CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

5af5, sigradi2016_479cc, 2b04, 0db7, 1d0b, ecaade2017_053s, 0fb8, 07ab, 1d12, fc8b, dcaf, 782b, f155, fcb8, ecaade2016_078b23, 3d95, e879, 20d1, e227, 69b0, 1b5e, 7597, d414, acadia17_284m, 591c, e857, 2335, 2ba3, 3d81, 58b4, 53f3, 39ed, 8d46, ebc6, b5cf, ecaade2015_77t14, acadia16_130r9, c9e5, ijac201412408v1, b3f6, e3cd, 6382, 592b, 819a, 3e00, acadia14_681av, 080a, d8a8, 39e7, ecaade2016_208r53, 5a67, caadria2016_861y36, 7858, e0ea, acadia14_135n, acadia17_481l, 3e49, ecaade2015_222b49, b057, caadria2017_051t16, acadia14projects_63ag, 78a7, 6467, b232, d4d3, daca, 5d0c, ef6f, ecaade2014_204u52, acadia17_544ww, c236, 03f1, 4b2b, cb37, 377e, 52bb, 47d6, 0e90, acadia16_140c10, aac5, 5080, 2298, caadria2017_043i14, sigradi2016_559t, 70fa, ee82, acadia16_280i17, 73b7, 7a5b, cbf2, a161, 42b0, 3c43, 1089, 1b07, 61ee, cfbb, 8bc7, 51af, ecaade2014_225u58, 708d, 522b, 8851, ijac201412205a4, dc8e, ecaade2015_114m22, f035, sigradi2016_490ll, 9040, 7b90, 699b, 0110, 3ec0, 25f7, acadia16_478d28, b522, 4f76, efbd, 7590, 231c, b08f, 76d9, sigradi2016_484f, 32a8, d319, ecaade2016_191y50, ijac201412405e9, acadia14_681an, acadia14projects_497u, ad8b, ecaade2014_218w55, 7ead, ecaade2014_186g47, 4ae8, fcd3, 6a3f, a056, sigradi2014_232r8, acd0, a342, 6ba0, 7680, be86, ad89, d08e, a18e, fea4, 8fe0, ecaade2014_112l26, ascaad2016_017f7, a52b, 9050, 343e, 0774, caadria2017_051m16, 8615, 96f9, c5d7, sigradi2015_9.152m16, 52eb, ca64, 6353, caadria2015_137m22, 78bf, 3dc0, 3e1f, a9be, 2aa6, fbb7, c81b, 3fa8, 4e12, dbca, 73a6, ascaad2014_003a2, 6819, b7c9, bd2a, 3821, 30a3, 92c9, 09fe, c289, acadia14projects_375m, 0c8e, 9da5, 2f4a, c6fe, ijac201715104n, a73f, 947b, 5efa, efe8, sigradi2014_041g3, ascaad2014_022o4, sigradi2016_484uu, ecaade2016_104o28, 410a, acadia14_311t, a08e, 56b2, ecaade2015_53p9, f464, 2f7c, db68, ecaade2017_140ff, c962, fe95, 66c9, dd5d, a6b3, 2ebe, 3349, ecaade2017_038pp, caadria2017_005m3, ecaade2017_240q, ecaade2016_158k43, f95f, 1dce, ec05, b1de, acadia14_479s, fd5c, 0adc, 2bf9, 1393, 90e1, caadria2015_206l30, a062, 1305, f687, ecaade2015_175r37, 341c, caadria2015_072m9, 7b28, acadia17_350uu, b8d0, 82b9, 18bb, f72b, 0e41, a82d, faad, a824, e264, 60cb, 2483, 34fa, 7efc, ecaade2014_195i50, 5aee, acadia14_101ag, cd12, acadia17_128nn, acadia14_609ao, ijac201412207g5, 8d5b, afac, ff90, adcd, ecaade2017_212pp, 969a, ijac201614202h8, 317a, sigradi2014_239h9, 8c7c, caadria2017_165u41, 762f, 8c63, 6e9b, 936d, 59a4, f461, 79a9, 4e8b, caadria2017_015n5, 9642, 018c, caadria2015_084y12, 793a, 9b21, cc02, 9964, 081d, caadria2015_099s15, e3aa, sigradi2016_560cc, 8b6b, 6c3f, 5d59, d092, b83b, 7b45, 5b36, f713, e020, d47b, 0528, b227, ce4e, 706e, ecaade2013r_017c9, eae3, ecaade2016_ws-afuturep67, 0076, 63a6, ecaade2016_042k11, 3468, 74e8, c355, ecaade2013r_013y7, beee, 848e, 30a4, ecaade2017_051x, d53b, ijac201614308h5, ecaade2017_213zz, 7b0b, fd3d, 7270, 670a, 645a, ecaade2013r_019e10, sigradi2014_314m6, caadria2015_208t31, 6485, 8400, 4875, ijac201614404a3, a3f1, ijac201412403m7, 6d7d, efdc, ecaade2017_194q, 6244, 5469, e527, 7a25, cc08, 23aa, sigradi2014_282m3, sigradi2016_488u, 0c04, 622a, 91f4, 34a0, ijac201715105n, 9dba, f0f4, 1bad, be60, 3721, 1021, fc81, eca5, ijac201614208l14, 573f, 337d, fdff, ea34, 7a1b, 7091, sigradi2016_367zz, sigradi2014_303h5, e9cd, 21a7, ascaad2016_007o3, 8a87, 6ead, a03b, 7f05, ijac201614305d3, d0d3, 10f2, ijac201513205b8, 441a, ad06, 875b, 7440, 3e0e, 06cf, 13ed, a6dd, ecaade2015_284j61, c528, 3755, 3793, 4c7c, 6c3b, fb94, 72b3, c7e9, d8be, ascaad2014_005v2, 1a20, 7dc2, ecaade2017_146ee, caadria2017_009h4, 19e1, 3178, ec14, ebbe, cc90, 9345, caadria2015_031t4, 6e5e, d7dc, 30cd, 1495, 7568, 608e, 9ed4, acadia14projects_579e, cb19, a7ba, a4ed, acadia15_431h18, 56f8, b661, 7d4d, ijac201614309i6, 3b1c, 3143, f52c, caadria2015_206k30, 6c2c, 3c11, caadria2016_517i22, sigradi2015_6.151e8, 1e89, 8692, 32e8, sigradi2014_151d3, a3be, 5883, 5262, ijac201614402a2, 0b98, ed9d, 2c01, acadia17_436n, 92cf, acadia15_137n5, 3222, a47c, 985c, 549f, ecaade2017_003o, sigradi2016_446f, acadia15_513u22, 11ca, 16af, e462, ecaade2017_134u, c482, 3db6, 5636, a1cc, 8fa1, b88e, 693d, 8e9a, 72b0, f479, ecaade2014_240g62, acadia15_483p21, 6e4f, caadria2015_194v28, dfef, b70d, 662c, ea1f, c2f9, 7331, 7f35, bccf, f710, 3ab0, 239f, 05ca, ffb1, ijac201513203g7, 2ba7, sigradi2016_710jj, acadia17_590xx, 02eb, acadia15_161l6, b559, 34ec, 5829, 51e2, 8ee9, ecaade2016_033d9, sigradi2016_590c, 9bf4, ab91, ascaad2016_008b4, c84c, ecaade2015_138p28, eab9, 9c0b, acadia17_474p, deea, 4ada, acadia17_551e, bfeb, 1904, ecaade2014_220g56, b545, 17fb, 70a4, 7ad2, 443d, 7381, c9c5, ecaade2016_073x20, acadia16_280d18, c209, f571, 9bd6, 5b43, 0d0a, da4e, b159, a312, 72af, 45fe, e09c, acadia16_72j5, 6bbb, 5296, ascaad2014_004g2, acadia16_270u16, 16f1, 90fb, 1432, 6a42, 1ecb, 5cdd, 93a8, 274a, ce8e, 9b5f, 1aeb, b9a3, ascaad2016_044x17, ecaade2017_163f, 95a3, 01d3, acadia14projects_719c, db3f, ecaade2014_038t9, ecaade2015_196i42, sigradi2014_080k7, 87c2, 4857, e590, aa69, de41, ab05, acadia14_661k, 77fd, 9be2, acadia14_189an, 226a, ac8a, 8a5b, 0b64, b384, 54da, 4869, 537e, ecaade2015_130l26, 6ef1, 655b, fb02, 7fca, 8faa, f8fa, ecaade2014_230p59, 9a07, ijac201513102k2, 8f23, f000, 42a6, 61e8, fda8, a3d2, 831c, cc7c, 2f24, 8d4b, 8c55, 1103, 5316, 7647, 46fa, 309a, 4818, b9ce, a426, a997, acadia15_469m20, 5050, ijac201513206t9, ijac201614306v3, 38ec, acadia17_391ss, bb96, 5109, 7604, e651, ascaad2016_052i21, 681a, caadria2017_118k31, ascaad2014_005t2, 03e2, a8cc, b6a0, 4dd5, f501, 3927, 4123, ecaade2015_256d58, ecaade2016_085k24, 0d0e, ascaad2016_041l16, e142, 01f1, 2719, ecaade2015_180w38, caadria2017_023r8, 3942, 94b1, ecaade2017_144t, caadria2017_047j15, cc05, fc2e, 3fff, caadria2015_208x30, 92bb, 830e, acadia17_414oo, 38e1, 10e3, ijac201412402c5, ff59, ijac201614406h4, bd08, fa70, 4528, f8f4, ijac201412201o1, 2102, 4273, 6042, adec, fdc6, ecaade2015_130z25, 10e1, acadia17_52m, cd8f, e6b3, aa9b, 1e80, 99ff, cfed, 9867, caadria2017_122u31, f48c, 0118, ijac201412304e1, cc6c, 1e0c, 23cb, d56c, 4f7c, 28c7, ascaad2016_042v16, ijac201614208t13, 00ff, acadia14_709al, acadia14_375p, 82ff, af8e, c211, 6412, 9d00, 8931, b51b, 71fc, 707d, df41, 4566, ff86, 5b98, 500e, acadia17_500mm, caadria2017_057r19, ijac201715202yy, dcc8, da82, 28bf, e87d, acadia17_50ss, 08c7, acadia17_324dd, ecaade2015_25m5, 4309, f563, 7c3d, ijac201715202dd, caadria2017_015i5, cf85, b206, ff02, fac1, 4a01, dad6, ecaade2015_119f24, acadia14_463b, c27a, ecaade2015_297h65, e604, a6c4, 05c6, e1e3, a5ae, 54c8, ijac201412206x4, 9a22, b946, 2b08, 73f2, ca1f, 1ff2, b4b5, a248, a3bc, 3f86, acadia14projects_709an, 52ef, b8b3, 85d2, 4031, acadia14_619az, 900f, ecaade2015_53s9, aff4, acadia17_273w, dfe3, d2e1, a2a4, 1e72, 63f1, 4bab, 4a0b, ecaade2015_48f8, 20f5, d566, acadia17_678w, 7af8, caadria2017_004m2, caadria2015_164j25, 33d6, f85d, 46e5, a60a, 5c48, 5b63, 8ebd, 1633, ea06, caadria2015_032y4, ecaade2016_102j28, 8904, 1752, 7051, caadria2016_311c14, 2d86, 550c, f89d, 4626, 9a18, b5dc, 7dea, ffba, 8efa, 6e31, b942, d241, bfe0, c3c2, 712c, 9fc7, 3e84, ijac201614308t5, 8954, 6cc6, 9993, 26f4, 3880, 9ce0, ijac201614201l6, 1840, sigradi2016_777dd, 10f9, 64f0, a0d8, 3621, 1643, 53f0, 56cd, b1be, 57e4, d8e9, c37f, 5887, 09da, ecaade2017_215ff, 90c9, 8b95, 688c, f361, ddd8, 8b5c, 4dc1, acadia14_365an, da7c, 9ddb, 5524, 71f4, d935, 01fa, d0ea, c95d, 087c, 12eb, ascaad2016_013x5, ecaade2014_072e18, b4a5, b7de, 5e5e, cbe8, 9672, sigradi2014_265x1, d152, d8f9, b969, 0021, ecaade2017_117v, 88a0, 7fb5, 8340, d4ee, acadia17_640p, 73d5, d850, ecaade2017_085xx, e7a0, d472, 89b1, 3dba, ascaad2016_046j19, 11c8, d3af, 98d0, 8cf8, 0d4c, ijac201412406k9, 758c, 14f9, 79a3, ecaade2017_161a, caadria2016_477w19, caadria2015_190i28, 8a85, e9d8, bacf, e84b, 0818, 287f, 389e, e542, 56a4, caadria2017_163d41, e9e5, 5452, 7eae, e031, sigradi2013_243e, sigradi2013_244o, eb11, 2256, 03a0, ecaade2014_052s12, caadria2016_797p33, 7503, b052, f43d, 7ef2, ecaade2016_mrty65, 2dc8, 7986, ijac201614101d1, 60d1, 66fe, 8631, d283, ecaade2015_79m15, ec6c, 7eab, c0d7, 01fb, 1d13, 14bd, d331, 0255, 6b8e, caadria2016_167e7, ae18, 84cc, ecaade2015_256a58, 3181, acadia14_619v, cb2c, 8b8d, a567, acadia14projects_101am, acadia17_366m, ijac201412404r7, 2bb6, sigradi2014_314t6, a976, 98c0, 643b, fe8c, 2d82, ascaad2014_014e8, f324, acadia15_357t15, 19db, acadia17_221ii, bc62, ecaade2015_304b67, aa79, 3fb2, 3d3c, 49fb, c805, caadria2017_051g17, 72e1, bdd7, b838, 15e8, f24f, 261f, 5223, 2720, 27f5, c4a5, caadria2017_008w3, 38a3, 928c, acadia14_565ag, acadia17_464b, 8d42, d2cc, ecaade2017_268gg, a7ac, d68c, 4abe, acadia14projects_43ak, 9df3, ff0c, e340, ascaad2016_035r13, 047d, 98f7, 41af, e83e, 4dca, 0f83, 02c8, f8c9, 9acb, 4ade, 188e, e39f, sigradi2013_42, daeb, 3695, 7744, 3fd4, c155, d00d, 6451, b25a, caadria2016_445w18, f3e5, dc25, ijac201715202vv, acadia14_47h, 0309, 3eb2, 6e9f, 8f2c, acadia16_140k10, cfb3, adf6, 0b2a, 7adf, ascaad2016_048n20, 1598, caadria2015_181d27, 4288, 5737, 6227, 95e2, 4ccb, e141, sigradi2014_263w9, 0d99, ecaade2014_072g18, b212, 20e0, acadia17_608dd, 9403, ijac201614105s5, 70cd, ec46, 0ea3, 9ac2, 677b, a6da, fbeb, caadria2017_125x33, ijac201412405v8, ecaade2015_320o70, 53d5, 83ab, caadria2015_090a15, 66f7, 4f1a, 143e, 129f, 5653, 984c, d3be, 656d, 996b, ecaade2017_021s, b132, a622, 0020, 296d, 8909, 6e0f, 6bd6, sigradi2013_222i, acadia17_146j, 24bb, bbb0, 3deb, caadria2017_081x24, b1eb, sigradi2016_381p, 67fb, 055b, sigradi2014_151j3, b982, 4399, acadia17_257zz, 13e5, 4788, 25d8, de6e, a247, 5570, 670e, 3dcc, ascaad2016_016t6, 60d9, 3b6f, b6a7, cbf6, b6b1, 0726, 5bbb, 7e7d, 92cb, 4251, da29, 54d5, f2ff, 2eee, 58f3, a8cb, ab17, 9651, 1aa2, 3866, 0440, ecaade2017_214r, caadria2016_713w30, 309c, adb6, ecaade2015_53t8, ijac201715204jj, dc03, 86d5, e004, 4b6d, 82e4, 1edb, acadia14_565x, ecaade2015_261k58, a855, ijac201614207n12, a43e, b2e8, ijac201614207t11, 4ae9, 39f8, ca98, c486, 14af, 1c33, acadia15_343f15, 7c80, 920c, 5f42, 7055, ecaade2015_301u65, 0fcd, 9c94, d8d7, 62ff, ecaade2016_036r9, 0476, ecaade2017_067x, 4f60, 86b4, 6e4a, 1452, caadria2015_139r22, d207, acadia15_323i13, ddd3, 3918, 6773, dfdb, f18a, 7ebc, d5ae, 0ef2, cb7a, b492, f2d1, 3709, caadria2017_132j35, 756e, f53f, f2f9, bddc, 646d, acadia14_699r, f210, fc40, 7d8a, cf7f, b4db, b2aa, acadia14projects_229h, f68c, 8ed5, 2381, acadia14projects_339y, a2fd, b8c6, 068b, 96f4, 283c, 14fe, 01fe, 377b, 5248, ecaade2015_130e26, b271, 8ed0, ecaade2014_121s27, d96a, ascaad2014_019z2, 2f5a, cb4c, 60e1, 847e, acadia17_163dd, ecaade2015_59g11, ca34, 4b5d, caadria2017_123e32, 5e31, 655c, ijac201614305m3, 3c92, c1fe, 718f, caadria2015_164e25, 37be, 9408, acadia14_463m, e208, acadia17_220u, 1d39, 717c, 6f1c, 50e4, ijac201412404y7, 6979, f8e2, ascaad2016_018l7, c06a, ecaade2014_157v38, 8878, ijac201513304w11, 88c3, acadia14_237au, sigradi2014_186f6, a981, 18bf, 91fe, a51e, ecaade2017_255xx, acadia16_478g28, ecaade2015_13l1, acadia14projects_199ar, 8197, ecaade2017_031jj, b064, ijac201715102p, d50f, 906a, 5f9c, 95f5, ijac201412204r2, 8b01, 8694, c8c5, 0543, 3121, a5fb, 56ce, 464b, 1949, 19ce, 140a, 8bbb, 0e37, a084, 3fe3, ecaade2016_073c21, f524, ijac201614407n4, bc36, acadia17_318d, aff8, 9a73, a511, 68b3, acadia14_487g, 51c1, 1d30, ecaade2014_240b62, 645b, 09a3, efb1, caadria2017_037a12, ecaade2017_046ww, 56e4, 2eae, c2ee, d7a6, 0ccb, 3b17, 1c0b, 2a72, 6b79, acadia15_123p4, d7d1, 08f9, aa39, 91c0, acadia17_339tt, b824, 87f0, af7a, 556f, 98e4, c53a, sigradi2015_8.47l11, 526d, baf0, ecaade2016_166i47, 6e26, 466f, 6242, ea4a, ijac201614308i5, 7f48, acadia17_520w, acadia17_72e, 8704, 06df, 6066, ecaade2014_168a41, 8957, 2f61, 6c3a, sigradi2015_10.267t20, 36fb, 9f38, 276c, c88a, 1cd2, 0d38, 5cf8, ecaade2016_154x42, ecaade2014_204a53, caadria2015_130k21, 90d4, sigradi2015_6.183l8, d626, 8f9d, caadria2017_118t30, 629d, dc67, f861, 123f, acadia14projects_79ab, c74e, ecaade2014_018o4, 5318, 5541, 9237, 9d7f, 1f2e, 62b1, ecaade2016_224g60, bfea, caadria2016_621x26, 1935, 5fdc, 1dee, 484f, 3faf, 281c, 4e31, 8b78, d55f, ecaade2014_180l45, dd0d, 324a, cbce, e209, ecaade2014_016a4, 5b23, 2ba8, caadria2017_124k33, 6df9, 4ca7, 574f, ce76, caadria2017_031g11, 24dd, 8a48, f5de, caadria2016_539y22, 805b, ce69, 68de, ecaade2015_127f25, 9fca, ac0a, d520, 608a, sigradi2014_172x4, 5328, acadia17_551qq, 7459, ecaade2017_105oo, caadria2016_301o13, e36e, 1b3a, ef05, f9d3, ecaade2015_294k64, cee8, 823a, 93d8, bb19, 84d4, 6778, 2a31, c849, 3765, b980, ccb0, 098b, 2796, ecaade2015_17k2, b60e, 1d07, e63c, ecaade2017_164dd, a7c7, caadria2015_220e34, a6fa, 70b8, acadia14_479b, 9ba7, 5daa, acadia17_168zz, c6b3, 6282, c072, 17e5, 0bf9, 3891, b0f9, c463, 3d44, 1212, acadia17_283oo, 6306, db82, 28d6, 00cc, edaf, 9e46, 5941, 1cc8, 7972, 2598, 5b86, sigradi2015_9.152v16, 33cd, ecaade2016_079o23, 2ddc, ecaade2016_075h22, 4f09, 3d67, 15ab, a152, d0ae, acadia17_177i, 565b, 5eee, f824, d564, caadria2017_145l38, c63a, sigradi2014_239w8, cc6b, 3fd9, fb67, e380, ecaade2017_198e, 2fdf, 4361, caadria2015_213u32, 3b2e, a93f, ed4b, 4b62, ecaade2017_212jj, 4618, a7fd, ecaade2014_206j53, 84a5, 9f73, 6151, 54b1, ecaade2017_051y, ecaade2017_163i, a2bc, 7d5f, acadia17_162w, acadia15_497g22, 66ff, bc43, 7f88, a11b, a5bd, 7ac9, 46f5, ecaade2017_061f, d277, sigradi2013_280s, 3d3e, d2fa, acadia17_358ff, ecaade2017_032e, fd95, 66d5, ecaade2014_225g58, 19a9, ccf8, 4114, caadria2015_164g25, 1e22, e596, 435d, f06e, c6c1, ecaade2015_164o34, 8cbd, acadia17_360a, caadria2016_405t17, 454f, e149, ee2e, a69b, 3103, a54f, 6725, ecaade2017_052kk, 9c86, 054a, acadia14_555h, 23bc, 6bae, 4960, sigradi2016_781c, c5d4, 0d7c, caadria2015_246d36, 6b2e, 5213, c8b4, 5c67, ed50, 763b, caadria2017_183h44, 3943, 24bf, aff0, 2469, d61c, 6f2b, sigradi2016_724vv, f4bf, b378, 3482, acadia16_106m8, 1438, 31cf, 6656, 44b5, caadria2015_087w13, 32de, sigradi2016_809pp, fd0c, 4214, fcf2, ecaade2016_021r5, acadia17_650xx, 78d7, bfd2, ascaad2014_001j1, 6dad, 9b1c, eac1, acadia15_513t22, 985f, acadia17_648o, 633f, b8e8, acadia14projects_445ab, 0947, 3ed5, acadia17_648kk, da61, 4899, ecaade2015_251m57, ecaade2015_38k7, 541b, 2aca, 6127, 49e6, bcc2, 16e0, 29ae, d1b1, bc75, 5659, acadia17_423kk, b627, 89c3, ecaade2014_038a10, 2ea9, c431, 8c69, 485a, ijac201715201z, 0bdf, f225, 528c, 5f58, 50fa, ecaade2015_332r71, d190, 3bac, b163, ecaade2017_130xx, ecaade2014_020m5, caadria2015_078p11, ecaade2015_161n34, d196, sigradi2013_234c, f420, ascaad2016_022c9, bbb2, eddf, e0a8, f102, 54de, eea4, d19d, b504, ecaade2014_084e20, ecaade2015_241i55, 2392, ecaade2015_110f21, 7a53, 4fa0, acadia14projects_619am, 0915, ecaade2015_303t66, sigradi2016_809vv, 631b, 6256, 6a24, 7b0c, 141c, ecaade2016_221u56, acadia14_445ab, 872f, 10e6, ab7e, a050, 2986, 74f4, fbef, 9db5, c192, ecaade2016_106k29, 647e, d6ac, acadia14projects_565ag, 5ed8, 800b, 8205, 1796, acfc, 1bd7, 219e, 1d1e, 1f58, 1e23, 6a3b, 64f7, caadria2015_108l16, f988, 3af9, ecaade2015_83d16, d489, 8c8c, 4b8b, 397b, ad5c, 4bb0, acadia14_153f, 4384, ecaade2016_217c56, fabf, d14d, 1632, b494, ab08, 6f7e, c168, ijac201513203y6, acadia14_247g, 228c, 5553, 91f6, a409, ecaade2017_306t, f5fe, 1625, b507, a8c2, 49d0, acadia17_138g, sigradi2014_281i3, 0520, 8b17, 6187, sigradi2014_197a7, 78f7, 791e, 9d93, 8033, sigradi2013_244n, 91dd, ecaade2014_109p24, 2bbb, a5dc, sigradi2016_814o, 0a74, c0b9, 12b4, bc81, ecaade2015_59a11, caadria2017_023e9, 6406, ecaade2017_265q, ecaade2017_149j, e1d9, f1ec, a2b4, ecaade2017_097hh, 5646, 73d3, 8554, c288, b65d, 1be8, 5d1d, ascaad2014_012i6, 2782, acadia17_91a, 85e4, aeba, eaf8, 7e6d, 5ca1, 7733, 6983, 3e63, 3182, d080, 19df, 50d3, 9e2f, 7e70, 8d84, caadria2017_129d35, 0259, dfdf, 3d31, 7bc2, e888, b6a1, 8a90, ad19, 2d73, 3604, e51c, acadia15_469j20, acadia17_127ii, 07b1, ecaade2017_293pp, 0f95, 2cb8, caadria2016_549j23, 0706, b9d3, sigradi2016_764e, d20e, ecaade2016_161y43, 4462, fa68, 0a4c, 9962, ascaad2014_012j6, 99b0, c1d6, 6707, ecaade2015_92z18, c855, 238e, 7f6f, b96c, acadia15_483d22, ad8f, 37d1, 309f, b52b, caadria2017_048p15, 0760, b855, 4075, 5d6c, ab6e, c08e, 209e, 4aae, sigradi2015_8.264j14, f417, 7b96, ecaade2017_155n, 7034, 0488, 939a, 6c25, ecaade2016_222g57, 785a, ecaade2016_228l61, 3d65, sigradi2015_9.152b17, e6ef, 2157, 1cb4, acadia14projects_487e, ecaade2014_180a45, 5e93, dde7, ecaade2016_045h12, 1f56, 88d0, ascaad2014_016c9, 3fac, 80f7, 6e28, 9238, ec47, 7540, 9455, 0e38, 909c, acadia14_473ap, 84aa, ecaade2016_216d55, fecf, 0b4e, acadia17_81l, 9572, acadia17_60r, e720, ecaade2014_080f19, c623, e458, f6f3, 7175, ijac201412407g1, ijac201412301r5, 391a, sigradi2014_266w1, 4125, 176f, ee46, ijac201614102w2, ecaade2016_223r58, 0e19, ijac201412408p1, ecaade2017_277ss, 95df, df1e, c97f, e3ef, 7ff7, af2e, acadia14_427ao, 1e81, 2415, cd65, acadia16_460s26, ecaade2016_091k25, 1160, abf4, 89b5, ascaad2014_011a6, 8e17, c525, 1d59, 7e07, ecaade2017_302dd, 8902, def9, 5f16, 279a, 0838, ce7d, c76a, 5366, ascaad2016_005c3, c34d, 9da9, cc5f, sigradi2016_408dd, de67, 4298, bce0, a836, 2cda, sigradi2013_138p, fcae, a892, acadia17_59c, 43c7, 2b0d, sigradi2013_152, 41aa, ea27, ecaade2016_046b13, caadria2017_052v17, 95dc, ec69, d639, ecaade2014_192x48, e664, 3e8c, 62bb, sigradi2015_sp_12.402u31, 5769, caadria2016_311a14, 6774, b97f, ascaad2014_004o2, ascaad2014_016f9, e082, acadia17_600v, 628e, 6f29, 7379, 55de, ecaade2015_155d32, a111, 46a6, 8bbf, d036, d400, sigradi2015_2.162m1, 197b, 30af, 7f04, ecaade2014_143o32, c58c, 5159, ascaad2014_026v6, sigradi2014_345g8, 6de5, 4b17, 7146, a22d, 2511, 01e8, 4910, 0176, 9e94, e9f9, 5b67, b50e, ecaade2014_012r2, 9427, 1950, de62, bf23, e7c3, ecaade2017_052ff, 4261, ecaade2016_055k14, bc18, c0fa, 620e, 9ddf, acadia14projects_463o, 1ec2, ff64, sigradi2015_10.138x18, f0ce, 8305, 4fcb, defb, sigradi2013_222l, 7206, 891d, 5612, ecaade2015_207s46, 5c41, a28e, ecaade2016_163f46, ecaade2017_071ii, 54ba, f390, 4b1a, ecaade2017_003m, ecaade2017_124k, f874, 2865, acadia14_281ae, f78c, eabc, 8e99, caadria2015_004g1, ecaade2015_127w24, fd06, caadria2015_126t20, bc9e, c6ed, ecaade2016_165u46, f37e, 43ed, c940, sigradi2015_sp_4.388z29, 9648, ecaade2014_109n24, 96f6, acadia15_110s3, 0619, 9b0d, 6b60, 91ca, f2e3, 6657, 6321, 017d, e719, ecaade2016_015w3, acadia14projects_389d, 142a, 3b41, c59a, 9dd8, acadia17_511d, f4e2, 99cc, 43fa, ecaade2015_317u68, ascaad2014_004h2, 9be7, 49c3, dcc9, 7811, cbc7, ecaade2017_301m, ecaade2014_044l11, acadia17_390ll, 3d82, 953a, 93de, dea2, f24e, 46cc, 62fd, ecaade2014_055a14, ecaade2016_144n40, 5039, a6d4, 60fe, bd3d, 814d, ijac201513105k4, 0d08, b79f, ecaade2014_070h16, 5700, ecaade2017_215aar, 7a71, d0b8, f5fd, e46a, c6a1, 20db, 7d5e, sigradi2016_417jj, 06bb, 4972, ascaad2016_056g22, 5e9d, sigradi2015_8.81a12, 7110, 68ef, ff7b, 9a37, f807, 3912, ecaade2014_066m15, 9624, acadia17_82ii, 3cff, ecaade2015_333m72, acadia14_565i, sigradi2016_443vv, fcb2, dfab, ecaade2014_167l40, 13ba, 96a9, 391c, 0e91, a4eb, caadria2017_069z21, 5519, f88e, ecaade2015_287f63, bb88, 5db7, 3bdb, ijac201412302d7, 595e, e75f, f9db, ecaade2014_149e34, 87ca, 24f1, 2ef7, 4ac8, 28f4, 490a, fe2d, 39ad, a789, 611c, 5ddc, cd46, ecaade2014_169n42, cff3, 2284, f883, 492e, acadia14projects_347ak, e76e, ea57, cfcb, aaa9, 388e, 16fb, cfea, be81, 6267, ff76, 0933, 57d0, 4f33, ecaade2016_239a64, ecaade2014_078t18, 4052, eefc, acadia14_375b, ecaade2015_37f7, 66a0, ccc2, baa3, 09fb, be43, 4f55, ijac201412402m4, 3951, 0cb8, 176b, 8573, ecaade2014_038n9, ecaade2014_084u19, 854c, caadria2016_839p35, 0bdb, f905, 6423, 352c, 21e4, c9bf, caadria2015_203b29, 9bdd, caadria2017_163p40, 9b7c, bb44, sigradi2015_10.309l22, acadia17_435g, acadia14_435ax, 5556, ascaad2014_033d1, ecaade2014_050b12, c351, afeb, 1176, 39d9, ecaade2014_217i55, c712, 3b91, 3135, e9eb, caadria2017_110g29, 3633, 3849, f65e, 9987, c6f5, a0e3, ec0a, dd01, acadia15_371e16, 06c9, 1cb5, 8056, caadria2015_031r4, caadria2016_631i27, 84be, a68d, sigradi2016_484yy, 3eec, 7b2c, ecaade2017_047v, 1f21, 997e, c656, de9c, c8e2, 90b0, sigradi2013_158u, 2d89, bc99, 4469, e022, ascaad2016_039o15, acadia17_26g, 5db1, 81dc, caadria2016_871o37, acadia17_232ff, ecaade2015_243v55, 2560, acadia14projects_627d, f40d, 57be, ddfe, a259, dd9f, 21ed, c43c, d4ea, b45d, f6dc, cc43, f0ca, 8f27, 1ff5, f4b8, 3513, 1f40, 3e14, 902c, 2b26, 4048, f3df, 6479, 6c97, 412f, 05b5, 8b03, 485b, 93eb, ijac201412205n4, f5c9, sigradi2013_359h, ecaade2015_333k72, e7db, 1b82, c6e6, acadia15_185s7, 2acb, 8e46, ecaade2013r_005o4, 67da, e05b, e8c9, 6700, 04e4, 9bb2, cffa, c253, b1b4, 22d6, ecaade2015_59p11, ac04, 0fd6, ae85, c957, dc13, acadia17_118gg, 5f56, caadria2017_165j41, c97a, 9ae5, 51ca, 499b, 4432, 4206, 04a2, cd0c, fa62, b453, 6108, acadia14projects_655z, c2cf, caadria2017_048t15, fe3c, ecaade2014_201b52, dcc1, 5a29, 8d18, 51a6, 883b, 44d0, 762b, 5562, sigradi2015_10.378e23, 0271, sigradi2013_74f, 958f, ecaade2016_074n21, 2d74, c06e, ecaade2015_221y48, 7d3d, c0f9, 31b6, caadria2017_048d16, 375f, sigradi2014_099r8, 33f6, 9a71, 9736, 3a5c, acadia17_298hh, 75e8, fa21, 9789, acadia17_37kk, 91f7, e0b2, e854, aade, ecaade2015_138t27, ecaade2016_067d17, a83c, 664e, 6a25, 7973, 6b03, d3f7, 6b28, sigradi2014_339b8, 8640, 8453, a09d, ecaade2016_118f32, f970, sigradi2014_134b2, 6243, 079c, 56fe, 8c45, 1f87, f2e8, 91ab, 5c66, caadria2017_145j38, sigradi2013_259, acadia14_53t, 6694, 43cd, 3284, aee8, ff9f, f2e9, 4c2c, b702, 75f1, 1684, 9ed5, ascaad2014_019i3, a796, 9e3d, 46a9, d80d, b7fb, f016, 88d2, 071d, bb66, a7a2, a19f, ca70, ecaade2017_067aa, 836e, c4e5, 0006, acadia17_307dd, sigradi2016_421ww, 3fb7, caadria2015_070d9, caadria2016_601e25, d1e5, acadia17_37jj, 9577, 72ad, e2fa, 1446, 0dae, ca13, 63e7, ecaade2016_132j37, 42a8, a7c5, 4afb, 8d5d, 3fb1, a696, 6ffd, caadria2015_237k35, 9557, ecaade2017_029x, 0cc2, 6219, 4b70, a4e4, 87e1, de68, 012d, sigradi2015_8.289e15, be70, add2, e82d, acadia17_27s, 80cc, 90d3, 00ac, 1951, caadria2017_057y19, b786, 8286, 666a, sigradi2013_215v, acadia17_491r, d49c, c4ba, b704, caadria2015_172h26, sigradi2016_816rr, 54a1, e2d0, 753e, e632, acadia17_330ll, b394, 97f8, 88f0, ijac201412408b3, d754, 520a, ecaade2017_051u, 82b0, 6d06, afdc, 1f7d, 3645, 2b0f, 1de5, sigradi2013_407d, 7023, 402d, 0519, 7078, 4ba7, 6695, 4cb4, acadia17_512t, a194, 5d77, 8073, sigradi2013_46b, bac0, 1307, 1c59, b8e7, 1437, b1f0, ecaade2014_237e61, dbcb, 5ea5, 8659, b6ab, acadia17_551b, e455, acadia17_237ii, 2a18, e9ca, aaf6, c7a0, 0f85, 3f57, 9f44, 2fb6, 7abe, f84a, 8110, 938b, 5209, 0bf7, c594, 08d7, f79f, c8c8, e6c9, acadia17_491x, 65a0, 8ea9, 75b7, 1f3b, acadia14_43at, c1a3, d8a9, f718, db26, ada9, 177b, 0127, acadia17_648nn, sigradi2014_345z9, 7cb7, ecaade2016_023z6, 60a0, e991, 038b, caadria2015_208l31, 955d, e528, ecaade2017_175k, ecaade2016_110i30, acadia16_174a12, e880, ecaade2015_86j17, f2ce, sigradi2016_814p, 4acf, ecaade2017_042bb, b07d, ecaade2016_057p14, 36f1, 8e40, 1f80, 5d12, ijac201715205b, caadria2015_043g5, caadria2016_023o2, 65c2, aa28, ecaade2014_014v2, ecaade2016_048b14, a64b, 1a46, sigradi2015_2.162p1, acadia14projects_565ad, 2b2e, 