CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

76ce, acadia16_372c23, 3599, 752f, ecaade2015_325y70, d4da, 6ddb, ee6b, 688a, d884, 25f5, 080d, a2be, 2dd9, sigradi2014_281b3, 6a60, caadria2017_134b36, ijac201412301j5, 5a00, 7dd5, ecaade2015_138v26, df8c, acadia17_274kk, caadria2016_013d2, e4c9, da03, 263c, 49b4, d36a, add5, acadia14_661o, 675c, 14ee, de9e, 64fb, b746, 6e93, cbc1, b9ee, 5975, 1640, 6572, ecaade2013r_003f3, ef51, sigradi2014_185z5, 8bed, 13ba, ijac201715105oo, f284, 140c, f2ac, 54c4, 0f33, 9bfd, 667f, 5965, 72fa, 7eb2, 2cc2, 0e88, f3b5, 3a39, bd3f, 5383, sigradi2016_792g, 9b96, 1220, ecaade2015_205w44, 68cd, 97b3, ef04, acadia17_164uu, fd5c, cd2b, acadia16_450p26, sigradi2013_327, 7bdb, 8fd1, ijac201614202p7, 5393, ijac201715202y, ecaade2015_17e2, 25c6, 8046, 7526, sigradi2015_10.7l18, e294, acadia17_18b, 5b6d, 47ff, sigradi2015_12.259d28, 0929, a4e2, ijac201715203jj, 51a5, 2b2e, 098c, 27d6, d537, ijac201614305l3, 10d5, 547a, e2b9, ecaade2014_111c25, e5a5, 20b2, sigradi2016_614y, 09ad, ffc8, 57da, fea8, ijac201614306x3, sigradi2015_8.328n15, bdc9, a730, 79d3, c381, 0afb, ddb4, 6433, 4130, 68fa, f045, 737f, ecaade2015_77y14, fb92, acadia14projects_589d, ijac201614305a3, ecaade2016_221a57, 590a, 57de, ecaade2017_194s, sigradi2013_244r, e622, 4f2f, sigradi2015_3.221w4, 92d0, d94f, c760, 8d6b, c50f, 819b, acadia17_492pp, caadria2015_188b28, 8695, 5b39, c452, ef5d, ea3d, 73ab, ecaade2017_255ww, bd2c, acadia16_224u14, a900, ecaade2015_332x71, 9d5b, 473e, acadia17_221jj, fbfc, 6869, 96ca, efe6, f848, 307a, acadia14projects_23z, b8f7, b986, 53bb, d7f1, e5bd, 9d19, 12bd, 8c96, caadria2016_105c5, 12ab, a5ad, 6e8a, 8202, 0440, acadia14_479at, e7c4, 3071, 5c6c, acadia14_23z, 80e0, e582, 7537, ecaade2014_085j20, 9ca3, e3f0, acadia16_12l1, ascaad2016_035s13, c9e2, sigradi2016_484zz, caadria2016_745w31, a0ee, 5190, fa6b, 1a2b, 4847, 3aae, 4615, 1851, acadia14_619as, 616a, 1d30, cd59, a556, 1ee8, caadria2016_569d24, fc81, ecaade2016_042e11, 32e7, 8d1d, a64b, ecaade2017_ws-archieduaa, 100f, 32a7, 241f, 6667, 6067, d84f, be3e, 5a7d, acadia14_463av, 3426, 54ca, 26c5, 0d38, 30f5, acadia17_414pp, 3053, d5f1, 0510, sigradi2015_6.151f8, caadria2015_086k13, 7e04, 22f6, fca4, a30c, a12e, c2a4, 9ef0, ecaade2014_024w6, f394, 9445, acadia14_167ac, dbf9, d725, a63f, 61b9, 3b86, 2116, be5c, cd51, 060f, f2a2, c261, 0f50, caadria2017_132i35, ecaade2017_308y, 8d96, ecaade2015_53p8, 1f68, 0aef, caadria2016_033v2, a02a, acadia14projects_317u, 337f, 80f0, ca3c, 2554, 771d, 7080, 82d0, acadia17_590b, ecaade2015_21j3, 6a21, 04c3, 061f, ecaade2014_094o22, a843, 9025, acadia17_154p, 8c93, b5ac, 4bc8, 4e88, f966, 3e42, 3465, acadia17_424uu, 931d, d9a7, caadria2015_190k28, cefb, 5269, fed1, ecaade2017_089z, 4753, acadia17_231z, b980, 6f16, 47e3, 2305, 52cf, acadia14_647az, 166b, b899, c1ab, ascaad2016_049t20, 03e3, d7db, 4475, c8b3, caadria2017_016l6, 425e, caadria2016_301l13, 3e84, ecaade2016_191w50, 4b70, 62e6, caadria2016_539y22, c611, 54ec, ascaad2014_012f6, d758, 2805, 0609, cb98, 8aa8, ijac201614208f14, 6817, 8c6e, ecaade2014_157p38, a359, 1e30, 14a0, a14a, ecaade2015_138t28, a6ae, 6214, caadria2017_074k23, c98f, sigradi2015_3.394e6, 41d6, eb6c, f4cc, 1755, af2e, eaf0, 35e7, cf00, 67d9, 6446, acadia17_413q, 8e96, 71f1, acadia17_52t, sigradi2016_781yy, f24e, b72b, acadia14_539aw, a78c, a3e3, ecaade2016_mrtf66, a535, 4d59, 13bd, a6fb, ecaade2015_83s16, 9298, b0d1, 9a18, 09a4, b46c, 2a5f, 8be3, sigradi2015_3.345s5, sigradi2016_568nn, ecaade2014_153j37, 7e60, e164, 2b3d, 247f, 209d, c200, acadia17_62gg, 8d2b, 93fc, 75a1, b24a, 4edf, acadia16_154p11, acadia15_497k22, sigradi2013_238o, b15d, b49b, 35d7, 57fa, ab51, fa0b, acadia16_344x20, ecaade2017_056e, 9450, ecaade2014_019k5, ecaade2017_085g, 9162, 213f, ef3f, ecaade2013r_017y8, 39fd, 4867, ecaade2015_229z51, 5426, 4f1e, aa5e, acadia14projects_647az, b128, b51d, a502, a662, caadria2016_713u30, 858c, sigradi2013_43v, acadia14_479o, 8b9c, efb2, acadia15_483d22, 3135, 8adb, 06a7, 25fd, e0de, ascaad2014_009h5, 3f1c, 12e5, 1804, 7a75, b4cc, ecaade2014_041i10, 154b, ba5b, 4c1b, ecaade2016_tkop66, c21a, ijac201614407y4, c5fe, caadria2015_172w25, 1813, 2993, caadria2016_457m19, d904, 2683, 78a7, 655e, acadia14_365ap, 769c, 9749, 3663, ecaade2015_130n26, 22cc, dd44, ddd2, 5a30, afaa, 3f40, df94, c68d, 2471, 4043, sigradi2016_627h, 26bf, 9125, c403, 0fa3, sigradi2013_407h, 5575, ascaad2016_057n22, acadia14_719p, e1aa, f16f, 49e2, ecaade2017_122nn, 3c96, 84d7, 3bcb, bee6, 7c7b, 2c97, 3efa, 0f96, 55e9, 48a2, 3cc2, acadia14_463b, caadria2017_132s35, 3da5, acadia17_177j, ecaade2015_230o52, 8a49, f9ba, acadia17_648ll, fa6e, sigradi2015_10.74r18, 8e9e, 2f7f, e8b7, caadria2016_023n2, 4834, 92b8, c0cd, bf8e, ecaade2017_269oo, caadria2017_043w13, 2214, 53c7, fad2, 4c65, dee5, 8c92, acadia17_330rr, 8bab, c98a, 81fb, c3ae, ecaade2015_193h40, ecaade2016_162w44, afc0, f585, 3f32, 4ec3, 6cbd, 8135, 7fe3, acadia17_382gg, ce75, 7321, 90a4, b279, bffe, ascaad2016_028g11, 44ef, 56ac, eee6, dc78, 34d4, 17e5, 51db, acadia14_177v, e4b8, 52aa, ce60, ee43, 0f46, sigradi2016_621cc, 6201, acadia16_394k24, 4ce1, 79b9, c6b2, sigradi2013_158z, b8c0, ecaade2017_089aa, 9eb0, 25e8, acadia14projects_317ac, 70da, caadria2016_497a21, ecaade2017_032j, 9de6, ce5d, 47af, acadia14_517t, ecaade2017_255b, 939c, 4762, ab5c, d02d, 44c9, b266, caadria2016_177v7, ecaade2015_55c10, a2a4, a60e, b821, 6ab6, cede, ecaade2015_28v5, 5330, 6a6f, caadria2017_158c40, 1f38, e23a, 20c6, 82b5, ecaade2014_084y19, ac55, 5e78, fad7, ascaad2014_012e6, a5b0, acadia14projects_681an, 6b66, 812c, ecaade2017_029r, dc4d, cb7d, ecaade2015_113j21, 4f4f, acadia14_375g, 23bf, a349, f9ac, a481, acadia14projects_81o, d7c4, 4398, ecaade2014_230m59, acadia14projects_463r, a9b8, ecaade2017_157ll, acadia16_88y5, 9fa7, 8b6f, cf52, b659, ecaade2017_174qq, f134, 3372, 4046, c7df, ecaade2016_142b40, ecaade2016_tkoz66, 6746, e919, bbd2, ecaade2017_215d, 8b88, a993, a92c, 4277, ascaad2016_004o2, 5a56, e60d, 5441, 95d0, acadia17_222qq, ecaade2014_018o4, 23dd, 8157, 049b, 68e4, 42d8, 2584, 5526, 7819, acadia17_178jj, abee, acadia17_350jj, 0d77, b5e4, ecaade2016_217n55, ijac201513101g1, 74eb, 69b8, 2f87, fb60, sigradi2015_10.309j22, eef1, 1c14, 19fc, 734d, 206e, 4db3, f7bd, 73da, 1733, ijac201513104x3, sigradi2013_285z, cff3, 35cb, b834, 1382, a7fb, e6eb, 60d9, e051, 97ba, ecaade2015_129r25, 6417, 9dff, c74a, cdcc, e064, 2d68, d44d, acadia17_50mm, acadia17_640bb, 53c6, a98c, 3dfd, 2c60, 6b4f, ecaade2016_111m30, sigradi2014_151c3, acadia14projects_177v, 8acc, d985, 90da, 908d, 155a, caadria2017_005b3, 79b1, 0614, c5cd, a7c1, 2af0, ascaad2016_012s5, 1d6e, a79a, 203e, ecaade2014_168a42, fa6f, 49f0, 604e, 1ce5, 0f72, 16c9, 969f, 4367, caadria2015_061k7, d345, e952, acadia16_8d1, caadria2016_651e28, 107d, dc9e, 94a2, dda5, ecaade2016_036j9, acadia14_125v, 0179, d0d8, 1fc4, cfc7, 17c9, a080, e5e5, ecaade2017_048x, f836, ijac201715106d, 8271, sigradi2013_313, acadia15_223j9, 9f63, acadia14_257aa, sigradi2015_10.309r21, 4e11, 6f7d, 7980, 93dc, 7968, c2d7, ascaad2016_012t5, b341, acadia16_62c4, ascaad2014_003w1, 7011, ijac201614207x11, 81bc, 6fb0, 0d28, 45fc, 30a9, 569e, a666, 992b, sigradi2013_342o, 1823, 70d3, cc5e, 9b73, 5c75, 2e7f, b7e5, 12ae, a4b0, 94e1, caadria2015_030j4, 4e67, sigradi2016_550i, 2cb5, ecaade2013r_001g1, sigradi2014_263d1, 9202, 3a58, ed89, 0ab8, 5d36, 3348, e4e8, cde0, acadia16_224z14, d465, f23b, ecaade2017_059uu, 0009, 9256, c9cb, ecaade2015_237i54, 0c97, ascaad2014_014o7, caadria2017_107z28, 1bfb, ead2, 77ee, 2419, ffbf, 11b6, 7f50, cbac, 5d4b, acadia16_440i26, ecaade2015_64n13, 3aad, ecaade2015_229v51, 7871, 77ed, ecaade2015_158d33, b462, cf1e, de6b, ascaad2016_035t13, cb4e, 6ec4, 0b22, 7102, ce7d, 3a2d, 2989, a2f9, 4c9f, 63f7, acadia17_292cc, 623d, 432c, d35b, 8ca7, 892d, 1543, c3a6, 0c6f, caadria2016_851z35, 55d1, 5d2f, bc75, 1657, e5e7, a69e, 1b6d, 6276, caadria2015_139x22, ecaade2017_199oo, ijac201614405j3, 84e6, caadria2015_208b31, b24d, ijac201614408h5, f773, c0d2, c9e7, 6389, ecaade2016_074p21, 0f1e, ecaade2015_138j28, acadia17_473g, 3c9c, 5802, 34f3, acadia14_63au, 497a, d20e, 3984, 0975, a742, sigradi2013_303l, 5824, 852a, f99d, ascaad2016_044t17, acadia14projects_365ai, e99d, 76a0, e5fc, 5ad0, 9572, 5414, sigradi2015_8.189s13, 4bf2, 2e5a, 3dc1, a716, f8c1, d9aa, e315, 947f, e191, ascaad2016_042y16, d566, acadia14_153c, ecaade2017_008e, ecaade2014_204z52, ascaad2014_037l2, 5243, caadria2017_021i8, f057, 1654, ascaad2014_019m3, 71ee, 6b4e, b3d6, caadria2017_079d24, 573c, 32ab, 9dd8, 724a, e6bd, ijac201715202ff, a4f2, acadia14_565h, ea5e, ecaade2013r_003l2, caadria2016_871s37, 8b61, 095d, sigradi2014_330n7, ascaad2014_024n5, c405, acadia17_71xx, ascaad2014_037o2, e36a, 584e, d1e5, 396f, ascaad2016_032u12, 05b7, ba08, fce4, bb84, e815, b8a9, 173b, aaf2, 9300, sigradi2016_455b, acadia17_127dd, fb24, sigradi2016_590b, caadria2016_693e30, ecaade2014_138p30, d514, 99d4, 66f3, e3eb, 2258, ascaad2014_005k3, ijac201614303n2, sigradi2013_397i, ecaade2017_124q, e6e5, acadia17_222ww, 13d7, cecd, de7f, 7179, 29d7, 01bd, e343, ce8b, 4014, 4903, 8c0e, c3d9, 346a, 09c3, e8e8, 96bb, ecaade2017_277dd, 0d21, e9b3, d895, ecaade2017_021k, faff, 54b7, c504, bdc0, 5954, ecaade2017_291q, f514, 9bcc, de78, 89dd, 7c3e, 3959, ecaade2014_188r48, 0431, a191, 36fd, 151e, 473f, acadia17_348b, 469c, 265a, 712e, 81be, e2fd, a38a, f1fe, sigradi2014_041h3, 89be, 160c, ascaad2014_004d2, ecaade2014_224p56, c8d2, fbac, caadria2015_072l9, 7413, a2af, e88d, 5605, d406, 1b27, 20b0, 7a69, 7484, 19c6, ijac201412403m6, 02dd, 3770, 29ac, sigradi2016_737gg, 0846, 53b9, caadria2016_229s10, 8447, fbce, 6838, a0b4, 6876, caadria2015_203l29, caadria2016_239d11, 92bc, f93d, c961, 2d9d, fd1c, caadria2016_683m29, 4f01, d438, 97ff, f653, caadria2016_851e36, acadia17_189ff, a172, e2dc, c077, 01c1, fc59, d6ee, caadria2017_028f10, 4aaf, b380, 4ce7, d411, 60a1, acadia16_62u4, acadia17_154mm, f5f1, 491e, caadria2016_549k23, ascaad2016_011k5, sigradi2013_303r, ascaad2014_017p9, d8f9, 0d17, f782, ef92, 5a88, bfa9, 5fef, 809f, b0b0, 9ad9, acadia17_520k, 5684, 053a, 15a3, dd84, 34b4, ecaade2014_088f21, caadria2017_110k29, f713, acadia17_500kk, acadia17_89r, af04, sigradi2013_387h, 84f6, dd0f, acadia17_221gg, 26d1, 8fe8, f68d, d80c, 1a11, 3f3b, ecaade2017_215zz, 6196, 02ca, 4e1d, 0bf4, e113, 8321, d813, 84cb, 9f8d, 8ef6, sigradi2014_077g7, ecaade2014_157y38, caadria2017_072y22, f201, ecaade2015_61k12, e203, a268, 1846, b03e, ecaade2014_184f46, dcc8, 6158, e2c8, b60c, 50a4, cab0, d0e4, 58ea, 96e4, 5073, ab07, 245f, sigradi2013_111t, 0f20, ecaade2017_006t, f044, caadria2016_209v9, d634, 9985, sigradi2015_10.140r19, d457, ecaade2016_162c44, a37e, 39bd, e270, 3ec9, 11f2, ecaade2016_224x59, ea1e, sigradi2013_138p, ecaade2017_203u, 0356, e298, ijac201412401m3, c4f9, ecaade2014_067d16, 02e1, 6347, sigradi2013_195z, 58d0, ecaade2014_100f23, f3cb, acadia17_648m, b1cb, 321d, afe5, sigradi2015_3.65z2, ecaade2015_314j68, 5615, 0c66, bdd7, ecaade2017_129jj, d5cc, e263, fbcd, a17f, de89, caadria2015_202w28, e720, ecaade2014_023m6, 849f, e474, 0b7c, e143, 6b30, ecaade2014_221k56, dc17, fa5c, 20c9, 362a, 472c, acadia14projects_375i, 1fe9, bae2, ecaade2015_200g43, ecaade2016_142c40, sigradi2013_260k, 8523, caadria2016_881z37, 9da2, 90c0, acadia16_372m23, 36c4, sigradi2013_303o, ecaade2016_126n34, c526, 65ea, 42b9, ec75, dde2, d024, 2ca7, 1a07, 3b9b, a9e7, 9536, f43c, e31a, 925a, 9925, ecaade2016_147o40, ecaade2014_157j38, 28eb, 41fa, 2579, eda7, 7646, a531, 581f, 5cc7, cde1, a18a, 8db5, 4057, 73d6, 47f3, acadia14projects_637af, acadia14_661h, 0b8d, edf4, dc70, 88e6, acadia17_248f, 4038, 7896, ecaade2015_303x66, f641, afa9, 8ea4, d99b, caadria2017_124v33, acadia14projects_565n, c201, 2b01, caadria2017_183m44, c433, 68e9, c195, ecaade2017_151z, a719, 3dec, e5cd, 0bc5, 50ba, 9d88, 3ab7, b3ce, 2eb9, caadria2016_281e12, sigradi2013_41e, ec34, ed63, acadia17_658d, 5000, 3828, 1c0b, 452f, 8c35, e218, c300, 661f, 4491, ecaade2016_077x22, a0de, acadia14_453e, 8d36, 96f1, f6ab, 012c, c822, ecaade2017_257uu, 93a7, 8a97, sigradi2016_369b, acadia17_648o, b5cc, 8a25, caadria2017_129m34, acadia14projects_317z, ecaade2014_015u3, a10f, a064, bd63, ecaade2017_203rr, acadia14projects_81m, ecaade2017_079y, b4f9, 71b8, sigradi2016_592s, 242f, 7af4, 53a2, 239c, sigradi2015_3.212l4, e912, a7a1, 1471, 3f60, 4a0e, 8dab, 6355, ae50, 77cc, a353, c277, sigradi2013_189f, ijac201412404i8, bba5, 1e32, caadria2015_157t24, e30d, 2baf, ijac201715106h, dbc1, 094e, ascaad2016_057v22, sigradi2015_9.141h16, caadria2017_072x22, c4fe, a84c, caadria2017_107p28, c270, e9dc, 7420, 32b5, 2d2e, eac0, cdf0, 2102, sigradi2015_6.42x7, e3f1, ijac201614102y1, ascaad2014_005x2, sigradi2016_408w, b3fc, 8156, 08d0, d290, 44dd, caadria2017_189i45, 6280, d878, fad3, a3a0, b9fd, a5c9, 0e6e, acadia16_478z27, caadria2016_177l8, 7656, caadria2015_194s28, 3bb9, 1fca, 952e, sigradi2016_803aa, 3573, b763, ecaade2016_071y19, bcf8, ba3d, ijac201412403p5, 398a, 3a51, e01d, 7771, 6d15, acadia17_392v, e252, 54ef, 441b, acadia16_88l6, ecaade2014_224t57, 6459, 9370, 6e9d, 3920, 6260, d3f4, acadia17_660m, de32, ec28, 79b4, ecaade2014_192y48, 489b, 39ad, acadia14_339ai, 101e, 357e, 9aa1, 4da8, ijac201715105pp, 4e2d, ecaade2017_026kk, caadria2017_136m36, ecaade2014_159m39, ascaad2014_024e6, fa0a, c156, 130a, 8890, b8b4, c150, 0c91, fe17, 8026, acadia17_212oo, d08b, ecaade2017_100h, ecaade2016_ws-dheritaget67, acadia16_78n5, de3f, acadia14projects_473af, f535, ecaade2016_083e24, ijac201513201t5, ce5a, 26a3, 7fc5, caadria2016_435u18, ecaade2017_265l, 847e, 5bd5, 1412, ecaade2015_79g15, b725, 5799, 3ce6, sigradi2013_268g, ecaade2017_076w, acadia17_348j, daf6, ecaade2017_152hh, ecaade2015_48v7, caadria2016_445x18, ecaade2015_91i18, ee91, 5f96, 2e1c, eb70, 36c5, da4f, bc85, 592a, ecaade2017_105xx, ecaade2014_157u38, 5266, acadia17_247kk, ad19, acadia17_266q, a836, ecaade2017_083yy, caadria2015_181b27, a467, 5438, edf7, ade7, 28fc, ecaade2014_023i6, 0524, af6d, 8792, 408f, ecaade2016_129o35, 56d5, 8b32, 506a, 2395, 4c36, acadia15_185f7, acadia16_54a4, d219, a611, 8f5f, ecaade2014_113o26, bd9c, 5c83, 6a1c, 7466, ecaade2017_108qq, sigradi2014_289l4, 73b2, 401a, c922, acadia14projects_101m, 4e8a, 3557, 4def, 66b9, 4029, e558, f616, ecaade2016_062g15, 1904, ijac201715106a, 27c9, ecaade2017_051o, 6a6b, ecaade2016_162h44, 1814, ed74, 1f83, cc05, bd1c, afc4, 9903, ecaade2017_032r, 89d0, 47fd, 1eb2, 5d25, 8a93, c1ca, ecaade2017_215dd, aac8, adf8, acadia17_366w, 30d7, 5676, sigradi2015_sp_8.284o30, 46cc, 6226, e613, e650, ecaade2015_92r18, 39fa, ecaade2016_213t54, sigradi2016_817s, caadria2015_130u21, acadia17_650f, d776, f64d, 698d, 4f57, acadia17_640ii, 8c9c, 7edf, 6577, 3e45, 17a4, 6149, e366, 3cd3, 09dc, 9708, 3260, 9a55, 021f, acadia14projects_619ah, 5c3c, sigradi2013_117d, 1971, 7209, 46a1, b22e, e7e4, 279c, 5bc3, 7487, sigradi2014_145b3, f6ce, b621, acadia15_173u6, 54fb, c921, ca2d, ijac201412401b4, e044, ijac201412303r8, 1dfc, sigradi2014_041d3, sigradi2016_484ww, a5b1, ecaade2015_233u52, acadia17_71uu, 2c41, ff8e, sigradi2016_814j, a19a, 240e, ecaade2014_042j10, 13e6, caadria2017_163j40, 625f, ecaade2016_163x45, 3f06, fdbb, f550, a906, ecaade2017_031xx, 7e13, 14b6, 8512, 5fda, fe8f, a629, dcd6, ijac201513303x11, ijac201513206v9, sigradi2014_084w7, ce25, 41dc, 4e25, e018, 1988, 4635, 84ae, 3cc5, 7b6a, 2bae, 01bc, 55a9, 1729, 746d, e5f9, ecaade2016_099n27, ade0, 2544, 3be8, 6b3b, d00a, 75f2, c226, ac96, e5d7, 8f46, ecaade2017_215rr, d9f9, 76f1, ascaad2016_018n7, ecaade2016_167u47, caadria2016_197s9, caadria2017_163l40, 258b, ijac201614208h13, ba23, caadria2016_197j9, 23e3, 0602, ascaad2014_018f2, 823b, 162f, cac5, 58f4, ecaade2016_152o41, ecaade2017_169kk, fd61, ecaade2013r_018k9, ecaade2017_184nn, 0e4c, 4af8, 0732, ecaade2014_220g56, 09ca, 9bac, 9bae, ijac201412408t1, 67ca, d39e, 6ba6, 062e, caadria2017_123f32, ecaade2017_071gg, 806d, acadia17_511qq, 74da, a400, 96fb, ecaade2015_227n50, 84c0, 4417, 5508, c57f, 654f, 4817, b8bc, 8ce0, 7df9, 0cfa, 4064, 8da3, 4bf5, c387, ijac201614404x2, ijac201412302l7, b6de, 710d, 9e55, 9e4c, 10e0, ecaade2017_228w, 4899, 4cc3, db8d, c7d5, aa4a, ecaade2015_21x3, 8f6c, acadia14_463k, 4c41, acadia14_267n, dbf7, 34ed, 1555, ecaade2017_152d, ascaad2016_025p10, ecaade2014_016g4, 4a34, ecaade2017_271l, sigradi2014_103y8, 5222, 0bc1, ecaade2016_217o56, 3626, e0d4, 28b7, da6e, 9166, 9cee, b11e, f764, sigradi2013_243a, acadia14projects_333av, ecaade2016_096p26, 4cd5, sigradi2016_448ff, 1ae9, acadia14projects_479az, ab46, ijac201412404b8, 5cc9, cad6, 8850, 2f38, 7705, a3f0, 7aec, 7666, acadia17_60aa, 25bc, 232b, 6a6d, 302f, 28b9, 2b1c, acadia17_630qq, 598f, ecaade2015_202h44, ecaade2015_221z48, 2828, 5dce, 533f, 1368, 3878, ae7e, 97c9, cae4, e665, 9767, ecaade2015_127z24, a768, ijac201715103xx, caadria2016_445w18, e511, 94db, 41ef, ecaade2014_176w43, 8332, ascaad2016_013f6, 2064, 0cf5, 9680, 3bbd, ec79, d0f3, 6dbe, 86b9, 6a36, 2fdc, 3ab1, 2eab, 9364, 9018, c625, sigradi2015_6.183m8, 7de6, e81f, 6fa8, acadia14projects_237as, eb78, 0685, 0b06, 8b5c, acadia17_349v, db93, 0231, f1ab, 86d0, 0dcb, sigradi2013_10a, 254b, b00c, ecaade2017_172gg, 7ced, 8830, a166, 2541, 65fb, 1dad, ecaade2016_163o45, 61f4, 328a, c770, caadria2015_070a9, faf7, d458, 