CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2017_101y, 69ca, caadria2017_095d26, ijac201614404y2, acadia14projects_301ay, 0956, acadia17_648jj, 2922, 6bef, 921c, 4e28, 5b99, sigradi2015_9.347p17, acadia17_473i, 36a8, ecaade2016_070n18, 41bf, 45bd, b9fc, ijac201513201f6, 2677, 8092, 68fc, 7775, ijac201513101j1, 673a, 4bf1, eeba, acadia14_291av, 4977, 8b21, 073c, 75a8, f9a4, 2374, 7df7, ecaade2014_239a62, 6cfa, 13bc, ascaad2016_018m7, 0baf, ecaade2014_191u48, 95c4, ecaade2016_046w12, afe8, 717c, a3b3, 2425, ac86, 4e85, b4c8, 5ce5, a084, ef80, caadria2015_185o27, ecaade2017_156w, sigradi2013_135g, c16d, ecaade2014_168r40, d21d, 307f, f088, 5258, ascaad2016_007l3, ecaade2017_203rr, 3669, 85ec, ecaade2017_031uu, 8c08, 2e21, d015, 3634, 0e2c, 09f2, 7542, 64f7, 0e33, ad11, ecaade2015_180a39, 8455, acadia17_118hh, ecaade2016_016k4, 4915, 28d4, d1e8, caadria2015_209d32, a672, ascaad2014_027l7, ecaade2015_227x50, fcf7, 0349, ecaade2016_224a60, 09c9, 7809, 6b8b, 4d24, 0ce4, b087, 9586, ascaad2016_038o14, fe78, 1c93, ijac201412408u1, 636b, c527, caadria2016_517w21, 23ba, 0dd1, e57c, 645a, ff41, ijac201614407b5, d9af, e5a9, ecaade2014_215y54, ecaade2017_269b, acadia17_648uu, acadia17_512q, dd84, 22d4, ecaade2014_057s14, 5fa9, b901, sigradi2016_710ee, a372, 80bb, 5610, ijac201412304g1, 7de9, e38f, e806, d067, ea9b, bd16, f33b, ecaade2014_202k52, 6252, ascaad2016_020z7, 01af, 038d, acadia14_479h, ecaade2015_287j63, 122b, ecaade2016_230j62, 7e3d, acadia14_375h, a12b, 1520, 368c, 3219, 8862, a761, 5e0d, 9fa4, 812f, acadia17_669n, b001, 42a1, 51fd, acadia14_609as, 4672, acadia14_311s, cabe, d877, 0000, 5994, aa58, ecaade2015_248r56, dd9d, dd09, de1a, ee25, fbec, acadia16_98f7, cde9, sigradi2016_614v, e4b0, acadia14projects_565ai, ed76, ecaade2015_18x2, 5fe1, sigradi2015_10.140g19, 11b3, ecaade2014_153r37, 39af, 9a11, 5f9c, 2dbb, 0509, 3288, acadia17_648aa, c4cb, 75fe, ijac201614407n4, ecaade2016_162m44, 1c2c, e022, 572f, 1cf9, 4c2f, 65ed, 75b0, cc43, 7369, e421, 70a6, ecaade2015_35t6, 2422, sigradi2015_3.268m5, 6968, acadia15_431n18, 3fd5, 9221, 8446, 211a, 711f, 36f0, 3a8f, 549d, 0ea6, b2ef, f38f, ecaade2017_194x, d2fc, bf88, 5211, 4cb6, 8901, ecaade2017_213qq, caadria2017_054c18, 132d, 8d18, 1316, caadria2015_069n8, 9deb, ascaad2014_025h6, 2dfa, 9b36, ascaad2014_010m5, 3e16, 393e, abde, acadia14projects_291ap, e662, 19cd, e716, 7a67, b532, f3d8, acadia14_661b, 9e46, e5e8, b60a, ecaade2014_157m38, acadia17_212y, acadia14_291ak, a3f9, acadia14_565y, 6327, 42a2, 5ed9, 7f02, ecaade2014_104t23, e065, 9c16, 31bb, 9b7b, ijac201513103c3, 486d, fd4a, 99f1, 9c00, acadia14_589j, 2aa2, bba4, df5f, 1794, 7bb1, acadia15_95l3, a0c0, sigradi2016_420vv, 60aa, 2192, acadia17_640z, ascaad2016_004p2, ee5c, ascaad2016_043i17, 36af, 3cce, ce31, sigradi2013_295, acadia14projects_375h, ecaade2013r_012p7, df05, 8682, 7b8e, 6b6b, e8f3, 4ac8, d41d, 04af, ae4b, ijac201412204y2, 5fcf, b1e7, 4663, d7d7, 467d, 5987, d61f, 4407, dc48, caadria2017_118e31, acadia14projects_619ae, ecaade2014_149i35, 910c, 19a5, 2697, sigradi2013_274v, d6c9, 1d7d, f8c5, acadia17_189ff, 76ac, 57ca, 54df, b502, 8a91, 0c32, 4789, 90a8, 3b7a, ecaade2014_072z17, c353, 4893, b003, sigradi2016_817n, e4d5, caadria2015_087h14, 5305, 7260, 3226, 8443, sigradi2013_366d, caadria2016_167g7, f2c4, e473, dbb2, 3539, 6533, e082, 5bc7, 1f8d, sigradi2016_484rr, 2a2c, 6813, d7ba, ecaade2017_240t, 6c36, e27a, acadia16_260s16, ecaade2017_301i, 945d, b82c, ascaad2016_032r12, 9fe7, 0c30, 114e, 51c9, 7dab, 1c8b, c674, 7024, 594f, 086d, e27b, fe89, bb1f, 9f58, 2117, ecaade2016_198l52, cc5c, 959c, d840, f0d9, 202f, 197d, b707, ecaade2017_253u, 7402, 0d36, bf56, ecaade2014_088g21, ecaade2017_019nn, 20ac, 477e, d1d1, dca0, b354, 4a29, sigradi2013_305, 3d70, 02e6, ecaade2016_230p62, ascaad2014_025n6, cc6d, 8644, 73e6, 80b0, ecaade2014_195w50, ecaade2014_143k32, 60ab, 1593, 5ad0, 05fe, b43e, 3419, acadia14projects_145y, 9d04, b6b7, 8447, 8550, 4bc0, c591, caadria2017_035y11, ecaade2017_214u, a202, 9cd8, acea, aaaa, 86ed, ascaad2016_007r3, ecaade2016_169k48, acadia14projects_147am, 00c4, f5aa, 676b, 2597, ecaade2014_092d22, ecaade2014_072w17, ecaade2016_037y9, acadia14projects_435ak, a3c4, 8c75, 9e88, caa1, fea5, dd15, ecaade2016_147v40, fad4, 453a, 8407, e7d9, ecaade2017_021m, d87b, f57f, 3054, 7035, 7802, acadia14projects_301e, c09d, 48da, 1f4b, ff67, cb2b, 7974, 4bbc, c409, 256e, 37d6, 12e0, acadia17_154r, 6d97, ecaade2014_094m22, a1b0, a213, 7219, 7665, ecaade2015_27s5, c1eb, sigradi2014_266f2, 58ff, sigradi2016_792l, 8b98, ecaade2015_200n43, a2d0, acadia17_82d, ascaad2016_033g13, ecaade2016_007l2, 1d2f, ecaade2015_325b71, 0427, 42af, acadia17_71ss, 6e88, e32b, 3059, f68b, acadia17_258k, 2b11, 6780, e693, 24ac, caadria2016_373k16, 7bd2, ijac201715106nn, 1fda, 04d1, cd30, 93f5, 37d5, b883, ecaade2017_033s, f649, daf5, d11b, sigradi2015_4.52r6, 9803, 0e4c, 63c2, ijac201513303o11, a025, 3a67, e550, a506, 774a, eeec, 6955, befa, ecaade2017_101m, ecaade2015_48h8, 00dd, 4371, cd18, ce67, 33e1, 8c5e, 097c, 472a, ecaade2017_080ff, 66f3, 8956, 7880, caadria2017_069u21, acadia14_339ab, 3725, ecaade2016_006u1, 3e23, 35fc, 596c, 4d30, acadia14projects_257ab, d714, 1984, ecaade2016_167r47, 2051, acadia17_52f, 1754, e424, 110b, ecaade2014_186o47, acadia14_619al, 5798, 88d0, cf5b, 70ab, c562, 2fea, acadia16_440c26, ecaade2015_207i46, caadria2015_246d36, facc, 85d8, acadia14_247x, 80e4, 94d4, 7a52, 9b68, f492, 5dfa, 9b2b, ecaade2017_203yy, 50a6, b991, 8af8, 0552, 2b22, fb5a, 06fc, ecaade2017_264e, 4eea, b04d, caadria2015_111n17, 7ea3, f832, 557b, 0bf8, ef12, a39c, ijac201614101i1, 6935, eb58, acadia17_338gg, b6c4, 59c7, acadia17_266aa, cb28, 305b, 4ed1, 779c, 1db7, b5b6, e5c0, 353f, 85f4, ecaade2016_147p40, caadria2017_040m12, b09c, ecaade2015_285h62, sigradi2013_189l, 3645, 8f48, sigradi2016_732v, 0bec, 305d, ascaad2016_017c7, f17e, eba6, c272, 56d9, caadria2016_871m37, 2d3d, 45cb, d4aa, 0b42, 7b22, 2cc4, 33d8, c745, aec6, b8cb, 2a3d, a6a1, 5424, 51af, ecaade2014_011w1, caadria2015_066c8, 800c, 9984, 5252, caadria2017_003v1, 1b32, caadria2015_122n19, 30db, sigradi2014_339z7, 0659, f92e, 98bd, caadria2016_745h32, cfbe, f08b, 3c4a, 0695, 5918, 8802, 3bd1, 2124, 1be3, d2cc, 7b8d, 200b, 5ffd, 9a9e, 427b, 9d0e, ecaade2014_159j39, 1413, ascaad2014_001g1, acadia17_426f, 275a, 63d6, acadia14projects_115ai, caadria2017_104c28, ecaade2015_158l33, 9479, sigradi2014_313v5, d66c, ecaade2014_024d7, 14ce, 09bc, 2b02, 11af, 22a2, fc98, 4674, ecaade2017_042aa, ijac201412403v6, 24ce, adf0, a730, 3c72, acadia17_178tt, d2ec, 0dab, ecaade2015_94a19, acadia17_298gg, ecaade2015_138f29, ecaade2015_33f6, 34c3, c08e, bac1, eb1d, ce5c, bdc9, ijac201412301o5, ca74, caadria2016_209w9, b282, 7ffa, acadia17_190xx, 9e0f, sigradi2015_3.11f2, 2e94, bb28, 4a31, 685e, d455, 7f65, 5c43, sigradi2015_6.327p8, acadia14_91t, be5f, 2a5b, ecaade2016_113b31, d765, 426c, 8a4a, 39c1, 5162, sigradi2015_6.329x8, 6370, ac3f, 2637, acadia14_43ar, 5c44, 6975, 999c, 96d5, cfff, d014, e5d9, 9617, 9d25, 3008, dce0, ecaade2016_162f45, c9de, fe50, 2975, 9498, fa95, b58f, a0da, 26eb, 8fe5, a6ad, caadria2017_123i32, 7537, b323, 6538, ffed, 5dd0, 83fd, 8111, 1d2e, ecaade2015_205d45, acadia14_63d, 7bb0, bcd7, a5cd, 83e6, 225f, 7118, 29b2, ecaade2015_230e52, 0c9b, 6b30, ecaade2016_074j21, 106b, 084e, 4f74, 628d, 36ac, sigradi2015_8.339z15, ecaade2014_201c52, 0011, 6b40, 92a3, sigradi2015_8.289c15, 358e, 3d19, b61b, 4535, 047e, 313c, 8120, 56b1, 5c76, 2672, cf97, ijac201412404c8, 3fbf, afb6, cb4e, 5034, c84d, e891, 443d, 8139, adfc, 6455, 6636, ecaade2017_220ll, cf52, 0d10, 8c9a, bb0f, fb81, 9d3e, 2a04, fc3b, 8509, 24ba, 6bc1, 46dd, 940c, 775a, a762, ecaade2016_048y13, 7a30, 3ee8, 3c85, acadia14projects_709ao, 5891, 1c3c, ecaade2016_243d65, sigradi2016_781xx, 90e0, 4b97, ijac201513202o6, 709c, 4389, 3c03, acadia14_291at, acaf, 3139, aa41, e88f, bac4, 1eca, 5a11, 2732, 8da9, acadia17_390hh, a085, 6578, f8cc, f8eb, 4fab, 3c89, 3241, sigradi2016_659n, d69d, ecaade2015_55d10, ab6b, caadria2016_745w31, ecaade2016_094v25, 76ba, f59a, 55a0, 9e6d, acadia14projects_497x, a400, 6ff7, 1820, ecaade2017_208r, c787, 0414, 8e66, sigradi2016_659u, 2b84, 2088, 60b5, c3c6, 0881, 2e66, 6c02, 6736, 7bec, c205, bc93, 1e19, 5997, sigradi2014_049g5, acadia17_283ww, 2cd6, 7015, aea1, 2733, b97f, ecaade2017_101u, 3e43, adc0, ecaade2016_018g5, 8f87, f916, c17b, d90b, bebb, 9c28, 6558, f28d, 07a6, b656, 52a4, 436c, 97f4, 48f6, 4211, cbf2, caadria2015_099s15, 016a, 8aa4, f5c0, ef33, a97f, sigradi2015_sp_11.303p31, f5f5, sigradi2016_417oo, acadia17_358gg, 30ff, ecaade2014_224i57, 40d1, e240, acadia14_23z, 811f, b26f, acadia14projects_699s, 903d, ab32, ecaade2014_221k56, caadria2017_048z15, a0cf, 9446, 9138, aba5, caadria2016_013k2, 6781, 3c62, 0acb, 81be, 4cf7, 45aa, cc5f, f719, sigradi2016_637t, e905, 21a5, 1d1b, 7ad7, cf3a, 8b44, 1ae0, 6a9d, 7966, sigradi2016_450tt, ecaade2015_280c61, 12ec, caadria2017_079c24, ecaade2014_030p8, 44e5, 5289, 08c4, cfd3, b1e3, f3ea, d70a, f95e, f176, 8bf1, ed3d, d948, 9eb0, 7096, 08a6, ecaade2016_132g37, de9b, 95ab, a584, ijac201412408c2, f32d, caf1, ecaade2017_280a, 4422, ascaad2016_027x10, 2527, 8485, f0f1, 87df, 6f00, fcc3, ee88, 1aa7, ecaade2014_225m58, caadria2017_048r15, 24c8, 42b6, 661f, 7ce5, b48b, b4f9, f43a, 9f55, 82ed, sigradi2016_356a, 9474, fb65, 4be6, sigradi2015_8.328i15, ascaad2016_003t1, acadia14projects_111i, f594, 0827, ecaade2017_105ff, 4910, 87e3, 168f, ecaade2016_164h46, ecaade2014_072o18, f9c9, 8bbb, acadia17_630e, 6b4e, 1d3b, 663e, 2de4, 274f, a4ad, 0825, ecaade2016_162h44, 4a7c, ad26, 3a5c, 890a, 6cd9, 8e1d, a2db, 3fd2, 952e, e523, d38f, acadia17_534nn, 2a52, d7d6, 3832, sigradi2013_98z, acadia16_244o15, 1fa3, e545, c491, e6f6, 9635, acadia17_637d, 9ed3, 3f94, fff9, a0cc, 8582, acadia14_453h, ecaade2016_074r21, fc4d, 019a, 8211, caadria2016_517b22, 452f, 9cc5, ecaade2014_233p60, 4840, acadia17_154y, 5d3b, 2842, ascaad2016_005f3, fb47, ae43, c432, 7da8, caadria2015_077u10, ecaade2015_206b46, caadria2016_209a10, 7847, f4d5, e0eb, e0ef, 4ac9, ecaade2014_130v28, acadia16_214g14, 694e, e714, 8929, 952a, ab2e, b374, 0a7f, 97f3, ecaade2014_204w52, f119, 9cb3, 28c7, 4dbc, 714c, sigradi2014_329z6, ecaade2014_240c62, b985, ad1b, caadria2017_123f32, 4a08, c7c4, 32b3, sigradi2015_sp_8.78k30, d974, 900e, 5588, b819, b8bb, 8c6e, e6a5, bd9d, b829, 9015, bbfe, 2719, ecaade2016_073x20, 35df, acadia17_340h, 2d08, 77c2, 16f2, 29ea, 06e4, ae17, d29d, 9e4a, 73e2, ca4d, 1bb4, 43ca, ecaade2015_207n46, 325b, b1f6, ijac201614407m4, 69f9, ac49, d8be, 4ccf, 9150, 2a95, 704a, 7125, 1206, 63ed, ecaade2013r_018v9, ecaade2015_25f5, 4612, a591, c1d7, bfb0, bbc7, ecaade2014_218l55, 0a5a, 3762, a252, 52be, f638, ce58, 47c7, e1e2, ecaade2015_18f3, 27cd, aed6, 56c0, acadia14_619ak, 1b92, 306c, 5b6e, ijac201513205z7, 078f, 6141, cc7b, 1c8d, ecaade2017_288gg, 1ecd, acadia16_402m24, 06d2, df82, 3a5b, caadria2016_611u25, 9c9a, acadia15_110x3, f8bb, 2402, bc34, ecaade2016_243e65, 367d, 4ce1, e1d7, ecaade2014_123e28, 5b61, 4399, bbe3, 9f77, 5161, ecaade2017_jgos, fa1d, daf8, acadia17_435k, 9a36, 2d0f, 1d24, 2d5d, e968, sigradi2013_400s, f6a5, 91ab, caadria2016_507o21, 2f9d, sigradi2014_041i3, 2945, f3cc, f836, 462a, cbeb, 327e, 708b, 247a, cbae, 03c0, 06c2, ecaade2014_182c46, e29f, d1dd, caadria2015_210g32, e646, 7859, 6ab6, a321, ecaade2017_079n, 71b1, 948e, 9565, sigradi2015_11.34w23, e237, ecaade2014_237d61, 9465, 4e1c, 88b2, 0d0a, b243, 6d25, 273e, 75cd, ijac201614204n9, a1f1, 1339, d4e1, ijac201513203p6, e640, 97d4, aaed, sigradi2013_386o1, c3c3, ecaade2017_164x, b0da, ecaade2015_116k23, 0702, acadia17_100o, e44c, fc32, f98e, 2b40, a576, 148a, ecaade2017_038ll, ecaade2014_176b44, b6f5, dc10, 9050, 59da, f48b, sigradi2014_197c7, f72a, 88e4, 3491, ijac201715102kk, acadia14projects_681ao, sigradi2015_13.316b29, 96ee, f34b, ecaade2014_182d46, bbf6, fb75, 56ac, acadia16_54x3, ascaad2014_014x7, 6b97, 267f, 94e5, 3caa, sigradi2016_614y, fb73, 0371, 1801, acadia17_71pp, ecaade2015_17e2, ecaade2016_208o53, 9d7c, sigradi2013_429a, e8f8, fb6d, ecaade2016_151l41, 08fd, c8a8, 8317, e1e8, cf5f, af32, 9a77, d5ab, 5adf, c9df, e9c9, ecaade2015_72v13, ecaade2017_019b, 1f1a, 87a5, 2a76, d2e1, 0bbd, caadria2015_124c20, 05ae, 56cd, 9dd0, 7992, c252, cb10, e6a1, 6a2d, 6285, 1fd8, cc4a, 0c52, 0af3, acadia14_247m, bda6, ecaade2015_161h34, e17e, acadia16_394k24, 0ae3, c44f, 87b1, b9dc, 45a1, b81b, d330, 8503, acadia14_145y, b9b5, ecaade2014_024g7, ecaade2016_068a18, b3de, caadria2017_021l8, e324, 21dd, 052c, ab56, 4d6f, d644, sigradi2014_041g3, c45a, eb6e, ecaade2014_194s49, 77fd, bf67, 5312, 25c8, 4c57, 4091, ae9b, fe9a, ecc8, acadia14projects_619ar, 650e, ce84, acadia14projects_445af, ecaade2014_214s54, 85a4, 4a1b, df5a, caadria2017_185u44, f195, caadria2015_109w16, 5b49, d8bb, fa39, 6b5b, 3422, 81fe, 3a16, ijac201614308p5, ab54, c63c, 75be, sigradi2013_195v, 5be0, 8a87, 5cde, a027, c577, ecaade2015_206c46, de8d, ecaade2016_036s9, ijac201715203ww, 89ee, 97d8, 28a7, d47a, 56bb, acadia17_414gg, caadria2017_124e33, 7676, caadria2017_175j43, 4f14, 6eba, c864, ac40, ecaade2017_ws-archiedux, ecaade2014_020s5, caadria2016_209b10, df64, 3e85, 772c, dc42, 2bfb, 4baa, 9072, 1149, ecaade2014_204b53, b590, bacf, 2606, a3a5, 6275, 2816, 542a, a853, 86c7, 6160, dbeb, c24f, 5399, 63cd, caadria2015_130a22, 60f9, e9ff, 9cf6, acadia15_223a9, 1a79, 4418, f30b, ab9f, ijac201412304v1, ecaade2017_164n, ecaade2014_140w31, f14d, fb34, fb15, ecaade2017_265k, ecaade2017_228x, 40b4, 0d45, 293a, ecaade2014_175u43, 0979, 5bd2, ad3a, c21c, 86fc, caadria2015_246a36, 5ca4, ecaade2015_113l21, acadia17_222e, ecaade2016_025n7, 860a, ecaade2014_012o2, acadia16_224e15, bcb9, 04be, 9835, d254, 2f7a, ceca, 5e27, 527b, ecaade2016_190z50, afa9, 805b, 6adb, 58d2, acadia17_660l, ascaad2016_049t20, 60c7, 57e7, 6cb3, 38da, ecaade2014_206p53, b4b7, ab53, 4e06, 79f9, fd43, a9b2, b44f, 7d13, ba16, b034, sigradi2013_414c, 8995, 91b0, 9d2d, 0d7c, acadia15_371g16, 40d7, 781d, c7bd, 8a1e, eaf4, sigradi2014_345a10, ecaade2017_144u, acadia14_291as, c1cf, 4892, 2c4a, e11f, ecaade2015_79i15, caadria2017_051c17, dc77, ecaade2016_047k13, ecaade2017_225d, 39c3, e8e4, 9154, a165, acadia15_323c13, 33ef, 475d, a8af, 08c0, ecaade2014_112d26, 3536, 027f, 2aa5, 1ea2, acadia14projects_281ab, e2bc, 5166, acadia14_135p, fb2f, 311e, 3a41, c210, e22f, ecaade2017_152gg, 4461, 4dd1, 072b, 5c6d, acadia17_178dd, 1052, ecaade2015_122l24, b800, sigradi2013_189n, 5579, f770, e0c4, 88c2, 9245, f561, d0af, f6f1, 247b, 184a, d5ef, cfc8, ecaade2014_182b46, fcb3, d86a, 98cd, ijac201614403l2, 4e7f, a744, e375, 062c, 444f, f980, 4656, eb84, c87a, sigradi2015_11.8s23, 2dee, 5574, ecaade2015_82a16, 1447, 60b3, 8b7b, 12f7, cb2e, 6071, 5d31, 1a34, caadria2017_127d34, acadia17_211j, 8795, ijac201412302s7, e1f5, 32c6, 1f08, sigradi2014_339x7, a8ab, 7f72, f74f, 39cf, ecaade2016_225t60, 4a74, 5c07, 17e9, acadia17_26h, 727b, dab1, 1404, a47f, 5151, ecaade2013r_017c9, 9ac5, ecaade2016_222j57, 72ee, 6837, 8030, 0b2a, ad54, bfbc, acadia17_366x, 400d, c2fb, b141, 9683, 1fcb, c6b5, ecaade2015_293w63, 95ad, ascaad2016_045u18, ad3c, d4c8, 0808, dbc8, d667, 5d84, 18ae, ecaade2017_095q, acadia17_423jj, f3b8, 1623, acadia14projects_117a, fa27, 9b97, e6f7, a5be, ecaade2017_059oo, 0746, caadria2017_174w42, b7f2, a3cf, c3dd, 4eaa, 3b6b, sigradi2016_601uu, ijac201412408t2, 7f2b, 179a, caadria2017_110h29, ecaade2015_217l48, 4d0a, f1bd, caadria2015_119d19, acadia17_552n, sigradi2013_387g, ecaade2014_224o57, cdc5, e717, ecaade2017_129ll, ascaad2014_014u7, 4884, 2254, be93, eef2, 450a, ascaad2016_034h13, 29e0, bf5d, 526f, f9ab, d8dd, da93, eaec, caadria2015_246w35, acadia17_648ll, 88c4, 3541, 7bd7, acadia16_344f20, f258, caadria2015_139f23, 2902, 9f21, 99e9, 7712, bb92, 0ee5, caadria2017_163z40, 5828, 2e7c, 82f8, 7fa0, ecaade2016_072s20, 71ec, ecaade2014_157l38, ecaade2015_193v39, ijac201715203p, 956a, c723, b63b, sigradi2013_155k, 74d1, ecaade2017_213xx, caadria2017_104f28, acadia17_128rr, 9ef9, acadia14_101u, f922, 29ba, ecaade2014_240o62, ecaade2015_296o64, b66c, 8220, effc, eaea, b64a, ae50, 0285, f7b0, 4210, 5257, ecaade2016_238l63, acadia17_127ee, ecaade2013r_008p5, 496f, 0958, 32c9, 4301, 0653, b7e0, 3cba, ijac201412405t8, 8e67, 75a5, caadria2017_163e41, dc59, 84e9, 4427, f170, ecaade2017_254pp, 4f77, sigradi2013_267u, 789f, baba, 56a3, sigradi2014_292t4, 7947, 447f, cfdb, 1cc9, 5bc1, caadria2016_167a7, 531a, 2b91, 850a, 5ae4, a948, 9cc9, dfe7, caadria2015_164h25, f0c3, ee56, 5fa0, 2c96, 8f41, c99a, 691a, ecaade2016_130b37, cfed, 6bbf, ecaade2015_200l43, 92b1, aeed, acadia17_273q, acadia14_479i, 5333, ab82, ecaade2014_072l17, ascaad2014_019i3, 06fd, 3d6c, 05b6, 3fdb, cc63, badb, sigradi2015_10.307l21, b2c9, e883, a9be, 133f, caadria2015_102e16, dee4, b667, a6cf, 9f79, 17b3, 51db, 5a82, acadia14_219a, 3e9d, acadia16_224c15, a23e, a6a5, 725a, 5ee8, b275, c803, 4406, ecaade2014_009a1, 1d4d, ecaade2017_130a, f839, ecaade2016_225w60, 4acf, e661, e85a, 9454, cd3b, sigradi2013_183a, a4a0, 5e34, ecaade2014_230n59, acadia17_340i, 5b05, f415, ecaade2017_274z, b931, feac, 023b, c04b, c94d, 07dd, 20e2, 744b, sigradi2013_117s, 6fa4, d6f9, 2085, 8715, 3e52, fe88, bdba, ascaad2016_046o19, 497b, acadia16_24y2, 204e, 5cd0, fbfe, bea5, 9343, a568, a552, d655, b1f0, ecaade2015_61k12, 5a69, e391, 7165, acadia17_520j, 99f3, c6a8, a655, 1f7f, f402, 8c5b, 7d28, 620e, 6297, 07e5, ece1, 9662, caadria2016_013u1, 4afa, acadia14projects_619al, 759d, 7ce0, 41cc, ecaade2017_089u, 9485, 9278, c9b7, 14d2, ecaade2016_038h10, 8855, 5b3d, 692d, 8356, fa7b, acadia17_482x, ecaade2017_302ll, 7033, cf16, be3e, acadia17_274kk, e1eb, c78c, c88d, d3b5, cf31, ca3a, e7b0, 5f33, 7fbf, e230, f698, bb2d, 6608, eda1, 36de, 7492, ecaade2016_139c39, 09ad, 8d14, 03e9, 0f95, 20c3, b102, 0d3a, 232d, d1e1, sigradi2015_10.309h22, 9ecd, b0c3, 2709, afed, 5d60, ecaade2014_214v54, 2f0a, b313, sigradi2016_659s, ecaade2016_032s8, sigradi2016_814r, 8132, 5ccc, acadia14_719f, caadria2016_095l4, ccc7, sigradi2014_313y5, caadria2017_062y20, ef77, a683, 8717, 4104, ecaade2016_036j9, ecaade2017_038uu, 8cb6, 3b71, 0a4b, sigradi2016_592s, 149a, 852e, 6058, 00ef, a29a, 0ee9, 724d, c33c, 6927, 5a9e, 1cc5, 6f3c, 49d7, caadria2017_041v12, acadia16_214h14, bc8d, d8c1, fd45, 6231, acadia17_248r, b3d0, 4013, ecaade2016_108p29, 1115, 8498, 92d8, sigradi2016_367zz, ecaade2014_214z54, ecaade2015_227e50, aef8, 5568, ascaad2016_033x12, 0ed5, 13c3, b5c2, 31b7, c552, acadia14_699n, caadria2017_037f12, e816, cc3e, sigradi2014_263j1, caadria2016_445w18, 5b56, caadria2015_172c26, 08ba, ec1c, 8fdf, 3d5e, ecaade2014_192h49, 07e4, caadria2015_004r1, feb3, 0efd, sigradi2014_271o2, ecaade2016_094u25, ea3a, 06a4, 9410, c61d, cd1a, 766c, 9d15, 7ff7, 270b, aa23, e479, ecaade2016_033d9, 5169, 0ef2, caadria2017_136r36, fb62, 9718, 9e41, caadria2017_168b42, 51b1, a15c, 8a54, 12fb, ecaade2016_080z23, ecaade2015_140e30, dc52, ecaade2017_052oo, 8bb9, ecaade2015_138x26, b182, acadia16_362u22, 50f5, 56e2, 60b2, ccdd, ecaade2014_018u4, a786, af9e, caadria2017_124o33, fdcc, 1955, b0d2, ecaade2015_152u31, ecaade2014_139d31, sigradi2016_764e, ecaade2017_211dd, d7f8, 0341, 8ba9, d73e, 1147, 00db, a86a, sigradi2015_8.47k11, caadria2015_218a34, 03ef, 49b7, sigradi2015_9.152v16, ecaade2017_215r, cf95, f515, da6a, 750d, 3e65, a980, ecaade2014_186y46, 4c2a, 9f47, eb75, f810, 95eb, 493a, ecaade2017_214v, 63bc, ijac201412302e7, ascaad2014_010l5, ecaade2015_181k39, ecaade2017_109nn, 5494, 7f32, 3571, 2908, 1e89, ecaade2014_133l29, 158c, ecaade2015_138c28, acadia17_144vv, 15d6, 53ff, 6e23, 45ae, 1ee3, 2f1d, 89ba, ecaade2016_191w50, a825, 80fc, ascaad2016_005y2, 4f9c, 20dc, 1319, sigradi2014_151m3, 8f2d, 6600, 69e2, bc0e, 2768, 003c, 48e7, 9207, 2b14, caadria2016_703l30, b9a0, ijac201614105z5, acadia14projects_691at, sigradi2013_390v, sigradi2014_335u7, ecaade2017_ws-archieduq, 25bd, ab17, 3b3d, b5b0, 012c, 6bc5, ascaad2016_050a21, 4360, 3855, f15d, 949f, fcd2, fa65, 603d, ecaade2014_050b12, 3e07, ecaade2017_189ss, 0255, 2d18, ecaade2017_195hh, 94db, acadia14_63ay, sigradi2016_642ll, ecaade2015_227x49, 30d6, acadia14_479t, b555, sigradi2015_sp_4.388y29, 0777, 9797, 736f, b048, ijac201412405u8, ecaade2014_194l49, acadia14projects_75d, 0741, f194, 9f33, 69af, b734, a3e4, a4fc, ecaade2016_130r36, sigradi2015_7.146w9, 4357, e110, b391, f3ae, a697, 1a02, caadria2016_569h24, acadia16_260h16, acadia16_98g7, c0f7, f483, 8328, fb59, 52e4, 774f, 6fbf, e2e3, 9090, 5f30, c5ad, 2574, beb1, 519e, 4f61, ecaade2014_123d28, 6a56, 93fa, 85ca, 4c2e, ecaade2014_104o23, 5cb1, e67c, bd64, acadia16_280z17, ecaade2017_052ss, f8ff, acadia15_185k7, 0b49, 6a77, acadia14_199ab, acadia17_178ll, 2448, 5531, ecaade2013r_007f5, 3733, 7c9f, acadia17_62ss, ecaade2014_157h39, caadria2016_651e28, bfe6, 83bc, e686, a6b9, caadria2016_157z6, e460, ijac201614303g2, c866, ijac201513102u1, 5c7b, f262, caadria2016_321j14, ecaade2017_305xx, b303, 5054, 943a, 7126, 97a8, 1860, acadia16_280c18, 7a28, 07b6, caadria2017_149h39, 18ef, d39f, 49d2, ecaade2016_164r46, caadria2016_013r1, ascaad2014_018z1, c739, f09e, ascaad2016_050w20, acadia15_483b21, 877c, d776, fd98, d7f4, ecaade2016_169l48, f018, acadia14projects_719b, 7991, b586, 3ef2, sigradi2014_186g6, 81c5, 50cb, 39e9, 901f, a5fe, 0e20, 55bc, sigradi2016_450a, aa8d, 1617, 9b94, 3772, 1a13, d4ca, 2385, 448d, 544b, acadia17_340e, d6ae, 8f94, acadia16_344e21, ab5a, 6083, b529, acadia14projects_681ar, 03c3, 3fe2, d50a, 57ab, ecaade2014_156f38, 2759, ee02, a956, edb5, e564, 8a44, ecaade2016_073b21, 221b, 0bee, 0f5b, acadia14_497aa, eae5, 6f09, 01bd, 393f, 1d6f, 42a0, ecaade2016_119v32, d339, 5783, c892, 587d, caadria2015_156k24, bfe1, 9401, c2a8, sigradi2016_625pp, 7ddc, ecaade2016_067w16, fbe4, 84c9, c406, caadria2017_067s21, d31c, d5b9, 1a6d, 4684, 8a08, 5f3e, 1f26, ecaade2016_040x10, b5ed, aa27, 5198, caadria2016_539d23, acadia14_565aj, 108a, 7180, ijac201614102k2, df25, sigradi2014_032m2, 4834, c827, fdfe, 6806, ijac201412408a2, ijac201412305w1, cc2b, 7730, 1ac9, caadria2017_125y33, dbdb, 91a2, 898b, c4c1, 94f4, acadia17_512bb, d633, acadia17_424yy, f6dc, 8a0d, 2d2c, ascaad2014_010u5, 5629, 7c4b, 4313, 6a94, e0d4, ascaad2016_042v16, sigradi2015_3.345z5, a647, acadia17_640uu, 3235, ce7d, 0c1f, 0de2, 711e, caadria2015_208i31, ascaad2016_006h3, e016, ce49, 6d7d, fd0a, ecaade2017_003d, afbb, 3085, ea61, ecaade2014_104n23, 52b5, ascaad2016_045j18, ijac201513105d4, 5b72, 3a75, ecaade2016_169n48, 823c, c77a, acadia14projects_53s, sigradi2016_592y, 98fe, c7df, b396, 3f7f, b42f, c4bf, ddc1, 91ed, acadia17_436s, f8a8, caadria2015_014p2, d3f7, 2534, 0dfa, ascaad2016_021e8, ecaade2014_038e10, ecaade2015_87v17, acadia14projects_177s, d56f, a62b, 8fcf, c761, 9cbf, e7d8, ff21, 1007, sigradi2014_232r8, 2b69, cec6, e382, ijac201715203n, fc86, ceb3, 5e6e, f946, e8de, 0a3f, ab3b, 571d, f626, cb11, 657c, a643, 2cae, 12e3, d930, a733, e69a, e561, 8127, 466d, e0a9, be87, a1bb, a22d, 5194, 5a46, 01a2, 3db8, acadia17_413x, ecaade2014_233c60, f04f, 96ec, caadria2015_016p3, bc56, aae9, 13fb, eb41, 6feb, ecaade2016_163b46, c111, af8c, 6300, 61ef, b98a, 3b2f, 1330, caadria2016_703m30, 1160, f4b9, 6cce, acadia17_110w, sigradi2016_625a, af0b, b896, 9dc1, 3fc7, 64e9, 3bc0, accb, d952, 284c, aa0e, bb05, b9a4, bd50, f1fd, 21fe, 