_568ll, acadia17_364qq, 8274, ecaade2014_111i25, ecaade2015_195n41, ascaad2014_009c5, 1619, sigradi2016_530ff, 217e, 5639, f577, sigradi2015_8.81s11, e974, 35a5, a124, ascaad2016_025p10, 9fe2, acadia17_145c, 77b7, 722f, 235e, 3eb7, fd20, acadia16_130p9, caadria2016_209z9, 7f1a, f2af, 0db8, ecaade2017_225d, 0257, caadria2017_165l41, 4f2f, ecaade2017_199vv, 5e33, 8890, c7d2, ce54, e029, 23f1, 364a, a557, 1f59, 6131, caadria2015_048r5, 275e, 992d, 780c, 3336, c40b, a1a1, e263, ecaade2016_154g42, d5d4, 6e7c, da26, 72ab, ecb0, 3f4b, 4efd, 5818, ba1c, 7bc0, ijac201513303x11, 8141, 858c, c7d3, 6d89, ecaade2015_177b38, 2baa, acadia17_381aa, ba8e, dde0, ecaade2017_066o, sigradi2015_10.307e21, f475, cad6, 4ebb, acadia14_291aj, sigradi2016_375f, e061, 1577, sigradi2014_276t2, e113, 1c5b, f755, e0ed, a452, 9c2f, a780, ecaade2016_118m31, 44d0, caadria2017_031i11, 6a7b, 5b1c, 2c51, 106b, 30e5, d14d, 37b5, 221f, 0cec, 0fc7, 6556, bc48, ecaade2016_228k61, ad70, eaa4, 922e, 9aae, f6c3, ecaade2017_211q, f944, df8b, 8684, 183b, ecaade2015_180t38, 7532, a7c2, 23de, 4570, ijac201412204t2, a7a1, 9e27, sigradi2016_383ii, c8e5, c782, c316, 4077, ecaade2016_027a8, 4470, acadia14projects_579c, ecaade2014_202o52, 9eac, 22a5, 10a5, 738f, ecaade2016_217z55, 4f03, ada9, caadria2015_065a8, 087e, a283, caadria2016_703r30, cc50, b176, cd37, d402, 9ffd, 3e35, 9630, 9fff, ecaade2015_55a10, sigradi2014_303h5, b0f3, c68e, a33e, 9ff5, d576, d892, 0cc4, 07b5, 2a25, 5e9c, 084d, a5c9, 3c66, 404c, 0834, cdd5, 9e58, 044f, 9754, 5fd6, b92e, def1, 2e68, bd79, 7277, ecaade2016_197w51, 5f4f, a83f, 3907, 0b93, 62b9, ecaade2016_071g19, a07e, 097d, ecaade2017_255d, 7314, f392, bc81, ecaade2014_113x26, 266b, 86e7, 831b, 4365, 5aab, ijac201513205h8, ce9a, 7041, 7a39, 5422, 3771, e4a8, cde0, b15a, a0de, acadia14projects_671x, 158c, 9bbc, b37d, b010, 5e7f, ecaade2014_049x11, c700, ecaade2016_111l30, d772, ec62, ecaade2015_307p67, caadria2016_755k32, cb2f, 00d2, b6b7, 571d, 7e68, 5dde, 2422, ecaade2014_188n48, 7663, sigradi2015_6.341b9, ed82, 013b, f443, ascaad2016_025m10, 22b1, ecaade2017_291w, 0c19, 9a0d, 1177, b250, fa32, 6006, acadia16_130j9, 7ac7, 7a62, 3195, f4cc, b4c2, ecaade2017_215hhr, 2cca, 2a28, 0c58, 7f86, 9f12, b91e, 1d81, 73bc, 3783, 4c88, 0e25, d0a9, 0695, 7c36, ecaade2014_010g1, 5904, ebf1, 8049, sigradi2014_265m1, acadia17_501rr, 0cd9, 5114, abec, sigradi2016_611o, 9c8e, 5458, e6a2, 5e3a, ijac201412402k4, 052a, 4ae1, 79ab, cc7d, acadia16_344p21, a522, 064c, ecaade2016_028j8, ecaade2017_230a, 27f1, 9ec6, acadia14projects_135l, acadia16_130k9, 3ae3, b169, e5d0, 7b58, 3369, 3e3d, sigradi2016_490jj, bb86, 0a2a, 9d73, 2731, 2edc, 96ce, 49f5, 4021, 45ad, b9da, 8014, ecaade2014_140k31, 02e0, 9dbc, 7125, dc21, ecaade2014_157l38, 6e28, 3495, f634, cf42, sigradi2013_100, bd52, 61a2, 0770, b132, 077d, ecaade2014_149k35, sigradi2015_3.221p4, dc29, 249a, sigradi2015_12.297j28, f058, ecaade2017_309qq, 6950, db3b, ace0, 6273, e803, sigradi2013_155e, b17e, ecaade2014_194m49, d73b, ecaade2015_171m36, 284c, aaf3, b9d2, 8897, ce66, cd50, caadria2017_041k13, 9a55, a7c8, d59a, 62a3, caadria2017_142x36, 8844, fe8b, 1f3b, 48e0, cef9, 3f46, sigradi2014_345n8, acadia14projects_637ae, 6a6e, ecaade2016_015z3, f463, b67a, 6a6a, sigradi2016_534nn, 2d3c, 2a6c, 78f3, aea6, de26, 7919, 6a46, ecaade2016_123b34, a483, 0846, ecaade2017_151y, ecaade2017_230mm, e78c, ecd6, c7d0, 236a, 9407, b045, f534, c495, ecaade2016_198k52, 5852, ecaade2015_138c29, e6ea, ecaade2017_090ll, 4e1f, 2e03, 65b6, ecaade2016_223m58, sigradi2014_108c9, bdc0, acadia16_488y28, 92a1, f9fa, 549e, ijac201614402r1, da14, 51c3, ecaade2017_198k, 1ba6, a9b4, fb87, 8245, 6749, 8d7b, fde1, acadia14projects_125p, 8bd7, ecaade2016_224e60, 36be, a8fb, 6db1, c88c, 5ffc, f406, 9fdc, 656a, b8b9, 0543, bbbd, acadia15_431s18, e65a, 8560, bb09, a11c, sigradi2015_9.141b16, eff8, caadria2016_851e36, 7969, ccd0, feac, caadria2015_023w3, d3ff, ecaade2017_017g, b3a3, 093d, c314, 1b2f, sigradi2014_252t9, 5efd, 4cbb, acadia14_75b, 825e, fb6c, 19cc, ijac201412206u4, 48e8, 23e6, 8eaf, db27, ecaade2017_049a, 83aa, 1c31, 8a61, 9853, 4750, 4b8f, sigradi2013_387h, ecaade2016_106h29, 5c5c, 2590, ecaade2015_185r39, 3bbb, ecaade2015_143h30, acadia17_273aa, 06fd, f31d, ed45, b58d, c748, caadria2016_445z18, ascaad2014_021y3, d494, 5c02, e4d2, d31d, 3268, 97f8, 59a8, c4da, ecc5, 454d, 5827, 1fec, 89c1, 491e, 7ff4, 7d46, ecaade2016_191y50, 1458, ac69, b8b1, ecaade2014_182d46, c375, 6581, acadia16_280j17, 6bde, 6515, d412, 633a, 704b, d3e5, d665, 5afc, d787, ijac201614207t11, 4be6, 1c4a, e2b9, ascaad2014_001e1, 382d, acadia14projects_435ao, ab70, 2dec, sigradi2015_sp_10.179j31, 3bb2, 45cc, acadia16_342e20, bdc4, ecaade2015_225n49, ee1e, acadia14projects_247n, ecaade2015_116e23, ae8c, c149, caadria2015_043k5, 7eb5, ecaade2017_274t, 2263, 4832, caadria2016_105x4, 33f9, 0916, 0502, 972a, c160, 408b, 8f7c, caadria2017_124m33, b494, sigradi2014_097l8, 80b2, 4092, 84cc, 18de, 1626, 20ac, 668e, fcc2, acadia14_347at, ecaade2014_153k37, 1316, 7957, acadia16_344f21, 1a4d, efcf, 7272, 4a0b, 372d, d4b4, b546, ascaad2016_048d20, 2ac3, be9b, 5b88, sigradi2013_200c, 66db, 72d4, 0245, 1e0d, c5dc, caadria2015_176p26, d807, 4490, acadia14_101ae, sigradi2014_140o2, f1ce, 8e62, 1114, 7649, 90b0, 0639, 1b09, 38d3, 6ab9, ecaade2016_123g34, 43cc, b39f, ecaade2015_304a67, 034e, 45eb, 58b9, ecaade2017_248tt, 1ff4, 13e3, ecaade2017_195mm, a5cb, 7fff, aabc, caadria2017_175h43, 20a4, e2d8, b2e1, 05b5, caadria2017_017o7, ijac201412402j4, 6513, cd03, a7c4, 34f3, sigradi2013_359i, 128e, 04c3, cd43, ijac201513203z6, ascaad2016_039j15, 2e6d, a77a, e140, acadia16_344x20, 199d, aa3d, 0d83, f138, a841, 621a, sigradi2013_366b, ee20, 3b12, 6b90, sigradi2016_764g, 3511, 296d, ecaade2015_319j70, 3d17, 7897, 0adf, 4e46, 367b, 5071, 6fca, ijac201412403s6, a22b, ecaade2015_138s27, 8258, a167, cdc6, sigradi2015_10.267s20, 526f, ff74, caadria2015_073i10, caadria2016_497y20, 59e3, ascaad2014_014b8, caadria2016_013w1, 1d2b, ecaade2017_108qq, acadia15_203n8, sigradi2016_639gg, 752f, acadia17_648u, e98b, 7823, 3c5b, 6687, acadia14_435d, edfc, c965, 1a6b, 46f3, 4e60, 2702, 92f5, 3c3c, 727b, sigradi2014_263j1, af46, 9ba4, ijac201513101n1, ascaad2014_032l9, fb05, 4e97, caadria2017_015n5, 07fa, cf2a, 7880, 35b6, 5b24, caadria2017_113e30, bcda, sigradi2015_11.136n24, 3481, acadia14_661h, f6fa, 527a, c533, caadria2016_651d28, d20c, ecaade2017_052pp, ecaade2017_108v, 0c4e, bffb, db1c, d4cf, 7640, 3533, acadia16_432v25, 3ebc, ecaade2017_291q, 8365, c8aa, f79e, caadria2015_087t13, 723e, 2767, 84bf, b0e3, ecaade2014_226y58, b130, 64f1, 151d, f869, sigradi2014_239d9, 89ab, 18d2, 8201, d1d9, 7386, cc91, caadria2017_079a24, f356, 8b83, 2721, cda0, 0886, acadia14projects_661d, bb24, 04b6, 4e7d, 5736, 593e, 82d8, 2b12, 4a62, ecaade2015_230c52, 2c97, b905, ca23, b755, 7d51, 5604, ascaad2016_013w5, ecaade2015_17d2, 5d39, 7af6, acadia14projects_177ab, e733, 2afd, c14e, 3a06, e4d0, ecaade2017_037ff, ecaade2015_233g53, 592f, caadria2016_851g36, 5705, ecaade2015_206w45, ecaade2015_268d59, a41e, 6265, e1e2, 7c9b, 9195, c440, 4fea, acadia17_658ww, fc72, b0cb, dc46, ecaade2015_13t1, ecaade2015_138k27, 156c, aa1b, ecaade2014_133v29, fa8e, 1c8b, 7238, 19d0, sigradi2014_314k6, cc9c, f4f4, 0f0f, 2f3e, 3b41, d8bf, d231, acadia16_318n19, 6866, ecaade2015_271v59, 19e5, 28df, 3d73, 52ba, acadia16_88y5, b9ac, df7c, acadia14projects_375ay, 7a6c, ecaade2017_155k, 9233, ascaad2016_007a4, 0bc1, 25e1, eb4d, 7286, acadia16_372a23, ecaade2015_114i22, ecaade2017_066v, ecaade2014_195r50, ecaade2016_171d49, b94f, faaf, 9e84, c390, d19c, 5f81, 4bfe, 637a, 93dd, a8a3, 2216, 4b66, 27c4, 7e04, 849a, 21c2, 0a38, caadria2015_213p32, 8010, acadia17_348f, ecaade2017_130qq, c72a, acadia14projects_357ax, ec1e, bd22, 51d2, 2aa7, 3e28, 0165, b5a5, d1dd, 9d81, 08ca, 02cc, d67c, a4a8, 8449, 181e, ecaade2016_104x28, acadia17_177g, 0e70, 0911, ascaad2014_014p8, c6c8, 9e72, a545, 010e, 3b43, 396a, acadia17_678oo, 7940, 3031, caadria2016_457h19, 650d, 1f28, 99b8, acadia15_469h20, 1b33, acadia14_549o, 40f3, 0182, d86d, b496, ded5, 696e, eba4, b8d8, ecaade2017_268dd, 3916, 4812, aebf, 7425, 1b5f, 26d2, ecaade2016_055e14, caadria2016_435j18, c0fa, ecaade2016_238l63, sigradi2016_814r, ecaade2016_071k19, cd2b, 723c, 7643, acadia14_453f, fdcd, 141d, 0085, 3576, 042b, 2279, 811a, e62c, 280b, sigradi2016_484m, 637e, dd02, a1e9, fe05, ascaad2014_019j2, ecaade2017_079j, sigradi2016_421qq, 2a6e, ee8f, 516d, a4d4, 129c, 19d5, ecaade2017_071tt, 7082, 5a77, sigradi2014_085g8, 2d2c, ebad, 6bc7, 5fcc, 50e6, c2df, sigradi2014_265t1, 5b21, 65ed, 1586, caadria2016_457m19, 130f, e1ae, 660a, acadia14projects_145s, 414d, ecaade2017_079e, a35d, c5e7, 543e, 166e, 2eed, 2f37, 06a7, 8a5d, c0f9, 9156, 520d, b0d3, f4a1, 18bb, 74d1, b788, 1a7b, 9fe4, acadia17_560r, fe02, caadria2016_777b33, f3b7, 56f5, 1661, cf40, 0ade, f614, 6930, ascaad2014_004g2, 15c1, 6840, 0f69, 2717, 51c1, 8d92, cc79, 0073, b66b, 49cb, 6c7d, 34cf, caadria2015_206l30, ecaade2015_113k21, ecaade2017_170i, 2f2e, 7279, acadia16_402t24, f7a6, 5116, ecaade2017_288aa, 970, ea16, ebc9, 1444, 300e, 4fab, 77c8, 1ead, caadria2015_048m5, dcdb, 98ad, ijac201614208b14, ecaade2014_197h51, ecaade2015_229d51, 724e, caadria2016_819s34, ecaade2014_206n53, ab57, 0a5e, 6365, 5259, 5cfe, ecaade2014_197j51, a174, 40c1, 0d06, 4aaa, 46b8, 312e, c1eb, 30fa, 2bc0, ecaade2017_228t, 0031, d753, feb2, 4607, f60e, b884, 6bb0, f86f, 95da, ecaade2013r_005m4, 6601, ijac201412301w6, 627c, ecaade2017_243ee, 9652, 3102, 180f, 9a98, sigradi2013_315a, 4135, b016, b99b, d5eb, acadia14_627aw, caadria2015_108r16, eb42, edc7, acadia14_153al, 0ed4, 0374, 2b8a, d95c, 5151, 9611, 1db9, adff, a61b, 6f56, 862f, 67a9, e173, acadia16_214x13, 5682, ff75, c9df, acadia14projects_291as, de80, 3256, 6442, bb57, 42cb, 675f, c208, ecaade2016_191g51, d1c1, ecaade2015_170s35, 0711, ecaade2015_296o64, 0243, ecaade2017_213yy, ecaade2017_111uu, 2a4c, caadria2015_117u18, a38c, sigradi2016_385pp, 89e9, 850c, d1c6, f3fc, 8ab4, f442, d85d, ecaade2015_138y26, caadria2017_182v43, sigradi2014_074p6, 5f32, a0c1, 70c6, 760b, d7d1, sigradi2016_467o, ed14, 18a7, fb4e, fb25, b18a, 914c, sigradi2013_386u, 26e4, 0ed8, 128d, 0daa, ecaade2016_tkoa67, 1298, ecaade2015_53c9, d478, 75d7, caadria2016_209u9, 243f, 3928, 6451, 6524, 1f88, 5b57, c322, sigradi2014_103a9, fa5b, sigradi2014_265v1, 9632, d58b, 5c68, ecaade2016_163a46, 073a, 0d5f, ba31, 2765, ecaade2017_116a, ecaade2015_333e72, c189, d961, caadria2017_041v12, 0d6b, aca4, 1cad, 7dcb, 5633, 0384, ecaade2016_106g29, 0759, e105, c08d, b99d, caadria2015_139u22, 6419, b7e5, 2344, ascaad2016_011h5, f368, 8253, df8e, 8154, 2c82, 7b89, 96a9, 5f3f, ecaade2017_257uu, 457c, 49a7, 7edb, 9338, a99a, 1b83, ef7e, 02aa, c845, 3c69, 8bb2, 6fb4, caadria2017_136o36, acadia15_284u11, 87f5, 0440, bad2, 2ad1, 5e93, acadia14projects_339ag, cc68, 7a05, 94c5, acadia16_224n14, sigradi2013_343k, bba0, 01e2, ecaade2014_176d44, 94db, acadia16_88k6, acadia17_491q, acadia14_237ax, 5ab8, acadia16_344e21, 99b9, ijac201614204v9, 4af7, caadria2017_041b13, ecaade2015_38t7, 8c5a, 9faf, 2b15, ascaad2016_045s18, 4603, bdd8, ee5f, e102, 2e67, 3af6, 4b72, ef98, 1951, 3af3, c548, d650, 9271, 13e7, 8ec2, 1dd4, bf6a, de34, ecaade2017_047v, f5f9, d0c5, d5d2, ijac201614207o11, sigradi2013_397, 4643, ecaade2015_261h58, 5984, acadia14_479k, 4a7a, 1a71, ecaade2016_021w5, 5381, 0a67, af0b, d98b, a746, 7395, c998, a42d, fb1d, ecaade2016_230u62, sigradi2013_271l, d153, 030d, ecaade2016_162i44, 0d5c, ecaade2014_195w50, dc65, 81e2, ac5b, 8233, ea67, 3c96, 92d0, 0eed, 86ad, ecaade2017_172q, b5d2, ecaade2016_095a26, sigradi2014_313v5, 9ac9, ecaade2016_072s20, 5b1b, 814d, 451e, b6ae, 2d86, 8c22, f087, ascaad2016_048o20, ecaade2014_195u50, c1e9, 1b2b, 69ee, b0da, 3763, bbae, 4455, 3433, 6932, 5337, be50, c6a8, acadia14projects_531m, afa6, ascaad2016_033w12, d80d, ecaade2016_095g26, ecaade2016_040t10, 0495, acadia14_531n, 1d02, 7da6, acadia14_63b, caadria2016_851m36, 6e12, bde8, caadria2016_487k20, 1edf, 3993, acadia15_333p13, fa33, 316f, 9ecc, 5ab9, sigradi2014_074y6, ecaade2015_27u5, caadria2017_094v25, acadia16_344u20, ecaade2017_301z, ac3d, ad5d, c8c7, f7f9, 4ae2, 4b93, 4202, ecaade2016_239y63, 7b2a, 8142, a69c, 68a9, c91a, 5905, 8dea, 2d2a, 79f1, 5af0, caadria2015_206k30, 1c10, eeb7, ecaade2015_196a42, sigradi2014_267m2, 3ac6, ac48, a2a3, e0fe, sigradi2016_777aa, cf93, acadia14_565n, caadria2016_259t11, 43bb, ecaade2016_tkod67, 5954, 8fc4, 524c, 39ad, 6d8f, 6dbc, ascaad2016_040e16, b9d3, 2bb1, ijac201614303g2, 8c26, 24f6, 3d85, 2267, caadria2016_881v37, 0688, 09e0, ba56, 0bfa, 65ae, 5075, f7a4, 4d9d, 1760, acadia14_101ar, ecaade2014_041h10, 2e43, 3ce8, 2178, c547, sigradi2013_401p, 95cb, 7c5a, b451, 2083, caadria2016_529s22, c7c7, 6751, 3862, ecaade2014_127p28, c4b4, 68a2, acadia16_88f6, 3587, ecaade2014_010j1, 2a69, eaa5, ad71, 5e98, d7d4, 50bd, 0ad4, 038d, 7b49, 0bef, ijac201412301y5, c248, 1388, ascaad2014_014v7, 7dd1, acadia16_12t1, sigradi2013_366d, 7a06, sigradi2015_6.42a8, e229, ce3a, ascaad2016_037e14, 6f37, fa3a, 2dfe, c977, ecaade2016_078c23, 1bd4, 67d5, beb4, 5e50, 88b4, a8b2, 7165, 31db, c6e0, 66bd, acadia17_59f, ijac201614101h1, caadria2016_683n29, db6f, 85cc, ascaad2016_028b11, 7483, acadia14_601y, 7345, 3985, 0be7, 59cb, ecaade2015_38m7, 67e7, 1064, ecaade2017_253dd, cccb, 9e03, ascaad2016_011j5, 22d9, 07a7, ascaad2014_026e7, ecaade2014_012s2, a1ac, 2870, 6b5e, ascaad2016_054b22, 7b24, 5def, 7cc3, ecaade2017_009u, 33dd, sigradi2015_10.309p21, 3957, 8d7f, a9f8, 708f, 92ec, 33d7, 3c29, ecaade2017_213xx, 5f10, caadria2015_015a3, acadia15_357n15, f675, acadia15_123u4, caadria2016_167i7, acadia17_257f, c328, 9771, 6c7c, c967, b1db, c389, 266e, 514c, 3628, caadria2015_114d18, 65bb, sigradi2014_266i2, e191, caadria2017_125z33, 14ad, caadria2015_012e2, ascaad2014_025j6, ecaade2016_037u9, 6cd4, 2b8e, acadia16_440e26, acadia17_162u, 3c7f, ecaade2014_088i21, 19bd, f09c, 1e20, caadria2015_142s23, d68e, d9b0, ecaade2015_155h32, 9c01, 2a9e, d2b2, 76ce, ascaad2014_010m5, sigradi2015_11.165s25, 6ed1, 4bc5, ecaade2017_076dd, eb7b, 8910, 634e, 66b7, ecaade2016_ws-dleadz67, ff10, 5427, caadria2017_062x20, 183f, 032a, acadia17_373l, caadria2016_777w32, acadia14projects_145r, 21c4, 0c5c, caadria2017_115j30, caadria2017_029t10, sigradi2015_6.327t8, f7df, 4c28, ecaade2015_18y2, 35fa, e768, 300a, 2ae9, 0fe5, ca20, 9dfc, 5175, acadia17_339kk, caadria2015_114b18, cd9f, ecaade2014_052i13, 12f2, 421f, d364, 2089, 8c34, 3412, ecaade2017_277qq, 4465, 6cfa, 8498, 761c, 7211, a779, 53d5, e515, 96c7, acadia16_214s13, ascaad2014_011a6, 93f1, sigradi2016_814h, 5a44, 615e, caadria2017_086i25, f894, dd95, 8bc8, acadia15_311n12, 3318, ecaade2015_175r37, 5ce0, 9dbf, 8ee9, 5e66, 7114, cc39, ecaade2015_250b57, 918f, f275, 680c, 83f4, ecaade2014_060z14, b75e, 65ef, e73e, 1334, d7ec, 600d, 5d0e, acadia14projects_507ad, 9eb5, 34a8, caadria2017_051n16, a26e, 7335, 4de4, caadria2015_139e23, d4d4, 5a7e, 889e, d3ab, ecaade2015_138r28, ijac201412305n2, 730a, 4b1e, 9726, ijac201412301h6, 7180, 5e9f, 943f, 9d14, e8d6, b30b, 2efa, ce0e, caadria2016_125o5, 9972, 59c7, 68d1, 319e, 6937, caadria2016_611j26, 94a6, acadia14projects_177n, ecaade2016_163m45, bebf, 7d6a, d2dd, e75a, ijac201513302w9, 4cb2, caadria2017_118k31, daf5, 184c, 71c0, 80f0, 6435, 7bb5, ecaade2016_068v17, f86e, a24f, 39cc, b556, 51f7, f86a, 54c1, 21ac, ecaade2017_282o, 616c, b0a7, 9df5, 6d35, acadia14_339af, 7553, 115d, 65df, 8427, 351b, 0d44, 92c7, a53e, f2ec, ascaad2016_042z16, 68a4, 1fcc, ecaade2014_057d14, 699a, f0e1, sigradi2014_313w5, 120b, a829, 0636, 9c6c, ecaade2016_018h5, f9fd, b73f, d0d8, d4c8, 89c2, ecaade2014_065f15, 4c51, 1bed, 1f8e, 2af6, cd93, 7b2b, 34a6, 9701, 123f, f162, 6d71, acadia14projects_33ah, a4a3, 8372, ef72, 5137, 6167, sigradi2016_479ee, b2d7, 03ea, 938b, beaa, dcdf, 84f6, 4024, 6f46, ecaade2013r_005n4, d2b6, 7ab0, acadia17_59j, c12b, 4d8e, 0988, 355a, 1a19, 1746, caadria2016_187w8, 5ced, ijac201412403b7, 223b, bbe0, ascaad2016_011i5, 0af8, f1f6, 4101, ecaade2016_018f5, 81e0, 5ac8, a839, 94da, f1ab, 9cdb, ffdf, d63e, 