320a, 88a8, b5ea, 1ad2, 629d, e3aa, 99a9, ecaade2016_224z59, fe22, c3bc, c099, 50dc, caadria2015_111o17, ecaade2017_021g, 3666, ecaade2016_222g57, 69ee, 29ef, 4935, d5ac, c48a, 161a, b977, ecaade2017_255h, sigradi2014_042p3, f9ce, 76d4, ecaade2014_153n36, bbfb, acadia14_619ar, f099, bfc6, ecaade2016_230j62, 9306, 9599, acadia14projects_565ad, ecaade2016_130k36, d6ea, 9050, d78c, d195, 3aba, f39c, caadria2015_066e8, 6a93, ecaade2016_015t3, 27b4, 1860, ecaade2017_017s, ae35, db98, ecaade2014_225k58, 4901, ijac201513203d7, a727, 77ce, 069e, 3b54, caadria2017_052z17, ijac201715202b, acadia14projects_267m, 9027, 0025, a324, 1607, 6480, 9a96, ca1d, 2b62, ijac201412403y5, 3977, beef, f575, ff02, sigradi2014_114k9, acadia14projects_479d, 07ea, 0247, 38e9, ecaade2014_011h2, 3d0e, 9c61, e373, 2e27, def6, 0e4d, 212d, 4f55, 4748, sigradi2014_266a2, c815, sigradi2016_702w, 31aa, c2dd, 8979, 577c, e4a2, 0964, ecaade2016_021r5, 63b2, 8134, ecaade2014_224x57, sigradi2013_345m, d730, 7aa4, c279, sigradi2013_155k, ad3d, ecaade2014_157f39, 69aa, 964e, acadia17_600bb, sigradi2014_074d6, e861, 8722, 69a6, c795, bf5e, 537e, faf8, 02cf, ecaade2016_042v11, a4e7, fbbc, 1a81, b9bf, ecaade2017_008r, 8186, 47c3, 2f58, 72e2, 4ec5, 86c7, 8a05, be20, d67d, 6ebf, 5d6d, sigradi2016_694j, ecaade2017_101q, 79bf, d512, 66d0, 599d, acadia17_391qq, 2c6e, 7aaf, f1ac, sigradi2016_803cc, ijac201513206k9, 99f9, 10f3, acadia14projects_627az, b8f2, 0ae4, f808, 9f09, 9151, 9884, 5a92, 2378, ecaade2014_159l39, 6751, c836, ecaade2017_208d, e0a4, 427f, 0dca, 6197, ecaade2015_169e35, 36b3, 1d82, 5313, sigradi2016_564hh, sigradi2014_313u5, 5a95, 33dd, 05ce, ijac201715105yy, 809b, 43d8, 785d, 9cc0, b3da, c671, fee6, sigradi2016_732u, ecaade2014_023z6, 9a2b, 8b0c, 1040, 190a, 17db, 4b30, ascaad2016_048i20, ecaade2015_293x63, 09e9, sigradi2015_3.268n5, 530d, ecaade2015_25g5, ecaade2014_029a8, caadria2016_881w37, a384, 7cd3, 82f0, b9b1, e28d, 3e0b, 6141, ascaad2014_005j3, 8d34, 20c7, acadia15_251o10, 2251, acadia14_189at, 23b0, ea44, e2a7, 49af, 6402, 6bd2, dae6, f734, 3edf, 0c7b, d728, 169b, ecaade2014_084d20, fd19, 73e0, caadria2016_735p31, b187, d90e, acadia14_135s, 5e29, 4e9f, 88c8, sigradi2013_32n, 48ea, sigradi2013_30g, ab22, 1b34, ecaade2017_215bbr, 4714, 334a, 0c9d, 7a1c, f3b8, 123b, acadia15_137l5, sigradi2014_080m7, ecaade2017_050j, 4a56, 17aa, 126e, 5b2e, 5921, ecaade2017_215ddr, ascaad2014_023y4, a11f, 9731, 980b, 78fb, d0d3, sigradi2015_10.378f23, d7a6, sigradi2013_74e, ascaad2016_005d3, 0b3e, b14c, de23, 1238, 2b4b, acadia16_260g16, 5a6b, cc16, 5be6, c53d, d258, 1c93, ecaade2015_155g32, ceb1, acadia17_82pp, 8ca1, ecaade2017_008g, 5633, 2fd8, cffe, acadia16_98o7, d4a9, 47c0, 63aa, ecaade2017_111ss, acadia17_212gg, 37a4, 2120, 7ff7, b324, 75a0, bc47, acadia14projects_237au, 6124, 2466, dab8, 87b1, 2eeb, acadia14_43ar, 0b7a, 9472, ecaade2015_185m39, 68c6, c7a8, fbd4, e864, 2767, 4111, 41b3, 031f, acadia16_326r19, 5599, 81dd, 09c5, 453c, ijac201715105r, cedb, a295, acadia14_579b, 1780, ecaade2014_113x26, 06de, caadria2017_135f36, 916e, sigradi2013_313r, acadia14projects_23u, b55c, 6c08, 7df4, c488, 3d1b, 14e5, 528b, ecaade2014_089m21, d36e, 57b6, ecaade2014_173l43, ascaad2016_005v2, 8531, 5234, c357, ecaade2017_255c, ecaade2017_059rr, 7c9b, 7bc1, b684, 24bd, a4f4, sigradi2013_30z, 65bf, 4988, ascaad2014_036h2, sigradi2016_690ww, 21fa, 81c2, ac7c, 1730, ecaade2016_094o25, 1f10, b085, 2eb3, 4dc5, 15f3, 8a36, 0a2c, 7614, 1d2d, 07be, 18be, ef97, caadria2016_167j7, ecaade2016_210i54, acadia17_284i, 095c, sigradi2016_440ee, ecaade2017_252l, 9afa, b264, sigradi2015_11.8s23, 455a, 564a, 40a8, ecaade2016_129f36, f9fc, ecaade2016_046z12, d91a, caadria2015_203n29, 3a8f, acadia16_34c3, 3402, ecaade2014_078p18, 4647, b8fb, 8fe9, 9e6a, sigradi2016_484k, 1038, fef5, sigradi2013_347o, 9c37, ecaade2017_029bb, 27f3, f7c4, 2401, acadia14_311x, e095, b5da, acadia14projects_63ay, sigradi2016_534mm, 73c2, ijac201412407h1, 086d, d508, 5995, acadia17_258h, 9459, cfcc, acadia14_691ay, sigradi2015_12.259w27, 0935, ijac201513104w3, 700f, cf12, sigradi2014_015e1, d834, acadia16_414b25, f37d, ecaade2016_193o51, 5e5e, c9d9, 2bce, d8fb, ecaade2016_095l26, 1e1d, 87f5, ecaade2015_72z13, 5925, 363d, c39e, 6ec0, 426b, 5fe7, 42cd, a27f, 2234, 7669, 8c55, bdf8, 84b7, 52ef, acadia14_63ao, 8664, cad0, d761, ijac201412302m7, 8563, 9c31, caadria2016_187e9, sigradi2013_429e, e5d2, ascaad2014_004r2, 9143, 52b4, ascaad2016_023f10, 2902, 5de0, f2a4, c3ef, 4b2f, ecaade2015_284l61, ijac201412203y1, ef6e, acadia14projects_153an, b6c4, 1de7, e564, a1dd, c9eb, 64c1, ecaade2015_101e20, bac2, e267, sigradi2015_8.186h13, 96f2, ecaade2017_232d, 82d5, 95ba, 5ae1, 45dd, 2992, acadia16_140w9, 4ac1, ecaade2015_55r10, ascaad2014_005c3, acadia17_512f, 516d, ijac201614302l1, e610, 8bcb, fe2c, 896a, ffab, 1f7c, 6c73, b282, 7572, 3dc7, 87da, df3e, 7888, acadia14_63b, ecaade2017_108c, 79ed, 482d, ascaad2014_017p1, c203, 6c28, ee1c, 0d37, 8eb1, 4e7a, 2f32, acadia17_26a, 72ed, d468, 5977, 409d, acd1, sigradi2015_sp_8.284n30, f746, acadia14_199ar, ecaade2014_239y61, 97ec, d498, e3d6, 7815, 5f35, 28b1, bf4d, sigradi2016_817m, 919b, ecaade2017_066m, ded0, ecaade2014_149i35, 7014, 7ce1, 6561, acadia17_189oo, 4d96, 82ce, cf2b, 57e9, 1317, ascaad2016_035x13, 4d40, 0530, sigradi2015_8.186i13, 2a28, 703e, 9afd, af5c, 32de, 8c9f, 3e23, 25cd, d83b, e3f7, 694f, 9abe, acadia14projects_317s, ecaade2015_248a57, bc39, a09e, 18b2, 5c88, 098f, ijac201614308l5, 2af7, ecaade2017_124u, acadia14projects_63d, ascaad2016_038b15, ce02, ecaade2014_015l3, 0d19, ecaade2017_056yy, b97b, ecaade2015_13t1, ecaade2017_301h, 6390, ecaade2014_113n26, 6e85, f63d, 30f8, 514f, ijac201412408y2, bf63, 302b, acadia14_601z, 0d7e, c5d6, 24b9, 5ebe, 3c7e, 153c, 5f8b, f620, 05a0, 1229, a958, 35d3, ecaade2016_mrta66, b1f1, 3e46, 5329, 659c, aa02, 1043, e4e7, a51f, 820a, 4341, 0c7e, sigradi2015_11.165k25, 4bc3, 0632, aa19, 9b0f, 91c5, d933, b330, acadia17_481p, faa3, 06ee, ecaade2016_134c38, 8f5c, sigradi2013_77, 3822, 2c04, ecaade2015_55i10, 15e9, ecaade2015_301x65, ebc9, 9e8d, e104, 07e3, 7bbb, 7682, ecaade2015_193j40, db79, d81a, 0880, c9b2, 58ca, b1a2, sigradi2016_729qq, 50c6, 31a1, 1b78, 267e, 4fe1, 4921, 43ac, ac64, 286b, 4ee8, 7571, e5ff, 4e05, f182, caadria2017_072w22, aa57, 0800, 06e1, c194, 4b0d, 8275, ed73, ecaade2016_165y46, 1bd1, 588c, ab6c, abef, 0a53, ebdb, 7ab0, acadia16_362s22, e917, 684f, d053, acadia17_274oo, acadia17_502a, acadia15_357x15, 8c10, db49, 17dc, ebb1, caadria2017_174t42, 4fb9, 5cae, ecaade2017_006v, 039e, 37a9, ecaade2015_100b20, f703, ecaade2017_294c, 78d7, 5df8, ecaade2016_243b65, f190, ijac201412403f7, 2f5c, ijac201412201n1, 24cf, ecaade2017_181t, 6e09, 4f1c, 1bfc, acadia16_184z12, 8a13, acadia17_283tt, dbc2, 68c9, 2283, 6c13, acadia17_570z, sigradi2014_097k8, ecaade2016_074t21, ijac201614204x9, 9a65, sigradi2013_315z, acadia17_620ss, cc5f, 0e90, acadia17_177e, 7851, 6b63, f896, sigradi2016_815ii, 0f2e, 1e00, 6bf6, 474b, edcd, 23c0, c77d, 8e88, 79b8, ef5e, 657b, de69, ec30, sigradi2015_12.19c27, caadria2016_787j33, ecaade2017_116i, acadia17_324ee, 2ccb, b51f, 045b, acadia17_637c, bfe7, acadia14projects_177o, e6ec, e4f0, 4608, 1a38, sigradi2014_084c8, ecaade2017_031tt, b60a, 3437, sigradi2016_524cc, 1c32, 999d, 7f04, ascaad2014_024v5, 98ae, ecaade2017_288q, e970, e151, 085a, 0d82, b931, 73ec, 00aa, e468, bae8, 70a2, ecaade2016_040n10, 0cbc, e648, ecaade2015_250f57, bffd, acadia17_146h, ad1f, ijac201614102m1, sigradi2014_345p9, 9d65, 2cc1, acadia15_497o22, 282f, c171, 05d0, 0168, bb33, b0e8, 0b75, 9a5c, caadria2017_115l30, 027e, ijac201614302x1, acadia14projects_497t, acadia14projects_317w, f743, 3a2e, d43f, 10a2, 03e0, 4a1e, 3139, ecaade2017_009x, 13e0, 1fa9, df60, 777a, ecaade2017_269a, 24d2, c085, da2a, ad89, 1484, f5b7, cfd6, db5b, 3df1, 4512, 449f, a46f, caadria2016_611d26, 2e42, 3665, caadria2017_004k2, d9f8, 7299, f976, 1744, c0f6, 6039, 0a31, aaa9, 37d1, a8a9, c525, ed35, caadria2017_142e37, 0e7f, 1117, 4a21, 8604, 9f71, 275a, b1d5, c7c2, ijac201614102f2, 59c7, 502f, 6d42, 133e, 3ee6, ca1c, 02eb, bdd1, 5876, 0ba8, sigradi2014_313c6, 5c8d, a5bd, ec3c, d86a, 84d9, dd12, 7034, b938, bd46, acadia17_72i, e486, caadria2016_621a27, acadia15_57l2, ecaade2015_178d38, ecaade2016_tkow66, eb96, 1af5, 3d38, a74e, ecaade2017_198xx, 68de, ca14, caadria2015_181e27, 78a1, 9bd4, 5029, 6583, 040f, 0edf, 33bb, sigradi2016_792f, 4e8b, caadria2017_052p17, 21ef, fc7e, 8676, 3cc7, 91dd, ecaade2017_172ee, fc38, acadia14projects_339ak, e5eb, a9d1, 409c, 19b5, 6085, eed5, ascaad2014_014i7, 7687, ecaade2015_215u47, bb56, sigradi2014_201d7, f90d, 19b9, ijac201715203i, 5b87, 4f98, acadia17_318m, d7d5, ecaade2016_040v10, 1d03, 1d27, 056b, 9ae6, c0f1, 1000, 1be6, e0e6, 9404, 2b9c, 1df9, ijac201513104y3, ecaade2017_080ff, ecaade2014_067y15, a34b, c31a, e8d2, f90c, 2978, e396, fda6, a319, 052e, 5be0, ecaade2017_243ee, sigradi2013_386m, 1e5b, ijac201412301l5, 0411, caadria2017_023z8, e375, 3940, b21a, caadria2015_237s35, ecaade2017_003e, 503d, 9d55, 1f59, acadia14_237av, 35e0, acadia17_170o, b490, caadria2017_182y43, 0b55, ba92, f642, 97a0, 4c7b, 6964, 27a3, sigradi2016_590k, 6f3b, ecaade2014_021t5, 3e5b, ecaade2016_152v41, 4788, c34f, 305a, 1fd9, 8083, caadria2017_056o19, ff3c, bcfd, 5aba, 2c99, f3e1, 4741, aa0b, fc49, 5653, acadia14_135r, 611a, e993, 42ad, sigradi2016_751mm, da92, dc65, sigradi2016_686uu, 8d72, 57a8, af9b, ddad, 3d6e, f7d8, 1fdf, ecaade2015_61f12, 082b, b7ef, 5d1f, f13e, acadia14_333ax, f602, bbf6, 455d, 0d78, 3ae9, sigradi2014_189k6, f6d7, df13, 28ec, 22b5, acadia15_137f5, 41d8, ascaad2014_002m1, ecaade2017_144y, 993e, b9b3, 5ced, d6f9, ecaade2017_008s, 5b61, acadia14projects_565aa, 9dab, be9e, cc5c, ecaade2017_309ss, acadia14projects_63ap, a964, cbba, 88ba, 70f4, ecaade2014_204x52, 4c8a, 0e1c, ecaade2017_054mm, b376, bccc, f022, 5dd1, e6e9, 4c19, sigradi2016_524q, 6c07, d626, c527, 9f2e, c7b7, 39a6, 16c3, 766d, ee5a, 0354, caadria2017_021b8, a690, e51e, 8e71, ecaade2017_098pp, caadria2015_139b23, acadia16_8a1, ded4, 7e17, 20e6, e85a, acadia17_190qq, acadia14projects_311y, 8411, 7188, 26d2, f795, acadia15_57b2, acadia14_135j, fe11, d710, f2ea, b165, dc3b, ac5a, 156f, f6c6, 1f79, 8b6b, ecaade2017_052mm, acadia14projects_23aa, 590d, ecaade2016_183s49, 08ac, fdc2, ecaade2017_164dd, f002, 1aad, 313b, 97a6, 6fbc, 521c, 84b1, sigradi2013_226r, acadia17_292z, af7c, 779a, d65a, 0453, 80af, c687, acadia16_78t5, fa63, ecaade2015_196u41, a809, 02e7, 7398, b6ac, f24a, 8d92, 8f15, 5580, 3244, 1b54, 923b, acadia14projects_609ad, e309, f17b, f117, caadria2016_229a11, 73e2, cf43, ecaade2017_282u, 931f, 7141, ecaade2017_195dd, sigradi2015_3.43j2, ccbc, eb5a, 2ef0, f6a9, 3eb6, 9c87, ecaade2015_297z64, c658, sigradi2015_12.107g27, ecaade2017_095x, f35b, ecaade2015_221t48, 86f2, 06fa, 5d3a, a306, dea1, 51e5, f874, 0dd5, caadria2015_213m33, f852, 162e, 0e41, a8a7, af6a, ijac201715102gg, 6194, 5da8, ecaade2017_101p, d529, ecaade2015_170s35, a1d9, acadia14_719h, 638d, ecaade2016_130o36, ecaade2015_175p37, 871f, 8dd5, be06, 96ee, b96f, 7567, b4a9, ecaade2017_054dd, b6db, da2b, acadia17_257f, 786f, 6efa, caadria2017_005k3, a25a, b0f9, d2fe, 84da, b42c, b85b, ae25, cb28, eaf8, 012d, ijac201614102w2, b893, 64a2, 1068, 7649, acadia17_464tt, 2625, caadria2016_383o16, 1db4, 88b8, 9c98, f5a7, acadia14projects_145ae, 2fb4, 3006, 4691, 03a4, ascaad2016_007s3, b156, f1e9, caadria2015_130c22, 4736, acadia14_23v, 15bc, c411, 9f92, 5016, sigradi2014_250o9, 7038, ecaade2015_196c42, ecaade2016_217k56, 6ea0, acadia15_57s1, f031, 4a7f, 8404, f138, 2c5f, sigradi2015_3.209e4, sigradi2016_383kk, 2733, d610, ecaade2017_089v, ecaade2015_306k67, dffd, 7fce, 75b5, acadia16_24n2, 0f0f, c2ef, 771a, d40b, 9d84, sigradi2016_399d, 93d0, 2890, 5fa2, 0014, ed0a, e914, b4e9, ecaade2016_163y45, sigradi2016_636n, 829e, sigradi2016_446h, b329, 5ae6, ee1b, 59bd, 6ce9, 1df7, caadria2015_213e33, a22b, 3c51, da59, 5e04, 31d4, 22ed, 7a9a, 325e, c25a, ecaade2016_182o49, 9667, 4120, 61dd, sigradi2016_381m, sigradi2016_732r, ff72, 5e4e, ebd5, 356d, 868d, c114, caadria2016_745a32, c109, b391, 0769, 5757, 90ad, 53e2, 3de7, bea2, 03cf, abd5, sigradi2016_710aa, 9c30, 6540, 1d26, caadria2017_029s10, 2b14, 9f18, 274d, b43a, ca5a, cae6, c7ea, ec56, 434b, caadria2015_033d5, e86e, 01d1, 3788, f4a4, a910, 8209, sigradi2013_343g, 3610, cbf5, fda2, 9c7d, 8300, a9fe, 5957, acadia15_371n16, 5c0e, 3278, 6765, a1bf, e3d1, ecaade2014_072p17, 005e, ecaade2016_091h25, b3fe, acadia16_12e2, ascaad2014_009c5, cd75, 5450, acadia16_12r1, 5f49, ecaade2016_tkox66, ecaade2017_054gg, 0c41, 66fc, a7b8, ecaade2016_139y38, 5951, 607f, 38f3, da8d, 7c92, 0241, ijac201412204n2, bfaa, 00ef, acadia14_145z, 7619, 1119, ecaade2017_172x, de5f, ascaad2016_053l21, d4b7, ijac201513101i1, ecaade2017_274t, 42a7, a992, caadria2017_104a28, d79e, 408c, 63bf, caadria2017_175e43, 141a, 226b, ecaade2013r_009g6, ijac201412203c2, ecaade2015_284a62, ecaade2017_199x, ecaade2017_282f, acadia16_254e16, ecaade2015_196g42, ascaad2014_013s6, e154, caadria2015_139y22, acadia17_670ee, acadia15_343p14, sigradi2015_12.297f28, eaa5, 6182, 8d38, 5460, cc35, 0071, 1b59, ed04, ecaade2017_213zz, 6fcb, sigradi2014_047n4, d772, 48ca, acadia17_520g, a405, fdf1, 7aa0, 28e5, ijac201715103oo, 7590, 8c6d, fd75, ecaade2013r_009h6, 65dd, acadia17_590i, 401f, b08b, ijac201614208e14, 8daa, ecaade2016_113d31, 3d2e, 321e, 4ab1, acadia15_161g6, fda4, d66b, e9e4, 4387, 62c9, 7bfe, ecaade2017_155k, 4e9a, 6f9a, 1e3f, b669, c425, 45b1, ecaade2017_jgos, acadia14_601aa, 22fd, 67ae, f99b, ad66, sigradi2016_530hh, 21d9, 4e91, ascaad2014_014p7, acadia14projects_339ap, 241e, ff7b, sigradi2013_411, 9614, 7ed6, ecaade2017_042ii, f5d2, fc18, 9695, caadria2016_157x6, 0280, ecaade2016_071j19, 31fc, ascaad2016_040a16, 2737, sigradi2016_484qq, 0d47, 2372, bfdf, 139d, 02f8, 09f3, dd27, ab3c, ecaade2017_140hh, ebab, 3673, ijac201715202kk, 0889, 9332, 8240, a7cf, d961, 4ba6, fc1d, ee69, 0ab0, ecaade2017_049a, 78e9, acadia17_598zz, 7237, 8cbd, d437, 63fb, 7d77, 3a1b, 81e5, da0a, fbdd, 6229, 420d, f1ee, bf60, e0c1, df53, ecaade2015_285r62, f193, ascaad2016_045x18, 696b, ecaade2014_111k25, ecaade2013r_003s2, ecaade2015_217a48, caadria2017_118w30, 85f1, caadria2016_229b11, 9659, 1289, ce4b, e8df, 65b8, 4ffc, sigradi2016_599pp, 2d2b, 78a5, 0d5a, sigradi2013_54p, 0ac0, b932, 0f8f, caadria2015_049h6, 4627, c81e, d73c, 72f9, 2ce6, 9550, 4d3a, 9e49, ecaade2015_301y65, a84e, f3e0, acadia14_75d, 4e43, 3342, 606d, acadia14projects_565ah, afcd, eba2, 9a30, 4128, e808, b909, sigradi2016_417mm, acadia14projects_389d, bb42, b0a7, ecaade2015_193x39, 4100, fc9e, a106, ef7a, e68e, 926c, 4bfd, fa9a, dce4, acadia17_89z, d02f, 773e, ijac201614207r11, 5cf2, sigradi2016_781ww, 0401, ecaade2015_334s72, de16, ea86, 3ca7, 1ecd, 52ff, 4ddf, c981, 3ca8, ecaade2017_152c, 1e01, ascaad2016_057a23, 6fea, 9e10, c097, d9b5, 9eaf, 8a68, 3660, acadia14_463r, ascaad2014_032r9, ecaade2017_215ggr, acadia14projects_445ae, c055, acadia16_344e21, f954, caadria2015_108n16, f9ab, ascaad2014_026z6, da84, 4250, e47a, ecaade2015_158e33, acadia15_149z5, 6237, fac9, 817e, a7c6, 8746, 701d, 6947, 1f3a, d4d5, 4d46, 09b6, 7e37, 5005, 8b81, caadria2017_113o29, 7df1, f360, a88e, 35fb, 5ed3, 6a1e, db5a, e9f8, 50c5, 8ae6, acadia15_161k6, ascaad2016_023c10, ecaade2017_006ll, cc07, 3d7f, ad25, 7d82, 99e6, acadia17_562y, 0256, sigradi2015_8.186o12, c605, de44, 0c2d, a8e0, 76b8, 1cd2, 963a, db8b, ecaade2014_168v41, 615e, 9eb3, f851, f844, 95f2, 559b, be1f, a21d, 2a8a, acadia17_50uu, e11f, 0775, 53a8, cbb1, e5ce, acadia16_308v18, sigradi2013_243c, bf2c, a50a, bcdb, e787, acadia14projects_435c, 1c02, 1627, acadia17_178tt, 17b0, 8b7c, fc3f, caadria2015_004k1, ijac201513105l4, 9544, 4ac4, cb76, 1d08, ascaad2014_022n4, e909, 5ba8, ijac201715102r, 11fd, 3204, sigradi2014_282p3, 6002, 3b59, 6fc3, 2f9f, 5d82, 5525, 1e47, c324, 97db, 4dd6, f144, 4958, e6f7, 7eb3, b210, ijac201412402r4, caadria2017_142a37, 7b83, a64f, 678b, 7a79, acadia16_214j14, c343, 52e6, ba7e, 9a46, 230b, acadia17_520i, 4b17, ae5b, 8250, 1d72, 7370, acadia16_440c26, ecaade2014_138k30, caadria2015_077u10, c544, 7836, 317e, acadia16_290f18, e19b, 4915, 22e3, 8914, ace7, 98ba, 6404, 5ecd, ecaade2016_243r64, 3b93, sigradi2013_303h, ecaade2016_068w17, 933f, f526, a4e4, 7b8f, acadia14projects_199ao, e624, df47, 5424, ecaade2015_18e3, ce95, 89e8, 29fd, ijac201715105zz, ecaade2016_190p50, e3a5, 55a8, bd16, sigradi2015_3.209x3, ecaade2015_158k33, 1ed7, a9c6, 2e02, ascaad2016_020x7, 1d4e, sigradi2014_345l9, acadia17_598vv, ecaade2014_182w45, ascaad2014_033e1, 1600, a54a, ijac201412201g1, sigradi2015_2.162r1, 856c, ascaad2016_022m8, 729a, a575, dd16, 5740, 0808, a53d, 4f54, acadia17_435l, ecaade2014_112x25, 6302, 6db4, 914a, ecaade2014_214k54, d17f, ecaade2014_024m7, 32fc, 9a3d, faee, sigradi2016_431v, ecaade2016_216a55, sigradi2016_537ww, 57f6, acadia16_88w6, 6d0b, ascaad2014_008u4, 0cf4, 04f9, acadia15_185s7, ecaade2015_268f59, c208, b9df, ab0d, 1cff, 34cc, 89a8, b7c9, ef01, ecaade2016_223z58, sigradi2015_11.136x24, e9e8, c8f9, 551e, 28af, b9b7, 9b6e, sigradi2013_275g, 89cc, 1264, 5b23, 917b, b933, d3aa, 433a, 8380, 1c3f, 209c, 80cc, f841, 361f, 9648, caadria2015_172i26, 06be, bb23, 4b12, 21f0, c816, 2a13, c137, acadia17_551xx, 5fdb, 