CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

f1ec, 6a2e, a261, cf5d, caadria2017_041z12, f7af, caadria2016_435v18, 0353, bb30, fcbb, caadria2015_213m33, 29f8, 3307, acadia14projects_101af, 6a92, 47bc, 534b, 2bb8, cdaf, b732, 9585, e886, fa8a, ascaad2014_005k3, 96eb, 7a0b, 0dd8, ecaade2015_171c36, 31ff, ecaade2017_225k, 8593, 4b57, 1d37, 1eab, 2e27, 7dbd, b8ba, 8298, ecaade2016_048b14, 3719, 68eb, ecaade2017_255n, b8d8, caadria2016_611d26, ijac201614103n3, 9145, ede2, acadia17_298ee, 0c05, ecaade2014_226a59, 87eb, ee0b, ecaade2015_171h36, sigradi2016_814c, 0680, ecaade2014_072w17, ad34, 1a11, ecaade2016_ws-dleadj68, 18b1, 9861, ecaade2014_108e24, c4a3, d57a, ecaade2017_306n, ecaade2014_218r55, 74d1, 26d1, 7f8a, 428e, 69a5, 2f51, 0776, c2d6, c15c, 4219, 4d6e, d73b, a7d6, 08ff, 21e7, acadia15_371i16, dc5a, caadria2016_177g8, 9793, 112d, ecaade2016_217b56, fae2, 0971, sigradi2014_097p8, d1cf, c895, 0f57, 0931, a581, c330, 546c, ijac201614204s9, e81b, 54e9, a5f8, caadria2017_069d22, 3ddd, 4647, 3d80, 5e2b, 2787, 4410, 27ff, 97af, e97f, 3b8e, c9b3, ecaade2015_158b34, ecaade2014_138t30, 3385, 071f, 248a, ddba, cc48, fbb6, 7be4, c383, 93c9, 871e, c89a, f49d, 226b, ecaade2015_22m4, 27e2, 4674, 762c, ecaade2016_098z26, df8e, 779a, 7f2a, ecaade2017_252g, caadria2015_081e12, 487d, 0bd3, 228c, 37a4, c8d0, acadia14_339ap, 73d2, cec9, ecaade2017_100l, 85a7, 49a8, e4fb, 99a9, 23b6, a6f6, caadria2016_601n25, ascaad2016_043g17, acadia14projects_627ar, sigradi2015_12.215z27, 65c7, caadria2016_693d30, 31ae, 6230, 6d02, 89cd, ijac201614104l4, 6ce0, 07dd, 3eff, 336e, 1b63, ea72, 50a5, ecaade2016_154v42, 5100, 8b4f, e63f, cfca, 3acb, ecaade2015_196j42, ecaade2014_057h14, 736c, 8767, 4515, acadia14_33al, caadria2015_137o22, 57bb, ascaad2014_016h9, 1cf2, ecaade2015_77z14, 2d66, 7c85, 18ff, 0ec6, 46d0, d7ac, 3054, sigradi2016_522x, 1840, caadria2017_113e30, 6035, 1014, caadria2017_046j14, d7fb, 73eb, sigradi2015_11.165r25, 7367, 48c4, 7f4f, 4b14, b5b1, ff43, ecaade2014_186x47, b772, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, ee91, 3cfb, acadia14_627ak, 1f2a, ecaade2017_053f, 8b6f, 23c4, 105f, 5e12, e86c, sigradi2013_158s, add3, 496b, fd36, a740, 5fc1, 8fcc, acadia16_8e1, 8d1e, sigradi2015_12.215v27, 2aef, c477, caadria2017_110e29, ecaade2017_152dd, 4d3e, 454a, aa97, cbb1, 89af, 3109, ecaade2017_023aa, 68bf, 1dea, 0955, ecaade2016_023k6, 8384, ecaade2017_017v, f87c, 9977, 7591, e200, b761, acadia17_637ww, c5a9, ecaade2017_229ee, 91cf, 75d0, sigradi2016_805ff, ecaade2015_200k43, 83ce, cc01, sigradi2014_157c4, sigradi2013_326n, d598, 2fc3, 849c, bdd4, a65d, ecaade2015_333a72, 4290, ecaade2014_140d32, 8772, 9884, d548, ecaade2017_008o, a3a7, 6e7d, d13e, 599b, 1e16, sigradi2015_13.181r28, acadia16_130j9, a60d, 298c, 8bc0, 8aa9, 3b96, 72ae, 4b7c, aed4, caadria2017_042t13, f078, 1877, d5c7, efc7, 7d4d, 6b30, ecaade2014_202n52, 1451, ba20, ecaade2017_277vv, acadia17_640y, 4c81, ijac201715104kk, ff6b, sigradi2015_7.203j10, acadia15_395e17, ecaade2017_105oo, acadia17_598n, ecaade2017_282v, e58e, bc4f, 09ca, c949, ee02, da94, sigradi2013_117a, a30e, cbd3, b82f, 8825, 4d74, 4327, 099e, a686, 1a9b, ijac201614405k3, 2f7e, 00d8, 8c2b, a555, 079a, acadia14_135ab, af65, 4d5d, 894d, sigradi2014_213p7, 584f, d4dd, acadia17_500ll, ecaade2017_041p, 7d78, 652c, dd5d, acadia14projects_357aw, 79b4, 0737, sigradi2013_386j, ff1c, 5ddd, 0463, caadria2015_086k13, 0fb8, ecaade2015_170w35, ijac201614102f2, bffa, 0667, b236, c714, da5d, ae3e, ec69, ccbf, ecaade2017_215ffr, 96e1, 6577, 2227, 87be, 3da7, b908, bc4d, caadria2017_096o26, 4e59, bf61, 166c, 696c, 93fc, 763a, 5d99, c5f4, 9d08, ecaade2016_087r24, 600d, 88b9, acadia14projects_63a, 0d6d, ijac201614207i12, 2cfe, f74a, 5cb6, sigradi2013_381l, b2f0, 464a, acadia14projects_153b, 63a7, ascaad2016_041i16, 20c7, b8f9, 6506, ecaade2016_242l64, 5ca6, caadria2017_030y10, 2a3f, 767b, 56ed, acadia17_598ww, 13e0, 4f9f, acadia17_26a, 3708, 3676, 7ae3, a5ef, caa0, 0cc3, 449c, b6ad, 42b5, 6061, 204a, e3d6, 0824, ascaad2014_018d2, 36b1, 1fdb, sigradi2013_155n, caadria2017_058s20, 79b6, 4af6, acadia17_154o, ce58, d9f0, c921, cdde, 0961, ccd6, b05f, 9dec, 2dd0, bdc5, e4aa, 1522, e1d5, 8cbc, acadia15_357m15, f348, 58e5, 5f52, ecaade2014_121z27, d110, 267c, deb5, c88e, 8024, 062b, e49a, dcbd, 5cb3, 6bf2, 6f33, 019f, aca2, 47e9, 079b, 35e0, 926b, ecaade2014_208w53, 52f2, c244, e779, 4a0f, 13c9, 38b0, ecaade2015_241p55, 8c4a, ecaade2015_200u43, 5b91, eaaf, 5e52, sigradi2014_213l7, ascaad2014_013c7, a2b3, 9ae6, 24f1, 7ddc, 30a5, bd8a, 02f5, 415e, ae0f, 3433, sigradi2013_303l, ecaade2016_130b37, b33b, ebf1, e808, 552d, a71a, 64b6, d28d, d015, sigradi2014_155w3, 768f, ecaade2017_039d, 0230, 72b4, ecaade2017_277dd, 93b2, acadia14_609ao, 230a, 5b27, ecaade2015_61u12, 6f83, sigradi2016_534rr, be26, 9543, 28d9, 8254, 410a, ee37, a302, de5b, 2152, ecaade2015_33w5, ascaad2014_019b3, a1c0, e06a, acadia17_318j, e618, ijac201412403g6, 14ca, c9c5, af97, ecaade2017_155n, 3f99, d529, 4829, c342, caadria2017_016v6, 7d67, 801d, sigradi2016_815aa, caadria2016_425h18, 8d37, a448, cc87, 7018, e3d1, ece1, f298, 806c, 55b3, de67, caadria2016_703n30, 8c5b, 21f2, acadia17_423kk, ae04, 4c0c, 1887, 6590, de47, 5f30, 4863, 39c5, ecaade2015_229m51, da16, be65, 3589, acadia16_260s16, caadria2015_030l4, 9bc1, 1a2b, fe6a, ecaade2015_158a34, e5a2, 152a, a414, 15a1, eb65, 478b, c180, fb3f, e2a2, ecaade2014_149u34, 1c81, 0dca, 1fa8, bc3d, acadia14_549p, d7ce, ecaade2015_334v72, 8b49, d4a0, c820, 2ef7, 5ca1, d4b0, 1781, cde1, 7154, acadia16_260t16, c478, df67, 1249, a707, 33de, 07ce, 87c0, ef4c, ecaade2015_314k68, 78ae, ca12, dac6, 7b41, c9db, 104a, e8fb, 4a4f, 58d3, 3e86, f8bc, 0b13, ecaade2015_233w52, acadia17_340a, 50dd, 51d1, 0dbb, 6145, 741e, 8d1d, 9873, ascaad2014_029k8, 3a3e, 7889, ecaade2016_230i62, sigradi2015_10.138c19, sigradi2015_6.387j9, af94, caadria2017_096b27, 86e5, f5e1, 8d5d, d09a, 3e44, ecaade2015_138k27, c086, 52f3, cd92, sigradi2013_429e, ecaade2017_047n, 4f7e, 750c, acadia17_162x, b155, acadia16_270a17, ecaade2015_317e69, acadia17_435a, f69a, 6a8e, 7136, 4d3f, d24e, 537f, caadria2016_829f35, 4c27, 8c50, deaf, ecaade2014_218m55, 9547, caadria2017_017k7, a5aa, b851, ecaade2017_105gg, cc06, 5f25, 77e2, 43b2, 2b4d, dd30, 20a2, ijac201715204pp, acadia17_154gg, 3b0d, 78c4, 8b8a, ecaade2016_136r38, 7c58, 0f58, aaa8, ecaade2014_049z11, 8506, caadria2016_445x18, 5e07, 1cd4, ce0b, ecaade2015_333c72, 27bd, 6617, sigradi2013_343j, ecaade2014_173e43, 2869, acadia17_26k, acadia14projects_357as, beea, 33c2, 18cf, 0891, 6b27, ecaade2015_103l20, 994c, ecaade2017_130zz, b61d, d7d8, 2f23, e9a4, 32e4, 3025, 2433, caadria2017_028g10, ecaade2016_038g10, 41db, b476, bfa8, c8a8, 1e75, d93d, e4b1, c2ba, b22e, a230, 604a, 6160, 76eb, cfed, f930, 6489, sigradi2016_488p, ijac201614303o2, caadria2017_165p41, 2cc8, 4683, 8128, sigradi2015_3.11e2, fbe2, f52c, 84db, ee40, 9c5c, b5d8, ac9b, acadia16_224d15, 2e9e, faaa, 08c5, 199e, cfe0, b1e6, ecaade2016_152p41, ecaade2015_61k12, f464, 55ae, ecaade2014_080d19, 2d62, 0a5e, ijac201614303i2, acadia14projects_619al, 732e, 8550, 1c66, 0105, 7f76, 389f, 7d7e, 7385, bb66, ecaade2015_227u50, 3af8, 52bf, 9eec, f74b, ad31, 2b43, acadia14_681aj, 4a84, a61d, e296, ecaade2014_145j33, acadia14_719l, a554, 479f, caadria2016_095u4, a358, acadia14_117g, ecaade2015_92y18, 0375, bdef, d568, a41e, c225, e03e, 9ae7, e849, f6a3, 175d, 3dfd, b595, dd17, f015, 79b8, ijac201614403r2, ecaade2017_164r, 156c, 997d, 201d, ascaad2014_029i8, 0084, acadia15_69p2, acadia14_399al, ca37, 76fa, ecaade2017_048ee, 21ea, ecaade2013r_015r8, 5ce9, acadia14projects_135p, 3278, a589, ecaade2015_196t42, ijac201412403y5, 93ea, sigradi2014_137h2, 819d, fca1, caadria2015_130i21, 02b6, 53c3, 4dfb, 65d7, ecaade2015_100a20, 7b5a, ad07, 1d8c, caadria2016_147g6, e876, 3110, d216, acadia15_284t11, 1b20, 211a, ecaade2016_mrtl66, 04ca, acadia16_98k7, 33a7, caadria2015_014v2, ascaad2016_004s2, ecaade2015_301u65, 45a8, f002, sigradi2013_400n, ecaade2016_071t18, 2f2f, 5041, 0ccf, fe14, fa25, ecaade2017_194x, 97b4, ae5b, f9c5, sigradi2016_817l, fc90, 6dd5, bbd1, sigradi2015_3.201r3, 3ad1, 7e4d, 84ab, acadia16_34b3, caadria2015_194u28, caadria2016_167d7, 9b0c, 70e3, b824, 6181, 66f4, 3c8a, 2c02, ecaade2014_194u49, 8c74, 9922, 8eb8, 0103, ecaade2017_203ff, 5d70, 5a46, ecaade2014_072z17, 667f, 137b, 8248, 0e2f, c7e4, 9fe9, b443, 3b8d, acadia17_658f, c267, 0e0c, 45f7, ascaad2014_017k9, caadria2017_015h5, a8d1, b46e, 5f94, a18c, 3639, 5f59, c73f, ijac201715204ee, caadria2016_147l6, d47a, 0351, 30cc, 7b8b, 8c0a, 09f3, d38a, 415a, acadia15_57o1, ecaade2017_138v, 3eb0, 341b, 0795, 1e80, sigradi2015_8.189r13, acadia17_274ss, a458, ecaade2015_73g14, 016b, e237, caadria2017_018z7, dc52, sigradi2014_345c9, 8d64, 66d2, 1a6f, 5bba, 108d, a048, 3140, acadia17_101t, ef17, dfbf, 112a, 3bc9, 3bae, 9ca9, dbd9, 1535, 2544, bac1, b575, 86a8, caadria2015_064l7, ijac201715103xx, sigradi2013_74c, caadria2017_183f44, ecaade2016_068v17, sigradi2015_12.215o27, c1df, 93aa, 3358, 3d91, acadia17_154mm, 68f7, b1a4, e321, 603e, caadria2017_174o42, 51fb, ecaade2017_027vv, 95af, 4134, f061, ascaad2016_013e6, ecaade2016_033h9, 52ae, 0d32, sigradi2016_815ff, ecaade2015_201v43, 0923, ecaade2016_132v37, e819, 7dee, 7072, ecaade2015_115u22, c92c, cc8c, 7afc, f31e, ecaade2015_229f51, a7b4, 200f, c570, ecaade2013r_007a5, ijac201412402g5, 64bc, 17b3, caadria2015_016p3, e2dc, ecaade2015_55f10, b70d, ac2e, 508f, 36fa, caadria2017_021i8, 43f8, 4cd8, 96b6, acadia14projects_317t, 6b96, 0ddd, caadria2016_579o24, 0ad9, 55ab, df6c, 6a6d, 885c, acadia14_565u, f64a, ijac201614104g4, acadia17_364qq, 5fb2, 6efe, 29be, 10f1, 5adf, ecaade2014_143n32, ecaade2014_052b13, sigradi2014_074o6, ecaade2015_158w32, e6bc, 9b72, f400, 5d30, b87b, 8dd3, a92d, acadia14projects_409l, a087, 8dfa, 0451, ijac201614102m1, sigradi2013_390u, 6207, e5be, 74a9, 3f15, e7b2, 4740, 0595, 019c, 664c, 3c98, 03e1, f7f7, e330, 3d9c, f6d4, 6e84, sigradi2016_752nn, 08f6, ecaade2014_153x36, 6f21, 4c3c, 40a7, 7a9d, 2380, c9ce, 7c44, ecaade2016_021i6, 1157, 790f, 1aa0, 612d, ecaade2015_320n70, 8055, fb1b, eb16, 242e, 16e8, ce5e, c8f7, caadria2016_851r35, ecaade2017_202k, cbb3, acadia16_478o28, e38a, 9738, 2d75, 1f1b, c351, 6e79, ascaad2016_052k21, caadria2015_086i13, 14c5, 1a8f, 1e49, 583b, 3ca4, eff9, 1954, 309b, ascaad2014_014u7, 31dc, 5415, c7f0, 0c0b, 66b2, dc0e, 96e0, acadia17_542uu, b828, 5c6e, f201, acadia14projects_619as, 372b, 9ff6, c68e, c06d, 2987, af46, a650, acadia17_670tt, ecaade2017_288cc, 3b0c, 4cf0, acadia17_89p, 6b00, ecaade2014_180o45, 5c44, 99f2, eb53, 0cd8, e914, 3755, 9154, ecaade2015_77c15, 41d9, f051, 632f, 4372, 43fe, 01f0, a190, 241f, cbea, adf7, f5cf, caadria2017_110g29, 340c, cdee, ecaade2017_046xx, c60a, f948, ecaade2016_223h59, a198, c2f6, e32b, ae0c, 8bb7, 3fa8, 5b20, b8e1, acadia15_311p12, 6d4f, 6388, 4cda, acadia17_273aa, 0843, 370c, 5da3, 7e16, a196, 52cb, c120, ijac201614207k11, 133f, a4d0, 57a4, 613f, acadia17_237jj, 6d14, acadia17_392k, 5509, ecc7, 4dfa, 0581, 9626, 2755, e1b2, 371c, ecaade2016_057l14, dbe9, 9fe2, 8ab2, acadia17_266bb, 7472, 6817, cdfd, 1eba, 467d, 5f35, 3754, sigradi2015_11.142a25, ecaade2014_044g11, 10f6, 5906, dcd9, 9759, 3546, 4f10, 5a07, 460e, b57c, 0ddc, ijac201614307h4, acadia17_38ll, 4c23, 6b59, 5afb, ffa3, 5274, 9e05, 5bf3, caadria2017_029l10, ascaad2014_020z3, sigradi2016_654xx, 656d, sigradi2013_386p, 32f2, acadia14_619at, ecaade2013r_009f6, f012, da2d, ecaade2014_186e47, ijac201614408g5, 9a18, a23a, 9c05, dd77, c675, caadria2015_172c26, 95b6, aadd, caadria2017_142j37, ecaade2017_199uu, 9ae2, 9636, d232, d645, ecaade2014_151d36, 0e61, 9c94, acadia17_59k, caadria2017_190o45, efcc, 5649, f5b9, 9704, 5786, 8c5f, ecaade2016_046w12, f067, c948, ce73, 3104, acadia14projects_91t, d14b, ecaade2017_100j, acadia14_661n, 0e50, 19a2, 8352, 8f71, 4e4b, ecaade2016_099h27, sigradi2016_602b, acadia16_280v17, ce4c, 60d8, f142, 8051, acadia17_170d, 1323, 5d94, dd91, ijac201715203o, ecaade2015_38s7, ascaad2014_017o1, d49c, ddd5, c288, c5b2, ascaad2016_009k4, 2ef6, cace, 033f, 0fa1, 756c, 9765, 9055, 5f6e, c788, 4524, 449f, sigradi2014_266i2, ecaade2016_225z60, 023d, acadia16_260p16, 0b72, 6457, f37c, be93, acadia14projects_291ay, d9d9, c59f, 6f57, 0c92, 3d7a, 35eb, a9d6, b5ff, c6c4, 1d2d, 5e26, e3f0, 7851, ecaade2015_303r66, a991, a642, 725b, 9672, 7b0c, acadia14projects_111k, 02d2, 356f, aecf, sigradi2016_777gg, 8fc9, ff4f, acadia17_426d, caadria2015_108t16, caadria2017_163b41, d2a9, 3d62, acadia17_658d, e463, 2f8d, acadia17_560o, caadria2017_058r20, 37b4, acadia14projects_719r, ecaade2014_217j55, 2648, ecaade2013r_010p6, 1b28, 0e0a, 7682, 0177, c0c1, 48d8, b625, ecaade2017_044mm, 4c8d, dc7d, ed82, 488d, d505, f661, ijac201614403c2, 916e, 75ba, 8a0f, 060c, 8b13, 8483, 6836, dcc9, a9cb, de63, d627, 51e7, f72d, acadia16_244t15, sigradi2016_407o, 720b, c46d, 242a, b944, e5c7, acadia17_373n, 7e8d, 7d90, 11f8, 654e, ecaade2017_240x, 9337, acadia15_47f1, 5979, f5c2, 8d31, 8d51, 9862, ecaade2016_110j30, 164d, ecaade2015_241o55, d26f, 19f5, 00f5, 697f, 08f3, ae0a, 419f, 16ea, 24d6, 5a87, e481, c08a, 92c0, 05aa, fb7d, ba7b, cde9, 3deb, 4e77, ecaade2017_041r, e76f, 4b3e, acadia14projects_531k, fd60, 0a36, 8135, 6280, 8d80, db47, 3121, ecaade2017_164w, 7cd3, sigradi2016_602ww, 3a73, 6973, fcf8, 11d8, 24fa, ecaade2016_075h22, 7e23, 683e, acadia14projects_357av, 4b95, 8685, b0ef, debd, ef09, acadia14projects_111o, f772, acadia17_598ss, ascaad2016_022j9, 0bc2, 06dc, 71fa, 1d43, 752a, f0ea, 4545, 5cb0, d8b3, 3c46, acadia17_436t, ecaade2015_269m59, 072c, ecaade2014_057j14, 379a, 9962, 8469, 74c3, 1735, 4786, 791f, 784e, 9be3, acadia17_382vv, bedf, 85d2, 2014, f42a, ecaade2017_156y, 9f2b, sigradi2016_448ii, 48b2, ecaade2014_159p39, 1287, ascaad2014_031k9, 72d2, cfdb, ecaade2017_254ii, caadria2017_189d45, f3dc, 5b05, 9467, caadria2015_237p35, 99c1, 875d, 237e, ecaade2016_111p30, e136, 256a, 1707, 79aa, 3ae1, 049b, caadria2016_871j37, f592, 05e4, 4b08, 7c43, 3896, 8cb1, 1f73, 685f, 4e63, sigradi2015_sp_8.326d31, acadia15_161i6, 0f32, 3c4e, ecaade2016_023p6, 2ed0, acadia14projects_463i, b8c5, 470c, acadia14projects_627al, 3e6f, ab17, 8e5c, 70bf, 84e4, caadria2016_881z37, 97fb, 7b0b, 1b3b, 498e, 6a65, 76cd, 4bff, 6005, acadia17_118jj, 3ce4, e5db, 502e, be28, acadia17_435d, 2984, 5654, c3a7, ecaade2015_171e36, 933e, dc03, sigradi2016_381m, e069, d361, ecaade2014_070r16, ecaade2016_208r53, eeed, 4f0e, d139, c5cf, e766, 84f0, f752, 4560, 924c, 4cbf, ijac201715101b, caadria2017_135i36, abf9, sigradi2016_517s, ecaade2016_129p35, acadia17_222h, ecaade2015_194t40, c49d, 3d4b, 693a, 56ec, a83d, caadria2016_073a4, 697a, 7747, acadia17_455aa, 6ed4, d827, 6827, 74ea, 3606, ijac201513105s4, 3c51, acadia14_43aj, d992, 0d4a, cc21, 693d, a22b, acadia14_145u, e8a3, acadia15_407i17, 3dc7, e6fb, 9102, ecaade2013r_010z6, 8099, 2329, ecaade2015_317c69, 6411, 73c3, ed45, 16de, e574, 5256, 5b28, ecaade2016_105c29, sigradi2015_8.81v11, e2bc, 205c, b2c9, df74, 88f3, 5d4b, 7fcf, 444a, sigradi2015_10.378w22, 579d, 1a68, d3ed, a922, 791d, 9f45, eaa0, c69a, 1498, 5386, ecaade2014_065c15, caadria2015_181g27, 56f3, ecaade2017_130qq, 5baa, 2cfa, fdcc, ascaad2014_019y2, acadia14_75d, c6bb, c587, caadria2017_016w6, caadria2016_003b1, df58, be9a, 5dd6, 290f, acadia16_440j26, 420d, f59c, 3a0a, c4c8, acadia17_552r, ecaade2014_153y36, c528, 1b8b, d688, ecaade2017_232d, a520, caadria2016_861y36, 691d, 7f8d, acadia14_117az, 114e, 936a, ccf8, sigradi2016_383hh, 6d4a, ecaade2015_318n69, ecaade2017_277ff, e5bd, 5c3e, ebb5, bc7f, acadia15_95f3, caadria2016_683f29, sigradi2013_243t, caadria2016_177d8, eabb, a15a, ecaade2017_091a, a569, ecaade2017_091qq, 3d15, 81fb, 215e, 1ae8, 1bd8, 1a67, a7c5, 1192, e88e, ecaade2014_159j39, caadria2015_070b9, ecaade2017_038pp, 6fca, ed9d, 262c, sigradi2013_345m, ijac201715104t, aa28, 7158, 16ae, acadia17_212gg, b729, 0365, 09c3, cf7e, 7f90, 4c83, 7b36, c099, 32a9, ecaade2015_181k39, 021b, 7be3, 9c10, c34b, 21e2, 3ccc, ecaade2014_149d34, acadia17_138g, 5673, bc60, 2e2b, ba94, ecaade2015_171u36, 6c9a, ecaade2016_018x4, sigradi2016_602yy, ba00, 7bf2, 3091, acadia14_135l, 93b1, dd8f, 3f74, 548a, caadria2015_043j5, 078d, ff72, 720e, 06cf, d72c, 7230, 9951, 865f, 40bc, caadria2017_041x12, a0c0, 4f2e, 8207, ijac201614403k2, e7cb, 7c8b, d3f5, aa40, acadia14_463a, cb5d, 6dc2, 39c7, sigradi2013_194a, c828, dd5c, 0aa3, 0c27, e43a, 22ae, 281b, ecaade2015_138a29, b670, ijac201715203a, 7350, 6a94, ijac201513201g5, 8e01, a893, 1557, aaae, 6d6d, 3c75, c47d, 5d1a, aa2a, ecaade2014_088f21, c76b, 58aa, 1d3c, e1dd, 4656, 854c, f6d8, acadia14projects_609al, 3fbc, ijac201614405w3, sigradi2016_732u, 68b4, eb2f, ecaade2017_091vv, 3294, 9c97, c897, e0e9, a77e, sigradi2016_465l, b92d, aa5a, ec38, 6b4e, 8817, 8363, 91d6, 8bf4, 57f8, a82f, 88c5, 5243, c2fd, 55cc, d90c, b901, sigradi2014_265p1, 7354, 288a, acadia14projects_463n, 8585, ecaade2017_215w, c98c, 10e0, 1495, eec8, caadria2017_118e31, 6541, 1f64, 0413, 5d25, ecaade2017_033x, f3e5, b565, b67d, acadia16_326u19, c875, 52d2, ecaade2017_277yy, sigradi2016_590h, 2af4, 6a5a, ecaade2014_030o8, 1050, 3fac, 68db, 8037, 51ec, 71d9, 38b8, e6c0, 9f7c, ecaade2017_076u, caadria2017_015k5, 8a31, ef5e, ecaade2017_164ee, bf1b, e5bc, 99ef, 722b, c811, sigradi2016_803bb, 4a1a, ecaade2016_006t1, 6bd5, acadia15_451a20, sigradi2013_429d, 69af, 80a7, 8260, 35b4, a2a7, sigradi2013_387g, ecaade2016_077o22, 1794, 21dc, 6bc1, 8dad, 4e23, 1579, f231, ecaade2016_095h26, 3c5f, 1e6d, bda5, 5bc3, cb80, acadia15_173s6, d44b, b4ca, 9652, caadria2015_206f30, 02b3, sigradi2014_047l4, 9011, 1612, 5395, 8ad7, ecaade2014_226h59, acadia14_479av, ecaade2015_202d44, f642, 39bb, 30b7, 8445, 55dd, 3a54, d040, 1d05, ascaad2016_031i12, ecaade2013r_009x5, caadria2015_213g33, c3e0, ijac201614202j8, 8e58, 6bf1, acadia16_460u26, ef88, 5c69, af31, baa4, e1fb, 79ab, d4f9, 0551, ecaade2014_066k15, acadia16_174w11, ecaade2014_105y23, 83d8, 8fcd, sigradi2013_41r, acadia14_479l, acadia15_451v19, 7679, 0cbb, 6d8d, 4b50, dbab, 0a16, af2b, 0793, e380, 8242, 547c, c68c, 7f98, 1660, 226e, ecaade2015_243u55, 185c, ijac201614302h1, ecaade2017_009y, 9266, 307e, ecaade2015_309u67, 6334, ecaade2017_124z, e125, ecaade2017_215z, acadia14projects_565t, c5c3, ijac201614207e12, ed30, 7c21, c053, acadia15_185t7, daf6, 7415, 5271, 6e03, sigradi2015_12.215l27, 138c, 2ff0, acadia16_478j28, a247, 2bc2, 72ed, 7561, ecaade2015_241d55, 0b4e, 3c32, d7e8, 4907, e9f7, f313, 04a6, e44b, e15e, ecaade2015_118s23, 235a, 9b15, 3de0, 56a6, 5f29, 47a1, 1ed9, 1af4, 7dd9, 7898, 54e1, f33a, cc9d, 8f81, 5a76, ascaad2016_002j1, 142b, 533e, ecaade2017_076ll, 263d, c098, 79b3, 3d79, 5c76, d031, fd54, d40d, sigradi2016_729qq, acadia14projects_565i, a14a, 9ec6, ecaade2016_021f6, 265a, f496, ecaade2016_243w64, 54ed, 09be, e969, a549, 5e3a, acadia16_224c15, acadia14projects_237aw, acadia17_648o, caadria2016_713b31, 383a, b8b8, e8b2, sigradi2015_9.152y16, a610, acadia14projects_43ah, ee9c, ijac201614101k1, 6f82, 2e4a, d03d, acadia15_251r10, ea9e, 87b6, e529, fc37, 0021, 0fa7, 2486, ecaade2017_148yy, b19a, 5132, 4787, ecaade2015_155s32, b222, 4952, caadria2016_003l1, e173, 72f2, 1d80, 0d5e, 29c7, 905a, 26dd, ijac201513306c13, 540a, 3cbc, b02a, 4b8b, 6246, sigradi2013_386i, 4f3c, caadria2017_127c34, 041d, a0df, feae, e076, 75cd, ijac201412304c1, ijac201412303w8, ecaade2016_046r12, 0bd2, 648a, caadria2016_457g19, ecaade2014_023k6, acc2, e71a, 5d60, acadia17_202h, 6ebd, c6ce, 4417, ascaad2014_019f3, 085b, cb5b, a265, ecaade2016_118d32, ecaade2015_314n68, f127, cc51, 611d, 58ed, bc96, 6967, 023f, da90, ecaade2016_217a56, caadria2015_087o14, 5263, 3e57, ecaade2017_122zz, 2195, 5fc6, 7d04, a3a9, f85e, 87cf, 20da, c3b4, 56c5, 9373, cd90, c566, 5890, ecaade2014_140j31, 1336, 586b, 7192, 4a49, acadia17_640gg, 0d72, 6d4c, acadia14_125s, ecaade2015_94e19, db93, 90cc, d549, ijac201513205n8, ijac201614402x1, 634e, 08fa, 98ff, cee4, ecaade2016_006w1, b2fb, 69d5, caadria2016_229x10, c6a5, 8325, 5a66, e3b0, ba68, 9006, e571, 52f0, ef14, 116b, caadria2015_010x1, 7753, acadia17_502c, ijac201513302n10, b19c, 3eb2, 8fda, e205, 2467, cfea, c6c0, 2c29, 41bb, ecaade2015_227o50, 70db, ecaade2015_61a12, 382a, acadia14projects_301ay, ascaad2014_003w1, ecaade2017_109nn, f7b3, c508, ecaade2014_185u46, dac2, 621f, ascaad2016_050y20, a155, e1cf, f8ea, 25a5, sigradi2014_103y8, ac18, 418a, e799, acadia14_43ah, ascaad2014_014y7, ecaade2016_127a35, acadia14projects_671l, 764f, 3b16, a071, 3010, ecaade2017_027ww, d98d, 31f3, 4567, dfaf, d283, 2395, f673, da98, 474e, 8a9b, ea74, 49f9, 44f4, ecaade2016_106m29, f5f0, acadia17_178mm, c926, 0994, d65c, acadia17_560j, 18eb, ascaad2014_032o9, ecaade2015_293e64, e715, caadria2016_611z25, ijac201412408e2, acadia14projects_375m, b12c, 3c94, sigradi2013_386l, 4619, acadia17_365g, acadia17_560k, acadia14_317aa, 9e58, 3477, acad, 4ec0, d3d4, 4680, 9a72, 7d17, cb4f, facd, ecaade2017_006w, a9ca, 3b20, da4d, 8f3d, ccc4, d514, ecaade2016_216c55, ecaade2015_205x44, 70ad, 65b8, 798f, a6c8, 22d4, bf26, 0863, b8db, 4bd2, ecaade2017_173uu, acadia16_72g5, 6f1b, acadia17_414kk, acadia14_43ac, e984, 87d0, 52ff, a8ba, 146e, a755, 4a0b, 2ab6, 7504, caadria2016_055n3, 1858, 54a2, 7f70, 2641, 093d, 4f27, c800, acadia17_502tt, 44cc, 13da, 76e6, 1a07, fb3c, caadria2015_032x4, 6943, 919c, sigradi2015_8.81u11, adbf, 2f00, a7b9, f39b, acadia15_232r9, sigradi2014_345h10, ba3a, c632, ascaad2016_030g12, fcfb, ijac201513205b8, acadia14projects_655ai, 7538, acadia17_273gg, caadria2017_190a46, ecaade2015_297h65, 775c, acadia14projects_531l, f7e5, acadia16_140w10, dbfb, e186, 98c3, 4fb5, 7f42, 85b9, e030, ecaade2015_314m68, 3037, caadria2016_003g1, ascaad2014_019m2, 7bc6, b4b6, 6666, 4d34, 885a, 2260, e299, 52a7, de4b, caadria2017_132n35, b2df, 21b7, acadia16_402v24, sigradi2014_239a9, 8c8c, af42, 9bf9, ecaade2014_023u6, bad4, 04cc, ijac201614204l9, fe68, 72f7, sigradi2016_710jj, 8a56, sigradi2013_359f, 1c15, 76fd, ecaade2016_130x36, ascaad2016_023p9, acadia17_640p, acadia14projects_153ar, 3c14, c277, acadia14projects_33af, 252f, cb6b, ea6d, eea2, b60a, ecaade2017_264c, fabb, 2383, ecaade2017_008f, acadia14projects_247u, 1a0c, 90d4, ecaade2016_224b60, 2f22, caadria2017_058e20, 7161, caadria2016_187u8, 262e, 9c24, 17ac, acadia17_50ss, sigradi2013_390b, bc5c, 5d0a, 061f, ecaade2014_195t50, c832, acadia17_170s, b063, 458e, c08d, sigradi2014_048v4, 62a4, 76b5, 2bb7, bd2e, 115e, acadia17_248j, 4375, 35bb, acadia17_364a, 9dc1, 7df8, aa50, 48ae, 1098, caadria2016_055m3, f5c0, a8b4, 1e0e, ecaade2017_098ll, 3fc5, ecaade2015_207n46, 1bce, 8a22, b394, 2326, acea, ascaad2014_017n1, 3172, dd65, 009c, ed8e, 5a2f, ce6d, 1604, ecaade2014_052n12, ecaade2016_073d21, ae72, 91de, 3155, 983d, c7fd, ecaade2016_042t11, ecaade2015_114y21, 5613, 81ed, 970, ascaad2014_029f8, acadia15_357h15, b00e, 9bce, 24ec, b1aa, acadia14projects_177o, ae1a, ecaade2017_054ll, e1f6, 355e, f39e, 3b10, a987, ijac201614309t6, 1920, 14d4, ecaade2017_256ff, 32ff, ecaade2015_64i13, 58fb, 5219, 7f9f, e295, 47cb, sigradi2013_345, dbbd, f3ca, ecaade2017_215bb, 3d9f, c961, sigradi2015_8.264p14, 6e32, 1cf9, 781d, 99b1, acadia17_177s, 1172, 1d03, f943, f733, acadia14projects_609ad, 9133, ascaad2016_057p22, 