CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

9d29, 7257, 486f, ijac201412303l9, 21db, 784c, caadria2017_015g5, d12e, 8c27, fddf, cbc0, f9ba, sigradi2015_10.309e22, acadia14projects_153am, 1a98, 6c0a, d6e3, 156d, ijac201614208h13, sigradi2015_3.221s4, acadia17_560m, ecaade2016_045n12, d3f6, b555, 478c, a8a4, ecaade2015_11c1, 4bb2, caadria2017_189g45, acadia15_381p16, acadia17_162y, 9672, 9375, 0c33, 015a, 7672, a75a, 054f, ecaade2017_117o, 80e8, 5f7f, acadia14_555k, 0abd, ecaade2016_120l33, 4336, d4df, caadria2015_126l20, 8a20, de91, 5bd6, eb25, ecaade2015_113p21, ecaade2016_170p48, 6345, a2b1, acadia14projects_619ab, 868a, ecaade2016_139d39, 131d, b34e, dd31, 64f2, 98d4, 6c4a, 79f2, ecaade2017_277uu, sigradi2014_084x7, 6657, f8fe, 5136, e02c, e91b, acadia14projects_281v, 0a66, 8691, sigradi2014_178i5, ecaade2017_253cc, 4b9f, e220, 1837, 06fb, 8755, 606e, ecaade2014_192f49, 2508, 5fb9, ecaade2017_149r, ascaad2016_046r19, ecaade2015_199d43, d08d, 430d, ascaad2016_012z5, caadria2017_113d30, ecaade2017_048kk, dd01, 1ba4, 0e58, 79db, 12ed, 83f9, 530f, ec85, 61e0, 1fad, 6f58, 44d5, 37cd, 1e97, 8072, 7f62, 500c, acadia14_63ay, ecaade2017_026ll, sigradi2013_342s, 6d62, acadia17_237gg, sigradi2015_3.221o4, sigradi2013_429f, ecaade2014_186s47, 64f9, 1dbf, 3589, 37ad, 4df8, ecaade2015_73k14, cc96, d738, acadia17_648n, ebe0, 433a, 30d2, c2d3, 0a58, 1b3e, a7ad, 38f3, 4593, 9b4e, a938, ascaad2016_045j18, 0987, c349, 6098, 502a, ecaade2016_ws-dheritageu67, acadia17_390pp, ecaade2016_106i29, aac6, ecaade2015_227n50, b241, 9cb1, ecaade2015_273j60, e232, 0171, 6495, 5d10, ecaade2014_147v33, a6e4, 3113, 5b55, 8d22, 64e1, ecaade2015_118u23, 0d91, 2e43, a21e, 466b, da6c, dd55, 1d94, f37b, d886, 3dce, 5f0a, c50b, 3741, f597, 2fe3, c531, 61b0, 40e9, df17, 108c, 6ce2, ijac201513105s4, 5030, ecaade2015_92l18, 1539, 1e7c, 5b6c, sigradi2016_685nn, daf9, c281, b359, 1e56, acadia14_531x, ascaad2016_010v4, caadria2015_164e25, acadia16_488z28, 7eb5, ascaad2016_056e22, 20c9, ecaade2013r_004z3, 56c2, 99b0, 6ef5, 2df8, f250, c0ec, cbc2, 9b6b, ecaade2017_039ww, 8cdb, caadria2017_190t45, 9dd5, sigradi2014_041a3, 58c1, 5295, df0b, acadia17_348e, f9b4, 5da7, a284, 2e4b, 9450, ecaade2013r_019j10, 123a, a70d, 2f26, ecaade2015_55r10, 019d, ecaade2017_091qq, ijac201614403o2, ecaade2015_211z46, a01a, ecaade2015_144e31, 3c4c, ecaade2014_195p50, 13b3, 9f4d, ecaade2015_196t41, dec9, 5727, 44a4, 981a, acadia16_414a25, 4ff4, acadia16_470k27, ecaade2015_227z50, 2c8c, e45b, ecaade2017_282j, 4360, e166, acadia15_185e7, d6eb, ijac201412403w5, acadia15_57z1, 41f5, a04c, ecaade2014_038s9, e1ff, acadia17_648z, 579b, 907b, f2f2, 7da8, cac1, 3a26, ecaade2014_169r42, e445, ecaade2016_171d49, 89ab, cce0, ecaade2015_230o52, 9db0, ecaade2016_062h15, b063, 20d7, 46cd, 2bf1, d256, 9e98, 6e8a, 056a, 41f1, caadria2015_081r12, 2437, ascaad2014_023t4, 25ca, a88f, 3073, 5fe5, dbde, caadria2017_056e19, 6365, caadria2017_086m25, 10b6, e355, sigradi2013_295b, 2249, bc94, acadia17_247rr, 0092, c48c, d9f4, 6e4b, 009a, 8367, 06ed, 3d2e, 56c8, acadia15_357l15, bb88, be2f, 9a51, acadia14_627am, caadria2015_087k14, acadia14projects_479g, 53e9, 6d93, caadria2017_015v5, 18de, 7ef2, 2ac0, 5ab4, 214d, 578d, b564, f5d8, 0fc7, ecaade2014_112a26, 4aa0, 0ab8, d3f9, df8c, ecaade2016_077z22, ecaade2017_133k, dac3, 3823, cb09, f337, ecaade2015_233y52, 72d0, 2382, 1ebd, b901, 8351, 7a12, 7865, a131, 9db4, ascaad2016_049r20, 5e17, a504, ecaade2015_229k51, c1c5, b13c, ecaade2017_181s, sigradi2013_315z, 8e9b, 4dc9, da96, sigradi2015_sp_12.402x31, 44e5, ec90, b0af, 0b02, 926d, 3510, 645e, 8632, caadria2017_017k7, 7c74, b4f0, c789, dd7e, ecaade2015_173i37, a0b4, deae, fe75, sigradi2015_sp_2.112o29, 2a4f, 8848, acadia14projects_101as, sigradi2016_515m, 6d07, fe7b, d55e, sigradi2015_10.140r19, ecaade2014_086s20, ijac201513105a4, d921, 1b58, 803f, ebae, ascaad2016_039j15, b208, 434c, 3f07, 2bc0, ecaade2017_jgom, 6732, ascaad2014_032m9, ae1b, 300a, ecaade2017_240p, 63ef, ecaade2016_016g4, d2ce, 941c, 891a, 0bf8, 0c98, caadria2017_046k14, db28, 8762, 1c0c, 986e, ecaade2015_101c20, ecaade2017_305g, 4991, a003, ac5b, b234, b808, c227, c283, acadia15_469o20, 44b0, cd57, 01f6, 3d89, 3921, 615f, 94aa, 4326, 4bbf, 9a95, a79c, 6417, 7cbe, acadia14_647at, 3f1e, d753, 272c, 42a4, 1b63, sigradi2014_021r1, 9b29, bbbd, 4da4, 801b, 99b8, 957c, 701d, acadia14_145aa, sigradi2013_267a, ecaade2014_224w56, 2f6f, a6ae, 50ec, 2291, 900c, 06ae, b8a8, 41cd, faff, ecaade2016_095d26, 0a9a, d8ee, ascaad2016_048n20, aad0, sigradi2016_710dd, 72ca, 7f69, 4f1f, cd3a, 30e1, d02f, ecaade2015_138n27, 65e0, 3202, 020a, 17eb, ecaade2015_325b71, afbf, 655e, sigradi2015_3.65r2, ecaade2017_057y, 9b20, 8110, 01aa, c68e, 70eb, 030f, 24db, 6196, acbb, 2a7b, ecaade2014_065g15, e9e1, cb19, ijac201513104z3, bb26, 2cd9, sigradi2016_590r, 1d34, ecaade2015_336f73, d74b, d50f, ijac201412203w1, 7105, 82f4, 1fc5, e84f, a107, 42ee, ecaade2017_170e, ad21, acadia16_270b17, 3add, sigradi2013_28s, a99e, 32f9, ca24, 3a2c, 7894, f1c4, ecaade2015_230d52, ijac201614207r11, ecaade2017_156y, 3862, ef8f, b415, ecaade2017_100g, acadia14projects_627at, 4188, e6b8, d891, d61c, 6abb, 7e39, ascaad2014_024e5, 0b7b, ecaade2016_223v58, bce5, 3a76, 2188, adce, ecaade2017_006y, c516, 45c8, caadria2017_027v9, e74e, 7229, ecaade2017_087p, ecaade2016_077v22, 7ae1, caadria2017_058j20, d24e, ecd1, b14d, eeb8, caadria2015_087b14, 9157, fbcd, 7c2b, acadia14_311y, 78a8, 1770, eaa8, 4981, 8c6c, 208c, ecaade2016_216b55, ecaade2014_224g57, 045e, 2579, caadria2015_206t29, caadria2015_203j29, 6c34, 0041, acadia14_479at, 46a3, c5ae, ecaade2014_208w53, de7c, ecaade2015_271a60, 37c5, 94f0, 4d39, 0cb4, caadria2015_070j9, acadia14projects_463o, ecaade2014_023i6, 09f3, aec4, a7c6, 6ca9, 9ba0, 7f74, 5a70, 0f63, ecaade2013r_018f9, 879a, ecaade2014_168i41, ece7, 2bb5, 7e9e, 5f6b, cc45, ec17, d055, 2e51, 7ac5, acadia16_244z15, 2267, 7996, 7290, ijac201614405y3, 2a41, dd69, 32e7, 29ff, acadia14projects_655af, 718e, cc1e, dc90, e877, 6fd2, e083, 3bf2, ecaade2017_269xx, 70ac, b373, sigradi2016_448cc, ascaad2016_038t14, 91f7, 33bb, acadia14projects_167y, 668c, dd54, b400, 1d45, 762c, 8756, 525d, ecaade2014_149y34, 8e88, d822, 9d79, acadia16_344w20, ecaade2017_305e, ecaade2017_108j, bef9, 16c8, ecaade2013r_009o6, 8e00, bb06, 63e7, sigradi2016_369c, abf6, cb2e, ae7b, 5d65, 353d, 18cf, 2d29, ec66, c69f, sigradi2016_639gg, sigradi2015_3.201t3, 3f2a, e0cd, c99f, 7712, 3c93, f8e7, 21c8, 7941, c5ee, ijac201513102l2, d18e, acadia17_520y, 3154, 0504, 21d3, 03c6, caadria2017_113p29, 8da0, caadria2016_167m7, 81f1, 59d9, 0bee, bc5c, acadia14_579ay, 54a1, 34a7, 3bb3, 641d, d8e6, c155, c45a, 179b, e56c, d950, dd82, 7c37, eaf5, b142, 24de, c39b, 30aa, 7f2a, 3191, 133d, sigradi2014_132l1, c995, 166e, 199b, 125f, 0d11, ecaade2017_083kk, sigradi2016_467t, 141a, 6e27, e35a, d222, f94d, acadia14projects_199aa, 6a5f, ascaad2016_035u13, 54c7, 81ee, 9508, 9171, 3a61, cd20, 4e14, 6cf7, 53cd, e5f6, sigradi2016_484j, 211b, caadria2017_046l14, f529, c01e, abef, 1aca, 5cf0, 0261, 5897, c91c, 74cb, b743, c090, d5b7, ascaad2016_059l23, dbc6, a1d6, acadia14projects_101w, ecaade2013r_006z4, a142, caadria2017_048f16, a669, f6c3, 78f9, 8992, 9301, 58a7, ascaad2016_018j7, 728a, b2af, 6f28, 8a33, ac54, c3c6, 8370, aacd, eebf, 0245, ecaade2015_196g42, c0e3, b28d, 415d, ecaade2016_mrtw65, sigradi2015_6.387u9, 8ef3, 6f50, acadia17_50zz, 2794, ijac201412305d2, 764c, 326b, 3dc1, 73fd, f9b7, b0f4, f938, b2be, 06c5, 8f28, de3d, 4390, 9de7, acadia14_627h, c568, af57, d8c9, 7108, d32c, b339, 796d, 91fe, 13e9, 4d8f, 4cb2, acadia14projects_237aw, 73bc, acadia14projects_619ap, 4290, sigradi2014_347k10, 6653, 6db4, caadria2016_197l9, dd7c, 3190, 9ab4, 614a, a001, ad6b, 169e, 03cb, ijac201513306y12, fd3d, 71ca, 8564, a4cd, 9f85, de5c, e92c, 5e61, f4c2, 7cfd, d140, c8d3, 4c68, 6bbe, e822, 46ef, acadia14projects_375f, ecaade2017_029aa, sigradi2016_801u, 5998, 5045, acadia17_413q, 1bdf, 2e30, 3730, 7123, 75bd, c371, 7d47, 203b, 151c, 3f1c, f196, 10d8, ecaade2017_277tt, 7478, 128c, 6d82, 779e, b1a8, 6378, 9a61, bc1b, fb73, cf28, ecaade2013r_009m6, 4c02, 7a4d, acadia14_671r, 6136, 38f7, b50c, ecaade2017_105mm, 026f, 01f8, 28ee, ascaad2016_046n19, ab5b, ae01, fb0e, sigradi2015_8.81v11, 4cbb, 6449, ecaade2014_024i7, ecaade2017_212rr, caadria2015_206i30, 8468, acadia17_628oo, e8ab, 521a, ecaade2014_153u36, 9255, 9c7c, c058, ec24, b3a4, acadia15_161g6, aee2, fbe3, acadia14_189au, 7c1b, acadia16_154g11, ecaade2015_161f34, ecaade2017_181u, e53c, 3412, 03d3, caadria2017_147x38, 4ab0, 1c76, f2b7, 6ad8, 5d39, ae56, 885d, 1f1b, d711, cb71, ijac201412403w6, af5b, f18f, 1148, ecaade2016_067i16, c7b9, 078f, 24c3, 18e3, a19e, 7915, sigradi2015_sp_10.16g31, 0b3b, 060f, e8e5, 6b69, 7f88, 34a2, 5d7c, ecaade2017_053xx, b800, ecaade2015_278n60, 187a, 3ed8, a69b, 1e76, 064d, caadria2015_208c31, d78a, d360, 708a, 0b90, sigradi2015_8.81t11, 9720, caadria2016_621y26, ecaade2017_085g, 94ba, bea2, acadia15_57h2, acadia14projects_589b, e24c, 0b31, 680a, ecaade2017_194w, caadria2015_087o14, 1ddf, acadia14projects_111j, df3e, caadria2016_621u26, acadia16_344t20, f749, ecaade2016_043x11, ecaade2014_197h51, 8a25, 189a, 31fb, ecaade2016_118t31, ecaade2017_059mm, 8186, e755, fa0f, 4041, 0dd4, 797d, df00, 6e45, 6d2f, e6ba, e0bc, 549f, ecaade2017_026mm, caadria2015_178v26, acadia14_531v, caadria2015_126w20, ijac201412402c5, acadia16_106f8, af67, f7e9, ecaade2016_223g58, ijac201412301v5, fb95, 6ebb, 4957, 06e9, 9f05, caadria2017_058g20, 592d, 477d, 661a, 2e6e, acadia17_403p, ecaade2015_143m30, 3d1f, 514f, 317a, d128, 2031, 559e, 319b, e29b, 2cb0, ecaade2017_006u, d614, 3272, acadia16_352z21, ecaade2016_163e46, f8f9, af19, 914b, c48b, 62f3, 4ce7, 84ea, a290, ecaade2017_248yy, sigradi2015_8.47n11, 69c8, 041b, ecaade2015_318r69, ecaade2017_018aa, 64f5, 6bb7, ijac201412408z2, 707f, acadia17_637a, 28c7, 37b9, 5384, 6933, ecaade2015_11h1, 4026, 16e6, 1379, 31d8, f70a, 0afc, 9070, ecaade2014_153z36, 2649, acadia15_161f6, e0b0, acadia14projects_619ak, 1443, d02e, 5329, ijac201412401b4, d1d3, 2b1f, f246, 5359, 90fb, 4fb8, 53af, 6a5c, 66c8, ad65, 7fba, 5264, 3b9e, ecaade2014_100h23, b5a9, 5f9b, 7a07, b498, 4e0f, f4ea, 4c71, 76a5, 0d63, 5417, 0d74, 0ded, 06d9, 0a9f, 5576, af6c, 3f84, 6773, 0f23, b62f, cd6a, 4500, 0263, dcc1, acadia16_130s9, aa44, ecaade2015_21j4, ijac201412204r2, e142, acadia17_551ww, ecaade2016_210d54, b1fa, 91e9, 0f7c, 16ea, dacf, acadia16_98d7, ecaade2014_157p38, ee89, 4a0e, f7e2, e136, ecaade2015_101h20, 4cc1, 1d2a, b4ee, bfbf, ecaade2017_029hh, a7f6, 557d, aff0, 42de, 52f6, 80b9, 71bb, 2775, 48aa, cd62, 06c6, 5760, a2f3, 889e, a229, 81e7, ab5e, f94e, e9c2, bda2, 981b, 8219, dc15, f90b, ecaade2017_198h, 9a43, 1b07, 3e69, 3c05, 8ad9, b51c, c8d6, 2e68, a3f8, 191f, 0ea1, bcc3, 2aaf, ijac201614204p9, 6304, df15, a743, d159, 50b1, 8bcd, ijac201412301i5, acadia16_98u7, 2452, acadia14projects_135ac, a1c6, a77c, 6e61, e0b2, dfc0, 0bf3, sigradi2016_732f, 177d, 5a90, bf63, cd42, dfa6, 2f0b, ascaad2014_023w4, 2c1c, ecaade2015_285n62, caadria2017_003w1, ef57, 56f8, c6d1, 33cf, fcc7, bfe0, 16ae, caadria2017_070k22, a723, 00ea, d0df, 9f42, a37c, c188, c54b, a19d, 59e1, 4532, ecaade2014_038i9, 17f3, 48c3, 866a, 853d, 5d06, 034e, 32ee, 3b5f, ffbd, 5115, sigradi2015_8.264i14, ecaade2016_047k13, 2a12, b240, bd78, 6781, 6e14, 2b8d, d6ca, c5ce, d833, caadria2017_142i37, acadia17_542zz, e373, e7a6, 4f16, 4ed8, 52a1, c77a, ascaad2014_020o3, ecaade2017_211bb, cf73, 2226, fd98, 142d, 9a01, ecaade2016_154k42, ec09, 1a81, 1f88, f0e1, ecaade2015_317j69, c6a1, 72c5, caadria2017_058s20, ecaade2014_030h8, acadia17_322i, d0bb, 6568, 0d45, 1e02, ecaade2015_18e3, 3102, caadria2017_048z15, acadia14projects_539b, 0425, 3b3b, ijac201412403y5, be70, 1290, caadria2017_072x22, caadria2016_003l1, 1993, d049, 85f5, e92e, 74eb, 4bb0, 7190, b32b, d5be, acadia14_237at, 435d, ascaad2014_022p4, 4263, dd20, 4bbc, 7b0f, 9341, 7940, e2ad, eb5a, e395, ce86, df26, caadria2017_096s26, e73e, 90a8, ba50, df6e, sigradi2015_6.42b8, ab2a, 7fde, b5dc, 71b0, a352, 6a46, ecaade2017_044oo, c6b1, ecaade2017_294d, 7fa4, aa24, 9807, bb93, c1ee, f247, 9374, acadia14_589c, 5dc0, 45eb, sigradi2015_6.387k9, 7b45, ed7f, 432c, 7ee2, d81a, 7fe8, ee39, e296, aed2, cdfc, acb3, 3da1, ecaade2017_098nn, ijac201513303y10, a4aa, ecaade2014_156d38, 5de5, 6ec8, b313, 93d6, b0c5, fc54, ecaade2015_302l66, ecaade2015_37i7, 10db, 4116, df7d, 6bcb, ecaade2015_86g17, 874b, 1c0f, a059, 0c84, e683, ecaade2015_285j62, ecaade2015_273d60, 0645, 49ec, ecaade2016_002b1, cbec, 77a4, 6044, 031b, da6b, c76a, ijac201614203y8, caadria2017_015c5, ecaade2017_023x, acadia17_648rr, df67, 2efa, ecaade2016_045i12, ascaad2016_044s17, f774, ecaade2015_207o46, 2fdc, 8bca, acadia14_101ah, 2c67, 41c1, ecaade2016_017n4, edc3, sigradi2016_381l, bbcc, 0695, e1c3, 980f, 77a5, ee7e, ac12, bad5, 30cc, ecaade2014_133t29, e907, 8bf2, f882, c09e, b749, caadria2015_172x25, 3159, be6f, caadria2016_517j22, acadia16_344g20, ecaade2016_224o59, 4082, b8a7, sigradi2014_291o4, 924d, 748c, a91e, ecaade2017_293ss, sigradi2014_021p1, 0364, 00e6, abf8, e4ab, caadria2017_001d1, 7b5b, 1417, f233, 03a7, 8d23, 10ca, b65f, 460e, 6925, ccd1, e5a5, sigradi2014_314r6, acadia14projects_647ax, 730f, e671, ascaad2014_017s9, caadria2017_124j33, bdd6, 232e, ecaade2017_225h, 4b42, caadria2017_185w44, 24a0, 0f8d, f0a1, ecaade2014_206v53, 5371, 90e0, ecaade2017_042gg, 0205, ecaade2017_124o, 3888, acadia16_362k22, ijac201412304p9, 458e, 2b90, d9b0, 79ff, sigradi2013_303h, bc11, 0a24, 02b1, ecaade2017_169ll, 652c, a165, 4e3b, 284f, 541c, 0d47, 4e3c, caadria2015_145t23, ecaade2016_223i58, ecaade2016_198n52, 3801, caadria2015_176t26, 6175, 129f, ecaade2015_229o51, 3ba8, e478, 378a, de9b, a4a0, e45f, 9a13, 888e, ijac201614308s5, sigradi2016_815w, 8382, d700, b6ed, 64e5, 4d37, 69d7, c65f, 5519, 8452, ascaad2016_041l16, a7c3, ecaade2016_015v3, 2613, a5d0, 7ec7, c859, 570c, 6fa4, f91e, ecaade2014_060z14, eb76, sigradi2015_9.347r17, 9ef5, 1d4b, a43b, bb2f, 79fc, 1b1a, ecaade2016_075l22, dcda, 46ab, 1959, acadia17_581jj, 5982, be9e, 0bda, ecaade2014_146p33, a5b3, eaca, 2124, 02cc, d977, ecaade2017_254vv, 2b59, e56d, sigradi2014_172v4, 6b65, sigradi2014_263f1, sigradi2015_3.268a5, ffaa, ecaade2014_167l40, 2766, efdd, b870, acadia17_560h, aaa3, c7f0, ecaade2015_21v3, 1369, 8e97, cc4d, 518e, a65d, da71, 268a, acadia17_542uu, 071a, 84bd, b491, ecaade2016_213o54, 3333, acf6, e559, 9ddd, ed92, acadia16_214s13, 6a27, 57f9, ecaade2017_019c, caadria2016_249j11, 6801, 5e7c, dc5a, 7886, cdc8, 0a65, ecaade2017_277ll, 7d41, 1b14, 35e7, 2ff6, ecaade2017_308u, 4c04, f80b, 4189, 6518, fdd5, 36b6, 34d5, ecaade2017_143j, 9b26, 991c, acadia14_365ak, acadia15_47f1, 2b3c, ed0d, sigradi2016_778ss, acadia14_661, 4741, c586, c7e4, caadria2016_105e5, 328e, cbf7, ff33, 7f11, be41, acadia15_469p20, cef3, sigradi2015_sp_10.311k31, 7b42, e17f, acadia14_619aa, 34a5, acadia14_43at, 72d2, b39b, 7dcb, 37b6, ecaade2015_273h60, ecaade2017_026tt, faa4, caadria2017_145l38, 30ac, 0c8c, acadia17_258o, 7732, b990, 07fc, 5090, 4554, caadria2015_206w29, c81b, e2ee, 90ca, caadria2017_021h8, 1c36, acadia14projects_601ab, ce6a, 48eb, 90de, df8d, f947, ecaade2016_223n58, 94ab, 9181, f62d, f270, 1135, caadria2015_081k12, 3463, caadria2016_787g33, c657, 0994, 406f, 95e7, ef92, e947, 4ec7, 9919, c10e, 4c7d, 27ae, 8a77, caadria2016_861w36, caadria2016_125s5, bf9a, 625e, df8b, ecaade2017_053i, 881d, d1dd, ecaade2016_225z60, aa45, d292, 251c, 9dd7, 421b, 0e8f, e727, caadria2016_167p7, ecaade2016_216a55, caadria2016_013d2, 0e84, sigradi2016_773x, caadria2015_126g21, f171, 4297, bc54, 13c6, 6a78, a12f, 8337, 313e, 4114, 791a, 9819, 1b46, acadia17_100n, acadia16_214u13, bfd5, 4ddd, 23b4, 8a52, 719e, 25d2, 1bbf, acadia16_224b15, caadria2016_755m32, 4ea5, ijac201412408b3, 38a7, 2563, caadria2017_005m3, ecaade2015_241k55, 9435, bfb3, sigradi2013_222, caadria2015_111l17, a5fb, 60e7, 98cf, 1ed1, dc69, 7c09, e00a, 9bdf, 3c23, 2fa1, sigradi2014_132o1, c263, 0c5a, 4304, 61af, d68b, acadia17_648s, 664a, f0c0, f42d, 36c0, 1a5f, 0447, 4cea, ecaade2017_044vv, 2178, f2e6, 031e, 50a2, 92eb, ecaade2013r_003s2, 451f, 8a86, 2abf, ascaad2014_034m1, acadia17_373l, 9a27, 08b0, 53f7, a932, b01c, d5fd, 0494, aefc, 600a, 72cd, 7cd8, 7968, 5c75, 1cbe, 561c, 4825, 59a9, 7446, acadia14_365ae, d347, 4d36, ecaade2016_222s57, 2e4d, 52b1, 9311, fa11, 0ed7, caadria2016_477f20, ecaade2014_152f36, fb45, 82fa, caadria2015_130c22, ascaad2016_022h9, e7ea, 8752, 929d, 2237, f944, f33e, b522, c555, acadia16_382f24, 2d3f, 3495, 9e49, 142a, 91cb, acadia14_135p, ecaade2017_172x, a51a, acadia14_627an, 1cb9, b1bd, a386, 1990, ecaade2014_036h9, b3cc, ff7c, acadia14_497aa, acadia17_358cc, 952e, d1ab, sigradi2013_342r, 3934, 7d9a, fede, 48a6, a852, 8ca4, ijac201412205e4, ecaade2016_162a45, 3756, 1050, a96d, f263, ccae, fa60, acadia14_81m, 62a2, 0472, acadia14projects_153ay, acadia16_98f7, b062, dbb0, 6ff6, b878, 0cda, 6c1c, 7c84, c2a0, 395d, 5309, 15d0, ecaade2014_024t7, bdf9, 5d90, acadia17_472oo, ecaade2017_085m, acadia14projects_375ax, 13f1, 9aae, 5144, ad79, d1a4, 600f, 4257, 0412, sigradi2013_387e, a6c8, 3059, 1a0f, e740, e959, a71c, dcdf, da2b, sigradi2014_313x5, ascaad2016_045b19, sigradi2016_732s, 4cd9, 7316, 41a1, b193, 6aa2, 2798, bd23, e892, 85d1, f8ae, 2cfe, sigradi2014_303f5, 50c5, 9333, 6609, abbf, ijac201614105z5, db70, 9e11, ecaade2015_158y33, 94f5, b3a0, 68ee, ff8d, db11, 838c, ecaade2014_198v51, 0847, a659, 10c6, 30f6, 9882, 9ac3, dcfa, 37ca, 736d, 8a3f, 63f4, 9d39, 3d39, eb4a, 66f2, 26ee, 732b, ijac201412404x7, ecaade2016_147y40, 1408, d022, d30f, cab0, 9e74, 0fe5, 94f3, 4942, ef49, caadria2016_271x11, 6f1d, 67d5, d84e, 25b6, 6d3d, 4a10, d99c, 1ef0, cf66, ecaade2017_097bb, 481a, fe08, a404, fc69, 932c, 5611, ecaade2014_016e4, ecaade2016_185f50, 5907, 952b, 0a60, fc64, eb29, a030, 4ccc, 9097, 6f8c, bac9, f8ca, 5c59, 8f9b, 6848, 7179, 8b66, ad7f, 58b9, d2db, 4e80, 8cb8, 25ed, sigradi2014_345x8, 8a59, 1f21, eb7a, acadia16_372j23, be7c, aa49, a1c5, 75ba, acadia14projects_177ai, 891c, ecaade2015_55f10, caadria2017_107z28, ecaade2016_047o13, acadia14projects_699u, 2841, 6198, 3677, cdc0, a971, 6d9a, 63f5, 472e, d73d, acadia14projects_79ab, 32b5, 53bb, d9fe, ecaade2017_116k, a19b, 62d7, 228b, ecaade2014_153r36, ijac201412305s2, ef7a, acadia15_47c1, ecaade2014_072l18, ce5c, b0e3, ascaad2016_018n7, sigradi2015_sp_11.278m31, fd2e, 8d45, 8e4a, caadria2016_735u31, 000c, f440, 1078, sigradi2016_524q, e3f5, 255b, a99d, ijac201614402j1, 0066, ba00, e5e2, a330, acadia17_221ll, acadia16_372b23, 1a36, 3b1d, 8f34, sigradi2015_10.177b20, 13c2, 09ba, 3e9a, 9dbc, 6dac, bbd2, 3497, sigradi2016_385mm, acadia17_473d, a223, 1878, e433, 0256, e2c7, acadia14projects_43ab, 9614, 0e53, 7a25, sigradi2016_816uu, ascaad2016_003f2, 3c80, ecaade2015_136s26, ijac201513105d4, 053d, fc88, caadria2015_226j34, 04d5, 3ef2, a501, d5f9, d06b, 9e9b, baec, sigradi2014_213a8, 9d08, ecaade2014_112x25, bf1c, ddf3, 9e00, caadria2015_237k35, 1c05, bf0d, 154a, ecaade2014_202l52, 7ff2, 6f72, sigradi2014_181t5, 6bc8, acadia16_478n28, 3aa4, fa2a, ijac201614402t1, 8d19, 82d4, f70f, 32cb, 5dc1, 9602, ab83, 0e4f, ccad, ff38, 030b, 4aae, 532b, 2e07, 2d63, acadia14_531o, 9e8a, 5729, 9d97, c3ae, acadia17_329y, acadia15_323g13, feb7, ecaade2015_127f25, 1b70, fbc0, acadia17_570ee, ijac201614101g1, f4a1, 6193, sigradi2015_10.309b22, 04f7, dc17, e4bc, ecaade2015_48d8, ecaade2017_090ii, 3188, 2897, acadia17_455x, fd1f, bd0e, ecaade2017_175j, 828b, 4aa1, ecaade2017_026kk, ecaade2013r_008j5, c350, ecaade2015_21t3, 6300, acadia14projects_699l, 34d0, 5b08, 31fa, 0984, ee15, 5a41, 812a, f649, 6d7a, 5794, a439, 9fff, 6c29, sigradi2016_637s, ecaade2015_116p23, caadria2017_056x18, sigradi2013_54, acadia15_333v13, 9687, 6f71, a66f, ecaade2015_13t1, 88fc, 4422, 6639, 6b42, ecaade2017_133g, caadria2017_070p22, 69c3, ecaade2015_27r5, 61ee, acadia14_135y, 343b, 1dc4, 8e2f, 78b8, caadria2017_069b22, 87e6, 6687, 1ca3, 96f8, 5bae, 63d6, fb89, d66f, bed7, b7dc, ce6c, b815, sigradi2016_673ff, 95c9, ecaade2016_110c30, 31a3, b7fe, sigradi2016_817o, 0982, fb25, 69a6, c9f8, sigradi2016_637x, f7d3, 4898, a5ae, ijac201412205m4, 38b0, d367, sigradi2016_647oo, 591f, dd46, f8a5, deb4, f767, 0f05, caadria2017_015t5, 08f4, 87ae, ffe1, 8c6a, acadia14projects_565o, ijac201412404p7, 2cef, 980e, ascaad2016_045f19, b4f5, 7405, 9f14, caadria2015_064s7, sigradi2014_178j5, 9e76, ascaad2014_026w6, e72c, caadria2015_077a11, ecaade2015_253z57, c375, 203d, 858f, acadia17_307gg, f213, 8ea3, c9c8, ae80, sigradi2015_10.307i21, a57d, 65c8, ijac201614405z3, 1933, ecaade2015_297c65, 8e4c, 73d1, c144, e2f7, 036e, f48a, acadia15_431p18, 14a6, acadia14projects_291aw, aae1, 729c, 44e9, 35b0, 6461, 628f, acadia14_609av, 1989, 1ef4, acadia17_481p, 1926, b970, ecaade2015_116e23, a37d, 1973, 9e6c, fac8, 3399, b213, a12c, 56b1, eee7, acadia14_357a, d4d9, 4b2e, cb02, 114f, 7f24, sigradi2013_215, cd4c, 4c4d, ecaade2015_298i65, 6321, sigradi2014_314k6, 045d, 6b0f, 5272, ad01, ecaade2015_233w52, e2a0, 7c85, 86aa, d983, 8705, 11cc, 1bd3, ecaade2014_176k44, ecaade2014_224r57, f7fa, 5630, fdca, 0017, acadia16_362l22, 2ecb, 01c5, ecaade2015_122h24, 51eb, 5c7e, acadia14_101u, f787, acadia15_483w21, 835e, 6677, bcdc, ijac201614201e6, dd64, deb0, 39c8, ecaade2014_176g44, 2fe0, eb6b, sigradi2014_109j9, b6e5, 5a74, 437b, 829d, a7b0, acadia16_12m1, 2f4f, caadria2015_194u28, 5039, ecaade2017_277mm, 1a42, c0d9, 2145, e3cf, 94af, sigradi2014_282t3, fc73, 0797, 842e, 4bfd, caadria2016_797m33, 57ac, acadia14_111j, 4a5a, 199e, da84, 1da0, ascaad2014_017t9, c2a2, 9b70, d0fd, 7739, df63, 2bfa, 1533, 2b9e, ecaade2014_157g39, acadia15_323u12, 4ebe, ascaad2014_019l2, 39da, 5766, 1ec7, 5d15, 07e9, dec8, 6ecd, 6409, acadia14_661g, f232, cc1f, ascaad2016_032u12, a41e, b1a0, 14a1, a812, ecaade2017_038ss, be0a, 6601, 838b, 9a6d, 128a, aa46, 9db8, e7c9, 7575, ecaade2015_196l42, 0c76, a25b, bf14, b076, 3ee1, 069f, ecaade2017_227r, b25d, 2496, 5a2b, 7a2b, db7c, de5f, 71d9, acadia14projects_555j, acadia16_164r11, 2225, 0d62, ecaade2015_241d55, a20f, caadria2015_142n23, ascaad2016_039v15, ecaade2015_247c56, 0770, 077c, db37, ecaade2017_031ll, ascaad2016_011l5, a901, bed2, 178d, c3f4, eca6, 9c3a, 4605, fdb3, ecaade2017_085a, b64e, efdc, cfef, 393b, b178, bf79, 93b8, da13, acadia16_470j27, 3a59, ecaade2017_048y, e878, ijac201614208j13, 58f3, acadia14projects_579ay, fd80, ffb4, acadia14_479w, 65b6, d4a3, 6ce1, 9fbd, cd33, 3da8, 61ed, ecaade2015_217f48, ccb7, ecaade2014_057j14, ecaade2017_215ww, sigradi2016_732i, 8ff7, 6ca0, 3cee, d7d8, f0b2, b727, a5bf, 4505, cadc, a0fe, 722f, caadria2016_809b34, ecaade2016_163s45, caadria2016_651d28, c821, d406, 1607, ijac201614207o11, f2a9, 0fbd, a38d, 47bb, 0618, 89a6, 04fc, c4a4, 3c28, 5927, 350b, 173c, ecaade2015_215n47, 1c16, ecaade2015_130m26, 0cf6, c44f, 9f7b, 33b2, acadia14projects_699r, af91, faa0, ecaade2016_123d34, 35bb, 8693, acadia14projects_517t, a762, b0c0, acadia14projects_101ah, 2f19, 77d9, 9940, d66a, b561, 10d2, 7e44, 9a9d, 96f0, 7be7, 602b, 4b54, b5ed, acadia17_109z, acadia14projects_479v, 3f05, 3f98, 