30e2, bf13, 1609, 8804, 2689, fcad, 42f2, b33d, e4df, 57c6, df6a, sigradi2016_522u, 47dc, da09, ff35, a8ca, f324, 62d2, 3068, a878, acadia14_609af, ca64, 62ca, bfbb, be35, 9340, 1122, 890d, b4c9, ecaade2015_227y49, 558d, 7b48, 9e0f, 7731, ecaade2017_157yy, sigradi2013_155l, sigradi2014_227l8, 159a, ijac201614105v4, 7e27, cbc6, 3667, d3d9, caadria2016_405f17, sigradi2013_414, ascaad2016_057w22, c328, 0931, d661, acadia17_212mm, f233, fc4a, fb6f, 80da, ecaade2016_098d27, 0bf5, fb0c, 6fc6, 498d, c0a7, ecaade2015_303u66, 1962, a076, ascaad2014_019a3, ecaade2016_164g46, ecaade2015_180m38, 9318, 153f, dee9, 138b, c0f5, ecaade2016_mrtw65, 6b23, ecaade2015_33m6, c347, acadia16_478s27, 7b88, sigradi2016_590a, c507, 7b0b, 2b06, e57c, 65eb, sigradi2016_611n, ecaade2017_042cc, 3fde, e6fe, 887f, 7085, 4ca0, 7869, 3b61, 3e5d, c7d7, caadria2015_246e36, 9347, b054, caadria2017_056w18, a8e1, adb6, ecaade2015_161i34, a864, 5a98, 4adb, c6b3, db60, ecaade2016_147y40, 0a32, 5193, 670c, dc40, b094, c0a6, 0a49, 2520, ascaad2016_021k8, b38a, acadia14_91u, 0c03, 89b0, 4fd0, acadia14projects_609ar, 59b4, 4371, 33d6, bc51, c4a7, 37dc, 24db, 6b15, 902d, c044, ijac201715203uu, e38e, ec69, 0a3e, cff4, 35d6, d63f, sigradi2013_244l, bb08, acadia14_619x, 8a37, 174d, 4d4f, 66b5, 0eab, a9b0, 0ff4, 3fec, 3887, acadia14projects_627e, 1a59, 748b, 1678, 2b5c, sigradi2014_289h4, ecaade2014_018n4, f041, 0046, acadia15_469g20, acadia16_478h28, ecaade2017_008m, 2c83, acadia16_124a9, 8d94, 95c6, acadia17_248n, 5205, acadia17_414rr, f422, 5c2b, ecaade2014_220f56, e7c7, 0125, 4c95, 3df2, acadia14projects_131ap, 152f, ijac201614203p8, ecaade2017_212ii, 203f, 8ce9, 3039, a889, caadria2017_079w23, cc88, b69b, 4e0d, 6842, 4c39, db87, 6a52, e3cb, 881c, f0ce, 89da, 7728, 0fb9, 84f9, baba, bcc6, ce63, 89df, c0e0, 54e6, 5864, b6a2, b6f6, f66f, 41d0, c039, cfbf, fe1c, c2ad, 9c74, 90b1, 6b0e, e6dd, d000, 7c71, fbb0, ijac201412301o6, 1c8e, ce15, a3e1, e32e, acadia16_280t17, acadia17_522dd, 4dba, cb54, 1f97, ascaad2014_001f1, bda9, ecaade2016_158k43, bb8e, ecaade2017_255d, ecaade2017_077a, ed43, acadia17_163ll, acadia17_435a, 6980, caa8, af87, ijac201412306b3, e14a, 2d0a, sigradi2016_443vv, d320, 99ed, 0360, ecaade2014_072o18, acadia17_222w, acadia14_347ao, 1620, 46ff, ec2e, 45a3, fe8e, 4134, 4a86, 3338, 08b8, 5fe9, d701, 83ba, 53cb, 5ee3, bc17, ba54, sigradi2013_135j, 0d6e, 5c67, 5707, 176c, ecaade2016_067s16, 27d0, 665d, 399f, 1888, 0a5f, caadria2017_118s30, e5d3, 7a8e, c476, e36c, bdb5, c048, 8a90, 6ae0, 6aca, 8f5d, ecda, 585d, 99e9, 5de8, d33a, 8d2a, 070b, ecaade2015_294m64, ecaade2016_154n42, 32b1, acadia16_62m4, 988e, ecaade2015_114j22, fbee, 881b, 6443, 317f, ec41, ecaade2017_072f, 30c0, 6e90, 1b69, 8cf9, 479f, ijac201614308u5, ecaade2017_013pp, 88f9, d31e, acadia14projects_63az, 2128, f126, 0209, 5e94, 7f07, daa0, ecaade2015_92u18, caadria2015_043h5, ascaad2014_035n1, 63dd, 0140, 16ee, f2c5, 97e5, 08aa, aec3, 2a67, b905, 2e92, 370b, fb78, 9436, ecaade2016_171d49, 8d47, sigradi2013_280o, db92, 96e8, 3e24, a8f1, ascaad2014_024x5, 17c6, e089, acadia17_36x, acadia16_88h6, 841d, acadia14projects_53k, ecaade2016_033h9, 405d, 737c, 2400, 3956, cf3d, 25b3, 7129, 9e6c, ecaade2014_224a57, d20f, 222c, 8b15, sigradi2014_222j8, caadria2016_095s4, ijac201614206c11, 0f44, f99e, 4861, 2781, ecaade2017_229ll, 39d1, d726, acadia14_691a, ecaade2015_138s28, f1a3, 4410, ec89, 30ce, 64d3, sigradi2015_11.8j23, 7588, 2e9c, 358b, 0129, acadia14_523ap, c801, 9738, ecaade2015_22e5, ascaad2016_028r11, sigradi2016_714ss, 569f, e721, 8089, caadria2016_157z6, d48d, 4267, c610, a051, caadria2015_108y16, sigradi2015_10.140i19, 0e81, 5138, caadria2016_095m4, ijac201614205s10, d7a1, acadia14projects_719g, 7d95, 99fc, f8ca, e783, 802a, 85e4, ijac201614307h4, 9d34, 5f92, d4ff, acadia14_681ah, 3ee5, 2a93, ecaade2016_222l57, bfdd, eb0f, 9776, 75c3, 2a71, a4bd, 53e9, ijac201614207f11, 70c9, 12f2, 33ea, 4437, 1fe3, 6fba, 1f87, ascaad2016_018m7, 3706, 860b, 177b, 9639, 4109, e15e, 3e29, 2ab5, 458e, 321b, acadia14projects_479i, c2c9, sigradi2016_805hh, d7fb, fda7, 8fd4, e94c, fab2, 9970, b4ea, c55d, 5548, b7cd, e63d, 1ebd, 79fe, 3b55, ecaade2017_091qq, ef3a, 8679, 9f12, acadia14_81p, 2d84, 5a0a, d86b, 39af, 300a, f238, 85cc, 2ebb, bb57, acadia16_206j13, d376, e810, 95b3, 3ff7, 2dcd, 4448, 0947, afc8, 20e0, ec67, ecaade2015_285h62, fb9c, e563, f5c0, 0ba0, 97c2, b9e7, 4201, b98f, caadria2015_114s18, 755d, 4e54, 5e00, 69f5, f9cd, ceca, 75cc, 53a4, 2144, 5175, ijac201412401f4, 065b, ecaade2015_202l44, 4e7e, 0824, 0f54, caadria2015_114s17, ecaade2015_229h51, ecaade2015_158l33, a4ad, 733c, acadia17_28ee, ecaade2017_301j, 303c, 1664, sigradi2016_399a, ijac201513303w10, 5089, 1831, a081, 5b46, 1b79, ecaade2017_256ee, c8dc, b6ff, 33e2, 25ed, 21aa, 8ece, caadria2016_105y4, 0f1d, 1a4f, 55ad, da41, a493, ecaade2015_17l2, acadia14projects_111h, 9350, e0f1, 5082, 8992, ecaade2016_217m56, 67a0, d27b, 2143, 7a99, 85b3, acadia17_670ii, acadia16_280a18, caadria2017_035y11, 0fc9, 11b3, caadria2017_115o30, ac69, dc67, e5a2, 1625, d202, 0351, acadia16_116r8, 49c2, 127f, 9d51, fb73, 5bdd, ecaade2015_11g1, f42d, bab6, 80eb, b520, dd08, dcc3, 879a, bb60, 6f6a, 0199, 72cf, 8518, 9c7b, c30e, 24ed, 0e84, 3716, 1be2, acadia17_298mm, df25, a72b, fe6f, 575f, ecaade2016_118r31, ecaade2014_176b44, ea82, acadia15_311p12, ecaade2014_019l5, ijac201412301h6, 6b5e, 87bc, 7c9e, 45ed, acadia17_248a, 8793, f61d, 9a7a, 788e, 5d30, 7111, caadria2017_118r30, b1e0, 6824, 1591, a078, 8dc5, 36d7, 01d2, aa54, 3ce9, 9c99, acadia14projects_539f, be84, eb9d, 246c, 65de, 8ef8, acadia14_101am, ascaad2014_023u4, f91f, acadia17_154kk, caadria2016_405j17, 6a67, ecaade2015_101g20, 11f0, 4af9, ascaad2016_021y7, ecaade2017_059qq, d04a, 51d4, 3116, 1b8c, caadria2015_015e3, acadia16_362o22, 606b, cf25, caadria2017_056h19, 7fc7, 66c8, 4b64, 6779, 8497, b08a, 1e2b, 5f7e, 324c, e33f, 952c, 200d, f4ee, sigradi2014_186c6, 6f07, 54b1, 3f96, ecaade2015_130a26, e402, 7b2b, 7336, 1fce, 8440, b78a, ddbd, 25f3, ecaade2014_046t11, 535d, 3311, caadria2016_777d33, 1f9d, ijac201715103a, ijac201412305k2, acadia17_163cc, 01be, ascaad2016_045f18, 2b89, 18df, 612b, 8dfb, 0ea4, 79e1, 429d, 1c90, ecaade2017_105yy, ecaade2015_285n62, 5bfc, ecaade2016_166j47, 57c7, 5f02, 29e3, 498e, 461d, bdd2, caadria2017_145x37, a485, ecaade2015_27p5, 3c25, aad1, 5cc6, 0ba1, caadria2015_108s16, bc7b, 7ec3, ecaade2016_225y60, sigradi2016_407o, c987, acadia16_298o18, 950c, 4f82, 2e4b, b616, 6a35, 6026, 82bc, 203b, d3fb, 10cb, ecaade2016_199y52, caadria2016_745f32, 262b, b38d, ijac201513206n9, d15d, sigradi2013_160i, 519f, 85c4, ijac201715102aa, sigradi2015_sp_8.284r30, acadia17_308rr, 7ebd, 6785, 96e7, acadia14_135w, fc0d, 5720, 1fb1, 2e19, sigradi2016_407t, ecaade2015_317c69, b700, acadia14_291as, ecaade2015_235u53, b23d, 17d8, fe39, caadria2015_114l18, 368f, 91b1, sigradi2015_6.387u9, b28e, 4642, ecaade2015_248n56, 5a25, 0d8e, ecaade2015_53n9, 22a4, e834, 559d, ecaade2014_023v6, 036e, ecaade2017_151w, cc1b, ijac201715104hh, a222, 05fa, sigradi2015_6.387i9, ecaade2015_298j65, d5b7, a8eb, 18c3, 9946, 2626, acadia14_145n, caadria2015_014o2, 0e02, sigradi2015_10.74p18, ecaade2017_053ww, 2a91, 67f8, 1365, da76, acadia17_91h, ijac201614403p2, ecaade2016_094z25, sigradi2016_450tt, acadia16_88n6, ffb4, sigradi2014_032b2, 0d2d, f7d5, 3bb8, f404, 41dd, d6ca, eb18, b4c2, 3699, sigradi2014_048a5, 0da1, 5a9f, d9e6, ijac201412301k5, eb3f, sigradi2016_590n, f521, 3cbd, 8694, ijac201412301t6, caadria2016_209b10, 16da, 1982, 26f4, acadia14_699n, caadria2015_213z32, 72d7, acadia14projects_229i, 74ad, ecaade2014_108f24, 2b6e, 8d39, c134, a3b8, caadria2015_194v28, 5770, sigradi2016_428j, fa0d, b618, 64eb, ijac201513105j4, 8575, 889a, 0884, 9a87, 5fec, 813f, 8915, b04e, ascaad2016_038g15, 29c5, ecaade2015_180n38, b067, ecaade2016_140x39, fcb0, 861e, sigradi2015_11.222p26, b748, de50, faba, ecaade2014_024v7, ecaade2016_193t51, ecaade2015_53t9, 6c89, 4c07, adec, 4664, af99, 2369, 6650, f3e4, 5278, 0960, febf, 1a5a, 304c, 1f7e, 58cc, ecaade2014_194v49, f02f, 0a77, acadia17_381ee, 50d7, 89c5, f4dd, fbc1, 1106, bd5a, sigradi2016_807ll, a61b, 4236, c4fa, eb3c, c3b6, bd48, d150, acadia17_502zz, 9cda, acadia16_352g22, 8a86, acadia17_37gg, a732, 60a3, caadria2016_549j23, 7992, b26c, ecaade2015_285s62, ecaade2015_304g67, e823, 1bd3, 198c, 8b8b, 6f3f, 3a32, 220b, 14d0, a335, b5c3, 3b4c, 45e0, 249d, acadia14projects_655aa, 5e59, 2012, add6, b51c, 1361, a85d, 32ce, 219b, 8aa5, 905d, a7f1, fe42, 51bf, 17cd, da80, 66a2, 2afa, ecaade2016_002d1, 6591, 50c4, fb06, dfef, 2613, ecaade2016_130v36, 3807, f969, 1102, b77e, 1504, 3bf9, caadria2017_104d28, ecaade2015_301o65, ecaade2014_230k59, 0109, ecaade2014_143t32, 7ec6, b01b, sigradi2014_276s2, 797e, 366d, d7d1, eb84, acadia17_534ss, 363e, bbd5, c8fd, ijac201715203zz, 167f, ecaade2016_197c52, 0b09, 1a9e, e0f8, fa04, 6cb7, b3ee, 4f75, bb76, decb, 39b2, 47bb, 0ede, 1e2a, ecaade2015_285k62, ascaad2014_004e2, 620f, 01ac, 2900, 3e9f, ecaade2016_018h5, acadia14_619am, 2c76, 44fb, e9f6, bc80, sigradi2013_294s, 110d, sigradi2016_696x, ecaade2014_143p32, ecaade2015_180v38, 35f6, ascaad2016_022p8, ecaade2016_144i40, 983e, acadia17_382a, 0ee6, 87e7, ac0f, acadia14_671k, 80a9, c5b2, e806, ecaade2017_023jj, ecaade2013r_001m1, a450, acadia17_248o, baf7, ecaade2017_031vv, caadria2016_311z13, a523, 6d1b, d4a8, a97c, 4754, 7f87, 257c, 0dfa, sigradi2014_345s8, 4756, 2d94, 5abd, 4fa9, 0bf9, 7499, 8a41, 78da, 97ab, 772e, ecaade2015_297x64, 3593, f0da, 5bc7, da89, ecaade2016_038i10, acadia14projects_463c, 34d3, 25fe, f165, 05ad, ecaade2016_065f16, 29ee, 2063, 6796, b10d, 0414, acadia14projects_681ao, 5a62, 604c, bd08, f990, 2eed, b582, 9efd, 339c, caadria2015_054m6, 1cb3, b1b9, b61a, acadia14_565ab, 691a, 5040, 2e6b, a644, a06a, sigradi2015_11.222o26, c09f, 6468, 0872, d617, a46d, ecaade2013r_009v5, d562, c35d, 0e44, a255, 49db, acadia17_318i, f61a, fa93, 9045, b206, 9314, c09b, ecaade2016_058w14, caadria2017_063b21, 5401, 63d8, 81b0, caadria2015_172y25, 9751, c5c5, 965c, ecaade2017_152ff, 83ce, ijac201412405t8, 599b, 1d1b, c173, 543f, b915, ecaade2016_127w34, fd8e, 5a34, 1084, ecaade2016_210j54, ecaade2014_024r7, c75d, f99f, acadia17_670pp, sigradi2015_6.42r7, c1fb, ae7d, d9cc, f2b4, ascaad2016_004i2, c366, 663a, 8317, d2e6, a35b, d4f8, ijac201412405r8, 3533, cdcb, eada, ecaade2013r_014h8, ecaade2016_065a16, bc6c, acadia14_539e, e751, 9f3e, sigradi2015_8.334t15, 5039, 90d1, ecaade2017_117x, 0202, 0276, b9a3, ijac201614201w6, eedd, a3f3, ecaade2014_157b39, 8510, 8add, 3deb, 93bb, dec0, 2062, ecaade2017_164v, b85a, ecaade2017_042y, 3d0f, 3198, 7f3a, ecaade2017_144w, aa2c, 1eba, c133, 652b, 015e, ba00, cf96, 5693, ecaade2016_150a41, 96ce, c9b8, acadia16_344m20, ijac201412407t9, ecaade2016_104x28, a4a2, 50be, e27e, 354a, acadia15_95a3, f1da, 22b2, acadia14projects_463at, 1369, ff7a, ecba, 1beb, ecaade2015_92m18, 8d28, a6c6, 12aa, 7f8a, ecaade2015_21a4, 5c7a, e82a, f88d, 5186, 508d, 1c79, faaa, 2778, ecaade2016_046c13, 6e14, 4f0e, fde3, 4880, dcbd, 0ff3, acadia17_348d, sigradi2013_342r, ecaade2015_206y45, ecaade2014_031r8, f5f2, 65d3, 4c70, a371, caadria2017_042t13, ascaad2016_052i21, feb6, 7a8d, ecaade2016_170w48, acadia17_162t, 2b6a, ecaade2016_241i64, 80d2, caadria2015_156o24, fd17, 3913, 9362, f96a, 22f8, 748d, 6d55, 2eaa, 0a6f, 6788, 6fd8, sigradi2015_4.52m6, b3e3, acadia16_140f10, 01d3, sigradi2016_685oo, 0ed2, 97b2, daa8, a442, caadria2016_487t20, 8fa0, b704, 18c6, ad53, fcf5, 62a4, 2a21, 3312, 6cfe, 799c, 5d59, 6dd5, 7558, 5a81, acadia15_173r6, sigradi2013_52i, caadria2016_457j19, 8c0d, 0b07, 1bef, caadria2015_078b11, 544d, e541, ascaad2016_003c2, ecaade2014_224r56, sigradi2016_356b, bda0, sigradi2015_12.215m27, 75ca, e95e, ecaade2014_024i7, df2a, 3cfb, b38e, b77f, 56b2, 44be, 9620, acadia17_658c, aad5, 4068, ecaade2017_124v, 1d10, acadia17_178ii, af6c, ecaade2016_075y21, d5d1, e6e4, 51c0, ijac201614203h9, a501, a05f, 4c0d, c250, 13d3, caadria2017_155m39, f408, f38e, 9814, a87d, 7f5b, sigradi2014_192r6, 575c, 617c, efc9, 1895, fdec, acadia16_164u11, ecaade2016_164n46, ecaade2017_061e, ea57, f149, e136, abc1, ecaade2016_058a15, 46f3, a59f, a086, 7bcc, c00d, c561, 8b1c, d83d, 3fbb, 37d6, 08e3, 8c8e, cb84, ecaade2014_153s37, caadria2015_081d12, 14da, ascaad2014_012d6, dd90, 38be, 9674, ijac201412205z3, be1d, 7874, 6b3a, caadria2017_055m18, 70d6, cdf3, 811f, ecaade2014_020m5, 66f6, ascaad2014_019h2, 506e, sigradi2014_232z8, 8fdd, bbd0, 9bbd, 8789, ijac201412402t4, 985f, 4eab, 283d, a682, d81c, e55b, 26e5, 183e, c160, d408, 066c, ed1c, d9da, a3a1, sigradi2013_189n, sigradi2013_238, ecaade2017_105ii, acadia17_273bb, cf5a, a242, acadia17_82oo, 9b94, acadia15_483t20, ecaade2016_208t53, ecaade2017_039f, caadria2017_123s32, 2458, 6b89, 03b1, d6b1, 0f32, 38ff, 24f0, bc30, 0a1a, acaa, e14b, ecaade2017_017y, 1862, 2770, 6019, 808c, 71e9, c47d, 3a40, 4851, 9bc3, ecaade2016_134b38, 82a4, ecaade2015_155z32, ecaade2017_116g, 0ca1, 6395, cc6d, 032a, 4828, 3e27, 3e9c, ecce, 1fbc, f6c3, f3e6, 4c51, c6ca, 8ca3, sigradi2013_280l, 8f9d, 53c2, 7b24, 4457, ijac201614104w3, 35bf, 26e6, ecaade2015_248k56, ecaade2016_042u11, 5681, 71f4, acadia17_678pp, f1f2, 034e, 6aa9, ijac201412201m1, d2d0, 8d10, 5e1c, ijac201614207i11, e0fd, d5a4, caadria2017_079e24, 57e6, 76c0, 423b, 93e3, 34d8, 9538, dbad, bc70, b07c, acadia17_392o, d8ef, sigradi2016_654c, sigradi2015_11.165u25, a14b, 2c65, bb72, caadria2016_187c9, ecaade2016_036k9, a367, 544e, 0a61, 81c0, f672, 4248, ijac201412402x4, 394b, b10f, a36d, 4af2, f86b, ascaad2016_005y2, 4a80, 201e, c3de, 7d5a, e274, ecaade2017_071ww, d2fc, 3809, c166, ijac201513303a11, ed08, a079, 9868, b91e, c390, 714c, 4b91, c006, f6b3, 3e7d, sigradi2015_4.219y6, 6500, c9c9, e268, ijac201715201o, cce6, sigradi2015_3.268i5, 4aae, a2bb, 7261, 7af2, ecaade2016_087z24, 2500, ecaade2015_286x62, f1c6, b741, 2f46, 2ae5, ijac201412303k9, 228b, bd9e, 9ab6, acadia14_681al, 89c1, 5f5f, fb51, cd88, ascaad2014_014s8, b239, 3b65, b9a6, ecaade2015_92k18, b79c, 2888, ecaade2015_27u5, f049, 150e, acadia14_637ah, 7b61, 23fb, ae57, a167, sigradi2014_074p6, 709c, d664, a017, acadia15_451i19, ijac201715104jj, a424, 7ac8, a99d, ff96, acadia17_296aa, ijac201614308w5, f2ef, sigradi2014_172w4, 6c32, 0ad8, ecaade2016_119l32, bd9f, acadia17_445n, 69f7, acadia14projects_365ah, 9a8b, 8a55, bc66, ascaad2016_048k20, b2b3, 06d3, ecaade2013r_001d1, ecaade2017_215h, c10c, 6e55, acb6, 050f, f2af, ascaad2016_038s14, 1fa2, ijac201614308a5, acadia17_231j, a766, 4c77, ecaade2016_164i46, 74cc, e528, 406b, 70bf, f12a, d445, df32, ecaade2014_218w55, 6ac6, f347, 02cb, d1ed, caadria2017_118t30, 2698, 537d, ae38, ecaade2016_036s9, f13a, caadria2015_073h10, ascaad2014_026h7, 5c4f, 09e2, 10a9, d527, ac65, sigradi2013_194d, ea22, 20ba, sigradi2016_430o, 4b7f, 2710, a7ef, 164d, 3ae5, eb73, b581, c90f, 0f17, a8f4, acadia16_424f25, 59b5, 39c6, 67ce, a7d5, ecaade2015_61p12, acadia14projects_311z, 56b7, 083d, 58cd, ecaade2016_042t11, 4787, 48b8, ecaade2015_138c28, 753d, acadia17_231y, b09b, 65a6, a09f, 9aee, a168, ecaade2017_051aa, f8b4, sigradi2014_266c2, 65ba, e765, bdb3, 7cd7, efa6, 125c, 6e62, 3dc0, 97e6, 8f36, e128, 5b6e, 6409, a16b, a234, fd7f, ijac201513303h11, 8d29, f771, e6cb, 2286, f12f, 0d61, 6a34, db61, 55b4, acadia17_446dd, fa47, ecaade2016_021o5, d2f7, 9e5c, a16d, 67a9, ec7d, 7369, sigradi2013_342v, ijac201513205j8, acadia15_395w16, c9be, 2649, ecaade2016_139a39, eb57, 75d6, acadia14projects_87ae, 29c3, 3de6, c058, ascaad2016_021l8, e121, 9f21, 7200, 0cf2, 54ce, acadia17_248r, acadia14projects_33ak, abff, ecaade2014_144x32, 5b3a, fb71, ecaade2016_210w53, 22de, 524a, acadia15_357o15, a440, 2077, 7cec, 4e0b, 2af1, 5934, cb17, ecaade2015_139a30, ecaade2014_177v44, acadia14projects_291ap, a58a, d94e, acadia17_502uu, 473b, ecaade2016_102a28, ecaade2015_138l29, 9c4e, ijac201715204z, acadia16_344j20, cb3f, ecaade2015_230b52, a8cf, 660e, ae7a, 6f99, 1339, a3fd, 4195, 3836, 0e06, 4fc0, ecaade2014_240g62, fb94, 3683, ijac201513203m7, 0adc, 88b1, b7bb, 9f1d, 5d98, 93da, eb1f, ecaade2017_009q, 8ed4, ad15, caadria2017_030v10, 8927, 615b, f1e3, a2db, a5e9, 7de1, ecaade2016_162l44, 04e0, sigradi2013_381j, 3172, ce51, c2a3, ecaade2016_128l35, ecaade2013r_018y9, 8da4, ecaade2014_151u35, 7700, 6462, 3640, 6678, sigradi2016_382cc, d67e, ecaade2016_108x29, ebd4, 2ec0, b9ae, a9bc, acadia14projects_517p, 44f0, a433, 0731, 6330, e445, 83c1, 0e9e, sigradi2016_669bb, 0957, 61db, c4c0, d73f, 729e, cce1, 9f36, 139a, caadria2015_086l13, 1fd3, dc92, 2d6b, a2b6, sigradi2013_215c, ecaade2014_010e1, 619e, 5d19, caadria2015_049a6, d97f, a2f0, caadria2017_055p18, 906d, ecaade2017_274u, ecaade2014_168j41, acadia16_440j26, e4f1, 2a00, b8c7, 255d, ecaade2015_94f19, d871, caadria2015_086o13, c023, 0c39, 220d, 655c, ecaade2017_101s, 413f, 44da, 3e83, 7d9e, ecaade2015_304w66, 299e, dbe7, 168e, ascaad2016_023y9, ijac201513203f7, b051, f7b2, d54a, 6e50, 7022, 3801, caadria2017_086n25, ff88, 67f5, dc9a, b17d, 3357, 7f60, 2433, 81e3, ijac201412404g8, 47d4, 304e, 1669, ecaade2015_185n39, 4b0e, b13f, b641, sigradi2015_3.221x4, ddd7, ascaad2016_001a1, 4dfb, ecaade2016_144d40, 7512, b8a5, 4539, 2e06, babd, 99b0, 7d0c, f3b6, 168c, caadria2015_081e12, c439, 6821, 5d2e, 0211, aa3c, ac8e, sigradi2013_212t, acadia14projects_43ae, 01ae, f0f2, 6221, 