CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

94eb, 3f8f, 81c5, f2e6, sigradi2015_8.264u14, ascaad2014_012m6, 6cc3, 2638, 446e, a581, ed3c, sigradi2015_7.203j10, e952, sigradi2016_803aa, sigradi2016_364kk, 6011, 2d4b, 93d1, ijac201614105j5, 8ed3, 4804, acadia15_395c17, 2555, 8727, 8173, d2ac, 350b, acadia14projects_199ae, 927b, 7442, 5f64, ecaade2016_006m1, e672, acadia14projects_409n, b78f, 2a1e, 18ab, 7a2e, acadia14projects_681aj, 223f, 9666, 8b44, 837e, 36ed, a18a, 13ed, 5af6, 52ed, 3c2e, d45a, 03e7, 3fca, sigradi2013_222i, acadia14projects_365am, adc4, dae7, ecaade2013r_018t9, 956d, d2ab, ecaade2017_264h, 7992, 50f8, 6021, ijac201412201l1, a95a, 9e17, 2adf, 0240, ascaad2014_029g8, ecaade2016_140l39, 632c, 842f, sigradi2014_084y7, ecaade2017_108k, ecaade2017_149k, acadia16_440y25, sigradi2013_212o, 8ef4, caadria2017_131g35, c69a, 4915, 87d3, 1005, bbee, 937c, sigradi2014_041d3, 1d5f, acadia15_333y13, d348, 253b, 799b, 9a61, d05c, 2710, ascaad2014_018z1, 1975, caadria2017_174e42, sigradi2015_11.136w24, d2b7, 8812, 9bf7, sigradi2014_313i6, 9d5e, e5d3, 69d8, 1b11, 9411, 7cb7, c879, ecaade2014_012t2, 8b3a, e1ba, 4937, 0941, c950, fd42, fa8c, 6118, ecaade2014_029a8, ee24, 189f, caadria2017_165l41, c467, fdac, 009b, 748c, acadia17_231m, 5706, sigradi2016_803w, 9606, 046c, 27e7, 73d4, 83f7, 545d, 35c1, f179, acadia17_26l, ecaade2017_203kk, c338, 11da, acadia14projects_81k, bf52, ecaade2016_230n62, 7fe7, 1126, ecaade2016_154c42, 9b74, 84f4, 02a9, f747, 9ad5, 086b, 6be4, c407, 120e, a433, cbfd, cfe6, 4d90, 90a6, 7d24, 04fa, f33f, 9289, 2865, e1af, 0181, 9ebd, 7709, 09a7, 90f0, 8507, 36d6, bf40, 195e, 649b, acadia15_110a4, caadria2015_137l22, 8528, d69e, ba18, ijac201412203b2, bc38, 7afc, ecaade2014_072m18, caadria2016_517c22, 3619, 8b32, acdc, acadia14projects_473al, 744b, e62e, 642b, 964b, caadria2017_031j11, 318f, 49fc, 0489, f38a, fc17, fb00, caadria2017_118l31, 0e7a, 9306, ee97, 4c8e, 8385, bcd8, 6b65, 0d3d, e164, ijac201614403e2, 4c79, 8ce0, 3576, af3a, 63a3, 2f30, f00d, f125, 6018, 10d6, caadria2017_190k45, 6d48, 3c19, caadria2016_197i9, ijac201412205l4, b45b, 7f07, ad38, caadria2015_119f19, 9f87, f8c8, 69e0, a551, f188, ecaade2016_067m16, 45f5, 590c, 5213, 7fb2, d3e1, e511, caadria2017_069b22, acadia17_598uu, cc74, sigradi2016_360q, ecaade2015_302g66, 46dd, ecaade2015_127e25, ebc8, b130, 6dbb, d994, ascaad2016_002p1, e487, 3448, cf0e, c6af, 30a5, 96d8, acadia14_365ap, caadria2017_048g16, a340, 61dd, ascaad2016_045i19, acadia14projects_609al, 703a, cdbf, 5a03, sigradi2016_364ll, 5da1, 4696, ddd0, 0f05, 4ec7, 1742, 1ecc, acadia14_291a, sigradi2013_285b, ba48, caadria2016_477x19, 9049, 8f9f, acadia15_343t14, 58d8, 5d10, caadria2017_005l3, 3a3c, bbc8, ae88, ecaade2016_197a52, 0cd8, ecaade2015_22r4, 5b37, 6d0a, 7021, 1592, ecaade2014_226v58, c9cf, 149a, 74ac, 4e1d, fcc7, 7c12, 4eda, 6323, d47c, sigradi2014_045h4, 504d, ecaade2015_35w6, ijac201412405c9, bd5b, acadia17_297bb, e1a3, c336, d056, 34b0, caadria2015_181h27, a9da, f615, 2824, 5cdf, df28, 0802, 1b70, bc5b, acadia17_403p, 9613, 61da, f13b, bdcf, defe, cf25, 0449, 0096, 6ebc, 0033, acadia15_251j10, 048f, 9d8c, 320e, 89fe, ecaade2017_164ff, 1057, d87f, fe25, ecaade2016_025n7, c9e5, 0926, cd2e, f299, sigradi2016_490w, 2126, b725, 931d, ecaade2015_227p50, 6594, bed2, 743f, daad, e31a, 2a4b, 31e6, 4264, 17c9, f3bc, 895f, b318, 94a9, a166, c79c, e45a, 74f4, ascaad2014_017p9, eca7, c3ab, 35c6, 8c7b, acadia16_488a29, caadria2016_301p13, 7572, 3ac0, 6437, 9614, b4c9, 7f85, sigradi2013_390e, sigradi2013_267a, d4bd, 3ac7, c1c5, 9015, 5b6e, cd61, a490, ecaade2014_111b25, ijac201614208u13, f254, ee73, 614f, ccca, 675f, a932, 938b, 1015, 9ce8, ecaade2014_140a32, 6933, 531a, 7cb4, 97fd, sigradi2016_815w, 2f9b, baec, d548, 7fd7, 74e8, acadia16_174e12, 4626, 6c25, 907d, 4c74, b241, 8520, 2bf0, cbd8, 8f7c, 16b3, feed, sigradi2016_592z, 1ca6, c5cb, 9e9a, 4293, acadia15_57j2, c12f, 5239, sigradi2016_655f, cd17, a0c5, d0f3, e7d2, abc2, 9fe9, caadria2016_167f7, 6260, 1e56, f9d0, 3914, 6de8, fdfd, e616, f6cc, sigradi2014_032o2, 95a3, 3ad1, 41ae, c13d, 0967, 72d5, ecaade2014_153s36, 71b2, 9574, 2f40, b4b0, ecaade2015_202g44, ce6f, cccb, 6680, d6e9, ecaade2015_298j65, 5906, acadia16_344l21, 89f5, b946, d0e9, 988b, 1d10, 7c73, 3165, b9d9, 63f2, 12ed, cda2, 7507, f21d, 4d73, 2362, 4f21, 977e, 6395, e99e, 5bed, ecaade2016_ws-dleady67, 4505, 02e9, caadria2017_165o41, f867, f910, ecaade2014_111y24, da81, a1d1, 5b4e, 0242, c870, ecaade2016_ws-dleadj68, 63e5, 15f3, 85b2, e1ce, 0872, sigradi2014_097k8, 1e8f, abfe, 84d2, caadria2017_129d35, 10da, de98, ecaade2015_171j36, ecaade2015_59x10, 5386, d319, dcbd, 4e6d, 859c, 5b38, 594c, caadria2016_549u23, 048a, 36ee, d284, 844d, ecaade2017_256jj, 2152, 2756, afb7, 1bad, ac86, dfdc, acadia16_116y8, 36c1, ce73, d64b, 5ae2, 4f52, eb5f, 4315, 788f, 9003, 6445, acadia15_232u9, ecaade2017_257yy, c17d, f36f, 7531, bdba, 5f55, ecaade2015_301e66, af93, ee5b, caadria2015_172f26, ijac201614308y5, ecaade2016_038i10, sigradi2013_414u, 07ae, 7de0, ff83, 6dd5, sigradi2013_243b, 199d, 2de2, 7dbc, 9ff4, e087, ffbc, 89d8, f610, bdd9, bbd5, 7a86, fcd3, 730a, 8f9e, ecaade2016_128l35, cff7, d1d1, 085d, ef64, d607, ecaade2017_301u, ecaade2014_121t27, 7bee, c014, f6a0, ecaade2014_055v13, caadria2016_013x1, 9039, d807, 610c, acadia15_110c4, 16af, 218d, ad26, sigradi2015_8.264s14, 5909, c863, 2653, f481, 185d, a07c, caadria2015_049b6, 0e27, 02d7, 63df, acadia14projects_237au, 804d, 3645, ecaade2017_028m, 2ec6, ijac201513205z7, 7353, 4cbc, d53a, 9971, 8ed0, f8e2, 93de, 9a6e, acadia17_473qq, bb13, f24c, b81d, b57b, caadria2016_135w5, ascaad2014_019d3, ijac201412403e6, f650, acadia17_50mm, caadria2016_651y27, dd1b, 8acc, caadria2016_797y33, f881, 5afd, acadia14projects_565ac, f857, 626a, c001, 8047, 6c76, ecaade2014_123i28, 1e93, 484a, 018c, db9a, acadia15_451i19, e126, f276, 73af, d323, dab5, e2a8, 01ce, 4edf, sigradi2016_814p, ijac201614403r2, 94df, 76a2, 0bd7, caadria2017_129z34, caadria2016_713d31, cfde, ab22, 12c8, 0087, a559, b4df, 959d, 7a01, e628, sigradi2013_30c, e674, ad8a, sigradi2013_280o, 00c3, caadria2017_185w44, 3fdb, sigradi2015_10.267t20, 4efb, fbb6, d682, 6d8e, sigradi2014_041k3, e116, caadria2017_149f39, f446, 6328, da90, bd37, 9648, bfcd, 81d9, ecaade2017_294c, 940f, acadia14_291as, 9ff9, f2c0, 4810, 9d16, e356, ecaade2016_142c40, acadia14_281ab, sigradi2013_46, cb62, 9d34, caadria2016_713a31, ecaade2016_025d7, f14f, b76e, 287c, b750, 13ce, 3fa6, db96, 993e, 8e3e, aaf4, 14fe, cae6, acadia17_189rr, 41b2, caadria2017_113y29, c5c4, 2990, 03af, 29cd, acadia14projects_63ab, c7ab, 1d60, 82f3, 61cd, 8d9b, 1dc5, 85aa, ecaade2014_197g51, a6d1, ecaade2016_161y43, 726b, 0a32, acadia14projects_647au, 7cdd, 5ac9, ed47, acadia14_153ap, 5332, 575e, 7dcf, e9a3, acadia14projects_565y, 71be, f772, 9379, 3933, caadria2017_055j18, 6e22, 5134, 1fb2, bb1b, 5788, d5ff, 8733, afab, 6549, 3a4f, 8763, ecaade2015_27s5, fb53, 760c, d6c3, 9b23, 1c53, 7a33, c41d, b7f0, 7b42, 0a9c, 3197, 1aa7, acadia15_395x16, 87f1, 7695, 6ba0, ascaad2016_057y22, 4373, 07a5, 4a97, da0c, c6df, 3daa, e02d, caadria2017_003o1, ea8a, c143, acadia14_549z, 9964, ecaade2014_138x30, d116, f0eb, 26a2, acadia14projects_655x, a7b1, fb25, 6724, 9a2d, f168, f7ff, b524, bb91, c5dc, acadia15_263t10, 870d, 2d24, acadia16_140x10, d7e2, 8998, 4938, 68f0, acadia14_479s, ac9e, 0c05, 1b16, ecaade2015_113m21, d51b, 8ce4, 4a93, 2c88, 3564, caadria2016_383n16, 417a, 2c96, dcef, 48f9, 300d, f3bf, ijac201614307n4, ecaade2014_145f33, 2195, 0f1c, 60be, 4779, caadria2015_102v15, e3ac, b705, acadia16_318j19, 85c5, 2141, 420a, a810, 4df3, 0891, 150d, sigradi2013_366a, 83e9, ecaade2017_057dd, 490a, caadria2017_132n35, ecaade2014_138s30, 73d9, b64a, 16cd, 9c0a, ecaade2015_53i9, ijac201513203b7, acadia14_479ax, 67a2, 381a, ed44, 45f0, f175, daf2, ecaade2017_027yy, e67f, 3ba6, sigradi2014_068y5, 6fba, 3f81, 531b, 5901, e7c3, 24d2, b69e, ecaade2017_019qq, 4265, 53b8, ecaade2017_253x, 353c, acadia14projects_655ae, ecaade2017_268hh, 776c, d2c0, sigradi2013_311, 2b5e, 6083, ecaade2014_153o36, 4a96, 93e8, sigradi2016_455g, ecaade2014_168j42, ecaade2015_269p59, acadia17_100p, 6123, ecaade2017_302kk, caadria2015_081b12, 4df0, 3fc5, 2c0a, acadia17_339nn, sigradi2015_9.152c17, ecaade2017_172ee, caadria2015_096i15, f267, 2639, 481d, 2235, ijac201412403m5, 2cf7, caadria2015_209b32, ee9b, 77fb, 9204, 2694, 930b, 5616, e547, acadia17_413bb, 9d36, f904, 4154, ecaade2016_230j62, baf9, 1b36, dc30, acf5, 2c83, ijac201412303u7, 3ce4, 598e, c01c, 3c9d, bb0a, ecaade2016_084j24, caadria2017_067t21, 2323, acadia17_237gg, acadia14_375e, 1c94, e838, 91e2, ccc4, c997, df87, bb48, 95d4, 9e24, 41fd, 9cfc, ecaade2014_100f23, acadia14_43af, 7e9f, ecaade2015_17j2, 2a6d, 83f6, acadia15_123x4, 3109, ecaade2014_029c8, 51c5, f5b4, 4054, 0238, acadia15_513v22, 25e3, 57ff, sigradi2013_401, 1746, 4782, ecaade2013r_009w5, 7609, 28f7, f88c, addc, acadia15_185g7, a185, 716c, 71b8, ecaade2015_185u39, caadria2015_111k17, de94, 7e63, a888, 7dd8, b014, b656, 6fe9, 05aa, 89f7, 56f7, 8b47, a233, 748b, 66ce, d0eb, 602a, ecaade2017_083yy, a1ab, 1db8, 2568, 5ab9, b42f, ecaade2017_059xx, caadria2016_517d22, sigradi2014_345v9, f233, acadia17_570ee, 1286, bcf7, caadria2016_405l17, 5d62, 4a26, 16e4, ecaade2017_189vv, acadia14projects_699h, 7414, 486b, e0aa, 1e4c, e582, e6a7, e451, ec6b, dccc, acadia17_424tt, be7c, 130d, bb90, 0562, acadia14_517r, 6341, acadia14_627am, acadia16_12p1, ascaad2014_005c3, 61e6, sigradi2013_138s, 37ee, 92fc, 533d, 07c6, ascaad2014_005x2, 0385, ee88, 25b8, bc15, c4fe, 01e9, 7cce, 4364, f872, 4b9a, cb1c, 4660, 5499, 13f6, ecaade2015_200k43, 7079, c304, 324c, caadria2015_208p31, 99f0, 2284, caadria2016_291y12, ecaade2016_170x48, 3aa1, e05b, 7cb8, sigradi2016_625ll, d174, 365e, 6a5f, 7b4d, caadria2017_190y45, 58f8, 1a41, ascaad2014_029y7, 13c8, e147, fa3c, ecaade2017_215gg, sigradi2015_3.268h5, 1918, ascaad2016_023a10, bdbb, 0dd0, 2020, b172, e7c8, ecaade2015_64r13, ecaade2016_027f8, ed9c, 6dff, ea88, acadia17_391ss, caadria2017_107t28, ecaade2016_091j25, 07f0, 5443, 8b4f, 5a2b, acadia17_231o, 728d, 86d0, 93c4, sigradi2014_047o4, ecaade2014_052c13, acadia14projects_33ao, 60ec, 00af, ad55, ascaad2016_008b4, 00dd, fab2, f628, be3c, 1840, acadia17_230a, db8f, e1f6, 8529, acadia14projects_63e, 7b2f, 10b1, 0da2, 111f, cda4, a918, c67d, ab51, 6bb6, 3a92, d2e1, sigradi2014_345v8, a89d, ecaade2014_038z9, 3795, sigradi2014_247l9, 12ee, 051b, 5169, 2983, 11f2, d113, 5fc9, c594, 101b, 0f9c, ijac201513303k11, 771f, 6f3d, 852e, ecaade2015_177w37, 765b, 2aa8, f669, 8d9e, e70a, acadia14_671w, sigradi2013_386n1, e2ad, 325a, 9525, d894, a873, 4cd1, 0d05, f0e7, 6757, cb71, f426, 77f7, ecaade2016_102x27, 593c, ijac201614407o4, 5771, ecaade2015_73h14, 8c15, 423a, sigradi2016_752yy, b514, 59b4, a648, f499, 1182, acadia14projects_435b, 7556, aace, a346, 108f, 549b, 8780, sigradi2013_234d, 64c7, d4a1, 2584, d70e, ca1e, 74d4, ecaade2014_031u8, 8af7, acadia14_153at, 08d2, a0f9, d8bb, ce3c, 6e36, 6464, d2de, 5347, cec9, ccda, 36f5, 7626, a90e, ecaade2014_139d31, fa56, 1f92, ecaade2015_77u14, 2efb, 08a7, 80dc, f89a, b5f2, 9168, 1309, ascaad2016_039h15, acadia15_95o3, 80cd, e57a, e08b, 2e5d, 72e4, ecaade2017_220ii, d7ac, ce17, caadria2016_871j37, 59a3, 68e8, 3f17, 0742, dde3, a31b, 0db0, ecaade2017_031yy, b1e8, ecaade2017_101v, caadria2016_003m1, d021, f2a2, 5f11, ecaade2014_224b58, 55a4, 2e17, caadria2017_124v32, 595f, 69aa, bb8f, ed7e, 8b7e, 0b1b, ed13, sigradi2016_417oo, 11ab, 4567, 5738, acadia17_532ee, 640c, 4c58, d8da, b615, caadria2017_185s44, 951f, cbd7, ebb7, 3569, 7beb, 8716, b971, 843f, ecaade2016_075e22, ad9f, e8ac, caadria2016_477z19, dad3, 4a76, a5bb, acadia14_479as, 1b6e, 115d, ecaade2016_142b40, eca5, b5ce, deef, 33e2, 4901, ecaade2017_291i, ecaade2017_192b, 5584, fd15, 245b, 3a17, 9385, ecaade2016_018z4, c3bd, d719, 0f57, acadia15_311l12, d75a, a8e5, a4ba, caadria2016_579r24, 2c28, 9fb1, 25e4, acadia14projects_153al, 6834, f2a7, ecaade2014_157t38, 364c, 2ee7, c491, 185f, ecaade2014_127j28, 5a21, d968, ecaade2017_071yy, 9382, f720, 4e2f, ed37, b59f, ecaade2017_184nn, a689, 9814, c041, 483f, ecaade2015_48i8, ecaade2017_249a, d12e, 3082, c30b, sigradi2013_411m, caadria2017_069z21, 581b, sigradi2015_10.309f22, 8922, ecaade2017_130tt, 9ff7, 77d5, ecaade2015_225h49, 689d, dd6f, 58aa, ecaade2014_147w33, acadia14_709an, c1cd, ecaade2014_113u26, acadia17_163kk, 0d7b, 9484, b040, 213e, ijac201412304a1, e7fc, f700, 156e, 2c08, e98e, 2345, 0cd3, e088, 2bb1, 1e99, caadria2017_165t41, e4ac, 7a03, a747, 1826, fcf6, ecaade2016_ws-dheritageu67, ecaade2017_111rr, fdcd, acadia16_460y26, 996d, ecaade2014_070m16, 564b, caadria2015_069p8, acadia17_322h, 1069, 69cc, 96d3, a80f, be19, ecaade2017_288jj, aa4d, 30e1, c671, 27ee, ecaade2014_072y17, bee1, ecaade2016_162s44, 95d6, 18aa, 71e7, bba3, c898, 0eff, 64f6, ecaade2017_076ii, d219, 9aa9, ecaade2014_149d34, 7e17, 8a44, ascaad2016_013f6, 2a62, ebc9, 0540, ecaade2017_019ss, 4f74, 46a4, 07f5, 3585, fe43, 7d3f, b47b, 2cfb, 8920, f5d2, b1a3, dc40, 6c0a, d068, c038, 062d, acadia16_12j2, 69c4, ecaade2016_132g37, 3cb6, sigradi2016_732v, 9af5, 6211, ce08, 8d1e, 24dd, acadia16_280n17, c944, 82c0, ecaade2015_55o10, c5ef, 3fbe, 623a, 069f, e69e, acadia15_110b4, 7f79, 489e, 34dc, dfda, add1, fbc5, 47a6, 2bef, 5cbb, ecaade2014_122y27, d9a1, d2cd, b96f, caadria2017_056j19, 5597, b67b, fee6, acadia16_214x13, 54e2, caadria2017_008e4, 1195, 12e4, sigradi2015_8.289g15, 2dcd, 55b8, c91b, b618, acadia14_117ax, 2a34, 2e99, f65c, d47f, 4dab, c072, 067b, d594, 96cc, 6896, c63a, ecf3, sigradi2014_284w3, ecaade2016_047n13, 133c, 4200, c2b1, caadria2015_048u5, fdaa, 21e5, 5172, f694, sigradi2015_3.370x5, ecaade2015_100m19, acadia15_451y19, c236, acadia17_542ii, fcc8, ecaade2015_116n23, edb3, sigradi2013_259h, caadria2015_043i5, sigradi2016_357m, 1dc9, sigradi2015_10.381h23, ecaade2014_157l38, a419, 0d70, 59dc, cec2, 039c, df37, sigradi2016_602l, ecaade2016_163u45, caadria2017_105k28, caadria2016_725f31, 80cf, 5fd9, c0d1, ecaade2016_197f52, fc32, c520, 22d1, 9548, 5cac, ecaade2014_109r24, 75a8, e262, 2dce, 510e, e7da, 8046, caadria2015_226a35, cd09, 5724, 2a45, f84b, 64be, sigradi2016_595ii, 0492, ecaade2015_64c13, ascaad2014_020t3, 6423, 3868, 4965, 8836, e6ef, 8e93, af33, fd2c, 9a04, acadia14_507ae, ecaade2017_023hh, acadia14projects_627g, a825, 1112, caadria2015_033e5, ecaade2016_111n30, f75a, 21aa, 49ec, af1b, 9fe4, ecaade2016_102e28, caadria2015_206z29, 696b, ecaade2017_253dd, cd1e, ecaade2014_226w58, ecaade2017_152ee, sigradi2014_047n4, ecaade2015_130z25, 1041, baee, ecaade2017_214n, 1929, f672, d067, ecaade2015_194e41, f683, 1c0d, 7b8a, ecaade2016_230s61, a071, 1dde, 09f2, 7ba7, e52c, caadria2016_881w37, 1f38, sigradi2016_590o, ad6b, caadria2016_809d34, 1ef2, 10ad, caadria2017_057b20, 4a6f, fb06, aca3, 00cb, acadia16_62b4, 0d69, 0b87, 736c, sigradi2014_281f3, 6e31, 3040, 5d1c, 35ff, ecaade2014_198z51, 899c, a6d6, 6035, 6c19, 5da0, 6b47, caadria2017_095d26, sigradi2014_345h8, 6151, c444, bf3e, 9e43, 0857, d56a, cbc6, 275a, 185c, a05e, 757d, 4ce7, f1db, caadria2017_023r8, acadia14projects_43aj, 4dff, 4596, 3908, 564a, 5cae, 05a1, 5500, 6360, 1ccd, 4efd, 4d6c, 5a4e, 7794, sigradi2016_515i, 1ef8, b06d, c6fb, aabc, 78a0, ecaade2016_025b7, 71f7, c79a, daf4, dfec, bde3, 816a, 7197, 529e, c387, ijac201614405s3, d01f, de7c, 9e03, c461, caadria2016_343n15, eb15, 822d, ab29, a61e, d15f, f8c3, 1d3a, 1792, 6053, acadia16_440f26, 709f, ec3f, 98ca, ba55, 1083, sigradi2015_sp_8.284o30, 62c6, b809, 654f, ecaade2015_87t17, 758e, b7b5, 3988, ecaade2013r_010t6, ascaad2014_006v3, 340d, 5f87, 79f0, 9d6b, 4c65, 4836, ecaade2015_317e69, 54c3, c062, 0af8, 402d, ecaade2017_265k, acadia14projects_609av, ecaade2015_33d6, deb9, 40ab, ecaade2015_164p34, 2019, 3673, e1a9, 25e9, 00ce, 0aeb, 0005, 4361, ba8a, 88c7, b55b, 2142, c3c3, 1dbc, 9a51, e253, acadia14projects_655ab, 4dbd, ecaade2015_309s67, 4173, 7095, ce57, ecaade2017_269qq, 45a4, ecaade2013r_002h2, 9c6e, ecaade2017_203aa, ecaade2017_076u, ijac201614307e4, 79e7, 383c, ac12, 08a5, 2a14, 6f93, fae3, c49a, 3440, 2818, 061e, ce23, 8b11, 9f94, c8d7, 0a54, c9d9, ecaade2016_038f10, 9497, 34ca, 0a3c, ecaade2017_124aa, ecaade2015_138p28, 3d86, sigradi2013_386m, acadia17_127hh, 088f, acadia17_117q, 2e98, 39ad, 7615, 6451, ecaade2014_153z36, acadia14_671y, ecaade2017_173yy, 1004, 740b, ec55, e1c0, 2fcd, d4b0, 6f87, acadia17_81j, 128f, 46ac, 103d, dfef, bf71, d324, 2cee, 8a76, 4eb8, 5fa7, eceb, 860b, 7166, 4e4d, c86a, 36e1, 1643, b783, d01e, 429d, acadia14projects_101s, 2646, 6bb8, b920, sigradi2016_407s, ecaade2016_095f26, fd3b, 1ba4, efa2, acadia17_162s, 4b78, ecaade2016_042n11, sigradi2014_345f9, d275, 55d5, 5417, f854, sigradi2013_194o, sigradi2016_817e, ecaade2016_ws-intelligentb69, e68f, 1b79, 763f, c5e0, 832a, 17e2, 4946, ijac201412204j3, 7518, fc08, acadia14_357an, acadia16_106z7, 9322, 483a, 351b, 69f8, cc10, da9f, 7c08, 4ff1, 7799, 9fac, b104, ecaade2014_024k7, c38f, 5c79, a872, 45b6, e11e, e48f, a0ba, ecaade2015_138t27, 896a, ecaade2016_037y9, acadia14_681ah, 9a4a, acadia17_445u, 9807, 2173, f517, 451d, ee85, ascaad2016_025l10, 8a66, 24e4, caadria2017_072y22, caadria2015_142j23, 7457, ecaade2016_225p60, cc0c, 4c21, 25be, 3467, acadia14_247i, caf6, 6294, 4bf8, b1c6, 62cf, ce3f, ae1b, 1249, 249d, 6984, d2c6, ecaade2017_044mm, ecaade2016_203k53, e39e, 4abc, f01f, 25a2, 0ffc, 0950, b4a1, ascaad2014_017j1, sigradi2014_018n1, a249, ecaade2013r_004s3, 1610, d454, c4b5, e09f, 3e60, ecaade2015_55n10, ijac201412304x9, f878, e222, 4e7e, ecaade2015_21g4, ecaade2014_016b4, b954, 47dc, ecaade2017_174a, 1b63, acadia14_655w, 0c60, a442, f609, 8472, c4aa, bb2c, e663, caadria2017_122y31, 192d, cadf, 517c, d383, bd7c, acadia17_322i, 4422, d1b5, ae28, ecaade2015_53p9, 5637, ecaade2017_133j, 63cf, caadria2015_081y11, fff5, sigradi2014_276v2, 57be, acadia16_402m24, ecaade2014_224y57, 2d94, e841, ecaade2015_285j62, e8ab, f7c2, 70a4, 7da6, 93e2, a20f, ecaade2014_023k6, sigradi2013_429f, 6b03, acadia17_358q, 8086, 8c3c, 5279, 40a0, 3ecc, caadria2015_016o3, 5066, 492e, b6b9, 0e11, 801a, ad4b, 1222, eea3, 209d, e72f, 4459, 1e0d, ascaad2016_045n18, acadia17_127gg, 2ba1, ecaade2017_277ss, 7f56, caadria2017_048l15, 1fdb, 9c75, 19c1, e0a1, sigradi2016_729ww, f7a3, b6f1, f89c, 3bfb, ascaad2014_018x1, b8eb, 8ac3, 82c3, 7214, c666, ecaade2016_162k44, 4097, 5c4b, 154a, 527a, 70ab, 6448, 2462, ijac201412404o7, 1785, ecaade2016_104v28, 79d8, 0067, ascaad2014_026g7, 9242, 985a, e003, 2408, ecaade2017_308x, 77e5, 33b6, sigradi2015_6.151g8, 3100, caadria2017_175e43, 3cb0, 46b9, 3b15, 103f, d0a2, 3802, 2c5c, de71, b37f, sigradi2016_792g, ijac201513104y3, 7090, d775, ecaade2014_197f51, ecaade2016_223d59, be9c, acadia14_101al, ecaade2014_218v55, 8a37, fe60, 83ba, ecaade2016_193p51, 9750, ecaade2016_071o19, f92b, 08a2, 0c45, acadia14projects_247h, 7847, ecaade2016_ws-intelligenty68, fca9, ecaade2015_118u23, fb92, acadia17_542mm, 8187, 6f98, caadria2016_549t23, 88b4, 30b9, c99b, b1d8, c9c8, acadia17_637c, 0de1, ecaade2014_080f19, 4ec4, 64e7, f2a8, b0f8, ascaad2014_016f9, 38ff, e705, d5e8, ecaade2016_ws-intelligentw68, 59c3, caadria2015_150x23, 0ddb, ecaade2016_162t44, ascaad2016_052k21, 900a, 0b9d, c4dc, 41b6, ecaade2014_224v56, 14c8, c1e0, ijac201614202z7, bd20, efaa, cd4d, 73bb, a422, sigradi2015_11.165t25, 60ba, ff50, 7c8d, 4789, f71b, sigradi2015_sp_8.326y30, 288e, caadria2015_054m6, 96fe, 038d, acadia17_658f, bfc4, ecaade2017_146kk, cf75, c2dd, f6ae, ecaade2017_071gg, feb0, de3e, 5fff, 6b92, 0f19, 1600, 19e3, 286c, ecaade2016_162r44, ecaade2014_010v1, b8d2, bf44, 5346, ef72, ecaade2017_041v, 66ba, c373, 30c6, 1f93, 11f7, ecaade2015_152a32, 03e4, c222, c18f, 7aaf, fbf6, ecaade2017_037bb, 95c2, 9fb8, f529, 0c00, sigradi2013_64a, a566, ff40, d0b5, 1ad5, a051, 9162, e43a, 2537, ecaade2016_162i44, 3566, 5602, 9afa, 66ac, c9af, ecaade2015_155r32, 62f5, 750b, eb0d, 2d60, 8199, sigradi2013_289k, f1ac, 5b21, ecaade2017_215qr, 9fa9, ijac201614308w5, ecaade2017_264qq, 119f, 67ec, ecaade2017_052hh, ijac201412406j9, bcd2, ecaade2017_ws-hybridlabee, 8512, 0824, 77ee, f2ad, 8f09, ecaade2013r_008r5, 702d, f397, caadria2017_051s16, 21ce, d168, 3eeb, a255, sigradi2016_625mm, a870, ecaade2017_181x, 1c5d, 352b, sigradi2015_sp_11.303p31, 5baa, 79d7, 4be4, 705a, af52, 7fd8, d5e2, f258, 6426, 026e, 4e64, 466c, 0fdf, 6483, 9be4, ascaad2014_031h9, 6c1d, sigradi2013_244m, 06c2, ecaade2014_015o3, 3556, ascaad2014_010j5, 848b, a381, sigradi2014_157c4, 6a2a, 6230, ddf9, 3d18, 9dae, 191c, 87a4, ecaade2016_021f6, caadria2017_057x19, ecaade2017_109mm, ebe4, ijac201513203k7, a21c, a74a, ascaad2014_037j2, d951, caadria2015_073y9, 98a1, fdb3, 3385, b321, ascaad2014_019t2, 1d69, acadia16_12k2, b6d8, 03ad, caadria2015_081f12, sigradi2015_6.387f9, be4d, caadria2015_092g15, da51, 1e10, ecaade2017_157mm, ecaade2016_190t50, 2b44, 18c7, 5fb0, 2fd1, 3ca9, f93e, ecaade2017_028p, 18c6, 8e44, 0213, 7c4a, 493f, ecc7, 0916, 9099, 60ce, ec17, 7a76, b324, 267d, 6aa2, 5234, b288, e463, a5bf, ecaade2017_301n, 705e, e815, 5b27, c3bf, ecaade2014_194h50, 486c, 3104, 944b, c632, 6855, 6298, 95e7, ecaade2017_031kk, 469e, acadia16_344b21, caadria2015_162w24, a3ae, d3c1, caadria2016_115l5, 8ece, cb60, 3372, a1e4, 2917, 5e10, 033a, 458a, 9824, acadia14_339au, caadria2015_031s4, acadia17_230rr, 872e, dc81, 34ea, ecaade2015_130x25, 7370, acadia15_243y9, 0376, 8b42, b2f7, c690, 2f39, acadia14_267m, 83b2, 82d6, a162, 2b10, ascaad2016_038e15, 4faf, 1c17, a640, f40c, 437a, 568e, b0d4, c859, c1c1, acadia14projects_531m, a4c3, b8e0, c238, a009, acadia17_570gg, acadia17_648s, ecaade2015_325y70, fa23, c628, d0c7, 2a36, 0cd5, ecaade2015_77c15, 4287, 1244, 39b6, 584a, 2236, 443b, sigradi2014_082u7, 9e29, acadia14projects_531r, 78f3, ba44, 4659, 5930, 8f35, de70, 4f05, sigradi2016_732e, caadria2016_085e4, 2893, caadria2017_122b32, 3c5a, ecaade2017_142xx, 6086, 6acb, 7b07, ad00, 5b29, ecaade2016_154o42, e337, 7c0d, 907f, 206b, 00a5, fde5, 2997, 2f20, 6eb1, 1079, 464a, bfa9, ecaade2016_147x40, 1e98, a97d, eff7, 4f42, 4ab5, 1594, 6389, 9676, ecaade2015_333w71, 9932, b64c, ecaade2013r_006z4, 5070, ee47, 7386, 22b8, 3f63, 7202, ecaade2016_228j61, ecaade2014_108i24, 356f, ijac201614208j13, 8cdb, 0e0a, 0b97, f70c, ceae, e4e4, 6a29, 099e, 6a1b, acadia17_257c, sigradi2015_13.316z28, ecaade2017_ws-archieduq, ijac201614402n1, 31f6, 7621, d68e, 7607, b237, 70b5, 8bc5, caa9, 17a1, 60df, b112, ecaade2014_011j2, 3e3a, 7dad, 39a5, 1202, 318a, e06f, caadria2016_851h36, 65eb, 9a8f, acadia15_343j14, d8e6, ec7e, b36e, 5faf, 61e0, b103, bd7e, caadria2015_013j2, 1775, e338, caadria2016_219j10, 00bb, f941, 91a2, acadia14_23aw, 564c, e457, 8d50, e13f, 3bf8, 20e2, bb38, 2be8, 5768, 4c59, d0d3, acadia15_357j15, 4a25, 950f, ecaade2017_140cc, ce79, fa0b, 7a52, 0abb, cdf4, 5a01, a462, f5df, f045, ecaade2015_215l47, sigradi2016_781qq, ijac201513102v1, ce51, 969f, c0f4, 6646, ecaade2017_273p, bf48, e8c5, 5dbd, 8fb0, bfc3, 6f26, 669c, ijac201614101l1, 2411, 7bb4, ceec, 8270, d8f6, 3fbf, 46fd, 4f20, f51c, c878, da20, 2d12, 2a9c, c811, 1c0b, 7cb1, ijac201412302t7, 65c4, a059, ecaade2015_237x53, 5281, caadria2016_095m4, 8eeb, 4016, ade7, f939, 