CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

c909, ijac201412401u3, ecaade2015_118x23, acadia17_37gg, 8eeb, bef9, df7c, 0b2d, ca86, 1c69, 37d0, acadia14projects_619aj, 326b, 404b, 251f, 0852, bf9d, fd9b, acadia17_62hh, acadia17_348e, 1cd7, ac3d, caadria2017_105h28, 7e0f, 4bbb, acadia17_648ee, acadia14projects_339at, eda2, b07a, 02b6, 0569, ca0e, b8a1, ijac201614303g2, 8b23, 7adc, d27b, acadia14_135n, e2f7, 861c, 0cb3, ijac201412408z1, a025, 259e, ddb4, 6714, 0f3e, 5399, ecaade2017_234n, f960, 1746, ijac201614305m3, 2577, ecaade2016_193u51, 8d04, c3b9, acadia14projects_63ay, 9030, ecaade2014_224s57, db11, 16e4, 6e9a, 416a, 0155, 66da, dd5f, 3c7e, c149, acadia14projects_281y, 4053, 7fef, 5b97, e35a, 1390, 93c7, ecaade2017_208b, 6a04, 8c3d, acadia15_57f2, 6266, dcd8, c174, ascaad2016_008d4, dee0, a869, 9940, 99ca, 919a, 7f83, bdd4, eafd, 2b8b, b20f, d524, acadia17_404ee, ecaade2015_13m1, acadia15_357z15, 09d8, fc35, 8577, ecaade2016_183s49, acadia14_601ag, 01f3, a242, bdb9, fa1d, ecaade2014_057e14, 3490, sigradi2013_217, b724, cbb9, e101, sigradi2014_036t2, 0907, 8dc6, c000, ecaade2017_051bb, ecaade2014_050d12, 44cc, c08d, 7532, 5ba4, ebcf, 3648, 776c, sigradi2016_655i, 3d9d, 9814, 413a, 3ce7, sigradi2013_327r, 7223, 24d8, ecaade2016_197b52, 1f86, ecaade2016_071l19, 3445, b5e3, 6843, ijac201715105nn, 1ea5, ecaade2014_194m49, 860a, 5fc6, 1573, fcee, 15aa, 727c, a207, 73ce, 5b37, c01b, e2a6, bc0d, 3c50, 0165, sigradi2015_13.316u28, 905c, c151, 13e8, ee68, 6ca6, 582a, c39e, acadia17_82h, 9cb1, acadia17_358pp, a298, 3848, acadia17_52p, 455b, ecaade2014_137b30, 0fce, 8bc8, d318, 2485, fa89, 1649, 6eef, 8187, ddbb, f6c1, 19f9, d7f6, 8fda, sigradi2013_62, 5c45, d21e, c87b, dc49, 5a0e, 6165, ecaade2013r_006x4, e83c, 80e7, 4c85, ecaade2017_109oo, efbc, 053c, 9bda, fe71, ecaade2017_149j, ecaade2015_206p45, sigradi2015_11.136s24, 9969, acadia14_339ap, 8842, caadria2017_183f44, ecaade2016_136r38, 103d, ee43, 7ede, acadia14_199ag, 7d35, d951, e889, 3444, fda4, 7483, 85c2, acadia14projects_199af, e191, ecaade2014_214l54, dfdc, 589c, 8a3e, f0d5, f09a, b3c6, 44a0, caadria2017_132m35, 8c54, ijac201715203zz, 11d1, acadia17_212x, d479, 5c99, f7e9, acadia14_555k, 8810, 5d3f, 6974, ecaade2014_052e13, 5957, acadia17_404x, 300b, df9e, acadia14_125af, 8fbf, ijac201614207e11, 6453, f273, acadia16_196h13, 38b2, acadia15_185j7, 64e5, 4e79, e7ad, f36d, 5341, face, ecaade2017_039c, 7017, sigradi2016_364oo, ascaad2014_017z9, e8e3, 1099, cb77, sigradi2014_197c7, acadia15_263t10, 240a, bdef, ecaade2014_218z55, f360, 4d73, 26a1, 2205, cc8b, 1fa8, a441, ijac201614302u1, cf7a, 3bc3, 1e17, 0679, acadia15_483d21, 4e28, caadria2015_168k25, 91eb, 51ae, ef7c, ecaade2015_53g9, b022, 0999, 0d7d, ecaade2017_066j, 898e, ecaade2014_186v47, 6136, 0ecb, sigradi2014_178l5, e554, afc2, 3b63, 7ea2, 93e1, sigradi2016_510ww, 3064, 8f35, 9178, 95db, fcbc, 0dd9, 0fe5, 0cf3, acadia14projects_681ap, 860c, sigradi2013_401i, ecaade2016_026t7, 668e, 9290, 7459, fd1b, 9b90, fe6c, ecaade2016_ws-dheritager67, sigradi2015_sp_8.326v30, 1c71, 328c, 8a37, 3ce5, d305, c39a, ecaade2014_094p22, 11a6, 689b, 9aea, 80a0, acadia17_670dd, c15e, 03c8, ijac201513305j12, db0e, 51fa, sigradi2015_11.196g26, 687a, 6964, 8094, c1ef, 1a3e, cbb8, sigradi2013_275d, caadria2016_651e28, 02c1, acadia16_260g16, 1d1e, e216, ecaade2016_191g51, 87c2, ecaade2015_91f18, 980a, caadria2017_023w8, 8e3d, ecaade2015_269s59, ace6, 1a5a, abf9, sigradi2014_095j8, ecaade2015_271b60, ecaade2013r_009f6, 5d68, 6bdd, 6d3a, ijac201614309c6, c8d6, ee5e, 8d5f, 3b72, 8613, 1c83, a941, 2cc1, c167, 2c0c, ecaade2014_052n12, f729, acadia16_24z2, e34f, ascaad2014_005t2, 854d, 26a2, a2ce, a8e4, fb1e, aae8, be68, b28e, 443a, ecaade2014_024s7, bcad, 87ae, a5e6, acadia16_214h14, 14b2, 36d9, acadia17_89x, ffe5, 6bdf, 919b, acadia14projects_267g, ca43, b809, 2377, 3bc6, 43d0, 9faf, 0c2d, acadia14_579m, a57c, 6c94, 06aa, f7cc, dc08, c569, db0c, sigradi2014_339b8, c78e, sigradi2015_11.136u24, acadia16_88f6, 27f3, ijac201513201n5, ecaade2015_301z65, acadia14projects_199ac, 8515, 2043, c943, b73d, 22a0, b3c8, 9c05, a821, 4d75, 33fc, 5e5b, da98, bf45, c37c, ecaade2017_073o, 8421, dd19, 45fa, dfab, sigradi2015_3.268h5, 3714, 8d3f, 5a7d, 6be8, ecaade2017_099tt, 1061, 6441, f488, acadia17_620zz, bf3e, bc12, 0b34, 0374, 2156, 05cf, acadia17_230a, fd5a, acadia14_549z, 8061, ecaade2016_070p18, 8ec4, 71d5, 818c, 0eea, fd47, f655, f02f, 7c97, 0125, ecaade2015_138f27, ecaade2014_089m21, 0f51, 8fbd, 2ec4, 9883, ijac201614207r11, 95c5, eb41, e277, ecaade2017_094n, 9cd9, 1768, acadia17_560p, ff5c, 3bd7, 6491, caadria2017_002h1, b7fe, ec86, acadia16_414w24, f227, 83f1, ecaade2015_161l34, 2c3d, ecaade2015_55r10, ecaade2016_164s46, e337, aa10, 511d, 372c, 4a21, 1b91, bef1, 7469, ecaade2017_143j, d149, sigradi2016_792n, 28a2, caadria2016_291s12, 9656, d081, 18ec, 85f4, 1936, c08f, 43bd, ijac201715105u, 72b4, 208c, sigradi2013_405, ecaade2017_133i, 704d, 418d, 8289, 8693, b490, 0dfb, 6abe, 3cfa, 057d, de0d, 08c2, 267e, dd39, acadia17_650xx, ecaade2015_17j2, sigradi2016_426h, 02c5, 35ee, d430, fd00, 9b98, 9323, 996a, c261, acadia15_57z1, ecaade2017_308ee, ecaade2016_157w42, 4684, 253f, 8f1f, 39c1, ecaade2016_223p58, ac1b, 1fd8, 1868, 1288, 96c1, ecaade2015_143g30, 862e, 83d3, afc9, acadia14_375k, b404, acadia17_230zz, 7808, caadria2017_004s2, 2ea0, d79f, 9d26, acadia17_82y, 1124, 8fa4, adb6, 7963, b525, 58b2, 7b3c, 2b54, 0b3f, 572c, aa75, d033, ecaade2014_114e27, ascaad2014_015w8, 285c, a21f, c5b2, bbf9, caadria2015_156g24, 58ad, fc36, 09c4, bfed, c3a3, ascaad2014_007e4, b403, 55b8, e84e, 4db1, 10e6, f502, 33ba, d63c, 9a68, 4cdb, 2088, 7485, 63ab, caadria2016_507j21, a0a2, ee05, 4775, 3a2e, 5be4, ecaade2016_170t48, caadria2017_129l34, acadia15_407v17, acadia17_90vv, bac0, 6fc6, ecaade2015_130l26, 74cf, 49d8, cda6, 7b87, acadia17_339oo, 6438, 017c, 9efd, b8e2, ecaade2014_215b55, sigradi2016_517o, 3a89, d1a3, f5ed, 4b39, 7c20, sigradi2016_732u, 4429, c6ac, f0bf, 26d2, ecaade2015_279y60, acadia17_640m, bf05, sigradi2015_11.166b26, 2e5c, ecaade2015_64n13, 27f1, 85cb, 4c66, 8704, 5df8, d6b5, 8fa0, 2008, 96e4, 0289, f66c, 0140, c2f3, ca4e, 74ad, sigradi2014_263a1, 3fda, 3af6, caadria2016_839p35, 7377, acadia14projects_267j, acadia16_164r11, acadia16_470o27, sigradi2013_100h, 9eb6, e30c, ecaade2015_227y49, 32ca, 114d, sigradi2016_779tt, ec80, ecaade2014_157e39, b1da, caadria2015_081p12, ecaade2014_180d45, 2df2, sigradi2013_401s, ed26, ecaade2017_052pp, 4b01, dce7, caadria2016_549k23, 283a, 6650, a56d, f9aa, f26c, 908e, 42d3, ed7f, 1912, sigradi2016_550n, 8664, caadria2017_096s26, 3061, 9f72, 8977, fe0b, 216e, 0ec5, b4ce, 5f42, 346d, d255, acadia17_446ee, 844b, caadria2015_139w22, acadia17_392k, ecaade2015_217e48, acadia15_323t12, 5226, 58cd, 2ca7, sigradi2013_28k, c74a, 1ce7, a22b, a388, 597b, baae, 19f5, caadria2017_051z16, acadia14projects_199ao, b69f, ecaade2015_48j8, 9269, 4528, cb57, 127c, a51e, 3317, ecaade2016_055e14, b4f2, dc21, ba03, 18cd, sigradi2015_9.152c17, e919, 23d4, e8a6, ecaade2017_056e, e75c, sigradi2015_10.138w18, ecaade2014_092c22, 18d5, c6db, a51d, 13a9, acadia15_69p2, 6707, 0d89, ecaade2016_042r11, caadria2015_124i20, 002f, 439e, 891b, 6365, ecaade2016_234a63, 8ba4, abc3, 36aa, 36a4, ecaade2017_094e, eb5c, acadia16_34i3, e427, ab77, sigradi2016_685nn, df3e, aa37, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, f190, ascaad2014_011v5, acadia14_347ah, sigradi2014_155w3, 6f21, 3150, 7d1d, ecaade2014_011h2, ijac201412408n2, 52f4, ecaade2016_071r19, ijac201412204m3, 612f, acadia16_88x6, 8c55, 76aa, f3de, 875f, ijac201715104o, 20c4, 3ca6, ec70, f64f, d4cc, 24d4, 1f2d, eb73, ecaade2017_122uu, 23b3, 52e8, 9e25, 8406, caadria2016_871m37, 61ca, 26f0, 6f50, d90f, 0d72, 3a44, ecaade2015_207t46, 3d7e, ecaade2015_158d33, c712, acadia17_38ss, d659, ecaade2017_057l, e18f, aeac, 419c, 9c42, ijac201614205i10, 17b7, bbdc, dda4, sigradi2014_151h3, 1ec3, 9102, d0ee, 9ccc, caadria2017_047i15, 1000, sigradi2015_3.221t4, sigradi2013_194, c0ff, ecaade2016_126t34, 6374, ecaade2017_057ff, ecaade2015_27s5, a97f, 20ca, 32c8, 974b, 24de, d72d, 4372, f68f, 1180, 8792, ascaad2014_033y9, 37dc, 0d74, acb9, ijac201715106ww, 5559, ijac201412203j2, a97e, sigradi2015_3.65x2, 2774, ascaad2014_012r6, 178c, ecaade2016_042p11, d61a, 0a3f, b2e6, 3a37, 680e, acadia14_101at, caadria2017_023y8, 5d17, 1351, 008d, ebfd, 7439, f474, ecfb, sigradi2016_484uu, 7e8a, 8da6, 2d66, b30a, caadria2017_067t21, caadria2016_023o2, ijac201614201f6, ecaade2014_044h11, bd49, a017, f9cd, caadria2016_819n34, sigradi2015_10.309u21, acadia14projects_357av, fbcb, ecaade2017_212tt, 5176, acadia14_291h, 49a3, 954f, 6d8d, 7778, acadia14projects_681an, acadia17_237cc, 1aac, 7523, d11b, b231, 13b2, 9fec, sigradi2015_sp_8.284n30, acadia14_531n, acadia16_244l15, acadia15_469r20, d63d, c00d, 189e, 1f5e, sigradi2015_3.65v2, acadia14_101am, 5008, f4aa, ecaade2016_222r57, sigradi2016_807mm, 0d47, df65, ab43, 3e82, f5d8, fc3a, 5496, sigradi2016_625d, c48c, d9aa, 95a6, b925, b4b5, f93d, 57c9, b576, 0c62, 63e5, 35a3, 027f, 3d6c, 6f67, 4697, 77f1, sigradi2016_710ee, 5669, 8ebd, 7f45, 81ba, ijac201715106ee, sigradi2014_132n1, 1271, 7fab, caadria2015_220g34, acadia17_360a, d41e, 5c6a, 1752, 3637, sigradi2016_550m, 484a, 02f4, 6ad8, ba15, fcc2, f2e7, 5164, 371e, acadia17_482q, 1ce6, ecaade2015_196x41, cf57, b43e, f151, 512a, 98d1, e940, a711, ijac201614305g3, 6e65, caadria2015_188y27, f0f3, 3c3a, 3c58, 4f59, 9694, caadria2016_819p34, ccf0, ecaade2015_319c70, d629, 2091, 1119, caadria2017_131g35, a877, c287, 31ea, sigradi2016_625yy, 2d1b, 974e, sigradi2015_10.309x21, 2706, b174, e261, 8772, 473d, 720a, e4aa, 5f1a, d6b8, d5da, ecaade2015_237o54, acadia15_137g5, ecaade2017_257nn, 5dd0, cb8c, bdb4, 5041, a9ee, 794f, 99c5, 4b00, fd49, b8c6, caadria2016_559y23, 78ae, 77f0, ecaade2017_213j, 7f00, ecaade2015_273e60, eba6, 56ea, 081b, cd85, 7861, 8f6b, 55d4, sigradi2016_364mm, 7e66, b98c, 5c22, a311, 3f87, b136, a555, ecaade2015_21y3, 9190, b789, 336f, ecaade2016_021x5, ecaade2017_302dd, 9ab3, 6934, ecaade2014_157y38, 0a66, 9e10, ff73, 321c, 138a, e0b6, bb6d, ecaade2016_162x44, 94c7, 432e, acadia17_60p, 7b5d, ecaade2014_012t2, acadia14projects_435c, b194, 89d1, 1b4c, 1c6d, c06f, b261, 0a5e, e952, 6fd5, dad3, ca8e, ijac201412301y5, ecaade2017_308x, a4e3, ecaade2014_112e26, 4d32, fd01, f5c1, fbed, f625, 73fa, a5fb, 6367, sigradi2014_103a9, 9b0f, 1dec, ae54, 3bad, ecaade2017_248vv, 0c87, 551d, 2f71, 266b, ecaade2015_127w24, c608, c571, efcb, 8e89, 51de, acadia14projects_589g, f615, f830, 386c, 712d, 7111, e1f1, 930c, acadia17_220t, sigradi2013_343f, 32c4, ecaade2017_149l, f2ae, 420a, 485d, ac78, 09ab, 825a, b168, 325d, 71fb, 8cc1, 8f9b, 2fa3, acadia17_284n, dd98, 8528, acadia14projects_565l, ecaade2017_108m, caadria2015_070u8, 5fd8, 345c, a7cf, 52eb, ee48, f1bc, e44e, 6b9f, 9f20, f58d, adca, 8430, acadia16_470c27, eb4c, 75df, 97d0, 8f0c, ijac201614207m11, ebfe, 0696, c74d, ce48, e945, 049d, caadria2017_080h24, ecaade2014_011d2, ascaad2014_033g1, 85c9, 72d7, cf9a, 22fc, ac30, 7754, 7b4a, 8698, 9589, 7bc3, sigradi2014_068y5, 415f, b06b, f4d2, bea7, bb40, 08fa, cf0c, 7b13, 6221, 7d5b, 9127, 8cd8, 89c1, a920, 2676, ijac201412201f1, ijac201614308y4, 6f17, ecaade2016_213m54, sigradi2014_232z8, 4fbc, sigradi2015_11.34w23, cfe4, 61c3, 016b, 0bab, acadia15_469s20, 51a4, fe7c, de05, f60a, 345d, 6e7a, ecaade2014_012r2, ijac201614208a13, 7b26, 1bae, 6fbf, 5e0d, 68c0, 55ef, ecaade2017_057p, ecaade2014_214v54, 3469, 6d03, 10c5, sigradi2015_9.347l17, c553, bf20, ecaade2015_334o72, bcc5, d1e2, aadc, ascaad2014_037j2, 8d9b, 1d2f, 3929, ac7e, 762d, 7291, 4631, 6ee2, sigradi2013_222j, 87ff, caadria2016_683r29, 9946, sigradi2014_281i3, aabd, acadia17_212u, 2b26, 92de, 8d46, 3bac, acadia14projects_347ag, 92b9, 5400, 83e2, d93e, 2f15, ce82, c055, ecaade2015_73d14, 2799, ecaade2015_139u29, sigradi2016_522v, 5fdc, ijac201412201h1, fb34, ascaad2016_045f19, 92b6, caadria2015_111m17, ascaad2016_039n15, 442e, caadria2015_004h1, 73d8, ad77, 00ff, caadria2016_851h36, caadria2016_239d11, 11f2, 640c, caadria2015_185i27, 8a66, 2a0e, c031, ijac201614308t5, 0fe9, ecaade2015_227x49, ijac201412204k3, a172, c664, ascaad2016_053l21, caadria2017_047h15, 23d7, e8f5, f8c8, e5fe, e20f, f41c, 01d5, 2433, caadria2017_041z12, ecaade2016_067b17, 5f5d, ecaade2017_129gg, caadria2017_016a7, 1451, f5a8, ijac201614407l4, 36b2, df8f, 05ef, 69ce, 760d, 291e, 45e7, ae13, 1e8a, ecaade2016_144d40, 4a00, d985, c899, 9af2, fb29, 2cb6, acadia14projects_281v, caadria2017_062y20, 1fd5, ecaade2017_198e, b0b5, e559, 6907, 87e9, ecaade2014_201g52, ecaade2014_104t23, ecaade2015_100m19, 5d59, b6be, 5892, 8d37, sigradi2016_568nn, ecaade2017_050c, 07e3, 1d5b, 1479, c5df, bd09, 3e58, cbe4, 0bf8, acadia14projects_699p, ecaade2017_208h, caadria2015_054k6, d9a5, b42a, 07d3, d029, sigradi2013_77i, 0db0, 6818, f216, 4682, fba1, 25cc, acadia15_251n10, ascaad2016_054x21, 426f, 3f1c, 93e3, acadia14projects_671o, 4b12, sigradi2016_732f, 30c2, ed42, f8bf, 5fc5, 1a34, fd85, e0bf, 30e1, fdd2, acadia17_222y, sigradi2016_729xx, sigradi2016_654ww, ijac201715103pp, 2147, ecaade2016_055j14, e479, 5397, 09c7, ecaade2017_293zz, ecaade2016_188k50, 4c4d, 55a7, 3dc5, 0522, 2302, f37c, 66fd, 4d1a, 89d6, acadia17_117q, 1cd3, ecaade2014_029w7, bfbf, 2ab7, dd07, da08, 08cd, 0480, e055, 109d, b180, ecaade2014_206p53, sigradi2014_213n7, df23, 7928, d378, ecaade2016_065a16, b5c2, 6e49, 1749, 2bdc, 68c4, sigradi2014_036p2, dd7f, e40b, c70d, 5385, ecaade2016_025c7, 4388, 8feb, acadia14projects_671s, aac4, ecaade2017_028j, ee73, 93c2, 5c2c, f6df, 1832, 17dc, ebc0, 9b36, 23da, 6001, 2685, caadria2015_188w27, acadia17_562gg, ecaade2015_138e28, ijac201412304i1, 6830, 8368, ce42, 8e99, b295, 5c76, sigradi2015_12.107i27, 48d8, bc5c, ecaade2016_094r25, a31c, 8a9f, 2444, fb35, 7a01, 1b67, 47a3, 129c, ecaade2017_057r, f964, b058, bace, caadria2016_435i18, 3a6c, acadia17_338ii, 9368, ijac201412203y1, 9ff3, sigradi2014_178j5, sigradi2013_326i, 2f4a, 5b0f, 677e, d44a, 6e73, a2ed, 1076, 6e13, acadia17_91i, 8317, 5516, 38b8, a318, d8ac, 3b68, ecaade2017_057n, ecaade2015_201w43, fb21, caadria2016_611o26, caadria2017_123j32, fade, 731e, d9ce, 0e23, ecaade2017_170g, 5983, c2fc, 5b8c, 526a, 5b1e, 32d3, 5926, a28a, 304d, sigradi2014_263j1, 00c9, e7dd, ecaade2015_15x1, 672d, 06ab, 0fbe, 55fa, defc, a3e4, 1efd, d74f, 10e9, 55fe, b82d, f54f, caadria2015_016r3, c625, 6759, c280, e0f4, 1508, ascaad2016_038h14, 7580, 9e5b, efde, 5f4a, 0ef5, ce43, a5d5, e45a, a26e, 8397, e39d, e4e2, 514b, 6068, ed5e, 32e1, 3387, 6a9a, 0c90, 598e, b614, cfcb, 0b43, 69bd, ecaade2015_33g6, 83b0, caadria2017_063a21, e0fb, 043b, 9331, 8595, 10a5, c944, sigradi2015_3.268n5, 241a, ijac201412302e7, baf6, acadia16_54x3, b03b, 6531, 9bf6, 482c, a794, sigradi2013_347s, sigradi2014_082t7, sigradi2016_732d, caadria2015_139x22, 8264, 9e70, ae47, e6e6, ecaade2017_308jj, sigradi2016_446g, ecaade2014_239l61, 4048, ecaade2014_024i7, 259c, e4fc, 0c6d, 1510, 15b1, abc8, acadia14projects_375ax, 48a7, caadria2017_086m25, 1200, aec2, 7d25, df35, 627b, b69d, sigradi2015_10.309f22, acadia14_531w, 8ea5, caadria2017_046o14, 04bd, ecaade2017_ws-archieduaa, f009, 6c3a, 532f, sigradi2013_391i, e72b, ecaade2017_189ss, 7095, ijac201614308x5, f492, 091d, e925, bfbd, 5a2e, a5be, bded, ijac201412205z3, caadria2017_124i33, 469e, ecaade2016_074k21, sigradi2016_446b, ecaade2015_17o2, acadia14projects_671l, 3f06, d1ae, ecaade2017_240w, 6b44, ecaade2015_247g56, 7315, ecaade2015_248u56, fe29, caadria2016_735n31, 3add, cf3e, sigradi2013_222, ab7e, ecaade2016_165z46, acadia17_237ii, ece2, e57f, b2bf, 8283, eb2d, b0c3, caadria2017_003r1, ecaade2017_054ii, 17ec, ecaade2016_071k19, ascaad2016_011m5, 814c, 72d8, ecaade2014_104m23, ecaade2016_105b29, 5b34, a7c6, ecaade2016_023s6, caadria2017_123f32, cb52, bd36, c0e9, e733, c814, 3797, 9680, 2a35, 4043, e520, c560, 524, 537d, acadia16_432k25, 92da, a327, 0d9f, a1e1, cde5, f849, 7fea, 54b0, sigradi2013_173n, c536, bfc9, sigradi2014_232p8, dd13, 2378, 2f09, ce46, 2929, dbf9, b22b, 2e41, 4b18, f156, caadria2017_031i11, 14f3, ecaade2014_224g57, acadia17_669j, 14c1, 722c, 9db9, e56b, ecaade2015_73y13, acadia16_280t17, 0c70, 9bf8, 79b3, ascaad2016_036a14, 3037, 9de9, dcbc, sigradi2015_7.146a10, bf6d, 98d9, 0b93, 20e7, 055c, ed9b, fae3, 7d79, be2e, 961e, b3eb, a7fd, 3fa2, caadria2017_051p16, 6a34, ijac201513306c13, 7576, c411, b366, sigradi2013_10f, 7be6, a032, ecaade2015_248z56, 9bd6, 1bd3, b5c4, 4671, ijac201614306a4, a649, 9ed5, 34a1, acadia17_392r, 7eb9, 1c27, 7e01, 9dc2, ijac201412302j7, b118, 992f, 494e, acadia15_57o1, 9601, c413, fcd9, 9fbe, 05b5, ff7e, ecaade2017_257tt, c9c2, 34a0, 8381, 388c, sigradi2014_036r2, b1c2, 036a, acadia15_343p14, 51f1, a867, 953b, fb8d, a419, 071d, 6529, 4785, 7c92, 6419, acadia16_130s9, 6d6c, d129, fe4b, sigradi2016_524dd, ecaade2016_087s24, 7ce3, f015, b921, d7b2, 2053, caadria2017_015a6, b1fe, 4c9e, c9d7, 40b5, ecaade2017_152a, 48c4, e77b, ecaade2016_080z23, 7176, 6a87, 6855, 72a5, f682, d307, af4b, 3719, c810, ecaade2017_271k, b8fc, 39bd, ecaade2017_156q, 1308, ecaade2017_007b, cd96, 5ecd, ecaade2015_86k17, acadia17_373o, 2e27, 35a7, ea32, 6490, ec95, ecaade2015_317h69, 3918, 3992, acadia17_138xx, 6fe7, acadia14projects_229n, 5ce8, 0c35, 8047, 61a6, 70c7, 0770, 246a, ascaad2016_017f7, 18f0, 3d89, caadria2016_477w19, 99b0, 5629, ascaad2016_001e1, 4209, 45dc, 6d9f, e366, acadia14_565z, 8219, ecaade2015_48u7, 722a, 195f, caadria2016_219k10, 755c, 9dd6, caadria2017_127i34, ecaade2015_334t72, 2192, 1186, 53ff, 8068, e376, eadd, 9700, 9ba1, 0e79, ecaade2016_222v57, cae8, sigradi2015_8.289a15, 72e3, f11c, b6b5, caadria2016_321g14, d0f7, 9d1b, acadia17_169c, acadia15_203j8, 8eba, sigradi2015_10.220d20, 6515, acadia16_344i20, c15c, acadia16_362r22, 9644, 5fc4, ec09, 1440, 16b6, 55f5, ecaade2014_168n41, f140, f6ac, 141f, 46ac, b3f8, c612, acadia17_670rr, acadia15_483p21, sigradi2015_4.52l6, e467, b7aa, 802f, c3bf, f97a, da92, 444f, 74c0, ecaade2015_319h70, 1582, bfcd, 48bb, 8a9c, b72c, ecaade2015_164x34, acadia14_111g, acadia17_473zz, 3d11, ijac201614309o6, ecaade2015_118u23, 9270, c92b, sigradi2014_329x6, ecaade2015_139a30, 23f9, sigradi2015_8.186l13, f99d, ecaade2017_085d, c72b, 82e4, b0b3, 77ff, ijac201715106ii, 8ae2, caadria2015_208x30, 2136, da34, c7e2, acadia17_37ee, ecaade2016_139w38, 266d, d288, fb68, de58, 2873, f055, ecaade2014_084l19, ecaade2015_196h42, ff7f, e6bb, ac6d, f078, 998c, ecaade2016_210e54, 4e50, acadia16_372e23, 04a8, acadia17_463jj, 9d03, e94c, ijac201614204m9, 851b, ecaade2016_011c3, dae1, 35c8, f288, sigradi2013_46b, 142a, f525, 771e, acadia16_424j25, 1eab, 4514, b1f1, ecaade2016_071d19, ijac201614204c10, ecaade2017_108n, f179, caadria2015_176m26, fb06, 43df, caadria2017_124g33, ecaade2014_052k13, ecaade2014_226x58, sigradi2015_7.184d10, 57ca, f4b5, b6ce, acadia14projects_637ah, f127, 9f9c, acadia16_478p28, b048, 3fe9, 5152, ascaad2016_003t1, 5b2a, 1532, 48d5, 4f31, 908d, eb8e, a1b9, 6b57, 755d, d58a, 50df, 03d9, acadia15_263b11, a3c5, 59c4, 1d71, 0fd5, acadia14_709ap, dcf5, 66db, 4f3e, 3893, dc6c, 6861, a904, 6c28, 9ba6, 745b, 132e, af82, sigradi2016_729qq, 1616, caadria2017_185t44, 8c59, ijac201715203r, 4a69, 5a79, 98d8, 77a2, aac3, caadria2016_851r36, ecaade2016_011a3, ecaade2014_138v30, f962, 3cfc, 7e6b, ecaade2016_185w49, 1ea1, ecaade2015_233v52, caadria2015_077u10, 5f12, afe0, daee, 12e3, b800, ecaade2017_122oo, b359, sigradi2014_307o5, 9d4f, 3a8b, sigradi2014_303i5, 3dd4, e6ff, 3a4d, 99a7, 75e5, 7939, a001, 4891, 12c5, 21c3, caadria2017_016y6, e202, f54b, 3dbf, a680, 251e, b37b, e947, fe08, 171d, c245, 4ca4, 6398, 2926, 3756, caadria2016_301s13, fa53, 0a51, a061, ecaade2015_285h62, acadia14projects_479p, 6d57, 0ac4, b0a7, 4685, ecaade2017_271f, 3923, 107e, 5359, 8941, 821d, 4a29, dd8b, 1933, sigradi2016_602j, c19e, 7fa1, 0344, d8dc, b29c, 7f52, 7815, 6c68, ac4c, 67f8, af51, c15d, 783f, 0b6c, ecaade2015_129i25, 6952, ecaade2017_021n, 856d, 7d3c, a109, sigradi2014_172v4, 9f28, ascaad2016_045r18, 2431, 7cab, 976f, 4743, 3d7c, be9e, ba7e, a887, ecaade2013r_018i9, 9461, 787f, 2189, acadia17_52v, 1261, eedf, 9593, 8bb9, ecaade2017_254nn, 7dbd, de3e, d8ae, 0bb7, sigradi2014_057s5, 7d2d, a5ff, 756e, 57a9, acadia14projects_317y, 5b3e, ab74, ec8d, e187, 9f12, 126e, acadia15_123k4, 6304, e47f, 4312, ecaade2016_018h5, ac8f, sigradi2015_sp_8.326z30, 890a, 29f7, ca2a, sigradi2015_8.186s12, 57c8, d100, caadria2017_147y38, acadia17_91c, d87f, ecaade2014_149o34, 37c7, 3a8c, caadria2016_311b14, 6b9c, 9c92, da6d, sigradi2016_814yy, eaf6, acadia17_382gg, dd1b, 05b6, d75f, acadia17_307dd, 819c, d73b, acadia17_473ww, 5e43, 999a, ecaade2016_tkou66, 69c5, cfe9, ecaade2016_ws-afutureo67, 2467, 8d3c, 2b85, 80ad, acadia14_47h, 8bfb, ffce, eb98, 2b49, sigradi2016_601zz, 2c4c, caadria2017_041u12, 0738, 8460, 0550, acadia17_283vv, deb2, fd5e, d37f, 3cc6, 96c5, 9834, 6252, 7dfb, 299b, 8636, f6e1, db6f, acadia17_590f, d027, b60d, ijac201715105vv, bcf9, a9af, a0e8, caadria2017_001d1, a1f7, 45c9, 986f, 2f18, 21ce, e781, acadia14_291a, acadia14_565p, a1ce, 2956, ecaade2016_161a44, 7a87, 8856, 4973, 9f17, ijac201513202h6, e661, ecaade2015_122p24, d396, 4504, ijac201412307j3, 57a2, bcc2, 6484, 23a4, b877, 40a7, caadria2015_226w34, 4371, b3b5, 87b0, 8bf4, sigradi2015_10.144u19, cc49, 67e0, 3ab4, a125, 2208, 4356, 72b2, 3729, 5ab4, a72f, eec3, 58cc, ac4f, 6b2e, b71c, acadia17_18h, 131e, b64a, 6b19, f0a7, 112a, f7e3, ecaade2017_195ii, 1eb8, bed3, 4532, 52a1, ee35, bae7, caadria2016_517d22, d634, 2f28, ecaade2014_109t24, c44e, sigradi2013_28o, 567f, acadia17_402c, ijac201412306d3, 6e91, sigradi2016_382q, 93ec, 4d97, ecaade2014_149k35, 57d3, 04d5, ecaade2015_225l49, f824, 0663, c258, daf8, b22e, 02ec, c023, 5f1c, caadria2016_197g9, 9aae, ecaade2016_162v44, acadia17_350ee, 3047, 6295, acadia14_365ak, 8ea0, e1be, ecaade2014_206i53, c693, 0afb, ec58, d97e, f591, 9047, fb4c, 7825, 4e9a, 53f2, 3a25, 7bbf, ef78, 85a3, 6210, 1052, 80be, b010, ab38, 0bce, f831, acadia14_427al, dc7d, ecaade2014_072i18, 1b8c, 7c46, f5a6, a291, ecaade2016_042h11, ecaade2014_201j52, 6e71, ecaade2015_33m6, e4f8, cb72, acadia17_600u, ecaade2017_071zz, 576f, 1ceb, 0f61, 0706, acadia17_650b, e144, 4b8b, e7f0, ecaade2014_024f7, 3776, ecaade2014_168f41, b90a, sigradi2016_714oo, 4b3b, 1846, d535, ecaade2015_113j21, 44d2, 8b87, e987, d6c7, sigradi2015_10.307y20, 492f, ecaade2014_240r62, 24ce, 2975, bd9a, ecaade2014_153n36, ecaade2014_023d6, edd9, ecaade2016_198s52, 6f69, baaa, d3d5, 528d, a44f, d26b, f51b, 5116, 9f1f, 04ea, 9f87, fe2d, 6c19, 2598, e541, ca45, ascaad2016_057v22, 31ce, fe00, b229, ecaade2017_039f, ecaade2017_194s, acadia17_308nn, sigradi2014_021p1, 4977, 8c60, 5982, 0051, 2325, eb7d, ecaade2015_119f24, 83c6, ecaade2013r_001c1, 653a, d361, 49c0, 38e6, ecaade2017_038pp, 6bfd, 3d3f, a890, caadria2016_881w37, ecaade2017_077a, 167a, ijac201614208g13, ecaade2016_068u17, ecaade2017_164ee, sigradi2015_9.347y17, sigradi2016_815aa, 7a78, 32ea, ecaade2017_148d, 3f81, e331, 2221, 7d65, 85af, 4ca6, 2e35, ijac201412404p7, 6c84, f7dc, 436e, acadia14_125ag, fd7d, ijac201614309b6, feca, d902, ecaade2016_136n38, 0dbe, bbd0, b5b3, ed0f, c121, 7d03, 6147, acadia15_407t17, 18f8, sigradi2013_43a, acadia17_382zz, bb59, 12f3, db63, 8fd3, 