1b28, 95cb, 3615, sigradi2015_3.221t4, acadia15_483u20, a4a4, a347, 9ad7, acadia17_202n, 8a3e, 601e, 1157, ff99, d8ea, ecaade2017_144r, acadia17_618mm, 225f, 1be9, sigradi2014_155y3, 6610, 101b, dff8, 79d4, acadia17_164tt, ijac201715203a, a591, ecaade2014_055u13, ae7b, 88ab, 6ac1, 5bf0, 26f9, 7ca6, 029e, b29e, a6d6, 36e9, sigradi2015_sp_10.16f31, 042f, 6518, 38a2, 452d, acadia17_618nn, acadia14_609ao, 0bb2, 3c65, a982, ascaad2014_019b3, 3771, sigradi2015_3.209a4, 51c1, b1d3, 8912, a3c5, 2c37, b4e5, caadria2016_013y1, ecaade2013r_017b9, 2b11, f11f, a32c, cf5d, 2cce, 0e3b, be9d, 3502, ff94, ef30, acadia16_424e25, 0197, 40d0, ijac201412402u4, 4fb3, 32ae, acadia16_332v19, dfbd, 1511, ecaade2014_198p51, 1878, acadia17_248m, 0d22, 1a3b, 27fe, ijac201614208h14, 0a41, 66bb, acadia17_70dd, 5a76, 0c61, 280c, 754c, b6e4, 8b40, 7f91, b01a, aa70, 0a85, 2321, a7f5, c554, a259, 8f84, 30a4, 0fac, 3a7a, acadia17_404z, caadria2015_208v30, e17b, 778f, 9ae2, 25cb, bdb6, ecaade2017_046qq, ecaade2015_217m48, ecaade2013r_001i1, d279, 0bf0, cf70, e0ea, ecaade2014_239j61, sigradi2016_690c, b949, a829, 60c5, a13a, bd09, 7bdf, 4cac, 8479, aa30, 6ab5, ecaade2017_152ii, 3439, 7154, 030a, 67c7, sigradi2016_714rr, f6a7, c3f2, 0987, a26e, sigradi2015_10.138v18, 9741, ecaade2014_012m2, acadia15_333v13, 151d, 4b18, 867c, 5c19, 512c, bc40, 2ed2, ijac201513302p10, e2d5, 21bb, 778c, 5d83, caadria2016_819x34, a505, 0a52, caadria2017_123m32, 7bb3, 1b4b, 289f, 396c, b810, f393, acadia14_565y, ecdc, acadia15_95b3, 6088, 9e71, c53c, ecaade2015_138o28, acadia14projects_145p, 2d83, ae65, 5eaf, sigradi2015_9.347b18, 8e7d, 9def, 6018, 72aa, 627a, 3455, 25a4, 7e86, 5449, 753c, 287a, bf8d, 6625, aecf, e706, c406, ascaad2014_030d9, sigradi2014_330h7, 8d93, 56fa, ecaade2015_194z40, 9eb6, ijac201715102o, cb39, ecaade2015_206k45, f722, 3d19, b079, 1aec, 0686, 1cad, ecaade2016_068d18, ecaade2014_156i38, ecaade2013r_003p2, bcef, caadria2015_031o4, acadia17_59l, 5473, 8ac0, def0, ea60, sigradi2013_364s, 93a5, 2749, 0065, 0596, 25cc, 800d, 8517, ascaad2014_001e1, c8de, sigradi2015_8.239d14, 745a, f2c3, fceb, 70e6, 271c, 66cd, c4d4, 9385, d798, a874, a775, 80f4, 5abb, 62c5, d39f, ecaade2014_225h58, 1e33, sigradi2014_345g10, 95a7, 624c, ade6, ae5f, 8a0d, eff5, ecaade2015_61l12, ascaad2014_037n2, 1e90, 247d, 5bf5, ecaade2015_138k27, be0a, b549, 3aff, 4550, ecaade2014_022w5, 3b95, a40c, b13b, ecaade2017_076hh, fb09, ace0, 3a29, 065c, fc94, 8125, 2384, 254e, 0368, acadia14projects_81p, a7c5, ffd2, ecaade2016_068l17, 5d5f, ecaade2016_087n24, 3c21, 563e, 1cc9, 082e, ecaade2016_097v26, b2dd, 1123, acb4, 9efc, b6a6, 75d1, acadia14_565z, 4718, ecaade2013r_010z6, 2263, af1c, acadia16_224b15, 2ad5, acadia14_463aw, 3049, caadria2016_861w36, ecaade2014_194x49, 7205, eedc, d4d3, da96, e1cd, a5a2, c11e, 7fd8, ecaade2015_158z33, 896c, caadria2015_004h1, ecaade2014_184e46, ecaade2014_052n12, 208f, ecaade2014_035c9, 3ad0, 8315, 1be0, 9ab1, 2f85, fb7f, ac18, ecaade2017_208p, f4cd, 3a46, acadia17_501nn, b05e, 043d, 1867, 9daa, 6a37, 0d1a, 6c8e, f4aa, 1912, 11ea, 1cce, acadia16_344r20, acadia16_280l17, 290b, 0f60, sigradi2016_695o, cc7a, 881d, b47d, caadria2017_147c39, 7721, 3196, 6f1f, df71, 0a64, 3909, f2dd, 8818, ccb5, acadia17_258j, 757c, d80f, 0de2, caadria2016_187m8, e36f, c429, 28c2, ecaade2017_076v, 891f, sigradi2016_381u, 693d, 7243, sigradi2013_100, 3bd2, ecaade2016_023o6, dabc, 2300, 1c25, eebd, ed84, sigradi2013_364u, 24cd, 2347, d204, ascaad2014_017o1, ecaade2017_215b, acadia17_491v, e41d, 33b7, 2c85, 583d, ecaade2017_054kk, 0abd, 0aed, caadria2017_185w44, e238, f992, c281, 8d70, 8866, 69d3, ijac201715203pp, 47f6, acadia14_101ai, ea04, 1788, c02b, d765, f331, acf3, fd53, sigradi2015_8.186l12, 4f7c, f2ff, 0bd7, b129, acadia14_565m, c666, 7d6b, 5767, b41b, 6af3, 0271, 877e, 30f9, 4139, 8df6, caadria2015_108r16, c773, acadia17_670jj, 991e, 2c18, 008b, 9e72, c1ee, 5f72, 437b, sigradi2016_363ff, 823e, 3f0b, 5902, 15f8, 0dc2, ijac201614207s11, 2dfe, 592f, 9083, 1fb9, ecaade2016_225k60, 0a9d, 1e27, 98a9, e525, 2599, 5fe1, 2dda, 7899, 238a, cf0d, c01d, 3ad1, bef2, acadia14_497u, aa7c, 6bb2, sigradi2015_11.166a26, acadia17_358nn, caadria2015_109a17, aa0a, 3424, 677a, c42a, ec99, 45f6, 2278, caadria2015_114p18, sigradi2015_12.259b28, db34, e25b, b70e, a374, 52e0, acadia14projects_177ad, 985a, acadia15_284t11, a3f8, dc4a, 5a90, sigradi2015_8.41c11, 4f6a, 82cc, 707f, c577, acadia14_719g, 9b99, aa51, e301, ecaade2017_051w, 6078, 5e31, c8c0, 40ab, ecaade2015_215m47, c66a, acadia14_435at, a5cd, ascaad2014_010n5, 9d71, 17c1, 6064, ecaade2014_177t44, 5b94, e481, 1e4f, 9281, 1b1d, caadria2016_725i31, 0057, 7b28, e59f, 8d07, 1881, 3a41, 8a87, sigradi2016_467p, 567c, 9014, c997, ecaade2017_255n, 3089, cd31, 9973, 8995, 144b, caadria2017_067k21, aaec, ijac201614103d3, ecaade2015_215g47, ecaade2017_308v, 7c78, 0848, acadia15_57e2, bf4c, f39f, e062, sigradi2014_137j2, fc8a, e0a6, e172, acadia17_162x, c8ee, d2d6, d8ec, sigradi2015_9.141f16, 3d5e, 17fa, 9274, acadia17_534ii, 4ecd, f026, 2ca9, e397, f33d, 9977, a4ce, 3c05, fd67, 6bf0, 73a7, 6d4f, sigradi2015_9.270h17, ecaade2017_ws-hybridlabcc, acadia16_488v28, sigradi2016_417jj, 6845, ecaade2017_256y, 6338, 2d59, b688, 1850, adf3, aa46, 3210, da72, 829c, ebf2, sigradi2014_217f8, 2172, 8e47, 5090, 19b2, 7704, a05c, 1c97, df04, acadia17_82tt, 639b, fd88, 0989, 91f8, acadia15_371g16, a4b4, 31f0, ascaad2014_003t1, 48c0, 4a07, 728b, df24, acadia15_211t8, 7198, 7384, 67ea, b890, ecaade2015_233e53, acadia17_90jj, b0f7, bb0b, 3a80, b353, 6857, acadia17_318l, ecaade2017_308aa, ecaade2016_167w47, dcfb, ijac201412307h3, 95d3, 35ae, db01, 4b62, ijac201412204c3, 699d, fd2b, bdd9, sigradi2015_3.111c3, f82a, e2a0, a967, ca48, a559, 0740, 1631, 4d03, dea6, feb4, ecaade2015_285f62, ecaade2015_202s44, ecaade2017_059vv, 62cc, 201b, ff48, 25a5, 31e8, 313a, ba31, 2a6b, 3dfb, caadria2016_487r20, 51d9, 7964, sigradi2015_2.137j1, 16a1, 4e69, 9288, 3bcc, 1f6c, 567a, ecaade2016_068g18, f1ce, bbc6, 32c3, 47f2, ecaade2017_277ii, 9a2c, 5bc6, 65f0, acadia17_381cc, sigradi2016_426d, 4b09, caadria2017_005c3, sigradi2013_393o, 5bf6, sigradi2015_8.47n11, acadia17_678ii, 8032, acadia16_184t12, 61fb, sigradi2015_3.65s2, cb85, acadia14projects_589b, da25, 4fdf, acadia17_153k, 55fc, 49c4, ff89, 6b51, aab1, d4c6, 3453, 9496, 6165, f4ca, sigradi2013_386o1, 0464, ijac201715203nn, 8825, sigradi2016_592z, acadia17_127ee, aeb2, a161, 71af, ecaade2013r_004o3, f8be, ecaade2017_008n, 171b, acadia14_463s, sigradi2013_42p, 64cc, e55d, c68f, ca00, ecaade2015_221u48, 61d9, 7f75, f650, 95c5, 60b9, 8462, 96d4, ecaade2017_155l, 6bb6, sigradi2014_247j9, a87c, 9e09, f636, ecaade2017_134p, ecaade2015_144x30, ac04, 8566, ac7d, 8e45, 8024, caadria2016_259r11, 4418, 48c3, 0904, e6e7, ecaade2015_207g46, ijac201614309m6, 4509, f043, a642, dfbe, ecaade2016_230m62, d253, 00fc, 02b1, ccaf, ecaade2017_309ll, acadia17_340a, 5b8c, 6957, 589b, acadia15_469j20, 51bb, 82e7, 9f03, 80e1, 2239, ecaade2017_023gg, ea08, sigradi2014_063x5, ijac201715105xx, 269f, ecaade2017_057n, 77a7, 0077, sigradi2016_483ii, acadia15_95k3, 6ce1, 1898, b2d9, sigradi2013_41u, 0bde, 787f, acadia14projects_101z, 529a, e7dd, 3378, 21d8, 697a, fc78, 4c16, 2b45, 3b7e, 8bd4, 70b6, 3cad, ac27, caadria2016_797t33, sigradi2013_28t, af76, 499d, c756, acadia14_199ab, 0a0e, 203c, 8b43, b25c, 7780, acadia14_177ag, 1409, 7cff, 9adc, ecaade2016_071w18, cf32, 2217, ecaade2014_208w53, ce3e, 0bb3, 78d9, d1ef, a391, ijac201715202s, b947, acadia16_224e15, 0d9e, f6bc, 2271, 2c23, acadia17_82ii, acadia14_229k, 214c, ebd2, 5f71, 3cc0, cf21, 709d, caadria2015_070e9, 10cd, 85d6, 2c80, b6f9, d7c7, 37f8, ecaade2014_038w9, sigradi2016_449mm, 3f41, 603f, e306, 2d43, 5187, 4d19, 9f70, 8847, 1d5f, ijac201412303k8, 8082, ecaade2015_222f49, 3d15, 8d8b, f9a5, 812d, aeb8, 2b03, fb5a, fdce, 69d7, ascaad2016_005x2, 5366, 774c, acadia14projects_167z, 979f, 400b, ecaade2016_193n51, ed2d, 6c18, ecaade2017_215ccr, eb8e, ecaade2016_221x56, bd58, acadia14_333au, 61c1, fdc8, 3187, 3966, a8f7, 6069, acadia15_110g4, 7eec, a300, a59e, a3ca, 8dec, 0500, a296, f7c5, 4a3f, 290c, b4ff, 08bc, 69e8, 8f30, 4d8e, 6fe8, ae74, aed3, 8ee2, cef0, 1590, a496, 34b2, 8cb9, sigradi2016_815gg, ascaad2016_001c1, ijac201715102nn, ecaade2017_253ee, ecaade2014_080g19, c48f, 1d7f, f576, daed, fd65, 476c, c177, bce2, 85cb, e839, bcf0, ee6f, a33a, 2cdd, caadria2017_118d31, 9af1, 877b, 720a, ijac201614202h8, ce2f, 4f32, ecaade2013r_019d10, 4ec4, 840a, 1e46, 43d2, ecaade2015_171v36, d44b, ecaade2017_048ff, f6ff, 67f9, a35d, cc27, 387a, 014d, 556e, 2e9d, ecaade2016_130r36, bcd6, 459c, ed92, 687a, 0a76, 5b5c, ascaad2016_012z5, ijac201614302v1, 8cd2, 8d21, ecaade2015_35t6, 1cc2, dcbe, 3345, dd4c, ecaade2017_151v, ecaade2014_138x30, 886a, 658c, caadria2015_208s31, 27d2, de02, acadia16_88a6, 3e1f, 5e58, 3fb6, 0999, 4929, e338, d6fd, b421, caadria2016_055o3, dde1, 6e2f, ab84, 2bbc, ab98, 08df, e43e, 7e2f, 0153, sigradi2013_267u, caadria2017_149g39, b3bd, b101, caadria2015_048u5, acadia15_483w21, d6a5, dfe8, sigradi2015_9.347t17, fcef, 5c02, bfe8, 4183, 16d5, acadia14projects_327a, 6339, 7506, 9912, 75a5, 6575, c69e, cd55, 1e40, f16d, 032f, 0744, a37d, 8003, acadia17_339rr, d5d7, 2acb, f78f, 1ff9, ascaad2016_056h22, 2cc4, 94ba, fdb0, a5bb, 7467, 5c00, 5fd7, 49bc, acadia14projects_219az, caadria2017_145o38, 6dac, 2b58, 22c6, d890, caadria2016_529p22, fec6, 3250, 866c, 1467, acadia15_483y20, 0da7, sigradi2014_197t6, 451a, 7fdb, 077e, deee, caadria2016_683p29, 545a, 23f6, df7c, sigradi2014_186w5, 56d4, a071, acadia14_619ae, acadia17_366s, ecaade2015_243v55, 2130, 55a6, db09, e059, sigradi2016_777kk, ecaade2015_269r59, sigradi2015_11.136o24, b451, 3736, acadia17_358oo, bc8e, 2f82, 3a28, b1e9, 0e59, 6d82, ab2d, 648f, 1499, a50b, 5677, ecaade2015_241m55, 0bb7, 3ee2, e21a, ecaade2014_088c21, 1eae, b709, 7df7, 1e12, ecaade2014_132j29, 8c41, be14, 6b41, f507, 2be3, 0f25, 5e32, e870, 61b5, fec4, sigradi2014_155z3, f368, d3c8, a6aa, ecaade2016_118j31, 3db9, bd2d, ffb3, ijac201614203w8, acadia17_92j, bdcb, 05c8, 9a3a, a179, a5b5, 2702, 3d92, eacc, 9379, 402b, 20e4, dff7, 6ca2, 0386, 81ab, 0506, b084, 5778, 8ba2, 2b7b, ijac201513104r3, 5cb1, ecaade2017_054w, c9ff, sigradi2013_117o, e9b7, 5552, 7aa3, 19cd, ecaade2014_111l25, f0cd, ecaade2016_072t20, 4821, 32d2, sigradi2016_522y, 9bff, a737, 1732, 5896, ecaade2014_237b61, c80d, 5b32, 3555, ecaade2016_238x63, cab7, sigradi2016_621ee, f35d, 2db8, 3c12, e9d6, ecaade2017_156z, 21fd, 1bf5, b752, 7e62, 961d, c844, 2f88, 5af6, caadria2015_130j21, 5779, cd68, 7867, 469b, ijac201715202m, 8f4b, 67e2, 652c, 2c94, 04a5, a033, a02e, f124, bca6, cb29, 8f49, faeb, ecaade2014_233i60, ascaad2014_022m4, 84e0, 5d87, 6199, 7843, 4f3a, 323d, fb2a, 9e82, 95e4, acadia17_426b, 4bd6, c263, 873d, 074e, 0626, 8d87, 15c8, dd2f, ecaade2016_ws-foldings68, ac56, acadia17_38ll, 15b3, bc06, 7ff4, 1911, 0837, ecaade2014_220c56, 6860, acadia17_414hh, 12bf, 5bc4, sigradi2013_212r, 2454, 7465, f247, d66d, 99e4, 333e, f0f9, 05a2, caadria2015_206y29, 25a7, a83f, b251, 4604, b9e9, 7629, 8771, d216, df06, acadia14projects_609au, ecaade2014_218a56, 4291, sigradi2016_488u, 65d4, caadria2017_145w37, 7c47, 8148, 8728, a9be, 8a24, 03af, e96c, 1184, 19a4, c95f, 4dbe, a44d, 7e6b, caadria2017_115i30, caadria2016_549o23, f8cf, ecaade2017_201d, 694a, 94da, 3df0, fb6e, 571c, cd2d, 7667, 4eb4, 372d, acadia14projects_177ag, caadria2017_118z30, dc64, ed5b, ecaade2017_210v, d875, 8f06, sigradi2015_3.221y4, acadia14projects_145ac, db96, sigradi2016_655k, b804, f5e6, 7e12, 6a0e, 8dfa, ecaade2016_075c22, acadia14_281ae, a144, bdae, ecaade2016_098f27, 4f20, 7288, ecaade2014_130a29, 2fa1, 1e02, 51c2, caadria2016_871k37, acadia14projects_301h, acadia14projects_101ag, de7d, ascaad2014_007a4, 637b, 7aad, 2218, 1977, 65dc, ecaade2014_053p13, 443f, 3571, 9af6, ecaade2017_091b, 1737, 8af1, caadria2017_158d40, caadria2016_405c17, 3ee1, 1101, ecaade2017_046zz, 57b4, 331e, 12e7, ecaade2014_084r19, caadria2015_073k10, 6b40, 11ed, 01b5, ascaad2016_043o17, 987c, fb19, 84c8, ijac201412304d1, b318, 7a6b, ecaade2015_206s45, 602f, 5fb8, 00af, f0fd, f2d4, b4ee, 692b, 9bfc, d17a, ijac201412301z6, 1190, 7f06, 35b6, 0dc7, 13e7, caadria2017_134c36, 6c3f, 42eb, 6cf8, 4f91, 69c9, 6664, ecaade2015_11h1, ecaade2014_149s34, 26c3, caadria2016_197g9, caadria2015_077y10, 81a6, bf9e, ac09, f55f, e7a8, b995, 9441, 9bbb, f226, 5c05, sigradi2015_9.347y17, 16a7, 6e29, 27bf, acadia14projects_445aj, 1545, 0525, ecaade2016_011e3, sigradi2013_330f, e293, 9d8b, f4b2, 66e4, de4a, f3eb, dce7, 7d75, caadria2016_435o18, caadria2016_177x7, 7a03, a2b2, ecaade2016_199d53, 7be9, ecaade2017_208g, 9f5e, 00d1, a53c, 25f0, caadria2017_029r10, acadia16_116x8, f4a1, bbaa, 3a5e, b58f, b274, 3f87, 4636, 27ed, 8d05, a951, 295c, 170d, b411, fecf, b705, ecaade2014_233r60, 0a60, 19a9, 0186, 7d66, caadria2016_663j28, 6730, fe91, 993d, 2d42, 5b03, cbe7, 4152, acadia14projects_589i, d163, 538f, b0b5, 0fe1, f42b, cae8, ecaade2017_164r, 725e, caadria2016_301u13, cb5d, 2fde, d16c, 7f6d, 0c74, caadria2015_016l3, 8be6, f269, 71f5, 5afe, 672a, 3a4b, b50d, 0421, d8b3, fc25, defe, 3582, 090a, 05f6, 8066, sigradi2016_724uu, ijac201614402o1, 834e, 8d9f, 1ac2, 2fe9, 9064, ecaade2017_jgoo, 92b4, c9e0, ecaade2017_203y, acadia17_222u, 6372, sigradi2016_732n, be57, aaae, 0e5c, 8195, acadia14projects_101ab, ecaade2014_194c50, 8acd, bb7e, 1d0b, caadria2015_213r32, 2a41, ecaade2017_157cc, 718a, ecaade2016_104z28, a6e7, caadria2017_104u27, 76a9, acadia17_50zz, 9bc4, 5f0c, 89d3, 3353, b5e8, acadia14projects_153b, sigradi2015_3.345v5, 45e1, ascaad2016_057o22, 7b8d, ascaad2014_008w4, ecaade2016_072h20, 7a76, ecaade2017_090pp, 6fad, 1778, ecaade2016_072r20, 8d00, 389b, ecaade2014_153w36, 2904, 6d7b, b15e, 1dd6, 5a33, caadria2015_090z14, b56e, acadia17_340o, ecaade2014_218o55, 8256, ecaade2016_217h56, ae92, sigradi2015_10.7f18, cc44, 26f0, 2d3c, a570, ijac201412301i6, 0151, 8c5a, ded2, 56d9, ec80, 0463, caadria2015_064r7, 1ccf, sigradi2013_313s, 7406, 57c4, acadia17_608hh, acadia16_478f28, e8d9, ea4b, 2492, 1505, bbdb, 6a99, ecaade2015_114l22, caf6, b983, 8cc4, 5245, f42c, 0ff7, a5fe, 000c, 369d, acadia14_33ak, 403c, ecaade2015_261i58, 7171, 2807, acadia15_274n11, acadia16_352w21, f290, ecaade2014_157z38, 08bd, 04dc, 2d12, acadia15_284x11, e303, 9bd0, ecaade2014_108h24, 6b58, ecaade2014_201f52, ecaade2016_119x32, c85e, acadia14_627aw, e6fb, d311, acadia17_678ll, ecaade2016_208m53, a8f3, ee82, fa96, acadia14projects_317x, 53cc, caadria2015_124h20, 1ade, 98f5, 6e8d, 4725, 1d6d, c1bb, acadia14projects_463ay, d8c4, beaf, e3cd, 8471, a638, 0e96, c3bd, cda8, ee06, e4a1, 8f2e, 5319, 6118, ff33, acadia17_588nn, 9a86, 6344, a73f, b126, ijac201614204j9, b6bb, f310, 3fad, 4c82, f26a, 5f69, 1444, ijac201412403j7, 6607, acadia17_212nn, 2183, 1016, 5d8d, 4d44, ijac201412304u1, 499c, 17e0, bfb2, 89b6, 663c, b127, c9bb, d780, 3dcd, 61d6, 28fa, ijac201412201o1, 4253, 2531, 0a8d, d15e, 06a9, ea02, 61bf, 5596, 8998, caadria2016_787i33, 4917, f130, dcf2, aa4b, 02ce, 758f, 0832, 9e06, sigradi2015_6.151c8, 6806, acadia16_332a20, bca9, d877, 2557, 1ccb, 74ed, sigradi2013_359h, 71ba, dc48, 252e, sigradi2016_448x, 5246, ecaade2016_183u49, a7e5, ecaade2017_087s, 8fcc, ecaade2017_108l, e5a4, ad3c, ecaade2015_336w72, cb21, f218, ecaade2015_256a58, ecaade2015_35u6, ecaade2014_014x2, 9c95, af5f, b518, 7798, 325a, 5b82, e93f, ecaade2015_138o29, ecca, c69f, 1c64, a5f7, ef8a, cc1c, 2593, acadia14projects_75d, 5365, ecaade2016_132g37, ecaade2017_212kk, sigradi2016_752uu, caadria2017_145k38, 6146, ff08, bbd7, 6774, 08a0, 4f61, 6738, ecaade2015_86l17, 4a5c, a45e, 6b3d, 6e6e, 6491, acadia15_311j12, 0805, 4702, ecaade2017_265i, acadia14_463v, ascaad2014_014x7, f9e3, afd3, 98c8, b56b, 5889, ijac201614102p2, aa21, 7a4f, 0af7, 2614, ijac201715104y, a938, acadia15_381r16, c83d, ecaade2014_089y21, 4c7a, ascaad2016_004g2, dfc4, 311f, cc77, 9c60, 9cf7, a293, ecaade2015_199b43, 0122, a245, 8fa7, ecaade2015_233i53, 7dc9, ecaade2016_087o24, ccdf, 930e, 5120, b7cc, 394e, ba1b, 2e52, ecaade2015_180c39, 193c, c0ee, a6b8, ecaade2017_203ii, a263, b84a, a216, f56e, acadia17_348qq, 9cdb, a4d5, 0c00, a81f, 1921, 5ba0, 0022, 7b5d, 7135, ecaade2014_163w39, 38d1, caadria2017_149k39, 4308, 43be, acadia17_89t, ea27, efb8, ecaade2014_036f9, 06da, 54ea, acadia16_78s5, c94f, b49e, 3ccd, acd4, 6cc8, acadia17_18l, ijac201614403l2, 25b0, ecaade2017_046h, a7de, sigradi2013_429o, acadia17_230d, ascaad2014_007b4, dddb, ecaade2016_011g3, 473c, d47f, c9ae, c336, caadria2017_145b38, 583c, 1bc0, fa41, 0f64, acadia14_101m, e110, e041, a615, caadria2015_087a14, b4f3, 0b02, c736, acadia17_512k, f38d, 58cb, ascaad2016_039n15, 4b63, ee4d, 5db0, b6ef, e383, 5537, 5214, sigradi2014_213l7, 3514, 97b9, sigradi2015_sp_2.112d29, ijac201715101l, 3c70, 2d9e, 8b6d, 2815, 37b2, 8bb7, e4b6, acadia17_257a, 4e75, caadria2017_016y6, 63f0, 3739, fb21, ecaade2015_261j58, a65d, ecaade2013r_007e5, 3885, 2e63, 6ada, f12c, e88b, 8c77, 7e10, 1176, fd13, db0f, 53ab, sigradi2014_293w4, f325, 7029, 4c1d, 3d13, caadria2016_311e14, 388b, 11b7, acadia16_214x13, ecaade2014_182d46, ecaade2017_006y, 43b9, sigradi2014_021v1, 8ec9, 20e3, 7981, acadia17_512w, ee22, c3ba, eb7b, 21b7, acadia14_609ai, 8206, acadia14projects_111n, acadia17_145qq, sigradi2016_522v, 2e76, c883, 606e, 3ad6, 