12a0, d9af, 5916, 06d0, 952f, ff3e, ecaade2015_59w10, dfeb, 07f2, ecaade2014_184j46, 06ff, e3c7, c230, 51bb, 4879, 2a98, f102, sigradi2014_347o10, e2c6, acadia14_153f, 563c, 0f12, 0e96, sigradi2014_293v4, c246, 3e87, ijac201614405b4, 9a2a, 061b, 0768, c492, ecaade2014_014c3, 96b6, edef, 75d2, ac7b, f4b1, 0119, 0567, ecaade2017_046ww, ecaade2016_065b16, ecaade2017_029v, 7abb, ea45, f5d9, 7932, c44f, caadria2015_081i12, ecaade2017_199v, eb5e, 6dfa, ecaade2017_164dd, 61f5, d014, 200f, 071f, 0288, 9374, 4aba, 42db, 2740, 3fce, ascaad2016_042y16, d486, 3e5a, 501c, acadia14projects_609as, 33d6, 7bfd, 4c5b, b6ab, 238b, ascaad2014_014t8, 5e54, b2bc, d058, acadia14projects_389c, caadria2016_013k2, 002e, a02f, 0739, sigradi2013_98, f821, ecaade2014_149i34, c72b, ecaade2014_145g33, 658d, caadria2017_041v12, bef4, 5f5c, cc85, 0d40, sigradi2015_8.264m14, 7618, 47bf, 040c, 64e5, d5ad, ecaade2016_104p28, 8b19, 81ce, 5101, f1a7, 4749, 2570, fa03, b2fd, acadia14projects_497z, 2fe2, e4b6, 8387, 1577, sigradi2015_3.111f3, 8ce7, d55e, ac04, ecaade2017_183w, 16d1, 12f4, ijac201412206w4, ecaade2015_138y28, 3408, sigradi2016_694k, 9741, 5aaa, 7356, c3d8, 1aa3, d9f2, 06e2, 430a, 0689, f3cb, 6ec5, b9cc, 5d26, 583d, 7b09, 1375, 791a, ijac201412402v4, 9d8f, f066, ecaade2016_140y39, e7b8, 6f07, 5791, dea0, 9f59, 8e17, ebd9, 1961, acadia14_177p, sigradi2013_222, bd60, 59bb, 4370, faa2, e106, acadia17_349v, caadria2015_164f25, 90e5, ecaade2017_144t, b5fd, sigradi2013_425o, 87b9, b92d, 5cb0, c8fe, 0779, c6a8, 6e23, 5ecc, e042, c5b9, 3b74, 8e5b, d0ba, acadia17_473zz, 73a0, ijac201614405x3, bc39, 5940, f494, 51a4, ecaade2014_079u18, 0803, 1a3a, ecaade2014_044z10, dd53, d1a2, b9de, 7c20, ecaade2016_222x57, b3ed, acadia14_339ac, 33c5, acadia14_339at, ijac201412303m8, 33b4, ecaade2016_bkoh65, cd76, 05e1, 5318, f8b9, 1e83, 9042, 1720, 6410, acadia17_323t, 380c, 8eb3, ecaade2017_277hh, 76f2, 6b87, 26cf, 26f4, 345e, 6bf5, 7f46, 48de, 9eba, d9ce, 1318, cef0, 8373, b142, sigradi2013_386u, ijac201614207e11, e277, caadria2016_601j25, c8b4, 5a83, 584b, 1892, ijac201614403n2, c71b, ijac201412403j7, e6d7, 8695, 93f4, be00, ecaade2017_122kk, de87, sigradi2014_084d8, ecaade2017_140ff, dcfc, a9fb, b73a, 9158, 53d5, a8af, 15c5, b308, caadria2015_108l16, f732, 27a3, ecaade2015_59j11, 1046, e531, 63ad, da18, sigradi2016_814g, ad83, 82cd, ecaade2016_011u2, ecaade2017_085ww, f7a8, 5be6, 6b16, 9ef5, cb16, cd20, 5fa8, 7fc0, sigradi2015_3.65z2, ecaade2016_239a64, 061a, sigradi2013_10, 9108, fb0f, 93f5, ascaad2016_040a16, ecaade2016_106g29, ascaad2014_012j6, bbdd, a9d3, a2c0, acadia15_57w1, 60a8, 60f1, ecaade2013r_020s10, 6971, eb44, 9dd3, caadria2017_046s14, 8896, 9435, d802, e59c, 12a4, a41c, 83e3, ab5f, e833, caadria2015_014n2, aa2b, ijac201614407j4, ecaade2016_075c22, aee4, 91a6, a0da, c911, e95a, ecaade2016_bkol65, caadria2015_246z35, ecaade2016_223h58, sigradi2013_100e, 41b0, ecaade2016_055f14, 69e1, 7ef9, ijac201412305o2, c2c3, caadria2015_213u32, be83, abb1, ecaade2016_230i62, 5618, b97b, 503b, 03c4, 074b, ecaade2015_251p57, 9f3a, 7714, caadria2017_017m7, ecaade2017_175f, adbc, a321, bd15, e97d, ascaad2014_014f7, caadria2017_048u15, d41f, c28e, 675c, f1d4, bca4, acadia14projects_357ao, 4725, ecaade2015_143g30, 26b2, b386, caadria2016_311w13, sigradi2013_400u, ecaade2016_079r23, ecaade2016_098y26, sigradi2014_136d2, ecaade2017_129mm, 70c5, b1d0, dd14, 8f72, d0b3, 2463, e30e, 9858, 93c5, acadia14projects_473an, cf7a, a817, bcdd, ascaad2016_045d19, b141, ecaade2016_230r62, 78c5, a44f, f091, fda5, d4e1, 473d, 1822, 81ff, 8c66, b1fa, sigradi2015_8.264r14, 7f2a, 5818, de23, b45d, a311, ecaade2017_046j, ijac201412204k3, sigradi2015_11.8j23, eee9, 22f9, 6a0b, sigradi2016_614z, 5574, ea71, ecaade2014_041h10, 48e5, b9f0, 33e9, de53, caadria2015_111i17, 8133, 0ccb, 38fa, 12cf, f8ad, a327, 1e26, 3e70, ecaade2016_223l58, sigradi2015_sp_2.112d29, 9de6, 37ab, 47c7, 002c, caadria2015_206o30, f293, ee08, d633, 733c, 3460, 98a2, 7006, 8298, 345a, 1426, ad19, ecaade2014_024m7, d895, 4424, 0a1f, 8ffa, sigradi2015_sp_2.112i29, ecaade2016_018l5, ab6f, 3e06, 31c5, d7c6, 1512, 1306, b057, 555c, 9ea3, 2f38, 8df3, af6e, f4c9, c6b4, ecaade2016_230b62, 9ad7, 34bb, d9c8, ebbf, 9f50, 4273, 9daf, f8f9, be2d, acadia17_560s, ecaade2017_133i, 75b2, 33df, f844, 221c, 5d6f, c01d, 3f21, ecaade2015_201w43, acadia14projects_145ai, 6f4a, a328, acadia17_424mm, 55d6, ffdd, fe7f, 7318, ca8a, sigradi2016_815aa, 67b5, 58e1, 0c7c, 2973, 766b, 20fc, 7e8c, dd9e, sigradi2015_6.387v9, a9f2, 5bd7, caadria2016_157y6, 5090, ac18, 12a5, caadria2016_777c33, 67ed, 8cb1, 94b8, 8e52, a1f2, ecaade2017_309kk, caadria2017_183l44, sigradi2015_6.327t8, e6e4, d760, ascaad2016_027y10, 494b, ecaade2017_033x, 3b36, af2c, 9cb3, 9a35, 98f2, sigradi2015_sp_12.402z31, e03a, 4290, bd1a, 2432, 75b9, 8405, sigradi2016_448ff, ascaad2016_044v17, f5d0, 7b9a, 40f3, sigradi2013_359j, f345, 184a, ijac201412401f4, df95, caadria2017_079t23, 9717, d2b0, aa1f, 5cf0, acadia17_26b, ecaade2016_199y52, acadia14projects_517s, 07c2, a7bb, 027a, aca5, 6d12, 7eb5, sigradi2013_271n, 5a95, acadia14projects_479u, ecaade2015_138z28, aeb6, ecaade2017_215pp, b962, bc75, 58e2, 7cd9, d5f3, 3970, 58e7, 23ce, 137d, acadia14_301ax, 8d3a, 4aca, ecaade2014_163k40, d742, 347e, ecaade2014_030g8, 476a, 1ad6, caadria2015_078g11, 11df, c50e, efe6, 3fb4, d6c8, fac5, 8d5f, d1b8, dfd5, d728, 5cc7, 37dd, 62bd, 5717, ecaade2017_138q, 6316, fae4, ee16, ecaade2016_078f23, 76cd, e0ff, acadia14projects_589k, ffae, baa6, 0e59, 063d, 321d, b3de, ffa3, caadria2017_174s42, a2c9, 369f, 8b07, 109a, fbed, f3ff, ecaade2015_268c59, 157b, 22de, bb0f, 70a7, acadia17_100l, sigradi2014_080m7, acadia14_375l, e994, 8baa, ecaade2017_146bb, 6db2, 4605, ecaade2015_59y10, 1e71, 6fbc, 7f4c, c785, 9643, beaf, 2d90, ecaade2017_105ff, 5638, b084, d2ed, sigradi2016_537ww, 32d9, c759, ecaade2017_079h, 86c1, 5bae, d1d3, e97f, 3186, ecaade2014_152f36, acadia16_478c28, f8f5, 5949, 7725, fed4, acadia14projects_497s, 8475, sigradi2016_590f, 2c47, e3fb, c4fc, caadria2016_229m10, 7c37, 5f1a, e884, ijac201513101r1, 3c0c, fb03, 3150, 0e68, 9d58, 9dff, 61c7, 9bb2, ascaad2016_035t13, 66d8, ijac201614104z3, da35, caadria2017_094w25, 17fa, 613c, c1fc, ecaade2015_194v40, 9e56, b66d, ba9b, 67f0, 6aab, f911, 7ea9, 26bb, 08f4, caadria2016_663r28, 0339, 6a9f, 7978, cf86, 7302, 11e7, 6bb1, e89b, 2cc8, ecaade2013r_009m6, af67, 1d84, 00da, caadria2015_190j28, bf30, ascaad2016_039z15, acadia15_443z18, 21a7, 45f6, ecaade2017_090gg, a789, 138b, 8ffc, 358c, 90cd, 47a0, a4a7, ecaade2015_217x47, sigradi2016_764i, 2556, ba6c, 2e4b, 1036, bfb6, a8c7, 7b5c, 9410, eed0, d6ce, b35d, efb9, 88db, sigradi2016_490dd, a35f, 1d86, 049a, 792f, c976, a082, a161, 71a6, 7557, caadria2016_229u10, ecaade2017_157uu, 7fca, 029b, 2652, 1a55, 085b, ecaade2016_188l50, b262, 5fe8, ecaade2016_217k55, bacc, 92d1, af28, 672e, d956, acadia17_481l, ecaade2013r_004u3, 6b69, 0cc6, ijac201614201x5, 0856, e8f1, 1ada, 1f82, ecaade2014_072g17, ecaade2015_21s3, 661a, f552, 4307, 5bc8, 28f0, ijac201614308a5, ee6c, caadria2016_871r37, c687, e7d9, 5d65, aa06, ecaade2016_185g50, ac81, ecaade2014_225m58, ecaade2016_063n15, 0272, 1957, sigradi2015_6.42a8, 6f70, acadia14projects_517t, a4ed, ijac201412408l2, 8deb, ecaade2014_186x46, acadia17_608q, 143d, 919d, e678, d584, 743b, ecaade2017_288dd, 7652, 4352, ca84, 2e6d, e4f1, bfad, 6144, ecaade2015_169c35, 1595, e62f, 9c5d, 5449, ecaade2015_81v15, af3f, ecaade2015_35o6, ecaade2017_155p, sigradi2015_6.329y8, 42c4, 97da, 2433, 31a1, fd08, d0be, 495c, 0555, caadria2017_086f25, 816c, acadia15_357h15, bc43, 37ef, 82e0, acadia17_455x, bee7, 052e, 8a70, 49ce, 9888, ecaade2015_235j53, c481, f25f, 2129, 625a, acadia17_491aa, caadria2017_163b41, ecaade2017_215c, sigradi2016_530ff, acadia17_70ff, ecaade2014_206n53, 3812, 76fd, 1e73, 1158, 2051, eab0, df9f, 3e3f, 673b, acadia14_579f, 94dd, b14b, 82cc, 9cae, ec1f, acadia16_196a13, 3920, ijac201614305g3, 2ef5, 45fe, 6d3c, a37c, f4eb, sigradi2015_9.152w16, caadria2015_070g9, acc9, 5b22, caadria2017_123k32, f815, 3d6a, acadia14projects_267h, 5705, caadria2017_008b4, a02d, ecaade2017_157rr, c517, d6ab, 2a0c, ascaad2014_022d4, 7243, 85b6, caadria2017_004j2, 7926, cb25, d8b0, c56e, a0d3, 70bd, cc13, fa59, ecaade2017_213qq, cbb3, b945, 3de6, 3ac6, 170c, b562, 19af, ecaade2014_038b10, 477c, bf06, ecaade2014_192h49, e023, 0273, sigradi2016_450pp, d707, 5c1c, 75c1, 3d67, cc1d, 47b3, 4430, 83b4, 472a, 52b2, fe26, b697, d9bf, 4971, 95d5, 5799, 9508, 1844, ecaade2015_227h50, ecaade2017_130a, cb5e, 9c1f, 863c, b84a, e7fd, ecaade2015_318m69, 7659, 5a2c, 8de9, 84e9, acadia16_260m16, acadia14_81n, 54a7, sigradi2014_036s2, sigradi2014_271n2, ascaad2016_057u22, 7255, c1f1, 7ae8, acadia16_270a17, 7dfa, d36c, fa07, 4330, 4d45, f9fa, cdcd, acadia14_281w, 18d0, sigradi2015_8.47j11, 4344, 912a, 269a, 3d90, caadria2015_213m33, eeea, bc83, 6b7f, caadria2015_114r18, ccd2, acadia14projects_479r, 68ec, 3a40, 4974, acadia14_33aj, sigradi2014_329b7, ascaad2016_035v13, fe01, ecaade2017_172aa, 28f2, 794a, 7fb1, e30d, f3ee, 1fc6, d361, a65b, acadia14projects_473as, bea6, 8917, 043b, 4214, 6ae7, ijac201614405h3, 640f, 569b, e03d, 127f, sigradi2016_393qq, fa66, d4db, sigradi2015_8.239x13, 0a82, 0da4, 0d7d, bc48, ac3c, 6d28, ijac201513105y4, ecaade2016_217e56, 033e, f6ad, 13da, ecaade2015_317p68, sigradi2015_8.41u10, e010, 2b06, b5c9, 6fde, ec90, b173, ecaade2015_158c33, 54d4, 230b, 7ebb, ecaade2015_237b54, 0a2f, aba8, 6cf4, d674, 6b99, 03e3, 4c62, dddc, ecaade2014_140j31, 1fb5, ecaade2016_tkoa67, 2ace, ecaade2013r_009k6, 74ce, 60ad, sigradi2013_397b, 7248, ecaade2016_071e19, 0ab3, 3a20, 7a26, 63fd, 4148, caadria2016_177i8, f2f9, ascaad2016_012r5, 48cb, 1f6d, a956, dce8, caadria2017_142d37, 7b63, 10e6, ijac201412302f7, f5f2, 11f3, a257, 389b, 1437, e26e, 1132, ecaade2016_213k54, 4618, e47c, 8e82, acadia16_224y14, e136, bea3, sigradi2015_sp_4.275v29, cf1b, 2210, acaa, 3eae, b7a5, a4c8, c227, 4969, 3050, 1654, 31b7, 7b0b, caadria2015_048s5, 9169, 4eff, 435b, acadia15_195x7, 245f, acadia14_655ai, 0f3d, 57d6, 1774, 889e, af87, 8886, 38c5, ecaade2014_015v3, 3084, 074f, 32fe, db98, b89a, ff94, 3bc7, 7cf1, 9afb, ab5b, 17ed, e9ba, 7ae5, 71e9, 03c3, 459a, d5ce, a028, 72c9, 88f9, 6fa7, 4d94, a3cb, d1df, c87a, 882b, sigradi2015_11.166a26, 6f78, 12f5, 18af, 1ff5, caadria2017_190w45, 6f67, b680, db83, fe0a, acadia16_382f24, ecaade2017_007c, 72a7, d881, 5377, f08f, ecaade2017_049yy, b88e, 0ffb, sigradi2013_305g, 1050, sigradi2015_12.167k27, 85a1, d017, 5487, 77c4, 2d2d, caadria2017_118f31, 6f04, a03e, 99e8, d53e, ecaade2014_084r19, b9f4, 090a, 3882, 1517, 1e03, 72f2, f6ab, 0478, a2d7, bd51, 99ed, ecaade2014_055x13, b7b7, 8f4e, 8daa, ee0c, 68ed, 7f20, 0973, 082c, bba1, 071c, aff2, ijac201614407p4, 8f3c, 7672, ecaade2016_147u40, acadia15_431u18, bb46, acadia15_232z9, 9813, acadia14_531v, a271, ascaad2016_045z18, 96ba, 925d, 4267, c82f, da39, bf95, 702c, 0b86, f74a, 93d2, ed14, ecaade2017_163j, 0274, ijac201412304p9, 5e9d, 2d3e, ecaade2013r_003l3, 273a, 8fdf, cbc0, c7dc, acadia14projects_463g, 92a1, 1881, d5cb, 86f6, dfcc, 450e, 7f84, sigradi2014_283u3, f864, ecc9, ascaad2014_004g2, acadia17_435qq, ebea, 53ca, 4e2a, 9767, 1c54, 4ef6, 723f, ecaade2015_196m42, 1221, 4d43, 6e6c, ecaade2017_290ss, 4245, 2922, 0b27, 0b95, ae60, ijac201412408f2, 4cff, fe95, f468, a0a1, 90c1, d3a9, acadia14_637ai, b70f, ace1, ecaade2017_229gg, 388e, sigradi2016_585qq, caadria2016_105w4, 5f15, e85b, 30d8, 307e, sigradi2013_111, b541, a7df, ascaad2016_043i17, ecaade2015_33a6, 0daf, caadria2017_149e39, f0cb, acadia14_223a, a6d2, acadia14_681aj, 2b60, 108a, ac1d, 9c16, 750a, 99cd, a16f, 3051, ecaade2016_046u12, ijac201614402k1, ecaade2016_118g32, 9076, 852c, 8eed, 2282, e4c8, 0833, 14f8, 8dc7, ijac201614201w6, 3f57, 4952, e46b, 2b90, 05b6, b424, b807, 7d92, ecaade2014_120i27, b67f, ecaade2015_101f20, 8799, ecaade2015_155m32, 349b, 7771, 6651, 90f9, ascaad2016_035x13, sigradi2015_9.168e17, ascaad2016_027v10, 30a3, 60b2, d575, 734d, fd0c, 4dbe, ascaad2014_019g2, 8244, ecaade2015_178h38, b4ff, acadia17_36y, 0c34, 0a02, f900, 1323, b8b8, ecaade2017_210y, 5eb0, caadria2017_016o6, 2648, 3173, 6065, e68b, 8d7b, acadia14projects_555c, c73f, 1f98, 9f92, sigradi2015_10.140n19, e930, da9a, 1f31, 4865, 686a, 4b38, ecaade2015_301s65, b2df, ff99, 02dd, 3d00, 3b94, 55f2, ecaade2015_199c43, 6088, sigradi2016_781a, 6548, 4b19, 8a71, sigradi2016_448gg, sigradi2013_289m, 19fc, 33b7, ijac201513102d2, ed98, 9631, ecaade2015_100b20, 10ea, 5ba2, b5cb, 28b3, b940, db97, 9e59, 5893, 7a0e, 33f0, e2f1, 3b86, e9d0, 8dc8, e6e2, ascaad2016_054s21, 46e6, 744c, 4c91, 5874, bbda, ee51, 3de9, b5f4, ecaade2016_042b11, 3c1b, caadria2017_094a26, ecaade2017_032f, b866, f721, 96c4, f364, 5518, 6458, a4fd, f87d, e61e, ecaade2014_089s21, ee43, 40da, caadria2016_023n2, 31bd, 54d1, ecaade2016_110c30, ecaade2014_240d62, e0bf, f24a, 68d3, sigradi2015_8.239w13, 8c9f, a9dd, 0ad8, acadia14_339am, e913, 33c2, b4cd, a730, 668b, 9040, 72c2, acadia14_237as, d223, 2ac6, df5d, dce6, 0870, 4f09, ecaade2015_35z6, 871e, eb4c, c88d, 0cbb, 033b, b5e4, e064, 4ff4, acadia17_648ii, b00d, 1a11, f86c, 4a4e, 0d82, ecaade2015_269o59, ecaade2016_170r48, e89e, bd13, 94a8, sigradi2016_637y, acadia16_414b25, ascaad2014_037o2, f22d, 3080, eaf1, e741, ecaade2016_013l3, 4d68, ijac201614103e3, 05bc, ecaade2015_268h59, 817e, ecaade2015_53w8, 8fdc, 07ec, caadria2017_163g41, d0a6, acadia14projects_709am, 953e, acadia15_123o4, ecaade2015_293d64, 83d5, 485f, ca73, 7f4d, ascaad2014_019n3, f4b0, 284e, ecaade2015_185m39, caadria2015_004k1, ecaade2017_152ii, 9744, ccd8, 40f2, 2851, 905d, 473b, f9ef, 57f9, b56f, d636, 8493, c790, 9d23, de99, ba15, 4829, 5536, a6c3, 03da, 1525, 35c4, caadria2016_003a1, d411, acadia14projects_53m, sigradi2016_654ww, acadia17_608aa, acadia14_357ay, caadria2017_182u43, 7848, e1a6, 1614, sigradi2015_3.212l4, d8d1, 8cc1, 6247, 6e63, 3bff, e758, 6768, caadria2017_052t17, 0a5d, ecaade2014_011i2, 7750, 238e, a4a6, 73d7, 59e8, 5b18, f41b, 79a0, ecaade2016_006z1, ascaad2016_007x3, 7793, aae3, 8cef, 45cd, acadia15_451b20, sigradi2016_450xx, 8b2e, ecaade2014_057k14, 2bd6, 3dad, 7c3d, c138, c101, ab6a, c6cb, acadia15_95k3, 0bc8, 22ae, caadria2015_061f7, 00b1, 7fc5, 5e53, a1dc, 0f7f, ecaade2013r_002y1, 5246, 66cd, 067a, acadia17_669u, ecaade2017_079n, acadia16_196e13, d93a, 9ac5, acadia15_149s5, bd63, caadria2017_015c5, 8de7, 30e4, 9499, caadria2016_167h7, 365a, 2224, e47f, caadria2015_032y4, c92c, ecaade2014_036h9, 8f90, caadria2017_051z16, 2f69, sigradi2015_1.320i1, 31d2, ecaade2014_220g56, c94e, a35e, caadria2017_110k29, c802, da87, 5313, ecaade2016_130x36, ecaade2015_114w21, 6a99, 6537, 142e, 3f9e, acadia16_362k22, c787, ecaade2014_138f30, 313d, 8ee1, a8d4, 4d38, caadria2015_064v7, 9b51, ecaade2015_248h56, 41af, 8fa7, 695b, 4530, caadria2016_725l31, ecaade2015_285r62, sigradi2016_635i, ecaade2016_071t19, 9978, 94f8, 518b, 99fa, 69b9, 1f4b, 3696, 1fc3, cf2b, acadia16_234g15, 4b31, 273d, acadia17_348j, a017, sigradi2014_134b2, caadria2017_004p2, f5c5, 5f77, b719, 0104, 53c4, f7ed, 40b2, acadia14_487g, 2cb9, ecaade2015_201z43, 35eb, a24f, 8a0a, 13a2, 1f15, ec54, a393, 9e2e, 384a, ecaade2014_194k49, 4ed9, dcd3, 3867, dca1, acadia15_407j17, cc69, fe18, 6df8, 3087, d5cc, 1438, 8001, b948, fcf3, ecaade2016_042m11, 702b, d534, e650, 6987, 3bbc, 0d2c, sigradi2014_048a5, 1e17, 314a, 6d64, ac7e, a158, c0ad, baf6, 6d7d, 77d4, 02cd, 2b11, sigradi2013_112c, 786b, acadia15_483e21, 274c, 3928, ed54, 1c4d, 6512, 8535, fc66, ascaad2016_022u8, 0658, 27fa, caadria2015_073f10, 1dc3, 55a6, fcfd, d95b, a330, 90ef, c88c, ed11, 1e22, cf1d, ecaade2017_208f, 7064, sigradi2014_186i6, ecaade2017_293tt, 2ddf, sigradi2014_084w7, be30, 87e7, sigradi2015_2.162r1, f589, fbd4, 7aeb, fcbd, 1baf, 91d8, 00bf, ecaade2014_010i1, c81f, 03a4, caadria2017_042t13, ecaade2015_122o24, f0e8, 3a46, eb34, 6107, aa38, ecaade2017_213yy, 5f5b, feaa, 9a26, d516, 0fb9, 307b, 7d5f, 5cd7, 6c98, caadria2015_206a30, cdff, 2221, 32b6, b492, a425, c9a0, acadia16_254d16, b5e3, aa04, 0637, f7f5, 8805, ecaade2015_21u3, fa9f, 7903, eeb2, d264, ecaade2015_53y8, acadia16_260n16, ecaade2017_255e, 26cd, ba1d, 9dbd, acadia15_407h17, 27a5, ebdd, 947e, acadia17_145qq, 4b9d, a818, a588, ascaad2014_005b3, acadia14_63an, 4f55, 9d94, d5bd, 341d, 6d49, b75d, e1cd, 13c5, 4bf4, a38e, 68b5, ecaade2017_124y, 71df, c733, 04b1, 177d, a186, sigradi2014_345i9, f9b7, a7ed, d0b6, 2860, bd72, ecaade2017_124g, 4487, b22c, 31f4, 430b, fea7, 6b05, a682, ecaade2014_072v17, f07f, acadia14_267o, 7c4f, 3963, 7f55, 6d25, ffc2, 6212, dca4, 1e96, ascaad2016_012s5, 6a03, 1d4d, 38e9, 7daa, 0129, acadia14projects_199am, 7273, acadia14projects_43an, fc30, cc5a, dfd8, e213, dc46, 1a1d, eed1, 9202, ecaade2017_053ww, d327, d2ba, 5afb, e98d, c414, 8b28, 1ee7, 8db9, ecaade2017_116b, caadria2015_126w20, dac4, 7b98, 0a3f, d906, ac6f, acadia14projects_145u, b727, sigradi2014_345m9, ecaade2014_065f15, ecaade2016_110g30, 654e, ecaade2013r_020o10, caadria2015_016t3, 6ead, 37ec, eadb, fc0c, acadia17_570dd, e88a, af01, ecaade2016_033b9, 2a74, 320b, sigradi2015_10.377y22, 6bf7, 5804, e3b3, 9efb, ecaade2017_006z, caadria2016_197k9, acadia14_339az, 539d, 8759, a927, 78a1, 88cb, 9b90, 2a91, 113e, 1aca, c622, 09ff, 3115, 8232, 9563, feea, caadria2016_219d10, e975, effd, 47b4, ecaade2017_108c, caadria2016_333u14, sigradi2015_8.339z15, 2bce, b0d0, e633, 768f, 8117, e162, 916c, ecaade2017_265w, 6d06, acadia16_332a20, ecaade2017_021u, 0f03, ecaade2015_293a64, f194, c3d1, 9409, 2f00, 758b, 6bca, caadria2016_321i14, 8786, 6684, 6cef, d8e5, ff4f, f031, 71e4, a8d8, sigradi2014_303e5, 0d54, b066, 6a12, sigradi2013_345, 41f3, 61b0, 3052, ac7c, acadia15_297a12, 5a23, ecaade2017_301y, caadria2015_226l34, 46d8, 35d2, caadria2017_054a18, ecaade2016_198t52, 11fa, dfc8, 7500, 2c65, 0406, 48ce, c604, ijac201614405f4, ecaade2016_162u44, 9c28, 2406, b1ab, 09ef, a75e, ecaade2014_052w12, d471, e798, acadia14_479a, sigradi2016_595jj, 9f1a, ac2f, acadia16_62u4, acadia14projects_487i, 67b8, 7ed7, ecaade2017_089cc, 179c, 23b7, 5725, ed0d, 734e, 6c39, acadia14_247y, 15ad, 8870, caadria2016_177j8, ca69, 2ffe, b902, 9464, 3455, 262c, 08d0, c1b8, ijac201412408n2, ecaade2015_38l7, ecaade2015_217e48, 35aa, ecaade2014_218r55, c601, acadia17_258o, ba22, ecaade2017_038kk, d05b, 4889, abb9, 49de, acadia14projects_409l, 978c, b245, c538, caadria2015_043h5, 54b1, acadia15_47e1, ecaade2016_225z60, e551, 41cd, be2f, 4b90, beee, 9dc1, b24f, 258e, d694, 10b4, c595, 8adb, 9e74, f6f5, 5ab0, fc3c, sigradi2014_041f3, ecaade2015_21p3, 71ad, 5d4a, ba1b, 498e, 7d51, acadia15_161d6, 1275, 929d, 0f09, 6f2f, c083, b759, ecaade2013r_018n9, 222d, 8c8c, 7fa5, ecaade2016_157w42, cee0, 093b, 4488, 1ac0, ijac201513304a12, b6ea, ecaade2015_180s38, db75, 73c4, 6318, ce2a, 3e46, d67d, 6b0a, 3a15, 2416, b251, ae5b, ijac201614309o6, 53ce, 2083, e3d3, 92cc, 039d, fd3e, ecaade2015_287p63, caadria2016_073c4, c7e7, 9709, e90f, 1977, 4498, 7aff, ascaad2016_028p11, 0134, 76ca, 9852, 7292, 4f1b, 4724, a345, f1d2, ecaade2015_250g57, 04ca, f1b8, a058, 4aa9, 24ed, caadria2015_073x9, 5829, b88c, 7b36, ed08, 1bfa, cddc, 8384, e293, 9ec6, bac2, 55cb, ecaade2017_215a, 5b9e, fe5f, c741, sigradi2015_4.52k6, 8217, 4c09, acadia14projects_497r, 3635, 7a1b, 8975, 3493, ec0e, 2b43, 6c95, 9b3a, cac6, 8926, cda7, fa30, 79c6, e3bc, fcad, 12c4, 28ce, 54bf, ecaade2015_241e55, caadria2015_178z26, 2559, 255f, 0314, 0a95, 2764, ecaade2015_138s29, acadia14projects_699b, 55cc, 83d3, ecaade2015_215s47, eb22, f2a6, 432c, 6e97, 0d8b, 2cae, 2b9a, 937f, 34d2, 29d2, ijac201412407h1, 0b60, a975, caadria2017_124b33, 0946, 01aa, d460, 70ec, ecaade2016_222c58, acadia14_601ac, aa84, ascaad2014_019z2, acadia14projects_709ap, ff4e, 425f, acadia14projects_101as, 5d59, e330, caadria2016_467r19, ecaade2015_280c61, 4699, 68b1, 56aa, caadria2015_060y6, ecaade2014_015p3, 0ea1, ffee, ascaad2014_019i3, b9fa, b8df, f731, a8be, 4871, f4d7, 6b30, 6fc9, 2dda, 1611, 0013, sigradi2016_590r, 9cd8, 5d8e, 3dea, 161a, c9e2, be22, 4cbd, 7001, 9064, b851, a471, f86e, d33e, 9e14, b443, sigradi2015_11.34x23, acadia16_62r4, 591b, ddd5, 3061, 584e, acadia15_497l22, b007, e769, ecaade2017_163k, ijac201412405j8, 9da6, 8821, 5207, cb6b, 03e6, bd5a, acadia17_598vv, acadia14_435au, caadria2017_004h2, 2f22, ac29, ecaade2017_133c, acadia14projects_375i, ecaade2015_317f69, sigradi2016_450zz, acadia14projects_609aj, c5a1, acadia16_174a12, be05, 9ee5, ecaade2015_286y62, 57b3, 286f, ecaade2017_252j, 2c04, acadia14_333au, ecaade2014_225u58, edd7, bf82, caadria2015_213h33, ecaade2017_038yy, acadia16_12g1, f5aa, 474c, acadia15_483t20, 72a9, 3955, 1ad3, dc22, 8933, caadria2017_058p20, caadria2015_190h28, 2283, ijac201614309i6, 08c9, 16b0, d915, ijac201513205l8, cbc8, 5ee8, 5eb7, 800e, ecaade2014_173f43, acadia14projects_145r, eb63, ecaade2016_089b25, d254, 1bc8, b737, 1a4e, acadia14_153al, caadria2016_713c31, cd4e, eefe, bc7d, 98d0, 9080, sigradi2014_164i4, ecaade2017_014zz, 8eb8, 9e80, e3d0, 4c71, caadria2017_054d18, 07f1, 9bb9, e986, ascaad2016_044w17, 930f, ijac201412401d4, a0c1, caadria2015_108x16, sigradi2015_3.268b5, ea2c, caadria2015_099u15, 042c, bd4e, 20a8, 1664, 43d7, 9554, 2d58, c883, caadria2016_631j27, 2883, ecaade2013r_008n5, 5bad, 8e26, 5687, 0a20, c0d9, ascaad2016_034l13, 357b, acd4, 0cb6, e02b, sigradi2013_327, b224, 0522, 924e, ecaade2014_057i14, ecaade2016_217u55, sigradi2014_330d7, 96ec, ecaade2016_037b10, caadria2017_147a39, sigradi2016_449mm, 7779, ijac201513203t6, ecaade2013r_015r8, 0016, 13d4, caadria2015_032a5, ebda, cfa9, b286, b57a, caadria2017_104c28, ecaade2014_055z13, e6f5, 1402, 0981, 7dc9, d808, 3776, 83e5, 0899, acadia16_98p7, f10c, caadria2016_115m5, ece9, ecaade2017_181t, 22d7, 941d, 3470, ecaade2017_052oo, 48d0, ed74, caadria2017_051d17, e7f2, sigradi2013_54, e62c, ecaade2016_018u4, fede, efd3, f367, acadia16_362v22, 11e5, caadria2016_693a30, c455, ecaade2017_100g, 3c00, 7b9b, fd84, ecaade2016_168h48, d414, ecaade2017_105gg, caadria2016_507j21, e8b9, 698e, 80f3, 8201, 5d23, caadria2017_122s31, 364e, b7dc, c135, ecaade2015_333e72, 5edd, c9e3, acadia17_501rr, aeff, eccf, 7a69, f7d2, ecaade2015_241i55, 9b06, 7b16, 6ecf, 0521, ec18, 44a4, bf28, ecaade2014_157a39, 7a4f, 81d6, 5fb4, 637d, e963, 6c66, c0b2, ijac201614202w7, cf02, 7543, 0fcd, da1b, 376a, 2687, 6438, 8a5f, bc7f, af55, 65cb, 1ed1, 8803, 4322, eb36, 00c2, 0422, 5d09, 04c6, 1d34, a4a1, c8ab, b533, 789a, caadria2017_051v16, 4d57, 0125, 7e53, 8461, e777, ijac201412303k8, sigradi2013_359c, 16ce, 0ba6, dfac, 6d1c, 8545, 8fba, f8fb, ecaade2016_136r38, f150, sigradi2014_201e7, sigradi2016_426b, 1c64, d55b, 4022, ecaade2015_25l5, 77fc, 3d05, d153, 9c04, ecaade2016_136p38, 5fb7, c816, ecaade2017_124x, ecaade2017_050h, a035, c76e, 4715, sigradi2015_3.268k5, 98c3, 45d4, ecaade2016_152z41, c5f9, sigradi2013_343h, 54eb, 16be, e914, bf43, ecaade2017_146ee, 3193, acadia14projects_435al, ecaade2015_169a35, 7e87, 3efa, 6d65, sigradi2014_345c10, 2421, 7211, f2c5, ijac201614207z11, b526, 97f9, 3e9a, 10ee, 1293, 7d38, fa4a, a70b, 7fc3, 9f66, a48d, dc17, acadia16_88x5, 100a, a0ae, ecaade2017_265x, d78d, 2d47, 3a18, 15e7, caadria2015_087i14, acadia14projects_63ao, e835, 