6f00, d841, 3632, 0eeb, ecaade2016_163z45, 2af0, acadia17_71tt, a621, 4453, dc9e, b252, cfee, c124, 894c, ecaade2017_069cc, caadria2016_457o19, e7ae, ijac201614405z3, 7256, 278e, fe54, 5de0, 3c36, b249, 1ee2, 8e26, 290f, 297d, ascaad2014_033i1, 5520, ecaade2017_192o, 77d1, 19ce, a7f7, f785, ecaade2016_210h54, acadia17_520w, bdb7, acf9, 61ae, acadia17_90kk, 49bc, ascaad2014_014w7, caadria2017_040p12, e51f, 513f, ecaade2014_224y56, 084a, aeb5, 5e55, ecaade2017_054ll, ecaade2014_233m60, 2603, ecaade2015_217y47, 07c5, edf5, acadia14_473af, ecaade2015_119d24, ecaade2013r_009f6, 7cea, 651e, 12f8, 16f6, 5f04, b489, 31dd, 9ec9, 28fe, 30e2, 177c, 8a11, 96ea, b35a, 9520, acadia14projects_709al, acadia14projects_81m, a350, b8a1, acadia17_463kk, 809e, 723b, ad86, 2c86, ecaade2017_087o, sigradi2016_448z, d0c3, d2a9, 08ba, ecaade2017_265p, 1a3a, ijac201614406i4, 0932, 55e2, acadia14projects_427al, 486c, e30f, a4b1, 5206, 63b0, 3557, 1917, 8abc, 95dc, acadia14_339ad, 9486, 5017, 1289, 566d, 37de, 1827, 14e8, ecaade2016_021f6, 5b4b, ecaade2015_206o45, e41e, e452, 4358, 1211, e054, f487, caadria2017_129a35, caadria2016_477c20, eca2, ecaade2016_073h21, 94e4, 058b, f1c0, 7d6e, sigradi2015_4.219h7, 2b8c, ecaade2013r_003f3, ecaade2015_139u29, ecaade2017_071zz, b48e, ijac201614403f2, d8fc, 1def, ce4b, ijac201614201l6, 2bb7, 7eae, ef73, 3d02, ff41, 39ab, b983, 6606, acadia17_162s, 3696, c902, acadia15_284x11, b2f0, ecaade2016_018k5, ecaade2015_293y63, f6d8, acadia17_648ii, f596, d906, ecaade2017_240x, sigradi2016_817b, 3621, sigradi2015_6.151g8, 7771, 1ce7, acadia17_211i, caadria2016_487i20, ecaade2015_92o18, 236c, e7a7, ecaade2014_038e10, acadia14_135w, ijac201412306z2, caadria2017_175c43, 74c1, a927, b264, e3c5, b617, 3be5, 491a, 46ca, 2b3e, 8d38, 7848, 2c92, 6daa, 14de, fd3b, acadia16_12s1, 2db3, caadria2016_819x34, c23a, 7638, ecaade2016_ws-dleadm68, ed77, 18fd, c24e, b147, d836, 9647, 9ebc, sigradi2016_814n, caadria2016_797t33, 2e31, ed43, 193c, ecaade2015_233a53, sigradi2013_41l, d708, sigradi2015_sp_11.278n31, a932, f317, df2e, f4e4, ecaade2015_18i3, 5a52, 9a6d, cd99, c5ba, 9720, 0ed1, f9ce, ijac201614208d13, cd47, ea02, 7b02, 305f, 8c9e, 2cfa, a683, 03da, ijac201614105v4, ecaade2015_18e3, ecaade2017_079h, bc6b, edaf, ee8c, cb1b, 0a2f, 0463, acadia14projects_229l, 52f1, cd86, 3b4c, b0ac, e0de, ecaade2017_057r, 9c9a, d975, b6d8, 58fa, c358, 700b, 4f39, 41c6, d261, 35b3, 3643, sigradi2015_12.297l28, 0d11, 8c24, f3b8, 0cc9, e301, dfb3, 1bc3, ecaade2015_284v61, sigradi2014_289l4, 312a, 3f1c, b014, f9fb, cf50, 87e3, 4657, 55a3, cb5d, 01bf, sigradi2015_sp_2.112n29, aab7, d522, sigradi2015_12.297h28, 8524, 428b, e056, 8c44, d5d3, 92f9, f81f, ccc6, ecaade2017_091xx, 5da6, ijac201412303o8, 0475, 4e45, 98cf, c470, e57c, 6205, 7dbe, 12a9, 8d61, 9587, fc69, 872b, 6276, 82e0, 25df, 7077, e368, 7824, 7999, 17f8, e915, 1001, 6c16, sigradi2013_326d, ecaade2016_106n29, 528f, 85db, 08f7, 9d22, e4ad, ab1d, 2458, acadia14projects_699n, ad41, c03c, 96bb, 0da3, 0b5c, ecaade2017_046ww, 6ad3, ascaad2014_024y5, 7f60, e825, ecaade2014_084n19, sigradi2014_197u6, 3052, 1315, 516f, 4c36, acadia15_323v12, 8098, 6d90, fb94, f8e9, 4c93, acadia14_291aw, b440, caadria2016_797m33, 4eea, acadia17_348g, 2a10, acadia14_661o, dfe3, aa86, 2ed3, 42c0, 2f27, 7b0e, acadia14_531p, 365c, ascaad2016_018o7, 7768, a241, 9567, ea4d, dfef, ddae, 0065, 6b15, ff46, 9418, b46f, a7f2, 89ee, ecaade2014_038p9, caadria2017_085b25, f6b9, e522, 8839, 61e5, acadia14_661e, 31df, 0bf1, 87d1, 4779, c796, 85c5, 0cd4, sigradi2013_155g, 5e5e, b317, 8e2e, 6c95, acadia17_454z, 2543, 86b5, e017, 1b59, ec8f, e6cb, eb15, acadia17_247ss, 43ca, 84b1, 317f, 7cf6, 0273, caadria2017_129e35, 1a76, caadria2016_851w35, af75, 5cbd, e581, 5529, c2a4, ecaade2017_203ff, f2fa, d133, 53d3, 0cb6, d1cf, e5f7, 870e, cb9a, d583, 9aaa, ecaade2017_026nn, 5fd5, c67c, sigradi2014_252u9, a121, ascaad2014_019j3, ad96, ecaade2017_014a, b3bd, 391a, ijac201513105v4, cd54, caadria2015_087o14, 10e8, c681, 665c, ecaade2017_144u, 0b7b, caadria2015_208s30, c894, ijac201412403m5, 229c, c185, ecaade2014_240m62, d061, 0cb8, 958c, 54d9, cfea, ace5, d63f, sigradi2014_189j6, 45e0, sigradi2013_243u, 7acb, sigradi2016_817m, 8ee1, sigradi2013_234j, 8961, ijac201513102k2, ecaade2017_271l, ecaade2015_130x25, ea45, 9de6, 64cb, sigradi2015_6.366d9, ccbe, 15f0, caadria2017_145g38, ff77, b43f, b7e8, 38fc, 360b, 3b7d, dcab, 464a, 4c3e, 5867, 76ca, sigradi2016_809pp, aa0e, 5939, 48cc, caadria2017_016r6, acadia14_497y, 59ca, cca0, caa4, 3294, sigradi2014_313c6, ecaade2014_206i53, 6041, ecaade2015_195g41, acadia15_57i2, bc76, b433, 9cb4, a3d6, d41e, 1341, ecaade2016_111t30, 9aa1, 12be, sigradi2015_9.141i16, c8a7, f17a, dcaf, 56de, 1b22, a1b5, 3661, cf28, 3e85, ecaade2016_104v28, acadia15_443z18, caadria2015_130l21, caadria2016_301l13, 0f38, 1c7b, f68a, ecaade2016_074n21, 7247, acadia14projects_375d, 5950, dbc1, 7fcf, ijac201412401x3, ijac201614202c8, caadria2017_041o13, 3b97, c610, c106, 3483, 42ff, 59ef, ef2c, 9496, 904a, 3cb6, acadia14projects_365ai, 43fb, e331, sigradi2016_764k, 98a7, ijac201412303s8, 2d4b, ed12, ecaade2017_215tt, 4a37, b320, sigradi2015_12.215t27, ecaade2017_089aa, 4bf8, f289, ecaade2016_238r63, 04d6, c3b5, c7a7, 8196, 8a79, 99dd, ecaade2017_059jj, acadia15_137o5, 802b, 4b36, 7efd, 14bb, ce37, acadia14projects_347at, ijac201412408a3, 0578, aaeb, 411c, fc95, aa41, 5e95, 3d6d, 361e, 29dc, acadia14projects_365af, e94c, ijac201513202k6, 3c45, 4d5b, 3b9d, ecaade2015_35x6, 5b36, dabf, ijac201614202k8, fe3c, 7530, 864f, ascaad2014_029n8, sigradi2016_360x, cb3e, b751, 0135, 6b21, ecaade2015_172c37, ace2, ecaade2017_124x, 4ca7, 5dbd, ac00, b787, 5fbe, 7c46, 8e51, caadria2017_081m24, ecaade2014_168s41, d6bc, 302c, 517f, ecaade2015_116i23, 160d, sigradi2016_431bb, a06e, dccc, ecaade2015_334u72, a1f0, 410e, 8618, f1cd, 9697, bfe2, 8ac8, d187, 27f6, 4951, caadria2015_226v34, d1ee, 61ac, sigradi2013_226t, 031f, 56e4, 1ac2, 64eb, acadia14projects_145u, sigradi2015_8.186m13, sigradi2014_032m2, 9f45, a49a, acd0, 8960, d3cd, 8269, 9316, 7344, 079c, ccb4, b34f, cf73, 945f, 8c59, 4497, 66d9, acadia15_333o13, ecaade2017_079p, 2a5f, 6ac5, 1ffe, 0207, 09ce, acadia14projects_463a, 3cf8, ijac201513306y12, ecaade2015_91h18, fbd1, 1a0a, ascaad2016_030d12, ccb8, ecaade2016_234x62, 7227, 6b2b, b11f, e593, 42a8, 00d1, 8130, 1407, 950d, 8d35, 22d6, 051b, 34f5, 14e5, 4c53, eb80, 43cf, ec2e, 52cd, ecaade2017_213qq, acadia14_445aj, 0786, b725, 5ec2, 6a11, b647, 4d59, cd0d, 3b9f, 063d, ebdc, acadia17_188aa, fc4c, 9df6, 8615, ecaade2016_241d64, 78a1, df00, caadria2015_049d6, fdcc, ecaade2016_132o37, f20e, c990, 4deb, 2c95, 87b2, ecaade2014_030j8, b233, 0a57, 463c, d19e, 0361, ijac201614305s3, ascaad2016_038k14, fc10, 7309, acadia14projects_479h, e5ea, 9c00, 894f, 627a, caadria2017_149h39, 877d, sigradi2015_8.276x14, d4f5, 76fa, 0bf5, e83a, a518, b837, 37d9, ijac201412303i8, fddf, d8ac, ecaade2015_61y11, e69a, acadia17_145d, 0b98, c9af, 5475, ad79, be8d, d3d5, acadia17_532dd, a32d, ecaade2017_048mm, 1224, de55, 83d0, e8b8, eac1, 023b, acadia16_62g4, e6c2, 6db5, e171, ebb1, 8ffa, 370c, 060e, dfb9, bf39, 2a3b, c1af, 245e, 67d7, 41bd, 2136, caadria2016_641s27, acadia14_579b, a0ae, e6ef, 0e9d, 9a8b, b799, ecaade2013r_017z8, acadia16_478u27, f81c, sigradi2015_11.142b25, 5d5d, ijac201614303n2, be5f, b89f, 906f, 27f2, d577, dfc2, 4d35, ebd5, ecaade2014_230s59, 045d, acadia17_283zz, 75ba, 32af, 7681, sigradi2013_30f, 31e0, 48a2, daba, bddb, 4e86, bd72, 57da, cd46, 4395, acadia16_98i7, b64d, sigradi2015_7.203h10, ecaade2015_307l67, 2596, 11bd, f06c, f579, 3301, 60e0, bbd0, efa7, c378, 15ab, 50df, fd7c, 0163, c7b0, 824e, 2930, 0534, 286c, 1f22, sigradi2014_347m10, 45c4, ecaade2017_089v, ad53, 335e, ecaade2017_290ss, ecaade2014_078r18, sigradi2013_303p, ae9b, 3438, fd6a, aa3b, 4be3, 5df8, be02, acadia17_338jj, 2b94, a1c5, 69a9, f9fc, a1b8, sigradi2013_155n, ecaade2014_184h46, 2a00, ecaade2014_089w21, caadria2017_183j44, acadia14projects_327b, 329d, bf90, acadia14_691a, e83b, 9eed, e00e, 0eb3, 3355, acadia14_153av, bfa6, c837, d9ad, caadria2016_405o17, 06a3, ed97, 6b4b, 9dd9, bac2, ijac201614402v1, 8359, acadia17_358tt, 900c, ecaade2016_217m56, 49e2, 3645, ijac201614308c5, eaee, 73f6, 86b7, ba42, sigradi2014_041b3, c53a, 5536, 7c3c, bb69, 5861, 73b2, 456f, ea0a, ecaade2016_217p55, 4e08, bdcd, f069, 53cb, 4f25, e2b4, ecaade2014_206t53, 213d, ascaad2016_023a10, ecaade2015_207d46, d86b, acadia16_184r12, ecaade2016_023t6, 2aaa, 328f, fda8, 9098, sigradi2016_773x, cf9a, ad4b, f2f0, 3292, 413f, b8fb, b9dc, ff87, 7090, 2cab, 03b8, 16d9, 06ca, f9e2, acadia14_555i, c623, 1a69, ecee, fab7, 3118, 62f4, bce8, 4368, e239, 3914, caadria2015_157v24, 7e26, d8c0, ecaade2016_078m23, 6dc9, caadria2015_102b16, 7ae3, ijac201513101c1, ee77, 12b1, acadia17_27r, 6a28, 3dd4, d54c, ecaade2017_282u, 1a68, sigradi2016_659s, caadria2017_047c15, 5d9f, ijac201412307f3, bd53, caadria2016_383p16, b9be, 3408, 7a75, cb6c, 0457, 5cd7, 44d4, 7758, acadia17_162q, 8b92, 6d03, 1b23, ecaade2017_080dd, c594, f7a9, 51fa, 07cd, 7d19, 0076, bdea, 3da3, 45c8, ecaade2016_021e6, 7c63, 2147, caadria2016_301m13, 0a60, d918, acadia15_323y12, 2ee5, 4eb1, sigradi2016_515j, 5c47, cbf6, a13b, ecaade2017_142xx, 60e6, 06f8, de46, d051, sigradi2014_347k10, 22e5, ecaade2017_203pp, cc46, acadia14_565l, 2e2f, b6a2, 8fd5, 2a45, 2168, 92a0, a2c7, bc12, ecaade2017_220nn, 1ff0, 4bc9, 9efe, 981a, ab16, 9768, 3004, c8cc, caadria2017_168b42, 9bda, caadria2016_135x5, b2cc, acadia14_601ah, ecaade2017_029aa, e544, ecaade2017_124aa, 6718, ascaad2016_024j10, 5eed, 16ae, 9d31, 9560, b4a0, fedb, 5171, 3429, ade6, 01b0, ecaade2016_217o56, 74d9, 1083, f690, 1ff5, 3bfe, 9c4d, ascaad2014_022s4, ecaade2017_087p, 0c20, ecaade2017_268ii, b0af, 6b48, ef1e, acadia16_372x22, 81a9, 51c6, 98a5, 3432, 0283, 92f0, 5efe, 6f11, 9e69, 6ab5, caadria2017_185y44, ad03, acadia16_88v6, ecaade2016_170o48, 02de, 6195, bd36, ascaad2014_005s2, ecaade2014_224g57, 94ba, a428, 3039, 7636, 1685, 3870, caadria2016_167j7, 7ae9, 5b3e, bb5f, 0ef8, 6de6, 6566, ea3b, 19f7, d0f6, 4249, 3a44, e5c6, 72a9, bd73, 1cd6, 60b0, d91e, 8c9b, ecaade2017_076z, 82cc, e84b, 1c1b, c6ea, 9251, 55c2, 9435, e0cd, 7c2b, ecaade2013r_019f10, a4fb, 287d, 2a53, ascaad2016_046k19, 99f8, 2899, f0f0, 0357, 7b8e, 4896, caadria2016_209v9, 800a, acadia14_435av, 41e3, d660, 8179, sigradi2015_10.140k19, caadria2015_067j8, c492, 2906, 6d42, 26e6, fee7, 8b05, 3e95, f247, bb2f, cdac, 7dad, 0719, 44f0, caadria2015_014p2, 0d7e, e7bd, e774, 4e65, 3b02, 3370, 5bbd, ijac201614203o8, 31ae, 9365, cd80, 82fa, fdd2, ba0b, f2d8, 7dec, e44c, 598d, f3c2, e97f, ascaad2016_057y22, 7022, 7321, 8a30, 304c, 5207, eac0, 3de1, 77c7, f2aa, 9133, 9ca7, ecaade2014_239l61, acadia17_373y, 766f, 107e, a95e, ccfd, ascaad2014_029m8, caadria2016_055m3, 7581, 7c73, b07c, b9e4, ecaade2014_052d13, caadria2017_124x32, acadia14projects_627d, ascaad2014_033c1, 7f50, 2b3b, 018b, 9ea4, 0730, 47ee, e69d, dcfe, 4398, b17b, acadia16_214j14, 1eee, ecaade2016_190v50, 7310, acadia17_358ss, 3b28, 3c01, 73c3, ecaade2014_108d24, 344a, ebc0, 645a, efab, ecaade2017_108z, 723d, sigradi2016_414hh, 7c3d, c51b, 5dd0, sigradi2016_602g, d26d, 7efa, 9062, af28, 7471, ecaade2014_233y59, ecaade2017_094i, 4a96, 2bc5, 3cb5, 47b1, 0062, c85d, 7ba5, db35, a472, acadia14_389ax, e63b, ecaade2017_053r, 6d1e, 76d2, 9322, ecaade2015_113s21, ecaade2016_027e8, f38d, 0ca5, 60f6, 9b56, ac4e, 6d2e, 7fdb, ca67, 8986, 2f31, ff78, ecaade2015_180a39, sigradi2014_132x1, bc72, 6c85, 26b8, ecaade2017_051o, 0f49, a478, f74f, 964b, 0d48, 1e67, d677, 3cdb, ecaade2017_208i, 1858, 53aa, 9368, be19, caadria2015_203i29, ed5d, acadia15_483z21, 8a47, 654b, 7e9e, sigradi2015_11.136o24, 647f, 85e7, bf0e, 08fa, 77e6, ecaade2015_241r55, 750b, 9223, sigradi2016_375j, dfe2, b3d6, 4538, eb31, ecaade2017_155i, ecaade2017_215bb, ecaade2015_110f21, acadia14projects_531u, 6657, c6e8, 0c66, 0cfe, a034, 3f38, caadria2017_005z2, ecaade2017_019d, 9557, 8268, 81c4, e196, ecaade2014_156h38, ecba, 57c6, 1479, sigradi2016_364jj, c1f4, 0905, c694, fdad, ecaade2015_21t3, caadria2016_197o9, 5e61, 61c7, ijac201412301s6, 8b9c, ascaad2016_018j7, 9518, 6799, 35ee, ascaad2016_033c13, ee99, caadria2017_074j23, ijac201513201o5, ecaade2015_293a64, 4ca3, 09e9, b2b7, acadia17_423hh, acadia14_189ay, f943, 1fb1, f2c2, e903, 074d, d706, a8c4, c253, 8778, acadia14_247k, 73df, fecb, c5de, acb5, 0bfc, acadia15_323d13, b8b8, 6299, b838, 47e7, ecaade2016_104o28, acadia17_348k, 9f15, ecaade2014_038v9, 6fe0, a185, 6886, 6854, caadria2015_237p35, c1d4, f452, b46b, d260, 4cfd, ascaad2016_047y19, 9d8e, cccd, ascaad2014_028u7, c4a6, 861c, 7183, 7a60, 565e, 4712, 3e8d, ijac201614405v3, 2958, ecaade2017_269zz, be4e, 234d, 9a54, 6e0c, 0a95, 0db3, 155e, acadia16_280d18, b68f, 27dc, 39f4, 7baf, ecaade2017_019ff, ae3f, acadia15_343t14, ascaad2016_023u9, 7529, a44e, 6f3e, ecaade2016_217y55, acadia17_282mm, acadia16_332z19, cd1a, 7e91, ec4a, ecaade2017_051aa, 75e3, af3f, ec2b, b629, 6431, e61c, d8ff, 7429, acadia14projects_463at, fbd5, acadia14_463z, 006d, f805, 3abe, 8e68, ecaade2014_071e17, e9c7, ascaad2014_013c7, 3634, 3774, 5e46, a2b9, 419c, 99ce, ecaade2016_087p24, 7845, sigradi2016_448o, ecaade2014_042m10, 089d, bb60, ascaad2016_031n12, 4324, 7f11, e303, 0d13, acadia15_81z2, df83, acadia16_24o2, 6a61, ijac201513201w5, fddb, 8abf, e1af, 8de2, e16e, 809a, ecaade2016_bkoh65, acadia14_555h, ba46, 26f0, ascaad2014_014h7, ecaade2014_186x47, 8123, 7b10, ecaade2015_61n12, 1898, dfd9, 08c9, db4f, 30e1, ff89, 2fe4, 1dfe, 08be, acadia16_244t15, 8f20, ddb7, bbf6, fcb5, c600, ff2e, 3398, b209, 7aee, ascaad2016_004l2, 44e7, 0608, e6d6, ijac201412403o6, 01c9, acadia17_560m, bdfa, ijac201412401r3, ecaade2017_124l, ecaade2017_293xx, acadia15_110e4, 65f2, a4e0, 5c13, bb6e, c71c, 6596, ecaade2015_48j8, sigradi2015_11.196g26, acadia17_373p, 8e83, 8446, ecaade2014_089n21, d642, fa17, dc4c, 9715, 42a5, ea9b, 6f14, ijac201513303v11, 3ff6, f5ec, sigradi2016_625kk, 79b2, 7568, 4df1, 4fd8, 4e8c, 273a, 521b, sigradi2016_710ff, ecaade2017_268bb, 468b, 4c62, 8fe1, ecaade2016_033g9, d10c, 4303, 4036, ijac201412302b7, c06e, efff, c9d1, 75dd, c0c9, 7711, ecaade2017_008l, 4bd5, 3378, 430c, ijac201412303h9, a612, b50b, 87fb, 1b5a, bfa1, caadria2015_069p8, 3fc0, sigradi2014_314p6, 8693, bc88, 0a88, ed87, 6ad5, d4fe, 3f2c, 6cbd, ff15, ecaade2017_290xx, 10d4, caadria2015_208g31, c794, ecaade2014_173d43, acadia15_371d16, 122a, bf22, ecaade2015_206h45, 2ccf, e2f2, b692, c79a, 6543, 7603, 666a, acd2, b6fc, caadria2016_579t24, ijac201614306b4, 46c1, afff, 2cfb, 6ba0, caadria2015_172w25, ijac201412404a8, ecaade2014_022y5, 43dd, 7887, c485, ecaade2016_048w13, 4e12, d095, 5baf, caadria2015_145z23, 59c3, acadia16_196i13, 2b3c, f4df, b225, ff07, 1e64, 0d9b, c251, ascaad2014_020s3, 6618, 6d9e, 3737, 3b78, caadria2017_004l2, acadia16_424f25, 0add, 25e6, 9084, 2e3f, 00f0, 1f0a, 53af, 2b2c, 4129, ec5c, cb90, 6d1d, sigradi2014_169t4, 2671, df49, 6d84, ea9a, b3e7, 11cd, 0e28, 34fb, ecaade2015_237j54, 72b5, fe56, aa37, 0371, ecaade2017_047t, 8193, a0b3, caadria2016_197k9, acadia16_424i25, acadia16_318o19, 010d, e50e, 04d0, ecaade2017_201a, 2171, ecaade2015_284o61, e8c3, c0c6, 2e13, 93ab, caadria2015_096j15, acadia16_214d14, 5fe3, ecaade2015_25n5, sigradi2016_625b, 51f4, d7a5, 5093, 990d, 6466, 6cd2, sigradi2016_814xx, 6009, 96ad, 1408, sigradi2016_524q, 430f, ecaade2017_302oo, bdda, 17b8, 17d5, ecaade2014_176w43, 0c09, ijac201614105z4, d675, ecaade2015_269r59, 9947, 2d18, bf97, 9131, 2434, a23f, 9a9b, ec96, 70e7, acadia17_358ee, aedd, 47b6, 679e, f157, d010, f264, 6cc0, caed, 0982, caadria2016_787f33, 7aa5, e278, 696d, 4ca8, ca7b, acadia16_280s17, 7dd4, d8fa, 0804, a5b8, ecaade2014_194d50, ecaade2017_146jj, ca9a, ecaade2017_056xx, 6e2c, ebe1, 17da, ecaade2016_132a38, 9655, 8b45, a835, f6f9, ea8e, 4598, 6ce8, e670, dc10, 4f68, 1b3d, a9dd, acadia16_106n8, ascaad2014_024u5, faad, 23f7, bb70, f683, d26c, acadia14_627ak, 8ad8, a32c, f4de, caadria2017_062v20, 8c4a, 8e74, acadia17_678uu, 1d0d, ecaade2016_123i34, 1b2e, bda2, 9a7c, 7e18, 7899, ecaade2017_098nn, acadia15_123v4, 8ad6, 6b80, 27fe, 16c7, 