0767, 7b3a, a43e, 3f66, 6435, 994b, b492, d43a, 9e9c, e221, 6f11, cd52, d321, 8ebc, ea11, acadia17_189tt, sigradi2014_178p5, 4eef, 94cc, 1210, ecaade2016_067c17, acadia16_424d25, afc1, ca22, 6ac3, 23ee, 4f66, 58d5, 534d, 2870, 6861, ecaade2016_168j48, 5286, 595d, acadia16_130p9, e030, 6340, ecaade2017_031uu, 4caa, 8cae, ae1c, c8ca, ecaade2014_057m14, b6b8, ea90, 44bb, b896, caadria2015_049e6, 516a, ascaad2016_002l1, d8a0, 12d8, ecaade2015_140e30, c30f, 6c7b, ecaade2016_216f55, caadria2017_115p30, ecaade2016_077z22, 17cc, 7c40, 072b, b242, 3d84, b8cb, 28d1, 2b41, 1549, 8e4d, 2421, 83d2, 51f1, e997, b0ed, 5264, 153a, 2b2b, c78c, b674, abd7, f02e, b0a1, 4356, b387, 551b, 9b22, 2dd7, ecaade2014_162u39, 19c5, 3b77, ecaade2016_243e65, 7e21, sigradi2014_347j10, 0011, ecaade2014_018p4, d23e, faa0, 5e11, 2565, ef47, caadria2015_202y28, fc3d, acadia17_82z, ijac201513305p12, d361, 14fc, ecaade2015_319f70, 44f7, acadia15_203i8, 49da, acadia14projects_43aj, fec8, 4eee, ascaad2016_032p12, acadia17_28w, 1b80, a693, 41f3, 057b, acadia14_247h, e2c7, dd07, 2d5d, e21b, ijac201715106ee, 01d4, 76a3, 9dfc, 8698, sigradi2014_032j2, bd26, sigradi2016_601uu, ecaade2017_100i, 9eee, cbe8, acf5, 1432, 3aeb, 0833, 6780, ecaade2015_201w43, dd3f, c467, b8a8, acadia15_161m6, ecaade2016_095x25, ecaade2016_046d13, d54c, 087a, 27fd, b056, 8839, f9ec, 89fc, 9714, caadria2016_425h18, 6466, 0e80, c8fc, ecaade2014_038s9, 1140, 5391, acadia16_98j7, 949e, 920e, 518a, 5a72, 7cb4, a695, e8e2, 07c9, c1b7, a972, c29b, 7521, 5efb, 1be4, bd22, fa3e, de29, b00d, db6d, 3431, acadia16_450m26, e4d8, caadria2016_507t21, sigradi2016_484n, caadria2016_023p2, 2b78, 3253, sigradi2014_080l7, caadria2016_187u8, dcba, fc97, ecaade2017_230yy, 43f9, 4892, 3c1c, acadia14projects_189aw, e127, c7eb, 42fa, acadia14projects_699t, b4ca, f459, 129f, ecaade2014_105w23, fcf4, 598b, 783c, a513, a9da, 3ac5, 766e, 58e3, d92d, sigradi2015_12.297h28, db07, ecaade2014_010t1, d69f, 5a64, d426, 6d40, 9c19, 4671, acadia14_43ad, ecaade2017_122pp, 4192, d588, cf9e, 2691, 5888, 476b, fb2c, c3f6, 4a03, 3962, 8f8a, 6b1c, sigradi2013_386n1, c814, afd9, 9d31, 20f5, ecaade2017_269mm, 927e, ecaade2015_309z67, 9b2c, 966c, d04f, 0990, ecaade2013r_005l4, 9c1d, sigradi2013_62, 7211, 1082, 15e6, acadia17_222f, d694, 2cf8, 1d8e, ecaade2015_309v67, 5ede, ecaade2014_121x27, 9861, sigradi2015_6.237o8, a4ec, 5e02, f955, 1e08, 94ec, 9c1a, acadia17_274uu, 10d4, cc2a, 7711, 08d5, f7f1, 5,7e+10, e568, 5439, fa80, f51e, 2475, a247, 76ac, 5fe6, 7597, e6da, ecaade2014_140k31, 94b0, cb02, aef2, 61af, ecaade2014_206j53, a099, 74a4, 3428, 48e8, 743b, fd6d, fdb5, 81ad, 1da8, 2549, 1f86, ecaade2017_199q, 1b51, 3b4e, ijac201614102e2, 48e2, af42, c806, 7240, 1353, 16d2, ascaad2016_033d13, 8c43, 3793, ecaade2014_149p34, 6cf9, 838a, aa42, 8c02, ecaade2014_195v50, 3ca5, 11de, 409b, acadia16_78u5, caadria2017_155r39, 45b8, 989b, c859, ecaade2016_021e6, a822, caadria2017_175a43, a34f, 6ba4, 5ec8, ecaade2015_285i62, 66bf, ea28, bd02, cc4e, 8410, 58a8, ijac201614407v4, ecaade2015_222d49, ecaade2015_285c62, d097, 685a, 5dd6, sigradi2014_313h6, acadia14projects_619z, b114, acadia14_281r, a51a, 7ad8, 947b, c4db, 1a02, 9ee8, ijac201715106oo, 1fa3, af21, 57ad, 8a4b, af10, c8d9, fddc, bb44, ecaade2017_053k, 7755, ec2d, c522, 6f98, 3a97, ecaade2014_153c37, 062c, 9002, caadria2016_249h11, 0695, ecaade2015_205z44, 6ac4, 94ae, 9b7c, ecaade2014_149w34, 88c3, ascaad2014_019j2, 05de, caadria2015_208z30, b002, 9e65, f033, e937, 3160, c054, b61b, caadria2017_023a9, ecaade2017_109ee, 31a3, f2b9, ecaade2014_168h42, 8f0e, 338b, 7e30, 9867, sigradi2016_517r, ecaade2017_087t, caadria2017_016v6, 38b2, 9b71, e189, caadria2016_497e21, acadia17_492ss, f19b, ecaade2017_019ff, 9532, 72a9, 9c4b, 6f91, af93, 956e, c502, 1226, 1de6, f402, 3a14, 6b7a, 144d, 1913, 16de, 9b9f, c0d9, acadia14_375a, 3dee, acadia14projects_53j, 33ae, e06b, 5fbe, 6e9a, 4b96, cf33, ascaad2016_045f19, b0e6, 4961, 804d, 2230, 5b57, fabc, 56d2, b806, 8008, 5c2f, sigradi2013_421i, d4db, 8c39, acadia17_382ii, 36e8, sigradi2016_732c, e204, bf0c, b697, 0d31, eab2, b5eb, b1a3, 4814, aa52, ecaade2014_196e51, 96bd, 7d22, ascaad2016_056i22, c906, 8846, b145, 92a8, 5036, ijac201412402w4, 471e, sigradi2016_550o, ecaade2016_018u4, 5829, 6a90, acadia17_474o, 0961, 1dc9, 47b8, ecaade2016_068r17, c75a, acadia14projects_189ak, sigradi2015_11.196h26, 40d5, 9736, ijac201412303v7, ijac201715104u, 6128, ecaade2014_168z40, ecaade2015_251n57, 2a12, 209a, 0727, ecaade2017_077rr, 3aaf, ee95, ijac201513206h9, 41be, 73f8, c595, aeb9, c882, caadria2017_124f33, a6e6, f38a, 53f4, 2289, 8f69, e5a3, ijac201614201d7, 1187, 1533, e724, ecaade2015_207i46, 2479, 1e28, ascaad2016_017y6, 3fd7, 804a, 8366, e3de, cebd, ba20, e70e, e5f0, 8a9b, 64d5, e237, 5399, ae3c, 1fdd, 14ed, acadia17_202i, d611, 6bc0, 8b67, acadia14projects_43al, 31f7, 22dd, ecaade2015_119d24, acadia14projects_135w, 4e78, ijac201614208m14, 7470, 8353, 0619, 7276, acadia17_600dd, 33d9, ff73, 79a5, 5ea2, add7, 8c60, 2a31, 267f, 23e1, b5d1, cc4b, 6ff7, fb26, 42a6, 71b4, acadia14_101an, cf88, 8558, 7a02, e0ba, ecaade2017_271k, 8644, 646b, caadria2015_157v24, 4b4d, 4d82, ecaade2017_268hh, db19, 70a7, 395c, 6328, 3893, sigradi2015_9.141j16, b99b, b97f, ecaade2014_085k20, ijac201614202u7, edcb, ce7a, ecaade2017_124y, 4b93, 0cba, sigradi2015_sp_10.311k31, 9c9b, acadia17_307hh, 4568, c518, fe54, cb1c, 1475, 6894, 26ea, 1023, cf3c, ce49, 173e, 1ecf, 66c5, 62df, 8050, e8a7, bf1e, 29f9, acadia14projects_339au, 1c29, b813, ee24, 0924, ecaade2015_61d12, 643e, d827, 56de, e4f2, sigradi2013_386c, 02de, f742, ace6, eeeb, 4649, 7319, 3945, 4942, 14fa, 4ba1, 1856, e89a, be8c, ecaade2014_186s47, 3e79, acadia14_517m, 8bf4, aabe, 49bd, 9be7, ecaade2014_146t33, c400, ecaade2015_332t71, ijac201412305p2, 8d63, ecaade2015_248s56, 6629, a281, 86d1, ecaade2016_126r34, 9d33, 380b, daec, 75ba, ca9c, 99e0, ecaade2017_105gg, ecaade2014_138y30, afbe, acadia16_12j1, 718d, 0c65, 8cda, a2c6, ff82, fcb7, ecaade2014_133p29, 65a4, c4ed, 1793, acadia15_243e10, ecaade2014_052f13, 5654, b46f, 745f, 16ed, b973, c5d2, ecaade2015_278l60, ecaade2017_048ee, caab, b9c4, a453, ef0e, 3930, d323, e69e, 448f, 3d6c, 9cef, 8aca, 5eab, e8e4, b485, 6f0b, 150d, 6b04, acadia17_366t, 42de, ecaade2014_224h57, 0c1a, 7284, ecaade2014_031u8, 9ccf, 69da, sigradi2014_032h2, ae05, 0bce, f5d1, e702, 890c, 5e9b, 0638, 7e5d, 20a3, 0121, acadia17_164yy, sigradi2014_213t7, b1cf, 1eaa, 0b5e, dc91, e83e, ecaade2016_169m48, 5f93, 1812, sigradi2015_sp_4.388b30, 55e4, 2a6e, b458, c63e, 3733, 1f4f, 0d58, 8b05, 9398, ad35, 44ad, 553d, ascaad2016_007t3, 7fa7, 92fb, acadia16_352a22, a53e, ecaade2015_237w53, 39d9, e74b, 842e, 4b79, ecaade2016_216y54, ecaade2017_192f, sigradi2014_339a8, 2cf5, 28d5, ijac201513303t11, d05c, e2df, sigradi2013_366c, 9a3b, acadia16_344z20, 4b14, caadria2016_445a19, e6ed, 29a3, 21c0, f105, 5275, ecaade2016_152u41, 3a24, acadia16_352b22, 3451, 1dcf, 9d4b, b3b0, 4ae7, 83a7, eb4e, sigradi2015_10.307w20, 7af6, 3846, caadria2017_165p41, 92d3, b9a1, b116, f3a6, e9e3, 077c, sigradi2013_52, acadia14projects_291d, ecaade2015_334n72, 2f3f, 4fb0, sigradi2015_10.140m19, 0707, d034, 63e1, b6da, ecaade2015_206o45, 43cc, ijac201614102z2, ascaad2016_040y15, 70a4, 634b, 116a, acadia17_414nn, 0095, 9b61, acadia14_281aa, acadia16_24o2, sigradi2014_144w2, 432b, 255f, ecaade2017_201a, caadria2016_881u37, df0c, 6804, 64fe, ijac201513101a1, ascaad2016_038c15, fc62, d03d, c747, edce, ecaade2017_170zz, 8c09, ecaade2016_002b1, acadia17_90mm, ecaade2017_023y, sigradi2016_417nn, 439b, ijac201412408k1, fd0f, ef2a, ecaade2014_057g14, 9cf2, 02c1, 7f68, 358f, f5bf, 8834, 0e28, ecaade2017_305d, ascaad2014_025n6, ce70, acadia14_627e, ecaade2017_230ww, c234, f99a, e8bf, d52e, 57d1, 4e52, da53, ecaade2016_166f47, acadia14_479y, 0e1d, 4b76, 7714, bb07, b5e5, acadia17_238ll, 8a2b, bd23, aa97, 892b, 206b, 5d15, b1fa, ecaade2014_133r29, 4908, 5253, 5947, acadia14_199aj, 9ade, sigradi2013_315, ecaade2016_074u21, 5948, ecaade2015_284y61, 0382, fdf2, 4b58, sigradi2016_517p, a7ee, a51e, acb0, 4de7, 72db, ecaade2017_228t, a73c, c21f, sigradi2015_12.215s27, ca83, 17b6, 39f0, fed2, 16dc, 6e0a, acadia17_298jj, 2873, 4b9b, 8d37, e3f6, 0d46, sigradi2013_421h, ecaade2014_010x1, d10e, aba6, fa8f, 15ef, 8876, 759c, c375, 140a, ijac201412408f2, 44f5, ecaade2013r_019a10, 2d71, ecaade2014_023l6, ecaade2017_240z, acadia16_478r28, 6b36, sigradi2015_sp_10.16e31, f266, sigradi2015_13.181p28, c5ee, 6a10, 134c, 13b2, c5d5, 6595, 547b, 51a9, caadria2015_142s23, 52ad, 05fe, 873e, 7d41, acadia17_670tt, a650, ascaad2016_039u15, 3a0a, 7a42, 9519, 1a6a, 78b9, c5b3, cf4f, c482, 1371, 0914, 09a8, f22c, 472d, 4789, 1610, 6f5f, e264, ecaade2014_239m61, 875d, 6a22, 9e2e, 83f0, a27d, ecaade2013r_002a2, 477c, 5510, 5fd0, e96e, 092b, 2af4, f980, 0622, ecaade2015_250e57, acadia15_483c22, 302d, f53b, 7bec, 082f, a1df, 8122, 9146, 87a7, 96c8, ecaade2017_105pp, ecaade2016_162x44, 9065, 0c5a, caadria2015_048n5, 18c8, 0a98, 2365, 606a, af88, 5b08, 5157, 5024, dc3d, 6d80, 8ca6, ecaade2013r_019k10, 659d, 6748, 3709, ec42, abb6, bd4d, e453, ijac201412403v5, cd4f, 4c50, 75f3, 8368, f6c7, sigradi2015_10.144x19, 7857, abc6, a48f, e9f2, 99c4, be03, 4c83, 33d2, 2089, 3eca, ecaade2014_138n30, 6e83, 6e57, ecaade2017_041l, a9dd, 6f8f, sigradi2016_807ii, 5dd8, 2687, 73e6, ecaade2015_227l50, 978d, f409, 8ffa, sigradi2015_8.163e12, 29a7, 68ec, ascaad2016_009k4, be9f, 68c5, 5a9b, ecaade2017_277ll, 343d, 2d03, 2577, ecaade2016_140y39, ab2e, c082, 8765, 89f3, caadria2015_014t2, ecaade2015_83m16, 8f6d, 6641, 926e, ad3a, caa5, ecaade2015_53f9, 2701, b676, 53f5, 9605, 9144, ecaade2013r_020n10, 1051, 6daa, b194, 51fe, 330f, ecaade2016_068p17, 0fd6, 4b48, d0f9, cec5, ecaade2016_140t39, acadia17_212z, 82bb, af97, 1705, 5048, a8d0, 2dbe, 6a09, sigradi2015_8.27l10, ecaade2014_022b6, c61e, 5fc3, 24bb, a072, 62f4, 806a, a8d5, 83f2, 77d8, ecaade2016_043d12, 6d6f, 49fd, 4f30, acadia17_464pp, 6cd2, ijac201614207e12, ijac201614203o8, ecaade2014_163y39, 14ca, fece, 554f, sigradi2016_382w, c129, 9b1c, 9b7d, 58f8, b75a, fc20, 26fe, sigradi2013_189o, 89fa, acadia14_23af, 5878, 6697, cf3e, acadia16_402n24, 1d15, acadia17_50nn, aa2a, 70b8, efce, 03fe, 6b80, 80cf, 94bf, c491, caadria2015_067i8, caadria2016_755p32, b77d, ecaade2014_049x11, 8583, 6699, acadia14_627as, caadria2016_045b3, d1e2, 9b76, 0790, 5594, 8ee8, sigradi2013_267t, 0bed, 2ee1, 57b2, d103, 55cb, sigradi2016_467o, 6f4c, b112, bd69, 993f, 9e57, caadria2015_081x11, 64f9, caadria2015_124t19, 5731, ijac201614204r9, d518, 7804, 179c, 9702, 2f61, ecaade2017_291f, 7b92, 67dc, 018b, 9fc8, e9f9, ascaad2014_001h1, 00e6, 86a2, acadia14projects_247h, ecaade2016_071v18, 7a22, 9e9a, a7f6, e22c, e022, 2107, caadria2015_164i25, 6a13, db3c, ae98, ecaade2017_085i, b591, 3bce, 4a3b, 7e34, f776, ba5e, f1e4, d734, cd92, caadria2016_457g19, 5543, ecaade2014_224r57, e03b, 6722, d785, 9b6b, a48b, ecaade2016_mrth66, 8bf2, caadria2016_611b26, ac0b, 5f2a, acadia17_72h, 2de5, caadria2017_040i12, 4859, ijac201614201d6, 2784, 59c1, ijac201513102y1, b60e, 224b, acadia17_222t, ecaade2017_052rr, ecaade2015_196o42, a3fe, 05db, 3724, caadria2015_226s34, ecaade2016_228h61, 9c34, acadia17_365c, 4844, ijac201715101g, 615f, 1083, 6d9e, 24f8, 1a09, sigradi2016_484yy, b25b, e1d5, 39ff, caadria2015_072p9, 782e, c219, 8a5e, 7157, 61a2, 2d24, 296d, sigradi2014_114m9, d605, e0ce, e42c, f9f0, dcfe, 36af, acadia16_12b2, 44a8, 5512, acadia17_258k, 888c, acadia17_298dd, d5b8, sigradi2016_770n, ecaade2016_018w4, ecaade2016_118b32, 22f3, ecaade2015_199e43, 9f8b, ec4a, d0c1, aee7, cedd, ecaade2014_104r23, 16eb, ascaad2014_037j2, sigradi2014_169p4, sigradi2015_11.136r24, 6b44, e764, acadia17_257xx, 25ad, 7108, a083, 6af5, e2fb, 5fe5, 8f21, ce1c, d81e, 9299, 97dc, 0b7d, caadria2017_051h17, 2551, b2fd, c0ae, e3a6, cfbb, c6bb, d91e, 2b97, 8682, ecaade2014_086w20, 4d98, 5d8b, 1394, f06b, caadria2017_113x29, caadria2017_016z6, sigradi2016_440hh, aa6e, ecaade2017_220ll, 1a77, 4095, 8f1e, b75d, ascaad2014_029f8, 86c6, ecaade2017_277kk, b661, d125, 65f8, 370f, sigradi2013_397j, sigradi2016_550j, acadia14_167x, dcc7, caadria2017_041v12, c0af, caadria2017_008b4, 2636, 2fce, 4c61, 0099, d3af, 0e21, d504, fb66, ascaad2014_014r7, 9d36, ecaade2016_221v56, 2e37, e466, 538d, 95a8, ecaade2013r_003n3, bcac, 9e18, 7565, 0ccc, dd5a, 8e6f, 0558, 2f5f, 47b6, d249, 14cc, 8f6f, ecaade2014_132k29, d11a, 211f, bb81, caadria2015_150e24, 7abe, 9f1c, ecaade2015_201x43, 792c, acadia17_170v, e639, 6451, 60f1, 7802, afed, 9a50, cdfb, 004f, 7f55, f9f7, 2f6e, ec7f, 9360, acadia17_348xx, acadia17_520p, acd8, 9bb5, ef0a, caadria2016_321m14, ijac201715202q3, fee7, caadria2017_018s7, b4b4, ascaad2016_023b10, acadia17_178uu, bc67, acadia14projects_661j, 11a5, c5a2, 07f4, caadria2017_030a11, f26d, acadia17_648r, ea25, 9395, 4717, 3d24, 6d2c, ecaade2013r_002d2, ac79, ecaade2017_213vv, sigradi2015_sp_8.6g30, ecaade2017_056qq, f121, caadria2015_122n19, 5b2f, d553, e916, ijac201614403o2, e87c, 8d41, 4085, b556, sigradi2015_8.328p15, fe52, ecaade2015_103s20, afbb, 682a, 7aba, caadria2017_096u26, caadria2017_080h24, ecaade2015_158w33, caadria2017_015k5, 622f, ijac201614205p10, acadia17_660u, 2437, 39f1, sigradi2015_12.259a28, 6762, c3aa, 5ad5, dfc0, acadia14_565s, caadria2017_002l1, ecaade2015_64i13, ijac201715106kk, 3f2e, acadia17_298ii, 6345, acadia14projects_281w, c50b, ascaad2014_005f3, 1c59, e853, 25da, sigradi2013_30e, 24ca, df4c, a777, 9c23, a75f, df00, 46c7, a399, 594d, 7b42, ee6d, acadia15_232p9, d2ff, acadia17_670ww, 303a, caadria2016_395v16, ecaade2015_279v60, cdf6, 262e, d1ba, 069c, 1bc9, 6e63, 40e0, 805b, ecaade2017_199aa, 14fb, d472, f27a, acadia14_497w, ccdc, a1db, 1794, 54e5, e674, 119f, acadia17_188y, sigradi2013_429b, c998, f401, acadia17_562bb, sigradi2015_5.384n7, 1287, 901d, 5d22, a04a, e44f, acadia15_371h16, acadia14_145aa, 8453, 90c1, 91bf, b059, 15ed, 02b6, sigradi2013_311, 33cd, 0a12, 0a16, 6178, acadia14_23u, 74aa, d9f3, 0e16, caadria2016_529r22, 4fc4, 619c, ijac201513303u11, acadia17_230g, a590, aca8, c892, 38cf, 296f, c5e1, ascaad2016_042c17, b962, ecaade2014_088h21, e3fd, 4432, ecaade2014_155a38, 33f8, ascaad2016_030c12, 1586, ijac201412205m4, 6c04, 57d9, ba26, a5a7, 4ac0, ecaade2015_196b42, 40d7, ea2c, 752d, 4c1a, e1fb, eaad, d8c8, 71d8, 72ad, caadria2015_130h22, 903e, ascaad2016_041o16, 5354, acadia17_189ii, ae14, 3471, 64b9, 92f2, ascaad2014_014w7, ecaade2016_067a17, acadia14_317w, ecaade2015_253z57, 27b2, 4e61, 23d1, 6681, e902, ascaad2016_022w8, sigradi2013_268i, 22d6, acadia14projects_655ag, 736c, 8db1, cb53, 2f3a, acadia17_91ww, f4b4, d140, 5def, d98a, caadria2015_010a2, caadria2017_107v28, caadria2015_185m27, ecaade2016_118o31, c146, 1765, 3207, acadia15_57f2, 2390, ecaade2017_212gg, ecaade2015_15y1, ecaade2016_120j33, 191c, bcb4, sigradi2014_128h1, 41a1, acadia17_26l, ecaade2015_61j12, aefe, acadia17_598g, f9da, ecaade2015_91d18, 66d4, 6646, 8a2d, ijac201412201c1, acadia14_539b, 0a4a, 5ff5, acadia16_424g25, ascaad2016_004l2, ce37, sigradi2016_484l, 89ca, d6b8, acb2, 711a, sigradi2015_8.189z13, 9eeb, 54d1, acadia14_135t, d2a7, f06a, sigradi2015_8.186d13, dc49, a0ce, e0c9, 6753, 611e, c96e, 8e28, dfb4, e488, 711d, 2255, 97b4, bc01, 944f, 1f93, 864c, 6ad1, ecaade2016_006t1, 54c3, 0689, b25a, acadia14projects_435ac, b3ac, a330, ea6e, sigradi2014_157b4, c809, d6f4, 77e3, 2f24, cf7a, e7f5, 0d98, 4830, b958, ad8b, ecaade2015_81u15, 7e7c, 055b, 49d5, fee3, 2a34, 250f, 81f2, 3208, d82b, c839, 7bc6, 060a, f3f2, a9d7, 38b8, c86e, b3de, a8b6, 0a96, c912, ecaade2016_170u48, ccb1, sigradi2015_8.186b13, e32d, 3a7b, 8e2f, 532e, 156e, cecc, e675, 82e2, sigradi2015_8.264s14, 5217, 9d60, ecaade2017_255r, a7cc, caadria2016_539b23, 2c25, ecaade2017_006hh, 177f, sigradi2015_3.43l2, ecaade2016_132k37, ecaade2014_023g6, caadria2015_012d2, ecaade2016_tkof67, 3f4a, 2877, d964, 484c, d1a0, 71d5, 46af, c946, 9e1e, 0b56, ac25, ijac201715106uu, b991, 9c83, 7c05, b48a, 8853, cfc5, e188, 6f4b, b4f1, ecaade2016_151i41, ecaade2013r_001p1, 0072, 032b, 2543, d92a, ecaade2016_075a22, caadria2015_078p11, b7e3, acadia17_544ww, ecaade2017_282s, 8e57, 6c3c, acadia17_248zz, 12f8, ecaade2014_072z17, 996c, acadia17_348e, acadia16_130o9, 2b38, 3f04, ijac201513203v6, 402a, 3291, e653, 0522, a923, sigradi2013_117u, 31a4, cb86, 1ab2, 078d, acadia16_62j4, 2623, 33c1, 3e97, 05d3, 4f9e, 4082, e9ce, ascaad2014_030x8, 0c75, 8a74, 4980, 0447, 94c6, sigradi2014_282t3, 4585, a6ec, acadia15_69o2, 27cc, 03a9, 6c51, 0c2e, acadia14_579e, e418, caadria2015_190o28, 8b0a, 9a47, ecaade2014_180e45, 53ae, 7afc, eb82, b323, ecaade2016_032x8, 9aa0, 386c, 4bae, b9c5, d778, f9d9, 175f, b7cf, b1d2, ijac201513202l6, ecaade2017_229ee, 9bb4, acadia14projects_479z, c704, ascaad2016_038k14, 9d7a, 91e5, ecaade2017_175o, c54a, 1502, 53e0, 419d, 60af, 45ec, 6d0f, f1f0, bb85, 50e6, 8e37, 57a0, 86cf, 5d24, ac95, ijac201513105c5, 04ff, 5ab0, 93a3, 7c58, 394a, sigradi2016_654ww, 952d, sigradi2016_816ss, 9982, aa15, 8ad0, ecaade2014_180j45, 4141, sigradi2013_42, 0418, c28c, a2ab, be47, 83e0, ecaade2016_225n60, 6954, 3d72, 5785, 4dc3, ascaad2016_048l20, f799, 6af7, 0f35, ecaade2016_223f58, c509, 93a9, d3e7, a706, ef29, ba72, ijac201513104p3, acadia17_512u, f632, bd55, ijac201513201z5, f410, ca40, 4543, 16b3, b948, 23c9, d9b8, 3da1, ae01, 8c0c, 