9e1c, eff7, da34, acadia17_640q, ecaade2014_175z43, edc8, sigradi2014_186g6, caadria2016_167i7, ecaade2016_083d24, 79f3, 05e1, 19fd, ecaade2015_202i44, ecaade2014_169o42, c0ac, 08e8, b3ef, fea7, 7fcb, 6ce7, 2eaf, ecaade2017_grid, d553, ea0f, 9c25, 3899, 967b, ecaade2016_007h2, caadria2015_164h25, d81d, 5af9, 61b8, ecaade2016_018j5, ca5d, 8ebe, 66b7, 7a46, ea5d, 8c4f, caadria2015_004n1, 2874, 4327, caadria2017_118f31, 0e9f, 65fa, c795, f803, 9e98, 4d6e, 2035, 1cfa, 1af6, afe4, 9de3, 208c, b597, e03b, ijac201412403p5, acadia14projects_691at, ecaade2017_090pp, 1d97, 3906, 70a6, e2ce, 5763, ascaad2016_001d1, 3c1f, ecaade2015_333d72, a7c1, 9089, 9cd0, 1768, 45c0, 90ec, e40d, sigradi2016_517o, b2e4, 4183, d547, 9bd8, 9e03, 71f8, bc4c, e970, 142b, 7e01, 91c9, 5250, c8bd, f28a, 64cb, 8a47, 5af6, f268, d1d2, caadria2016_549k23, aab7, edbd, ecaade2016_011o2, ijac201513203x6, 7d08, 457f, sigradi2015_4.219j7, b24b, ecaade2016_147r40, bd5d, 0084, 51a0, ba78, 80c8, e628, 3941, f566, ecaade2015_158h33, 47cc, 49c6, acadia14_497p, 745a, 52b7, 544c, 8296, sigradi2014_042u3, caadria2016_549l23, ecaade2017_244ii, 79f1, a740, 66e6, ecaade2015_17e2, acadia17_340p, 4d69, f7e2, 326b, a863, 0a9b, 8f20, 55af, caadria2015_049i6, 0989, 016e, cbb9, 5c24, acadia17_290c, c521, 3028, 5ca5, acadia17_237cc, 90b4, 901e, 0258, ecaade2015_193l40, 45b6, 687c, 3d5b, 700b, e47c, 34ba, 5808, acadia17_678rr, 313e, ecaade2017_175l, fc7d, b6aa, 8be5, ecaade2015_227n50, b397, sigradi2013_100b, d4e2, 5a17, 1ee1, 9866, e853, d309, sigradi2013_393m, caadria2015_004m1, ecaade2017_152uu, 488d, ecaade2013r_004x3, 2e62, 5b05, 9181, 72be, 1922, e68c, 05bb, b489, 7366, d731, 26c3, 7933, fd38, ecaade2016_225l60, 5314, 12a3, 746e, ecaade2015_139u29, ecaade2014_206r53, 86fb, acadia17_382yy, 3983, 1120, d4d0, 1c5f, d6ce, c7ef, 2700, d1ec, d2e5, ecaade2014_014w2, 347b, 70dd, 2d5d, ba7c, 4590, acadia14projects_435ae, c42d, caadria2017_046s14, b21e, 8b18, fc42, cdcb, 99f5, 8719, ff47, 3239, baf3, 0054, acadia14projects_699s, 45eb, a896, c914, 7777, ecaade2015_301y65, 1016, ecaade2017_309ll, 6fc0, 4cd0, 2ce8, 7c99, caadria2017_163r40, d7ab, acadia15_483j21, e079, aad1, ascaad2014_017c1, 0861, 11cd, 41b8, 334f, 6eff, 3be5, 43d2, sigradi2014_036t2, ecaade2014_052i12, 65aa, cb2e, 7713, 15d2, 83e4, 9811, ecaade2014_055x13, 182c, ijac201412302c7, fae3, a91a, a0a3, c28c, 9f76, sigradi2014_021s1, acadia16_344f20, acadia17_330vv, 7c95, acadia14projects_117ax, caadria2017_046p14, 653d, acadia14_101af, 8cfa, 95a1, 1351, 439d, caadria2015_190m28, cdfa, acadia17_231n, 11d5, 6570, acadia15_417d18, 774b, acadia14_339aa, ff93, 003b, 5b6f, 7bc8, ascaad2016_044w17, caadria2016_023n2, 612d, caadria2017_163g41, 9448, 2f42, b9f9, caadria2015_172j26, cef9, 27ed, 596f, 92a1, ascaad2016_005d3, 0c9d, caadria2015_043h5, e895, 5912, 1d4c, 027d, d78a, 9f8d, ff3d, 5cb6, 7148, 2cc8, sigradi2013_46, dcd2, 8a32, ecaade2013r_011e7, 5350, 67e9, 3ee6, acadia17_350x, ecaade2017_199ff, da09, fa99, ijac201715203oo, 03b2, d7a0, e1a7, a94e, ecaade2016_067w16, 6444, ecaade2014_010u1, 0e9c, 2bf7, cb3e, 7cbd, a737, 747c, 2fcf, ecaade2014_113n26, 9f5c, ecaade2017_095y, 905e, acadia14projects_81j, 780b, 97fb, 5056, fea2, ecaade2014_123h28, 0cbd, 206e, 2207, ecaade2014_019c5, 63ca, cbdb, 3a94, 866d, ijac201715105pp, 09a7, a914, acadia17_610nn, 3dce, ecaade2016_067h16, sigradi2013_41e, caadria2016_559x23, 196d, 82de, bb7d, acadia14projects_661a, ddab, caadria2016_281i12, sigradi2015_5.384o7, acadia14projects_347ai, ecaade2015_118b24, acadia14_409o, 4a44, 2b10, 6094, 1cbd, 7d16, a2a3, 4a25, e3fb, acadia14projects_33al, 1b36, 89e1, 0028, bf58, c8dd, b8c7, 6d17, 0358, a958, 415b, 1eaf, 8abb, 7e63, 1f65, eab8, fb72, f9ba, d7ff, 1b38, b36e, d1ad, acadia17_137ss, 74bf, acadia17_650f, eeea, 73a5, ecaade2015_314a68, caadria2017_149l39, e5fe, 394f, 7dcf, 7608, b867, ascaad2016_045h18, sigradi2016_544c, 5d5e, 53d7, 929e, 716d, 6fd1, 6dac, 84d2, 1709, 2f86, ecaade2017_108h, ae05, acadia17_404x, acadia14projects_375ax, 257a, 9432, 865f, 55dc, 8593, ecaade2014_016y3, caadria2015_150c24, caca, 6d8d, 74ce, d80b, 0e1c, 23c0, 1da6, 5186, 9188, 8b16, b08d, 052f, d80a, c505, 2882, acadia14_671x, 2409, 6c18, 1546, bd47, 019e, 4023, 7b75, 7beb, ijac201513105f4, acadia17_339pp, ecaade2014_173y42, sigradi2015_9.141g16, c229, 2286, a051, 13f8, d75d, 9411, acadia17_222g, e70c, dbc1, f67d, ecaade2017_172cc, e2d4, 3498, cc2c, 3e7e, ecaade2014_156d38, 5e2b, ecaade2015_92l18, c733, a74e, 874b, caadria2015_208t30, d6a3, 64e0, a235, 14b8, 9d50, 2466, de66, 76c4, caadria2015_130b22, 337c, 556b, ecaade2014_052l13, acadia16_298i18, b7e1, caadria2016_601m25, ecaade2016_094o25, 8ee1, e377, c0bc, ecaade2017_202p, 81bc, 18be, 8376, 32e9, ascaad2014_015a9, bcc5, 89aa, 73cb, ecaade2016_072s20, caadria2016_829c35, ac10, 65ba, acadia14_565k, c490, ecaade2017_069ee, acadia15_371k16, 8f6a, 160b, 4423, 126a, f130, d041, 8af5, 3d42, a5a0, f4c6, f46a, f82e, acadia17_26k, d693, d7c3, 64cc, caadria2017_079e24, b6b5, 1c4e, f676, dfcb, ecaade2017_170g, 7b46, 0b8c, b84b, 0cb1, 0274, df9d, caadria2016_703o30, sigradi2016_637x, sigradi2016_488s, 67cb, 5e1e, ecaade2017_044rr, ijac201614301a1, ecaade2016_067u16, 9b12, da50, 38f1, 2559, 089b, 3ecb, 4d0f, ijac201614204a10, a01d, 7016, 75a0, fec1, 4880, 52ff, sigradi2015_3.370b6, 0ece, 4ec9, ecaade2017_085c, ecaade2014_195l50, bd7f, 1e48, sigradi2014_197u6, 2433, ca83, 13f2, 0ef8, ecaade2014_149k34, ecaade2016_006t1, acadia14projects_347at, 2614, ecaade2015_194n40, ecaade2017_140rr, acadia16_54a4, ascaad2016_018i7, caadria2015_122h19, ea29, ecaade2016_238t63, acadia14_63al, ascaad2014_001c1, 072a, sigradi2016_448ff, acadia17_678kk, caadria2015_172y25, acadia15_443c19, 26da, ecaade2014_029w7, 2078, 4e59, 0287, 02e3, ca1e, 61c9, a543, d3ca, 2adf, c3bb, ascaad2014_011y5, e2cd, 1e6e, cc16, e310, f1bb, 061c, 339e, 982a, 7afc, 3a8f, ecaade2016_013l3, ecaade2014_057t14, ecaade2014_194e50, ecaade2015_64l13, 3cf2, 472e, 3650, acadia17_382hh, bf9a, 908c, 823e, 57ad, ecaade2016_217d56, 9778, e773, ecaade2016_130v36, 5909, ecaade2016_162r44, 0843, 4126, 17e4, f7ca, f3ff, 9766, 7e29, 011b, c06b, c3e2, c3ea, 5bde, 01b5, 8324, a755, sigradi2015_11.34d24, f5d3, 7949, fcc9, 680d, ff2b, 5792, ed91, 972a, 289c, 97c7, a1fc, a482, e60f, 4060, caadria2017_069d22, 548b, ascaad2014_005c3, 3be8, a881, 1830, ijac201715202ll, fa20, e008, ascaad2016_013a6, d58d, 02ec, 7e6a, acadia14projects_327d, cbc6, sigradi2013_381, 147a, 3f99, 75bf, 450b, 9e6c, e38d, ecaade2015_17r2, b577, ecaade2015_138w26, caadria2016_271y11, 6044, c8f7, 8190, 68fb, 22f7, 3227, 22c3, ijac201412301y6, 13f5, ecaade2017_038uu, 68b6, 1448, sigradi2013_234m, 91cf, acadia14projects_609as, c760, 7b8d, 91a2, 9a5f, 248f, ascaad2016_008c4, ecaade2016_063s15, 1a03, 92d9, 2b49, d800, sigradi2013_202, acadia14_219a, 7582, 0470, 4249, 3068, faec, 1de2, 6a52, bbcc, ecaade2016_068p17, 0c16, 67d6, 1234, a70e, e55d, 5719, 1eb0, ecaade2016_095g26, ecaade2015_83n16, 3efb, acadia14projects_153h, bd94, e07f, ba06, 4a90, c187, acadia14projects_177z, 090d, fbaa, b0ae, a9dd, 1a76, fcc4, 94d9, 8b13, 3ca1, 2e0d, 2233, ecaade2014_023d6, 87c8, 5fe2, ijac201513302m10, 2bb5, ecaade2015_114c22, ecaade2017_152cc, caadria2016_045i3, b981, 5afc, 06f9, 0216, b3a2, 90de, e6d6, 45bd, a795, acadia17_82v, 87ed, 104b, ascaad2016_009p4, 9ed3, ecaade2014_022b6, ascaad2016_022v8, 7e6f, db63, 5a18, acadia16_372m23, 9750, 93bf, ecaade2016_027e8, ecaade2014_023f6, 29d1, 9268, 21fa, 1385, 570c, 2ff8, ebcc, 3045, 26e2, 724c, 730c, ecaade2015_301t65, ecaade2017_080hh, c99f, caadria2017_047c15, 3280, 2ea1, d567, sigradi2013_100, 4392, caadria2017_124s33, b379, ecaade2014_237a61, 6413, bbe1, acadia16_260f16, 40f6, 25b2, acadia14projects_63ax, 64e7, bd92, 8c1a, 75c9, b029, ecaade2017_169nn, dd4b, ijac201513303s11, 5edc, acadia16_244u15, 2199, 0de5, 8cfc, a2a7, 7da2, 39e3, 20cd, sigradi2015_9.152s16, f48d, 0781, ascaad2016_058e23, 5299, a434, ijac201614406i4, ff13, a415, acadia14_199af, caadria2016_445y18, ascaad2016_011m5, 0757, aa10, ecaade2013r_009k6, 8ad3, be8e, 4274, c73b, d053, 1558, 104d, 5eb9, a132, ecaade2017_255n, 3b09, e675, 1066, b21c, 8e3f, sigradi2015_3.11f2, 37bb, c672, d5d3, ecaade2017_108y, sigradi2016_564kk, cd36, 5ce7, edf8, 97b3, acadia17_27o, b50c, 8e35, 47cf, 9138, ijac201614309p6, ae14, ecaade2014_036g9, ijac201513104t3, a79f, fdcd, 8776, sigradi2013_135g, a097, 3eb4, acadia15_483x20, cef2, e15f, 82f4, fb3a, adea, b260, c230, 4da9, acadia14projects_145ae, ecaade2017_ws-archieduaa, sigradi2016_431cc, caadria2017_096b27, 0009, 8934, d656, 0d0c, ecaade2017_199rr, acadia15_297w11, ecaade2016_210g54, sigradi2013_280t, 1357, aaae, 9fcc, 033b, fb48, 0b37, 043a, acadia16_98g7, bc02, f4be, acadia14_229j, c71f, d3d9, ecaade2015_293a64, caadria2017_129t34, ecaade2014_230m59, 3f10, sigradi2016_801t, 2925, 6abe, 0bc1, 100b, ff42, 71e7, 8e7a, 9cda, 19f2, c172, 214e, d9b6, ecaade2016_198i52, 5d21, 8258, 2dd2, fe43, 01f9, c2b8, 1719, f410, c4b3, 2094, 2378, a119, 78d3, 0c67, 1a2d, efa9, 0008, bc50, ascaad2016_021w7, f38e, 31c3, 9efa, 2b57, 431c, 5f7d, ca5f, 44d1, ecaade2015_319b70, 2d46, 8499, 01ea, 5ef6, ecaade2014_092e22, f97c, ijac201715102bb, d9cd, f3e9, 3276, 7ae2, acadia14_479x, 7976, 2893, ecaade2016_166l47, 7380, bd0e, ea31, acadia16_184z12, 2c14, 41f0, f28f, 143f, 7e0f, 38e7, d066, f62a, 50d2, 0c78, 0c0c, 04de, d4ba, e3b1, 0698, 4d3c, acadia15_110v3, b45c, 0a28, ede2, cc39, acadia14projects_291b, ecaade2016_217m56, fd5d, e5ef, caadria2017_132v35, 0547, acadia14_619an, 7827, e105, fb38, sigradi2013_303g, caadria2015_061j7, 7022, acadia17_296z, 48ec, ecaade2014_149e35, c6ff, acadia14projects_699j, 05e2, eb3f, 3ea8, acadia17_512u, 5e6c, ecaade2017_152rr, 7f65, 2674, ecaade2015_171w36, sigradi2013_98z, 6fac, 0e56, 606c, 6ffa, 1271, acadia14_549v, e89b, 641b, ecaade2015_86d17, 1ab9, c0f0, caadria2016_683x29, 595d, ecaade2014_052d13, a10b, 26e8, 62e2, acadia14projects_579j, 4c64, 37b0, 59ae, dc8d, 436f, 0372, a398, ecaade2017_079i, a74b, 5a6f, 8d8b, e8e0, 1818, 300d, e7c7, 00fc, sigradi2013_194s, 9494, f708, 7a80, de1d, 7b7d, 2ff2, da02, e8a3, ecaade2014_176w43, ijac201715202c, ecaade2014_153h37, acadia17_366v, 92ca, 934c, 353d, eeb7, 90ff, 3371, 76ad, ecaade2014_089v21, sigradi2014_281g3, e169, 25d2, 39ac, acadia15_110w3, 7301, bffd, dcc2, 2321, b584, ecaade2014_208f54, ecaade2014_239u61, 0c1d, ba81, 2537, caadria2016_851l36, ecaade2017_203ll, ebfe, ecaade2017_008g, d040, ba6f, ecaade2015_92m18, 1fe7, d07b, 32d3, a127, a71a, 8a1f, ijac201614302n1, 3ed9, ecaade2017_254hh, 2d06, 53d8, 54c4, ecaade2017_169oo, 43c8, c00e, be2c, 6f7f, 1333, e096, caadria2017_069u21, acadia17_454z, fe69, 013b, 1ea1, 594e, ecaade2017_059a, 89ba, a10d, acadia17_598c, caadria2017_046z14, 44c1, b34b, bbe5, f47b, cea9, ecaade2017_194w, 8861, ijac201412402o4, 6156, 9bc6, 5554, 5031, c569, d9da, 3cf4, sigradi2013_243f, acadia14projects_235r, 24b0, 0443, 50ac, 0a80, 2fe9, 0972, e9bf, ecaade2016_198t52, 225b, ff36, 6dbf, ecaade2017_018bb, ascaad2016_007w3, 62cc, e66c, ecaade2016_123h34, 6f19, 3ee7, 7ee5, 5832, 4705, f366, c25a, 97e1, 4e55, a8a9, cd84, 149b, 8dd2, sigradi2016_360s, acadia14_145ai, 9f74, 1ce6, 90ad, sigradi2015_3.268m5, e62f, ecaade2016_078k23, sigradi2016_654c, a648, 10dd, 9386, 2193, ecaade2016_073y20, acadia15_137w4, 452b, d1f6, caadria2015_210k32, acadia14_189av, 0548, 7682, 5329, ecaade2014_065c15, ecaade2015_77d15, acadia16_478j28, ecaade2016_072l20, 750c, 96ca, eeda, b20b, 51bf, 6168, 53b0, sigradi2016_360v, 2e67, 19c8, 98cc, acadia17_413x, caadria2017_023w8, 6e60, 56b9, 5464, acadia17_403k, 36d7, ecaade2017_006nn, 6d9f, 598b, e08b, 18d2, d5e5, 878d, a9e6, 486b, 283a, ascaad2016_010r4, 6cfc, a449, acadia17_648t, 3ddc, 89e5, c5cf, acadia14projects_565aj, 8b3e, sigradi2015_3.111b3, 9970, b42f, ba4f, sigradi2016_752pp, acadia17_189ll, fe28, a7ec, sigradi2014_345l8, 6df8, fee1, 8633, bb98, 157a, 5914, ac92, f214, b203, 429e, e44d, acadia14_281u, ecaade2015_207f46, ecaade2017_174b, 6846, sigradi2013_41v, cb4a, 7c22, acadia16_260r16, 8ce2, 3e2d, bd1f, ijac201412205p4, acadia17_82c, caadria2016_343l15, 3f3c, 4127, ecaade2014_186t47, fff6, 05de, 89ed, 5d10, 2f08, cadc, ascaad2016_041p16, ecaade2015_171x36, 13ca, 91f8, 5955, 3d48, acadia17_18e, 2e0f, 7c77, 3b80, 897e, acadia14projects_565p, acadia14_539d, ecaade2017_003f, 19ed, 4efb, c95b, 942d, e282, ascaad2014_003v1, acadia16_298l18, b7a3, ijac201715203b, c32f, ecaade2015_309t67, fda2, ee27, acadia14_63ak, c7ba, 4530, 4807, 7b51, 1eeb, 759f, eef3, ecaade2015_215m47, acadia17_520bb, 562d, 1a34, da69, ecaade2016_102p27, 7f86, 0b57, 3b24, a289, 0c9e, caadria2015_185j27, b62b, ecaade2015_101d20, b134, a92e, 06c0, d7ec, ijac201614207v11, b06e, 5210, 0a7f, a6c2, ecaade2016_217b56, d404, 7985, d1a1, b757, d263, 47d1, ecaade2015_248p56, sigradi2014_103z8, ijac201715104ff, a5b3, d76f, 5a3d, fdad, 606d, 003f, 6477, 0931, f6b5, ecaade2016_063p15, f8d4, 8c08, a012, acadia17_237gg, 4941, caadria2017_056y18, ecaade2017_220ii, caadria2017_147t38, 5115, b921, 57a0, 7b0f, f015, 3d87, ecaade2013r_001d1, 36f0, 0148, caadria2015_016p3, ecaade2017_269ll, facd, 0622, caadria2016_125u5, ecaade2016_132a38, a506, e8f4, 1369, ecaade2014_011d2, 5cad, d027, 1701, caadria2016_549u23, 1c37, 5357, acadia14_647au, acadia14projects_365ah, ecaade2016_036p9, 2871, f8ef, ecaade2017_029bb, 4425, ijac201614202o7, 63ba, bfa3, 737a, bedc, ijac201513201y5, 9107, d211, e7fe, 7775, 7c17, 265c, 270d, e786, 7b14, c257, acadia15_263y10, ecaade2016_071l19, 0cf5, 8a0e, d70d, acadia14_497y, e53d, 6fec, c76c, sigradi2013_364p, 0fba, acadia17_257d, cc63, 6aae, caadria2017_174k42, 4c7f, ijac201412303j8, 15d7, 4dfa, 2d28, ijac201412402x4, fa71, ecaade2017_152ss, a322, caadria2015_114x17, a025, 7b2f, 61ac, acadia17_501ss, 0a0b, a438, 0822, eb60, sigradi2013_397, acadia14_699g, 1fba, bbd6, 04f4, 113b, 5796, cb51, ef7f, ijac201715202y, b605, 95d8, b831, 2382, cf27, 7322, sigradi2013_359g, d12c, ecaade2015_53j9, c9b7, fe3a, 10db, 7c2d, 65fe, f3a1, cdb7, 2a2a, b2e6, ecaade2015_180m38, 36da, c82c, b7b9, dd5a, caadria2015_172f26, 922c, c61c, 284f, ecaade2016_ws-dleadp68, cae9, 94cb, 5753, 2f21, 5988, ecaade2016_104w28, 50a6, 9fb2, c6d5, d5d4, ecaade2014_153k37, 3f97, 1024, ebc7, caadria2017_142w36, c982, ascaad2016_021a8, ac3d, 04f5, bfe9, caadria2015_202y28, caadria2017_016h6, 51e0, b5a0, af0e, ee7a, 7265, 3463, caadria2015_004k1, d7c5, 12de, 1387, c171, 6797, sigradi2016_659r, ce2a, sigradi2014_345r9, caadria2017_145d38, dce3, 83dd, 980a, acadia17_648ll, cf59, 9de9, caadria2017_021i8, 24a5, sigradi2013_429i, 23e1, sigradi2013_248f, c237, 5840, 935d, 9d72, 142d, aa83, fcbb, a2c2, 50db, e4c1, db17, 7a95, 0610, acadia16_224z14, 87b2, eae2, acadia17_231i, caadria2016_673y28, dcc4, 5d05, caadria2017_035y11, 032c, ecaade2016_032z8, 9464, 4609, 569b, 008a, 650e, bc01, 7735, 6943, 772b, 2802, 0d6e, 9003, 7707, 97ee, a2dd, 6beb, 2501, acadia14_177r, 33e7, ascaad2016_032u12, 3ce8, sigradi2016_611o, c419, d4a7, caadria2017_185a45, 4c05, a0dd, 3823, 7132, ebd3, ijac201412301t5, 3ddb, 4290, acadia16_298o18, 51c2, ascaad2014_008t4, 9c20, caa6, 2c46, 9680, 7cb8, sigradi2015_9.347i17, 748c, 35d9, d48e, cafa, sigradi2014_114p9, ijac201614306b4, f2a4, d595, 6e10, ecaade2016_ws-dleadd68, f862, 3865, 353c, 9185, 32fb, 7150, bb7c, 457d, e0b9, acadia17_110cc, ecaade2017_198b, c6db, 40d5, ac79, 350e, 3bda, 2278, cbd0, ecaade2014_233b60, ecaade2016_190o50, bd00, b4e0, acadia17_178cc, ecaade2016_046o12, c430, acadia14_145w, ecaade2017_019ff, acadia17_26j, 1fb3, 0b00, sigradi2016_781b, 75a8, b405, fe7b, a9ef, 9fb0, ecaade2014_152g36, acadia17_572kk, a05a, ce12, 9091, 5d3e, 7fcc, 06a6, 54e6, 1497, acadia17_436s, ecaade2015_25f5, b50b, 7c00, ecaade2015_206v45, 4a61, 6d5b, f8ac, c802, c649, sigradi2016_364nn, acadia14projects_479au, dfbf, 41cc, ecaade2015_18a3, sigradi2015_sp_11.278m31, 85a0, 9bd5, ecaade2017_215h, ee8b, a457, 952c, caadria2016_311x13, sigradi2014_036u2, 4f7d, caadria2017_113r29, sigradi2016_517r, 707b, 6766, ecaade2015_115v22, 37f1, ecaade2017_230mm, 583e, 3408, d761, d49e, 663d, acadia17_18b, 64d3, edeb, 0ce5, 5634, ecaade2013r_016v8, d868, c59d, beeb, 5529, b637, 757f, ecaade2017_108d, 2fa7, ecaade2014_024d7, 1423, d5e6, faf0, 2d2c, 01d2, 6802, 0cf7, a336, ecaade2017_021z, 23cc, 699d, sigradi2016_484ss, 625c, 68e9, acadia14_291am, sigradi2015_11.136v24, b18b, d09b, ijac201715202r, 9522, 3c53, db5b, e793, acadia14projects_247l, 3eef, 3c01, f194, 22f5, 6145, abb4, 8b32, 4c74, c2f8, 1955, db77, 0a4b, 7aa4, ascaad2016_024h10, acadia17_640u, sigradi2016_621cc, d1bd, e350, ecaade2014_206x53, 503e, 83a6, ecaade2015_64c13, a4de, ecaade2013r_003k3, ecaade2015_109t20, ecaade2016_234y62, a0f5, 9f34, ijac201513301z9, 2d25, d090, 06ba, acadia14projects_589k, 7a13, 1f41, 264f, 5f4d, 6c41, b482, 600a, e966, acadia16_24s2, 84ce, 81be, acadia15_223a9, caadria2015_139v22, 1a31, b3dd, 3936, ijac201412203b2, ecaade2014_152i36, 0b83, acadia14projects_473al, ea30, c911, 089a, sigradi2013_28p, cca4, 17c0, 30c3, f9cd, 52fe, e390, 5088, 103b, f535, bef0, ecaade2015_84x16, f954, 5ef5, a715, 4954, 68e8, 2d9b, af77, 50be, 9835, 4dc4, ecaade2017_091yy, 67f8, sigradi2014_314k6, cb09, acadia14_75ax, b15d, 3359, c51c, ecaade2013r_011d7, e5b3, sigradi2016_470z, sigradi2013_135, acadia14projects_257ac, acde, 0237, a860, 852a, 72ed, aa02, ecaade2016_243x64, 4109, cefd, 01c7, 1724, 1f6e, 88a8, sigradi2013_10g, ecaade2017_199yy, acadia16_298n18, aa4b, cd8c, da6b, ecaade2014_010h1, 7135, f10f, ijac201412303i8, cc9d, 429d, caadria2017_189c45, c5a6, adf8, e57e, fdac, 8f98, 16cb, 1480, 4c0a, 5dcd, d146, 2a9a, acadia14projects_115ag, 3e20, 3e27, 6649, ecaade2017_085g, ascaad2014_007w3, 552b, 16ef, caadria2016_735u31, 04ae, acadia17_230vv, 8a7f, a100, c909, 81c7, 937d, 0e25, caadria2017_067l21, a33e, acadia16_244s15, ecaade2017_002c, 5fe4, 338a, d5b2, 2585, 0301, 2cb1, dc97, caadria2016_229b11, 3163, 058f, bf3b, 0fd3, ef8a, 0739, e0f0, acadia16_184t12, 64d8, f215, 70a0, 7093, ijac201513305s12, ac0c, 33c2, 9fc5, 0275, baf4, acadia16_260m16, ab86, 574b, 229e, ecaade2017_308dd, caadria2017_048b16, ecaade2014_111u25, 29fa, ede5, acadia17_62ii, ecaade2017_094f, 0bbe, 0c9a, 51e3, 34fe, 822d, ecaade2017_169ss, 0538, d6d0, 150e, 3a90, caadria2017_028z9, 2da2, 19a3, 1ba1, ecaade2017_066v, bd64, ecaade2014_182w45, c68c, 7447, 3111, sigradi2013_311i, 2cc5, c969, 2f2b, ec15, 8b37, 81ae, b22f, a087, 61ce, 129b, sigradi2016_449nn, 3291, a25e, ecaade2016_016i4, 082b, 7299, caadria2015_014m2, sigradi2014_284c4, 6d26, 7a96, ecaade2013r_001i1, 7d04, acadia15_47g1, acadia17_164tt, f7ee, e196, sigradi2015_11.165t25, 0f9d, 859b, ecaade2015_227z49, dbd4, 7da3, ijac201614104i4, sigradi2013_401f, 5f4e, ecaade2016_102z27, caadria2015_208w30, 77f8, acadia14projects_463f, e753, d99e, 1034, 3c4c, 7095, 7d85, 7cca, ab71, caadria2017_165l41, 5ee0, 2356, acadia17_520j, b722, ecaade2014_237z60, 5ad5, 01af, 7560, ecaade2014_085j20, 49da, 2f04, acadia17_382xx, f19f, 57aa, 7247, aead, ecaade2017_192m, 7cda, ascaad2016_037g14, e5aa, e1e0, 608d, 2757, ijac201614103m3, d235, aee1, acadia16_54y3, cdf5, e67f, 368f, b3b4, b947, sigradi2014_151c3, ecaade2014_141j32, caadria2016_425g18, 9308, caadria2017_165y41, acadia17_62uu, ascaad2014_014b8, a6d2, ecaade2013r_009c6, 563d, f09c, acadia14_565ab, 318c, b20c, 6e77, 56f1, 4c5e, b5f9, ascaad2014_008x4, 8f16, 8170, 0f05, 23ac, 782a, e90c, 9576, f6a8, e517, 6939, 96bf, 1acd, 8485, ijac201614303j2, sigradi2016_483ii, d26a, bab7, 1342, 8f6d, 2f5b, 637d, a6b7, 8684, ecaade2014_233o60, c7c1, 3df3, d02c, 0923, e886, sigradi2013_260k, 87ea, 520f, c484, ed61, ascaad2016_048h20, e0e0, 03ed, c825, 3988, 334a, 09a1, 851e, 562f, acadia16_140m10, f23c, 300a, 3672, 3a20, 305f, 64d1, ascaad2016_038x14, cb0b, caadria2017_094y25, ecaade2014_022w5, a3e0, cba8, ae71, dfa9, 79ae, cf4c, 9f75, d67e, c635, 64ba, 7c2b, 4f45, 6608, 8a06, ab72, ab26, 20e8, fc7c, ijac201412403k6, ef0f, 768d, 60e2, a252, f8c4, aa1d, ecaade2017_032m, 48ea, caadria2015_119d19, 6bde, 31f9, 44d4, 190c, af13, 907b, b9c3, 75e4, cfa5, sigradi2016_558p, 717e, f959, caadria2015_030e4, c468, d854, 131e, e1c3, 98b7, adc8, 61ff, 1479, cfbe, 6fe8, ef78, 41d6, caadria2017_041m13, acadia17_640v, b4cd, 73ef, c6aa, 5600, 439a, 3a53, acadia14_43aj, 953e, caadria2017_110j29, e8c2, caadria2015_087a14, c250, d7b7, ecaade2014_070r16, 8b2c, cf10, sigradi2016_400i, 6ec9, caadria2016_797w33, 8260, c132, 045b, b9df, caadria2016_683m29, 83fa, b7f0, 5d47, a42a, a183, acadia16_460x26, af01, 031c, ascaad2016_023r9, a02c, 8970, 1a5b, ecaade2014_133n29, fac9, caadria2015_213c33, 2f66, 5325, 2f33, d6ea, sigradi2015_6.183i8, ecaade2017_077yy, b177, ecaade2017_293kk, 98c8, ijac201614105v5, ecaade2015_215s47, 9a9a, 93f5, 9663, 8752, 270f, a646, f7c8, caadria2016_405h17, 1688, b485, 35f2, 95c7, ijac201715106k, 3a13, ecaade2015_92s18, dbf1, 9451, 24b6, ecaade2014_159k39, c580, d6cc, acadia17_330tt, ecaade2015_158m33, b19b, 19a5, c2d8, 3118, 0d27, e577, 7852, acadia15_57l2, ecaade2015_86m17, caadria2016_003m1, 4b25, a61a, acadia17_163pp, 2076, ecaade2017_203yy, ccf5, 6e3a, acadia17_562aa, ijac201412404u7, e716, d206, 9246, 4c25, af82, 825f, b5f4, ecaade2014_139a31, 6648, af9a, 58ea, ecaade2015_221z48, f1ab, ecaade2015_225n49, baba, fbc5, ecaade2014_195w50, 677a, 4744, ecaade2015_55f10, 2b9e, 64d4, 679a, 551f, ecaade2015_73h14, c210, 4a53, 3e45, caadria2015_206c30, 5217, acadia17_110aa, 3f59, ecaade2016_142c40, sigradi2016_741hh, b4e6, ecfb, 4b6f, f09b, ba44, 418e, 47b9, a0d5, 7978, 2e1b, 794e, d29f, 3def, fbf9, 867f, 1bc8, ecaade2016_230k62, 36aa, ecaade2017_044uu, 696d, ecaade2016_077n22, 1b8e, bfa2, 5c2c, caadria2017_016t6, c56f, 9821, 4bcc, aa81, d191, 7bba, 9745, 76e4, a586, 3255, 4252, b38e, ecaade2017_230xx, ecaade2016_043a12, 42ff, 9900, ecaade2014_138h30, d629, ecaade2017_273r, ed70, 5ad8, d692, f1cb, 75b0, df1d, 25d9, caadria2017_115i30, acadia14projects_117ay, 39bc, 4eb7, 3e73, d58c, b114, 4fa3, 4a7a, edce, 7678, 3fd3, d80f, 635e, ecaade2015_215h47, 36d6, b7c8, 54f8, ecaade2017_048hh, 059b, 89b9, 031d, caadria2016_405f17, 6632, ecaade2015_329o71, 8681, ijac201614207d12, 0f66, acadia15_407y17, ascaad2014_017a1, c046, 9655, 386a, caadria2015_145v23, 4b5b, 737b, e8c7, ecaade2015_324x70, ecaade2014_186j47, 1eea, 6fe5, e159, 1e32, b32d, ascaad2016_011f5, ascaad2016_034l13, ascaad2016_039r15, c068, 053e, 59fd, a62c, 61b1, 04fe, 86c4, daec, 83fc, aeec, 3c06, f49d, 6acb, dff1, 8f97, 55da, 24f4, 92f7, ac49, 60f0, 797e, d92d, dce9, sigradi2016_381o, 294d, d589, caadria2016_435k18, d43f, 866f, 1710, 00ad, c2e3, sigradi2014_032k2, 54b9, ecaade2017_057i, 2eaa, 0be1, eaba, ecaade2016_016k4, 8e56, ecaade2014_169s42, ascaad2016_039h15, ecaade2015_241p55, aa84, 41f2, sigradi2015_sp_4.388w29, sigradi2013_289m, 5513, 1430, 995f, ecaade2013r_018u9, e69b, bb13, b0b2, acadia14_317y, 49b7, 2135, 5479, 44fb, acadia14projects_145y, 1d56, ecaade2014_122b28, ascaad2014_008r4, 41b0, 32db, af64, 6b77, 0d5d, 7ae1, 8709, 0fd1, ecaade2015_55p10, acadia14projects_375i, 729e, 5383, caadria2015_073x9, caadria2017_129c35, ecaade2017_054z, b5ce, ijac201513306g13, c21d, acadia17_640n, ijac201614309c6, 5e7e, caadria2017_132s35, ecaade2014_214n54, acadia17_221oo, 5b3f, sigradi2014_152t3, c071, ecaade2016_166g47, c113, 5303, 19f9, 9769, ecaade2016_167c48, f6e7, 65b2, e873, acadia17_154m, ecaade2015_37g7, 5585, ecaade2017_017x, 