1016, b37c, ascaad2014_033c1, 86e0, e9eb, 290e, 1272, ecaade2014_113p26, 2536, 7627, d0bd, 8a19, acadia17_318i, 824d, f0ea, 52c0, aea8, b907, ijac201412407h1, fc4b, 158f, 002a, d6af, 7b46, 11bd, caadria2015_023z3, 13b4, 0ba3, e914, 8bd0, acadia17_492ii, ca43, 3429, eeef, f539, ea7b, e3ca, 67fb, ec75, 4e36, caadria2017_009g4, c40b, acadia17_37ee, a695, 6e2d, 44f6, 6e8c, 7e2d, sigradi2015_11.165x25, dd7b, 7cea, ecaade2015_143i30, 9b91, c4fb, 53ec, c7ab, dcee, ecaade2017_155i, b24d, 9192, sigradi2014_082s7, 2f3a, aed9, ac36, ecaade2014_133m29, 07e9, fe4a, sigradi2015_12.215n27, f981, 7fc3, 20df, b2c5, 1cbe, acadia14projects_699e, caadria2016_507j21, 3334, 54f4, 0160, 2803, 2f86, f38b, d31e, 6657, 3c66, caadria2015_109a17, 74c0, 9f19, ascaad2014_021b4, 40d9, acadia17_534ss, acadia17_392k, 3938, c7a8, fb6c, ecaade2016_154h42, 86ad, sigradi2016_450uu, 098c, bef5, acadia15_343o14, 1ac3, a09a, acadia17_670bb, df41, ff4a, 83cc, d310, 55d0, acadia17_322b, sigradi2016_741ii, caadria2017_136m36, caadria2016_271z11, 8cd3, 7c4c, 405d, 6b57, a630, ab98, c9b4, cb1a, 7e04, caadria2017_189f45, 8e1f, 939e, 4630, 789e, 76cd, 8761, 1a70, 3f61, ee10, 027d, 9e73, 851d, baac, c766, 672b, 9402, 661c, 591a, 5141, a53e, ecaade2015_301t65, 5f12, f07d, 8fc0, sigradi2015_10.138v18, d4b4, ca6e, acadia16_140z10, 5881, fe38, 3e74, f24e, 7d1f, 3088, 7e65, 5515, 5e5c, f468, 4805, 52ec, 0f30, dd95, 96b5, ecaade2014_180p45, ecaade2017_175f, edb9, a9cf, 3774, 5e96, a96f, ascaad2016_005w2, ecaade2016_230w61, da7c, ecaade2014_215e55, 340e, 2ec2, ecaade2016_164o46, c659, acadia16_88u6, 8a6b, 2d95, ecaade2016_tkof67, 6bf7, 7f40, 5276, 60a8, sigradi2014_239e9, 9691, e1b1, b881, ijac201614207p12, a7f4, 4633, ecaade2016_028j8, acadia14projects_619y, 3c5e, acadia17_201g, acadia17_590xx, ecaade2015_100l19, a3ef, 95f1, 8341, 0603, 96db, caadria2016_755o32, 1b27, ecaade2015_144k31, f4a8, 4c02, e4c8, 01b8, ecaade2017_052kk, ijac201412302c7, 6721, acadia16_88g6, e481, dee9, ce26, a1d0, 6bb1, caadria2015_081i12, 6826, 6565, b154, 7e6f, 7d97, 303d, fd91, c4e1, 6a84, ef0a, 17a1, 7652, acadia15_497n22, 36df, fa90, 0bd1, f8d2, caadria2015_023b4, 5ef1, ecaade2014_022a6, f6f8, ecaade2014_084u19, 286c, 3631, 5ed7, 4729, 50e7, f407, sigradi2014_123u9, 1a2f, 68ab, ecaade2014_163d40, a140, 8a2b, 65b2, 69eb, acadia16_34g3, bb72, 233d, 0661, d4c1, d5ed, 3fca, caadria2015_126w20, 3910, ijac201614405g3, ecaade2017_173xx, a6fe, 2d6f, cc7a, acadia14_145ad, 2b80, 788c, 21f9, dacd, ecaade2014_204a53, 1575, 08c5, 1382, b81a, ecaade2016_132z37, 2eeb, 8718, b850, 6ca3, e0c7, 305e, 853f, acadia15_149x5, 29a2, a607, 83d9, ecaade2017_053s, 7ac3, 48fa, a2e4, 6e92, 23a5, 7a50, 8fb3, fd0f, e07f, 0b56, 4344, 9176, 4de2, 01d5, 843e, 4913, 3a8c, 6215, 7d61, 6a1c, 08b2, ijac201715204cc, 7abc, e73b, e3fc, a3cd, 1087, cb5a, ad3b, sigradi2016_595gg, acadia14_111f, 1f2c, c1ba, acadia15_371e16, ecaade2017_183q, e8b6, 8d7d, 408e, 9889, 9770, 1b5c, c23e, 480e, e7a5, 558d, ecaade2017_269xx, 7547, 90b8, 9cd3, acadia14_153ax, 9b53, ecaade2017_282h, 30a2, sigradi2015_8.186b13, a8c8, e003, 591d, 98b4, acd9, efbf, 2347, bf04, e50f, caadria2017_074r23, e1f8, 1baa, 42e0, acadia17_221ff, 1688, c01b, 1809, 5eea, 6c4e, 699f, acadia15_357y15, sigradi2013_343f, ecaade2015_113m21, caadria2015_023y3, 2549, 31ff, 0b7b, 822e, 79db, 195e, ijac201715202m, 301f, 8069, 09aa, 3a91, 6b00, 61c0, 50a5, 8cd7, ecaade2017_265q, 320b, acadia14projects_671p, ecaade2015_233e53, a4a6, c9ef, ascaad2016_032s12, c545, f505, sigradi2014_266h2, cfb4, ecaade2017_116e, 1574, fafe, sigradi2014_159f4, e200, 4129, 48c2, 15eb, 03c7, b33f, sigradi2016_483gg, 0974, acadia14_153h, b258, ace2, ffb0, e61b, acadia15_123p4, 8261, ecaade2015_250k57, 8024, 389d, bdf6, d6b8, ecaade2015_301w65, acadia17_52h, 29b7, 5d04, acadia15_173z6, sigradi2016_559t, 2096, 4985, ecaade2017_105kk, 5edb, 8229, 09ca, ecaade2017_099vv, ijac201513305p12, ecaade2016_225g61, caadria2015_213v32, acadia14projects_409m, fcc2, 6486, 7d3e, f0b2, e8aa, 5745, 90d5, ad36, a4c0, 0800, 5749, b3f9, ecaade2014_239r61, 6599, 619f, d872, ecaade2017_225f, caadria2016_013c2, e93c, 6755, ef67, b78d, c397, ecaade2017_140hh, acadia14projects_145ak, d84d, c5cc, caadria2015_096l15, sigradi2016_420pp, 2b4f, c7a0, acadia14projects_445aa, 707a, 0562, ecaade2014_173e43, 50ed, 08e3, 40c3, c297, 69b3, ascaad2014_011a6, dc8d, 9c4b, 16ec, 98fd, 44ac, b6ec, ecaade2017_008k, b5d8, 415f, f9b2, 5bb7, 1127, acadia14_539a, f3ed, e3a1, ecaade2014_195n50, a290, fce8, c26b, 2b0f, 8e43, 536f, ba17, c000, 182a, 3b89, 627f, 32d3, 8678, 997f, debc, 8021, fb39, ascaad2014_003a2, 688e, f9f3, sigradi2016_602h, 974f, 54dc, ecaade2014_024u7, 0905, d460, 7f20, 22b9, ecaade2015_317g69, 76b0, a9ab, ecaade2017_151s, 73d0, ecaade2016_161a44, 7d0c, ecaade2015_237l54, d002, b8a6, ecaade2017_184pp, 59c5, 3418, ef13, acadia16_12w1, 2a34, 55db, 6c59, 09dc, ecaade2015_304e67, 4a90, f706, 12af, ecaade2015_194t40, sigradi2016_400l, 0de9, 54cb, acadia17_640o, sigradi2016_659p, fe5b, f3e2, ijac201715202w, 3596, acadia17_162w, 8018, b3f0, 8805, caadria2017_118i31, a2aa, 61ce, 5c41, f1a2, acadia14projects_517s, sigradi2016_724zz, 4aae, sigradi2013_347u, b2e6, sigradi2015_6.387o9, c1aa, 79a7, 7a86, 5bcc, b62c, b409, c5b1, 7208, 2048, 0e5f, 0f26, f156, acadia14projects_445ac, f905, e26c, 8aed, 0fab, 9199, acadia14_445ac, 0437, 374f, ecaade2015_38o7, 80e3, acadia15_203j8, 17f0, acadia17_258j, 1d51, ascaad2016_012n5, 314c, ecaade2015_103n20, a9e2, 4550, ecaade2014_157g39, 564e, 84d3, ascaad2014_017k1, ecaade2017_109dd, acadia14projects_311w, 4766, acadia17_257d, ecaade2016_162c45, 165a, de48, d62c, ecaade2017_198g, 03f4, ff39, sigradi2013_386k, f0c7, 284b, e792, 7615, 35c1, caadria2016_851x35, 0137, 935a, sigradi2016_455f, cfe8, ecaade2015_324v70, ascaad2016_038b15, cb73, fbed, ijac201513203u6, 44c4, 232c, 6797, 7773, acadia17_248vv, 79f3, 9e3b, ee78, ascaad2016_010d5, sigradi2016_507uu, 7cb5, sigradi2014_080n7, sigradi2015_8.328j15, 0dd8, ecaade2015_180l38, 890b, d13d, 7661, f3b5, ecaade2015_227a50, 719e, sigradi2016_568ll, 310d, a465, ce21, 0f09, ecaade2015_286d63, 7fb7, 6564, 78cd, d89f, ebb6, acadia14_719m, acadia14_463b, 7a76, 6749, a849, 3a9f, aac9, 531f, ecaade2015_59m11, 8de1, 9fc6, 58cd, c5db, 1b34, 5547, bd3f, 1082, d659, ab6a, a080, f524, 11ed, ecaade2017_053yy, 4e7a, acadia15_211u8, b404, 820c, db11, 92d1, 7b49, f8fe, sigradi2015_8.289a15, a314, 70ad, 2834, c9b5, b7af, 5c3c, ascaad2016_010v4, ascaad2014_031j9, be0b, d9cf, 1d6e, be32, 5f22, caadria2017_048v15, e834, cad9, ijac201614201w6, 7f97, sigradi2014_313i6, 8016, 7dd3, 792c, d3d7, 5a4a, fe87, 6375, b765, a814, fb6f, fc1f, bb80, 3f15, 35a4, cf89, ecaade2014_175z43, ca05, a903, f0eb, 0444, acadia15_497j22, sigradi2016_817b, 252d, ecaade2016_121p33, ec8b, caadria2015_168m25, 9a3c, b115, 8f51, 22fa, sigradi2014_172w4, 4671, 93b5, 2ac8, 7a61, 6f8c, ecaade2015_227v49, acadia17_178gg, c0a2, d153, 8fcb, ecaade2016_025f7, b429, aa6a, acb6, 8dff, 7e8b, 4a0f, 9c06, 9d0b, b3a5, eec5, ea0e, ecaade2015_287i63, acadia14projects_375p, efac, b99e, b34f, 90c6, caadria2016_187t8, 9a2d, 149c, ecaade2017_098nn, caadria2017_118s30, 35ba, f1d4, dc1f, ijac201614203s8, 171d, b6ce, 2c60, acadia16_98h7, 707c, 0b53, bc98, 4f53, ijac201614303m2, fae3, acadia17_298ff, ecaade2014_137b30, 3130, 2370, e8c1, 6244, c6c8, c4b6, 2c13, ef35, 6a7c, b99a, 49e7, 292c, ecaade2016_230y61, dd66, 9e03, f040, 4e2a, 7cf4, a994, ef94, f5ca, ca9f, 8791, 0f78, 8818, a6e8, sigradi2016_360z, 75da, c551, 3228, acadia14projects_661m, b0f6, 3542, f6ad, 6f35, f8be, 3e35, ascaad2014_023t4, eb06, ecaade2017_143k, acadia15_47k1, acadia14projects_347ak, ecaade2016_243p64, 34dc, 07eb, sigradi2016_669q, 02c0, ijac201614305j3, caadria2016_487h20, 745b, ee58, bf52, fc13, 87a2, sigradi2015_3.65x2, ecaade2016_068k17, ecaade2016_tkow66, b82d, 5538, 2969, 0da0, 8c6f, ecaade2015_138j29, 1350, f576, ecaade2017_079y, 9c7b, acadia17_349l, caadria2016_611w25, 6db0, 53cb, sigradi2015_13.316a29, f50a, e3df, 5f37, 0d60, 1438, 078e, 5df1, fa6e, 3be1, d83d, d040, f8f7, 5e3c, 0f3a, ddd5, 44b3, e6c8, 103f, 1818, 77f3, acadia14_347ao, 2bfc, b5a7, 6b01, ccd1, ecaade2016_mrtx65, acadia16_344r20, aed1, ecaade2017_073m, ad16, dd86, 83b4, acadia17_404aa, 079c, 0e23, ijac201412303b8, 3a4e, a490, sigradi2016_561ff, 99a5, 63b3, sigradi2014_114n9, 4d50, a12e, f84d, 620b, 62c4, sigradi2016_803dd, f956, 91be, c1ff, a220, 0d7a, b73d, d232, sigradi2013_41s, 6f7e, 69a6, fbb2, e826, 8986, 3e2e, d53c, 730c, sigradi2014_345c10, 8e59, 884c, ecaade2013r_001s1, 5daa, 0352, 709d, ijac201715104jj, cd5c, 741c, caadria2017_055l18, ecaade2016_068m18, ecaade2017_244hh, ecaade2017_170qq, acadia16_402u24, 5320, 88a6, eeb8, acadia16_478o28, acadia17_358cc, acadia14_339w, c281, acadia14_579a, d248, 8ca5, ecaade2017_057gg, ecaade2017_215ww, 218e, acadia14projects_43ak, ecaade2017_230ww, 87fb, fe71, 3076, ecaade2017_173uu, 5fb9, ce66, ecaade2014_162v39, 6858, 35d5, 9599, caadria2016_797u33, ijac201412206a5, 2d26, 5df0, 9182, 0054, ascaad2014_016j9, c9a7, b0f8, 11b8, sigradi2015_10.177y19, 1356, f882, ecaade2016_098x26, acadia17_339pp, 4a2e, efb7, 9eda, ecaade2016_147u40, 7eae, 75f6, 089e, e94d, af3e, ecaade2014_072e18, aad9, 67d3, 9381, 62d4, 7b7c, 52f4, ecaade2015_158w33, 31f8, 1042, ascaad2016_048g20, c393, ecaade2015_144b31, caadria2015_108l16, f103, ecaade2014_024w6, 84a7, e214, 90d6, ecaade2016_228i61, ecaade2013r_005k4, acadia17_273ee, cfcf, caadria2017_155n39, 9e2d, 907b, c6b9, fc49, b04a, acadia17_637h, f85d, 01a4, 7ee7, ecaade2014_035a9, 14a3, ba87, 4b3c, acadia17_473vv, caadria2016_291d13, b4b0, 4061, 9e9b, 65a1, 9d39, 33aa, 29c3, sigradi2016_382w, 5ffc, 5a72, 4157, 23c9, ecaade2015_61i12, 39bd, 190a, 314a, bbb6, b234, aa57, f9c8, e0bc, ascaad2014_019x2, a8c6, ecaade2017_198uu, 1e54, 129f, 1af4, c5a7, acadia14_33al, ascaad2014_004n2, 957c, 8225, 2237, 14c2, a766, f9f4, d56c, 0b18, 7b51, caadria2015_078h11, ijac201614102s1, 49e6, 2c2e, 1ed5, 3303, 80c1, sigradi2014_157d4, sigradi2014_250p9, ecaade2017_067z, e2ff, ecaade2017_146bb, acadia17_248zz, ff51, 98d0, f327, 127c, cdcd, 1c15, be74, c56c, 558b, sigradi2016_534tt, 967b, 9547, ecaade2013r_018o9, 1ec8, ad31, 45e8, c3de, sigradi2015_8.186v12, 0b87, acadia16_344o20, sigradi2015_8.47n11, sigradi2016_522z, 025c, 3825, 4c1e, 8f8a, 7133, 46d9, acadia14_199aj, acadia14_601ad, fc88, 718f, caadria2017_132k35, f16e, acadia17_28v, acadia17_62ee, def7, a968, 40a8, a341, a3e3, 8cb3, 0e0d, 17e1, 788b, 099b, sigradi2013_263p, ascaad2014_019j2, 5a8c, caadria2016_291n12, b8c2, a74d, 5012, 1bba, ee53, e077, 6483, f139, ecaade2016_006n1, acadia17_154m, acadia17_230a, 7b72, 1c44, acadia14projects_479k, acadia14projects_291i, 29be, 4968, acadia17_551ww, 9b84, 5fe7, fcc1, caadria2016_529u22, f588, 9397, 29d8, ecaade2017_116i, 725b, ijac201715103ss, 961f, sigradi2013_347o, 81b1, a650, ecaade2014_159l39, acadia16_184n12, acadia14_681am, ecaade2017_214r, 0cad, 3bf7, f81e, f59f, 55ea, 4166, 960d, 7c01, e89e, 5b73, b98e, acadia17_154ff, 6227, 6242, 6c1c, ecaade2017_256v, e236, 41aa, a69f, aa98, a387, 3ff2, 5dc9, a4e2, fee6, af55, ba1c, cbb1, 6e9b, 12bf, ce56, 8dcb, ijac201412406s9, 22ee, ascaad2014_008l4, 55d1, 0e47, 00d8, 1556, 8151, ae7f, caadria2016_187v8, 402a, 9fe2, 6204, 6fda, 7a55, 0539, caadria2017_056e19, acadia16_478e28, beca, 3fe1, 397e, 964e, ecaade2016_075k22, 6225, 745c, 0af4, ascaad2014_025o6, 734c, fcca, 7379, e1f3, caadria2015_210j32, cc0a, ascaad2016_038d15, fbe1, 4d9b, a7d9, 7a3a, 40b5, ef87, 7055, 49ed, 135a, 2598, ecaade2015_302o66, 2830, f081, 5c4d, sigradi2013_387u, 6ca7, acadia15_451u19, 6563, ecaade2014_108d24, 0d81, 0c50, 9821, 1c86, 479a, acadia17_60z, c3af, 9dd1, e36b, c84f, sigradi2015_13.181p28, ijac201614307k4, bbe8, acadia14projects_655af, ascaad2014_007w3, aadb, 4393, acadia17_590p, ijac201715204tt, 2e60, 021f, 50d5, caadria2017_048f16, acadia14projects_101s, fdcb, 5940, c9ba, acadia14projects_135t, e0e9, 67e2, 169c, a57a, 3f5f, c9bf, ecaade2017_215q, 2f2d, f3a3, caadria2016_457f19, 377a, aa96, acadia17_492oo, ecaade2015_103o20, 3c69, bccf, d22b, 090e, ecaade2017_006u, 2052, 66a8, ecaade2015_284j61, bbf2, ecaade2016_237h63, 8a7a, 1a64, 53ba, 27c0, 630d, ecaade2016_118s31, ascaad2014_005j3, f2b6, 609b, 87ea, 7622, 12bc, 93cc, fae8, e7ab, 42c8, ad79, f961, ijac201412404r7, ff95, c2ed, f948, acadia14_699e, 68b5, ecaade2016_225b61, bb79, ecaade2015_324t70, cfae, 0168, f709, 9e63, a9a5, 88bf, d704, sigradi2013_158a, 8c05, bc06, 371f, 75f5, a119, ijac201513203y6, 7b60, f7dd, 7cb3, 4bba, 0e5c, sigradi2014_128g1, 4e82, 6f1b, 7572, 4b51, 7fdd, 44d3, 1004, 4a97, 5929, 3666, sigradi2015_8.81y11, 4a25, dda0, 08c9, sigradi2016_732z, ijac201614205g10, 75ae, 4fdf, 2ae2, ecaade2015_241f55, caadria2016_611v25, f1b9, ijac201614103i3, e0c9, e57e, 8679, 1908, 826e, ecaade2016_120e33, 4da0, ecaade2016_089y24, 3b67, adba, d62f, sigradi2013_138, 1a97, ijac201715205d, ecaade2017_071ll, ecaade2016_045l12, 45b3, 15e5, 86c0, ecaade2017_208g, 1381, e37f, 0765, b238, 7be6, 9905, 5d39, 62ad, acadia17_472nn, 6422, 72c8, ae70, sigradi2016_637z, 6358, 6c18, 0cfb, 53e9, ecaade2017_172ff, db8c, 0af1, 853e, 940f, be31, ijac201614203w8, ecaade2015_253x57, 1145, ec77, 52e5, 35f9, 2e1d, 74d4, 1050, acadia15_343i14, 3be7, caadria2016_383r16, 5014, 0f2d, 815c, ascaad2014_012h6, 5686, c596, 982c, 8096, 7857, ecaade2017_054w, 499b, 47ea, 6b83, 0c39, 9cf4, 3b5c, 0112, acadia15_407n17, 1a0f, 8962, 04ee, a653, a523, ijac201614201b7, 12ed, dc98, 57b6, 94c5, 14c9, ecaade2014_080j19, 1a98, 716d, acadia14projects_101y, f9c0, faca, caadria2015_114p18, 38f0, 457f, 85bf, 439d, 38df, cba5, caadria2017_182n43, 19be, 72b0, b9d8, d8b1, acadia16_332a20, be54, acadia17_26i, ecaade2016_222u57, 9505, 6115, ecaade2017_094t, 16d0, ecaade2015_61m12, b6d5, f1de, 70ae, sigradi2014_313t5, 7a78, a324, 1f00, 767d, 7309, ecaade2014_151y35, 5818, 9075, 9b1a, 233b, 49fd, 9dde, d77d, b7c3, 4f41, 5eef, acadia14projects_101o, 9501, 3b31, 1ac5, 8db8, sigradi2013_194m, 8fae, d519, 14b5, 9213, b40c, 279d, 2feb, 86f0, 04b0, ijac201614202c8, 0ed0, f4f9, 0925, acadia14_219aw, ea07, ac62, af66, acadia14projects_43as, d7a4, 5e9b, acadia17_211p, ca3e, ca4a, 4c4d, 8c4c, c2d0, 15ac, 098e, 6b10, a0bb, caadria2016_735m31, b1e8, e857, ecaade2014_095s22, 58af, e9e4, fd1e, 39d6, 4067, sigradi2013_10d, 0577, 6c78, ecaade2017_054ss, 870c, d8e4, 4c2b, 3ebe, 8c04, acadia14_311y, ac77, d880, ecaade2015_200m43, 6318, 1b2c, 9717, 37a0, eaad, 5d15, e0e8, e624, c7b8, 636c, 38f8, 75c8, 0e1e, 0393, caadria2016_713t30, 1489, ecaade2017_101aa, d1ac, bb2e, sigradi2016_714pp, sigradi2016_710ll, 92a5, 0184, 4d0e, ascaad2016_038x14, ecaade2015_235o53, 2fcf, ecaade2017_026mm, b26d, 497e, 37a4, 7342, 12f3, ea80, bde0, 9d21, a350, 1a3a, 5e1c, c1bd, acadia17_492jj, b193, f86f, 81f6, d213, 3ab4, babb, 7ff4, 685f, 72e4, 245a, 2af9, ecaade2014_186d47, e308, cf1a, acadia17_640mm, dc99, 7dd1, d946, ecaade2017_149g, d135, f6a6, sigradi2013_189g, 35ef, a68b, 42a4, 8400, b559, 6888, 62e9, 5af6, ecaade2015_301s65, acadia16_344h20, d159, 9e26, f3c9, 4da5, f37c, 8cc1, 1d46, bb77, 1bd6, 0b1c, ed79, sigradi2014_345o8, acadia14projects_101z, ascaad2014_014i7, 2e8e, 2acb, 6d79, caadria2016_861c37, 1365, bc2f, efd0, 8343, 246f, 3994, 2458, 82c9, e3bf, 8608, 3534, cce6, 09e8, ijac201513205l8, 7f33, 0f02, ascaad2014_019n2, c96f, a41e, acadia17_446ff, c537, 3ac0, c9a8, 3d23, acf7, fd7c, cdc9, 64f5, a2bf, 7c86, 1fde, b37b, 8a83, 32da, 4662, f508, 6838, a04d, 748a, 54ab, ca01, 941b, ecaade2017_143d, 81dc, fd9c, 76b8, acadia14_609ak, ca7b, 5067, 040a, df55, 583a, e159, f528, 2b34, ecaade2017_220rr, 0cf8, fcad, f69c, 3b72, da1b, 6bc6, 9bd5, c232, 0eb0, f730, 25d4, 3914, ae0b, c20d, 0cbc, 6e34, 3257, ijac201715104hh, acadia14_671t, acdf, acadia17_52m, 8ce0, acadia15_469d20, 9b2f, ijac201614407t4, ce3b, acadia17_600w, acadia17_82o, ebd0, b697, 674f, 73a8, f850, c3c0, 0bad, aa67, 584d, 2cfe, 2cc9, b79d, af64, ijac201614102f2, acadia14projects_145af, b9d0, 3d4a, acadia17_364xx, sigradi2016_356d, ecaade2015_138v26, sigradi2016_814xx, c3e2, 53c4, acadia14projects_565v, 6648, cc25, eb44, dc37, 1aaf, ecaade2016_199a53, f892, a838, 7349, 17d2, 1ac4, 1ebd, 5ead, c250, 3f77, 357f, acadia14projects_463t, acadia17_230xx, 0f8f, sigradi2014_232v8, 4ae8, ascaad2016_028a11, 161b, fc7a, 0cf4, sigradi2016_356i, acadia14_145aj, abb7, c6bc, 7142, ecaade2015_193i40, acadia14projects_63ax, caadria2016_187p8, d225, 27e7, f846, e12e, b450, 865a, ab30, a2b0, e180, 7c81, acadia14_365am, cb36, sigradi2013_387z, acadia17_266hh, 2a6a, 335e, 3284, acadia17_350hh, 64f8, 849f, 8e95, ascaad2014_014r8, e862, 9891, acadia14_517p, 6cd5, 0c8c, 7ea6, f814, sigradi2013_315a, 45c7, d071, ac3a, cc1d, caadria2017_016k6, 8124, c5b9, 29fd, 4063, 9b4d, ascaad2016_013b6, 4b38, sigradi2013_289l, 89d6, 3757, efa9, 919d, acadia16_244l15, 7258, 32fc, d626, ijac201513302g10, acadia17_82e, 2dcf, 2aca, ecaade2016_217n56, 46ce, 271f, fff0, 322c, caadria2017_134c36, 4b34, a0a5, a518, ed64, d798, 970b, acadia17_90rr, 0398, d5e8, ecaade2017_148zz, ecaade2014_084c20, 3efb, ecaade2017_118ii, 9a4e, aa37, 60ec, ecaade2017_157nn, 3ae5, fb8a, e53f, a46e, 5bec, 0451, acadia17_598n, 1778, 6bb2, 5d1d, 9365, acadia16_174c12, ca25, 7a63, ab49, sigradi2015_3.11h2, 7f04, 2c87, 1995, 06e0, f75d, 2319, 4562, 8e8f, 4ee7, sigradi2015_13.316x28, ecaade2016_108x29, a818, 7cca, 7140, ijac201513303x11, e56b, f641, ecaade2017_079e, caadria2017_067j21, 51c8, 56f4, 8263, caadria2017_031l11, 187f, ijac201614206w10, 1964, e761, cdbe, 70d9, 316a, caadria2017_057b20, d6f1, 7f8b, 3b14, ecaade2017_215z, a439, 45f5, 3464, df61, 58db, caadria2016_033u2, 7e88, ijac201614208i13, a229, 2872, 522b, aa65, acadia17_364vv, a002, 62aa, 0743, 18ea, ecaade2016_222f57, eede, caadria2016_797w33, 45ec, ecaade2017_302cc, 608e, 2585, sigradi2013_195, 9d0c, 3a44, 8c95, sigradi2016_602l, 8f14, b6ba, 9f50, 675c, 2b1a, 79d8, fdd2, 470b, dbdf, acb7, sigradi2016_602d, 72df, 1998, sigradi2016_561ee, d4d1, 0ad5, ccdb, f02e, 6967, 8f5a, 2380, c4ec, sigradi2016_408dd, a789, acadia14projects_579ay, aeec, sigradi2016_615x, bfdb, 1f32, d963, c2ac, 11ea, 818b, 90f5, 0291, ecaade2016_ws-intelligentw68, acadia14projects_463h, ecaade2014_109r24, acadia17_298mm, 98b0, 4e10, a1da, ijac201715102r, 13da, d10d, f777, 7cba, 0ff0, edc2, 223f, 7619, 32e3, 101e, 6c4f, ijac201412405j8, f441, af71, c9cf, bd9c, ae4f, 9e1a, acadia17_164tt, ascaad2016_023s9, 394a, c521, f13c, 2321, 825d, 80f5, 7b1f, 231d, 8632, ecaade2015_86j17, a424, caadria2016_311e14, 7198, sigradi2013_234h, 21ef, dcbd, caadria2015_070d9, acadia17_212mm, 3647, 3ecb, caadria2015_194t28, caadria2015_065a8, acadia15_161j6, ecaade2016_163i45, 571e, 50b9, daef, 5e54, ecaade2014_168h42, 0879, acadia14projects_291a, 4d67, 07b1, ecaade2015_285n62, a062, 85df, 8f7d, acadia17_391vv, ecaade2017_215tt, 5153, b8f3, caadria2017_040n12, 3816, 7e32, 7a1d, fd54, dc5f, 0373, 0512, e64b, 84ab, ecaade2014_184f46, cf17, ecc0, ecaade2014_188h48, acadia17_340d, ee9a, a3ec, acadia15_323e13, c6f8, eb55, 4b7a, 6688, ecaade2016_063m15, ecaade2016_167e48, c2ad, ec32, 172b, 17eb, b6b5, 2381, 681f, bddc, e7b5, 5bf6, 65e5, 48cd, 48bf, c5fa, 114f, 2a65, 1d71, e03e, e2a3, 5bf2, 423b, c3b0, af47, 8f8e, 65f4, 9965, 4417, bf16, c17e, d747, f4ce, acadia16_98u7, 2fa8, fd94, e43b, ecaade2015_64w12, f69e, 5450, de73, e9e2, 6c3a, 717a, 394e, 58d9, 54eb, 05aa, 5816, ecaade2017_277vv, 1d4c, 4345, ecaade2016_077z22, sigradi2014_213t7, f3bb, 5730, ac94, sigradi2014_263g1, 557a, acadia17_72m, 26bf, 4e4a, 60de, c516, 39fb, 5ff0, 6d45, caadria2016_291c13, 1b43, c08b, 7752, 6ae6, ecaade2016_217o56, 256d, 6d2f, fe3a, acadia14_523as, 5c34, 80e7, 1347, 4a41, c362, dea9, bae0, 3366, 7bbb, sigradi2015_10.309g22, acadia17_28hh, a29c, 1e81, 71f0, 8271, 881d, 725c, 5fe3, 5fd3, ecaade2015_87z17, 1855, 899d, b71f, 4caf, acadia17_373j, b1d6, c69e, 8693, 600b, 249a, 34d8, 1c78, caadria2017_183d44, acadia16_270v16, f353, ecaade2017_077d, acadia17_231i, ecaade2013r_018p9, 62f3, sigradi2015_6.329z8, 84d2, ecaade2015_207k46, 7a81, caadria2017_018r7, 1967, 5c77, 10d9, dad8, sigradi2016_369d, sigradi2014_291o4, 036d, acadia15_381o16, 937c, 8386, 96dd, acadia14projects_375k, ecaade2017_057bb, 37cf, 6507, 693c, ecaade2016_170v48, c137, 19c1, 3808, sigradi2014_084c8, 4db7, acadia14_177p, b849, cbe8, acadia16_318j19, d7cc, 57c1, 949b, 4613, f73a, 17e8, 4611, 0b47, 40d2, sigradi2014_164k4, ascaad2016_042s16, caadria2016_851o36, 029b, d331, a68e, 40b3, caadria2017_115h30, 97f2, ecaade2013r_019a10, 4dce, e7df, d803, d427, cc45, 7765, a3ad, 45a9, 0a40, acadia17_177o, caadria2017_042r13, 420c, 0837, b91b, adbf, b31c, ac9a, 3cd3, a851, acadia17_52bb, ijac201614404b3, 7eef, ecaade2014_089k21, 9e5f, 4e60, sigradi2016_440hh, d66b, 29ef, 042e, ijac201715204mm, f44d, sigradi2016_803x, ce8d, 3011, 9d87, ecaade2015_227k50, cfad, 85ae, sigradi2016_483hh, ca5d, fa56, 3d74, b725, 11c9, 3c57, sigradi2016_803q, ascaad2014_016e9, a56f, 53d7, caadria2015_208z30, 4677, 4f66, 1bc4, sigradi2015_10.307a21, 8bb0, ecaade2015_138y27, 2a80, 90b2, ecaade2017_234n, a67e, 6d38, acadia17_71mm, caadria2015_078g11, ecaade2014_198p51, acadia16_478n28, 6717, 5ba9, 31c3, f85f, d0d6, 2fd2, 2bce, 5388, 843b, 2222, 47b1, 98c8, 145b, 25bb, 7a5b, fb2c, f6ca, ecaade2015_206p45, bea0, 27b4, a1c4, 85f8, 5227, acadia15_451l19, e478, 3763, c80d, ed48, e21e, bcb4, 7bd0, 1122, 2ac4, sigradi2015_10.307m21, e847, fe12, ed22, c38c, acadia14_339ae, acadia14_101y, 3b0d, 4a2a, a124, 6c79, 49d4, 29da, e6b4, sigradi2014_015f1, 6b7b, 58b1, acadia14_75ax, dcb1, sigradi2013_407j, c51d, ef21, 4571, a046, ecaade2014_233x59, a352, b8d3, e68e, acadia17_221dd, b4d6, fbc9, ecaade2015_155z32, caadria2017_079e24, ascaad2016_057l22, 836a, 77ba, ijac201412403w5, 04c3, 5675, d00e, ascaad2016_028j11, ecaade2015_33g6, c418, 6f17, 0c56, sigradi2016_400m, 771f, caadria2015_208t30, 0784, 692c, caadria2016_601o25, 3866, d6d2, caadria2017_041l13, acadia17_532cc, caadria2017_054b18, fc27, acadia17_511b, f5bd, 86cd, f7c1, 85e7, ecaade2017_039c, 33f3, ac79, c13a, a0cb, 8086, 72cf, acadia14projects_177u, 4140, 2ab3, sigradi2015_4.219c7, 1750, sigradi2014_249n9, ed8c, c9af, ffc0, caadria2015_237p35, 8a66, 853a, ee22, be76, bceb, d191, 8b62, 1b1e, 2f1b, caadria2017_124k33, 1c52, 264e, 70a0, 8852, 548a, be21, 1be8, 3517, acadia14projects_681aj, ijac201513202l6, caadria2016_611h26, b351, 609f, a0a3, 3120, ce78, 1d67, e16d, sigradi2013_280l, 6977, sigradi2014_018o1, acadia16_214d14, c538, db89, 3ab6, da9a, e289, caadria2017_005m3, 1f6a, ceb1, a203, 2b50, 6b87, d271, 89cb, 228c, caadria2015_233e35, acadia17_473b, fa37, acadia14projects_153d, 16b0, fda5, 44a7, 6c38, 083d, 027a, 0399, acadia14_565u, 7822, cf7c, b657, c0f2, sigradi2013_41a, 66d2, caadria2017_145n38, 9e55, 969f, ecaade2016_185b50, ce9f, ecaade2017_148tt, be71, 03ff, ecaade2014_052h13, ecaade2015_271x59, 8c32, aeb0, acadia14projects_101n, bc16, 16ef, caadria2017_145y37, 73a7, ef9b, acadia16_12g1, 1f54, e54f, 74c4, 86a1, a76f, 96d8, 58f4, caadria2016_507g21, eba8, caadria2015_181b27, 7c03, 8513, ecaade2017_199tt, a646, ca6c, c7fd, 778b, 0574, 9d9a, 53e8, acadia15_173t6, e304, 9ead, 7cf8, ijac201412207g5, sigradi2016_729qq, caadria2016_683k29, 28bc, 661a, 6e2f, 7835, ecae, 5d1b, 9d3f, d126, 0cda, 4800, 5e3d, 96b8, db03, 6365, b74a, c3d6, ecaade2013r_011a7, 71c2, efea, ecaade2014_114e27, 7940, d1c7, 