09b9, 24d4, acadia17_390nn, acadia14projects_699u, 89dd, caadria2017_122a32, 69dd, 6f42, cffb, 5084, 186b, 0b9e, 7f49, caadria2015_081u11, 28b5, ascaad2014_005g3, 5f48, 6924, a2c6, 86d4, 7d31, aa50, 3b7a, f49c, 0a9b, ecaade2015_113n21, ecaade2014_022z5, dd4f, 87e4, 7f60, acadia14projects_301a, acadia14projects_473ah, 54b8, 81d0, 1676, 0b77, fec6, 1d2d, ecaade2016_102s27, acadia14_531z, 8fd1, 89cc, ecaade2014_049a12, sigradi2016_792h, fdad, sigradi2014_036u2, ecaade2017_230pp, ae67, ijac201513202j6, 8888, 7b0c, 1cf7, dbbb, 7e61, bff2, 9bfe, ecaade2015_122i24, ijac201513201e5, e8a3, caadria2015_162x24, 33b5, acadia17_90ff, ae2b, 99bd, ecaade2015_94c19, becf, acadia16_106v7, 685c, 97d1, a26c, caadria2015_114c18, 1ec3, acadia17_322c, acadia17_445o, 5626, ecaade2016_065w15, ecaade2016_021c6, cfd6, 4210, 5ffd, 5a8c, sigradi2016_435dd, 9d9f, de7e, acadia14projects_281s, caadria2015_004n1, 84f6, 01cd, 5462, 4ba1, b527, caadria2015_119a19, e64a, 17be, ijac201412206a5, 1ec5, 5028, fc10, 6978, acadia14projects_101x, 01c8, 3796, acadia14_539g, sigradi2014_063u5, acadia14_219e, a0c4, ecaade2017_203ff, ecaade2017_054dd, 3c6f, 0115, acadia17_211m, ecaade2015_21b4, d755, 0c99, ascaad2016_028v11, ecaade2016_221a57, d795, a5f7, bc8d, f8e7, fbfb, ca5f, 0eb9, ecaade2014_159p39, 997f, 918b, e1f5, 6662, ecaade2017_038ll, acadia16_12j1, 1a9b, 50c8, 5a66, ecaade2014_198l51, 8ea9, dcf5, 989f, b8fb, 1df1, ecaade2014_180w44, 21c7, a258, 81dc, b740, 3f7b, c964, 9506, 3d72, 8a17, f59d, d72b, 6576, 936b, 5542, ecaade2017_051x, acadia16_98m7, 398c, cdbb, 27d4, be55, b0f2, 255d, f68e, cd27, b0a4, 7da7, sigradi2015_3.190n3, c175, aa6e, 8de8, d0ce, ecaade2017_027vv, 198d, 8f67, 441f, 1597, 5fd4, 7948, 5f73, ecaade2014_065c15, 1d40, 5b92, sigradi2014_347m10, c28c, 1347, ascaad2016_007s3, 7e40, 3203, 1b3e, f1d7, ea78, acadia15_81z2, 3525, 4e48, 1294, 93dd, caadria2017_086o25, f5d8, acadia17_358gg, 66d0, 1162, ecaade2017_108h, b433, 808c, a053, f7cd, a4ca, 311e, 20e5, c37e, 012e, ba56, ecaade2014_214k54, fbb8, ffe7, ecaade2016_162c45, bd8f, e0a9, 7f0e, acadia14_101t, 8f55, 1d41, 5bf2, ecaade2017_198m, f2ff, 96b0, 28ae, 1b40, 45a0, ecaade2014_141e32, 1cbe, ecaade2016_130o36, ecaade2016_102a28, cb09, 2314, 9170, 6a88, 4bc9, 81ec, 7708, eab3, 19c0, 0c57, b979, bb35, 868c, 5eec, edbf, sigradi2014_074b6, cc2c, faec, c9ec, acadia14projects_199ao, b8b5, dcae, 0355, 9a6f, af79, 7121, ascaad2016_023p9, caadria2017_094x25, 90bb, a0af, bf96, ecaade2015_59g11, caadria2017_009y4, caadria2017_165m41, bcc7, aff5, e19f, 0a92, 6778, 4691, a69e, bf55, 0be9, 0051, acadia17_403k, 7e99, bda5, 34fc, 0a16, 1006, 2514, 9b17, 4d29, f62a, bdf3, ecaade2016_224n59, 78fa, 1b10, 82c2, 69ce, caadria2015_060z6, 9cc5, 8fbf, f779, 4a16, db07, 22be, 4b05, e630, 1a5a, d7f1, a779, 70ee, eb0b, 749b, sigradi2016_590l, 927e, ascaad2016_041h16, 8cc9, d614, 56d3, dc61, caadria2017_113m29, c1ef, 11c8, 5cb2, e13d, c942, caadria2017_046z14, 0178, c199, 45b1, acadia16_54u3, 0171, caadria2016_147g6, caadria2016_819j34, ascaad2014_030z8, sigradi2016_817h, eb65, c333, ijac201513303w10, df38, ab1a, 4a32, c5ab, eca4, 3c27, f4cd, 2fc6, cf17, ecaade2017_195oo, 0dd1, cacd, 34f5, b7ed, e95f, f578, a982, baac, cac1, 5f9f, a650, 54a2, caadria2017_190t45, acadia14projects_199ar, e0a0, 70e6, e155, 0497, 8e01, 5e63, 2dbd, acadia16_478j28, 0143, ecaade2017_006cc, acadia17_296u, 3a14, 1a24, bee5, cc0d, 4171, caadria2017_129l34, b974, 31ed, 445a, c554, 04d4, 370d, 4fc4, acadia16_488t28, sigradi2013_280i, 5d7e, c809, 3f9d, 4a79, ijac201614201f7, ascaad2014_009h5, 3d71, sigradi2013_212t, 5db0, 8b9e, f462, 7975, acadia17_258s, 2965, ijac201412301d6, 1396, caadria2017_165k41, ecaade2014_153b37, 2e3b, d0c9, ecaade2014_052j13, b0e7, ascaad2016_010v4, 5e3e, 9654, ed40, 6228, 4c0b, 550a, acadia14_555i, ccce, dc9c, ecaade2014_052m12, e776, 9a5c, 7ede, fa3d, 3853, eaad, 3787, f52e, 0661, 9795, 95f0, ecaade2016_193s51, 2590, e351, 1b8e, 118b, ecaade2016_144k40, ecaade2017_225g, 07d3, 6803, f163, 0797, 043a, 58cf, cfe7, d207, 5029, 4044, 14fd, 30cd, c572, e9a5, ab84, ecaade2017_051aa, ecaade2014_186t47, 093e, ijac201412201h1, f4c5, 5c15, 2c2a, 1904, b4ee, b6da, 4c64, ad70, 0e12, b4bf, 595e, 6322, sigradi2013_326m, ijac201614205t10, 7132, acadia15_357t15, sigradi2013_244j, caadria2016_507n21, e8c6, ecaade2015_17n2, 82c4, fe65, 50ad, 344a, d158, 4da7, 6020, 9592, ecaade2017_grie, 7c03, 227f, 7e6b, ecaade2015_18i3, 6d21, 4355, sigradi2013_135g, 3711, 0681, 88b1, ecaade2016_126o34, 565a, ecaade2017_198d, 2f16, 76c4, 29bf, ijac201614204c10, daf3, bab4, 1ae3, ecaade2015_91c18, 637e, a151, b9c3, 7e3a, caadria2017_003t1, c1b9, 85bd, 4628, 7662, 431d, 1147, bb26, f4df, ca6b, 6295, e51e, 8d99, e315, ecaade2017_117u, ce49, 410a, acadia15_95g3, 7ad8, sigradi2014_345s8, caadria2017_115g30, ijac201412407f1, f7c7, 0745, 42f6, d4b1, f461, 58ba, c6fe, 841f, 9424, 30d1, 310e, dc1f, acadia17_90vv, b747, 6d03, acadia17_230qq, 493b, f3d7, eb4a, ecaade2015_278r60, a846, 144f, 6e4d, 2bda, 8f6d, d220, bbe8, ecaade2017_142ss, 5bfd, 7229, ecaade2015_81p15, ecaade2015_64f13, 9c97, d931, 5e6b, 5e72, c33a, 388d, 8145, acadia16_352b22, 28cd, bbc5, b25b, ecaade2016_mrte66, acadia14projects_453h, df01, 41c9, ecaade2016_mrtz65, c638, 6584, a708, ijac201614204y9, d179, 1f6b, d49a, d40c, sigradi2014_075e7, 120a, 6898, 1d64, 01f3, ijac201513102i2, 5b79, acadia14_189al, 41ff, 60b0, 1468, 2045, 02e8, f01b, 80a5, 77ed, 66e8, ae8f, 2c3a, 348c, sigradi2016_522u, dbed, d375, 2ec9, ecaade2016_158c43, 9ed2, sigradi2016_615x, ed05, a934, 5d06, 42a9, f4d3, 6b29, 499e, d0f1, 41b4, 6a46, 02eb, 9801, 8963, 3fcf, acadia16_224b15, 4632, 9d91, 198b, 4284, 1923, ef66, 8b9c, a483, acadia16_280t17, ba20, 0532, cb93, 6377, 36e6, 2867, d684, 2f77, e28e, f19b, ecaade2016_222l57, ecaade2016_162d45, ecaade2015_303u66, caadria2015_114t17, 6b48, 6b01, 04d2, e2ee, ijac201513104u3, 0703, 1fd9, 0a3e, ec25, b9d7, 7a05, 4f25, ecaade2015_170k35, ecaade2015_314e68, 42f4, 7bb8, 8ab8, 2840, 4d9a, 75f3, ed3e, f7c9, sigradi2016_816xx, ecaade2017_031ss, acadia14projects_153ax, caadria2017_110j29, ecaade2015_114e22, 3bd3, acadia16_362o22, 3e94, a348, acadia16_424i25, ecaade2016_113z30, aed3, 2349, a1b6, 93c8, 4321, ijac201513206g9, ecaade2016_111m30, 2d6b, ecaade2015_284a62, 208e, sigradi2015_6.42w7, acadia14_601ai, ecaade2017_308jj, ecaade2015_229g51, 9a9a, acadia14projects_311r, ijac201412303p8, 7bfc, 3a6c, c7e2, ecaade2014_011k2, bbb1, 3843, ecaade2014_010z1, c280, 0f0d, 31e9, 2387, acadia16_154l11, ab39, 7452, 0fd1, 5c56, 0590, acadia17_403v, 1787, 4fba, e301, ca7c, 8847, ac44, 37a3, ecaade2015_138a29, a251, acadia14_145o, bb25, f5c6, sigradi2016_356i, 900c, 7208, 741b, 80d9, d26d, 2a68, 2196, ecaade2014_217g55, 3a63, d5ba, ecaade2017_051s, 9edd, 0399, 2bd3, ecaade2016_210g54, 32e5, cec1, e123, e36e, 32c5, acadia16_196d13, 55a9, 2267, 39f3, b0bb, 639e, 49da, 5c20, acadia14projects_291a, 6121, cf5e, ascaad2016_004g2, sigradi2013_387h, a1db, 2bf1, 79d5, 5d6b, 3bf1, 9350, ecaade2013r_018z9, bb52, 336c, sigradi2013_117d, caadria2015_126r20, f9c9, 1479, 30b8, ecaade2017_271j, ebaa, 0225, 96e6, acadia14_671s, 3f5d, e585, 8e71, aee1, ijac201513104l3, acadia14_497u, caadria2017_040r12, bf7d, a811, 1630, cb2a, c2d5, b916, a724, 163f, ecaade2017_291w, sigradi2016_431s, 73ce, sigradi2016_602c, 5edc, 5d73, 7ba5, a761, 887f, b50b, ijac201614102z2, acadia14_167t, bf23, bf51, ascaad2014_004h2, e226, 8161, f016, 1e77, 8a45, 0028, sigradi2014_281h3, 2eaa, c92a, 52af, 53d3, ascaad2016_042v16, c931, b8c3, 2632, f006, af6c, 2fa6, 650b, sigradi2013_54l, b41b, 0c35, 4623, acadia17_658a, fb41, f43e, 29c8, 4a7d, 9bed, 9ebe, 7c33, ecaade2016_120j33, 67ef, 83f8, eb95, f8b4, 463b, 1048, 68ae, edf6, 7a9d, f347, 4bcb, 272c, ecaade2014_019i5, 65a2, f492, f416, 4ded, sigradi2015_3.9a2, 0909, 0e44, 08ac, 6643, 68c7, caadria2016_425d18, a672, 811e, 24da, cd4b, a4e4, f90c, 5cea, 0de8, 9e1c, 5bd0, d3ed, 4e98, d9d4, 7375, 6517, 6ded, 1f3c, 7b23, c1cb, 5851, 6521, 9b9a, 6119, ed24, 5e38, 48c6, acadia17_598g, 9940, 2623, acadia14projects_33aj, 064e, 78bb, 6a7a, ecaade2017_108m, ae84, 9721, ecaade2016_074t21, 0d08, ijac201614207v11, 426e, 9449, sigradi2014_164j4, 784f, 22c8, c459, 7e3e, 7eaf, 944e, b88d, acadia14projects_671p, sigradi2016_364uu, 846a, dfa3, acadia16_88s6, 1f50, sigradi2015_sp_2.112o29, ecaade2017_050b, cdb5, b785, 5ee6, caadria2015_126k20, cf35, acadia15_161i6, 505d, b993, acadia15_137i5, 600c, 2e04, 1efb, 9df3, ascaad2016_042w16, c779, 7f6f, d859, deaa, 6f1d, edc5, acadia14projects_435af, ce61, cf19, 1268, 42e5, d247, d9cf, sigradi2014_345k8, 86cc, 53df, de6f, caadria2016_507g21, 7ded, 2e64, 54d8, a4e5, acadia14projects_627az, ascaad2016_029x11, 25ae, a3c9, sigradi2016_534tt, acadia17_542hh, d43b, 86ed, ddc0, 4b62, f1c5, 287b, sigradi2016_446h, 877b, 597a, 655b, ecaade2013r_009b6, cc84, c7f2, 3154, a07f, acadia17_221mm, 26d6, ecaade2014_120m27, 0038, f447, dae9, 4cba, 0456, 847e, a133, caadria2017_072z22, 3c6e, acadia15_451x19, e000, 77da, 8b21, sigradi2013_10c, 6182, ad7d, 6e78, acadia16_440h26, 071b, bd2a, 5b73, acadia16_184x12, ascaad2014_017c1, 5caf, 1781, 956b, 038e, 8e81, 2d9e, fdd8, acadia14projects_167ab, 4243, 44f5, f055, a19d, 1cd3, 8a00, cae9, ecaade2017_170ww, 87a2, bc89, ecaade2015_138g29, 9ed9, 4af6, 4392, 7d0b, eef2, cea5, 0923, 5f32, acadia17_60u, 6d4d, 78ac, a595, ecaade2013r_001t1, ae9e, sigradi2014_164k4, d134, f009, ecaade2016_071j19, acadia16_244s15, ecaade2015_130m26, ecaade2015_127u24, b1db, f31f, 9587, ascaad2014_037n2, 4e3b, da8a, acadia14_177ac, 404d, ijac201412407b1, 69d7, 3b47, bdf9, acadia14projects_23x, b314, 180c, a7cc, ecaade2017_169kk, be5a, 775d, caadria2017_118z30, caadria2016_055m3, 117e, 6ff8, 1a8f, caadria2017_079c24, 0f4a, 78df, ijac201513302l10, 4135, a7e4, ecaade2016_018v4, 8b94, 351d, 7352, ecaade2017_061d, 3e8e, b7a1, ecaade2017_101r, ecaade2014_173e43, 2e74, cecf, e14b, 2378, ea37, e2af, a686, caadria2015_124a20, 678b, ecaade2017_037cc, 2ba3, 1c7a, ecaade2014_052l13, 9ee7, 26ea, 0a0d, b82f, 02b7, 7803, 71c5, ascaad2016_002j1, d600, 154c, 92af, ecaade2016_006t1, ecaade2015_155g32, acadia15_451e19, caadria2017_101l27, caadria2016_383s16, a9ec, ecaade2017_072f, 672d, b9f5, 9ba8, 4887, caadria2017_113r29, e9b4, 693c, 3a7c, 7cc1, 28e9, 2841, caadria2015_156h24, db0d, 7dbf, 65f0, ce4b, e710, 5f7c, 4fb8, 899f, f8dd, 701b, e4b3, ecaade2017_032a, ecaade2016_025g7, 09fc, ecaade2017_140kk, 7f22, 738e, 4bf6, ecaade2015_329j71, 2df0, caadria2017_109a29, 8eb2, 7c53, e4f3, sigradi2015_10.74o18, c8d2, d40b, ecaade2013r_002x1, ecaade2016_027b8, 9680, a51b, ecaade2015_53t8, sigradi2016_360t, 15e5, 0363, 5c24, 0184, 3e1c, acadia17_91e, 1c25, d4ed, c170, 4176, 9231, c043, 72d4, acadia15_149y5, b860, ecaade2013r_009c6, 3c86, 38b9, 9472, 66f4, cd56, 3b95, 758f, 2499, 80da, d4e6, 1897, bbef, eb6a, 06f9, acadia16_12l2, d7a0, 434d, 0d41, e0a5, caadria2015_208w30, acadia14projects_609ar, 202c, a7fa, acadia15_371g16, 5315, 2381, 5323, ecaade2017_105nn, 8737, 8d60, ae25, 381f, 2460, 8cb0, 76f0, 97e4, acadia14_167y, 406c, 0636, ecaade2017_057f, 175d, caadria2016_105c5, 8ed4, 1044, 190d, ecaade2017_008s, 11e6, 9938, sigradi2014_265n1, 406d, c3be, ef8a, 5a7f, ded8, b543, ecaade2016_130c37, 260e, 73ad, a486, d717, fb43, 894c, caadria2016_683p29, acadia16_62c4, 8e5a, a68d, ecaade2015_152b32, 2e08, 6356, sigradi2015_8.186c13, 1aae, aeb1, 10e7, 4a90, 3273, cd32, 2f03, 2e63, fd82, 11d0, dfb0, 36c8, acadia15_274i11, ecaade2016_170o48, bd25, 3a98, 4665, 943d, 3b50, 92e2, 0994, 72c3, sigradi2013_305, 71f9, 0bb7, 2eb3, be15, 5a65, 0222, 529a, 169f, ecaade2015_227z50, d034, 504c, 278c, 4d67, ecaade2016_tkot66, e74b, 9b3e, a584, 82a0, 0f1f, 0130, 670f, caadria2015_172i26, 8d44, acadia14projects_555h, 88e0, ff09, caadria2017_023j9, 6401, 8f62, 7f5a, acadia17_290e, bb65, c19a, 3956, ecaade2016_243z64, e89d, 2329, sigradi2016_420uu, 499c, d828, d502, 7c40, e0cf, 0429, caadria2015_130j21, 8e13, e55e, 0439, a843, 2e57, caadria2017_118j31, acadia14_609ae, 2a2b, 5898, 5800, 03cf, 6ae6, 628b, 3c05, ecaade2013r_003o2, 8f04, acadia14projects_75e, acadia14projects_375ax, 5a9c, 5420, 6841, 176f, acadia17_296w, d1b9, ecaade2015_115x22, cfc9, ecaade2016_210w53, ecaade2015_33f6, sigradi2016_360s, ecaade2017_254tt, ijac201412401m3, 4ac6, 335d, 2650, fb5a, 728a, b22e, 824c, sigradi2016_488s, 7d3a, 3c42, a4a3, 29dd, sigradi2015_6.327s8, 62ea, 7d4b, acadia14projects_117ay, 0d5b, cb31, caadria2017_185p44, d67b, caadria2016_415x17, 8e9e, b655, 9f32, 4129, f328, 739b, 5133, 89c7, 3e5e, ascaad2014_023y4, b2b7, 336a, 5f37, ecaade2016_151c41, a0d1, acadia16_344r20, 2d8d, 1a5e, e775, a247, 53d2, f0ec, b594, e44e, caadria2016_683m29, 6952, ecaade2015_77y14, acadia15_211w8, f912, 5c91, b791, ecaade2017_116e, 371a, ecaade2014_230m59, 5950, f3c3, 4d1a, 02b5, caadria2015_226j34, 4fbf, sigradi2015_6.183m8, ecaade2014_141i32, f6b6, bf5c, ecaade2013r_018s9, d16d, 5b88, fb4f, 37a1, 6421, sigradi2015_10.140g19, 5125, 4a2e, 84f9, bb82, 4b6b, 6e7c, ecaade2016_067w16, ecaade2014_019c5, 43db, sigradi2014_345u8, 9c7f, 61e2, ff81, 630f, acadia17_373t, a08a, b4cc, bedd, bdd0, acadia15_57b2, 647e, fcb8, 63d5, acadia14projects_671t, 201c, 4639, 4d62, bd78, 59e3, e3b8, ecaade2017_117y, c80e, 4cc1, 0663, caadria2017_058j20, 729b, 4d8c, d8cb, acadia16_54x3, acadia14projects_601v, 275b, edc3, b947, d397, 05d1, e018, 64fb, ecaade2016_068p17, 6160, 5c1f, 580f, 656f, 3e34, fc7c, acadia17_373y, 1dc8, ecaade2017_073l, cb2f, e599, caadria2017_145z37, ascaad2016_022n9, d82c, ecaade2016_021e6, e28d, ijac201614309c6, e76b, d0a1, ecaade2016_121p33, ecaade2016_018d5, 13b0, 51e3, 0f2d, fc1e, ac83, 1e3f, 370f, f15d, 6166, d609, caadria2017_183h44, 819d, ascaad2014_017f1, b1e9, ecaade2015_287k63, 70a8, acadia14projects_699f, 0f71, 8be7, ascaad2016_021d8, d1b6, 5071, acadia14_517m, cb3c, ecaade2014_186a47, b24a, 2608, 99ff, bb1e, 8296, bf81, e043, ascaad2016_025o10, ecaade2014_010n1, 7ca8, ecaade2016_045j12, f651, ecaade2015_138w26, dff8, 8036, 2dff, 2ad1, ee31, 8822, ecaade2014_224m57, 9471, a8a9, ae81, 6158, 11fe, sigradi2013_359n, ecaade2017_274u, acadia14_145ab, 39cb, 218f, a9af, acadia17_348i, ecaade2016_067j16, c0a2, ecaade2017_301i, 9b01, fa79, e80f, sigradi2015_10.267u20, 1fb4, 2c1e, 51b6, 4eeb, sigradi2015_11.136m24, ecaade2014_024u7, ecaade2016_163v45, 0084, 3f75, b293, 6655, be80, 01c9, c4be, e319, acadia14_339as, 29a4, d1b2, ecaade2015_138d29, 1a95, caadria2017_096s26, 6578, 1ffc, 8c60, e434, 3c25, b382, 21df, 497c, acadia14projects_101w, 9de4, 8212, 72fb, f0bf, 7e13, 3a56, 35ad, e596, a856, acadia16_214k14, 8e61, 721f, 38bd, 7e77, a8fe, 50c6, 13f9, 00be, 2f08, 61b1, a093, 15b4, ae07, af59, 6e06, 1e6e, 676f, 78b2, 1037, caf9, ddd8, c6c1, db8d, 8951, 7e31, 188f, b2b8, 2699, be8a, ecaade2014_038s9, be32, caadria2017_029j10, dc47, 6060, cca6, 07e1, caadria2016_819l34, caadria2015_203r29, 5642, e601, 9939, a2a2, da93, ecaade2014_130a29, acadia15_323z12, 73dd, e3cb, 6d7c, f4f0, 8c56, b25a, ascaad2014_001c1, afc6, acadia17_89r, 8ddc, 3f26, 3bee, c4bb, a1eb, 619c, 851c, ffc0, 48d4, 2165, e941, 59ea, 6f18, 74cf, 7082, 0ef1, 4e28, caadria2015_090p14, 84b1, ijac201412408b3, ecaade2015_138z27, sigradi2013_343b, d413, sigradi2015_11.166y25, 48f7, 3761, b99b, e8f0, 673f, f485, 28fc, e8d6, fa52, sigradi2015_11.142i25, da96, sigradi2015_10.140e19, 8abc, 282b, 6444, e7e6, 746f, b78b, d1f0, d63a, cc2d, 4c94, 6771, ecaade2015_158a34, c7d1, sigradi2015_3.209c4, 5cc8, 5e57, 0980, ecaade2017_195nn, a3ce, 1657, a179, acadia16_352h22, ecaade2016_110d30, 858a, df19, 8ea8, 3888, d481, b82b, a1a1, 9671, c5d7, efdf, 26cb, ijac201412402k4, ascaad2014_007j4, f07c, 30ec, 0583, 531c, f286, caadria2017_016j6, 7ad0, ecaade2014_132g29, 4d7f, b45c, e5de, d76e, bad3, fca5, acadia14_117g, 1490, 5a67, 9c51, 3145, 43cb, 81f1, 6cfd, f390, f929, ijac201513305l12, e5d2, sigradi2015_9.152x16, ecaade2016_224s59, ecaade2016_087s24, 7d71, 5170, acadia17_364zz, ecaade2015_195i41, 9bca, 4049, 0bef, sigradi2014_157a4, f733, a3fa, 6ab2, 4ccd, 7546, f9bb, f3d3, 37a2, 5b28, ac17, 4899, 9808, ecaade2016_102j28, 519c, 0652, acadia14_281u, acadia16_440c26, 35f4, dacf, 5e9f, caadria2015_087t13, 622d, 009f, d424, 12db, ecaade2016_118r31, b319, 603c, caadria2016_353z15, 37c2, 33f4, f1ca, cf90, caadria2016_529t22, ecaade2013r_018j9, sigradi2015_10.138v18, 2443, fa37, 3edb, sigradi2016_654uu, 6ac1, 8d6f, 0f81, 9dac, sigradi2016_592t, e033, ascaad2014_003w1, b9a8, 3c71, 61b8, 7a13, d436, 72bb, 73e1, caadria2017_113u29, 4f06, a692, 68c8, 23e3, 2437, caadria2017_129o34, 446c, 0e74, a77c, 854a, b381, 7fab, 4fff, 5803, acadia16_12i1, c477, e572, 28bc, c267, ijac201513206x8, ee95, 99c8, ae14, caadria2016_829c35, c2a2, e2cc, acadia17_648nn, 9cc9, 373e, 4239, ecaade2017_109jj, b955, 4dc3, f3b4, ecaade2016_123c34, 2d92, 3ffe, b663, e0f3, ijac201614403c2, 8fc6, bb19, 5b7d, b69f, sigradi2015_12.107g27, caadria2017_004v2, caadria2016_861x36, 976b, 2554, c261, ab15, cdb3, 97c8, 79b6, sigradi2014_178h5, 9cab, 1d7d, 2b3b, f8a9, cbc4, 0bf8, 073c, 8543, ff07, 1776, ecaade2016_221z56, acadia15_451m19, ff54, ef2b, ba10, 2295, f537, 3e04, 3563, ecaade2016_021p5, 415d, 78f8, c547, 35b3, a965, 1a73, 6346, e1a5, 8e18, a59d, f1fd, 4023, 0dee, 4c2b, 1337, sigradi2013_397h, a287, 7bd6, efbb, 2980, 7a31, 6b8f, 5e4d, 8873, 942b, 9ee3, caadria2015_209d32, c904, 8aa9, 1646, c142, acadia15_343f14, 81bf, ecaade2016_ws-dleada68, fffb, 8c0e, acadia16_244m15, 3a6a, d4f8, a36f, ecaade2016_210e54, eb5d, 0ebd, ecaade2016_087v24, f0d4, 2d50, c9b0, caadria2016_435l18, 6585, 9326, sigradi2016_592s, 4c5c, ecaade2017_031uu, c647, dd36, 1225, 66e7, e06a, cc43, 3bd7, ecaade2015_178f38, d7cb, ab30, sigradi2014_239w8, 5808, sigradi2016_484pp, 5308, 4c5f, ijac201513303t11, 5275, a090, ae3a, sigradi2016_805ff, beed, ddf4, b0db, 2add, 5970, e046, sigradi2016_669bb, 5b5f, 5d8f, acadia16_362t22, c3da, 6a00, d7f4, d509, 8fb4, ecaade2017_133n, sigradi2014_169t4, 5fa1, 8249, acadia15_483a22, 506d, 8a9c, acadia16_394h24, ecaade2016_019m5, acadia17_551b, fcd2, b228, f8a8, 536b, 084a, ecaade2015_196c42, 0861, c300, 3bb6, 652d, f581, 81ad, 0210, 69ed, ecaade2016_006y1, 3a39, dc2b, ecaade2015_22d5, caadria2017_048n15, 9a38, d7eb, 6a81, caadria2015_066f8, dd1c, 0dca, ecaade2016_126u34, caadria2017_016c7, d5e1, e93a, 42cd, 4f80, fdab, 4d06, ecaade2017_085c, 680d, aef6, 41d1, ecaade2015_205e45, 75cc, sigradi2016_431x, 6000, e641, 1ab0, fb57, sigradi2014_074o6, 2905, ecaade2016_063j15, 1d73, sigradi2015_11.165u25, 03ff, 4fbd, acadia16_12z1, sigradi2016_381m, 6ad0, e4d7, 36c6, c3fb, eb31, 474a, ijac201412303t8, f9f3, df42, 6092, f4d8, 7176, b638, 770c, a029, 4765, acadia14projects_601z, ecaade2014_108c24, 469d, acadia16_298l18, 3dfc, acadia14projects_427ap, b5ee, 82f2, aa56, 1b24, 9f20, 5435, f04e, f05a, f131, 0b64, ecaade2014_168r41, dbfd, e958, sigradi2016_360p, d5d5, e8aa, b369, bea4, 1107, 9f79, ecaade2016_118p31, ecaade2016_077t22, ef7d, b429, 4620, 264d, a074, 7516, e81e, eace, b233, 15d4, eebe, 7337, 8542, ecaade2016_197b52, f064, 61be, 17d7, c88e, 5406, sigradi2014_123t9, eced, ecaade2016_191f51, ecaade2016_193v51, 3c99, ecac, acadia16_140f10, caadria2017_155m39, ecaade2015_229y51, ecaade2016_047o13, sigradi2014_137m2, ijac201412303m9, c0ed, ecaade2015_161f34, 36ae, a607, ecaade2016_225v60, 6777, ecaade2017_211q, 8b58, 0a38, 74ae, 1374, ae27, 0f41, sigradi2013_401e, 57fa, sigradi2016_382w, caadria2015_237j35, 919b, 0edc, 46f1, b1d9, 9685, fb8d, bba9, ce70, da76, ecaade2014_030m8, 9ba3, 60f5, 2bfe, 8d90, f52d, d7d5, 2b8c, b764, 98d9, b219, 7caf, ecaade2017_269a, 0c10, 8fce, b349, b327, e117, acadia17_678aa, 1638, ecaade2014_023i6, 8bfc, 1a56, a93e, 62d2, be61, 04ff, 88b8, 3ded, 6487, sigradi2016_654b, 44ab, caadria2017_129v34, 72c0, adbe, sigradi2016_792k, ijac201513201p5, ecaade2016_223i59, 63e2, 239d, 10f9, sigradi2013_234k, caadria2015_102z15, 8360, 137c, acadia14projects_365al, acadia14_627an, b7b0, 087c, c12e, ascaad2016_046m19, fbe9, acb1, 206a, 4f9f, b90c, c744, 457d, 7195, 02a3, ea5c, 798c, 507c, ecaade2016_011t2, b766, afc8, 5f2f, acadia16_140i10, ascaad2016_048i20, 4480, 578d, 6827, ecaade2015_181l39, 957f, 0628, ecaade2016_tkov66, ecaade2017_013pp, ab8f, c01a, 3b33, 3ec8, ecaade2016_157a43, ecaade2017_203jj, c21f, 3560, 23d2, 0365, 1907, 72e1, 968c, ascaad2016_001a1, ecaade2017_212oo, 0b21, sigradi2014_345i8, d20b, 0e8e, 73ed, 0a34, ecaade2015_225j49, 05fc, cdf0, ecaade2017_290mm, ascaad2016_037g14, ecaade2017_059mm, sigradi2014_123r9, ecaade2014_146t33, ecaade2016_073c21, 5eaf, ecaade2014_139e31, 0b35, acadia16_270d17, d64d, sigradi2016_815v, sigradi2015_8.289b15, 4e91, a05a, 5b4c, fc8b, caadria2016_301v13, fa4c, ecaade2015_301r65, f264, 8098, 67af, 228c, f04b, 2889, a2f6, d3af, 7c30, acadia14_589c, a88f, ecaade2016_040w10, cee7, ecaade2017_101w, fbc8, a9f6, fc7b, 8a84, 7f9f, sigradi2013_386d, 330b, ecaade2017_053a, 536f, 902e, c8ee, 5640, e4d4, 4fec, b609, 6232, 08ee, fd18, 4f70, 854b, 1db7, 24c4, bf93, 49c3, ecaade2015_202c44, acadia17_658qq, 032a, f2f0, acadia17_71nn, ijac201513303l11, e661, 37c5, 2e32, 7ee9, ecaade2015_130j26, af3e, 8c2f, f70d, 0ac1, 2123, fd56, d68c, sigradi2014_313b6, afb1, a0c0, 76f5, f5ef, dfc3, ijac201513201j5, 45e7, 1238, 877f, 90f2, 3ae6, a335, ijac201412301m5, 48bb, 34ba, df84, 1bb1, c2b4, 1361, 8d7c, 4674, 636d, sigradi2014_015i1, a8f0, ce36, 4c68, fa4b, 2524, c56f, 2bff, 7983, ecaade2017_052ii, 389d, 7a36, 8388, ecaade2016_217o56, 6409, 0c46, sigradi2014_047i4, 5921, acadia17_669s, ac8e, ff91, cd80, 5296, caadria2015_108p16, e543, 3578, ecaade2015_170i35, f9b6, f0f9, 5dd1, a5ab, 5596, daa0, ecaade2016_128j35, ec2d, 45c4, 9c02, 268e, 74d3, 03a7, bdf5, e21f, 064f, 2d71, 8b89, 1bf4, 9583, df16, 5e91, 54a5, ijac201614403p2, 44f2, ecaade2015_303z66, d59f, 48db, 764e, e93c, 16dc, acadia14_699s, 66bb, 869d, 1928, 1d6b, aa0f, ascaad2016_039j15, 0830, 0717, 36d2, 1824, 20c8, 89dc, 4013, d3dc, 9ce4, sigradi2014_213v7, e462, 47f1, sigradi2016_564ii, 8742, c966, d503, 5836, 60d0, 8987, 58f3, ecaade2014_153u36, 4126, d934, 4fbb, 05bd, 835d, 55d1, b81c, 68f3, 45dc, fdfa, 0d14, ecaade2015_118x23, acadia15_137r5, 67cd, b692, ecaade2017_052ff, ea0d, ca33, 2b33, ecaade2017_215xx, acadia16_344n20, 18be, 4555, 4d65, fd24, 9c7b, 49c2, 07fd, e137, caadria2016_529o22, acadia17_145zz, a876, 26ae, 8b92, ijac201412306w2, caadria2015_081h12, 6453, f5ae, acadia16_432x25, 6c49, c923, 9450, ascaad2014_020s3, 7038, 2cbf, 298e, 16f0, acadia14projects_281ab, 0ec6, 4747, c04d, d032, ascaad2016_001c1, ea64, e8ce, d349, acadia14projects_565ai, 9fcc, ascaad2014_004l2, e409, 13bd, 8d9d, 132e, 0c8e, b070, d46a, ecaade2016_120n33, ecaade2014_114e27, 410b, c278, 8511, c7fb, sigradi2016_625uu, ecaade2017_059oo, 5792, f50b, ecf8, a7b9, b9d8, acadia14_229g, 1f69, 0dcf, acadia14projects_247r, eba1, acadia17_648kk, acadia16_140g10, ecaade2017_101p, fe58, 8b46, e714, ca46, e316, fdd4, 6274, 8b74, 7ec4, ascaad2016_039o15, 23d9, 1d7e, b77d, ac1e, 1274, 6bc1, 709e, b01f, 0b07, b8c9, bde1, 131d, b8ec, 4421, acadia17_570q, 41a4, sigradi2016_484yy, 7b45, sigradi2013_263n, 2d3f, 2e50, 3481, d868, ecaade2014_072f18, 464f, c60c, acadia14projects_579aw, 9fd4, e273, 276f, 9327, caadria2016_405d17, d56f, acadia14_619z, b2ea, 195f, c472, 9928, 