CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

e745, acadia17_308yy, 1d2a, ecaade2015_64h13, 9a2e, ecaade2015_273d60, b1bf, 7beb, 0dd0, 923f, 5959, df6f, f882, 05ea, ecaade2017_jgok, 34c5, sigradi2016_614v, 198f, ddf6, f1b4, 6d73, ecaade2014_224x57, 5186, f54f, ijac201412203f2, a6eb, f7ea, sigradi2016_450tt, caadria2015_090p14, acadia17_640oo, ecaade2016_140z39, acadia15_483n21, 5b0a, 3808, 8300, ecaade2014_157z38, 32d2, ca81, 9f5f, 064d, 37e8, cf95, 8917, 48f4, c878, 923e, acadia17_349r, f7a4, ecaade2015_235m53, eda7, 5f8e, dc98, 214e, sigradi2016_546g, a97a, 0fd6, ascaad2016_057p22, ecaade2015_171p36, sigradi2016_724vv, c221, 658d, 0619, 92d6, ed72, 569c, 937f, c3a1, 01de, 2b9e, 3ca9, acadia17_492ll, a635, f914, 84ff, dcde, fd1f, 65c4, dcda, ecaade2015_180p38, 9e97, d5df, 95fd, c2d7, 7168, acadia16_154j11, caadria2015_203e29, c95b, 150c, 938b, 23ad, sigradi2013_326, ecaade2015_129v25, a087, 75b6, bd29, 93bb, 54ad, ecaade2017_071qq, ba4d, 941a, sigradi2013_397i, cec4, 91ac, caadria2015_119b19, caadria2015_126g21, 1b75, 8cc3, 7334, aa67, e618, df72, dbc9, 12fe, caadria2015_188x27, acadia17_660z, 5c9a, e18c, sigradi2016_814o, sigradi2016_814n, bbd0, ecaade2015_83s16, 5b2b, d1a1, ff29, fff1, ea99, a449, acadia17_492hh, 4a6a, e1c9, ecaade2017_252m, ecaade2014_168v40, 1711, 3743, c260, 443e, 4ebd, 37f1, 8a90, sigradi2013_397e, 943b, 008a, 385f, 57b3, 7d05, 1749, ecaade2017_240w, d8c3, e4cc, 15bb, 716f, 2368, 2f7b, c38c, 07c1, ebd3, sigradi2016_814xx, bee6, acadia16_280a18, 1e59, b6fc, f1c3, 0fbb, 7d76, 4e20, acadia16_470r27, 1b8e, acadia17_318p, 9d67, ecaade2015_103o20, cd88, 72d7, a234, c4fd, 8505, afb4, ecaade2016_015w3, 1f5b, acadia17_230xx, 1371, 9c88, 8790, cbc8, 19d5, 4e43, caadria2015_108u16, 5cd9, 3f48, 28de, acadia17_446aa, ascaad2016_028p11, 7184, ddaa, c4a8, 89cb, 662e, eca0, 6627, 3cff, 50af, 367f, sigradi2016_537b, d274, ecaade2015_241r55, faca, a1ab, 63d1, ecaade2014_237e61, 30aa, 44ef, 273c, 1277, 2cef, d41e, 0aa6, b17b, a5db, acadia17_391a, b33e, bb62, caadria2017_135j36, acadia17_511uu, 62de, ecaade2016_023s6, ecaade2015_227n50, 77f6, f57b, ijac201412206u4, 9c83, fc51, 2e36, 37da, caadria2017_051v16, c675, f8f0, b508, 2ca9, ecaade2016_217n56, e986, caadria2015_048s5, 5b3d, 7eed, 1aac, 8b9e, ecaade2016_147s40, ecaade2014_188h48, f21b, 0e77, ijac201614208z13, ecaade2015_297y64, cb5f, 0357, b81f, 883a, 9420, 21c7, ecaade2017_174qq, 4295, 1b0d, 9b67, 7f77, 6af2, 7bef, ecaade2017_277uu, 2e8f, 6ae3, 1e1a, d2b7, ecaade2014_105b24, f44d, beff, ecaade2016_197e52, acadia17_283xx, ecaade2014_120f27, 0138, af59, 06a9, 0f74, b40a, 177f, acadia17_358oo, d5a7, b52d, acadia16_106c8, d572, d73d, 3a0d, a3de, ecaade2014_133x29, 7ce5, 67d0, fe17, b5f4, 8d09, 9c5e, c335, ecaade2017_076gg, ecaade2016_042l11, ecaade2015_298m65, acadia17_138c, 426a, 7027, b670, 1010, 250e, a666, sigradi2015_6.387v9, 6ef6, a3b2, a0fb, 2e83, 5d15, 30ce, ijac201614204c10, f020, 8af3, ecaade2013r_014g8, 33c9, cbee, 9a5f, 18f0, ecaade2015_48h8, ecaade2015_201a44, ecaade2016_162v44, caadria2017_175a43, 0e3d, 34ac, ecaade2013r_012n7, 1d21, 6f22, da54, f3ae, d3e0, sigradi2015_9.141b16, ecaade2016_166l47, 4b61, 3d35, 7c48, cdef, caadria2017_043d14, 5d6e, f57c, c2ca, 5c7e, 6474, sigradi2015_10.140p19, 1962, acadia14_111o, d886, 8ddd, 808c, ecaade2016_073c21, acadia14projects_199ad, 413d, 2af8, 4eef, 1bc3, 49a8, ecaade2017_029w, 3457, 2c93, ecaade2015_329n71, 64f2, 2156, 7e0c, d3c1, ff58, 494a, bf98, ca8d, 8cd0, a1f2, ecaade2016_113d31, ecaade2017_130zz, ecaade2016_021z5, 0582, 0a07, 4cd1, b776, 17b0, 245a, b96a, ecaade2013r_020u10, 0dcf, 1396, feb7, d04a, 1d17, 83a3, 7e83, 082c, 63ab, caadria2015_081l12, caadria2015_114t17, b0b4, 8ffe, ecb0, ijac201614201u6, a093, 365c, acadia14projects_153h, caadria2015_096k15, 171c, ecaade2017_172w, 8603, 2c72, ecaade2015_113m21, 056b, 4c3e, sigradi2015_4.219s6, 7ff5, f7a8, f4d8, 0414, ecaade2016_047m13, 0d56, acadia16_382z23, c014, aa06, 69f3, sigradi2014_070a6, cb37, 7a1e, 92c2, ecaade2017_271i, 99cb, c6e1, caadria2017_016n6, 229f, caadria2015_220f34, 2ca7, 3851, 8b9f, 27e1, bc70, d54b, 4dca, fb07, ecaade2016_223l59, ecaade2014_155z37, 7f8f, ecaade2017_144u, ff0a, 8e6e, 0206, f6e7, 978f, 9943, 16ad, 0e1e, 0ed1, 1227, e1e0, 644a, ascaad2014_017r9, b405, 16aa, 9c98, 1351, 4ec3, 851f, 6df1, 71cb, ccfc, 37b5, a272, ea8c, ecaade2017_282k, sigradi2013_238, 4ff3, e35d, ecaade2015_155n32, ecaade2015_251n57, 8194, 47e2, 0fd0, acadia17_146i, 2e6f, 907f, 9012, ascaad2014_013a7, 66a3, e891, acadia14_579m, caadria2016_819p34, ecaade2014_149e34, 0d5c, ijac201614102h2, 1153, 06d2, acadia16_224z14, 9693, 1fd6, bcfc, ecaade2015_21s3, ijac201614208p13, 03b4, 42c1, 29f3, aafe, af94, 6214, cb9f, caadria2016_373i16, caadria2016_601l25, sigradi2016_363ee, babc, 8e46, ijac201614203f9, fec6, ecaade2015_241l55, 26e4, faac, dda4, ijac201715102u, 3e6c, 50dc, 2d67, ffbd, ecaade2017_051ee, 1164, ecaade2015_87r17, 4b48, ecaade2015_314d68, 2695, 0a16, 3efe, 1720, 51a9, 2246, ecaade2014_195p50, 5b1a, sigradi2014_263h1, fb5d, cf45, 197b, 8d50, caadria2016_271z11, 5c23, sigradi2013_400t, 7502, afa0, e10f, 7427, d08a, e193, ecaade2014_180w44, 1e92, 7747, 7ffc, 2515, ecaade2017_152ww, 7b15, 8ebc, f95a, ecaade2015_84a17, 05eb, 0b2b, 4b6d, 33e8, 09ea, acadia17_340yy, 9703, cf68, 5e5e, 62af, sigradi2016_414gg, bdf3, 8ac7, 3275, badc, 7db9, caadria2015_188y27, 4c24, c1e0, 5c35, efaf, 2ea4, ecaade2017_094p, e3f1, acadia17_382zz, 8051, 90bd, 987a, caadria2016_239f11, caadria2015_130u21, 03d8, 84c9, 1022, f8ed, e6dc, 5596, 0d07, c22b, 6a8b, 209f, 9225, sigradi2016_356a, cc4c, e1de, 2d8f, 411c, 87d5, acadia14projects_101ag, ecaade2017_ws-archieduq, 975b, ijac201614204e10, fab2, ascaad2016_021c8, 9bcc, 1fa1, ecaade2016_216d55, b14c, b682, 39a1, 1748, e914, e5a0, 9b77, 9a35, ae48, acadia17_62vv, sigradi2013_117p, 4779, acadia17_323n, ecaade2014_127j28, ecaade2015_118x23, a0b2, 0ca7, 6f1f, a2c5, 2625, sigradi2014_197y6, 4c74, 6e87, 3a5d, 6ceb, 684c, e90d, acadia17_374q, caadria2017_104e28, acadia14_135k, ecaade2016_087v24, acadia17_18o, 97b4, cc4e, sigradi2016_363ii, 5d1b, e18e, 05dd, b0e6, 8aa3, sigradi2016_417jj, 101c, d3ee, 06ed, 29c8, 5ec5, aa70, ecaade2014_065f15, d1c2, b3b4, 8710, 13c7, caadria2015_206x29, 17dc, a0ff, 9a96, f458, b09d, d595, a1ef, 956c, caadria2016_579p24, ecaade2016_006v1, ecaade2015_61d12, 0687, fffe, 5fbd, acadia17_446bb, a2fb, 4fd8, c28e, acadia17_364a, 4642, 06b1, e10b, ef0a, ijac201614403c2, 6a7e, 79dd, 243e, 6920, 1f7f, a7a3, 22a8, 46ec, b2eb, 6353, ijac201614406h4, ce1d, ijac201513102d2, f335, ddd6, ascaad2016_008f4, e014, 7bd1, fbf5, 40d6, ecaade2015_185p39, 174b, 2fbf, 1df0, a9b6, 23c4, bfce, 6501, 159f, a538, 907d, 4c2b, 401f, 83c4, ecaade2015_130y25, fcd1, 55e7, 6ff3, acadia14_237au, 0298, 4458, ecaade2015_143s30, 1038, e2cb, 0beb, 26a6, 4068, 52e3, 00e1, b8a2, ecaade2015_193x39, 875a, acadia15_263s10, 7a13, sigradi2013_158v, db20, ijac201412303g8, 522d, 9834, 37c1, 3de9, c693, 234d, 180c, f4e5, 9f13, 30cb, 9f57, aacc, 15ea, sigradi2016_448z, c58e, 1ea6, 92fa, b56a, b7aa, 2aef, 2034, d6ad, 48b0, 10ab, 4e51, c66d, a1a6, acadia16_412z24, ecaade2016_140n39, 33e0, a8de, 018a, 653a, c417, 2f7d, 68b4, c990, 63d7, 77e6, 950d, 3574, e58a, 4263, acadia17_82ii, d2a8, acadia17_670y, ecaade2016_046x12, a993, 217e, f3a1, c9b5, 94d6, cfe6, b8eb, fefb, sigradi2014_097k8, f927, d71e, ecaade2016_130h36, 48c8, e6fd, 0172, 5cf2, a280, 685f, ascaad2014_012l6, 9d8b, 3482, 8a1f, a5b8, 63d6, 182e, d18b, 3776, 775d, ecaade2016_071y18, 0811, 2e70, 8c43, acadia17_551g, bafd, fb29, ecaade2017_293zz, ecaade2015_268b59, acadia14_609ag, 68b6, ecaade2016_111s30, acadia17_91b, 788c, caadria2015_237v35, f2eb, sigradi2016_448o, 8eb9, f0e2, caadria2016_405f17, a5d2, 1e44, acadia17_274tt, 41fd, 4d4f, a3ba, 6b9d, 3c9b, 5b22, a2bc, 0813, ef8b, 783c, acadia14_497v, f540, 84fd, sigradi2014_330s7, caadria2016_601f25, 998f, ijac201513305u12, 05a7, 1298, d2be, ecaade2014_009a1, acadia16_196b13, 39d2, 4aab, 3252, acc7, caadria2017_085a25, 22ec, ba3b, acadia17_189mm, sigradi2016_732f, ecaade2016_154r42, 9a11, 620a, 4f73, ecaade2015_86f17, cd47, bb2b, 4dad, f8c7, 984c, a456, d6cb, 7e0e, a762, 6808, 4588, acadia14projects_699f, ecaade2013r_013w7, 28b6, e02c, sigradi2016_524aa, ef35, 0800, sigradi2014_015f1, 1862, 355c, acadia17_163ii, sigradi2015_11.165o25, 514a, c6bb, a674, 38a6, ecf6, acadia17_544g, 5556, ecaade2016_158p43, sigradi2014_291r4, c099, ecaade2015_314a68, 33d8, 737d, 91e0, acadia17_502vv, caadria2017_008w3, ecaade2017_019mm, 0696, 8858, 2f6c, ecaade2014_042k10, 46eb, 8380, 9d34, a218, b6c1, 03ae, acadia14_565t, 8c4e, ecaade2015_138o28, e6ee, 5737, b76e, e3b0, 1686, ca57, 2f5b, 50f1, 4d49, ecaade2017_008e, 4d6b, 950a, f741, 2dcb, fb00, sigradi2015_11.165s25, 8fa5, fa5a, 57bd, 9e31, 5898, 5c17, eace, ecaade2015_115z22, e174, 8560, 5b66, d349, 70b7, d96f, 2d40, 9120, ff6d, c11d, 1395, c935, 4b24, caadria2016_569c24, 4154, f32e, ecaade2015_55n10, e29c, d03c, 17ac, 22e6, 40d5, fcd3, 634c, acadia17_170g, acadia14_445ag, 7715, 40b1, 6e4b, 0739, sigradi2013_311k, 7178, ecaade2017_198g, b1b5, ijac201513303z10, acadia17_349s, 0919, b287, 6b0e, 2e98, 0d1b, 2c69, ecaade2016_216f55, 7e35, sigradi2013_303g, ecaade2015_92r18, 8edd, 7295, 8a79, c950, e18f, caadria2017_115p30, 153a, 7124, sigradi2013_275c, d163, 87a1, 20de, e3e3, 9475, ef33, 57d9, 1506, 2d0d, 3dd1, 9f9a, ae1c, 6e37, 01f8, f9f7, f442, 4a74, 0ad2, ecaade2016_037x9, 0672, 3d49, 00bd, af05, 3b82, dd58, 5518, 669c, 43d6, ecaade2015_217x47, acadia14_23aa, d675, cff6, 3daa, 922d, c8b8, bc52, a91f, 7d4c, cd4b, f258, ecaade2015_116n23, 6c81, ijac201412406f9, d0fd, 5060, 2800, sigradi2013_42p, 140c, 09a2, 62a5, 28b0, 2e3a, c688, 773e, e8e5, 07d1, b436, 539e, 94c3, 0279, acadia14_479s, ecaade2016_002f1, 08bf, 60ea, 2eee, fd9d, caadria2016_291o12, 05ed, acadia17_373v, 976c, 6399, 8198, sigradi2015_9.270g17, d60e, 31a5, c9c5, 12ea, sigradi2013_43v, ecaade2017_017n, caadria2016_177f8, ecaade2015_86e17, 0122, 99cd, 1c62, b9b3, ascaad2014_024j5, 7767, 145f, 45c6, b34e, ecaade2017_277xx, 7fe2, 96e2, sigradi2013_259i, 3715, 40c1, sigradi2014_074s6, ecaade2016_171d49, 25d5, 9641, sigradi2016_382y, ecaade2015_205c45, ecaade2016_228l61, ecaade2017_256hh, caadria2016_013s1, sigradi2013_183b, a033, 8103, c438, 131e, ddf4, da93, caadria2016_517g22, bf1b, ab1c, 26e9, a91b, acadia14_637ah, caadria2015_072m9, 8958, caadria2015_081u11, ab00, c3a6, 3039, 9dac, ijac201715105l, acadia17_62tt, 44bb, acadia14_63aw, 7dfd, sigradi2015_2.213u1, sigradi2015_8.264n14, 83ef, bc62, a8f8, acadia15_161w5, ecaade2015_144j31, 9bdc, fad1, 7324, f6ca, 98a9, 714f, 8db8, ijac201412401u3, 5927, 7741, c86c, dc2a, af7f, 77d9, a70d, sigradi2014_018j1, sigradi2015_8.41v10, sigradi2016_441nn, ascaad2016_038s14, 16e5, 4f38, d8b5, sigradi2016_817s, ecc1, 504a, caadria2016_755j32, a00e, 98fd, acadia16_352x21, ecaade2017_085m, e39d, c36d, 98f5, 8041, 36c3, ijac201715103rr, caadria2015_190f28, 12fd, 6b04, 30f3, 8732, sigradi2016_512a, 489e, 7e01, bac3, acadia14projects_619ac, 5d53, c72d, caadria2015_139s22, acadia14_647as, ecaade2017_244oo, 3ca6, 5486, 95a5, e15e, 5c42, a9d0, 0471, a850, fc06, 7028, acadia14_427ak, b09e, 6189, c4c4, acadia14projects_247z, c4e8, dab5, c609, 079e, 81f9, 7d8f, 0884, 935a, a07b, 7904, fb4d, 6cf0, 4eb3, sigradi2014_282m3, 6a7d, a1ba, b27a, 6ba0, acadia16_382t23, 349f, ecaade2016_139a39, 7bf9, cad7, d8c1, ijac201513203w6, e10c, caadria2015_084v12, 0f58, ecaade2013r_009w5, e991, 1a75, ecaade2017_220ii, 0ebf, 0cd5, ecaade2017_198e, sigradi2013_386p, 4536, ac4b, 92d5, 494b, 4507, 7d84, 560e, b491, a56d, 49f5, 73c5, 725c, acadia14projects_339ah, eef8, 127b, acadia17_28q, c9c7, ecaade2015_22o4, c632, 5622, c740, sigradi2015_3.394e6, 635f, ecaade2014_202r52, ecaade2016_152u41, aba1, 4178, 3cd2, a62a, 2d81, c316, 8988, b53a, c2a2, caadria2016_197l9, ijac201614105x4, acadia14projects_609at, 2d25, 8d33, 5f46, 0294, ecaade2015_180g39, 568c, 15fb, c40b, 00c9, ecaade2016_058z14, b71d, a34b, b832, ecaade2017_170b, ab5e, 6fe6, a70c, b4be, b88a, 0f9d, 1aad, 2643, 7804, 6d27, caadria2015_194t28, 3647, c3b0, ecaade2015_110e21, dbf2, ecaade2015_130a26, 2baf, a9e9, 64ff, 4c31, ijac201614208v12, caadria2015_081s12, 110b, 63e5, adee, 8101, ijac201614404v2, 1dcb, 82c7, 67f6, d33e, caadria2016_033t2, 9fa2, sigradi2015_6.151g8, sigradi2013_305, ecaade2014_112k26, a048, 6408, sigradi2015_8.81r11, ab76, 443d, cc98, 36da, 0bde, 58bb, ecaade2016_210e54, 4156, 55df, acadia17_137rr, 929c, ba33, dfd6, acadia17_678y, ecaade2017_105pp, 30a3, ad29, f6c2, ecaade2017_051w, d971, cf3d, d0ea, 1a1d, 02b8, 16d8, d904, 4cc1, 9118, sigradi2016_737y, 5646, 22dc, 6010, sigradi2015_11.34x23, 407d, b011, acadia14projects_619z, 7506, ecaade2017_175h, 1165, 0531, sigradi2014_099v8, 734c, 21f7, 4682, caadria2015_015e3, 0375, fdbc, f3a4, fbdc, 7756, 3775, acadia17_358dd, ecaade2017_202o, ecaade2015_269n59, 5454, e40c, ecaade2015_138s29, 365a, 920d, ecaade2017_215nn, afe6, caadria2015_233d35, 5e94, sigradi2015_3.209b4, 7b58, 0743, 0f1c, b88f, 0ff5, bc99, 96c9, 67f2, 55f2, 5789, ijac201715102mm, 0727, 5858, 06db, 5c49, ca73, c529, b1da, acadia14_497ab, ba63, fc0e, ecaade2015_100x19, da58, 1c61, 3aba, 570e, 4794, fc26, acd5, 748e, 5e62, ecaade2017_124dd, 6eba, ecaade2017_054hh, 7779, f044, 381e, 65d9, 951b, 25b0, ee34, 2eaf, ijac201412408d3, 13a3, 9965, c706, ecaade2017_ws-archieduz, 2f8f, 2b12, 054d, eb0a, b177, e1fd, 1cf9, 03f0, 934c, sigradi2016_815hh, f0e7, 24fa, sigradi2015_sp_8.284n30, 77e5, 80e6, d1c5, 1acc, 34f7, cf0d, caadria2017_037g12, 0f8f, acadia14projects_111i, ijac201614408g5, ecaade2017_099a, 6e1d, be0b, ecaade2017_006q, ec77, 0e00, caadria2015_237p35, 8a3a, e6f8, sigradi2014_048u4, acadia14projects_671o, 25ea, acadia17_117cc, acadia16_402l24, 2020, 2865, 07df, ecaade2017_054dd, 53b1, 005a, e51d, ceee, 2160, fd8a, 70a2, sigradi2014_291o4, 8a93, ecaade2017_199u, 59ae, a758, 22b0, 0bb4, b4c1, 157a, edc2, c494, 4aa5, acadia17_492mm, 9035, 556d, 4fb1, caadria2016_177j8, ecaade2015_103k20, ecaade2014_100c23, f47f, 0704, 3041, 8b9c, 570c, 43ef, ijac201412306e3, 1dd8, ascaad2014_017a1, ecaade2016_075g22, 8a1e, adfd, d5f8, 0a0a, 836d, ef47, 0c68, 5056, 77b3, 46a6, acadia17_358nn, b26d, ecaade2017_029ii, 2a58, 7ea9, 78d2, b41b, cea4, 5bb1, 5495, ascaad2016_040c16, caadria2016_851r35, sigradi2015_8.186l12, d546, 48fc, 12ac, sigradi2016_435dd, fd28, 772c, 2b77, 1c69, 11ba, 1fc3, ecaade2017_208h, 1774, 8a4f, 66af, ca26, 584a, 8627, acadia14projects_661j, 1fff, 1a06, ce23, b358, e74b, 7572, f87e, ae93, 96a9, 61f0, caadria2016_703o30, 179b, caadria2017_163w40, df83, acadia16_12y1, ecaade2016_132x37, 31ab, fc14, 25db, 1ba0, ecaade2015_284p61, df76, 7990, 9ded, 661b, 8ccc, acadia17_189ss, 3b54, ascaad2016_052g21, a7d2, ecaade2017_023x, e972, acadia14projects_655ab, 4417, 56df, a1d2, caadria2015_081i12, ascaad2016_048c20, de51, 3a5e, 660a, ijac201513201v5, fe9e, 94b7, dd4f, ec38, 5a18, 109f, 017e, 5de4, ascaad2016_038b15, 7a59, ecaade2016_108y29, sigradi2016_625kk, 1ddb, 8779, sigradi2014_172y4, 364d, 9a24, 9f4f, e950, 8937, 0078, acadia16_78v5, 2d0f, 8623, de77, ecaade2014_030n8, 617b, ef73, b20e, 0eec, 7b55, 5e8b, ascaad2016_008b4, ijac201614205k10, 6636, 3410, acadia16_62u4, dc02, 9de7, d318, 7d40, ecaade2017_017i, 6dca, 8671, 5f6c, 882a, ecaade2015_285m62, 7996, 41fe, acadia17_189cc, ascaad2016_020x7, b007, ascaad2016_029w11, ascaad2016_039h15, 8f50, ecaade2017_211q, eb99, acadia17_562cc, acadia17_366x, 1a36, ecaade2016_007g2, 96a5, 3261, 13a5, 63e4, 1e98, fed3, cb81, ijac201412202t1, 163c, a749, acadia15_284p11, acadia17_637ww, 6173, ecaade2016_ws-dleadj68, a17b, ecaade2015_82y15, 7ec7, 46f8, 8d79, 113c, 1d13, sigradi2016_792e, sigradi2015_8.47e11, 65da, 4fc8, 9f1b, acadia17_273hh, 3394, acadia15_195c8, 397e, 42e8, ecaade2017_302w, caadria2016_641s27, 6260, c974, c3bd, 5fe9, 8bf3, d07d, 8189, 1141, 2fee, 07ef, sigradi2014_266w1, ecaade2013r_017z8, ef34, 3ab8, 2aff, 69a2, 1caf, 27c5, 260b, aecb, e79c, 8ab0, e7b6, 28be, fe94, 2cd9, 2de5, 8e6d, 6c31, ac72, ce12, ecaade2014_113n26, 427b, 2c2d, 9897, acadia17_81l, 53fd, 0a8f, ac46, 443c, 4823, 5f30, 7536, b644, acadia14projects_699i, 54ec, 29a7, 98d1, 3e2b, ecaade2014_168o41, 5819, 433f, caadria2017_058f20, 2c8f, 9643, 049c, 8b53, c697, 2e71, acadia17_670kk, 62f1, e64d, 73b6, 7ebe, 9cd7, ijac201412303d9, b229, 3ab4, ecaade2016_073f21, d045, ecaade2017_248tt, 2d53, e27c, 31b7, acadia16_432v25, de70, 619a, 465f, 1c13, dfbf, acadia15_251i10, 7a31, acadia17_307hh, caadria2017_145e38, 491b, 4edf, 1379, ijac201412403m5, f286, 9a21, 388c, f9aa, 4825, b22d, 77ad, 16d1, b0eb, a6d6, ascaad2016_028j11, ea43, c887, 3bfb, ecaade2014_168y41, ef10, 386f, 990f, 4d37, f68c, 5cf1, acadia14projects_479au, caadria2017_048u15, ecaade2015_25m5, bcc8, b2a6, 5159, 0baa, acadia17_202j, 5947, 4e15, cfba, ijac201412201g1, ascaad2016_051c21, 526f, sigradi2015_9.347x17, ecaade2015_109z20, ijac201614201x5, f534, 6ba6, a857, ecaade2015_11g1, 9280, d893, ijac201412303a9, 0244, 25f0, ecaade2014_019f5, ecaade2015_231r52, 7417, 7bc0, dcb6, acadia17_177r, 5a30, dab7, eb61, 7fc4, 7296, 1aba, 89f9, 9ae7, 5897, ecaade2015_13j1, ijac201614101h1, 24ef, acadia14_531n, sigradi2016_524dd, c883, 94d5, 9484, d9af, ecaade2015_64f13, 4ba6, 642b, 8489, 7993, bedc, 4ab1, b5a6, 6128, 87b5, 37c2, sigradi2016_568ll, c07f, c427, ecaade2017_213h, caadria2015_226k34, d876, 3150, 702b, 0842, 6124, 352f, 6905, b2e5, sigradi2014_108e9, 3442, 0594, ded6, 47fb, 0b12, ecaade2015_233w52, ijac201614208e13, sigradi2014_132s1, c131, e2cf, 2531, acadia17_551ww, df8f, 663d, sigradi2014_103x8, 1263, 02f2, ecaade2017_172p, 1ea9, 1d65, ecaade2015_180m38, aa12, 415a, f54c, 3b18, 58b4, e75b, 910c, b008, f783, e4ba, e453, acadia17_248c, 4043, sigradi2016_647oo, ab47, ecaade2014_080h19, e565, 18a3, 9813, 971b, ecaade2017_109nn, 1f65, acadia16_106g8, ad1e, caadria2017_052u17, 044c, ecaade2016_182m49, 42e7, 5830, sigradi2015_5.384n7, c49b, 7b59, d49d, eeeb, ecaade2014_053p13, caadria2017_047j15, c9d5, a82b, 7c70, 2721, ascaad2014_005l3, da0f, ef95, acadia16_344a21, 9d72, fa03, acadia17_455bb, 5d5b, b6d0, 19c6, ecaade2014_052y12, 9c14, 312d, f9c3, 275b, 574a, acadia17_316yy, 864b, c286, fa2d, sigradi2016_407t, fecb, acadia15_95n3, 7515, b923, acadia16_62b4, c998, 029b, 2767, c269, acadia17_364ww, dac1, ijac201715105tt, sigradi2016_383ee, 09ba, 3b56, 614e, b0a7, cca7, 764b, ecaade2017_184kk, ijac201513102m2, acadia16_344k20, c509, fe44, caadria2016_125o5, 7196, caadria2016_549t23, 5fdf, 52f8, acadia14projects_619av, acadia17_500ll, 3c76, acadia14projects_463u, sigradi2016_490hh, 72ea, cda1, 1896, ecaade2016_130i36, 6154, 9a8c, 0675, 4264, acadia17_501pp, 322f, acadia17_177e, 2e4a, 3ad7, 4998, 7433, 0443, e243, ijac201614303t2, 29f0, f638, 0afd, 49a5, b6ce, 1cbe, acadia17_117q, c66b, ecaade2016_147p40, c510, sigradi2013_390b, 0e64, 8a9d, ecaade2015_194v40, 8939, 81f2, dc9f, 761d, 97f9, 84fe, c7c7, e9f4, c017, ecaade2014_180x44, 6119, sigradi2014_048v4, ecaade2015_144x30, 9f17, 1553, c8d3, 1ce2, 6aa4, ecaade2015_215j47, ecaade2015_53s8, acadia14projects_619ak, 284c, sigradi2015_11.136r24, b5c4, acadia14projects_473at, caa3, aed2, d7ee, ijac201513201m5, a2e1, 1402, acadia16_106k8, ef25, 1688, 44c2, 3c88, ijac201614104v3, e5a4, acadia17_28z, ecaade2014_186n47, f5c5, a715, df29, 8811, caadria2016_621y26, ecaade2016_mrtm66, acadia14projects_365ak, 6f77, 4315, 29fa, 670a, cfb8, ascaad2014_032s9, 6b72, caadria2017_067k21, acadia17_560o, 2f97, c8d7, acadia14projects_339aw, ecaade2015_155t32, e8fd, caadria2017_142y36, b837, sigradi2014_279y2, caadria2016_507p21, de60, 25fe, 435b, 9839, acadia17_338ff, e6f4, ecaade2015_287t63, sigradi2016_642kk, 1f3e, ecaade2017_112xx, 41f9, 1312, bb4c, db68, 4fa2, 7844, 0d5f, 010e, 92d7, 79e1, caadria2017_056k19, d168, ecaade2017_288aa, 3ac3, e4fe, 52b1, e272, 976a, ecaade2017_057g, d2a5, 8d47, d4d7, f1dd, 61fc, 9505, ba2d, caadria2016_333x14, 1441, 681e, acadia17_169qq, ecaade2017_146bb, 921e, caadria2016_457e19, ecaade2017_053c, acadia14_399ai, 3ec8, e07c, f6dd, 957a, 9f33, 8baf, ecaade2016_033d9, 4683, acadia14projects_339aj, ecaade2014_173y42, f795, 0477, 7dcd, d6bb, dc6b, 4f35, 1366, 1f08, be3e, 4465, caf7, 573b, 1599, ascaad2016_058c23, ecaade2015_237j54, e5a3, fec7, 79d9, 9f6c, fb61, 5f06, caadria2015_213h33, acadia14projects_699p, ecaade2013r_003z2, 3be0, acadia14projects_601ad, 1c16, 019f, 9e85, 96eb, ebfb, caadria2016_415v17, ecaade2014_080e19, 2c68, 36df, eddc, 3e64, ijac201715105nn, e6b0, 3e90, 045c, defe, caadria2016_445w18, f647, b3f0, a86b, ecaade2014_239o61, fe08, 8761, 608e, 2629, 3441, 4e39, 1042, dc42, 543a, 6626, 2526, ascaad2016_014g6, 976d, ff33, ecaade2016_018z4, a4aa, 1783, 9ff0, d625, ascaad2016_006j3, bcf8, 454c, 8ac1, cec9, f8d5, f593, bfb1, a7fc, d55d, 6dfa, sigradi2016_659v, sigradi2015_12.297i28, a21c, ijac201614405d4, acadia17_350ss, 9f85, 0cc7, 2ebb, ff85, ijac201715203c, 372b, efd5, ijac201412304t1, d0b1, 6c8c, acadia14_579e, 454a, 6266, 2a64, 6698, 3b2a, 28c3, fdbd, f59c, 8468, aff9, 2ceb, ecaade2016_224x59, 3212, acadia15_137j5, 76e5, acadia17_221q, acadia17_247mm, ecaade2016_167a48, 2e50, caadria2017_109w28, acadia17_26m, 2ee3, e6d3, sigradi2015_10.74p18, 3c3c, acadia14projects_507ae, acadia14_291g, ecaade2016_075e22, acadia17_118hh, 77bb, 506a, 8c54, cdf8, b27b, 0f1a, acadia17_520n, 0947, b76c, 2b9d, 393f, fcad, 8492, ascaad2016_045g18, 86d6, 4c3a, ecaade2017_215jj, f809, 1414, sigradi2015_6.387z9, ecaade2017_051dd, 473b, 8341, ecaade2017_215oo, 6bf4, 8dfe, 14f9, 0bac, c69b, ecaade2015_127w24, caadria2016_809e34, 7b49, e694, 85d0, e669, a2ab, a4f6, a48a, 59b6, af00, 3528, 0cbe, 9272, b764, 67cf, 6bc6, acadia14_339an, 0101, 39ae, 5d8b, 521e, 8a8e, 5f48, 5f13, caadria2015_190h28, b5ea, 97a3, ecaade2016_118a32, 06c5, 1afb, e886, f187, 229d, a6c5, 02cf, cc8d, sigradi2014_239f9, 78c0, 2d38, 76a6, 5968, 9a25, 23a1, caadria2017_081t24, caadria2017_029h10, d797, 6baa, ecaade2016_057u14, b0a6, a3c0, 882d, sigradi2016_590h, d82d, e8d3, 52e0, 9ebc, ecaade2015_73k14, 3205, c348, 63b9, 5dd4, sigradi2016_449kk, 0963, ecaade2015_37i7, c5d0, 17ed, sigradi2013_386o1, 835b, caadria2017_047d15, ecaade2016_139w38, 09bd, f7fa, 307d, 33ef, 5d57, fcd2, ijac201614203b9, f4ee, 7d5b, cde3, 27de, caadria2015_114s18, 9bae, 6a01, a367, 78e9, 5e20, 3e75, ecaade2013r_007g5, 9e62, 6d92, ecaade2016_043b12, c4c8, f83b, c8c2, 35eb, 623b, sigradi2013_326m, 4d50, acadia17_178ss, 8437, bb34, f87b, d0d9, 7150, 6add, 9d06, 0882, sigradi2015_9.141j16, 6e2f, e8ec, ecaade2015_268z58, b909, 85eb, caadria2017_021f8, 09eb, 7686, ccde, a22e, cfca, 1692, 21f4, 23a9, c33e, 0e70, ecaade2015_185m39, acadia16_72f5, 86d1, 32c9, a7fb, bde5, 40e5, ecaade2016_062e15, fd61, 3fc6, acadia17_358rr, 4a7b, 3581, 9623, 2c78, ascaad2016_054v21, acadia17_570bb, 6fd4, ddb9, ascaad2016_002m1, c323, 453c, ecaade2015_138t29, 6865, 5030, ascaad2016_028s11, 7ee0, ecaade2017_009u, c4f2, df70, caadria2017_124c33, acadia17_598l, 8bc2, sigradi2016_621ee, d98e, f14c, 3d0f, d60a, a8a3, f8ae, ecaade2014_132d29, f08a, 36e9, ecaade2016_197w51, 64e8, a640, 8c62, c915, acadia17_330ll, d2f0, ijac201614404x2, c52b, eb55, ecaade2017_098mm, 0aa4, acadia14projects_167u, 5abc, d823, ecaade2017_264d, eda9, 0dc4, c6bc, acadia14_589b, 8cd7, ada5, acadia16_88f6, ecaade2017_144w, eeb1, 76d2, da64, ecaade2017_308dd, 76fd, a7f5, b114, a89e, b639, 71ea, sigradi2013_401o, 8cf0, 