CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

9415, dec0, 0947, 126e, b858, e3d7, 5010, e7a6, caadria2015_064m7, bbb6, 46b9, ecaade2017_306t, b3bf, ecaade2017_148pp, ab7f, 1b9d, 5d2e, sigradi2016_815w, 6b83, f139, 2579, d8ac, sigradi2015_3.111i3, 3e2c, d82d, 3f12, ecaade2014_214t54, 09ad, acadia17_648aa, 9e44, ecaade2016_217l55, ba86, 23ec, 0501, caadria2017_031l11, sigradi2014_045f4, acadia17_588oo, caadria2017_079d24, df20, 8ce2, d652, 16a2, ijac201412405l8, d95b, 96ef, 977b, 501b, e6bc, caadria2017_070n22, e0ba, 499e, acd1, ffc1, ijac201614105v5, 9d57, ecaade2014_149h34, 2eb0, ff6f, ecaade2017_208p, 643c, b91b, 3b75, 4400, c8d6, c8cf, 67b3, caadria2015_084e13, 8d8e, 3367, 2a81, b2aa, 3dd2, e9b1, 147f, ecaade2017_053uu, ijac201614302u1, 52e4, acadia17_308oo, acadia17_92l, 677d, eb17, 3a44, 5837, e9f3, 7da7, acadia14projects_267j, ecaade2016_136f38, acadia14_453e, 7c65, 3239, 7730, fef2, 4cf8, e647, ascaad2016_026u10, 2fdc, 6e91, 7cd4, 3405, 0ff1, 72e7, 5c84, sigradi2016_450qq, 8ef2, caadria2015_246c36, 3752, a823, 8799, 7ed4, sigradi2014_345a10, d54d, 9e0f, ecaade2015_199a43, e2fb, 0592, 04dd, ecaade2016_013o3, 5721, 9daf, e2bd, 2b13, d6f3, b20b, 0e01, be6d, ecaade2017_152zz, ecaade2014_146r33, ad5f, d0f6, b3ef, ijac201513305v12, 657f, fad1, 12fd, 96a4, acadia14projects_177w, 6b92, 3867, 42ad, ecaade2017_050i, a0dd, a9a3, 941d, ijac201715101i, d991, 0291, ecaade2016_129z35, ea17, 5f0e, 9b12, 7c18, daa3, 5ccb, ecaade2017_006kk, caadria2016_797z33, 807a, 6595, fd05, 60a7, c3bb, dced, 5e5d, f4cb, c20b, cd7c, 4429, 3e9d, d044, 97e5, cc7c, ad53, 1e4c, ecaade2014_133p29, 23a9, e93f, c4be, ijac201412205c4, acadia16_280y17, db3c, b4c6, sigradi2015_3.155m3, ecaade2017_290yy, d788, 50b8, c257, sigradi2013_359e, ecaade2014_120l27, efd3, 5cd3, ecaade2016_136j38, 4670, 3d36, 9dd9, ecaade2015_256a58, f03c, caadria2016_683u29, 2c97, caadria2016_343j15, b1f9, 6d20, cc6e, sigradi2014_345n8, ecaade2016_123u33, a2df, ascaad2014_010t5, d624, 39fb, caadria2017_035v11, 5a3e, 485e, 5071, 1b91, ijac201412303m8, ijac201513102w1, e3e9, bdd5, b1d6, 4322, 19e9, caadria2016_435j18, e86a, ecaade2016_175i49, ebb5, 18f6, fac8, ecaade2014_111s25, 3273, 75d0, 08af, 976e, 0cdb, 5c1f, 5576, e959, d6e4, c934, 7898, 049e, sigradi2016_375f, e50b, 5ef2, bbdb, 2292, cbaf, 5a7f, a613, caadria2016_301p13, ecaade2016_190o50, c391, ascaad2016_011k5, 6bc7, b545, e06f, acadia17_391uu, 208b, 2620, ebc6, 8b3c, acadia16_88y5, 208d, ecaade2016_162f45, 4478, caadria2016_631g27, acadia14projects_91s, ecaade2014_052r12, ce0c, 6130, caadria2017_107x28, b7d9, 996b, sigradi2013_342k, f4eb, 6f6c, 7003, ecaade2016_048t13, c9b4, ae80, 8b87, 2a7d, f5bb, ijac201614306d4, 1d4b, 86d8, c7a2, 8048, sigradi2016_781c, a97a, 0f08, 6d6e, ijac201412203b2, 142b, fd6f, ascaad2014_029l8, e60a, 9949, 8f64, 2f34, b2bb, 5956, 6256, 76e0, b265, 9a41, 94b9, a7cb, e44f, 4a77, caadria2017_041g13, cbf1, c7d4, ae20, fb38, 3484, acadia17_71xx, dbd7, 9d02, 9600, b6b4, ac99, caadria2015_070b9, cd20, caadria2015_023b4, ecaade2016_013l3, 8f27, a66b, 051a, 0900, 2525, 2068, 9f05, sigradi2013_155k, ca97, ef37, 6267, 5cdd, ecaade2014_010r1, dae9, fcd0, ecaade2016_217h55, ijac201715201r, ecaade2016_067f17, 700f, d54b, 67b9, 8413, 9b78, 05aa, 5c42, df12, acadia14projects_699g, c89f, ad9f, acadia14projects_247s, 2714, ijac201614208u12, ec39, ecaade2015_72v13, 787b, cb43, f7af, a818, 35d9, 6172, 6b27, e8cf, ecaade2015_303x66, acadia14_291av, 817b, ecaade2016_006v1, bb06, 8099, caadria2015_073w9, 9b19, 8008, 4d10, bcb8, b0a6, 477b, 920c, ddea, ecaade2015_109t20, 15a5, 78e5, 06d5, 3d65, caadria2015_206m30, f395, 3eb3, 6277, 08b2, 258f, ecaade2014_072o17, sigradi2014_330g7, caadria2017_094a26, 3315, 96ba, 9297, 4f22, 8f19, 4f46, dade, ijac201412303l9, d4a6, a152, c122, aaee, adf3, 498f, cdf4, 4ab7, acadia17_230xx, 2080, 52c3, a548, 0f16, 8c97, 6cbf, f923, acadia17_28u, ascaad2014_024x5, acadia17_366v, 6774, 4057, caadria2015_218r33, bfb4, ecaade2017_079i, b105, ecaade2016_126m34, e8ce, 4bc9, e1b5, ea35, d853, d16d, 9ab6, aa7f, c005, 0a62, 74bc, 07b7, ecaade2015_318z69, acadia14projects_619aj, 7e1e, ijac201614208j14, ascaad2016_032v12, 3559, c69d, acadia14projects_317y, b4fa, 5678, 8add, acadia14projects_219av, acadia14_375l, a4a7, 4f2d, 630b, 9492, ecaade2013r_006z4, 937f, 6ed1, d3ea, 6812, 87c5, caadria2017_183n44, 4455, 71a1, d812, acadia14projects_463ax, 09df, 72ce, 8acc, 9b80, cb29, 66d2, acadia14projects_339ay, 8188, 3a34, 10f6, 4e9d, 662e, acadia17_350dd, 46d9, 38a3, 68f0, 2709, ecaade2017_061e, a427, 6b10, 9d9d, 9a95, ecaade2015_230p52, ecaade2014_188l48, 1d86, 00b0, 1223, ecaade2015_307r67, acadia17_648ff, aa01, ecaade2017_195jj, 26bf, ecaade2017_032h, ecaade2016_129t35, ecaade2016_119t32, 4420, d1f4, 36ee, 38a4, acadia17_82yy, 58c2, e2ee, 1637, fd38, c360, sigradi2016_524aa, 3b47, 99d6, 4fd4, 55d1, 3c0f, 4b43, 84f1, af15, b8fd, da52, 2f27, 8f5a, c536, acadia16_344s20, caadria2017_004v2, ecaade2014_031u8, ecaade2015_202r44, 81c1, 1133, 1485, ecaade2017_073o, dea1, ecaade2017_214v, be9d, acadia17_435b, 5468, 22a2, f311, 902a, aa52, 62e4, d668, 033a, sigradi2013_244i, ecaade2013r_019w9, 32a9, caadria2017_107y28, ecaade2016_006u1, 7b3b, caadria2015_206o30, ecaade2017_256bb, b4c9, ecaade2016_033g9, 33b9, 2924, acadia14projects_153am, f707, 6e1d, acadia15_343p14, b316, 52a8, acadia17_532ff, d304, 170f, 1488, dd84, 163c, 946e, 3cb5, 05ca, 5656, ecaade2016_222p57, 7cc9, caadria2016_013h2, 0913, 9a32, b4f2, 1a4f, 1e04, sigradi2016_778oo, ecaade2015_196p42, 9629, 09e3, 8aaa, acadia15_343g15, 9f97, bc70, ijac201412201r1, 5471, 5608, ecaade2014_121o27, sigradi2014_132y1, e277, 40f4, ea60, e23e, 999e, be92, c0af, dcf6, e350, f129, 4809, 38ac, ecaade2015_64j13, f73b, ecaade2015_284n61, 4b7b, ea57, 490a, ac19, sigradi2014_330r7, c642, ecaade2017_198h, d016, f784, 7fe6, e9ec, 2ce5, ecaade2017_094i, 7ba7, 34c9, 47f9, 3e3c, 4d6d, 3c51, dbec, ecaade2014_206z53, ec6b, 64b5, 7004, 7879, a6ed, ecaade2015_227i50, sigradi2014_074j6, cbf5, 94d8, 6bec, 8ae9, 6262, aae0, 47c2, 7c5c, d797, 3d3c, 5972, 477c, 2327, d546, 98a9, aad9, 83dc, acadia16_12j2, 5d5b, sigradi2016_803q, sigradi2014_345x9, caadria2016_301i13, 18ca, acadia14projects_435am, acadia17_82a, 1f2d, ecaade2017_048w, caadria2017_132l35, ecaade2016_068a18, 841b, aec2, 5ff4, a43f, 2f6e, 1a68, 118a, 59fb, f917, cfd9, 8aa8, 33bf, sigradi2015_8.264z14, 9a6b, 0621, 4abc, 358b, e7aa, acadia15_395d17, f2b5, 8b16, c7af, 1a39, ascaad2016_011i5, 1ff0, 8c8b, 4cff, 329e, ecaade2014_038n9, 8904, ecaade2016_071g19, acadia14projects_145l, 6cff, 309a, 2e04, 97d0, f18e, 1720, 3ce8, ijac201614405b4, 4f65, sigradi2015_10.309n22, sigradi2015_6.327u8, 3374, fbaa, sigradi2013_160, c20a, 2049, 9654, 10e6, caadria2017_023v8, b55b, 13a1, a1c3, 7eac, 2cc5, 6c9e, acadia17_491y, ecaade2014_120k27, 1827, 8bd4, caadria2015_208v31, 968f, 1156, acadia16_488z28, ecaade2015_196y41, 5973, acadia17_588nn, 4b65, acadia17_137tt, 579b, 410d, 4416, eeb9, ecaade2015_114d22, 6431, 5868, 2195, a37d, 0d37, 0139, 804c, b067, 88c2, ascaad2014_005b3, acadia15_431r18, sigradi2016_426a, ecaade2017_302ee, b5ca, eff3, 597d, ascaad2016_043i17, 8271, a084, 2100, ffba, 0f88, dc69, 07f2, ecaade2017_274y, ecaade2015_211z46, 4d7c, sigradi2014_144v2, 470a, 9b99, 18e3, 1f92, 1d90, caadria2016_187y8, 777a, 4e11, ijac201614102b3, 1669, 47a8, 073f, acadia16_62d4, ijac201513202m6, 1074, 5b58, acadia17_608jj, ecaade2017_050g, dcfa, f536, f7c2, ecaade2016_073v20, 30d4, ecaade2017_039b, bf3d, 0e37, ascaad2014_017p1, 9f27, db46, caadria2017_017l7, 41c3, 8173, a7f3, acadia15_95n3, 09e0, caadria2016_881w37, e1ec, caadria2017_048j16, acadia17_62xx, 5ccc, sigradi2016_773z, ascaad2014_017z9, caadria2017_023x8, 5a48, 21a6, 4615, caadria2015_206x29, c288, caadria2015_069n8, d832, ecaade2015_48k8, 99bd, 30b8, 4118, acadia15_395w16, 89d5, 6fb4, c58d, dfdb, ecaade2017_076ff, d5a2, caadria2017_110k29, be99, 512b, 7a98, 8793, 3589, ecaade2016_085l24, 0671, 5c38, 111b, 7e58, 5706, 9141, ascaad2016_028b11, 30b6, 0906, f614, abeb, ecaade2016_120j33, 48da, e104, ecaade2015_196e42, 4a5d, ecaade2016_ws-dleadz67, b9f3, 3187, d504, 8f70, e141, acadia15_497g22, 36ea, ijac201715102ll, bc39, 8cfc, fcdb, a92a, 5338, 36d8, d180, ecaade2014_240u62, fe0d, a0fd, 77fd, 140c, 841e, ce7a, 452c, 58a4, 1383, 2ef9, 8c5f, d835, sigradi2014_132k1, bbfd, 030d, 2d91, caadria2015_090r14, fd86, 0bc4, d1b8, 95bd, 5b85, 66fa, 9fb8, 43a4, 1b9f, acadia17_402c, sigradi2013_407i, sigradi2013_173, 55f2, 44d4, 4add, a347, f8ad, ecaade2015_27u5, 1599, ijac201614207e11, 798a, 51ed, caadria2016_013s1, 2bb5, ecaade2015_269p59, 7ff8, caadria2016_405a17, 71c1, e949, 5a2e, 319c, d516, 3b71, ecaade2015_215n47, 3635, 7f87, ecaade2015_53w8, d3b2, ascaad2016_041i16, e896, 5b9c, 1e7c, ijac201412408h2, 1120, 709f, sigradi2014_345f10, e520, dcae, 2cf4, 6b8e, 9434, aee9, 25e0, 16ac, ecaade2017_116e, c284, b14a, ba47, 7b3f, e825, b323, 7db6, 0393, ecaade2016_134b38, fa2d, caa4, 8100, 331d, ecaade2015_235v53, d82e, ecaade2015_48u7, 5439, acadia14_473ag, sigradi2015_9.152o16, acadia14projects_247i, 49e8, sigradi2014_048x4, 11c2, bca6, b31a, 174a, 4844, 3df7, be13, caadria2015_237p35, 74e4, b68a, 206e, 7e9f, f44b, acadia14projects_317x, 5990, 52bc, ecaade2014_168x41, d9ef, ecaade2016_132m37, 8d39, 7771, 3b45, sigradi2013_223n, bc06, 1b52, f505, 996f, 202f, 66b2, 1efb, caadria2017_018w7, 06b1, bcbb, 554d, e957, 3508, sigradi2015_10.307g21, acadia17_117q, 6e34, e127, ecaade2016_134c38, 19f2, ca45, a10d, acadia14_145w, ecaade2017_142tt, 3467, acadia17_189ff, sigradi2014_015c1, b4a2, ecaade2015_22u4, 839b, 6005, 23a1, 1b1f, sigradi2016_592q, 9307, acadia17_512h, 7b2f, da79, c4e4, 048f, 1f14, acadia16_44n3, 3727, d1ef, b71a, f5e1, b7af, d778, 85cd, 1f79, e4d9, 3b99, 7a5f, 7a2e, 035f, caadria2017_051k17, cdb8, a47c, ecaade2014_020s5, 02e3, 475a, 1763, 5e5a, acadia17_640v, ecaade2015_248x56, fd2b, 8b7f, f696, f689, a1c6, ecaade2015_35w6, ecaade2015_110f21, 20e8, ecaade2014_024c7, 5f16, 6d05, ijac201614205i10, fb03, d83e, 68ab, 4c4c, 80b7, 9c4b, e207, b90f, d18c, 1aea, eeeb, 0f47, 83ce, ijac201614201c6, 4a6e, 2254, 7444, ecaade2015_11b1, cd25, ecaade2014_012m2, sigradi2015_6.387t9, 08ed, acadia14projects_661p, 120e, f069, b654, ijac201614207s11, 345d, 8c24, bddb, 7710, b995, 8a5a, sigradi2016_363hh, ascaad2014_033x9, 8887, 8fba, 7bec, 9eb4, 4652, 6125, dedb, ab01, 9d78, 2995, c273, 1f95, b5a4, ecaade2017_172r, 822e, b5a3, 20ac, 1cb3, 9acb, a8de, 0546, bdda, 35c4, ecaade2015_202l44, acadia15_417e18, acadia17_373j, acadia16_124b9, d213, 7459, acadia17_283qq, b6f8, sigradi2014_313y5, bf2b, ecaade2014_187g48, c47e, 693d, 7c16, 0471, 2a4d, ea18, 10f8, d48c, ecaade2017_051u, acadia14_63ab, 6eb8, acadia17_62vv, d093, e01f, 92f5, 47bd, 2f99, faf5, c1fc, ecfd, a54a, caadria2016_209t9, 9c84, 0d73, 812b, 39a9, ijac201513205i8, 3d8f, ac14, e874, dd29, d635, 3c76, e2b1, 4208, 5290, c2f1, 43de, 5404, acadia17_598o, 03ab, e2f3, 85ae, d2a8, ecaade2016_140t39, 24db, 57d6, 8d92, 4c7f, b249, 08ac, 6f08, 792b, a204, c6e1, 19e1, 4558, acadia14projects_627a, ecaade2017_255xx, 3120, ecaade2017_213h, caadria2017_127d34, 3d32, 0286, 16e6, ascaad2014_033f1, sigradi2013_194p, 8eda, eb16, sigradi2014_345y8, c63a, 75fc, 28fa, sigradi2013_41g, c032, f855, f88d, 19cd, sigradi2013_429, 6890, d6a1, 491e, 2a3a, acadia14projects_177ah, 4ae1, 2c6d, ecaade2016_132g37, 4684, 9d30, 8fd3, 1273, 8b1e, e596, ijac201513206l9, ce8e, 8182, 52ea, fdf9, ff0c, 70c0, f468, 632a, cfbe, 056e, a923, acadia14_267k, 0da2, ccd7, sigradi2015_sp_8.326d31, b8db, caadria2017_072x22, a154, acadia16_174g12, 5f5c, 8402, sigradi2013_313n, dfa7, 9b6e, 3bfe, c4c5, 1e7d, df3a, ijac201412402n4, d10f, acadia14_339ad, b33e, f3d7, 9c27, caadria2016_819z34, 0851, 8aa3, c430, c29e, acadia14projects_347aj, 07cc, 9c1f, ecaade2014_070s16, 74a6, 761d, 2bd6, f5d5, acadia15_137y4, 85ac, 5c77, 7ed6, 3c27, ecaade2014_204d53, 7d0f, sigradi2015_3.212i4, fcc5, d389, 126d, 9b8c, ecaade2014_151v35, 039c, ff20, ijac201715205ww, 4603, cd74, 38b2, f033, 571d, ecaade2015_329m71, 0430, f734, acadia17_598ss, 16c6, acadia16_12t1, 6e55, ascaad2016_013f6, 7920, 0640, acadia16_470n27, ascaad2014_009d5, caadria2016_579j24, 702a, caadria2015_014y2, acadia17_36u, 6f4b, c076, 459f, 7638, 0007, 1099, db70, 7288, 54a5, 15a8, 0fb3, c3b1, daba, 4c7e, 5e05, afe7, 857f, ecaade2017_051o, 2edc, e00d, caadria2017_124r33, 101e, 5a19, eff9, acadia14projects_647au, ce9e, ijac201412408n1, 3d8c, 3f96, d8c2, 7463, caadria2017_079x23, 5f3a, ecaade2015_241y54, acadia14_699t, 85f8, 5d8f, fdc0, a1c8, ebe3, d519, f9b3, a6ac, bd3e, 79d6, 25fc, b69e, 4217, 9049, 4d88, 2f25, 0803, acadia17_257b, ad01, 6d58, 08fa, 96d4, a590, 2c36, 59a3, ascaad2016_007y3, a9c3, acadia14_167y, fccc, ff8e, 4404, 5f3c, 93dd, 9fc9, ecaade2016_018g5, 014e, 9e50, f8e8, b294, df90, 25a2, db3f, ijac201614302h1, 8cec, 50e7, 6baf, ecaade2017_057h, b4f4, bad1, 33b3, ecaade2015_22o4, 337e, 6b68, 66d1, 6baa, a775, 9fa6, ecaade2016_230o61, 98ca, 9f61, 062d, 67e2, 3527, 7af9, ea5a, ee95, 1bfd, 8936, 40a0, 2e98, 01c3, 85cf, ecaade2015_215l47, 4232, 6c29, 0c2b, bfeb, 4237, 76d7, acadia17_502b, da7b, ecaade2017_116m, f541, 732b, e6b3, a060, 928f, 69ee, 8ae0, 6bb6, 03be, ijac201614207h11, 96c1, eb5a, 4306, 42aa, b6c4, b4f6, 83f5, acadia16_478l28, ecaade2017_309xx, 0f05, 160a, ecaade2016_163c46, 1e6c, 0e2c, e3d0, 136a, ecaade2017_215qq, 5bd1, acadia14projects_463u, 9ee4, 7196, 2df2, caadria2017_124l33, 9032, ecaade2014_140c32, dd39, 539d, 2d92, 3beb, 8afe, 8b97, 6300, ecaade2017_116k, acadia14projects_565ae, 7a69, caadria2017_142p37, 866f, ecaade2014_140o31, a698, 988b, c052, b9c6, e46c, d550, 1f97, caadria2015_119e19, 1ba2, ddf4, acadia14projects_555d, 929a, d476, ecaade2014_233r60, acadia16_72e5, 2d90, a1eb, acadia14projects_427an, sigradi2016_490w, ijac201715106q, 80aa, ecaade2016_130u36, c96b, 4412, 5072, c4ab, 375b, ecaade2014_085j20, sigradi2015_11.136x24, 9137, fd80, ascaad2014_008r4, 6946, 3959, 5c72, ec92, acadia14_699e, 51ad, 1ffb, dbfb, f52c, 9d69, ascaad2016_043j17, 4393, caadria2017_029r10, ae79, ecaade2016_102j28, 9fd2, acadia14_655aa, sigradi2014_074e6, d38a, acadia14projects_117e, 5348, 69aa, 8e9f, 55d7, deb1, 0167, d7f3, 6e05, 9d5c, 32b3, 74c9, d7a6, acadia14projects_357at, a2de, fa4d, 4c12, sigradi2016_752rr, acadia16_244y15, 6074, 06bd, 01d3, 65c2, 87ec, 00ad, 9d70, 8c61, f759, 24f9, 7f4e, bbe9, 96cb, ecaade2017_240u, 4ccf, 5087, eb9d, ac37, 1877, 5088, 0487, ecaade2014_052h12, c293, acadia14_409n, 86ca, 50ec, 4f5e, ijac201412203y1, 6df5, f989, 4e17, 9cf8, b7f3, add3, 9aa2, ceb1, a3e6, b14e, ecaade2015_103k20, ascaad2016_015n6, sigradi2016_431w, a5ce, ecaade2014_224d57, ecaade2016_121p33, 400c, 527b, ijac201715202nn, ascaad2016_054d22, f5a8, 6d0a, fa84, 199e, 7759, f822, caadria2016_579i24, caadria2017_018z7, acadia14projects_497w, db7f, 69ac, cd96, 2e6b, 57fa, 71ef, cc08, ee6e, sigradi2013_30b, sigradi2016_686tt, caadria2015_178z26, 0aca, 5690, ecaade2015_273g60, 0942, 6b57, 1792, 7a71, 88fc, 68f9, acadia17_59k, ba8f, 8298, 1426, add1, 3941, 7cc3, 8941, sigradi2013_295c, 7337, ecaade2015_139d30, caadria2015_111f17, 77bd, caadria2015_206j30, 5792, ecaade2015_269m59, ac1b, 5d1c, acadia16_280a18, 4c5f, a677, ecaade2014_195x50, dc34, bebe, ecaade2016_071c19, 66f7, ecaade2017_277ww, caadria2017_129s34, 29b4, caadria2015_124t19, 3ed2, f0de, 088d, 97b0, sigradi2015_11.71g24, 7354, 9594, acadia17_38vv, 4fc8, 2b00, 495e, e46f, 267b, e557, 3126, 1c1c, 91ea, 03db, caadria2016_861x36, a8ff, 695b, a6ef, 8d05, cc12, f251, ecaade2014_130v28, dac1, 8be5, 8029, 2619, ecaade2015_269r59, b4ee, sigradi2016_534rr, ecaade2013r_002d2, sigradi2013_43s, 9f9b, b142, 70b7, ecaade2015_48i8, afc2, f6cc, b332, 601d, acadia17_212z, ascaad2016_007r3, ecaade2015_230j52, acadia17_426l, 608d, 56a0, 895f, ecaade2016_071i19, caadria2017_070g22, 2ec4, 6ca3, 2b08, 6fed, c94d, 903c, ecaade2014_143p32, 73e0, ijac201513205b8, ecaade2013r_008s5, ecaade2014_084b20, 1a3c, ecaade2014_067c16, e8e5, 06e0, ecaade2017_305h, caadria2017_043g14, 584c, ab82, 6e31, sigradi2015_1.320g1, f7aa, 4573, 49c8, ecaade2017_007ww, d702, decd, 5544, ecaade2015_115z22, acadia15_497i22, f4b3, acadia14projects_479g, b34a, ascaad2016_007z3, 9fa1, be94, 60dd, fc06, 8e86, 330c, 852f, ecaade2015_86l17, 22b8, 0f03, caadria2015_206t29, 24b2, f174, 8171, ca30, 3470, 0fa8, c9a6, dd09, 521f, 5c02, acadia17_60z, cbe2, 1ac4, caadria2017_047j15, 7f54, 04ec, 9607, 30cf, d2c6, 20bf, 3dea, sigradi2016_484vv, sigradi2014_197s6, 9d45, 9d73, sigradi2013_117k, 1290, 5b5e, a011, 0a01, 066b, 4076, ec14, cca3, 9899, f424, acadia14_661j, 6291, f3a2, 8897, 0c68, d424, bc8f, 73cf, fc73, 6ca2, 0581, ecaade2013r_020m10, b932, 6b4a, 7423, 79a6, df43, 5986, ijac201715202h, 8b53, 6a92, 054b, 467b, ecaade2017_183bb, f4ca, 4974, 662f, caadria2017_136k36, ijac201614406g4, 5e61, de74, 0031, ecaade2013r_018f9, caadria2017_165t41, ced4, 696e, ecaade2015_202k44, e621, a55b, f0b3, 2a24, dca4, b7fe, cb27, 7f6f, ecaade2017_170g, f3b4, 6166, cfaf, 0e13, dbd8, ecaade2017_105vv, 0b2d, 5d66, 1a3a, ijac201614208k13, ecaade2014_132b29, 7645, f946, 464e, c794, ecaade2014_014x2, caadria2015_119d19, d8b7, f602, 2f3c, ascaad2016_017c7, ddcf, 4876, f99a, ijac201614303g2, 159a, 2719, acadia15_483l21, ascaad2016_007m3, 2624, 5941, 724e, ecaade2015_196k42, ecaade2014_112k26, be76, 6e7d, 8908, b310, d9b4, 18fb, aeb7, caadria2017_009z4, f3fe, 8217, 54eb, f188, b685, ecaade2017_291a, 2c23, 8cd6, a326, caadria2017_070p22, acadia14projects_23ab, 3e27, 8a43, 87c1, 3ad9, 404a, e600, eaf3, ecaade2014_224d58, 1336, caadria2016_229l10, 5a04, 4bb0, acadia14projects_63b, sigradi2015_4.219s6, d38f, ecaade2015_53s8, sigradi2015_3.212k4, e0ac, ecaade2016_102s27, 3953, d875, 255a, b296, 9695, acadia17_366z, ascaad2016_035s13, eb76, b4e2, 8f9a, 6b87, 587a, acadia17_318f, 1c62, c7cb, caadria2016_271v11, 1aeb, acadia17_154dd, caadria2016_725l31, 9b9a, ecaade2016_163r45, be30, a890, 89e2, 7185, 38e7, 9466, eb70, cac2, 918d, 2c17, 7a94, ece4, 9a7d, ecaade2015_28x5, c09c, a7ff, 52a7, 33ee, 7f49, caadria2017_051b17, ascaad2014_035u1, e316, ijac201412301k5, 15cd, 213f, e48d, e3eb, 7544, 8ec6, 2e9c, ecaade2017_094c, 997e, 6a2b, d354, 3ab9, d51b, c25a, 339d, f1e5, 9cf3, sigradi2016_815y, 7abb, 54e0, sigradi2016_400l, 32c3, fbdb, b007, acadia17_552r, 3a27, 4e13, acadia14_267p, 043b, abfc, 0a24, b43a, 6428, acadia14_445ag, acadia14_627h, ecaade2015_64i13, 1da5, 8558, sigradi2016_710mm, 2822, 333b, ijac201614405a4, bbbc, 26e4, sigradi2016_654yy, 5e85, b5e1, 4abf, ecaade2017_252l, ijac201412403b6, 33e0, 46e5, 2d22, 1e20, acadia14_435ak, f12f, 9b2e, f2b6, b9e1, 49db, ecaade2016_018d5, 4c85, a067, 7e76, ac95, a58c, 90b3, acadia17_500gg, 44bc, caadria2016_135b6, 9a69, 2135, 62fe, 5c3f, ce78, 336d, 71d9, 82ad, 4718, 4ae3, d090, 53e7, 0825, ecaade2014_052k13, acadia16_24r2, a61c, dca3, 7679, 1dc5, 7438, acadia15_333y13, 3a51, 49d0, ecaade2017_255o, 085f, 4cda, sigradi2016_737ff, d027, 3643, ab8d, b51c, 77f8, 7e94, 95cc, 22d3, 991a, sigradi2013_391i, 7137, ecaade2014_168x40, ed6b, ijac201614105u4, 309e, a155, 4f91, c156, 9723, 00de, 2017, 0758, acadia16_62h4, ijac201513306g13, 9674, caadria2017_033p11, 6168, 5605, b553, caadria2016_425g18, 59ac, a8bb, 1037, da39, c652, sigradi2015_8.189p13, 62e5, e458, 31d0, 431e, d460, 52df, 08d3, ecaade2015_79m15, acadia14_565r, caadria2016_797t33, ecaade2016_065g16, 35f3, 6758, ecaade2014_220f56, 0e51, dc43, sigradi2013_62, 791f, c509, fe70, aec6, 37f0, ecaade2017_213k, b414, 0acf, b8af, 3ea1, 1a15, 6ea9, a84d, 14f3, 9a39, a5ca, afaa, 968c, caadria2017_175c43, 1d0a, fb2e, sigradi2016_602i, 3918, dc0b, a699, 9634, e3b6, 3f0b, sigradi2015_sp_8.326z30, babb, ecaade2016_055f14, 9cfd, 0ed3, 2b77, bf5e, sigradi2016_449jj, f24f, 1ad3, 11da, 2b6a, caadria2016_809h34, a47f, 9454, ecaade2015_229e51, e397, 1cae, 84bc, 44a4, ascaad2016_047u19, 8327, ecaade2015_37f7, 4f99, 4e34, ascaad2016_038h14, ff02, 3feb, 6c26, 1bcc, ecaade2015_317j69, 1e99, ecaade2017_277qq, 2329, 8f28, f335, 9fa3, 97b8, 1cf2, d2f0, 7f63, 8fe2, 2fe3, d814, 1f7b, 1e01, 0b4d, 9180, ccb0, ecaade2014_180k45, ecaade2014_015n3, c47f, 2a3b, dda0, caadria2015_072u9, 384a, 06e9, fd61, bf82, ascaad2016_008b4, ijac201614204k9, e3bc, sigradi2013_305g, ijac201715102u, 0c70, ced5, 9322, 97cb, 4474, 1a6f, acadia14projects_691az, dd12, 59de, ascaad2014_037i2, 3500, 33db, be65, d750, 4953, caadria2016_311e14, e6e1, cceb, 2478, 99cd, 2088, 4b45, a653, 2e6d, 6c05, sigradi2013_41b, ecaade2016_mrtb66, ebc4, sigradi2013_91m, 1ec2, acadia17_381ee, 9c2e, e6a0, a417, 1810, 6da9, 2b96, 3f09, c0db, 3997, 8b03, 367f, ea79, 0d87, e6e7, 4600, sigradi2015_3.221v4, sigradi2013_234, 22e6, 8108, ecaade2015_285e62, 3796, ecaade2017_109gg, 4523, 17fc, acadia16_342c20, caadria2015_090y14, 4e53, ecaade2015_237x53, 8e58, 9246, acadia17_28v, 714d, ea00, e8fb, a518, acadia17_292x, 31dc, 43db, 7bbe, 5e28, fffc, b951, d036, acadia15_443x18, 384c, d56b, bd42, 4d2b, ec4c, acadia17_426f, 446f, f442, bf1a, ecaade2017_255f, 93c7, 2b66, c4ac, acadia17_212nn, sigradi2016_450vv, ascaad2014_005c3, 15b8, caadria2015_109w16, e471, 9870, 17ca, 24ee, acadia17_189gg, ecaade2016_102n28, 6ba2, acadia14projects_339ar, 8275, sigradi2014_273r2, 7690, 27af, acadia14projects_339ai, 370d, e5b3, 3fd4, 57a7, 8ad5, 5d4b, ecaade2014_113o26, ascaad2016_023u9, a14e, sigradi2013_303p, 20f2, 8aad, 17fb, 915b, 942f, d1c2, f76b, 6f2d, 71ab, c2c1, ecaade2017_098oo, ecaade2017_302hh, fdf1, 7238, 5e16, 734b, eec8, ecaade2017_264d, 766a, d3d9, 4ddc, 03f0, 9358, caadria2015_122r19, ef10, c4a0, 0fc1, 2b6d, acadia16_478t27, 310d, 9a9f, 3a28, 0022, cb5b, dfcf, 6979, ac0a, aa5c, af28, 64fb, e3a4, 6a88, 743a, 5873, 8f23, ecaade2015_170k35, ecaade2015_206o45, acadia17_189nn, eaf4, 54c8, 2f5e, 57b1, efe4, a373, 64bc, acadia17_110cc, ijac201412405s8, 0afe, 6c0e, a3bf, dbd0, acadia16_154n11, 6bef, 6cf2, db07, 3105, 45d8, 1cdc, 203f, 1a06, db2c, ce07, f294, 75c6, d103, b98e, cca0, 2ab3, de49, 1ed1, 257f, ecaade2017_009ee, 3c86, f25f, 802d, 9e05, 3e7b, caadria2017_003r1, af2b, 1add, 98aa, f57c, 867d, 7bfe, bd8b, 8ed7, ed3c, ecaade2014_084w19, 2a62, ascaad2014_019z2, b9fe, 8850, 0977, ecaade2014_194d50, 56ab, acadia14projects_719r, 1946, 942d, acadia15_451m19, 6442, 31f9, 20da, 68c7, e52d, 4d8a, 127b, sigradi2015_8.186d13, caadria2015_213y32, cd75, 0bf2, f2eb, 5173, 1f54, 1b44, fdc7, 2f97, 01e1, 66a1, ecaade2017_225l, 1e69, ijac201513205p8, ecaade2015_298m65, e067, 3e17, 5102, 3da8, 50b5, e6ab, ecaade2015_332z71, 30fa, 0394, 98c1, b602, 95ec, acadia17_201f, 212d, 62ae, acadia14projects_453f, f26d, 2e18, 572d, e4e3, d538, 52a3, ijac201412407z9, caadria2017_023c9, fd2e, 5248, ecaade2017_234o, 0811, 1af7, caadria2016_457j19, 9550, 0843, 783e, 8f96, d8e4, b48c, 703c, e7d0, 7db2, d9f4, dc9b, 1cb9, 1846, ascaad2014_014o8, acadia15_223j9, acadia14projects_333az, 8265, 72c0, 4659, 6ef1, ecaade2014_225p58, acadia17_323s, b35e, acadia14projects_497v, e7fb, 9d3f, 7385, ed7d, a682, 9d11, 5098, f54a, ecaade2016_162g44, f73e, 1ba6, 1458, f6db, 19fa, 2fef, ecaade2015_15c2, ecaade2016_083c24, a6ea, fadf, e59f, 40ed, aa0a, 61d2, b3e2, a1e0, d4ea, 6e06, e42c, 2351, d0a7, c40e, f70e, d61c, f4e0, 99f8, da08, 3ccf, 6f30, 18b2, f1ca, ascaad2014_014d8, 4834, af5a, ecaade2014_195v50, 4a96, acadia17_560k, 4038, 536c, 226f, 06b8, ae5b, 1109, 5723, caadria2017_043a14, 