36f3, 2528, da6e, 9912, 3514, 1d46, a5db, 32b7, c284, 182e, acadia15_232n9, 54ac, a378, caadria2017_033r11, d52c, ecaade2015_205w44, 6139, acadia16_140x10, f180, ijac201513306h13, 83eb, d29d, c798, a8c1, aec4, 9bf7, a7a7, c61f, 4b1f, 44ba, c50d, ecaade2015_233h53, a8d5, ecaade2015_130w25, 8bf3, bdac, sigradi2015_6.341b9, 9526, 4a67, d498, 07c4, 09bb, f857, acadia17_678xx, 43c7, f3a2, ecaade2016_221u56, sigradi2014_213y7, ade1, 8082, 28d6, 42bb, a73b, c8b3, 91a6, 2f00, 1f6c, 468a, 1267, f2a2, 8044, b409, f779, a9ba, 517e, acadia17_178rr, 904b, df13, a322, bcfa, a91f, 7b00, sigradi2014_345c9, acadia17_62gg, d8c8, 4088, ascaad2014_037p2, ab48, f8c5, 1128, deca, 931d, 983f, c456, ecaade2014_012l2, 4526, acadia15_343g15, fe19, 4817, 34e4, a25a, 73ef, 3bd9, b09d, e1a8, 3953, sigradi2016_490ll, d558, 57b3, 97b9, 7726, ascaad2014_008s4, sigradi2013_41k, acadia15_395x16, 126c, 9cda, 91bd, 3b60, ff33, b357, c197, 8d19, c6a7, 1e94, acadia17_230c, acadia15_469h20, 223e, abd1, caadria2017_105l28, 7a9b, 79f6, 081d, 1575, 955f, 3336, 18a5, 0c5d, 880c, 7a89, 3b97, ae58, acadia14projects_177af, 5120, caadria2015_126o20, f6b3, 89dd, ae28, 736e, 6cd7, 1297, 7f47, a071, 46a7, ecaade2017_201c, b131, 2786, 18f6, ecaade2016_078m23, 03fc, ecaade2016_037a10, a0df, 545d, 1f90, 18d2, 6566, e553, d506, 2e8a, 4ea7, 17ac, 7581, ijac201614306y3, 917f, c221, ea81, 6f1b, 90c3, 4cf6, 895d, a3e8, ecaade2014_089t21, 5460, 5bf1, ecaade2014_121v27, 31b2, 42f2, caadria2017_105j28, 2049, 4c99, 6e23, a7e4, ascaad2016_030h12, caadria2016_477f20, 0e2a, db50, ecaade2014_157j38, 5a73, ecaade2014_186x46, 1051, 3f0e, b405, afe3, 6408, 6c4b, 1b1c, 751c, 4f72, ecaade2016_217l56, ecaade2017_183cc, ecaade2017_017k, a6eb, 79cb, 45fd, e44a, 714a, ecaade2014_138e30, b920, 36b7, ascaad2014_008p4, 556b, 4679, 3ccb, 2bc7, caadria2017_001b1, acadia17_512bb, 3d9a, caadria2017_016x6, 3baf, e797, 116a, e2cd, 6914, caadria2017_185s44, ca19, acadia17_258s, 8183, ecaade2016_126v34, 5a17, 4531, cec3, d253, 01f4, ecaade2017_143b, 3965, ecaade2015_271c60, 895f, e583, 004f, 7443, acadia17_391a, aca7, ecaade2017_155r, 319f, efef, ecaade2017_061i, c79c, ecaade2015_94h19, 50f6, 5deb, fa47, ecaade2017_138v, sigradi2015_3.65m2, f8b9, 0a89, ecaade2014_153y36, 77ec, ijac201412205i4, 78bb, 7390, ijac201412304v9, sigradi2015_8.47h11, 06b1, acadia17_391vv, f3a1, ecaade2015_319e70, acadia16_244s15, a99e, caadria2017_057u19, 599b, 449e, 40d2, f20c, 9b87, ecaade2015_122g24, 856b, ae05, bbf3, ecaade2017_309a, sigradi2013_10c, ba58, 4ef9, acadia17_26e, c39b, e432, ascaad2014_015z8, 6ec0, 857b, ecaade2016_118h32, 635a, ecaade2015_201v43, 85d8, ecaade2016_118k31, e9c7, 87aa, ecaade2016_033a9, 0ca5, ecaade2014_153b37, 6a9d, b1f7, bee3, acadia17_403r, e2a7, d482, 7379, 54cb, ijac201412403x5, be1b, sigradi2016_534kk, cb2d, 2c45, ed27, ecaade2015_233d53, sigradi2013_173, 5bbf, caadria2016_851l36, 0318, 0603, 6790, 6656, acadia14_409n, 0078, 9dc7, 658a, acadia14projects_247o, 973a, acadia17_222c, acadia15_263s10, d5cf, ecaade2015_18x2, 2197, 4aec, f6b6, 3828, sigradi2014_049k5, 042b, 85d1, 5760, 3455, f715, 98ed, 1118, ijac201715203hh, acadia14projects_479av, f491, fba9, acadia14projects_473ao, 42ab, ecaade2015_180o38, b361, 60a8, 05a5, b407, 540b, ijac201412301p5, 7372, b46e, ecaade2016_228j61, cd8a, 3b5d, 1eed, ecaade2017_309uu, bdf5, d9b0, acadia17_374bb, dfcb, 52b4, 578f, c3d0, 0bd0, 3109, sigradi2015_sp_8.326s30, 1ea0, 3fcd, 39a8, accf, f357, ecaade2017_046i, sigradi2013_189h, ascaad2014_031e9, fb17, acadia16_184r12, 9f6d, 19cb, ce9b, 1c6f, ebd1, 932a, 5c92, b98d, 9a20, ecaade2017_037hh, ecaade2014_137c30, 4f30, b5d2, c988, 1818, ecaade2017_269b, c1e8, ijac201412402k5, 74c4, c0a4, 79c6, 0b8e, 9901, 1057, ec0d, c71a, 2203, e29c, cc65, 6107, 39ae, acadia14_63av, d3a3, 2481, 1e4a, caadria2015_073o10, sigradi2013_289m, caadria2017_067j21, 0401, ecaade2017_117p, 8d20, 96cd, acadia16_116y8, ecaade2016_074m21, acadia14projects_609ai, 4539, 1c0f, acadia17_82yy, ijac201614207p12, e710, 566f, 0c8f, ecaade2015_143n30, b47e, 2fdb, 1b13, sigradi2014_052p5, sigradi2015_sp_4.388w29, 9d12, 8afa, sigradi2015_10.307k21, e75f, ecaade2016_237e63, acadia17_678q, 97cc, 2bde, 248b, a0fd, 5065, 67ed, 8864, 04b8, acadia17_59c, 9e64, 1dc7, 9ff8, b546, 33da, 708f, sigradi2016_627g, 1b9a, sigradi2015_1.320g1, ijac201614305s3, acadia17_598a, ecaade2017_143c, ecaade2017_152qq, ecaade2014_175u43, 6287, de37, d063, caadria2017_113t29, 2d6c, b7a8, acadia17_212jj, cea4, 6ee8, acadia14projects_177n, cb0d, 634a, 16e7, ecaade2014_132f29, 45cc, ca65, 8e98, ecaade2015_320k70, c484, 8065, acadia14projects_71v, c9ae, ee5d, 29a1, ca6b, 559f, ecaade2016_016f4, sigradi2013_194z, 0cf6, e5eb, df7e, 3ca8, ecaade2015_79i15, 2c14, 781b, a62e, 6d3c, sigradi2014_176g5, cdd3, 477d, 0149, e7f6, acadia14projects_661m, 8177, 5c67, 5033, ascaad2014_009d5, b492, acadia17_177p, d02b, 452e, 74ab, 0637, ff6b, 533c, e2e1, 5ef5, 33a8, 3ef9, 403d, 1f5a, 953a, e0ff, caadria2017_107s28, 3d8c, a2f0, 800c, a077, 30ba, 635c, sigradi2016_803q, 751d, ascaad2014_029e8, 1064, 649b, 340a, 5a02, acadia14_63as, caadria2016_395x16, 3da3, 078c, 8dfb, d025, 3b67, acadia14_75d, ijac201715201t, f3b0, 91a7, 5d0c, ba3b, ascaad2014_021a4, 2ec0, sigradi2014_293a5, ascaad2016_010c5, 97a6, acadia14_257ad, afa3, 6cf4, acadia17_154q, 577b, e241, f2ef, 3a75, 1756, 2a06, c498, 246d, b298, 2c87, ijac201715104u, 6254, ca7a, caadria2015_073s10, 1fe4, acadia14projects_63a, a989, ascaad2014_018f2, ijac201412201b1, 6049, ecaade2014_176n44, 4eec, 5026, ecaade2017_140ii, 07a8, ecaade2014_128s28, 26a0, 41d6, 0d69, 5e31, ecaade2017_077vv, ca10, 3842, ec59, d76a, 784b, ecaade2017_215ww, e75a, 08b2, 3466, d9cd, 6652, eecf, 297d, 52fd, ijac201614202c8, sigradi2013_271p, 06e4, 7d54, sigradi2014_345h9, da57, e9b0, 8ee1, 9752, 86cc, 55db, 5322, d40c, 4e5a, a919, d14e, 9b1d, 0b7f, 3960, d106, 7dea, de15, a56f, bce7, ecaade2016_238k63, 1b5b, caadria2017_081o24, ff08, a85d, 73b5, ijac201513202n6, sigradi2014_330e7, b3af, bd1c, 065a, ecaade2017_302ii, 99f0, fecb, 3b5f, ecaade2017_140dd, ead7, dc7a, 2742, 9485, c631, 4ec1, caadria2017_070u22, ecaade2014_159m39, 1f63, ijac201614402w1, f6f1, 7870, 2f5d, 7762, 6176, ijac201513201t5, fce4, 8e88, a642, dc77, ecaade2015_296p64, sigradi2016_450yy, 7ef9, 9cab, ecaade2016_037w9, d07a, acadia15_407p17, bfac, 4135, 284a, acadia17_72n, ecaade2017_151q, ecaade2015_33d6, 6e51, ecef, b218, 7d71, 9ddd, 30d0, 74f6, 9774, 00ba, e881, ecaade2017_255n, bf4a, acd7, bf47, acadia17_323r, sigradi2016_816rr, 74b1, 8194, e323, 3ff4, sigradi2015_4.219x6, acadia16_460s26, sigradi2013_173o, ecaade2016_144i40, b1ca, 5ad7, e2a1, caadria2015_139p22, 7e85, 01bc, ecaade2015_140e30, a95e, ijac201614102y2, 4111, 4487, 639f, c235, 62ac, e3ba, 05ba, e581, 11ea, 042d, e3cc, 307e, 162d, acadia14_619ab, 468b, 7b9c, caadria2015_206t29, 7e64, 8419, ecaade2014_168c41, 332e, ae96, dabf, 4a27, b9d2, 04db, 4f83, f72b, 855d, cf0a, ecaade2017_006oo, cd69, a074, 107b, c542, 82eb, e5ba, 508a, d2ba, 6201, 7ada, de6a, c54a, acadia14_153az, 8bb3, 9e55, 4bec, acadia14projects_115ai, acadia15_57l2, d199, c466, ijac201513105n4, ecaade2017_149k, d782, sigradi2015_11.8m23, 200d, 29db, ijac201614208u12, 87c7, ijac201614104c4, acadia17_71oo, 4d15, ascaad2014_019i3, 337f, 8a21, d5b8, 7110, 9465, ecaade2014_030p8, a30f, caadria2015_203d29, ef4a, 6769, 860e, ca91, a52b, 21a5, dba1, c00f, e7b4, e8f3, 8f37, 55a4, a294, a5fd, d489, ascaad2014_037o2, ede6, fe18, e52f, a18b, ecaade2016_037y9, 96e9, dc59, 3e27, sigradi2016_595ee, d799, 22f8, e47d, babf, ecaade2015_21e4, ecaade2016_073i21, 07ec, 9241, 64b2, 9ae7, acadia14_177ac, f81b, 2163, ecaade2014_195y50, d9fd, 47d5, 38f4, acadia15_469i20, caadria2016_425h18, 2367, caadria2015_010s1, 3bfd, ecaade2016_mrti66, 4402, 6516, ecaade2015_48k8, ca81, a333, 9eec, ecaade2014_185z46, acadia17_560u, ecaade2017_203cc, sigradi2016_490q, d5e0, d4df, acadia14projects_81n, 1509, e4be, c3da, acadia17_435qq, 2072, 01d6, 9e0b, e994, d96b, ecaade2014_022b6, 7cc5, caadria2016_301r13, ea24, 481a, cec0, caadria2016_271v11, 7a38, sigradi2014_266w1, 796b, acadia15_497l22, 23c7, 261b, 436d, 172c, ecaade2017_248tt, e8c4, e5fa, f9f8, 505f, c8cf, 9f5a, fc92, 66f0, 7e2b, 12c6, 9e75, 7bd0, 543b, 1a24, sigradi2014_305l5, 7c6f, 12ee, 65e5, 048d, fd67, 1c11, e305, ecaade2017_215k, ddc0, caadria2015_164i25, 19f1, acadia15_483b22, caadria2015_084u12, ecaade2017_017c, 433a, 20a0, 634d, 8543, 472d, 41f0, ee5b, e441, ddb2, fef2, 885e, 6feb, ecaade2017_282g, acadia17_211p, 31d6, acadia15_123s4, acadia14projects_63e, 6d21, 9942, 925d, c48a, 5b22, 6361, da5f, 34f4, ff0e, 723e, fee7, cb1a, fbbd, dd6b, ecaade2016_068g18, dd55, 1006, 7b66, ecaade2014_224z56, 43d5, 998d, ijac201412203d2, c0e0, acadia16_432l25, ecaade2014_016c4, 65cf, 1089, sigradi2016_400l, 6c89, sigradi2015_6.387f9, 3339, 14a5, ce7a, 4ebb, f248, acadia14projects_317aa, 723f, fc52, e049, d062, 0e2e, 2e60, 0b5a, c274, acadia17_231j, d42b, 81d3, 1b39, e01a, 2e2a, a661, f7ba, sigradi2015_11.165v25, 4d8e, d14c, 5a2d, 96ae, b9de, 7a1a, 7723, 9bc4, 12fc, 7758, 64a9, ecaade2014_186u47, d425, 45d2, fd80, 5a7c, d517, 7a6c, sigradi2016_625c, 34a8, acadia17_71zz, 88fa, 4819, 32cd, 82d5, acadia15_185w6, ecaade2017_108k, f0a8, b830, 89e8, 2664, b255, b1ea, 2fe6, ecaade2014_233y59, c834, be5f, c746, 0b11, 682e, ijac201614303o2, 5a00, 159a, 3905, 9c6e, 89e9, b0a0, ecaade2016_132z37, 82e2, 2451, a1d1, c412, acadia17_414ll, 55de, 8387, ee01, f1a4, d46e, ascaad2016_025r10, be6e, ijac201614403b2, ebd7, 7d75, 146e, be88, 8037, acadia17_532cc, b4d8, 2124, 47ee, 23d5, 872b, 2f0d, bfc3, ecaade2016_033e9, e799, fbbe, fa32, ijac201412204a3, 8dbd, sigradi2013_212o, 12a4, ecaade2015_116o23, d150, ecaade2015_240r54, acadia16_88t6, d534, d9a8, caadria2017_113p29, b337, 72df, 92f7, b4da, c81e, acadia14_565k, 36bb, a764, ascaad2014_033h1, 24aa, a39f, f1d7, d43f, 33bd, 4dfa, cd46, 8c2c, acadia14projects_199ad, 1449, 64af, 4586, c5d8, c052, 8686, 26c3, sigradi2015_8.186v12, 529b, d39a, 4701, ascaad2016_007s3, 1705, 50f9, caadria2017_021i8, acadia17_382pp, acadia16_478j28, acadia16_344k21, a78e, 3beb, c2e6, dd8d, 322b, 9828, sigradi2013_183r, ce5b, acadia14projects_145n, caadria2015_004j1, b53b, 24da, 579d, ecaade2016_006t1, 8a3f, ab1d, b078, 182c, sigradi2014_284v3, 44bd, 42c2, b617, faeb, 8a17, 5ddb, 557b, bc04, 36fb, ecaade2014_113v26, 99a4, c4ff, eff4, caadria2017_124m33, ecaade2016_011s2, 26b5, 8fe5, 1156, 963c, b288, ijac201513105k4, 5dbc, f8d7, ecaade2015_110h21, c04c, 8b03, caadria2017_145g38, 8506, f3b5, 3f36, 4b63, acadia17_127hh, 64bd, 63c1, acadia17_512z, ecaade2014_072m18, ceb4, 4479, ecaade2015_194b41, 28d4, ecaade2017_059jj, ecaade2016_166b47, a2d3, 7a04, 8aeb, 9d5f, 5f02, acadia17_658b, 2ff3, 56b1, 6e6b, 9802, ecaade2017_057i, af80, 5b8e, cf5c, caadria2017_094r25, c649, 2d19, 2c66, 1d5a, cf3a, ijac201513103w2, ecaade2016_046x12, d581, 12eb, dceb, 2767, 2797, 7e53, ascaad2014_033b1, acadia17_349p, 3443, ecaade2017_013kk, sigradi2014_032l2, 86ff, e53e, 3805, a02b, d45d, f0c3, ijac201614208o13, caadria2016_683p29, d08d, sigradi2016_773y, a4fb, 1ece, b64c, ecaade2014_042l10, a48d, caadria2016_579u24, ad46, ecaade2017_294e, 5b17, beaf, 66a8, 7975, 414c, cfaa, 5ead, 4441, 4803, 1be9, sigradi2013_337, 4841, f047, c33c, b280, c554, 2044, ecaade2015_172b37, 51c8, b82a, 2341, 9c02, c69b, 204c, dab0, 7515, 27ce, ecaade2014_057g14, dd57, 0549, 26a8, 1962, c417, 5609, d7e2, 2420, 8f78, 39c9, 4589, caadria2016_851d36, 6edb, ecaade2015_64b13, 9984, 9602, 18ff, ijac201614307h4, caadria2015_043j5, 940c, 284f, fc81, ijac201412403f6, ecaade2015_241s55, c4b8, 7eed, df03, ecaade2017_274x, a0fb, c9a0, 0f1e, a791, 659c, 462b, 8537, ecaade2014_044j11, 5a25, a9a4, sigradi2014_123v9, 64cb, fa0a, b5f9, a73c, e713, 1e77, af0c, 4337, 2678, 41a5, ef04, e61e, 2938, bb18, 19e8, 85a1, 32a1, acadia17_600gg, 4de3, 933c, 3c64, acadia14projects_647ax, bd5c, 904f, 414a, b58e, 0a48, acadia14_267p, 76c8, 1d56, 9a9e, sigradi2013_158, c728, 8b96, acadia17_50ll, fe75, acadia14_247h, 29ac, df89, 5d6f, 001e, ea0b, a11e, e31a, acadia14_199ap, 1634, 96f8, b126, e82f, 6b3b, ijac201412403m7, e721, 5b18, 07b0, 5527, 030f, ffc9, a190, 3112, 9a7d, bf3b, fffb, 18cb, 0f92, 1684, 2fce, 54c7, 2744, acadia16_280r17, ac7f, 4c8d, 85ba, e2df, ff57, acadia17_163kk, 1dc4, 0895, ecaade2017_256bb, sigradi2015_sp_8.284r30, 8a89, 7686, 5675, c7da, acadia17_678aa, ascaad2014_003r1, 33d4, b8a8, f9e2, 6255, 2252, sigradi2013_347r, e02c, f886, caadria2016_683u29, 36d2, ascaad2014_030z8, 87c5, 6a2d, 6af8, 65e1, 99c6, ec8e, 3f02, b4be, b246, 0c5f, 92e4, 87bc, acadia16_98s7, f55d, 80b1, 47b7, acadia14_75c, 213f, 12a0, ecaade2016_151g41, 00d2, de0a, acadia17_91e, sigradi2016_627h, caadria2017_189c45, a627, 56e6, 64ef, d884, 4431, 01b3, 10ad, b35e, acadia17_266y, caadria2015_122h19, fbcc, 3a59, 315f, d504, 82b5, ed75, ecaade2016_243a65, e3fc, ascaad2016_022c9, ecaade2013r_009e6, 1a18, caadria2015_172i26, 4722, da71, 2ed8, 8767, ee24, b991, ac0c, 2984, a60b, sigradi2013_46c, 4c72, f505, sigradi2016_431aa, 54a5, e6c3, aa4f, ae62, a5ce, 4130, sigradi2015_10.309l22, 8728, 447b, ecaade2017_008j, ecaade2016_123x33, 3cbd, 067e, 4f16, 0d4c, 74fb, 89e1, a623, b6ca, acadia14projects_619z, b77d, ebd0, a262, bd6a, f657, sigradi2016_625oo, fbb5, 1ce0, 782b, 3fbe, ecaade2015_61g12, 2de2, ecaade2017_023ii, ascaad2016_041j16, 08c5, acadia14projects_111i, 755b, 3bdb, a6e4, 04ca, 186d, d066, afba, 610f, 95ff, ecaade2017_230rr, 16b5, b68a, 25b9, b989, 3ab6, 179f, c6fc, be37, caadria2016_829b35, ijac201412307k3, acadia14_655y, ascaad2016_054r21, 0c6a, ijac201715205yy, 50d5, ecaade2015_129p25, 778c, 887d, db86, f7df, dad7, 560d, 1a2b, 7548, 749a, 4136, 9ebd, 5e6e, acadia17_381aa, 09f9, 93f0, 7c42, ecaade2015_13n1, a148, 3272, acadia17_590p, 2970, ce5a, 6944, 6009, 6330, ecaade2016_221x56, 4f8f, acadia17_340l, acadia14projects_71t, ecaade2014_052p12, ecaade2014_177v44, da20, sigradi2015_12.19y26, 30b0, b130, ijac201412407b1, a14b, 74f5, 6307, ecaade2017_042w, ijac201412403j6, caadria2015_012b2, acadia17_177r, 11a8, 0f7c, acadia17_560r, 490b, c936, 5e70, dc4d, acadia16_140x9, bbf6, 3825, b1b1, 127b, 8680, 6e8d, ecaade2014_108f24, 1943, ea3b, ecaade2015_229k51, e002, d64a, 9c5b, 31ab, 6a60, 9a77, 2ba6, 6fad, cd6e, 0e6d, 6580, 92d4, 6191, 5673, acc6, bd87, acadia14projects_579j, f7e8, sigradi2013_183a, 970f, 2e87, 18d8, ijac201513201p5, 371c, ec71, c998, c152, f8c6, 4cf4, 507a, 5d20, a3c2, 81c7, fba0, 1e02, 98d4, a81e, acadia17_212w, ecaade2017_085b, 118b, 1356, ef7d, 7741, 5840, 9800, 06ee, e754, b45f, 5178, 79f7, fa70, ascaad2016_040a16, e572, 5415, 0037, f1d8, 022f, d2c9, acadia17_542uu, c9a2, a45a, 81ee, ecaade2017_006cc, fdd8, c765, acc4, acadia14_53j, 7c5c, b5f4, sigradi2016_732t, 7a7b, d0da, 5f47, 650c, 72f6, ecaade2017_087n, caadria2017_115n30, caadria2017_145s38, 8d50, ae12, caadria2016_197k9, 5fb5, acadia14_247p, sigradi2013_41v, e9c1, 7697, e95c, ecaade2015_273d60, ecaade2014_214s54, ijac201412305l2, 0ade, 0f7b, c7b6, caadria2016_343m15, 0c94, 17a0, caadria2016_333v14, ascaad2016_022s8, 2fc8, b454, f935, ascaad2016_028j11, f547, 1f5b, 5637, d85e, cf22, 2865, 7d88, 28aa, 5f6e, 0711, 63fb, 6ef8, c2bf, cd90, e526, aba2, efb8, 4d98, ecaade2016_075c22, 5df6, dcc1, e568, 1ad8, f3e0, 515b, 9813, f9dd, fdce, 33db, acadia14projects_357an, b620, daf5, 639a, 600c, 98f3, 4a6a, 5ab3, 29b5, 861f, 52f3, 7f29, 1605, 0a4e, 3b31, 456c, e946, 5998, ba4f, be93, 30e0, 3b38, 86d9, a678, 391c, sigradi2015_3.268j5, fd0e, b44c, 5dab, 84eb, ijac201513104w3, acadia14projects_719g, 51ea, eeea, 02e5, ed7a, sigradi2013_393l, 0a18, 5ba3, acadia14_101p, 7000, 3d15, a3c1, acadia14_53k, eef7, 6df9, ecaade2013r_004e4, e537, caadria2016_311c14, ecaade2014_224k57, eeb4, a533, 4b52, 7924, b8b0, caadria2017_043c14, sigradi2014_263h1, 7be5, caadria2016_023n2, fd51, 7b88, 1763, e0ec, 8b39, e17e, 817b, acadia16_98g7, b25c, 7acb, dbb5, ff6a, fbf9, 50e4, 82cf, ed4e, a728, 933e, 23c4, 485f, 9a6c, 650e, ijac201412403r6, 5991, 6247, 1630, 9e96, 3ad1, ecaade2016_046z12, 1e10, 3cdf, acadia14projects_145p, 5d47, ecaade2015_199b43, 06eb, ecaade2015_139w29, 40dc, 995f, 57c3, 51fe, 842f, edf7, 0094, ijac201614202k8, ecaade2015_324v70, caadria2015_114m18, 0c0d, b4ad, a457, acadia17_608aa, db7d, ecaade2017_032p, ecaade2014_019c5, fe7b, d014, ab6a, c07a, acadia17_532gg, 8653, caadria2017_105k28, acadia17_231q, 6a70, 846c, bbfd, 2761, acadia14projects_609al, e7c8, 51a3, 305d, 6d5e, 1e7b, f99b, ddce, caadria2017_041d13, 329a, 1eda, ecaade2017_249qq, bbee, 97c6, 6963, aa6a, 1604, sigradi2015_sp_12.402u31, 1548, 9116, d616, c4aa, 0a24, 801f, 4ff4, e06b, acadia14_153e, ecaade2017_240u, sigradi2014_345n8, ecaade2017_029ii, 20e5, ccf5, acadia17_231y, e669, 6985, ecaade2017_227r, c418, acadia17_358dd, 2c40, 6f25, ecaade2017_133k, 262c, 75db, caadria2016_259n11, 775b, ad9d, 539d, ijac201412302m7, ascaad2014_029p8, ecaade2016_065y15, 2e9a, c135, 9261, ijac201715203l, 9476, c0a3, a288, acadia17_414ii, ecaade2015_35v6, c0e4, 6a31, ecaade2017_143i, 4737, b629, acadia14_63ai, 90a8, 1960, 0f2c, sigradi2015_12.297o28, ecaade2017_253aa, 803a, fda2, caadria2017_041p13, 2644, e05c, eaee, 34bd, ecaade2015_207i46, 9174, c632, 756a, 440e, b46a, 353f, b84d, ecaade2014_225t58, e2ec, 8e82, 6bee, b1fc, ecaade2015_324t70, acadia17_390ff, 5af8, d1b3, 68f0, 14d8, ab5c, 8b21, e870, a819, ecaade2014_057r14, 734a, 4f81, 269b, 4ef0, 920c, 9987, 796d, 4587, acadia17_464mm, 77a3, 9150, ecaade2017_061g, acbb, a603, ecaade2016_tkos66, 591c, ecaade2016_230n61, 66d4, ecaade2017_073k, eafb, ecaade2015_59d11, 9db1, sigradi2013_274u, af18, 5ae1, 99e4, ecaade2015_158k33, 89b0, caadria2016_683h29, cf31, 843b, 2075, acadia16_62x4, b660, 1825, 4bb9, 2a36, d0c8, ad21, 7060, 1df8, e0ad, 7350, 9ce1, 6f0e, 9929, ecaade2014_088d21, 5eb7, c763, 79b8, 5192, 5d2f, 9666, 04eb, ac7c, acadia15_243f10, sigradi2014_172z4, sigradi2015_13.316z28, 59ac, 5c29, dc05, 6618, 7064, acadia17_562aa, d970, ecaade2017_049pp, 4791, 05a7, 1847, a3c8, ba6e, 1be3, 6200, de39, 2138, cbc5, e54e, fc44, 462d, ecaade2014_232v59, sigradi2016_467t, 9764, 1742, c42b, 4e17, ecaade2015_21c4, 9160, 9b3f, 1329, d461, b785, 0126, 8afb, acadia17_590k, 1bac, 1f09, cf1f, 1355, acadia14projects_23v, 4932, ee26, 14f8, 2903, sigradi2016_510yy, e32d, 6adb, 196f, 1894, sigradi2016_488s, b625, a6f6, bb21, 9ff1, 4f76, 5203, 29a7, 2cfa, c80d, 74f2, caadria2017_127g34, 5092, ecaade2015_201a44, ascaad2016_035r13, 4d88, ecaade2016_036k9, 1e73, 0ca8, ffea, b2ab, caadria2015_220e34, 774a, 29fe, 4868, 0834, 1c06, f1c5, 29d6, acadia17_164c, 94fe, dd90, 8b7d, caadria2015_111n17, acadia15_123o4, e0f5, d483, b31b, 9cbd, 8c34, 2e99, acadia16_154g11, 1f0f, acadia14_517p, de7b, 4a3d, 8420, 604c, c4bd, 2530, e3ef, c86d, e908, 8bc4, 605e, 497b, 80a1, 6cb1, 58e8, be87, 5faf, d056, ascaad2014_026w6, acee, 0bb0, eae2, 7167, 4119, 0766, e8ff, 1af7, 208b, 3531, 71f4, acadia17_348xx, eac3, ecaade2015_138b28, 8627, aad6, 3262, 0ed6, ffba, e75b, 7bd3, 6393, sigradi2013_117h, caadria2016_703f30, a03f, bccf, 7042, ecaade2015_114p22, 5ad1, 2b46, de97, d9db, e6f5, 7586, 3a58, caadria2016_861i37, ecaade2017_215p, ecaade2015_196f42, 8a22, ijac201513203u6, 42ef, caadria2017_113a30, da21, ecaade2017_277uu, eafc, a617, sigradi2016_602l, bbe8, ascaad2016_045u18, 2be4, 3ebf, 2aa9, a38c, 0f86, ecaade2017_164l, acadia17_62qq, 0a99, 6785, 8dd0, 7054, c72f, b48e, 1dba, acadia14_647au, acadia14_479g, 03e4, 15b0, d43b, 163f, 29cf, 6bf1, sigradi2015_8.41v10, 7a13, ecaade2014_127n28, 5e54, 0803, ecaade2016_016j4, 308b, 8553, 9b7e, ff28, sigradi2016_515h, addd, bb86, ca09, b892, 3a64, 28a6, 928f, caadria2017_122t31, 6267, e239, 7035, 25fb, 45f0, ecaade2016_037u9, 4527, c4e2, 7f41, 57cf, c5d6, f03f, 37cc, ecaade2015_136p26, ec93, db0f, 4de2, a092, 367d, 8fd6, caadria2017_063f21, sigradi2015_3.209a4, 561b, ecaade2017_094m, 4f84, acadia14projects_153b, acadia14projects_167u, 0909, 8520, 9f9d, b26d, 0d2b, 3781, 63e3, sigradi2016_654qq, acadia17_51ww, 9407, 19a8, ijac201412407c1, 1776, d1be, 3393, a479, adc9, acadia16_12i2, 1971, 9219, 528b, a77e, 1d61, 0fda, 732a, 343f, f714, 52f5, da4f, sigradi2013_285d, ecaade2016_129w35, 4876, 5b32, sigradi2013_183t, 8db5, 07ef, 9257, 8a34, ccc6, bd59, ecaade2015_27t5, 2438, 8046, b8ca, acadia17_324q, acadia17_18i, ec3c, acadia14projects_117f, 0614, 7c1c, fd39, ecaade2013r_004a4, ecaade2017_079z, 19fb, 008e, 7099, 378e, acadia15_497m22, 89c9, 8dcb, 7b95, 29d0, 17ea, 3102, 20d2, acadia17_630l, 1f60, caadria2017_016e6, 72af, ecaade2015_116i23, 5995, ecaade2013r_018o9, 00a0, 5802, 8608, d750, bb90, ecaade2015_286w62, 26c1, 48a5, ascaad2014_001e1, ijac201614201v6, 7cca, 0f23, 039f, 5fc3, 6faf, 11fa, 1711, f18b, 84c5, 5e53, 5e44, acadia17_512u, 2ef2, b6ad, acadia14_339ac, acadia17_322qq, a97d, da4e, bb4e, 0af9, d3c5, acadia14_565w, 6e90, 487f, 6386, acadia17_189rr, ecaade2014_038x9, 31cb, b0db, aa50, 49cf, a01d, 665a, e6ad, c566, ecaade2017_215xr, ijac201513302m10, 0d32, 35e9, fe3a, sigradi2013_157p, 6cc9, 5db3, 396c, 7531, 9c66, b06c, c861, d567, 45b0, caadria2016_683z29, d72c, ddf0, 0d49, 3355, ecaade2015_233a53, acadia14projects_23u, c68e, ecaade2015_18i3, 8701, 8ddb, 56e9, 91ac, fb26, 6631, caadria2016_353v15, 30a2, 98a2, 3036, 2b4b, e2c1, 06fc, 1d76, e444, acadia17_52z, 320e, ccf4, acadia14_199ao, af92, 7f4e, ecaade2017_133n, b836, 236c, 39db, acadia17_340t, b8fe, 86e4, ebf6, ecaade2017_049ss, bcdd, 018b, 4c43, 6e9f, b93f, cc6f, 8499, ecaade2014_168y41, 689c, d65d, 49d1, d5c1, acadia14projects_375n, 4550, acadia17_373x, 1230, acadia14projects_497r, ae38, 0b26, fded, 2808, 6771, 9c87, ecaade2016_078f23, 37b9, acadia17_190e, dae6, acadia16_98d7, 4820, sigradi2014_291o4, acadia15_483c22, 6f9d, ecaade2016_158l43, 5515, ecaade2017_148zz, 902f, 0fcd, 95f5, acadia15_357o15, e475, caadria2015_156l24, caadria2016_197i9, ac06, dd67, c4dd, acadia17_164ww, 8c86, ecaade2015_180m38, 5031, sigradi2014_132w1, 8f45, e19a, ecaade2016_241j64, a4f9, 9143, f24c, 80f6, d83a, ecaade2016_199w52, 68ee, 7cd7, 6b02, 3c56, 6cd8, 6fc2, bad2, ecaade2015_314j68, sigradi2014_140o2, 2c37, ab10, dfb9, ab73, acadia17_154kk, b3fa, 46d0, 8e3c, 79ed, 9e2b, 5029, sigradi2013_387b, 2c51, sigradi2015_sp_12.402x31, f497, acadia14projects_609av, 4bcc, ca00, ecaade2014_012n2, ecaade2017_225i, 566e, 1b3e, sigradi2014_045g4, acadia17_464tt, ed98, 35d6, 547b, f6d2, a79f, c1ec, b052, ae0f, 0d18, 479a, 2881, 66e7, sigradi2016_421qq, 3474, 1251, 13a3, d41c, ecaade2017_094p, sigradi2016_777dd, 352e, 91e4, 83df, 38d5, a3b5, d688, 194f, d661, 95cd, acadia14projects_101v, b55f, 032b, f916, 466f, 920f, ab66, 5723, ecaade2017_146gg, sigradi2013_215a, fc3c, 41d3, 3ecd, 7f8a, 42a2, acadia14_135l, 5c31, 1fff, 7e78, sigradi2016_690g, ecaade2016_040o10, ecaade2017_243ff, 5f3d, 0acf, 5819, 2a1c, ijac201614208y13, e1ea, ecaade2014_224u56, cbe8, ascaad2016_048g20, eb93, caadria2017_056g19, 4b68, 6daa, f22d, ecaade2017_003g, fbd9, sigradi2016_654vv, acadia14projects_117i, c26c, 66b5, cbfb, cdc0, 2a72, d2d1, 347b, 7c51, fff0, sigradi2014_313j6, f674, ecaade2014_169p42, c2a4, c8f2, 158e, 19df, eb92, caadria2016_529t22, 9f66, d1bb, ecaade2014_140n31, cb99, d4b8, df50, b71b, 1f4a, acadia14projects_435ab, acadia15_57i2, caadria2016_003h1, 1648, acadia17_291r, 81d6, a9e2, 1211, b999, b57a, caadria2017_009r4, 705a, af16, 