4c8d, f838, 0a04, c463, ca42, af2e, e552, ecaade2015_73d14, 701d, 45d5, ecaade2016_223e59, caadria2016_301g13, 1535, 5ebf, 8d81, d823, acadia16_432z25, 3be0, 48d6, 49a8, ascaad2014_024t5, 005b, d27e, 404e, 1d86, 032c, ijac201614103d3, 345a, 8095, 45b8, e7f7, 4eae, 4668, 520d, bf3d, acadia16_244w15, 9e87, 4c85, f2b3, ccf7, efde, 5def, caadria2017_189d45, 426f, 1fb0, 640a, 3a03, 0b08, df45, sigradi2016_792g, 3777, b367, 27b6, 272f, bfa4, 9b6b, 37e8, 5e79, df17, acadia16_206k13, acadia17_82ii, 62e7, 74eb, 224f, e229, sigradi2015_8.47f11, c579, c2a1, caadria2015_033c5, e578, ccff, 32a2, ebed, 7571, 52d4, b890, cc2d, e32f, ecaade2017_215xr, 1e85, 691d, 2595, 2c40, 2867, 592f, ecaade2016_123i34, a347, caadria2016_197m9, 85cd, 4366, ecaade2015_336f73, ecaade2014_023s6, 7642, acadia14_619az, sigradi2015_9.141b16, f606, e8a7, d665, bd94, ecaade2014_224v56, ecaade2016_042f11, e7c7, f6db, 1418, 38a7, 3eb6, ijac201614104h4, acadia17_26g, 6b52, f31f, f224, acadia17_164yy, 9796, ebba, b213, ecaade2016_243o64, 6237, sigradi2016_817m, d6b0, 3212, caadria2015_213m33, d970, ecaade2017_208i, 69ad, 0065, 77a6, ecaade2014_214i54, 849d, ascaad2014_023w4, acadia17_190a, 4370, 9614, 31a6, ecaade2014_067d16, 08ca, ecaade2017_099qq, fa4d, 470f, ef3e, caadria2017_081r24, 0887, ecaade2016_222t57, 8ef3, 2bb0, 1850, 356d, ecaade2017_255c, sigradi2013_401f, sigradi2013_10g, 5e9d, caadria2015_188x27, abf2, b20c, d916, e068, 3a14, 58ef, sigradi2013_429i, ecaade2015_22r4, 6c89, 7cbf, f696, e6e4, 7d3d, 292f, caadria2016_663v28, caadria2016_517i22, d4c4, acadia15_381p16, d403, ecaade2016_222d57, ad4f, acadia14projects_627c, acca, sigradi2013_393o, 0944, 374e, 79ac, 45e7, acadia15_323y12, 463e, 41a5, 8533, fc94, acadia16_140j10, 8d2e, 4ce4, 1d6a, ijac201614203e9, c75c, 87dc, ecaade2015_138a29, 0798, aabc, ecaade2015_158y33, ecaade2017_282f, 7dbe, 4610, 3b77, 24c2, 7614, 25d7, 4c47, 45f2, caadria2017_052y17, a1b6, caadria2015_105j16, bfd2, sigradi2016_815dd, d876, baad, af08, 4a04, da54, 1d92, b199, 7962, 74ed, c666, caadria2016_861g37, 61e1, 1064, 198f, b2e7, acadia14_291ay, 30aa, df69, 409e, ecb7, 1f68, 63ca, b980, 8242, ijac201614403i2, 13ad, 6ece, 4318, 44a9, 2336, e429, caadria2016_861i37, ascaad2014_008x4, bf33, acadia17_72j, 26be, 8f38, 9423, 036b, 1cfa, 9aac, b09a, 1026, 0ab0, ceae, 76d5, b768, 0b21, b957, ecaade2014_088c21, 55af, 307b, 648f, 2890, 3cea, ascaad2016_006g3, 7129, 6e62, ecaade2015_287n63, 4064, 3cbb, d422, 0aca, 2f97, acadia17_463ll, ac3b, 4f83, 5dc4, 9673, 4d3b, ecaade2016_132f37, a30c, b46e, d18f, ecaade2017_023aa, eea1, 2a3e, 1c9d, ab0f, ecaade2017_199zz, ecaade2017_017v, 2567, d60a, d571, 380d, cf63, bc88, 85fb, d44e, 934c, 57ad, 4ee4, fe5d, 07d8, c9c8, 096d, 30ef, 7a83, a811, b0a0, ba85, acadia15_123u4, 95a4, 2457, sigradi2013_303n, 021d, 77f7, 7ef4, f986, sigradi2013_330f, 59e5, caadria2016_871o37, d583, sigradi2016_695p, f0a1, 0d0b, 3dd9, eb2a, 304e, 4e0d, 8de5, d378, 3f4a, acadia15_185g7, 0d4a, 51a8, f62d, f745, 0e32, acadia14_229i, 472b, caadria2017_054e18, acadia17_231m, 866d, 2ef5, ecaade2015_115x22, 2caf, 41c1, 6de3, 0588, d341, 7f89, 14e2, 6db3, d947, 6d55, caadria2017_009x4, dba4, b4fe, 4a11, acadia14_681al, db0b, caadria2017_015a5, 721c, df6b, 8f35, ecaade2015_138g28, sigradi2013_248, 7397, ijac201614104x3, ecaade2017_181y, 5a06, 7ed9, 03e0, 2e2b, caadria2017_042z13, 1cb8, cbbc, 2c97, ecaade2015_209v46, 9ce4, e114, 129d, da36, 12da, cd7d, c948, ecaade2014_078r18, 3705, b9f8, ef3c, caf2, 74b6, caadria2015_102c16, 3a22, 1947, acadia17_358ss, 53dc, bcbc, fc08, 6e81, ef88, ecaade2017_grid, 0b5a, 9334, e370, 2c58, 4a86, 0413, 0c83, ecaade2016_203l53, 90f9, 4c72, acadia17_534tt, 67a1, 4ea5, caadria2017_023d9, 7861, e2f4, acadia16_214x13, 7351, 1be6, 008f, acadia16_154l11, acadia17_82h, caadria2016_703p30, 8b95, a804, 196f, 38d0, 1e64, 3b9f, f66e, e277, 235e, ea28, a47a, 44c7, ecaade2017_029v, f711, ijac201412403o6, a89d, 9143, 3aae, 36f8, 29a9, acadia14projects_517p, 11bc, ecaade2015_22v4, acadia16_72h5, sigradi2014_041j3, 9b29, 2f0b, acadia17_323k, f762, 3e2d, edf6, sigradi2014_074j6, f3b0, d36d, 27f2, 09bf, ecaade2017_156q, 57fe, 2991, caadria2016_147l6, ijac201614308n5, sigradi2013_311i, 8217, acadia17_358oo, a93f, 25f7, caadria2015_226y34, 5e23, ecaade2017_130xx, sigradi2016_467s, sigradi2015_2.213z1, sigradi2013_41l, acadia14_473ai, 29a5, b291, sigradi2016_360w, e1af, 2940, 5df3, ecaade2016_006l1, b40d, 08c6, ecaade2015_22p4, 9960, ascaad2014_036c2, caadria2016_333r14, ed74, aa82, ijac201412408p2, ecaade2016_068d18, ecaade2017_097aa, fc1d, ca48, 3ab8, acadia16_106n8, 7464, sigradi2015_8.186i13, 8b14, ecaade2017_112ww, caadria2017_001b1, d737, b955, 285f, sigradi2014_123v9, a4af, f23f, 9327, 13d4, e670, b80e, 30d7, cbdd, 1234, acadia17_426qq, 9100, d72d, acadia14_199ac, ee24, 3ad4, d847, f33e, 6f59, 597d, e047, 0a22, 3660, bd56, 67c7, 6336, e388, ecaade2017_192b, ecaade2014_072n17, ijac201614305a3, 38cf, 6a1b, 1b87, 3730, 3bb2, 8de2, c71b, a325, b6f2, ecaade2014_186x46, df54, 4bd2, ba27, ecaade2014_145n33, 087f, a3e7, 3a93, 21ee, 6a60, 82fd, d716, 36bb, 8e20, acadia14_237au, bc43, ab0a, f230, 2a1b, b142, 952d, 346c, 0e86, 7a89, 9698, b5f2, acadia15_333y13, abfa, 7dc7, 6376, e296, 1191, sigradi2014_128h1, ad94, dcca, 1ff0, 6cdb, 6ea3, 0188, caadria2016_373l16, d097, 91c8, 0e62, fa1a, a031, dfb3, 8a9e, ijac201614104k4, caadria2017_155p39, cdf4, db64, babf, e837, 70cb, 25d8, 4281, a8e8, ac4a, e04a, 4480, ecaade2014_079w18, 8e3b, 19b4, ecaade2017_269c, caadria2016_383p16, 13e3, e1c9, ecaade2017_050j, ecaade2014_092e22, caadria2015_114n18, ae16, f094, c5e9, c898, 8ff6, f349, f7d1, a82c, sigradi2015_12.297f28, 28f4, 4a45, 4042, cf0a, d035, c9c4, c275, d54c, ea81, 15cf, 52ea, sigradi2014_082t7, c386, 48b5, ijac201513104n3, 997e, e326, 6f80, sigradi2013_359c, 0cba, 8b84, 9e50, fc00, acadia17_455cc, 35a8, 65c7, b38a, e0e6, 1548, 11b1, 07c6, cc4f, sigradi2013_52g, a466, 7c2b, a8dc, b3a8, caadria2016_745c32, b611, ce2d, bc71, 8516, acadia14_339al, 5ea5, 5190, aca1, sigradi2016_590l, ec5a, 8064, 3b70, 53af, 465f, de62, c5b8, 7591, 9a29, acadia17_670uu, acadia14projects_719s, 334a, ad12, 30c2, ijac201614204l9, a485, adac, 1f9e, ecaade2014_225f58, 4a81, 1b2a, 2704, 0219, 2a7b, 4e49, 3f06, 2ca1, acadia17_658c, f2b8, a7b0, d61e, f2a5, 2de8, ff89, 61fb, fe2b, fdd8, 095b, ascaad2016_049r20, fe3e, 1249, ecaade2015_127f25, 5c36, cf72, 209a, 0aea, caadria2016_167l7, e09c, 37bb, ba84, 2638, 5bda, 8332, ecaade2014_233g60, 7fc7, acadia14_111o, 4de1, caadria2015_226r34, 3535, e582, acadia17_492kk, 0fb1, 9877, fc0b, cb7c, 42ab, acadia16_344z20, a629, 78ec, sigradi2013_54p, sigradi2016_592x, 8e73, f323, ee71, 5146, c4ae, 9296, 638d, acadia17_473e, 112a, f043, acadia17_590pp, cdef, c426, 634d, a14f, e1a6, 6a76, sigradi2016_364uu, c7ef, 36b5, fb5d, 935e, 3495, 0927, f17a, 2977, caadria2016_395v16, baca, be3a, 5506, c35f, d247, 822d, 796d, acadia14_671k, 2ad1, caadria2015_084x12, 18bb, 5bbd, 5087, acadia17_170o, 772b, a2ab, a62a, c970, edb8, ecaade2016_062e15, 1d72, 0853, ab34, 0361, caadria2016_871p37, 8270, sigradi2015_4.219g7, sigradi2013_248a, 6c7a, d446, ascaad2016_042y16, ff4b, 051d, 694f, e427, 152c, 8ff8, 5d83, ecaade2014_151z35, acadia14projects_117b, ecaade2017_105mm, 9235, ecaade2013r_017y8, ecaade2016_033e9, 0243, 17c8, 5925, 18bc, f252, 9a2c, 555d, 1014, sigradi2016_409ff, ecaade2014_080b19, 745d, ecaade2016_144i40, sigradi2014_015g1, ecaade2015_205a45, 744a, c10f, 651c, c51e, 061e, acadia16_260p16, 81e0, 7e2b, 4ffa, 50dc, 0207, 2491, acadia14_63ao, sigradi2015_10.140i19, bcd1, caadria2016_839o35, 2f1e, 4478, 616f, acadia17_72e, 97bd, ecaade2014_066p15, 948d, 8a25, 98b3, 9fa1, 9b8f, 506d, cfb6, c72f, ecaade2014_218m55, ecaade2015_193y39, a5f3, acadia14projects_189al, d480, d9a9, dcd7, 1280, fa3d, 06ef, 5ac2, 0b79, 1615, 1ea8, sigradi2016_815ll, d548, e98d, ijac201412401o3, 048c, cebf, ecaade2015_248j56, ecaade2015_53z8, 7b92, d831, ijac201412302n7, 9513, 6a5d, acadia14projects_699k, a050, ascaad2014_014h8, ecaade2017_302w, acadia17_284f, caadria2017_016o6, fef9, acadia17_590yy, c80a, 3570, c414, 10c3, 79fd, e5a0, 1f64, 2625, eb0a, 2893, caadria2017_101o27, fba2, 8bc3, bd0f, 9c1b, 088f, 6e20, f582, e5fe, 3882, 9641, sigradi2014_045b4, 2a7a, 84c4, ecaade2015_92m18, 23c5, 1bed, ijac201412203f2, ijac201715105qq, 9a04, be35, 9dfc, 67f3, 2d28, 397f, acadia17_38mm, 9f1b, fc2e, 26ed, 0bfb, 8d06, c6bd, 1eb9, d9ba, 2fc2, 3149, ijac201614102e2, e44f, c44a, 3e46, acadia15_251i10, 20a3, acadia17_598ss, 86b9, a070, ecaade2014_226h59, 41f0, 3391, 5d4e, 563c, af07, 3976, d6ce, d3ca, ecaade2017_052rr, ecaade2014_198t51, 1d45, acadia14projects_339ap, 7ae8, c146, acadia14projects_291h, 9790, 59bc, ecaade2015_127g25, 23ce, 84f6, 754c, caadria2016_549t23, 32f7, 06d5, ecaade2017_143l, 4850, 14c1, e976, 18cf, bff2, 2854, d9b3, sigradi2013_393, 8548, 0055, 0f8a, 403d, acadia15_47g1, acadia17_339mm, ecaade2017_122mm, 8edd, ecaade2017_124n, 7ff2, acadia16_140n10, e593, 78c0, 0a17, 421b, sigradi2015_10.307z20, 6923, 8fce, f887, 7f61, 0a11, 3953, ac3e, c5a8, 5b53, aa3b, ecaade2014_198s51, ecf9, a654, 3b0c, f24b, b641, 2b4b, 8d3b, 89da, 3abd, b284, acadia16_394i24, 4918, 786b, ecaade2014_044h11, 53cc, aff2, 0d1e, acadia17_72g, 7cd9, cef6, 14b9, 2aa7, 6c3e, 1088, 369b, 690a, 0ad4, 7363, 58b3, 07f3, 53d4, 06ca, caadria2017_015v5, sigradi2016_430p, 5ce9, a3bf, 974a, a19f, 0c27, 13a2, d713, 7b09, ba7a, 2e6c, acadia17_542kk, f3de, 1da7, acadia14_81o, 01fb, 26ec, 22cc, 14a2, acadia14projects_671j, 56a8, 813d, 0f0e, 5c30, 5b97, d9ad, ab70, ijac201513302p10, 0b6b, 3f33, 1b15, 72b9, caadria2015_181c27, 10a8, 79f1, 8070, 89c3, a135, ijac201412401g4, f9bf, ecaade2017_253bb, 3f8c, 6a98, caadria2015_213d33, 9cfa, e15c, 467c, acadia14projects_63au, 9011, 8281, 2f31, acadia14projects_627as, ecaade2014_157y38, eedc, a6de, 3c0f, a369, 6fa2, acadia15_407y17, ecaade2016_134e38, 3c54, 5420, acadia17_581jj, 697b, b7cb, d844, ecaade2016_074n21, a705, ijac201513203a7, 6d4d, 3318, sigradi2015_8.186u12, e520, acadia16_130v9, 1051, 6983, 3dbe, 153a, 4faa, 5904, acadia17_82p, f0d1, 97d0, ab00, 8a55, ecaade2016_021h6, 577c, 1526, 2da9, sigradi2015_10.307w20, fb97, 9818, acadia16_184j12, ecaade2015_83k16, acadia17_82dd, sigradi2014_151o3, 133c, d601, e932, be16, ecaade2017_052nn, 5024, e0be, 59b7, sigradi2015_12.215u27, a840, b512, 2eee, d96c, 28cd, 4273, ed0b, 1fbd, 18db, caadria2015_150c24, 4869, ecaade2014_191v48, acadia17_283vv, 7a43, 75e7, acadia14projects_427an, 806a, fae1, ecaade2014_121v27, fb46, acadia17_307ii, sigradi2015_12.297o28, acadia17_177u, 5afe, 8f28, ascaad2016_025p10, ijac201412408e2, ecaade2017_256y, caadria2017_030d11, aacc, 95c2, ecaade2015_21l3, db30, 54e4, ijac201412305i2, sigradi2015_3.209b4, 3f98, 1dbe, 309c, 4196, b1aa, acadia16_362p22, ecaade2017_215gg, acadia14projects_565ac, 5dbb, acadia16_164v11, 5cbc, 1937, ascaad2014_016b9, b02a, 997a, bcf0, 6e95, caadria2015_172x25, ed4d, sigradi2014_345i8, e1d6, 36b6, 3126, 8dbc, a83d, 2879, aa2f, 1f65, af42, ijac201412205e4, 8006, 9ed0, b188, 8f76, ecaade2014_186u47, 0263, 2749, ecaade2014_149p34, aacf, a4c8, ijac201715106ss, acadia16_98i7, acadia14_609ae, acadia15_185d7, 7598, 05ca, 8d83, sigradi2015_10.140n19, c3ee, acadia16_88t6, ecaade2014_138x30, acadia17_52u, sigradi2014_345s9, acadia17_512x, 18a4, 5d28, 3f87, 0f1d, 2d83, 8c1e, 18f6, c663, 98d7, a886, a155, 9c2b, 1821, ascaad2016_021d8, ascaad2014_019w2, 8b65, a38a, 575d, caadria2015_124a20, ijac201412304d1, ffeb, e1cf, 7171, 3791, 2915, 4e58, e0ab, 428b, acadia16_344l21, 54b0, 1a77, 9437, 2080, sigradi2015_6.151h8, eb6c, acadia17_316zz, ecaade2014_052e13, 4c99, ea31, faa2, ecaade2015_64m13, 23fa, acadia17_608kk, bea1, f41c, 0be3, a3db, 2def, ecaade2016_123w33, fd20, 9c15, acadia16_470g27, ijac201614403s2, 0d1d, 7228, bbba, ecaade2015_109u20, 76de, caadria2015_124w19, ea4e, acadia15_47f1, 6bfd, sigradi2013_401k, f89e, 1ef4, 07e2, b786, fa3c, sigradi2016_358n, e154, e0a7, 4065, d22c, 911c, 2c50, 113e, ecaade2017_151t, 3a59, 9d57, d1db, acadia16_88w6, ecaade2015_86h17, 6af9, 22d2, 915c, 425e, 77e0, 4cfe, 3e0f, sigradi2016_694j, 07fc, 3ec2, a093, 7c6f, caadria2015_124z19, caadria2016_405d17, 9d84, 4df3, 98d4, a2c3, 805e, da51, 850f, 5137, acadia17_82i, 3d75, 6a51, 098d, 04d0, 85c2, 8cb1, ijac201412407d1, 3b8c, ecaade2015_27o5, 3153, acadia14_63ad, e485, 2abf, 3881, ecaade2017_164cc, 8d72, efa5, ecaade2017_042ii, acadia17_492dd, acadia17_248d, a269, 326d, caadria2015_081k12, 3746, a017, 57fa, 02c2, 0cd1, ascaad2016_006i3, ecaade2016_210f54, caadria2017_048y15, 4f1d, 86f9, 0f6d, ecaade2015_138h29, ascaad2016_033z12, acadia14_281aa, ecaade2014_050f12, e9f3, 3e5f, e1f7, c360, 2691, bb7c, 6d1b, 6668, 5b9d, 3ad5, 4248, acadia17_650yy, 6aae, 36e0, 8185, cb7b, caadria2016_003c1, d862, ecaade2016_078m23, 7690, ecaade2014_173k43, 95f9, ascaad2016_033w12, sigradi2016_695y, eb42, 783c, ecaade2014_010d1, 3bbe, 628c, eb10, acadia17_492mm, 2917, fca2, 1aa5, 76e0, acadia17_650e, 791f, ecaade2017_029aa, 6df3, b4b8, 8710, 4c83, ecaade2017_046j, 435e, da8d, ecaade2016_198r52, c64b, d5de, 820f, 07fa, 9253, 5229, 6c45, ab3a, a5ce, sigradi2016_428k, b137, 54c7, fe20, 7232, 0083, ecaade2017_198vv, acadia14_347ar, a3bb, 358c, 5bbf, sigradi2016_483kk, fe9f, ecaade2015_83h16, 9432, d94c, e6bf, e867, d5d8, acadia15_343g15, b5ff, d220, b9fa, ecaade2015_35c7, 5d30, 43a6, 3dc6, 9d0d, bdf5, 15b7, ecaade2014_221l56, 3752, 88a8, ijac201412403z5, 1296, c2b1, ecaade2017_032qq, 14be, 369f, 0e9d, 70af, 5e04, 41c7, 0db2, ijac201614201j6, a18a, 7e4f, 1948, ecd9, 9250, caadria2015_090b15, 618c, d472, acadia15_431k18, 7032, 57e9, 53a8, 4cb0, e7cf, a1de, 35f3, d171, a1ae, 04f8, ecaade2016_120i33, acadia14_487i, acadia14projects_661g, cc7d, 1cca, 0a0c, 0769, a578, 71df, d8a3, f33c, 74f8, 9976, be80, ecaade2017_056c, 4d1a, 2b37, caadria2015_010z1, ecaade2016_113y30, ijac201715203ee, ecaade2014_153w36, 2eb3, a908, 09f8, a01a, 1310, 4069, a009, ecaade2014_060x14, 60af, 2959, a5aa, 16f0, 00fe, 2180, ead3, acadia14projects_479a, acadia17_678gg, bf78, 8efc, 6e5c, 206d, 016c, ef65, a403, 0434, ecaade2016_210y53, f297, 0edd, 3c16, 6452, 1600, 2ee0, 130b, caadria2017_147a39, sigradi2014_075w6, dec3, 6e17, acadia16_432o25, ecaade2015_173k37, 920c, 2210, 830c, 40c2, 07a1, 83db, 0647, 9e36, d910, ascaad2014_012n6, ca90, 6c90, e87d, bdf7, ed42, 2bbc, ecaade2017_073k, sigradi2014_164l4, 9d3a, 6138, a3a3, ascaad2016_017x6, 0dcd, sigradi2016_781ww, 4978, eebf, 825b, ecaade2016_002e1, acadia17_50tt, 3ea9, aa8e, e0ae, a0df, 2193, fc26, ecaade2015_261f58, a488, acadia15_95h3, 3114, 704e, ecaade2017_157uu, c4a5, fe8b, 16e1, a915, caadria2015_087g14, acadia14projects_177aa, faf8, ascaad2014_020z3, 7ba0, c93b, ijac201412403b6, ascaad2014_004j2, 04bd, acadia14projects_463b, ecaade2016_038e10, 6d04, 828e, 59a2, 2896, ecaade2016_018b5, 462e, ecaade2014_168s41, f548, 7cfc, ecaade2016_045n12, 0ff3, ijac201513103o2, 8e38, 7122, de3e, 4d93, b59d, 4c90, fcd5, 0bb7, 5483, e793, a642, f5d5, 6942, ijac201614105y4, 92ac, 587f, caadria2017_051v16, 96c0, ecaade2017_152vv, 0565, ecaade2016_011b3, 5712, d649, caadria2017_190a46, 7e8a, f437, aac7, acadia15_284p11, f7bb, caadria2017_124b33, acadia14_463o, ascaad2016_045r18, f540, 4cda, cf18, 94a8, 4d61, ijac201513306x12, ac8a, 8d8a, 37cb, 1b24, e698, c0bb, a31d, 5bf3, 78a0, 61c3, ecaade2017_243bb, 73b4, 83ce, ijac201412407u9, f198, caadria2017_002l1, dec4, 94ed, 6fd1, 2f53, 7e50, acadia17_221oo, 616c, b55a, 476a, 8f1d, ecaade2017_229bb, 310b, 883e, acadia17_36y, ecaade2015_284r61, 292a, cfd7, c10b, 759b, d576, ea0d, 460b, f90d, 1063, acadia17_678ee, 5725, 6b3e, 516b, a96e, 76bf, ecaade2017_309ss, 7a13, 1232, e78b, 50c4, cf4d, 7774, acadia14projects_63a, 547a, ecaade2017_083uu, dc31, 96d7, sigradi2015_11.196i26, 2b99, 1dec, e5e2, acadia17_491z, 744f, 978b, ijac201513104t3, 6646, sigradi2016_732c, ecaade2017_288ii, c695, ae5a, 2c1d, 1452, acadia17_248c, acadia17_168tt, 14b6, acadia14_365aj, caadria2017_163v40, 7ca9, 6479, 76f8, fe5f, caadria2016_467r19, 9314, e0d7, e7ec, caadria2015_081y11, acadia17_640n, ecaade2014_188k48, 91dd, 5660, ascaad2016_008g4, 21fa, 25b5, ccad, sigradi2014_201g7, 4516, b25e, 3d83, 3266, e99e, caadria2016_405m17, 32ca, 9a1a, 462f, 5c6b, 1876, d8eb, f95a, 810c, 3896, ecaade2016_234a63, 4036, fddc, dbe0, 6257, c8ec, f1f7, f559, 5e0f, b6fb, 05ce, acadia16_478p28, caadria2017_189c45, 49f0, sigradi2016_771s, baff, cc76, ecaade2017_091ss, ijac201513206e9, bc62, 2a4c, ecaade2017_033t, 0860, 8be8, acadia17_202n, bd84, 0bf1, b9fb, 20ee, b547, 1f59, f442, fe14, e12b, 6c3b, b6d6, e431, 8b8b, db5e, acadia15_357s15, d9f5, sigradi2016_381o, sigradi2014_345d10, 53de, 5556, 8314, 6dcb, ecaade2013r_017b9, caadria2016_157o6, f490, 7b9f, 6036, 7c84, 7899, acadia14projects_103af, cd83, d86f, ascaad2016_022z8, sigradi2015_3.209f4, ecaade2017_116l, fdbc, ec8e, acadia17_358ii, af5d, e392, ee79, 5bac, 51cc, ecaade2015_320m70, acadia17_273w, 41e5, ecaade2014_233o60, e7bf, 8f18, b1ad, 35a6, e45f, ecaade2015_293f64, f6fc, 0bde, ce1d, fd97, b66b, 92cb, 6492, ecaade2015_261k58, 7170, caadria2017_048n15, 5937, f284, acadia17_373l, 0dc3, ad1a, 9507, 5231, e451, 6705, 07c8, caadria2017_027l9, 3268, 00f7, 8b06, b22b, fe3d, c5c3, 94d6, 602c, sigradi2014_276v2, caadria2016_601l25, 3732, 09fe, 9503, 37fe, 68c2, 78e5, sigradi2015_12.19c27, 5792, ascaad2016_042d17, de8b, 8f19, 3043, 9c91, sigradi2013_62, 847b, ecaade2017_038xx, ecaade2017_108s, 21eb, 2dad, dc00, 7523, 4a67, 7e72, 064a, ascaad2016_002p1, 6f4c, 5fc7, 3177, f652, 9561, 75fb, ijac201715106pp, ecaade2014_168c42, f333, acadia14projects_463s, ecaade2017_061i, 8c8b, b2ac, 8cd4, 3eef, 6b22, sigradi2013_347s, 1bff, ac08, 54a5, ecaade2016_mrtz65, 79fb, 1a68, 8e48, 3817, sigradi2016_448r, ab9b, 6569, 2523, acadia17_257xx, a12d, f53e, 5f39, sigradi2015_11.142f25, a33d, ijac201614405x3, 1f02, 7f6e, e442, caadria2016_601i25, 5c22, ecaade2015_296r64, 3db0, 79bf, a0b9, e42a, a864, acadia17_274a, ijac201412306b3, dbe3, 27d9, 8b63, b681, ecaade2017_308ee, ecaade2014_139c31, b53c, 7335, ecaade2016_118j31, 3f05, ecaade2017_264xx, f102, sigradi2016_710cc, b7ef, 329f, e316, 6d6d, 17ae, df79, 2838, ascaad2016_046l19, 4a4f, e824, d3e4, f089, 5ca5, acadia17_491t, a253, fe34, bfaf, 28c8, acadia14_301aw, acadia14_317z, ba72, 4634, b218, 9eb6, ecaade2015_11h1, acadia15_251n10, df53, dd74, 5587, sigradi2016_637q, ijac201513302i10, 7e3b, 4bb1, ecaade2016_170x48, 34a6, 0146, ecaade2017_164w, 9290, d705, 70ac, b7d9, 83c7, caadria2015_206h30, acadia16_450l26, 3683, acadia17_414nn, 4a22, 3a25, a8bd, e709, 382d, sigradi2014_047j4, fb25, 3897, ijac201715103vv, 2c09, 7dc0, 3f6a, b99f, 4343, ffee, f27b, ecaade2016_067z16, d3e3, 870b, a2a1, ecaade2017_023y, ecaade2015_229f51, c15c, ee75, 6cf4, 204f, 1993, 19e0, ce8c, ce77, 5291, ecaade2017_212ll, c97e, caadria2015_073g10, 593d, ecaade2014_100j23, f57a, c85d, 74ec, 6049, 15d1, e88a, sigradi2014_132j1, cd1f, 2f32, 7be0, 7d04, 8985, acadia16_326u19, ecaade2014_157s38, e6f4, f4d7, ecaade2015_251o57, 169f, 5d0f, caadria2017_095g26, 783b, 8045, b4f1, sigradi2014_341e8, 147b, 19bb, 7b3e, 6d39, cb53, 2535, acadia17_273y, 0d84, 18d8, 2c33, 743e, ba56, ab59, ecaade2015_25l5, caadria2017_070i22, caadria2017_183m44, 4bd4, ecaade2017_157ff, ijac201614204j9, 5139, acadia14_399aj, 9e9e, 659b, 533b, ecaade2015_138j28, 0e10, 2d8a, 2343, b516, 0688, d0e6, fa4f, bd63, 41e1, 121e, caadria2017_047k15, 3116, ecaade2013r_007a5, 4215, caadria2017_096z26, 81b0, 67e0, e43c, d175, 11fa, 0882, f937, ecaade2015_22s4, 26d4, ijac201614301c1, 51b5, ff54, 7cc0, 6f4d, 47a6, d6a3, acadia15_333d14, ecaade2016_132i37, f273, ecaade2017_019yy, d9b6, f48f, ecaade2015_271y59, 5676, a70e, 46c9, sigradi2014_132i1, acadia14_135t, 8cab, 041b, ijac201412403z6, 6190, efab, 9252, 947c, 5fab, 6520, 7e1f, 7aec, 3f11, ecaade2017_019ii, 7f39, 98c0, ddf6, 3a11, bb6c, 1df5, 619d, a099, d863, de3c, 142f, 6a7b, 200d, d051, 79e7, f0e8, 6796, ec2f, 6ca2, a323, 44cb, 1437, 787e, 6787, ecaade2017_293kk, 196e, dc04, acadia14projects_311t, 89fa, 9ec5, sigradi2014_189l6, 1479, ecaade2016_223l59, ecaade2017_256ff, ijac201715102bb, ab44, 8adb, ecaade2016_027b8, ascaad2016_003f2, 0c2e, sigradi2015_3.268g5, sigradi2016_590c, b30e, 64cd, ca69, ascaad2016_005b3, 3d20, sigradi2014_192p6, 3409, be39, fc9d, 9802, afa7, 80ee, d2df, d261, ed60, 60b9, 20c0, acd1, 1390, e1ca, 2d4c, 6e4e, af30, ecaade2014_085i20, 287e, d621, 74c7, ec2d, bb98, ecaade2014_208f54, a5ba, 8b20, dc83, acadia16_478w27, acadia17_598p, c0aa, 5117, 92f9, acadia14_427ar, 730f, sigradi2014_049e5, 91b9, sigradi2015_11.8i23, 07e8, ecaade2015_233b53, a975, 03bf, ecaade2016_216a55, 6d85, fadf, ecaade2016_079v23, f659, f1ab, 508d, sigradi2014_313w5, de9d, c65b, 5bfb, aaa4, 0410, 1d22, 1305, 4aaa, 1f1d, ecaade2016_110c30, e26f, e48f, 0467, e02c, 7448, 36ef, 906a, 0eb6, 0d76, a00a, 43a8, ecaade2014_149v34, caadria2016_013h2, d08e, 97c1, 89c6, c159, 924d, ecaade2017_256t, ijac201614304y2, b7d2, c3cf, 3758, ecaade2017_265r, 8336, ecaade2014_065a15, a0b7, d428, sigradi2016_383jj, 437c, 82d8, sigradi2016_479aa, 490d, sigradi2015_4.52k6, c201, f5b0, b1fb, ecaade2014_139b31, 2323, 0117, 7d7a, 9d5c, 57e5, 042d, c746, caadria2017_054d18, 24e8, 82cd, 1709, f090, 350a, acadia17_373z, 61e5, 1247, 25c6, 88a9, acadia17_145a, caadria2017_094b26, c852, 3bb5, ecaade2017_273r, 4e73, faa7, 52b2, c7d0, 89e4, ca17, 308d, 3155, sigradi2016_595jj, caadria2015_087i14, a812, 557e, 6d4b, acadia14projects_549o, 2472, bf05, 5864, 697c, 00ee, 1e16, a27e, 4220, 90fa, 583d, 7e67, ff05, c950, 71d1, ecaade2015_334r72, c363, 2624, a2d7, aae3, 0210, 9232, acadia16_352t21, 062f, 1bb5, ijac201513101m1, d03b, ff6e, acadia14_497ab, 87db, ecaade2017_143c, 835a, e42d, ddc7, 3c48, 9172, ijac201412202t1, 982e, a004, 9c67, 2c9b, caadria2016_663k28, 01f1, f695, ijac201715104aa, acadia17_38rr, acadia17_678q, 29c6, acab, edab, ecaade2015_64y12, acadia14_445ak, ec44, acadia14projects_719i, e40e, 75d9, 84a2, c1ad, c71a, a752, 997c, 0d4b, dcfe, ac75, 4066, ac06, 2a8e, c3d8, c419, 1291, ijac201412407e1, 09e6, b81d, ijac201614305o3, 011a, 6035, ecaade2014_224p56, 4af0, 723e, 690d, 13ef, caadria2015_114h18, ecaade2017_048x, ecaade2016_057t14, ecaade2017_017k, ecaade2015_59j11, caadria2016_861d37, 3fbe, 3793, ace7, cd93, 5ea6, 7605, b5e8, 84fd, 88f7, 2c9d, b68d, 7c0e, 78b5, acadia14projects_101at, 04ba, 4d7e, 3a73, ca5a, 985f, 2912, c283, 2566, ecaade2015_171t36, 89d9, 807c, 88e9, 3e37, 5f93, ecaade2015_225m49, 6b34, ecaade2017_220vv, 44c1, 4ef8, acadia15_110t3, 8df8, caadria2017_067n21, 3d1d, acadia17_62zz, c64d, b9c3, 9d82, 2e16, fc79, 931f, 99eb, ecaade2016_185g50, b9d3, ecaade2017_215g, b402, sigradi2013_244, 018c, ecaade2016_tkog67, caadria2017_105l28, b058, 7b34, ecaade2017_grib, a1ca, a999, ascaad2014_024y5, 40bb, 2396, f249, a813, ecaade2015_138y28, 7989, ascaad2016_012u5, 7ffd, ascaad2014_026x6, facd, dc76, caadria2017_145d38, 4c92, 2e56, 5a5a, 7c20, d3c4, 2f99, b3ea, 5110, 369d, sigradi2016_507tt, 4e66, 1e79, bce7, ecaade2015_217w47, sigradi2016_695u, 2cde, c6dd, 7ca2, 9b9a, 18e0, 74a6, ecaade2016_046o12, 5b40, 154a, 45f7, ecaade2016_126u34, 8a79, 1919, d1a5, a2d4, 223d, ac58, 64bf, 2f72, ad63, e7aa, c081, 40da, 8770, 21c4, 78ff, 6d24, 3b0a, c126, 03fa, 39a1, 8fe4, 434c, caadria2017_009u4, ecd7, 0db9, 52df, 6247, ecaade2015_261h58, sigradi2014_047p4, 8ed5, 2300, 