6510, f29b, d99a, ecaade2015_248x56, 31d1, 7de9, 9b22, 5fb3, caadria2016_023m2, 7aa9, 9f57, a544, 3b1b, 38c1, sigradi2013_303o, 55cd, 95a0, d81e, 4428, 2b37, 9447, 137c, 87d2, 05a6, 51cb, 6043, 6f20, sigradi2015_3.209c4, 5626, acadia14_573aj, ec0f, b2f5, a762, a284, acadia15_95a3, be37, 33ea, d35a, be6c, f4e4, ijac201513303y10, aaa5, acadia17_534pp, de3f, 978b, 161c, 10a8, 82fd, ijac201715203xx, sigradi2015_10.307h21, ecaade2015_155o32, 1687, 4c73, sigradi2016_614u, 15f7, 192b, 873d, 33af, sigradi2014_265s1, bf9b, a29d, ecaade2015_114m22, d174, ecaade2014_072a18, 3e67, sigradi2014_239f9, ecaade2016_021z5, sigradi2016_816vv, 8c55, b542, 3b83, f0d0, 6448, 0a30, b962, f163, 6ab7, acadia17_464vv, 794c, ac8a, c94c, 043e, 202b, 9df7, e9f9, 53c4, ijac201614101j1, 26f0, acadia17_534jj, ijac201715105u, c65a, 7d7c, 322b, 8c92, 7318, ecaade2017_302vv, 69ee, 9205, 9156, 0608, 3594, 06e2, sigradi2013_303m, eae2, 0c01, b7c4, sigradi2013_260k, fd4d, 61e8, 74db, 27da, 91e5, acadia14_357a, 726c, 8667, 2d16, ea28, 7ea9, 3515, 0694, b14c, f0df, a494, 1a6d, 9835, ecaade2013r_018y9, da68, 8d5e, daab, adb8, 54dc, 4a43, sigradi2015_11.165p25, 5d2b, cf86, 8d5a, 9e41, da1f, 904d, caadria2017_009h4, 1e3b, bb6a, 22f9, caadria2017_063d21, 21c3, c7d8, 2d02, ecaade2016_217p55, dc74, ecaade2015_110g21, acadia14projects_365ak, adad, c798, 455b, ijac201614205g10, adb7, 3e9f, 96a4, b080, d23a, f075, b7da, 183f, b036, b01a, d37e, acadia17_648rr, d6fd, acadia17_170m, 2834, 7739, abdd, b7d5, b87c, 4ba6, 49c0, 5f51, 0980, ecaade2014_052l13, 1ce8, c982, ada6, 9111, 7c25, 196c, 4755, 8df9, b571, f221, a3b5, ecdb, 47a4, 92a2, acadia17_52i, dc84, e2ee, d87d, caadria2016_135z5, 251a, 524d, 54f8, c950, sigradi2015_3.11f2, ecaade2016_108x29, ecaade2017_151w, 0dac, ecaade2014_187g48, 7a73, e6e6, e815, 88da, cef2, 9f14, 9915, ad2b, e33a, 54de, d1f8, 8f23, 64e6, ecaade2013r_008r5, ijac201614105t4, d2a5, 9528, 59c2, 80f4, 7918, bc00, ecaade2016_162c44, c495, sigradi2016_417kk, bfdb, 1d62, 0ac9, eb15, cab8, 8dc0, 3903, af5d, 49af, 9647, acadia15_323u12, 8019, 3ea1, fafc, 809e, sigradi2015_10.309x21, 103f, 8d26, sigradi2013_386o1, f58f, 6596, 829d, c70f, sigradi2016_815pp, acadia17_110q, 68fc, 14af, fe48, dd05, 90fa, ecaade2017_230zz, a2bf, 0cb4, 2f5c, caadria2015_220i34, fd5a, 4b0c, 3afd, 6cbf, acadia14_479ay, fb68, aa25, 1f45, d67e, 47ed, 3524, 530c, 55a4, 9129, ecaade2015_241e55, acadia15_161c6, ecaade2017_163f, 95cf, acadia17_590d, 3941, dc7e, b260, c39a, cc9e, ecaade2017_057r, acadia17_296z, e33e, e040, 4ff7, be27, 5269, c3fb, 21d5, 2d23, ecaade2014_180g45, 64e8, caadria2017_058h20, acadia17_648p, 5802, d164, acadia17_168yy, fba9, cf32, 6bb2, sigradi2015_11.196i26, caadria2016_085h4, c7f1, acadia17_290i, 1d31, 87fb, 8a6a, caadria2015_070i9, 0ba0, ecaade2015_86d17, cba7, ddc2, fd74, 1550, 4ca7, 1c29, a057, dea6, ecaade2014_177t44, 38c0, sigradi2016_467v, ccf2, 7daf, 03cc, ecaade2015_200h43, 1577, 762a, sigradi2013_117j, ecaade2017_215eer, ecaade2016_ws-afuturel67, a781, d9fc, ecaade2014_176g44, 1ada, d13d, 1904, sigradi2013_77i, 630b, 5728, acadia17_534kk, 6b6b, f08d, 2bd5, 44ec, a9ab, 5775, 213b, 6a72, a00d, c790, 9fbe, 442b, b71a, c7fe, c778, 45b4, c64c, 6fd2, ab53, b4cd, be15, 8c1f, ecaade2017_116j, acadia14_523ar, acadia17_38pp, b4d4, 0e14, 49df, ascaad2016_040e16, 6516, 9489, acadia16_478s28, 8fc8, 4990, acadia16_12j1, ijac201412408z2, eb93, d819, acadia16_308b19, fc47, e231, ecaade2016_224y59, c0fa, 9699, 6380, 76db, 7646, 058c, 0aa8, c979, 03f7, ecaade2016_058v14, ecaade2017_302dd, e8d6, acadia17_60q, 9eba, 87b9, ijac201412302h7, ecaade2017_157nn, 3dd2, e17a, d0e8, 7683, acadia17_338hh, 03be, aa37, 6a6c, 4c1b, 091f, fd50, 19f7, sigradi2015_3.221v4, ecaade2016_057u14, b6d4, abc5, 5a13, 6216, ecaade2014_084n19, b0ea, 5853, eeb5, 9838, c051, sigradi2016_358n, 7b1b, acadia17_178ee, a309, af70, 397e, fc8e, 2cb4, ecaade2015_180o38, caadria2016_147h6, cb53, 0288, 3892, 5f89, caadria2016_249h11, b675, 3d0b, 4dd5, a49c, 9af0, 2bdc, 7f9a, 1c9e, ecaade2017_006u, df8a, ijac201513206g9, cd86, c100, acadia14projects_389c, ecaade2017_051q, 1977, 14fa, a272, 66c3, ecaade2015_138s29, d163, sigradi2013_289, 1e79, 6e26, ebd1, 7cf1, dae2, baba, fb33, 4f8f, f9da, b0e4, 00df, 9f93, 7d02, caadria2015_081h12, bdec, 64bd, ecaade2015_256c58, 09d9, caadria2015_208z31, sigradi2016_815x, 22f0, f7c9, acadia14_311r, 7da3, 8833, acadia17_423jj, acadia16_62d4, 18be, 8095, 60b0, 0090, d6af, 64f7, ba30, ecaade2015_175r37, sigradi2013_111t, fb8c, 6dde, 7e34, 7694, ecaade2014_192g49, 7cd8, ascaad2014_024k5, sigradi2015_3.65y2, ecaade2017_173oo, 89da, 845d, 25ea, af8f, 7e82, d689, c677, fbf5, ee6a, af3d, acadia14_365af, 5427, a920, ed72, 9aa1, 28b6, f087, 323a, 76bd, e26f, c814, 2055, cc9f, ecaade2016_162a45, b696, c985, b267, ijac201412404p7, 70a9, ijac201412408y2, a1f6, acadia15_323s12, a381, 881f, 74a4, 3cca, 1f27, 6e60, ecaade2016_062e15, 5ce8, 0466, sigradi2015_9.141i16, acadia17_608bb, 11bc, ea9f, ijac201715202h, affd, 0670, 7452, ced5, b70a, caadria2017_107z28, 1bf1, 969d, 5f2d, fa0e, acadia16_54v3, c45a, sigradi2016_764f, 2245, 847d, fbdd, a64f, 1ac2, 07c8, ecaade2016_170s48, 7fbc, 09b0, 4a9f, f4db, ecaade2017_184ff, 07f1, d4a3, 1d39, ddcf, 552c, ecaade2017_148c, ceaf, fbee, 3202, cd74, ecaade2017_071xx, 283b, acadia14_145v, sigradi2016_446k, 9477, e044, f3ec, e813, 8a68, sigradi2013_280m, ascaad2014_002m1, c6a7, 4cdd, 17e4, ca23, sigradi2013_101m, 5d4f, ade5, c98a, 9ff2, 896c, 3a74, 91e0, 0287, db41, 8e3d, 47cf, 0768, ecaade2017_009dd, ecaade2014_108f24, 4cb6, 0b53, c2c6, acadia17_512s, 2315, 25bd, 2fd3, 18cd, 6fd0, ijac201614407a5, bc67, 718e, 1430, 384c, 49f7, ddfd, f547, 12f0, fd05, d175, 686c, f42c, ecaade2016_021y5, 18d4, 6a60, ecaade2017_225f, 3f01, b48d, 6fc7, 4afa, ecaade2017_164p, dd09, defd, 395d, f87e, 87c6, ecaade2015_113s21, 8910, d116, 3650, 8706, 7ba0, 24a6, 2f17, b943, c767, dc17, 831b, 7c16, d6ac, df08, 0a29, d863, ef08, caadria2016_569d24, 969f, 5286, 0435, ceb0, ec23, ca94, acadia15_323m13, bb61, 6acc, e98a, acadia14projects_627av, sigradi2016_815ll, caadria2017_069v21, bbce, acadia14_601z, 10e5, 308e, acadia17_360xx, acadia15_47j1, a399, 4e34, ijac201412404v7, 2460, ecaade2015_334t72, 4242, adf8, 9e82, cfc5, 1140, 5c66, 9ca8, 9734, ijac201715104bb, bed8, 631a, 347a, b375, 9825, ed62, 97b2, e7be, sigradi2015_6.329v8, 4338, acadia16_152c11, 0c97, acadia17_248d, f8a9, b215, d445, 4ebd, c9c0, ecaade2014_156c38, 4572, d902, e4b4, acadia14projects_445ag, ecaade2015_53x9, 885d, acadia16_62z4, 00f3, a311, a562, ed98, 3f39, ecaade2016_210w53, ecaade2016_199y52, acadia17_350x, 604b, d026, ascaad2014_012r6, ecaade2016_ws-dleadd68, 41fd, 40e1, 8364, 0a87, 7092, 77c5, a20f, ecaade2014_128r28, a35c, 8d45, cf97, 9e5a, ea3f, 0a73, 65de, 5580, 50b7, ijac201614204e10, caadria2016_507k21, b314, 742d, e890, 5236, 17f1, d2b9, 5e7b, 6016, sigradi2015_3.394f6, 46f3, 005d, 5ae5, b8e0, e8ad, aac2, ijac201412303h8, sigradi2013_326d, 99e1, 1e10, sigradi2015_10.309m22, 8f9f, caadria2017_015v5, 23cf, ecaade2016_026z7, ecaade2016_132s37, dc0b, acadia15_123x4, 23c0, 7467, 9f02, 6d76, 4214, ffd2, e038, 568e, ad42, a3fd, 547f, 9078, cfe9, 8b90, 0d28, 89a9, a989, d1d6, 80a9, c527, acadia17_542pp, 5459, 1da9, 3f50, ecaade2017_277hh, 7eb1, 4b34, 63b8, 97c3, 0e1d, 902e, ecaade2015_317b69, 01c5, 3a0e, f657, 252c, ecaade2015_301p65, d40c, sigradi2013_267b, 1dcb, sigradi2013_158a, a17a, 135f, 4875, eb31, d78f, acadia14projects_691as, 2897, 863a, 0215, 173e, 7ce5, ecaade2016_222y57, 48fb, ecaade2016_071s18, ecaade2016_144e40, 7463, 96b5, ecaade2017_059kk, sigradi2014_030a2, 83c2, 51eb, 7206, d25d, 486b, 45da, 2504, 0927, 3833, 1253, e516, a836, 1cbc, sigradi2016_448x, d678, acadia14projects_281v, acadia17_18e, 16d6, 501b, fc36, b642, caadria2016_797t33, ce9d, d0b5, 0a80, 34c7, 1a82, eb99, 7dec, 56dd, 5a7a, 5894, ba18, cc08, f0ab, f0b0, ecaade2017_232h, 7ea6, 5fa3, 90bb, f196, 952f, ecaade2013r_011g7, df2e, 9b09, 0a72, a4ea, ecaade2015_77a15, 369e, ccdd, b5c1, ecaade2013r_010s6, 23b0, f7d6, 4677, acadia17_348j, acadia15_451c20, ijac201614307g4, 1a86, 9183, 9fed, ecaade2016_129f36, e272, c355, b9ea, ec92, ef48, 5039, d714, a3b2, ascaad2014_008y4, 55a3, 7188, e57d, 7f87, ec90, ecaade2015_227d50, 2f19, c19a, e1ec, ecaade2017_116i, 8537, ecaade2017_083kk, f65d, 959d, e492, 2a1f, 5ec8, 3e21, ff85, acadia14_281ab, ecaade2017_215n, 1676, caadria2016_435p18, d126, aa82, 7fa2, 3687, 182f, 0a03, 66e3, ba0e, 78b1, d6a3, edc3, acadia17_296q, 95a7, 1042, 3183, aa58, ecaade2013r_015n8, c855, b801, b5de, caadria2017_096v26, 589b, 9016, c900, ecaade2017_244mm, ecaade2014_153c37, 2087, 09de, 61a2, bf6b, 99d8, 0d06, 88d7, e474, 21d2, deab, 9900, sigradi2015_12.215m27, 08cb, 970f, 19e2, 9981, 0081, sigradi2015_3.201z3, ecaade2015_250h57, 9578, 7826, d1ea, 4e95, ecaade2017_215gg, c1f2, f416, 8b76, ecaade2015_64s13, c015, 8140, acadia16_352g22, ecaade2015_229s51, acadia15_137r5, 5539, da14, 65c4, 9714, f66f, 1c4f, d84a, caadria2017_127e34, 9f2c, 502c, 433a, d5e9, 12c8, e951, 0448, 5c98, acadia14projects_365al, a83e, 4ea6, e114, 523b, caadria2016_445a19, 95ca, a02f, c401, acadia15_469h20, c826, 9e1d, 1a0a, acadia14projects_43ap, ecaade2016_028m8, 3be8, 5b14, d526, sigradi2016_448p, sigradi2016_385oo, ecaade2015_181i39, cfee, 03f4, d92e, 94db, c283, c16d, 8576, acadia17_426j, 56d9, 0638, 7a69, ecb7, ascaad2016_045k18, ee0f, dc48, e60d, 8cff, 7733, ijac201513102j2, 8dd8, sigradi2013_315v, 04c0, ecaade2014_084v19, ecaade2017_198r, acadia14_135aa, eed0, e565, 8f5f, 4b97, acadia14_33ai, eab9, acadia14_257ac, 2c11, sigradi2016_602g, 7097, b972, 9bff, ee77, 58ec, fac9, f562, cbfe, 31da, 03d5, ecaade2017_117x, de93, 2a04, b0a8, 423c, caadria2015_111n17, acadia17_414nn, 781a, 8fe4, 1fc1, 308a, c353, e9ed, 3e56, ecaade2014_195p50, ecaade2014_147v33, 6ff6, sigradi2013_212, a7f0, acadia16_88x5, 6312, b8a1, ijac201614404a3, e6a6, 291a, 0900, ascaad2016_030d12, 45f6, b93f, d1f2, 1ba3, 9466, 96ff, 07fd, 22f5, 1106, 7f30, sigradi2013_421h, 968d, 35cb, 5ad2, b9d8, 907d, 95d3, ecaade2017_017o, ecaade2015_113t21, 8924, e5e3, d9d5, a23d, a4af, af99, sigradi2014_042n3, c813, 63f8, 8928, sigradi2013_386n, 4ac0, ascaad2014_017b1, caadria2015_002e1, ecaade2015_138n28, acadia16_424g25, 830a, bcf0, 7f45, c18b, bfe1, a82b, sigradi2015_10.378a23, f36b, 1685, e59b, 1ea4, 7e3d, 140d, d0ae, a57e, 56a8, sigradi2014_347p10, 296a, 1d15, 455f, 82f6, ccd5, 3b7c, ecaade2017_032h, a4b2, 0b7d, 5ceb, f2fd, d596, e85f, 47a8, ecaade2016_110k30, 9d7f, db8c, acadia16_412z24, f42f, 9cc5, f07c, caadria2017_134z35, 2d34, 8d44, 617a, 2701, 747b, acadia16_72f5, ijac201513203j7, caadria2017_046n14, c98e, c904, 5276, d66e, ab41, feb1, 8b92, be7a, caadria2017_124y32, acadia14_177n, c620, ecaade2014_014e3, bcd6, 5b1a, edb1, ecaade2016_210f54, e202, f980, 553d, 86c2, sigradi2015_9.141j16, 4853, ijac201412404c8, c952, 70b2, b369, c696, b7ce, 23e1, sigradi2014_155y3, 15be, 42a0, e1be, a641, 13f8, acadia16_450n26, sigradi2014_144z2, ecaade2017_071ss, 0abe, 31f4, ijac201513205r8, 6fd5, 7aac, ascaad2016_007m3, 4200, d4d7, 15d3, 9866, 223b, acadia14projects_291au, 4dfc, 0cfc, c069, e112, efac, 574b, 3d38, 4525, 0ec2, cbdc, 4162, 02b5, e320, 3d57, f54e, ijac201715106uu, 36ac, 9fe3, d9c5, d8d7, 84ea, 9b12, sigradi2016_710ff, 47a6, ijac201412403f7, 6222, 8bab, ecaade2016_197c52, a4e9, acadia15_263g11, b5fe, 4445, 9867, 83b7, d943, b9c7, 0c07, e3ad, 07db, ijac201513105o4, ecaade2017_100g, 9910, 3c22, 24a7, b842, f138, 24c2, a4e5, 6a1d, 58cf, 329c, 7ab0, acadia17_520o, 8e91, dbf6, acadia17_258n, ascaad2016_028t11, sigradi2016_507tt, 7f66, 70f3, a4f4, fba1, 0045, 6361, ecaade2016_130u36, 5762, acadia14_473ao, 28d6, 3075, 33ad, 2feb, caadria2017_047w14, caadria2017_040l12, fe4d, acadia14projects_435ad, 579e, 34d4, bd74, 3424, acadia17_283yy, 0415, c6ab, 5a86, sigradi2013_62u, acadia16_382f24, c3e2, 8543, 6295, 27f4, d8e6, ijac201412403k6, 8127, ad83, e0dc, 5765, f79c, 797d, ascaad2016_007w3, 0efa, ecaade2016_140r39, 0eb5, 852d, 8ca1, 88a9, b10a, 05fd, 3976, e5e9, sigradi2015_sp_10.16f31, 0dda, 2d6f, 3613, 7dac, c129, 8a3e, 137a, 19bf, d7b4, 1a1c, 7ee3, cf3f, caadria2017_132p35, 3e1a, ec52, bf03, sigradi2016_615w, ce8b, 2a64, 1d8e, sigradi2016_647mm, e000, dae7, 6cc8, e6f4, dad6, 5514, 1852, 4ffe, 7db5, 8ed2, c4d3, fa11, 6c29, 6eab, 75c5, f731, 8f94, 7211, acadia15_343g14, sigradi2016_592s, 4f50, 650f, d908, 588e, caadria2016_321k14, 66c9, 1cb6, a2de, 9bb3, 215a, f266, eba0, f1c3, 1d98, 6e0a, sigradi2014_263k1, 792c, dc0d, ecaade2014_132d29, 2cc1, 1171, 3be6, b169, sigradi2013_327r, 1234, 1cb4, 1bef, acadia14_463v, 74ff, caadria2015_102v15, acadia14projects_145s, acadia14projects_247m, b0d1, sigradi2013_131, caadria2016_271a12, 749d, a940, 2422, d11e, ecaade2015_251l57, 131f, 8d0f, sigradi2015_9.347w17, e9da, caadria2016_517e22, 2733, ea22, 2b76, 6075, 90b8, 9036, 02bb, 8be8, caadria2017_009k4, 398f, 8ff6, 39f0, fbda, aa01, 9f47, 4923, c334, ecaade2017_094k, ecaade2016_067r16, 8c0c, 85ba, 123e, acadia14_647ax, ecaade2015_21u3, caadria2016_333a15, 348b, dd85, 6958, d288, aa57, ijac201513203s7, ee1d, efc1, 074a, cd7f, 5d05, 7e95, fd45, ecaade2016_190s50, 0673, ecaade2015_211x46, ascaad2016_046o19, 4c2b, sigradi2015_11.165z25, 6d04, caadria2017_055p18, e2b0, 9ba7, b31f, ijac201715203jj, 8afc, 0cfe, 5709, a685, 04a1, 6f93, 21ef, 530b, caadria2015_087m14, 3c45, 2564, 7531, d7e7, 5f99, cd11, 101b, ecaade2015_201x43, ecaade2015_196m42, caadria2015_188b28, 3b92, acadia16_62l4, f921, 5a6b, d105, 32fe, a902, 8d53, acadia17_52o, caadria2017_070r22, 373b, 2cf9, db94, ecaade2015_207t46, 9169, sigradi2015_8.189u13, 5d75, f55a, 3618, cd6d, fa6b, acadia17_307dd, ecaade2017_ws-archieduy, f09f, 75a1, fb6e, 12c1, ijac201614105x4, 8e82, acadia14_619v, 6350, fa85, 5b21, 39c8, 0040, c085, b8be, 904c, db0e, 388e, 558f, 09a8, 928c, b456, ijac201614207j12, 40a1, ecaade2016_096r26, 88ff, ecaade2014_146p33, ee03, 5852, 96bf, ecaade2015_207o46, c3a5, acadia15_173z6, da1a, c0dc, 97ed, 1af5, f4ab, 3089, 62bf, 2c7d, 5a8a, 5345, sigradi2015_9.141g16, cdb6, e1a2, 649d, d4ce, ijac201715103rr, ijac201412301t5, acadia17_600x, ee54, e7dd, 7172, 6c79, 5944, af17, a1be, 144e, f198, 7313, df79, 2640, caadria2017_067n21, fd97, 984a, b593, f3ea, e1d3, acadia14_681av, sigradi2015_8.264l14, 76f6, 396f, acadia17_403n, da37, d95b, 4843, sigradi2016_792n, 06ff, 6b83, ascaad2014_018w1, acadia14projects_177x, f430, 66e7, 05a8, acadia14_75b, 6eaa, ascaad2014_019g2, 2579, a881, 9f9e, ijac201715202bb, caadria2016_529n22, 3d8c, 7e8e, 9eed, ecaade2014_084r19, 3aff, 400a, af1c, 0400, ecaade2017_002c, 2717, 6f4a, 5644, 6496, 3237, 6fec, fba3, ecaade2015_318v69, 1440, 15de, ecaade2014_108i24, 1e76, 348d, 2d57, c97a, 10b8, 0cce, a728, acadia17_284r, eec2, bed3, 84c9, 9c93, a713, ijac201715205i, f50d, 59dc, fc25, 8a94, 509d, ijac201513104h3, 0684, ca01, db7e, ascaad2016_056j22, cc3e, 4e58, ecaade2016_237h63, 436e, ecaade2017_013nn, bd41, 53a4, caadria2017_001a1, b3c4, d357, 5b80, d623, d439, 7629, sigradi2016_625ll, 5cd5, d0c0, 4e80, 1b71, ecaade2017_008l, acadia17_608q, 79c0, ijac201412408l2, ef44, 8648, ce6c, c00f, aa5f, a096, 0f19, 82e3, 17a3, 5987, 655f, 740f, 0a94, 8da2, b2e6, 2e33, ecaade2017_124x, ecaade2014_153o36, 4101, ad54, 2176, 9571, sigradi2013_226, 8482, d1df, 027b, 2aeb, 0d90, 513b, c819, 2eaa, cd04, caadria2015_213z32, c457, 403e, ijac201614102w1, ecaade2017_215k, 0a86, 279a, 773c, dbf4, b6ba, caadria2016_013e2, caadria2016_611g26, d281, 3411, 5196, 7abe, caadria2016_611n26, 3dfb, 0b46, 20b1, 80b2, 67ed, acadia16_184i12, acadia15_57b2, c6e7, 4d07, d82d, 946c, acadia15_195e8, 2f7b, e6ae, 0e92, 42f0, 5389, 5f9e, ecaade2016_048c14, d264, 72a8, sigradi2015_10.309v21, 21fc, ecaade2013r_002g2, d477, 4160, 3841, acadia17_201zz, 8ecc, acadia14projects_691av, acadia17_670vv, a656, d247, 3a5b, b124, ascaad2016_044u17, ecaade2017_018aa, ecaade2017_269yy, 590f, 9a55, ascaad2016_042u16, 2c18, d30d, 21ac, sigradi2014_036u2, 7b8d, 2109, bcfd, ascaad2014_032p9, cc73, 5466, d88c, d0f9, 451b, ecaade2015_229z51, ff9c, 2201, 4efd, ijac201715204ss, 8ad0, caadria2015_031r4, ecaade2016_011i3, sigradi2016_455b, 027d, 59fe, 993d, d822, c25b, 6621, a659, 26b2, ea1b, b1d4, sigradi2016_625xx, 856e, 778a, 93a6, sigradi2016_484mm, a2c6, 4813, a880, 765a, 1bc7, da31, a651, 886f, 7df1, 7b90, acadia14projects_389ay, e77f, ijac201412407h1, b577, 4094, sigradi2014_052o5, d243, ecaade2014_173u42, 04dd, 8ece, da0a, 072a, sigradi2014_169s4, 46de, e421, 3453, bf91, dd47, acadia14projects_601z, e6c7, acadia14projects_655v, 9f91, f286, a0f2, 0b1a, ecaade2016_077u22, 2c6b, ae4f, fe4c, 8cb7, ead1, 66ef, 3e25, 7674, ec95, 8022, 19e7, f6c2, 1dfa, acadia17_60p, acadia14projects_555h, ecaade2015_286y62, b60f, 7720, 8ad9, 5764, effd, 44d2, 8cde, 83f8, 6460, aad3, c0de, ijac201614208e14, 0388, 5bd0, db43, ascaad2016_048l20, ecaade2015_64o13, ascaad2016_056e22, 40f5, 3692, 0c98, 7876, ijac201412404e8, acadia14_23v, 3021, 77b3, ijac201614305i3, a729, ecaade2014_188p48, 109e, 7c3a, 4a9b, sigradi2016_756b, 36ca, c3cc, ecaade2016_130j36, 326e, 717c, acadia17_404dd, 7107, 8162, d7db, 03e4, 0a84, aad9, caadria2016_457j19, 64f0, ijac201513104z3, dc25, ecaade2015_269t59, acadia17_492hh, 0c31, c7bd, 8749, a827, 5471, ecaade2015_22t4, cf65, f1ea, ecaade2015_25f5, 18c7, caadria2016_177h8, d74b, 9491, 90d1, fae8, ac3f, bea3, 2ff6, b56d, 80b7, ecaade2017_026nn, ecaade2015_215l47, 8488, e86a, 1abd, acadia14_63au, aad6, e241, e40f, 336d, 8ca5, f3b5, ecaade2014_133v29, 030f, 7d71, 234e, sigradi2015_11.142g25, 6622, f8fc, caadria2015_010a2, 5419, aa63, 6012, b8dd, ijac201715202gg, 6b90, ecaade2015_317w68, f3dd, 12cc, 3e98, 67aa, 9fe4, 4122, 8fd0, 84e7, a926, 63ef, bbfd, a2ca, 1596, 6d86, 3d1e, sigradi2016_779uu, ecaade2016_075c22, 6ad1, ecaade2015_22b5, b478, e007, ecaade2017_146bb, a2be, fba2, b206, ba8d, acadia17_162s, 2bbd, f2a1, 8269, acadia17_137ss, a777, 875f, ecaade2013r_008s5, 5905, sigradi2013_401p, acadia17_381cc, 1fd7, b7d4, c07a, ecaade2014_024n7, acadia17_446w, 116f, acadia17_520k, a1b0, ecaade2017_256bb, df2c, ecaade2015_55l10, f139, dc1e, 9369, ecaade2017_248vv, 89a3, e70a, 2d45, 0244, ecaade2017_101aa, 9142, 2f89, ijac201614305p3, 9c0f, caadria2015_060r6, 05d0, eafa, acadia15_469f20, a5f7, 8d2e, 31b3, c548, 74ed, 79e7, 4f36, acadia16_206l13, 977d, f206, cf44, dae6, b734, 0f18, ecaade2016_042m11, 73cc, sigradi2014_144y2, c84a, ecaade2016_129d36, 8756, b775, be2e, ecaade2016_013m3, a2c2, 8278, a1c8, caadria2017_037a12, 4e40, 493f, f8bd, b612, 9c4b, 3510, ijac201614405i3, acadia14_117h, ecaade2017_046e, 3b6e, 4f9e, caadria2016_003k1, 38e4, c4bd, 8b91, ascaad2014_024e5, 2907, 3ca1, 36a4, 7d49, 31e8, ecaade2013r_001o1, ad70, a4cb, ijac201614102p2, 1350, ecaade2015_139y29, ecaade2017_071hh, f71e, acf7, cdf3, ecaade2016_072t20, f16e, ecaade2013r_010t6, 59b7, b37f, d348, acadia17_26n, 66d6, f189, 0abc, ecaade2017_308w, 42e0, 16c5, 82ae, f473, 0ae7, f208, 4719, 5f67, 783b, 8168, f6b4, 53fd, ecaade2015_227t49, sigradi2014_123r9, sigradi2016_732r, 508d, 30c2, 7387, 292f, 82be, e5fb, 645a, a84a, caadria2016_311z13, 80cd, 992e, 0c68, 1047, 04a8, c18e, ea65, 4c39, 1618, b49a, acadia17_188x, c6ae, 11c8, sigradi2015_10.307o21, acadia17_610mm, acadia14projects_167v, acadia14projects_247r, ecaade2017_172u, 5f3f, 8a38, 0018, sigradi2015_8.239x13, e893, 8ff7, 4cd3, 6afe, a8f5, sigradi2016_446g, 5fb8, 01ae, c282, 34ba, 3dd1, e085, 1450, dbaa, f490, 9b2d, c532, 612f, acadia17_340m, acadia17_339mm, 76c9, 8970, 69ab, ff37, e956, 8daa, sigradi2015_sp_10.179j31, ea30, 21c1, d1d9, 6056, acadia14_291ar, 7a8f, 7fb0, 1257, 8154, 6773, sigradi2016_621ee, ijac201412306c3, ecaade2014_184m46, 10c0, 17e5, ecaade2017_029hh, acadia17_324q, 9148, 94ee, 37e8, ecaade2015_138h29, a012, ecaade2017_130yy, 9845, acadia14_167v, sigradi2016_770p, a396, 8fde, 19cb, acadia14projects_339w, 1d50, 4e82, acadia14projects_463o, 7ed0, 99d1, ecaade2014_109n24, ecaade2017_085m, 1e59, 9197, ecaade2016_163c46, 650b, acadia15_185f7, 2e37, 7e70, cb2e, d9db, d4e8, sigradi2016_801v, acadia17_552p, bc5e, 156f, 7cf0, 4b5c, 9112, 97d9, 686b, d95a, 0136, 8f2a, e707, 101f, ecaade2016_166l47, 9031, 01b6, ba1d, 8946, b6bc, 1f52, acadia14projects_237av, 1b52, f994, 0ff9, b47c, d20e, 5f87, caadria2016_229v10, 7c38, 1dec, bf51, c140, e4ea, 14ff, ijac201614303h2, dece, a0d6, c111, 14c0, ea6a, ecaade2014_041h10, 39d3, 6f63, 4f5c, 0add, acadia14_637ag, bde5, 8181, 3963, 9d2b, 5350, 12ef, 3335, a8fb, e257, 6f92, ce66, 3535, 2a4b, 9de8, acadia14projects_189aj, c21f, 1a2a, 9d11, ecaade2017_017c, 720f, 7b3a, 74b8, c3f9, df9b, a2b8, fab4, ecaade2015_306k67, b2cb, 29c5, c4f4, e752, 1005, 2763, 7888, 788c, c38a, sigradi2013_173n, 0db3, ecaade2017_140kk, 00d1, 4e17, ascaad2016_006g3, 36a6, 9c6a, c95d, ijac201715102gg, e2b7, ecaade2015_103m20, d91b, c7bc, ecaade2014_111k25, sigradi2015_6.151h8, 4fd4, 6eee, 16b2, e692, 1691, 1e65, f2b0, 9517, 0b9d, 77e0, 5b2c, ca96, 7653, caadria2016_809g34, ecaade2016_070p18, 1b73, 2a92, 5099, 2461, ecaade2016_136u38, 1a87, 5182, 428a, acadia14projects_479k, 7ccd, 4426, 0938, 7d2c, e3b6, 2779, 4037, a553, 1035, ef31, 5d7b, 12a6, 175a, eecb, ecaade2016_073i21, b291, 2922, 5657, 969b, 419c, ead9, ce68, a6c7, 153d, da15, e917, ab7c, sigradi2014_151c3, 3b58, 223f, 884e, ef95, ecaade2014_138f30, 6ef2, ecaade2013r_005l4, 617b, 4ca5, 7607, 45a0, 7b78, aafd, 0297, 63a9, e130, caadria2016_373h16, 53ce, e2fc, c18d, 3e7b, 5151, 80ee, 87e1, 542f, 72a7, 236a, 2d8e, fd5d, 9e14, bc1d, sigradi2015_sp_8.6d30, c062, 578d, 8197, c5de, 727a, 3bc3, fd27, 0bc1, 426b, acf0, 2709, f2c0, e048, ecaade2015_144d31, 838e, 4379, e9ca, ecaade2017_017r, ijac201614102s2, sigradi2015_10.307x20, b61f, 39aa, 940e, 744d, ee6e, 5012, 5076, ca76, acadia16_382t23, fd79, ea2f, 853b, 10b2, 400b, 5942, acadia16_224e15, b1da, e6ff, 55e7, 1f8b, f2d3, a042, a724, 0bfa, acadia14projects_427an, acadia15_323t12, ecaade2015_171s36, acadia17_560i, 355c, bdca, 0e95, 5188, ecaade2016_094s25, c012, 5ba5, acadia17_542jj, 9d13, d0e7, 90a9, fdaa, 8aa1, e409, 169c, ijac201614204v9, ac66, ecaade2017_189zz, c023, caadria2017_054c18, 3774, 98da, caadria2016_405r17, 3a7c, 8dfe, ebec, ef54, acadia14projects_507ad, a531, 48c7, 00a6, e00e, ecaade2014_168d42, sigradi2016_690g, 1749, a0b3, 9dc2, 17b5, caadria2017_058i20, ca05, 31ec, cc00, 32e9, fa2e, acadia17_391yy, 6349, 7859, f64c, 8319, b6cf, 71e6, ecaade2017_006uu, 747e, 2790, sigradi2014_265n1, ijac201513305j12, 9c29, 4f81, ecaade2015_171v36, ad16, 918d, ecaade2017_199ii, e8e2, ecaade2013r_019b10, 3cf9, 39d9, da23, acadia14_247o, de8a, 3f9d, 6ddc, e7f7, 1809, e6cc, caadria2016_343h15, b5a6, 3292, ce06, 0ff5, cfeb, 75b4, e72a, 0719, 450c, 5484, ed4e, caadria2015_049g6, b204, c3fa, bc2d, 956b, 5497, 37cb, ascaad2016_042v16, e13a, 018d, 43fa, 75a3, ijac201513202g6, 8b3a, 0050, 67db, 24bd, 6fa6, 32b6, 7c2f, b6f4, e238, ascaad2016_032v12, 9eaf, ecaade2016_193v51, 1bc2, d924, caadria2015_170u25, d062, c0b4, 9d65, 967d, cfb0, 2102, ascaad2014_024a6, 3909, ca84, ecaade2017_057dd, fb89, f1f7, 5494, d533, acadia16_460s26, cd9a, 148d, caadria2016_013j2, d0cc, 7780, acadia17_512bb, ecaade2015_268h59, 51db, f650, 8579, ijac201513306e13, 2b71, a59c, acadia17_323p, 52aa, f7e9, fb51, 3fb0, 498a, d696, e959, caadria2015_150w23, 0bd9, acadia17_284g, 44d8, ad91, acadia17_348xx, 