135f, c9de, b47d, ecaade2014_139g31, ecaade2016_237d63, 4652, ecaade2014_080k19, b16a, f6ef, cf8c, ecaade2015_64o13, b604, dd21, 8c3b, 877c, caadria2016_435l18, eb55, 7385, 6c5c, ecaade2017_018bb, 24c6, 60dd, 115d, 2f98, ijac201715203ff, 5585, 0dc9, 048a, ecaade2017_282o, a907, fc7f, acadia16_140t10, caadria2016_487m20, c1f5, acadia17_413w, ecaade2017_069cc, 1ff8, 559d, ac86, 7a06, e5b8, sigradi2016_669aa, 65e6, caadria2015_208t31, fb08, 2409, c406, b733, caadria2017_052r17, ecaade2017_021f, 77bf, caadria2017_004h2, fafa, bcaa, ea4e, 17d2, ecaade2017_302q, 2123, ijac201715105mm, e45b, ce03, sigradi2015_3.345z5, 48ec, ijac201614302i1, 9087, 73a3, 6015, e130, 9247, sigradi2015_4.219g7, 072c, 7313, 25b6, 1589, ijac201513306w12, sigradi2016_360r, 8de8, d69a, e9fd, 580b, caadria2016_539x22, 376c, ddd7, 9a15, 0dc0, 8c00, ecaade2015_235t53, c3b0, caadria2015_203j29, dc73, 82cb, b332, ba08, ecaade2014_015k3, 2cfd, ecaade2015_309u67, ef56, 513d, d6cd, 9880, b8a3, 6eb5, ecaade2016_068j17, 8ae7, aa18, c0a8, dd32, 7c54, d3f0, 9ed7, 63c0, 53f7, ecaade2015_138z28, 0dcc, abd9, 41b7, bdf9, 93d6, f31a, 5479, 3d4f, ecaade2015_207o46, 12b3, 93e9, c116, acadia16_326t19, caadria2017_183m44, 0b74, 370c, cc1a, ecaade2016_ws-dleada68, 8424, 6dcc, c83c, ascaad2016_041p16, fa14, 3e7f, ecaade2017_148pp, acadia16_214v13, ecaade2016_158f43, b4ef, 58dd, cf67, 2014, b5ad, cfd2, af9a, 0aeb, acadia17_316yy, 3337, 5b65, cdf3, 3485, acadia14projects_445aa, sigradi2015_3.111e3, 1015, 02bc, 4161, e60f, 3d44, acadia16_206o13, 09e1, 2d86, acadia17_162w, b19d, 472e, acadia15_110g4, 3486, 5973, 3f28, 89eb, ad2d, 2c1e, eef9, d436, 0c0f, sigradi2014_265p1, 4696, 0887, acadia16_308t18, 9b0e, af63, 3ff8, 70a1, fce8, af6f, f6a5, 8225, 2c16, acadia17_502d, acadia17_590uu, f252, 2616, 0814, 239f, ecaade2015_180b39, dbfd, 8d21, cdf2, df91, 2425, fafc, ab30, 7c52, ecaade2017_054z, 45c7, 335e, 4fb9, ecaade2015_100p19, 5346, eb80, ecaade2016_047k13, 1678, 761b, acadia15_451g19, ecaade2015_248i56, 01cb, 8c71, 6a79, 3ec2, ecaade2017_146cc, b0e6, e66d, acadia17_454v, 209f, a7b8, b29d, 1e6a, b46b, 4d9c, feed, ijac201412205a4, f2b2, cf2a, 87e1, b7a9, cf2d, 7b4f, d252, ecaade2015_309s67, a2c9, 2bda, 8a0a, 4a45, 45ee, d282, 14c7, 39b6, ebc2, e929, acadia17_532dd, cbc3, acadia14_281r, f4fa, 2d25, 3658, 2ffe, a283, ecaade2014_230l59, ecaade2017_290tt, sigradi2013_407, b5d6, 9af5, 00ad, 81da, 2eb0, acadia17_350ll, c16b, ecaade2016_077r22, 8416, ecaade2014_065f15, 9e13, ecaade2016_163k45, ee1e, 7d4c, 506a, 22ad, e907, 8a5f, 4134, ed45, 05e4, fd3f, ecaade2015_158u33, 9f27, acadia14projects_601ai, caadria2016_755n32, ecaade2017_194t, ecaade2015_87b18, 0365, 05f8, ecaade2015_241d55, db42, sigradi2015_8.186r12, 684d, 9845, d2ca, a225, 962e, 3d86, bdf8, a2e0, caadria2017_072y22, 2864, dcfa, 854f, 0ea0, 2b0e, e374, sigradi2013_411, c7df, 6940, 641f, 7683, aa8e, 5be8, 5327, 29bd, caadria2017_113w29, e99c, d893, 02c8, ef9a, ecaade2017_212ff, 43ee, 8dd3, 42bf, 9f44, aede, 7668, 7004, 8d0f, 09c9, be53, 8d26, ijac201412402w4, 742c, 89b5, 4a33, caadria2016_395z16, b3ee, ascaad2014_018z1, ecaade2014_186o47, b563, c974, 695d, 9685, acadia14_523ap, ecaade2014_149b35, f17a, 308d, 453a, 0610, acadia14_479ax, 6657, cc7e, 0342, ecaade2017_044ss, 75bc, b9f7, ecaade2014_157h39, 7d9b, f414, 6d1b, 7f9f, b0c5, 8aea, ccc1, caadria2017_028b10, ijac201614208f13, 8c5a, 6c20, 3f6b, 8d4a, 46d4, 22fd, ijac201614202t7, aaad, e102, ascaad2016_046t19, ecaade2015_269u59, dec3, ijac201614201w6, 42db, 72a8, acadia16_440h26, ecaade2015_196u41, ijac201614208x13, 5935, d007, 12d9, fad3, dfa1, 4b4c, 80dd, 13c0, 532b, a5c6, 4b54, caadria2017_070p22, ecaade2016_199z52, bf56, 7421, 9ca9, f233, fda7, 60d4, 677b, 6f19, 0c0e, 60d0, 374c, ijac201412401z3, 69a6, acadia17_59f, 8a8c, ca96, c2b0, b84a, a21e, ecaade2017_041u, 203e, b408, 4fd9, 55fc, 7a94, acadia14_435at, 4185, 4842, 4fd5, d8b7, 4b5f, caadria2017_183g44, caadria2015_015e3, 68e1, sigradi2016_515e, 33a4, acadia16_62e4, ecaade2014_169o42, ecaade2015_171k36, 1542, 2cb7, acadia16_184v12, 9f11, acadia14_487i, 0b51, sigradi2016_807ll, f295, 9b40, ed5a, 0d4a, 14da, f3fc, acadia17_248zz, eefc, 20da, 8d3a, 7428, b5a0, d84d, e8b2, dded, 7773, b1e9, ecaade2013r_007f5, 1488, ecaade2015_180w38, 789a, f029, 4604, caadria2017_029r10, 038f, 79ce, fd19, ecaade2017_032l, 41b5, 5332, 0119, f4cb, 26a3, ascaad2016_018r7, b127, b360, c7a2, 2e28, ddde, a983, 9ee3, 25cb, 7e91, 0a80, sigradi2013_429l, 6e02, ecaade2017_089dd, 5d55, 4562, 22a5, caadria2017_005t3, 0454, 1bad, 462c, 762c, 5d0d, ecaade2017_309qq, 8ac1, 89e5, 841f, b51d, a36e, 0a1d, df68, 2bbd, 3d42, acadia16_224w14, acadia15_110b4, 8410, 7ac2, acadia17_373p, f56d, d48e, 3a8a, 9aa9, f434, 734e, af64, 7249, 7d83, a446, ae14, 8750, 397c, 4d2c, 502f, c1ed, caadria2017_054a18, 0add, 8c36, 8751, be39, ad13, 9e41, 178f, 1b1b, sigradi2013_401, da78, 5a2c, 4d23, b713, a6b2, f2c3, 4257, c54b, f332, f806, sigradi2015_10.378w22, c88e, sigradi2016_400j, ecaade2016_190u50, 82a4, 7d99, ecaade2017_199ff, 1c76, 9424, 0067, acadia17_59n, acadia14projects_53t, ecaade2014_057o14, sigradi2016_470w, ecaade2015_293b64, acadia17_52n, ijac201715202o, 33cf, b2bc, c4de, 9d4a, ijac201412202u1, sigradi2016_571uu, 8504, ad36, ecaade2015_152y31, acadia17_390oo, 6936, ecaade2017_164t, 9bf3, 5010, 7dc8, ijac201412401s3, 9b11, e74c, 5a51, 185f, ecaade2017_290qq, caadria2016_045k3, da19, acadia17_18m, sigradi2016_392xx, 7f2d, 51e9, ecaade2015_196v42, 198f, sigradi2016_602h, acadia15_311g12, 0f4f, 6c06, f77f, 1952, 4147, 4e1e, f242, ascaad2016_018p7, e6de, c508, d793, cad5, ed50, acadia14_237az, acadia16_12e2, acadia15_357j15, fd8a, ae46, 7ec0, e0a8, a11b, 6b3e, caadria2017_183h44, 513f, e763, 5507, 975c, 0d81, da69, 258d, 597c, 663f, caadria2016_787f33, 839b, f13c, 7b36, 8354, 11d2, 7b8a, acadia17_110cc, 6c48, e051, dc5f, b070, 8ba7, 345a, d4d3, 1a9d, 0c27, ecaade2015_180t38, 89c3, 66dd, db20, a824, ascaad2014_007j4, ijac201715106f, 7d59, 29e6, ac95, f1c8, 9c5a, 6f9c, 22c6, 1ae7, 8989, 1b6a, acadia16_224b15, b9d6, ce18, 8380, aae0, caadria2015_072l9, 4944, acadia15_483x21, d54f, 67d2, ijac201513302a10, acadia16_344j21, 338f, 33f7, b70e, 3c00, ecaade2015_269j59, 3c62, d68e, sigradi2016_714rr, 3800, fb98, acadia17_423ii, 9d08, a813, acadia14_647ax, caadria2016_013b2, acadia16_326s19, 76af, 7eee, 26df, 333c, c7c2, d176, 9479, a114, sigradi2013_243b, 013a, 281f, bc36, 2631, caadria2017_113y29, fcce, ecaade2015_114v21, 0e51, 309c, 9643, 71fc, 8ef6, b9c6, ecaade2015_15b2, 617e, d874, f44e, a922, caadria2016_703o30, 4d7a, 2c56, edae, b6e4, caadria2017_047x14, 1683, 95a1, b01c, caadria2015_130d22, acadia17_221ii, a4e8, 8777, 8023, ecaade2017_306m, fa12, 3b8e, b2ad, 9b25, 1166, 3418, 86c9, e23e, 8e6c, 7002, ace1, d115, ecaade2015_271v59, ecaade2015_246x55, 3c76, 0a23, caaf, 28d7, ecaade2014_226v58, 5af1, a46f, 2288, dbbc, ecaade2015_193h40, 2a8f, 3d8a, 8bcc, acadia17_640ee, 4b81, 7bed, 1e42, 4675, 3bf0, 5e08, de83, ecaade2016_132l37, 6328, 3921, a997, 7a1f, 51fc, 01c8, ecaade2015_138n29, ijac201614405n3, 03a0, 18f5, e645, 0045, dba3, 34ec, acadia14_655ad, 31cd, b9ba, 22c2, acadia17_257f, 2cc3, acadia16_72g5, ce6f, acadia14_199ar, 94d4, 59f8, cb33, 0425, 944c, 362c, 2fa4, 12ef, ecaade2016_057t14, 5d02, 2d9d, acadia14_375ax, c366, ascaad2016_041m16, 933d, 25dc, 51e6, df57, 02ab, 2f26, 5a39, ecaade2016_118j31, 4a6f, 649a, 6b5b, ecaade2016_106h29, 6a21, ea88, e737, 4175, 5542, caadria2015_081s11, d1ac, f412, 6156, caadria2015_002e1, ecaade2015_229t51, 0bf3, af42, d8cd, 2578, ad69, 2bc0, 8831, 05e3, 32fd, e415, ecaade2015_215p47, dbed, 21c0, caadria2016_105b5, ac2e, 5a6f, 8112, acadia14projects_463aw, ecaade2015_53r9, ecaade2017_302pp, 6d30, ecaade2017_202j, 4aeb, 1fc8, 83ab, ecaade2017_017o, a7c2, e0c4, ecaade2017_225h, 5c4e, 63a0, 5ca7, 3410, 9f25, cdd8, 2166, 8baf, 7f12, 7268, 9add, 3b61, 024c, 5f07, b2f0, 574a, 4cff, sigradi2016_611r, acadia16_382c24, acadia15_251i10, c658, da70, 05f4, b40f, 23ff, 60e8, 865e, b5bb, 5916, d2cd, a066, sigradi2015_8.289w14, e86c, ddec, d110, acadia14projects_661a, 8252, caadria2016_787i33, 074c, 3bea, sigradi2015_10.307v20, 2f3f, 1c38, 4f33, 88e8, sigradi2013_41u, ijac201715105ww, 8b5f, f55a, caadria2017_027u9, 2ae7, c434, c076, 4a71, ecaade2017_282t, 1920, c5ec, a337, acadia15_185m7, 522b, ecaade2017_157oo, 60ac, 5726, 84fe, d8db, ef9c, 377a, b34f, c164, aafe, 8598, ecaade2016_136t38, aef5, ijac201614307k4, ecaade2015_164t34, fa45, 50c5, 588c, 3090, 2b70, 139c, acadia16_478d28, 08ad, b0e7, 1608, b2ec, sigradi2013_397h, 47eb, 3f37, 2466, 39c7, b16c, a9f0, eb83, acadia15_211p8, b3fe, 2889, d462, dc8e, acadia15_81w2, caadria2015_114v17, c0e6, b9ed, 1066, f2f4, 7591, 4f11, 5999, 8bcf, 4bba, 5a49, 9872, 49dd, acadia16_34j3, 20d0, fa4b, ae79, ae85, b45b, b667, d3d8, ec55, 0630, caadria2017_124z32, c29b, c678, 9400, 1ad5, fe38, 4651, ecaade2017_076gg, e6b6, caadria2016_851i36, 48e8, d8f1, 78dc, ec1a, ascaad2014_019u2, ba1d, a1d9, b7ec, acadia14_549t, b5ae, 1e20, sigradi2016_773x, 0b5f, 4510, c91d, 7ee6, ca2f, 4d21, ecaade2015_309z67, a3fe, e993, eb5a, ecaade2013r_018n9, 30c7, 30cb, 351b, ijac201715201m, 330b, acadia14projects_111l, ecaade2015_314h68, caadria2016_851t35, bf6e, ecaade2015_217h48, 2d2e, e3e6, 1ed2, dc0e, 8974, 8fac, b418, ijac201614307i4, 898a, caadria2017_003y1, fb54, bab3, 3be9, 0dbc, 4b72, 8624, ecaade2015_317d69, 35d3, acadia14_229k, 27c9, 206c, f13e, ebae, 32d0, edec, 4ab0, baa1, 92ee, 6469, sigradi2016_560bb, ecaade2017_189rr, 7545, 3e33, ec00, 6aa2, 0b7b, d5f2, 0e4d, db15, 3ac6, sigradi2013_96u, d68c, 0199, 69ad, abd5, da6a, sigradi2014_213r7, acadia14projects_655ab, 30e4, a786, dd94, 21cf, ff58, 1bc0, acadia17_350gg, b538, 1047, ecaade2017_203dd, ecaade2015_193d40, sigradi2013_42o, f637, e155, 64eb, ba74, 5018, fbda, 5be9, bb1c, cf99, 8cb7, caadria2015_164c25, 7a45, a4cf, 300d, 6a5d, f33a, acadia16_12n1, d6f4, aee2, 8001, 3cdd, e357, ecaade2014_237x60, 6089, e9f8, ecaade2016_002f1, 5f97, ijac201412405m8, 42e5, ijac201513206n9, ecaade2017_017v, a016, 6938, 4d33, sigradi2013_342u, df4a, ec25, 46dc, a340, e912, 24bb, b0ad, 28f7, ecaade2014_206s53, 1415, 15c1, 819f, fa72, ff99, f6b8, 6482, e25f, b225, 7254, ab17, 0faa, cbeb, sigradi2016_534pp, c617, sigradi2014_313v5, b9e9, d3b5, 7fe7, e69f, 87dc, 77bb, 8d22, acadia17_648vv, 6b7c, 8785, a3af, 38d3, 0131, a9f9, c200, ecaade2017_108p, ecaade2017_071ww, sigradi2016_781zz, 67a0, ascaad2016_052j21, f6c7, c168, 17b3, ecaade2017_265u, aed6, fce7, 31cc, acadia17_424yy, cb9a, sigradi2016_561ee, 3e0c, 1452, 350f, c02f, sigradi2016_564ii, a595, d0ea, 2d4c, 8aa8, 83d4, fa98, 47ff, ijac201513105g4, 8786, 3e88, d36e, dc3f, c4c0, caadria2017_043w13, 9c57, e6ac, f538, 6011, 45be, 9375, acadia14_153an, bfe6, 8ca7, ecaade2015_297u64, 3641, ijac201412408j1, 998f, sigradi2016_448dd, 942b, ada4, f277, c55c, sigradi2016_815kk, afb3, 26bf, d53a, 9f5e, 2751, 8171, 8d2e, sigradi2015_3.11h2, e9a8, 15db, a069, acadia17_91b, acadia14_375d, ecaade2015_127c25, f96c, ecaade2015_161h34, f68b, 0f47, ecaade2016_140j39, 625d, a84c, 085a, 8b11, ecaade2015_61h12, ecaade2015_73a14, 762b, ecaade2016_106l29, 9a00, 1b93, 3a0a, d606, 8487, 62c1, acadia14_531p, ijac201715202dd, 7b38, 47bd, sigradi2015_12.107f27, 9831, 317b, 4d0b, da5d, 0e09, 5e58, 93d9, b35c, fa90, 9f5c, ad33, 2cd1, 0dc6, c16a, 04b2, 4eae, 1327, sigradi2013_271n, 3614, sigradi2016_625kk, acadia16_116t8, 3fe5, sigradi2015_4.52o6, 5ac2, 8006, 960f, ce05, 8b97, caadria2016_693y29, 9420, 0158, 6060, acadia17_481o, 85b3, 3efe, acadia17_28w, 4bd9, 8cbf, 0624, acadia17_648tt, acadia14_601ad, 8b1b, 89a2, d48f, ecaade2016_080y23, acadia14projects_135m, 8e74, 39bf, ecaade2017_228y, 9322, 151f, 2d49, acadia14_219e, 6b4c, acadia16_352r21, acadia14_237au, 8bab, ecaade2017_163i, ecaade2016_167r47, caadria2016_601e25, 57e7, ecaade2014_023p6, cadf, 9f86, f86a, f220, 1afa, 014d, 8e19, ecaade2017_198l, a00a, caadria2015_157s24, cc8c, sigradi2013_155, b3be, 0086, 7a0a, 8ffd, b48b, sigradi2013_41f, 5391, adf1, 8ae0, a360, 2dc2, cfd4, deb6, 21d7, 236d, acadia17_178tt, f6b5, acadia17_284d, 0807, dd9c, caadria2015_102v15, e4a5, 75d3, caadria2016_579m24, a39a, 2b24, 7a73, 4000, 6117, 9808, ecaade2014_010t1, ecaade2016_062d15, ijac201513203p7, b196, sigradi2016_426g, caadria2017_165j41, dc2f, 13db, ecaade2015_155m32, 429d, 6fe4, ecaade2015_158x33, ecaade2014_157l38, 2080, f408, acadia14projects_177p, fc67, 887e, e31e, sigradi2016_560z, 34cf, caadria2016_487p20, ecaade2017_052hh, sigradi2013_248v, 29b6, acadia15_263u10, e2d3, 6075, 3442, ijac201412402y4, b55d, acadia15_407i17, ascaad2014_016f9, 444b, fdc6, acadia14_619am, 64fe, aa66, 4e81, 4a2b, ascaad2014_003x1, 3572, 858e, fc5c, ecaade2013r_009n6, db2b, a1f8, 525a, 3d29, 0c6b, a3e7, 9053, f884, 73b9, 3391, 0e0c, d858, acadia17_648mm, 8f4c, 431e, 8b6c, b89d, d83c, 1874, acadia14_247x, 6cbc, ef1c, 2f91, c66e, sigradi2015_9.168e17, 06d3, 67d6, acadia15_417e18, 5a64, ec26, 1b6f, 0c93, 2bf5, ecaade2013r_005p4, ijac201715103a, ecaade2016_011e3, caadria2016_301h13, 7e7e, acadia15_469n20, ae41, sigradi2013_400u, ijac201513202o6, 78fa, 346b, caadria2017_165m41, sigradi2014_281e3, c17f, 3b3b, fe83, 196e, a055, 696c, ecaade2013r_003v2, ecaade2017_006ii, 28cc, fae7, faf4, caf0, 1981, 34bb, 2776, ce20, 527a, 49e0, 2042, 2891, 2957, acadia17_348a, 950c, acadia16_478z27, ecaade2014_024g7, ecaade2015_229h51, ecaade2016_166d47, e114, ac11, acadia16_12a2, ecaade2016_210i54, ecdf, 752f, 26ed, ecaade2017_108g, sigradi2014_075d7, sigradi2014_330s7, 6904, 6b4b, ad56, ecaf, c73a, 7de3, a976, ijac201715106b, d291, a5cf, acadia17_92u, 63f1, f706, acadia17_72k, 807b, 763f, acadia14projects_555c, sigradi2016_814b, 8bb1, ecaade2015_193y39, 16d2, 56c1, 164f, acadia17_404z, 451b, acadia16_478b28, 9f97, 8f3f, f402, 350a, dc2c, 8128, 0588, c7b8, caadria2017_165r41, 65a4, ecaade2016_072l20, caadria2016_095n4, 68ab, acadia17_71pp, ecaade2014_088i21, acadia14projects_219d, 6711, b29e, 5783, 204e, adba, 2b22, 032f, 46c8, 4006, d8b2, caadria2015_064s7, 0621, cf85, 98aa, sigradi2014_330o7, caadria2015_087k14, 09b3, d201, dd77, ijac201412408c3, fad5, a8b5, sigradi2014_330i7, f7fe, ascaad2016_045d18, 9f1d, bac4, e8b1, 12f5, 7a72, 9108, 0792, ecaade2017_255l, 11ee, 74b9, acadia17_274vv, 5cf9, b11c, 17f4, sigradi2013_226u, e690, 1011, 7d9e, 1aea, f4b0, acadia17_274ww, f33e, 28c5, 0b9f, 7347, ecaade2015_33b6, sigradi2014_048u4, b71d, bc56, 3e21, 7602, 559a, 686a, 2311, 7c1b, 2caf, e057, sigradi2015_3.268f5, e204, acadia16_106i8, 7938, b758, 6d6d, 1ee6, bb0f, acadia17_648gg, 347f, 62f1, c426, 8e57, 719a, a6b3, e9d7, f73c, acadia17_247oo, b3cd, 61ad, ecaade2015_250b57, ijac201715106z, ascaad2014_028u7, f520, 2397, 8d8b, b572, 9cad, 059a, e9e1, 34ef, e8b8, cdb8, acadia14_135u, 0671, beb0, b42d, 3666, 2ec9, 02c2, 3a53, ea7c, sigradi2015_6.183i8, acadia14projects_497p, d04c, b932, acadia14projects_479az, caadria2017_113o29, acadia17_630j, ab84, fec1, sigradi2013_267u, 60b8, ecaade2017_047u, acadia14_479j, 638d, 8cd3, ecaade2016_230n62, 37d4, 596d, 7e5b, 147b, f65b, 77b6, 3680, ecaade2017_094g, 9ad9, acadia14_627b, sigradi2016_792o, c7c7, 10d5, 1636, acadia15_443b19, ascaad2014_033d1, 2113, 7cf9, ea71, 7435, eabe, 4489, 0676, fa15, b13d, 744e, acadia17_360b, 6311, ecaade2014_132i29, da7f, 4b02, 1992, 87ef, 318b, 4574, 5e27, acadia17_339mm, 611a, 117a, acadia15_185y6, f4d1, caadria2016_539b23, c665, a6df, 3368, b269, ascaad2016_022m8, 8a40, 2fc0, 6450, 95de, ecaade2014_022w5, da73, caadria2016_003l1, 4da5, 4f2f, 85d0, 53d5, c89e, 9283, ijac201715203m, ea27, d355, 8ef7, 5bd6, 34c5, 7793, a42e, sigradi2016_714ss, 39ba, 3d84, 25b0, c9bd, 14cb, 4681, ecaade2015_61p12, 634f, 8878, d22e, caadria2016_073b4, b927, e047, 1641, 06bb, 70d7, c2cd, ac9c, df79, sigradi2013_387, 2723, d19b, ecaade2016_048v13, 15fd, c922, ijac201715106mm, 3181, 4c1a, ecaade2015_138b29, f27e, 25ec, 4729, 9d89, 7618, 81dc, 72c1, 7740, 0c9b, a8c7, 371d, sigradi2014_266l2, a938, ecaade2016_072f20, d4d8, 3627, be56, 4492, acadia17_318e, 6b1a, b154, 3487, 293d, 8de2, bac5, 2e33, 1dce, ijac201513104o3, 29b8, 5ecc, bc38, 586d, ecaade2015_314f68, ecaade2017_079s, 9b30, e148, 543e, 9cff, 74b5, 68d2, 2164, 7144, ecaade2017_268gg, efcf, b6ff, 923e, 4525, 3a4e, a99c, caadria2015_108v16, 1122, 19f7, fef1, b9f3, 296f, ecaade2015_217v47, c320, sigradi2015_10.267m20, 82bd, ascaad2014_028t7, 6535, ecaade2015_185u39, b66b, 3a28, feee, 9afd, 4b48, e40e, de17, b744, 8f8d, aeb4, ecaade2016_243b65, 2a4e, 676f, d28e, 20b9, 4711, caadria2015_213e33, sigradi2014_137m2, b181, caadria2017_125w33, ee74, e625, 4169, ecaade2016_166k47, da72, acadia16_352e22, acadia14projects_111m, 0d16, acadia17_482aa, 8576, ijac201715106kk, 5b1a, 7bd9, 0d37, ijac201614306c4, fac2, ef27, 0ac1, 2772, ascaad2014_028p7, 3821, ecaade2015_109y20, 0ba9, e2b6, 7f78, c915, 27f9, ecaade2016_026z7, 968b, 5101, acadia17_18e, sigradi2016_815cc, ascaad2016_028s11, 8a07, a5b2, sigradi2016_490v, b6ab, c41b, cb97, 0946, 8ef8, ecaade2017_146ii, sigradi2015_10.378e23, 722e, f00d, sigradi2014_048v4, aa11, 9aab, 269d, 4bd6, 3649, f629, e495, 8375, acadia17_138zz, ecaade2016_102g28, 1b49, 0f3f, 17c8, 9d77, 7d11, d496, 1183, 0cc0, 88c6, 299c, acadia17_90yy, 049a, 6567, ec79, 0594, 96f2, 88a0, bd66, 8829, 083f, 36b9, 8f18, 0210, ecaade2016_224x59, 40e7, f3b1, fea1, e7ce, dbc6, 43a0, 651b, 305c, b17d, ecaade2017_101cc, 99bd, 7159, b661, fdfa, acadia14projects_145ak, sigradi2015_10.307e21, caadria2016_259t11, 5db2, 6396, 689d, eebb, 7e03, e3a3, 2f7a, aaf5, acadia17_500kk, f550, b32b, 7a1d, 7982, cc23, 0c88, 3141, 2719, caadria2017_016i6, ac50, 79bf, f6b0, caadria2017_070s22, b94c, f105, d592, 1921, 41a7, sigradi2013_342r, 3a68, c674, acadia14projects_291at, 312d, a33c, ecaade2016_241f64, 164a, e14a, 36df, fb9c, 3b0c, b561, 7579, acadia14projects_375d, 245d, 29b0, caa9, ijac201412207f5, 094b, e2e6, 4271, dd28, e16c, f7b8, d8ca, 73a6, 5606, caadria2017_003x1, 25fc, 0575, 5444, 7f65, 24e3, 6cd1, acadia15_497r22, 648a, caadria2017_005c3, ea3e, 1945, 0c6c, 82a6, ecaade2015_221u48, fbbf, 1c37, 681e, acadia17_153j, aeb6, 13dc, 854e, acadia14projects_719c, b2d5, 3285, ecaade2014_015r3, e140, 3f2e, d203, 30f7, ascaad2016_039v15, acadia16_88u6, ae73, e247, 8e0e, a996, 941c, fe8c, ecaade2015_129o25, acadia17_27t, f5ad, f9e4, ecaade2015_72u13, ecaade2017_105gg, ecaade2014_018u4, eb62, sigradi2013_28t, fe9b, bde6, ecaade2014_122y27, 9a8b, 7471, ijac201614405d3, 3d9e, 6318, 4e7d, ecaade2015_158w32, 4830, 23e3, 2d04, a09d, 704b, 7371, 4925, 8222, 7ffc, e838, 9db7, 2871, ecaade2015_21i4, ecaade2017_118gg, 5b68, 97d7, acadia14_565l, b557, 4e42, a8d7, 3755, 683a, sigradi2015_8.186i12, 344a, ecaade2015_317e69, c50f, 5279, 99c9, 2243, 396a, 6ee1, 4962, 57f1, ijac201513101k1, acadia17_436o, caadria2015_014n2, b4b0, dcdf, 31e8, 41d1, a9b7, 1675, 2aea, cb6b, cacb, acadia16_44n3, 5893, 32ed, f8ef, 31ca, 2552, c94e, b943, 06c7, 9011, 9076, 270b, f6a8, 36ec, 23d3, 5a6c, 5a5d, ecaade2017_290oo, c144, 85cd, 386f, 612b, ad50, 426d, 96ce, caadria2015_010u1, 7a52, 9186, 2f17, acadia17_70dd, 14f9, a32d, ee91, 5367, b738, acadia17_324y, a0d6, 4036, 16be, ijac201412205o4, a7b0, db81, 1571, 74da, f496, ecaade2015_143h30, ea5c, caadria2016_641u27, sigradi2014_263w9, acadia17_72j, caadria2017_063e21, 8192, ecaade2016_067o16, d9ad, 32c3, ede5, ecaade2017_183ee, 4923, 97db, acadia17_373m, 3b95, caadria2015_016g3, ecaade2017_017g, b992, 2c85, ecaade2015_227r50, bf74, ecaade2015_280d61, acadia16_488x28, 37e3, fb99, c087, 805e, acadia15_123v4, acadia15_173t6, f2ac, 9161, caadria2017_145h38, 176c, 5abb, caadria2017_118m31, 961b, bef8, 3ee1, ee93, acadia17_222t, 3ba3, 894e, 1b63, e82d, 399e, c76e, ff19, 119b, d2ce, acadia17_117x, accc, 4cea, sigradi2015_sp_11.278m31, c7af, 7be8, caadria2017_058f20, 1dac, 3f43, sigradi2013_421l, 3b51, caadria2017_158c40, ecaade2015_333l72, 09c5, 960d, acadia15_284u11, 829d, 688d, caadria2015_213j33, ee7d, 6f65, 6ba8, 2b3d, d767, ecaade2015_256a58, 0f08, 7a18, 7a5c, d7fc, acadia17_382mm, fbfd, ee66, b0f7, ijac201412403s6, a200, caadria2017_145w37, ec9f, ascaad2014_010r5, 43ab, ecaade2014_104o23, 5a89, 0ee5, b7c8, 1d7b, sigradi2013_401g, acadia17_308pp, 5b11, 4529, 6a0c, sigradi2016_779uu, ea06, 7ccb, eb44, 0555, caadria2016_281h12, 1f1c, f1c3, 1586, 3b2b, b43a, acadia17_392o, 9a4d, ecaade2015_229c51, sigradi2014_313w5, 7bb2, a4d7, e699, ecaade2014_180o45, 4340, ecaade2015_53o8, 8a86, 1815, ecaade2016_077u22, aa69, 5ad4, caadria2015_090u14, ecaade2016_243n64, acadia17_562dd, ecaade2017_302kk, b040, c0f6, c2ab, caadria2016_383p16, aafc, 7926, caadria2017_003b2, ijac201614104k4, 0e4b, e610, f67a, ascaad2016_028p11, e5fb, f9ca, acadia17_59h, 7318, b3e1, 8d0c, a59f, 74b3, caadria2015_226m34, ecaade2017_173oo, 953e, 30d8, 9782, 9138, ijac201614102p2, 2958, bdf6, d588, ecaade2016_234x62, 9f07, db7c, da25, 707f, acadia14_627d, 9933, bb6f, 4e3b, a5d3, 3cb5, 2537, 5ed3, 2747, 1ccd, sigradi2013_226s, e544, 6e4b, 3087, b689, acadia17_390kk, f99e, 8c19, 22c1, 34d2, e0b5, a517, 08be, ecaade2017_172w, 4ac6, d3ca, 15c0, ecaade2017_277vv, 0399, 59a6, 32d7, bc0b, 62d6, 411f, f3d1, 13d4, ecaade2016_ws-masshousec69, 6a84, a27c, 9fcc, ijac201715103oo, d8b5, 525d, acadia14projects_339ah, 5ab8, 317a, 90b3, acadia14projects_539e, 7ba0, ecaade2017_291u, acadia14projects_75b, f534, 2882, e308, ecaade2016_055k14, fe5a, 281b, ccbc, dbf3, 285f, bc3c, ecaade2017_291r, 2cdd, 21f6, bf7f, d38e, 389a, 0635, 9616, 5051, ascaad2016_018m7, ef80, a14c, fc6e, da11, caadria2016_063t3, 3765, caadria2015_172e26, dcb9, 2e89, caadria2017_107y28, c3af, sigradi2015_5.384n7, ecfe, a782, b6ec, 09fc, 377b, caadria2017_163k40, acadia16_270h17, b114, 4a7d, cd30, c5e3, 7039, 1455, 48a6, 6f29, a79d, ecaade2016_106i29, sigradi2016_615q, ecaade2015_298i65, 347a, d8d4, 8e39, 6a56, 26ee, 245a, d2a0, ecaade2013r_008r5, 2e26, c53a, 2337, sigradi2014_291m4, caadria2016_157p6, acadia15_451r19, 3041, cbe9, c60e, sigradi2016_470q, 9df3, e5e5, 1c6b, ascaad2014_027j7, ecaade2015_53s8, 04b7, 3584, ecaade2014_066i15, 2844, sigradi2014_015c1, ijac201412304y9, 7e10, sigradi2013_414c, acadia14_43al, f9c0, b9b7, ecaade2015_256c58, f7ff, 080a, d674, 7210, a0c5, 4faf, ijac201513306f13, acadia17_170n, aa85, 0218, 1a13, 6fc9, 4904, 7f22, caadria2016_745b32, cf44, 93ff, 1ac9, fc90, acadia17_284m, 96b7, e21d, 92f0, c684, 2295, ijac201614206b11, a106, sigradi2014_080k7, b871, d160, ea18, e418, de66, 605f, aadd, f67e, 524d, 2f19, 60d1, ecaade2017_308hh, aaba, 3a42, fb14, 3881, caadria2015_130b22, bbe3, 7bc2, 071c, 33d9, 49f2, ecaade2014_121z27, 359e, eefb, ecaade2014_163i40, 80b7, 58d3, fd36, ecaade2013r_011g7, 4f5f, 6f0b, 6fed, 1704, acadia16_352d22, 8730, acadia17_413cc, 8bde, acadia17_28q, e11e, d0d3, ecaade2016_161w43, d684, 15c9, b10e, bb4f, caadria2016_725i31, caadria2017_175k43, sigradi2013_286i, 91cf, 7396, caadria2016_125o5, ecaade2015_199a43, ecaade2015_287g63, f436, f30e, f8e5, e6a5, 8756, acadia17_350y, b8b7, 7cc2, b155, 6b5f, d049, acadia16_402r24, acadia17_188x, 238c, ecaade2015_155n32, acadia14projects_497ab, 7112, acadia17_482v, e090, 25be, 21c4, sigradi2016_690a, 1816, abd8, 9152, 6a4b, 670c, 064b, ecaade2017_108f, acadia14projects_479h, 3d76, sigradi2014_030y1, 186f, 4280, ded3, e885, 0728, 32df, acadia15_110c4, 7ce9, ec84, 9b71, 8480, 2bfc, a488, a963, 61e5, 7387, ecaade2014_024a7, 7f9d, ecaade2015_161k34, e9d4, e9ae, 