0147, ecaade2016_190p50, acadia17_52r, acadia17_164vv, 4f7f, ac82, c3be, ecaade2016_167b48, f6cc, 048b, a103, 8197, a9a6, ecaade2016_223g58, baa4, ecaade2015_114g22, 8cb0, ecaade2014_011h2, 2701, 9f46, 2fb0, b276, f623, 926e, acadia17_500ff, 730b, 9931, 8caa, d417, sigradi2013_10a, ee0f, 4ab5, 05a2, acadia16_254a16, 7a20, e278, 57dc, bbc4, ecaade2014_206l53, acadia17_89x, 5c7f, 42a3, 7803, f1e5, 29fc, 6959, 6667, 6394, 535d, 6c6b, d2ee, ascaad2014_027i7, 753c, 9a57, fbc5, 9fba, 6148, cd25, caadria2017_033o11, f5a2, acadia14_409n, acadia14_219d, c652, ddc6, 98e4, caadria2017_058f20, 4ab4, 183f, 3ec3, a299, ecaade2017_198f, 1e05, ecaade2015_271v59, 999e, acadia14_219ax, 1815, acadia17_232ii, 1c2e, caadria2017_052w17, ef32, 2d56, acadia14_291an, d3c3, 8702, db9b, 743f, ef79, 1e63, 2949, 82be, b3bc, ecaade2017_002a, ecaade2014_188p48, acadia17_322a, ecaade2014_169s42, b372, dcd3, ff43, 89ed, 9c27, 857b, c1ea, sigradi2015_6.387v9, acadia17_71ww, 7095, 13e7, 39b7, d969, b48a, ecaade2014_233m60, 7d4d, f556, acadia14_177z, a7ae, ijac201412205w3, a1df, ecaade2015_100w19, ijac201614307m4, 52bb, d7a0, sigradi2015_12.107e27, da8b, e47f, ijac201412204m3, 5d73, 7bca, 8772, sigradi2015_11.142a25, b30c, acadia17_404z, 8530, 6a8f, e763, sigradi2016_732n, ijac201614105u5, 0072, a793, ascaad2016_007w3, 6986, 7658, adae, ijac201614407y4, f409, sigradi2016_654c, acadia17_146i, 6ef5, ca64, 848f, caadria2017_080i24, ecaade2016_021y5, c03a, e363, 1bbb, c73e, 50e8, 45ba, 804e, 44bc, ecaade2017_118ee, 7c3e, 93cb, 39e8, 1009, ecaade2015_206w45, 386d, 0cb6, 4402, 856d, 3b5d, fd72, 1a89, ed7c, 493f, 1c58, ed1b, fd1b, 0c53, 48c6, edce, f8b8, 769e, 87a1, caadria2016_735z31, 12f4, 37e2, 4de0, 72f1, 60a4, ee81, sigradi2016_407y, caadria2017_062t20, acadia15_469j20, 326e, 0c58, aacd, ecaade2017_244jj, 11ac, acadia14_247p, caadria2015_203n29, 451c, 454a, 6f66, 802b, 3d78, sigradi2014_047r4, 742d, b0b5, c349, ijac201614103j3, sigradi2015_11.8j23, 4eef, ee3b, 5aed, 9ffc, d925, 7722, acadia16_12j2, aedf, 8149, ijac201614405n3, 3b42, d2b7, 86ef, ecaade2014_224a57, 9580, 35fe, 8748, 3d3a, e808, ijac201412305u2, f6bf, 683e, 5338, 8968, 6633, a42d, 3771, 73dc, 4bf0, 79cd, acadia17_413y, 1467, 19d0, 8892, ijac201412303z7, 36c0, b7d4, 9344, 348c, a976, 48f3, 4f03, acadia14projects_619ab, 31ed, acadia15_395f17, acadia16_260g16, db5b, caadria2016_549s23, f418, 7bd6, f5b6, fd9d, sigradi2015_6.327r8, 891e, d7a8, 6034, 2ec9, ecaade2015_92o18, ecaade2017_203tt, d4ac, c042, fec0, 7664, ascaad2016_014g6, acadia17_339zz, 9588, bf96, sigradi2014_303i5, 8542, 7a57, da5d, ecaade2014_018n4, d237, 8087, f72f, 5221, 9ab0, efb3, 2612, 5838, a738, b113, 3bb3, ecaade2014_044g11, b3e8, 716e, 8517, 1fa6, 6d4e, 1d7e, d38c, f64b, 562b, 1958, 3665, ecaade2017_087r, ecaade2016_164k46, dff4, 17d1, acadia16_140p10, ecaade2014_168f42, db71, 59f6, ecaade2015_221u48, ecaade2014_112c26, sigradi2013_397e, 850d, 7434, 5380, bf58, sigradi2015_4.219z6, f8b1, 7887, 7120, b9e4, sigradi2016_381l, 1cb4, 6718, acadia17_620vv, acadia17_283xx, f4f6, 34bf, 40a4, 8ac1, 81c7, ecaade2015_227w49, 9d50, 2a5d, sigradi2015_8.186f13, ecaade2015_171g36, 557d, ecaade2014_195s50, sigradi2014_032j2, 590e, 4ddc, ecaade2014_168i41, efbc, 758b, 7a8b, acadia17_82v, 908a, ecaade2015_61d12, 1417, f8de, caadria2017_155u39, c446, faf7, ecaade2017_019cc, c6b7, 68a3, 2594, ecaade2017_037cc, 6866, f36b, de18, 974c, acadia14projects_549r, c096, 8c0c, 79b3, c734, 4146, d0b2, 93e1, 7197, 6f5d, ecaade2016_075f22, 82fe, 588e, ecaade2017_175j, acadia14_63ai, 727d, 5928, acadia14_655x, bbb7, 8b1e, bea7, 4075, 1084, 2d10, 7c25, acadia14projects_365am, 116c, a5ab, 5e3e, 5306, acadia14_247h, acadia16_280w17, sigradi2016_815nn, 4548, 7100, 298c, 3401, 2be7, d94f, cf61, ea16, 864b, 2cb9, 981c, f751, 0592, b6e4, 82ac, 1ed0, 707b, ijac201513305h12, ecaade2015_129u25, c72b, sigradi2013_304, 91b1, caadria2017_101k27, b030, 5b89, acadia16_34i3, sigradi2013_401g, 56a6, aae1, bf98, acadia14_699o, 5569, 43ad, fb23, e3ea, acadia14projects_435am, d6f7, 8c80, f423, 3db9, bc90, d924, c50c, acadia17_590h, dc9e, a32f, 4332, e993, cd51, ecaade2016_071d19, 3632, sigradi2016_515j, 8989, 9e00, 5438, 396f, 97b8, 7350, ecaade2016_102v27, caadria2016_291x12, caadria2017_069a22, a6b4, 822b, ascaad2014_018w1, dbac, 238d, acadia16_106d8, f12c, 6e3b, cf03, edb6, 6ded, 46cd, 708e, 2223, 7128, f2bd, ecaade2017_057r, 5517, sigradi2016_601ss, db22, 749f, acadia17_307jj, sigradi2016_571zz, 8785, f615, 7344, 1c20, e215, 1adb, ed9b, c253, c444, acadia17_414ll, c1d5, 8d9e, bee5, b0c8, dbfd, acadia17_222n, sigradi2016_443zz, 91ce, a185, bc38, 31b8, a68f, 67ba, 10a9, 18fe, 9a30, d28b, c48d, 3f9e, 13f3, be7f, ecaade2017_227p, 4185, acadia14projects_247t, 1057, ascaad2014_019r2, b129, ecaade2017_039f, caadria2016_045g3, b05f, caadria2017_048m15, ijac201513201b6, acadia16_130l9, 82aa, 4cd5, 78d4, 83a9, eeca, caadria2015_145u23, 04b9, 8622, 801d, ecaade2015_53z9, acadia17_426d, caadria2016_601c25, ecaade2017_172y, bac0, cd91, 0d14, acadia17_50zz, 45b1, 4cd9, d8f3, 79d0, 6ba2, 9f40, c088, d7b8, 28e3, 6786, 9f99, ecaade2016_048s13, c6f7, sigradi2016_467o, ecaade2015_22y4, 0bb5, c8bf, 1c96, 1fa5, 7866, acadia14projects_681ag, e211, ecaade2016_011x2, acadia17_162r, 3a00, ecaade2014_072k18, 117a, 1635, fe7b, ecaade2017_277gg, 8335, bf1a, acadia17_473zz, 7f7d, ecaade2016_040y10, 96b9, 3d9b, a7c2, 2f69, fc9e, 6276, 98c6, acadia15_333x13, 6756, 2c64, ecaade2017_234l, sigradi2015_6.151g8, f108, 4c10, ijac201412307i3, fad9, 39aa, 4bdc, ecaade2017_229hh, 885c, b54e, acadia17_670ww, acadia17_500dd, 39d3, 6bb7, sigradi2016_659y, 0d9c, b6c2, caadria2015_190h28, 321b, acadia17_542hh, a61e, ecaade2017_032b, eb3f, ecaade2017_044pp, d603, 1fc3, sigradi2013_400v, acadia15_185a7, 454d, sigradi2014_284g4, eaf7, 67b8, 089c, 9723, c691, ecaade2017_009t, b77a, d1c9, e6dd, ceee, 14f9, 9bee, acadia17_648kk, 5f97, 865e, caadria2017_165i41, 4541, acadia16_164u11, sigradi2014_345g8, fab2, fc05, acadia17_62nn, 2e7e, 5520, b461, 2dc0, 56ce, 4e6e, acadia14projects_479c, c017, 8ef2, 6877, 646a, 9681, acadia17_274ww, acadia15_47b1, d956, 7b88, 2fac, ecaade2016_208p53, caadria2015_111k17, acadia17_26j, 4257, 1fb4, 6e59, 6bea, ecaade2016_193v51, ecaade2017_072f, e287, 4385, 08ab, 958e, 7c48, b7e8, sigradi2015_2.213t1, 0778, d8bc, 31d2, de15, 973e, 97b3, 0153, ecaade2017_199aa, c11a, c3bd, ecaade2017_052ii, sigradi2016_420uu, 60d1, 7a17, 4627, ijac201614205o10, 3961, 3844, 5f0f, acadia17_38vv, 2b0c, ascaad2016_012z5, caadria2015_114c18, 0e96, 52f2, 52fc, 519f, 2bb1, 6e76, ascaad2014_008t4, cedc, b5a5, acfc, c2c6, acadia14projects_219ay, 9e7c, 71b6, ecaade2015_171v36, 0efa, 1c6e, ecaade2016_166i47, 15af, caadria2015_105k16, 3ae3, 3d76, c258, 24c0, 47c6, ecaade2016_223x58, 5143, b0a3, acadia17_512n, caadria2017_069z21, e052, 7902, 15fd, da26, 975f, bf5b, ascaad2014_017j1, 8541, 333f, 2024, sigradi2016_381k, 75c9, a979, acadia17_562z, ecaade2017_122b, bef7, 4c17, 8992, 9656, caadria2016_611z25, ijac201715106z, ecaade2017_152rr, ce4a, sigradi2014_197v6, cbd7, 8eba, b732, 7696, 4def, 03a5, 9280, ecaade2015_185r39, 85ea, d3cf, sigradi2015_10.220f20, cf39, ascaad2016_044s17, 9325, sigradi2014_080j7, 518c, ecaade2017_134p, ecaade2017_170g, cf48, 90ab, acadia17_71rr, 6232, acadia17_404y, dfeb, 48ac, e122, sigradi2016_381n, 1cd4, 651d, ecaade2015_21i4, ecaade2014_192w48, 2757, 7f96, ascaad2016_018i7, 9c82, acadia14projects_71u, 2b09, 2b71, d4f4, ecaade2015_327f71, 9a66, 83ca, d832, sigradi2016_817c, 7207, ijac201412304e1, eb50, 9cf5, e041, 081a, afb4, 88b7, 67a5, c370, a77d, 6117, 146a, sigradi2014_085g8, 2af2, 03e3, 5160, acadia16_98l7, ecaade2014_112l26, 36a9, 8977, e97b, 279a, fcdf, ecaade2014_140b32, c22e, fd10, 344e, ab90, a5cb, eee1, 25ea, aa7d, 0580, e6ee, 3d6a, fd58, sigradi2013_41h, c5b3, ec1b, e5cd, a15b, 5167, 4a47, 7ac1, b095, 5561, bcf6, 1bfc, 1fcc, fa5e, acadia15_232u9, ab13, 631c, 273d, 2e88, 8881, 111e, 671c, b50d, acadia14projects_177o, f001, acadia17_202j, 10f5, eb61, d523, f0e0, acadia17_608w, ecaade2014_147y33, b475, c96b, ef5c, ecaade2015_53o9, 7f86, e1a9, sigradi2015_10.267r20, 92c0, caadria2017_136n36, 721f, 7f37, acadia17_190yy, ecaade2014_018a5, acadia17_329y, 1a4f, b1b4, acadia14_117b, 21ae, 637f, 1ba3, a6a3, 36c4, 4e25, 0bf4, acadia16_298m18, ecaade2017_111ss, d006, 3a62, ecaade2016_025m7, acadia17_168zz, 3c47, b816, ijac201614207b12, 526d, 2a08, 5fbc, acadia17_435ww, f703, acadia14projects_479f, 2788, ca4c, 7bcf, 244e, acadia14_219av, 9b3f, 5aa9, 8dd6, ijac201513304y11, ecaade2014_140n31, a964, 79eb, e422, da4a, ca60, ecaade2017_090kk, acadia17_492gg, a6fc, ec91, f5a0, 9f81, 259b, 2c76, 73e5, 184b, ff91, sigradi2013_189p, 93ba, e809, 2107, caadria2016_477x19, sigradi2015_11.165p25, c85b, ecaade2014_079y18, b1cf, df94, 266a, 6109, caadria2017_183i44, af03, caadria2017_008d4, d9e7, ecaade2016_011c3, 7bdf, 1ff4, d188, ecaade2013r_019e10, 09fb, 64d4, 5852, 1de6, 83bd, sigradi2015_10.7l18, sigradi2016_385pp, 7588, fc47, ecaade2016_129c36, ascaad2016_047v19, acadia14_609ao, acadia16_478j28, fdbb, acadia16_432p25, f577, caadria2016_363e16, acadia16_440b26, 3559, 57d1, cb1f, acadia15_297c12, 0125, 6407, 5856, eef1, 9396, f1aa, aee9, ecaade2017_083zz, ecaade2015_265o58, f788, 75dd, 07a2, 081f, f124, 9a06, 6f7c, d55d, b5e2, 1002, da65, 544c, acadia17_168yy, 2354, 6d43, sigradi2014_151k3, e00b, 9523, acadia16_352u21, e606, 4bc7, bacc, 6e89, 4cf5, d349, 290d, ecaade2017_117w, 408a, 046c, 7f76, ecaade2015_297y64, 9f97, fa86, 2d2b, 204b, 6525, ijac201614204a10, f812, ff88, 500a, e7c5, 90ae, 742e, ec08, 65e8, ijac201412307k3, ascaad2016_054d22, a4bd, 3b18, 0d3e, 1613, 089f, 59f8, sigradi2015_3.155k3, 6013, acadia14_479m, d73c, f7de, dc4b, 122a, d7df, 0635, fc61, 8fdc, acadia16_62r4, ecaade2016_118j32, e89b, ab2b, 1e15, 4c71, b63f, 6904, 0047, 3ca6, ddee, 9890, 0d1f, b49c, ecaade2016_037x9, f614, 9478, 2200, ecaade2015_152c32, 37a6, 6181, ea77, 19df, ecaade2017_066t, ecaade2016_110f30, 8cf2, ab67, 8f49, 3a0c, 89a7, 7bd4, e9a0, 441f, acadia17_154nn, e6e2, 79d6, 170b, 3749, 1dfb, bf1e, aea0, 47e8, 04d7, d563, ecaade2015_138o29, a44b, 265d, 065a, ecaade2015_206i45, 5d2c, 4d98, 8d7e, c18a, 15b1, 98da, 2d49, 06c7, 717f, ecaade2013r_016v8, 7a74, ecaade2017_151bb, ca84, 90c1, 84c5, ecaade2017_228v, 5767, af6c, a41d, 7d08, 807a, 7168, 4ed7, a728, 7209, 571f, ecaade2016_222n57, 3e06, 8586, 4b66, 4ffe, 620d, acadia14projects_719e, 1bbc, 388e, faef, fcfb, ecaade2017_097ii, caadria2016_045f3, 1d1c, 17c4, acadia15_407t17, dc2a, 1d14, 2486, eea4, 1d79, d23e, cc8d, acadia17_318t, a273, 2ebc, sigradi2016_357j, b010, 61b8, ecd5, 3f7d, 1053, 54f5, ced5, fe9b, 4188, sigradi2014_252t9, caadria2017_056o19, ecaade2017_108l, e8a4, f958, dac1, e05b, acadia17_640pp, 88d1, caadria2016_197p9, 3801, e7e8, 4dfc, 3163, 5738, 68b8, baa3, ddb1, 410a, acadia17_464d, ecaade2017_195nn, fbcd, d64c, 4005, ecaade2015_195s41, 4277, ab7c, 6245, 23d6, cead, 9b7c, 7420, 0a37, 3d40, 6655, a41b, c3a1, fca5, 8f11, 13af, 0971, cfd4, 9906, ecaade2017_240p, ecaade2016_163u45, 7de0, 4009, 6cb1, 9ee4, 9328, d289, 129b, 909f, b414, acadia17_373u, a6ae, dfe8, caadria2016_073b4, d83e, e39b, d16a, 37d0, 928f, 484b, b776, ecaade2014_237u60, 25c3, 9c12, 3b78, 48e1, 7858, e034, ad07, 8eca, aeb4, ecaade2015_48j8, 54e5, f90b, 2c61, d8ab, 2dd9, eb13, ecaade2016_033a9, bfd8, 69b1, 3ed4, 8e02, 41ae, fad8, caadria2015_130g22, 4dd8, 91fc, 1c67, 6afd, fc84, ecaade2016_136v38, caadria2015_203b29, aa89, c1b3, 30fc, 0e94, 99b5, 8708, f053, 0633, acadia17_324dd, b6d1, ascaad2016_032t12, bbf8, 77b6, 12c7, 6ca0, ecaade2017_108x, eb56, 8262, 2382, d9d6, sigradi2016_383ff, 2693, ecaade2017_124w, acadia14projects_117i, 50bf, f12a, 483b, ecdd, ae97, aab8, 0ba1, acadia14projects_539aw, 1345, 5322, cf81, 36ba, 0172, 50e0, d031, b1be, d0a1, 0703, 73b0, 76f5, 7a87, acadia17_348a, 79fa, 52ef, 7db7, c465, 3864, 5025, 2c9a, 8d75, 0404, fd73, 443b, 6638, 6859, b63d, adc2, ec41, d148, ecaade2014_085j20, 1f25, 883a, acadia17_82uu, 252b, 931b, 8ba2, 47e0, 4ab6, 2f74, sigradi2014_151g3, a73e, 1490, 5c89, e895, 5cfb, 3433, e471, c782, ecaade2014_224b57, 42ca, 0da1, 409c, 64a5, ecaade2015_171y36, b51a, c2c4, 388d, fb2a, ecaade2017_290uu, 4cf4, f56a, 9257, 28f1, 3f3e, cc06, 659c, 2b64, fcd1, 78d7, ecaade2015_100b20, acadia17_678x, 7c51, 67bd, b112, 6205, ecaade2015_15b2, 787f, acadia17_177g, 3a58, 1927, caadria2016_095o4, 7f7f, acadia17_534vv, 8feb, 985a, 0abd, c472, 68c0, ijac201412304f1, deb0, 75b4, f5bf, 1aa3, 9ff0, ascaad2016_007u3, ecaade2017_169uu, 06f9, 65a2, 12b7, 45c4, 74f0, 2933, f061, 30e1, sigradi2016_449nn, ecaade2016_033g9, acadia17_168uu, caadria2015_156h24, 3c38, 47ed, 8c5c, bfc4, 3827, eae6, ada4, e5bc, 3696, acadia14projects_71z, c216, c4ba, 3614, 026e, d195, 53fd, 7e17, 0358, 01f4, 13dc, 2bda, 078d, 2bfa, ecaade2017_042x, ecaade2014_204d53, 8696, acadia17_382tt, c4b7, d9e2, fd89, 012d, dbb0, 0ae8, 7365, caadria2017_062x20, 0a76, 8859, 5224, sigradi2016_595ii, 9c5e, sigradi2016_363ee, 21be, caadria2017_008x3, acadia17_403r, 2d59, 3bcc, acadia16_24p2, acadia17_308rr, sigradi2013_195a, ecaade2014_173u42, 3508, ecaade2016_070p18, bda8, 594a, 535e, 32ce, fd36, sigradi2015_3.221p4, 1849, 24dc, 9fd9, a34b, ecaade2015_237g54, ad80, 6b23, 0d62, 8fea, c29f, ecaade2015_298k65, 0f4a, cf0f, a563, df2e, 510f, 5d8e, 39ff, b646, d53b, c11e, af29, 0df9, ecaade2017_051ee, 22e6, 0994, cfba, d276, 5595, 7ab2, sigradi2013_311j, 9b5c, 31ca, e40c, 27a7, d49e, acadia17_284g, bba9, a0de, 9f96, 5241, e102, ecaade2016_071n19, 801a, e5f0, 49b3, acadia16_270b17, 0fc2, caadria2017_175f43, 0a90, 32e1, ecaade2014_055y13, 08ae, acadia14projects_145t, 1557, be9e, 3e13, b131, 833b, 0660, 6fb4, 26dc, f98f, ijac201715101c, acadia14_219f, ecaade2017_031rr, 6b4b, ijac201715202ee, 64ce, 6f3a, acadia14projects_189aj, ffe8, sigradi2014_109j9, 8ca7, 7fb0, 3c45, caadria2015_208a31, 33bc, acadia14projects_167x, d5c5, b79a, acadia14projects_117aw, 2ce7, sigradi2015_9.152d17, 2661, cf9d, acadia15_497f22, sigradi2016_360bb, ijac201412408w2, 51f1, ecaade2017_152pp, 9fab, 0c5a, ecaade2015_138p28, d03c, 175e, ca08, sigradi2014_070a6, a9fb, caadria2015_023a4, c503, 3d99, 398e, 7762, ecaade2017_109mm, f026, cec1, 0986, caadria2016_435p18, ijac201412404v7, 9e24, 197f, ecaade2015_77r14, 335f, 4ee3, fcd6, 7794, fe8e, acc0, 08fc, ecaade2015_298j65, c305, acadia17_600hh, 9165, 8cbc, 6f31, 848b, 423f, 2f40, ecaade2015_178e38, 7e95, a123, 3c8e, 334b, e097, acadia15_483k21, 5b6b, e14f, sigradi2016_710mm, ecaade2015_278r60, bcb5, 2ed0, acadia16_372j23, acadia14projects_435ae, ecaade2014_201g52, ad8a, 6a6e, 9121, cc00, ecaade2015_84z16, sigradi2016_448ii, ecaade2017_213j, 965e, a468, ecaade2017_215jj, 42d0, 7fc6, 11da, 91d0, ecaade2015_334p72, bb5d, c400, acadia17_660k, sigradi2016_421qq, sigradi2015_sp_10.311k31, 4e26, 20ed, sigradi2016_621ee, cc09, acadia14_681ao, eced, 01db, c193, 7fb5, ac07, acadia14_189ap, 547c, sigradi2016_443rr, sigradi2015_3.65r2, 5e13, af20, c268, 1f76, c847, 5fc9, 80c7, 2a4e, sigradi2015_3.268e5, 7497, bbde, ecaade2015_158c33, 80b6, cfd1, 4de6, e24d, dea5, ecaade2015_171m36, acadia15_311g12, c371, 0541, ascaad2014_017r1, ecaade2016_018y4, 188a, 00f5, ijac201614203v8, dcdc, ecaade2017_302ee, 71cd, ecaade2016_089g25, d089, 7721, ecaade2017_277ii, ascaad2016_048i20, 57aa, 2c4c, a221, 8c47, e062, 765c, 4aac, sigradi2014_289h4, d562, 643c, 67ab, dcae, ecaade2017_047r, ecaade2015_206m45, 7c89, edd6, 37e6, ecaade2014_180o45, b265, acadia17_455q, ab4e, cf8e, 5d54, d5ad, 9706, cc15, 6402, f6b7, 9357, b3f5, 6d84, c524, 5f8c, 5564, ecaade2015_297a65, c30f, 0018, sigradi2016_590m, e8d2, 57c0, ecaade2017_046k, 8d26, acadia14projects_479t, ec6d, 931c, acadia15_243w9, 61b7, sigradi2016_732u, e58a, ecaade2017_019xx, 1c38, 6fed, ecaade2016_025g7, b086, ecaade2017_189rr, ecaade2017_228u, 43e2, 478a, f61b, 9569, 8a9f, 0600, 3482, 663b, f0e9, d4a7, acadia14projects_637ah, 2050, 607e, 420f, 118c, 7c21, caadria2017_113y29, 7b83, b65b, ecaade2017_208n, caadria2016_601h25, 32b7, 4577, 3904, ijac201614203f9, ijac201412305a2, ascaad2014_010k5, 5a8b, d326, ijac201614208j14, ijac201614201u6, ecaade2015_55w9, 36f9, 41af, 0fb9, 141d, 386b, b93b, 69c4, 5ee5, e5c5, caadria2017_029s10, b0ba, 5bad, 333e, ecaade2017_095v, 8f58, acadia15_243y9, 78b8, f3a4, ceba, f3a0, ecaade2014_104v23, c11b, sigradi2014_134a2, e41c, d685, ecaade2016_074u21, 99d2, d3f4, sigradi2016_686zz, b0cb, ijac201412405c9, d352, f49e, 2cad, 3bf4, 5508, ebdb, 754b, ecaade2016_108w29, ecaade2014_240l62, f6cb, eeb1, ec4c, 2256, ijac201513105n4, 45f3, 8801, 7950, dfbd, 4043, 4e04, acadia17_92l, ascaad2016_007o3, 4e12, ecaade2016_166a47, 0f97, 51e7, fa7c, e3ab, 4368, 106f, 7806, acadia15_381r16, caadria2016_045j3, e4e3, 8ae7, e99d, f377, 7b21, 702b, acadia14_365ap, 4a94, 0058, 0288, 3549, 6937, 9452, acadia14_647au, ef82, caadria2016_549k23, 15f4, b6ab, ecaade2016_067e17, c602, cbcc, c162, 8958, 4a5f, 94b5, 9491, 9e4f, ecaade2015_240t54, 145c, e803, acadia17_18c, 2d3a, 7c5e, 5580, caadria2017_031j11, 49c3, ecaade2017_195kk, 3099, df30, 785a, 6991, 9d11, bbda, 2966, 089a, 446e, f49d, ijac201614101d1, fc7d, acadia14_539b, a5b9, b490, c573, ecaade2016_118z31, b83f, 3105, 7edc, ff71, e522, eb1a, ecaade2015_83m16, ecaade2014_194u49, ecaade2014_029f8, 511f, ecaade2014_030j8, b85f, f2b7, fca0, 7c02, sigradi2013_303i, dc36, sigradi2016_363hh, 160c, 73bf, ecaade2017_213b, 001e, acadia14projects_565ad, 6e03, ecaade2014_141e32, fade, b3ab, e8b3, 6581, e394, 68e5, 932e, fffc, 342d, 2d84, ecaade2015_319e70, sigradi2016_669cc, 706c, ca13, 32bc, acadia14projects_463l, 1b29, 0a69, f7d3, 1f11, cb80, ecaade2016_023u6, 4c86, 1c69, 6eb4, 5033, 2d51, 2b78, edaf, 6830, acadia14_579g, 9d9f, 157a, 210a, 7613, b22c, 4551, caadria2016_147h6, 0f1a, cc93, a188, 1ca0, caadria2016_777d33, 2183, 2584, ascaad2016_010e5, 46a3, 12e8, sigradi2013_386n, ecaade2014_206r53, ce1c, 427f, cd79, 1225, e38d, 612f, a473, ecaade2015_227z50, acadia15_451s19, 7c9a, 048f, ffbd, c1f3, 2907, 6556, acadia15_443w18, 4ec5, b060, 0c3d, 3893, acadia17_610mm, b4cb, 3ca4, b111, a0ce, acadia17_491s, acadia17_211n, sigradi2016_534jj, sigradi2014_263c1, f395, ec60, a981, fca9, acadia17_630f, acadia14_111j, c27a, e38e, 120d, 9e06, ecaade2017_140aa, ecaade2017_059ss, ecaade2014_113a27, acadia14_531m, 8b94, 43b3, 781e, a4ca, fcc0, 8699, 1e18, e7a2, be4a, caadria2017_189j45, e8e7, ijac201715105k, acadia14_497x, 088a, 97e9, 4772, 2c19, d773, 3a09, d27a, 155e, 0845, 5bde, acadia14projects_199ap, 3009, 8393, ecaade2015_73e14, sigradi2016_621dd, b0fc, sigradi2014_266d2, ebe5, acadia14_601y, 27ab, acadia14_601ah, 0d02, 97c5, fb40, 5493, acadia16_308u18, 80eb, 08f4, ijac201614105x4, 3988, 0d51, 94fe, 13d8, 27e6, ijac201614207w11, c942, 68d3, 925b, 6729, sigradi2015_10.307v20, 693a, 610e, b9e7, acadia17_588mm, 61d4, 235c, 2e17, 9db6, 53ea, caadria2017_122p31, 38a1, acadia14projects_347al, 407f, 739c, d494, b87b, ae79, ascaad2016_051d21, sigradi2015_9.347s17, 5cd5, e488, d091, 1f2a, 5edd, ecaade2014_089p21, ijac201412304j1, 4a8d, ecaade2016_223c59, 1a24, ecaade2017_198rr, 66e9, 8c7b, ecaade2014_198v51, 747b, ijac201513303k11, be43, dea3, 5ff1, 7066, 59aa, ada9, 053b, 7529, c068, 7366, eefc, acadia14projects_145k, 2297, 8798, 8728, acadia16_318m19, c0dc, 3fb1, acadia15_57h2, 9d95, 6b63, 6c98, a47c, 7638, 8253, 1a36, cb8b, f1a4, 955b, 4830, c87f, a9e4, 353e, d38b, bef2, 2814, bad5, 95fc, ab73, ecaade2015_309t67, bd0a, 0da3, acadia16_478k28, a848, ecaade2016_042i11, ascaad2016_045w18, 730d, 8e2d, bc6e, 6e40, dc92, 4f76, 4f7b, aa87, fde3, ecaade2014_121s27, 2df9, 27fb, ecaade2016_065c16, 6a3a, a1b9, 079a, 3c2a, aafe, ascaad2014_030x8, acadia14_661m, a9c8, 85c7, 6720, d0a7, 317c, cdcb, ijac201614401g1, f004, 678f, 1757, b543, acadia17_648r, 0121, ecaade2017_116k, acadia14projects_479b, acadia17_338ii, 90d8, acadia17_424xx, cac4, f23d, ecaade2016_193u51, b839, acadia17_482bb, 0e72, 553f, 612e, 1ea4, 3b4e, a464, f613, fe26, acadia17_340m, 1e40, 8bea, a064, 4e2e, ee05, 93c7, 1150, 7136, ecaade2013r_007e5, caadria2017_094y25, sigradi2015_8.81w11, 6ffd, sigradi2013_397g, 95b1, a898, ecaade2014_038m9, 5f4f, 88c8, 33e8, 80b8, c86f, c077, 9dc6, 99d1, ecaade2017_215bb, 6084, d6d7, 871a, 7631, ijac201614306x3, 47c2, ae12, 392a, 7431, 54f6, 5757, daa2, ecaade2017_214o, 0fe7, 4228, acadia17_473a, ff40, ascaad2016_009o4, acadia14_479n, 1fb1, b431, 187d, acadia15_263d11, bc2c, caadria2017_168a42, 2357, b3d6, acadia14_327a, b506, acadia14projects_101am, da30, 305c, 3b17, be27, f374, d346, caaf, cc82, d3d4, 8e9b, 6630, 389a, acadia14_101ak, cdba, ade5, dc07, 40b1, acadia14_153as, 566a, ascaad2014_005f3, 842e, sigradi2015_3.268o5, caadria2015_203g29, sigradi2014_074u6, 31b4, dca9, f962, ecaade2017_091a, 5fda, 3946, 8b7f, ecaade2016_mrtf66, 097b, 0b29, 2e90, 22b2, 0062, 3bfc, 805a, acadia16_140w10, 582e, ecaade2015_200r43, 12a8, 7d2c, cb79, sigradi2015_1.320f1, 8476, 7ee9, 91cc, 39df, ijac201412408s1, bb60, 4b04, f9ae, ecaade2017_199ee, 10ab, 798c, ascaad2014_013t6, be94, 1216, 8a37, ecaade2014_224r57, d4e5, 3ed1, ecaade2016_099j27, 3567, 8d0b, b3bf, 6c6e, de0f, b537, 41a4, 0ccd, 1ce5, caadria2017_158c40, 6b86, ecaade2017_089y, 8c52, e368, ba2e, 34f3, 6f14, 5f7c, 58df, b02d, c3b8, 8ce1, 8094, ccda, 6a30, 9aa6, 7fbc, 1ece, aff5, 10a1, d04c, caadria2017_190w45, fd23, ecaade2014_092c22, 6f6c, 619c, ecaade2016_095j26, 7a24, 4d37, 51d4, b97b, 2c53, 2d25, acadia17_189dd, 3277, 8a77, sigradi2014_032g2, caadria2015_114u17, acadia14projects_63aa, e6a2, a2c7, e884, ascaad2014_016i9, 3664, 69e1, f2cf, feba, cbde, a1e3, ee9f, 7ef8, sigradi2013_401o, 4032, 87b7, 280c, caadria2017_072z22, 6464, cc28, 7c3a, acadia16_116s8, ascaad2016_038r14, 5b75, 2261, 58e1, ae9a, a9fa, cb94, 50a8, acadia14_291aw, c1a0, acadia17_678ff, acadia15_195a8, ecaade2014_015t3, 7e79, 8e2e, 27c8, 34aa, 4eaf, dfd2, sigradi2014_144t2, d556, fbef, a307, 2b38, 69aa, 23f8, ecaade2017_203zz, acadia14_365ae, ecaade2015_103r20, ffb7, ascaad2016_010u4, ecaade2016_042p11, 175d, d787, acadia17_403t, 6f87, e30f, f43f, 1bda, dca4, caadria2015_078j11, bf97, ecaade2016_026z7, 0460, ijac201715104q, sigradi2014_281j3, 20ba, caadria2017_174r42, 2da4, 3c4c, ecaade2015_77y14, acadia16_140h10, ecaade2016_132h37, b343, b50c, d98d, 560f, aca5, ecaade2016_025a7, acadia17_500hh, ecaade2016_217w55, d45d, 6611, 1078, 033d, a7d6, 390c, c6a0, 7534, c0ba, ascaad2014_026u6, sigradi2015_8.47i11, 1db0, eef5, d71e, ecaade2017_031tt, 5a24, a8ea, f0fa, ecaade2017_117o, ecaade2017_098ss, ascaad2016_059n23, e2f3, ijac201412304c1, 22a8, 14fd, acadia14_671r, 698c, 302c, c8ee, 615d, 3753, 1ef9, 34c8, 5f07, 3a9a, 2d9e, 280f, 0cb1, 425b, 5eca, 8636, ecaade2016_063n15, 27ad, ecaade2017_026rr, f305, ecaade2017_309ww, 8e04, f1c0, b7bb, 8406, 2312, df86, c2a9, b4b9, 75ba, 4d42, 31d1, e825, acadia14_655w, 9536, b00d, 3a3a, 92ce, f2d6, ecaade2013r_006y4, 53b8, c304, acadia16_164x11, 5215, 14cd, ecaade2017_164r, 1455, ecaade2017_014qq, dc82, 7201, 8e40, 2b26, 31de, 280d, ecaade2017_076ee, 963b, 3dc3, be1d, caadria2015_070u8, caadria2017_096d27, 224b, cc4b, 4af1, 79be, 9d01, 78e4, 4e41, 90ce, 3c14, sigradi2016_363ii, 47b4, 2f8d, 81bf, f871, ae80, sigradi2013_64a, 233a, f767, ead0, 10ed, ecaade2017_140oo, 72cd, caadria2016_187z8, 0f8d, a715, 9ea0, 2379, caadria2015_209c32, ce50, 109e, f685, d0b7, 7093, ecaade2017_212mm, ecaade2015_271b60, 393c, c703, 82af, 