15c3, acadia16_478l28, acadia17_27p, caadria2015_081v11, b1ae, 6dbd, 6039, ecaade2016_119l32, 2cb2, sigradi2014_144u2, b5ee, 3219, sigradi2015_12.297i28, bc8c, 8e14, f91a, f5db, 571d, 3abb, acadia17_391tt, ba6d, ad35, 5f44, 02d1, 516a, cb53, d067, 8668, 34b5, ijac201412401d4, 8f6a, 7658, sigradi2015_8.27m10, 8dc0, bb1f, 629c, a6e1, 98dc, 659a, b02e, af94, caadria2016_177a8, c8e4, e81c, a941, 2491, e721, caadria2017_058r20, e47c, 315b, 9647, 719c, baed, a8ae, bd91, ecaade2013r_012r7, 2309, 7aad, daa7, ced6, 746f, 50e6, a0d6, 0a5d, c47b, 9a20, c1b4, ecaade2017_122kk, 348e, ba20, acadia17_221dd, acadia14projects_531z, ascaad2014_036x1, 063d, 0e36, e0b4, a819, 7660, acadia14_135t, e72d, b84c, ee50, a835, 441b, a0d4, cc48, a7e7, 7015, 5e9a, 3759, acadia16_270g17, acadia14projects_339aw, 1ac4, 1d0f, 846e, b0b6, 7127, 34ad, 1631, f5c0, caadria2015_023a4, acadia14projects_33ag, 0b58, 750e, 906e, 86a7, 41f0, 387f, dc81, 5179, 53c3, 6aac, 6ddd, 6578, 676e, ascaad2016_044z17, caadria2015_176u26, 07fd, 7455, 99ca, 08ad, 0a0f, 733f, fcbf, 6f54, ff9f, 825f, acadia14projects_365al, 5c73, a0f5, ed85, 0150, ecaade2014_214s54, 2449, 4d05, sigradi2015_8.186x12, e47f, da45, 6ecf, 4730, d003, b382, 65ec, be32, 47ee, ijac201614309p6, ba11, f24d, 58cc, ecaade2015_155y32, 8bf9, 8926, 0bb0, 8a6c, 6e6c, 62cb, 6375, 1fce, 10ee, b294, a994, 2438, e1c8, ascaad2016_045m18, 97b4, d730, acadia15_497r22, ecaade2014_138s30, 9b56, 0e44, ab4e, 1231, 52b6, 1d4e, acadia15_263g11, c048, 0fd8, 27b5, 8c22, ijac201412408o1, 7ded, 07f1, eb81, 894d, fb5d, a7cb, 1e78, 6ffe, abf7, 5b6a, sigradi2015_8.41z10, 38c0, ff3c, ecaade2015_196o42, 194b, f662, acadia14_291f, 83ef, df5f, ecaade2014_014a3, ed8b, 11ea, 68aa, 28ca, ecaade2017_170yy, 495b, f122, caadria2016_187o8, 4631, f66a, 4509, sigradi2016_484nn, ijac201412408e2, e01e, a299, 5648, 9c4e, dd05, e595, ecaade2015_64l13, 4945, sigradi2014_279a3, f1f4, c5a7, ascaad2016_058c23, baf0, 6762, caadria2017_145g38, 3860, acadia17_390nn, acadia14projects_43an, d324, 85fe, ea82, 72d4, acadia16_174a12, 5366, 7884, ascaad2016_040y15, 258e, f22a, acadia16_224r14, ecaade2017_085e, caadria2016_507j21, 50f2, a028, a5f9, f9f6, 11ef, caadria2016_405e17, 85af, 6a1a, caadria2015_162y24, acadia17_472pp, aa4d, 6257, ecaade2014_009a1, 82b9, 59fa, e1f4, 30a4, f305, ecaade2017_098oo, 4239, 3c6f, caadria2015_208m31, sigradi2013_401p, bd6a, 1ade, 6821, f1d1, d31a, 32d4, 1565, ecaade2013r_009k6, aaa0, sigradi2013_101k, feb8, ecaade2017_026nn, daac, bbaf, 6d00, ecaade2014_046s11, 43d6, f9ae, 1545, acadia14projects_235s, f38f, 2325, 0468, sigradi2014_345y8, 1223, 1d75, caadria2016_673a29, f9d4, f14b, f2ab, 33c1, 350d, f30b, 648b, a243, acadia14_257aa, ecaade2016_006n1, ijac201513102f2, 485e, e536, d987, 958e, b2d3, 6889, 0f38, ecaade2015_114w21, 30f7, 1ddc, d3ea, 0524, d1be, d602, 761a, ba88, 6935, 5dad, caadria2015_206z29, 73b2, 37f0, 8b93, sigradi2015_7.146b10, 9cb3, 3d9c, 2e25, 1eae, 5cae, e78f, 6dfa, ce1f, 8746, caadria2017_063d21, 7f4a, 93f4, 9273, 757e, 19f2, ecaade2015_55p10, 0d8f, 2fa4, 26b5, 406c, 4571, 9fdd, 1c2f, a0e2, 184d, ecaade2016_222k57, 7852, acadia17_211h, ecaade2017_006cc, acadia17_26i, 6049, acadia14projects_237ax, 3632, ecaade2015_73c14, 20ec, 4b07, ce6b, sigradi2016_695v, ijac201513305u12, sigradi2013_32n, b2ee, acadia14projects_219ax, f8f0, caadria2016_693e30, 37a2, b87f, 5d33, 6f0c, 457f, aea3, 9d92, ascaad2014_029y7, e5e6, edf6, 9844, e9df, 4d5b, 858c, 51ba, 1e13, e0c6, 94c1, ecaade2016_191h51, e5cd, ea8d, ced8, 3f89, f86a, ecaade2014_010s1, a33b, ca26, c796, e32b, ef01, 360a, 424b, e5a7, ecaade2014_050e12, d223, ecaade2017_jgoj, 2f1f, acadia14_339x, 3537, dd4e, 99bf, 9e40, b07a, sigradi2014_103a9, ecaade2014_218p55, 0a85, 520c, caadria2017_040l12, ecaade2017_124aa, b458, ecaade2016_027d8, 3c55, caadria2016_383s16, 1892, caadria2015_220h34, acadia14projects_719j, ecaade2016_188n50, 7321, cb78, e14d, 0224, 6219, b1dd, sigradi2016_450ww, 0a15, 9916, d2c7, acadia14projects_463m, 390e, ecaade2017_056yy, caadria2016_435s18, cdf8, 77ed, b423, 7f49, f0ff, 3bda, fd7c, ecaade2016_237b63, a4d2, sigradi2013_189i, 0a33, 6d09, acadia17_51ww, 4f83, dc72, b514, aa11, 864c, 6354, 85bc, ecaade2017_076ii, 4e55, ecaade2016_042s11, ad66, acadia14projects_619w, ecaade2013r_019f10, a7db, da77, 2e79, 688d, b2d1, ee1d, 6f2d, acadia14projects_199ar, f7b5, fb63, 2708, 42f5, 787b, 7f23, dc28, 2f1a, ecaade2015_138a29, b028, e1d2, 464c, a3db, ecaade2017_157cc, cc35, 96ca, 2dd8, 651c, c968, 2b17, 7cfc, 7de7, 7467, b66a, cdc6, fe37, acadia16_140d10, 998a, 1dfc, 2fff, fde9, 9cf5, sigradi2015_8.189n13, acadia15_110e4, d9ab, fed0, 610a, d41c, e251, 685d, fc2b, ecaade2017_072b, 54d9, 2fe5, 9850, 01a6, ecaade2015_297h65, a250, a295, 4588, ecaade2015_221a49, 310b, 0a8f, 91b6, sigradi2013_112d, 13d9, 9a75, 27dd, 2e95, 7ea0, 6e96, 15b9, e8c6, acadia14projects_43ag, ecaade2017_101cc, d3c5, d23a, fec1, d989, acadia14projects_101af, 5c18, cab4, ascaad2016_054s21, acadia17_247ll, 51d1, 01ad, 693c, e15b, ecaade2017_101n, 6a28, 2ea1, 8d2b, 35e1, fbd7, c5df, caadria2015_130i21, ba17, e36b, 4d19, ecaade2015_138z26, ecaade2014_029y7, sigradi2016_737q, ecaade2015_170w35, 17b5, f309, sigradi2013_387u, acadia17_230uu, ijac201614405n3, 6f05, 11b6, 4dd5, 6ff0, f3ea, ecaade2014_185u46, 7d5f, d0cb, d665, 4b63, c959, ecaade2017_302ll, caadria2016_003m1, 8e27, 48ad, sigradi2013_400b, 929b, f7b3, 547c, 75e4, c3db, a450, 57a6, 9be2, acadia14projects_357ay, 53dc, ecaade2015_301x65, 097e, 7d9f, ecaade2016_223u58, 53fa, c5ad, c851, 0641, eb74, sigradi2013_390c, 43a1, 39cc, sigradi2016_363ii, e4e2, acadia17_358uu, 75b0, acadia14projects_177v, 31b6, 09f8, 7930, 5582, 4194, eb59, sigradi2016_815ii, cbd5, 98d9, ijac201513203s6, 72bc, b183, 44f0, sigradi2013_285d, ecaade2016_158j43, b6a3, 7269, aebd, fbbb, ecaade2014_010x1, 3c8c, 753f, 6d51, sigradi2015_8.163e12, a992, 692e, 9f44, ecaade2016_095f26, acadia17_163kk, 6986, 6d46, 4de1, dc70, 3a1b, 3184, b46b, 2d13, 8d47, ecaade2017_255k, ecaade2015_55i10, 1909, 6041, fc3e, 872d, f268, f044, 2686, acadia14_101as, 0b10, de62, 8108, 7f29, acadia16_106o8, 4148, 5e60, 92ce, ef05, e6bf, c38f, 913c, 8951, 3e6f, fb72, 9d50, 9c69, a6b1, sigradi2013_52i, 20ea, 3a48, 1198, 8690, 4371, f81b, 3d87, caadria2015_010y1, sigradi2014_042s3, ascaad2014_017o1, ecaade2015_59r11, 0687, ijac201614207f11, 2465, e1de, e50f, 6921, 06fc, 2a4c, ascaad2016_050y20, f43b, 06e4, 6b9a, 1106, bd75, ecaade2016_139w38, da7d, 0e56, 184c, ijac201412206x4, d9d1, fcea, eab5, dc10, 3de0, abfe, caadria2017_163z40, ijac201412406p9, 9bad, 4b8b, 66f0, ecaade2017_157tt, ce43, 3253, e650, 3fa6, ecaade2016_208u53, sigradi2014_181u5, ecaade2015_92p18, sigradi2013_117, cef2, 1b2d, 5b53, 6772, be24, 75c0, 6df1, 34da, 8be0, d13f, ascaad2014_014d8, 292a, fa8e, ecaade2015_297z64, acadia17_348i, 6393, 5eac, acadia17_237jj, ijac201614102k2, acadia16_488t28, ijac201513302i10, acadia14_463aw, ecaade2016_167e48, caadria2016_301k13, 1930, 9962, 8618, ecaade2014_233a60, 74d1, db62, 5362, f0a2, 6f06, f406, 68b9, 4abc, 89f1, 716e, 10a9, 9927, b53f, 487b, d811, f8ac, b1fd, 56b0, b34f, ecaade2017_050i, d9ae, 5dca, 84ba, e695, 2498, ecaade2017_067q, 9105, cbee, 6790, d02c, 7fe9, 0900, b64c, 7875, e439, acadia14projects_301d, acadia15_323i13, 76dd, 5a3d, 69a2, ascaad2016_004t2, ecaade2017_083zz, dea0, bc42, 14e8, 9439, 8ed1, b80a, sigradi2015_10.378f23, b9d4, 757f, c507, 68b7, a791, d2bb, 85c1, 4059, 3c1b, 32f0, acadia15_185m7, acadia14projects_117a, ecaade2015_199b43, 7d7f, ijac201614104h4, 6b64, 3ad4, 2e3c, f170, d571, 2a00, 8b1d, f800, d475, 395f, 01b4, 11ae, 22af, 9805, 91e5, 6eb6, 3912, 8a4b, caadria2016_549n23, 2f11, 220c, 1e0a, 4362, ijac201614304y2, 8ffe, ecaade2015_21o3, 02a6, c355, 1b7f, 0ef1, ac2d, caadria2015_213j33, 7836, 2a0b, 15af, 17a1, 42da, 1ce7, 5719, acadia14_125u, 98f3, ecaade2014_022y5, 5429, 9f72, 522e, 8d78, 1860, af00, ebfd, f994, 5bb4, fcdb, c7ec, ecaade2014_230j59, b1d6, 9868, 2dc7, 4e87, 70c5, 047b, 644f, 5f22, ecaade2016_071v19, cb60, b1b5, 0820, d0c5, 895c, sigradi2014_099v8, f83c, 8f55, 0ec4, 5393, caadria2016_673z28, 867c, e786, 6da8, 3d5d, acadia16_344r20, 314e, sigradi2015_9.152n16, 372c, 463c, 86de, 3fdd, c6f9, 6434, sigradi2016_659x, e74c, 7948, ecaade2015_138p28, b927, ijac201614202v7, 7a1a, 1781, f3b8, b04b, ecaade2017_059a, 6c03, 9893, 689a, e1a5, ad9f, c12c, 6531, ecaade2015_171v36, ecaade2017_213qq, ecaade2016_074p21, e597, 16ce, 84cd, 3709, sigradi2015_11.222v26, 98f1, 7a98, 1f48, 9612, f926, sigradi2013_271s, acadia16_224e15, 5f91, f2fc, a0a6, ijac201513203r7, 99da, ecaade2016_071u18, 8786, ecaade2014_015m3, 737b, 001d, 7eae, 682d, 6e31, d8fc, fc83, a910, eda8, ecaade2016_167u47, caadria2015_049y5, ecaade2016_015t3, caadria2015_054j6, c8b1, 840e, 8399, 68e7, 4f2b, c7e8, bba1, f975, 5818, d03f, 940e, 7d3b, ijac201513206j9, 8260, 70e5, d834, ecaade2013r_004x3, 967e, sigradi2015_6.42u7, d813, ecaade2017_199u, 88bd, 6189, 0fb8, 0f52, ebdd, 721a, d968, 38ca, 1137, 4793, ecaade2015_22n4, 9a35, 63c4, 8901, 69a5, 878b, 8c92, caadria2017_056k19, ecaade2013r_009g6, 7bd5, acadia17_520s, ecaade2017_183ee, 44bc, a688, ecaade2014_218r55, 2504, fe0e, c83f, ecaade2014_024j7, 5591, cb49, ecaade2017_089bb, ecaade2015_317t68, ecaade2017_017n, c012, b2ec, 8538, 661d, e990, b5e9, 16b5, 3065, ec10, ecaade2016_108x29, ecaade2014_146t33, sigradi2013_370, 7fae, acadia14_177w, 0c13, 3d7c, ff98, 13c0, 7362, 3f40, 38e1, 7001, cf6d, a2c2, 2e61, ecaade2016_190o50, 1c97, e54d, 6738, c66b, 884b, 4395, ffcf, 5651, b392, 0f2b, sigradi2016_450qq, 12a5, d51e, 5cba, ecaade2017_144z, 2dc6, 20e0, 1112, sigradi2013_330b, 9a5e, 85aa, f3d3, ecaade2017_199tt, f2cc, d316, caadria2016_013f2, sigradi2015_10.309u21, be28, ecaade2017_255yy, ecaade2014_104l23, 34b1, f1e2, 0344, 6ae8, c5dd, 9fd8, 41d7, 8783, f04f, db20, a770, ecaade2016_110g30, 133e, 667e, fafc, sigradi2015_10.307g21, sigradi2014_032j2, d5d5, 2d00, 72b5, 2005, sigradi2015_3.65t2, d071, c73e, a9b5, ecaade2016_217t55, 14be, sigradi2013_285e, b105, 2341, sigradi2016_659r, c22e, e610, e3b9, 083b, 57be, 615c, b6e8, ascaad2016_023t9, c9f2, b134, 1cc3, 2bbd, dfef, d94d, 3668, sigradi2013_342j, ecaade2016_062d15, 13c8, 0028, fc03, caadria2015_137m22, 25c8, 8a8e, c87a, 0394, acadia14projects_589i, 7826, ijac201513201x5, 90b4, ada3, a9e6, 1996, 9163, 726d, fc11, caadria2017_124n33, ecaade2017_148vv, 0a4a, f831, 94a1, 4a34, ecaade2017_269uu, 88e9, d55b, f905, b243, 552e, 12d4, f429, 12c8, ijac201614102y2, acadia16_290e18, acadia16_244o15, a6d8, ecaade2013r_005h4, sigradi2016_571tt, 0414, ecaade2015_285m62, 51c4, d4cd, 5873, 966c, e0df, ff22, 5c60, 4d1b, 9c4d, 0870, sigradi2014_048d5, ecaade2016_130k36, 56c9, ecaade2015_195g41, 643b, acadia14projects_435an, bff5, f9b1, 1ee7, ecaade2016_023k6, 0f20, ecaade2014_066z15, d851, 07da, 9bf4, da6a, 3bdf, c402, 1789, 76ec, 96d3, ecaade2014_022b6, b939, de4a, acadia16_62h4, 3a02, b4a7, caadria2015_139a23, 3fce, fde4, ecaade2016_033w8, ecaade2017_152qq, 30af, ijac201614407u4, 2bdd, b040, ijac201614105g5, ed99, 5739, 8158, acadia14projects_23y, 4f0f, 3d70, cfe4, ecaade2015_332p71, sigradi2014_345i8, 3e8d, 0555, a09c, 4d45, 8afa, 7811, 4c7c, acadia15_81y2, 0877, 43e6, 096b, f070, 67fa, 52ff, acadia14projects_199ao, 1593, acadia14_333az, fd3f, b6fa, sigradi2013_271l, 3ca3, acc6, 000b, cc54, 69e1, 50cf, caadria2017_113a30, 03e1, 2a22, acadia15_357r15, caadria2016_529k22, 0659, 0a28, 58ea, cd3d, 26f1, caadria2017_016d6, ascaad2016_010c5, 03a5, 96a9, ascaad2014_014g7, 4b79, 6453, ecaade2015_100p19, 374d, c82f, ijac201614405t3, 6a0e, 10ab, 4190, 8bbf, ecaade2015_222c49, sigradi2015_8.186h13, caadria2015_096l15, afab, caadria2016_209z9, ecaade2014_112g26, 97c4, 163f, sigradi2013_183a, fac9, ecaade2015_48c8, d3aa, 4399, 9c67, caadria2015_226z34, a2a7, ascaad2014_014l7, 1d72, 92f0, 09e6, 0a5b, 887a, ijac201412401m3, 981e, 2cc1, ecaade2014_147x33, e358, 3d64, acadia14projects_365af, 8483, bfb4, c682, 271c, 2611, 51fd, 41c2, b273, 57ee, ffe8, d245, 4db8, ecaade2016_139a39, d79b, a9c9, 01a5, 3193, 8908, d555, 23f5, 177a, ecaade2015_155p32, 039c, acadia14projects_647at, 57b2, 525b, d266, e4f0, 4b12, f6a5, acadia15_95p3, 21e3, 6667, eb1f, 3438, acadia14projects_115ai, 0b69, caadria2016_333p14, 6e6b, caadria2016_457o19, f145, 5236, acadia14projects_565n, caadria2015_130i22, caadria2017_134a36, 473a, 1c43, fcf7, cc38, ecaade2015_138g27, 9e53, 022b, sigradi2015_12.215s27, b7e0, ecaade2016_098c27, 8a7a, e9a7, 37d9, acadia16_478g28, d7c0, c256, 944e, acadia16_470r27, 8412, ff77, ascaad2016_011m5, sigradi2016_381s, ecaade2015_301e66, caadria2017_015d5, ca43, f7a0, 5615, db0d, a3d5, 121c, caadria2017_125y33, 7614, 902f, 7a91, caadria2016_343l15, c8fe, ecaade2016_191g51, sigradi2015_10.378c23, f2b6, sigradi2016_490hh, ecaade2014_149r34, 7ba2, cc6a, ecaade2017_085l, 0e0f, 1eaa, 37e7, 7f4b, 6cf3, c424, ea20, 7f44, ecaade2016_015z3, 2560, efe0, fc6d, 8606, ea4c, 21f3, sigradi2013_238o, a14e, 43a4, 8d11, 1f85, acadia16_140n10, 84f4, 9ffb, 63a1, 8c35, 6017, b90e, 5e2a, 2a1a, acadia15_343l14, ebf1, 215b, cc62, 3ae4, a9dc, 938c, 8206, 9a2f, 02b8, caadria2015_067k8, c648, 984c, 5f8f, 7642, f336, 8316, ecaade2015_171r36, bd4e, f4a8, ecaade2015_138w26, bf28, 6844, f2a1, f719, 2d92, ecaade2017_282t, c79f, c06d, 9757, a0e9, caadria2017_041m13, fc42, 1ad8, 5462, 9fb5, e234, bccf, 587b, 343d, 3266, de1f, acadia14projects_661p, ecaade2015_138c27, 4a56, d95d, caadria2016_209a10, sigradi2013_183b, ascaad2016_021c8, f665, cb5a, 5e73, ecaade2014_149x34, bbc5, cd7d, 9e4c, d0fc, 3f59, ed38, dc45, ff86, ecaade2016_185d50, 919f, 503d, 8fc0, a868, 3326, 3de9, ecaade2017_215d, 6228, 0fbc, 7f54, ecaade2014_180b45, 5cf9, acadia14_301d, 2a18, c930, acadia17_231q, efd9, 244d, 35de, acadia17_273z, 553b, 888f, edab, d2d1, ecaade2016_017p4, 3c17, 1537, 6a0f, 6d43, 047c, 8555, ee29, f768, ecaade2017_051cc, dc60, b1a4, 0a7a, f2f5, aa7c, ff70, 60d1, caadria2017_094p25, acadia15_469i20, 4dd1, d037, f904, a7b8, ecaade2017_046yy, 8f85, sigradi2013_267u, sigradi2016_809rr, a05e, 7c23, e773, sigradi2013_194e, a4c9, 6e86, c94e, 1505, f127, ec91, dead, e4b8, caadria2015_208z30, 5ed0, 6e89, ecaade2016_198h52, ijac201513203u6, 39e4, ecaade2015_127w24, 2002, 73ca, f9bd, acadia16_478h28, d9aa, 5a54, 0fd4, acadia14projects_281aa, afc3, 2418, 58cd, 6454, ijac201412301c6, 52fb, 2c2c, 765c, 1f23, 418e, ijac201513104j3, 3b19, b704, 4dba, 0d6b, 1a05, 9209, 40ac, 1e98, 59e5, 344a, 46c2, cb3c, ecaade2017_143h, 1234, db5d, 9656, c233, ce89, 0da4, df66, 91f4, 6e35, 9409, acadia14_681ai, ijac201513102x1, 17f8, cd29, 4db1, 53cf, f195, c340, acadia14_125ag, cdbf, 2cc8, 03d9, caadria2017_142j37, 9deb, ecaade2017_214s, da55, ecaade2014_192g49, 898c, ecaade2016_032p8, 4751, 1d03, acadia16_372a23, ca63, 4e98, sigradi2016_360aa, caadria2016_013e2, 7bf6, ecaade2016_230f62, b54f, eb31, 275f, ed65, 6927, sigradi2015_10.309r21, caadria2017_123i32, 9c26, acadia14projects_63w, a2ec, acadia14_23az, acadia14_435ak, 02be, ecaade2017_028p, eea6, 576d, fd83, 38a1, sigradi2014_132u1, 91ae, acadia15_185n7, ecaade2015_317u68, 0273, d9d5, fbd4, 78b0, 5cef, 6fb5, ecaade2016_021w5, 5f76, 3071, ee7d, e34a, f27e, 98f4, 722c, bb9a, 77e4, fe9c, c015, 259e, 9721, c556, ff17, fe07, cbb7, caadria2017_016e7, acadia16_342c20, 920b, 3908, acadia15_47i1, 7e11, 201a, f322, 70a7, acadia15_297b12, b61f, 0137, cdbb, 623f, 57b9, 20b9, 00df, 1a06, ecaade2013r_003j3, a0e5, fd88, 77f3, d7cf, ecaade2014_168h42, 2ade, 9b36, 8ee5, caadria2015_124s19, acadia17_273dd, 4753, sigradi2013_267, 2597, 9817, f0f3, 57da, ee52, ecaade2013r_003n3, ecaade2016_140i39, 0697, 572e, 0dc6, sigradi2016_441pp, acadia15_497l22, a95e, c962, 81d4, b943, 4738, ecaade2016_074v21, 8574, ac2b, sigradi2015_8.41t10, 81f2, 77b0, 9c73, ecaade2014_195v50, 93bf, 1508, caadria2017_051i17, a98f, a33d, 02d6, c8eb, daab, 2771, 205b, 1313, 4df5, f349, ijac201513206o9, f515, 09dc, acadia14projects_445ah, 6e06, 7393, e62c, caadria2017_005e3, 39aa, 48f9, ecaade2015_176v37, a37b, df9d, 018b, 37c8, 48b1, 554d, 6713, 16bd, 81e8, b504, 8dd1, a35a, 22a9, 165e, 6c4e, f861, 3896, f783, 811a, 5381, 9d13, caadria2016_589b25, 53ce, 5c6c, b614, 646c, ecaade2014_215a55, 3776, caadria2016_487r20, ecaade2016_ws-dleadf68, 094b, 1e49, ecaade2016_025a7, ecaade2016_042f11, 7fbc, 0d2f, ecaade2015_314h68, 0c94, eb82, caadria2017_142c37, 9268, 681b, ecaade2015_217v47, acadia14_435c, ecaade2016_015w3, 8682, 2af4, 76ad, 38ab, a289, ecaade2014_226h59, 7873, acadia14projects_189az, acadia14_347ah, 5bfe, ecaade2016_123i34, c673, cca2, 7d81, 7874, ba66, acadia14_463av, c2fe, 8dca, 8a8c, ecaade2015_77v14, 3b99, 3e95, dd8b, b2c0, ijac201513305h12, 5ea1, 0928, 4efd, efd0, ecaade2017_056d, ijac201614105n5, 2258, de06, c9d7, acadia14_281s, 2ca7, 4074, 3810, 2810, 4823, acadia16_140b10, a3f1, 50f3, 6468, ede9, ecaade2014_198n51, b228, 8a73, acadia14projects_219aw, bf96, e2bb, bb6b, 2a59, acadia16_280o17, 5d4b, 69fe, 5673, sigradi2015_sp_12.402z31, d946, ece3, 7c6d, 9eea, 3e45, acadia16_402u24, 034f, sigradi2013_135j, ecaade2014_214l54, 311a, e4e5, dd0a, 086b, c201, 5162, 091a, 2181, 71f0, de7e, 5dbb, 5cff, ecaade2017_133d, ec7e, 44d4, 1cfb, 88cb, aa67, 1a0e, 4934, e7d9, 7c38, 7553, 7014, sigradi2015_8.186h12, 465f, a4c8, ijac201614408g5, ascaad2014_023y4, e1f5, b9bb, sigradi2016_729a, 7256, b366, 3df1, 0d76, 0821, 2795, 5164, 9f5e, ecaade2017_215q, 3f92, 8655, e905, fa42, 2067, 0299, 3535, ecaade2017_097ee, ecc9, 8e42, cb92, 56df, e14b, 97df, b67d, 0329, acadia17_329v, 14ed, faf0, ca65, caadria2015_213v32, ecaade2017_155k, e4ff, c541, 11a7, 9ab3, ecaade2014_095t22, 7fa8, a14b, 0f70, ac71, 3fcd, ecaade2015_22d5, ijac201513306w12, d85e, 66e8, ascaad2016_039n15, ecaade2015_200f43, ecaade2017_071nn, ecaade2015_138g28, acadia17_91b, 694d, ascaad2014_005m3, de17, 4c2a, dbe1, f7ef, f986, bacf, 29a2, 59ae, 6816, 314f, 3b26, sigradi2013_95s, 722a, 659f, cdf0, c4e9, acadia17_481l, acadia14projects_339aj, 51d2, ascaad2016_045u18, 4838, a3d0, 7f09, e1e2, a202, sigradi2014_232z8, c7c2, ijac201412408b2, cf95, ecaade2014_113s26, 83a3, 0890, 1dfe, e3ea, ef8d, 9dce, a469, 9975, sigradi2014_313i6, 5d22, acadia16_344h20, 9b90, 5ccd, 7430, 0a1d, 7623, e2fa, 47e5, 0bd2, 1cc6, e1ea, 0401, e520, f748, 9c97, 2a21, 3b86, 82a1, sigradi2013_30z, f4f0, 8b2d, 766b, 4351, 4295, acadia14_247v, sigradi2014_313y5, 0622, e909, 22d7, cd40, ba62, ijac201412407y9, 5c54, c111, f12c, 9696, 0ddf, caadria2015_188y27, 0260, ecaade2013r_010s6, 788d, ecaade2017_271k, 2b06, ascaad2016_033w12, 266f, ascaad2016_031k12, e3a0, f01d, f706, 5696, e0a5, 22c2, 3a30, f972, 53e6, ijac201614307r4, 6188, c288, 2479, acadia14_435ao, caadria2015_108l16, 4209, 126f, 4f9e, 8459, 7135, acadia15_173t6, ab74, ecaade2016_021g6, e7ad, 08c4, 3dbc, 21bc, ecaade2017_198rr, 3676, ab03, 56ca, 86ae, sigradi2014_152r3, 1256, ijac201614301d1, 6f42, 6dcb, c7d2, 52c4, caadria2015_081e12, acadia15_57t1, db7f, ecaade2013r_009b6, 0850, c502, caadria2016_333c15, 31a5, sigradi2014_132x1, 857a, c636, 7639, d341, 4a6f, ecaade2015_237o54, ecaade2017_309yy, acadia16_308f19, sigradi2016_484yy, ecaade2016_072f20, ascaad2014_028t7, acadia14projects_267i, a0c4, ascaad2014_003u1, 11b8, 03bc, 7dfb, acadia14projects_661i, a540, acadia17_258s, cb9a, f8c5, fed6, 3c20, cae4, def8, e5bc, acadia14_507ad, 86ca, ecaade2014_092b22, b633, acadia15_110h4, d5e2, 0ae8, sigradi2014_041d3, 70d0, ascaad2014_030a9, c546, 7322, acadia15_69m2, ijac201412403i6, d5f0, 98ae, 9a64, sigradi2014_313u5, 6c74, bd5f, b1fe, dc3e, acadia14projects_177n, 5a69, 109d, 7f1f, 4481, df05, 6e8c, ecaade2014_016f4, acadia16_362n22, 8dd3, 3b23, 915c, bf89, caadria2016_229z10, 275a, sigradi2016_602b, ecaade2017_054ee, 14a2, 3079, 5f35, 479b, 31a0, c23b, 1d5f, 4b13, f542, c00f, 66e4, f428, ascaad2016_003r1, 7aff, ab14, acadia17_637e, b63f, 94de, ecaade2017_203gg, 2a42, dc6e, cc42, 1497, a639, b9c7, ijac201614307x4, d415, b6f9, 5b18, 0a21, 0de2, sigradi2014_266w1, 9259, 3940, 2f07, 5c06, 603a, 414d, sigradi2013_30e, 006a, 1b92, 0759, 413f, acadia17_455dd, acadia14_177ab, b0ef, 0592, a4b4, 5cab, acadia17_91d, df49, 6a34, 9851, 7f18, eadd, acadia14_145r, 171b, 3a6d, 5910, c051, 5d00, acadia14_189ar, caadria2015_122n19, 21c7, c077, db0f, 36e4, 972d, acadia16_352c22, ecaade2017_302bb, 44a9, 70ea, 9af5, 6e73, b2b3, 3f19, caadria2016_125u5, 8dbe, 8a70, c0ef, b842, ecaade2015_287m63, effd, 78f4, f475, cd8e, 2ddd, 6b6f, 2a9a, 02f4, 76eb, 0e59, 63db, 56b2, fcd3, 25a7, 1186, 0b34, fa06, 251a, 2402, ecaade2017_194t, 86a9, 5377, ijac201513206k9, ascaad2014_004c2, e47d, bb82, 57d9, 4226, 6fef, befc, ecaade2014_044y10, 79d7, d127, 9dc5, 3267, 01b2, 9eb3, e6dd, 36ba, ecaade2015_296o64, ecaade2015_215t47, f084, sigradi2013_10e, 2b91, d5cf, 7355, caadria2015_220b34, d0b2, ecaade2015_129i25, b146, 212b, b4ea, 6ec2, 0933, ca57, 458c, 892d, 3c56, f1ac, ecaade2016_073g21, d866, 4515, cf8b, b7b2, 2254, f8fd, 144a, 6808, c536, 8294, 6bfe, 99e1, a981, acadia16_78m5, 8fa2, ecaade2014_022a6, 687f, 239a, fa32, ac4b, 0871, 1b6a, 4cbe, a1a1, c2a7, 80aa, caadria2017_145u37, 6cdc, sigradi2014_192p6, 7210, d504, 3356, 392b, aa73, 566d, ascaad2014_001d1, bc6d, 4b45, e5d6, 5e57, 15cd, 7cfe, ddad, 59fd, d230, ijac201614104z3, 3db4, 44e1, d3a3, ecaade2015_287f63, cbe3, 7c7a, ascaad2014_017l9, b745, 358f, 3c44, ascaad2016_038f15, caadria2017_145s38, aafe, 3469, caadria2017_004r2, f47b, ascaad2014_019k3, ecaade2016_075y21, 06f9, 814e, f8c7, 2aa7, b525, 46db, fbf4, acadia17_59n, d2a6, ecaade2014_070u16, aa4e, 98c1, 2354, 447d, f5b8, 69a9, 0f03, 370c, 0b18, de88, 2474, 60e2, acadia14_339ac, 2f6c, 96ba, 32f4, 1a88, 1d16, 288f, acadia14projects_257ab, ecaade2017_203jj, 979e, 4271, sigradi2016_801s, 6634, ecaade2016_225l60, 5275, 0ee2, 2eeb, 15ac, a06d, b283, 3698, 1bec, 66c0, c297, 074e, 4d8c, db45, 4950, 3601, 325b, fe5a, 4a33, ecaade2016_197b52, fbbc, caadria2017_096k26, caadria2016_003c1, 8a68, 22fe, 9ec2, dd3c, 5097, bb60, 7ca3, sigradi2016_534pp, 332c, ecaade2015_285h62, 227d, acadia14projects_63al, acadia16_244r15, 3af9, 59d7, 870d, 668b, b4fb, d366, ecaade2015_152x31, a2af, d742, b404, e05a, 528a, 28b3, sigradi2016_561gg, cd35, b274, be07, b2c5, caadria2016_023p2, 2500, ecaade2014_186r47, 6b12, 13c4, e8c7, ecaade2014_239z61, 13dd, ijac201614202g8, f3c5, 9607, sigradi2015_8.47j11, 5da6, 9933, c826, ecaade2016_033e9, e8d7, aabd, 5b71, c8ac, caadria2016_229b11, sigradi2014_049l5, d897, a116, ascaad2016_044r17, ecaade2016_224x59, ijac201614104j4, 0e2d, e7b0, ecaade2016_068w17, 67b0, ecaade2016_118w31, a5fc, 9bd3, 6934, ijac201412201c1, 5825, ecaade2017_051p, d26f, dc1a, d44c, 3874, ijac201412405j8, 1b2e, 694c, 43f9, 80bd, acadia14projects_153ap, 3cf6, 20b0, c18a, ecaade2014_052u12, d89e, f05b, 32a9, 17f6, 7df0, 4cfa, 7255, ff4d, sigradi2014_282p3, a985, 2471, a736, f744, 4edd, aeed, sigradi2015_6.341b9, ecaade2017_077d, a566, 3596, 3303, 8814, 5d16, 31bb, c78e, b60e, caadria2016_333o14, acadia14_647au, bffb, 8383, acadia16_260m16, ecaade2016_222o57, df3d, ascaad2016_039h15, ecaade2017_094o, 34fb, 1562, 5bb9, 4e3e, ecaade2017_199yy, ecaade2015_129t25, 103e, ecaade2017_291f, 1f7e, 1e9c, ea4a, acadia14_311r, 28e3, 4eb1, de70, 51d6, 4be2, e941, 7429, ascaad2016_039l15, 46ee, 1829, 4938, caadria2017_002n1, 9e7d, 1b55, aae6, 