0723, acadia15_47a1, sigradi2013_52f, d821, b99f, 4dcc, ee18, ec5d, f288, 8d44, 24e2, dd63, f5f6, 7f47, ec69, bb94, acadia14_473ai, 22bf, b9ae, 70d0, ecaade2014_204c53, ecaade2017_072e, 5423, 0a51, fb3f, 997c, 5cb8, ecaade2016_120b33, 9e0a, 3a79, 5143, ecaade2016_228j61, 621c, ecaade2017_079bb, sigradi2016_647nn, 17d4, caadria2016_777b33, e643, baed, a65f, af52, ab31, 4f08, 48c3, 5705, 9d9c, 9aa2, ecaade2017_057hh, a75c, a871, 9d82, 45f9, 1be2, d136, 4b77, 6f4c, sigradi2014_345y9, 72f1, ecaade2017_101aa, 7cd9, a581, 8f3e, 29c2, acadia14_565ag, c85e, 4f06, 60e2, 6494, 2339, 2777, ecaade2017_124i, 4497, acadia16_54y3, ecaade2015_86g17, 0550, ad7a, acadia14_609ad, d36e, ecaade2013r_019a10, ddaf, aa62, cf33, ecaade2014_066u15, 18d3, 0be7, 26d8, 7906, 6d3b, 2df4, ce2a, 2e95, 283b, f664, 0dca, d1b5, ecaade2015_241t55, sigradi2015_8.81s11, a366, 3fcd, ascaad2014_017i1, c89d, ecaade2014_024t7, 85c4, c393, dbfe, ecaade2014_195i50, sigradi2013_10f, 24d1, acadia15_232s9, ea02, sigradi2015_9.347a18, eaac, 1416, 141b, da90, 6c3f, 68c1, caadria2016_871n37, 3d9d, f7b7, ijac201513104m3, 3be5, bcb2, fd6f, 6211, 392f, 5e2a, edaf, 3281, 03c7, 3676, 22f6, fe7e, sigradi2013_183r, a685, acadia14projects_339w, ae64, 0cfc, sigradi2016_625qq, ecaade2017_122ss, 32f2, e53e, sigradi2014_084a8, 43f9, 6e38, 80dc, 55e1, c473, 295a, ecaade2016_243x64, 5069, ecaade2016_058y14, 0c26, b6b6, 1679, ad28, 128e, sigradi2014_249n9, 5ff1, ecaade2016_111n30, 3e2c, bd62, 9c7e, 98ac, b13c, caadria2015_012b2, 6fbf, 1cb9, eb6c, ijac201412302k7, 58b8, e4f7, e781, 9203, sigradi2016_393qq, 821b, ecaade2014_153g37, 979d, ffa9, ed21, 3e84, 868c, 76e2, ijac201614105o4, eed9, 84e0, 0479, d638, 5ba4, 3d77, acadia14_291ax, 86e6, 87a0, 35d9, dcc1, cca3, ascaad2016_019t7, a441, fbe4, 2486, sigradi2013_407c, d95d, ecaade2015_287o63, e36e, caadria2015_077a11, eefd, 65ee, f5e2, aff2, faf7, e938, cdf3, bce8, add8, e3ca, 3857, acadia16_184j12, 3f3f, sigradi2015_3.345s5, 1b51, 2afd, 2d6f, 6e55, acadia15_161j6, ecaade2015_302l66, af5b, eed8, 991b, 1ef0, d33c, ijac201715203mm, a2b7, 74f7, 4c1b, a701, sigradi2014_299c5, 7af2, 1e13, 74a7, c2a9, dbf0, 4903, 1a15, 8b09, 85bf, 3eb9, 4957, ascaad2016_057r22, a458, b7f0, 0140, fc7d, bb1d, a29d, ecaade2016_120d33, ecaade2017_061b, 5908, eaa7, 1078, 1ce0, a53e, b0a4, acadia17_414gg, acadia15_357s15, ecaade2017_006nn, b434, 03a5, df19, f16d, ec17, 7048, 206f, f054, caadria2017_118e31, 5839, 59d8, 1d0b, 4561, 8b31, 5035, c6e9, 771f, acadia14_339y, e551, acadia14projects_135w, acadia14projects_117f, f4ab, ecaade2017_079u, 5c57, ecaade2017_041k, 4e34, a882, caadria2017_037b12, 4594, f575, ece8, 7ceb, sigradi2014_284a4, ecaade2017_124r, 988c, 6838, 3ce5, 27a7, ecaade2016_018y4, 5530, f6c8, 5291, caadria2015_114e18, b92d, a7c1, c1a5, acadia14_81n, 1136, c2ce, 7df1, fe04, bdb7, 1eb6, ecaade2017_019yy, 7dfb, 0673, 1869, 88ed, 9cc2, ijac201513101b1, ascaad2016_045b18, a4d2, 4440, 41ca, acadia14_517t, 452b, c8cd, 383c, ec12, acadia14_53n, 1602, b9c5, ijac201614203z8, ad30, 6995, a9b9, 9ef9, a55e, 333e, e9ac, ed77, f302, 0fac, adfa, 91e3, dbff, 1bf8, ebd2, 1168, d8ff, 0eb6, 9fa6, 3dda, f537, 16b0, caadria2016_693a30, f438, 605a, ddd3, 2547, 4145, 7f50, ff0b, 1a02, 4df2, 6d43, 8b44, 67e5, d3f4, 77d0, b9f7, acadia14_199aa, ca64, c4b8, f687, ascaad2016_025p10, caadria2017_069b22, 8146, ijac201513306b13, 9993, 61fe, 454d, ijac201412404z7, ecaade2016_068j17, a877, a920, 0c07, ecaade2017_195hh, sigradi2014_281k3, c270, 6c16, 58e8, fa02, d8d7, f121, 825a, 9961, ea09, 850f, caadria2017_124e33, acadia14projects_619ao, 876d, 93cf, 43f4, 067f, ijac201614308b5, cb6f, ceb9, e27a, abe7, ecaade2017_199yy, 0025, befa, a8a4, 0396, cc1c, 6433, 14f3, c09a, f079, 0e48, 13c0, ecaade2015_200f43, ascaad2014_015w8, 8df9, acadia17_534rr, b388, 2dc2, 8af1, fa3a, f1aa, ecaade2016_238v63, 6368, 90ee, 438a, e4da, ec33, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 3a73, 461d, fc03, 388a, aacf, ecaade2017_199x, 7a47, 3545, 2635, 25fb, 2268, 3e28, 4b03, 26c5, d87a, d5fc, d95c, 46de, 17be, ascaad2014_007e4, 1acf, 568a, bd14, fa89, 4669, 3abb, 3b87, acadia14projects_135z, 7e16, 6bc5, b7b7, 8696, ecaade2016_074z21, 5134, 84a1, ecaade2016_089b25, 0059, 2e45, dc51, ecaade2017_143j, ec85, 553e, 5a1c, a13b, 04b3, 6a3d, b4b3, 0583, 0225, ijac201412201a1, 27f8, 51cd, ecaade2015_171u36, 336a, f115, caadria2016_373k16, sigradi2015_6.151d8, 8c77, ijac201513203r7, bf9b, ascaad2016_050a21, ijac201715106y, ecaade2016_147t40, acadia15_323u12, cb6e, 42b1, db7f, 3f6a, c784, 564f, ecaade2017_257vv, 5f54, 0cf5, 612d, 484a, caadria2017_055r18, ecaade2016_217s55, ea08, e430, acadia14projects_23ac, acadia17_212hh, sigradi2016_534yy, sigradi2013_414a, 474c, ecaade2017_049ww, 1197, caadria2015_156h24, 7a10, 20f7, 1a12, ijac201614305r3, 8204, acadia17_552u, f840, 3835, 4f23, 1834, f1a7, caadria2017_132l35, ascaad2016_023x9, 3bec, d374, 7771, c673, acadia14projects_347ar, 2bc7, ijac201614201g7, bc42, 8592, ecaade2016_015a4, ecaade2015_170k35, 2234, b073, d370, ed88, 1437, 4742, sigradi2013_342n, ijac201412303m9, e4b3, b9e6, ecaade2017_054oo, be1b, 8cc5, 351d, 1281, a86d, ff1f, ascaad2014_026h7, c906, be57, sigradi2013_271s, 1ab6, sigradi2015_10.309d22, 7876, f42c, 27f4, a0d0, sigradi2013_397h, acadia14projects_681aj, a055, acadia17_212mm, 069c, cc87, b5e1, b1a2, 4170, 6919, 81f4, ecaade2017_056d, ecaade2016_110k30, 2b84, 79de, acadia14projects_531l, sigradi2016_449mm, c315, ed4e, be53, 06fa, fba8, 9ad6, 9ff4, 5184, e5ec, sigradi2016_534xx, ecaade2017_208o, c7bf, caadria2017_016d7, f2b8, fba0, 014b, acadia17_426i, e432, ccda, 8b51, c805, 2f9f, 544b, a8df, acadia14_339at, 0d44, ecaade2015_329m71, sigradi2016_381m, bcc6, 45b9, ecaade2017_032d, aadf, f5b3, 903e, 4ebe, b06d, 6f5b, 2624, e24e, a9a0, 8e95, 5d2d, 804c, ijac201715104ll, 772b, 172a, caadria2017_145c38, ecaade2015_320m70, c945, 7c12, 37bc, ijac201412301x6, bdaa, caadria2017_004l2, ecaade2015_118s23, 1ef6, eeda, acadia16_344w20, 1fe9, 2349, 519f, e845, deb4, 5a7e, 2ae8, ecaade2014_140j31, c6a0, b29e, 2edd, 28ac, 053a, 10f6, e738, 2d9d, 0d15, acadia14_427ar, sigradi2015_9.141g16, 043b, dfec, cb0b, 66b6, 98c5, ecaade2017_059ll, baf2, 5296, bce4, 00ba, 9177, c570, ecaade2016_ws-intelligentw68, 9028, 5dfa, sigradi2013_289n, ijac201614204r9, ecaade2016_016h4, 9af8, bce9, ecaade2017_291o, sigradi2015_12.19b27, 41df, 6586, daa5, acadia16_88x5, ecaade2015_91c18, 054f, 3ab2, 1da9, 7404, 5685, 0899, 6412, e1f9, 999e, ecaade2015_280g61, fd4a, acadia15_357k15, 2847, a08b, caadria2017_134w35, ijac201412305g2, 1ded, cd0d, caadria2017_040k12, d6a4, 4ae1, acadia17_162z, ac48, ascaad2014_015v8, ecaade2016_040p10, a27f, d02a, 8be7, f810, 8d4a, a696, 9b7e, ecaade2015_318u69, 575f, acadia14_619z, 45b3, 9e5d, 48d3, sigradi2013_364u, 2221, 2ecd, sigradi2015_10.7h18, 580a, ecaade2017_095q, 783a, 1841, ecaade2016_223i58, 7b89, 2571, ecaade2017_054nn, ecaade2015_181j39, ecaade2015_38k7, f9c6, 634b, de90, ascaad2014_004o2, 69cf, cfbe, 0cce, caadria2017_135g36, 5706, 5aac, 932e, caadria2017_165x41, 85e9, ca27, sigradi2015_8.27o10, ecaade2016_025g7, 395b, e294, 3213, 6e15, acadia17_590ww, acadia17_92k, ce5a, beea, acadia15_343j14, a02e, sigradi2013_223n, ecaade2016_197g52, sigradi2016_590i, ascaad2014_019h3, sigradi2015_11.165m25, fbe1, 34f8, ecaade2017_042x, aff1, ca45, ecaade2016_216a55, 694f, ijac201412408x2, 538e, 6be7, e106, 2908, aca0, 665e, 215b, bc35, 880d, f4e4, 5cb0, 527a, 3563, acadia17_189nn, 3a6b, acadia17_188bb, f84c, 0f39, 709e, 64bd, baa4, 15ac, 6fe1, sigradi2013_386m, 9667, a12c, 28f3, 075f, sigradi2015_8.289g15, caadria2016_105y4, ijac201412404c8, acadia14projects_247v, 3467, caadria2015_142r23, ae6c, 6127, caadria2017_134z35, 77ac, 508b, 1683, 64b8, 500a, 9754, 2816, b778, sigradi2015_6.366c9, sigradi2016_431r, acadia14projects_267g, 5d27, 12c5, 2c82, d942, ecaade2017_161b, c2a3, sigradi2016_558s, dadf, 6d54, d58d, 68c8, 3579, c8f6, d026, acadia17_153k, 8746, b493, acadia15_232m9, 11cb, 121a, 7fc6, acadia14_601af, c6a4, ed11, ijac201614102w2, 1747, sigradi2015_12.259c28, 6c7f, ecaade2015_273e60, ecaade2016_167p47, ec6d, 0a5f, a4af, ijac201614302z1, f3bd, acadia14_719k, sigradi2014_265n1, ecaade2017_194aa, ecaade2017_108r, 5248, b18b, 12b6, ced3, c1cb, ecaade2017_164s, f416, ecaade2015_138l27, 7516, 5fdd, bbbd, 44d6, 28d5, acadia17_82aa, acadia17_52f, d606, 8d1b, a53f, 1847, 2c07, 5a98, 2cec, caadria2015_067g8, a1fe, 87ec, 297a, sigradi2015_11.34b24, 0527, ecaade2015_180u38, 6832, acadia14projects_301d, 59b4, 84c2, 6fa6, 202f, 6121, e729, ecaade2017_155p, fd57, 577c, ecaade2017_013pp, 065b, ecaade2017_071ii, 1c9d, 4997, 09db, ecaade2016_006s1, d887, 85ec, 7ba0, 880f, 7166, sigradi2016_426f, ecaade2016_158l43, e814, 3431, 2999, 27bf, acadia16_106h8, 53bc, 9bf4, f8a7, df95, c537, 39c8, ecaade2015_158h33, f4a0, ecaade2017_302kk, dd7a, d2b3, acadia14projects_671m, e9a6, ecaade2015_35y6, sigradi2015_8.264g14, fe41, 0711, ijac201513205x7, ecaade2015_164t34, ec73, b3ca, 4202, 66b7, d094, 752f, acadia17_520z, 763f, 1edb, c423, 231f, 8ec0, 07c6, sigradi2013_401p, eca6, 00ad, 4494, ecaade2015_185u39, ecaade2017_157ii, 3fa2, 40c7, 8598, 164c, ascaad2014_017s1, 2609, bdc7, ecaade2016_ws-foldings68, 4da0, 6324, b6ac, 15c7, 6f40, 85c5, fc33, acadia17_212u, 22d5, ijac201715202e, ecaade2016_120f33, 1cf4, 73e3, 7b1d, a76c, ecaade2017_095u, 8207, cb91, sigradi2016_420vv, 39b7, ecaade2016_ws-foldingz68, caadria2016_693w29, 5ce1, 8d65, sigradi2013_389l, c071, ca6e, 4901, cba3, 775e, d917, d1be, acadia17_648kk, d140, a734, e0db, acadia17_678hh, sigradi2014_048b5, 1fd4, 0f92, 081d, acadia15_110c4, 55e0, 9d2e, 35fe, a431, fc71, a0a6, e414, c670, ecaade2017_046h, acadia14_609ar, e398, caadria2016_045e3, b57f, sigradi2015_11.165j25, d841, 4cb1, f42e, 3bc3, 4ea4, caadria2017_018z7, d281, b733, 60f9, 74f3, 3802, 8f4a, a283, 1fc2, ecaade2017_027a, cef5, 8880, eae7, ee13, f21d, 0cda, 5032, 5ff4, 2385, acadia14_399al, ascaad2014_005n3, 489d, sigradi2013_366c, f110, acadia16_62v4, c21c, 3158, ecaade2015_229j51, 758a, 5681, sigradi2016_770o, 32ac, ascaad2016_046k19, ecaade2016_132t37, ecaade2017_214m, aa5b, a21e, 5e4a, ijac201715203r, aa1c, 5eca, 08e3, 10f4, 2314, acadia14_145af, 6cbc, 1160, caadria2016_013t1, 7e97, e93c, f098, 9ceb, 0dee, 6814, 799f, 5f68, d3cf, 7fb3, 168c, e903, sigradi2016_450zz, 9893, ijac201614309r6, bcd2, a7be, ecaade2017_049rr, acadia14_463j, 98f2, 63ee, 85e8, ecaade2014_100k23, 5a36, ecaade2014_109m24, 72bc, ce7d, caadria2015_111l17, c9d4, 4394, 1b07, ee0e, 493e, d2a4, c285, ecaade2016_241i64, 200f, 3e37, b0ea, ascaad2016_017e7, 718f, f236, c480, 9aca, d4f4, 0a14, e80b, acadia17_221ll, af78, 5d89, ecaade2015_233x52, ecaade2014_096a23, 40c2, b141, ascaad2016_022a9, d3df, 8770, 61aa, 4d36, 0f50, a76e, da15, e22c, 108a, 3c50, 9fa3, 6f7e, 5f32, 467a, caadria2015_170v25, sigradi2013_326i, 9e94, 0b59, aa07, 7a30, 156f, f81f, b0c6, ab27, 8a9b, 7330, 80d6, b3eb, acadia14projects_301a, a350, 0563, acadia17_481p, 3bba, caadria2015_070u8, 8e04, ecaade2017_274bb, ecaade2017_143b, 499d, 9e77, b189, b727, 17ca, 9dd0, 2fd9, 8098, f01d, acadia16_140j10, ecaade2017_122tt, 797a, 4e27, 72be, 13b0, ascaad2016_032r12, dea8, acadia14_135p, 22b9, 19a6, acadia15_211w8, ba9f, 7ee6, 1c63, 2541, d5e0, 788a, 41b2, acadia14_579d, sigradi2014_250r9, a976, ecaade2014_078r18, 5940, 8561, ecaade2015_138a27, ccce, a1c5, 7646, c4e4, 9ad0, 549b, acadia16_308t18, 7528, 390c, 62d2, 7318, 093b, 59a3, 23e0, 074d, 7a6e, 825b, acadia15_95c3, 8045, 1e97, 54e9, 9c2f, ecaade2014_149s34, ecaade2017_124v, c320, baa8, f998, 6217, e4a5, 909c, 648e, 06fd, caadria2016_797l33, 22d1, a3be, 5f7c, 2fd5, 54b9, f459, 3dc5, 6bf2, b794, f0d7, b8bd, ecaade2017_140pp, 817c, 09b2, 0ac8, 286d, 575d, 5be4, acadia17_211n, 648d, c65e, d8e3, f444, 0a1c, ecaade2017_026pp, acadia14projects_365ap, cd62, e0ed, fcc4, cfa0, 31fa, 6af6, 38a1, 68cd, 4110, 8cd8, e198, a380, ecaade2017_076bb, a5ec, 0450, 9634, 9e02, bf25, d061, acadia14_199ab, ecaade2016_ws-afuturek67, fba4, b288, acadia17_402d, sigradi2015_11.196h26, 173a, 26d7, caadria2017_113a30, 9cb1, fcf1, bdbf, e3e2, caadria2017_074f23, sigradi2016_492pp, ijac201715205yy, 043e, eb71, 4519, f8dd, 070b, caadria2017_051n16, 79ca, 9fee, 1455, ijac201715203bb, cfe4, 1596, c6c6, 7269, 9b4b, 26a3, ecaade2017_021k, e599, sigradi2015_6.183j8, 3798, a693, ecaade2015_101e20, 607c, acadia14_63aj, acadia17_89x, 0b8d, 8ba2, 8984, 0e74, ecaade2016_129m35, 1c0b, 859c, 44c4, ecaade2017_118hh, f64e, 377c, 8821, 6b24, 22b8, ascaad2014_029u8, 482e, 9c86, 91cb, 6ba7, 4e97, 3173, 0528, d2c7, ad89, 0d25, 5da7, ecaade2015_241g55, d288, caadria2015_124y19, 049f, 05be, sigradi2015_9.152z16, c19a, e62a, 2b62, 7207, f152, d148, bcee, c049, cd96, a655, sigradi2014_159h4, f7fc, 2f02, dfb8, acadia17_38ss, 4bc9, 3b4c, b49f, e57e, 002a, 17bd, 6202, 187f, ab2b, 81dd, ecaade2015_196g42, 8a1c, caadria2016_073a4, 8617, 3127, 3076, 6eee, a183, sigradi2014_265x1, ecaade2015_161j34, 8339, 1230, ascaad2016_021y7, a7b0, acadia16_8a1, 4f63, a9c9, c0db, a384, fe20, 5eb3, 133d, 5f01, 4fb6, c933, 5a13, ecaade2016_136g38, 2d05, 8be4, 9b79, 2243, 390b, ecaade2015_53h9, 02cd, 54b1, 12dd, ecaade2017_152qq, 4977, 15e5, df90, 78de, 9adc, 21f0, c157, c9cb, 46e9, ffe3, 96a4, 52bd, 8d3d, 8b37, da21, ef71, 662f, ecaade2015_13n1, 89dd, 4690, caadria2015_213f33, c341, 08a0, 5254, 7aa0, 3b4d, 828c, 2c67, acadia17_52b, d5ca, ascaad2014_018w1, fdf1, sigradi2015_3.11g2, ecaade2014_191s48, 765e, 6f97, 259d, ecaade2015_73w13, sigradi2016_737q, 870c, 7ee8, c4ab, 5104, 59fb, sigradi2016_369c, d000, 6adf, c8a0, 8237, 73c8, ecaade2015_194w40, 3ae5, acadia17_481n, acadia14_661f, ba09, acadia17_640ee, afe7, 1e06, 5d11, acadia15_137r5, ascaad2016_057w22, caadria2016_363b16, 53b5, acadia16_224c15, 558c, d826, 7bd8, d0e0, 51ae, acadia14_709ap, sigradi2015_6.42v7, ddb2, acadia17_89o, 09c2, 240a, 7b0b, 4d97, 16b1, 5bb8, ecaade2017_jgos, a8f9, b1ad, ecaade2016_213o54, 11e6, e677, 1018, ecaade2017_116l, de05, 49e2, d4db, ca13, 66f6, caadria2016_745w31, 4bf8, 7b77, e9b4, acadia17_330ss, 011c, c4c2, a5d5, 0215, 1601, 7b27, ecaade2017_099tt, 7622, 8c6a, 0361, ecaade2016_ws-afuturel67, 4531, 692b, 3122, f40b, 2944, acadia14projects_115aj, 078d, cb2a, caadria2015_090s14, 906b, 384a, 5876, 475c, c475, 127e, 2aa2, daa9, caadria2017_122y31, 2d32, 3767, fbf7, a9de, acadia17_560r, ecaade2016_163s45, 1282, aabb, 5e8e, 6658, 7011, a9c7, 4bed, e07b, 4c6e, 5e53, ecaade2014_214p54, a0b4, 06ca, f85a, a48b, 4ee8, 7175, 1e37, aeb3, d5f1, 577e, 7555, 8abc, 6f09, 4186, 3c49, 2583, 6d3c, 529d, a2c8, d13f, 1dd1, ijac201513103x2, 3e41, 8ab9, e2eb, ff7d, a6b8, acadia17_316nn, d22e, 281f, 774a, 721c, 6f18, 3f90, 217c, 8535, 94e7, ijac201614207a12, c355, 31f2, e554, b71e, b9a3, 9cb8, 9ff8, 47b4, 1d79, 4450, 9a7b, 2e41, bc1a, c5f7, 97b6, ecaade2017_003p, 0835, 9f93, acadia16_88s6, b4c4, c2f4, acadia14_409m, ecaade2017_157jj, 611b, ecaade2016_147o40, ecaade2015_278r60, ecaade2015_248y56, ecaade2015_61e12, acadia16_344c21, 6f6e, 90a0, ecaade2016_ws-intelligentb69, 0ca3, ecaade2017_156u, ecaade2017_027zz, ddbf, 69f5, aac3, 3807, acadia16_88t6, acadia17_62ww, 2451, e069, f165, d3be, 04d5, 8ce5, sigradi2013_429m, ecaade2016_147y40, 67f7, c347, caadria2015_208i31, 42b4, 4765, fdd0, 1964, b095, 1929, 038f, 08d5, e6ef, ab94, c584, c98a, ecaade2016_047f13, ijac201715103c, 3005, 1b2a, e07e, dd41, 1518, 19a4, 1450, d258, a962, 8606, c624, acadia14projects_479ay, e803, d927, f1ee, 2bdd, 3151, 0e98, 1f52, f3f9, ecaade2017_214t, b034, 825d, e829, ecaade2017_203u, 15be, 22b6, 9f7e, ecaade2016_091k25, ecaade2014_024b7, 63ea, cf13, ecaade2017_008g, 9801, ecaade2015_138e29, a2b3, c3aa, acadia17_520p, 8532, ascaad2016_002i1, 2eb1, 10d4, 5443, ecaade2013r_009k6, ca7d, a4ca, 406e, 1b97, e518, 91e1, ascaad2016_003t1, acadia17_138yy, acadia14_339ao, 215c, ecaade2017_044tt, 2a4c, 9f63, 18b5, 2ae9, 2f23, bd05, acadia16_244j15, 3e89, ecaade2016_223g58, efbd, cf03, dc08, 660f, 6dc2, 5e61, 34dc, cd3b, d33d, a614, 7281, 4826, 8c88, a4e8, 9878, f208, bae4, b412, ecaade2015_215l47, ecaade2017_006t, acadia14_167ac, caadria2017_145s38, acadia14_101m, caadria2016_829c35, acadia16_184l12, acadia14projects_479l, acadia14_145x, 2778, caadria2015_073e10, 77cd, 3d8c, 7f24, cf15, d4d5, ascaad2016_040y15, acadia14_135j, a23e, ijac201513203h7, ecaade2017_184oo, sigradi2014_047l4, ecaade2015_229y51, ecaade2013r_019e10, 8265, 0543, ijac201614207m11, f0ce, 083b, acadia16_270g17, ecaade2014_195w50, ijac201715103tt, acadia17_464a, 505c, ca3c, 59f9, 8502, 446f, ecaade2015_180l38, caadria2015_090x14, b373, ecaade2017_173ll, ecaade2014_180b45, 2ef1, dccd, b19f, 4e1f, c4af, ascaad2014_025n6, 831c, 441f, ecaade2017_079g, 3957, caadria2015_164b25, dc80, 59dd, 86c2, 76a8, a852, acadia14_153az, acadia17_648m, c055, ijac201715203ll, a08d, c0c8, 1cf7, 8ca2, 86ac, b40f, 4bdf, 88e4, 28c0, ed12, 031b, cce7, 0003, 8b90, bff7, 6c56, af29, a6b9, 0db8, 27b3, 6fca, 1c94, 11ea, acadia16_78m5, 97db, d8bb, acadia14_75a, 16d0, 9494, ecaade2017_057f, 04f4, c24e, fb2e, fc84, 1558, e09b, 8042, 19aa, ecaade2016_104y28, 056d, sigradi2014_234x8, eee9, 6ace, 059c, 65c0, b22b, ascaad2016_035r13, 9ad5, 9c77, c72f, 7fbc, ecaade2016_139b39, ascaad2014_023c5, 4541, 72a3, 7ea1, acadia17_247rr, 1a72, 50df, c8ff, d878, acadia16_470k27, bf9f, 8376, 8828, 594f, ab4f, 0f80, sigradi2014_015d1, b22a, c103, e835, a607, 25e4, 806d, 3d85, acadia16_154f11, 4233, 7d86, 3a2a, 76f7, 364b, 0417, ascaad2016_035m13, 1625, 1912, 6900, 32f0, ecaade2015_248n56, ed80, 453b, 6df0, caadria2017_094s25, ijac201614307h4, 45f0, 1f01, acadia15_203l8, e33d, ecaade2016_021a6, 9ee6, 312a, 05c5, 2aae, 62d9, 2272, 8488, 2f3a, 18a2, e948, ascaad2014_007b4, ijac201614308e5, 1755, 6a84, ecaade2017_129oo, e2f9, 280d, 607d, 2699, 4111, 3fe0, sigradi2013_223o, 7edb, a840, 7cde, 6037, 1cbb, 096d, 675b, 1dd9, 9cb6, 2597, d3d9, 1275, ecaade2015_155u32, ecaade2014_092a22, adca, caadria2017_123c32, 9a66, a907, 7813, 5577, cb83, acadia17_678x, 60c4, 5fe4, f9fa, 4f84, 706e, acadia14projects_153j, 183c, 5a6e, ecaade2013r_018g9, 4081, 64c3, 7f65, acadia17_100m, ecaade2017_019cc, acadia14projects_347av, acadia14_473af, 62f7, ef3e, 6200, ecaade2017_059tt, 47b3, ascaad2014_026y6, 00d4, 602a, 1766, 7385, ecaade2016_106h29, acadia15_381r16, e375, ecaade2016_067b17, 1e2a, fa45, ecaade2015_172b37, 8e90, caadria2017_009i4, edda, bcd1, ecaade2016_045i12, cbb3, sigradi2016_358n, ecaade2017_033w, dbd6, 4b5a, sigradi2013_364p, sigradi2015_9.347b18, efb0, d6a3, 5fb4, acadia17_650qq, c3f6, 2914, 3817, 91de, 3c79, 7183, d5a5, acadia17_365h, df0c, d5c8, caadria2016_851h36, a6cc, f781, 7bf7, d151, 239c, a06d, 91fb, acadia17_373w, acadia14projects_33am, 0845, a951, sigradi2016_817k, a05f, 6398, fefa, ijac201715203qq, acadia17_283uu, 45c5, ecaade2014_147z33, caadria2017_056b19, 32f3, f897, c6b1, 50fc, bf65, 5ff5, b090, ascaad2016_005b3, 9436, 3654, 3a0b, 4348, feae, 3ff3, caadria2016_851n36, acadia14_237av, acadia14_389d, ecaade2017_094e, ecaade2015_230o52, b907, c033, 0795, acadia14projects_463o, e4a2, 4c47, 1ca2, b593, 7a29, 24b0, 29ec, ecaade2015_230f52, b991, 5fba, acadia17_154n, caadria2017_147u38, ecaade2017_138v, acadia14projects_235s, a4c7, 0747, f147, 39b3, dd91, caadria2015_130p21, 66c7, 9cdb, caadria2015_032z4, b207, 2f96, 6879, b340, 5eff, fd4c, 7066, 946e, sigradi2014_266e2, bea7, fdf8, e918, 08a2, a570, 0282, 59c4, 45e3, 76fc, ijac201412407w9, ecaade2016_118b32, ecaade2015_114n22, 4499, aecf, ecaade2014_168e42, e7ce, ecaade2015_48c8, acadia17_502ww, ddae, 5733, 447c, ascaad2016_054x21, 90fd, acadia15_357p15, 409b, caadria2016_281j12, 4b49, 69e8, abc3, daee, sigradi2014_049j5, a96a, 8460, ijac201513206u9, ecaade2013r_005m4, 94e3, d2d6, 6531, 4b69, 0463, e582, b10c, 01dc, 4584, 8013, eb1f, 2b28, f5eb, cb14, 56dd, 1c01, 11b1, 4f31, sigradi2013_194z, 5f2e, c55d, 16f5, acadia17_660v, 10c1, db78, 6c29, bf1c, 8818, 83dd, ecaade2017_017q, ecaade2016_006l1, 8f08, ecaade2015_241b55, 9ee1, ea1d, 1e57, ecaade2017_050d, c4f7, ecaade2016_230b62, ascaad2016_047a20, 1cfa, fab4, 5599, a691, 149a, c82f, 4b89, ecaade2013r_001n1, 8655, 01b0, a4e1, 2b74, d873, a22c, 63c3, 1e2e, b767, 6008, 00d7, 3b34, 795d, 3781, f5be, ab32, 6947, ab08, e2c2, ecaade2014_066t15, 1b68, ecaade2014_072o18, 9d8f, ascaad2016_023w9, acadia14_627aw, 74df, 9686, 3ad4, f193, 18c8, c3d5, 30e0, 1d56, 8cb4, 5a7a, 8343, dca2, 97d0, 00a8, 6178, 715b, c4c3, ecaade2017_013nn, 7a6c, caadria2015_237s35, 3265, ab49, 453a, 4e07, 6c5c, 18df, 29ce, 9f18, 8524, f5a9, 5f2d, bb40, acadia17_202m, 8966, acadia14_619y, 5489, sigradi2014_197x6, acadia17_212ll, acadia17_62ll, 3978, d30f, ecaade2014_066s15, acadia14projects_81o, d98c, b896, aa7f, 8d4b, ecaade2015_64w12, 9339, 9f56, 8e0b, e02a, e20c, ecaade2016_058w14, 5cea, 8a0f, ecaade2017_057n, 3317, sigradi2016_602j, 6805, 5459, sigradi2014_176g5, c1dd, 959a, 870d, 6387, ae55, 8dc3, 334a, 13db, af2b, 5fdc, 1188, 9f71, ba86, ecaade2016_243a65, caadria2016_529k22, c2f7, sigradi2014_345b9, c4be, ecaade2015_268d59, ecaade2014_225s58, f98d, 6e17, baa5, eef2, 5b4a, 4244, fd42, 036e, ae73, d8a1, ecaade2017_053k, 51c3, 53d1, ecaade2016_158m43, 23fa, a599, c1de, c042, caadria2017_048g16, acadia17_512y, fa3d, adec, c374, 887d, ecaade2016_140p39, 633d, acadia17_600kk, acadia17_598m, caadria2017_190p45, 4baa, 41b5, 57c4, d85d, 6de6, adda, ddc4, c972, cac5, e6f7, 588f, 133f, caadria2016_105g5, bd2a, ea4e, 3054, ijac201412304x9, sigradi2016_815cc, sigradi2016_625hh, a33e, acadia17_390ff, b0bc, caadria2016_167p7, aa38, fa1f, ecaade2015_199z42, 2367, ecaade2016_042k11, 3ddf, ecaade2017_067q, 7d69, ecaade2016_011w2, bfe1, 23d4, 92ac, caadria2016_073u3, ea75, 0eb7, 5832, acadia17_50uu, acadia14_101ak, ijac201614105g5, 0732, 07f9, d547, b0d0, 6f9b, fcea, 1a1c, c186, c280, 3c5d, 6142, ecaade2016_063j15, 5ef2, 900e, daff, a02b, 9d23, 47d8, 48e0, ijac201412408z1, cfde, 7383, c1ec, sigradi2014_041a3, dde2, 2919, ac86, a90b, 7b6b, ecaade2016_224h60, e148, caadria2015_105i16, 109b, ecaade2016_036p9, f665, 339c, c17e, 024f, a32f, ecaade2014_151b36, caadria2017_004s2, 8c16, ecaade2016_083d24, ca34, ascaad2016_013c6, 0a95, 44a8, ecaade2014_188r48, ae26, 7923, caadria2016_321m14, 028e, a2b2, sigradi2013_155n, ecaade2017_163k, 9e47, acadia17_501ss, 64b6, d603, 7af8, a3b8, 43c0, 0d5a, 7194, sigradi2015_sp_10.16f31, ddca, caadria2015_065a8, b4ad, 1b39, 3444, d64b, abac, 52b5, ecfe, 3c03, ecdc, 0932, 1076, 7306, 1d04, cb93, c8ce, 2d6d, acadia14projects_479at, de68, e969, 475a, 44e9, fee1, c985, ecaade2016_185a50, bcf0, deac, 76de, 3813, e460, 6f06, 1a2f, ecaade2016_072h20, 2f05, 49da, caadria2016_445a19, ecaade2017_203ff, ea7a, ecaade2016_170v48, 83f0, sigradi2016_360x, f172, fa9b, caadria2015_176p26, 32b9, 4c27, 773a, acadia16_440d26, 360a, 6e24, caadria2017_063d21, 3f97, b49e, 97f7, 31dd, 434d, 5ed9, 02c4, ecaade2016_119o32, bca1, e7ac, 5179, 4230, 32ba, 9be3, ecaade2014_226d59, 81fe, 3e2d, 2a98, 91a3, f51a, ijac201412205w3, ecaade2015_201v43, 4f9f, sigradi2013_244m, cd52, 8c75, 8b18, e7d1, caadria2017_113n29, e91c, caadria2017_135e36, 0626, fd63, a157, 3468, ecaade2016_067i17, 0eea, 2b85, ecaade2016_120h33, ijac201513103r2, acadia14_655ae, ijac201513303n11, a1ee, 6a0f, 1c47, 5f70, ecaade2013r_018i9, 2174, ecaade2015_155z32, 7632, ecaade2017_097dd, caadria2015_208g31, 1a2a, a089, sigradi2016_817c, acadia17_390gg, 5852, a5b1, sigradi2014_214c8, 04cc, sigradi2013_405, bed8, 5476, d285, 1dd0, b070, d766, f72b, 