783f, acadia14projects_339al, e1cb, ijac201513206o9, b3d3, ae4a, 67b0, efa3, bdc8, sigradi2014_023z1, f6ea, ecaade2016_075f22, 76e0, 10c3, 7249, 1632, 98fc, c1ed, ecaade2017_173rr, 6bdb, 3f95, f5a9, a727, sigradi2015_11.196k26, ecaade2014_168n41, 11d1, 9b64, sigradi2016_816vv, f61b, d65a, 5953, 050d, ecaade2016_071n19, 9f75, 88d2, 8189, b817, a7b4, e688, 27a7, 96eb, acadia14projects_691az, 2f97, 06e4, 6fd6, 8344, sigradi2014_032c2, ascaad2014_029s8, acadia16_184o12, a35d, 1fd8, ace5, 9247, d7fc, bc6c, sigradi2015_10.307m21, acadia14_267i, ascaad2016_041p16, 46a6, b8bd, 507d, 664f, sigradi2016_809ss, 339b, d75b, 1dfd, sigradi2013_414f, 44a2, ecaade2014_162u39, 61a8, 9475, d6a9, 746a, c90e, f6bc, 1342, c548, a625, eb97, b686, 2040, fd52, 86ac, 2036, ce75, 05d6, 8ee8, 0e95, e096, sigradi2013_425s, ascaad2016_013w5, ecaade2014_104z23, ascaad2016_009p4, 0cb3, fabe, f66f, 9a82, 192b, ba95, f349, caadria2015_060v6, bafa, a3e4, 17af, f232, 060b, 7250, 5d80, 9057, 4b69, ijac201412406n9, 6748, caadria2016_157o6, 0f26, 13a7, ijac201412205e4, sigradi2014_239a9, 23b6, 482a, caadria2016_187c9, caadria2016_167c7, 62c3, sigradi2016_407v, 5653, 58f0, acadia14_619at, ecaade2015_18f3, d043, f1bf, 2011, ecaade2017_090jj, aca1, 9af4, sigradi2016_515g, 5337, dd38, 7462, 2871, dd2d, ecaade2014_046n11, e60a, 3bf2, acadia14_479n, bc74, 7a44, acadia17_648vv, b7cb, acadia14projects_53o, 6df6, 2550, cb9f, sigradi2015_8.339x15, f908, 0b83, 1bf2, fd44, caadria2015_213e33, e9f8, sigradi2016_441oo, 12c6, ecaade2015_138f29, 1470, fb13, 4289, c3eb, 04f1, 314b, 0a29, sigradi2013_30i, ecaade2017_201b, caadria2015_150f24, sigradi2013_407a, 66f3, b407, ecaade2015_169f35, caadria2017_016r6, ba7d, 62f8, c3b9, 2d11, ae72, caadria2016_487r20, 2b50, 160d, 894b, b643, caadria2017_072a23, 69cf, ijac201412401s3, ebcf, 0646, 9794, 6f8d, c2eb, ecaade2017_151z, 0c0c, 67d1, sigradi2013_359m, 9f24, ab2d, ecaade2017_256hh, 217f, 737c, ecaade2014_130x28, 61d8, 1b71, 2b4f, 3237, b50d, a1aa, 91bd, caadria2015_081c12, c164, fb2c, bf0d, a834, 71f1, b2ff, 1314, d041, a367, ecaade2016_011g3, 8cf9, 8b60, ecaade2015_253z57, afff, 3b5a, sigradi2015_11.136y24, 535e, 498f, ascaad2014_019a3, cede, 73ee, fe20, f950, 007a, 16e9, bd46, 9b5e, 19a1, e52a, acadia17_100k, 319b, ascaad2016_058c23, 3f64, ecaade2017_172v, 6649, 47cf, d204, caadria2015_208v30, 47ae, sigradi2014_030a2, acadia17_500kk, e1eb, 4f13, 4941, ecaade2017_277jj, 033d, e198, af92, e5b9, ascaad2014_014x7, b44c, caadria2017_016y6, cd88, f41d, 62e9, ecaade2015_280f61, a4ab, 57ca, 6a09, e2f0, e540, d87b, f9af, caadria2015_070v8, dab8, sigradi2013_386r, 2ed7, 9139, ijac201614208d13, 678e, acadia14_647at, 809e, a518, ccb1, eea1, 084d, fceb, 1b54, 4c61, caadria2015_108t16, 279e, ef40, f796, b2e0, ecaade2014_151u35, ecaade2017_140aa, af64, f6f7, sigradi2016_407r, ef1b, 7c54, 0a51, a491, sigradi2016_517o, 530f, 84b8, 8a4c, 29e7, ecaade2013r_008j5, caadria2017_018x7, f234, d0f6, 50e6, fba4, 21fd, ecaade2013r_009d6, 0d5a, sigradi2016_507rr, d5fc, 20cd, ecaade2016_163o45, c30c, 970, b4bb, 5892, acadia15_443a19, 843d, 34f4, ascaad2014_005t3, e1c9, 5e2c, ijac201513206i9, 721e, 9ba1, acadia14projects_167x, 352d, 8d8a, sigradi2016_803x, 7617, 5bd8, b877, caadria2015_002a1, 79ed, ee41, bae0, d7f9, b8b9, 8e67, da89, 7445, d631, 5a07, 6e2e, bc24, 4a09, b726, 9a55, ecaade2016_185f50, ecaade2014_224f57, acadia14_565n, 3c28, 8596, sigradi2015_11.165k25, ecaade2017_038ss, ad28, 1255, ecaade2017_044oo, 2bcd, a30a, caadria2017_046l14, ecaade2015_200g43, ecaade2017_302vv, sigradi2015_9.152m16, 9933, 6718, e44f, ijac201412405o8, 4c26, 2ef3, 8e23, 6c08, 2799, ecaade2016_228i61, acadia14_389b, 4dcb, acadia14projects_445af, 01b1, b234, a76c, 3cec, 0730, ecaade2016_224y59, 61de, a55d, 46f9, d222, 0cf6, 3b93, 98ad, ecaade2015_144x30, ascaad2016_058b23, 8d5d, b38f, 4ccf, daf6, ecaade2017_254vv, sigradi2016_815ii, 27ce, 0520, 9036, ad98, 80dd, 0f38, acadia14projects_189al, a012, 216d, b41e, 2bca, ecaade2014_044u10, 3c94, 192e, ecaade2016_132x37, bf07, 38e5, 81a1, 6d34, 0466, 36b1, 5606, 18f2, e92d, c7db, 9611, 0859, 1906, d7a2, 1af3, be45, c924, caadria2015_067j8, 6b45, caadria2016_819z34, 3885, e3e3, sigradi2015_8.81w11, a67f, 1133, 3894, cbbc, ascaad2016_004n2, ecaade2017_294b, 28ea, 36b6, 0d9a, ecaade2015_79j15, 1bcf, 6bc4, 015d, 865d, e87a, 7de2, dbbc, 6875, 3974, caadria2017_079v23, 75e9, caadria2015_086j13, d5bb, a835, e41d, a6c8, acadia14_291aj, ecaade2017_253ee, d3ee, e934, ijac201412305a2, 5548, sigradi2016_382bb, 92b4, ecaade2014_208c54, b481, 83fe, 89e5, caadria2015_049c6, 5cc4, 1d3c, sigradi2013_326e, 7a3f, 2fc8, 6fe7, fc6f, bb0c, ecaade2015_221a49, fba0, acadia17_358cc, abe6, 57fb, 7728, a828, 9492, 644c, sigradi2014_070w5, d92a, 0c3f, 73f2, 42cf, c0ac, f787, 7801, 1038, 2453, 3fc0, caadria2017_005f3, b4e3, e1f0, ecaade2017_293ll, caadria2016_641o27, 2064, fa25, f59f, 5d63, 6f2e, 814f, 0ae5, caa0, 989d, 1e8a, d9c3, e580, d0d4, 4eed, 38a1, 4764, 9f9a, 10bc, 63d3, 7c6b, b7de, 53ec, 7c1d, ijac201412304p1, caadria2015_070i9, ecaade2014_173u42, c5e7, caadria2016_395v16, 06a4, d4be, 5ed0, b1e1, ecaade2016_098c27, 9c14, f190, caadria2017_057c20, 97fc, ecaade2016_230l62, 91c0, sigradi2014_281e3, d93f, 2ade, 4e6c, 55c9, ecaade2014_202p52, 401c, 93fd, f715, 9363, f593, ff97, 8ae6, 89c2, b92e, sigradi2013_313p, cd95, 8dd0, 2cd5, 9e22, f6b4, c8da, 1110, ecaade2014_192a49, acadia17_257d, 3b16, ijac201614201u6, 90f1, 14a2, ecaade2017_240t, 4ca6, 54af, 01ed, a5b2, 82be, 7dff, f4c0, ecaade2017_077d, fd70, acadia15_381r16, 835a, f204, 0c0d, 0c5d, 3a50, b87d, 54b9, 4ee8, f937, b0cc, c0ce, af83, 3ff4, 3aef, 701c, ascaad2016_018l7, 6766, 3c08, c438, ijac201614203d9, 6b37, c82a, acadia17_283pp, 05bb, a17e, f0ef, ijac201614208h14, sigradi2014_347s10, a30f, c178, 3415, 5767, ijac201513205a8, b517, e9d2, 2ac7, acadia16_124i9, caadria2016_209v9, 2043, caadria2017_115h30, c3ec, f9f5, 65a9, acadia14projects_531l, acadia14_627ax, d657, a018, caadria2015_209y31, sigradi2013_158v, f1f9, 53cd, 6bc0, sigradi2013_386v, ff42, 2219, d0b8, acadia16_372w22, 9891, 3488, 227c, sigradi2016_732p, 7b8e, acadia14projects_445ad, acadia14projects_339ag, 7b68, sigradi2015_3.65v2, bd59, 8e8e, 514c, f4f7, c04e, ecaade2014_066t15, e1cf, 7c4e, 623b, acadia16_88m6, 1d9f, d514, 3e2d, caadria2016_435i18, 5739, 3401, sigradi2013_286, 2790, 1391, f46e, 6a01, af8c, 1ea3, b5ca, ffca, f92f, 7cb6, b097, 95d3, acadia17_37ii, f49e, c5d2, c13c, ijac201412303z7, ecaade2017_255qq, ed90, 032d, 18e1, f6ba, cfbe, ecaade2016_110e30, b4e2, 1686, db13, a129, 1078, 0c77, 47f9, 4920, 1e3a, ce06, 051a, c119, acadia15_284s11, 46cd, 6117, 8982, 345c, acadia17_349u, acadia14_135z, 01da, d32e, ijac201614102i2, f27b, acadia14projects_539b, 579e, 8d31, dfbc, caadria2016_871s37, ecaade2017_302hh, caadria2016_529v22, dc08, de80, 9b6e, ecaade2015_74l14, ce88, a3af, 1bfd, ecaade2014_194n49, 9320, 6e88, a840, d7a8, 36af, 7b27, cf4f, 8637, 5eb3, cca7, 2f49, ecaade2017_215t, aab4, 1ca8, sigradi2013_215e, bab1, fbcc, a2e6, 9d31, df79, ecaade2014_018r4, 753c, ea95, acadia17_481p, cc95, ecaade2017_143j, f20e, b4c6, sigradi2014_185x5, sigradi2014_132z1, 407d, ijac201614308j5, sigradi2014_103z8, 6985, 606a, ac08, acadia15_343d15, 1059, 105c, 7102, 0d61, acadia17_570ff, 8955, 8129, de26, b1ff, 17f9, ecaade2015_304f67, baad, a68c, acadia14projects_609ap, 2c1f, acadia17_316ss, 4f15, ea12, b484, ecaade2017_175g, 425e, e37c, 4da3, cd19, ecaade2014_014i3, 52a7, e9ee, 7f18, ecaade2014_186n47, b6a9, 9293, c1c8, ae70, ecaade2016_230a62, 78e3, c6e5, 9446, 6203, sigradi2014_085g8, 0aad, d1ea, b5b7, 235a, ascaad2016_004h2, 8664, 8e2d, f087, 9633, ecaade2017_293pp, 32ed, 2bfb, 0da9, 5458, 3f85, f894, c875, 0e1c, 0a15, caadria2015_064p7, be7a, caadria2017_055o18, fc1f, 4cf8, acadia17_338hh, 9777, ecaade2015_92z18, ecc4, 3e48, e5cb, 979e, 4671, bc6d, d987, ed66, ecaade2017_090mm, eadd, decc, 67e8, 1013, caadria2015_081a12, caadria2017_079d24, f3f1, 341e, dbd2, 8029, 0648, 5ad1, 5dcd, a3e1, 93d9, f76a, acadia14projects_281y, 9400, 3b2a, ca99, acadia16_470b27, 8d9a, 4316, 7cc8, ec5a, d46e, c9ee, 92d9, 010d, ecaade2014_168i41, 5d7b, 59db, da42, 5fba, 2022, cc6c, acadia15_137k5, 7976, 8f0d, 2367, 83b3, fbf2, ecaade2015_13k1, 2afe, cba3, fe6a, 1694, 0c48, ecaade2017_202r, fec3, 7026, c830, 3fb3, ecaade2016_222b58, ecaade2015_152z31, 6928, ab82, 265d, 47f2, e595, 566d, 8890, b51a, a7eb, 1b61, caadria2016_703i30, 79ea, da47, 0e9e, c9cd, d771, b2a9, acadia15_173v6, fff3, acadia15_311o12, 561a, ecaade2015_237j54, 9e7a, acadia14_479p, ecaade2017_199rr, e853, f0e6, ascaad2016_057v22, 24b0, 09e9, caadria2016_735v31, ecaade2015_13j1, 746c, ecaade2015_196x41, aa98, 01c3, 5202, 400e, 3f54, 1e94, 4bb9, 5385, 0fd4, 318c, ada7, 18c4, 5a32, 6723, acadia16_124d9, 4964, 9be8, 19a3, 9009, f58f, d095, d044, 7785, acadia16_308v18, 7619, 51df, 5601, 7919, a5d6, b929, c487, 1503, 901f, ijac201412405d9, 760b, 0e4a, a49d, sigradi2014_345g10, 611f, b2b0, 703c, 8a2e, 67a5, ab2f, 42ac, ecaade2017_133f, ecaade2016_118y31, ijac201614102w1, f9e4, 7ad9, acadia14_565ag, fba5, 1c7b, 63d9, 1f4d, 4e1c, 4a51, ecaade2014_180s45, 9cf5, 0543, 2c32, 17d3, 045e, caadria2016_651c28, 7065, f564, 8097, acadia15_137j5, ad68, 9bf4, 5db9, 0128, d9a5, 2f51, 55f1, 660b, 77c8, 1b48, 6cb7, caadria2016_497d21, 21c3, ecaade2014_149k35, ff39, acadia14projects_681af, 6e95, 59af, 69ad, 99e4, f18e, ecaade2016_095y25, 8d86, 276c, 7e4d, 659f, c7df, 3dc8, cee2, 2deb, ab99, d171, 97cd, c331, 1ca0, ab74, 4851, 6b81, ecaade2017_027d, acbf, 2a3e, 9c82, 8965, bfb4, 1ddf, cc83, 8fbe, ee39, 02e0, 9ae3, 6b12, sigradi2014_181u5, 067e, 075d, 502a, 9872, e263, d331, 9b2d, dfbb, 9698, 4175, aaa1, 6822, ijac201614308o5, 13f0, 1a00, 8b23, a9d1, f883, 81f7, a3ea, 774c, babb, e7fe, 35bc, 907e, 39aa, 9dd6, 3d44, 3533, acadia14_347au, b101, ce05, 4884, a00c, 2424, 65d0, e97b, 791c, sigradi2013_244i, ecaade2015_332z71, 82c7, 455d, 6ebe, 9b2c, 5856, caadria2016_445b19, f053, 57d4, d1d4, sigradi2016_614u, 2074, a273, caadria2015_226m34, acadia15_57s1, ed02, f6a2, sigradi2015_9.141j16, 209c, a697, bc4f, 4882, 517a, ijac201614303d2, a5af, 6ea1, acadia17_27o, 4cb7, ed64, e18b, ad96, sigradi2013_342, d501, caadria2015_072z9, f9dc, acadia14_463l, 95fa, a77a, e8f5, ce8f, 9737, acadia14_63as, 5968, caadria2015_073t10, 705d, d89f, b1fd, ijac201513201f5, 1f2d, ecaade2017_143h, 7fe1, 02c6, sigradi2016_421xx, a7f6, ecaade2016_025c7, d4f5, c219, cd2a, ecaade2014_237e61, df89, 6283, f51b, c701, a8bd, 95f9, 6244, a52c, 31b5, a3cf, 02fd, d6d5, sigradi2016_696x, 240e, ebf3, cf57, 60d9, afae, e1e8, 27c5, a879, 5fd6, 3780, sigradi2016_484b, 6340, ff58, caadria2015_181e27, 7532, ecaade2016_089w24, ecaade2014_194f50, 694b, 5212, ecaade2017_201d, 8bd3, 4ed6, 5fe4, 7ece, 2000, 04ec, 04b0, 8c44, 64da, 082d, 3201, 4ae6, 93ef, 31a6, caadria2016_851l36, e452, sigradi2014_074h6, 2b76, a527, 539c, 46f6, sigradi2016_363ee, acadia14_435ao, 2636, c382, ecaade2015_205b45, 6326, 622c, f711, ecaade2017_199ss, c5b7, e64b, 947a, 7073, b2a6, b79c, 8b25, sigradi2016_426c, 88d0, ecaade2015_280a61, 606d, ed80, b185, 4c67, 112b, 82a6, 8bb3, 6cd7, acadia14_291at, acadia14projects_719l, d7fe, 11d2, 03b2, 0d12, 26b4, 9d1d, 8cce, c713, ecaade2015_143l30, 8ff8, f734, edb1, ecaade2015_53r8, 5fae, caadria2016_383m16, 45e5, e490, acadia16_78u5, 137e, ecaade2015_217a48, 8019, ijac201614105w4, 3e6f, d726, 3033, b7ca, acadia17_365h, ed9a, 1fdc, 6361, d4a9, b0f9, 1fe0, c040, ecaade2017_053l, ac8a, ab4b, ef6d, sigradi2014_109f9, 7951, a043, 617a, e48b, ecaade2016_015a4, 0a47, 8bac, a048, 7b39, caadria2016_291c13, cf09, acadia14_565i, ecaade2014_121r27, c5f1, caadria2017_165z41, 99be, 4666, f6c2, 1066, d976, f1c7, 086c, bbc2, 20ca, 5871, caadria2015_114f18, caadria2017_070p22, sigradi2016_690f, ecaade2014_052y12, acadia14projects_199ap, 9066, sigradi2016_659m, 8b30, sigradi2013_226a, 5127, 4281, ea80, 4476, ecaade2016_129n35, d119, ecaade2014_202m52, eb3a, ecaade2016_002a1, 6fb7, a4e7, de63, 10d0, 1a90, fff1, be43, c6b7, 0397, 6e38, 17a5, 9a65, 8f52, 5108, e7fb, 84d1, caadria2016_755k32, caadria2016_797u33, ff6d, e58c, a7ea, c4b0, 9dee, 6b02, 2e2d, 0fec, 02bb, sigradi2013_112f, f309, 5545, d831, 08fb, 7ac6, e2bb, ecaade2014_214l54, a00d, 9a91, acadia16_488b29, dece, 1352, c0ba, sigradi2013_401i, 999d, c70b, f057, d3ec, f277, c15d, e470, 7a58, 3cc0, 3bea, 6616, caadria2016_311a14, af66, acadia17_101s, ascaad2014_012g6, ab6c, 4c36, afde, ecaade2014_147y33, dbb2, 1e01, 2d28, 3eb4, ccb8, ecaade2016_238n63, caadria2015_213v32, b3b2, a836, sigradi2014_176c5, 27b7, 7e1d, b9b1, 25dd, 2d57, 0f20, 0289, d744, aa59, c8dc, 761b, sigradi2015_8.264j14, d0a8, f2e2, 758c, 0493, 3ef9, 3a54, 9e16, 8ab4, a930, 79bd, f954, ecaade2015_318z69, sigradi2013_425p, 073f, aecd, ecaade2016_018j5, 10d4, 47ac, ecaade2015_235o53, acadia14projects_135u, 97c4, 2b40, ba86, 1c28, 54cb, caadria2017_018u7, 2ccc, a274, ijac201513201l5, 21a4, e21e, caadria2017_058e20, 8d52, 80d8, c7cb, ecaade2014_153o37, 04e8, e2cf, 95bb, 3d73, 5040, acadia14projects_479ay, 4ab9, 001c, 6b85, 27fd, sigradi2014_074f6, 8db6, sigradi2013_28r, 5b5d, 0ec1, cf7d, c596, b6cb, 54db, c3b6, a6fd, 5009, 1465, 122c, 58d4, 5d9c, ecaade2015_178d38, c97c, 0322, ecaade2017_203yy, 5cb6, ijac201412305j2, 109c, ecaade2017_124z, caadria2015_087a14, ecaade2017_302aa, adf3, e784, fad5, caadria2016_167r7, b6d3, sigradi2016_659w, 37bc, caadria2016_405c17, ce2e, ac71, ecaade2015_237m54, c302, 2c31, ecaade2016_032r8, bd6e, 8bcf, 89c4, 8a39, 6ea9, 4daa, caadria2015_023a4, 0a75, ab1e, ecaade2015_227s50, f520, ijac201513203s6, 212a, 0021, 04ae, acadia17_265u, 0350, 1380, 13a8, a434, 05ea, 30df, 546b, sigradi2015_11.165n25, 7b7e, ecaade2015_129v25, 9a4d, 82bd, 31a9, 09fe, sigradi2016_625ww, 1893, a8f3, sigradi2014_313s5, 2682, 76c8, acadia16_72e5, 998d, 5e6a, 1b5b, f9ca, 8fc3, 33d2, d093, acadia16_124a9, b44a, 8cc4, bb7f, ff13, sigradi2014_329w6, ecaade2017_044nn, a7a2, caadria2017_009t4, 5f8a, 73cd, ijac201412302e7, 2ccd, 37c0, 1591, acadia15_483t21, caadria2017_182r43, caadria2016_425f18, 36ec, a81e, 1604, ijac201513203y6, ecaade2016_119k32, b953, 6e79, 618b, ecaade2017_124l, 0bae, be4b, ecaade2015_83p16, 16ea, c832, ecaade2017_006rr, a125, acadia14_619ar, 1ee8, f66a, f04f, 6383, ecaade2014_224t57, bf13, 0343, 477e, bacd, b62e, e00a, 193e, ecaade2015_235z53, c2fe, d535, 76c2, ecaade2015_25k5, 5a93, ecaade2014_053o13, caadria2017_142v36, 67c3, 9a5a, 1122, 7fbc, ecaade2014_016y3, 7ed1, 103c, 2465, 73ab, 0015, ecaade2015_21j4, ecaade2017_098pp, ee60, 7f96, 6a13, f8d7, 5af4, 921a, 9298, 1cb9, caadria2016_333p14, 6010, 8191, c2e8, b538, ecaade2017_079y, ecaade2017_069bb, 86fe, 6e60, f740, ijac201513303d11, sigradi2015_9.141f16, 1dda, sigradi2016_752uu, 779a, ecaade2016_217i56, e793, ed89, 4877, caadria2015_142k23, ecaade2015_333h72, ecaade2017_277nn, caadria2017_047y14, caadria2016_517h22, 9610, bdaa, 06a5, 2c06, 81e1, ecaade2017_124p, be82, caadria2017_136r36, ecaade2013r_003x2, f588, 0f15, 2457, 7a98, 8d12, a5fc, sigradi2016_455h, ecaade2017_274y, dea9, cae0, ecaade2017_249c, 81e3, 4b6f, ecaade2014_053s13, ca8b, ascaad2014_005w2, 958b, 2a0f, e93f, ecaade2016_016j4, 3618, 11d9, 5b71, bbf7, df6d, acadia17_221bb, 6a86, bb23, 685b, ed10, ecaade2017_142yy, 5bb3, ecaade2017_054nn, 3f18, 88d8, 14dc, 95f3, ef9b, 1411, ecaade2016_072l20, c340, a47e, b067, ecaade2013r_005h4, a46d, 2a28, a3e3, 5099, 8e91, 4a84, c37b, bd11, 648b, ea79, 288c, 6fe3, acadia14projects_375k, sigradi2014_263j1, ijac201412304o1, ecaade2015_48g8, 71d4, bc36, d218, d419, c9b6, 60dc, ecaade2014_151w35, e4ba, b00a, ecaade2015_256a58, ascaad2014_024o5, 7c02, caadria2017_096w26, a96f, 6788, f4f9, 4805, 604c, 7204, 3c15, 2b98, 513a, acadia14projects_145ah, aeac, 19e7, 5442, 7f81, acadia17_678tt, ca63, 1891, ascaad2016_036a14, 3526, 3e62, caadria2017_163l40, 4fad, 26c5, ecaade2017_306s, f1c9, 293c, b652, caadria2015_081p12, 956e, 7fea, 6d0f, b6d9, 2805, 87d4, ijac201614407v4, 81e8, 0687, 9776, fdc2, 9c55, 58ae, d2af, fd39, ed0c, 8d54, deff, sigradi2013_386b, 84ea, 5c09, 380b, f4e4, ecaade2015_200n43, caadria2016_839o35, 0036, acadia16_478o28, acadia17_90dd, ijac201412301j6, ecaade2015_53m9, 2900, 913e, 1099, 8261, ec60, cd0f, 5603, sigradi2014_345y8, f8c4, 2ec8, e3a8, d778, 276d, caadria2017_046r14, daa4, 18a8, caadria2015_210h32, ecaade2015_250d57, ecaade2014_198s51, a3f4, fa3e, 9e31, eff9, c110, sigradi2014_042s3, 4bbf, ecaade2016_077y22, acadia14_153c, 55ea, ecaade2015_144v30, ad5f, 8b0b, 71b0, 1e4d, 7832, ecaade2014_149v34, 7181, 5c08, c291, 8e56, ecaade2014_015s3, f067, acadia14_375c, f8e4, b95e, 935f, 12f6, 9dc4, df97, sigradi2016_595hh, 7ae7, 1230, d192, ecaade2017_225b, ecaade2015_195p41, 8d96, 792a, 56d0, a96a, f0a5, acadia15_297e12, 1c11, bb41, 942c, e926, 7879, 5078, 62f6, 69a0, cf55, e25d, caadria2015_124c20, caadria2016_023s2, 6d60, acadia16_224x14, 73a8, sigradi2016_448x, 9bd3, 1922, a537, acadia15_137c5, e503, 6d86, ce21, 19a9, caadria2016_219e10, 0b46, 8e62, ef09, 50ed, c535, 521c, e264, 8641, ba9e, d229, sigradi2016_364nn, 97a6, acadia14projects_655w, ascaad2014_014c8, 5f66, 9ae6, 85c9, 799d, 0e3c, 26c2, b31f, 59dd, caadria2015_078h11, 097b, 881e, 7f8d, 4eb6, d69f, b756, dad0, 2eca, 7f14, ecaade2013r_010s6, ecaade2016_016h4, sigradi2016_490jj, acadia14_111o, caadria2016_693w29, b89b, ecaade2015_261g58, fe3a, ecaade2014_156i38, e9cf, sigradi2014_197x6, 9910, 50fe, 2b8b, 1df9, cfc7, acadia16_154p11, ad90, 56b2, e99b, 101f, ecaade2017_048ii, b0c8, ded7, 09e1, acadia17_282kk, ee4b, 55bf, 50ec, 9f61, 1d43, caadria2015_188e28, a883, ecaade2015_194b41, 0a1d, caadria2017_051r16, 2d79, a391, db8a, 697f, fc07, 7b6c, 2d89, ijac201614303z2, 9335, 5696, 7fda, 50c9, eee8, 80d6, f4fa, 64f3, a6af, 1fff, caadria2015_246a36, ea31, f02b, ecaade2015_285s62, acadia17_445n, ca9f, be59, acadia16_54w3, fe81, d4e2, acadia14_463at, dd89, 9596, ad1b, b333, e9b2, acadia17_329y, sigradi2013_342r, c629, 0ae3, 06b3, ecaade2016_136o38, ecaade2015_293b64, 8b14, ecaade2016_104r28, 171a, 36b8, 7711, 36fa, 8d93, 6016, ecaade2017_143k, dd6b, dfa1, fbe8, d0b0, f545, ecaade2014_021t5, 688d, cdbd, ecaade2016_132f37, ijac201614401a1, e197, ecaade2017_215ccr, acadia16_206m13, de67, 0619, ecaade2016_045l12, fdf9, 08d1, ecaade2017_301o, 7547, ae7d, acadia16_244n15, a397, 311c, ijac201614208w13, acce, 1eb1, cb0a, f9e7, 019e, acadia14projects_375j, a6f6, 0800, 269d, 3982, fc3e, ecaade2014_185u46, ecaade2016_006n1, f4d4, c620, 6910, cd0c, sigradi2014_339x7, 5af0, 3f73, 0d04, bf2f, bd29, ascaad2014_033z9, caadria2017_029r10, acadia14_167ac, ecaade2015_61s12, 445d, ecaade2014_084y19, ecaade2015_241k55, sigradi2016_470z, acadia16_362j22, acadia16_488c29, 4b98, 4bc8, 695d, 1dfb, b960, 5db7, bc21, ecaade2015_130d26, 0be4, c64f, 7cbe, caadria2015_023u3, 58fa, da02, 4b89, 5cbe, acadia17_201b, 2a5d, a808, acadia14projects_101aa, 7acd, ecaade2017_048y, 1b1b, 62ad, 3024, d3fc, acadia14projects_117aw, 01f7, 87e8, 34c1, d6b5, ecaade2017_143d, f28a, beb0, fb4c, 3b82, ecaade2015_87s17, caadria2016_663u28, 7ce5, ecaade2015_22w4, c17e, sigradi2013_387z, fec1, 7b5f, acadia14_549o, acadia14projects_117i, sigradi2014_157b4, 51ea, a48a, e051, sigradi2016_479ff, 571e, bc64, 4fd5, 4d8d, 722e, 08c1, 402e, 8d79, 7910, 10a0, 3c80, 65f1, 60c8, acadia15_451f19, 8d02, c057, 438c, 31c4, 5b3e, 09b4, a3d5, e1ff, sigradi2015_3.11i2, 13b3, ace8, ecaade2016_099h27, d00a, 31e2, caadria2016_693y29, a59e, caadria2015_206v29, e154, ijac201513205f8, a863, 148c, c2a6, 052a, 6618, acadia14projects_43ad, 91aa, b1fb, 7b3f, 3c95, ecaade2016_071d19, b34b, 0dd8, 15be, 29b6, ecaade2015_207n46, e62b, beb9, sigradi2016_627g, acadia14_63aa, ecaade2016_157b43, 2aa2, 52b1, 6e27, 1141, 9835, caadria2017_009k4, d5d3, 846c, 934f, ef2d, 6e49, 6388, 397e, ae00, ecaade2017_039h, 9244, ecaade2014_240s62, acadia15_395w16, b3d6, 4d25, 602d, 5d84, e237, 75aa, 326a, d395, 3e24, fa35, 9726, 1737, 242d, a070, a9a4, ecaade2017_253u, 2d0a, ascaad2014_005u2, ecaade2016_222j57, 0040, 91ba, 906d, 5d19, c2f5, acadia16_352x21, caadria2015_043g5, 414d, d769, c9cb, a7c7, d10f, 2eda, b994, b7b2, b56c, dbdb, sigradi2016_467n, ecaade2016_104a29, ecaade2017_213ww, 36fd, ecaade2016_072s20, 3582, aff8, c514, 63a5, 0d8f, ascaad2014_017r9, acff, ecaade2016_083e24, 9a06, 7d57, ascaad2014_007a4, 2294, 3ec9, 3697, e713, 0cfb, 3289, fc9b, e578, e1da, f5fc, 334e, sigradi2016_690ww, 8bc1, e288, fe08, ecaade2017_051bb, bccd, 5f7a, 460d, ecaade2016_057t14, c1dd, 17c3, ecaade2017_057m, 6809, e2e3, sigradi2014_330e7, 1a76, 2e20, 6e30, ee4c, 0ff7, ecaade2015_86f17, ijac201614303r2, 1db2, 7b54, 5c70, sigradi2014_063x5, cd6b, 6a8e, ijac201614208u12, 524b, ecaade2017_305c, bbca, 71a3, 4381, 40cb, 62b7, ecaade2016_165t46, ascaad2016_003x1, ecaade2014_233f60, 30bd, 0b01, ijac201412303i9, 4d5a, ecaade2017_149g, ecaade2015_297d65, aac4, 88c1, sigradi2016_448aa, ecaade2016_065y15, 9529, e1f2, ijac201614202c8, 0a1c, 5aa1, b569, 7fa3, 92e0, 958e, aeb7, 3c0f, f78e, bab8, 3b7f, 4a3c, ascaad2016_017b7, ba29, 8932, 499d, f936, 9d20, ecaade2017_277gg, 406b, b56e, 1649, ecaade2017_049ww, fb5d, 1992, ecaade2016_078d23, acadia14_661h, 894e, 7ec9, 0783, acadia17_163ee, 3f39, sigradi2014_266w1, 9be9, c371, ascaad2014_026r6, 70c1, ecaade2017_077zz, efc9, 935a, 10c2, dd08, 0d7e, a1fd, 5665, 5ade, a282, de1f, a5d1, 76b6, f76d, 79b2, 8031, c077, ba69, sigradi2015_7.203f10, b7fa, 25d4, c536, 5045, 51cf, f29c, 4f46, ea47, fc01, 74fc, b332, 97d6, 0f5e, 19ab, 8fb3, ecaade2015_169w34, acadia14_145u, sigradi2016_484vv, ecaade2014_188j48, 1cf3, ascaad2016_012z5, 4ea4, ec0a, ijac201513104f3, 7e37, 158f, ee26, acadia15_185d7, 1155, bab2, d309, 1585, ijac201412304d1, 213b, 97c5, ecaade2017_256gg, ed3b, 85cc, 29e1, 12d7, 834d, cb8e, ascaad2016_021k8, d69d, b753, caadria2017_048y15, ecaade2017_100k, 29bc, bf60, 85e5, ece5, ecaade2016_mrtj66, 712d, 02f1, cf5b, sigradi2015_sp_8.284n30, d4c5, caadria2015_030d4, acadia14_357b, 3d4b, d2d2, 1a54, sigradi2014_042o3, e8f7, eb21, cdb6, a822, ecaade2015_144a31, ecaade2016_065z15, d850, aa30, 0ef9, 7310, b94f, e26f, 3d1a, ebf4, 2933, f2e3, 4d5e, f9a7, caadria2017_028e10, 3445, f443, caadria2016_621z26, ecaade2016_048r13, f94f, f459, e31c, 2cc3, c0eb, 60a3, caadria2016_167k7, 8144, db14, ascaad2016_021w7, 0109, 18ff, 69cd, 8789, 8be3, c7b7, ab56, 479d, acadia14_101x, acadia14_691az, ascaad2016_059i23, acadia15_195z7, ecaade2017_277zz, acadia15_69o2, 109b, 42c1, 77f2, a695, ecaade2015_55s10, ecaade2014_224x56, 7253, 29aa, acadia14projects_719g, 41d4, 5c6f, 80a2, 29e2, 0855, ascaad2014_029b8, ijac201412205d4, 1aa4, 892e, e58e, caadria2015_096j15, ascaad2016_054z21, a40e, 795e, b303, 9c19, c25b, d262, ecaade2017_254oo, sigradi2013_158d, acadia14projects_339at, ecaade2015_59b11, 1f19, caadria2016_353t15, 4a41, 0bba, 0d2a, 5a0c, 54c7, 2486, ascaad2016_045m18, ascaad2016_054v21, 2115, c285, ea93, 3abc, caadria2017_129e35, 0121, a60c, b013, ad52, sigradi2016_732s, acadia17_26d, 8b83, 8dd6, a529, 2bc8, 4bd3, ea26, 0d0b, ecaade2016_215z54, d545, 144a, 82fb, 1beb, 4c82, 46f4, 8ce3, a396, 5a45, 1a69, 2077, sigradi2016_590i, 8800, 7d94, 556e, 9d1f, 28c0, ecaade2014_204g53, bc1e, acadia16_44m3, e02e, acadia14_347an, cc9f, acadia17_247pp, ecda, 5de7, d438, ijac201614207f12, 2807, efce, b148, c050, 