4895, caadria2015_190o28, ecaade2015_273i60, 4b78, acadia14projects_473aj, ce7c, d60b, 38e7, 40c4, 0753, f30c, 47f1, cfa3, acadia14_637af, 4fd0, 0a25, 5c65, bddd, 8130, ffdd, fe66, f779, ecaade2015_241x54, ijac201412403f6, 0ff9, 056b, 9f8b, 737c, ijac201412402j5, 3236, caadria2015_233h35, ascaad2016_032t12, 2264, 31a8, 91cd, 802a, 2bab, 8596, 8405, caadria2017_021f8, ascaad2016_009l4, 0347, cd23, ijac201614105z4, 7063, 08e6, c775, 6413, ecaade2015_152v31, 8faa, e681, caadria2017_132k35, acadia17_339nn, d203, ecaade2015_293w63, 6792, 2426, 2fa5, b344, 8b49, 0d49, 9fbc, 29a5, bd50, 9d9c, 488f, e2c5, 0a2e, acadia16_88a6, e568, e10b, ecaade2016_171c49, ijac201513104x3, 678f, af53, 3ad6, 4001, 8763, ecaade2016_036o9, 9080, ecaade2016_065b16, ceaa, 0071, 9407, d1d7, 02a5, fddb, 8e79, 77ec, 9aa2, ecaade2016_161y43, ecaade2017_077yy, a85c, ascaad2014_035r1, c4e4, 8edb, acadia16_62r4, 9b1f, c89d, ecaade2015_158g33, a5ef, 9a10, ecaade2014_149k34, 3f29, 9d4b, ba69, 0038, 5b09, 1610, 0c2d, 86ea, e3fe, acadia17_511xx, 925b, b21e, 696a, 89f5, ecaade2016_006x1, 2e3e, sigradi2015_3.65v2, bb68, 98d0, aeb2, 67b4, 2fac, ba44, ed59, sigradi2015_sp_2.112i29, d682, 46a4, df2b, 675d, 6303, sigradi2014_045c4, 5535, a7ea, be55, db32, ascaad2014_007w3, sigradi2016_781a, e2e1, 7039, 8b3f, a500, 45af, 33d2, c689, ecaade2017_052ii, 176e, 111b, ad05, 084b, 6ce0, dd2c, acadia16_88d6, d56d, 6294, sigradi2014_314p6, 0045, ecaade2014_038v9, 3ff4, 6dbe, sigradi2016_599pp, 07a0, f0d5, 47e8, 8605, 6462, caadria2017_104u27, fa3d, 404f, caadria2015_030l4, d036, 08ec, ecaade2016_075j22, 0462, f372, 909f, ijac201614309j6, ecaade2015_200r43, eea9, caadria2015_203c29, a2d4, ecaade2017_184pp, 866e, b401, 42b5, ijac201412205r3, 560a, 7a55, 90f2, acadia15_185c7, 1d99, 27b2, 67f4, 8b84, 4292, 5af6, ijac201513105l4, 2e29, aa35, 3c35, ec00, ecaade2015_175o37, ecaade2016_175h49, d32e, 4976, 992c, f097, acadia14projects_79x, ecaade2017_173ll, a0bf, 0490, c51e, 9cfc, d34d, e8ca, sigradi2016_814e, sigradi2015_10.307d21, 4a88, 7481, 587c, 34d9, acadia14projects_339ab, 06bd, sigradi2014_123u9, ecaade2013r_010y6, ecaade2017_215s, 738f, 5c4f, 5380, 276b, ecaade2016_025k7, 6d8f, 13ef, 2413, 78fe, acadia14_135o, d8a5, b9c8, acadia16_214a14, e630, 2748, daa5, caadria2015_220e34, 97ad, 5b97, 5613, 55f5, a15d, 85ea, 104e, 5cb2, sigradi2014_042n3, 7f3f, e743, sigradi2016_803cc, 36e0, ecaade2014_204v52, ascaad2016_013f6, 5a59, 604b, ecaade2015_193m40, e526, d69f, ba4b, 4449, f9b8, 5a5d, 5ba8, ecaade2017_229q, 51a2, sigradi2015_10.220c20, 8281, dca8, sigradi2013_234i, 5830, fccf, 9aba, 8e77, ff48, ascaad2014_032u9, sigradi2013_386r, 6b97, b55f, 8a6d, be43, 0df5, ecaade2015_280e61, 1201, d412, ecaade2017_220ii, ea49, 35b4, 4857, 393f, ecaade2015_196k42, b709, 98fd, 6854, 269c, 019a, e986, c413, sigradi2016_357l, 6d3b, f1dd, acadia14projects_655x, f781, ed52, 3581, ecaade2014_224r56, ijac201614207o12, e6fe, f38a, ijac201513203w6, dbf2, effe, 4bef, 3f9a, 593e, caadria2017_165p41, be26, ecaade2016_007b2, a4c3, cba9, c00c, 635a, acadia14projects_389b, 2034, acadia14_23ax, 5250, 8bf5, b856, 8178, ac1b, caadria2016_457i19, 44bd, acadia14_699c, 8595, ecaade2015_73w13, 0c39, ijac201412408v1, d0ad, db1b, e908, 5327, 18f7, f6d3, 72d1, 7507, abce, 399e, a93f, 16e4, c00b, ae4e, bd83, a1e0, cb14, dee4, 0393, 5995, sigradi2016_360u, b272, 6db6, cce5, ac94, acadia16_344v20, c73b, 2e86, 53f9, ec52, f11f, d84f, 31fd, e1ef, 6948, 841d, ascaad2016_023x9, bcf6, e66d, ebd7, ecaade2014_237e61, cb52, caadria2016_819y34, 5759, ecaade2016_121p33, 354a, 85b8, caadria2016_415v17, cfc1, ecaade2017_038nn, 9f7a, ff91, a6a2, acc8, 8764, 3962, 07a3, ab3d, 2e8c, d7b0, 19fc, 1247, ca76, caa2, 43aa, 68f7, 09a4, 1cd1, ecaade2016_154z42, 6f09, acadia17_560t, 3882, f49b, 51bf, 4c5d, f2a3, acadia17_71ll, 8b29, 0ec9, acadia14projects_33al, 1e43, 8290, 1912, 53f2, 46c1, d061, 912f, ee2e, 54e0, 724d, dac5, 3738, 47f8, ascaad2016_003v1, 73f0, 3cca, 4fa0, 7ecb, ad3c, 2488, 9d87, 1057, 9473, 9d6e, 5da4, 09b2, 6a92, 0c4d, 0eaa, 1319, sigradi2016_449kk, 8699, ascaad2014_036b2, 90cb, a0b9, 740d, c955, 0a12, c8de, aa3e, 876a, fac6, e669, ecaade2017_085f, fec7, caadria2015_156j24, 5281, ijac201412203a2, 0e0a, 600d, db00, 030e, ijac201412202z1, 2a74, 0dd1, acadia15_443b19, 2db8, 1a84, 14fa, de6b, 7bfa, ecaade2015_127z24, ecaade2014_052e13, ecaade2017_079q, 4f88, 5841, aceb, e8fb, ecaade2015_170j35, ecaade2016_097t26, f943, 67c2, acadia14projects_23aa, 8c4f, ecaade2015_171k36, 03eb, 96cf, 472f, ecaade2014_113n26, baae, 7b27, f5d7, 6795, 809a, 86f8, ecaade2017_255ww, 7e3d, ecaade2015_130a26, acadia15_407u17, 3e07, cb12, bc7f, dbab, 85ae, 755e, caadria2017_055m18, 080a, 6ebc, sigradi2015_10.378a23, 8c05, 4633, ijac201614104m4, caadria2017_009t4, dd1f, 51a7, 40c8, 4a52, sigradi2015_6.151e8, 5f6e, 4b7c, 6155, acadia16_318l19, 2107, 03d2, fb4d, acadia17_598p, 0fcc, 2afe, 8aed, 3af3, ed25, 3425, 0f81, ecaade2013r_018l9, 7184, abd8, 6163, edeb, ee37, 4211, sigradi2016_488s, 6c26, 4536, df09, 5c35, 5da9, ecaade2016_230y61, 72f9, ea06, sigradi2015_sp_12.402t31, 8ccb, 514d, 0f8e, 2a61, 0dae, 8d53, d15f, caadria2017_132t35, 8049, ijac201614405u3, 581c, acadia17_177f, aee9, 3b00, 8558, 9502, 0765, dc1d, 8a41, 8571, 352e, b8e4, 774e, 408d, e4e6, 4f7e, ascaad2014_014t7, c53f, df4d, 5091, c361, 45d5, e264, b439, 3453, sigradi2014_030y1, ecaade2017_117p, acadia17_258m, 3538, a5cc, acadia14_497t, acadia17_257c, 88c2, ecaade2017_124h, caadria2015_049h6, 9438, ecaade2015_325e71, eeca, 95e0, 9284, caadria2016_045l3, c2c5, ecaade2016_217m55, 6491, sigradi2015_3.268b5, 887e, 4b8c, bf55, 047e, caadria2016_003a1, ee3e, caadria2016_281c12, acadia17_365e, 958c, ecaade2015_211y46, 734d, fb43, d2e7, sigradi2013_345, 7011, ecaade2017_095y, ascaad2016_023b10, sigradi2015_8.189p13, ee4d, 068b, d18a, 9021, c0e4, c435, b96a, 24b4, d75c, 7b86, 480b, 99f0, acadia16_280c18, 8c47, 7451, ecaade2014_111d25, d148, 48e5, ecaade2015_320r70, caadria2016_851h36, a1e8, 5967, bbd9, 855b, 60e3, 7156, ecaade2015_109x20, 29f8, 672a, a474, 4280, ijac201614208x12, acadia14projects_281ad, 6e7a, 2bf5, add0, ascaad2016_038k14, 3363, 7afd, 64eb, ecaade2016_118a32, b2e4, a3dd, acadia17_27s, 76c9, 7562, 6f83, ecaade2017_146ii, c529, 2606, c60b, 666b, be0d, 91a6, sigradi2016_470y, bf8e, ef3e, ascaad2016_001g1, 646e, acadia14_339ap, d5c2, fb9b, 30dc, 18b8, 4d7c, b63c, bcae, caadria2017_163e41, ecaade2016_140t39, ascaad2014_014m7, fd58, 804c, 4cab, ba4a, 71e5, dc1b, 8e6a, 180c, a2e9, 25fb, ecaade2014_168p41, 5626, 3a00, c245, f74b, d420, 32bc, 7326, 641a, sigradi2015_3.201z3, acadia16_88c6, a521, fbd0, ecaade2016_071p19, c66c, 30d9, 335c, daa8, 6784, 15bf, ab55, f00a, c5db, 167f, caab, ijac201614305o3, fe49, ijac201614305b3, bd8e, e49a, 29c3, 9e51, caadria2015_203k29, sigradi2014_123v9, ecaade2016_132u37, 5614, 13ee, c0f6, c2ab, ecaade2017_039d, 2b62, 0417, ecaade2016_087o24, 1c8f, 890d, 5106, 7fef, e83f, 9dcf, dc5f, 1b6b, eeb1, ecaade2014_192h49, acadia14projects_479l, 2ba7, 3b14, cd32, ecaade2014_180u45, dab3, ffdb, db66, c55b, 91e2, 07f9, acadia14projects_609am, 7e76, 2863, d4b6, sigradi2013_117i, b9ad, acadia16_344m20, 5435, sigradi2015_11.71g24, acadia14_339ak, 3764, b4af, a98b, de28, 458d, ecaade2015_64s13, acadia14_719l, acadia17_658e, 813d, 5e39, 31eb, 67cf, 5dae, bdb3, 3ace, sigradi2015_3.111d3, f25c, 4881, 6516, 7bca, 6dc4, 760d, caadria2017_149f39, 62e1, e386, 1ca8, 3280, fdc6, f5c3, 1773, 7598, caadria2015_064n7, ecaade2015_103k20, 18bf, c033, e06d, 8b34, 7238, 4e63, ae81, ecaade2017_021o, 10e6, 01e6, 6fc8, 52b5, 74a8, ascaad2014_005j3, b1e5, ecaade2014_052f13, caadria2016_713v30, ecaade2015_193f40, c49c, acadia14_53p, 4873, a455, acadia17_413ee, caadria2016_343k15, c9a9, 7cc6, aa74, ecaade2014_194n49, a26c, 5180, 5266, 614d, bf6c, 0fd1, 1501, ecaade2017_215ii, bc5e, ade3, e081, ab38, 0848, 4dbe, caadria2017_136n36, c7b8, cf19, 0906, 6ff5, edee, sigradi2014_043z3, 2673, 1362, c8dc, ecaade2017_290mm, ece1, 4010, 7f31, d67a, 4ccf, ae32, ecaade2017_215bb, 9aeb, 6685, b72c, 7898, 7073, 9a6c, ecaade2016_151g41, 7f38, 752c, a0b3, 8a9c, a8ca, d425, bbbf, 510d, 75cc, 21e9, d648, 55a5, b2bb, 834e, 349c, ecaade2014_030k8, d394, ae26, 06ad, 1db9, ce63, f90e, 96ed, ecaade2016_070r18, 4af0, 2c89, ecaade2016_123v33, e515, db31, 807c, ecaade2014_072z17, b577, ecaade2015_138y26, 3c7d, 5f38, 7f94, 9a79, 0500, 3a95, ecaade2015_206b46, ecaade2015_169b35, 7d07, 87d7, 7a24, 74e1, d7da, d175, 6252, ecaade2013r_018x9, 283b, 9b2c, e9f7, ecaade2015_230c52, b882, c0c4, ecaade2017_288jj, acadia14_627g, 9f73, 7dcc, ecaade2014_149s34, a7dd, caadria2015_206y29, 1b91, f2a0, 788e, ijac201513101s1, 2eb6, e6df, f777, 7d40, 562c, 850a, e762, ec5b, caadria2017_051v16, 9ba3, 1bab, 5adf, c162, 7e57, c09c, 0978, 0202, b39a, 9041, bb69, ecaade2015_83h16, 0a7f, d7e1, 0e6c, 7383, 0e8e, e192, b7a0, 18f0, 81bc, c43d, e11e, 4341, 4c83, 055f, 7b9a, a7fc, 5cea, ecaade2014_122w27, d7cd, ecaade2016_140j39, 11fe, acadia14projects_117c, 5296, 8356, c05d, adbb, ecaade2016_105f29, 2a91, 2e6b, 86ce, 7da5, 5c10, 0d33, caadria2016_321g14, ecaade2015_229i51, b9aa, 7448, 1bc0, aba4, 0669, 9c74, acadia16_78n5, 72ea, e58d, ecaade2014_157w38, f816, 311f, 5072, 05f1, 2a0a, d0f0, 0dab, b06c, ecaade2014_233b60, ecaade2016_208v53, 8fd7, 1cf3, ecaade2015_205e45, 0ec5, ef6d, e471, a506, 62d8, f98d, b598, 44eb, 0022, 717a, ascaad2016_028j11, 6fe4, 74ac, ecaade2013r_008s5, 52ee, acadia15_185o7, ecaade2017_215h, 127e, 97b6, 830b, 1ca9, 10cf, 986a, a363, e3e9, ecaade2015_127d25, 60e1, 199d, 5a3a, 7187, 0785, 9643, a66e, 2913, ecaade2017_091ww, a943, 159a, 0281, ascaad2014_013z6, 8a03, ecaade2013r_018e9, 7ae5, 80c2, f0cb, b5cc, 772a, 5623, 6d03, 26be, sigradi2014_284c4, 6e08, aadd, sigradi2016_625vv, 34be, sigradi2014_128a1, 411e, ecaade2016_095k26, 85ab, 4a72, acadia14projects_671l, a9ac, d606, 0558, ea44, 6243, 9c0e, cebd, 379e, e888, acadia14_357ap, e3b7, 798c, 8364, acadia14_237au, f056, f281, 5c47, 7f3b, ecaade2016_119k32, ecaade2017_301v, acadia14_487e, 17a0, 802b, aa5c, 19a9, 50a3, d4ea, 624a, 47f6, b613, 03cf, 6ac1, 5d93, 906a, sigradi2016_367yy, 3411, 13fd, 8aef, acadia14_111o, acadia17_570hh, 83e9, cc13, 5979, 3ba0, caadria2017_163b41, a238, 5b2f, 56a3, 599b, de2e, 05c8, 8de1, 5ba3, 57ce, ascaad2016_018l7, ecaade2014_052b13, 2af3, 0e70, 7496, acadia14projects_427ak, 6872, d6a8, 0149, b7da, 3939, 1573, 6154, 11a9, 85f9, ecaade2015_139u29, 22c7, 9ea7, f6d2, acadia14projects_609al, a624, eaa1, ecaade2016_011i3, 0a4e, a6f9, d1cc, 752b, sigradi2013_429p, 320c, 5103, sigradi2016_530ff, 601c, 17c2, 3efa, ecaade2014_111x24, 4f22, 550b, cd56, d930, 4a7c, a884, ecaade2017_028m, b819, 94c8, 2d03, 9e6f, e66a, b9ac, 3974, e42e, fd05, a729, bc75, caadria2017_095g26, 4d38, 38f6, 8dfe, d057, 26f8, acadia14_601aa, 20ad, b823, ascaad2016_002j1, b722, bd94, 4d84, c6aa, b91c, acadia14projects_153d, 0e20, 6493, ascaad2016_015n6, 2eb0, 78af, 75e1, d37f, 97d9, bb65, 4008, sigradi2016_625jj, d6f5, b673, 418b, 112d, 93e1, 443e, daa6, 424c, 07c2, 88ea, c086, 3873, e3f3, 1f73, 79e8, 236b, b8a2, 9ccb, 6e74, 381b, fdfb, f875, caadria2016_683o29, b0d6, 8ef5, b264, 769d, a5f8, 751c, 78be, af23, 9e06, 2fc0, 2b3b, fc15, acadia17_307dd, ecaade2017_008s, ecaade2015_53r9, 6d08, 346d, 9794, c01c, f88d, 9c2e, caadria2016_663o28, 8511, 46ea, ecaade2016_007n2, ijac201614405h3, 8265, 20aa, 204c, b83d, 2e09, 9fb0, de72, dfa0, 2cae, 8c3f, 2f89, cd9e, 82f7, 048b, caadria2016_383t16, fd6e, bf37, fc7b, 8149, 8735, acadia17_658xx, 24e0, a8ff, ijac201513105h4, caadria2017_109a29, 6f6a, 07c4, c1c8, ced9, 2df6, b497, ecaade2014_225e58, caadria2015_060p6, 7768, dc71, 8af4, d9d3, aabf, 387c, 5b3c, 724f, sigradi2014_282l3, 73b6, acadia17_221ee, 4083, 8204, 3242, 3269, ecaade2015_205z44, 7b02, ecaade2016_091i25, 6477, ec76, ecaade2015_196t42, e378, 4cd4, sigradi2014_313t5, acadia14projects_79ac, ced3, 7646, 2bdc, 8238, caadria2017_122w31, c7a0, 53fc, ecaade2016_021d6, 18eb, caadria2015_016l3, 4e56, b431, e25e, 897e, 62c0, 3fa5, 6716, fbe4, acadia15_343g15, 1407, ca3a, caadria2016_517b22, 5c42, 4cb9, 5ba5, acadia14projects_117g, 04df, cbbf, 9d61, 4eba, 3bc9, b398, caadria2016_611k26, a17a, 6e2b, ecaade2017_302mm, 1b5e, 6e6d, 4657, ecaade2015_304c67, ecaade2016_136r38, 06f0, 4c1a, 6707, f8c8, 615e, 3661, 80fd, 9967, dc38, 9c44, d9d8, 0061, b591, bc87, ecaade2014_152i36, ascaad2014_004g2, 0cab, d751, 1140, 8b86, acadia16_140k10, 5bf9, 2116, 0380, b04f, ecaade2017_274t, sigradi2013_391i, a4ba, ecaade2016_102x27, sigradi2013_405, ecaade2014_079y18, d657, 5166, 5842, 359e, 2664, e033, 9e33, ecaade2015_18h3, 34ca, ecaade2017_006yy, eaec, 4d28, a323, 113d, 17aa, 138c, 00c7, 47e1, 995d, ecaade2014_138m30, ecaade2016_006a2, 9641, 187b, ecaade2016_028l8, 32d6, 027a, c2a6, acadia17_473uu, ecaade2017_051w, b72b, eecc, db73, acadia17_648ff, acadia14projects_237at, ecaade2014_180x44, a259, 5a24, 8427, 33e5, 58aa, sigradi2013_421, ascaad2016_022k9, f38e, ecaade2017_ws-hybridlabee, ijac201412301j5, sigradi2013_222l, a1a9, ijac201614306b4, f8d2, 7006, ed6a, 25ec, 0715, 9115, 868d, cead, fba4, 8eb8, f801, acadia15_137l5, 9008, d849, c174, 54c9, 10ce, 0e89, 8bc7, acadia14_579l, ascaad2014_005g3, 485c, 44b6, c7ed, 766a, ascaad2016_001c1, 2fae, ecaade2017_212mm, acadia15_407m17, acadia17_37jj, 383c, acadia17_230qq, cf85, f6db, f9d7, 1621, caadria2015_220c34, ecaade2016_102v27, ed6c, 0e7e, ecaade2014_168j41, 1f8b, 6d0a, sigradi2013_42n, acadia17_137ss, 0da8, 02c8, 40d9, ecaade2017_079bb, ascaad2016_025p10, e96b, 240b, da29, d687, 33e3, f84e, 2a07, caadria2017_142a37, 9cbc, acadia14_479d, f6fb, da04, 15f6, a64e, caadria2015_190l28, ecaade2014_111j25, ascaad2016_057u22, 24ea, 37a5, 587d, ecaade2014_173t42, caadria2017_189e45, 1595, 3b62, ecaade2015_64d13, 4061, d47f, ecaade2016_102r27, acadia16_402p24, b212, 9d16, 650e, b566, b068, 0db0, 44b3, 3d86, acadia14_507ae, 2f86, 2d44, eb11, b618, acadia16_34w2, acadia17_390ll, 33f5, 665e, 764a, 9e4f, ab11, b813, 73a4, d75f, 02e4, ecaade2014_201b52, 0381, 459b, 169b, ecaade2014_065w14, ecaade2015_155g32, 332e, acadia16_224y14, 82cb, b3e5, 12e5, 8271, 7dab, a141, 4bde, acadia14projects_671x, b18d, caa0, b746, 5bdc, acadia14projects_237av, bcb8, ecaade2015_320s70, 8812, 613c, ecaade2014_182x45, 4c2b, d6a1, acadia17_59h, 2c06, ecaade2014_156i38, a77a, a8db, 36e2, 3fea, daba, 5f79, de4b, 3b0f, ecaade2016_067z16, 5744, sigradi2015_11.222r26, ac86, 6f5f, 62c1, d68d, 4aaf, 9176, 243d, 9ab6, e3c8, 8bb9, c788, 5e15, 2933, f4b0, a691, 0562, ascaad2016_023c10, 28d8, 9c8f, eaf9, 49ff, 3b94, a2c4, acadia17_153j, caadria2017_009h4, f4b5, 2c1b, e66b, ecaade2013r_007f5, 9eb5, f51f, ecaade2016_126m34, ecaade2017_072c, 05f5, aaf6, ecaade2014_169p42, acadia14projects_53u, ecaade2014_112e26, ecaade2016_225e61, sigradi2016_431aa, ecaade2015_87v17, 75ca, b1e1, 449d, 97fe, 0217, 6475, ecaade2016_055e14, sigradi2015_8.77p11, 86b9, 6481, b663, d15e, 82ad, acadia14projects_427ao, ecaade2014_113a27, 67aa, sigradi2015_9.168e17, 7571, e444, sigradi2014_032d2, 7e89, ff9c, 177c, ecaade2015_138m28, 0cc9, 3d37, ecaade2016_073w20, 462a, ecaade2014_085h20, acadia15_251m10, e052, 1894, ecaade2015_48x7, dda5, 27ee, 08db, ijac201412403d7, ecaade2016_132x37, 7cd5, f02b, c603, 2fee, 5960, ijac201412403m7, f2fd, f24e, 9140, fab8, caadria2015_185l27, ef81, e957, ecaade2016_166b47, 471e, 7e67, 06e6, f207, caadria2015_170r25, f537, ecaade2014_186g47, bb8e, acadia14projects_655aj, 3986, 13e7, bac0, ecaade2016_162z44, 710b, sigradi2013_366c, a3d9, ecaade2013r_002u1, 4dc5, 78e8, 3eb2, 5934, ijac201412406o9, 1265, a525, af5d, sigradi2016_381k, 1405, ecaade2015_178k38, 551e, d98b, f2b3, caadria2017_124g33, cc4b, 16c6, 0427, caadria2017_155s39, 1d9c, 7694, c820, b9a0, 86f1, 012e, 08ff, 2109, 8c6f, c92d, d231, 471a, bf72, 3a66, 7d08, 83a0, fc56, 6b6a, sigradi2013_275, 88f9, 1e86, 8365, c94f, 41e9, caadria2016_013x1, 5993, aed0, caadria2016_291a13, ecaade2014_206k53, acadia14projects_453e, 2d3e, cf5d, bf06, 1b78, dee3, fc93, c8ff, d0d6, 8ad3, 0ad3, 8409, e665, ecaade2015_334v72, 27fe, d89a, d870, ae0c, 37fc, ecaade2014_224o56, ecaade2015_53v8, 7f5a, 9765, 03fa, ecaade2017_006vv, ascaad2016_011j5, 869c, acadia14_531z, ee6a, 3dea, acadia14projects_237ay, c733, aab2, 8fd2, 682c, e916, 6969, ed7b, acadia15_149t5, dc19, ddf9, caadria2017_190l45, 6285, 98a8, sigradi2013_381j, 1d73, c2d0, ecaade2015_176x37, caadria2016_589a25, b90f, e527, b305, ba75, 4954, 91da, e98a, 01a0, 81a3, 72f3, 7a8c, 9466, 2d1c, 3deb, 5dba, ecaade2017_089cc, 165c, 1c84, f958, 09bf, 5eab, 4d4a, acadia14projects_153c, 3260, c448, ecaade2015_285l62, 706b, acadia14projects_691ay, 7360, 2a02, caadria2016_291p12, c538, 55c4, 0239, 27d3, eb21, e5d8, 2fea, ecaade2014_044a11, e2b0, 285a, be4a, 62ec, ed62, 2c24, cf6e, c29f, be9a, ecaade2016_073u20, acadia14projects_301a, 4246, 3f5b, 2707, 9d45, ecaade2016_199d53, bfb2, a27d, ecaade2017_155i, 445a, ce4b, 7863, ecaade2015_138x26, 6679, 918b, caadria2017_023a9, 54c8, 386a, c2ff, 9d96, f6ce, ecaade2016_079u23, acadia14_435ac, caadria2017_031j11, f3ce, ecaade2015_227e50, 4b4d, b254, 6091, 4cba, ecaade2015_261g58, f5f3, d045, ebba, 2a8e, 13d2, caadria2016_611h26, 395a, ace8, a612, ascaad2016_028l11, 1038, ijac201412306x2, b33d, ecaade2016_221p56, 1a7e, ecaade2016_224g60, 5dea, acadia15_343f15, 8984, 11cf, d538, ecaade2016_217y55, ecaade2017_021k, 9baf, b55d, ecaade2014_024p7, 6a7a, 2f8e, af08, 8939, d4da, d474, 0d1b, 2493, 151e, 5e62, acadia17_258n, 64db, f718, 6d14, 1e21, 9941, ecaade2017_134r, acadia14projects_153b, ecaade2014_042r10, fa4c, ecaade2015_233f53, ecaade2016_130n36, 16ef, 76bb, f071, acadia17_373u, ecaade2015_227l50, 153c, d9b6, ecaade2015_84y16, f36a, 3b52, 9116, 1b16, 7d57, 5c1e, cb06, ecaade2017_133m, 9c16, ae82, ecaade2015_201v43, f366, a43c, cfa9, 3058, 108d, d3d0, 6bbc, 6b0d, 2830, 3f6e, 72f4, acadia17_349o, 9488, 3745, 2257, 9f0f, 35f9, a47a, sigradi2013_74e, ecaade2015_222d49, ce5a, 2735, 8013, 6029, 67b2, acadia17_283rr, a77f, c25d, 8ac1, 3110, ecaade2017_017x, 863c, e843, 6a03, ecaade2016_166m47, 7c41, sigradi2016_448t, ascaad2016_028u11, e86c, 0ec2, d085, 7287, 269f, a56d, 50ca, sigradi2014_132t1, ecaade2014_066s15, 73d9, ecaade2016_157b43, ecaade2017_264h, caadria2016_271u11, c684, ecaade2017_073p, 7de1, ecaade2014_020p5, 91dc, sigradi2015_12.297k28, 75a8, a568, 0274, 96f5, ba98, acadia17_348k, 4cca, 272e, ijac201412401y3, d7ab, ecaade2017_184oo, 3fe3, 3557, aed6, 56c4, ca53, caadria2017_005b3, 961c, ecaade2015_53p9, 22f9, ecaade2014_145l33, e5a9, b68a, 2acc, acadia15_123z4, caadria2016_383o16, 7b00, c60d, caadria2015_102b16, b897, 1af4, 7a60, acadia14projects_339ac, 6964, c24f, 545a, caadria2016_477w19, sigradi2015_8.264r14, e278, 371f, 26c0, 5466, 31c3, 6045, ecaade2015_180o38, 4d80, ecaade2016_080y23, ebd1, fdb7, 946c, adc1, a3c9, f890, caadria2017_028f10, 51c3, sigradi2013_222i, 81a5, 7faa, ijac201412305g2, caadria2015_157s24, 00f6, 4716, 967a, b6f2, sigradi2015_10.309a22, 99be, 7024, 6f27, 521e, 979d, 05ea, ecaade2015_59n11, a5dd, 346c, 4348, ijac201412205d4, 4fb0, sigradi2016_815u, 4736, 1bd8, 77aa, fc00, sigradi2013_41l, sigradi2015_6.151d8, bdce, ecaade2015_171f36, 3cbf, caadria2016_641p27, sigradi2015_3.268n5, b5a1, 2071, acadia15_223k9, caadria2015_114r17, 0852, acadia14projects_53n, ecaade2016_129m35, 7f43, 266b, ecaade2015_138p27, 7589, 9902, acadia15_95j3, 3429, sigradi2016_814yy, ecaade2016_132o37, ecaade2015_21r3, 3e6d, b137, caadria2017_107t28, c035, 4203, 3049, a90d, b153, 7313, 11d3, 2358, 1308, 77a1, 8ac3, 5eae, sigradi2013_189l, 7ef0, ea02, f9fe, 41aa, ab2f, 966f, 997b, acadia14projects_135y, 5cdc, a44d, acadia14projects_281s, caadria2017_018t7, 9f00, b868, 37d2, b96f, 719b, 6533, 8f0a, a86e, ecaade2014_092c22, dfe8, ecaade2016_136g38, sigradi2016_816ww, 17a4, 1857, 727f, 0853, ascaad2014_014p8, caadria2017_129v34, 356f, 5002, 9a70, 9dc6, 40ec, 0b72, 8fb2, 6a01, 31a1, 7e65, 72ef, c512, 2f9a, 0bf4, acadia14projects_539e, ascaad2014_005a3, acadia14_523ap, da17, b6d5, a6e5, 29fa, f238, ecaade2014_141f32, caadria2017_027l9, 3678, 7999, 98c7, e279, d84d, caadria2015_203r29, cada, ecaade2017_054dd, ecaade2017_142vv, 27c3, acadia17_339ss, acadia15_343k14, 0267, 13a7, 8303, cfa4, 8780, 3e1e, 34dd, e6ee, 0e96, 071c, 1719, acadia14projects_719c, ecaade2016_106h29, 0514, 9515, c82b, 27de, cc20, 00c1, sigradi2015_6.183n8, 997f, 798a, d7bf, d160, 56ed, ecaade2017_057bb, 42af, c134, a1f3, fd5b, caadria2017_052t17, acadia15_203j8, cc2e, e731, d7b1, d865, 60e5, 4c3e, aa60, acadia14projects_655ah, 09e1, 4874, 8c95, 3418, 0be5, 2076, 37e9, 63b0, 3506, 046c, 1a3f, 73c0, b2cd, 5ea3, 0b8e, caadria2017_145v37, 26e0, 8f9c, 5e84, b4d9, 536d, 630f, ac5c, 873c, a3cf, 49fe, ddfd, 3108, ecaade2016_mrtx65, 5938, f0d7, 6cf1, 349a, 248e, bc76, 92ea, f0ac, f726, 6c8f, d746, acadia14_661l, dabc, 3494, ba55, 659b, 2a27, be4e, 1afa, acadia17_598yy, 3a87, 4762, 64b4, fce9, c29c, 0c8f, 8bba, 6695, e39b, c914, ad62, acadia16_424e25, sigradi2015_3.212m4, 4592, 90b7, fa8a, 482c, ascaad2014_021w3, 206a, 6d0f, 176f, caadria2016_197s9, 9d86, 8f37, sigradi2016_659o, 1d65, ecaade2015_178j38, efe7, c4f5, acadia14_435ab, 1d71, 7978, 2639, 9cdf, ecaade2016_067h17, 806f, ijac201614401g1, b8aa, 6a32, caadria2017_086j25, 63de, 250c, 56ff, sigradi2016_673dd, 306e, 8bd9, b0cc, 390f, 1eb5, 4a4c, 9900, eab3, 6e5a, ecaade2017_117s, 7783, 4bd5, d0d5, feee, caadria2017_055j18, f4ef, 55c5, 15dc, ecaade2014_066i15, 06a8, ea08, e2e6, bb86, ecaade2014_204y52, ecaade2017_211aa, acadia17_162z, 4152, ecaade2015_129r25, caadria2016_851b36, ijac201614102m1, acadia14_579a, c70c, 39bb, 0d0b, dda2, 8f5b, 9c7f, 3aaf, sigradi2014_018l1, ecaade2016_ws-dleadr68, 47c7, 9198, 882d, 7262, d9ba, cc6c, c856, 7bd2, ecaade2017_057dd, ecaade2014_111k25, acadia14_389f, d482, 4e51, 93e8, c7ea, 422f, 6573, f722, 1b72, bc3d, 5cdd, 1d08, b0a4, 617f, sigradi2016_357k, 015f, ecaade2014_111l25, ecaade2017_061g, 4610, sigradi2015_8.328l15, ecaade2013r_013y7, 7edd, a9b1, 05f3, c56a, 7487, bb5a, e4f3, bc6a, f552, sigradi2015_8.81r11, 887c, fa1a, ecaade2015_61p12, bab5, 6fbb, ae3c, ascaad2014_031k9, ef10, sigradi2014_197x6, 6b53, 172a, sigradi2016_814ww, a4b5, 7fc6, sigradi2014_114p9, 5cbe, 5e0f, 72a5, d12b, 4a05, a8e8, 3473, 1f19, 6bda, b2e2, 420d, c7d9, 1479, 6830, 499b, 3141, 5a1f, 6bd1, 3619, b79e, 7a7c, d387, b8e3, b7af, ef84, 3925, 2585, 9efb, d030, c78a, f3a6, 39c9, ae3e, a833, f2c6, 4240, ecaade2015_127u24, 0fe6, acadia14projects_365ap, c819, ecaade2014_113t26, a7d3, ijac201614104g4, 23b9, 7c5d, 327c, d07d, 99a1, 9122, 6f6c, 2562, 744f, efba, a2f7, ecaade2014_023s6, 3b56, 7989, 5100, sigradi2013_111u, b827, f106, 6669, caadria2016_353s15, eeb3, d6f3, fa22, 4442, 2a5a, 32ec, 81fe, ecaade2017_149g, 5a28, 0367, 988a, 7977, acadia16_332a20, 3aea, 71fb, 267f, ecaade2017_087n, ijac201412405t8, 9f08, 9e8e, 77bd, 999a, 04c9, caadria2015_126u20, ecaade2016_073e21, 4398, a067, ffd0, af12, acadia14_167v, 5cdb, 42bc, ascaad2016_045e19, e7dd, f075, 4fbb, f83a, ecaade2015_11d1, d449, d47d, 0569, f61f, 3ce4, 250d, ecaade2014_144y32, 603d, ecaade2015_59k11, 500d, ddf4, 7453, ecaade2015_115z22, 828a, c5b5, db4e, 541f, 0a05, d41f, 7f26, ea3b, 54be, a2ba, 1291, ijac201614408f5, acadia14_589j, 2822, 