0564, 0099, 9138, 922f, ecaade2016_154l42, 077a, 5d1f, 5236, b1cc, 4a85, 6d35, 135f, 339b, acadia14projects_189aw, caa5, 560e, ecaade2017_094f, acadia14projects_719h, ijac201614105c5, acadia16_24v2, 62cf, c447, ecaade2016_021g6, efc3, f79b, fd50, 795f, 7794, fc5d, 15e6, 4513, d398, 5587, acadia16_478z27, 6511, a0b9, caadria2017_136t36, a449, caadria2016_457g19, acadia17_283rr, 1d08, ecaade2014_156e38, 67d8, 39d8, 5672, 0107, ijac201513104r3, ecaade2017_149j, 9989, 076c, 7023, cbd4, 2a26, 2f82, 97db, 8ac2, 9461, 86da, ecaade2015_333a72, 2cc8, 3f3d, 3d18, 5f64, 3634, 65dc, acadia16_224o14, 2836, ecaade2015_119f24, 90bf, 4d37, ecaade2014_016j4, caadria2016_851p36, caadria2015_208z31, e5f9, 1557, 3217, 9c47, 0255, 1e8d, 064e, cede, 4c6e, 4c20, 80e6, 7436, 4c2a, acadia17_669t, acadia15_311l12, e705, 4311, ceaf, e92e, sigradi2016_430p, ecaade2015_196b42, f770, ecaade2014_208d54, cab3, 59f8, 6592, c6fc, c2d9, ecaade2017_117s, ecaade2017_006pp, d2f1, 9fb2, 489f, ce0a, 618f, caadria2016_787g33, 6127, f66e, 6fb9, a384, 9b16, b264, 813d, a112, sigradi2014_172w4, f724, a82e, 88f0, acadia14_719h, caadria2015_194v28, sigradi2013_100d, e62b, 5af0, acadia16_280n17, ijac201513205g8, caadria2017_105j28, a335, 13b7, sigradi2016_446j, 1b7d, 3a66, b379, ecaade2017_291s, ecaade2017_109pp, 827f, 61a3, ecaade2016_040t10, 422a, acadia17_511c, b014, 174f, 0d50, ijac201513205j8, d312, 2a5e, a383, 6657, 7dab, 5158, acadia17_170k, a17a, 96b3, ijac201614105s4, acadia16_440j26, ijac201614105r5, 67dd, acadia17_163dd, e13b, ef16, acadia17_82cc, 2f49, 280f, b181, acadia14projects_247n, e09f, 37ac, ecb6, 5586, e163, ascaad2014_033i1, bc36, 6b1b, f8a5, sigradi2016_515f, 5556, 1064, ecaade2015_61m12, ijac201513102v1, caadria2015_014v2, sigradi2014_041i3, 0c25, b64c, caadria2017_051m16, b44b, sigradi2013_138u, 4256, aa87, 9c2a, 9110, 13e2, acadia14projects_33ak, 10b9, 7d9c, 3502, c18b, acadia15_185g7, fb37, 9592, b7dc, sigradi2014_282s3, 3e01, 4e37, 9e48, b233, 692f, 6199, ijac201715203ff, fdbf, 001a, a05c, ecaade2014_089x21, acadia17_658xx, a2b7, 4949, acadia16_344a21, cca4, 3e7f, ecaade2017_213a, ijac201715204uu, caadria2017_113z29, e380, 4267, 4506, sigradi2014_084d8, febe, 85e3, 8884, acadia14_479e, e5f2, ecaade2017_172p, fc48, aa90, ca64, 9ed6, ecaade2016_167v47, ecaade2017_257nn, 8c89, 1b61, a4b7, ecaade2015_17u2, 81dd, 5270, 5a9b, fbab, 82b9, 3fea, c60f, 2a31, 6ecb, 73c3, 4642, b87b, b76f, b06f, acadia16_280s17, b292, ecaade2015_144j31, dffb, sigradi2015_10.309v21, 445b, 7613, 89b1, 6d06, e5c8, 7233, caadria2017_028w9, acadia17_265u, f04d, ac46, 46a0, 59fa, e373, ecaade2016_071v19, ecaade2017_172cc, 2d1d, 2c8f, 47d4, c2de, f3c0, 344c, 5c9a, acadia14_719c, 8a5b, dbb4, 0e52, 98b8, 8545, a2a7, c877, a43d, acadia16_414y24, 11ef, ijac201715202e, bff8, 3f74, f117, f239, eeb3, c48b, 9ef4, 6e40, d011, ascaad2016_033c13, 7e6e, ecaade2017_149h, ecaade2014_084d20, ecaade2013r_013a8, ab94, 2b2d, b5f2, 6883, c97c, c4ed, e2a0, 1130, a627, 1fd8, 8c15, f893, 1a18, 5880, 9519, ecaade2017_201e, e436, acadia14_63d, d059, 4473, 70f4, dbeb, 9a7b, 66bc, 3ad4, 5a22, ijac201513201f6, sigradi2015_10.309c22, b384, ecaade2016_068h18, 1f7c, ecaade2013r_004y3, 4a7d, ecaade2014_194x49, de46, 4c39, 9e9f, acadia17_340m, c035, acadia17_392p, 9223, 66fc, 2d5f, sigradi2015_sp_10.179h31, 82d8, 83c8, acadia14_479r, caadria2015_030i4, sigradi2015_3.209f4, c333, 4e3c, 1161, 9047, sigradi2015_8.189r13, acadia14projects_681at, 9afa, cbd5, ecaade2015_287n63, e7cd, 1365, 64f8, ijac201513104w3, dcb1, a899, 189f, b284, fd45, 46fc, acadia14_111n, acadia17_177l, ecaade2014_163k40, caadria2017_104y27, ecaade2014_011f2, 18c5, a2ad, 2d1a, ascaad2016_030g12, 5cce, 10b7, sigradi2014_276z2, a005, sigradi2013_248z, sigradi2016_592bb, caadria2017_048l15, 4fd5, acadia15_371l16, 7b22, acadia15_81u2, 22b2, 8a4b, 3fff, 8d8b, 51da, 5b11, 9fd3, ecaade2014_024h7, 9d38, 32f0, sigradi2014_313g6, 3693, ecaade2014_237w60, 6752, acadia14projects_619ap, c2e1, ee9e, f2b0, ecaade2016_071v18, acadia17_598tt, ddad, ecaade2014_016d4, ijac201513101s1, 6cc0, 9db5, 43ab, 9d52, 92cd, sigradi2016_590o, ecaade2015_253x57, 602f, b450, 836e, 988e, 65f6, 9b5f, ijac201715106zz, 9967, ijac201412301d6, 48ed, f704, b9cd, ffdb, 1253, acadia14projects_101ak, acadia15_47k1, 236c, acadia17_403t, sigradi2014_140n2, 2d77, acadia17_222s, 15f9, 65eb, ecaade2017_083ll, 5c97, ijac201715204nn, a6eb, f092, acadia14_435az, caadria2015_237s35, ecaade2017_124y, ef80, ecaade2016_230e62, ada6, 9d82, a014, acadia14projects_531y, 3a3f, 3bba, efdb, ascaad2016_043g17, f1b2, ecaade2017_149k, fb71, b724, 292a, caadria2017_122v31, 057b, bde1, 553f, caadria2015_064l7, 512d, 1f5c, e330, f88c, ijac201513104o3, ab17, sigradi2013_387f, 51b8, 1bdb, d2d1, 91ab, f977, caadria2015_081a12, 2ab5, ecaade2015_158w32, caadria2017_104e28, ijac201412205r4, sigradi2016_467v, 1282, 8efc, b3a6, ecaade2016_217x55, acadia17_137ll, 8f21, 23bf, cbd1, 1d70, fd46, 5a43, ecaade2016_011o2, 3761, 4efc, da40, ada5, acadia17_284f, 3390, 4b0a, 8d96, acadia14projects_681av, 3410, 593f, a66a, cfd5, be4d, 0a8c, acadia14projects_177ad, 9848, 9839, acadia17_562bb, 1691, 5d72, 49be, f592, acadia17_82bb, 41d7, 810c, 5f63, 1ba8, cd6a, acadia14projects_661c, 12bb, acadia14projects_609ak, 50e6, 67f7, a3b5, acadia17_435a, 6eb9, c126, 2588, 08dd, 5fd7, e673, ba2c, 98c3, f3bb, 3a70, e9dc, 70f0, 1ac0, acadia15_357l15, 9a13, 189a, f7eb, e981, 3d60, bf0f, b9a9, b92c, 6f03, 389e, ecaade2016_046x12, ecaade2016_167x47, 68c6, 40a3, f249, f4f2, ba40, acadia17_318d, sigradi2013_386p1, ecaade2015_136r26, 33c6, 24e1, acadia17_403i, ecaade2017_006ll, ecaade2016_130h36, d032, ecaade2015_17j2, 4304, 6f1b, 7fa8, 1ccb, 2ef7, eb3a, 4b0b, 3a1a, ascaad2016_057y22, 1c8e, ecaade2015_207s46, 29ef, 63b7, 76a5, 21cb, 1c6a, a4dd, 79b3, 1ad1, acadia14projects_199an, sigradi2013_326j, 4a52, 177f, d7dc, acadia17_330vv, ecaade2014_012r2, 1aef, 73eb, 6cb8, d2e5, 9938, 029a, acff, ijac201513201n5, sigradi2014_132w1, e1bd, 5ccd, 918b, ijac201614207z11, ca59, ecaade2014_186c47, a68c, caadria2017_174v42, sigradi2014_074r6, 3919, caadria2016_861y36, caadria2017_009l4, acadia16_140k10, 3ec2, ecaade2016_ws-dleadd68, 0974, 3d57, a555, 91ad, 1c27, 0fe1, acadia17_189tt, 2c1b, 3949, afe4, 4d15, acadia16_140g10, b466, 3a7b, 9a5a, f7e2, a48b, acadia17_630c, caadria2015_108p16, 629b, ecaade2014_185r46, ecaade2014_163y39, 2159, bce6, c033, caadria2016_229o10, sigradi2014_074v6, 473c, 4083, 6d64, 28d2, acadia15_431p18, 4d1b, 9a37, b865, ff3c, a753, f4c7, c826, 5534, f6e2, 08b5, 35b6, 6399, 97bc, ijac201412405x8, ecaade2014_014a3, 22db, edb2, 4ecf, 25ae, e468, 772d, d127, df96, acadia14projects_189ak, 8738, 7ac6, d566, ecaade2017_006dd, 0ace, acadia15_110w3, bc71, acadia14_579g, 4b19, c167, 1d07, 9f3e, 0dc9, f0b1, 54c7, b513, 161e, 63b8, c9e0, 1fe7, 92ed, ijac201715205c, 98c4, 2594, 23e9, f927, e8da, ecaade2017_199hh, 014a, 3fa5, c271, acadia16_470k27, ecaade2014_233f60, e862, f585, 7314, eae2, f6fb, sigradi2015_12.259x27, b28f, ecaade2017_293pp, c277, ecaade2017_215n, ecaade2016_144k40, c0b8, 5beb, 239c, ascaad2016_044s17, ecaade2015_233e53, 1aa3, f141, acadia14projects_655y, e428, 468b, 86c8, sigradi2015_3.209h4, 9bb1, baee, b1d0, ecaade2014_044a11, 0d7b, 3697, 9964, 81bf, 2756, 9c18, 1563, 6a57, ecaade2017_124aa, 9fb7, caadria2016_755p32, 3bc8, ijac201614304y2, 1323, ascaad2014_004l2, acadia16_478h28, 6af1, 18ac, d616, 8740, e9f5, 74c7, 5548, acadia17_534pp, ecaade2016_067c17, ecaade2016_ws-dleadf68, 3241, 42b4, sigradi2016_777jj, 7d13, 43c6, b90c, caadria2016_013a2, acb6, acadia14projects_681ap, fca9, b3ca, b54c, 1465, 3707, sigradi2014_282r3, 5aab, ac3d, 83a9, 4051, ab3b, dae4, 10f1, def6, ff39, ecaade2015_317f69, 0385, 06ef, 55e5, acadia15_137a5, f0ea, c00a, 2c0e, caadria2015_218w33, a3e4, 5e19, 9fa9, 1500, ecaade2017_248ss, dc9c, 0431, 9bec, a834, 83e5, c003, b7bc, 6a04, 01bf, a62f, caadria2015_049e6, 2060, 2f62, ijac201614207m12, 8dd0, e1a9, 52a9, ab83, e28c, 51bb, 5f05, 4dfe, a0a2, 0c66, sigradi2013_397i, caadria2016_839i35, 3f51, 57d0, e027, ce4d, de05, 2ce1, 3489, 9354, b55a, e418, efe8, a57c, sigradi2016_544e, 9712, acadia14_311z, ascaad2014_024g5, da61, 0122, e1e2, 8615, f2d1, ecaade2017_108b, 150b, e3bd, caadria2017_029k10, fea2, 6350, bd9a, ae44, f0dd, ecaade2015_225i49, fcb2, 18bc, acadia17_222uu, 3676, ea4e, 0a81, da51, 7495, 4757, 98fc, 38f1, acadia17_318n, 3225, 2944, caadria2016_549n23, a4b2, caadria2016_353s15, 0c4a, 322f, 7b99, ef67, 99f3, ijac201614407d5, 109c, 0535, f3a6, ascaad2016_041k16, cddc, ecaade2015_287l63, 9efe, c185, cbb7, 0ef5, acadia16_124e9, 3879, 36a0, 897c, 2a4e, ascaad2016_034l13, c1dd, af19, 3810, b1b3, c054, 2910, 451d, 8764, 8b71, ecaade2014_024a7, e1d0, 68e9, cf4a, ecaade2014_155y37, caadria2017_190l45, 3c89, ec64, 2ea9, 5f4b, 13d7, abad, 9625, c5d5, f34c, ecaade2017_301i, 5ceb, e177, ceb8, c002, b31b, 0dcc, afde, c274, ecaade2016_074p21, ecaade2017_194s, 2395, e7c2, 2729, 5b54, 541d, ecaade2016_129n35, 6c55, ed15, c626, f721, be82, 2892, 9da0, 350f, 533c, acadia17_348ww, ad5b, 593d, 61bd, 14c7, ecaade2013r_015l8, ec70, 6088, 21d3, 97f5, 2340, ecaade2015_138b28, 1891, fe19, ijac201614201o6, ijac201614102g2, 132c, 0fac, f244, f084, 8ff2, cc00, acadia16_140a10, ascaad2016_038u14, sigradi2014_186d6, 9e90, 6449, 3081, bf32, ijac201715101k, 75f0, 38ea, 3403, 9668, ec74, 9e0b, 203e, 8802, 01da, 9546, 2930, b3b9, ecaade2015_206c46, 998a, ijac201412403p5, 6e3d, caadria2016_703j30, 39fe, 6deb, 638e, aa9a, cf19, a600, 6e4b, a0c4, beb1, 26fc, 204d, 9b3f, 9c51, e8d0, 0149, sigradi2014_263g1, d3da, 931d, d176, d2da, ecaade2017_282e, bf0a, 39ef, 48d7, a560, 3139, 4e41, ab6f, acadia15_483c21, 6e7b, acf1, f7fa, acadia17_670w, 5ebe, ae0a, ecaade2015_21l4, ca9d, d865, 99b8, sigradi2013_248, 78b0, acadia17_464oo, acadia14_579e, a60f, d326, ecaade2015_293f64, 1441, 2bec, acadia17_358gg, ba8a, d347, a8a3, 4cf9, 6080, 4d3a, ef2f, 6459, e75f, 215e, ecaade2015_333i72, be56, acadia14_199ad, 14ff, 2674, 9476, 21b3, 28d8, 15c7, ascaad2016_045h19, b3ee, acadia14_63aw, 2300, 7bf8, bf57, 1ea5, b403, 786f, ascaad2016_016r6, a3b8, acadia14_347ag, ccb9, 810b, acadia16_214e14, 200c, d4d2, d96f, 0da9, ecaade2015_25n5, 9ec8, 40f6, 2484, b74c, ecaade2017_244oo, 58be, 7faf, a389, 8e4c, 45ba, 001c, 8862, 666e, caadria2015_114t17, f6ea, 3f88, 7b6e, 72cc, 6c7f, 49fc, 5e9d, 075d, 91a6, e689, acadia14projects_357av, ijac201513304d12, 5c28, 986c, 90c4, 2d12, 555a, 215b, acadia17_18l, 05dd, ecaade2017_293kk, acadia16_352d22, 5828, aa83, 26e3, ecaade2015_211a47, 3145, dbd5, 5a68, aa3d, ecaade2014_140i31, ef9e, 082c, ecaade2017_175f, ecaade2017_038ss, 5a14, 3177, caadria2015_070f9, 9b01, 0f1d, 8359, ecaade2016_080x23, 65e2, 74a3, a2a2, caadria2016_713t30, 93d5, 5f31, 0934, acadia14projects_389c, sigradi2016_654uu, 1a7a, 1c82, 2483, 0f3e, 594b, 5b21, 053f, 39c9, 3198, fada, 2b17, d0cd, caadria2016_631c27, 5cf7, 8f67, 58c5, 5c7b, acadia17_162s, c803, ecaade2014_157s38, 4c3b, 328d, 0577, ec51, 5b4d, acadia15_263a11, f02b, 8b95, 8fc5, ecaade2016_222n57, 343f, 9d6a, b475, 1865, daa4, 31fb, ecaade2015_55a10, 2627, ecaade2015_53l9, ffa5, 5d0a, 0f4f, 99ab, 3963, 6115, ecaade2017_049a, d515, 1e3c, 2f10, 3bcd, 58a7, 6bd2, 9085, 91cd, 1b07, 092e, caadria2015_130i22, ff7a, 614e, 8942, 5be7, acadia14_219a, af69, ca46, 721d, bd57, 32eb, 9d92, ijac201513303g11, 2d8d, b6ae, 3904, 0c13, 3127, ea43, 881c, ce0f, 5c95, 65f0, ecaade2015_139u29, 220e, 7928, 912d, sigradi2013_400z, 3d0a, 5752, acadia17_28hh, ecaade2015_230m52, 67eb, caadria2017_113l29, f7f1, acadia14projects_627e, 36e2, ecaade2017_277ss, 524b, d26e, ecaade2015_118b24, 4c90, e419, 9ce2, 9066, acadia17_669i, 6e1a, a7a5, sigradi2013_131f, a9b5, ba78, 8139, acadia14_311t, sigradi2015_10.74r18, 7087, 111d, ecdc, 921f, 80b3, f09d, 782e, ecaade2014_108j24, 8c39, 2b0e, 2644, ecaade2015_318o69, sigradi2016_625b, 3a63, c79a, ascaad2014_005u2, ecaade2017_293ss, b562, 5e69, 4f23, caadria2017_163z40, 353c, 563e, 0a6c, 8bbe, 3602, 2ee1, 4735, d404, 6366, ecaade2016_046y12, 6c40, b51f, 1048, 1fc3, 69fb, c092, ecaade2017_309a, 7cf4, caadria2016_507k21, 4b7a, 611b, 70ac, f848, 8841, 97f2, e4b5, 13f8, sigradi2015_11.8t23, acadia14projects_153e, 05b3, 0b8d, 48bc, e90b, 3486, 008e, b705, 6321, bef9, ecaade2016_074v21, sigradi2015_8.186y12, c449, ijac201412302c7, f165, acadia14_699b, 45ce, aba4, 9320, b1ed, 9370, c8fa, 9340, c545, dad9, ecaade2016_223u58, ecaade2014_169s42, 33a6, d786, acadia17_178jj, 4afc, dd42, sigradi2013_28s, 343e, 0a37, acadia17_348i, f538, aa34, ecaade2016_079r23, e6db, 9189, b127, 63d4, a170, 2821, aeb2, 68d6, bd81, sigradi2013_387, 9094, b048, ecaade2017_146ll, ecaade2017_027qq, 4510, sigradi2015_3.201z3, acadia17_211o, bd82, 7d30, 24c0, ec0d, 313c, sigradi2014_250r9, 0ab1, 34b8, cd28, ecaade2017_155f, 0593, acadia17_89y, 9eb7, 90fd, 3420, ijac201412303w8, 1bbc, 32a6, ijac201715106qq, 2f78, acadia17_358kk, 36e1, 9fc1, acadia14projects_199ar, 2e70, c7f7, a551, caadria2016_673a29, 005f, dbc0, 66fd, sigradi2016_814t, 2054, aa5b, sigradi2015_3.268c5, f1f1, sigradi2016_625vv, e148, 0b39, sigradi2015_10.7l18, ecaade2016_222z57, 667b, af6a, 89fb, 1ee8, b8bd, 113b, e70c, 4003, c3d1, 79eb, bf9e, acadia17_562w, 3a5f, bc93, ijac201412301z5, 7f66, a631, acadia14projects_549t, dc0f, acadia14projects_33ag, b899, sigradi2013_429c, 1f52, f931, c4bb, d617, sigradi2014_176e5, f19a, 598a, 7bbb, 4976, b202, 04de, ce01, 7296, 56a4, 2e34, 3c20, b920, sigradi2014_276u2, 7319, 4552, acadia17_91h, f53f, 91f9, b235, ecaade2014_053m13, 6f2b, c6f6, bfd6, acadia17_403m, bf6c, a715, a6be, ef1c, ea07, f110, 725a, 7e6b, 46bf, 651a, ecaade2014_192y48, ijac201412303f9, 0420, acadia17_630ww, 10d6, 8e8f, ascaad2014_026w6, ijac201614103g3, c54d, 5a12, 60c1, acadia15_311i12, 8436, 56d2, c665, acadia14_601ae, ae67, dfe4, 0148, sigradi2013_62u, b361, e915, 4609, e010, fc61, ecaade2014_153a37, 4646, 5060, acadia17_491s, e71a, ijac201513205a8, fce3, b647, 94ff, ecaade2015_138z26, ascaad2014_014g7, b3b0, sigradi2013_155e, ecaade2017_256dd, 089f, 5227, 08e5, da5c, 294b, caadria2017_132k35, bc2f, a37f, ecaade2016_bkok65, ijac201513103p2, 14de, 1dd5, 2c3d, 3452, 7b7b, 0e5e, a1e5, be8b, 6151, 0763, 5428, e12a, acadia17_382kk, 674e, ijac201513104z3, ecaade2015_201a44, ecaade2014_157m38, c5d3, acadia17_445u, acadia14_339ao, acadia14_111o, f04f, ijac201513303w10, ddef, ecaade2016_217y55, 19a6, 348c, bf8f, e9c0, ascaad2014_030x8, 40e0, be44, ecaade2017_255m, sigradi2015_11.142c25, 10c6, ijac201412205l4, d77b, ab2a, 9cbc, ijac201715106e, 019c, 2276, caadria2015_122k19, sigradi2013_303s, 1144, 3023, 893b, e437, aa46, 61e8, 0493, 5a62, a5f9, abd8, 8d22, 7440, 62d9, 8d6e, sigradi2014_049k5, sigradi2014_041a3, ecaade2014_067b16, ec4b, ecaade2016_015x3, sigradi2015_sp_8.326b31, af4f, ecaade2016_102t27, acadia15_333x13, ecaade2016_042f11, e187, 6730, d591, acadia17_170s, ecaade2016_095f26, 3f0d, 3404, ecaade2017_054hh, ecaade2014_237i61, 0b5d, b244, sigradi2016_809ss, 797e, ecaade2017_021j, 1dd2, d953, caadria2016_693w29, b623, sigradi2013_285e, a177, c1ec, ecaade2017_jgot, 18b9, 60ec, 6de9, 0cf3, ee37, 20cd, 39d1, ijac201513203p6, 91d6, 8a27, acadia15_323m13, ecaade2013r_003k3, acadia15_483u21, 0dba, sigradi2015_sp_11.303s31, 577c, ad33, 567c, 4a44, 1b34, 4413, acadia17_82dd, 88de, ijac201614206x10, bcd8, ijac201715205b, c60a, ascaad2014_017l9, 0694, 2eef, 635d, 2dc4, 00e5, 3819, 0091, 23cc, ecaade2017_031jj, 628d, 00d4, 8e51, c605, 9ed9, 796d, a530, ecaade2017_059a, 78d1, f700, bd9c, 2304, sigradi2015_10.307e21, f7c8, 35d8, 013c, 7f41, e064, 081b, 6a33, 9862, 801f, 8e7d, sigradi2013_386d, 9fb5, sigradi2015_sp_4.388b30, 5570, 97ed, 8489, caadria2016_115l5, 541c, cc63, 1954, 50f3, acadia14projects_479x, b981, ecaade2017_169hh, acadia16_174h12, 93e8, 0e4c, 69a1, 3f89, ecaade2017_212mm, 91d9, 1b47, 4236, 959e, b8b2, 4ba5, ecaade2017_199q, ecaade2013r_012o7, c77f, 712b, 23e2, 4015, caadria2015_030f4, acadia14_237au, ecaade2017_244jj, db48, caadria2016_507n21, 0701, 75fd, a68a, 326c, 4f6c, 985b, 8cfe, acadia15_195c8, f181, acadia16_270c17, a1fe, 240e, b9e0, b6e8, ascaad2016_028a11, 6200, 3f91, f8a7, f9ab, f22c, b42b, ecaade2017_116l, ecaade2014_192b49, 13cf, 9d56, 7b57, 4d67, 44d3, a5d1, f030, ecaade2015_185t39, 01ea, 530f, a244, caadria2017_015m5, c377, 5eea, f752, 1930, db9b, d138, cf2b, 7ad3, 29a8, 2e8b, 33b0, sigradi2016_770o, bb3a, da3e, 85b6, d8aa, d9d9, a780, 16ea, ecaade2017_161qq, ascaad2016_051c21, 31ad, f189, 366f, 6c1d, 68b8, ascaad2016_058f23, 7df9, acadia14projects_661k, e0d5, d4b4, 92ee, 7655, fdbb, 5953, e21b, 6343, bdb3, b41c, 9a9a, 8e17, 068f, a05e, 15f3, caadria2016_663l28, 90ab, ecaade2017_214o, 29ab, bfa9, be96, afba, 5d54, 61e4, fbf9, 2f05, 9a5f, f758, ecaade2016_170t48, 72de, 8b52, 224e, c0dc, ecaade2015_240z54, 9388, ecaade2015_319g70, acadia14_111l, 2d4b, 5fe7, acadia17_162n, b3f9, caadria2016_703f30, caadria2016_105d5, 7628, 5e1a, acadia16_106g8, 9ad6, 3d22, 4744, 0000, 365f, fac3, c4a1, ecaade2015_293d64, bede, bc98, e2cb, ascaad2014_024c6, acadia17_258k, 7a8f, a61b, 54e9, fd2f, 92a9, bc37, 17e7, e76b, 1541, ecaade2015_235k53, acadia14_389b, f813, ascaad2016_033z12, e837, 237c, 4811, b3d9, 417d, 9f73, 8fda, ecaade2016_021r5, sigradi2016_369c, 8586, da12, cc14, ijac201412301a6, 5f5b, ac41, 2343, ascaad2016_003y1, f740, 7e49, 7626, ecaade2017_032o, a1e2, 2d81, 5c2b, 3ecd, caadria2015_004i1, 9a1d, 3c25, 2c9e, ecaade2015_38l7, 32e3, 7202, ascaad2016_054r21, 354d, sigradi2013_366z, acadia14_117h, 124d, 1622, acadia17_366p, 763f, 85f5, 8a77, 3b21, sigradi2016_625nn, 8105, 4205, 5a71, 00bd, ecaade2015_273e60, 6772, 3d8b, c206, 13da, 0d4f, ijac201412408d2, ecaade2017_006oo, 42c4, 0a4f, 83eb, 2a54, 48d9, 115a, 651e, caadria2017_104p27, 92c9, 4b33, caadria2015_087d14, ff94, b6bf, 0bca, sigradi2014_018o1, 9fc5, ecaade2017_290tt, 1e32, b465, 733c, 1ced, 57f3, ascaad2014_033b1, 882c, 40d3, 54a8, dd6a, 0fc6, 678d, acadia17_154ii, f4ef, d335, ecaade2014_188p48, 338c, 559a, ee2e, sigradi2013_54p, f4e3, b9bd, b288, cdaa, b440, 255d, 6139, ecaade2015_196j42, d217, caadria2015_069p8, 8382, 5535, 2eaa, caadria2016_767t32, e7fc, 058e, ijac201412303s8, b75b, 87fa, f89b, 43e2, 5604, 89b4, ecaade2014_145n33, caadria2015_081z11, b29d, 9a28, 64ae, 0fae, ijac201412403t6, b3de, 46d8, a81a, ecaade2014_100c23, e124, 5f02, 4fee, e584, f64c, 99de, acadia14_357ao, 54ad, ecaade2017_157zz, bd7d, 0946, 6fc8, 3517, 0c57, ecaade2016_046d13, 8ea1, 4ff1, e617, 24a9, e6b4, 6d5a, adfa, ec56, 0144, dfc7, d6c1, 3bf4, d6c9, f289, 0747, eb33, 1688, 5b25, sigradi2016_450a, aed1, 62c1, 60e6, 459e, caadria2017_054d18, ecaade2014_149d34, 8e39, sigradi2015_3.209g4, ijac201412202t1, ecaade2017_047z, ijac201715204bb, 0b1b, 475e, 2af0, 3980, cd63, 882e, f153, fcaf, 8642, acadia14projects_63e, sigradi2014_345r8, 9f09, b9df, c2a3, ceac, 4a53, 05e1, 30a7, 3d2a, ecaade2016_237h63, 6ecf, 3f38, d3fa, ecaade2017_grif, ecaade2014_095t22, 4f1b, 538e, 709b, fdd7, 5c0d, 4cf1, e5dc, ijac201412204d3, 6ee3, ecaade2015_304w66, 0924, b46d, 6703, 35a8, 050e, f0f7, 9f75, b7d5, 840d, 0855, ecaade2016_ws-dleadw67, 3526, 9384, f71f, 6b24, ijac201412204n2, sigradi2013_200d, deff, 63c5, 40e2, 8d7c, 6106, ecaade2015_199w42, 10d3, 95c0, c1dc, ee1f, 673c, ecaade2017_163j, 3a38, a1f3, ecaade2015_293g64, 1698, caadria2016_579l24, 1356, sigradi2016_484rr, 5789, dec1, b226, a7f8, d80c, 8b8e, 0d46, c16d, ecaade2017_203oo, ecaade2015_225h49, 2de4, 747f, sigradi2013_215d, 6767, 0653, 2569, 9ad4, ascaad2014_012m6, c782, 82b2, 0580, caadria2016_611w25, 31cc, ec1c, 1759, 9635, 4592, sigradi2014_263d1, sigradi2014_284g4, ecaade2016_084g24, 68b4, sigradi2016_637v, 7c10, ecaade2015_217k48, abc6, 6484, d867, 9b3a, ecaade2015_229l51, ascaad2016_026s10, 4654, 6b1e, d9cf, bfe0, 5149, 9b92, bb26, 30a2, 560b, ijac201715202yy, ecaade2014_140r31, fafc, eedd, abb8, f03d, ascaad2014_024p5, 0dd4, 71ce, 4958, d3b5, 06ee, af7d, aaa7, ecaade2017_256ii, 5fa2, 2a27, df38, 8cb4, c160, 7be7, 0fda, b07a, ecaade2017_101p, 33ca, 827b, acadia17_481o, 3219, 923f, ecaade2017_003l, 74ff, 9203, 8761, ecaade2014_173d43, acadia14projects_479a, cbde, 6ca0, acadia14_517p, 7eef, e865, acadia15_137d5, sigradi2013_267t, 98ea, c8a4, 9048, f36e, da27, 228f, 0341, 39e3, a413, f807, 124b, a21d, f554, ijac201715204ee, a607, e8c6, c61b, 52c4, acadia17_211h, acadia17_340c, 6ace, 8fd9, 9c7a, ecaade2014_196d51, 5c9b, ecaade2017_027f, ecaade2014_108e24, 005d, 16a5, acadia17_403n, fbba, 9241, 4135, 7f78, ecaade2014_089v21, acadia14_445ad, c23e, dede, 2c9b, 3dbc, e9c9, 100b, 86d1, ed9e, fdfc, sigradi2015_sp_11.278m31, ecaade2015_138z28, acadia17_660n, ecaade2013r_008o5, 5e11, 05d9, b179, ecaade2016_169k48, b13b, ecaade2015_200n43, ca9e, 1548, 3536, f23b, fd70, a255, e1c6, 027e, 9da7, c751, 0ddd, e3ca, 6dab, 1cad, acadia17_534nn, 43fb, ff8d, 463b, 7612, 2200, 8bbd, 2e89, 0531, 9ef0, a0da, ecaade2016_079u23, ecaade2014_024y6, acadia14projects_671t, 2921, 9e7d, 5a4d, 6d81, ecaade2017_157nn, 6b9e, ecaade2014_151y35, ecaade2014_184i46, 0954, 0cc9, bfa1, ecaade2014_018o4, 24af, e566, acadia15_57k2, 4251, caadria2017_163o40, a575, ecaade2017_041s, 8cc8, sigradi2014_271n2, acadia15_185a7, 1660, 3be5, 4d0d, 1675, ecaade2016_013p3, df18, 21ce, 5cdf, ijac201715202a, 2ed7, 45e9, acadia14projects_497ab, 3d80, ecaade2014_072x17, 0d89, f9ca, sigradi2014_151f3, 775e, ijac201412304l1, 26bd, 588f, ecaade2017_229aa, 02a9, 3f03, f492, caadria2016_517j22, sigradi2014_048d5, 1b87, 597a, 95bb, 8bf9, 9ccb, 6e88, 8696, e859, ecaade2016_217i55, 5904, ijac201513302c10, 60fa, 1b3b, 2625, e7dc, 6284, acadia15_203m8, 4af0, 74e7, f3e2, b8e6, d64d, c3e0, acadia14_589f, ecaade2017_003s, a865, acadia14_719n, aaaf, ea73, bcc1, 04b5, f059, ae03, ecaade2017_019hh, f836, 4712, e3f5, a0b0, sigradi2014_172z4, 5d52, ef79, 2c53, d4e9, 71ea, bd3c, 29f2, 96e8, ijac201412402o4, a7d6, 6895, ba97, 9636, 48e4, c31a, 42d7, caadria2017_031h11, f401, edc6, f10b, 29e1, f54e, aa4a, caadria2015_194r28, 0215, 2fda, sigradi2014_114o9, 1b0f, e427, 1aad, sigradi2014_036t2, ecaade2015_246w55, a883, acadia17_137rr, c57e, 94e8, d08b, 8a3d, a12e, acadia17_222d, caadria2017_174f42, 4117, sigradi2013_194t, ca88, ecaade2015_336f73, 60b3, c14d, 97fa, 17e1, 1ae7, c421, caadria2017_030y10, a308, ascaad2014_029g8, ecaade2017_041v, 3ab4, 6cd5, e91d, 6cca, 8c55, 1b36, ijac201614104e4, ea83, ecaade2016_129s35, a025, sigradi2013_234e, 6359, ecaade2015_193a40, 6e2d, 4687, 1d92, ecaade2016_077y22, e652, 1770, 04d1, ecaade2014_230l59, sigradi2016_448z, ecaade2014_112i26, ecaade2017_091ww, ecaade2017_029u, f7d2, 8833, 048e, 79d1, 4085, b8fb, 9284, f8aa, f15a, 538f, 5f7d, ecaade2016_094p25, caadria2017_155m39, b3e4, 09cf, deb2, sigradi2016_756b, 1364, 897f, bdd0, 0018, ijac201513303x11, 2d79, ecaade2014_168e42, 1c68, ca3d, acadia15_274i11, e5e4, sigradi2014_303h5, caadria2016_249g11, 59d0, f455, de32, eade, 6a09, 5695, 6fe1, 9716, c5d4, 090d, 14f9, ecaade2016_027c8, 7067, sigradi2014_015b1, 5dd8, 23ab, 8af1, 2c1c, 60ef, 3c9b, 8c6b, 79c5, 2ed1, sigradi2014_015i1, 5eae, 51eb, a685, 70c1, 6dac, 7739, b1ee, b3d1, eb4e, cdd5, 79b1, 037a, 8c1d, 5bfd, ff3e, ecaade2015_136s26, 59c3, 78f4, 6ac5, ecaade2016_098z26, ecbb, 2252, a707, 5ab2, 8309, ijac201614305w2, 746a, e616, acadia17_391ww, 3deb, 6cc4, 09d9, ce6b, ff15, 0c71, ascaad2016_017w6, acadia17_360d, 51c7, ecaade2016_158l43, 