0e7d, c506, ecaade2017_089dd, 8de6, be6a, f529, ecaade2015_241t55, 8118, f5ea, 618d, 5220, 0e7e, 2e8f, 1af5, ecaade2015_181i39, 849a, 7919, ijac201715106uu, 50ff, acadia15_274h11, d27b, 8fe7, e6d8, 3c27, 3134, ecaade2017_057hh, 8ad9, 956c, 181c, 2554, acadia17_640t, 3d88, 3742, 4460, 657d, dfa8, abd8, ijac201614408g5, caadria2016_197h9, 2a4a, 95d3, ecce, 7f99, c843, 3f91, dee7, ef2a, a13b, 9606, sigradi2013_393r, ascaad2014_029o8, 230e, ccd6, 2ac3, 6a11, ijac201614307i4, e7bc, 2a21, 7865, sigradi2015_9.347n17, b3a4, ijac201513203z6, c482, ecaade2016_185w49, 988a, 1f19, a08d, 7738, aaea, ecaade2015_109w20, e219, 5016, 7f05, 6a75, 4890, cdc7, ecaade2015_196b42, ascaad2014_022f4, 5d8b, e66b, acadia17_38xx, caadria2015_218t33, f700, f7b1, 9bd0, c445, sigradi2015_8.41c11, caadria2016_157s6, 4c41, 9466, 0ac5, c952, 8315, 3a1b, 89ce, e331, ec20, 3c88, af5b, 1178, a1a0, 1286, 5ad5, ijac201715106aa, 91ef, ecaade2015_309u67, 4025, a3fd, ascaad2016_007z3, ecaade2015_110e21, ca54, caadria2016_683o29, ijac201614201m6, caa2, 4dd2, 0041, ecaade2017_066j, 239d, 5357, 1a2e, b3ef, e13c, caadria2015_081r12, sigradi2013_421h, df7c, 7521, adb6, 6a55, c2e9, 3c28, 50f0, 85e4, ec47, ijac201614207n11, 3cac, 40e0, ab1c, b3e5, sigradi2016_690c, 34ce, a58b, bf37, 534b, b6bd, 9010, af09, a2cd, 35d2, d020, e95f, 7ab8, 3039, sigradi2013_117z, d174, 9ef7, ecaade2015_136t26, b6ca, b49f, a5c1, d3e6, c2d6, 702f, ecaade2015_296p64, 4a6d, ac5a, 9af8, 1a1c, sigradi2015_8.264m14, 820a, 2a03, adeb, c433, 818e, 7780, 1cf4, 9703, acadia17_590i, 0a31, caadria2017_096b27, 14e8, caadria2016_487r20, c925, 4011, e073, ijac201614208p13, f4f2, 3e03, ecaade2015_169f35, f0f0, c502, 7afc, 584e, 2114, cf50, e531, ece3, 9fc7, 13b2, e4e2, 6ea9, sigradi2016_455g, 2cf9, 8c1c, 0ef5, ecaade2017_244pp, 5c79, 4d15, 7ec0, acadia14_473au, caadria2017_107s28, acadia17_82qq, ijac201715204ee, 13cc, a5cc, 4193, 622f, ascaad2014_031i9, sigradi2013_117h, 12aa, sigradi2016_490bb, b913, 43d5, bd69, ecaade2017_256x, c8cb, 6da6, 6510, 0f37, bd20, 908e, ecaade2017_080ii, 7261, 057b, b969, 707f, 4428, c4da, 82e1, 40f4, aa1e, 2c07, 4fae, acadia16_140v10, 5bcf, ecaade2017_ws-hybridlabcc, f7f1, 6233, 500d, 30be, d130, da47, b19f, a7d4, 5d5c, dc4e, 455f, 2191, 3c05, ab92, 2634, cae6, 742f, c6db, 92fe, c724, sigradi2015_7.203i10, caadria2017_051n17, d479, f9ec, 2493, 1d55, ecaade2016_mrtn66, 3f6e, caadria2015_077a11, 5244, 858e, f1e7, 73de, 6a20, sigradi2016_448l, 7ec1, 8a1c, acadia17_18m, 0a63, 084c, 9f5b, c828, ascaad2014_005k3, 3d3c, 48df, acadia14projects_463au, 2cb3, 4a32, 9482, acadia17_562y, d11a, 441e, 2e4c, ecaade2017_111rr, d3a7, edc4, 16fd, f78a, 182b, caadria2016_249g11, 17ac, 433b, f1f5, 0e78, 1d9d, 19ed, eed6, ef00, bf99, ecaade2017_049xx, 99e5, acadia17_92r, 788f, 2de2, 1d2d, b1fa, a257, 51f7, 674d, be67, ecaade2014_180n45, dd36, ecaade2015_127x24, acadia17_423ii, sigradi2016_674ii, f319, 0fd3, c564, acadia17_222x, acadia15_185p7, db1a, 8c21, d6ca, 94eb, 0ce1, ecaade2014_239n61, c378, ecaade2016_152r41, 6b66, c583, d1c1, sigradi2015_13.181r28, acadia17_60t, 39e2, d262, 2d5e, e192, c2eb, 9979, 2cf8, 8052, 80ea, 4000, fc40, 1dbb, 5f71, 359c, 34a8, 0448, 04df, e024, ecaade2014_066o15, 240b, ijac201513206j9, 983d, 099f, d9ca, sigradi2015_8.186n12, ecaade2016_033w8, d8f2, 9f0e, ascaad2014_003s1, 752d, 7a7d, d8e1, e5de, sigradi2016_773x, acadia15_483g21, a2d3, 3d71, ccec, ijac201614201f7, 49d1, 702a, 4c46, fe8a, 1439, 0e36, a166, dec5, 56e7, a5dd, ecaade2017_049vv, 58d4, d78b, 0d59, 6585, ecaade2015_324z70, 483a, a23c, ffe4, 808c, c616, 6c1d, acadia15_137y4, ecaade2017_271h, e659, 8cf0, d355, 93b6, ff2b, 8bd2, 4206, 91ec, ijac201513203b7, ad8d, fe9c, 2089, 1ff1, f155, acadia17_91f, 6ab2, 42c2, ecaade2014_186a48, 453f, 501b, 3afe, 58f0, ecaade2014_105x23, 56b5, 7593, 5f29, caadria2017_158d40, ba0b, ecaade2017_019jj, ecaade2015_278n60, e98b, 33ab, acadia14projects_117g, 6a95, a075, beda, df09, 586d, 51ad, ecaade2014_112h26, 1a2b, bddf, 0436, 1da0, 4d86, e810, sigradi2016_625jj, 5983, acadia16_214z13, 7907, 8a78, a06d, 23df, c05e, 479f, 0dc8, 936d, 3252, 0f92, ecaade2014_239z61, 709e, ecaade2017_142ss, 224e, sigradi2015_sp_8.326x30, 8d39, 2415, acadia16_8d1, 86ee, 65f8, 8f7f, 7293, da84, 37dc, 4c96, e0b2, e9cb, efd1, acadia14_699b, sigradi2015_6.387n9, a57b, 7a2c, ecaade2014_168r41, 3280, b455, ef4a, 6715, 2289, 3d2e, 5e59, acadia17_512y, e166, 88f3, baf1, ba5b, e508, 41e6, ccf6, caadria2017_118t30, ed80, 07d0, 477c, ecaade2015_33w5, cc7e, f59b, 7e5b, fd4e, acadia14_699h, ecd6, sigradi2013_44, sigradi2014_137l2, 5eb5, 66d6, 1657, acadia17_27o, 7c3f, 62ba, 200c, 0370, 04e3, e664, 0ee0, 8047, 2642, e983, cb37, sigradi2016_777kk, 8d87, caadria2016_343p15, 8c66, acadia17_170j, de74, 0e98, 3cca, f48c, c75f, 1337, e880, 448e, acadia16_382c24, 1c1c, 661e, bd2c, ef08, 4f28, cbe7, ecaade2015_314f68, 7566, a02f, caadria2016_405k17, 03d7, 3363, a094, 3c78, d0a3, e3f0, caadria2015_172g26, ce2c, 1b1b, a00c, edec, bf2e, 8e01, ecaade2016_057p14, a6f4, acadia17_128pp, acadia17_274ll, 0aab, e645, e5fa, 2edc, bdd4, e1b4, ecaade2015_122h24, 5a45, 363d, 4b4e, a881, 240d, ecaade2014_072j17, 2d9d, b05c, sigradi2016_595ee, 00f9, f91f, b2ba, 7ae3, 1e10, c962, a412, ecaade2017_048ff, 90d9, 201f, 32c3, 10c9, 8458, 0a9c, ecaade2017_202i, acadia14_435d, 0b1f, adbd, 32dd, c6c2, 4221, ecaade2016_120f33, dd71, 58f2, 6f4e, a5cf, 9264, ascaad2014_004l2, 4811, acadia14_661c, 0099, ecaade2017_048ll, d447, ec9b, 4155, 11b9, 2f66, sigradi2015_10.138y18, daba, 424d, sigradi2015_sp_4.388b30, ecaade2017_268aa, 9e01, a845, a01d, ijac201614201v6, ce25, sigradi2016_428j, ascaad2016_004s2, acadia16_308d19, 20db, acadia17_59b, 7c59, 37ef, e091, 7db9, 3853, 5bfa, ecaade2014_018x4, e298, 4312, 3b7d, 8e4b, 4e95, 4acd, 4606, 13d7, ecaade2014_168y41, caadria2015_208c31, 0802, cb40, 2a8b, 63af, 025e, ascaad2016_035m13, 6caa, 0920, 93a9, c678, e37e, caadria2015_070b9, 93c2, 73c7, fb16, 3ac1, d337, acadia17_600ii, caadria2017_115f30, 11bf, e268, f131, 008d, f3f9, cf34, b810, 0da7, eeee, 5f5d, dadb, a19b, a24a, 2551, 64ae, 0945, 5ca9, 89c0, da63, a583, ascaad2014_010p5, 14aa, a580, 4bad, 43e1, 8e1a, 959f, 70d2, ecaade2016_129x35, 5c4c, cc4e, ebdf, 24c3, 0664, acadia14_497z, 8181, 0452, cae2, 125c, bb51, 5b6a, 4327, 8654, aae2, acadia16_470h27, ecaade2013r_011w6, 4623, 515e, 2c78, ecaade2017_054gg, f2c5, ecaade2016_225i60, 0dea, d342, 0830, a28d, acadia14_539f, caa3, 2293, 8dd0, 032b, 8674, ecaade2016_230c62, 3b24, 7eb1, 47bb, eb70, bdd5, 2609, 24b4, ecaade2016_166m47, ijac201513304a12, ecaade2017_169kk, 9018, 8db3, acadia17_248i, ecaade2015_247d56, sigradi2016_583yy, 40e7, 7194, acadia14_53j, sigradi2015_10.377y22, ecaade2014_138g30, 47c3, 65f3, 325f, 1323, 6a50, 3fa6, db5f, 9699, 96f8, sigradi2015_8.186l13, 6c5a, 4ded, a2b5, sigradi2013_184z, 3981, edbf, c003, f59c, 0864, 4878, e08c, 45a6, 2fef, e572, 197b, 6e08, 1602, ac1d, a32d, d1a4, 269c, b021, ecaade2016_223v58, 2fa6, 42d3, f997, 002f, 52e8, 537a, caadria2017_118d31, f2ab, a79f, 5b42, acadia17_222uu, ccaa, 67ff, sigradi2013_286h, 3bf6, becc, sigradi2015_11.222r26, 80a5, 9c7e, c7d3, 97ac, acadia17_648x, 0fd0, acadia16_140g10, bf7f, 8ac3, 7681, 6b98, ijac201614207j12, e55a, 1f17, ffbc, 50c5, a7ba, 9f52, acadia16_124d9, b877, 70fa, sigradi2014_077g7, 2d54, 5b6d, 49c4, ddcc, ecaade2017_183dd, b2ec, c458, 6bd0, ecaade2017_072e, 21c8, 9f6b, 11a0, 3dd1, 5578, ecaade2017_288kk, c313, da8f, 91af, f187, f019, 0685, 414c, e25d, cbda, acadia14_101am, ecaade2014_044l11, ecaade2017_163g, 399c, ec21, f9d5, e8e0, 7bfa, 5cf6, cb8a, 0c0c, 165e, e0a6, 0bdd, ad96, b2de, 3f36, 21f2, acadia17_230f, acadia16_488t28, 4a38, 7c36, b3d7, acadia17_338hh, 0b97, 6b13, b1c1, d944, 0278, f866, caadria2017_005j3, a109, d7ed, 0976, c93e, 44db, 43f2, 4f75, 1851, ecaade2016_036k9, 96de, dad7, 5b5f, d320, 5862, acadia17_562dd, fa8f, ascaad2014_015w8, 25ff, 79fe, 404f, a226, 877a, d2ca, ecaade2017_134u, e167, 1c31, 3453, e95d, 8d92, 1038, ecaade2017_255e, acadia17_322i, 572c, 7ba8, e23d, 7646, bc86, e276, c7db, 84ec, cc77, 2330, 7efa, b14c, ijac201715203tt, 1303, 9c89, 103d, a7bd, dea8, afd5, 9f60, ijac201715105f, b7a5, 477d, dc28, caadria2017_058p20, 3635, 867b, a4d5, 2179, d708, acadia17_382mm, 4072, 733a, 2ba1, 2cd7, b084, ijac201614208k13, 2167, 4ab1, 4887, 1773, ecaade2017_195oo, ad43, ijac201614202a8, 4aed, 85e1, 1b0e, 6107, 7e07, 1c1e, c8a0, d7fe, 871d, 0e70, 923c, 8a38, 127e, 02fe, 360c, c8f1, sigradi2013_32n, 4bd5, 9e6f, ijac201715202g, dbd7, 3096, a754, b052, b88d, f1df, 2f90, eca7, acadia17_600x, 2f1f, 48c1, 4e93, fe4d, 995c, 998a, caadria2017_118u30, caadria2015_203e29, c011, ecaade2014_237x60, ebcb, 3031, 4c5c, 7d4b, 2302, 8905, 8d32, 0f3e, 8c7f, 2ea2, 0234, acadia17_266q, ecaade2017_195gg, 30a5, 056a, acadia17_18i, eadd, 6e71, 81e9, 5554, b29e, 0ce8, 522f, ecaade2016_132j37, 2b65, 3b62, fe11, 5769, ecaade2014_123h28, sigradi2016_367yy, 4602, 38f1, 8e86, c682, bfd9, 1ec4, sigradi2016_479bb, 7252, fec8, ecaade2016_164l46, c333, 4d96, c544, a858, d627, 88cb, sigradi2013_429o, 7d38, 9ac6, 4a84, 938f, 89c7, ae27, ecaade2017_039e, 7c56, d9a2, 4b19, be9a, ecaade2013r_010u6, 5ec5, ecaade2015_318z69, c113, c64c, 3626, 2930, 4d57, 498a, 40b8, ecaade2014_187e48, a210, e0fd, 03f0, sigradi2016_441ll, 7cf6, 0d69, dd02, 9028, 33fa, a648, ecaade2014_035d9, 9f8c, c66e, acadia14_435ax, e0f1, ecaade2014_214n54, sigradi2013_304z, ecaade2015_48y7, cc7f, sigradi2015_3.209c4, ecaade2016_068w17, 65d3, 85a1, ascaad2016_045d18, a8cd, 7951, 6e9a, a3d1, bdb2, caadria2017_163b41, e243, sigradi2016_792i, 5df7, ecaade2015_22u4, cf43, ecaade2016_007f2, b81e, 6873, ijac201614303i2, acadia14projects_281aa, 36ad, ascaad2016_033f13, 9bbd, ecaade2016_068b18, dfb2, 4e9b, caadria2017_001e1, eac2, 7f21, 17f2, f45d, 8884, ffcd, 4585, 3537, 51ea, ecaade2017_124y, 29ce, ecaade2013r_020p10, 8848, 0169, 8ad8, b2e2, 5a90, 6907, 5474, acadia14projects_311x, 0564, 2ff0, 3b02, sigradi2015_3.65p2, 5da1, ecaade2016_021t5, 2e6f, a5fa, 201a, ecaade2014_113w26, 5bd4, df6e, sigradi2014_144a3, 1680, acadia17_90mm, 0ac2, d6d8, 8736, b7e9, 2143, sigradi2013_52h, acadia14projects_719g, d18a, ae8f, ba29, acadia14projects_699f, ecaade2015_27r5, 0411, 764a, 8b17, 1832, eba1, 6f38, 7a82, ecaade2014_080i19, acadia17_201c, 2b1d, e519, 0e66, 0d37, 7fa1, 9ee1, 6ddd, bf2d, 2a64, 0907, df8d, ecaade2017_199t, 311c, 9aec, 8671, 9819, b7d8, 9ce5, b025, ab20, f567, e97f, acadia14_435ak, e5a6, 3846, eee3, 9f07, 378c, bfbe, 0f20, 0c12, 454b, 6153, cda7, 7b10, 117d, ecaade2016_097u26, f151, e6b5, caadria2016_683m29, 0a88, acadia16_488x28, 0680, 2899, 502d, e25a, bbd8, 7c68, sigradi2016_686vv, ffb5, ecaade2015_297w64, deff, e13a, ef15, 28f2, ecaade2016_104r28, 378e, 039e, ff0e, 4858, acadia14projects_81l, 99c4, 6a9a, 4dff, a20d, 7f1d, ecaade2016_ws-afuturep67, 0933, 08f5, 5e8a, 290a, af21, b46d, 9a69, 1142, ecaade2017_240w, aaab, e2c7, c0e0, 5c83, 75fc, 253a, 3095, 9035, caadria2016_559b24, 0ccb, 6a38, 0485, d7f6, 66a0, sigradi2015_6.387l9, 4944, d2ae, f2a6, 0044, abef, 1f0b, sigradi2016_461k, ijac201614301b1, 63b6, 86dd, 09c4, acadia17_598qq, 4b59, ecaade2016_036t9, b392, 0df8, ascaad2016_039n15, 8c8f, ecaade2015_155r32, ecaade2016_163w45, c036, ecaade2016_045e12, b617, c4d7, acadia17_221bb, ecaade2017_291t, a9e9, 41e8, 13b5, a3fb, ecaade2017_085xx, 3b5a, e365, dfd4, eace, ijac201614208a13, ecaade2016_152z41, b17f, ecaade2014_111s25, sigradi2016_686xx, 8797, 8224, ascaad2016_007k3, 0570, ecaade2017_067q, 425f, 09d9, c7ad, def8, acadia15_223l9, sigradi2013_386e, ea6c, d17c, d009, c4f5, 24b5, 836c, 8a3c, 4867, ac05, acadia14projects_473ak, a543, 713b, 6abe, ecaade2015_250d57, 5346, 809b, 4300, 8107, ecaade2017_143ww, b84a, sigradi2013_358a, 29e5, acadia17_502vv, fd87, 7b79, e7c0, f729, 6d8b, 9113, ecaade2017_046m, ecaade2016_071a19, 34c5, 26ff, abd5, 9aab, f017, caadria2017_037g12, c758, 9c25, be95, f733, 39e7, ecaade2015_138f27, cd04, 1c2a, 393d, acadia17_582nn, 000c, ecaade2014_240p62, cb54, 1681, 90d1, 19de, 1b52, 0b05, 2019, e570, 3c6a, 6d08, 765b, 4675, fcfd, 1d15, acadia14projects_565m, d1bf, 54ec, 5a16, 7c41, sigradi2014_030x1, aafb, ef49, ijac201513304b12, f8e2, ec5b, db6a, 8f5f, e3ec, 922f, 7af8, 69d0, 9e44, ecaade2014_111d25, ascaad2016_049z20, caadria2016_611b26, 1110, c0a8, 556b, 4b52, 5fcb, 78f1, dd4d, acadia14_463a, 12d4, f2e6, caadria2016_611g26, c4f0, ascaad2016_020x7, fcbd, 4346, 16f1, 844b, f227, 26a6, ascaad2016_011i5, 322f, 3b8f, 6a21, ce6d, f6b2, ecaade2015_27t5, ascaad2016_022c9, 5a01, ecaade2017_164p, 6bcb, 0da6, 39a9, 56e5, 37a3, 08d1, d81a, ecaade2016_091k25, caadria2016_839l35, d60b, 8726, a049, ecaade2017_309mm, 0db6, acadia17_81i, 59d9, 9af2, d092, acadia16_244y15, 14ad, fe13, c456, 7db5, 0bc2, 77a5, d8fa, acadia14_75e, 63b1, 7dc5, b96d, e8ee, e91e, 4d64, a49b, ecaade2017_054ll, acadia15_110a4, 477b, sigradi2015_8.289e15, f165, ascaad2016_031k12, 379a, ea0c, f250, 9329, 8a61, ecaade2016_016c4, 7b4b, df3e, ijac201513203g7, acadia14_125t, d026, 2c73, 8eb6, caadria2016_517c22, 9f2c, ea04, 0b6c, e496, a461, 104b, 361c, 6d01, 69b2, 6025, ecaade2014_046v11, fbdd, ascaad2014_014z7, 9a3f, ecaade2017_291l, e128, 8987, 37f0, 3c79, 0a64, 6c83, acadia14_399al, caadria2016_023n2, b0e8, 27c2, a632, 2712, c197, ecaade2016_224n59, ecaade2016_154n42, 0036, 85c5, acadia14_589e, cab6, cbcb, 358d, 096c, acadia17_178nn, 5fb1, acadia15_123i4, ecaade2014_180e45, ijac201715202e, 287d, ecaade2017_083ll, 44dd, ecaade2015_13t1, bb6b, sigradi2014_152r3, 2126, 1715, sigradi2015_6.42u7, de91, 2d07, ijac201412305f2, acadia15_469k20, a9ee, e779, 18eb, 0259, caadria2015_016n3, sigradi2013_391j, 3cb0, 779b, 1a04, 082c, b2e8, 1273, caadria2017_015n5, 95fe, a718, d711, d735, 0a26, cf51, 011e, d93c, 75b9, sigradi2013_43v, b613, 6c00, e945, ac0f, acadia14projects_435aw, ecaade2015_336x72, 9c88, acadia14_681af, a9f5, abd9, acadia14_681at, 322a, 126b, e2a1, f8b0, acadia15_161a6, a6aa, e2a0, ecaade2013r_014g8, ebbd, 5d23, 831d, 4ca6, 21bf, 0203, 7eaa, 679e, caadria2015_060z6, sigradi2014_197b7, ecaade2015_297z64, 9773, a012, ff0f, e182, 1b6b, 4ed4, 0581, d3bf, 9459, d2b4, 29a8, fd4d, 920f, ecaade2014_139a31, 31c1, 27c7, 54fd, 938a, f689, 791b, sigradi2013_429m, 3cfa, 01b7, 6fee, bdfd, 135e, 1a31, ecaade2016_223b59, 6620, 5020, d443, 6d8a, d804, e0a0, ecaade2015_195h41, 4bbe, da4c, 4110, 880d, 0f15, ecaade2015_215d47, b798, 78f8, 45e4, 385b, 6fdc, a32b, 3cf7, 3c9d, 0468, 19e3, eefa, 7b1c, 94c1, 329d, acadia14_661p, e0f6, 223a, 837a, ea29, ijac201715202aa, 4c64, 29fa, ae1c, 7021, f14b, be0f, 8d61, d5af, 01ee, a0b1, dd69, ecaade2015_334v72, 931a, 5397, e0e3, cdfd, 7e13, f236, c104, 84b8, 52de, 30cd, b046, 4a3b, da23, acadia14projects_619au, ecaade2017_008f, f20a, ecaade2016_067r16, fe48, 624e, d907, ecaade2014_052o12, b40a, 3032, 6047, 0d20, e344, acadia15_161k6, e19d, a78c, d2d2, 8058, 61fc, 819c, 364f, sigradi2013_243c, 08c1, 48fe, c308, 0fa9, acadia14_75b, 2e7a, acadia17_511xx, sigradi2013_303j, 28cf, 3e6c, e974, caadria2016_177z7, ecaade2017_208ww, 4836, 5eaf, ecaade2017_252f, caadria2017_030e11, d05a, 4f24, ecaade2017_234o, acadia15_57k2, ab9a, 2d52, 4d01, e80a, 6e5a, 4a49, ecaade2015_302h66, 5954, cb61, 8f3b, ae49, 7ece, ac9c, 9a39, ecaade2015_273f60, 89ca, aac0, a1c0, ecaade2016_185h50, ijac201513206w8, 21d3, ff16, acc9, 602e, ecaade2014_080e19, 8ae9, 59d3, c34b, 669d, ascaad2016_030d12, ecaade2014_120l27, 341f, 3497, 30c9, d82a, f4d9, caadria2017_113r29, f68c, df1f, sigradi2013_111, fb8e, ae72, 64a3, 5265, sigradi2016_625e, 4ddf, ecaade2014_147a34, d82d, 6012, 51c6, 8c31, 7526, 6b69, sigradi2016_443xx, 84b4, 663c, f104, ijac201412206b5, 473e, sigradi2016_792k, acadia14_601ae, 0220, 9428, b858, 25e5, af54, 3d8e, ecaade2017_054rr, 5aa0, acadia14_487g, ecaade2016_140r39, 3cc0, sigradi2014_103w8, f086, de12, 7a25, e8b7, 3fb3, dc6a, b553, 864d, caadria2017_017i7, d6ea, b41b, ecaade2015_329m71, a340, f764, 5cea, 7028, 872f, 28a6, 22c2, 3072, 4db5, ecaade2017_253n, 4269, 3246, 1847, ijac201614207p11, caadria2016_291v12, bcd4, sigradi2013_397f, aef1, ecaade2015_215o47, 48e5, 3ac9, sigradi2015_3.201z3, 133b, 47ba, 1022, ea03, ecaade2017_051bb, caadria2017_096o26, ecaade2016_154t42, f6b8, caadria2015_111i17, acadia15_149s5, 3ebf, fe9e, acadia17_339nn, acadia15_431v18, 6e7c, acadia17_373k, 6c73, c20e, 47e2, 7243, d613, cf29, a164, ijac201513201e6, b091, 4a52, d85e, 1095, ijac201715205g, 7102, 4ad5, 3ecd, efd4, aafc, c3b9, f42b, 102f, f7f4, e0ba, ecaade2016_222h57, ecaade2017_047o, 05a3, 4a46, 1220, 4071, 3985, 1e5b, fce0, 388f, 19d5, acadia14_565ab, b962, d71f, f488, 07bc, dc63, caadria2017_122s31, 33d7, e76d, 2a96, 4c25, ecaade2016_217f56, ijac201715203aa, ijac201614201n6, ef38, 5931, ecaade2015_176t37, 61f0, 6d0d, ecaade2017_101s, 8288, a1c3, 3cae, ecaade2017_208m, ijac201715203bb, 2066, 119e, sigradi2013_359k, a69a, 5f89, 1e02, caadria2015_170u25, f3cf, afcb, 1250, e8f2, 1d93, 00a8, 67e4, 4fe0, ab57, d3da, 51e3, 6a10, 19a3, 4b88, 72f7, acadia17_511ww, ecaade2015_155k32, e31f, 4a07, a74e, ijac201513302n10, 0d0e, ebb9, 9749, sigradi2016_654yy, 0ee8, ecaade2014_016y3, ijac201614307j4, ea2c, 16a3, d128, 363f, ijac201412403k6, 7ee8, 62cc, ascaad2016_021i8, 78dc, 611f, a0e5, a997, f46b, c547, fb94, ijac201513206d9, 8bce, ed53, cbd4, 73f3, 2b53, e76c, 6201, 208a, acadia14_365ag, 1628, ijac201412403c6, 1518, 8302, b8e9, 53bd, e83f, 3833, 8ef7, c518, ecaade2015_285v62, ecaade2014_206v53, caadria2015_126a21, e54c, a127, 6e1f, 4b9f, 3174, acadia14_43am, 64d0, sigradi2013_117j, ecaade2014_240r62, caadria2016_045e3, f585, 9cc1, db07, ecaade2015_35n6, 8ea0, d54d, 8ea9, cedf, 7c91, caadria2015_139z22, e65d, 07d3, ecaade2015_297b65, 3176, f2be, 31f9, 838c, a677, acadia14projects_79y, caadria2017_163t40, ecaade2016_104a29, 2a1e, 7340, 1c64, 9097, e827, b3e6, 5344, dc16, ecaade2016_120k33, 6843, 46b3, d602, cdb1, sigradi2015_10.309l22, de7f, acadia14projects_23z, ascaad2016_013y5, 3520, 91f0, 927c, f329, sigradi2015_8.239a14, ecaade2014_108c24, 29aa, acadia17_231aa, c256, 002e, ecaade2016_217g56, d68a, 97e4, sigradi2015_8.186m12, 2f5f, acadia17_212ee, 1643, c7c5, ijac201513201a6, e187, 59c1, 5114, c089, ebf9, c0ad, 0c90, 9311, 7a11, d05c, ascaad2016_047u19, 9ec6, ecaade2017_130zz, bc99, 7fb3, e3ae, ijac201614308l5, ecaade2016_243u64, 53f7, ed07, f136, ca7e, 0953, 4883, 348e, 6136, 3925, ce5d, ascaad2014_003z1, ijac201412302h7, 054c, 874d, e9c3, 6af0, ecaade2014_042j10, 064f, 4751, a745, caadria2016_125u5, 9dcc, d5c1, c40d, 8f65, 0eef, 7a0b, 3167, 26fe, 08f2, 054e, acadia17_117cc, b855, bdfa, ccb1, bd5c, 9cc2, caadria2017_023a9, 0f98, ee34, 2408, b1a7, ecaade2014_070n16, acadia14projects_281s, d244, 4980, 694c, 4c82, f500, ijac201614208g13, a32c, dcdd, 4ace, 38b4, ecaade2017_213zz, d503, acadia17_308tt, acadia14projects_601ad, 562f, sigradi2013_95s, 47b7, f461, dad0, 14a4, 262a, caadria2015_033d5, acadia14projects_153b, ecaade2017_249a, acadia14_435au, 5b31, acadia14projects_619ap, sigradi2014_136c2, 3e76, 94de, 1251, 9a84, caadria2016_435l18, 66d0, ecaade2016_118t31, ecaade2017_215y, 2f25, caadria2017_035t11, ca58, 5f2b, 85c6, 5883, 263a, acadia14_23ad, ecaade2016_225e61, 5439, 872a, ecaade2017_169tt, ecaade2017_195dd, e039, 4645, acadia17_38tt, ecaade2013r_012r7, b099, d6b9, a41f, 4ed9, 264b, b995, 34cd, a6b7, a1c9, e843, sigradi2015_3.221u4, 5fec, 71d3, 64c5, 753d, ecaade2015_206n45, 17b7, 36f2, ijac201513104e3, 0179, d636, 801e, 2817, acadia17_544d, 0b0f, 985d, 8722, c1f2, fabc, e784, fc9f, acadia16_236h15, f4b7, a045, caadria2016_291w12, 4400, 48ed, caadria2017_056t18, ijac201412301m6, 905e, f356, 3b21, 0429, 2f63, acadia15_47h1, ijac201412301r6, 777b, ed2d, 6fd0, 2bb3, b0be, 9045, cd45, 99b4, 2267, sigradi2016_448ee, 3061, ecaade2015_61p12, 8110, 8342, ecaade2015_116h23, ecaade2015_324u70, acadia17_534ii, dbff, ee94, ecaade2014_173x42, f121, 171c, ecaade2016_221v56, ecaade2016_078g23, 0676, 3ce3, d5a7, 3651, fe84, acadia15_57r1, sigradi2016_817d, 2a01, 53d8, acadia16_362o22, e790, ecaade2014_046m11, 5b82, a1cf, f69b, acadia14projects_691av, 2f39, 831b, caec, 0bbb, d21c, ascaad2014_037i2, d3d2, 8e25, 3fa4, ecaade2017_164gg, bbc6, 8900, 2632, ecaade2015_265n58, f14e, f392, 34ea, 8db9, 0bd6, ecaade2017_148c, 624a, 3b06, acadia17_292q, 4956, 9453, 782e, e4db, ascaad2014_029d8, ijac201513205n8, 4356, ecaade2017_232i, 0d39, 992c, ecaade2017_199oo, 0aed, ecaade2015_196i42, 5ad4, ascaad2016_050y20, 394d, d978, eb9d, 3f64, 8c8a, f368, 531b, 0266, b1ac, c43b, dd39, ecaade2016_191h51, 5b95, ecaade2017_094g, ecaade2016_222z57, fa71, ecaade2013r_003k2, 60fc, 01f6, e408, cce9, 4a18, 6a0b, acadia14projects_719j, 28d1, ecaade2015_86m17, caadria2017_005p3, 5f14, 45ac, bb7e, sigradi2014_281c3, ecaade2015_268a59, acadia17_178ii, 2d01, 9bff, 3e1e, ecaade2017_199w, 7ae2, bc9b, acadia16_106y7, ecaade2015_333m72, decc, 903b, caadria2017_079z23, 7683, acadia14_671u, 8358, d677, aded, 2c31, caadria2015_073i10, ecaade2017_192m, 3991, 32a8, acadia14_125ad, ae86, 0ec6, 0818, 0b27, f265, e366, e876, ascaad2016_046n19, ascaad2016_004j2, 18b0, c109, sigradi2014_155x3, 33b3, sigradi2013_243, 41a1, 3b84, ijac201412402m4, 69f5, ijac201513201o5, b759, e998, caadria2017_104u27, 4743, 5faf, 5a13, ecaade2017_199u, acadia17_212ff, sigradi2015_8.239d14, caadria2016_539z22, 4d8d, acadia14_43ai, 687d, 0752, 19ba, 99ae, 9f00, 842f, 1666, 8da4, ijac201513203e7, d5db, acadia16_88s6, acadia14projects_237ax, e123, d1d3, 7964, 3ba6, 7d40, 0620, a8b7, caadria2017_028d10, sigradi2016_571rr, sigradi2014_178p5, a7b2, 4f8a, 7995, 6417, a02c, 1ebc, 55f8, 7e18, f9cb, ijac201614405l3, 3fcd, caadria2016_621v26, ecaade2017_240s, 3901, 22b0, 178d, 05de, acadia16_62x4, b1ff, 2fa0, 76b2, ijac201412305p2, ijac201412403l6, 3154, caadria2015_145z23, caadria2015_072p9, 4ac1, 555e, 5b23, acadia17_62oo, acadia17_358kk, ecaade2017_302mm, 391a, ecaade2015_269n59, ecaade2016_230v61, bce1, a40b, 6eee, 48fc, b5b5, e436, d70b, 81cc, 317d, bd28, caadria2017_005n3, acadia17_154jj, 46ef, a878, ecaade2014_113v26, ecaade2014_201j52, ecaade2014_149f34, 872c, ecaade2016_098y26, b511, 06e1, acadia14_699s, ijac201715106d, cdc1, 581c, 9643, 03df, da58, f77f, 3765, a0f3, 3df2, 7f10, 5249, b247, 1e51, f736, 7b32, 7e4e, caadria2016_517z21, e031, acadia17_350bb, 11f6, e269, acadia17_318qq, 228e, 4c09, caadria2015_060p6, a807, 4e42, 437d, 6315, b014, f023, 520b, fba6, caadria2016_445y18, 4bbb, ijac201614202p7, 71ce, 3cdd, acadia17_373t, sigradi2015_8.81t11, acadia17_628tt, ijac201412407a1, 1bea, ecaade2015_317i69, dd03, caadria2015_087s13, 1b0b, 5555, 05b2, 5d70, c992, f328, 8d36, ba37, e025, ecaade2017_230oo, d88b, 3baf, 1661, 2cdf, sigradi2015_9.347o17, acadia14projects_247y, c5ab, bb21, ascaad2014_025j6, d50e, acadia17_670ss, 9562, 3710, daaa, c619, fa47, 7dde, c2ea, ecaade2017_208c, 48a6, c845, acadia17_18o, 838d, ecaade2017_302uu, 46e2, 6026, 9d26, db13, c8dc, 1314, sigradi2016_732r, c4e9, e5d7, cb57, a7a3, sigradi2016_590a, 2ff8, caadria2017_122o31, ecbc, a50b, acadia14projects_589d, ecaade2016_089b25, 2f87, 6962, 79d2, ecaade2016_025e7, ee5b, fbc0, 7f18, 4297, a53b, e172, caadria2015_078m11, a193, 1a91, aab0, acadia15_451f19, 4cfb, 2e5e, 43d4, acadia14_189au, ascaad2014_009h5, bd41, baf3, bb95, c0ff, 6b5d, d74c, sigradi2013_30b, ecaade2014_018o4, ecaade2015_248p56, b105, d31d, acadia14projects_199ar, 7c49, aa11, d198, fea7, 5b78, ecaade2015_235r53, 8254, sigradi2013_74, acadia14_267n, ascaad2014_001c1, 