463e, eb0b, daba, 55cd, caadria2015_004j1, 03ff, 7ff5, 15ec, ijac201513202m6, ecaade2017_253z, a879, 7a11, 7794, 51a3, 040c, acadia15_323d13, 878d, 2024, c2a5, 15cb, e753, cb83, ecaade2014_120m27, 72af, d462, 2739, acadia17_189nn, 3b0d, ecaade2013r_017a9, d482, ecaade2014_011k2, c422, e7dc, 013e, c73d, d0ce, acadia14projects_637ag, 6bd9, 1c3c, 5c2d, acadia14projects_153d, 8c85, dadb, e7aa, e9c8, cb37, acadia17_258o, sigradi2015_11.136t24, 0dee, 2705, c20e, ecaade2017_044mm, sigradi2016_490jj, 3bdf, 14c8, 5ecf, 8cd9, ijac201614308p5, 1f64, 75d4, 9452, 85fd, bef5, ecaade2015_314c68, acadia15_443x18, 322c, 00cf, aa89, 182b, ecaade2017_061c, sigradi2016_737dd, 5a69, 8fb4, ecaade2017_006w, 672f, d090, 6951, sigradi2016_592q, d6b3, b263, ecaade2016_222n57, 0d2b, acadia17_330vv, e458, bcd4, 15b9, 5aee, 1eed, ae10, acadia17_274a, da10, 0eca, 4b6f, 85dd, f868, 579d, e76e, 77f7, a22f, 34a1, acadia14_473al, 3a9e, ae0d, ijac201513303f11, acadia17_318g, 3c22, e450, 7069, 4c55, 6512, f5c6, d9bf, ce96, f79d, 83a5, caadria2016_085g4, 3fb9, sigradi2015_6.341w8, 70d7, 2abe, df6c, cbec, sigradi2015_3.155m3, caadria2016_549m23, 2708, 5e2b, ce98, 7ba0, 6145, f8a6, ascaad2016_049s20, c1a2, 20d3, fb98, 6592, e292, 258e, 2e5c, sigradi2013_244, b865, ecaade2016_203e53, ea5f, 5fb1, 176e, 1cf6, ecaade2013r_002v1, caadria2015_004m1, ijac201412304h1, caadria2016_105i5, sigradi2015_8.81b12, 163d, 4d4d, cd2c, 5eb2, 87a8, baf2, ecaade2016_007k2, ijac201412403o6, ab2a, 4907, d1f5, ecaade2014_137c30, 0240, ecaade2017_006yy, 7f9a, 25e9, 3b67, 5bd9, f05c, d463, 11d1, caadria2015_213d33, ecaade2014_168x41, dfa2, 048b, cd58, caadria2015_087d14, 7305, a447, ascaad2014_019l3, caadria2016_333r14, 527b, bae9, ijac201614208r12, ecaade2016_077y22, ecaade2017_240aa, ecaade2016_170y48, acadia16_342c20, 8ac2, db0b, bde6, 87f3, caadria2017_043e14, b604, 9122, ce4f, ecc8, 2842, 7bc4, b7d4, 61c9, a61a, ff3a, a147, 724b, cd0f, ecaade2014_086o20, 7448, 8837, 0c6b, acadia15_381o16, a298, acadia14_601w, 15f4, c553, 5003, 834f, 76b2, 9588, 2558, 4949, 73ca, d6a1, ec8b, d09d, sigradi2015_6.387l9, f7c1, 67e9, 00dc, f98a, 2a08, 8e4f, 6f17, ecaade2015_100v19, fb4f, 606f, 8484, 5445, 73e4, f6a6, 82bd, acadia14_435az, acadia14projects_237av, b01f, caadria2017_058j20, 025b, f7f8, 7d81, ecaade2017_041k, 07d8, caadria2015_023x3, ecaade2014_218k55, ad70, caadria2017_016c7, 5a9e, 9dac, ijac201412403s5, aed4, acadia17_598a, ff76, ascaad2014_019k3, acadia17_91e, e4fc, acadia16_244v15, fd7c, ecaade2016_018g5, 570c, caadria2016_881x37, 465c, ecaade2016_217c56, 235a, caadria2017_129z34, de0e, sigradi2015_10.309w21, 42e1, caadria2016_611h26, ecaade2016_006y1, ecaade2015_92j18, sigradi2016_446g, b567, e44b, caadria2015_142r23, 3c9b, eb76, 5546, 9f6d, 0a09, 6807, 2d52, 691b, 1955, 062f, 56b1, cfe8, 8b3a, 3552, 1877, 2cc9, c589, 535c, e69f, 9412, ecaade2014_095u22, ecaade2014_149k34, 7d27, 1c4d, 4eda, sigradi2014_341e8, 7b8e, caadria2015_126u20, 0f81, 52c7, 329c, sigradi2015_10.177a20, acadia17_127ff, ecaade2015_18y2, sigradi2016_777hh, ecaade2014_151x35, b133, 1dc4, d274, 31f4, ba91, d254, 6d89, ecaade2017_293kk, d423, 5159, 4de3, acadia14_479as, 388f, 4206, 1539, dc7f, bf37, 23c4, acadia17_62rr, 6755, abbf, d688, d022, c6f7, 8323, acadia15_185l7, acadia14projects_719b, e129, 1b5d, 0526, b495, d738, 05f3, caadria2017_115g30, 496c, 0102, 7522, 5feb, 6062, ijac201715202x, 63df, 2ed9, dcee, eaa6, a7cd, 5eb4, b0a5, a5fc, f343, e2e2, 20f7, acadia16_214t13, 47ea, ecaade2016_023z6, 2091, 4b5d, 5197, 22fa, sigradi2013_41s, ecaade2017_129ff, 8ab9, caadria2016_177f8, f005, 1a6f, acadia16_206o13, da3b, sigradi2013_390z, 6400, 1ced, 7f7b, 7d61, 7b9c, ecaade2016_045n12, 2a7d, ecaade2014_186e47, 37cf, d43c, 13c9, caadria2017_094p25, 04d5, a880, acadia14_301aw, 3c1d, 7bba, 397d, 9c66, 5eeb, 46e6, ijac201614403n2, 6f40, 9d14, 6172, ecaade2017_099zz, b2ce, ecd2, ijac201513201i5, bf3b, dcf0, b45c, cb64, 9a7f, acadia17_678yy, b600, 0000, ecaade2017_071ss, 6aac, 6a24, c51b, c6d4, 43da, 3de4, acadia17_455y, c175, 8c7a, 8ebd, ecaade2016_230p61, 1876, b8a7, 5105, 9429, 257f, f376, 86d5, 0cd7, ecaade2014_192h49, ijac201513302f10, 34f2, c1f0, 065f, 25db, e379, e690, sigradi2014_291p4, 9bdf, 639c, b39f, fc76, ijac201513302j10, ijac201412205j4, 4700, 13f1, 480c, c2bd, e475, d706, 2cc8, 8c81, 6adf, 31bd, d7c5, b5de, 5b09, b46b, sigradi2016_382x, 9fb2, dcfc, 35ac, d911, 1869, ca99, caadria2017_001e1, sigradi2014_313t5, acadia17_542jj, ecaade2014_015o3, 8bd9, ecaade2014_230l59, a219, 024e, 7c56, ijac201614302n1, 2333, bc5f, 057e, 9949, 5595, 27a5, sigradi2015_10.7g18, c3dd, 10ef, b8f0, e904, ecaade2016_119p32, 92f5, 9189, 7e87, baf9, 59be, 39aa, e664, b202, ae0e, 5e9d, ijac201412403n5, 0e61, 7540, 66b0, acadia14_63ax, ecaade2017_077tt, 1cba, 5827, 09de, 02f2, 43fb, b7f6, 2a8d, 0b45, df58, 6a2a, caadria2016_073w3, 8444, 9c9c, acadia14projects_579h, c999, 0d3f, 6089, a2cd, 42ee, caadria2015_210i32, bf29, ecaade2016_154h42, acadia14_445al, ecaade2015_138x28, 49eb, ecaade2015_130i26, 6315, 9726, 7595, caadria2016_641o27, 929d, af9a, 704c, 5cdb, 0ef4, eb8a, caadria2017_029p10, be96, e072, b1ef, 24b3, 9368, a873, 7337, 2704, 8f02, ecaade2017_215hh, 26f6, 0e15, acadia17_365h, 9afc, 6519, 3937, 05d4, ecaade2017_202l, 7002, a30f, 1e74, fce9, ijac201715103vv, 5cfe, acadia14projects_719o, 34a4, 33bf, e11e, fa81, 8f3d, dfee, a20b, 9cc1, c08d, ijac201412205l4, c5c2, ecaade2017_244ii, acadia17_231k, 6ae4, 3863, ecaade2015_73i14, 4ea0, 8980, c4bc, 5a7b, ff32, 8333, 09ae, acadia14_539d, 853b, 8b8d, acadia16_362u22, 4dc4, caadria2017_017h7, 35af, 19db, 9c06, 7320, acadia14projects_655w, 9a6f, 7bd6, a85b, 0a70, 656a, ecaade2017_079v, 5c20, caadria2016_085i4, 145e, 87d9, 0135, 9d5f, d104, ba84, ecaade2017_269e, eadc, ijac201614307i4, 88d8, 98dc, 2fbb, 75c2, f618, eca5, 9179, 61f8, 2b0a, 6f83, acadia14projects_479k, 4668, a95a, 0a9a, 24ae, efc0, b498, 3b62, be7f, sigradi2015_10.307e21, ascaad2014_005p3, 553b, 336a, sigradi2016_534yy, d484, ecaade2016_224t59, d360, 0e00, 0e2e, e5e3, c280, ecaade2017_134t, 812f, 9432, 27a1, edb3, 9bb7, 2e7e, f5c9, fbff, 23b5, acadia14projects_627f, 6a54, 6f7a, 91eb, 3b84, sigradi2014_047m4, 9fe5, ce6e, c376, acadia16_88u6, 41a8, f569, cbcf, df2d, acadia16_372n23, b9d8, ecaade2016_230i62, sigradi2014_108d9, 9dc1, e2c3, 7dd6, sigradi2013_44, 13fe, bd96, 4fd6, cd63, 1f57, ecaade2015_202b44, 8c72, 93ba, bf16, ecaade2017_094f, ascaad2016_045c18, 66e1, 75bb, acadia17_290f, sigradi2014_015f1, ecaade2014_173k43, ecaade2017_253y, 7a01, dff0, 72a6, 63cc, fa6c, a8d2, ecaade2015_116m23, 417b, b197, caadria2017_004t2, 9af2, a458, 5eee, sigradi2016_781b, ijac201614402x1, e894, 8fe7, 6488, 7e84, b8e6, 65b0, caadria2017_142v36, caadria2015_206o30, 7a07, e4ff, 511f, e8ca, e223, 884c, 25aa, 329e, acadia17_72k, 82d7, ecaade2013r_011d7, 3bff, 939a, 354b, 8826, 13e9, ecaade2017_071hh, 12d3, ecaade2013r_004r3, aec2, dd4b, c1c1, 03f7, acadia17_248s, ascaad2016_003b2, 6aa2, a90f, 38fb, 0f95, 6e0f, e69c, af1a, b790, f555, bf2f, caadria2017_057c20, 344b, fb47, ecaade2017_044kk, 8dcb, a1d0, caadria2016_735z31, 928e, d34a, caadria2016_333c15, fc4f, b0c5, b835, 00b8, cdb9, ecaade2017_112yy, 3283, 2522, 3fd8, acadia14projects_357aw, 1c3a, 2ab4, 4b01, 89c8, 0afa, 233b, 1c52, e28f, af07, ecaade2017_129kk, acadia14_167t, e228, 5088, 4e58, 1ebb, 2b28, sigradi2013_117m, acadia14projects_473ar, ascaad2014_016b9, b79d, sigradi2015_7.146w9, 286c, 6b43, c0fb, 540d, c0da, d106, ecaade2013r_018m9, sigradi2014_197c7, 5c69, 546c, 7950, 6695, ijac201715104cc, ecaade2015_206r45, 1ffa, a46e, 5a14, 7f7f, 5e7f, 90d2, ecaade2015_284u61, 3c6d, ijac201412304s9, 4e9e, 1376, d65d, ecaade2016_ws-dleadv67, cd16, ascaad2016_050x20, 9b8a, caadria2016_259t11, d2fa, fc98, caadria2015_246z35, 56b9, 1d42, 4807, 24f5, caadria2017_029k10, 88e3, a1f2, f4e6, 742a, acadia15_223b9, 5fba, c631, caadria2017_051m16, 50d1, sigradi2014_048x4, 33dc, 31de, 074d, acadia16_280z17, debd, f0d8, 10fe, 1ac6, fb03, cd6c, c135, ecaade2014_133m29, 69cb, bab7, acadia16_62s4, 6f48, 8c46, fae1, ecaade2014_086m20, adca, sigradi2013_429c, d3b8, 32ef, caadria2015_114j18, 01da, ecaade2017_085j, bcdc, a598, 48a6, b003, 30b2, 2074, ecaade2016_139w38, 41cd, 965f, ac14, ascaad2014_019d3, 4882, ecaade2014_163z39, 1194, bc3d, a2d4, 035c, e9db, 5be5, 0daa, ecaade2016_162e45, 729b, cebb, 1f4b, ecaade2016_154d42, 32f4, acadia14_267k, caadria2017_005d3, ecaade2014_226f59, 95ab, 1eb6, 7576, 0ffe, 8dd3, ecaade2015_298l65, 390b, fd48, dae9, d68b, d72a, 5e09, acadia14projects_135n, acadia14_375n, 5e6c, caadria2016_003b1, f363, aae8, 0bfc, acadia15_343n14, e668, 6316, ecaade2016_062h15, 0192, 9254, f3c9, 7013, ecaade2016_023m6, 25f7, ecaade2015_55p10, 3a70, f57b, 948e, ecaade2016_130d37, 5931, 48da, 24df, f69e, d650, 130b, afc6, acadia15_483a22, a9f2, sigradi2014_159h4, e7a1, bfb3, 915a, a1c4, e198, 6c45, 4295, e3e1, ecaade2015_114c22, dcb2, ijac201614401f1, ba37, 870c, ecaade2017_066n, 0287, f643, dd86, acadia14_487f, sigradi2013_200c, ec9a, e92e, 9297, 79cb, ecaade2015_53u9, acadia15_483e21, caadria2016_321g14, 50eb, 2837, 7660, caadria2017_009p4, c6a5, 2ea6, 1b67, acadia14_267g, 2490, ff8d, d155, 708e, ijac201614208g14, ijac201513103t2, ecaade2015_118u23, 7511, 8f37, edcc, 8d60, a00a, ecaade2015_269t59, acadia16_124h9, acadia17_248g, ae36, ascaad2016_045g18, 6ad5, 0190, df7d, acadia14_479t, 53e5, b3cc, 1762, 929a, 0008, 7909, ecaade2013r_010x6, 77b8, bab8, 1241, 290a, e9c1, c6b7, ecaade2017_172ii, 05b8, 9d1b, 6463, 8550, bfa8, 70d4, ecaade2016_ws-dleady67, ecaade2016_073e21, ecaade2013r_003t2, 242a, b484, 17f0, 790f, ecaade2017_017r, 3c4c, acadia16_478t27, acadia17_296q, ecdd, f14a, 5da0, 9b4d, 6e33, 7a31, b6ce, ecaade2014_186a48, 3ea3, sigradi2015_8.186f13, acadia17_71oo, 5ab3, 879e, sigradi2016_807kk, 08f3, 54c6, sigradi2016_737x, ecaade2015_28z5, 247e, fd27, 5eb5, eaff, caadria2016_851p36, 3e7b, 51f6, 2cca, 031b, 46b7, d58e, a515, 5573, 59fc, acadia15_431v18, c7dd, 1a6e, a657, 212b, 4357, 2c09, e10d, ecaade2014_186r47, d011, 8595, 3908, ecaade2017_198qq, 06e9, 7a5d, f135, 2606, 1513, acadia14_43aj, 04b3, ecaade2016_158o43, ecaade2014_153m36, 95b9, b67e, 9acc, ecaade2017_161d, ijac201715203cc, ecaade2017_017b, ecaade2014_215b55, ec57, e0d0, df57, acadia16_362t22, 7190, 0cf3, ijac201513201k5, 35f1, 3547, 8c4b, 9ef2, ecaade2015_25f5, 0026, 5c6d, 8278, 00d2, cb5e, caadria2017_163t40, da65, 894e, ca17, 0b3c, acadia17_37ii, 3f8f, ijac201513303z10, 81b9, ijac201715203c, 6399, ecaade2017_195ii, ecaade2014_111r25, 6eb9, 9479, a23c, b022, a59a, 18fe, caadria2015_188u27, 82c7, 7bf2, d123, acadia14projects_609af, 3586, 133f, bf12, ecaade2015_139y29, 0692, 31b7, e1ba, 8e3f, e94b, 34bc, 90e0, c00c, 3f76, 7797, 51a2, ijac201412408p1, a77a, acadia17_154q, 4f69, sigradi2016_484rr, 115f, 7c15, c5c3, a6fe, d80d, 6d8e, cf5b, 3db0, 4023, 60fb, 7652, 5600, 89bb, ecaade2016_007i2, caadria2016_219f10, ascaad2016_014j6, 0854, 664d, 7213, 62a9, 747d, 0f26, 8f67, f556, 4bb7, ecaade2014_053m13, 9959, 055c, 4a96, fe03, b007, 749e, acadia14_375c, acadia14_517s, ecaade2017_052ii, 5e5b, aea5, a164, ecaade2014_224o57, 5b1d, 0749, ecaade2014_195z50, e9b8, sigradi2013_359j, ecaade2016_210a54, 0535, ff19, 5c91, 1ca7, 0c62, 60c7, caadria2015_206n30, ae9f, ecaade2015_17i2, 59f2, ecaade2014_138f30, fafd, 5bad, 1c44, 45f2, ecaade2016_132l37, ccc2, sigradi2015_6.42p7, ab04, 9d1c, 6c36, 3723, ecaade2013r_012n7, 3e5c, 3398, 2e44, 399c, acadia14projects_189aj, 01ff, d365, acadia14_111g, b857, acadia14_549p, sigradi2016_792l, 20db, b028, 1294, ff8b, b020, 5a0c, 544f, 4185, 871c, ba04, 0d16, 0311, ascaad2014_026x6, 77d7, 9d21, ce30, sigradi2015_8.264j14, f192, 8580, ed6e, acadia16_174b12, cebf, 1efd, 6285, 5ed0, fdda, caadria2017_081m24, ded3, 14df, 4edc, 3fd0, f57a, 41bc, 1ed8, acadia16_470n27, 7637, sigradi2014_345n8, dfda, ascaad2014_032v9, 10a0, 9988, 098a, ecaade2017_142xx, 1de9, 39d2, 04ec, 9aba, d63b, ijac201614103h3, 8b99, caadria2015_220e34, 692f, ecaade2017_117bb, fa9c, 7c07, ecaade2017_308hh, 6483, 1fea, 8618, 93aa, d4ec, c7c3, 4d48, e790, 40f6, ecaade2017_122b, ecaade2017_203jj, 6b20, cb8c, a860, 0e19, c4e4, ecaade2017_273o, a49d, 3cbb, ijac201614309s6, 0ad9, sigradi2015_10.377x22, 3cce, cc21, d901, 24a9, d382, caadria2016_725h31, acadia17_52s, 8913, 6353, 9d5e, 28a8, 8cbe, 1396, bb5d, 268e, 2545, 345f, 2ebe, f738, 19f3, 0136, f90f, bed2, 613c, fb7c, 3639, 0813, 8739, d79f, sigradi2013_117l, 0350, da40, 5f82, 6b50, ecaade2014_206t53, 2d0d, caadria2016_135c6, ebae, 6a7e, ac26, sigradi2016_595dd, 5be3, 0f4e, 6413, ijac201614408j5, bdda, 7cfd, ecaade2017_079h, ecaade2017_252f, 6d3e, eff3, 387b, 217c, a388, 125e, 4505, ecaade2014_153i37, e899, 88c4, cb9e, 82d8, 4600, dee2, acadia17_137tt, sigradi2013_343b, 981e, c6f4, cdef, sigradi2014_345b10, sigradi2015_13.316z28, sigradi2013_217, f8ec, 700d, 0049, b4c1, 99ae, 0b18, ecaade2017_198vv, ijac201715204kk, 767e, a25e, 47d0, 3a43, cb4a, ecaade2017_199uu, 0966, f6d0, 0e8d, ecaade2014_151c36, ecaade2016_055h14, ecaade2017_140rr, ecaade2016_171g49, 73ef, 1057, c1d9, f35f, a79d, 4acb, 8f1c, fdaa, ascaad2014_019i3, 93a4, acadia17_170t, e1a1, c3c3, sigradi2014_313e6, 9194, acadia14_347au, acadia17_404ee, caadria2017_001g1, c67c, 9477, acadia17_640zz, 687e, 56f0, 5291, 44b7, eee0, ecaade2015_17u2, ecaade2017_094t, c744, ecaade2016_223p58, d31c, 8d91, 5968, 8d14, e6fd, 3fc6, acadia14projects_565y, 6737, d928, 4db6, 74f5, caadria2015_081l12, 2498, a989, a669, ascaad2014_032u9, 0801, 775b, ecaade2014_185u46, acc9, feaf, a3fb, 7db4, caadria2017_003r1, 09ea, acadia15_123u4, 1719, 0498, dc90, 2a80, ijac201715104aa, acadia17_292u, 5e20, ecaade2017_173ss, acadia15_451b20, 507f, 1001, ecaade2015_200p43, cacf, f8eb, 0470, 93e2, ae6b, 5853, 1530, acadia17_392i, 7e7f, 0717, 1f2d, f6f5, af9c, 4484, 804e, 2294, a57f, 7055, 218e, d2eb, 0eba, 0f27, 2318, 945a, 8dfd, 69c4, 2718, a1f5, 44bf, 96a2, b9f7, 7474, aa5a, 030d, 092f, eadd, ecaade2014_133t29, 4b19, fbc5, 3c78, e3fe, 1eb9, acadia16_224d15, 053b, 3d5a, acadia17_154s, 206a, 9c4f, 9ef6, 1d0e, f74b, f9c7, 96b0, acadia15_333t13, ecaade2017_215ff, 6feb, 3298, acadia14_125r, a04d, caadria2016_373j16, caadria2016_157p6, 4ca2, af57, sigradi2013_112a, 3124, af18, 25c4, ff2a, acadia17_128ss, 06a6, caadria2017_149j39, 6552, 82b3, 7a0c, 6211, 7c0d, sigradi2015_sp_8.326y30, b58b, 26cf, 6827, 85bf, ecaade2017_232h, ecaade2015_22u4, caadria2017_046o14, 9fe6, ecaade2017_048hh, 27ca, 9caf, sigradi2014_169u4, 25d2, ecaade2014_113z26, 33a7, 10f8, 6889, b8cd, 4bb8, 8379, e41a, acadia17_392t, b9c7, 5ee4, 8e56, 53bf, ecaade2015_138a28, d7e1, f384, 9611, ecaade2014_196a51, ecaade2013r_006x4, acadia17_552p, 68d7, 143b, 0bc0, caadria2017_142n37, 4403, 8234, c460, ascaad2014_013z6, 2a11, ecaade2015_122o24, 87de, 9542, f9a1, 6983, 084c, 18f8, ecaade2017_029hh, ecaade2014_052x12, ab24, cd57, ecaade2017_105kk, acadia14_101ah, a023, 7eed, e8d3, 1e7c, 2f1e, 41b2, 9f95, ijac201614407b5, ecaade2014_224v56, 3526, 94cd, sigradi2016_467s, 273e, 4d9f, ecaade2016_048b14, 2412, 3c47, e0a8, cedc, 5e61, cf59, 1858, 721a, 2ebc, a31b, acadia14_135i, f83e, deb1, ecaade2016_040u10, 9f64, 01b1, 04cc, ecaade2016_tkob67, 52c3, 9798, acadia17_670aa, 6ecc, caadria2017_129o34, dac0, 7365, 22e2, e6a6, caadria2017_028e10, ee96, 86af, 31b9, efef, 1d47, 913d, d944, 6100, e53e, ecaade2017_210t, ab42, b36c, caadria2016_281f12, 3452, f112, 46fc, 1673, sigradi2015_9.141b16, dac5, 54f8, ecaade2016_068t17, d2f8, 4cbd, acadia16_62l4, 6246, acadia17_348g, d19d, cc6f, 4955, afb5, fe55, acadia16_174c12, 67bc, 17b3, caadria2016_693w29, 1a2d, caadria2017_124n33, d80b, fe2b, ccce, ecaade2017_198d, d851, 749a, 644f, e94e, f1b6, 4286, caadria2015_181f27, 7189, 52f3, acadia17_221hh, e4d4, b648, 03ab, 7d3c, a709, acadia17_374q, sigradi2014_345g8, 4216, ca26, caadria2016_415y17, 002e, ecaade2016_191b51, 93c3, 2fcd, a2b3, 0576, ecaade2017_008p, b8ae, sigradi2016_625ll, 315b, 21e8, 9995, ecaade2017_157hh, ecaade2016_222a58, 7b3f, 21fe, 401e, caadria2017_074n23, a79c, 75c1, f02b, caadria2016_209w9, 5b1c, 1902, acadia16_318h19, caadria2015_073d10, 739b, acadia17_89s, ecaade2017_181x, e93c, ascaad2016_028d11, ecaade2015_59v10, 385c, 6d1a, 7c46, c069, ecaade2013r_018o9, 3e16, 88af, acadia17_237gg, acadia17_502tt, caadria2015_190l28, ecc9, 81a7, acadia17_36z, acadia16_326t19, 6d51, acadia16_72a5, 97ef, 53ec, 3e2e, f0b8, ecaade2015_17d2, ec1b, be99, 5e4f, caadria2017_175b43, 80c6, b283, 67ab, c034, acadia14projects_101af, ecaade2016_164h46, a529, acadia17_532ee, 0600, ascaad2014_007i4, d9c1, 1c61, c9bd, fb56, acadia14projects_609ai, ecaade2017_163g, c74e, 5c56, 03d8, acadia14projects_199aj, 4502, a177, 1746, 80f3, acadia17_292q, 52bd, 0e82, acadia17_670cc, acadia16_124d9, 9cb4, 5eec, 93b0, ijac201513103u2, ccc4, be4c, ecaade2014_201i52, e7c6, 1595, ecaade2017_100g, ecaade2013r_018s9, 8fb3, df5f, 6c29, fa03, a4c3, acadia17_59g, b34b, 3625, 0df2, 3637, 3dac, acadia14projects_671j, 235f, 5e33, ecaade2015_229b51, ecaade2015_138c29, dd74, 5e57, a133, 21a6, ecaade2015_130y25, 4a6c, 4336, acadia17_170i, acadia14_531n, 68ba, ee62, 1c3b, caadria2015_073r10, ecaade2014_067a16, ab32, 2335, 1f18, 8103, ecaade2015_225k49, acadia17_413dd, 2c34, caadria2016_363c16, 8cb5, 076c, eaf9, c19e, 0781, 328e, 95c4, sigradi2014_185x5, 7fb8, 9ec8, sigradi2013_271n, 670f, 3d97, 6782, sigradi2016_686rr, f76f, 