7383, ascaad2016_038l14, acadia17_590n, 0474, acadia17_464qq, 4bcf, 8eac, sigradi2013_347, sigradi2014_157a4, ijac201412408d3, 4799, 02ff, 0129, 64f4, 7a6e, cf5f, c024, 814a, ecaade2017_172x, 0959, 49df, 2dda, 471b, acadia14projects_189ao, c770, 5d49, acadia14projects_427al, b0f9, 5a0e, acadia16_394j24, d5a3, 09f0, ffda, 7d65, 7b1f, b4e8, caadria2015_099r15, 4047, ijac201614307n4, a131, 5667, caadria2016_787i33, a019, c107, 0355, 01e0, 8d17, f830, 28b4, ea23, c790, ascaad2014_004e2, 05a2, d481, 55aa, 7764, 883b, d937, 586f, 6c31, aff9, ecaade2014_218w55, sigradi2015_6.42r7, ac73, acadia17_330uu, 3957, 930a, 5508, 70fd, 9d0b, 5896, 4c1a, 1284, e9f1, c8dd, ijac201715106ss, f2e3, 4140, 26dc, 5128, 9abd, acadia17_28kk, f314, dafe, b39e, 3c32, c9bf, ff75, 991e, acf7, 01c2, e5c5, d3c0, acadia16_344d21, 1fd0, ecaade2015_74n14, 9230, 79d2, 4662, 4f4e, 4e69, be4e, 1166, 32f3, 41c2, 0962, 8588, 9516, 33f6, c198, 5206, 1afa, d2cb, e8ff, 6464, 5b24, ascaad2016_041h16, ascaad2016_001g1, 5dff, bbb7, c521, 1d7b, 424e, acadia14projects_375g, 0cff, cf8c, c073, ecaade2015_304a67, 5832, sigradi2013_327, caadria2016_405j17, 243d, ecaade2017_101t, 914d, bbc3, 2fb5, ecaade2015_205y44, d37a, eda2, f426, 89f1, 5caa, 681b, 2b63, ascaad2016_022m9, ecaade2014_018m4, acadia14projects_375n, acadia17_473zz, acadia15_173v6, d7f1, 57e0, db23, c930, acadia14projects_479c, 25bd, 613f, acadia17_640aa, acadia17_38uu, ef89, 5b89, 6b05, bb2d, 05df, 5fd2, f524, e0fe, caadria2016_259s11, acadia14_63w, b199, 4aad, a79c, ecaade2013r_001j1, sigradi2014_157b4, 2420, 7d43, acadia17_670rr, 5f6f, 3e69, a000, 5274, 0f8f, ecaade2015_196x41, 006b, caadria2017_017m7, 2ecf, sigradi2016_385pp, acadia14_199ah, ecaade2017_277ee, 36b0, 6cec, 3fdb, ijac201715102bb, ecaade2017_291n, 2de0, 2faf, a7b6, aebb, 523c, a691, 23cf, 9c50, e7da, 398b, sigradi2016_724vv, ijac201715202uu, acadia14projects_357b, cb7f, ecaade2015_211w46, 8464, caadria2015_061e7, 6319, acadia17_238ss, acadia15_451u19, dec2, f0e3, 7fcd, ecaade2015_100l19, 6fb1, aa57, acadia15_451j19, dad5, acadia15_123u4, sigradi2015_11.165z25, 7eec, 2527, 80eb, 5aaf, 2789, ec61, 9fae, b33f, 8ba1, c968, ecaade2016_185b50, caadria2015_130v21, 0ba5, ijac201614102x2, ijac201614202e8, 975c, ascaad2014_014j7, c716, acadia14_681al, 7be5, 4f1c, a452, ecaade2017_109aa, 6631, 13d1, 3bae, 6bba, f436, 47db, b828, 10d8, acadia17_163nn, 0d17, 3646, 2c90, d2db, 206d, ef8d, eebf, caadria2016_517f22, 67cf, sigradi2013_268, 764b, a1ca, 9393, caadria2017_048g16, ae04, c454, 6783, e6c2, 3ecb, 18be, 795b, 74d6, 38ef, acadia14projects_435ar, 7b04, 8d58, ijac201513305m12, b367, 24a6, 11d3, 0dd9, f756, 37e2, 2de9, 28fd, ijac201715104y, dd1d, acadia14projects_691au, 36f1, 6271, caadria2016_197j9, c0d3, 658b, 2399, 2bcb, ecaade2013r_009c6, 6fb6, 5746, sigradi2016_732m, 8641, 0e49, be0f, b143, de61, 2419, 080c, 2960, ecaade2017_006vv, d92a, 1e50, b0f0, 6c4e, a405, sigradi2016_815aa, a063, cc8a, 2531, 5247, acadia16_196f13, 841c, 9008, 65a9, 0996, 057c, ecaade2016_118h32, f47d, 8644, acadia17_598e, ad7e, acadia14projects_609ah, 7f4a, sigradi2013_244n, ecaade2017_105ff, 7439, ecaade2014_086x20, b95e, e244, ijac201614208m13, ijac201513203r7, ecaade2017_021h, a6b2, 1291, ascaad2014_022g4, acadia17_221ii, 8a66, ce6d, 7412, 0e90, 7c91, d740, caa7, 2a4c, 4a62, ijac201412408x2, 7993, 9b13, cdee, 2cef, ffa4, 1f9d, 34f3, 4602, 8ce4, ed66, cb04, 522b, ecaade2016_164j46, d4ff, 966d, c37d, cca5, ecaade2016_074j21, dfd5, c56a, bc7c, 4103, 12ae, 0d9a, ecaade2014_113b27, ijac201715202ss, c1cc, 4c2d, 7829, 3e9c, 72ec, 612b, fb2b, caadria2017_096d27, caadria2017_048b16, a2cc, 325d, sigradi2015_sp_10.16g31, 9429, ce18, ijac201614401a1, 92f9, e33c, d49b, a839, 781e, 9660, caadria2016_301s13, 8ebd, ae39, b6fd, ascaad2014_035z1, dabe, ec0c, 9986, acadia14projects_237ay, ascaad2016_045b19, acadia17_658d, 6f98, ecaade2017_198j, caadria2017_147c39, ascaad2014_014s7, ed60, 09ee, d749, 5cc9, 3659, caadria2015_233h35, e0e2, 98d5, 5809, a7ad, d6de, 985f, ijac201614101i1, 66db, 3d42, dfc2, 3ebe, acadia17_474j, 19e8, 0f35, sigradi2013_386u, cd80, 01a3, b3b8, 439d, 49f7, 3614, df8d, 793d, ea41, 73d6, 58ba, 118c, 3932, a965, ecaade2017_031tt, 77f4, cbb0, a4ef, 5fd8, ascaad2014_020p3, sigradi2014_265p1, 1bb7, b121, 0d2f, ascaad2016_014h6, acadia17_413aa, 308f, 4298, ecaade2015_278t60, c6b2, sigradi2015_10.309s21, 71bd, ecaade2016_mrtv65, b081, 3892, b7b5, 02a2, 14b2, sigradi2015_4.219g7, 7027, f094, 00d5, 6743, acadia14projects_601ac, ascaad2016_010b5, b1ff, be66, cec8, 76bc, 554b, acadia14projects_699f, ijac201614203d9, acadia17_358rr, 63df, 1fb1, d9c1, 304e, 7aed, 65f5, f467, 0072, 8a3a, c5bd, 6ca4, 46b8, a365, 9e4e, ijac201412405r8, 69bb, ecaade2015_53z8, 1fc4, aaba, 81ae, 3059, sigradi2016_817e, caadria2017_048n15, 3377, sigradi2016_714oo, caadria2017_041a13, 695a, 1fe3, bf1d, 96f8, 4485, 52de, 3445, 163e, ascaad2016_011j5, acadia14projects_463d, ce04, ecaade2013r_001k1, 3b7c, a5a7, 55c3, e7f8, 136c, a2a8, cd7b, 36f0, 8aa2, fa0b, d317, 0dfe, ecaade2014_052k12, ecaade2014_010e1, ijac201412403x6, 6c7a, 17ba, ecaade2016_048d14, a485, ee65, 3ba2, f348, d90d, acadia17_340yy, 8053, 86e9, 2f72, b4fb, 9ea9, 54ce, 9341, 2f4a, 60bf, e284, df92, sigradi2014_345c9, caadria2015_081f12, ecaade2016_152x41, b9d4, d598, ab28, 2ff1, caadria2015_185n27, 8235, 6da7, 4d69, f16f, f7dc, sigradi2013_386p, ecaade2014_195i50, 65ac, 53bc, e3a0, e568, caadria2017_124u32, af23, 7fe3, ecaade2015_138o29, 67a5, 2f03, 2ca1, acadia15_323x12, 9810, sigradi2015_6.387m9, a928, 1567, 1ccd, 2ae9, a0f0, acadia17_222rr, beb6, 9ce5, 90f4, ecaade2015_280a61, 7cbf, 2e92, bc5e, 3421, dae5, b161, dd8c, ijac201614405g3, 78c5, 2b09, 498d, 8e5c, ecaade2015_228w50, 7daa, ascaad2014_014t8, 6d4f, 2cb6, cfeb, acadia17_28w, 2afd, 8df9, acadia17_52b, 8863, acadia17_590tt, d496, 9517, 829d, acadia17_350nn, 2d9b, 0f86, 3eaf, sigradi2013_411m, bfcd, 675f, f61e, d670, ijac201614102s1, 221b, 94ea, f85d, 159d, 2fa5, ebe6, acadia14_555d, ascaad2014_019w2, e69c, c62c, 4582, ecaade2017_181v, ca5d, f41b, ac08, 449a, 2fb0, 9f85, bc79, 2d75, 7dfe, ecaade2014_111l25, c886, ecaade2016_099j27, acadia17_231t, 26c8, 502e, a249, ecaade2017_183aa, 5ad8, ecaade2017_210x, 6afc, 5817, 72c1, bb38, acadia16_88u6, b5e4, ecaade2017_051ee, ecaade2017_198p, acadia14_311v, 0fe8, 24d9, 7a66, 223a, a409, 24c4, b0dd, 395a, f7e3, acadia17_154p, acadia17_222t, 56e1, 323c, e402, caadria2017_055m18, 0b95, 3eb8, sigradi2013_386k, b605, 85fa, 218f, 642b, c48c, acadia17_82ii, 6f1c, ijac201513105k4, 169a, f083, 1958, ec59, ffeb, ecaade2017_215uu, ecaade2016_163z45, 43c7, acadia16_280p17, acadia14_91t, 71b6, 46c4, 7de4, e775, 3677, e083, 33d1, 0e1a, 104a, f6a7, a54e, ac4a, f853, b5ba, acadia17_296aa, ecaade2014_194s49, d5e8, 9ba3, 4eae, cb0e, dd35, 5933, 0de1, 824f, adbb, a89e, 1db6, ascaad2014_033h1, 56f5, sigradi2013_194h, a1c9, acadia17_670tt, acadia17_358q, 4f56, 75aa, af81, 26cd, 042c, cd34, caadria2015_078f11, aa42, 0263, 071c, ead0, 9a89, 0858, ba0d, 206b, sigradi2013_41s, ca42, 360f, 37ee, ecaade2015_240s54, 13a6, c5a7, ce73, adf0, 40b4, f43e, caadria2015_176p26, 3b2c, f867, caadria2015_015a3, 9c5e, ijac201513104l3, 0e53, f8f2, acadia17_222ss, fbb1, 1979, 5cfe, ecaade2016_033h9, acadia17_456kk, c410, 4d98, ijac201614402m1, a581, dd7f, cc8f, 6ff5, 8e35, 169e, 5eaa, f5aa, 856b, ee67, acadia17_28ee, ecaade2017_173uu, ascaad2016_038f15, 7868, b6d8, 9f53, 2908, 88d9, 639b, d44c, af31, caadria2016_395v16, 8268, 621a, ecaade2014_053n13, 0584, 62c5, 1ade, ab79, 5cdc, 50b1, dc76, e533, ecaade2015_180f39, 3252, 5a53, 2784, 8337, a42e, e1e0, a446, ae30, acadia14projects_235s, c71c, acadia17_365d, e9a3, 2dbf, 82fb, 1446, f0b8, e3f3, c164, 4c66, 7dcb, 21dd, ecaade2015_13m1, 6e14, ecf2, 91dc, bfd4, ijac201614201l6, bb70, 17b8, ecaade2014_038z9, ecaade2017_203yy, fa2f, 88db, 605b, 8ab0, e05e, 285d, ebdd, 2a03, 50c5, fb85, acadia15_223k9, ff29, ecaade2017_211cc, 12d0, e536, 3088, bf47, c23d, 9dcb, sigradi2016_695u, e75b, acadia14projects_145k, 4323, 36ef, sigradi2016_732b, 6e9d, 0a0b, 95b0, 38c4, 23be, 2806, 4725, caadria2016_157s6, 0cf1, 8d23, 8854, c42c, d518, 6870, a605, acadia14projects_627ao, 6bc2, a73f, d611, c366, acadia15_123m4, acadia14_531v, 0a78, acadia17_456hh, a083, bd83, 383d, ec5e, ac6d, 5222, 7d88, 7b8b, 9c6e, acadia14projects_189aj, ijac201412402b5, ecaade2016_123f34, a693, 2fcb, 7547, 58a9, af52, 10c7, dff9, cdfe, 25b1, ee5c, ae61, bc57, caadria2016_209v9, 3d83, 7bde, ac9d, 6a0f, ecaade2016_163d46, sigradi2015_11.136z24, 3bab, 78db, acadia17_283uu, ecaade2016_071y19, 801e, 9cb8, sigradi2015_3.111b3, a00d, acadia14projects_43w, acadia14_719s, d42d, 6bde, afc7, caadria2017_085d25, 9e3b, caadria2015_181d27, 2d57, e509, 88a9, b604, def0, 01f6, 383b, ecaade2017_108o, 57ec, 647c, 2356, b43b, df3d, c6d3, caadria2015_237m35, sigradi2015_sp_8.326v30, e100, acadia14_145x, 48c6, caadria2017_122y31, 86f6, ecaade2015_336x72, 863e, ijac201614102t2, caadria2015_069o8, 08e2, ijac201614403l2, f2a5, ecaade2016_040r10, acadia17_283a, e7c5, 20e1, 0882, ijac201513203z6, sigradi2016_752qq, 5574, 673f, ijac201513205d8, 6961, bdc9, 37bf, ijac201614303z2, 9797, f7e0, 8077, ecaade2015_318m69, 68f6, 8d57, 5cbd, 1b1c, ecaade2013r_001i1, 3ba3, 62af, 0b53, acadia17_146k, b8ac, 109e, ijac201715104kk, dbe8, d250, c28e, ascaad2016_012o5, 4fab, 1662, ecaade2016_118c32, sigradi2016_534jj, d84d, 307e, 362d, sigradi2015_8.289w14, a933, 823d, acadia14_189ak, 9a26, 5736, cb9a, ecaade2013r_002b2, 87f8, e556, ecaade2016_234w62, 4331, 4008, 0131, dcbd, 639e, 2098, 7f30, ecaade2017_306s, 8e8e, 11b9, 6d9e, 6a8e, a60a, 3ba6, 5997, c09b, 0237, 7502, 5415, f135, ecaade2013r_001l1, 37c2, 7fff, 9f3a, 7148, sigradi2013_52, 9531, 4037, d39a, 0c62, sigradi2013_342o, 6720, b6e5, a34a, b6d3, 8492, ecaade2015_143p30, 067f, 739f, 8b61, d51f, 299d, 226b, 4411, 54f0, fc4b, 4c40, 2af9, ecaade2017_256u, e69b, eb2c, adf1, 5d61, 6a35, sigradi2016_592s, e886, 83ac, a739, acadia17_38qq, ecaade2017_181x, 28ad, d472, af35, 0908, caadria2016_457d19, 758e, 2599, a49d, 84df, 15ec, fbd4, 9493, d095, bd65, b2a2, a237, ecaade2015_170n35, d75c, 97e7, bd6d, ce39, 6b99, sigradi2014_075d7, 00e8, 96e2, ecaade2017_077pp, acadia16_98g7, 45bf, f229, ecaade2015_21o3, ecaade2017_265y, ee77, b4c8, 1929, a894, 4141, 952e, ecaade2017_215gg, acadia14projects_81m, 443f, f8a0, de11, c38f, f12e, 0815, 9ddc, 6e6b, bf4e, 5153, ed73, caadria2016_809e34, 09f3, 44c9, b77e, 8b8a, 91c7, ecaade2016_132j37, f302, 90c5, 26dd, 6694, 84b9, 50f0, cf6c, 7782, 4ef7, 1d06, bbc8, 31c7, 403a, 9614, b780, 41a3, 7332, 90e4, ade3, 4f4c, 1e1b, caadria2017_008a4, c6ad, b134, 1114, acadia15_357o15, sigradi2013_390z, ae06, 1095, 9b09, 160f, caadria2015_150y23, 545f, ebe4, 7c95, d29e, d065, 0678, acadia14projects_75d, 92be, acadia14_267h, 0c32, fa9b, b29e, 2fc5, caadria2015_246a36, ecaade2014_113c27, ecaade2017_183q, 80cc, caadria2016_507l21, 39b8, 7cce, cb2d, 3f5c, acadia17_117cc, sigradi2015_9.152s16, sigradi2013_30h, 05fc, 693c, f131, 4c34, sigradi2014_263b1, acadia17_511d, f1bc, d590, acadia17_291r, ecaade2016_094n25, ecaade2015_207n46, 23d2, fa66, 87de, 1cbf, e216, 86cc, f41e, 85c2, ecaade2016_047n13, ecaade2013r_001o1, 096b, 6c94, a4ee, e219, f956, 0523, 496b, ecaade2017_069ee, 5101, 0ec1, acadia16_402m24, acadia14projects_681au, ecaade2017_028j, ecaade2017_044vv, sigradi2013_155l, 6225, 3271, 82eb, bdd1, 6d55, 3dec, caadria2017_035y11, d7a9, 1def, dfaa, 1001, caadria2017_042r13, 9dc3, 9f59, 2b86, 1be0, 2689, 588a, caadria2017_165n41, ijac201513305f12, 5e6f, caadria2017_182o43, 80a9, 4f7d, 630c, 8fd5, 1f2b, 3095, e9c4, 97af, 2136, a650, 8477, 1db3, ecaade2014_206m53, 21c3, bd9b, c666, ecaade2014_010o1, 2153, 2623, 4e19, 1903, f5d2, d381, ec9c, 2c4a, a2f6, 571c, caadria2017_046o14, 08c6, ecaade2016_140j39, 1910, acadia17_660i, acadia17_164xx, f35c, c0f8, 24d3, ecaade2016_094t25, 823f, 2927, f307, f03e, acadia14_177r, acadia15_497n22, 3992, 8111, eaef, 0c51, dcb4, ijac201715202rr, 0fba, 7e87, b8b0, 039e, ecaade2017_164u, 9e6a, 167d, 5e3f, 2b21, 7daf, ecaade2017_006ee, ee18, 7b06, 52da, ecaade2015_318r69, ecaade2017_271h, a257, 9ebf, ecaade2016_023k6, ecaade2017_175m, c821, e9a6, fe00, ecaade2014_156d38, 151f, caadria2015_077a11, caadria2017_008v3, 7823, 7967, 8141, 6a28, ijac201614105h5, ecaade2014_057o14, 13bc, 4726, 42a9, b2d3, 29de, c20e, 8e56, ijac201412406p9, 4e3b, 00a2, 879e, 2790, ijac201412205p4, 15b9, facf, 6879, 6177, ecaade2017_152qq, ecaade2015_22s4, a0a7, sigradi2013_429o, acadia16_362u22, 307c, 83f9, 3097, acadia17_492ll, 4f7b, 2b41, ed31, 35c6, 113e, 72f3, e86e, ascaad2014_018e2, ab86, db2a, ecaade2016_045k12, 6629, ascaad2016_057v22, 8a8b, 0caa, ecaade2016_132a38, 17f5, ascaad2016_046l19, 7ab3, a01f, caadria2015_081y11, 6d2b, f05b, 0be8, sigradi2015_8.27m10, dc81, 1879, cb4b, acadia14_43aa, fe3c, d827, acadia14_301j, 675b, c1f3, dbc6, 601c, 8c8d, b653, b9c1, 3e93, 7c76, d37c, 01b4, b110, b9b8, sigradi2016_781yy, 3fa2, ab00, acadia14_267n, c2ce, a148, 745d, 0fdb, sigradi2014_137i2, 2db7, 8357, ecaade2014_138x30, 4b48, c801, e69d, acadia17_600hh, f42e, 664e, 6ce9, 67ff, 536a, 9fe7, ecaade2014_023k6, 311f, ascaad2016_028t11, 5af5, ijac201513303o11, da04, c6fa, a582, f586, 7949, 420e, 6565, 2aaa, 6a1f, 0a68, caadria2015_145u23, ac7b, ecaade2017_122kk, 46db, 9760, acadia15_431o18, bbb4, 4de8, 5e10, d2b2, 82e9, caadria2015_081p12, a52f, ijac201614207g11, 4d2e, acadia14_619ao, 1ae4, 0218, bfa7, bbf4, 5388, ecaade2013r_010y6, 7516, 707a, ecaade2014_169n42, c765, f6f1, d91e, 24eb, acadia14_531o, 60d0, 8d7f, 5125, acadia17_446q, 3364, a330, 6cbe, ijac201412405y8, 7923, 60d4, 49a1, sigradi2015_sp_11.303p31, 61d4, 4309, ecaade2017_268cc, 43f3, 5210, 537e, 9e54, fefe, 2a67, 5eda, dc68, 4698, d673, 67e5, 3f7e, 8f8b, sigradi2015_10.307k21, 804a, acadia17_551g, 2a2d, 8e25, 7a7d, ecaade2016_225u60, 13f9, b7d2, e968, 4ff9, 2549, 4aab, 3c48, ijac201412303k8, 5c41, acadia14projects_463f, 0158, 90e2, sigradi2013_387a, 38ed, d884, 67e0, c64c, c370, caadria2017_086h25, 8ba2, 98c0, 7f5f, 3987, 4651, 753e, c21b, 7aac, 64e9, sigradi2016_615bb, sigradi2013_429a, 5c5d, e6cd, ecaade2014_071a17, 9d95, 2da1, 834e, ecaade2014_138k30, 7c2e, 3712, acadia14projects_699j, bd31, 8aeb, acadia15_110s3, 7529, 4c30, 0639, ecaade2013r_003j3, dbf4, 3ed8, 3050, ecaade2016_118m31, fdad, 042f, ijac201715105ss, ac89, acc2, bc0b, 559f, a3c4, e395, acadia14projects_339an, dc63, fa24, ijac201412203m2, 2d96, a9f0, acadia17_82ww, b5fb, 9f4f, ecaade2015_53k9, 8070, fb93, 3bdf, ecaade2015_138g29, 5217, 42ac, 0484, d4e8, ecaade2014_132c29, e054, 1080, a25c, a0ab, 3f52, c0e3, ascaad2014_007h4, 417a, f0ee, 5853, 6cbc, 6a86, a866, 0095, 34d0, ecaade2017_038vv, ac94, ecaade2016_018b5, 9cec, ijac201412305m2, 08b1, cf85, c842, ascaad2016_038e15, sigradi2013_183r, ecaade2017_301y, 1cdf, ecaade2014_023t6, acadia14projects_719s, 5c1b, 3c3a, c686, acadia14_247r, cc81, acadia14_267j, d5f6, 108e, caadria2017_155s39, 3ccb, b1b0, ijac201412306c3, 2456, ecaade2015_55g10, ecaade2015_284j61, 9bc3, fcd2, 7910, b8ad, bb46, caadria2015_070w8, 1175, c445, cb1b, 0b9a, f4d2, ecaade2016_217d56, 3ee4, ce8a, 6820, sigradi2013_42o, 2bc0, sigradi2013_326k, 91de, c925, acadia17_178pp, 9d87, b18f, d65c, 7aa3, 1f91, 6c9d, 9b7a, 82d3, 19d2, ecaade2016_023j6, 6bcb, 63c9, caadria2017_015w5, 276b, aaed, ecaade2017_282g, ecaade2015_18g3, 25ba, 86f3, 2b2a, sigradi2013_294r, sigradi2016_450ss, 6476, ecaade2017_134p, 8109, 40e3, ecaade2014_019j5, 11a9, 41df, ijac201412203f2, ascaad2016_048e20, 3be7, 117a, 8e2a, 4ebb, 9c58, 38fd, bf39, 089c, 2f36, acadia17_373x, ijac201715203kk, acadia14_479a, 7699, 9a00, 123e, 580f, sigradi2015_7.184c10, ascaad2014_014g8, 03d8, acadia17_648vv, ecaade2015_229d51, 663e, acadia14projects_247o, 390c, fcc3, b180, b656, 0b5c, 2f2a, e44c, ijac201715104ii, 52d0, a378, 760e, df2c, caadria2016_311z13, ecaade2017_122ll, c84f, 4a1c, 0169, sigradi2014_128y9, 9a5b, 3e61, 574a, be53, 82e5, 63fa, d2ad, 494f, acadia14_101aj, ecaade2015_227k50, 12e8, 4f71, d200, 1eca, 9025, ff8f, f1b6, edbf, 42d6, 48ea, 939b, 061d, 3222, 0f63, caadria2015_164i25, ecaade2016_151i41, 7c6f, a35d, a9ff, sigradi2013_28j, 6c37, 8967, acadia17_231n, 32de, 5db2, d736, 54c0, 4ec9, 86ea, 2a79, acadia17_511xx, acadia15_274j11, df13, 358c, ecaade2015_200r43, 9cfb, 8730, 9596, df3b, ecaade2017_059xx, e5be, acadia14projects_609ar, 5551, 8269, ecaade2016_067h16, 8820, eba5, ecaade2017_255zz, e5bd, 3c3b, f2fd, 9391, 3fc1, 91f7, 46eb, d1ec, 93b5, b8e4, c011, 5106, 8da8, 262c, 52e0, sigradi2016_615q, fa99, 3b51, 2cae, ijac201412401r3, ba9e, 6057, 12be, ef01, f2c6, 1c32, 6a52, 9f1b, 1840, 9b4e, ecaade2015_318t69, c59e, 5ebd, ecaade2017_133d, ecaade2015_314l68, ce7c, b1d5, 3a42, acadia17_570gg, b700, 1e2a, 431c, 2ec7, 1139, 1df3, ffc8, 79a8, 61e6, 286e, ecaade2016_087z24, 89dc, 0b19, b1c2, 912e, 0dd8, 96fb, b469, sigradi2015_10.309u21, acadia14_555i, f306, bd06, a93a, 471f, 1f09, a6c4, 6a6a, 0e77, ecaade2015_171c36, ecaade2014_157i39, 539a, 7656, 1eb8, 0677, sigradi2016_625ss, 9435, ecaade2016_099h27, ee2d, 0ad5, ecaade2017_225h, ecaade2014_143v32, ijac201614306u3, acadia17_284j, 74d9, ecaade2016_096o26, 75ca, 1996, d9ca, 4356, 9f20, a6fd, 376f, 79a1, e6fc, ecaade2017_293nn, caadria2017_135i36, 53e4, caadria2017_058m20, 4711, 92d2, ecaade2016_217j55, ijac201412301v5, sigradi2013_381j, 6a30, acadia17_590ww, 0bb3, ecaade2017_037ee, 1cc2, 5045, 4293, 3f73, 3983, 5af4, d780, 3376, ecaade2016_223l59, 7a1c, ascaad2014_018w1, ecaade2015_217a48, a70d, acadia17_145d, e23d, ecaade2013r_018e9, ecaade2014_204c53, fcd5, 4f0a, 8b6c, ascaad2016_031k12, 0c49, 8277, 662c, sigradi2016_729ww, 57b8, 8a1e, ecaade2015_334n72, ecaade2014_042o10, de6a, ab6a, 8a2c, 8ebb, 7c1c, d8cf, 59e9, ecaade2013r_002w1, 1872, 0b38, ecaade2014_153s36, c748, ecaade2015_61p12, acadia16_450m26, ecaade2016_011c3, dd05, sigradi2016_751mm, 671d, d7c2, 99c8, b5d1, 637b, 8779, f384, 25a5, 67bf, c87d, 82b5, acadia14projects_627an, ecaade2017_061b, 8dc0, acadia17_462hh, 7da0, a978, sigradi2015_6.42v7, ed8b, a89f, acadia17_231i, 8bea, ecaade2014_065f15, caee, f6f9, 1c63, 3450, sigradi2013_400u, 3e48, 85da, 3d45, c639, 54e1, 7374, 110c, e918, f2a9, acadia17_90ff, 7de6, 96fa, 8e6b, 92c4, 655a, 1e22, f64a, dae3, ecaade2017_122yy, 6efe, df7f, 8792, acadia15_297f12, 602a, ecaade2017_215zz, 5fad, b2b7, 9a22, 5145, c9f2, a5ac, acadia14_579b, dd75, 7ba9, 74fc, acadia16_196g13, 8914, acadia17_232jj, 2066, fab8, sigradi2015_10.144v19, 357f, c14c, a371, 9ddd, 720c, 2163, b193, 5cf0, acadia15_469k20, ba6e, ecaade2015_138k29, 2030, 51a6, acadia17_38rr, 3a64, 8ba9, e971, 286f, acadia17_248vv, 2a3d, be38, acadia15_497o22, 1ee5, caadria2016_383m16, b7fb, 65c1, 2352, acadia14_655ag, 21b8, b866, 2104, 4d6e, ce9d, ecaade2015_202f44, sigradi2013_286i, sigradi2013_194g, e83b, ec82, 755a, 3c37, acadia14_539a, 6245, 2097, 94f0, e2fd, cae4, acadia14_23aa, 60ce, ecaade2014_180y44, ce5e, 56fb, 4bad, caadria2017_057a20, 4dff, c647, 72f7, acadia15_57c2, c147, 3b97, acadia17_296t, 494d, acadia16_440i26, 7b36, 4f52, ecaade2016_119s32, ecaade2016_104s28, 9e60, 7b46, e2b7, 2b7f, cdcb, 541f, 59b8, 36fa, 21c8, sigradi2016_635i, caadria2015_070h9, 7bfd, c10a, acadia15_57g2, ijac201412408p2, aa35, 2d27, cf66, 8616, 468f, 6fe4, 57ea, ecaade2017_201c, c883, 82b3, e727, 0772, ijac201412302e7, 2835, 185d, 6a0b, 78ec, 1619, acadia16_470p27, 838f, acadia14_189at, d1a4, c0e6, f449, ascaad2014_019f3, caadria2016_861d37, fb0f, 513c, ecaade2014_186n47, cd2d, 84e3, ca99, 7492, ecaade2016_042v11, ecaade2016_162h44, 27de, 08a1, 7f34, 93e4, a6f1, 665f, 5ba4, ecaade2016_102x27, ecaade2017_243ee, 2496, af36, 64aa, 5307, eb5f, 77dd, 7485, 05bb, ecaade2016_225p60, d4a0, 7780, aa03, dd1c, acadia14projects_655aj, ascaad2016_022m8, 4db5, 7534, 9200, 6bae, sigradi2015_9.347a18, 7dff, 6f96, 5f07, 15f7, sigradi2015_3.111g3, 3d4e, 9c4a, c778, ecaade2017_249a, caadria2015_124z19, ee31, 8236, 8478, bb8c, ecaade2016_190z50, 9948, 078a, 52ce, acadia14projects_33af, 388b, acadia17_340j, 9bd4, ijac201513101g1, ecaade2013r_006y4, 684c, d7bf, ecaade2015_171n36, sigradi2015_3.221w4, ed46, ecaade2015_148m31, caadria2015_210f32, 2926, 1cf3, 4077, dcc4, b79a, ijac201614306c4, bd97, 96e5, bcf4, da1a, acadia17_127ee, af9f, 2d2c, 6a83, sigradi2014_213u7, e295, d98e, sigradi2013_285a, c9b0, b559, f479, 049a, eefe, acadia14projects_671r, 4910, 5c93, 5913, 6145, b204, b9d7, acadia16_440e26, acadia17_70ii, caadria2017_145l38, 3a9d, sigradi2015_10.7i18, ebb7, cbf9, 2240, ac0d, acadia14_463b, ea44, 24cf, ad95, 2a6b, 8ab1, 1176, acadia17_582mm, 3986, 6c89, 7af4, acadia17_581ii, ecaade2017_077qq, 0f6a, 819b, ecaade2017_118ee, caadria2015_043f5, fa0a, 02fb, 6668, 72ed, caadria2017_136n36, 3847, ef83, 965a, bf19, ecaade2016_243r64, a10e, 443a, 38a2, 716c, 5715, 37ef, 16c2, b422, 0140, ef45, 786b, ecaade2016_114i31, 3596, a9a8, 5cde, ecaade2017_291w, 39b2, 39c0, 77cb, 2501, caadria2016_003e1, b975, ecaade2016_077o22, acadia16_124g9, d994, 8d9a, 0a2d, 3a1d, 1491, 99e7, 7a5e, a716, 1869, ecaade2017_274u, ba7e, 6715, 6984, 3361, caadria2015_142i23, sigradi2016_484a, d2d2, 20b1, 7e5e, a0e1, 4f0b, b02b, f63c, 8c54, acadia14projects_539c, daf8, 037e, 0f90, 8094, 0e22, 6b55, 7bdc, 3fcc, 1dc7, b47c, caadria2015_086o13, 15d6, 21c9, 26e5, 1743, 855e, ecaade2015_302g66, cef2, acadia16_362p22, 6ba7, ijac201715104l, 30b5, 178b, 10fc, ecaade2015_35z6, d8ea, 68df, ff76, c077, sigradi2014_047i4, 756b, e9e1, 963b, dba3, ae5e, ecaade2016_013n3, e7db, 48bb, f0ff, 55ba, 5681, b9d2, fd33, e19b, acadia15_57y1, 9021, ecaade2017_002a, ebca, caadria2017_016g6, 54c3, f163, 2f29, ecaade2016_110h30, acadia17_273x, fc65, 9109, 2aa8, fe69, 903a, d1a1, 9dbb, 690f, ijac201513105n4, cb75, bf36, f9dc, 0d60, 3cb3, f9ad, 6113, 2613, 8b2f, acadia14projects_627at, sigradi2016_441kk, 2de2, abb7, c215, e175, 8564, 4f6b, acadia14projects_565o, ijac201715104m, 0396, ecaade2015_158d33, 4871, ecaade2015_225r49, af18, ecaade2017_057f, ijac201715202dd, 7d2a, ecaade2015_17m2, ecaade2014_175v43, ecaade2015_77s14, 76a0, a3a6, 8559, 0b33, ijac201715204s, f89f, ec5a, 541a, ecaade2014_052g13, acadia16_260r16, e55b, dea5, f318, 10ea, f2ea, 8eb8, 3eda, a56a, 27c7, ad84, ab98, c4aa, sigradi2016_367xx, ascaad2014_014n7, acadia14_333ax, 0266, d58a, 324a, c101, b48d, acadia17_600ff, cb32, ijac201614305g3, 8620, c27e, 5fba, ecaade2017_152rr, caadria2015_126f21, b546, 1568, caadria2017_174s42, 00e7, d0d7, ecaade2013r_004d4, 5f08, 6bf8, ecaade2017_006xx, edfb, sigradi2016_440hh, 7946, b556, b72c, 8eae, 073b, 9337, 6d0f, 4aef, 15b3, sigradi2016_560q, 1b7c, 22e9, caadria2017_124u33, sigradi2016_510yy, c322, 6ac8, f98a, dc1c, eb83, ecaade2014_230k59, e798, ecaade2016_071y18, 0e7e, 50eb, caadria2015_102e16, 282a, ecaade2015_205f45, 5b77, 4189, 8bf2, acadia16_432r25, 6c5c, 955d, beb3, 5c70, cfcf, 05d5, 8022, e02a, 85ef, f07c, ecaade2017_089v, ecaade2017_079m, caadria2015_102v15, ijac201412404h8, sigradi2013_267z, a318, f0a2, ijac201412201a1, ijac201614208t12, c87e, ecaade2014_151a36, e60d, e8a8, 3692, fb7d, ecaade2015_114g22, caadria2016_549v23, ecaade2015_55j10, e847, e485, 6174, 2033, 4b83, acadia17_323l, 774d, acadia14projects_167z, ijac201614405m3, b561, 15d5, 05f5, d1e3, ad03, 93e6, e87b, a45b, ec54, 6558, 255b, f22e, 236f, acadia17_28y, baf2, ecaade2016_140n39, 8377, sigradi2016_479bb, sigradi2014_201j7, 