62cf, fc40, sigradi2015_6.183m8, 13af, 3e2e, 81a2, d970, e8d5, 2071, 16c6, d465, caadria2017_021h8, 52fb, 213d, caadria2016_601h25, 3ec3, cbbb, acadia14_135u, 8228, 3c1b, f9ea, 85a1, ecaade2017_grih, acadia14_347ai, bf3e, c42e, 679d, e9e7, acadia15_149v5, 8942, 6ad8, c38e, cf56, caadria2017_135h36, ecaade2015_309t67, a24e, 23af, e36a, 4b1c, ecaade2015_110e21, 8f9a, acadia16_372y22, ecaade2016_225v60, 5064, 0a26, ee07, 657b, 48a9, 9a6b, 8dec, 9b1c, c3ef, acadia17_154n, 6744, 32b9, 3e71, acadia17_640q, bbef, 2903, 53a5, acadia17_640t, acadia14projects_531r, 83d0, c929, fcf4, ecaade2014_112y25, 0f6c, 6518, 9dbb, c428, ca9c, b5ad, ecaade2016_222c58, b066, 500c, 05d8, 889a, ca9e, d717, 6182, acb5, sigradi2016_777ll, acadia16_244r15, ae24, efe9, 3df6, 65d2, fcfd, 3add, acadia14_539a, 20f1, ddff, 2727, 4585, d16f, 2bf1, 3c63, a6e9, 423f, 5109, cae5, 0499, acadia14projects_117av, ca92, 014b, e5b7, bc12, 654f, acadia17_358hh, bc3c, 088f, 724b, 2077, sigradi2016_621ff, ecaade2014_195v50, 4aa9, 6dee, d0de, ecaade2016_162p44, b27f, ecaade2015_138l29, 389d, ca67, sigradi2014_042p3, 3417, caadria2016_683n29, 66f5, 1064, 0273, ec6f, e733, c6a1, 7bf0, 2298, da44, 1daa, 3cc2, sigradi2014_313z5, 3829, b19f, 4bca, 175e, 232e, ecaade2015_61x11, ecaade2017_198pp, acadia15_323a13, acadia16_244x15, 106e, 8dde, 661a, ecaade2015_287t63, 619d, ijac201614201r6, abbe, 863c, caadria2017_135f36, e9a0, 49f3, acadia17_222y, ecaade2017_230pp, 1ca8, ec17, 0acf, sigradi2016_448dd, 7fd7, acadia17_456hh, af91, caadria2016_435j18, 9268, b810, 3797, 51b7, de6a, ecaade2014_204t52, 62c5, ecaade2013r_014f8, ccdb, a1b1, ffc9, ba71, 5953, bea4, f0fc, d700, e21f, ab33, 443a, 7a9a, 8e55, adf6, sigradi2015_8.264s14, acadia17_648nn, 3236, 771a, f327, ecaade2017_071mm, 86c6, b33f, bd0d, ecaade2015_138n27, ecaade2014_066h15, 1468, 9fcc, 8446, ee8f, 88f9, e073, 48af, caadria2016_549l23, 6625, 1485, 9484, acadia15_195c8, 0397, caadria2017_122a32, 8d7b, 4579, ecaade2016_113z30, acadia15_417d18, acadia14_565z, d49a, b3cc, 888a, sigradi2015_8.189s13, 74a7, 2273, b5fb, ecaade2015_164z34, 1d68, ecaade2017_309zz, 19ed, ecdc, 9e66, 3979, ecaade2014_071y16, 51d2, c71c, ecaade2014_186d47, 7c7b, 3674, 7d88, sigradi2015_8.27n10, ecaade2017_027xx, 1a99, 5b43, d727, 65bd, caadria2016_819z34, ijac201715204hh, 4a89, 7464, ecaade2015_64y12, ijac201614202z7, 017f, acadia16_478f28, caadria2015_156r24, 5839, a333, acadia14_445ad, ce1b, 45b3, a904, ecaade2015_73a14, 181b, sigradi2016_816uu, 5a24, 8da9, 2bc1, ecaade2015_11d1, 89c2, ascaad2016_045j18, 2c3e, 768a, bf73, sigradi2013_263o, 0fda, ijac201412203a2, 27e5, acadia17_598yy, 5933, ijac201614208c13, 887a, 9fe8, ff7e, 50df, 6811, 72d4, cc65, 1537, d390, f46a, 1f2b, 828f, 59b0, 141c, c87a, 9523, f842, 09a6, 4271, f68b, 981b, 7985, 1fcf, f70d, ecaade2015_206g45, daa6, 3a5e, db8b, 2f34, d20d, 1a9a, 1ac6, sigradi2015_3.111f3, 5a84, sigradi2013_303j, 9ea6, 8f0d, 78de, ecaade2015_215g47, ce64, a9b6, 3f32, 9cc0, 0c6f, 1302, 16d0, d916, 2a6f, f0cb, 31d3, ecaade2017_255m, 0dd2, 28c6, 8f0e, c879, ijac201715104jj, a723, 9857, ab63, c307, f23a, 97b9, 635d, 8e0a, 0e5c, 0ece, 688c, be8c, a677, acadia17_316yy, 0907, 32f9, d204, 3242, dd49, acadia15_451b20, sigradi2013_343c, 083b, ascaad2014_019l2, 8492, 2e02, c556, ascaad2014_024d6, a8c8, 4d64, 0da6, acadia14projects_347ag, aeed, db91, a77b, 3736, a8fd, c161, 989e, acadia16_98m7, f68d, ecaade2015_180l38, 5868, c33d, 157d, acadia17_178hh, 1f0b, 4a77, sigradi2015_sp_3.85r29, acadia14_317ac, 722d, acadia14projects_281x, 8fdc, 431d, 00c2, 4cf3, 32df, 7245, 1720, 4984, ijac201614208n13, e56a, 550c, d38e, 64fb, c3c3, 2259, 0b81, bf42, bd24, e57a, f647, b738, 56b5, acadia17_360ww, 14da, b41c, 20e1, ijac201412204h3, 1466, af0e, 55bd, acadia17_562aa, 9eee, 8e14, a264, sigradi2015_3.345t5, d5f1, f43d, sigradi2014_313y5, cb02, 94e8, e3d3, 80d6, bd13, 281f, sigradi2013_271s, d402, caadria2016_631b27, 06d1, 0061, 098d, 0b71, sigradi2013_189f, sigradi2015_sp_2.112d29, 9655, 000c, ascaad2014_003y1, caadria2016_209x9, b31a, c6d0, 452f, 8719, b079, 9fc0, 2497, 73df, 63c8, 1ea5, ijac201513104x3, eb51, f545, 50de, acadia17_323s, 0b55, 3693, 569f, acadia17_339nn, 4fbe, ecaade2017_291n, f278, be00, caadria2015_130a22, caadria2015_049x5, d382, 9acb, 3adf, c043, b89f, d9e4, dffa, acadia16_344j20, acadia16_332y19, ijac201614201m6, fe94, 4557, 379e, a469, 86b3, 3fde, b0a0, sigradi2015_11.34w23, a769, sigradi2014_085f8, 55f0, 7165, 49a6, caadria2017_030e11, ecaade2016_ws-dheritaget67, e83f, 548f, 5d47, 5c45, 08d7, 5270, ecaade2014_198s51, acadia14projects_53k, 3fdc, 3929, sigradi2016_792f, sigradi2015_11.165k25, a8d8, 2b7e, cd9c, ascaad2016_018k7, 9475, f316, 04cf, d8d8, f765, b69a, 7c72, 9d23, 1038, f2fe, 4348, sigradi2013_95o, 7687, 1103, acadia17_502uu, ed48, sigradi2014_041f3, acadia14projects_153a, 6bf8, d3a2, feef, sigradi2014_137j2, f00f, 3ec0, a1d4, ascaad2014_035t1, cb93, 6f0f, fa4d, 0c47, 2adb, acadia14projects_579j, dc09, bdfa, ecaade2017_057q, 2b6a, c899, 70d0, fef5, fa49, sigradi2014_281d3, b0a4, 5928, 572d, 8ae3, caadria2016_559a24, acadia15_185h7, 4430, 809a, 4411, badf, 7a00, acadia15_81u2, b231, caadria2015_172g26, c9aa, bd96, ad30, ecaade2016_166e47, ecaade2014_057m14, d23c, caadria2017_118c31, sigradi2014_307p5, cd22, 50cf, 9a38, 2bea, caadria2017_052s17, ecaade2014_019h5, caadria2015_218x33, 17d8, 6779, 4fc7, ce17, e50f, 204e, caadria2015_077y10, bdcb, ijac201614105z5, acadia16_106v7, 9d93, b552, 3254, 54cf, fa66, 948b, d972, dbd0, 7979, c2a1, acadia17_598e, 94be, 6094, d6bb, acca, ad39, caadria2016_229o10, b4e9, 8f92, ecaade2017_037cc, f99c, ae61, sigradi2016_729ww, 8dea, baaa, e2b8, 7690, 38c9, c493, caadria2015_087s13, ce54, 8d90, bb76, d826, acadia14_445ag, 71b6, sigradi2015_6.42y7, 21e8, 45b9, 1d6c, db23, 0bc8, e4fa, 8fc1, ecaade2017_203ee, ijac201513203w6, bdb4, d23d, acadia17_163jj, ce02, 49ea, ecaade2016_067l16, 4b16, bf55, e588, 4470, 8404, af09, 6bde, c846, ecaade2016_193u51, 76b6, ecaade2017_183dd, 7274, acadia17_501rr, 8ec9, 87b3, ecaade2017_053h, f3aa, sigradi2016_484zz, 0c69, acadia14_699s, b811, 1e39, 0257, sigradi2016_686yy, ecaade2015_161m34, 3d2e, 1c39, ec7c, 8491, 9cb1, sigradi2016_448cc, 109b, 960a, 8a93, ecaade2017_050h, sigradi2014_109j9, c7a4, e994, sigradi2016_764e, a287, b207, b934, 1b11, 2e89, 7024, 5c8f, 391e, e9a3, 017d, 3463, 8305, 12db, 377b, 8db2, aacc, 9a7d, ecaade2014_176i44, 35e2, sigradi2015_6.387n9, fd2f, ecaade2017_100d, db73, 5da1, a13f, 77d6, 99f0, d662, 1b25, 762f, acadia16_154o11, da30, b6c7, ef65, ecaade2017_071jj, sigradi2013_194p, dac5, acadia14projects_53s, 4a3e, e9a7, 6b47, e6b7, c3e7, 3403, ascaad2016_059o23, efde, 71ed, ecaade2014_214j54, ascaad2016_007z3, ad4f, 2bfc, 516c, a51d, 660b, b085, 7af6, 3ff0, 240e, ecaade2016_048z13, sigradi2013_327t, 8ed5, e293, 03cb, 1bc5, ecaade2014_113r26, 1d94, 3d7b, acadia14_375d, 575f, a4e3, cba5, 3578, ecaade2015_79i15, sigradi2014_201h7, a506, 4cc4, d0c9, bb4f, bbc7, 0384, bfce, 8fea, acadia17_628tt, 0246, ddf1, 3b7b, ijac201614103s3, 3e6d, 2ced, acadia14_135s, acadia17_222d, 5122, a7e0, 639e, sigradi2014_314k6, 89b7, fe17, 1681, 6429, e054, b7be, decf, 2b4f, ecaade2015_227l50, bc36, c571, ecaade2016_040w10, d048, 7383, 093f, 38ad, 6e86, 7b5d, ecaade2015_35o6, 15ca, 2814, 69bb, 534d, 438d, a62e, ee0a, e56f, 0d6f, 37c8, 7617, 63f6, b437, 4d22, 2500, sigradi2014_197c7, 6f97, 3095, 2b2f, 53ed, ijac201715203ll, 02b2, 6f70, 08c9, 2d4c, c169, 3d93, e5ac, acadia14projects_655z, 252e, a147, 0271, ecaade2014_224y57, f8e3, ecd4, sigradi2016_448ff, e6eb, c061, eb7b, ecaade2014_100c23, 2fb9, acadia15_137n5, 0bd0, 2b93, 86d4, 8fab, ead4, ecaade2016_243y64, ecaade2014_153g37, 6ff7, 1a17, 51e6, 227e, e4b9, 2c79, db42, cc8e, ecaade2014_186w47, 1e03, 3e06, f040, ecaade2014_021t5, 70f8, 06d8, 7b97, 2708, bb0e, b137, 7da4, ecaade2014_233r60, 9227, 20a4, 45e6, b638, 272d, ecaade2017_149k, dc87, ecaade2017_184jj, 4a71, 9b2b, 5703, ecaade2017_054mm, 986a, sigradi2015_sp_8.284p30, ijac201614308w5, ecaade2017_189ss, dfe4, 984d, 985c, acadia17_339rr, cb77, fffc, ascaad2016_004u2, sigradi2014_036r2, ecaade2017_048mm, ecaade2017_229aa, 54d0, ecaade2017_105ww, 7444, acadia17_648kk, 24c5, db5f, 842c, ecaade2015_144f31, 6a6a, eb9d, ecaade2016_ws-intelligentx68, 49a0, ecaade2016_043c12, f0b1, acadia14projects_135u, 7815, 11ad, 894f, 4351, dcf0, a764, 78c2, c127, ecaade2014_010y1, acadia17_678xx, 4bbf, 932d, acadia14projects_539a, ecaade2017_032l, b282, sigradi2015_7.184d10, ijac201412301l6, 3bc6, 2cbb, sigradi2015_3.11i2, a197, 9df6, 24b4, 87dc, 8d47, a800, ijac201412303y8, aae6, 9193, ijac201614203z8, 3cb9, d4e1, d0da, ascaad2016_030f12, ecaade2016_047h13, ecaade2016_040z10, 808b, f2f4, 4992, 2349, 0979, 69b3, 8c42, 8204, 9454, ecaade2014_198r51, 24ed, 0538, ecaade2017_101m, 5c7a, 9386, f3e0, 15b2, e124, f2e1, d502, e4ac, 1cec, d9c6, cdc2, 5c6d, c196, 3c33, 57e5, ecaade2015_116h23, 7bf1, e89a, sigradi2013_158, 6e50, 4001, 24bc, a03f, 89fe, e6b3, ed8c, 16b6, 7bf3, 1aec, e0d3, ecaade2015_287r63, 0ad4, acadia14_237as, 8b79, d3af, d136, 9f35, e365, d770, 4591, 2e13, 0eae, 9c95, 8398, ea89, c8c9, 38dd, acadia14_473ad, abf2, c673, 14d3, ecaade2015_209u46, 67f7, 5fe7, b7a4, 6670, ijac201513201w5, acadia17_648w, 5c10, 99c0, 2891, acadia14projects_619av, 57da, 6791, ecaade2017_220ss, ascaad2014_037i2, 76e3, 0d3f, acadia17_445s, sigradi2016_792l, ecaade2014_018u4, f445, 01a5, fb93, b18a, 034e, 7744, 3a31, ee5f, d4c6, acadia17_366n, ecaade2017_252k, a118, 22f4, c400, 0889, b3cb, acadia14projects_463z, 40b6, bd99, caadria2017_055m18, fcff, 4f16, 27fd, 05ba, e41a, caadria2016_353u15, 3ff1, 9460, c2f0, 5e1f, 8d35, caadria2017_016a7, 1ec6, 7b86, 21ec, 5b38, 24fb, acadia17_329ee, 382f, d591, bcd7, 84f7, 4a15, 2d12, 6446, 7654, c5c1, 60fc, 6eb3, 82e4, a29b, 7f43, f73e, 061c, 2a16, caadria2015_114d18, 9c4d, 8f8c, e986, ecaade2017_021i, 2e8b, b899, acadia15_443z18, 7227, 7616, sigradi2016_625rr, bfe6, ef0b, 26cc, sigradi2015_12.167k27, b44a, dc53, 8b14, ac69, edf5, d1a6, 2927, ecaade2016_144l40, caadria2017_183m44, 8800, 4483, acadia17_512l, 160f, d57c, d1a8, ecaade2013r_019l10, 6997, acadia14_661b, 5d6e, 7797, 23f5, 151f, 666f, ecaade2015_138t28, 7d0f, 6c04, ef7f, 9503, ea67, e487, 2ab1, acadia14projects_435a, 29ee, caadria2017_017l7, 2155, ecaade2017_057cc, 7bad, cc4a, 01d0, 5767, 78d2, 6759, a9f9, b7a2, b9ef, e3c4, ce78, bbfa, acadia14projects_365ad, sigradi2013_54m, caadria2017_124e33, 68ae, ca7f, bdda, 926a, acadia17_290m, 0b01, 1e46, 6396, b740, ad5e, fb97, e3ba, c6cb, ijac201614305w2, ef16, 1ea7, sigradi2015_3.268k5, b3a0, c507, 56ef, 3248, 77b5, e232, c579, 72a1, 8bda, ecaade2015_309v67, b0d2, d4cb, 4942, sigradi2016_360w, 644d, 6233, f03f, 7057, 6352, 746e, 978c, a4c2, acadia17_650b, ecaade2017_054dd, 9dba, ce13, c4a7, df2f, ijac201513205k8, 9306, cd54, bf65, 2b56, 7872, sigradi2013_167l, f58b, d223, 07bf, bb92, 53e2, 8e89, ecaade2015_194w40, b401, f5a9, 208e, a90b, caadria2016_851k36, sigradi2013_411n, ecaade2015_15y1, 7b6c, ecaade2017_026oo, 7598, a2d1, c8b7, 5523, efbd, e099, caadria2017_094p25, cc2a, acadia16_352w21, 4675, b693, cbf8, ecaade2017_108d, d354, 2d4a, 4693, ac54, e494, 19dc, ecaade2013r_004f4, ijac201412307g3, 6697, b63f, 0661, a64e, 7235, efea, ijac201412403a6, 7fdd, 77dc, acadia14_153ak, 3617, 89f4, dede, e50a, 3126, f7fa, ba6d, 24ff, bd76, ecaade2016_123v33, 5f76, ecaade2014_112k26, 72aa, 791e, sigradi2014_103w8, b7e7, 69a9, acadia16_382u23, ecaade2013r_012p7, ecaade2016_151e41, 6521, 7cb4, 0073, d1b7, 50a8, ijac201412303l8, ecaade2016_021s5, ecaade2015_113k21, 3d88, be63, dc5f, 9339, acadia16_344k20, 6b7f, caadria2015_246y35, caadria2017_163z40, 6b68, 696f, 6bd3, 19c5, 6f44, 3649, e0a1, 618d, 4b4f, caadria2017_009s4, dd60, ecaade2017_252f, aa0e, 4415, 08ee, ascaad2014_004i2, f755, e46e, f2f0, caadria2017_081s24, 6611, ecaade2015_152s31, c922, c9bd, 7b8c, 7ac4, a1ca, 08a1, acadia14projects_79y, 4091, fe20, 1372, b0fd, d584, 53dc, d499, df1d, c795, sigradi2014_314m6, caadria2017_104a28, d510, 193b, 84c0, caadria2017_147u38, b7c1, b6f9, 8202, e691, 4a8d, e427, f1e4, 03e8, 3517, ed12, 0069, aa34, ecaade2014_052h13, 1e72, ascaad2016_046r19, 8233, 35ef, 4f53, sigradi2015_10.7k18, ee8a, 9406, 1f7b, 14fe, 9cfd, 2cd1, 8657, afbb, 0930, acadia14_357ap, 0c67, acadia17_90nn, 7adb, 9213, 3811, be81, 8f6d, 5fe0, d824, 8201, 7e0e, c096, 6b95, d3ac, 60d2, 491b, 733e, acadia14_699o, a05f, ebdc, 28b3, f68e, 677f, bd89, 7050, ecaade2017_140ii, 635e, 5a6e, fc2b, a682, acadia17_59h, af5e, 83fc, acadia17_669u, 0020, 04e4, 16f3, ecaade2015_38n7, 7ed3, 53c1, 3587, 99c8, 43df, bf3d, c43e, sigradi2015_6.387l9, b65a, e061, d8e5, acadia15_371d16, 35d4, 72f3, 7892, f8b6, ecaade2017_277nn, 099f, 6843, sigradi2015_8.186l12, caadria2017_149d39, 82c9, 445a, 05b5, e640, ascaad2016_033d13, caadria2017_027v9, ecaade2014_112m26, 76f5, fc22, b1c5, 590c, sigradi2014_335u7, a19b, ecaade2014_031r8, bc1f, caadria2015_108o16, d8a2, f13c, 69da, 7bfb, b2e2, 1731, ee39, ecaade2014_023g6, 852b, 40a4, b04a, 2b68, ascaad2016_028b11, 5e0c, acadia14_589h, ijac201412202z1, sigradi2016_592aa, caadria2015_078m11, c19f, b8a5, 3ccd, caadria2015_114b18, 3fbf, caadria2017_182n43, ecaade2014_173g43, 4fd3, 8891, caadria2017_190r45, c713, 30d0, ff3d, ijac201614105a5, 40bb, 18e2, 106c, 0723, 2160, c10c, 2a55, 9021, caadria2017_005o3, ecaade2017_183ee, 78ec, a7f3, 61c6, 39df, c02c, 2c70, cb59, cf3c, 0663, 9f64, 0fc2, 5398, 7a27, acadia17_670cc, e828, 3bbd, 664a, 8d0e, 2057, 066e, b843, 34b2, 2ce1, 655c, caadria2017_190t45, b342, bf68, 4da1, 4e14, 662e, sigradi2015_10.307w20, 0369, b951, ecaade2017_071ii, fd13, 7e4e, 343a, 92f1, c390, bf76, 857c, 064b, 0f76, 7d1a, caadria2016_239d11, dd3b, 23ef, 1b37, 12f5, 0d39, 97ab, 7924, 480e, 7b71, bfe2, 5f38, 55d1, caadria2017_009j4, acadia14projects_479ap, 7180, c008, 6122, b6d6, 9920, 2478, e39a, 609a, e117, 50cb, caadria2015_156n24, ijac201412301n6, 11ca, d2da, 2972, ascaad2014_024w5, cc79, ecaade2014_019i5, bdf2, eec6, acadia14projects_33am, 57af, ecaade2013r_005j4, 065a, cfc4, 461c, ecaade2017_048jj, fb0b, acadia17_562dd, acadia14_699e, c46c, 194e, 5cd3, 0e43, ecaade2017_057h, ecaade2017_117p, df38, a955, ascaad2014_012j6, acadia14_63aj, caadria2016_415y17, f461, 3dca, 7c0c, 2afe, 18f0, 7c91, e4c9, 91ac, 0319, 6992, sigradi2016_448w, caadria2017_047g15, 3142, 8889, 3d0e, acadia17_52t, ecaade2016_161a44, 9496, b49e, sigradi2014_042u3, dc4d, 3927, ecaade2016_223o58, fa92, 1bb4, acadia17_491r, caadria2016_703g30, 41c6, ecaade2017_083ll, sigradi2014_018n1, 7e17, f826, 46ce, ea45, 0ad1, ijac201412205k4, 2627, 1891, 959f, 042a, 40e5, 5e17, ecaade2015_155p32, 8892, 421a, 7cf9, ascaad2016_022n9, 1b2f, ijac201513206v8, sigradi2013_243f, c0f5, 02d0, 3b49, 98ef, 4d7f, 9fc6, e70f, 5e70, d594, 5f21, ijac201412408k1, caadria2015_142l23, 90fb, 4e54, 61fe, 2053, b79e, 212c, 69b1, 2753, c34c, d8bd, 8fca, 422a, a70a, c211, acadia14projects_199ad, 61cc, 015d, 5c91, 0a37, 9003, 9066, 686d, f6bc, 1aad, ab46, 2e24, d694, sigradi2013_52e, ee13, acadia16_344e21, 1018, d0d6, 124c, 9619, f3a4, 475e, 4799, acadia14projects_153f, 4bbb, 1340, 883c, 662b, d6a2, 7d44, d045, 5e51, 09c8, 3875, 98ba, a470, d9e6, acadia17_189kk, e359, 23ff, 4b58, d25c, fa83, 20bd, bb80, 7f2c, fc48, 073d, 09a2, 122f, 3f7c, 1d1b, acadia14projects_473at, 7fe0, f91e, 787a, ascaad2016_058f23, d441, ca7c, 0d46, acadia16_470i27, ecaade2015_285j62, 62ff, ecaade2014_168h41, acadia17_456ll, 9b84, ascaad2016_011m5, 2f68, caadria2017_057y19, 25f0, a3ab, 1288, acadia14projects_479at, b7f3, 9cdf, 53b1, 5549, 703d, ec40, ecaade2017_152kk, ecaade2017_293mm, 033e, sigradi2013_42, ecaade2017_051u, a2ef, 44c8, sigradi2015_7.146w9, 4edc, f7a2, 0c77, 60db, caadria2016_725h31, ed3d, caadria2016_105w4, 62be, 0293, caadria2015_139d23, 54f2, 9a7c, afe1, 95f4, 3fb1, acadia14projects_719s, acadia14_479i, ecaade2017_291ff, ac23, ca20, 41d2, b3b2, 28dc, ecaade2014_159n39, 6f1e, acadia17_678x, ecaade2014_187e48, 4566, ecaade2016_221a57, 9b53, 240a, a0b4, 263e, 1c19, ecaade2015_336x72, ecaade2016_230n61, e53e, 34ee, 8116, 7f61, 9383, ijac201513103r2, b0ac, 8830, ea8f, 62b9, bc52, 4066, ff56, cafe, 2edb, 2a5c, 33e5, f5db, d7dc, 6559, 3058, 5ecb, caadria2017_129n34, 2ee0, 0e09, acadia17_221mm, 86d2, 93cf, e2fe, c448, ecaade2014_020o5, f090, acadia17_598xx, caadria2017_072x22, ijac201614102x2, 98b4, 6f8f, 9bec, 0709, ea7b, 5c1c, acadia17_520h, b5b8, ecaade2017_046b, df47, ebf7, 4118, 4866, 1e69, 69e2, ijac201513206t9, b966, 6d83, b4ee, 0083, dc86, 0f8f, acadia17_403v, b003, 663b, ijac201412204p2, cdd8, 7939, 6554, 1fc5, 59f4, 8cf3, 3015, 9a70, 953c, e554, 7183, f4ad, e1c6, acadia17_435l, f019, 3afa, e001, acadia14_445af, 6cde, f42e, f8a0, f8dc, ecaade2014_206j53, sigradi2014_263x9, 081b, sigradi2013_343b, 3cfe, f7c7, caadria2015_078e11, 5615, fbc9, acadia17_318n, 4074, e70e, ecaade2016_162d45, ascaad2014_018v1, acadia17_640ee, acadia14_291ak, 496f, acadia14projects_291g, ijac201715104gg, bc17, a9f4, 13b2, c622, 2859, 03f8, 7c11, 331b, b7f4, 63a6, d470, 2cb9, e249, acadia17_145qq, 669f, 9a3d, ecaade2014_055u13, 7091, ecaade2016_102o27, 4580, 1fd8, 874d, 5646, 4d8e, 32f4, 3286, e182, ecaade2015_196a42, d5b5, a8d2, 2e21, 08f1, caadria2015_070e9, 2770, 06a2, 34ea, d9bc, 916c, f928, ecaade2014_168n41, 82e8, 790d, fd0e, ecaade2016_042n11, 7360, caadria2017_009m4, 6455, 3080, ecaade2014_133u29, 8fd6, 887f, acadia17_238pp, 2f09, e660, f602, 2b77, 75ab, c547, acadia17_62pp, aef3, a08f, acadia14_189a, f19c, 1ab0, d375, 04da, ecaade2015_114x21, 9bc6, e52a, 6e5d, 8912, 267a, 2c32, acd0, ecaade2017_031mm, ecaade2013r_006t4, ecaade2016_026s7, 65cf, 3052, acadia17_52q, dbcc, e9ec, ijac201412205s4, 752b, 6124, sigradi2015_3.43k2, bb5b, sigradi2013_10c, bf93, acadia17_560m, 7ba4, c492, ef19, caadria2015_073x9, ijac201513203u6, ascaad2014_024x5, 521f, c8f4, ecaade2015_139b30, 1daf, acadia14projects_609aj, c4bb, 4dab, sigradi2013_326h, acadia17_648mm, b7b1, 7f06, 318b, 3c30, ascaad2014_018f2, ecaade2017_144y, 9c69, e216, ecaade2017_184nn, 0eaf, ecaade2017_090jj, 1c8c, c33f, de76, caadria2017_063c21, 71e9, acadia14projects_549u, 22e2, b62d, 162b, 6508, 97d0, c6dc, 7e9f, 91a6, d8ef, b422, fa43, 023b, f8d0, b385, sigradi2016_625a, bcc8, 03ad, 7f53, ecaade2017_181v, sigradi2014_036p2, 0b8a, d40b, sigradi2016_450rr, ecaade2016_040m10, 49e1, 0ba6, 16a4, sigradi2015_8.47o11, acadia15_357s15, e6db, aadc, acadia15_211x8, 90ae, 2542, sigradi2013_343i, 2e8c, d71b, f8d3, ecaade2015_171x36, 644b, 6e24, ecaade2015_286e63, 36ff, acadia14projects_699t, 377f, ff48, ijac201513203y6, 34ca, 77a4, 04f8, ebfd, sigradi2016_690qq, 0003, 3765, ecaade2016_017m4, ascaad2014_022f4, d2ff, d43e, dc24, 1f5b, 4ecd, 30bd, d16d, e8d7, e325, ecaade2014_084t19, ascaad2016_004o2, 2f3e, bd48, ffdb, cf94, 1a70, e822, db01, 8c29, sigradi2014_164j4, ecaade2015_158m33, 7cff, acadia14projects_627ax, acadia14_291d, ecaade2015_329i71, 0f2e, 4556, 4129, a033, 5bb9, bad9, cdc5, 7e2d, sigradi2013_275c, a218, sigradi2014_178p5, ijac201715203h, a3e6, 9c12, 701a, f52e, fd89, 185b, cdf7, ecaade2017_173yy, sigradi2015_8.186s12, d2a8, f02b, 787e, 6def, 3227, 4666, ijac201614207y11, 61a8, sigradi2015_12.215n27, c3b8, 6468, b071, 5696, b764, 987f, 895f, c0a1, 6b16, 9e5b, caadria2017_132t35, 6a42, acadia16_174e12, a546, a2f0, 4d31, f699, d6c2, de38, 301f, 61a0, 7d1c, 9aca, b070, ecaade2015_55o10, 99de, 92ac, 1ee7, d2de, acadia17_482v, sigradi2015_11.34c24, ecaade2017_091uu, c3b9, a195, bdc6, b280, caadria2017_081m24, c45b, a756, 5d90, 5f19, acadia17_403g, 7931, 2517, 110d, e3a8, 2f46, 284b, 5c3c, abf6, b67a, 5e59, dd1b, ecaade2017_291y, 23ba, ecaade2015_127w24, acadia17_28ff, c84f, 20f4, 07bd, 2936, 218c, a39c, 734c, fb88, 93d1, 6ad6, cf50, f443, c625, 21cc, ecaade2015_22s4, caadria2017_005l3, 2f79, 70ff, 2a77, 9871, e108, 89ae, 0bff, d30e, e781, 4115, a6e6, 6826, cea7, acadia15_211z8, f5e4, 9e06, ecaade2015_164r34, 46bc, bc86, f57f, caadria2016_569g24, 0ee5, 3168, 0a04, ecaade2015_217j48, 2b89, cd53, 044c, d864, acadia17_266ee, acadia14_463t, acadia14_549s, 0bee, 8774, 51c7, ecaade2014_094j22, sigradi2013_234h, ecaade2016_067w16, a460, f951, 8975, d15c, 0109, b89b, 989b, 3e92, df2b, bffb, 05d6, ecaade2016_042z11, 39ee, acadia16_164s11, acadia17_82bb, 4163, acadia15_161m6, ed54, e607, ijac201614201d6, ba1a, 7286, 4a99, ijac201614204w9, acadia16_88r6, 9ff3, ascaad2016_028v11, 10e2, bf24, 5fe2, dc3d, 70a4, 039e, d5b0, 6afd, 7cb7, 5647, c38b, 6fc8, ecaade2017_118ii, f7fe, 7e81, 3fea, 2622, a9d8, 49e0, a20c, 7ae1, 887e, 36fd, 61e3, 31e6, caadria2017_070l22, dc64, 0e2b, 2421, caadria2016_415v17, dbc3, d4b3, 98ec, 36ab, 667c, 16c2, 7713, bc35, 454e, fdf2, ecaade2017_ws-archiedubb, sigradi2015_8.186j13, d9cc, ecaade2016_037y9, 2804, 5b25, 5686, e7c9, ijac201513306y12, 684c, sigradi2016_637r, ecaade2016_158k43, 892c, ecaade2016_221p56, 362d, 748c, e761, 6d8c, bcfa, 7476, 6232, b166, 2d3e, 2c0a, ecaade2017_199mm, 5d00, a9d4, fb6f, e912, 3bb5, b78d, acadia14projects_291h, ecaade2014_218z55, d6bc, cade, b75a, e7f2, f28a, acadia17_283pp, 7896, f79f, 2d5b, 11b6, ijac201412405d9, 1c4a, 0d09, 5eaa, acadia14projects_145p, 9f38, 41e6, 6fce, 28c7, c0e7, acadia17_51a, cd12, f24e, 941d, ecaade2015_284v61, 4c64, 8290, 7c4c, ecaade2017_146cc, 421c, caadria2015_014t2, c29b, 22d5, 346f, 6915, 8d7c, cad7, 4a28, 5a0f, 2527, 8ae4, ecaade2013r_003f3, 81c9, 96be, ecaade2015_229r51, 36a3, 98de, 26fc, acadia14projects_409o, 47c0, 928b, f0c6, 3876, 2a5b, d5e1, bf5b, c82e, f6f0, acadia14projects_647as, 3fa2, a823, 66e0, ebef, bfb2, 3815, ascaad2014_005u2, ecaade2016_230g62, acadia14projects_311r, bb04, 801a, f763, 1e1e, acadia14_301h, 839b, caadria2016_353r15, aa1d, d5c4, efc9, ecaade2016_078m23, bccb, 05f9, ecaade2014_188k48, b7b3, a113, f6ce, sigradi2014_045g4, be60, d9c1, caadria2015_102y15, acadia17_464i, 3328, 5498, 3246, 717a, 010f, c431, caadria2016_871p37, b44f, b9ac, 0be6, caadria2015_014x2, ecaade2015_253w57, acadia14_291ay, 9611, 7123, b5d6, acadia17_365b, 2625, d8b7, 2c4f, ecaade2017_061i, ijac201614407s4, sigradi2016_637dd, a4bb, 499e, c684, 0797, e425, 76f2, ecaade2016_170o48, acadia17_678y, 3b9b, sigradi2016_430m, 488a, 6134, f5b3, ecaade2017_051l, f360, ecaade2014_163f40, becd, 8ddf, sigradi2015_9.347s17, 63d8, 86d0, 2268, ijac201715103h, 26c1, cac1, caadria2017_175c43, 6f6e, d517, caadria2015_081m12, sigradi2014_145b3, c4ca, dcaf, e317, 9532, d531, aaf6, 0121, 65b2, 1408, 03a6, c301, aa1c, b341, 7741, 4598, ecaade2016_118i32, 4900, ec1a, cc97, acadia15_431r18, 1492, da6d, ecaade2015_246w55, c350, 1dd9, 69ed, e59f, ecaade2016_042l11, e3f3, 4a5d, 4d8c, eb7c, 669a, de90, acadia14projects_43ao, sigradi2014_263d1, c9b5, caadria2016_187e9, d9a4, 18a2, b29b, ecaade2016_032z8, 333f, 103d, 6bea, 1f65, c159, sigradi2013_41c, a780, b9b7, f620, sigradi2016_792k, 450a, eb6a, ecc5, 1ad8, 52c5, fefa, 94b9, 8991, 3499, ff67, ecaade2017_028l, 3cc0, 052b, ff8d, 6662, 2ce0, 5a03, ecaade2017_189tt, a871, ijac201614201f7, 3a8a, f584, 8590, caadria2017_122t31, 3301, 3c89, 0280, 9563, ecaade2016_241d64, 7f58, 9199, af53, ecaade2017_192h, acadia16_12n1, acadia17_82t, 3caa, 52fe, cd66, da22, sigradi2015_2.162s1, ecaade2015_77w14, 7cd4, sigradi2016_814j, 8161, d8f0, 833d, 14b4, caadria2017_081z24, f259, ae9d, 3bcc, fab2, 81d8, 6f9e, ac5d, sigradi2015_10.377x22, 1190, 