45f5, 0264, 0ca2, be49, 7e39, ijac201412302o7, 10c9, 5b2f, c47b, 0c9e, b7dd, 819a, caadria2016_861u36, 6e74, ff3a, 3669, af57, f1e6, c282, ecaade2017_006xx, b8ad, ecaade2014_023x6, 4b48, c3d4, acadia17_90cc, 18c0, caadria2015_048t5, 6a07, ijac201614208d14, 9609, ecaade2017_184ll, 9836, acadia16_352f22, 1053, ec8a, 1fff, ijac201513101p1, 337c, 6dc6, ce43, ecaade2016_006o1, 055d, e5b7, edbe, ecaade2015_229n51, ca63, 40e9, ecaade2017_203hh, ecaade2016_075d22, 07f5, d3ec, ecaade2015_21u3, 2304, acadia17_608dd, 68d7, d813, 45fc, af72, a16e, 3ee6, 5ef9, 6b23, 9675, acadia14projects_463s, dfca, caadria2016_249k11, 2f41, 6cea, 5463, 6cd6, a169, 8db5, 3f08, 5562, 4293, a385, 6c5a, 3acd, 27c2, a454, 03e5, b05f, a4a0, a481, 973a, ccc2, 2dd1, e485, 8407, 1bc5, 91ae, acadia17_455ee, 2ac9, caadria2017_016c7, acadia14projects_199ag, ecaade2017_198e, 5c63, c044, 68d8, b48c, 4e6a, e0fb, ecaade2015_298m65, de3b, 9d91, 7e9d, 5bb8, ecaade2015_92y18, 0b81, 7ba7, 2c2d, be21, b03b, acadia14projects_177p, ef3e, 933a, c892, f92f, dde3, ecaade2016_tkoz66, 5a95, ae4c, 7424, 2e20, ba17, 2bd6, 06cb, 839e, caadria2015_208m31, 40de, fb49, 3841, dfa3, 6956, acadia16_116w8, a684, 5c0a, 21ae, dcbd, e36c, 2a7d, 9ca2, f4c5, ba7d, ecaade2017_085j, sigradi2013_100d, ecaade2017_215dd, 234b, 978f, 6232, 7ad1, ecaade2014_018z4, 15d0, ecaade2015_92k18, d8b3, caadria2015_070y8, 589a, 2fd5, a1e6, cd6f, 379d, 1d2c, sigradi2013_189o, 48bd, ecaade2016_208z53, 0fff, 773b, 5c7e, 3475, 88de, ecaade2016_197z51, sigradi2015_8.189s13, 8a35, ecaade2017_146cc, 2a94, 13eb, acadia17_658a, 4487, 6f5a, 0493, 0894, ef71, 54c0, 9cc1, 41b3, 93fd, 40e7, 90a3, 3be9, 04ae, 0fef, bf16, 4213, sigradi2013_243e, 49c5, caadria2016_457g19, ecaade2016_042g11, cd84, 6795, ascaad2016_054p21, 3f25, acadia17_648mm, ecaade2014_022z5, caadria2016_147i6, 7032, 37a5, ascaad2014_017c1, ecaade2017_264xx, f2b5, 39c0, 8e7b, 091f, 245d, cc0e, c83a, 11a1, 9871, 89fc, 56c6, bba6, caadria2017_037g12, sigradi2016_714ss, 2741, ecaade2014_121t27, 7e56, 9c4a, caadria2017_041m13, 29a7, e3c6, 483b, da6b, f5df, 8f6a, ecaade2014_167m40, 9b72, acadia15_185h7, 86a7, ecaade2014_066n15, 0b78, 0346, 455a, 5d30, ijac201412405k8, 9e86, acadia15_407v17, 3b98, fe03, f0ac, 3ad9, a14b, ea3e, f5cb, f48e, d643, ffaa, 8364, 6a82, a745, 5772, 6783, 761e, 89f1, ecaade2016_025i7, ecaade2017_173tt, acadia15_395z16, 1adc, b234, a60b, aba5, caadria2015_208c31, 2691, 7406, acadia16_140u10, caadria2017_051w16, ecaade2017_042y, 5162, 5a8d, 68e3, 67bb, caadria2016_003j1, da19, 114c, 872e, 6d5d, 6372, ecaade2015_237x53, ascaad2014_017e1, 2cfc, a4d6, 998c, ede6, acadia15_95i3, 9527, ac62, 80a5, 0fbf, 2de7, 9a45, 28d8, caadria2017_079v23, 42d7, 8bfd, b302, caadria2017_067t21, 4c37, ecaade2014_138u30, eb64, 4759, 9cf9, caadria2017_069b22, 142b, 8825, acadia14projects_655ac, ijac201614308p5, dffc, 3076, acadia17_137tt, f84f, acadia14projects_627ap, 8dd2, fbb5, ecaade2015_241h55, 9b14, bd5e, sigradi2016_441kk, a8d4, 8df9, 5ea7, 17e8, 7e89, 06d8, a596, 158a, e993, f6f8, aa06, e4af, ecaade2014_217g55, sigradi2015_12.215p27, 9d9e, 7634, ecaade2014_230n59, 9312, ecaade2017_248ss, 402c, ecaade2016_046y12, d310, ecaade2015_199w42, 559b, sigradi2015_10.220h20, caadria2017_008a4, 5e9e, 781d, ecaade2017_244oo, 170e, 4106, f568, 76b3, 51d9, sigradi2013_386i, 185e, 90aa, acadia14_301aw, caadria2015_190h28, 93e6, 174a, dee4, 0427, 3ec3, acadia17_117w, 4f1b, ef2e, a915, acadia17_349o, caadria2016_851t35, 61c1, fca5, f032, 5d0a, 3bb3, 3ed5, 8466, 6fc8, 7615, bfaf, ecaade2016_113c31, 55ba, 25ee, caadria2016_529v22, abb7, 9d56, 1b43, acadia14_145ab, ff24, 86e9, 675a, 857a, cd85, 5e2e, ecaade2015_235u53, 54c3, e464, 42c5, dc86, ecaade2016_106m29, d690, 177f, 3735, ecaade2016_025h7, a2f5, acadia14_311r, caadria2015_014t2, ed02, 9aee, sigradi2015_8.27m10, ijac201412304l1, 6c26, 8a39, ecaade2014_070l16, ae48, 16fb, c662, caadria2017_069c22, 973d, f539, cdef, a067, ecaade2016_151l41, d050, sigradi2014_284a4, 4a31, 49f4, ijac201513105k4, sigradi2014_345z8, acadia14projects_375c, acadia15_483b22, ecaade2017_050k, ecaade2015_122l24, ijac201513206h9, acadia15_343m14, 653c, 835a, fa36, a524, acadia14projects_117e, 24f2, ecaade2013r_002u1, ijac201412407a1, acadia17_424vv, ecaade2016_026s7, b6ce, acadia17_542kk, e446, b024, 6744, 7862, 5346, 81bc, 0fdc, 06ec, acadia14_219f, d2c5, 2ab1, f911, 3ef1, 5dba, 1ab4, 8fb8, ba03, 6984, bf2c, a4c9, 076a, df93, 9aa5, 8e39, 350e, acadia15_137p5, 86fb, 8dc4, ecaade2014_180r45, 68b7, 31e3, 7668, 0f85, ecaade2016_114h31, 772a, 2dc6, 3f67, 5ce3, acadia14_565z, dd57, 3725, ecaade2016_129r35, 0a1e, ecaade2015_53y8, caadria2017_043b14, 460a, a64d, f13d, 52c9, bafc, ecaade2016_048u13, 267f, a48d, 41a2, f77a, 5569, c8df, e481, cd76, 5350, 2625, caadria2017_175e43, 733d, ecaade2013r_009w5, ecaade2017_255yy, 37a8, a15f, ba99, 39db, e18e, 5c72, ecaade2015_158o33, 2ba0, 503a, 9ea1, f2dc, c44c, 8bda, 2e96, 4621, 8cf8, 74f0, ecaade2014_100j23, 42e1, 0b2b, 6037, ecaade2014_140l31, ecaade2015_73j14, a8b8, 84d0, 9a4b, f50f, 09f6, 2aae, 2109, 9516, bb26, 99c3, ijac201513303h11, 6523, 5d08, ecaade2016_068d18, 991b, f585, 8515, 8232, 8020, c064, sigradi2016_729qq, 58be, ascaad2016_003d2, 5871, 5c93, d976, dc3d, f281, 28f7, ba04, 4601, f223, acadia14projects_75ay, 50e4, 73c9, 57f0, 2ecc, b945, 1d5b, acadia14projects_247l, ce2a, fa2b, ecaade2014_122c28, sigradi2016_455g, 0ed0, 9cde, caadria2017_016y6, d943, 131f, 2ca2, ecaade2017_229ll, acadia17_247rr, ecaade2017_133h, 0bfb, dbbf, 0595, sigradi2016_621ee, 6c42, caadria2017_107t28, 3382, 5be0, 7f52, ecaade2015_127d25, beaf, ecaade2015_28z5, 53f2, 0626, ecaade2014_224a58, e238, 3956, 9f5c, d06a, 75b6, 63ec, bc41, dd1d, ijac201614402z1, 7318, acadia14projects_479o, 5a13, 4514, e649, acadia16_362s22, ecaade2014_221k56, 40cd, sigradi2013_386n, ecaade2017_006dd, 1916, ecaade2015_61s12, ascaad2014_019b3, ecaade2017_225b, e0a2, 9066, 7371, sigradi2013_138s, 2929, 87f6, ecaade2014_121o27, sigradi2013_315b, ascaad2016_005d3, 6bd1, ecaade2017_090rr, c0e1, bee3, ecaade2016_tkop66, 441a, 9f73, acadia17_402f, b1ca, bdab, 4463, acadia14projects_609at, 3918, 0f53, 57e8, ecaade2017_140rr, 2944, d76a, 0986, e353, ea40, 2a6a, d827, d449, 6723, 3d61, ec57, 35d1, caadria2015_208x30, ecaade2017_143n, e90b, ab1e, 1977, c6d3, c35e, sigradi2014_282r3, 389a, 9c47, 678a, 7b68, ecaade2017_146kk, 3879, 775f, 3f3c, 1060, dd2d, d4b6, acadia14_589k, 28b5, a82d, bd4c, a0bf, 1067, ecaade2017_112zz, acadia14projects_473ai, 1c19, 97c0, d21d, b4c8, d376, ecaade2017_291c, ecaade2017_143o, acadia14_281v, ecaade2016_bkoi65, fd41, 5d3e, 6beb, acadia14projects_111o, 36a3, sigradi2014_082u7, 6c57, ecaade2013r_019g10, sigradi2013_268g, b0e1, 5a0f, ecaade2016_015y3, acadia15_469e20, 9710, 8f70, d2ca, cbb9, sigradi2015_10.267n20, f747, 219b, d84e, 569a, b81c, 4731, ascaad2016_033x12, fea2, 973e, ecaade2017_228x, fbed, 96fa, 8ea0, b508, 94f2, 18cf, acadia14projects_79w, 24c7, ecaade2017_213ww, c4d4, acadia17_50oo, 7465, 004c, 0192, sigradi2014_345l8, 3023, 716f, bbd4, 4651, ascaad2014_019g3, caadria2015_070w8, acadia16_382x23, c980, acadia15_417c18, 6df1, 02e8, 6a3b, 66bf, caadria2016_187v8, acadia17_211h, sigradi2015_9.152w16, 5e54, 7a96, 89ff, acadia14projects_479aw, 8362, 6333, ca30, acadia16_72i5, sigradi2016_792e, caadria2016_477v19, acadia14_589g, 8caf, cb35, 24bb, e214, e761, 7e01, fd6c, c6a1, 13d0, ecaade2015_138z26, 9146, sigradi2016_732c, 1aa4, 693c, 2138, 44b6, ff8a, 18d0, 9e4d, a2a5, 8fbf, 3839, 8b1b, 012b, aaf8, 0eaa, 433c, acadia16_12d2, 845e, caadria2015_072m9, ijac201513105c5, dd5f, 3777, 524a, 6e61, acadia14_291an, acadia15_323x12, ef55, 046f, 688e, 7130, ecaade2016_018i5, sigradi2016_431u, 904d, 4a46, acadia17_463ll, 6fb1, 21f9, acadia14_135t, 5d51, ecaade2016_023u6, f353, 829c, fada, 45a8, ecaade2015_87v17, f688, e7dc, 998b, ffc7, 93eb, e725, 416d, c5e0, sigradi2015_8.81v11, 64d3, ijac201614403b2, caadria2016_539x22, 3fc9, 2ae2, 8c3d, 0254, 71e4, dd6a, c0b1, ff7f, 4f7b, e8a6, ce91, c25e, acadia14_619x, 92f4, 56d5, a857, 759c, 316a, 2991, 0ce2, e847, ecaade2014_163f40, ecaade2017_124bb, bd2b, 4fbd, 0e42, 6e16, caadria2016_507m21, ecaade2017_256y, 004b, a386, 25d9, ecaade2017_157zz, 5c7f, ecaade2016_223i58, 838b, 0ff2, ff6b, 0876, 287b, eb90, sigradi2015_13.181t28, 8199, ecaade2017_116g, acadia15_263z10, 6de9, 9b89, f6de, a4c0, 162f, 0f3c, 945d, 20ce, 3e22, caadria2015_130n21, f495, ecaade2017_027d, 75c8, 9545, 75e9, ec1d, 731b, sigradi2014_103y8, 51d3, 3471, sigradi2016_448w, 320c, d863, ac9f, acadia15_323m13, ijac201412206t4, cc27, ascaad2014_025l6, 41f2, a858, acadia14projects_463ax, 9b7e, sigradi2014_169n4, e05a, ecaade2017_203s, caadria2017_185a45, c407, ascaad2016_021f8, ea17, ijac201412405z8, 62ea, 55f3, 9a3a, 9398, a4cb, c4fe, sigradi2014_151n3, a72a, 1bfb, acadia14_473as, a049, be85, bda1, 89c6, sigradi2014_293y4, 67e1, e8aa, acadia17_163gg, caadria2017_070p22, fd2f, acadia15_137i5, b29e, 0308, a6c7, cc24, 2624, 6422, 248f, 40b0, sigradi2013_30h, 0f18, 3ca9, 8ddc, 6dd5, ecaade2013r_001f1, c572, 5e74, 05af, 1326, 7704, 250c, caadria2016_829g35, 2077, db0f, a8c2, 20ab, 2dfd, caadria2017_057b20, 490b, e494, acadia14projects_229n, 2225, ijac201513303s11, 934e, acadia14_23x, sigradi2013_275g, b622, b676, 5e17, 2f15, 086b, 86c9, 2d17, 5bc1, d738, 17f9, ed56, b865, 4d3b, 1e7a, 31a8, sigradi2013_393z, 6457, 2cdc, ccc7, caadria2017_023y8, 2363, f4ba, bfac, f900, 1b7f, 55d7, 8045, 4939, 1b95, 815a, ecaade2017_003e, ce89, 7234, 5b49, 0f84, 1e12, 7d3b, 3846, 34c0, 1707, 145f, 833e, c07b, caadria2015_081y11, 5016, ecaade2016_042f11, sigradi2014_178k5, aa4d, f63b, ab11, 52aa, a102, abee, e0a5, d4ed, ijac201412304f1, e907, 95bc, 99a6, 8819, c89d, 7ba1, 6d49, 5729, acadia14_523as, ecaade2017_288x, cbdc, 1b04, 75ea, 4cfe, 25e2, 5c98, dc8d, 4747, ecaade2015_139a30, 3f7d, 258f, 7ebe, sigradi2013_100c, e9db, 859d, 1ce8, e0be, 1c1c, d14c, 31e7, cf54, ee64, 15b9, ecaade2014_010t1, d881, 5892, acadia17_365e, 30a0, acadia14_463ay, ecaade2015_38p7, cb59, d6ca, 8ed0, a617, 0f80, 59b2, d24c, 1363, caadria2015_209c32, fb58, b737, d8d6, bf4b, 2fe6, fb47, 5d37, ecaade2017_256aa, e64e, 089b, fede, feaa, 3eca, acadia17_365h, a4e3, 21e7, d604, f208, fcda, bef3, acd1, c3e6, a08f, caadria2016_135a6, 771a, 9a73, ecaade2015_301z65, 3ef2, e676, sigradi2016_817o, 691e, f7ef, acadia17_648oo, acadia17_648hh, 3c5a, a7f8, 52b2, f46a, c7e0, ecaade2017_213d, 40e0, 79e5, d49c, 7e07, 5261, sigradi2016_367zz, ecaade2017_076cc, 2f00, d7eb, 5959, 9bec, 4c5e, b4ef, 92e0, 1506, 5dd2, 644a, ecaade2014_225h58, 3418, sigradi2016_601tt, 90a0, 8471, b62a, 56a3, f965, 248c, 5579, caadria2016_197m9, f752, 62c5, acadia15_284t11, dc4f, acadia14_609at, 548e, acadia14projects_579d, caadria2015_109b17, 508d, e790, 03ed, 1b89, a1e0, a0cc, ce5b, 2989, 99fa, ecaade2014_184i46, ascaad2014_035z1, 5d7e, 853d, c339, eaf5, 967e, 16d5, caadria2017_063e21, sigradi2016_815nn, e38b, b023, 26c6, 5b77, ecaade2017_172dd, caadria2015_208y30, 2794, fe0b, ea85, 2459, ecaade2015_33j6, a32b, fb62, caadria2017_147w38, 2e98, c7e6, ecaade2015_138f29, 6000, 291e, a794, f90d, 088b, c0dc, 082a, acadia17_90rr, ecaade2014_196c51, ecaade2017_175i, 5a96, ecaade2013r_004v3, dfc0, 48b9, 2cce, 09a5, b3ac, 010a, a620, 332e, 6fc0, b1f3, 663c, a344, cc7e, ascaad2014_036w1, 955b, be1a, ecaade2017_215d, 5d6c, caadria2017_051c17, 5931, 27ee, 9cc4, 5617, f4f8, c8bc, b148, caadria2015_030h4, f9c0, 43be, 4bf7, ecaade2013r_012k7, 3f06, 8083, e0d4, 3df3, acadia17_91qq, 8c91, ecaade2014_143u32, 4540, 8118, 6539, acadia14projects_199ah, 9c84, ecaade2014_138s30, 3d66, 2812, 0f25, c993, 1a2f, 860c, acadia14_487i, c0cb, 3a5c, 3c73, f1bf, 1cff, f97f, sigradi2013_155, bbf3, ecaade2014_023z6, b1a5, 6d2c, 7d7c, 04dd, 43a1, 6401, b05e, caadria2016_487m20, 5fc3, 7cbd, ecaade2016_198i52, 7f4a, 348f, 3b69, ecaade2014_055u13, 2229, 0d39, acadia14projects_497t, 1db4, e438, ecaade2016_033y8, fb76, 6aa5, 075e, c954, sigradi2013_215e, e2eb, caadria2015_043l5, 10e5, 3243, 7381, 7aac, 6f1e, sigradi2013_194j, 226a, 36af, c0d3, 6baa, bdb6, 739f, caadria2017_095e26, sigradi2014_151p3, e85e, ecaade2015_114s22, ecaade2016_144h40, 62bf, 1914, f329, e153, ecaade2015_241m55, df3b, ecc0, 83b3, 485d, c36d, 2aab, sigradi2015_8.186d13, b86f, 97fd, 4bdb, ecaade2014_050g12, ecaade2015_77c15, 6031, ecaade2014_070n16, 90f9, f439, 586d, c229, db82, ecaade2017_017n, ecaade2014_021v5, sigradi2015_9.152v16, 7230, fcbf, 2d5a, b258, a83d, 94d2, 2b92, caadria2015_087k14, 13bf, b2c5, ijac201614208m14, 0701, 8a29, 9158, ecaade2016_028k8, 63f7, ecaade2014_066s15, 034d, 5b39, f105, f07e, ascaad2016_024i10, 3682, 0942, 2c55, 5190, 211c, ecaade2017_108w, 8ea5, 2c76, 5734, ecaade2015_230e52, 4e29, ecaade2017_172aa, 81b5, 71eb, ecaade2017_194x, acadia16_54x3, 3f64, ecaade2016_025j7, acadia14projects_75d, 08a4, 550b, b408, ecaade2016_026t7, 504f, 9937, ecaade2016_068j17, fe82, 9cf7, sigradi2015_11.136k24, 0102, 5716, sigradi2015_9.168e17, caadria2017_058o20, 9272, e560, acadia14_709ar, 5449, 8fc9, e29c, ecaade2017_277oo, f24d, ascaad2016_036a14, a34b, caadria2017_113s29, 96eb, 8f51, ijac201614207r11, ae4d, 0753, caadria2017_015l5, 1aec, acadia16_184o12, 92e3, c257, ecaade2015_301a66, 2d60, 6c35, 16c4, cee3, 34a7, 9405, f151, c391, 3ada, 28e0, fde7, 4954, 81ad, 072b, 6015, ecaade2014_067y15, f59f, 714a, 877c, ecaade2015_11h1, a051, 9fa1, ecaade2014_153l37, 5c89, acadia14projects_79ac, dbeb, a77f, ecaade2017_151t, a371, 8214, cdc1, d047, acadia15_343p14, 6176, b043, 82f3, ecaade2015_225o49, caadria2015_246e36, 505d, 1fba, 7f4d, ijac201412403m7, d2ff, 78ea, 74db, 883d, 4312, 95b8, 2d94, c424, sigradi2016_450zz, ecaade2015_193e40, ae0b, 75f0, e9c9, ecaade2015_64d13, bd26, ecaade2014_180t45, 112f, d93e, d667, ecaade2014_156i38, 4d83, 2727, e568, ee97, 359c, 80f5, ea7c, 7a1b, 6d62, ed31, 69cc, 53a6, 04f8, ec14, 5bc2, ce51, ecaade2014_226g59, acadia15_483a21, 1abb, 837c, ijac201614207a12, 9282, ecaade2015_155g32, 46a7, 1bfa, ecaade2016_230n61, 7b30, 3d5d, acadia17_455aa, 57eb, 1ac7, fa9a, 19f5, ascaad2016_045m18, acadia14projects_389az, 953f, 0b28, 0deb, ecaade2017_293zz, d035, dc2e, e3cb, ecaade2017_072b, ece6, 6cf7, f4f2, a2f4, c8c8, 8637, fbfb, f6a7, 7623, b54b, 09f8, a584, sigradi2015_8.81x11, ascaad2014_004h2, 00aa, 832c, 71e7, 61b6, f253, 9a2f, c638, 82c7, ecaade2015_114m22, ecaade2017_229q, ijac201614308y5, 2eb1, 5ae4, 425c, 00a9, a503, a5b4, ecaade2013r_003g3, 0148, sigradi2013_226v, 9e04, 4256, dca2, 5277, 5821, 59f9, 91dc, 5dc0, acadia17_435i, caadria2016_457i19, ecaade2017_192qq, c656, 669f, 3fc8, ijac201614308k5, 275a, sigradi2016_732g, e454, 32d4, 67b5, f350, 0dc5, 1a45, 7aea, 2887, ecaade2015_280b61, 1ddc, 0474, ecaade2015_138h29, 4eab, 1bfc, ecaade2017_122c, 0c67, c6ad, 46d0, 9406, 0ae8, ecaade2017_305g, 5e53, sigradi2015_6.387r9, ecaade2016_221z56, 01dd, 31f6, 9857, 2da9, 9090, b9b6, 5774, caadria2016_321n14, acadia16_470d27, 8b91, aa18, 47e8, 228f, 0e6f, 4d64, acadia14projects_473ap, 9332, f2db, sigradi2016_446b, 1a6a, 0107, 9ee1, 4eb5, 1aac, 0f02, 4db9, 78a2, 1cfe, beb9, 625f, 2eee, 6f17, bd2d, 7596, f1fc, 9334, 3c90, 18af, d301, 6629, 58ea, ce3f, 1f2b, acadia16_8a1, acadia14_579m, 8e6f, c688, 9cf8, acadia17_373x, caadria2017_016n6, c4d5, acadia17_678y, 077f, 0279, 9748, c3f5, f4ef, b993, 0921, 58c3, ecaade2015_175n37, e828, 3117, 9276, d1e4, 29a3, ecaade2015_138k28, 94c8, 2339, c84c, 5ec7, caadria2016_333c15, c73c, 7a6f, b6e3, 7b23, 450b, 5b8c, 6675, 46fb, ecaade2017_172hh, ecaade2017_044pp, caadria2017_123n32, bc44, 1fd8, acadia14_589f, 72c2, a3b3, a2ea, a663, f896, ecaade2014_030g8, acadia14projects_445aa, ce36, acadia16_78o5, f417, acadia17_137kk, 8e97, c682, f5d3, ee88, fa55, e3d2, acadia14_375ax, e26e, ecaade2016_147w40, 4110, 4f62, a88a, 763c, 465b, 8d0a, a8a1, b605, 2cd3, e505, a766, ecaade2016_072d20, e33c, 56d3, de64, 56c2, d664, 2f89, 8002, caadria2016_559x23, 19c9, ea53, 90d2, ccba, e2da, d362, 860a, e14f, b572, 7661, bca7, 3e24, 1dc0, 9bd7, bc80, 28c9, 6452, acadia17_608y, f535, caadria2017_127k34, 6d8b, c800, 12d5, e9c1, acadia14_709ao, b91d, sigradi2014_132s1, ijac201513302b10, 4c0b, 73a4, d3d0, 2384, 18ad, 8aa0, 0c89, 146e, ecaade2015_297w64, 