8253, b16d, caadria2017_142r37, caadria2017_124d33, ecaade2017_019a, ascaad2016_013b6, 4fc5, e338, ecaade2016_mrtg66, 763a, ecaade2017_118hh, 6ec9, eb57, cee5, ecaade2014_206i53, 13ca, ebed, ecaade2016_158o43, caadria2017_118w30, 4ae8, 2d82, 7763, d01c, 5189, sigradi2016_814qq, 2c3e, ca04, 2a0a, 30cc, 1a04, 7712, 8a21, fc9b, acadia14projects_347ai, 0ce0, ijac201513105j4, 48d2, sigradi2014_132i1, ecaade2014_089o21, 1689, 152b, ijac201513202l6, 7b67, d8e0, c7bd, a60c, f85f, d23b, ecaade2017_117cc, 7f9d, caadria2017_029h10, 044d, acadia16_140z10, 1c11, 396d, acadia14_637ah, ac2a, ecaade2015_22d5, ijac201513105h4, 9af6, a160, 20d0, 8a36, ecaade2015_164u34, 5b53, sigradi2016_590k, be5e, 3061, 9065, ecaade2015_211y46, 9823, ijac201614408j5, d9db, 46e4, 2ac4, ecaade2015_118s23, 697d, acadia16_130r9, cfde, caadria2016_861v36, a5ae, acadia14projects_531x, b133, f854, 9768, 52e7, 8136, caadria2017_129l34, 833e, 406a, f353, 36ed, acadia17_178uu, ecaade2017_195ff, caadria2017_047c15, a0be, ecaade2016_213n54, f840, eb1a, 57fd, a959, sigradi2013_337h, 5ff5, 9534, 2bf3, aa99, 0419, 0402, ecaade2016_167o47, 749d, 06e4, cec6, 05a0, 0fd2, 41b1, 1a43, d212, 5c58, 958f, baad, 5f22, 83ec, ecaade2017_066t, 06ca, 0f19, ecaade2017_157pp, 36d3, 8c4e, 15f5, ecaade2015_202n44, 8d40, ecaade2017_215x, ad3d, 04f9, ijac201614403i2, c48a, acadia16_344j20, 493c, ecaade2016_193m51, ecaade2015_138v26, fbb8, ecaade2017_098rr, ecaade2016_217n56, acadia14_427ao, acadia17_91f, cda4, fa46, 4a0f, ecaade2017_198yy, 1136, 22ad, c3d7, ecaade2017_302rr, 5e1c, ccae, 0981, 1337, ijac201412405m8, 1afb, d1b0, caadria2016_651b28, 036c, e2ff, eb0c, ecaade2016_067g17, 8bc6, 11e7, caadria2016_177i8, f3ff, 8fc3, 5299, acadia17_435k, caadria2016_549u23, df5e, cf7b, c0f1, 0800, d3e7, 8754, 00ea, 6735, 0ce5, bcf3, 65f8, d2f6, ascaad2014_035o1, 0711, acadia14_637af, ecaade2015_215k47, ijac201412403o6, 7d39, 989b, 2a76, e897, acadia17_463jj, ecaade2017_048cc, 7009, fa44, 6283, bd1d, acadia14projects_463av, 673d, 8d7b, 01b9, 049f, 3f17, c02f, 4106, f217, ecaade2017_006z, 672a, 4549, 15fc, d810, 578c, acadia17_118dd, acadia17_340p, acadia14_555h, e889, 0de8, ecaade2014_151b36, 7930, ecaade2016_167c48, 8f3c, 978d, 6066, acadia16_12x1, 1ad6, 3303, sigradi2015_3.268m5, 3927, 4ffe, 284d, f6b2, a952, acadia17_522cc, acadia16_344n21, ecaade2017_023hh, a8e7, ecaade2014_149k34, acadia14projects_135aa, ec3e, e1d6, ecaade2017_085l, ff4b, acadia14_445al, 8b38, ebf4, 5de7, ecb4, e8d2, 8e1b, 7b7f, ecaade2016_223m58, 0601, caadria2015_218t33, sigradi2013_117a, 5bd5, cd38, sigradi2016_637r, 93bf, 6e1c, 0d0e, 3e32, 3910, 2583, 73c0, 20c5, acadia17_404bb, 7d2d, ecaade2014_016w3, ecaade2017_203x, acadia16_12h2, caadria2015_117z18, 49a3, caadria2016_549s23, e08c, be6c, e37b, 6e73, 8d00, caadria2016_013d2, caadria2017_015r5, 35f0, a16d, b7ea, 0685, 4cbe, sigradi2014_284d4, e1f0, 6fd5, 1aec, e967, c60e, b24d, f48e, sigradi2014_345o9, caadria2016_871t37, 8c9d, 926d, e587, ijac201715101d, caadria2017_165x41, c739, 1f1b, 15a9, ca0d, 1053, 8638, 0845, dc1a, 71cf, 0310, ce83, 6611, sigradi2013_303i, 17fe, 33a1, 4c87, 6697, ecaade2014_018x4, caadria2017_145i38, 6942, sigradi2013_158z, 3858, 42ec, dac7, b19c, 5523, 4b98, a24d, d10e, dcac, f778, e9ca, 120d, 5de9, caadria2017_123h32, 17bb, 1b2f, fedf, sigradi2014_330j7, 1775, acadia14projects_347au, 9d6e, 8c00, acadia17_232bb, 8f86, 49ce, 1f49, 00df, dd71, 4ca9, ecaade2015_138m27, 7f29, 243b, c872, 6bf4, 3f1d, d8be, ecaade2015_247g56, sigradi2015_11.34d24, 1f32, af6f, ebbd, e6c6, ijac201614309v6, 9155, 6ed7, sigradi2015_11.142b25, 67cc, d757, ecaade2015_144f31, a8ce, acadia14projects_153ax, acadia14projects_565ab, acadia15_110h4, 9711, 0823, e88b, 0c1d, 4aa8, 2521, caadria2016_301k13, d57b, d47e, 02a5, acadia17_491u, 1b06, 09c9, 9722, d0ee, 1e05, sigradi2013_138p, acadia14_117g, 61eb, 60d7, f104, 752e, caadria2017_069z21, e6f9, 918a, b336, 22ed, ea8f, 9d8f, 273b, ecaade2017_194w, 82f7, ecaade2017_164t, b071, d960, ijac201412201m1, 512a, ijac201412305j2, 77d8, 2008, 79cf, 154c, acadia15_81r2, ecaade2016_126o34, 078e, ecb0, eab1, acadia16_478b28, 72a3, 7b0d, acadia17_154aa, sigradi2016_407y, 771d, ecaade2017_108q, ecaade2016_130k36, acadia15_95o3, debb, 79e7, ecaade2016_bkoi65, ecaade2015_144b31, 4f6a, 71f1, b5e6, ecaade2017_291g, ijac201614203g9, sigradi2016_515l, ecaade2017_052pp, 2a91, e304, f57d, ecaade2017_061f, de24, 44cc, 0d13, aace, 7610, a5b9, b059, fc5c, 3aa0, d573, acadia14_463av, 8605, eeab, 71e8, cecb, d97e, ecaade2014_145g33, ijac201513206a9, sigradi2014_213s7, caadria2017_030z10, f898, 6814, 8929, caadria2017_070h22, 8d69, 52b6, 39f5, 7bc3, ijac201513206v9, caadria2015_060z6, acadia14projects_681am, 8bd1, e4ed, fe23, fcf6, ascaad2016_002k1, ab88, ab62, ecaade2017_253r, abe4, caadria2017_067t21, 0889, 1bf6, c79d, d995, e6ea, d314, ec8e, 8521, 562a, sigradi2016_814n, adb5, bd90, 173e, c791, ecaade2016_023o6, bff0, ba15, d2e1, 30a5, acadia14projects_497ac, f09c, ecaade2016_230p62, da93, ascaad2016_045t18, 66b4, ec2d, 1f6a, 83f6, ecaade2013r_018t9, ffa3, acadia17_435qq, 2002, 31f8, acadia17_464uu, 5a96, f69f, 95bc, 1539, 2156, e37d, 7d83, acadia17_414ss, 0991, sigradi2013_364u, 0191, 56e7, ce1c, 6445, f5ec, caadria2017_096j26, d65d, 6797, 4854, fa6e, ecaade2016_239b64, ab38, ascaad2016_029b12, e050, ea56, 5460, 2c10, 1573, b438, ecaade2016_072o20, caadria2017_190m45, f8c6, 8b7d, a8ca, 30f9, 4327, acadia14projects_691at, 39b7, ecaade2014_156g38, 5237, caadria2016_045i3, 7e98, 9430, ecaade2017_288dd, 5bb8, eaae, ae35, 5939, 7f2a, 9e2a, bfe8, 5321, 0568, 13c4, acadia17_18e, 0aff, b088, 9830, 0dfd, 3dd4, 8d09, ijac201412401g4, 56bc, de57, c881, 2082, a6c1, ecaade2014_038a10, sigradi2014_041g3, 3b03, 6a7f, 75f5, 18ef, 89e3, a178, b25b, 7ff0, 5859, 0bd7, 4409, caadria2017_028y9, 54e6, sigradi2013_400l, 23b1, 3e18, ijac201412305d2, f51e, acadia17_190g, 906a, c3ab, 7f92, 8560, aaeb, e0fd, b1d8, 4b95, 522a, ed67, 0365, 1295, d23a, fe8b, 8255, aa11, ecaade2017_048kk, eca0, 4fc3, ecaade2015_253z57, 486d, 0fb8, d689, 46c6, 0032, 3018, 3890, 86b5, 6237, 7867, 5de6, caadria2015_114j18, 172a, 1f51, bbc2, 1aac, 3751, ecaade2016_068k17, 8abb, ecaade2014_071y16, 125b, 5621, cd8d, acadia17_570w, c5e6, 262b, sigradi2013_95s, a975, ijac201513206o9, 7751, 3025, 9bc8, 435a, 42e5, sigradi2013_393s, 579d, ecaade2017_215w, 015d, 742b, 5980, adfd, 6cf8, acadia17_222r, 5e1d, fed1, 9c52, 91a4, 2044, 3e3a, ed9a, d796, b3cb, 1e07, f7dd, e9c2, ijac201614402o1, ecaade2016_011z2, a3af, d753, ecaade2017_048dd, b867, acadia14projects_101ai, acadia14_101v, 2fb2, 6dc9, 53c2, 9707, 4af4, 6c39, caadria2017_004u2, d6a8, c572, 0c2d, acadia17_366u, e1c4, 904f, 9ea7, ecaade2016_016i4, dafd, ecaade2015_280e61, acadia17_608dd, acadia16_184v12, 23fb, 0001, 4291, ecaade2015_196f42, af67, ecaade2014_109n24, acadia17_170t, ecaade2017_212gg, 4800, 31b4, acadia14projects_531l, 1dbf, c98d, ijac201614103f3, acadia14_453j, 1c46, 3f49, acadia14_619aa, 3b86, caadria2017_145v37, 21d2, bd4c, 6396, 5f5e, ecaade2017_097cc, ecaade2017_048y, 437c, 529a, 51b7, 8361, b58e, 6252, caadria2017_183f44, ecaade2014_224x57, 5186, ecaade2017_290rr, ced8, 8a99, 182d, 05c1, ddc7, 23b7, bc6e, 4988, e6c9, f25b, 80ce, 11cc, ecaade2017_302kk, a981, ecaade2015_129l25, af92, 22c5, acadia15_333e14, 7621, sigradi2014_015e1, 85d3, 1358, 402d, d1c8, 60a4, ad57, 27b4, 20d8, e4b9, ee4f, d236, ecaade2015_81u15, fad6, 0c75, 3394, 27a3, a676, 6dc1, 5255, 4733, c972, 279a, 10f3, e8d4, 4daa, 3326, 6cfc, 760b, f4f9, eb1e, 9d75, acadia17_162p, ad61, 64c0, acadia14projects_357ao, caadria2015_108n16, 3638, acadia17_52h, adcd, 5b3f, ecaade2014_055u13, dcad, acadia14_539aw, b22a, 9ef3, caadria2016_167j7, eb97, ecaade2017_309ss, 46a9, a9ed, acadia17_348j, 7eeb, 0e46, 7465, 32c9, sigradi2015_10.74p18, af90, 4c35, d85b, 6549, f19c, caaf, c22d, c8fb, 3b6b, 10ad, a694, 6457, 19f6, ecaade2016_183s49, ecaade2014_066o15, 0177, 68ad, b9ad, ecaade2014_168j42, 4481, ecaade2017_079k, 2288, ecaade2016_142b40, 5a07, faaf, 8623, ecaade2015_269t59, ecaade2016_098d27, 9d05, ee93, a6ab, acadia14projects_281w, cb7a, bf02, ecaade2015_100z19, 0704, c133, acadia17_446z, ecaade2015_176v37, 08f4, 136f, 416d, 162f, ecaade2014_057k14, 5262, 230e, 9ba6, a591, ecaade2014_111i25, dae0, d7b9, 8dc2, 03c1, 7942, cd17, f29b, 2c38, d510, acadia17_365f, ecaade2017_230zz, acadia17_590g, e835, e91f, c797, ascaad2014_035p1, ecaade2014_225u58, de94, dfd7, 496a, 01af, 1a6b, a734, 4929, 34e7, 5fbf, caadria2016_507t21, 14ae, acadia16_12n1, 521d, 7427, sigradi2014_197c7, ecaade2014_089r21, ecaade2013r_001n1, 18ec, 0ea6, ecaade2017_140pp, 311e, dea7, e12d, f49a, a48c, acadia17_630k, ecaade2015_114h22, 0e9c, 9396, acadia17_230h, 66e2, e2b0, 8c7c, 0b9f, 1579, 2294, f002, acadia17_329cc, 6602, ecaade2017_282j, 635f, 253b, caadria2017_035w11, ecaade2014_192i49, 6078, 7837, sigradi2013_425t, acadia14_101u, d6b1, 901a, 28c0, 8877, 3cc5, 17c3, 61bb, acadia17_90bb, fa62, sigradi2016_428j, ecaade2016_089b25, c24a, 66a2, cba7, 878b, caadria2015_220e34, bf28, e278, bed1, 106c, e2d9, sigradi2013_315a, 22b4, ecaade2016_217r55, sigradi2013_387v, 3286, 23f5, 9faf, 964e, 2434, caadria2017_107z28, a940, 84a8, 5c4b, 15de, 65aa, 1009, 0d53, caadria2016_651e28, sigradi2013_96u, fc1a, caadria2017_041f13, 0ba0, 06ed, ecaade2015_18b3, ecaade2016_077u22, caadria2016_611i26, ascaad2016_024i10, 32e7, ecaade2017_006u, 1920, 0d57, acadia14_601ai, ecaade2017_268ii, 638c, sigradi2015_12.107g27, 34e5, acadia17_296y, 52ef, 845d, 0651, acadia17_100j, 1601, 66ec, 5feb, db84, d3be, 5950, 0d31, a7dd, ijac201614202f8, sigradi2014_132r1, 19a2, caadria2016_735u31, 7a34, 956e, 22c8, ecaade2017_302ll, c562, a5d5, acadia14projects_463m, 8d0d, a38c, f301, acadia14_291d, 4aac, 927b, c5e3, e78c, ascaad2016_045m18, bb92, acadia14projects_487g, 6906, ecaade2017_046g, acadia14_601aa, acadia17_324v, ecaade2016_096p26, acadia14_153f, a4d9, sigradi2015_10.140s19, ascaad2014_007i4, 0104, c798, dc00, 0f79, 7308, af91, 22d6, c234, 5e64, aa3e, 8410, 6fe3, ecaade2015_155s32, acadia17_237ff, ecaade2015_240t54, 7490, sigradi2016_792e, 1d01, 3fe8, 49dd, 8574, f4a1, c1b9, fe8d, 82b6, 57d9, 698d, 3491, 1725, 9db1, b004, f5bc, e8cd, 3141, a008, ecaade2014_120i27, sigradi2014_045x3, ijac201715203n, aae7, db99, ea31, b91d, cb62, c11e, 3b31, 2649, 292d, ijac201614204y9, ba01, acadia14_473aj, 908f, 0258, d174, 81b9, 30e1, 79ae, 6098, 25e9, 63c8, 5517, 316d, 0aa5, 783d, 8f26, fb9b, bd07, ea8b, 2ba8, acadia14projects_375d, edd5, e11c, 9770, acadia17_154jj, afbb, 36b5, e6fa, b1de, 5e66, ecaade2015_301e66, 3e6d, ac2e, f3eb, 6413, ecaade2016_152p41, 2177, 2451, 0d3f, 2cd2, b642, ascaad2014_037k2, 5d27, 247a, 6aff, acadia17_562ee, 5a23, caadria2015_213g33, 1157, 7f15, 1549, acadia17_392c, ecaade2016_224r59, a070, ecaade2017_101q, 732f, 5524, 59c6, b304, c5c7, 822f, ac42, caadria2015_070c9, cf57, 31b1, 9b34, 7a81, caadria2015_070j9, 6802, acadia16_54u3, 4203, 09e2, 18da, 55ac, ceb2, sigradi2016_637x, 52a1, 9ab1, 678f, 6b81, 1dfa, e8e0, 81e7, ecaade2015_158r33, bbbb, acadia16_344o21, 3979, 3bd3, 7a40, 211b, 6301, 5561, b568, ecaade2015_250b57, e306, ecaade2014_232u59, 5f98, 90cf, 3fec, acadia14_375aw, e0d0, 0a07, c919, 57c0, e1ea, 5495, 6ceb, d8b5, e7c7, 23b4, 389f, ad8e, df9d, 29a2, caadria2016_177f8, fd0d, df1f, b6e1, a2d3, 4b84, c5ae, sigradi2015_11.136w24, sigradi2013_28, ecaade2017_253w, 4ccb, ecaade2016_224x59, af58, d425, 3d81, 8b3b, 30bb, ecaade2016_113w30, 562d, ecaade2016_ws-dleadl68, 2193, ijac201412302l7, 1504, 37aa, 080b, f78f, acadia17_349z, caadria2015_031n4, ecaade2016_bkon65, b824, 6b6e, 69cd, caadria2016_209y9, ecaade2017_077oo, ecaade2014_153r36, b8c4, 42b7, 8a9b, fa49, a0b5, ecaade2015_248r56, acadia17_238kk, 7c47, 4466, ecaade2015_286a63, c5f0, e347, db34, 2eb2, sigradi2013_389j, 9136, ecaade2017_189xx, ecaade2015_118v23, c265, ecaade2014_079y18, 15ff, ecaade2015_74p14, d570, 3ac0, 9cee, sigradi2014_032b2, 02a7, aeea, e1ba, 6526, 09dc, 9ac5, ecaade2016_130n36, ecaade2017_198vv, 329d, b33a, 3d54, e05d, acadia14projects_479av, ecaade2014_186o47, caadria2016_579m24, 8000, 9f67, acadia15_161i6, 11ec, 3529, 8995, 2345, e954, a3f2, 90ae, 93ae, 9160, ijac201412404s7, 61c7, b646, 7cf3, 7c23, ac5e, f17b, 7c5a, 32a3, c96a, f7cf, 1efe, 32cb, acadia17_28cc, 4183, ecaade2016_164g46, c143, acadia16_34e3, 6220, caadria2015_070u8, d4db, 3827, d109, 9013, 7ec0, 32b9, 8bd3, 79db, b95b, ecaade2015_72u13, caadria2017_067g21, 1b72, e869, 969c, 56e0, b3a9, ecaade2016_162z44, 8c21, 6e64, 89bf, a315, 71b3, ec87, 8e2c, caadria2017_008b4, ecaade2017_215cc, 5af2, 946c, a18f, 4851, f85e, 623b, 6585, ijac201614302z1, sigradi2013_386g, 717a, d0e1, 704d, 979a, acadia17_62tt, ecaade2014_162t39, f7b6, 2db9, 7885, 0624, f74b, 41dc, 0687, caadria2017_163r40, ecaade2014_111c25, caadria2016_321n14, 39e0, ecaade2015_164p34, ecaade2016_036l9, fe1a, sigradi2015_sp_4.388y29, dbdd, 003b, acadia16_44p3, 48e3, cbca, 8a8d, sigradi2016_807jj, 7a1b, 3a60, ccb7, 7e9b, e564, acadia17_590t, 22eb, 6c18, edfe, f7a3, 0e50, ijac201614404v2, 2f8b, f053, e4ba, ijac201715203ii, ascaad2014_005n3, 5819, e6fb, f849, 8b47, a3ae, fbc3, 891d, ecaade2015_201z43, 5435, 4374, sigradi2013_183s, acadia15_431v18, a497, 454b, ce62, acadia17_82hh, ijac201412302n7, 381e, f863, 2233, ecaade2017_255n, 3625, 262a, 44c0, 610f, 69f6, b49a, sigradi2014_036r2, bcd4, 08ff, 3a9c, acadia14_101ae, 8657, 7394, ecaade2017_021o, 89e0, acadia17_138yy, ecaade2017_089q, 6cd0, f0a0, e776, 62da, 82e7, 183d, acadia14projects_627au, 5b71, 19d1, ecaade2016_018f5, 63e0, 2f66, 3f34, fdc5, 6b09, ecaade2015_227y49, 9d61, 1283, b4ca, 223f, f0e4, 87fb, ecaade2017_076ii, acadia17_640nn, e70b, 433c, e2a7, dc6e, ecaade2014_201h52, 545b, d653, acadia14projects_189ay, d0bf, 8bee, c7bb, a3b1, 22bc, 3851, 58f8, ec9b, 547d, ede5, a11d, 5e59, f3c4, 6b88, 8381, ff71, f35f, ecaade2017_274t, 7c8b, b036, 3be3, ea61, 60c3, 328c, ecaade2017_215yr, 5a40, 080d, 4c77, 9e0e, acadia17_162y, 6685, 09a6, acadia17_60u, 5365, ecaade2017_108h, 9fd0, 53d0, acadia14projects_267m, 8292, b8a9, caadria2017_132i35, e07f, a7e6, a769, bcad, 8a5d, 0282, 1d2f, acadia16_140x10, 4d45, 4e4a, sigradi2014_314t6, ecaade2014_175r43, 957c, 0a30, 5a98, f78d, 1dae, 7d6b, 8ed9, 9140, cdc2, ijac201715203hh, ca75, 6e0d, ec19, b910, 2076, ecaade2015_200g43, 851e, 1060, 590e, fe43, 7dae, a0a0, be7c, acadia14_281ad, fa59, 1ad9, 9216, 9275, da95, c001, f6c6, ecaade2015_207k46, f892, 962f, 1c31, 9df2, ecaade2013r_011w6, 3fc3, f080, 998d, 38aa, cc1d, ab50, b390, 588c, ecaade2014_138e30, 5fe8, acadia17_435e, 308a, 68d4, f63b, a0d3, 5cb4, 96a9, e7d5, b2fa, e707, f575, f396, bb1f, acadia17_202n, 9ab7, 122c, 9669, c6b9, sigradi2016_561ee, caadria2016_663u28, 8fcf, 41f8, sigradi2016_375g, 2dfe, 5bd8, 8f4c, acadia15_161k6, 1577, 2d44, 5d71, 4638, 12f3, acadia17_178hh, 5f04, c296, d874, abce, 7618, 19e4, 51a9, acadia17_329ee, ecaade2017_192r, d709, 157c, 9d8a, 6c50, caadria2017_185v44, c146, eaa2, 7d0a, 4255, caadria2015_142j23, caadria2016_487t20, 6195, 97c5, 091b, sigradi2016_803dd, ijac201715102cc, 9d93, e474, 485a, a1a6, acadia17_202r, e8e9, 62d8, f1f4, 3f1b, ecaade2016_225f61, b02c, d0e5, cffa, sigradi2015_8.41a11, ecaade2016_164m46, acadia15_343f15, 58cd, f599, acadia17_257a, c88f, 509a, 34ca, 1f3d, sigradi2015_10.381g23, 102c, ascaad2016_027x10, 3954, sigradi2015_8.186v12, f021, ecaade2015_334t72, 1bc0, ijac201715204q, ae63, c061, 80fe, 4cb0, ijac201715105yy, ecaade2014_173j43, 6d7e, 0895, 9d47, a36e, 45d9, acadia14projects_43ap, 965f, sigradi2015_8.189n13, 25e5, 2999, ecaade2017_172w, 7dc1, dfa8, b885, 887c, 7ed5, d1f9, 50d1, ecaade2015_334u72, d52a, 1785, ba2f, 218a, de1d, ecaade2014_239v61, acadia17_323t, 9273, d26b, 4ba3, f54b, ac63, da20, ecaade2016_198i52, 8849, 8fa1, ecaade2016_243n64, af30, dee2, 2ab8, bef2, 220f, 7bcb, ac20, 5fe5, 6744, 279e, ecaade2014_121n27, sigradi2015_10.267r20, ba20, e41f, acadia14_229h, 0b6a, 2b30, 4090, bd0f, 8f3b, 2e3d, fffa, ecaade2015_178g38, acadia14_647au, dbcc, b5a7, 2534, f24a, c46a, a05b, ecaade2015_268y58, 100d, bece, 31e2, e6c1, acadia17_620rr, b14c, 3bbd, 136d, 4f50, e22e, d403, ad26, 8f1b, 346c, 908b, d798, b7fd, caadria2017_027v9, 232e, 967b, 6b1c, 48a8, 1496, 4be7, ecaade2016_170z48, ijac201614206a11, sigradi2016_729yy, 72, ad94, 6577, ffd7, ecaade2017_208f, 20e6, 5ba7, ecaade2014_177r44, ecaade2014_180w44, ecaade2017_173zz, sigradi2016_356d, c22e, 375e, 8a5f, 8ad4, 7d35, e5c0, f1fb, cbef, caadria2017_145x37, acadia14_627au, dbf5, ecaade2017_156bb, ecaade2017_265z, 7bc5, 2167, 6403, bc52, fe66, ecaade2014_143s32, acadia14_463p, d0ce, 8d2b, f8a9, ecaade2016_166k47, acadia17_552m, b682, c8e1, fc7c, ecaade2014_113t26, 2fd0, b0d9, c9b3, eb04, a4c1, 6e76, 1c23, 16ae, acadia14projects_347ak, 58fc, 45f9, bc89, ijac201715202mm, d86c, ecaade2017_152kk, e87c, 0a38, 40b6, cb3e, 5279, ecaade2017_213i, d58c, fd24, 1a9a, 17a1, c369, cae3, c8c8, caadria2016_281i12, 13cc, 556a, 0205, 74d1, ecaade2014_092e22, e2da, 820a, 07ca, 56d0, 3414, d1d3, 3ced, e1f8, bfd8, 36cf, 3718, 3c12, 7839, acadia14projects_699h, c446, acadia17_512g, 00d0, f7f2, f2c9, 3c0d, d19f, 7e6f, 1501, 2894, 0e4a, 4756, d88e, 4cf4, b934, acadia14_33ak, 5fda, ecaade2017_089dd, 609b, 9579, 5381, 3395, 27d3, 0f69, 9a58, af96, ecaade2016_225j60, b34d, ecaade2014_066u15, 5d34, a4b9, acadia17_630g, af73, bb13, a666, 0f83, 1d68, 944b, 258d, 8d5c, ab71, ecaade2017_023cc, fdf6, 88ed, ecaade2014_138t30, ecaade2015_314k68, 3b39, d0aa, ecaade2017_225k, 5d9b, ffd0, 3042, 1965, d758, e540, 3907, ecaade2017_164bb, 89fa, ijac201412307i3, 302e, bc7b, 6a0a, cc9d, 2237, acadia16_130m9, 0989, 3325, 348b, f236, 3174, 3e24, 098b, ecaade2015_205b45, d948, 3362, dec3, ijac201513303a11, 5774, c39e, eb3c, b0e7, f760, 2b27, ijac201614202z7, 3053, 6d52, d327, 0816, sigradi2014_345d9, 2901, f4c9, ac72, 49b0, bf26, 5b8e, 63ac, 44a2, acadia14_101ag, 086f, b025, acadia16_308z18, e4f6, c1d3, d00e, 1a0b, 396e, 56dc, ecaade2016_216w54, caadria2015_124v19, 16e7, ascaad2014_035n1, 5e45, cedb, 7032, 79bb, ca16, b25a, acadia17_52r, bb55, ecaade2014_122c28, ecaade2014_111u25, 30f6, ecaade2014_100k23, caadria2017_134b36, caadria2015_087b14, 14d7, ascaad2016_053l21, e9e4, ascaad2014_001c1, dad6, c17a, sigradi2015_3.65y2, 0076, 275e, f83b, 2397, ecaade2017_056yy, 0f0f, 3b7f, 6569, caadria2015_072l9, b63d, 5807, c1a2, f8f0, ae26, 1e48, e5a4, 913f, 656a, 34d9, c418, dd99, aa6b, acadia14projects_435c, sigradi2016_695y, 48ee, d336, acadia17_298jj, d82a, 3f01, e765, 5f93, ascaad2016_010t4, caadria2016_809b34, c681, 3413, 1670, caadria2015_065w7, df80, db01, fb63, 5aea, ee19, 22d0, daa9, e577, ecaade2014_057h14, eea5, bcfa, 99be, 6923, caadria2016_167c7, 2346, acadia16_78u5, 186c, 31d5, dfff, 3e87, e0b8, acadia14_619ad, acadia14projects_579h, 4e88, 39db, 0c36, c1b0, 53ed, ecaade2017_129nn, sigradi2014_186e6, 0971, 53be, f58e, caadria2015_139b23, sigradi2016_625hh, b4af, 391e, 2d4e, 4c82, acadia14projects_53t, 3928, d37f, f3ee, 65fc, d72c, edbd, ecaade2014_070n16, f7ad, db50, 0af3, 477f, e519, sigradi2016_642ll, e065, acadia16_372b23, 913b, e417, ascaad2014_030c9, 0c84, 37ea, 75cf, caadria2016_881u37, acadia17_70dd, 853b, ascaad2014_019a3, acadia14_291ax, 6ae5, 1905, 97a8, ijac201614202p7, b8a8, 69ce, 2128, d121, ecaade2016_011v2, 9ffa, af1b, 91c5, 703d, acadia14projects_291d, 7afd, 8b72, cb41, ijac201412303z7, 4ed2, bbe5, 881a, ecaade2014_092b22, 1e0e, ecaade2016_154g42, fb16, ecaade2014_067a16, bcaa, c2dd, 9f88, 16d0, 33de, ecaade2017_173pp, 9af4, 6d74, e308, f6c5, ecaade2017_256z, ijac201614407s4, 4e1d, f948, 7df3, 9294, c83f, c805, acadia17_473i, c9b2, c305, acadia15_274h11, 832d, acadia14_101n, e367, ascaad2016_028h11, 362e, 4bf6, ecaade2015_265o58, ecaade2016_037w9, caadria2015_105i16, ecaade2015_87w17, 937d, d638, c836, acadia17_90q, ecaade2015_332v71, db7a, 43c8, 60ea, 8d7d, d551, 565f, 4826, acadia16_440a26, acadia14_23az, acadia16_352r21, 8076, ef28, 0d3c, cf5c, 125d, 5109, 40f9, f5f5, 54d7, 01d5, caadria2017_145u37, f727, d20b, 1267, aab8, 1cca, 426d, 1e80, 4f14, e8dc, ecaade2014_180r45, 479c, e255, 5fc9, ecaade2015_103n20, e845, a703, 7068, b16e, 847e, 62fb, 1f72, 0e88, f9cf, 2236, ecaade2014_168a42, ae19, caadria2015_126l20, ecaade2016_073w20, 6696, 4546, 3f81, 1152, 119d, c2e3, sigradi2013_167, cd5c, 9b52, 2105, c78e, 0239, sigradi2016_364ss, acadia14projects_627ay, sigradi2013_189r, c844, 726d, d8c8, ecaade2014_066i15, cc91, caadria2017_030b11, ecaade2017_302oo, 2989, e2ba, 0c5d, caadria2015_206s29, 9895, 77a1, caadria2016_343h15, acadia14_619af, acadia14projects_375ay, d04d, 4102, d0ea, 0661, ecaade2017_100e, 3083, 861d, acadia14_463c, 196b, 73af, 0e0a, sigradi2013_243, 5995, 231d, 021f, 81a6, acadia17_590c, sigradi2015_sp_12.402t31, 8cf6, dacc, 021d, caadria2016_435t18, c12d, 24cd, ascaad2014_023b5, d659, 5811, sigradi2013_259h, 7e9a, acadia17_600dd, ascaad2016_018l7, 579a, e763, 42c1, a69e, ijac201513202g6, 0a4a, 8585, sigradi2014_186y5, c034, 0770, 980a, b5fc, 6ab0, bc38, f035, 98ab, f01b, ecaade2017_293ll, 2e2e, d2a3, caadria2015_073k10, 9a73, 4be1, bddf, sigradi2016_490nn, 713e, ccba, 2213, f1ec, a21f, 3aff, acadia17_222e, 637d, d743, 7c69, f716, ecaade2015_318l69, 8614, ascaad2016_048o20, ecaade2014_030h8, bef7, acadia17_62ee, ecaade2016_120l33, ecaade2016_078l23, sigradi2015_9.347n17, 188e, caadria2016_477x19, ecaade2017_170k, 7cfb, acadia14_445ai, 20d1, 3a7f, 3ea6, ijac201412206t4, 4079, ijac201412307j3, 4b27, 035c, 3857, 06dd, 8f7a, bd30, 9b73, 6b63, b91e, f9f6, dafc, caadria2016_311x13, acadia14projects_699u, acadia17_283oo, 8a89, 4073, cea2, acadia14projects_235r, 8cc0, 5067, 4d61, c1ef, ecaade2015_144w30, e14c, 12af, ecaade2015_284z61, d167, acadia14_63ae, b28d, 6619, 5db7, 046e, 25d0, a31b, 45c0, 2a92, 46c9, 36b1, db1f, cef6, acadia17_339mm, e5fa, sigradi2016_614y, acadia15_69p2, 59ab, ijac201412205h4, f573, ecaade2015_130c26, 9fdb, 6973, 0c72, caadria2017_074j23, ecaade2015_319h70, 1433, ecaade2014_120f27, 76fc, 5373, a41a, 9467, 0fdf, 8791, 46e2, 9b40, 2abb, acadia15_297a12, c135, eff0, acadia17_338hh, 0c50, 5612, ijac201614203r8, a28f, 358e, 34f2, sigradi2016_484j, a64c, 736f, acadia17_163ii, ascaad2016_033e13, sigradi2014_176d5, 4b8b, 29dd, 2dc8, acadia16_260k16, 3ae0, ecaade2016_228k61, 0e8d, acadia17_340k, 0372, ecaade2015_202i44, ascaad2016_022n8, fb8e, dbee, 5965, e791, 7f62, caadria2017_015g5, 8b7b, 5834, ecaade2017_140ll, 9bfb, b61a, f22a, 6789, ecaade2016_068p17, sigradi2016_446d, ascaad2014_012e6, 50b4, 0d7d, acadia17_650ww, acadia16_332x19, 15ae, ba68, 491a, 6695, 7db5, 74fa, 515c, b3c7, 4df4, sigradi2013_155i, d926, 687e, c43e, 60d1, 2a5b, 8147, 5b7a, d5a4, 2b24, 9825, d72f, acadia17_678jj, a34d, ijac201614402a2, ecaade2014_240e62, a567, 0801, 5399, 62a8, acadia17_473xx, ijac201513105b5, 2e78, d457, 06a3, 3cfa, 5e96, 8899, acadia15_243d10, fc78, ae05, ecaade2017_054bb, acadia14_573aj, b333, 5ec8, 73d9, 9a1a, f698, a8f3, 6ab3, acadia17_390rr, f50d, acadia14projects_229k, acadia17_330zz, 2576, sigradi2013_117c, 21a2, 18b1, 5eeb, aab2, d435, d7b4, 311d, ecaade2016_151g41, 08c2, ecaade2017_213j, sigradi2016_385rr, bbd9, bb2a, ecaade2016_067d17, de16, 382a, b5ae, ecaade2013r_003m3, 34c8, caadria2015_084x12, bae1, acadia14projects_627ax, ecaade2017_072f, bc42, e801, cde9, d362, a394, ijac201715201x, ijac201412406n9, caadria2016_851i36, 4312, c669, bfe1, 0d84, 1e24, 6f74, 