6d36, ecaade2015_307m67, ecaade2014_225n58, 801c, 814a, ecaade2015_303s66, 6c87, 851a, acadia16_140e10, acadia14projects_153h, 856c, 6d30, bf39, 8baa, b210, 7cc6, 273d, 9632, ca99, eead, f013, 71ee, 2049, 2ef4, e9b8, ecaade2017_155h, ijac201614102n2, a80b, d980, 6ef1, 037b, acadia17_360qq, ecaade2015_319i70, acadia15_451e19, 6b8a, 15ed, cf55, sigradi2015_8.239y13, e4e7, 8348, ecaade2013r_015t8, 290b, c994, 937a, 5665, 89bb, acadia17_570q, a96a, 2550, f8aa, ace9, 0a6d, e3bd, 7a70, a223, ijac201614205l10, 1b0e, 62ef, caadria2016_301u13, e8a6, 144a, 5a3c, ecaade2015_158s33, 4e68, 1689, acadia17_62vv, 0cd2, bff2, ijac201715205zz, 7d7b, ecaade2017_254uu, 66b0, f582, bb5d, acadia14projects_301f, 7736, 75b7, 613d, c956, ba8b, 0983, acadia16_270g17, sigradi2016_592x, 0dd3, 7ef5, 72a5, 0cb8, 9bbe, ecaade2017_013kk, 9aa3, sigradi2013_111o, 5805, 2ab4, 32ac, 31c5, acadia17_669m, 6782, ijac201614208x13, 9fdf, 5467, 8780, 929c, ff15, acadia15_469i20, f391, 3eb5, 0bb7, 901b, 4e64, acadia14projects_23w, bee0, 6603, ec84, e0ce, acadia14_579b, ea0c, a94a, 832b, 7ce2, 79c6, ecaade2016_036p9, e894, c835, e006, e24f, 433d, a0e0, 7b43, ecaade2017_164cc, a5f1, ecaade2017_309mm, ee11, c89c, bebd, 65fa, 0606, caadria2015_203d29, ecaade2017_215s, sigradi2015_3.155m3, 9c00, 8d1a, 2c9b, 1f7c, 7295, b74d, c743, 9786, ecaade2017_156w, ecaade2015_152u31, 42ae, 68d3, 6edd, 8987, acadia17_232gg, 320f, 418e, 370d, 9d9b, 6b14, 775e, 1061, caadria2015_137l22, a5b4, 6972, caadria2015_081w11, b9ed, b4c6, 6e2b, ef22, ecaade2014_133p29, ascaad2014_029n8, 8d7a, 2eec, a81f, 0525, 0a1c, ijac201715202qq, acadia17_658ww, a007, 1160, ecaade2017_254nn, 468f, 7df3, b855, b75d, 24cb, 1595, acadia14projects_435ay, ascaad2016_003r1, ecaade2016_078d23, ecaade2015_35n6, 0b0b, acadia14_111k, acadia14projects_375az, f166, sigradi2015_9.152l16, 8d4d, ecaade2016_075i22, 3031, caadria2017_174x42, 6c68, c0b3, 8de0, ecaade2017_048kk, 45c1, 78ac, 0c11, acadia17_600w, 7689, ecaade2016_111l30, 4830, 17c3, d711, ecaade2016_071a20, e722, 1a41, 108b, 6ed5, 5e5e, sigradi2014_314o6, af90, b488, f901, eb94, 63ea, ecaade2015_114j22, 5b8c, ijac201614302s1, ecaade2017_256s, 6394, ff33, d76e, e8e6, ecaade2015_83i16, ecaade2014_163h40, 425f, 976f, acadia14_257ad, ca3a, 90b6, cbc6, dc47, f6de, 26d7, acadia17_600ii, 3fd6, ijac201412402u4, ijac201614309b6, d6f4, 2ac8, 6858, acadia17_168zz, 3eeb, caadria2015_150f24, 6b40, 0e3c, ecaade2015_161f34, 79a0, ecaade2014_112f26, 2a70, sigradi2015_4.219v6, ecaade2017_029t, sigradi2014_345j8, 3ae7, ecaade2014_111l25, 5ba0, 2129, 2cc6, sigradi2016_375h, 89c7, 4a1b, 2973, 67ef, 3950, e9aa, 0fd0, bf5c, ijac201614208e13, f61f, 354a, sigradi2016_659x, a83c, 68a5, ecaade2015_235p53, 5682, c588, 242c, 3988, 2c5c, acadia17_82ee, 811b, 54e4, e358, a0a9, d558, caadria2016_343g15, 00ef, ec2f, f6dd, a1cb, 3fd9, sigradi2015_8.239d14, eca4, f3c4, eb71, 4040, a488, fae6, ecaade2016_158o43, 15d5, ecaade2017_291w, 9913, 54c4, b812, ecaade2015_100y19, 7e58, ecb1, dce5, cc6e, 715e, 93a9, 030a, caadria2016_197n9, 39be, ecaade2015_265s58, 6729, d729, caadria2015_130s21, sigradi2013_401i, 1b35, 71c2, d10a, ijac201614105s5, 68f6, 2c43, f5d9, c050, c43d, e94e, sigradi2013_342t, 6ded, 275e, cecc, ecaade2017_072c, 7f9b, 2802, 7666, c41e, 642e, fe61, ecaade2017_105ff, caadria2016_333t14, 5772, be74, 42be, 46a4, 85d7, 4f7c, 6f17, 8b2a, ecaade2014_105w23, e985, 4b77, 67e7, acadia14projects_479u, ecaade2014_186i47, 97b0, sigradi2013_28o, 1725, 6fe0, f34f, 3b9a, sigradi2014_123t9, 8a37, ec32, f331, ae55, a4cd, 9794, 2fbd, 50b9, fcf3, 3f41, 3f4e, 2b59, bee7, aba3, ec53, 0571, acadia14_719e, 2985, 133c, c56a, b01f, 6774, bfea, acadia17_590s, 7a14, 217f, 053a, e3c2, f775, 251f, 3ff4, 6b2d, 52c7, 9cfc, 8150, 85ff, 8a44, acadia14projects_81p, caadria2017_023h9, sigradi2016_659n, 4775, 0a11, 489f, 31aa, cf42, acadia14_135p, 4c77, acd9, 416c, caadria2017_005f3, 363f, 3a1e, acadia17_52h, 622d, ascaad2014_012e6, 4531, ba2d, 7296, 7b7b, ijac201412406m9, ecb3, a33c, 82e0, 2f8a, 3e16, 2b83, 7403, 271b, c082, 52a2, 6f2c, 17dc, b736, 18d9, sigradi2016_814b, 5379, 08db, cca4, 55b0, 9367, d384, acadia14_177aa, b1b4, acadia17_338ii, b4a4, 601b, 85f5, ae9f, 8c53, 880a, 1f22, 759e, 8ac9, ecaade2014_168p41, 7ba3, 1001, ecaade2017_152ww, a427, 16f7, 5a79, f7ca, ecaade2014_191s48, caadria2016_549v23, acadia14projects_661l, 50ce, fc5e, bca7, 866d, 0f14, ijac201614201a7, sigradi2014_015c1, sigradi2016_441ll, 6655, 7a1d, acadia17_520i, d57f, faf6, ijac201614207v11, 1439, e694, ecaade2016_164p46, sigradi2014_281c3, b5f4, 7d6c, 6553, d8c1, 2e63, d9ba, sigradi2015_8.47j11, c489, 4235, bc89, 28a0, e2ab, 9538, acadia14projects_497t, caadria2017_057c20, 6887, ijac201614102n1, 6eeb, 63d1, 1a31, ecaade2015_205b45, ijac201412302m7, ascaad2016_022v8, 473a, ee65, acadia14_247g, c9b2, f47f, ecaade2014_153n36, 1880, 1908, c735, 48df, 052a, 4381, acadia15_57l2, acadia16_362k22, acadia17_89o, efad, 2e90, 0fbe, 9c0b, 8e74, sigradi2016_490oo, 5199, 72d5, b90f, 1cd7, ecaade2014_149i35, e04a, 329b, ecaade2015_148o31, d2f1, 3072, 9782, ba07, c704, cb57, 7262, acadia17_102z, dcc5, 7802, acadia17_678cc, 4adb, 0323, acadia14projects_445ae, ijac201513201p5, 4c68, 280e, dbc4, a0af, 3df0, ecaade2014_204v52, 835d, 08e5, 2cd8, 01c4, 20c2, fff7, 1649, ac5f, 30b1, 0730, e69b, fa28, fba7, 4070, ecaade2017_059a, f676, 43f5, f880, 4b05, acadia14projects_63d, ecaade2015_285f62, b987, 8e77, cbb0, 4f0b, caadria2017_168w41, cd35, 5fbb, 59d9, acadia15_333d14, ca7e, ecaade2015_138r29, d5d9, 0077, d014, a34c, sigradi2013_407a, ecaade2017_169mm, f854, 701b, 0aff, ecaade2017_306t, d201, 4380, ecaade2014_176n44, 26cd, bc99, 08f4, 4bbd, 63cf, ijac201412403l6, ffce, ecaade2017_294ww, 9131, 49c7, f079, b35b, dd52, 8ddd, d078, db7a, f2cc, 5e31, c004, e7ee, 2715, a826, ecaade2017_244ii, dc8f, 7c9f, caadria2015_164c25, fc60, c484, sigradi2015_sp_2.112g29, caadria2017_142n37, ad48, 6015, 7f59, ecaade2013r_012m7, acadia14projects_619au, ecaade2014_015v3, sigradi2014_032n2, ecaade2017_142vv, a231, 67dc, c9b1, acadia17_257e, 537e, 96d6, 4b79, 7f6a, ecaade2015_333j72, bcb4, f0a8, 2a27, e6f1, caadria2017_136r36, eaf2, e36b, bc34, e764, acadia14projects_167u, 0bde, b7ad, sigradi2013_295e, feb7, a045, 2586, caadria2017_072z22, 8b2d, bb1d, 5e81, e88a, 9364, 1cea, sigradi2013_326l, 355a, b10f, 0808, caadria2017_101f27, ascaad2014_014p8, 9a12, ca4a, ab37, 9d1e, d9b1, d073, d7c6, 1723, 968b, ijac201715203oo, 5f17, sigradi2015_12.215u27, acadia16_280u17, 550f, e877, b728, 2bb0, ec05, acadia14_101ai, acadia14_101v, ecaade2016_062i15, f973, 0b58, ascaad2014_019n2, 9d31, ecaade2014_153n37, 7955, acadia15_185a7, 0de5, 6d7d, e18a, c4c4, c848, 0aa0, 1ccb, 36f2, 8aa0, e530, acadia14_375m, ecaade2016_033d9, f011, ecaade2017_037ee, c5db, 19e8, ecaade2016_210y53, ee94, 6800, 85b8, ecaade2016_215z54, 53b3, e0e1, 938d, acadia14projects_177u, c2b3, 7fa0, 406e, ecaade2014_218y55, ecaade2014_072x17, 5f77, sigradi2015_8.328m15, 3f55, ecaade2016_170r48, 5cf9, ecaade2017_019cc, ecaade2014_206n53, c4b2, 2ee6, 3f03, 22a4, 7e48, 1220, acadia14projects_627f, 63d5, 4315, b142, f4b0, 4811, acadia17_170f, 0d52, ijac201412303p8, 5036, da33, ecaade2017_053uu, a2fe, eba4, 1cdb, eff8, 4169, acadia17_481p, 6c30, 6418, caadria2016_013l2, 35b9, 4a80, acbf, 4151, 70d3, 6f75, ecaade2015_53t9, e4ec, eca8, ijac201513302p10, 04b5, 5356, 65e2, ecaade2015_231t52, ebfc, fe05, 0148, caadria2017_015d5, ecaade2016_042k11, 7ef1, b374, 43b7, 592f, b709, c6fe, 974a, 632e, ecaade2017_071pp, 8535, caadria2016_013y1, e6a0, 187b, 4a8e, acadia14_609as, 6a74, 69c2, sigradi2015_3.394e6, 98b3, acadia14projects_655aj, d024, dd7b, 767c, a185, d451, 5a8c, 324e, ff83, 1298, acadia14projects_691au, 4a05, acadia14_247l, 6d43, b715, b9e2, a35a, f93f, 66ff, 118e, 1133, b94b, 955e, cc64, 83cd, ecaade2017_021l, acadia17_426f, ijac201412301u5, ecaade2014_138d30, 28e1, c688, sigradi2016_655g, 0a52, ee3c, sigradi2013_304b, fc43, 7005, 722e, 5010, 127f, 3bd9, caadria2015_181d27, 4b63, ecaade2016_091h25, acadia14_199al, ecaade2014_149i34, 1358, sigradi2013_414c, ecaade2017_080gg, dda9, b196, ec37, 1841, b3a3, sigradi2014_041h3, 7d5a, 0656, ecaade2015_230o52, b1f8, ecaade2016_058b15, f6c6, 9da5, 47fe, 4c8c, 5c2f, 7d81, d437, 96f6, ecaade2014_224b58, e9bd, ecaade2014_182w45, 51c0, ecaade2015_261g58, 84ae, 9071, 5b0a, ecaade2016_223m58, ecaade2014_145d33, f5a6, ea52, 93d4, a919, 1ff9, 8b0d, 4fe1, 7058, ijac201715203m, 2618, c1ee, c6c5, 9272, f1f8, caadria2015_190i28, ef50, e777, 560c, 9700, bfe5, 7709, e1aa, acadia17_340r, 1559, a9bb, a765, 0b54, 0798, e4c5, 25b0, sigradi2016_490ee, da52, 83f2, 39b3, 1ca9, 1379, a54c, 3664, eeab, 0e5d, 3e15, c3f1, ddb1, 004b, acadia17_163nn, c8e2, 5043, 07c6, 7c0d, 6dc5, sigradi2013_222h, fb5c, eb8e, ecaade2014_202s52, 5430, 7bf5, sigradi2014_329a7, 13e8, a166, 9068, c1fa, 7b4c, 0ae1, ecaade2016_210g54, f267, c416, ecaade2017_117y, 6919, 7dbf, 9caa, 7be0, 907e, 4bc8, d26d, acadia14_589b, ecaade2017_041n, 369f, caadria2016_819r34, 8084, cb79, sigradi2016_771t, 7ab7, 3526, 31b0, 8206, af75, ecaade2015_158i33, c345, 73ad, ecaade2015_309z67, ecaade2014_239a62, 46bf, ab4b, 7df7, b335, 3edd, acadia16_184n12, 4e93, 1ec0, 8f03, e93f, ecaade2015_18h3, f98e, dd26, ecaade2015_15x1, 9620, ecaade2016_163t45, acadia14_125w, 1734, acadia16_270y16, 7d60, d82a, c338, 9a09, 52bd, 1ca3, 2a95, 0c6a, 09d8, 5b81, sigradi2014_345f10, 5b79, f3ef, ijac201513302a10, dfcd, 8754, 8613, acadia17_552i, 65b7, 57d5, f80b, f869, 58c2, 296c, 4afc, ijac201412401z3, c940, caadria2016_003a1, c175, 68ac, 2959, ecaade2015_127u24, e5ed, ecaade2014_175u43, ecaade2017_003m, 7b48, ecaade2014_168g42, sigradi2016_654yy, f26e, ijac201412406s9, 4500, 0c00, 90a7, acadia17_260v, 7b5e, caadria2015_117u18, bd26, 8b30, sigradi2015_8.47k11, 59a8, 7d4f, 0d40, caadria2016_291t12, sigradi2015_10.7i18, acadia14_43y, ae1d, acadia17_154jj, 48fd, 07d6, f4fe, 54e2, 83a8, b0e1, sigradi2015_3.345v5, 7e07, 3541, sigradi2015_6.42t7, 858c, 2b6d, 4aa6, 35d2, f176, acadia14projects_135k, fbb4, 86e9, b14a, 801f, acadia14projects_565j, a18a, ecaade2017_094e, 3464, afbd, 0fe3, 2c73, f0e2, 4f8d, 6118, sigradi2013_155i, acadia14_81n, acadia14projects_699e, 6e1e, 0bcd, ijac201614202c8, ascaad2016_026t10, 6eec, 28ce, acadia14_681ar, 4c8f, 125e, 5af0, caadria2017_047j15, 391d, f940, acadia15_381r16, ac41, 00ff, 988a, 23eb, 7a65, caadria2017_069e22, 766b, ecaade2015_319j70, ebc9, 611c, 4605, caadria2016_861d37, 25ce, 8139, acadia16_352y21, cb2c, 911e, caadria2017_069a22, 0c7b, ddee, 9158, 9842, 6a69, b949, a39a, a850, d9b9, 6006, 5830, ecaade2016_132t37, cf1c, 3ae2, 9a56, ecaade2015_334p72, caadria2015_246x35, acadia16_244o15, 92ea, b11f, 1b1f, 9f95, 82ba, c82b, caadria2017_124n33, 7df4, ae27, 4ceb, e560, ecaade2014_084e20, 9e7d, 644e, 6dd4, 04ad, d050, cdc1, ec42, baf2, 53ca, 1a5c, ecaade2017_053d, 231b, df64, 4a4c, ecaade2016_132p37, sigradi2014_042s3, ecaade2016_114i31, a1dd, acadia17_358tt, 982a, ecaade2017_143o, ijac201412303w7, ecaade2015_325w70, 1b9c, 1e1b, 115c, 8d19, acadia14_177af, ecaade2016_170t48, 0c62, 7218, 4864, ecaade2014_104z23, 8681, dbff, c9cb, sigradi2013_42p, c8dc, 79d2, 32b7, 7711, eb70, acadia16_62f4, 1cc9, 8b35, ac8c, 1790, b4cf, f4c8, ecaade2014_224v57, fe8d, 34f3, cba0, b533, 993b, ee7d, ecaade2015_73y13, sigradi2015_4.52l6, 9f85, sigradi2015_8.339z15, sigradi2016_537a, 74f3, d79a, 9ac2, d69a, 8af1, 926f, caadria2015_213f33, acadia17_273hh, 74c6, 054d, 4528, b6e5, ijac201412303f9, 03ef, 0860, 6325, caadria2017_163f41, caadria2017_070g22, ecaade2015_35p6, caadria2016_095o4, 3d1d, d840, efcf, f64e, 2619, 045f, ecaf, d0fc, 772d, 6f27, ea27, 9384, 5d38, ecaade2016_102b28, 63a0, cb17, acadia14projects_589c, b1d8, dff6, 2064, acadia17_110x, 7706, 12b5, 32fc, 09d1, b301, 4627, 1039, 346a, 9a0a, ece2, 0dcb, d431, aba5, acadia17_534uu, ecaade2016_191j51, e05a, ascaad2014_007h4, 2867, 4b35, 18fc, acadia14projects_479h, 12fe, 93b3, 0aeb, ijac201715106ll, ecaade2016_006o1, 140b, 6487, cb6d, c46f, caadria2017_109b29, e0aa, adea, 6aff, 9418, 4b3f, acadia16_362u22, caadria2016_881y37, 894e, 05ec, e332, sigradi2014_266l2, 6731, b6c4, 54bf, 55bf, a5a1, caadria2016_735o31, a9d3, 5d69, 8520, 4a10, sigradi2015_11.136r24, be9d, 1e5f, 0f82, a7ae, 0ae8, sigradi2013_41i, 3279, 2dbb, aaa6, ecaade2015_138y26, 5f18, ba72, sigradi2014_263f1, f618, acadia14projects_531z, c58e, e547, 6c27, 0844, 0bc6, ecaade2014_010e1, 962d, acadia17_678tt, ijac201715105mm, b98e, efaa, 274d, acadia17_248ww, ecaade2017_073k, ad74, 5be1, acadia17_650e, 1382, 0644, 55ea, fe54, 7a4a, a243, cdac, ecaade2016_027e8, 34c6, caadria2016_797m33, sigradi2014_329w6, 32a5, 0fc6, 0d34, 1c2b, acadia14projects_479e, fae9, 6b60, 2702, ecaade2017_291dd, ecaade2017_094g, 3f06, 418c, fc00, acadia16_184y12, a681, c0ed, caadria2016_259n11, ecaade2017_198yy, sigradi2016_781zz, ecaade2016_037u9, caadria2015_162w24, 71a6, e072, acadia17_307mm, 415f, acadia14projects_601ad, 4e76, caadria2015_073g10, acadia16_12s1, 2ed7, 1dc7, ecaade2014_078p18, caadria2015_130d22, a941, d958, 10c7, acadia14_589e, a41f, c13e, acadia14projects_291ax, ecaade2014_157k38, 546b, caadria2017_051j17, ecaade2016_217z55, 3aca, 84bf, 6550, sigradi2015_8.289e15, 0aea, 7f6b, acadia16_164r11, f87f, ecaade2015_286b63, 269b, 95e4, bd30, a2d2, 0a69, ijac201614306y3, 172c, acadia14projects_63aa, d3c1, 5e5c, 73e2, 60b2, 2210, 1a6a, f786, ca77, fb0f, ascaad2016_045p18, 5004, 9583, 1339, 75ad, ecaade2013r_008j5, 1d8b, fcb0, acadia14_365ar, 6df9, 4e87, caadria2015_237n35, aa3a, 325b, ecaade2017_076gg, d7f3, 80c5, ecaade2016_222o57, df1a, 2cf1, c5d1, afa1, 6e33, acadia17_36cc, e8eb, caadria2016_621s26, acadia17_170j, 8118, 8bdc, 0da9, a1ad, 6aaa, 1889, 5734, 5483, e863, 0071, ecaade2015_130m26, ecaade2017_152cc, ecaade2017_169vv, ascaad2014_036f2, ce86, e965, e0c0, e080, f38b, 620c, 5dd0, 4453, 221d, d131, 3313, a30d, 19d5, a01f, 3a01, acadia14_555l, ecaade2015_138p29, e826, sigradi2013_248e, cfa3, 8d65, c51f, 262d, sigradi2016_382w, 6819, bb86, acadia14_101an, b4d6, 2029, a29a, b098, dd6a, 46c0, ecaade2014_233n60, 6cc7, 2723, sigradi2014_128a1, d0a3, 737e, 0e60, 4d68, f6a1, e76b, dff9, caadria2017_182r43, bb2d, 022a, cf3e, caadria2015_072v9, acadia14_339ak, 9b6f, a473, acadia14_23az, 7ad4, ecaade2017_097aa, 5305, 036b, ef64, 6bae, bfab, 2938, ecaade2016_074p21, 05e9, 4831, 16f8, c7a0, 9b61, 9fb8, e1af, caadria2017_122o31, 22a8, acd5, 5b0e, e1d1, 7264, e14c, 61a7, fdf6, b1af, aeb0, a78f, 887b, f24f, 36b7, 9a8e, d2bf, 2969, fade, 4654, 89ec, cad6, 6fa3, a4b3, acadia14_409l, ijac201715105yy, acc6, 1d56, a91b, 947d, 95f7, d614, e230, 2c99, da36, c6af, acadia17_100r, 4a8a, f36d, 0ff0, ce9f, e423, 3a4f, f8ed, 9760, 3125, 97c9, c52e, 8e97, a861, fed0, 9cd2, ecaade2014_014y2, 7827, e47e, acadia16_196i13, acadia14projects_671k, caadria2015_233f35, a0d8, 9166, fd73, ccb7, 77c6, d263, 01bf, sigradi2015_10.140f19, 9feb, acadia15_95o3, edac, 3585, 9562, ecaade2017_305a, 46b1, 27a9, a17d, eb8b, 86b0, acadia14projects_637af, acadia14_219a, d883, acadia17_322g, 1fda, acadia16_440w25, 6bd2, b185, sigradi2013_194j, caadria2015_122g19, 6ccf, ad21, ecaade2017_291s, dd51, 909c, c96e, 4201, 7801, a433, e4ed, 7962, 6f08, acadia17_230rr, 6f24, 376a, acadia17_464pp, a609, f0d6, acadia17_340p, e0c6, 4f0a, 7af4, 34a8, 4b21, fa15, 69f1, 1bdd, 4366, d852, 751e, fd1a, d3cd, c70c, ijac201614307u4, 84d6, a96b, caadria2015_014o2, 1e26, fd76, f1aa, caadria2016_517v21, fa07, 0615, 7a92, caadria2016_559x23, 335c, eb24, cb3e, ecaade2014_230m59, d3e4, 7fac, a917, sigradi2013_52f, 82ac, sigradi2014_037x2, 0544, 7e5f, e5d8, df8f, d2eb, f7ed, da8a, ecaade2017_208g, ascaad2014_006z3, ijac201614408h5, 3cb7, 22e9, a24c, 9db3, acadia17_82zz, a91e, 825a, 0a1e, 2b1e, b0e2, 8d62, 1914, ecaade2016_223h58, 556e, ecaade2014_186y46, ecaade2016_243s64, 93a7, caadria2015_156m24, ijac201412303s8, 3b77, 4890, 73c4, ijac201614206x10, 6e39, caadria2015_087c14, sigradi2015_2.213v1, f2ec, da1d, 35d0, 5d66, ce0d, 86d5, 92ab, 6615, ecaade2014_041i10, 3fbd, 0a9b, c636, 6d93, 49e6, ecaade2016_ws-dleadb68, 075e, ijac201513303r10, 5dde, 6e3d, d2c3, 631c, a0cd, 5b45, ecaade2014_031s8, sigradi2013_295b, ijac201513103a3, 292a, b635, acadia17_163pp, 30b3, e280, 5e78, ec6e, 8bf9, sigradi2016_399g, b4b3, d01e, b019, ecaade2014_157d39, sigradi2013_342m, ijac201614307e4, 7340, caadria2017_029h10, 97f4, 8160, a224, e24c, ecaade2014_214t54, 1213, 91ca, 1777, fe35, d684, 9549, 8746, dff3, 506d, 242f, ascaad2016_008h4, acadia14_257aa, ijac201715202oo, 9487, 256b, d859, 6e3f, caadria2015_126b21, ecaade2017_140nn, 1958, 7b24, 8cd0, ed97, 07f9, c1c1, sigradi2014_221h8, 0c19, a480, ea60, acadia14_317w, acadia17_212aa, ddf0, 369a, 868a, 2e6e, 1d96, 33b0, 78e2, fdc3, caadria2016_187x8, acadia17_52aa, 00d6, 6687, 2e30, 8952, 40ef, f0a6, ascaad2014_030z8, 3402, eb56, ecaade2016_108s29, 8545, 919e, d32e, dd89, caadria2016_477b20, be9f, acadia17_164a, fe80, acadia17_598qq, 2a6a, 78a0, 68ce, f87a, edf3, 332d, 03ac, efba, 4921, 38d1, ccd2, 2a81, 6efa, 8263, 4d60, 5d22, ecaade2014_070o16, d20f, caadria2017_147v38, c278, f254, acadia16_382w23, e075, 3ee4, 03c0, 5763, 45ac, ecaade2015_194r40, e278, 5b63, d520, 0b4c, 9c83, 703b, b71d, ijac201715102p, 5f55, c5fe, 21ae, sigradi2013_183s, a300, 7703, d957, caadria2015_114a18, 0f56, sigradi2016_792j, acadia17_358dd, 5fbd, ecaade2015_301w65, 721b, e15a, 4f2a, ecaade2017_164gg, caadria2015_108u16, fe34, ecb4, c280, bda4, 49a3, f10e, 6c8b, 030b, sigradi2014_250p9, 5dac, 86ca, sigradi2013_183v, 5bca, 89c9, 534f, ecaade2017_148oo, ecaade2017_094o, 1444, 1d75, acadia14projects_601ae, 751b, 1726, 3b06, bd68, caadria2016_445w18, a754, e0d1, 922e, 0322, caadria2016_157u6, 6829, efc5, df9e, 6450, 2967, f299, 6911, 6408, sigradi2015_11.71i24, b61a, ijac201412408y1, e311, ff98, caadria2017_174g42, 7d92, e80c, ascaad2014_005z2, 7ad8, 01d9, acadia15_161k6, f284, 366d, f3b7, 59df, 0f1c, 2569, b29c, f03c, 02d5, acadia14_453e, ecaade2014_111e25, 78ed, 5324, b40d, 0f72, 5404, ecaade2015_195o41, ecaade2016_ws-dleadi68, ee42, 347b, 6c90, 8091, 9f48, 5deb, 8edf, 306d, 465b, f6fb, ecaade2015_286c63, 2045, 37eb, fb2a, cb52, fef1, ec1b, 0e05, acadia16_12r1, bff0, acadia14_153an, 679f, 5118, ijac201513302l10, 67af, ef52, 3343, 2ac6, b97b, 8e27, caadria2016_787e33, caadria2017_052x17, ecaade2016_208p53, b1be, 170b, 4088, 978d, f2b6, 7553, 8857, sigradi2014_015h1, ecaade2015_158x33, 9852, ecaade2016_217t55, ecaade2014_079y18, 1353, 6689, 3fbb, ca09, acadia17_189rr, 1049, 0aa1, aab9, sigradi2015_10.309j22, afd1, 983f, aa75, 6c39, 3b09, ecaade2014_015l3, 60d1, acadia14_661h, caadria2016_497c21, d77c, sigradi2014_063x5, acadia14projects_365ao, 1446, ae2d, acadia14_43ao, 44e3, 7b18, caadria2017_163f40, 1aa6, ecaade2016_243o64, 8b40, afb3, 9bcc, 88b5, 5005, ecaade2014_113w26, 0296, 6179, fe8c, c5e8, 8b78, c123, caadria2015_164j25, 8b86, 7eaf, 4f51, 46a0, 1264, ecaade2017_087n, 63e3, 2225, sigradi2016_560dd, ecaade2015_158v33, 7834, 5fba, 4c01, d522, 813d, c12a, 7a5a, ijac201412306z2, ijac201412408x1, acadia17_512p, acadia14_247v, c3f5, 9010, f588, a994, 9be9, ecaade2017_038jj, ecaade2014_184j46, 3e4c, 5206, eb88, acadia17_570dd, 1f46, acadia17_91c, ecaade2015_25m5, acadia14_311t, 2157, ed07, cb3c, sigradi2016_615x, dd84, 2495, 6875, 4dc2, 57ec, 2757, acadia14projects_135m, ecaade2016_104z28, 3762, f5e3, ijac201614201p6, 80d5, ece4, dbdf, b1e7, ijac201513105x4, caadria2017_124g33, f522, sigradi2014_079h7, 83d1, 1753, b0c0, 9e65, 9d8a, 5174, 40f0, e963, 79bc, 031c, sigradi2015_12.19c27, 391c, 929b, acadia14projects_627ap, acadia14_389c, 20ed, 6e04, 9225, 9a5e, ascaad2016_014k6, a4c5, c6ac, f510, e005, 0fe4, 1937, acadia17_473uu, ecaade2017_094l, 0422, d51a, ff7c, 094f, d1d8, 3224, 931e, eb9e, ijac201715202l, sigradi2013_10, sigradi2015_3.9b2, 203e, 3137, a0e7, ecaade2014_218n55, ascaad2016_038z14, affe, ecaade2017_265o, ad1f, 80d3, ecaade2016_144n40, 7596, 806e, aef8, sigradi2013_215c, 6a71, 88fc, 28b5, ecaade2017_288jj, 91c4, 4f3f, caadria2016_291s12, 6de2, 9c27, 7045, 1eaa, 464c, acadia16_372n23, 143b, ecaade2017_029q, 6404, a1ce, 7976, ecaade2017_305ww, eec1, ecaade2015_170k35, a3e3, 1bfa, fd12, c67b, ecaade2016_110d30, 3ea8, efd6, f3b3, 9b9c, 6ca6, de49, ea93, 49e2, sigradi2013_393t, acadia14_229k, 7a89, 09af, 7ab6, 2b96, 0df1, 9301, 4eca, 0191, e695, f632, f777, 4e5b, ijac201513105a5, 6262, c8cd, ijac201412408i1, sigradi2015_12.107i27, dbeb, 5804, 4b5f, e101, c2b7, 1a4f, b29a, acadia16_342c20, acadia15_469l20, ff1f, ecaade2016_162u44, caadria2016_673c29, ecaade2014_182x45, acadia14_463ay, 6edf, 667e, sigradi2015_7.203i10, 28fe, e393, 4918, acadia17_274uu, c77a, 1197, 1536, 41f9, 8d87, ecaade2017_ws-hybridlabee, 939d, 5f46, 147f, 5ab6, ijac201513105p4, ecaade2017_215e, f9d2, ecaade2015_293w63, 0e15, acadia14_333ax, 84b8, 68ad, 4d7b, sigradi2014_281g3, 86c7, 6b2f, 185d, e0d8, ecaade2017_021z, ijac201513104g3, 5d88, acadia17_292z, acadia17_373v, d16c, acadia17_163ss, 337b, caadria2017_046m14, caadria2016_321n14, 9056, caadria2017_009u4, caadria2016_115n5, 5910, 805e, dd43, 7009, sigradi2016_814k, 1fac, 3cd6, 8571, baea, 4c41, ecaade2016_175k49, de41, a980, 0c7f, 9671, 9e36, 5b95, b668, 16a9, 917f, 3c2e, caadria2015_073j10, 1543, 5b64, 5018, acadia14_177ag, 8b88, 614b, ecaade2017_243ee, 5a9f, 8d43, e412, e7aa, 3e93, 3671, 651f, 6f22, ecaade2015_148r31, fb60, 74ac, 3b12, 7a4e, 3922, acadia15_110h4, db38, e3e5, bd22, ecaade2016_130r36, faf8, caa2, 6995, acadia15_203m8, e9b5, 26a7, 15a6, 8e93, 996e, sigradi2014_099v8, 0346, 625a, acadia16_382y23, ijac201513205p8, b5f9, 9ef9, 3759, 59a4, 3ba4, acadia16_344n20, ecaade2015_82c16, 1f93, 4a6f, 5c2b, 7b4a, acadia14projects_565ag, 461a, f555, caadria2016_819l34, 446b, 92d4, b3d7, 7aa7, sigradi2015_10.377s22, 2019, 4793, 53d9, 8fcb, acadia14projects_589e, 1d9c, b8a3, f00a, b235, caadria2017_132r35, 402d, cde3, 8103, 2f63, ecaade2015_53v8, 2888, 0000, acadia14projects_327d, 2ccd, 4d16, 151c, acadia14_311y, ce09, ijac201412204k3, acadia17_339ll, 7a60, 6215, ecaade2015_100o19, d792, acadia14_247y, 7506, ecaade2016_032p8, a411, caadria2016_383p16, 3778, ceb9, 1dd7, ijac201614105r4, ea41, caadria2016_157m6, ijac201614303j2, ijac201614403l2, e35c, sigradi2014_345l9, ffe1, 4281, 9928, ecaade2017_301p, 1fc8, 8cc4, ecaade2016_ws-dleady67, 973a, 7f7a, 1216, 3c10, ecaade2017_011hh, d2f2, caadria2017_104d28, c3a4, bdb9, 3b45, 94a4, 1edd, f67f, 43ab, 5934, ecaade2015_92w18, e190, bcc7, 965d, ecaade2017_282y, 2611, ecaade2016_222l57, 03ae, sigradi2016_441oo, 6190, 8615, 5505, 00ee, sigradi2015_sp_2.112i29, ecaade2013r_013v7, 4a30, 6d56, sigradi2016_510yy, 7e3e, 8e1b, ec89, 597c, ab2d, acadia17_414uu, sigradi2016_507vv, a27b, bb6e, 25b5, 466d, b637, sigradi2016_627h, sigradi2013_414r, ea7d, 3eea, 6892, ecaade2017_108o, 9b64, 4462, ecaade2014_155x37, c3b1, 8474, 19a0, b7d1, a346, ecaade2016_ws-foldingt68, feb4, edf6, ecaade2015_136o26, d676, 9798, 27d0, b424, a449, 1e37, 4d30, ecaade2017_192g, sigradi2014_281i3, 1deb, 2597, a73c, ijac201614102e2, ecaade2017_271f, 3087, 7c7d, ijac201513102h2, 8cc5, 93a4, ecaade2015_285d62, a9b2, acadia14projects_655ad, 6bff, f49f, ijac201614401e1, c672, c0e1, ecaade2014_050c12, caadria2017_003a2, 2448, cf24, 3590, ecaade2015_225p49, e5e0, ascaad2014_008u4, caadria2015_164a25, ascaad2016_023t9, a258, ecaade2017_057aa, sigradi2016_544e, 