72f2, acadia14projects_497ab, 588f, 18c5, 7b7a, b454, e912, fead, c080, 1fe2, 3565, b812, 5f3c, 6246, 6c4e, acadia17_413dd, 4b0f, 5403, 5cc7, acadia14projects_301f, e5c3, c3c5, a7f5, 5826, acadia16_344j20, 6874, cf4e, ecaade2014_018x4, d40b, 2b3f, sigradi2016_636n, be80, 94bf, 1504, acadia14projects_365ah, 8a42, 21f1, ecaade2015_284t61, c9f1, caa3, ecaade2017_117r, c1b1, ecaade2015_301p65, 1cd0, d22d, e3fb, 6ebe, e93e, c9fa, b1e8, ecaade2014_168c42, be71, bfdf, 982f, 2dcf, caadria2015_172a26, 6375, ecaade2017_230b, 9c53, 60af, 4ab5, 9d0a, ecaade2016_043b12, 900e, e4a2, ec93, ecaade2014_188r48, 98c4, f106, acadia14projects_247k, caadria2015_096i15, f363, ec4e, 67ab, c804, 14a4, sigradi2013_364t, 7181, 4072, 7881, 1019, ecaade2016_074o21, 97ee, b9d7, ff52, bb20, e066, cd63, 3d57, 0e62, acadia17_231j, 5059, acadia14_101aj, 920f, e3ed, 3d78, e85d, 73bd, 6db2, 3d84, bea9, sigradi2015_10.7d18, e37d, 5402, ccfe, 868e, fe62, dade, a4d0, 7ddb, ee1c, cf30, efe5, 3f3e, b87a, 15e9, ecaade2017_302hh, 277f, caadria2017_123i32, caadria2017_174j42, 717c, caadria2016_683t29, 0c52, 8e79, 8069, 9540, 3374, ada0, caadria2016_651b28, 2d61, dd39, sigradi2015_3.268j5, c895, 14cb, a3a0, sigradi2016_449jj, 6746, ecaade2015_130g26, acadia14projects_135t, 135f, 058c, bdaa, dd24, be74, 947f, 6792, ba94, 76ff, ecaade2016_230h62, d443, ijac201614402t1, 4fe5, 0e2b, ascaad2014_024w5, cf5a, f10f, fda2, 7bfb, sigradi2016_446c, 8f3d, 99d0, dc85, 2e97, 910e, ddea, acadia14projects_33aj, 0f97, ecaade2016_158i43, d046, 0b3a, acadia17_358rr, fe44, abfe, a373, ecaade2017_277ll, ecaade2016_167o47, 2d8c, ecaade2014_022a6, be6a, ascaad2014_023x4, a6f1, e8b0, 7952, sigradi2014_345v9, 9a5d, caadria2016_559a24, 5cb6, beb1, c615, ecaade2016_222f57, a4a5, 85bd, sigradi2014_114l9, 53ac, bfb1, 142d, a41a, 4b88, cca4, 53c2, sigradi2015_7.203k10, 9f0d, 22af, caadria2015_210l32, caadria2016_095o4, f1d8, ecaade2017_143d, caadria2017_115p30, b340, 36cc, 5073, ijac201614207p11, ecaade2017_144s, 8167, acadia14projects_409o, ecaade2017_146gg, 541c, be90, ascaad2014_003a2, caadria2016_809h34, 8dfc, fdc8, 35b9, 5cc6, ecaade2015_294j64, e280, caadria2016_663s28, 7515, 0d9a, caadria2016_095m4, 14a2, fe3a, 95c0, a5d7, 2406, b07f, acadia14projects_145t, caadria2017_005f3, 27b8, ffec, b544, 6a53, ijac201614405k3, acadia16_12c2, 9765, e5ff, ea0c, 841d, 72bf, acadia14projects_609ar, 7f56, e33a, 41ed, 869b, 7d23, 61cd, ed66, 8a1b, 74d4, 67ee, afc5, 85f8, 8d8b, 9d78, 4f31, ac09, ecaade2017_308gg, bed1, faa4, 4e22, 52b5, ecaade2015_180n38, 0437, b123, 4571, ff69, 12b7, a668, 4dd5, 3e10, acadia16_254a16, caadria2015_114w17, ecaade2016_077n22, ecaade2017_173xx, 4a36, 3e77, d5c0, c9be, 1fe9, d447, c4be, b9fc, acadia17_637d, sigradi2016_455f, 1c6a, f70a, ecaade2015_237n54, e647, acadia14_549u, a2f7, ef3a, ecb3, 2515, 72e8, acadia14projects_339ak, ed0a, 5278, ijac201614103d3, 9bc1, 750c, 2d75, 1a22, f38e, 337b, fb07, 1e4b, ec56, 0166, 4923, e869, ecaade2014_162v39, cb43, 4346, 304b, 77f2, 01b3, 7d38, acadia17_390mm, b086, ecaade2017_009aa, 1563, 48f5, 3a94, 192f, ecaade2017_174d, caadria2016_507g21, c1b7, 6164, c65b, acadia16_414c25, b7bb, 4c87, b158, d7f4, 2a5d, 184f, caadria2016_871n37, 0d57, 0006, 06e1, 7f64, ecaade2014_112d26, e9f7, b5fd, fefc, ecaade2016_ws-afuturen67, 8df7, 79e1, 70df, 8cab, caadria2017_023x8, 6c3f, eaf8, c691, ecaade2016_083d24, 6262, 6891, b82d, 9342, acadia14_453h, 3898, ecaade2014_240k62, sigradi2015_11.142f25, 5986, f194, cf8f, 8908, acadia14projects_135z, 9725, 5410, ecaade2016_045j12, c403, ecaade2014_120h27, f44a, 8edd, 3d0e, 5f01, 05f7, 5c2f, 8f3b, acadia15_110s3, 5ce6, ecaade2014_023k6, ecaade2017_017b, caadria2017_041h13, d08a, 3070, 21b0, ecaade2015_116p23, 0d78, 6714, 48d4, 090c, 410c, 65d8, a7a8, caadria2016_589a25, 2f20, b668, 2465, 4bb7, acadia17_59c, ijac201614202s7, ecaade2016_230f62, 5a86, ecaade2015_158r33, sigradi2013_289, ecaade2015_248u56, e937, ecaade2017_172m, 0152, da71, sigradi2015_8.289a15, sigradi2016_817p, ecaade2017_192e, sigradi2015_7.184c10, sigradi2013_386o1, 9d41, c7f5, caadria2017_056f19, de8e, 26fe, 1d36, ecaade2016_215z54, cff1, 0dc4, d38c, ffff, 4996, f564, 076c, 8434, ecaade2017_227p, ded6, 0a77, ecaade2013r_020m10, 316d, ecaade2015_268v58, acadia16_98e7, acadia16_470k27, 5388, 5e0a, sigradi2016_770n, ecaade2014_121r27, af1c, d80f, ecaade2015_130c26, d8cd, ecaade2017_006ee, 6d64, ab6b, 3114, ecaade2015_152z31, sigradi2013_400n, 0788, caadria2017_004o2, sigradi2014_128f1, 635a, be22, f13f, acadia17_188y, ecaade2017_090hh, d6a3, 7b99, ad68, 8469, fb72, 70b0, 62ce, 00c3, a33c, acadia14projects_75c, acadia17_413q, 6aab, e3b5, 81d9, d50b, 99eb, caa7, e781, sigradi2016_446k, c37a, ecaade2017_046f, acadia17_608aa, fbcc, 1dc9, 9ede, caadria2017_067r21, 1c25, caadria2015_209w31, 05c0, 48f6, dadf, b7b8, 3e47, 4aa4, ijac201614405b4, ecaade2014_024j7, 6948, adb7, 68de, acadia17_329bb, 1c15, d315, d063, d475, d6c1, b7af, 0bc8, 4cc2, 0240, e4fc, a24c, 307c, ec1b, a5a8, 356a, sigradi2015_8.328k15, acadia14_117az, c024, 318c, 12c1, 0b38, ecaade2017_042hh, 2a09, caadria2017_109c29, ecaade2017_256w, a5ad, 9f44, 2fea, ijac201513206u9, 02b4, 7103, 4007, ee7e, 2e07, 1c98, 0ab1, 34ff, e9c2, f45f, fdba, ecaade2017_026ss, 4dce, f638, ecaade2017_308y, 5301, 9d40, ad19, e09b, 7631, 33b4, 0581, 5b9b, 76cf, 0e8c, 41fc, d0f0, 09a6, acadia17_364a, acadia14projects_111m, dab8, 0429, 0431, ecaade2016_118j31, ijac201412301v6, 4fde, 153b, sigradi2015_12.297k28, ascaad2016_038f15, caadria2017_040o12, c9eb, 4589, 9381, a0e6, 5793, 832b, 6b52, 2b22, caadria2015_072n9, 6662, 9ec0, 84fa, acadia14_135ab, 13c0, 90f7, 1777, caadria2015_066f8, ecaade2015_148r31, b8ee, 8b75, ascaad2014_037p2, ba88, fb44, acadia14projects_247t, 32b8, 87cc, 2e35, 919f, 4732, 4dba, 1e19, 7659, 7f23, 9995, 5a55, 7122, cae3, 9239, 69d6, fbe9, 636d, cea7, 30e6, 189c, 919a, ecaade2016_ws-foldingv68, 1aef, b984, 3ee1, 1d74, ecaade2015_87z17, 5f49, bc3c, 6525, caadria2016_829b35, ecaade2016_230d62, f48c, 9613, 48d0, sigradi2013_405, sigradi2013_189m, sigradi2014_213r7, 6eaa, 2e79, sigradi2014_265z1, acadia14projects_619ak, b4f3, e9bb, e3dd, 6f74, 6b3e, 3b7c, e210, acadia15_57j2, d25f, acadia14_23au, 00bf, ijac201614201d7, f51c, 262f, f78c, acadia14projects_619ai, 08e9, d75f, e18c, d47f, f2c7, 7ef7, 9a00, 693d, ijac201513302n10, caadria2015_208h31, ecaade2015_35n6, 9b91, ecaade2015_227e50, e2aa, 603d, acadia14projects_357at, 35af, 75fb, 7ddd, 36e5, ecaade2015_152w31, 25af, e1c8, ascaad2016_013d6, 620a, sigradi2016_483ll, 682b, 0947, caadria2015_130p21, c881, acadia15_323l13, d0b2, 6293, 43f6, 719e, sigradi2015_10.74m18, acadia15_323g13, 147b, fc86, 997a, ecaade2015_55e10, a6db, acadia15_407z17, acadia16_62x4, 3f05, ecaade2016_170z48, 5659, 99c4, 29ed, 7b2d, ecaade2013r_012p7, c4d7, 189a, aa51, ddb8, ecaade2014_012t2, f29f, c304, 224b, ca57, acadia14projects_199aj, bc83, eb25, fac7, ecaade2017_280b, ea6d, acadia14projects_479r, ab50, 2f64, caadria2017_094w25, 7398, cf24, e79e, c852, d66a, d034, 04b8, f662, 1c0f, ecaade2016_042i11, sigradi2016_446f, 6a2d, ecaade2015_269p59, 0005, sigradi2014_289h4, ecaade2013r_009n6, f778, cff2, 5a9a, caadria2017_009v4, bc2a, caadria2016_177h8, e8d5, bb73, b1a1, ecaade2014_224s56, a3b4, 4db7, 893b, 79cf, 28d1, 726b, 269b, d5e4, b1e4, 2455, bf61, 2520, 43e7, 888c, 9ce4, f381, 1d1c, 82af, 1b76, 829f, a8b6, b1c1, ecaade2017_293ii, f822, ecaade2016_043d12, 67c6, ff3d, 1128, caadria2016_601e25, fe2a, c436, 0158, ijac201614201j7, ae84, 0884, d149, 8c84, 767e, df86, ecaade2016_139e39, caadria2015_119e19, sigradi2014_097p8, ecaade2017_199u, faa8, 43f5, ee0e, acadia16_12p1, f1f3, 3ce6, afe8, 0c30, 6cca, 82ba, ecaade2014_072i17, 5577, ijac201513203o7, 6c8b, 5833, acadia14projects_153am, 8721, acadia16_214a14, acadia16_470r27, 2c16, 252b, 8470, c862, 5a8b, b535, 1e8a, 530f, ecaade2016_110i30, ecaade2015_303u66, 26ec, e31f, 1e06, b955, 34d8, 7f69, caadria2017_136m36, b95e, ecaade2017_148uu, 3397, 4622, sigradi2014_063z5, bd80, 2f13, 3748, 3d0c, caadria2015_126k20, 2095, acadia17_598ss, 5060, ijac201513305n12, ecaade2016_230o62, 07f3, caadria2016_395y16, 11dd, 23f5, e7b0, 24d8, caadria2017_023w8, 1a95, 8a23, 061e, b83c, ecaade2017_021s, 84f4, 57fa, caadria2016_797z33, bb28, 5117, ecaade2014_163k40, 40e8, ecc3, sigradi2015_sp_10.311k31, 44b4, 4112, 893c, 2430, c789, 3a9f, ae52, sigradi2014_134a2, 46f8, 1111, 6b1f, 1aae, 2f0d, b39e, caadria2015_010t1, ijac201614405s3, ascaad2014_016i9, 8e8d, 7996, caadria2016_321i14, 66ad, ecaade2014_079w18, 81c2, a2ed, 4269, 6323, 08ff, acadia14_135y, fde3, c47f, 4410, acadia16_24p2, 1ce6, afaa, 044b, 2d28, 3a00, a37c, de4a, ecaade2017_087t, 4b6b, b9db, c163, 4d11, 46c7, sigradi2015_3.111g3, 3b49, a30b, 5900, aceb, 0c84, ijac201513206g9, 26d0, 4f4b, d9ab, acadia16_440b26, acadia14projects_609av, 61e2, ecaade2015_77s14, acadia14_619ah, 2ad6, ecaade2016_127w34, 3baa, c8bf, ecaade2017_302cc, b6b0, 4d52, ecaade2016_106o29, c4c5, e414, caadria2016_405n17, 3329, 48b5, 1799, caadria2017_002i1, 3cae, 49a0, ed6d, 7075, 5dc9, a06a, ecaade2017_031ss, 9093, sigradi2016_448hh, 3381, 40c6, ecaade2013r_005i4, c7a4, ecaade2017_215s, ecaade2014_167o40, acadia16_478a28, bf1f, sigradi2013_401f, sigradi2013_343b, caadria2017_074l23, 8c3f, ecaade2017_094f, ba58, caadria2015_099u15, d498, b1f9, 3b05, 7fde, ab7f, ffcc, e1ea, c0ed, ecaade2014_218t55, ecaade2015_101h20, 77b8, 8526, ecaade2017_257vv, 6b31, 2359, ecaade2014_168v41, acadia14_219aw, 750f, 68ec, 6e7e, 883e, 4c6d, caadria2016_861e37, ijac201513104h3, dc43, bb51, cc36, ecaade2015_268a59, sigradi2014_097o8, ed42, caadria2017_067m21, acadia14projects_339aw, e037, 90cd, ascaad2014_027k7, sigradi2013_138t, 9568, dae8, 4d93, 6a0b, e545, ecaade2016_040n10, 1a9d, ecaade2016_042j11, eb4e, b518, 6e64, 50d3, b6ad, ecaade2014_198o51, eb4a, 8929, e88e, ecaade2017_009v, acadia17_648ff, 72c9, 4d6a, 1183, 4f14, ecaade2016_119t32, ecaade2017_220ss, 9f40, 56cb, 103e, sigradi2015_9.152t16, ascaad2016_023d10, 6e70, 93f6, 73e7, efa2, 4775, 3db7, b98a, 5078, 4a07, caadria2017_113o29, 983b, 0ffb, ecaade2015_334s72, ijac201513205k8, 6f72, ecaade2015_278n60, a162, 2912, bcaf, 0707, caadria2017_081v24, 9a9d, d82e, 9cbf, 07ad, 6869, f52e, 40a3, caadria2017_163f41, 5ee0, aabb, ecaade2015_320r70, 0fec, 4e5e, ecaade2014_141j32, ecaade2016_072l20, caadria2016_435i18, ascaad2014_024e5, ec49, 9cbb, ijac201412201m1, 1601, acadia17_258o, c219, ecaade2014_239s61, ef76, c938, 748c, ecaade2017_053a, a8e9, acadia15_431t18, 4fef, f006, b7c9, b490, 9818, ca6e, 9561, 02a3, cc12, sigradi2016_467v, sigradi2015_8.186a13, 4f1e, sigradi2016_817k, caadria2017_018t7, 5d11, dce2, 8ac5, 7a18, 6cfe, 0975, sigradi2016_816rr, ecaade2016_129v35, 5ad7, 9d4d, 1b38, 1679, 0422, caadria2016_683k29, 7cb1, ecaade2017_021p, ijac201614309s6, ecaade2015_207r46, 90f6, 1044, f743, 860f, ecaade2017_255r, caadria2017_051a17, 09bc, 63c2, ecaade2014_042l10, 1ab7, 3d2e, 4993, e047, ijac201513105b5, 6e39, d5dc, 496c, ecaade2017_269tt, b298, 9dbe, c15d, caadria2015_073w9, sigradi2016_483hh, ijac201412303c8, sigradi2015_3.209w3, 0c95, 1e3f, fd49, add7, ijac201412303u8, d6a6, ec5d, 80a9, e3c2, 3daf, 2749, 3886, b2cb, 21b4, 95b6, 7efe, ecaade2014_086m20, 5152, 656f, ascaad2014_036h2, 794a, ef30, b8b7, fb59, da2f, 385e, af74, ce65, ffe9, d5cc, f111, 949e, 4be7, 87ae, 7163, 18fa, 943a, ijac201513305r12, ecaade2017_274y, efc6, ecaade2017_208m, 5780, 06c3, 0bde, acadia14projects_317u, ae0d, d514, d347, 9aeb, a2b0, c5f2, 2120, f323, acadia15_357s15, a052, 4f59, 03ec, sigradi2015_10.7e18, acadia17_473tt, 011e, 42f3, c454, ijac201412304i1, e2c7, 81b2, afce, e889, sigradi2015_sp_4.388y29, e5a2, ec45, 3ecc, acadia14projects_135x, b643, 5578, 7b80, aeea, 3faa, ijac201614201x5, 99da, 1b3a, e338, 4b17, 9004, 427a, 3ce3, a661, 4f6c, ijac201513104x3, 019d, a51e, bebd, 7384, 65e9, caadria2016_105i5, ecaade2017_157ss, b6e5, 2787, a2bd, df61, 4c84, 7deb, ebda, ecaade2015_172b37, ed4f, acadia14_117c, 040f, dd69, 6f2c, 80a8, 4d72, 1893, 8011, 4dad, a44f, 03f2, 00b7, 69ec, caadria2017_040h12, ecaade2015_118b24, 0ae7, b965, 8a5e, ecaade2014_092b22, sigradi2013_326n, c3c9, 3178, d682, 1b18, sigradi2013_303, ecaade2015_294m64, ce9e, ijac201412304b1, 2e69, 37b1, 8568, 414e, 2577, 0689, sigradi2016_817n, a0c7, 000f, ecaade2017_046i, caadria2016_517f22, ecaade2017_198o, c5cd, acadia17_221kk, 702d, 1227, ecaade2014_111t25, 766a, bd92, cab2, ecaade2015_115b23, aa30, fcbd, 9586, 5a01, 8b59, 8246, 9991, 6a34, f43a, 2b7e, 8a81, c2e8, ea4f, 668b, ascaad2014_024b6, b84b, acadia15_223e9, 78cb, 82fc, ecaade2014_239w61, ecaade2015_138p27, ecaade2015_33f6, 1a72, f68d, c010, acadia14projects_111k, ecaade2013r_019a10, ascaad2014_004f2, 1bcf, 30bf, b06b, caadria2015_162x24, 5654, b029, 853b, 327f, 574f, 64d2, 3078, 9aba, 08c4, 73a1, 07d1, e192, 9de4, ascaad2016_042y16, 2c50, ecaade2015_294h64, deec, 2311, 0899, ecaade2014_182y45, caadria2017_027l9, a026, 8593, 61e0, 3156, fa59, sigradi2016_470y, 160b, acadia14projects_699u, acadia14_145y, 6378, 640c, fb33, 1199, 5980, 46eb, ae04, b474, 7d3f, dc84, 7519, 3c5f, ac04, caadria2017_096s26, e4bd, 1878, 649d, sigradi2014_048s4, 2e60, ecaade2016_021t5, caadria2017_104r27, 8fc0, ecaade2013r_001t1, cc04, 0825, e968, 5c33, ecaade2017_151q, ecaade2015_33d6, 6580, b604, af2c, 8faa, 5ac9, 27c0, 880a, e407, 5f24, 6044, 1398, 0768, acadia14projects_463f, c69d, 2a30, ecaade2014_214l54, 049f, 17c0, 859a, 289a, 79c4, 0ce1, ecaade2014_206l53, 2126, 1628, d263, ecaade2016_ws-intelligentx68, sigradi2013_386n1, 34a0, dc09, acadia17_358ll, 8fc3, acadia14_111h, 6201, 751a, acadia15_407u17, 140d, 70ab, 9e52, sigradi2013_387a, f530, f890, ecaade2015_196i42, 624d, ijac201513206z8, 2ef3, 2d57, 238d, 424c, f713, f3db, 347b, b4d6, a153, a9cc, 4267, 6429, 5c6d, 971e, 7157, f8b6, 89d5, 25e3, 40be, 8fe6, f031, acadia15_323n13, 9d6a, 0272, ecaade2015_248i56, bc51, acadia15_333a14, 11de, dd1b, acadia14projects_375k, 641e, 082d, caadria2017_123f32, ed6e, 70ca, 227c, sigradi2014_042s3, 9933, ecaade2014_192z48, sigradi2013_393r, c86e, 6ffc, 7a58, 881d, c313, 5c81, f12a, 3dae, ecaade2014_072y17, 239a, 0269, ascaad2014_012b6, 69f1, 8168, d809, fade, caadria2015_190f28, 43d4, e592, 64e2, ecaade2017_047u, cc6a, 3c53, 341d, 13bd, acadia17_608v, 80d5, 9b36, 0f4a, da3f, 8403, 538a, 9821, 0fc8, 10b5, ca6c, 13a7, acadia14_291ar, sigradi2014_279a3, 573f, 0c7c, 19d3, a613, ecaade2014_010m1, 52f9, c671, e7ee, ijac201513305i12, ascaad2014_028s7, 0b51, f9df, ecaade2014_038m9, 67c3, 5f8e, 3c78, 10df, ecaade2014_085f20, f920, f529, 09ef, 6afd, ecaade2014_226d59, sigradi2014_201h7, 5770, ce1d, f18c, c33f, ecaade2015_178g38, ecaade2014_038x9, ab05, cb97, b4f4, 3b24, 8211, ascaad2014_005o3, ecaade2015_171f36, ecaade2017_306l, 4736, 8a68, 65a6, ff2d, ecaade2015_180m38, 8238, sigradi2013_28j, 10a3, a09f, f2ac, b570, ecaade2015_307n67, acadia14projects_699t, 41bb, e3b9, bae7, 78fe, 0f55, 32cf, 8db9, 66a4, 13b2, 18f2, 4fb7, 3899, 30aa, 5bb1, caadria2015_145u23, acadia14_375d, a4fe, 6682, caadria2017_015i5, ijac201412401g4, 82ea, ebdf, 0eee, 927c, 82d0, 9d50, b1ba, acadia16_270v16, caadria2017_074o23, sigradi2013_347p, 53f6, d2e8, b6a0, b2ca, 49d0, sigradi2013_389n, 5ccc, f01b, acadia14_339aj, e751, bcee, 0c04, 7f94, d10d, d52e, 747c, ecaade2017_124r, 81f8, sigradi2016_417ll, fd30, d13e, a83c, acadia17_435j, 3d7c, 8018, d98f, ecaade2016_071p19, 1b0c, c6a2, ce92, 1e74, ff4b, 5f9e, f2f2, fe40, acadia15_263a11, 20e2, ecaade2015_64o13, ecaade2015_231s52, caadria2016_713c31, ecaade2017_050j, 720c, ecaade2014_054t13, d513, e68f, d62b, 4fed, ijac201412307g3, c5d0, b9b5, caadria2017_017m7, 1e02, ecaade2016_161w43, f342, sigradi2016_524aa, ecaade2014_072o18, a825, 09ed, ecaade2016_208r53, sigradi2013_96, 4f90, acadia14_487e, ijac201412205o4, acadia14projects_267g, 88c2, 6097, caadria2017_028z9, ascaad2016_045d18, 5089, 1e9e, a177, 8dae, 73bf, 4b15, b374, d804, 7f6d, ecaade2017_003i, 7672, ecaade2014_152g36, 0918, ijac201513104m3, caadria2015_072p9, 3099, b485, 49ea, ecaade2016_198r52, sigradi2016_507vv, 970a, 3723, 4bff, b5c9, 11e3, 9fce, 390e, a6e3, 5a60, b4b3, ba5c, acadia14_539a, ffe3, b73d, 