92d1, ecaade2017_288gg, b999, ijac201513203r6, 1232, acadia14_135aa, sigradi2016_801s, 3ec2, f086, 188e, 87c5, 640c, e867, 7b7e, 6c84, d029, 03a5, 5440, acadia14_117b, 6bc1, 31fd, 6232, 81ff, 3669, ffb1, caadria2017_132h35, acadia17_92p, 4e3e, 6445, 54f6, ecaade2015_155t32, d83e, ijac201513306f13, 2f68, f603, ecaade2017_294e, aa9d, acadia14_247y, 4e08, 2747, acadia17_551a, acadia14projects_565p, 48ce, 79d5, d9e1, c7d4, 1139, b94e, 7c34, a3a8, acadia16_260l16, a569, 76e7, e08f, 5427, bce9, 5c23, 2e41, b90e, 9e60, d735, 7126, ascaad2016_044u17, caadria2016_301j13, ecaade2015_227b50, 0c0b, ecaade2013r_004w3, 1b0d, sigradi2013_243t, caadria2015_030d4, ecaade2017_291bb, ijac201715204ee, ecaade2016_217v55, caadria2015_170p25, 37e5, 056f, caadria2017_174o42, 7e59, 9656, 1f33, bbb5, acadia16_362j22, 468b, 9ec4, 1434, 7608, sigradi2016_484h, 5bf1, af8d, sigradi2015_10.138b19, 0798, a3f9, ecaade2014_147w33, fc13, 1efb, c886, 5708, ca3d, 0370, caadria2017_185t44, 1b13, acadia16_280r17, 38a5, f20e, a24d, acadia14projects_291c, b925, e3f3, 821f, acadia17_520j, caadria2017_048i16, 8dc7, 5b67, c458, ecaade2017_019uu, 4dcb, ebb9, 5e05, ecaade2017_072a, fa5e, 23a0, 9040, f63f, 3427, acadia14_153ap, 16b7, 3bdd, f185, sigradi2015_8.186j13, c199, ecaade2015_129k25, acadia14projects_117e, 1c80, 0ab3, 4c92, f3a2, 0f59, f6a8, acadia17_62oo, 431c, 8568, 9184, 59af, 5c39, acadia14projects_177ae, acadia14_317u, fa99, ecaade2014_100g23, 7281, db24, 8991, 700c, a9ba, 92a7, caadria2017_189b45, 4a89, 83a3, sigradi2016_814e, sigradi2015_4.219u6, 315c, d732, acadia17_316ss, f4e3, 6090, bbe4, 33a5, 8f7e, ecaade2017_111tt, f8a5, 3102, 848f, 0340, sigradi2015_3.221r4, 5f7c, acadia16_344t20, 4a7d, ecaade2015_225r49, 649a, 828b, 7328, b30b, acadia14projects_445af, 88ed, caadria2015_209w31, 79bd, f4ec, 074c, 9862, 40bc, 2c59, f0ec, caadria2016_167r7, 4674, ad04, 1698, c70b, b657, 58d9, 375c, 5b78, caadria2015_126g21, fb74, 186c, ijac201513203h7, 495f, fd64, 5fa3, bb22, cc9c, 1629, 2adb, 6cdf, 426d, 3475, 5f98, ijac201614207j11, 38eb, 4482, 9238, 4193, f2e2, 7c5c, a4f6, ecaade2016_018i5, 02fe, 7acc, 67ac, ecaade2015_143t30, ecaade2017_288hh, ecaade2017_006u, 10c0, 5447, d01d, 680f, dc75, d061, 92e8, 4f6b, 8dee, 91a9, a2d6, ijac201412401p3, 16d8, 4947, 548b, f8f9, acadia17_82c, e523, ecaade2015_13l1, 1b07, 3480, caadria2015_178x26, 6624, ecaade2017_111vv, caadria2015_073x9, ecaade2015_185o39, 2527, cba9, 823d, e71f, acadia16_140t10, 7c0c, e241, eac9, a98d, 0c5e, 91f5, 2f9e, 1636, 710b, 0715, ecaade2015_94g19, acadia14projects_531r, 0bd3, 7532, ca53, cc79, acadia17_678gg, 40b3, 066f, caadria2016_167g7, 5547, c78b, f83a, afb9, ascaad2014_018d2, d9b6, a4b8, 820d, caadria2017_096r26, b473, acadia17_322i, 67a1, ijac201412405k8, 8d43, 3ff1, c170, ba09, 521e, 689d, 2f0b, acadia14_365ae, 1b9e, ecaade2017_023bb, 79cf, 2bd0, 0937, caadria2017_147w38, acadia16_402r24, 0107, 6b49, 9373, 9d63, 3802, ecaade2017_293ll, e9bb, 3296, ecaade2016_025w6, 5d27, a0da, 9d2d, 9e73, 5f3d, 4205, b81c, 7c8a, 2ae7, ecaade2014_240c62, eff1, e0f0, ijac201614305k3, ascaad2014_016i9, 2b98, 1e92, 1fa5, 794a, 7d17, 7ebe, 237f, acadia14projects_435ai, 8d95, 3359, acadia14_101ac, a2c5, sigradi2014_329z6, ecaade2017_152mm, acadia14_445ag, 73a1, 1fbd, 6f9e, 4b90, 137e, c36e, 2cde, 7cc5, 496a, 35b5, 11d4, 9c82, f86f, a9ac, 2368, 7407, ecaade2017_253w, 92b3, c5fc, 43fd, abea, ef49, b08f, 0b1e, 3a6b, f3bd, cde7, 464f, 14c1, 4ecb, 5c9b, ijac201614202j8, 4755, 0d3a, ascaad2014_024t5, 53ca, 4ba7, a95f, 85df, b69a, 85c6, 54bb, f13b, 004b, sigradi2014_097n8, 88f1, a03e, ecaade2015_129i25, 4e06, caadria2017_149i39, 5db4, 73d1, 5eea, ecaade2014_175o43, d89d, 1c6c, 94d4, f3d4, ecaade2014_096y22, cd84, e54f, bedc, db20, af68, 798a, e6ff, a3ed, ed36, 163b, dcb7, 893b, 3819, 8c5d, f31b, 5642, sigradi2015_3.65x2, bfb1, dda0, 5a22, 31ec, cb79, b4aa, 7d0e, ijac201412403e7, ca34, caadria2015_081a12, acadia14projects_627g, sigradi2014_128e1, sigradi2015_2.162n1, 7ce2, c9d2, 2d8b, ecaade2014_072f17, 2a54, 980a, 33da, acadia14_661e, ecaade2015_327g71, 7b9d, d6ae, sigradi2014_330j7, 509e, ecaade2016_074o21, 2c53, sigradi2013_304b, ecaade2014_155w37, b2d4, 5bfe, f611, caadria2017_046u14, 466d, b67d, f4df, d76b, acadia17_464xx, sigradi2015_3.268o5, ecaade2014_120l27, 0b34, 6a3b, fa09, caadria2016_539c23, 3b31, f183, b104, f5e7, d0ad, caadria2015_109d17, 7863, dbff, ecaade2017_008i, acadia15_333u13, 5e8b, b1e1, 73cb, e056, 5809, 5d11, 6d70, c462, 299b, 20f9, 7379, ecaade2013r_001a1, acadia14projects_539aw, 3249, 4238, aa86, dd54, ae02, caadria2016_187t8, 62d1, b534, 788c, 924e, a778, d37e, f567, ascaad2016_013b6, 74ce, ecaade2014_108i24, 98c3, ddb6, c8af, 374f, acadia14_101r, ascaad2014_014f8, 728f, 8dd4, fe28, 7a0d, ecaade2017_072h, 99ba, 5974, 0b77, sigradi2015_8.143c12, 2d01, 110c, ca01, ecaade2015_217y47, 911a, 0ecd, ec87, caadria2017_070f22, 553e, 4a70, 5fee, ecaade2016_045g12, ecaade2014_146s33, 4799, ijac201513202n6, 8b14, 5e60, sigradi2015_8.186y12, ijac201715202bb, 8327, ecaade2015_155o32, c5e4, 3f50, d131, 3447, f67c, d10b, beb8, 2409, acadia17_650g, caadria2017_008x3, 5396, 2da1, aa7d, 5622, caadria2016_209t9, 6e37, 487f, beba, 3e47, c22e, sigradi2016_431q, 3bbe, 1c5b, b2bf, acadia17_178pp, 0a89, 6904, f3be, deab, 26b5, a5aa, ab4b, dd20, 7f73, 79f8, 4242, af34, b818, 7a59, b109, sigradi2014_197b7, e273, ecaade2016_023r6, caadria2017_110f29, ecaade2016_073h21, sigradi2014_276t2, ddce, ascaad2016_010v4, eeb3, 4220, 6f25, 9329, ecaade2016_118a32, a36b, 227d, 1bd8, acadia17_248d, ijac201614205f10, 0083, f9bc, b6ed, sigradi2015_3.201v3, 72b7, caadria2015_208u31, edbd, 24da, caadria2017_015w5, 4a65, ecaade2016_170v48, a78e, d062, baa3, c3a1, ijac201412204d3, ascaad2014_012h6, e9c0, 85ef, sigradi2014_057t5, 1697, 1ed2, 1240, ecaade2015_233v52, 7f17, b6e7, c25d, 972b, d66c, caadria2016_373f16, 4f9d, 2d33, 196b, 6740, 1a65, ecaade2016_tkoy66, sigradi2016_659p, 3b8a, ijac201614308x5, 6cae, ef83, ijac201614402r1, f15b, sigradi2013_167, 45e2, d333, e1f3, 6ddf, 97a2, aecc, fc3b, 5aa8, b93c, 8b2d, acadia17_512o, f323, 51ae, 884e, 26b4, b167, 0248, 29aa, 4304, 2e2a, 2a63, 0ba5, 509a, caadria2015_130g22, 5dc2, 30e8, b982, 42a8, 679d, ecaade2014_153t36, 8c50, e5c6, ed51, a6f2, sigradi2014_140p2, e18b, 46a0, 35d2, ijac201412301b6, 8b2a, 9d09, 8f0f, e911, 12e2, 4481, 04a9, acadia14projects_327c, ascaad2016_011g5, ecaade2016_046a13, acadia17_640rr, e797, 2b99, 1c28, ecaade2014_121z27, a6f3, 69b3, 69c6, ad99, 8d50, 1e41, ecaade2015_265s58, cce9, 11ab, 14ce, 609a, 7c6b, ijac201412401e4, d691, 43ba, 36b9, d60b, 0c32, ecaade2016_bkor65, 87f2, 0f5a, fa4b, ijac201513104v3, 4954, bbcc, c5f1, 1049, acadia17_237ff, ecaade2017_094i, fa9b, f5d8, ecaade2015_248z56, 6183, c3d8, a52b, 889b, 75fa, caadria2015_073b10, ecaade2015_200l43, a9a5, fc00, 014a, d81d, d784, 1a71, 1684, 3af2, 8db8, b301, ae48, c051, 566d, af89, caadria2016_641v27, dc6a, f1e1, bda4, 3668, 9c62, 15eb, caadria2015_170n25, 3ec4, 4818, 1277, dfc5, 27af, aad9, b39e, 08cb, c427, 44db, 3d98, 9401, acadia15_343z14, 1c16, bbde, 9e40, caadria2016_249j11, caadria2015_126m20, 1aeb, b32d, caadria2017_183i44, 8669, 31c5, d4be, cca3, 385e, 85d1, f949, 80a7, 078e, ascaad2014_008v4, fe15, caadria2016_589w24, caadria2017_124z32, caadria2015_164b25, 601d, 4624, e659, 424c, c329, acadia16_124b9, d819, 9da3, 8984, 55d3, 53d6, 70d0, 4f85, fdee, a9a7, 2930, fae2, 780d, fc73, 5bfa, 10e5, 876b, d247, 59f8, 0e33, e603, 4b1c, 74df, 9171, ebec, acadia17_290k, 5a54, 0f45, 29af, sigradi2013_43, 457d, 8b86, 8435, 261b, 51ca, ijac201513105b5, 0442, e6de, 7681, f970, 0806, 2383, 5a15, b550, 3dbf, e432, 5c54, 9917, acadia17_82u, c546, ba8a, ascaad2014_014y7, caadria2017_055i18, ecaade2016_224o59, b032, acadia17_542pp, 229f, d561, f681, ecaade2013r_009n6, 41d9, 836d, ecaade2014_104l23, caadria2017_094r25, sigradi2016_602i, sigradi2014_345e9, 182c, 0680, 774f, e4ab, a2f8, e26f, 2820, aa41, ecaade2015_138p29, 4b71, ecaade2014_208y53, 63c4, ecaade2014_109u24, acadia14projects_445al, c2c4, 8254, ecaade2017_203q, 71c8, b692, e799, 7c36, acadia15_371l16, 81bf, ecaade2015_243u55, c703, 6cff, 4b65, b9b9, c27e, 6f50, 07a5, 5aa7, 4420, dbf6, 6c49, a2d0, 8df3, b36a, acadia17_178rr, 7818, 09f4, 3dd3, 7f93, acadia15_343c15, ad40, 8cb4, c63f, 31ed, caadria2015_061e7, 9ad0, acadia16_308a19, sigradi2013_359k, fac2, caadria2016_529o22, acadia17_222ss, ascaad2014_024g5, ecaade2017_122xx, 5fc5, acadia14_555c, b26f, a5e6, dc04, caea, 0215, 58fe, 68b0, 1665, ecaade2015_170o35, a7a2, 817f, c451, be80, 463c, 7d4c, sigradi2013_41p, ascaad2016_049r20, 7cf1, b074, ecaade2016_016j4, 7252, cc65, 300c, 1f78, ijac201614205h10, acadia17_322b, 6106, 0469, eae0, b7d6, 575d, 2f25, 1e99, 252b, ijac201614105c5, e7ee, 0976, ecaade2016_071k19, 7270, f477, 07ab, a6f4, ecaade2016_171b49, 5a18, f62c, 9d24, 31d3, ecaade2015_94h19, 3f37, 2eb5, acadia16_412z24, sigradi2013_386p, 0555, 8c31, ecaade2014_029d8, acadia16_470o27, 4129, caadria2016_457h19, c7d8, ijac201614405e4, acadia17_600v, 59d6, acadia14_317y, sigradi2014_303e5, 2512, 2d13, 68d2, ecaade2013r_009i6, de6a, 0db9, 9acd, 3dc2, 9165, 0250, ascaad2016_054a22, f6e3, e2c9, 4cdb, 9353, 4784, d643, da71, e27a, d05d, 0509, ecaade2015_317g69, b26a, 2242, ecaade2016_140s39, 2407, sigradi2013_117p, b1ab, fc70, 12ba, 6eff, 232a, 7d54, ecaade2016_bkoi65, 427a, acadia14projects_317y, 184d, 9115, caadria2016_383s16, 96b7, 2630, sigradi2013_41f, d7ce, ce8e, 5021, acadia14projects_479ay, a428, f9b0, a39e, 83af, e6a4, 82f1, 7e2d, a469, 2589, f71e, ecaade2015_82z15, 5d32, a902, sigradi2016_642ll, acadia14_389b, fd59, sigradi2013_208l, e170, e085, 411e, 8b71, 3e74, 4898, bef3, e9c6, acadia14projects_619aa, 27de, d16f, ijac201412303b8, fdeb, 34fe, 85c8, ecaade2015_101j20, 2935, acadia17_678ss, 07a0, 1d55, 9775, 22c7, 7a35, ed86, cfd1, e0e4, 5718, cb78, acadia15_251n10, 27fb, 01f2, c74f, 4005, 53d5, b7e9, 74b7, e153, 1f58, 6a19, 14d6, 14a1, caadria2016_085h4, b422, ecaade2014_214l54, ecaade2015_205v44, 5f0e, 2c1d, af16, df2e, ascaad2016_011j5, caeb, a7a9, a85c, e3ac, ecaade2015_21k4, 167b, 7efb, 631c, 121d, ab63, 1322, b397, 18a6, dc9b, ecaade2017_146ee, 26a8, 63ce, c0e5, 2d2d, 6d26, 4e33, 46bd, ascaad2016_038t14, sigradi2013_243, 15a7, 48d8, caadria2016_579u24, 8cfc, 2c81, ecaade2014_071a17, e1e8, e832, 4a4a, acadia14projects_357a, 788f, ijac201614104z3, ecaade2014_111m25, e3c9, ab47, acadia16_196e13, b512, ecaade2014_217i55, ecaade2017_172hh, e4b3, 8ff7, acadia16_106v7, 7c1a, 6736, edd9, 0fd0, acadia17_190c, caadria2016_713c31, e662, 3fdf, 4061, ecaade2015_215r47, acadia14projects_281ab, 267b, 1a05, 46a4, ffe2, 0630, e6b8, 5a2e, 9351, b9f1, sigradi2015_sp_10.179i31, ae86, 0779, sigradi2014_314k6, 5b45, 2d6e, 6756, ijac201715102dd, d52c, 30d5, ecaade2015_200u43, c2cb, aa18, 3b6b, 16c1, ed66, a771, 6a1d, 591a, 3b4a, ac85, dc51, d2e5, d6e7, ecf9, 4bc1, 7ddf, 90ed, ecaade2017_057k, 122e, b92b, c3b7, ecaade2017_252i, sigradi2016_490v, caadria2016_055n3, 8197, 9b56, 319a, acadia14_473ak, ef76, ecaade2015_122g24, 4241, 27e4, acadia14_719n, 4fa0, 49f6, fab8, 6fdb, 9a85, 95ea, 69cc, acadia17_169xx, ecaade2016_032o8, 2e4c, a762, ffaf, f8b7, caadria2017_009v4, c61f, 86da, acadia17_62xx, e199, a6ba, acadia17_291p, 0ced, 510a, 4327, sigradi2016_817b, a7b3, 3af7, sigradi2015_8.186l13, a470, ecaade2015_171j36, 9b0a, 75d8, 0185, ecaade2014_186w47, 8b77, sigradi2015_2.213u1, ecaade2014_224a58, f3f9, b817, d862, 68f0, 11c7, ecaade2017_142vv, 7c99, a646, caadria2015_087x13, 9933, 5db9, ecaade2017_213f, 465e, 6fbf, 2115, de41, 8f7d, 067e, e0e2, dec9, ecaade2015_155i32, 8c98, 9c5d, 8417, a7dd, b602, f502, 27fc, 7685, 13a2, 2644, 6382, b157, ijac201614201l6, 95ef, 034c, sigradi2013_386l, acadia14projects_339ae, 99fe, 58c3, acdb, a71e, b035, ecaade2017_057ii, 5e77, 0ae0, ea78, 94fc, 9906, ebef, bcbb, 57a7, f744, ascaad2016_003z1, b769, sigradi2015_sp_8.326x30, ecaade2016_095d26, 70df, 71e2, eba6, 72f1, caadria2015_064t7, dc03, ce9a, 9343, 017e, 2fcf, b475, c3e2, b554, a1bd, 2196, cd04, 1577, 6924, caadria2017_008e4, 778d, b297, 9618, 0167, 9951, e637, b525, acadia15_47a1, 3701, 4c1c, acadia17_201g, ecaade2017_152xx, 1258, 0399, 75e9, caadria2015_119x18, ebdf, caadria2015_010s1, 9cd1, ce53, ecaade2014_086l20, f7f4, d0fa, 7774, 39a8, c06d, f85f, 6f21, e2b2, fe5f, caadria2017_047f15, e64a, 1db6, 0836, aec8, c01a, b97e, 9960, 556d, dcaa, 7997, acadia17_511d, e008, 8f26, 75ec, 9574, 616d, c764, 27da, acadia14_609ag, acadia17_220u, 32a9, 4e14, 772d, acadia15_69p2, c913, beee, 9ce4, caadria2015_014m2, 46e9, acadia17_89o, 1b87, 351d, 5ac1, b27f, ijac201412302k7, 3031, acadia14projects_145l, ea2a, e1fe, 24c8, d6c7, a19f, acadia15_185i7, ecaade2017_019ll, d89c, 056d, 389d, 871d, ecaade2017_215ffr, cffc, ecaade2015_319g70, 42f4, adaf, a0b0, ecac, c87b, d395, acadia14_523ar, 984d, e37f, 6e02, ee60, cf3f, b84e, acadia16_106o8, 455c, 34ee, 09d3, ecaade2015_180h39, b540, 811d, 782d, 24a6, 53ea, 3f3a, acadia17_178ss, ascaad2016_028h11, a3e5, 257e, 51e9, af54, 6fec, 38ae, c0a3, 0778, 4dad, f250, 43e6, dcd5, ecaade2013r_004p3, 7601, ecaade2014_145o33, e3a3, 4aa0, 2cc3, d370, ec6e, ecaade2016_243f65, 5eaa, 34d6, dfd1, 5710, 9dc7, 06d0, 4ccf, ecaade2016_119k32, e0f5, 9684, sigradi2016_522x, acadia14projects_135p, 63a6, d16a, ecaade2017_079n, 9e67, ecaade2014_233d60, ecaade2016_047l13, 833d, df27, 6ace, ecaade2016_073b21, bf6b, 7ce3, ecaade2015_138w27, 9823, c865, fb82, d2d3, ecaade2017_192n, 02df, sigradi2016_809rr, da08, c057, 67eb, 1aab, 8044, f893, f0b2, 172b, acadia17_637i, dc0f, 97d4, ijac201513205i8, acadia14projects_409m, 1216, ascaad2014_005s2, 025f, ecaade2015_233h53, 9881, c757, ecaade2017_029u, 0073, acadia15_395z16, acadia15_451e19, acadia16_270u16, 60ac, ijac201614407p4, 5649, ijac201513302g10, fd69, caadria2015_081w11, dca9, 113c, ecaade2016_199b53, 7ec5, caadria2016_497y20, ascaad2016_044x17, 8bdf, 0313, b1bf, acadia17_669v, f6d1, 4196, 1eb7, 6c77, ecaade2015_180b39, ascaad2014_014h7, e473, acadia14_609ap, ecaade2017_091ww, 3ad5, a397, dcf3, 2782, ecaade2016_230l62, dc12, 3081, 8a60, 4ce4, 4c40, sigradi2013_326, 8594, e7fc, sigradi2016_690qq, 970c, 37ff, ascaad2016_001b1, 6cd4, 5164, 9f27, 27b7, 6b7e, acadia14_619w, 67f2, 461a, b55f, 4813, 2b3a, d1ee, ecaade2017_019c, 5c8e, 1a98, c70d, caadria2016_291w12, f814, c607, ascaad2014_004g2, 56d8, cba2, acadia14_435al, bee8, 7a9c, caadria2017_067o21, 4e6c, e443, caadria2016_651z27, 35c4, 4cb6, ecaade2016_063j15, 373f, 973a, aaba, 10b2, caadria2015_078g11, a4dd, 4042, babc, ijac201412203i2, ijac201513204t7, ecaade2016_144e40, acadia15_497p22, 1fe5, 702b, 4c86, cce4, 7765, 3083, 3ff4, 5f88, 4771, 1454, 22ee, ecaade2017_210s, 14ab, 0bd1, ecaade2015_170y35, 7825, ijac201614402z1, ecaade2017_079t, c395, ecaade2017_073p, ecaade2015_170t35, sigradi2016_636l, ad87, sigradi2015_6.329z8, 67d3, 3884, caadria2015_139a23, e033, 77be, c2d8, 88c1, a249, 6415, de13, ecaade2016_ws-dleado68, 34dd, acadia15_451d19, ecaade2017_215y, dc47, ad2d, c45c, ecaade2015_207k46, d055, c8f3, a257, ecaade2016_182m49, c010, acadia17_562ee, 1d91, 4190, e56e, sigradi2016_381l, ecaade2016_199z52, ecaade2017_151aa, 2f35, 3758, a536, 4aa1, 6be4, ecaade2017_116qq, 56da, 610b, 2997, ijac201614203z8, ecaade2017_019rr, 4ffe, 96f5, e21c, e40a, a208, 32ee, 49e1, 6d81, caadria2017_018t7, ijac201412408y1, acadia16_344o20, 35b2, 7b68, 4f9c, 6c69, acadia15_123z4, caadria2017_037f12, 7fba, 0fd7, ecaade2014_140i31, 3ad9, c36f, d720, b30a, ecaade2016_221y56, 61ca, 569a, 2664, ee9c, acadia15_263t10, caadria2017_096v26, d781, 0550, sigradi2013_294z, 6691, 11a9, 977f, 8ce6, 451b, 83fd, f59a, d7a9, ecaade2017_026rr, 906f, 13d6, fd9a, f1a4, caadria2016_703k30, 8118, 7ae0, 2bbb, 6adc, b7c8, 899a, 1776, ecaade2014_139d31, 576f, 75ee, sigradi2013_414b, ijac201412404a8, 4524, ecaade2016_170s48, ecaade2015_287f63, 28ed, ecaade2014_184n46, d1aa, d21e, c70a, c0dd, 84df, ascaad2014_024i5, 93fe, 3b3c, 1a35, 71ad, sigradi2014_263h1, acadia17_90ii, f6de, 7be6, 417a, 44f6, 2944, sigradi2014_048t4, 213a, acadia14projects_445ac, 287f, f47d, sigradi2016_467m, f1a8, 5724, 5ef3, 239e, 764c, acadia14_219av, 9e9b, ijac201412203g2, 312e, 1b56, d42f, 2b3e, ascaad2016_004j2, ijac201412303c8, 7a41, ecaade2017_293zz, fb84, adc3, 0193, 8378, ecaade2014_044u10, caadria2017_118i31, 42f9, 49ea, caadria2016_809g34, ecaade2017_244kk, 3515, ecaade2015_138h28, 2456, acadia14_291aj, 4fbc, caadria2016_405o17, ecaade2014_128t28, sigradi2014_032o2, cbd4, 6f3a, 5bce, d698, d9d2, f1f7, 089c, cbab, f701, acadia14projects_339ao, d328, 7b6e, ecaade2017_277ss, c860, 5d3c, 5d58, f3cc, ecaade2014_194l49, d4fd, 78d2, 8a64, e754, 93a6, ecaade2015_82y15, ecaade2017_256x, eca0, 4219, 586b, ecaade2014_195w50, cea4, ebe3, 8611, f9dc, 3e25, e078, 5dba, 3055, acadia14projects_691a, caadria2015_065x7, 63a5, 8c1b, db33, 017d, 0cde, 2575, b1aa, caadria2017_048o15, 932d, 3a01, 7928, acadia14projects_517o, bc58, caadria2017_070j22, 5271, ecaade2014_030p8, 9f44, ecaade2017_253o, 9920, sigradi2015_10.309t21, 75e8, 8b87, acadia17_678jj, f0f1, 7194, b499, c437, e3df, 13d5, 9591, 9bfe, ef82, 0d24, sigradi2015_10.267m20, ecaade2016_170t48, 0ff2, ijac201513105n4, 794c, 82b9, 2c33, acadia14projects_699l, 2f55, 7c30, 4b6e, 369c, f187, 1067, 49b7, ijac201412402o4, 86d8, 9bab, 5ebc, 0c57, a80d, acadia14_497z, 9a58, 85ea, c43f, 36df, 