3e46, ecaade2014_014c3, ijac201715205qq, 4696, 9911, 08f6, 2563, 1208, ecaade2015_55m10, ecaade2017_129ff, 84a6, 23a8, 8f15, ecaade2015_309s67, ecaade2015_173f37, 0f59, e7be, 0c41, 3fb9, acadia17_455ff, db4d, ecaade2015_110g21, ecaade2016_073x20, e996, d45d, 783c, acadia15_407v17, 8b12, 8630, bedd, caadria2016_517y21, 707f, acadia16_62p4, acadia14projects_101aa, 3f2d, c44b, acadia17_247kk, 706f, b1e7, 8c46, 239f, e8bc, e1db, 17a2, 951a, 718b, 9633, 3887, 1555, 343a, ecaade2017_215bbr, acadia14_655y, c522, cad9, 9de9, caadria2016_539y22, cd4d, 12c9, bedc, 2400, 1cbb, 5079, dc12, 0062, 6a99, 2dd3, 9c60, d6bf, dad7, 1dbe, 3124, add5, e7d1, 223c, d225, c6f5, acadia14_291az, e47f, sigradi2016_625d, caadria2015_114f18, sigradi2016_732s, 9cd9, 759c, e99f, 57fb, caadria2015_172c26, 0657, acadia17_582oo, c6c8, 5a21, 623e, 6567, a5df, ecaade2015_55d10, 3cec, caadria2015_190g28, b334, 18a8, ade9, c840, 1d9a, 516e, cc3c, ascaad2014_007w3, sigradi2014_213y7, 5ebb, e884, 63d5, 5c86, 852c, c0ec, c1ea, caadria2015_014k2, 2b62, 2028, 4dd6, caadria2017_054a18, ecaade2015_241j55, 2f8c, ijac201614309t6, 1821, ecaade2017_079l, ecaade2017_202p, ecaade2017_052gg, c8cd, 044b, 1bb0, ecaade2015_53z9, acadia14projects_479r, ecaade2017_031uu, acadia14_681ao, 5a16, d50e, a9ad, 4ec8, 8f9e, f3ae, aef0, be46, caadria2016_787e33, acadia14_497u, 7574, ecaade2015_158w33, ecaade2015_35u6, acadia14projects_463h, e40e, a56b, 80e2, 6181, c117, 84d8, ecaade2016_154y42, 3e4b, a11e, 846a, f7d7, 513f, bd16, 5a36, 8923, deda, a8bf, d8e6, 5ed2, ecaade2015_155o32, caadria2017_183a44, 250a, 9af8, ecaade2014_225s58, ba9c, sigradi2015_4.52l6, c76a, f3ef, 1926, f612, 905c, ddd6, ecaade2015_15z1, 90d7, 8b96, 8fb2, 7034, 1dcd, f90e, acadia16_214k14, ffe3, f290, a108, 3830, 27a5, d444, 7688, b0f1, ecaade2017_215ww, 53d9, 83e0, c7ee, 65f1, 170d, 2347, d337, 5ad0, e115, 83d6, 9972, 2a11, 168e, 490d, 5181, 55bb, da55, 7713, 2405, c169, 770c, dbe0, acadia15_243x9, cefd, 7845, 47e1, ce95, 0907, ecaade2015_130j26, ecaade2014_215e55, fff4, acadia14projects_153as, acadia14_135k, 9061, 0aa3, e58e, ijac201715104aa, acadia14projects_609am, 13fb, 6a41, 6650, 8ed2, e8d3, 26df, ijac201614201h7, acadia17_669s, 454e, 3566, 3c03, 81d5, cb1a, b3cf, f2f4, a48a, bb35, b7a8, 806b, d4c6, ddb6, e8ad, f2fb, ecaade2017_264b, acadia17_273gg, 7060, c873, cbc7, cd24, 7384, 085c, f91e, 8dee, ecaade2015_91d18, 785f, 175f, a755, caadria2015_073e10, b74b, ecaade2017_142uu, 0997, 3a0f, ecaade2017_117x, b7c0, c474, d7f2, acadia14projects_63d, caadria2015_070y8, 2f1b, 06b0, cc62, 7fe2, 2493, ba4b, ascaad2016_049u20, 76df, f65a, ecaade2015_227v49, 3978, 80de, 8f48, bdb1, 249a, eb58, e1f7, 132f, 4f49, ascaad2016_044w17, 34ea, bf8a, acadia16_214s13, 2396, f0fd, 97c0, sigradi2016_417mm, 1b65, d437, 766f, 232f, 55b4, 2732, fcf0, 723b, 3b1c, c128, 70a7, a855, f673, ecaade2015_199b43, c24f, 17ae, 5fa5, 2f08, 50c7, 94a7, 8036, 8e12, 61fb, f609, 20f1, 9941, 6052, acadia17_648n, 35cf, 12f4, ee3e, 84f2, fa5c, fdbe, 6ffb, 3f4b, 3c71, 56d4, af43, acadia14_117a, acadia17_560i, caadria2015_064o7, 6b91, a2a9, 97e1, ascaad2014_008v4, 4a2c, 7429, ef6c, ijac201614307p4, 73b3, ff22, ascaad2014_003o1, cadb, f0c2, 6939, 23e4, c737, d008, ecaade2016_241f64, fb5e, 8663, 8a13, acadia16_62i4, ab22, 6f46, ecaade2016_067s16, cf29, sigradi2015_10.140t19, 5dbb, b2af, ecaade2015_158b34, ecaade2016_072d20, a1b4, d8f7, eefb, 86d4, fabe, d9ae, d026, 4169, caadria2017_110d29, 1d24, 3874, 2a28, 346b, e984, b754, 5436, dffa, 481d, b854, 8fed, 834c, 3e3d, 6889, 4f69, ecaade2015_79i15, 42d4, f709, acadia17_258n, 284a, fb27, acadia14projects_573aj, ecaade2014_157u38, 7251, sigradi2014_159g4, sigradi2016_659r, ecaade2014_030k8, acadia16_344g20, 1ff7, acadia17_109z, ijac201412304i1, ab1b, ijac201715202v, 0458, 7e56, b214, ecaade2017_009cc, 5ca4, d3c8, 6941, ade2, acadia17_292w, sigradi2014_330i7, caadria2017_015c5, 78a9, ecaade2017_208n, bd39, 7594, acadia16_196c13, 5ce0, fa8c, ac22, 88ec, 733d, 6261, sigradi2014_140o2, sigradi2014_164j4, 41d6, b6da, 1492, 0f29, 3c1f, 2b90, 639a, 2ee0, fd59, 1ede, dc54, a448, 2224, 4a54, 0949, 6a7a, sigradi2015_9.152k16, ecaade2017_076bb, f24c, e785, 4007, 6307, 95f0, c075, acadia15_357m15, 5281, sigradi2013_30z, 4677, 0e24, 9093, b26c, e65e, 76a2, ijac201715202ee, 9095, 8876, 3344, 298a, 7c73, ac79, 7cca, ecaade2015_53c9, 035e, 33c0, a338, ecaade2014_186x47, 8b9e, acadia14_539f, 0427, 3cc8, caadria2016_457l19, cb39, b508, 82f0, c91d, caadria2015_124h20, ade8, b5e8, 9a29, 3e83, 55f3, 211d, ascaad2014_024w5, 7678, ijac201614204t9, 0728, a1f0, 94cc, cd5d, 139e, 88a3, adaf, 1c44, 4ac0, f531, c245, b338, 7166, dd33, ecaade2015_116l23, ascaad2014_010j5, ee4e, d8e9, ecaade2017_199z, 7477, b138, 09fd, ecaade2014_108k24, sigradi2016_470y, acadia17_350ff, ecaade2017_203rr, c5d7, 8dd4, e937, 5907, d1f1, acadia15_284t11, a2d0, 0598, 7144, 5c99, 24fa, dc04, e7a9, edc7, ecaade2013r_005o4, c549, daaf, f093, 1386, 682d, fcb0, sigradi2015_3.43k2, 437d, 8cbe, 55af, b1f3, 4144, bc8e, ecaade2014_015l3, acadia14projects_619w, c9f3, 53b2, ab51, acadia17_292t, 6b30, b689, ecaade2016_164h46, fd3b, 09d0, acadia14_435ac, acadia17_36w, ca76, ecaade2014_224t57, 3d0e, caadria2015_130n21, 6d8d, 4cd2, ijac201715205i, a19c, 3336, 1fdd, de93, e610, 3283, 755c, ecaade2015_64k13, 7566, e958, fbc0, 7524, acadia14_671v, c5df, 29e3, ecaade2015_336c73, 2e8e, fbd0, ecaade2017_169uu, ascaad2016_009o4, 22e0, 5379, ecaade2016_222o57, c705, 7ab6, ecaade2016_203f53, dd0b, 8e93, caadria2017_009k4, 6e39, sigradi2016_602j, f440, 4014, 83aa, caadria2017_190n45, 431d, 6da2, sigradi2014_114n9, ecaade2016_152s41, 0415, 4663, ac16, 001d, ecaade2016_114g31, c3be, 86c9, c3ff, 69fd, e2b8, 911a, 0b7b, b8ca, bbe2, 4bdc, 9b2b, 4f8e, 8aa0, a8f0, sigradi2014_042v3, 8af9, bcc5, 65b9, 4d36, 3478, 6687, a2e2, 720f, 9a98, 7f47, 2120, eddf, fc6b, 561d, ecaade2016_147p40, acc5, 2264, acadia17_350oo, ac49, e68d, 7de8, caadria2015_114k18, 0aee, bf5d, 65cc, f815, e3fd, 4c79, 2b5c, cffd, 0161, df23, aeb1, 2e75, d526, d387, 05b1, 0d0f, caadria2016_767u32, acadia17_154kk, 58de, 98b4, b348, 7810, 108c, 90ec, ad40, 46e1, 1ce6, c23a, 49e9, 06e5, 5c80, 7188, b5d3, 9905, ecaade2016_213m54, bef0, 887f, 27a1, 1e06, af29, 1f3e, 4d77, 148d, b67d, e020, 8d14, ff48, ecaade2015_233d53, 9f8f, 6da5, b289, e389, 51e1, b528, 80e5, 21bc, 342b, e4fc, 8935, 0ee2, 5c04, acadia14_125af, 2c79, df0d, 9e9d, e004, a900, 4098, 1c83, e66b, 9982, 3eea, ascaad2016_003v1, 93dc, 7ce4, 02f3, 8a93, eedf, ebb6, ddb0, 9b3c, f6b0, 3cee, sigradi2014_070a6, 86a1, ecaade2015_92k18, bc62, acadia17_138uu, b82d, 5c40, 1b05, f3da, bf77, 3606, ecaade2014_157a39, c85f, 9d40, 79de, acadia14projects_63ap, 6234, 6952, ijac201614302s1, sigradi2016_625xx, 816a, f4a3, 8c2e, sigradi2016_752oo, 2762, 69ae, acadia17_170f, cddd, d67c, acadia14_199ac, d5b1, caadria2016_373l16, f3e6, 3312, ecaade2014_240i62, 900d, b6c6, da48, fb6d, ecaade2016_123g34, acadia14projects_177z, ecaade2015_81s15, ijac201412204o2, bb8a, 0df7, 919f, d9ea, 335f, fa88, 8411, 89a6, 34f1, f378, a379, 02c3, 0154, ijac201513203s7, ecaade2014_224o57, 3313, 7070, ijac201513206k9, d238, 5bf9, 9fbd, sigradi2013_303t, 0da3, ddae, acadia15_57f2, 6d9f, 2542, 2114, acadia14projects_619av, 1a27, cdea, sigradi2016_357j, bb56, f0b4, 9bee, ccd5, 047f, 29cb, sigradi2016_364pp, d16e, ddc6, c43f, sigradi2014_291n4, fe72, sigradi2014_266k2, a5b7, c0a8, 985c, e5f0, 9a2b, e4e6, e0dd, 1585, 917a, ef6d, cec2, a920, f646, 0944, caadria2017_041k13, bda4, dc93, f1a8, 9ae9, 2db1, 0dcd, 6178, 3d82, 2be2, caadria2015_208s31, a55c, 2ef5, 0ffe, 5176, ijac201614207v11, c643, cc1b, 32a4, ecaade2014_195z50, 3498, ecaade2014_113x26, ecaade2016_111m30, 0020, d4de, 7a31, 2319, 7e64, ecaade2015_59n11, 3861, c2fa, 7631, bed7, 288d, ecaade2016_068z17, 1e2b, 4ec0, a5ec, 6978, 0537, acadia14projects_389f, 5340, 6056, 7457, 9426, ascaad2014_020u3, 7e80, ecaade2016_221a57, 745f, 3a45, a6ff, 6b74, 6b7b, 0cc3, acadia14projects_671k, acadia17_127hh, 7723, b7cd, 4f21, fd25, dd92, 6a58, d3f1, f8b4, 54b7, ae0d, caadria2016_157o6, 5bde, 13d2, ced9, 8b65, c583, 8e1d, 8965, 832c, d8f5, fce4, 8a02, caadria2015_033e5, 4616, 236b, 7145, ecaade2017_277tt, 48df, 36ba, e171, 4096, 42f7, 4af1, ecaade2017_213f, sigradi2016_400h, sigradi2015_6.42x7, b567, 2c89, a2c5, 1e73, 1164, 9015, ijac201614309o6, 0b25, 5c62, ecaade2014_195k50, f751, 19d7, 9fe5, 6176, 6edf, bca2, 0e5b, 786d, caadria2016_487k20, fbcc, 96bb, acadia14_229g, cb2a, ecaade2017_215ffr, 0126, ecaade2017_305f, ecaade2017_032r, 8185, 15f8, 18b4, dabc, 9cce, 9072, b4f8, 0223, 765c, acadia14projects_317w, 89e4, f4da, ascaad2014_001j1, 959d, ecaade2017_069bb, 797f, sigradi2015_8.328m15, cbfa, 16fa, fa7a, da4e, d02e, 4dd3, 677b, f619, a139, ecaade2015_170o35, 927d, 806e, 6fbd, ascaad2014_036y1, 9f4d, 6a1a, 867c, ab3a, 3834, 9a4a, 2c83, 969f, ijac201614302r1, f16d, ecaade2015_278s60, e9b6, 7d84, ecaade2017_057j, acadia14projects_579l, 1a67, ijac201614204l9, 4fc2, a21a, 141f, e970, 569a, 7aff, 07f0, fb30, acadia14_153g, aa64, 68d2, ecaade2015_251p57, ecaade2016_073z20, 4330, ecaade2017_116g, ijac201513206t8, caadria2017_009o4, 2ffe, 3617, 5de8, caadria2017_051a17, d644, d2cc, 5d97, 34a2, 2406, 8abd, b19d, 19f1, ijac201412206y4, ecaade2014_153v36, sigradi2015_3.268e5, c55a, f9d3, ecaade2014_185t46, 6ac0, 01f2, a595, acee, 3001, sigradi2015_2.137k1, 2864, caadria2015_108z16, 6a12, 6efb, 727c, acadia17_102z, c5f5, 25bb, ecaade2015_82y15, 41d1, ecaade2015_144e31, 4fd8, 25ec, ecaade2014_121z27, d971, 6b3a, d308, 09d3, e986, 4266, ecaade2014_237f61, ecaade2017_290mm, ecaade2016_154x42, acadia17_81j, ascaad2014_005l3, acadia17_562dd, ecaade2015_109z20, caadria2015_206u29, 0573, 3ed0, 6d99, a36f, 9e62, f6a0, 4086, d794, e2e5, 8dfe, 9380, 6320, cc3a, ecaade2015_118y23, 2511, 8013, 5844, acadia14_463m, c988, ecd9, e54c, 451b, 5356, 708f, 86b1, 51e2, ecaade2016_118w31, fdf5, aef3, bd35, caadria2017_124o33, d2ac, e58c, fc09, fe2d, caadria2017_069y21, e0af, cb7d, ascaad2014_019j3, b7eb, 8aed, caadria2015_208z30, 2180, 7a07, caadria2017_155p39, 9260, ecaade2017_099tt, 4d03, ijac201513102c2, 819f, sigradi2016_524dd, 7fa6, ecaade2014_215c55, ecaade2015_302n66, 9ebd, 782d, acadia17_231v, 84b0, 1382, 9539, 1d84, 9473, 9d20, cdfc, 6de3, 2be6, 6cbd, da22, d52f, 16b9, sigradi2014_172v4, 4c8c, b19f, 26b2, b4eb, ascaad2016_028i11, ecaade2017_249qq, ijac201412301v6, c243, 7aa8, 6ce1, 5230, sigradi2014_030x1, acadia14_153am, 9031, 3b0f, 74fd, f1a5, ecaade2017_255r, b2bf, ecaade2016_078d23, b185, 6b5a, ecaade2015_171r36, 7e7a, ijac201412304d1, ecaade2015_237i54, 4b03, 2d60, 1f44, acadia14projects_579k, 03a6, ecaade2015_122i24, 77da, sigradi2015_sp_8.284m30, 2866, 7ef2, ecaade2016_068m18, f336, f419, caadria2017_042s13, ecaade2013r_007g5, acadia14_63ay, b3cd, 2e55, 7f6b, c018, 7d7e, 7995, 5e6e, 7b21, ecaade2016_163w45, caadria2016_579o24, 689b, b733, 2beb, 5364, 825c, 6f59, ae27, f6e6, ecaade2014_233a60, caadria2016_703p30, 153e, 9aa7, 7b6b, bb12, 73e4, 8aab, 7e8a, 6e4e, ec81, 3134, ecaade2016_tkod67, 67c3, 14b0, 13a3, ecaade2015_324v70, 1aca, ijac201614105o5, a83d, ecaade2014_149l34, efd9, ecaade2016_119m32, bc6f, 96fd, ecaade2013r_008n5, sigradi2016_488u, ecaade2017_ws-archiedux, acadia15_407m17, 581c, 3c96, 1ee9, caadria2015_013j2, ecaade2017_046d, 11fe, e247, 9872, 0f8a, 82a1, caadria2016_517e22, 3b52, e8a7, ecaade2014_138r30, ccac, d085, 464c, edd8, a3a2, 9584, 7365, ijac201715104i, caadria2016_395w16, sigradi2014_176b5, 3d2f, acadia16_432l25, abd9, e84e, 3258, 9959, b946, 6f64, 624b, a95c, f7bf, b941, f661, caadria2016_549i23, ee28, 94ef, 93ad, 0f72, 2286, b7aa, 1fbb, ecaade2015_229c51, acadia14_565h, 7677, caadria2015_150c24, 735b, 3f90, ad34, 5673, 975b, f147, 95ca, f295, 0a40, acadia17_660h, acadia17_188y, b2c0, acadia17_52cc, ascaad2014_023c5, 0588, 6871, ceca, f21a, 5724, 3760, a09a, 7ca7, d3cc, ef3a, 4a04, da67, bf59, caadria2016_085f4, 8c77, 4e66, 26ba, 041d, 767c, 4173, caadria2017_131g35, 8375, 4407, 79ac, 44a7, 805b, bae7, ca26, e3ef, ecaade2014_157e39, 58f4, 8d56, 0383, sigradi2015_12.107f27, 6ef2, 8c74, 88b4, caadria2015_218y33, 8da6, f95f, d553, sigradi2016_420tt, caadria2016_641p27, b945, 2e51, b382, 638d, 8263, 6d32, 2425, ijac201412301x5, f177, fa50, acadia17_358w, c0a2, 65c4, 7757, caadria2015_137m22, 666d, sigradi2016_367yy, 59d2, acadia15_483s21, d043, 2c98, acadia16_308d19, ijac201513305h12, acadia14projects_317aa, 9397, f5b8, d060, 3251, 4d9a, 627b, 3a71, 563f, da01, acadia17_436o, e761, ijac201614201a7, ae21, 0320, 184b, 1af8, 7882, ecaade2015_86o17, 2a53, ecaade2017_105tt, 25d3, dbed, ecaade2016_113y30, acadia14_145y, 596d, caadria2015_188t27, ascaad2016_005b3, 4f9a, 64f2, cce5, f230, 7b9c, 0e9f, 4619, c3e1, 9767, c707, a4d8, caadria2016_197m9, 8988, ijac201715105a, 70b0, 453d, caadria2016_539e23, acadia14projects_347av, 52fa, 3318, 4233, fbf0, sigradi2015_11.34a24, caadria2017_086g25, 99a3, a225, 94e5, 922d, 001e, 7f2f, sigradi2013_267v, bec0, ecaade2017_305d, sigradi2015_11.34x23, f5f2, bed8, d667, ad8b, bee4, 658d, b4a7, 4dec, 68a0, ecaade2014_149s34, 9d72, 8883, 6481, 5223, 448f, 0868, f828, 69a8, d759, caadria2016_755k32, 192d, 5607, 8fb4, 79e5, 4cee, 792e, acadia15_343l14, sigradi2014_293a5, 2586, 48e7, 4a41, f71b, 4fca, 434c, 5d78, 0d40, 0ca5, 5dc4, 7937, c695, c565, 5f51, 5a02, a1f4, ijac201412206v4, 1d33, ecaade2016_161b44, 3c08, 1205, efcc, aa79, 4019, 1a11, 4230, cc22, b5ef, e76f, 06eb, 3328, 1f01, 696c, dd6e, 2f15, e433, 6be2, e086, 3130, caadria2017_135e36, 0e4e, acadia14projects_601ae, acadia14projects_267p, f4b0, 7206, 0e02, aba3, b98a, 96d5, bfbc, 0dc2, acadia16_88j6, ecaade2014_206u53, 9ea3, acadia14_719g, 6360, 41f2, 1405, ecaade2017_249xx, d513, ecaade2015_314b68, ecaade2016_055i14, 9c9c, ecaade2017_257rr, 52f4, sigradi2016_614u, aa05, 983f, 7b59, ffb3, acadia14projects_281x, 4c88, c8f0, 7038, ecaade2016_230x61, 25a1, 4c14, b1a1, cebe, 1071, da71, sigradi2014_132j1, 3073, edaf, 6a49, acadia14projects_661b, ecaade2015_297f65, e14f, e282, 2d35, 8915, acadia16_478s28, a85e, 9348, d9d0, e30e, 1bfc, 51dd, a4f5, da5d, 7f75, 8970, 6b71, e9c1, a86a, b825, f1e9, ed4d, ecaade2017_050h, 144f, 1983, 3c8e, caadria2017_132h35, 5c6f, 950d, bc84, f564, acadia17_81f, ecaade2017_042dd, 507c, ascaad2016_006g3, 3a46, a5e6, 2ac6, b0e3, ecaade2014_138i30, 3389, sigradi2013_347v, ed01, ecaade2014_149p34, acadia17_678ss, c47c, f277, d34a, c4f8, 8ddf, da09, c6d4, 47c7, 76d9, 1450, b20a, ca21, 1751, d2c3, 8021, ecaade2014_029a8, acadia14projects_435aj, 7f69, 3224, d4f6, 1512, 62ad, 04bf, fbcd, 4e31, acadia17_391tt, 5fff, acadia14_63an, d79d, bc3e, 45ff, 5a6f, aeb4, 274b, 15fb, 7800, 8c49, ascaad2016_045r18, sigradi2014_015a1, 85a6, b120, 2f3b, cd2a, acadia14_463at, 4abb, 4f5b, 232a, ba16, ijac201614208h13, ecaade2015_21m3, fe31, 9b33, c8ac, acadia14projects_375az, sigradi2013_407d, f278, 14d1, 63b4, 32ac, 437f, 10a5, e817, 601b, 4881, acadia17_62ll, 1b7a, 95e5, 8b45, a4ff, 45cf, 9fc3, 98f3, 5acb, 63ba, acadia14_153av, 5682, 4065, 87f0, c8dc, 7a3d, adb7, ascaad2016_037f14, c68a, 0260, 1366, cdf0, aaca, d11f, 0041, b85e, 0445, d7a2, 7347, 5a65, acadia15_203h8, 47d0, 01dd, ecaade2015_309y67, 1b8e, 96dd, d9f1, 2b2c, 53da, 82c9, 1f63, b5e5, 12dd, 052f, 9764, ecaade2015_205c45, 9751, c12a, 2072, caadria2017_041y12, ecaade2014_052l12, b2a7, 6566, ecaade2016_154b42, ecaade2014_163a40, 9955, 8857, a026, bd56, 1f1f, 0ed8, 9cff, ecaade2017_253gg, 6081, 73cd, fc17, 4b50, 8dfc, 2cab, 3d55, 476a, 5c8f, 5897, ecaade2017_053ww, c5d9, ecaade2015_81t15, e3cb, 8d37, ecaade2016_036m9, 35f6, cee1, f6af, e55e, d0de, e28f, 7a3c, 52a0, c6b3, ecaade2014_086o20, ae9a, 2048, 8d53, cade, acadia17_283xx, 1dec, 5d06, ecaade2014_133u29, 53d2, c428, e91c, ffd6, 95f8, e49a, 13b8, 4975, 691d, 36db, a27a, bfc0, acadia14_53t, fa86, 70f7, a3d1, d2ce, sigradi2016_515m, c2bb, c982, 357c, bb7c, 2508, bbb1, f076, c3a4, fb26, 3eb7, ijac201412401c4, ecaade2014_188r48, 2fa4, 2448, 91b8, acadia17_660m, ijac201614101h1, acadia17_502xx, ecaade2017_071qq, ecaade2015_256c58, f1f3, d13c, f167, cbf6, b208, ed80, 6f21, sigradi2013_268g, bea4, fa55, 17a6, c0be, 896e, 6146, 93ba, 6407, 2990, 6b26, b59f, a0f9, 8976, 890b, f827, ecaade2013r_014c8, 0078, a943, b966, caadria2017_023r8, c774, 5ab7, 461b, 4475, caadria2017_149k39, e26d, 931f, f2dc, 511f, acadia14_445ae, 461c, 1a12, 4aec, cf7e, ijac201412403z5, acadia15_251g10, acadia17_257c, sigradi2016_815jj, 92eb, sigradi2016_428l, db08, c064, 1d0d, 0654, a742, ascaad2014_012k6, 122a, af04, d01e, ecaade2014_185z46, bd70, 9e81, acadia14projects_463t, 3583, 8bdf, ecaade2014_202p52, 0786, ee66, ecaade2015_11a1, e71b, 21e3, 3380, acadia16_298l18, b722, sigradi2015_6.387z9, 3b5b, ce98, sigradi2014_015g1, 41ff, 1dd9, 0289, cb8d, 7fda, d0b1, dc0d, ecaade2016_222y57, 4612, a277, 0ea2, 28d7, 2d9c, ecaade2015_194r40, 50a3, 25c4, 3946, a4d0, ascaad2016_022b9, ecaade2015_325e71, sigradi2016_814m, c2aa, 493d, b27e, ae46, 8de2, acadia16_130n9, 4091, caadria2017_147a39, ijac201715203pp, 870f, fc96, ecaade2013r_009o6, 1587, ed82, ba98, sigradi2016_590b, caadria2017_003c2, ecaade2016_042n11, c81f, f5ba, ecaade2014_112c26, 4cf7, 7c75, ecaade2017_301v, b043, caadria2016_405s17, ecaade2014_163c40, 920b, ecaade2015_21v3, 5f82, 9d1e, 864c, fa65, acadia17_364yy, 0e08, 4bed, 3e75, a2cf, 0cee, 2fad, 6753, 8c20, 982f, aa8d, 4f9d, 5a7b, b550, 6d72, 8a59, 5244, d66b, caadria2017_016y6, 9366, acadia14projects_111f, 8548, b2d9, ecaade2017_172ff, b29a, 65c6, 256a, 1272, b8cd, acadia17_366o, ecaade2016_119z32, ecaade2016_063r15, 369a, 38ee, cc86, e2fe, 8189, 9eac, 5455, 2a6c, 14ad, e0a9, fd4b, 4653, 622c, ba60, acadia15_232n9, 3fd7, 43b7, 719e, a52e, a799, 6623, a367, caadria2015_114c18, d6d2, 5a81, 13c0, aded, ecaade2015_221a49, 768d, 76d0, 05bd, ef00, ecaade2017_282o, 9d1c, cabe, a557, 8eb4, ecaade2017_grii, ecaade2016_075a22, a5c2, 2923, sigradi2016_524bb, acadia15_185y6, 077c, 15a7, d1d6, d69f, 25ea, 3585, 566a, 182f, 64eb, 320d, 800b, 5496, caadria2015_164b25, 74be, d480, c44d, c779, 3d08, ecaade2017_130uu, 8a3b, bb85, a30b, c233, caadria2016_333p14, acadia14projects_555e, 9054, 8e06, 51dc, acadia17_544qq, 05b0, 315b, 317f, 65a6, 6d8b, f359, 27b7, 1065, sigradi2014_144x2, ecaade2016_151c41, 68d9, 1ff8, 5945, acadia14_43x, cb2e, 6cd9, sigradi2016_399b, 6c2e, sigradi2015_11.222r26, b8b1, acadia14_43ak, c769, sigradi2013_77k, 10f4, sigradi2016_602d, ijac201513205o8, aa25, 2062, acadia17_298kk, acadia17_201ww, 0109, ecaade2017_155g, 9f32, acadia17_231w, c41d, 4a1f, d587, 57e3, 4d8e, 8f54, acadia14_549p, 6138, acadia15_123r4, 92f1, ecaade2016_130e37, acadia17_482t, 633f, 6344, ff61, 1847, af07, ecaade2016_197y51, 70a8, acadia14_647as, acadia14projects_281ac, ascaad2016_004p2, c1d5, 841d, cae5, 666c, 8983, acadia14projects_435au, ce97, 7419, d210, 8363, 064b, e983, 8771, 1a14, 4c6a, sigradi2014_345m8, ecaade2013r_009l6, ecaade2015_143l30, db9f, dc3f, 9228, 2a9d, 51f7, 6732, b52a, f60f, a15c, fb5d, ae7d, b183, 648a, caadria2016_187o8, ecaade2017_199v, caadria2017_122a32, a077, 5050, e17c, d6d1, cac7, cb4d, ecaade2016_072g20, ecaade2015_268x58, 75a0, 2e91, 5790, 2ba2, 0c12, sigradi2015_10.309z21, acadia14_565ai, 0168, 5d69, 6f54, b246, d563, ijac201715106oo, acadia17_348d, e0ed, 8b4f, 087d, ijac201614303s2, fba3, ecaade2017_046b, sigradi2015_6.387g9, 0d56, 7035, face, b8b5, c0c6, 1723, caadria2016_601l25, ecaade2014_173x42, aff8, 1a13, 2c40, f862, 4e3d, acadia15_185p7, acadia17_212oo, c490, f624, d8b2, 3c4e, aa3a, 1122, ff1d, cbf3, 7bdb, 370f, 057f, 9950, 6327, 0ae1, 4f94, f081, 345c, ecaade2015_139z29, 0d18, 557f, sigradi2014_185x5, ascaad2014_005s3, e87a, 9dd3, 4909, 6c16, e0e6, 5c66, aff5, 1b67, sigradi2016_710cc, 262f, 3320, ascaad2016_045g19, acadia15_451d19, 1ce0, 1d3d, 30c5, ba2a, 62b9, 37c5, caadria2015_084a13, cf13, 5924, 9f50, f403, 1463, 9457, c97a, 96f2, 3f14, sigradi2014_345i9, e4fb, 1097, 5d2f, 21b1, 7234, acadia14_565n, eee7, 4cd1, 3702, 6722, 2ab6, 3759, 2415, d9ad, f5de, abd5, 8fdd, caadria2015_157s24, ecaade2016_121s33, 3157, 9a5d, 7363, 7e66, b188, caadria2016_373f16, 73f5, cc50, b38e, e98a, ijac201412304h1, caadria2015_066c8, e4c8, fccd, 24d6, 7ef5, acadia16_488t28, e51e, 5f75, acadia16_130u9, f4ed, 28f1, 2d2e, bec5, e5b0, 186a, 1e41, acadia17_231q, ecaade2017_215ll, ba59, 282b, d3ce, 9930, 74b4, acadia14_177ad, c25c, bf08, 7906, 1d4d, 199d, 4308, 3c79, ecaade2017_240s, 296c, 1d71, caadria2015_213m33, caadria2016_187m8, 45fe, ecaade2014_226h59, 7ace, ijac201614103s3, acadia17_222f, ecaade2013r_003n2, 707c, 4f76, 31bd, 4ab3, 2218, 9af7, fbc1, caadria2017_118f31, 0ca2, caadria2015_190j28, 4edd, 0cf2, 6f83, 4105, ecaade2014_112w25, 20a0, 0a33, 26c0, d66d, ecaade2017_212pp, 63a2, 926a, ijac201715203k, 458b, f15c, sigradi2013_244, ab40, c131, 9e1e, 7bb9, bc11, b6a7, 65a1, 22a7, f0b6, 6fa7, ebd3, 9cc0, acadia15_323w12, b30d, 671b, 57b0, f00e, cad0, 4264, 8475, 8691, 94cf, ecaade2015_199d43, 4f55, 9abf, 6898, 14ec, 51c2, 2003, 54f4, ascaad2016_005y2, 6ff2, bb24, 1212, acadia14_479h, 44c7, 80ed, f7d1, 1be2, acadia17_491x, 4504, 5a63, ef3c, de75, 9d26, e489, b4fe, sigradi2015_8.41b11, b67a, ecaade2013r_004w3, 51ea, e47e, 0f34, 5f7c, 7a23, 3c1b, 261e, ecaade2016_163u45, 0c58, 1eb3, 35d1, 230a, 0bc2, 0042, ecaade2016_062h15, 2e96, ad47, f471, da24, 936a, 364c, 26ac, 2f59, 2681, sigradi2016_659u, 60bb, 32cf, ee90, acadia14_101r, 5da6, 89cb, caadria2016_529o22, e764, e243, 48fe, 35d3, b27a, 1e85, e651, 2d0d, 9c6d, 32b0, 2bc6, fd09, 2c05, 6df9, 8848, 6acc, 0d4a, fd08, 788e, sigradi2016_363gg, f298, e8a5, b15e, acadia17_637d, 0426, b4fc, e25d, 74ac, af86, 297f, acb0, d4fd, 8434, 829b, 2870, caadria2016_809d34, ijac201715203j, b9e3, 6f91, 8a39, 75b0, 0e21, b1a3, acadia16_184o12, 1049, 8c51, 8fe4, sigradi2013_77i, f1c2, fabb, b223, ijac201513302i10, 31cb, 03d3, 0156, 1ada, 507f, afa7, 49e0, c55d, 1d35, caadria2016_703h30, 9f06, c6e7, ecaade2017_148yy, 98ee, 2aae, ecaade2015_250c57, 510f, 8803, caadria2016_549p23, 52f9, a401, 0037, 8896, f981, eb91, ecaade2016_102f28, 2b5f, 8a72, c1bd, 172f, f320, ecaade2017_047t, 467d, 00db, 6db1, sigradi2013_117i, acadia17_189cc, 4dd8, 0806, d6ac, ecaade2017_211aa, 29cc, 1998, acadia15_451r19, 9023, 0fe2, a623, dd06, 786e, bbb2, 8c53, ecaade2016_042t11, 88b1, ecaade2017_271l, 7a1e, ea58, acadia15_483z20, acadia17_82tt, caadria2015_087g14, acadia17_628ss, 48c9, 5977, ecaade2013r_012m7, 8d1f, c9c9, 41bc, caadria2017_015j5, f542, 5626, ffb2, 8502, 4b09, ecaade2017_288ff, 8710, ascaad2016_005e3, acadia16_344h21, d025, d969, 065b, sigradi2015_9.152d17, 301b, sigradi2013_248a, ecaade2015_250f57, b64a, 3c8b, 5560, c668, 216a, e908, b565, ecaade2015_193w39, fe05, 7f67, sigradi2014_045g4, ecaade2016_225s60, 5888, sigradi2014_152v3, 7d27, ijac201614205g10, d355, 593e, a08a, 08ad, ecaade2017_006aa, 1c99, ecaade2014_157y38, 193c, d805, d394, a4a3, a219, d93c, 7643, 0730, 8104, 5f83, 978b, ijac201715203jj, 13f5, ecaade2015_53a9, ecaade2016_025k7, ijac201715102mm, caadria2016_589w24, sigradi2016_446k, ecaade2015_73d14, c47d, ecaade2014_024j7, 2bc9, ecaade2017_054tt, 7a42, 39fc, de6c, 07ba, 9053, bb3e, acadia15_173z6, f452, ijac201412301l6, 789c, f2df, 41d2, f325, 099b, sigradi2013_41v, 143f, cd82, 8356, ecaade2014_173f43, fa36, 28ec, 8059, d922, d7aa, 739c, 6b9f, 06a6, fe49, ascaad2016_048n20, 1bcf, acadia14_101aa, aa0f, cf96, 9eea, 7789, 54d0, 