7f7e, b260, ecaade2017_164y, 69d1, ecaade2017_199dd, 8ebc, 5ecf, 36f8, ascaad2016_009n4, acadia17_38oo, 91d1, 50c4, 3fde, acadia14_111o, 0492, a3f5, ecaade2015_21z3, 8da1, 353d, 212e, d7c4, caadria2015_124z19, 83f9, ecaade2017_039i, 909b, bf0f, 3321, 83e5, d957, 3bb3, 9e58, 59f6, 368e, ecaade2017_079m, caadria2017_002j1, 5b9e, 6172, f19f, d5fe, caadria2016_209a10, 9b17, sigradi2016_420vv, 6599, ec69, 4a2c, 57d0, ascaad2016_042a17, d952, c29c, acadia17_330gg, 001f, caadria2017_110e29, 9536, 99d7, 43e7, 4f6e, c80c, b238, sigradi2016_690f, sigradi2015_3.268l5, sigradi2014_345t9, 8a72, ae4b, caadria2016_631g27, 1c84, 27d5, 620e, 0ad4, 5372, d9ed, 6459, 6534, 70ed, 38f0, 60d9, ecaade2017_017t, 0617, 59c8, 6aa1, f406, 1403, ea93, ecaade2017_023dd, 140f, ecaade2014_140r31, fe99, caf6, db48, ecaade2017_264xx, 1a30, caadria2016_861v36, 6781, ecaade2016_036o9, ecaade2016_121o33, 1fa4, a2d1, ecaade2017_172n, ecaade2015_53m9, d726, e6dd, b417, acadia17_307gg, 6cb2, ecaade2016_094z25, 7391, c6cd, b7b5, 047f, ecaade2017_095y, 13e1, caadria2017_043a14, ascaad2016_052i21, 391f, 2866, ecaade2015_74m14, 827f, 53a3, 511f, d112, 03bb, sigradi2014_186w5, 9f9b, acadia17_52o, be9a, b129, ecaade2017_201d, c650, 5f96, db10, 7423, acadia16_372c23, acadia14_661i, sigradi2015_8.47j11, c6e2, 2a1b, 1970, ecaade2016_215u54, 2245, bdbb, 6f08, sigradi2016_814t, d768, c2f8, 9799, 0951, ijac201715203ii, acadia15_47d1, eee8, 573f, ecaade2017_033q, f7f1, 32a8, acadia17_82dd, 1c73, a447, 66a9, 0751, e61d, 961d, d331, b3ef, 7a6f, acadia14_63ab, df97, ecaade2015_225i49, ascaad2014_023z4, 8684, e8c6, c6cb, 4b10, f596, e6e0, c339, acadia17_338jj, 9757, 555f, ecaade2017_293xx, 512c, cc2f, ecaade2014_149f34, 356d, fe06, acadia15_95e3, 7874, ecaade2016_154p42, 110f, sigradi2013_238o, sigradi2013_208l, 1bdb, ecaade2015_225n49, sigradi2014_109i9, 8a06, 16cd, 58d5, 1890, b0c0, e4c3, ecaade2014_195p50, a313, 29bb, d7ab, ecaade2015_155s32, ff8e, 948e, 5ad6, ecaade2015_138m29, e577, caadria2017_015b6, 6cbd, 2d64, 3660, e0db, f75f, c7a7, caadria2015_164h25, 6b64, 6163, ecaade2014_088b21, caadria2016_013f2, 56e3, 3f3d, acadia16_308w18, ecaade2015_170g35, b88c, c3d8, dee7, 7f2f, b5cd, ecaade2013r_001m1, 2a79, 5a93, b033, 1cdd, ecaade2017_232d, acadia14projects_619y, ed71, 7345, 466c, 1b2b, 3991, 01e7, 93f3, d6c9, 14a3, 9106, 386a, 2180, ecaade2017_112yy, 8377, fe4e, 36be, 972c, 27d9, fbba, f781, ecaade2017_041k, 083c, dbb0, 08e6, ecaade2015_301t65, bce8, c875, c9ff, d612, ecaade2017_151bb, b5f8, e395, ecaade2017_309zz, 09cb, b49b, 93e0, ecaade2016_208r53, 029e, ecaade2016_140o39, dd66, 75dd, ecaade2015_73i14, 1e93, ecaade2014_233d60, b963, a42a, 9153, 14d5, 51f4, da94, 4ab7, a420, ae98, b9e1, 69c0, 9f62, 340b, 7271, 1b6b, 7283, 9262, 8bd5, a50b, 59b2, effd, 0c9e, c503, 77d1, 7dc1, cd99, ecaade2015_269n59, 8a8f, fa1a, db12, 4183, f316, eb51, bdd5, 5ea1, 8671, ecaade2015_207e46, e398, 964d, 4540, ecaade2016_147u40, e9ec, 03e6, 8069, caadria2017_095h26, 4e94, b2fe, 6950, acadia17_90rr, acadia14projects_153d, e8a9, acadia17_364zz, sigradi2016_601tt, c8e5, ccbe, sigradi2015_12.215o27, sigradi2013_387a, 61ec, caadria2017_080j24, 928e, a77c, 76cc, 3271, 80ab, 28ea, 28d2, acadia17_100p, a3c3, 8b71, caadria2016_045j3, f08e, f83d, acadia17_62a, ijac201614302w1, 0606, ijac201614101b1, caadria2016_713c31, 77c2, ecaade2017_309ww, d2f7, 757e, 140a, ac7a, sigradi2013_400z, 588e, df6a, 61a1, 7308, 0c52, ecaade2017_220tt, dde1, ddea, 5e6f, 0010, fd56, a5ac, 5f7a, efe2, 71b5, 8846, 90ea, ecaade2014_072e18, cc45, ddc9, 03c0, ascaad2014_025n6, e47c, aac1, 96d9, ab95, 06c0, f178, acadia14projects_655ag, 0c53, ecaade2014_088c21, 48ab, 1de7, 1fd1, 1453, a56b, ecaade2014_173a43, 5bd0, ascaad2016_022g9, ce73, 73c2, 979f, 7ceb, 6d9a, e10f, 5d82, acadia15_47b1, d380, b198, e126, ijac201715203n, c760, 0ab4, acadia14_565r, 75c2, ecaade2016_168f48, 4dda, 1ec0, 3206, acadia17_348k, d597, 7148, ecaade2014_201h52, c1fb, acadia17_350nn, 1cd6, acadia14_281w, acadia14projects_135k, 90b9, d6fe, 89ac, 1dc3, e9c5, 03dd, 4666, 9126, b78c, eed6, ecaade2015_171f36, 2b57, 72f3, 6a82, ecaade2014_180n45, d761, 4b80, acadia17_350w, ijac201412403t5, 2393, ab65, ecaade2016_046u12, e0c9, 74bf, f51e, bd60, 92ad, 8982, 4ccb, 58b9, 63af, 318a, 3a83, a0b1, a697, ecaade2016_118y31, 5c47, 979a, 1c50, caadria2017_052y17, 25a7, ecaade2014_070o16, e646, af7b, 5f9a, ecaade2015_83n16, 03c6, caadria2017_015o5, e352, f85e, acadia16_344b21, 5883, 8782, ff37, d432, b9af, ijac201412404w7, de60, 4dc9, sigradi2014_197u6, 7e39, e76b, 02b8, 352d, 2c81, bb02, 5b19, b7f2, f7bc, c84f, 1ce5, 71c3, acadia14_479r, 9af6, 41b6, sigradi2014_114o9, 8ff0, c0b0, eb45, 6d62, ba30, 24c2, ca5f, a229, ab50, sigradi2014_047i4, c58c, a9aa, d412, d42d, bed9, b4a6, 58db, b696, 70fd, acadia14_565ah, a911, c185, 40d6, ab6d, f883, 3863, acadia14projects_517p, e17c, b4e9, 33df, e435, dfe9, 1260, 9373, 26a6, 94cd, 0ae5, 22d6, f549, ecaade2016_006r1, 7dc2, a05e, 5419, 1b8a, sigradi2014_197x6, c35e, sigradi2015_11.34y23, 2df7, 0fd8, caadria2017_021e8, acadia17_322d, bd9f, 21d5, e506, 6134, sigradi2016_777q, a249, 3f10, 4a39, cd29, 7ded, 5cfa, ascaad2014_025o6, fee6, bade, 6332, afde, ecaade2017_129pp, acadia14projects_375j, a622, 0e06, b49a, 0e0d, c499, 45b6, a392, be1a, dde2, 1bf7, 77b9, 46bb, fbd3, e8ba, 6b2a, b534, e93b, 717c, 6fef, cf7e, 7f48, 6b8e, 6f31, f3a4, 59cb, f894, sigradi2013_326f, 605b, ecaade2016_197d52, e992, bb9a, 60be, 2c98, fcea, ecaade2017_117q, 6f34, caadria2017_132j35, e367, acadia14_671p, 2aaa, bb10, ecaade2013r_003n3, c13b, caadria2015_142i23, aea7, e260, fa3b, sigradi2015_10.309o22, be22, 8365, 5f3c, 01e3, acadia16_98f7, acadia14_75a, 13bb, 76a4, 1296, 104d, a93d, d330, 291c, 7c43, 3c55, 0270, 608f, e6a2, 4bf4, 34da, 99dc, 4e52, 94fb, 26fa, 5c74, acadia17_637k, 1f9c, c14d, acadia17_154hh, 833f, ecaade2017_067aa, acadia14_479h, acadia15_274l11, 7cd5, ecaade2017_014yy, ccb2, 8ce2, 56b9, 4d3b, acadia16_254a16, c1c7, 2106, 799b, 66d7, 002e, 9722, acadia17_162t, caadria2015_087c14, e7a7, aca6, ba1e, c0c2, 2439, e8df, 4f3a, caadria2015_023b4, 5f58, acadia14_339ao, 84e4, c6a2, acadia17_382kk, ascaad2016_023t9, ecaade2016_068k18, ecaade2017_215ff, 5f38, 87ce, sigradi2014_234x8, d703, efab, ecd6, 7405, a7d2, 0723, fa0e, ijac201614302h1, ae31, ecaade2014_132h29, caadria2015_156p24, 5e15, 6102, ecaade2015_103s20, 1af3, a023, 25ca, 8ac4, e345, 4120, 50a7, 7106, 16ba, ecaade2017_007qq, 667b, d5ec, 3d75, ecaade2017_124y, 5550, 7184, acadia17_358q, d316, 7ae1, abe2, acadia14_357av, 4d76, 8476, 2c24, c045, 5c8b, 35e0, b876, 993a, ecaade2015_64r13, caadria2016_033t2, 27cc, 8871, acadia17_338gg, 0ee6, fb41, ecaade2017_089bb, 7dfe, 4db3, 832e, 68cb, acadia14_63e, caadria2017_155m39, caadria2017_069v21, 9780, 968a, f1ba, f112, 8016, 5ef8, 77f6, 75ed, sigradi2015_6.327r8, 1a5b, acadia17_678oo, 54a4, 8744, ecaade2016_238j63, 3a01, 8674, 2d4d, 98a6, bff3, ascaad2016_004j2, 5086, 23e4, ecaade2017_066n, 7eaf, e922, 58f0, abb5, 4690, ecaade2015_193i40, d8af, f53e, db35, 9d57, 5dec, e0f7, 4b6e, a171, 0ad5, ecaade2017_109ii, 477c, ascaad2016_021f8, 36e8, 134a, 26cd, 4756, ecaade2015_61x12, bb7e, 403b, 375d, 0e2f, caadria2016_291p12, e711, b7dc, 2a46, 2e2e, 0ccd, 335a, 57e1, 5ffb, 1425, 0547, 44e3, 8c32, sigradi2015_13.181r28, 9964, ecaade2017_076ll, e4da, acadia14_317x, acadia14_445al, 51e7, 3ea2, 3c21, e43c, 291a, 9787, cd68, acadia17_177e, 6af3, 287a, ecaade2015_215f47, 4d0c, 9f8a, 37ab, caadria2017_123m32, 5fbc, caadria2017_069x21, ecaade2017_215zz, 9f0d, 5f29, e465, 55b4, f41d, 21df, e876, ecaade2017_256q, a5ad, 7420, 207d, 2b68, d9cf, d6df, 9b69, 47ac, e9bc, ijac201614404b3, d35c, 12e9, 6db5, bfe8, sigradi2013_401n, acadia14_291ay, 89f7, a756, 769b, e8e8, f4c5, 2ac6, f7e7, 1edc, acadia14_117g, 1063, sigradi2013_401h, d4c5, b416, cfed, f8e1, acadia17_202r, f718, 47d3, 41f1, 1d08, 621c, ijac201614206u10, 8907, fac7, ecaade2016_147z40, ecaade2015_332u71, caadria2016_851n36, d074, 7613, e60e, 1666, 145c, 1f40, 49b4, d9e1, 452b, 4403, 7413, ijac201614208g14, c981, 8af6, 215c, 69e9, 50f8, c2ce, e011, f296, 89bf, ecaade2013r_006w4, 275b, 5185, 0822, 6cc6, cd3c, d541, acadia17_534ll, ecaade2015_177b38, ecaade2016_224p59, 5977, acadia14projects_281x, ecaade2017_033w, caadria2015_111k17, cfdf, c801, bb39, 2045, ecaade2016_222s57, ijac201614204v9, ecaade2015_246b56, b76b, a9bc, 4614, d879, acadia14_463c, d443, de55, acadia14projects_699l, 22e4, e1d7, fd61, bcd1, acadia16_362u22, f478, c87f, 9166, sigradi2016_564kk, sigradi2016_673gg, ecaade2016_132i37, 3662, 468f, d0cc, d36f, 53ca, d39f, ecaade2015_64e13, 1ef8, cfca, caadria2017_142j37, b8f4, e533, d00d, sigradi2016_814s, 63f3, 763c, 17eb, 434b, c9fe, 057a, caadria2015_206u29, 20d4, 0af0, ecaade2017_053d, 0bd7, ijac201614102o2, sigradi2016_360x, ecaade2017_048kk, ba19, acadia14projects_619as, 446f, ecaade2017_032n, 1e67, b94e, e862, sigradi2015_6.151e8, e677, cc78, c90d, a16b, a1b7, 023a, fba5, 33c6, f76d, e8ea, cd6f, ecaade2014_168u41, 4102, caadria2015_060t6, 13da, af8d, acadia17_474p, d626, 0ab9, fdcc, c6fe, 3ed9, sigradi2014_345i10, ecaade2014_182x45, 1a29, 2d1c, ijac201412403w5, ad3e, cc94, acadia15_47f1, eca1, e182, ijac201412408a2, edce, 4e98, ascaad2016_030f12, caadria2015_124a20, 524a, acadia14projects_135r, sigradi2014_015d1, ede4, c730, 7bac, 9b6b, acadia14_365ah, 607f, 5e35, eb08, ba28, 6c6c, 5b69, e97b, b0ec, ecaade2015_317s68, 1c3b, caadria2016_797n33, acadia14_435ac, acadia17_290m, 1492, acadia17_266cc, 2eb3, acadia14projects_661e, 8147, 4edb, ecaade2016_243d65, acadia15_95d3, 8caf, ecaade2015_280f61, 24c1, 22a6, ecaade2015_72z13, ecaade2017_215gg, 957f, acadia17_366n, 040d, acadia16_440i26, ecaade2013r_002g2, 0efb, 4231, caadria2017_067s21, 8da0, ijac201715104kk, b3a1, 13c8, acadia17_640q, 20ab, 91cc, b046, 1fb4, acadia17_222zz, 3f77, 1c20, 9707, 7e87, ecaade2016_ws-intelligentx68, 14a0, 9d84, 8e46, ecaade2015_92o18, 2dbb, bf3d, ijac201513104u3, acadia14projects_199am, acadia14_43ao, 2933, 2109, 94f8, fee3, caadria2017_035y11, 3dec, 8055, ecaade2016_040x10, caadria2015_081j12, 0919, f823, a0f9, 15f3, 7f1a, acadia17_231x, ascaad2014_019k3, 139a, 3c38, f3d7, 9ddf, 6bce, 0736, 03fe, 5596, ae6e, 05d5, 3b03, b450, ecaade2016_208t53, 8202, 2ba3, ecaade2017_143a, b631, a87d, fbfc, acadia17_446bb, 1a19, acadia17_339rr, 95dd, f768, ascaad2014_023t4, 1c0c, b996, b5da, ijac201412403d7, 25f5, caadria2017_015n5, 6844, b0a6, e2ce, fffe, bebf, sigradi2015_12.259y27, 794b, 27c1, 2650, acadia17_221dd, ecaade2016_048b14, 0000, a2cb, 3808, sigradi2016_414hh, b60c, f86f, 18fe, 4cef, ecaade2015_25g5, ebfb, d07e, 5ff9, ab47, 5781, sigradi2016_430p, 1fdc, acadia17_582mm, ecaade2014_079v18, d205, 691b, 112e, ecaade2015_17v2, 9931, ecaade2015_13l1, fa20, 785f, 6b07, 7d4f, 60b9, ecaade2014_138x30, d294, f2fe, a76a, 0d3d, afe6, cae1, a6cc, 2a4c, 60ab, b54c, f3ee, caadria2016_651g28, 9e95, 276b, 2244, 0324, ecaade2017_156aa, acadia14projects_301b, 912a, 4115, ijac201715201s, ecaade2017_046xx, 3470, ecaade2016_223i58, f5e2, ecaade2017_228t, acadia17_502tt, acadia17_318r, abe6, ecaade2015_25i5, b3cf, 5ea2, 54bc, 6b9d, ecaade2014_147a34, ecaade2014_139d31, 1bd9, d317, sigradi2015_7.203i10, beb5, e119, 58e6, acadia16_382r23, ecaade2017_122qq, 7411, ijac201614203s8, d16f, ecaade2014_156e38, e06a, ecaade2015_268d59, 1a57, 05da, 533b, 304e, ecaade2016_154y42, ce17, ecaade2014_202n52, 1edd, fcc7, 6388, ecaade2016_077p22, 964f, 6733, ecaade2016_040u10, 96e6, 9328, acadia14_479k, cb4b, acadia15_371l16, 4e58, 9621, 35db, 2f04, 7be4, acadia17_350rr, 033b, 4c36, f985, 195e, ecaade2014_018t4, d8bb, 7493, acc3, sigradi2016_420tt, daa8, 5f2f, c20b, 4890, 5e19, ebb6, ab12, 1d82, 31d1, a611, 9f5f, 7be0, 0b2e, 292f, acadia17_473tt, b735, 2583, ijac201614305b3, a64a, 714c, 3270, 02d9, d269, 95f9, a6b0, acadia17_318ww, ecaade2017_199t, ecaade2014_084p19, cc09, 787e, aa72, acadia14projects_199ab, 0089, acadia16_34h3, 5945, 8847, 3c01, ijac201412304j1, acadia17_640rr, 9b84, 0473, ecaade2014_194n49, acadia14projects_479i, d4a0, 6b69, a957, 3a67, d5ad, caadria2016_301p13, 5540, 6f01, 3a66, 487b, ecaade2016_140n39, 2a67, 8e21, a462, 9f4e, caadria2015_032x4, f744, fb2a, 3a1a, b370, ca72, ab9e, ecaade2014_057u14, c68b, 7d9a, 45bc, 9811, 1445, 8fe1, 46ef, c934, 2ac5, ea64, a7a1, 2224, 9ead, ascaad2016_054a22, 4a26, acadia17_238uu, ecaade2017_094j, d53e, 0718, 28a1, 45df, 8a71, ecaade2017_140nn, cb62, 20d7, 43f3, 2345, 5990, ecaade2017_026kk, caadria2017_190y45, sigradi2013_268j, 74bd, d5ce, sigradi2015_8.186l12, f98a, caadria2016_621x26, 7de4, ijac201715102u, 8aa5, 8976, bb14, ecaade2015_114g22, ascaad2016_003c2, c8d4, c0d1, c226, cff8, b252, 3f60, 8009, 5cdf, cca3, 8459, e05e, 9b6d, f276, 19d1, 6a3e, c311, ecaade2014_233j60, 336d, 7b79, ecaade2015_138o27, ecaade2016_164l46, c980, bafd, df2f, fc08, ecaade2016_108x29, 56d5, ecaade2016_158u43, 37f2, ecaade2016_099j27, cea8, ecaade2016_094n25, 3c5b, c743, ecaade2016_223f59, 2be5, e9d0, ff3c, fc7c, acadia17_154bb, f9e6, 541a, 9b07, 38f8, 1aa4, caadria2017_155u39, caadria2016_383o16, caadria2017_142g37, 14bc, ecaade2017_111ss, dbd1, 5e37, bafc, 9d1f, acadia16_362p22, ab97, 9625, ca9b, acadia16_244o15, 4839, 3ecb, ecaade2017_157kk, 811a, 6623, d01e, 9d6d, sigradi2015_1.288c1, 054b, 9eeb, 17b1, 6721, ecaade2015_237i54, 81e6, 69bc, 19d5, ecaade2016_210g54, 984b, 28fe, 1e95, 2a91, 93f1, 1c3f, 7278, d0d1, acadia14projects_317s, 2503, 7ac3, 9e7a, ecaade2017_124cc, ijac201614202m7, f999, b953, ecaade2017_021z, 59a4, ecaade2016_230p62, 7495, 12fd, 1489, 987a, 78cb, beae, 4ac7, caadria2017_054b18, 916b, d21a, ecaade2016_007c2, ecaade2014_240n62, 98e8, 5c62, 3289, 7c60, ecaade2016_238t63, 608d, 9b43, sigradi2016_615x, sigradi2013_411o, 6757, 5997, bddf, 1753, acadia14_589b, 9f7a, 3da4, 9544, b85e, c85a, dffc, c22f, 9082, ee3a, 091f, acadia17_512k, 6984, 2383, 33e4, 0948, f410, 0708, 3032, sigradi2016_815gg, caadria2015_061f7, fb97, ecaade2016_071m19, 77e9, ecaade2015_28y5, 50a0, acadia17_542vv, acadia15_513z22, caadria2017_046k14, d2c8, caadria2015_139v22, c95c, e740, 7aa9, 647c, 30ed, e0ae, cbc8, 4bc1, d050, 3151, ijac201412206w4, acadia15_431m18, fb71, efc3, af6d, 6051, c101, 39aa, 3b07, 3971, ecaade2014_226h59, 8a43, fd3d, ascaad2014_037n2, 3d0f, ijac201412204b3, fb6e, acadia14projects_357ar, 4113, 9fb6, a741, c5fc, 7c29, 86a9, ecaade2016_158c43, ac1c, 7a61, 4884, 8a14, caadria2016_209x9, c407, a704, 250c, c0d4, c334, c4a5, 1915, ba97, 689e, 2003, a0b2, ca8b, sigradi2013_215v, deb1, 5fac, f3fb, d1c4, 3cf1, 1312, e508, a74c, acadia17_38uu, ecaade2016_102y27, 1fd7, ijac201614302c2, ea55, ascaad2016_028l11, 7a50, acadia14_135r, dce8, 4d50, 35cd, e7b8, c7f7, 91ec, caadria2016_115n5, ddb9, 9bb3, ef2b, dcf1, acadia17_392p, dbe0, cf18, e403, d954, e8ca, 427e, 28cf, acadia17_178ii, 98f9, dce2, 83f8, sigradi2014_197w6, 0d3c, ascaad2016_010t4, 1507, acadia17_178ff, 9734, ascaad2016_040c16, 0dfe, b897, sigradi2013_184a, 7131, 3a6f, 01c9, a7c7, 075a, ecaade2017_255f, 0fcc, ijac201513105p4, 28b0, ecaade2017_254vv, caadria2016_291f13, 2a53, ecaade2014_072k17, f793, cca5, dcc4, e502, sigradi2016_595nn, ecaade2017_173uu, 2e9c, ascaad2016_002j1, 9d80, c22e, 05d1, acadia15_57s1, 8fe6, 2ea7, ecaade2016_045h12, ecaade2017_071ll, ba3d, 9aa7, ascaad2016_047a20, d394, 6b31, sigradi2014_159h4, acadia14projects_479z, ecaade2016_068y17, 7e5a, ijac201614105t4, 0257, b5b9, acadia17_329cc, ijac201614309j6, f164, sigradi2014_186e6, 764e, 1c4d, 86fb, caadria2016_239e11, e08d, caadria2015_203e29, f827, acf5, a61f, 3599, 092a, 22bd, fb23, sigradi2016_654a, ecaade2017_038vv, ecaade2017_085i, aa3f, d21d, 5681, sigradi2014_305j5, c188, ff6e, e58f, ascaad2014_012n6, a1ac, 3590, sigradi2015_12.259a28, da31, aa0c, ecaade2014_057b14, ecaade2015_138z27, acadia17_92v, d53d, 3f78, 2ccd, 3b65, ecaade2015_17d2, 0105, 5155, 0d77, sigradi2014_189k6, 55e2, acadia17_82f, 1def, d720, b7b8, sigradi2014_074t6, 6126, ecaade2017_194aa, a73a, 8eda, ecaade2016_163n45, 8c91, 7da4, a449, e152, 2478, c563, ecaade2016_136u38, sigradi2015_8.186n12, acadia14projects_23ac, 103b, 0017, 69c7, cb20, acadia14_479l, 40eb, b3e7, ecaade2014_029y7, 73ed, b824, acadia14projects_247x, 7f72, eb05, 0709, c156, 43cc, 627c, 259f, fa64, acadia17_222v, e171, acadia14_347al, f7a8, c4a3, 5d89, d553, 4a84, 133b, dbf6, 4960, dfac, 2684, sigradi2016_654tt, 04ed, 0e69, 228d, ecaade2014_030k8, c752, cf41, sigradi2013_268h, afbc, 34c0, ea2c, 9506, 5522, 2fbe, 71f3, 4cf2, ecaade2016_011v2, 37bc, 2339, 6b30, dcd3, caadria2017_136k36, c5fd, dd12, 0400, 1454, 956f, e42c, 5548, c0d6, 5ced, 2888, acadia14_291at, 30f6, 23e2, f5fa, ecaade2017_057ee, e23b, b233, 0235, ecaade2013r_008i5, 918e, 0678, f37e, e54d, 0e3c, 4bc2, 0e6a, cc05, ecaade2014_122w27, ecaade2017_227o, c935, ecaade2013r_003m2, 1629, acadia17_511ww, ecaade2017_211ee, caadria2016_755o32, 99e3, afc8, sigradi2015_9.347p17, caadria2015_060z6, daea, 9f53, 12a8, ecaade2017_124s, d802, ab91, b319, caadria2015_096o15, f46c, 8b14, d3a4, 7948, ijac201513201d6, 88b3, f4de, 73f5, aba7, caadria2015_090c15, ascaad2016_046r19, f0c4, sigradi2013_305, 43ed, 1207, 9a3d, f439, 4450, ecaade2017_280c, c93f, eb36, afa6, cff3, 8f60, 9910, ecaade2017_170b, 96bc, ijac201513205w7, 00c6, 6b7f, ecaade2014_070n16, 23ed, 144c, ecaade2017_255h, 7b0d, ca0c, 0a88, ecaade2015_101e20, b4a1, 10f6, 05d3, 35ec, ace8, eded, ijac201513205o8, 3cd3, ca9d, ecaade2016_243w64, acadia16_24y2, d273, 3d8b, 8582, a2dd, acadia14projects_375k, a5b8, 13e4, 5be0, d934, 8426, c7cb, 4f46, d988, ac87, 404e, ecaade2013r_003e3, a8d4, f966, ecaade2017_143n, ecaade2014_023l6, caadria2017_023r8, 39eb, a253, ecaade2016_021e6, d617, a4dd, d039, edeb, 5cd0, acadia16_130n9, 9511, f8bc, ab0b, ecaade2014_192i49, 6f5c, 6674, 55f8, ecaade2015_181i39, b6e0, 8b9b, 0850, acadia17_212bb, 8b29, acadia16_478k28, d770, fc0e, eb5d, efdf, a482, e19f, 595f, ecaade2015_246a56, 8b42, 24e0, 2e78, b137, 8f0e, a98b, ecaade2015_173j37, 0036, 7647, 7708, 4fc5, 7f5e, c873, 3d61, af00, caadria2016_383m16, 5645, d5a5, 3b84, ijac201412202s1, c84e, 761a, ecaade2016_065b16, 5a99, caadria2017_135j36, ascaad2016_028w10, b348, caadria2017_155n39, caadria2015_218v33, acadia17_91a, ecaade2017_269yy, 6fb5, ba39, e01d, 1fae, bc58, 8fc2, 4a41, 7fbe, 483b, e92e, 3e80, 50f5, 63b0, 9979, sigradi2014_097k8, ascaad2016_008b4, ijac201715106ff, sigradi2015_11.165x25, ecaade2015_211c47, dbdd, sigradi2016_592t, 38ed, a8c5, 4a93, bb28, 1b7f, acadia17_358x, 8951, 99ec, e7ac, 899b, 4d9b, 3b1c, bd41, ecaade2014_194d50, c975, a2ba, dc5e, 61c8, 17f5, e2f0, c1f8, 6aca, sigradi2014_080l7, d130, ecaade2016_083d24, bdb0, 5ea5, 57b8, b8c1, c178, 5fab, 99da, ebc1, 75fc, c128, 57ad, caadria2015_124u19, acadia17_282mm, 2ab3, 3ca2, c14f, 1c94, 3b4b, b1f2, b2b1, 348f, sigradi2014_284x3, 3b2e, 6d5c, 8b94, ecaade2016_128i35, fd55, ecaade2015_83t16, 38d1, 7987, 62a8, 6e3c, 4640, ccbd, fa6e, cf9e, caadria2015_032v4, e4c0, ecaade2015_172c37, af71, cb27, 8eaa, 179d, 8e62, dd59, 0f16, 379c, 7c95, 5de2, d3e1, ecaade2017_306o, acadia16_414x24, ecaade2016_158e43, 4638, 2447, 7346, 5a2b, c405, a368, e67a, 078f, b7c3, a17e, ecaade2017_033t, 1e0e, 7bb6, ecaade2017_198b, 318d, cd7a, ecaade2016_118p31, 137d, ijac201412305p2, e708, 6e16, caadria2016_373l16, d0c7, 6b3d, 54fa, ijac201614101c1, 12bb, 04a0, e0f8, 6e85, e597, 8d4c, 1163, 82d1, b2cd, 0173, ecaade2016_048c14, ceff, 6f5e, acadia14projects_479as, 14b7, 02d5, d117, ijac201412403m6, 575d, 3118, 374d, f9a6, acadia14_531k, d322, 0b6a, 84bd, 2ca3, a841, acadia17_128mm, ijac201614203g9, 44dc, a012, e457, 1c8a, f84e, ecaade2015_86n17, a19f, 57ee, 7d52, 551c, a44a, f394, ba59, acadia14_145ag, a60d, c69a, 6f12, 8307, ca4d, cfc9, 7ae3, acadia16_298k18, 1d68, 27cd, 18c9, 0dd8, ecaade2017_133g, 7e09, fddf, ascaad2016_019s7, a208, f3d2, ebe1, 6935, 7130, 8159, f28f, ecaade2015_195l41, c2a1, 3585, ecaade2015_21n3, 7984, abdf, 5ccc, b72d, 5dce, b99f, 9ec0, 3c9d, e967, 5e4b, acadia17_350ff, ef96, d335, ecaade2017_111rr, ijac201715103h, e5d2, 72eb, caadria2016_229t10, acadia17_512q, 53e6, 062a, acadia14_43ap, cd3f, 6da9, ce24, 87b3, ecaade2015_285i62, e96b, 827b, 698c, f9c6, acadia16_440c26, a577, ecaade2017_172r, e296, sigradi2015_11.196k26, ddab, caadria2015_069p8, ecaade2017_169ll, ecaade2017_184kk, a612, 024a, b874, acadia14projects_507ad, 21ca, acadia17_71b, 9353, 47a7, 4047, ecaade2015_280g61, 9af7, 2ce1, 2791, 8e0b, 014c, ecaade2013r_005j4, acadia17_127jj, 4a75, 0c0c, acadia17_163nn, f311, 9ccf, 4a38, 51ce, acadia14projects_691av, fcd6, 1ed9, eb8d, 8dee, fd8d, 8f7d, sigradi2016_637ee, ee1a, 5720, acadia14projects_555d, ecaade2014_096a23, b610, 7794, c495, ecaade2014_010u1, caadria2017_115j30, 0ecf, ijac201513201h5, ecaade2016_073x20, 638e, 7424, 990e, 1195, 097d, 6db7, ijac201614208j14, 7ccc, sigradi2014_021r1, acadia16_78t5, acadia14_63aa, 45e3, acadia14projects_333au, e6f6, ce1c, 2c59, 9302, 66ea, a875, b714, 9c8a, 5dbf, f803, 32f3, ecaade2014_140p31, 0345, 7d1e, 622d, ecaade2015_217l48, 19ff, ecaade2014_192j49, 9ff9, caadria2016_477z19, 704a, ijac201513203p6, 202e, c735, 3dc3, 03b1, acadia14projects_627h, 7338, 543d, 251b, 90ed, c2dd, 4806, ad9b, sigradi2016_484g, 19e2, e3a1, 531f, 9c6c, acadia16_88y5, ecaade2015_87a18, 36b6, acadia14_135x, dfe2, acadia15_251p10, 046f, ecaade2016_018u4, acadia15_243w9, 7bef, 9732, a691, ae53, ecaade2017_050h, sigradi2013_54m, ijac201614208v13, 1222, 3b3a, 89e3, c012, acadia16_432u25, acadia14projects_655af, 7a26, dd04, b451, e47e, caadria2015_073h10, b047, 20ac, 30eb, 8943, 1a38, caadria2015_213l33, caadria2016_517z21, acadia14_453i, cc72, 88a7, 97cf, 2a85, 40ce, 3be1, 510c, ijac201513203i7, 2b58, 655b, 2c69, 313b, 83fb, 07ac, f47b, 83ca, dd8e, acadia15_223i9, f229, cf2f, 89bc, 76b2, cee0, 8cbb, 6673, add6, 4327, 52f0, 3101, 9e7b, ecaade2016_152o41, 3ff3, b3ff, 8e81, fbcf, acadia14_479m, d6ef, fa8c, c54d, acadia14_389a, e169, f8fa, b87a, 22bb, 2af4, 8e38, afac, 549d, ijac201715203yy, ae6a, 2b13, ef58, f06c, 9bf5, 5187, ecaade2013r_001d1, baca, 02d6, ed1a, a606, 3263, 7409, a7f0, ascaad2014_018c2, 4408, 4955, 7058, b946, e223, sigradi2013_389k, ecaade2017_220rr, acadia17_445s, 0644, acadia15_149t5, f702, 466e, efa9, 9723, acadia14projects_291h, 60cd, eab4, a8fd, sigradi2016_484mm, ecaade2014_113p26, 462e, ijac201513102l2, ee64, 85f7, 1bb1, ec4d, caadria2016_819y34, 44e1, 9594, 348d, ecaade2015_158w33, e9cb, e422, ea07, ijac201412408s2, b4bf, ecaade2015_206i45, ca62, 6fd8, ecaade2015_38r7, f53b, 0fa4, 000d, 3a7b, c2c9, b49c, ecaade2014_055x13, ecaade2014_156b38, 8868, 74c2, e86a, 139d, 3af0, 20b5, ijac201715202i, 9fa9, d351, 4e21, ecaade2017_109dd, 4647, cc1e, dd50, 8059, 971b, bd84, 50f3, 7681, 22af, 1c15, 1b2f, d5bf, caadria2015_170p25, 38b0, ecaade2017_203y, acadia14projects_101o, 5e6d, acadia14projects_453h, 5b71, 0e40, d7b5, cadb, 15e2, 351f, 1fef, 8e97, 4352, 33c5, 990d, d8d5, e8f9, 1474, 7674, ae34, ascaad2016_017w6, f640, 92fd, fa3f, 8d3d, 51d9, 4466, sigradi2014_250o9, f2e9, ecaade2014_089s21, ecaade2017_169kk, 9e45, 8cf5, 5e24, 1559, ascaad2014_003o1, c872, e935, f188, ijac201715104j, 9363, 0223, dd26, d2fb, 81ff, 7648, bad3, ff07, 27ca, ijac201715102dd, a211, sigradi2013_280m, sigradi2015_3.268p5, 83f6, ascaad2014_022f4, 28b9, 06de, 4a9e, acadia17_366s, bf5a, 7025, sigradi2013_326h, c531, 3157, e0d4, f1ce, ecaade2015_138t27, 