2802, 9a0b, 21a9, ea66, fbf6, 7237, a6a4, ecaade2015_22e5, 3166, 8b10, 637c, ecaade2017_244oo, 0c29, fc28, a799, sigradi2013_263o, 0898, c774, d985, a666, d121, 1475, 5393, ecaade2014_109m24, b17b, b108, 803a, c77e, ecaade2015_172d37, ba03, e2a9, d7f2, c2f1, sigradi2014_284a4, ebea, 60df, a420, 2e08, 0433, 86d2, 24e0, 98cf, 6bc8, 0d68, caadria2016_735p31, 94c8, bcc8, acadia15_161g6, ascaad2014_012d6, 2c84, 521e, b8b2, a676, aa3a, caadria2015_172h26, fdc2, ijac201412408f3, ijac201715202cc, a923, 2bc0, 6973, 6167, e870, 7fa4, acadia14_189at, 9ffe, ecaade2015_205c45, 59ba, caadria2015_077z10, d1f6, 4f9a, e400, 8ee8, 5378, 0993, 131a, acadia16_62f4, 318b, 076e, da78, 793e, 6929, 9bd4, 3afc, 7a58, 25ac, 50d6, 4c52, acadia14projects_473at, 6101, c656, 3747, b1a0, 35b2, d855, a79b, e050, 64de, caadria2016_435m18, b317, a8cb, acadia14projects_81o, bb50, d302, caadria2015_070g9, c92e, 9083, feda, 4be4, 4a71, dd4c, 3a88, caadria2016_045b3, ecaade2015_138p27, 4412, 1a18, da27, acadia17_318n, 9218, 47de, 6737, acadia14projects_33ah, ecaade2015_195p41, acadia14projects_579aw, 3b36, cac6, c883, 54ba, ecaade2014_197i51, acadia16_88e6, 2d4e, a8ad, sigradi2016_484xx, sigradi2015_3.209h4, acadia14projects_531o, 0151, 1532, ecaade2015_215g47, 3439, acadia16_352z21, 9933, 25eb, ce3f, fa14, ascaad2016_035y13, c97f, 12f0, 0eec, ecaade2017_048cc, 16b7, 1046, b253, caadria2017_063b21, 8719, 86b5, bcae, b51c, 5efa, ecaade2017_038yy, ecaade2015_171j36, a7b6, 790e, a7ec, b1d8, dc18, 8dc9, d8a4, f9d7, 5dda, 8669, 3d7c, 4ff1, b1d2, adca, caadria2015_072r9, sigradi2014_201f7, 8668, cc88, a90c, 6a8d, 9f1e, 3af1, ecaade2017_192h, d34b, 26ae, a52e, dd06, d1f5, 73a6, caadria2015_012e2, acadia14projects_347av, 2031, e944, fe97, 51e5, e6ce, ecaade2015_237f54, 9338, 679a, 5a77, f96c, acadia15_69o2, caadria2015_170r25, 115a, 1b6f, 6640, 6277, 73ae, 943c, 4bb0, acadia14_281x, sigradi2014_049m5, 8274, ecaade2014_089l21, ascaad2016_046s19, ijac201412403d6, add1, acadia14_53n, acadia17_248h, ascaad2014_026y6, 4d3c, cd6c, 1704, acadia16_62l4, ecaade2016_127f35, 2f13, acadia17_502c, ijac201614104d4, ijac201715202dd, 35b0, 96f0, acadia17_81k, b7cc, 2e38, ascaad2016_011f5, c18d, ijac201412301w6, a659, 1fef, ecaade2014_021v5, 4d5b, ecaade2013r_012m7, 8b6e, 7f9c, 29c2, acadia15_311k12, 083b, acadia14projects_177ad, fdc0, 52d1, bd26, 2295, 8633, b6f1, ecaade2016_132k37, 0ed6, a532, 4895, 6d95, 9382, 83e7, 8125, df8b, b29c, 67a0, 42da, 39dc, e97d, 5905, b55b, ecaade2015_196t41, 47ef, 4fc1, 9340, 7956, 049f, ijac201614309p6, ecaade2017_268jj, b6fa, 4783, dd43, ijac201715202oo, 563b, acadia17_414zz, ecaade2015_122m24, bfaa, 594b, sigradi2014_099v8, sigradi2013_244p, a54f, f51d, 2c41, ecaade2016_130u36, 848e, eada, 91e9, b22a, ecaade2016_067b17, a570, 9cbb, acadia14projects_153ax, eb1e, bc69, ecaade2016_078i23, b0c4, ijac201412204n2, 75b1, fbe6, cc5b, caadria2017_033s11, fc77, 56be, acadia17_630h, 1269, 256b, ascaad2014_036b2, ecaade2017_006t, 4404, f80a, c5df, 4b3f, 3c33, acadia14projects_365ad, e9a7, 86e5, c7f4, 9aa3, 05fc, 1e9c, c1ec, c045, 8cbe, 0bf3, 030d, 4989, 4019, 85f1, 74fc, ee1e, f0ad, acadia17_330kk, ascaad2014_017d1, fdbd, ecaade2015_196s42, 2b3e, acadia17_92t, f85c, 6d2b, e1d4, 6e00, caadria2016_497w20, ca19, cbfa, ecaade2014_218r55, f4de, 86cb, 5349, caadria2016_013s1, be2a, 2266, cc68, 90de, 6e48, bd96, c4af, 5724, b930, 4837, 226b, db28, ecaade2016_241j64, c8fb, ascaad2016_035v13, sigradi2013_390t, 8a43, a7b9, 9dbc, 7c42, e34b, 73fe, c51b, e228, db8e, e291, eeed, 8842, acadia14projects_579m, acadia17_257ww, f7ec, sigradi2015_2.213w1, 1e6f, 3382, cb78, 0d87, b25a, ecaade2014_214m54, f00d, 8600, ecaade2015_81p15, ijac201513203f7, ecaade2014_140l31, caadria2016_177k8, sigradi2013_30v, sigradi2016_558s, a9ea, bcf1, c42e, f8bd, sigradi2015_3.212j4, 2017, acadia14_565ac, f54a, bd8c, 5c1a, 4e39, 54d5, 32e7, 9dac, fe6f, ee74, 24cb, f63c, b8a9, d4e0, 9d31, caadria2016_851c36, 0030, 88d8, 5677, 62db, 2628, d80e, 92e4, 5f8f, ascaad2016_039l15, ecaade2015_77v14, 97b9, dc8a, 506c, 399d, 9289, e3d7, 6614, f541, 6bf4, ecaade2017_253y, ef1a, 34db, 3e5e, sigradi2013_267z, acadia17_382ii, baed, 4184, 0602, 4e84, 565e, 14d7, caadria2015_188d28, 6b03, acadia16_440w25, acadia14projects_445ai, 2252, 6dd5, ecaade2015_307n67, ca91, ecaade2016_006o1, ecaade2014_018y4, bb1e, 6dd8, e872, sigradi2016_686ss, acadia14_153ap, ijac201715105tt, ecaade2016_230l62, ecaade2014_010s1, 5e7b, 5ab8, 09ba, b567, 31e0, 8b5b, 0ff9, 250c, sigradi2016_364kk, 8dd3, 80d7, acadia17_600ff, cfeb, ea30, 796a, 7403, caadria2016_353t15, 8edf, 63f3, 6db2, c3fa, b46a, 9c75, 4dbe, 31b9, 8a35, ascaad2014_024i5, 0353, ff19, ijac201513303d11, 7e98, 4a9e, sigradi2015_10.267s20, d63d, c5a0, 135c, b2b5, 9879, 051b, 4197, 7502, b2c8, ea50, 53be, sigradi2016_777q, c2c8, 9aee, 8b32, a93c, e04d, 7749, ecaade2014_139g31, 66c8, caadria2016_425f18, f583, 9549, 6db8, caadria2017_074f23, f655, ecaade2017_192p, ecaade2015_109b21, ac42, acadia14_435ae, ce8a, 2871, caadria2015_122h19, 7267, e212, 9ab8, 161d, ddc0, ee4a, sigradi2016_815x, ecaade2016_mrtd66, a3c9, 577e, 5fc5, 678d, 45d9, caadria2015_084d13, ecaade2016_243r64, 58cc, ecaade2014_111b25, b16e, 5b6c, ecaade2017_051n, e021, 20ea, 193b, f08d, 4dfa, 95ec, acadia16_214s13, 2d12, 2b33, 13c9, 1b8e, ijac201614302m1, ecaade2016_154k42, acadia14_399ai, 5070, ecaade2013r_017a9, ecaade2013r_010z6, ecaade2014_112y25, d771, acadia17_162o, d440, 00f3, caadria2017_174i42, caadria2017_048c16, 9bc2, 15cc, f84e, 5f28, 799c, 8650, cf77, 9e7d, 24d6, f25d, acadia14_627ay, de96, 7b45, 67d8, ecaade2014_137a30, 50a4, f23c, e27c, 2e80, 7a72, 485e, acadia17_28y, 80f8, ecaade2015_241m55, acadia17_62dd, 6e70, 72c5, 8f72, sigradi2015_3.43k2, 2419, 5334, 4149, 1afc, 6ca8, bb3d, ecaade2017_256cc, ecaade2016_113e31, e28f, b1db, 49b4, 9392, caadria2016_703k30, ad76, e780, c022, dc0a, 7099, sigradi2015_8.27o10, acadia17_520bb, 20ae, sigradi2015_3.268p5, aa5b, 52ed, acadia15_371l16, 1372, b28b, ecaade2015_114k22, 0f79, e821, 09a0, sigradi2015_8.186a13, dce5, ecaade2017_149n, 91d8, sigradi2013_400u, 1521, f734, 4e44, f3d4, 8f59, caadria2016_157n6, d8d5, ecaade2014_225e58, 4702, ea6b, 7e9a, 2424, ec38, 53e4, acadia15_343u14, 0758, 2a9a, 0c87, ecaade2014_159o39, 13c7, 3b75, b85b, 6635, ijac201412204p2, acadia14projects_75ay, bbea, caadria2015_033b5, c118, f4a9, 9c1e, 01f7, ecaade2016_067n16, 5fd2, ecaade2015_138w27, ijac201513306f13, 8b64, ijac201614307p4, e5b0, b8f7, 8625, dd54, 0731, 9349, ebef, acadia17_82c, 1c6c, 5f5f, 8ba4, af26, fa76, sigradi2013_243s, 5d9f, 7592, ecaade2015_279z60, acadia17_18j, 611c, fdc7, 3049, e6bd, 68ef, 3a71, ijac201715201y, ecaade2015_200o43, ecaade2016_144g40, acadia17_358ll, ab4c, ascaad2014_029n8, 35e2, d465, 64a2, a18c, 0b46, 7177, 3180, b2b1, 4a96, 5a6b, 5ce8, caadria2016_157t6, ecaade2013r_020o10, 9f4d, 9f53, 5992, 2444, 36c6, ecaade2014_230m59, sigradi2015_12.215t27, 2504, ab7d, 646e, d3c0, caadria2015_202y28, c623, d2cb, ijac201715106h, e9de, acadia14_117ay, dab3, fa8d, ecaade2017_059tt, 348f, 2522, 2a9d, sigradi2015_sp_12.402x31, 0403, acadia14_531y, ecaade2015_21j3, 7442, 5a43, ecaade2016_011z2, 395e, sigradi2016_510xx, b45c, 263f, 3c3e, ecaade2017_108r, 1dbf, 50cc, 1f62, acadia14projects_63b, effa, 3d3b, 0873, acadia17_18r, acadia17_608u, ecaade2017_172bb, 3bfd, ecaade2016_ws-dleady67, acadia14_473ak, c9ce, acadia16_382z23, 816f, 4278, 78f4, d8b6, d66e, 119f, bfb2, ascaad2014_025l6, ecaade2014_038x9, 34e0, sigradi2013_342u, caadria2016_343n15, ascaad2014_008z4, acadia15_284s11, 7600, acadia15_513t22, 92de, acadia14projects_357b, 6003, sigradi2014_345j9, caadria2015_130y21, d016, 6675, ascaad2014_007d4, cbe2, a5ff, 756c, bb0d, 84ba, caadria2016_641t27, 319c, ecaade2017_208h, d788, c1fc, acadia16_154k11, 575e, 192a, d2c4, c0c7, acadia16_62b4, 3d3f, 7223, 19c2, 905a, ffef, 4f0d, 649b, 6e50, be34, acadia14projects_33ao, 8f5e, 9ba3, a893, 1d2c, 276e, a912, 6984, 5c28, cc62, ecaade2014_163y39, 916a, 10f0, 73d3, a5da, 8c30, 4c56, acadia17_590s, acadia17_445u, 4fe8, 62df, 85ff, b7cf, 5d51, fa32, 0209, 01ad, 3d29, 2680, ecaade2017_157rr, 8507, e682, ascaad2016_043o17, 54bc, ff42, f660, acadia17_322h, acadia14projects_427ao, ee6c, ca07, 969b, acadia14_549r, 8dfd, c50f, caadria2017_008w3, a479, db68, 263d, e433, 6574, 40c0, fbe2, 2994, d023, acadia17_640ee, ecaade2014_113n26, be7d, 0850, a378, eb8f, ecaade2016_217v55, 5960, 62a2, caadria2017_182t43, 10d0, b944, 1e8b, b5d0, acadia17_349z, 71da, 10aa, sigradi2016_470x, 53bf, ascaad2016_004t2, 861c, 8060, ef51, acadia16_280i17, ascaad2016_041j16, 8bf0, 2c20, acadia14projects_601y, c8bd, acadia17_570ff, 9700, e99a, 30f6, c493, 517c, ecaade2016_105f29, acadia17_26c, 5ce1, 0386, ecaade2017_265u, d370, 2a79, acadia17_435h, 6149, 626a, e73e, 1a35, cc97, 763d, bb02, 7a3f, 7d12, 255f, 873e, 339b, 3c4f, 35b4, e6fe, acadia17_582mm, ijac201715105i, ecaade2014_052u12, 00bf, ecaade2016_111s30, 0442, a4b6, 8f3d, acadia17_71xx, sigradi2016_407o, 58a4, ascaad2016_016u6, 0693, ecaade2016_216y54, sigradi2015_sp_2.112k29, 0569, 2828, fe68, 6023, 759e, ecb4, sigradi2014_330l7, 2bc7, 4d02, d9a3, f2a8, ecaade2015_329o71, af92, acadia16_460w26, 0604, ecaade2014_196e51, d869, ecaade2015_301z65, caadria2017_048w15, 845c, b628, 0833, c37b, acadia17_110bb, ecaade2017_184nn, f6d4, 499c, 9b90, c5ec, c80e, c4d8, acadia17_258n, ecaade2016_011i3, 194f, ecaade2014_052n12, 295e, 6ccf, 1ba7, a0db, 5cf7, aff3, 89ac, 06a6, 4e15, 372c, 6d40, acadia17_660u, e8a2, 01bf, f173, ecaade2014_042p10, 5b0b, 74f7, e4ee, 6fbb, sigradi2014_128y9, 01fa, bae9, b866, 5a6c, 5988, 78a4, f37d, ecaade2014_024r7, 9732, 6061, 347b, acadia15_57j2, 8053, eb39, ecaade2013r_004b4, 3aeb, 145a, b87f, 7b15, acadia17_266z, 2956, ecaade2014_226w58, 4437, c39d, cfcb, 89e5, ecaade2014_182x45, 97cd, 37c5, d313, ecaade2016_132o37, 7aac, ef39, 6e0b, ecaade2017_130vv, ad99, 770b, caadria2016_663r28, 4bda, ff1d, d4bc, 3df1, aaa2, 223c, 9b0f, 69cd, ecaade2017_175n, acadia17_473ss, 6939, 3c02, c486, acadia14projects_565l, ed36, ijac201412403h7, caadria2016_713v30, 8913, 6d51, c1c2, 041f, f270, 3066, 37d8, fd47, caadria2017_115g30, ecaade2015_206t45, sigradi2016_534rr, a265, 0fe0, 8e16, acadia14_117c, sigradi2014_329y6, 063b, 4bf4, 27bd, 3a17, 8324, f592, 0c22, ecaade2014_197f51, cf4c, ed46, 60b4, 9d43, 4828, ff64, 8978, ecaade2017_042bb, ecaade2014_194p49, 5f0b, ascaad2016_045t18, 3adb, 58c7, acadia17_146k, 1274, f3fd, cfc4, da10, 5352, 6fe6, 1aff, acadia16_450m26, 9980, ca1f, caadria2016_651x27, ad59, 3171, 480b, acadia17_551e, e234, sigradi2016_636o, af05, 2775, 17d5, fd4b, 052a, dc6b, 8a6f, d3dc, 85eb, 1ee7, 50c0, a154, 8a21, ijac201412408v2, 8b25, cbe6, ecaade2017_044rr, ecaade2016_238i63, d13b, 7156, 9a8e, 9b3d, adf8, 4ca8, b2a6, 3daa, 458b, 77c1, 0ae2, 789d, e209, cc2e, 907c, 9b73, ecaade2017_112yy, sigradi2015_1.320h1, 29c9, f147, bd78, 6d1e, a31a, 190e, c733, 06b5, 0e26, sigradi2016_690a, 120a, 7515, 2320, ecaade2014_100d23, 06b2, sigradi2014_045h4, ecaade2016_123j34, caadria2015_237v35, 7167, 0a70, ecaade2015_333a72, sigradi2016_781c, 55b2, 32db, caadria2015_087f14, 2f0e, a1d2, 63a7, acadia16_352c22, 7f43, 2498, b444, caadria2017_134a36, e6fc, 5af1, b3d8, sigradi2015_6.151d8, b94a, e39e, 8f22, ae2e, da06, 2cb0, 5d66, bd53, 7008, 6c85, 510b, 570c, 4dc6, acadia16_298o18, f6aa, dfb5, 06bd, 6a25, 023c, 288e, ec97, ecaade2016_077t22, 181a, caadria2016_301n13, 5d91, c801, eed2, fa34, 64f2, 3463, ecaade2014_071v16, 1573, sigradi2016_387zz, ecaade2015_279x60, 50db, cef2, a928, ca16, ecaade2013r_002v1, 4df0, a1f7, 59b4, caadria2017_124l33, 72e5, acadia16_140m10, caadria2015_130s21, f440, 3f71, 448c, 137c, sigradi2013_95, 0911, 3b20, aed4, 58ce, 83a1, 5d74, 3c10, caeb, acadia14projects_375az, 79d4, bc48, 8d0c, ecaade2017_161b, sigradi2014_048u4, ecaade2016_072g20, 12fd, 30c7, 97c6, 77a4, 541a, 0c6c, d6a0, acadia16_98p7, a96a, 9306, d01e, ecaade2015_74l14, 3c7c, f45b, acadia17_282jj, ecaade2015_233i53, 378a, 8357, 9046, 4f9d, 3a30, ecaade2014_023r6, 32d7, 80f7, ijac201614103p3, 2da2, ascaad2014_014n7, aefd, 5895, 343d, 1f99, ecaade2017_169ii, acadia15_443y18, sigradi2014_330f7, ecaade2015_53y8, 1da9, 0f85, 3ec0, ecaade2016_043w11, ecaade2014_052p12, d0ff, cee6, fde0, caadria2015_010a2, a0c1, 6cd0, 2805, 7584, 00cf, e8ff, 6056, ff79, 0bf5, ecaade2016_223p58, 1a2d, 7a0e, ecaade2016_243c65, f899, cc8c, 7291, acadia14_435c, 8959, 17bb, fb30, 7d8f, b446, 6f0f, b0f1, sigradi2016_737q, acadia16_62p4, b264, sigradi2014_178m5, e951, e411, 31c4, ecaade2015_171i36, acadia17_258m, 62d2, 2e1a, c127, caadria2017_127g34, 0d8c, da7a, fa99, 6760, e252, 329c, 7b24, ecaade2014_151r35, 8ee0, f86b, a810, 2edb, acadia16_130u9, f4ca, fc8c, ecaade2015_171r36, c3f0, acadia14_463v, 57fc, 41fc, 431c, 61df, f4c1, d728, cd5e, 1068, ecaade2014_072g18, acadia17_52n, 3ad0, a55c, 0d07, ecaade2017_116m, bd44, e189, 3bdb, 5cfa, ecaade2017_170ww, e689, sigradi2016_515l, a9fd, acadia14projects_219av, a2bb, 8135, c904, 4026, 12c5, a2e1, ijac201412402v4, acadia14_681ak, e71c, cb06, 7bdc, 6b0f, ijac201412304z1, d004, c5ce, ecaade2015_59p11, ecaade2014_112b26, acadia14_681au, f635, 5e55, 3477, 0636, caadria2015_164f25, acadia17_163ii, 461d, sigradi2014_169r4, acadia17_118dd, ecaade2016_188m50, ecaade2014_111v25, cefe, a3ed, acadia17_660i, ijac201513101k1, sigradi2013_397, 362a, ecaade2017_213l, c9b1, ecaade2017_006yy, 6754, 523e, 7467, dc2b, 48a1, eac6, ecaade2016_095k26, 07ae, sigradi2014_141s2, sigradi2013_271l, acadia17_426e, 775d, fb14, 7c8a, bb20, c0d7, caadria2017_145m38, aa0f, 2858, ijac201412304t1, 20f8, d0f3, 3755, 8522, 336e, 840f, 85f5, 42dc, ecaade2016_158k43, dd22, 5fa1, ecaade2015_87b18, ec7a, 7513, e0b8, aad3, 2d43, 5b54, 069f, ea43, ae05, 8af5, 47b9, 29df, af9c, acadia16_154j11, acadia14_647az, ecaade2015_138t28, sigradi2014_266k2, 15d8, 879b, 39f6, 9cdf, 0eb9, a068, ecaade2017_282i, sigradi2014_159g4, 3294, acadia14_463f, 6bf3, 2bba, ecaade2014_169l42, caadria2015_081m12, f162, 3cd0, ecaade2015_229a52, 125f, 0d6b, c460, ecaade2014_084a20, ea35, c106, d404, 2a2b, efc8, efdc, ecaade2017_047u, 3563, 4b50, 2131, caadria2017_145a38, 6fd8, 828a, 4fd3, eea9, caadria2015_157s24, 4617, acadia16_140f10, df13, ecaade2014_225n58, 59ca, 926c, acadia14projects_177z, 7f6a, acadia17_178kk, acadia14_357aw, 04c7, acadia17_628ss, 3dff, ecaade2017_019c, 9dd6, 10e0, af3f, 9c41, ecaade2017_041p, 0ee6, a7b7, fa49, b14b, ddb8, c4db, bdcc, 2843, f713, caadria2017_070l22, 0cd2, ecaade2014_052i12, 4a0e, 810b, dda4, acadia17_382uu, 789c, 52a0, 717b, ascaad2014_017r9, 6785, 1252, 2c02, b184, ecaade2016_129t35, dd52, 1428, cdf8, 101c, 4e48, cecc, 8589, 0651, cea9, 7b5e, 7ad8, 64ea, 4e46, f23e, 45d4, ce30, 7b98, a874, 94e0, 9023, 72b2, acadia17_202s, acadia14_33am, ecaade2017_079u, 9f6e, 2511, 1471, 9dd7, 91bd, 987f, fdf6, 09a8, 126a, 5dfe, 4ea3, 2967, ecaade2017_076w, ecaade2013r_006x4, 8b40, 525c, 37b1, b3ad, 7b64, 1492, ac84, 39a0, b94e, 1a78, 17e7, caadria2016_033w2, ecaade2014_121t27, 21ea, d16e, sigradi2016_515h, ecaade2015_79h15, 5d46, sigradi2016_814c, aadf, 94f0, ecaade2014_195r50, ecaade2016_238j63, 246d, a4f8, ascaad2014_035o1, ecaade2014_224z56, 04fc, ascaad2014_028u7, db80, acadia16_12k1, 9d2b, 66c5, acadia14_23av, e20a, 03b2, 2141, 0fdf, ijac201412403m7, e3ba, ea94, 895a, 0c8e, c398, sigradi2016_381u, 4ed5, ascaad2016_005e3, b914, 34dd, ecaade2014_168n41, e0db, 64db, 240e, b037, 4ab2, 6a64, sigradi2016_430m, ecaade2017_148ss, 72ab, c374, 654d, acadia17_266dd, 1867, 058c, 8ff4, 7621, ijac201614204y9, 0c34, b52d, abfb, 634a, 7fc2, d0f5, 4bd0, 82db, acadia16_352w21, ebd6, 6011, 4c0f, ascaad2014_022m4, e76a, acadia17_222w, 9791, 85f6, 5267, acadia17_292x, 2e9f, 5f56, ecaade2017_032e, acadia14_247z, acadia17_110q, 8df3, caadria2015_049e6, 5ced, ijac201715204w, 219d, 7baa, 3560, acadia14_435ar, 5734, 477f, 6f2a, 1f48, ijac201715106c, ijac201412403e6, 9a5f, 2e15, d430, 020f, a63d, caadria2015_139y22, ecaade2016_216d55, 6d56, b592, ecaade2014_226d59, acadia14_609at, ascaad2016_028f11, ecaade2016_111o30, 0f84, af96, f118, 3acb, 4b0d, 27f5, 0f75, 15d0, sigradi2015_9.152u16, sigradi2013_343d, ef64, 6001, ecaade2017_215i, 8812, acadia14_523ap, bbd7, 2281, a4f0, a7c6, 3948, 412a, 6f03, sigradi2014_217f8, ecaade2015_82y15, c2b2, 9ed7, ecaade2015_336a73, 70e6, c66d, f9ad, 2c68, d3ff, c390, cda3, 25cb, 0a5d, c980, ijac201614208d14, 9342, 5ec0, b58a, d89e, ijac201614309u6, 4940, 0db1, ecaade2015_53p8, 3f96, 6b08, 6a0e, 3133, eadf, e401, 12bb, 466e, ijac201412405n8, 74dc, b18b, 0258, c91d, 7563, ecaade2016_068t17, 059d, ecaade2017_253r, 33b7, acadia14_627h, 6156, 77f5, fdc1, b603, dfdc, ec9d, ascaad2016_028p11, caadria2017_132j35, 2b1e, 6a72, 90af, ecaade2014_218t55, c90b, dff2, 3104, 3065, ecaade2015_92k18, 7111, caadria2016_755l32, 80e5, acadia17_350rr, ecaade2017_225l, 7c05, sigradi2016_484h, caadria2017_185p44, 3385, 650b, ecaade2014_072b18, c62a, ecaade2016_045f12, b0b0, dda8, caadria2017_015l5, 1dda, fcfa, ad44, 328a, 8dec, 0a66, 4fe7, 0a87, d398, ecaade2017_090jj, 4560, ascaad2016_057r22, 21b1, 7255, 376c, ecaade2015_196y41, a71a, ijac201412401z3, 8153, acbb, 2668, fc72, d90f, 9c43, b932, 9c86, 9bf2, ad46, ijac201412301x5, eff9, acadia17_500ee, add2, b1bb, 8049, 938b, ecaade2017_290pp, sigradi2013_389n, fb96, bdc6, acadia17_474n, 34c1, 2bc2, 8143, 5055, e2e2, dbd1, ee16, cdd2, 56f6, aa40, 75d8, 23a8, a7fb, sigradi2015_9.270g17, ad62, 52ad, acadia15_483b22, c24c, ecaade2016_110b30, a8e5, 588d, 348d, 8113, ecaade2015_314o68, 11d3, 8815, 7e28, bd0d, ijac201412408f2, acadia16_224r14, ecaade2016_114h31, ecaade2017_213a, 7b76, 007c, 4c06, 5e64, f7c2, 2bde, a674, c3a6, 6dd7, 81c1, 5e01, acadia16_460x26, sigradi2015_8.27l10, sigradi2016_490y, bc65, 9645, acadia14projects_655aj, sigradi2014_023z1, 7a14, 5671, dec7, 4629, ab45, 3736, 0af9, ecaade2016_118h32, 1f7b, db04, c982, ecaade2017_225xx, e7b9, 3873, ascaad2016_040d16, sigradi2013_205, 0c06, 88da, 7926, ijac201614307n4, 2b59, 711b, 97b6, ecaade2014_052c13, 809d, caadria2016_187m8, cf4e, acadia14projects_177y, 2742, 2fa4, 4aab, acadia17_290k, b152, ijac201412303g8, ebf7, 10fa, 42b0, b8d4, 921b, 30f5, f2a1, 1f9c, 1799, d1b7, acadia14projects_291b, 64ee, 7bf4, 5e49, ee9d, 5add, d809, 37b4, 8d29, c4e6, 6044, acadia14projects_427al, f5f1, caadria2016_517f22, 9cec, 462c, 1441, fe54, acadia14projects_189a, 561f, ecaade2015_251m57, a74f, 38a8, 4e03, ecaade2017_293xx, 9a50, f3ab, cc46, ce33, ecaade2014_072x17, a5e3, 4403, acadia14_601af, caadria2016_851v35, 9fd6, b08b, 22ab, acadia17_82ww, c186, bb16, 0faf, sigradi2014_178k5, 0222, a5c4, 0465, 3b64, 776d, acadia16_424h25, d996, 26e7, 31fc, 0a2d, e1f2, acadia16_130r9, 0d83, fddd, 5382, f9e0, acadia14projects_609ag, ce07, 5aeb, 03b0, 185e, 8756, acadia15_243c10, sigradi2016_534kk, 0537, 4a7b, ecaade2015_287m63, 8714, 41ce, ce63, 81ed, 2934, ijac201614204m9, f8d6, ecaade2015_180v38, 6efd, 4f0a, 6519, 6b78, acadia17_109z, 5026, ecaade2013r_004w3, e5af, caadria2016_229a11, 7eaf, 785e, d0e4, 071f, sigradi2015_10.7f18, ecaade2016_046r12, d3ba, a751, b093, ecaade2016_110d30, acadia17_414jj, acadia14projects_101af, acadia14_453e, 1154, deec, 6ec1, b4d2, 4293, c817, ecaade2015_11b1, acadia14projects_291ay, 1032, 1298, c4bb, ecaade2014_156d38, 1060, 9edd, ecaade2016_165t46, caadria2016_125p5, ffcc, 900a, sigradi2013_223n, 8396, ecaade2016_199z52, 43ed, d70f, ecaade2013r_005p4, 1981, dbee, 8e58, a43c, 9772, 13ce, ecaade2017_232f, e450, a622, 5cf0, 6711, cf1c, 690000, ecaade2017_152ee, ecaade2015_200t43, 8361, 3ceb, 66f1, 4180, 1689, 7713, 6d9f, sigradi2016_659r, 92e9, fd85, ecaade2017_051m, f5ef, a10d, cb9e, 0057, 02a8, 1b78, 6704, ad08, sigradi2015_sp_12.402v31, 437e, cabf, cf13, ecaade2017_227r, ecaade2017_243ff, 29ab, d0be, e5f6, ecaade2016_118o31, 0ef8, e238, 3a1e, c875, 9c1a, f859, 62dd, 9509, ascaad2014_005y2, acadia17_588oo, ecaade2015_333e72, d1cc, 667d, ijac201614309d6, 32be, 9a59, 0a9d, bc36, 3f34, 80d5, 9e96, 81b3, 83b3, 4e74, e9b8, acadia17_446gg, bad2, bc32, acadia14_479s, acadia17_145f, 5a0b, 8bc6, ijac201412402u4, 5d57, ee14, acd8, acadia17_551qq, 058e, 5a6f, 33a8, 58dd, ba70, 1584, d738, d24c, 62c9, sigradi2013_313m, f9d8, ecaade2016_243s64, cbc1, 2ee6, sigradi2015_12.297m28, ecaade2017_230tt, ijac201715104ii, 6ff1, bf18, 1dae, acadia17_296y, 3ca0, 9e5b, a236, e2fd, ecaade2016_006x1, eb2e, 12d2, caadria2015_194z28, caadria2017_040j12, 8150, 5672, 1a17, 463d, 1a5e, e5a1, f9d6, ae1a, a07f, acadia16_116x8, d24b, e93a, ec2e, c75b, 8c3c, 20ce, ac6f, 6c49, 3a37, c08d, acadia14_463r, acadia15_451g19, caadria2017_155t39, 9420, 5cb6, d9d9, a179, 68fd, c1d2, 5a18, caadria2017_129m34, a259, ec89, ecaade2017_grig, 094f, ecaade2015_293e64, acadia14_463au, 6ff4, abc7, 6bfc, 14d6, 1d42, 488e, 9313, ecaade2017_198a, 77da, 11d4, 99b2, ecaade2014_079z18, ade6, acadia17_640oo, 364d, 4bcc, ac60, 984a, acadia15_333u13, 7b4d, acadia17_637qq, ascaad2016_028o11, ecaade2016_111t30, sigradi2013_243v, caadria2017_041y12, 90a4, 5557, 7bfb, 2b76, 760d, e7d1, 7d18, 9a56, 0061, acadia16_260k16, 1abd, e3eb, 8d97, acadia14_619ao, 3528, e06d, b125, 723f, 87e8, sigradi2014_157a4, ecaade2014_132b29, e90f, caadria2016_703i30, 93b3, ecaade2013r_008m5, 0ac0, 52e6, 3ba3, 2b2e, 6fc2, 85dd, e345, sigradi2014_299d5, 5a25, dfc4, 94fa, c1ac, c3dc, 74ca, 1b93, ecaade2016_083d24, ecaade2015_268v58, 8a31, eb6f, 61b1, ecaade2017_095u, ecaade2013r_003o2, caadria2017_067k21, 1f1b, 2a62, ijac201614306w3, a960, caadria2015_150b24, ecaade2016_242l64, 7e81, d61d, 8279, 3306, ecaade2017_029y, ijac201513104p3, 3f0b, 73ad, 490c, d9a7, ecaade2017_057h, a972, ecaade2017_293oo, 71a8, 893f, 4819, 504d, bea6, ecaade2017_129pp, 2608, 9db0, cc39, ascaad2016_003v1, 6aa8, 8228, 50b6, 1e1a, 2c57, e43e, a4f4, 426b, 5a85, sigradi2014_036r2, 2373, ecaade2015_87u17, caadria2017_058j20, 050b, acadia15_211v8, 5f3f, ecaade2013r_001n1, 1df3, acadia16_34f3, 576e, 77f0, 105c, ab01, 30fd, 7b27, 0248, 2800, 69a5, 221d, ecaade2015_73g14, a030, 9aea, sigradi2016_534nn, ecaade2015_194c41, 5dea, ecaade2016_mrty65, bad4, ecaade2017_232e, 0c9f, bdec, dce9, 2f70, 304c, e13b, e15a, e00e, c9c7, ascaad2014_010r5, acadia17_231l, 54b3, acadia14_479p, c6e2, 7e1a, sigradi2014_263h1, df0f, 6a16, 8a0f, 9869, bcb2, 793b, 9189, bc96, 4e92, 0d9e, 3193, 6e10, caadria2017_051f17, 594d, 9845, 06fe, f1ca, dfe9, f371, a9a2, 36c2, bb9b, 2e25, ecaade2015_143o30, fe25, 80de, 8e4f, ba23, 0e22, c653, 558a, ecaade2017_091vv, ecaade2016_118l31, 8680, 5bd8, ba40, d7ef, acadia16_260o16, 0b37, 57f8, ijac201513303l11, 8106, 2109, 6714, 6064, c324, 674b, sigradi2015_8.186k13, 71dc, 24ec, 2782, ijac201513304w11, b801, 4863, caadria2015_004k1, b356, eb7d, c7b7, ecaade2017_028i, beba, 4448, 8ff3, 00d9, 4107, 1710, aec0, e935, bcb0, a320, a554, 0762, 11ba, 9647, 953b, 3618, bc61, acadia15_211z8, 249c, 840a, 5a1e, 012a, eabc, cd73, 250b, b9f5, c70b, 568f, 1aca, e8c7, caadria2016_281j12, c649, 81fd, a1f3, caadria2016_693d30, sigradi2013_158b, caadria2015_077x10, 6708, acadia17_512j, 16b4, 2548, c2a2, 1def, 5094, e134, d7a9, ijac201715106e, d19d, 79ad, 3ebc, ijac201513302h10, b1b7, 2392, caadria2015_213w32, bfdd, a83c, acadia14projects_199af, b1ed, 5915, acadia14projects_507ad, acadia16_12c2, 801f, 0ca7, b2f4, 522e, caadria2015_012b2, 783e, 6f6b, acadia17_52t, ecaade2015_317z68, c0a9, acadia16_318g19, bd1e, ecaade2013r_011i7, caadria2017_016f6, 