3fee, 4d8c, 2f26, 2af3, 5acc, 9059, d712, 94b3, fac9, e72f, 2f9b, 9965, caadria2017_104x27, 2487, 9b94, 47be, f225, 8751, acadia16_116p8, 6537, 3787, d8f1, sigradi2016_592y, ecaade2014_139a31, eb9b, bf76, 0eed, acadia15_357x15, 0da5, sigradi2016_732p, 7c3f, c566, 8b2e, bf63, acadia17_258p, 9afd, ecaade2014_188o48, 0152, acadia17_72k, deb5, c701, ecaade2015_332p71, acadia16_98o7, 2d6c, 103c, 2e0b, 4f05, 3619, 4c63, 13b0, e9d2, 3998, d934, 8d2d, 990a, 00a6, ff69, aa74, ecaade2016_164l46, bd1e, acadia17_59o, 9718, b324, a827, 3479, d3e6, caadria2015_176s26, 2c21, sigradi2014_239h9, cc74, edde, b16c, ecaade2017_212kk, e1b6, 869e, 4c1b, 5cd4, a5a8, ijac201715203ss, 8167, caadria2015_078b11, ecaade2016_190v50, acadia17_212ll, a9e4, ijac201614302m1, 5fcb, b82a, 922b, d92c, 60f1, e51c, 9c37, 1397, 72b3, 851c, 8625, d976, cfa5, 9f28, 78b3, ecaade2016_108u29, f0da, 276e, 9019, e58a, 046f, acadia14projects_43ad, b585, 047b, 1c3a, 9aab, 941c, 220a, acadia14projects_619at, acadia17_222ww, 1595, 0cb8, d4c4, 1f08, 6024, sigradi2013_215v, 1fd6, ijac201412204i3, e118, 41a5, 1861, 0435, 3c38, 0e9e, acadia14_523ao, acadia15_211p8, dce8, 1cf0, ccbd, acadia14projects_655ai, ce81, ecaade2015_309x67, 0608, 578a, 7cba, 017b, acadia17_318s, abd0, 302b, 381c, ecaade2013r_007e5, 4d53, a963, 009c, acadia17_358x, 0e09, 1d29, a745, 6004, ecaade2015_309v67, 8804, 29ee, d187, 12cd, 6ab4, a34b, ecaade2017_019tt, 2a56, d36a, b7ed, e3e1, sigradi2016_764i, 5d65, ea70, ee1a, a40e, cb95, acadia17_390gg, sigradi2015_6.327p8, f497, ad6b, 78dc, 6d4d, 7a72, 1ed2, acadia17_221w, fa75, f8fd, ascaad2014_036x1, acadia17_162x, aa2d, c1a7, 11e3, 4bea, 4fb7, d175, ceda, 5d99, 429c, 635c, 0d34, caadria2016_095m4, d32e, 45b8, 2956, 3dce, ecaade2014_018s4, ascaad2014_007x3, 6a55, bf86, fc66, dc51, 4977, f9a1, 739d, 0658, d194, 0ab0, e4e1, f0ce, 9c53, 77c2, sigradi2015_11.196h26, 614a, 71b2, a093, 1507, 0769, 04bd, 56c9, ea0f, 117b, bf72, 0521, c743, c0ba, ecaade2017_049ww, ecaade2017_017z, 7a9c, acadia14_565u, 7901, 6eef, 3a81, ecaade2016_217k56, a478, b9c5, caadria2017_123f32, ecaade2013r_009z5, fd4e, caadria2016_239e11, 2b7d, 08d5, b1c8, af0c, ecaade2016_198t52, 8edc, cc5b, acadia15_371b16, ecaade2016_222t57, 4434, df58, babd, ecaade2015_181i39, 9225, bd8a, 3c78, acadia17_154ss, 61f6, ecaade2017_291u, 8931, b5eb, acadia15_251m10, ijac201513302d10, acadia16_116v8, 5346, 199f, bfb1, d4f3, 2a0b, sigradi2013_267b, a761, ijac201614405j3, efff, e6c4, 2889, f4f3, acadia14_267g, f01d, 2216, e294, 886d, 6599, be02, fca6, fda2, fc8e, d646, 32bf, 192f, 34a9, c967, acadia17_248zz, 69b3, d373, 2126, a829, bdfe, 30a8, 6e0a, 7afa, fdc8, ecaade2015_138f29, a190, ecaade2016_199a53, 85ed, ecaade2014_052c13, e300, 9462, acadia15_343d15, b0ab, 8989, ecaade2015_100v19, d3b0, b445, 399e, fb87, bb61, 8ae6, cfad, acadia14projects_655ag, b6aa, acadia14_53u, 89d3, ascaad2016_039o15, caadria2015_060w6, ijac201614103r3, 6287, 7c59, 7250, caadria2015_218u33, 5c43, 3d72, 0acd, de8b, 264e, 5dc8, fd17, ecaade2017_079g, sigradi2016_385tt, c793, 7701, ascaad2016_003s1, cdff, d903, 667d, acadia17_138ww, a3c2, c83a, aaa5, 8444, 3495, acadia17_308rr, 2a8a, ecaade2016_089d25, a5fc, a2cb, efa6, ecaade2015_148n31, bb0f, ecaade2016_193v51, 326e, 9a0e, 951c, af0a, ecaade2016_162m44, df48, ijac201614102p2, caf2, 0517, 220d, 88b5, dabb, 5a26, 7221, fc87, cadf, ecaade2015_169d35, 9b90, b0c8, d8bc, f2d9, 62d2, 1f6b, 9925, acadia16_460z26, sigradi2016_714ss, sigradi2016_387zz, f1d4, e36b, fdb6, 2880, 1d1a, acadia14projects_219aw, b7c3, caadria2016_477f20, 0fa6, caadria2015_126p20, 9a66, 19a3, acadia17_637j, 87e6, 6721, 513d, 4a73, 689f, sigradi2014_063x5, c54b, sigradi2015_10.74u18, 9613, ca5c, 4350, ecaade2014_185s46, 06f8, 4375, 77ac, d928, a0c6, 32d9, 0963, c5fc, a875, e96d, 5969, ecaade2016_021d6, 7ac7, ecaade2017_050c, acadia17_678rr, c59a, 7f9c, caadria2017_069e22, c000, 585e, 62fc, ef13, ecaade2014_186v47, f883, c88e, ascaad2014_007j4, aa89, ecaade2017_009z, ef0f, ecaade2015_261m58, bc4f, caadria2017_101o27, 103e, 0820, 82db, c980, 25e6, 6671, 8943, 82f1, 5fbc, caadria2016_611x25, ecaade2016_191k51, 86a3, a606, 3743, 375a, d342, 06c2, 2f2c, 0b6e, 703a, ecaade2014_155x37, acadia16_62x4, e42f, 7931, ecaade2016_225l60, ecaade2017_256hh, 5b63, acadia16_280b18, 07e3, acadia17_90vv, sigradi2016_537ww, 76f8, 81cb, b80c, da66, acadia17_403r, c1fb, acadia14_63ap, a683, acadia14projects_549r, 73e1, sigradi2013_281, 6119, 16e3, 0771, caadria2015_178y26, 166d, ijac201614307s4, ecaade2014_133x29, 7ee1, a9ee, acadia14projects_101an, 1341, fbbe, acadia15_251r10, c250, fc20, d5ce, 57ab, ad17, f8d5, 0f4a, b744, a087, fdae, acadia14_531k, 8bce, c5eb, 66e6, ecaade2015_158k33, efd6, 6653, ecaade2017_210s, ecaade2013r_018n9, fbe8, 265f, f6b4, acadia14projects_671m, 9c1e, dde1, 48b1, 87d2, de31, c1d0, 4a3d, 1f05, 7965, 6791, 7307, 6fbf, c579, 39bb, 7f73, 3422, 0575, 9a6f, 0267, e6ac, sigradi2014_048c5, f6c4, 36c1, d323, b2c2, eaa7, acadia14projects_291c, 3220, eeee, acadia16_184n12, caadria2017_165k41, 046c, acadia17_92v, 08cc, 0ecb, a731, d871, 176f, ecaade2017_301n, c109, a412, d69c, a844, ae7b, bfbe, b74d, 296f, ade6, 243c, 18af, 1289, 5200, ecaade2016_042e11, b849, e5ba, 2165, 6401, 73ed, ecaade2014_233j60, 818a, 92ff, 66a5, ec08, ad70, 1c19, 7535, ecaade2015_297s64, 71f4, 0367, ecaade2015_235t53, sigradi2016_488r, 90aa, 0204, b896, 2ce9, f328, ddf5, c06b, ab2f, 1558, a004, 7287, ascaad2016_007o3, ijac201614205j10, e3cf, 38be, 761f, sigradi2016_752nn, 5ed1, ecaade2015_114p22, 3b2b, sigradi2015_11.136u24, 29be, 3884, 7a13, 81bb, 0fa7, 8ab8, 245f, 43e6, 7501, acadia16_12k1, 7e67, 5d17, 7822, e214, 305d, ijac201513104t3, 16ba, 558d, d4c3, ecaade2016_025l7, df88, 938b, 6db0, b315, 708a, ad55, d8d2, c6bd, c9ba, 89da, c6ef, caadria2017_124j33, 3af8, 9fb4, ijac201715104w, 8c87, ijac201614101f1, 7007, caadria2017_113t29, a9da, 4b53, acadia17_445t, 7c26, b00a, a7a4, 12a5, ab1c, 6d47, 3d3a, acadia17_59g, 4e2e, dbef, 6352, 99fd, ecaade2013r_010p6, bd4b, 4784, 9eca, cb9b, ecaade2017_144aa, 5cb5, 6fa5, acadia17_500dd, 8397, 660c, bf73, fe9f, acadia14projects_153an, ecaade2017_021r, 1184, d61b, 709d, c174, 80a4, ijac201614205n10, 1b58, 950a, 3a65, e15f, sigradi2014_136f2, 8200, e667, ecaade2017_071oo, acadia17_222z, sigradi2016_659y, 848f, 659a, 9cfa, c56e, 1ca2, f978, ad5c, acadia14projects_473am, 74a8, c993, d4f8, 1f5e, c41f, 6b77, f09b, ee3a, sigradi2013_304, sigradi2016_781ww, f275, ecaade2015_241a55, sigradi2015_8.289f15, 8c96, b35d, 890a, 0644, bd3d, 4336, 43d6, 4e0a, b487, 6cb6, sigradi2016_512c, 2701, 3a92, 85d1, 8e46, cfa2, d0ff, 3b25, 3007, 527d, 187e, 3ad0, b90d, acadia17_38mm, c237, 6ac3, 573d, 7b78, 1728, acadia17_329bb, 55b2, 42cc, sigradi2014_082t7, ijac201614302v1, 87cd, ascaad2014_016g9, 3b8f, 031b, 9251, 0238, ijac201614204o9, 46e3, aaf3, eaca, caadria2017_163a41, ecaade2017_026kk, ascaad2016_045p18, e772, 430a, aeee, 7705, 3dca, 71bb, ascaad2016_022u8, ascaad2016_012n5, 8539, 4a47, fa2b, 592b, 33d2, 1c00, 5f1e, e11e, b845, acadia17_474l, acadia14_531t, b7a3, 9d96, 1777, acadia14_627av, 7da4, 2a82, c65c, acadia14_435a, 1f0f, c91c, 0a59, 5dfb, ecaade2017_202k, 38e0, 0a2e, acadia15_263t10, 1116, ecaade2014_050b12, ecaade2015_268c59, 624e, 9e9a, db51, 73ae, cf5a, b894, 622f, 3a15, ecaade2015_237h54, acadia14projects_219a, 367d, 3571, c762, ecaade2016_154e42, sigradi2014_289j4, ecaade2015_297h65, caadria2015_081b12, 67a4, 2267, 48eb, 0241, 1eda, sigradi2015_12.259d28, 37b6, f666, acadia16_414b25, 4bd1, f1de, ecaade2014_079z18, ecaade2014_105y23, dab2, 7159, 5c13, 0c5a, 569f, ebbc, c367, 3e89, edf3, acadia16_382s23, 8b6b, ae55, ecaade2016_078k23, 911c, 475b, d977, 9197, 1129, 6076, a5dd, 2589, 2e9d, 0b12, 5711, 8e13, 75dc, 018f, acadia17_60aa, ecaade2016_033e9, 8360, 3719, ecaade2013r_017c9, b2d4, 5646, d789, caadria2015_073p10, dbf9, d907, a3c5, 9c89, ijac201715102x, 0557, eb80, 7c97, 75c9, 1ef6, f46d, d7f0, 4d65, 6d1d, 9d12, 6646, e5b2, 7d5f, acadia14_619ai, b26a, 080e, c6c1, 0610, 458f, 38e8, c573, 8bf0, acadia14projects_103af, b2b4, 68c8, ijac201412404w7, ecaade2016_171d49, 6b59, 29e4, 9bbf, acadia17_290j, a7d9, 306f, 4574, 0f82, 7a52, ecaade2015_227x49, ijac201412403x5, 240a, e41c, fcb5, sigradi2014_186h6, 9746, c4a9, 7de9, 0141, d3fb, 60b8, 7978, ecaade2014_224s56, 4fd9, b49b, acadia16_382u23, a5d9, 330b, a904, ecaade2017_085b, 85d0, 0a74, 504b, caadria2015_150x23, 67c7, 718c, 470f, 3778, 6033, be11, cbfd, 3203, caadria2017_069c22, 4541, 4022, e497, 4276, dd0d, cfa6, d639, a6a7, 1517, 1615, 648f, 7fd7, 9a3c, 768f, 7c5e, 05cd, d76a, acadia14_549o, 8cb7, 60c0, c478, e989, ecaade2017_042gg, 43bf, ecaade2015_241o55, sigradi2013_54r, 89ae, 415a, ab1a, acadia15_451s19, 7493, 00aa, eca3, efca, f817, b4dc, 1525, acadia17_284g, a57d, db78, b40c, e205, e385, 6315, b103, ecaade2015_114a22, 1e3f, ijac201715204y, acadia14projects_627h, 5fa0, 30d3, acadia15_357v15, 4a6b, d7c8, sigradi2014_239d9, 4324, 4e5c, 167b, d661, e6de, f8d1, ecaade2014_180t45, e6d5, 754b, 5ef5, 3820, 1101, 925c, sigradi2014_152t3, b606, dacf, 3efd, c35c, ascaad2014_008s4, 52bf, caadria2016_405r17, ed53, ecaade2015_227h50, d14f, 30b2, 5982, 4b34, 3356, ijac201614105x4, 07db, ecaade2017_021i, dd0e, 9f44, ecaade2017_225b, acadia16_308s18, 388c, a55d, ecaade2014_084o19, 1f71, 70ab, d5ea, f29d, 540c, c59d, ecaade2015_138m28, 6fb0, 376a, ijac201412204t2, acadia14projects_479z, 20ab, 5dee, 4838, eb4d, 684b, 32b5, fcda, 92dd, ijac201614203z8, c3ba, c7f4, c8c0, ijac201412307h3, d6c4, ecaade2017_210y, 7c72, ffac, 73bd, 7ef7, 513b, 4b1f, 1fe2, ecaade2017_175l, 9879, 39a3, 1257, 4bcc, 5843, ascaad2014_025n6, d5f5, caadria2017_123d32, 1cb2, 54b6, sigradi2014_281g3, a79a, 582a, c9be, 435b, 7b5d, 8b32, ecaade2017_033q, 93fd, 0416, ecaade2017_100l, 6f0a, sigradi2013_414f, 059e, 5333, 4c4d, 512e, ascaad2016_012t5, c78f, ecaade2014_108h24, sigradi2016_625yy, d101, 33ae, ec43, 0bf8, 3b66, ecaade2014_195w50, 6480, 2813, 5370, ecaade2017_021g, ecaade2017_019ii, b2bc, acadia14_153ar, 2e3c, ecaade2014_044u10, caadria2017_051e17, 86af, 88bd, ijac201614407e5, acadia14projects_247k, 64e5, sigradi2015_8.41x10, 02df, 2447, cf6a, ab02, 69f4, 6c79, sigradi2016_426d, 2cbb, fef1, 444f, 1c6c, bd6c, ecaade2017_050j, e297, b502, 3629, acadia16_478p28, 8190, 2a96, 45aa, caadria2016_301j13, ecaade2016_mrto66, 314a, ab42, f079, 1401, 0e2f, a27e, a6d2, sigradi2016_741ii, c1b6, c2e7, 22e3, e25b, cd81, ebce, 98ad, b976, 22af, 85f2, 4f0f, 8f90, 04e5, ascaad2016_040c16, 9b30, eb64, 6d75, 7a03, 2b64, cb74, 5d4c, eace, a51b, ecaade2014_237z60, a512, 8ef9, ecaade2016_021y5, 4d66, eee3, e559, 69e3, ecaade2014_010f1, f019, acadia17_238mm, 854e, 1b68, 891c, 074a, 782c, 7da1, 818d, ec0f, 336a, 8bb1, ecaade2016_161x43, 094b, 2f07, 653d, df4a, a9ba, 5976, a24b, caadria2015_181b27, 8e3e, a288, 0e34, f66c, 4329, sigradi2013_243s, e90a, df8c, 9efb, 42af, a261, caadria2015_090b15, 4d68, ecaade2015_144k31, f2ec, 728f, 088a, a7fa, ecaade2014_010l1, caadria2015_102x15, da4d, ea47, 52e5, cb4e, 906d, 8e91, acadia14_497x, 8f8d, 17e6, acadia14_409l, ecaade2014_113w26, 1c8c, d5f3, 5e9a, ecaade2014_224u56, sigradi2015_10.309m22, 4f9b, a16a, 7bf5, 0124, e7e2, 540a, ecaade2016_106i29, f660, 0c81, dd9d, 922c, ba41, ecaade2014_108c24, b518, 2a1f, ecaade2017_054t, 576d, efb9, acadia16_318p19, a6d0, 53e6, acadia14projects_317s, 185b, a901, 53cc, fe40, ecaade2014_239a62, 1246, a787, 9591, 7f37, e444, 44d8, ddff, 8e1f, 35ca, a6c7, 8fe8, ffe8, be33, 2f57, 6d9c, 860a, 24f1, ecaade2017_277ff, 2608, d2dd, 1f22, 6b15, 780d, ecaade2017_155o, 4bb5, 2b84, 8c4a, caadria2015_130p21, e553, 143c, 5219, ecaade2017_268kk, 3bc1, 515b, ecaade2016_127d35, 17ef, 76f6, ecaade2015_118a24, d744, ecaade2017_134r, d3ad, d5d1, f712, 156f, ecaade2015_241p55, 88e2, ascaad2016_009i4, ecaade2015_317x68, bd1f, f733, 8206, 5c39, bfd9, sigradi2013_117m, 5b78, d631, ecaade2017_156z, ab4f, 06f1, sigradi2015_11.392z26, ecaade2017_228x, 11b1, 3b70, a079, 8399, 595e, ecaade2013r_014f8, ecaade2015_114f22, bf8b, 3dba, 5a17, a872, 7f11, b399, ecaade2015_155y32, 2176, 0841, 6412, acadia17_274yy, ecaade2014_122y27, bc5d, 4b39, 8c8e, e4c6, acadia17_648r, ed8d, ab07, 4596, ff1b, 0cce, acadia14projects_229m, fdeb, caadria2016_819x34, 519d, c510, ca67, 749a, sigradi2016_564jj, c758, 6aab, 2389, 7e7b, 5b39, e039, 8ca1, 6677, 2fd4, 0086, 02a0, ecaade2014_070o16, 63f4, 473f, c5c2, d93a, ba09, 94fb, acadia17_211s, 13ce, 303d, 55a4, 2ec0, 8cea, abec, 6603, 76f3, 71a4, 0572, f150, 2774, d04c, acadia14_301ay, 65d3, ddd8, acadia17_284r, 4088, acadia14_311r, ecaade2016_111n30, acadia14_601y, ec07, ddc4, ecaade2016_018t4, fc34, ascaad2014_037n2, caadria2016_115k5, baf5, 9733, 03f9, 8027, 73b6, b39d, 587c, sigradi2013_327s, b8aa, 4d1d, sigradi2016_408bb, a245, ecaade2014_180b45, 5376, c1db, 2cf3, a554, 8064, ecaade2016_018j5, 7ba8, ab39, ecaade2014_149c34, de7a, sigradi2013_263o, 8ef5, ecaade2017_290ww, cd40, c007, 7165, ascaad2016_012v5, 6e20, 66e8, e543, ca39, 1195, 13b5, b4e0, 9c8f, ecaade2014_206j53, sigradi2014_232r8, e3ee, 9933, 6f40, c01f, ijac201614408k5, 9eaa, f482, 4a72, 8ee0, 4636, 9709, a158, e5fc, d951, bdd6, 84ed, 63ff, d271, 2061, 38c0, 9923, ecaade2014_214k54, 6316, 8bc0, ef48, acadia14projects_681ao, 80e0, f237, f5e5, d952, ecaade2015_227n50, 3c8a, 18cf, edcd, acadia17_330ff, 28da, 3514, 1f70, ecaade2015_286c63, 05c5, 3a14, ecaade2014_152j36, ecaade2016_217e56, 7a62, 1438, a75e, 94af, ef4b, 9d25, acadia17_90ee, bad7, 8788, 2476, 414e, 6c12, 3d26, caadria2017_142h37, dcd8, dd04, ecef, 872f, sigradi2013_238, 2e59, acadia17_50tt, a30e, ecaade2014_204z52, 4c56, 06e3, d683, e39e, ecaade2017_164m, 0478, 17b0, 6bf3, cb4c, ecaade2017_306n, 297a, 21b7, ecaade2016_171c49, ijac201513103v2, 7e8e, ea4a, 295b, ecaade2017_208ww, 8553, cb31, ecaade2017_051t, ecaade2017_109kk, 4179, ecaade2016_mrtl66, ascaad2016_054z21, 847b, 019e, c8de, 20b2, 880c, 527a, 5a31, ecaade2017_192b, acadia14_91r, 02fd, 4c2e, 6718, f62f, c004, acadia17_177p, c13f, acadia14_177w, ecaade2016_147u40, 6c71, a893, 96c6, 96b2, 8418, 9fc6, sigradi2015_10.177b20, 2b4a, 7e7d, ecaade2016_079p23, 6120, sigradi2015_10.309e22, 7472, ascaad2016_035y13, 6664, 3661, acadia17_534vv, be01, 5361, d941, b3e9, 9503, acadia17_237dd, c51c, e3e8, ccf6, dcaf, acadia14projects_101z, db21, 476f, e045, ecaade2015_317g69, 2786, 7d32, 934e, 76a3, a5db, f067, ascaad2016_043n17, d07f, ed44, d3d2, 5df1, fe76, e08b, bb65, ecaade2017_302jj, f47f, ecaade2017_038zz, 2693, 0aaa, c0d2, 690e, 46f5, 5188, 64f3, e17b, bcef, 2e81, 3929, 4286, caadria2016_415a18, 610e, 396b, 3e56, 276a, fb1a, ecaade2016_157w42, 1b88, 3269, b05f, ecaade2017_265p, ac56, 6d19, caadria2017_005i3, caadria2017_163v40, 504c, 3a52, e3c1, 3c01, 9b65, 901f, e57f, d766, 9063, 6670, b48b, ascaad2014_017k9, 51df, 3207, fbd3, 1f2e, cb20, 8d30, 74ea, sigradi2013_271n, 965d, 9cac, e857, 2bbc, ed14, f3df, ijac201513206u9, 4640, 043f, 1f26, d0f9, 9c3e, 1c94, 347b, b86e, 5cba, a85a, c2fb, ecaade2016_011y2, 8949, 28ae, 5fc6, be4a, 397f, b21b, cb09, ecaade2015_247e56, b6bc, 47a2, ecaade2014_111r25, fa1a, fb41, e7c4, e54b, 468e, b8e8, caadria2017_048v15, caadria2016_085j4, 9eb9, ascaad2016_045c19, b08f, 7bee, ee5a, 2993, 38f2, 3d7b, 84b2, 8a91, 3e11, 80ae, 63f6, 235f, b86f, acadia14_619ah, ijac201412303x8, 201f, a7c6, 2303, f6a9, ecaade2016_045f12, acadia15_381t16, 62e9, 0c16, sigradi2013_41c, 2912, 7f1f, c180, 2dcf, befe, 2154, caadria2016_641s27, b4e9, 1b3c, e1fa, ascaad2014_001b1, cfee, 146c, 248d, 1cc1, 0ff8, 0d58, 2687, 0a7e, b13d, sigradi2016_443rr, a459, 5b80, sigradi2014_144y2, 2379, 5eb3, 5aa2, c3c3, 718f, 2d0e, 81a5, 9713, b693, ecaade2014_016c4, 33d5, 3d7e, 50de, cccc, sigradi2015_12.297f28, 9363, d5a1, sigradi2016_441oo, 2ea0, b8ba, ijac201715203ll, 8984, 3229, 39a2, 3fdc, ea80, e199, e5bb, b240, ecaade2015_53n8, sigradi2015_3.111d3, acadia14_317x, caadria2015_032z4, d4cc, 2f43, 4f12, 8d86, d0c2, acadia14projects_147am, 30df, ijac201513203s6, 5f0b, 36c3, b198, ecaade2015_48d8, a980, sigradi2015_10.74m18, d5ff, ijac201614207a12, ecaade2016_075i22, 29f6, ascaad2014_022l4, 869f, sigradi2015_10.220d20, a9a4, b59b, acadia17_570ff, a0b6, ascaad2014_017d1, 81af, 1fc6, 8a12, 49b2, 01c5, bd0d, ijac201614405y3, a5ed, 5767, 2b60, 4202, 5a97, 3032, 176d, 5dd4, 2abf, ijac201412304f1, 7e14, caadria2017_183i44, caadria2015_090c15, d4c8, bc4e, e69e, ac7c, 1b8a, ecaade2014_240r62, f686, sigradi2013_387b, bc1f, 93a2, acadia17_339tt, 6e8c, ecaade2016_222l57, d71a, c6a3, caadria2015_139s22, f972, ecaade2015_92m18, f894, 01e2, 7128, 0174, 941b, 76e8, d385, d5cb, 12e9, 98b0, 25b9, 825e, 8f01, 57cf, ad72, d10d, 0a29, 04af, 9db3, 8c41, 9e77, fdee, 70db, 7aae, fb5a, 7f21, a201, acadia17_260u, f17c, 8b5a, 7cad, ecaade2014_155w37, ecaade2015_101d20, ecaade2017_230c, f8df, 63ed, ecaade2014_060z14, 1eb6, cf84, ecaade2015_115t22, ecaade2015_217w47, 0d35, c6a1, ef05, ee62, ecaade2017_253o, 951d, ecaade2017_293xx, caadria2016_559y23, ecaade2017_291o, e8fd, sigradi2015_11.222p26, 3799, 364e, ef07, caadria2017_086k25, c0f9, ascaad2016_004t2, db38, ecaade2017_143j, sigradi2016_534vv, ecaade2017_225d, dbdc, eefc, acadia14_601x, 18f9, 0736, ecaade2016_191f51, ecaade2014_192g49, b631, a957, 8a7a, f8d7, 7c2b, 4f8b, 6fca, 20f9, 896f, ecaade2017_019kk, c49e, 73dd, ijac201412402d5, 1ffc, 74e1, bed3, d8c6, acadia17_81m, 2f89, ee94, 7013, 77a4, acadia14projects_91u, acadia17_436s, 28e8, acadia17_670bb, 39ee, d29a, 485f, 202a, 13e5, 90e6, sigradi2016_779uu, ecaade2016_221x56, f7f6, eae6, 60b1, a713, 6e53, 7110, acadia16_352v21, acadia16_78z5, 2c07, ace4, 8684, 9c0d, 6db8, 57a4, 1e12, acadia17_221y, sigradi2014_084c8, 6f1a, b9c2, fa87, 7ef0, acadia17_330ss, 5611, sigradi2014_128c1, ecaade2015_181k39, a7f6, acadia14_75ay, 2376, ae9c, 128c, acadia14_101x, 84f8, 23e0, 3513, 7207, 1f33, 4b80, acadia15_123n4, 4e01, ijac201513104e3, f445, aea7, 64ff, 3546, 70be, sigradi2015_11.71i24, 2ef2, c893, acadia14projects_247r, 7b2b, acadia17_202o, acadia17_392l, 05ff, ecaade2017_229ee, 5424, c6a8, 1868, 2514, 7dd1, 5e06, ecaade2015_273j60, 8682, e2f0, 9aa6, caadria2016_187d9, 955c, 4b01, aec7, ecaade2017_255i, 18c3, ecaade2015_143h30, acadia14_237ay, 4c91, 76cd, c878, e233, d629, 2492, 20d5, ecaade2015_200k43, 5737, e83d, af42, be60, b3d3, sigradi2014_032j2, ecaade2016_tkoj67, 561e, 3f58, 7b2e, 5951, ecaade2016_136p38, 7a2a, b1a9, 2455, 6543, 6d85, 0975, ecaade2017_184nn, 13e4, ecaade2014_072c18, d822, 9e1b, ecaade2015_13t1, ecaade2015_227b50, 7fe5, caba, bf7a, a54b, 8c7f, 8331, acadia16_394h24, c699, ff63, ecaade2016_027f8, 3365, 09b0, 2a95, d20c, c50d, 5dbe, acadia17_230vv, 92c8, da90, bd68, 04d9, ecaade2015_200p43, ecaade2017_248uu, e353, d494, e6e6, ecaade2015_148p31, 1ee2, 89a1, acadia14projects_219ax, ecaade2017_057ee, d905, a3cd, 2b79, 8dce, 70ea, d98c, sigradi2016_817i, ecaade2015_170p35, d6c8, f6b6, 8f25, caadria2016_735n31, ef69, sigradi2015_10.309a22, ecaade2014_176f44, ecaade2014_009c1, 5e9c, c866, b77d, 1c74, 083f, cacc, 2c48, c776, caadria2017_056e19, ac92, 2ebc, 4b55, c2ea, caadria2017_041s12, d030, b42d, 4808, 88bf, d61e, 75b4, ca4e, acadia14projects_497r, a935, acadia14_709ao, fe6b, 5713, ecaade2016_057n14, 4fe7, ecaade2017_101w, b4ad, acadia17_382vv, cf97, 5d7f, eb2b, ccfe, acadia17_163cc, 5f28, 90f6, 12fa, 94be, bac9, sigradi2014_074k6, 6f92, acadia17_318l, 2bb9, 060c, sigradi2013_138l, bbed, 20c6, 6044, d5bf, 669f, 8a44, ecaade2014_198t51, b643, caadria2015_111m17, 4283, 824d, f5ca, d7e2, fdf4, a927, 04d4, 0059, 9a2c, f1c5, d0d4, 26bc, ecaade2014_199y51, 321b, 4c58, ecaade2014_168y40, 5a58, ascaad2016_025l10, 9d64, d556, 1850, 8eee, 4b8f, sigradi2013_222i, 826c, 5eb9, bae8, 2dd4, acadia17_648tt, 1886, ef94, 6563, 2260, ijac201715202w, 4dda, cc9c, ecaade2015_194u40, cd91, 8d8a, 8ed8, ijac201715203c, 850b, 8b24, ecaade2016_073e21, c17b, d361, 76c9, 44c4, db93, ecaade2015_200t43, 7ede, 5aed, 1ea4, 0fa5, ecaade2015_202d44, 84d0, fbce, 3fb2, dc8b, sigradi2014_042l3, c22a, b58d, b2d1, ecaade2015_225j49, 360a, sigradi2013_158d, 2e6c, c36a, 9788, ff52, 398a, 48b5, e89c, 9548, b7e0, 6fd9, acadia14_339ax, 5bf6, f3a4, ff90, 607e, caadria2015_065y7, f7d3, b11b, e603, 4dc3, acadia17_650b, ecaade2014_111v25, ecaade2014_080c19, 177e, 1cea, acadia17_211r, ijac201614404a3, caadria2017_040j12, caadria2016_517h22, 9761, 7d3e, ijac201715101j, ecaade2017_098nn, ijac201715103zz, e84c, sigradi2015_4.219k7, 1418, sigradi2013_238o, f6ae, d38d, 9553, acadia14projects_435aa, 148e, acadia17_71b, ijac201614308e5, 5644, 7974, e02d, 4d63, e0c3, 574f, f799, d228, 9f6d, a5aa, ecaade2015_94g19, 6712, 81a8, a0a3, 9eff, 0c7b, f4fc, 57fc, caadria2016_871o37, 2543, acadia14_719m, ijac201614102d2, 54d6, acadia16_12w1, 9de7, 7bae, acadia15_395g17, b416, ecaade2016_217t55, c0eb, 2e21, c05a, cedd, e0f1, 3a6c, a2fa, ascaad2016_003x1, 26cb, b0b2, 1ce2, de3e, d4e2, 0ea0, acadia16_8d1, ceec, 2b3d, 7a9f, 6678, b987, 9ed7, 4cc7, 4b2e, caadria2016_713x30, 2401, baec, caadria2016_663p28, efb7, caadria2017_185t44, 4e14, 3195, 05d8, ijac201513201t5, acadia17_308ss, 02de, 1969, 2391, acadia14projects_435ad, 55ea, a4ca, c0e4, c542, 47a5, e32d, 7175, acadia17_282mm, 8aae, ab90, acadia14_43ao, e087, ecaade2015_77c15, 678b, 061f, ascaad2016_006j3, caadria2016_497x20, 3be9, 8535, 8e21, eef4, 2bef, sigradi2016_816uu, ba35, f1e0, 281c, caadria2016_177d8, 3bb8, 90f2, df63, ecaade2017_046a, e349, 8843, 1f66, fc9e, ecaade2015_84w16, 261b, 09c5, 77bc, acadia14_609al, e787, 4de1, ecaade2015_285d62, ascaad2016_039l15, bdf2, sigradi2013_46b, 863a, ecaade2014_237x60, 8bef, db8d, caadria2015_114d18, d2e8, b3c2, ecaade2016_tkou66, 58a8, cc85, 75f3, 380c, acadia17_670vv, c609, fdca, 2fc6, 52d7, f9dd, acadia15_469n20, 7401, d67b, 771f, d4eb, b501, 7b00, 90e7, ecaade2016_105c29, ecaade2014_018z4, 3008, 5cff, a729, f3ab, 568a, sigradi2016_764e, e5aa, cd14, a8f6, e607, sigradi2015_6.42t7, 8c2a, 1158, ijac201614307r4, acadia16_344t20, acadia14_555j, 30eb, d3fd, c155, e99e, 0f39, ecaade2017_079y, 0d07, bb42, a69d, acadia14_199af, ecaade2015_86j17, c4e1, acadia17_534uu, ascaad2014_015w8, 1e36, aa7d, f256, sigradi2016_737w, cafd, ecaade2015_171s36, ea13, e005, acadia17_454v, ecaade2015_307p67, f9cc, ecaade2016_139d39, ecaade2017_105ss, sigradi2016_414hh, e4d8, 0775, ascaad2014_017a1, 59e2, aaf2, 168f, acadia17_501oo, ecaade2017_254uu, sigradi2015_11.165x25, c335, d883, f6ad, ecaade2014_085h20, 03ec, 5b7d, 1fed, 19b9, b0a9, 2c37, acadia14_177p, 5267, ef2d, sigradi2014_084w7, 18f1, ecaade2017_098ll, ecaade2015_144z30, caadria2017_107p28, 1a5a, de8d, acadia17_658e, ijac201412301s6, ecaade2016_011g3, sigradi2015_10.307j21, ascaad2016_017f7, f9e2, 697c, 844d, f005, ecaade2016_225n60, ijac201715201m, b963, 6219, 0798, caadria2016_725f31, 8012, 7f0a, ec80, 2258, ac24, 7d93, c3ce, a406, c923, 7179, 92e2, ijac201614308y4, 63d7, 0010, f1a4, c275, 9da1, 9222, caadria2015_064s7, caadria2016_435s18, f01f, acadia17_364a, 6f66, 7ef3, 4d56, 9fb1, 6adc, 677f, 658a, caadria2017_135h36, f39e, acadia15_323i13, a392, c294, 11c5, f615, 2829, 7209, 1a70, 12cb, ecaade2014_133v29, ascaad2014_014z7, ecaade2014_186t47, 7a58, 3c83, a926, da8c, 6bff, a061, 6dbc, acadia16_164s11, 8f68, bf22, 6190, acadia17_598vv, sigradi2016_393ww, caadria2016_539c23, acadia17_640jj, ecf6, 209d, 2b7b, acadia16_34b3, 1898, 34d7, ascaad2014_005f3, dfbe, ecf7, ebad, 34de, 1473, 65da, caadria2015_126y20, 