144b, a247, a7cc, 1f7a, 7e60, ecaade2015_158d33, de44, ecaade2013r_003x2, ecaade2016_027f8, bbc3, 1b7d, caadria2016_073y3, 01b1, 6d69, ad49, 0f5e, 2997, caadria2017_015m5, 15d6, cdc3, d745, b2ba, abd3, ecaade2016_048d14, ecaade2014_194e50, 1ada, ascaad2014_031f9, acadia14projects_555k, 4643, 7001, d5ba, 161d, cdae, 7ed8, ascaad2016_056h22, b62f, 0d6d, e6f9, 3ef0, 8a97, 693a, 79ae, f71e, b306, 2431, 4f6b, 7a62, a4ae, a433, acadia14projects_609an, eb5d, ecaade2015_175n37, 9d1f, df80, aac5, ea39, ijac201412205i4, 7505, cb03, 0b54, 502b, ecaade2016_243v64, acadia17_534pp, a574, 2a5b, ecaade2017_155k, ecaade2016_223h59, aa98, fe15, acadia16_184r12, ecaade2017_056a, acadia14_125af, a04a, acadia15_57v1, 0cba, 5c00, 74e9, a31e, fcd5, 6db8, 08df, 9d27, 0957, acadia17_164ww, fb66, d412, acadia16_184o12, 3e7e, b8cb, b926, ecaade2017_007c, 95bd, ecaade2017_213j, 338f, ijac201614201b7, d1e4, 5977, aebd, e145, 072d, ijac201513303u10, 3c31, 2dd8, 73df, 7801, sigradi2014_314k6, 8145, e99d, 3a7a, 83e3, 7eb4, 6f2f, 7ec9, a255, c4f8, 9aed, 99ee, 743a, 5750, 6dae, bb7b, 61ce, 5753, 1c45, 65e7, ascaad2014_019j2, beeb, caadria2016_405e17, 4dc9, ijac201614105v4, 8aa7, 30e7, 07ec, b017, c5cf, c7e0, 299f, a0b1, ijac201614101i1, f5c7, 651f, a89f, ascaad2016_005a3, 81bf, 478a, sigradi2013_294t, 7c98, 4304, b3ba, b8e3, b0e2, acadia16_488t28, 3b0f, 02e3, 8077, 8d3f, e28f, c790, 5637, 0756, caadria2015_081j12, 900a, c62f, sigradi2014_213o7, 303d, f01e, d61e, ecaade2017_274q, 46a4, sigradi2016_690b, ascaad2016_057a23, 6021, ecaade2014_215w54, fb43, 83c1, ecaade2016_006y1, acadia14projects_267p, 3e72, 1ae7, 61e2, b245, 94b1, 943f, 14f1, 3f50, 6482, db8d, aece, 6244, ecaf, cf27, a3cb, 6b19, 54a1, 2e82, acadia14_63ai, c6f6, 8ea4, ecaade2017_305b, d40e, bc5b, fd7f, 3c63, fee4, acadia17_231l, 0220, 3e46, 1291, cfd5, caadria2016_641m27, acadia14projects_101ap, a716, 6fd1, 3f73, 0d6e, a3ef, 81b0, caadria2016_301o13, 16c2, 911d, acadia16_140y10, ecaade2014_050c12, a858, 7f92, 5653, f11b, ec83, caadria2017_005i3, 0252, acadia17_340h, 845b, sigradi2016_524bb, 30b1, 4567, ecaade2017_309pp, 65a1, acadia14projects_23x, 6b50, ff24, 1eb0, acadia14_479ax, d109, 2698, caadria2015_203p29, adbf, ecaade2017_265z, 5e8a, ascaad2014_015u8, d6b5, 1dfb, ecaade2015_233a53, 0fa6, 6be6, 4066, 8ac0, 155a, 2e22, 6293, 2752, 0f2b, 2c28, 0486, acadia14_531u, fd76, 7994, 9bfe, 7c6e, afa1, ab91, 9a7e, ed05, 9a03, 79fa, 9d4c, 9414, 1efe, 9181, 38d8, 2e56, caadria2016_693e30, 1db3, ffb9, e961, 8ecb, ecaade2015_61f12, a552, 7bf4, b89a, 64a2, 4372, 1cc3, caadria2017_017o7, ecaade2017_164q, df5f, sigradi2013_117s, c91d, acadia14projects_219az, ecaade2015_17h2, caadria2016_539x22, 0e6e, 01d2, sigradi2016_381t, 6374, 490b, fad2, ecaade2015_206b46, 087d, ecaade2015_116o23, 813e, 7959, 7e1a, ecaade2017_042ff, 2bcf, 8cc1, ecaade2013r_011f7, ecaade2017_021s, 1e52, ecaade2017_117s, 6208, ecaade2016_098e27, 3561, 5491, 415c, 6089, bf1d, 197d, acadia17_238rr, acadia14projects_135r, sigradi2016_385ss, c077, b953, 723b, ecaade2014_023f6, b27c, 1a1a, 6d5e, 3a47, d740, 0cb7, 006e, 8df6, ee02, caadria2016_579z24, 89c1, sigradi2013_259h, ecaade2017_301s, 03b3, f88c, 4ac8, 9a64, 58e5, acadia17_403m, 1129, ecaade2015_206x45, 5a68, 7ac0, 8997, 2714, 856e, c8e4, c2bf, b417, 028f, 8dbf, ecaade2017_203x, 5bc2, f3fa, 3382, ascaad2014_030c9, 2e9a, ecaade2017_164dd, d31e, ecaade2017_184gg, ecaade2017_301n, 5989, ecaade2017_066k, sigradi2013_397d, ecaade2017_054v, 5bb3, 0dc8, 2248, 0d09, d103, 1ffe, 00bb, caadria2015_096j15, 4c57, b4f5, b64c, 59c5, ecaade2016_075f22, caadria2016_673z28, f7a3, bd47, 8672, e382, c753, 6042, bdd5, 5323, 5557, ecaade2014_084p19, ijac201614102l2, 4e86, 6b67, ascaad2014_006z3, 58ef, 2974, 3533, ecaade2015_194s40, 521b, 9390, 0eeb, 37bd, aeb6, 5810, 2334, 3e27, ecaade2015_302i66, 4502, 90ff, caf3, acadia17_154x, 2025, dc8b, 96d8, 8f56, 0e02, sigradi2016_637t, 98c1, 9201, a895, sigradi2015_12.107g27, 48d4, a774, 13a8, 3277, 4d44, 6cb0, 96e7, ascaad2014_014a8, 3b75, 426b, e7a8, a277, 820d, db3d, bbdb, 15c2, acadia17_201zz, 5078, sigradi2015_10.307v20, 1693, e46e, 6e7e, 8cc7, 2603, d951, 4fce, 3f23, db2c, acadia17_70ee, ijac201614105r4, 404f, d5b8, ecaade2014_072h18, ed74, ecaade2017_101n, 1442, 34bb, 38fd, cb27, 3d7e, ceca, bd26, ecaade2015_92p18, a3e9, 4d87, accd, 6c47, 29a5, caadria2017_021g8, bd90, 6b10, ecaade2015_155f32, 35cb, 17b3, ascaad2014_013y6, d2f9, b5d2, cfd7, fe1a, caadria2016_045f3, bb46, ijac201715105mm, ecaade2016_147v40, 31ee, acadia16_72e5, 89b9, e8ab, ecaade2014_132c29, 41e9, 3976, ascaad2016_013b6, caadria2017_096r26, 801c, 7a73, 382a, ca1b, 3903, 3022, def5, 4875, caadria2017_190a46, ascaad2016_044s17, 3440, 457e, 5565, 0663, sigradi2013_41d, ac34, 8d5e, 03fe, e754, 827e, fe77, b429, 9c52, c623, caadria2017_058g20, 0c40, f0ef, 5214, caadria2016_219k10, caadria2017_158y39, 6e72, 95f0, 8576, 91ec, ijac201412204a3, 9249, 090c, f2d8, d5f9, 0872, 759c, 8602, 3914, ecaade2016_161x43, 7058, cebc, e7bd, f4ff, 849a, ascaad2016_024g10, caadria2017_123n32, 2077, c961, 4b30, 8810, 6f5e, 6052, 0609, sigradi2015_3.212i4, acadia15_483t20, 515d, cf8a, acadia17_323s, 239b, b1af, sigradi2013_342j, f3c0, 25cd, 59f4, ecaade2016_238k63, 2e3d, fbe2, 6379, caadria2016_405m17, dbf3, ca8a, 21b5, aa31, ecaade2014_180h45, 37a4, ecaade2015_122r24, 058a, 67e4, ecaade2016_129s35, 75de, 4f14, caadria2017_009m4, e9cc, 6a4d, ee9c, 88df, a37f, 189e, e0fd, 9dd1, 6fba, 6fe0, 64a9, 7e0a, eaa6, b60b, 9bd5, acadia14_357at, ecaade2017_017f, caadria2015_014u2, 675f, 8841, caadria2017_016t6, 162c, ece9, 7191, cc8e, acadia14projects_579e, d413, 7cd0, caadria2016_861h37, a14f, dd16, bd59, sigradi2015_8.47m11, af61, 1a7f, 0911, b48e, 0bee, 6d55, ascaad2016_012t5, 70aa, 7201, 995d, da87, 6cc0, 04d7, cd9e, ijac201412305c2, f145, fc80, 1451, eb91, aea1, e8d4, caadria2017_005l3, cbef, bca7, cccf, sigradi2015_6.327p8, a81b, fc17, 3c1a, 3ab1, b55a, 39d1, 858e, 986f, f317, b230, d42e, 2489, 546d, e76b, 4e0d, 8f48, 4ea9, ascaad2014_018x1, 8f13, 1ece, 0db2, 57c7, 05ee, c1b9, 4c28, 5ad4, bc94, ac2e, b840, ba7b, 6fd7, 78d3, caadria2015_087j14, ba0d, 4f1c, 3fe3, ecaade2015_237g54, eb75, ascaad2016_034l13, 207d, 5f88, ijac201715105n, caadria2016_713u30, 560c, 414a, e09f, d3e4, fb74, f25e, ecaade2015_155h32, 790b, acadia14projects_647ax, f29d, ascaad2014_024h5, 6e11, 1fa2, 4b40, 9f40, 3a6c, ecaade2016_221v56, caadria2017_136s36, dabe, 5583, 795a, a736, ecaade2014_120k27, 556b, 3bd9, d243, 7b79, d240, 4bdb, 1d0c, f1b1, ecaade2017_228u, da7a, ijac201412402z4, cb45, 7c4c, 987e, aa99, ecaade2017_264ww, 1975, caadria2015_220i34, bd32, f18e, e064, e102, c3a4, 4a5f, 2479, 2db6, ef2e, abcc, b11e, acadia17_590j, ce0f, 575c, ab11, 1d96, 9576, 68e5, 8b38, acadia16_372d23, 55f0, 4b9c, a60b, 7869, sigradi2013_155h, d6ae, 1520, a465, 03ad, ecaade2015_143r30, 74f0, 8d7b, bf6f, 3abf, 094d, ecaade2015_285u62, acadia17_511tt, 4ee7, acadia15_469h20, 7416, 3377, b474, 0cca, 7f9a, 6c4f, 97de, 0815, 0577, acadia14projects_619az, ecaade2016_tkot66, d981, c0d7, 4bf9, 1d81, 83f2, d25b, 9be0, 66ad, caadria2017_056j19, a91e, 36c9, ijac201614105t4, ecaade2014_186u47, 1517, sigradi2016_690a, da7d, 0251, fe93, 4b22, c9a9, ijac201715202q3, bfb9, sigradi2014_137h2, ecaade2015_217f48, 0b35, db3f, 38c8, 3f88, 6bec, f8c8, 51c2, ascaad2014_005t2, 9266, 5c27, 87ac, sigradi2013_263, caadria2017_145m38, 20df, f7c4, caadria2016_333t14, 251f, 4749, 263b, e33b, 37b2, f149, 0f54, 8a43, 91c7, 3a88, sigradi2016_777mm, a6c8, ecaade2017_152pp, e0bf, b6a7, d4b7, 7a5f, b253, 5957, f2f7, acadia17_455y, d6ce, b8ef, ecaade2017_308x, acadia17_237cc, sigradi2013_234i, 5347, 12d6, 2dd9, acadia14projects_609ai, 5a29, a354, 6eaa, 85b8, 8990, 79ab, a68b, b617, ascaad2014_020t3, ecaade2017_116e, ecaade2016_ws-foldingt68, 94ed, e209, 4eae, b03c, 26ee, 72c0, caadria2015_073n10, 98d8, 057c, 1946, 59d4, ascaad2016_027z10, 672f, 3319, ecaade2017_017m, ef6e, 68ea, d556, d3c7, d2d2, ba6d, ecaade2015_202e44, d7c0, bc57, 5717, 1f3c, 54be, 897a, 5e13, cb1b, 2f89, bea0, a044, c135, 370a, 6f7a, c295, 3dcf, sigradi2013_183a, caadria2015_012f2, b0ee, acadia17_598vv, 58bc, 4000, sigradi2015_4.219u6, afa6, 853a, efa6, 12ae, 9cda, e0d3, ijac201513201j5, f4d2, 668e, 8ce8, b427, 9bd3, 81b2, acadia17_101s, d64c, 0c2e, ecaade2015_207l46, 4d5e, 083c, 1df9, 9083, 5e4e, 2551, 1f17, acadia14projects_661m, ecaade2015_61g12, 402f, 534e, acadia17_127jj, 5873, 0f53, ecaade2015_194c41, ee94, sigradi2016_595ii, 8ce4, ecaade2017_282o, acadia16_184u12, 0f2d, addf, sigradi2013_303j, b07b, a90c, ecaade2017_101p, 2321, b4d1, 4922, 3cbf, b545, dc1b, ecaade2017_189yy, ecaade2014_186v47, 7988, acadia17_382hh, 0ad4, 67d6, ecaade2016_057o14, acadia14projects_655ai, ae9e, 4f82, 50f7, acadia15_95m3, 3a1d, ecaade2017_210y, caadria2017_074p23, f170, sigradi2015_9.347m17, c5ed, 3488, d050, 0834, b2c9, 1d99, ascaad2014_025l6, db02, caadria2015_067j8, ecaade2014_197h51, 732c, 3fcf, 5fb1, c3e6, 35ca, dea0, e2af, caadria2015_188s27, caadria2015_218o33, acadia17_168uu, 9bed, d5a6, acadia14_609an, caadria2017_163s40, acadia17_562q, 3bb1, a0f4, acadia16_224d15, ijac201412302p7, ecaade2016_073h21, 865e, a9f0, e838, b4e1, 170e, 625d, 8d91, acadia16_224s14, 1046, c04b, 9ecf, 502f, 650c, ea26, e256, 09ad, 2276, 2157, 35dc, 4ccc, caadria2017_185z44, ecaade2014_159o39, 9d28, ecb3, f55a, c433, ae75, 6376, e242, ba27, 392a, caadria2016_229s10, fcf9, acadia14_517s, 72a4, a436, ijac201715102q, 767d, f274, afb8, 1e75, bf83, sigradi2016_360v, ijac201412303c8, ecaade2017_054jj, acadia17_145ww, cc94, ijac201412408s2, 2fb7, 676e, 194b, 5409, sigradi2016_364ss, acadia15_395x16, 98f4, ae15, b3ef, e7d6, d66f, ecaade2017_309zz, 5ed1, ecaade2015_33e6, acadia14projects_189as, f0f9, 7ed4, 4f58, acadia14projects_389aw, ecaade2015_17v2, f864, c947, sigradi2013_243b, 8250, 4aef, acadia14_479r, 2c3e, d1a2, ascaad2016_056j22, acadia14_247o, a3d3, e00b, 2a5c, acadia16_470j27, 2358, ecaade2015_77r14, c881, f1d6, 374b, ijac201614306w3, e3e6, b845, 35f9, 72a8, 5b81, 4586, 75a4, 76e0, c024, 7a0b, 5bbd, 7bbf, c3a2, 2e0f, bc24, 569a, 02f0, 3ef2, acadia17_464h, b787, 762c, 0fdc, ea90, acadia17_552h, acadia16_372n23, e46f, 2b86, 17f0, 520e, 6dd6, b113, 5440, 7da6, 8a04, b601, 8094, 509a, sigradi2013_390e, a2fa, 4606, ecaade2014_180d45, acadia14projects_63az, d8da, eabb, ecaade2014_105w23, 5321, f443, ijac201412402o4, 6700, 1419, ecaade2015_241h55, 07ac, 5500, ecaade2016_091j25, 7e05, ascaad2014_014c8, 6157, 21c8, sigradi2013_46c, 1da2, ecaade2014_057s14, 6b14, 9f72, c46a, caadria2015_208a31, 1eaf, ca9d, d4c7, 0b4c, 6f2c, eb77, 776d, 6cac, 7e9d, 079b, 39ab, 193c, 1377, acadia14projects_115ag, acadia17_392l, ecaade2014_220h56, 5e00, d85c, b52b, ecaade2014_157e39, d098, 3fc9, ijac201513206a9, 414d, 0fde, 2670, d756, 741b, caadria2016_435s18, 4961, acadia17_59e, f240, caadria2015_087x13, ecaade2017_033z, 3443, sigradi2013_194f, 151e, e14a, 2b8a, 72c6, eb05, sigradi2013_386d, 462a, 1ddc, 9c5d, f939, sigradi2015_2.213v1, 7d9e, c16c, aa0b, eec1, 5523, caadria2015_126z20, 6543, b7b4, 91ea, 2c11, 42ba, 9132, 9a4b, 3d66, ecaade2017_122c, 17af, acadia15_381t16, 7af1, b8ed, a7e9, 440a, 1bba, acadia17_590d, ecaade2016_087u24, 3b80, 54ca, 97a1, 6b61, 3255, bb33, 7de8, 75d9, 63c0, 3bab, 4578, 05ac, ecaade2016_018c5, 6d77, 464e, acadia16_12z1, ijac201715204w, 19a3, sigradi2015_3.111f3, e65e, d1ec, sigradi2013_285, ed70, b50b, 9aa5, 6649, 1297, ecaade2016_225d61, 847a, edac, 8473, 066b, 3704, a7e1, 50b7, e5d9, ecaade2017_198zz, 42cb, d0bd, eebe, 8fd3, f930, 4d4c, dad6, 8b3a, dd17, ecaade2015_194r40, 27c8, dde1, 6a68, d607, caadria2017_122z31, sigradi2016_815pp, fecd, d919, 40f0, bf44, 5cac, 79b1, 492f, caadria2017_118d31, 051f, e26a, acadia14_317y, 32ff, 6228, 119f, 6671, d048, 8202, 6a52, ecaade2015_130x25, 4b21, 36c2, 8a58, 41e8, 194a, 7294, 275a, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, sigradi2014_015e1, 0c8c, caadria2015_060p6, 30ab, eefb, 4e45, a336, 784d, 5eb9, f2ee, ecaade2017_077zz, 4a28, acadia14projects_339as, f729, f1bb, fb2f, ee38, 04bd, 67ac, f1bd, sigradi2016_490dd, 9ade, a929, 0f1f, a226, dd4e, 7c7f, caadria2015_176n26, 61da, acadia17_170o, 40dc, 3699, sigradi2016_484yy, 0119, e51f, 67e0, c69a, 0b43, 7267, a0eb, ecaade2015_115t22, 5aaa, 9434, 1a4e, caadria2017_067p21, 2d6a, f77d, 8d3a, c5e1, 673f, b9b9, ecaade2015_293f64, 4c61, acadia17_318f, 9007, b6d8, c2d4, 94ff, 128c, 7607, b790, 527c, 281a, 2aab, b1ae, 7894, ijac201513302o10, acadia17_358ss, sigradi2016_443yy, b84b, 6f37, 833b, ecaade2015_230i52, 7968, 3d31, 8833, 1c66, caadria2016_435i18, ecaade2016_018l5, 0879, e855, bdd9, acadia17_491y, ecaade2017_148xx, 17c8, 46dd, a738, 635e, f1a5, f62b, fc4d, a0bb, ijac201715102v, ecaade2015_298l65, ascaad2014_017c1, 6845, ecaade2016_217f56, sigradi2015_9.152l16, bf0b, 8745, 053f, c27f, caadria2017_183b44, 0343, ecaade2016_071r19, 755e, 501d, sigradi2013_327p, ad52, c485, aaf2, 9694, ijac201412204w2, 3e42, f3f4, ijac201412301u6, 9e9d, 2ad9, 8d61, ff3e, acadia14_101aa, 3515, ijac201715104gg, b3e5, acadia14projects_189ao, f692, 386b, sigradi2016_729xx, 0dbc, 7639, 4f71, 6b8b, ecaade2017_017v, 384b, 725e, a14d, b3fc, 6eda, d410, 3dc8, acadia17_284n, d514, 889c, 2422, c19b, sigradi2014_132o1, 5cb3, ecaade2015_15w1, ijac201715205vv, ecaade2015_246y55, dfdf, acadia14_317x, caadria2015_111k17, ijac201614208j14, 3af5, a143, bc59, 07c5, 8dd9, cc06, 1330, sigradi2015_10.309r21, acadia17_117w, 42eb, ijac201614207x11, db5a, acadia17_162y, acadia14projects_445ah, 3a25, de43, c7ea, 38a7, 395c, sigradi2014_178n5, ecaade2017_008k, 3116, 1e8c, ecaade2016_062f15, c462, d5cf, 1c37, 400a, 69ef, 572e, c57f, ecaade2016_110c30, 6f0e, ecaade2015_161g34, 0a63, dee9, ecaade2015_172a37, 646a, d1e0, sigradi2015_3.111c3, 92e8, ad01, 93f0, caadria2017_051k17, 0d62, 1876, 22d2, 9fc6, caadria2015_126y20, b833, e152, ecaade2017_038ll, 7346, f844, cceb, c5f1, 1e7f, d6be, ascaad2016_058h23, f397, 716b, dc58, 6bd7, acadia14_435ar, ascaad2016_048d20, acadia14_63at, cd2e, caadria2017_043x13, 11df, 2d06, eb26, 9d87, 3e7a, ecaade2015_53z8, 22a9, ijac201715105t, 1956, sigradi2016_801r, 8348, 92ec, 1d29, acb9, 78b1, 3915, ecaade2016_197y51, 088d, 0a65, acadia17_670bb, ecaade2016_015t3, 5b02, 97fc, 69a6, 8d56, 6963, de7b, caadria2016_147h6, acadia16_12d2, sigradi2015_3.209g4, 5ca1, 13fb, 772d, 6300, 59e1, c282, ijac201614205f10, sigradi2015_sp_8.6g30, 2f07, ecaade2015_227h50, 5ffe, 2b60, cdac, ecaade2014_109r24, ecaade2014_014w2, acadia15_57d2, acadia17_90dd, feb0, acadia14_301j, c68e, 17ea, 88c3, a10b, d787, c575, 2860, a38c, ee56, de57, 89fb, ijac201412404a8, 6b48, sigradi2014_345d9, a1a9, c857, b124, 10ea, f1a3, 2886, 2da5, 94d2, f1f4, 70c9, ecaade2017_208d, 2c39, caadria2017_016r6, sigradi2016_385nn, c164, caadria2015_124z19, 0376, ecaade2013r_001g1, 11ce, 970a, 45aa, ecaade2015_72x13, 04e1, 190f, b844, 255a, 90b9, 568b, bdef, 0874, ecaade2017_038rr, 326a, 3d5e, a119, 4c7d, 48f9, 4132, 0ec0, a79f, ascaad2016_028v11, ecaade2014_186b47, ecaade2016_169l48, e823, 969d, sigradi2014_313s5, 9892, 178a, caadria2017_027o9, 43f8, adb0, c767, caadria2015_078k11, acadia14_33ag, 49c6, 4ab9, acadia14projects_453e, 4b7a, 3d9b, acadia17_91c, ad17, 8600, bd78, 266a, f84a, sigradi2013_401j, b4e8, c111, 1ba4, b050, ecaade2015_22v4, 8912, 4035, 1a20, 885f, 9a1a, ecaade2017_134u, c930, ecaade2015_130i26, 6ae9, 7060, 8225, b1e5, 2548, dc78, ef57, a4b0, sigradi2016_710ll, 1d41, ecaade2017_076jj, b86a, acadia14_339av, 8b01, sigradi2015_1.288c1, 60a0, 2400, ecaade2017_097aa, 35b3, 1094, ecaade2014_186a47, 5697, 9b26, 0bd1, 229a, c8c9, 6485, 4431, 5167, e70a, 19e5, c1eb, acadia14projects_619ad, ebe1, 5dec, 00ce, 097e, acadia17_52s, acadia15_57s1, eb36, d1c4, 91f1, 42d0, d312, acadia17_70hh, acadia14_301b, 95c8, acadia14_601z, fb14, 35f8, 919b, b1c1, e2a5, ecaade2014_214s54, 7582, acadia16_12x1, ecaade2014_233h60, 9fc8, ecaade2014_176b44, ijac201412405e9, 5331, 5c4b, 07dc, f106, ec9a, 787b, 9a16, f799, dfe4, caadria2015_130v21, 6168, 37bf, 9677, ecaade2013r_010p6, c44b, 4676, bfb5, sigradi2016_625e, 7b6e, d26c, 1224, d6b1, 5b32, sigradi2013_74c, db32, ecaade2014_195r50, 4aa9, 8169, 393d, 85b1, 4745, 0a44, 9fea, 49e3, ecaade2015_81n15, efd4, 83ee, 0283, 851c, a5bf, ecaade2017_076q, 7d0b, 050e, 7408, 9abd, 322b, 21d6, acadia14projects_357aw, 7c6d, 7c0c, 6925, ascaad2014_030z8, 02ed, 368d, 34d2, acadia17_473b, 8b02, 49f2, 008e, f954, 9469, 3a7d, db80, f69a, ac21, 5528, 29ea, 0ee8, 81f7, ecaade2017_053yy, 9525, acadia16_308a19, acadia14projects_101s, 9768, 9341, b89f, ec65, ae03, ecaade2014_214o54, acadia14projects_229g, c525, acadia14_601x, 6ef0, 2b72, 8e6f, 0016, e9ca, c171, caadria2017_005j3, 1535, 7d1c, 2190, 4acd, ecaade2016_123v33, 1d7a, acadia17_560t, 532e, fcbe, acadia17_178aa, ecaade2015_285i62, 0a60, 786b, de48, b145, 2f9d, 18e0, ecaade2015_170g35, 0ca2, 06b0, ijac201513302n10, 26b4, f652, 0982, a789, 3701, 4707, 674b, b63c, cef4, acadia14projects_63aj, d92d, 6ade, ecaade2016_230s61, c9ed, dc95, ecaade2014_240u62, 7e2f, 9ce6, 6062, ba0e, ecaade2017_046b, 089e, 9912, 997a, 799a, 5484, 4af7, ascaad2016_027x10, fa5e, ecaade2017_027qq, acadia17_145e, 25d0, 2f48, c13d, ecaade2017_056b, acadia15_137c5, 328e, 5bbf, 8b08, sigradi2013_387v, c5c5, f210, acadia17_360d, af7e, ecaade2017_039g, ijac201614309f6, caadria2016_641v27, sigradi2015_sp_4.275t29, ecaade2015_221r48, 6e10, 722d, ecaade2014_201d52, ijac201715101d, 460e, a49b, 11b9, ecaade2016_bkou65, 0fb3, a808, ecaade2016_223s58, 9c31, f3b0, 4836, afee, 97f4, 1999, ae9c, ecaade2016_ws-dleadd68, a2ee, 15d7, caadria2015_130r21, sigradi2015_3.212l4, 67c3, sigradi2016_777ff, ijac201715203b, c965, 258a, a487, ecaade2015_306h67, 47cc, 0dbb, 01f9, 03e0, bebd, 38b8, acadia17_274ww, 5494, ijac201614302n1, a831, 7b4f, ca35, 1819, 7a40, ecaade2014_198u51, ed8e, 986c, c290, 579d, 0ffb, 0380, ascaad2016_059i23, 746a, 48e4, ijac201412403d7, ecaade2014_196e51, 7282, c7f0, 896d, 172e, abc2, acadia14projects_531u, caadria2017_023x8, sigradi2013_183, 92e3, f65e, ca0b, 636d, 021a, ecaade2016_223r58, 14b8, 777e, 3847, cb96, acadia16_130p9, 4b6c, 54d7, bfcf, be91, 6c18, 76fe, ed82, 9876, ecaade2016_139f39, f8b3, 686a, acadia16_116t8, cc68, ecaade2017_079k, acadia16_260n16, 48a0, 61e8, acadia14projects_681ap, 875f, 1b81, fe7d, ebfa, a746, ecaade2017_143qq, acadia14_117az, a80c, acadia14projects_719g, 3796, dda2, 19c8, 0b06, 6e92, 0fcb, ecaade2017_038pp, 1009, b2da, acadia16_98j7, 7a9b, f5df, ecaade2014_233b60, ecaade2013r_001o1, 4063, 256e, 0a4d, ecaade2017_013jj, sigradi2014_189j6, ecaade2014_177u44, 3106, ecaade2017_161ww, 746e, 2dd7, cb52, 1a0b, sigradi2015_8.289e15, 8930, 4ece, acadia14projects_609ad, 99c8, f05b, bd42, e7b3, 5cd6, a7eb, caadria2017_062t20, 323c, ijac201715104o, ecaade2017_091ss, b6cb, 258f, 49f0, dfc4, 5c0f, 83c8, 9d85, 63b8, acadia16_244s15, 3292, ijac201715205xx, ecaade2014_029b8, sigradi2015_11.136w24, b064, sigradi2013_401, 82f1, 2932, 76fa, 6f62, aa79, b435, 0bdc, 77be, sigradi2014_329x6, dd88, d65a, ecaade2016_210c54, caadria2017_127k34, 8b3e, 3dca, 55e8, sigradi2014_213z7, 7677, 6d58, acadia16_332w19, 2caf, 7f14, 3bb4, 3f04, eb3b, 3f9b, e3a5, 1592, b44f, fe7c, 589f, e5f2, 9b5a, 84ae, b675, 8fc1, ecaade2017_077rr, acadia17_163bb, acadia15_195d8, sigradi2013_400v, c66f, acadia17_247ll, 1e7c, acadia14projects_153ap, ecaade2016_167z47, acadia14_23aw, 9799, ijac201614201y6, d9f8, cb4c, e379, a8cb, acadia17_414pp, ecaade2017_164o, abd8, b910, 7386, b461, 254a, 3f30, 57a5, d554, acadia16_214t13, 3b53, ecaade2015_130j26, 8087, a43b, fc64, 1db0, 3d89, caadria2016_395z16, df05, d1a3, 8951, a577, 8331, ca25, 3165, b911, f046, acadia14projects_63at, cf11, acadia14_549u, ecaade2014_143k32, 6b1d, f6fa, 8922, 2a7a, cb62, caadria2015_119a19, 8239, fa7f, 6cfa, a93b, 217a, a038, cf8f, 52e8, 7653, 759f, d0ce, 8f63, 869e, c686, ab51, e97f, f9f5, 2543, 9595, 85ad, ef55, be05, 9fd8, ecaade2016_042v11, ecaade2014_072a18, ijac201513104p3, 11a8, acadia16_362p22, 4f94, ef65, cc54, ijac201614202c8, 9480, 8fba, 97bc, d74c, ecaade2014_149f35, 19b4, 1f42, ceab, caadria2015_114z17, da09, ijac201412306y2, 8c67, 59e7, ecaade2014_155x37, caadria2017_074n23, a673, 26aa, 162f, 605f, ijac201614309e6, cbf9, ac66, ascaad2014_035u1, ecaade2017_143l, e6ce, 69e3, d9db, c512, 7041, 9ace, caadria2015_004i1, 9ac4, 0895, 82ae, ecaade2016_223t58, 3104, 2ddc, c6a8, acadia15_333x13, 42c2, 8777, c2d0, f94e, a9ee, a202, 09b1, 2cc9, 533c, 1c08, 58fd, 9dbf, a8db, 6a05, f3ea, 3a5f, ce1a, 056e, 0d77, 9044, sigradi2013_30c, d4b2, b9b8, cdeb, be02, 0fa4, 2d5b, c026, acadia14projects_691at, dcd9, 7ac6, dca4, 106a, ecaade2014_186l47, 2ca1, caadria2017_149e39, 2187, ad0b, c401, sigradi2016_479ff, 2480, 2c45, df71, 3068, acadia17_307ff, ecaade2016_140r39, 6c02, 2d2f, 5170, acadia14_281aa, ecaade2013r_001s1, caadria2015_092h15, 2101, 5f4e, 2ad4, 1c51, ecaade2016_241j64, bdac, a57a, e059, f910, 1abc, 7ff6, 89fe, d9eb, 8b2c, sigradi2013_280r, ijac201412304e1, sigradi2014_314p6, acadia14projects_281z, 60ce, eae2, c264, aa33, 740e, ecaade2017_201ww, ecaade2015_261j58, e077, acadia14projects_145ae, 472b, edfa, 5d8c, 7dd6, c5e5, 04d4, 606c, c5af, ecaade2017_305h, eda5, 86f5, 6bf3, 0c16, 2cb8, 002e, bc75, 3d41, 8e4f, ijac201614204z9, acadia14_719i, 51b0, daba, 1384, 3874, d7e6, c329, 5c61, ascaad2016_010d5, 1121, 21ed, ecaade2017_290pp, ecaade2016_222l57, bd58, acadia14projects_681au, 8872, bb90, 089b, da77, 6912, 81a7, 7ea8, 8a44, caadria2016_809a34, 78a5, e55d, acadia17_318o, ijac201614306a4, 8ddf, 21bc, acadia17_52cc, 1452, ecaade2016_032p8, 0821, ecaade2016_210a54, b42a, dfbe, bc33, 25f9, 626a, ffcc, sigradi2013_243z, acadia17_339mm, f2ed, 0b1c, acadia14_435ad, 06f3, sigradi2016_803bb, e6cf, acadia17_266bb, sigradi2014_164j4, ecaade2014_197j51, 91d6, ecaade2014_176l44, sigradi2014_043z3, 5c20, f194, sigradi2016_382z, caadria2016_301l13, ecaade2017_253t, 38ad, 03d7, b6b3, ecaade2014_188k48, 620e, 408c, 1041, 7dbb, ecaade2015_268a59, d645, 11aa, acadia16_140l10, ecaade2016_ws-dleadz67, ef38, 06f9, c3fa, acadia15_497h22, 8aab, 1619, sigradi2016_814l, acd6, 7885, f4c0, 023f, cf00, 3f43, ascaad2014_017p9, caadria2015_086j13, ijac201412303j8, ecaade2017_254rr, ijac201614104a4, 6bce, 924b, bce1, 2924, a6e1, acadia17_71ww, 9d1b, ecaade2017_008r, ijac201513105b5, caadria2017_041o13, 70bb, 6be0, 5764, 2d4b, f032, 25eb, 58da, edce, b0d8, 2ce5, ecaade2017_152yy, 2525, a99e, 0369, 04cd, 4e1d, cfb6, ac0a, 1000, aa72, b605, 0f7a, c853, f135, 221d, ecaade2014_070p16, e47f, 6699, ce63, caadria2017_016x6, b08f, c287, 58ec, 5467, 3aee, dc1d, acadia17_237ff, sigradi2014_114m9, 430d, b36c, 3503, ijac201614102w1, 67b3, f79d, 41ea, b940, 0a87, a194, 0a8e, ecaade2017_029y, 4e12, caadria2016_311x13, f11d, acadia17_532gg, 78ec, 86f0, 3271, 2628, acadia17_230ss, ecaade2015_178d38, 4311, 00a1, 6f46, sigradi2015_11.71h24, 92b1, 3b8d, ddd9, d6e0, 3bdc, 7ec2, acadia14_23af, ddc6, acadia14projects_177u, c633, dee2, 7c5d, 9e09, af41, 45de, 7a75, ascaad2016_018k7, a37b, 2080, cbae, ecaade2015_243v55, e1d6, 25bf, 0a6b, 8e2f, ecaade2015_114h22, 7c46, 0839, 2e4e, sigradi2016_732p, caadria2015_194s28, acadia17_90rr, 9f35, 7039, edd1, 0342, fb7c, acadia17_257c, e6eb, 4fbc, 0e4f, 7f01, acadia17_324z, 522f, sigradi2015_sp_11.303o31, 5f00, 8a9a, 7f69, sigradi2016_702w, a757, 22ef, c815, 240d, e167, 2cfa, 04d1, b761, ecaade2016_221x56, ijac201614402m1, sigradi2015_9.347u17, 38d2, 7626, 2842, 79b5, 84d1, 