3982, sigradi2015_8.328r15, ee24, acadia16_124a9, f3f7, bc7f, b4bb, e490, 8495, ffa7, 3314, 6213, ecaade2017_265u, 24bf, 6fbb, ab01, b44a, ecaade2017_052rr, 6ff9, 83ae, c413, 8cd6, caadria2017_174n42, a24b, e2ad, 2a1a, 46fc, 533b, caadria2016_177w7, 07e4, ecaade2014_237x60, 969a, d90e, sigradi2013_295b, acadia16_98s7, ecaade2017_006kk, 572f, ecaade2017_203xx, c471, ccb7, cb72, 5883, 2220, bc9a, 7259, 771f, db6c, sigradi2013_359h, f6fc, 2975, 515c, 80a0, sigradi2013_194f, ecaade2015_127g25, b794, c5b4, acadia14projects_167aa, ecaade2017_133i, sigradi2014_214c8, d9fc, ecaade2016_023s6, 4f95, bd59, 57bc, f240, cd2e, 717e, f0fd, 1025, aa9d, sigradi2014_213z7, 6b2e, c20c, 9db9, ijac201614208s12, d586, 9f41, 9f27, caadria2015_218p33, 3091, 4e84, b6dc, 1964, e7c1, ecaade2013r_015o8, f45a, a3cb, f985, ecaade2016_bkog65, 737b, ecaade2014_180i45, ecaade2014_224i57, 81c9, sigradi2016_625ww, 0d49, c9bd, c3b3, 002c, 4e89, sigradi2013_303u, ecaade2015_55m10, 0415, 01e6, fa31, 46ae, 33a5, 292f, acadia14_145aa, 8cec, 4c7c, d5fa, d7ff, 1bf9, f05a, acadia14_101p, sigradi2016_814d, caadria2016_229l10, 2807, b8e4, 7f0a, d9cb, 6210, 8cad, d17e, 132d, f4fa, 7ce3, f73f, 177d, ijac201412402n4, acadia14projects_229m, 6122, dd7f, 04d7, 45ea, caadria2015_203h29, ecaade2016_077r22, ecaade2015_87x17, d064, 51e9, 9c8a, 2213, 4c0c, 671c, 357b, b742, 1800, ecaade2017_306n, 0ba5, ecaade2016_tkoh67, f0c3, 2c96, 8244, sigradi2014_213m7, 30e4, 11a7, ecaade2014_080a19, e5e2, 3f16, ee44, 7479, c1b4, de9b, eff3, 14a8, 2146, cfed, ee63, 8030, ecaade2015_155v32, da1e, 31c8, 3ad5, 136a, ff19, 7c37, 8996, e739, acadia14_681ag, 48f0, b9e9, dd61, 7e48, 309d, 8848, ecaade2015_138o28, ecaade2014_057g14, f2c5, acadia14projects_531w, caadria2016_851z35, ad8a, eabe, caadria2015_237l35, acadia17_221cc, e043, c2d7, a062, 5347, 01a7, bf3b, 8cd8, d56d, acadia15_232u9, acadia14projects_389e, bb33, 6997, dcd8, a694, ecaade2014_021u5, 692c, acadia17_221ee, d62a, acadia17_323m, e8c6, 6708, dd41, 97bc, ecaade2015_122h24, e908, bb1b, caadria2017_122z31, fea8, ijac201412205x3, acadia16_34g3, 7da9, 4f7a, ecaade2015_178h38, ijac201614208g14, caadria2017_016b7, ecaade2017_038mm, eb89, sigradi2016_732d, 968f, f754, 8ea1, e74a, cbe1, ecaade2014_145l33, 6a77, 138c, 1ca9, b5db, 13f7, ee72, 0810, cefd, d0e8, 940d, sigradi2014_141r2, 4a66, acadia17_373v, 15e2, 63c3, 7753, 5de8, f51f, 5cc8, 746f, a843, 241f, 9a2b, 2c2c, 86f4, 24b5, acadia17_455gg, eb5a, acadia17_348ww, fcd7, 0fd5, 3d7e, ecaade2016_208t53, acadia14_473au, 9248, 426c, 3ee0, 800c, 6a93, 788f, 04c2, caadria2015_119y18, sigradi2016_809uu, acadia16_24x2, 812f, acadia15_251k10, acadia17_424pp, 9ef0, b555, caadria2017_127h34, 84b6, 1a32, caadria2017_096c27, 62ba, d2e6, 31eb, 27ea, cdd2, 32cd, 8e1d, caea, f566, sigradi2015_2.213z1, d11e, c4a4, fbfd, 95d9, 1a59, 50f0, 5b2a, 80a1, 60fc, acadia17_424tt, 301f, ea0b, acadia16_214e14, ecaade2014_240e62, 86f7, caadria2017_174e42, 7f8b, sigradi2016_399c, acadia15_395b17, ecaade2016_134c38, 4584, 808b, 49ae, 6cdc, 2969, 70bd, 48d7, be29, ecaade2016_208n53, ed01, 4bf0, ecaade2015_53m9, ecaade2017_282v, f696, cce1, 7890, 7066, ecaade2016_046a13, sigradi2013_41c, 19a6, ijac201412408c2, 0d4c, ecaade2016_144l40, 4a9c, 7ac1, 8634, ff72, da01, 63e6, 9d19, b304, sigradi2016_741hh, 106d, dbf2, 4f7e, 2bca, acadia16_280a18, e621, 09fc, acadia15_232p9, fdf4, 0029, sigradi2014_030w1, 0722, bdd1, 31e2, 0aed, ca3d, 7d9a, 81f4, dd92, ecaade2017_215qr, 4bb2, ecaade2015_278t60, 63ea, 7144, baec, fa27, b7d3, 2706, 1fc8, d9e3, ascaad2016_044z17, acadia17_189ll, acadia14projects_479as, f8f7, b878, d54e, ed9e, a6c5, ef6c, acadia14_291i, ecaade2014_012u2, ecaade2014_012r2, ce4c, f2e5, a019, 6dbe, f0c2, ecaade2014_010n1, b560, 1811, 3800, 7fb6, 5de3, 2ddc, a0b6, 69af, cd14, 4585, 0042, 3f10, sigradi2013_414r, b022, 8414, ee65, 025e, caadria2017_028y9, 5066, acadia17_678vv, 57bb, bb5e, ecaade2016_128j35, sigradi2014_047l4, c2d9, a8f4, 7000, c8ee, eaeb, 3e07, afc3, ascaad2014_012f6, e8f4, 46fe, 2c64, f5c6, 96f1, ecaade2017_066n, c41a, ecaade2014_214r54, 884b, a008, caadria2017_107r28, dedd, ecaade2017_026tt, 24d9, ascaad2014_029p8, ecaade2017_039i, ecaade2016_151e41, caadria2016_311e14, 4b85, 4857, 165c, 7ef8, 1cc2, sigradi2013_158z, acadia14projects_63ah, d945, 510e, 55d1, 5dce, ae9f, b24a, 38ae, ijac201513206v9, 11f4, 20b0, 4b73, d082, cb58, a98d, 769a, 25c0, sigradi2016_595oo, d387, 91eb, 4266, bd49, sigradi2013_343j, 232a, dc07, caadria2017_021o8, dd70, d0d0, sigradi2013_77k, sigradi2014_345i8, 8b6c, ecaade2017_252d, ijac201513105y4, 92b3, b740, 4b8e, sigradi2013_387s, sigradi2016_455b, ecaade2017_076aa, e230, acadia14_339ax, acadia14projects_91u, 2814, sigradi2015_9.347t17, caadria2015_202w28, dc0c, ecaade2016_208o53, 9037, 9b13, 6d65, ab4d, 188a, f7b8, acadia16_24r2, 3785, ecaade2016_098d27, ascaad2014_005h3, 90a7, caadria2017_085c25, 739a, caadria2017_147a39, 5429, 361b, 8a41, 7209, 9113, 7959, caadria2015_170o25, 4861, d793, b3f3, ecaade2017_277mm, d0a2, 9a91, da1f, a73e, 3ed8, fce9, 64ef, 89b0, caadria2017_048h16, acadia14projects_101ag, 0ab0, ecaade2015_83s16, fd22, 34fa, d5d9, 5bd4, 3184, 489d, caadria2017_132n35, 67fb, d69e, 124d, 5760, d1a5, 7bf8, 8326, 91ca, ca24, e012, c2dc, 63fc, 6a00, 890c, ecaade2016_047e13, 7522, ecaade2015_138r27, 299d, ijac201412303m9, a10a, e7f0, c85f, sigradi2013_150, 0081, b6cd, ecaade2015_206c46, 59c1, 147f, 751f, 894d, 9fa0, 9ad6, c545, 7918, f786, 2dcb, 116e, 1561, 32c0, 37a6, 8fb7, 6013, 1b4f, 0aaf, b0d7, abc7, 85be, 1165, ecaade2015_217c48, b7fc, 72b7, 8b43, 5fb9, 9fee, ecaade2013r_009y5, ecaade2017_052ll, db15, ecaade2017_215j, 3ccc, caadria2017_132k35, 920a, sigradi2014_123u9, b13d, acadia17_153j, ca89, sigradi2015_4.219l7, ca61, ijac201614308h5, f52c, acadia14_589h, caadria2015_049w5, 27c9, cfcb, 4ccf, 4041, ecaade2015_237y53, ascaad2016_059l23, 4065, d833, 6604, a303, 19a8, ecaade2014_224p56, e1a0, ecaade2015_171w36, 2d46, b20a, aac4, ijac201513104g3, aafb, 4434, caadria2016_333b15, 1387, b2c8, cc95, 36f9, ff40, ijac201614208z12, b7f8, 75ae, 7e14, ecaade2017_006ff, acadia17_423jj, 760e, b113, 76b6, 4ffd, 3a3d, caadria2015_168k25, 55e3, 6425, cc55, f5f4, 53fd, fb69, aa7c, ecaade2016_042l11, 0865, 834a, caadria2016_073v3, e763, 82c9, a97d, eb27, ecaade2017_302dd, caadria2017_104v27, 9ae6, ca8d, 1dde, 10b9, faa6, a950, d058, 937a, ecaade2014_198m51, sigradi2014_345n9, sigradi2015_8.186f13, 88d9, 5ff2, cb6b, 3f28, 56f4, 2b9c, ecaade2015_37i7, 290e, 4d62, 0d36, 2f9e, 46cc, 4230, ec6b, 697d, ecaade2015_306k67, caadria2016_621a27, 05b7, f0f8, 6be7, 17ab, ecaade2017_192d, 58c1, 3194, ea52, 7f46, ijac201412403a7, 6a56, 139a, e6f7, 8374, ec7d, 49a1, 401a, 087b, 08fe, sigradi2015_9.347s17, dc56, cc8a, acadia17_59m, caadria2016_851c36, ae64, cfab, 06a6, 6622, acadia17_211j, 64e4, 0729, a261, a6c4, ecaade2017_077oo, ascaad2014_025m6, 591e, ecaade2015_86i17, acadia14_63af, ecaade2016_140v39, 3626, 4652, 36e4, a3cf, a6b2, c19b, f012, fe32, c696, 758a, fef3, caadria2017_016g7, 6a0d, acadia16_174h12, cee9, 7498, ffe0, 2595, acadia15_195w7, sigradi2015_3.221v4, 53f1, 21d1, 215c, ecaade2014_024n7, 0573, 607f, 6573, 88bf, efa6, 9508, b62f, acadia15_274n11, ecaade2017_130yy, sigradi2015_11.166w25, 191b, afec, sigradi2014_282n3, ce59, caadria2016_767t32, d3cf, 624f, ijac201614103m3, 0041, 4b75, acadia16_24t2, e9bd, 3468, bd68, 302e, b5d3, a77e, ecaade2016_197a52, 3f5b, c831, 03dd, caadria2015_087j14, e3fa, 3b5e, 92ca, ecaade2015_94i19, 4bad, 2017, 9fd6, b52f, ad7a, eaae, ff2a, a3ab, 7dc1, 19dd, 074a, 1106, 95e9, 7931, f964, b9bd, a6cf, caadria2017_174t42, 6b46, b2f8, 46f5, 25bb, ef7b, f3a8, 1888, 3c21, 43b4, 9369, 38d7, 0c85, acadia17_648rr, 940f, 70e8, sigradi2015_8.186e13, 73b5, ijac201412402y4, 501c, ef48, b37c, caadria2016_239f11, 006f, 27d8, a51c, 530b, 9d2d, ddcc, f4f1, a4b9, 6e0d, e188, 730f, da63, 0001, 87c9, b21a, bd39, 9d46, 9fa9, ascaad2016_020u7, sigradi2013_267a, acadia14_365af, ecaade2016_238o63, cee8, d2bf, sigradi2015_6.42p7, b710, b01a, 125a, 454b, sigradi2016_483kk, caadria2015_142n23, 5a10, 6f7d, b269, f78d, 1e2c, be4c, ecaade2016_102k28, 5c43, 9489, c5c9, acadia16_72j5, 6def, c65c, e21f, c661, caadria2015_119a19, 0f9a, 1dc4, 3b3b, caadria2015_078r11, cb62, 467e, 5cf0, a3e9, 6cfd, ecaade2017_059a, acadia14projects_267h, ecaade2016_021g6, 7e24, ffa2, a8e6, 7c32, 5305, 65b5, bd95, ecaade2015_55s10, ecaade2015_21h4, 5d5e, 38a4, ecaade2014_224c57, ecaade2017_048ee, d349, f09d, 68f4, ae3c, e34c, e157, 9663, ec99, sigradi2013_226z, 7c55, 52b9, acadia14_177y, be30, 68ab, 6b38, 060f, ijac201614309r6, 0beb, dd8b, 3f44, 24cb, ascaad2014_034m1, fad5, ecaade2017_117aa, 69c5, 41cb, f08b, 1122, fc30, 3e61, acadia14_375n, 59bd, ef2b, 9b35, 3fcf, caadria2015_108o16, b64c, 1242, 1aa0, ecaade2015_324z70, fc27, a3a9, 1f91, b860, 45b5, 5f76, d6f7, 9e22, acadia17_291p, 0224, a5be, 9774, sigradi2013_281, caadria2017_086m25, caadria2016_187e9, ecaade2014_140n31, cd7f, 9ad2, 6178, acadia14projects_473ao, 5467, ecaade2015_53t9, acadia14_719b, 956c, 956e, acadia14_145ad, a916, dad2, c2d0, f152, acadia16_344d21, ascaad2016_021d8, e20f, a495, c167, 6fa2, 9ab2, acadia16_280p17, ecaade2015_280d61, fb60, ecaade2014_111a25, ijac201614308a5, 92dd, acadia15_407j17, acadia16_140b10, bb6c, 4fba, 9288, fdb2, 89c8, 0aca, sigradi2015_3.190o3, 0915, a51d, acadia14projects_101au, 2822, d0ee, acadia17_500ll, acadia17_60bb, acadia16_372o23, e222, 961f, sigradi2015_11.222r26, ecaade2017_169mm, 6eb4, 0cfa, 9658, 6690, 70f2, ac28, ecaade2014_111b25, 81b4, 475c, cecf, d717, 7f6c, 267b, caadria2017_174u42, ce7f, ascaad2014_029z7, 7509, acadia14_601aa, sigradi2014_157a4, sigradi2015_8.41r10, 75a1, a2ba, ec2f, 194d, sigradi2015_8.239y13, 3551, a23b, f919, 3127, aec1, eaaf, ad7b, 15c6, 7149, ce01, e06f, 8648, 7716, 9c1d, 535c, 2cbd, 94df, 5b5a, 5a17, acadia17_560u, fb6b, f44b, d5ae, sigradi2016_685pp, 2db4, d288, caadria2017_003v1, dd76, 2025, 330d, d1d5, caadria2017_029j10, 34e5, 63aa, sigradi2015_8.186t12, 440a, d8d2, acadia14_445ac, ecaade2017_255l, c2e4, 5068, e732, acadia17_358w, 74e8, b623, ecaade2016_158g43, b7f3, c3d0, acadia16_10f1, c3d5, 6198, 2392, 3aaa, d116, 0de0, ecaade2014_133u29, ijac201614207l11, 664f, caadria2015_109w16, acadia14_357av, 653a, b13c, ijac201614201w6, 7d67, 9416, ecaade2017_274u, 3dd2, acadia15_407o17, 7253, 2568, 8b94, ascaad2016_043n17, 9762, acadia17_37dd, 5717, 03a8, 6aa3, ce33, caadria2017_051v16, 90e9, 3390, a2ff, d0bb, d91b, 954c, 3c1b, caadria2017_189j45, 3a23, 71bb, be96, da3d, 3d07, sigradi2014_095j8, 6b51, ea8c, acadia17_390hh, ecd7, a802, 9e4f, ascaad2016_022h9, a191, a552, ascaad2016_041m16, 0f9e, dc11, b235, e62b, 3173, fa89, 55ee, 4e6b, 8c47, df44, ascaad2014_019m2, be06, a02b, 0964, 7ccf, 1a99, a9d8, e65b, acadia14projects_435aa, 669c, ecaade2016_223h59, 7128, 18f3, 310f, b8b5, 8cd5, 72a0, 66ff, 195c, 5083, 52ff, e1fe, 6c2e, caadria2016_683i29, 08b6, 91f7, 2314, 8736, 28ec, 7f7b, 06c1, 6f0d, 48ad, 2952, 60ec, ebd3, 5ecc, ijac201412301m5, 066b, 1ccb, ecaade2014_182x45, ec0d, 095a, fc8a, 42e3, ecaade2014_111s25, caadria2016_611b26, c206, 2cda, acadia16_140t10, 7a33, 2189, sigradi2016_752ww, 0b21, 9091, a55a, caadria2016_549j23, sigradi2015_10.307b21, 90b2, acadia15_333e14, 6711, dd6c, 03c6, 6a0c, 1643, b8b2, cc2e, e476, ed15, 9e50, 9234, ecaade2016_013s3, e0b9, 4a4b, ffb3, da37, 7f0f, 007d, fe6d, 3db1, 2e99, sigradi2014_084w7, ea18, acadia14_145z, acadia14_427am, 7ffc, ascaad2014_016c9, 1116, 353a, 42f5, acadia15_357y15, 8a9d, e7bf, c2f8, 843d, 64f0, 1cae, 942f, efc4, c271, 9325, 73a8, ecaade2016_243o64, df6b, a316, 0027, aa1a, a796, 4ad6, 7a10, ca9b, 1852, 13fb, aacf, ecaade2017_195jj, f249, 5961, 3fdb, 9908, 99bb, ecaade2016_102j28, 26f8, b159, 602d, ijac201614102a2, ecaade2017_199w, b25b, 8322, d6cf, 492f, cd83, ecaade2017_309xx, 9814, caadria2017_033n11, 4cb0, 2469, 765d, 74c0, 5dfd, acadia17_608x, 63a2, d742, ecaade2017_212mm, 00e4, 6832, d42e, 3c7e, 874f, d346, 7e6e, ecaade2014_052k13, 3627, 099a, 6f19, 3b00, b815, 782c, 4b07, 9751, ecaade2016_038j10, ecaade2015_53v9, 6231, 4258, fff4, 27ef, 4126, f314, 1534, b2e9, cefc, 5f35, 174d, 9a16, 4b1c, sigradi2014_282l3, 6baf, caadria2015_170z25, 1e5e, ecaade2017_253o, 80b6, 5c31, 8a92, e6ec, 3606, sigradi2016_484pp, acadia14projects_445ab, ijac201412301n5, 8f55, 0f66, b7bf, a89c, fe71, c0f7, b9a2, acadia14projects_247s, ecaade2017_201b, 9ac1, ecaade2017_301h, sigradi2015_7.203j10, c9d5, b938, 74f7, eb94, beb7, 56f8, 9f84, 1ec9, 67d9, 3b67, 38e1, caadria2016_611e26, acadia17_101v, cd30, sigradi2014_169o4, 4a8e, 7c25, 9025, 8975, acadia16_12h2, 770b, 719c, caadria2017_072y22, 020c, 97da, 12c9, acadia16_154k11, 3e70, 990e, 5b97, ecaade2014_214v54, 5052, a0dc, 268e, bde0, a11d, 2b1d, 855a, ecaade2016_071u19, a4da, 16d6, 7850, bf34, acadia17_127jj, 371d, ijac201614105l5, sigradi2014_345r8, 099f, ecaade2016_197e52, df1c, 42b6, 89e7, ecaade2016_016c4, 9f0e, acadia14_435aa, 601e, sigradi2014_186i6, 37e4, 7368, ecaade2017_164dd, caadria2017_047i15, 1cbd, caadria2015_086m13, ea10, 9237, b54d, caadria2015_087s13, ca32, f0fe, 55d9, 2d36, ec9a, 4906, 41dc, 37ed, 2923, e29e, 8d4e, 4485, 5730, c668, 5906, d6ab, bec1, 0093, e37c, 2f86, d8f6, ascaad2016_011l5, 9b9b, ecaade2015_253u57, cf13, 8184, 34c8, ecaade2017_215jj, 4f3e, 280e, ff32, b0be, 4c14, c3bb, aa60, acadia16_72h5, 3b25, ecaade2013r_017w8, 3365, acadia16_362t22, acadia14_463a, acadia15_343o14, 26d3, eee5, 07bf, ecaade2017_195oo, bafa, 08a2, 01e8, acadia14projects_549p, 73c1, f3fd, 448f, 45bf, 50aa, 01c0, b8ce, 733f, 92e8, 28ca, c0de, 709b, 4b64, 64b7, acadia14_219av, 88e1, b694, 584e, 3716, 882d, ijac201614208c13, f81b, f5c2, 7ffa, 9b49, d298, 9512, c1b6, caadria2017_046s14, ascaad2016_007u3, 0204, 9129, c88f, 307e, caadria2017_096r26, d560, ecaade2014_089r21, 33c4, 213c, 24ed, a413, ecaade2016_123v33, 295b, 00e7, 3b3d, 3a35, 7cdf, faa2, ecaade2016_230c62, 4d79, e279, bbb9, a2e4, ascaad2014_030c9, b97f, c323, cddc, 4892, ascaad2016_041l16, 967d, b4ce, 4ffe, 2330, bd78, 6279, e19f, 5ac4, sigradi2013_62u, 5b02, ea60, 9d6c, acadia14_111g, e3a7, f9d9, d325, 22ed, b663, 58bc, 6ba1, 1f20, fc0a, 55f9, f5f6, 6d27, 2552, 34b3, b162, 02fb, acadia15_232z9, 295f, fe1f, 5acd, 7b94, acadia15_251p10, acadia14_435am, 71d3, d902, 329b, 9ace, fca7, 8e2b, ecaade2015_161d34, 20fe, 577a, 2275, 29d9, cbfd, 05ff, caadria2015_137k22, b1b2, f43b, 41f7, 7bd9, ecaade2017_269a, a877, 70cf, 791e, d6a0, 62ab, b134, 4c95, 9de2, c30a, ecaade2016_102t27, ecaade2015_233d53, 5f3a, 3fbb, 2447, ijac201513204t7, 769e, acadia15_323w12, 322d, 1ce3, d4a8, ce48, 1833, e3e1, bab1, 10de, sigradi2014_178r5, ba5a, ecaade2013r_017b9, 88b6, caadria2015_070c9, ecaade2015_171e36, fe8f, cf82, 69a5, 8ac6, dcdc, ecaade2015_178j38, acadia14projects_219f, acadia14projects_117f, 6acb, 09bb, 8990, 0a58, caadria2017_142g37, 0b47, dfe6, ba6a, ecaade2014_202n52, 82b8, 29db, 3319, 9b9d, 20ea, ecaade2015_229h51, 8f62, be23, ecaade2015_278p60, 8a34, 10e4, 9275, 03b7, 6630, 55e9, d7c2, 2306, acfe, ee4b, d781, ijac201614207l12, ecaade2014_011j2, 7b17, acadia17_391vv, e7ef, 26e7, c211, 4319, 619b, 527f, ecaade2017_019pp, d704, e8cc, db67, 250e, c2ef, 2c8a, 038b, 5ee6, d1d7, e95d, ijac201614105h5, 001f, a0f6, c29e, d729, 03fe, ecaade2017_076ee, 7fd6, 88cb, 098b, 13ac, efc0, ecaade2017_202h, ce1e, abc3, ffb7, 3cc2, 69dd, f7d8, 6472, 7d74, ecaade2014_176e44, 9f62, 3de9, 88ad, 4c0d, c903, a1ea, a1fa, 1014, ecaade2015_333h72, 13b9, 435b, ecaade2014_072d18, acadia15_417b18, ijac201614104x3, b2af, fe39, acadia17_188w, 3f4d, a338, ecaade2015_180s38, 78a6, acadia14projects_347am, b129, 434a, e00a, 0a4f, 4dd7, 93f8, ecaade2017_085k, 2b00, f5fb, caadria2017_165m41, 8c39, 7971, f10a, ecaade2014_237b61, ecaade2016_158p43, 2347, b17f, 7293, e042, 1f9c, 50f3, c94f, ascaad2016_052g21, a9e6, 2ded, 75d1, ecaade2017_173oo, ffa0, 929e, 3f3d, 64ba, ecaade2014_195p50, 3765, 5be3, 7c16, 7ae0, 389f, c68c, 38a1, 97c3, e994, efba, c2dd, 6bb3, acadia14_189am, f5e1, 098d, sigradi2014_292u4, ijac201614101j1, 180e, acadia14_681af, e867, 8661, ecaade2017_002a, fb3e, 493e, fa3d, ecaade2016_222l57, d16e, caadria2016_095n4, cdcc, a750, ccbc, 11cf, d197, 4cec, 123c, a78e, 2240, 0d1a, 