1e1a, 8df8, 7cdb, acadia17_170r, 7331, ecb1, 5c14, 3dfa, 42d3, 84f4, d90a, ecaade2017_052mm, 0187, ecaade2016_166g47, cbb8, 558a, c5e1, 0b15, 2f86, a756, f4af, sigradi2014_213p7, 367b, acadia14projects_281ad, b97a, c9f8, f2aa, sigradi2014_313h6, 3782, d41b, 5f0f, 3973, 5e89, 89b2, 5fd1, 8b40, 22ce, 71da, b388, d62b, ascaad2016_029a12, 5479, ascaad2014_025j6, bf00, 92bf, 2d51, 3e51, b8f2, caadria2016_167o7, 8a06, 30be, e925, 2a7c, 0ec3, 4e24, 5f32, caadria2016_271b12, c504, bf4c, ijac201513205u7, d489, acadia16_260j16, 2aaf, c3c7, bdc2, 39f2, ba38, a115, d894, 1d18, 60e3, 4863, e1d8, 598c, 3e5a, 041c, f222, 7e6a, sigradi2013_268i, caadria2015_208m31, babf, 9a9b, c76c, ijac201614202t7, 22a5, acadia16_224v14, ecaade2017_023y, b9ba, e715, 70c5, 1489, 4c83, 8b23, 01d8, 145b, ecaade2015_227c50, 877d, 7481, fdb2, f824, 45f7, 8573, 54be, 1d5c, acadia15_371h16, 23f0, b9ed, 14a2, a744, acadia16_488w28, caadria2016_013k2, 90d3, 046d, 8f4d, 9be7, ecaade2015_173g37, fc35, 9c23, 084a, 1c35, b28c, 2e68, 777b, ijac201715104cc, ecaade2017_138w, 87f1, acadia15_185r7, d84a, cc68, deca, 611f, b578, 2a58, d193, caadria2016_105b5, a307, acadia17_62ww, 9609, caadria2017_079y23, 3f32, 4d2c, d443, 9e6c, e51f, acadia16_214d14, e5fb, 74b9, c8e2, dccb, 5f03, cb12, c81d, fd12, c1bf, 6e78, sigradi2015_12.297m28, acadia15_297b12, 57e1, 9ebe, 4e8e, 557a, 18e9, e573, 655e, af8f, 7523, sigradi2016_710kk, 33f5, 7071, sigradi2015_12.19y26, 5d13, b3af, 85de, ecaade2014_180l45, 107b, de36, caadria2017_165u41, ae1a, 5ea4, 4923, 0b45, ecaade2014_201i52, aa72, caadria2016_045c3, 1190, 6f60, 6f77, bf41, b0de, ecaade2014_163z39, caadria2015_016k3, 5d7d, d128, 553c, 71a8, ecaade2015_319a70, 1704, 67ce, 7b52, acadia16_478o28, 0147, de90, ecaade2017_175o, caadria2017_182t43, 1c34, caadria2016_703m30, 2667, 0f0e, acadia14projects_427am, 64d9, c204, acadia16_62j4, ecaade2017_023w, 0116, a0e0, 076b, ed7e, aa5d, ecaade2015_116k23, 5c8c, 3d64, ascaad2014_008n4, 0150, c799, ascaad2014_019i3, acadia17_678cc, e9a9, 6236, sigradi2014_123u9, 8bb7, 270b, c5f7, f89a, 4dce, ecaade2014_151e36, d561, 1da9, 547b, a14d, 8fe1, ecaade2017_130xx, 4177, 7714, 656f, 51fe, ad02, sigradi2013_289n, b6f4, ijac201412404v7, 937e, 47de, ecaade2015_158o33, e86c, ecaade2016_216g55, 1de5, acadia14_375o, sigradi2013_234g, caadria2016_497d21, acadia17_329v, ecaade2017_164o, sigradi2016_383ee, 5992, 045a, 00f9, f7d0, 1e15, caadria2015_226l34, acadia17_340n, acadia17_52g, c3ec, sigradi2014_049l5, 3b4f, f8a6, a31f, fc5f, 8f95, ecaade2017_256kk, 597f, f0ba, 7397, 1c5a, 6d1b, 88c1, d507, 1566, ecaade2015_173l37, ad4a, 9e70, d43c, 4699, ec1e, db14, 89f5, 50d3, b801, 722a, b48a, 85a1, acadia17_318c, 1781, caadria2016_457f19, ea63, cd0f, caadria2017_023w8, 4383, 3560, 8f82, 202e, 02f8, e445, 24f6, 0127, acadia14_117i, 3ff9, 9f21, ijac201412304t9, 31bb, 6f99, dcb0, 0c8c, f82d, ac6b, 06a8, e69f, caadria2017_145p38, 4e0e, ijac201614207p12, 7ca3, acadia16_12l2, 47b8, acadia17_463kk, caadria2016_611n26, 4a82, sigradi2015_12.215m27, 490e, c9e4, acadia17_670mm, cb26, b673, 409d, 24b7, a813, 10d4, cfea, 3f40, 462d, 0103, 9011, ecaade2014_163d40, 7fce, caadria2015_081h12, fafa, 5251, 6bd6, aaf0, ecaade2017_198pp, a2d4, 7230, 5fee, c354, 42b1, sigradi2013_387d, 00c4, fb48, aa6a, 2722, 346f, 2ef1, b914, 2369, 31ab, 779a, f8b1, 0b3d, 1aa7, 91f6, fbac, 2108, 07a5, c7c1, 2a77, 0a5f, 0075, b1fd, b5f4, ad54, 10af, 15c1, 9117, ecaade2016_068b18, 7793, ecaade2016_058x14, 69d3, 3590, 2853, 4b63, fb79, 7cdf, 2c5d, 495c, ecaade2015_185n39, caadria2016_517i22, 87d6, acadia17_222qq, 18fc, fe82, ecaade2017_057k, 3a1c, 8810, 89a3, ecaade2014_123i28, 8aee, 5c90, d7fa, 395e, sigradi2013_194s, acadia17_318e, 555b, 87b7, 22cc, ce05, 0be4, 6c3e, a76b, sigradi2014_201g7, caadria2016_425c18, acadia17_392j, 06cc, c4b2, 190c, 2377, 4424, caadria2017_046p14, e8e2, 8243, e112, ecaade2016_094u25, acadia14projects_111k, 900c, ecaade2016_208t53, 56ac, 7944, ascaad2016_037g14, 7620, 9f6f, sigradi2014_097o8, e1ef, 961b, ecaade2015_158v33, bd92, 81e8, faa9, cdce, b638, fa5b, 5f7b, 32d2, ffb7, sigradi2016_647oo, ijac201614207m11, b9e5, dcfe, 6917, ecaade2017_199t, 1594, ecaade2014_014g3, 69c4, 7ec1, 91bc, 70df, 42fe, 9c2b, 6369, 59b2, 1ed4, d417, 8f8e, 48a5, sigradi2013_268f, b95a, acadia14projects_291f, b6e9, 4ed5, d4f9, 0744, 7629, 0117, 4566, ecaade2015_196d42, 05d2, sigradi2014_048u4, acadia16_72j5, 9096, 80d6, sigradi2016_817m, 2bf7, sigradi2014_197a7, sigradi2016_636o, 881f, f09a, 38e6, acadia14projects_409n, 747c, 673e, e3e4, cf4e, 3457, acadia17_322j, becd, 52a6, acadia17_534mm, d6a7, e863, caadria2015_164g25, 6451, f691, 98a2, 90b6, 4f38, 4f8c, acadia17_248k, 084f, ecaade2017_201f, ccd8, sigradi2015_8.239y13, f68e, b291, 3d2e, 6918, 5fb5, acadia17_670cc, caadria2017_174k42, acadia14projects_619an, db85, 4b9f, 1b93, 8d78, 00d2, ea5f, d1ca, a42c, 9465, 06d1, 2f58, 4b2f, 9c05, 40eb, 0f8d, cf59, bdbb, 205e, edb1, 1eb7, eadb, ascaad2014_026f7, caadria2017_048o15, 6496, 64d0, c01c, 6a54, c831, f1fc, 204e, e515, 6601, 967e, b65f, e2ae, d60d, ijac201513105e4, ascaad2016_046n19, 2314, acadia17_322qq, 713c, b166, 2f09, c3ae, 0440, 5e63, 4df1, 9c20, a6ee, acadia17_650e, a416, ecaade2016_152v41, be3f, caadria2016_281h12, ecaade2014_144x32, dd8b, a601, ijac201715201v, ebc7, 0b4c, 8c75, fc24, e8ae, d717, 6ee5, 12d7, sigradi2013_313, ijac201412205z3, 9fa8, 0220, sigradi2015_11.34c24, 420f, caadria2016_045k3, 0fbb, e6ee, sigradi2014_114l9, 6197, 2261, b0f6, ed3b, acadia17_248m, e0dc, b800, 4a8a, f98c, sigradi2013_397d, 90b7, 0202, 212c, d43f, 5aad, 38d5, d85d, acbb, e07e, ascaad2014_022k4, c295, ecaade2016_023z6, acadia14_463i, ecaade2014_224s57, 94dd, ecaade2017_059yy, eaf6, ecaade2016_238v63, d6a0, 344d, sigradi2013_386z, 0e8c, ijac201614202k8, caadria2017_005y2, 4e91, ef14, ab49, 07bd, 6fb5, 3d4f, caadria2017_051n17, ecaade2014_044t10, 1de7, a9c0, sigradi2015_4.219a7, 49a7, 2f2f, 3022, 3fab, 7387, 7b25, e2d3, 1d40, 80b9, acadia16_24n2, c604, sigradi2013_41z, c646, 558b, 3a1b, ecaade2017_133b, 7cc2, 93f3, 46a3, caadria2015_208t31, a576, 61f7, acadia14_565l, 99df, 9f1f, a708, 8c44, 1e5a, ed4b, 2eb6, e593, 0dcf, acadia15_47g1, 8e81, ascaad2016_035m13, 03b7, acadia14_189ay, ecaade2013r_006t4, f2c2, cc06, ijac201715104gg, c321, 543f, ba9a, acadia17_670ss, e504, ijac201715204v, caadria2015_096n15, ijac201513101j1, baf4, 2d6b, ba5d, b742, 1d91, 96eb, acadia17_392k, ecaade2016_078j23, 5fef, 016a, acadia15_497l22, 9b15, a4f1, 7d64, acadia14projects_445al, 3817, 5775, ascaad2016_015o6, 0adf, e9ba, ecaade2014_149c35, ascaad2014_026d7, 4c16, 3132, acadia14_219d, 2b8e, caadria2016_197i9, 3a82, acadia17_492mm, c37e, 60b7, sigradi2016_515g, acadia15_161d6, c2f5, d704, dce6, acadia14projects_609ao, 0d91, sigradi2015_8.264e14, caadria2016_477u19, 43a8, ee3c, 7d49, af33, 8f74, 4244, ecaade2017_041l, sigradi2013_30j, 4f60, 40fe, feff, 86a0, f196, 6bfa, 3991, acadia14_247o, cf01, 739b, 5bff, 2749, 8ee4, 90ea, b118, caadria2015_004p1, 4bf3, 339f, 5c10, 4667, 127d, 31c0, fec1, 267d, a4bf, fa6b, sigradi2015_8.264t14, 8ade, b69b, f42f, ecaade2016_106n29, 7f60, a544, b8ae, ecaade2014_011i2, 2800, 134e, b068, 98f6, acadia14projects_479ax, 8b84, f258, ce0d, 86e5, be89, bfed, 4963, f6e0, b5f3, e7f1, 7cf7, 7d67, sigradi2013_41l, acadia16_402v24, 9f7d, a6a1, 7924, c906, 3f7b, 8080, 2b57, ecaade2016_tkor66, 1e0d, da6e, f809, 3b20, ccdc, ijac201412201h1, c124, dc11, ijac201614102h2, 2b04, ecaade2017_076aa, 81d4, c5e5, 0990, sigradi2014_265s1, ace2, caadria2017_004k2, ecaade2015_33b6, eb5c, ascaad2014_007a4, 101c, 80ad, 7e2f, 8488, 2def, cd3b, ijac201715202p, ecaade2015_293e64, cfd6, sigradi2016_611n, ascaad2014_029t8, da2a, ascaad2016_002m1, 8ed4, sigradi2016_732i, ascaad2014_031f9, caadria2016_611l26, 1472, 7986, f7b2, ecaade2016_144g40, 11f6, 27ce, 94cd, 97aa, ecaade2017_192ww, 46c8, ecaade2017_277jj, f745, acadia17_520g, 796a, 8fff, ce7d, ecaade2016_230i62, ac59, 6b0b, 2146, 96d7, ecaade2014_024p7, 7c45, d315, 3909, f832, 1d81, acadia14_153ap, 42e6, sigradi2015_10.220g20, acadia17_446v, fbed, caadria2016_405k17, sigradi2016_448ee, 9f16, 5ed3, eb7c, efc0, 2075, 627f, f45a, 4752, c8da, f1b3, 9ee9, f26c, cf61, 88ac, ae99, ddb4, d530, 45ca, e898, a9f3, ijac201614105e5, b7e8, e830, acadia14_681av, 5f6e, 82c7, 3401, acadia16_98l7, b3f6, 7758, 0626, 428d, 2110, 06fc, 48a2, sigradi2015_7.203e10, a01c, ca7a, d33a, 84bf, 4f5f, b1eb, acadia14_647ax, d98a, sigradi2016_752pp, 530d, deb0, 5e40, sigradi2014_132v1, faa5, caadria2016_745f32, 8795, 91df, 3e98, ecaade2016_223y58, sigradi2013_414s, 3862, 248f, ecaade2016_197c52, 9f94, 0903, ee35, ecaade2016_033w8, fb3f, 2a0c, d597, fd4c, ecaade2017_003h, 954c, ecaade2015_138j27, ecaade2014_157f39, 5b88, ascaad2014_020t3, caadria2017_054g18, acadia15_47i1, e9cd, ecaade2015_22c5, 5a42, 48a4, 6112, 09bd, e969, ece8, bada, 7048, 0a3a, 472a, 0d81, c655, 649d, 4da5, 2e2a, be32, cf27, df31, b5d6, ecaade2017_277mm, 4109, acadia17_404cc, acadia17_501pp, 3a08, ascaad2014_019g2, ecaade2017_215t, 3b09, acadia14projects_655ae, bff5, ijac201614402z1, 87ce, 330a, acadia14_153as, sigradi2015_7.203k10, 492f, 4a5a, 300c, a3f4, bee5, 2374, 0f48, ab9c, fbfe, 7279, acadia17_381cc, 6d89, 649f, sigradi2015_2.213x1, d66f, a7a7, 8ec5, ijac201614201b6, ecaade2017_085xx, ecaade2016_171a49, 7684, 9344, fc4c, 2c16, 5ef7, 1633, 3c52, 1ca1, 4123, 0dbe, 967c, 1404, c97f, 6b56, eea1, 7107, ecaade2016_158m43, ba80, 500000000, a1dc, 8e27, caadria2015_156k24, ecaade2017_006cc, 3893, d514, acadia17_366t, 66f9, 3ee2, sigradi2015_10.74s18, 0bcb, 8afd, 3d5c, 5315, ijac201715105qq, ecaade2017_122d, 158b, sigradi2016_642kk, 889f, d0eb, e893, 616a, e1d1, b00c, 2505, 56b7, 71ca, eab4, 7098, ecaade2014_088b21, cb9f, d42b, sigradi2013_263p, acadia14projects_445af, caadria2017_094r25, 5ac4, 86a5, 025e, 08f7, ab2e, c875, ab53, 4e21, ijac201412401n3, eca9, b9e9, bf03, 8927, 9765, d5d2, c692, 0ec5, 5425, 0295, c048, 8de4, ijac201513206d9, ascaad2016_045a19, ecaade2015_81p15, 3636, e518, 4b07, a265, acadia16_106n8, ac0f, 8716, 47dd, 2c35, ecaade2016_089g25, a4fe, 9b6d, 1eb0, a658, d57c, acadia14projects_339ab, 1f7e, 47af, 19be, 10cd, ecaade2016_225w60, 7227, 5c1a, 9b93, ascaad2014_014i7, d3c6, ecaade2014_237v60, cbea, 837a, 7c79, sigradi2015_sp_8.326a31, c481, 3bff, acadia14_365ag, e8f6, a6d5, acadia14_339ag, 9b58, ijac201614201x5, acadia17_71nn, 2ec8, 4c2f, ascaad2016_049s20, 51cf, 37b8, ce71, fdda, 4aa7, fa73, 5bca, ecaade2016_239y63, 8621, 23a0, 980e, 47b2, 5931, 4f4d, f52b, 20e9, a137, 7b94, 4c4f, ecaade2017_255p, 5c51, e05b, ea32, 2dbe, ecaade2014_176b44, 9c82, 8a05, b8f7, ecaade2015_92y18, 2c5c, 05bc, caadria2017_051s16, 8203, ecaade2014_085f20, 46e7, ecaade2014_035w8, 997d, d802, 11dd, e3c3, 7ac3, e1b3, dff3, 7369, acadia17_52v, ecaade2015_329i71, 92b8, a3ce, ea12, a456, 5fc3, 1686, b9da, caadria2016_683k29, ead7, ff98, 2cdc, sigradi2015_8.41z10, sigradi2014_329x6, ecaade2015_138f28, c3fd, 19b7, sigradi2016_654d, 74d4, 8b0c, 5ff9, ecaade2016_028g8, 7733, 5623, ecaade2017_293zz, f4ae, caadria2017_016w6, caadria2017_047y14, 0862, 8df5, 55b1, e6b0, 503f, 2e60, f07f, caadria2015_099p15, 8819, b013, 63d6, b26b, ascaad2016_017y6, 2155, 9e31, 9eb1, sigradi2015_12.215u27, sigradi2014_345g8, 76ec, c594, f227, f3e0, sigradi2016_357m, e982, e550, 67a2, 2192, deb7, acadia16_88n6, acadia14_655ae, acadia17_373n, acadia17_52k, caadria2017_048x15, d5f1, 0b91, 577f, b7a2, b11e, ecaade2017_288kk, ecaade2017_085f, 167c, ijac201412305y1, 8aa6, ab1d, sigradi2015_11.196i26, ecaade2015_317h69, 3eca, 3943, ee05, 6bf5, sigradi2016_483hh, 97f4, 939c, 1718, caadria2015_246e36, 81b0, 5962, d2a5, 9f71, 7ac2, b6ef, acadia17_38zz, 9232, 5ad7, 6f4a, 9a79, 1006, 16b4, sigradi2015_8.186i13, de5a, ecaade2017_071rr, ecaade2017_032e, ecaade2014_072t17, a331, f45f, ecaade2017_057s, 4fdc, 2b03, e7ae, 74f6, acadia14_177af, bd03, 0e2a, 865d, sigradi2015_9.152n16, 3264, ascaad2016_045h18, ijac201715102z, acadia17_222g, 4395, cb81, ascaad2016_008c4, caadria2016_673b29, f6ef, ecaade2014_237t60, f2b1, 20eb, b1d2, caadria2015_190f28, a62c, cea3, 60e5, 9c1b, 1731, acadia14projects_661i, 5914, ecaade2015_91h18, ecaade2013r_015o8, acadia17_230g, 7b75, 8e9a, 4c6b, 84d2, sigradi2014_186g6, e2d1, ec69, 37c9, 56c5, d12e, 73a0, 146e, 0607, 2e52, ecaade2014_137a30, cb55, 5642, 3aec, 6a2c, 188a, caadria2015_090u14, 87fd, a2c2, 9ce8, 8701, d41d, 5e7f, caadria2017_043y13, 92a0, f098, sigradi2013_158s, e348, f69d, caadria2017_054h18, 8e5e, f243, 8e2e, 7976, bbfa, caadria2015_130f22, ecaade2015_161f34, fc3a, bc55, ijac201513304w11, 8c93, caadria2016_343d15, 6238, df57, 99a8, ecaade2015_329l71, 6f18, 361d, 687f, ascaad2014_005y2, 8b7c, 2196, 6432, ce74, 121d, 3794, e96b, 1ca4, 7d53, f9f1, ac39, ijac201513305j12, e183, ed2a, ecaade2014_088d21, e8fa, bf96, e5a3, 146a, 4b08, 9386, 303b, 82f3, 5731, 61a8, 7002, 4497, sigradi2016_448r, sigradi2015_3.9b2, 7590, caadria2017_047a15, 73e9, 0475, f99e, ecaade2017_293uu, 4de7, 6cc8, 6eed, 7945, 3674, 16ff, 15b2, ijac201614201n6, ecaade2014_012t2, fbe1, 0a58, ecaade2014_173l43, 0877, caadria2015_213v32, eb12, c71b, 36a5, fc76, acadia15_343w14, ee29, 2fbe, acadia14projects_153ak, ecaade2017_225j, f794, a2fd, 32fc, 1a75, ecaade2014_218u55, acadia16_382c24, acadia16_432v25, bd87, ecaade2014_186p47, f2f3, acadia16_488c29, 49af, 212b, f211, fa8e, a7a2, 7bd7, fd10, 4c80, acadia14_365ad, 8b41, d53c, b7cc, 143a, 75e8, c72a, 60eb, caadria2017_163f41, a779, ecaade2014_176c44, a0ec, 3166, 3dda, fa6a, b883, ecaade2015_152t31, d502, ecaade2017_199kk, 8bc2, 8a65, f5e6, 92a6, caadria2015_108y16, 9ac2, ecaade2017_170i, c2a7, 3ffc, sigradi2013_311j, 3eef, 01a7, 2a93, b406, 99fa, 831e, cce6, 7790, b5d5, acadia17_28aa, 5cd0, 3e52, 99bc, 6495, f0e7, cd87, acadia16_372e23, acadia17_189ii, fe7b, ecaade2015_196t41, 74a9, 6539, sigradi2016_817k, 08b3, 35dc, fa0f, acadia14projects_661a, 029d, a977, 969b, f367, 5857, bd50, ecaade2015_171e36, 52ad, 5463, ecaade2013r_004v3, ijac201412406i9, a617, f5eb, ijac201614205t10, d8ce, 0502, 03c8, 909e, sigradi2014_186f6, 2e7e, daaa, ecaade2016_222w57, 021e, acadia16_24o2, 99bb, aa8f, 447c, faad, ecaade2014_104n23, b017, 1eee, b998, f0a8, 8e31, c909, 7639, f1d3, 524e, 1c25, a924, acadia16_34a3, acadia17_402e, 4793, ecaade2017_046f, 813e, aba2, ecaade2017_302w, cd0d, 7d68, caadria2015_111h17, ba61, 559b, caadria2017_145r38, dbda, c761, 5b2b, 19c0, 5c79, 2144, 5e3c, sigradi2015_3.209d4, d608, 58b7, acadia17_212ff, acadia16_372i23, 37b0, ecaade2015_101h20, cbc4, ecaade2015_148o31, 19eb, ecaade2017_073p, fad5, c1b4, acadia14projects_63af, 4814, ijac201614103n3, 77b9, 0db8, acadia14_219e, f140, ijac201412408i2, 8a5e, sigradi2015_9.347o17, 7096, 2ead, 823c, c935, d801, 80a8, 48bf, bb7a, 7b4e, 4039, ba67, 1d2e, a94e, 1255, b2db, 29f0, 0d63, 2c7f, 98ba, 0a2f, 230d, e0aa, ebb2, sigradi2013_43v, dd85, caadria2015_016p3, aa40, 650b, 8542, 702b, a3e5, b68c, adc9, 9113, 9181, acadia17_423hh, acadia17_454z, 823b, ecaade2016_119r32, f519, 8ac8, e208, caadria2016_683r29, 7f76, ecaade2017_230nn, 8d36, 1162, 0f10, 960e, d5d8, 171a, ecaade2017_047r, 5a73, 40ff, caadria2017_124w32, 981b, 609e, ea02, 51e6, ecaade2017_255qq, acadia17_340qq, acadia15_95k3, acadia14projects_339ap, fc7f, 39aa, 1d32, 6698, 302a, 7d03, 5628, 75a9, 1b21, d9f9, 8c0a, 40f0, c9e8, 3473, d419, 9254, acadia14_539b, 4281, 268b, 20d6, 6f0b, acadia15_483e21, 92ad, 682c, 8be8, 1f86, fe8c, f068, ijac201513305z12, 5830, 3b0d, ecaade2014_214g54, 1e1d, ecaade2015_53y9, c57d, 57ee, 5d70, e1e1, ecaade2017_269nn, acadia14projects_479y, 4061, 92ac, b661, acadia14_347au, ecaade2017_301f, 10dc, acadia17_350bb, 0506, bdfa, acadia14projects_219e, 6995, 1f57, 7277, 870b, 7d80, 76da, f30d, sigradi2016_560v, fca8, acadia16_352h22, 231c, sigradi2016_431q, f263, acadia16_164z11, acadia17_248c, 7c78, 2a42, ecaade2015_171a36, 1134, d7ed, 5184, 3193, e70a, 97c4, d358, bf35, e807, 71ff, ecaade2015_194c41, c06a, de2e, 2463, ecaade2014_204v52, ecaade2015_15y1, ecaade2014_070f16, ecaade2017_202o, acadia17_628uu, 7cfd, c70e, 4371, 8cd1, 63f1, 40a4, 1948, acadia16_402t24, acadia16_478u27, f29a, df4b, f5a7, de45, acadia16_326r19, b930, 4b7e, acadia17_190ww, 4742, e3e5, 502c, ijac201715202hh, 51d5, 8672, b274, 8376, acadia17_18i, 0e7b, 47ae, 7951, 92d3, 1328, ae9e, f7f4, ecaade2017_203ii, ijac201614305m3, 4c1c, a5c4, cb6c, c24c, 572c, af03, 32c4, 2e45, 3e3b, 1671, b5b1, f437, a159, 15af, acadia14_637ai, 0d8a, 6874, ecaade2016_017p4, 6fe6, abd1, c864, 9292, ecaade2014_188m48, 85b1, 012e, 5308, e7f2, 9090, cee4, 9bfa, acadia14_601af, abf4, sigradi2015_4.219e7, sigradi2014_263h1, 51e4, 04f2, 9c7d, 87a5, a5b8, 15d1, d7dd, 6f7d, sigradi2015_10.307z20, aefa, 392e, a962, ascaad2014_005h3, 9ccf, 31b2, b2e1, 8cbf, acadia16_352c22, 2c5e, ecaade2014_146u33, b829, 4df3, ff7c, e5c1, 0069, 5a1a, caadria2016_725g31, 9494, ijac201412408n2, 7ea4, b082, ecaade2016_127c35, e812, d202, 36fc, 898b, ecaade2017_302ii, 3e9a, c900, 28f2, 8d26, 32e1, 7c0c, 9524, 7f36, 7e55, ecaade2017_046ww, d7f5, 9ae7, ecaade2017_143e, sigradi2013_400r, c5f3, ascaad2016_050x20, b86a, ecaade2015_177a38, acadia15_110u3, 2363, ecaade2015_211x46, sigradi2014_339b8, acadia14_435ay, ed29, 8dba, 38b8, 9037, ijac201412203j2, acadia17_18n, ff3f, ecaade2016_002f1, 7ffe, ecaade2017_211bb, c067, 41ca, 7812, aa41, d720, caadria2016_435r18, ijac201412408f2, acadia14_487i, 2fce, 3f86, 5aa8, 531e, 659e, e08a, d1c6, 5dbf, caadria2017_055o18, 245b, 313b, c755, 7112, 5ab9, 9890, ecaade2015_302h66, 5d7e, 4be5, ef98, e201, e4c4, f1f2, sigradi2014_049n5, 92a4, a1a9, 46c3, ascaad2014_010p5, ecaade2016_036k9, bd26, a360, 638f, sigradi2015_5.384n7, c8e4, 705a, 1020, 5829, ff35, 8960, 91c9, 1a62, 12c7, 16bb, 92ba, sigradi2016_455h, e2e3, 9a62, 2b46, b2c5, be41, ecaade2016_217o55, acadia17_237gg, 26d3, acadia16_402s24, 5442, 2ff2, 4943, 7b9e, cc2b, 4ad2, 5c31, 6346, 3edb, db4a, ecaade2017_151u, a426, 0958, 54a0, 9b42, acadia14projects_291h, cef8, 82c8, 9d54, 83cb, 114a, 98cb, 4044, sigradi2015_11.34z23, 561f, 9ec6, acadia17_201b, caadria2016_745e32, 96ac, 7a27, e993, ijac201412304z1, d32c, c4c6, 318f, caadria2017_054f18, f358, f8b7, ecaade2017_152nn, 5168, ecaade2016_021v5, 6c7c, 0db0, d9bf, ecc8, e37a, eee2, 4e90, a272, c353, sigradi2013_387z, c268, ab65, 8086, ecaade2015_136p26, 5ea3, 578f, ff6e, 4d38, 7c55, c67e, acadia17_382xx, df5c, 8f08, 0566, c363, 2f3d, aa6d, c784, 1197, 972a, 5d3b, b93b, 1f46, 749b, 7f8c, ecaade2017_101dd, 26a5, decf, 8431, 9217, 85e2, ed7c, f683, caadria2015_099s15, ascaad2014_012o6, 3c72, 2ed6, 9a1f, b7fc, 7fd1, 1527, 65ea, 8579, c61f, ecaade2016_242l64, ce8c, fe73, 62d4, f6a5, a577, ecaade2016_223c59, e8a0, caadria2017_147z38, ecaade2016_139y38, ce49, 7b11, acadia17_600y, 304d, 7a7b, a25d, 0bda, 0d2a, 1dd4, acadia16_140y9, 130f, 2f9a, 7b8f, 8b1c, ff6c, sigradi2014_099s8, 36ab, cfcb, 6feb, d2b9, c945, 79ec, 25f9, caadria2015_170u25, sigradi2016_815ee, acadia16_224r14, 2149, 8a9c, sigradi2016_448bb, bf75, 9de2, 9471, ef35, 3789, 8508, ecaade2016_238j63, acadia15_57s1, ac2c, fe5e, 0af9, 4527, 3ada, 9311, 132d, a0e5, 9dac, f200, ijac201412205v3, abf0, acadia17_570aa, caadria2015_114z17, 1f00, 173f, ecaade2013r_002i2, sigradi2013_280s, acadia14projects_33al, 86f5, bd25, d14b, d8e7, 169b, 6507, 42e4, d1b9, ecaade2014_140l31, 66b5, acadia14projects_719p, acadia14_339ak, 1d6b, caadria2016_353u15, 99ed, 9d34, 79ca, 78f2, cc35, 3383, 19c2, ijac201513306d13, sigradi2015_4.52k6, 805a, f9b0, 4458, faca, f62c, 2468, ecaade2014_094o22, 31b9, 820e, 0eb5, e4a2, d532, caadria2015_208o31, 0447, e79c, 22ab, b93e, 2c15, ecaade2014_180x44, 6341, acadia16_332y19, 9cde, 3ec7, sigradi2016_421ww, acadia14_347aj, a26e, e1e6, d328, 8176, ecaade2014_128t28, ecaade2014_100d23, 8d80, f2e9, 1dab, sigradi2015_9.347i17, f504, 97dd, 58a0, acadia16_98c7, a174, ascaad2014_035v1, f5b6, ec6f, b532, 838c, ecaade2017_143b, 69e1, e116, 8659, caadria2016_197k9, 363c, b5bd, 9cf2, 0c64, 14fb, 2859, b444, 89f7, 1826, caadria2015_126g21, ijac201614306b4, 69da, 6950, e864, fe61, faa8, 0709, b7b6, 768c, 9693, ecaade2014_168a41, ecaade2015_217x47, sigradi2013_386i, 4569, b9ee, 1470, 5b00, sigradi2015_3.394g6, acadia17_70hh, d583, 0216, 2b0f, ijac201412407y9, acadia14_63aa, 7539, ascaad2016_038i14, c955, 04e1, 8ce3, 2cd0, acadia17_492ff, 0290, c90a, e7bd, ecaade2017_181z, acadia14_531s, afeb, 0347, e2cf, ascaad2016_027v10, c022, ijac201614309u6, c3c1, sigradi2013_100f, 4807, ecaade2017_079u, 19d8, 2ae8, 028e, acadia14_375m, 4c89, 341c, caadria2016_809f34, 9452, acadia17_248qq, 5d96, b256, 7b82, 1abe, fc8a, fc03, 93f7, caadria2015_226p34, ecaade2017_044mm, 64e6, caadria2016_517b22, f7f3, 1df6, 3937, 61fa, 4724, ee9a, acadia17_36aa, 6c42, 4a3f, 545c, dfbc, a629, 4605, 0742, c7bc, 8354, edcc, 5dda, a891, c92a, ecaade2016_040w10, ea69, e346, 9585, acadia16_478n28, e204, 41d8, f1f0, d411, 2c2d, afca, 42d5, f7d4, 6d4a, 5a3d, e4fe, acadia14_671r, bba5, ijac201614305s3, 894f, 0047, 64ba, 9ddb, d6b7, ijac201614208n13, e3ac, 6f49, 2497, df0f, b42c, 46a1, ca20, 0b27, c04a, 4ec1, 3d91, fa0e, 1d42, 4eea, d4c9, ecaade2015_227r50, 89c3, 9114, 19da, 8a22, d6e6, 95a8, c30f, 9e7b, 936d, 4d96, 72bd, f05e, 2f85, 0e3a, ecaade2015_284h61, ecaade2016_144m40, 6241, acadia17_390nn, ascaad2014_019h2, ecaade2017_053l, 5a2b, c84a, ecaade2017_232d, fa90, 5c23, caadria2015_102b16, 7b39, acadia17_92j, 95e2, 78da, acadia17_50rr, bcbe, ecaade2016_230h62, c77c, c3fa, 72df, 4bf5, e04d, 0444, 43cd, 198f, 2ed5, 75bc, c7fc, 3b8a, 3968, 5e8c, a94b, df1d, 01e5, 9ca7, 4279, 3ec3, b463, 3482, cb5e, ecaade2017_169vv, 1634, sigradi2015_10.377u22, f448, 608c, 4908, a9a9, 8c5b, c996, 3da4, 1664, 27a6, 284b, sigradi2015_9.152p16, sigradi2013_41i, f812, ecaade2016_123j34, ecaade2016_222f57, 7ddd, acadia14projects_311u, 4313, a8a1, 2133, cd5f, 6b20, 5eec, acadia17_154y, 18b6, 9d31, fbc5, ecaade2015_253w57, 29bd, ijac201614102u2, sigradi2013_327p, 38ca, 32ae, 3a6d, ecaade2015_92s18, 6f0f, acadia16_432k25, 78d3, ecaade2014_038o9, c8bd, bd23, ecaade2014_143r32, 8cb3, e254, 1f7d, 600b, 2d95, ecaade2016_106j29, ecaade2017_225qq, 19c7, 667e, ef17, 2a9f, 883a, bff9, 3540, 8baa, acadia17_455cc, f02a, ad10, de29, 669e, e070, 140f, da44, ecaade2014_157h39, dd56, c678, 83e9, 3d6f, ascaad2014_005k3, 8084, d49c, 0207, 4184, a43c, cd39, 6232, 796e, bd74, 276f, 674b, f5cc, fe9a, ba8c, 8d63, acef, ecaade2015_86n17, 756c, acadia14projects_145y, ascaad2014_010n5, sigradi2014_074s6, 91cc, 589e, ecaade2016_087v24, ae72, 97a7, 1fa3, 41b4, 1027, acadia17_522dd, ccda, ijac201715204w, 0fef, d4a9, d68d, 635a, 2f1d, caadria2017_115i30, acadia16_362n22, fbb0, ac07, a70b, 1b9e, 8b22, ba0e, 6643, 832f, ba6c, sigradi2015_11.136m24, 98a4, ec3f, 2ddc, d887, ecaade2016_028j8, 704b, 381f, ecaade2015_205v44, 925f, 30ac, acadia14_427an, a9c4, b79f, 1f28, 90fc, ascaad2016_049z20, ef8e, 98bb, 9371, 53ee, 3a1e, 3ff6, 563a, 5f0a, caadria2016_641r27, caadria2016_187a9, 300b, 2c34, 29c3, ecaade2015_207o46, acadia14projects_479j, ecaade2013r_003b3, ecaade2017_199rr, ffbe, 2f51, 45bc, 4fa6, ecaade2014_194z49, 51f3, acadia15_371i16, sigradi2014_123v9, 6de1, 6ba6, sigradi2013_386f, ecaade2014_035a9, 9776, 8722, sigradi2015_8.186g13, acadia14projects_565ah, 1180, e136, 2ae5, acadia14_339as, 2c2b, ecaade2014_168h42, sigradi2015_8.339w15, 7316, dcdc, 0893, ef9b, c3c2, 9245, ecaade2015_138e28, d885, acadia14_531u, 