88fa, 33c0, f250, 9996, caadria2016_197k9, 071a, 04e1, 8e4d, 76d4, 1fb1, a024, 39cb, 50c3, ce40, 306f, sigradi2016_625ii, e2ba, ab07, 5e87, ijac201513102f2, 0c4c, 02bd, 2e11, 6eb1, 7df2, caadria2016_713w30, caadria2015_023u3, 676f, f75d, ecaade2014_168r40, 5ef1, 2ede, bf74, aabb, a75d, f077, 2403, ccb3, ijac201715201s, 59f1, 99a5, ecaade2015_284n61, b92f, f69d, ecaade2015_201z43, 904b, b980, 6bc0, d50e, 300b, acadia16_196e13, 6467, 5513, 4355, 6c0b, 1929, 36bc, dc3e, 6d52, 217e, 35a7, 9c9e, eaf1, 74e2, 1e50, 481d, 1eb9, f779, 7542, cf9a, c975, b00f, c1e7, ijac201715202tt, a51b, 3231, 8829, 256e, ab75, a0e4, 8e08, acadia14_691at, 2456, 4559, ecaade2015_17f2, 75ff, 0203, 39ea, 3622, 229f, 4510, e581, bef4, 8992, e2aa, ecaade2015_158p33, 6b55, ca5e, ab9f, sigradi2016_561ff, 9777, aeae, cf7f, c5eb, 9c87, a9b7, cad3, 3e36, d155, 0476, sigradi2014_339z7, ecaade2017_057p, ecaade2015_229j51, caadria2015_023x3, 1a20, 2c6f, acadia14projects_311x, a238, ecaade2016_183s49, 1c16, 9de3, a27d, ecaade2016_164r46, cdfc, 8a77, aaa1, a678, 1ad6, 08b5, 628a, 20a3, bab8, 1a8e, b7ca, f586, 9cb5, acadia14_101o, caadria2017_023s8, 7036, 192a, 1b01, acadia16_12d2, bcc9, 730e, sigradi2016_382y, 466b, 4e05, 0a0b, 4725, ecaade2013r_003d3, 34ae, efb5, 3b4d, 2b53, 1f71, 59d5, e282, f22b, db55, 52df, 6ae9, sigradi2016_421yy, cbbc, eb60, cbc7, 7021, 5c1a, ijac201715106k, 0c0a, ecaade2017_203cc, f7d5, e721, f185, 9304, ecaade2015_251p57, ecaade2014_168m41, ecaade2016_023m6, 69c3, 43f9, ecaade2015_55u10, ecaade2015_158a33, 71a5, cf2b, caadria2017_183k44, 73ab, 08a6, f419, 2e86, ecaade2016_167e48, d2c0, f238, ecaade2017_089x, ijac201614405c4, dcff, 50af, caadria2017_094z25, ac7d, b7c3, 7d97, 3602, ea0d, e860, c3d4, efda, 8efe, ecaade2017_057m, 2360, 8afb, bc95, ascaad2014_007i4, ecaade2017_073m, a9a6, ijac201614308o5, 220e, 55e8, 69c6, 2c80, 5ed5, ecaade2017_085xx, 0cde, 83cf, 6d5e, 4378, 03cd, 38b5, e2de, 822b, a557, 0d19, 2b8c, 9fad, ecaade2016_216y54, cc8d, 010b, 9cd5, 6fc5, 3c9e, 7437, 401e, c8ba, ecaade2014_067b16, ecaade2016_102h28, 4275, 32f8, acadia17_329z, 427c, 397b, ac76, 8d8b, ecaade2015_114z21, 6835, 4f4d, acadia17_26e, e008, 22f8, a3d1, e266, e93e, sigradi2014_313a6, e641, 8b11, aa4b, 42d4, 5fe6, 3387, d8dc, 6d49, ascaad2016_021i8, aacd, dbb3, 6681, 2c15, ecaade2017_094f, 3912, e855, fa8e, 23b3, ecaade2015_180y38, 5bf9, 1659, 31f9, ad28, 815b, b598, 553a, d6f1, 341a, f5c8, 97d7, d100, ijac201614306c4, fc53, 07a2, 35c8, 66fd, fdac, 3b0f, sigradi2013_100i, d8e7, ba93, 5e25, ed0c, 8230, a339, ecaade2014_133x29, 2da8, bf16, caadria2017_113w29, 593b, ecaade2017_140aa, f6ca, ab3c, ecaade2016_048w13, acadia14projects_479w, 4c30, acadia17_202k, ecaade2017_029bb, 7490, d51e, acadia14projects_517o, 5984, bbf2, e94c, 7c50, ac12, 1a16, ecaade2014_240e62, abd7, ecaade2016_047g13, 518b, ecaade2015_206s45, ecaade2017_085f, ecaade2014_153z36, 2531, 5e9e, ecaade2017_112yy, fbdf, a8a8, 9d69, sigradi2015_10.140n19, 2027, 197f, acadia17_402f, 9b8d, acadia17_534zz, 53d5, 3e2c, 7dfa, 0dd9, fea0, ecaade2016_tkor66, d712, acadia15_47b1, a7ef, 8adc, 15db, ade9, ecaade2017_gric, ecaade2017_019d, e0b7, sigradi2014_313c6, d784, e866, 19ca, b5f2, 92b6, ijac201614202k8, caadria2016_683h29, f6df, 87b1, c8fc, 6e8f, 5c04, 588a, 6ebf, 90cd, e110, 893c, sigradi2015_6.387y9, bb49, 9ea4, bd4a, e991, 6d6c, ecaade2017_059tt, 5642, dfcb, 35b3, acadia17_373k, d7df, f5df, 999d, a165, ecaade2016_132j37, 1f17, da73, 8a6e, 79fa, ecaade2016_166b47, 3fd2, 497b, 0c2e, d442, e681, 09c4, 58af, 5c09, cbd4, bbf3, ecaade2014_108h24, acadia15_483y21, 6ab8, ijac201513304c12, dd1e, e17e, f1b1, 7b94, b404, 841d, sigradi2015_sp_8.284o30, ab2a, 6183, 3213, 9855, 3501, a120, 1c8b, fb9e, 7e03, dd13, 6256, ecaade2015_230f52, acadia14_291h, a8dd, ascaad2016_029z11, 1a03, ecaade2015_285c62, 9e54, ecaade2015_61l12, 2828, 219b, acadia14_699g, 453d, caadria2015_064m7, 25c5, d583, 0a60, 22fb, 509f, b433, 9313, 8908, cea0, 564b, ecce, 43a0, 98cb, 67de, sigradi2015_sp_12.402u31, ab3f, ecaade2017_175e, ecaade2014_038t9, sigradi2014_279x2, 9463, 2bc3, caadria2016_125p5, d151, sigradi2013_212p, 3d4e, 74d8, ecaade2015_180d39, a776, aac8, 3d30, ecaade2017_181s, 7240, 0152, 1ff5, 48e1, acadia16_184s12, 5da4, ab6d, eb3b, acadia15_451g19, 1dac, caadria2015_069r8, sigradi2013_10b, 95f6, ecaade2016_190o50, 13ef, 1a7a, 8a64, 20c4, 4bae, ascaad2014_010u5, acadia17_670ii, 7dd3, d86f, 86a3, sigradi2015_6.183k8, ed17, b037, 1d77, 6574, ecaade2015_273e60, 8517, 9bbc, ecaade2015_194v40, sigradi2016_816tt, 21a8, sigradi2014_169o4, 04ae, 537d, 1728, 584b, acadia17_298kk, 83f3, 7743, 3347, 0913, ecaade2015_116l23, acadia14_497ac, acadia16_326r19, 0759, ecaade2015_87w17, ecaade2014_149y34, ecaade2015_173h37, e87f, e1c3, 84dd, 11c7, 8db4, caadria2016_839l35, ecaade2016_230v61, f351, acadia17_390ll, 379b, 14d1, e910, c51b, 9127, 220c, 6c89, 602e, ba81, c705, d115, 8d3e, sigradi2015_10.309h22, d21a, caadria2017_048c16, 2bd2, 8a6d, a34f, e03a, e21b, acadia17_201b, 341e, 6984, 0637, a60a, 3d31, 565b, 5d1c, 31db, b1df, b31c, 11e7, 494b, ab36, 2e0f, 4b2a, e829, f516, ff47, 5192, 5cab, ecaade2016_166n47, 30af, d1aa, b77f, a3e9, ae44, 5227, acadia17_404x, 0735, 68b3, c42d, a5a7, ecaade2015_298i65, 1d49, ecaade2017_229bb, acadia16_12p1, dd41, cd27, e550, f25b, ecd3, 1869, 53f7, daa8, ecaade2015_13k1, ijac201513101o1, 84e5, sigradi2013_64, 6775, a654, ascaad2016_049v20, a71c, a611, 91ba, be45, edad, acadia17_238tt, 13e1, acadia14projects_719m, d9b5, 0490, 1c2d, acadia15_173v6, 692a, 5b51, e206, 9a20, 4046, 417a, 9514, acadia14_389f, ijac201614104w3, ecaade2016_062g15, c042, ecaade2015_324x70, bd0f, 53c7, c14c, ecaade2014_009c1, acadia17_373j, bb07, 6bd6, 7995, 70e0, 2a15, caadria2015_084y12, 585b, 5fb5, acadia14projects_445ac, ecaade2016_047o13, 61e2, cf48, ijac201614104y3, becf, 64fa, caadria2015_016o3, e594, fed6, 1bb1, 5912, 302b, db8f, db5d, 0932, ba35, 67c3, acadia14_555j, sigradi2014_169t4, 78af, ecaade2017_157zz, 8de8, b503, caadria2017_124p33, acadia17_340g, sigradi2014_247k9, bc7a, 7e5d, e199, ecaade2017_047u, 02eb, a640, ca80, 3ab4, ijac201412303y7, ac27, 4fd1, ascaad2016_028p11, 4d4f, 6275, 52c0, acadia17_534tt, acadia17_464xx, ascaad2016_021h8, 77ee, 124d, 2190, c319, 73de, 095a, 6e81, e843, a325, f10f, caadria2015_139f23, c214, 9fca, a6d9, f033, b4b7, acadia14projects_473ag, acadia17_349o, 66d4, 24f5, acadia14_153al, 6dff, 27d9, 111b, ijac201715204ff, 412e, a364, 0642, 535d, 7650, c615, 7bdc, 1ca6, 2a58, a15c, a217, acadia15_284u11, acadia14projects_317aa, caadria2017_003x1, ac16, ecaade2014_157v38, df7e, 0c34, 1cf1, 4ffc, 5059, 1f08, ad1d, ce6a, 309d, 3a6d, c37d, ecaade2016_011x2, 7120, 15f4, f095, 2519, d993, 1abe, ecaade2017_254ss, adfa, 6c1f, 89e5, ascaad2016_005y2, ecaade2015_79h15, 94fc, ccf6, 891c, 8f59, 5c0d, acadia15_95l3, 94de, b190, e62e, ijac201614303n2, 33ae, 2e83, ecaade2016_071w18, caadria2017_056t18, 6658, c594, caadria2016_851s36, 412b, 58d6, 9e16, 62cc, 3965, b873, caadria2015_111g17, eb27, c4c2, 06e6, f71b, cda0, 4f61, 493e, 5a60, bb83, ecaade2017_116k, 2567, 5fc2, 2c57, 86c5, aaab, 61f6, acadia17_316uu, ecaade2015_110h21, 6282, 1a40, 6de5, 5092, b0f0, 339e, 0063, f788, 0ecb, f150, 0e0b, d3b7, caadria2016_301s13, acadia14projects_177n, ca6a, 0484, 3e5a, 5bed, 2f86, 7083, ee85, 9b58, bcf6, bb24, acadia14_125r, 2e57, ebdb, 93e6, ecaade2015_227i50, sigradi2016_816rr, acadia17_82h, f9c3, 6f13, caadria2015_208o31, a6af, 1542, e6cd, a8fa, 7c05, ca86, 14b5, 743d, 3642, c1cd, sigradi2013_138u, 176b, 937c, cbe2, 847f, 2238, c9f6, 5f6f, 3edc, b88e, 9cec, 8aec, 5322, 58ff, acadia14_327b, ecaade2015_113p21, 409a, 54fc, ecaade2014_197i51, acadia15_185o7, f058, 44b1, caadria2016_105f5, caadria2017_005m3, sigradi2016_375g, ecaade2016_mrtw65, 2ff5, ecaade2014_041g10, 6c28, 848d, c344, acadia17_678rr, 3a39, 6459, acadia17_82oo, 1149, 5cb1, ad79, ec1f, acadia17_381dd, 33f6, e4f6, 7cc9, b30f, c089, 039a, ascaad2016_038d15, 108e, a509, 4cdc, adce, 6ba3, 8112, 7987, acadia17_350gg, 1aca, f64d, ascaad2016_059m23, c822, 4225, 9e74, 285a, 79ff, ecaade2017_037aa, b03b, 4ee4, 83ac, 430a, 3429, 60bc, b12e, d225, b247, 7ef0, a47b, eb90, 5d9e, 5dc9, b58a, caadria2016_291r12, 5b13, 9724, 4888, ecaade2014_168i41, ecaade2017_051p, 853f, 00b1, 4d95, ecaade2017_152yy, dec3, 23c3, 2a2c, 4e2c, ijac201614203u8, caadria2017_174e42, 9715, b5fd, caadria2016_631c27, 2c84, f4a1, sigradi2016_448s, dddc, c50e, 6b57, 96af, b36e, 2eb6, d40f, 26c8, 6ad9, f0f1, 9a4f, ca59, 7958, 87da, d052, ecaade2017_157jj, 95d7, b36f, 163d, 14bf, e4d1, ff6d, 0774, ecaade2017_148b, 8481, 562c, ecaade2014_029a8, d5f7, cdd6, 2b06, 1c40, ecaade2016_040u10, sigradi2014_345k9, d003, 29cc, 3000, 8c26, 0c60, 46db, 27f1, 719a, 245f, 4b07, 2f4e, a5c0, 046a, sigradi2013_313o, 0c52, caadria2017_124u32, 69d6, ecaade2014_046u11, d33c, ecaade2014_163j40, 1c9d, 8a0d, 3212, 2e04, eeae, 844c, acadia15_333v13, ee05, 3435, 6578, a019, ce55, a960, ijac201513305z12, c6ee, acadia14_199ag, 67f6, 19de, a360, edc5, 3e73, fe29, 8322, 437b, 7202, a3bf, 855e, 7a3d, de94, a2cc, fe76, 9bdc, c9a9, 321b, b07b, 683b, 99d5, fb5d, ecaade2014_194t49, 5a8b, b29e, efd5, bb3a, 0047, bf34, acadia14projects_463au, 660c, ecaade2015_175n37, d7cb, 542b, a81c, c698, 56fb, 197e, 0633, 6403, caadria2015_208s30, 08d6, 5881, 9095, bb16, 90c2, 6ea4, 9dff, acadia14_339ad, 0c5b, 9c16, eae8, ecaade2016_098y26, 2139, dd23, 971b, cb01, 2c96, 9778, d668, 7495, ecaade2015_229g51, ecaade2015_287f63, sigradi2015_8.81y11, 0ed0, ecaade2017_073o, 019d, ecaade2016_123u33, 0b5e, c4eb, 4fb3, 223a, 7e44, caadria2015_073h10, acadia16_244p15, 5ace, bedd, c49a, ijac201715202cc, c817, 7c88, 6329, 2800, ijac201412408v2, acadia14_63a, 1f58, 3bea, 93ba, caadria2017_165z41, acadia16_372x22, e8b8, ee6b, acadia14_445ai, 703c, 52f5, 1bf6, ecaade2017_097hh, 2b7c, ascaad2016_036w13, sigradi2014_032o2, 8e12, caadria2017_043b14, 69c8, ed4a, ecaade2016_068c18, sigradi2013_212t, ecaade2016_151g41, c7f6, 37d8, 808c, acadia15_431u18, e12d, ddca, 0890, 1503, ascaad2016_039v15, f7fb, ecaade2016_037b10, f0ae, a370, 3e27, acadia14_199ad, e2eb, 8f51, 7cb9, 2121, 1587, 3147, 4cfb, d0ed, 4435, e013, ffbc, ea10, e7b4, sigradi2016_484pp, 189a, ca22, acadia14projects_145y, b674, e8cb, 32d1, acadia14_365ae, b649, 7623, 4a8b, 130a, 2565, 405b, caadria2016_033v2, 6cd3, 8e25, 9eb2, 751d, 278d, 8004, acadia14_637af, sigradi2013_268, 84a3, 3679, ca65, 3217, e049, ecaade2015_301n65, 5dd4, 8f9d, f971, 87f3, 8ccb, bda6, ecaade2017_203nn, ascaad2014_012i6, ascaad2014_028p7, ecaade2015_196b42, 9b20, 7d01, d319, acadia17_482u, ecaade2017_291bb, fb83, 8587, d621, 7016, ijac201715204x, ea01, fcf9, caadria2017_018p7, caadria2016_725g31, 5233, sigradi2014_075w6, ecaade2014_176m44, caadria2016_651e28, ecaade2016_126p34, acadia15_137b5, 373f, acadia17_154p, 3810, 1404, beb7, ijac201614208j14, ecaade2014_184p46, 1397, acadia15_513z22, ecaade2014_095u22, 4f44, caadria2016_167m7, sigradi2016_382bb, 0649, 80b5, ijac201513105a4, 5884, fa08, caadria2015_049f6, acadia16_440f26, 5183, 589f, 2be8, 02e5, 0cb9, 38d0, 0239, 4539, 8c9b, caadria2015_209e32, e3e7, sigradi2016_815oo, b411, d78c, 3fb9, acadia14_219b, acadia16_12m2, caadria2017_051i17, ecaade2017_091ss, ecaade2015_64r13, 2843, 77f2, a3d6, 8355, 20f8, ecaade2015_114k22, 2066, 0842, e1de, 1183, 8143, ba45, 52d5, 4581, 3b5a, 6918, c27a, db16, c60b, acadia14_589k, 8887, fc9a, 7fed, 23c1, sigradi2016_815ii, 3c2a, 93cb, 504a, 1067, caadria2016_487t20, 9fd2, sigradi2014_189j6, 0482, 2eae, acadia14projects_145ai, 0a88, 646c, 7897, fb32, a5a6, 2ad3, 90bf, sigradi2015_13.316z28, ijac201412304o1, 0ea3, ecaade2016_068u17, 2d3d, 3431, 93e0, 67c6, 58f0, 9748, 6869, 33f7, f049, b3bd, ecaade2015_256a58, sigradi2015_3.221y4, a6b4, 2fb5, ecaade2014_240g62, 9cab, acadia14projects_339ah, 10a4, af4c, bc6a, 9ad0, 999c, 9afe, fcce, ffac, 575a, 0896, acadia17_154aa, 45fb, 7671, e162, abbd, eb74, bc09, be46, c4f7, 7c18, e5d1, 0057, b2ea, 66aa, ecaade2013r_002u1, sigradi2013_304a, e1eb, f8be, 5821, caadria2015_072z9, 4839, ba3b, 51af, e5b6, 3f49, f4e0, 4de8, ed2c, acadia15_137w4, 2c74, 480c, 886e, b32e, 6238, acadia15_123p4, ecaade2015_92l18, ecaade2016_072p20, acadia17_323r, ba98, acadia17_637f, ecaade2017_085e, e020, e084, ascaad2014_008a5, e845, 26d2, 351b, ecaade2016_094l25, acadia17_71rr, ecaade2017_130uu, eeee, ecaade2016_095l26, 10ee, 973e, d75c, 53cf, 3063, ced4, ca1b, sigradi2014_137k2, f0d9, ecaade2015_114c22, acadia16_88i6, sigradi2013_280k, 2856, 29dc, af45, 40bd, d5e4, d1d4, 4be3, 164f, 1a2f, ca83, 149a, 75e7, def4, sigradi2014_289j4, bcf9, bdcf, ecaade2017_023w, 9d9a, 9a5f, 1c18, acadia16_470h27, fd75, ijac201412203e2, 496a, 9c77, 0f9b, 9d5c, ab43, acadia15_357p15, ca40, sigradi2013_393s, d870, f918, 8bb8, 632d, d76c, 2e08, 3bcb, 7a9c, 316f, 4a62, sigradi2013_189j, 894a, 78f9, ecaade2016_062c15, 1ab6, d979, 0be1, b6a1, 185f, c662, 9376, 585f, ecaade2017_079z, d306, ecaade2017_056yy, 0fc9, ijac201614207i11, 4785, sigradi2013_393, 2015, 9ee5, f603, 16b4, ijac201614105b5, acadia17_640ss, ijac201715102t, sigradi2013_425, 185e, ecaade2017_151u, acadia14projects_681av, 7b40, 13a6, ecaade2014_021u5, 86c1, 78bc, 95bb, 6767, d4c0, c8cc, fc69, acadia16_88m6, acadia17_500jj, caadria2015_213x32, 0af1, 7302, c7c3, ecaade2016_mrtk66, 0278, 9969, 3621, d400, 5de9, 05b4, 6be7, 81b6, ecaade2014_121n27, 7784, ijac201513303a11, ascaad2016_022i9, 4daa, a63a, 7707, caadria2015_049h6, ebcd, sigradi2016_560aa, caadria2017_189i45, 73a7, 9000, 83e1, sigradi2013_202, 8b44, acadia17_608ff, ecaade2016_150a41, 2f5f, dc15, a621, 182d, 6a61, acadia14projects_257ac, 069a, acadia14projects_463t, sigradi2016_356i, acadia17_413w, ecaade2016_121s33, 0dc8, a011, ecaade2015_195i41, 6fea, dd08, 61b9, ijac201614104c4, 6faa, 23b1, fd88, 54a4, c984, 4f1f, 4ef3, c59d, 27cf, sigradi2016_732s, ecaade2014_066i15, 5870, acadia17_562hh, 838c, aa95, e165, fe81, 6389, 26d0, f0db, c5f2, b0fe, 0e70, 10a0, ecaade2016_222k57, 6c7b, 061e, ecaade2015_309y67, 7b32, acadia15_323d13, deeb, e84c, e396, 2530, 5d87, dc60, 38aa, 425a, acadia16_432o25, dd55, dc91, b471, 70c1, ecaade2017_095q, 2229, 941e, acadia17_350kk, 825e, c439, 19cc, 0eb2, 1d1d, bb9d, dea2, 525d, 817b, 0ccd, 2c1f, ecaade2014_018p4, 17f4, ecaade2017_124l, 4026, f922, 0019, fcad, 8672, acadia14_655aj, e61f, 3846, 5254, ecaade2016_075a22, 84e9, 0313, acadia14_375g, 9500, 9bcb, f76e, 2a74, 0cd5, e867, b6bf, b92a, caadria2016_713u30, f848, 6b42, ijac201614306d4, ijac201412306b3, 0130, 365a, acadia14_153d, d7c7, ecaade2014_123f28, sigradi2016_639gg, acadia17_445n, ijac201614102z1, a0c2, 0b68, 470d, 832f, ecaade2016_095e26, d8e4, b500, caadria2016_745d32, a239, ascaad2016_043m17, 8c40, d43f, 442a, 01cc, fd4f, 2cd6, acadia17_413bb, 2cd0, 8299, 07d2, acadia16_432p25, 980a, caadria2017_054a18, 5599, 35f1, ea43, d830, 7aa4, 8df3, acadia17_492gg, caadria2016_735n31, ijac201614206w10, 2f57, b669, ac6a, acadia17_473a, caadria2015_208v31, caadria2015_109d17, ecaade2016_047k13, a0a4, dfa7, b6e9, ecaade2016_163d46, 6a52, 489a, ecaade2014_024k7, ecaade2014_094p22, 26c7, 53ea, acadia15_371j16, b781, ecaade2017_098nn, f251, 97e1, e77c, ecaade2017_302kk, 0682, acadia16_214u13, 058e, acadia15_137f5, b440, ecaade2015_73d14, ef2f, caadria2016_871s37, ecaade2017_101v, 9659, ba1b, 27ba, 5c14, b3c1, acadia14_145m, acadia14projects_23v, 97e9, 2b33, 1f02, 74d9, 1657, ecaade2017_277xx, 6cea, 4508, 9f3a, caadria2017_086k25, ab4a, sigradi2013_243v, acadia14projects_661n, acadia17_630j, 7abb, ecaade2015_279x60, e543, ecaade2016_006u1, f240, 340b, d7da, acadia17_391b, 7b49, 6c14, ecaade2017_026tt, 7f82, 1515, acadia17_598d, sigradi2015_3.370w5, d2f7, eb23, 6419, e48c, c54f, 7e91, d211, ecaade2014_018o4, ce57, ecaade2014_038a10, 4f97, ijac201614402y1, acadia15_137g5, 99f1, caadria2017_035w11, 8b0b, sigradi2016_621cc, 7574, 2824, b62e, ecaade2015_202m44, 3beb, ecaade2017_032f, 8a69, 2184, 8a88, sigradi2013_414u, caadria2016_405s17, a4a0, 1b24, f0a7, 2f3f, 9168, 3b65, e26e, b594, 8614, 60c8, 11f4, 959a, 2003, fc26, caadria2015_203r29, sigradi2016_550l, 12b4, ecaade2016_bkou65, b5ee, 846c, 113e, c567, b3d1, 745b, 4324, 42cd, b5be, 09d6, fe7f, 1879, 2691, ab99, 7a58, 9675, 2a56, ecaade2014_065d15, 956a, 258d, df2d, e8d8, 3f9a, 1c93, 594d, cf16, 9504, a404, 03ff, sigradi2016_446j, 8ffd, ebd6, ac2d, 2666, ecaade2014_140t31, sigradi2015_9.141d16, d4a2, 5c54, 97b1, b9c4, 3a56, 7fad, ecaade2017_129pp, 9146, 831f, e7ad, d683, ef36, ac60, 8874, ecaade2014_053s13, 57c7, e438, 2794, e7ae, 868d, 6ef5, 31f0, bcc1, 849b, f16f, 2c2b, 6105, ascaad2016_054r21, ecaade2015_138r27, 09d0, 0c23, acadia16_432m25, fcc3, f92a, c7ed, 2970, c2f3, e98d, 614a, eb82, 55ce, 4ada, e5d5, d762, 3bf4, ecaade2017_032j, 9940, fa8f, 84bc, 4292, caadria2017_031i11, c224, ebb8, 2a80, 9d8e, 538d, 169e, 0aaf, 684a, 0029, 6048, 84dc, 9d5b, ecaade2017_021m, 22f7, 3883, acadia17_318g, acadia14projects_63al, cce1, ecaade2015_209v46, a065, 8d5b, f0be, 5cc5, ascaad2014_026f7, b9c5, 90f1, 19bd, 9c60, 5df5, ecaade2015_233g53, cf17, 96c4, ecaade2015_138m27, ecaade2014_186x46, e74d, afc8, 3270, 1eb3, 4de3, cd34, b5eb, 012d, 9792, acadia17_258k, 79a2, 8714, a034, a03c, 4642, d047, 2983, 7ff0, ascaad2014_028n7, ecaade2014_084p19, 989a, 5f7c, caadria2015_164g25, 7e62, 4df7, 5493, ff73, 51ed, e825, 5a97, 6e2d, 8739, acadia14_619x, caadria2017_041u12, 24c9, de00, bcb3, eccf, ascaad2016_004h2, 9105, 8989, ca0d, 122d, 8da0, a46e, 7380, ecaade2017_079f, 071c, 2dbf, acadia17_222g, sigradi2013_381j, e8df, caadria2016_157o6, aa33, 383f, acadia14projects_479f, fe22, 8b7d, c233, ijac201412205v3, c174, ae45, c258, 8437, a912, 5c65, b633, acadia16_244u15, 2d36, 8ea6, cf1f, bcd0, f58c, 9c02, 4fa6, 02c8, f339, ac95, 9b9d, 6864, 2552, b69e, 1caf, sigradi2013_234f, ecaade2014_217h55, acadia14projects_661a, ascaad2016_017y6, sigradi2015_6.42u7, caadria2017_052v17, 51b8, fe08, 3725, 5f74, a8e4, ecaade2013r_014j8, b916, afcb, e1c8, 54bc, acadia16_260f16, 0547, b51b, ecaade2015_293x63, e09d, db06, f182, 9e2d, 281a, ijac201513306w12, 5b7a, bc7d, ecaade2015_222c49, caadria2017_048h16, acadia14projects_339at, 1d1f, 0b8d, ecaade2017_083nn, 7135, ecaade2016_072n20, 89c3, 0976, e3d4, 6f4c, a32d, d989, abf5, a655, 60f4, ecaade2017_248zz, 1db7, 5705, 6ea9, f324, caadria2015_072n9, 0446, dd7a, 789e, c3d6, fcae, sigradi2016_571pp, 1f6f, a1ed, dcf4, e46f, 1366, 5136, 277f, ecaade2015_195s41, f8f8, 01a1, 0c3b, caadria2017_041a13, 216e, 297b, f50f, c5a0, fb70, ecaade2016_017n4, 5fe5, ecaade2017_301u, 6b37, d7bf, 1010, e103, d363, 0c59, 7096, 477c, c86d, 092f, 9e61, 3ea9, 21d4, a992, 1fa2, 2013, caadria2016_281g12, a634, ecaade2017_089u, af3a, caadria2016_249j11, 6139, b3fc, ebb6, ecaade2014_147x33, 82c0, 5e98, acadia14projects_63af, 20fe, 2c48, sigradi2016_426h, 85fc, 8be1, c2b5, 3969, ecaade2015_138a27, sigradi2013_268h, bdb6, 7a46, 4155, e9c4, d1fd, a9fe, 3724, 02cf, 7548, cbda, dd7c, ecaade2014_060z14, sigradi2016_550k, ijac201715205b, 9259, 940f, ecaade2015_195g41, f1fc, b7af, e558, 99c9, 2ed2, 0965, 520e, 68e2, 9950, a327, acadia17_473vv, cb6a, eeb4, 1614, acadia17_598f, 4f01, b496, 88df, 26a3, acadia14projects_389ax, e450, 68f3, 58cc, 9f36, 3b9d, acadia17_28y, 6a67, caadria2015_014n2, 7d4e, 70fc, 2ed3, 59e9, 111c, caadria2015_081b12, e2e4, 0d23, ascaad2014_001e1, 3520, ecaade2017_059ll, e73a, 4e36, 660f, ecaade2014_153t37, ijac201513205g8, 1793, 6163, 032e, 4782, a2f7, e64a, e862, 5365, ecaade2014_011g2, f121, 3a86, 81b8, acadia15_137l5, 8b2e, ecaade2017_079aa, dad9, 6d6b, b0cf, ecaade2017_170l, bcfc, 2d8c, 9dea, sigradi2014_132m1, 67f5, ecaade2015_18d3, acadia16_352c22, e51d, d4b8, sigradi2014_265o1, ecaade2017_087r, ecaade2017_054ss, 3ddc, ecaade2014_180f45, d737, 2de7, a05d, ecaade2017_057x, d858, ecaade2016_113c31, sigradi2015_11.142e25, ecaade2017_071zz, d474, b676, ijac201513303m11, sigradi2014_305l5, ac75, sigradi2015_4.219w6, ae31, f2ad, ecaade2017_309qq, 95e1, c7c9, f178, d8a0, cf89, 74c2, caadria2015_081o12, 6ff3, f793, a594, ecaade2015_164p34, 5142, 09e6, caadria2015_114t17, 2a01, ecaade2014_123e28, 4973, acadia15_297f12, 3b60, 79c2, 3209, acadia14projects_79w, acadia17_212z, 5ffe, 9e9a, acadia14projects_627am, a56f, a086, fec8, 8fa8, 58e8, 8ba2, acadia16_270v16, 0eba, acadia14projects_517p, 2667, ascaad2014_018e2, ascaad2014_019d3, e4a7, sigradi2013_111s, ijac201614204b10, acadia17_464f, 88f6, ecaade2016_046x12, ecaade2016_136o38, 1041, 2dc5, 6c5c, 268f, a7bb, 4259, caadria2015_102d16, 565e, d7ed, 24c7, 60b8, 7c9e, 3a79, 36e3, 513e, e673, 535f, c787, 4352, 8130, f5ca, 087b, ecaade2014_015u3, acadia16_62p4, caadria2016_187o8, acadia14projects_555l, ab78, ec93, ascaad2014_037k2, 7c45, f7f2, 63bb, caadria2017_096l26, ecaade2014_233o60, c142, sigradi2013_62v, 7423, 5cc8, 7ae2, cee5, cee9, ecaade2015_122j24, ecf5, 2ec9, d106, 2535, 2e80, 1147, d59a, sigradi2016_517n, acadia17_403o, sigradi2015_8.163e12, 6c99, 9698, 9ee0, c88d, a751, 3e66, e7f3, 03ee, c113, 2a94, 14e2, c947, caadria2017_163h41, b39f, 6e1f, e4c8, 08a7, ascaad2016_059p23, 56d5, b1cc, caadria2017_155m39, caadria2015_172w25, 6b32, ijac201412303u7, 622b, 7fd6, d4ed, 9b42, 6983, caadria2017_052p17, c62d, a26c, caadria2016_611l26, caadria2017_185w44, acadia17_59e, a3da, 510a, 7f7e, cd2f, 33b7, 2946, ascaad2016_049z20, c8d7, 42a4, 2822, 5787, caadria2017_056e19, 79d8, 6802, dc41, 536a, 97d8, 173c, ecaade2014_092c22, 9e27, a1eb, 1686, ecaade2015_233b53, acadia14projects_247i, ijac201513206w8, e789, f7df, sigradi2015_3.221o4, acadia16_98g7, 2d67, 9244, ecaade2017_grie, 8bc2, 71fc, 951d, da69, 0fae, c404, ac68, 3637, 92b7, b924, 3744, 45ed, 0196, d628, 82dc, d60b, 2ca2, d81c, c78e, ecaade2015_53l9, c954, dfe3, c650, acadia14projects_609ap, 0617, 5e0b, ijac201412305s2, da95, 698a, 5190, 67c8, e9f4, ecaade2014_240t62, 6332, be55, 8bfc, baa1, acadia17_640n, bc66, 760d, ijac201412203k2, bcf1, eb9c, 8694, f07f, c955, ecaade2016_045k12, 2181, c635, 5d5d, 054b, 8448, ecaade2017_215p, c0c6, b11e, b504, 6f88, 9228, 08e0, 7b61, 236e, 8727, 2811, 02a7, 697c, 5441, caadria2016_187a9, ecaade2015_138z26, 3e5e, 8c87, acadia14_497v, 9aab, bce4, 88e0, 7cfe, a174, sigradi2014_123u9, d805, 8929, a540, bc3b, ba82, ca81, 2741, 9f5c, f247, 4ac6, 4c37, d4c5, fe73, ff30, sigradi2013_194o, ba70, fd3d, ac61, caadria2016_013b2, 8362, ecaade2016_057m14, 8c41, d782, 37ef, f3d2, 0596, a13b, fa1c, 3a71, acadia14_531r, 39f3, 3e52, acadia17_212u, 67ee, sigradi2016_615bb, ijac201412305a2, 7322, 91b0, 9ca6, ad94, 6072, eb29, ecaade2014_038s9, 38d8, 5280, 6342, 7a11, 755e, b27d, 0cb6, 9f42, sigradi2014_345v9, c10a, 00c0, 7643, e48f, ab4e, 17d0, 5343, 828a, 681d, 2f45, 30ce, ecaade2014_239p61, sigradi2015_10.381g23, ecaade2017_033s, e4b7, 3bb0, ee51, sigradi2014_314r6, ee3d, acadia15_185j7, 4197, be82, 6975, 7ba8, caadria2016_663t28, cb05, fa71, 409d, e94f, 30f7, acadia17_82o, 95c7, ecaade2016_238i63, 2a71, 2b8f, ecaade2017_252i, acadia14_719h, 3a3d, 9fa1, 60a6, 0926, 497f, 4e61, 8c79, f1a0, dc57, 2ee4, 4a94, d6f6, e27f, 1d30, ecaade2015_269j59, ecaade2015_246y55, 0628, ecaade2017_220vv, 3504, 0b98, acadia17_630g, d202, b2fa, ascaad2016_024g10, c2a6, bedc, e99d, a3b8, ffb8, acadia17_90jj, ecaade2017_053vv, 7334, 0e41, 81f1, b3e8, c4e6, 6d0b, 996c, b773, 82a2, 032a, ecaade2015_180h39, be10, 0c02, 85fa, 36fc, 193d, faf9, cc11, 2243, 