095f, sigradi2015_12.107e27, 0c58, 54bb, 2f24, db64, 3856, ecaade2017_080gg, 7525, ecaade2014_143o32, a68c, ecaade2015_285f62, acadia15_211v8, 9e4e, ecaade2016_068h18, caadria2016_177a8, 015b, ecaade2014_121o27, acadia14projects_43at, acadia14_125t, 7334, 5b8d, 6ed6, 35cc, ijac201614102b2, d488, fa6f, 4e99, caadria2015_078e11, fcbf, 8999, acadia14_153ay, a4a0, 8ca0, caadria2016_549v23, dbce, 6ce3, d82d, b587, 354d, ecaade2015_129m25, 4028, c959, 28c4, 5942, 6b33, 5e14, ijac201614405o3, acadia15_243b10, 5df9, 3636, 64dc, ddc1, caadria2015_130k21, ecaade2015_332p71, acadia14_661n, 1c59, a108, 7d0f, acadia16_478s28, 5268, f957, a6be, 3fa3, ecaade2014_218a56, 4f35, b4ee, acadia14_347an, caadria2016_797p33, caadria2016_507o21, cb87, 68eb, ijac201412304l1, 0415, 3970, 8c77, caadria2016_219h10, ijac201614208t12, acadia14_43am, bd7b, 924a, 5b9b, ecaade2016_170y48, 29e0, 575a, f8d4, f963, 8927, 9897, 8af7, 13c9, 1276, caadria2015_070b9, 8a4a, 4313, a28d, 7905, ea89, bd1b, 6ca9, c758, daa7, 2be6, ijac201412303j9, 7a54, f5f7, b7b7, 20ef, f15c, sigradi2014_128e1, 7b20, sigradi2015_10.309k22, 59e6, c77b, 0dbb, 5d36, e861, sigradi2015_8.186k12, bd5f, 88fe, bd20, 2ad8, c9cd, e3ea, ab2c, 667d, 4bca, 3299, ecaade2016_068o17, ea82, 703f, b1be, 1fa6, d6bb, acadia14projects_565s, ascaad2016_022t8, acadia14_445af, 027d, c249, f4a9, 8d09, sigradi2016_387yy, 2370, b81a, efbf, 2317, 1a64, acadia14_339aj, d788, e6dc, 35ac, a61b, 5bbe, 5a3f, sigradi2015_8.339z15, 9584, bd2b, 4364, 5b24, 46c7, ijac201412201i1, ecaade2017_079cc, c374, fbdb, f2b5, a888, caadria2016_589w24, 9440, 85c8, e709, 1d01, 435f, 933b, 0f7e, ecaade2014_168x41, 1af0, 18d1, ae1b, ascaad2014_017n1, ab71, 1fb5, cbd7, 1213, 84ac, 1125, acadia17_678pp, acadia17_358tt, 2ec1, b64e, 0b40, 258b, ecaade2017_061f, c9c0, acadia16_332a20, 01c4, c483, ascaad2016_009i4, ecaade2017_294qq, 9775, 0d10, c7a0, 46a5, 62eb, eaf5, 8840, 9823, 6f36, ecaade2016_tkog67, ecaade2017_306k, e43d, f917, e14f, ebe6, 496e, sigradi2016_357k, fc25, 1fc3, 1424, ecaade2014_192a49, ijac201614102t2, 7b16, ecaade2015_72v13, sigradi2013_285, a094, b437, 578c, 35f9, f632, 7e1e, ecaade2017_274bb, 97bd, 6240, a8ae, e678, f705, 1828, c23e, 9ce7, 2c4b, 7852, 9779, fe42, f16e, 7b99, ecaade2017_215t, 7bae, ijac201513104s3, a6ca, 363c, cb96, b045, 165c, ad64, 9001, a0f6, f9e8, caadria2016_703r30, ecaade2014_072o17, 7b23, caadria2015_087t13, acadia15_274k11, d0aa, 3523, f2eb, acadia17_512h, ad2f, ascaad2016_005c3, 66ae, eb2b, e416, 9be7, b9c2, e36f, caadria2017_048f16, 5e5e, 542b, 7f8f, 76ce, f4ac, 3b29, e38a, ec29, 25d3, ecaade2015_293d64, 54e9, 1001, ecaade2017_032c, d187, sigradi2015_8.47o11, acadia14_719j, acadia15_451u19, acadia14projects_311t, b78e, b87c, fe77, acadia14projects_153ao, ecaade2017_031oo, f11d, d822, 0ede, c36d, 74c3, 4968, 22a1, 419f, ef15, b8ef, 82c5, 8933, 980d, 80cb, acadia14projects_579g, ecaade2015_334v72, 1ab3, ijac201513206t9, b08e, 7d12, sigradi2016_479bb, 0e60, 6bc8, b9a5, fa62, c1cc, 8ab4, f897, b086, 7cf6, ijac201715102r, f541, 7245, acadia15_195w7, 82ce, c03e, caadria2015_139g23, 7a40, a43f, 3b19, 41ed, ecaade2016_129f36, caadria2017_018p7, bc1a, caadria2017_015c5, ecaade2014_151t35, d011, ecaade2017_277rr, ecaade2015_205b45, ecaade2015_324u70, db8d, 859e, 4d26, 9335, eb32, e213, ecaade2017_208o, sigradi2016_752yy, e233, sigradi2016_710ll, bf52, acadia17_170p, 5022, ecaade2015_253u57, ecaade2016_162o44, eb91, 1673, f871, 82e9, 1139, 8567, acadia15_371c16, cc0b, acadia16_308f19, be24, 3f45, 24ed, 7eea, 0765, f512, 57a0, 4cca, 27a8, 3ffb, 6c4c, 2b9a, e5b9, 5c78, 6873, acadia17_640jj, 990a, 55b6, 4e8d, 53cf, ascaad2014_001h1, fb67, 8cb0, 2a5f, 3ef1, 0abb, 8bce, 517b, acadia14projects_311z, e779, e692, ecaade2015_64g13, ecaade2017_215j, 225c, 8f4b, f743, 795a, 55f9, 5fed, b055, 3724, 5784, sigradi2015_11.142c25, eb14, efe1, 7071, caadria2015_208i31, 8146, ecaade2013r_019h10, ijac201715202ff, 38d7, 3997, c127, ecaade2016_068l17, ijac201614202y7, 2990, 8348, ecaade2016_120n33, c028, d2a9, 338a, 2a90, 9785, f62a, acadia17_455ee, 455f, ecaade2013r_009x5, bf98, e798, ed46, 992e, ecaade2016_162c45, 2333, 8816, ecaade2017_122zz, 364a, e3be, caadria2017_125z33, ascaad2016_028h11, 36c2, 8acd, c346, d921, caadria2017_009k4, 70db, ecaade2017_203w, 50f1, 0e98, ecaade2017_309kk, ab78, ecaade2016_018k5, 739b, ecaade2017_053k, 0ab8, 498c, 5729, ec48, b26b, 7a1c, 1fda, 7628, 7f36, 4cb6, ecaade2017_028g, cc32, ecaade2014_196c51, 97a5, f83a, acadia17_62c, acadia17_257yy, 8bfa, 1270, 5ed2, 9ac9, ijac201513302d10, 2567, 7d90, ecaade2014_021t5, 295a, a4a3, 092f, ecaade2017_189tt, 005d, a7a3, ecaade2016_175h49, 2f66, 31c3, sigradi2015_7.203k10, ccd0, ddf4, acadia14_671z, c64b, fcf4, sigradi2013_62t, 2f29, 68c9, ecaade2015_202k44, ascaad2014_014t7, ijac201412405a9, ecaade2017_003h, 4f87, 974d, acadia17_482u, 4095, sigradi2013_429n, ad71, d4d0, f3a6, ecaade2017_172q, 5fa5, f3c9, ecaade2015_217a48, edb1, 312b, 8a48, d82a, c738, d918, acadia16_260h16, 5017, e9b8, bbda, acadia17_318l, 02ed, 2468, 3e1d, 7f89, ecaade2014_105w23, 03fa, ecaade2017_194v, 3b94, acadia14projects_339aj, ac0e, ecaade2016_016e4, 2aa0, 098c, 74b0, 94a7, a8e5, ae69, 049e, ecaade2016_027e8, acadia17_154ee, 1be7, ecaade2017_203gg, 553e, a164, 5919, 12fa, acadia15_195a8, 84b8, 0f4d, ecaade2014_055a14, 6b3a, ecaade2017_288hh, 8b6d, caadria2016_579v24, 04dc, feb1, 7518, 6d4d, d284, acadia14_357ay, 6bc7, f3e2, 6d58, caadria2016_435s18, 21e2, a296, 544b, 37a8, d9b9, 41cb, 6cb0, acadia14_601af, 84bb, acadia14_531l, cf7c, af41, 1ed3, 2e0e, d97c, 84d4, 5dd9, 1391, 6f42, e73b, 4abb, 309f, ecaade2017_305a, acadia17_222vv, a5cd, 0743, acadia17_637l, 4c04, e8c2, 8ae1, ecaade2016_038k10, ecaade2017_277ee, acadia14projects_479j, 1e8b, 3dbd, ffd0, 076e, caadria2016_507s21, caadria2015_203k29, dee4, 746a, ecaade2016_228i61, c30b, acadia17_90aa, ecaade2014_202k52, 2489, acadia17_520y, 0d62, 8214, 38b9, 96bb, 47b4, a135, f9dc, 7fc1, 2c84, 67a3, caadria2016_621y26, ff68, 5c8d, 35aa, 848d, 926b, 3eb6, 3524, ecaade2014_113o26, 0c46, sigradi2016_764j, 43ba, 22f1, ecaade2016_017l4, 985b, fa76, 0693, ecaade2013r_002c2, b7d7, 1284, 4d47, 294e, b413, a08a, acadia17_308yy, 63d9, 04b4, 1529, 3219, ec2c, 5a34, ecaade2017_230uu, 5ae6, acadia17_90uu, b7c0, fa58, ecaade2017_256v, ecaade2015_196t41, 7c27, 6874, 60d2, 7971, be8f, b013, ee9f, 3cfb, fa6a, 06fb, 3d64, sigradi2014_213m7, 4320, 0d5e, 7478, ecaade2014_120j27, fb61, 9af4, f527, 2cf3, 2c7e, 4fe4, 9f73, 932b, 7dfd, d385, ff90, a703, 94e6, acadia15_417w17, 2250, 38f9, be0d, b64f, eb13, 7917, 535c, 4d53, 193b, sigradi2015_10.7e18, a399, ea00, 8204, ascaad2016_030e12, 15c4, 1e2c, d224, 6023, 7f79, 644b, f192, 130c, sigradi2013_234h, 078e, 0541, sigradi2016_360q, f846, acadia17_491v, d5cd, ecaade2015_144w30, b0c4, caadria2016_693c30, ecaade2015_207g46, a5dd, ecaade2014_072h17, sigradi2016_814zz, 02e2, 767f, 5543, fe34, 8049, d6cc, 32a5, 45b7, acadia14_301c, 7d66, acadia16_344l21, acadia14_177v, c6d0, 705b, 2bf0, 8e90, 2262, 1e6f, 6384, 84ef, 885b, acadia14projects_473ad, 4f34, acadia17_18c, 647e, ecaade2015_273f60, 1e1f, acadia16_372a23, d5f0, 2657, 74ea, dfba, ecaade2016_047n13, 7c8f, b53e, sigradi2016_592s, acadia17_178x, ecaade2017_051aa, 13cb, 416c, e962, d087, 09a5, fe39, d0ce, 37e9, 684f, acadia15_57e2, 3767, b087, ijac201715105b, f2f7, ecaade2017_072b, d5fb, 8bc5, a08b, sigradi2014_197z6, ijac201513103p2, c6c9, acadia14_63al, caadria2017_142u36, bc21, ecaade2014_194v49, ascaad2014_010s5, 407e, acadia16_424f25, 7c2f, bcb5, caadria2015_043k5, caadria2017_048g16, 297a, 6617, 4e47, ece4, 0468, 0f9e, bc57, ecc1, b75b, d158, 378c, c881, f098, caadria2015_188z27, acadia16_88v6, cd6d, 0b78, 1e99, f230, bb9e, 99fc, 59fc, acadia17_491cc, 4c0a, acadia14projects_531m, acadia14_497aa, caadria2015_114p18, 22a3, 3706, c2b6, b9d8, ecaade2016_079u23, 2942, d092, bf8a, 7a90, 5f48, 74d4, caadria2017_085c25, dbb8, 5de8, e69a, 05cd, cb5e, 6f71, acadia14_453j, e3d4, 9d04, 3574, 4de5, fc87, c8a1, 2c52, c8da, b5f2, c10b, 37d2, 07cf, 6ca8, 3f35, sigradi2013_135h, 6f51, c07c, b5ef, sigradi2016_686vv, 3a74, c3f3, 9078, 4f91, 11af, a2a2, 6338, f628, 0d07, b4b8, 34ed, 44ed, 7954, sigradi2015_10.250j20, 3f2a, acadia16_10f1, 22e7, ec2b, 7adf, eb69, d6c5, 7440, sigradi2013_10b, 3ec5, 28bc, ecaade2017_085c, 75d1, 7c72, c756, 810e, sigradi2014_152u3, sigradi2016_777mm, ff23, 4590, 7670, 922b, 7e29, caadria2016_477c20, 8fa6, 6deb, 68aa, ca90, 3a4b, 8780, b23c, dbf7, 45ad, caadria2017_136m36, 4214, 5704, e3c3, cb7d, 8275, cc13, 0900, ef0f, 48dd, ascaad2016_058g23, 9caa, acadia14projects_117e, 405b, a6c5, 7ed6, e3ad, bada, bb6b, ecaade2014_094h22, 29ad, f464, caadria2015_162y24, d4b1, b61f, d856, 9b32, 3ca1, 6478, acadia17_511uu, 5773, 5d7f, ecaade2014_152k36, 9578, ba92, 9675, ascaad2016_003z1, acadia14projects_565u, c849, 29cd, ecaade2014_199x51, 8101, 5c1c, 28b5, 4d12, 0b3c, 73b6, ddfb, 11ca, sigradi2014_314k6, caadria2016_435r18, 5602, sigradi2014_123t9, 1879, ecaade2015_59v11, 6a4c, 8b35, caadria2016_095r4, 4e80, ecaade2016_036r9, caadria2017_145x37, 47ab, ecaade2017_164o, 8227, 4f97, 3b6f, e5c8, ad0d, 27e6, 9fb4, acadia14projects_531o, ascaad2014_028m7, acadia14_339ak, a855, c362, 01cd, 30ad, c966, sigradi2013_303g, 43b7, 5ebd, ecaade2015_25f5, 47b2, eb5f, 0c12, 60e6, ecaade2016_021z5, sigradi2014_136c2, 492a, 8bc7, 3e6c, caadria2017_118s30, 2c34, 64fd, 552f, acadia17_292cc, c502, acadia16_72c5, 6081, 04d9, ffbc, 6864, c5f7, 3e95, sigradi2015_6.42x7, 61b5, 703c, acadia17_82t, fd0f, acadia14_189ay, 80d2, 8462, f5e6, 8e70, caadria2017_079c24, c525, f01b, 28f8, ijac201513206j9, d77d, 970a, 8136, ecaade2016_tkoe67, 673b, c02d, 0021, acadia17_230vv, 88c2, acadia17_446ff, 0488, 284e, 03f8, 3707, 6061, ijac201412405l8, ijac201412302f7, 39d4, d14b, 02b1, 966b, 127d, af3f, caadria2015_220f34, ecaade2015_309y67, 410b, d29e, af0b, 1975, b67a, 11e5, bb20, fdd6, 1295, 4a87, 1c00, 24d5, 2803, 7f75, ffbe, 8630, 805b, caadria2017_182r43, caadria2016_529p22, 8f1b, 224b, 03e9, 956a, 0ff6, a933, ecaade2017_203v, ff60, df08, 18af, eda6, 98d3, 1bd8, 0eb4, 6d15, 05a4, 795e, a637, c33a, 4ed7, ascaad2016_057s22, caadria2017_023j9, 1304, f228, acadia16_34b3, acadia15_195v7, 07e5, d868, acadia14_111n, 1afc, caadria2017_145j38, ecaade2015_228a51, b145, sigradi2016_356a, 8d58, 92dc, 328e, ijac201715105pp, ecaade2017_052gg, sigradi2016_654d, 8233, ecaade2014_157t38, e295, 4947, 80d8, 5fca, sigradi2015_12.297m28, ed25, c12b, 4d94, 5114, eea3, eea1, acadia14projects_81o, a31b, cd22, 1f69, 90a3, 86f4, d543, 9a5b, 59c1, 4116, 026d, acadia17_128nn, 087b, d3b9, a92f, 0dff, aa30, 20ec, ecaade2015_332t71, 4a08, 1331, acadia17_154y, 0bd9, b729, d795, de5c, ascaad2016_057o22, ff16, 3fd2, 56de, 5791, 0227, 2836, 0c02, 4181, 1724, ascaad2016_028f11, 5f9f, cadc, 58c6, fb93, e02b, d0bc, acadia17_50zz, 9e7c, 48a3, acadia17_349o, da5a, ee3d, e1c5, 963a, ad7a, 878e, ijac201614104m4, 8ff8, 132f, acadia17_630e, b273, fef3, e732, sigradi2013_311, eee6, 6bff, b9e2, 4ad0, acadia17_572jj, acadia16_326u19, acadia14_555c, acadia14projects_473at, 3367, f1be, 3525, d163, e761, 8eb7, e958, caadria2015_004f1, ecaade2014_123i28, sigradi2015_sp_11.278n31, 1771, 127e, acadia16_24v2, 7ade, bea0, 2d2a, caadria2015_004k1, e9a2, ascaad2016_059j23, 6efa, ecaade2015_158r33, b700, ecaade2015_144c31, sigradi2015_12.215l27, 81e3, a043, sigradi2015_6.42p7, 16ec, sigradi2016_537a, f974, 01a0, a310, eda0, acadia14_375a, ijac201715101j, dc35, caadria2017_029n10, c12c, b980, 26b1, 7ab8, sigradi2016_385ss, 03f7, 5cde, ecaade2017_243dd, ecaade2017_jgok, c2e0, 3025, cd50, ecaade2016_224v59, 0148, 506e, f7b7, df5e, 3c4a, 228c, acadia14projects_609at, 677c, acadia16_280x17, caadria2015_069o8, aa3b, ecaade2017_140cc, ecaade2017_309mm, f8a4, fbd2, ecaade2013r_007e5, e8cb, b386, 84b9, acadia16_8e1, 1ed6, ijac201614205h10, acadia14projects_43ar, 0fdf, 65e9, acadia17_511tt, ecaade2015_55j10, 32a3, acadia14_709al, ascaad2016_038c15, 0b4d, ecaade2017_277jj, 71cd, 64be, 9a33, eb89, ecaade2015_241t55, 95fe, ecaade2013r_003j2, ecaade2013r_014h8, sigradi2014_250r9, 7170, 89af, f9be, 1012, 11f1, ecaade2015_87t17, 8b84, ijac201614207e12, ea3c, ecaade2014_138n30, 5495, a4de, d1c0, 9982, 8c3c, 731d, cb58, 6c86, cb29, 1395, acadia14_681ai, 580c, bcdf, 1a15, 730d, b07c, sigradi2013_303, aea4, a02e, 1ff6, f998, 0af2, 75fd, d56a, 7389, caadria2016_105y4, ecaade2017_230vv, ascaad2016_018l7, sigradi2015_11.166a26, acadia14projects_153a, caadria2017_002l1, aaac, f8dc, e40c, ecaade2017_183w, sigradi2016_592q, 6ea4, 0fb3, 4b2f, a643, ecaade2016_091j25, acadia17_62ee, caadria2016_829d35, c6fd, 9913, sigradi2014_036u2, acadia17_650qq, 1c17, 065c, eb79, 2e03, ecaade2017_290rr, cbbd, sigradi2014_075a7, 5757, ecaade2016_102n28, ecaade2016_238u63, ecaade2017_199oo, 282c, 9e15, 8532, 4a8f, d135, 09a9, 2241, c4ed, acadia14projects_247p, ijac201614403g2, ijac201614105u4, ecaade2016_019n5, ijac201614105e5, 88a2, 67fe, acadia17_598uu, d3ba, 0cbf, edb9, acadia14_291aw, ecaade2016_tkoh67, sigradi2014_042l3, 23b2, 5d92, 51d6, ce9d, d84a, 5867, ecaade2014_010k1, 6a00, ecaade2015_55e10, 4e96, 60c1, ad6e, 4c7f, ecaade2015_317b69, sigradi2014_132x1, d6b2, 30a1, b173, 397d, 570d, ecaade2015_180r38, ecaade2017_195ee, e6c5, 7c6d, a5b9, c637, ascaad2016_001d1, 6959, 56af, 7164, e3b0, ecaade2016_139f39, 455c, abc7, d0f6, 44b9, 7009, 3c85, 3739, 106b, ecaade2016_225j60, ecaade2015_194d41, 6fae, 5800, fdbf, 01ad, 6f64, 19c9, 5a08, 42b0, 394e, 8dc1, acadia15_263c11, 3d32, 7dbf, ecaade2015_229e51, ac2b, 1af2, 3cc5, a499, 90a4, sigradi2014_265t1, 9bfe, acadia17_650a, 94af, c06d, 822f, ecaade2016_190v50, d5e6, 8b2e, 407c, 500b, 40c7, acadia17_71ww, e26f, 6d3d, 4139, fc70, 983e, db61, a163, ecaade2015_229j51, 45ec, 9149, 9ed0, bcbd, 8dd1, b1e0, acadia14_145z, 8048, 9635, 869e, 6508, 7d39, acadia14projects_23ad, 977b, c23d, efa7, c6c3, 118a, ecaade2014_176y43, 203b, f9ce, e3fe, 573a, 3f2d, 3371, 63ae, a1bd, 724e, f6fd, bc7c, 0e39, 7360, 6eb8, 10e7, 5e0f, b878, 85b7, 8521, a18e, 9b2b, sigradi2016_641ii, 73d5, d07c, acadia14projects_43ak, ecaade2015_230f52, 3f94, sigradi2014_186d6, 9603, 2824, 10e0, ecaade2017_230tt, 4d51, 5d1e, 13c2, a53d, acadia14_691a, 8d5a, a467, 2c08, acadia17_318d, 354b, f5c7, b41a, caadria2017_029s10, sigradi2013_268f, ecaade2017_129ee, 2f8c, 8251, 1702, 3563, 2a0f, ijac201715106ll, 8a23, 6aac, 52d6, de2b, 06ef, c799, 0537, sigradi2013_189r, 0689, a6b1, b02d, e117, 9073, ascaad2016_037f14, 7e75, c540, aa2a, 3bbc, 6619, 24e5, 27e3, 93c4, 6b34, 24ca, acadia14projects_301g, 5bb8, 4b7a, 45d6, 5b9c, 8ca2, deec, 7d73, 57c5, 8d1d, eb2c, 8a10, 8cee, sigradi2014_189n6, 87db, d428, bdb8, a4a4, d693, 66e9, ecaade2013r_004x3, cec5, 2ebe, aedd, aef9, caadria2015_172a26, 8e4f, f88b, 0825, 0942, ijac201412406f9, e3cd, ecaade2017_097aa, 4066, b221, caadria2015_213h33, acadia17_456hh, b092, 04cd, ijac201412303z8, bf58, 13dd, 2f80, ed14, 1893, 3e16, e116, 8fcc, bdcf, 86e9, 87ec, 963b, 458f, 716f, 3b88, a7c0, 4c8e, 2c26, caadria2015_237u35, cc1f, b6e2, e386, d973, ccab, c7e8, 90f0, acadia14projects_101u, d6bd, caadria2017_135f36, ecaade2017_047t, c27a, 2090, 9ab8, ijac201614104h4, 1121, f762, f9cf, sigradi2015_8.328k15, 28ee, sigradi2016_695n, 2a10, acadia15_483z21, caadria2017_028w9, 851d, 6996, caadria2015_114e18, fcdc, 407d, d9d4, 4f90, 9f46, cebb, 4d5a, 45da, acadia16_298n18, a06a, 5149, 9f3e, 45ba, 77d2, 7575, 5de1, ecaade2017_019nn, ecaade2017_134p, dde5, ecaade2014_010e1, acadia14projects_281ae, 4c39, cb4e, caadria2016_621p26, 2d11, 2fef, 4b05, 76fd, 1718, ascaad2016_009m4, eb3b, 4e31, baee, acadia15_185l7, c4ca, f1e5, 12b0, cd9a, 2ce6, a998, 0411, ecaade2017_009bb, f49e, b6e8, 459a, c4d4, 89cc, 724d, ae01, 3042, a05a, ijac201715106bb, bdbf, ecaade2017_152b, e0fa, d128, 9c28, 794c, 0441, dbda, 6f76, 5718, b940, 714d, 9801, b649, f4d7, 34ab, e617, e6ca, e3e4, 9ecf, caadria2016_281g12, b7ee, 7b92, 5d8b, ecaade2015_130j26, fb07, 42fd, ecaade2015_35u6, 381b, af84, 2bb4, 86ab, 44a2, 8b12, acadia14_101au, 4cd2, c353, adb7, ecaade2016_222f57, f3ba, 5c35, ijac201412408f2, e873, 60e4, b1ac, 0981, 6344, ece0, ascaad2016_002h1, ca05, acadia15_483k21, 99ee, 6b63, c7f8, 2559, 301c, ea6e, 205f, f2ab, 3c14, sigradi2016_534xx, 0110, 4d48, 8b9c, 287b, b500, 5adc, 4d8a, 8517, caadria2015_086n13, acadia14_117aw, 8e8d, a147, 63d1, 02f8, 6f79, a769, 209e, 3661, 208f, acadia17_258n, 8d45, 0995, acadia16_332v19, d836, 569a, f110, acadia17_230ss, 3447, 9a7c, 88f7, caadria2017_175i43, 368b, 626c, a864, 3253, 5c40, ecaade2017_003l, 6f23, feeb, 0052, 0b18, 7816, ecaade2017_184hh, d1b0, e45d, 2eba, ecaade2016_028k8, 70eb, 1e8e, ecaade2016_046o12, f389, 3bbd, 73e6, 7606, ijac201715201o, ae6f, 0aee, 9309, 5d60, 6ba3, 0712, caadria2015_081u11, e0d3, 5ee6, acadia14_681am, 4cbd, 8ed9, a188, 49f1, 742b, 8ca6, sigradi2015_8.81r11, 02db, cc50, f9f7, 2690, 5277, 3221, ecaade2015_237h54, 7297, f8a6, 545e, 098e, 43d7, 7d80, 9de4, 1c7b, 3db9, a9f6, 6c1c, 603e, 64d5, ijac201715102v, 03cd, 0936, 4746, eb07, 2c13, 85a2, sigradi2016_732i, ecaade2016_021c6, 2469, b27a, 2513, 9f7b, acadia17_360c, 2605, 4bc9, ecaade2014_100c23, ecaade2016_mrtl66, 16f6, 9a80, 1a33, sigradi2013_91m, 2dfc, caadria2015_010x1, 7252, 7615, ee0c, 24a4, a6e8, c0e1, 61e6, bdda, db29, 3ef3, ecaade2015_265t58, 82f0, dcd6, 86d7, 872e, ecaade2017_006q, 9a30, 982c, 616c, 061f, ac0f, ecaade2015_170o35, e99b, c8a9, c956, ecaade2013r_011c7, 0491, f664, acadia14_167v, 4d39, fbe7, sigradi2016_483kk, acadia14_627as, ecaade2014_149g34, 6ed2, f585, bcb2, 8456, 026f, eb5e, bdfd, cc51, 1581, a4bc, 4f58, 8967, 7251, acadia14projects_219az, 6779, 1e1b, 6e10, dc63, ascaad2014_024i5, acadia15_263x10, 1fc4, 0390, 2f57, a5bc, 5c3f, cdf1, b91e, 57f6, f5cf, ijac201614205r10, ascaad2014_024y5, 204f, 4707, 4ed6, b4ca, ce26, b349, acadia17_230e, ijac201412403e7, fe35, 10d4, 1563, 10d9, ascaad2014_024p5, 347d, 09e9, 98dc, 0f35, 4467, b2f6, caadria2017_005u3, b277, ecaade2014_057m14, cb91, bb63, 6545, 6bc6, 6cdd, 7f0a, b81c, ecaade2016_087u24, sigradi2013_414u, cf12, ecaade2015_129j25, acadia17_163hh, ecaade2016_191b51, b690, ecaade2014_066r15, c35a, 5ade, df5b, d5bb, a93a, b983, 8f55, ecaade2016_132g37, ecaade2016_130r36, 26d3, b590, 9408, 806a, 4571, 443e, fbb0, 044d, acadia15_323v12, 9515, bb27, acadia14projects_167z, 3565, 62d5, acadia14projects_555h, f89c, 1b86, d91e, 5239, 701e, 9aaa, 33bf, 198c, acadia15_57b2, ecaade2017_019uu, be9d, 3dcc, sigradi2015_8.339w15, 214d, acadia15_451w19, ascaad2014_008l4, 3275, 149b, acadia16_280c18, ijac201513206p9, sigradi2014_128w9, ee10, 0daf, 6825, acadia14projects_257ad, d7a8, 44c9, 1a0b, 497f, 3f57, 1838, 8304, eddf, a7bc, 6467, e698, 5bdd, 85e5, 176f, 29c1, 6f45, c59c, 468c, 0a77, ecaade2017_072g, ecaade2015_317k69, c1be, 4788, 9473, f6b9, 4c7d, 45a5, 9e1d, c1a9, fe74, ecaade2015_317v68, 7b33, ijac201614308o5, ecaade2016_104o28, caadria2015_061i7, 9ba7, acadia17_72m, 4f0f, caadria2016_105w4, caadria2015_126f21, c778, cdbb, 65c1, c655, 9af1, acadia17_424zz, ec9e, aa3d, ecaade2017_309yy, 041f, 311f, 5439, d27a, 9475, 2a4f, e2d9, 4195, eeda, ijac201715106dd, sigradi2013_386g, db37, 03d8, 4495, ba5d, ecaade2017_192o, 429f, ecaade2017_085k, dd6d, acadia14projects_365ap, 3ff6, 8dc8, 410f, 06b7, e72e, ascaad2014_020v3, adfa, 002b, 6e59, 50b9, f05f, 3a5c, a0b7, 4ba7, 6bf7, 913b, ecaade2017_087t, fd7b, 6683, e83f, 509e, 3ed2, adc1, 9804, 8402, f8e8, acadia14projects_33ak, a9e6, 1a03, 33f9, a2ae, 34d4, d30c, acadia16_372z22, 6c44, b80d, caadria2017_052u17, 1087, 2d75, 0a0f, 4178, dcb3, 4ca5, 0c56, acadia15_69n2, 0c44, 9b15, d17b, acadia16_382s23, 6d2c, 211b, e1c9, eed7, 7c38, eb3d, 8dda, 6c31, 5d16, 3e71, 46eb, eb21, 665c, aa45, 2ac0, 24f1, f730, 871c, acadia14_117d, ascaad2014_017a1, caadria2015_122r19, ascaad2016_012r5, 61dd, 80f2, ecaade2017_038mm, 8186, 5b81, bc33, e823, 95b8, c49d, 137f, 8d2c, aad7, sigradi2013_155f, cb0b, 4869, f594, ecaade2014_020n5, ijac201614208e14, b49f, f403, bf88, sigradi2016_585qq, e4c7, 567d, 1cb7, ecaade2017_148a, b429, 2255, e452, 5295, 7412, e48f, ecaade2014_155v37, 3dfd, 6616, 9e9f, e8bb, ecaade2017_291w, caadria2017_175c43, ascaad2014_004l2, 7cbc, 64e6, 685e, 0582, 6260, eae5, 4e9c, e924, ab2b, 43d4, 1ffb, 58ba, ecaade2015_317t68, caadria2016_045f3, 9b75, 532d, c454, c8e6, 987f, d512, ebc9, 5e51, a925, f2b3, caadria2016_259s11, ecaade2016_075l22, acadia16_214k14, 7528, ecaade2014_111p25, c3a6, caadria2016_693e30, c704, 9197, ecaade2014_012o2, 0462, 2c04, 38e2, eb01, 54f4, acadia17_72e, 3b26, 1e9c, a35c, 3789, ecaade2016_223k59, 31b6, ascaad2014_035n1, 41ab, c03a, 2120, acadia14_33al, a1fd, d4bb, e253, ecaade2017_175h, 185a, sigradi2014_335t7, 8a3a, ijac201715202a, 519b, dbd9, sigradi2015_11.34u23, 8a0e, 8383, 19fe, ecaade2014_138i30, 1937, 8a7e, 09db, 60bf, acadia14_681af, 80b8, caadria2016_601p25, 54d5, sigradi2016_524bb, bd26, 7352, 3b45, ecaade2016_055i14, fa10, acadia17_426d, 5992, 0022, b86c, ecaade2015_61d12, ae30, 079f, acadia14_63au, 17df, f7a7, 05a9, sigradi2016_446k, ecaade2017_184jj, 150c, acadia17_464i, a3f6, e2a8, db68, 961c, ijac201412403y6, sigradi2015_3.190n3, 2d21, aae9, 2ca9, 340e, e767, bd81, 33f0, 69d5, 43e5, cebe, acadia14_619aj, eb66, 78b5, caadria2017_123c32, ecaade2015_11b1, 0a68, 847b, 22ae, 3d5f, acadia14projects_463az, 8cf2, 97e0, c75e, 8237, fbb7, ascaad2014_014s7, 3066, 30fd, 0548, acadia15_311o12, sigradi2015_4.52m6, 5b61, ecaade2014_218s55, caadria2015_213i33, ascaad2016_015o6, ascaad2014_017g1, caadria2016_559a24, caadria2017_123r32, d10e, be21, eb72, acadia15_57a2, 1f96, ecaade2015_81v15, b77b, a26c, cfd3, acadia17_581jj, af1d, 569e, acadia17_164zz, f686, 0b96, 8408, 98b8, c00a, acadia17_82r, 6e0e, 9e17, ecaade2016_158t43, 0af8, caadria2015_061b7, fc83, 01a9, f766, 2dee, ddf6, 6da5, 4aa5, 7109, 70e9, a744, ecaade2014_186j47, a59a, e351, ecaade2016_127b35, 8879, 23e1, caadria2017_037c12, 767e, 7c2a, 32b9, 51fd, caadria2016_291y12, 4a95, be96, ecaade2015_194z40, 5660, def4, e787, 932c, 815d, 9e33, 0d9e, 6d1c, cc4c, sigradi2016_636o, 75ce, 778a, fbad, 5130, d424, fb04, da0f, 61c7, caadria2016_755p32, 7392, f1c7, ecaade2017_170c, 03ed, d2a1, 9a59, f037, 3fa0, 7641, sigradi2015_3.209e4, e003, aad1, acadia14_101ak, ijac201614309v6, acadia17_534uu, 74a1, caadria2016_003m1, sigradi2016_625rr, 543c, f189, de99, e4d0, e772, 6409, d809, ecaade2015_248r56, 327f, 141a, f5f4, 0edf, sigradi2013_28n, 56da, c604, e4f5, acadia14_33ai, 4600, 15bd, caadria2015_210k32, ef32, 2f6a, e48d, ecaade2016_015w3, 1df5, 2a69, 1079, 68bb, d61d, 8b8b, 9379, sigradi2015_4.219u6, 561f, ecaade2017_130uu, dfd5, bd77, b930, b6f3, acadia14_497r, 7f76, sigradi2016_507tt, 0bad, 3f61, d2cc, 49ef, ecaade2015_118v23, d608, 80aa, 2d0e, acadia17_296v, sigradi2013_390d, f813, 890d, de5e, 9dfc, acadia17_648ll, ecab, 0e81, ecaade2015_333i72, 591a, sigradi2013_381k, cb6c, ecaade2016_073z20, 30bf, 7e14, 81bc, acadia14projects_691az, sigradi2015_3.209b4, 5364, ecaade2015_53v8, ecaade2014_105a24, e621, ecaade2017_046j, d526, 1837, be31, 896d, c718, 9c58, sigradi2014_151g3, 1f07, d2c4, 6dc1, af61, 61ff, efb3, a872, 0a38, cc9e, acadia15_137b5, 3246, 7685, d26e, e461, acadia17_90ee, b082, acadia14projects_497s, 78c1, acadia14projects_435ah, sigradi2016_752xx, ecaade2014_009a1, sigradi2013_222h, sigradi2015_10.144x19, 511c, ecaade2017_271i, fa24, e74f, acadia17_570x, f690, a13b, 