0e04, acadia17_358dd, acadia17_258l, 6aac, 458c, ab55, 93d7, 4507, af6c, 9523, 4d17, b2a2, ecc6, ecaade2017_071ll, 2931, c51d, 242c, 6956, 8ac2, 7b74, b50f, ascaad2014_030b9, d6ef, ecaade2017_124v, 0f1e, add7, ijac201614401f1, 6f25, 7a0a, ijac201614105j5, ecaade2016_bkok65, cb01, ac53, 6c6d, 8b05, 2da0, 454b, d87f, 6c74, 9562, caadria2016_579v24, 6698, ijac201412403i6, d726, sigradi2014_265p1, ce26, 67a9, f70f, caadria2017_107t28, 922d, 8dcd, b244, ab19, 2f57, d782, 259a, caadria2017_096j26, 49e9, aad0, 2bfc, 63de, 087f, 158b, 681b, 4130, 3b87, 4fc9, ecaade2017_032c, aa19, ef79, 68fe, e673, caadria2015_048n5, ff16, d9e8, acadia14_565m, 51b8, d6c4, c60b, sigradi2016_381k, ecaade2014_168a42, caadria2017_096t26, ec63, a67f, 944a, 7538, b28e, 814a, 9334, 652c, 9782, ecaade2015_155j32, 1f5d, 98e8, ijac201412205r3, ascaad2016_057y22, acadia17_339nn, b0ad, 97a5, acadia17_62c, 8ac3, 914d, 27ec, cfc6, ecaade2017_256mm, 5240, 3afd, 116b, ascaad2016_023o9, dda4, 3231, b429, ecaade2017_256t, 92ee, 9b9d, af5b, sigradi2015_8.189s13, sigradi2016_420tt, e1b3, e9fe, ecaade2017_199uu, acadia17_670oo, d7c1, sigradi2016_488o, f731, bd0d, 51ee, 0e9d, 7f9b, cd04, 1028, 251e, fdda, 3aee, f6ed, 4f3e, 702a, 050f, 7965, 3554, sigradi2016_590g, 9261, ijac201715103vv, 4751, 0823, acadia15_333p13, caadria2017_054h18, ascaad2016_023e10, 6a23, 0789, 41ee, df81, e148, sigradi2015_11.222t26, bdac, 04b4, d74e, df53, b5b3, b9e4, 3778, acadia14_317u, 36e5, 25dd, f99b, fdef, ac6e, ecaade2014_014z2, caadria2016_405b17, f5c3, afff, 5166, acadia15_274h11, ecaade2017_268ff, caadria2015_014n2, 794f, f2cb, c688, 0382, a4ee, 330c, c0a7, 8041, f426, ecaade2015_17t2, 2036, ecaade2016_152v41, 1dcd, 663e, 6349, 5e03, 195e, fbdb, dc68, b99b, 3af4, ecaade2015_83i16, c7f6, f0a8, caadria2015_139f23, 77b3, d91d, acadia15_357z15, f422, 010a, d249, 00f6, d858, ecaade2016_068n17, 18c2, acadia16_54v3, 8130, 07cb, ecaade2017_164p, 210e, f364, 723d, 0b8e, 833e, d286, c7b8, 52ce, 607f, 45d9, e4bf, a0ba, f45d, 65fc, ecaade2015_139c30, a041, 5fac, sigradi2016_426a, acadia14projects_637af, ecaade2015_178h38, 0373, ecaade2017_214p, 6713, e95a, 72ca, df0c, 5ccb, caadria2017_113t29, caadria2017_018y7, sigradi2013_304b, 14aa, a230, ce4b, ascaad2016_056i22, 3123, e45f, b72e, 2f46, 7360, caadria2016_125r5, 91c6, 961c, e13f, 1a6f, d95c, 2a28, 453c, 5c47, 46af, 6fa8, 9b0e, f2db, 5c77, 7160, 8d3d, b3e6, 2ed8, ecaade2016_151c41, ijac201513203n7, bde0, acadia16_140t10, ecaade2017_099uu, 6679, 46a2, faef, acadia15_513z22, f054, 9c1c, a9b9, ecaade2017_215ggr, acadia17_365e, 0958, a6cf, ijac201614308y4, b5c3, f15b, caadria2016_115k5, 7383, sigradi2016_815w, 0a16, ee7b, acadia17_189rr, 2e6c, ecaade2015_279v60, e0e7, 8b1a, 1d0c, ijac201614307j4, bf1d, 8ab3, 9711, ecaade2016_072o20, d90a, ecaade2015_109b21, ec1c, 6742, abbf, 9083, 29d9, 244b, acadia17_212ii, sigradi2016_635k, 7475, 1a4a, b26b, bb16, f996, caadria2016_611g26, 1930, 42bf, 70f5, ecaade2014_141g32, 7de0, fbbb, 4928, 4146, c425, 3919, c545, acadia16_88y5, a5e7, 3d25, 0606, f369, bf37, 552f, 6b7c, 1bba, 4e87, 1dcf, 9370, acadia17_18l, 5d8b, 065d, 3ead, 8466, 2330, 02b0, c26c, 686a, acadia17_145xx, 4bd7, bf11, aa7a, 4e57, cdd8, 7b44, 685c, 6bee, ijac201412402p4, 06fd, eab7, 6e57, 10a5, 367c, caadria2015_172k26, 36c7, 5ffd, ecaade2013r_003d3, sigradi2014_347r10, 1220, ecaade2014_057f14, 059a, d597, 86de, acadia16_174h12, 9fda, de04, 7c35, ecaade2016_057u14, ecaade2015_269u59, c736, d11d, acadia14_435aw, beba, 6f26, 2e2f, 5feb, ijac201614203x8, f293, d5c9, sigradi2016_814s, ebca, 27b2, 5a93, 98b9, edba, e5a0, ecaade2017_293vv, 2f29, 234f, c7e8, bb50, dd3a, 4d6b, caadria2017_030a11, 0cb7, f4eb, f806, 83bd, 0b4f, 36e0, 813f, 255c, 0de2, e758, 2efb, ecaade2017_291s, a707, 793e, 5590, 7e60, a2c5, caadria2017_174x42, d3da, 0592, 6651, ecaade2017_144r, ee2d, ecaade2016_203j53, sigradi2014_303f5, caadria2015_073e10, 2d85, 7aca, caadria2017_021b8, ecaade2015_200p43, d83d, e21b, 1a78, c958, f7cc, sigradi2015_11.136r24, 027f, acadia15_323k13, 7b1c, 458f, c9e1, 30e4, b284, f681, ec28, ecaade2017_085qq, 7389, 7f95, 4e6c, 12df, a885, 9c83, sigradi2013_41d, ecaade2015_138y26, 4a31, ecaade2014_070n16, 72ab, 0173, ijac201614308z5, 0b1a, b91d, sigradi2015_4.219k7, sigradi2014_063v5, ecaade2017_192f, 6055, 9b0b, sigradi2013_386s, 9450, sigradi2015_10.309f22, 7044, 32c5, ecaade2015_22n4, 3381, caadria2017_030z10, e28b, caadria2017_174j42, b1c8, 5d60, d887, 1b23, 1459, b327, d054, 74a8, 78d1, sigradi2016_647nn, 9330, b9a7, 3180, 035b, 961a, 4447, ecaade2014_237g61, caadria2016_177j8, a1fd, sigradi2016_534mm, ecaade2017_076t, 1b87, 199c, a595, 8db9, aa5f, d860, acadia15_343g15, f42a, 0b1f, b37b, 5673, ecaade2017_249qq, 3d21, 1ce5, fdc9, 815f, acadia17_307ee, ecaade2014_044u10, 1365, f746, d894, acadia14_375c, b64a, de20, ecaade2015_207m46, 7e42, ecaade2014_072k18, 7b82, 7c97, sigradi2015_4.219e7, 1537, 312f, 3861, 38d7, ff73, 6b96, 4d93, d174, ec60, f570, 1085, 6346, 79e0, 176a, a27f, 4190, 6f9e, 3c1e, 2223, 4791, 962c, 0952, dc02, a999, 9436, 15fd, 2b78, 432c, 4ac0, b829, e717, 71a5, 554b, 0a91, e1c7, 22a6, b90a, ecaade2015_143n30, 7c45, bc5b, b6b7, ecaade2016_157b43, ecaade2016_108x29, ee6b, 308a, d127, acadia17_570aa, 1fe1, 4b29, 3c79, 3816, dc9d, caadria2015_203e29, 24c5, 1f1c, 99af, ecaade2016_154j42, 1f64, 67b6, sigradi2014_075w6, 3146, bdb8, 89a5, bb1a, e768, 67b5, acadia14_317x, 3a2f, acadia16_488y28, 62f3, 8261, fb9a, 322c, 2eec, 8697, sigradi2014_265r1, 6291, c59b, ecaade2015_83f16, ac4e, 71b4, 25f2, 1d47, d7db, 5b96, 548f, 17ee, eaed, f0ef, acadia14projects_135aa, caadria2015_014p2, 4404, 86a7, 0fc2, 9177, 1fa1, ascaad2016_043n17, 77d5, 68c3, a13d, 8ea1, e060, 35f9, f756, c8c7, ecaade2016_068i18, fc32, 3e5d, 5292, 5775, d611, 02ae, ecaade2016_147o40, ecaade2017_009y, a8e0, fa53, 9e83, 4de7, 5af2, eb9a, 0390, e67a, f92d, bd7b, 4d31, 57f4, b6cd, e08c, 1890, 157f, 4d19, 10c8, acadia14_655ag, 141b, 36dc, 89d5, 8801, 85be, ascaad2016_040w15, 5463, ecaade2017_066s, 1ea6, ecaade2016_144k40, 04ec, d5cd, e908, 6f42, 7d37, 4a7b, e9b1, 72d9, ecaade2014_143t32, 761c, acadia14_347ag, acadia14projects_565ah, 3312, acadia14projects_79x, 33f8, 601e, 95af, c37e, ijac201412303b9, d986, caadria2017_047k15, ecaade2015_279y60, bc41, 298d, af5a, d670, ecaade2017_059zz, 7586, 1b2f, a87d, caadria2017_142s37, 2e4b, 8846, ecaade2016_110c30, ecaade2015_196l42, acadia16_106l8, 2be9, 650c, 9224, 537b, bebb, 2dd5, 3a55, ffc0, b8c2, 1ca6, 6796, ba3a, 12e4, fa1b, 5a7b, 8edb, 1617, 00e5, f7a6, f4bb, b072, ecaade2015_195s41, 5481, 9210, cef0, 23a9, acadia14projects_357au, af84, fa01, 1694, ijac201614302f1, 6f0f, 8268, a6d8, c8e4, 4cf0, 4581, ecaade2017_056ww, acadia17_231z, ecaade2015_278r60, cd16, 5a5b, 241f, 6d19, c2de, 958e, ecaade2017_037ii, acadia14_531w, caadria2017_145n38, 4cb9, 4800, 2e89, acadia17_52y, 6d0e, e042, acadia16_488x28, 4589, 7b73, cd08, 4a7f, 727f, 3c55, fa0a, ecaade2017_076jj, d1fe, 6573, 153b, 0190, 8c73, 97ce, 09c4, f205, sigradi2016_383kk, 0583, 0e8e, ecaade2016_170o48, b6f6, 70e4, d556, d1fa, 7489, caadria2017_004l2, 7285, e70f, 3691, caadria2016_301g13, f41a, d0ed, ecaade2015_217a48, 7e48, 8d6f, caadria2017_129a35, sigradi2015_12.215p27, d3a3, ecaade2016_057r14, 40a1, acadia16_344d21, f242, sigradi2013_30a, 04d3, 1636, ijac201513205c8, 50b1, 2b90, 5d4d, f335, be9d, b74d, 4137, f418, caadria2017_175h43, c8a1, 1589, 399f, d7cf, 0f51, caadria2017_042u13, bf82, 2d01, 54a4, fff3, 7ef0, 8d38, caadria2017_057t19, 3613, 3a59, c91a, 0fe2, sigradi2016_627f, 3baf, e8b8, c7f0, 0bc8, ecaade2017_220tt, caadria2017_165i41, 5759, 32ec, c456, aaf0, cb47, 093b, df54, 59c2, b1d0, 5965, b99d, 7365, 93d2, ecaade2016_011t2, 77d8, acadia17_26e, ad27, 6181, sigradi2016_585qq, acadia17_358tt, ecaade2014_151a36, 9d58, 3b63, caadria2017_015s5, 4d10, 5ba3, d6fc, ecaade2015_171n36, ijac201614202m7, 69b2, f820, eee3, ecaade2017_077ss, daa2, 6d2c, 4532, b572, 277b, 6003, ecaade2015_297f65, acadia17_284g, 76fd, acadia17_230d, f993, 5c92, 8173, 999b, acadia15_211p8, c231, 61f9, ecaade2017_049ww, 327a, ijac201614407u4, d683, dd89, sigradi2016_729xx, ijac201513104i3, ab66, 770f, bb97, 9aca, f743, caadria2017_175b43, 9f69, 0d01, 3021, 065c, 6643, 672a, 14fb, caadria2016_333x14, bc19, sigradi2015_6.387k9, caadria2017_174s42, e9b8, da93, acadia14projects_517s, c45d, 48b5, fdcc, 43ec, 5d27, 522e, ecaade2015_100r19, cc1d, ecaade2016_198u52, 40df, 630b, ffea, dcb8, 1f4b, 503f, 806e, ecaade2015_261j58, ce98, ecaade2017_169tt, a46e, 301e, ascaad2016_025n10, 9b1a, f359, 4ded, 5c78, 256d, 6eb6, ecaade2014_180w44, 62f2, acadia14_237aw, 72b9, 1154, f99a, 2353, ecaade2017_002b, 8505, f65c, f88a, acadia17_552n, acadia14_125af, 578e, 1a38, acadia17_230ww, f753, 7fe7, 82fb, 7443, 0ddb, f969, ad07, 5fd8, ecd4, 0fb5, 01ce, cec0, ecaade2015_265p58, 4895, a43c, 988b, 54e7, 71de, defe, a62d, f5d6, ecaade2016_015y3, e184, 3955, 06a1, 28af, 08ae, 178e, c798, 1712, c24c, 2060, 1521, 080c, ecaade2016_230u61, f0d9, 05a1, 90c5, fad4, 733f, 605c, ceb8, ecaade2014_186c47, 2621, acadia14_219f, 58e3, bbe2, 0f00, f2fd, ecaade2015_247f56, 5a1c, 3c70, 2a2c, 2c70, aa36, befa, 2a0a, a0fc, 9c7f, b13c, e691, 51eb, f73e, 40cc, e17e, 8730, 0334, 25f4, 59f6, 8a18, e856, c07b, ijac201614204e10, 6c27, 0b2b, acadia17_330kk, 7d47, 13b9, eb6c, faed, 6ebc, ecaade2017_211q, bb62, acadia15_185u7, f7b2, ascaad2014_012k6, ecaade2017_090oo, 6619, e211, a7b9, bc8c, 85b1, 9b48, 3923, bdea, 6d4e, acadia16_62x4, a8fb, 3451, a7dc, 4341, 71e3, 3b25, a98a, 6534, 6343, 28fa, ecaade2017_050i, af69, 027b, 777b, 5da5, sigradi2016_729ww, ecaade2014_168c41, 5b91, 885b, 0e85, e864, ecaade2016_197b52, 3e83, 4218, caadria2017_175k43, 52ac, 832e, 3989, acadia17_598ww, sigradi2015_3.155l3, ecaade2017_213yy, ecaade2015_110i21, 423c, 6da1, 6dc3, ijac201513105y4, 3f81, ecaade2017_164aa, 5e1d, 128c, dd59, 3179, c08c, ffc5, dbde, bd2d, 7353, 56e0, 5f23, 537f, 2611, e361, 7122, ecaade2014_157b39, e735, 593f, 8d96, caadria2017_086h25, acadia17_350jj, 8993, 2086, 7a0e, ecac, f636, 38b1, eed0, 3c3d, ecaade2017_105rr, 7efe, 070c, 9182, 3b82, ecaade2015_280w60, 20b6, ecaade2017_105nn, caadria2015_156k24, e6dc, acadia14projects_453g, 59e5, 9e84, 3d7d, ijac201614405t3, 1358, d9c0, sigradi2015_12.167k27, acadia17_404z, b97d, ba33, 69d4, 074a, acadia14_153au, acadia17_82r, 0388, a1d2, acadia14projects_531y, 614d, acadia14projects_479av, acadia17_658e, ecaade2013r_011i7, a9dc, 9ef5, 904b, 57e7, bb28, 0ed8, ea2e, 45b0, ascaad2014_007j4, d0e3, ecaade2016_ws-dleadh68, ecaade2017_301h, ecaade2015_215p47, faaa, ecaade2017_173vv, 5072, 1ca0, caadria2016_651f28, 6986, 40ed, 2e12, 0c52, caadria2017_104x27, ecaade2016_111p30, 1d27, ecaade2014_143r32, 707c, b884, 8dd5, 9a8f, 1da0, ijac201614103o3, c008, acadia17_59e, sigradi2016_431x, 026b, a1d7, ecaade2014_225r58, caadria2016_229n10, 0868, bbcd, 39b4, 62ea, ecaade2015_319e70, 025b, sigradi2013_112f, caadria2017_113p29, d025, 21ef, 2192, d3b4, sigradi2013_285c, 1ab1, ijac201614201h7, 9f5d, 103a, c80a, 7b7f, 90c2, f4d0, caadria2017_185s44, b8ce, 1730, 9c00, 8aad, 235f, fc1f, 3f30, ae1b, caadria2017_018v7, 5002, ascaad2014_022g4, b66b, 708f, fcf0, caadria2017_043e14, b2fa, f3b0, 418a, 052e, 56f0, a303, 02cf, 79be, b17a, 1b96, sigradi2016_814c, a793, 75ab, 678f, c2d2, caadria2017_028g10, acadia14_473an, ascaad2014_017u9, 08dc, 8e85, abf9, cda6, e1b6, 6c06, 618f, 9909, 711d, e2d7, 3127, 36d9, 8d01, 27c4, effb, 0a0c, ijac201412301p5, 28a4, dc64, 0db5, fed2, acadia17_502qq, sigradi2013_28n, ecaade2016_018d5, 6eaa, 4106, ecaade2014_163b40, acadia14_549u, ecaade2014_194b50, 8852, ca73, c0b4, 1000, sigradi2016_448m, bec0, 7c79, 1565, 0579, acadia17_491u, c3b9, ecaade2015_86l17, ecaade2017_253p, 99bc, e52a, acadia14_101z, f717, 21ae, 3872, e7b8, acadia14_23ab, ceb7, 3070, ecaade2016_102g28, afa3, ecaade2017_151z, ijac201513301x9, ddbd, 820e, 3b40, 7920, e210, 567c, ecaade2017_039qq, ecaade2014_067c16, 7fb3, ecaade2014_180o45, 2418, acadia17_248h, 3c9d, ecaade2016_132n37, bcb3, ecaade2017_203ff, caadria2017_058k20, 51df, b5b8, 2171, acadia14projects_357ax, d93c, eb18, d9f3, ecaade2015_284s61, 908e, 7dbd, 1cdb, cd75, 61f2, sigradi2015_3.345z5, f555, 755d, a337, acadia16_372c23, 56f5, acadia14_627a, f3a6, 5adf, 3a15, b31d, 8d37, 7c72, d97c, ecaade2017_091tt, ecaade2015_53y8, ed2a, c17f, 3497, ecaade2014_038z9, acadia14projects_23ab, 97de, ijac201614405y3, 983a, 7490, 0690, ed00, 8dee, 0124, ecaade2013r_020s10, 8560, ecaade2016_243w64, c4fd, a196, 3c84, 3fbd, 26cf, 475d, 2fca, 0a0f, 4b2f, 71f0, 3768, ecaade2014_177v44, ef3d, ascaad2016_031k12, 0f48, ecaade2016_158n43, caadria2017_018s7, 571f, a39a, 130f, 98d8, ecaade2016_089f25, e034, ecaade2014_182x45, d579, 5ce3, acadia17_340a, 159c, 3857, affa, 3b5e, 3a54, cfae, caadria2017_023a9, sigradi2013_425r, ijac201614307o4, f57b, 487c, ecaade2016_162z44, 4d50, 5509, ecaade2015_230g52, acadia14projects_619ae, 5001, 2623, a21d, a19b, 8bb5, ecaade2016_102f28, 3433, 2615, 6fc9, ecaade2014_029b8, ac2e, af1e, 21cd, ad36, ecaade2017_095z, a75d, e61f, 9cf9, b372, ecaade2016_025b7, e624, eedd, ascaad2014_016d9, caadria2017_005s3, ecaade2016_tkow66, ecaade2016_130w36, 7670, 6148, d1bb, sigradi2013_112c, bf62, bb2b, 6726, 0305, 2c9a, sigradi2013_267t, ecaade2014_031u8, acadia17_222l, acadia14projects_463k, 2e86, b026, 2fb7, 1ae3, 80a3, 7187, fe29, 0e36, c963, 2498, 0745, sigradi2014_041h3, 445a, 9d32, c7fa, 3ed2, 7368, caadria2017_175c43, 37d5, ecaade2017_007a, ecaade2016_072n20, 8d10, b277, aa7d, fa6d, 38ff, d49b, ecaade2015_164r34, 88ac, bef9, efd0, ecaade2017_152nn, sigradi2013_111, 4343, ijac201614104y3, 4673, 99e1, 23c4, 6089, ecaade2016_127d35, 8586, e940, 3c5e, sigradi2014_284g4, sigradi2014_084w7, 4897, b2f7, eee1, acadia17_91f, 39f0, b03b, 68ba, 369c, 8c7b, acadia17_52bb, ecaade2016_067s16, b943, acadia14_719p, a2b9, 40f9, acadia14_435ah, d6dc, 10cb, 51b3, ae7b, cfab, d74a, 969d, 0d53, 8be4, deeb, 42b6, 940e, be21, 8d2e, 0c66, 348b, sigradi2013_375, 3729, 96d5, d4a3, 9fd0, 9630, b6a3, 8a1e, 8251, a3b0, 4ec5, de26, 6855, 9b77, 4180, ecaade2017_053ww, 3489, 2958, 26e5, 4af8, acadia17_91xx, 9e4f, b3ee, 1f24, 9c28, 08ac, ecaade2017_111vv, 169c, 0725, ascaad2016_037f14, f32d, 0ed4, acadia14projects_375l, 77df, acadia14_199al, 5aa4, d983, cbe0, acadia17_502a, acadia17_598k, 81e6, 6952, ecaade2017_124aa, 49ce, 92f1, 326c, ascaad2016_003b2, f182, c523, 7d6d, ecaade2013r_010t6, cedc, 4748, 53a9, f58e, dcee, f98c, d07f, 588b, b248, dff5, 9087, cc9b, e069, f721, 4daa, e5d7, 48de, 1515, 150a, 71fb, 58ee, acadia14projects_539d, f6c4, ecaade2016_068d18, 28ca, cba9, e6b1, 7c63, 2329, acadia14projects_153f, 4cf4, 0261, 6257, 1ebc, ecaade2017_133c, a34b, 7a59, sigradi2014_172v4, 391d, bc7c, 0a47, 41a4, c2b7, a210, 48b6, 8c32, caadria2015_070f9, 87e4, ca7d, fab6, acadia14projects_101ad, f428, 3fd1, 0b93, f101, 2a17, 947d, acadia17_492oo, ae53, 2fb3, ijac201614309s6, 91cb, 79e1, ecaade2015_286w62, caadria2016_187e9, acadia14_655af, caadria2015_090d15, 72cd, ascaad2016_045z18, ecaade2017_008h, ecaade2013r_018l9, d1b7, bf59, 970d, 19a2, b2ac, 08b1, ecaade2014_132j29, 94a9, 4992, caadria2017_023c9, eecf, acadia17_189kk, 510a, 7c66, 289e, 2283, 2fe5, 772a, 310e, ecaade2017_027ww, 8388, 8714, caadria2017_142d37, ecaade2017_032f, 86c8, 009e, 6359, b861, 7a78, 80ec, 154a, 7b1a, 107f, 284b, ecaade2017_038nn, sigradi2016_450yy, fc00, ascaad2014_025l6, c4a4, e521, 7fb9, 7d99, ijac201614104e4, sigradi2013_62v, 0b20, 6fd9, 74b7, a2e0, 2170, 657f, 8634, 95dd, ijac201614202b8, sigradi2014_330d7, 612b, e25d, 3842, ef7b, 80e6, b3c0, acadia14_709ao, e43d, 7c2a, ecaade2017_203xx, caadria2016_187p8, 74ba, b4ea, 42dd, de2a, 4709, 9519, acadia17_381ee, 8377, 742c, 05d2, d0a6, 96ab, 1608, caadria2016_013o1, 5bae, ecaade2015_207g46, 2ab5, 0a04, eec6, caadria2017_005g3, 6276, 163c, 0394, caadria2016_755p32, ecaade2015_314c68, 4342, caadria2016_167o7, e64f, 9f02, ecaade2014_157u38, ijac201412403i7, b256, sigradi2013_289k, dfb0, 3cd4, 9014, 2cb6, 3aed, 1f90, 908d, 333d, 3a06, sigradi2016_815hh, ijac201614201b7, 635c, e133, c6a5, 4a81, 3120, b101, 8220, 0d7b, 514e, 1fd7, ecaade2016_123i34, 927d, 1d58, 3499, f482, ecaade2016_166w46, d057, e6dd, ea95, 9dcf, ascaad2014_021b4, e951, 1de3, 2180, 57e5, sigradi2013_326n, a102, 3bf6, ecaade2014_208a54, 7977, afaa, e052, sigradi2016_592t, ascaad2014_008o4, ecdf, e010, 99b6, 08dd, 4306, 93ca, 8a15, ecaade2015_55h10, 70a1, ecaade2014_159r39, 2be2, 0ade, d217, 45f8, ijac201513203r6, 7894, e37b, d515, 6352, ijac201614308y5, 8a51, ecaade2015_230d52, 558b, 1194, 640b, acadia17_101s, ecaade2017_215ll, sigradi2016_625rr, 9d5f, 55a5, ascaad2016_010x4, 68a1, dc3b, 9b39, 054d, sigradi2015_7.184c10, b90e, 60ed, ecaade2015_297x64, 15db, d994, 22ae, sigradi2014_284b4, ecaade2016_102i28, d766, c799, 1b47, b5e6, f892, 8498, f9d1, 79a0, 2e07, 7c7d, da3a, 0ce8, ascaad2016_018g7, ecaade2014_139g31, b77c, d2eb, aed4, 58d1, f01a, 5865, 4443, c178, acadia17_534pp, 9f52, 5a54, 98e7, c4c9, acadia14_291an, 41bb, 3a95, bfc5, ecaade2014_198m51, a3a3, ecaade2015_138o28, 8621, b1f9, ijac201412408k1, 0c97, 19f5, 704d, 342d, 4c29, sigradi2016_777jj, a636, 1463, 0459, 9ab9, fb17, sigradi2016_512d, bac7, 9ea2, 2cf4, 1912, 3003, 982f, ascaad2016_040c16, 4dd4, 8718, 0680, 0f4a, 6a4f, 1cd8, 1af3, 4cd3, ecaade2015_59l11, sigradi2015_2.213x1, 1903, ffca, 8d68, a766, 5c1b, ecaade2016_224r59, 8ade, 4485, caadria2015_233f35, d951, 7fc9, acadia17_562gg, caadria2015_208o31, afd7, 66e3, 2543, 4415, 7b65, caadria2015_072l9, 0bac, cd90, 9a13, cae0, caadria2015_096l15, a8b6, fc9d, b0ab, 8ab0, 1a1b, 4d90, 6f47, acadia14projects_453e, ecaade2014_018v4, 1992, cc40, fe44, ecaade2015_25k5, fe35, ecaade2017_308ff, 1aba, bdd3, sigradi2016_470x, 58f8, 0027, 656b, b11b, 72d2, ascaad2016_044s17, 0a5f, 73c2, ecaade2016_046v12, sigradi2015_11.34w23, 5a47, sigradi2013_243t, ecaade2017_155g, sigradi2015_2.213t1, 7e47, ecaade2016_151h41, e7a1, 1615, 8ae6, 0851, ecaade2014_012s2, ecaade2016_075x21, 10fc, b8f3, 9cc6, 7d40, 5cb0, 8608, ecaade2016_203f53, 6df6, f7cd, 477c, 2007, ecaade2016_208o53, d59c, 6ae8, 4d39, 9bc5, 5a27, ecaade2016_027a8, 297e, 240b, 6522, dd80, be31, 2f4d, 1d20, 32c9, b9d6, sigradi2015_6.387v9, acadia16_352c22, ecaade2017_054oo, 6ca6, 42ce, 9d23, d230, acadia16_24v2, 49a2, 0a1d, 02f1, 226b, sigradi2015_9.347a18, ascaad2014_037m2, 8a20, b5bd, 5f8a, e07e, 2bbe, 62fa, 5b5f, 9d7e, 152c, ecaade2016_043w11, ecaade2016_065b16, 80f2, 8538, ecaade2017_108r, e18a, acadia15_443a19, 4a60, ecaade2015_38l7, 2f26, 889c, 1f9d, 0fe3, caadria2015_220g34, acadia17_590r, 21cf, 7fe9, ijac201715203e, 9495, acadia14projects_135t, b8b9, ecaade2015_301o65, caadria2016_209b10, 82a2, b067, 9891, 2e97, cb44, 5faf, b7d0, af6b, aa6e, 216e, 551e, b95b, sigradi2016_637r, 581a, 34ac, f184, 820b, 59e3, acadia15_161a6, 8a43, 4fec, 1b08, 4aab, 6658, 3a27, d7a2, bfc1, c50d, 5c30, ecaade2015_86i17, 1fd6, 5f93, e222, c011, 9ce6, 7e2d, e911, ebb2, 7e86, 84ca, ec6a, 5fc3, ijac201412306w2, 85d3, 1301, cf3f, f872, 72ff, 75ea, 21d3, 5cc8, 9db7, a22e, 6a00, caadria2016_321h14, c193, 9b42, 4332, ea9e, b665, 1e0e, d84f, 2984, 5843, a993, 8695, fd1f, f4d9, acadia14_75d, ecaade2014_044j11, 4129, a95c, 2b1f, 3b8d, 8e1c, ecaade2014_214k54, 9e9a, ascaad2014_028p7, a0cf, 0d47, 63bc, baa5, fcfa, 0740, caadria2016_157t6, sigradi2015_2.137k1, 658d, d7e9, acadia16_98e7, e546, ecaade2014_186x47, c4f8, ecaade2015_77y14, cc86, 692a, 9dd0, 0b25, bd06, cd6c, 7245, 1e1b, 5227, d5c2, ecaade2017_194t, 4b3b, d059, sigradi2016_564hh, dcf3, 2bc5, 8ac0, acadia14projects_167y, 817e, e7bb, caf3, 98d2, 2fb1, ecaade2015_138l29, e349, 046a, 7010, acadia16_164v11, 62b0, 1f19, ecaade2014_176h44, 7af7, 9bc0, a489, da5e, a599, e9bb, ef42, 06f7, sigradi2016_792m, cbbf, 1e01, 97c9, 721e, ecaade2014_195u50, 7db4, acadia14projects_357a, 1c7d, 759d, 1e1c, acadia15_323e13, caadria2016_651i28, acadia15_357i15, ecaade2017_277ww, cd17, sigradi2013_54o, a773, 6f4b, 267a, 107a, 335a, 60d0, ijac201715202tt, 3303, e7f8, 0e1a, 9dbe, 1f3d, ecaade2014_122y27, 4cc1, ecaade2014_089u21, 0612, 4034, add9, a4f0, 6e33, ascaad2016_023z9, 9781, ae4a, dae9, ecaade2014_176f44, ecaade2016_095l26, c4e0, 10ca, ca20, caadria2015_078m11, 5327, 06ad, sigradi2016_732p, 011d, ecf2, 3717, ecaade2016_011u2, c28b, e619, ascaad2014_024o5, ijac201513203j7, ea81, 084d, a189, 6312, c853, ascaad2016_042y16, 45f1, acadia17_374q, a559, c68d, sigradi2014_213z7, 9148, d3e7, e0ee, 1e67, 2c2a, acadia14_357ar, c9a3, 91b7, 8a8e, b3e3, acadia17_350w, d138, 3ebb, d4ed, b1ea, cf9e, 5cc2, c8eb, ecaade2017_282o, ae6a, 4659, 2778, a61b, ef72, 902e, ijac201513306a13, acadia14_691au, 7f76, 1f36, 6790, acadia14projects_719n, 78b9, caadria2016_497a21, 3342, 7269, caadria2016_073z3, 2dec, 816a, 1960, d966, 74d3, 0fa3, 2858, acadia17_28w, 2809, acadia17_82s, efc7, ecaade2017_212kk, acadia17_374cc, 17bf, 1aee, 600e, 3d9e, acadia17_201b, e258, 53e1, ecaade2014_185z46, acadia14projects_479n, 1609, ecaade2016_021w5, 1733, 9a82, e326, ecaade2014_168c42, ecaade2017_053zz, acadia17_154bb, 43c6, 34e5, b71d, 29da, 9819, c0be, acadia17_71oo, ecaade2017_046h, cdbb, 0011, df18, 95a4, 4903, ea73, ecaade2016_048d14, c1f1, e30e, 0077, 6a74, 65ca, 1133, d2a8, 172f, ascaad2016_028g11, ijac201614405c4, d287, a8b7, 9289, 6714, 5e9f, 8df5, a1e9, 73c9, 4a24, 4015, e299, ecaade2017_083uu, 3e59, sigradi2013_286i, ecaade2016_018l5, 27c8, dc5c, ijac201412204g3, 46fe, b119, 14a0, b59a, ecaade2015_118t23, c661, e502, 1a67, ecaade2015_307l67, fc05, 6ede, ijac201513206y8, caadria2017_009r4, 4eb5, 0810, sigradi2014_263x9, 5855, 56aa, 8dd4, 6430, d118, d9b8, 6dc9, d86a, eff9, ijac201715106ss, ecaade2017_208k, 436c, d0a5, 773c, ea15, 47fc, d2b4, acadia14projects_473ar, e175, 1afe, sigradi2016_590r, 9a5e, 4f91, 8dfa, ijac201614201d6, acadia16_394k24, 90e7, c77b, 9cc5, da3b, sigradi2015_sp_10.179i31, sigradi2016_484b, 25b3, b9cc, 48a8, a2f9, ecaade2015_217w47, 08eb, 31d3, 3801, 9685, 1cce, 536f, ecaade2015_138j29, acadia14projects_565ai, 8fb2, 7d27, ea1d, 8ac8, 4209, cae6, 0226, ascaad2016_016u6, 4656, 002e, e2f3, 8990, acadia17_473tt, 4e28, 18da, 107c, 69ed, 7129, 17b6, ecaade2015_317f69, sigradi2016_381l, 992f, sigradi2013_95s, bd10, 8ecf, caadria2015_122g19, 855c, ijac201614303k2, 974d, 86bf, f0c2, 73c7, ascaad2014_024y5, c8ea, cb4f, 9a87, 5dfa, ecf6, ecaade2016_175j49, caadria2017_142y36, acadia14projects_365ad, 5fd2, 262b, 5f6c, 9393, 1cf0, 373c, 455a, 435e, 4f7b, sigradi2014_291m4, 5482, sigradi2014_015c1, ca26, 40c8, c330, acadia15_395z16, 1058, 3f65, 3a50, c064, 86f7, e3ea, cde1, 5836, ascaad2014_012r6, 0ed9, 5b6a, sigradi2016_450oo, 4ff1, ecaade2017_053p, ecaade2017_053l, 7526, ascaad2014_024n5, cb78, bdcb, 0942, acadia14_497t, c2cc, e8ee, 72e8, 0c40, d1ac, 94c6, f802, ecaade2015_100w19, 06d6, a92d, f89f, 43c0, 5969, dc5d, 36e3, ascaad2014_028o7, 914f, e45b, sigradi2014_221h8, d4d9, ecaade2015_114l22, bc74, caadria2015_012c2, e949, 2055, ecaade2017_051q, cfc4, e029, 4ae5, f198, c920, bcc6, dff6, ecaade2014_162v39, 8492, 3e40, a889, d8cd, 824b, 73b6, 6fcb, 6894, acadia17_296s, 4c47, e681, 9314, ecaade2015_329m71, acadia17_284k, ecaade2017_090nn, 30ca, 72fa, 383b, 8d8a, 8326, bc84, 6355, 626f, 3f08, a4c0, acadia17_178bb, c91d, ascaad2016_041h16, 71fa, 6793, ijac201412303e9, 3c69, 7f4b, 4a5e, 10ff, sigradi2016_568oo, 9160, f7d1, sigradi2016_602i, 3206, 5924, acadia14_301c, dda3, acadia15_343t14, ecaade2016_221y56, 