37b9, 6da4, ijac201614305h3, 5995, f0d8, 3554, 3d54, 420c, sigradi2013_337, b909, f583, acadia14projects_445ak, 8e8e, be87, acadia17_366j, 174c, 1c0b, acadia17_424tt, a5f2, e142, ijac201412402j5, 58fc, 0085, ascaad2014_016e9, 3e89, acadia14projects_609an, ecaade2016_197b52, ecaade2017_059oo, 372f, sigradi2014_045h4, 041c, 0b14, 0ec4, 013c, e2f6, ecaade2017_164l, c69b, 5d31, 6a18, a8cf, acadia14_531v, 2f7d, 4125, bdab, acadia14_101ab, 2b4b, 8fe9, 692c, 2e38, 5126, caadria2015_012b2, ecaade2016_087o24, 6850, a586, sigradi2014_099t8, f9a4, 8715, acadia17_170p, d2b7, d5af, 04f4, c30f, ecaade2016_033w8, 4603, 9b67, 926e, b7c6, e2c8, c329, 3c90, 29d4, 3e04, 21ba, 1fb7, ecaade2014_214h54, acadia15_161a6, b5e9, ecaade2015_130j26, bf12, 7c57, 0ffd, acadia15_431p18, dbe7, 43d4, ecaade2017_090nn, ecaade2016_011t2, ab23, 73ed, 8020, 355b, 9728, 1e24, ce10, 0c0e, 67ff, ascaad2016_047x19, 533f, dad5, c539, 05c1, 3b1a, 62d5, 9a22, 5187, 4ca8, a44b, 73b4, sigradi2015_11.196m26, 1be8, 9513, 66ae, acadia17_27s, 99e3, 4e72, acadia17_248h, 14cb, 1ac5, b53f, ecaade2017_269c, caadria2017_129s34, acadia17_358gg, 62d0, ecaade2017_031kk, f1e5, ecaade2016_197d52, ijac201614207f12, 640c, ecaade2017_172hh, 0d7b, e7d4, acadia16_98r7, f89a, c1c2, 6a6e, f396, ecaade2017_269oo, 095d, sigradi2014_303f5, 0854, 46cc, sigradi2015_10.377t22, 9874, ijac201614405m3, ijac201513105b5, 8595, 4267, 07c3, 5a1e, acadia14_601v, 82d3, c78a, 1a4c, b1d3, d077, 7bdb, 4e0d, 2f77, fe5f, b753, 8516, 71f9, ecaade2014_123h28, acadia14_153i, ecaade2016_006z1, 7c2b, 665a, 6d66, 0d1a, ecaade2015_155r32, aa7b, 7bb7, cf12, e56c, ecaade2015_246a56, ecaade2015_227s49, 34ec, 4f98, 3872, bb0d, 3571, 715d, ee6c, ecaade2013r_001b1, 53d3, 1b15, b7bc, ecaade2015_229e51, 2ed1, 2ff2, 6fbe, 3f69, 2aee, 6f51, 8029, ascaad2016_005d3, 76ce, caadria2016_457o19, c26e, ijac201715106x, 658e, 35d3, acadia14_91s, acadia14projects_291am, 16c8, acadia17_350uu, ecaade2016_237b63, 203c, sigradi2016_779vv, 5f49, 3539, 0498, ijac201715203k, 0e65, e4a4, 3921, f200, ecaade2017_047v, ascaad2014_009d5, 7b19, c747, dfb3, ecaade2017_017t, ecaade2015_314d68, 5503, d663, 909d, 6a1e, ecaade2017_302yy, d1e2, c667, caadria2016_033t2, caadria2016_641s27, 467c, 3fc4, 246c, 3e55, ecaade2015_22e5, 0df6, e336, sigradi2016_642kk, 0dc9, acadia17_230zz, acadia17_366s, acadia14projects_601aa, d2ca, ecaade2014_052z12, sigradi2013_194i, 917a, 32db, caadria2016_787f33, f3b8, 6a77, 9a02, d36b, acadia16_352u21, d1f9, 1972, 0563, 87d1, sigradi2016_356h, b611, d30b, 3ab0, ascaad2016_057u22, 2156, 18ce, 7356, caadria2016_281j12, 743a, cd70, a561, 19c9, 1a61, d1e8, sigradi2014_263b1, 0cb5, fa8b, ecaade2016_154e42, 0b47, b209, 43c7, f914, cf01, a87b, 0786, 6a6f, 8ce5, 32c4, 3807, 2d14, b92c, 6a3e, acadia17_560h, b25d, bef1, 8859, 3a34, c3f3, 1c3c, acadia15_343d15, f4c5, ascaad2014_004p2, b7d7, caadria2015_015f3, c963, f66e, 2e9d, 94d3, f89c, sigradi2013_393m, 25c2, dcb4, cafb, d91d, 1fc9, e452, 4ad5, 31f1, 6f66, caadria2017_142z36, 742a, 2f92, 9ba9, 51c5, a563, 2575, 57c3, 795f, 92d3, 484b, 0f6d, 14a0, 9c54, eadd, b227, 482a, 5fce, 5822, acadia16_78r5, 22d3, cfb1, acadia16_478x27, acadia14_609ag, ijac201412406p9, 7bcb, ddf7, 1911, ed80, 3ede, ecaade2017_215l, acadia17_520g, eb87, 97f6, 0eef, f4d0, 6466, 5053, 7299, af6a, 852a, acadia15_343f14, 031d, ijac201614308d5, 5475, 3b26, 8e1a, e094, 95ff, 2c23, 4251, b86b, fab6, 7436, e979, c138, e938, bb46, acadia14_23z, b34e, ecaade2017_198b, eb36, ebc5, 2950, 9ccf, 6a0d, e138, bbe6, cbc9, ecaade2014_046p11, e7ce, bf6c, 23c6, 81f0, acadia14projects_237az, f580, 86c0, ascaad2014_030a9, 1d86, caadria2017_149g39, 6c5a, b77e, 31b8, e57b, e94b, 5003, b30d, 4751, 4520, 4ff2, 73fd, b1ad, 87ee, efd0, ecaade2014_042s10, 5533, d103, 6b3b, af2e, 77de, b4a2, f899, c1f3, caadria2016_539c23, 980c, a658, ijac201412405w8, b300, ecaade2014_010x1, acadia14projects_463p, 7c24, 9bcd, adb2, ecaade2014_224z56, 0ad0, caadria2015_108x16, ijac201513102n2, 82c1, f760, 7dda, 5927, ecaade2017_099qq, sigradi2015_8.41t10, a72e, 2815, 9d10, sigradi2016_602qq, f8ef, 89fd, a306, caadria2017_015z5, 1df3, caadria2016_457l19, 1b40, 9868, 6916, ed96, cc23, 8e7b, 0727, 0075, 4fd6, 32a6, ca7a, c105, 1aab, ee9a, b242, be16, 7956, 4113, d458, 8fb4, ecaade2017_254rr, 6040, f6b5, 7279, c1da, 7ce9, acadia14_463m, fc3c, 228f, 91f5, 273f, 23fc, 1776, acadia14projects_647au, caadria2017_124c33, caadria2017_142b37, 8c44, 6443, sigradi2013_364, 2aa3, 7e4f, fa89, 290d, ecaade2017_087t, 8c06, 39a3, sigradi2013_41g, c292, acadia14_189av, 9e3e, ijac201614403j2, 9fb6, 7621, 7807, 4b2b, 9d25, f19a, ecaade2017_164v, 55fe, 5c74, ecaade2017_255o, 9e7f, acadia14projects_145ag, sigradi2015_10.307e21, acadia17_292x, 94c4, 6c50, c584, 495e, 0ea5, 092a, 799d, 68e0, 2fb6, 7a77, 11af, acadia17_413ee, ijac201715106ee, 6cc0, bd04, sigradi2014_141r2, 9ec5, 0c26, ecaade2017_019pp, caadria2016_301k13, ae39, 6ad2, 3324, ef5f, ecaade2016_068d18, fe18, acadia16_140y9, ecaade2016_223g58, ecaade2015_318r69, caadria2015_168l25, 3d61, b3ed, acadia14projects_619ae, f89d, acadia14_111m, ac56, 0d1b, 2bde, b219, 613a, ecaade2017_152jj, ecaade2015_241w54, 414f, 18fb, ijac201614403i2, 6849, 3398, f528, ijac201412403h7, 68be, d5dc, d7fe, d788, ff3b, e975, 1d09, caadria2015_092h15, e6c1, ecaade2014_015z3, acadia17_138zz, ascaad2016_031m12, 4d55, ecaade2017_309tt, ijac201412301o6, sigradi2013_304e, 0a8a, 83eb, 9dc9, c3b7, ijac201614105o5, 13d6, 0935, 61ca, f72f, 7af2, 1ba8, ecaade2015_155k32, 0168, ecaade2016_130c37, b54a, 88ee, ecaade2016_002c1, 3b74, be42, sigradi2016_448l, 3427, e7e2, 9e77, 4360, df14, f1a6, 2a9e, 0772, 835b, 46ff, 595a, 1108, caadria2016_383s16, b1ce, f6f2, 2408, 93b0, f60e, 1a60, caadria2017_074k23, f11f, 2da3, 723d, 18aa, 2da9, 57b5, ec9b, c648, caadria2017_118u30, ecaade2017_195ee, c09c, 1efb, 323b, 0761, 6c46, 15c7, e842, 354f, ecaade2017_249qq, caadria2017_147z38, 2044, ac99, 21b4, e74c, sigradi2015_4.219x6, 72e9, 22ac, 6153, eb2e, cc0d, 2a19, 3e1c, c039, aa3b, c540, 8231, 4c24, ecaade2015_265t58, 1eb7, 3982, fffa, e155, 4207, 98f8, 1dc8, 6ef6, 3154, acadia17_349z, a995, ecaade2013r_012t7, 8341, b93b, b650, e9e9, acadia17_382oo, 0b63, 52cc, ecaade2014_105a24, 1a5e, f108, 44aa, 58c6, 2d93, edca, d0ba, 9dc3, c41c, bada, f5b8, 5fc4, ijac201412403j7, 3d95, e45d, f361, dde1, 0157, cca6, bdd8, ijac201412402r4, caadria2015_073r10, caadria2016_209a10, ed0a, 74a6, 3233, 73c8, ecaade2017_151x, cd37, 0c81, 2409, f630, b75b, 5c4e, de74, 3ab2, ef3a, ecaade2017_051bb, acadia15_123l4, acadia14_627d, 8bea, 139c, 55ba, 7d79, 0e7c, a86a, 7ccb, b83e, 360f, acadia17_231z, e417, ded0, e6ea, af22, 3bb7, af6c, ebd5, sigradi2013_375g, 546d, ijac201513301z9, acadia14_517p, ecaade2017_017g, 6176, 1eb1, 9353, ijac201715104ff, 78c0, 3eef, sigradi2016_420tt, 9e00, e7b5, f7c8, 4953, b9f1, dbde, 9ef2, sigradi2016_446d, ijac201412408b2, e50c, 4145, 1e13, 5252, 7c35, c2dc, acadia14_281z, 6255, 26bc, caadria2017_041y12, 5420, f125, 82dd, 52de, 7a4c, aace, bb8c, ijac201614303g2, acadia17_365c, e38c, 05f3, caadria2017_015y5, aab5, 4c26, 697e, ecaade2015_143l30, 70a8, acadia14_681am, 7f1c, ecaade2015_297w64, 0449, 8284, fb4a, c073, 1c62, c8e7, d9a6, ecaade2015_196c42, ecaade2017_199ee, a811, e5f2, 4329, ascaad2014_019r2, 773d, 3a4a, d940, caadria2015_130p21, 7fd5, 8a42, c617, dfb8, caca, 9dd2, 6879, ecaade2015_122k24, 53f2, fa27, acadia14_555g, f52b, d4b4, de3d, 1cb0, 6cbe, ecaade2015_144v30, 1b56, acadia17_248o, 3360, 68d4, caadria2017_079z23, 7551, c7ca, 7755, d404, 742e, 06da, 8c82, fac6, 80c1, 8528, 7fa4, c9c7, acadia14_177r, 3251, ecaade2017_268bb, 5864, a85a, f236, 094e, 832e, 4d8b, 98ee, ecaade2015_227x49, 1e70, ascaad2016_010a5, 858f, ae9a, ecaade2017_007qq, 4215, 8300, 96dc, 055f, 4595, 5532, eefe, 0c96, ab20, f6c5, 171e, b969, cd05, e957, 9141, 7138, acadia14_135o, sigradi2013_200e, 2c3f, 8387, ecaade2016_065f16, 3f8e, f2c6, ijac201614203r8, 49f0, a8a6, 83a7, 8c04, fc83, 5408, 5b8d, 2080, ecaade2017_301y, 94bb, bc74, 897c, a692, ijac201412405y8, 99a8, ecaade2017_213vv, 86b6, 3186, c78b, 222a, d8c6, 698c, acadia14projects_91s, sigradi2016_364oo, ecaade2015_253y57, sigradi2013_263n, 8646, dab7, f9a3, 98bf, e174, cd82, ijac201715202nn, 8986, caadria2017_016j6, caadria2016_611o26, f372, 7a39, 37ce, 88d5, ijac201614307j4, 760b, sigradi2016_400l, 6f5e, f7e7, 4f1a, 3c07, 2515, b5c2, ffe7, de91, 2f65, ee00, f873, 514d, 23ad, 33c7, sigradi2014_186f6, 40f3, 210d, ecaade2016_032u8, 60aa, 7e54, 0d68, bd19, 51b4, acadia14_479d, bbab, 7084, 876a, acadia14projects_497ab, 026d, a140, f383, ecaade2017_253z, 2048, ijac201715106rr, 8af4, 6ee4, 65bc, 56ba, cbb9, ce72, caadria2016_311e14, 90d7, 623a, cb66, ecaade2017_019ss, 8a81, bf30, e25a, 8635, f5d2, ca7b, 422b, 15ea, 3b27, 4317, faa3, 36d4, 39ba, 8422, 087d, 87e7, sigradi2015_sp_8.6g30, 16f9, 2b2d, 550b, acadia16_116p8, 9015, ecaade2014_214k54, 1dc6, ecaade2017_271g, caadria2015_142n23, 85d5, 2108, sigradi2016_732k, 7f64, acadia14projects_189ay, 99dd, dc08, sigradi2013_43t, 5d03, c1dc, ecaade2016_162b45, 8d0c, f641, a6d8, a927, 968f, f67b, 8c56, c0e9, dea0, 7a6a, 4e00, 7953, 5a51, 8191, ac14, 08d0, 48c1, b223, sigradi2014_345x8, dd11, 7e0f, ecaade2017_156v, 17fc, 4e0e, c506, ascaad2014_023z4, a50c, bcbf, 2dd5, f0b8, 6dc6, d27d, ijac201614105g5, b3f5, 4083, d3aa, cbe7, 28d3, b985, 4891, 70ae, ecaade2016_089y24, sigradi2016_363hh, 066d, 1c6a, 81ae, e74a, 53e4, caadria2017_051a17, caadria2017_094y25, 3984, 9a88, 7f6f, 24ea, 6f06, sigradi2016_530ee, sigradi2016_778nn, ecaade2017_071ll, 189c, sigradi2015_9.141a16, a352, 2450, f542, b97d, sigradi2014_048t4, a6a3, d0a5, acadia17_202l, 4190, acadia14_719m, sigradi2015_6.151e8, 31d7, 535b, 1024, caadria2015_004i1, 59d1, 1b80, 35bd, 1034, f0bf, ed35, 2db5, ascaad2014_026b7, fcac, sigradi2015_11.222u26, acadia17_26j, 67b9, 5677, 27fb, 942f, a8ae, 91fe, e250, acadia16_280z17, 354c, 6193, 2382, ecaade2017_199z, 309a, 163c, 1983, 65a9, ecaade2014_088h21, 2795, 1469, 8425, c663, 3996, 30b5, acadia14projects_145aa, 9992, acadia17_18b, 3a94, 1a22, a18d, ed5c, ecaade2016_154n42, ecca, 6d00, sigradi2014_229m8, 4c62, c3d2, acadia16_24v2, dd07, 63d7, 8275, d26e, ecaade2016_099l27, 0dfa, f4f6, be84, ecaade2014_024u7, 9b3f, ijac201715203d, c4ea, e35d, cfde, d262, acadia14projects_177ae, fc2a, c02d, ecaade2017_085a, 90ba, 36bd, 82b3, a177, ecaade2017_202i, 0127, dbc6, ab9b, 1558, 5526, caadria2017_158b40, 589e, caadria2015_124d20, 3953, 60c7, 26b6, 4523, 7b06, 77a1, fbb3, b620, ecaade2015_17e2, c29f, ecaade2017_282n, 4865, e9ac, acadia17_426l, acadia17_491t, ecaade2016_185b50, fa39, 36c3, 5a44, 6e15, 7410, f7b1, 66b7, caadria2015_178y26, ecaade2016_228j61, beb3, f8a5, 8423, 9089, 19ef, b2d6, 4009, a435, 9de7, c637, a768, 3855, dc70, acadia17_637g, f7b8, 1d4f, 5195, 2339, d585, f21e, a95a, 406d, acadia17_316pp, ecaade2014_152i36, 041b, 7f99, acadia17_211o, 8152, 131e, 8ee7, ecaade2014_218x55, f226, 87ac, 14c2, 4ef2, 6c64, 207a, ascaad2016_007s3, d61e, cda3, ascaad2016_007r3, c80d, caadria2016_703l30, a7eb, aaf2, ascaad2014_028t7, eaad, 554a, f65f, 388c, ijac201513101a1, 32e1, 7f33, acadia17_222zz, acadia15_203k8, 96f0, f953, 4f1c, 4511, 8bb2, 6fe2, 5b97, c9d6, 58b8, 9f25, 217d, 7077, fa3e, 9607, d83d, 47cc, e00b, baa9, 757a, 9a82, f7aa, ef7a, fd10, ff5f, 2b2e, caadria2015_111k17, caadria2015_226o34, sigradi2016_771u, d36c, ecaade2013r_011h7, 0fdd, 85b0, 3e05, 0cf6, d741, f713, 72ec, d074, 3bd8, beab, 0a7c, 2fd1, 1e3f, 3fc2, 357c, 3813, b3ab, 2bc9, 8496, 99aa, ea70, 4a73, f909, afeb, 6092, caadria2015_188y27, 9dc8, a267, fdad, 93e9, caadria2016_477y19, 05c6, a954, ecaade2017_170ww, e5bb, ijac201715106xx, 6ed9, 067a, acadia14projects_63av, 1b32, sigradi2014_213n7, aeea, eaea, acadia14projects_291as, 68b8, 868c, sigradi2016_467n, 5e61, e7d8, ecaade2014_111b25, ecaade2013r_018p9, 4870, acadia14projects_117aw, 99cb, d495, ecaade2015_15b2, 087c, c919, a633, 5c80, ecaade2014_030l8, sigradi2014_263c1, 365b, aaf5, ecaade2013r_003n3, cb4d, aae4, f4fd, bef7, 30ef, ef49, 59c9, 68dc, 9ff1, c690, 71da, 106a, 50ab, 6168, afb6, 83ba, 9492, ecaade2015_138l28, de36, 3f58, ab3d, 25fc, d615, 0472, sigradi2016_417nn, ecaade2015_22a5, 3c1d, a0b1, caadria2015_208p31, 7d3c, 49fe, 7f25, 6237, edcc, 0d9a, acadia17_292y, 0d1c, d34b, 9750, fb7c, acadia16_116t8, acadia17_474k, d745, 8043, f20b, a97e, cca0, 4809, ijac201614205m10, sigradi2014_082u7, f00e, bb90, 3536, cdf2, de5f, c2a3, 3dae, e3bf, 0fbd, 7534, 4321, 5c9a, ecaade2017_181x, 0951, df72, f06d, a0bc, 915f, ecaade2017_170yy, acaa, caadria2015_073i10, 1ae4, 8a08, caadria2016_249i11, 6921, 8e73, e6a2, ascaad2016_033x12, 31a7, sigradi2016_602k, f625, sigradi2014_293a5, 9d0f, 76af, 69b4, d9a0, ijac201715201u, f851, c641, 4a91, ea33, b4fb, 450d, 57d8, ee98, 00a1, eac1, 30b9, c8d6, c1ff, d83b, daf2, sigradi2013_407e, 8cd3, 6675, 5ab9, bee8, e5ae, e80d, b475, 0180, ac8e, d74c, ascaad2014_008x4, 1eec, 3769, sigradi2013_74f, ecaade2015_205t44, acadia14_153c, 1ad0, 5ea8, 4fe5, b12f, ecaade2015_100n19, ijac201513205j8, ascaad2016_004i2, 4db2, 9dd0, 4949, bea7, 14cd, 9d34, sigradi2016_778rr, e82d, acadia17_177n, ecaade2014_233e60, 8573, 15c2, d0e2, ecaade2015_84a17, 5265, 2c4b, 33dc, e6c9, 8f6f, 3e19, e6bd, 020f, ecaade2015_172b37, e563, acadia17_348i, 9a29, e113, bf58, 507e, 0d27, af73, caadria2016_861v36, b16a, 753c, 713a, 119c, d423, 546f, c4b4, 674c, ed10, caadria2017_074m23, 9706, a07f, ecaade2016_165v46, be18, 79fe, c55d, 3cab, 2025, f091, ecaade2014_024m7, 3f53, 6aa9, 54d1, eb03, 564d, 3305, 9559, 4b42, 11e8, ecaade2015_237l54, ecaade2016_132o37, d337, f83f, b7c2, fd4e, c019, ascaad2014_033w9, 0937, a824, 7f05, eb4c, 4bd9, ecaade2017_032a, acadia14_189au, b49c, f573, 8f6c, sigradi2015_10.220d20, ad13, 53ac, e3cf, sigradi2016_809pp, ca8c, ecaade2015_221w48, bc10, ascaad2014_022l4, caadria2015_030e4, 2219, ecaade2017_152xx, sigradi2013_194f, ecaade2013r_018d9, 38b2, ecaade2015_11a1, 302c, 1c7e, ecaade2016_162w44, a88b, 2f3d, sigradi2015_3.65u2, sigradi2013_271m, 8e61, 77c9, ce70, 7c83, ecaade2014_071b17, 82c3, ascaad2016_038j14, ecaade2016_075g22, 1860, 6555, 2b19, f849, a1d1, 7129, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 4e3e, db82, 66be, fa05, af5f, 92f4, ecaade2015_143j30, ijac201715203j, ijac201614404z2, ecaade2014_180d45, 503f, ecaade2015_248p56, 4644, c541, 0a10, sigradi2014_018k1, acadia14projects_301j, c1b0, ecaade2017_264xx, b6a2, 50d6, 44ac, c038, f5ae, 1d57, sigradi2013_206, 5b47, 8878, 1549, d904, sigradi2015_8.41y10, afc9, 1b92, a0b5, ecaade2017_208l, 5679, 95b9, 4bce, 2c85, 2572, b726, 9a49, 9269, 41f2, 7658, b86a, 496c, 08a9, 97de, ecaade2015_114e22, d4db, acadia15_431n18, 4f89, e185, 9cf2, ce7f, ecaade2015_195j41, b107, dc12, 1110, ijac201715102q, 1cf8, fdd5, 2b7b, 7811, 60f2, 2452, f95d, b3a1, 4020, ijac201715106g, dd95, 9322, dd3c, 00ac, sigradi2016_801s, acadia14projects_627au, 687a, 5cfa, e98f, ecaade2017_124v, ecaade2015_222f49, 1fd0, 165e, sigradi2013_390z, a4dd, 2ce9, b27b, c24e, 5aa0, e25e, 707b, 7e4c, 3f23, 66c1, acadia17_391ww, 5b17, d886, 7a25, 0edf, 0142, 5a88, 1d23, 36b0, 2674, 7102, 36af, 2f28, ecaade2016_191k51, 6a3f, 28cb, 80ab, a6b5, 0a64, a949, 10ca, ecaade2017_014zz, caadria2017_016d7, 051d, e0a0, 8190, 1b69, 49c3, sigradi2016_732p, cc7d, ijac201614208r13, 6b5c, acadia16_72j5, 8a23, ascaad2014_004j2, 110e, acadia16_62g4, e351, e55e, eaee, 3228, ab1f, sigradi2013_194n, 9ff7, ee1b, sigradi2014_330h7, ca2c, c11a, 4703, 3ece, sigradi2015_9.152u16, 4287, 15c4, ecaade2017_124e, 2fbc, ascaad2016_003e2, 6d34, 5155, ecaade2016_158j43, acadia17_238kk, 5a59, a454, 4498, 0d99, 5584, 5f64, d2b8, 6b7d, 444b, 5950, ijac201513101r1, 5a2a, a930, f9d0, 6ebb, 970c, 2a8a, 248d, 0064, b30a, 6b02, 6421, e268, 74dd, f2ea, 76e2, a2aa, 29ab, 4fdf, d0d5, 1196, 27b5, 294d, 0e2d, 7905, e2d7, 5eab, 3920, acadia17_358ss, aef9, sigradi2013_401k, d8ab, 17fd, ecaade2016_ws-intelligenta69, ecaade2016_243p64, sigradi2013_164, c754, acadia17_28dd, 6993, 1f2e, 87bc, 2124, fbd5, 0c45, ecaade2016_091i25, sigradi2014_144u2, acadia16_402p24, adb9, 8d30, 4759, 8565, 74ba, 59b4, 32c2, 28fc, 862c, aa03, e996, e5a0, da26, 6fa7, 5d3a, 6178, 5aaa, 179b, 7037, b7df, b7a8, 0ea0, ecaade2017_054oo, f08c, 27ab, 3c27, 787f, aa23, a4c6, 1ab3, 5793, 8899, fa24, a87e, 3556, 26d5, 59d0, d29c, d8e2, acadia14projects_33ai, 8aed, 0c9b, 87e8, ccaf, acadia17_222i, 4412, a630, a7d5, acadia16_372k23, 1b6f, 4f72, acadia14projects_237ay, 1987, sigradi2014_048d5, c43b, 390a, 8b53, caadria2015_111f17, 98a8, ecaade2017_059pp, c007, 8bdd, sigradi2013_30z, 4d96, sigradi2015_6.327u8, fad3, 2d6c, acadia14projects_445am, 022d, 43bc, 4c16, 74da, 1849, e333, 6b5b, b6ce, 6218, 919f, 5c17, fe37, 107e, 8796, d738, 69bd, 3997, b25c, d48e, 6e55, c92a, 4cdf, acadia16_196d13, ascaad2014_014j8, d758, e5fe, e716, a5b9, f6e1, 566b, 1c03, 3a20, 73d3, a1ae, fdc0, caadria2015_208s31, 7acb, 0258, 47f6, 444e, acadia17_222n, a424, bec5, 55d3, 243d, ijac201412305m2, caadria2016_839j35, 3d47, d434, caadria2015_130v21, cae3, 0b3e, 0dff, 2a43, ccd8, caadria2016_851v35, 1e4b, 2d32, 7eca, acadia14projects_145ab, acadia15_333b14, sigradi2015_8.47g11, d9ad, acadia14projects_53r, dbbb, c25a, a753, f714, 8005, e62f, acadia15_284v11, 084c, b245, 485e, 8430, sigradi2014_232z8, 5f01, 81af, b64c, 24af, 66ed, 7b54, 50fb, 8848, sigradi2014_132v1, acadia16_254a16, ff27, f3ac, 3709, b163, acadia17_456ii, 1c3f, b3d6, 50ee, dfc1, a863, ijac201513206l9, d184, d755, a887, 7d8d, 1eda, 5e34, acadia17_426ww, acadia17_178ff, 3603, ecaade2017_208ww, bcb7, 05f8, 955b, 803d, 97a5, ea73, 5453, 688b, 7ca2, sigradi2014_080l7, ecaade2014_168x40, e54e, sigradi2013_393o, 130f, d91f, 3d92, d0ee, ascaad2016_045h19, acadia14_53s, 5ccc, 289b, 4894, 0b22, ecaade2017_308ee, 353b, 5e62, dcd2, acadia17_358ii, 4f6a, 23a7, 4cae, 882c, a296, 488e, 1e63, 1f35, acadia17_296aa, ecaade2016_078h23, 5a15, 6959, ecaade2016_241h64, ad9d, ijac201715102cc, caadria2016_631f27, d7c4, caadria2015_206g30, 843a, 8c63, 4ec7, 00c6, 96d4, f18c, a044, 5ebb, 804f, ecaade2014_202o52, 01c7, 58eb, caadria2017_058m20, e2ff, acadia14_339at, b009, 3749, ec5d, 3d71, ecaade2016_127e35, a3bd, 731a, 218a, caadria2016_839n35, 1c98, a56b, acadia17_455bb, 74d0, ea76, 2eb0, a41c, ascaad2016_028k11, 50c4, f064, 00e2, 79cf, cf62, 4017, 809f, 183d, f09b, ea94, 2d9e, 9bda, bb53, aa39, b310, 5a5e, 2ea3, sigradi2013_226u, 7c7a, 95f8, f204, acadia14_427ap, ec97, 1a91, cd7e, ca00, ad8d, sigradi2014_282t3, 454b, ecaade2017_101ee, sigradi2013_303h, caadria2015_172x25, 56fa, ascaad2014_017x9, 239b, ecaade2014_180n45, caadria2015_096i15, 39c0, a38c, fdd8, 59ca, ecaade2014_112h26, 3a27, 76c5, a1e3, ed11, b682, 5689, ijac201715205xx, 9ed1, 04c2, 88d8, 4908, 1417, 4abf, c0f2, ijac201412408x2, f9af, d0aa, acadia15_395a17, 7a76, 4ecb, caadria2016_693a30, 62b5, 9070, fff0, ecaade2017_172ii, ecaade2016_216d55, acadia14_145ad, e872, c7be, acadia15_161f6, 88a5, f004, 5674, a330, ba5f, ascaad2016_038t14, 7e0a, 2b5a, 4caa, c226, 8bf3, 6382, a79f, acadia16_280n17, 07da, c7bb, e3f5, f2c1, 930b, ecaade2017_157dd, 563c, a854, caadria2016_819w34, 7c3f, ascaad2014_017v9, 1e9e, 3ed2, ecaade2017_212kk, 8d38, 5744, e9c5, 3809, 6feb, f4f5, f1dc, 810d, 295d, acadia14_479az, 31d5, 9736, dc8a, b51c, b56a, e759, bae1, 968e, ecaade2016_mrty65, 274b, ecaade2017_228z, a68d, d1f7, 0991, 21fe, 6fd4, caadria2017_015t5, ecaade2014_065f15, ascaad2016_004k2, d066, acadia17_222f, acadia15_57e2, fd11, 4765, 91db, 429c, acadia14projects_189az, db67, 0f5f, acadia17_50tt, ecaade2014_237z60, 4771, acadia14_627a, 89c0, 690f, e93c, b81f, e9ee, 2bbe, ecaade2016_084j24, c52c, 0bca, 0c24, caadria2016_797r33, 45e2, 9ed4, 2b80, 4691, 2a0e, caadria2016_755k32, acadia17_70hh, 0e81, ecaade2013r_001m1, dd82, c068, 58df, 0895, 6f68, c425, sigradi2016_655i, ecaade2014_149d35, sigradi2016_467u, d01d, 7a88, acadia17_266x, 035b, acadia17_90yy, 1cd2, 2819, 72f6, ijac201412304h1, 754b, fadb, 8ebd, 334b, 6781, a0f7, ijac201614403p2, dc2b, f720, 1c34, ecaade2013r_001g1, acadia14_399ak, f243, 1ae7, ecaade2016_102r27, 63c2, acadia16_214y13, sigradi2015_4.219d7, sigradi2015_2.162m1, caadria2016_301g13, e55d, 4fc2, 69eb, ecaade2013r_020o10, fd99, 9ae4, b537, f9be, ecaade2014_202m52, 4be5, ecaade2014_024i7, a90a, e4d9, 80a1, c5fd, d04d, 434c, 2ac1, caadria2016_435t18, 0574, d07c, af2c, 7908, e0c5, b774, 920a, ecaade2014_146r33, 6865, 772a, caadria2017_104w27, ecaade2016_ws-dheritageu67, acadia15_232s9, 7b75, 9c2d, ae07, 5338, ecaade2015_233u52, c60d, ff74, 42ca, acadia17_678ww, 77f0, ecaade2014_052f13, acadia14projects_435c, 0977, 72c0, 94f9, fb1e, 2912, 2165, a28a, ecaade2013r_011f7, ecaade2015_38m7, be92, acadia14projects_539b, a2bd, 3f34, ecaade2017_134t, 6f00, ecaade2016_127b35, 8dbe, ijac201715202y, ecaade2017_274v, fc0d, ee20, 303c, ecaade2014_230r59, f2c8, 6274, 0a74, 9e03, b016, bd3c, 7e9d, 98cd, c368, sigradi2016_484l, af59, f6fe, dea7, ijac201513205y7, caadria2016_601e25, e378, 88c8, 5bc2, 2f32, 4664, d7cf, ascaad2016_039u15, ecaade2013r_015l8, db19, 47dc, 9db0, 7651, 1e20, 50ed, 6e63, 42eb, b89c, a28f, acadia14projects_579d, 02fe, a505, 9a14, 6797, 2600, 1fc0, fae5, bf0f, a297, sigradi2016_625ss, 1d90, 4770, e368, dcad, 1b6d, 4563, 941a, a66b, d92d, 4df6, ecaade2017_066k, a627, fc35, dcfc, 2614, sigradi2015_6.387i9, 5929, be94, 9840, e1cb, 4b60, bff3, 6f8c, ijac201412408r1, 9adf, 57e8, ascaad2016_039m15, b043, ecaade2014_067x15, ebc6, acadia17_292v, 9283, e8ff, 23ec, e8f8, 1dd0, 3368, 04f7, eaf5, caadria2017_015f5, b836, 4bf9, fb8a, ecaade2015_240s54, 60f1, ecaade2017_181y, acadia14_317ab, 4471, acadia14_555h, 6620, 9b3d, caadria2016_095n4, 9963, 2f59, 16eb, 3898, 0b6f, 3206, d888, acadia17_329y, ijac201513205o8, sigradi2013_194r, sigradi2015_8.47h11, 8c1b, 1c7a, 9875, 3d7f, 3522, 092d, 3cf1, 690000, ijac201715105d, c52b, bd7d, 1b70, caadria2016_013x1, bd34, 64cd, bd87, caadria2017_003w1, c3c4, 5946, d24c, ecaade2017_133n, 5b3d, 00d2, 9521, ascaad2016_004m2, f73a, 5ecd, 5704, sigradi2016_595ee, ascaad2016_007t3, 73c5, sigradi2013_386s, 1425, 9a5a, c453, 98e7, 0468, b81a, 9cc3, ascaad2014_031e9, ecaade2016_119y32, 063d, d918, 5931, e534, 3235, 1f28, d91e, ad37, a8ea, ecaade2015_74l14, 198b, bd0b, 11fd, 9d96, cf0d, ijac201715101c, caadria2017_063e21, aa07, d70f, dd00, 7eac, 141a, f21c, ascaad2016_010t4, db71, acadia16_460w26, 69c0, 3cad, acadia17_50uu, ecaade2016_217h55, 87b0, fa7e, 1fdc, ecaade2017_076x, 5f66, sigradi2014_176c5, 4306, 0daf, d1c1, 3bb2, 4ad6, 56c8, 073e, 4f05, 1560, 39d4, 88c9, 2b2a, 5296, d463, 8000, caadria2016_797v33, 0799, 1c91, 3628, 97dd, caadria2017_113o29, a4ef, a690, 1705, 3c5d, b73f, a7ea, a7d8, 3722, acadia17_678kk, ecaade2017_013rr, ecaade2017_099ww, 1e1a, fd51, acadia14projects_637ai, ecaade2016_025a7, a28d, 3978, f193, c39c, a144, 3003, 73f8, d120, 69a7, 8178, 0e13, 8187, b721, 4b37, acadia14projects_375a, b234, 036f, 2bfb, acadia15_173r6, 5bae, 895c, 274a, 7046, 5fc5, ecaade2015_293a64, ecaade2017_021r, ecaade2017_208f, ijac201412401u3, sigradi2015_sp_8.326v30, efe3, fc98, 3716, ea29, 8e4a, 237a, c5bb, 2e05, 3239, 05ed, 7665, acadia17_82cc, 48ca, 8e47, cdb4, e646, db1f, ff62, 86fd, 73e0, ecaade2017_027c, ecaade2017_002a, 8708, 63ba, 64c6, 92fe, acadia14projects_199ar, cb87, acadia17_247uu, 4d85, 9a7b, 183a, 13ae, fb43, 5454, 0cf3, 14e0, bb51, a6a0, 6d51, 0597, 