6def, 0976, c8a7, 0ec3, sigradi2013_194v, 7f5e, f7c0, d2d1, 8ea6, 60de, 63f1, 4ace, caadria2015_096l15, ecaade2017_256cc, 4152, 26ab, 75c4, 687d, 61fd, 7eb0, f607, d624, dbd8, fc1d, bb5d, 2306, 70a0, 6eb5, 61c0, f3de, 75e2, 93f6, e3be, b661, acadia16_62l4, ascaad2016_059p23, 4f30, a031, b479, 802d, 8625, 8a26, f05b, 3db3, 9095, 6460, ascaad2014_015x8, 98c8, sigradi2015_8.41w10, 408e, cedf, 8bf5, f231, ecff, fa8b, bb61, b085, b6d4, 4af2, 6c75, dde2, 6240, 9970, ecaade2013r_014i8, 32bd, 4781, a659, 054b, dbe6, 2c9e, b3ab, bf7a, 58c4, 88ac, 9ae8, acadia14_655v, 747e, caadria2017_124j33, ecaade2013r_019g10, c71e, 4d39, 2a66, 9477, ed9b, ecaade2017_069ee, 35db, b442, 5398, ecaade2015_229n51, 3723, ecaade2016_027a8, e7cb, 962e, ecaade2016_151i41, 2fa9, caadria2017_001f1, 3a9c, 3ec0, cfd1, caadria2015_170n25, ecaade2015_297t64, ijac201412302i7, ijac201614308v5, 0552, f0c2, ascaad2014_014t7, 7472, e857, 401e, 62db, 93f7, 54b4, 7003, 1edc, 9e1a, 0dfa, 0fa1, 1355, ec1b, 0d45, 2e55, 2c9f, 41dd, 8f07, aaee, 38d0, ecaade2016_110f30, 49c6, 228f, d61e, 26ff, c45f, 7751, b081, b736, d982, ecaade2016_221w56, 1215, 2c7d, e028, ecaade2016_018w4, 5362, 2194, 2cc5, acadia17_403t, 8e25, 4e5e, 9b45, 1fad, d790, f6bb, 636e, 7717, fe73, d23f, 8d30, 1b5d, fade, a1b0, 9a4e, ecaade2015_144w30, 73a6, 12d5, acadia16_342c20, 9d2d, 7c62, ecaade2017_117p, c4d3, 65ba, ijac201614302v1, 7306, 0bd8, ascaad2014_017e1, 8e86, 94c9, 2243, sigradi2014_018j1, 90f3, sigradi2016_375f, 6143, acadia17_403o, 7b4f, acadia14projects_257aa, da15, a461, e9d5, 6fc0, 5f42, ijac201513105c4, acadia15_469p20, sigradi2013_326k, 46fb, d463, 311b, 5011, ecaade2014_237g61, 193d, 78b9, sigradi2013_244r, 21fe, f9c5, ecaade2017_076ll, e290, 8cdc, 6b55, 2da5, d0dd, 312c, acadia14_53l, badc, 4c60, 9c62, 2dfb, sigradi2013_111v, b85f, cb19, 42d1, a0ec, 83ac, sigradi2013_386p1, fde4, cf52, bc62, 7cba, e467, 8419, 23fa, 05ca, ecaade2015_101i20, sigradi2015_8.339w15, d372, 0418, 4103, b91a, 0566, ecaade2016_166m47, 44fa, 937b, 23ea, 39e4, 2931, acadia15_284u11, 5c6c, caadria2017_096p26, 0592, 1711, ed06, 44a5, a092, acadia14_311y, 5d03, 1a38, acadia14projects_189av, c89b, acadia14projects_507ae, ecaade2015_109w20, a91f, sigradi2013_393u, 7e9a, ecaade2015_25j5, bd79, d927, acadia14projects_579j, 2488, 55be, 77b8, fd30, 22ea, sigradi2015_11.136o24, sigradi2013_183c, 0149, acadia14projects_63ad, 2f54, 1022, ecaade2014_192z48, 30ac, 59b2, e7ba, d71c, ecaade2017_140ii, f33a, ed8e, 9bd0, ab2c, acadia16_372z22, fb84, acadia17_90pp, 248e, 4220, ecaade2014_104l23, c130, 985f, a449, ecaade2016_120g33, ecaade2017_085g, 9147, ecaade2016_171g49, sigradi2016_467o, f630, f5ca, 14a6, 9a11, 2cd2, c737, 9018, caadria2017_005k3, 39b2, 29ea, 088b, 3e38, 3b05, df67, c39a, a671, 20fb, 7a64, b301, 2914, 741d, 615a, ecaade2014_176p44, 755e, f486, cb78, b5d8, 976d, 148b, b633, 0344, 13eb, e4ff, 31ec, 7028, ecaade2014_173d43, 248a, f7e1, a8f4, acadia14_81p, 594d, 40bb, ijac201513201r5, 53db, ecaade2017_117o, 1cd4, 0050, ijac201513101a1, acadia14projects_317w, edda, 0702, f8b0, 9209, a8ea, caadria2016_767t32, 56d6, f399, 8832, b49c, 4fe4, ecaade2017_038vv, 90be, 38b0, a1d8, 4443, acadia14projects_63w, 3cc3, 199b, 7f98, 6f34, e311, 9c0d, caadria2017_113s29, 37b3, a721, sigradi2016_815gg, 021f, 2b83, 15aa, f17b, fd13, 666d, 2775, 6a11, d515, d6c7, c860, 2e43, b716, c212, 82f7, ascaad2016_043o17, 6094, bff1, acadia14_435an, sigradi2014_114p9, 754d, 0f24, 5cce, 6617, 38d9, c14b, 79e6, ecaade2014_237w60, sigradi2015_10.267r20, 66d4, ascaad2016_010x4, 9402, adb6, 7aa2, 48a0, 979d, 8c09, c99a, 5214, ecaade2016_018b5, fc57, acadia14projects_365af, 7127, 82cb, ee36, ijac201412205i4, sigradi2016_431aa, 582e, 1bf6, 8a97, b18f, 8740, ecaade2017_201xx, 9831, b3d7, fab1, acadia17_177e, e7e1, a14f, a802, sigradi2013_183r, 4c30, 5488, edc0, e555, 384c, cd66, sigradi2014_074d6, 0380, 0c9a, acadia17_455dd, dec0, acadia17_117aa, b2f4, e24c, d048, 90c2, caadria2017_107n28, 0201, 8957, 1be4, caadria2016_549s23, e9c4, b220, 7f2d, 645d, ecaade2016_023l6, bf98, b98e, acadia17_37ee, a02a, a6d7, 6cca, ijac201614303u2, 2519, ecaade2014_149e35, 7d93, ecaade2013r_018v9, 81e0, 5471, 4085, dd1a, 11ec, 0190, acadia14_671k, 5503, c00a, f372, 00fa, 171c, 1156, 0e08, 3066, 11ac, 4366, 28a7, 51ec, ee98, c2ed, acadia16_318i19, 8fda, 4f2c, bd48, 6505, 7788, dc37, c4e5, f663, a77e, d79e, a244, acadia16_298m18, 472e, ecaade2017_057i, ijac201614105s5, 0748, ecaade2015_301b66, ecaade2014_226i59, 72cb, 91f7, 3db1, 7a57, 7ddb, 8d4b, acadia14_365an, ae61, efcd, ascaad2016_054t21, c5c5, 974f, c21d, d42f, 177e, 3b7d, bf90, ecaade2014_066j15, e8d3, 617d, ecaade2015_155d32, sigradi2014_232r8, acadia15_323t12, 172d, 1101, 0799, ijac201412402x4, de5c, ecaade2015_202j44, 6cea, fed2, d602, 379f, 7432, 4dd9, caadria2015_117u18, 337e, 2e9e, fe9b, fa92, sigradi2013_117b, 486a, 8042, 8f1a, 7b73, 44d5, 25fb, 0696, 00e1, 8040, c20d, ijac201614202u7, 25b4, 3465, 6626, ecaade2017_056a, fa95, 0c9c, 9a9c, ecaade2017_051cc, 928d, ecaade2017_156x, e5d9, a331, 79be, 9eda, 9d0f, d3f9, ascaad2016_004u2, 944a, 9d3d, c7eb, abd4, e719, acadia16_318h19, fb6a, caadria2016_259p11, 6cff, a0d5, 4821, cb2b, sigradi2013_200d, 5c18, dac8, a3d3, caadria2015_124v19, accf, ecaade2016_bkoi65, b504, ecaade2014_230n59, caadria2017_070r22, fa7a, 4ad1, 47ee, 899b, ijac201412402s4, 1b50, 185a, acadia16_116w8, 43ed, 7962, c4c3, 3756, 07fb, sigradi2015_8.189t13, 901b, caadria2016_045g3, 96ca, 2fde, 9be0, sigradi2013_411n, ijac201412304m1, e7b6, 0525, 61fa, sigradi2016_448t, a7bc, 7f06, 4e80, aaaf, 48cf, d493, 5521, 5c34, 518e, a36d, 7002, acadia14_479c, bec6, ecaade2017_305g, 9a8d, ecaade2015_195g41, 0250, 1767, d17a, 9b9f, acadia17_542nn, acadia14projects_117c, 811d, sigradi2016_408ee, 589a, 2eb4, b772, 4fa9, ecaade2017_109bb, 4b4e, f4a7, 33ba, ecaade2014_044h11, 0c40, f3fc, 08ce, sigradi2015_9.152z16, 9355, 0624, sigradi2013_274v, ecaade2014_198u51, 19ce, 8b91, ecaade2015_241p55, d5aa, 2c17, 5fc3, 390c, f7ab, 6996, ecaade2017_293uu, c959, f9c7, 2c34, 67eb, fdf7, caadria2015_060u6, acadia14projects_357an, 200d, 1aeb, 25f5, 1eef, 710e, ecaade2015_139u29, eb7f, e1e3, ecaade2016_119a33, caadria2015_181b27, 2cda, df23, aee5, c0fd, b1c8, 31a3, acadia14_661d, c553, 39ba, d3ac, ecaade2014_139g31, b3b8, 380a, 13bf, f61c, e224, 9a0e, 94f0, 67e7, 4f1a, c341, a0fb, 10ff, 4f9b, caadria2016_353x15, b0d6, ceb6, ecaade2017_101q, 9b89, 517b, acadia17_560o, 842c, e7ea, ecaade2013r_001r1, ff7c, b2cb, 6048, 4099, 99a4, 9c7d, caadria2016_829h35, 558d, 1228, 87ad, 91f9, 7cf2, 190a, b1bd, 0279, 30ce, 37fe, 618f, 6411, 5387, dd9f, 06f2, 22c0, 0504, acadia16_450o26, 9ded, acadia17_454z, 692a, acadia17_560k, 5020, d329, acadia14_565af, 3a4e, ecaade2015_227k50, 61bd, 3e68, 1863, dbce, caadria2017_074j23, 69eb, b6a8, ecaade2017_240x, ecaade2015_248k56, 028a, 3aaf, 9fb4, 0231, 3889, ea0a, acadia17_339ss, 3a16, 9e7b, 85ee, 026b, 0382, 57c1, d1aa, fa6a, f689, d6a3, 6cc2, 17e3, fd57, d1f9, ijac201513205w7, caadria2015_114i18, e250, ecaade2015_79i15, 5b12, bc1d, 548a, faea, 8988, 89e7, 73f1, abd3, 5e09, e36c, acadia16_88f6, 7420, 1e0e, 36f8, 5d3f, 2575, 3181, 97db, acadia14projects_281r, d401, sigradi2014_042v3, caadria2016_797l33, ecaade2017_265q, 0e34, 87e3, 0d2b, sigradi2014_178l5, acadia14_237at, 3027, 1d45, ce39, ecaade2016_216b55, 767e, sigradi2016_764g, ecaade2016_197z51, 7564, dae1, ascaad2016_034h13, 3466, ecaade2017_248yy, sigradi2014_307o5, 7a77, ecaade2016_163n45, 1b98, 6ec8, 0591, caadria2015_246b36, 48fa, 6892, 89a8, caadria2017_118h31, caadria2016_673w28, 079d, 0008, f804, acadia16_106k8, 3eef, 4b3d, 65fc, 31f7, 6ae4, 6201, ae40, 71ec, caadria2016_085k4, eb3e, de38, 9a31, ascaad2016_042z16, 9152, 69c3, 6726, sigradi2014_015h1, fe7d, 6c4b, bb0d, 7b12, ecaade2016_241c64, 630e, 308f, ef16, caadria2016_507k21, ecaade2017_066o, 2b09, 2627, f2b0, edea, 948a, b376, acadia14projects_101y, 8591, ecaade2014_159l39, ebd1, 1252, ffbb, 7b91, 211a, 5763, 38f4, ecaade2013r_019a10, 0bbd, 9951, ecaade2016_169n48, ecaade2017_056qq, 200c, 2c1a, 8f6f, sigradi2016_515l, 9097, 5402, caadria2016_187x8, a024, 2037, 6c5f, ascaad2014_037p2, f62f, 1a2d, 951a, 1346, 8615, acadia17_423hh, 6ffb, 4259, 8d0a, f665, e515, 874b, f756, d073, 3422, 02d3, c5aa, 15e1, e552, b5d7, 9ac4, a121, f973, acadia16_344p21, 2765, 016e, ecaade2016_073f21, b534, f161, acadia17_89v, ecaade2014_149j34, e565, 1f84, 9988, b0b3, 123e, 420b, sigradi2014_250p9, 55c1, 01fd, 28da, 2e82, ecaade2016_062c15, 4baa, fc6c, a451, aa17, 4d64, ijac201614301b1, 578f, 89c8, 1281, c421, aac8, sigradi2013_280t, e754, b265, 7ec7, a7b2, ascaad2014_032p9, b3d8, 1e11, b84b, e3c6, ecaade2014_138v30, f430, e645, 8d4a, bcef, ijac201614308i5, fc0e, b2c7, ecaade2013r_003a3, 74b8, 5ab2, f612, d6dd, 6dd2, 62eb, 9480, d047, 707d, a732, e0ce, caadria2017_016b7, cfb6, 8e43, 42fd, 11cd, 4001, 049f, 8241, acadia14_145v, 2d5c, d215, 6606, 9261, 7144, 9f1b, ecaade2015_116h23, 267b, ecaade2014_168t40, ecaade2014_143r32, e806, 0232, 686f, 2a71, 7bf0, ff9c, 50e1, ecaade2016_046w12, 9c9f, 537f, e63f, dbf3, 50e2, 1766, aec9, sigradi2013_429k, 20ac, 4f26, 4ff6, caadria2015_014t2, fe45, sigradi2015_11.136n24, b221, 362a, 1fed, cd70, sigradi2015_11.34w23, d00f, acadia17_542zz, 7741, 2c57, 5dd0, 8421, sigradi2013_429g, e26b, 828f, 22a7, 0e26, ecaade2017_048mm, sigradi2014_141s2, 71ff, 7172, d161, ascaad2014_022n4, 57e3, 4cfc, 7418, 18ef, a6d0, sigradi2014_048v4, 577f, 3a96, 7ee6, 822f, 1315, bf78, 677e, 7e71, fdf1, 9758, 9228, 5178, ijac201412408x1, 85c3, cc5f, afba, 79e9, 5f2d, 63a6, 6af6, 05d3, acadia14_445aj, 64a8, d0b1, 2dc6, 5062, ijac201614102s2, 52f0, db9b, ca1b, e6b5, acadia14projects_565ad, 55c4, 53c3, dd83, acadia14projects_135ac, 53d6, ffcc, c2db, e32a, e5e5, 8a30, ecaade2016_136j38, 5501, 62f4, ecaade2014_185v46, 1f56, 5531, ecaade2016_018g5, edd1, ijac201513101k1, cf88, a29c, ecaade2014_180d45, 2d4c, sigradi2014_080k7, sigradi2014_032n2, 2d5d, c1b6, 104b, acadia15_47h1, e104, sigradi2014_263h1, af44, 1933, 90d6, 71cf, acadia17_201yy, 9f72, 8fd8, 4fea, ecaade2017_293ii, d8bd, 9b83, 25d7, acadia17_358rr, ecaade2016_021u5, ecaade2017_306o, ecaade2014_072b18, 971c, ecaade2016_193m51, 84ad, 041b, 6e2f, caadria2017_054h18, 5a50, c3c0, 063f, 1b87, acadia17_50zz, acadia14projects_479j, f7e0, 17f3, 7ed3, eb82, ecaade2014_108f24, bcd1, ae52, 521f, b4b8, caadria2015_119x18, 1c7e, ijac201614309p6, ecaade2015_143o30, fed7, ijac201614101h1, ca34, 3773, ecaade2016_132i37, ecaade2016_089c25, a292, 20f5, ijac201614203r8, 866b, 4d1b, 7fd0, 1405, 3a57, ecaade2017_031rr, 6bf3, 945a, 24a7, 65cf, ecaade2017_009z, ijac201614102x1, 9fba, 4db3, ecaade2017_156q, ecaade2015_285t62, fe56, b4d2, f71a, 28fd, a905, e8d4, 204b, ecaade2014_023p6, 3b1b, acadia14projects_463b, ecaade2014_199x51, d06d, ed6a, 37a0, db15, baf8, 3d68, sigradi2016_357j, c8ef, 89f2, 088d, c4a5, bc9f, cae2, dfbd, e354, eef9, ecaade2014_140y31, 6a6b, 43ce, 0ba5, 10a8, 967b, deda, e146, ee02, 8db4, b08f, df68, a102, sigradi2016_431cc, 15c0, 93e1, 895d, df73, 203e, acc5, 93f8, 6ef6, 4c51, acadia14projects_539aw, 6a55, cc14, ascaad2014_012r6, caadria2015_086i13, b698, 3143, 4548, 3555, 2405, sigradi2016_534nn, 7839, caadria2017_052v17, de04, f8a6, caadria2015_069n8, 876f, acadia16_130t9, c922, a519, 2723, 696e, 7703, 1428, b32f, 4d32, ecaade2015_285c62, ecaade2014_239k61, cb4d, cdf2, 735b, 9ffd, f0ea, efb4, ecaade2015_17u2, 6b4a, ijac201614402o1, 44ba, 783a, 9d85, 4d10, 1b30, 4ced, ec9a, 6a43, df03, ecaade2016_140x39, d28c, af12, 4992, 3dc4, 0e80, 458d, 854f, 1b22, ebe7, 35ae, 4629, acadia16_196c13, ad82, 9143, ecaade2013r_013z7, sigradi2016_415ii, b2e5, ecaade2014_057t14, acadia16_154h11, e280, 5384, 918f, c6c8, 77b2, sigradi2015_10.7f18, ecaade2015_115w22, fb8a, 1fd7, c188, c1c7, 32d8, caadria2017_124h33, 5ed5, 8b55, 60b9, a8b9, eb56, 3074, 4140, 96f4, c475, 22d3, acadia15_431l18, 14aa, c0f3, dc27, sigradi2013_397, ff0f, f3e4, 89d9, 6146, 31cc, c190, 8b93, ecad, a5ad, ascaad2016_047u19, 2ebb, ecaade2014_014h3, ecaade2017_208g, d09f, sigradi2016_561gg, 0a97, ijac201614407s4, caadria2016_507f21, caadria2017_004i2, ecaade2016_tkoj67, a96e, 4ec3, a44e, a644, 8b86, 8546, ff5f, caadria2016_301l13, 5dfc, ecaade2016_221p56, 69a2, 8795, c4f8, 11b4, acadia14projects_555k, ecaade2015_55g10, 27f3, 2e00, 29a5, 270e, 5ed1, bd91, d94a, 22e4, f53a, 6c34, acadia14projects_43as, ecaade2015_138r28, sigradi2013_101l, b9a2, ecaade2016_016g4, e3b4, ecaade2014_067w15, ecaade2017_038mm, 6758, acadia16_352e22, 0b17, ca67, 1750, d41b, ecbe, ecaade2016_171a49, 6a60, ascaad2014_015z8, 88bc, bf7f, 5fa9, ecaade2016_068l17, ecaade2016_238o63, acadia15_203j8, f0a2, sigradi2015_3.212i4, 3430, caadria2017_123s32, ecaade2014_202k52, d9fc, 8b61, c0a7, f3e8, acadia16_24u2, 4da1, fac4, b8f0, bd34, b17a, 0078, 43ca, bb68, ijac201614202g8, 9b6d, 9d0e, 7c00, f60f, a746, f0f1, 5251, 2599, 95de, acadia14_81k, dd15, ecaade2014_225o58, 0913, 9d35, 12ea, f423, 5022, f6d6, ijac201614201c6, ascaad2014_001i1, 97a9, acadia14_409m, 104f, acadia14_145ae, d132, 9c70, 8d04, faf9, 5d64, bddf, d074, 3be7, 2d87, 0bf0, ecaade2017_215xr, 20ab, 856f, e69f, sigradi2016_732c, 5329, 9cee, c127, 26e3, f278, fb81, a9e2, 4581, 0949, c951, 5659, 865b, e8c0, 15cc, ce6c, 32a9, ijac201412203a2, sigradi2015_10.377z22, ijac201513201f6, 613b, ecaade2015_273g60, 2b46, 1bc7, 1455, ecaade2015_206t45, 23bc, aa72, ecaade2014_239n61, c7b5, acadia17_520p, aaeb, 79a8, b9fe, 80ed, caadria2016_611z25, 63ba, 2dab, d851, 759a, 0416, 4127, 3068, dade, e700, acadia16_88t6, c495, ecaade2015_53h9, 6b1f, 87c8, b05e, 624c, ecaade2016_243u64, 002d, 6ec7, 3f05, c6e2, 5bc0, fe70, 9f97, 7232, c042, 5664, 6d16, 7ea6, 97cc, 99c9, 243c, acadia16_98n7, 503a, c037, ecaade2016_166w46, ecaade2017_309uu, ecaade2014_072a18, 144d, 398b, 23e2, 3fc2, 6024, caadria2017_174m42, b42c, 309f, 6af5, 4cbb, 604b, a9ef, ac91, 7b50, 4252, ecaade2016_021h6, f659, 7107, acadia17_570aa, d0a9, sigradi2016_611p, 0eab, ec5b, 86eb, 08c0, b3ff, sigradi2013_158, 745b, acadia15_343p14, a167, 53d0, 4553, 41ab, 830f, acc4, acadia14_247x, ecaade2013r_001s1, 1d4b, 73ec, 71a7, caadria2017_142b37, 4033, bad1, bbc9, ecaade2016_191x50, 5355, 7cac, 580b, 2e3a, 0a5a, 8985, 63d0, fa80, acadia14_655ab, acadia15_251m10, acadia14_339ak, e7c0, ecaade2015_152y31, ecaade2015_318l69, 6686, 9d7b, 296b, d380, 5692, 7b83, c8b3, 3e0b, 2ede, dba6, 6df9, 1e87, 6ec4, c2e4, adea, 7b4c, 31f9, 7db5, acadia14_463h, 9c56, 8c53, acadia15_263a11, 6305, 9294, 4b4f, de00, sigradi2014_132o1, fd7f, 877e, f9c0, 5ac2, aeed, sigradi2014_345j8, 358b, acadia17_307ii, 52b4, 67ba, sigradi2015_4.219d7, ijac201614208o13, a93d, 5da3, ecaade2014_198t51, aa26, a3df, dcce, c718, 40e5, ecaade2017_108p, ebc5, 544c, f4f5, 4a63, ascaad2016_048e20, ecaade2015_83l16, 5053, 011d, bf14, 2761, a336, 1fc9, 0564, 2241, ecaade2014_018n4, ecaade2016_ws-intelligenta69, 3eaa, e313, b391, 32a0, 5dee, ec11, sigradi2016_714ss, 6806, ea77, 1ef0, 04e4, adc7, ecaade2017_140mm, aea5, 9445, c983, 4a49, acadia15_483n21, 916f, 5790, 46e3, 230e, ecaade2014_010d1, fef4, 69bd, 6717, ecaade2016_154b42, cf48, 8dc2, 4f0f, ecaade2014_052o12, caadria2017_101m27, c630, 4c23, 7413, e2a2, sigradi2015_12.107e27, 98d7, fff2, 692c, e9c5, acadia16_382r23, acadia14projects_473ae, a076, 44ed, 35dd, 69b1, 03f5, 8614, caadria2015_137k22, 537b, 279a, 0e4d, 34f8, 9f81, 8bb6, 33db, e10c, c1b3, 26c8, e4ee, e207, 7c0e, acadia14projects_531o, 2597, c9ca, d98e, d72a, ecaade2016_222a58, fd58, b94d, ef71, 1552, db2f, ijac201412403o6, ecaade2014_133r29, 7f2b, 0b93, 4410, caadria2016_063s3, 53b5, 3166, 534b, 5880, 00d7, 4d83, 2757, 1a8c, b636, bc95, 3d1c, 7536, 236a, 50c5, e0f7, ascaad2016_022l9, 9f4b, 7dbd, ecaade2017_048ee, 9f45, 1681, ascaad2016_049z20, d656, ecaade2015_304d67, ascaad2016_022j9, 7e11, 4739, 2af6, 697e, 484c, 8f5d, be28, 27ed, deae, e848, 5ebb, 3890, 6a61, f20b, e3ba, e2bf, ijac201513303e11, 6a70, 42be, sigradi2013_243, e011, 0e55, 820a, e421, 916a, df5c, ae4b, a88c, d990, 5274, ecaade2015_158a33, 6f1e, 100f, de40, 42e9, caadria2017_118y30, f158, 398e, 0461, ecaade2017_091vv, c1f4, 5ce7, b7c7, 52f5, cbdb, 61a9, f23f, 86f2, 7d13, ecc8, ecaade2017_057ff, a9c3, acadia16_478d28, acadia14_311v, db0c, a946, c59a, 2acb, 28d1, 13d0, 18f3, ecaade2017_232i, 6894, 5b60, sigradi2015_2.137j1, sigradi2013_400a, d137, 6ae3, 39b3, a5c6, acadia14projects_339ac, 1692, d34e, aacf, de5d, 48af, 6275, 344b, 82f5, ijac201412303v7, ecaade2014_052p12, 2e3f, ff3b, 7138, e014, f879, 1085, 3820, 6111, c546, ed09, 6925, 4d18, acadia15_483b21, acadia14projects_453k, acadia17_70gg, f9a5, a1fa, ecaade2017_199oo, 8289, 4ae2, 244b, 0315, 42fc, ijac201513206m9, 8d58, 8d73, 4ac9, b3af, cf8a, a40c, 5793, a940, fb6b, dd28, a72c, 6ad2, 3f35, 857e, 873e, 4c33, sigradi2013_62, 14b9, ecaade2014_052u12, 5690, 0f8c, 480c, b316, 2e18, 8d67, 27c3, 3319, sigradi2015_6.387i9, 9ff5, 24a1, ecaade2017_254nn, acadia16_98l7, sigradi2013_158f, 5661, e4e8, c3d6, ecaade2017_198vv, d3f5, e1b7, 8e7f, a18b, 7b2b, 709d, f7d9, e404, acadia17_358uu, 7822, 9d63, acadia14projects_101u, 1218, f9b1, caadria2016_157u6, c80f, 8f98, caadria2017_017o7, e7c6, 9532, ecaade2014_016w3, b40a, aef2, sigradi2014_266c2, 1f71, sigradi2013_189, e92a, 5c42, d0d9, ecaade2013r_003g3, 61ff, 184d, caadria2016_777x32, c8ae, 0839, 8936, sigradi2013_281, 2b5f, 8ba6, fc5a, 99e7, b509, 3f7a, 8e3f, caadria2016_055r3, e4de, 494e, 41c3, e53d, 05e2, af6b, 0e01, acadia14projects_609an, caadria2015_049g6, f5bd, ecaade2015_206g45, 0e35, ecaade2016_074r21, 817f, a690, acadia16_308p18, fcba, ecaade2014_138t30, ce97, 80e9, eed6, 500000000, 7044, 466e, 8cc8, c8f0, 3594, ac8d, ecaade2015_205x44, 7c6d, ijac201614103d3, sigradi2016_537qq, 94ba, 92b2, ecaade2017_215ii, 65a3, ecaade2014_168b41, 52dc, 93e7, 8549, acadia14_627ar, d888, 22ed, 4e07, ada0, 8d23, f366, 9d33, 343a, 58dd, 7a21, f156, ecaade2016_046z12, cefa, 5c7b, sigradi2015_8.41x10, ecaade2017_201qq, 4863, e6ee, a1a4, aa3b, ecaade2016_040m10, 0fef, 058c, 2604, 99b2, ee77, 17a0, 235e, 978a, acadia17_560h, fda8, e50e, 0ada, a53c, 1297, caadria2015_010a2, 7860, 4131, 0626, 4f6e, ecaade2016_237g63, 9452, ecaade2014_054t13, 0e1d, acadia14projects_327c, 07e9, 01d7, d581, fd2e, 6ee1, 997a, d82b, ae42, f67b, 4215, 5f36, 820c, b2e7, 3999, 30c1, 2bbf, 923e, 64ce, efad, d9b5, 5db8, 9380, f52f, f4fc, 39b5, d371, b987, 6ca5, a9ff, d7a3, ecaade2014_184f46, b028, ecaade2015_129i25, ijac201614102t1, ce55, 73a1, acadia17_365g, e2de, c87d, 83ae, e763, e878, 4cfb, d1d6, d8be, e742, d083, bf16, 35c8, 343d, bafb, 9c7e, 7d97, 1dd4, d648, aa2a, ecaade2016_152v41, f8d0, ddc3, c166, 214a, da75, a680, 8b12, 1dbe, 304c, 1abe, 348d, 332c, 6d2e, ecaade2016_033e9, 9dfb, acadia14_63ah, acadia14_301f, 6abe, b375, 53a9, bdc2, a7fd, 56bf, 4dae, 8059, 8118, a5c3, d294, 635f, 5753, 8239, 9af3, caadria2015_096o15, acadia17_230tt, 898e, f48c, f139, 0ed0, bcf3, c929, bfaf, f812, ijac201614204v9, sigradi2016_685oo, f69b, 7559, 1980, ecaade2017_277xx, ffec, 7a97, f26f, 5cd8, ecaade2016_242k64, 84fe, acadia15_95d3, aae1, caadria2015_087e14, ecaade2014_199w51, c96e, d266, d845, ff25, f53d, ecaade2017_255p, 33a9, caadria2016_311y13, ed23, 98bc, acadia14projects_487e, ijac201412303j8, 3125, bab5, a08b, e066, 229c, 0e85, ascaad2016_035s13, c7d2, 8d72, 9d6c, ecaade2017_198r, caadria2015_170v25, ecaade2017_048gg, 0d93, 614d, 4071, 202e, 592a, c16b, 19d6, acadia16_214e14, acadia16_34c3, caadria2016_147k6, 09d7, ed77, bae4, 8e49, c9a7, ecaade2016_208t53, 07dd, eab2, acadia14projects_317y, 399d, 1f44, 3f7c, 0728, 141c, bf29, 2332, acadia17_472mm, e169, fc9e, d00d, d43d, ecaade2017_214u, 393e, 0af7, ecaade2016_mrtn66, 2564, 6980, 0bfe, acb3, 948b, 5aae, 29e0, 2f74, 0d37, dcb6, 971b, 39a0, 3a27, acadia14_43x, acadia14_671o, c40e, 7c7d, 6a23, 302c, 773e, acadia17_608z, dcd0, 6db9, acadia17_81n, df64, 90b0, db6e, sigradi2013_342t, caadria2017_029l10, ecaade2016_208r53, cbfe, 6c2a, sigradi2013_155l, caadria2015_084d13, sigradi2016_637t, 5db5, c1c0, 1c45, 9b4f, ecaade2017_254jj, 0073, 9bf6, ascaad2016_038l14, 6bfd, a03c, sigradi2016_392xx, caadria2016_767v32, ascaad2014_012d6, 2b14, b158, 8be2, ecaade2016_ws-dleadf68, a0fc, ijac201412403v5, sigradi2013_400n, 8370, 8793, b8e4, 65e5, c48e, 0307, 9cc3, 8f13, 5abf, acadia14_473as, 54c6, 5f61, a313, b378, ec3a, 577d, e379, ecaade2017_172hh, ecaade2014_014f3, d673, 3bd1, 955b, 66a0, acadia14projects_291e, 740a, 9122, ijac201614204d10, d5b5, 5a58, 7ab1, ecaade2014_149d35, acadia14_487f, acadia15_431p18, 5301, 4606, c3af, d5ec, f4e2, 8539, b46a, 3e9d, 7afb, 9f38, 0f47, bdfa, ab21, e070, a3a0, f97e, 100e, acadia14_479av, 06ca, 6b94, ijac201412204y2, 1ca2, ijac201513201s5, 42e0, 4ba4, 611a, 5f0d, cd25, a4f2, a175, e653, c2f9, caadria2015_124j20, ecaade2015_248i56, 3362, b721, ecaade2015_221v48, acadia16_88w6, 73fa, 7ae1, 98f7, b16c, caa4, 79fe, e220, adb0, fac6, ac9b, 83d2, 471d, 887d, ijac201614105z5, cfe4, fae6, 4841, a615, 1d8c, 9120, b0a3, 4ecb, 147e, 8dbb, 7a5d, d149, db18, 9f17, 6367, 86a3, 0446, d651, cfbf, c497, ecaade2017_140bb, b60b, f850, ed39, d926, acadia14projects_301f, 22ec, sigradi2014_345u9, 291c, 6e26, 1e91, acadia16_12g2, 0bc1, ecaade2015_284l61, 849e, 1224, ecaade2016_068y17, 41c8, b765, 1e8d, 75ea, 2172, 73d8, 3480, acadia14_237az, be20, 8bd9, caadria2017_104w27, ecaade2017_264c, 0300, caadria2017_057s19, c658, caadria2015_073e10, cc6f, 8732, ijac201513101n1, sigradi2015_8.334t15, ecaade2017_291cc, ijac201614101i1, acadia14projects_691ay, 2cd4, de68, 5cab, ecb3, f8e0, 0a50, caadria2017_096l26, e929, 7558, 4feb, 8cc6, acadia14projects_627ak, 9dad, ecaade2014_196b51, 99ca, 4f51, caadria2017_056a19, ec70, e623, acadia14projects_117az, 080b, 22cc, ecaade2015_185n39, 395d, dd94, ecaade2015_237i54, 73d1, ecaade2016_140z39, ec8d, ecaade2015_87v17, 9020, acadia15_371a16, 7cd3, a46f, e613, 8597, ecaade2017_269rr, 691d, ecaade2016_126m34, b3b7, e2b0, 2b85, 1271, 59f5, f6c6, ecaade2014_204t52, 042f, 9371, ecaade2015_170x35, e564, 7dca, a0c9, acadia17_163cc, ecaade2014_015x3, 2f06, 2fa0, c0c6, 5ab5, b021, acadia14projects_365ak, d95a, c616, 90e7, acadia16_470c27, 3876, 8090, eb45, cf04, ab4d, e55f, b97a, 2e28, 1bef, 93b2, sigradi2016_732i, sigradi2014_041i3, d1d0, sigradi2016_816yy, 3cab, 6d68, 8e65, b0ff, 843b, c081, 4c1f, ae13, fe4b, 4a27, 0e14, 9694, c074, 3d0d, 2c69, 3606, 14da, caadria2017_132t35, ecaade2017_052ss, acadia16_382p23, 01db, f983, 5306, 658e, c657, 48b0, ecaade2017_122vv, ecaade2016_ws-foldingu68, 7eeb, a373, 18b9, 05df, acadia17_316pp, 8f60, ecaade2015_82a16, acadia14projects_219b, 7bd0, 0915, acadia14_339ap, 5fe1, 0b84, ecaade2017_152jj, 1c7f, d72c, a860, 7810, 5d3d, 9aab, f074, acadia14projects_619av, ecd2, c0b3, ascaad2014_017m1, c1df, 1bfe, bcfa, 95af, a874, a9b3, 9c1e, acadia14projects_237av, 3cf2, ascaad2014_017o9, 8752, 325b, a914, acadia17_560p, 0f08, ecaade2017_023q, 67e5, d88e, b9db, 1575, 94b9, 3357, 3e21, 1328, 9bc6, sigradi2015_4.219e7, 2e9d, e3b7, 09a8, 87a1, c637, 04f0, ecaade2017_094m, sigradi2015_10.307y20, 01e1, 46bc, 7233, 9d42, ecaade2014_151b36, f817, 4e0e, caadria2016_003b1, 621d, 5021, ecaade2016_120h33, sigradi2013_112d, e42a, 150a, be51, 78d8, acadia14projects_627ay, 1be9, 59d6, caadria2016_851r35, a34e, ecaade2014_233l60, 