193c, 1722, e11c, 764a, 42be, b98d, 16cd, 66fd, a075, 818e, caadria2016_353v15, ijac201614309e6, bf7d, ecaade2014_072i18, fe2f, 4d05, eae9, 530e, 0880, 8869, 8d0b, sigradi2014_284y3, 6233, 0c55, b2cd, 5496, 370b, 7a7c, dc07, caadria2015_206b30, 56ad, ascaad2016_048b20, ecaade2016_118c32, ecaade2015_301n65, caadria2017_016x6, 9438, 1046, ecaade2017_302gg, 0de7, ascaad2016_039z15, 8b71, d2fd, fbd8, 9bf7, 2a00, sigradi2013_95p, 60c5, 5762, ijac201412304v1, a366, eebe, 9f1e, 8398, 9807, 4b56, 4105, 7aec, de45, 8f48, caadria2015_033c5, 8175, 0185, 2b33, caadria2015_023c4, b215, 3abf, caadria2017_124x32, 889d, 821d, ecaade2015_17v2, ad9e, a751, caadria2017_086o25, 8b39, 351b, dabf, 50f1, 4a69, 1751, ecaade2014_065a15, 03e7, f9a7, ea94, aa03, 18d1, 2838, de1c, ecaade2013r_011a7, 7e97, acadia14_389ay, 16c9, ecaade2016_099l27, ecaade2015_279z60, ecaade2015_227x49, cd81, sigradi2015_3.111w2, 2450, ecaade2015_301x65, 2eb5, 2bc1, 7a72, c069, sigradi2015_8.239w13, ec96, 23c1, 16b5, 4933, 4316, 3c64, acadia14_453h, 2a90, 2299, ecaade2017_288jj, 2fcb, ebc1, caadria2016_881x37, caadria2015_190o28, 4b19, 7563, 2939, acadia17_26c, c520, sigradi2016_490dd, ijac201412404b8, c5d9, a8cd, fdf1, ee87, daad, a0fb, 7441, acadia17_650c, ecaade2016_tkof67, acadia14_531p, 86c2, ascaad2016_004i2, 0dc8, ecaade2017_059yy, 872e, 0f86, 2162, fdd7, 9446, 207c, f9f2, 77fb, 65ac, acadia14_517o, 47ea, 23ed, 2759, sigradi2016_399e, ecaade2013r_005m4, 6788, 40e0, 32ff, 253f, 90ca, 38a7, f2c5, ecaade2013r_001h1, 6a66, e4d2, sigradi2016_560z, acadia14projects_33aj, ecaade2013r_003n3, e6fb, ijac201614403k2, 22fb, 3958, 1074, eb88, 4963, ijac201513102a2, e4e2, a3df, sigradi2013_43u, 6173, 5a5c, 3dc8, 1a5c, aa67, 4a13, 2ccb, c084, ijac201715105mm, c670, acadia14projects_463s, ca62, 2bef, 313c, f6b0, ca11, 472a, 6ef9, ecaade2014_140a32, 6af2, 0aab, 50b9, b998, ecaade2017_198f, a133, sigradi2016_450ss, fee9, 20c0, 1299, ecaade2015_269s59, sigradi2015_11.165j25, 26c8, d8de, 173c, c70d, 5c23, f199, caadria2016_157u6, a736, ecaade2017_294ww, 6aa3, 9bd4, acadia15_451m19, 07ae, e805, 2864, 3982, 1cba, caadria2016_819n34, 8bc5, 9313, 223b, sigradi2014_172z4, 9541, 81cd, ijac201412304u9, c6ef, db91, 5265, 6756, fe24, 81d6, c9b8, e8c3, e7e5, 59d7, 2c52, f7bb, acadia16_34g3, ecaade2016_102h28, 3d0c, 2c2f, sigradi2016_484j, 373a, sigradi2014_144y2, c332, 491a, 7b62, sigradi2016_815nn, db7f, e9c9, af39, 6763, e226, ecaade2016_158e43, f564, 7dd4, c901, ecaade2014_057o14, 31f8, 7264, 3214, dffd, b42c, e07a, ecaade2017_090gg, 9859, f236, a3f2, e271, 255e, 7bf8, 7d61, e959, 1762, ijac201715203bb, ascaad2016_027y10, acadia17_350nn, 1f3e, 493b, c059, ae17, 0d4d, 0400, 9543, ecaade2017_042ee, ecaade2014_194z49, 0b9d, 8d56, ecaade2015_35u6, 0061, 1402, 6a14, ecaade2017_301x, sigradi2016_669bb, a5be, 2d3f, 9979, a2f0, 1b84, ce90, sigradi2016_408q, 0743, aec5, 97ba, ce7f, 7fee, 96d6, 4dfb, b05d, 85e8, 1d0a, 8eb9, 6f46, 6893, ecaade2016_243f65, caadria2015_014v2, ecaade2014_206p53, 63e6, 1c6a, ae2b, 88b2, 7134, e123, ascaad2016_057s22, sigradi2014_345y9, f9cc, acadia17_222w, 066b, 0b6a, acadia17_338jj, 0132, 72b6, 0477, 4991, fef4, 33f1, acadia17_390ff, e834, 77ba, 5371, sigradi2015_sp_8.284r30, 7107, cbb8, 9392, sigradi2015_13.316z28, 20b8, 6b7a, b7d2, ecaade2014_018t4, acadia17_324u, f14c, 8662, ascaad2014_027k7, 5401, ecaade2014_192i49, ecaade2014_159n39, 15ad, e0ef, 9044, 89df, 2941, ecaade2013r_009m6, 97af, acadia14projects_91s, 01f2, ecaade2017_011ii, 9ada, 817a, da2a, 3703, sigradi2016_420vv, 8e89, 2ea0, ecaade2014_088i21, 3ac0, 1660, 6b3f, 9a9d, ea89, ecaade2014_089p21, 3418, 28d8, ecaade2017_098ll, 9873, 5e35, fe8f, 44ef, eba4, 7042, 8df8, sigradi2014_186e6, c114, 981c, 4932, 7097, acadia14projects_219aw, 7570, bd4e, sigradi2015_11.166w25, 49a4, 241a, a1cd, 9329, 2423, ascaad2014_002l1, 0f08, c6d7, caadria2015_208p30, 02fd, 8c57, c8be, 2316, ff18, acadia17_81j, ecaade2015_194t40, 90c7, 8c4c, 471d, sigradi2016_779uu, 9a59, d78e, 8a42, acadia17_222uu, fc9c, d185, 3f3a, acadia17_598a, 48e0, a169, 0b9e, 544a, ecaade2014_137a30, f44c, 4a00, 0e42, aefa, fd36, ijac201614307h4, 9848, d0b5, sigradi2016_512a, eb91, acf3, aa56, caadria2016_177k8, be82, cad2, 92aa, caadria2017_123g32, b1b6, 359a, 50e8, 45c5, 154c, 58eb, bb9d, 5c51, 6476, c24b, a1ca, 0be0, 62ce, 1bce, sigradi2013_243v, 964c, 8d3e, 0f63, 1d63, caadria2016_683e29, f7f7, e50e, acadia17_118ff, c928, 8bac, 0d23, e4f9, ecaade2016_154s42, acadia17_323t, 4b41, ecaade2017_019oo, fa1e, af0f, 47e2, 07ea, 63e2, e84c, ijac201412405n8, 9e62, ecaade2017_085k, 56eb, 2555, 48ab, 07c0, 35fe, dac3, 7da9, e3f0, caadria2015_130v21, b460, a413, 4734, acadia16_424j25, 0170, caadria2016_197h9, 52b3, ecaade2017_057aa, a6ab, dcf9, 554d, 6e78, ascaad2014_031i9, e381, 4ce1, 09de, 6103, 9ce5, 65f9, 4357, e99e, 01b7, 4b4b, 5446, acadia17_71mm, cfd7, sigradi2014_347j10, 749f, 118c, 8229, c4bd, ecaade2015_324u70, ecaade2017_149m, d19f, 5515, sigradi2014_045w3, 2ce5, 46c8, 6248, c66b, 8c0a, be18, 499c, bf9f, 5e1b, sigradi2013_157p, 04d6, 4ea7, 29f1, f986, acadia16_470d27, 6ca3, 0b14, 47e4, e797, acadia17_248i, e34a, 5b0d, fc8a, caadria2016_487m20, 1640, e490, 0922, 79b1, bdda, acadia17_598r, 4dfc, ecaade2013r_003m2, 8ccd, b91b, 84c6, acadia15_57a2, 1079, db46, b75d, a8ea, ab35, 9da4, 8d31, f916, 4fe6, ascaad2014_031g9, ecaade2017_032d, 4318, d1ce, 8c9d, e2e4, sigradi2014_186h6, 7979, cddc, 52cd, c616, aeaf, 0590, 0644, 5d3c, 67a1, 4aa2, e734, caadria2015_237u35, caadria2017_040m12, 0b48, sigradi2014_109i9, a2fb, a77b, 2eea, 6c08, f038, f79d, c603, 6240, sigradi2015_4.219y6, 4065, f73f, acadia16_98i7, 4864, b428, c32c, aacc, 8250, dbd7, 0187, acadia14_135ac, 125c, acadia16_130n9, acadia16_130j9, 2a12, 6901, sigradi2015_11.165p25, 766c, ecaade2014_153e37, 11fc, ijac201513105r4, ecaade2016_129s35, c5c1, 900d, e9ad, d624, 98ff, 9ba1, 53ca, 12a7, 8455, cd07, 80f4, sigradi2016_690qq, d444, 83f6, ecaade2016_067l16, ecaade2015_100y19, ecaade2015_144f31, 5f22, 2f92, c856, ijac201412207d5, 001a, fd20, 693e, 2e40, ea3f, acadia17_238uu, f2b6, ebf1, acadia14projects_589b, 9f53, sigradi2016_461j, 47b1, fb2f, 3702, ecaade2014_173a43, 8ad5, sigradi2016_550j, 1d9c, 809b, 7f1d, 91ec, acadia14projects_555f, ddf9, 77a3, acadia14_145s, 5141, acadia14_539a, 2471, 6ab7, acadia17_26l, 2fbc, cee3, ecaade2014_221n56, e2ff, 7664, acadia17_562bb, ecaade2013r_019k10, b8c9, 684d, aada, ecaade2014_023c6, 14e3, caadria2017_015g5, ecaade2016_118y31, 57ce, 04a0, 3cee, 7430, 3384, sigradi2013_30k, 3010, 1366, ecaade2015_109v20, bd6d, 94b7, ascaad2016_038a15, 733a, e825, acadia14_601ab, 6cd3, 5d73, e129, 831d, fd65, aba6, 97cf, sigradi2015_8.339v15, fce2, 05a7, 9acc, f1b2, 701b, 1ee8, f33c, 947e, 4997, 97c3, 8eaf, c4b4, 9be5, 0377, 95cf, sigradi2013_429, caadria2016_291d13, 7dd7, ff05, 5908, a6db, 241d, f031, b025, sigradi2014_079h7, 6b6c, 701f, 8067, 34c2, caadria2017_046u14, 71c3, ecaade2017_023y, 27af, fef3, caadria2015_016n3, caadria2016_281h12, ce94, 36b7, 63b2, ascaad2016_010w4, 61b5, ecaade2017_087o, e2a8, 017f, acadia15_223c9, 2d98, 6cc0, sigradi2016_816ss, e708, c269, 4410, 99c5, ecaade2014_139d31, 01ee, 32aa, b3ab, 0dfd, 36a5, 7ba2, 48f7, 5b9e, cc52, ab02, 6c7e, ee9c, sigradi2016_375j, caadria2015_209a32, 4dbc, 7dc4, 1eff, ecaade2017_041p, 5eb4, f507, 7f27, 8080, e59b, caadria2017_043b14, 2ea4, 4c83, a71c, ad7e, be44, 6e61, f158, ecaade2017_091ss, acadia17_570ee, ecaade2017_293rr, c045, 7792, 59df, 3d83, acadia16_214i14, 2113, 2753, e1f2, 4f61, ascaad2014_032v9, 18aa, 2676, 50e3, 21b7, 82d5, 22aa, 6631, ecaade2017_072b, acadia14_473ad, ecaade2017_152c, ijac201412301x5, acadia17_650e, 647b, acadia16_140e10, d2da, 4962, 6039, a949, 376a, d42a, 7cb2, 0dc5, 3274, b9fc, 1d14, b166, 120e, 9ecc, 4eec, ecaade2014_018l4, f69f, 13ee, 8cac, ecaade2017_072c, acadia17_154kk, ascaad2016_034k13, 4169, 0828, 87d8, 3630, fe4c, fd47, 1b91, cdb9, 74e5, acadia14projects_153e, sigradi2016_625ll, 2f69, 640c, ascaad2016_002n1, d11b, ebc0, e1fe, 04c5, 2346, ecaade2015_55b10, c3b0, edcc, 101d, 2ce7, 7997, 688e, sigradi2013_30g, 7d70, 513b, ecaade2017_091uu, acadia14projects_699i, ecaade2017_198k, 9a05, ecaade2016_tkop66, d8f5, 5c7b, 8832, sigradi2014_335u7, sigradi2016_360y, ecaade2014_197g51, b6b3, 33c1, 9879, 2edc, f1b3, 5267, c23b, 9158, acadia15_137j5, ijac201715203vv, 2c03, ba64, 1c79, 7962, e0e9, b681, 4c1c, 6604, ecaade2016_230n62, 9c52, 5e22, 54fe, sigradi2014_283u3, a0d6, ed84, db12, 93df, e22a, 11d6, acadia17_640ii, 0959, 4cb3, c9ad, 8289, 5412, acadia16_116z8, a106, d8f4, 5495, 0ed6, da6a, 1145, 5517, ascaad2014_019w2, acadia14_389f, b0dc, ecaade2014_111l25, 5352, acadia14projects_365ai, c46e, ecaade2014_113d27, caadria2015_078k11, c8c1, f695, 5deb, ecaade2015_138c27, ascaad2014_009f5, 577e, 0652, caadria2015_078e11, 74ec, 410e, ecaade2014_176m44, 2d30, 6761, 0a46, bfcb, acadia16_414y24, 7de5, eb8a, 024a, e11d, 2b6f, ecaade2017_017y, a803, caadria2017_051n17, acadia17_582nn, 5b04, acadia14projects_473ae, f675, acadia17_403p, 5134, 6d7f, 4418, 7b9d, ecaade2015_79f15, ae24, acadia17_590e, fea5, a884, 2e06, c307, 4403, 220e, d7d8, 5c22, 66ad, 2390, ecaade2016_223c59, 271b, 2675, dcca, def5, 40b8, 8234, 002c, 39ff, 459b, 27a3, 8f0d, 3828, caadria2015_111o17, 66df, ecaade2014_038k9, 42a0, acadia14_247o, 1519, sigradi2013_32n, 8974, 0dea, 08a4, acadia15_69m2, 5ec2, 318d, ecaade2014_155y37, 784d, ijac201715202w, sigradi2014_281b3, sigradi2016_815ii, 0a6d, 61fa, f340, ijac201412403e6, 2e2d, d3c7, caadria2016_487i20, 7ec9, sigradi2016_455c, 1538, a649, 58cb, 691c, 6c0b, ijac201614307e4, caadria2015_087s13, 147f, 2a93, d0bf, acadia17_274ll, 6c61, 72fb, ad70, 6fad, b9ff, 359c, acadia17_640zz, sigradi2016_467o, 4030, deb7, b9ae, f30d, sigradi2015_9.347j17, caadria2016_819i34, acadia17_190qq, 3423, a7e1, 7b10, ecaade2014_104l23, ascaad2016_058d23, a557, 7a97, ebcd, a33a, f0be, dd7c, ecaade2016_bkoi65, ecaade2014_132e29, 87f7, acadia16_62m4, d7d7, 7c0b, 61b3, dd4e, ecaade2015_48a8, 6f01, 831b, 894c, acadia14projects_63al, 35e5, 52fc, 8be9, 7e8e, acadia17_358kk, c3e7, 882e, b19e, acadia15_357x15, 37eb, ecaade2014_112f26, e4c3, 0c0e, ecaade2017_054ss, b94d, bdb6, d149, 85e6, 8030, 93d6, 0039, caadria2016_013u1, 3208, acadia14projects_291av, e084, b511, acadia17_570gg, 100a, 70f9, 8fde, 2184, ecaade2014_094k22, 180a, 8a6a, ecaade2016_033b9, be7c, ecaade2014_147a34, 80e9, d2b9, a9cf, 4b6b, a14d, 95cd, d4b9, 35e3, 9335, cc6f, ecaade2015_64d13, a57d, 75e5, acadia14projects_435az, 4858, d765, c902, d180, ecaade2017_099c, d186, caadria2016_457l19, ecaade2014_100g23, a24d, 021b, 9459, 50a7, 3d1c, f17e, ijac201614105p5, sigradi2015_8.81z11, fb80, c235, f402, 5095, 6e6f, caadria2015_073i10, 5a09, 2bc6, 5cea, 26f1, 1244, ecaade2014_153o36, 5070, 3210, e55f, 9dce, a67b, ecaade2015_73g14, ecaade2015_129n25, sigradi2016_517s, 4721, 1db9, 7d26, 4760, c88e, ecaade2014_157o38, sigradi2013_313s, 8cff, 3750, 7b4e, c175, 2627, 0432, ecaade2017_288aa, 7e35, 6767, 5f82, e9ce, 2339, f04e, 3aa1, 4e62, b335, d52b, f71f, 0e77, 3ba7, a630, sigradi2013_400a, eb12, sigradi2015_9.152x16, 5656, b794, 9115, f881, 2c2d, eec3, ecaade2015_38p7, acadia14_579c, 96c0, e401, 5ed7, 2e05, ecaade2015_286a63, 365b, 5aae, 01e4, 0073, 17f8, 0c7d, ecaade2014_188p48, ecaade2013r_014j8, b8d5, sigradi2013_401k, ecaade2016_158m43, 6964, bd59, caadria2017_069v21, 9640, a109, cd86, ecaade2014_153f37, a9b6, ed81, 8257, ascaad2016_004o2, 2a45, 0e24, 7bcd, 22d8, 0887, b91e, ijac201513101b1, 5831, ecaade2017_ws-hybridlabee, 91b2, b56a, 945c, c394, cff8, e9ec, ecaade2014_168t41, b2cc, sigradi2015_3.111e3, b40c, aa6a, 3916, ecaade2014_070o16, 021c, 89a0, 06c8, 055e, e362, ecaade2014_072r17, acadia14projects_473as, 9ecd, 5ee2, ecaade2015_21k4, f6fc, caadria2017_174l42, 9eb9, 75c0, sigradi2016_694l, 17b8, ecaade2013r_009l6, sigradi2013_100f, dcb4, 4bba, ead2, 35da, fac3, 8df1, 6024, 8fb4, 5230, fa93, 2ecf, 3270, 4ca4, 7ea2, sigradi2014_151p3, 9113, 5f69, caadria2016_013r1, 060d, 2c99, a031, 464e, b633, caadria2015_073w9, 2212, sigradi2015_sp_11.303p31, e6e3, 3cbe, 5f92, 7b97, ecaade2015_129r25, 8ce6, 9466, d170, caadria2017_029t10, sigradi2014_132s1, ecaade2015_18g3, 7b9e, ijac201715202l, acadia16_224y14, 5d22, 28ed, 9b66, af60, e2a2, caadria2017_018z7, 80f6, 8b45, 5d75, sigradi2014_271n2, acadia17_221z, feab, 8d44, d055, bc07, 4767, 7ec4, 4574, 1ec7, 2357, 4e25, cab8, 80e7, caadria2015_073m10, acadia15_483v21, 4300, ascaad2014_025i6, 3176, a6ed, 7c61, 17ec, a43d, ca84, ecaade2017_017t, 5c1f, 48a4, 45ff, fa79, caadria2016_477a20, bb93, 318a, dfd7, ascaad2014_017p9, dc2b, 3818, 5139, e6c3, de09, 3026, acadia17_154rr, caadria2016_755k32, f020, 3323, acadia15_483u20, 04b0, bc1b, 387c, 87a6, acadia14projects_473ad, 47eb, acadia16_12d2, ijac201614408g5, d724, 291d, dc44, c28a, ijac201715203cc, 1652, c5c4, 9ce4, ad2f, ebf7, faa5, c223, ijac201513101g1, 30c1, e9c2, ecaade2015_25n5, ff08, acadia15_407u17, 90f2, 5ff0, b3a5, 658c, 2821, 6bcf, 8450, caadria2015_237j35, ce6c, c035, ab24, 1a24, eb41, 67e4, d427, 0c2c, db70, ecaade2017_079n, 637f, 7d90, 9d0e, sigradi2016_490ii, ascaad2016_052f21, 2aec, 7089, 969f, 42de, f98f, 5300, 3bc4, 82db, 0fa7, 1d19, 02f9, 4c57, 7284, 7a70, 5233, 21da, 8bab, e302, b8f9, e752, d03f, 2924, 59a8, dd8e, bc8d, 2165, 43f6, ecaade2017_124t, 6ab8, f8fb, 1b81, 29e5, 9b13, acadia14projects_237at, ecaade2017_054u, 4bde, e4be, 4c77, 49f2, 31f4, d0d0, 9240, ijac201412405u8, ecaade2015_13r1, ecaade2017_094o, 59fa, b602, ecaade2015_144w30, 2452, acadia17_220t, 21b6, c70e, ecaade2016_113y30, ascaad2014_031j9, 4f57, 61cf, 693a, 6b47, f99c, sigradi2013_200e, acadia15_211t8, 68f7, 07ca, 1780, ab2c, b34c, f532, 8ce7, ijac201614304y2, acadia14_637ai, 2d2b, 11ab, 7dc3, 3d0e, 2515, ecaade2017_194x, acadia17_670mm, eee0, sigradi2016_815u, 30e2, c1e7, b4d0, f37a, cc3e, ecaade2016_108v29, 2f53, acadia17_501oo, ijac201614301c1, 352e, 3522, f0ab, e3ab, 794a, 5426, sigradi2016_655h, 128a, 3df9, d425, 8a40, 951c, 1560, acadia16_88e6, 468a, 7c73, caadria2017_101k27, 4887, e60d, sigradi2014_021p1, ce0b, 97b0, bfe4, 0435, sigradi2013_267v, 0f69, 88cb, 1b90, ecaade2017_129jj, c18a, 6138, ed93, 4116, d236, b047, 5084, 640d, ijac201614101g1, 42a2, c0fd, 2c2c, 8672, 7581, fcf7, 6974, 4c86, 38d5, 8341, bc9f, 3a1b, 9de1, 0ce6, ecaade2016_199x52, 8d39, 7757, fd27, ecaade2014_011a2, b664, 4a89, 6e9e, ecaade2017_146jj, 0d83, d831, sigradi2014_042s3, dfcf, caadria2016_517a22, 4175, 1794, ecaade2017_gric, d5b3, cfc2, 54a6, 8c28, 93aa, acadia14projects_177r, ecaade2016_225g61, acadia14projects_153at, 8464, 8db4, sigradi2016_507uu, cefb, ecaade2016_123d34, ce1c, 2001, 287c, c4f7, 81cb, ascaad2016_017e7, acadia15_407v17, e788, caadria2015_087r13, sigradi2014_032i2, sigradi2016_777kk, 02db, 4ed9, 84c9, 78be, 667b, 3a1a, 0e8c, acadia14_63ai, 752f, 61f3, 63fd, 69a5, 9cba, acadia17_292y, ecaade2017_071jj, 84a6, cbfe, f6d5, acadia14_619ak, 0f72, 2aff, 6683, 4301, deda, f13c, acadia16_254b16, da27, 25ae, b8ba, e404, ac51, 3c04, ecaade2016_102r27, ae10, ascaad2014_028u7, acadia17_307gg, ecaade2017_142tt, 92f6, 526c, caadria2016_851d36, sigradi2014_345e10, acadia15_185i7, 741a, 2380, 01d7, c803, 5a63, caadria2015_122r19, acadia17_520y, b1bd, 695d, 566e, 9490, 07ba, caadria2015_188e28, sigradi2015_10.140g19, 61a1, e3e2, 1b3d, ef96, 48fc, e6b4, af87, d6b1, sigradi2015_10.307g21, 19a8, cb5b, f547, ef57, 469a, 4475, acadia15_333v13, ecaade2014_024n7, e6bc, 1813, 602a, da2e, caadria2017_182x43, b6b0, 6516, 12f5, 4acc, 34a5, ecaade2015_302n66, 3f62, 4bcb, 1eb9, sigradi2013_100h, aa1a, de8f, 4e9a, f84c, c743, 2938, 3df8, 1e06, 0544, 76a2, sigradi2016_695y, ecaade2016_164s46, caadria2016_683t29, fcc0, 7076, fc90, caadria2016_673a29, abcb, 4b52, 0ab4, caadria2015_226l34, de19, 7a58, a122, 78dd, d9bd, 2474, 7637, ijac201614405f3, 5c59, acadia17_189nn, e1c0, c94d, dddb, 04b3, 6630, 45f0, d80c, ijac201412303j9, f8da, 221d, acadia14_435ad, eca9, 9339, 54c5, 7255, 9276, 577f, ecaade2017_173ww, e60c, 3949, 5349, 7692, 1422, 9aac, 3683, 272a, 05d1, d65f, de1a, 0ba9, c90a, 51ec, 49a0, 3228, ascaad2014_029a8, bb8d, ecaade2015_320n70, 7ac1, cfd2, sigradi2014_289l4, ijac201412401b4, bd82, 2b3d, 9b91, ecaade2017_192k, 1956, 0949, 95e3, 06b4, 8f83, ecaade2017_017e, b7fd, 848f, 0be3, be32, e074, 3eac, acadia17_237bb, 096b, 6ab9, acadia14projects_111g, d554, 6d82, caadria2015_130a22, 7a9f, ecaade2015_333a72, 4021, 5ba4, 6f8e, c72f, sigradi2016_448o, ecaade2014_138v30, 8a4a, 05aa, 29ef, 61d2, b5f5, 711e, ecaade2015_130n26, 0709, 5da6, 26ba, 6cbe, 9862, c58b, acadia17_282kk, 1654, 1e10, acadia14_219c, 8e6f, ecaade2016_mrtf66, 79fc, 3b8b, e090, df37, ecaade2015_21x3, 11a9, 8a79, 1345, 86b2, 3df7, a217, ecaade2015_87a18, 312c, c3a9, 4210, 63a1, 04bd, f459, caadria2017_190l45, 28c3, ecaade2014_072m18, 18e5, c8bb, acadia17_308pp, e9a6, 290b, b806, ecaade2017_265l, b33b, 97b6, 7457, a5c2, 1bf9, ascaad2016_054t21, 3d84, ef48, f0bf, 25d4, b5d1, 5539, 75e7, ecaade2014_070t16, 1edc, 4fe9, 3cd1, acadia15_251j10, 1b39, 83a2, b6e3, c4ad, 551c, 484c, 4aaf, aa1f, 93da, d4cc, e300, 703d, 8288, dd03, cf8b, 0a30, caadria2017_067n21, 91eb, 8b3f, a145, 04c7, d748, 71b9, f735, 6043, 7de4, 9073, 44a0, 1e21, d3fb, 24db, 614c, ea42, 12e0, 6483, eb1c, ecaade2014_104m23, ecaade2014_086n20, a13c, sigradi2014_132y1, ad5d, 5df4, 630c, e83a, 4b98, c0c9, b3e0, ecaade2016_097u26, sigradi2016_756b, d9e5, c0f5, 0a42, 4774, acadia16_224l14, 1fd2, 80fb, 36b4, 638c, f31a, 35e0, c7b0, 5877, de89, 5921, aad6, sigradi2015_sp_8.326t30, 0aa8, 4468, ecaade2015_61z11, caadria2016_683v29, 2419, sigradi2015_8.47e11, 6b0f, ijac201513201h5, ijac201614305n3, acadia17_414uu, 04f6, caadria2016_013a2, b092, ecaade2015_22a5, f41f, 687d, ba98, sigradi2013_263, 70bc, b723, 3d00, 0b17, 4502, 3e61, 25f9, ijac201614405d4, 3f13, caadria2016_517j22, e166, f7cf, 810e, 5431, caadria2015_105i16, b622, caadria2015_066e8, 62de, acadia17_230yy, 3a8d, acadia14_101aa, 32a5, acadia14_339ae, 62a4, bbb7, 20a4, e21a, acadia14_671y, acadia14projects_339ah, 531e, f962, a0b6, 046c, sigradi2016_636o, 3720, 6ea3, 0454, 82ac, 692f, f68a, 0277, 911c, 14a4, af32, 1379, 59ac, ecaade2014_230r59, 1f98, 9e6e, 6be2, 84b6, 7e18, 720c, fad6, 2569, sigradi2014_313h6, sigradi2016_817i, acadia14_627ax, 2d05, 4808, d2ef, 0801, 17a3, sigradi2016_595ee, ecaade2017_grif, 9cd4, 85df, e925, c8a2, ascaad2014_019i2, 1c72, ecaade2014_112c26, f61e, 7fbe, d3e1, faa2, 6bc1, 97d7, 703b, 700a, 373f, 52cc, 466c, caadria2017_129e35, 2d67, ecaade2016_120m33, ad67, eb53, cc2b, b59b, ecaade2016_129b36, f859, af96, fb6c, 8105, 78fb, ef17, fa1a, 20b5, e956, 85ba, bfec, 2cfe, acadia15_297a12, sigradi2015_sp_8.326x30, e929, ecaade2016_230s62, ce41, ecaade2014_011j2, ff5b, c31e, 45e3, 964b, ecaade2017_008r, acadia17_491z, 9cb3, cdb4, 5df9, 8054, sigradi2016_659n, 5b40, 8ff3, acadia17_265u, ijac201412203y1, f6e6, 8bcc, d836, 08ec, 5fce, ffbc, 903a, ecaade2017_006x, ecaade2014_163w39, 7f1f, ecaade2014_208w53, 8644, sigradi2016_530ee, f6a5, ccbe, d9e7, ecaade2016_118t31, 0700, f4ab, c806, 717d, c9a0, 044c, ecaade2015_25h5, sigradi2014_048t4, 22f4, 114b, 6c48, 7152, ascaad2016_048f20, ec24, fab5, f845, ef5c, e69c, acadia17_360zz, 9071, sigradi2014_197b7, sigradi2016_364ss, 2b67, ec52, ecaade2017_170a, ecaade2015_138p29, ecaade2014_072n17, 68a6, 511b, bdaa, 6dea, d8fa, ff54, ecaade2016_032v8, ijac201715205f, 2d1e, bce3, cdda, 00c7, 8022, ascaad2014_009i5, 3675, 24ad, 01b4, 5348, sigradi2014_239f9, 3cca, 0e9e, e3ce, 1e7e, 3e39, sigradi2016_625uu, 5e5d, c1c8, caadria2016_197o9, 6205, a5b7, 72f7, 013e, 6998, fa8f, d2e6, 3619, 60c7, 5b95, 641c, 48f2, acadia17_82ll, 7953, 11be, 4d6f, a826, caadria2015_067i8, acadia15_95e3, 93c4, e10b, ecaade2016_038e10, ijac201715202ff, 96b2, 1d10, sigradi2016_602ww, dcaa, sigradi2015_sp_8.326z30, ecaade2015_199w42, c586, 2db8, 2d3b, 8cd1, 2cf0, 0366, 4b51, 3c22, 066d, dc31, 279d, ecaade2015_225m49, 176e, a888, ecaade2014_159l39, acadia14projects_177ab, cf64, a8b1, acadia17_127ee, 0fe8, 55b3, 1aad, ijac201412403n6, b5a5, 31e6, 1a8d, ijac201412403s6, 7bad, sigradi2016_595gg, 3ddd, bcfd, acadia16_470g27, sigradi2014_108b9, b209, cdfe, f394, f270, d6e3, 6c96, 2807, 7ca8, 7fe8, 30c8, 1939, 7306, 379a, bc2c, 80dc, d3c8, 81eb, 5b1a, c611, ecaade2015_59v11, 4a6c, sigradi2015_13.181s28, 6433, a5f5, 2f0a, 9eb8, c4af, fc84, dcb9, 0c08, 31fe, 3eca, ec21, 2a9f, dba6, 10a1, 4f31, 37e5, ecaade2016_096p26, 7283, ecaade2014_052j12, ecaade2015_64k13, edbb, 3265, 3c6a, 0e10, ascaad2014_019s2, aa72, 6160, 18d9, 03d5, acadia17_482v, e27c, 2b58, 68db, f0b3, 50d9, 0562, 5da8, 7a0c, 931b, 9366, 9b0f, 5bd6, 215c, acadia14projects_75d, ecaade2016_ws-dleadn68, c86e, sigradi2014_049n5, 1757, caadria2016_611u25, 6e43, ecaade2016_028i8, 630a, b21a, acadia14_463n, 1764, sigradi2016_637cc, ascaad2016_043i17, 9683, acadia14projects_153ax, f370, c82d, 05c5, 3334, sigradi2013_390c, caadria2015_064z7, acadia15_451y19, 2897, 81d9, b469, 2b1c, ecaade2014_220e56, d348, ecaade2017_220pp, 9d70, 6775, de03, acadia14_579a, f26c, 5dba, 2241, 61a2, b903, 99c2, c5ac, sigradi2016_816qq, 58a0, acadia17_70ff, 5ce4, 31cd, ascaad2014_005u2, 8295, 3d2c, 3b7f, 70d5, ebaa, 757c, 49de, aefb, 053c, 4412, 7363, ecaade2015_215g47, 1fa0, e31a, ijac201412303w7, 2282, caadria2017_030u10, ijac201513203a7, 0d28, ecaade2014_010d1, aca9, caadria2015_073c10, 3939, ec08, 44eb, 4dc7, 6ba1, caadria2016_187u8, f7be, 136b, ecaade2014_010g1, 777d, 3b4f, 24b4, ecaade2017_225g, 6aa8, 11f1, caac, ecaade2015_91c18, d6d7, 5b7f, b2f8, 3b11, sigradi2016_752uu, ff3a, 3209, ecaade2014_010y1, 26d7, caadria2016_683s29, 42a5, sigradi2013_389p, 69f9, 8386, 366f, 2303, ijac201513105n4, e00b, 3205, edb0, 049f, ijac201715101k, 096c, 6184, ecaade2017_268ee, e353, 85ae, 7814, ecaade2013r_001r1, 608f, 8e65, e1d0, ecaade2014_157k38, aa89, 6e22, ecaade2014_128s28, 8481, 1ba3, ijac201412405b9, ecaade2014_092c22, 09c2, acadia14projects_691av, 0e0f, ascaad2016_011i5, caadria2017_155p39, ceb3, c13e, ijac201412404n7, b498, f96b, bb65, 9a3c, 96bb, caadria2017_027n9, caadria2015_114i18, 25b8, a2f7, ecaade2017_108m, 0d36, da5a, sigradi2016_356a, 77bb, ecaade2014_111p25, e6e9, 1ee0, e3c7, e7d5, 3bf2, e503, 8278, 4ae7, 2696, sigradi2013_100c, caadria2015_086o13, b5db, 35e7, d87d, b8d4, 3dd0, 24cd, c1f4, ijac201412408l1, c16d, b42d, e38e, f1e5, 10de, 2f28, c884, a320, ascaad2014_024i5, caadria2015_102c16, c7bb, 5d86, bf5d, acadia14_357au, d62c, 94ea, 61de, 4d72, 9ac5, sigradi2013_393n, b3da, sigradi2016_490w, a042, caadria2016_311y13, e866, ee32, d5f5, 57c9, acadia15_95l3, a969, f2b3, 5847, caadria2017_067h21, f200, ijac201614305c3, 3117, f847, b6f2, 2c8e, 68df, caadria2015_194z28, acadia17_590qq, acadia17_426e, 5dda, ff62, 3b77, 7c7a, 3c03, ijac201513206k9, 37fc, d66d, 7fd9, 8894, acadia17_284c, a717, fa9a, 73a7, c61e, 6c8a, ecaade2015_48g8, bcbe, 69f0, sigradi2014_032h2, 45e0, 5f40, 5837, d77a, de43, acadia14projects_117b, 70d3, 3f17, 13e4, a99f, ecaade2015_22w4, a642, ca93, ecaade2017_048cc, 9f8a, f8c6, e837, 44b4, 083f, a47e, 4745, ecaade2014_163h40, 2b5c, ecaade2017_105mm, ecaade2014_054t13, 7e58, ee64, ecaade2014_140x31, acadia17_382ii, 263d, d598, 0162, 7f5e, sigradi2016_710hh, ecaade2015_301z65, a781, ace1, 8517, 537c, a4c2, d945, 3044, 7bfd, e1d7, 3319, f00f, ecaade2017_076ll, caadria2016_713y30, 83b4, acadia17_669p, d84d, acadia14_317ab, acadia14_177ai, b28d, caadria2017_185w44, ascaad2016_007z3, 