869b, faf5, ec5b, 8cab, 96fb, 75be, 03de, cbff, ecaade2014_052s12, 213c, 5edf, ecaade2017_228s, 6219, sigradi2015_10.378e23, 1efe, 3a42, f1da, ff39, 0575, 27bf, acadia17_52k, 5a31, f8d5, 8b02, ee3b, sigradi2015_1.320f1, ca29, ijac201412403o6, 1620, ecaade2016_223l59, 0450, ecaade2015_287i63, 554e, c151, b09b, ecaade2017_189rr, 1396, 8e4c, ecaade2016_237e63, 2ec8, fa76, a9d2, ijac201614204z9, 55de, 1b33, 4970, 2c5d, 8526, ecaade2014_038w9, 42d2, 9ce0, af89, acadia16_318h19, dcfb, ijac201614303t2, af0f, caadria2017_005g3, 6818, 330d, ascaad2016_057w22, sigradi2015_6.387v9, acadia17_502d, 8f7f, a559, 230d, 28ed, d08d, sigradi2016_590g, f9a5, 3d2c, 7f93, ecaade2015_171m36, ecaade2014_019c5, 31c7, ecaade2017_077zz, 45b6, a285, ijac201614307l4, da82, 7d48, 3101, ecaade2014_023p6, ecbb, caadria2015_213e33, e08c, dde8, 5a1b, b8d9, 1484, 418b, 6cdd, acadia14_63ay, 6ccd, 31a5, ijac201513102a2, ascaad2016_038f15, caadria2017_165n41, b816, f649, 7ebe, 02e6, 780a, 3d2b, b99c, 36f5, 6a0a, b6df, 4067, ecaade2013r_004c4, 34a0, 1e4d, eedc, acadia14projects_479o, 2b01, 8971, sigradi2015_10.267m20, dfb6, a79a, ijac201715104y, e905, 50e2, 824e, ba06, 7abf, 7178, e0fd, 5de8, 3975, e0ad, ijac201412403z5, acadia15_211t8, b6d1, 24d7, 3245, ecaade2017_181t, acadia16_344t20, eed5, 7094, 010d, 1851, 7abc, ijac201614309u6, fddf, bbd4, add5, 84df, 9f06, 1f11, f721, caadria2016_415z17, c14d, a6b7, 46c3, ea84, 77b6, d6d3, 7ec4, 6287, acadia16_12v1, f93e, 1090, 4fb6, d4dc, 1590, 95a8, sigradi2015_11.196g26, 67bf, ecaade2016_tkoj67, ad6c, b392, 3177, ca66, c8c5, 8937, 24f7, 42bb, acadia17_145f, 7dba, 8d71, ecaade2016_168h48, 910d, ff7f, dfe5, faeb, 1638, sigradi2013_263r, 73d0, 5bf0, acadia14projects_115aj, ascaad2016_003y1, ecaade2015_273j60, de0e, 4df5, acadia17_373l, 5fb1, c32c, c299, acadia17_678dd, a795, 2ed4, 11d2, sigradi2016_756a, 2724, d834, acadia14_101t, 337e, fb71, sigradi2016_383gg, ea6e, eaa2, d938, acadia15_483c22, 95de, caadria2016_395y16, ecaade2015_217c48, acadia17_544d, 5799, 1ffe, 977e, d61f, 210e, c3b2, e189, acadia14projects_517n, sigradi2015_10.377r22, ijac201614208b14, acadia17_340n, ascaad2016_056i22, 6e42, d170, acadia14_237aw, ecaade2016_225n60, 44cb, a664, aab6, 2274, ffc1, 7a0d, 8351, ecaade2015_207r46, dd9e, 6326, ijac201614203f9, edb3, 6f9d, sigradi2013_429k, ascaad2014_024y5, 0f8a, 80c8, 1517, 25e3, c0f8, caadria2017_129o34, 3c24, dd10, caadria2016_683r29, be97, a997, 4940, acadia16_140b11, 6e0b, 35c5, ecaade2015_193k40, 58a0, 22d2, 2be7, ecaade2017_253v, ecaade2017_293oo, ijac201412205a4, 02cb, sigradi2013_401j, 0539, 1771, 771e, 5d0c, 68a1, sigradi2013_387, ecaade2014_029d8, 3bee, 82a7, ecaade2014_018x4, ijac201513203i7, 5769, 292b, 671d, d836, a7cc, 343f, d0e3, 0630, 10b5, 6010, ascaad2016_023d10, a94d, ijac201715105vv, f1e1, ecaade2017_117r, ijac201412201f1, 53b7, 91ee, cd96, ascaad2016_039k15, 2104, f530, caadria2017_005c3, ijac201412408j2, caadria2017_031h11, sigradi2015_8.328n15, ijac201412304d1, 4b51, 2107, 003f, ijac201614306v3, 52a4, ecaade2016_tkog67, 6e89, acadia14projects_339az, 7814, ecaade2016_018z4, 45fc, 2aa7, sigradi2014_213y7, acadia15_381u16, 70ce, 1715, 657a, f288, sigradi2014_330j7, 493b, 503d, 0d93, f281, ecaade2017_294b, acadia17_435qq, b9d6, a8f3, ecaade2014_138m30, eecc, sigradi2015_sp_4.388a30, 7c3d, d5fa, c177, 3b46, 89a7, acadia16_54r3, ba4f, 714e, 8cd4, 4188, cfcd, a33e, cf18, 8533, 03df, 06c8, ecaade2015_215n47, ecaade2014_195o50, acadia17_230ss, 8198, ecaade2017_265x, ecaade2017_265t, acadia14projects_177s, d97e, 8e2f, 562d, e927, ecaade2016_213p54, 4328, aa74, 4f7f, d79c, ecaade2016_007k2, 28a8, 773b, 5700, 2c53, bc70, ecaade2015_55g10, acadia14projects_579a, 78d9, 1921, 0a54, 8282, 3b95, c923, ca31, d742, 1f1f, 40d2, b347, caadria2016_085g4, ecaade2017_099b, 793b, 0c0f, f2f2, f7fd, cc85, ecaade2015_196g42, 32ed, 6af1, 1b93, ecaade2017_039f, ddef, ecaade2014_057e14, 0345, 3b0e, 4f45, acadia14_291at, 3703, 7660, bbdd, 6359, 1332, ecaade2015_229l51, d6a4, facb, ijac201715103vv, 51a4, 6dba, 1023, 34f2, caadria2017_129l34, 1a50, 3ded, 00bb, 88cc, e8f6, b911, 04f0, sigradi2014_099s8, 1458, f9cb, acadia17_670uu, ecaade2015_304w66, acadia15_274j11, 133a, bf4b, cdcd, ijac201513302o10, 9399, 4bad, 5c5c, acadia17_221ll, 6dfa, 0300, 663a, 6da3, 439a, a378, 5810, ecaade2017_124n, 5c03, 059c, 97b6, 7e1c, acadia14projects_453f, 4432, 7cc8, a9dd, 8106, sigradi2015_6.42z7, bf99, 3508, 229b, 1a0e, 0724, 8ac8, b2b5, aebe, ijac201513305t12, 374d, 5b44, 7822, sigradi2013_41k, ecaade2014_151u35, 3de7, ecaade2016_162i44, f845, ecaade2015_201y43, acadia14projects_435an, acadia16_106w7, 2a3b, 1f77, 3455, 998f, 3e83, ecaade2014_072l17, 0aa5, fd2e, a9f1, caadria2015_049b6, ijac201715106ss, a130, 9e0a, 83e9, 61b1, ecaade2014_055x13, acadia16_470d27, 6985, 88aa, 131d, d8a6, ecaade2017_148vv, f8e9, 3e1b, 635b, 5695, 6c06, ddc8, acadia17_572ii, sigradi2015_3.11d2, 0133, sigradi2014_232u8, 5dca, acadia17_231v, ecaade2014_194s49, c8b5, ecaade2015_207p46, 15a4, ascaad2014_026s6, bb5e, 54c5, sigradi2016_381u, 881d, acadia17_414oo, ecaade2014_111c25, 4f6b, 670f, ff1e, 7ec8, 1af3, 0960, dc01, a1ff, 692b, 5c35, 6f40, d05b, acadia17_590ww, 32fb, bbb1, f2aa, 62fc, sigradi2013_401o, 994b, 059a, 386f, cb8a, d448, ijac201412301y5, 78c5, 0c79, ascaad2016_054z21, 734b, ecaade2015_73j14, ecaade2017_109bb, 1d5f, 28bb, 2979, 2826, ad02, ecaade2013r_011a7, 6d99, ac88, 7114, 7595, cbaf, 2734, 5017, ecaade2016_222b57, ecaade2014_055v13, ecaade2016_078g23, 6907, 7c37, ab8c, b8cf, fe56, d39d, 02f0, ac01, ascaad2016_035p13, 9143, 145b, sigradi2014_345d10, acadia14projects_267n, acadia17_71zz, 980f, 89bd, 99e5, 142f, c2c3, 1e05, e180, 7d2a, 3707, 57be, 74a2, sigradi2016_367vv, e54f, 0880, 324b, d647, 3630, 6f74, 802d, dc66, acadia17_374q, acadia17_298mm, acadia17_137pp, 510c, 86ad, a19c, caadria2017_048z15, 4f69, 8569, 874b, 3aeb, a345, ecaade2016_136f38, b789, ecaade2015_73b14, 4e09, e970, 6b66, ascaad2014_004n2, 3f83, 13b9, d027, 99cc, ecaade2017_277zz, 99cd, 17e0, ijac201412204z2, f7f6, 898e, acadia14projects_531x, 6c1e, acadia17_162z, cbd2, acadia14_177ae, 9964, sigradi2013_400u, 9ebd, f2e6, ecaade2017_149l, 5e4a, 9717, c0a2, fb0c, 60c6, ijac201715201o, 67a6, 440f, d346, ecaade2014_163b40, d340, 224c, acadia16_140m10, 32c3, 3987, ecaade2016_007l2, sigradi2014_023z1, 1f4f, bcd1, ecaade2017_198a, 4ead, 93fb, ascaad2016_022e9, d25e, ijac201412403t5, acadia17_90zz, ijac201614105y4, 5a0b, 2a52, 0543, bf31, ecaade2015_284k61, 1548, 4bb1, dd1a, 141f, f86a, e286, 24e9, 9b23, 5bb0, ebaa, a2d3, 42f7, ecaade2016_140l39, bb5a, acadia15_443w18, 5fc8, sigradi2016_655f, 135a, 290e, a203, 055d, 2fed, ecaade2014_168a41, 5ac5, 157a, ijac201513101n1, 16da, 0242, f347, 2791, ecaade2017_144r, 1eb8, 5f2b, acadia16_372b23, 42f8, a5a3, 4fe9, ascaad2014_033z9, 49f1, d037, bd42, 795d, 82f0, 933d, 789b, fde9, dbd8, 6eb8, sigradi2013_41z, acadia17_62yy, 3b53, bd69, 5bd5, ce20, 29d2, b5f7, 36ea, a7ed, 29f9, 6796, 6120, a85b, 7bb5, 40a2, acadia17_350aa, c2bf, 5e8e, 06a9, 47d6, 1baa, 1a05, ecaade2014_130v28, 5f4a, 58e6, ecaade2016_077y22, df80, 2d00, a20b, dc6c, bf7e, 44be, becb, acadia15_263x10, 44c3, e887, 1e21, e420, 67d3, 066b, d821, 231c, ijac201412303m9, 86dd, c361, e45c, sigradi2016_431v, acadia14projects_79aa, b109, f340, cf64, acadia14_339ag, 8b26, bff4, e347, 9a11, b21e, 3730, bd06, 5714, 9880, f77d, 6d7f, 4103, 85d8, 2efa, 3a3b, 5e1b, ecaade2014_132c29, 87b4, sigradi2015_13.316a29, b8ef, 4b99, fcfc, ecaade2016_045n12, 758e, 84f5, ed67, acadia14projects_719k, 2981, 6e77, sigradi2016_714pp, ecaade2015_221z48, f5d5, 6855, c46a, 44ab, d6fb, caadria2016_487s20, f370, caadria2017_002j1, 1236, abe6, 76a0, acadia14_671u, bb40, ecaade2016_025g7, sigradi2016_590j, b1c9, a5bc, 9a86, df37, ascaad2014_022r4, 0d2e, 49b9, dd0c, 9ad2, acadia14projects_609ae, acadia17_28w, 66a7, 8c22, 6ae8, 5001, 13dc, acadia14projects_589g, sigradi2014_108e9, 5fd3, ab56, ecaade2015_200f43, 80a6, 15c9, 9936, d343, 350f, ea42, f037, d5f8, ecaade2015_269k59, 7726, acadia15_195v7, 0006, 3b67, ea1e, 7f71, df69, b558, sigradi2016_443yy, acadia14projects_497x, f574, ce7d, f112, c164, 9dd6, e449, acadia15_110z3, 3ffe, 90f3, e933, caadria2017_174l42, caadria2016_601f25, b2f6, cb10, 75fd, 860e, 92b3, ecaade2017_214m, ascaad2014_005t2, sigradi2013_387c, ecaade2015_161j34, 8256, caadria2016_529k22, d2e2, ecaade2014_185t46, 23cd, afea, 9bc4, 116e, 17c5, ecaade2017_044kk, ad51, 1973, 741c, c389, ddc0, 4d4a, sigradi2013_28t, 34b1, ecaade2017_133e, 8aa7, fca3, 6ff0, 8fed, 06c5, acadia17_669k, bf0b, ecaade2017_170zz, a3ae, 3bfa, c5e1, 5ac9, acadia14_565ab, b892, 498b, 00be, ecaade2017_203y, 97d5, edee, 6be3, 9ce9, ecaade2017_253dd, c565, bf9a, 0aae, fdf3, fe52, 1a2e, ec8a, acadia17_238uu, 6e53, 6e3b, 6b46, e7a2, acadia14_647av, 9121, ascaad2014_033b1, caadria2015_070c9, febf, cd3b, b0bf, ecaade2016_011p2, e9dd, f49c, 539a, 9e1f, caadria2015_170t25, c52f, c998, ecaade2014_206u53, 6ac2, ecaade2016_021r5, a759, 66e4, 6f65, dd6f, 194b, acadia14_473ak, 3fb5, 1206, bbc5, acadia14_199am, 1679, 6d0f, 4a5c, ascaad2014_019o2, ecaade2014_137a30, 7e7f, acadia17_414yy, 36d9, 2700, 8643, d9f5, cb61, 63d2, ecaade2017_054y, ecaade2016_162e44, ecaade2017_105zz, 845f, 02b9, 7f27, 2c52, fedc, 77b8, acadia16_488b29, acadia17_512f, ca2f, 1c5e, 092e, 5229, a86b, cd3c, 0f93, f131, a9ea, ecaade2014_149e34, 3882, d294, c27b, caadria2017_067o21, 577a, ecaade2014_163c40, ecaade2014_127j28, cdd0, 6484, ecaade2014_195u50, 1f3c, 0b0a, 867d, 812d, 56be, ecaade2015_297u64, 69b6, 65c0, sigradi2016_364jj, ecaade2015_119e24, 88f2, e9f5, c4d5, sigradi2013_407i, 928a, ab7f, ecaade2014_240b62, 6baf, 2886, ecaade2014_086u20, a49a, c917, ecaade2014_055a14, 867a, 0b26, 36c5, d7f6, 055e, sigradi2015_13.316w28, 8f72, be2a, 8a4c, b140, ecaade2016_027c8, aedf, 3127, 5b01, 1aed, 536c, 2ec2, aa4f, 2bdb, 88fe, 7c23, 2607, f725, 1b13, af36, dc2d, acadia14projects_619ac, 3d56, 5994, 1c71, ecaade2016_048d14, 1b41, cf96, e0b2, 0243, 2a96, 9d46, 78fe, fd5f, e41e, 7974, 9927, 04ef, 89d1, 4fae, 9808, d0ef, aeb7, 6a09, 6934, ff7b, 683f, 97c4, 70ec, acadia14projects_291f, caadria2016_177e8, a154, 5f81, 2f88, sigradi2013_326i, 1cbb, c4b6, acadia17_678vv, 19b8, ce8c, ecaade2017_087s, b579, 8851, 5d11, 5917, 76ef, c95f, f54f, e377, caadria2015_090a15, ecaade2014_042m10, ecaade2014_206k53, b65b, 7d69, 8435, caadria2017_190w45, 173b, f143, 373a, c730, 9d6b, 6716, acadia15_483v20, 3291, f5ec, acadia17_146k, 5ebc, fd9c, 6edc, e043, 89ba, sigradi2016_641ii, f0c2, acadia14projects_43ae, 4ad7, a9b8, aec0, ca10, acadia16_344k21, 7f12, ecaade2015_28x5, d554, 5c73, ecaade2016_ws-foldingu68, ff28, 1654, cc32, caadria2017_055k18, 8b1a, caadria2017_030z10, a539, a3ad, 2e67, 991d, d250, 8728, ecaade2015_230j52, 4459, 6083, d5a0, 59e1, caadria2017_057b20, ijac201715106nn, 621c, 2ca0, ff76, ascaad2014_029z7, 0d03, d721, 9264, 71cf, ascaad2014_017h1, 7b4d, 6302, 00e6, 786d, 076f, 6f84, ecaade2014_052j12, f26a, aabf, 5dbd, 2b31, 5977, 7fd3, 1bd5, 3834, d214, f7ce, acadia14projects_479v, 02c2, 361d, ecaade2014_015o3, 5d5f, 46d5, 1567, ijac201614302i1, bcde, ac49, acadia17_18i, 7e49, da18, 5371, 9291, ee56, 1961, b3db, f840, 8eb3, 2fe6, a0f9, 3c54, eddb, 65a1, 6c4a, 6406, 126e, 3b66, 84cd, 91d1, 8371, 367a, 3311, 2c2f, 1584, 01e3, 0876, caadria2015_176p26, f515, b297, ecaade2013r_010v6, a7d4, c99d, b7db, sigradi2013_95, ijac201715202hh, b7a1, acadia14_531n, ecaade2015_109v20, ed66, a761, 4742, 2e4b, 7343, 907a, acadia14projects_81m, caadria2017_043d14, bc62, 32d0, 8c85, 3fd0, acadia17_163ll, d12d, 2458, f83d, 660e, a171, 5267, 3c09, ecaade2017_028n, ecaade2016_118w31, df5a, 0301, 8b4a, aa6c, acadia17_230a, 6a8c, c0e4, cec1, d98c, fc59, 109d, 0c18, 1423, 9f67, ecaade2016_154h42, acadia17_512o, 5b1d, ecaade2013r_001p1, bdd2, 6a12, 056b, 9af3, 0ff8, 4917, ecaade2015_113u21, acadia17_248l, ecaade2015_115b23, c476, d878, sigradi2016_601ss, 91d8, 6a70, e462, 1aaa, ecaade2015_169e35, 4ca9, ceda, ecaade2016_182m49, 267f, 9dbe, ecaade2017_090mm, 8707, ecaade2016_028k8, 13f9, 4bf6, f72e, 0ae2, 2681, acadia16_424h25, ecaade2017_017k, ecaade2016_238x63, caadria2016_033a3, 05eb, e2e1, 2d4e, fe98, 37a8, ijac201412301s5, 1795, b458, acadia14_301g, acadia14projects_81o, caadria2017_094w25, 28f0, 8f87, 46aa, caa3, ea47, 0bae, e215, caadria2017_005j3, 278f, 9d27, 3077, 7fd4, a225, 95a1, acadia14_719n, fff8, 23e0, eb0b, baf1, 1a44, d1c2, 3c59, caadria2016_487o20, 561d, 29ff, 7379, acadia14projects_75ay, 7cc2, ijac201513102k2, acadia17_60s, 2aae, e7fa, 122a, b6aa, cf06, 8a45, 5a73, b482, 3b4a, 2fad, acadia14_177o, 26a2, b0cd, 691b, 7b25, ecaade2017_174a, 3f59, c1f8, d6e5, 92d2, 8ef0, 73b9, ecaade2015_271y59, b660, ecaade2016_230y61, 5fec, 3243, 6a9d, 5dd1, 4551, 1046, 4cc2, caadria2017_067l21, 3e1f, 2f98, eccc, 14a3, a221, cfaf, c4b9, 6986, 83ae, 6b8e, c803, 43ed, acadia14_189ar, acadia17_163ii, eae6, 55a6, sigradi2014_155z3, 8d04, 2e17, 8c31, 916f, ascaad2016_007x3, ac81, de51, 3caf, 3b2c, 1bcc, d954, sigradi2016_815w, aa08, acadia17_348e, acadia14projects_619ad, 8961, acadia15_297d12, 936b, e0df, acadia17_628zz, ccf5, 3112, 51c2, ijac201513205c8, b98d, 8415, ijac201412402o4, 4738, 11e9, 02af, 6b25, 394b, 3c8d, 0208, 8e30, 338f, b39c, 97c6, e4d2, fefd, 27c2, 1ef5, e4e5, 6c82, 4afd, caadria2015_077a11, 4db5, 5266, e4e6, 7074, 24bf, ijac201412305w1, ecaade2017_076y, 5167, ac0c, ed58, 371f, b145, a962, 6813, 46c4, eced, ecaade2015_285i62, 402e, ecaade2015_21l3, ijac201513306b13, cd6a, ecaade2014_086a21, 01a4, ac59, 4ec3, bc55, a884, c81a, ecaade2016_140x39, 6805, caadria2016_291p12, 268b, 307c, 2c16, a16c, 4d52, 46a1, a9e6, b981, 04b6, ed4c, 8a30, 18ee, 876b, sigradi2013_393v, fc05, cde7, 06ae, e771, 8a0c, 6b61, 5b2b, e004, sigradi2014_345o8, 81b5, 9e94, 8659, 716a, sigradi2016_654a, f95e, ecaade2016_102n28, 27e1, 5e2f, 573e, 1392, 4a31, ascaad2016_030c12, f506, a5f3, 3d20, afbf, 0e96, c569, c1e6, b624, 228d, c3db, d080, 33c6, 9cae, dd24, ecaade2017_006vv, 2ec1, f47d, acadia17_92s, 0c7e, 4bed, 8c46, 5321, sigradi2016_450ss, 4832, acadia15_47h1, ef51, sigradi2016_360s, a749, 0cf9, acadia17_170u, 4a25, eb66, ecaade2014_023s6, b278, a21e, b652, 677c, 67ec, d6c5, bff6, 57ef, 7306, f8ee, 8f38, 877f, 521b, acadia15_483b22, ecaade2016_210i54, 36f7, dc14, sigradi2016_814a, bc5a, 5440, 2d80, 080f, 4092, 6166, 693c, 552b, dbc5, 02c0, 4ac7, ecaade2014_168c42, 76d5, sigradi2015_11.34v23, 278a, 7eaa, e75f, caadria2017_037b12, ecaade2014_230k59, 4e6d, 6d16, ee7f, ca8b, sigradi2013_390t, c8d5, e4eb, e457, f658, 3dde, f614, acadia16_478a28, 628e, acadia17_248b, ecaade2016_217r55, ecaade2017_027qq, 4552, 79ef, 56d3, ee9f, 98fe, b659, dfe7, 9c2b, b793, sigradi2014_189l6, c7ea, caadria2017_016x6, 016f, acadia16_414w24, ecaade2014_173m43, 4b3c, c381, acadia14projects_291c, 1a7c, 1c47, 0225, d12a, ecaade2016_171g49, 0f6f, 3f0f, 3b3a, 8f3b, 40a0, 8d9b, d23e, 3045, 272b, 5d21, dbf9, cd5b, 473b, 9045, fb54, ecaade2014_088g21, ec29, 68ed, 33c8, e7ba, ecaade2017_057s, 2635, 67e3, 9af9, 9989, a298, cbc0, 5334, a240, bb7f, b796, 9daa, 9da8, 0ac2, ecaade2015_325c71, 3c9f, 05f4, 743b, 06ea, a73d, 5b6f, 233f, acadia16_402m24, bcbd, 43b8, sigradi2014_263i1, ecaade2015_175s37, 4f78, b2a5, 10c8, 9687, b04f, dc89, acadia14projects_627ak, 080b, c46b, 53a8, e1ff, 0b85, sigradi2015_10.307y20, 1eaf, caadria2015_073n10, 81b7, ecaade2016_042g11, caadria2017_057v19, 318d, 1a3a, 4747, acadia14projects_33al, d9ce, f0f4, be62, b4b1, 8409, d2b3, 486e, caadria2015_096o15, 894c, acadia17_28hh, b508, dca0, e489, 749c, 16c4, a0c4, ff2b, 4aae, 65ab, b9ae, 84f9, 66fe, 0b11, 7137, 860b, sigradi2016_637p, bf3b, 302d, ecaade2014_191u48, 39c6, 03db, sigradi2016_399e, 3862, ecaade2016_185e50, acadia15_251n10, sigradi2014_232t8, ecaade2015_200p43, 1387, a983, ff11, 20cd, 8e1c, 5661, acadia16_344w20, 0e25, ijac201412402i4, sigradi2015_6.42a8, eaa7, 1be5, ecaade2015_176u37, 9657, 7cb3, 0357, ijac201513303h11, 4fbf, d0dd, 6bb6, ecaade2015_130z25, a241, 5f27, c273, ecaade2016_040v10, bfba, b45b, f8b5, c87b, 6529, 2c27, a13d, 2390, ijac201715105m, a635, ecaade2014_184g46, 2204, ef5d, 3ef4, 9ef1, 199b, 8da7, f4f4, b751, 5f34, 709f, a937, deb9, 0324, 31e4, 87d9, b656, 9098, 3467, 766f, c644, acadia17_258j, 6224, fdbc, 13f0, 2346, acadia15_469s20, 4021, acadia16_460t26, 52d9, dbe6, e107, b64d, 3f92, 9f5a, 4aec, c254, 09c5, ecaade2017_019zz, 3512, 6816, 97bd, 2797, e12c, ecaade2014_185v46, a2fa, 7f04, c96b, ecaade2015_138a28, e52b, fe7c, ecaade2016_129u35, 97e4, ecaade2014_060x14, caadria2015_206i30, f4dc, acadia17_464b, a089, a3b7, 3645, 0936, 9ba1, 5a5c, 631b, 03ed, sigradi2015_9.347n17, 96c2, 11a2, 9637, ce94, 54aa, d8cb, ecaade2016_068x17, c734, aa8e, 3377, 50fe, sigradi2015_8.186i13, 3f81, sigradi2016_443uu, 9e3b, 2d5a, 3800, 7c5a, ecaade2017_146ee, ecaade2017_133h, d7c9, d78a, b62f, 5529, 1376, 51f8, 5e45, 1201, ecaade2016_190t50, 5630, ecaade2015_246z55, 4bb9, 9b4f, sigradi2015_10.307f21, 8d97, 2e4c, b5d4, caadria2017_009o4, c98f, 1e00, 4b40, 14ae, ecaade2016_007c2, caadria2017_002h1, b9fe, a252, 6f10, fd8c, ecaade2015_138e29, sigradi2016_817g, a88d, ecaade2017_163j, a53e, 7eb0, 9651, acadia15_185n7, acadia14projects_435ag, d14e, 8a9a, acadia14projects_435al, acadia17_350ff, acadia15_343l14, 13e3, 4af3, bc11, ecaade2015_280b61, 5308, 5c19, b8a6, e4a8, 85f2, da43, 1dbb, 0b59, 5cfc, acadia14_291g, 82ff, 736f, 4806, fda3, ascaad2014_024g5, ecaade2017_203oo, 2036, acadia14_301ay, fcde, acadia15_469o20, 79c4, f439, sigradi2015_8.186c13, 0b2a, dbdc, acadia14_435au, ecaade2015_229d51, ijac201614102v2, 1cdf, 765e, acadia14projects_681aj, 0bf6, dc76, 7775, 4283, ecaade2015_35z6, 4815, 65a4, cd18, sigradi2014_057r5, 2361, acadia16_244s15, 3918, 6e73, 505c, 0c37, 13d7, 75f7, f892, ascaad2014_024j5, c9d8, 4dc1, eeda, 170a, ijac201614208t12, a83a, de0f, sigradi2015_11.8t23, 2313, 4739, ecaade2016_mrtb66, ecaade2016_222m57, 0d0e, ed50, c85e, sigradi2016_381k, ecaade2017_027zz, 094a, eae4, 3c4c, a31a, ecaade2017_009z, 2e25, 5193, 5ac0, ecaade2016_154u42, 980d, 3732, e9d7, 4cf2, 1ef6, 1555, 1a4a, acadia16_12k1, 73a6, sigradi2016_448aa, acadia17_137oo, 4fbc, 7fa9, f541, b021, a9cc, ecaade2017_253bb, 0555, 5ca2, 2f2a, sigradi2013_205, e334, e369, bbb4, 23a6, d043, c4d4, 38d9, 044f, 2df3, 9a40, de87, sigradi2014_176g5, 4291, acadia14_75c, caadria2016_333z14, 33f9, d538, f7de, sigradi2013_364p, bf3f, 2ebc, 62b1, a626, d0bb, ecaade2014_138r30, acadia16_344v20, e428, 7ca9, acadia17_28q, fb12, feec, 6d3b, 4c70, caadria2017_062x20, def8, e87d, dda8, bbb3, 3d7d, sigradi2016_364kk, 82e2, acadia16_432v25, 7be7, 58ef, ecaade2017_124q, ef86, 4f1d, 8c43, 1143, 5e2e, e9fd, acadia17_358x, cf07, 5492, 7266, c6fc, 1b00, a158, ef20, acadia17_454z, f1ee, acadia17_154z, 0097, 62e6, 19f4, 1839, 8ad4, caadria2016_693y29, ecaade2015_155l32, caadria2017_096j26, d8f5, 2e85, d653, 77a6, acadia17_318r, 8885, e767, caadria2017_074g23, a430, 04b8, 3c06, 25d7, 92c4, a183, 3068, 18c0, 9916, 1632, 543f, bf88, 591a, 47fc, e6c6, ascaad2014_003a2, de9d, 6531, f020, 4e89, b44b, ecaade2016_230p62, ecaade2015_171a36, ecaade2017_306l, sigradi2016_483ll, sigradi2016_752xx, b266, c7a9, caadria2016_311x13, 17c6, 8b10, acadia16_54z3, 57ac, 7c94, ecaade2014_053n13, 8549, 4a3f, dec8, caadria2016_809f34, ecaade2016_238m63, ecaade2017_232j, sigradi2016_729xx, e755, ef13, 0d84, 3057, c7b4, 1e5d, 0d62, 78b6, ecaade2017_039b, caadria2016_187w8, f855, ecaade2015_21f4, ecaade2016_140i39, e1fd, caadria2015_202y28, cb2d, 147e, 46f4, baaf, 52c9, d6c7, 72f8, 96a0, 5360, 1838, b2a4, 6d60, 14a5, acadia17_82r, 735d, 3361, 4336, 1a9e, 0a20, dc4b, 71a9, ecaade2014_020r5, a412, caadria2017_185t44, 0ffe, acadia17_382yy, 512d, 123d, fc4a, ijac201614308f5, acadia14_81m, 3274, be2f, 1526, 9edc, 6a53, 13de, acadia14projects_111m, f913, 589d, ijac201715106vv, ecaade2014_145f33, 0897, ef04, be1c, 9dde, c2d4, d1a5, 362b, 6bce, 4ba5, 9ee4, ecaade2016_223w58, e22d, 40f9, ecaade2014_070f16, ecaade2015_33g6, ijac201715204bb, acadia14_637ai, acadia16_280j17, eec7, 19aa, 62e5, b2fd, ecaade2015_284a62, sigradi2014_273r2, 9c65, sigradi2016_814e, 12dc, 5572, f4bd, e2b2, f32a, f3c1, a4d4, 4de4, sigradi2016_448m, ecaade2013r_009c6, eee4, bb94, c429, 75d2, b2a9, 22ba, 0cdc, 4149, b359, ecaade2017_122ww, 7ca4, caadria2017_069z21, sigradi2014_197x6, dfa2, 6ef3, fb40, 7721, e703, 8fef, a3aa, 724e, 494e, 1665, 4826, 2351, 0f8d, 3646, 8982, 9a00, fbc6, 07f2, sigradi2016_484oo, 0c4e, 3039, 8c1e, 6595, 4e19, 7def, b888, acadia17_391qq, ecaade2016_063o15, a3b0, c00d, acadia17_154ss, 69ce, 36ce, fbb0, 473e, sigradi2016_510zz, 77e7, 0ff6, 3cfc, b3c9, be61, c07b, ecaade2015_61z11, acadia17_544e, 5ea1, ca36, 37a2, 1d16, 2cdf, ecaade2017_116e, ecaade2016_188j50, ecaade2016_223e58, 524f, b463, ecaade2016_167u47, 07ad, acadia17_669v, sigradi2015_13.181s28, e4c1, 6bba, caadria2017_132o35, 62af, ecaade2016_243a65, caadria2016_157r6, 6347, 0874, 5f98, 5cf4, acadia16_260j16, f728, 7eba, ecaade2015_122i24, faef, c9c8, 7823, d8e0, sigradi2016_647ss, 8f30, e02c, ae79, fb22, 2bc7, 6e07, caadria2016_405p17, 58c1, 5d85, 2a4c, 6052, 04bb, ijac201412203d2, 5569, c774, ecaade2014_029x7, 462e, bc1c, 6a03, acadia17_670bb, acadia14projects_487f, 2a79, 7902, caadria2016_663k28, af49, 273a, 7beb, acadia17_274jj, ebdd, 5075, c30e, e29b, 5c55, f437, d664, 43bb, 030c, 4a26, 1848, ijac201412405o8, 363e, acadia17_542ll, 540c, 73aa, 693b, 7922, ba74, ascaad2014_029x7, ecaade2015_333h72, ecaade2014_109t24, 325a, 712c, acadia17_403r, 51fd, 7125, 0c20, 79f2, 0b34, acadia16_34e3, f8ca, acadia17_678ff, ijac201715203r, 29fc, 47b1, acadia16_98u7, acadia17_308ss, ccad, ec06, 9816, f718, 6520, acadia15_381t16, 5111, 5dd2, ecaade2017_006ii, 393d, 8462, a9e3, 071b, 9ec4, f77e, 80e5, ecaade2016_191g51, acadia17_274mm, 2e88, 27a0, 4e3d, ecaade2017_302rr, 1c14, 2ade, ecaade2017_146ff, ee0c, b771, acadia17_162q, ecaade2016_203f53, 5c7d, e039, caadria2016_085i4, a822, 0b31, ecaade2017_009w, 11d1, cfce, 29db, 33bf, acadia16_224o14, ecaade2014_044z10, ecaade2017_202n, 7eb5, 983b, efb3, acadia14projects_81j, cda7, b5a8, ecaade2017_109ll, db3a, 866c, e308, ed8b, sigradi2015_8.186h12, caadria2017_009x4, b9fc, acadia14_23av, 235d, e908, e60e, b0f9, ijac201513203o7, b6a5, 6a7f, 12fa, 9a2b, a4be, ecaade2017_199oo, 0a08, 4003, df0c, sigradi2014_114l9, acadia16_140n10, ecaade2015_202i44, acadia15_195y7, 5bea, sigradi2016_571ss, ecaade2015_25i5, bc84, ecaade2014_204e53, ijac201412307k3, 11da, 0fce, 45a1, acadia14projects_339ac, ecaade2015_285p62, b543, b3dc, ba60, cf61, b3f7, acadia17_82ww, e99f, 374e, 4098, 6bb8, ecaade2016_033c9, 91cb, acadia17_348c, ijac201412403n6, 51b2, 221b, sigradi2016_534ll, db24, acadia14_539f, ecaade2015_235o53, 9b1e, 5226, 57e3, caadria2016_745x31, fef8, acadia14_565ac, 5a25, 0342, 06ef, 7903, ecaade2016_163g45, e5c0, b50f, cf7c, fde3, 6a78, 168f, c7fb, ede6, acadia17_590pp, c454, f702, 15fc, 0dc7, 37c7, caadria2016_703m30, 1182, 5f91, caadria2016_631e27, fcd0, cdf8, d9e0, 43ff, 2a21, 5847, d4cd, 0c8d, ecaade2017_211bb, 6fcc, ecaade2017_152qq, db2f, bdaf, 414e, ecaade2016_167v47, 53f8, ff00, 35a1, ecaade2016_111n30, 8760, 1804, bdf8, fe40, 9ff8, acadia14_463au, 72e6, 2ceb, caadria2016_507i21, 4d15, 0abb, 502f, acadia17_248m, 60a0, ecaade2015_318t69, c2f2, 9806, 06fe, ecaade2017_269mm, 5648, cb19, 