0e24, 048e, 312e, e349, a044, 3022, bfce, 5a3f, 07ca, f0fb, acadia14projects_539a, acadia15_185s7, 2657, 4cab, ecaade2017_079v, 18a3, 5635, ecaade2016_096o26, 18d7, 02ea, 463e, c68a, 3813, ecaade2014_239w61, 9fdd, ascaad2014_024h5, e9e5, 2494, 9249, 773d, 88e5, 90a1, 9b7e, 509f, cfb3, sigradi2016_695n, ecaade2016_132k37, 797e, ecaade2016_243e65, 50b6, c383, 7dd7, 870c, b3dd, 12e0, d8d2, 6254, ed3f, 4e72, 4f9c, 4f79, fd8e, b76a, 9dce, 4d13, b35b, 9e47, d143, acadia17_189kk, 4df1, 8857, 081d, ecaade2017_046h, 7bdb, 4568, 2741, 4a50, a72a, 05da, acadia17_89t, 898c, d818, 795b, ca8e, caadria2016_497b21, bde7, 06b0, 2311, caadria2017_145a38, cbe5, ecaade2016_190o50, ecaade2016_048y13, e378, b5e5, a8b4, 0a2b, acadia14projects_317x, 2c59, b00e, sigradi2013_387d, 233e, ijac201412404x7, 811a, ecaade2014_163g40, acadia14projects_291av, 3405, c567, ijac201412408x2, 0542, 94f4, b14c, 4add, af0b, b58e, ecaade2017_028n, f165, 0a08, 8ae5, a2ff, acadia17_237jj, b092, 7b93, caadria2015_119c19, ascaad2014_004d2, c3a7, caadria2017_145u37, 8e1c, acadia14_389e, cc1e, ijac201412301t6, 0b10, 61fc, ecaade2016_223n58, 9c61, 2007, ecaade2014_133l29, e7be, 3284, 9191, 6a45, 419a, 8eee, acadia16_344i21, b69d, ecaade2016_007g2, e009, 5df9, de2c, 4367, c623, 5dce, ecaade2014_144z32, f5fa, ijac201614404b3, 26b9, 68e9, 89ca, ecaade2014_169k42, f631, 67f3, bd7a, 74ed, 78d9, sigradi2015_3.65t2, ab38, 72e9, ecaade2017_215d, 03ee, 19ff, 143c, e181, f498, 1a7a, c2b0, acadia16_470n27, 4248, 4aa7, acadia15_195e8, fb44, 9c46, 83ad, 785a, a0bd, da6e, f45d, c506, 1e8b, ca53, 247b, ecaade2017_163i, 55d7, ecaade2015_279y60, b5fc, 0757, a2cd, acadia14_661i, 59cc, 21fc, d758, e0d0, d0bf, acadia16_174d12, sigradi2016_636n, 4dd4, 238f, 3f41, sigradi2015_10.309m22, ecaade2016_162y44, b78c, 1d00, 821a, 72c7, 54fb, 2806, ecaade2014_057o14, 0716, ac95, 3189, 3b96, ecaade2017_011ii, ecaade2015_144i31, 5c1a, 1114, cf94, aa61, e3da, c16c, 82da, a62b, d185, e199, 3454, 2447, 235c, 31c8, b1e0, 74a9, acadia16_140o10, ecaade2017_098kk, 731a, ecaade2015_83f16, 5391, fcd9, ecaade2015_329m71, 5dda, f36a, cf9c, a300, 5496, ecaade2017_054ff, 1dd3, 0733, 9182, ecaade2015_297e65, 4d88, aa1e, ae80, ecaade2015_314j68, ecaade2017_039e, 547a, 7916, acadia14projects_609au, 70d0, 32e1, 760f, 4678, 4744, 16d6, ijac201614305h3, caadria2016_045f3, e09c, ec86, f3d6, 8ed2, 5bc2, 069e, 5d21, dce7, 4a36, 6fd4, ff45, ecaade2017_174c, 5a94, abeb, acadia14_291i, 62ab, a82c, 6942, 0b24, acadia17_413aa, 535a, caadria2015_081n12, f89b, 3f43, c01f, b5c5, 284b, 6ab7, 7e90, 4c12, ecaade2017_108x, 2856, 072c, 781d, sigradi2015_13.316c29, ecaade2017_257oo, ea4a, 04bd, d1d2, 25a9, caadria2017_027s9, 14c4, 2c37, ecaade2017_175o, 8f40, b714, 77a9, sigradi2014_345j9, 15da, 8852, d875, 84dd, 03fd, b2d8, 3005, 3af1, acadia16_34e3, a9ba, b107, e184, ecaade2014_042l10, 007b, 9953, 3f96, 714f, d947, 46fa, caadria2016_229a11, 11c2, 890b, edac, fc71, 3643, sigradi2016_777ee, a71c, d21d, 8a62, 7a40, ecaade2014_035b9, 710d, d51d, 9217, dcdc, sigradi2016_814l, ecaade2013r_004e4, caadria2017_017l7, ecaade2017_006uu, e6d8, 3450, a77d, sigradi2015_10.307i21, d444, 107b, d036, sigradi2014_244i9, 50b4, sigradi2013_205h, ae78, acadia14_435at, 580c, 12b5, aa67, ecaade2014_152g36, acadia17_520n, a2a8, 97d0, 42e8, 8254, 44c3, a51f, ijac201412304y9, 37e8, 1a13, 2315, 5f91, 7dce, ecaade2017_198ww, ecaade2014_084o19, 448e, ecaade2016_040a11, c35e, ascaad2016_020u7, 2d2a, caadria2015_064s7, 3745, b80b, 9aaa, a0f6, acadia17_169ww, 2090, c2ac, ac0d, acadia14_479j, c941, c8b5, 678c, 24f9, 905b, 4c54, 23ff, ijac201412402i4, sigradi2014_015c1, 47d1, 5ec0, acadia14projects_43ai, caadria2015_072t9, ecaade2016_224t59, f3f5, 3fe9, f994, 19de, 57a7, c361, 4611, ecaade2016_058v14, 15f5, caadria2017_048s15, 06ec, 04ba, 5590, ecaade2017_228z, 4138, 0979, ca58, 03f8, a754, aec2, acadia14_43at, 6014, 2023, ec4d, acadia16_260f16, acadia14_463av, 1b1e, 3cd6, ijac201614407e5, 1f87, 488b, f269, c852, f644, b846, ascaad2016_015o6, b215, 8cbb, 0fcb, ccc5, 2d68, acadia17_282mm, ecaade2017_291g, f392, f855, db84, acadia17_89o, 0f9e, 1a5c, 76f4, 07bb, b775, 69f3, e209, b990, e398, 3760, ecaade2015_178j38, 851d, 7f65, 6ce7, 6b23, 213c, 77ff, d1f5, 1a7b, 8bf1, acadia16_98i7, acadia17_473ss, sigradi2015_3.212k4, 6dc9, defa, sigradi2015_12.215t27, 3c04, sigradi2013_393n, d641, acadia14_445ac, aef3, ijac201513102l2, b062, 45f4, ecaade2014_010k1, sigradi2013_347o, caadria2016_651a28, a49c, cec4, 0413, f832, ecaade2017_291aa, 5473, 881c, 0042, fa44, 2a87, caadria2016_611l26, 76c7, 5a0d, sigradi2016_383jj, f9da, f3f2, ce72, 1d29, 5255, 7d4a, 914d, 3006, ijac201513105l4, 2aea, 3bfd, sigradi2014_212k7, a476, ecaade2017_164u, 33dd, caadria2015_213b33, 4cb9, b3c8, acadia14projects_189aw, acadia14projects_177y, acadia14_43ap, 75fa, a92f, 0c3e, 40c7, 30f7, cf72, 3754, 9393, 5c2d, caadria2016_755o32, cfb2, 000c, caadria2015_010y1, 983c, c597, 2c7c, cd5f, 2b0a, 7fc1, d27d, a95c, 626d, 446d, 5947, 3f88, 270c, caadria2017_002n1, f260, 00bc, ecaade2016_057o14, ijac201614103t3, caadria2015_126t20, 2d31, d678, 563d, cb0f, 0462, f9a9, dd9c, ecaade2016_222u57, 76ea, 05d4, e176, ecaade2017_184pp, d1e8, 7d83, 0cc3, 3ffa, 4ceb, 9d29, 8266, acadia15_431n18, 6676, ecaade2015_152s31, 2292, e156, f322, ecaade2017_048q, 0d21, 7c7f, 8792, 1ea4, 0b05, e08d, a06a, 3d99, 4eb0, ac52, sigradi2013_359h, 6134, 7139, 3d7d, e591, 452d, 4869, b7f2, ijac201614302x1, sigradi2016_381p, b087, 3753, ecaade2014_224p57, c435, a72f, 1b80, 463d, cbba, ecaade2017_122ss, 48a2, 2fce, c391, 03a8, a2d4, 863e, 3720, 0928, sigradi2016_801y, 8b3e, abcc, c7c7, ecaade2014_224p56, ijac201412408v2, 2c29, 5fc2, caadria2016_271x11, ecaade2016_158r43, eb4b, ecaade2014_121z27, sigradi2014_186g6, 63c4, ecaade2017_051w, ascaad2016_007l3, 1433, 5ec1, 7ac8, 020f, acadia16_12y1, f50f, acadia14_681av, eaf6, ecaade2015_138e28, 03df, 1ecb, caadria2015_162y24, ascaad2014_033f1, 4ff3, d2bc, 5049, 2bc1, 7a59, 8048, 40d5, ecaade2017_148a, 031c, ecaade2014_143t32, 51ef, a223, 63fb, 7458, 9ec4, caadria2015_105g16, 0108, 2857, 93d0, 5e46, sigradi2013_117z, 6b5a, f480, 171d, f45b, acadia17_678ll, ascaad2014_028v7, b760, ecaade2016_238l63, 659b, 4240, ad17, ijac201412403o5, e7ce, bda2, ecaade2014_163f40, 2ca0, acadia15_185t7, acadia14projects_291ak, 53ea, 1bc1, 45b9, 9e35, acadia16_24r2, ecaade2016_063s15, acadia17_162t, 06b2, 4933, 4115, a771, 4fda, 8b26, 9325, 90f8, 56a5, ecaade2014_112m26, ec38, 1dea, caadria2017_124u32, 8cf5, 37b5, sigradi2015_8.186j12, 8f3e, a99f, 9a7a, 2fbc, 6ac5, 2c63, acadia14projects_637ae, sigradi2016_510yy, 1483, 3b22, afe9, ecaade2014_057c14, sigradi2016_752tt, 0198, 6fac, d321, d11f, 93e5, sigradi2013_101, 7019, 1ce6, 2272, c755, a733, 4401, 903f, c8fa, 1eeb, 42b7, ecaade2017_083mm, ed65, ijac201513201b6, 3335, ascaad2014_014r7, b621, 1a50, 5395, 6499, f5e6, c318, e8e3, 1ecd, de43, caadria2015_156k24, ecaade2015_92v18, 94b6, 79e5, caadria2017_095g26, 0919, acadia15_95b3, 0a9f, b3a6, 8c8b, 8203, 3e13, sigradi2016_387vv, ecaade2013r_019e10, acadia15_203m8, feb1, ec46, 4dd7, caadria2017_046k14, acadia14projects_517m, dd8b, ijac201614405i3, af98, a83c, acadia17_169a, sigradi2015_sp_12.402v31, a536, 9d8a, acadia14projects_565i, f49a, sigradi2016_483ii, 6f36, 1227, 9502, ecaade2017_210u, ecaade2015_285f62, ecaade2013r_002b2, 847c, 20e0, 1b5e, 299a, 75e6, 58db, 56f0, ijac201614405z3, sigradi2016_515h, 59e6, c938, fc96, f1c2, ecaade2016_198u52, 85f2, ecaade2015_230j52, 39ab, ecaade2015_61b12, 092b, e7a7, caadria2015_030g4, 230c, sigradi2016_732d, ijac201412404a8, f319, 5a4c, 330e, 9106, ecaade2016_tkod67, 4062, 4e25, acadia14projects_281aa, ce26, 2b38, afc4, ijac201614306c4, acadia17_316oo, 669a, ecaade2014_104v23, adf8, f1f4, 2815, 27f2, c727, acadia14projects_145k, 92e6, 90b5, 8e40, acadia17_608ee, d8ae, a922, 12c1, 6c8a, ede4, 0e5e, acadia16_372k23, da32, 5c60, f97a, ecaade2015_180b39, 2033, ea2e, acadia17_358y, ecaade2017_277mm, acadia17_678uu, 19d7, acadia17_455cc, ecaade2014_072d18, af02, bb40, f8fe, 009d, b6cd, 5a11, 1b1c, acadia14_219ax, acadia15_451n19, acadia15_323y12, ecaade2017_003d, f4c6, 6c29, acadia14_229m, 5226, 8ee9, 5236, c055, acadia15_311j12, 352c, e133, 2e19, ecaade2015_217v47, c82e, ecaade2015_127x24, 21de, 087f, d797, d7fd, 8a2a, 2919, c3ad, 57f3, 7186, acadia14projects_135l, 212c, 2f07, ascaad2014_005y2, 20f8, 9cfb, acadia14projects_589d, acadia14projects_365ae, 1165, 96bd, ead4, 2d4a, 7231, 7d69, ae39, c2f0, 6eec, ecaade2015_336y72, b6eb, 5b2b, 094d, ecaade2015_320n70, 332e, 19ee, sigradi2014_132t1, e65f, abc8, acadia15_110f4, 4179, 8d55, 6af3, 3b37, 1f57, sigradi2013_208l, ascaad2014_029u8, 1212, ijac201614204j9, b71c, c932, ca59, ffab, f083, 2fb1, 1332, caadria2017_142r37, ddb5, 7d8f, 7517, 3a64, ffeb, a9ad, b08d, 8b0a, 3e4a, caadria2017_016n6, 700b, a7f1, ascaad2016_016s6, 95db, ecaade2017_199ii, 8c19, caadria2016_187y8, b7f9, 7994, 3420, 93d6, 29fb, a5fd, 278b, 9c3d, 8639, a8f9, acadia14_375h, 8937, cc51, 2a2f, acadia17_257e, 8f31, 4543, caadria2017_016f7, 68cb, 10df, 0b00, 1584, 5141, 4ca9, f9fe, c89a, 39ae, a17b, ascaad2014_009f5, sigradi2013_330b, 2325, caadria2015_185i27, 11be, d596, 9d09, 8532, cd72, 5b6d, b48b, 5aab, 81a7, 9faf, 17b2, 0eb1, a20c, 5006, ecaade2017_271k, acadia15_443b19, sigradi2014_186y5, d93e, ijac201614207s11, 82ea, ed6c, ecaade2017_243ee, 54ac, f674, 0596, 9da5, 91c1, 6c9b, f8f0, 6074, a130, 1ab6, 43de, ecaade2015_118t23, ecaade2017_066v, 3799, e1b5, 9883, acadia14projects_111f, ascaad2014_019k3, f6aa, caadria2015_208m31, 2476, 47ba, c449, 6292, 57ed, 732d, ecaade2014_180b45, 719b, 9fd5, 0927, 9c41, ecaade2016_241e64, sigradi2016_383kk, abe0, ijac201412206u4, sigradi2015_10.307w20, 2339, c22d, d139, d165, ascaad2016_044z17, 8edd, afe5, 334d, ecaade2015_215n47, a394, 59ee, d8fc, 3ba7, 8d49, 322b, 64bb, 41ea, 9cce, af9f, acadia16_488w28, ecaade2015_314d68, 25c4, 8224, 7732, 969e, 45b7, 7f32, 8653, a98a, ascaad2014_014h7, e81d, eb38, 9a1d, 3103, be7e, 5a33, f33b, ecaade2016_158t43, 5e84, a3c6, 38b4, d3fd, 7e7e, 5454, caadria2015_233e35, caadria2015_178y26, 558f, sigradi2016_817c, 953c, 590f, b05b, ecaade2016_094p25, sigradi2014_201h7, 0e25, 0b62, ecaade2016_033h9, dee6, ecaade2014_016d4, 7ccd, 6e75, sigradi2015_3.345v5, caadria2017_016v6, 934b, a444, 3004, ecaade2014_014v2, c94f, d86c, f1ba, d7b2, 1dbb, sigradi2016_490kk, 21e0, d8de, 5ab3, f75f, fcf1, ijac201412305e2, e8b1, caadria2015_206l30, ddeb, 8bde, 06c0, aa94, b268, c626, ecaade2015_86p17, 5bb6, ecaade2017_076ee, e30a, acadia15_203g8, 168e, sigradi2016_417nn, 8dda, 39c1, b7d3, ba0b, 48cd, 69c8, 5bda, sigradi2014_345f10, 19f2, 5582, 7747, 4375, 9562, sigradi2016_710ff, a984, 5d45, 0a52, fa9c, ef75, d369, b79e, 5ef8, 5a6f, 6a68, 2f44, 91c4, 44d8, 6aad, dff9, 1542, acadia14_445ab, 4a59, ecaade2017_ws-archiedubb, 0edb, 306a, e4dd, acadia14projects_435av, 8f32, 873a, ecaade2017_309mm, ijac201412403l7, caadria2016_301u13, f04d, f596, ad1d, 32cf, ijac201614307k4, 01be, acadia14_609ag, 46a7, bedf, 0249, 8871, c559, 17fc, ecaade2014_225n58, 8897, b1f5, 6e01, acadia14_699f, ascaad2016_037f14, acadia16_372g23, sigradi2013_194f, sigradi2015_8.186n12, 141d, c0e2, e320, 75e4, 7de6, 4ad7, sigradi2014_037y2, ccb4, aa73, 72ae, 3056, 616e, 8182, 9aeb, sigradi2015_4.219k7, 422e, 6fcf, 042b, 5156, 9258, 7d6f, ecaade2015_170m35, 57bb, afe7, c7ee, b459, sigradi2016_801u, 5c2a, 36d7, da85, 61c1, db39, e75d, 00b8, 1c52, 45f8, 698a, 3752, acadia17_100r, sigradi2014_132j1, ijac201412205h4, 2471, ecaade2016_139c39, 3c85, e51a, 0fd7, 9811, 92a8, e587, caadria2017_023h9, ecaade2014_146s33, acadia17_90kk, 4470, 6a0d, 76dd, 6fe1, afb8, 4419, 7d77, sigradi2015_10.7h18, 4516, 7af4, c05f, 6886, ijac201412202s1, d7c4, 38aa, d458, 3c9e, d1bf, 66fb, 3387, sigradi2013_243e, 84ec, bcee, 26a4, 3be6, 1d5a, 41e4, acadia17_358jj, 7261, 2af4, f142, a86a, eb91, 0eb8, ecaade2014_050d12, ec8b, 4f9d, ce83, acadia14_291ax, e6c9, c552, ecaade2015_82z15, b818, 2a75, ecaade2014_011f2, 91c2, 984c, 95d7, b790, ecaade2015_248m56, e214, 515c, 00a6, ecaade2015_195h41, d4f0, 99f7, 24d8, 7798, fd6d, 3081, 9b8a, 6f25, 81e9, 3c79, 1d02, bf09, 0a65, 3898, caadria2016_851y35, a8a2, 934c, 6406, fdb7, 834c, acadia17_678x, a78e, 028f, 8b6c, acadia14projects_291al, a055, caadria2017_142n37, 6a8d, 5270, 8015, sigradi2016_522x, d263, d225, d952, ca3e, d145, ecaade2015_84z16, sigradi2013_238, 4de7, caadria2015_014k2, 407b, acadia17_678pp, ecaade2015_246x55, daca, ecaade2015_35a7, 7301, 6628, bb32, acadia14projects_267n, ecaade2014_044i11, f315, 3b8a, 8980, ecaade2017_215b, 0258, ecaade2015_64b13, 7df6, 7ed9, 5ae9, 57fc, d6eb, ecaade2016_118m31, 5aca, 1f49, 60d4, 47a7, acadia17_230f, e4b8, 8a83, 0a85, 356d, 8c73, 3224, dce5, f9f6, ab6d, ecaade2015_285n62, e93d, afdf, acadia17_91a, d306, 2cc0, 2a0d, ecaade2016_111r30, e35c, fc1b, a1ad, 90bc, caadria2017_145y37, 086d, 127a, ecaade2014_225h58, ecaade2015_72v13, db21, 1135, de54, 8423, 8986, 2504, 519f, db67, ecaade2017_220rr, 4579, a3cc, acadia16_34g3, c22c, ecaade2017_201f, ascaad2016_050b21, caadria2015_108v16, 116c, 4af0, f7cb, 7034, 945f, 0805, acadia16_140t10, caadria2016_125o5, 87c5, cae4, sigradi2015_6.42p7, ascaad2016_011f5, 707b, ecaade2014_086o20, fe79, ecaade2016_111s30, ecaade2016_191j51, ecaade2017_jgor, 64f7, 2763, e7b4, 041c, acadia17_678bb, acadia16_270w16, 25dc, 3939, sigradi2015_12.215p27, 2d5b, ecaade2015_318o69, a600, fd76, 4497, 9895, 6a9d, eb66, 6eba, 7e60, 1651, 196f, b3b9, b583, e894, ecaade2016_198v52, 5807, caadria2017_127c34, 0f00, f8f1, dfe7, 6d2d, caadria2016_745y31, ecaade2016_223m59, 59fd, 1362, ea23, acadia14_389d, c545, sigradi2016_732g, 849c, aabd, sigradi2015_9.270h17, f82b, acadia14projects_453j, f3b1, ebd5, f208, b015, 25b3, 740f, e1c5, 1f7b, 43d5, a5d0, 1534, 9bbc, 37e2, 5dd5, acadia14_63b, ecaade2017_014yy, 271b, f401, c7c5, afa4, acadia17_90bb, bf38, 93b4, 1329, f2f3, 11c9, acadia17_435ww, 8d1a, 1da0, c8e2, 08ad, ed73, 5d31, 55b9, af6a, acadia14_199ap, 7c01, ecaade2017_046e, e122, 64f9, caadria2017_096z26, e606, 6faa, 10d1, ecaade2014_237v60, d245, ecaade2015_33i6, c59e, f696, e9bc, fffd, 40f0, aae9, 999a, 638b, 100b, 173d, cf8b, ijac201614307f4, 1a7d, acadia14_177x, bb5f, acadia14projects_81l, 89e9, d997, abb3, ecaade2017_032g, caadria2016_457l19, 2fbe, 4ab4, 9432, ed5e, 936d, ce19, d1fd, ecaade2014_173t42, 58e3, a4b7, 1d11, 1748, 27ec, acadia15_47j1, adef, 67c2, 7797, 2907, f634, 4908, 9859, 2ce3, b44f, 7b5a, ecaade2014_092d22, ecaade2015_247g56, 6c83, c02b, cbb9, acadia14_43ai, ecaade2016_098w26, 7189, 5729, acadia16_12i2, e07a, sigradi2016_816ww, 8578, 0ce7, eb69, sigradi2016_561ee, ecaade2017_164s, acadia17_608jj, acadia17_648z, ecaade2015_127b25, 2c46, 7440, sigradi2016_515f, e6ec, acadia14_177ah, 68ee, 1d14, 904a, 2fb9, 497f, f8df, cb3b, 6417, 7355, c0f7, 6132, a924, e0c1, acadia14_75a, 9ddd, 541d, 5d05, cd51, sigradi2013_32n, 2f87, 1bc4, 8696, e7e5, b416, sigradi2015_9.347m17, sigradi2014_213o7, 94cc, 4c35, 04ed, 44e4, 08e2, ad32, 38c4, 7f73, 6db8, ascaad2014_013z6, sigradi2016_367yy, ascaad2014_014a8, a4f7, d3ba, 8179, 76ed, 6897, sigradi2016_387zz, ad0c, ecaade2017_253n, ecaade2016_108z29, ecaade2016_046r12, afa3, d37b, 0d6c, acadia14_523ao, bbe1, 3cfc, 4061, 2df2, 5da7, ecaade2015_332r71, a610, 97f3, ed7d, 7836, ijac201412405r8, ecaade2015_227t50, adf4, d618, 9c86, 3a3f, a660, ecaade2016_113b31, 8c4c, b5cf, c9b9, 58d1, ecaade2015_284z61, 1c26, f991, ecaade2017_089v, 8485, 3dbb, f7d0, 4045, 550c, 26cc, sigradi2014_052o5, 257c, caadria2016_013e2, 71f6, 221a, 9369, a7ee, 4ee2, 08ea, 3b02, 5845, sigradi2015_sp_4.275t29, cdd4, 778f, e52e, d78e, 4846, b79b, caadria2016_683g29, 95fe, 1873, 5be7, bb37, a548, 5f06, 9211, ecaade2016_026v7, fa1f, ecaade2014_163c40, b121, 174b, ijac201614401h1, 9e15, f8d8, ad95, acadia17_90aa, 0c37, 51a8, e860, 67df, sigradi2014_192o6, b576, cb10, 7931, b788, e7b9, 20b7, e82c, 0a76, a9db, acadia16_332w19, 22c9, d6b1, 2341, ecaade2017_097dd, caadria2016_259r11, caadria2015_137m22, 6479, sigradi2016_807nn, 53a1, ecaade2016_002d1, a5f4, 5ca2, ecaade2017_072h, d1a3, 2412, acadia17_257b, 4dd8, 99fb, 5057, 31e1, ecaade2015_53s8, 5204, a6dd, 7be2, caadria2017_122t31, e00c, a68b, 8626, 4d99, f8ae, sigradi2015_11.8i23, a5eb, ecaade2017_019a, 99f5, dceb, 9d6d, 16ca, ascaad2014_013u6, bb14, 9f4e, 31b1, 90ad, c0fe, d71f, eaaf, e27d, sigradi2014_082t7, 2162, 510b, acadia14projects_33ag, 6b78, acadia16_98h7, 385d, d267, ecaade2015_205w44, 793d, 82fc, 9c42, b0bd, dc1d, c496, cb80, c08d, ecaade2014_052x12, 64e9, 6dd1, be5c, sigradi2013_330f, eff2, 066e, 7097, 8706, ecaade2015_230i52, 3474, 1420, 6d96, 087d, acadia16_34f3, acadia15_211v8, ecaade2015_193i40, 826b, 383d, a58d, b1c2, 1124, 53cc, b22d, 1025, 8c64, sigradi2013_261, a826, caadria2015_108r16, c10c, ecaade2015_333m72, 3c5f, 5470, db7c, caadria2017_132j35, 2e73, b596, af71, 18a2, 0851, 07d5, ecaade2017_163g, f8a4, 80f5, e3fa, dd8f, 6661, sigradi2014_213p7, e6e8, 562f, 2346, caadria2017_067k21, 3204, 8620, ecaade2015_284j61, 7cfe, acadia15_333b14, e7f1, 6b3a, 8556, df4c, 202b, 9c4a, 72a2, a52a, 62f0, c098, caadria2015_150c24, 44b4, 4968, sigradi2014_329x6, 9e70, 3ad4, ijac201614105f5, bb67, ead1, d2e8, 95f4, 03fa, b81b, f542, ecaade2014_023m6, acadia14projects_135i, 1457, 9179, 5200, 4562, a0d8, a1d9, sigradi2014_132y1, c721, 0383, 4874, 6a74, 4faa, f4e7, 6c7b, ecaade2015_53x8, 5f8b, d04a, 16fe, 39bf, 1e4a, cedb, 1349, ecaade2015_284n61, 39cd, bc14, dd48, caadria2017_080j24, ecaade2014_055a14, e360, 08c3, 9418, ecaade2017_288x, 7c75, 64a7, 1157, 3fef, ecaade2013r_006s4, ascaad2014_014d8, 57fd, 5c38, caadria2016_333z14, 7bef, 058a, caadria2015_069t8, 50d4, 3f8e, ecaade2016_130b37, 2843, caadria2015_086h13, a663, 815b, 7ade, 90d0, caadria2016_487h20, 3666, 5bd2, 0450, caadria2017_104t27, caadria2016_187e9, 46ab, acadia14_153ar, 41cf, bf77, 67fe, acadia14_135x, ecaade2016_071t18, c5f6, acadia14_317aa, 89df, acadia17_26a, caadria2016_445w18, a885, caadria2016_663p28, sigradi2014_108d9, 7af5, 30f4, fb39, 3f34, b4c0, 8ada, ijac201412408r2, acadia14_91r, ee87, caadria2017_136p36, 5c37, 4a2c, b64b, 58f5, b4c3, e40e, b63b, sigradi2013_405, 904f, sigradi2013_41r, sigradi2015_12.259b28, f2ea, e5a2, 03d8, 3abf, e98c, d3c2, ca16, 50dd, acadia15_371d16, 74ba, 44f3, 1a47, ffb2, 5228, 7124, ecaade2016_043y11, 3e19, 4f5d, 33f9, d3c5, 1d9e, f661, 64a2, 0d1d, 1a36, e486, 32f7, 86ab, 4e67, 9318, 67b2, 30e0, d26f, 208a, acadia14projects_43al, 536e, c747, acadia17_637qq, acadia17_71ww, ab87, 5f45, bca6, 71b1, sigradi2015_3.11g2, da37, ecaade2017_098jj, sigradi2015_12.19a27, 5bea, ecaade2016_ws-dheritager67, acc6, ecaade2013r_003u2, 6d2c, cd90, caadria2015_226p34, b463, 8d17, 752d, 17eb, acadia14projects_691au, e660, 3959, 424c, ecaade2017_105ww, d36a, 5088, 7a7d, 0c32, 3118, 002b, ecaade2014_156g38, 0f5c, a1df, feec, acadia14projects_153b, 91b2, ecaade2016_167w47, 59e2, 5176, 97c7, sigradi2016_420pp, d066, 9949, f262, 88be, 6200, b091, dc4e, f546, b01e, 6e66, 1c46, 6e93, 324a, f1be, b90b, ecaade2015_284h61, ijac201412301o6, ijac201412405b9, 3307, acadia17_258t, sigradi2014_329a7, 44dc, ecaade2014_157f39, b82c, 2e4e, ijac201614208h13, 2df9, 6de3, c519, bc3f, 9089, 9328, e0ea, 7042, 3699, ecaade2016_139a39, 70aa, 20aa, 2938, 5750, b96c, 537a, 0b56, 7a2a, 8d09, 7f71, 75c6, 9bda, 23cf, acadia17_201f, b42e, 8f95, 57cb, f736, 6dca, 3c45, 57e8, 0175, 31cb, 2eb7, adb4, 20b4, d6ec, 6792, 086a, d01a, 8d53, 5d0a, acadia16_206k13, caadria2015_087s13, 58fe, 5f68, ecaade2017_291k, 9641, d5fd, d569, d48a, ef63, e0b5, 57e4, ascaad2016_011i5, 4ce3, 8ef8, ascaad2014_019x2, ef0b, ecaade2015_83r16, 2746, 93f1, c6f7, e0be, 70f0, 81f9, 2e11, 3ea2, 58b6, a7c0, a9f0, fc91, 9853, ecaade2016_127g35, 3db9, f100, c18e, ascaad2016_035z13, sigradi2015_10.267p20, 0fa4, 8b66, 3e4b, 3281, 7853, 3529, ab95, ecaade2017_029r, 69dc, 25e6, 35f5, sigradi2014_128z9, e7ec, caadria2017_123e32, 55c5, 2697, 3686, sigradi2013_117h, caadria2016_105g5, sigradi2015_3.65p2, 2530, 5e12, acadia14_579c, acadia17_296x, c970, 6c77, 2583, 03c9, fd1a, 0ede, 22da, f090, 014d, 1c21, sigradi2016_778rr, 523b, 2355, b0ac, d3c9, f781, e108, 9e99, 9478, 8931, cc75, caadria2015_150y23, d562, 3f6e, f2a9, f4a2, 53b2, 71b5, 03d2, c95b, 67fd, acadia17_189tt, 3948, 90e3, 70be, caadria2015_210i32, b42d, daa9, 0962, 76cc, acadia17_637xx, 5d60, ijac201614403i2, ecaade2016_129x35, acadia14projects_479w, 777d, ec4f, 2c72, dfab, 28a0, ea51, 1166, 0c9b, c6f4, d485, 608a, caadria2017_163w40, 806b, acadia14_281y, 1062, 9c53, 2b6b, 6986, 14e1, 465f, acadia14_339al, f730, c913, d61a, bb73, ecaade2017_039c, 75e7, 9296, 15d5, 33ad, aedd, 5c76, c225, acadia14_427am, ecaade2017_011hh, 681b, 372a, 53fd, acadia17_678ww, 2da0, 3014, caadria2015_004f1, 7587, 0030, 2a92, e7db, ad53, acadia17_473e, 9e93, sigradi2016_815oo, 53f6, acadia14_375ay, ijac201614405k3, fdf8, 4310, sigradi2015_sp_10.16e31, a2ed, e717, ecaade2014_168d41, 39a6, 53ff, f682, 9bd9, 5702, 0c21, 757a, 3272, 56ee, d2b9, ecaade2014_237h61, sigradi2016_614v, d920, 08e5, e5d0, 64a9, f7be, 49a4, a7b3, 788b, c957, a5ff, 0c89, a6d4, caadria2017_118r30, 0414, ecaade2014_111u25, sigradi2013_414s, caadria2015_156n24, 61ed, f2db, 6955, 4035, 2b12, 70fe, 0686, dff4, 1588, 0ebc, 029d, ecaade2014_108d24, 5769, 90a0, 05ee, 3b53, 4c46, acadia17_520l, 5cbf, 161e, fbba, 3046, 4e9f, bd88, 48b6, 2aa5, 34de, e79c, 910b, 7185, d0b7, 3382, 2706, 9644, f55a, 0b4b, 1200, 7881, f6e2, ecaade2014_206o53, 4a3d, caadria2015_206u29, ascaad2016_048h20, caadria2017_048o15, 1385, sigradi2015_8.186w12, caadria2016_797o33, 0f1e, e35a, 0996, d1e7, e3a4, f789, 97f8, f1da, b246, 7edf, 3e77, acadia17_237bb, 2468, acadia14projects_435ap, 2cbd, ed86, acadia14_357ao, d7c9, e1cc, acadia16_432r25, a172, aca9, b933, ff14, sigradi2013_390a, 017b, ijac201412403s6, sigradi2016_737y, b8e9, sigradi2014_074r6, dd40, d5c8, 371f, caadria2017_003a2, caadria2017_163f41, 15c6, 2aac, cb54, 93a1, 4010, 9190, 9e01, ecaade2017_256u, 73d2, sigradi2013_400r, caadria2015_122k19, 69da, d0d6, 3e76, 746d, 1e2b, f6b5, 5076, 8616, b454, f695, e87f, f4e9, 213d, acadia16_164v11, 5608, e683, 0af5, d41d, b0d3, 703f, a713, acadia14projects_435d, 7775, caadria2017_122p31, 02a8, ba7c, 5379, caadria2015_130a22, 00e6, e74c, d8a5, 026d, ascaad2014_036w1, ijac201513104i3, 4dc8, caadria2015_102e16, a63b, sigradi2013_387v, befd, acadia17_473f, 6416, 6561, ecaade2016_ws-afuturek67, 218c, 2042, db00, 20c5, db2b, ecaade2015_169y34, 6e4b, c978, 9865, afa8, 8dd5, 83b0, ecaade2014_133z29, 4bce, 4db6, 2b16, d214, ecaade2017_138x, 380d, 7106, caadria2017_129b35, 583c, 2458, 1bfb, sigradi2014_047r4, 2821, sigradi2016_560y, eee4, 0fbe, 32d3, 4379, 0a17, d930, sigradi2013_343f, bf5f, d6c9, ecaade2015_138o28, 89bd, e47d, 889d, 30fd, ecaade2017_029u, 721c, ecaade2016_007f2, 0560, acadia16_308z18, e05c, acadia17_348g, adcb, c987, b07f, 3fda, 54fc, 3785, 2848, ijac201614208y13, sigradi2014_345w9, c069, ecaade2017_301j, caadria2017_107z28, c98a, b3b3, 7cdf, ba0d, 7ee7, 04b4, e9df, 5464, sigradi2016_801s, b2ab, 67d0, 597b, 7990, 097f, e1f3, 0f97, bd0a, b3a3, a2b6, d062, a565, ecaade2014_194v49, a4bf, d90f, ijac201614306y3, 95a4, caadria2017_163r40, cacf, 7ddc, 4559, 542c, 0061, 9bdb, 9019, 449f, ijac201412406i9, caadria2017_028a10, 