00be, 4a92, b1e5, 35a4, 9354, 826e, 0f82, sigradi2016_741kk, df51, ecaade2015_61t12, 5cab, 98cd, 6771, 6897, 92ed, 2bb9, 26fb, ecaade2015_202k44, ceb0, 8669, 3a45, ijac201412403s5, 16c5, 4a27, 1bea, ascaad2014_028v7, fb06, ecaade2016_140i39, acadia14projects_647au, 7b0e, 9e24, 0f7b, 50c2, cada, ecaade2017_006yy, 16e7, 28d1, a46c, d853, 1ec6, caadria2016_085j4, ecaade2017_149r, 9b14, 9f2b, 42a1, ecaade2015_200t43, ba5f, 1107, a820, ce17, 401e, c838, 0ae2, daf2, ascaad2014_009c5, d0e5, 4c2e, 7c40, 4886, acadia15_47f1, 41a8, 6e1b, ecaade2013r_002h2, acadia14_23ae, d96c, c025, 886b, ascaad2014_017n9, c119, ascaad2014_029p8, e40c, acadia15_161k6, defd, 7696, e6b7, 6564, 42cc, 5032, ijac201412301r6, 42ed, b945, ecaade2017_108p, ecaade2014_041f10, ecaade2016_163i45, sigradi2014_136f2, b0d7, bf41, ijac201614102m2, sigradi2016_710ii, acadia17_190d, f670, 10e2, 7000, sigradi2013_400o, 4ed1, 3752, 0d1f, 9e81, 34b5, sigradi2016_710cc, b5d4, 2aad, 913a, 8bf5, 86dc, b6e5, fc3e, 99f3, ecaade2014_067y15, ecaade2015_196o42, acadia14projects_539a, db28, 7c16, 8780, d8c8, d2d1, b0d6, 3438, 9f26, e572, c144, 9efc, 3c7a, 6cc5, c48a, 7409, 59bd, adb8, 2ed6, d886, 8c29, ecaade2015_248t56, caadria2016_105a5, ddeb, 932c, 0c0a, 28f9, 1499, acadia16_308u18, dd62, acadia15_185a7, 6b67, 0f6a, sigradi2016_407n, c4b5, caadria2016_229l10, 7645, a27a, 281d, 31e0, 4bc6, 09d3, ecaade2014_149g35, 1053, ea66, 6e73, 542e, 08b5, 39b7, acadia14_463k, e764, 7b01, caadria2017_016y6, 21d4, 9b11, e554, cf2f, 253a, a070, 2e27, 66c8, 4eca, e205, a039, ecaade2017_066p, be12, 5ae0, 13d0, 9489, f815, 1639, 90f7, 33f3, ee47, dea3, dfbe, c508, acadia15_357y15, ecaade2016_203g53, fe94, 21e1, ijac201412408s2, acadia17_237hh, d4cd, d57f, 53bc, 5dad, acadia17_670aa, ascaad2014_035n1, f99e, 3bd1, 12b7, 7105, f8a8, ecaade2017_198l, ecaade2013r_009u5, d55d, ccc1, 322f, 4898, 6a7e, acadia14projects_435al, bb9b, b018, c9f7, 40e3, fb18, b53e, a080, ac20, fb85, 6058, acadia14projects_445ah, b9f0, 68f2, a099, 1c15, acadia17_413cc, d394, ab45, 26a9, 416b, sigradi2015_8.41a11, ecaade2017_079x, 2810, 2cc9, acadia17_435k, 4a4c, 430b, 2780, 6153, sigradi2016_815aa, 6ca5, acadia17_570dd, d145, 3f49, ecaade2017_161c, b2ab, cf28, ecaade2017_097cc, c779, 5de0, sigradi2015_sp_11.303o31, 1f5a, 03ad, 91f3, ecaade2014_198o51, sigradi2013_30e, c60c, 3fdb, 94d0, 19bf, 4e9f, cff6, 7174, 89d1, 0284, e890, fccc, 8ce8, ecaade2016_183v49, 2650, 5745, 6667, 956e, 8a2b, ijac201614208x13, 0912, ecaade2015_21l4, c6d3, 965f, 8676, 7daa, 2230, sigradi2013_326h, 350d, d952, ascaad2016_004p2, 8a63, 20fd, 0f58, d087, e851, ecaade2014_214g54, 8321, 6e79, aaf4, 5a8d, ecaade2016_015a4, caadria2017_047h15, acadia14projects_709ap, 4001, 4641, 1b31, bed8, fa1c, 4513, 9161, ed44, af3f, ecaade2015_246w55, ecaade2014_175o43, sigradi2013_389, 1c49, ecaade2017_046xx, cabb, ecaade2017_213l, b941, caadria2015_124j20, 40e8, acadia17_618ll, ijac201614201o6, 0bad, 2a81, f141, ecaade2016_098w26, 3c39, ab58, 8d7c, cf36, ecaade2016_046y12, 96b1, 3170, 2487, sigradi2016_770r, a14b, 9709, 98df, 13fa, dd73, 9125, acadia14projects_671y, 7a48, 171b, d5c0, ecaade2017_109aa, 7bfa, ecaade2014_202m52, 9d7c, 4f71, 91d1, caadria2015_130j21, 3be4, 42d3, 0b34, f72e, acadia17_390kk, 6351, acadia17_590f, d81f, 5548, b204, acadia14projects_463ay, sigradi2013_194t, eedc, ecaade2017_277jj, acadia16_440h26, ascaad2014_005f3, ff65, fe6d, 760a, acadia17_512s, c906, 62aa, d965, caadria2015_130r21, acadia14_609al, 9e47, c201, 0a56, 48a5, 6bf3, caadria2015_122j19, 1503, 7584, 587e, acadia17_237jj, e561, 0320, 2404, 6047, ca69, 7fba, 1821, 9940, 077b, bbb5, 8403, 095c, 31b4, aee9, fcf1, 23db, 0405, ecaade2015_158t33, 0146, f16f, 2d44, 6202, 7f39, 8746, caadria2015_203k29, b791, ecaade2016_152z41, e277, 3a9a, 6c91, 0f60, bf49, f761, ecaade2014_176k44, c77a, d4f5, cca7, a96a, 7a3a, 2a8f, e174, 20c8, 2dd0, sigradi2014_043z3, ascaad2016_025p10, caadria2016_829g35, eda6, acadia14projects_473au, ecaade2017_006vv, 194f, b520, aef4, 11e6, 1c71, sigradi2013_226a, 6937, dc2f, b17c, acadia17_110x, ijac201412306x2, 5361, acadia15_343a15, 92ff, 1c5c, 54b3, ijac201412403f6, 8b2a, 87d4, 6c5e, 00b8, caadria2017_147b39, 740d, 25ca, 2cf6, 889f, a26c, e97d, 641d, b956, dbe4, ecaade2014_067e16, c8ed, ecaade2015_130i26, ac17, 3f55, af03, ascaad2014_003r1, 37ba, 9a60, eb78, 5158, 41c8, acadia17_18d, 1ab8, 92df, ijac201614207n11, 665c, acadia14_125y, 061f, f2c8, ecaade2015_196b42, ecaade2015_301e66, 65c6, 1043, 515e, 5eb3, d7a9, b8a2, acadia15_381p16, 320b, caadria2015_213o32, f004, sigradi2016_450pp, 2d8c, d83b, b04c, f074, 2b8f, 2fa9, c972, fe42, ccb5, 2c85, cb02, c893, b001, c043, sigradi2014_049f5, d500, ecaade2015_221a49, 64cd, 2010, acadia17_414nn, a3b6, eb2b, 6fbf, 273f, sigradi2015_9.270g17, b81a, e21e, cf1d, 49a9, caadria2016_229u10, ascaad2014_010p5, 9d5b, c9f9, a1ff, 0720, 2344, ascaad2016_029y11, 48ca, 2600, 67ea, 8b48, 7845, 8c3d, 5bef, 98ef, 523e, e7c0, 7bf2, bdba, 8842, 7567, 5f57, acadia14_75c, caadria2016_073c4, c26e, 5aed, e5e2, 2dc0, 092d, sigradi2016_637p, 258f, df8e, 897a, 89cf, 5138, 2975, acadia14projects_229f, caadria2017_027v9, eff0, 0b5f, 453d, c242, 8d05, 1e3a, acadia15_232u9, b7c1, e899, 86a5, sigradi2014_048d5, ecaade2016_118g32, ecaade2015_196g42, sigradi2013_28s, acadia16_402o24, acadia17_308tt, 324e, dd29, bede, ijac201715106tt, 2525, fece, 8053, ecaade2015_230m52, 771b, d261, acadia17_188w, b84a, 78e3, 49d6, fe11, b585, 7a9b, ijac201412201r1, 5dd8, 1b34, aa8f, 3733, ad1d, acadia17_473i, ecaade2013r_009w5, b2ef, ecaade2017_077qq, 18ee, ecaade2014_186o47, 1e02, f2ed, 218b, caadria2016_611w25, 4ce9, 9cfb, 52ee, 2dc6, ecaade2016_242k64, e7c1, e93f, 5a87, acadia16_106d8, 6230, 8c5e, 9dda, 74f8, 6a9a, e827, acadia14_435ai, dbc9, 8532, aa13, 87f5, 1e3b, 92b0, ecaade2014_157r38, caadria2015_124v19, ecaade2016_162g44, bc05, cbaa, 1108, 94cf, a26e, 0b32, be07, acadia14projects_153as, ijac201715204bb, 90bb, cb04, 57c8, ef63, 4664, d641, b49f, e2ef, 9c60, bc4f, b1db, b988, ec2d, 2d58, ecaade2016_074m21, 3802, 95c3, 4b24, b3c8, 2a01, e014, 1fc4, d672, 4571, ecaade2016_095x25, 0a3e, 1dca, 970b, 2232, f3c1, 4b37, a410, aeac, 6c1a, 4d42, 963d, e0f4, a76c, 83e9, 9264, 1b5a, ecaade2016_062d15, acadia16_478s27, 6ffe, 84b3, ecaade2014_024e7, 23a3, 146c, 9d79, c397, 47f7, ecaade2014_224h57, aa87, ca0e, 9585, d619, 5f0d, c8ad, ed97, ijac201412407x9, f5a3, ade7, eb9d, 79ef, acadia14_445aa, a6e8, d12f, a219, 9963, ascaad2016_018m7, caadria2016_229z10, a71b, de8d, f4f3, d40a, 7bf4, bd67, sigradi2016_537b, ecaade2016_217o55, ascaad2016_042x16, 697d, ecaade2017_257yy, acadia17_590tt, c22e, ecaade2014_143k32, 1e9a, acadia17_323k, 7a44, efa6, 25bb, 44ea, f96a, 8e0c, 71e4, sigradi2016_673dd, a794, 7588, c103, d2a3, ecaade2016_118m31, bdf5, 04f9, 6cc7, ecaade2016_163p45, a544, 56b6, fde5, b400, af04, 0e5e, 37e1, sigradi2013_386f, f823, 2a44, 3a57, 0f17, 7401, ecaade2017_203nn, 0be2, e9a8, sigradi2013_313m, caadria2017_052y17, caadria2017_040j12, c7ea, 789f, f9b1, 59d3, caadria2016_147k6, acadia15_343c15, 67e8, e232, 3ffd, caadria2016_497x20, a25a, afa9, ecaade2014_072w17, sigradi2016_752ww, 6309, 7820, 31f7, ffb2, fa12, sigradi2016_448x, acadia14projects_375n, 10e4, 1097, ecaade2015_261i58, eb86, 713d, 6809, 5857, c277, sigradi2014_074b6, ascaad2014_017d1, 510e, acadia14_691a, 819f, ecaade2016_225e61, acadia16_78z5, ijac201412204e3, b9be, 99cf, acadia17_212bb, caadria2016_673x28, 55a2, ecaade2016_127z34, 5f7a, 0365, f661, bed3, sigradi2013_158b, 472f, acadia14_291h, caadria2016_777c33, 20a3, 564d, 7e8f, ecaade2016_223h59, ecaade2016_021c6, 2e1a, 8531, 51a1, 7c9c, 0691, ijac201412301z6, ascaad2016_007p3, e080, b22b, 1347, 1319, 6798, 14b3, 574d, ecaade2017_249xx, ecaade2017_059ww, e076, 801e, acadia16_98s7, fe75, 5df8, caadria2016_777b33, 10ed, a7d1, ecaade2014_111o25, 858c, ecaade2015_64s13, 6c39, ijac201715101e, 144d, 34e8, 23f6, 72f5, 2130, ad08, 2b7c, abd7, 4cca, 8434, c5aa, 7ff2, 2946, 761a, ecaade2017_256aa, ecaade2014_067a16, 7b53, a7ee, aacf, acadia15_323v12, 7244, acadia17_102y, ecaade2017_213qq, b7ec, ecaade2014_070l16, dc98, 8082, acadia17_71jj, 43cc, fbc2, 74f3, 36fe, 58c5, c96a, 4b58, ecaade2014_194m49, ad4a, caadria2017_134a36, 664a, c843, caadria2016_167j7, 4329, b6da, f38a, 162b, ecaade2014_233h60, 7889, d095, e9d4, 5870, sigradi2016_522u, d804, acadia16_402s24, 8ac4, cdeb, 68bf, 198e, 14cf, bdb4, 003d, b0bc, ecaade2015_325y70, 20bd, acadia17_128ll, 645e, 194c, 6e5c, 2f39, 6386, 7dc6, ijac201614202a8, 42d7, ijac201412405r8, 200e, 5844, ecaade2015_122l24, ebdd, ac75, ed83, caadria2016_703k30, 0aa3, sigradi2013_330c, be26, c872, b393, 604f, 8085, 3b6a, 0a71, 0268, 8bd1, acadia14projects_699d, acadia17_62tt, acadia15_323j13, ijac201614208f13, sigradi2015_8.41z10, ascaad2014_016g9, ecaade2014_066o15, c3a5, afde, e962, c50b, ecaade2017_240v, 81e5, 55bb, d6af, a904, ecaade2017_170l, b5fa, 5ab1, c26d, acadia14projects_339ak, acadia14projects_555j, d3fc, caadria2016_197j9, 495e, 29d5, caadria2016_095p4, 6671, f049, acfe, 136a, acc7, 0466, 5b9c, 90a7, b6eb, acadia17_456jj, d6ca, 9906, a1f0, acadia16_140u10, acadia14_267i, 0c21, c8a6, f603, ce8b, 9375, e26f, eff4, 3294, f5a2, d61d, c4ca, f465, ddc5, 7706, 2bfd, sigradi2014_279a3, d4ef, acadia14_691as, fd78, 4e7a, 3fa3, ijac201614204u9, f096, d9d2, ecaade2015_261l58, c9d4, 2e5b, 6723, 055a, 7bb8, f292, 7587, 1447, 4237, ddfc, ecaade2017_148zz, d973, 8c96, bb59, ecaade2014_149s34, af3d, sigradi2013_206, 1e62, 966d, fc66, acadia14projects_479ar, 0a01, 3a3f, 3293, 1e45, 1077, 8142, 0679, 2d32, 2ae5, 65d1, acadia14projects_479z, ecaade2015_194u40, ecaade2017_038jj, 80a0, 00b7, ecaade2016_224h60, e044, ee40, 9956, 7d51, acadia16_244m15, 0df7, fc45, c283, 4967, 3500, 0f0b, 2345, e278, 6ac5, 0fad, ecaade2016_055g14, bfdf, 7cc7, ecaade2015_138w28, 539e, sigradi2015_8.41r10, a702, dc9b, 5023, 467f, acadia15_395c17, 9a34, sigradi2015_11.222r26, 59f0, sigradi2015_11.165v25, 4344, 168c, 965b, ace8, 8be0, b875, 1816, caadria2017_031k11, 304f, a420, caadria2016_477d20, 5504, 1ec4, 46d0, acadia14_389az, aba8, 66f5, bad8, 58b0, sigradi2014_178i5, deb9, 3a6f, 05d8, c42e, acadia17_544f, ce61, 78e0, caadria2016_167h7, 8f70, 666b, 06d5, 455f, eb34, 2f19, 8a3b, 0758, 592f, 912c, 224c, 3bd9, 603b, a6a3, caadria2016_281c12, 0a60, 6a29, acadia14_681al, e067, caadria2015_084t12, 678c, ecaade2017_309kk, ecaade2013r_013b8, caadria2016_861d37, ecaade2016_002h1, 0761, b29d, ab7d, 8f50, ecaade2017_256w, 051d, 3d2d, fbde, 7054, e630, ca6a, ba16, f541, 8c5c, c4d9, d7f3, c317, bbeb, e126, bd97, 46a8, 2c5d, ee30, ecaade2015_200i43, a53a, ecaade2016_078e23, 24a7, 9603, 3de5, ijac201614303t2, bf71, caadria2016_725i31, 710b, 17cf, ae47, 7e92, e59a, 98e3, 491c, d3a0, 2ccd, f439, 56ed, dcd7, d6db, cb87, acadia14projects_177ai, 6b5f, 5976, caadria2017_027p9, 9633, 40f3, ffa0, 0ee1, caadria2017_113d30, 2caf, cd8e, 6792, ecaade2016_151g41, 2c1a, bba3, 1dff, 98fa, ijac201513103z2, caadria2016_095l4, 6d75, ascaad2016_010b5, 7159, 7539, 6c5c, 20bf, 4bb4, 90d6, c3da, e38f, acadia17_534ii, a509, ecaade2015_173f37, 2f2d, f777, ijac201614102t2, 6323, 3af1, d167, ac5a, ecaade2016_104r28, 7267, ecaade2014_169r42, e7f1, acadia17_91h, 37f3, caadria2015_210f32, 6a81, f0f6, d239, 1cb1, 80b4, caadria2016_209y9, 8020, fb78, 25eb, b900, 6c9f, e3c8, 1d4e, 2ba5, 1e73, 0b47, ecaade2017_117s, acadia16_116t8, ecaade2015_253v57, 7d84, 05ef, 7631, 6e14, d366, 7226, 2b95, 3ae2, debc, ae99, e975, ascaad2014_014l8, d103, 3ad6, 220f, sigradi2016_655k, 8a86, caadria2017_185u44, 25e3, 2f37, ecaade2014_168e42, ac0b, 3f7d, ecaade2015_35p6, sigradi2016_729yy, ecaade2014_220c56, acadia15_95i3, 77a5, ecaade2016_217e56, f1da, 95b1, 16e1, 1973, bedb, 7c3f, a23a, 734e, a3c2, fbaf, ac3e, f252, d865, 71e0, 5660, c335, 9df8, sigradi2016_360bb, a6f8, acadia14_189ap, acadia17_582mm, 9343, acadia15_185d7, 7765, 3b89, 43ee, 9a21, 593c, d58a, ascaad2014_026d7, ecaade2017_256ff, e73b, 2bdf, b652, 96f8, af49, ijac201614207i12, 23e7, c465, 92dd, 4865, 4a0e, 54e0, d426, 8602, 1699, d29a, sigradi2015_1.288a1, b3e2, 2a6d, 4347, c31b, fbac, c82a, f9a2, 9d5a, 3ff3, acadia16_206p13, 110a, a661, 16c8, 18ad, 904a, sigradi2015_10.7i18, ijac201715103c, 3fe8, 8674, fe0f, 85a3, ecaade2017_189vv, 13cc, 4cd8, 4e32, b3d5, 25f6, 1002, d1ae, 0166, b4ca, ecaade2017_006y, 003a, b1a9, b40b, 765e, acadia14projects_153aw, e61b, 7fe6, 9593, bb5c, 8f1f, 15c9, e6b5, c20c, 3945, acadia16_308w18, e4ea, 6d09, ecaade2016_127x34, e9f4, e059, 3aff, ecaade2017_155j, f493, e571, c2df, ac28, 1ebd, 943b, a770, d96e, a585, b540, f4bc, 29fd, e605, 656c, 816d, caadria2017_149f39, 4f85, ecaade2017_291o, 42fb, 7800, 22fc, f3de, sigradi2015_3.221x4, 6007, d35a, caadria2015_086k13, aa38, cd6f, 62f1, acf2, caadria2017_041x12, bc00, 7fc7, 7153, 3401, ecaade2013r_004s3, 48c9, acadia17_117cc, 5e28, caadria2017_129o34, 1799, b740, cb00, caadria2016_395w16, acadia14_281x, c9e8, ecaade2015_196p42, ascaad2016_028s11, 7b98, 6136, a89d, ascaad2014_036b2, 53ac, 0352, 8b77, ecaade2017_172m, 72c6, a36c, acadia14projects_619ap, a6c6, ijac201715105d, ecaade2016_mrta66, 74be, 1563, d789, 92eb, sigradi2015_12.259b28, 2489, 8fdc, ecaade2016_210d54, ecaade2017_089x, 1859, fa02, 2b5e, 0884, 48c6, 1f52, 7405, f83e, 1adb, ecaade2017_027qq, c717, 421d, 473f, 89e7, 8940, 825a, 6904, 17a4, bed1, f0ff, ecaade2016_238m63, e425, a1fb, c1bc, 4393, fb22, 8fd6, 6aa7, acadia16_98u7, acadia14projects_117g, e978, b8f8, 9338, 80a6, ab2d, 8150, ecaade2016_055e14, 9759, 602d, 388c, 0c83, 52a9, fb40, bdc8, 1e5f, 0cb6, 9fac, ecaade2015_241s55, 3f74, acadia15_407p17, 4c15, 4d41, 58ce, 5b80, fc49, 91e1, 6c13, caadria2016_177w7, c7d5, e73d, 2a82, 0802, 5308, 38d1, 95f4, caadria2015_081p12, e56b, ecaade2016_123k34, 0634, edcf, fef9, 1d26, d8b0, 581f, 6fe6, 9d15, ecaade2016_002b1, 673e, acadia15_110h4, 6704, d877, 0514, 2a91, 202a, 3372, 846a, de7b, 1320, ecaade2017_172t, cba7, 81b6, ecaade2015_201y43, acadia16_196d13, 220a, b6a2, eea9, 872a, 01f3, f995, caadria2017_095f26, 9a19, 3bb6, b5e8, 11eb, fab0, 4e99, 4248, ijac201412303b8, dc57, e108, ce58, ecaade2014_218y55, 515c, d1a2, caadria2016_477f20, acadia17_492mm, ascaad2014_029u8, de4a, bb3b, ascaad2014_013x6, e67e, 8a17, b67b, ijac201412401u3, 3960, caadria2016_797k33, sigradi2015_3.65u2, 1fea, 74e6, dd2e, 7daf, c376, f86c, 51d5, 89ae, acadia14projects_661h, 1324, f6f8, 3d02, 4506, 5e92, ascaad2014_023x4, ijac201412301a6, 7c7b, 919a, acadia17_456ll, e6ba, acadia16_88x6, cb91, 675c, da20, ecaade2015_318z69, 4909, bc6d, 5f21, 30a9, 29c6, ce82, acadia14projects_347an, 8978, 3d7a, ecaade2014_132b29, 9bcc, 1cbc, 135a, aca4, 8d21, 9bc2, 7c08, 1b6f, 358c, 829a, 9594, 60d6, 2a4e, 7d95, e649, sigradi2016_488r, acadia17_248yy, dd5f, 4c5f, d39a, fd53, ijac201614204x9, fea9, f10b, b7a1, ecaade2013r_009g6, caadria2016_611y25, acadia14_399al, ae3b, 48ff, 4c1f, 21b0, 1c6f, 6cee, fb1b, 4240, 9cc2, d05f, 18fc, ecaade2016_073w20, 42d9, 1672, ascaad2014_017n1, aeee, 8e4c, 90f1, caadria2017_107m28, c095, 12c4, acadia17_202k, 8ff8, 6e02, 37ac, 65bf, 2aa8, 4fa7, 4e07, 1185, b79a, ae6d, 8a14, 4561, 5fe9, 363e, 088d, acadia17_464oo, acadia14_101ae, b9f2, 4ad5, 1797, 0876, 4917, acadia14projects_661e, 32eb, acadia14_473ar, 1f02, 2d31, 6908, b5d2, sigradi2013_267d, 2679, 7cd6, dd41, 2e15, 5fb2, d01e, cd63, c68f, 8c8a, af88, c841, sigradi2015_10.138b19, 58c1, c7f9, sigradi2014_213m7, 66ee, acadia15_47a1, ef62, ecaade2015_48k8, 2c32, ascaad2016_050x20, 9f4d, 8763, e0a6, e94f, ecaade2016_047p13, ecaade2015_317a69, 6049, ba37, ecaade2017_083yy, caadria2017_048l15, sigradi2016_369d, ecaade2014_195r50, sigradi2015_11.142g25, 2d52, 42ca, ijac201412204z2, 5a9e, 0d4a, e741, acadia17_178aa, 7d65, 3201, 7956, c89a, sigradi2015_3.394e6, 3fd6, 082f, 67e5, 3a4a, acadia17_350ss, fdeb, b848, acadia17_382gg, acadia17_598t, fb76, 60fc, a86d, 7fb6, 2370, 6278, 9a67, 5fbf, 281b, 03ac, 8a6f, acadia14projects_435ah, 0bf1, acadia17_162m, a1f2, 8946, acadia17_322f, ecaade2017_101m, cdcc, ecaade2015_59d11, caadria2017_081n24, bb82, 71a7, e6f3, 1d25, 18f2, 7797, sigradi2016_611n, ecaade2017_309zz, 6d21, 8c2c, b307, c35f, f3ae, bf91, c000, c487, c408, 7330, 05f3, caadria2017_067o21, 873a, acadia14_463z, 406d, 0913, 8417, a9a7, 5bca, 4b16, 7eeb, 2c07, 0ffc, ijac201513303c11, 0b42, 2996, e57f, sigradi2013_389n, ecaade2014_030i8, acadia14projects_719e, 3798, e55c, ecaade2015_25l5, 5054, 7bd9, 8781, 6020, 3dd1, a825, 789c, ecaade2016_011v2, d2af, sigradi2015_6.341a9, 1e11, 8002, ascaad2014_003y1, 86a0, acadia17_678xx, sigradi2016_399g, 2888, c69e, sigradi2014_201i7, 8dce, 26b6, 5a98, bf9e, e0c0, ascaad2016_013y5, c12f, 0ca2, 44b0, 737d, a3fc, 8bd3, 6cf1, 9fec, 6db9, b8d7, fe3b, dbaa, caadria2017_070l22, 53f1, e25f, e804, acadia14_167x, acadia14_445ag, sigradi2016_766l, ecaade2016_171e49, 45ca, caadria2015_086f13, de1b, ascaad2014_014r7, fc78, b06a, ecaade2014_186n47, acadia17_598xx, bc1f, ijac201513205w7, 57fa, 50fb, 5eda, 6ca1, 9aa9, 3d28, 9e7b, 0450, 8c8f, e6e1, ecaade2016_026u7, 5f3d, c43a, ecaade2017_071yy, ecaade2016_019m5, 9b4e, 9fa6, 1283, 5587, ijac201715106a, 661b, acadia17_455cc, dab0, 5581, 2383, 02d3, a03e, 9452, acadia14projects_579m, ecaade2017_023gg, dd23, ab18, 4fef, 8bd8, ed4a, acadia17_502ww, 3108, ascaad2016_044t17, d299, 9c93, a448, c5d0, b3f4, ddf2, 8244, cbdc, 7c0a, 9b71, 5f3c, 0c4c, caadria2015_010w1, a214, 27d1, d2fb, 57bb, 8ead, ad4e, 60ca, d443, 9e00, 7524, 3136, 88f9, 58b2, 66f0, 935a, ecaade2017_152dd, 4325, c55c, 2acf, a5e2, 2114, 9cd5, 8e70, 346c, ecaade2015_229j51, 6b2d, 1042, aea7, 21af, bc61, ecaade2015_287m63, 8e96, c7e6, 292e, ecaade2016_136s38, a142, ecaade2015_250h57, 6529, sigradi2014_077g7, 5407, 733d, c92f, 0970, 9d1a, 232d, caadria2015_206m30, ccbc, 4e4d, acadia14_619w, 48c8, b292, 0ee9, caadria2016_425e18, 4eed, 08c0, dbf4, 1532, daaa, ascaad2016_022e9, 26bb, d85f, ijac201513105g4, ijac201614404b3, 824d, acadia14_497r, 3e9b, acadia16_140i10, 650a, sigradi2013_234f, 6015, acadia15_173p6, 205e, b74a, ab80, 6d60, cd48, 6ba3, caadria2015_206d30, 6c8f, ecaade2014_079v18, sigradi2013_303m, 3573, 356d, 97ed, dd15, acadia17_660s, caadria2017_122o31, 0852, 82f8, 3f26, cede, acadia14_497z, efad, a116, 9818, 76f0, afcd, 05f0, 97a3, 778d, 0c35, df0f, 9cd3, acadia17_257b, cc3b, caadria2016_851h36, bf5c, 9ecf, 772e, 4a2e, 90f4, acadia17_340f, ecaade2015_127a25, fe76, 72b1, 257e, 40bb, caadria2015_208v31, caadria2016_861v36, f608, ecaade2015_269r59, ecaade2015_38t7, b63d, a35f, caadria2017_041c13, 832b, 1c66, c139, 6aab, 2e99, f880, acadia15_195y7, c0f7, 306f, fc8f, e4ac, da65, ecaade2016_147t40, caadria2016_013d2, 70e1, 4a93, 3964, d583, b7fc, acadia14projects_199an, fc65, ed5c, 43d5, ijac201513302k10, 009b, decc, 654e, 1d67, fb87, e07d, da4a, caadria2016_353y15, 0733, 0c80, acadia17_128pp, sigradi2013_52g, caadria2017_101h27, 06c3, 116e, 3221, 2656, ecaade2017_071ss, 18ce, e937, 76c5, ijac201412302s7, 2ee9, 3970, sigradi2016_595mm, 0c85, d2bb, 102a, 271e, caadria2015_208s31, ijac201412403v5, 0dbc, 063b, d529, 820d, 15a2, acadia16_214j14, 4a68, ac5f, 48ac, f799, c0f8, 8212, 787a, 6924, 4ced, 9c6a, 55a3, sigradi2016_595kk, df72, 4a41, sigradi2015_11.136u24, 05e9, 9070, 3a18, 5,9999999999999999e+83, 0830, 2592, 9ae2, 34cc, 47ba, acadia17_481n, 0581, ecaade2013r_011c7, 6a7f, 6526, dc23, 439c, 82b5, 350c, 07bd, 44c2, acadia14_111g, 7895, 0896, d4c3, ad39, f386, 6fb3, 7e9d, 9a98, bfe2, aab8, 2677, b7ed, 2f67, dc8b, ascaad2016_020u7, be69, acadia17_90bb, caadria2015_108v16, 4d5b, 14bf, 4881, d7aa, c495, 4c71, acadia17_348f, b1d4, ecaade2016_198p52, acadia14_145t, caadria2016_045b3, 32f6, 2126, e4f2, ascaad2016_011l5, 4cd4, ecaade2016_bkom65, ecaade2017_308w, 624f, acadia14projects_167u, 1470, 4ed8, ebec, 0207, 219b, 08a8, acadia17_283a, 9aed, ecaade2013r_003h3, 0db4, 66dc, 780d, 7bce, 93d5, 87f8, sigradi2016_364kk, db69, sigradi2013_111r, 891e, 92b4, sigradi2013_401r, 6f70, c154, ecaade2015_319h70, d3a9, 3d99, c03b, ad40, e618, 1596, 49bf, 8f37, ecaade2014_038l9, b5af, ascaad2014_025n6, 4d14, 44b7, ecaade2017_309tt, b2dc, 0881, ecaade2017_029r, 7c65, e6bf, a5f7, 6572, 07a1, fc57, f4da, caadria2015_203m29, ed6d, a8aa, acadia17_502vv, ef04, ac32, 30c4, d390, a9f4, 15e1, e3f4, ecaade2014_072t17, 7af6, 8fe1, 7630, b301, d074, 85ff, ijac201614407d5, 0386, caadria2017_085c25, ecaade2015_185r39, 1ce0, sigradi2014_305m5, edee, ecaade2016_ws-foldings68, a101, c663, acadia15_110g4, 4a5c, ecaade2015_109z20, 2425, 3685, 8580, 2e6b, sigradi2016_431q, ascaad2014_004i2, c7b1, 50af, sigradi2014_330n7, bca4, 8bcb, ab8e, 97f5, 06a8, ijac201513206d9, 68d3, 55bd, acadia16_244y15, ijac201614101a1, a86b, ecaade2014_224y57, ijac201412204a3, 5480, fadc, 1e9b, 4c3a, ecaade2015_227a50, e633, 7e13, c6df, 3a4f, acadia17_154o, b78a, 328d, 2051, 2574, f94d, a91f, ecaade2016_058v14, b5fc, c1c4, 93c1, sigradi2015_12.297f28, 8b3b, 00a5, be3a, 1dc4, 3368, sigradi2015_7.203h10, 0ef1, 0cf4, f20e, ffe7, 69cb, cf99, ecaade2015_110h21, 83a1, ijac201715106q, c0cb, cfe5, 84b8, acadia17_231p, 622c, b03f, afc2, adb5, acadia15_469s20, acadia16_424h25, 0e9b, 9fdc, ijac201412201d1, f86a, 2773, d37b, ecaade2015_73a14, 65c3, a99b, ijac201412303g9, 8a70, a21c, sigradi2015_11.142c25, 060a, sigradi2013_183c, 946c, acadia17_446gg, 457a, 4b66, ascaad2014_003n1, 0ca6, acadia17_162x, 9406, acadia17_534rr, 2d15, b447, 87cc, d57b, 107b, acadia17_522gg, bbf4, 276d, 6226, 0aff, acadia14_549p, f589, 8c72, 1e66, caadria2015_087m14, a54b, b557, 549c, 58aa, ecaade2016_163n45, bda8, c75d, ascaad2016_045a19, c2a0, 0c6e, ijac201412403t6, acadia17_323n, 0138, cbf5, ecaade2015_285v62, fc51, df70, caadria2016_651h28, 0eeb, ed5e, d73d, c3f6, caadria2017_005f3, e7d2, bb52, ecaade2016_225c61, 9d86, 3a9e, 90b3, acadia17_350aa, 55f7, 7a5a, 5005, ecaade2016_028m8, ae5a, ceea, ecaade2017_037dd, 6a07, ecaade2017_019dd, acadia17_82xx, ecaade2015_265o58, 74a0, ijac201715106ii, acadia14_101ac, caadria2016_683f29, 02f4, 69bc, b5c6, 4e9c, f5f0, e861, ecaade2014_123d28, dd94, 6a50, 9173, a293, b44b, 1e46, ce96, acadia15_57t1, 1cd7, b9a1, caadria2017_118r30, acadia14_301b, 26c7, 6198, 3f5f, acadia14_135k, 0c38, 9ca1, ecaade2013r_003k2, ijac201513203b7, 513d, ecaade2016_132x37, ecaade2013r_001b1, b066, e70d, 207d, 610d, 91e4, a9ab, 563f, f037, 58d5, 8acb, sigradi2016_484m, dade, 09d6, d703, 7a2e, cdd2, f1cc, caadria2017_163f41, 36bf, 03f6, 0768, 2c10, ecaade2014_141e32, 1e63, acadia17_481p, d459, 663c, 6cd0, 3420, 7c51, 7080, 1fa2, ac69, 44f7, caadria2017_123f32, 139b, 3309, 7345, c2af, e185, sigradi2016_544f, ce8a, 3c3c, e85f, 9f2d, ijac201715204gg, a517, af2a, d182, acadia14_531t, acadia14projects_101n, sigradi2015_6.329y8, 91a4, 8c06, d3a8, sigradi2015_11.34u23, ecaade2016_068o17, 1ddb, 077d, ecaade2016_132h37, 9837, b0ca, 6d8e, 845f, 7049, 53fb, 8b31, ef58, cb70, 0ef0, sigradi2015_10.140t19, ijac201715202j, beb4, ijac201513102x1, 87b0, f64e, 6c9e, ecaade2014_224n57, 6c24, ecaade2017_112yy, acadia17_222j, a0ec, ee9d, c5c5, b818, sigradi2015_10.220c20, bf03, ijac201614208n13, aa62, 2f54, ecaade2017_023aa, caadria2015_078j11, bca7, 3a8c, 71ca, acadia15_395a17, 569f, f115, 29c3, a79d, aa86, 4547, ecaade2017_076mm, e3e3, ef2d, acadia17_424vv, ee4a, fdc0, 4b35, ecaade2017_290ww, caadria2016_405k17, cc3a, c3f8, caadria2017_003s1, 