7067, 1ab9, 4f55, 35b5, caadria2016_683r29, ff76, 8c20, 741b, 905c, 8ed1, b5e9, caadria2015_172f26, a709, b7c9, sigradi2016_654uu, ascaad2014_029u8, acadia17_62b, ecaade2014_147v33, acadia16_424i25, 738b, 11ef, 0dd5, 975d, d104, 2564, 71c8, caadria2017_016n6, eb4b, 9e74, acadia17_221pp, 420d, a3e6, c3ef, e69b, 8e60, ecaade2015_278m60, 7229, d9dc, 76f7, 4af6, 446b, 74e4, 760c, 6879, acadia17_640nn, 8284, 5785, 6d3b, 1986, 48a5, ea7d, 0ca9, 3d43, 9ae0, caadria2017_124s33, ecaade2013r_003g3, 81b2, 6a17, 015c, acadia15_47j1, sigradi2014_178i5, 91db, a46d, 0075, acadia16_372z22, acadia17_491bb, eff5, caadria2017_029m10, 3ea0, ea13, 2484, 2982, caadria2015_119b19, 6943, 3680, bb97, sigradi2015_3.370y5, b769, a973, 0440, d2ff, 63c0, ecaade2015_273d60, 629d, c037, 7e77, ecaade2017_175g, 1bcc, ba62, sigradi2015_11.142c25, acadia17_512t, ecaade2016_154i42, 90e7, 00b5, acadia15_185s7, ecaade2014_151p35, ff27, 2359, e7fd, faaa, sigradi2016_595ff, ecaade2016_095e26, caee, 41d3, 0b2b, 8f05, ba34, f0d5, 527d, 540b, 6bf1, acadia17_426ww, fd27, 5771, 2f26, acadia15_123r4, e75c, e786, ae1e, 2eb6, 7cf3, 2b25, sigradi2014_075c7, 1134, sigradi2014_345h8, 3233, 8a5c, 9ff7, 09d6, 4e34, 74e7, 5b57, ecaade2016_119y32, 09b9, 09ed, 762b, 729d, 7972, 846c, b067, d62d, 8f69, sigradi2015_10.220d20, 5da4, 10cb, a3c7, 57ae, 6c32, e6af, 21de, acadia17_390ff, ecaade2015_202k44, c04f, a11b, 1130, ecaade2015_130m26, b3f1, 3842, ecaade2013r_014i8, 4c62, ecaade2014_169r42, f6d8, 58b8, ca72, cffd, 37bd, b385, 2fe1, acadia15_483n21, 3445, ecaade2015_209u46, ascaad2014_008y4, caadria2016_579r24, 2e0e, 9ce8, 7c66, fb4f, 0091, ecaade2016_238v63, dc89, edae, 248c, 8a9c, 4e63, 1a50, b988, 196a, ab97, ecaade2015_83i16, sigradi2015_13.181t28, f1ec, f627, d87a, cee7, 853c, 05ee, sigradi2014_347j10, db1f, 5e3a, 9053, sigradi2016_590b, 1b07, b31d, caadria2017_115k30, 6845, e08f, acadia14projects_189an, c8a9, sigradi2016_655k, ecaade2014_086s20, ascaad2016_056i22, 812b, 9a26, fe53, 87d1, a35a, acadia16_244t15, 1e35, acadia14_681ap, 2ff4, b352, 4098, ecaade2017_124o, ecaade2016_170y48, 45df, ijac201412402p4, bb54, ecaade2017_054bb, 576d, caadria2017_113e30, 266c, 8ab7, 272e, caadria2015_016m3, ecaade2014_177s44, ecaade2015_317e69, 9b6a, 4d00, 61d1, bd76, sigradi2013_28j, 49a6, ad03, sigradi2016_448bb, 1d81, 5c11, 176b, 27b7, 46d5, acadia14_445ai, cd8a, 6c20, 5fca, 6098, aa3d, ecaade2015_35s6, bc1e, 5826, caadria2017_008b4, 7d63, e4c7, sigradi2016_627h, cfa5, acadia14_339af, 7e16, ijac201614407r4, aef5, ecaade2014_201f52, acadia15_469n20, 3262, e17f, 3b41, ecaade2016_080w23, acadia17_52cc, ecaade2016_161x43, f6c5, 3546, ecaade2017_079t, 5177, ee09, baf0, 0200, acadia14projects_409n, ecaade2017_003k, 6e83, 7ff9, 1e03, acadia15_47d1, c4d9, da5f, ecaade2015_91i18, 795f, 0064, ijac201614105p5, sigradi2016_817r, c98f, 3e31, 98a9, 9b44, 3945, defa, 8e8c, acadia16_344a21, fa16, c93c, 2377, acadia15_417w17, ecaade2016_166e47, ecaade2017_277pp, bde4, 9f59, 3617, 4314, c4d3, c344, 9a48, 3a8a, 48c8, 33e0, ecaade2017_256q, 29f3, 9406, c7aa, 271a, b393, d926, 14d9, sigradi2014_292u4, ecaade2016_230m61, 9631, bf10, c0c6, caadria2017_009s4, 26aa, acadia14_339aj, ecaade2015_48m8, acadia17_38nn, 31cf, a11a, acadia16_214u13, sigradi2016_815jj, 227f, 6993, cf8b, cd61, 4844, ijac201614403g2, 9a80, a374, f082, ed4f, c401, f9e1, ecaade2014_140v31, da98, caadria2015_208k31, 47d7, ecaade2016_132y37, sigradi2014_192o6, 60c9, 0815, ijac201715204u, 5da8, 0b90, ecaade2014_055x13, e463, d7c6, aa34, cc08, acadia17_424pp, c7ac, 596d, dae6, f858, 33e3, 1b4e, acadia14_435at, ed7d, 57f3, 4241, 36a3, sigradi2016_470q, f281, 2329, 8bfe, c161, edf3, acadia17_366n, 1b37, 17cd, 91f6, 3289, d724, f50d, 2397, 7aa6, 7c33, ea5e, 61cf, 43f5, 1639, 6ac8, dcc6, 5deb, 427a, d05e, d2d9, 47d1, 7101, 74fa, 12de, 46a5, acadia16_470b27, ijac201412204c3, 4cdc, acadia14projects_135k, a7f6, sigradi2015_9.347w17, d1b8, ecaade2016_182r49, 7046, ijac201614301e1, ecaade2017_077oo, 90d7, sigradi2016_571tt, dfaf, 23b0, caadria2017_158e40, ecaade2017_199vv, c8a7, caadria2015_237n35, ascaad2016_032u12, 78fa, 5495, 284f, ecaade2017_192j, 3633, fd2c, e4d2, ijac201412307l3, 8ef4, ec1a, b01c, 43f6, ecaade2014_206n53, 2318, b18a, d0a8, 0998, 9269, 25f4, f09c, 14f1, 2e05, ijac201614407o4, 0ebf, sigradi2014_329x6, caadria2017_030a11, sigradi2014_284e4, sigradi2016_781b, eac8, b7f9, 3c9c, ijac201614308f5, e969, 7668, sigradi2016_428l, e700, ecaade2015_113j21, sigradi2015_3.268n5, 98df, ijac201412305h2, f6f4, 4f7c, acadia16_344p21, d99d, 2dd3, 2fa9, 00de, acadia17_118ee, 74a8, d982, 5c0c, e4e0, a408, 3b6d, f976, e1cd, 7f36, 2a40, 2090, fcd3, a596, 94df, 012b, acadia14_63az, b525, 5546, ecaade2016_079o23, ecaade2016_223l58, 4436, 8ed6, caadria2016_507m21, acadia14_357as, 1a60, bd42, ecaade2015_139d30, acadia14_375ay, a246, a493, ecaade2016_241e64, e372, 6e99, sigradi2016_399b, 5d05, 8377, 6757, c8c9, dedc, 9462, ca8f, b217, bd6f, ecaade2017_085l, abf5, 55d3, acadia17_221ee, 9193, 3d30, 1b7c, acadia17_620rr, 0f81, 8646, 3d03, 7623, e85b, ecaade2016_163j45, 74e9, ecaade2017_256gg, ijac201614307x4, 93c8, 92d7, caadria2016_559z23, 8c59, sigradi2016_392xx, 1bd4, 268a, beac, a731, sigradi2014_176c5, 92a4, c748, 1e5c, a9eb, eb01, d989, acadia14projects_601z, ecaade2017_044uu, 9116, acadia14projects_189au, 3d41, acadia15_251j10, 5f52, ecaade2014_030l8, ecaade2017_213g, 6a6d, bfb1, 34e1, 2423, 769c, 7b33, ascaad2014_012j6, becf, b766, 3883, ijac201715104z, d1b5, 2e44, 73e4, 71dd, e603, 38e9, e1d0, caadria2015_054m6, 37d4, 564b, 5d48, ffd3, f9a8, acadia14_125u, c3b7, cc0c, c30a, f6e9, 3469, 8667, 82dc, 68bc, b4e9, ecaade2017_282u, 31f0, dd24, a9c6, 1766, 65fe, 6dbc, 7187, d76a, 0641, acadia16_424d25, d867, 4342, 7169, 7b8a, 5007, ecaade2017_009ee, caadria2016_507t21, 682d, 6f41, acadia14_199ao, caadria2017_118x30, 3cc7, cf28, 0f6f, a376, efa1, 4874, 5549, 910e, sigradi2016_770n, ef5d, ecaade2015_115v22, acadia14projects_111m, f885, f2d9, caadria2015_114p17, 953d, ff18, 8c13, b974, 2c46, ecaade2017_184ii, 585e, ecaade2016_042d11, 155f, 5ec3, 0b9a, a151, 0085, ijac201513104k3, a073, ijac201614208s13, c274, 548f, e6e3, 15a6, b0aa, 73e7, cd78, a9f2, 74cd, ecaade2014_192d49, f841, de5f, f512, acadia14_565k, ascaad2016_045b19, ebd3, b464, 4cf2, db4b, acadia14_219c, 84c8, ecaade2017_021h, f74b, 81f8, 9161, ecaade2017_054uu, a5d4, 72a1, af28, 20cc, 9067, 4f82, 28c9, ecaade2015_217a48, ecaade2015_114j22, acadia17_177m, ecaade2016_102t27, ecaade2017_046e, 0499, cbff, e62f, 1434, 57bf, 163c, 5395, acadia14projects_33al, 4c6b, d9ab, 5944, f71a, cd42, b859, caadria2017_017j7, ecaade2015_227u50, acadia17_154ll, ijac201412301v6, 45c1, 2ea0, 6cc3, 0c21, a1d9, caadria2016_219g10, acadia17_177j, bcfe, ecaade2017_109ff, 65d4, acadia17_340z, sigradi2013_359j, 09f7, 334c, sigradi2013_28t, caadria2015_142m23, 219e, 6446, dd9c, 7409, f759, 7597, 4daf, 62f4, b6bf, 9ef8, a8ac, 03a7, acadia17_60p, 94b2, 307e, 9826, ascaad2014_033x9, d909, ecaade2017_213yy, db45, 3438, ecaade2017_156x, c7e4, ecaade2017_230c, 6254, ecaade2017_194bb, ecaade2016_018w4, 64fe, 5627, 1e20, sigradi2015_6.42y7, 155d, 8e18, 8fb6, c871, c9a6, b7fd, 5f65, 1faf, acadia14_23aa, 5251, 61bb, c9fb, a582, 406c, ascaad2016_017f7, d57e, d221, acadia14projects_153an, d525, e064, d9c5, c15f, bcb7, d0b1, 19ad, caadria2015_126z20, 3b3f, 3644, ecaade2015_35b7, 0d12, acaa, ascaad2014_010t5, 7770, ecaade2015_248m56, 8c88, ijac201614405h3, acadia17_534kk, acadia14projects_91s, 3007, acadia17_382ww, 7a19, ecaade2016_239w63, 2ff1, acadia14projects_53k, acadia16_106v7, fd70, c3f4, e12a, d176, f117, 9e99, ecaade2016_tkoh67, 67ce, 74dd, 4fd4, 01be, 9f82, 5fa4, ad30, 90f4, d06d, acadia17_648tt, 0163, f445, c989, 2b55, e537, fd86, 50cd, f58c, sigradi2013_364t, 6c0f, 9edf, 3202, 6e9d, 4ba5, 75d5, 9ba9, sigradi2015_10.307x20, bee9, ecaade2014_184o46, c239, 6cd4, e76b, ecaade2017_301r, 7e0d, b62b, ecaade2016_217l56, 377e, ijac201412302i7, acadia17_358dd, 5933, 733f, 97c4, e9c4, 2d14, 9493, fedb, 563a, 0d63, efad, 5dd4, 4945, dd7e, f2f7, ecaade2014_196d51, dbe1, caadria2016_851r35, acadia15_185e7, 6a32, ae8a, ascaad2016_045g19, 382e, aabd, 5091, 3c06, 9bce, 9e58, acadia17_404dd, ecaade2017_039i, 2152, 987e, 80e2, 3086, 7aae, ijac201513104r3, ecaade2015_221z48, d707, 6b8f, 5bae, sigradi2013_425u, 19fc, b073, 0fe4, ecaade2015_304f67, acadia17_350gg, 2064, 6ef6, 5731, a182, 71d0, a59c, acadia16_280s17, 1ffa, 6e1b, 4861, acadia14projects_453e, 33ff, 4b29, 3fbd, 5917, 6392, acadia17_138a, acadia14projects_281t, 11d8, a148, 6867, f3e4, acadia16_244p15, 0919, 6679, 5063, 10ee, b6fe, 30f8, c5e4, 4094, be9f, acadia14projects_219d, sigradi2015_3.111e3, 0335, 43ae, 515c, ecaade2016_142b40, 1546, 546a, 19b7, 0feb, acadia14_101ae, 8433, 4124, e2b8, 5f3c, d09b, acadia17_91ww, 688a, 0639, ecaade2014_072f18, 820d, 2623, 9e6e, 7677, acadia14_719s, 6fa0, 885e, 04e2, 4a6c, 1cb3, 171a, ascaad2014_021a4, 887d, 1c88, 0b50, sigradi2014_266a2, 4546, d2d0, 740d, ecaade2016_072d20, dc5c, 276f, 6fd9, 30a9, 0308, 7709, a27b, fa63, ae2d, 8137, fd65, 99de, 5b17, e82d, acadia14projects_135ab, 355c, 0431, ebf6, caadria2017_145i38, acadia16_372h23, 0c5d, sigradi2016_732j, caadria2015_049f6, f5cc, acadia17_670ii, fa64, b3cf, a194, ecaade2014_163j40, caadria2017_107z28, 5a80, ecaade2014_185r46, b680, caadria2015_012h2, 2d8f, caadria2016_197g9, 5b37, d35b, ecaade2015_61j12, caadria2017_015o5, 64c0, ecaade2017_198qq, b22f, e725, 95e5, b972, c5b4, 3751, 93a8, 092d, fcae, f985, c73c, e8bd, ecaade2017_ws-archieduy, da1c, 3ff9, 5286, cc3a, b17e, 9acc, 865d, caadria2015_213s32, 7827, 62e3, ecaade2017_129oo, e360, fd35, bdb8, 0ca0, 0553, b161, 990a, 57c6, 5657, 9782, e9af, ijac201715202n, 5361, ce28, ecaade2017_ws-archiedubb, 4a35, ecaade2016_074s21, 8f7a, 53cd, 932b, 3b9e, 8f03, ecaade2017_244nn, caadria2017_142p37, 5210, sigradi2015_10.220i20, 4660, eab4, fa70, 2f81, acadia17_512g, ecaade2016_164m46, 50dd, 603e, b1df, acadia15_371n16, acadia17_178oo, ef26, 40b2, a9ec, 2f07, 51d2, sigradi2015_1.288b1, acadia14_291ar, e5c9, sigradi2013_158t, 06fb, f6ce, 6b1a, c50e, a64c, a0b5, 6273, ef76, 05f3, 927a, 0966, acadia17_222l, 4db4, 6126, a777, ijac201513306e13, 24b1, ddc5, ecaade2015_251p57, 7de5, cbb3, 4fad, 804b, 83ae, 3682, ecaade2014_067a16, 7d26, c8e8, a4bb, c644, af6d, ecaade2015_297c65, 97a6, caadria2015_203j29, 0532, 1752, fe39, d475, 5a10, d567, a6f9, ba95, acadia14_661f, ecaade2015_138c27, 991f, ad6e, 5ccd, ecaade2014_065f15, c87e, 9ccb, 5889, 3345, 0a71, 8514, 8835, 360a, 966c, 0634, 287b, sigradi2015_11.8r23, f384, dc38, c82e, 9bf6, 55c1, 9afa, acadia17_464qq, 45ee, acadia15_483v20, a110, 6485, ecaade2015_21v3, b996, 83b7, ecaade2016_167d48, f1c1, ecaade2016_113x30, 4c29, 5ffb, 291e, acadia14_699t, 018a, caadria2015_016l3, 6d80, ae41, 2dc7, sigradi2014_074e6, 7824, e3c8, ecaade2016_025w6, aa21, sigradi2014_042s3, 8966, d839, 6b99, ecaade2015_91c18, cc17, ecaade2016_071e19, 01cf, 0067, caadria2016_013x1, fecc, ijac201614308a5, 8e54, ecaade2016_151j41, d6d3, 0098, acadia15_203n8, 6108, 5271, 3acd, ebe2, caadria2017_055r18, ecaade2017_291m, 79a4, sigradi2015_11.165r25, ascaad2016_057v22, 5381, acadia14projects_247g, 0524, 71db, 987c, 6b92, ecaade2014_019g5, fb43, 12ce, sigradi2016_484k, ijac201513303v11, 516d, sigradi2016_771t, 1bcf, 8919, 87f4, 9863, da5b, e7a0, e482, a942, 263e, 580d, e83a, 5612, d81d, b4f8, 4681, c243, 815b, acadia17_330gg, 3ab7, acadia14_671l, 3e8c, ecaade2016_ws-intelligentx68, 46e3, db5c, 4c88, 2f17, ascaad2016_015p6, 1451, acadia17_62ii, 94f2, acadia17_291r, ascaad2016_007m3, 8e77, 29c1, a33a, ecaade2017_189tt, cb9c, 4d45, 6c66, f39a, 2d44, caadria2015_176m26, afd9, acadia17_202p, 3bca, 5d29, c594, ecaade2015_118x23, ecaade2014_071c17, f422, acadia14_63ak, 11e2, ad7b, 5c05, acadia14projects_435aa, a984, e31c, db4c, f06c, 6d2d, caadria2015_081l12, 79aa, c4e8, e3a6, ecaade2014_157j38, 0f4b, 4ead, ecaade2017_046d, 8e21, acadia16_362v22, 2633, 5403, 86eb, ecaade2016_099n27, aaaf, 40bc, ecaade2017_046b, 213f, 2ecd, 5aef, 9c79, 9cf3, 9b34, e704, 5775, e6fa, 1cf1, ecaade2014_089x21, 2d63, 57c3, 4f60, 62ae, 0d9d, ecaade2017_105hh, 6fcc, sigradi2016_595dd, de04, 446c, ijac201412207f5, c693, 35f8, 3e02, ecaade2014_111u25, a157, ijac201614203h9, 416c, 958c, 3dca, sigradi2013_393t, 19e1, ascaad2016_054n21, ecaade2015_79k15, a059, 22eb, 4e45, c3e1, 1edc, 8f6c, 0780, ijac201614201y6, ecaade2013r_009v5, ijac201614207n12, b740, 9078, 0bfc, 9c34, cebb, e300, 6188, 6cf9, 88b3, ecaade2014_070m16, ecaade2015_302l66, d9a0, 5fe9, e88d, 7921, ecaade2014_015m3, 9b18, 7d4e, 996f, aa8a, 157c, 4b4a, 93e6, 04c5, 00e6, 5ae7, d4e6, e3a9, df14, d23d, f35f, 17f6, 8a8a, 59d8, sigradi2013_268h, 6f89, acadia14projects_189az, fbe5, c0af, ecaade2017_053f, c2b0, 8b50, c1e6, 69dd, 6dea, e92f, 66a5, ecaade2016_067l16, 9de5, c824, 8e3e, sigradi2015_10.309u21, e0fa, 3ebb, caadria2016_819m34, d6ad, ecaade2014_151v35, caadria2017_047f15, ed3f, 4397, caadria2017_175i43, 5e45, 333a, d3d6, 4fdc, sigradi2015_sp_8.326c31, cc69, 5a4e, 908d, 4adb, 0844, 57f4, 5801, 7cc5, acadia17_520u, 5f26, sigradi2013_342t, 984c, ecaade2015_35v6, c015, f180, dbd0, 5c96, 637b, sigradi2013_131, f145, 82f6, 5ec7, caadria2016_703f30, 436d, ascaad2016_035x13, 325a, fd3c, 4936, ddfe, 1f60, caadria2016_435t18, 1997, 4c97, bd22, 2794, ijac201614105e5, eefb, ecaade2015_129h25, 2806, 35ab, b570, 6627, d78c, 71af, 08af, 930e, 5c1b, fde7, e7bd, ff94, 7d24, acadia14_579h, caadria2016_487k20, acadia16_478z27, 7bbd, 4b10, 092e, 59ee, 570b, ab87, acadia15_333b14, 4549, 446f, cc32, acadia17_350dd, 9677, ecaade2015_152a32, ef03, fc46, 98f4, 1384, acd3, 67ae, ijac201614102w2, 6e14, a3d3, 6bd2, caadria2015_064z7, a46c, 6342, caadria2017_023r8, acadia16_12b2, 0cae, ecaade2015_48v7, 18fc, d327, ecaade2014_066j15, ecaade2015_280d61, b966, f054, 1277, ijac201715204oo, 4c91, acadia15_395b17, 39c6, bc1d, 9be6, ascaad2014_028t7, acadia17_323l, 70a9, 8364, acadia14_719p, 03eb, acadia14_497u, 43ba, b673, 3c3a, 4ca4, 0b9b, 49e5, sigradi2014_137j2, ecaade2017_148qq, acadia14_145s, 817e, e385, ijac201412207e5, 02a4, 2db4, ijac201513206f9, f9cd, 56fb, sigradi2013_226r, bafb, 68c8, sigradi2015_2.162m1, 68f3, 2853, c341, 6fea, 1647, caadria2016_487s20, f10b, ecaade2015_13j1, 829d, 9de7, 8961, adc9, acadia16_184m12, 4ddd, 712e, ascaad2016_028k11, 2bff, 94a3, 4aba, 3da0, ad1c, ijac201614401f1, deba, 91d7, 31a4, ecaade2017_003i, 73a9, ecaade2013r_006u4, 9650, b84d, bf8a, a882, 028e, 04d4, acadia17_50ss, 8eb3, b401, 1a66, 748d, 18c0, caadria2017_040p12, acadia14projects_479x, c28e, 60e1, 3fe9, da18, 11eb, ecaade2014_065d15, 0fec, 99e0, e60d, 08cd, 808f, 1189, e89a, cde4, 8a6e, 154d, 609e, d5a4, 3b01, b12f, 5d89, cc60, 976a, 1351, acadia14_63aa, ecaade2014_202s52, b049, 6592, bdfe, 8c6c, 1f39, ecaade2015_215n47, 00fb, caadria2015_014m2, 20d1, acadia14projects_609as, 979b, f196, 0ae5, eaee, 8189, acadia17_330zz, df93, 7d7b, 7e27, 777d, f0b5, 64d1, 10ef, 46d7, ecaade2016_163z45, 05dc, caadria2016_229x10, 6b94, a199, 875b, 151a, d697, ecaade2015_268b59, acadia17_307kk, 0123, 6899, 9403, c499, sigradi2015_8.334t15, acadia14projects_479z, 7915, d193, 4229, bff6, 5b69, acadia17_544b, 5780, e9e9, f867, ecaade2015_333y71, 39c8, 73e1, 7579, acadia17_390nn, ecaade2017_265p, 6fa7, 487e, ascaad2016_016v6, 51cf, acadia17_413z, 3f95, 7a68, deb3, d846, 4367, ecaade2014_038r9, 2993, d761, acadia17_154z, ddeb, bc3a, 826b, caadria2015_060r6, ijac201412303v8, ijac201412402d5, bd5a, 98c4, 5232, 6b36, 105d, 6aed, sigradi2014_132n1, 9b64, caadria2017_165x41, ecaade2017_061c, ecaade2015_74m14, 53c2, 3b35, 2698, 1943, 4768, 37b2, caadria2015_122o19, 8dfa, b3ca, 6a48, a520, 2569, a074, f661, caadria2016_851u35, acadia14_43ag, 06e2, 4cab, 3cee, de40, acadia14_637ae, ecaade2017_057ee, caadria2017_004i2, 34ae, ecaade2014_016d4, ecaade2017_051t, 6e28, f4c8, ecaade2015_227h50, 656f, 4f8e, 3e50, d558, 8b85, ecaade2017_049tt, ecaade2015_314l68, 6122, 9e0a, ecaade2017_053c, 2b92, ijac201614208y13, fbd5, ijac201614405d4, 2605, eeaf, 973d, 2fe3, f210, ijac201412302k7, fcea, fd24, 9387, e845, e2d9, 0c7e, 2cd2, acadia14projects_531r, ecaade2014_018l4, 7bc6, ijac201412203j2, 1fad, 8b53, sigradi2013_421k, 09fd, f21f, d9fd, 5a17, b9b4, c8e9, 8ce3, 8749, ecaade2017_175e, 3179, 5c94, d09e, ecaade2014_023k6, f71c, acadia14_23ac, ecaade2015_301p65, 2ae8, caadria2016_333w14, c0fa, 02db, a8ca, f0b4, 51b7, acadia16_402o24, caadria2017_016p6, 3619, af85, d57b, 2eff, ecaade2017_105xx, be6d, bb45, ecaade2014_057e14, 51c4, 0c93, ecaade2014_194z49, b2a8, d51f, 320c, c13e, 511b, f982, 03cd, 3dc0, 584f, 0e2b, a6a2, 9460, 5a4d, acadia17_348c, acadia14_719r, ecaade2014_108e24, 1336, sigradi2014_201d7, 91bc, ecaade2017_269d, 38bd, ecaade2014_201b52, ecaade2017_155o, cd17, 110f, sigradi2016_383gg, 8ba6, caadria2015_226n34, d7f7, 8993, 530a, 1aef, 28ac, cd4c, c172, c634, 4bff, dbce, 1923, sigradi2014_155y3, acadia16_88a6, b090, 4458, 8e93, 4d81, 7c0f, 9162, cb89, 3f40, c2d1, acadia17_446ee, 540d, ae85, e599, 8947, 62eb, ijac201614405v3, sigradi2015_3.11i2, 5b6f, caadria2016_405g17, c87c, f929, ea72, 1d80, fef8, a720, ecaade2014_157x38, caadria2015_114s18, sigradi2013_275a, caadria2015_049g6, 5f32, 3125, 42c5, 3512, 49bc, b540, 96b2, 6208, b24f, d9bb, 8a06, ecaade2015_114x21, da31, 9914, 621b, acadia16_72a5, 589b, 7370, 957a, a5bf, ef24, 19d8, ac65, 8f9a, ijac201513205i8, b406, acadia17_62mm, 1802, acadia17_230d, 9f75, a989, 770f, 6865, 24a9, edd5, 1e0d, acadia17_628oo, e7b2, e9f2, acadia14_565af, ecaade2014_208y53, ascaad2016_023z9, ecaade2016_027e8, ee90, ecaade2016_170p48, caadria2015_209b32, b57a, sigradi2016_446e, 5c58, ascaad2014_024d5, 4e1e, 1021, 33ee, ascaad2014_026t6, ecaade2014_072f17, acadia15_417c18, ecaade2016_197z51, 0b9f, sigradi2016_448dd, acadia14projects_199aj, caadria2015_213b33, 1567, 6b1b, 6728, cadb, ijac201715204hh, 2662, 9c56, 8ac6, 68b0, 204a, ijac201614202b8, 723c, 2d1a, sigradi2016_568mm, f306, 427c, b2c7, a58f, 8757, 0e17, 429a, acadia14projects_435ar, sigradi2016_732o, efc0, ecaade2014_157t38, acadia14_357av, 4b1d, b552, 6b96, 3d36, acadia14projects_517m, ecaade2016_230e62, caadria2017_046o14, ascaad2014_024r5, af8e, acadia17_340n, ee0c, ecaade2016_106m29, sigradi2013_28o, a784, 97c7, 1c55, b4e8, 63a6, a17c, fa11, 9508, ijac201715202hh, ascaad2014_033w9, dc4c, 2fdf, caadria2016_777w32, sigradi2014_265z1, 6526, ecaade2015_229g51, acadia14projects_531u, 33be, f4fc, 23d9, 007a, 8c35, ecaade2017_108i, b9cc, a564, c9cb, ecaade2017_291x, acadia14_565s, acadia17_284n, b0d7, 7469, ee48, cfc2, ecaade2017_269vv, 26c2, ecaade2016_073c21, acadia17_258g, 2467, 14f2, 94f8, ijac201614204e10, caadria2017_086k25, 3ab9, f67f, dab2, 898d, 3fd8, 321c, 48f8, 8ee9, 8949, ecaade2017_006ff, ascaad2016_043j17, ac80, 0475, 1309, 03ec, 7bae, 86b3, 9a6f, 3d01, 2cdb, 728f, e997, acadia14_647ay, 12bd, 6ce8, eb47, 1c83, sigradi2015_9.152r16, 8790, a538, b8a5, 0d4c, 283e, 617a, 714f, f599, ecaade2015_243v55, ecaade2017_213c, 9d7d, 6b7a, fc68, 36fb, ecaade2016_223h59, acadia16_372d23, dfba, 25e2, 36d1, 078a, f3d7, ecaade2017_124g, ecaade2015_13n1, 7063, 3d1e, 9577, acadia17_154kk, 5093, acadia14projects_473ap, e248, 1554, 943f, 9042, 97f8, dbf1, acadia17_170e, ascaad2014_012p6, sigradi2015_12.19x26, 5800, acadia17_290c, 9060, ecaade2017_184ll, 0b78, 3be8, ecaade2014_031r8, 67ad, acadia15_343j14, 9dc5, 6eda, sigradi2014_074r6, 701b, 30ee, dc91, 1268, 895e, 33a1, 8eb7, d5f8, cddc, acadia14projects_219a, 9dc8, fd92, f923, f365, 2d69, aa49, d34a, e49f, 95e9, 0f8c, 26f2, 80c8, ijac201614202m8, ijac201614203p8, caadria2017_031f11, 1f2f, 32b4, 82b8, 9475, ecaade2017_152ss, sigradi2014_282t3, 0139, 53c1, 8097, dbfc, ecaade2016_078b23, 66b0, acadia14_479k, 6bdc, sigradi2016_560v, 6eb8, 108e, d951, 4f88, c884, caadria2015_081t11, d351, acadia14_555j, ecaade2017_059uu, 370f, 1a43, 304b, 1779, 0a1b, a66b, acadia14projects_189at, efe7, d9c4, 1aac, 51dc, cdb6, bc03, sigradi2013_52e, f313, 1c16, acadia14projects_479at, cdb0, 0de8, 2f9a, ecaade2016_058w14, sigradi2014_172y4, 6a99, 4a33, ecaade2016_230z61, 5ebd, 5fa8, 0e3b, 6abf, 8981, 8868, b487, ef57, 13bf, ijac201614302k1, 105b, 1098, 6800, caadria2016_641v27, ecaade2014_024c7, 35fa, caadria2017_142m37, adad, 36da, 3ce8, e356, 49f1, f58f, ascaad2016_021a8, 6ed5, 772d, 4334, 05ba, c96e, 4e9a, ae6b, bcd0, cb15, 7a95, 21e6, acadia17_290f, 1432, 8e0a, 1e69, 7541, 94c7, 146e, ijac201614104u3, 263c, ee2c, sigradi2016_357k, 2570, 2fba, 0677, 4ffd, caadria2016_415u17, ecaade2016_065g16, acadia17_322c, 80ac, ecaade2017_256aa, 7c67, caadria2017_055j18, ecaade2015_144h31, f96d, ecaade2015_138i28, ecaade2017_265s, 4339, caadria2016_249l11, b937, f3e6, 81d0, sigradi2016_360s, ecaade2016_120d33, 4147, acadia16_344i21, 5721, ee2b, 82d5, 4d11, ecaade2016_225f61, sigradi2015_11.165l25, ijac201513104h3, acadia14projects_549z, b376, 2f12, fa3a, 621d, acadia17_391ww, 989e, 9210, cdff, ecaade2017_069ee, caadria2017_174x42, 9412, d3e0, 0a08, ecaade2017_046c, 93bc, 60b0, bd06, f37f, 4b53, ijac201715105mm, 0bc3, a1ea, caadria2016_167r7, 8398, df06, acadia17_101v, ecaade2016_075g22, 3f46, 2101, ecaade2016_222k57, 1a1d, 6dd6, 1a5b, b59f, 5cd2, daa5, a8a7, acadia14_671s, 55df, 99ed, 5faa, 4e4e, 0ff8, 112b, d55b, 244c, ijac201614208u13, 2d5a, 9b86, ijac201715104ff, ecaade2014_088e21, 2580, 6d17, 4a5e, ecaade2016_tkoj67, 14bf, d2e4, ecaade2017_208d, sigradi2014_128b1, 35e0, caadria2015_004f1, daa1, 9da2, e6b9, e144, e70c, 541f, 15ca, caadria2015_105h16, 422f, f5e5, d199, 9f7f, sigradi2013_43b, 63f2, ecaade2014_188n48, ascaad2014_008r4, 2911, c95a, 8829, ecaade2017_293uu, c90e, ecaade2014_217g55, acadia14_347at, ijac201715102dd, 7fed, 65b5, caadria2016_631g27, 1464, 405a, acadia15_57w1, a6b2, 8ee7, ecaade2017_291h, cca1, e705, ijac201513205g8, 355f, b0e4, cedb, 61ee, f551, 665a, 1181, 35a5, acadia14projects_555c, bd5b, caadria2017_043w13, e1ae, 3963, acadia14projects_347ai, 72ff, a611, 1eea, 352e, 6d02, f013, 4cd7, d99b, ecaade2014_226g59, d304, 25c2, ad66, f3ce, 8d79, ed49, caadria2016_333t14, 22ad, 035e, 4fb2, 2ba2, sigradi2016_710dd, 338c, b557, 4972, sigradi2016_637v, b833, 34e9, 7b5a, ecaade2015_53n8, d75f, 66e7, 1481, ec35, acadia14projects_619av, 3ba9, e912, 4ad6, 9ad3, sigradi2014_045c4, acadia16_12x1, d46f, 8456, 523c, acadia17_491v, 7f0e, bc3b, ijac201614308v5, 573a, f61a, 3fe4, ecaade2016_ws-foldingt68, acadia17_382b, ijac201614203d9, 0cbd, 5f02, ecaade2014_194y49, a51b, 860b, 18a6, caadria2016_301t13, 396c, 3ae7, 1942, 4326, 2489, 5a38, 4e29, ascaad2014_005m3, 1423, 0193, 2eed, 3f88, 7710, 19c9, acadia14_497y, c7e0, 8e98, 2287, caadria2016_259r11, 4ae3, ecaade2017_026kk, 12f6, 7278, f3a6, b433, acadia14projects_199an, ecaade2017_308cc, 5002, sigradi2015_11.136j24, 6f73, 82b5, d85a, ijac201412401t3, 538a, aa2e, eb68, caadria2016_003a1, e6ff, 79f2, 0d4d, d270, ebe3, bb86, 67a4, 3356, e0ec, acadia14_375az, f497, 86ab, 27ca, 2baa, ecaade2016_021d6, fdc4, 80a9, 9367, acadia14projects_671m, acadia14projects_691ax, 0a2e, a457, f5b9, ecaade2015_229i51, caadria2016_621y26, ecaade2016_067c17, f3c8, d40e, 6320, f12e, ecaade2014_071d17, 21fc, 0a91, df56, ed84, 992f, ce13, 97a2, 13f0, e01b, acadia16_344k20, 8e5f, d4bd, 293f, caadria2015_077y10, sigradi2014_279y2, 4f7a, bf9c, ef30, ecaade2016_199y52, a620, aff9, 601f, eb0d, 9363, f647, adab, caadria2017_069w21, 332b, e19f, 