824b, 0c00, c050, ccc6, 1b90, ab52, sigradi2016_571ss, 0bd4, ecaade2015_256e58, a68e, 6200, 5ca7, f95c, 9d09, b958, sigradi2013_295e, 7230, sigradi2014_128x9, 4b14, 612e, e871, 3af7, 5ecc, 148f, 08e9, 962a, 86ad, 309f, 2983, 25dd, 9f54, 403c, 437f, 370b, 8787, 3a40, 5aa5, 9c1a, 57c8, 57c5, ecaade2017_079z, 1fb1, ecaade2017_032b, 2e83, 6407, 6061, b1ee, 846b, 7801, d463, 0aa4, 31db, e629, 5ea7, ijac201412403p6, ab90, sigradi2016_686tt, 7787, 7a8e, d7e7, 4274, 7466, ecaade2017_210w, caadria2015_185o27, 5906, ecaade2016_075w21, acadia14_445af, sigradi2016_732z, 1c7a, ecaade2016_130i36, caadria2015_150y23, f421, d969, feb0, bd96, d335, bb54, b85f, 9ed5, 234d, acadia14projects_111h, ecaade2016_072o20, 1fa1, caadria2015_064o7, 2a39, acadia14_619av, ecaade2016_bkoi65, bef2, 8131, b62a, 27cc, f87d, 8df9, caadria2017_058h20, bd38, caadria2016_333a15, 3a2d, 3cdc, ecaade2015_33j6, ad98, ijac201513302k10, 9dd8, 28b1, 431f, 0904, 0162, 5991, 4272, 54f2, 14bd, 84d1, 00bc, caadria2016_881c38, 28e9, 6664, ecaade2016_197g52, acadia16_184p12, ecaade2014_168x41, a428, ecaade2015_202j44, acadia17_403i, 4b93, f62f, 228c, 51c8, acadia17_608y, ijac201614102r1, sigradi2015_sp_11.303p31, 1dc5, b956, 2a9e, 4c63, d996, 31f2, cee2, caadria2016_013k2, c4bc, b3b3, 9f6c, 5685, d8fd, ee01, ecaade2014_157a39, 4711, 85e9, bdbc, 4eb4, 6fa2, c621, 1e51, 1ad9, be48, 3a84, d3d8, acadia14projects_435ay, d71e, 38dc, 56da, e523, 2fc8, a36d, sigradi2015_sp_8.284m30, ecaade2016_130x36, 7fe3, 7d09, 9e5a, b5d9, ecaade2016_042l11, 373e, acadia14projects_327b, a583, cb8a, de8a, ecaade2016_tkop66, 725a, 47f5, ecaade2015_231r52, df3a, acadia16_106j8, c142, ecaade2017_117w, d951, d03e, 1bfa, 53df, 8e3c, da99, 09d9, acadia15_381t16, bba6, cac2, d20b, 3e0a, 8336, sigradi2013_244t, acadia15_343e15, ecaade2013r_003k2, 2fc6, be84, sigradi2013_91m, 21b9, 70f8, 4f5d, 6d78, 22da, ecaade2015_332v71, 51c2, 09c1, cded, 8c65, ecaade2015_171i36, acadia14_75a, eff3, ecaade2015_217g48, sigradi2013_401t, acadia14_53j, 4e2e, caadria2017_016o6, 8671, 26a0, 1bbe, 176b, a0c2, 0e88, e0b6, ecaade2015_285d62, 71f2, 48cb, eb27, bbd4, f60f, 9d9f, 8f94, 3ee3, caadria2016_881a38, e663, 19db, c041, ffc0, ecaade2017_229jj, 71ce, caadria2017_054a18, e840, ff8c, e5e4, acadia14_479r, sigradi2016_637z, c167, b276, ba5e, 58a0, e95c, 4c22, sigradi2016_695o, ecaade2016_057p14, 78cb, 95e3, 4de7, acb6, 2356, ecaade2016_037d10, ecaade2016_119y32, ecaade2015_320n70, 8488, ijac201513102a2, 7ed0, ecaade2015_318u69, b217, eb0d, 0f7a, eeba, 140b, d29b, 38ae, 2b36, efd4, 4349, 57d8, 9caf, ascaad2016_038c15, 4141, ecaade2015_233v52, acadia16_344i20, b215, acadia16_352s21, 815f, 3782, ff35, ce4c, 4c39, 4fb3, f2b1, 19cd, 657b, f0ab, 4510, e68a, df12, 29e8, 193f, 61d2, 2b04, ijac201412306v2, b950, e62b, 8a27, 795c, acadia14projects_627az, 3b8e, acadia17_177k, d371, ecaade2014_224d57, a9af, ce87, f026, 6c3e, 3440, fe8d, af8a, ijac201614204z9, 17f4, b2a2, 1536, fda7, 207d, 7510, 5863, 2eb4, 7cbb, sigradi2016_807nn, 5a53, ddab, 134b, 72ee, sigradi2014_267m2, ascaad2016_017c7, ecf1, 931b, 9158, fe0d, 2173, 7651, ecaade2017_157kk, a0c1, cc18, ecaade2017_215f, 9eb7, caadria2016_517z21, fd01, sigradi2016_690a, 8ca3, 1e6d, ecaade2017_051t, f113, cccc, a7da, 63e9, ecaade2016_013k3, 6420, e833, c358, bdee, 7282, eda4, c085, 362c, 118c, 85bb, d280, 5004, 8cb1, 39c7, d804, 594e, b130, d20f, e3fc, 403d, 53bc, a2ed, ascaad2016_031m12, a817, 96a6, 4faf, 259c, 507e, acadia17_37ff, ijac201513303b11, 5521, e093, caadria2017_132j35, 733c, 7c1e, caadria2016_415w17, 1809, 3bcd, 93de, f9ed, acadia17_59c, af48, 766f, 762f, fb52, b453, 752e, ijac201614403e2, 112c, 337b, 9bd4, e086, c006, 651e, f40c, e6ad, f039, fcdc, 4a36, deba, daad, acadia14_671t, sigradi2015_8.189s13, 9591, eeef, 1001, caadria2015_067l8, 64e2, caadria2015_090v14, ecaade2017_056e, 4bf6, f272, 1f79, 8fde, 029e, acadia14_565h, acadia15_57l2, ac93, 73ec, 8da5, 6f8a, 022a, dd9e, d27f, aafd, e70c, 85f0, acadia14_409n, ecaade2017_255c, ecaade2015_215i47, d734, acadia14_339aj, d331, 580a, eb42, acadia17_100j, e3f0, 0686, 3401, 5101, b794, e51c, 1652, e046, ade9, 951e, 7af7, 6093, ijac201614201w6, 9298, 4ce1, acadia16_12j2, d927, 5aeb, 84eb, ecaade2017_157nn, ecaade2017_169ss, c861, d315, 5143, caadria2015_099p15, 1068, 4678, ecaade2015_59u11, 9ce8, caadria2016_321k14, 3a4e, 27d1, e85d, 2057, sigradi2014_015f1, ea00, ecaade2016_123k34, aa0a, e660, e7ec, 87ab, dc9e, 50de, 29a9, 9cf0, eb57, caadria2017_118x30, 55cd, c6a3, 31b2, 0d14, 5566, 50a1, c022, 124c, e790, 3048, 3656, 1f68, 4ec6, 6bd3, 7fa3, acadia14_153i, ae0b, b20b, ijac201614203v8, ecaade2017_031yy, 9275, 7033, 4ba0, dfd2, 3216, fb5c, 9c21, 0668, ec7c, caadria2016_829g35, d79d, ecef, a496, ascaad2016_039m15, 6e34, ecaade2017_229hh, a548, 93e9, sigradi2016_446e, dc79, 6ee3, a024, 7160, ecaade2017_269yy, 24da, 6b62, ijac201614208g13, 596b, 162e, 25e6, 5154, sigradi2015_3.345s5, e618, 11cd, 78e0, ecaade2014_168b42, b33c, 7500, 8f5d, sigradi2014_136d2, caadria2015_108y16, caadria2017_030z10, ecaade2016_077u22, f8be, 68f1, b231, 2904, ecaade2016_129n35, 8b00, e82e, 2a2e, 45d4, ascaad2014_029b8, caadria2016_383p16, 60a2, b508, 2bf4, 4d1c, 6542, 87be, f79c, b500, sigradi2015_7.203j10, 312e, ba9e, 6f55, 0ef7, acadia14projects_453g, 8464, 3394, 4049, caadria2016_579o24, acadia14projects_463ay, ecaade2017_194bb, f212, caadria2017_043d14, bb48, caadria2017_017h7, fb04, 82ae, ascaad2016_007z3, ijac201614202s7, ecaade2014_138i30, f0fc, acadia14_719m, a9b8, 78c9, 915d, f3e5, cf09, 5206, caadria2015_208k31, c4da, 9a52, f024, d690, 07c8, ecaade2017_170i, 43c3, acadia14projects_357an, 74d4, 093f, 2a73, 9df1, 1581, acadia14projects_101ad, cfed, ecaade2015_324x70, 67df, b18e, c2bb, 0139, 97b3, 8ee6, ff5d, 6ea8, e4b2, 8e16, 4ad1, caadria2016_045i3, 518f, 339c, 00d4, 557e, ecaade2014_011j2, 3f2f, 190b, 097b, acadia14projects_43at, 8b5c, 4a31, b481, acbd, 3330, f287, 45e0, 7c7d, 5641, 1967, facd, acadia15_137h5, ed4d, sigradi2016_450rr, f602, 6989, ff63, ascaad2016_005d3, 7c22, e0e4, c29d, a788, 8c7f, ec0b, ijac201614204t9, a989, c54c, f6e9, 5ca0, 4b04, 951c, 3876, acadia14projects_565r, 1715, dee6, 34e9, f8de, acadia14_101x, 6221, 9ba9, 4f9c, ecaade2017_161a, b3e3, fd19, sigradi2016_595cc, sigradi2013_117s, 11c9, 19e3, 97a6, 668f, caadria2016_683l29, 500e, ecaade2015_100s19, b6bd, d8b1, 1a16, caadria2016_725g31, 150b, 7ba0, 3851, sigradi2014_114k9, d6df, 7f39, 5c14, bd30, 2b3a, caadria2015_213o32, caadria2015_004l1, sigradi2013_248d, sigradi2016_737ee, 1cc7, 15ff, ecaade2015_35a7, acadia14_199al, ijac201412207g5, ecaade2016_223p58, 0c20, 6d4a, ec18, 9761, ecaade2017_257tt, 856c, 2531, 07ae, ed73, dfcb, aa37, 87b2, caadria2017_080k24, d69c, ecaade2016_073v20, sigradi2013_387, 7102, aa16, 8d14, 502c, 8660, 2876, ecaade2016_210e54, 5f03, b973, 1804, d5c7, 5f88, c273, 79a1, sigradi2015_11.196m26, a407, ecaade2017_282p, e017, 2850, f8b4, 1054, d508, ffb6, ecaade2013r_003m2, 963d, afb4, 675e, c2af, 0d3d, f0f7, d92a, 292d, ecaade2015_200l43, 89c2, 7ebb, ecaade2014_108e24, 6ce8, c78c, 506c, e7bc, a56a, d2eb, ecaade2015_18y2, 0d9a, sigradi2016_625oo, 7e9f, ijac201412207d5, 4ec0, caadria2017_185y44, 60de, ecaade2017_ws-parametricdesignff, b93c, c919, 7a42, 8008, 1ffe, 3313, sigradi2014_137l2, d721, caadria2017_035z11, ecaade2016_025w6, ecaade2014_180s45, ascaad2016_029w11, ecaade2017_100f, 00a4, ecaade2017_066u, 2cf9, a29a, ecaade2015_279z60, ab0d, c89b, e252, d40f, ecaade2015_207r46, 853f, fd09, 4131, e59f, ecaade2016_243x64, ecaade2015_59i11, 4eeb, 51a0, 6a7b, aaba, 0728, 8833, 7923, 0e61, 8970, 2667, bb0c, 681e, caadria2016_405c17, 8e28, 6537, 22cd, d7c1, 3817, 4234, 489f, d318, ff30, 3a19, e144, 7f9e, 6e52, sigradi2014_049m5, 4125, 401a, 1457, c799, 53a0, 8cee, c17b, 306f, ac7a, 54dc, cf47, 08f5, dd08, 1e6e, 5235, 8b94, d05c, 24fc, 109c, 15bd, 3381, 6a19, edba, 0902, b621, 2848, sigradi2016_673hh, b479, 20bc, e541, e30a, 833a, ecaade2015_27p5, 7b82, 3f6c, 604a, 03c0, c807, e904, 6202, 1bea, caadria2016_539f23, d2a8, 5527, 05dc, e98b, caadria2015_048n5, b4d2, ecaade2015_35o6, caadria2016_683k29, caadria2015_237s35, ceba, 64c4, 0bb1, cd78, 0c60, 36dc, 87b5, acadia14_117g, ee30, 32fc, acadia17_542ll, cca9, acadia15_311n12, 42a2, 4693, 5e8f, ac87, ecaade2015_229n51, d58b, 260b, sigradi2015_11.8k23, 85d8, 7a77, 03a9, f0b1, 4674, ecaade2017_046e, 1f6f, 959c, 100e, fe4c, 368e, e08e, 0ce5, daa3, 3e5b, 950c, 8a5c, acadia15_161l6, ecaade2017_301n, 839d, b006, f495, e56a, caadria2015_170u25, cb5d, 3586, 2a70, 7821, a676, bd66, 7ccf, c8c0, 9457, 44ae, 9948, 29aa, caadria2015_072m9, ecaade2017_269ss, 54c1, 3c77, sigradi2014_047i4, 73f8, a22f, dbbf, ecaade2014_217h55, caadria2015_188z27, 36db, sigradi2016_383hh, 4616, acadia14projects_565l, d267, ecaade2015_227t50, f72c, c06c, ecaade2014_168j42, b1df, ecaade2016_154e42, a275, 4de6, a1f9, 567f, 0a40, f5e5, 025e, acadia15_251o10, caadria2015_137n22, a448, caadria2015_061b7, 7ceb, 74e8, ecaade2014_052t12, 696b, 9000, 799d, 2337, 65f4, 59c9, f3e7, acadia15_161a6, adf1, 1bd0, ef1b, acadia16_184l12, sigradi2014_151o3, ijac201412407h1, 425d, d1da, c623, a055, 9539, 8835, 46c0, c67a, 92d5, d5e5, sigradi2013_311j, 64a3, acadia17_364yy, ascaad2016_042z16, e6f0, 946b, a0d2, acadia17_27o, e794, ecaade2014_214z54, 8f29, 95fc, 559a, ba2f, 1083, 6f1e, 10bb, 1639, a4eb, 9a02, 23a6, ecaade2017_256mm, caadria2016_703j30, acadia14projects_199ab, ecaade2015_317e69, 9e96, acadia17_358ll, 9180, f737, 6466, f865, 89f4, 3c57, 4b7b, 67f2, ecaade2015_333i72, ecaade2014_080i19, 15b6, sigradi2015_sp_8.6d30, e407, 1bef, d991, 2cbc, f550, 96c5, 39f8, 4038, 23c6, e11c, 0c17, 28f1, c429, ascaad2014_023u4, acadia14projects_281u, b378, 3480, e9a4, da39, 54e2, ecaade2015_193e40, fec5, 28a9, dafc, 6479, 13c9, b666, b4b6, ed8a, 8d64, 4c11, a34d, 13d5, 348f, cc76, d7d4, sigradi2014_345o8, ecaade2017_215x, d9a7, ecaade2014_149e34, caadria2017_132u35, 2e82, ecaade2017_112zz, d72c, 12f2, sigradi2013_397d, c79d, a93c, ecaade2014_198s51, ecaade2017_203ii, 8f3f, 2d20, caadria2017_016s6, acadia14projects_347aj, ad6d, a62e, a415, caadria2015_150f24, 57dd, 7936, f96b, acadia17_322h, 66f7, 6e11, ecaade2014_149d35, 894b, c55c, 4ad7, 72f0, 5839, 7fff, e581, acadia14projects_565aa, caadria2017_080j24, cc9c, caadria2015_084y12, fac4, 22fa, acadia14projects_479e, 30ef, a68d, 132b, 2778, 1f82, ecaade2017_143b, 34e2, f1cd, fe80, d29e, ecaade2017_017c, c55f, b983, acadia17_669i, 4df2, 081d, 1747, 394d, 5740, d510, acadia17_473g, c272, 8947, 74f1, 322f, 425c, ecaade2016_046y12, 8b31, caadria2016_663r28, caadria2016_819m34, cf2b, ecaade2017_009cc, 340f, e649, caadria2015_202w28, 9972, 0fc3, 9d8d, d029, de1b, ecaade2016_037z9, cbfe, caadria2017_122n31, d1a6, 0b4c, c6d8, f9d1, 54d5, 086a, 6c20, af31, 07f8, e1ae, ascaad2014_024d6, sigradi2014_172z4, 0d8c, dd09, 8f9a, e0fa, sigradi2016_534kk, 9f25, af07, b46f, 99ac, caadria2015_016s3, 37b2, ecaade2017_269mm, 1ed2, bb6a, d22b, 153d, ae77, 94c2, ecaade2014_132c29, 3397, 235d, 1215, acadia14projects_619as, 7ef8, 4bd1, 7029, 2187, 781e, 6527, df70, caadria2017_062x20, 568a, cf72, acadia14projects_681af, ecaade2014_149p34, 51d7, a2bd, 07a4, sigradi2013_111s, ecaade2017_252g, ecaade2017_215i, d83c, 1743, 82b3, acadia17_339oo, 5005, sigradi2013_268g, sigradi2015_3.65s2, d3c4, 8096, 0214, sigradi2016_590h, 2abd, 5cde, 672f, c264, d66c, b47f, 0ac1, caadria2015_213a33, caadria2015_213k33, 9e88, 6945, 654f, eb0e, 1118, caadria2016_167e7, 4cf7, ecaade2014_057o14, c548, 3e6e, 4b2a, 2165, b086, 6315, cf50, e9e0, 76c4, ascaad2016_026s10, d2d5, caadria2016_229x10, effc, 75c3, 5588, 2591, sigradi2014_266l2, ascaad2016_042s16, b50e, acadia14projects_177t, 9a6a, 9698, 4429, 1c93, 391e, ijac201412301n6, 5322, 645d, 4d4d, ecaade2014_163a40, 319d, 7888, f85c, 7bec, 2126, ascaad2014_034l1, 60a1, sigradi2015_3.212l4, 18c8, abc5, 46c9, 3a22, sigradi2016_421qq, e13d, 1b39, d3e9, caadria2015_213r32, 0d0e, f96a, 2077, a721, 4338, a903, 5cf7, caadria2017_056d19, ce7b, 4cd1, eaa0, ecaade2014_173l43, ecaade2016_132f37, 8dd6, 511e, ecaade2015_171h36, 34df, cac4, 5fe6, adbe, 12d6, a367, e929, 5288, 7857, 465c, 8c9b, 7824, ecaade2015_287l63, 88b6, db02, ecaade2016_067j16, ecaade2014_019k5, caadria2016_683x29, acadia14projects_135v, ijac201614102f2, ascaad2016_016v6, 9fc2, 6eae, sigradi2015_11.136u24, 2d9f, 96e2, 7224, d4cc, 8f7a, 9c75, be8b, 115a, ecaade2014_168f42, ecaade2015_64a13, 021c, 67a6, 775a, e2d6, 787e, 53a1, da07, 1016, 6bd2, 1538, 8434, 59d3, 4eaa, b831, 2a3d, b4d6, eb99, 6283, 61ab, acadia16_72i5, ecaade2014_029w7, 3efb, fa14, 6ca4, 5e1f, 8196, 88ac, d091, 1f8d, 0284, 0518, efa9, cfaf, da64, acadia15_81z2, f230, a3ba, ascaad2014_028n7, f150, 3b83, f9a9, 31c8, 3f2e, f886, caadria2017_136t36, fe47, a44f, 1c03, 92d6, a374, 6d23, acadia17_648ll, caadria2015_139f23, acadia16_72j5, 8f6f, 9bb7, acadia17_637c, acadia17_358pp, c7de, d6c7, 135b, acadia14projects_709ap, e748, da18, 6b80, cba0, 5977, 2d56, 2971, 3c18, acadia16_12b2, 077a, ecaade2015_37f7, 86a8, b2de, ca42, f8fb, 207a, dbe8, ecaade2015_55s10, c32a, 13fe, c5ac, f685, 03af, fe95, f7f9, ea9d, 0dde, 9644, 8ec7, 2d75, 80a9, ascaad2014_013y6, e5b9, 4796, 2cc2, sigradi2013_347o, bda1, caadria2015_124j20, 55d7, 4837, 3694, 1411, abbe, 6374, 6af5, 7a4e, 5fcd, sigradi2015_11.166b26, 7696, 7e7f, 17d2, d674, 2574, c7ca, 97eb, ecaade2014_146u33, 044d, 794b, c202, caadria2017_174h42, f8a8, 0316, 4508, 1832, 470a, fe97, 5de9, 5ffd, 8272, d462, sigradi2013_263p, 497f, 582e, a3b0, 168a, 3f2c, a1a3, dfdf, 157f, 9945, ecaade2014_180j45, acadia17_101s, 9e36, bd31, 6a1c, 8c5e, cc5a, ecaade2016_015a4, 2eef, ecaade2014_163c40, 1463, 81e9, 8efe, 46a2, cf33, 9391, 7ec4, c553, bfdd, 8bc9, 2d97, 6007, 74fb, 59dd, 990a, f667, ecaade2017_059kk, b211, 6b28, sigradi2016_470w, 4093, db94, 96aa, cfcb, 9cac, d31d, cf31, d5cc, 1b1f, ecaade2017_184ll, 6d49, 9048, aebe, acadia17_628rr, 76fa, acadia17_637k, 8d6b, 819b, a110, ecaade2014_169k42, 6431, acadia17_648r, 1615, e62d, ecaade2016_191l51, 1413, d270, d560, 2d4e, b6b9, c68f, 08ab, ijac201412302i7, sigradi2014_077g7, sigradi2013_158c, a1ea, caadria2016_003k1, ecaade2017_244jj, b14e, 2bc8, 9b5e, b289, 6014, caadria2017_015b5, fbc7, sigradi2015_10.74p18, caadria2016_621r26, 981f, 6fab, d2a1, fbe6, 1c0e, b714, ecaade2014_052i12, f981, c9b9, 6e10, sigradi2016_441oo, d1ac, 8089, 2873, e889, 8cc6, c05b, 097c, bb3c, 3a0b, f0b7, 1c48, e170, 0c65, 210b, 0a5a, 5f27, e7a1, ea1d, 2812, bbd3, e59e, 614c, fe8b, de2a, sigradi2015_8.41s10, 3471, ecaade2017_122ww, bc4f, sigradi2015_9.152o16, acadia17_455y, e4e7, a554, 37b3, 8cdd, acadia17_231aa, db22, b844, 08b6, bb03, ef0c, 503c, 9652, sigradi2015_sp_4.388x29, 9b30, bcfb, 4316, ecaade2017_047n, 7e35, 4dad, fb33, d056, e589, ef32, a94d, 1d76, f202, fcab, caadria2017_115o30, 2fb3, ecaade2015_205v44, d100, 2bca, 0243, f5cc, 3b57, bb1c, 754c, 3dec, ecaade2016_185c50, d3db, cf5c, 9ac4, 3840, c3fe, 7385, 0489, 2f41, c508, a27b, 8687, 9557, efd5, ecaade2017_302gg, 9504, c4e0, 0b4a, cae7, 0d34, 69d4, 1dc6, 67e7, 2c1d, ca22, bb45, f4b1, 1968, 2684, aab9, b36f, ea98, eedb, ecaade2017_140dd, 0bbb, e31c, b18c, 3066, b995, 80a2, d83d, b658, ecaade2017_006nn, acadia14projects_531n, 3ed5, acadia17_454z, aa02, ecaade2015_22t4, c21d, ecaade2016_065z15, ba2d, 0e6b, ca69, 7307, bfc6, caadria2017_163u40, 233c, 05db, f255, 8053, 3318, 1e3e, 4949, d2c1, e4ad, ecaade2017_249c, 30da, 8b38, ecaade2017_066v, 4e70, e937, 8c58, 5952, 9ce5, 9d19, ascaad2016_038x14, 9e46, 63c1, 1431, ad57, d9f1, 95b5, c47d, eb5d, bc26, 77dd, aa95, 0993, acadia17_283ss, c795, e414, affe, 4a85, 7de3, f4fc, sigradi2015_11.165s25, b683, 035d, 7de8, e003, ecaade2015_336d73, ebf7, ijac201614201b7, 1aa0, 795e, ecaade2013r_012n7, 518d, 5561, b291, ecaade2017_054y, f266, acadia14projects_177ae, ecaade2016_104t28, ecaade2014_204f53, 9795, 11ac, b520, a90b, 0e72, 4d03, 1d13, acadia16_270e17, 0507, d65e, cbc1, 3b69, a1d4, 0a64, ecaade2014_015t3, c6b9, acadia15_395x16, 44c6, e810, 6138, 9ae1, df35, 12f6, 937a, ecaade2015_247f56, 1685, a044, 1461, 2e5e, ascaad2016_022l9, ecaade2017_124j, ecaade2016_072h20, b90c, 34b4, f6e8, e77e, 4846, 40a9, aaac, b448, caadria2017_183e44, 0455, 7279, 6207, acadia14_479as, edf7, 8cb9, ecaade2017_017y, b121, b034, ad92, e132, 290a, 4252, acadia14_101aa, ecaade2015_247e56, 1690, 54a6, 7e17, ce58, 3ce0, e406, acadia14projects_63ai, d643, ecaade2016_018f5, 1f4f, sigradi2014_074l6, afce, 0b9d, ijac201412408x2, 8355, 57c1, 7678, db27, ecaade2017_019gg, 89a9, 6a80, 50bb, 962b, ijac201614407n4, 296c, 657e, ecaade2015_248l56, acadia15_203m8, sigradi2014_159f4, fa5c, 064a, 4599, 57ba, aadb, 58ad, 964e, 0f3d, sigradi2016_512a, ecaade2016_224y59, 6706, 53d9, 156a, 7fb9, beaa, 468c, d8e1, 1b04, 0ff6, d21b, b7ce, ff05, b442, 8386, 06b4, 3a9e, 1721, ecaade2017_184jj, f919, a187, 6d8a, 2260, caadria2017_054d18, ecaade2015_317g69, caadria2016_601d25, b455, 0629, ecaade2017_017k, a6d7, 4513, 1577, b176, ecaade2016_017m4, 227f, ecaade2015_304e67, ecaade2014_015j3, f7f5, 0e66, 9173, 8c34, 2243, bf0b, 6182, 5b59, 5e05, 5750, acadia17_26a, ecaade2017_254kk, ecaade2015_170o35, 5161, ecaade2017_199q, caadria2016_851u35, 91aa, acadia16_106k8, 7b3a, 04ce, 5c8e, e4df, ea59, 5339, 8758, 8c18, dc53, 69e5, e51e, 9fd4, 340a, ecaade2017_029bb, d417, ccd3, 19c7, c776, 5fa5, f441, ea96, 37ea, a1e3, 4cc5, 6538, ecaade2017_087o, def6, ac36, sigradi2016_382cc, ecaade2017_051q, 4654, 5472, sigradi2013_400z, 50f8, c8b4, 86bc, 9463, 9d00, 1806, 6c7e, d428, sigradi2015_11.8p23, sigradi2016_484zz, 74cc, 78ec, 8985, cff5, 86e2, sigradi2016_446j, c150, 5a5a, d44f, acadia17_678dd, de49, d37e, f345, ecaade2017_225d, acadia17_257d, 1b97, 56d6, acadia14_601ag, ecaade2017_117cc, 937f, 74a0, c40f, cccb, acadia17_36x, 2f35, 3a05, 9052, acff, ecaade2015_301u65, caadria2016_073a4, ecaade2017_169hh, 7f2d, ecaade2017_029q, c43c, ijac201614101e1, acadia16_88p6, acadia17_390gg, 3ccb, 4cce, sigradi2014_313j6, 79d9, 8897, 8ef2, f041, 0ee3, 4447, 6203, 4d50, 06c3, a179, 67dc, 44d6, 2660, af7a, ijac201412408h2, 1061, 4a97, 0159, a3e9, 8147, acadia17_365c, fd6c, c8a8, ijac201513201k5, caadria2015_181b27, 48fd, d072, sigradi2016_375g, 7e4c, 478d, ijac201614205i10, 7cd7, 68a3, 6852, acadia17_348j, 02f9, 6997, c713, sigradi2016_724uu, 7b74, 842c, 579a, 7d03, 8c36, d07b, 0d9d, 92ac, ebfb, e7e3, a084, 0b3f, 9d56, 2cc7, 98a1, 55b8, 778c, 2a64, ef41, 9a1e, a78e, 2911, a388, c3c3, ecaade2016_045l12, ecaade2014_151w35, ecaade2016_067u16, 7ec8, 2d25, acadia14projects_609at, 3f09, sigradi2016_732g, 35e3, acadia17_221y, 9e26, 8bff, ecaade2016_130z36, c7d5, 42d1, e69f, 9862, e63d, ascaad2016_020z7, ijac201614405b4, 0c36, d8ff, 90c1, a552, 649e, bda8, 38c2, 305d, 3df2, ecaade2015_194z40, 26a8, afee, bcf5, c63b, ecaade2014_067e16, 87ca, caadria2016_589x24, cd74, acadia14_177ah, ecaade2015_27s5, ijac201513203h7, 5200, 1ba9, 9ad9, sigradi2013_364u, ecaade2015_196a42, 7d75, 2526, 6280, c081, 9e0c, caadria2017_051a17, 714a, 4e1a, 8d4e, 3248, f11d, 8099, 4b22, e26f, 4216, b532, ijac201614403j2, dde5, 552f, 776e, caadria2015_150c24, dc13, 6a1b, 459a, a88e, 4b28, 3a43, bdb6, ecaade2016_033b9, ecaade2017_192i, c09f, e622, f7ce, 6a2f, 5dc7, 757c, 2634, 3386, a575, 2c35, 35dd, 7868, 7adb, a534, 278c, 4309, 27f7, ecaade2016_mrth66, acadia14_579j, 94dd, bef5, cec7, e2e7, ecaade2017_183aa, 988d, acadia17_598b, d9e7, a880, 6c6d, b4fd, caadria2016_703h30, abf2, c81a, 6e3d, e952, 2e8d, f2d4, cc71, 82f0, 989e, 0de8, sigradi2015_4.52n6, ecaade2014_094h22, ascaad2016_048g20, 9331, f32b, 041d, bb70, sigradi2015_12.215r27, 589c, a1b1, 90a2, 33e2, ecaade2014_159r39, 5c3d, ecaade2014_108g24, 9853, 47eb, 9712, f3dc, 1780, c41c, ecaade2014_138d30, 0060, 1b6e, 4638, acadia14_601z, 9133, ac95, bf5b, 64a0, 904c, 5310, 50b4, 455f, 9362, abde, 48ec, 5203, 6789, 4255, 6acb, 5600, ecaade2015_83g16, 6059, 99b4, 5731, b5da, a779, ece6, 1c8d, d1c6, f177, f963, 2191, a3d6, 4890, ascaad2014_019r2, 3867, 0cca, d5e6, d6f0, f208, ecaade2017_057o, f55d, ff94, f8bb, 8454, 43e5, ecaade2014_225s58, fe91, 5532, 0ce0, 24d2, 7253, 358d, a6d1, e7e7, b4d5, caadria2016_177e8, 2745, caadria2017_004h2, b647, 138a, dc8c, sigradi2013_226r, d664, 4e42, aea4, ecaade2014_218w55, 5d2d, 29e9, 34e6, 658f, 67e4, 8c7b, 8448, a348, ecaade2016_091j25, 1f09, 562d, ecaade2017_253y, 4864, sigradi2016_490ff, c422, 80a7, 3cfe, 46b0, 6d8b, 7c49, ecaade2017_grii, 25f4, ecaade2014_100c23, sigradi2016_773y, f027, 611d, 1005, 33f7, 467d, sigradi2013_244s, ascaad2014_012e6, aa68, 3f93, da0a, 11c0, acadia14projects_267j, 8b0e, dac6, a651, 3ecf, 0ade, ecaade2015_317a69, e675, 6f9b, 5874, ecaade2013r_003g3, ecaade2015_127e25, 2e50, 5831, f3e6, acadia14projects_699p, 1a14, 2663, 0a01, a22c, d7ee, f8c0, 9bed, 974e, 9959, 4a67, 8e52, 08fe, f274, ijac201412204n2, 2dd1, 1969, 30a6, 29e5, 3639, f143, 0036, 0276, acadia14projects_601aa, 05f9, eb4f, 630c, ac7d, 40e3, 2958, ecaade2015_285f62, ecaade2017_101u, sigradi2016_560bb, 3687, sigradi2014_074n6, acadia14projects_291av, ecaade2015_61m12, 0d86, f55a, 6929, 9fb3, ecaade2015_158w33, ijac201412408k1, e1b0, acadia17_358y, 9cb6, c675, acadia15_395c17, ecaade2015_205t44, 12cc, 0e2a, ijac201614302b2, ecaade2016_099l27, 846c, caadria2017_001e1, 0231, fae3, c1e7, c562, a098, 1868, 8ba2, e0bd, 00ca, acadia14_339ae, 2b7b, 1852, 5783, acadia17_413bb, 2055, 8728, d3b3, 3aab, 57ab, caadria2016_683n29, ecaade2014_022w5, a1f5, 2efe, 24aa, 48fe, 87f2, 10bf, d52b, ecaade2015_271v59, fac0, ecaade2016_121o33, c4bf, 0a4f, 55d9, 07c1, 1d6e, sigradi2016_484h, d6d5, 6896, sigradi2016_777ee, d3c1, 1254, f61b, 0626, 9b83, 9665, 80bf, acadia14projects_479i, d569, 9bfc, f93a, 3965, 0aa2, ecaade2017_080ii, 334d, 3ab0, ecaade2015_138h27, acadia14projects_63ar, 57c4, ef82, ecaade2016_095h26, cdf2, 212e, a55f, 9313, d2a2, a8c7, 899e, 2787, d3ae, ecaade2014_175t43, 0229, 5cfc, b583, ijac201513305o12, faed, d3ec, 9798, f9fd, 351a, sigradi2016_714pp, e967, bac4, 546c, acadia16_244v15, 537d, sigradi2016_673ee, sigradi2014_282m3, acadia15_497i22, 5f00, acadia14_291av, b87d, 4fe0, ffb5, 5672, 82c4, f4f1, 72e9, e4dd, sigradi2015_6.42a8, ecaade2017_085h, 844f, 078d, 30e7, e30c, ecaade2014_014d3, 6a02, cc4e, 2338, bf57, 5ccf, ba9b, e2e3, 4913, ecaade2016_102g28, acadia14projects_719p, b346, 245d, caadria2016_395y16, f952, eb5c, sigradi2013_158u, a36c, caadria2017_147z38, 8620, ecaade2017_grib, 7dad, ecaade2016_175j49, acadia14_671m, ijac201614207m11, ca4c, edaa, acadia14_435aw, d435, 1d54, 640d, ecaade2015_261h58, e19a, 3c4e, a016, af55, 015d, b99f, ijac201412203c2, b7a6, 6442, df1e, 8fbc, 869e, c339, 6a61, 0dbe, ef8c, fe05, ab30, c972, ecaade2017_308jj, 60d0, cd76, ecaade2016_241g64, 743a, c441, f31b, e3ad, f854, ecaade2017_108a, 537b, 6f84, cd37, a89d, ec78, 4eca, 32f7, 4cc9, caadria2015_218s33, efd6, ad76, 9a2a, 4ab6, 77d7, 40b1, acadia14projects_145af, 3213, c0a5, c72c, 09a5, d75d, 7b90, e482, ecaade2015_231s52, cd5c, c838, cddd, 6234, ffc9, 0cb2, b814, ab5a, 3370, c19e, 58c5, 0a62, e012, d4c7, acadia15_431l18, ascaad2014_017r1, ce24, acadia17_542nn, caadria2016_249m11, 08f8, 12d5, ecaade2016_023m6, 3074, 4a49, cbb3, 3880, e089, sigradi2016_770p, ecaade2016_230d62, acadia17_618mm, f979, ecaade2017_293vv, 3f7f, 