8862, ade3, 4723, 5c90, c5b3, b88f, 478f, 0f0e, 6a2a, 67ac, ascaad2016_042d17, fc04, ijac201513303l11, 64a1, 93c3, caadria2017_056h19, 9dfe, 5fbc, 9653, 3ca7, 9095, 7ab2, 17ca, 246d, ed8b, caadria2016_683s29, aa89, 5d6b, 0ffc, c4a9, a239, 6b85, sigradi2014_068y5, acadia14_627ax, 209c, f768, 7a2b, a678, acadia15_81w2, ecaade2015_158m33, 4d24, 8db2, 173b, 320d, 1e2d, ab49, dfcc, e44a, af76, 497d, c24b, 9eb2, 4c18, ecaade2016_225u60, acadia17_100n, 80ec, f664, 7dee, f836, f42a, c827, 7cf0, ff5f, ecaade2014_042k10, 7446, ascaad2014_010k5, fe49, f41b, 8a1c, caadria2017_165r41, 1944, ebe6, 2d09, acadia17_37gg, 0cfd, 729d, 718a, e1ee, 7d90, 59eb, sigradi2013_364, 43f0, acadia16_450o26, 5164, 387f, 84ad, 4dab, 44a0, 006b, 8dc8, acadia14projects_655aj, ecaade2017_254kk, f1b2, f12e, 323a, acadia15_381o16, fca4, 259b, ijac201614309d6, ecaade2016_182m49, e7b4, dc44, 0518, 1571, c3ea, a4c4, 13d5, caadria2017_008c4, 3bf5, d119, 93ce, 7e42, 6fc1, ecaade2016_071x19, b4ac, 41c5, b45d, 1f23, fe74, b278, 8d53, fbc7, d8e9, 8a8c, 5e05, 4578, 199e, 8b1f, dbc6, ecaade2015_92n18, a411, 165e, acadia14_63at, 69fd, b522, ecaade2017_269d, 5378, 00ae, 0958, b754, f081, 5391, 039b, 9484, 90e7, e86a, 9b81, 6f62, 7ecf, 776b, 440f, ecaade2016_095y25, 9828, 7962, a75c, 190b, ecaade2016_198n52, 69c0, 9462, sigradi2013_10g, 629a, ecaade2016_071m19, cb70, cff3, 045f, 373e, 7bb0, ecaade2017_129mm, 08f1, 6c03, 9330, ffbc, f022, 3cd9, ce49, ecaade2016_013j3, ccf0, 369b, a5f6, 2044, 555b, 414c, ecaade2015_15w1, 5a9e, ec03, ecaade2015_115z22, 675e, caadria2016_467p19, e389, 8837, acadia16_372f23, 239f, cb94, 496a, 702a, caadria2017_145b38, ae72, f5b6, 4347, 54bf, 5f38, ecaade2017_111tt, b638, 6bf8, e7e6, acadia14projects_281y, b645, a820, 7ea0, c87d, 6478, sigradi2016_752yy, 6c4a, b8a6, c458, sigradi2015_10.307j21, ecaade2017_052gg, caadria2015_237r35, acadia17_648ee, c817, 0edb, 1eb2, ecaade2015_72x13, 1cd2, 2796, ecaade2017_308ff, ecaade2016_036l9, ae90, 4016, 11e0, ecaade2017_094h, 2b45, dd4b, acadia14projects_177y, acadia14_199ag, 32ba, ecaade2015_301o65, 2281, fb4f, 0cb9, acadia17_296w, 8eb3, ecaade2016_222z57, 1af5, 9840, bb81, c7da, 8585, 51cd, f007, 0319, a5cf, 83b4, ecaade2015_237i54, 4579, d15c, 1fb3, 2009, 1923, sigradi2015_9.152p16, acadia16_326t19, 85b3, 6d43, ecaade2014_153f37, caadria2017_033o11, cbe9, ecaade2017_208b, 1a89, 294b, 8086, 825c, 2ef4, 5327, 48a9, 04fe, e13c, acadia17_169c, 50b1, be3a, 5348, sigradi2016_778pp, 5be4, d99e, 4774, a31e, 46c6, 75d8, bcbe, caadria2016_559b24, 7909, d9f4, 93b3, 39c1, 5d98, 39b5, 8739, 8054, acadia16_124i9, d46e, 88a1, 7dc5, 6f91, 5bb9, ad1b, 3168, b52c, 7081, ade5, 3b51, ecd8, 01cd, 6b82, caadria2016_425c18, c15b, ecaade2017_144v, sigradi2013_414t, b107, 3179, 668c, sigradi2013_429b, ijac201513104v3, 234f, acadia14projects_177aa, ecaade2017_277rr, 79c0, caadria2017_016d7, 8f10, acadia16_450m26, f891, 23cd, a0e0, acadia16_34e3, ijac201513105i4, caadria2016_735v31, fa69, sigradi2014_128c1, 52c2, 459f, c4c9, 423d, 6754, ecaade2016_164l46, c20d, caadria2015_119d19, 7e83, 8d95, 59c0, 8b8c, 8bab, 8bca, 5053, 5af5, 6f7c, 4e15, 655e, 78a5, ecaade2017_143h, a21b, 5731, 416c, cdbf, 75b0, 24a7, 61c2, acadia16_450k26, d6fc, a2cf, 966d, 5df2, 70a4, caadria2016_291u12, dc4d, 686b, fed0, cc18, 8aca, 0e92, 1030, 9918, ecaade2017_108q, ec3f, ecaade2015_318v69, sigradi2013_315v, 324e, caadria2017_104y27, 5909, 63a6, 15c2, sigradi2015_10.307o21, dac0, acadia14projects_435ay, e040, 4656, sigradi2014_018m1, 8694, f11e, e07f, 7018, ed63, 3996, ecaade2013r_003y2, sigradi2016_550l, 4d09, 53b0, 33eb, 1b68, b816, 8d74, 8b6d, ecaade2017_234n, ce4f, sigradi2016_399g, cf33, c685, 218b, c5f4, 48b7, 142a, 0bd5, ecaade2017_041v, 35b2, ba50, 6767, ecaade2016_067h16, ijac201412401v3, b0ba, 2f22, af2b, 7647, c699, de67, c3f4, 42f0, ecaade2016_102e28, 9ad3, caadria2017_115n30, ascaad2016_028o11, df84, cd34, ecaade2015_55l10, 088e, 2ae0, ecaade2017_057s, sigradi2016_484l, 7bcb, 7de9, bc87, ecaade2017_080ee, af3d, 43cb, 6535, d74c, ea79, c962, sigradi2015_8.264f14, 406c, 77f1, ca80, 3dd8, 313f, fcbc, aca1, e0ab, acadia14projects_375g, b832, c7ab, 8976, acadia14_671u, acadia14projects_153c, 401b, 8d44, f328, 41ca, e755, ae6f, 1a21, bd02, ecaade2014_163d40, 15ba, d59e, ecaade2014_237v60, ecaade2017_305i, sigradi2013_390v, 1031, 06e5, 1071, ijac201513304y11, a6de, f9fe, 9ff4, 7e20, f570, a416, ecaade2015_139c30, 6999, 0898, 0f2e, f3bf, 9387, 7048, f57f, caadria2017_118c31, 5bae, 6583, d4a2, c72b, 2f79, 180b, ecaade2015_61g12, aa59, c2fb, 8fc6, ecaade2015_256a58, 18c6, 5644, c36b, 3302, 7ce1, 777d, 0459, f620, 3dc8, 7563, caadria2017_009w4, sigradi2013_280l, 2ba1, ecaade2016_136p38, 6637, c916, ded2, e79b, ecaade2014_020n5, fd86, 405f, 5cf6, b1bb, c665, 5c5b, acadia16_140l10, dc71, 39ec, ecaade2015_115x22, ed7b, 4c59, 9dee, caadria2017_086l25, 8731, 5979, d740, c541, 9f4e, 272b, af8a, b2b2, 3013, 02f1, 07eb, 99bf, f8dd, 288a, ecaade2017_265l, 276d, 049a, sigradi2014_074n6, acadia15_232t9, e072, c705, e16c, 0a8e, ac7e, ffb5, 43a9, c318, 2a2c, acadia17_637i, 1968, 170a, sigradi2014_276u2, 9f00, 881e, sigradi2016_364oo, ecaade2014_198z51, 3e52, ecaade2016_123l34, ecaade2017_072a, babc, e6fa, 4b42, 78fd, 6856, 48f4, 44dd, 689a, 783e, 6e59, 6611, acadia15_185c7, c519, ecaade2015_196u41, f677, fc29, caadria2015_072r9, 21a8, acadia14projects_229h, 6cc7, 5779, ecaade2017_101u, aa11, 7660, acadia17_177n, e840, acadia15_161l6, 90c8, 82e9, 1e45, 1d99, fe87, acadia16_362l22, ascaad2016_049p20, 8699, caadria2016_497w20, b8d4, e2e7, f0a7, 293e, 80c7, e9c6, b51c, caadria2016_219j10, ascaad2016_033z12, ecaade2014_015p3, 4f8c, db1a, ijac201513303c11, a9e1, 8b0d, 86c6, 26e2, e310, acadia16_34b3, 9f08, d3f8, acadia17_424oo, f0f5, ijac201614309m6, 38ff, acadia14_311y, 3dc9, c9a6, acadia17_258k, 6080, 4532, 5670, 7853, 06d4, 2775, caadria2017_023v8, 1a31, 36a9, 13ed, 050e, ecaade2013r_002g2, sigradi2016_752qq, 3377, ecaade2014_180m45, ecaade2017_037dd, 9c6f, 270f, cb11, 664e, 52c1, 4b58, sigradi2013_429, 4196, 9886, 41e0, acadia14projects_189av, ecaade2015_229u51, acadia14_53p, a425, 6a44, f090, f8d3, ada4, 94d8, ecaade2017_054gg, 908c, caadria2017_040j12, 1fc7, 0e85, caadria2015_130w21, ccf4, 4d1d, 996d, ecaade2015_169y34, c597, fc44, sigradi2014_313h6, 8680, 17d6, 2de5, sigradi2016_770o, f60f, 16fd, 8812, 9975, 5340, f718, fa91, ecaade2017_133c, 2784, caadria2016_517g22, bd0d, b0d0, 0528, 92a3, ac55, b6df, caadria2015_208t30, ecaade2017_198n, sigradi2014_042v3, 4456, 6b60, fb08, caadria2017_029s10, 3513, caadria2017_096u26, 8b73, c5c3, a4a4, ecaade2013r_019i10, 8607, b4b7, ecaade2015_148l31, 729e, 10d0, ef6b, 1440, 2012, ecaade2017_067y, ascaad2016_051d21, 484e, acadia17_237jj, b13f, 8e72, 0ea3, 641c, 1b62, 17b2, 1cb7, be9e, caadria2016_735m31, d02f, 4c27, e97d, 1b7a, 01c3, 311c, 26da, 077e, ecaade2015_64r13, e218, 4745, 5c6a, 87ed, ea6f, 5c32, caadria2015_130z21, 8f5f, 6497, ijac201614205g10, caadria2016_725f31, 8ea9, caadria2017_043g14, c419, acadia15_357t15, 3086, 3b58, 3602, bc2c, 0954, dcf0, 2597, 6f48, da4f, cc53, 3feb, 6ae1, acadia14projects_435a, a974, c1cd, caadria2017_131f35, 02c5, a99d, ecaade2017_037hh, f984, 07a0, a1fe, 390b, ecaade2015_297x64, acadia16_432t25, 8caa, e337, 615c, sigradi2013_208l, 49b6, 3e89, 222f, 5902, 0087, 50d2, ijac201412408o1, cecd, 9b97, 6735, aa12, sigradi2015_8.186i13, b681, afcb, 9c67, 18ca, ijac201614201x6, df10, 661f, sigradi2016_448q, 5f0a, ecaade2017_116f, cf37, caadria2015_064v7, b366, f506, ecaade2017_032g, c85a, ecaade2016_037c10, 987f, 96cb, c606, b1f5, da6e, ijac201614105j5, d2d5, 49f3, ecaade2016_047h13, 0dd1, 9686, 143f, cdb2, 0023, b869, caadria2015_185p27, 3d5c, fd8f, 2293, 86c2, 3d3f, 7a23, 425b, b57c, 0114, cfa9, acadia16_344m20, 388f, ec6e, acadia15_274i11, ba33, 791b, 5dbf, ecaade2014_016b4, acadia14_479az, 7776, 90dc, 243d, 2e42, ecaade2015_158a34, ecaade2017_013rr, adfd, 7254, e394, caadria2015_014l2, 7b91, d2d7, 72b6, 4381, ecaade2014_084e20, caadria2017_067i21, 79bf, acadia17_358ff, d840, 661a, 08fd, dffa, f987, 4f35, 85ac, 885e, a4fc, 12f5, b65f, 0d99, c946, 8588, 9c59, e67e, 51a4, 3625, c6e3, f65f, 2fe1, 2746, 7409, 1f60, 666d, 964d, 07b2, f4ad, ecaade2015_143r30, 8198, b540, 6d08, 5b5c, acadia16_98h7, ecaade2014_153m37, 1881, 6851, sigradi2013_359c, 3298, 9f4d, ecaade2017_044mm, d57a, d5e8, 1b07, edd1, ecaade2014_080d19, 3c3a, 0c08, 5cd6, 5631, caadria2017_182z43, d037, 91e1, acadia14_229h, caadria2016_301t13, 7c19, ecaade2014_149h34, fad6, 583d, c7b6, e5cc, ascaad2016_007m3, 8410, 9be8, e697, caadria2017_147c39, eec3, ecaade2014_132e29, 10e2, 941b, 5feb, 6b0b, b7b3, 22d7, ecaade2014_020m5, 5c3a, acadia17_481n, e09d, 04ea, sigradi2016_381o, sigradi2016_400j, be77, 0c07, acadia14_589l, 9cce, 51ea, ecaade2014_186t47, acadia17_201ww, f52f, 2c66, ab96, 0a07, 8f2d, 24c4, e816, 277b, ecaade2016_108x29, ecaade2017_308ee, ecaade2017_146hh, adaa, 915b, 36ef, ecaade2016_ws-afuturem67, ecaade2014_086v20, 7a14, f8c8, ijac201614102r2, 22ae, 9c95, ecaade2014_237g61, sigradi2016_490kk, 2aac, 3dc6, 35f0, ef8a, caadria2017_079x23, a358, 501a, ecaade2017_017q, e39d, 8419, 2917, d0ad, 4e02, 95c6, a531, 085e, f014, acadia14projects_579l, 02e9, 8a36, 6f15, 8285, caadria2016_529o22, 3ab7, a7ef, 203a, 9349, 5517, 805c, 700a, acadia14projects_579j, sigradi2016_420vv, b9d0, ab2b, 0490, 85f4, ce5f, cc52, 9255, 82d9, acadia14projects_497v, a9e0, 651c, 4808, 0f75, 08b9, ecaade2014_086s20, 7f1f, d269, eb34, caadria2016_125u5, bb7b, 8033, d92e, 0c42, 1e32, sigradi2016_407v, ecaade2016_110c30, 1ada, b9e0, 9766, 1192, 4f04, 2cd7, 2684, b430, ecaade2015_152v31, d235, ae49, 32ae, ecaade2014_140o31, ef54, f2e6, 7ab1, fed3, 60e7, acadia14_291g, a1c7, 61a4, af5f, ecaade2015_301e66, 6a9c, c10e, cfbe, a9a3, acadia14_487h, 0b16, b723, 204c, 35bf, 516a, 4e0b, 2a9b, 2c62, 7c2d, ecaade2016_016i4, afab, 4870, acadia14projects_257ad, 0ace, 4c82, a36b, 636b, 89de, sigradi2014_266e2, 7566, 3740, 9176, 269c, cd8f, 96e9, cfdc, ffa5, 902a, 5ad0, ecaade2013r_006s4, sigradi2013_358, bf4c, c4b3, ecaade2016_225x60, 5eae, 8fa6, sigradi2016_778nn, 1cf8, de14, a986, 0772, eb47, 708c, 1618, caadria2015_087u13, ed24, eb2b, 29ae, 144b, 3d89, 5de1, 0cf7, acadia14_199am, acadia17_322i, 1d7f, 4d1c, 5a4b, 54c6, acadia14_339ai, 8140, e231, d251, 9063, 8000, 718d, 0c4c, ecaade2017_184oo, 62ee, 13ea, aa64, acadia14_671w, 9707, f0cb, 76a2, d47a, 2c70, 3650, 4e4a, ijac201513102g2, ecaade2016_047p13, 0e5a, 9dbd, ecaade2017_201f, 68b5, 175e, 26d5, ed4e, ad87, ecaade2014_065e15, d324, ecaade2016_136u38, 2848, 6cf2, ecaade2015_200n43, 10e9, 8b53, sigradi2013_184, 4fcb, ecaade2014_050c12, cd91, aa58, 2b56, 4628, 05a8, ascaad2016_006j3, 9252, 6e65, 5f87, ecaade2017_044jj, 2cb8, 62f5, 9f8f, a7af, f391, 8a75, 33f6, c7ef, e14e, 1ba2, 0fce, sigradi2015_9.347r17, 9b62, 9414, 666c, 58f2, b3ca, b2d5, 118f, afba, 2f98, sigradi2013_28r, caadria2017_190k45, bb2d, acadia14projects_81l, 53ff, 4d87, efdc, b35f, 7587, 2d97, c17b, bd09, f22e, 7025, b03f, a183, 9861, 49c6, 42f4, sigradi2014_074r6, ecaade2015_161n34, f210, ijac201614102e2, 41df, fa47, acadia14_339ae, e964, a211, 7b16, acadia17_402e, 04bb, 6294, ed68, b85f, ascaad2014_012c6, 0e6c, eb60, 2609, af62, 2564, 068a, ecaade2015_293v63, d3b0, fc9c, f1f1, 5d2e, 4b83, 5976, ecaade2014_186b47, 0ca4, 35c3, 609a, acb3, caadria2016_147j6, 0d6d, ad05, 710a, e3af, 7723, ijac201614306w3, 442a, 08f9, ecaade2017_306o, bf94, 0e53, 1070, 784a, sigradi2015_3.11i2, dfe5, 36bd, 844b, ecaade2016_ws-afuturep67, 2355, b203, b9e6, 3d1c, 3be8, fa04, ecaade2017_057u, 9694, c415, ae25, d2c0, 4556, caadria2015_226a35, dd68, 8c50, ad6f, ecaade2017_189uu, 7297, 34a5, c9b5, 3f9c, sigradi2016_407y, 24ce, ecaade2015_53r8, 4da4, 5cda, 1286, b5c7, babe, 36c0, ecaade2017_085f, b286, 7cef, a90f, 6421, caadria2016_135d6, ecaade2016_071y19, b519, ecaade2015_138a27, c478, 1e7f, 33a2, caadria2017_051i17, fdbc, acd9, e60b, 38fa, sigradi2016_534kk, bf4d, cde5, f5ae, f3c3, 640f, ffdc, sigradi2014_299d5, b881, ecaade2017_181z, ijac201614102u2, c712, 061a, 8500, 42f7, c8af, 6235, 8cf2, 675c, c832, 28c4, 3189, ascaad2014_019f3, 9064, ecaade2017_199s, 085d, 60a2, 8a10, 8e92, 4e8d, dce6, 8b19, acadia14_247s, b2da, 5f95, 7adb, d0ec, cdd9, 83d6, 1a55, ecaade2013r_001c1, 1a04, ae24, 9e53, acadia14projects_601ac, 3c20, 4d32, aef0, ccdf, 8e12, 358f, ascaad2014_016j9, ecaade2015_82y15, 9f24, 67f2, 48f2, 30bc, dae4, 62dd, 134e, acadia16_78p5, 0387, 59a0, 0983, ecaade2017_291dd, 2ff3, 0d0d, 9f5f, 47a4, caadria2015_126x20, a8bf, cac1, ecaade2015_268b59, 5235, 5f1c, 4d00, acadia15_371c16, 2d8d, 70d2, cad2, ecaade2013r_020r10, acadia14_153an, acadia17_162r, 6c22, sigradi2014_036u2, 43b2, e8ae, 5bff, d859, sigradi2015_3.394f6, 60bc, ad37, c250, 3bcd, ecaade2015_53a9, 5f2b, 39eb, ba9e, 7184, 48db, acadia14projects_565aj, 7f42, ecaade2016_222r57, f893, f8eb, 5d4d, 3cee, ef88, 8999, 6f71, d70a, 9e21, ecaade2017_052ss, 8c99, 45e6, 14ba, acadia14projects_267p, ecaade2017_109hh, ecaade2016_164j46, a464, caadria2016_549i23, 2602, acadia14_189an, e8bf, ae68, 6d6f, 2190, e9f5, ecaade2013r_007e5, c317, sigradi2013_10f, b1f0, 0f32, f6af, f7ed, c7bb, 442d, c506, 4823, 8e0e, 9123, 6317, ijac201614102v2, 1c6d, 7ac5, sigradi2014_178o5, b9bc, dff4, 4407, 7791, acadia17_511yy, 323d, 598e, acb6, 2ea8, fd1c, c4f6, f864, 2d52, 7306, 04fb, 6224, 1c16, cb08, ecaade2016_048t13, ecaade2014_144z32, 53d7, 05ba, acadia14projects_365ak, 0e8d, 6278, 2007, 1240, 6512, 08ab, 2829, 3820, 699c, 0115, 2a63, sigradi2014_041i3, d62f, 61f1, ecaade2015_178k38, 7d15, 97d7, ecaade2017_053i, ijac201412408p1, ecea, f427, 1d3d, c210, d525, caadria2017_043i14, 115a, 3944, a71e, 143b, sigradi2016_777ll, 07c1, 2322, 81e5, 78a3, e3d0, 93a3, 01c2, 28a4, 6c29, sigradi2013_359f, ecaade2014_239k61, f187, ecaade2016_077p22, 6f16, acadia17_424ss, ijac201412302s7, 12a6, b127, 1ab8, 028c, ecaade2017_041j, 9684, 0f31, 2a7b, ascaad2014_019d3, 90dd, b530, 6b69, caadria2017_190n45, a281, f9a4, 9fe9, afcf, ecaade2014_180o45, acadia14projects_339ab, e769, 1d08, 06f3, 1ea5, acadia17_598b, 3c89, de41, 89b6, 7375, 3853, 7aad, 96c2, b7c3, caadria2016_187s8, 22f0, 3392, 2cd0, 0443, ecaade2015_139b30, 0347, ecaade2014_239m61, db22, defb, 9bc4, sigradi2016_560z, ecaade2014_180j45, 2786, caadria2017_029k10, f011, c4a1, ijac201412405t8, 7656, e657, 8acf, d259, 9bc8, ecaade2015_265o58, bd3d, d5ef, caadria2015_220h34, 5e56, ijac201614402y1, 70bf, 164e, 3a57, ecaade2017_215v, d939, 2d8f, c8e6, 8eda, 48b0, ecaade2016_094u25, ecaade2017_046j, ecaade2015_309x67, ad59, f934, sigradi2015_10.307h21, 8823, caadria2016_073d4, 3d92, 3a89, ba5b, 5790, 5393, ecaade2015_250d57, ad4c, 4334, c613, ecaade2017_255c, ecaade2015_303p66, 79b7, 6af8, sigradi2015_11.8m23, 83c4, ecaade2017_066r, 7217, c56a, ea37, ab94, caadria2017_124f33, ecaade2015_317x68, 7ffe, caadria2017_183w43, 72e2, dba3, 679f, sigradi2013_313r, 09f7, 849d, bccb, 7376, ecaade2015_196t41, ecaade2015_110e21, cdaa, 222e, sigradi2013_155i, ascaad2016_009n4, ijac201513205v7, 5d15, b13a, caadria2015_114a18, 9f72, ffa9, 4a97, d7a1, 4119, acadia16_270u16, 4f6b, db3e, 4573, acadia17_316zz, 5145, ecaade2015_115v22, c702, 0f19, eb2e, 4850, 5394, 9590, sigradi2016_814b, ac1e, 1daf, 705a, 6899, 8a4d, 2f92, 1543, sigradi2016_641hh, ecaade2017_172s, acadia17_402d, 0dba, ascaad2016_001b1, e694, ijac201614307u4, ecaade2015_285k62, acadia14_609av, ae1f, 5e1e, ecaade2014_195m50, 02d3, fd1a, 8a62, 25ce, acadia17_608u, ecaade2017_228z, c151, ecaade2017_230ss, 27a6, 1420, aa33, d30b, 779a, ecaade2014_072o17, 9829, 6ef6, 2094, 61db, 822d, 1adf, 54e7, d5b9, 1039, 99f9, sigradi2015_sp_8.284p30, dbd6, fe65, d9d2, 2236, ascaad2016_014l6, 4cdb, 9e71, c786, 120a, ce93, c564, 2b7b, fe4a, 4bd6, 2824, acadia14_539d, ecaade2016_015a4, 0a1b, ascaad2014_018v1, 3871, e7aa, 8491, a8a8, 9eee, dd29, b306, 811f, ce44, 0bf0, ecaade2014_094o22, 478b, 0ce7, 9aec, 5444, f0b2, caadria2015_069n8, c4ad, bfd6, ecaade2014_024t7, 9d63, ecaade2015_177y37, caadria2016_085k4, 760f, ecaade2014_121s27, 3afe, ijac201614204l9, 6a3f, 1c2c, b41c, ascaad2014_015y8, cb60, 9b9f, 7a56, ecaade2017_225f, e91d, 090a, caadria2017_018z7, sigradi2015_10.267u20, sigradi2015_sp_8.326z30, 