7945, caadria2016_457i19, b2e3, ijac201614403m2, d857, 5ab9, acadia14projects_291au, 4158, ecaade2016_057s14, 68b3, 6ff5, a9d8, e02a, 7ecf, e9b3, 4524, 7d89, a38d, acadia17_520t, 9ced, acadia14projects_43x, 31cf, f6a4, 9454, ecaade2016_075f22, caadria2016_851b36, 8294, 72c5, bbdd, 86ef, acadia16_88r6, ecaade2015_144j31, 3abe, d833, 600e, c96a, ijac201614303p2, caadria2017_051n16, ascaad2016_028k11, 5478, 09af, 968e, 7da1, 1ebe, f4b3, 7a4f, 237a, a67b, 54ca, ecaade2014_024w6, f345, 70ea, 35fd, 32bc, ecaade2015_171p36, 831b, 9f4c, 4ade, bb84, 4c0d, 2cef, cabd, c785, ecaade2014_121p27, 1a53, 1bc6, 9575, 4035, d01b, sigradi2016_814o, 19c5, bd11, 1168, 90ac, sigradi2016_741jj, ascaad2016_049t20, 1840, 8705, 488a, 9b2d, ab8b, 396b, acadia15_185n7, ecaade2015_38s7, 5d3c, be57, 7752, 7d9d, caadria2017_023t8, 2562, adc0, acadia16_352f22, da59, ecaade2016_078d23, 60c8, 731b, ecaade2017_152ss, ba7b, 6b35, 30ec, 916c, 3fd8, acadia16_362s22, ascaad2016_016t6, dabb, dca9, 7d08, sigradi2016_530hh, 079d, 2efd, 7aeb, caadria2015_208n31, ecaade2017_215yy, ecaade2014_175s43, c947, f6d8, ijac201412201r1, 3400, 967e, 518f, sigradi2014_151c3, 3f12, 7c4d, ecaade2015_25m5, 8899, 47c8, 463e, 29e3, ecaade2017_079y, ecaade2016_130v36, 87e4, 5c18, 6b6f, fe98, 9540, 17d0, bc26, acadia17_258j, bdb5, 42b5, ecaade2017_072f, 665f, caadria2015_194v28, 9aa4, 45ae, f124, acadia17_455x, ecaade2016_104p28, 522e, 0e3b, 0e3a, 986c, ecaade2016_040m10, ijac201412304o9, 421f, caadria2016_197s9, acadia16_342d20, b4d5, 5f5f, ecaade2015_294m64, 6af2, f9c5, eea4, sigradi2014_276u2, bb4d, d85d, 4964, 88d1, ecaade2017_033y, 134b, a570, 5e28, 39f8, 33b6, 6e64, e622, ijac201614206c11, sigradi2016_524cc, 4c44, acadia14_153ao, 766b, 96d4, 4162, 903f, 4bdb, 5011, 5740, 9df7, aa0a, d05c, caadria2017_118x30, aecf, 7534, 23f3, 16f9, 5b8a, 0cec, e167, a6d3, e178, 6031, 4afd, 949c, 8845, 9b29, 12e5, 866f, ecaade2016_047j13, 5103, 5cd6, e4e9, 7b54, 8774, f82f, 4a16, 6803, ecaade2014_089x21, 3c1b, acadia14projects_375h, 147e, 41da, b3de, 27b0, 6fd9, e655, acadia16_344v20, 7bc7, ffc8, 8820, b29a, 1457, 5429, ascaad2014_036g2, 83ee, 5d22, sigradi2013_30, sigradi2015_8.47m11, sigradi2016_448z, 53f4, 8771, be3c, 0317, 1ad1, ecaade2016_119r32, 3747, 280e, ada8, 7603, caadria2017_190s45, acadia16_124i9, d6be, 5887, 9e83, 1d4f, f95d, ed59, ecaade2016_032u8, cc7c, 53f0, a48c, c5a3, ecaade2014_133l29, acadia15_381r16, caadria2016_457j19, caadria2015_237k35, 9c79, e3a0, acadia17_52m, bb73, 22ef, fb70, sigradi2013_215d, 4f01, 0129, sigradi2016_490nn, 320d, sigradi2016_659t, 548c, ecaade2014_149r34, e2e8, edd2, f2fc, bc98, 2991, ecaade2017_124n, 7f97, 11c9, 60fc, 867b, acadia17_162x, ef33, ecaade2017_208g, ijac201614302b2, a71c, ecaade2017_003o, e1de, acadia17_598c, caadria2017_028z9, f2cb, 2d26, caadria2017_113c30, sigradi2015_3.65n2, ecaade2016_040n10, ecaade2017_059mm, 279c, ecaade2017_071uu, caadria2016_851x35, f325, sigradi2014_018m1, 9142, 5f95, ca38, 47cc, eb46, ijac201614204w9, 9609, abab, aca4, sigradi2016_595gg, 33ac, 173b, 1c7c, 450a, 1dd4, 6575, 9963, 0e4a, f080, ecaade2017_049xx, 757b, caadria2016_651y27, 8e11, da95, e84b, acadia17_298mm, e62a, a67c, caadria2016_529n22, 47e1, b9a3, d265, ed28, bd48, caadria2017_129z34, 3ba9, ab3b, d00e, 2f32, acadia14_291f, 92c7, be20, 4396, d108, 8242, 48bd, 1eec, 8bd6, 26b8, 57b0, 1dd1, c7ee, 702f, ecaade2015_180e39, b1e8, f72c, 11b6, 0246, acadia16_382b24, 7063, 7e16, ecaade2013r_005m4, sigradi2016_490y, 7f04, d51c, 8322, 7afd, bf73, 0ce5, 225a, ec9c, 9074, f138, fc9e, 2f68, caadria2016_819m34, e7aa, 49fa, c42a, aa0f, f7d8, caadria2017_165s41, 3d27, sigradi2015_8.81u11, acadia17_349l, f172, 2756, caadria2015_208m31, cd93, 16e3, 195a, 55ed, bd9b, e685, 7426, fe23, df5f, 0d85, 050b, caadria2015_092h15, 00db, c1fc, acadia17_608u, 5b9a, 9a2a, 27ab, 7b69, 049c, 0d41, 776b, ecaade2014_197j51, c88f, 3a52, 99b3, acadia17_522ff, 647d, ecaade2015_180v38, 79cf, 40d8, 6143, 5f9e, b358, 4837, b4c6, ecaade2016_026s7, ecaade2016_027d8, caadria2016_797r33, e06f, e237, 6404, sigradi2016_484ww, 9428, ecd8, 0628, e0b3, sigradi2015_sp_8.6f30, 566c, 2be8, 0baa, ecaade2016_151i41, 6f98, acadia17_464ww, sigradi2013_386m, acadia16_124c9, 7394, e43e, 8afe, f961, a950, 93f8, 5951, 2fe2, caadria2015_237v35, ce35, 1f9a, 5690, caadria2017_016u6, 868c, df5a, af88, 9c26, 8b82, 3dc2, 9310, e5d5, 66cb, acadia17_222e, ijac201614208c13, ecaade2015_207m46, d864, 8c01, 3292, cba1, 2704, f46a, 1792, 7ed7, e926, b65e, 4f03, ijac201715205h, ba2f, acadia14_101ao, 5b95, 2fb4, 6f89, 2660, 830b, acadia14_153a, a2f4, 5e3b, ffcd, fd89, ecaade2014_120l27, 439a, c823, 011a, 53c5, ecaade2014_226d59, ascaad2016_023x9, 81c3, 0886, dd05, 808f, bd3f, ecaade2017_059kk, e680, 1827, 762e, caa4, f1f7, 75a2, 1891, 8245, 6250, 6dc3, bb58, 1e5a, 3a22, e008, 6fd4, 00bf, bfd1, 0683, sigradi2016_479cc, b4bc, e54a, 6145, 41d7, e9c9, ecaade2014_225h58, sigradi2016_558r, ecaade2014_176a44, acadia17_358ff, acadia16_308d19, 1f0d, acadia17_59l, acadia17_177o, 7a71, ascaad2014_003a2, acadia17_89o, ab01, f60d, 7609, 5296, f1a1, 1732, f37d, 2cea, 0c8e, dfe6, ecaade2015_325e71, sigradi2015_3.65t2, 0ead, 861a, 367e, caadria2017_048c16, b565, ecaade2014_191v48, c4cd, 1f48, 27df, 268e, 8814, ecaade2016_217c56, 7b51, 48e1, sigradi2015_11.165t25, 11b9, c14a, acadia14_479b, a0c7, f9d8, 8d47, ecaade2014_112l26, 33f1, 86dd, acadia14_435ae, 882f, 1925, 6e2a, 7827, 2015, fefd, 1627, 8fb2, acadia17_637j, 29a4, 369f, cca8, 5ae7, 45d0, ecaade2016_225e61, c47b, 8721, acadia14_125x, 7073, ijac201715102n, sigradi2016_817m, 6a2f, 6f33, caadria2017_008e4, acadia17_274qq, 3fa9, 0d6b, 3811, 3e70, ecaade2015_21x3, 46b7, 03a1, ecaade2016_223g59, 8635, b474, ba6a, 58df, acadia17_231k, acadia14_247v, 87d1, ecaade2016_016h4, ecaade2016_175j49, 3cb4, cd70, acadia17_50rr, 212a, 1a84, 9a28, ac85, ascaad2014_012k6, sigradi2013_183c, 6a29, f01e, f204, 5808, 0eb1, ecaade2015_116f23, acadia17_189oo, ecaade2016_139e39, acadia14projects_565j, 23e6, 3f47, 4603, acadia14_473ai, d559, acadia17_669r, 77e3, 32f5, 8bbf, a0c2, f81a, 95bc, 20d8, f667, 9502, 8cc3, c4b7, 9571, 312a, ascaad2014_026u6, ecaade2017_052tt, caadria2017_021b8, 0595, 4f13, 31a4, acadia17_482cc, bc3d, 6e5f, ff21, c850, ecaade2015_118s23, 4c7a, 4e00, 7742, 01ec, 5d98, 4d65, ca78, faea, eff2, sigradi2015_3.43l2, 09e8, 3231, sigradi2015_10.377z22, sigradi2014_047m4, f828, 7397, ecaade2015_61r12, 36ce, b547, 4f24, 0e22, bd9d, 34e7, a6f3, bd5e, ca2b, 2bb3, 8c35, ecaade2017_203t, 3074, 7d82, c5c3, a4b8, ecaade2016_023y6, 2f51, 68cc, 133c, 8e9c, adf9, bd3a, 6cc0, ecaade2016_068m17, 3f20, ecaade2014_070p16, acadia16_478y27, acadia17_660n, b466, c86e, cef0, 7fbd, 0176, 43dd, 391b, ecaade2014_233g60, 7276, c4f1, 9d52, 009c, 3c08, ecaade2017_008g, cec2, ecaade2015_94g19, fe56, f54d, ce37, a0c0, 4545, 55f7, ecaade2017_146ee, 5bab, ijac201614403e2, 3723, 8f59, ecaade2016_216g55, 0027, 1b7d, ecaade2016_223c59, a52d, 5ea3, de3f, acadia14projects_81k, acadia14_219b, ascaad2014_029r8, caadria2016_343d15, 4c68, 6811, 64db, c352, 1a4a, 5142, 473f, 53ef, d760, aa78, acadia17_322xx, 200e, 4e8b, 580d, 67b6, 4bb3, 73e0, 6f9e, 813a, 718b, 5163, ecaade2015_136o26, 49a9, 999c, 5eb1, fe04, ecaade2017_090gg, 5569, 9950, 5b4c, faaf, ecaade2014_072l18, e831, 75fb, sigradi2016_479ff, a937, ecaade2015_155i32, bf29, 1dc6, 61ac, 9d22, 43b0, c927, 4062, caadria2015_126p20, 9683, caadria2015_109w16, 72ab, 9555, 048e, 707a, 7aee, sigradi2016_568ll, ae42, acadia16_424d25, acadia17_374aa, caadria2016_507g21, 3f9e, acadia16_244w15, 75c3, caadria2017_055m18, ascaad2016_021k8, 766a, 2abc, d892, d666, 64cf, 8b5c, 2661, 4981, 1de9, 0458, 6f99, dac8, acadia17_168vv, ecaade2016_139c39, 36f6, 2a78, 7ae9, caadria2017_174u42, 8f85, 7716, 3f6d, acadia14projects_43ab, sigradi2016_431r, 669d, e1b4, 7af1, 361a, c538, 1694, sigradi2015_8.27o10, dec8, 69a7, b894, caadria2017_067m21, 86d0, 5498, 8091, 03d6, acadia17_28jj, d139, f113, 6faa, acadia16_130o9, ae37, acadia17_71nn, b71f, 36eb, 763d, 646c, b4f9, 6041, 678a, d765, acadia16_344e21, 502a, 5,7e+10, ecaade2015_261l58, ecaade2016_071w19, 3fb9, acadia16_432t25, 73fc, 22bf, 7a34, 3001, 9f29, 402a, 8492, 9a44, c0b6, d1ee, caadria2015_114b18, 4ddb, d78f, 8a09, 87c6, d195, ecaade2014_224i57, 5ee0, ijac201715105l, acadia17_118hh, d22a, 0d95, 7a63, c30a, 0f6e, cb0f, ca55, ecaade2017_198rr, 51f5, 2bbe, c784, 9f13, 6afa, caadria2017_042z13, 5c00, 8299, f661, sigradi2014_213l7, 9dd7, f7fa, 99ed, b7dd, 59d5, ecaade2015_194w40, 5743, c1a3, acf4, f3cc, fab5, 8a64, 0298, 2e93, 95a8, ijac201614308m5, ef41, 45b1, caadria2016_861y36, f0e2, 35b5, e53c, a748, a882, sigradi2015_6.387y9, ad47, a0da, 85e4, dadc, a41e, acadia14_375g, cd77, 7201, ijac201715102o, sigradi2016_659y, ecaade2016_123t33, a607, ecaade2014_014w2, f82e, f162, bbc7, a771, 0bef, 3d08, 0914, 42fc, 6dbc, b3f5, 7c78, 8a8d, db56, 4a0d, 16a6, 240f, b6cd, caadria2017_145y37, f025, cd08, 62fe, acbd, f27d, ecaade2017_291n, b994, 7ddc, ecaade2017_027xx, ecaade2016_162m44, acadia15_323m13, 6bad, a0a5, 7e94, ecaade2016_162y44, f888, 64b8, 9204, 60f4, aa73, acadia15_223b9, 5678, ecaade2017_089u, 1bb2, ascaad2016_005v2, 1093, 0d63, e847, acadia14_375p, 50ec, 0c31, 2371, 58c8, 1298, 8021, 5d0b, f3f2, 2f45, 974a, 3d92, 57a5, a8b8, acadia16_88d6, ecaade2017_152c, ecaade2014_153r37, 23cf, acadia14_189a, 13de, acadia16_106m8, 6ca3, e6db, ecaade2015_114c22, 268d, 3176, ecec, 0cbe, ecaade2017_101q, 03e8, acadia14projects_53n, 4294, 4b9f, 792b, 3e3e, 070e, 664f, 160b, 18fa, 71a9, 2d34, 4a24, 8efb, 4d6e, 4846, 07cc, ecaade2016_191a51, a9fa, a3a6, ijac201614204z9, 49c6, 21e3, 89cd, 7157, 1f41, a591, 3725, df0d, a51a, ecaade2017_215bbr, 2796, 7822, ecaade2016_203h53, 6258, 4243, 7020, a1f2, bfae, acadia16_174g12, 467b, sigradi2015_9.152y16, 8983, 822b, sigradi2015_8.186j12, 3bd2, sigradi2016_732l, 58a6, 6135, ecaade2015_320l70, d437, 756d, 87b8, 696f, 9c0d, 307d, 8e49, acadia17_211s, bc59, 2663, 58c7, 31fa, 3741, bfca, c44c, 298c, 6329, b0e4, 1eff, f524, acadia15_223k9, 66ff, 20cd, c7d8, sigradi2016_625gg, 0208, ijac201513303y10, 8f72, acadia17_678mm, a75b, bb62, 0692, 60aa, 01a7, 6bbb, 88d7, 0310, f7f4, e254, d132, 815b, acadia14projects_291av, 7c5f, 0918, ecaade2017_208m, ec76, 174c, 009f, 0675, f032, 39c2, ecaade2014_168j42, 41f8, f32a, 96c8, 0a71, acadia17_178cc, caadria2015_209b32, acadia14_145ac, f177, becd, afd6, ijac201412403g6, 0104, e3e2, d74a, 636d, ijac201715106c, 15f2, 7045, 5662, 042a, e28d, 27b3, ecaade2016_071n19, cd64, ecaade2014_186w46, acadia17_552o, b776, cb3f, 9a16, 4e8a, dab8, 8376, ecaade2014_225m58, a74a, d377, dbbe, 3e46, 2ff6, 6a46, ecaade2014_085j20, 4dd0, 2884, 38b3, 367f, ecaade2016_067v16, dc6f, ecaade2013r_013x7, caadria2017_041f13, ecaade2017_229bb, 6784, f11a, 9c34, ecaade2016_018l5, caadria2015_208d31, d847, acadia16_12g2, sigradi2016_685oo, 4275, 3c2e, 691d, 67e3, 4c77, a69e, 73e9, e8b4, 2dc0, e74b, ijac201614102s1, 3108, acadia17_365c, c0d7, 51ba, 2baa, 9974, ec4e, 66ef, 79ad, 9b53, 9c3b, cc27, 6043, 7897, a312, 396d, 70f0, caadria2017_016e7, a5a8, 31af, 0c40, a481, sigradi2013_342p, 5422, 2d8b, 6495, 7ef4, be70, bb13, a651, 6941, 2bad, 7a86, aaa2, acadia17_51yy, ijac201715104w, acadia16_488b29, fe4d, 0f7f, 86b2, bd33, ea59, acadia14_463b, 8152, sigradi2016_686zz, 910e, ecaade2017_213qq, 166a, f3cd, 74f7, ascaad2014_004e2, caadria2016_177c8, ecaade2016_071x19, 3c05, sigradi2013_390b, acadia16_224d15, 8741, 4114, 9c60, f379, 1aa2, a1b1, 3c97, d748, a951, 7146, 7d2e, b1bb, cd57, 8328, 5386, caadria2017_107m28, b138, 5b86, ecaade2016_139a39, 5165, acadia17_581ii, 1ac1, 96a8, ee78, 0cdd, 87f2, ascaad2014_036y1, 834a, sigradi2016_507rr, acadia17_640u, aaf1, ecaade2016_216y54, 841d, 344d, e3ac, ecaade2016_129r35, 0f32, acadia14projects_135s, e03c, 7294, caadria2016_851t36, ebba, e837, 9cd4, 1aa1, bd2c, ascaad2014_031i9, b588, 4aa7, acadia14_619z, 81af, f4b1, a1d2, 7936, 2105, 5083, ecaade2016_167x47, b6a2, 57d2, f240, 39b2, 299e, 0501, dae8, sigradi2013_158d, f32c, acadia14projects_357as, 6f4a, fce0, 0d8d, f878, 373e, caadria2015_084x12, 2c12, 390a, fb0c, 2a0c, 3c75, 8e76, f528, 81a9, 8898, de59, c1db, c57a, d046, d4cf, d7a1, 5ba2, fd45, acadia15_274m11, 791b, 97d9, ijac201715106a, acadia14_487e, ecaade2015_307p67, f5ee, babe, 0f80, 6372, sigradi2016_363dd, sigradi2013_303j, ecaade2015_278l60, 26b9, d887, 3463, 0634, 8a9e, ecaade2014_038a10, 3b7c, c614, fa85, eb4b, 3229, 28e2, c9c6, ecaade2016_170w48, caadria2016_167m7, acadia16_372n23, ddb5, eab6, acadia17_366z, 7843, 3672, f7d7, ed91, 05ed, caadria2017_155t39, 02a5, 1a50, ecaade2017_201ww, 8b2f, ecaade2014_173y42, ecaade2015_309w67, ecaade2017_308dd, 0e87, 921b, 5788, c82c, 1f20, acadia17_59b, d006, 304f, 4418, caadria2016_157r6, acadia14projects_115ah, 5124, ecaade2015_138f28, 0611, ijac201412408k1, ecaade2016_119a33, f5e3, 01e1, ascaad2016_029y11, acadia15_137j5, ascaad2016_048k20, caadria2015_090d15, 1fad, 2427, 9c96, 4f4e, d71e, e4e4, 1301, 8921, fe4a, 3cb0, acadia15_263d11, c5b8, 0091, 93d0, b66d, f04b, 9365, ecaade2016_079r23, 4f9c, d7d4, f573, 6ccd, bc60, acadia14_347au, 7d64, ecaade2017_122kk, bad1, acadia15_381p16, acadia16_344u20, 0dc2, 5780, 2806, 22cc, 16eb, 631d, fffa, acadia14_497z, 614b, ca1d, d33c, 2662, ecaade2016_078i23, ecaade2017_017i, ecaade2014_151e36, 2516, 0d9d, 61a9, 7f8d, 696e, 32d4, 7027, b18f, e586, a664, 94c4, 2de5, ecaade2015_227w49, a22d, 0d23, b25d, eed5, 37bf, ff31, c5f8, acadia17_491t, f70f, 87f6, efbe, 5463, 00cf, ae64, 7a21, 360a, 5d7c, eb8f, ecaade2017_054cc, sigradi2013_194e, bc62, 56a0, 1b2e, 6f7d, d571, sigradi2016_801y, 201a, 70ca, 239c, 5850, c6b5, 894c, e96e, 27fa, caadria2015_208k31, 54f0, a411, 43c8, a202, 53f9, a672, caadria2015_188u27, 80e0, 4ed5, 83a0, 19bb, f60e, ea4a, 0748, 7c79, ecaade2017_302oo, de29, 9b9b, a545, 64b6, 70e5, 86fe, 28d0, c111, ece1, ijac201614201j7, ecaade2016_237f63, 0dda, 95ae, a883, bd04, 20e4, 103a, 5fe9, 2554, 8b06, e04d, c421, 4fdb, 5fba, 9a8c, ff20, ecaade2017_006ee, ecaade2017_288cc, 5255, ijac201614201u6, c845, 8f43, 105d, 38fb, 6585, b0f6, 520a, 6dd6, 99ad, 131c, d4b2, d2be, 2f2c, ca0f, 8bd4, d774, ceba, aa47, 07a4, 09ad, ac07, d367, a320, 3308, c8ea, 2c5d, ecaade2015_194u40, 1463, b669, 4277, b6a0, 5fe3, ijac201412408l2, 8db4, 1d75, c4d3, 642d, 9fa5, 5d27, 958f, sigradi2014_132v1, f30d, 6c08, acadia17_137nn, a5f7, 7d69, acadia14_247j, 7e04, ecaade2015_171z36, 2de0, b793, 7782, 5c52, 8fad, 0de4, ecaade2017_080ff, b002, 5561, e5d9, 1f6d, caadria2015_114t18, 9b67, ecaade2015_22v4, ijac201412403u5, sigradi2013_189p, ecaade2015_193g40, 2f55, 27e0, acadia14_101w, 834e, 2b1b, ecaade2014_163z39, d5de, e63b, aaf6, 1a77, d72f, 00df, acadia14_63w, 62a7, ec4c, ecaade2014_233n60, 5453, ab39, f6f5, 1df7, 4297, b53f, 4899, caadria2015_170u25, 5577, 1a93, ecaade2017_248zz, acadia16_184n12, sigradi2013_391, eb95, acadia14_479av, e285, eca9, 30e7, 9342, da7a, ed5b, 23d2, sigradi2016_448x, fb79, acadia15_251g10, acadia14_435av, 13a5, 3c86, 6c11, b5b4, caadria2015_010y1, 847d, c68f, 773c, 4c5f, sigradi2016_517r, 483a, acadia14projects_43af, ascaad2014_007y3, sigradi2015_2.213t1, e647, ijac201412204o3, 959a, a36d, 654e, 456f, 31b7, 96ba, e71c, 9de3, 607d, caadria2017_028g10, 0195, ecaade2016_013o3, c67c, 5c54, c440, ecaade2017_140bb, ecaade2017_244pp, 13a1, 6298, 92d7, 6394, 5671, c867, ecaade2014_011f2, fc68, 2190, caadria2017_118y30, 219c, c256, 2adb, ef97, 09ed, ijac201412407h1, 8127, caadria2015_139y22, a139, ba9a, d5ef, 1286, 4410, 5bf0, 263a, 9bc5, 99d8, e5b1, c690, f196, b808, 149d, 1cda, 654a, 388b, 55be, 92bb, caadria2017_124l33, 1513, 3969, 60a7, ecaade2017_169hh, b93c, 286d, 2983, 5ffc, b3f9, 31b8, ascaad2016_049p20, f387, 1b07, 274e, a692, fa0c, 92af, 2168, acadia17_81h, acadia17_137mm, acadia15_451z19, caadria2016_095z4, 1fac, ecaade2017_021k, be7b, b3b7, caadria2017_163d41, d29a, 1d48, 4cf9, ecaade2016_152t41, dce3, 6869, 339b, caf2, 13d6, f69e, de77, 7125, 6be2, f6e7, 24ae, 38f5, sigradi2014_048x4, a958, ecaade2014_221l56, 6e72, 514c, aee5, sigradi2014_045y3, acadia17_600z, 8f05, e516, 81bd, 8f0b, ijac201715104dd, b0b6, ijac201513303a11, 4426, b95f, caadria2017_107n28, 034e, acadia17_292x, ecaade2015_199w42, c3a5, eb56, 68d8, 955e, 06a1, d4db, c9ec, f12f, acadia17_435d, 575c, 326e, 816d, ijac201513203s7, c3bc, 1c31, acadia14_555f, a2a7, 8103, ae7a, eab0, 8862, sigradi2014_042s3, sigradi2014_036s2, 34fb, ecaade2017_059vv, ccaa, ecaade2015_230g52, 2689, ecaade2014_127j28, 5ae0, e111, b108, caadria2015_070e9, 98a8, sigradi2013_425r, acadia16_12z1, 5727, 1acd, d95e, 3e64, 47b0, a31f, 14bd, 46f7, sigradi2013_155g, ff22, d06c, 1518, 2855, a32b, acadia17_62ii, c8a8, 677f, caadria2017_081p24, 7e88, 9977, acadia14_153c, 2c2c, 6470, 2c73, 4e1b, 34a6, 5eaf, 06ac, fc3b, 7ec9, cfb1, 8ed0, 39fc, b206, ecaade2016_170z48, a5ea, ecaade2017_009v, db26, 3647, 6225, 95fd, acadia14_117h, ecaade2014_066h15, 4795, 0bdd, de78, e39a, 6d7d, ec97, 8a61, 3f71, e9d3, 9c37, 9711, f341, 5335, sigradi2015_12.215p27, b74c, b95c, a2ac, 6e48, b4b7, 1f2a, ecaade2016_018b5, ecaade2014_153r36, 0c51, 7b48, 375a, 6fd2, 99a6, 28fc, bc49, 15e6, 6019, 8a6d, ae4f, sigradi2015_8.81t11, f709, 9696, 9320, 884b, bdbd, 715d, ce6b, a472, ecaade2015_237n54, 6227, 1480, 114b, e9b1, fd1d, 5a48, edc0, caadria2015_081k12, bfc8, a8fc, 5b89, d3e7, 2300, 1314, ecaade2016_045j12, 8e78, 2e6d, cf8d, sigradi2015_4.219a7, 7ec5, 4d68, acadia17_138uu, b406, 29e7, acadia14projects_427ar, 16b9, acadia16_318h19, 6115, ecaade2016_ws-intelligenty68, bbce, 39a6, 1647, 85b0, 138f, 8113, 3bb5, caadria2017_057t19, 31bf, caadria2016_621u26, 6876, c165, 7809, 4e3a, ijac201614201c7, 40cb, acadia17_520j, 9c0f, 01b4, fa8d, 0573, fcaf, b2db, acadia17_169qq, 3c54, acadia14_719f, ecaade2015_199c43, 289c, 2c5b, acadia17_154v, ascaad2016_054o21, acadia17_339uu, caadria2016_663n28, ecaade2016_140w39, 00b1, 28a0, 9490, c1b5, 7116, f5b9, e980, 4018, bfde, 827d, d5d9, 0b42, 1f5f, e1d6, sigradi2016_625xx, ecc4, 1e70, f6dc, acadia17_373z, a276, ec14, e224, 6cd4, 7fc4, 13fd, a1b4, acadia17_648m, 3cf3, caadria2017_174l42, 012a, f951, 73e7, caadria2016_611h26, 4769, 670e, 9b42, 4924, caadria2016_301g13, 5d48, ecaade2016_162f45, cc2b, acadia17_257d, e886, e183, 5558, ecaade2016_119m32, 7f7b, 7bb7, ijac201513206c9, 829b, 7791, ecaade2017_220oo, 60a5, a27a, 81b7, 09bd, 7946, 6628, 5f30, a571, sigradi2016_695p, a34f, 31d7, sigradi2013_303p, 496d, 946a, d573, d87d, 5b0b, ac1d, 5960, ecaade2013r_010v6, 6195, 7858, f986, 2e09, 4427, dacb, acadia17_212y, cc62, ecaade2014_202o52, ascaad2014_014h8, 9604, fc02, sigradi2015_3.209y3, e04b, ca57, 7349, 2b5f, ijac201513206b9, 867a, acadia15_407u17, d262, 6448, d0fd, 834b, 7383, sigradi2013_393t, caadria2017_113e30, f7fd, b091, e657, ecaade2017_282m, ecaade2016_127x34, bcd4, 5804, 57f8, 1abe, 277e, 2c99, 95c0, caadria2017_048o15, acadia16_362i22, ascaad2016_005w2, a4d8, caadria2015_190j28, 7f61, 0a1f, b049, 0fc8, ecaade2015_287s63, caadria2015_181w26, 33d6, 0f4a, aaa1, ecaade2016_080a24, a216, 0bb4, 425c, ecaade2015_195f41, 2579, f6f6, sigradi2014_221h8, a34c, f3d6, ddf5, de74, 576c, ecaade2017_051v, 147d, ecaade2017_037ee, ascaad2014_014l7, 0abd, dd09, ijac201614407u4, 18ae, ascaad2016_031l12, 1734, e160, 3e79, acadia16_12r1, 421d, d8c4, 25f8, 007e, 3009, 241e, ecaade2017_256x, sigradi2014_201h7, 1bc8, 0687, 7f1c, acadia17_390rr, acadia14_719h, 62d3, 05ad, b461, ecaade2014_176j44, 663b, 73a5, ecaade2017_117z, 2353, 9137, 8fa7, 9e42, b7ff, ecaade2017_057g, ecaade2015_101f20, 5fb4, ecaade2017_057ii, 8589, daab, 8fd1, 8f52, ascaad2014_005o3, abd4, 7d7a, c882, 3586, 81dd, sigradi2014_185x5, caadria2016_209b10, c0f2, 5f8c, 5a80, edea, 7e58, ecaade2017_302vv, 4373, d7ec, acadia17_290k, 843a, 1073, caadria2016_415a18, 61e2, ecaade2016_224y59, caadria2016_425g18, 3cd1, a254, cf47, e8a5, acadia14_339ai, 1cd4, 16c6, 08f4, 481d, 6dd4, 5068, bde1, c047, 3685, bf94, bdde, ad27, a597, 7d55, c2a9, a6d4, f1a5, ecaade2016_134d38, 920e, 6dfd, b12c, ecaade2014_204c53, caadria2016_725h31, 6a0e, acadia14projects_23w, ecaade2017_048mm, 1a44, dd88, ecaade2017_027c, ecda, ec40, 240e, f485, ecaade2017_076ee, acadia16_164t11, 3d14, b581, 777d, ijac201412203h2, acadia17_426l, 9623, c423, e404, ijac201614403s2, 3718, caadria2016_013s1, 6737, 9d38, 66cd, 0416, cff7, 6698, c6c8, ecaade2015_138a27, 4ae5, acadia17_154ii, ijac201614202m8, 657e, 62ec, 2d9f, 711f, d713, acadia14projects_63ac, 10c1, 36ad, 77da, 5275, e0f0, 1433, b8e5, ecaade2015_122k24, 89a1, caadria2015_208u30, 9904, 36de, bb46, ef35, 0236, 3002, cd54, 3126, acadia14projects_23ae, 875b, ecaade2014_139a31, c76b, 1b7a, ecaade2014_208e54, 9e43, f06b, 34c2, a494, 6f4c, bda1, 91b7, acadia17_640vv, 954a, d10a, f466, 0a0d, 6366, sigradi2014_049m5, 4664, bed6, ecaade2017_198h, 60d8, 1523, ijac201412301s5, f09f, 0533, 2d8c, ecaade2017_253s, 93a6, ijac201715201x, 2721, b58a, 5a0a, acadia15_161j6, 71c7, caadria2016_651w27, 191d, 48f4, 137a, 7369, 4919, 8c81, 501d, 480e, c6e6, fa5d, 6ef7, fb81, 9eb3, 07a0, ecaade2014_138s30, efb4, caadria2017_021k8, d6c6, ecaade2014_168h42, caadria2015_084y12, ecaade2015_176z37, 6736, 2aa7, c904, 6c6f, 90b1, 277b, ecaade2015_297g65, 77a9, 8661, acadia17_190b, 5f57, fcd8, 69cd, 907b, ecaade2017_189vv, fadf, df9b, 7e24, 4c06, ascaad2014_032v9, acadia14_81p, ecaade2015_158c33, 9ad2, ecaade2017_077ww, 9ddc, 0c7c, 62be, 3644, 5105, b7bf, a50c, cd31, ecaade2014_224v57, 5b05, caadria2017_030c11, b239, ecaade2014_072n17, 39cf, 7e4f, 3f21, 39a0, 5969, ijac201412401e4, 0521, 3d88, 0434, 5dc2, a492, 38f2, sigradi2014_103y8, c5f9, sigradi2016_571pp, f3df, 135e, 9b46, caadria2017_182t43, 31e7, a660, caadria2016_881y37, 5117, 0aa3, 8fa3, 2ddb, c105, 51f7, 1436, ba36, 8683, a445, 9e88, 90fc, 17b2, 7780, d685, ecaade2017_054rr, 9d11, b8ae, be28, sigradi2016_381s, sigradi2013_158z, 3886, 0d6d, fbe9, ecaade2016_095a26, a39b, c726, caadria2015_119e19, 87e7, acadia17_329dd, 5036, 9862, 3bca, caadria2015_126w20, cb3e, eb75, 6630, ecaade2017_105ff, fc75, 191c, d90d, acadia17_512g, 11e9, caadria2016_683s29, ff5d, 8e79, 5d34, 33ca, e81f, 24f9, b7af, f930, 7d0c, dec9, c0b9, bb77, 04ae, ef5f, 44f3, 1e0b, ecaade2017_053b, 08bd, 790b, ijac201412404c8, a03e, 4398, 66af, 3ef4, 7e79, sigradi2014_144w2, 3bc7, sigradi2014_023z1, fd6b, 6ddb, a4d4, 5fd0, f081, 76ef, 479c, 417b, e843, ascaad2016_051c21, c0d0, 3aba, c0ba, 1639, 6cde, 6a4e, f723, 4a65, c8fb, 988a, 4e95, acadia17_230h, 0d35, caadria2017_132n35, ijac201513301x9, de7a, 1009, 7b31, caadria2015_114r18, e4c6, acadia17_222m, caadria2017_062x20, 4fc6, ecaade2017_213xx, 06d2, 730e, 9dcb, 6b20, 8b8e, 6f6a, f1ca, 00c1, acadia17_308rr, 6f5a, ecaade2015_293x63, 03a3, 660a, acadia17_274ii, 519f, 4d31, acadia17_154ss, 53d6, acadia17_330rr, 0cf7, 366a, 102a, a3e3, ecaade2014_046v11, 2982, acadia17_163aa, 8b38, ascaad2014_010l5, f1a7, ecaade2017_234l, sigradi2013_248b, e6ba, ecaade2017_274y, 529a, ijac201715106oo, ce29, 864c, 7753, 2f76, a085, 8ecc, e232, f2d1, 93d3, f5e9, acadia17_340o, 52ce, 7fe4, 60da, a260, 5626, 733f, d899, acadia17_27p, f78e, 3df0, ecaade2015_11e1, 4d69, ae52, d869, d6f8, b835, ecaade2014_120g27, ecaade2016_017n4, ecaade2017_255zz, ecaade2014_044d11, 7a07, 5d84, 2dcd, 0c2c, 6cfe, d7d6, 361c, acadia14projects_565af, fb6b, caadria2016_311z13, ijac201412408y1, ijac201715104ll, caadria2017_040k12, d5cb, 