30fd, dc54, ee2f, ecaade2016_243u64, cefb, b258, ecaade2017_085ww, 26f2, 60a3, 2e1e, ef95, ascaad2016_003z1, cb72, fcfe, 45aa, 23a4, 2658, 9e4e, ca4a, 32e9, 6350, 6190, ecaade2015_116m23, 2883, 94cd, 141b, ec97, 6957, 35cd, e020, 3fc7, 6eeb, 8fec, e48f, 6c93, ijac201614208a14, b0ae, ecaade2014_029x7, ecaade2015_273e60, c228, caadria2015_102a16, ac5f, 2e22, c18e, e8ce, a945, ijac201513205u7, 250b, 72f5, a7e5, 9528, 8041, 9dbe, 5438, sigradi2016_695p, ca4d, a7f4, 40f9, 077b, 64fa, f7f7, 79bf, c445, ascaad2014_003t1, 23ff, c0a9, c2b8, sigradi2013_397i, 2cf7, 2da1, ecaade2014_038e10, 66fc, e615, 15c2, 6bf5, 196c, caadria2016_777d33, sigradi2014_169p4, ascaad2016_045w18, 6b5c, ecaade2014_089o21, caadria2016_353x15, b41a, c0e1, 4fcf, sigradi2014_141s2, 9011, sigradi2016_490mm, 3346, 3fe4, 7f9a, bf3c, 5544, caadria2017_016a7, b660, fb42, bca6, 24d1, 494b, f245, df47, 6ef0, 93fb, fbec, 2a50, sigradi2014_330s7, caadria2015_081s11, 04c4, 7bf5, a1f8, 99e8, caadria2017_046v14, a161, 9e24, af4e, 8b4d, f896, 0503, e181, 48e7, sigradi2013_313, acadia14projects_619x, acadia14projects_709am, 4b99, 2006, a2db, 2c02, 84e7, 6fbc, d125, 4b1f, fec4, f884, c9b0, ebce, 2240, 64c3, 410e, ecaade2016_bkor65, 8480, 5226, dba1, 6ad1, b872, ecaade2017_006rr, bdb0, 3a3a, acadia17_491x, ijac201614104c4, 38f5, b94a, ecaade2017_051x, 6a45, acadia14projects_531v, ecaade2017_277gg, ijac201412205o4, d58d, e027, 17a8, 17c0, 3bb0, fdbc, 90f1, ecaade2017_227p, df8a, 478a, 1fa3, sigradi2013_268f, 8db9, caadria2015_208x30, 6952, 4db0, f162, b0cb, caadria2016_507k21, 40e0, e8e0, 9eab, d028, 70c8, 16f2, 9de9, caadria2015_194v28, caadria2015_049e6, fa1f, 7340, 3fc8, 98df, acadia14_267o, 04e4, f56f, 7c5e, c714, e3c0, acadia14_375ax, 451d, b822, ecaade2016_032z8, 0051, 8e24, de51, 7297, 5980, 5e79, c1ed, 985d, ecaade2017_032e, dc42, e1f9, a8ee, bdb4, 790c, f314, ecaade2016_045f12, c399, 1670, 2630, 4b47, f4e8, 51be, ecaade2017_169ii, 7611, 7b1d, acadia14projects_177w, 3a29, caadria2017_023y8, 8144, 0090, 793c, 084c, e18a, 7180, 099d, ecaade2015_138v26, ascaad2014_033y9, c761, caadria2015_145u23, 7336, c680, f003, 03bb, b56b, caadria2016_085e4, 548e, ijac201513102y1, 7193, ecaade2014_151e36, caadria2017_057p19, 0b0e, b9a4, 3d22, 5402, 72fc, 7509, acadia16_62x4, ecaade2014_072i17, be0b, 3e09, 55ff, bbba, acadia17_435l, 75ff, 950e, ecaade2015_307o67, sigradi2016_695t, b48a, e326, 6c38, 73cc, 6e7d, 0e22, 3a1e, e0ae, ecaade2015_114j22, 80bc, fd33, e258, ecaade2016_106k29, b0c1, 9be4, ce38, 8960, b684, ace1, fe41, 999d, 87fc, acadia17_258g, 1c78, b411, d8bf, 7bda, 95d6, 562f, cef0, d607, 1079, caadria2015_117v18, 1531, 0b48, d8ca, ec03, ecaade2016_222c57, acadia14_53l, a4dc, ecaade2014_010l1, e4d2, 6814, 0929, 186b, ecaade2014_180o45, a7a6, cb7c, 90fe, sigradi2016_817p, caadria2017_043y13, daf4, sigradi2014_151d3, 240c, aa72, df80, caca, sigradi2016_381n, b986, 616f, 4023, 4101, ecaade2014_071x16, 54f3, 1801, 747c, ecaade2014_052l12, 2115, 1977, fc3a, caadria2016_157u6, bcd5, 9d64, fd64, 2152, 3fa2, sigradi2015_10.7i18, afc8, d5bb, 5adc, ijac201412303g8, 6b2d, fb3f, 1ee2, 5548, ae61, ed86, 1c34, sigradi2015_8.328r15, 101b, 1263, ecaade2016_123e34, 8bab, ecaade2016_047h13, b9c4, 8bf8, d329, 0ed1, 462f, 7625, 8e7b, 2ac2, 1aed, 6c78, 5355, b518, acadia14_435at, ecaade2017_053k, eb2f, 82a5, e005, ecaade2016_147x40, 07c5, 17b1, 5233, acadia14_63ae, f2b5, 079b, 02f7, b596, c4a2, 0a59, 7ffa, a4c6, e59d, acadia14_23aa, ecaade2014_042j10, cb47, a39c, acadia15_371n16, d44e, 436b, ecaade2017_201e, b76e, bd5e, ecaade2017_099uu, bc2c, b45a, 5843, f2ad, a449, acadia14_177v, b5f2, 31cd, ecaade2015_207d46, 5480, 7d60, 7893, bcf8, 7c51, eddc, 7356, 479a, 9ee4, e463, 3273, a72f, 5876, 0e6d, ea45, dae9, ecaade2016_057m14, ca0f, d9fb, a9f0, ca55, ecaade2015_72v13, 3e58, 3fc4, 0a90, e392, ascaad2014_029l8, 5057, 21f6, 931d, 6299, 7640, ecaade2014_086p20, 3e7c, sigradi2014_250r9, 317e, 064f, 59d4, 50d3, 49d5, 9e2c, 2844, a915, 212a, 34bf, f94b, ecaade2017_213d, fa70, e824, 4db4, 2720, 2b1a, 186f, ecaade2015_138k28, a00c, caadria2017_041x12, cb6b, 0f14, b169, acadia17_390mm, 770d, 5cc5, sigradi2014_263g1, acadia14projects_219d, ijac201412301x6, a34e, fb36, 7f3a, c64c, 7a23, d295, f2f8, ijac201614208k13, caadria2016_641u27, e670, a85f, caadria2016_713y30, acadia17_162m, a9fd, be9d, d178, 6903, 3728, a1ca, cc99, 3b84, b430, eb7b, ecaade2017_288aa, 9185, ff73, 5ebf, e93a, 96da, 11c7, 9465, ae59, 3f21, 4158, e45a, ecaade2015_329i71, 847f, 9613, c550, dc3c, c1d5, a1ee, acadia15_211t8, 80d2, 8447, 13b7, ab9c, b7c9, 3097, e742, 7480, d23f, 778d, ad7a, ecaade2014_186h47, 3042, 4504, ijac201412405o8, 8d9e, acadia14_317u, 7d2e, 53ab, 4493, a393, 005a, acadia16_116t8, 7e75, 9e87, 966d, 5870, b79c, 7b11, b44f, 4ced, sigradi2013_285z, 8f68, e9b2, f301, 6e1d, 5062, bead, a074, ecaade2013r_004y3, a11a, 357c, d19c, 95a2, ecaade2016_110k30, 4ad0, caadria2016_353r15, acadia16_62i4, db0e, ecaade2015_320k70, 889b, d961, 6a40, f593, ecaade2017_302vv, aeff, caee, 44c5, ijac201513302d10, acadia17_520j, e3da, caadria2015_206n30, caadria2015_102w15, ecaade2015_293v63, sigradi2013_414r, 8bec, 9c18, ac29, c98b, dadf, dbff, f5bb, c5c3, a214, 4fb7, 1ee8, ecaade2015_329m71, 44a8, acadia17_329w, bb1a, sigradi2016_490jj, 20be, caadria2015_213f33, 4648, f73c, 583b, f5a2, 0160, 2e17, ee60, caadria2016_601f25, acadia14projects_479o, d3eb, acadia14_101s, 3e3c, 3182, acadia16_130k9, sigradi2016_764j, ecaade2016_072k20, 303a, 87d0, acadia14projects_339x, 627f, 6e6e, 4ab7, d3b8, ffbc, 3fec, caadria2015_004i1, a80f, 3a50, 3bdb, caadria2015_073d10, 98af, f4aa, 1495, 308f, e77a, c16d, 3d51, 0e4d, d633, 5493, afd5, 5016, f018, e367, bbb7, e662, cf2e, 76c6, sigradi2013_189m, 6bae, b7a1, 89f3, 6bf4, 34c8, 885f, 010b, ecaade2017_169uu, ecaade2016_230s62, 83ca, aaf1, f9d5, 3634, 3cd5, b56a, 535a, 9cd3, 55b3, ascaad2016_035t13, 2e05, 452b, 94ae, 4288, caadria2017_074k23, ce8b, acadia15_483z20, 06ba, 4fe4, 6f4f, e94f, 5116, b27e, f70d, ecaade2016_mrte66, sigradi2016_805ff, acadia15_211o8, 01c3, 55e2, a151, 863f, 5eba, 8be8, 7b6c, caadria2017_163g41, ijac201614306v3, ecaade2014_133v29, e8dd, e356, da50, ceb9, 3857, 737d, sigradi2016_455c, 30f9, 4109, 36b4, 009b, 73e0, acadia14projects_479j, 4a57, 9c7b, a2e3, caadria2017_107m28, f893, 71c8, ecaade2017_108t, dcf9, 2f5f, caadria2015_102x15, 77ee, 5826, 96be, aac1, beb9, 19f1, 5dd4, ascaad2014_005l3, b4f7, 9d78, 6183, 0814, 2a97, ecaade2017_069ee, eb14, 3fd3, 4d29, 0804, fa3e, bad8, b5c7, 642e, c892, acadia17_307ll, 407b, 5e82, ef2d, 1683, 90ba, 86fd, 93f7, 816d, 195a, 5bc3, 2dfe, c9b5, sigradi2014_036r2, bf3f, 88c4, ecaade2016_079p23, f49e, a060, f4d3, cf39, 9d24, 236a, 20d3, a857, f4d7, cb1e, 3be2, d145, a26f, d436, 9f40, 9220, 7d26, 498c, ecaade2015_61c12, sigradi2016_654zz, ecaade2017_277ww, 276e, ijac201412207h5, ijac201614105o5, 75e8, acadia14projects_445ac, 8c44, ff1e, acadia14_539a, 6734, 41eb, de9d, sigradi2014_032m2, 5dec, sigradi2013_184z, ecaade2015_196e42, 7d2d, acadia14_247i, 88ec, db68, 324e, d3da, cfe3, 229c, 209f, ijac201412304m1, f023, 0dd5, 037b, f574, eb3c, ecaade2017_306p, 60ef, d153, 6c48, e913, acadia14_311w, 07ff, e7c1, 8f87, acadia17_100o, caadria2017_145j38, 354d, 65d8, ecaade2017_309oo, 5345, 4617, ascaad2016_021h8, af6a, 220f, 4f68, 50c2, 8385, 3189, da56, ab87, d41a, defd, 7c54, acadia14projects_655aa, acadia14projects_549r, 1d7a, ef15, d498, 24c7, 8562, 59da, 7733, 1c32, ad4a, 2e08, 31d0, 9252, 3169, ecaade2017_228w, 381c, 4d86, aa2b, sigradi2016_537a, 3948, debc, ba63, e67a, de67, f065, f0cf, a790, caadria2017_033s11, ecaade2014_066r15, 6df9, 231b, 1771, 179c, sigradi2016_407u, acadia16_12f2, df83, 7617, 0eb5, sigradi2015_sp_10.179h31, 2625, sigradi2016_441nn, e9be, caadria2017_118t30, e206, dc4f, dff1, 939c, dcf4, c994, f047, 828f, sigradi2015_11.165k25, 0037, b139, 2fa3, 003c, 114b, 39e7, 247b, ijac201412403k6, 198a, 95cf, acadia14projects_199ai, 2670, acadia15_263a11, acadia16_62f4, caadria2017_023j9, a46f, f087, 8e62, 329d, f7a8, 66be, caadria2017_016e6, caadria2017_122o31, sigradi2015_9.347k17, 422d, 4b5d, 1a52, 8086, d73e, 7305, ascaad2014_017z9, 6834, ecaade2016_217o55, 9b35, caadria2015_081s12, 70e2, ijac201513203m7, 1d25, 3152, 8517, 1cf7, 3e4d, ecaade2014_023r6, 473f, 1b0e, 2e53, ecaade2017_229ii, acadia16_478r28, 4824, 0c63, c780, ecaade2014_208f54, 94b5, f0c5, 7605, ecaade2017_173mm, 7eb2, 02a1, 34ee, 9770, 702c, ascaad2014_026y6, acadia14projects_579d, 8276, cc25, a42a, ecaade2017_049vv, 1dba, 9429, ecaade2016_126n34, ecaade2016_006l1, 1272, caadria2017_063a21, sigradi2016_488o, ecaade2017_164w, 0306, ecaade2013r_001k1, 772b, ecaade2017_059uu, 2979, 2b11, 271e, acadia14_47h, b7c6, 4689, 2da2, caadria2016_745y31, 84de, 14f3, bffa, 27bc, 09b5, 6a0a, 6e16, a3ee, caadria2015_073i10, 0d2c, 21c9, 5741, 7134, ecaade2014_186b48, 7958, 8c81, 63e1, 2f6b, 82a7, 784a, 9803, 96e6, e432, 856a, caadria2016_725f31, cc95, caadria2015_181d27, acadia16_260t16, 614f, f035, ecaade2017_072f, 4ef3, d213, 2ab2, 3e2e, 3ba7, aa7b, 90d9, dd9d, 31f8, ascaad2014_017e1, a0e7, a81e, ecaade2017_234k, bdf6, 9003, 7e7e, 7cb9, 9a18, ecaade2014_153d37, 2cc5, 2018, 2ab0, 95c7, 783e, fed8, 134d, 13ce, b2f1, 0b01, sigradi2016_686yy, ecaade2014_052j13, b05f, 5b91, 928f, e315, de56, b06e, sigradi2014_114n9, f1c6, 3824, caadria2016_663m28, 78c7, ecaade2017_271l, 008f, ecaade2015_138f28, f64a, bfae, 5e45, 354c, f34d, 3ec6, 1503, 69ae, ea91, ecaade2014_038w9, ecaade2017_140cc, caadria2017_072b23, f0e4, sigradi2016_448n, ecaade2017_225f, 02e6, sigradi2014_271n2, 3d17, a211, 070c, 75d9, acadia14projects_177ab, ecaade2016_163h45, cdd0, c158, 9cdc, 36d6, acadia17_296q, ef68, e385, decf, 97a5, 1778, 1579, 46e8, d720, ad14, 383e, ecaade2017_017f, 4ed7, ecaade2017_208m, 2114, 4079, f1da, be74, 18a8, ijac201614308d5, 2141, acadia16_214z13, f14a, sigradi2015_10.307a21, 779a, caadria2015_190h28, ecaade2015_17t2, feb6, 3b25, ef56, 6395, ac76, 2d2a, 5658, abb3, 24d5, 7140, ac3a, 3cb2, f894, acadia14_317s, 1d07, 2007, 4c60, 5a01, 3496, 7df1, 06aa, 1617, ed90, e247, a4f0, acadia16_12e2, 5a46, 54d4, a843, sigradi2015_10.267t20, 598d, 93d1, 273f, 2347, caadria2015_130t21, 8033, 9b66, acadia14projects_291al, 69b0, caadria2016_631g27, 89cf, acadia14_63ao, 2d40, 0613, 0aaa, 8fdb, 0572, 75ab, 14a7, ecaade2016_036r9, ecaade2014_042n10, 72b8, 5a0b, 63b1, 11de, acadia14_627a, sigradi2013_74f, ecaade2017_048ll, caadria2017_043a14, c572, 839b, 1f63, ecaade2016_127b35, sigradi2013_313n, 88ad, e1ee, ascaad2016_045z18, ecaade2017_050e, 24ce, sigradi2013_294u, acadia17_290c, c794, acadia17_373m, 4f5c, 411b, 41a8, 85a3, 6f9c, ijac201614305k3, 3ab2, 6215, 8a66, 5c09, 7a50, caadria2017_175h43, 1044, 0957, 10e3, bedc, 9256, ecaade2017_059zz, sigradi2016_590m, 63a3, 2d4d, 579f, ascaad2014_004j2, 6a0c, 78ee, f651, ascaad2014_014u7, a28c, ecaade2017_017j, d1f5, 5bf3, 8d2d, a8f6, sigradi2015_8.186n12, ascaad2014_033g1, sigradi2014_221i8, 20d8, 2992, b569, 9213, e00f, abe3, d311, 9996, 49b2, 77f0, c5cf, ecaade2015_53f9, 7747, dff5, ijac201412307f3, 1232, ascaad2014_012i6, 5f8b, 70d4, b247, b6c6, 636a, b853, e3f6, 560b, 9de8, bcd0, 5f7a, 390a, 686a, acadia16_8c1, f6aa, 7dc6, 73d3, d694, b84e, acadia14projects_565ab, 3009, 4d6b, c308, fcb1, b64f, 0f44, sigradi2013_206, 3ec5, e6af, 61a1, ecaade2017_174c, ecaade2017_288ff, c239, ecaade2014_240b62, 75b8, 277c, ecaade2017_054rr, bc0a, 2217, ijac201412301h6, a220, d809, ecaade2017_jgon, sigradi2016_815nn, 70b5, de01, ecaade2014_194f50, 7b34, 029a, 7d06, acadia14projects_43ah, 630d, df1d, 3173, b91b, ecaade2017_149j, 0684, caadria2017_123l32, ecaade2016_151i41, 1805, f394, 2529, ecaade2017_212oo, c633, 64a1, 601b, ecaade2016_023n6, 5ca6, 65a9, fba6, 3234, e7f0, ecaade2014_113z26, ecaade2017_028g, 51ea, ecaade2016_243e65, 0cc4, ecaade2016_225f61, 1c30, b1cd, 822f, ijac201412302a7, 93f2, 01e5, ecaade2015_334s72, c2f6, ascaad2014_015w8, 8319, 5013, f78d, e850, ce80, cd24, e769, 50ad, e3ce, db6b, ecaade2017_269vv, e263, 93b9, 2d53, sigradi2015_11.165j25, f5fc, 67b6, c285, 8000, 8635, 52a4, ebca, sigradi2014_045y3, 41e3, acadia17_678y, 0c21, sigradi2014_281i3, d947, 8c3b, cea1, 809d, 3ba1, a268, 1ff5, b356, 51ad, acadia16_344n21, cc0a, 2ca2, da10, 1ef7, 89c0, acadia17_560p, c752, 00a5, eebe, e851, ijac201412302b7, ascaad2014_007i4, 954b, 3b93, 7bb7, 014e, 18d5, caadria2015_016t3, da23, e7e5, edd0, acadia16_154e11, 4fa5, 8de3, 6d55, 4485, acadia14projects_75ay, 0be1, e2f3, 2924, ecaade2014_194u49, be0e, sigradi2013_295c, 1277, 7c6b, fd72, ecaade2015_207k46, ecaade2014_018k4, 686f, e22f, ecaade2015_298j65, 744c, 06df, d5bc, a89a, 2f4d, acadia17_637l, c528, 493b, ecaade2016_110h30, 3e56, 0542, 7c31, caadria2017_183j44, 646f, 7071, ecaade2014_085i20, 76c2, 6e7e, e96e, 3fc9, d461, 3eeb, 07e2, 92f4, 9d8a, 2598, 943b, 9d7b, 7554, a9e4, acadia14_339w, ecaade2014_175u43, 19ba, 1f95, 3e0f, ecaade2014_173f43, caadria2015_012b2, acadia14_291ar, ad2f, 5d84, ecaade2014_055v13, 4a3d, acadia15_311l12, 2246, 4c28, 4327, a8bb, 4c34, 5f85, 1a25, 3217, b02c, 0065, e845, 12c4, 0acf, 889f, caadria2017_016p6, 44cb, caadria2016_517i22, c78b, 9232, acadia16_62n4, 2e3a, acadia14projects_339au, c09a, e307, ecaade2015_279v60, ecaade2017_006dd, 1b2a, 512c, ae06, fb7b, 41dc, ascaad2016_005b3, 929e, ecaade2015_180y38, 405f, f7e7, 3a7d, 7f56, 4293, 2884, eac2, bb01, 9ce1, sigradi2015_3.345t5, 0475, b6b1, b2f2, 2be9, sigradi2015_10.177a20, 53b5, acadia17_59e, 726c, ascaad2016_017y6, 60f0, 7016, ecaade2015_114y21, ascaad2016_010s4, ade8, dcb6, c5bc, 5b32, 5c91, 72dc, 864d, caadria2017_081v24, 0b66, acadia16_244k15, 1a71, c059, e84c, acadia16_196i13, ba7d, 3c3e, 9dad, 7ca1, e1c4, ecaade2016_108p29, 4236, d4af, sigradi2014_075c7, 2f70, 2c61, sigradi2013_345m, 5737, ecaade2016_162b45, caadria2016_651i28, 2ef8, caadria2015_090s14, 97e6, 8c50, dd03, 9692, sigradi2013_330f, 5aef, ecaade2016_241i64, cd09, 8513, 7710, 0baa, a4ae, ecaade2017_169rr, 570a, bbf8, aa5b, acadia14_145m, 4051, becc, 2081, sigradi2016_484uu, 36ca, 959f, 5fe7, 837d, 1f33, 8f47, a8e9, 016f, ijac201513102u1, b461, 127f, 4aa4, cc8c, 0691, sigradi2015_8.186k12, c9e2, acadia14_333ax, d333, be42, 1762, f253, f49d, 933e, ecaade2014_011g2, acadia14_699j, cf18, caadria2017_048y15, d18f, 7d36, 86ff, 977c, caadria2015_081j12, 3e22, 3e21, sigradi2016_420uu, acadia15_483u21, caadria2016_003i1, 2956, 3501, 0782, f4a4, 2b09, 913b, caadria2017_149g39, 9af7, a77b, c32d, caadria2015_130e22, 55d0, caadria2016_651e28, 7cc9, fa7b, sigradi2016_710gg, e240, 5940, 17d6, ecaade2013r_004p3, fc2d, 951b, e76b, 6035, ecaade2016_129c36, f8e4, 93db, ecaade2013r_002z1, ijac201614208m13, 0234, a954, 74d8, 9fd5, sigradi2016_385ll, ffd3, ascaad2014_008l4, f6a3, c034, 6635, f50e, ecaade2016_002f1, ea9e, 2938, d3bd, sigradi2014_186h6, c368, 57d5, ec6d, 5427, e98d, f303, 61be, cec8, sigradi2013_28t, f4d0, aa6f, c4ba, 637c, ecaade2016_111n30, a128, f180, 1d1f, 5a83, e462, f35f, f978, caadria2017_055n18, b8f1, dd35, e76c, d07e, d75a, 618e, 63e3, 99d3, ascaad2014_012r6, 85b7, bec0, sigradi2016_724zz, caadria2017_101o27, 86e0, c1cc, b3ad, 978c, afa5, fd6f, acadia15_57r1, sigradi2016_455g, 7934, 0342, 844d, 9db7, c56f, 9b7d, 6c8a, a9ea, f836, sigradi2016_732m, fa66, sigradi2014_347j10, acadia15_243a10, 9108, 3766, ascaad2014_026z6, ecaade2015_114b22, c984, f03c, 969d, 68c2, b6db, 8c09, 17ac, caadria2015_203n29, be3c, 5fc9, ecaade2014_092f22, 6eac, 5c85, 38d6, c67c, a8d8, caadria2015_188e28, cbe8, ce15, 09c8, e321, 63a5, ijac201412404h8, ead1, b2fe, 56f4, e9b0, 5baa, acadia14_463e, ecaade2016_129b36, ecaade2015_250j57, 8251, 82ff, ba65, fbb4, 4502, sigradi2015_8.328j15, c43e, 0bd8, 5d12, ecaade2016_089b25, 8d87, 81fb, 3b6d, ab24, acdd, 4817, caadria2017_047h15, 6392, e17b, 3992, 83e8, ed4e, 6ad2, 0ee5, f8b6, ecaade2017_215pp, 657d, ascaad2016_023y9, ca33, dde1, 831b, 2f31, 6b39, ddb3, 1eee, db5f, 6df2, 3c2b, 9d4a, 3682, d2f4, 5165, 7ab5, a80a, sigradi2016_751ll, e40e, acadia17_501nn, 4484, ecaade2016_193s51, fc9e, ecaade2014_104n23, b15f, 4401, 947a, af1b, 1dbb, 8d2e, 677b, 1961, 1d01, sigradi2014_145b3, sigradi2013_189j, 01b3, 86a0, 352f, c458, 871b, sigradi2015_11.136m24, ecaade2017_257zz, f88a, 5e2f, 370f, 22e8, 81e3, caadria2015_049b6, b362, 4bb8, 08b1, 9bba, sigradi2013_393u, d567, f82c, 2554, 2d22, ecaade2015_185r39, da36, 2527, 9b11, caadria2017_023z8, 228f, ecaade2017_048ff, sigradi2015_8.239y13, 1cc5, caadria2016_259s11, e6db, e5ce, bf23, 51c7, ecaade2016_230c62, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 7aaa, sigradi2013_274u, a4b3, ascaad2014_017f1, 8136, 599a, 2536, ecaade2016_164n46, sigradi2013_330e, ecaade2014_035c9, ecaade2015_143g30, 3d12, f1e0, 8928, ff87, 0399, 52e9, e0e5, 6eab, c13e, e8b7, d0a2, acadia14projects_709ar, fa88, ecaade2015_196p42, 7920, b12e, 3d8f, 5278, 353a, 2321, 7b24, 1cf6, 564a, e7c8, c539, 9cf3, 213b, f5e4, 0c56, 1572, acadia14_291ak, d36d, caadria2017_190z45, 839f, 7655, sigradi2014_250p9, ascaad2014_018e2, d1e6, 0d38, a190, 3305, bb94, 4c3c, 9b6c, acadia14_339at, ecaade2017_172dd, d4de, 1769, 7628, 6fa6, b2fb, a145, 15a0, 150c, 6120, 28a3, 9783, 9e37, 18ea, d07a, af51, 0db1, 8347, 3bef, 1a92, f155, 8637, a80c, 6722, ecaade2017_109kk, 3c0b, 8390, 52c7, bfa2, 9a81, ecaade2014_240c62, 372a, fbea, 136b, dba4, ecaade2017_203hh, caadria2017_096m26, 329e, 04a6, ijac201412408c2, f629, 75ea, acadia17_283nn, acadia16_12k2, 82a4, ascaad2016_003s1, caadria2017_163a41, ddeb, 3d58, d21c, ijac201614302s1, 202d, acadia14_365ap, 3380, sigradi2013_261, 6a47, db5b, sigradi2015_sp_10.179j31, bd76, 5fb1, acadia17_463kk, 9219, db01, 8a2c, acadia17_221q, 87b1, ecaade2016_161a44, ecaade2017_097gg, 3437, cc58, b064, 95a3, a973, 13f0, ecaade2015_304d67, ecaade2017_047p, 5d2b, 1e66, 6069, 0c54, acadia16_402l24, acadia15_161n6, ca92, fdc0, cd4d, 9841, acadia14_81j, acadia14_719b, 3fe8, 4b84, 2ba6, acadia14projects_507ad, acadia16_34a3, 1865, 3be4, f40d, acadia14projects_79aa, ecaade2016_191w50, 1b17, bd85, ecaade2016_171b49, 29ed, e7b1, 6be6, 5ba1, ecaade2016_094r25, caadria2015_139h23, ijac201614105i5, 05c1, 1315, 602e, 5a97, 469d, 4e5a, 3233, acadia14_153av, 489e, 73e4, 0f40, sigradi2015_9.152l16, 3dda, ecaade2016_098y26, acadia17_339vv, ccdb, 77e2, ecaade2015_237a54, 3bf4, ca27, 2e62, sigradi2015_9.347v17, bfc1, 1460, 00c5, ascaad2014_029k8, fbac, ecaade2016_199a53, 6603, c0f1, 3c59, f6f1, a969, 5cfd, 9195, 80ba, ecaade2014_112j26, 7ca0, 52fc, 6bfb, 327d, c625, e636, 46f0, c092, ecaade2015_334t72, eede, 06c7, ac8e, ef4c, ecaade2014_237i61, e408, 7784, d96d, ecaade2017_038ll, 2ef1, 069c, 898a, 998c, 6201, ijac201614402y1, 3481, sigradi2016_710ii, 5bfd, ijac201412305l2, 9c5a, 1282, bac7, 3ca0, ascaad2016_048d20, be3f, d015, 3fbe, sigradi2015_8.81w11, 162b, ffc6, 8ecc, bab7, 37f4, 9b4a, 7c53, 3101, acadia17_188q, c760, 8d86, caadria2017_009y4, c3d2, f39c, ecaade2015_170t35, ecaade2015_233h53, b537, 9006, 3b01, ecaade2016_139y38, 1141, 8fda, caadria2017_122s31, 8045, eb85, 33ca, ascaad2014_006z3, ed30, 18a0, 7ad8, acadia17_542tt, ac32, sigradi2014_345m9, f0e3, d0ca, 1f2a, 5cd1, eb86, ecaade2014_133r29, 5533, ce01, 1cec, 1637, 4dfe, 61c2, b858, 96ab, 5b16, ecaade2017_249qq, b961, fa8d, 0560, 1a0c, ecaade2015_294i64, acadia17_220t, eb3f, d500, ecaade2015_79f15, b298, ab57, 0c87, acadia14_189at, eb22, 2c9e, acadia16_478s28, 5a13, 2b1e, e427, 9e1a, sigradi2016_507vv, a0e3, 4d96, 4656, 8918, f3fa, fc3b, ecaade2015_127s24, c028, sigradi2013_138p, b883, 7761, d688, 8891, acadia17_423ll, 8d0b, 33eb, 4d20, 4fb6, 2183, b63a, f73b, 45df, f883, ecaade2017_105ff, ecaade2015_171m36, ecaade2014_078p18, e249, 9725, 9774, c23e, b2b0, 4bb9, 99ad, ecaade2014_224x56, 04fa, 0a04, f129, ba0f, abab, bea7, 6e7f, ad2c, e8a5, 63b7, sigradi2016_512c, e936, bae9, 5c63, 9184, sigradi2016_420pp, 76f1, 3b7d, 107b, 016d, 5085, caadria2015_117z18, 9cbe, eb8c, ae88, acadia14projects_63d, 6428, c23c, 0681, f262, ecaade2016_126o34, 61e1, caadria2016_219i10, sigradi2015_9.152k16, 4232, 0c68, a0f7, 2b57, dda7, cf9b, 7074, 19e2, 65fa, a176, caadria2016_167h7, 714c, a4a1, ecaade2015_77z14, ecaade2016_119a33, 92f6, 57dc, f3d7, 99de, 3503, 52da, c5e8, 87d4, acadia14_177ac, caadria2016_497b21, 3229, 5ec0, ecaade2017_059ll, sigradi2014_266k2, c6fd, caadria2017_185a45, acadia17_201g, 9085, 0833, ecaade2013r_008k5, ijac201513105c5, 5be0, ee86, ba5d, ecaade2014_132e29, 3704, 7519, 5f8c, 92c5, 2b0a, 72e0, 59bb, cca8, f1f6, c80d, be25, ijac201412203k2, 02d4, 396b, 7d25, a615, 01d8, a113, 3391, acadia14projects_301h, 3dfe, cdef, ecaade2014_224z57, ea88, 3648, 17e8, acadia14projects_619az, 57cd, 75d4, caadria2016_353u15, 440e, ecaade2013r_015p8, 4de8, 42c4, 397f, 60a9, acadia14_463d, caadria2015_081o12, 78df, d8c7, a850, beac, e080, be5f, 9fca, 133a, 5633, 3d04, acadia16_154f11, 968d, d09f, 8c01, caadria2017_147y38, 7b56, 631b, 1cfe, c5a1, 6b29, caadria2016_239d11, ijac201614309u6, 444b, ae89, b201, 035c, 0c48, sigradi2013_303u, sigradi2013_401e, d8e4, 7076, ecaade2017_ws-archieduv, 11f9, ijac201412202x1, ecaade2016_154g42, 3e26, ijac201412403m6, a7fd, 0a09, bba8, ijac201614405x3, 27e9, ecaade2016_027f8, 05e0, caadria2017_074l23, 9c6a, 5038, a70b, caadria2016_713d31, bec4, 32ba, 993b, ijac201614208r12, 6a67, a923, 1ec5, ce8c, 5184, 849b, ecaade2017_108r, ecaade2013r_004e4, f1df, acadia17_189ff, 7005, ecaade2016_154x42, b341, acadia14projects_177r, f9a3, 2b88, 68ec, 9cd8, 77b5, ecaade2015_317z68, ijac201513104g3, ascaad2016_050w20, 7c3b, 7983, 0d20, 3903, ecaade2017_214n, ecaade2017_254rr, 8202, 49b1, a824, f08a, ecaade2015_158m33, 54d0, 7ff7, ecaade2014_092a22, 4a30, sigradi2013_54n, 4e81, 759a, acadia14_555j, 2f65, 9bc6, 8422, 6b7b, 4d91, 8cb5, ecaade2014_153g37, 518a, 4357, 9a78, efa4, a15f, 66dd, ecaade2015_269u59, d61a, 3cf2, b174, ea10, feb1, caadria2016_851r35, efa1, bcd2, acadia14projects_189ay, 4f89, b4cb, b517, aa86, fe18, 4e5d, sigradi2014_291m4, 52eb, 12bf, a9c5, 5e9b, 69e7, 540e, ada4, 11d2, 47da, e5b0, 9646, 0040, 4ff0, ac0b, b1e9, 0ae6, c902, 7e59, f762, ecaade2015_94i19, ecaade2015_227i50, ecaade2015_138v27, ecaade2016_108t29, 619f, ff37, d579, 7bc7, 56e4, 4abb, baba, f95a, 1cef, 16bf, 96ce, 1484, 53a2, cf7e, ecaade2014_010e1, b768, 7af4, 2ad7, 463b, 5d38, 4dea, 2f16, 2842, acadia17_26j, e643, ecaade2017_048w, 5409, 0f16, ecaade2017_027e, b9dd, sigradi2016_710hh, c4a7, 4c01, abad, 5b33, 2f9b, 86c9, 543e, a86c, 3f64, 9b60, 5557, sigradi2016_815ll, cb9d, 4ee2, sigradi2015_8.81z11, a919, 01fb, 2d47, 78e9, 3fa7, 6f82, caadria2016_333r14, 23fb, 1fdc, 106d, 65a6, 7641, d3e0, ecaade2014_143l32, 75ef, 6c46, acadia14projects_63af, 94fc, 087e, 5cf5, 8644, fdbe, 3777, fe53, 4fc4, 0d40, ff5f, d6bf, 6da7, 20ca, ascaad2014_017d1, 9bc0, 3023, ecaade2015_329n71, 29d8, ae78, 5ac3, acadia14projects_627ao, 4f9b, 85d5, 5999, acadia14_619ad, f77b, ecaade2016_223t58, 4b72, fb8f, c7b5, 7627, 4d17, ecaade2017_208p, ef19, 5e52, a689, ecaade2016_222b57, ecaade2014_168y40, acadia17_648q, b10b, ecaade2015_269k59, 7ac6, caadria2017_175a43, 63c7, 54ea, 3362, 1629, ascaad2014_033c1, ecaade2017_032n, f486, 9719, 5157, cf1c, adf8, acadia16_88t6, 60df, 0574, acadia14projects_333au, bfdf, 8c2e, 1a8d, cd1a, c80e, 9e86, 99c8, 6c15, 6bb9, sigradi2016_814t, 5968, 90e5, 7ec5, 