1ebc, cd89, ecaade2017_027c, acadia14projects_463o, e1fa, 5db6, 9de3, e0f5, a142, caadria2015_015d3, bb8e, 17f2, 66b8, 7944, de0d, ecaade2017_019d, 22e9, 7fc6, 50e0, 465e, 0e7b, 4635, 6148, 3f52, 281b, adbf, 8a05, 0adf, 6977, 25a8, d102, sigradi2016_686ss, da29, 3746, caadria2015_078n11, caadria2015_114t18, 3d5c, ecaade2014_132h29, 777c, 7e78, ecaade2015_148l31, 903b, e506, bf0c, 329b, 6869, sigradi2014_151g3, sigradi2014_152s3, ecaade2014_155y37, 3d55, 38ae, 126f, sigradi2013_393t, 14ac, 9ab6, acadia15_81w2, bfd6, acadia17_628tt, ecaade2017_173xx, caadria2017_016z6, 6da3, 64ad, 2324, b7d9, acadia17_445r, ecaade2015_170s35, 62c9, ea89, 41f9, ecaade2017_274q, sigradi2016_659y, 3073, ecaade2013r_001n1, ascaad2014_007f4, bff5, abb7, ecaade2017_175l, fb36, c7fa, a54c, 63b0, 9362, bca1, ecaade2016_154g42, 1e69, f77b, acadia17_560t, 8665, b176, acadia14_101u, caadria2017_030v10, afc1, a168, 887e, 08bc, ijac201412304u9, 9575, 5837, 8dc9, 9341, d157, cb17, 63fe, 57e0, acadia14projects_63ac, 79df, bf9a, 05a7, 6c0b, 7825, 309c, 7272, cee3, 330f, 4a4a, e610, 16ff, 3b0c, 1ba6, ecaade2016_162f45, sigradi2016_467p, 076c, 9b53, ae10, b2eb, caadria2016_105x4, 0ea8, 7e18, ddf7, efc4, a8df, 8698, ae8a, ijac201614208k13, acadia14projects_153g, caadria2016_641p27, 3ab2, 3360, 2d13, a27d, ecaade2017_021v, caadria2017_051n17, 87fd, fefe, 493c, 59ba, b544, 6727, acadia15_137w4, 15d2, sigradi2013_158b, df47, 7a83, ecaade2015_169d35, acadia16_382u23, acadia16_184y12, 50f1, ecaade2015_116m23, 76fa, caadria2015_188v27, af4c, 62ff, ecaade2017_291q, e590, ecaade2014_016c4, 81f8, 8a89, 49e7, 1783, e6a1, 0ecc, 705c, sigradi2013_295c, 1397, b473, 1a0a, 3878, c45d, 6877, fde9, bf1f, 7cec, e21c, 2527, acadia17_162w, daa1, 3a9d, 8f73, a9bf, 0887, 82e2, 70d1, bb17, 2ffc, fb2b, 12dc, 1801, acadia17_60bb, cc1c, sigradi2016_455e, f7b6, 456a, 8440, acadia16_478z27, 297e, ecaade2017_116h, c5fc, ecaade2014_072c18, 9ea9, sigradi2016_669q, 7040, 0975, 9b46, 444d, 0c5c, 0dab, acadia14projects_301ay, 3496, 623d, abd8, 5a22, b9e3, 6a2b, f3df, 1dad, ecaade2016_075d22, sigradi2015_12.19w26, d7e7, a49e, bcae, 4976, 9a83, 079e, 8364, acadia16_280u17, ijac201513201a6, b312, acadia14projects_549o, ijac201614203p8, sigradi2013_359l, 3e8a, abdd, sigradi2014_197u6, c3e6, 7d9d, e0ad, 51fa, ecaade2015_235r53, 5b54, 724a, 8499, ascaad2014_010p5, acadia17_390hh, acadia16_402r24, 4342, 431b, 3934, b019, ecaade2014_168k41, 6656, 208f, 745f, e28f, b02e, dd75, 3ab9, 92bb, 8e59, ecaade2014_010o1, 01d2, 918e, ecaade2016_087r24, 0c63, f384, 17db, b49a, 931f, a620, ecaade2017_277cc, 0898, ijac201614207h12, acadia14projects_619al, caadria2015_208p30, 45bf, 9832, aa4f, ecaade2016_163p45, acadia17_91f, 0678, ecaade2014_121n27, d443, a3c4, ecaade2015_225n49, de30, 5a3a, sigradi2015_10.309a22, d19e, 086f, 04da, e3d8, acadia14_365ai, ecaade2017_228s, 6420, 6b4f, 96e8, 7319, ascaad2016_005f3, ijac201614203z8, acadia16_78z5, 0fc9, 4133, caadria2017_163o40, 67f1, 696d, 145d, sigradi2014_136e2, acadia14_177o, 6b5c, bd7b, ijac201412304e1, ijac201513202h6, 1265, 4768, caadria2015_181w26, dd4e, 5383, 3231, b2f9, ecaade2016_243c65, c3ca, 1a9d, d7d9, 1ee3, sigradi2015_3.201p3, 9c1d, 767b, bc58, sigradi2016_564jj, a2e7, 1612, ecaade2017_051q, caadria2016_487m20, 5be9, 6e51, 0507, 0498, 4a0b, a945, dd34, b72f, caadria2015_023y3, 3308, 89af, ascaad2014_019j2, efdc, 194a, 4122, sigradi2015_10.307k21, 7b0d, 65a5, ec75, 37d7, 394c, 714a, 85ae, 8f5c, acadia17_637b, ijac201614207w11, 7eee, c4fd, b3fa, b71d, cc55, 35b8, ecaade2017_282d, e455, 5998, 8ca5, def8, c46a, 81b0, sigradi2016_483jj, 5f7f, 1234, c98b, ecaade2016_166a47, 9133, 1e6d, fb5e, ecaade2015_64n13, a889, acadia14_339ar, f23b, 5162, 1bf7, ecaade2014_024f7, 344e, sigradi2014_276z2, 720f, caadria2015_072s9, 48c2, eab1, ecaade2017_006zz, d68b, 7f82, 8cf1, 294f, 532d, bed8, 0ec8, 70e8, 4028, caadria2017_037e12, sigradi2014_169u4, 41ed, ecaade2017_041u, 6b3c, sigradi2016_430o, acadia14_655af, b7bb, d84c, sigradi2016_590g, 3412, 7e49, sigradi2015_11.34z23, 4d48, caadria2017_040n12, ecaade2015_17k2, 434e, 8d3f, d13e, e9ae, 67bc, 569d, 2253, e69b, ab32, acadia15_161h6, ecaade2017_008g, 40d1, acadia15_123u4, ecaade2014_168z41, 6315, 1262, 0a25, b0c9, ac4f, c210, 4898, 1890, acadia16_12h1, 6c20, b91b, 4fa4, ascaad2014_035v1, 5e82, ce30, 7d63, 8fb8, 6774, fd04, ascaad2014_022p4, 1bb5, 672b, afe2, ijac201412207g5, ijac201513105j4, acadia14_627c, 74f0, 6ce4, caadria2017_003p1, acadia14_257aa, d0c1, ecaade2015_170n35, acadia17_570cc, 4dc5, 47af, 0e79, 4dcc, ecaade2016_025m7, 9b8f, ijac201412302s7, 9f14, cb29, b8b4, 4118, 6c14, 6258, 3411, 590e, cbd2, acadia14_375i, 35d5, ascaad2014_011a6, 10d3, 2ba5, 7d08, sigradi2016_381k, 04cd, ba76, 907b, 812e, 9cb7, 6afe, ascaad2014_013c7, e828, b4b7, b691, c162, 886a, 5248, caadria2016_003f1, 2bd9, 0cb1, 4fa2, 33de, b927, 272a, 7845, caadria2016_601h25, 9ab4, 3374, caadria2016_851f36, 29e5, 7939, 7523, 2f71, f11a, sigradi2015_8.186t12, d04c, a8ed, 78da, 265f, 6a5b, b199, sigradi2013_414z, bc0a, a3eb, 46f7, 56f3, 5bb5, 7e25, 4b88, e0ba, e76a, 6ff0, c624, 1b5a, fcc3, e30b, a5a3, 392e, bb97, b077, 3c75, 435d, ecaade2017_234m, 6f6f, acadia15_137a5, 07d8, 213f, e652, sigradi2016_690c, caadria2017_069w21, caadria2016_425c18, 1e90, e7a3, eb41, 69f0, 3093, 5fec, fddc, e594, 0cd4, 341c, 1796, acadia17_648rr, 15ef, 4717, c2ae, bb63, 5c5a, e422, b7ea, ecaade2015_202h44, 7e5f, acadia17_373n, 7668, dbcc, acadia16_344x20, 2b18, 0ed3, 8d95, 3e25, caadria2017_125z33, b9a7, 169e, 960c, ijac201614202a8, ecaade2014_215y54, sigradi2015_3.268g5, 3288, 978e, 40be, ecaade2015_318s69, 33d5, 76b9, 33ea, 52d1, ecaade2014_071d17, caadria2015_190o28, 7655, 33b2, fabf, 9186, 0ec4, ecaade2014_070t16, ee40, 731e, d4dc, a77b, 88dc, ea2f, ecaade2017_293vv, ecaade2017_jgos, c7f4, 6ed6, ecaade2016_129b36, c63f, 8143, 136f, df76, 212f, ijac201614404w2, e790, 1832, ascaad2014_014g7, sigradi2014_084c8, b044, 1b2f, 9180, 86a2, a7b6, f5ee, b1d3, 73e5, 251a, 20ea, acadia14_301h, ecaade2016_104w28, 4f87, 4a04, 72d1, acadia15_323f13, a14e, 4b16, 959f, 1ab4, fa29, 99a9, 16f5, caadria2016_135y5, ijac201614207j11, acadia14projects_177u, 1a37, 22ce, 3286, acadia14_609ao, caadria2017_058h20, ecaade2017_094r, d4f4, 092f, ijac201614307m4, 0e2f, ecaade2013r_008i5, 89d4, caadria2017_057z19, 553d, ef92, 5e03, 5d15, ca48, 7920, 5bf7, 8562, 099f, dfff, 8bba, 96e5, 6fbe, b001, b79f, d9ba, 869e, 6bb9, acadia14_375m, 4e3c, a622, 3945, caadria2017_017n7, 824d, caadria2015_065a8, 3a82, a45e, 522c, 5c03, ff2d, 93cc, b749, e63e, abe1, ecaade2016_166n47, sigradi2014_281j3, e731, 21f3, de7b, bbe2, 8934, efb5, 9c26, 8ba4, f4f3, cc71, feae, 0823, 9e66, be02, 699f, e5ce, 34c2, 9e7d, b00f, 998f, 229f, c48c, fd21, 90cc, 6aea, e0ae, f6f4, ecaade2017_146gg, caadria2016_745d32, 9006, f678, ef4b, 992f, sigradi2015_10.307c21, b2b1, 74d8, e2b5, 56ab, 38e1, c631, f33c, 4705, 2d38, 608e, e138, 7ee1, caadria2016_631b27, d28a, 2bbe, 7046, f02d, 7f92, ed48, 2114, sigradi2014_313f6, 9c57, d836, ecaade2016_087u24, 5bde, d848, 7a28, e16f, sigradi2013_41, 79e8, 809a, 2946, 92c5, aa51, 0b81, 40a7, ad41, ecaade2016_015t3, caadria2017_027p9, 0cb2, 0a8f, sigradi2015_sp_8.284r30, d681, a8ce, 28bb, sigradi2016_592y, 362e, 932e, 656d, 2088, 7371, ecaade2014_128t28, ecaade2014_024p7, 0e9c, ecaade2014_204c53, 924a, 9bbb, 4285, 2459, d42e, dff1, sigradi2016_777jj, sigradi2016_694l, caadria2017_182m43, a6a3, b457, a778, f3ad, f6e3, caadria2015_087d14, sigradi2013_429c, sigradi2016_420zz, 5edb, 878d, 9331, 3667, f6bf, ecaade2017_144v, sigradi2015_2.213t1, 33b0, 4cb6, b041, 55ef, 64cc, sigradi2016_752zz, 2117, d08c, de69, 7c59, dc86, dac0, d2ad, 9f44, 748e, 48f1, 1812, caadria2015_010u1, ac05, caadria2016_281k12, b11f, 6f22, 9f0f, 00ed, e844, 5945, ae3d, a5d9, d3c3, ac54, 7259, 2d2e, caadria2016_013i2, ascaad2014_037m2, 8ad9, 3766, b681, 92d3, ca00, 63ec, ecaade2014_218n55, 84a4, e6e3, e723, 56a1, 7bfa, b62d, 21dc, f302, 8609, sigradi2016_752xx, 8a41, ecaade2014_140i31, 6465, 2431, e5b7, 9329, c4d9, sigradi2015_9.152p16, ecaade2017_101o, ascaad2014_017u9, ijac201412205v3, e069, fdaf, a653, ecaade2017_157kk, ecaade2016_015v3, 1a33, 79d9, b8c2, ce91, 6c1f, 3632, 5967, af47, beba, acadia14projects_531z, ccc9, 38b6, ed62, 8018, ecaade2017_215cc, ecaade2017_091qq, e823, ecaade2015_119e24, a9c0, 57b5, 50bd, 73db, ca39, 8382, 6108, 5820, 5b63, 4d36, ecaade2017_053j, caadria2016_187z8, 9dba, 3122, 1260, 0a91, ecaade2017_108y, b3da, ijac201513305n12, 2244, 09b6, cfaa, caadria2016_703n30, e518, 3f0e, acadia14_177aa, ijac201614101g1, 2e0d, 16f7, f640, 3ef1, 951d, c20a, dc07, 138a, ecaade2016_007j2, 6c72, c0ea, ecaade2017_302uu, ecaade2016_099j27, 0f0f, caadria2015_130g22, 64c0, 077b, 003c, 7e94, 7aac, febd, 67a0, 9ffe, b9c7, acadia14projects_229h, cf92, 6a6d, 62bb, ca49, ecaade2017_047t, b685, 26d2, 5171, 2a05, eaf0, e182, 36de, ecaade2017_053s, d30e, caadria2017_174o42, 7f77, 0e53, 8bbd, 7a12, 7c11, acadia15_395g17, ecaade2016_106n29, f327, 519e, 03ef, caadria2017_052p17, 2c35, ecaade2014_186z47, be63, 7bba, f5b3, ascaad2014_014r8, 81ba, ecaade2016_164j46, 92b1, 02d9, 263f, 4f3a, 14bf, f686, d528, 6d08, f87e, e724, ca32, ecaade2015_101e20, 30e5, 67e9, ecaade2016_040x10, 8ac1, f713, ecaade2017_087p, 4d03, ijac201412404c8, 7ad4, a6ed, 9e5e, 21c4, b076, sigradi2016_752pp, 055f, f87a, aadb, ecaade2017_019uu, e637, d4d5, 6901, ff9b, 8ad4, 35e1, 909a, 9256, bc44, 26bf, 8a82, acadia17_329w, 5868, eaa7, 872f, acadia17_511e, 85f6, acadia14projects_609ae, 8754, 2189, 3532, 8878, acadia16_72i5, 0fda, 440b, 797d, f018, b06c, 667a, a798, 4989, ascaad2016_048d20, ecaade2015_279z60, 2b3c, 296a, dadd, 09ea, da48, d604, 2afd, 0767, f19a, ijac201614308l5, 7148, 24bd, 3f33, 922b, 0751, 0574, f0d7, caadria2015_213j33, a859, ecaade2016_230m62, 19b1, a675, e9d4, ascaad2014_001b1, 3a5d, a6dc, 2779, a37e, 41e9, f3e0, fce0, c52b, b04b, 0e3d, ecaade2017_173uu, acadia14projects_589f, c4dd, 65f3, ecaade2015_268y58, ecaade2013r_020m10, 81f3, bb6f, 94fe, aff1, ascaad2014_020r3, 9ec8, 8119, b59a, 5d48, ijac201614205o10, f83a, 642c, e789, 1034, 1049, acadia17_71ll, 1931, 502b, 3bd9, 970d, 786a, bfe4, 5ea3, acadia16_98b7, 2f0e, acadia14projects_177ag, 3b38, 92d7, 5a8d, 1ba2, 6bab, eaba, 7945, ebe3, caadria2016_631e27, d261, 9f7c, 0649, e81c, 7b72, 784b, ecaade2014_157r38, 114e, 3280, b453, caadria2016_353v15, ecaade2017_100j, ijac201614202f8, 6a19, 8777, 1330, fb8f, 2cdd, acadia17_26g, c268, fa33, dba9, f96b, bce9, f7b5, f30d, c35b, afbc, ecaade2017_244ll, f81c, b855, fcb5, b098, ecaade2016_095k26, 647f, 259f, 255a, ecaade2015_196v41, a14d, d76a, 7c5b, acadia15_284p11, 2ab9, e1d0, b9ee, 31ff, 0b3f, 2eb2, 4576, bd3f, 833f, c0dd, 6386, f48f, 2454, c743, 6f85, 9b1f, ijac201614301c1, 4858, 30ae, 8f15, e993, ba37, 1198, 470c, 758a, a894, 4cae, caadria2016_851b36, 07f4, ecaade2017_253p, 50fd, acadia14_23az, f3ef, 20d3, 8f8e, ecaade2017_280a, 1c42, acadia14_247h, 9001, ecaade2015_115u22, ee33, 81f5, 8f24, efa7, 6e28, 1b81, 9045, 643b, ecaade2015_130b26, 06a3, 3f77, ascaad2016_048l20, bc31, 1007, a006, cd00, 5b51, 6d8a, b671, 962f, 4814, e761, 1f83, a7d1, acadia14_75b, caadria2015_060p6, 415f, e49f, 704b, 5345, 9205, caadria2016_209x9, 83bc, 525f, b033, ebbc, c42a, 786f, sigradi2016_752vv, c6aa, 4e1b, 50b5, sigradi2015_8.143c12, 99eb, af1d, ee6d, b93c, 1333, 57ea, ecaade2016_046s12, f275, b165, abaf, d77a, ecaade2014_021u5, acadia17_60w, e394, ecaade2014_173g43, b123, 9196, ecaade2017_152ss, acadia17_59l, bf47, ecb0, f35a, de31, b865, 3acb, e924, acadia17_291p, 4990, 093d, 1075, sigradi2014_213x7, 9770, caadria2017_168w41, a726, 4ea8, af34, acadia17_462ii, b0b9, acadia14projects_75d, 2e2e, 51c2, 7f74, e96c, 17ef, eb07, 3bf3, fdd0, 2e85, sigradi2016_654d, ae66, ecaade2015_333a72, ca41, 1553, 9050, ascaad2016_057z22, e979, 7acb, 3cd0, ebfc, 2a9a, 9404, 588d, a30c, b5eb, bf88, ecaade2016_136i38, 30e3, c26d, ecaade2015_138m28, fa67, 01ba, 4a8d, f4bd, 0194, ecaade2015_110i21, ab8c, 858c, 5357, 5c10, 439d, 445c, c14e, 4a55, 6845, 2139, 7032, 57f7, 2d8f, sigradi2016_560cc, sigradi2014_152t3, 371d, d77f, ecaade2017_052gg, ecaade2017_085l, d79a, acadia14projects_531p, ba8b, 52aa, 0848, 04b2, d02a, sigradi2016_637q, ecaade2014_111w24, c78a, 0f8e, acadia15_173o6, ecaade2016_077p22, f77c, 3672, ecaade2015_240t54, edfa, bdb6, 434a, 388a, b9ec, sigradi2013_195, d6f6, 4981, 5a5c, 51b5, sigradi2013_117j, 65ad, 2993, 96c5, ba38, 9117, ecaade2016_243n64, ecaade2015_138v27, acadia14projects_549z, 80c3, d967, f167, caadria2015_237r35, 27b6, 7d23, d482, 22b4, ecaade2015_193b40, sigradi2015_8.189z13, 4f0d, 5d92, 8fc9, 95b0, c36f, 35ca, acadia15_263w10, db37, dbc1, e14e, 7297, b79d, 8b31, ijac201412403m7, ecaade2017_003r, b87c, acadia14_609ar, cebb, 33d4, ecaade2017_208e, 8f66, a08e, ascaad2014_022e4, 65d1, cb11, 0cbe, 044c, f466, 4100, e3fd, caadria2015_126m20, 2592, ecaade2014_149r34, d2e6, 51cc, dc24, 82c5, 5735, 8697, sigradi2015_8.186e13, caadria2017_185z44, e1d7, 3892, acadia15_95c3, 26ac, 89fd, 9bc0, ea8c, 9fc4, 2d85, ecaade2017_077c, 8162, 8ca3, ijac201513302d10, ab62, 5cb1, ecaade2017_293oo, 1712, ijac201614203b9, 274e, b35a, 24a9, caadria2016_177e8, ecaade2017_105mm, ecaade2014_022w5, a2fa, 8d2d, ecaade2015_229k51, a141, d7d4, 164d, ascaad2014_019l2, 17bc, 0c70, 1a63, a089, a2a9, 064a, 3148, 1447, a322, ecaade2014_225j58, 522b, 137a, c1c3, e9c9, 6d4f, 0bce, 7b40, 06d3, 091e, 31e0, acb8, cfa8, sigradi2015_2.162p1, acadia14projects_579c, 64eb, 0145, fb1a, e3a9, e783, de6c, 06f1, acfb, acadia16_254e16, f030, 8709, 0bc2, ascaad2014_028n7, 1163, f19e, ee82, sigradi2015_11.136x24, af5f, 5dd2, 8ff5, caadria2017_001e1, e5a3, ecaade2015_332p71, 0dff, ecaade2014_086t20, 6d9b, 764f, ecaade2015_297g65, 566a, 237c, 021b, 6a95, 9b19, ad23, cf01, cb32, 7bc9, 92c2, fa15, sigradi2014_063z5, f0f2, caadria2015_114k18, 6836, caadria2016_013l2, 6208, caadria2016_177w7, cb57, 88e1, fea0, 9b05, 1407, 8013, d475, ecaade2014_111j25, b068, 8e5f, 2713, 821e, 450d, 7fa4, ascaad2016_017x6, 33a0, 76b5, a7e6, ijac201412408e2, acadia17_231u, caadria2017_124y32, caadria2017_113o29, e7ef, 4f89, sigradi2014_234x8, b34e, f0c8, 0bd2, 990a, 766e, 392b, 879d, 8198, caadria2015_086m13, 711d, 4d95, b65a, c6a9, ecaade2016_042t11, a1dd, caadria2015_064u7, 800f, 4343, 6763, 952e, 3acd, 86db, c342, 6fae, acadia17_247kk, caadria2017_052u17, 81bc, sigradi2016_814k, acadia16_478u27, caadria2015_073a10, ceda, 10aa, 347b, 697d, a22f, 9403, 32b3, caadria2016_631h27, ecaade2015_271y59, 8fd5, 6991, ccee, ecaade2016_199d53, 1722, ecaade2015_53u8, 9518, sigradi2015_8.77p11, ecaade2014_192f49, 1540, ascaad2014_019g3, 2695, 4608, caadria2017_047e15, abad, 439f, 3ce9, dd65, 2782, 699e, 999b, 3f48, 8d6b, dc5d, acadia16_106w7, 865a, e01a, cdc1, 84df, a7ba, ecaade2015_21r3, 371b, ecaade2014_014w2, ecaade2017_192j, 276a, d49f, 35cf, 4a33, ijac201513206u8, sigradi2016_583xx, acadia16_88y6, ecaade2015_193w39, 5e7e, ecaade2015_294h64, cdda, acadia14_579g, 20a2, dbe7, acadia15_211s8, 134a, 621b, 839b, 04ce, acadia15_251p10, ee91, ecaade2017_282n, 9026, acadia17_162x, 02e6, e072, ascaad2016_023f10, 4a73, 7c38, be92, acadia15_185x6, 18bd, a8c5, a355, a9d6, 01f0, 1a43, 6d94, 57b4, 5cc3, c184, a29a, 5477, da1e, 0add, sigradi2013_387g, 65ea, 2b42, ecaade2015_269n59, adfa, ecaade2017_212rr, 0d66, 06ee, b0ba, 8dc3, ecaade2015_138l29, f386, 57a5, ascaad2016_022m9, 8d28, c5a4, 4977, ecaade2017_109hh, 72d2, 46f8, cd03, ecaade2015_318w69, 417c, 62a2, 572c, 6838, 68d2, 16a7, 25c6, 9313, 0027, 3925, 42ba, 049d, ascaad2016_057t22, d9e8, 3b44, 1dfa, 52ba, afa7, c581, acadia17_669v, e791, 53f0, acadia14_347ap, 901d, b017, 36ac, b22b, 34fe, 03b4, c0dc, 13f2, ecaade2014_042k10, 7be1, 2562, 669e, d571, 69f4, 5326, sigradi2016_621ee, 5094, ed8c, 26dc, 5894, e0e2, d98a, fb52, 835c, acadia14projects_177w, cd40, a694, ee75, 1068, 3dbd, 2122, ecaade2017_105jj, fab8, 0c4b, sigradi2014_037x2, 9991, 4327, 7a3e, 46af, 9f0e, 4640, 7aef, cb77, ecaade2014_080h19, f2d0, a715, 4c20, 9700, 5ffb, d988, 92ec, 4ef8, 9c27, 50b3, 4b8a, 28a9, 7e10, 7a07, bad0, 5cd4, aa55, 20c4, f7fa, 06fb, eb51, 5f79, 1f5f, 0caf, 0c47, 19e4, 2f2e, caadria2017_080h24, caadria2017_023f9, 9d48, 6e39, ecbd, ecaade2014_080b19, 102b, 96be, f6e5, 9b7b, ijac201412201c1, ae09, ecaade2014_105w23, 0c24, 8293, 3538, c140, b30d, 537e, b6ee, e63b, a91d, e7b0, a113, 9c2c, 5857, 19dd, 116e, dfc9, 86af, 9176, b0be, ae65, b74f, acadia17_358ss, 575c, ecaade2017_230ss, f605, 5331, 1836, da97, acadia16_460x26, 8eea, 4079, ecaade2016_234a63, 1a98, f339, 42d9, acadia16_414y24, 51e9, 4711, ijac201614407m4, 21bc, dd01, b80c, 71c4, 382d, 7555, f50d, ee50, c762, dc76, ecaade2015_201v43, 49ab, caadria2016_745x31, acadia17_188q, f227, ecaade2016_042d11, b9f6, 0427, 1fa8, 69bf, fd5c, 192a, aefa, d239, acadia16_318p19, 273b, ecaade2014_133u29, ecaade2014_038e10, a6e2, c176, sigradi2015_10.378e23, 35fd, e7f6, e42b, 00cf, 04dd, 6595, 845c, 58ef, ad21, sigradi2015_3.209f4, caadria2017_131f35, 10ca, ced1, be3e, ecaade2017_198f, ecaade2017_309a, ijac201513104m3, 39ac, 2a65, e684, 1e78, da2d, acd9, 4f9a, d2a1, 5ad9, sigradi2016_479dd, ecaade2017_039f, 2e0c, 36ca, ede5, e29e, ecaade2015_103p20, 8552, ijac201412403x6, ascaad2014_028s7, 7f6d, 3a77, ecaade2015_53o9, ijac201614201l6, 2a26, 9a95, 1239, 4ede, e3c4, 7f50, ecaade2016_203f53, 352a, d788, 86d3, a410, 5100, 2163, 7db1, ecaade2016_217a56, 57b0, ascaad2014_026w6, 716e, b3c2, b1f8, 3d64, 4ef7, c786, 3831, 0d80, ee23, adf7, ijac201412401n3, eacf, ecaade2016_011o2, e22a, e68e, sigradi2013_275d, sigradi2015_6.327p8, caadria2015_108o16, acadia14projects_681ai, ecaade2015_113k21, a929, acadia16_478w27, ef9e, 7980, b5ff, 4ac5, 6e11, 64f0, bd4b, 8682, ecaade2015_280d61, b5fa, 1194, caadria2016_487n20, a235, 34f0, de4b, dda5, 5b9c, acadia14_357au, 2e92, e41f, d892, 812d, e668, 1b27, 0368, 1b2b, d597, caadria2017_052w17, 056e, ecaade2017_133d, 0ea2, ecaade2017_288bb, b8e6, acadia15_185h7, 5a6d, 4f92, 96cf, f7af, 3edd, 2c00, fae7, 1df6, 322a, df0d, dcec, 753a, ascaad2016_005v2, ecaade2017_244nn, 6c89, 156b, 1fbd, ijac201412204n3, 5666, 0b40, sigradi2015_3.394h6, b6bf, a5e1, ecaade2013r_004y3, ecaade2015_114a22, ecaade2015_178e38, 80fe, 8d47, 1a45, 9a80, 3b12, 56b6, ecaade2016_037d10, 4444, 8c05, 4eae, 4eb2, efe1, ecaade2016_185c50, 98e6, sigradi2016_601vv, ff85, dc2d, cc17, 272f, 3233, 1518, acadia15_110h4, b762, ecaade2015_138g28, ecaade2017_006mm, sigradi2015_6.42u7, 5527, 7e32, 336b, 8765, e8b4, ecaade2017_076ff, de4c, 65c6, acadia17_520i, sigradi2016_484nn, a197, 8122, a764, ecaade2016_032u8, 39de, 789e, 5969, 945b, acadia14_719c, ascaad2016_016r6, d48c, caadria2017_185o44, c277, acadia16_382a24, sigradi2014_099r8, 2684, 462c, ecaade2015_221z48, 88ea, ecaade2016_042j11, 85c7, 4561, 6fa3, acadia17_424rr, sigradi2013_294s, 6e07, 34b3, ecaade2016_037z9, acadia17_501ss, 0a3b, 0e29, acadia14projects_339as, 0f02, 1855, a5b9, eea4, 8d15, dde8, 5271, 382b, 5af5, e3fe, 000b, sigradi2014_345n8, 12a3, sigradi2015_8.264k14, 26b6, ae76, c93f, c443, acadia17_189jj, 6293, ecaade2017_108i, ecaade2015_35p6, e03f, ijac201614305a3, b163, ecaade2015_215g47, ecaade2017_274x, adbd, 7289, 2d1f, acadia14projects_101ag, 8ae3, a7cd, ef4d, 4cc6, 8866, 9b81, 1f22, 938c, c19d, 6547, 68ff, 38b3, sigradi2013_386g, b976, 6434, 239a, d409, 38ec, 2d5a, sigradi2016_637bb, sigradi2015_11.165z25, 97a8, a893, caff, 6ede, 9316, ecaade2014_112y25, sigradi2015_11.222o26, c54d, 9012, 0eea, bc92, f54c, 3007, 0d78, f7b7, aa37, cd4c, d71e, 6ddc, ee8c, ecaade2015_118c24, 38a8, acadia14projects_565l, 6e9a, f2e1, afc7, sigradi2014_074t6, 4263, 2bdc, 1029, ecaade2016_230t62, 762e, 8236, acadia17_678ee, d0e1, 95c5, 518a, 22a0, 7539, 6b21, 1345, 986f, 7952, ecaade2016_154p42, e528, 3743, 71e1, 33aa, caadria2016_601d25, 466b, 4a1f, f004, 5a70, 8825, f80e, 8fee, b9d2, fc04, c5e9, 340f, fa24, 7878, ecaade2017_077pp, ac40, c4f4, ecaade2017_054hh, caadria2015_203g29, 6ffd, 6e3a, acadia17_455ee, b99d, 0614, c3b0, bac9, 7f30, 3dd9, 7fcc, 1096, 32a6, 9947, 5563, 09d0, 0f7b, fcce, 91a0, e99c, 964d, 84a5, 689f, acadia14projects_145ad, e305, 1b53, sigradi2013_243t, 195d, 21ef, bba7, acadia14projects_681al, c379, aacd, sigradi2013_347r, c068, 5b99, 3651, caadria2017_174y42, acadia14_573aj, c56c, ecaade2017_215p, 5e31, ecaade2016_217k56, 33fb, 10ed, f8bc, 6077, b4f9, ecaade2014_029y7, b12e, 6f72, eae5, sigradi2015_sp_2.112h29, 915c, d630, 19da, acadia14_463r, a567, e3b2, ecaade2017_202j, 7000, acadia14_435ag, sigradi2014_075f7, 5714, 56a9, 2d7b, 0110, 3edf, edd4, 7bcc, 50be, ecaade2017_072b, 4769, e9d3, caadria2017_115m30, 27d3, dc89, caadria2017_183m44, caadria2016_209y9, 0efe, 0eb5, caadria2017_132v35, 47c8, b59c, 88b9, c635, ecaade2014_018z4, 9220, b079, 2f4b, e7d7, 598c, 2c13, 6577, 63f9, 63f7, acadia17_90q, 2ee8, 462d, aa32, f9ac, sigradi2014_074m6, 80bb, 8858, 9271, caab, 29f0, a668, a108, 848c, dd62, b6e6, d8e2, 0e61, f2e7, 4b46, 5ecf, 6359, b4cf, ascaad2016_057m22, 68df, de7d, b724, 95f7, ecaade2015_317c69, a526, d2f8, 2f2a, ascaad2014_018f2, 8e6a, caadria2015_081v11, 209e, 15ba, 16a4, ecaade2013r_002g2, 65ef, afac, e04f, 6435, ijac201614401c1, caadria2016_683r29, d3bb, 085a, 7c2a, b4dd, caadria2017_043f14, ecaade2016_199b53, 44c0, acadia14_101ag, acadia17_307jj, 1757, dc54, 5dd6, acadia14projects_153a, 1ff3, ecaade2016_011f3, caadria2017_124a33, 0bf2, b54b, 20d0, 7df5, b582, 47ca, 2420, 840a, 9ef9, caadria2016_829b35, ac0e, a61c, 23b1, ecaade2016_198m52, 957d, 4f8b, ijac201412408m2, bf10, 0dcb, bc56, dfe8, ec23, 5534, 8023, 610e, d757, 87d1, 4f5e, c9ba, 32fa, ecaade2017_308cc, 87c4, c343, 09a2, 3fa1, 5431, 0432, c61c, 8758, e1ee, bde9, ecaade2014_173k43, 5a92, sigradi2016_724uu, d46b, 3f37, 96e2, 8a7d, cb91, 37bd, 0f07, 362b, 9210, caadria2017_063f21, 5d50, 7999, acadia16_88c6, f64d, c2cc, b922, ecaade2015_100n19, 8d6c, a901, da10, 814a, 9dd1, c831, acadia17_50ll, fc7f, a5c0, 29e9, caadria2015_172b26, 5415, acadia14_317u, c917, 2552, a458, ijac201412201n1, 0f72, 9406, sigradi2014_074y6, f3fe, ascaad2016_022i9, 340c, c847, 5455, 3a95, 6954, d8d4, 91c6, 06d9, 8558, a995, 0fd2, a9fd, 083d, sigradi2013_41v, ijac201412401v3, f32e, 24cf, caadria2015_014w2, 9689, acadia15_513t22, e06c, b85e, f51d, 092d, c90f, 6a9b, 84bd, 8329, ijac201513205k8, df1e, f550, caadria2017_123t32, 922c, ecaade2014_215c55, f29e, ad94, a1a6, caeb, a21d, 2e06, df45, 117a, 611c, 51d5, 8a29, ecaade2015_73d14, b1ed, 3e5b, ascaad2014_014v7, 3d8a, 1009, 54a0, 1399, ecaade2017_172r, b897, 8649, eedf, 461e, 0d8a, ab9a, ijac201614309k6, 064d, acadia14projects_539e, 921d, 3138, 697a, ecaade2017_032p, abd1, ecaade2015_171l36, 56c1, edc4, fbfc, 5e76, a749, 05ec, be40, e34f, 12d6, ecaade2014_176h44, caadria2017_055r18, ecaade2016_071p19, 5938, 31c9, 5080, 0b1f, 85ed, a4b5, a75d, 54cf, 3d3a, acadia14_339aw, ecaade2016_243b65, 09b0, 7db4, ab7d, 7641, acadia14projects_63ak, c537, 54fd, 68dc, ijac201513306g13, bf36, aaac, 8017, acadia14projects_389e, acadia14_435aw, 3713, a6f5, 0312, 25f2, c417, 75f6, caadria2016_507m21, ecf2, acadia14_53s, 5472, caadria2017_005e3, fc9a, e4ae, 285d, be56, be90, 3781, 81a4, 7fa0, 8026, 226a, ijac201614208e13, d3dd, ecaade2014_152j36, b7c1, caadria2017_085e25, aefe, 0169, 4726, adfc, db3b, e8c7, bfdf, 