802c, acadia14_661f, d18b, ecaade2016_163u45, caadria2016_683k29, b9ab, 6cce, de58, b069, 675a, 409f, bc24, 86cf, caadria2017_096c27, 5758, 3ca9, 06bd, ecaade2015_180p38, ascaad2016_057v22, ascaad2016_018n7, b730, f20a, f766, 89e7, acadia15_95h3, da29, ea56, d26c, bacb, acadia15_357l15, 263b, 9048, d8ad, eb62, acadia17_339pp, acadia14_479b, dd42, 21a3, 1026, cea9, 5c27, e856, 84c7, d85b, a738, 0864, c47e, 76ea, 835c, 56b0, 6579, 01e7, b723, 2c0b, ecaade2016_136v38, ecaade2015_202o44, ecaade2015_100u19, 3306, d70e, ecaade2017_008e, b160, 0d94, acadia17_82a, e84a, 68bc, c561, ecaade2014_057r14, 60ed, a063, f11a, 5dd8, sigradi2016_364nn, c9bb, ecaade2015_48h8, 59cc, e8c2, 5b75, 025b, 5925, 643c, 1bb0, f2b2, a952, b66a, 5240, a516, f52d, 358a, cf8c, 21e0, 34fd, b79d, c517, da88, caadria2015_084c13, sigradi2016_766l, caadria2016_343o15, 0769, d926, ijac201715203b, ecaade2015_84c17, 1120, cdaa, 9469, 56b2, 428d, e0ab, b5fa, 73da, caadria2016_167e7, 4c44, a038, 622a, acc3, ecaade2016_027y7, 5f78, abc7, da64, ijac201614203d9, 9e34, fad2, ecaade2014_138k30, 2f14, 7249, fd30, 4a53, 2849, a0fc, 6832, 0e19, 4764, f7b6, sigradi2014_345e9, 24ae, 555b, acadia14projects_655ab, e540, f969, 6073, f165, efa1, 5b84, 1cd0, f7cd, 2e76, ae74, 0792, 8b9d, 093a, acadia17_59l, ecaade2016_045m12, 33d5, 3772, 14ac, 53b5, 2e6c, 6f09, 62a0, 0b6a, 6225, f8e6, d67d, a0c5, 93f8, 6cad, 5a6f, 6872, ac89, 7875, d915, 1ddc, caadria2015_086l13, 99fa, d01c, e0d5, 8d29, c90c, f929, 691c, acadia17_154hh, 653e, sigradi2015_8.264o14, ecaade2016_127f35, 98cf, 3491, 08e2, 225e, 03f2, 2224, f2a9, d3ea, 9fa5, ecaade2017_021e, sigradi2016_751mm, 7d54, 0599, b451, eb79, caadria2016_167c7, ascaad2014_010o5, ab0a, 935e, e3a4, a88c, acadia14_153a, 3447, 9df9, 4ece, sigradi2016_673ff, d07e, sigradi2016_490nn, 7e19, 3f47, f9a0, 9a34, 2314, 18f7, d486, c2fb, ecaade2015_138b29, 5e7d, f0cd, 4dec, cc8a, c461, c614, db4e, 4e3a, 5e40, 0d0c, 7829, 240f, acadia15_451n19, ecaade2017_155e, ecaade2014_185s46, f2e2, ecaade2014_214r54, abe8, f780, 0202, acadia14projects_267k, c420, 0746, 443c, a091, 07a6, sigradi2016_484rr, 643f, 4f52, bf4f, caadria2016_157s6, ecaade2017_268gg, 0c35, 1c12, 146f, d06d, 1a55, 6085, 8b5c, bb18, d8b5, e281, afb1, a19d, 9a42, 9101, 5fd9, 4d1a, 6c40, ecaade2016_mrti66, 1f72, 0111, 2e09, ecaade2015_336w72, a779, be9b, 6de3, ecaade2014_018n4, 864d, ecaade2017_jgor, dd9d, 7cb6, acadia17_350hh, a1a9, 6c19, 843d, caadria2016_601i25, sigradi2013_41u, d392, caadria2016_517z21, 9ffc, d640, 7530, d877, 2494, ecaade2017_172dd, sigradi2016_602l, ecaade2015_161l34, acadia14projects_579k, a885, 2c7b, c315, dd9a, 88d9, 582d, 9ed8, f082, caadria2017_027t9, 7335, 390d, caadria2015_213y32, caadria2015_066f8, fbbd, 033c, f2a4, ecaade2014_180l45, efa7, 7ffa, sigradi2016_686zz, 64c3, 2150, 62fa, ca54, c23f, ijac201614302m1, 8aad, 7393, 756d, d2e6, b8bc, a66e, b5f8, f192, c97d, 75e4, ecaade2015_118c24, ijac201614103f3, 9025, 910e, sigradi2015_13.316y28, a6ba, 61ea, a733, 179c, 94d1, ec3e, 7db0, ascaad2016_023r9, d5f0, sigradi2014_132i1, a1e0, ecaade2014_206v53, b538, 4e31, ecaade2015_86e17, 5f2e, 6c7f, cbf4, 10fe, caadria2017_182m43, ecaade2016_074k21, caadria2016_755n32, aaa3, ec4c, ijac201715102ee, acadia14projects_281ad, 7ee0, ddb9, 128e, aec6, acadia17_212t, fc1c, 0260, 453b, acadia14projects_565p, 5055, 727c, ecaade2016_011r2, 3131, 45ae, 2d61, ddc5, 9e0b, ecaade2014_108g24, a5a9, 6c56, ecaade2016_129b36, 8f65, b8a2, b735, ijac201412403h6, df15, ecaade2014_080e19, d715, ece5, fb17, ecaade2015_196x41, acadia14_435ad, d0b1, caadria2017_124w32, 1645, ascaad2014_023b5, e263, a7bc, 3234, 7d2f, ecaade2014_155z37, d1ad, f683, 1db8, 39c4, ecaade2016_047m13, 182e, 57f2, d607, 346c, 1428, sigradi2016_637x, acadia17_273cc, acadia14_463at, ecaade2016_223e59, f3c3, 6ed6, a041, ae1b, cc09, sigradi2016_814o, ijac201412205m4, 83e3, e19a, ascaad2014_023c5, 4f23, 0be5, b09f, acadia14projects_229i, 5e6e, acadia17_534vv, e221, e172, acadia16_24u2, 87cd, 3380, acadia16_450r26, b3f2, acadia17_178oo, afa7, a2b4, 9bc9, 1637, 804e, dea4, ebbf, 5cf7, 7e6e, 0440, a857, 848f, sigradi2014_045c4, sigradi2013_135i, 0ee1, 5761, a8b8, f9fa, 777a, 2d18, e545, 184b, 7474, ecaade2013r_018o9, acadia14projects_463e, 3753, c90a, f601, acadia14_153b, e989, 214a, f044, 058a, 7a7b, caadria2017_132u35, ijac201614308w4, 0ee6, b275, ae50, 0780, 1aea, a209, ascaad2016_022o8, ac32, ascaad2014_003n1, a1f0, ecaade2014_080a19, 510f, 3e8f, a485, c9ea, c206, caadria2017_155s39, 3e4e, ecaade2017_277jj, 5832, 952e, 70b4, 7c22, 5dd7, d29e, 7837, 2866, a5cc, sigradi2016_741hh, 8e5b, ecaade2016_102m28, a64b, b035, 06b6, 75de, f93a, 223e, ascaad2014_022d4, af12, 96c9, ab02, 85af, e923, 6c22, c8b4, 6dbc, 0a71, sigradi2013_407f, ecaade2016_119u32, b9a8, 2b46, 1289, sigradi2016_695t, 0d8a, 4f8b, d2cf, b8d1, ecaade2016_023s6, 77da, 0894, eaef, acd7, ecaade2013r_001a1, 9a80, ecaade2016_085l24, 25ca, 4c89, fa84, 793f, 9135, f44d, sigradi2013_268g, 6a23, 7893, ba6e, ad2e, f636, d35c, 4521, db9c, caadria2015_156k24, 9dcd, 0241, fb90, 575b, 77f6, d810, 349c, acadia14projects_671p, 1991, a245, acadia14_619an, acadia17_230ww, ascaad2014_003p1, acadia16_270e17, 7684, sigradi2015_3.209b4, f2ae, caadria2017_028z9, 3b50, 2dd8, ascaad2014_005i3, d8a9, 24cf, e7db, caadria2017_048g16, 51d8, ecaade2016_071a19, ba92, 3874, 9718, 6db7, b5c8, 5a04, 2231, 0586, 41e5, 003b, d5b7, 0ef0, 4cef, 7080, 70f7, 04af, 0e9f, 6318, acadia17_230g, aa44, c2be, ecaade2017_057gg, c255, acadia16_344o20, 2140, ecaade2016_136j38, ijac201715106i, ascaad2014_018y1, ecaade2017_029dd, b10e, bc2e, 3a9b, a021, 1a2d, ecaade2014_240f62, d8bb, 214c, f249, ab94, acadia14_317t, 07b2, 723e, b146, 76cf, e747, dba6, ffa9, ecaade2014_215b55, ef74, 2524, ecaade2016_208u53, 2649, acadia17_492mm, 48d5, 09a4, 31be, 74aa, ijac201715202v, e0da, 89f2, 8ca4, 266b, d0c6, 7260, acadia14projects_33ao, ascaad2014_009c5, ascaad2016_023c10, acadia17_628rr, ecaade2017_156q, acadia14projects_619ag, sigradi2015_8.239c14, c6df, caadria2017_005r3, 3e5c, c269, 2d69, e958, ecbe, sigradi2016_534yy, ascaad2014_007e4, 9656, acadia14projects_473ak, 33b2, f8d8, 65b5, a017, baa0, 9ef3, ecaade2017_302ss, 819c, ecaade2015_59h11, f0cf, f459, acadia14_473at, acadia14_167x, 33eb, 4497, 4a39, ecaade2017_175o, ce74, ecaade2017_017u, 8601, ecaade2016_119t32, acadia14projects_565ac, 6999, 30b6, f86e, sigradi2015_11.136p24, dfe6, acadia17_534rr, ecaade2015_48c8, caadria2015_210j32, 03ca, b237, 1e2a, ecea, 55a9, ba0f, 439f, ec80, 0b8c, 3544, 3ed1, 3d89, 05da, 3a11, b27c, 44fa, acadia14projects_339ag, 10d5, ecaade2013r_019f10, c777, 1609, 5a1f, 3ffb, caadria2016_395v16, 4365, sigradi2013_30v, fa3d, 51c1, e891, 0d9c, e512, acadia17_28kk, e024, a8dc, ecaade2014_208c54, 1ea9, abe0, 3d5c, 49eb, sigradi2014_097n8, 7e6f, 4eed, ijac201715102n, 35f3, dda1, 81b4, dc81, 76f0, 4f9b, 511c, caadria2016_529p22, d21c, 8c3d, ec74, abdf, 357f, ecaade2017_133k, d138, a439, 96e2, f47e, caadria2017_190z45, 20a6, 3414, acadia14_291i, acadia17_551g, cf72, aad5, acadia17_257vv, 12b3, ecaade2015_138s28, ffb7, caadria2015_061c7, 3609, cce7, 8c84, sigradi2014_314t6, 5066, sigradi2016_805ee, 90b5, acadia14projects_473ap, fa45, ecaade2017_302ee, 9da6, sigradi2014_084a8, 7f74, 764e, c8ee, acadia17_358rr, ecaade2016_130m36, f457, 3edb, 9518, sigradi2013_289k, 4362, ijac201715106ww, d4bc, ecaade2016_126t34, a851, 6920, d39b, fa9f, ecaade2017_291g, 4fdd, 8612, ee12, ascaad2014_026a7, acadia17_570aa, e9f2, d84f, 5558, sigradi2015_10.220g20, 0fca, af96, fb9c, 173f, a80e, ecaade2014_038x9, acadia14projects_565af, 4877, caadria2015_213j33, a32e, d64e, 5cad, 25ab, 00b9, 3e20, ee09, bc43, f42b, ecaade2016_151d41, acadia14_125ag, 0dd0, f169, ascaad2016_050x20, a888, a891, 040d, 54ee, ec3d, 343d, fbc5, b699, 3b2a, acadia17_511qq, d9a1, 9bb2, acadia14projects_473ai, 7640, b319, 1836, 8fbd, 3636, 21ab, a98f, d049, ab79, ijac201614302t1, ecaade2014_096a23, sigradi2016_381v, 515e, ecaade2015_53o8, b1f5, ab0b, 3fa7, 3db7, dc2e, 76bb, 73ea, acadia17_36q, f162, 0ec3, ecaade2017_203yy, d353, 759a, 4034, 412d, ecaade2017_057f, 09b1, 5740, ecaade2017_013oo, ecaade2017_291c, ijac201614308l5, 8e26, 858b, 639c, d188, 1cca, ijac201614201b7, 317e, acadia16_164v11, ecaade2017_173xx, d62d, 2c68, 05e3, ecaade2017_199u, acadia17_237ii, 1beb, b180, acadia17_482bb, 8073, 8fbc, 9d57, 894b, ecaade2016_199b53, 8a48, sigradi2014_213w7, d4bd, b0e3, eada, 9bd8, caadria2016_177k8, 7173, 2932, c310, 923f, 4bf5, 6d68, a6ce, 6854, e22c, 3500, acadia14_473ar, f905, bd92, 0f38, ecaade2017_243cc, 2153, ecaade2016_199x52, caadria2015_061e7, 70bd, ecaade2017_149n, ijac201614202m8, ecaade2017_269d, cb43, 2d06, 01fb, 410e, acadia14projects_199ai, caadria2017_018t7, sigradi2013_31, 5730, f91a, 9083, ecaade2017_124cc, ecaade2016_199w52, ed87, d124, a338, f505, 0481, acadia14projects_463m, acadia17_82u, ecaade2015_83t16, 3c69, acadia14projects_147am, 13f2, 3c64, ascaad2014_032t9, 5de2, ae19, ecaade2014_204z52, afed, 7540, d273, ecaade2015_48d8, acadia14_63c, acadia17_178tt, ced3, 4692, sigradi2014_263w9, a8eb, ascaad2016_041m16, acadia17_648r, 2881, 489c, 4577, 0efb, e96d, 3093, caadria2015_061g7, ijac201614305s3, 95c3, acadia17_52e, 118a, 65bb, ecaade2017_143f, ecaade2013r_008k5, d2e8, 1adc, 7c98, 3b61, 3994, ecaade2017_277qq, f3cd, b7eb, ecaade2016_230o62, 627f, ced7, 9bd5, e71d, acadia15_483f21, e373, 0577, 3523, ecaade2017_071tt, ecaade2017_183q, 9bd2, ecaade2014_220j56, 945d, 9847, 681a, acadia14_609az, ecaade2017_042ii, 0b15, 987a, e435, 286c, a090, 3dea, 9a97, dbba, 7e3b, caf6, 795b, 9ae9, 2d0b, sigradi2013_41a, 1d93, 892a, acfe, 0f5a, acadia17_620vv, ascaad2016_039h15, 83d9, a76e, ecaade2017_017w, 604d, 6614, 114f, 8147, 4095, 426d, ecaade2017_041m, sigradi2015_8.143c12, 02d1, 334f, 3e1d, 1e0b, 6a55, 277e, ecaade2017_230rr, ca71, c16c, fad0, 5220, ecaade2017_099zz, d969, 84f1, a12f, 07e0, ijac201715102ii, 7887, 3cbb, 5f6d, 6534, 52b5, 2dc3, c027, ef7b, 16a1, ecaade2014_149b35, 64d4, c90b, 96f3, ecaade2017_118ff, 322d, 9bf4, f8e2, 6d82, afb8, 31c9, ecaade2016_015w3, 995e, 9849, 0eb6, 2b49, 3859, 4fba, d6be, ecaade2015_172d37, dde9, 4f59, a9d0, sigradi2016_599pp, a9a2, 230b, acadia17_62ff, ecaade2015_221s48, ecaade2016_168g48, 686a, 4c35, c371, 603f, ijac201412206v4, e605, 51c9, sigradi2016_801z, 63b5, e372, acadia17_212ll, 6e51, 4377, 1b82, 5301, ecaade2014_156g38, f4f1, 53e9, bd72, bfa5, caadria2017_086f25, 8c4f, 45c7, caadria2015_031s4, a377, ecaade2016_095y25, 506f, sigradi2013_347o, 86a9, ecaade2015_317t68, acadia17_492ff, ecaade2014_029c8, 8092, 7d0a, 83ca, acadia17_404cc, f9a1, 3881, acadia14projects_473am, 5d74, 6b0e, acadia17_28x, 4325, 8cb0, ecaade2016_216b55, 91e4, ecaade2017_023ff, 702b, 73c0, f7d8, 7e10, 4d4e, acadia15_395c17, 33b9, acadia17_211l, 1c04, 6737, acadia14_497x, f6bb, 017e, a8b3, ddea, ee60, a2f1, 1cc8, 0173, e6c3, acadia17_472pp, ecaade2014_024j7, acadia14_463i, 0eed, ff32, a3ca, acadia17_562y, 1703, e6c8, ecaade2015_114n22, sigradi2015_3.268i5, 55e9, ecaade2017_291j, 266e, ecaade2014_070i16, 05d3, d63c, 8d32, ff03, ecaade2013r_012l7, acadia14_565ai, 3410, ac3d, e441, ascaad2014_014r8, 79df, 36e6, d2fc, acadia14_177s, d413, 7677, 81dc, sigradi2014_070a6, ascaad2016_008g4, ecaade2016_139f39, 7ded, f0a0, efec, d38c, 879e, e5b8, acadia17_658qq, 4eb8, 8de2, f94c, 5119, acadia14projects_479av, 23dd, ijac201715106aa, 054c, f86c, a16f, 1572, 13cd, 5637, e6a8, 0d81, ijac201614102b2, 9ce2, ecaade2016_023t6, 62da, d08e, ecaade2016_222j57, 34ab, ecaade2017_019ww, ijac201412407f1, f184, ddab, 3cec, df81, d9e2, acadia14projects_531v, caadria2017_015e5, c640, b841, ada4, 4996, 9824, sigradi2015_2.213t1, 55e2, b567, d5bf, fe10, a5f9, 2ddb, 6320, e598, f975, 4b29, 2f0c, 3c7d, ascaad2016_017b7, sigradi2015_10.220i20, 8e7e, 94f2, f2f3, c761, 2ea6, c49c, d7f1, 1ddb, 99b5, cbc5, faff, ecaade2014_072v17, 16db, 70d5, 9fc3, 836e, 86e1, 615e, 51f6, ijac201412302p7, c585, de22, acadia15_223h9, 3ecd, e029, 7020, 5178, 56a4, 471a, caadria2017_048d16, 8806, b073, ecaade2017_288aa, e52e, 07dc, 7ff6, sigradi2016_426d, sigradi2016_764k, 6e5b, 6337, d04e, ecaade2013r_003k3, 3bdd, d99c, 6bcb, e300, 9bfa, ecaade2016_182p49, caadria2015_178z26, 5a5d, 2004, 906f, ecaade2017_122ll, a54a, e28a, dbe2, ijac201614305j3, 4eb7, 27e3, 8245, ecaade2016_199c53, ecaade2015_122g24, c103, caadria2016_321g14, 3b73, sigradi2016_625c, 3489, 19ee, 1312, 63d3, c546, 167f, 266f, 9719, 6660, ecaade2017_215wr, acadia16_332z19, 4fce, 5c63, caadria2015_030h4, 975a, cb44, 26a1, 0cfd, acadia14_311s, 26e0, d790, 9e8d, 209c, caadria2017_030x10, 6c25, fd53, 4a57, acadia14projects_565l, ascaad2016_019t7, af33, acadia15_274h11, acadia17_72e, 7329, 7bd1, 39d5, sigradi2016_408aa, 8837, fecc, 65b4, sigradi2016_595ii, 9a1e, e732, ec63, 9af5, 60cc, 81df, acadia16_154d11, eaba, 0236, d79e, 7ff1, 2bc5, 7722, 0956, 14a8, ecaade2014_186s47, d982, caadria2016_839k35, caadria2016_259r11, 1a71, acadia14projects_589i, e050, c090, 0e4f, acadia17_339uu, caadria2017_055j18, d4d2, 2012, af85, 6748, 890a, e6ca, 8b56, 150c, 728a, ffd8, 3f2c, acadia14_565aj, 6a37, d197, b837, eae3, 8636, 69f2, 6437, f6cc, 2295, 407d, 8ff4, 655d, b573, b59e, caadria2017_129b35, 984c, ecaade2015_207m46, ecaade2016_104o28, caadria2017_142l37, acadia14_497z, 2205, ijac201513205w7, 1788, 01ad, ijac201614205p10, sigradi2014_074r6, 81a6, b93c, 7c55, 20a7, ecaade2017_038yy, acadia14_301e, 7d3a, e384, a440, sigradi2013_393l, ecaade2017_109jj, 9cdd, ecaade2014_221n56, 8686, ecaade2016_238r63, 601d, sigradi2015_8.186m12, 4a67, 2197, d455, acadia14projects_281ac, 0d73, a4e2, 5f7b, 7d23, ijac201614203h9, 331f, sigradi2015_4.219a7, d8f9, b339, caadria2017_105g28, 8ba9, ascaad2016_018i7, 737f, ijac201412405z8, ijac201513203r7, 6a98, ecaade2013r_015o8, 9450, 2d76, 9ef4, 055c, 69ad, a99b, ecaade2017_305i, ecaade2015_237w53, ecaade2017_172kk, ascaad2016_033g13, be2b, ecaade2017_229jj, 075b, sigradi2014_214d8, 26cb, e246, 708e, acadia14projects_681ah, de88, 3f11, 03b6, e132, 7885, ecaade2017_156s, 7e1d, 7f40, e0bf, sigradi2013_112e, ecaade2015_82w15, 6ee0, 7fc4, d4ae, 1f84, be9c, caadria2016_457i19, af14, 64ea, f77b, c581, ecaade2015_139c30, 71ab, ecaade2016_158i43, ecaade2017_054ff, d9a3, b757, acadia14projects_463r, 93f7, 1204, 60c1, f2e7, 6263, 2b40, a148, 9a8f, 0ecc, 9252, 8c25, 8dfc, f426, b345, cb67, 6171, acadia17_247oo, 0cd4, 0b86, acadia14_247p, 5300, 51da, f6ef, 0607, 4fe0, d707, ijac201412408g2, 953e, 9b45, df70, a249, f898, f1c7, bc79, e7af, b3c0, sigradi2016_777jj, d36f, ea2e, 9391, 638c, caadria2017_074n23, d061, acadia14projects_565ae, 238e, b896, f575, ecaade2016_163h45, 7750, 30ee, sigradi2015_9.347z17, ecaade2017_309oo, 569a, 9c2e, ecaade2015_127d25, 34f1, acadia14_153ax, caf8, 04d4, 4710, 9bf6, 2cae, 9049, 5247, 0f53, 797b, 5df8, 6271, 92b4, b1a2, ecaade2013r_013w7, ijac201412404h8, 3a30, a86d, a76a, ecaade2017_051z, d873, dfd0, b226, 20ff, 64f9, eaff, eb06, ecaade2014_067w15, 565c, 8075, acadia14_33ah, 6f3c, 75c8, 30bf, 3266, fd43, e55f, caadria2016_861u36, 22a2, 1be1, 7bc3, b6de, 2bbb, 2eeb, cc66, 4223, caadria2016_851l36, 68c1, ed7a, d9dc, a0a6, 76a8, 4119, bda0, 431f, sigradi2013_295d, 76ee, ce46, cceb, ecf3, b756, d47c, 5da5, ecaade2016_026r7, 43d3, db29, 1bdc, acadia17_414pp, aee6, 2526, e2a6, acadia16_88u6, f486, e510, de07, caadria2017_149j39, 5242, 327c, 1105, a7a1, de77, 2851, caadria2017_175e43, 5816, ecaade2016_007i2, ecaade2015_139u29, 9856, 8f97, 3d21, 8bf1, caadria2017_009r4, ascaad2014_030x8, 32cf, 48db, 188f, e2be, e0fc, 7d85, 0010, acadia16_78l5, 2c36, 43d8, caadria2016_611y25, c19d, sigradi2016_470z, acadia17_298hh, ecaade2016_075m22, ecaade2016_106j29, cc36, 2af8, sigradi2014_021t1, acadia14_153at, 577d, ecaade2016_225s60, f7bd, 01a6, 62c3, 8fbf, a1c5, ijac201412305p2, e0b9, 2fc7, 9a90, be70, 395f, da02, eb6b, 1c35, 4e83, e248, acadia17_414vv, a4ac, 8b89, 6a2d, df19, ad75, cd8c, ab7a, 2ca8, 8cc1, faf2, 9520, 9756, d97f, 8bd8, sigradi2013_194h, 34bb, c794, sigradi2015_12.215r27, 87df, d89e, 839c, ecaade2017_122kk, 0f66, 4148, c1db, 99db, 7ece, 1004, 2439, c0c4, d08a, 2b5d, fbd0, 179f, 31bf, 636c, 0707, dae8, 4330, e84b, caadria2015_122j19, 75e3, f036, 347f, c61c, 4962, ecaade2015_171o36, acadia14projects_317ab, f487, sigradi2014_282p3, acadia17_670zz, 0f1a, ecaade2017_019uu, 0778, ecaade2015_53a9, acadia17_445p, 33fa, 3ae0, 24d3, 6e02, 311c, acadia14_357as, c4a2, d97d, 673b, sigradi2016_756c, acadia16_140v10, 92f7, ccd3, b400, 74f9, 0fc4, 2840, acadia17_177g, 27c0, 8ee2, 2a23, 3be0, ascaad2016_048o20, ijac201513304y11, acadia15_211y8, acadia14_339ay, ad15, caadria2015_226a35, caadria2015_210k32, c030, acadia16_116s8, db20, 4fda, a75a, 50a7, 93f4, abcb, de4e, caadria2016_301h13, cbde, sigradi2014_341d8, ecaade2015_268f59, sigradi2013_195a, 7f19, sigradi2014_049g5, 17da, caadria2015_202x28, c779, b55f, d5a5, df20, a8c1, ijac201412305c2, f2fa, e526, ecaade2015_38o7, 5e5d, ijac201614102y1, f9b1, ecaade2017_213k, fbe0, a365, 1a12, 449e, d13b, d06e, 9fb5, 4536, f371, ascaad2016_022h9, 6798, 847b, a31f, 31b2, eede, 9f08, 37ab, acadia14projects_619ar, f140, 6e44, 2094, ecaade2016_152s41, ecaade2015_285s62, 9510, 2896, 64c4, 4173, ijac201412404b8, ff2d, 7735, caadria2017_096n26, 81d3, a06e, 3e62, sigradi2015_10.220h20, 8358, 6526, 52e3, 992d, 42fe, ecaade2014_141j32, 072b, ecaade2014_089v21, 5d54, 3ba7, ecaade2014_046o11, caadria2016_787h33, d3b4, b449, ecaade2014_012n2, ecaade2016_190v50, d32a, 78f5, 5fd6, 6358, dfb2, f8c4, 5c7f, 8607, 22b5, 7b1d, 79d0, 5c96, 8429, 3181, 4c25, ada2, 8518, 31a4, da05, 84bb, cd49, 45c5, afe2, a89d, 4e62, 82cd, a9e9, 875b, 4474, a3f0, f3ed, 1477, 44dc, ijac201715203aa, ddeb, 0060, dad8, acadia17_318a, c156, 971e, acadia17_358nn, acadia14projects_63ab, 6912, sigradi2013_366z, ascaad2014_033d1, 639d, 592e, ijac201715103c, cb4a, 0973, ecaade2015_158e33, ecaade2014_024t7, bc50, 211b, 7d30, fa3f, c197, f753, e64c, acadia17_52b, 61a9, acadia14projects_479az, 16d2, 3bb4, caadria2017_021o8, ijac201715202dd, a2a0, acadia17_178gg, 2b86, ecaade2015_77r14, 2cc4, 3aba, 3b68, a382, d8dd, caadria2017_018r7, 4756, sigradi2016_815ee, acadia17_178jj, be01, acadia14_23aw, 8699, fdcb, acadia17_307jj, 4b01, 5ed6, ecaade2017_269tt, 15e9, ecaade2017_056e, a33f, sigradi2014_291p4, e52d, 79ba, 75d5, acadia16_130s9, ijac201614102a2, 3e65, 1541, 1e07, e343, 28e4, d731, 792f, 842f, ecaade2014_072k18, sigradi2013_111p, a9cf, fe64, d408, 2232, cbec, 8532, 8920, dd39, b7f7, 0e33, acadia14_479v, sigradi2016_602e, acadia14_75aw, 550d, 9d4b, 8656, acadia14_267i, ijac201715203ww, 8b3d, e53d, ascaad2014_006v3, 1aa5, cddf, acbd, cfdc, ecaade2016_028n8, ba65, cf19, ecaade2014_066n15, ecaade2017_059zz, 1ef7, 60ee, 6a27, ec12, ecaade2017_038oo, 9ad6, b483, caadria2017_040m12, 5f79, db00, 9da1, acadia15_451l19, 1878, 2af0, 7281, 7853, 1513, ecaade2017_117s, 178c, acadia16_98f7, 91a0, acadia16_450m26, 0c12, 2add, bcba, 0dde, 8bac, d56a, 4405, 1d36, 5ce6, fbcd, df44, 25d2, 64b1, 23ee, ccfa, 535c, c463, 8a1b, 970e, 40dc, 1d8d, cf03, ecaade2014_130y28, 8213, 327b, ecef, ecaade2017_053j, 10b4, 5803, 1787, 4c12, ecaade2017_006ff, 1828, 4e22, 2e91, 0efc, 99e6, 3665, 6929, sigradi2016_550o, 14d2, d589, acadia14_619ao, ecaade2015_101i20, ecc9, 0ceb, acadia14projects_247n, 3e6b, 7c33, acadia14_145y, 9dc7, ab05, 4eea, acadia14_565aa, 3efc, acadia16_432s25, dbac, ecaade2017_302bb, 070c, d1fb, ddf8, dc5e, df50, 8acf, 06ec, 4502, f709, 0534, e763, acadia17_670nn, 306c, ad67, d496, sigradi2014_172x4, 2470, 81f7, f5c4, ascaad2016_045x18, 6755, 7aff, 3e46, 927c, ab2f, 0964, 1029, 2664, 92e1, bf44, ecaade2017_053zz, 7234, 7590, ba41, 161e, 32e6, 8edb, ecaade2015_329m71, e497, ecaade2016_mrtg66, c94e, 3c7e, 8fa6, 25b9, 9187, 4db6, fe12, a1da, b294, a434, caadria2017_062t20, 4b46, 567d, ecaade2017_149j, af16, ecaade2015_202r44, ecaade2015_173e37, a4a9, c5c2, sigradi2013_244i, defa, 96a1, 540f, acadia17_164zz, ecaade2015_83d16, a773, 6e82, 68f0, acadia17_284l, fcc0, 09f5, d5fb, bf0d, b33e, 7f0c, 99d0, a2cd, 406b, 3cd4, dadb, 162d, 5634, 50c6, 2338, f65b, acadia15_110b4, caadria2016_073z3, b600, ef6a, d0b7, 4bc5, 2111, ijac201412305h2, 8cc8, acadia17_598p, 9123, 5b9a, 60a4, 2e78, 98d6, d2fd, 8b54, b9c3, 0f87, 55e3, ecaade2016_095f26, acadia17_222p, 6ba2, 7c63, acadia17_381bb, 37b8, eae1, ce48, sigradi2015_8.41b11, 71eb, 9294, c75b, b569, 06af, 0962, fce2, 7988, 30e8, ijac201412304p9, 412f, 3d86, 01e5, 1413, a645, 2179, ecaade2015_217w47, ijac201614303z2, b845, caadria2016_663n28, dbc7, sigradi2015_10.140l19, 9b76, caadria2017_009n4, a7d0, f3d4, 0a12, sigradi2014_140p2, a698, ed70, a5de, a004, ecd2, f277, b72e, sigradi2015_9.347i17, 3100, 6e9b, d88a, 17ff, ascaad2016_025n10, 22e6, 9947, sigradi2015_8.81z11, ecaade2014_111x24, 8aea, b9f3, aa9b, b85c, acadia14projects_589l, ecaade2017_244hh, 00d4, b0a2, 9930, d61b, b269, e749, 1df0, cacc, d3d6, ecaade2015_155n32, edb8, ecaade2014_186m47, a6fa, 4025, 7cf5, ecaade2014_153s37, a36b, c9b6, 5b52, d1db, acadia14_565ad, 7b8e, 0eb3, ecaade2014_155w37, ecaade2016_077t22, 8629, ecaade2017_077a, 5085, acadia17_382ll, 9685, 202f, ae16, c6fa, acadia17_648aa, sigradi2015_9.347l17, 10a5, 821a, sigradi2014_032d2, acadia17_117bb, 841e, 5008, a394, f414, sigradi2016_385nn, acadia16_478e28, 40e8, 4657, ascaad2016_007p3, d923, 3316, 1a80, 1fe3, ecaade2017_229ll, 8df7, ecaade2014_133w29, 574f, ecaade2017_ws-parametricdesignff, cbc8, 3633, be51, 936c, 9912, ecaade2017_029z, a98e, 68e9, f4c7, 3ae9, 1504, 0541, ecaade2016_224x59, c5da, ecaade2017_215ccr, eb33, 504c, acadia15_274n11, ccc1, 4b2e, 47d0, 44f6, ffa4, 321a, d93a, 3a1f, 2366, ea21, 478c, 805f, sigradi2016_428j, ecaade2014_186l47, 46f6, 4602, 8499, 1dee, 7407, 487b, a595, fe9b, acadia17_678w, ecaade2013r_020p10, 836a, 2130, 1d19, acadia14projects_427ao, f652, d336, 9263, sigradi2014_214c8, c66a, acadia17_403t, acadia17_230d, 9d92, cbc4, 8b9a, 509a, 8723, ecaade2016_169l48, 812b, acadia15_251k10, 82a4, acadia14projects_145w, f90a, 73f1, 6001, acadia17_340d, 567b, b4f9, 6a1f, 19d6, d14c, 5392, acadia17_660j, d43c, ecaade2015_83o16, 6e8c, abc0, sigradi2016_792g, 36ee, acadia17_382hh, 25eb, 1452, acadia17_630xx, dfad, 4975, b0bc, eed4, 1243, abd4, 61db, 5c9f, ecaade2017_069ee, acfa, bfa9, 3681, 678c, f701, acadia17_127ff, 0ea9, 392e, 28d8, 8b09, ijac201614405p3, sigradi2014_213b8, 2afd, 3d52, b2e9, e937, acadia17_330jj, 0e85, caadria2016_311f14, df09, 59a0, 4b33, ecaade2014_196e51, 5cea, dcc7, 4f79, d829, d53a, ecaade2017_028g, 01c1, a841, 1ffb, 8e1f, b77d, 7857, 37ad, ascaad2016_001e1, 77fa, 9990, baa8, bbcc, f867, a4a7, 4d77, acadia17_350jj, 5628, bda2, sigradi2016_696x, 923b, 1da0, 90bd, c0b6, 3a72, 0631, 6f7f, 0364, 55b2, ecaade2014_226i59, ecaade2016_021o5, caadria2015_126l20, f099, 6be8, e0a8, ecaade2016_140p39, cced, 9362, ecaade2017_156aa, a0ac, f4ba, 5de7, efa9, 5ed4, c2cf, 9f28, ecaade2017_077oo, caadria2017_008z3, f908, 2afc, 58fa, ecaade2014_072o17, ecaade2016_203g53, 7f2d, a483, ecaade2017_032i, 1769, e285, ecaade2016_120n33, b7b7, acadia14projects_199ao, 9c13, abcc, 0902, 8940, de4c, dc06, caadria2016_187y8, 269a, 2d7c, 3dc9, afde, 9d00, 4b9b, e69f, 2d68, 1f07, ecaade2014_086w20, 5899, 671a, ca68, ecaade2017_144x, ecaade2017_215kk, 7c92, 1eae, 6d89, 9ac7, d0b0, 09f7, 8784, 8d75, 3959, 9ecb, ef61, 15a8, ecaade2013r_019j10, d65a, 9c26, dc1d,