66d7, e91a, e403, 366c, 4bd9, f906, 55a6, ecaade2014_105b24, 0bc4, b24e, 6c4f, 47c8, ecaade2017_003d, ecaade2015_87z17, 577d, 7a99, 5569, acadia17_598a, 15fb, acadia16_372z22, 8aea, d548, 8a95, ceab, ecaade2014_079v18, acadia17_26b, 9430, d37a, 73dc, 3317, ecaade2015_164o34, e2b8, ecaade2016_108y29, cbac, 083c, 12d3, aec6, ecaade2015_207i46, b62b, b3a8, 7db9, 5558, 5087, a9ef, ecaade2017_199pp, 338c, 0293, ecaade2017_291i, ecaade2017_057j, c996, ecaade2014_012n2, 68a9, 10c3, ecaade2016_222g57, 0ab6, 7afb, aa8c, 876e, 7f72, e991, e69b, 6464, b58d, 7d30, a399, 1799, acadia14_339ah, 6490, 3118, 9859, 7668, ascaad2016_023u9, 0747, 2b13, 55bc, a34f, 81f7, 70c4, 9335, caadria2017_015h5, c5f9, 7757, 37d6, 156f, ijac201412205l4, f780, ecaade2016_167c48, fd95, 8baf, ecaade2015_265t58, db21, e0a2, 6001, b4b7, 76d0, ecaade2015_180x38, ecaade2015_81p15, b2e5, c88e, d4fe, acadia14projects_339ax, sigradi2016_490oo, 9422, 1abb, 2f62, 3f7b, acadia17_413ff, 8227, 5546, caadria2016_105f5, 62a8, e86f, 60fd, 500b, acadia17_145zz, e1d8, c2a8, 2a45, 1c54, db76, ascaad2014_025n6, 72e5, 8f32, 3c69, d625, 4a40, ascaad2016_005y2, ijac201614407y4, 8adb, 64b6, 4a80, ecaade2016_199w52, 6d60, b558, ecaade2017_019d, 62b7, ecaade2016_222h57, 3230, 352c, e1eb, a204, 551d, dcdb, ecaade2017_032j, 36c7, 0305, e9cd, 1f92, 3081, bb77, db9d, f635, 5387, ecaade2015_127x24, 2977, 5483, b515, 6c7a, 491b, 2ccc, 7912, c75c, fe7f, 0dc8, a327, eb70, 6366, 679d, be23, 219f, 090b, 73fc, sigradi2014_313g6, b86b, 8981, 7cc2, 1393, ecaade2016_mrto66, sigradi2015_11.165n25, acadia16_140o10, 0c6d, ec92, f375, ff0f, 2c1f, 33b4, 3f41, caadria2017_183b44, 7072, bff9, ecaade2015_196r42, ecaade2015_155j32, 087b, b866, 75f2, ecaade2017_161b, ijac201614205s10, 47ec, acadia17_211i, 2aed, 2a3c, 23cd, 5ec7, ecaade2015_225o49, 3c74, ecaade2016_063o15, 061c, 19dd, fd49, caadria2015_172y25, ecaade2017_248uu, 58b4, 80d5, ecaade2017_252m, 7dbf, 0869, b0b8, 531e, sigradi2014_015c1, 230f, sigradi2015_7.184c10, caadria2016_745b32, 14cd, 16de, b061, bda9, 4d55, 58f9, d9be, sigradi2015_6.42v7, 412b, 7358, 8154, 4789, 2aa3, 39c0, caadria2016_055m3, b164, a507, 14c2, 2c4e, 216b, d729, 1d49, sigradi2016_815pp, 1710, 2d77, 9cf7, 918f, 8474, 1e30, df7c, ijac201412303m8, 2a3a, 5c0e, 4dd4, d8f2, 345f, caadria2016_291e13, f0d0, ascaad2014_004e2, cddf, fad5, caadria2015_109b17, 65cf, f0cd, 595c, ecaade2016_013l3, ba7a, bdf8, 93d8, e8bf, 8ac5, ijac201614302c2, ce67, ecaade2016_221v56, 3f14, ecaade2015_301t65, f38c, 6811, sigradi2014_049k5, 926c, 9eb6, sigradi2015_10.307e21, f3d8, acadia14_479u, 1583, ecaade2016_068y17, 65aa, a08e, 22dd, b2e1, 7e93, acadia16_270u16, c28d, bfba, aa06, af80, 1ed5, ascaad2016_048h20, 49e7, 18e6, 7fdb, f2eb, a98a, acadia15_137j5, 585a, 048a, 3c31, d67f, ecaade2016_102c28, sigradi2015_9.347i17, b49e, ef4a, ecaade2017_044uu, 840b, e420, 3f5e, c15a, fe9a, 1ac5, ecaade2017_151x, eccf, 0f82, aac3, ecaade2015_130k26, 571e, 2365, bb9e, ecaade2015_176t37, c937, sigradi2016_446f, 88d6, 8f9e, ecaade2014_023z6, 72ab, c0c3, 20e8, 29f9, ecaade2016_234z62, ijac201513105c4, 9b69, ae4a, 0095, ecaade2017_111rr, 9552, e327, 9852, 9929, 261f, 2f01, cdb9, 14c4, 1dc1, f430, b9b1, 78ab, 4cee, 5c1a, dc07, f5da, c130, 600b, 79f1, 8e8c, 5b1a, 4223, 1459, ede7, ecaade2014_132d29, ecaade2017_203x, ecaade2015_61f12, 0791, e00b, 5bd7, 6270, 9926, a648, acadia14projects_619ac, d2a3, 858d, c865, ecaade2015_91i18, 8cfd, 2b80, 0302, c22d, 2d41, 334a, ecaade2014_140v31, c476, 86b6, de1d, fe15, acadia17_322ww, ee27, af58, 0eae, 2383, ecaade2015_27o5, acadia17_273ff, 3aa2, eacf, 0409, 7372, 1f89, 1ce2, ecaade2016_ws-dleadc68, 747b, 99d2, f5a8, 0819, b9e2, 60f5, ce79, 87fb, 73e8, 6ea2, sigradi2016_714ss, 04f1, c888, c156, 1177, 6788, d304, 902e, bf7c, f75c, 2be0, 8425, 3d2d, 5517, f612, e8d0, f692, 2f4c, acadia17_500ll, 32ce, f808, 0c9f, 30b7, 443d, dea7, f333, 5db5, ecaade2014_149m35, d5b2, 465b, acadia17_472nn, e57c, ce49, 29a4, 8604, 06a0, 4ae5, ecaade2014_084y19, 48d9, ecaade2016_140p39, 8ae4, 8433, acadia14_199ab, fa0e, 8ecd, 7cb0, 4b68, 59f8, 8508, 7819, 3500, caadria2017_168a42, e68e, e39f, acadia17_247kk, 0bbf, 65d9, acadia14projects_199ag, 64be, ecaade2016_073d21, 7cde, ad5c, ecaade2017_097cc, a034, 0d4a, sigradi2015_10.138z18, 8664, ecaade2017_148xx, acadia14projects_135w, fd56, 13bb, 125e, 2455, a561, sigradi2014_178l5, ijac201513205p8, 2a2c, 5129, 1511, 1364, af5c, ca5e, sigradi2016_737aa, 7100, 54f4, adad, a514, 4339, 1152, 0c6b, acadia14_375d, d106, sigradi2014_276t2, 91e7, c91f, 3032, 4769, b0a8, 856b, acadia16_12p1, f099, ijac201614105b5, 1361, 53bd, 8e40, sigradi2013_248v, 23e1, ffc3, 7c55, 427e, 7ce8, b91d, bc55, ecaade2016_243p64, acadia15_395b17, 9c2c, 24ee, 4739, d288, 75ae, 8546, 6369, 64f3, 87e5, acadia14projects_579k, 8ca0, ab97, c0ae, ecaade2015_333j72, b510, a519, 61ce, 85cc, sigradi2015_11.34u23, ecaade2016_154y42, 0e92, 495d, ecaade2015_248v56, a5e2, 6956, fa81, 618f, ecaade2015_17n2, 4235, 9abe, c211, a5cd, 7094, dc7f, 10ba, ecaade2017_309zz, 8279, sigradi2014_114l9, 8b78, 0a8b, 8162, ba99, d69a, ecaade2016_132j37, 6e42, 4e53, dc7b, acadia14projects_117d, acadia14_531u, b89f, 7359, ecaade2014_226i59, ecaade2014_071y16, ecaade2015_205w44, 404a, 4818, ecaade2014_195w50, ecaade2015_114l22, ecaade2016_mrti66, f664, a558, ecaade2017_198b, d619, sigradi2016_809ss, ecaade2017_225xx, 06cd, sigradi2013_28n, 3114, cf78, a73a, 588a, fa25, ecaade2015_115c23, ascaad2014_005n3, c27b, d87b, sigradi2015_8.264u14, caadria2017_131f35, 9c15, b5d5, 5acd, 192f, ccb4, a511, acadia17_338hh, 8772, 4f49, 49db, ascaad2014_015a9, 9946, 0865, c301, 1845, c38a, acadia17_648gg, 3ed4, ecaade2014_139f31, 0e08, e503, 6268, ijac201614305p3, 5107, 4bc9, acadia17_364a, b971, 3bb2, fa44, cfcf, ecaade2017_152pp, ecaade2015_193d40, 79f5, 73f5, 5be8, acadia15_343p14, ecaade2017_054ss, 92b3, caadria2017_124w32, 77ac, 8989, 2362, 98a3, ace9, sigradi2015_sp_8.6f30, 7f27, 79fd, 297f, 0977, 70b4, dea4, 2e58, sigradi2013_30j, sigradi2016_636n, d7be, d5fe, 3ddf, f528, 80e1, acadia15_95i3, 5a3b, caadria2016_085k4, 7357, c4d3, 3faf, ecaade2015_22s4, 09d2, d8b6, sigradi2013_244i, e3ec, 28a0, c98e, 148e, ecaade2015_139c30, 1b1b, e016, ecaade2017_234l, 9c1d, 5523, acadia14projects_365ag, ijac201614201f6, sigradi2013_429g, 71e7, a763, f960, 6b25, 1d9f, ijac201412301f6, 9957, 3a9d, caadria2016_663k28, 43f2, d9e3, c6c5, c54f, 9880, 030d, 65d6, 32c1, 48fb, 9342, ecaade2017_173oo, 38b1, 0786, c654, b069, 61f2, 88ab, acadia14_627al, 2946, 64ea, 8c9e, caa5, acadia15_469d20, 1f71, b038, ecaade2014_024o7, 57e8, dd60, b3b4, acadia14projects_145ag, 77ad, c20f, ea1e, ijac201412408u2, 5e3e, ecaade2015_229z51, ecaade2017_101t, 6031, d741, d2bd, acadia14_177ai, 5886, 2ab6, 6cee, 35ab, 3068, 9fb6, 1d2f, fd2d, ijac201412407d1, 8e08, 8b39, 321c, ecaade2017_230ss, a403, 9aa9, f7ac, 99d0, acadia15_232m9, 8137, 214f, 7715, 8649, 7a04, acadia16_290f18, d422, 066e, cd07, 68c9, 7ec2, 77a2, 5b84, 6eca, ae75, 63b5, 0739, ecaade2016_162i44, 8c11, 4efe, 5bc7, sigradi2016_420tt, cc6d, caadria2017_125a34, ecaade2017_290xx, ecaade2016_tkoc67, 4cec, caadria2015_114v17, ea58, bcaf, 9d0b, 2b35, d006, 4b0f, e40d, ijac201614208z13, ascaad2016_045h18, b424, 085b, 3ee7, 756c, ea9f, sigradi2016_714oo, 869f, c770, fb68, caadria2015_010u1, 5639, 3fa3, sigradi2014_155z3, cf37, acadia17_598xx, 5dfb, a5da, 21a6, 9dc7, ab27, f850, ecaade2015_207t46, c4d2, 37a6, 6a30, 6d1a, ecaade2016_147u40, ecaade2017_213h, acadia17_391xx, cf22, 75fd, 8972, ec39, ae22, 42ff, sigradi2013_28k, e3af, ecaade2016_087r24, d11c, a734, ecaade2017_101aa, 8e95, 41db, 00ee, 2cdf, 8c1d, 1330, 938d, 228e, ecaade2014_084m19, 38d2, e6b2, 2058, bfe5, fbe5, 3c01, 11a1, 96a4, 73eb, 9c04, acadia16_12g2, 884c, acadia15_497n22, 873a, 6fd9, d1bb, baa9, sigradi2015_sp_8.78j30, e129, ecaade2017_006tt, caadria2015_213c33, cf3e, sigradi2013_401h, dab2, 6621, ijac201513206v8, 0556, ijac201614207s11, 7dfd, 0cf5, caadria2017_129s34, 1445, a62a, acadia14projects_589g, 9b7e, d80a, d727, 0657, b19c, d817, 96cb, 7f45, b6c3, acadia14projects_229i, sigradi2015_8.264k14, 6afa, ddec, c4d9, caadria2015_023y3, 44d8, ecaade2013r_018y9, aa47, 31f5, ecaade2015_333d72, ecaade2015_22z4, caadria2017_004p2, e318, e9ec, c8a0, acadia17_322g, ecaade2016_230r62, 8250, acadia14projects_637af, ecaade2016_152o41, caadria2015_213z32, 923a, 4ecb, ba77, fb96, f7a5, ecaade2016_242m64, acadia14_539b, 7f4c, ecaade2017_112xx, bacd, 2d11, a245, 3757, b775, 0356, b3f6, f6c5, 2583, 8e60, ffa2, 6787, 099f, 481c, caadria2017_035u11, e750, sigradi2015_2.162p1, 5904, d9af, ecaade2017_151z, 747f, ascaad2016_011g5, 1a77, fbfc, ecaade2016_ws-dleadb68, d042, dba6, 88f0, 5d34, be78, 47c5, sigradi2015_6.387o9, 31be, ecaade2017_027a, ecaade2016_216d55, ascaad2016_014g6, cd73, caadria2017_028b10, 47cc, sigradi2016_764k, 129b, 8dbb, b0a5, 7a29, ascaad2016_056f22, 1ef5, 7e0b, c9cd, ecaade2014_057d14, abe4, caadria2015_206d30, fd04, ecaade2015_309s67, c990, c6cc, 4f2e, 42d7, bbad, 0a73, 0e74, cd41, 6b2a, 5836, 0227, sigradi2013_194c, sigradi2015_sp_8.6c30, 14e5, 9556, 4bb4, acadia17_581ii, ecaade2016_140s39, 87b9, 425f, e6f1, a043, 3d20, ecaade2015_171j36, ijac201614208k14, 6c59, 3e89, c665, a2d5, ecaade2015_21g4, 29ea, f2ac, f93b, 6a9d, 524a, abbb, ecaade2014_240k62, ab98, a5cf, 1f87, 1eea, b3b6, 57df, caadria2016_095r4, 86c8, 01e9, 6559, bf90, 99d9, sigradi2014_197u6, e33b, 9523, ce97, 1ae4, 78da, caadria2016_457d19, ecaade2016_068i18, fd8e, 1663, 006e, 62e0, sigradi2015_11.196h26, 2a38, 0666, ad03, 9781, 3aed, 2290, 6a59, f93e, 6af2, dfc5, 971f, 676a, b032, ecaade2013r_008o5, 76f0, 06e2, 9d37, cf74, 7c30, ba0b, 965e, 681f, ba70, 6c08, 6b70, sigradi2016_537qq, ec1e, f1ee, sigradi2014_232u8, acadia14_375c, 15ae, 273e, ecaade2014_140k31, 8869, da35, 2b56, f590, 08a1, ecaade2016_163v45, 359b, acadia14projects_435ao, acadia17_211r, 7261, 4fed, 319f, sigradi2013_303, 644e, 5b26, 501f, 82a2, 9254, 55c3, 9b97, b106, da65, caadria2016_851w35, 93ba, 0fee, a865, acadia16_88i6, 057f, b018, a1af, caadria2017_163p40, c3fa, 68b1, 62da, d9f2, e9e7, 824e, 2cfd, 9c05, 7df6, 6efb, bd98, e107, f853, sigradi2015_sp_10.16e31, 8f67, b4fc, 9a16, caadria2017_004v2, acadia17_90tt, a156, ecaade2013r_008l5, ecaade2017_122xx, 7580, 2859, d0f1, 13a3, 4645, 62a9, fc4b, cb8e, ijac201614405k3, ecaade2015_235v53, ecaade2014_226g59, ecaade2016_071j19, 52db, 669a, ce23, 8dcd, sigradi2015_9.347z17, 5abd, a314, b047, 7b69, ed03, c418, ecaade2015_84a17, 5821, 404b, 075c, eb9e, 9179, 68f4, bc4b, 5969, 55c9, 19df, d42d, c864, 297b, b699, ed66, 93a2, ecaade2015_227m50, 3599, e613, 2f1d, 20c3, 5f96, 5756, 16f8, cf34, b280, dce4, 1638, 85a7, ecaade2017_038jj, c27c, 3433, a321, 17cb, caadria2016_343o15, f3be, 8a69, afb3, 754b, 77c5, 6fed, 62fc, 93e0, 26c6, 931a, 9d77, 3cec, 08c3, d165, b186, 8f18, ecaade2016_161v43, 31ff, 0193, ecaade2016_021c6, d4b1, e572, 002d, 8fce, sigradi2016_595mm, sigradi2014_114o9, eba7, ecaade2017_152vv, 3de3, 3da7, acadia14_301e, sigradi2016_809oo, caadria2016_663u28, 2dcd, ijac201412408m1, 5ebe, 4b34, 69e4, c9d5, acadia15_311m12, c0da, 069b, 5026, caadria2017_047e15, ecaade2017_164q, ecaade2016_023u6, 715e, caadria2017_074e23, sigradi2016_375j, 5dd5, ascaad2016_022i9, 24c2, 8976, 1d59, f11b, 6cfc, 4c17, d646, d3f0, d75e, 124b, 75f5, 8799, f88e, 5fc3, df4a, ijac201412304e1, 899d, caadria2016_229c11, 6a20, a8de, 8bee, 7911, d460, 9d6a, ascaad2016_022v8, ba0e, 80e9, 4441, 9f20, 4fca, d519, ec64, 9386, 4d5a, 43a7, 7178, bc3b, d869, ba4c, 742b, d4b8, 98e4, d940, acadia14_177y, 1acb, aa14, 3e90, 78bf, 035f, ce3d, 43c2, b466, f738, 4c43, 7e3a, ascaad2016_046p19, ecaade2014_084s19, 8c45, 277a, d0a8, 25c7, 4c5f, 4e07, acadia14projects_463ax, 3bcb, f3de, 51ec, ecaade2017_122d, 380d, bc90, ce31, 78ad, 45e4, sigradi2014_279y2, f764, ecaade2016_136m38, 2fa7, ca08, 5b20, 4561, 64bf, 2d3b, bd48, 6a4a, 6c41, c805, 37a4, 31c9, f3bc, e72f, a50d, acadia14projects_63at, sigradi2015_8.186p12, 21da, sigradi2016_393qq, b5c3, 0944, 986c, ecaade2014_184i46, 9bf8, 400a, 4387, 63af, 5564, acadia15_451k19, 3162, 0726, 00ed, caadria2017_174p42, 1fd2, e056, ecaade2016_164s46, 1f65, 7416, 984d, ecaade2016_mrtg66, d00d, acadia14_199ag, b44d, 1286, fe90, 4d4f, 8860, c043, b0a2, 6511, 54c3, acadia17_26g, ca2d, b585, 47b0, 277e, ecaade2016_132p37, ascaad2014_018x1, 0309, ecaade2013r_002d2, dea8, 05d1, c2bc, 85a9, caadria2017_132p35, 7b13, b696, ecaade2016_067n16, ecaade2014_132b29, 82e6, caadria2016_425g18, d8f7, 9082, f585, 949f, 4345, 28ff, 8ab8, b132, ecaade2014_194b50, acadia14projects_311r, adf6, 97d8, 2594, 2dab, 844a, 669f, f5e0, acadia17_358tt, 6ed3, ea68, 97f2, 8490, sigradi2014_108e9, 0b5b, ecaade2016_047e13, 59eb, ascaad2014_012n6, d808, sigradi2016_428k, sigradi2015_11.136y24, eeb7, acadia14_101ab, ecaade2017_156x, ecaade2017_198ss, f019, 0cc5, 9d63, fbf9, de9f, caadria2017_035x11, 5edf, cdf4, 9560, sigradi2014_345s8, 5e50, acadia17_424pp, sigradi2016_360q, 84ef, 9159, f4eb, 5460, 139c, e0f8, acadia17_637i, ecaade2014_089x21, f9aa, ijac201614308a5, a7d8, 6cca, caadria2016_301s13, acadia16_402v24, 04c0, bb17, ijac201614208x13, 696d, 7264, 4b74, sigradi2016_399g, 520e, 238d, 0271, ecaade2014_182b46, sigradi2014_213r7, caadria2016_311f14, 496e, b54b, caadria2017_081u24, caadria2017_023s8, caadria2017_174l42, 44dc, ecaade2014_145j33, 023c, ecaade2017_017z, cfa8, 9445, 9609, 924f, 909e, 5cd0, caadria2015_081g12, ac88, d390, b837, 105d, c62d, ecaade2016_063s15, cef1, c908, caadria2017_002k1, sigradi2013_222h, da2c, c9fb, 68f5, caadria2016_477b20, ascaad2014_028o7, 18fa, ecaade2015_171b36, 71b9, c04c, 1a9b, e8ac, b26f, 603e, caadria2016_197g9, 9136, 8820, aaca, ecaade2016_136o38, 64d9, 20cf, acadia16_402s24, e09b, a55d, 5fab, caadria2017_163h41, 7fb3, a225, 6af7, 7449, 412c, 0eb1, 42f7, caadria2017_104y27, 017b, ecaade2017_212ii, e8be, 1e8f, f05f, 60d6, e75b, e050, 16b1, 1b6f, ecaade2016_025f7, f020, 9c68, ad15, a50b, ecaade2016_ws-afuturem67, cf13, caadria2016_281m12, a97d, ecaade2015_94d19, acadia14projects_135ab, 59a4, 131f, bb0e, f410, 38f8, b6d4, caadria2016_177i8, ecaade2017_013jj, 3be8, ecaade2017_003r, 9b87, d249, 33e4, 5b15, 2894, 1550, adba, 85f7, 3c19, ecaade2016_048a14, 672d, 375b, acadia16_440i26, e2a9, acadia14projects_63am, 0a26, 973b, 11ba, 7d23, eff1, 8c12, b8ea, acadia14projects_681as, 78ed, sigradi2016_602f, ecaade2017_042x, ecaade2017_046i, 13c3, 488a, d73a, f03a, 2852, acadia14_389az, ecaade2017_013pp, ecaade2017_085d, b11b, 5772, acadia17_435e, d0d4, 3eb7, 684a, 401e, 1127, 41bd, 483b, 8ca5, ecaade2013r_003f3, b98f, 7e9c, 0927, 048c, b43f, 98ec, bca3, da01, 4258, 0544, 502b, caadria2015_023x3, acadia17_59b, a773, 5f93, 3ab8, acadia17_403g, caadria2015_078b11, df5e, 553e, ad02, a85b, a988, 84b3, fd57, 6a21, ecaade2016_074s21, 103c, 07de, 62f0, acadia14_301a, f267, d661, ecaade2014_080h19, acadia14projects_609ao, d6d7, acadia16_224l14, 7765, 5788, 73b0, acadia17_598k, 5e65, 2548, 43bb, b135, a1ad, 7436, 66ca, c4f8, 8146, caadria2017_027p9, acadia17_424tt, sigradi2015_12.259y27, abb8, cd2f, e3b5, 6329, 3e04, cd3f, 29d4, 6c43, 10ff, ecaade2016_198l52, 2506, 9322, 58e0, 8828, ascaad2014_008s4, a963, 41f4, 2bf9, 9a03, acadia17_455ee, 2be8, 02a2, f342, sigradi2015_11.166w25, 96b0, 929f, 3e70, ijac201614303z2, 75de, 0ba1, 8d68, acadia16_124a9, d931, sigradi2016_483ll, 6aa0, aecc, acadia14_565p, ab26, acadia15_451x19, 5a4a, caadria2016_095z4, e61c, 1b99, acadia16_164u11, ecaade2016_073c21, acadia14projects_111l, 225f, ecaade2016_230u62, b5ff, 9498, 0a87, caadria2016_819z34, ecaade2014_237v60, 454d, 45e7, caadria2017_182n43, e4b5, a01d, 03a1, caadria2017_105i28, 8980, 03da, a37a, bb5b, 0e60, sigradi2015_12.215u27, 3985, d6c0, ecaade2013r_014j8, 1e9e, 26dc, caadria2017_017n7, fc09, 37ae, ee23, 8ee9, ecaade2016_130w36, 5c0b, acadia17_511qq, ecaade2015_48v7, ecaade2017_090rr, d12c, c786, 71dc, 3ddc, 02fe, a423, 237b, 0945, 933f, ecaade2016_223a59, 7ab1, sigradi2013_215z, 6eba, 33ef, e829, ecf3, acadia14_435d, 27c7, dd0f, 3a4d, caadria2016_735p31, dede, 15b3, e3c5, acadia14_63ac, fe42, 75fb, ascaad2014_005u2, db65, acadia14projects_229l, sigradi2016_779uu, 5330, c645, 55de, 19da, ecbd, 263b, fcbe, 45c2, 8f7b, dfb8, ascaad2016_013y5, 5688, ecaade2015_118v23, 796c, 9567, d358, c0bc, ascaad2016_054x21, 52b2, 43eb, 6223, d622, 190a, ea25, 3005, 3352, a5ac, acadia14projects_317ac, caadria2016_497e21, 843c, 9156, 2282, 33c3, 5b64, 39ac, a2f1, dcd4, b4e9, edec, caadria2015_188u27, 962e, ecaade2014_023o6, acadia14projects_435c, 89a4, ecaade2016_ws-dleadp68, f34c, 270e, 9785, 5b12, ecaade2017_037bb, 5f2c, 9d73, 9aff, d3a1, 5e83, 47ff, 1d64, 9ff1, 3103, ecaade2015_284v61, 1e7d, caadria2017_132v35, caadria2016_435i18, 5ffa, 8919, 2d39, 077d, 1a47, 4d57, f488, 2bfb, 9566, be65, 0007, 479f, f1be, ecaade2017_146kk, acadia16_140y9, d2af, c7e0, 9151, 9b1c, b98d, ecaade2017_109ll, acadia14projects_291aj, 25be, ijac201614406h4, 9e66, 8867, 808c, 0d78, c32e, e043, 7f7b, 7da1, 6d05, 82d2, 55e5, 4699, db6c, 618b, f6cd, sigradi2013_52e, acadia17_570q, cfbc, 960e, 41d6, caadria2017_037a12, 01a3, acadia16_34k3, b545, 70b8, aca3, 25a8, ecaade2017_172ff, 0369, 8591, 996b, caadria2016_415z17, d041, a7c2, ecaade2015_114f22, ecaade2017_117y, 12a9, de95, ecaade2017_157vv, eee8, acadia14projects_579a, 3564, 568d, c1d6, 7cd4, ijac201513306f13, sigradi2015_6.42p7, 3002, e48a, d0e2, 3b4f, acadia16_280i17, 2bf3, 5118, ascaad2014_016c9, 63ac, caadria2016_353z15, cb29, b73f, 92db, d8a7, 68e6, sigradi2014_305n5, 7b46, a1b6, 8037, 7926, c5b7, 6b30, 0003, be0f, 6c84, f7f1, ecaade2017_252f, ecaade2015_87s17, ecaade2017_252k, ascaad2016_022d9, ijac201614203w8, ascaad2014_002l1, ecaade2016_213r54, 410d, 4149, 9675, 87fd, ecaade2017_056ww, 8d95, 167e, 39f6, cc47, edc6, ecaade2015_314g68, caadria2015_130w21, caadria2016_683r29, 37de, ecaade2014_168r40, 1310, ecaade2015_240v54, 782e, 2e03, 9c1e, dd15, 0174, d1bd, 0f91, c793, b7ff, 1acf, ecaade2017_026uu, d53d, 7db6, df13, a6cc, 39e1, ff9b, 527c, 9588, ecaade2015_199w42, 71bc, 7cb4, 6483, ijac201412202t1, 2aeb, 2843, acadia14_167x, bd5d, acadia17_188y, sigradi2013_215c, ecaade2015_287r63, sigradi2015_3.111e3, e617, 8193, 7d94, 71c7, sigradi2014_015b1, b65d, ae67, 108f, 2033, 1738, c049, 522d, 823c, 62e7, c50d, ecaade2016_224b60, 3172, 7c3d, caadria2016_271v11, be71, 8727, acadia16_62z4, 691e, ijac201614402k1, ijac201614401i1, caadria2015_119f19, acadia17_221mm, 032b, 70b1, df39, bbc7, b82b, ecaade2014_023t6, 7c20, e34c, 9366, caadria2017_190n45, acadia14projects_565ag, 8a99, 81e1, ascaad2016_018p7, b4e8, ecaade2017_256u, 0a51, 255f, f14e, a0b7, caadria2016_829e35, c223, 9a05, 0616, 2af0, f6ca, b172, acb4, ce75, e6c8, 8cd5, dc0d, 7e15, ecaade2015_91f18, 7a45, sigradi2016_690i, 7e29, 1cff, sigradi2016_732o, 0d56, 76e5, d78b, 8982, c8b2, caadria2017_104d28, 3868, 6fa1, ddf0, dbaa, 8d06, ff60, e7a4, 0630, 34aa, c305, acadia15_513u22, acadia15_195b8, ecaade2015_138s28, bfc7, e277, 978d, afa0, 2726, 23eb, ecaade2016_067s16, 9734, caadria2015_142l23, acadia17_71mm, 1aff, ascaad2016_040b16, f388, e3e5, ff51, e171, 582b, 9ca5, acadia14projects_117f, 7ee0, 3e9f, 5ac0, cbe4, 1b93, ecaade2015_269j59, 86e9, 6d32, 0b9e, 98bf, 643c, 2b68, 1013, 205a, acadia14projects_671j, 78f1, 39f9, 6457, caadria2015_067i8, 4448, f15b, 1ec6, 34a1, a94e, cb37, ecaade2017_133l, 96b3, acadia14projects_473ap, 35b6, 8129, 70f3, a3be, 3662, 0511, 95db, ecaade2015_229v51, 7154, sigradi2013_155k, 80c5, a1dd, 34e0, acadia14projects_101al, acadia15_371k16, 8faf, 5b06, 0064, ecaade2016_016c4, 23ed, f0fd, 814b, ecf5, 2286, 6326, acadia17_296t, ecaade2016_tkoa67, 280a, 6da1, e67c, 0d87, 040e, ecaade2017_172z, 020f, 7b5a, 8c5a, ecaade2015_86n17, 6b2e, 4983, e717, ecaade2015_248a57, fb3e, f058, 73e7, 69a0, 4e61, caadria2015_172f26, 0720, 5508, 4eb6, 41d8, c2ee, 2417, caadria2016_291v12, 1dbc, 2cab, a42d, 7d3c, 05d5, f6de, 0fe9, 321f, 5ddd, bf3d, 984a, sigradi2013_359d, 519b, caadria2017_081z24, d365, ce73, b8fa, 90b9, c030, ecaade2016_230b62, 4bca, sigradi2016_595gg, a2ff, 3b98, 2b6e, 62f6, ecaade2013r_005p4, d2de, 53fd, acadia16_184s12, 4e03, 5426, ijac201412408i1, 125c, 671a, a63e, 1970, f9f4, 13d7, a0b0, ea4b, a2d0, da53, 2374, a170, a45f, b556, cd3b, acadia14_189an, 8270, 4042, 7621, ecaade2016_063j15, 219c, 63ad, 4d23, caadria2016_797z33, acadia14_589g, 741e, c0ab, ecaade2016_095l26, 7770, acadia17_316uu, ecaade2017_302hh, ecaade2015_196x41, caadria2016_281h12, 00e8, 6047, sigradi2015_6.387v9, 9c2d, 3178, 5ded, 97c1, 3ff7, fe09, 8083, fbf2, caadria2015_105i16, 998b, 3422, b3bd, ecaade2017_232d, e0e6, c39e, d4b5, 021b, 2a8a, 88f6, 8f91, 9fb7, c9bb, ijac201412406f9, ecaade2015_298m65, 0317, f0e5, sigradi2016_814s, 038e, acadia17_348f, d147, acadia14_435ad, 6351, sigradi2016_420vv, d411, acadia14projects_479az, 3815, acadia17_90mm, d5aa, ecaade2017_066r, ecaade2015_11a1, 6521, 6e36, be17, acadia14projects_627f, a5b7, 0398, ijac201614309t6, f357, 626c, 0517, ebdc, f297, 6ba9, ea2f, 373d, 5c76, 1d81, 407e, ba72, 81ff, a9fe, e4ac, 62e9, ecaade2016_128j35, e0e9, 7708, b934, 5cfe, ac18, e42d, 94d1, a798, sigradi2013_74, 6709, f930, 59cc, 9997, ecaade2017_234o, 273b, 65ff, e14c, e52b, ea18, ecaade2014_224m57, d9de, ecaade2015_185s39, 4ecc, 10f1, 30be, b300, abfc, 5479, 259b, 2a90, acadia16_488u28, sigradi2015_10.144v19, afd9, 0ef9, ecaade2016_222p57, 5148, daaf, b192, 299a, acadia14_479p, acadia14projects_609ak, 18dd, ecaade2015_173e37, dddf, ba7e, b784, acadia14_199ah, acadia14projects_153as, 6026, 1f49, 81fa, ecaade2014_070h16, ascaad2016_045g19, a706, 6556, ebd4, sigradi2016_814k, 3452, ecaade2014_067y15, 3ead, sigradi2016_803dd, 23ba, bd87, ecaade2014_233h60, ac55, 63e0, c638, 819c, 39fd, 20fc, 3092, da05, df9e, bc10, ecaade2015_293d64, 9d3d, 9b34, 079a, 3647, 1772, cca6, 3afe, aded, acadia14_497r, ecaade2015_317f69, sigradi2015_11.8n23, 3c5e, ijac201614105y4, 4d08, 7bc4, ea55, cd81, 4ea1, ijac201614103s3, e195, c148, acadia14_619ap, 27ec, 2d9d, ecaade2017_019rr, f21f, 1c62, 9713, ecaade2015_169c35, 06b1, 50ac, c26b, e402, 7e38, 4fce, acadia17_473c, ecaade2017_133j, 42d0, ecaade2016_230j62, sigradi2016_777q, cf2c, c863, 8caf, 15a5, 025d, 67e2, 9b5c, sigradi2015_10.267p20, ccce, ecaade2014_052s12, 6dde, 2695, df58, 0dd9, 8254, 4457, 9216, c03b, 0810, df82, sigradi2014_109g9, 9b33, b8dc, acadia14_375aw, 0ab2, cf65, b251, cd88, bb79, adf9, e1cc, a2ce, ijac201614203f9, c782, 71e6, ecaade2016_170u48, sigradi2013_243a, ecaade2015_207l46, 1df1, ecaade2014_139b31, fbfa, ecaade2017_133h, ecaade2014_044u10, c3ad, acadia15_203i8, 57a4, ecaade2017_155n, 25cc, 1578, 8ae0, dd4a, f782, ascaad2016_007y3, caadria2016_839p35, 2352, acadia16_470l27, 05ec, sigradi2014_213w7, acadia14_167ab, 80af, cc2d, b3b0, 8c88, 94b1, sigradi2014_041b3, caadria2017_017o7, 450f, 4547, b8b3, cba8, e4f6, 1c90, 1081, sigradi2014_140n2, 6e63, c8c5, 3007, 5f89, 31b4, 84b2, 6340, 69d8, 6878, ecaade2015_22y4, 8d91, ecaade2017_256bb, 1d41, ecaade2016_217d56, bd07, ecaade2014_239n61, 6d57, acadia17_669r, e5d7, 245a, dfcd, 5711, 8132, c0b1, dd80, a13b, sigradi2014_314m6, ecaade2017_077pp, ecaade2017_077uu, d972, 470c, acadia14projects_681ai, caadria2017_037e12, 5fcc, 964c, c7d1, 47b6, edff, ecaade2017_071gg, a9e5, 