58b6, a06c, bb35, caadria2015_178y26, 586e, 0041, 8da4, 13ee, caadria2017_023x8, ecaade2015_222c49, 5568, caadria2017_058m20, 3d0d, 55d1, ecaade2014_157n38, ecaade2017_277zz, d12b, acadia17_323o, c33e, f867, 3111, d426, 0be6, ecaade2017_305c, f201, e524, a02a, 7f03, 8e47, ijac201513102a2, d576, 0aa2, 791f, 377f, ff8c, 5d46, caadria2017_040n12, a414, ecaade2014_133s29, 980e, 6029, 6154, 1a68, ec5a, 886f, bca5, cfd1, ecaade2016_144h40, 3bda, caadria2015_126v20, 3dae, b37a, b9d7, 235c, ecaade2014_149e35, 460c, ecaade2016_bkou65, 863f, 4f7b, 390f, 6ac0, 6b18, ijac201715104l, d75d, ecaade2017_244oo, 4a42, 3868, f616, bf08, caadria2016_673y28, 518e, d4a9, 4f12, 56db, cad8, 4f19, b8f6, 4e18, c2d5, acadia17_650g, 8330, f2dd, sigradi2016_611o, ac2a, 8d33, 9f6c, 1dd6, cc40, d0c0, ce15, fb4b, 7504, 8a49, 8ecf, ecaade2016_043w11, a7ca, a5da, e86d, 7487, 1fc7, 504a, 30f2, 4d01, acadia17_189vv, edfc, a426, 9535, afa1, ebbd, 431d, 2372, 5172, 7721, c017, bdc8, acadia14_627ax, be03, 46bc, 54a8, acadia14projects_463h, acadia14projects_619an, caadria2017_158w39, 0de2, c476, 0d22, 3a94, b8aa, ecaade2013r_009m6, f067, beb4, 727b, acadia15_263z10, 3284, d71b, aaeb, 2d16, ea86, 5f40, 2ff2, 87ab, eda7, 3fed, ijac201412408c2, ef67, ascaad2014_005l3, ecaade2015_215h47, caadria2017_127d34, 98da, 5dc4, d687, acadia17_340e, ijac201412301r5, 549f, 4b7f, 3a90, f2ad, ecaade2014_132g29, 9672, ecaade2015_285k62, 7810, 6a52, 8034, 7df9, 9024, ecaade2017_051dd, 3e40, ascaad2014_005w2, 6238, caadria2017_123h32, sigradi2014_265z1, acadia17_670jj, bcf6, e82c, af4d, b79f, 90d2, ecaade2016_197z51, ff8d, f4eb, 2dd3, d2a6, e1cb, c051, 35c2, ecaade2015_237b54, e320, 7c1f, dffd, dffa, 2114, c0cd, ecaade2015_169a35, 2c7f, 7bb3, 60bb, 9aba, 48e7, acadia14_627e, acadia17_222n, 2e29, 116b, ecaade2017_306j, ecaade2015_284u61, 8fb5, ecaade2014_089u21, sigradi2016_637z, 6704, 69cf, 4704, d296, ecaade2016_188j50, a2a1, 7d49, ecaade2017_057bb, ijac201412304r1, e635, c2e8, acadia17_72i, f479, bf22, acadia15_185c7, c086, 292b, sigradi2016_815u, db22, be99, 62fa, ecaade2015_61z12, f7b3, 9415, dc7f, 8292, 5902, 61df, 6915, 9072, sigradi2016_467n, ijac201614208m14, ecaade2015_61o12, 673e, caadria2016_135b6, ad6f, 388d, 2d1e, f3ea, ecaade2015_194x40, 515a, e4ad, ea31, 31c8, df0c, 0311, caadria2015_096k15, ijac201614308a6, 372d, ascaad2014_012d6, ecaade2014_163h40, 71a8, ae32, 87d0, 46c1, 64ce, sigradi2014_015a1, 1758, 5d8a, 17b0, b424, 92b3, 8140, 0536, 41ac, ecaade2017_293ll, 9547, 0174, ecaade2014_014y2, cd72, c54f, ecaade2014_173k43, 0dd1, 076b, 18d0, 62ef, sigradi2014_266k2, eff0, 5e4f, ecaade2016_ws-intelligentw68, 9ef0, 4ce0, 1722, fb3f, b1e1, ffac, 913d, c257, 105c, caadria2016_435t18, caadria2016_507f21, 8649, ijac201614301d1, 2be0, 75c9, c813, c869, c837, 94ab, caadria2015_072n9, b7c2, 7d4e, ecaade2017_013rr, 8652, c060, 8058, d9e8, 6a1d, cb39, 4b21, c4b3, 78d6, 4fd7, 6e74, caadria2017_016f7, ecaade2017_214p, acadia15_211s8, caadria2015_010v1, 7a98, b627, caadria2016_301l13, 00d0, 6665, 7065, acadia15_161m6, c250, 8fb8, ecaade2016_127z34, 9128, ecaade2017_028m, dc50, ascaad2016_005y2, 9fdd, 0a36, 7448, cdd6, 1766, 9735, 911d, ecaade2016_067e17, fe3b, ba07, acadia15_381s16, 5807, fd1c, 4659, 0734, caadria2016_569g24, 0c4d, 5716, acadia17_82o, f465, 2024, ijac201412304p9, 19b5, e41a, f0b3, 2783, 5777, fbb1, ecaade2017_172m, 9674, 96c2, a459, 863e, acadia14projects_101ah, eef1, fd79, 4292, 7e21, c1dd, 3564, e089, acadia17_329v, 83fe, b483, 87a9, d30d, 6e33, 4639, 2ee5, 9cc5, 147f, a57f, a5e7, 7a60, c9a9, 9193, ecaade2017_302hh, 870d, 80a7, b50b, 91a8, 5c53, d562, 02e0, d52d, caadria2015_096l15, b28f, 5221, e375, caadria2015_150w23, acadia17_340v, e46b, 793a, 0f3a, 9256, a1ca, 3c8d, ecaade2014_232z59, ca3b, 3c66, e084, f60f, sigradi2014_292s4, ijac201715203tt, acadia14_229f, 190e, ff2c, a433, 1c3a, e355, 9da8, sigradi2015_10.377s22, ad1b, bd89, 4bf1, ca8a, sigradi2015_12.107h27, 7848, 318f, 3ac8, 3a19, e9fe, acadia14_399am, ecaade2016_110f30, ecaade2016_040t10, fc0b, 271f, e4b9, 308c, c384, acadia14projects_247g, ascaad2014_014e7, 87b1, feef, c09e, 6d37, f8fd, 87d6, de87, ee83, f118, 684e, f79b, 5144, b290, baa4, 01da, 4592, ijac201715102ii, acadia14_153j, 1831, ecaade2016_078k23, f948, acadia14projects_463u, 6205, 06a5, a1cf, f284, c0c0, 9ce8, b151, 5c02, e834, 699c, ee8f, 0fc0, 6f30, 7e1c, 9a95, b901, ea80, 2d77, 0dd6, 4b4b, 3f39, a5e9, 83ba, 6885, 662d, 5947, 0a92, 854b, 1d39, ascaad2016_035p13, 56fc, e5b2, ecaade2015_221s48, acadia14_479o, ecaade2015_229f51, 1392, 51f0, 4bac, ecaade2013r_008o5, caadria2017_079w23, 17bf, 926e, 59cc, 3f7e, 164c, 1fb3, be58, 5cbb, cfd8, ef40, 7daf, c2b7, cf1e, b8db, fe10, f15b, b4f0, 6d87, 1917, 2b5c, 3caf, ijac201412403n6, 61f5, 1f89, b322, 412e, caadria2017_149g39, 8463, 37c9, ecaade2013r_019l10, c216, 90b0, 9d82, b1ba, ecaade2016_072d20, e88d, 8b89, ecaade2016_102h28, 226f, acadia17_18f, 7c7a, f0fc, e73f, sigradi2013_30c, f158, a96b, c49e, 88ce, ec6a, 187e, sigradi2013_315a, 0284, 98fa, 8290, sigradi2013_131f, 55f0, acadia17_472pp, 66d8, 8fcb, d7fa, 0d87, ecaade2017_294ww, 444d, caadria2016_415z17, ijac201715105g, 5a41, f7c0, d982, 115b, 069c, 1361, 6db1, ecaade2015_100u19, 3395, 32ec, 1da5, f18a, aedf, 1a1a, 9096, f0be, sigradi2016_642jj, ijac201513305i12, be8b, 7e80, 9871, 2077, 7745, 53d7, 67c5, sigradi2014_109h9, bbc1, 56f8, 49c3, ijac201412403a6, 893a, ecaade2015_301s65, 8503, e143, 83bc, f52d, ecaade2016_099k27, 4f09, caadria2016_809b34, 783e, 69b8, 6340, 6ddd, 75cc, 2989, 5d81, caadria2016_023m2, 587a, 183e, 9f64, b67f, 0577, ee8b, 67a8, ba14, 6fa8, 9b56, 0bd4, 74af, 0599, 0bcb, 815c, d773, b4fc, 1d9b, ijac201614405e3, ecaade2015_138a29, c796, e121, acadia17_154t, ijac201614208k14, cc5c, acadia14_101ad, d658, ef66, 4ff6, ecaade2014_140y31, 9dc5, 8f5f, 2973, 541b, ascaad2014_008o4, 8f6a, 799c, 8e93, 913f, 3777, d2f2, acadia14_399an, 110e, 408d, sigradi2013_244h, 5b60, b004, ecaade2017_306s, 88cf, sigradi2013_400, 88a9, 81f2, ascaad2016_041i16, 2739, 7665, 1c52, bead, caadria2017_158b40, ef90, bd86, 37aa, 6556, 1b4d, 5988, 148d, dfc7, 8bfc, 0e38, b1dd, 003f, dbef, sigradi2015_11.71f24, acadia17_364xx, ecaade2017_116l, ecaade2017_212ss, bf02, 7710, 3114, 8ef2, dfc5, 5f15, 6a8b, 07c0, 9a31, fb75, 98f1, 62ab, 37d3, dd03, 260b, 22ab, ascaad2016_023a10, eeaf, b0f4, 1578, a858, acadia17_482z, 8caa, 08e4, 7b65, 7221, 0cfe, 9fa1, sigradi2016_814xx, ecaade2015_306h67, ecaade2014_169r42, sigradi2016_515i, 218b, a537, afe8, acadia17_91d, 3e4d, c652, d32d, acadia17_502yy, 91a4, ec12, ecaade2015_202g44, 53ce, b179, 6c9f, 8b47, 5f5c, 0c26, 957c, ecaade2014_060v14, eb6f, acadia15_497o22, e9e8, ijac201412204f3, 3ad0, cd5e, 4046, 88d3, 34ee, 9bb6, f5fd, ecaade2016_084j24, 8761, a891, ecaade2017_254mm, 6a30, ecaade2015_130b26, aeae, 13df, ijac201614208t13, acadia17_600ii, 659a, 8485, acadia14projects_111n, a49f, d956, 40e6, 9b76, 342b, 8616, caadria2017_003e2, ff38, acba, cb92, ecaade2014_080g19, acadia14_681av, ascaad2016_010r4, 1af8, acadia15_323y12, 0098, 5db4, 0d06, bfe3, ijac201614303z2, b334, acadia17_382a, a737, ecaade2014_195j50, ecaade2017_130a, ecaade2016_210a54, b880, d09e, 7bf8, 8a63, ecaade2014_237f61, sigradi2013_343h, caadria2016_281e12, be30, bb67, 41e7, ijac201614101d1, caadria2017_142s37, 8605, caadria2016_187o8, bec2, ijac201715202ss, acadia14projects_101au, 0b1c, c044, ecaade2014_239k61, ecaade2017_076z, a384, 574b, 8ee0, a76e, a0af, 9c56, 3933, b5f6, e620, a88d, e325, 91e6, d04f, b7fd, 61b4, acadia15_483m21, 8bb4, 56c2, sigradi2016_430o, caadria2016_023s2, 8655, f066, sigradi2016_792g, 4222, d4ff, 3e74, 39c6, ascaad2014_014g7, 0bc5, 0b4e, 6e25, 104e, f84f, 54b4, c8ab, d1fd, 38e8, c4e9, f5d1, ecaade2016_043c12, 2c15, acadia14projects_23y, caadria2017_069z21, caadria2017_037f12, acadia17_231o, e703, fbce, b050, c1cb, 8a83, ijac201715105a, 3394, f653, 6c8d, 176b, ecaade2017_151z, 1aa9, a8c2, b88f, 5d8e, ecaade2014_194w49, e51f, bbde, 67ae, cc29, sigradi2016_470x, acadia16_450p26, 1d33, dda0, f08d, 148f, 9f0b, 7d6b, ijac201715106h, 8e03, 263c, 3dca, 063a, 5f79, f5ca, acadia16_460w26, 145d, c4f4, 0c8a, 7f6e, 16bb, f873, c79e, 2dc6, 0ed5, 6dd1, f551, cab8, ecaade2016_167w47, 6ecc, 6a10, ecaade2015_115w22, d0a9, 19e9, ea98, 29f5, ascaad2014_024c6, 5a3c, be15, f91c, ecaade2015_233w52, 2165, c501, 73ea, 0168, acadia16_352u21, 1e05, 1a83, 3401, ecaade2014_057d14, feab, caadria2015_139e23, 89ca, 765c, d528, 1577, 1591, acadia14projects_463e, a7a4, caadria2015_226z34, ba40, b34e, a119, f836, ecaade2015_229x51, ascaad2014_018u1, 5cf1, c9cc, 002d, 7381, 4268, bae0, 3cad, 7e38, 003b, f0d6, 036e, ecaade2016_102x27, 5fb3, 539f, caadria2017_163g40, 0478, 7dd3, 452c, 03e3, acadia14projects_267k, df8a, 4cb9, 70c3, 4f06, acadia14_135z, a515, 51ca, 0040, ecaade2016_230y61, acadia17_552r, 88e6, 8edc, acadia16_270e17, 0bf7, 9350, caadria2017_142e37, 800b, ecaade2016_198t52, 70bf, 8802, 32e0, 1902, 8bd9, 8319, 1219, 6223, f670, 77fc, 5412, d0c3, sigradi2016_625qq, b57e, 9a8a, 9abe, 45fc, 51c5, acadia17_82uu, ff9a, ecaade2016_073v20, 6e7e, caadria2015_206m30, acadia14_655af, ijac201614307p4, c9da, 047b, acadia14_23w, sigradi2015_9.347r17, 4c7c, sigradi2013_343c, ijac201513202j6, ecaade2015_333h72, 4cdf, ecaade2016_185g50, 81c9, ijac201715202f, c5ab, af87, 89b2, 2a18, 9e5f, 6717, 5ed1, 1386, sigradi2013_77, 6f59, ecaade2017_041z, 56d1, 0a96, e651, 4e90, 6c05, e6f3, ae9f, f038, 4dcc, e177, 3b37, ascaad2016_059m23, ecaade2015_217k48, 325b, acadia16_352w21, 23c1, acadia14projects_327b, 61ce, 91b6, a57b, 8eb8, 53a9, f7fb, fe53, sigradi2016_488u, db05, 6b03, 6a38, 5458, caadria2017_113z29, 178b, 0c86, 9cf7, acadia17_560n, c921, ijac201614302p1, 82be, bb23, e9cd, b2f1, 8ec5, caadria2016_457l19, 2bc6, 8551, 6d2e, ecaade2017_173zz, sigradi2016_364uu, 3e6e, bebc, ecaade2014_195r50, 7669, ecaade2017_308gg, 2acb, 5ca8, 675a, 9216, 9d58, 873c, df80, e278, 24d9, 229f, sigradi2014_303e5, 1b9e, e608, 8e31, 66cc, bd55, 093d, ecaade2015_138d29, sigradi2016_407r, 94d3, 7594, acadia14_445ak, caadria2017_051r16, 27a9, d1dc, 7437, a24a, 3185, sigradi2013_390a, 48e0, acadia14_609ad, 958c, 6931, 5ed7, acadia17_36aa, 1873, 161f, sigradi2015_7.184c10, af11, 9bc7, a953, 8066, 7edd, 00e9, bbb1, cd65, 0f96, 9e54, efb7, f0e5, a2e2, be62, c3fb, 6ae1, ee3c, 450d, 25f2, 9915, ecaade2015_119d24, ascaad2016_007y3, ea1c, 01cc, 6c65, ijac201412306a3, b92a, 673d, 411a, c857, 6105, caadria2017_183b44, 4c80, eaf7, cc66, 87b9, ijac201513205p8, 744b, 54de, 7e2e, 1f06, c8c4, ecaade2017_253y, 7640, 99b8, ecaade2017_225g, caadria2017_015z5, ascaad2014_021x3, 17bd, 7806, 320f, 7222, 413e, 5bf5, ecaade2017_046d, 062e, 60b2, d258, 5315, e30e, 938d, 77c7, 2db1, 3693, acadia17_492jj, ba77, e739, a1ba, 4395, caadria2016_713y30, 898b, b4e1, 68a5, ebde, fff6, a6e9, b4f7, acadia17_360ww, cd8d, 0279, c049, da8b, cdd2, 76a3, a54e, fc88, 967f, 9824, 6488, 2278, 832d, sigradi2015_6.387p9, dc02, acadia17_413ff, 6aa3, sigradi2015_10.138x18, f259, 1439, d635, 107f, sigradi2015_6.42z7, 3f3f, acdf, 1e5b, ad24, 67cf, 33c8, 6824, 4735, 4e91, 7232, 6d17, ecaade2013r_001t1, 5146, a168, afaa, acadia14_177t, b6e7, e603, 92ab, ebf3, 2691, 7771, acadia16_140e10, b24c, ecaade2014_169s42, 8d12, ascaad2014_010n5, f6f2, 014e, 6a81, c3ed, 0661, ca4f, acadia14_463az, ded9, ca27, 7792, b5c0, a6e6, ijac201513201m5, acadia17_211o, 0926, 62c4, ecaade2017_215jj, acadia16_140v10, 6e8b, ecaade2014_143s32, a0de, 486c, caadria2015_077y10, c4d2, e6ea, fbe2, ecaade2014_220g56, f045, b1c7, d416, sigradi2014_218g8, c395, 7976, 939a, acb6, acadia17_292w, 7b35, d37b, acadia17_170e, ecaade2017_108o, sigradi2014_074n6, 1982, 19af, b91f, 808e, f28b, acadia17_138g, 527c, 470f, 8eec, 0cb2, 1ec2, ba5c, 50c0, ecaade2015_129s25, ee56, 3f26, 92f9, 6d16, 1b1d, 572b, 7eba, 3c83, dcef, 5e2f, caadria2017_051o16, 73c1, 28c0, ea91, ecaade2015_329o71, 2e14, edb0, 72a7, 4786, acadia17_283xx, sigradi2014_329y6, 7587, sigradi2016_792f, 1399, 7dda, 644c, 0a57, b2d3, acadia16_154m11, 04b3, 80db, sigradi2013_359n, 0db3, 4413, 873e, 2c7c, ed4d, 4511, ecaade2017_213l, b2e0, ae18, ijac201412405v8, 4404, 172d, a314, a0d7, 338e, ascaad2014_017j1, e7b0, fc85, ecaade2015_336a73, 03c3, ecaade2016_224d60, 58b5, 3fc3, f137, e044, 0de8, acadia17_201a, 0451, ea39, ecaade2014_145g33, sigradi2015_10.307a21, ijac201614308u5, acadia14_531v, 4754, ecaade2014_186a48, ijac201715204t, sigradi2013_52i, 77d6, ecaade2014_018l4, 7abe, ijac201614104x3, deb5, 3be7, caadria2017_051g17, a10d, 6646, b059, 3ca9, 9c90, acadia17_248ww, 42e1, 4cbe, 70d9, 68b6, ecaade2015_73c14, 0f91, 7e8b, acadia17_178q, 455d, acadia14_291ar, 253c, c4a9, sigradi2013_364u, ecaade2016_ws-dleadg68, 6203, c0af, e218, 8e26, ecaade2017_215g, 8950, e70f, c3d9, 3f4f, 4336, 34aa, d854, 6a67, acadia17_273ee, ascaad2016_039o15, 7514, d64e, ecaade2016_068v17, b4fe, d7fd, 2e96, sigradi2016_815w, ca47, 6c3d, ed2a, caadria2016_651b28, 8914, 1f56, 4207, bc69, ec92, 9d23, 2b3f, ecaade2015_250e57, 39d8, b7e8, ecaade2017_181v, sigradi2015_9.347n17, e000, sigradi2013_401o, ee04, 108e, d9ff, a8b3, ecaade2017_057u, a943, d3d4, 1bcf, acadia15_161n6, ecaade2014_195o50, b665, sigradi2016_621ee, ecaade2017_268aa, 8ccc, ab02, ijac201412403b7, dde4, ecaade2016_mrtd66, e815, ecaade2017_018aa, 45a3, ecaade2017_052nn, a4c0, acadia15_137c5, ecaade2014_015u3, acadia15_311p12, 9b88, 2d69, sigradi2015_8.239y13, b372, caadria2015_086l13, 47d6, 88b9, a66e, 491d, sigradi2014_313c6, 039b, cd00, bcd3, c58d, 9924, acadia15_371d16, ff34, ecaade2017_199x, 65c5, ecaade2014_184e46, b9c5, 9233, f719, sigradi2014_313s5, 5ce9, dccc, accd, a5d7, 46dd, 89ab, 9df8, sigradi2015_10.307h21, 9b10, e543, 06c2, d6cb, c11f, 4bd5, 3b93, f377, acadia14projects_691a, db31, 14b0, acadia14projects_229k, a0bf, 1a80, 9e7d, 6c9b, 4787, f9d3, 64df, caadria2015_012h2, sigradi2015_11.34x23, bf77, 8cac, 34fc, caadria2015_049z5, acadia17_248d, 60e7, 19c1, bf9a, ddd1, 87ee, 247d, 3671, caadria2017_122x31, e65b, sigradi2014_347k10, c058, 44db, a22e, d459, 9457, acadia16_106j8, fa6b, ecaade2015_293w63, 5438, be36, 3a03, 7756, acadia16_280v17, ac08, d233, ecaade2017_274w, caadria2016_735r31, 2656, ecaade2016_068p17, ecaade2014_140v31, sigradi2014_144u2, ecaade2017_ws-archieduy, e86b, f306, 2627, 1021, a0f7, 34d6, 99ab, 60f9, a6c7, acadia17_648dd, ecaade2017_309ll, 24af, 2748, acadia14_463au, 5406, b8d9, caadria2017_046s14, 17f9, fd0b, 5e3f, caadria2017_063d21, 8edb, 7c6b, a6f7, 643e, 0875, 18e2, sigradi2015_10.138c19, ecaade2017_089ff, a38a, 87fe, ecaade2015_109x20, 9e85, a42f, sigradi2014_345b9, d34a, 1de4, 8c8c, 34d9, sigradi2016_770o, sigradi2015_10.309r21, sigradi2013_393m, 70da, 78a1, 66d2, 4a94, acadia17_178nn, c048, 8405, acadia14_609al, 5739, sigradi2013_280r, acadia15_263w10, d34d, d429, acadia15_451d19, 9fc6, f3f4, 4e15, acadia17_678ff, 5d9c, ecaade2016_230v61, ijac201614205p10, 3dfc, 0feb, d6fc, 7e5e, 401e, caadria2015_185l27, b6fd, c6bc, 2862, 3cbc, cd4b, 7a82, ecaade2017_090hh, b7d0, cb8e, 4321, acadia14_661o, d963, caadria2015_016k3, ecaade2016_151f41, acadia17_360zz, 5cd7, f167, 1f08, 53bd, 3131, 03c5, acadia17_100l, d49e, c376, 2d9b, 4389, d0dd, 9455, ad8d, sigradi2013_364t, 7941, fe2a, f26e, 7a65, ijac201614102g2, sigradi2014_313g6, c0db, aaf9, b2cf, bbbb, dab7, 2a15, eed0, 4cb0, 432a, cc58, a87c, 2d81, 7729, ecaade2013r_015t8, db72, a12f, 55a0, 6f5b, 828b, ecaade2014_151s35, 6e95, caadria2017_165o41, 931f, 98fd, 3283, ecaade2017_019xx, b33d, acadia17_358ii, 720c, ecaade2014_029z7, acadia16_372h23, 4996, b868, 8e55, f794, ecaade2014_072v17, 2f35, 352c, 64d7, 1494, e0e6, 2bef, 9b92, 3c39, 198a, d704, ecaade2016_152s41, 11bb, 6a50, sigradi2015_10.140p19, 0f56, fb05, 837f, acadia14_427am, 4262, 6391, 7c87, 3c48, fd73, b4d7, acadia14projects_619aa, dcd2, 80ec, 2e75, 63c6, a8e2, 61b6, f282, ascaad2016_050x20, cf14, 952b, 166e, bf67, 27b2, 2307, 3775, c34a, 26ad, acadia17_292y, 55c1, acadia14_497w, 68b0, 867c, ijac201614203f9, acadia17_678ww, d242, fd64, sigradi2015_10.177y19, 9e77, d0d9, ba73, b20a, b03e, sigradi2013_234i, ff84, f45a, 1d11, e818, 5f89, ecaade2017_jgor, sigradi2014_178n5, 3158, 55e4, 2a20, caadria2016_311x13, 0764, ijac201513203s6, ecaade2015_171g36, a16f, c36b, 062c, 959d, a496, sigradi2013_400r, 0ba6, ecaade2015_139x29, sigradi2016_637q, da03, acadia16_124g9, b16d, a1d0, 0566, f050, 0e47, a09b, 8025, ecaade2015_324z70, ecaade2013r_018z9, b651, 015f, f58e, 56bb, 5efe, 64e2, ijac201715105uu, 23ea, d078, 1932, ascaad2016_030d12, 681c, 105e, 302b, 85e9, ascaad2014_024g6, 2343, 2c10, ecaade2017_032b, a6dc, 57d4, 5edc, 4a13, ae08, acadia17_340k, ff6c, 1807, 6219, acadia14projects_23af, c851, ecaade2015_86e17, e531, ada9, ecaade2017_021t, ecaade2014_220j56, sigradi2013_111p, ac6f, ijac201715202yy, ecaade2015_317j69, 7a88, 3d51, 6af9, ecaade2015_138m28, sigradi2015_10.307c21, ascaad2016_016u6, c1a6, 2805, 057c, 3bf5, acadia15_251r10, 5665, ecaade2015_206z45, 8ad1, 44ea, 37df, 8642, 6e6e, sigradi2016_517n, 3c73, 209d, 80e5, 6b73, ce51, ijac201412405k8, 2d60, c88c, 4063, 44a1, caadria2015_012i2, caadria2015_102w15, ijac201513105z4, f924, 901c, 1077, 4eb9, 1cd8, f501, ijac201412203b2, e2be, 7094, ecaade2017_008r, d190, 9ab7, 61ba, b028, 2086, 668b, ascaad2014_014b8, ijac201614404a3, 1a12, ascaad2014_005s3, 5a01, 2db0, 5ab1, 7aff, caadria2015_023z3, acadia17_118ee, d353, dd17, ijac201614207a12, 1169, 9e80, 32fa, 3b39, acadia17_358gg, 655f, 5d6d, 7893, a55e, ecaade2016_042v11, acadia17_221oo, d9c6, fb55, acff, 6dd5, 2913, 8438, ecaade2015_304f67, acadia16_98n7, ec4a, 6ee7, 58bd, ijac201715204y, 8ddd, 4cb8, 2f81, bc7b, c734, a16d, 2dab, ijac201614102h2, 4a90, acadia16_12k1, 0262, 86d3, caadria2016_125t5, ebbb, caadria2017_041h13, sigradi2016_595cc, a020, 3b73, 7a47, ccad, 332b, 883c, ecaade2016_225i60, f63e, caadria2017_057r19, 41d2, 0063, 96bd, 324a, ecaade2017_302ee, sigradi2013_326e, acadia17_542oo, 44ae, caadria2017_183j44, 23ec, bc68, acadia17_392t, e7cc, 6d51, 59c7, 9294, sigradi2015_12.215s27, b92e, 8672, sigradi2013_421k, 0d45, d1db, acadia14projects_389d, 37a5, 61f9, ac47, bedb, e0ce, c159, 3b25, 24b8, 8373, a231, a8ef, caadria2015_061k7, bfea, cb0c, ijac201412401p3, 9a2c, 136e, sigradi2016_602e, a790, acadia15_333x13, 72bc, c679, ecaade2017_230qq, ecaade2015_253x57, acadia14_463r, ecaade2016_108z29, 0a2b, 8e2b, 6c0c, acadia17_590ss, ff1c, ascaad2016_042b17, fcc6, caadria2017_080g24, bd0a, 402f, 6819, 9bca, 1e62, 7a2a, 0da8, 7988, 1dcd, d9a1, ecaade2015_318y69, 23c2, acadia17_164b, 9be5, 9f98, af7a, ca71, cc1d, bb6c, 78ec, efc5, 8418, 618e, c488, f8e4, d0b7, ascaad2016_048b20, ijac201715105tt, ijac201513302p10, caadria2017_041e13, 1e61, ecaade2017_042hh, 4b41, d68b, deb9, 81c1, d872, 95d0, ecaade2016_241c64, 8626, fa51, acadia14projects_365ah, 1bfe, 15a1, 9917, 6013, b941, sigradi2016_490aa, 9719, acadia14_589i, a442, 3a91, acadia15_110s3, acadia17_678ss, ecaade2014_133z29, b638, 63bd, 2b86, 46d5, 2c6d, 5fbb, 37ee, 33c4, ascaad2014_008m4, 46df, 34f9, 82db, 37d8, ecaade2016_068x17, acadia14_555j, 605a, 1262, a61d, d548, 531d, 92dd, 5e3d, c727, c104, 41fc, f21a, 3540, 7537, ecaade2014_217i55, 70fa, c84c, 885d, sigradi2016_625hh, 7b58, 720d, 6679, 4fd6, ecaade2017_101bb, 91f8, 8645, 26a4, 0428, f42b, caadria2016_457o19, ecaade2017_124e, 172e, 7bdf, d6ca, 9505, d9e3, 7ab3, acadia17_92o, b2f4, b125, 29d1, d7aa, ecaade2016_013l3, 0ad7, 0a4d, b78a, 322c, 0f9a, caadria2016_517b22, 97f3, 09a2, acadia17_177u, b085, ijac201513203m7, 3cd2, c535, 13bc, 5a3d, 34fd, ecaade2017_021l, 80b4, bc34, 9d2a, 20a1, 01be, ecaade2017_090ii, c6f2, 4895, 6b91, a962, caadria2015_078d11, 7560, acadia17_323t, ecaade2016_127f35, ce4d, b51b, 8733, 3dfb, acadia17_620uu, sigradi2015_8.186g13, acadia17_570ff, c203, 67f4, a162, 7014, 24b2, 8725, fbf3, 835b, ecaade2017_202o, ecaade2017_053r, 3c63, f654, caadria2017_074g23, 921d, 50fc, 5c03, sigradi2016_752rr, d9c9, 907d, ecaade2016_130y36, ff89, 1bce, 72a2, 3d85, ecaade2015_161f34, ecaade2017_155e, 97fe, ecaade2016_129v35, 54d9, 98bd, ecaade2014_224j57, f9a7, ijac201513105u4, f882, 679a, 1f8b, 1c21, ecaade2014_113d27, ecaade2014_184j46, ecaade2014_049y11, ascaad2014_001i1, ecaade2016_197x51, 232b, 2b8a, 2056, ecaade2017_195kk, ecaade2016_188n50, c84d, 8b0b, 2412, edcc, ac5e, acadia14projects_301d, ecaade2017_057h, 942c, da07, 19b4, 6f73, 8344, 31a3, d653, ecaade2017_059rr, ijac201412406m9, 00e1, a31e, aefe, acadia17_82ss, 9a1c, 96e0, 27d1, e29f, d33d, sigradi2015_4.219v6, 24b4, 35fb, 188e, ecaade2017_059yy, 5511, caadria2016_611t25, fb58, 8fe0, ijac201513201r5, 37f4, e995, sigradi2013_30e, b626, 0a53, fbd5, acadia17_348qq, acadia15_357y15, 9007, 1ca2, caadria2017_163b41, 0a0e, cdcd, fc5e, e1cd, 102b, b7a5, b1ff, 3ebd, 0b38, c4c2, e60b, 09f6, acadia14projects_619ad, 166f, acadia14projects_63as, ecaade2013r_014d8, 7774, 360e, acf7, 8fdd, b778, 8f75, b3ea, ecaade2014_233s60, 4a7e, e4e7, 8e96, e7e8, 1914, 91c0, caadria2016_281l12, ecaade2014_145k33, acadia17_640w, 8592, acadia14projects_117ay, 77ae, 5f26, 7a31, 849c, 7427, acadia17_520aa, 6483, 7fb7, c31b, f0da, ecaade2016_099m27, 49fc, acadia14projects_435d, ijac201715102x, a20d, d7ee, e110, 9cbc, 58cb, 8735, caadria2016_641m27, 9db4, 76b3, 6f2d, 6185, ecaade2017_076aa, 0a06, fb7b, acadia17_283yy, acadia17_455q, d9ba, 94d9, 31ac, 6aee, sigradi2013_429j, d8b0, a31d, caadria2017_041x12, 2270, 33b7, 49d6, fd0d, 1c1b, 4b95, ecaade2014_173v42, 9698, caadria2017_031m11, c2df, 4512, 849b, 1db4, ascaad2016_047x19, cac1, caadria2017_175h43, caadria2015_208a31, dad2, abf7, 69dc, 8eee, f741, acadia15_274j11, 8784, ecaade2017_085g, 0911, 2737, 9fdf, 4991, 9786, c219, ce50, 277a, 89a9, 5019, sigradi2015_8.41t10, ecaade2015_278t60, c1ab, sigradi2013_366, b697, ecaade2017_215w, 4cfb, d09a, 5838, 6768, 0fb6, 7620, 4aff, 63c2, 1995, aa1f, 04bf, 0d09, 6a17, 6e11, 080b, c8f7, ecaade2017_071hh, d6a7, c074, d4c9, cd18, ee27, c34c, ecaade2017_056d, 0836, f1c1, 8773, b075, 2269, aa96, acadia17_598qq, ecaade2015_297b65, 5ed9, 2b3b, 0d3f, c993, e4ce, ijac201715204ii, de7c, 53ba, ecaade2017_215ll, 23f7, ijac201513203k7, 34c6, ecaade2014_204w52, b37c, adcb, 43c5, 9b9d, dda3, dcc7, e700, bf1f, 61e8, ecaade2016_162k44, 422f, 37d5, c978, c626, a1fb, 521e, fe9d, 1ea4, d069, c3cf, 22d8, ecaade2015_170s35, acadia14_699l, 9c31, 925b, 0a20, ecaade2016_163d46, sigradi2014_084c8, ff11, 91c4, acadia15_357s15, acadia16_224v14, 442f, ecaade2016_217e56, 29bc, d19a, ecaade2016_094l25, 840e, 19f4, 594e, 8174, 5814, f24f, f6a1, caadria2016_861g37, f510, e4ee, 4763, acadia17_153l, 0943, 9f0a, ecaade2015_155d32, d0e6, 1afe, b7f0, 5a62, 6008, 35b3, 36f1, 0bae, caadria2017_048e16, 6ed5, 7ab1, ecaade2016_165y46, 20af, 2a0a, cb9d, ijac201412307h3, ecaade2014_237v60, 2f77, 1654, 8379, 8681, 46b9, d7b3, 0d0c, caadria2017_047y14, bfaa, 1503, fa79, bc92, 28ff, ijac201715103yy, 407a, 359b, 1535, 7700, 0099, caadria2017_129w34, 05b1, 4a5d, 8321, 5e9f, 5115, ecaade2014_023u6, 3425, a1f3, 6076, 91ab, 3eb9, b336, 803b, 26be, 1019, 2201, 154e, 55eb, 5782, bdd8, 2bdd, 6927, eabf, 9404, 4bd4, ijac201614402s1, sigradi2015_10.140f19, sigradi2016_450rr, 4ed9, 1668, 36bc, 51df, 5ce2, caadria2015_004i1, dafd, ad76, acadia15_110y3, 4265, ddc3, bd12, 93ee, 9b28, 8e73, ffad, 85df, caadria2015_108l16, ecaade2017_073n, 8284, c6de, 3f5a, caadria2017_189d45, acadia14projects_655aa, fb47, 6bbd, c098, 8c69, 