8b86, f87a, 6078, 1236, b0a5, e87e, c96c, d753, fd8c, a579, 256b, a41a, 1034, ecaade2015_59a11, 2097, 9399, 5e07, 3a48, b595, 6be2, f756, 3f3b, cb0a, 70c3, ijac201614302k1, da40, a605, ecaade2015_247g56, f304, acadia16_88n6, ba01, ascaad2014_022s4, 466f, sigradi2016_773y, ea45, d29c, dcdf, e2b8, c1ca, 0340, acadia14_463o, 77fe, e916, c69f, acadia17_392f, b380, acadia16_154i11, e15d, 8b7e, ecaade2016_230u62, 2630, b01e, 5185, 6e33, 462e, ecaade2017_019rr, dc5d, 9f5c, ecaade2017_215k, a65e, 5235, a75b, ecaade2017_052gg, 424c, dfe9, 3549, acadia15_69p2, 7392, 278d, 2d03, ecaade2017_256ll, 8a46, a5a2, 2771, 3dbb, e1d8, acadia14projects_135y, ecaade2017_019b, acadia14_661p, fda6, ea3b, ecaade2016_063l15, 8390, 6a4e, 42c8, fa1d, 309f, 619c, c337, caadria2015_185o27, d173, c21d, c5e6, bc10, 246c, sigradi2014_313t5, c795, acadia14projects_479j, 9a69, 6bae, 6086, d398, 6192, ecaade2014_038z9, acadia17_318m, 1e3f, f371, ascaad2016_028l11, caadria2017_163c41, 7710, 5ab5, ecaade2016_118r31, db57, a6c2, 08f9, d67e, 6bc1, bc0f, caadria2017_041v12, 3a2f, ecaade2017_053zz, 9638, c2db, 1c92, 4381, 68a5, 09b5, 7999, e89b, 34e2, 8d6e, ecaade2014_240n62, sigradi2016_560z, ijac201513103s2, ecaade2017_195ff, 7a41, a38a, 73b1, f295, a1bf, 796d, 91c2, ecaade2016_130v36, 0782, 82e6, acadia16_424j25, 308d, dd18, f96f, 9df8, 2ee6, 8057, 64a6, 2212, acaf, 2986, ecaade2017_225g, 5829, ijac201614403d2, ecaade2013r_006s4, 3f8c, d28c, d0b4, d884, a1c9, sigradi2014_239w8, ecaade2015_248x56, 3670, 2bfb, 323a, 5210, 4efc, a407, sigradi2013_117t, 29f5, ecaade2014_123h28, ascaad2016_004n2, 7c81, caadria2017_008y3, bc26, 08c3, 8052, 7a5a, 791e, fc04, 463f, a1a5, 2e1d, 521f, ecaade2014_214n54, acadia14_291as, 845d, 5468, e88e, 7e90, 2282, 689f, 7f8a, e381, e113, ijac201513303h11, 3599, 4298, ba90, 8316, 7e3b, sigradi2013_135j, b243, 507e, 77bf, acadia17_670yy, f2c4, 8760, 4be3, 2c2e, acadia14_317u, 999d, 3a84, 75e0, 2552, e11d, 3eeb, 4857, de71, sigradi2016_777aa, 628a, ecaade2017_129ee, 9ba0, f95f, 1b5d, c576, d5b1, 8480, 920a, sigradi2016_426c, ijac201614105z4, ecaade2017_003i, 96a3, cf9a, 5b03, 44c8, sigradi2016_595cc, caadria2015_069t8, b9c4, caadria2017_054e18, c1f2, cca4, sigradi2013_112e, caadria2015_049i6, ad4b, ecaade2014_023s6, ae27, a57c, ce04, ecaade2016_241d64, f867, 915e, ecaade2016_241e64, c268, 2232, acadia17_630i, f501, ecaade2017_124n, e866, acadia17_137ll, a874, f16a, acadia16_78s5, b9db, ecaade2014_224t57, 0709, sigradi2016_455h, ijac201513105d4, acadia17_101u, 2f5d, ecaade2014_144z32, 67cd, acadia17_82gg, a189, acadia16_98t7, fbf4, ecaade2014_224v56, ba12, 6a62, 8f53, 2d01, 8ff5, 2619, 371f, 10d8, acadia14_479ay, 8e32, 3ff9, ecaade2014_023e6, ecaade2016_217t55, ecaade2016_224a60, 1eac, 0706, ijac201412302j7, 6df3, 753f, 7df6, 4f98, 6803, 11e1, 3a75, f308, 6726, acadia17_190f, 9eb8, ecaade2017_152c, 1255, 1501, 0126, 289e, 04f5, e32f, eaef, 34d7, 6c2f, sigradi2016_479ee, c57d, 20ea, 1fba, ecaade2015_248w56, e66b, da84, 459d, f0f2, ecaade2015_196v41, 102f, 0e17, 4617, caadria2016_003g1, ijac201513203d7, a904, a138, 7c8c, acadia17_542mm, 08ec, a6cf, 2deb, 9d93, 9424, e41f, 7c88, 98b7, 4316, 4ac0, f600, 920b, ee7a, fbec, 5c76, 5d85, ecaade2016_027e8, f429, 389b, 7c2d, 5999, f55d, ecaade2017_079l, 7dee, d193, sigradi2016_777ii, bb8b, acadia14_135ab, ijac201513305f12, 4c7e, af08, caadria2017_118s30, acadia14projects_145ab, sigradi2016_792p, 7092, 665b, f63b, 1048, ecaade2017_108d, ascaad2014_026w6, ecaade2016_208r53, d7bf, 85d1, ecaade2015_64s13, 9d12, ecaade2016_213p54, 81d4, dbbe, 6fa9, b56f, fc18, dac2, ijac201412203k2, 226c, 2310, 6771, c7a7, e67f, ascaad2014_005j3, f726, ecaade2016_011f3, d611, 7ae5, 9c11, sigradi2013_387h, c06b, e38e, adc4, 2ada, ecaade2015_336x72, 34ad, d877, 0fe9, ecaade2015_199b43, 86ff, 3b72, acadia17_426h, sigradi2015_9.347w17, ca94, acadia16_140c10, 8111, caadria2016_829d35, acadia17_392s, 07f0, 7540, 209c, caadria2016_703m30, 30ef, f26c, 6628, ecaade2017_172s, 5e55, b550, f01b, e27f, 8853, bbd8, 7c60, 6248, 72c2, 8575, 7b67, f863, 1d1b, acadia17_284h, 4ced, ijac201715203h, 5b0c, 11c9, ecaade2016_152s41, ecaade2017_009ee, f7b9, 1f1a, caadria2016_611s25, c82e, 1ebb, 5f79, acadia15_343n14, 6415, acadia15_297f12, 2c84, 593e, be64, 8d5f, 7d5f, ecaade2015_53j9, caadria2015_213z32, 9e86, 3b79, aaa7, f320, 2b41, c2de, ecaade2017_215qr, 57fd, f811, 9e5e, ecaade2015_27u5, 8015, 8c30, a20b, e8c1, ecaade2014_067b16, c779, 3e86, 5721, ecaade2016_tkoj67, 0934, eac5, d1c7, 19d6, ecaade2016_238p63, 0136, 775c, caadria2016_507h21, 83f1, ijac201412301f6, e783, ecaade2013r_009n6, f90e, 64c6, 5a76, 8b46, acadia14_111l, bf13, 4c56, 97cb, 88d8, 822d, 052b, f663, ecaade2016_203h53, acadia17_501oo, dfb6, 481f, 5726, ijac201412402w4, 8008, 54fd, b7c9, 729b, 33b0, 7cc2, e9ba, caadria2016_435m18, 11ae, 8de7, 2eff, df94, ijac201614308j5, 92c4, 9402, ecaade2015_235v53, deb2, 6344, 93c2, 2e49, ecaade2016_140w39, af55, acadia14projects_497aa, d738, e2de, def3, ecaade2017_099uu, ecaade2015_61b12, c51c, ecaade2016_166a47, f226, d0c0, fb95, 2036, f9e4, 5604, 10c3, 1147, 0b08, acadia15_431r18, a88e, aec0, a83a, d8e2, fa2f, ascaad2014_019s2, 88ba, acadia17_189oo, c0af, ecaade2015_206z45, e3eb, 3472, 1cab, abce, eb5e, ecaade2016_063u15, ecaade2016_006z1, ascaad2016_023r9, 794f, b9c3, caadria2017_063f21, sigradi2016_595kk, 6264, acadia15_110h4, sigradi2016_602l, acadia17_350ff, 0042, 8062, 72f6, e190, 6d9f, ascaad2014_020p3, 5cbe, a281, e8e4, f4b8, 178d, 27a3, ijac201513301z9, e2ba, 6f28, f1f7, acadia17_329q, sigradi2015_10.220d20, 7603, 5f94, c1d6, 328c, e6c2, sigradi2016_507ss, 211e, 0dfe, ec9e, c865, 00fd, a03d, ecaade2015_287u63, 6d83, 114a, 1f48, ecaade2014_111r25, 4982, c198, a921, 5919, fbb5, ecaade2016_099l27, 8de6, ascaad2016_007x3, b416, b95b, sigradi2015_4.52m6, ba3d, ebb7, f8c4, 0504, 5506, sigradi2015_11.8r23, ascaad2016_011m5, d26f, 22fd, 0766, sigradi2014_074t6, 02a4, sigradi2015_3.201u3, ce74, ecaade2015_79h15, 62ad, ba57, 487b, caadria2016_631h27, sigradi2015_3.221t4, sigradi2016_448t, ff95, ijac201412301v6, ee8a, 2dd4, ecaade2016_132z37, d42b, ecaade2016_ws-dheritager67, 53af, acadia17_222d, 32fe, 0fd9, 4aa1, a206, ecaade2017_073o, 7a55, aa21, ecaade2014_015j3, 5d09, 8e03, caadria2015_145z23, sigradi2015_11.8l23, 29e5, c454, c365, 3535, ecaade2017_215f, 59e0, 3b25, ijac201715204gg, ecaade2014_024e7, 8d1e, c1e2, d746, d717, 4e87, 05d4, 5fc8, b3e3, ecaade2017_077ww, 57e3, acadia14_333av, 409f, b1cf, 9b87, fbac, ijac201715203aa, f815, 3614, 1f19, f963, acadia17_82ll, 51d0, 1665, 527f, 2ffa, 86d9, ecaade2016_215v54, 6613, 7fa4, ecaade2015_333f72, 949d, caadria2015_012c2, cfc3, 006f, c719, sigradi2014_282l3, 3c8e, 20be, 33a2, 8e1a, 748f, 31cf, 61bd, 01ab, 004f, 727c, b8a0, acb2, 6828, sigradi2013_285e, caadria2017_029l10, 435f, acadia15_211z8, aeb5, 9d7a, ecaade2015_307o67, ecaade2017_244ll, 2eb3, c705, 5f9a, 0c3c, 5c62, caadria2017_094t25, de9e, b57a, a430, c981, 747b, ae4f, sigradi2013_205i, 6acd, 255d, ecaade2014_182b46, sigradi2013_285c, 254e, be59, a358, 0aef, d963, 3180, acadia15_47g1, c73f, 6322, 33e4, ecaade2016_083c24, 5754, sigradi2015_3.209c4, af95, caadria2017_095c26, bd09, aac9, e4ed, d750, 512e, sigradi2015_10.138c19, 4250, 1a3f, 1b9a, 0608, ecaade2017_215yr, 3ed6, c002, ecaade2017_232d, 060d, b0e1, f428, 81d5, 0f1d, acadia16_298j18, 4d5f, 6b15, ecaade2016_130t36, 8c91, 5bd9, 37e9, 8d9d, e6c6, caadria2017_081x24, 0315, dd30, 8fa4, 21ef, a0c0, 8317, 66ea, 94a7, f09b, caadria2017_052y17, 1e8f, caadria2017_113z29, 9dd2, ecaade2015_170l35, 63c5, caadria2015_030f4, c00a, f53c, 6c72, 2f75, acadia14projects_671x, caadria2017_107m28, ecaade2017_117v, f8db, 3bf5, 450e, 2cb6, sigradi2013_226a, 3d59, ecaade2014_214v54, d7c1, caadria2016_023s2, 1f62, acadia15_137k5, 2abe, ac1e, caadria2016_809f34, ijac201715205d, 1da7, 269f, ecaade2017_143d, 7f43, cfc0, 8aa5, 1287, acadia17_404cc, 2482, ecaade2017_003e, 991a, f71f, e258, 9f87, ijac201412408i2, ecaade2013r_011d7, ecaade2015_164o34, aa4f, 42c0, 8cee, 7973, ecaade2014_015z3, 160b, acadia16_478k28, 498e, 362b, ijac201614105u4, ed0d, 94eb, f248, sigradi2016_611n, ecaade2014_092b22, bbd1, 06b8, da1d, acadia14projects_435al, f1fa, df67, acadia17_648n, 49f1, edc7, 0b48, 632d, 06cd, bda7, a643, sigradi2015_4.219i7, d236, ecaade2016_210b54, eecf, eb7c, cd8c, 9f8b, caadria2016_415u17, 5cdb, acadia15_357o15, e6b5, c88a, acadia14projects_199af, 17e9, 4bfc, 9513, f969, 7a2c, e591, 5671, 787f, 4ae0, 075e, 8334, ea31, a35e, a5fa, b1a0, 425f, 754f, 639f, sigradi2014_330n7, 89f8, c851, abcd, 432e, ecaade2016_228i61, 230c, cac7, eb14, ijac201715203tt, dbbd, 53d6, e9e3, ecaade2016_104v28, 0d47, 54bc, acadia16_478p28, ecaade2014_111j25, 07c2, 77f2, acadia15_232n9, acadia14projects_63ab, 8f17, 4ccf, c5d4, ecaade2016_068j18, b897, caadria2017_029o10, e23e, b0d7, 5a42, 2a85, 483b, ecaade2015_79f15, 1458, acadia17_512aa, 5e1e, cd91, 8ba7, 2005, acadia17_340xx, 27b2, dac4, e999, df22, sigradi2015_sp_8.326b31, da6f, d25d, 917a, 6d4d, f0ad, 4910, dc76, 5672, d092, 19fb, 0363, ascaad2016_003x1, 4844, d51e, 3bda, cf43, bf5f, f359, b477, b525, 651e, a528, 1bb9, 71d6, bde7, 3a94, 9e35, 828f, 6dd2, f4f5, 2e7c, 8641, acadia17_382qq, f362, ecaade2016_147x40, ac55, d078, d85e, 93da, 3e79, 31c6, 1a01, 238e, e954, sigradi2014_036p2, d16a, acadia16_270e17, bddf, 36c5, 2dfa, d331, 5d9b, 17da, acadia17_71ss, fc7b, 5569, d9b3, ed81, ecaade2015_333i72, 8932, e282, 426d, c82b, c302, d028, ae3a, e3d7, 0976, c17f, 4d4b, 0da9, ecaade2014_094n22, 81c1, e07f, d495, 2539, acadia17_36w, 9f97, ijac201614205j10, acadia17_365i, sigradi2013_248a, adb6, sigradi2014_032h2, caadria2016_487k20, 52d7, 0fe5, 35a4, caadria2015_213x32, 3b3c, 2283, 13f9, e4e5, acadia17_232bb, 7831, f61d, sigradi2016_654xx, 1857, 4208, ecaade2015_207p46, 2c89, 8883, ed15, f806, acadia17_373z, ecaade2014_221k56, 8d72, 3b38, sigradi2015_8.264r14, 89a2, f7b4, 0c6e, 330d, 854b, caadria2016_539b23, 1dc0, 7322, 6392, f889, ab40, 0900, 2200, 3026, 7f1e, d620, ec60, 197f, sigradi2016_710ff, ca05, f6bd, 7b6d, ecaade2015_280e61, 4f3e, f377, 4ad2, ecaade2017_048q, sigradi2013_414f, cf9e, ascaad2016_048k20, ascaad2016_054z21, faae, ecaade2013r_014k8, 88fc, 33fb, sigradi2014_048s4, caadria2017_072w22, 27fc, 9380, 4915, 130f, 09f0, acadia17_391vv, sigradi2015_6.42u7, 3d15, ecaade2016_191i51, ecaade2017_183dd, 745b, 4b82, ebd8, 9ea2, 9b76, caadria2016_125s5, sigradi2015_10.309t21, sigradi2014_279a3, 2c56, aad0, 7fc7, acadia14_153ak, ab61, 34b6, 4501, caadria2016_529m22, ecaade2016_067u16, ascaad2016_014m6, b1d4, eb39, 867b, ecaade2015_170y35, caadria2016_157v6, 9071, 769f, e298, 9ef2, ijac201715202oo, 83fd, 72d1, 3725, 157e, 3bf7, d780, 8814, ae84, 14d1, ecaade2017_054tt, 0c76, sigradi2015_2.137k1, 5ce0, 99fb, 40dd, c7c2, 4c5d, 7873, 0b03, sigradi2013_173, caadria2017_113r29, b5ed, 091a, c102, e40b, 890e, ecaade2014_060y14, a522, sigradi2014_329a7, ascaad2014_024l5, 011f, 11ac, d0ff, bb7d, 0d65, 60e5, 71b5, dc09, 283a, acadia17_170i, 3ce1, 8a89, b268, 847b, 7128, acadia14_619al, cd9f, 18f8, ecaade2016_ws-afuturem67, 1233, fa6d, c867, 0f61, c14b, ecaade2016_228h61, 1ae8, bba9, 145b, 0145, 4a0e, b8ad, b069, ecaade2014_014a3, d516, 68c4, 69fa, 6d14, 145a, 4e6b, def9, cbd6, 4e49, f5a5, 22e9, acadia14projects_153f, 5168, caadria2017_145n38, 173c, ecaade2015_18c3, sigradi2013_421j, 9419, 1515, bd13, a9a5, acadia14_43as, f708, fb9e, fd1a, daf5, acadia15_185t7, 3550, 3b2e, c756, d132, dbb2, e293, sigradi2016_792h, 92d9, f965, 2e52, ecaade2016_162l44, c1e9, d9a9, ecaade2014_044u10, 894f, acadia17_266y, 8eff, f66f, 33c7, 08f6, acadia14projects_145m, 7696, b77e, acadia14_463s, d8a2, sigradi2015_3.221y4, 33a0, 7705, 687b, e973, cc34, sigradi2013_158t, 5033, 52ba, 524b, 843b, f433, 3fd9, 4967, 1b69, 8ec2, 6207, 5f59, acadia17_648gg, 580e, de33, fe19, 0327, acadia14projects_627d, 6545, 8487, a97c, f3b2, d8fb, dd32, acadia17_382kk, 29e8, 14d2, efab, eea3, sigradi2014_265m1, acadia16_308d19, 92ee, 3372, 576a, c4b4, ecaade2017_192m, b44d, 012e, 01c2, 8c84, 6fbb, 6b8d, 90c9, ab02, 4b2b, 4b1b, 7a9e, 5de1, 3a77, 75f6, 7ae6, f490, 0239, acadia15_173t6, da62, ijac201513104j3, e731, acadia17_189vv, d431, dbc6, 5381, 8ebb, sigradi2016_450a, 4ea6, 8a48, 30be, acadia15_211y8, acadia17_60t, 087a, acadia17_324v, 9a39, ijac201412301p6, bd94, 4ff6, ecaade2014_167o40, 38f6, 7370, ecaade2017_271k, fd30, 313e, 9c78, ecaade2014_108f24, acadia17_190zz, acadia17_330gg, e515, d2d9, caadria2015_072l9, 43a2, cd6c, acadia14_445ac, eb3e, acadia17_258r, c8e3, b004, c490, 562f, b779, b622, 4f2e, 2f6f, 5633, f3e8, 8f59, 1977, bc56, efe8, caadria2017_055o18, ecaade2016_118e32, 6883, 9c55, 8ecf, 9bea, 1cc8, 2673, ac97, b85c, e3b4, c678, 0eed, ecaade2017_003h, 2c6f, 5f5d, ccb8, 479d, 9980, sigradi2015_8.328n15, 2388, 1155, ab68, bdb4, 6d7d, sigradi2013_327t, sigradi2014_239g9, 55a8, d72c, d67c, ecaade2016_015y3, 4686, 5352, 9da4, acadia14projects_199ar, 913f, sigradi2016_792i, 91bc, 8801, 36ae, 2c6d, 710c, a2e2, c2ee, 8c58, 0d1e, ijac201513102a2, sigradi2015_3.385c6, f0ba, cc73, fb06, 928e, 014a, c35e, 578c, ecaade2017_019ff, 022e, e4d0, d0e8, ecaade2017_008h, fd88, 92cb, dbdc, sigradi2015_7.146a10, 2f90, sigradi2015_10.307x20, a668, dd38, ecaade2017_302rr, b8f2, cca9, caadria2016_871r37, 8e96, d6f7, ecaade2017_199y, 341d, 5e40, e147, ecaade2015_229o51, c627, a086, 24a3, 5ad9, c54b, 306a, 5a89, f6b9, 4db8, acadia16_164z11, f489, 196f, 63fd, f09a, 9297, 9b3e, 64db, e8b3, bb4a, 0017, 4f6f, acadia14projects_153d, 37fc, 7fb7, 3c4e, a880, 02f8, 68ef, 0dc5, ada2, 278e, 917f, ecaade2015_27s5, a78e, 3a68, acadia14projects_661a, 0d6b, 4ed2, acadia17_52v, ecaade2017_019vv, 56fb, c651, 3538, 6201, 9e59, ecaade2015_171e36, 31be, ijac201412303w8, a96d, dcaf, acadia15_223c9, 2cf8, ecaade2015_82c16, caadria2015_126k20, ijac201614405j3, 1782, 69bb, dbe2, c60d, 1818, 6609, b0bd, b0cc, 2b53, b754, 53ed, ijac201715106kk, f41d, ecaade2015_158i33, 9a87, b561, 5418, ecaade2017_274u, sigradi2013_131, 084e, ecaade2014_177r44, 7f7d, ade3, 6660, 5f72, acadia15_251m10, 3bd6, abf2, 942d, 2922, caadria2017_047g15, a3aa, b23d, 7235, 4840, 0fa8, ecaade2015_53r9, b1b0, 46ca, ecaade2013r_001j1, 65b4, 3b5f, 4221, ab12, ijac201715106gg, sigradi2015_12.167j27, acadia15_497f22, ed7f, 5c81, c6be, e6ec, 7efa, 313b, ijac201614206a11, 7f32, 9941, 5004, ef08, 15f2, f3c4, ijac201412405p8, sigradi2013_155i, 4386, 2409, ijac201614208n13, 654c, afd6, acadia17_403p, d39d, caadria2017_165k41, caadria2015_181w26, c309, 570f, 6c05, d881, 2d9a, 9776, 24af, ff5d, 54c1, acadia16_224y14, ecaade2016_198l52, f530, 1a16, 66dd, ea10, 3029, 569b, ba38, 823a, 3024, 841b, 9429, caadria2017_183n44, cacc, e3d2, ecaade2016_043d12, daef, fa7c, 6011, ecaade2014_042o10, ea1e, ecaade2014_023g6, f8d8, 93bd, 8224, 4c0c, c074, 7108, 6276, 92d4, ecaade2017_076aa, 02f5, ecaade2017_054t, 9bd0, sigradi2015_8.186l13, acadia17_446dd, 7a02, sigradi2015_6.341b9, da3a, caadria2017_048b16, 7435, c13b, 3999, caadria2016_291c13, 683e, 7e9a, a815, acadia17_358ff, 3108, 9d86, e84e, 8361, 3274, 7727, d230, 9b8b, ascaad2016_021e8, 146a, 1886, b9b5, d530, 90c0, 0ca5, 6f10, dfdc, 994c, 4f2f, 41fa, fe0a, ed44, 1727, 0a2b, 767b, caadria2015_181e27, acadia14_101w, 077c, 30b8, ecaade2015_148r31, 3e50, ascaad2016_007l3, caadria2015_190j28, 6024, ecaade2015_64c13, a524, sigradi2016_590f, ecaade2015_301o65, ecaade2017_265s, 3af9, ad9a, caadria2017_030d11, 88cd, 1f83, c353, ecaade2014_071z16, f4eb, 3096, b961, 8186, 962d, e12d, a835, acadia14projects_517o, 8be9, f13b, ijac201614307i4, ascaad2014_014x7, be4f, b093, e14c, ecaade2015_180y38, 31ba, c298, 94b5, 7f1a, ee93, ecaade2014_121n27, 5ec3, b363, b3d3, acadia16_260l16, eba9, ecaade2017_273r, ecaade2014_072y17, ecaade2016_106m29, c89e, 0c09, ecaade2017_017k, 2e31, 4ef0, b07f, e8e6, f0df, sigradi2013_100e, 0717, 637a, 5d3d, caadria2015_078d11, 0a28, 073f, b68f, b033, 6227, e983, 5473, 915f, 3144, 5f91, 0c15, 7098, d3ca, 1373, 1a58, 8812, 06c7, b820, c660, acadia17_178vv, acadia15_395e17, 166d, 9aeb, 66ee, a537, caadria2016_651w27, c92e, 89ab, d5a8, ead8, 35a9, 8f28, 76ff, 79da, fd92, 3dd7, 7e4a, fc1b, 215f, 41a5, 6712, a14c, e3b7, 65bd, 0802, caadria2016_651y27, 8156, 4df5, acadia14_555e, ascaad2016_034j13, ascaad2016_014j6, ecaade2015_53d9, e0a1, 3a3a, 6d81, 4fe6, f8f4, 47e8, 701b, 1a31, c0cd, ecaade2014_151s35, 6ada, dbd7, 95c3, a529, 4047, e208, 7dfa, 003d, 4056, 6940, sigradi2013_194p, 7bf8, 53fb, 5acc, f36b, eb74, ecaade2014_225j58, 382e, 6909, 1afd, 4f4e, f6fe, acadia14projects_699u, 2958, 2efc, 6138, ecaade2017_220ll, 79ff, e9ce, sigradi2014_172x4, ee44, 7a16, 8545, ef21, eacc, e378, ecaade2015_129u25, a5d9, 8e9c, 7e52, acadia17_318i, 1df7, ce35, 33fa, acadia14projects_71t, f601, 483c, 40df, sigradi2015_3.370y5, 4d8f, 0d38, 5865, 8f91, 992d, caadria2015_004k1, cda0, ecaade2017_269zz, c045, acadia17_257b, ecaade2015_230d52, 8245, dc8d, caadria2017_165z41, a0f9, acadia15_443z18, ca93, 02a2, 0004, e52f, 1300, acadia14projects_311s, ijac201614208r13, 0fc6, 0af2, 2c34, caadria2016_187f9, 8076, 9199, ecaade2014_111e25, 926d, 51d5, acadia14projects_153am, acadia14projects_427an, dd65, ecaade2016_045f12, c565, bbeb, aa39, 9032, acadia14projects_375d, f5d7, a229, 4adb, 2d55, 6793, ijac201614303s2, sigradi2016_381l, 9a6f, edd6, ef90, 64c5, 64d1, b2e4, 1ec3, 7e54, acadia17_221nn, 38e5, 9917, eabc, 357b, f218, ecaade2017_008f, 9b39, 7f6d, aa47, 71fe, e0ac, c1be, ijac201513104i3, sigradi2013_414e, 71e7, 6032, f3bc, 2578, acadia15_343i14, 8458, 643b, f625, ecaade2014_186g47, 2a7e, 2493, 093c, ijac201715102z, ecaade2015_241o55, acadia15_223a9, 3d91, e594, c8f4, 0e0f, 439f, 9a6e, 879f, cb5c, b3a3, 8bd0, 584f, acadia16_140v10, 6ea4, caadria2016_529n22, c228, f11c, f5ef, f4b7, 5f95, aba7, ecaade2017_039a, a0e5, ecaade2015_269t59, sigradi2014_057r5, fd33, 4973, 9603, 17f7, b2c6, 42c9, f35d, acadia17_608aa, ecaade2014_186d48, ijac201513101t1, c966, 63f3, 3838, caadria2016_559w23, 0a17, f39b, c29c, a4a3, 097b, caadria2015_209c32, 3aa6, 2084, 434a, ascaad2014_024f5, fd7b, 41b0, 877c, 572a, acadia17_598j, 30dd, 9a6c, 1734, b4a9, ijac201614403u2, bb52, ascaad2014_017o1, b509, e892, 74fd, ecaade2014_240m62, cfa9, f9fb, 119e, caadria2017_129e35, baf3, acadia15_497i22, fd13, ascaad2016_042w16, acadia14_339az, ec16, ecaade2014_159p39, bb09, 4f70, 45e6, 129c, fecc, sigradi2016_426i, caadria2016_135v5, 15b5, 2a7f, ac0c, eda8, caadria2016_735t31, 8f1a, fd6d, acadia17_154pp, ijac201614104i4, 31b1, 1204, ascaad2016_014h6, 2853, sigradi2013_271o, caadria2015_060u6, a9b3, sigradi2015_13.316u28, 28ab, 42df, b99d, 8998, ef8e, af17, 4fa6, acadia17_340n, ecaade2015_35v6, 5121, sigradi2016_816ss, de3e, 5c4f, caadria2016_333b15, c313, 05e7, acadia14projects_291b, fc25, 16f7, acadia17_72d, sigradi2014_136e2, ab5a, 8e60, aca4, ecaade2014_052h13, acadia17_62xx, e172, 93fc, 344a, sigradi2016_611p, 9047, a9e3, 3db5, 6dea, fffb, 3d24, 882f, 1ceb, 9c25, ac0d, 35ac, ijac201412203m2, 5315, 1054, acadia17_650ww, 9483, 92e2, 4f4a, 38e3, df5c, 90f1, 0cb0, acadia14projects_101y, 6af5, sigradi2013_387u, a025, a85d, 9a9e, 147d, 84ed, cced, aedd, 782e, 6738, 373f, b6ad, ascaad2016_039v15, 6619, 0257, 13d8, b7ba, ijac201614309j6, cec2, 457d, caadria2017_163t40, 1b1f, bbb7, sigradi2013_138l, ad7d, e646, ea51, ecaade2015_94k19, 38e2, 23d1, caadria2016_333s14, 2f72, acadia14_539g, 79d4, 56eb, 1793, 2fd1, d75f, a8ff, ca55, ecaade2017_269ss, 0395, 6b3a, ecaade2015_319e70, e7be, 765a, 46e0, 2def, 7462, 9e9e, 310d, 2f0e, c4f6, acadia17_630f, ecaade2016_217o55, af79, 2736, 8493, f713, f7fe, 864d, d9cb, 5f28, becc, ecaade2017_301h, a6a6, acadia14_117d, acadia17_237ii, 2971, e0c4, 6b62, f974, b0a9, 2768, 4e08, 02d5, acadia16_106w7, 6987, 9fa5, sigradi2013_158a, eec2, 7003, 505a, de12, bdd1, 202b, 4d15, e7f0, acadia15_149t5, ecaade2017_264xx, dfc8, c24b, 0d24, 4fb3, acadia17_38nn, 8fb3, af03, 0423, ecaade2016_tkou66, 068d, 0b73, fdee, 5097, df91, 5991, ddf9, 2a0b, acadia16_344v20, 7e7a, 02b6, acadia17_50oo, da76, acadia14_579g, 3a56, 1423, 24cd, 1541, 556e, sigradi2013_194r, e170, acadia15_251o10, sigradi2015_3.11d2, dc8c, 2022, 9b0e, e772, acadia14_463v, 29d4, 46cf, 1205, sigradi2014_232o8, bc8e, acadia14_399am, ecaade2015_334u72, e7fe, c210, 80e9, 1438, 7200, 0a61, 499f, 1d15, acadia14_375b, c08d, 0b3e, d395, 8bcc, b57c, 328f, af02, 2240, 5c4e, a924, ecaade2017_148c, acadia17_350uu, sigradi2016_448s, ecaade2015_215u47, 703b, ab2f, 260a, f04c, b5f0, daad, caadria2015_206d30, bbf6, 803f, sigradi2016_357l, ecaade2015_109v20, 2bd8, f52d, 5b07, 5b89, c24f, 3ada, 13e6, a2d5, 56a6, afaf, eaff, 5b14, 8ea3, 32b4, b91b, ecaade2016_225j60, ecaade2017_076ff, 263c, ad6c, c57b, 41c9, caadria2015_081y11, 7cba, sigradi2015_8.47f11, e028, 580d, f2e7, 3610, 7884, 29fd, 3fe4, 6114, bbf5, 2fb1, c7b3, e696, 40b5, sigradi2016_714pp, 8306, 0fc7, b188, 3fd4, ecaade2017_jgot, 3fe1, 9367, ecaade2017_244mm, 2e9d, ecaade2016_078l23, ecaade2016_048c14, acadia14_671p, 08f3, 8c18, 188e, sigradi2014_316u6, c573, c580, 2ca2, acadia17_598e, 9da3, f323, ccdf, sigradi2015_3.155l3, ecaade2014_046t11, 4102, d7e8, f722, acadia16_344o20, a4a4, 5600, 2d6e, ecaade2016_234z62, 6837, d89b, 1457, ad32, 29cd, acadia17_339oo, ascaad2014_023z4, sigradi2016_659t, 7701, sigradi2016_611r, acadia14_463ax, 698a, 1fe0, ascaad2016_035o13, bd27, ecaade2017_031nn, ecaade2016_045e12, fd5a, 905e, sigradi2015_8.186k13, 276c, 0ee2, ecaade2016_075x21, f0bc, 6b35, ijac201513302l10, acadia17_307dd, acadia17_403l, 94af, 0b8a, 5720, ascaad2014_017e1, 077a, 6afc, caadria2016_281m12, 2d10, caadria2016_797m33, ecaade2014_163y39, 211d, df89, 230f, ecaade2016_217h55, 7cd5, ecaade2015_278u60, 680f, acadia15_57i2, 5310, bdf9, 9936, 4743, 720f, d32c, 1bcc, caadria2017_182y43, acadia14projects_435c, acadia14_199an, 99f3, c7d3, 6fa8, eba5, acadia14_125ac, ad57, b631, 382b, 9566, 7aaf, 69e5, c4db, 332c, ecaade2015_202o44, 8e23, c9d6, acadia17_570z, a12a, caadria2016_219j10, e3a3, a5c9, 64ae, 81f5, ecaade2016_223m59, ef51, 1d3a, b526, ecaade2016_096s26, c610, 1dc1, acadia14_619av, c178, 3572, 1670, 2659, 5e5b, f035, 67d9, ascaad2016_054u21, aaf8, 880b, ijac201614201v6, acadia14_291ar, 165e, 390e, 22a7, ab0a, ascaad2016_013a6, ecaade2017_138q, caadria2016_167h7, e5a5, acadia17_590qq, 4633, 96d9, 9afc, 0be1, ascaad2016_004p2, 6576, 3f69, 73ed, caadria2015_099t15, ecaade2015_309z67, ecaade2016_111o30, 20bb, 7f2a, 2741, 1e51, deff, 0bbe, acadia14projects_619ar, 847d, 29dd, ac1f, 0b42, eb59, c5bd, b7c7, b447, 65ce, 5538, 92b8, acadia15_203k8, ecaade2017_117w, 2a92, 46fa, sigradi2016_381u, 7caa, 2a1a, 5700, 0857, 6382, sigradi2015_11.136z24, 5ea1, ecaade2017_152vv, 2859, 36e3, 4cf9, c811, acadia14_177r, acadia17_464g, 340f, a932, 418b, 5f2c, a363, f80f, e025, f97e, fd78, edf0, 9aac, b6f1, acadia16_12k1, ecaade2015_227u50, ecaade2017_288dd, 7d35, db94, acadia17_637c, e129, ecaade2016_136p38, 8481, ecaade2015_158m33, acadia14_609ah, 9e4f, ecaade2015_180s38, 1d72, a5fb, fa3b, 2117, 2d2a, 1921, d70e, 554d, bf2a, acadia15_47f1, 01b8, acadia17_491u, 59e2, e384, 2956, 84ac, 79f2, ecaade2015_35t6, ijac201614405b4, 4882, e50f, 2dfc, acadia14projects_589f, 4e1e, 4694, 50f2, ecaade2014_080a19, 093d, 30d5, sigradi2014_345l9, b343, 2e32, ijac201614103t3, 13ba, ccf4, 59a0, bef7, sigradi2013_342t, b3c6, ecaade2017_163h, 0e72, 52c9, 864a, 8c83, 6d0a, ijac201614404b3, sigradi2016_534tt, b06a, ascaad2016_009p4, 0f2f, 5ec7, 60f2, ecaade2014_147v33, caadria2017_182s43, fd40, 