3a74, ecaade2014_159r39, ddbe, acadia14_339x, b7b0, ed41, acadia14projects_81n, 54ef, e261, sigradi2013_243f, caadria2015_061c7, 8713, abd0, e66d, fe1d, 0c19, 777f, ecaade2017_101z, 48e0, ecaade2016_065z15, f02a, c43d, caadria2016_651d28, 7e15, c435, 9c26, a16b, sigradi2013_429k, ecaade2015_114b22, 79f0, 8173, dc39, b434, 4ba3, 6482, fc33, 6f1d, 27ce, acadia14projects_247o, fb6b, sigradi2014_214e8, 94a5, 1e50, 320f, e3b5, fac7, 52cd, 9297, db39, d369, 55c6, 504e, acadia17_28cc, ecaade2015_158z33, acadia17_290n, e322, 7fe8, 7281, ddff, 6e6d, 9fb7, 5985, a1ee, c31c, 275f, ecaade2016_071c20, 67e9, b4dc, ebd4, 36b4, ecaade2014_220d56, a98d, ecaade2017_116f, 6e3f, 7e22, 0e53, 5766, 26da, ascaad2014_014n8, 5059, 8e8b, 8d64, c605, ecaade2016_ws-afuturem67, ijac201614303d2, 35dd, 1322, ecaade2017_164m, 6e1d, d554, 71ba, ecaade2017_117n, fdb0, 156f, 0388, 05d5, 82ef, a1a6, ef01, ecaade2014_149y34, bdee, ddbc, caadria2015_208j31, 4a58, f011, ecaade2017_189vv, c267, ecaade2017_198i, acadia17_640p, 6178, d2ad, sigradi2016_431z, 04ab, a317, a9a3, 945c, 7e24, d81f, 3b90, 7616, fb13, 245b, a98a, 7cce, fc01, 06dc, dc3f, eaa4, ecaade2015_287s63, f499, 4226, cd50, ecaade2014_010k1, 67c0, 47fe, 626d, 78e6, f61c, ca53, acadia17_660z, 330d, eb24, c802, 8b18, 365a, 3f02, caadria2015_090c15, b60d, 90fe, 8ec0, ijac201513201f5, ae98, ef95, sigradi2016_674kk, sigradi2013_414t, 8362, 9ed8, ecaade2016_065e16, c753, ecaade2015_61b12, caadria2015_213n32, 6d89, f591, 54be, 15c7, 18cb, caadria2016_259n11, ijac201715101i, e76f, fd8a, 0576, 22f7, 7d82, e585, ecaade2016_016f4, ecaade2016_197d52, d056, 5808, 78f7, c4eb, 4ec4, 2da3, ab93, cc20, f475, f341, ae33, c593, 7942, 9934, ecaade2015_301o65, c784, b624, 4cae, a238, e5bf, 7946, 8ce8, acadia14projects_33am, ecaade2015_18h3, 1173, 83d0, ca5e, 8d23, 9da5, abe4, ecaade2015_332p71, sigradi2013_414e, afe0, caadria2017_005f3, 7834, a291, ecaade2017_199dd, b15f, e961, b474, 5e52, ijac201614101l1, ecaade2014_038v9, 64b0, 2cef, 1005, 9040, ed09, 0f5e, ecaade2016_126s34, 50e9, caadria2015_122p19, 792e, ijac201412402g5, ecaade2014_186m47, f57b, ad24, 6b77, f586, 2526, c438, c53e, 4f67, sigradi2013_194f, d4b9, 42ac, caadria2016_569e24, 987a, 64b9, sigradi2015_6.42a8, ecaade2015_21k3, 1e7d, acadia14projects_63ar, 7387, 1120, a82d, c5fe, bc55, 5601, 3c74, acadia14projects_237at, ecaade2016_208s53, acadia17_364yy, 4635, 0110, 02f6, caadria2016_663j28, ecaade2016_128i35, 3712, c4e2, a37f, b7f8, 5817, 1bfd, c1a9, 6057, b3b6, ascaad2014_005s2, ecaade2017_254ss, c441, 3f9c, 04f7, ecaade2015_171f36, ec52, 3d9d, 103e, f6a1, 840e, 93f9, ecaade2017_033q, sigradi2014_045y3, ecaade2015_130h26, b997, 37c9, 55b8, 1334, e71e, 19ea, a640, 4307, 02d9, 40e9, ecaade2016_ws-foldingv68, 9286, ecaade2017_122yy, 993e, sigradi2016_417ll, ecaade2017_199pp, 11e0, e28b, 87d9, sigradi2015_sp_2.112j29, 5ea4, d490, 6fca, 314d, 2f79, 07c9, c204, 46c1, c70c, ce76, ecaade2015_101g20, 0e34, 289b, 212d, 9ca9, 1b10, 96c2, 65d5, caadria2016_487t20, a2b7, acadia14projects_291ar, c57f, 209d, 61c4, ijac201412403s5, 61eb, 71ed, sigradi2016_426h, edda, b52b, b388, a338, 56f3, ff1f, ecaade2016_123t33, sigradi2015_8.186h13, 1089, ecaade2017_229jj, 8089, ecaade2017_124z, d021, d467, acadia17_283rr, 9913, 5a0a, ecaade2016_161v43, ijac201412302a7, ijac201715104v, afe4, f5d9, 0b01, ijac201715103zz, 6222, ecaade2014_011i2, d6a1, ecaade2017_256jj, ecaade2014_195m50, 073a, 6609, df21, f367, ijac201715202b, 7227, ijac201614208x13, dcba, ecaade2016_119o32, e389, 9fb4, b5ce, 9258, 4ac5, acadia14_479ax, 2a4b, cc01, 1f56, cd3a, 3766, 5465, 206c, ijac201715106ww, ecaade2016_152t41, f472, 6d30, b1a9, e96b, eecb, 309a, 786e, 125d, ascaad2014_029t8, 901c, 875d, 7bce, 8c9d, 65a8, acadia17_678pp, 7640, 35d6, acadia15_81t2, d1a6, 6304, 5c7d, b071, 87cf, bd68, b6d9, c7ea, 1ed4, sigradi2015_6.327s8, sigradi2013_117o, 97ab, e760, db8b, 286b, 83cf, ecaade2014_240j62, acadia14projects_291am, d58c, 8a85, caadria2017_015b6, ed24, d297, ecaade2017_046zz, af2c, ff02, 3b3b, ascaad2014_009e5, d27f, e3c4, e01c, 3608, ecaade2015_28z5, d634, 9c57, 4017, 1dce, 9ba6, 8725, 5bef, caadria2016_271y11, ecaade2014_052b13, 6b06, 5b48, 930f, ecaade2015_109c21, caadria2015_084t12, 422b, acadia14_317r, 24f6, 86b6, 7fdc, 8bc8, ijac201614402s1, acadia14_63ae, sigradi2016_637w, 504b, acadia16_196i13, a2c2, 8b96, 7c9d, 2864, ecaade2017_041n, 7783, 6f97, e072, caadria2017_123s32, f979, ecaade2015_229o51, b911, 9b4c, 5b44, bbb1, c40e, 7abb, 861b, 2aae, 1723, ijac201614207k12, 37ed, acadia17_137pp, 1590, f834, 90ff, 0b74, d0c2, da3a, ecaade2017_134r, ascaad2016_028h11, 6bb9, da04, 77ca, b1ea, sigradi2014_074x6, 62b8, f77e, 1bef, 344f, bc27, 2aaa, 5bfd, 1e4e, ecaade2015_230f52, d8d0, 857a, df9b, 384b, ijac201513206g9, dd0b, 70df, fa01, acadia17_382gg, 445d, 677b, caadria2016_405r17, 2061, 597b, acadia14projects_609ar, 26d8, 0cdb, b5a9, 4a03, e095, 3f9f, 83eb, eff1, 0779, aef7, acadia14projects_101t, ad1d, c3a0, 43d2, f5e8, 0f35, ecaade2017_003f, ecaade2015_138o27, 98d2, 6543, ecbf, ecaade2015_268d59, da82, 5bd0, ab4d, 7628, 35a2, d959, e775, caadria2016_095m4, acadia16_318n19, acadia17_296z, 43bb, 384a, 73ba, 266d, d4b6, f4d6, 1f78, eb00, 46cf, de27, 1001, b89a, d88c, 60cd, ad0b, 76df, acadia17_89o, 606e, b421, 02cc, a41a, 5064, 81af, ecaade2015_230d52, 8256, 3bfa, 1b82, c3bb, 35dc, 9dca, ee72, 69ee, caadria2016_797p33, 80b2, 20c7, bfb6, 192b, c85e, 832a, 50f9, e868, 59b0, 38a9, d384, 7ccd, caadria2017_190y45, 7f6d, 3d31, ijac201614207o12, f22d, caadria2016_663t28, caadria2017_158x39, 6823, acadia14_33ak, 0622, 05b4, 855d, ijac201513105b5, 49c6, ecaade2014_132f29, da34, 1015, fbc1, 18b1, ecaade2013r_012k7, acadia14_609av, 4701, 9a08, ecaade2017_201xx, ecaade2015_139b30, cb2a, 5751, 65f9, f968, e334, 9755, c651, 109a, sigradi2016_417kk, acadia17_481k, 2565, 36b0, 0f10, 0d89, 9bf3, 3f54, c002, acadia14_627e, 6cea, f1f2, 626f, 1928, ecaade2015_59l11, 8b9e, 322b, 25bf, 6c14, ad20, ecaade2017_194s, e8fc, f8e8, 545e, 236d, ecaade2015_109a21, 91b5, fab7, ecaade2015_286e63, 54e3, 6619, e2fc, 709b, a6c1, e527, f563, cc3c, ijac201513201r5, 1f5f, cb3f, caadria2016_147k6, 440d, f6eb, caadria2016_611i26, feed, 44ee, caadria2015_102w15, 3b85, 40f8, 8cd1, 5a87, ab9c, 42ef, 5a5f, 64af, 6bfb, a416, dc3b, 8e99, 3eac, 47f4, a2a6, 6da2, 7e45, acadia17_238oo, ac61, a360, cd19, 990b, 439b, 3ce2, 130e, 1f81, 9fef, acadia17_221gg, acadia17_522gg, acadia17_82vv, 6d0c, 8b41, acadia14_473at, 70e8, 9626, ecaade2017_069bb, ecaade2017_152qq, sigradi2015_7.203j10, 3a4a, 69f0, ecaade2016_224z59, caadria2017_081o24, dafc, 0a82, a549, 259d, 11e3, acadia14projects_83ad, 16f5, acadia14projects_531t, 82a9, 294a, acadia17_435b, ecaade2017_076bb, 0ab2, 8f4d, ecaade2015_241d55, 30e7, f219, ecaade2017_054t, ecaade2016_223h58, ecaade2015_164p34, fb04, ecaade2014_206o53, ec73, d592, ceb2, 3b74, 4383, 5ecb, 3326, f3f7, fcef, db2a, acadia14_189az, 0f39, 2459, sigradi2013_386l, 35bc, e789, sigradi2014_314t6, 58bf, d991, a65f, b26c, acadia14_555h, 40f5, d491, ecaade2017_170b, d0ae, ascaad2016_003w1, ecaade2014_208b54, a5eb, acadia14projects_247k, 116b, 15f8, e852, e26b, acadia14_43an, f6d5, ecaade2016_094o25, ecaade2014_180h45, 927d, 728c, 33bb, c2e6, 4ced, 0052, 260a, fdee, dcb2, bcdf, ijac201513105t4, d4ff, ccee, 42ed, caadria2016_023s2, 2e47, 51bf, caadria2017_145k38, 703f, 5255, ff55, ecaade2015_21t3, acadia14_719o, c40a, 41bd, ea12, 7519, sigradi2013_313s, c4b8, 951b, acadia14_531z, ijac201412205g4, 5245, f941, 9548, ecaade2015_59y10, ecaade2015_127e25, b524, ef7e, caadria2015_016i3, 02da, sigradi2016_737cc, 5ddb, acadia15_137g5, caadria2015_119y18, acadia14_579l, 7b1d, acadia14projects_167ab, ea1f, 942c, e232, 7f49, f9a1, 6213, db4d, f2f1, 9fb3, 52b6, aaae, 08ad, 4c37, 3087, cc04, 3978, acadia17_570x, sigradi2016_421xx, 9d12, sigradi2016_807jj, 6499, 1d9e, 831c, 22f8, 5510, caadria2017_041p13, acadia15_81u2, 682e, a0eb, 9999, 97d2, caadria2016_383t16, d108, f477, f338, 738f, 746c, 354c, 2bc8, 6c03, f88d, bbe0, 4021, 4187, e639, 8aa9, 4cfd, 1d19, 43a2, sigradi2016_724vv, 57b8, acadia17_600cc, sigradi2015_1.288c1, caadria2017_147c39, d56b, 7892, 8349, e393, e2cc, 284d, ijac201412304b1, 277a, 8a10, b76f, acadia14projects_79ac, cd7b, 9177, e52f, c403, 1975, 575f, 93df, caadria2017_005w2, 0ab1, 1e84, 1c76, 1132, 4539, 68cf, acadia15_297d12, a07a, 31a7, ecaade2014_127p28, caadria2015_090x14, 9d41, 9ee5, baf7, caadria2016_851b36, 57b4, acadia14_257ad, acadia14projects_339al, 565f, ec78, ijac201614307r4, sigradi2013_429, 49bf, f304, 9592, a28c, sigradi2014_049j5, c043, 52b8, 833f, a43e, fc9b, 9bcb, 1f18, 86c1, 725f, 75a4, 9661, e629, 7c35, ab58, sigradi2014_048d5, acadia14projects_497y, 1c6a, 9b78, 868b, 5254, ecaade2015_200p43, 9839, 94bd, 3df5, ecaade2015_271w59, d4d4, ac10, 500000000, b0dd, 06cd, 778d, 072f, 9ebc, a83a, a6d4, f78d, c4cf, af8b, 8be6, 615c, ijac201715201p, a3ac, 6953, 0048, 05d3, 80dc, caadria2017_070v22, e83e, 8f90, sigradi2015_10.177a20, ac59, 23dd, 42e6, 9b2c, 07cb, ascaad2014_017t9, 7289, f932, acadia17_366z, ecaade2015_144w30, e882, 589d, 7f3d, sigradi2016_441mm, caadria2015_172a26, 767b, bff1, d3f0, 55d7, acadia14_655z, f322, de21, 18dd, 26c1, acadia14_219az, 4cd8, 2de3, d118, 6b65, ijac201513206u8, d80c, ecaade2017_017l, ab35, 6844, e964, 1a14, 37fb, 7798, b06c, 375d, 7308, 1131, 3573, a6e9, caadria2016_271b12, c611, 1df0, 7dfb, caadria2017_123n32, e8b5, bd6c, 66d3, cc95, acadia17_36bb, 18c3, 57d7, f125, e9ef, 8a13, ecaade2014_096a23, 1e2e, 2c25, aa6b, 15fc, 30bb, b8ee, 706d, caadria2017_124d33, 6fe8, acadia14_63c, 6d68, ecaade2016_154l42, b0a5, 9899, 1fa7, e6dc, de6d, caadria2015_208s30, caadria2015_181w26, sigradi2014_330j7, de87, 233c, 1193, sigradi2013_342k, ecaade2017_051q, cced, 133e, ff6f, ecaade2014_218u55, sigradi2016_421ww, 404d, acadia17_360b, 0013, ecaade2017_229aa, caadria2017_016u6, f0b8, ed01, f60c, 1b3d, 6d9a, ca2a, caadria2017_107p28, ecaade2014_176i44, 29bf, ee3a, 3de9, 3470, 8743, 5283, 0e6e, af41, f3ee, 73d4, ecaade2017_067w, f8ed, ecaade2017_282y, sigradi2013_155h, 7976, f34a, 8e22, abe5, a27d, 6b91, 73ac, ba82, acadia16_270u16, 1740, 6c5c, 319b, d6fa, ecaade2017_277kk, ba31, d726, ijac201412405v8, 6aaf, 3600, e142, 3819, a028, ijac201412303y7, 7481, 8ce7, sigradi2016_602a, 07b8, bcea, 1b3e, 88bc, 3607, f0f6, 673e, 4582, eaf1, 5843, 7aa7, 385e, 2c3e, 946e, acadia15_343l14, 1a87, 1636, ec39, 6d70, 6f02, ecaade2015_138s28, d50f, 12dc, ea3b, acadia14_101as, sigradi2015_3.268c5, 329e, ecaade2015_83f16, ijac201412307f3, 852b, 55c7, f0f9, 5699, 6542, ecaade2017_053qq, b9c8, 8960, 1cdb, 3522, ijac201614308y4, 1072, acadia14_301f, f3a2, ecaade2014_011b2, sigradi2015_11.136x24, 32e9, d8f6, sigradi2016_446qq, 0122, acadia14_473ao, ijac201614304x2, 1049, 3624, 5b1f, f4e6, 3483, ecaade2016_190u50, 0e9a, 5961, acadia17_170s, 556f, b2dd, 4b77, c6c7, ca40, 0947, ecaade2017_003h, 51dd, 382b, ecaade2013r_014h8, 0d70, 9674, caadria2017_085w24, addb, ascaad2016_043e17, 5976, acadia16_260i16, 5529, 5f5e, acadia14projects_291d, 48cc, 5af0, b0ec, ascaad2014_007j4, 00ff, ijac201715104n, 1977, c3ed, a8a5, f720, 2150, acadia17_628pp, 7d78, a922, 1748, 9e31, sigradi2016_431x, 5c4f, e86c, sigradi2016_385nn, 0875, 8e5c, 41b7, 66aa, 1e93, 6b82, 20a9, sigradi2014_097n8, sigradi2016_450zz, ecaade2016_011t2, 1fdf, 4c42, ecaade2015_101e20, 4845, caadria2017_035w11, 6dfd, 293d, ecaade2014_151s35, 1bb0, ecaade2016_167z47, ascaad2016_048b20, ecaade2016_182p49, 8930, 66cc, 3574, a354, 152f, e1a5, ecaade2013r_010x6, ascaad2014_023a5, f04b, 59dc, ascaad2016_022h9, b80b, f705, 2eb1, d496, ecaade2017_215h, ijac201715104gg, ad56, 83d8, f106, 0be7, 6344, sigradi2015_4.219y6, acf0, 563e, acadia17_464mm, caadria2016_851f36, e67f, 8d24, 3566, 7868, 8103, a278, 704b, cb69, 5c63, e600, caadria2016_229u10, b232, c4ca, fd46, 447a, 6cf7, 0a56, 4468, dd2f, c533, 300c, adb0, 5537, 6b20, 02a6, 8d19, c3bf, 20e5, 924e, 6a4e, 7eed, 6f83, e135, 25d5, ecaade2017_172m, 88a3, 03b8, 025b, sigradi2013_244h, acadia17_534hh, acadia14projects_627av, caadria2017_004l2, 8b83, afdb, b13a, cbf4, cc65, a2d9, ff53, caadria2015_060y6, 1436, sigradi2014_345h10, 3da8, 4713, 3ddd, a816, a77c, 0093, 2644, b443, ecaade2015_298m65, d86d, 72e9, e48a, acadia14projects_75b, fe24, 030e, sigradi2016_625kk, 547d, ecaade2014_030h8, 360b, 8d77, 3636, ecaade2013r_008l5, cf9f, dd4e, 96a0, d06b, b4ab, sigradi2015_9.152c17, f17c, 46f0, 0469, 128b, 629f, ijac201614405c4, 1f3f, b4b2, 45a8, caadria2017_040o12, d67e, ecaade2015_332u71, ascaad2016_025n10, b65f, ecaade2016_198k52, 1990, e44d, f60e, caadria2017_165t41, acadia14projects_709ar, 6511, 3192, 758d, d62b, a4db, 03be, 0268, sigradi2013_41u, 7d7d, de88, 3fe8, 3bbd, abe9, 8100, caadria2017_095c26, 8c33, 004f, caadria2017_030b11, acadia17_128ll, 97b5, a749, acadia17_50oo, 8b1b, 54ee, a692, 371d, caadria2017_095f26, ijac201412201d1, sigradi2013_158s, 5aab, f257, 1b46, 2fe4, 81df, dff3, fbb0, ecaade2017_071ss, 5ba3, f5fd, df9c, 8b87, 77b1, ascaad2014_037j2, acadia17_340t, 0305, 79af, b0f2, f0dc, 5765, 5b2f, ecaade2015_318x69, 8e52, acadia17_552t, ecaade2016_154d42, 5316, bff4, cd3e, c207, 2658, 7c99, sigradi2016_781zz, 34a9, 53b7, 40fd, d3b6, ae96, b451, a5d9, 69dc, 4bdd, ecaade2017_079q, 75f1, 077d, f375, ecaade2016_217z55, 941d, c24e, 411e, ascaad2016_005z2, 4204, ascaad2014_031k9, 13c6, 492a, d833, cdf1, 5c8b, 1921, a913, 6f72, bc42, acadia16_402n24, 9860, 27eb, 96cb, acadia17_520p, 681a, b36f, 5119, 02a2, fda8, a0e4, fdba, da5e, a262, ecaade2017_116d, a6ef, ecaade2014_151b36, acadia14_637ai, 7691, e7a9, 5e4d, ecaade2017_265j, 7a8d, b845, 8bde, caadria2017_123g32, de7d, 25af, f580, 33c8, e6c2, 438f, ecaade2015_171x36, d1ec, 44be, 4d2e, 9123, acadia14_281ab, 4be8, 71e2, ecaade2013r_009b6, 438c, 7ecf, 9b24, aed7, 01e1, ecaade2015_113o21, bd03, 8186, b16a, f99d, e81c, ascaad2016_017b7, f8cf, b274, 323a, caadria2015_137j22, 032a, acadia17_248f, caadria2017_122u31, 6054, f383, 70c4, 61a2, acadia14projects_247m, 51aa, a80f, 3cb9, fee7, 2cff, sigradi2016_490ll, a21b, 519b, 7e49, b4ff, acadia17_298hh, 28f3, acadia17_221x, ijac201513105x4, 8c10, 7112, ecaade2016_021a6, caadria2016_045i3, sigradi2013_429j, acadia17_512w, ecaade2016_193s51, 565d, acadia17_534oo, 5fd7, 020e, e066, d874, abff, 39ee, 6afa, ecaade2017_164ee, 1b25, 2334, 8720, 5a94, e1d3, c70e, ad90, e601, 3d11, c3f7, ecaade2016_242k64, e081, e007, sigradi2015_6.387k9, e91c, 3828, acadia14projects_339ai, b898, 3f5d, 7e60, 161e, d6f5, 7d8c, aaca, 3c56, ascaad2016_045s18, 1b88, 41ad, acadia17_678xx, ecaade2013r_010s6, acadia17_628rr, 7fcf, 5cf4, abd2, 623a, 65a4, ecaade2015_268f59, 4e56, 7225, c1c7, 1706, a9cc, 2b3c, 8d57, f331, d544, 68b2, ecaade2014_072j18, 1b6d, c53d, acadia14_601x, 8041, 2736, b321, 2765, 16d7, 6134, f771, 5aaf, 2492, dd5a, ijac201412404w7, ecaade2014_186v47, e6d5, 61a3, f1ff, acadia17_670mm, e7be, ecaade2015_215h47, d080, 20d4, 1e29, ecaade2015_18i3, 5c18, 8746, ecaade2014_214p54, 60e6, e3f1, 5037, ijac201614208h13, ecaade2014_167l40, 0d30, 029d, caadria2017_016e6, a384, acadia16_140x10, 101f, 1e7b, caadria2017_004k2, 9f20, ab07, df23, 6f18, 2722, ba2a, 0b20, 96b6, 2e07, 318c, caadria2015_023u3, 0cb7, f693, c9d8, 37d9, 467a, ef55, 3240, ecaade2015_38s7, 5c46, 8459, ecaade2013r_002a2, 207a, c7b9, c4ed, 4cff, ce45, a29b, sigradi2015_12.107g27, ecaade2017_023ii, ecaade2015_256e58, 138e, d3a3, c3ea, ecaade2017_170f, ecaade2017_009w, ba4c, 1afb, ecaade2017_026ss, ecaade2015_228a51, bd04, ecaade2014_057u14, 4475, 21cb, ecaade2017_229cc, fb2d, 104f, 6f81, 463a, 97c8, a1ce, acadia14_153at, 01d6, acadia15_343z14, a106, ecaade2016_063j15, b9f7, ecaade2017_183bb, dbb1, 0ef0, 55cc, aa66, f4cd, ae22, sigradi2013_41i, 30fe, acadia15_274j11, 52da, 5353, a494, 424a, ecaade2017_175p, 9a92, sigradi2015_8.41v10, 60be, 0739, 8247, b432, ascaad2014_019b3, ascaad2014_017m1, acadia14_125z, fbb7, ce03, 8656, 152e, ecaade2015_320o70, caadria2015_049b6, 0a3c, e249, 1f8b, acadia14_145af, 8562, f3db, 453c, 237d, 2239, e650, e44e, f149, 6ea2, ecaade2015_55b10, 7443, acadia17_222a, acadia16_344k21, ef59, caadria2017_055n18, 4976, ecaade2016_223i59, ecaade2014_163g40, 0adb, acadia17_340s, 6e7d, a80a, ecaade2017_228y, b417, b9a8, 523d, caadria2017_165l41, 43db, acadia14_435aj, sigradi2016_814g, 8144, 3405, caadria2015_139e23, 5ab6, ecaade2017_248rr, ijac201614307f4, 3f17, df32, 05e5, ab61, 4891, 49ea, 749b, 076c, bcee, b621, ecaade2014_153m37, caadria2017_086j25, 999b, 3253, fb5b, dec0, ijac201614309r6, 4dd3, db6b, ecaade2017_013oo, c946, ascaad2016_009j4, 5a59, 6442, 496b, 67dd, a59e, 376e, b9b2, 8da7, caadria2015_090v14, 7af6, b773, 6014, 5509, dd7f, 5272, b28f, 5f57, ecaade2017_253o, de4a, acadia14_389e, 010e, 6347, ecaade2016_099k27, 7514, 8816, sigradi2014_074z6, 6155, 136f, 0665, 8ce4, ce0c, 1716, 4650, 5cd6, 6362, ba7b, 211e, ecaade2017_108y, 43c9, 25c9, 0e77, b285, 3250, ecaade2015_202e44, 2e86, 2401, e2a5, acadia17_91xx, 9cea, 1a4c, 98aa, 8cd9, c37e, caadria2016_755m32, 8e10, 9c69, bbe4, sigradi2015_9.168e17, ascaad2016_045v18, ecaade2016_197x51, ecaade2016_140x39, 3d96, 4b60, 1bf3, acadia14projects_655ae, 04a4, ecaade2016_013m3, e08e, e894, 0ae1, 7b67, af5c, 993d, 5485, 7d57, caea, 61ad, d38e, c236, eed8, ecaade2014_031t8, e221, 3384, afda, 8b48, sigradi2016_592u, 1b08, d241, 4fa2, ecaade2017_174b, 58e5, dbc2, 859e, a022, 8306, caadria2017_136s36, cca2, 49c5, e22d, acadia14_167u, 0640, 2bec, ecaade2014_086o20, 7663, 64ad, 8452, acadia17_118ff, 3042, 6665, sigradi2016_585qq, 60d8, a846, 31cb, 26e1, 4a50, 1684, 4114, 9ce3, 29af, de0c, sigradi2014_037y2, ecaade2015_246w55, ascaad2016_038p14, ijac201614202l8, acadia17_178vv, 1e67, 6e80, 785c, b9d5, 67ed, a45e, ecaade2016_158t43, 7009, c885, 9305, 27fd, 7460, caadria2016_291r12, ecaade2016_tkot66, 57e1, 655b, acadia14projects_531z, 7b90, e2d2, 71d7, 68de, dd6f, ecaade2014_023o6, 618e, 6aa6, 8c1d, f41e, ecaade2014_149u34, 3e7e, 779f, d64e, e1e9, f3be, 4364, 4b24, 9afb, 3afa, 5045, 220f, 6761, 2bf3, 7935, c70f, f0ee, 6393, 77e1, ijac201412303c8, 3fb6, 1b40, 73cf, 3c36, 1788, b3d3, 6419, 3bb4, 7dd7, c062, 9139, ce0d, 34a1, d73b, 9da8, 3fd9, 5c2d, 2c7c, 0195, 6ade, 0145, 139b, ecaade2014_155y37, 265f, ecaade2017_220kk, dc27, acadia17_330ff, 514b, sigradi2016_420zz, 0d2e, 9c5a, 34bb, 6e36, acadia14_479az, 2104, e0de, 38a2, 668c, 134a, sigradi2016_712nn, b8e5, 090b, 66ac, 775f, 5c3a, caadria2016_435o18, ijac201412401s3, 7fe0, acadia14_47h, a9b4, dc8f, f825, 4acc, 3c0b, b03b, 7608, ed58, 7af1, 143d, f1a6, 231a, caadria2015_114z17, caadria2015_087l14, 1112, 4df5, 3c0c, 82a0, a018, 0520, c254, 37d7, caadria2017_086h25, ascaad2016_042w16, ec7d, 3699, 82b9, ascaad2014_035n1, 69d4, 6577, 0304, 2475, 4823, 727c, 8de4, 408b, 5878, 96d2, ijac201614405b4, 3958, 01a1, 257a, 1b84, acadia17_608dd, ad5c, 3c29, 0e65, 4b48, 44f4, 8cfc, 7cfe, 925e, 7adc, 927f, 1b9d, 38de, 8022, 32d6, 23ae, e0d2, 9731, 2b7e, 41e7, 6eb5, e787, 4d85, 7df9, 0c14, sigradi2015_6.42x7, 38b9, c2cb, 085d, 0e92, ecaade2013r_004f4, 523b, fa06, 5f88, 5523, 8df5, 24da, dc86, 0840, acadia14_339ai, 5b10, 3606, 763b, 2044, f8fb, 64a9, 8906, 09fa, 8cb9, c0c8, 5fd4, 478e, 4484, 6731, 4eb5, 8484, ecaade2017_305i, 366e, c00b, ascaad2014_026f7, 3f57, a95f, 87e7, 192e, 1279, ijac201412404t7, ecaade2015_38p7, 1703, 48a3, ecaade2017_143i, 40d6, ecaade2016_243a65, sigradi2014_151j3, a6bc, 578c, 05c6, ascaad2014_029f8, 62f0, 3ec9, d74e, bf34, d284, ef75, acadia16_488w28, 05e9, 0f08, eca4, ecaade2016_203h53, 57a5, 628e, ecaade2015_48f8, 1427, 2563, 8216, 9dab, 46fd, fe18, ascaad2014_003t1, 1632, 04c4, 4822, 066c, 7f55, 0791, b10d, 374d, f5c9, caadria2016_281f12, b9fe, 3ee3, 243c, 61d9, 3d5c, 0a25, acadia17_72h, sigradi2016_817o, dd2e, 7647, 2831, fc45, 8ccd, a481, 2100, 23be, 456d, 06d9, 911f, e41a, 7d27, 91c9, bda2, d77b, ecaade2016_119r32, 904a, acadia14_247u, 9152, 94f5, 9461, 4b4b, ecaade2017_109ll, 3404, 7599, 61b9, f9a7, b4ed, caadria2016_851n36, caadria2017_037e12, f286, f4aa, 72ac, 7234, acadia17_534zz, 2040, 9198, d1de, 4d20, bc91, 9e62, b21d, acadia14_339aa, c90a, ecaade2014_153p37, caadria2015_139r22, ecaade2017_148rr, 316f, sigradi2016_583xx, 212e, fac2, 4a43, 872d, 5b71, 795e, acadia17_231y, ecaade2017_019rr, e2e1, 5e12, ecaade2017_052tt, f7fc, 585a, 947b, caadria2015_124j20, cb9a, 1fbc, 884a, 8d8c, 4b09, 6fb7, ecaade2014_157b39, fed1, ijac201614201c6, dac5, 93de, b986, 7097, da39, sigradi2015_sp_8.326t30, 62e1, 08f8, 4649, dbf6, 6438, 7f12, ea5d, c427, caadria2016_425g18, 1682, b25f, ascaad2014_027k7, 460a, ecaade2014_143m32, 106d, sigradi2013_401m, ijac201614309g6, 1a72, 9d35, 90e6, b39b, 4fd6, ijac201715105oo, b3ae, 899f, f276, acadia14_117e, acadia17_316yy, e988, 0d0f, e452, 3187, 3ced, 4a4e, 8e09, acadia14projects_699h, 6707, 2737, 5977, 5c80, 9081, b222, 9d94, ab0c, aa2b, 4199, d7d5, c37d, acadia17_324aa, 851f, 3f31, 0cb3, ijac201412201k1, acadia17_247tt, beb9, c563, 4077, acadia15_469o20, 1318, f5b4, c844, ecaade2014_053o13, f41d, 1efa, acadia16_344g20, 9c03, e804, 0962, a927, a600, sigradi2014_176e5, c399, 8c44, 5b29, 9f1c, sigradi2016_685ll, caadria2017_107v28, 8e0e, 9719, 4c9c, e51e, 32b6, a87b, caadria2016_601p25, 94a1, 11f7, 522c, 556a, 4c38, 3476, 5eb3, a198, e546, ecaade2016_158g43, ecaade2017_095w, a90b, 1782, 7e7b, 57ec, d034, 73e9, 07fb, c63d, 7d88, c328, bc89, 432f, 331a, e35f, caadria2015_064l7, ecaade2017_157ll, 8fd8, 9ceb, 75c7, 7c1f, ecaade2017_268kk, 4285, 431a, b585, 4f16, 7bf6, 67c8, ecaade2016_158s43, 868e, acadia17_177l, b77d, 6789, sigradi2016_490w, 7f13, 3622, 3113, ecaade2014_240b62, 8e35, 076b, 767c, 580e, d97b, 1870, 07cf, 8991, 7694, 9938, 6f12, ecaade2017_095y, 4a1f, dd1e, 0f25, 5821, b7fe, caadria2015_108o16, 2efe, dd14, b917, fc21, f820, eac9, c895, 13e8, 713f, d676, ecaade2016_128l35, e532, 403c, cfd9, bb07, ecaade2017_271i, cf4b, 21a1, 9fa6, 259e, d10b, 1c4c, sigradi2015_6.341w8, 8d58, 3d66, f4ab, e2d4, 110d, a462, 0d77, 7d7c, 7040, ijac201715106hh, 75d7, ea7c, b797, 1ae9, 632d, 5869, 4481, d6ee, cef1, ecaade2017_032p, 5ec2, 85fd, 5296, 1e8f, 8754, 44b7, f933, 13ca, e16a, f16f, 7462, acadia17_238ss, acadia17_618nn, 1209, acadia16_372a23, acadia14_619ah, ecaade2015_64j13, e4da, 960c, acadia14_579f, 0b52, 3c9e, sigradi2014_103z8, 27ba, 8e50, d7d4, 0e8d, ecaade2015_199c43, sigradi2014_032n2, 3ba4, ecaade2017_277uu, 3ed3, 3c75, 8c48, 7577, 7e85, acadia17_247oo, ecaade2017_291aa, ecaade2016_015x3, 8665, bd1b, 66bc, 8e68, 7643, 7a46, 0751, 8322, 4092, acadia17_424ss, d898, e430, 02b7, 7152, 2a05, sigradi2013_248d, ecaade2015_170s35, acadia14projects_691a, bc78, 6a23, dc53, fb86, ijac201412201c1, fed6, 4638, d919, 2575, 540a, 0db3, sigradi2014_339y7, 5536, 4590, ecaade2016_230s61, caadria2016_839j35, 48b3, ec1d, aa76, a9d8, 4848, bc1f, 9b00, 139e, e8d8, 9dff, 2ade, 2b0e, e0b6, 77b0, 80dd, 66d4, ecaade2016_119s32, 789a, ecaade2017_117x, 5d77, 84a3, fdf4, 7a7b, 7851, d8a6, ecaade2013r_019j10, 8a47, 0c00, c908, acadia17_221kk, caadria2017_062z20, 9e15, sigradi2016_764j, de05, 859d, acadia17_50ll, e715, f181, 86be, 1f5c, de77, f6f5, ecaade2014_153z36, acadia17_177r, caadria2015_126n20, ecaade2014_225h58, df4a, ecaade2016_225s60, 0b89, 1dc5, b7b6, 5b4f, caadria2017_023g9, 3612, ecaade2015_298i65, dbe4, acadia17_316pp, 8e7d, 858b, ecaade2017_089bb, 7cf5, sigradi2014_164j4, 25cd, ecaade2017_203uu, 5cc6, 9d6f, ascaad2014_028s7, 54c1, ecaade2016_073z20, bf38, 0331, ecaade2017_031nn,