559a, ecaade2015_92j18, c07d, ecaade2015_297c65, ijac201412403t5, e017, caadria2016_851w35, acadia15_497f22, sigradi2015_4.219i7, ea87, 1c95, fc3a, 4a4e, 87ad, 23a4, 5603, 9a2e, acadia14projects_435b, ijac201715203ll, a50b, 2e70, 4da7, ef6c, sigradi2015_11.34z23, f8e8, ecaade2016_033a9, ecaade2017_140oo, ecaade2016_105f29, acadia17_154gg, bd70, 0872, 005e, d27d, f96e, cd02, 660c, e41a, e8e6, 0675, dbd1, 7143, acadia17_600ee, d412, a9ee, 919f, afdb, a353, c398, 6d56, ecaade2014_232t59, 68f3, f519, 1a1f, caadria2016_477y19, 992a, 033d, 4792, caadria2016_219c10, ecaade2016_055f14, 3096, 8f4a, caadria2016_333p14, 0cee, 76fa, sigradi2016_685ll, 4291, ebea, 6c86, 1737, 1ace, sigradi2014_178m5, 0638, 92f9, 5004, 4cd2, 22b0, ecaade2014_224r56, 1f8b, a267, 2840, 6283, c2c7, ecaade2017_049pp, 6a6d, 6727, 5ec7, 986d, acadia17_598zz, 9a4b, acadia15_431o18, 570d, 2414, 7cc4, adc0, b458, d9e1, acadia14_375az, 96ee, 5d4a, fa54, cf92, 0cda, 308e, dbec, 26bc, 346d, 49cb, dbe8, acadia17_445o, c894, ascaad2016_042b17, sigradi2014_313s5, d5f0, 7208, c1a8, c285, sigradi2015_6.387t9, 0dd2, 4098, 7d30, e950, ecaade2017_306o, 5662, 80c0, 7bdf, 8557, acadia14_267n, 16b0, cd97, e884, 694e, e50c, 4859, a823, ecaade2015_317b69, b863, ecaade2014_168b41, 9b49, ecaade2014_218n55, 2eb0, 46cf, 747b, ecaade2015_217z47, 6b5b, e445, 8caf, ad92, ecaade2017_003k, cbe5, 8ae0, 9e55, 7d4c, sigradi2016_467s, 2aaf, d59e, 8332, 9b7d, 64df, 5aa2, sigradi2014_232s8, sigradi2016_694k, 9a5a, 4cee, 57ec, 1243, 5d45, f1f6, 950e, 9eb7, caadria2016_271u11, acadia14_43ab, 03af, 498a, 2691, acadia17_237ee, 7b3e, acee, c3c3, 8583, acadia17_340i, 2e6f, 21a1, 9aab, 9380, a245, 0074, 2eb6, afb6, c568, fb4a, acadia16_12v1, 11dc, 3114, e6ea, ijac201614303g2, 0b96, ecaade2017_029dd, aab4, bbd7, 0981, f23e, ed8a, 94ed, d122, 416d, 6834, sigradi2014_074x6, bd54, ascaad2014_023z4, bd25, ecaade2015_155u32, ac46, 3a5f, a8d0, c5c0, 057e, 2006, 0ccc, eccb, d1ea, c039, 6016, 0251, f8ad, ecaade2015_250j57, b839, ecaade2014_233l60, ecaade2015_25g5, 9dee, a43a, sigradi2013_375g, acadia14projects_473af, 2325, fdaf, ecaade2015_231s52, 0239, bff5, sigradi2015_11.165k25, e05f, ecaade2017_244pp, db8f, acadia16_424d25, 59ef, d5f1, 20a2, acadia14projects_671v, ec76, 4da4, 2ddd, 4ad3, 6b80, f6b8, e7a4, acadia17_637k, 21fd, 7ae6, 80b2, 11a1, ecaade2015_241k55, ecaade2015_195p41, ijac201513102v1, e0f2, 292a, d3bd, 8409, 9560, 1ea8, cb97, 3f82, 0fb4, caadria2017_086g25, 038d, 0891, acadia16_12h1, 5ccd, beb0, 12b1, sigradi2013_189h, 5f72, ecaade2015_33d6, 7fad, ascaad2016_041m16, sigradi2013_183d, sigradi2013_43v, 2d41, 869e, 052b, 3b96, 1c50, 5bd4, ac07, c7b5, f600, 7011, 2c89, 36c5, d38f, cf2e, f514, ecaade2017_274v, 0ab6, e4f7, 89c1, e3b5, dda7, d343, 3c3a, 88d3, ab7f, acadia14projects_463at, 3b28, db3c, f7ae, sigradi2016_803cc, 707a, 1d95, 51ae, 39fd, 2dbb, sigradi2015_11.71i24, acadia17_274a, ecaade2014_214m54, e591, 7eb3, 4406, fde9, db5f, eb47, 901f, a3b4, 3e3d, b024, d30f, fd8f, 92af, 4f41, acadia17_297bb, a6ac, cd05, d518, 87c4, ecaade2016_007c2, b6c8, 3b30, 0dd6, 1ffe, 697f, 0aef, 7037, ecaade2015_287o63, 076f, e9dd, acadia14_135z, sigradi2016_383gg, 5d99, 865c, ecaade2014_094h22, 3d05, 3bec, dadc, ca79, acadia17_247pp, ecaade2015_318p69, 277c, 9d69, 68b4, b3bc, ecaade2016_045f12, c7b2, 6106, dbbf, ecaade2014_240k62, aa75, ecaade2014_127n28, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 7bc9, caadria2015_114m18, db48, 2b89, 6005, e60e, 50b8, cedd, caadria2017_122v31, ecaade2016_063t15, fd4d, c0b7, 6a1c, ecaade2017_108o, ce3b, 06f3, 9946, caadria2016_487s20, ec4f, a5dd, cf4b, 3dc7, 1590, ecaade2014_218k55, d9b2, 44c6, fca8, 3355, 770e, a7fa, 33a9, cb58, ecaade2017_017s, ab1b, 9aee, 6ef6, 460b, 3f1a, ecaade2017_124n, 2a7e, ecaade2017_047u, 0df4, caadria2017_015c5, ecaade2017_157nn, abe6, 9da8, a1b5, 1102, ecaade2013r_018n9, ecaade2017_027vv, c8a3, 3973, 64b9, 19f3, ffa6, caadria2017_145y37, ecaade2017_274aa, ecaade2015_227x50, edc2, e36f, ecaade2017_173mm, 3f93, 2376, ecaade2014_138u30, c331, a01e, 0dc0, 63b1, 3d11, 4d5d, ecaade2015_101h20, 8065, 94b8, 8fd4, 6852, 3a9c, 1580, 4b0b, 84d6, 6e12, d6e0, e4e6, 6d6e, acadia14projects_699m, ijac201614205h10, 4633, 199b, c43d, 68e3, 3784, ecaade2014_052y12, 7dbf, d183, f31b, ecaade2014_030l8, ecaade2016_011f3, 6889, 4a09, c4d6, caadria2016_871r37, ce63, ec44, acadia14_63aa, b678, a4ad, 6a65, ee75, ecaade2016_243n64, e5a7, ecaade2017_268ii, acadia17_340v, 5697, acadia17_678yy, cbf4, f21f, 1c2b, 3503, a277, ijac201412202v1, ijac201513203f7, 1325, 3601, acadia17_260v, acadia14projects_317z, acadia17_669r, caadria2015_246x35, ascaad2014_007h4, c912, 98de, dd4c, caadria2017_028e10, c433, ascaad2016_004n2, b76a, ijac201513102z1, e2fb, 2254, 31a9, ee5d, ecaade2014_014f3, 1894, 13dc, 18e4, df66, 723f, caadria2017_129w34, acadia16_450k26, acadia17_424tt, e0ce, fba9, e198, acadia14projects_63a, 268c, cfca, 4078, 8600, 2f8d, be2e, e0df, acadia14_531n, 547c, a75b, d488, 5c40, 4e3e, 60dd, d228, ijac201513206z8, 646a, acadia14projects_671n, 46b2, 7289, 3db3, dd9e, 6de8, 189d, f71b, acadia14_101x, 0748, 1e9e, 2f89, ascaad2016_028n11, ecaade2015_241l55, 0962, b2a4, acadia17_316yy, 8ee0, a66f, 0bee, cb3b, e79b, 2d75, c4ed, b952, c130, 8ee2, ecaade2017_203gg, 016c, 0dc2, dfa7, db4a, sigradi2016_627h, 11e8, f6c2, 7e72, 70f7, cd4d, 2869, 94d2, 650d, 046d, 147c, 373b, a8a3, 922f, acadia14_63ap, acadia17_38yy, ecaade2015_325e71, bc04, 0221, 68bd, 694b, 1d2b, b64c, f20f, cefc, 1933, 7026, caadria2017_183b44, e15d, de2b, ecc5, d9ab, 7763, 72db, ecaade2016_129u35, acadia14projects_719k, 1aae, cfe8, sigradi2015_9.347l17, be30, 989d, e901, 2601, acadia16_98j7, 708c, acadia16_318l19, b7ef, caadria2016_631l27, fa0c, 19be, d001, d0fb, beac, 1d74, ce35, acadia14projects_145ak, 3cbc, acadia14projects_427ar, 2096, b61a, 8495, caadria2015_164b25, cca1, b940, f12a, cb8d, 0ef4, a7fb, 9020, 0e1d, acadia14projects_627c, a9c8, caadria2017_095i26, ecaade2015_55u10, 82cd, db6c, 64fc, 30b5, 7253, acadia14projects_699e, f2fb, ce38, sigradi2015_10.267n20, c90f, 7003, ecaade2016_025j7, ecaade2016_119v32, f22f, 0262, c634, sigradi2013_303l, 122d, d22d, dd5c, ee9b, ecaade2016_241g64, ecaade2017_152jj, 7e7c, ad62, 6a3e, 18a0, d716, d992, ecaade2016_126s34, 78c8, bb2c, 3809, acadia14projects_479m, ecaade2017_148nn, 2a16, 0211, ecaade2017_229ii, ecaade2014_092a22, e9f7, 8411, 1ed4, f412, 7b08, 70e2, a6c8, acadia14_699o, acadia17_423ll, 104f, f84b, 6035, 1917, 43e3, 02ff, f740, b03e, a934, ecaade2014_240n62, 29e6, 2083, acadia14_681au, acadia14projects_655aj, dae8, 0a8f, ecaade2014_163j40, c694, ecaade2013r_002b2, 328c, ecaade2015_177y37, 6d9c, f240, ffa9, 9e38, 126b, 6fb7, b3c9, 5aa7, 09aa, sigradi2014_048v4, ijac201614403d2, b6c5, acadia17_608aa, d0e6, 9d6c, acadia17_650yy, ecaade2017_214v, 6c83, 30e7, 7b71, 8e19, caadria2017_056c19, caadria2017_136s36, sigradi2015_8.81u11, 79bd, d690, acadia14projects_199ad, daa5, 5559, acadia17_91b, 89e4, 2e3a, ffed, 0540, 38ea, 0d40, acadia17_348xx, 2974, 3cc0, 6b15, 9170, 953f, acadia17_258s, 8392, d07c, ecaade2015_336e73, 4913, 7aac, ae8c, 62bd, caadria2017_145b38, d702, 2272, 1c6e, ecaade2015_59e11, 56f3, 0d37, acadia14projects_661m, sigradi2015_2.162n1, 2e9d, 6cb0, 0778, sigradi2015_8.328n15, 976a, 31eb, ecaade2014_168u40, 2240, e601, acadia14_43w, 1e5a, 9c8f, 5b70, 5894, c543, 8d93, 73dc, c3fc, acadia16_372g23, caadria2015_070w8, 6cdd, 231d, a928, 6348, 3791, 8724, 5a01, acadia17_670gg, 739d, caadria2015_124z19, ecaade2017_163h, 5205, 4c8e, ecaade2015_129t25, 572e, 3811, cbfc, 5647, 23e6, ijac201412303l9, b7af, 4970, ecaade2016_033w8, 82ef, ijac201715203ff, 5e08, sigradi2015_8.186m13, e519, 2921, 45bf, sigradi2013_421, ba31, f211, 396b, 0f21, c47a, 1cc7, ascaad2016_009l4, ijac201614302g1, d4e7, 9f4f, caadria2017_165o41, 3d8e, acadia14_291as, 8f8a, 4f27, ecaade2015_55o10, a772, 2410, caadria2015_014o2, 6159, ecaade2014_156h38, 63ea, 7102, 8abf, 4e30, ecaade2016_237d63, sigradi2016_654vv, bebc, acadia17_274jj, ecaade2014_224g57, 7b59, 1f70, ef34, acadia17_274qq, 1c0f, sigradi2014_169s4, b621, f6a3, ecaade2017_248uu, acadia15_185h7, 9860, f5b2, 79ea, 5bdb, sigradi2013_208m, 6ecf, ascaad2016_038f15, 9eb0, db55, 99bb, bc7b, 6009, d676, 1aed, 33e9, acadia17_620vv, 98f4, 79a7, 0777, acadia14projects_135w, f623, 49c0, ee6f, 2960, 93f6, acadia14projects_435ac, 8440, ecaade2016_068f18, 1f4e, a338, ecaade2015_138s29, 3741, 6731, acadia17_392k, 7d09, 08b8, 85fb, 460d, 7221, 320e, caadria2017_122x31, 5a97, 09a0, acadia14projects_177af, 4f01, 792e, e9fb, 5e1f, 991d, fc19, d009, sigradi2014_345g10, 6235, 6c7b, sigradi2014_178l5, 1129, ecaade2017_097gg, 882a, fdb7, 403f, acadia17_274rr, ce24, a5d8, dbc3, acadia14_555d, 026f, caadria2015_096i15, b121, 0ed5, c216, 2ca3, d12d, 1fff, acadia17_670ff, c9ff, b022, a9b2, d533, 9c91, abc4, 40ff, 52c8, a34a, 2ad4, sigradi2015_3.201u3, 046b, ff98, 42f1, ecaade2015_130h26, 4dab, 3060, be4f, 814c, 97fd, d9dc, 874f, 9a12, 85f8, a001, 432b, 0322, 48f9, 74b6, acadia17_473e, 0209, acadia17_52n, ecaade2016_007k2, b792, ecaade2017_014ww, 207f, c8e1, 4bf6, cdbf, da21, e989, 3f43, ee37, 532d, ascaad2016_054r21, eb57, ascaad2014_001k1, acadia15_173r6, c01b, 06f2, 55a4, c52d, e8d9, 6ea7, f656, 5940, bab9, 56de, ecaade2017_201f, fe68, sigradi2016_356d, ijac201715205xx, ecb5, d0c3, ecaade2017_248vv, 55bc, 9dc1, 66f8, 3815, a186, 6626, 6d37, ijac201614103j3, caadria2016_559z23, d46c, acadia17_137mm, 3c6c, 6f37, c6f9, af91, d7e7, acadia14_531z, 9f87, eaaa, 36c0, 67e3, acadia14projects_709ar, ecaade2015_334n72, c21e, ecaade2014_044t10, ddef, 2d83, 775e, ecaade2017_051l, 5651, 50b2, c51f, bc72, acadia17_648r, ecaade2015_22c5, ad7c, acadia16_382p23, 4781, 9e8d, f1b5, 95fa, 2f0c, b168, 37ee, b568, 3516, b5c7, ijac201614105r4, sigradi2013_194u, c83d, ec1a, 29c1, 8d64, 5e7d, d1ef, caadria2017_125y33, 3f18, 34ee, dca2, e902, sigradi2014_018j1, 15d6, 3bfa, sigradi2013_183t, 71e6, acadia14projects_145ad, 249a, 0235, 9c24, eef6, 559e, sigradi2015_10.307m21, 73ea, dd36, acadia16_184n12, d336, caadria2015_213d33, sigradi2015_sp_4.275u29, 582a, 2ef5, a982, d5fd, ec29, caadria2016_343g15, da15, 0b68, ecaade2014_088f21, 08b4, 54c7, 8d74, acadia17_340s, e5f6, 4aa4, 78c1, 3189, f38b, 04b7, 9f32, acadia17_532ee, 81a4, ecaade2015_241y54, cbc1, 7905, 57c6, ada4, b558, caadria2017_023f9, 5834, 8cf7, f85a, 862b, 66ef, fa2f, da0c, 436d, f683, 8991, ijac201715202k, 8ea4, 1484, caadria2017_015u5, 10f4, ecaade2014_029c8, b555, 69e1, sigradi2014_252t9, 62af, a3af, eaf5, f441, 5d51, ascaad2016_012p5, 54ff, 177d, ascaad2016_007u3, 398d, acadia16_344a21, ccee, 1ae0, ecaade2017_215j, f510, 1090, 927a, 726c, 97ff, caadria2015_016m3, 5aac, d833, 1128, 3d34, 7d11, 5346, f1fe, ecaade2014_014y2, acadia17_511ww, 7352, 68e5, 623a, ecaade2016_241f64, 9c77, 9cfa, 00c1, f310, 151d, 7b00, 21f7, 4985, 808d, ecaade2017_009z, 78a4, 2eb1, ec12, ecaade2017_054mm, b042, 0188, a7e4, caadria2017_009o4, 56b7, ecaade2017_017b, sigradi2016_685mm, 6afd, 1a45, 09b3, 0e54, 767b, 4bae, a4c4, ddf7, 6df4, 3e57, 8273, d4c4, 37f4, ascaad2016_036c14, acadia17_678oo, 53c6, a2eb, sigradi2016_639gg, 8f76, 9f17, 890c, acadia15_311h12, caadria2015_209w31, 94ef, df6e, b9e0, 880d, caadria2017_129n34, bf7a, 36f9, ecaade2014_163e40, 7866, 3bb2, 1f96, db0c, ecaade2015_229i51, ee34, b431, f0dd, 62e6, bbdb, sigradi2013_390t, f5dd, ascaad2014_005e3, 04ad, 35ae, 64c0, 5280, acadia14projects_63am, 7aab, acadia14_153aw, 4fc8, 01e2, f628, eb1b, acadia14projects_589g, 44a1, caadria2016_507l21, 2edd, 5f06, 5910, 47da, f416, 0aee, sigradi2013_359j, ec1b, 5a7f, 27f2, sigradi2015_3.268g5, e1c9, 9701, caadria2017_047e15, e846, 6615, sigradi2015_3.111g3, 3885, sigradi2015_13.316w28, f279, eea8, 156b, caadria2017_030d11, f0e6, caadria2017_041t12, 7190, 482b, 1e9c, 1203, acadia17_145yy, f094, 3e64, adb9, cc7f, 2e88, a262, 6664, 2e80, b787, 014b, a5f6, 6deb, 5d91, 884e, 1bca, e3c2, 47ce, eed4, d5b1, 3d6b, 19ef, acadia14projects_655y, sigradi2015_8.41x10, 0faa, ecaade2016_243s64, 7574, ecaade2017_148b, caadria2016_713v30, a518, 462f, 6209, f14b, 3c4f, 7739, 758e, 53a3, 0f34, sigradi2014_032d2, ijac201614105d5, sigradi2013_274u, f5a6, 2e29, 4b78, d6e9, 1ed2, ff97, d3e2, ca24, acadia17_620ss, d845, 9a3b, 18b5, ff5a, c096, c6ce, ba84, 5ba1, fb2d, ecaade2017_156q, 79f5, eb81, ecaade2017_090rr, 490e, caadria2016_851y35, 5ff5, 5922, 00c0, ijac201614208j13, fb0b, f463, 82a1, edc9, acadia17_38ll, 1597, d92b, 9730, 50a1, 8cd8, b2b1, f3f9, ecaade2014_162t39, ade5, 68ad, c108, f9b2, 46ab, ecaade2014_044v10, acadia16_72w4, 50e1, dcf5, 9127, 6492, 51e5, adaa, ecaade2014_086w20, sigradi2014_049g5, f690, 2a7a, 6fd5, fc2a, 6892, ecaade2015_15v1, 2728, 0d46, ae16, 9e5b, sigradi2013_326l, 867d, ecaade2016_208z53, ccd6, 8a59, 48fa, ijac201614102h2, f9b9, c727, 0cd5, 7390, be4e, 4c13, fd75, 4a38, 858a, 3565, acadia14_75b, 86ff, c4a9, 284c, ecaade2014_215e55, 4b69, 4eff, sigradi2015_1.288b1, e42e, 3bc1, ecaade2016_217s55, 18f4, 19ff, 77b4, sigradi2016_490aa, 1045, 49b9, 1ca9, a5d7, cc46, acadia16_352b22, 69df, 730a, 5ee7, 7090, af83, b651, 2f71, 8274, 4798, bbdf, ijac201412305e2, 0b3b, e81b, f5cc, 0e98, caadria2016_435p18, 1388, 1528, c9c0, ijac201715101j, 3797, c007, 1a9a, ff25, 38cf, ecaade2016_193r51, ascaad2014_014h8, 3bfc, 022e, sigradi2016_817g, d3de, c5b4, caadria2017_069a22, 1a79, 3770, sigradi2016_431aa, 94de, 11fd, acadia17_390pp, 90c1, caadria2016_013f2, 671e, 0c7e, 008e, 07d0, 9968, 5fdf, 0b7a, 0914, 0c65, 71cd, 8cbf, 7b61, 3fa0, 5bd0, ad00, 2364, ecaade2015_314i68, 09a4, db20, 5869, ijac201412303y7, 1c62, caadria2016_311d14, b053, 0fc3, e138, 1e7f, d0c6, 88a9, a7a0, caadria2015_145u23, 9d81, acadia17_464pp, 0b3e, 6a62, sigradi2013_386i, dccb, cf3c, 1e8a, ijac201715106mm, a0b5, df5f, ascaad2016_039i15, 52aa, ecaade2014_133p29, 8c54, ijac201412403x5, 3ef6, 012c, ecaade2017_019hh, a4d5, caadria2015_137o22, fcb4, 23e5, aec6, 5c33, 5845, 27ef, bcb2, acadia15_47m1, acadia16_318k19, 79a1, ecaade2014_052n12, sigradi2014_136e2, 19da, 4c54, 2332, 3676, a5e1, 2e32, acadia17_366r, dfa0, 1b58, c6da, 4a11, 2ab4, e5af, ecaade2016_025d7, 97dc, 962b, 6efd, ecaade2017_148xx, 30ff, 3ef0, caadria2017_003u1, 924b, 21d2, b82a, e303, 7a3b, acd5, sigradi2013_52, cd41, 2ff3, ecaade2017_211cc, ecaade2017_048ee, 6e4e, ebd8, 166d, 6967, acadia17_178q, ecaade2014_168p41, acadia17_137oo, 479b, 1c31, e04b, 3ec8, 4e1e, 6dd5, 8100, sigradi2016_559u, 44a2, 5da4, cb23, dcd4, acadia17_162t, 3149, 2067, ecaade2016_129d36, ec8d, ecaade2016_243d65, ecaade2015_235k53, b10d, 4c65, c921, acadia14_609as, sigradi2014_084d8, ddd0, acadia17_572jj, c129, ce6a, 500000000, aeab, eff1, ijac201614201n6, 2ad1, 7354, 3894, acadia17_520k, 7e44, 488b, 68af, b38f, ijac201513103t2, 1687, 2734, ecaade2017_143f, caadria2015_203h29, ecaade2016_139d39, 041b, ecaade2015_229z51, 535c, 9037, 4e8d, 08db, 7d8f, a418, acadia14projects_153ar, 2d96, f9a6, d156, acadia17_212gg, 390a, 9e0b, d45e, 4017, 360d, a4a2, 6f51, d5ec, acadia17_26d, 65f3, ecd3, 7c69, 8d60, 0edf, caadria2016_787g33, 54b8, sigradi2013_111u, ijac201614203f9, 4cba, 5c84, acadia16_140v10, 36ba, acadia17_52cc, ijac201715102ff, d519, 476c, ecaade2016_199d53, e77d, acadia17_392g, 14ee, f4ed, acadia17_273dd, 10f0, 134e, ijac201513303w10, 8f88, d3a2, a0f3, acadia16_62e4, ascaad2016_035u13, ascaad2016_028p11, 76f9, 7151, d53c, acadia15_323s12, caadria2015_218t33, 5bee, 31f2, ee80, acadia16_432l25, fa25, acadia14_63at, dc66, bac5, ascaad2016_042a17, 0662, 19dc, 36a4, 70c6, caadria2016_517u21, 4132, ff72, 797c, bc3e, 9a14, caadria2017_042z13, f483, 16b1, ecaade2016_073b21, 29e8, 2d9a, 7d5d, ecaade2015_136s26, 581e, d78c, 1fb8, 89de, acadia17_560j, f2c7, acadia14_347at, sigradi2016_524bb, c042, sigradi2013_138n, b6cb, 8c75, 87ff, 86d6, 3c81, dc1a, 7019, abb5, 904f, f389, a1d9, 7fe4, 0f47, 09bf, ecaade2015_119e24, 8cb9, sigradi2014_313u5, bc5c, acadia17_598d, c076, 9ce9, 5a46, 6eb2, e19b, ecaade2014_094n22, e304, b6fd, 5380, 18af, sigradi2016_732h, acadia14_347al, 5938, ecaade2013r_009v5, 9d2a, cfe4, 3c98, 5def, 3039, 7f74, fd61, ecaade2015_303u66, ecaade2014_018k4, a2c6, bb07, 4fa6, a19a, ca4f, a3ca, eeaf, 3897, ecaade2017_109pp, 7c31, 2134, 19e5, 3931, acadia14projects_601x, 1808, 45d0, 29b7, 3f76, 3402, ecaade2013r_014h8, df3d, d83a, ecaade2014_071y16, ecaade2017_256q, 863b, 1600, 1ed1, 906b, b1e2, 544d, c0ba, acadia16_432m25, be37, 6e9d, f27a, f0d4, caadria2015_084a13, 1e41, 252c, 0755, f49b, acadia17_71yy, 1c69, 3375, caadria2016_321k14, 3416, ac6d, 00dc, e79e, 512c, ab27, b4fa, ecaade2016_016f4, 8f03, acadia16_54s3, dbbe, caadria2016_539g23, 24f6, ecaade2014_180e45, 5934, 8f92, 7029, 9ae9, 74b8, sigradi2013_183r, 005b, 4b83, 0a98, 387a, c9fe, a0f4, ecaade2015_193b40, ecaade2015_129p25, acadia15_451r19, 98fb, 1e28, 7525, sigradi2016_695m, 28bc, 4231, 6f9c, 234a, b821, fb4e, 0fde, sigradi2016_440ee, 7355, 498c, acadia14projects_339au, acadia16_280t17, 69d2, 7416, d66e, ecaade2014_163y39, ijac201513102f2, 6a70, d3ee, b871, d105, 9c5c, ascaad2016_045b18, cff1, acadia17_552s, 8f74, 7d6e, d2dc, cc65, ffae, ecaade2015_265s58, 6e6e, acadia14projects_177y, 5ace, sigradi2016_550o, acadia14_229g, 044e, acadia14_135j, 6e09, a6dc, 4170, acadia15_323m13, 5ef1, ecaade2017_041m, bc30, d69a, 7032, ecaade2015_55m10, 5197, acadia17_590k, 4ede, 4943, ecaade2013r_004w3, a41d, ecaade2017_215rr, aafa, ecaade2017_215g, 5dc7, 4a26, c23e, acadia17_620zz, 8158, ecaade2016_047m13, 9533, 3ab9, 10e8, 3da0, caadria2017_017o7, ecaade2017_215q, sigradi2014_049k5, 937b, ecaade2014_196a51, 02d5, 1f0d, 6e7b, 4cc8, 0fe5, 64f2, 87ec, 2fb8, cb8e, 9919, 7e8a, 8849, ad6d, ff7e, d6e1, 4b4e, caadria2017_009z4, ecaade2017_157dd, c599, 18ea, 803a, 33a7, eb4f, 8ab4, 76fe, fb19, sigradi2013_195v, e47d, 507f, caadria2015_012i2, 1b12, e511, sigradi2015_11.8m23, 7a36, 9d47, acadia17_189ss, c0ec, acadia14_333ax, caadria2017_033s11, ecaade2015_225h49, 22ec, fc96, 27a2, 440c, f81e, aab5, 2be5, acadia17_307ii, 6e7a, acadia14projects_111n, 5313, 5432, ce59, d4c1, fd81, 4e2b, ecaade2017_026uu, 5367, e982, ecaade2016_007i2, 93cb, c9eb, 002f, acadia17_670rr, 0b66, 99a8, acadia15_451k19, sigradi2014_015d1, sigradi2015_1.305d1, a416, ad0f, ecaade2016_068b18, ed2c, 2e7d, 40b2, 5274, 0296, 14f0, 7e83, 62e1, ecaade2016_078d23, 0dd7, aac7, 0d12, fea0, 564c, 982d, caadria2017_113w29, ecaade2017_031zz, acadia17_164c, d3dd, 3407, 7824, acadia17_222ww, 099b, 38cd, 77b7, 010d, acadia14projects_311v, 1534, b8be, e874, 86c9, ecaade2017_213xx, 1f81, 0dcf, 824f, b616, ecaade2015_237h54, 6332, 94c2, 40bd, ascaad2016_044y17, 2291, 086a, 123c, 15e6, 84f7, c1b2, dc33, c964, 08ab, dcc0, 5e5a, 29d3, ecaade2015_138j28, ecaade2016_151e41, 4c41, 5936, d8f8, efc4, 851a, 7512, bf99, 2e6d, 3f4d, sigradi2015_3.111a3, sigradi2014_345c10, 4103, sigradi2016_625jj, ee23, 2d91, 9416, sigradi2016_655g, 8606, 9a56, 34d0, 6528, 1e69, 4678, ecaade2017_164o, sigradi2014_345z8, ijac201715105p, ecaade2014_157m38, 58fa, sigradi2015_8.264u14, c924, cdfd, 222e, 5d03, 36fc, a97c, ascaad2016_021k8, acadia14projects_339aw, f01e, ac26, ecaade2014_111w24, bce9, a182, cec4, 8dd8, c66c, caadria2015_126d21, f431, 15fe, 5b69, 236d, 57fe, 9795, ecaade2015_273e60, 8b98, fe5f, e374, 5edd, ijac201412402l5, 7a0d, db2d, 4bfd, 3326, 2e3f, 3fd0, ecaade2016_mrtl66, ascaad2016_059i23, acadia17_600bb, ascaad2016_045c18, 4ab7, b33d, ascaad2016_009n4, ce77, 7fe2, b8ea, 7e65, e754, 3f41, acadia17_324x, cf7a, acadia14_589h, e98c, ebc5, ce5b, acadia14_565aa, sigradi2015_10.7g18, e272, 086e, f9af, acadia14_627ar, acadia14_281ad, ac29, ecaade2016_065d16, 0d31, sigradi2015_8.328l15, sigradi2015_10.309i22, ijac201412401y3, sigradi2015_10.140p19, a30d, ijac201614102s2, acadia17_658a, fecd, 39fc, e9a3, d34d, 9bc4, ecaade2015_240t54, 0d16, 59d1, 805e, 2f81, 0717, ijac201614305e3, a369, 5e29, ascaad2016_028h11, 3ef9, d04c, acadia17_670y, 1e31, 4abb, 24e4, caadria2017_081s24, acadia16_140x9, 19b7, ecaade2017_056xx, 7017, ecaade2017_201e, sigradi2016_363dd, ecaade2014_010r1, 7ece, acadia17_445p, 15cf, ecaade2017_230b, ccef, acadia15_81w2, e7b5, 20c4, 2d5a, a4d1, acadia14projects_71t, a787, ijac201715102r, bdbb, 933f, 43e1, c2f1, acadia16_214b14, ecaade2017_048ii, a902, 0c79, ijac201412301w5, 843f, 854a, fc20, 06b7, 7173, c6d6, 8461, 04f7, 56fc, ecaade2015_55t10, acadia17_82kk, sigradi2015_10.378f23, dde9, 84f6, ecaade2014_218v55, ecaade2017_282j, df6a, sigradi2015_4.52i6, ascaad2014_018w1, f349, 79ad, acadia17_291p, be83, 56da, 964a, 5f91, 6e3e, 5e02, b5fd, b994, 4c3d, dfc3, 50b3, 568c, ascaad2016_045m18, a7fc, 376e, sigradi2014_313r5, b8e3, ecaade2015_202h44, acadia17_620oo, acadia17_424oo, 748a, acadia17_154ll, ecaade2015_170u35, 72e7, 5cb7, bbbc, ijac201715101f, acadia17_648mm, 25a1, acadia14_63c, ascaad2016_034j13, sigradi2015_3.345r5, 32e4, caadria2015_061a7, 4518, caadria2016_621u26, 5728, acadia17_364a, acadia14_555e, 9051, ecaade2015_303z66, 084f, 16e6, 8d13, d790, 071c, ecaade2017_079m, b096, 352f, ed5f, fe4d, ecaade2015_22p4, ecaade2016_087t24, ecaade2016_071e19, sigradi2016_792f, acadia17_598f, 77f1, sigradi2016_357k, acadia14_497ac, 35f0, dd8c, baab, ijac201412205z3, 0d7d, aeb8, 8bc2, ijac201412301x6, a6a8, b5b4, e203, d2ab, ecaade2017_282z, c997, 3098, 9589, 3c6f, 4104, sigradi2016_702w, acadia17_358pp, acadia15_57p1, 6cd6, caadria2017_136t36, acadia14_199ak, 4181, 2f23, acadia14projects_339af, 6d77, 7298, 36a2, sigradi2015_8.41y10, 89d3, 79a6, bf45, 06fe, da7b, 7319, 672b, b634, acadia15_343m14, ecaade2016_042e11, 9302, 8d16, 0add, acadia16_34a3, 3bdd, 3496, 3706, caadria2017_003w1, c738, 50aa, acadia14projects_167ac, 6e01, 473e, 3382, f397, 764e, ecaade2016_118d32, ecaade2016_023u6, ff07, 4177, caadria2017_058p20, 32a6, sigradi2016_621ff, 28eb, c33e, acadia17_598tt, 40ce, 5df6, f69c, 0542, f90f, 8534, 5f4c, 3167, ecaade2017_199ll, c50e, 3223, a2b2, 3efe, ascaad2014_013v6, e280, da24, b83d, e04a, dc50, ijac201513205u7, 52ae, cb21, 4bce, sigradi2016_360w, 780c, c13f, 8d2c, 8fb9, a951, f3d7, f925, acadia17_640y, c9a6, 9cdd, d6c7, eed5, 1304, 5de9, 8563, 0fa5, caadria2015_102x15, a508, 1263, 1fbd, c3b8, 5312, 9f0f, 10eb, 4d67, sigradi2013_194f, 18a2, ijac201614305o3, 01b6, 4aa7, ijac201412204s2, 2c72, sigradi2016_590o, caadria2017_190a46, acadia14projects_601ae, 34fd, ecaade2017_282e, 55d8, ascaad2016_059m23, eaae, caf7, 84e4, 952b, b07a, df64, ecaade2016_242m64, 1106, 9ace, 54ee, 8344, caadria2015_014r2, 7667, ascaad2014_017g1, 193b, 43c3, d532, 2eb4, ecaade2017_269ss, ee0f, c540, 8882, a043, e9be, aa8b, 428c, ecaade2015_319f70, a858, 488e, ecaade2015_334o72, 6272, e6b8, 5044, 78f6, 519b, 05fe, 70da, c341, 1d80, 5c31, 2327, d653, 9765, 7b48, f166, ecaade2016_105e29, sigradi2015_3.209c4, 8750, ecaade2016_077p22, ecaade2017_164w, 295f, 3286, da7e, sigradi2014_266g2, e2e3, b3a6, ecaade2014_138g30, b250, a3db, c0c2, 0e60, 4c06, sigradi2016_777ll, afe5, 3cd0, f96c, 93e6, ea17, 1084, dbac, ijac201412407a1, acadia14projects_189a, af59, acadia15_223e9, a465, 0ef3, 77c0, acadia15_357w15, bbc8, 5983, ijac201614208g14, 2736, 2a51, 59c8, 7d43, bf79, 6bb0, c0ab, sigradi2015_12.215n27, acadia15_57d2, fe06, 8d1a, 1371, 042b, dcc7, b2d5, 53d1, acadia17_491y, 3c20, 59a6, c970, 4f17, a502, d599, 46f3, 950c, b596, 140b, da04, 6124, sigradi2013_313r, 3781, ascaad2014_032s9, cbf7, 04bb, 0e5b, ccb1, 8449, 8283, d5d9, a866, ecaade2015_100z19, acadia14projects_445am, 3409, ecaade2014_202k52, 7738, 5fa0, 5322, 