7d17, ecaade2014_010o1, ece1, acadia16_424i25, 4b8a, d9bb, 9aae, acadia17_163nn, sigradi2014_218g8, c272, acadia14_627b, sigradi2015_sp_12.402v31, ecaade2013r_009x5, ecaade2016_094s25, a2bd, ijac201412204m3, acadia17_52aa, 8b1a, caadria2017_185p44, 4eb9, ascaad2016_005f3, ijac201715201x, ecaade2017_169ll, e5df, ecaade2017_038nn, 9f11, caadria2016_819z34, ecaade2017_198d, ecaade2016_225c61, 0240, c736, 9b63, 4289, bdaf, 0377, sigradi2013_54p, ecaade2014_194f50, ece2, 4cec, 1bc6, 25ce, 99d0, 985a, acd7, ascaad2016_048m20, caadria2017_142s37, ascaad2014_009g5, f738, 3cb5, aef7, 9ffe, acadia17_491bb, ecaade2014_010z1, 8b7c, ecaade2017_080dd, 51bd, 3d74, ef2d, 424f, d143, 69f6, 0854, ecaade2015_15b2, 58ff, ijac201412201r1, 4032, 204a, 6707, 11bc, 3e82, b24e, 53ac, 1eb1, ecaade2015_227x49, 9ba2, e50e, 430e, fb57, ecaade2016_222k57, ijac201715106e, 2d3e, d060, 83d8, 47fc, 3a10, f005, 625f, ecaade2017_308ee, 03d0, sigradi2016_642jj, 7f46, aa6d, b30a, cb3b, 93ca, 0e94, 53ea, dfc2, f6c1, b900, 0f64, 9346, a9f9, 25f1, 9784, aad5, 8bb7, af7c, sigradi2016_792k, daac, caadria2017_101g27, 8558, 37fe, 7688, 08a3, ecaade2017_094m, f14b, dac5, 193e, acadia17_221kk, ecaade2015_22r4, 53e9, d957, 1311, 8200, 1994, 7a46, ecaade2015_161h34, c174, 9942, ecaade2015_196y41, 2c30, acadia17_163pp, dfa3, 8ca5, 16a4, 57c3, acadia17_50ll, 1af3, 98af, 3d10, ecaade2014_184n46, d2db, 476f, b872, b5e5, 7984, 14b9, e6af, 9631, 25be, 209e, 3406, ba64, 51b2, caadria2017_182u43, 864f, 0c97, sigradi2013_286i, ecaade2015_284k61, 4d5c, sigradi2014_284g4, ijac201513104y3, ea1a, ab9e, 6f6a, 41aa, c5a3, 9c63, 6246, c67e, e00f, a29f, sigradi2014_281b3, 6e36, acadia17_284c, a8a2, 45f3, a348, 6077, ascaad2016_022p8, 4cd9, d1af, 8b66, 481a, d74d, e76d, d1e3, sigradi2016_455i, a9d9, f9f8, 928d, sigradi2014_108c9, fa11, ecaade2017_006pp, ecaade2015_248p56, 2ea1, 357f, a1d7, 82f5, acadia17_630g, acadia14projects_117h, ecbd, acadia17_446w, f1a4, b6c8, 179a, 8d7e, ccbd, fa19, ee4c, 7fdb, 4cf7, 36b5, 2511, 8e0f, d3ed, fa8a, d6d4, a4fa, sigradi2014_048w4, 533f, sigradi2013_135h, caadria2015_181g27, afb6, cc4f, de5c, d598, 50c4, e051, 2c9b, 49ea, ed7a, 9d00, ecaade2017_301g, 529c, 41a3, d46e, 3f11, 14b7, d65b, 59ef, ecaade2017_229kk, db17, 603b, d5db, b783, 05c3, 725d, sigradi2013_315, b7bb, caadria2017_005p3, ecaade2017_192d, ecaade2016_168j48, fe28, 2c9a, b6e4, 46bf, d393, cd40, 7afd, sigradi2013_386n1, acadia17_366l, acadia14projects_145x, 3f0d, a922, 627b, 800e, 546f, 9a89, sigradi2015_sp_8.326z30, 4981, 5a3e, 8dd2, ecaade2016_068g18, ceda, 33d7, sigradi2014_108b9, 371b, 1d2e, b635, da95, 4261, 2162, ecaade2013r_006x4, c56b, 347c, eac9, 9a62, acadia14_63ab, 03c5, 9bab, 7ebb, 696b, 8b19, acadia14projects_79ab, acadia14_101s, 06cb, 66c4, 1a67, acadia14_435c, 3304, 6503, c7d1, 4e2c, ecaade2015_115x22, ecaade2015_178j38, caadria2017_109a29, e877, 78ba, 10ec, 2d7e, ecaade2014_011h2, d3da, caadria2017_046z14, 14a5, 1a95, 4936, b608, 64be, a0ed, ecaade2015_143h30, 6ecd, da0e, ec67, 468f, eaab, 9818, 15dd, 6688, 32a8, 9ed5, d081, 46c5, ecaade2014_011k2, acadia16_260f16, acadia17_648aa, 13f4, ba6b, 9adb, ed85, 681c, b8b9, 6bcc, 5527, 63b1, 2083, 8b32, 255b, 7d24, 62cd, acadia14projects_601ac, 4293, f387, faf8, e413, ijac201513203t6, cac4, d6c1, 235c, 78c5, 7c8a, 4ea0, 7ea6, ecaade2017_099vv, 57ad, 1853, 7ded, 1df2, 25c7, 1db4, ecaade2015_240z54, c956, 8ce2, 94fd, caadria2017_132u35, sigradi2016_817h, 3e57, df63, e638, c1c3, caadria2015_016o3, 6041, c23f, 08c8, 7723, c89a, 8330, cc5e, a4ee, 1e8b, 1ab1, 786e, 5924, eb6d, 316d, 0262, 9601, 410c, 2502, acadia17_89v, a931, caadria2017_048l15, ecaade2013r_009h6, 1651, f330, f207, 08c4, e47b, 1554, 98fe, 4086, 5101, sigradi2013_10a, c8dc, 7e79, fa98, ecaade2017_041l, 142f, acadia14projects_691as, a9ba, acadia15_81x2, a0e9, dd6f, 1f64, 170b, acadia14projects_177ac, 4bda, a3ee, e44e, fe5b, 57ff, ecaade2016_013k3, dbe8, 3f15, 80f8, 324a, 1560, acadia14_81k, a8e2, ecaade2015_158a34, ecaade2015_22t4, 4ade, 34b0, 6759, a532, 4479, ijac201715203pp, 7a67, caadria2016_871p37, c9f3, 3fa5, a76a, 9dc1, ecaade2014_133z29, 4447, sigradi2014_250o9, 4df0, ecaade2017_195dd, acadia15_95b3, 2aa8, 60fb, ecaade2017_181u, caadria2017_015t5, ijac201715202v, 430c, a950, 66e0, 3e70, ebf8, acadia17_445p, 8d9a, ecaade2013r_008j5, 6f6f, ba30, ascaad2014_017f1, dcdc, ascaad2016_038x14, sigradi2013_41b, 3773, 632e, ijac201513202g6, 0eb4, b652, 26e5, ecaade2017_255f, 3f8a, 4ed5, d513, 7077, 7b9c, 72d9, 1737, 82f0, b81d, 6ad3, 9b2e, c4a2, ijac201412201o1, acadia14projects_463g, 0ea2, ef1d, b7a3, 380a, acadia16_280j17, e9c4, cf0e, 0037, c93e, 44ff, 5f63, efb3, aa8c, fcd7, 34d6, 21a6, 5799, 0ec9, acadia17_189pp, fe51, acadia17_36x, bf86, f826, 72, sigradi2016_807kk, 1019, 2b5a, 0431, e5d1, caadria2017_058p20, cb1e, 019c, 4ca4, 50a8, f3d0, ecaade2016_190s50, sigradi2015_11.34a24, acadia16_78p5, d8fc, e8ef, acadia17_100l, 14a8, 020a, 0f71, caadria2017_016z6, ce21, e223, 1ca4, dce2, acadia17_89z, 068f, 11a0, 919c, 4489, b585, dda8, f28c, ecaade2017_073n, 9f02, ecaade2016_037b10, caadria2017_101f27, sigradi2014_123s9, 5e96, 8bf8, ecaade2014_224w57, b9d0, 1a4b, 9c8c, 20af, 09d9, 9a4a, acadia16_98i7, ecaade2017_208i, caadria2016_703n30, b029, a72a, e042, 1beb, 848d, 3b9a, e8a0, 57a3, ijac201513205k8, f410, beee, 66e3, 3640, e319, sigradi2014_074p6, ed50, 3d60, c73a, 26b3, 25b8, d7e0, fed0, c2ed, c685, 5eda, 8879, acadia14projects_339am, 8e22, ef11, f6ef, 137e, ecaade2017_023gg, 00a6, d4eb, 092e, 6c59, fae1, 8d70, a83f, 6988, 9bca, ecaade2016_129y35, a246, e20a, bc17, 8f42, e474, ascaad2016_004h2, 9b15, 2df8, c065, 37f5, ee35, sigradi2013_208m, a498, 5a15, 982a, 77b4, 1b96, 2fd0, 02c5, 273e, ecaade2015_91h18, 46ef, 313c, 14e5, b162, 592b, 9c85, 1e01, ecaade2016_071k19, 6cda, 3ba6, dec2, 2e96, ecaade2014_121v27, ecaade2015_155l32, 46a7, 4bae, 563e, 96dc, 83c6, 222c, 999c, 3211, ed8a, 6d2f, 30a2, 3848, 3b19, 5ad6, 4862, fa77, 89eb, 0d00, 3878, ad75, f93f, caadria2016_703r30, d946, 0114, acadia15_297d12, f630, 070a, 9d9a, 9278, b000, 1acd, acadia17_551qq, 1f8e, 2595, 66a7, ba4f, 3d4c, ecaade2016_102r27, d291, b8e0, 593d, 8e40, b36f, 1023, e35f, ddcc, acadia17_100k, sigradi2015_8.189z13, 2c17, e3da, bc16, e1ce, 68d1, 384c, d0ca, a017, 4253, b37f, caadria2016_229m10, ecaade2017_056ww, ecaade2016_114i31, fa1b, eedc, ascaad2016_028m11, 19f0, ijac201614201p6, 3f37, a964, ecaade2015_164r34, caadria2015_114c18, 3971, 161c, 5a20, acadia17_177t, 8432, fc58, ab59, 34cc, 4b4c, 1126, 7739, 44ee, ee08, f0a4, f5b9, 67a9, e75e, b8e8, sigradi2013_28k, 33d0, acadia17_26a, caadria2016_549m23, ijac201614302o1, ecaade2017_031kk, ecaade2016_018e5, 91db, f1ec, 6bcb, ecaade2017_228x, b964, 22a4, 3215, acadia14projects_479u, 1f86, 7bfc, ecaade2015_325w70, acadia17_544qq, ecaade2017_277pp, df28, caadria2015_081w11, caadria2016_157u6, 3e54, 0f7d, 47f1, a9c2, 3983, bca2, ecaade2017_215z, acadia14projects_453k, ce3f, 1a2e, 440f, 64d5, d578, ecaade2014_239j61, acadia14projects_375az, dcb1, ecaade2015_199a43, c8e2, dfda, 0064, 6ab6, 7946, e61b, db4e, sigradi2015_8.186w12, acadia14projects_53s, 51f6, ecaade2017_007ww, a3d7, dd50, ecaade2014_145e33, e5e0, 0339, ecaade2014_012p2, d2a1, d733, 9658, 23bb, a40b, sigradi2016_595jj, acadia17_581jj, 8f0e, c1fe, sigradi2015_4.219z6, d689, 5950, f524, 4f11, acadia17_640ff, ijac201513206x8, 3fd6, 2836, ecaade2016_223f59, decf, 56d8, 5dde, aee2, 6056, c2a4, ecaade2016_165z46, 5c04, ijac201715202q, 8286, cddd, 75e1, 1195, ascaad2014_024d5, ecaade2016_002c1, 7d47, 6e73, 0117, 3da0, 6c4d, b9bb, 2a9b, db84, d10f, acadia14projects_627ax, 0a79, 1e42, d5d5, ecaade2014_151r35, caadria2017_096y26, 2cea, f771, dcf9, sigradi2015_3.209f4, cc17, a903, caadria2015_194z28, 7209, 6936, ijac201715105uu, b632, 45e7, 47e1, 13cb, c3b2, 4428, 113d, acadia14_291c, 46f5, 4470, 2d9e, acadia17_600x, b074, acadia14_167x, b55e, 11a7, acadia14projects_117g, 3536, 9d88, 9969, 9d4f, 54c0, f0b5, 1902, 8c1d, 83f4, ecaade2017_192f, 8349, sigradi2014_329z6, 73bf, c1fa, fe02, ascaad2016_013f6, b567, b859, cd3c, efeb, ecaade2015_237w53, 2ce7, 1710, ecaade2017_203xx, ce3e, a575, 51cb, f828, c924, c722, acadia17_491aa, ecaade2015_181i39, 25b9, 6135, d7b0, 039d, 84a4, 6ab1, ecaade2014_225h58, b487, 664a, 4fac, cd73, c764, 4e67, ebd1, 8fa3, 1983, 5359, sigradi2014_239e9, 552a, 1637, 5889, ecaade2013r_003h3, 31f0, e62e, ecaade2016_237g63, bb7c, 0897, 12d7, ecaade2017_172m, caadria2016_777y32, ecaade2014_208d54, 85f8, ecaade2015_139d30, dbe9, 28bd, d762, 340c, 7007, 485c, 50c3, ecaade2016_073y20, 860a, b3cd, caadria2015_049h6, 163b, ba70, 455c, cc82, aa68, 6cbe, 317e, 2033, 16d2, 71ae, a370, 94b3, 139d, da0a, e02d, f892, 2f87, 837e, 3cb7, ecaade2015_230l52, 2afa, 2599, 653c, a469, d78f, 93d1, 01c6, da05, be79, caadria2015_084e13, 53d0, sigradi2014_181u5, 0f31, 6465, ecaade2015_287s63, ecaade2017_265m, 7dda, 731d, 0ffc, ac03, b6ed, b7f5, 6294, ecaade2017_227p, ecaade2013r_014j8, 30c8, ecaade2015_59s11, a2df, ecaade2014_204u52, ada1, 724c, ecaade2016_ws-dleadx67, 2ef5, b6f6, da3e, ecaade2017_164gg, 85af, dd12, af2c, ecaade2015_193y39, a1ec, 4886, a16b, ecaade2017_051o, 3344, acadia17_82d, 5239, a061, caf9, ecaade2016_208s53, 1639, cc1f, acadia14projects_219ax, f985, 8122, ce22, caadria2016_383o16, 469c, ecaade2017_090oo, 3b0e, c5a0, acadia14_333au, 0939, 1367, caadria2016_559b24, fc61, 0a62, ascaad2016_005w2, ecaade2017_230zz, ecaade2015_114p22, 088a, ecaade2017_265l, ascaad2016_048j20, 5d74, 4003, a66c, 87e2, c8a4, ecaade2016_152o41, 0005, 6031, 3063, 7736, ecaade2015_194y40, 076e, bcac, e897, 23eb, 2f29, d362, 2651, 156a, 7654, 51a6, dae5, caadria2017_113e30, ed24, caadria2017_142i37, ecaade2013r_003t2, 0498, 8fe2, ef07, 235e, 7f11, eac2, be85, cdd4, 087f, e0c0, 14e4, b9c6, 34a1, 4a0c, ecaade2017_013uu, bcf5, 5f27, 9972, 8955, ijac201614401e1, ecaade2014_215b55, acadia17_392h, caadria2017_041g13, 5890, ad87, 3bef, 1ce6, ca89, b707, ec0b, 5fcf, dd56, f662, ecaade2017_234o, 1483, 869d, b478, 73c7, 49dc, acadia14projects_229n, ijac201614207f12, b275, 44f1, ijac201412403s5, ecaade2015_294n64, acadia15_57r1, ecaade2017_192j, 382d, 46f0, 1af5, dbab, sigradi2016_484k, acadia17_318ww, caadria2016_177a8, efce, ecaade2014_169o42, 3683, 4968, 01ec, 6725, 5aa9, ecaade2014_224a57, 151a, 8983, ecaade2016_217d56, 9817, b337, 58db, 1df4, e8b9, 5061, caadria2016_819o34, e792, ecaade2016_168h48, 3dc3, ee63, b97e, 47ce, a639, 21c5, sigradi2015_3.43l2, 0f63, 4aa0, d2cb, b4a3, 6d72, 01e0, 76c7, ecaade2017_268ee, 7132, ascaad2016_023b10, 83e6, 345f, b182, c029, sigradi2013_326g, acadia17_544b, sigradi2016_441kk, dd86, 170c, 22c4, 02c2, cea9, 8d64, ecaade2014_140p31, 22e2, c30a, acadia14projects_339ax, c5fb, 78cf, d00e, 7d80, a856, c88b, 3678, 9835, ecaade2014_162t39, 2329, ecaade2015_100u19, 3058, 1691, 4fd7, 11e3, c03b, a809, 7879, fda2, 8aaf, 649c, e179, 6cc9, ecaade2015_256c58, a254, acadia14projects_709an, 8f37, caadria2017_001g1, fb70, 378b, bc13, 41ae, ijac201513305e12, 5139, 0b26, dd15, b372, 52c0, 3d1c, caadria2017_029k10, 08b4, sigradi2013_194s, caadria2017_142p37, ecaade2015_246w55, caadria2016_601m25, 7406, 796b, 5870, 4ac6, 60ed, sigradi2015_11.196l26, caadria2017_041k13, 03dc, 4ac1, sigradi2014_123v9, 2702, f3c8, acadia14projects_135p, acadia17_62yy, 02e9, ecaade2017_203q, ijac201513203s7, 9e11, 2ea5, a8d6, ee9f, a3e1, 5cad, 48fd, 03cf, ecaade2015_55f10, e7ea, caadria2015_213b33, abc0, ijac201614105k5, ecaade2015_285o62, sigradi2016_595gg, 0b6f, acadia15_57x1, 5ea0, acadia17_36u, 5b68, f4af, acadia14_445ae, sigradi2015_3.111j3, d9fa, 1444, 4e79, 5b8b, caadria2017_182l43, bf2e, bca6, a94a, acadia17_237dd, 0ef9, 63b4, d328, 592f, ecaade2017_175g, d906, 0b8e, c2b2, ecaade2015_286w62, sigradi2016_446k, ijac201614201w5, ecaade2017_213xx, 117a, e9a8, 9a8f, 69f2, ecaade2017_021r, acadia14projects_589e, 589e, ecaade2017_122qq, 0bae, a1eb, 2f6e, 76a3, acadia14_445ab, fee8, be18, ijac201614201y5, 6442, 4b3f, 92a5, a373, acadia17_350cc, ea9e, ef74, acadia17_502a, 3384, 3460, acadia17_403v, 3ab5, 233e, b18a, ae5b, ijac201513306x12, 4cc4, 82fd, 82bf, acadia16_206l13, 58c6, 3d3b, 9cca, 3996, 9321, bd52, d5b6, 775b, 9ebb, acadia17_201yy, ecaade2016_011i3, bc8c, 7a04, d0fb, c1c1, b880, b79f, caadria2016_871m37, ecaade2016_057t14, 7c9c, b4d4, 4bf0, ecaade2015_138i27, 1345, 7190, acadia14projects_647as, 76b0, ecaade2017_149p, ascaad2014_024w5, b099, 17cb, 0fb5, caadria2016_105c5, ecaade2016_239y63, 53ba, ed32, acd0, acadia17_620uu, 131b, 52d2, 2bf7, 67ae, d935, acadia16_432k25, 9be7, sigradi2014_213t7, 1355, caadria2017_185v44, eb3f, 0a92, 7cc7, 995b, 7448, sigradi2015_8.264l14, acadia14projects_565j, ijac201513105w4, acadia16_106j8, df61, 93fa, ff8e, eebf, acadia14_531t, 533d, 578d, ijac201614202i8, ecaade2014_239r61, 30bc, 77a2, cd59, 5899, c75a, 08e2, 73aa, d96b, 25d6, 174e, 2456, 6bf7, ecaade2016_078i23, acadia14_681al, 28bc, 8091, ecaade2015_18e3, 50c6, 9101, 61ee, bfaf, cca0, 65d3, 1bef, c300, e98c, ecaade2016_042d11, 1cb7, 76e1, ecaade2015_171z36, ijac201715105g, c98e, acadia16_98p7, e963, 408e, ae91, 7a24, 2df0, ecaade2016_074n21, b7a0, f158, ecaade2016_119v32, ac81, 0574, 12a9, f20c, e9db, ba4e, caadria2015_064z7, a918, 97a7, 862a, 191b, 1fd3, f9ae, 9a0f, 4a6c, 2594, 8a15, acadia15_451s19, ecaade2015_253y57, 4f19, 2e39, ea7f, 8aa4, a150, 1a28, df46, 21e2, 5ef7, 539f, ecaade2017_309oo, 893e, d17f, ijac201412401s3, d400, ee53, 9aa6, 0ee6, b6e5, fb6e, b815, ijac201412303e8, ecaade2014_182z45, adc0, 3fdb, f6e0, 6821, 6c10, caadria2017_163g41, 0a7f, 720d, 6158, 1e20, d88c, ijac201412306w2, 1f59, 9f42, 5a63, 8877, d722, db24, 67f1, 4363, a230, 3b27, da7f, ecaade2015_87v17, 667f, a792, 1d57, 4fda, a304, sigradi2014_330o7, e2f0, d765, 2fe1, 54b4, ijac201715104s, 8253, 0271, f347, ea5a, 87e4, e945, ffde, ijac201715105xx, 9318, 32c1, 61e6, e0a8, a48e, 2043, caadria2016_271y11, 38a0, c321, c7c0, 84e8, 71c8, 021e, 8db2, 8d04, 62e0, 5f87, 9c35, caadria2015_208u30, ecaade2014_050b12, 1edd, 8b16, 92c3, ecaade2016_123g34, 703e, 755d, 50a5, 3a61, acadia14_153al, acadia17_128ll, ascaad2014_023v4, d9ad, f9f6, 31d7, b8af, 8a29, 91f7, 46d2, 22d3, bf3f, ecaade2016_230k62, a8e3, fdef, 752e, 5af9, 0b85, 8a6f, acadia14_91r, caadria2017_086o25, 55b6, bc1b, 927d, ecaade2016_230j62, sigradi2014_136f2, 966b, d5f7, caadria2016_405i17, ecaade2017_054pp, 1934, 8fc2, fd93, 768e, 5072, ecaade2016_074r21, 39bb, c06a, 9a5a, acadia16_260j16, ec4b, acadia17_231w, e06b, 2540, c63f, ijac201412408c2, 9742, 2f10, 6255, acadia14projects_463t, ecaade2014_031s8, c49e, caadria2017_122r31, sigradi2014_239a9, ijac201412304b1, caadria2016_517a22, acadia17_435f, d937, 1187, 5bfa, f1fc, f1d0, 5ecf, sigradi2014_151j3, 24bb, 1fcd, a058, 3930, f516, ecaade2014_038n9, 0296, 44c7, ecaade2014_072v17, 8a65, f379, 33ac, 1f92, 0c9c, ecaade2017_031yy, 7980, b6b1, 5e81, acadia17_414ll, 9668, af23, 0d41, 1060, ijac201614203v8, 05bf, 7476, 36bd, 5a58, ecaade2017_059kk, 9add, bed9, ijac201412407u9, 102d, 6d88, 9e03, 5c7a, 6b8f, sigradi2015_8.328p15, a821, aa66, acadia17_162m, ecaade2015_193k40, 7d5a, 6d68, 2aa9, caadria2016_229p10, c5c7, 8472, 593c, 5dc2, a658, b924, fb52, 6809, ecaade2016_144f40, acadia17_92s, acadia16_106l8, a8a1, acadia14projects_327b, 1167, f6d1, dc10, f31c, 5682, 2627, a5f2, 0969, 584e, bc47, f8f5, ec75, dcb9, acadia15_483e21, df01, 8681, acadia17_52m, bd4a, 30f5, acadia14projects_409l, sigradi2016_805hh, 3cf4, f50f, ecaade2016_011o2, ecaade2017_019pp, ijac201715202pp, 2abb, 904e, abf6, d782, ba19, 1d45, ecaade2017_156v, caadria2017_051p16, 211c, a9ed, a887, sigradi2014_227l8, d93b, 1380, ae1a, ecaade2017_101w, 208b, ecaade2014_225k58, 740a, caadria2016_477v19, ecaade2016_046w12, 195e, fbed, 6de3, 525e, 6c86, 092b, 459b, acadia17_454v, 1e78, de9f, cf22, fee9, a437, 40e7, ecaade2015_144b31, 6093, 94f5, d505, 204f, dc9b, 5bf4, ecaade2014_014g3, 1ad6, ascaad2014_010s5, f081, 292b, 95ee, sigradi2013_111p, 4938, caadria2016_517v21, 27b0, 1f9c, ecaade2016_217e56, d305, b70c, ecaade2017_294ww, 669e, 03df, df64, sigradi2016_467n, sigradi2016_625pp, ff90, 57ca, 720e, 7dea, cdbe, 3eac, 8044, d223, b19e, 1e5d, 32b0, d7d7, 36e6, 323f, ecaade2016_028k8, a935, caadria2017_055m18, 9f9e, 0097, 4e1b, 7459, sigradi2016_360z, caadria2017_095e26, 4ec4, 9640, 1202, acadia16_270x16, bfb3, 2733, 1509, 51b9, 1485, 8b0d, 5d7d, 4736, ascaad2016_017x6, 816b, acadia16_174c12, ascaad2016_001c1, 3f2f, ecaade2016_098x26, 0e8d, 6a1c, 95c4, f29a, ijac201614206b11, 68e1, caadria2015_023c4, caadria2015_015f3, acadia14_23ac, 6d3f, 5aec, acadia17_258j, 2390, ecaade2015_55o10, d692, 33b6, caadria2017_142e37, c892, c059, a51f, 8af4, b04e, caadria2016_507f21, 1b57, 0a68, ef0e, ecaade2017_203cc, 0335, acadia17_637b, 991d, ecaade2017_273s, 3e17, ecaade2015_55c10, c47a, ascaad2014_019k3, 1ce8, afef, c3e2, 9f66, 398e, 5b7b, a0b3, ascaad2014_019n3, 9bc3, aa87, ijac201614308z5, 4548, c04d, 6cd9, a5b2, 26da, c484, 73b4, ascaad2014_017m9, ecaade2015_207m46, 9967, ecaade2017_100l, fa76, ascaad2016_007v3, acadia14projects_63aw, 49af, 3110, 1575, 87ba, ecaade2014_173c43, ijac201715203k, b2e3, 4d9b, 9598, 046b, 954c, 7eaf, 4842, 4df4, 0e0d, 0e36, 6251, ijac201412408e2, caadria2017_021c8, ecaade2014_094o22, db44, 2e2d, caadria2017_124b33, ecaade2014_221m56, f79a, f5d5, ca1d, b28c, ijac201614208l14, 2c12, acadia17_81f, d508, acadia14_655ah, ecaade2017_146ee, 9d13, ecaade2015_287h63, 0b45, 285b, 22b4, 70b6, 55e2, fdb0, 434e, 2909, sigradi2015_4.52r6, 1d4e, acadia16_244o15, ijac201715201s, 94cd, ecaade2016_045l12, a0a3, 5c54, acadia17_330rr, d096, 7eb8, ad1c, ecaade2015_17z2, caadria2015_126w20, 4c2d, 744e, 265c, ecaade2015_92m18, 5422, c17d, a9ae, 0b95, 354c, 8037, aeeb, 9bbc, 7110, acadia17_62ii, ecaade2013r_019c10, e6d5, 5907, ecaade2017_213k, caadria2015_016m3, 9468, caadria2016_819r34, eb0f, 238b, c050, 1afa, 5a3b, 554a, d443, cb78, acadia17_177n, 695b, b522, 4099, 3486, ecaade2017_189ss, ecaade2013r_007d5, ecaade2014_138m30, d7a3, 8c19, 66f0, be0d, 3086, b86f, b96b, caadria2016_187b9, df1b, ijac201614306c4, 447b, 045e, 46ce, ed9d, acadia14_247y, 2806, 1f3a, ecaade2016_171g49, 95ce, sigradi2016_571uu, ecaade2013r_014f8, 407b, sigradi2016_695m, ecaade2016_tkoc67, 9b37, 8e51, ecaade2017_290tt, 877d, 99c7, caadria2016_219c10, 3601, acadia14_43ao, ecaade2014_153p37, 50ee, ff2e, caadria2017_158b40, 8f3f, 7c9f, 0492, a479, 9755, a028, 0e53, b0c7, 06aa, 5825, 749f, 8d5c, acadia17_358ee, d82e, d63c, ca0c, ecaade2017_038mm, acadia14_177p, 1095, a4e2, 6e1b, 54a8, ecaade2014_138p30, c8e5, 4b3e, 4284, c941, acadia17_154r, fe99, c32a, 12e5, d93a, c07c, ebfe, d6b9, e317, bd67, 4e33, f4e1, 4421, 6ec9, 4492, cb49, sigradi2015_8.264j14, bce2, b214, 2fe8, 6b54, ecaade2015_81o15, 08b9, ecaade2017_215dd, 9902, caadria2016_497e21, 60fc, e63a, ed2c, 4da8, ascaad2014_013t6, acadia17_678ll, 7b54, 8233, 096f, ecaade2016_230x61, 4eb6, ecaade2016_123u33, sigradi2015_8.264k14, 59e8, sigradi2016_636m, 7068, 6279, 4c40, sigradi2014_049g5, ecaade2015_92y18, caadria2017_027t9, 64ed, ascaad2016_049s20, ijac201513305p12, 5cf3, caadria2016_663s28, acadia14_53s, 8a7c, aa32, acadia15_274o11, 33de, efa7, acadia14projects_317z, 2bb0, b13e, ab37, 6ef1, sigradi2014_284e4, ecaade2016_078n23, 0b0f, 6281, 8987, 7f64, ecaade2014_105x23, caadria2015_102v15, 7714, 2487, 04dd, cc31, c5d8, afa3, 7029, 6f1d, 7b07, 314d, 5fa3, sigradi2016_781b, ea92, 552b, 3499, 9314, 017a, ce72, caadria2017_132k35, 26d9, ecaade2016_128i35, 7782, caadria2016_405c17, e5c3, ab2c, f603, c9ee, ecaade2014_218y55, 53db, ecaade2017_037dd, 07c8, d22d, 50a0, f5e7, 9366, 2e4c, ecaade2017_057o, 8ca6, acadia17_511vv, ascaad2014_016h9, 014e, 1244, afc9, 83b0, 0e5e, bc1c, ebee, 952f, 2a12, 7fa6, b014, 7963, 8fd2, 97bd, ecaade2015_227w49, fa32, ecaade2017_203ss, fa9f, 0432, sigradi2015_3.345v5, acadia16_372h23, c543, e302, 5cdf, dacc, dede, 4c98, a440, 497b, deda, ecaade2017_124f, 4b11, ecaade2014_173z42, ijac201715106z, acadia14_375i, 7ac3, fa56, bfe5, 225f, 7057, f9c4, 8de5, caadria2016_631c27, ijac201513101d1, 75da, c2e6, sigradi2013_244, 4340, a80e, b7d9, 084d, 7ba8, ecaade2015_319g70, 752b, e1a8, f6de, 6002, 8541, 282f, 3412, ecaade2017_054cc, ecaade2015_158p33, f978, ijac201614305p3, 96fd, ee6b, 8dcd, d52d, a72c, dd14, 3576, 2213, 8155, acadia16_224x14, ff40, ecaade2015_21j4, ddc8, d8d1, 4d2d, a509, 6372, 861b, 73d2, b542, sigradi2014_201e7, 1c97, ecaade2017_156x, ea98, 24b4, ecaade2016_083e24, ecaade2017_006vv, 24d8, edd9, sigradi2015_11.222t26, d540, ijac201513201h5, c5f5, ecaade2017_071ww, ecaade2015_268y58, 0d31, ijac201614306b4, af32, 3883, caadria2015_117z18, 9da8, 7974, sigradi2014_201i7, f334, b05d, e5eb, 1a45, 401b, sigradi2016_777ll, 09d7, 5541, bef6, 3d5c, sigradi2013_117m, ecaade2015_217l48, 0444, 8333, c248, 0b04, 1337, acadia16_24n2, 5f85, 0171, ecaade2016_083b24, 837c, sigradi2013_183u, a940, sigradi2016_814g, sigradi2013_226z, 7244, 379f, acadia15_211r8, 0d30, c613, c86a, b128, 1caa, 90a5, ecaade2014_055w13, 00a9, e981, e899, ascaad2016_049u20, ecaade2016_197z51, sigradi2016_356c, acadia16_62d4, bdbc, a98d, 1bcf, caadria2017_041j13, 1d1e, 20d4, caadria2016_187v8, ecaade2014_072l17, 4dd0, a68c, 53eb, d5d9, acadia15_357t15, a5f6, 6c46, 7586, 003a, ecaade2017_152ee, ecaade2016_033c9, caadria2017_003s1, ca70, f440, caadria2017_023f9, e9e2, 42fc, 6c73, 2521, bd03, 679d, 55d0, bb0b, 3132, ecaade2017_198o, 0e08, 9dca, 970b, ijac201715104i, 0b4f, 92e6, cdb5, d7bb, eb20, 7881, acadia14projects_579j, 0f73, caadria2017_104y27, 2bbc, 5777, caadria2016_321g14, 6481, acadia16_62e4, 30b0, 32da, a3dd, 4c94, acadia14_339ah, ecaade2014_239n61, dab4, 7198, 0456, 48ee, d44a, 9036, acadia17_660n, 3f8b, 46c4, aa92, 341e, dcdd, 8660, b0a3, aecd, 1c7d, 0876, 3ac1, 4b20, caadria2015_033d5, caadria2016_177d8, d62a, ecaade2015_77t14, 9d5b, a88d, 1b2d, bc3d, e3d0, acadia14_473aj, b5ff, b331, 2179, ascaad2014_017z9, 3f1e, 670b, 9ea1, e93d, 1f11, 3306, 554e, acadia16_478g28, aa5a, f3b8, 7576, acadia15_297b12, sigradi2016_488s, 23bc, 3f2e, bb38, 5920, 3a52, fda1, acadia14projects_347am, caadria2015_067i8, sigradi2015_4.219t6, fb44, 1736, b1f7, b4fa, ff16, 8269, ijac201614207l11, 7187, f092, 304a, ecaade2016_162o44, 17eb, 5236, 4cd7, 865a, 96c1, 4be0, ecaade2017_091qq, 3b83, ecaade2015_94b19, 30f2, ecaade2015_138e27, 1d78, 7218, 599d, bda0, 1cd1, 4184, 3be3, c97b, 5f7d, 14c2, sigradi2016_752qq, 7e45, c885, ijac201412404h8, 7284, caadria2017_110f29, 9ffc, 5382, 4c70, e287, acadia16_478o28, 4399, 0620, 6eef, 2372, ascaad2014_003z1, 0617, 50ff, caadria2015_208b31, 6efc, 5684, 413a, 688d, dd48, b8ce, caadria2017_015k5, c8ef, c2c7, 640a, fb1b, 1849, 32f7, bc2e, 6dd8, acadia14_281x, a53a, 051b, sigradi2014_313j6, c542, sigradi2016_360q, 804e, acadia17_80d, 6556, e6ea, ijac201614207f11, 9afb, 57f7, 2491, ecaade2015_100v19, ecaade2014_123f28, 2682, 0df7, 47a3, 2407, acadia14_199am, caadria2017_101m27, 7a5c, d399, 7aec, ecaade2014_038y9, a462, 1626, fdfd, ecaade2017_282t, a426, ascaad2016_029x11, 6800, 5289, ecaade2015_127x24, b842, a6c3, 295f, 31e1, cd69, c558, caa4, sigradi2013_275e, 0bfd, 9e2a, e12f, sigradi2015_11.136v24, bfd4, ecfb, b425, 3620, f07a, 810b, 4b9f, c2ab, 06d0, 87ca, bb51, 5668, db56, 0efe, ae4b, 1ce4, 998e, 7443, 838e, 980b, ecaade2014_185z46, d596, 4ec6, ecaade2017_282u, ecaade2014_167l40, ascaad2016_058f23, 8c45, 3963, 53f1, 4ecc, ijac201412302h7, 02a1, 3e87, a102, d4a9, acadia14projects_301ax, c483, 8a34, 830e, 1797, caadria2015_130i22, dccc, 