6d8a, 55d4, 170d, 36a7, 2456, 9e2b, 6805, f285, 50ea, 5c70, f827, caadria2016_157r6, 6243, a0fa, be33, dafa, d9f6, 2a55, 5a6a, 82bc, da52, 338d, e829, 9713, 23ba, ecaade2014_112c26, 85d0, e49c, 55b7, c38f, c0a8, fb4c, ecaade2013r_009m6, fd7f, e736, acadia14projects_699p, acadia14projects_517m, ffae, 3989, 02d5, 4b2b, 16ec, da49, 3dc5, 8b86, e272, 3793, b124, ijac201614105u4, 523c, 9ebb, 3788, 5265, a827, dd97, f272, 2329, 505c, 60cb, caadria2017_118b31, 5fea, e606, 1d6d, 6e87, ecaade2015_202l44, 6c88, d161, f9f1, acadia14_33ag, e073, a6c0, 5eeb, 3880, acadia16_344a21, 35e5, 2dd3, 6831, a2a8, caadria2015_124f20, 3811, 6336, 5dcc, f63a, 9a01, acadia14_247l, 8e09, 5c05, ecaade2017_256v, f5dc, 0e01, a05c, 9b0a, 35f8, caadria2017_051x16, ecaade2014_224v57, 6c5c, 9efa, f903, 46d6, fb42, ecaade2015_235z53, d1d0, 334f, ceba, a02d, aad8, 38a7, 7737, ijac201614201f7, f025, ecaade2015_59u11, be97, c7b7, 5e79, ecaade2014_220b56, 4d20, caadria2017_031j11, 9bb1, b45e, 551b, 94dd, 1bdc, ijac201614102c2, 60f3, caadria2016_839o35, 078e, 495d, 2fdc, 4416, fa70, 3b4f, eccb, ecaade2017_240p, sigradi2014_250p9, b48d, acadia17_162z, ecaade2016_036t9, 5820, ecaade2016_118g32, ijac201412407c1, 6e68, 50dc, 3aa4, ecaade2016_025n7, dd09, d242, ff65, 05df, 2adb, 4228, ae18, ade0, sigradi2014_030x1, sigradi2015_3.345v5, a04f, d683, 1e14, 50ba, acadia14_579ay, 1d13, c6ab, 876d, 1497, beb8, 80a6, 2c94, fd2c, e624, caadria2017_183g44, e059, 2188, ijac201614203x8, 06fa, 23ff, cd94, 1f82, acadia14_317t, bb02, 4022, 4040, ecaade2014_168z41, ijac201614104v3, fa8a, sigradi2015_sp_8.78k30, 872c, sigradi2015_8.264g14, ecaade2017_146ii, 7955, 619d, 2e33, 75d6, sigradi2013_326j, caadria2017_122u31, ecaade2017_144w, 22ad, caadria2017_129l34, 82ae, sigradi2016_814f, 7b97, b5c5, 6d2d, caadria2017_147z38, 7377, 24bc, cbfe, 9549, f7ce, 6d36, 90e5, 2654, caadria2016_177d8, 2a37, b695, 336f, 319d, 6794, c7b8, 77f3, ecaade2015_13r1, e37b, 2742, e0c6, acadia16_432z25, 525f, acadia17_37hh, ecaade2014_157s38, 3344, caadria2017_016s6, df50, a529, 6bc0, ecaade2017_199pp, b35d, 54ab, 8ddf, acadia16_254d16, 9c40, d89d, b58e, 0c8e, fef0, 7a21, e3f6, a2c1, 45b3, 0320, sigradi2016_448cc, 7bf7, b71a, 1762, 8dda, bcc0, e244, 1e61, 6287, ccf3, ecaade2015_273g60, 5c03, 7637, c6b1, 8338, 3987, 5401, 6090, 5657, 0820, 16b8, 664c, ecaade2016_158f43, 28f4, ecaade2017_302zz, 09f2, d440, 9fe1, sigradi2015_8.186h12, f479, fea1, 9de0, 39de, acadia17_283xx, 1417, d5a5, e645, 7b0c, d395, ascaad2014_005e3, d7f6, e0ef, 7602, 2c9e, bd38, a95f, 243e, 2c72, c2b8, a91d, 4979, 5a2a, 4ff1, 8fb9, 662f, ecaade2017_228y, ecaade2017_215l, 671b, edcb, 74c9, d6c0, 0ff8, bc49, 030b, 6215, sigradi2015_5.384m7, a905, ecaade2015_92v18, 73ee, f5cf, 842c, 00a1, 31b4, 1d8a, a5a9, ecaade2014_105a24, ecaade2013r_002h2, sigradi2016_732z, 3f2d, 8bea, 80f3, 8c05, ecaade2015_200p43, ecaade2017_003f, cbf8, acadia14projects_671u, b7e3, 992f, f912, sigradi2015_3.111d3, ecaade2015_268e59, 80ed, 794d, ascaad2014_005u2, 0485, ascaad2014_016d9, 64ea, a5ed, ecaade2016_221v56, 1314, b3af, 5065, 6f9e, 703c, f349, 9e2d, 51c2, sigradi2016_595dd, 2c29, 7da0, 4a03, db80, e4e0, caadria2017_052v17, 5a39, 1478, 55a8, 04ca, 14bc, 7dc3, c4c1, 00a8, d1e1, sigradi2016_426b, sigradi2015_12.215m27, 8977, 0fe0, d9e0, 48bf, 0bbe, c52d, 5e14, bef1, acadia17_109y, caadria2017_057c20, 7aba, 7d16, ijac201614201y5, acadia14projects_167z, e0ac, a845, 0bd6, 417f, a27e, acadia16_298k18, 2f7f, 247d, 39d1, acadia17_283ww, fe80, ascaad2016_030f12, eebb, bf44, e1b5, 64a6, e852, 76fc, 9cd9, b634, c133, 85fc, c297, ecaade2017_090oo, 25e9, a5f4, b8fc, 3d87, 4045, 346e, acadia16_270d17, aa3c, b83b, ea63, a914, ab56, 7eaf, caadria2016_343e15, 5285, cf79, c305, 5671, acadia14projects_627a, ecaade2015_109x20, caadria2016_861f37, 69b0, f018, 2050, 144e, 45b8, ecaade2017_244ii, 3f3a, dfa6, 2720, b7a3, 394f, f861, ecaade2017_192ww, 85e0, ascaad2016_004h2, sigradi2016_710ee, sigradi2016_490aa, e777, c707, 9cfc, 544d, 8c82, f7c4, 370b, ecaade2017_124t, bce2, 82e1, acadia14projects_229i, 4ec1, ae8a, a20b, acadia14_565t, 224c, ascaad2014_025p6, ascaad2014_003z1, ascaad2016_009k4, 7eb7, 704c, c93f, f8d8, 5758, f4a5, 4cb6, 5bf5, ecaade2016_tkox66, 1041, b839, 06e4, ecaade2015_158p33, 77e7, 6ca3, 4838, 1137, acadia17_648gg, sigradi2015_8.239b14, 7b81, 5120, aee7, b442, 8fcd, 7a4f, 2738, e6db, 90e4, 8115, eca4, b963, sigradi2013_267v, 3a91, ecaade2016_002h1, ascaad2016_056j22, sigradi2014_339z7, 02e2, 6ae0, d462, c131, 02a1, acadia17_127dd, a8f9, 0e6e, ecaade2016_132z37, 7ad7, c78f, ecaade2017_026pp, acadia14projects_101ar, 6f20, c2db, 5341, 97d1, 0136, 6464, acadia17_598m, ebbc, ecaade2016_224h60, 60d8, b002, de03, 2116, 5008, 8797, cc42, af1b, b037, 2e8c, acadia14projects_33an, 88af, fd1f, 2aa1, 460e, 09a1, 44f7, acadia16_106a8, abfb, ecaade2015_55f10, 541a, acadia16_214h14, da5a, 29a5, 0650, 70d6, ecaade2014_168s40, 9ed6, 29a2, c648, 5430, c204, 545c, 382e, acadia14_101ag, acadia17_542oo, sigradi2013_28n, 6600, 31f5, 13d4, 3021, 09b6, sigradi2014_232v8, 80ef, b82b, 1329, 19a4, 4f5e, 3d67, 0ec6, 64a4, ijac201614104e4, fe4d, 54d6, 73ae, 56ba, 3092, ecaade2016_tkoi67, sigradi2013_414c, 7943, 78ab, ca92, f374, 159f, sigradi2013_112f, 44da, ecaade2016_105d29, ijac201513303t11, acadia17_501pp, fa98, ecaade2017_044kk, sigradi2016_382z, ecaade2015_61h12, 17e9, 2336, 4767, 009f, d167, 1dee, acadia16_174f12, b889, 6be3, ecaade2017_069bb, 5576, beac, f3e8, 6109, bc26, c7fa, 2561, ecaade2017_133j, acadia17_339ss, 259f, db7c, 2133, 1514, e08b, 3560, ac10, b0f0, 2ea1, 6462, 7408, ecaade2016_163i45, acadia14_301i, 92a4, d0e5, 6038, a2b1, 3c84, 7800, f00f, 5dee, acadia14projects_589g, 8347, acadia14_23ab, ad7c, ijac201614207h11, 5d01, 1f1b, 8f14, 3952, acadia17_322e, caadria2016_735t31, acadia14projects_257ab, fb92, ec38, d8e5, ijac201513101m1, 1523, 3935, 308b, a6d7, 53fe, 105e, 471d, ea91, 8598, 0455, 38a2, ascaad2014_008l4, acadia15_161h6, a418, 1877, 0bca, eb32, 6b81, sigradi2013_303k, 4ebd, 4609, ecaade2013r_002a2, 57dd, 7244, b601, 283c, caadria2017_095f26, 6813, ecaade2017_100l, bab2, ecaade2015_303r66, be94, df7d, 84b3, 163a, 27f0, 7a6e, f303, 0e24, ecaade2015_84v16, 4e0c, 0ea7, 62ed, ecaade2015_209u46, c6b6, 6bfe, acadia14_463n, 5e88, 6ca0, 4dc8, c164, 7518, 9c3e, 8b84, 5303, 58ab, b8d3, cc23, c3e4, 0b23, 72fa, ijac201513101f1, 6022, caadria2017_174x42, 9688, caadria2017_094a26, 1055, ecaade2016_104t28, 22a2, 9977, sigradi2015_8.264n14, cba7, 3ee4, 58fb, 824a, 54f6, 3ff9, acadia14_579aw, 51a3, 579e, ffb8, acadia17_153k, ba48, e713, 166d, c9d6, d26b, 0242, ecaade2017_230ww, 344d, 0ab7, 00eb, 083e, f70f, 1683, 880b, e40e, acadia17_231u, 78f2, 7e2a, e919, cec6, 4c74, 69e1, ecaade2017_215m, 770a, 1dc3, 6485, d86e, eb52, 9e75, 57cc, acadia14_601ad, cd73, 9b6a, 3b93, 14f7, caadria2017_030a11, e11d, 5c15, c220, 045b, c4d1, e530, ascaad2016_018n7, caadria2016_703o30, c50d, ecaade2014_046s11, c8f9, 96b2, caadria2015_203j29, 5462, 707b, 63d0, de24, 1fd3, ecaade2017_105mm, df16, fbfa, 4e88, caadria2015_030f4, 0090, ecaade2016_078b23, f048, acadia14_63aw, acadia16_106z7, caa8, 98e8, 7da8, sigradi2016_550j, 8263, 0bd8, 1656, 9a65, e3b4, 1e11, 0516, sigradi2013_74d, 28b4, 8df3, ac61, a5a0, c49e, ecaade2017_290uu, 7d12, 45b7, 6ac9, acadia14_619an, 860e, 2f57, 638d, 2983, 100b, 81aa, 8d09, e661, 4a43, 3e87, 7d2a, caadria2016_579j24, ca4e, ecaade2015_64g13, c833, ecaade2015_164r34, 8870, 6bc5, d73a, 909b, 0f70, 74b5, 9a5b, b4fd, caadria2015_081a12, acadia14_565j, ecaade2017_277uu, b1ae, 5556, 99ee, f0ec, c945, 9ab6, 6800, 4c19, 7c56, e636, cdfd, 63f9, 3a41, 5144, e057, cf09, bbb3, sigradi2015_sp_8.326c31, 8c04, f5c9, ecaade2016_bkop65, f801, f8a5, 87fd, 1e3c, 1986, 968b, 4a05, fa1e, 0be4, a19c, 86ba, acadia16_470g27, a3d7, 514e, 198b, 1188, ascaad2014_029s8, 5090, 2373, 2841, ecaade2015_247e56, a97f, 856b, 2924, a719, 8508, 19ed, ab0c, a8de, b2df, 235a, 5616, f855, 22d1, sigradi2013_52, 6919, acadia14_347av, ecaade2017_101bb, 1a50, ecaade2016_033w8, a5ce, af3e, 96ed, 5d8b, 3bf7, c51d, ijac201614309l6, 686d, ec89, 3f33, ffbd, 8751, 5918, caadria2017_002j1, 5a46, bcc5, b4f6, ecaade2014_151w35, 0cd5, a84e, 8304, 5498, 63d2, b45f, a919, 3038, 32ed, 1a25, 7830, 64d9, 82a7, 335d, 144a, 1ddb, ecaade2017_232g, 183a, 6a36, d8ce, sigradi2013_304, ecaade2014_151a36, c53d, sigradi2013_234, 1769, 1005, 24c1, 32ec, ecaade2017_254mm, 4415, 9534, c4c3, d8f9, 60f8, sigradi2015_10.140f19, ccd5, f739, bfc8, 3aae, 0733, c2d6, caadria2016_713d31, acadia17_71yy, 2986, caadria2015_181h27, 051d, 1f0c, d60d, a4a6, dc6b, ecaade2016_170p48, e2b5, fbda, ce68, 2f65, caadria2016_767s32, 5713, 2a66, acadia15_284p11, faf4, cd24, ecaade2015_59n11, 4376, acadia14projects_281z, ijac201412301c6, 5e0b, 7156, 4417, 5655, 3c0b, cb28, ecaade2015_130l26, 7cf7, b291, acadia14_125x, caadria2016_167l7, 1a88, 9d2b, 6d11, 6658, sigradi2015_9.141f16, ecaade2016_198h52, ecaade2015_302n66, 2402, ascaad2016_007l3, 3aad, bfab, ecaade2015_21o3, 9328, acadia14_565p, d03b, 58d6, 888b, 10a6, 758d, 3d5b, 6e62, 5e81, 5a47, ascaad2014_011y5, 6ed0, 1d32, 61fe, 8d7d, fa9f, 0946, 17b7, acadia14projects_445ai, d952, bac6, sigradi2015_3.201p3, 9a62, fe81, 9039, aea3, 4c9b, sigradi2013_183z, c410, 8e02, f887, 9571, ecaade2014_141h32, 31be, ecaade2017_225g, acba, 95c4, sigradi2016_363ii, fcee, 2cc8, acadia14projects_619w, f0bb, df8f, 615f, 1a57, ead6, 85e4, ecaade2014_011g2, 3474, ecaade2017_274q, 1414, 20c9, f47d, eae6, bb4e, caadria2017_003x1, 0abf, ecaade2015_280c61, 22cf, 2e5b, 819d, ecaade2015_309w67, 546e, 8114, f2a6, f655, 0128, 6325, 606f, 783f, 3a6c, ecaade2017_169pp, 8566, 8325, ecaade2017_101p, 87f0, c6c3, ecaade2015_241o55, c9ae, acadia14projects_479y, 7417, 516b, 0f44, acadia14projects_719e, 29a6, ecaade2014_233c60, e13d, ddcb, ecaade2017_184nn, 6a71, cd23, dfaa, ecaade2015_280g61, f20b, e51a, db7b, 3fdc, eb68, 873b, d909, 658c, 53e9, ecaade2017_056c, 3ae7, ecaade2013r_011a7, 0db4, acadia14_347ah, 8c8c, ijac201513201t5, feb9, 8367, 13aa, ecaade2016_223m59, 818a, 9930, dc83, caadria2015_145t23, 6b72, d521, ijac201513203v6, 6a47, f421, b97c, 8f02, 082f, e6c8, 2964, 6621, cfeb, ecaade2017_148rr, 7393, acadia16_352r21, 495e, ad51, 6b5f, ecaade2017_183dd, 4fe2, fcb8, 79ce, fd70, ecaade2014_153s37, 4e06, a774, 6d77, 7aa4, e3f7, b9b3, acadia14projects_699s, 2da3, 4c47, 3e1d, 2fa6, ecaade2016_147x40, acadia16_34j3, 437c, 7c71, 8127, 14ef, ad58, 7e69, acadia16_432n25, 833c, e807, 23b4, sigradi2015_sp_8.326d31, a638, ecaade2014_031u8, 8dfa, 923e, 667c, 5184, 20d1, cec3, 0dc9, ab22, 9b7f, 46a0, 9a07, 538d, acadia14projects_435ad, 2ee7, 369d, 82f2, ascaad2016_040a16, ecaade2014_214m54, f813, 26d1, 36b6, sigradi2016_777gg, caadria2015_218u33, f00a, 3b65, ascaad2016_007v3, c0eb, 8922, ff7a, 8d9b, 5785, 986f, ijac201614201z6, d32b, 96e2, 5726, ecaade2016_140t39, 4597, ecaade2017_148d, 5761, ecaade2015_158w32, ijac201513101d1, 7430, 0798, d3a3, 8077, 5dad, ecaade2015_109b21, 5c51, 2869, 4aa9, 0824, df90, 8b02, 5a99, sigradi2016_375e, 0335, ab0f, 0167, ddf5, 4dc1, sigradi2013_366c, 5f7f, 789a, ascaad2014_024g6, 0fab, 6120, acadia14_43ao, 9b75, 46a8, 0aae, 1f8f, 7738, 544e, b0dd, 598f, d60f, ecaade2013r_001p1, ec73, 63e8, 4292, ecaade2017_277xx, f237, caadria2015_010w1, b471, 6645, ascaad2016_057k22, 6184, 1029, 488b, 71af, 83ce, 194b, 99e7, 584b, 6c90, b814, 1e70, c43e, 3a28, 6284, 8701, 80ff, b591, ecaade2017_152a, sigradi2014_152s3, acadia17_445t, c5cf, 9c19, e224, fb65, 59ba, 2876, 03e9, 05e5, 9019, d24a, 915c, 0c63, d52c, befa, d296, ecaade2015_178i38, 432b, f16c, b6e2, 17dc, 7520, e3e5, 84e2, e4b8, 35c2, ascaad2014_006u3, 8503, 3e27, 657a, a13a, 414b, 3afa, b4fc, e0a8, fd90, bb3d, bcad, sigradi2015_8.289g15, a2f6, caadria2017_115f30, a286, f22f, cad5, 58f5, acadia16_432m25, 66c7, 0c55, 6536, sigradi2016_627f, 4afe, ad52, acadia16_470o27, sigradi2013_425t, ecaade2014_155y37, 5bbb, eb02, a1d0, c159, 49ca, 6cda, ecaade2017_256bb, 766b, a79d, 19d9, acadia14_445ah, c614, sigradi2013_64a, 247c, 7b0b, sigradi2015_12.19a27, acadia16_98u7, ecaade2015_171u36, ecaade2016_071z18, ecaade2015_55n10, sigradi2015_sp_2.112j29, eb09, 526e, 7819, sigradi2014_197w6, be16, acadia14projects_153b, 8f93, ijac201412303y8, 8dbc, ef9d, ecaade2014_038c10, 9355, 1702, ac54, ad5e, 8b29, sigradi2014_015b1, 383a, ecaade2016_006p1, acadia16_298n18, 9209, 7287, 78d5, 7237, 3479, 9f7c, e435, d9d1, sigradi2015_3.111f3, a330, 386e, ecaade2015_64l13, caadria2015_043j5, bb48, e17b, cbc4, dffb, 49e6, ab17, ecaade2017_215z, 05c4, cec8, sigradi2014_213a8, beda, c6de, 256a, ecaade2015_284y61, acadia14_565k, ce2d, ac89, 090d, 1e48, 2f18, caadria2017_067k21, ecaade2016_130b37, dcc9, da13, 172c, edb7, cd8c, ecaade2017_006gg, 32ea, 9b8d, 18a1, 22e4, acadia14_479ax, 46d9, fbc6, caadria2016_497b21, 4a0d, 985e, 87ff, 7b7d, 60b6, 1655, 5186, ecaade2015_138c27, 756a, 59ce, 21df, acadia16_344g21, 584d, ecaade2015_227m50, 565f, c31b, d518, 3fa2, 337d, 339b, b0d9, ffaf, ecaade2014_031s8, 6f67, 788d, ecaade2015_86h17, 7324, ecaade2014_153c37, 0d01, caadria2017_070s22, a16b, f60a, ef86, 080e, 293f, bad4, f72f, 02a5, ba63, 1772, 8aeb, 505e, 8902, 9204, a4ad, 225f, ca7e, 9aac, 4441, 955c, 6ed3, 65bd, 4a9a, sigradi2014_128w9, ecaade2017_142vv, d175, f7dc, 92b7, 7ed0, e97b, e9cc, e3f0, 0555, b7b6, sigradi2014_222j8, caadria2017_132p35, 68bf, c88b, 1e09, b616, ascaad2014_018f2, df31, 5356, 1bce, 3d7d, 5843, 4d80, 6765, ac38, 220f, caadria2017_037e12, caadria2017_023s8, 8dac, 21e5, ijac201614407m4, acadia14projects_479m, fb5c, 5172, 42a7, ecaade2017_211cc, f1d2, 713e, ecaade2017_175h, sigradi2014_329x6, c05d, 0d6a, 552b, 3be4, 5693, 0593, e3b1, 176b, 3c0a, 30a3, 981f, b25a, bc34, 2865, ecaade2017_051q, acadia14_101ak, d825, d221, 5d7f, 43f1, fda1, ecaade2017_240v, d313, 5611, efce, caadria2015_206x29, 4bed, d411, ec1f, 4d3c, 4a93, bee6, 0f58, 1907, d0cc, 052c, 0277, ab92, sigradi2014_239h9, caadria2015_213s32, dc35, 44df, 8e22, b8a4, 93a9, ecaade2015_22p4, 529d, 5a85, ecaade2017_253y, acadia14_497x, 0b25, 8d48, e8f6, f709, 0e57, 3c07, 88ba, 19e7, acadia14projects_661e, ecaade2014_038s9, 3f91, 6fd9, 2bbb, c1b5, d451, bb07, 16a9, acadia14_339ac, 26f5, e985, 0622, 32dd, acadia17_608ii, 29fb, acadia16_478h28, 1a3f, 74b7, 6dde, b8f2, caadria2017_030b11, d08d, 1c7f, ffc1, ijac201412304m1, 1171, sigradi2013_393, sigradi2015_1.288b1, 1d56, ecaade2017_214u, 4990, 7f19, e201, ecaade2014_173x42, d7a7, caadria2015_073b10, 107a, b4cd, 18a6, f6ee, d94a, ecaade2017_008f, b55b, 2e63, ecaade2017_163e, 3a8b, 6c65, 2711, b74e, 8e88, d625, 0ac2, 9020, d744, 941a, 6e5e, caadria2015_054l6, e76c, 7d77, 51ce, 149b, df2c, 36c8, 55a4, caadria2015_124u19, 86a5, 9812, d832, 605f, 4ef5, c40a, 4be4, 36da, dcf5, 6e6f, bb3c, ecaade2015_285m62, df9e, 3e0b, 2e10, 1fa8, 8a66, fa14, deee, 2129, ed73, 5868, 4952, b467, 2f84, caadria2017_015a5, acadia16_352y21, 0b22, 1c76, b79a, 38bf, 9b18, 280f, ijac201614307g4, ecaade2017_288jj, a365, d9b8, 8d89, 18d6, be09, b40b, 0b90, acadia16_326u19, 6ed2, fadd, 2219, 1a93, e085, 767d, cdfc, b9a9, 0d43, acadia15_161f6, 921a, b2e3, 492d, caadria2015_102v15, f888, df78, b90b, dce8, db69, 37c8, 796d, d886, 17a8, a5a1, 7ed5, 4286, ecaade2015_171b36, c18e, ascaad2016_015n6, ascaad2014_019w2, ecaade2017_184ii, 9625, 0313, aec8, sigradi2016_455e, f37b, 4d30, 60e9, 17dd, 68d2, 9881, 9be3, 7332, 9f53, 87d5, e98a, 7682, e039, cc05, 1acf, 8776, acadia14projects_281ab, 8efb, 23c3, ecaade2016_127f35, 60c8, 333b, b28b, ijac201513105m4, 1f53, 5691, a247, f396, f4b4, b57f, 64f3, 3ee5, ecaade2017_252f, caadria2016_819m34, b392, 535f, 8fab, c0b6, ecaade2014_157r38, dd53, f241, e453, caadria2015_081t11, 2b55, 4a32, ea1c, 9d8a, 1749, sigradi2015_9.152l16, ecaade2017_215zr, f9bc, 5432, 2985, ecaade2015_61p12, 7100, c824, acadia14projects_453i, acadia14_463v, 9dd7, acadia14_497r, 6a1b, 4510, aad3, c122, caadria2017_163g40, ecaade2016_213t54, 5804, 5f48, 932f, 86b8, f621, 0d42, ecaade2014_157k38, 72ed, a38b, ascaad2014_019a3, 5c1c, 6f44, d472, acadia15_417g18, add1, db43, f7a0, 0ed2, d988, e71d, 066e, 883b, 26ee, 3c9d, caadria2016_249l11, 1606, 9900, ascaad2014_031e9, 4f0c, ec7e, 70b2, 40ca, 