4908, be81, 89d7, 7188, caadria2015_114i18, caadria2016_601j25, 9a59, ecaade2017_017o, 2e69, a5cb, acadia17_520l, ascaad2016_035v13, 6cb0, 27c0, 7196, 4d2d, 732d, 4c52, 1b7d, b1c5, 9986, 90a0, 2baa, a337, c241, 4b6e, 7dac, 77e9, ascaad2016_022x8, 6463, sigradi2013_100, acadia14_199ar, b6c1, a3f6, fa62, 02e8, 355e, 67db, 090d, ecaade2013r_005j4, ijac201513302f10, 6564, 6a50, cde9, 8956, 6a38, d007, d099, c685, 263e, 63fa, ijac201614207k12, 7fb7, acadia14projects_409m, 611b, 453a, e6f4, cb16, c0e2, 5061, ijac201513104o3, 7767, 15d1, ecaade2016_223f58, 89d2, ea70, 5112, 799e, aeab, d25b, 94f2, a892, 642f, 8016, c5ef, 3805, fe16, f407, ascaad2016_022g9, 3f5c, 92f9, bc07, f364, acadia16_424d25, 0b77, 627a, 5f25, acadia15_47a1, caadria2015_023b4, ec65, 3036, 8529, 33b6, 227c, 532c, acadia15_483j21, bd5c, caadria2015_203o29, 811e, 540f, ecaade2016_095j26, c0cd, ecaade2015_92v18, 98a6, a5a4, ecaade2017_288x, 28f8, caadria2015_109c17, 8183, 8c93, cc8a, 6d04, af38, 9f83, sigradi2015_3.209b4, 6c30, c15e, 2767, 5f94, ecaade2015_25g5, 0d05, 2b60, e2bf, d60e, 2ecc, f531, ecaade2015_155t32, 3f03, 28ad, ijac201614206z10, sigradi2013_41z, b917, 8a1a, 01bc, f600, 4985, sigradi2014_128e1, 9bd5, 56f2, a402, ecaade2015_227s49, bd69, ecaade2016_068g18, acadia17_257a, f68a, ecaade2017_023w, 034a, ecaade2016_067h16, ff0b, 43f1, 2f1c, sigradi2015_3.11f2, a8c6, b1ab, 3cd4, 7fda, ecaade2016_217m56, e448, 2927, 6f89, f8c4, ijac201614206c11, e960, 545d, caadria2016_457k19, ecaade2017_098ll, 357a, sigradi2013_234d, a8b1, 8613, 5bff, 6c8e, e6a5, 2c66, d8ad, ec42, ecaade2013r_004w3, 5dee, 7bd9, 8cd0, 2917, ecaade2017_210t, 5b13, 2297, 2a1c, caadria2015_069p8, 0535, caadria2017_094v25, caadria2016_663l28, d25f, c817, ee71, f21a, 1746, 0d92, a183, ascaad2014_017m1, c192, ascaad2016_028s11, 2dca, 98c3, 7b8f, 0595, 0d03, 933d, f770, 6d30, 8988, 380c, sigradi2016_441kk, 3390, 76b0, 612a, 7505, sigradi2015_sp_2.112h29, 9d28, fad4, 8cbf, c4fc, sigradi2013_157, 711e, 3c0c, 9938, b128, 434d, 32e6, 1dd1, acadia17_678aa, 8dff, 62be, e6cd, 4a43, 5183, d697, 26a9, caadria2015_209y31, ecaade2015_100w19, c453, d6c4, 140a, 4d95, ded8, 5109, 2a98, ecaade2015_35r6, sigradi2013_359k, caadria2017_067l21, 115f, b838, 05bc, sigradi2015_11.196i26, aa36, c898, ijac201614309c6, a6d9, afe2, 0d04, ecaade2017_215p, 07a1, 3029, 972c, 87f7, 5695, ecaade2014_109n24, b80b, a74f, 5e3a, c7ce, ebad, 8332, 8597, c2fc, bf0a, 0aa8, 550d, 9d1f, 4218, acadia14_33ag, ecaade2017_198a, 961f, b659, 4f25, 164e, 98e8, 07d7, ecaade2017_094l, 219d, cfd7, 91d1, 3b22, 3734, 4669, 26c8, c4be, 7885, 9323, 6943, 5299, sigradi2015_8.189t13, 11f8, a1f4, 1049, c951, 38ac, 0dc7, ijac201614306x3, ce19, 8ee0, sigradi2016_381o, ecaade2014_208e54, 2411, 3e6c, ffa0, f789, acadia15_357v15, d2fe, fc23, ijac201614201e7, 8b35, 8f57, e034, 520a, d345, dd71, eb9b, f9c6, 750a, 9ffd, 8fa0, 1995, 56d2, 64bd, 6a49, 1241, 5dfe, caadria2017_069u21, 2804, 73ce, 52e7, 6055, 6bc9, 8f52, 0a17, acadia14_681ak, 5e3d, ebb6, ecaade2014_173v42, c618, 7047, da14, 346b, 1917, 1403, 41cc, ecaade2014_088f21, 40d0, ascaad2014_011z5, e217, 9681, e451, 30ca, a7ce, 3fa9, c100, 1739, 76b2, 1795, ce02, d23b, ijac201412303l8, caadria2017_163d41, 4f00, ecaade2014_176o44, 6ec1, 1cb7, 28a7, a818, 78a9, 14e6, ecaade2014_186e47, 4d2b, acadia14_101am, sigradi2016_814p, a9f1, 3f77, 5dbf, efb1, 3575, acadia15_431v18, caadria2016_851r36, 44b1, 4333, fb32, 6869, 8edc, caadria2017_058e20, fdf8, 8681, b13a, a345, 3f6f, 8ae2, 01d3, 5d7e, e216, f697, 0ce1, bdc3, sigradi2013_62t, 28a5, caadria2016_755n32, e9ff, acadia16_488x28, 4566, 9d05, b485, 64f1, 81ca, 5037, ecaade2017_111ss, ecaade2017_033x, 4475, ac4f, c643, 6058, d799, 60ce, 3b2f, 5ae8, 812c, ce4d, 8b62, a30f, 495f, b02f, 462b, d468, ecaade2017_017r, a6be, 3da0, 1632, sigradi2015_10.307c21, acadia14_125ac, da91, b721, acadia14projects_135k, bf9f, 09a9, sigradi2016_522z, 71d5, 419f, ecaade2014_153h37, c9fd, e045, c6d9, a1ab, 753b, 1b81, 2216, 399c, c8da, caadria2015_150x23, 0e52, cc51, 06d7, 57c3, b3aa, ecaade2016_015x3, a251, 15d8, caadria2015_114g18, a9cf, sigradi2016_408cc, ec0f, efa0, 1e39, ijac201614404z2, a542, f56b, bd81, 5167, b348, ce29, caadria2016_861f37, db8b, ijac201614404b3, a1a4, 3fee, caadria2016_683v29, ijac201412402r4, 293e, c12a, dac4, cb4b, ecaade2017_273m, d8db, 1609, 946e, edbf, b5f0, acadia14projects_229j, a0bc, ce1a, ae58, 3a7c, 5098, 957b, fa89, 6134, e419, 8fe0, abee, sigradi2014_239b9, 0d7e, 38d8, e7c3, 00ae, 3298, d96a, a3c6, 7736, ecaade2016_018x4, afea, 77c8, c175, ecaade2015_181k39, 83ec, e311, e7f4, sigradi2015_6.42t7, cb51, 7834, 7c2a, 07f7, 2c0f, sigradi2013_41i, 4253, 9c39, eae7, ffc8, fae9, e400, ecaade2017_124p, a856, 1516, ecaade2017_053b, 8502, f090, 30fa, ff9e, 027d, 0773, caadria2016_095u4, ascaad2016_004k2, 3a3e, caadria2015_226r34, 7d78, 7544, 0d94, 94b0, 3a4c, 5301, 9a0b, c5c1, 8f54, 6f00, 9800, acadia15_381u16, 8bcb, 6423, 8e44, b841, 7e00, caadria2017_057v19, b3c1, 11c5, 62f1, caadria2016_569f24, 79ea, b319, 42c2, ijac201614407k4, 47b7, 8287, 6c99, 0b76, c8c2, 1d58, e135, 3bb4, cb59, 891f, 4a82, f277, 91c2, ecaade2015_268f59, db53, 5629, ecaade2017_291z, ecaade2016_119s32, ecaade2016_162x44, 3beb, e092, d409, e821, sigradi2014_329a7, b0de, 6dff, ecaade2014_145g33, 733e, 7a41, ecaade2014_138j30, 0839, 013c, 37dc, 8ce9, 464e, f959, af14, c6da, 289c, 6065, cfcd, 4e48, ecaade2015_206l45, ijac201614205o10, f60c, ecaade2016_129x35, sigradi2015_3.9b2, 4667, sigradi2014_045x3, 590e, sigradi2013_375g, 6d0d, sigradi2013_111r, 4d25, 792d, a12e, d765, 18af, 008d, ecaade2014_168b41, a91f, acadia17_60v, ed9b, ecaade2017_170k, 750c, 3ab3, 8c24, 0f01, edb9, 7dae, 9bf1, 1fc9, a54e, 0828, 7563, 49cb, d502, f3e8, fd5e, caadria2016_177l8, acadia15_323k13, 3633, 6a05, sigradi2013_386p1, caadria2015_004f1, ascaad2016_047w19, f79b, 6cf2, bdde, b113, 0eda, 6503, a984, 5c52, 6db3, sigradi2014_075w6, 777b, 7d4b, 5059, d5ea, 7c7f, eb47, cb15, ecaade2017_032ww, ecaade2017_116j, 7d05, 4e4d, 5369, acadia17_163nn, d3ff, 3783, 8be1, ecaade2017_050h, b766, acadia15_343a15, ecaade2016_222e57, 8e06, sigradi2013_326m, ijac201614308e5, acadia15_431h18, 1064, b920, ecaade2014_014y2, 3794, 4b9b, 537a, c918, acadia14_427an, caadria2017_016u6, 5a48, 61a9, 5223, 64f7, dd3a, ijac201412405v8, e855, fb24, 29c7, 064e, caadria2017_145p38, 6de2, af8c, 09d8, b8af, ascaad2014_017x9, 480e, 7407, acadia16_184t12, 2b65, ecaade2015_129o25, a48a, 1e65, ce00, ecaade2016_102t27, 63f7, 5a6b, 2ac9, ad6a, 2185, 674e, b248, 0880, 8ada, acadia14projects_647av, d019, 2cf4, 69d5, c3e4, 04d0, 5e2b, caadria2017_003t1, 99e9, 0a84, 0169, 89c1, 746e, e73f, 5127, 2b5d, b3cf, 1065, 134f, a89b, 3039, ecaade2014_240g62, aed1, ecaade2017_101w, 2047, d51a, 74b7, 1f67, 7a3b, 8f74, 224f, d2c9, 6b57, 301a, 3585, 252a, 36f6, ecaade2016_068b18, 24ae, d6ed, caadria2016_147k6, ecaade2017_240v, ce21, 7364, 4ed3, ecaade2017_302ss, 1134, f355, c2cd, 9a56, 2f48, ecaade2017_014zz, b156, e5bb, sigradi2013_195a, ascaad2014_026x6, c72f, sigradi2014_084a8, 6383, 4f0a, f4f8, sigradi2015_12.297g28, ba60, ab0b, 7838, b5de, sigradi2016_732v, caadria2017_015y5, 64da, ede2, d8a6, 20d2, 03c4, 0196, 3a04, 982d, caadria2017_101h27, fc63, d034, b36b, 7aa3, caadria2015_206o30, 9318, 7cac, d2f8, 3cfa, fe1a, 4073, 8fcc, 79f3, 8578, 2c32, 83a4, e7c5, 7415, aaff, c8d0, ad90, 5eb5, acadia14projects_189as, 350e, acadia14projects_63ay, 3580, 8774, 99c0, 52ce, a719, fc2c, 3653, acadia16_308d19, ecaade2017_149h, a200, 86b1, ecaade2017_199zz, ascaad2014_011y5, 3b2e, ijac201412204x2, 017e, a1fe, acadia14_33ak, eed7, 4680, 8375, 00bd, 7baf, 1f5a, ecaade2015_138u28, a7c7, 1eef, a4bb, b81c, 88a8, f77c, ecaade2014_084b20, 089b, a401, 9efa, bd60, f19a, eb78, 9453, acadia17_423hh, 77dc, ecaade2014_044e11, 734e, 12a1, d183, fb2e, 1240, f68c, 5dcf, 649b, 59a2, d171, 7030, 994f, ecaade2015_269n59, 16b8, 817e, 023e, 391b, 9cc5, efe6, 8cb7, f92b, 51df, 635b, 8bbb, ecaade2014_197f51, 7ca5, c1d4, ef0b, acadia17_608bb, sigradi2014_345u8, b861, a2ad, d5c3, ecaade2017_293ll, ec19, 198f, 2c11, ecaade2015_21w3, eab4, sigradi2015_3.394d6, 308a, b075, b560, caadria2016_651y27, a081, ecaade2013r_009l6, 2f2a, f1aa, d1a5, 2bea, a704, 933c, 8c85, 6cbe, ecaade2017_170d, ecaade2017_291ff, caadria2017_055i18, 59b2, 85df, 1fdf, sigradi2014_015i1, 45e1, acadia14_435av, 4f20, 1440, 2f52, eaf2, 3541, c481, fb2b, caadria2017_009u4, f65a, 1d57, 7f8e, 1b11, ascaad2016_028c11, 3ce3, 7da6, 2cb3, caadria2017_165k41, 1257, 7a6c, 347a, ijac201513203d7, ascaad2014_008y4, ecaade2017_164s, 511f, caadria2017_190u45, 5eb1, acadia14projects_601ac, bc28, d5ad, ecaade2017_175o, 3f22, 2ba1, 24f7, f2c7, fb77, 18d4, cb9f, acadia14_691au, 9608, f82a, acadia17_137nn, sigradi2013_112c, 9385, sigradi2016_571pp, ecaade2014_024b7, ecaade2014_137c30, 9579, 5ced, b0e6, 17d5, sigradi2016_710cc, 76c8, 27f3, ecaade2017_079x, ecaade2015_170k35, be35, 5b8c, 9fc7, 5bc2, 0b19, ef9d, dacd, ecaade2014_123h28, 8ff3, sigradi2016_448w, 22b4, 4f63, e43f, 609e, ecaade2014_057e14, e686, acadia14_145ae, a633, 2f63, d576, 09d7, sigradi2014_345v9, 28ab, 4410, ecaade2016_139f39, b969, ecaade2014_049x11, 0565, ecaade2014_022x5, acadia17_91a, b8da, ce9b, ecaade2014_036e9, fa3f, a52e, 4e8c, 2fa2, a03d, 7096, 78b2, 2ad8, ef25, ecaade2017_248rr, 7a92, ccd8, 975e, acadia17_163aa, da5d, 863b, ad32, 857f, 3bd8, 8501, 37aa, sigradi2015_8.239b14, 5a06, 752f, ecaade2016_018j5, 55b0, 9fa1, 38ce, ijac201614201f7, 3e74, 980c, fb88, ab2b, 7026, cd60, 6e01, 7de2, 6355, 5469, 77be, 1fbf, sigradi2014_144w2, ecaade2014_024a7, 945d, cba1, 0183, d72d, ecaade2016_171e49, 4a8c, ecaade2016_119u32, 6c39, b9ef, acadia14_23ab, ecaade2013r_018o9, 937e, f624, 3c42, 0cd8, 9b4f, ecaade2014_239w61, sigradi2016_621dd, d7ea, ascaad2016_022b9, 8b6d, 77cd, af0b, 7690, acadia14_655aa, 3f71, 4f42, 1b54, 4176, c614, 8675, 1734, e0c0, af3c, 946d, fddc, sigradi2014_330g7, 835b, 6d75, 2a25, 8c2b, 134c, sigradi2016_781zz, 2aef, 34cc, 648e, 57f7, 1725, 2448, fe73, c558, c82a, aa4f, 2b41, acadia17_500ee, 365b, a7e6, b7e3, aa54, d820, ecaade2014_094m22, 72a6, ijac201513302g10, 5ab8, 1cc9, sigradi2015_11.136k24, caadria2015_014w2, 204a, 344e, eb24, e996, fa64, ijac201614401b1, d8cb, ecaade2014_046t11, 4feb, ecaade2016_162h44, ascaad2014_024d5, c39c, 720f, 5bb6, fa84, caadria2016_415y17, caadria2015_226t34, f7d8, d99f, 6b48, d743, 8d99, 3bf1, d673, 21a9, caadria2015_122j19, 0f17, sigradi2016_595ff, 8cbe, da9d, 54ed, 8c83, a660, ecaade2017_046xx, 5846, 41fd, 6937, 6946, acadia14projects_609ah, acadia14projects_177y, ascaad2014_035p1, 2f0f, 1f05, c178, 96a0, ecaade2017_116i, 0d98, ecaade2017_100j, 9dc3, 849f, a5b4, 817f, cd2c, 7dd1, 2f09, 70f0, 1af7, ba85, 604e, c6bd, 13fc, caadria2017_070h22, ijac201412207e5, cf32, 4382, ecaade2017_302rr, ecaade2015_202r44, ecaade2014_019f5, b9ae, 2b8a, caadria2015_077w10, acadia17_542pp, acadia14projects_145l, 588e, c8b7, e11f, 7189, ecaade2017_255g, 2a56, 2015, caadria2017_145y37, 12b9, 5131, ascaad2014_024p5, f467, 5d28, 1a4b, f556, cba3, 8d4f, bd0a, 08e2, a9bc, ecaade2017_019kk, cee7, f103, 749a, 195b, ecaade2017_301y, 97db, sigradi2016_383ff, 281b, ecaade2017_208j, bf73, 6170, 070d, 65f6, 726f, 5056, 5785, 1e88, 3b35, acadia15_333a14, 4f75, 26eb, a1b0, f99b, 6a77, b4f8, c57f, 0f9b, acadia17_435g, 1c94, 4a8f, 5b45, sigradi2014_079h7, acadia17_177g, 2697, 4775, 978f, 4a18, 4f40, ascaad2014_017o9, acadia17_189gg, d43f, e956, 3833, 660b, 678c, 2d83, 3a51, 0df7, e826, ecaade2016_129w35, 94a0, 626f, ba3c, acadia14_219f, d941, 1da2, 0a7c, 7dff, ecaade2014_139h31, c750, a584, 175a, ecaade2017_220tt, 4814, 4b03, f312, 1f27, 971a, c522, ecaade2014_176f44, 8638, 43c0, 000f, f104, caadria2016_343j15, dd58, 2c62, b93f, d026, 2b02, de31, ecaade2016_163i45, bd35, 3f43, 3f15, 7418, 7168, 8c91, ecaade2015_284b62, acadia14_637ag, 6e56, 8103, 39c4, cc90, ecaade2017_079h, c9a8, 6d44, 5153, 724a, ecaade2015_229s51, abae, 9f27, e0f7, caadria2016_073c4, ecaade2017_144t, a11d, f7d5, acadia17_211k, 36b1, caadria2017_142g37, 09d1, 02c2, caadria2015_208j31, sigradi2014_192r6, 855c, 65d1, ac0d, sigradi2013_389m, 8f00, 670c, 8898, 051e, 7691, ed9c, a175, ba8a, 1b0d, 1972, 0320, sigradi2016_583yy, sigradi2014_052o5, 6f94, ad7d, a68a, ecaade2014_052z12, sigradi2015_12.215t27, 063a, aefa, e9d1, ce88, 3f8f, eecf, c243, ecaade2015_194t40, 6126, 33f6, e603, 4436, 3772, 1864, ecaade2015_53z8, 2b4d, 1be5, 173e, 1039, f58e, 1d96, c378, caadria2015_015c3, 7b67, 7d91, 0069, ae39, d47a, ecaade2015_227t49, 71a7, ecaade2017_133e, ecaade2017_199dd, e036, 74b0, caadria2015_014y2, 4887, 9739, 3f12, 523a, ecaade2017_253ff, 8a30, 0680, 397e, cefe, 0755, 7b9b, 02fc, aab6, d232, 82af, 96b9, ijac201614401c1, ecaade2014_070k16, 9dfb, 715a, 2276, ecaade2017_302oo, 55d8, 5149, 84fc, ecaade2014_167m40, 3c26, cee3, bc13, 0f11, 2b76, e8af, sigradi2013_173o, a04d, 1eb0, 738e, dc2d, fa51, a4e9, d800, 1a55, ascaad2014_019n2, eb02, ac27, 808e, 8dae, 6e39, b31b, ecaade2017_215b, d9bf, 0777, c58d, ecaade2017_254ll, acadia17_177s, a5d2, 6d31, acadia14_281ac, 705b, ecaade2016_040o10, e1cd, 5fef, cfbe, 88b3, da46, 5955, ecaade2016_164l46, 8021, b64a, dc9b, 8307, 4308, a5e3, caadria2015_072n9, b3f5, 1a8f, fb13, 1d2b, 4adc, 3fb1, 3d43, 3e38, 1eb7, 727b, 480f, 45f7, eda3, 2fd3, c6ed, sigradi2016_537b, 27ed, 10f5, 4b65, ecaade2015_320l70, 5069, 9415, 96db, caadria2017_051x16, sigradi2014_189m6, d87f, 7938, d46d, de26, 1235, acadia14_247x, f239, bcfc, caadria2017_142e37, 0f3a, ascaad2016_033e13, be1f, ecaade2014_233m60, d559, dad4, 9a00, 597d, bf17, 92a7, 53e7, e873, aafc, sigradi2016_409ff, beec, ecaade2014_024l7, a6c7, f953, 0faa, 9aab, 184b, 17f5, bf18, 94d2, 20fd, 6bdc, ecaade2015_284j61, ccdf, 431a, ecaade2015_284w61, 3482, 97cc, 5a35, 2279, 278e, caadria2017_027s9, f3fd, e6be, db2f, acadia15_381s16, e51d, 9dae, acadia15_173s6, a5e4, ecaade2016_238t63, 992e, caadria2017_008z3, d681, 1635, 2bba, 05a2, sigradi2015_9.152m16, 3e18, 7a05, ecaade2017_199nn, 4445, ecaade2014_070o16, ef67, ecaade2017_172ii, ecaade2015_114p22, b6ba, 0867, bb16, 66fb, ascaad2016_018g7, e61e, a71f, 7314, ijac201614407l4, 5feb, 01d4, f991, 1e12, 6c17, b11d, ecaade2016_166k47, 84d9, db0b, e97b, fa93, a89c, b391, acadia14_101aj, cecd, acadia14projects_699n, acadia17_391b, d08c, 4088, 18c4, 792b, 8aa3, 0a4d, 7550, c542, 9236, ecaade2016_158k43, acadia14_23v, afbd, 7017, 08cb, 2118, 9247, 1b6c, 2c97, 2345, acadia14_709ao, 6802, 5a76, 12ba, 16d1, 6ae9, 2d32, ad3d, ascaad2014_018w1, 98ff, 66c9, acadia17_323k, 28d2, 2072, ac4c, sigradi2015_8.339w15, 2444, 5ddb, 382f, 499c, 8759, 5ad2, 8f06, 5b38, acadia17_90ll, 31b7, ecaade2016_bkog65, b372, 4859, 4439, 4c33, 9931, ecaade2016_075k22, 223b, bc63, 3d56, ijac201614207h11, fee3, d974, sigradi2016_560z, 4f8d, 6612, 1c09, 36c5, 5a8f, ecaade2017_225e, acadia14projects_375a, dbe7, 25c1, ab05, dd24, 840f, ecaade2017_215aar, e6a2, 5c6b, 136d, 04bb, be01, 982c, dc0a, ascaad2014_010s5, 6fd4, 3fd6, a473, 86d0, 8ca6, 7e09, f045, 8214, ecaade2016_071z18, d735, 1b45, 44e0, f168, 941f, 453c, 8ce1, 8b5d, 771c, 5473, c966, 0605, ecaade2016_223h59, d87a, db1d, 1870, ecaade2017_108o, 31bf, 197d, 625f, ecaade2015_155z32, dd00, f059, ecaade2014_066m15, ecaade2015_243v55, d226, 121b, 1f30, 7c3e, 9cc9, acadia14_101ai, fd4b, 7816, 216c, 8c7e, ecaade2017_255h, ijac201412408d3, caadria2015_218o33, sigradi2013_43s, 81de, 12d7, 0074, 28f5, ecaade2014_080k19, 7fb5, 7e74, 6265, b567, 5f04, e6c0, sigradi2016_625mm, 81f3, 03c5, 586d, c253, sigradi2016_546g, acadia15_357t15, da3f, ecaade2014_067a16, 2921, acadia14projects_619av, caadria2017_124m33, dbc3, 6701, f480, 7aa9, 5c0f, fc5e, 78a7, 5c9f, 6b9b, bb47, 717c, 3038, caadria2015_073h10, e7b5, 3afb, 1aa4, 0b4f, cfb3, 1768, 6d1e, 42b3, f439, sigradi2013_243s, b955, caadria2015_073g10, 7e42, ecaade2015_193h40, 00fc, 7513, caadria2016_507n21, 3174, 5341, 205f, 2192, c30b, 1dd7, 4033, f657, 3a3f, e15c, 554e, 1a4e, 3122, f0e6, 141c, baf5, f76d, 930a, 843e, 0e25, a4b9, a351, 8496, 75ec, 8a1c, 2beb, ae29, 3e57, 3342, 7c87, 9bef, 68e4, 19d6, 343e, b78f, e8d2, cacb, f9d8, acadia14projects_463k, f6ed, c346, 965f, baa5, 8b45, acadia15_185j7, 83d1, 1490, 37d3, c708, 3980, cf10, d294, ab50, acadia14_671u, 4eed, sigradi2016_694k, acadia17_678ee, acadia14_719g, 90f5, ecaade2014_143n32, 8fc9, d620, d8ce, 8138, acadia16_460w26, f7fb, 7812, bdc5, cd3c, e295, 2864, da58, 3a91, 4fb2, 116f, e030, acadia16_432s25, ijac201614403s2, ecaade2017_124r, caadria2017_182m43, 58e3, 5155, 973d, c6d0, ecaade2017_152dd, a075, ecaade2016_074o21, ecaade2017_308z, 6566, caadria2017_104s27, f07b, ecaade2015_138i29, 1df0, ecaade2017_122oo, ecaade2014_132i29, 2420, ded6, acadia17_637qq, 29f7, 11d9, caadria2015_139d23, dd41, 7fab, 77eb, 6868, ecaade2014_094j22, c0a6, ecaade2017_208i, ascaad2014_008x4, ecaade2015_64k13, e377, caadria2017_142f37, e4d4, a571, 9955, 0f5a, 8dc1, 90ee, sigradi2016_537ww, f60a, ee75, acadia15_185k7, acadia16_478i28, 6926, acadia14_33ai, 8e1c, 19d5, 9c2a, 9224, a2c3, 8676, c356, acadia16_140z9, acadia14projects_339y, 29d0, a6fb, 22c3, 3bca, 9464, 27d5, acadia15_371h16, acadia15_323e13, 37ec, b1d0, ee1c, c440, d5fa, d265, acadia14_637ae, 84db, 7c0e, ecaade2017_172cc, a409, 1142, 7b9c, 8f51, 46eb, dc01, c7fa, b2e3, acadia14_117i, 2425, sigradi2014_192o6, 2074, e0d8, 454e, acadia17_189dd, cf7c, f27d, 8602, ecaade2016_221y56, ddc8, dd52, acadia14projects_719s, caadria2015_066f8, 09ef, 6fcc, 3c94, 843b, c152, a8fc, 6984, e6aa, 3c67, 764d, 6e7c, b012, 058e, a6c2, 5eb2, 2c70, 2559, ce46, caadria2016_373j16, 8f05, d4ee, 0506, 2212, bf01, ijac201412301k6, c33e, 9e8f, ecaade2015_59c11, 8487, 211d, f2e9, 89db, a666, ecaade2016_099m27, ecaade2015_79k15, d38b, 73d7, 91bc, sigradi2013_42o, sigradi2013_421j, 0a38, b7de, sigradi2016_602a, f68f, 7cff, ecaade2017_052gg, 9637, e110, sigradi2014_080p7, 35b9, 5b00, 439b, 54af, 0ac6, 5811, ee1b, 2923, 27df, acadia14_281u, f901, 027e, b787, e680, ecaade2014_089n21, b7c8, b72e, cb35, ecaade2016_151f41, a69d, ecaade2017_021z, 1fbd, 7f0b, acadia14projects_81k, ecaade2015_217d48, a5d3, acadia14_177af, 0e39, ecaade2015_180g39, a952, 7c17, ijac201412302e7, ecaade2017_049ww, dc23, 629b, ecaade2016_ws-intelligentb69, f6e7, 6747, 798b, sigradi2016_560cc, 766d, 1ce8, 54d3, d209, ascaad2016_017x6, caadria2016_301t13, caadria2016_405k17, b232, 9766, 4f4c, 68cc, d603, 381f, acadia14projects_199ap, 15e2, acadia16_344h21, ee14, 1424, 1fde, sigradi2013_389k, ecaade2015_53g9, 2f2c, 7927, caadria2015_070a9, caadria2017_028g10, 290c, sigradi2015_12.107f27, 9a9f, acadia17_339zz, ebc0, 7182, fe54, 2919, b2ea, 6cd2, cceb, df5c, 8cfb, ecaade2015_251o57, 2823, 511b, ecaade2015_317p68, 310d, 8f66, ijac201513206u8, a964, a68f, abdb, 49b5, a55b, c668, 7b4c, 3e59, acadia17_283tt, c410, ecaade2014_015z3, b7d2, 7083, sigradi2016_385ss, 14a5, 7408, 767d, 45c9, 261c, 5e9f, a16a, d2ab, d50b, fb14, 7a72, 6fb8, d4fb, acadia16_460x26, ecaade2014_186z47, 4704, 87c9, acadia17_221ff, 8ddc, 2df5, a2eb, sigradi2016_625e, 4d1d, c606, 940b, 8230, b4a3, f27c, 544e, 83d8, 11ad, 85b2, ecaade2014_188o48, 2087, 8824, 6cf0, 9d0f, ecbb, 307c, b4b4, acadia16_140f10, 45b4, a146, 16cf, c3b2, ecaade2017_225g, 4d9b, b8c8, 8c8e, sigradi2016_625tt, a22e, 9493, 2065, 4020, e4e0, 3ffd, 6015, bc8f, a19f, 7ec3, eb43, acadia16_270a17, sigradi2015_8.264p14, 0354, 6216, ef5f, 9503, 342f, a999, 4625, ascaad2014_004p2, 1ea6, 29d7, 5f90, 895b, ecaade2014_130v28, sigradi2013_215e, 3e9b, f7dd, 8366, 45ba, 8745, 6d9d, 0873, 5556, 814d, a5ee, 6f33, ijac201513303t11, 405c, 00c6, 3f33, 57b5, c598, a09e, 2d87, 6a07, bebf, 9994, 1f04, 6a24, 055e, b48f, 3210, 5b87, 27a5, ecaade2017_215yr, fc57, acadia14projects_23ae, c0e7, 45d7, b4ab, 0876, c28a, d033, 10c8, 094c, ebef, 8334, 553a, 90a6, 4541, 5eb8, acadia17_283ww, 5531, 44ca, 139b, d90b, 5093, 987b, 25cd, 4238, sigradi2016_550j, 207c, 7116, c847, 89c7, acadia14_427ar, 5a10, 9da6, 92e5, 6718, cb27, 1a35, f4e2, 2390, 97d4, cf3a, ijac201412402u4, ecaade2013r_015t8, ijac201513203k7, 378e, 853b, 3d81, a61a, f63b, ecaade2016_140w39, 8566, 2d14, caadria2016_871o37, caadria2015_096m15, sigradi2015_6.387x9, c29b, 6406, sigradi2015_sp_8.326c31, ecaade2015_127c25, ijac201614208i14, e105, 50d5, f40e, e63b, 6509, ecaade2014_239p61, 2b2d, 74b4, 6199, 09f1, 457d, 2c5b, ecaade2017_009bb, 21d0, sigradi2016_417kk, b011, 6698, a94b, ae30, cf9c, 6977, 7202, f350, caadria2016_549o23, 283d, faa2, 06cc, cd2d, 0aca, sigradi2013_411l, f533, 495c, ecaade2016_152w41, ecaade2017_105zz, 8ffb, f352, ecaade2017_146dd, 47e2, 1b51, caadria2016_673y28, sigradi2015_10.220d20, d988, 72d9, fd14, e018, ae9c, sigradi2016_448v, b15c, e442, ijac201614405g3, 5190, ijac201412403c7, e423, 3a96, 566a, ecaade2014_153w36, fa97, a4cf, 8d9d, 541b, 1b8f, f71f, be87, acadia17_89p, f766, 334e, 6fc9, 3554, 5777, 7861, a618, 817a, acadia17_60z, ecaade2015_327h71, acadia16_140x9, 13e1, 3590, ijac201513205y7, caadria2017_080g24, ecaade2015_237m54, e436, 7d97, ecaade2015_284o61, b734, 4a20, 2adf, a6af, sigradi2016_815bb, a463, 6daf, 4289, af50, 303f, 93f1, 8c25, caadria2016_259r11, 7daa, ecaade2017_172gg, acadia17_678jj, 9431, b342, acadia14_709ar, b8f7, ab18, d706, ecaade2016_162g44, sigradi2014_265o1, 53b0, ascaad2014_001i1, acadia14_63c, 8d6e, caadria2017_070g22, a150, c9bc, 3d75, f835, 245e, 5fd0, 7ab8, ecaade2014_239t61, sigradi2016_814b, 814c, 4797, 4036, 9d42, 9533, 2d95, ecaade2014_113b27, 0567, 6de6, dbea, 904f, sigradi2014_289l4, 82a0, ea2b, a6bd, ascaad2016_057t22, 2e59, 44b8, 194e, 52bf, acadia15_451i19, 2ee8, c881, acadia14_479az, 7046, 2740, acadia17_117bb, b17b, 07f3, c365, 39a8, 0895, 0943, c24c, ecaade2016_241f64, 4f45, 1bb6, e3ba, ecaade2014_139g31, acadia14_63am, acadia14_229m, 13bf, 7ebe, ecaade2017_051u, a7de, 0d08, 22bb, 18a9, 093c, ijac201513202h6, 4231, 5e8a, f2ae, ecaade2016_043a12, f098, acadia14_347ak, ecaade2016_025m7, b8ac, 642a, acadia14projects_177ac, caadria2015_124d20, 16ed, 6571, 06bf, 6f04, f2fb, aae4, 3978, d8e7, 0c5f, sigradi2016_817b, 40de, dee7, bbd7, acadia17_637j, 59b4, b357, b1b0, ecaade2016_230t61, 5a40, acadia14projects_473ak, 4205, 2d4f, caadria2016_055n3, e272, 42a1, ecaade2015_307p67, ecaade2016_026u7, 983c, 7e6f, 0aff, af9e, fb35, ecaade2015_114e22, ba37, ecaade2015_286d63, b23c, cb7b, e2d0, d9b2, ecaade2015_53y8, 29e4, e167, 8532, 3243, 9b41, 6a9a, caadria2017_051y16, d3f2, d545, ecaade2017_149i, 55b1, 51ed, 08a4, 7986, a032, 2677, 5779, 556f, c1f9, 1f80, 1932, 97cb, 55ed, 31bc, 8887, acadia17_169a, caadria2017_118s30, ecaade2017_032a, 8fb0, 0e81, d91e, 980a, 4416, sigradi2016_560w, bb64, ecaade2016_154c42, c76f, 1dab, 429b, a556, acadia14_555i, bec9, 58df, 4d81, bafb, 0c7d, cdf5, cc0d, 53d5, 6394, sigradi2014_314n6, e7a3, acadia16_62b4, 08ed, 5e29, 55c0, 4fcc, ef53, ecaade2015_53x9, 6693, caadria2017_062z20, ijac201513303z10, 170f, 60c8, 4e7b, 9353, d388, ecaade2015_181l39, d4b7, 0d30, ef90, 33aa, ascaad2016_009k4, caadria2017_165n41, 726a, a714, d1ec, 2742, 8bd7, 13b8, 5e7a, 71ab, 38f4, 0a3a, fc1a, 9750, 7397, d4ca, ijac201513105y4, ecaade2017_151bb, 95ba, 3c7e, 10e4, 2eea, ecaade2013r_016u8, 163d, 9594, 44ba, e19c, 3465, ecaade2016_136k38, ecaade2014_233c60, ijac201513104d3, 4c27, df68, b143, 369b, 