72f4, 88e1, 8789, a034, caadria2015_014l2, b31c, 8eae, sigradi2015_8.163e12, ascaad2014_005e3, 3361, 44bd, b7e5, eb2b, bf0a, ecaade2014_153o37, 7bb8, dacd, 3074, ecaade2015_130w25, 590d, e512, feca, 51e7, 355e, sigradi2016_737ee, 5f84, 38ac, e5d8, ecaade2017_173zz, sigradi2014_289j4, 938a, 1436, 777b, caadria2017_048y15, ecaade2015_320l70, ascaad2014_004f2, 2983, a77e, ec6b, 2f92, caadria2017_175f43, 70e6, fa10, 763d, d642, acadia14projects_229h, b4fe, 70a6, 37c6, ee83, fba2, ecdd, 834d, 1f3f, sigradi2016_484vv, ead6, ecaade2017_021o, 4cde, 475d, 762e, b818, f15f, dd21, ijac201412303b8, a53b, acadia16_214j14, 27b8, b155, ecaade2017_gric, 1df6, 1931, ascaad2014_022l4, ecaade2016_067i16, 111f, 24a9, bb73, ecaade2017_172o, ff32, 661f, ecaade2016_111m30, ca1f, 9e1c, d962, 1500, b726, 36a5, acadia17_464tt, c493, ecaade2014_070l16, acadia17_230g, ijac201412202x1, 19c5, 7850, 6f94, d8d0, 5154, 4408, f2d5, acadia17_257xx, bb65, 055b, ca32, ecaade2016_113e31, 8407, acadia17_221ff, acadia17_164zz, acadia17_669h, ecaade2014_153z36, 4292, da47, 90ce, 441b, 4ace, acadia16_432o25, 7432, c0b9, 5a80, ecaade2015_152t31, c02d, e8f0, 7939, sigradi2013_386l, b432, a040, 2b05, ac1a, ijac201715203n, ecaade2017_254oo, a96c, ecaade2015_138t27, 8663, 2925, 0ec5, b60d, sigradi2015_8.328l15, effb, b081, c289, 7016, sigradi2015_3.394f6, aed1, acadia14projects_619at, 6775, 1f96, ecaade2016_118j31, 5e43, ijac201715202xx, 4281, caadria2015_102c16, 147f, ec37, b2fa, 2fb8, 4bf6, 7afb, 47f5, ijac201412303y8, 81b6, 3233, 7a8e, 2045, dbee, 0e13, ecaade2015_64a13, 250b, e439, caadria2016_291r12, e71f, 1fa8, caadria2017_113t29, 81c4, 469b, 4ba1, 9597, ascaad2014_019o2, b302, sigradi2015_10.138v18, sigradi2015_8.47j11, d2ac, 84d9, bfd0, feb5, 4b88, 523a, caadria2016_023p2, b05f, feb8, ecaade2014_012r2, 93fb, f060, ecaade2014_104n23, 4216, 02c9, 65b9, 6e5b, a56e, ecaade2016_067k16, ce3d, cdcf, d0cd, ecaade2015_271x59, fd4d, e41b, d408, 7a7a, ecaade2014_109v24, 45a9, f63a, 66c0, acadia14projects_473ao, 7280, dfa9, sigradi2016_517p, ecaade2015_127e25, caadria2017_058h20, 169e, cd4a, 363f, 27db, e54f, ece0, ijac201412301l6, c3e0, 2faf, ecaade2017_198rr, 67b2, 1b44, 115f, ecaade2014_237v60, caadria2016_851p36, 6fd9, ba4a, f37b, fc11, 12a5, 4ec8, 8906, ecaade2016_037z9, b057, 5a21, 11b3, 1ef7, f9e0, edec, e50a, 6391, 8070, 80d4, sigradi2016_356g, 47ba, ijac201513303x11, da22, 4a4d, ascaad2014_010l5, d4fe, ecaade2017_019zz, 26be, 53da, ecaade2015_161i34, 1207, 8c98, e4be, 9957, 9407, 785e, ecaade2014_192z48, ecaade2014_163d40, 5c2c, 363e, ecaade2016_011y2, f025, ijac201614202u7, 07b4, d3f2, 6d51, a3ed, ea69, caadria2016_839k35, c2e4, caadria2016_229n10, cab2, e77a, 0c83, 9c21, 84fa, 9e39, f92c, 9d0a, 313a, ecaade2017_122yy, 4a95, b979, ecaade2016_007d2, 6125, ecaade2015_100b20, 51c8, 6450, sigradi2013_44, fc5d, ecaade2014_132i29, 6c5b, sigradi2015_13.316a29, 2e72, ce2e, acadia16_224o14, 1e08, ace5, fc19, ecaade2014_112e26, d2f8, ecaade2017_301y, acadia17_464i, 4950, 194c, 4532, 2c3f, ijac201412405c9, e921, 8d48, dc8f, dd95, b674, ecaade2017_269tt, d327, cd2a, c4bd, 04be, 79f8, acadia14projects_435ar, e714, c384, 29a4, aee4, 22a6, d853, acadia14projects_691a, 09b4, 8a83, 5c6e, 4101, 693f, sigradi2014_347p10, 111d, cba9, c0b2, f5b1, 5d82, 9185, 5f3a, 3ff5, caadria2017_122v31, 430a, acadia14projects_453f, acadia17_145c, 11f0, 1928, acadia17_177k, ecaade2016_239a64, 3b4b, ascaad2014_031h9, 81cf, ecaade2013r_009c6, 000e, ascaad2014_019y2, cc62, 04fb, 9fbf, 3994, f2f8, b84c, acadia15_443a19, 182a, a4c4, ijac201412304o1, caadria2017_124o33, d4a1, 2584, 0d4b, 4fe2, a6aa, ed60, 74b6, b579, b5f3, fa71, ecaade2017_170a, 4e4f, bae3, ijac201513305v12, sigradi2015_10.307f21, da5b, 9987, 3a22, 7e4c, sigradi2013_200e, f6e5, 7f2f, 2108, acadia14projects_189al, 4d70, 3310, ecaade2017_028o, f670, 97ae, a9d7, 65c7, 4d1b, 432b, 0091, da18, 0326, sigradi2016_440gg, c043, 75c8, 65fb, 80a1, ecaade2017_108x, 3fae, 64ee, ijac201412408u2, acadia14projects_357ap, 2b02, 8d35, 2095, c7bb, ecaade2016_163h45, 0bc6, a1b0, 3642, c6e4, f275, 6b6f, 7845, efdd, 687d, c488, 9cc0, 4c97, 0587, e7e7, c58a, ecaade2016_126m34, d591, sigradi2013_343h, 716c, e093, 7542, 6351, 881f, 2709, a604, c0eb, ffa5, 5429, e7f2, 8254, ijac201715202u, 1969, acadia17_542ii, caadria2015_130h22, ca2d, 21cf, a6ba, 2713, caadria2015_078j11, 934a, caadria2015_114o18, ecaade2015_230m52, caadria2017_147w38, ijac201614308h5, caadria2016_229o10, edf3, aab5, acadia14_43ai, 6f44, 6c23, 1cd9, ecaade2016_089x24, a75a, 19d0, 1825, e07d, sigradi2014_048c5, sigradi2013_366b, 31d5, acadia14projects_655z, 8fd5, f350, 5fd6, 6c9b, c96f, 4e92, 7a32, afc2, ecaade2016_046y12, 2e7f, 3eef, 5bf9, 5802, 2e2f, 25c3, 9100, 566a, 12be, ecaade2015_17p2, 9ef3, 0f8a, fdcd, 4acc, f10c, 7707, ecaade2013r_011g7, 56a4, 6bbd, a1e8, b1b4, caadria2016_457l19, 150a, ecaade2015_301y65, ijac201513105l4, ecaade2016_238s63, 0b7f, cfcd, ecaade2015_138k29, 0cee, 553c, e1cf, ee3b, d454, ijac201513101l1, 4e38, caadria2016_229c11, ijac201412303b9, ecaade2015_248v56, ecaade2016_170x48, 3aaf, 4c54, f7dc, 99e5, 252d, 4727, ffc0, c8ed, b747, aaad, 230e, 216e, caadria2016_197j9, 8084, acadia14projects_589d, 6029, 643c, b200, 676b, c08f, b3ac, c668, 1fb2, 6e49, 6c82, sigradi2015_10.144u19, 7c5a, 795c, d3ac, 6827, 2c49, 60a5, e7b5, dcfc, 13d9, 2cfd, 464a, 090d, 2ffb, f99e, 6744, 5301, 19c0, 3368, 64b0, 33e7, 5d0d, 6f78, 0f4e, 9b99, 60a9, 6393, 0e90, ijac201715106a, caadria2015_157s24, f650, 679f, fbb2, 4503, ecaade2016_077t22, 8a00, 2f55, 2bf1, 4971, 7c6c, 3acd, 069a, fab1, ecaade2016_223l58, 2362, 3de0, ijac201614306y3, 605b, 12a1, 893f, acadia14projects_153av, caadria2016_539g23, 4fea, sigradi2015_10.74u18, d4e9, c126, 77af, cd3d, e533, 1b5e, 673d, 73b0, d6f4, acadia15_357l15, ec40, 4e0f, 0c2b, caadria2017_058l20, ecaade2015_217w47, 4ac9, bf74, be21, c6f4, ijac201412408h2, 21fa, c1c7, 7d8b, ecaade2015_87x17, 190c, 5c2a, ecaade2014_196a51, 0fba, 19bc, 39a7, 09c5, 7a17, 9026, 519c, e700, sigradi2014_266h2, 9cb4, c708, 1827, 1285, 1c0f, c93c, bf6e, 3e0c, 83e2, acadia16_308y18, ab70, ecaade2017_056yy, ecaade2015_317v68, 8b3f, 49cc, 0224, e3ec, 1b00, 16a2, 5d03, 6330, 39e2, 6ecf, b721, caadria2017_015p5, 017c, 0feb, debb, ecaade2015_237l54, 1cac, f796, d7b5, 9bdb, 803e, caadria2017_029r10, 6417, ecaade2017_079r, a568, d261, 5e6c, 8c05, f2d2, ce4d, 6f63, 6aef, 3b5b, 3d17, ecaade2016_026u7, 2667, sigradi2014_114o9, 37a1, 55e9, 1064, e040, 3464, 4970, 0ca9, 4d29, 41d9, 8c3d, 578e, c970, 5c77, d759, b175, 177b, 16ec, ecaade2016_154d42, 6f8c, 8412, 224f, 5662, acadia14projects_681an, 5feb, acd3, acb8, 0b56, acadia14projects_199ab, f325, f133, 69a3, acadia17_670x, sigradi2013_275d, 45f2, f23f, 760a, cb5a, acadia14projects_247k, 52fc, e3ac, f2e4, 9b03, c577, 65a0, caadria2016_851l36, acadia14_709al, 0d36, caadria2017_016i6, ecaade2016_013j3, ad13, 0b2d, ecaade2017_215gg, a6a0, b09c, 1a2b, 79ed, acadia16_88d6, 9e41, 98b1, 6eb1, 4c8d, c6c1, 5234, 6e54, 8b89, 3b31, sigradi2014_263b1, 3924, bcaa, 57fb, cc36, 5660, b9be, 6c3a, acadia17_373j, 7915, ecaade2015_180w38, d308, 0f2c, df39, d518, 4e4c, 9872, sigradi2016_710aa, cbcd, 5252, 2ce4, ecaade2014_052p12, sigradi2015_12.297k28, 7ffe, 4782, a29e, acadia14_435d, c7e8, 4698, d5c7, ecaade2017_076w, 4220, fc78, 4654, 57b5, 3bf3, 78bd, 5918, acadia14projects_63af, 192b, 9e81, ecaade2014_214i54, ce38, fb3c, 2b76, 87b7, eef9, 74d0, ecaade2016_223w58, ijac201513101s1, ecaade2017_215aa, ascaad2016_001f1, 40ff, ecaade2016_198t52, ascaad2016_057l22, ecaade2014_224z56, a21b, ecaade2014_122y27, bff4, 74f8, 306e, dc7b, acadia16_344n20, fbc1, acadia16_98g7, fe0f, 6ce9, 6423, deef, 7a4e, acadia14projects_473ad, 8212, efbb, a58d, ecaade2016_043w11, ceb0, ecaade2015_114w21, 93b4, ijac201412401t3, 8d94, sigradi2016_448hh, 484d, d0cf, 5013, 82b8, 09b8, 0164, ascaad2014_019g3, 6ca0, ascaad2016_059l23, acadia16_88o6, ebc0, b757, c0d6, 94d7, 5b1f, 719a, 1d82, 8743, sigradi2016_446g, acadia14projects_281t, ijac201412301v5, 826e, ascaad2016_021k8, 746c, 6c77, ascaad2016_024k10, 93ed, 6524, 89f0, c5e3, 47d6, sigradi2014_074v6, f57d, d448, caadria2017_004i2, 60f3, 0425, sigradi2013_28o, 971f, d0f9, e8ce, 4fc1, 9b01, 7cd7, fdad, acadia17_90ee, c27b, 744c, 802e, 2791, e352, acadia14_23ax, ecaade2014_226i59, 5f86, cdd5, caadria2017_041e13, e697, 09d1, 4224, ecaade2017_090kk, 5654, 9d75, 72a6, caadria2017_003z1, f932, ab86, 14b5, 4083, 4f40, e2ab, 3816, ecaade2014_139h31, fc24, b181, 4634, 1d1d, acadia15_57k2, ba42, acadia14_63w, 6fd0, 02ef, 38eb, 9106, caadria2017_074s23, 9554, d0ee, 5416, 6278, f29b, 685c, ecaade2017_056e, a94c, b527, 36d8, df13, 0816, adff, fa57, d8ab, ecaade2016_079t23, 94f9, b874, 3056, b2d9, 4446, adaa, cc9f, 002f, acadia14projects_435ap, 84c3, caadria2016_291n12, ecaade2014_194d50, 19f8, 6fcb, sigradi2013_248, 39e7, ecaade2016_036j9, fc37, 455e, db7b, 413c, 9f19, c31c, 133c, a051, ecaade2016_121o33, e79a, f660, feea, ecaade2014_112m26, 16b7, 3619, 2707, 6bbc, 92f0, 0e38, b0dd, ecaade2017_175e, caadria2016_457m19, 1778, ecaade2014_065d15, 3d33, sigradi2016_483ll, 9503, 6467, sigradi2013_41l, caadria2017_047a15, df7f, c7fd, cc75, ae09, e292, cb75, 2829, a1cf, 9c53, 7862, 1b52, acadia14projects_189am, aa8b, ecaade2016_033y8, ecaade2015_138b27, ecaade2014_230n59, ijac201412404y7, da7e, df2b, fd5b, 9b33, 7a1d, 085d, ijac201513206l9, 49d6, 59fa, e7f7, 4de0, 7d42, 418c, 1f63, 3870, 8d45, caadria2015_049w5, b09a, b484, ijac201412203j2, ff31, 707a, caadria2017_048p15, 9242, sigradi2014_047m4, af9d, cdd6, 5552, 220f, 004d, a743, 596d, ecaade2017_046ww, ecaade2017_220pp, acadia17_373t, 88e8, a8d2, d1b2, c9aa, e69f, 7599, a04b, 381c, 7d1d, 4670, df58, 7e77, 4bec, ecaade2014_149d35, 205f, 9293, 19df, 2b59, 8427, ecaade2015_205z44, sigradi2016_428k, sigradi2016_534nn, 76b1, f067, acadia14_43x, 0a94, d2ad, 2c24, d4c8, de31, ecaade2015_251l57, 71e1, caadria2016_497y20, d3b5, dfb1, sigradi2013_286h, acadia14_435af, 2123, a0c8, ecaade2017_199s, 10e6, a3a7, 7544, 700d, 4d91, 2b67, ijac201412305k2, 6edd, 4ffb, c9fc, a325, 7f1d, 53c7, ijac201614208z12, 3721, f56b, acadia14_637af, 804f, d43f, 2833, 42ae, 05c6, 1dce, 1148, acadia17_248ww, 3700, ae1b, 7354, acadia17_82o, 40f9, sigradi2014_313i6, 27f2, e882, f216, 325c, 42b5, 75c5, a08e, 4d62, 8d07, 933e, b76a, ecaade2016_243z64, ecaade2014_066n15, 806e, acadia15_137f5, e8c6, ascaad2014_007y3, ecaade2016_127y34, acadia17_290g, 6650, ijac201412205e4, 4200, 8ece, 7340, b694, a54d, 454f, e5fd, bed7, ecaade2015_101g20, aad6, 3904, sigradi2014_080l7, d959, d941, e6a2, ad72, 5c7c, df27, ecaade2016_139d39, 5f64, a742, ecaade2015_293d64, sigradi2013_117h, dbf5, 53ec, 36f4, acadia16_140w10, 480a, 1cf0, f058, fe01, 8961, cc10, ijac201614308k5, 580b, b5f2, f413, dedf, 799c, 7b2f, b2ab, dbc0, da3c, db92, b1b8, 5742, b411, 31ed, acadia16_124c9, 3f21, sigradi2013_294r, ccc4, c72e, bc5c, b883, 3a99, caadria2017_107o28, c614, 5759, c3e8, 0435, 3241, bd4b, sigradi2015_8.81a12, ascaad2014_005i3, acadia14_435b, 2545, caadria2015_069s8, caadria2016_023m2, 6b64, fa50, ecaade2015_35r6, acadia16_88m6, b28a, 2c15, b894, 38e8, 8f66, 695e, 48ce, ecaade2017_152ll, 66d6, bb80, fdf5, ecaade2015_332t71, f9cc, 9600, 844d, 84c8, 082a, acadia14_267k, 9140, 8a23, ecaade2017_099qq, 83e0, caadria2017_067g21, a781, 2918, 93ad, ascaad2014_024e6, 5ebb, ce05, 76c3, 4b13, 306c, ecaade2017_006bb, 1700, 0d89, acadia14projects_463ay, 5a73, b0f1, 72d8, b2a9, cbd9, a398, ijac201614302t1, 9789, ecaade2015_59h11, a077, 8b43, ec03, 8067, 7547, cf84, a142, 700e, 2e37, ecaade2016_217j55, 9a9c, 50e8, acadia17_403u, 442d, c05f, aa09, fa75, a40c, a334, acadia17_340d, 013e, 2954, 743b, 7df3, 24e0, 9918, acadia16_154n11, 7d56, 5f8c, 4dd6, 46a8, 222e, 91d4, 6b23, 1a6e, sigradi2016_659r, 0a11, 3a70, aebe, ijac201513304a12, 8121, 764f, f545, 7b24, 63ec, 0332, b63f, sigradi2013_194k, acadia14projects_681ar, 2738, 466e, 5ab4, 74ce, 08d9, 9078, be23, sigradi2016_771s, 7823, ecaade2015_33l6, e854, a7e3, acadia16_254c16, sigradi2016_654vv, 8ead, d26a, sigradi2015_10.74r18, 8356, 809d, 8bbe, ecaade2016_166e47, ef5f, 9733, 9afa, 0a9d, ecaade2016_158d43, ecaade2016_158g43, ed7d, acadia17_491w, 5ad7, fcdf, 3993, ceff, ecaade2015_21y3, aef0, 2fb5, 4dff, bcd0, caadria2015_099r15, acadia17_248l, acadia17_18f, e1df, 2331, 1ec0, ecaade2014_128s28, 9a2f, ascaad2016_018r7, 410b, 3dbf, f9f2, ecaade2014_185s46, 89d6, ff9f, ascaad2016_051d21, sigradi2015_sp_12.402t31, 5676, 09e6, 0f40, 7513, fab7, ijac201412304p9, sigradi2016_360u, ecaade2017_098ss, sigradi2015_7.184d10, 2bdf, 017d, bfd1, 5b62, ijac201412201n1, sigradi2013_189r, 5237, c5bf, e706, 9a54, sigradi2014_084z7, eced, 3a04, 0162, sigradi2015_11.142g25, acadia17_678oo, 2182, 1835, 2632, 5268, c3e1, acadia17_201qq, a1b3, bb58, ecaade2016_119x32, 0010, ecaade2015_268w58, f4b1, ecaade2015_59f11, ecaade2016_108p29, 7fa1, cd54, f60c, caadria2016_683m29, 3a65, 082e, 1856, 79fe, 2d8a, ecaade2017_050h, de76, 0fa0, ecaade2014_138l30, caadria2016_105d5, 6bdb, acadia17_360a, 9f52, 95a0, d238, 7bec, 60d4, ff25, 16cd, 7f42, 0dd7, 4671, e026, 8ee7, d05e, 9b9e, c34f, 85f9, 6193, 3375, 37aa, bd74, sigradi2014_263z9, 1f2e, 9704, ecaade2016_046p12, 54ea, acadia17_222m, 1823, bf30, ecaade2017_019kk, sigradi2014_282n3, ecaade2017_265v, 1017, be61, c995, 8256, 11b6, 0996, 7ef4, 6fab, ecaade2014_086t20, 174f, 8d5d, 8203, 0389, 049d, c780, ascaad2014_004h2, 57f2, sigradi2016_732u, 4a43, b120, 8cdc, 4e6c, 4bef, caadria2015_246x35, ascaad2014_029y7, 6dfc, sigradi2014_172z4, 819d, 5e3d, 6b63, c5e4, 146b, a07f, 9f9d, 9f36, ascaad2016_022m8, 009e, abf8, 73e1, caadria2016_651z27, d934, dbb1, faf2, 09a1, 1bab, 8fd8, e8ea, 18b9, 8a9c, caadria2015_069p8, 32bb, aabd, ab99, abdc, 2723, acadia17_222j, dd90, 0977, 7694, bd37, ecaade2016_032s8, 119b, caadria2017_043a14, c338, caadria2015_208u31, ecaade2017_116f, sigradi2016_448aa, ecaade2017_097ff, e162, e000, b1e0, 552f, ecaade2015_304b67, ascaad2016_031i12, 3465, ecaade2017_203zz, ecaade2017_072i, 5a6a, acadia17_274ss, 0afa, f22d, acadia16_318n19, c520, 07f3, 890c, b71b, eaa0, ecaade2017_184ii, 31df, ecaade2015_202m44, a506, ecaade2016_151f41, 34c8, a827, b599, ijac201412401c4, b180, 47d9, d257, 3dab, 5a0c, 8df4, 97df, eee2, 5575, ec30, 1bec, c3e4, cb7e, 262f, 5f16, acadia16_298m18, 2a24, caadria2016_301v13, 5c86, 8ced, 1fbb, 7557, ed2b, e60f, e4bc, 8b2b, 2876, acadia14projects_301j, c27a, c11e, acadia15_57t1, 926c, 47de, 8aa2, 8451, 9f5a, acadia14_189as, 00ca, ecaade2014_218s55, ecaade2014_139f31, befb, 59de, 968a, 1496, 08d7, 28e5, ba39, 7554, 11b5, 6a54, 5948, 8f82, ijac201614308x5, 7089, 0a6a, bc1f, 52a4, ecaade2016_230r61, 36f8, caadria2017_008x3, acadia17_298gg, 17f6, sigradi2013_387z, a94d, 9dd5, acadia17_350nn, 278b, 62c4, e4d1, f075, 43e9, eb3a, 785f, 08ff, ijac201715104q, ecaade2015_148l31, 5d87, 70e9, efde, 5ce6, 46c6, f04b, 15a6, 26dd, 18b7, b7a6, f2a7, b1e7, ecaade2015_28y5, ecaade2014_149l34, 0927, ascaad2014_014r7, 9b22, a477, 844b, ebc3, 8e84, 7e99, b634, a144, ed30, 4c05, be15, a8b4, c819, sigradi2013_195z, 9619, 1169, 1c76, 5d60, acadia14projects_609ak, sigradi2015_3.268e5, sigradi2014_032m2, d2eb, 631a, acadia14projects_189ay, 0e5c, 6361, 019d, 5396, sigradi2016_815gg, 8027, ee76, d158, caadria2017_004v2, 0ca6, 6017, f8df, d865, 3d1f, 009c, c030, 28d8, 43fc, 85e4, da11, 2bcb, 5b30, 5313, 0df9, 23a3, 8112, ecaade2015_286b63, 9a29, acadia17_153i, 1d24, bba5, 0027, 083d, 35f4, cfb7, ad11, 8db3, 8c9e, 7114, 83cd, 2285, 5372, d23c, 092a, add1, 6945, fece, 98bc, d1f1, 1a7d, c5fd, caadria2016_517c22, 6d76, ecaade2016_108v29, 3348, 9b40, 8c8d, d612, f993, 2c13, acadia17_190a, b025, acadia17_678bb, ecaade2017_170xx, ascaad2016_023f10, ijac201614201c7, ece7, dc55, af51, 6d21, 1f7c, fb79, acadia17_570hh, fbe3, e9ae, 44a2, 7cb7, cc35, 94e5, 0fe3, 2149, sigradi2016_686zz, ecaade2017_094j, 5c92, f5f1, 0f11, 2a52, 5e83, 3f42, fe68, ef40, 8bce, ecaade2017_269yy, 5f4f, 2e7a, e089, 3933, acadia14_365ai, sigradi2015_11.142e25, a0d7, ecaade2014_196c51, 1e40, e9e8, 5181, 44d5, caadria2015_090t14, a52b, acadia14_661b, ecaade2017_109jj, 1d5a, acadia14_619w, d8c9, sigradi2016_431bb, fd87, acadia15_57o1, 61c1, fef9, 3977, 64fa, ecaade2014_140y31, 05ec, 2b3b, 85f3, 0dad, 5714, bcc4, 078c, 17dd, b119, ijac201715103b, sigradi2013_74f, dc04, c680, 9aa9, ed62, ijac201412405y8, 3190, c8a2, caadria2015_032x4, 2c80, 3cd4, acadia14projects_79x, 5fc5, 09c1, ecaade2014_044g11, 111a, 4124, 7c97, 6541, 6967, 29e2, bb04, 658b, acadia16_478r28, b098, a659, a590, acadia17_598pp, d46a, f1e0, 8136, 70f1, 35ec, e583, caadria2016_601j25, ascaad2016_058b23, acadia16_290e18, 5cba, 6e98, caadria2017_189i45, 94e8, caadria2016_725k31, ecaade2016_129b36, 17b7, 774d, ecaade2015_233e53, 8f2f, 3462, 1a3d, b3fa, 3ee0, 14fe, caadria2016_507n21, c786, ecaade2015_175m37, acadia17_492gg, 97fa, 7cda, 3dde, 7f55, 2309, e4ff, 685d, caadria2017_017h7, 6ff9, 529f, acadia15_161f6, 5b6b, caadria2015_069n8, fc3f, 117c, 6fd5, d52e, a1f1, 60d9, 9b96, 3e1b, 9666, 95b6, 1e02, caadria2015_126t20, 8fa1, acadia16_372f23, 2555, ecaade2015_237n54, c284, fa34, 5a3d, f89d, ascaad2016_028e11, 9518, acadia14_135v, ecaade2016_182r49, 2f8e, acadia14_291d, 63c8, 68d4, e69c, 8d13, 6db9, a79a, b618, 24cc, aee1, 809f, 5dcf, ecaade2014_240s62, 19c3, b8d8, 7f59, b289, 4592, acadia14_655ag, caadria2016_045j3, 48d8, 60e4, 4b7c, 63fc, 23fd, b087, bf37, ijac201715104r, c7e7, 6c7b, de10, e45c, 5118, acadia17_307gg, 9fbb, e40e, acadia16_184z12, 65db, 1611, acadia15_57f2, caadria2017_056w18, 077d, e80d, 4fa1, eb6f, ae7d, 1d3d, ec28, 3665, 0bf2, 31cb, 23f2, 9b28, d703, b347, ecaade2017_164w, 8569, 362d, 806c, 93b8, bd76, acadia14projects_619as, 4dd3, c145, 660c, 8d06, 2977, sigradi2016_732z, 897d, acadia17_392r, cc9a, aa15, 22bd, caadria2016_611l26, ecaade2016_210h54, ascaad2014_005b3, d667, e43b, 2ae7, acadia16_12v1, 77a9, dfcb, d4ca, f6d6, acadia16_34g3, e32e, eb46, 2aa1, cd65, ecaade2016_217y55, ecaade2016_113c31, 1716, sigradi2015_11.165l25, cbd4, 8b7f, d18d, b257, 0e43, 815d, ecaade2015_233u52, acadia17_247pp, ecaade2016_ws-intelligentx68, 7d53, fd1e, ecaade2016_136n38, sigradi2016_356i, f5fe, f2dc, 0aee, 1251, e13f, 0466, 82d1, acadia17_473yy, acadia14_301i, sigradi2013_117i, a646, ac23, 9d30, 3677, ecaade2014_143u32, 5ade, d392, 8cf8, 3611, acadia17_562gg, 798d, e717, f167, b8d5, 224d, c776, dc3f, 3753, e5f0, 45c1, a415, 2bb5, caadria2016_281e12, e77c, af1e, a5f9, c05b, f498, bebe, 0cc2, 62b6, cbf7, 837d, 1bf7, 8994, 8534, c377, b657, acadia15_110w3, 9c6e, af0f, acadia17_472oo, 0d96, 5eaf, d009, 60c5, 20ef, cc7a, efa9, aa51, 3316, a60d, fd09, acadia17_365f, 3025, sigradi2016_534ll, cc0a, acadia14_463c, 687e, 4471, e544, 6c5d, d46f, d402, 0ea5, 084a, bb1b, d68a, 83a5, 7a12, 21fd, f612, caadria2015_119c19, 24bd, ecaade2017_172bb, c4c9, acadia17_678mm, bdd8, 196c, d779, 0bbd, fb03, bbd3, ddce, 83b4, d619, 44d8, sigradi2016_817m, e250, 411d, a8d3, a343, caadria2017_009j4, 672b, 3f5b, 9543, e5e1, 30c2, ecaade2013r_004c4, 4a52, 12e7, 2a45, ascaad2016_038e15, 4f44, ecaade2014_157m38, 705c, 2898, 624d, ae61, a070, 0b28, cad6, 337c, 6d9e, acadia14_589g, 9fc4, e291, 8804, 44ac, f18a, d0a9, b326, da59, f6cf, 4d28, e38c, cfaf, 77e1, 44c1, c5aa, acadia17_600y, acadia17_92v, 9dd8, 63a5, sigradi2014_345c10, sigradi2016_431q, fdfa, ffa2, 857e, 9973, 4715, ecaade2014_214u54, a220, caadria2015_176t26, a0e8, 6716, 1431, ecaade2013r_002z1, 04f9, 9f8a, 1b55, 1b85, 2428, 8f1c, aba6, 07a0, 55a5, 432c, sigradi2016_544c, 31d0, 4528, ae1e, 86e8, 90d7, sigradi2013_303k, e9f2, 967f, e7ca, f257, 6c2e, ecaade2015_130f26, baa2, 6195, 0e16, 25b7, 21d0, 3e63, ecaade2017_230tt, bc87, 1646, 000a, 805f, 779d, caadria2017_174c42, 182c, 67ea, 74f9, 427f, ecaade2017_jgou, f38a, 79f3, ecaade2017_172u, ecaade2016_132n37, acadia17_340o, 139c, 8722, 6def, b5a9, ecaade2017_157gg, 67bc, 7d91, 196e, 6d7b, ecaade2015_235n53, 6476, 308c, a0d6, e6e5, e230, 63ae, b58d, e894, caadria2017_080j24, acadia17_360e, 172c, 77e2, caadria2017_067i21, f596, 636f, 053d, f639, 8150, 43f5, 361a, 336f, sigradi2015_10.140j19, d63b, ijac201715103h, ecaade2016_132u37, acadia17_178x, 9c1a, ascaad2016_030f12, c57a, c4c6, ce51, aed7, ecaade2016_ws-dleadk68, 3428, sigradi2016_399b, ca5a, d59d, 66d2, 15a8, sigradi2015_3.268a5, 2ba2, f742, ecaade2017_164p, ecaade2016_128j35, ecaade2017_215xx, 8b49, acadia17_608ee, 4218, 70e7, 2815, ad80, ecaade2015_324v70, ab8c, 19bf, ijac201513102u1, 0508, b065, 16c4, 42d5, ef64, 8e1c, ecaade2016_119l32, 4c65, 7d8d, f6da, acadia17_382yy, 1799, ed84, 41d0, 95fc, 5264, acadia14_257ab, a7d8, 0f9e, ccb6, 3ac9, 2866, 03f2, ecaade2015_21i4, ecaade2013r_014h8, afc0, aa16, 935d, ascaad2016_045j18, cf81, acadia15_137b5, ecaade2016_104w28, 722f, edbe, 37ba, 6c41, dafd, 3934, 78e7, 8f9d, 05f2, 2302, f52c, acadia15_497r22, 681f, 62f8, cf2e, 58af, 055a, b092, caadria2015_114p18, acadia14projects_375k, c2cd, aa6a, acadia14_23x, 3fb7, 5218, 7be8, caadria2017_005n3, b315, 6139, sigradi2016_815u, caadria2016_085f4, 5638, cdff, caadria2016_115n5, c978, fbe6, acadia17_358mm, cfff, 35c0, 9c0c, c6cf, bea1, 1e12, 7c15, acadia14_531v, caadria2016_601k25, ecaade2017_029bb, fbd8, 39e8, 5249, caadria2015_190o28, 77b1, d0b8, f705, ed3d, f22a, bfb8, ecaade2017_124w, 9e51, 21b0, 7523, f469, 9379, ijac201715203m, 4ae8, ijac201412402g5, 4a3c, 1bc4, c254, f0f0, caadria2017_027u9, ijac201412302b7, ae30, 2b5c, sigradi2016_690c, b8e6, 3b2c, acadia16_106m8, eb80, acadia14_463f, bcae, cfa7, ascaad2016_017y6, dd61, c6d3, c8db, fe38, cf30, f6ee, a181, 79e7, caadria2016_055r3, c43b, acadia15_323j13, 1a03, cf0c, 6953, f4d7, bed6, f460, 43e0, 8666, 42a6, acadia14_327c, ecaade2017_268cc, acadia14_63ax, ecaade2017_301u, 8f40, 6253, 05d7, f5f5, 7220, 35f3, 948c, 8bb4, ecaade2015_138w28, d6bd, f3be, 0d72, 7f58, ijac201715105o, bdfa, 08ba, ecaade2017_148vv, 3815, 01d3, 0dbf, ecaade2017_302ff, acadia17_292u, ecaade2016_067j16, c747, 2700, edf7, 4c7f, bae2, ecaade2017_148tt, 559d, 7255, b0d5, acadia16_394h24, 05dc, 96d4, 8543, 272a, 201a, 3d93, 1443, caadria2017_005f3, c905, sigradi2016_621dd, b37d, 6b33, 510a, ecaade2016_123t33, 53c1, eb37, 38d0, 49c8, 7094, 79a0, 037b, 188b, 47f6, 8382, f0f5, 5b6d, 9823, 4827, 60e7, caadria2017_016g7, ecaade2017_105rr, ecaade2017_002a, 47ab, ijac201614307j4, 2313, e46c, 937e, 3b3a, 7f97, bb00, 10fd, 42cc, sigradi2014_164i4, dc52, bec2, 9552, sigradi2014_345p8, ad9e, caadria2017_129x34, 1826, 9c2a, a7ae, 2164, acadia14_497aa, f137, ce49, 1fe7, 92e1, ecaade2016_223z58, aa26, 920f, 532f, acadia17_291r, 39c0, ascaad2014_028s7, cd10, 0c5f, 760b, fd8f, 1fa7, ecaade2016_123j34, acadia17_670ss, 8f74, ba7e, ijac201412408s1, 7b57, ecaade2016_237b63, ascaad2016_022w8, 3079, 4007, abc4, 0e1a, c333, ecaade2017_184ll, 6a18, ef02, e622, 03f9, 3c6e, 209d, 0398, 7a72, fb51, 52e4, ef75, 8563, fafa, 7376, 684a, 5e6a, 925e, sigradi2016_815ff, ecaade2016_242k64, c796, ecaade2013r_019h10, 6abb, bfdd, ee65, 1f6a, 54d0, ab10, 96d6, e0c5, 8be6, acadia16_402s24, ijac201614208b14, 72f9, 19eb, ecaade2014_010r1, c762, 3fbd, 4163, 09da, 9c6f, acadia14projects_375g, 8fca, acadia14projects_409m, 182d, acadia14_647ay, 3727, 45e8, e350, 4380, ascaad2016_021a8, f834, 31bc, sigradi2013_28, cf78, 3f14, 4c29, ijac201412304c1, 28a3, 8903, caadria2016_291d13, ddfe, ecaade2015_158b33, 45dd, 0f15, 2787, 873a, d81d, sigradi2015_10.140e19, 89d0, 54dd, 6ee6, 70bd, 1f21, a50d, aa1e, 704e, 756c, c1d7, sigradi2016_383ii, 