7cb4, c7e1, dbe3, 53ed, e941, ascaad2014_017n1, c6c1, 384f, ff26, sigradi2014_345c9, sigradi2013_28s, 02f9, d490, 53ef, 3826, 6f8a, ee04, acadia14_101ac, ae7b, 0e81, e3bf, 3224, b6d3, 167e, ecaade2017_076w, 887c, 2c5c, ecaade2013r_008j5, 29d0, 3db6, 8485, c0ac, d278, sigradi2016_517p, ecaade2014_149p34, 6020, 6dc3, acadia15_137n5, b422, 577f, b5b6, c7cc, 7fa5, bd3b, ecaade2017_099uu, sigradi2013_313o, acadia16_280k17, acadia16_362u22, acadia14_609ao, 9287, eb6b, 8f3c, 7118, 2d2f, bb63, 1611, 7110, ea7d, f1b9, ecaade2016_185a50, acadia14projects_339ac, acadia14projects_699k, acadia14_291ao, 3e2b, 1724, bc7d, acadia15_371b16, ef02, 13cb, e45f, caadria2017_080f24, 6204, acadia14_223a, ecaade2015_301w65, 442b, ecaade2016_136x38, 25ca, 2c0c, 804f, b1bc, acadia15_323j13, a93d, ecaade2016_191w50, 7490, 289e, e7c3, ijac201614302s1, 7bfe, 4a50, a77b, 367c, cb22, b635, 6115, b509, acadia17_373t, 68e0, 1293, 3048, 1464, 2aa3, e56d, sigradi2014_132w1, ecaade2017_044ll, 88ca, 246a, ecaade2016_077s22, ad48, 95d1, b039, 937c, a3bd, 63c8, dc7f, d0e1, a3ce, 306e, acadia16_460t26, caadria2016_157t6, 0311, e916, 28a5, 251b, b671, 21bf, ijac201412203y1, e484, 8433, cbae, ecaade2015_83t16, 6efc, 1719, 85f9, ecaade2015_217w47, sigradi2016_571vv, caadria2017_122v31, 20f5, b299, sigradi2014_345g8, 8435, bbd6, 5f54, 9ee7, eb2d, a7cb, ecaade2015_59g11, ecaade2016_042o11, 8b7c, 740b, 6b50, acadia14_627ar, bcae, 0922, caadria2017_056s18, 5e02, 1b11, 6766, 60d2, ecaade2014_204w52, sigradi2014_330i7, 2a43, b224, 082e, eba9, c496, 6f0e, 0013, acadia17_348yy, sigradi2016_420zz, sigradi2013_195v, caadria2015_208v31, sigradi2015_11.166f26, 078f, 00ed, 8ef4, ecb5, 699f, 113f, 690c, b83d, b271, 2622, 38f9, 8d94, 7305, 0841, 30a2, e12b, d56a, 1b27, ef51, dc69, acadia14projects_463d, caadria2015_002a1, caadria2015_218y33, 6fed, 744e, 4197, ecaade2017_098pp, cf3d, 0a89, 4d12, acadia16_478x27, ascaad2014_007x3, 3eea, 8019, sigradi2013_194n, 7206, ascaad2014_030z8, 2be3, 45e7, 5a67, 8860, caadria2017_155p39, 4e39, 7f83, dfd0, bf5f, caadria2017_021n8, 4f06, 26a0, d015, 297b, ecaade2017_255e, 7bf9, 98c0, 1987, c088, 07c2, ecaade2014_239x61, caadria2017_165v41, 9229, 77a0, 1190, 1814, ecaade2014_113t26, 0c64, sigradi2016_393qq, fc47, b49b, sigradi2015_sp_8.6e30, 8c30, 1439, sigradi2016_625a, 37af, cd36, 7b5f, ijac201614103k3, acadia17_60w, 2655, caadria2016_405g17, 2947, sigradi2016_817f, 9232, 6c5e, d763, 86a3, 94c0, 7c42, eb96, acadia16_402n24, ecaade2017_199t, 1790, be25, caadria2016_353x15, 4bc0, sigradi2014_049l5, 6722, 8582, 9ee5, 9c4b, c863, 1abd, 617b, 84e4, eed7, 87db, dc06, dd79, 2e7c, 47a3, ecaade2014_100h23, aa85, b3d2, 06ad, 5b65, ad67, e678, fc23, 0460, 966b, a850, 9d3a, caadria2017_021g8, 9603, f35d, a775, 53bf, 9d35, 3295, b6cc, 4b62, ec7b, caadria2017_163w40, acadia17_338ff, 6c6e, 5592, f5b3, 053c, df55, ee80, ecaade2015_171s36, 7a13, ascaad2014_028p7, 175a, 4eba, 317b, c82b, 9a9f, e79c, ecaade2014_188h48, 005f, e0d5, ecaade2015_302o66, d955, 41a5, a3c5, 2c42, ecaade2015_55d10, acadia15_243x9, af6a, 1f10, 4321, a84b, 14d4, 7336, 9e95, 00c6, ec6f, ed60, 3002, a813, 487e, ecaade2016_084i24, 7e5a, ijac201614102z2, caadria2016_631e27, ffe8, b874, ecaade2016_023m6, 72d3, e760, 23a8, 3ee7, 0b2a, sigradi2016_615aa, ecaade2017_130zz, 48ff, sigradi2016_627h, 19f6, ecaade2014_186b48, caadria2016_033v2, ecaade2014_149i34, 1d7c, 86c7, acadia14projects_719m, 0f90, ecaade2016_230x61, ijac201412306a3, f2bd, 4c9d, 6f06, acadia17_211r, 42a2, sigradi2015_10.74o18, 6458, fc31, ecaade2016_208s53, 2cfe, caadria2017_030x10, 4600, acadia15_483c22, ecaade2014_014g3, f8ff, ecaade2016_040o10, e456, ecaade2015_318w69, 7a4d, 716c, 0274, f44d, d69c, 491b, 9a29, 57b5, 1c3e, 3f6b, 1bab, 3fe9, 5e24, f230, 6691, 5606, a4f5, ecaade2017_073p, 2ade, 11a0, f650, ecaade2014_010h1, 939b, ecaade2014_221m56, ijac201614201n6, 0da1, 4fa0, 0b5f, be65, f0c7, ecaade2014_111e25, 2661, caadria2015_023y3, c84a, acadia14projects_365al, caadria2016_311y13, 9bc9, acadia16_206r13, 159d, 4c3a, 644e, a1e8, 8815, 39bd, 45f6, 2d3b, acadia14projects_145l, 37d8, 7486, ecaade2016_057l14, 2fb0, 1b30, d44d, a8e8, 524, 04a6, ecaade2016_058v14, 239c, 78df, 57dc, 0d46, bb4c, 71b0, ijac201614302v1, ecaade2013r_013b8, a442, c843, b0c1, 6a40, 37ce, de05, ecaade2014_035a9, 12b5, ecaade2015_53x8, 70cc, 9c92, 88f4, 2724, ef93, acadia14_247j, 6879, 1521, ca36, caadria2017_001f1, dadc, f38a, 2dc8, sigradi2013_294, acadia14projects_145ab, sigradi2013_390u, d829, acadia14projects_43ai, 8eb1, f667, 518a, ecaade2015_22t4, 01d9, 933b, 3cfc, 2ee2, sigradi2016_360v, ecaade2014_194w49, a366, caadria2017_005o3, 890e, adec, dca1, 7f66, 84de, ecaade2016_175k49, e01f, c559, caadria2017_017j7, 1cc9, 8692, a6dd, ecaade2016_238v63, ecaade2016_162o44, 36aa, 4a6c, 5813, ecaade2014_149k34, ecaade2013r_018x9, acadia15_69m2, 024b, af7b, 8758, b926, ecaade2015_59w10, 3653, a87b, bea2, 5a18, 25a8, caadria2015_185m27, acadia14projects_101as, ecaade2016_193p51, ff0a, 6ed9, 0fd2, 0a20, e3b6, f072, caadria2016_601n25, 2940, ae69, 8ba8, 552a, 6bac, 1baa, 5bb2, 1d26, d57c, ijac201614301c1, e7ca, 6e84, 2f73, 8698, adbc, 9c0f, ecaade2017_021h, 53e5, ecaade2015_317i69, ecaade2014_225e58, 6088, 836d, acadia17_678cc, 8aae, 8c58, 84a9, bb43, f4b1, 5eab, ecaade2015_21y3, c200, caadria2017_056u18, 277d, 8216, e78b, df7f, acadia14projects_63w, efbc, b44b, acadia14projects_497p, cae8, ascaad2014_010p5, 6b7e, d3ad, acadia14_497p, 0970, 1cf6, 95fd, f2d3, 1c9d, de1c, ecaade2014_168a41, 161d, e9f0, 6cbb, ecaade2015_79m15, 1fb9, 02e7, 9051, f63e, ec74, 4c78, bc96, cc14, e506, 288b, b7f9, 5a2f, ba4f, ecaade2017_164u, 94cc, 3803, adc0, acadia14_647as, 844a, 0749, ecaade2014_014a3, b63b, 05ab, ea0f, ecaade2015_200m43, f98b, e6be, 6519, f2ba, 5f85, 0966, 56eb, 511a, da7a, acadia15_451g19, aaa0, 9ebf, acadia17_581ll, 90f3, 5396, ac64, 8f28, 903e, 9fe3, 67c8, ascaad2016_045h19, d0af, f076, 822e, 3142, 019a, 603b, sigradi2016_415ii, 1a78, acadia14_375az, 6b70, acadia16_224d15, 4146, 0c23, acadia14_153ak, c858, 6f73, 92c6, c428, sigradi2014_080j7, 7f22, aac6, 9c7b, acadia15_483v21, sigradi2013_194p, 77df, 6f12, 8d55, acadia17_390kk, da93, 5479, ae54, b230, 8e4b, ascaad2016_035s13, 28b7, 3204, cbe3, bf41, 982d, 44ef, 24e5, 3570, acadia17_403n, e336, a42c, sigradi2016_484f, 6252, 3b27, b587, caadria2017_174c42, 5581, dcc3, ijac201513102b2, 967a, 624e, 85a0, 2437, 3c1a, sigradi2013_386h, sigradi2013_400r, 6b10, acadia14_301d, 3f14, 386d, f565, 3d58, 9ba9, e1a6, ecaade2016_170w48, sigradi2014_132r1, 4f92, acadia17_648tt, 51ab, b5a3, 6b18, b391, 0a3a, 0974, dc05, 6bd6, e2de, 5c4b, ecaade2015_116n23, ecaade2014_224w57, 28ea, caadria2016_395w16, 3eaf, fbf2, 960d, e7cd, ijac201412303a8, 025b, a891, b83f, 609b, c62c, ecaade2014_149f35, 6a89, 8506, 9f51, caadria2016_177a8, 05a9, bee5, ascaad2016_001e1, 8d84, acadia15_185s7, e1fa, 7ec1, 4218, ecaade2017_053d, e48d, ecaade2016_027y7, b919, 433b, ecaade2017_071ll, acadia14projects_147ao, f3c8, fec4, 2224, 4f61, b36d, 0112, acadia14_63ad, edc3, ecaade2016_213s54, sigradi2013_117p, 07a1, cad7, a5af, 5806, caadria2017_158e40, d2f8, sigradi2016_515l, ecaade2017_124j, 9ce8, fd25, ijac201412206w4, 294d, cf7e, c7cb, ecaade2014_012l2, 93e5, feb1, ecaade2017_142ss, ac22, 72b4, 69a1, af6b, c49c, b8e6, ef5d, 98a9, 3064, f1ae, 455c, ecaade2015_136t26, c7d4, caadria2017_115m30, e0e0, acadia14_43aj, 98c5, ecaade2014_177v44, 3424, 68a5, sigradi2014_015e1, ecaade2016_197d52, acadia14projects_637af, acadia16_174d12, ecaade2015_130h26, c02b, 9399, af67, 31d0, ad43, 11b1, 5353, c5a8, e98c, 9692, 1983, 18e8, 7214, 3c64, ecaade2016_091k25, caadria2017_118a31, acadia17_290c, d190, 8718, ascaad2014_019r2, d558, sigradi2014_266j2, e786, abc8, 58d4, 2ec5, c426, caadria2017_016f6, b266, 51ca, a7d0, 35ae, 80fd, 67ba, 816f, 348a, 961b, ecaade2014_096a23, 9379, 0138, 3f7e, ecaade2016_223g59, b047, d0c8, d6aa, d828, ca29, fbcd, e397, 9cfb, 4e41, 7871, d695, b431, 143d, 71df, sigradi2013_387v, d84a, 0bd1, ascaad2014_024f6, 26bc, ecaade2014_149g34, ae99, 8457, ecaade2016_126o34, 2be8, 70af, 6297, 5bf4, ecaade2017_028i, 0e2c, 9811, acadia17_598tt, de19, bc53, f7b2, 9cdd, 1627, ac44, 5fed, ae2d, 4716, 8905, d946, sigradi2014_047j4, e4fa, e049, ijac201513201h5, 03c8, 9ca3, 354f, sigradi2013_267c, 60b3, b743, fdb0, ascaad2016_022d9, 3ebf, 3016, 97d0, 5cce, sigradi2015_9.141j16, acadia14_479h, 9a60, caadria2017_174d42, 2f49, 7c03, caadria2015_081e12, bb95, d33c, 5eb8, 8e44, 1182, caadria2016_013c2, ascaad2014_008x4, 6638, 04b4, c6ca, ascaad2016_017d7, 5eb0, 7006, c669, bab5, ecaade2017_129ee, ecaade2015_229p51, 785a, 1994, cab8, 9311, d617, 44f9, ecaade2016_203h53, 0d2d, 07b0, fd19, acadia14projects_681aj, dc36, 254e, ecaade2016_154e42, 00ee, 4cb8, caadria2017_123l32, 4641, cead, ecaade2015_196e42, sigradi2013_390s, b94a, f0e0, 433a, 2893, ecaade2015_193f40, 3201, 7448, acadia16_402r24, cdb1, 3990, 898b, ecaade2013r_001i1, cf2f, 7feb, 11dc, 2685, 05cd, c345, ecaade2014_218x55, 61ef, f174, c171, 16b7, 1698, 7a6d, ecaade2015_336z72, sigradi2013_359e, 3d9a, b27f, acadia15_110c4, 5756, ecaade2014_109t24, 3f5e, 3dec, 20c5, 8ef8, caadria2017_131g35, 4199, 2d56, c22a, ecaade2015_329j71, ecaade2017_164aa, 8091, 9d05, 6fde, acadia14projects_579k, 1045, 64d0, e823, 51c0, 77c0, 58d9, b38d, 8a78, 6764, 1fa3, 985d, acadia15_47n1, 1670, f981, sigradi2013_285a, a66f, d912, ascaad2014_005t2, 634b, ecaade2016_119m32, 77b0, cf15, 133b, f470, acadia15_123o4, 1078, c5a4, 4b13, 6920, 4a33, e147, c333, acadia16_12r1, acadia14projects_619az, 6c0a, 0f09, ecaade2014_149c35, c9f3, 29b7, 6745, ijac201412302i7, acadia14projects_63c, ijac201614105e5, ecaade2017_108j, 1b66, be28, sigradi2013_267z, ecaade2017_021f, eab1, 8750, 85f2, 2c40, e808, d4e4, 02b5, d91a, e14a, 468d, b9ce, ijac201412403f6, f39a, 0620, 0a7e, 9bba, caadria2015_010v1, ecaade2017_152zz, ecaade2017_291cc, acadia14_565i, 77e5, 2a95, 1e31, 0b4f, ecaade2014_175v43, ecaade2014_186a47, 4142, d868, b893, acadia14projects_609ap, 96be, 4c64, sigradi2015_4.219e7, 7cf1, fefa, sigradi2015_8.189r13, caadria2016_281f12, ijac201513105o4, acadia14_699t, dc20, ecaade2017_203jj, caadria2016_033a3, ec51, ad20, 749d, acadia16_432s25, 1da1, 5074, ijac201412408r2, ebb5, ijac201614207k12, 99cf, f67d, 8c60, 461a, 57e5, 7d01, 6e17, ebac, 2f3a, ff6e, 2c4f, ecaf, 90fc, ecaade2017_009y, ecaade2015_83j16, 0a45, ecaade2016_tkoj67, c7e3, ecaade2017_029x, 6a66, 6496, acadia15_469s20, ijac201412203m2, f1dd, ea6a, a309, f77f, a2fa, 2096, 087a, 8290, 1f85, 0187, cd3c, 3c72, 46d8, 291b, cec4, ecaade2017_076s, c14b, 20d2, 3f84, acadia16_154h11, 603c, 65ba, e5a5, 6a64, ecaade2015_61f12, e666, bc0b, aef2, caadria2017_145h38, ecaade2017_240u, acadia16_308f19, 4f13, ab1a, 23fd, 4be9, ec42, cb95, acadia14_479l, ecaade2014_157x38, ecaade2017_215wr, ecaade2017_254uu, a859, 63c5, f0b7, 6544, caadria2016_487n20, 96c1, 1582, 6958, 406a, e421, f27c, b972, ecaade2015_301c66, e14d, b5dc, 8be8, 05e7, 803d, 41eb, 66e9, f9af, ecaade2014_089s21, ce2f, 7576, ca09, 2d08, caadria2016_415w17, acadia16_98d7, ecaade2016_120n33, ecaade2015_109d21, e894, 9c76, sigradi2015_10.307m21, 83ee, 4444, 100c, acadia14_479o, 4962, caadria2017_107z28, 008b, ecaade2013r_001s1, sigradi2014_238y8, sigradi2016_807nn, b3b4, ecaade2015_86n17, 8619, b3f1, a322, ascaad2014_001k1, 409f, 0d9f, cc63, 7be8, 222d, 6fd5, 25e4, 1342, 163b, 0287, 434e, aad6, f618, ecaade2016_165y46, b19e, ecaade2017_192n, acadia16_154i11, d459, 0daf, 9ac5, acadia14projects_177s, e9eb, ijac201412301l5, fe75, abf9, 91fc, ecaade2015_211y46, ecaade2016_062e15, b953, 3b9c, 9e02, 2a1c, acadia17_520v, 0f23, e64d, 4d0f, 7ff0, 7839, b8ac, c03f, 3d56, 69ac, 1992, b3c6, ecaade2015_11b1, caadria2016_301g13, 4516, 893f, fc4a, dd66, a46b, f19a, 28d3, 17e2, f42b, 62f0, e510, 6306, 3cd7, 8f0a, 9d9c, 5d35, 7920, 82e8, 83d1, f4e3, 1970, 48e2, d368, 0785, 7513, 3a46, ecaade2016_108r29, b3e2, 0c13, 6be0, dba8, sigradi2016_382aa, d64c, cdbd, 9d20, acadia14projects_427ap, 4f43, 4082, 938f, 7ef4, 26e5, 5c8b, 0127, ecaade2017_157xx, de38, 1aa7, 54f2, fbdd, caadria2015_190m28, caadria2017_023i9, 79d8, acadia14_445ag, 9fc7, d680, 3e58, ecaade2017_071xx, b444, e109, 87fc, d3c7, 4f8f, eb4f, cafe, cb40, c44e, 7d06, 83a1, ecaade2014_024b7, ecaade2017_094r, a550, acadia17_348qq, ecaade2016_040p10, 94cf, cd31, 0c3f, 7186, 350f, 14f9, e292, ef41, ecaade2015_301t65, acadia17_145a, 3797, d3b6, 76fe, 34ba, sigradi2014_021v1, 446f, 2e51, 4b49, 599d, b699, 7a7e, ecaade2017_277ii, acadia14projects_627h, 4c65, 1957, e9fb, sigradi2013_101l, b3a8, ijac201513102h2, 8657, 8885, 83e1, ecaade2015_138f28, 2b9e, 5715, a639, 3316, 2341, acadia17_364ww, 4a9d, 61cf, ijac201412303u7, c083, 6e35, deb7, a2e9, 52bd, 253d, 2882, fff0, 533e, sigradi2014_032c2, caadria2017_015b6, sigradi2014_128z9, 15b6, ecaade2015_18a3, 1c12, b131, a41c, b84a, 4969, ecaade2015_250e57, 2a82, dbad, 2114, 1403, caadria2017_163h40, 6e78, acadia14projects_111j, ff4f, ba0c, 2a54, 03b4, 8828, c0f5, acadia16_394i24, 6b77, b04c, acadia17_542ss, 6d7a, ecaade2017_170d, 33fc, e0b7, 0d6e, edaa, 9102, 16f7, eaf3, 0b4a, 499b, baf5, ecaade2016_025p7, ascaad2016_007z3, ecaade2017_203rr, d049, 6d4b, ecaade2015_319a70, ca98, 498a, ecaade2014_225l58, e1c3, 9cd5, ijac201513103v2, ddba, 3a7d, d036, 420c, c703, acadia14projects_71u, f17b, 8a2a, 8402, d3b3, d245, caadria2017_048s15, 57a4, 8f0d, ecaade2013r_017a9, cfa8, e7ec, d3f6, 833a, acadia17_221y, 7cc0, 7680, sigradi2016_659z, 72d9, acadia17_560k, f8bc, e07b, 921f, 7482, 7d1b, a56f, ecaade2016_tkof67, 5198, 71fc, 9d23, 61ce, ijac201513206u8, ecaade2017_057m, 9e9f, f60b, 13a3, 8e17, 62be, 3494, b057, 1e90, 4dbe, 6dbf, d544, 6666, d937, 6343, 602c, 916f, 5bc4, b763, 0b71, f3f1, f9f8, 7df9, 35ba, 91e2, sigradi2013_43v, acadia15_357l15, 77b1, 9463, 81ac, ecaade2014_192e49, 6c41, 3eab, b1ee, a0ab, 87c2, 8a4b, acadia17_230ww, b713, bf36, 7010, ecaade2017_215w, 6fa9, 56f7, a0fb, 4815, ab45, e106, sigradi2014_201j7, 9e3b, caadria2017_142n37, b0f6, 98d8, cfb7, 2449, acadia17_648kk, 92cb, 2a11, 8b01, acadia14_655aj, caadria2016_445w18, 2572, sigradi2013_234d, 2a98, 5d80, af91, ijac201614208y12, e1a9, 15d5, 1810, eeec, 319f, e2a0, bf81, 458d, 56d0, 5b99, 3315, 3bee, 89c9, edd2, d590, fcfa, ecaade2015_229a52, 103a, 11cc, acadia15_223j9, 3b44, ecaade2015_271c60, 9966, ecaade2016_225p60, a880, ecaade2014_018k4, b804, 74cb, ijac201412401n3, f9c3, 49fb, 119f, c150, sigradi2015_2.162n1, ecaade2016_095l26, 974b, acadia17_307ii, d91f, 0533, 1163, ecaade2015_127u24, sigradi2013_285b, 02d7, acadia17_201qq, 4ae6, 2fe9, 2e30, 400a, sigradi2016_732p, sigradi2015_6.387s9, 859e, ijac201412301j5, caadria2017_015d5, ef91, ce6c, acadia14_317x, 79b1, 5453, ecaade2014_065g15, 7ac8, 3413, 31f3, 74e0, ef67, 3c2a, ee96, sigradi2016_382y, ecaade2017_006ii, ecaade2016_121s33, c336, 16b5, 41f1, acadia17_403s, 3bdd, ae0c, f226, 0a22, a2b3, 0c4d, affd, ecaade2013r_006x4, 15fb, acadia17_27s, b3d0, 6f51, b5be, 860b, 34cb, sigradi2014_263c1, 31ec, ijac201614208h14, 2c25, 221c, 00c0, a58e, e5c4, 3aec, f202, b6db, a538, 864a, fd54, 9779, 6c04, 2cdf, ecaade2015_195h41, ecaade2014_169l42, caadria2015_124x19, acadia15_469m20, b6c8, 062e, 556b, ijac201614208i14, 9b44, ca4b, e8c0, f39f, 18df, acadia14_199ai, ecaade2017_268aa, ecaade2015_35t6, ijac201412303x7, d33b, acadia14_609am, e9d3, 065d, b3fd, 340a, 2606, acadia15_483t20, 6135, sigradi2016_636l, ba13, 8d02, 6f8e, 5f89, 577d, 725c, 2166, a53b, 2473, 0882, 38c0, 37b9, 2e77, b3ad, 61bb, ecaade2016_043w11, 5cfd, ecaade2016_185w49, 6d24, 6f3c, 3101, 6402, ecaade2014_226w58, b0c2, 7b5b, 155a, acadia15_395a17, c96c, ed38, 1896, ecaade2017_163h, 3cc8, sigradi2015_sp_10.16e31, 1fe4, caadria2017_004s2, d2e9, bc3b, ijac201412304s9, 4a1b, fe06, 7ca8, fc08, 6616, ecaade2014_201d52, 3830, 1107, acadia14_661m, 9a3b, 9ed8, acadia14projects_115ai, fe68, 6003, 62b3, 05bb, a6ee, de1f, f167, 5086, 9b2c, ecaade2016_166a47, ecaade2014_168b41, ecaade2014_011k2, f0c4, ecaade2015_87r17, 5e16, ecaade2017_225e, e791, ecaade2015_169a35, d7ca, 562a, 3c42, cc0a, 60f7, 2c1d, ecaade2013r_012t7, 9c49, ijac201412405v8, 9e74, 0229, 89e5, b5dd, b58c, 1267, caadria2016_683h29, 8ca4,