90bf, 93e0, 2400, 61e6, caadria2016_333t14, c47f, 7ea4, 56d6, 2e4f, d743, 4915, 0e73, 2951, sigradi2014_313e6, cb7f, 89c0, 690000, 8cce, 8937, e10c, 1288, eabb, sigradi2014_084c8, 03fb, 2fce, 1765, e6ff, 9df0, 7fd6, 3119, d805, cdc8, f6af, acadia14projects_101as, acadia17_59k, b3ec, ffda, 69c7, 493d, 15a7, acadia14projects_507ad, b618, 73f0, fd46, 0bcb, 0b99, acadia17_178ll, f93e, 8427, 5dcf, cc7a, abea, ijac201412401s3, 6e45, ecaade2015_25i5, caadria2016_673w28, bf16, 903b, b367, d4e3, acadia14projects_237az, d667, 04ee, fe67, sigradi2014_232n8, 981a, acadia14projects_53k, ae4c, ecaade2016_203i53, ecaade2016_129g36, 55bf, 61d1, 721f, 38a2, c191, acadia17_544a, acadia14_479o, ijac201614101k1, de2e, 856c, acce, 3268, sigradi2014_074n6, dc4d, ascaad2014_014c8, sigradi2016_792h, ecaade2015_317s68, 19a1, f175, 7182, 1812, acadia17_640pp, 49d9, caadria2017_124t33, 0678, 5e2d, ecaade2013r_004c4, caadria2017_055j18, b68a, 0218, 43c2, 9b2d, 80ab, d10e, 2367, ecaade2016_130b37, e90d, e801, bf01, b3a4, cfff, 7087, acadia17_222c, 5aec, fc5b, 1aa5, 2b2c, 22ab, 326f, 55f2, 0b54, 9318, 14da, f52e, sigradi2016_385ll, 1eb5, 4272, 8005, c4e2, ecaade2017_117y, 506b, e0a0, b8eb, cbbd, ecaade2017_129nn, 713f, 76e2, e4c8, 168b, 8193, ecaade2015_53c9, d321, 7d0e, 9559, acadia15_483c22, 17c2, ecaade2016_tkob67, ijac201614104u3, acadia17_222t, caadria2017_051l17, 6a88, 7e56, 2a88, cb64, ecaade2014_055z13, f44e, 7c84, ec48, 3d69, 6eda, e838, acadia17_392f, 18c4, 239b, acadia17_82ww, fb49, 8316, 5d46, 1997, bf54, 9d46, 5094, ecaade2015_237l54, sigradi2014_048s4, db51, d04b, abc3, 6d58, sigradi2013_414s, 3e5c, acadia17_90oo, e9bd, 6ac4, ecaade2016_023v6, a551, ecaade2015_129k25, d26b, acadia15_469r20, acadia14_339ao, 0eda, e25b, dc72, 88be, bd80, ecaade2017_302rr, 0445, 4464, ff4a, ijac201412304v9, sigradi2016_674kk, ee97, bc17, 7955, dde0, 907c, a129, eee9, e3d0, 6093, 13e6, 5151, 354e, 406f, 6e80, d956, 11e0, 262a, bc40, 535b, 141d, d580, 82c9, 8774, aa45, 97d6, c023, ijac201614305p3, eb6f, c19d, 67b0, 3164, 6c63, 7185, sigradi2014_114m9, ecaade2017_291ee, 0503, 1f49, a961, 5cf9, 8aa7, 018e, 6feb, 7932, ca56, caadria2017_041b13, 76b0, c5e2, 979f, ecaade2014_218a56, 045e, 2b94, sigradi2015_11.196h26, cd8d, 804b, acadia14projects_145x, bf8d, e629, a7c6, fbd3, ecaade2017_192d, d3b3, ecaade2017_038ll, ecaade2015_318t69, 6ad0, 4668, ascaad2016_008f4, 6b33, 325e, 4bee, 6183, 4ca0, df6c, 65f1, 089c, sigradi2015_3.209h4, 82d3, 83be, 40ec, 3c72, 7ded, 64ce, 092b, 6cba, 86d7, ecaade2015_201x43, ecaade2016_118k31, 79c5, acadia17_274oo, acadia16_270b17, caadria2017_145s38, e7ba, 9cbe, e0f1, 9102, efe2, a40e, 408b, 28f2, 18c5, 8f8f, be88, acadia17_118jj, e56a, 704b, 1878, 3504, ecaade2016_063k15, acadia17_648n, 0205, d4ae, 7f14, sigradi2014_329y6, 7a66, 4ace, 6620, 58dc, 8804, eb94, 3bf1, 084b, c793, df57, 82dc, 5663, ecaade2014_239y61, c8e5, 337f, ecaade2015_138b27, b8a5, ecaade2017_277uu, ecaade2015_194z40, 0263, ijac201513205r8, 1fd5, acadia17_290k, 48e9, d06a, 4ad6, 7caf, 73cd, edfc, 1867, e8cc, 9430, 1680, 45d4, 4dc9, 968b, ascaad2016_013w5, sigradi2014_023z1, 1945, 7eaf, d0e9, caadria2016_601c25, e9b2, 278c, bb99, ecaade2014_086s20, 9607, 8a8f, ecaade2015_317p68, cb18, 1be2, aac2, c87f, a406, 587a, 10b4, ascaad2014_024d6, 2be8, sigradi2016_448r, sigradi2015_8.328i15, 9688, 91b1, 7930, acadia17_307hh, a552, 5cb9, f140, ecaade2014_153t36, ee06, 492b, 89fb, ecaade2015_155n32, e645, 4782, eec5, ascaad2014_033c1, 3fd8, 36a1, f7fa, 3f2f, 3f4f, ba19, 0409, acadia14_609ah, 906c, sigradi2016_417nn, b43d, 2d00, 6b89, 95ca, 4499, caadria2017_004p2, caadria2017_081p24, ijac201412405o8, 8083, 8f72, ac50, ijac201412403o6, 8543, 02b6, d3ea, 0f96, cfb1, sigradi2015_3.65z2, 4238, 9803, ecaade2015_33b6, f0a1, 620c, ecaade2014_151t35, 3f33, ecaade2016_025a7, ea47, ec00, ecaade2017_215ee, acadia14projects_229i, f60c, 22d5, ecaade2014_066u15, 48a2, sigradi2016_807ll, ecaade2017_080gg, 7d78, ecaade2017_048jj, 4b3e, 7f4d, 87bf, 4481, aa20, 24b2, ijac201614206w10, 414b, 296e, caadria2016_405o17, cb38, 15ed, 54e2, affb, 8d0a, 509c, 31ff, ascaad2014_004k2, 0c72, caadria2016_333r14, 17b4, b81c, daa1, c002, a0f6, ac2c, 5045, b477, b4af, 9729, 51d0, 2945, acadia17_230b, 074d, 3d4f, b3c6, acadia17_473yy, 5f4a, 070b, acadia14projects_473aj, acadia17_472rr, 91cd, 760d, acadia14projects_167ab, ecaade2016_130d37, f97a, a17c, acadia17_637j, dac6, fd1c, 9fed, 7f19, 2902, 14c3, 55fe, 9d74, 081e, ecaade2015_35y6, a278, 6e0a, feac, 8381, 9708, 8df3, 35ea, 9512, ijac201614302r1, 8512, 7a9c, ce67, b7dd, 63d2, acadia14_101ak, 5335, f4e6, 1361, 1064, ascaad2016_028l11, 9030, efeb, ecaade2015_314b68, b984, 668a, 8ede, e7a7, 51fe, 4bb6, 205f, a4e1, 6921, f94e, d659, d385, sigradi2016_392xx, 9b62, 2fa2, 9696, 4c56, 7b4a, ed14, f887, ecaade2016_073v20, 73be, b353, 9885, da3d, 3441, 5eeb, 2991, 924c, ad91, 20dc, 00af, 1591, 86d3, a3ce, 5ab7, 8588, acadia16_270a17, 3948, 9355, caadria2017_113l29, cdbc, 53fa, f32a, 8b27, 0685, f153, 6496, 7199, caadria2016_405n17, 42b7, ecaade2017_101cc, b0e6, 1e61, ecaade2015_84a17, 2e82, bd88, aaa4, sigradi2016_729a, d6b8, ecaade2016_011z2, acadia14_301h, df1a, 1739, bf8b, ecaade2014_206o53, 4598, d35c, 8253, abf3, acadia14projects_63ae, 0333, 4738, a6be, d767, ef55, 7fd7, 6563, 5acb, 7ea6, 7e5b, 9283, e1d3, abfe, 53e6, fd25, e2fd, 75b4, b247, e44c, 4164, 0318, sigradi2016_431bb, 181f, a526, e671, ecaade2016_ws-intelligenty68, 5e9e, caadria2017_021g8, sigradi2016_669q, 3e1c, ecaade2014_204z52, 0ff0, 8e52, 8782, 7870, f53d, ecaade2017_059tt, 4d66, caadria2016_003d1, fd39, 07e4, ecaade2016_230p61, ecaade2016_021x5, add4, 0fef, acadia15_185r7, 80e3, c98b, acadia14_719k, ascaad2016_045v18, 5e95, 7f9e, ccbb, f18f, a840, 1b2b, ecaade2017_019kk, 6122, caadria2015_114e18, ecaade2016_042p11, 0cc8, 4ddd, 9ef0, d33f, ecaade2015_298j65, ecaade2014_194s49, 5658, caadria2016_333w14, 5986, e2f0, ecaade2014_168y40, 5d65, 802a, cfa1, 8c2a, 046f, ecaade2015_196t41, acadia17_38mm, c94b, ecaade2016_043c12, cbbc, 4c95, 2375, acadia14projects_87ae, caadria2017_094a26, a7a3, d82a, acadia17_600hh, ecaade2014_153i37, 2cd7, ecaade2016_021t5, c683, f76e, 5f60, 2338, 58a2, d08c, 2ed5, 39b5, 7e1e, 56b0, ecaade2017_215a, 25bf, acadia17_100j, 87f3, f5f9, dd7a, 7840, acadia14projects_317w, 574e, ecaade2014_168r41, 7e7f, caadria2017_142r37, 1abf, 782e, 0d6b, e1ae, 0974, 90a2, e229, 68b7, 3215, f24d, sigradi2014_341e8, 29b5, acadia15_149u5, c272, caadria2016_115n5, 55c3, 604a, 7b03, fa9b, ecaade2015_83k16, 1125, acadia14projects_601ai, ijac201715105j, 8b1c, 1bdb, 94d7, 794b, 4e8e, 48d4, ascaad2016_009m4, acadia17_52z, 5e68, ffcd, 33da, d900, 085c, 375c, 073d, 49a7, 2b44, 1d37, 7884, ecaade2015_279x60, a886, ecaade2015_11a1, aa31, ecaade2017_059xx, ijac201412403h7, acadia17_560p, acadia17_164a, eee7, 8994, ba08, 8a1a, 492d, 824c, acadia14_365ad, acadia17_474k, e926, 2a5e, b5a9, 82e2, 9316, 8311, 4d8d, 6c52, 1436, ecaade2015_278p60, 0c37, 96a7, c4d0, 90e4, f280, a6d1, 647f, a37c, ecaade2015_140e30, 89f9, b4ab, f2d9, 7ad7, 9c79, fccf, d1d7, 090b, 4bc1, 4383, 7810, ijac201513105x4, 196f, 6d3a, 68e6, 46e6, acadia17_80d, ff8e, 05c4, 14d8, 9be1, caadria2015_010v1, 8e81, db8d, 6b9d, 718c, 8665, 84a7, b00c, acadia15_110r3, 341a, a7de, 9a68, 6ab2, ecaade2017_129pp, 035f, 310b, caadria2017_074n23, c346, 2b4e, aa95, b679, 2b7a, ea71, 4434, sigradi2013_280m, 40d8, c5d8, 3e0f, 3b29, d50c, 5324, 7823, fd67, a90f, 86b7, ecaade2016_108y29, 442c, acadia17_445t, 4896, 047b, e7d0, e1ef, ecaade2014_198u51, ecaade2015_138d28, 87cb, 53f6, ecaade2014_070k16, b2b6, fefe, 434d, a059, acadia17_137ll, sigradi2016_781yy, caadria2016_073u3, cd3a, e547, 1791, a177, 14ab, 5d87, caadria2016_271b12, 8277, 1990, ad5a, 2f78, 9f6e, caadria2015_137l22, 94ac, bdaf, 0357, 45b5, a6a9, ebf6, 67cf, 0a52, 31bb, 5648, 548d, 833b, 783d, 02f3, 0246, 178f, caadria2017_135f36, 9e34, 6bb5, 0c96, 6be0, 547d, a1a6, 50e2, 61d0, efb8, 4741, ecaade2016_222d58, 4821, acadia14_177t, 6135, ijac201614102r2, f174, bcbc, caadria2017_037c12, caadria2017_023s8, 428a, acadia14projects_177w, 4f46, d099, sigradi2016_440gg, 266b, fec8, c418, 4243, 4d27, 12cb, 31ea, b3e8, sigradi2016_356e, d0f4, 46e8, c02e, 9524, f8d3, 9b06, 5657, ecaade2015_130y25, afd9, sigradi2013_112b, 4642, a9f1, acadia17_562z, 2ffd, db0e, c62d, ec57, ae32, fe7a, acadia16_88n6, dc7a, ecaade2017_229ee, caadria2017_001b1, ijac201513306e13, e3fa, sigradi2014_345j9, a780, e49b, ecaade2014_240u62, 0e3a, 30d2, 446a, babb, sigradi2015_12.215r27, cc01, f5b9, e636, 8678, 584d, acc3, ecaade2015_334v72, 2a3b, caadria2017_048e16, f5c1, ae4e, 06fb, 2eef, 61c0, 9c1f, 9d1e, ecaade2017_211ee, 6bcb, 0a4a, fe77, afc3, a880, 2d51, f503, ecaade2017_056e, 2163, ad3b, 0eec, c881, ijac201412205d4, sigradi2016_560q, 5b22, b26a, 74a1, 3654, 885d, 08fe, a3d8, 8c99, ad78, acadia14projects_565s, caadria2016_405r17, caadria2015_084b13, 68e7, ecaade2015_211x46, e40b, 4fdc, 8bd7, 75d4, 19bd, 59e8, caadria2015_031n4, 0c11, 25b7, sigradi2015_6.387e9, e990, 1603, e64e, d281, d551, bf0e, 2495, 4558, 6900, 90ea, sigradi2015_12.259y27, acadia14projects_463v, 9084, 2b25, f53a, 51dc, 9200, 2a4a, sigradi2016_654qq, 6daf, 36e9, ec22, ascaad2016_008e4, 3718, 64be, ecaade2014_120m27, ecaade2016_110g30, 5863, c38f, 1e97, sigradi2016_770m, ecaade2017_072d, 46df, f0c5, 401b, 84c0, 4723, 8afc, ecaade2016_123e34, 8046, ff20, f3cd, 9ea4, 4ac7, 1d40, b60b, 7ac5, ijac201412405p8, acadia14_339ar, 5b38, 853b, 769c, ecaade2015_130x25, 860b, ijac201614206a11, acadia14projects_101ai, e351, 1056, ijac201412304x9, ijac201614308b5, 572b, d9ea, e51b, 42c3, dedb, caec, 77cd, acb9, acadia17_364vv, 4570, bb61, bbbe, 5828, acadia14_339y, 8bb6, acadia14_671u, 190e, 5987, a24b, fc24, 0fa8, acadia17_329z, 4ce7, caadria2015_145z23, 4453, dd04, a850, sigradi2015_11.8s23, d268, 4c9e, sigradi2013_304a, e9ac, 9303, bdc2, 9221, 4e60, d0f1, 3575, 3305, 42ba, a0de, 1ad1, 6d76, 95b6, ijac201614207s11, caadria2017_124j33, d616, 65e4, 33f2, 2128, e93d, ascaad2014_014s7, e002, a8ec, d59b, bc0d, d4b7, a34d, ced2, 9db3, ecaade2016_163s45, cc96, acadia14projects_609ak, acadia14_497ab, 893a, 284e, a966, 2881, 9104, 9b5b, acadia17_60t, 7a5c, 8d28, 39a7, d3e0, c9df, 658f, f9f6, e58f, 66a1, acadia14projects_115ak, acadia15_333w13, af54, fae7, caadria2017_031j11, sigradi2014_128g1, ijac201412207e5, 4749, 8f66, a720, acadia15_323l13, 98f6, acadia15_451i19, 88f7, d1e0, e65c, acadia14_435aa, 3e8b, 6b9b, 1642, 2bee, acadia14projects_627am, 1975, 93c5, caadria2017_081r24, caadria2017_118x30, ecaade2016_243v64, ac8e, cfb0, 4d44, 605d, sigradi2013_364t, 12fd, 577d, f113, 8d9a, ecaade2014_187f48, bd61, b190, acadia14projects_435ao, ecaade2015_200f43, ec11, d892, 1278, 0d10, 7228, 9a48, 3112, 3bc8, 981f, 26b4, 8ccb, acadia14projects_339ai, ba02, acadia14_627am, c785, ecaade2017_269oo, ce14, caadria2017_163c41, b391, bc21, 3599, d402, sigradi2015_12.215s27, 8abd, 2ae4, 3f73, dd10, 60f2, 6991, 4c8f, 45af, 6341, ascaad2014_029g8, ecaade2017_149n, 7243, e5b5, 7d3b, d67c, sigradi2016_710ll, 89cd, 6331, 2791, 255b, 9bf2, 02de, e31f, 2e0b, 4f6d, 110b, bc65, 20f8, ecaade2017_124m, acadia14_145af, 0d03, 68e4, acadia17_670ss, 4924, 8df0, caadria2015_226n34, 2565, 0c9c, b435, 609e, dc7f, caadria2016_383s16, caadria2017_054c18, 1f72, 400e, 9856, acadia17_660z, caadria2016_529l22, 1919, ccb9, acadia17_640ss, b1f8, b9fd, acadia14_153d, acadia17_348k, sigradi2016_674ii, acadia17_358mm, ecaade2016_225b61, f940, sigradi2014_330e7, 7b6c, 649c, 6d0f, 7473, 0879, 9088, a898, 36d0, acadia14_145ak, cffe, d04f, e18f, ecaade2014_121n27, 30a1, 5245, ecaade2016_032r8, 6d97, caadria2017_015l5, caadria2016_157x6, 74c5, 7259, acadia16_440w25, 8f45, bbfb, ijac201614305i3, 65fd, 605f, e01c, f575, ecaade2017_253z, d901, d7b1, e2e0, 16db, d2c3, b0de, bdce, acadia17_492kk, 5604, 9bc9, ca37, acadia17_128tt, 8e74, 85bf, 543d, c840, 54ab, 517b, 122c, 5d17, d812, 24d9, f7d6, a40a, d415, b28c, sigradi2016_732m, acadia14projects_357ay, acadia17_81k, 99b2, 8315, 05fa, sigradi2016_592q, f2a7, ecaade2017_215k, dee2, 7fe3, 9356, acadia17_318e, ecaade2016_210j54, ce40, 2e94, 1918, f223, ijac201614207p12, sigradi2013_304c, 28a6, 2519, ecaade2016_087o24, 8a05, sigradi2015_10.144z19, acadia17_62nn, ecaade2015_130a26, 2f45, sigradi2015_6.387s9, ecaade2014_112h26, 81ab, ijac201614302j1, ecd8, 1087, 8a53, 4bed, ascaad2016_022x8, caadria2017_056x18, 1457, 83b2, ba25, c89d, f3a2, 8ba9, 3271, f029, 8865, 0f09, cd58, 7947, 2532, f903, 227c, sigradi2013_386e, sigradi2015_9.152t16, c4ea, ad9d, e077, f4a5, acadia14projects_103af, 17f1, 671d, db6a, acadia14_427ap, 807c, caadria2016_809c34, 53b1, sigradi2013_184, 9baf, 9d60, ecaade2014_072m17, 3c44, 7396, 31ce, c30a, acadia14_237as, da83, f039, acadia14_555g, ecaade2017_029u, a920, caadria2015_084w12, a9e2, acadia17_82ss, ecaade2013r_020u10, 237e, ecaade2016_099h27, caadria2017_145r38, 78c4, cbb1, 81cf, 1a58, acadia14projects_681an, b111, ecaade2014_052k13, 3fc1, baf2, e1e7, 574a, ecaade2015_11d1, acadia17_492hh, 1bc1, 55a8, a216, 3ed8, ijac201513203v6, c81d, b6af, ecaade2016_224t59, d177, ijac201513101t1, fbe5, sigradi2014_042m3, sigradi2016_448gg, ecaade2017_291n, 042d, acadia14projects_479i, 8f9f, b131, feed, 8b02, df22, feb3, 0125, ijac201614204o9, 1e37, 9080, 9404, 0ea5, c725, c71b, feb8, 7743, 563c, 8795, acadia17_82a, acadia17_52r, 94f5, acadia17_669h, 477a, 3f36, 273e, d8b7, 65e1, ascaad2014_019j3, 4f1f, f69a, f122, acadia17_560l, caadria2017_113z29, be8f, sigradi2015_8.339w15, 9285, 01f8, ijac201513201v5, 1c54, 3b1a, caadria2016_819x34, ecaade2015_206u45, 566d, e986, ecaade2015_138e29, 65ef, ca76, acadia14_75e, acadia17_283xx, 555f, ecaade2017_079r, acadia17_658b, ab8f, e6d3, 8291, 53f7, 71d9, acadia14projects_101ar, 3a02, 150b, b430, 6f3f, ba26, a66e, 85d7, f5cd, ijac201614208b13, ecaade2015_92v18, acadia17_202l, 8a08, caadria2015_119f19, 3cb0, 637e, c814, ascaad2016_054a22, ecaade2014_204w52, 395f, 8cc5, d1f4, acadia14_453i, 0c0d, 5c89, d709, af38, 5e77, 089e, 253e, ecaade2015_284r61, ecaade2017_148e, 858e, c7fb, 4747, 0f19, 6d6a, 299b, acadia17_365b, 75d0, fd24, 2cfc, 2e91, 2504, 73aa, 5ec1, 21e3, 1d89, 6931, 05d9, ecaade2016_026z7, bf32, 21ea, 8346, ecaade2016_126p34, ecaade2016_018g5, 688b, 4c9b, ascaad2014_003x1, d581, ed74, fc38, fde4, caadria2017_056i19, a903, 7dd5, ecaade2017_203kk, 790b, 0c30, fb0a, e9b4, b6b2, caadria2017_041g13, ecaade2016_126u34, f052, sigradi2013_238, sigradi2015_8.339x15, 0d06, 596a, 62df, ecaade2015_38r7, 93ee, ff67, 044b, 384f, e098, 37d0, ecaade2015_298m65, 17d0, 0126, 70d1, acadia17_52f, f9ff, 8a65, 5b3d, 8823, f5fb, ebfa, 3251, 86ee, f7a3, 5a53, c5e8, 3bf4, c8ae, a095, 6d78, 965c, sigradi2013_268j, daf8, caadria2015_156p24, ijac201412301v5, ac3a, 71af, 8a24, ecaade2017_083kk, sigradi2013_41f, cf6e, a565, e5de, aa90, sigradi2016_560dd, 7c88, 4554, 6c87, 7fce, 3c48, b86c, 888b, 387e, acadia17_455ee, ijac201412204o2, 1117, acadia14projects_463p, 86c0, 7f17, 09f4, 4951, 4504, b08e, fa7b, ascaad2016_038o14, 3f32, 94a8, f9e5, 4d1a, db09, 3c68, ecaade2017_006hh, c5b5, 1fac, 35bc, 4f08, ecaade2017_076bb, 309e, 3ff8, ecaade2015_82z15, acadia15_57j2, ecaade2015_221x48, 753a, acadia15_123k4, f9e9, b578, cab0, 196c, 4eb6, 1ba5, d71b, f066, 6dab, acadia14_539g, f4a6, 5e7b, 688f, acadia17_381bb, 670d, acadia14projects_167t, sigradi2016_408w, 0433, caadria2015_206h30, d964, 1778, ecaade2016_105d29, cb68, 0a13, 7722, 3825, 2121, dad1, 8639, caadria2017_002l1, ecaade2015_332u71, sigradi2014_330c7, d3cb, 96db, a31d, bac8, caadria2017_096u26, a5fc, 242e, eec7, acadia17_670ww, d0b6, 732a, 106e, 164a, b75c, b67e, ecaade2016_163d46, ecaade2016_230w61, 5b9a, ijac201715104z, 24c3, 3cc6, caadria2017_052t17, acadia16_140y9, 33d4, 9cae, fc85, 5cf4, 6f59, cde4, 4d85, bdf2, 71d5, 8aa6, e6cb, 5617, 7ec5, 463b, 293b, 540c, 844f, ecaade2017_294qq, ecaade2015_53n8, acadia17_146l, 850f, 7c78, 19a7, 5188, 59ee, 17a7, b74f, d884, d9d0, caadria2015_066c8, d538, ecaade2016_230o61, caadria2015_139d23, 0a23, caadria2017_008x3, aaf1, fb13, e8a2, 7795, 1c3f, 4e8a, 83c3, f5e9, 0539, 2b29, ecaade2014_023i6, b7c7, f75a, d10c, 7213, c19c, 9be4, acadia17_318ww, 5e7c, c8f4, a4e6, 4022, 0e43, d943, ecaade2016_079t23, f593, ecaade2014_029f8, 9b2a, 6fc8, 6025, sigradi2014_265o1, ascaad2016_057p22, 69e0, 1e84, c7a1, af89, 1caf, 14df, ecaade2016_036m9, f5c0, a994, d072, 5147, ecaade2017_302oo, 6b91, 5180, ecaade2015_317h69, a96e, ecaade2015_101j20, d93a, 592d, caadria2017_135g36, 02dd, 1210, 8452, bd7e, 4c8c, ea50, a50d, afea, 78cc, 0a06, 8459, 6bd1, 0b1d, acadia14_619ac, be56, 5027, a9f9, 009a, abab, a3cc, ecaade2014_108c24, 3e32, b70e, d98a, 4122, b2a3, 3e12, b9a2, a26d, 21c1, sigradi2016_817c, 8e0a, sigradi2016_393qq, fa65, 3080, e73c, 514d, 3ff9, 0265, 3fb8, 8cc8, e695, 7d2a, 84b0, 1140, acadia17_366j, bf9b, d846, 1bff, 78a2, b53a, ecaade2014_011f2, e4dd, b5ee, c7f8, 45bb, d2a4, 5d2c, sigradi2014_345k9, f1c1, baa2, 5787, ecaade2016_102t27, 993e, 48d7, ascaad2014_028n7, 35d6, 61e5, 49cc, 7923, 5c68, a6bf, sigradi2016_484rr, a9f0, e76a, b061, 3783, ecaade2017_087t, 0248, acadia14_445af, 97e9, 4841, 99b5, 5018, 9c67, ecaade2015_103s20, b060, edd2, f953, 4af2, acadia17_62ww, acadia14projects_579a, 4f05, 3567, 35f5, sigradi2015_3.212m4, 8b5b, caadria2017_058m20, acadia14_427am, 9057, f1b6, 50f0, 1661, ecaade2017_294b, 6b1a, eacb, 4d36, ecaade2014_194p49, b73f, sigradi2015_9.152y16, 3597, acadia17_266w, f2e0, ecaade2015_196m42, 025d, 0722, af97, c1a0, 782f, 6ee0, 55ad, ae9d, 494e, sigradi2016_415ii, sigradi2014_250p9, 895f, ecaade2017_225e, ijac201412402u4, sigradi2013_389k, 4784, 7af1, 751e, d0c9, 1e53, ecaade2014_016w3, ecaade2017_192c, 5220, 8184, ecaade2016_215v54, sigradi2015_sp_3.85s29, f5f2, caadria2017_002h1, 9e27, 6ad5, 62cf, f9cf, 84fb, 49fa, 5bc3, 028e, 480d, 005f, d049, 95ae, 7cc1, acadia17_358ee, 6408, 98b1, a728, 7d13, 6e70, ecaade2015_230c52, fe40, 7da1, ecaade2014_162u39, 44db, 408a, 47ab, 9454, 6e71, a71f, 488f, a767, 97ca, 76e1, ef6b, 3b9a, 4517, ecaade2015_138l27, 6d94, acadia14projects_357av, ecaade2016_154n42, 67c1, 2139, 3a65, ecaade2016_162e44, 20c3, c4d8, 4c67, 7afb, aad7, ecaade2016_095f26, e157, e952, 5f6a, 1dc3, ecaade2017_054tt, 0903, 6cf4, 886c, caadria2017_124l33, 2253, 16eb, 3484, ec2e, 9279, 117c, 22fe, 7c4f, ascaad2016_035v13, e800, 5efc, 8e98, ac01, caadria2017_136n36, 3052, 8d50, caadria2017_005i3, 4333, acadia14_389d, d15a, 1b7e, 3ff6, ec98, 28b1, 22df, 7b04, sigradi2013_275f, 5b75, 3fcd, ijac201513203c7, ecaade2015_243u55, ijac201412404d8, cea3, 9307, a4b8, 23a1, 9f1c, 8fa4, 9c63, 3b8c, 39af, 1fdd, sigradi2015_8.27n10, c1ad, 79dc, c8fb, acadia17_481k, ca04, ascaad2016_028a11, ecaade2016_075m22, 2416, caadria2016_013k2, ecaade2015_35x6, fecb, ecaade2015_115t22, 10d3, 40b4, ijac201614203u8, 92da, 314b, sigradi2013_429j, f4f0, d69d, sigradi2016_417oo, 7b50, 3eb7, bcc7, ijac201412303a8, dfed, ijac201412301c6, 5619, 5e88, 3528, 2beb, 00c2, ecaade2016_170v48, ecaade2015_235p53, 7279, ecaade2016_130s36, 6961, b6fb, 371f, bb48, 7831, 3370, acadia14_153ao, b3b7, c08b, 67f2, 5f36, 6378, 604e, 5c3f, 8a68, aecf, 7984, 1444, 5301, acadia16_382v23, 69b9, 23b5, ecaade2015_227e50, 5fe1, 81d2, 99a1, sigradi2016_360x, 2502, 89f0, f531, fc6d, ecaade2017_152b, ad21, caadria2015_086i13, cc81, caadria2017_009w4, f35f, ecaade2016_046x12, c5ea, 6266, c718, sigradi2016_420pp, fcaa, 337e, 12ba, 4216, 9203, acadia17_628oo, 150c, 8bf8, 884b, df2b, 89d8, 8973, 6a4a, b759, 378a, 0917, a0d4, ec87, b619, 545f, 5de2, acadia16_224o14, 0e08, 7cb3, 7398, bff3, acadia17_610mm, 70dc, dcc6, b662, b931, 8b90, 4085, e8a1, 68ab, f0ac, ec7e, acadia14projects_101t, 810c, c40d, c614, 6be1, ecaade2016_006w1, 6347, 2bf1, 443b, aac9, 6d3c, 16be, cfd1, 1405, 2d13, da9d, 7fe1, 4d1c, 724f, 7e88, c6c0, 2ef6, daee, 994b, a05d, 3e99, 5259, 1666, ijac201412401g4, 503a, ecaade2017_291k, 0acf, ad75, 5bb0, e529, caadria2015_023x3, 2ae2, acadia16_62c4, 0dca, 501b, ecaade2014_024o7, 2136, aad9, 0bb3, ecaade2016_071b19, b1d9, ada0, 62dd, 2373, 347f, c0b6, acadia14_637ah, ascaad2016_045r18, fe63, caadria2016_559b24, 2b72, 5eff, 9d3b, 2847, 0113, a760, 6b38, f0c3, 0fca, 639f, sigradi2014_345i10, f5b7, 1be4, 966f, 0bec, acadia17_358bb, ecaade2015_91i18, 3ee2, ecaade2015_59b11, 16d6, acadia16_478s28, 327b, eccc, f688, ce7a, caadria2016_507i21, 10d6, 8e8e, 3966, caadria2016_003g1, ecaade2017_291u, sigradi2016_590l, 5702, 062b, 1614, a76b, 9bbb, 95fd, 203b, ecaade2017_290vv, 4cf5, b93b, 0153, ff37, sigradi2016_470w, 6bb9, 405d, caadria2015_090z14, 9c5e, b87a, 5489, acadia15_381r16, 83b6, ea60, acadia15_123m4, 8914, 8efb, c293, sigradi2016_690h, 2d17, e4bb, c8e9, ascaad2016_023a10, 7c6a, 32c0, 4816, 968e, ffcf, 3140, 2a89, 6c73, d775, 0a9e, e61e, 9e60, ecaade2015_265t58, 5e3e, 4258, 1162, sigradi2014_169o4, f11c, 74df, acadia14projects_435ar, a48d, f609, 9af4, f3c9, 2b69, 5bff, 728e, f720, bb0c, 5d2e, 32d6, caadria2017_037g12, acadia14projects_117i, 10a0, 13da, ecaade2017_073o, 1268, a173, 1c24, ecaade2016_185z49, deb1, 42bd, acadia16_106j8, e2ed, b427, 7e79, b87d, caadria2017_056z18, ced3, ad61, 7197, f332, caadria2015_087d14, d8a6, sigradi2015_2.213z1, 0589, c239, acadia14_125aa, 6dfa, caadria2016_713d31, f4e0, 38b4, ascaad2014_032p9, b32b, 761f, sigradi2015_sp_8.326v30, 33fb, b187, 940a, ecaade2016_078a23, ecaade2016_089e25, ijac201715106h, fe22, 4253, ec74, 052a, sigradi2013_390s, f504, 0f2b, 4f20, 5278, 15f9, 73ff, 3235, ecaade2014_057s14, 6d57, f127, 2e7b, ecaade2017_199hh, c6cd, 927b, a711, 7d52, 9cbd, a629, caadria2015_060u6, 2a60, ijac201614404z2, acadia14_339ac, 6a7d, 1d0e, 2dc9, d62e, 9547, ede7, ascaad2016_038z14, a5e4, 6bed, ascaad2016_012z5, b674, ecaade2015_171h36, ddb3, d162, sigradi2014_247l9, b640, 3ef5, 024e, acadia17_222s, ascaad2014_029k8, 86ce, 23d9, 41a7, a9f8, ecaade2016_002c1, c858, a2d0, 9ea5, ascaad2016_044z17, 2a09, ecaade2016_167x47, 53af, 2cc1, ijac201715204aa, 1634, b72c, ijac201715106rr, 1ae5, ad3d, 413a, 4491, ecaade2016_243p64, 7ed1, 48af, acadia17_230h, a1b0, ab3a, caadria2017_163y40, 55d9, acadia16_88h6, dd7f, 923a, acadia14_101s, d936, dee0, ecaade2016_151j41, eda2, caadria2015_087y13, 9912, 0c14, 2f63, ef24, f6cf, 69fa, 2907, acadia17_92j, e418, 4de2, 73c3, ecaade2015_309u67, ascaad2016_039v15, a3e7, cc59, ecaade2015_304y66, sigradi2015_10.7d18, 9c42, ecaade2015_180o38, ecaade2016_147y40, b39e, 6906, 84ba, ecaade2017_164gg, ecaade2015_103n20, d476, 95f7, acadia14_291ap, 3617, d2de, 334b, 2465, 13e1, 330b, acadia16_440a26, acadia17_426i, 6878, 235c, 4a2a, 5dbd, ijac201412402r4, e62e, b61c, a875, ijac201412204u2, acadia16_12b2, 40fc, 2e59, 29e1, 3cfd, 41fd, acadia14projects_565o, 5ff3, db80, 2e49, cc35, 5bdc, 2ff4, 8880, 8e90, 7992, f680, 66aa, f041, 96a6, 4077, a8f0, 9634, ecaade2017_252f, ijac201614102g2, d43d, 9d9b, 7601, 4094, baf9, 9444, ecaade2016_094s25, acadia14_153at, 1be9, caadria2017_107p28, ecaade2014_127l28, 77d3, 9668, 5e4f, 548a, 1a62, 13f4, 43c9, ecaade2016_046r12, 0795, caadria2016_819k34, 65a3, 87fc, 7252, ijac201614204b10, ijac201513206s9, ijac201513101i1, 4d3b, 56a3, 47de, 571d, acadia17_492pp, ascaad2016_033b13, 5bf0, 9a2d, 6b68, bbec, 21bd, da97, caadria2017_047g15, ecaade2016_182m49, 4ce6, ede9, 7d38, ecaade2017_225l, d1c3, sigradi2015_12.259a28, acadia14_589d, f660, acadia14_655z, f72a, e02a, caadria2016_435j18, 56c5, 785f, 19ee, 4154, 307e, 3a1d, 