46ee, d15a, ecaade2014_133l29, a45b, fe30, 01d4, e9d2, 0bcb, acadia16_450n26, 6e3f, 1aca, 58a8, caadria2016_167k7, d138, dcf6, 085c, 2691, ecaade2015_307r67, 6347, 75d8, ed56, 7093, 3893, ecaade2017_257nn, 35c7, ijac201715202n, 28df, 37cb, 21c1, ecaade2014_153w36, 2cf3, df74, ijac201614102j2, c9c0, 4089, 6dc4, ascaad2016_004u2, e88d, ecaade2014_108c24, b94e, ijac201614104b4, 6d4b, ecaade2017_080hh, 8f24, ecaade2017_288kk, 5d4f, 5708, 6960, 8c90, 3e34, 3e08, 60c8, ecaade2017_174d, 4319, acadia16_184y12, 477c, 3a8c, 9b84, ddad, 3fa4, 3824, 26d3, caadria2016_249k11, 3da1, 449f, 68fd, 191c, 85ae, 2523, d947, bb3c, 1f94, ecaade2015_92o18, caadria2016_539c23, 3098, e8b8, 9622, 79cb, efac, c368, ascaad2014_017x9, ff17, 248c, e508, 766c, 9a77, 87c4, 6971, ascaad2016_054r21, a7bc, b7a5, be26, 0249, 9488, acadia15_81r2, 70d4, ecaade2015_336b73, acadia14projects_497r, ecaade2015_22x4, caadria2015_108x16, acadia17_414mm, ecaade2015_170r35, 35b8, sigradi2014_109h9, 9531, f215, 3ecf, 1927, sigradi2013_74d, c036, cb9c, 8c82, ecaade2017_230uu, 355a, sigradi2016_407u, 1d73, c97c, acadia14projects_153ak, 0ad0, da5d, 0b41, 1e29, ed23, 05e0, 18b2, 22eb, ecaade2015_202k44, ecaade2017_146mm, 87dc, 0a6f, 7f17, a451, 64f9, 2837, ijac201513306a13, 4405, 4b5f, ecaade2015_72z13, 0cdb, 7d6b, 1474, 6c6a, 134e, 78ca, ecaade2016_203e53, 2315, ascaad2014_014d7, a082, 6a51, a963, 4711, caadria2015_130i21, acadia17_330pp, d844, fc5a, acadia17_230ww, 34f9, 38ed, f6ec, f0ac, sigradi2016_382cc, 9e14, ecaade2015_227c50, 2287, ecaade2014_206o53, beaf, 6813, 3b6e, e86d, caadria2015_030g4, 600b, ecaade2017_032k, caadria2015_176u26, 84bc, 437b, c7f7, acadia17_211h, 4639, caadria2016_157t6, 953a, caadria2017_048e16, sigradi2014_123u9, 3adb, 6354, ascaad2014_008u4, a257, 16a5, 15f0, aa34, ecaade2014_044z10, 908f, 287e, c273, 5736, 5855, 5d84, f0c1, ce7a, acadia14_507ad, 9732, 9ecd, 92f6, d56c, 7995, 745a, ecaade2017_208n, 037a, 44ad, ca38, a399, 3c27, 5b31, 79f5, ac5f, e860, ba71, a3da, 7955, a902, sigradi2014_074g6, 52e7, 3328, 54e5, 091f, 3b01, 2f11, fb33, ecaade2016_163v45, 2057, cfad, efc2, 7858, ecaade2014_143p32, caadria2016_703p30, ecaade2017_229q, 2380, 4755, cd79, b16e, fec5, 3ab7, c4b3, 1d91, acadia14_609ae, f8d7, acadia17_212q, 68d0, 89f7, ecaade2017_215ww, 315d, ecaade2015_22y4, d9b2, 6aa3, 3757, 9013, 6f27, 537e, acadia17_59b, 2bd0, 7ed1, 6589, 6823, e2dd, f6f5, ecaade2014_141e32, 0a32, 203f, 351e, 0901, 8571, de3d, 302b, 1cf2, ijac201614202o7, a171, caadria2016_425c18, ad62, d907, acadia17_413ff, 5c14, sigradi2014_213v7, 9f5d, sigradi2013_280m, 3b4e, sigradi2014_330j7, 0d21, e97d, aefa, d4b1, 2228, ea1b, ecaade2015_284w61, ecaade2014_088d21, fa53, 0960, acadia15_223l9, 70fb, db97, 8ede, 5a6d, 13a9, acadia17_318l, f1a9, e63b, a7c3, 2011, 53ca, 788b, 49d1, 16c8, b46f, caadria2015_049z5, acadia17_358pp, 23d8, 1e81, 8e4e, 4795, acadia14_267h, a7ca, aa61, e4b7, 0f25, 9ef6, ae0e, b3ea, b16c, 93a1, b210, 6518, ccd0, 8596, acadia17_648nn, ecaade2016_225e61, 19f7, 2186, 6301, sigradi2016_364rr, 345b, 03ef, ecaade2017_277jj, ecaade2013r_010y6, 0246, 2631, 0945, c9f8, 590b, 0291, 5d1f, ecaade2017_029r, f8ee, 1c4d, 5f0f, 6c9f, d582, 277f, caadria2017_037c12, 9cf3, ijac201614102z2, 8171, f17d, 64e4, caf1, 8ad2, 6085, f3cc, c245, 5db5, bd46, 7a83, acadia16_12m1, 2db5, 6fa3, 4b37, ecaade2013r_005l4, 05f4, 5f14, ad4a, acadia15_333p13, 8d15, 1c07, e124, 54de, 6782, 28b1, ecaade2017_302jj, 612a, 73b3, d474, 3f57, 0e91, ijac201614105j5, acadia14_189ak, 6076, 3bc7, caadria2015_172b26, 1660, acadia15_195a8, 50ea, c87f, 3d43, 080a, 431e, 3511, 2286, 8a53, ec70, 5046, 83c7, ecaade2014_010g1, a001, c4ea, 742f, ae3b, ecaade2014_226e59, 4f77, 3a72, 07b5, 9cea, b59f, d6e1, 0c33, 3d86, 1050, 3a40, ascaad2016_031o12, 97f5, 9098, 47ae, 49e9, a535, 2ee8, 2b78, d7dc, 2f62, 63de, fd79, ijac201614206x10, 7929, caadria2017_031k11, 3351, c8df, ecaade2017_225zz, cc3b, 0a24, 3164, 1af9, 349e, 8b68, ecaade2014_157l38, acadia14_573aj, cece, 227b, ascaad2014_019f3, fd56, caadria2017_030y10, ecaade2015_279v60, ijac201715201u, b2f7, 23be, acadia14projects_365ag, f183, ae00, ijac201715201o, d5b3, eba6, 72d5, ec14, ff93, bf93, f217, 6969, f1a2, a7e4, caadria2015_031o4, 5e42, 3509, 35d6, acadia14projects_445am, sigradi2013_41u, f7dd, 19c1, acadia14_247p, f056, b3dc, cdca, 5b6c, a9ff, 6750, 9d9e, sigradi2016_771t, c922, a4f3, ecaade2014_157h39, ea25, 632c, ecaade2014_071b17, efa4, f4d6, a413, a613, acadia17_482t, ecaade2016_089a25, 0495, ascaad2014_014g7, 0349, 5e0d, 61e4, 35d3, sigradi2014_045b4, caadria2016_321k14, 46c0, 8b4a, ecaade2016_198u52, 953c, ecaade2015_94j19, 627c, cfa8, 2601, bb35, ecaade2017_164ff, f8b2, 8259, dfb5, 2d68, 4717, 83a7, ecaade2016_140k39, 0ad6, f1c7, 81ed, 495c, b706, 3b02, 6f1c, 8ae0, fed4, 75f4, caadria2015_194r28, ijac201513303l11, 2591, acadia17_237hh, 4cfc, 3d11, acadia17_562ff, fee0, 9e84, caadria2016_013o1, caadria2015_142i23, 4aed, 0600, d44c, ijac201614103l3, 64b9, dd78, 579f, 6dd3, df2a, d647, 8bd5, 22c2, ijac201412301e6, ecaade2015_83j16, 9aaf, ascaad2014_029m8, caadria2015_208d31, 4158, 3ded, 405d, b456, ijac201614201h6, 6779, 5cca, b0da, ijac201513102x1, 71d0, 31c4, 7ab8, 52ac, ef20, ecaade2014_194c50, acadia17_392v, sigradi2015_11.136y24, ecaade2015_74o14, e821, 290f, ecaade2014_024g7, 1e6c, 49a3, ecaade2013r_010v6, fb86, d5aa, cba1, 62b2, 02f3, acadia17_284k, ecaade2016_bkon65, 287d, 68fa, 6baf, sigradi2015_1.288a1, efc9, 8004, sigradi2015_3.209w3, 41e1, sigradi2015_3.221z4, d860, 9a86, bbec, 760d, 19dc, 5a4d, 91ed, da3b, 7ee2, ecaade2016_077u22, 6480, 1103, 4a13, 289f, 9783, ecaade2016_243w64, ijac201614309n6, 5af3, e977, 933d, b0d9, 8c47, bd97, 2183, 4247, 762d, dde8, ascaad2014_019h2, b607, a5f1, cc41, 9af0, 6c1b, 055e, 152c, 8f72, a7ac, 3d75, 62f9, 57e7, ascaad2016_035n13, b5df, b170, ecaade2015_206l45, d48b, acadia14projects_619v, abe0, 401c, c167, ecaade2015_138k27, 849e, acadia17_71kk, bbf3, 1070, 7ddf, aa58, ecaade2014_191u48, 9a7c, 0698, cbda, 81aa, caadria2015_150d24, c91f, caadria2016_621w26, acadia14projects_479y, 8aaa, 56f4, d03f, 5281, 7eae, sigradi2016_764e, 9538, 24fd, 6f95, 6a2a, d295, a24a, 9ae4, ce78, fd0a, 13d2, dee8, ecaade2017_085h, 72c3, acadia14projects_473as, b77b, 15f3, 4a79, 1346, 7fd6, 0a55, acadia15_431t18, 24eb, 7f13, ecaade2015_194o40, 1288, 0d66, f07b, c02a, 1c5a, 62cf, 7bc9, 638e, da33, ecaade2014_138v30, ca17, ecaade2014_092f22, ecaade2017_097ee, 6737, ecaade2015_194z40, ecaade2014_054t13, 4fde, acadia14_339as, a308, b00c, 4466, 0ca1, 339d, c639, 6f42, ef91, 2677, b91f, 3080, ebf6, accb, 0dc6, caadria2015_220h34, 5589, 856b, 52ae, 0a0f, a987, caadria2016_517z21, caadria2016_405j17, 0b02, ijac201715202c, 3de5, sigradi2013_267v, 1422, 19fd, ijac201412302r7, acadia14_75b, 90b4, bc82, 877b, e742, ecaade2015_195n41, f45d, 614f, ecaade2013r_003w2, 9db1, 39ec, f87d, d188, 16e8, 1e35, 17fa, 6272, 49cf, 3e67, 9230, 7fe9, 4b33, db8c, 92f2, b3c5, d681, acadia14projects_463at, 97ba, acadia14projects_435az, 936f, 2fa2, 1a4d, acadia14_101x, da2b, 27e5, 8c4c, ascaad2014_017n9, c72c, d5c4, e1bd, fbfc, 55bc, b496, caadria2017_005g3, 2f5e, ec24, 23c8, bdd3, 29b6, acadia15_110u3, f16e, 6295, 38f1, ecaade2017_044ll, 9c51, 7358, ea5b, ecaade2016_243o64, sigradi2015_10.138d19, acadia14_357az, 873f, ecaade2015_301s65, sigradi2013_343d, 4894, dd9d, 98e0, 0953, ecaade2017_305i, c397, 567f, caadria2015_070k9, 9553, 4374, de4a, 894d, f313, 0645, ecaade2014_057n14, 820b, 01a3, 063d, b030, sigradi2014_314t6, 33dd, 23a5, acadia14_327b, 88f9, 0311, ecaade2016_140s39, 27a5, 5453, sigradi2016_448ii, 1f4d, 7668, 45ac, 2cb3, caadria2015_030j4, f4e6, ecb1, 39dc, sigradi2016_484f, 3f10, 7a18, 3052, b684, f733, 7f1b, ascaad2014_009f5, 305e, 733a, acadia16_478n28, f74b, ascaad2014_001d1, 30df, 9e1a, fb80, fc1d, 4c5c, 02e7, 0e3a, 0087, 6533, 9a98, 14f8, ecaade2017_228w, ecaade2014_104z23, ea17, 984a, acadia16_470o27, db5b, 088e, 6267, 93b9, 2a79, b998, 72d6, caadria2017_107v28, ea15, ecaade2016_119s32, 6941, acadia16_280d18, 8e68, cc15, d5f0, 5adc, 4fcd, 6468, 2c73, bc37, d2ec, c20e, 8a06, 4bad, ecaade2015_138t28, 431f, 27eb, caadria2015_087z13, 3b74, 292f, acadia16_470b27, 6f72, ecaade2017_215g, b54b, 7199, 4349, 4378, ecaade2017_050i, 524f, 32e0, a248, ecaade2015_241w54, 7099, 2d21, caadria2017_129w34, caadria2016_529t22, aee6, cc3f, e736, dc5e, 00fb, 435d, f091, ecaade2017_057cc, a572, ecaade2016_072o20, caadria2015_060o6, fb7a, 498d, 7dbd, 88c2, a8be, ef66, 78ac, 8ef2, 87ee, 601c, 24b6, eb29, ffb1, 9f20, ecaade2017_019dd, 25f3, f54b, 24ea, 8bdc, 8a73, caadria2015_073g10, d047, 6fd2, acadia15_57p1, ecaade2014_024v7, 8d60, acd1, ascaad2014_007a4, 3596, ecaade2017_061e, 8e94, acadia14projects_601w, ecaade2017_048oo, c6bd, c58b, 82fc, 61ab, 15f6, acadia14_719c, 87fe, 0399, 264b, acadia17_89s, 8664, bb87, ecaade2015_138f29, ecaade2017_031jj, dd7c, 1731, sigradi2013_234, ecaade2014_240l62, 16c3, 6795, 46e4, 16b3, 8d0a, abaf, caadria2017_003a2, 5f93, ad1f, ba11, 4839, ca78, e443, c658, fd3d, 6262, 4e22, ecaade2014_151z35, acadia16_372a23, 129b, 9ccb, d859, ecaade2016_067v16, 5a01, sigradi2013_111u, ijac201614102b3, sigradi2016_732b, acadia17_348qq, ef3c, 087c, 6693, ecaade2017_282l, 333c, 68d2, 1def, bbd6, 1dc3, ecaade2017_152mm, caadria2016_135w5, d725, 2bdb, 4612, 0af6, 3ea3, 5f10, 2b25, 8865, ecaade2015_306k67, b98a, a3e4, 600c, ecaade2014_023d6, 0616, 42a0, 6003, ijac201614204i9, 431d, 42ee, 0026, 587a, 09c9, f2e0, acadia14projects_101an, 5116, sigradi2016_737gg, caadria2017_105j28, caadria2015_150w23, 40c3, cd05, 979f, acadia15_371k16, 7a60, 9d0e, ecaade2017_173ss, 3558, ecaade2015_265u58, 390d, sigradi2013_327s, 1668, f6d8, 3e7f, f171, ijac201715202p, 4103, 282c, 55c5, ba56, ecaade2016_mrtz65, af25, ecaade2016_055h14, b406, 73f6, acadia14projects_681ak, 4294, 7d8a, 0314, 3ef7, f3bf, 5d49, fc93, ecaade2014_173t42, b264, 564e, ascaad2014_008r4, fa28, d19d, sigradi2015_11.136t24, 426e, 6499, 3b8b, 3d4a, caadria2017_081m24, 16cb, c6c4, 75ea, 2a73, d09a, 617f, c153, ca56, 5fc9, d4df, acadia14_347at, bdcd, 0278, 9015, 09f5, 4b4b, 8497, ecaade2016_234a63, ecaade2014_072j17, e95c, ecaade2014_100j23, acadia17_534uu, a2a2, 485f, sigradi2015_6.387j9, ecaade2014_233f60, 48c4, d628, 32b1, a013, 88da, f4c3, ecaade2017_118gg, 40be, ecaade2017_008d, sigradi2015_10.140o19, 412e, ecaade2016_166f47, 047b, 9148, 8a26, ecaade2017_105uu, 06ae, d789, a01c, b02c, 31ce, f57e, caadria2016_621p26, 9d65, ecaade2017_306p, 8f73, 4605, 214a, beb8, 2e3b, ecaade2016_108s29, 3a16, f25b, 6a47, 1460, ecaade2015_206p45, 25e0, 64a4, 91dc, 27c9, 77dd, sigradi2014_263a1, ascaad2016_017a7, e237, 7f5e, 79c0, 114e, 517a, 353a, 8c03, ecaade2015_130h26, 84de, 335a, 0e97, d76e, sigradi2016_534rr, 7d88, ecaade2016_071v18, ecaade2017_011gg, 7b74, 33d4, ef49, 28ca, ijac201513104n3, b886, 510e, 1e56, 21ae, 039f, 5344, c98d, f62c, cd5e, 784f, be11, e490, f052, sigradi2016_407n, 68c3, ecaade2017_013rr, acadia14projects_473ap, 1f43, 667a, cf4d, 17c4, f8c5, acadia14_619aa, ecaade2014_055y13, 431c, a687, a679, 67ec, 9acd, 8727, 9103, ab58, ecaade2014_153k37, 0660, 7c8f, 8eeb, ddcf, 37c3, 7e47, 7e7f, ascaad2016_022r8, 17ce, caadria2016_651a28, 031f, 84a8, 3f7c, ijac201412402s4, e481, 868f, c2a7, 38fe, 96b7, 0a70, 38cc, 2607, 4600, f8ea, acadia16_326t19, ae9b, 8703, 08b7, 2169, b8f8, sigradi2016_686yy, acadia14_479az, 171e, 1382, acadia15_95e3, c959, acadia17_266ff, caadria2017_062z20, 93a4, 0062, 0358, a329, 4fff, 621f, 423d, 2b06, c176, d36c, acadia14projects_357as, 70ed, sigradi2015_5.384m7, 0ac4, 37a9, ijac201715102x, 205b, 95a1, 8eab, acadia14projects_601v, 07cb, sigradi2016_356b, acadia17_178pp, 6b82, 4889, a2e0, ecaade2017_256jj, acadia17_324bb, fd29, ecaade2014_100d23, def8, 3759, ecaade2017_229gg, 6665, 0606, 876a, d4b5, cf4c, caadria2015_023a4, 11e4, 3e9a, ecaade2017_019ll, 7a5e, 33c5, 4e1c, 264c, c305, 912e, acadia17_648x, c809, ecaade2015_171m36, 1d6b, acadia15_57j2, ecaade2017_183cc, a88a, ijac201715204tt, f7e8, b284, sigradi2016_510zz, ecaade2014_121o27, 9a81, 5900, 5329, acadia17_382nn, 95b5, ascaad2014_018d2, ecaade2016_203j53, 1adc, 9d9f, 4773, 7fb9, cd07, c8ba, a48d, d48e, af44, 7156, c938, 17c7, b2c2, f609, f3d5, ae54, ecaade2015_83p16, 1854, 3f62, acadia17_414ss, 9efc, 75df, c794, 7bbd, 6c65, 5a09, ecaade2016_222u57, sigradi2013_30v, a095, 7014, f028, f2be, e214, 9372, acadia14_375aw, 7a7c, c469, acadia14projects_117i, ff83, 0448, f770, f573, acadia14_681ah, acb4, acadia17_590rr, 444c, 207b, ecaade2017_265q, 42d8, 3e22, 5871, sigradi2016_817l, 83ea, 0e14, 0667, 6d06, caadria2016_229l10, db0d, bec6, 1b87, acadia16_308x18, 6859, 479b, 2872, 7e28, e0a2, 6abd, ijac201715102ff, 5872, 1661, b956, ecb9, 0e33, e2ee, 90ad, f7b6, acadia17_570v, caadria2016_013f2, 6686, ecaade2014_133t29, 15d0, 32d6, caadria2016_861y36, 6c45, a47f, ecaade2014_140a32, caadria2015_054l6, 27ed, 9891, a06a, 1177, ecaade2014_096v22, f7f9, 46a9, 1f50, 3343, 71ad, d119, ed4d, 98a0, 11e5, 5f58, 073e, d86c, c8c6, ac9a, 7e20, 840b, acadia17_350y, b59c, 5222, ecaade2016_bkom65, sigradi2015_11.71i24, ec07, a265, caadria2016_611z25, bc4d, d010, 6136, ecaade2015_55p10, 7a48, acadia17_164yy, 7e44, 5504, a6c7, e12b, 5b3b, cf52, ecaade2015_72u13, 9578, acadia14_101as, acadia17_162r, 6362, 3c6f, b019, 25d4, cf88, 17a1, ecaade2015_94d19, 5bc6, 2231, e79e, 827a, fc3e, acadia16_12a2, 76ae, cf62, ecaade2017_164m, 14e7, 05cb, 7aa2, fcba, 4521, ecaade2014_113o26, d031, 81df, 3f87, b308, 5f61, 4150, 0c4b, acadia16_54x3, a310, f6f6, ed97, 10c7, c4f1, e5bc, f4c8, ijac201513101k1, 0208, 3279, ecaade2017_195mm, 0ba5, d7b9, f41e, 97a5, acadia17_520x, 55f9, 7932, 0d2b, ecaade2015_161m34, b64e, d145, 961a, 3517, 9949, 2618, 27cb, ecaade2014_024h7, 760f, 15e2, acadia14_63aa, sigradi2014_047o4, 9e6f, ecaade2017_164cc, ecaade2016_142b40, 5fe2, sigradi2016_407o, 999b, f571, 3637, 376f, 93f8, 477a, b5b8, cbfd, 7bc5, 305f, 7065, b2cf, 033d, cce4, 3a17, f4ce, 0a1b, 65c2, 3966, 77f5, 978c, 31c5, 9439, caadria2017_003f2, 4d8e, sigradi2015_3.65x2, 66f1, 9ab4, 27c4, ecaade2015_196a42, a78a, sigradi2016_364mm, fa66, 390f, 5136, 59a9, ecaade2014_217g55, b5cf, ijac201412205n4, ecaade2014_163c40, 2d49, 6a3f, ee19, 141c, 387f, f32f, e00e, 089d, ecaade2017_085d, sigradi2016_470y, 6cc1, f615, 0758, 3a1f, ijac201715201z, 281b, 1d9b, 0ee0, 163e, 2413, dcea, b980, c058, 0392, 9c4a, 537c, acadia17_382oo, 3fda, ascaad2014_003n1, 4ecd, 3860, ecaade2017_046f, 8dca, 1f5d, ijac201614305w2, 12e0, caadria2016_851t35, b87c, 2b8c, ecaade2015_284n61, 0ca8, a42d, acadia15_137y4, f836, 4e0c, ecaade2016_007e2, 8724, 5aa0, ijac201614402s1, 4789, 0775, 6871, sigradi2016_814r, caadria2017_142w36, caadria2015_012e2, 7147, sigradi2016_690d, caadria2017_118v30, 75be, a2ea, 52ff, 4713, 1f51, 949b, 8b7d, cd24, a4a0, 79d3, 89bd, 7a50, c0e8, 7602, 42d6, sigradi2016_400k, 8a1b, 3af6, 4468, 8e5d, 626f, 2aa6, ae72, fe85, e150, d60f, 906a, acadia16_470c27, efbc, ff64, acadia14projects_539b, ecaade2014_240f62, 51c5, c43d, f4a5, sigradi2014_265t1, 0562, dbea, 5123, bafb, 48ef, 8570, c0ff, 794c, ecaade2016_230l62, f646, 0e46, cc6d, f25d, b111, 7a33, c62b, sigradi2013_189j, 4f3d, 84c4, 4b87, 597d, 28e3, 0d12, c07d, f8ba, f266, ecaade2013r_002u1, 0e7e, 9bf0, 3c80, e11a, 39f9, 13ca, 3d3d, sigradi2014_345w9, b0a1, 561d, acadia16_174w11, d30e, acadia17_340k, 8739, ab0e, 40e8, 12f2, 96ee, 71eb, ecaade2017_105vv, b3fd, 67b0, 8a9e, 366a, 09e1, 0ce2, a9f1, fc49, 2ce0, ecaade2014_141h32, e5c1, 2aaf, 5ab6, c465, 0015, 4b47, ecaade2015_11e1, 3300, aeaf, 69ca, ed26, aa7a, d284, ff9c, sigradi2015_10.138w18, 3df9, 3ebe, ca43, 7130, dc9c, sigradi2014_263g1, b26c, caadria2017_129b35, eff7, ecaade2015_221v48, 198a, acadia16_164r11, sigradi2013_386a, 546e, acadia14_347au, 9873, acadia14projects_267j, d5ec, ascaad2016_054m21, d0c9, caadria2017_023y8, ijac201513202i6, ecaade2014_100i23, abfc, 821a, b6aa, 696f, 8ce9, ecaade2013r_018k9, ecaade2016_223v58, e12c, b198, cf17, 074c, caadria2015_043l5, 8bc7, acadia14_311v, e263, f07e, deb9, b7e0, d6b0, sigradi2016_792g, cdba, sigradi2016_507tt, 8d93, a5e7, sigradi2016_510ww, acadia17_52g, f043, acadia16_372k23, ecaade2014_224y57, b9d3, df43, 916f, 5648, 00ab, caadria2015_070b9, acadia17_349n, 48b8, ecaade2015_22u4, acadia17_292s, ecaade2014_144w32, 1aa0, 5a3a, 2976, 6286, 3c20, ascaad2014_011z5, a0fc, dbde, da56, b6e8, 9056, 4b3b, 0916, fa8d, 1f09, 565c, ecaade2017_101dd, ecaade2015_196u42, sigradi2015_12.19y26, sigradi2014_109j9, be2e, 84b6, a3c4, sigradi2013_347v, e402, 828d, sigradi2015_3.221n4, e338, ee03, ecaade2013r_002y1, 1eb7, 5910, 47f0, acadia14_549v, dd0b, 1526, acadia17_221bb, 9328, ecaade2013r_019b10, 0549, b49c, ecaade2017_101q, f6a8, acadia14_257aa, fd47, 7590, a491, ecaade2014_109t24, 1065, 2bd1, ecaade2016_016k4, a889, 1fe8, 270d, ee64, 7757, f37e, 40a7, 58e0, bf51, 771e, 9c82, c622, 894c, bc4f, 212a, ecaade2014_194b50, aa44, 3209, 1e6a, 097c, 51f2, a844, 9565, sigradi2015_3.370a6, 497f, 1028, 4aa6, 259f, sigradi2016_695s, f14d, 0273, sigradi2013_304e, bffa, 3ad2, b452, acadia15_149s5, ecaade2014_152j36, ecaade2015_139u29, sigradi2016_455b, aa69, acadia17_534tt, 6e35, c5ca, e819, 8b9b, 20b3, ecaade2017_006jj, fc99, e1c6, ec53, 84fc, 4429, 35bb, ecaade2016_042z11, 456c, 14cf, f2f9, dd25, ecaade2015_158g33, acadia14_365af, ecaade2014_014e3, 7520, ascaad2016_017z6, ecaade2015_155d32, 941e, e0cf, 69ea, c4df, 46d1, 60eb, caadria2016_797k33, 8d2e, ijac201614208u13, 86f4, ac5e, acadia14projects_445ai, 6f4e, bfa3, 0790, ecaade2015_171d36, fb13, sigradi2014_128x9, df6d, b903, c023, acadia17_491cc, ecaade2014_133p29, 629d, ecaade2017_003l, acadia14_33am, sigradi2016_659m, 2d59, ecaade2016_040o10, 20fc, d39a, ascaad2016_003u1, 3a19, 607a, 28ec, fedc, 6588, sigradi2015_11.8o23, 2be5, 464f, ecaade2015_100r19, 0eac, 0f70, 1789, 461b, ecaade2016_118s31, 8dd8, 3e9f, ecaade2016_095w25, 200c, 9792, 145e, ecaade2014_173g43, ecaade2017_170d, ecaade2015_237k54, d0dc, ijac201513201b6, 1fa5, 30e3, a6a9, c6c3, ascaad2016_002k1, c586, ijac201614203p8, f197, a787, ea0b, f9a6, 1664, a772, 75e3, 279b, 01b7, sigradi2014_152t3, b46e, 51c7, f12b, 2ff2, 26e3, 9d64, ae37, 4803, ecaade2016_140i39, fdd7, 78d5, 8342, b36e, 646c, 89f6, 0b7c, b558, db7c, f8e6, 6a75, caf6, e531, dc7f, ascaad2016_047z19, 8694, ecaade2015_318x69, ecaade2013r_008k5, 7887, 7b05, 586f, cfab, 6305, 02c8, ecaade2014_089m21, ecaade2016_129n35, ae97, 9d29, 76f2, ecaade2017_100f, 1ee6, 2793, ecaade2017_079p, acadia17_520w, 5e74, c7ff, cc59, ecaade2015_225g49, a93e, 0cde, abbc, acadia17_473ss, ecaade2016_224t59, ecaade2015_206v45, a25f, ecaade2016_068w17, 1514, 47d1, sigradi2013_183s, d68f, 20b6, 2e73, 7ea4, acadia17_211o, a04d, acadia17_373k, 12b1, 06d1, 03eb, 81b1, 9dc3, 8e8d, c5ba, 4a23, 7df9, 7795, 6c76, 53d8, acadia17_52t, 81b5, 3bdd, b92c, 7671, d8e5, 238c, cfc7, b564, acadia17_598uu, 2f4c, ecaade2017_057j, d670, ecaade2016_134b38, acadia14_153as, 531a, ascaad2014_035n1, sigradi2016_602xx, e627, acadia14projects_43ag, eb08, 7b64, acadia14_125w, e9fb, b006, 3d9e, ecaade2016_191y50, sigradi2015_6.387u9, 271c, ecaade2017_122mm, d3ef, 6b9b, 9fe3, 0ab4, ijac201412205p4, 1e83, 9df3, 1dc8, aee9, ijac201614104w3, b5fb, 51db, ecaade2017_099c, acadia14projects_199ao, 53cc, c151, 4853, caadria2015_176l26, 810f, caadria2016_579i24, e119, ijac201513306f13, 39e1, bb3f, edde, cfaa, 15af, ade1, acadia14projects_81n, b091, 4609, a7b7, ecaade2015_136t26, 0a5b, ecaade2014_206l53, 7b60, sigradi2016_770n, ecaade2016_162f45, a699, ecaade2015_240t54, 1758, acadia14projects_661e, 6c66, af18, 0cfb, acadia14_389f, d757, fcf2, a56a, b78a, fdcb, 6f88, 91f8, ba93, 56e1, acadia14_479m, 9a4d, 20c1, 0484, c7d2, ijac201412201b1, 1741, c37c, d0e5, e766, 7f22, ecaade2017_049a, d106, 9487, 8a76, 757a, 0d14, ecaade2015_200g43, 97b7, 00b4, d3d6, b9fd, acadia14_365ar, 9003, 6927, 86e7, acadia14_565m, d9f6, 8b41, d204, 78df, 0ed9, d9bf, caadria2016_013p1, a17e, 4c4a, 0ef8, 68f4, 47b7, 5baf, caadria2015_030k4, ecaade2016_mrta66, fded, caadria2016_291f13, caadria2017_009n4, c36f, d708, bfcb, sigradi2015_6.387g9, 2573, d3a3, 3d0e, ebe5, e271, 84e9, acadia14_479u, f3ed, 9707, 6ba1, 2ffe, 29b3, c7b0, e480, c0d1, a5aa, sigradi2013_389j, a93c, sigradi2016_381o, ecaade2017_057aa, 017b, 6359, 1e09, 03e2, 039a, fb11, 6d20, acadia15_483y20, 3eaf, d290, ecaade2013r_003i3, ae46, dc3e, sigradi2014_186c6, ecaade2014_111n25, 01e8, 3f24, 5bbc, d8eb, ecaade2014_149m34, ecaade2017_108s, ddea, ecaade2014_010v1, bdd6, acadia16_88x6, ecaade2017_108y, ecaade2015_285e62, 2052, sigradi2015_6.387n9, ijac201715203g, 83a1, c760, acadia17_127ee, 1695, caadria2017_047c15, d5da, 84f3, ijac201614201l6, c1aa, d083, 4c64, 08b1, 583e, 8240, ascaad2016_038d15, ecaade2017_229ff, e595, 99f8, 6868, acadia17_274qq, 66b2, d710, e330, 611d, caadria2017_149k39, acadia14projects_473ar, sigradi2014_201h7, 75bb, d277, e536, 96ca, 5cc1, a7b5, 0937, 03cd, d652, bfe8, 98d0, 638a, dd53, a22b, 4fe3, 2fca, 4585, 0ccc, 20b7, ecaade2017_008j, aa94, bbdd, d9f2, ecaade2015_196f42, ab8b, 978d, sigradi2014_075e7, 9029, f37d, 3645, 4866, 8461, sigradi2014_041c3, 992a, 6505, sigradi2013_226r, 9c4e, 0f6a, ijac201614201g6, 9530, afd0, ascaad2014_012m6, 5c0e, 1659, b65c, b7e4, 85a6, a923, 55f1, 657a, a670, af73, f62e, ascaad2016_020u7, 842e, a19e, 41f1, d272, 206b, 4904, ecaade2016_163u45, b1b7, f14a, 56f1, ecaade2014_084n19, sigradi2015_10.177a20, 5434, e690, a5bc, caadria2017_009y4, 58cf, eac8, acadia14_627am, 959e, ecaade2015_21j3, ijac201412301x5, sigradi2016_592u, af1c, 1266, 7081, ce84, 09ac, ed3a, 8c2e, f398, 8d03, ijac201412204n2, ea85, d47c, 0be4, ecaade2017_133j, 5142, a252, 2e14, ecaade2013r_013a8, 0481, acadia14projects_655w, a5fd, b9f9, 84d3, acadia17_92n, 0e31, sigradi2013_421, caadria2015_043i5, 165b, ecaade2016_163j45, 9ca0, ecaade2015_178e38, ecaade2015_152u31, ba3f, dc7c, caadria2016_383n16, ecaade2017_079e, acadia17_562ee, c01f, 220a, 2b3a, 2fda, ecaade2015_195k41, 2463, ecaade2016_091i25, acadia15_161k6, acadia17_28u, ascaad2014_024s5, f2c5, 965e, 2753, 49c1, 3747, b08a, c9fe, af0a, ecaade2015_94c19, 0c66, 1fb5, 1549, 0dda, 5225, d678, cdaf, 0621, bad7, 4011, 428c, 7e89, fb67, 9f04, acadia17_600u, ab1f, 87e6, acadia17_511c, 24ba, 0685, cbd0, e572, ijac201614101k1, ee8b, d0ab, 98c6, b22f, 6caf, ed55, 0c4c, 9227, sigradi2013_342s, 0bb0, 9373, 1de3, 69d4, 7619, caadria2015_087s13, de08, 29ff, sigradi2016_534ss, 27cf, 44a5, 6afd, 3e35, 2267, e876, 4eb0, 3de4, 1638, ijac201715201r, ea2a, ecaade2016_095d26, d64f, 5f7e, 3175, sigradi2015_10.309z21, 528b, b2e8, f096, sigradi2016_602h, a80a, cf09, ecaade2016_182p49, sigradi2014_222k8, caadria2016_405h17, 4135, 5669, f564, 3143, acadia14projects_565ac, 150d, f03e, 6b78, d52b, efc0, 1957, 5a3f, 4b38, fa30, b553, sigradi2013_359m, ecaade2017_031vv, 2b55, 7174, 8947, f83a, 4c9e, 3537, 78be, 60e8, ecaade2014_019h5, ce13, 0f12, 8553, 52d1, 93a9, 7021, 3a06, 2b4d, 8a37, 888d, 848b, 2473, dc6c, acadia14projects_609ah, 2236, 9956, acadia15_185c7, 2557, cff3, sigradi2013_407g, 165f, 1b19, 1a8c, abd0, b9f4, sigradi2016_375i, d9a8, acadia14projects_661g, de27, f27e, ccf7, caadria2016_405s17, 4ba2, ijac201412403r5, e0f0, 776b, f94f, acadia17_338gg, bae9, 8e06, acadia14_479y, d51b, caadria2017_070k22, bb37, ijac201614403r2, 1b5c, 1c35, 97c4, 2970, bca3, acadia15_357v15, acadia14_145s, ijac201715101c, 61fa, fb68, 3eec, b453, 6ef2, 718b, b4c2, 3961, 016e, 7b2a, sigradi2013_208, 3c7c, d3db, bf88, 