185b, ecaade2014_120k27, 381e, caadria2017_134x35, ecaade2014_010g1, 4597, 99b5, sigradi2015_3.209a4, 1327, 92e9, c3d6, ed31, 4058, ecaade2014_138u30, caadria2016_105w4, acadia16_424i25, d4b2, e303, da8c, c136, 8208, ecaade2015_139y29, ed89, 4b58, 2e46, 81f0, c7c8, 69db, 181e, a40b, 8128, 183d, ijac201412304s9, c115, 28e7, 33a0, 51ab, 1cc0, 5e6e, 4634, 6297, 15c0, f23e, 1ffd, ecaade2014_157e39, acadia15_431m18, ee5f, c9a0, 4181, 59c8, df04, acadia15_123u4, f1a5, 1589, b2ae, 03ac, 985c, sigradi2016_455h, b4b8, 9494, 5734, 9825, 77d1, f18e, d86b, 62ac, 5782, 25f8, sigradi2016_455b, 5ec9, 640e, d257, 3532, ecaade2015_92n18, 8291, 0d67, b6e4, ijac201614104i4, 389a, acadia16_62e4, ijac201614306d4, 68df, cdb1, ad9d, 72bd, ecaade2015_180t38, c58b, 719a, 6c9c, b09c, ff8a, afa9, 0435, 2dcf, 9585, 3a80, 4b4c, 2dec, ecaade2014_042s10, 0881, 328a, 355d, 1dea, 4043, 4c9a, ijac201513306a13, 551f, c93a, 0554, 8bfb, a237, acadia14_479v, b93a, ecaade2017_017e, 97d1, 5e8b, bbcf, ad6f, 9b04, 0730, 8fae, 6f5c, ecaade2016_239a64, caadria2015_124i20, bd28, 7ef6, ecaade2017_013oo, 0052, b38d, 9228, 7d89, ecaade2016_154d42, 2e19, 9281, acadia17_201zz, ecaade2017_157ss, 9381, 305c, acadia17_189jj, 1307, ecaade2015_318l69, ec0a, dfec, ascaad2016_002k1, 47ae, sigradi2016_686xx, ecaade2017_129jj, 56cb, eaaf, 8674, f4ad, 00b9, 30bf, 0f5e, 9cf8, sigradi2016_655f, 9f30, 243a, befb, acadia16_54z3, 3e1f, sigradi2015_8.264o14, 7b85, e6c3, 29f6, e732, 4105, 0576, 7c95, caadria2017_016c7, 9921, ba8b, 9568, ecaade2017_215xx, sigradi2016_400l, ca02, 1aad, a3df, 297a, 38c4, 2233, acadia15_407h17, 8a67, 68e1, cc07, 714f, caadria2015_066c8, b667, f6b2, b147, acadia14projects_719n, 3144, 5fe9, 2b8b, 2f5c, 2d4c, 5d5d, 36f0, 2ac6, ff25, d320, 41ac, 9f35, ijac201614202k8, 71c6, 0e09, fb29, 70d1, 54bd, 7ce5, c4df, 2669, e434, 5e6d, a906, 5ddc, 34ce, 5f51, 037c, b9fc, c2f0, ecaade2014_194d50, ca20, sigradi2016_592w, acadia14_63e, ec6c, 803b, acadia14_63al, 924a, ecaade2015_73a14, a26e, ecaade2016_119x32, 1bc4, b43c, 0998, sigradi2014_232s8, ecaade2017_042y, sigradi2016_443xx, 6832, bcad, 4cae, 9e5b, 6488, acadia17_283qq, ecaade2015_83p16, 8667, acadia15_395v16, 743d, 0970, e096, c683, acadia17_70dd, 35d5, 60fc, 0b73, 3923, 9037, 20a0, sigradi2016_770m, ecaade2014_133o29, 1eab, f628, d736, c1fb, e01d, sigradi2016_517o, 7822, e153, 4c6a, 7709, acadia14_565ac, 96a7, dd89, 780e, acadia14_365ah, 3f34, 8ebf, 4897, ascaad2016_038j14, ecaade2016_011r2, 3570, f2f0, ijac201513103r2, 85b4, sigradi2013_10f, acadia17_237hh, 7c99, 71c4, 69ad, bee1, 2d37, 8e15, 2ad9, 1c55, e274, 2cf3, 05ad, c59d, b261, 2f9f, sigradi2013_131, ecaade2017_198m, 5445, 28fa, 48f1, caadria2016_819w34, 00bb, f6b7, 7c90, 0d82, 2ca6, eb37, sigradi2013_401n, 9985, dafb, 848d, acadia14_117e, 0118, 4f59, b88a, 3cde, ecaade2017_140ee, caadria2016_559w23, 6bb5, 5b3d, e94b, b6b7, 54f1, 706f, ecf7, 913f, 0917, bacb, 0481, 309d, 9c94, bf30, ijac201614208r13, caadria2015_176n26, c9af, 1d5d, 9100, 5f3f, f419, 1f08, cad5, 05a4, caadria2015_218y33, b3d4, e40b, ecaade2014_111o25, 6b4e, ecaade2015_59b11, fb6f, caadria2016_321j14, 5de1, 05ce, ijac201412301t5, 6019, 23d7, fb54, a5b8, 895e, ca38, sigradi2016_695r, 9a34, 296e, ecaade2014_052g13, caadria2016_703l30, ecaade2016_038k10, a04e, sigradi2016_534nn, ecaade2017_130vv, c40c, 74c7, 5f4b, c1ce, c611, ecaade2017_097aa, af7e, c5d9, f404, 36ad, ecaade2015_13n1, 46cf, bd02, acadia16_298k18, sigradi2013_295d, 4007, acadia17_501ss, 1edd, 48d0, ijac201614308o5, a663, 83b4, ab81, 7b4a, c5b2, ijac201513303e11, bb67, sigradi2014_103x8, sigradi2015_10.307j21, 61a3, ecaade2017_265p, 8552, bd54, bf05, 114d, c95c, b9b3, 1c7e, 7312, 8b3d, sigradi2015_sp_8.6i30, ebc8, caadria2015_090w14, 71da, 801d, 1a23, ecaade2016_223m58, 36a2, ecaade2015_206s45, ecaade2015_33b6, e56f, 1984, 0a2f, 46b1, 1e0e, acadia16_402r24, 42a5, 35d1, a853, acadia17_424nn, 9dc4, sigradi2015_12.19x26, d7fc, ecaade2017_129pp, e097, sigradi2015_11.8l23, 3a1d, 5a81, f880, e103, 06ec, ecaade2017_109jj, 5357, f13b, 8720, 03db, 8a4c, ijac201614101h1, 1b4a, 1ab5, d0cd, 8aa2, sigradi2015_3.212i4, 7ccc, 53ca, 1ace, caadria2017_027m9, 3bc8, 0512, caadria2016_115j5, 498a, 3489, 8e26, acadia16_62l4, ecaade2017_301k, b88b, 9223, 9c8e, sigradi2016_399d, a653, acadia14_375j, 61cb, 6cfb, 7a33, acadia16_382d24, ecaade2014_225h58, 1e1e, 418f, e5c1, 30ec, ascaad2014_029a8, caadria2016_373h16, 3290, bbc9, 3f99, 2201, d286, 3bd0, a806, b75f, caadria2016_683s29, 146b, 8688, 92ef, acadia14_339aw, 7870, 7ee6, 2b2c, b377, 96bd, a508, 7ddf, 366d, 943e, 6325, caadria2017_079b24, 55cf, acadia14projects_101aa, f231, 8a12, 0a75, 9b44, eef7, de96, 915e, 1d24, sigradi2016_369b, acadia14_579h, 2f3e, 9056, cb8b, 49b4, ecaade2015_17f2, bd59, 321a, ecaade2017_094d, eda0, acadia17_307ff, a2a4, f1bb, e80a, b820, caadria2015_002b1, c369, ijac201412403u5, 06a4, 7887, 5e93, c7eb, 3008, b3ee, 49f3, 52f5, a417, 9182, f30d, ecaade2015_171a36, ascaad2014_029g8, 4b89, 67c8, 2da8, sigradi2014_201h7, 15e8, 053e, a360, e454, e4da, 9a2b, 2920, b0a6, f8a3, 27e3, 0db7, 6e5e, aa8a, c837, 661b, sigradi2014_137k2, 476f, 7f2b, a594, 431b, ec98, 2905, 20ae, ae65, f446, c363, ecaade2017_133f, 038d, 179e, 4819, 606c, ea72, c4fb, acadia15_371i16, efdb, 7498, b641, 653d, 1f90, 12ca, ijac201614407j4, a080, 8567, 569a, b318, ca9f, eaf3, f13f, cfea, 52a8, 0646, df61, ab53, 0dd7, 3a67, b95b, 79f7, f2de, 10b1, 0e38, sigradi2013_158d, 4ba2, f2a2, b688, ae6b, 2010, 1324, facc, 0236, dd06, acadia14projects_75ax, 42cc, d10b, c74f, acadia15_95o3, 4f7d, 4cc3, 51bc, e2ec, a157, ijac201614207v11, 9477, 5961, 0a8c, a776, ecaade2015_273g60, de2f, 66ff, c4d4, 7a54, 1b1c, fd5a, 8796, 6758, f167, 0735, 2728, ecaade2016_071w19, 5d6c, d7ad, ascaad2014_022m4, 66d3, 7c9c, sigradi2013_183u, dc84, 7b7e, 24e8, 029b, 9356, d2b2, sigradi2016_585ww, 47d8, cdee, 7df5, b042, cef6, caadria2015_185k27, c3b1, caadria2017_005n3, f680, ecaade2014_233f60, 5849, 4be8, sigradi2014_345m8, 37d7, e46b, c798, 0179, 66ac, 8258, 1a6f, b029, ecaade2016_203e53, efea, 09af, 0016, ijac201513203b7, 218e, acadia16_88v6, 37ce, be00, 5ce8, aa62, e65c, 8fa9, cd9c, f5b2, ecaade2016_002g1, f627, 6967, ecaade2014_050g12, 310e, acadia17_423gg, 0ece, bd06, 4acb, 79c1, 04be, ecaade2015_280b61, a01b, ecaade2014_149n34, 4ee9, 7e32, ecaade2017_309vv, c5b1, 9b2d, 4dce, 3b4c, d731, 6828, 8bcf, ecaade2014_199w51, c76d, ecaade2015_261m58, sigradi2016_375e, sigradi2016_382dd, 19e8, 1f16, fd54, d204, 3c1c, 0d9b, ca78, sigradi2013_205h, 382a, ecaade2014_198u51, f9b5, acadia14projects_637ae, f18d, 1748, 3889, sigradi2014_266c2, acadia14_125ab, 43b7, f31e, cb76, da73, 1962, ecaade2014_230n59, ecaade2016_038h10, 5bbf, c7b4, aed8, 4a3c, 9586, 7972, acadia16_224w14, ef6a, ecb4, ascaad2014_026c7, dd3f, c730, 1e15, 8db2, 067c, 9d7c, 2b86, b1db, 429c, 0a6b, 0601, 990d, 062d, b5f8, 544d, 3927, a608, 39db, c735, 9495, 692b, 4e26, 407d, 9f2b, 3d4e, 3870, c7cf, 2642, acadia17_608ee, 2de7, acadia16_54r3, acadia14projects_719l, 97f3, ecaade2017_293oo, ecaade2016_167p47, 21f5, 17a5, 1d7b, caadria2016_209x9, cc3c, 489b, da6e, b7ec, a84b, sigradi2016_450zz, af1a, 58e7, 5640, 4702, aa21, acadia17_424rr, f910, 9584, 806d, 5bb0, ijac201614104x3, 61d9, acadia16_280y17, ecaade2016_127f35, c9f3, a7c9, 6f1c, 8588, ae2c, 6c6f, e7eb, ecaade2014_012t2, 350a, 03de, bdc8, cea7, a8a2, ecaade2017_003o, 4b7e, 7113, ecaade2015_237w53, f987, ad30, ecaade2017_277cc, 90a5, 2c25, 32da, fc27, 6c90, 42e5, 2ae8, d392, 6208, 7e02, acadia17_500ff, ecaade2017_214u, c3ce, 84e9, 8c07, 1212, f8d7, c73d, 504e, acadia16_344a21, 62b2, 61ad, acadia17_373v, 70a4, f967, dbdb, sigradi2016_356h, 9ed2, 3128, 268e, ecaade2014_187g48, ecaade2017_199ss, 5257, 8164, 9454, 7c04, c165, ecaade2015_269r59, d4d7, sigradi2013_390z, c9b4, 91b2, de58, 58c7, acadia15_232p9, c4c2, ijac201614208v12, 836a, 53a3, 46ed, 595a, sigradi2016_625xx, 3daa, daf0, dc43, b738, fc5f, 2d2f, 81f5, 3d25, 50fd, ijac201412304v9, sigradi2013_386a, 9993, acadia17_201a, 3c68, c210, 4719, c7fb, 969e, ffa3, ecaade2013r_019w9, 1f74, acadia17_329cc, sigradi2016_364ll, acadia15_417e18, cc55, ecaade2017_031oo, ecaade2017_164p, e449, ascaad2014_024e6, 0e62, sigradi2016_490z, sigradi2016_625qq, bd4d, ed98, fdc3, fd84, caadria2017_016j6, sigradi2016_450oo, ff88, sigradi2014_313z5, e1c1, 3215, c593, a834, sigradi2015_11.71h24, a105, acadia14projects_609ag, caadria2017_027n9, 468b, a645, sigradi2016_426f, b45b, sigradi2014_159h4, acadia14projects_555l, 0b5f, a73c, acadia15_232s9, e455, 0d07, 0b30, acadia15_243b10, 2ed9, bf86, 5b34, cd93, acadia16_98c7, acadia14_601ai, sigradi2015_10.74n18, acadia15_110g4, 8079, 7c97, a81a, caadria2015_124t19, f8c6, acadia14projects_327c, 3bf8, ecaade2017_198qq, aef0, abed, acadia16_140z10, sigradi2014_313h6, 3d4d, acadia17_177u, 5286, ecaade2017_151w, d142, 34e7, ef44, 70d7, ijac201614402s1, 36ab, 1bb9, ecaade2016_114f31, 03b3, f15e, 50a0, sigradi2013_138m, acadia16_88l6, e792, a81d, 40df, 4178, 3181, 5de8, ecaade2016_154m42, dc57, 4034, ecaade2015_100u19, f39e, acadia17_117x, ijac201614303n2, 3bc3, 3976, 8481, d11a, 0b2f, caadria2016_321n14, 18b0, 3fb8, 1396, fcf3, 1455, bd64, sigradi2015_3.201s3, acadia14_375n, ijac201614207p11, 9d01, caadria2015_073a10, 70a5, 14f8, 4962, dcac, 7cf1, ecaade2017_214o, 36b3, dd6d, aec2, ascaad2016_020v7, aff8, 7dcd, 314c, sigradi2014_313e6, 8cf2, fdf0, b0ff, fd77, 7384, 2360, ecaade2015_101e20, e404, 188a, 2e04, ecaade2014_163h40, de3b, e100, sigradi2013_117t, 109f, ecaade2014_138l30, ascaad2016_027y10, de29, 40d3, 18e4, b024, ecaade2017_054ll, 384f, 0d2a, acadia17_491q, 3409, 3769, 365f, 89ed, bf75, abf5, 8fb3, 4168, 506e, ecaade2015_227v49, 15ab, 632b, 8aa6, acadia14_375p, d1f0, acadia16_280t17, sigradi2014_303e5, 217f, sigradi2015_12.215l27, caadria2015_067m8, ecaade2016_213l54, fdd0, d6ff, c24d, 6f34, 605f, 83d9, 2aa6, 4ebc, ecaade2014_143m32, ecaade2014_031u8, af76, 0588, 321d, fd94, sigradi2014_042u3, 4665, 1d5b, 1821, 329b, b084, f040, 9d02, 40ee, 340e, 6fe2, c86a, acadia15_497m22, f9ad, acadia14projects_43aa, ijac201614204m9, 0cf7, 9707, 5ac5, ecaade2017_083uu, 5bfb, 6b37, 40d4, a0c8, acadia17_455bb, ecaade2016_123a34, 2e2c, 7366, 28e5, 1eb2, sigradi2016_636l, eb01, 9731, d66d, ascaad2016_021l8, a79f, ee03, ecaade2016_094p25, 2fd1, 67d6, 67c0, c8a9, 6748, b2e9, ff6e, ecaade2014_149l34, 35ca, a3b8, c619, 061a, 0532, a58b, 7f5b, ascaad2016_010r4, acadia14_101ad, f424, 2242, 7497, aabe, f65b, 46b5, 43dc, 8b88, 301d, 3f17, 5305, ee1f, 4b2d, e776, 88a4, 326f, ea8c, ecaade2016_085k24, da06, d158, caadria2016_013a2, acadia14projects_435as, ecaade2017_042dd, 155f, acadia14_375m, 8d35, sigradi2016_534jj, c87f, ijac201412201o1, 3e98, f0d6, e0a8, 4695, sigradi2013_41j, 4329, 7cda, 5652, a7b3, 4848, 6a36, 70e7, sigradi2014_284y3, sigradi2013_313r, 4c3b, caadria2016_819u34, ecaade2016_224c60, 2b79, da74, acadia14_167ac, 2f9c, ascaad2014_029f8, cc09, 1ff9, 91a4, ecaade2017_282l, 4bd3, 2477, 827d, d3a4, 492b, sigradi2014_164l4, ce45, 549a, 9e0f, ecaade2015_229b51, 47bc, b6ff, 49c7, 6476, 0778, sigradi2016_461k, sigradi2014_313a6, 442f, d3a7, dc62, 9f62, cf89, dd5a, 7fe5, ad8d, f72f, acadia16_478o28, adfe, 8b99, d71d, 4dee, bebb, bf70, sigradi2015_10.7d18, bf9e, 5ef1, 77b2, ecaade2015_86e17, c32b, c1ba, e496, 4bd8, 8d3c, 1305, db93, 2381, 044b, ab7e, 45c3, a1b2, fdbd, acadia14projects_619ai, 073d, ijac201614105t5, 3247, d244, ecaade2017_146hh, e626, 2773, acadia17_648ss, 5ce2, 2083, b28a, f107, 3eab, 454c, 80e3, 2eb3, 1d30, 8173, ecaade2016_006r1, 9518, sigradi2016_771u, 9512, b8ad, caadria2017_145c38, 715c, bc7c, 5a7b, 57fe, a4b6, ecaade2016_215u54, ecaade2015_227x49, 45c6, 443b, 1071, 076b, b4ca, f897, 131b, 4dc1, 221c, sigradi2013_391j, acadia17_348d, a993, sigradi2014_263b1, acadia17_445n, 65da, 7cdd, d9b9, af73, ecaade2014_111v25, acadia16_260i16, a9c2, 3c78, 0be6, 52e1, f034, 33e1, caadria2017_067s21, 74a2, sigradi2014_345w8, 1a17, ecaade2016_237f63, f2d7, sigradi2014_339w7, 875f, 794d, 4d48, b7fb, ecaade2016_089e25, 4b6c, 1a60, d094, 3a52, acadia17_413w, 9390, 830d, ascaad2014_020v3, ecaade2017_172r, 602d, cdea, 245c, 1576, 76b1, 6e4f, 893c, 282e, acadia14projects_23v, ecaade2016_079s23, da42, cae8, caadria2017_165r41, acadia14_365af, caadria2017_096y26, fb5b, 6e03, 4cb6, 66b8, e5b2, ijac201614102g2, acadia15_343u14, d5a1, ef7c, c559, 043f, a366, 2e2d, 5e2c, 9a23, 0582, 5bb3, 9e61, a353, c753, 161b, db89, dd34, 1104, acadia14projects_627ap, 0366, ecaade2014_113u26, caf6, 4be4, 19c4, ascaad2014_036a2, 3f75, 099c, 49c1, 1642, caadria2017_048o15, caadria2015_157u24, 4314, 6c71, sigradi2015_sp_4.388z29, ecaade2014_206o53, sigradi2015_10.138d19, 8075, 5f47, 8d5e, acadia14projects_579j, 56ad, caadria2016_517f22, a831, ecaade2017_056xx, 9bbf, b15e, ecaade2017_293nn, 8e74, 3568, d8a8, 95d7, 8912, 1b4c, ascaad2016_043g17, f21d, 98f6, 8e70, ecaade2016_108z29, 785c, sigradi2013_280k, 3caf, ecaade2015_169f35, acadia16_372o23, 8f22, ecaade2016_118r31, b4f3, 7be3, ec36, caadria2017_031f11, 4091, afe9, 8ab5, 8c78, 26c5, 8b0a, ecaade2014_224a58, sigradi2013_28i, 9eb1, eae1, 7a5e, 8a4a, ce0b, sigradi2015_9.152v16, 0638, caadria2016_187z8, e983, bb0d, 3b1c, f773, 6d83, 6907, 503b, 7409, 0851, f9e7, caadria2016_457g19, c0ed, 7301, a22b, e0d2, 28d6, 34cb, 1e0f, c4e3, ascaad2014_003y1, c21f, sigradi2015_11.8o23, dc86, 2815, 8991, d33b, 07dc, c35d, 0bfc, 7c9a, acadia14_117c, 8197, 7099, 47d6, ecb8, 838a, 00ce, 6d5a, ecaade2014_168n41, 48ea, 91ee, f02e, ijac201513202j6, 0b54, fb31, ecaade2013r_001d1, 48bd, c976, 0940, e8c5, 9525, 2f21, 0740, 0b33, 91c8, 45b8, acadia14_153j, 0b0f, f074, 4ed5, a6fc, 2749, cf4c, 68d8, 19d3, b03f, 1c4e, ca7c, 5fb0, sigradi2014_178p5, 19ab, 3407, 1e27, fe99, ecaade2015_136p26, 6a9c, acadia17_162n, 358b, fa5a, ijac201614308n5, acadia14_153h, ecaade2017_213yy, 664e, 6cc2, b6f3, acadia17_71xx, c33c, 680b, 88f8, e1fd, 088b, 750d, 3198, 466c, bf98, e951, acadia15_185t7, 5e43, caadria2016_405o17, 90ef, 0883, 86b8, 62df, 3663, bf08, b05d, ecaade2015_180s38, 5592, 6f7d, 9650, sigradi2013_263n, caadria2016_477v19, f3db, 9d2f, 89dd, c97e, 076c, ecaade2014_011f2, ecaade2015_318z69, 9c6b, 5b4c, 20c8, cd1b, 1e0b, caadria2015_246y35, fe5e, 4145, ecaade2014_196c51, 9d57, 968a, ijac201614203o8, e20a, 3529, 3e75, 375f, sigradi2016_356g, 0334, d0ec, b224, 6fa3, f22c, 5666, dcdd, 4282, b9b9, caadria2017_079z23, ijac201614307k4, 439e, 2d2e, 9f29, 584f, cc26, 2079, caadria2016_487k20, 1cd4, 5a98, 5971, sigradi2014_015e1, 2342, db08, 6301, e10a, d2dd, acadia17_473ss, 7591, 3457, ecaade2014_226a59, sigradi2016_792e, c6c4, caadria2016_745x31, 81a7, ce5d, ascaad2014_014n7, 47d9, ecf6, 8e7d, b1c0, ecaade2016_048v13, b0da, 88a9, ecaade2015_113s21, caadria2016_197p9, d66b, acadia16_244m15, e1ba, 9571, 746a, f19b, b5ef, ecaade2016_120f33, ijac201614208t13, a2a9, 95ae, a7ec, ecaade2016_045m12, cf7d, a728, fb01, 5919, sigradi2013_294, 5230, d469, 82b8, ecaade2015_155n32, 13ab, b443, sigradi2014_080l7, 5511, ijac201412403b6, 0237, eeae, 2b63, c5e1, d651, 278a, 068f, ecaade2015_215h47, ecaade2014_046v11, ijac201412204o3, ijac201513102n2, 6e07, 97ab, 0a8a, 5ee2, 840c, 35db, 754a, b311, ecaade2014_016d4, 11e5, ecaade2017_054bb, caadria2017_009p4, b913, 6fb6, a0aa, 5cc9, b5df, acadia14_145v, ecaade2016_026v7, 5f33, 4318, dbe3, ecaade2014_232z59, acadia17_424ss, 3d5a, ecaade2015_138a27, 13cf, sigradi2016_778rr, 4a3e, ecaade2016_216w54, caadria2017_042z13, ff11, ecaade2017_072a, d048, 1428, 7f3c, 3f8a, ascaad2014_017b1, 6774, 96bc, ascaad2014_019l3, 594d, ecaade2016_134c38, e4fd, a893, ecaade2017_215n, caadria2017_029l10, sigradi2016_382aa, 08fc, 78e1, adda, 9104, acadia17_648hh, sigradi2013_411, 87e1, 43c5, ecaade2015_17s2, d058, d8b3, 36c4, de3c, sigradi2014_292t4, 24d8, d5d3, db24, a536, ijac201412201m1, acadia14_627c, 69b7, acadia15_483b21, 15f1, ijac201614207l12, e401, ac81, f3b7, ecaade2017_046g, 6569, cf5a, acadia14_125s, sigradi2015_9.347w17, e5f7, f980, b376, 51d9, ecaade2015_169e35, a3d4, b42d, acac, c7aa, 619d, a294, 94c6, acadia15_137d5, 1b21, ascaad2014_033z9, c813, acadia14_453f, 4cac, 76bd, 6981, 2ff8, caadria2017_136s36, acadia17_511yy, 8ceb, 6f69, 6eaf, caadria2015_218r33, 5713, fa7f, 68ba, ba5b, 26ba, ascaad2014_017t1, 6075, c7cc, 76d3, 79e4, 4e86, c1bd, ascaad2014_013b7, d5e0, acadia14_189a, 36fc, ecaade2014_071a17, 3760, d7a2, 2ee5, 5b52, 5b01, 25ad, b397, 37d4, 91e4, acadia15_161h6, acadia14_267l, ecaade2015_227d50, f9a5, 1103, 2907, sigradi2015_9.152b17, c215, c4c4, 1efe, ecaade2016_197a52, e0be, 2d2b, eda1, 8d90, 7849, fcaa, 8369, caadria2016_517d22, c616, 1358, ecaade2016_045k12, 9c32, b007, caadria2016_167a7, e6f5, 86a4, ecaade2016_023o6, acadia16_214d14, ecaade2016_140r39, f589, fa0d, fd06, ijac201614403c2, ecaade2015_297d65, 6bef, 2adb, 5a7f, 8d4a, ijac201412205v3, 3cbd, ecaade2016_089a25, 3306, 8112, 6a42, 5634, 2454, 581d, caadria2017_189d45, da8e, 4a68, be21, 53bf, ijac201412403h7, ecaade2016_223h58, 74b9, 0123, dffa, 6452, 7d96, 65f5, acadia17_307ii, db16, aa9b, 7bf9, f39d, caadria2016_425f18, 9f8a, ecaade2014_052p12, ecaade2014_149c35, 4dcc, 5311, 220b, 2419, 389b, a476, 5eb6, acadia17_81i, b25e, ecaade2014_113v26, 4eec, acadia14_347an, caadria2017_129p34, a16c, ecaade2017_215ccr, 041e, acadia14_463au, 9dfa, ascaad2014_024c6, bfbb, sigradi2016_659s, 96c1, e529, 5263, 11fb, af9b, d1b8, 23f1, 073a, 9530, 0121, 6858, sigradi2014_330h7, 9c57, 8f7e, d002, acadia17_316nn, 21e8, 394b, 2040, ascaad2016_028p11, ecaade2014_233o60, b34c, c9b2, a69a, caadria2017_048r15, 75c5, 5acf, ecaade2016_057r14, acadia16_424h25, 7d7a, ecaade2016_164i46, 0ee6, 2d9b, ed11, caadria2017_094w25, ijac201513101h1, 960a, 6f95, 21ec, 0872, 6652, e1cf, ecaade2017_220nn, 1e1b, ecaade2016_mrtd66, 7114, abb4, 3ec2, sigradi2014_345r8, 1c3f, 6504, 4451, 39de, 6ff4, ecaade2016_048d14, e26e, 6f92, ecaade2013r_003j2, 9aa6, 72a8, sigradi2013_155n, 344d, 1fab, 79b0, sigradi2016_732d, ecaade2015_17u2, acadia14projects_517o, sigradi2015_4.219h7, 60bb, afa2, 0da1, 79ba, 3612, d043, acadia15_297f12, ijac201513203o7, 1815, 2a83, a3c0, 0ee8, 6991, 060c, 1699, 195e, ascaad2014_029p8, e5cc, acadia16_318m19, acadia17_435ww, aa9e, ecaade2016_018e5, f235, c7e1, 3748, 24b6, dc6c, ijac201412402h5, ecaade2016_223s58, 4878, 1fef, b670, a9cb, 3789, 6fbf, 63fe, 8dba, c47f, a017, af8d, 4f1e, f67c, d0c2, 8d89, 52c2, 5e92, 9149, 8d38, 723b, ba41, b3e9, 075a, 4f09, ijac201614208c14, 44b9, ecaade2017_053g, f2a8, 91cc, 8731, f20c, b1cf, 7b5e, 3373, caadria2017_016h6, 0ab5, 5,9999999999999999e+83, 97ca, c8a4, a40f, 8c9f, 9d89, ecaade2017_133i, 9ec4, bb4a, e6cb, ecaade2016_071x18, 1850, 3767, acadia14_681ag, 62de, 0f89, ascaad2014_037p2, ecaade2014_112h26, acadia15_137a5, 228a, caadria2017_122u31, acadia16_98j7, 914c, 1750, sigradi2015_9.347l17, b01b, sigradi2015_9.347n17, 1e63, ab22, 3156, b723, ecaade2014_049y11, ecaade2017_220vv, 478f, 3ad8, ecaade2014_168a41, ecaade2015_196d42, ecaade2017_046h, ff76, a842, c6d4, 6719, 340d, 132d, ecaade2016_190z50, 9e2a, 5730, 6180, 8160, ffdc, 8ccf, ecaade2017_071pp, sigradi2014_281k3, caadria2016_187r8, acadia14_33an, 5b65, 5ecd, 9c65, ecaade2014_067b16, fa7c, f650, 5d5e, b6fc, 140f, ascaad2014_025k6, 2f06, 7ba9, ecaade2014_240l62, 5e04, 0b27, ijac201412405e9, a1c7, f895, ecaade2016_198i52, e32a, c666, 6c52, 5812, 1d3d, caadria2015_099r15, ijac201412406n9, dfbd, 6b55, acadia17_390kk, 14dc, 230c, d883, 692a, 94a7, 8f80, e294, 4f13, be5a, dc48, ijac201412408m2, 3086, 6a85, sigradi2016_801t, ecaade2016_080z23, 8a47, 86c4, sigradi2015_8.186f12, caadria2015_043j5, 9905, 84dd, 8fe7, aa53, sigradi2016_550n, 420b, 1d97, 6a3e, e4fa, sigradi2016_568ll, faf5, ecaade2017_208g, 9e75, 4ef2, 0b89, 93fc, 60f9, ffbf, d6ab, c0ff, 53cc, 961b, 43bc, 67ce, 22dc, a526, 41f6, a5d6, b1b6, df9a, a7c8, ef06, 1782, 0fd5, 64ae, 1955, acadia15_57a2, c80c, 61d1, ascaad2016_056i22, f8a9, sigradi2016_621ee, b7f7, ef86, c9ba, sigradi2013_41k, ecaade2016_102l28, 2784, ecaade2017_253bb, 157c, caadria2015_030g4, 84bb, 4340, acadia14projects_479a, 9715, ecaade2016_213n54, sigradi2014_213n7, 0ca7, f7a3, cb5f, eec3, 3220, 6b3f, c632, acadia14_453i, 0663, sigradi2016_627f, c6cf, 5bd2, a0ce, 74c6, eb67, 8018, e980, c221, a369, 7208, 3813, ff1d, 7ba6, sigradi2013_275b, 00c4, ijac201614403g2, fee7, 6793, d845, caadria2015_130x21, b222, c7e5, caadria2015_078p11, 0daa, d658, ijac201513206x8, 189c, cc82, ijac201412303c9, 8155, 6ba4, 7f63, 5922, acadia16_12y1, d1c5, ba0a, ecaade2014_224y57, 9c77, ee8e, 046f, 1da4, acadia14_565u, caadria2015_010s1, ijac201614204k9, 8d43, ecaade2014_088e21, 2433, 32f8, 17df, 2c9c, 431e, 3069, 7c7e, e9ba, 630e, 440f, 5992, 2487, 374b, 4652, 8f8f, caadria2017_081n24, 5f1a, acadia14projects_339an, caadria2015_114k18, 16c0, 0430, 116c, 8deb, 89b2, 0268, 619b, a958, ce83, e6fd, 56bb, 5a9e, 2a2a, 02a7, 1d31, caadria2016_735m31, sigradi2015_11.34e24, 836b, sigradi2015_sp_4.388w29, 152b, fcce, 7d83, 4b31, d7f6, 4c51, d7b3, 745d, aa3f, sigradi2016_637y, 7b1c, e994, fa38, aaaa, e5d2, 7c81, dd49, 89fc, acadia17_473e, b3eb, ecaade2017_057cc, dbce, 2743, ecaade2017_277vv, f402, ascaad2016_005f3, ecaade2017_053e, 8b09, bbf2, 5a7d, e648, dfa2, c51a, 92a9, 49dc, 31f9, de73, 6d01, 35d8, 0a1f, ee9a, 92ff, ecaade2015_21d4, caadria2017_189b45, 5cd7, 29dc, 6cad, caadria2017_016i6, 73f2, acadia16_352u21, 8da8, caadria2015_213h33, sigradi2016_408bb, d42f, 1890, e18e, 6ab5, c0b4, sigradi2016_625a, sigradi2016_430o, ecc3, 0b7e, 9fb9, sigradi2016_737dd, 8760, ae20, 9afc, 1e38, 72de, 905f, b0e1, 80dd, 4dc0, sigradi2014_074o6, 8913, caadria2015_208i31, 0200, 16da, f95f, 5765, sigradi2015_11.142f25, bda6, 8a7c, c0b0, 5905, 1957, d72a, caadria2016_291c13, 998d, e7ca, 12c2, 397d, f7c5, a392, bff2, c6ee, 9428, ecaade2014_233n60, a5a3, b852, 10f6, 596e, 7734, 24b3, f06b, ecaade2017_253n, 9452, 1ffc, 2e9e, caadria2016_343i15, a3a1, 1702, 3697, caadria2015_164f25, fd29, e677, d04f, a3e6, efa2, aa99, c15d, 6d88, a6ed, sigradi2016_426g, 59c5, e071, ecaade2017_293pp, 9723, b419, bcdf, 5f7e, 4583, sigradi2015_12.259b28, ef35, 14ce, b3ce, 7aa6, e870, e168, b9a7, caadria2017_124u33, 440d, d46b, ecaade2017_079s, ecaade2014_057b14, bc1f, e21b, 4580, caadria2017_174v42, 4160, 38e2, 13a8, 6ca7, f199, 26e8, 04f2, 0143, f663, 93ce, ecaade2014_030p8, 103f, ecaade2017_105ll, acadia16_318g19, d6c9, f46b, eaf7, 3855, fdea, acadia17_257ww, ecaade2016_ws-afuturek67, sigradi2015_6.327s8, ddc2, af72, a8ef, bcb0, ijac201513302w9, 3070, 1048, 7d0a, 39a9, ecaade2016_208x53, dc75, ad58, ascaad2014_036c2, d933, sigradi2013_244p, 86af, 21cb, e0fc, e60c, ecaade2014_194k49, 83b8, 96ff, 6ee9, caadria2016_333w14, ecaade2016_095e26, 89eb, 85dd, 6242, a10d, 12c0, ecaade2017_282f, c12e, 6660, f626, ascaad2014_024m5, 0b93, 3c21, 6266, a6ea, 05ff, 17c4, sigradi2014_032f2, 0083, 8009, 69b5, ecaade2014_197g51, 3710, sigradi2013_304, 3517, 86a1, 8515, 24cd, acadia14projects_463l, 5ed8, acadia14projects_389ax, fd7a, 0c7f, 2e93, c327, acadia15_232o9, bf9b, 530a, 1c1f, c1d8, 2853, 0e5f, ijac201513306g13, 8ce3, 2476, 0901, b6da, c981, acadia14projects_135r, 3a75, 0b8d, cb74, caadria2016_881x37, 2f7b, 5147, d789, 5ca4, 8127, ef80, 6443, sigradi2016_814f, f31d, eda9, 1bcb, cf79, 9eb4, 86d5, a555, ecaade2015_237f54, 26c1,