5a71, ascaad2014_019m3, sigradi2013_268i, ecaade2015_138v26, ascaad2016_024k10, 088a, caadria2017_016s6, b3d4, ce1b, ijac201614309o6, 3f96, e5fa, 34e3, 9d22, 0a4d, 9cb0, 135f, acadia14_125ae, f5aa, bf84, sigradi2014_330k7, d2d2, 5d39, 632d, 643f, cd9f, 9272, 8ca0, dc48, 8a33, ascaad2014_017w9, 6c88, 2e9c, caadria2016_589a25, 24eb, 29b4, 5621, 8919, 3b57, acadia14_619y, caadria2016_507r21, fbdd, 2d5b, bf08, acadia14_681am, 7654, acadia14_145p, 3762, cb71, 3cb7, acadia17_52b, 96cb, ecaade2014_239w61, 8293, ecaade2014_224l57, b781, ecaade2015_81s15, 1820, 6e91, f844, sigradi2013_397i, d29b, acadia14_339ah, 4312, 668b, 4a82, d44b, 1eb8, e3c9, acadia14_579l, 59be, ijac201715101d, ecaade2015_38s7, f487, ba8e, d0e1, acadia17_238oo, sigradi2014_189j6, 4fb9, 82c8, 8114, ecaade2015_177b38, 9f5a, 312d, 7b4c, sigradi2014_151n3, fd10, 0fc7, 8da5, 3278, sigradi2016_773y, caadria2015_030j4, c442, 85a9, 4fdd, a71d, ecaade2014_168j42, edf6, 89b0, 3311, f6fb, 46c0, caadria2017_189f45, 2527, acadia14_247p, 5377, 3e1a, c0f1, aa3f, 51f2, 39bd, ad55, caadria2016_209a10, acadia17_100m, 587d, 877d, acadia17_178ss, c9b9, 2144, sigradi2016_571ss, acadia14projects_589c, 8cb6, eb10, 0ebd, 447b, e6f4, ecaade2017_009x, 7d20, a66d, a774, ca08, 453b, f5f5, ecaade2016_224e60, 45f7, 1df9, caadria2017_136k36, f7ec, 7e6e, 1c68, 05d0, 6c0c, f2ac, fa9e, ecaade2015_77a15, ecaade2014_111s25, 9768, f694, ecaade2014_163z39, 204f, ijac201614105v4, ecaade2014_044b11, dab2, 26ff, 4262, acadia16_174b12, f864, ecaade2015_293x63, 104e, 5e62, 0618, caadria2016_601i25, 83f3, ecaade2015_193d40, 605e, 77fc, ijac201715106gg, 9b27, ecaade2014_044z10, 1954, caadria2016_507s21, 838e, d5d8, eed3, 4387, acadia16_344c21, ijac201614301b1, 722a, ecaade2014_194o49, acadia14projects_479ap, 3a32, 5978, 1b0b, 336a, 7ae3, 4a8e, 3347, ecaade2015_74m14, 1bb7, d034, b487, 8b46, caadria2016_187f9, ecaade2014_173j43, 00ed, 5f83, 9a00, 8589, c51e, ecaade2016_216b55, 6916, 1200, sigradi2016_467m, 5bf2, ecaade2016_123g34, 0521, ecaade2016_097v26, aa6b, 9d54, e576, ecaade2016_191b51, ec8c, caadria2015_108s16, d76e, e202, 13be, ce46, 847c, 900c, 7dc8, ecaade2017_301f, 9146, sigradi2013_194n, 4e65, a40b, 0f7f, 2644, f5e8, a339, e3fd, sigradi2013_30c, 0410, acadia17_308yy, a833, caadria2015_077z10, 8d02, 9a09, ab40, cf33, ce84, 9a88, caadria2017_031f11, 06b6, 8308, 34e1, e420, 9164, 5c4d, 23ea, e201, e402, acadia15_69p2, 38e3, d68f, 131c, 7d1c, acadia16_98o7, ce06, 3cc1, a249, 51bb, 6975, 37b8, 32d1, ijac201412204l3, ecaade2016_113e31, acadia17_145b, 4b76, e12e, 0c34, 1372, 2e42, ecaade2016_065e16, 74c7, aed0, 5726, a3d9, e0b3, acadia17_322b, 9b20, caadria2016_033w2, b09a, 8a30, 05c3, c37c, acadia17_640ff, 78b4, ea05, sigradi2015_11.165m25, caadria2016_683l29, sigradi2015_8.163e12, 166e, caadria2016_767u32, acadia17_358hh, 3f2d, 2a52, 45a7, a4c6, d768, fc27, caadria2016_529u22, 319a, eeb0, 0004, 9fde, 0e79, e35a, 3273, 63c6, 8535, 8eba, 56a8, 5400, b840, 1db6, 9cc1, b645, 7b0d, 0654, e27a, 95d0, 47bc, c05a, 5ab6, 2d62, aac4, ecaade2015_314k68, 3bd5, 084c, 9b1d, 86b6, 5c34, sigradi2013_52h, 4600, ijac201614303e2, ecaade2017_230qq, 1892, acadia17_542uu, ff50, sigradi2013_44, ecaade2017_053m, ecaade2016_011g3, f154, 1bd1, 4872, 9691, ecaade2017_157oo, 3a0f, 231b, 2422, 7432, 9d56, 74e9, 55e9, ecaade2017_173uu, 35db, dfdd, ecaade2015_193z39, 4490, sigradi2014_250r9, 5c1e, 7030, ecaade2017_302aa, 0996, 9597, ba38, 5f62, 25cf, sigradi2014_032l2, b582, f0db, 52a8, fe20, acadia14projects_219d, f87a, 8975, d0cb, a4ac, 17f2, f425, 4f63, acadia15_47i1, 80a7, 9421, 11c7, 8907, 3758, d387, sigradi2016_764h, ed69, f73b, ascaad2016_045i18, 545c, ascaad2014_026e7, acadia17_637h, 3d07, db4c, 70c0, sigradi2016_431v, 1dc7, acadia17_349p, 8343, ecaade2014_086p20, ecaade2015_269t59, caadria2017_046j14, 6ed5, 7f60, 2baa, ecaade2017_202l, 7fb8, 9550, bf2f, acadia14projects_43ap, acadia17_298dd, 963a, ecaade2016_161v43, ijac201513305z12, facb, 27fc, fcc3, cd1a, 5492, 57c0, 2930, f1f5, ba30, f8c5, 1b0d, ecaade2016_096n26, f0fa, 05db, ebdc, c63f, 28c1, acadia17_38pp, 0da1, e392, 0cfa, 85a4, ecaade2017_184nn, 85e7, 6cf7, 022b, caadria2015_078r11, c243, acadia17_600w, 577c, 0489, 9f0a, dd11, 897d, sigradi2015_4.219v6, 4b48, ab6d, e378, fc86, caadria2015_233g35, ecaade2015_91f18, 8c36, 08f4, 1e93, 03a9, d807, bd75, b893, 177e, eaac, 9751, 9c2e, ecaade2017_240x, 08d3, acadia17_435a, ecaade2017_255p, ijac201614407v4, ecaade2016_021p5, acadia17_308nn, 2f38, 4f9b, daf9, c5ab, acadia17_62vv, 45a6, 098e, 65de, ecaade2017_228z, 97cb, fd74, 546b, 0637, bc93, 9062, 65d9, 32fd, 8f14, 0112, 7bc7, 0f78, fb55, 71fd, d24e, a254, 741f, 30f1, 1f1e, acadia16_54x3, 61d3, sigradi2013_41k, 1d29, d999, 681f, 7602, sigradi2014_213o7, 2a70, 4f58, 4b80, 9918, e97e, 6f02, sigradi2013_425n, 8af0, 8145, beab, 0bf6, a29b, da39, 6da8, f5ab, acadia17_598qq, acadia17_552i, 8f2a, 1b66, d34e, cfc5, 9d77, 23c7, 48f8, 1ed0, ceec, 0e8d, abbc, acadia14projects_43ao, 6fd4, ecaade2014_173x42, 6692, 7a1c, ecaade2016_162e45, 5353, bb2e, 1cc1, c765, 542f, caadria2017_015d5, 9bf0, 0807, e8cd, f81a, c4dd, 14e2, acadia17_358q, d32e, 6c9c, ab7a, 41e0, 1239, acadia15_483n21, c0bd, efb4, 48b9, 13ea, 72dd, b455, 06ce, 2e66, ef30, acadia17_82pp, 26c6, 2ac5, 1c1b, 1587, c6dd, 63f9, ijac201614309b6, 6498, 2d66, acadia14_101t, ecaade2017_198h, sigradi2015_3.43j2, 1303, 7234, 76e7, 8fba, 80ac, 74bd, ijac201412206y4, 7ddf, c657, 63d4, a147, 7a60, 165d, 4a1a, bf85, acadia15_149x5, 0403, 14b2, 0936, a513, 3a52, e869, c809, 9d61, f7d5, c1cb, 225c, fd2c, 04c4, cf77, 3841, 2804, 9c5b, e4cc, 01fd, sigradi2016_443tt, aa9f, c57e, ecaade2017_052hh, 5fa3, aecd, acadia16_372a23, 4999, acadia17_90ss, 4dd3, 8f3d, ecaade2017_240w, 1390, e9c0, ed4f, 71eb, 7c91, d5f7, ddf4, 1a05, c1a5, 9e78, 0acc, acadia17_473c, sigradi2013_407i, 14eb, 165f, ecaade2016_119m32, 710e, sigradi2016_430m, aa21, 1792, 7df2, sigradi2014_186d6, b59c, 8320, 804f, ecaade2015_202g44, 091d, 40a6, 45fd, 9e2e, f0ae, 2d24, 8cb1, a8c1, acadia17_534hh, 846d, 40bf, 1ca3, 1c61, 6cfb, a357, 9b67, caadria2017_056v18, acadia14projects_189aw, a411, acadia17_456kk, acadia14projects_445ai, acadia17_373r, 9a11, 9b76, ijac201412302o7, 76a8, 53c5, 0415, 410d, fd26, 4989, dea8, 015b, eba8, fec4, acadia17_590b, fc88, f334, 44e0, ecaade2017_143ww, f685, sigradi2015_10.177b20, 11a7, 22dd, ecaade2016_080z23, caadria2017_158x39, 9d28, ecaade2017_052rr, d8d6, 07be, dcd5, f79e, d24c, 7c33, 5d89, 89ac, c22b, 299c, ecaade2017_048dd, 91c4, 159e, 2f5c, 28e4, 1cf9, ecaade2017_208e, 5dd6, 101b, 7c94, ijac201412401p3, caadria2017_142b37, 95ab, 12ff, e75a, 864f, 8881, ef66, acadia16_382y23, 5c5b, 534f, 2e5f, ecaade2015_207r46, 741c, 4f32, 02b9, 1ac0, 8c27, 5818, d700, 9944, c78d, af48, 1291, dab7, 0047, d085, 56f6, acadia14projects_579ay, 7b63, cda3, a078, acadia14_531m, 7d91, ijac201412303d8, 3a68, ecaade2015_237i54, b426, 5592, a7f3, acadia15_371m16, acadia14_291a, 03b1, 503d, 7d2d, 847a, a7d4, ecaade2016_098d27, 71ab, d8c5, f345, 3a35, 7e75, 1bb6, ijac201412408m2, 6f4d, 245b, acadia17_232gg, 6a77, 8b53, 70a3, 6250, fcbc, 74d6, 11a4, e0a1, 739f, acadia14_177o, af18, 0f44, acadia14_63a, 3669, 89eb, 4413, sigradi2015_sp_8.6d30, ba56, acadia14projects_497s, ecaade2017_282l, a11a, 858b, fad2, ecaade2017_256z, 6164, d6ab, a616, 7a5d, 5a15, 43a8, 65f0, 9ad7, 5093, d6ae, d03c, 709f, ascaad2014_035v1, b3f8, 5b13, ecaade2017_138y, aa44, e684, 5f5f, 2488, b76b, ijac201715203zz, acadia16_206k13, 187e, e186, 536b, caadria2015_114h18, 9232, ecaade2015_227r50, ecaade2015_64t13, caadria2016_829d35, 29a9, ecaade2015_329j71, 3029, edad, d783, ecaade2017_208qq, 661f, fd1e, 8e9d, 8482, 59f1, 3cfb, sigradi2013_173, acadia14_409n, 3a33, 1838, 8d2b, c871, a20d, b4de, fa27, caadria2016_281k12, ecaade2017_225yy, 81e1, 8d77, f57f, c685, ecaade2015_285l62, f64a, 720d, 2275, caadria2015_067m8, ecaade2014_153z36, 1ea3, 97b1, ecaade2014_182v45, 8b6a, 044f, 5a2f, sigradi2014_180s5, 929f, d8f1, ca52, ecaade2014_022x5, 756b, 3c21, 4bca, eb7e, ecaade2014_095t22, 13fd, b3de, 3042, 860f, 1c2c, f7fc, b24d, a09c, 6bfe, be5a, 8e18, 0c4d, fc15, 467b, 048f, 943d, ba68, 8248, a2e7, 525a, sigradi2013_280j, 028f, be49, e395, ecaade2015_241a55, 64c5, 60a8, 1df1, a3ec, 6bda, bcb0, ecaade2017_031oo, 2de5, a0c9, 980e, 6515, 420d, 694f, 714b, c535, 2de7, 93be, ecaade2016_154z42, 5935, 0f18, acadia17_669u, 976b, ascaad2014_013u6, 995a, bf69, c14d, ecaade2014_053r13, 7b20, 5f41, 6f5a, f67e, 08d5, 36ff, ffa7, ecaade2016_113b31, 2334, 245a, ecaade2017_199x, bffb, bcb5, a04b, 94bb, sigradi2016_450zz, 04db, 017a, 9126, ijac201614306d4, d035, f33d, 6c23, ee79, 6a6a, bb09, 71a3, 3134, ecaade2014_092f22, ecaade2014_191u48, d4e6, sigradi2015_sp_4.388b30, ecaade2014_121z27, 49a3, 24e5, 11a6, ijac201715204ff, ecaade2017_306r, e405, 5500, 4081, ecaade2014_144x32, b743, 5801, 6cc1, fcd1, 51a8, 5d69, f664, 3724, ecaade2016_037z9, 39e1, 9e0c, 594c, 7b3a, acadia17_154jj, e0c7, 145b, 398a, 5ca3, f9fb, ecaade2017_056qq, 202e, 6e48, f0e2, ecaade2014_185u46, ecaade2016_025l7, 5652, 868d, 1c5e, e296, acadia17_138d, 0ab0, 06a3, e994, sigradi2016_752qq, sigradi2015_3.268l5, ed9b, dadd, e26a, f338, ecaade2013r_010r6, 3562, 1c86, e65a, dde8, 0370, fd02, c21f, e335, ecaade2016_013p3, e7ac, caadria2015_226c35, ijac201614207g12, b97c, ijac201513206v8, ecaade2015_329n71, ecaade2016_164n46, 2eb2, 362b, a9f7, ecaade2015_217y47, 4c3b, 4c1e, 3a31, ijac201412406i9, ecaade2017_124z, 437b, ijac201412302p7, caadria2015_049d6, d160, c930, c6b8, sigradi2016_407v, 57dd, 4bb7, eb49, sigradi2016_441nn, acbf, 430d, 7f38, ijac201412403x6, ddac, cead, 1441, aced, acadia14projects_145w, b19d, 3b5c, ecaade2015_200h43, d4d4, 4868, ecaade2015_286x62, 823f, b136, 9150, acadia15_211u8, a55d, acadia14_681ai, e8b1, acadia14_445ai, 8f2b, 0a02, 5503, 7039, 6223, 7d5b, 0b0a, 81db, b1c6, 8a3f, 5c72, a85d, a7f2, b267, 2d1c, ecaade2016_102m28, 72df, eb74, 0ac9, e024, 74b3, 153e, da53, 8b9f, 5860, af9e, 93f8, 544f, 14d4, 155d, 9299, 0858, caadria2017_182t43, c325, sigradi2016_809rr, ecaade2017_277ee, 1e0a, ecaade2015_64b13, 35ec, 61aa, 766b, 65cb, 1beb, cf7c, 9dc0, ecaade2016_106m29, 1e82, 3f89, 6614, ecaade2016_213p54, 65db, cc64, 7532, 3999, caadria2016_819o34, ecaade2015_103r20, 35f4, 19b8, 2e08, ecaade2014_133v29, acadia14_145z, ecaade2013r_009j6, c6ab, 9865, sigradi2015_8.47f11, 1f0e, d364, a282, 0715, 27d3, 4d2f, ecaade2017_027d, b6dc, sigradi2015_6.366c9, 8fa8, a712, caadria2016_425c18, 759b, 34a8, e4e0, 9973, ecaade2015_233f53, f272, 341e, 4adc, cb26, 995d, 634a, 7796, 5f24, acadia14projects_627ak, acadia14_23az, acadia17_146h, 2932, 0587, ad71, acadia17_600z, 3456, 349c, 7681, 659f, caadria2017_124u32, 4766, 0213, 66f6, acadia15_483b21, 6ba5, acadia14_281r, 05dd, ecaade2015_317y68, ecaade2015_21a4, 5294, ijac201614102j2, 0c28, 7e06, sigradi2013_138l, 1df0, 6621, 613c, 288c, c5a0, 85b7, sigradi2016_564ii, 39f9, caadria2017_029p10, da60, 30a7, acadia16_214s13, sigradi2013_370, ecaade2013r_018s9, 5bb7, 6289, ae38, ecaade2015_176v37, 8f12, 8401, caadria2017_096d27, f23f, 0737, 1d6c, e0aa, 7fbc, e7a5, d81e, b5d6, 845d, 0160, 7131, f86d, bc11, 80e0, acadia17_435f, ecaade2016_048c14, a913, ac96, d69f, 8597, 0686, b531, 49f4, ecaade2016_154c42, 8673, ecaade2014_220h56, d58f, 59a3, 87e0, 96ae, 2a8e, acadia14_473al, caadria2017_174z42, acadia17_190b, ff79, ecaade2014_079x18, 8895, 64c9, 2764, 02a5, ad25, 62d9, ac93, 5406, acadia16_116s8, 7cd9, dc09, fb70, 873e, f736, 1f11, ecaade2015_202b44, ecaade2017_143d, 0ddd, acadia14projects_177s, d66f, 7292, acadia17_500ff, d1cd, 482e, 5f52, sigradi2015_8.47o11, acadia16_244r15, 9253, 52df, e775, c436, 5720, 88a5, 46d5, fde1, b7d6, caadria2017_165z41, acadia17_316nn, b10f, 593b, 43fe, 0cc9, 662f, 5d84, e999, 4ef1, a95b, 395b, 0837, 1f38, 9b9e, 57e9, c138, 69dc, 042a, caadria2017_004r2, 3d5f, 1cde, 7d72, 3aba, 50b7, 8121, 56ab, d0e7, ecaade2015_207t46, 1d7a, acadia14_699p, cc15, d409, 9384, 7804, ffe8, 8b06, 72b4, ijac201412202u1, a38e, 6e19, e3d7, 654b, f612, 3a44, 2688, bd9d, a560, ascaad2016_048d20, 5c38, 5b12, 762c, 5425, 12a4, 072d, 8d36, acadia14_709ar, a228, 5f6d, ecaade2015_122m24, fbbd, 2e2c, 9d4c, ijac201715202n, bfd8, 9b73, caadria2017_030e11, fbea, 413d, da2c, 2620, 6765, 0769, 55d5, 1966, 47c0, ebbb, df6f, c158, acadia16_352d22, ijac201614407r4, acadia14_199ae, f401, acadia17_544xx, 6251, 0116, 19cf, 70b9, cc26, 49f1, f090, 032b, 249e, 51d6, 404f, a0c5, caadria2016_569e24, aaa5, 0de4, a480, ecaade2016_102l28, d1ba, ijac201412307k3, db84, 8992, 1253, 42b5, 1490, caadria2017_174c42, e5fb, 5b35, ecaade2016_185a50, 2066, f12d, 7c07, 7dfe, b4cb, ijac201614308e5, a9b4, ecaade2016_127w34, 9f9a, 3eaa, d504, ecaade2014_173k43, 6f28, 1523, 8151, b30e, 2b1e, 12bb, 97aa, 6d24, 9c07, 1845, a640, e6de, acadia14projects_579i, acadia17_92u, 7eff, 6905, 4d4c, 55b2, 1979, f32b, ecaade2015_92u18, 940f, 8960, sigradi2013_390v, 1e9f, cadf, 80e8, 1414, 9a1a, 8571, 686b, a13b, 98a9, sigradi2016_737bb, d2a5, caadria2016_457o19, 109d, c934, 6293, 79bc, 6710, 5ff7, 6f38, acadia17_590t, acadia16_402m24, cc29, sigradi2013_393z, 77ca, b699, 2246, ecaade2016_123v33, 48f3, acadia14_125v, 06ca, dd0e, 47b8, 2777, sigradi2013_397d, 34a6, 607c, f019, ed8c, ijac201614105p4, ecaade2015_287p63, 035a, d407, d486, 15a3, 59f7, a317, ecaade2016_073i21, ecaade2015_301s65, ijac201715204ll, 1267, sigradi2015_6.341w8, 57bd, 9f92, ecaade2017_268dd, ecaade2014_010p1, 6ecc, 9eaf, f4b6, bd19, 6d99, ecaade2014_157c39, 6bdc, e0a7, ijac201412408u1, acadia14projects_347as, dcda, 31e3, 4b9f, efb0, 76de, caadria2017_051p16, e534, 837b, 67af, 5736, ecaade2014_159j39, 23fb, 4bd1, caadria2017_113v29, a80f, 5dee, 449d, fd1d, bba1, 1514, af43, 2022, 9ba4, e7b4, e24e, d36c, d568, ecaade2017_253cc, b698, ecaade2017_291l, 9c6e, 7ae5, 7686, cb4b, a638, 09fa, ba4b, 2195, ecaade2017_174qq, a175, ddf5, b975, 9669, b87f, e640, b659, fd3c, ecaade2015_332v71, sigradi2015_sp_2.112k29, 7bd2, 675d, 90e3, sigradi2016_737dd, d389, 55ba, caadria2015_203d29, e1b2, 8a58, 2f3b, ecaade2017_301z, caadria2016_281d12, 8264, 0692, 0cf2, 2de4, 8e16, 537a, bb6f, df44, a870, acadia16_140b10, caadria2016_881w37, acf4, 7886, sigradi2016_817p, d202, 50ed, 98a6, cd64, acadia14_365ao, cf8c, 2dba, 15af, 063a, e28c, ecaade2015_253w57, b7da, 9d6f, 9d9a, 0fbd, 3390, 5b42, bdab, 2e50, be5e, 6c4c, 8a8b, 499a, acadia17_128mm, de8a, 8166, 6a0e, 67d9, e505, d05d, 14f8, e59d, a2c7, ecaade2015_103m20, ecaade2015_158i33, 7cd5, ijac201614405r3, 0fce, 1f3a, 1827, 43bc, ijac201513305t12, d266, ascaad2016_047y19, 0975, d12a, ecaade2016_094m25, acadia15_232m9, a151, f1e9, b3d1, c381, ascaad2014_026z6, 1ed6, 8da0, 1b8d, sigradi2013_194g, a957, 7a4a, af65, 584a, ascaad2016_038i14, acadia14projects_699b, b4c9, fd03, 4f77, 9976, b055, ef28, ecaade2017_265t, 5198, 348c, acadia14_655ah, ecaade2017_105jj, 1741, b318, 9b8e, caadria2015_072v9, 702b, e01d, bb0f, 4a34, a524, ecaade2017_181t, 8658, cb14, sigradi2013_386d, c877, fb27, 7896, ijac201614208s13, b289, ef8d, 005a, b414, 540b, ascaad2016_014g6, ff9a, e054, 07db, caadria2017_110e29, a98c, b146, 9ae6, 95ed, 6c85, 497b, ijac201614201c6, df84, bb37, 03d1, 85cd, ecaade2015_138i27, ijac201412305j2, d673, 85d4, bd66, 46d9, ecaade2017_122b, caadria2016_851i36, f0b8, 6a9e, 90d1, c984, ac24, acadia17_472nn, 9dbb, 7a69, ecaade2017_026pp, c60a, 6f9a, acadia14projects_219e, 97d1, 4c7d, a453, acadia15_263x10, 2fc6, 880c, 968c, caadria2016_693c30, 2027, fb69, 3b69, ecaade2015_169b35, 589f, f4a0, 551d, 615f, bdd6, 66e2, caadria2016_167p7, ijac201513105a4, sigradi2013_189l, 3d89, b044, 5cb1, 6328, c681, ecaade2017_252g, be0a, d83f, 8463, 8edd, 6e4b, d9e2, ba0a, d5d2, e4a0, ae44, acadia17_640bb, ecaade2017_031tt, caadria2015_081e12, b6a9, acadia17_222d, 215b, e855, f2c6, caadria2017_122r31, 018b, 192f, 8de6, f372, 9a7d, cd15, 9193, 3202, f0df, 39f6, ca46, caadria2016_611h26, ecaade2014_057b14, e055, acadia14projects_23aa, 0d00, 7ffb, caadria2015_072u9, 3d6f, sigradi2013_407b, ecaade2014_052p12, 1da3, acadia17_414zz, a933, fd0b, 1624, 8ce0, 9763, ca5e, c6b4, ec64, acadia14_627h, sigradi2014_047o4, ec83, fb86, f8f3, fee2, 05b4, 4945, ecaade2017_163e, acadia17_230uu, aa04, sigradi2016_792i, ecaade2017_254oo, 9c36, ecaade2017_116e, 4d9d, bfab, caae, e3d9, 3f60, 1075, 9f00, sigradi2013_347u, 4ca2, 6655, b45e, caadria2016_713c31, a8c3, 2017, 7af4, ecaade2013r_006s4, sigradi2014_085i8, sigradi2014_192p6, f453, 9f19, ecaade2015_87r17, 082c, acadia14_699k, 6cdf, ecaade2017_195dd, 6f84, ecaade2015_53n9, acadia14projects_145n, a4ae, 1ef5, acadia15_232z9, c004, 4f50, caadria2017_051r16, 8a4f, b9aa, sigradi2015_12.215t27, 9219, b30c, 41f7, dc99, 3089, 73c0, c021, b9d5, 424b, ijac201614309d6, acadia17_162q, a0f8, d324, 15ae, ijac201614402o1, 679f, e5da, 9dc8, 35b3, acadia15_483y20, acadia17_258g, bbac, sigradi2013_43a, 0568, 29fc, 14dd, f181, aedd, acadia14projects_23ae, ascaad2016_021c8, acadia17_90ii, 40f1, 2d7a, d6f8, 0764, ab61, 24de, 12cc, sigradi2014_097m8, ascaad2014_015w8, acadia15_357o15, 6cf3, 5466, 8357, 376f, 75dc, 6fb2, 8b84, sigradi2015_6.42b8, acadia17_257qq, 521f, 10a8, eb8b, 7c5e, 18ff, ef85, a3bf, 9e37, c301, sigradi2015_3.221w4, ecaade2013r_020r10, caadria2017_048i16, 92d3, e54e, 56b3, 3158, ff51, 030f, ecaade2013r_009n6, a2e9, 4a74, ecaade2016_161w43, 0aa5, 71b3, d06d, c5cc, 4000, 8e26, ecaade2015_22e5, 5a72, e434, b297, ecaade2014_138f30, 102c, ecaade2014_153t37, 5e79, bef6, acadia15_161b6, ecaade2015_61k12, 70f1, e44f, 307a, 461f, 7502, 60f3, 85b3, 9420, acadia17_360h, a006, 9617, ecaade2017_146cc, ecaade2016_139e39, ecaade2016_158s43, 8d7b, 7a64, 6c95, 9496, 0932, ecaade2015_82y15, 1be7, caadria2015_102z15, 3c25, f4a8, caadria2015_226a35, 9b0a, fa7f, 6d49, d4c7, 2722, 2c88, ecaade2016_046a13, e750, 0c64, ca91, f61d, ff15, ecaade2016_033g9, 17bc, caadria2015_049w5, acadia14projects_589a, c624, acadia14projects_497x, 3c77, 78e2, cd3e, fd6a, acadia16_154i11, a9fb, 2aa1, 33df, 4f8e, ac12, 434f, 40b6, sigradi2013_243c, 5856, 302e, d5da, 3586, 7d42, a6c9, acadia17_154hh, ascaad2016_024j10, bcd6, f5f4, a437, ijac201614305s3, e31b, sigradi2015_1.320i1, sigradi2013_315v, 6067, bd60, 2818, 2b87, caadria2017_124v32, 61fe, 9f6b, 2f96, 8daa, bba2, e55a, 4dc8, c112, ijac201614408i5, sigradi2015_10.377t22, f009, 166c, f8df, ecaade2017_094p, a978, 4938, 32c2, 4d26, 1df3, 03c7, caadria2015_124h20, d8d4, d4bb, 1731, 2ca4, 1e96, c951, 1d5f, 1116, cfde, 3150, 78c2, sigradi2013_234j, 027c, caadria2015_004h1, 24d1, 0122, adff, e1f7, b005, 4f2f, d636, d3b9, 9eae, acadia17_500ll, e5d0, 5092, acadia17_316pp, e17a, 616a, 84de, d43c, 8dab, acadia17_266ff, 4724, 36c8, b480, e88c, caadria2016_425d18, 6cfd, 0aea, 07f4, eab3, 263c, 0f74, e742, ecaade2014_052r12, 8c52, 76bc, 0656, 443c, 06f5, acadia14_101ab, ijac201715106cc, b8e5, d2f2, 8a16, 44d8, 52f0, 48cc, 19ea, caadria2016_435o18, 3f5c, ijac201513104n3, caadria2017_009l4, caadria2017_118g31, ecaade2015_144y30, 6bc2, 11d3, acadia17_648v, acadia17_512w, b639, ecaade2016_191c51, c2c9, eb73, ecaade2017_077uu, sigradi2013_407j, ecaade2016_038l10, db8e, acadia15_431m18, abc9, ecaade2014_180k45, ecaade2014_168v40, ecaade2015_284x61, 1ee5, b749, 779a, acadia17_350rr, caf2, ecaade2015_92r18, 034d, ecaade2017_210x, sigradi2016_450ww, 2bfb, 6749, ecaade2017_173xx, 606b, f55d, 2499, c7cd, ijac201412403d7, caadria2017_095g26, ecaade2017_152tt, sigradi2014_347m10, cf82, 9c4f, ascaad2014_029n8, 9727, caadria2015_031o4, 8777, 1eac, acadia17_231t, 796e, c251, ce39, 1511, cde2, c3c9, 08c2, acadia17_292z, acadia14projects_63af, ecaade2017_277oo, 6972, 0c58, ecaade2016_243y64, caadria2017_124u33, ecaade2016_027d8, ecaade2017_164u, ab81, 9082, b094, a6f0, caadria2017_008b4, sigradi2014_015g1, 749c, da90, 68b9, caadria2016_871t37, 9290, ecaade2017_306n, cdc9, 3539, 7f82, caadria2017_041o13, 91bc, ecaade2017_053h, 2f84, d2bf, 69ad, b9da, ecaade2017_057s, b0bd, 3934, 403e, 3bc2, 6f6e, 37df, 3568, ac99, 8868, d967, 7c30, 23cd, aa96, e100, e674, 5767, bd53, 8d89, 5395, ijac201412204x2, ccd5, ecaade2015_222e49, caadria2016_507m21, acadia14_247z, acadia14_565n, 5137, ecaade2016_198h52, 8be7, def4, sigradi2013_386l, db22, sigradi2013_267z, a2ad, ecaade2014_055u13, 3ffa, 3b01, 01fc, bc5f, 9629, c890, 6296, df78, ece9, 917e, 15a9, b3ce, ijac201513303j11, ecaade2014_151s35, acadia16_280k17, 81e0, 68ac, 4317, 77dc, 0cc6, ecaade2016_152y41, 5f89, ecaade2017_213d, 09b2, 5cfa, ascaad2014_014i7, cb11, ascaad2016_008g4, a16a, c167, c40a, 0367, dddd, d229, 92c7, 9b95, 127a, 9e45, df3b, a30f, 9b82, 896e, sigradi2013_359d, fb9d, 34e9, bf29, c6a4, 4012, caadria2015_156l24, 3049, 781b, ae9c, 753f, 2e58, b043, 9fbb, d353, 99f7, adb1, a16c, e45c, 90d5, ecaade2015_48c8, ecaade2017_255c, 53d4, f164, 35c4, 351f, 131b, fef1, c6a3, 1b88, ecaade2014_168j41, c868, ascaad2014_017r1, 6b98, ecaade2014_072i17, 46f9, c6bc, e135, 84e2, 7ae0, ae80, 7ed3, 328a, 6ce0, sigradi2016_534ss, 0f8a, c944, acadia14_291av, ecaade2014_233s60, f645, 1fd1, 11fa, 58d7, 227b, sigradi2016_781ww, 11b9, 37e6, 4d35, caadria2015_126f21, caadria2016_395v16, a45a, cfe2, 07ff, 46ef, 82e3, 9b94, 1ca4, ecaade2016_032p8, f816, b059, 39d8, 72aa, 435c, 7e33, 71c9, a113, sigradi2015_10.309t21, cd22, d763, acadia17_230xx, ecaade2014_141h32, 8e5b, 4c37, 5f20, 25a4, ecaade2016_158h43, 0045, sigradi2016_356b, 23ca, 7a0f, fb42, 481d, sigradi2013_28, 0e39, bd5a, acadia14projects_661g, 41a6, ecaade2017_199v, 147d, 9216, 33c8, 0398, 7d44, b592, 243e, ecaade2015_64o13, 7ad4, acadia14projects_609ae, fbda, 4c8a, acadia16_362m22, 04df, bdb0, 31d4, 2fd8, caadria2016_177h8, f1a7, 0b49, 95d2, f132, 6356, 4fc4, sigradi2013_226, f7db, f8e3, 6d2a, ecaade2015_138f28, 2d0a, 8d6e, b1ef, 3632, 635d, 427f, caadria2015_087b14, ee7e, ecaade2014_204t52, 7a8b, sigradi2013_205i, c0aa, 244e, ecaade2016_167s47, 7b07, caadria2017_190p45, 4715, ijac201513305e12, 13eb, 57ca, acadia15_357v15, 7d7e, c579, 14b4, sigradi2016_375h, acadia15_513v22, ec2a, 3b06, ecaade2014_176n44, f667, 2186, 22a2, cb05, 45ad, 3bf9, 385d, sigradi2013_280o, 5f77, a7b0, d510, 2e36, 1628, acadia17_189cc, acadia14_33ag, caadria2017_009g4, 0431, caadria2017_051x16, ecaade2016_tkoy66, ba11, 70f2, 7d69, a3f0, 8360, 8228, 80f0, d33b, cd59, 5564, 7f70, ecaade2016_132s37, f28c, ecaade2016_163w45, 1866, ecaade2016_045g12, acadia16_214k14, e751, sigradi2016_714rr, ecaade2015_148r31, 2faf, b373, 5bc9, ba01, acadia14projects_33am, ecaade2015_171g36, 0fa2, ca6e, ecaade2016_077t22, ecaade2017_273m, sigradi2014_048x4, 2f06, 7fde, 6866, db0f, ecaade2017_059jj, acadia16_244j15, ecaade2014_237y60, ecaade2017_302zz, dee9, a41b, 3b5b, 58ab, e606, 827d, 191c, 29ff, ijac201614207i11, ijac201715106hh, 0bcf, ecaade2013r_005k4, 9f43, ecaade2014_240f62, e6f5, becb, 8856, 9a5c, sigradi2014_109j9, 8e78, ee6a, 7c04, 2dfd, c835, f545, b894, 04a6, b755, sigradi2014_085h8, e1fd, e12b, 5768, 05e6, 68b1, 0ce2, 6c38, sigradi2015_12.215v27, 5772, 8b2d, a9a4, d9f6, 360c, 0225, de0f, cfdf, fb3d, b4a9, d318, ascaad2014_007y3, 11c0, ecaade2016_224c60, 4f16, a50f, ecaade2017_192r, sigradi2015_4.52l6, ec13, cea1, sigradi2015_8.27o10, ijac201715204tt, ecaade2017_156w, 127c, d53a, a478, 0d66, 02a0, ecaade2015_301r65, da19, c0a1, acadia15_343w14, d18e, a473, 6c2e, f4f6, 2118, bab0, ecaade2017_142xx, bcec, c1e0, 6e29, 7961, 5ad7, ascaad2014_010k5, acadia17_520o, 3b58, ecaade2017_220uu, e87b, ascaad2016_015o6, 5ede,