823f, e7a4, 23a6, 25c6, 0e21, 7152, 7e94, 7df4, aa57, cf99, ab19, 9d25, b06b, ac7d, 0166, ecaade2015_297b65, f622, caadria2016_539z22, 2f22, ade2, 35ab, 3e3e, 1364, afc6, fa2e, f2b5, a060, d35f, acadia14_63au, 5eb6, ecaade2014_088e21, ijac201614404w2, ijac201715106k, 5f31, e93f, c5f6, ecaade2016_048b14, 47c6, 499e, b775, b1d9, 1cb8, 42db, ebc8, 694b, 54cd, acadia17_273ee, acadia17_382vv, 5692, acadia17_230qq, caadria2015_023v3, 1c9f, acadia14projects_43am, acadia17_38vv, ecaade2015_101i20, b43f, 9336, 9c9f, 2c3a, ecaade2016_017l4, e3ed, ascaad2014_026c7, ecaade2017_254ss, 83c9, acadia17_60z, 7d20, e097, 1ae3, acadia14_375h, c59a, d463, 8a0e, sigradi2013_43t, 53e2, 1192, 25d1, ecaade2017_142yy, 112a, acadia17_402f, 8195, f4ba, 1728, 9176, 95ec, ecaade2014_038j9, sigradi2016_614y, c8aa, 7618, e97e, acadia14projects_291ax, 8bc8, 12df, e010, f244, acb3, 44b0, f17c, 9ad8, 1c64, 2ea9, 0de8, b328, 96e8, 9d32, 07d3, 783d, c839, acadia15_483z21, 3e4b, acadia16_244m15, 7f06, 6312, 70a0, 58be, 5fae, 76d6, 2d0b, 0f85, 9541, caadria2017_054g18, 1d86, ecaade2016_046c13, acadia14_671m, 7ef2, ecaade2015_11d1, 8a55, d1bc, 027e, sigradi2013_263n, 3707, e778, 6c11, ecaade2016_123b34, 1fd7, abe2, ecaade2016_163n45, 098b, f716, 7bee, 626c, 827b, 6f00, ecaade2014_035c9, f32a, 630d, 4ad7, 4206, 5595, acadia14_435aa, 69bf, 7fd9, acadia14projects_479i, 4778, 4735, 8137, 7e0b, 74e7, d816, 5f0d, 7905, 3e32, 39db, 33f4, d8b6, acadia14_555l, f60f, caadria2016_559x23, ecaade2017_037ee, caadria2016_281d12, ecaade2016_104t28, b135, 5b9e, 7202, 223f, e7b4, e776, e6c8, 1f56, ecaade2017_198l, acadia17_414ii, aa93, e29f, 4821, e962, 2172, acadia17_542vv, acadia14_671v, 82b2, caadria2017_104f28, 2bc4, 97ce, acadia16_460x26, e7bb, 51f1, b4b8, 256f, 92fe, be8e, fe16, sigradi2016_534kk, a730, ijac201412201j1, c122, 9ba3, 9b4a, 2051, 2746, f029, 2b8e, 1106, 15a9, c9b4, sigradi2016_654ww, ecaade2016_224s59, ecaade2016_097u26, 52d9, 9fbc, ead7, 70ce, ecaade2015_113t21, 7adc, 1d88, 50d4, c4ba, 517e, 3f59, ecaade2014_180n45, 0135, 3702, e466, f3e6, 3a24, cca2, 3290, e342, 07bb, 48e5, caadria2016_209x9, 4f8c, 0c37, ac91, ijac201614402v1, 054b, acadia14projects_317y, acadia16_234f15, ecaade2015_48k8, 18b8, 41bb, 71c4, 8fe4, 8717, sigradi2013_390t, 4660, acadia17_542ll, ijac201614105s4, acadia14_199ap, 8593, 4b85, ijac201412201p1, sigradi2013_167, 2626, ecaade2014_066v15, d30a, c23e, d12f, 69d1, acadia14projects_479m, fcf8, ecaade2017_079cc, 8890, ecaade2016_191e51, e7e3, f34e, c5f2, 9ed9, acadia17_178mm, acadia17_231aa, ecaade2017_215yy, d8ed, 7560, bf6a, acadia14_229l, e31a, 1115, bd6c, caadria2017_048i16, e4b2, 9c0f, ee58, f228, 71a5, 4235, c147, 9b1c, 8d6f, 6409, caadria2015_073m10, 9a12, 78b7, be2b, 84aa, acadia14_199ad, 51e4, 8d42, 8019, acadia16_432u25, ecaade2017_290xx, 95fe, 889b, ce26, f808, a213, ca9a, 1240, eda3, 69fc, 2b7d, 7aa6, c7d0, 35ce, sigradi2015_sp_8.326v30, 6c09, be56, 1a78, 0b33, f3c9, ecaade2015_77b15, c1ab, 16ce, 9c65, 6de2, a51c, 6c96, 5f1a, 1058, acadia17_669v, e563, edb2, 8918, 392c, f667, 140f, 013a, 5597, ecaade2015_173e37, 3ed7, ca02, 0a5a, 1134, b112, c81c, caadria2015_108s16, ascaad2016_039j15, b376, a989, ascaad2016_044t17, 94fa, 9d98, 5cce, 8e66, c278, caadria2017_029j10, e2ae, 913a, f0cf, sigradi2014_263d1, ecaade2014_218o55, 1d61, a256, 9e78, f462, acadia15_357n15, 1cc4, ecaade2015_144e31, ecaade2015_138j29, 7080, 2daf, sigradi2013_41v, 7735, c65f, 8221, ca15, 13c5, 4f62, 345a, 3cc8, ecaade2017_152uu, 9ce2, acadia16_440h26, sigradi2013_268, 4575, acadia14_619am, 63b5, 08ce, 3fb9, f64a, b592, cd4f, caadria2016_829b35, aee5, a943, ecaade2015_285h62, 248e, 51c4, acadia16_106y7, 678f, 7612, bc20, 08ac, acadia15_195b8, 3083, caadria2017_163f41, acadia17_502yy, acadia17_462ii, bc28, 5e3e, 597a, caadria2017_105h28, f251, 926a, 7524, 9810, 6637, 2332, 4cb9, ecaade2014_191v48, 6d13, 56c4, 5b11, ecaade2014_147w33, ecaade2016_ws-dleadp68, 9633, 0d0f, 7704, ecaade2014_204e53, 1578, 232b, e6fc, 45ab, fcc0, 4c44, ecaade2017_156w, ede9, a092, 3964, 8599, 5b1e, 2340, 56c3, fc6b, 777f, 23b9, 40a1, acadia14_671r, 6902, 49d9, 2c25, 3d83, acadia17_640ll, f04f, 60a7, 93a5, caadria2017_132i35, sigradi2013_366d, 2845, 079f, caadria2015_070a9, 4e60, 2b52, e587, sigradi2015_10.307g21, acadia14_43an, 12ef, 15ca, cc11, 650f, 89cd, c425, 148a, ec62, 0846, acadia14projects_375a, 144e, f9ab, fcb6, 71dd, dd73, ecbe, 95cd, 6a20, 123f, ijac201614201x6, sigradi2015_10.267r20, 2e5d, 3bca, sigradi2016_781a, 10a5, 6d91, 48bb, bd6e, 2874, 1759, 8736, ecaade2017_101cc, sigradi2014_185z5, 063c, 5e9f, caadria2015_122l19, ecaade2016_067h17, 6ab3, bc00, ecaade2017_198m, ecaade2016_132r37, ijac201715202j, 45af, 159b, sigradi2013_248b, 69c6, 6b00, a08c, e018, c0a2, e325, e88b, 0848, ijac201412403p5, c5ac, c563, 4b1a, ecaade2015_73f14, f381, a90e, sigradi2015_10.317p22, 4009, 8a01, a90a, caadria2017_079v23, c91a, 52b0, ecaade2015_169e35, ecaade2013r_004x3, caadria2015_185j27, ecaade2015_207f46, a297, 241a, 27f1, 60aa, ecaade2016_068l17, 886f, 3916, acadia14_189av, d6e7, 142a, c5b1, 0072, 247b, sigradi2015_11.165r25, 1530, 8f15, sigradi2013_101l, bd9c, acadia17_266cc, 79b2, c0e1, acadia14_291an, 55b4, sigradi2015_10.378a23, 8b04, 0fd2, 4f2d, 67a6, c95e, 6db6, c578, 8878, 409c, 3e95, 6ebe, 15f7, 16bd, ecaade2014_014y2, acadia17_138g, 3269, ffd3, ecaade2016_102v27, f546, 0598, caadria2015_208j31, 0c22, 1a83, ecaade2015_139b30, b168, cf7d, b30b, sigradi2016_590a, 84ea, a3ea, 918b, c39d, d346, 1c6b, 4d5a, sigradi2013_77i, 1dbc, b572, 3c12, sigradi2014_074k6, acadia17_292t, acadia17_322j, 3034, 1e0e, 24a0, a026, 2650, caadria2015_213i33, a6a3, sigradi2016_635i, 3e0b, ecaade2016_017o4, caadria2017_149i39, 75ae, ecaade2014_050e12, acadia15_47h1, sigradi2016_779tt, d0b0, 990b, 21f5, ab21, ecaade2016_119n32, 1598, ecaade2017_215i, acadia14projects_281v, caadria2017_037f12, acadia17_101t, c808, ijac201412203e2, ijac201715105v, 982c, 22d0, 4fee, 7d44, sigradi2015_2.213w1, 337b, 0ce9, sigradi2015_10.309e22, ecaade2014_138z30, ecaade2017_157dd, 5117, caadria2017_029s10, 88ec, fcf4, 2c50, d39b, ecaade2016_006n1, ed2a, e5b0, cc9d, 6ae2, 92dd, acadia15_469o20, sigradi2016_625gg, c2c2, 7d9b, sigradi2013_304d, ecaade2014_038w9, a06f, ijac201715203e, ascaad2014_013w6, sigradi2013_347u, 2937, 0fea, d253, 2dd1, 8751, ijac201513202k6, 658e, ecaade2017_305e, 7b0e, ijac201412402r4, a6ab, 0f20, acadia16_344x20, acadia14_497ac, acadia16_270w16, cd45, fa74, 0e9b, ecaade2014_060z14, d7e3, 37af, acadia17_52d, d452, acadia14_357ap, bf05, caadria2016_013g2, 4976, 6d57, feab, 4108, acadia17_230d, fb89, d6fc, ecaade2017_140ll, caadria2017_051y16, 7ccc, 8208, 1196, a410, 6f66, ecaade2017_138x, 74b7, 2f35, deb3, sigradi2015_9.347o17, ae70, acadia14_281v, ecaade2017_175i, 2d72, 196a, 678e, acadia17_221mm, e65f, 9c44, f403, 3780, bf8b, sigradi2015_10.307l21, acadia17_316rr, caadria2016_735m31, ab0d, ijac201614407k4, 8219, b389, 5ca4, c21e, 9c32, ae6b, 68dc, 5bd7, c60a, ebab, 1b3f, 0e9c, 4e32, cd00, ecaade2014_038r9, ascaad2014_032m9, 8aa9, ecaade2015_171f36, 7c72, sigradi2015_8.264m14, bffe, ecaade2017_213c, 3f41, ecaade2016_002b1, 51af, acadia17_100r, a622, acadia17_358cc, e6d0, ecaade2017_079w, c8f1, c59d, 5df5, 3194, cdc5, 59b5, 52a2, 6dc3, 7bb6, acadia17_669u, 562b, acadia17_169xx, f9af, ecaade2017_003g, f5c2, 4d42, d487, a761, 77d5, 391c, b8cc, 3c2d, 1850, af6f, ec52, acadia15_173r6, 7aa4, ecaade2015_233z52, 6db4, e789, ecaade2015_231s52, 71f1, 6984, 263f, a4dc, 1b04, acadia17_340qq, 32d0, e03b, 5abb, fc54, 878b, 76d0, acadia17_502tt, b23f, 861c, 3f81, dd5d, 9d1c, 3b3e, 766e, acadia14_101ab, ef4d, 702f, 7ecc, 9237, bb2d, e571, acadia17_512g, 0659, 4185, 9466, 3aff, 4fed, acadia14_125t, sigradi2016_595mm, 9ae3, 55fa, 0ccd, d131, 19d7, caadria2016_353y15, sigradi2015_3.209e4, 6f91, 85a7, acadia17_544f, 16f3, d73a, ecaade2016_163t45, ecaade2016_bkos65, 2d36, 0e09, ecaade2017_208p, 1481, 271d, 4f80, 4cdd, ecaade2014_057u14, f4bc, fc2d, ecaade2016_144l40, f4ea, c645, c3e9, 0b74, 339b, 4a9e, 576d, 7ca7, 6044, c2b5, caadria2016_291z12, caadria2016_425h18, ecaade2016_087o24, b583, 867f, 2bc1, sigradi2014_330k7, 5f71, b329, a7f2, 66b8, fe53, acadia17_189ll, sigradi2015_6.341w8, f2f0, acadia14_681ai, 951c, 0693, 9930, 755a, 69c2, ecaade2014_185r46, 5cda, 096e, 608c, 00df, d639, acadia16_270d17, 86b2, ecaade2017_072c, sigradi2014_314o6, f262, 77c8, 2b18, e763, ecaade2016_151c41, caadria2015_213o32, f832, 30e2, caadria2016_851w35, f86d, 6a1e, 6143, caadria2016_507o21, c884, 2b97, 06b9, de7d, cfea, ba87, 2110, 32cb, c33b, bdc1, facd, 775a, 3d6c, ecaade2014_138y30, 53bf, 86be, 1a69, 56f2, 7935, 76c6, 9999, d784, 41d1, 3ffe, 181b, 2cca, 0971, 4c5a, 018b, 3305, caadria2015_111f17, d01c, ecaade2015_148m31, 06b3, ecaade2014_096b23, 1a6c, ecaade2017_269nn, 8024, b5eb, e411, sigradi2015_3.268l5, 9b0a, 9104, sigradi2015_12.215u27, dd4d, b10f, 0c8f, ecaade2015_155g32, cac2, caadria2017_055p18, 8936, 1a50, bd6f, acadia14_125ae, ba99, c1e3, 75f3, 0ed2, 3505, sigradi2013_407b, cbbe, acadia15_47k1, 1293, d9df, ecaade2015_199e43, c549, c11a, bd1e, cf66, 9bc6, dbe1, 2d5a, 7dc7, 3590, ecaade2016_040m10, 168b, d48a, e7ae, ac73, 0f69, 76f1, ecaade2017_129ff, bfa4, 62c1, 227e, 127c, 7ed6, 5f53, ijac201614207m12, f2b0, b83c, 3c99, ecaade2016_068m18, dc2b, 82ba, c436, af3a, b4eb, af34, fccb, 9332, 7fac, ijac201412301y6, 25fd, 13a0, b7f3, 5dfc, d987, 6410, 95fb, ecaade2015_285c62, e53d, a5d4, e76e, d943, 692c, sigradi2016_383hh, acadia16_352a22, 91e7, 92b2, acadia15_431s18, ascaad2014_014n8, 588c, c130, acadia14_237ay, 004c, caadria2015_185l27, 34a5, 0640, f15b, effa, d27d, 14ed, 3223, 080b, 397f, ecaade2016_063k15, eb50, 02f4, 0063, 5d90, b502, 03ed, c340, 80f1, 7598, a69d, 0e24, 99ff, eeba, 1ce7, 4d99, a235, ecaade2015_180a39, 98cb, d6ff, sigradi2014_045a4, ecaade2015_170u35, 24f1, 2e3e, 0d8a, ecaade2015_35n6, dc99, ascaad2016_039u15, a7bf, caadria2017_123t32, 70f9, acadia14projects_565o, 6ff8, 1f36, sigradi2015_10.377x22, 791a, 206d, 7943, e39a, 1d03, d9cc, ijac201513201n5, d05d, 9d62, ecaade2017_059ww, 3df7, 320b, ff84, aa43, acadia14_357ar, de22, caadria2016_147i6, 82d4, 28a4, 6a5b, 99eb, a211, 9b45, ecaade2014_085h20, c551, 5fa9, 744b, 4bee, d80c, bd3e, acadia16_224e15, e0e9, 07d9, 9057, ecaade2016_045j12, acadia17_230e, dda3, ascaad2014_004k2, 48b9, 7df0, 976e, 9db4, acadia16_196a13, 7b78, 3f9a, f89a, 49e7, b70e, fef3, 9843, 55fd, e17e, 3142, c3d1, f6f9, d902, 420e, 3287, 1f18, 7285, 9e3e, c1bc, 2c0b, caadria2016_819n34, ab45, ecaade2014_130z28, f6f2, acadia17_670dd, 5377, 6e6f, 0d13, 2003, 40bd, acadia16_116x8, ea6f, eb87, ecaade2014_155v37, f73f, 6297, caadria2016_777w32, 567a, 75dc, c031, ecaade2016_bkoj65, acadia15_161e6, f2ba, 9172, c2df, f1b5, ecaade2017_006ff, 36b3, 97fd, a2ec, 8e43, 31eb, acadia14projects_103af, 4d9e, acadia15_497o22, 8f03, caadria2015_048t5, 4dbc, acadia14_655ab, d6f5, sigradi2014_109g9, 88ef, f220, 1a0e, f779, 0ae3, 42e1, ijac201614303i2, d532, 4143, eb25, 6096, a5b7, ecaade2015_241y54, 6016, b02f, 679c, 89fa, caadria2017_127j34, 5d4b, b83a, ecaade2015_278p60, a901, e818, 2887, 7b4d, 964f, ba8c, 3451, ecaade2014_233y59, ecaade2015_193f40, acadia17_390nn, acadia17_82oo, ecaade2016_096o26, 4863, 3415, 7bf0, cf4b, d67f, 2dc4, b8f4, ebc2, f3db, 3755, fc7f, ecaade2017_291r, d107, 1b78, d3a9, 7299, 698e, 4fcc, 62ca, 8e8f, ascaad2016_057m22, c671, 1151, acadia17_222qq, e9b9, 2a72, 7022, e1e6, ef4f, 3938, cef7, acadia14_153h, acadia15_95d3, b7c0, ecaade2017_213f, c20b, ef56, 32fc, acadia14projects_153as, ecaade2015_37e7, 8b25, a6c0, dcac, e372, d371, acadia17_392e, sigradi2016_450ss, ea3f, acadia16_244l15, 6f15, e328, e6e6, acadia15_343a15, acadia14projects_23aa, 2298, 7a9c, d6f0, 911c, bf57, 7e87, bb4b, 54d9, 602b, 1644, 0429, acadia14_435ak, caadria2015_164c25, 0cae, caadria2016_003e1, 715e, acadia14_117e, 63a3, acadia14projects_365aj, d02d, 7f36, 8711, 9cc9, b5f7, ijac201614309h6, 6053, 259c, 1ff7, ijac201513105c4, edb1, eb89, a6b3, sigradi2016_602k, cb33, f521, 738b, 41cf, db99, ecaade2014_239y61, 83cb, d1f7, ijac201614405u3, 8e5e, 2c7c, eceb, 16be, 5664, 4ea8, 1b61, ecaade2015_33w5, ecaade2017_203jj, ad9f, f491, acadia16_344k21, acadia14_709am, 3ca1, ecaade2017_089dd, d316, 8283, b6a1, ecaade2015_53c9, ecaade2016_238m63, e477, 5c67, e755, 04de, 58ce, 3f3c, 02c7, 3975, 2d41, ad5c, 8fa7, ecaade2015_309v67, 4d8c, caadria2015_114t18, ijac201513201l5, ecaade2014_072b18, ab4c, ecaade2017_271f, 9f8c, a66d, ecaade2015_317a69, e1aa, 580c, 9eb9, dd20, a519, sigradi2014_345u9, 1ef8, ascaad2016_040x15, c66c, 6a10, sigradi2014_015i1, db05, 590e, 7dd4, ecaade2016_071z18, acadia17_382rr, 7332, ascaad2016_032v12, ascaad2014_001h1, 0124, 455f, 019a, 99fd, 9b09, 6bfb, a8fa, f322, acadia15_343v14, 957c, fa61, 0453, 77e8, dbcd, ecaade2014_072o17, 744f, ecaade2013r_005o4, 9b24, 559c, 4174, 5eed, 71f8, 619e, 49bd, dc1a, acadia16_270y16, 49a7, 47a4, 4df3, ecaade2016_042p11, sigradi2015_8.41w10, 673c, ecaade2014_163h40, 9aa4, db10, f945, ecaade2013r_008s5, a450, 2a07, ecaade2015_206y45, 1c65, 40ec, 8f65, 4460, 931b, f24f, bddd, sigradi2015_9.347t17, 431b, 90bb, 43df, 5ee5, f9bf, b399, d1b6, acadia14projects_311v, ecaade2014_151y35, ijac201412204l3, ebd6, 921a, 620b, 5306, sigradi2015_12.259a28, 6446, 003e, 2ed9, 0d05, 6c5f, 6064, 1476, acadia17_178uu, e41d, acadia14projects_671y, b858, sigradi2014_345k8, e234, 2f37, 224c, ecaade2016_075c22, 76f0, sigradi2015_12.259w27, ecaade2017_203v, 10ba, 0538, 0cb8, 62d6, 913e, ecaade2016_118h32, a838, ecaade2015_61n12, 54ba, d701, 8844, 6c01, 209a, b7e7, 7857, d5c5, ascaad2014_014p7, 839f, 947b, 7247, c3c6, 3dcd, 07e5, sigradi2016_568mm, fe6e, 451d, 8815, 913c, 5d62, ecaade2016_098b27, adf5, 8e38, 6a2f, 2748, 22a5, f0a9, ecaade2014_014v2, ecaade2014_072s17, 8df1, ecaade2014_046m11, 95bb, 2820, 8285, ascaad2016_039m15, 95dd, ecaade2014_145d33, c53a, 2330, c476, 378e, 263e, 3d87, 96d3, ecaade2017_017t, acadia17_298ii, ijac201513201d5, 8046, caadria2016_611o26, 9afd, c0ee, ecaade2016_191h51, acadia17_71jj, 61ed, eeae, ecaade2017_048x, 17d9, 3232, 5c37, acadia17_590r, d8a7, fd27, c0cb, acadia14projects_291ao, be4d, 128b, ijac201513303b11, a0c6, c452, 113a, 6e83, ecaade2014_111b25, da0c, acadia14projects_219av, eeaf, 4e11, 884d, acadia17_511xx, f91e, ecaade2017_243gg, 40b2, b035, 7f67, beec, 24b8, 66e6, a412, 7daf, sigradi2016_490aa, 9c08, bf26, 1df5, 28a7, acadia14projects_63b, b847, 0548, acadia16_140z10, 26b2, ecaade2015_302m66, ce82, 9451, ecaade2014_086o20, 09b7, acadia17_512z, c81f, acadia14_311u, ccd3, df31, 43da, 28b9, 4214, f019, 28fe, d895, fcb5, ed38, b503, a914, caadria2015_010u1, 656b, 9da7, 3d3c, acadia14projects_463a, f88e, c0aa, 0a1a, ecaade2015_314i68, ecaade2014_138n30, 3e91, sigradi2015_9.152p16, 9593, sigradi2013_345m, abbe, ea8d, 0810, 1750, 46fd, 80ca, e7a3, c1a8, 73ea, a8f2, ascaad2016_007o3, sigradi2013_184a, f2fc, 4740, 5374, sigradi2014_141s2, ecaade2016_127f35, f9d6, 7fbe, d3ff, ecaade2014_030h8, 9473, ec9d, 902f, eb9d, acadia14projects_115ai, ecaade2015_194a41, d867, 8991, ascaad2016_009i4, ascaad2016_003e2, 8a68, f768, 4943, acadia14_627c, b52a, b194, acadia16_478t27, acadia16_308r18, 75e7, 1cec, de72, d6e8, d4ae, 27fd, acadia17_598tt, eca8, be6b, 04c1, 597f, d320, sigradi2015_3.65n2, ijac201614103g3, 754b, 7726, d664, ecaade2016_ws-intelligenty68, caadria2015_087o14, ecaade2017_277nn, caadria2015_072n9, c528, 2610, a5e4, 0730, d7a0, e436, ecaade2014_187g48, ascaad2014_017n1, a828, a0b8, ascaad2016_043l17, sigradi2016_654qq, ecaade2016_072f20, abae, 45d5, ecaade2014_237u60, acadia16_372l23, 9fad, 32a7, 8cb8, d110, 8a2a, caadria2016_333c15, caadria2015_073x9, 8e14, 1bf0, 2f80, ac15, 87c5, 1cad, d1fc, f4c7, caadria2017_055k18, ecaade2014_168u41, 831a, e60e, acadia14_81l, 88bd, 73bd, ecaade2017_157zz, acadia17_212ee, sigradi2014_074o6, 3117, 200e, 58f9, 66dc, sigradi2014_289i4, aa46, 1daf, acadia17_620vv, a74b, 1d5f, 7910, d440, 808a, 0614, b0cd, 0ec1, 84dd, f765, 07b3, f5a2, sigradi2015_3.43j2, ac29, sigradi2015_1.320i1, 288c, 2e04, 462b, caadria2015_126x20, c012, 3381, ijac201412405a9, ecaade2013r_015o8, 99e7, 39f8, ecaade2014_036h9, d077, 55b8, 619f, f40f, ecaade2014_206m53, 699d, 20f1, bb5a, 0f24, eeb4, ecaade2014_057p14, acadia17_154jj, f580, 34e7, caadria2016_601r25, acadia14_125aa, acadia16_130u9, sigradi2014_273r2, 51f0, caadria2017_001c1, ecaade2016_111p30, edab, dd02, 5c3a, 1c90, 5d6b, ecaade2014_162u39, 5be8, 4e46, c968, acadia17_257yy, 0599, ab80, 7129, faa2, ba24, 2ba9, d682, ecaade2015_296p64, f976, 1b3b, 4410, 9409, 7af9, 2002, 86bf, 8b03, 15b6, ecaade2015_55i10, 226d, 6648, ascaad2014_026t6, 78a0, 1a8f, dace, ascaad2016_056f22, caadria2015_073y9, ecaade2017_117u, cd61, 1d9f, 5607, caadria2015_066e8, 4760, 1499, 7179, 6dfd, b459, 126f, 12bf, 3557, ijac201513206v8, a55b, 947f, 5d30, ecaade2017_293tt, ecaade2017_213a, ascaad2016_001g1, aaae, 24ff, 7e73, caadria2017_125z33, 50c2, ecaade2016_193s51, d4fc, 2cb7, acadia17_520v, bc2d, 7c1c, sigradi2013_215c, c8c4, e203, dc5a, 4933, 0cfe, acadia16_488u28, sigradi2016_414hh, 8824, cd58, sigradi2015_10.140m19, ecaade2016_mrtd66, 75c2, ecaade2016_162c45, 77df, sigradi2015_11.142i25, 79a1, 776a, c84c, f364, 29b4, 55c3, 093f, 39f6, a0ac, 607b, bfbb, 0f03, e2c1, 5ce7, 59df, cffe, d363, 56a2, 14c4, c8f8, ecaade2015_53k9, 22f4, caadria2016_787i33, acadia15_407p17, sigradi2015_10.378f23, efc5, 46f1, sigradi2015_10.74n18, 8cde, d834, sigradi2013_194g, 4de2, 1eb8, 8ea0, 6992, e386, 8f12, 6b4a, ijac201513201o5, 87d3, acadia14_117a, ijac201614402z1, 3995, sigradi2013_429h, 049b, f797, a3e3, 63bf, b865, b458, 233f, ijac201412403t5, a947, ecaade2016_191d51, c40d, c545, 3d08, 60a3, ecaade2014_011j2, 0aa2, acadia15_223h9, ecaade2016_163i45, 0021, sigradi2014_266a2, ad50, sigradi2016_655g, 9934, 8c5b, caadria2016_539d23, acadia14projects_435ag, 9672, 551f, acadia16_34k3, acadia14projects_661f, 73e6, 1564, ab5f, ecaade2015_17n2, acadia15_203m8, ijac201715105zz, 1161, b606, ascaad2014_021w3, 7c47, 109a, ab7d, f077, 6706, 1e60, ecaade2014_225g58, 27ae, f85e, ecaade2014_100f23, 25da, 7f82, 4c82, 5a53, 2809, 27f5, 0d92, ijac201412303i8, 7ff1, de2c, ascaad2016_038v14, 0d81, 4ea5, 4498, 7dcc, c9d0, 27be, ijac201614104z3, caadria2017_189h45, 46f7, 347b, 9722, 6c0f, bb9f, ed33, ac74, 24cb, acadia17_534mm, 2d42, b01c, 1c9c, 7691, 95d8, ecaade2016_222a58, 4a49, db00, e3d8, d468, 80b5, sigradi2013_400r, c53c, fc0a, 5620, 1f41, 750b, df5b, a395, 39c9, ecaade2017_255d, sigradi2015_11.166y25, caadria2015_150e24, 8129, a9e8, ijac201715205g, be45, 14aa, ecaade2014_072t17, d641, ecaade2017_133e, 1471, 62ab, e613, f35c, 624b, 715d, 42b2, 7580, 2998, f997, 5410, ddfc, bb74, ba32, 6c12, e62d, ijac201513203p6, 8d25, 264f, acadia14_445am, ff6f, dcb0, 8fb4, ade6, 8a2c, c39c, f559, fc52, dde9, acadia17_660k, 249d, 9d5e, 0adc, 41eb, 3b9c, bf11, e73c, 7738, ecaade2015_158z33, 23a0, ecaade2016_028n8, f761, ca69, d3a8, 5f7a, 2b89, 8102, be67, 65e1, acadia17_221w, ecaade2017_264c, sigradi2016_625yy, 3e33, e73f, ecaade2013r_018x9, ijac201513303r11, 04ba, 2e19, 99b2, 180d, acadia17_36q, 2af3, 813a, 29da, 95d1, ecaade2014_031z8, caadria2017_079u23, ecaade2015_317x68, 2ea6, 1c77, c3d9, d3d8, d210, c2c6, 39b6, 436b, 6c5a, sigradi2013_295e, 89c4, 10db, c4e5, 20ce, 80f0, 405e, fe5e, ijac201614207h12, 453e, acadia16_342c20, bd93, 4cc0, 4877, ecaade2015_284h61, sigradi2015_11.142d25, edd5, baaf, acadia17_492ee, 5f12, acae, dc43, 8de9, acadia15_371e16, 5978, 58cc, 5a00, 5843, 6081, fd45, e0e7, acadia14projects_235r, 7596, ijac201715204cc, acadia15_407u17, acadia14projects_229i, 9d20, fdce, 46b4, a40a, 9f98, ascaad2014_005u2, 861d, sigradi2013_77j, caadria2015_130b22, 8413, ecaade2017_071nn, ecaade2016_011g3, e210, a0f3, acadia14_101aj, af9f, d616, e17f, 674f, 69f9, ijac201412401m3, ecaade2016_123a34, 478b, 320d, sigradi2013_303, 61c3, fd83, b578, cdf6, 86e9, 02ad, ecaade2014_084m19, 64a3, df3c, aa17, a1c3, ijac201513201w5, sigradi2014_103w8, 42af, 7e2d, 13e3, ascaad2014_005g3, 1913, 9a31, 5dc5, ecaade2015_217o48, ascaad2014_022r4, 3dfa, 8158, 83d2, 9275, b267, ecaade2016_190p50, 0c70, c062, ecaade2017_057ee, 2ae2, 5943, ce76, 4c22, 3bb8, 4fd4, dff8, 7976, ff62, f04a, bc89, 4e24, ecaade2013r_012r7, 9b0d, acadia15_333r13, 95f7, 467c, 433d, ecaade2017_203s, acadia14_579j, caadria2016_363c16, 1bd4, 5564, 9708, 672a, ascaad2016_042y16, ecaade2016_127a35, 3d37, fbf0, bc83, acadia14_145ae, 20e6, caadria2017_001d1, e1b9, 221e, 687c, 96ed, 7ccb, b5cc, 709b, bbc8, 9e3b, e3f2, 3deb, ae28, a421, 521a, acadia17_560j, 89d5, 1801, 5a90, a63c, b3d4, ebde, 4a7e, ecaade2016_230i62, 13f0, 80d1, cb4d, caef, 56bc, adb2, 68f6, d6ea, ecaade2016_182n49, f7a0, 8f44, c02b, c0f4, sigradi2016_595hh, aa0c, 5932, bf60, acadia17_491x, 2d8e, 12f6, 8839, 2158, caadria2015_030e4, sigradi2013_429i, 6404, 796c, caadria2015_246d36, d592, 7971, ijac201614202b8, ecaade2016_048z13, 55c2, 863e, ea60, 66ff, 4cfa, 75d6, d055, 1563, 7032, 887c, b3cf, ijac201513104s3, a6f1, 0a7a, sigradi2016_507rr, af96, ecaade2014_084a20, 3e66, be2d, ec95, b89b, bbae, acadia17_154t, d198, acadia17_266gg, ijac201412301n5, ecaade2014_070k16, 9b94, caadria2015_004r1, 5415, 5f09, 4b25, 1662, 0388, 9f0b, a3f9, 00c3, 534a, ecaade2014_133v29, 46cd, 14a1, 4e59, db30, ascaad2016_039t15, ecaade2014_153d37, 2f4d, 267f, a71f, a820, f2d0, d7fc, 69b5, a3c5, 27d8, 7ae4, cc8f, 1607, acadia14_267o, b3b1, 4b41, 1d87, e322, 9e16, d57e, 6639, caadria2016_787g33, acadia16_224v14, ijac201412303p8, d9bc, 3480, ijac201614105p5, 0322, 49a1, caadria2017_051x16, caadria2016_125u5, acadia14projects_237az, sigradi2014_263v9, 791f, d704, 73da, caadria2017_046u14, 1811, d4a6, caadria2017_016w6, ecaade2014_226v58, d326, e511, cf9b, 37fb, c535, 106d, 9f2d, ef80, acadia17_542nn, c9dd, 5df3, ecaade2017_112yy, f44e, 6719, 3dcb, f714, df7d, 66b1, acadia16_352y21, 7a4d, 35ee, 655c, a353, acadia14projects_63ah, ba1c, fe0c, 9134, a161, 0518, 629f, 408f, ecaade2013r_001a1, 40b0, 9f9f, acadia17_59n, de98, 2ff4, 6b32, ec84, ccd6, 0bbc, ijac201513206t9, c3ce, f63f, 66fc, ecaade2014_038o9, 03aa, c4e0, 3650, 3e52, 7641, ecaade2016_099g27, ab46, acadia17_473uu, 7521, a405, 4efa, 8972, 0aa0, 2263, eafa, 16ea, c9d3, 6897, a8af, fff9, acadia14_619ah, 90eb, 879b, caadria2015_142n23, 812b, caadria2016_187o8, 2197, 5445, 77b0, e51e, 7c8d, abfa, 7ddd, 35f1, ijac201513206h9, ecaade2015_53n8, 5026, 0f01, ecaade2017_057p, 1a07, acadia15_323t12, sigradi2013_271n, b314, 6db1, ce9a, 8406, b0fa, b02e, 4439, ecaade2016_208m53, ascaad2014_019a3, 4a58, f02e, ijac201513303v11, 2115, 5722, 91d5, e1d1, f264, sigradi2014_330m7, 6d5f, acadia14_63az, ecaade2017_169tt, 7f76, 7165, a7bd, 10ef, 40ca, cad0, e0c7, ecaade2016_077z22, 84e4, d12c, 11f9, b43b, b102, a14a, 710b, e340, 5ee9, cf3c, ecaade2016_223c59, 9c47, 9a83, 9001, b867, 46d8, 2863, ecaade2017_199pp, bb15, acadia17_435d, ac7c, ecaade2016_113v30, bd4e, sigradi2016_816ww, 242e, 356d, d481, sigradi2014_079i7, e38a, 592e, 719b, eeac, 56fc, ecaade2016_136r38, 1bf3, 80ad, ascaad2016_038o14, 606e, 2f03, 90be, 23e8, 4937, 0f3a, ecaade2015_285v62, 3921, c346, sigradi2014_271n2, acadia17_316oo, ecaade2017_198ww, bb20, 72ed, 3d8a, 1a09, sigradi2015_9.347k17, 5567, ecaade2017_044ss, caadria2015_111m17, 419a, 3c5e, 062a, ecaade2014_105a24, 53be, 1b33, sigradi2013_200c, 9989, ijac201614403h2, d469, f2f3, 1f0c, 6141, 4388, ca88, cafb, sigradi2014_097l8, 00af, sigradi2016_764k, 82eb, 9e19, b7cf, cc2c,