1947, 5bb5, 3dbb, 061a, 2874, 7651, 77cc, 3cb6, ecaade2015_101j20, 16db, ea10, a319, e1f2, e000, 53a4, 6a14, ecaade2016_102m28, acadia17_154s, 17a4, ijac201614305l3, e2db, b009, caadria2016_187x8, 9e32, 5cc8, 1aed, ecaade2016_057u14, eafb, 8fd7, ecaade2015_61x11, 59b9, fece, 701a, caadria2016_125u5, caadria2015_109c17, ecaade2016_161w43, 07bf, d78f, ascaad2014_030d9, ecaade2014_239z61, a663, 5906, cb47, 317d, ijac201513305n12, sigradi2013_421j, 7c62, acadia14_453g, ascaad2016_018j7, 155c, ijac201513104u3, 4be6, 7805, e2c5, 16a9, b5b0, caadria2016_187e9, 3b17, 774a, f3b0, acadia14projects_531w, ijac201715106a, 5325, 1627, ba30, 7fea, ecaade2016_037u9, caadria2015_086f13, ecaade2015_217z47, 0c1b, caadria2017_104b28, 0923, 1475, 382d, ascaad2014_025k6, 9178, 3304, sigradi2014_299d5, 8c35, eb08, 2bac, 9f9a, 5aba, f6fa, 74ae, 57c6, 1d00, 6df7, d458, acd2, 2d99, 6d91, ba65, c7dc, sigradi2016_369ww, 81ee, f16e, fc69, 5eff, f56f, b493, 51c4, 0d12, d8cd, b242, 0c34, ecaade2015_138p28, ea25, ebac, 4456, ecaade2017_053e, ad21, 380f, 09b4, acadia17_169a, 8f51, ec7b, ijac201614102y1, ae2e, 692b, 487f, 1a54, 101a, 3f77, acadia14projects_453e, 1c81, ijac201412407x9, acadia14projects_115aj, 5a34, 9ca0, a88a, 6749, 224d, ecaade2016_210j54, ecaade2014_143l32, 8ab6, ijac201715103b, 912c, e4d4, ecaade2014_191s48, ecaade2014_157r38, ecaade2015_138d28, e1b8, 7605, sigradi2014_032l2, 8c71, ecaade2015_116h23, 21f9, 8eaf, f3f8, ecaade2014_138s30, ecaade2014_194g50, acadia14projects_135ac, 76a9, acadia17_26n, 719d, 48e6, 8e32, b799, 7e42, 85fc, 99e3, f7e4, 8b21, 387c, 5964, d999, ecaade2017_111ss, 3b34, 742f, 814b, caadria2015_010v1, bd46, 26db, b480, ecaade2014_016e4, ef97, 82d1, ecaade2015_196g42, 7c02, ecaade2014_214s54, caadria2015_077w10, 8288, b3bb, ijac201412301z6, e8ba, 9cae, 8733, ecaade2015_278n60, acadia17_318r, ecaade2015_227e50, acadia17_117w, acadia14_479m, caadria2017_132t35, caadria2017_105k28, ecaade2014_159p39, ecaade2016_217u55, bc83, 92a3, 6ddd, d161, ecaade2015_138a28, a6ae, 99c7, 0600, 3d71, acadia14_619w, 811b, 9bde, cd57, e544, d17a, caadria2017_158c40, ecaade2015_200s43, acadia17_348f, 5410, 46df, 8057, 6da3, 50fe, a5e7, ecaade2015_86i17, 89ec, c13c, 9562, 59fe, 34c5, ad8a, 0d6f, 77b6, 7ac4, 897b, d4ed, c734, acadia17_640zz, 1a21, ijac201614102k2, ecaade2017_038uu, 6e6c, 711d, 4b85, acadia14projects_257ad, f685, acadia15_451v19, caadria2017_158v39, ecaade2016_071p19, 633e, b12a, aa1e, sigradi2014_186c6, e0f6, ae98, cebd, c0ef, d90c, f333, caadria2015_142k23, 9738, dbad, 1edf, 6bb2, 148b, ecaade2015_196h42, 52f7, acadia17_26i, 6de0, 16b0, 3cc0, 8dd6, ecaade2015_284i61, sigradi2016_732e, 35da, e3ea, 0a43, 85d2, 3649, ed77, 6216, 678a, dfe5, acadia14_365ap, caadria2017_149i39, ijac201412406h9, 8823, 2f60, 454d, 8e29, sigradi2016_407u, e71d, d2ea, acadia17_91e, ecaade2015_155j32, d716, 5310, acadia14projects_71v, 6ea6, 83c5, ecaade2016_tkog67, 1cc8, 8ecd, f39a, acadia17_670ll, ecaade2016_163o45, fe58, caadria2015_130l21, 0d77, ijac201614104x3, e156, b241, 3249, sigradi2016_805ff, 01a6, e153, ecaade2014_044j11, aecb, c721, d5a8, e5d6, e976, caadria2015_126a21, 5850, caadria2017_055i18, caadria2016_167g7, 92bd, aed6, c4c1, a675, ecaade2016_167p47, 4a17, b923, 3272, ecaade2016_071c20, b18d, 452d, 5a03, 0165, 2fc7, 958a, caadria2016_851d36, 5163, f276, 4ed9, d931, 480e, caadria2016_259p11, acadia16_432n25, ecaade2016_120i33, 9687, ce52, 8da4, ijac201614202j8, 960b, 0257, aaa0, 187f, c342, acadia14projects_311r, 6cbb, 305a, ijac201715203b, acadia15_483v20, ijac201412405p8, 45f5, 0c4f, caadria2016_631d27, 7fc8, 1a31, aa23, de10, acadia16_78p5, acadia17_464vv, 6226, a849, 2442, bfec, 5f45, 4a01, caadria2017_113c30, 77b5, f393, ecaade2016_140s39, 7217, 7e37, 610c, 0bac, d588, 1816, 8c5a, accf, 7d33, a33c, 36af, 4c5b, 7018, 1321, 03c3, ad32, 58a3, d28e, 4d6a, e7e6, b15b, cc9f, ijac201513104x3, 810f, acadia17_222c, ecaade2015_319c70, 00a4, 8073, a370, ab99, ecaade2016_068l17, caadria2017_018x7, sigradi2015_3.209a4, 4fb0, acadia16_106c8, 3a53, 6ad1, 89ee, c4c2, 492d, ecaade2015_37g7, bb21, sigradi2014_307p5, 35b0, 8814, 9502, 041f, 3a88, 42e9, adbf, 40a9, c2fc, cc09, 41ad, ecaade2015_21y3, 8568, 7278, 3735, 63ee, 0338, 26a0, ecaade2017_212ff, a788, a615, 8b93, 7871, 1ec0, 99e9, caadria2016_435m18, ecaade2014_019k5, 9d9f, ecaade2017_090oo, acadia14projects_81p, e820, ecaade2015_286y62, ascaad2016_010x4, 9cd2, 72bc, db10, bb4d, 17c0, ecaade2014_071d17, ecaade2017_066l, da02, acadia14projects_453i, ecaade2015_195l41, a77b, acadia17_220v, acadia17_257qq, ecaade2015_195h41, b980, 91eb, 1b6c, b969, 4459, ecaade2015_15b2, eeca, b1cd, a833, 0d52, 7336, 4acf, e311, cfe1, caadria2015_016m3, 831f, b586, 77b4, 8e23, b066, c627, 0dec, 7718, ijac201614207y11, 7649, cfa3, da64, d0c4, 195a, ecaade2016_087p24, 562c, ecaade2017_151y, sigradi2016_690i, ab8b, f61c, 5cfa, 0a0f, ascaad2014_017h1, 4d6b, ecaade2016_222i57, 93e7, 3ee6, cbc2, ijac201614303p2, 8801, 9460, 3f3b, 2783, ac47, c263, 1fa5, 9129, 9e5d, fe88, acadia16_318n19, 6b33, d5d6, sigradi2015_sp_3.85s29, b81e, cbaa, 071b, 85ba, f310, 549d, 78b5, ecaade2014_123h28, 410e, 8460, ascaad2014_004k2, 7407, 8138, acadia17_472nn, acadia14projects_291b, 1c90, b609, 92de, ecaade2016_108y29, acadia17_82gg, ijac201614304x2, fac7, f88a, ecaade2015_152b32, acf3, dd93, ecaade2017_201g, acadia14_301d, d572, 2754, caadria2017_175g43, 1457, acadia17_18j, 492a, 5c2d, 4c44, 707d, 5,9999999999999999e+83, 0e06, d102, 21f8, c520, 1d09, ab9e, c3bd, ecaade2016_mrtj66, e0f2, f090, acadia16_280k17, sigradi2014_041f3, 310b, 3f9a, 73ab, ecaade2017_146ff, 496c, ascaad2016_041f16, 9314, 4441, ea39, 25b0, 2a55, 4d60, 174b, acadia14projects_565m, 9259, acadia17_291o, 7d9b, b766, acadia17_37ii, caadria2017_074f23, 3439, c949, 2a3f, sigradi2015_10.307y20, 3030, d637, ecaade2016_123b34, c4cb, 745b, 53cb, ecaade2017_282u, ecaade2016_144i40, caadria2015_004g1, acadia17_562gg, ecaade2016_217f56, 281e, daff, ecaade2016_130z36, 38da, 8457, 710f, 3402, 4cb1, b0a3, ecaade2015_87s17, d571, 3bc9, 68f2, ecaade2014_030m8, 3d39, 28f0, sigradi2016_399g, c27f, 145f, ecaade2015_84y16, 0e33, ascaad2014_003x1, ijac201715202n, f37c, ecaade2016_111p30, d31c, 7be8, b0ff, 8601, bf70, 1d22, cc97, d6da, 14f6, acadia14_247l, f7ed, 6e13, 8b82, e303, 3e1d, 90ed, 7376, 4e60, b327, ecaade2017_202r, 9247, 0b73, ff01, caadria2015_086k13, 943c, ce80, 260f, ecaade2016_163v45, 888b, 48a6, c53c, 5148, 66e1, 0867, 6568, f0d4, 043c, 75b5, c8ee, 5f89, 33e3, ca70, ijac201715201p, cd19, ef68, ecaade2015_114i22, 5140, acadia15_57l2, 66d7, 769c, 849c, 0cd7, acadia15_451b20, b04a, acadia14_135r, sigradi2016_515i, 098a, 1744, 6527, cfd0, 354a, ecaade2017_021p, e849, 7cab, 7537, ac65, 6193, c924, 77ab, 2241, bec2, 20cf, 96a7, ad80, f797, 9f7c, b101, sigradi2016_816ww, 3041, fa3a, ecaade2015_303v66, d7da, b9ea, fd0b, c2b4, 830c, 13ad, 039a, sigradi2014_213v7, 5ff0, a77e, 23b2, acadia15_343t14, 5419, e5a1, caadria2016_851e36, 8587, 6093, ijac201614201w5, 5df4, sigradi2016_488s, sigradi2015_11.165n25, 1f90, 8b44, d7ad, acadia17_590f, 784e, acadia16_244k15, acadia17_339ss, sigradi2015_12.19b27, 9bb2, 9d9e, sigradi2016_484d, 1529, fa91, 38dc, 6ff3, ijac201412301y5, ad31, b8f5, 5a94, ee68, sigradi2013_280, 148a, dfd3, ecaade2014_149m35, 46d4, ecaade2015_280w60, 796f, d3c3, 0633, ecaade2017_073m, f708, ijac201715201n, ijac201614401e1, 6368, 2863, f155, 0da7, ijac201614207j12, f74e, c697, 9401, caadria2015_004h1, 949b, 2ece, 4512, 3cd2, d5c9, fd42, 291a, ae2d, af48, ecaade2015_206p45, ecaade2016_071a20, 8bb2, 87ca, 9d66, 6bd0, 758a, 394d, d35f, 5a11, 0183, 40ae, ecad, 026c, 4ea6, c958, acadia17_435g, 071a, f0b5, 19cc, 5133, d5fc, ascaad2014_009g5, dccd, 2905, 4ef5, 8f40, ascaad2014_005z2, a6cc, acadia17_482s, caadria2017_003e2, 11e5, ecaade2014_149z34, eb54, 0025, 9111, 0489, 259f, 67d6, 9783, caadria2017_123m32, 3449, 5f5a, b5fe, e4dd, 75af, sigradi2015_sp_2.112h29, 0331, feee, caadria2015_172g26, c62d, b0d3, f0e5, 86cd, caadria2016_663s28, 197e, 2564, sigradi2014_041j3, 06ec, acadia15_57v1, 1f3a, a64e, 910f, f293, 5db8, 7873, effc, 19bc, 84c7, 2c2c, caadria2017_048p15, 7efd, de2c, b1e4, b8bf, 76a8, 57ce, ecaade2016_106l29, ea7f, afcd, e30a, f985, acadia16_196d13, 8179, e143, 638b, 35b9, 59af, 26b8, 5141, 57c3, 67ed, ecaade2016_027d8, c4c7, acadia14_565ae, de4b, acadia17_366y, 7408, ecaade2016_098e27, d74b, 764d, 052a, ecaade2017_181t, ecaade2017_027d, 260d, 784b, 00c2, 5c0a, 7b6d, caadria2017_165m41, d11c, sigradi2015_9.141a16, 2296, a94f, cd54, d39b, 6a8b, b22b, 10b8, caadria2015_213s32, aa2e, ecaade2013r_013b8, 9b85, caadria2015_164f25, ijac201412306z2, d5e1, ecaade2017_124dd, a0ce, 29e9, f6a8, 4b0d, acadia17_62pp, sigradi2015_4.219u6, 2e2c, 737a, 5afe, c530, acadia16_140z9, ecaade2016_230l62, 038e, fdbc, 992a, 6eca, 530e, eb4a, 9867, 76b9, 028f, 573a, ecaade2015_215t47, 0e81, c867, 92a8, 8813, d46d, sigradi2013_311k, 4320, 6663, acadia14projects_199af, b594, 92ab, f5ed, 833f, ecaade2015_170r35, 0434, c80f, 5278, 8b9b, e6ad, 22f8, 4fb6, ecaade2016_113z30, e76c, acadia17_316yy, 7843, 12fe, b4fd, b9bb, 5760, ccc5, 93fb, 66e3, 7a41, d4a8, 8484, f728, fc29, b891, a064, 3a47, 6a1c, cdcc, 1bbe, 510b, e6b7, ca8c, sigradi2013_194n, d289, e8a6, 81d7, 8745, 3329, 4d75, 4829, c914, b534, c6df, 3aa2, 9a9d, b95f, ea6e, 4625, bab8, acadia14_125aa, 5b70, a4ad, 8ce6, acadia17_178aa, 9808, ecaade2015_317k69, b213, d92e, a79e, ecaade2017_105uu, ecaade2013r_004b4, sigradi2016_360v, caadria2015_014s2, 5ad1, ebe8, caadria2015_067h8, acadia14projects_473ap, dfb4, 90ff, 5df2, efdc, ecaade2015_314a68, d73c, 8433, 4271, 8218, 9c2c, 2cb3, c635, e955, 8030, f9ae, c488, 2321, dbc3, 34d5, 9286, 1adc, e331, db53, 5bb9, e552, 7b34, c3eb, 8a24, ecaade2015_81r15, a5dc, 351f, 1ff3, e472, a83f, ijac201614408g5, ce67, 0e00, ijac201614308m5, ascaad2016_045x18, acadia14projects_291av, ddc3, 3f8d, 2747, d006, 84ec, 49b8, acadia17_117bb, acadia17_324w, 0be6, 3598, c6b7, 0856, 7381, 0873, 9e64, 4428, fe04, 0fa2, 063c, bb45, ijac201412403c7, d04b, f64b, 86d9, caadria2017_009w4, c514, 79a9, sigradi2016_801r, 9083, 104b, 9a17, ecaade2014_030n8, 6dfb, ecaade2014_011e2, 345f, acadia14projects_661m, ab4b, ecaade2017_264e, c19a, 088b, 941f, ascaad2016_057p22, 39b3, 56d7, sigradi2015_8.264s14, fbfd, 31df, ascaad2014_007c4, f0d6, sigradi2013_343j, 1807, acadia17_608cc, cf64, ffef, caadria2015_049x5, ascaad2014_004b2, 37b9, 9d7c, 5b74, 596e, 2a71, ascaad2014_005r3, 8dfd, 4058, 54bd, acadia17_60r, sigradi2014_169r4, b56e, ecaade2017_048jj, ed45, sigradi2015_8.47l11, sigradi2015_8.289g15, d2be, adc7, c82d, 6616, 5241, 7264, ecaade2014_153o36, acadia17_26k, 2ffb, 4590, 6da4, e7c9, caadria2017_124k33, 2edb, 7ce1, ee01, 0b86, 390a, 352b, d5b6, ea03, 275b, ecaade2016_228j61, 504a, 7a4d, b769, acadia14_63af, 11f9, e377, ecaade2017_097ee, 914a, ecaade2014_086z20, b60f, ebd5, d198, 3737, 70c4, d0a5, 9bdb, 3be8, f688, 1fa2, 53a9, 02d6, c1f9, ee9d, d324, 93e0, 4484, sigradi2013_52g, faf0, 6fad, bd0a, 6ac7, ecaade2017_293ii, d0d5, 025c, sigradi2015_9.347x17, 9dbd, 52e9, e609, 6723, 96bf, acadia16_260p16, 0b87, a862, ba76, 8e5a, 16ef, 8184, 0a6b, ijac201412307g3, 807d, ecaade2017_232h, 3e2f, acadia14projects_75c, fcc2, 450c, ascaad2014_001h1, sigradi2015_10.307x20, 22bd, 1234, ijac201614307k4, f26e, acadia17_82xx, 047a, ffb0, acadia14_375c, 08e4, ecaade2014_066n15, 1c20, d282, 793a, 70e3, acadia17_481k, acadia17_138zz, f88f, acadia16_12m1, ddc1, 52d4, f550, acadia14projects_479u, f901, 1cf7, 4bda, deac, e03e, b14d, 2638, b516, 376e, eb1b, 3eac, acadia17_72h, 1968, acadia14_691ay, 6c3f, 1e0c, a1e9, 8ce1, ecaade2015_171d36, a92c, 9818, 1e35, ccd2, f34a, 8a73, acadia17_28z, 46b0, acadia14projects_101r, 877f, 4643, 483e, 56c8, 5ea5, a1ff, ce9a, ecaade2014_237a61, ijac201412404u7, 8ef4, acadia14_463t, 0dad, acadia17_349m, dd7c, ijac201412307k3, acadia14_473ah, 38cc, 1796, ad19, e242, 577a, cb45, ijac201513205h8, e185, 9a70, ee04, 4e77, 8308, acadia16_12j1, bfc1, 272e, sigradi2014_049e5, ecaade2014_111z24, 1f65, 47ad, bf8d, b4ce, 75ba, 859b, d718, caadria2016_517d22, ecaade2017_253y, 1e2e, f4b7, acadia16_270u16, aa76, 3916, 30a6, fd4f, 3121, 7720, acadia14projects_671v, 5345, 0053, 7959, ascaad2016_035o13, f9a9, 9a3b, acadia17_247rr, 20fe, caadria2015_218o33, 073c, ascaad2016_004m2, caadria2015_012f2, 279b, bcff, 4d85, 9706, acadia16_12i1, 222b, 3b02, 7b14, 4921, 7140, 61a0, f2d3, 6d11, acadia14_637ae, e72d, 38ad, fb12, ijac201412306e3, 662a, sigradi2016_815gg, ea82, 9af1, 7bc7, ecaade2015_170u35, acadia15_343r14, ebf5, 23c3, 6904, 0dbf, ecaade2014_113a27, ecaade2015_22z4, 8cd8, 8c68, 117e, 278b, sigradi2014_263v9, caadria2017_015e5, a295, bd1c, d965, bc2b, 4bac, d86e, 4933, acadia14_487h, ecaade2015_173e37, 96d6, e2d8, 5696, 182b, ijac201412304v1, b0fa, 6bdf, 7890, bf50, acadia17_90ll, 77fc, a6f6, 653b, 01b3, acadia14_473as, 67d3, e324, cc04, 30c2, acadia14projects_473ak, f793, 84af, acadia17_322h, 0133, aae1, 7674, 3ce7, acadia14projects_619az, dab3, 9fea, 8d48, 5cf2, acadia14projects_627g, 1825, d5bb, b82f, bda9, d544, d7e4, ecaade2014_036g9, 8dff, ecaade2015_233h53, caadria2017_081y24, 21a7, bc12, ecaade2014_072w17, 73d1, b830, 478e, caadria2015_114y17, f801, 88c7, a2c8, 3080, 3e80, b2c1, acadia17_590l, 0df5, 098d, b0d8, caadria2017_001f1, caadria2015_126u20, 5839, sigradi2015_10.378a23, 9288, d890, bcfe, cffc, 35a9, 229b, 438e, d85c, d888, 1a8d, ecaade2015_83i16, d01a, 729f, d08c, 321f, ecaade2017_105ww, f485, e29b, ec99, sigradi2016_637dd, f993, a913, ijac201412205s3, a529, caadria2017_046s14, ecaade2016_147o40, ecaade2013r_003n3, 60a0, 11e8, 473e, a7c2, 6b7d, 3802, 74b6, ecaade2016_210h54, 50d7, bac7, c885, 1d66, ecaade2014_163g40, 5f1c, sigradi2013_285b, 8fcc, d22d, d422, 65db, ae97, f13d, ecaade2017_192f, caadria2017_051d17, c1e2, 3723, 645d, caadria2015_070v8, abfa, caadria2015_049w5, e04c, 39e5, bcb9, sigradi2015_sp_11.303r31, 885c, a9b8, cbf2, caadria2016_507s21, acadia14projects_339ag, 54d5, 3c2c, 90bb, 829e, fd27, ec60, 3016, 2f53, 69a0, ecaade2016_045h12, dfca, 4cd4, 98e1, 43a0, 78ab, c111, d9b6, 7e2b, d620, sigradi2016_467s, 6799, 525d, caadria2015_142m23, acadia16_488y28, ecaade2017_077xx, bdea, ffa0, 7ed9, ecaade2015_237l54, dece, 5683, 4e64, a727, sigradi2015_6.387u9, ecaade2014_153r37, eefd, acadia14_555l, cc4a, 0956, 1a3f, 92d9, f18c, b81c, de8c, caadria2017_029t10, b091, a7c8, b1f7, caadria2017_051n16, 9c29, 6362, ijac201715104t, 5228, 555c, ecaade2017_157ii, bafc, e43b, 66f4, ascaad2016_049r20, 7497, d10c, e47b, b3f3, ijac201412304g1, 8bc9, c6ba, ijac201513201l5, 6c6b, acadia16_332v19, 33f2, ecaade2017_215hh, 06ea, 9ab2, 7756, acadia14projects_463g, 652e, 6f70, 050c, ad28, ed20, 0026, a704, 8741, a314, 0f70, c006, d4fb, 45e4, ecaade2013r_018v9, 0ee3, 8f8c, ijac201614301c1, 65cb, caadria2017_123t32, 5ae7, c1f7, ijac201715203g, 4490, 1ff1, 3415, d31d, ecaade2017_090pp, b190, 969e, 40c3, 8b05, 3b6f, af83, 78c8, a573, 2637, sigradi2013_243r, d612, acadia14projects_681an, a0d9, f3bf, ecaade2014_094j22, 30bd, 5069, ecaade2015_37e7, 5235, caadria2016_871m37, b1d3, 7bcc, ecaade2015_332u71, ascaad2014_016d9, acadia14_709ar, 14c9, d9fc, 889e, 1812, ecaade2015_256d58, 6100, cbfc, caadria2015_209x31, 50ef, ecaade2016_243w64, ecaade2014_080k19, f5ac, e088, 6a01, b041, 78d9, f503, 0c55, 4c9f, sigradi2015_12.259b28, ea88, 62bb, 9f13, 09b3, c059, c940, 830a, 7847, caadria2015_237t35, aa51, ecaade2017_077c, 28a8, acadia17_472pp, 2765, 4655, 7c1f, bb62, 10b2, 7c1e, 848a, 1a41, 1e76, 72d3, 9f8b, 0ea1, 53c8, ace3, dac4, d688, acadia14projects_145p, cf2a, 6dc6, 5e8f, 648b, 0fb0, d5e9, 121a, acadia14_311w, sigradi2013_234l, a792, 6dcf, 6b86, ijac201513101o1, c82e, fe07, a241, e490, 7b51, 9e72, 22c9, ae09, 7d5a, 1fb0, c16f, 3f6a, 846b, 3505, 6a7c, 26a4, 011e, de69, ecaade2017_031oo, aa26, 00ab, ecaade2017_083vv, d8b8, ecaade2013r_011c7, d302, b5aa, e26e, 616c, caadria2017_183c44, 9805, caadria2017_096o26, 0c4c, d76d, 943e, 972c, 0d82, c384, 0e18, 7816, e1a1, 20dd, 72fe, ecaade2017_053b, 12ce, b2d5, ecaade2014_070g16, 523b, 5d63, f825, 3832, acadia17_678w, acadia17_322d, 030f, ecaade2014_035c9, acadia17_297cc, 4676, 3be1, 78b1, caadria2016_013l2, d8a5, 7b69, ee22, 9496, d322, def8, 2a73, 9463, ecaade2014_019l5, a7de, 233f, 2016, 7747, sigradi2014_045e4, caadria2015_181a27, 9ca3, f3f2, a632, 845c, 7a7f, 6717, 61e2, 35ef, ijac201715202kk, 031c, 8a35, bfa4, ff74, 3e22, 2d3a, 993d, 2ff9, ecaade2015_271v59, ecaade2015_38t7, d454, sigradi2014_345e9, 6a82, 90a1, ac1f, ecaade2014_138d30, sigradi2016_655g, ascaad2014_008w4, 9067, 2147, 010f, ffc2, acadia14_237aw, 83ff, e6df, 025b, ff70, 3f64, afd1, 4261, 0e2b, fcbd, sigradi2016_792g, ascaad2014_005g3, 86dc, e1ac, 1fb6, 1e44, 0fbd, 1279, 66b6, 688b, 0870, 50db, 566b, c46d, ecaade2015_173k37, 0195, ecaade2016_221z56, d0a4, 9807, ecaade2017_098kk, bc76, 8bfe, fdd5, caadria2015_090v14, 2c86, 38f6, 675d, 6214, caadria2017_051o17, acadia14_189an, cdb7, ascaad2016_057l22, 5ba1, 50af, 5b27, ac64, 2617, cbb2, 8348, caadria2017_004l2, b8c2, 0a87, 2bb2, 0457, e5b4, ecaade2017_108n, a9d5, dfc4, 6a4f, da85, 8a0c, e842, ecaade2017_019cc, 5b18, acadia17_211k, 9cbe, 3163, 5162, 4f6d, b5f5, ijac201513104p3, 8e14, sigradi2015_10.309k22, caadria2017_113d30, 9f58, ecaade2014_186w46, c47b, ijac201513205x7, 98f9, 35fd, 8cad, d20d, a944, fc0d, 478f, ca72, 96a6, 1a2b, 593a, ecaade2015_13u1, 1a7f, c9da, 312a, ecaade2014_080d19, 6570, cbb4, ijac201513205w7, 86bf, sigradi2013_342r, 0bf6, 96e9, dd34, c567, a23f, acadia14projects_333ax, ba3e, 03b3, b6a5, 8951, d467, 7aad, ecaade2014_163b40, 4eef, ecaade2014_036f9, 3bbc, 715e, 45a3, caadria2015_114n18, 3965, acadia14projects_117h, fbc9, b2c4, 3c5f, acadia16_424h25, 8128, 8026, 956a, b1bc, c742, f820, 524c, ecaade2017_155h, 3daf, ecaade2015_195g41, ae28, 13c2, 8d8d, caadria2017_057r19, caadria2016_517a22, a212, 667f, 2427, 7eed, 7a89, cb9d, d500, 1a5c, e5db, d190, ecaade2014_233o60, dff6, ijac201412404b8, 4cb7, sigradi2013_135h, 596b, d958, c519, ecaade2013r_017z8, 9832, 4fbe, c7fa, 4b78, 4b21, 4791, a20e, 6a79, 9e99, 43ee, 826b, ecaade2017_079p, 355b, b0b1, ff45, 5876, 0248, 6af0, 4b4b, 207a, 1225, f91b, a6f7, 8a7d, ecaade2017_199pp, dcc1, 5d03, 967d, 9368, 4fc6, 11f4, f84f, f803, 1dac, ecaade2016_070r18, 2b06, 7195, ca94, ecaade2017_002c, 5323, aac1, c195, ecaade2015_138x28, f5c8, 1e09, 4529, fba0, acadia15_185x6, acadia14_117c, f7ff, ijac201715205zz, 20e0, ecaade2014_186y46, sigradi2014_279w2, d64b, ca87, f103, bb5f, a267, 51b0, d5b2, 4492, 1793, ijac201513201z5, b4be, 0d29, ecaade2016_221u56, 3341, c892, caadria2017_062u20, 12b3, ecaade2017_091ss, d21f, 0e6c, ascaad2016_042r16, b2fb, 0155, 925a, 6ed0, ecaade2016_062g15, 0bcc, 3d5d, dc0a, 05fb, e60e, b9e8, 33b5, ecaade2017_080ii, ijac201614201v6, b437, sigradi2013_244o, 7024, 0556, a337, ecaade2014_092g22, 4b3c, 8126, ascaad2014_029j8, 9891, caadria2016_829e35, 9540, sigradi2015_9.152x16, 8d98, bc66, f89c, ecaade2015_178e38, c08e, 1639, ecaade2016_168i48, bbe1, ecaade2014_156f38, a30d, 69c2, 80d2, 0973, 946b, 2eac, acadia16_470r27, cf1a, 201c, 4cea, 6021, bc32, sigradi2016_816ss, 4bbf, ecaade2016_208v53, f26b, 7389, 2089, 028b, 3b4d, e2f1, 347a, ecaade2016_238m63, dadb, b8ec, ecaade2016_105b29, acadia16_308r18, 6daa, a3a7, 43f2, 4c49, 8193, sigradi2016_602xx, dcb5, 9423, c8ea, 66ea, efe3, e34d, eaaf, ecaade2015_319f70, d080, 8043, ccbf, sigradi2015_8.47n11, 00c7, 133c, f6ec, ced7, sigradi2016_417oo, 8c33, acadia17_598f, acadia14projects_601y, 0f04, 7321, a4b6, acadia17_598a, 2a0e, dbe9, b41d, d6c7, sigradi2016_694j, 8b19, a4c4, ijac201513203v6, 1ca0, 5a6a, f967, 4c07, fdc3, f8f3, dd46, acadia16_214h14, c40f, ecaade2015_158u33, 9cc2, b4d2, ecaade2015_130z25, acadia14projects_479i, b776, sigradi2016_360p, 80c8, ce17, 66f0, sigradi2013_31, ecaade2014_168z40, 48fc, 34cb, 68a3, 0b4a, acadia16_478j28, b58c, ecaade2015_100b20, 74c8, 4bc8, sigradi2014_099v8, ecaade2015_83g16, 99d5, cb0d, 4cf5, ecaade2017_195nn, fd8d, 5ec6, 3d37, 065f, 6dfe, 35bf, ecaade2016_102c28, e042, 05b8, ecaade2017_ws-hybridlabcc, e7b5, 5da9, caadria2017_182n43, f08c, bd66, f9da, ead9, 5bfe, ecaade2015_324u70, b3bd, 4629, 09f2, ecaade2016_ws-dleadp68, 97fe, b404, 31fd, d301, 75d3, 437e, ecaade2014_184h46, 1a36, ecaade2015_193v39, 5ee0, 0392, acadia17_502zz, fe20, ba69, bb40, 42bf, 6a4e, ecaade2017_306k, 8b49, 8ba6, 04eb, 873e, a915, sigradi2016_534uu, b536, 2f84, 3c60, a657, 7792, d1e5, 4138, ecaade2017_164v, 6c02, acadia17_82w, 06d2, e63c, 2548, c85b, 3386, bcb4, acadia14_291e, b9b7, d280, 262d, 7719, d88c, 9300, 4e8d, ce89, f09e, caadria2017_051t16, 4d44, 5c30, 316e, 1094, ecaade2017_033s, c00b, 00e4, 2612, ecaade2016_075g22, 5e0b, 60cd, 763b, acadia17_71yy, ecaade2016_068u17, be16, eec6, acadia17_330kk, acadia14projects_473af, 298b, 2890, acadia14_81l, 30ad, acadia17_648m, 1a65, d55b, e9e8, 1d8f, 2690, 3429, e262, ascaad2016_036w13, f008, e55c, ecaade2015_73h14, ascaad2016_042x16, 76d2, d1fd, 80f6, 366d, caadria2016_177a8, ecaade2015_194z40, 194a, 6ee1, 6e5d, 2810, 0659, 6811, ecaade2015_129m25, 661e, 2aa6, 64dd, 29ca, 855c, 6659, 8d0e, 2e53, 0aea, ascaad2016_007s3, caadria2015_023y3, ecaade2016_139a39, a8f9, c606, 62c8, f9c3, 7d5d, dc31, 55b5, 7a45, 93c3, fb02, ecaade2015_246a56, 2634, 514a, 0f25, d5ad, 0ade, ecaade2016_067w16, 52cb, f789, 83c6, caadria2017_015s5, ecaade2014_127m28, b91c, 997f, ascaad2014_005w2, 7b3e, 0451, caadria2016_135a6, ff55, 5ee2, ijac201715102v, ijac201715105s, 7c49, 9e7e, 4528, 0819, 37d7, sigradi2016_816rr, bd8d, b7c2, sigradi2013_414, b47b, d9ff, d755, sigradi2016_724uu, 1378, 621f, b73b, bed2, caadria2016_013b2, acadia17_500ii, e529, bc53, ad68, ascaad2014_029u8, 1aff, b925, 9731, 3ef9, ec78, sigradi2016_781qq, 54d1, a04d, 8152, 6547, b39f, da5f, b8f3, 4cb6, ecaade2014_214i54, sigradi2014_229m8, 956b, 17d7, 81f9, 9fc7, 91e2, b860, 056c, 883f, sigradi2015_8.41v10, ascaad2014_009i5, 54c1, e881, a8c6, b8ef, acd7, ecaade2015_175m37, f9b1, 929d, 06d9, 5895, 0eb2, 47fd, a860, a052, acadia17_50oo, 8005, 70d3, ecaade2015_278r60, a039, 49b7, acadia17_50vv, ijac201412402f5, ascaad2016_040e16, 8f9b, d772, sigradi2015_10.138b19, 0fe0, 97ef, 1784, 5f84, caadria2016_405l17, 98d3, 4e59, f2bd, 9835, 0caf, acadia14_719j, 37e3, ijac201614105y4, f3cd, acadia14_579c, caadria2015_064p7, 6aef, 269e, 9fe6, sigradi2015_11.166d26, f647, 1769, sigradi2014_281f3, df25, 3e95, d13a, 9837, 709e, sigradi2015_8.264k14, ecaade2016_011a3, b7c6, f66d, e31a, 132a, 1fee, 7cd3, 18a5, ijac201715203tt, 9a77, a929, fd44, sigradi2014_042u3, sigradi2016_484h, ascaad2014_005s2, a484, 5552, f776, 22f1, ecaade2017_164n, de33, 746c, 7afb, caadria2015_156i24, 28eb, a7e4, dca9, ecaade2015_86k17, 1884, bae5, 7634, fdd4, ecaade2014_163e40, ecf1, fed7, 292c, eae3, bf85, b939, 5296, ea22, ae64, ecaade2015_53m9, eecf, a72b, 8c45, sigradi2016_375h, ascaad2014_026x6, ecaade2014_030p8, 894d, c453, 445e, 6689, 98bd, d279, 202c, 9dcc, d216, acadia14_479w, acadia17_403o, 65f2, 855b, 832b, ecaade2015_59i11, acadia17_28ff, fa05, 3664, da4c, 2554, 7956, b5a5, sigradi2015_10.378c23, acadia17_290l, b7f4, 1895, ba70, 769b, caadria2015_126o20, a851, sigradi2013_401f, ecaade2014_224v57, b449, 8dc8, eb8b, a1f5, ascaad2014_018a2, ijac201513101k1, b0e0, acadia16_12l1, 8755, 26d2, c0c3, 02f9, 55f0, ecaade2015_114v21, d0e8, 2096, c8a8, c432, b861,