3333, 5dbf, 1fb0, e8f4, 894a, 7cfc, 5846, 594f, 1d31, 20b0, 5935, 16fa, 2028, 09c1, acadia17_36v, c2c4, dd0f, dc97, acadia14_619az, 12d3, b0bc, 6b00, 7645, 2fbd, 1e05, ascaad2016_057x22, 9799, d0ef, ea09, ascaad2014_017r1, caadria2017_183b44, ff78, ecaade2015_207i46, ecaade2017_213xx, 231c, d543, d11a, 1b7c, 02ef, ecaade2016_147w40, b12f, 7154, acadia17_71kk, 8f4b, bc34, 0e83, 9da4, 5ed4, 2968, 1fdf, acadia14projects_219az, ac23, 1c79, 2e67, ecaade2015_229s51, 4b83, acadia14projects_517o, ecaade2016_006v1, 1dec, sigradi2015_10.378w22, 0a10, 3d61, 7b26, 118f, sigradi2014_021p1, ec6c, 4b27, 8cc0, sigradi2013_397d, e0d6, 7be0, sigradi2014_282r3, f5ed, 474d, sigradi2014_137k2, 37da, 8527, ecaade2015_206c46, 8ba8, 7be9, e004, 9fa1, 07d7, sigradi2013_10f, ac01, 4dd6, f8f4, sigradi2014_049e5, sigradi2015_11.166b26, f0d9, 250f, c971, 9b9d, 68a9, 072a, 7d21, 00ee, b1e7, acadia14projects_63ae, ecaade2016_011a3, f59b, 9a86, acadia15_483k21, caadria2015_203h29, e3ab, 6b52, ecaade2015_158n33, 7165, 4efc, e771, 5016, ecaade2014_214j54, 52f7, 58b3, 2a8a, 29d8, 4a15, bb71, 4ca5, 2e1d, bf66, c7f3, 69fc, ba33, 517f, 842b, caadria2017_129x34, acadia16_140n10, 44ca, caadria2017_096m26, 51a9, b98a, sigradi2014_293z4, 29e8, 15fb, 2c07, a4a4, acadia14_719e, 2d43, f676, 3edc, 54ea, cb7a, 23c3, 2a01, aa2e, edbb, ecaade2015_319b70, f2df, acadia14projects_111g, dc64, acadia17_90nn, 5d67, c084, ecaade2015_37g7, ascaad2014_012o6, f292, 9ab2, f971, 166a, acadia17_648n, ecaade2014_215a55, 917f, f2f8, 8679, 1280, caadria2016_073v3, 0ad5, 5194, 3464, e2e4, 7b67, acadia16_140v10, 6a14, 6399, c83f, caadria2015_206h30, f544, 13f7, 7b1b, 85a0, ascaad2016_043j17, ba89, sigradi2015_8.47o11, 25b9, e55b, 3946, e583, fc40, 25a6, 27c6, 5dc5, 70dd, 3c76, caadria2016_611h26, 75eb, 5ddd, ecaade2013r_014e8, f26b, 4a67, 42e7, 7752, ecaade2014_149f34, acadia14projects_699g, cc21, 6c63, bb1c, b3f6, ijac201614207g11, ee52, eb5a, 4199, b164, f3db, 99d7, a552, 48aa, c9f8, d94b, 27a8, 9c76, ecaade2016_089y24, 540c, acadia17_290c, 9dc3, b36f, d104, 7b08, ecaade2017_164o, 0352, 5e90, c262, acadia14projects_719f, 22ff, db66, ascaad2016_042s16, 5c23, 45a9, f5c1, acadia14_43w, 13dd, f50a, a70e, 0905, a378, acadia14_111g, ijac201614302f1, 4ee7, c00c, 54a6, ecaade2016_126t34, 23f7, 5b76, 39b0, f98b, sigradi2016_358n, 9fdb, fcb4, ecaade2014_144b33, 9b3f, b12b, ecaade2015_193m40, f508, 52b0, 6882, caadria2017_021i8, 3b59, ecaade2016_006k1, a148, 27cc, ijac201614104k4, eb8d, 24e1, 0c75, cb81, 084e, 2730, 95c6, 5e18, 2db0, 3735, ecaade2014_086a21, 19fd, 8d2a, 9cfd, f78b, 9029, 0336, 398d, ecaade2014_233g60, e836, eeff, caadria2017_069x21, 28f9, 9d54, ecaade2017_294ww, 455e, 2227, ecaade2016_062i15, 436f, 6c47, acadia16_130o9, 48d7, acadia17_127ee, 785d, ecaade2015_136r26, cb8b, caadria2016_187s8, ecaade2015_92o18, ecaade2017_164t, 2171, d85d, 3c77, 136a, 00e8, 1d06, caadria2016_063t3, acadia14_399an, 2738, 6926, d7f5, acadia17_435f, 342d, sigradi2015_7.203k10, ecaade2017_215y, caadria2017_094v25, c64e, 9d9b, 402f, ba42, sigradi2016_360y, ecaade2016_144j40, 65b8, 4ea2, b011, ecaade2015_333d72, 59b7, 7734, 924c, 431f, 562c, 5fbf, ecaade2017_007a, f1a2, ecaade2016_118z31, f9b8, acadia16_260j16, 87af, 9ca3, sigradi2016_399f, 52da, 3acf, 7614, d15c, a783, 15e9, acadia14projects_237as, 3c8d, acadia17_27s, 4e14, f24f, 2975, ecaade2016_223e59, 1cc7, 7749, cf9e, 2bf8, d6e4, 546e, acadia16_270u16, sigradi2016_792l, b606, 8a6a, dbc9, ecaade2016_027w7, e86e, 00d4, 8aa8, ecaade2015_136u26, acadia14_145aa, 589f, 6936, acadia15_343w14, 2812, 1edb, a3ec, ecaade2014_239t61, a7b0, 9b5b, 3961, 4cb0, 8757, f1e6, ascaad2014_003v1, sigradi2013_100, 9141, f31d, 24d6, 2566, 335b, ecaade2013r_015t8, ecaade2016_225l60, 2b89, acadia17_551c, acadia17_570z, 0921, 363f, sigradi2015_3.268c5, 7b2e, 7dec, 7d68, 6098, 468d, 0cfe, ascaad2014_012e6, 194d, 5222, 9c68, 919e, 3543, 12fc, ijac201614201y5, d9db, cf4a, c9c1, bb49, 01fc, caadria2017_046j14, caadria2017_081n24, 6428, 2cb0, ascaad2016_031k12, 193f, 3315, 4844, 5ca9, ecaade2014_169s42, acadia16_196f13, acadia14projects_661e, dcc0, 4766, 8509, ascaad2016_039s15, 9469, ecaade2016_068n17, f33e, d02c, 5cbc, ecaade2015_215u47, ecaade2017_277qq, 286d, 9be3, 8778, a6e6, da9d, 62cb, 9948, ecaade2016_123d34, 5aea, c55b, 436c, c9fb, 8f94, ecaade2016_223f59, e4ce, a376, b932, 4e5d, acadia14projects_435ac, ecaade2014_233h60, ecaade2015_314g68, ecaade2015_241c55, sigradi2016_690b, 576e, ecaade2014_208w53, sigradi2015_10.377v22, 0af1, eb03, ascaad2014_012n6, acadia16_130r9, 9a02, f1cf, 79c3, 636c, ascaad2014_008a5, 4842, ecaade2015_195k41, a0cb, 1fb9, sigradi2015_sp_4.388b30, cda1, dffd, 97fa, c2c7, e4c2, c95d, 6edc, 6b0d, 9365, a962, 55ee, 5981, f738, 5c50, sigradi2015_sp_4.275u29, 2f2f, 39f0, 5ae0, 872c, 2275, 844f, 9391, 27c0, caadria2016_819i34, 2150, 073d, 543a, ecaade2017_076hh, cf5d, f001, 5962, 0f56, 91ff, 4f5b, 09fb, c1e5, 30bb, 84f8, ecaade2014_208d54, acadia17_532gg, e2a5, caadria2015_124y19, sigradi2013_41f, sigradi2016_615w, bdd5, ecaade2015_286x62, caadria2017_163n40, 6a31, 8073, acadia14projects_579b, efef, d820, 8b6a, 9203, 5369, cb38, acadia14_399al, d722, 91fc, dcfe, cae8, 0631, 0db7, b4b1, 2b5d, 907c, 28aa, sigradi2014_049i5, ad93, 355f, acadia16_62k4, 5bcc, 99df, ecaade2014_153l37, ijac201513105a5, d8bc, baa9, sigradi2015_10.144v19, ascaad2016_031l12, 0bc0, caadria2017_018p7, c4f6, d5da, c2c6, 409e, 00ea, a2f3, 885d, acadia14_357as, 2f14, 5760, e673, d028, 4320, ecaade2017_090ll, d9e2, 6ba6, ecaade2017_181y, c4fa, 4853, b9ca, c93c, ac85, ff0e, 33bf, 9a63, 8dba, 8183, 95d0, acadia15_483p21, 0e6c, 849f, ecaade2015_61d12, 2f8c, caadria2015_078o11, 65d6, 6844, d79c, 1042, 3a0e, 7773, 0765, sigradi2013_43v, e55d, 64ac, 927c, e4dc, 8646, c2bc, ecaade2016_067s16, c873, 7644, acadia17_211i, f1c8, 0192, 25df, 298f, 954d, 7a1e, ecaade2016_046d13, sigradi2016_815pp, 8691, 8dbc, fc5f, d712, f398, 1ce2, 296f, ecaade2017_027f, a38f, 7ab3, 2366, ijac201614207h11, 0cb7, 82eb, 5a56, acadia14projects_655aa, be29, b002, ce0e, 6229, acadia16_174c12, 02f2, 8375, c8de, fdcb, ba79, 1f55, d63d, ascaad2014_036b2, e521, a4a9, 4dc1, e813, caadria2016_105b5, 4900, sigradi2013_43a, ecaade2016_170y48, 2ce0, acadia14projects_145ae, acadia17_373o, 9515, acadia14_135n, 858e, 36b9, e68c, a70d, 6a62, 6063, df4e, caadria2015_002c1, fb91, 513b, f729, 54b2, 3cbf, 34cf, 4216, ecaade2017_164bb, caadria2016_321m14, 90d1, ecaade2015_13m1, bbab, b97f, ba4d, 79fb, e839, caadria2016_353y15, e0dc, 355a, ecaade2014_173i43, 59b9, 220a, b664, ecaade2016_067v16, 2db5, df66, 92ed, ecaade2017_208a, sigradi2016_490z, bc07, 6bdf, 5f97, eee5, ecaade2014_070s16, aa4e, e16b, sigradi2015_5.384m7, 9817, ecaade2017_173oo, 09e8, 2cdf, 2238, 3bd2, 312f, sigradi2013_294, dcf6, 96b3, c65b, ecaade2015_256e58, 5fed, caadria2017_051j17, d35a, 0271, 0771, 8761, sigradi2016_690i, 5b93, sigradi2015_8.186v12, 582b, caadria2015_206s29, caadria2017_030w10, b39d, ascaad2014_025i6, 7e16, 1be2, c0ab, 68b3, caadria2017_009v4, ijac201614105x4, ecaade2016_241j64, 1eaa, sigradi2014_345l8, 68a4, ecaade2016_171b49, 295e, bc0e, 6f7e, a8d7, 67ad, caadria2017_009z4, ecaade2017_124cc, abf8, ecaade2017_101s, 63d6, b65e, b99f, b5cc, sigradi2014_052p5, 4e33, caadria2017_030a11, cb6e, 5340, 8e92, 327f, 625d, b047, ecaade2014_176b44, 50b7, 5497, 4efa, sigradi2015_8.186f13, ijac201513206h9, ecaade2015_229d51, 347f, a60e, 03c1, 3e7c, 2168, 4563, dd4d, caadria2017_124m33, sigradi2016_814t, a9b2, 76b7, 0991, caadria2016_435v18, 2b0d, 66b2, 52e1, efed, 1d21, 4524, 0229, fa8a, bf92, 197d, 79f1, ae56, 80b8, acadia17_648zz, b4dc, f5c8, 7a66, 1d83, e0eb, 9a3d, b563, 84fa, 28d5, b052, 9c2b, 1f1f, sigradi2013_327s, d0aa, 5e88, 512a, acadia14projects_555g, ecaade2014_186s47, 54f6, caadria2016_095v4, 990b, ijac201614207a12, ascaad2014_007c4, 6073, d34d, daa6, 0c7f, 7f12, 9546, 94a6, 5498, 3dce, f421, bd82, ecaade2017_054y, 04ee, 85ab, caadria2016_249h11, caadria2017_158d40, 11e0, a4aa, a8cd, cb67, 9917, fbcf, ecaade2016_127c35, 60ff, af26, a833, e2c2, ecaade2014_221n56, c6c5, 1dce, df4a, 6e7d, ecaade2015_307n67, ecaade2014_184p46, a824, ecaade2015_227t49, c018, 14c1, sigradi2013_222l, 2fd4, 5a59, 50e3, 669b, b080, 0920, acadia14_427ar, sigradi2013_366d, 2181, 4556, a317, ecaade2015_193k40, a8d5, 5bf3, sigradi2016_537a, 7e0a, be1a, 3128, ijac201513201t5, 46e9, e598, ecaade2014_206x53, 8e9b, ecaade2016_132m37, 653a, 5fa6, 8db5, 6d82, 6a30, f0e0, ece4, 4ac2, 21a2, ecaade2014_044l11, 514f, 9a7e, a959, ascaad2016_022g9, 092a, acadia14projects_153ar, ecaade2017_164w, 5342, sigradi2016_382q, c51a, 61f9, 2d78, sigradi2014_284d4, cf98, 9781, bc57, sigradi2013_275, eec8, ecaade2015_325w70, caadria2016_415a18, fa91, 6639, b51d, 8c47, 981d, f8e5, 8d82, 912d, 8ec5, f2ed, ecaade2016_158g43, dcf1, a27f, 45c5, 947c, 8504, e118, sigradi2016_568nn, ecaade2016_190s50, 6747, ijac201412303l9, 7f01, e15e, caadria2016_291b13, 3d58, 8a1a, 7d4c, 5668, f69e, e8cc, ijac201614103n3, 44f9, 2515, 09e5, 8477, d03a, 75ed, 162d, 8451, d30b, 75ec, 4667, af58, sigradi2013_215z, 2f29, sigradi2014_284e4, bf2e, e103, caadria2015_077u10, 9b4b, 5bd9, 6d98, fdfc, ecaade2014_194z49, 4d9f, 9747, 59ec, 9224, cad4, 8356, 0608, 4917, c812, 0dda, 76ab, sigradi2013_405v, ecaade2017_152xx, 16db, fedf, caadria2015_090u14, 70d6, ade5, caa2, a400, caadria2016_851v35, 77a1, 2087, ecaade2016_bkor65, c909, ecaade2014_086l20, ijac201614206u10, e2a6, d6a7, 9433, e984, 4d58, cb7b, 024e, 4fd3, 6b68, df6f, 22f4, fc97, 3254, caadria2015_032v4, df51, ecaade2015_138c27, c71c, a38d, ecaade2016_118o31, 9c92, d71d, 44eb, b47d, f8d6, dbfc, 925e, f5f4, aeb4, eeaf, sigradi2015_8.264g14, 5cf9, 9fb9, da52, ab41, acadia14_555h, 63c0, ab90, ecaade2017_073m, bcb7, d234, ce59, a2e2, f569, ea53, ecaade2016_163w45, 82aa, 2455, d479, sigradi2013_117, 6236, ascaad2016_040e16, 48fc, sigradi2015_8.328j15, a665, b2aa, 14e9, sigradi2016_479bb, c874, 7aa0, 02ce, 5336, 75ef, 967e, bf84, 2810, 1621, acadia17_348e, ascaad2014_018u1, 0fbf, bb5b, 7b69, 4fdb, 6cf3, e635, ecaade2013r_006r4, e0bb, bbb7, a0de, 0537, 5e42, ec42, 0b12, ecaade2015_207k46, 2c6f, e08e, ecaade2014_186e47, ecaade2016_094o25, 0fd6, ecaade2017_220nn, 3283, sigradi2014_041c3, 38f7, caadria2017_040h12, 9a24, 2e83, 98c9, fe96, b223, fa16, 7a9e, 7726, fa11, 6dc8, acadia17_26f, 9e50, 4c88, sigradi2016_426d, 7e8e, ijac201412408j2, sigradi2013_243v, f09b, bed6, 41bd, ijac201614205f10, ascaad2014_028o7, ecaade2017_199nn, 119a, 84ef, 1ba0, 6509, 8774, c1db, acadia17_581ll, fba1, acadia17_598zz, 1e88, caadria2017_158z39, 0c9d, 036d, ijac201614101d1, e1fc, 9344, 4d52, 6b24, dd85, a1f7, 2eb6, 2e6c, 0853, 3fed, 35ec, cdd9, 4585, e375, 2eb9, 15c3, 52e2, d88a, b0fa, 103e, caadria2016_663l28, d140, f203, 6ee3, 5017, 8dea, ffdf, f7ad, 32eb, 3ffd, a654, 6deb, ecaade2014_159j39, a884, 982f, ecaade2014_237t60, sigradi2013_31, ecaade2014_112g26, e0c6, ijac201614303e2, 4843, 9bc3, 4adb, 72a5, 0b4a, deac, 5b4d, 075a, d97d, 6405, eb29, ecd7, 370c, 37c6, 2050, ijac201412306c3, eb2d, 08ca, 2703, 7643, d065, 0d49, sigradi2016_484i, aa01, ecaade2016_123g34, 9690, 218e, 812f, 4bbd, 3b24, 1639, e2da, a604, sigradi2015_3.209a4, cda6, 49b9, caadria2017_118k31, 6a84, e212, 993c, 0dbe, d876, d650, 7d82, 1fc8, ecaade2014_173n43, acadia16_382b24, acadia16_478l28, d8b7, 08b2, 6598, ecaade2017_099uu, ascaad2016_052f21, c8d5, 2389, 68a0, c4cc, cef7, 2ea5, 8b13, 9bf2, acadia16_196g13, 4a28, 26ed, bac4, d5eb, 189a, caadria2017_129c35, b806, 101a, f2bd, f706, c844, ecaade2014_188r48, 2f12, 389a, 859b, acadia15_483i21, 9270, 89f6, abaa, e323, fc37, ecaade2017_014ww, 85d5, ijac201614208b14, 262f, a138, a354, acadia15_443c19, caadria2015_109a17, 82e1, d62c, baab, 3f0a, 28b8, 23a1, 2941, ecaade2016_102p27, acadia14_671l, 81fd, 78b6, acadia17_349n, 1827, dc60, 31b8, f980, 491e, sigradi2016_807jj, 7515, acadia17_273aa, 8c95, acadia14projects_699o, 146e, b263, b650, ecaade2015_199y42, 728f, bf86, ascaad2016_017e7, caadria2016_777d33, acdb, bf39, ae9d, ecaade2017_256ii, 4918, 9b43, b54f, aea0, acadia17_258h, c0c2, 8dad, ijac201412403b6, 1f73, caadria2017_072d23, sigradi2016_803cc, acadia16_270z16, 2ae7, 2052, 1dc0, 9705, ecaade2015_100l19, caadria2017_070m22, 14d8, sigradi2014_049f5, caadria2016_013y1, ecaade2014_149f35, 7055, ff93, bcc6, a2d1, ecaade2014_120l27, 3d21, cf6a, 87f7, 3573, 19d9, 26a3, f8ce, 3290, f273, b227, caadria2017_104b28, bdc9, 861f, acadia14projects_463e, ijac201412403l6, ascaad2014_027j7, 938a, 42d7, aa9c, da98, 227d, 1f66, a262, 0a81, 8079, ecaade2017_077ss, caadria2017_070g22, acadia14_135t, dab9, 834f, 1da4, 3caa, e1d8, a8d1, caadria2017_067m21, 4a10, 6db1, 4e93, a10e, b988, 5aaf, 40f6, 85e4, 7101, 0000, acadia14_189ar, 21a9, f934, 2c6a, 6975, 01ea, 1c47, 8d05, 9434, 55e6, 014c, 6dc3, 5081, cfe3, 0bdb, ecaade2017_130yy, sigradi2013_313, 104d, ecaade2017_203w, acadia17_501pp, acadia15_57z1, 7fb9, ecaade2017_282k, ecaade2016_087z24, sigradi2014_132k1, 4482, 24a2, 8bbb, ba80, d66b, ecaade2017_252f, c27c, 4578, 928a, 1e80, c10e, 2c58, caadria2017_135j36, ijac201513206f9, ecaf, 1c2a, caadria2015_176o26, cb95, sigradi2016_375h, 4382, b064, eda6, d08f, 61c8, ecaade2015_38k7, ce43, cb68, acadia16_402t24, 1474, ebca, sigradi2014_345r8, c59c, 5b03, 3750, 6f7f, 2f98, 0a19, sigradi2013_271m, 6bec, ad39, bda7, c973, b3d0, b3aa, ecaade2015_227u49, b5a4, ecaade2017_054t, ecaade2016_063v15, 222e, ddc4, a734, 871c, sigradi2014_155x3, 48f2, 12f2, 5026, bccb, cefe, ba73, 5a25, ecaade2017_054gg, 6923, 3345, acadia16_214b14, d680, 51de, 6e1f, b6cf, 8ea5, 4168, 4f6f, acadia14projects_79ac, 63ab, 8c77, ecaade2016_048c14, d36f, 3cc9, ijac201614405f3, 1a14, 0c18, ascaad2014_032t9, a415, ecaade2017_044uu, 609e, 4f57, 4509, f94e, 301c, e35e, acadia17_221dd, cd77, 9ab7, b9df, ab89, e4aa, 7e83, c6b1, c7ef, acadia16_214c14, dac6, 44da, aa3a, 2ebe, sigradi2015_8.81r11, ecaade2017_294d, 4934, c036, acadia17_211s, b887, ecaade2013r_003k2, e1e5, 779e, acadia17_520m, fb7c, sigradi2014_263z9, 596a, eaf3, 7c34, ecaade2017_164v, 74d7, e2c1, 8155, acadia14_661o, c40d, 605f, 07ea, 8226, edde, 01c5, baeb, acadia14_177n, cf1a, ecaade2015_94i19, ecaade2016_234v62, acadia14_247g, a8cc, acadia17_36cc, ec22, caadria2015_078r11, da95, 24bc, ecaade2015_246z55, bed7, 4ac4, a377, da1c, a791, f14d, bc7a, 8a0b, 2d19, 32bb, 931c, 73ba, 4d77, 6d15, a71b, 1eb2, f38b, caadria2015_226k34, 64b6, caadria2017_046u14, ae59, ecaade2016_241i64, 19d2, a0dd, sigradi2015_9.152k16, acadia14projects_101ar, 5825, 054c, ecaade2014_071y16, 8fae, d5f7, 5b3d, d12f, f4e6, ascaad2016_028r11, 5e7b, caadria2016_641v27, 71e6, 61f1, ecaade2013r_013a8, ijac201412301r5, 4cc9, 49c8, ecaade2015_164v34, acadia14_517t, a0d7, 3ad7, acadia14projects_333ax, fc64, d092, b793, 2e8b, c298, ecaade2014_057r14, fd2d, 66cb, ascaad2016_039r15, caadria2017_107v28, ijac201412304v9, 3f14, 4783, acadia14projects_565x, ef81, ecaade2017_198tt, c529, d4a2, ecaade2017_008k, 5aed, 35e9, 4212, c044, sigradi2016_524cc, 83dd, f76f, 6a5c, f50e, 01a9, e4b7, 2a78, 1680, 17f0, e9d9, 701f, 6008, ijac201513105p4, 6dc0, ecaade2016_191i51, 9b31, ea32, 5b7b, caadria2015_048n5, sigradi2016_544e, 75a7, 2711, b572, 7eff, ecaade2014_113a27, sigradi2016_534yy, 81d7, 0c87, ascaad2014_010r5, 19c4, 06fd, acadia15_203n8, ecaade2016_222v57, ecaade2017_117z, acadia17_551a, 0a86, caadria2015_233f35, f6e4, 995d, 46bd, 8e37, ecaade2017_117w, 01ab, 8f6e, ec6d, ijac201614303v2, 90f7, a0cd, b895, 8309, b063, 0083, e617, ecaade2015_152u31, 6b15, ecaade2017_192f, d1f1, 8465, e1ea, sigradi2013_400p, caadria2017_016w6, 10e5, acadia17_329x, 7a8e, 68b4, 1943, 2874, d31d, aaf5, 4aa1, 6e40, 051f, f153, 95a0, ecaade2015_116g23, 1c6b, 1422, 7a7e, c91a, 75af, 1996, 3742, 48d9, 79a1, 2e3e, bc85, 57c0, e00d, 437f, ecaade2017_124u, 42c9, ecaade2014_140l31, acadia17_90uu, 1cc5, ecaade2016_021v5, e0a4, ascaad2016_030f12, 2e61, 9157, bdb1, sigradi2014_263g1, 6e55, 0c68, 7a87, d6df, 5e8e, sigradi2016_446j, e11f, 49a3, d390, 03b7, c106, ecaade2017_021m, caadria2015_114r17, bd9b, a6fc, 5269, sigradi2015_3.65u2, c0df, 07f3, caadria2017_058n20, 43f7, caadria2016_157n6, 16c9, 9f2c, 7c50, 6da0, ecaade2017_079t, 6e6e, d68a, 0ced, b73e, caadria2016_631d27, ascaad2016_028w10, 4363, e00b, 0c6c, 42b9, 4729, ecaade2016_118n31, 8398, da16, acadia14projects_555e, ad85, 3a1d, afca, 8c3b, 0b4c, 3126, 6309, 7b05, 4a80, ecaade2016_040y10, 7bcd, 0aa3, 1972, e656, a3f5, ecaade2014_080d19, b3ad, ecaade2017_277ww, b4e6, ecaade2016_162b45, 9317, 7a42, bd5c, b1eb, 57a4, e236, cbae, cf95, c0a1, 996e, 40a9, ecaade2017_208o, d2fe, 3844, a464, 38b2, cd3c, 78b8, 076a, 7dc5, f387, 14c6, sigradi2015_10.140i19, a517, b372, 6440, 1d55, ijac201412301k5, 6e41, 1188, ecaade2014_096v22, 5dad, ascaad2016_046n19, 7e00, sigradi2016_446c, d9dc, cc8e, 84e1, b2d2, 6217, 95b1, 1883, ab43, ecaade2015_278t60, 8605, ecaade2016_065f16, fa6f, 4ffc, sigradi2013_30k, 0491, 7896, 31a0, 3706, 3caf, caadria2017_056u18, 0237, 5c94, acadia15_149x5, ecaade2015_61n12, ffce, a399, f3b7, 2558, 2082, 86ec, 09db, 20da, 52d6, 9d7f, ecaade2017_210v, ijac201412401t3, 914a, sigradi2014_042m3, dda7, 27be, 13a6, ecaade2014_201i52, acadia16_450l26, f2e4, 81a0, 4f9e, fe3c, caadria2017_129m34, 5be5, ecaade2017_053p, 8053, caadria2017_123h32, a046, 3cd5, 8b2d, 0d6f, acadia16_344o21, 07f8, 95c7, e265, 1ca7, acadia15_47b1, 05ef, 994c, ab4a, ijac201513203f7, d1d8, 24b7, fc0b, ecaade2015_230d52, 546c, ecaade2015_221t48, ascaad2016_018o7, a356, 7f6c, d542, 7056, ijac201412408p2, 39f7, 3d49, 1203, caadria2017_008z3, 3b3e, 959e, e91d, acadia16_414c25, 881b, 2683, ecaade2015_138b28, acadia14projects_317s, 3810, acadia14projects_23aa, d6da, ecaade2016_119p32, 59f1, be0b, 2f5c, 44c9, 5628, b706, 2b37, 2233, ecaade2016_217h55, 70c7, 8aae, a706, 752b, ijac201614207l11, 18ca, 3998, caadria2017_023t8, 89bb, sigradi2015_12.215v27, caadria2015_150w23, 801e, b62a, acadia14projects_601y, 8d68, 088c, abb5, ascaad2014_021b4, 69db, 4e27, ab2e, 384f, 6334, 7cd6, ecaade2013r_004v3, ecaade2017_265j, d1c4, ca4a, 2aff, f334, 25aa, 8f92, 785c, 1514, ecaade2015_287u63, ecaade2017_006kk, f265, 7c9f, ecaade2014_176j44, 69ca, 7e19, 3899, d3a4, 54ff, 9fa3, 7996, d723, 0da3, c0b0, 17dc, 97c2, d638, ecaade2014_057m14, 09f7, 8f7b, 5dfe, 46cf, 6af8, ecaade2014_168g42, e00e, 9a1e, 9d2c, ecaade2017_212ii, cd8a, d21c, b641, 87fb, 851f, b6e8, caadria2017_190n45, bdd8, 84ed, 756e, caadria2015_070a9, acadia17_189ff, ecaade2016_136g38, ecaade2014_132d29, 6bdd, b411, ecaade2013r_011a7, ecaade2017_291j, 0ccf, 7d5e, 21a1, ecaade2015_217d48, 0140, 356c, eef4, ecaade2016_073d21, 5cff, dc29, ed15, acadia14projects_103af, c1d8, 1696, 6449, b9bb, sigradi2015_8.264i14, ascaad2016_020z7, acadia14_189as, caadria2016_301j13, 1c36, 38d3, 0357, a41a, 4a23, c3e7, ecaade2015_318t69, ecaade2014_084d20, sigradi2016_655g, 6962, 6d5e, 4697, 26aa, f13f, ecaade2015_333y71, 36c3, sigradi2016_816rr, 2a4a, 5878, ee1d, ijac201614208i13, f0f5, ab16, 36cf, a1bc, acadia14_63ap, 7b60, 6162, ijac201412401g4, cdeb, sigradi2016_621cc, 3e81, 9e19, a867, 259d, d184, 072f, b2a4, 4091, 9661, sigradi2013_386e, a2ae, 21ed, 1f13, ecaade2017_054kk, 4698, ecaade2017_215tt, sigradi2016_637x, acb7, caadria2017_145o38, 76ce, 0911, 13cb, 51e7, 8453, 4495, cb06, fd50, b832, 15ca, c374, caadria2017_081p24, ijac201614204e10, 0f60, acadia14_601ae, caadria2016_851u35, 8893, 72ec, 2119, ecaade2016_136x38, 53c6, 6368, ee8a, 4fd8, 718b, 99c4, 8a8e, 0ba2, sigradi2014_232v8, 490d, ecaade2014_195y50, b782, ecaade2014_224n57, 31fb, 3afe, 52ab, 6b72, ba23, aaf2, 0cf1, 4a74, 8a9f, b07a, 6b26, a994, c752, sigradi2015_8.334u15, ascaad2014_014h8, f2ce, sigradi2014_099u8, 9a84, 1208, c735, f01e, 25b0, sigradi2016_360z, 5be8, c231, aa2f, 19f9, 292c, e2cb, ecaade2016_tkos66, 8560, 6307, 982c, b97e, ecaade2015_86k17, ecaade2016_129u35, ascaad2016_013y5, acadia17_60z, caadria2016_517i22, bda4, 90d8, 4014, 9656, 5339, 6251, ca21, 97e7, 4f82, sigradi2013_421l, 78c9, d5ed, d0c4, c4e8, 324e, b40f, ab00, b1fc, acadia14_43ab, bc52, sigradi2015_3.345s5, 1047, ecaade2015_94f19, 865e, a226, 670c, c296, d0ab, 39e8, 0b1e, ecaade2015_247f56, d2a8, 8d66, 9ad1, c8cf, e59e, ecaade2017_151t, caadria2015_220c34, 4b49, 644d, a495, 7cdc, a53f, f99f, 30b6, 50ce, ecaade2016_tkoz66, e7bf, cea9, caadria2016_013t1, acadia14_691au, 65b6, 6715, 0c06, 8c5d, 8645, d8c1, 80f7, cb4b, 829d, ecaade2014_112h26, aab7, 89a3, d0d5, caadria2017_056z18, 37d5, acadia17_648o, 6f64, acadia17_100n, fa1b, f7fe, 77a8, ijac201513305v12, 7ff7, 4b73, 0eaf, 261b, 4528, d259, 8941, acadia16_72j5, ecaade2017_151aa, a589, 7b3e, ascaad2016_014h6, c607, e2dd, 3a74, ecaade2014_157h39, aa7d, 9107, 371c, acadia14_219b, 56b9, 8868, bc08, eb12, 462b, 8b5f, ecaade2015_48a8, 0e45, ecaade2017_255k, f069, ecaade2017_053b, 8bab, 8d97, ecaade2016_072g20, 9aa0, 08a8, 64b8, 39e2, 6c8b, sigradi2015_8.186d13, ecaade2017_117bb, de18, ff29, 3330, ascaad2016_049s20, 45e9, 4420, ecaade2015_248s56, feca, 44cf, 6067, ecaade2015_319c70, da6b, sigradi2013_42, 1738, 9987, 34ed, ce35, 7d02, acadia14_339ay, ecaade2017_269nn, 07d4, 4db7, c357, ecaade2015_317g69, caadria2017_145r38, 34ee, 3258, e801, dd64, 638f, acadia17_60q, ecaade2015_15y1, ecaade2015_196t42, 7179, fa43, 382f, ijac201412304h1, ecaade2017_290uu, acadia14projects_247z, 597d, ecaade2015_314n68, ecaade2013r_009h6, 32d4, d911, afc0, acadia14_301d, 89ac, 4708, f002, 2af9, f2c9, acadia14projects_579i, b87f, c2f4, 5208, 07b2, f3af, sigradi2016_611n, 1d7f, 4689, afe6, bed1, ascaad2016_048k20, 3a5c, 68e3, d07e, 780e, 8703, 988d, ijac201614105a5, acadia14projects_301e, 52ee, 4d00, 5298, 61c9, 29ba, faf0, sigradi2016_627f, 2ff1, 9bc4, 6ba1, 5ada, ecaade2015_152w31, caadria2017_086l25, 00f4, dec5, f14a, 6a65, fc20, 5c95, faf6, b4ad, ecaade2014_100k23, bffb, 98d6, b3a7, bcaa, 8fe4, ba82, 10d8, 4dfb, 0e38, 28db, 482d, b8c6, ba72, 6137, 540d, 5186, 1d68, 056d, 8635, c3a0, b042, b6de, 60bb, ae68, 86bf, fe49, bffc, 7df3, ecaade2016_106m29, 8f00, 7277, 844e, 07d0, acadia14_531x, acadia17_413dd, 4371, e73f, ecaade2017_144s, ecaade2016_170w48, caadria2015_084w12, 56ed, d6dc, e0e0, sigradi2013_100i, 3a7d, e068, 03d5, 20cf, ecaade2017_049rr, 0c85, sigradi2013_303i, bac8, ecaade2015_306i67, f20c, e6a9, 4c50, acadia15_333z13, 0aff, f28d, df74, e5c0, caadria2016_013w1, 5dff, 6f32, caadria2017_079z23, 0f83, c39f, bcd9, 287d, cbe8, 08a3, caadria2017_189b45, 7df8, bb30, 980c, dcb1, ijac201614302h1, 1272, caadria2015_156r24, 2d7c, 1ede, 51b3, ecaade2016_071r19, 471c, ecaade2015_221s48, 70cd, acadia15_211x8, 2309, caadria2016_809c34, 0c30, 284d, 5f81, bcf2, ecaade2015_103l20, d9e5, be24, 7551, f9a1, b54d, acadia16_78p5, 54d7, 9178, ascaad2014_009d5, 4276, caadria2015_087r13, b5c3, 3cbb, 02dc, ecaade2014_010e1, f7b2, sigradi2014_015e1, 6ea4, 089d, bc06, eabc, db1d, 21b8, db88, 273c, feaf, a4d8, 6017, 25a4, 4ad8, ijac201614203e9, 13a4, 68af, 4cda, 9ca4, ijac201614204z9, ecaade2017_108o, ijac201513303x10, 7359, ijac201614201e7, d619, c677, 6043, 2cb5, f515, 3e37, 0f6f, 5550, acadia17_37kk, 9681, 88bb, 5107, ecaade2017_271l, 321f, 8ad5, 5fa0, 2226, 421c, ascaad2016_016u6, 674d, 33bb, 1c60, acadia14_565w, 98cb, 38f5, ecaade2017_008p, ecaade2014_173m43, 2472, 5d93, aa77, 60f7, fa13, 1821, 3c26, 1c4e, e3c9, sigrad