1e09, acadia17_170g, aece, 088d, 5aaa, acadia14projects_247t, ecaade2015_164v34, c86c, c36e, e0f9, 5843, a152, 5aa5, 606e, cc11, fdc1, fe2f, c2e7, f0fa, sigradi2016_560y, sigradi2015_11.136p24, 9ceb, 3d79, acadia14projects_101as, e4c8, caadria2015_156j24, c4f7, 7b9b, 44d4, caadria2016_373j16, ee92, ecaade2017_050j, sigradi2015_3.111c3, 02e9, 39f5, ecaade2015_100w19, 4da6, sigradi2015_12.297l28, 7b8e, a9fe, 865b, b0cb, 0eec, ijac201614207s11, 7320, 98c0, 159d, 5beb, ce7b, ecaade2016_123w33, ecaade2015_269k59, acadia17_201f, caadria2016_589x24, 7407, ecaade2014_220i56, a5c4, 4731, 2020, a550, acadia17_189ee, 1b7c, 5cfe, 40ac, 3ede, d473, 6755, ecaade2017_008m, e20b, 339a, d5d2, ecaade2015_170x35, sigradi2016_686tt, ecaade2014_215f55, 4e5d, 41bb, d8a3, 108a, sigradi2014_345f10, 7f87, aa67, f060, 812c, f72a, 4c96, 4286, ecaade2014_201c52, 7962, de0c, c485, 95e3, 0967, sigradi2013_96, acadia17_38ll, 2d1d, ba0d, 33ee, 1ca8, 6a5f, 8114, sigradi2014_164k4, caadria2017_094b26, 272b, c3ba, f3ae, 1d8e, ecaade2015_18w2, 7aa6, 2815, 1f54, ecaade2015_138e29, caadria2016_517f22, f671, 503c, 73d7, 3e4e, ecaade2017_029dd, 85f2, c63e, acadia17_600jj, 0910, cd02, 4b33, 0b48, b7e0, 9aef, f07a, 13e7, 3fb5, sigradi2016_483ll, 57e3, c299, acadia17_570y, 26bc, e642, ascaad2014_014m7, acadia17_221aa, caadria2016_851s36, cff0, sigradi2016_773v, b345, 3af1, 478c, 5be7, 7986, sigradi2014_345k8, 450b, ascaad2016_031j12, 75ee, 3611, c18b, 8b4b, ac2f, b860, ecaade2016_040v10, 00f8, be6f, 5bad, c9aa, 0315, d6ab, acadia17_598o, 0781, 74e3, ecaade2017_170l, 0d46, c3d4, 37e6, ijac201614104z3, 0f55, 05c0, 320a, ecaade2014_111d25, acadia14_145x, fc1a, 675f, sigradi2015_8.186y12, 5b66, 33ea, 5d44, df3c, 1034, ab80, da1e, 2e39, e2e2, ecaade2016_058y14, 9c8b, 7ff6, acadia14_661e, ecaade2015_92t18, ijac201513306x12, 4535, 4e2e, 5579, ecaade2017_290yy, e74a, 924d, 1321, acadia14_247s, ecaade2016_128h35, 5d72, acadia17_542ii, 5147, 735c, 3c59, sigradi2015_11.34a24, 0ea6, 5290, 85f5, 2fab, ad40, 8151, caadria2017_016l6, 89cf, f50d, acadia14projects_565ad, acadia17_414ss, 133a, 385d, 090d, sigradi2015_11.8s23, 28fa, 112d, 2de4, 5989, 6dd0, c3a8, c5e8, 4cc9, e5be, 9023, 5d10, sigradi2014_345g9, 5afe, 0c18, 9e72, d9a3, 6c61, 6ff3, 5e42, 54c2, ecaade2016_221w56, 76ca, 40b9, ascaad2016_042y16, a40b, 79ac, 6cfb, 6f68, sigradi2015_3.394f6, 3fc6, acadia17_648kk, acadia14projects_555e, 293f, 3543, 060f, 47d4, 7a68, ecaade2015_319a70, 3ab7, 3c2c, 1993, 0275, 1e14, 29ca, 624f, 5f06, d3fd, c25b, 56bc, acadia17_282ll, e629, 6a55, 3adf, bbc3, baa9, ecaade2015_286d63, 34fe, 9cb4, 9e11, 08e0, 34b7, 55e9, a072, 8092, 3f25, 553c, 056b, 7022, caadria2016_507h21, 7aae, 83ed, c729, sigradi2016_375g, ijac201412401d4, f168, fe96, aaaf, dca8, acadia14projects_291ap, d4e2, 2202, 90b8, 51dc, 6a42, 01de, 490a, caadria2016_529o22, caadria2017_033n11, 3bf9, ecaade2015_100l19, acadia17_318xx, 17fa, 5c36, 8556, 8a2b, 0bf0, cb4f, 91d3, 43a3, 992a, c4c9, ecaade2017_256z, f361, 4b8a, 8374, 0269, 9fcb, 304c, caadria2016_333w14, 8f2d, 7c73, 1ecf, 7978, 0b53, 373f, 372e, bf37, 4fb0, 3eb8, 93aa, d622, 3d16, acadia16_62g4, ecaade2017_288w, acadia14projects_479au, afab, caadria2017_023b9, ijac201614406h4, f699, f02c, 3a23, 6c1e, 79d5, 9340, ecaade2014_195i50, ecaade2016_151k41, 3085, ecaade2016_063l15, 216f, f2a3, ijac201614207u11, 2bf8, c28b, d672, d169, 8cb6, acadia16_280n17, 9b2e, 5f21, ijac201412404v7, c4d6, 973e, acadia14_125aa, acadia14projects_497ac, 96d6, acadia14_719l, 9fda, 1ebd, 9f84, fba8, a985, af7e, ascaad2016_057l22, 9921, 26a9, ff96, 5c83, 8b04, sigradi2016_732e, 2a21, a176, sigradi2013_64, d0e1, 4719, adea, 4793, 5f3e, 8eb6, 9ad1, 12df, acadia14_63ap, dd80, 2f3c, 6651, 9730, 63c8, 4feb, 088e, 5bea, 7d9f, 6a33, acadia14_427an, aad9, 9f08, ff54, ca25, acadia14projects_619ae, b473, edaf, ecaade2014_138r30, c954, 4506, a59d, 8669, 6058, e5bd, c451, 246c, 9cf8, e6df, 3291, b8e4, acadia14projects_435a, 1182, acadia17_127ii, 5fde, 97fd, 806e, ecaade2016_157b43, ece3, 3b2d, 97c2, 792e, bfd6, fcf0, 112c, 194b, 7f1d, 227f, 1e80, 1091, acadia17_501ss, 3512, caadria2017_004r2, 08d0, 07c9, 5d7b, acadia15_195b8, 454c, b35f, 2a27, 22e5, ecaade2016_067y16, b1b8, 2da1, c558, 8144, a8a9, 2b80, ascaad2014_024u5, 2dff, sigradi2015_3.11i2, c0de, 0de1, eb6b, cad4, 8f0d, ce5c, d5ab, acadia17_669h, 7091, dbf4, c4a7, 97df, 1e86, 0ed8, sigradi2014_330n7, acadia17_318s, 7907, 4272, 9fbb, 359f, 0256, ecaade2014_140c32, 4093, ecaade2014_224h57, 09e3, f051, 178d, 6133, b436, 71fd, 9027, d2ea, 610a, acadia14projects_619at, acadia17_660m, c0a0, 3ca3, bcb7, 3c4b, sigradi2014_137k2, ec9b, 4f49, ecaade2017_051y, 3003, fd2f, c77d, sigradi2013_30f, f1c2, 5ca6, 2e67, 2932, ecaade2017_017q, 1a4b, d0b0, 1e75, c973, d812, f43e, d5eb, 515c, 15a7, 7629, 4e76, 510d, 440c, acadia14projects_517m, acadia14projects_435ac, 2556, e00a, 7bb1, d4f5, caadria2015_096n15, 34c7, fa3a, 0b32, 92bf, ed3b, ascaad2016_013y5, 229c, b6ef, fad8, 3010, d784, 88ca, 2a82, acadia14_555i, d575, 2440, 086e, 3aef, b110, afcc, daa5, be76, acadia14_453f, d06d, 0b89, 27f0, 5c56, ecaade2017_173xx, e6cf, 7779, 5421, 03a6, 38ec, 1024, acadia17_324dd, ascaad2016_011l5, caadria2017_086n25, acadia14_609ag, f388, 5d3e, 1b46, c9f9, f2f9, ddaf, 548a, 8c61, 066d, ijac201715103b, 7db2, c0ad, 096d, 8d9a, sigradi2013_195a, f758, 7684, 5f90, 670a, 9fe6, ecaade2016_011g3, acadia14_145k, 922d, 123e, 4302, 582b, bc93, ascaad2016_057t22, 050d, ecaade2015_217i48, 29f6, 27f2, caab, acadia17_162o, 0c3e, eed1, ascaad2014_023y4, e58c, 2004, e11a, 5ac9, 897c, c4fb, 90e7, 483f, ecaade2016_136p38, b07d, 0df3, 3392, ascaad2016_042c17, 9df5, 2155, bcc9, 0495, efa2, 82c8, 31c2, ijac201412301v6, 7cbf, c332, 86af, cb8b, 79e2, 8bca, caadria2015_226b35, 18da, sigradi2016_814j, 444e, d211, caadria2016_589b25, d01a, 4f1f, ascaad2016_020z7, acadia16_88w6, 53a4, a67f, sigradi2015_9.152n16, 18e6, 5404, caadria2015_114w17, 88a8, acadia14_117c, acadia17_282ii, 18a3, acadia17_128ll, ecaade2017_255a, 02b9, abb9, ecaade2016_158i43, caadria2016_333b15, e63c, e965, a7a8, 7203, 8fb1, 10bd, b715, acadia15_95n3, ijac201614201l7, 4365, 9881, f8ce, sigradi2013_295, b4e2, 6881, c715, df26, 8c1d, cb7b, 9449, 75a8, sigradi2014_109f9, ijac201513305n12, 6f5d, 37d1, 03fd, e44b, 4d4d, ecaade2015_196z41, a332, b611, e682, sigradi2016_764e, a83c, 6667, 5d1c, acadia16_24s2, c45c, 63b4, cfb8, 802e, 6cca, sigradi2016_564hh, a167, ijac201715205a, ijac201614207n11, ijac201614201e7, caadria2017_174c42, caadria2017_124v33, 7086, ea5e, 9c04, 0a9a, 2545, eb1d, 994d, ab0e, 97ec, ecaade2017_203jj, ecaade2017_148xx, a12e, acadia14_125ad, ecaade2015_202o44, 0b95, acadia17_28ff, 4a8c, 36d5, sigradi2015_10.140e19, a726, sigradi2016_417jj, 78f9, 7f63, 5ea4, acadia17_163ff, 5a0c, ijac201715202bb, caadria2016_405f17, e665, 2b64, a20f, 3478, 213c, acadia14projects_347ao, ecaade2015_171u36, 54d4, ecaade2015_171e36, e383, bc89, caadria2015_081a12, 10ed, 6c58, ecaade2017_215oo, d897, 32c5, ecaade2017_134t, caadria2016_435u18, ecaade2016_067p16, 5fe5, acadia17_350hh, 2285, 9b80, cd1c, 55c8, de61, acadia17_446z, fc1d, 4004, 1dfb, 695b, 4e2c, acadia14_23ax, acadia17_374ee, f642, b598, 68ae, 46b2, 3bc4, 124b, 8ec1, 8e54, 339d, 82fb, 4ce4, a256, a8de, 0bc1, ad20, caadria2015_030j4, acadia14projects_291d, acadia14_291ax, bd4e, acadia17_164a, c092, 2bf3, 8e4e, acadia16_308y18, 2bf4, fc1f, 11dc, ecaade2014_066t15, eec7, e28f, sigradi2016_443vv, acadia15_395z16, f231, ffc5, a8f3, sigradi2016_550k, ecaade2014_096y22, 192b, c773, a4da, f11b, 1253, 6857, sigradi2016_407u, 1811, acadia14projects_291ay, ec1e, acadia14_709ar, acadia14projects_177ag, 5351, bd17, sigradi2014_305m5, acadia14projects_661g, d0fa, 550e, c0f7, dd2b, 7f17, ijac201614203r8, ecaade2016_239b64, ecaade2016_094p25, 745c, 64bb, ecaade2013r_014c8, 701d, f9e9, 95d7, 809b, df34, ecaade2017_291dd, 0a4c, 7749, ce19, 2b65, c7b4, b8bf, sigradi2015_8.264r14, 4a0a, ecaade2017_017e, 3be6, a465, e4cd, ef3a, e555, dda1, 778d, 4619, 723d, 1775, a814, b740, 4ac4, d502, acadia14_145m, 07de, 836c, 890c, c103, ecaade2017_007c, e28e, caadria2017_070r22, 2ba9, 1622, d62d, a8af, sigradi2014_339a8, c328, 8ce4, 8aee, 15ca, sigradi2016_695t, cab2, 55b0, ba67, 43fd, acadia17_322a, ea75, e489, c281, d148, 1208, 233b, 5b39, ecaade2016_171b49, ecaade2014_149a35, a08d, 4c71, 7b15, acadia16_244y15, a977, caadria2015_105i16, e7b3, b9a4, b7b1, c80e, 2e90, c7ec, 2a5b, 3035, 75d8, fb27, 9d4b, 32f1, d0b9, 5053, 5816, 6039, 5201, 4f8a, 98df, 10a8, 29af, 47a6, ecaade2015_237c54, caadria2017_142a37, sigradi2016_360cc, acadia16_352s21, de96, 2617, 8a44, f0b5, 8071, caadria2017_004t2, 989e, baba, 626e, ea17, 62f3, ijac201715204hh, cd66, e0e5, f627, d830, 1e28, 6352, 5e52, sigradi2014_345c10, e539, 36a0, 3c67, 6a06, caadria2015_070w8, c71f, 0d96, bf7a, 2899, c337, ecaade2015_320n70, ecaade2013r_019c10, afb5, 9d50, cbf3, 2518, acadia15_110d4, bc50, 7661, c811, 712f, acadia16_72e5, 1f9e, db40, ac91, c6e3, 04ab, f0a9, 009e, 7f21, 0a81, 6f11, a970, 6709, 39ac, 2606, sigradi2013_268, 22d1, 173f, ce67, 8149, ecaade2017_089ee, a82f, sigradi2013_234, abe1, ecaade2017_192m, 25f6, f182, ecaade2014_066m15, 06bf, f593, 70c5, b425, 5316, ecaade2017_228x, a04f, ecaade2015_83f16, 39c4, 29fc, acadia17_231s, ce60, 7841, 08ce, b5a3, 9dd4, acadia15_123j4, sigradi2013_343, ecaade2015_294n64, cdcb, ecaade2017_083vv, 1c8c, ecaade2014_214z54, a2ea, ff6d, sigradi2016_420uu, a030, 5966, 3452, 0d84, 3e78, sigradi2014_289l4, 4f9e, 9873, 57d5, 22de, 9e90, c02b, c009, 7a92, 6d08, cead, d421, a9ab, b7e6, 8512, e579, sigradi2013_386f, e0da, d096, ca8c, acadia16_130l9, 8b0c, acadia16_372f23, d6a1, ecaade2016_ws-dleadv67, 67f7, 1388, 7b2a, 69c9, e88c, 3f2f, 8740, aff9, 9470, 7ed1, 3daa, 2ab1, 04fa, c1e5, ecaade2014_204b53, 9f4b, 4847, cdd7, 9e3f, 6dd8, dddc, e53a, 528c, 6813, acadia17_82rr, 96fb, dc46, dbfc, 7a2d, 980f, fd15, sigradi2014_080j7, bed5, cd5f, 8568, 88c5, 15b6, 4b34, ascaad2014_019y2, 01a6, 6481, 16c8, 0ac5, 1719, ddb1, ecaade2015_307n67, d4ec, f08c, acadia14_619ar, ecaade2016_139y38, b817, ascaad2014_003s1, ecaade2017_098rr, acadia17_435h, f08f, cdd5, ecaade2015_48l8, f9a0, 5c4a, 461d, cd7d, ecaade2015_144v30, 6761, sigradi2014_284e4, bc2f, f2e5, a5f3, a00e, 58fe, 2b47, 92c0, 2842, 9565, df74, ijac201715103f, ecaade2014_052t12, a9a0, 41ca, aa07, ad1d, 4458, acadia14_153i, a273, e80d, 131f, caadria2016_611i26, 9bec, acadia14projects_479l, ijac201715203c, acadia17_62ss, e36d, 2769, ascaad2014_032s9, a9e8, ecaade2016_198h52, 46e9, 7ece, 8aba, 4515, ca3f, 00be, ecaade2014_176g44, 8650, ecaade2017_067x, ijac201715203g, caadria2017_094w25, 8d48, e3e5, acadia14_101x, 5f01, 2f6d, 5b90, 76ed, 4091, 35bc, ecaade2015_286b63, a9ed, acadia14projects_339ak, 1a9f, acadia14projects_63b, 0f31, f75c, e522, ijac201715204ll, 9961, 3004, 2b0a, 6290, ecaade2017_208l, 67f9, c517, 252f, ecaade2015_115t22, 1635, 7fc9, acadia17_572ll, ijac201614203h9, b513, 19da, 41e9, 4203, ecaade2017_076q, caadria2016_197o9, a6c8, 6bc1, 203c, f9d7, 7850, e8a7, 997b, e08c, 8446, 0128, 776d, 9121, ae3d, 3e84, ecaade2017_038rr, 36ab, 96aa, acadia16_372m23, 9eed, 2f8f, 013c, 324f, 1ea8, a362, sigradi2016_441nn, c0cc, caadria2016_683f29, 90fd, e9f5, 1d94, 2bff, ecaade2015_332z71, 1774, 3be4, 58ac, a5ca, acadia17_630b, ijac201614105j5, 7328, c0a5, b2ba, ac9b, sigradi2014_018j1, df73, caadria2017_145o38, 0b07, ascaad2016_038i14, sigradi2014_074i6, 6308, 5090, 008b, 5a1f, 9148, 0dbd, 1821, 12bd, ecaade2017_243cc, 0016, sigradi2013_386j, cec7, ijac201614203c9, 0513, 47cd, acadia14_135s, sigradi2013_386p1, c740, ecaade2014_071z16, 0500, caadria2016_013a2, ecaade2014_053p13, 5eff, f6c8, e7e3, ecaade2016_032s8, ae90, f536, 1153, f605, 915e, 592b, acadia17_669s, ijac201513202l6, dd25, 2a5d, ecaade2016_168i48, 89b7, 3d12, 765d, f902, acadia17_62vv, acadia17_620yy, ijac201614102s2, cad0, f4b8, b9c0, a0f4, 443d, ascaad2014_029z7, 677a, 221f, 7398, b2e7, sigradi2014_329a7, 31b3, acadia17_82xx, 0c69, acadia14_125y, f2c0, a64d, f64a, 8197, 4cb1, 028d, 3cfd, fa92, sigradi2016_732c, b432, fa18, 810a, 79e1, acadia17_608kk, 3831, f4a2, 6a1b, 386b, 153b, acadia17_238mm, 1fe2, eb26, 079e, 440f, acadia15_297e12, 1814, 344f, acadia17_28kk, 187b, 4bcf, f4c3, caadria2017_158a40, ecaade2016_213k54, 501e, 4cd3, 11d9, 2d6d, 2f2a, caadria2015_130c22, ecaade2017_006t, 360d, 5869, ac8b, f241, f9bf, acadia14projects_267i, sigradi2016_522w, eda8, dfde, 7a6d, 9ea0, 3493, d89e, 0f82, ecaade2017_009ee, e063, ecaade2016_217n56, 108c, 9524, ecaade2017_117r, 8a05, acadia14projects_267m, acadia16_62d4, d15d, ad8c, fe6a, 7af8, 41a1, 1b6c, 7d19, 260d, 86f3, 1373, acadia17_92k, sigradi2016_803w, 5f0e, e35e, f461, d8b8, ecaade2017_288jj, 8282, 3432, ascaad2014_024t5, sigradi2015_3.212l4, 59f5, cfa1, acadia14_619an, 28bd, 88ee, ecaade2015_221v48, sigradi2013_138t, caadria2016_631b27, 701b, de88, 3378, 23e9, 71b9, c141, sigradi2015_8.339y15, ba7d, 51f9, acadia14projects_565w, 6c47, 81c6, 336e, 47f2, d7b8, e32b, b9e0, ijac201412407z9, 2d06, 94f1, 94fd, 4628, db7f, 5af6, 3619, cd89, 48da, 4eed, 8986, sigradi2014_097l8, 0e48, 6ee5, 3ce3, ecaade2015_114x21, 9a40, a1c2, befa, acadia17_231i, ecaade2015_287m63, acadia17_413aa, 7b0a, 356c, c5b7, sigradi2013_28l, ecaade2016_106n29, b5a5, caadria2015_067g8, ijac201614207z11, 4df0, ecaade2017_151y, 0acb, b3b2, 1804, e229, 6859, b542, 7910, acadia16_308e19, acadia14_565aa, 1a60, acadia16_62i4, d345, ecaade2017_031zz, 1d9d, 1239, 585b, db24, 66e0, 58fa, 4e32, 8508, 5587, 0a83, ecaade2016_025o7, ecaade2015_173h37, 939b, 145b, 8fe4, ecaade2017_006zz, 5ad0, 90d0, sigradi2013_294r, 8fd8, e419, cb09, ecaade2015_103p20, 2a02, sigradi2014_265o1, acadia17_212v, acadia14_247z, c51d, 319d, ecaade2015_82x15, 0c55, 55ac, sigradi2014_330g7, be2d, bccc, acadia17_348yy, 6725, 821b, 70f1, ecaade2015_48x7, 7dbe, cd06, sigradi2014_276s2, cddd, sigradi2014_271n2, 09cd, b86a, ecaade2017_302mm, 19d8, fbc6, 1667, a5b0, 83c7, 8fd4, b5a4, a583, 5189, f6e9, 9815, ce7f, f7a2, caadria2016_809h34, 3477, 6932, 4bef, ijac201715202vv, 1b50, 7d2c, 71e6, 4fa1, ecaade2014_112a26, 6413, 5f8a, 7b43, 976c, 0aea, c792, f783, 6a03, ecaade2017_309tt, 4d4b, e18c, cba9, 5ded, 39ad, 1078, ascaad2014_004h2, ecaade2016_210w53, f0cb, ecaade2014_029x7, ecaade2016_080w23, 653b, ecf1, d681, cbde, 0ffe, 67af, 3631, acadia17_212kk, f4c9, df8c, e8f2, acadia14projects_71u, f727, ca50, bdee, 5fa1, ijac201715202n, 86c8, 8dbe, 1bff, 598b, 6326, b5d5, 8848, b43c, b8f8, ecaade2016_215x54, 5259, 4250, 2d0c, sigradi2016_356h, 0856, 1f4f, d240, 26d8, b9d1, bb71, ecaade2017_053j, 8b69, e5de, f5af, 9266, ce3e, 629a, 1a67, 88cc, d431, 818f, cb65, 126d, 334f, caadria2017_018y7, 1f87, 4335, ab16, ecaade2017_072j, acae, caadria2017_003o1, 1564, d620, ecaade2017_288ii, 45e5, bc28, cb7a, acadia17_628oo, d5ff, b5d0, be3b, dcc0, e92f, 6831, 1e54, 5b46, f1e8, 530b, ecaade2017_203aa, 8d36, 0520, 4c4b, 1ec4, ecaade2015_116j23, 013d, 96f9, 49ac, 8fcf, 88f2, 0493, ijac201614101f1, ecaade2016_071z19, ecaade2014_180m45, 54a2, 1ca0, ec82, 6cf7, 2324, 6fa2, caadria2016_871r37, d0ff, 3f86, 69f5, ijac201513201w5, 8e3e, fe85, 6744, 3754, ecaade2015_109a21, d342, ad43, 56f4, 03b6, f8a5, 5e73, 6c1a, 7909, f30f, caadria2017_085w24, 834f, cf40, acadia14_33ag, ecaade2016_238z63, b11f, 93ce, acadia14projects_291i, b982, 9ad6, 9f60, 0849, 356e, 1862, 02f7, ecaade2014_138m30, 49ea, 9355, acadia15_483h21, 0a37, 2c1a, e28c, cbdf, 5baa, 3a77, df78, d7fe, acadia17_145g, 5d8c, 566d, e687, 6887, sigradi2016_590r, ecaade2015_302k66, 757d, 4718, 2ccf, 2406, ascaad2014_033c1, 146a, f810, f874, 315c, f631, 007c, fbab, 40a5, 718a, def5, 7fcc, 7ccd, ecaade2017_291aa, 2c8b, f19b, 82df, 22b5, 7859, 34b6, 4225, 371f, d2ad, 104b, 8ca1, caadria2015_108o16, ecaade2014_100k23, 363e, 47b3, sigradi2013_52e, 3b28, ijac201614302j1, ijac201614405c3, a63b, ecaade2017_029hh, 56c3, caadria2017_043d14, 3c3b, 4521, a508, fde3, 3894, 46a8, d60a, f2d3, caadria2015_164a25, eff7, 9430, 9566, 989f, ecaade2016_161y43, e8c9, b286, 6175, sigradi2013_243d, 6eda, dfcf, a4b5, d4ea, 8d72, 7c1a, acadia17_424rr, caadria2016_343i15, acadia17_492gg, 1d98, 1eef, 1d6b, ab26, 7445, acadia14_291i, ecaade2015_201x43, acadia15_483j21, 3afb, acadia17_551g, 9a0f, sigradi2014_144t2, b449, b14b, 4aba, 5058, 7f7c, bd51, 9ce2, cbd5, c01d, e650, caadria2015_081z11, ecaade2014_112w25, 5465, b56f, 80b6, acadia15_431p18, 5bf2, 754a, 604f, ecaade2015_217x47, 560c, caadria2016_755m32, 1375, 8866, 9dcd, 9aec, 5f46, f016, ff47, caadria2015_092g15, ecaade2015_173e37, d7c2, f50e, 349d, 7977, c36c, 669a, acadia17_211n, 7a7d, 4282, 4c01, b8d2, 2ea4, c21f, sigradi2015_8.334t15, f0d9, f9ef, 73a0, 29e9, a3ca, 4092, 21e5, db3c, 9052, 5f27, d15a, da22, 0e26, 61f0, ecaade2016_152z41, 013f, 98b7, 9853, e335, a054, caadria2015_077a11, 0dd5, f10a, ecaade2014_157m38, 543f, 0605, acadia16_140c10, acadia16_244v15, ijac201513103z2, sigradi2015_sp_4.275v29, df4e, 906b, 62ee, 280a, 1aec, 4f42, ijac201614204d10, bbb8, 3c7b, 3b6d, 0362, ijac201412301g6, 1d8b, f9ff, 157f, 6a05, 94bf, 81ea, 13ab, ecaade2014_215c55, 1245, acadia14_619ac, c073, 8695, ecaade2013r_017z8, ddc8, sigradi2013_271s, b77f, e0b7, ecaade2016_043y11, c7fd, 6576, ecaade2016_105e29, 984e, 1976, caadria2017_057d20, sigradi2013_342s, a835, e973, 94f0, 4980, 8277, 4656, 58ca, f8be, 30ca, 6d48, ijac201412304t9, a961, 7c69, f608, c28d, sigradi2016_816yy, 8e87, e413, eea5, 3537, db2a, ecaade2017_192k, 141c, 5ed0, 475d, a295, 624c, e9e0, 9dd3, 3ada, acadia17_307mm, 8acb, ecaade2015_194o40, e942, 5f85, ecaade2015_87y17, ascaad2014_017o1, 1bde, b263, c335, 10f1, 6e94, e072, a104, 6b60, 85da, 365c, c2e3, caadria2017_095c26, acadia14_699r, 8448, d1e8, f2fd, ecaade2017_050f, 0a29, a034, 3e23, fbb2, f422, 5227, 2632, 8e8b, 8dd2, 1c57, b99a, 19ae, 6d2d, 2bb0, ecaade2015_253r57, a3d7, abc4, 1655, 4083, 60fd, a170, fc82, sigradi2016_611n, 6539, 1f51, f415, caadria2015_208g31, 557e, caadria2016_167n7, 2d45, sigradi2015_8.47k11, 90e3, ijac201614207w11, b52b, a4d6, d280, 26ce, bc18, sigradi2016_778nn, sigradi2015_3.11d2, acadia15_69m2, 5a1d, ecaade2016_162g44, ecaade2016_073w20, 3606, 6b1e, 93f9, e209, 2810, 3912, cac9, acadia16_140g10, c5b5, daec, 3309, dd48, 9ab6, 5c9e, f8bd, 1cbc, 15c3, caadria2017_035w11, bd7d, 1e3c, ijac201513305u12, 9b8c, c078, 0f87, caadria2015_016m3, ecaade2015_59y10, 93d2, acadia14_63af, 376d, b199, 6d13, sigradi2016_560w, caadria2017_122n31, b1b7, 1d00, 1d9f, e53d, cdc7, 4738, caadria2015_150y23, 5eca, 0ce6, sigradi2014_265x1, 9cd0, ecaade2017_019a, 9ec5, ijac201513206e9, f575, acadia15_110u3, 07d8, 0530, c4f6, c2d4, 76e8, cc4f, fee1, caadria2017_009n4, fc2c, caadria2015_004n1, 4825, ecaade2015_152t31, 3504, 1216, cc8d, 4ff0, 0744, ae48, 9a37, 04b0, ecaade2017_117v, ecaade2017_044mm, 54a1, da04, 68ff, a466, caadria2017_163z40, ebe2, 2b6a, 1ae4, 4d0e, 0ddf, 7530, e963, acadia17_669u, 2006, 865f, bc66, a7ce, febc, 7703, ecaade2017_jgoj, 44bb, 7ff9, e869, b06a, c948, c06b, 3e36, acadia17_678jj, ecaade2014_018b5, acadia14_619x, b633, ecaade2015_302g66, 0d31, ecaade2015_48h8, a209, caadria2016_125u5, 3692, 8f04, b57b, ecaade2017_053yy, 8a76, 4d04, 8c1c, ecaade2014_024h7, caadria2016_229u10, f728, f922, 1626, 0c01, 113f, 6b38, 4cd5, 8d1a, 248c, 6666, 9bff, caadria2017_067n21, 045d, 1df9, ee2d, 7cef, af86, 9527, sigradi2015_8.328m15, a241, 608e, 0b23, ecaade2016_165v46, acadia14_479n, e433, 3398, 746b, ecaade2017_046b, f53d, 116c, 4d6d, ecaade2017_172u, b628, 62ed, d4e7, sigradi2015_3.268a5, acadia17_308ss, acadia14projects_177u, 3043, 25a5, 4fcb, 79b6, ecaade2017_301g, sigradi2014_141s2, acadia14projects_117b, acadia16_450r26, 0df6, dcf3, 0c42, efc6, c72d, ecaade2016_162a45, 3ecf, 5442, 2600, 6251, c4e3, 9bef, 37f8, 085c, b91b, ecaade2017_014qq, sigradi2016_737ee, acadia14_167ab, 95cf, 06cc, abb2, 4ef6, 1236, 7f5f, 4818, 7934, ea14, 9765, 0e00, c64a, c775, 2d72, f370, c467, 4c6d, f7d9, 697d, acadia15_407m17, 9de8, 6297, c7a1, caadria2016_167p7, a516, c046, acadia17_512r, 9aa8, 7250, ecaade2014_044x10, a70c, 75e4, 2d73, ijac201715102jj, acadia16_344y20, 812f, 0db7, 5714, sigradi2015_3.43k2, 3a40, 2cdc, 4128, 65ba, 9f06, fe63, 7df7, 5db5, fa7a, 8b5a, ee18, 15fc, ijac201614403i2, cf17, b042, acadia17_92r, e045, ca92, ecaade2015_175p37, c88d, 8fb9, acadia15_497j22, e73d, acadia17_512v, 8df1, ecaade2015_248o56, 24bf, 6e55, 4073, a716, 2946, 227b, c33d, 0373, a151, ecaade2016_102i28, e866, a83e, 46f2, fc09, caadria2016_507n21, e2b7, e527, 0643, 1899, caadria2016_487u20, 25db, 032d, 086b, ecaade2015_64i13, a15b, fa2f, ecaade2014_157k38, 5c24, 1c04, 5fad, 8357, 4774, acadia16_152c11, cdce, ecaade2016_ws-dleade68, ijac201614307z4, 24dd, acadia14projects_257ab, be0f, fb64, 0d3e, ecaade2014_232u59, ecaade2015_114y21, 867e, b8c9, ecaade2015_278u60, 29ee, ecaade2016_223z58, b327, acadia17_348c, ecaade2017_099qq, 5e05, acadia14_435ai, ade6, 5aee, b40b, 8896, 3e08, fd4b, caadria2015_246c36, ecaade2014_182c46, ecaade2017_026uu, ecaade2014_023s6, 029c, caadria2017_004i2, ecaade2014_149d34, d549, 5d28, fc95, 246e, 120d, 2cae, ecaade2017_301h, ascaad2014_024v5, 26dd, b888, 480d, b489, acadia16_332y19, 645c, caadria2016_425d18, 740b, acadia17_492ee, 1ae9, acadia14projects_357az, acadia14projects_409n, acadia15_173z6, 7b14, 4439, 096f, 3ee3, 030e, ba50, 3938, 072f, 01ab, a287, e0b4, sigradi2016_595ii, c08b, 6e9d, 50a3, acadia17_212pp, 1a6b, 60c2, 02a9, 119a, 8b92, ecaade2014_015z3, 07e2, 2c80, caadria2015_226p34, caadria2016_611x25, 6bd8, acadia14projects_153at, ecaade2017_101aa, 11c7, ecaade2017_017w, 7e5f, dcc9, f8a3, f0cf, 4bfb, 0eae, 7142, 3340, e08b, 4f17, ecaade2017_294d, a745, 90b5, ijac201513205k8, ecaade2015_82a16, sigradi2014_345i9, 467a, 69be, ecaade2016_171e49, 5c14, f45f, acadia17_298gg, e83e, fc3d, b568, sigradi2015_3.221o4, acadia14_317ab, 9af3, acadia14projects_619al, ce0c, sigradi2014_032i2, dbaa, d5d4, 4b6a, 6f70, ecaade2014_180k45, c445, sigradi2016_777cc, 4307, f6a6, acadia15_297w11, c6d6, 02ef, 3506, 9014, 13f2, b23d, ecaade2014_019g5, b8ff, b8cf, f472, 46cd, sigradi2015_6.42w7, 2a52, 8f6e, ecaade2015_306k67, e7ee, 67e5, ijac201614105y4, sigradi2015_11.34e24, ijac201715102p, ecaade2015_33j6, 39cb, sigradi2016_560q, 055e, acadia17_322j, acadia17_89y, 7d0b, fb3c, bd40, f579, 5210, fa78, 2dfa, 3022, ecaade2015_91d18, 527b, 15e5, acadia14projects_473ag, ijac201412408h2, bde0, e2b2, 9cb9, caadria2015_014w2, ecaade2015_158v33, 14ca, b907, ecaade2015_155u32, ecaade2015_253v57, c53c, c964, 9751, 6555, ecaade2017_083tt, c4b2, 4c4a, d154, 5d70, 738c, sigradi2013_275a, sigradi2014_281d3, 513b, 0591, sigradi2014_305k5, 0203, 64e1, e464, a29d, caadria2015_043g5, 8cab, sigradi2014_279y2, 858d, 6961, eb1b, 49fe, ecaade2016_163m45, ijac201412303l8, acadia17_640dd, 2ecc, df44, 3c4e, 4fbf, ed90, c016, 42f6, 90a5, 89ee, 8765, ecaade2014_020s5, ecaade2017_249b, eb9d, fc9b, 1596, 68b7, 6e38, ab4c, caadria2017_056b19, a05c, 144f, 0ea7, 0892, 17ab, 4a74, 2a14, ecaade2016_011p2, acadia14_479au, b2fc, 621d, sigradi2014_316u6, 5334, acadia17_520u, 0d26, 69b2, f99c, sigradi2016_534mm, f1ee, 9494, 4fc3, e684, 44f9, bdbc, 521d, 0f30, ed9c, 33c0, 9dbb, 84f0, ecaade2016_225l60, 5205, cdb0, 6595, 8ab7, acadia16_460a27, acadia17_446dd, 0f0a, ecaade2014_030n8, caadria2015_061e7, 69d3, d2b7, 9651, 8bd0, ijac201513303p11, 449a, 0ac8, f307, 6442, ef49, eced, ecaade2014_239j61, 187d,