5173, ba86, a47e, ecaade2014_149r34, daca, 78e4, b660, 1968, 4008, a38d, 3cc1, 236f, 928b, de81, 6aa4, acadia17_464qq, b5a6, 0f94, ecaade2015_109z20, b00a, 1757, 5e69, f899, acadia14_619ak, caadria2015_061j7, 7b21, 904f, 4977, e5fa, 28bc, b60f, 6556, 847a, b6a0, b455, sigradi2015_10.267p20, 2aa5, 3dd7, 585e, 26d7, ascaad2014_024r5, acadia16_214d14, 5b8a, a351, 03b9, b9ab, ecaade2014_112y25, 4a8f, 07ac, ecaade2015_250b57, 8831, sigradi2013_289k, 29ec, 2b74, aeaf, c614, 7ba4, acadia17_211h, b928, b23f, b4e4, 48ab, 08a5, 0f0b, fa95, ecaade2016_118i32, d1a9, 388a, 86b5, 208c, 3267, 55cf, 6ac2, ecaade2017_210y, 5fb7, sigradi2016_602b, 956b, caadria2017_189e45, ecaade2015_22r4, 73f1, 32fd, sigradi2015_9.152b17, 398c, 832a, ijac201715204t, 3f7b, 5a96, b457, ecaade2014_108d24, ascaad2016_014i6, b23b, cef5, d621, 4168, 464a, b71f, 3ee0, 16df, 4581, e297, 256a, 684b, 0184, ecaade2014_072x17, ecaade2015_138h27, ijac201715205c, sigradi2014_176c5, cf4d, f619, ecaade2015_307n67, 47d7, 5a50, sigradi2015_8.186g12, 2bc3, 33ee, a0f4, 015c, 1f24, a011, 4df9, be71, d84d, 5712, ijac201715202hh, ecaade2017_173nn, ecaade2013r_020o10, fc33, e331, acadia17_562w, 469d, e408, sigradi2013_343j, d0bd, 51ed, sigradi2016_636o, ijac201412303h9, ae08, 9715, 6032, 5bf8, e6b9, 490a, 7672, bf5f, 125a, ecaade2016_065b16, f223, 2f33, 3bc7, 2acc, d9b2, 6a71, cbbc, sigradi2015_12.297n28, acadia14projects_357ay, 02dc, ascaad2014_026g7, 1fec, a299, ijac201513101o1, ecaade2016_073a21, b3aa, 1fb0, 3b63, e7ca, b503, d37a, ed72, sigradi2014_015i1, ea33, d0b7, acadia14_117g, ff62, 7636, cc6b, 462c, sigradi2016_546h, 1ab1, b0f3, ecaade2016_118s31, b095, 8dd0, e3c4, 9549, d191, 1d53, d59c, ecaade2015_207o46, ecaade2015_196h42, 18e4, 7f79, 4d2c, acadia15_232z9, c4ee, cfb0, d680, sigradi2014_074j6, ecaade2017_192m, af0d, a1cf, 2405, 47b3, 0336, e2cd, ecaade2017_053e, 04ca, 9b9b, c7ac, 9d98, 5ebd, 556f, 49ed, ijac201614102t2, bb46, 7844, 30e4, 5b1b, 83bf, efab, caadria2017_185y44, ab36, 778a, 2ceb, bd37, 8e64, 2f12, 48e4, c91c, 4618, ee71, acadia15_185t7, acadia16_318o19, efea, f16c, 90af, acadia17_27o, 1367, acadia17_62ww, 8df5, caadria2015_114v17, b419, 92c4, 8819, 640e, 42d7, 87a3, 53c9, b882, ecaade2017_215f, acadia14_565v, 7e2c, 72e0, 2601, 608d, d272, acadia14_177n, 2727, e931, 7429, 20ea, 947d, 5a5a, f3c6, 0f8a, 5893, 3896, 2fad, 7cc9, 7f02, cfeb, caadria2017_052v17, ascaad2014_001d1, sigradi2014_266h2, 0e12, 82b7, c5a1, 52cb, 0e14, cf8b, 8629, f79a, sigradi2016_590h, e0e5, sigradi2016_592aa, ddae, caadria2015_124b20, 7346, 276b, 420b, 11f5, 0164, 0d30, 7ed0, 8849, 8b82, 5af9, 5fa4, ae81, b6d5, db9e, e80e, 5846, 5839, ecaade2017_grii, 4400, ecaade2016_083b24, 3873, 8d58, sigradi2013_226v, 7f26, f9d6, sigradi2016_792m, sigradi2015_3.11c2, ebe4, 7902, ijac201614204u9, 1ad1, 8894, acadia14_661b, c9e3, 2316, 01cb, ascaad2014_010r5, 4148, 794d, b139, 1d85, 523d, acadia14projects_291av, a88b, c88b, fdc0, ecaade2017_047u, ba2d, 2be4, 5d90, 5b81, sigradi2016_595hh, caadria2016_013b2, e540, sigradi2015_12.297j28, ecaade2014_092b22, ascaad2016_059o23, a423, acadia14_479s, acadia17_222s, ce01, ascaad2014_014a8, 7f5a, f7bf, ecaade2016_ws-dleadb68, 64da, b695, 6db2, e231, ecaade2017_027ww, ascaad2014_036b2, 22ca, ascaad2014_014r8, 1ee2, 0bb1, 048a, 24e8, c358, sigradi2016_807jj, d42e, 6309, ecaade2017_302nn, 8184, ddf0, ecaade2014_176l44, c6cb, 8e23, 30ef, 646e, f1e5, cfa6, ecaade2015_161n34, 0d32, 881e, acadia17_81l, ecaade2015_22m4, ac0a, sigradi2014_048w4, 751f, 6761, 2ed7, ijac201614204k9, e6c0, 5f90, 7232, 4f24, a5c3, ecaade2016_162d45, 2622, ijac201412404o7, ecaade2016_127c35, ecaade2014_224c58, ce06, 5cc4, a845, caadria2017_003a2, 75af, affa, acadia17_424oo, 67b2, acadia17_52q, 4028, ecaade2013r_007g5, 62fa, caadria2015_081z11, a568, acadia14_719r, ecaade2017_029gg, sigradi2016_756a, 9fd1, 4a35, ecaade2015_317w68, 1391, ecaade2014_044b11, da3e, 9e14, cf35, ascaad2016_040b16, f5e1, 0742, 23b8, caadria2017_069d22, e06f, 4124, 373c, 063b, 3c97, ecaade2016_130e37, 95eb, e3bf, b489, ecaade2015_17j2, 89d6, 6d1c, 1670, 4342, 4fef, e6b4, acadia14projects_453i, d6ef, b7b4, b62f, 5400, 7451, 73b3, 2d79, bb4e, ecaade2016_047e13, 0feb, 2c54, 440e, dfb5, caadria2017_031g11, e8eb, d1d1, 4f00, ecaade2017_208b, 1e91, b89f, 1436, ecaade2017_027c, 26a1, d78b, 6b39, 1820, acadia17_473vv, sigradi2016_490cc, b859, acadia15_483d21, 0289, 3508, ecaade2015_248v56, 3c6c, caadria2015_087s13, a915, 89f0, d545, 65ff, 5b3d, ada6, 67f3, 0666, 5dfb, 059f, 7bfa, 18fd, d1b5, caadria2017_124x32, 2b51, e194, 28ff, eb1a, a52e, bb69, sigradi2015_sp_11.303p31, acadia17_340t, e9b2, ecaade2014_072y17, d34f, ecaade2015_195f41, ea46, d359, 7536, 3c36, 1608, b7e0, b19a, 2096, ecaade2017_288w, 6aa7, ecaade2015_336f73, 7849, 10d3, bf9b, f259, d3c3, d65c, sigradi2013_389m, 3d8e, ba44, ecaade2016_163m45, d835, 6304, 9e1a, 7856, 3079, 9be8, ecaade2016_021v5, ecaade2017_133k, e4b5, 51aa, 352f, 9134, ecaade2015_221p48, 0286, ecaade2015_136t26, 1909, eacd, 87a9, c4b9, b2f2, ef43, sigradi2013_158b, sigradi2015_10.377t22, 8424, c534, e356, d11c, e44a, 41c8, 2cb8, f6c9, acadia16_478i28, eba8, 9999, ecaade2014_010j1, 0e6c, acadia17_492dd, 3f4d, 716e, 415e, ecaade2016_154l42, 8c1f, 9d44, 404d, 9cac, ecaade2016_223b59, sigradi2015_11.34v23, 8936, 0c7f, 61d4, ecaade2016_094u25, 2381, 00de, 3f58, ijac201412403c6, 589d, 5b56, c901, 3f7a, e6ca, ecaade2017_054nn, bddd, c13d, 8a0b, 7a6f, acadia15_185d7, acadia17_38zz, b64d, d2bb, 6e84, d889, ecaade2017_302aa, sigradi2013_386f, 4aed, aa90, ecaade2016_119m32, ecaade2017_163h, d130, acadia14_647au, af29, 3a52, 595b, ecaade2017_213l, a58d, 0395, b05f, ijac201513105e4, acadia14_291ap, ecaade2016_217p55, 0bab, ecaade2016_033e9, 8aa7, acadia14_497r, 2560, 5b38, c264, ecaade2017_282k, 1623, ecaade2014_163k40, 4012, c1a4, 0063, b26d, acadia16_124f9, 37f7, ecaade2017_013oo, a2ef, d589, acadia17_373w, sigradi2016_611p, ecaade2016_234w62, acadia17_318t, ae3a, f8e6, 44d3, acadia14_487g, 7fdf, 3180, ff92, a5b9, acadia17_230qq, 4f93, cd44, ecaade2015_336c73, 20fe, 1cde, 6fc4, be23, 3a27, bc3c, a6dd, 9551, ijac201715102u, 0422, 6cd6, caadria2017_027m9, 9f1b, 6775, 8096, 7273, 1a73, acadia14projects_339ax, c271, 44aa, 5665, sigradi2016_625mm, acadia17_89v, 2b96, 5b95, d10a, 2b3c, ecaade2017_099b, f62e, 38dd, aa94, 7912, 3376, 856f, d845, fd34, 6ff5, 898e, 4ff5, 2436, 4f92, 13b7, e8da, acadia14_145s, 9ca5, 5a60, 6bdc, d72d, eb94, ascaad2014_004n2, 0ad3, ecaade2017_117p, acadia17_570hh, 9dd4, a6be, 460e, 5591, af0e, 026f, caadria2016_871m37, ascaad2016_022o8, caadria2017_124m33, 228a, ce8a, ascaad2016_022t8, ecaade2017_202i, 0a39, c67a, 1e7b, 6bca, da07, ef66, acadia17_138e, ecaade2017_264ww, 07bd, 57d7, d0dc, c1dc, b295, ecaade2017_054ff, 2f2e, 20c4, ascaad2016_032t12, acadia14_291ar, b88b, caadria2017_058m20, aec6, 41fb, ecaade2016_007n2, ccc0, 974c, d3e2, ijac201715105h, acadia17_138zz, 85fb, 8a7d, 4469, acadia16_98e7, 9121, 3990, 0305, d172, ae55, acadia14projects_517m, caadria2015_108v16, 6a95, 39ca, 3e51, 4d23, 0fda, 919c, acadia17_492jj, 7a9d, 0ee3, 6fb1, c241, sigradi2014_313b6, 2158, acadia14_43ai, 5c21, bc07, caadria2015_031r4, 85be, 6a69, ecaade2017_201e, b658, 6142, ccd6, aa03, f710, 7386, 2c4f, 5a3b, dfa5, ecaade2016_033b9, 9ee7, ascaad2014_033z9, d9e5, 9305, 5865, 35c8, 9b37, a7dc, af14, acadia17_318n, ecaade2014_120k27, d180, 28c0, ecaade2016_230n62, 0d2c, f3ce, ascaad2016_051c21, d792, 6383, f4a6, dfcb, ecaade2013r_001r1, 8356, a4e0, 47e2, 9a1c, ecaade2017_157zz, 73df, ecaade2015_100l19, 385b, ecaade2016_033c9, c510, 3eec, 461c, 3f21, 1ef7, b1c3, ascaad2016_048e20, 9b4c, 872b, 7f65, ecaade2014_177s44, be05, 6baa, sigradi2015_3.370w5, ecaade2013r_006w4, 4b35, 1403, fc96, 3a3d, c3cd, f5e9, cec2, 3915, ecaade2017_jgou, sigradi2014_291m4, acadia16_280v17, 8eb2, a91a, 4ed0, d888, a977, ecaade2016_136j38, caadria2017_055j18, acadia14_177t, c4c3, 855d, 07cf, 1faf, d8ba, 0959, 8b96, d271, a538, cea6, 0246, f077, ecaade2017_029ff, 4bb9, 231f, ba03, 0492, c9ba, e1e6, 37d5, 8bc4, ecaade2014_195s50, 785a, 2fba, 50bf, 2cfa, caadria2015_114o18, e794, 5554, b37e, 54f0, ecaade2015_194d41, bc25, ecaade2017_031oo, 2e2d, caadria2015_203e29, f6d9, 9b93, cdcd, sigradi2016_595ff, 5670, ecaade2017_066j, b2de, 4704, 653e, 4633, 66fe, 888b, 8ea2, 6afa, 9b34, 98c5, 08a4, f8d5, caadria2016_601c25, 5258, ecaade2016_225b61, cd0c, f5fe, b7a8, c6d5, 7092, 422a, 6867, 29d5, f6f2, sigradi2016_732p, ecaade2014_015t3, caadria2017_056s18, c33b, a3e7, 01c8, sigradi2016_441kk, 1192, 4862, 4382, ad21, 9f48, e592, 6421, 13d8, ijac201412301m6, 2e8f, e5ab, a4e3, 80c1, 3a96, ecaade2015_233f53, ijac201614102x1, sigradi2014_313g6, 2566, 316b, 9624, 4692, fba5, sigradi2015_sp_8.326c31, 7578, 0ccd, 388c, fa1c, ijac201412303w7, 5527, 6905, sigradi2013_280, 1666, c0ab, 6b32, acadia14_517p, caadria2017_174d42, ijac201513305h12, 9b95, 7f89, cef8, d47c, ecaade2013r_015p8, 7fac, caadria2017_057t19, a06e, f09e, a3d9, e35b, 64ba, 7cae, 6a72, 9c84, efbc, e29c, fd5f, caadria2017_118u30, e652, 2093, ecaade2016_144k40, ecaade2015_138f28, ecaade2016_118u31, 722d, 8c44, 79d1, caadria2016_839l35, 9a07, 8699, acadia15_232t9, caadria2017_095h26, eafb, 0aab, 5063, a386, 2669, f665, 0725, 5acf, ef42, 9a28, eb13, 1290, ecaade2014_146u33, caadria2016_477a20, 7204, b47a, 8903, 30cc, 4678, 70e2, e782, f458, 5875, sigradi2016_560v, eb93, 52f0, 886e, caadria2015_114m18, f8b6, d935, 3f6b, 708c, 5f1d, 6c06, 1149, sigradi2014_172v4, sigradi2016_764f, e5ef, bbf1, ca3a, 1218, 97a5, 9430, 6a39, a622, sigradi2016_363hh, acadia14_579h, 201f, 874b, afbc, f789, ecaade2014_012r2, ijac201715104gg, 1a82, bd4f, c09d, 658d, ecaade2015_59p11, 048e, ecaade2015_73w13, b8eb, 60ab, da61, cc57, e3ec, e7a6, acadia14projects_647au, 5f05, a498, 7015, ee92, 26d8, 3e7f, b5f0, 13b1, 02fa, 9295, 43ec, 2dba, 3f44, 0704, 3f20, sigradi2013_184, 98b9, 4271, c08c, 9253, 6329, 8257, d2dc, 4626, ccf6, 7403, fac6, 1dc1, ecaade2017_274v, sigradi2013_330e, f666, b3c6, 48dd, 3ef8, 03f3, caadria2017_041c13, ecaade2016_223e59, a63d, acadia14projects_199ah, 8e43, acadia14_63w, acadia14_497t, e51a, e004, acadia14_671x, 8a44, acadia17_340ww, 594c, sigradi2013_303g, 826b, b0b4, c22d, 25e2, acadia14projects_681ar, 73a2, e01c, d622, 8d49, b5dd, d829, acadia14_463ax, bbbd, 2f28, 577d, 74dd, c144, ad9e, c2fc, caadria2016_353y15, 1e1c, ecaade2017_164ff, 1a60, e409, bb9c, ecaade2015_241y54, 57ba, 8d52, 0b87, ecaade2016_013k3, 1053, ecaade2014_230n59, 6a14, efaa, ecaade2015_225n49, sigradi2013_244h, 63c1, 8592, 4d39, 88cf, b27a, acadia14projects_463j, 8532, dde9, e4e0, 4251, 945d, f79c, fff2, dba5, 336d, sigradi2014_239w8, ecaade2015_48i8, f475, b021, acadia17_284c, acadia14_435ar, sigradi2015_3.65u2, 21d4, 42a4, 467f, b664, 3605, becb, f56c, 5469, 2b3b, 98d3, f706, e2f5, d653, 4aec, ecaade2017_133h, acadia14projects_565ab, 6104, 4fd8, 8a61, ascaad2016_002o1, ecaade2017_094d, fa32, ecaade2015_329l71, 5ddc, bc3a, 4f46, ecaade2017_201xx, 01d8, caadria2017_046n14, 6c9e, 5597, 9ea3, 9b2a, ddc2, 24ee, ecaade2017_038tt, b272, 9219, sigradi2014_151d3, b20c, 36ef, 9a03, ecaade2014_194f50, b52e, acadia14projects_115al, 9e7c, ab23, 7894, 43f1, 695e, d0ba, ca13, acadia17_318c, 1152, ffb6, e1b5, 4b3b, 5555, 54b3, ea0c, e24b, 07d9, 5196, 3cf9, dbcb, b7a9, ascaad2016_020u7, 5db3, sigradi2013_429k, ecaade2016_120l33, ecaade2017_230pp, ecaade2015_180p38, ascaad2016_015o6, f43e, 334b, ecaade2014_151o35, acadia17_177d, 09b1, ecaade2015_53x9, ascaad2014_005l3, b9a9, 0007, d951, sigradi2015_12.297k28, c740, 5b47, ecaade2014_015j3, f944, 7969, d113, 43dc, e114, ecaade2017_003m, 6b85, 0687, f875, d013, sigradi2016_685mm, e9ae, ecaade2015_143k30, 22cf, dffb, a20c, 1dbc, 69db, c13e, f956, 3bd6, caadria2017_101o27, aedf, 1d02, b4c6, c62d, 3866, f2cb, 9c71, c85b, 988d, caadria2015_096m15, 7ff0, b829, ab3d, 1472, 6849, ffa4, 27c3, 8e25, d962, 8341, 8cde, 1cdf, b0ae, ecaade2016_221z56, ecaade2014_224g57, cb7b, 4d78, c307, sigradi2016_512d, ecaade2014_214u54, ijac201614102l2, 1b4c, 8a00, 23a8, 4f1d, bb0e, f83c, acadia14projects_145af, e985, 0e0c, c66f, ecaade2015_73f14, 9f14, ascaad2014_027j7, b0c1, ecaade2014_192f49, fbf0, ecaade2017_032b, 7300, 106a, ecaade2017_048ii, 863f, 1e0e, 6bcf, b8c2, ecaade2015_287p63, acadia15_333o13, 7cb5, 7ef6, bbe8, acadia17_202j, ecaade2016_119z32, ecaade2014_175t43, 67c8, bb45, ecaade2014_168r41, 825c, 20d8, caadria2015_119f19, caadria2017_029t10, b333, 292a, ecaade2016_223m59, 9819, ecaade2017_057i, acadia17_316tt, 95cd, ea20, 7a64, 2759, 553f, 8004, 76b4, acadia17_307ee, ac46, d087, 389e, acadia14projects_101as, f548, 07ae, 1e20, aec1, acadia14_111j, 5d5d, 6a9f, 1ad4, 9bb9, b91d, d6e0, b7ff, caadria2017_124v32, 81db, 85ff, ecaade2016_068a18, 419b, ijac201614204n9, ijac201614309r6, 899d, 605a, 6e78, 3468, sigradi2016_544e, dfe4, ecaade2015_336a73, d6d8, 3e8e, acadia14projects_661p, ecaade2014_071b17, b799, 58ef, cdc9, 924a, 62b8, d68d, 7a38, ecaade2014_186k47, 3186, 4bbc, b011, c1ce, c1d6, 2d1b, ea47, ascaad2014_004o2, 7b04, 8224, d9d1, sigradi2016_537a, 181c, acadia14_609am, 29d6, a842, 52b0, 4456, 38a7, 328b, 595a, ecaade2015_118s23, e407, 8017, ecaade2014_089k21, c32d, 07d6, 862f, a748, ecd5, 9442, ecaade2017_183ee, ijac201715102ee, 6e26, 0ded, acadia16_140z10, 323a, sigradi2015_11.136l24, 62a1, 4d7c, 3430, ecaade2016_046p12, ecaade2014_140t31, e4fd, ecaade2016_130l36, 6952, d601, 2080, c341, sigradi2013_117z, 7f98, 0357, acda, acadia17_28ff, 40bf, caadria2015_188r27, 8dd9, b491, ascaad2016_058g23, fbd1, ecaade2015_222c49, ba34, 0e97, acadia17_404dd, cf01, 63c6, ijac201513105y4, 5ca6, 3407, 9c7a, bfbc, sigradi2016_710ii, 1fc6, ce6b, 714d, e845, sigradi2015_6.366d9, 1a44, 64f4, ecaade2017_042q, 1b62, bb03, acadia14_473ah, 2a02, ecaade2017_220ii, acadia17_322f, ecaade2017_212tt, ijac201614308s5, 3754, feab, fd3b, f654, a72e, acadia14projects_619ac, a2a0, 58eb, cf87, 3684, 324e, 7eff, ijac201412202s1, b00f, 94fd, 98d7, a3a2, fc5c, 2f75, ascaad2014_014k8, ecaade2015_206p45, caadria2016_291e13, b8ac, ee27, 77ad, 026e, ecaade2014_084n19, 5ee9, 251d, 0458, df91, 2149, 87a4, 9520, 4ace, b764, 5d48, acadia17_100j, 268b, 98b3, 7024, 064c, e6c1, 57a6, acadia16_88d6, ecaade2014_014i3, 436f, acadia16_460y26, 948c, e518, 9f42, 5d7b, ecaade2017_225h, 0a6d, 3234, 02c6, 06f6, 8687, 800b, a549, dd51, caadria2016_693d30, acadia17_520l, bc12, 9dbc, ecaade2015_87a18, 22ad, a984, ecaade2016_074v21, dab9, 6fa1, b426, 2c87, a93c, 32d8, acadia17_628uu, 7e88, b6e2, 41a5, 2c0c, 14b1, c18f, b802, ijac201614401g1, cabc, b0b8, 4385, a2ae, ecaade2017_038rr, 9dd3, fdfd, d08a, c6c0, d913, 1e5a, 488e, e86d, 1516, ecaade2016_038g10, 8efd, b5aa, 308e, 2d61, 6985, aae1, caadria2017_168b42, d2e9, ecaade2016_128k35, bcd7, acadia14_145af, acadia16_140h10, 30aa, 4285, 4ca6, ecaade2017_006q, 412a, ijac201513206o9, caadria2017_080l24, acadia14projects_189ax, 7bf9, 0f67, 3100, ecaade2017_264g, b59d, ecaade2017_170i, 1f60, 0ab9, ecaade2016_068k17, 02fc, 9fd7, ecaade2017_175m, a134, e327, 91c3, d945, 57bf, df1b, 1363, 66c7, 052f, beb4, acadia16_106n8, d968, e762, 2ff9, ijac201614207h12, 5b77, acadia17_154w, a0b5, acadia16_174a12, ecaade2015_185t39, 0e0d, 22d5, 8232, dacf, f4e0, bcad, ecaade2017_124e, d8f8, c04e, ecaade2015_164s34, 3f3c, 3f72, 4ebd, ijac201614102y2, 011e, a715, 42cf, ecaade2017_199yy, 976c, 7b9b, 9d56, ee2a, dd4e, ecaade2016_230u61, 8c4a, 6e65, f0b5, b5f2, 0a72, 88e4, ba0e, sigradi2015_11.142d25, sigradi2015_3.268f5, 597f, 4be1, 3463, fc0e, acadia14_627az, acadia14projects_375l, 1026, ascaad2016_058e23, 5bda, 5fd1, 8524, sigradi2015_8.328j15, 5f48, 06b1, 1c1e, 0392, 2f49, b504, cd87, 31a5, acadia17_350y, ijac201513201u5, e4f4, 42b7, 3b1e, ecaade2017_172o, 30d6, 1626, 6ed5, 670e, f44a, 65a1, 6010, a911, edda, 9b01, ecaade2017_109nn, 4c8e, ecaade2014_052v12, 9f60, 0c4c, 5fa5, d84a, 4871, 59eb, 29bc, 7d30, 5b18, acadia17_330ff, acadia14projects_357au, ecaade2017_079cc, a21b, ccbb, d9dd, f94d, caadria2015_130f22, sigradi2013_234l, acadia14projects_681ah, efe2, caadria2017_124h33, 354f, ccd0, ab9f, 92b6, c8c9, ecaade2014_180n45, 0657, c529, a86c, 82c1, b0ac, 32cf, bf7f, 0264, 4d7f, e7af, bd25, ecaade2016_223k58, b2fc, a846, 9eb1, bb59, ecaade2017_308ee, 4f29, ecaade2014_071w16, f62b, ecaade2017_026pp, d2dd, 8bb6, dcd7, ecaade2017_044uu, acadia17_552n, acadia14_189a, 6abf, ijac201614402a2, 95f0, 60b8, ecaade2015_227s49, ecaade2016_006p1, 4940, e19c, e404, 7886, 981d, 87e3, 39ed, 2f76, ce24, ba9e, f6ad, caadria2016_177e8, 92b2, 7228, bb13, bb6e, 2532, 8169, caadria2016_507h21, 517f, c8a1, acadia16_196d13, 690b, 7af0, a8db, cde6, 1eb4, 4c5c, 0a08, ecaade2017_108p, 4157, sigradi2016_490gg, 435f, 55e3, sigradi2013_194h, caadria2016_735v31, fa8c, e392, 3ac9, ecaade2014_177u44, f7c0, 0bae, 6e12, b4f5, 089f, 630f, ecaade2017_105rr, ecaade2017_003d, 2b54, acadia15_343x14, 2161, f720, eac3, b1a0, ecaade2016_tkoi67, 307b, 0210, 1151, 1433, caadria2017_048l15, ecaade2014_214j54, 2013, d2d2, ecaade2017_208m, 9d69, 7dd0, f8ac, b756, 3f17, acadia17_18p, ijac201513302l10, ijac201715105l, acadia14_655x, ascaad2016_045y18, 11b8, b346, cdfc, 2a4b, acadia17_669u, 12de, ijac201513306d13, c365, 962f, cef2, ecaade2015_138x26, f53f, ijac201513303c11, e3a1, 8aac, 6a2b, c73a, ijac201412304o9, fba0, f4ef, b01e, 6be7, 5f8f, 679a, d87a, 5cd6, ecaade2017_009y, dc42, 713f, 6109, ecaade2017_208n, c230, fd92, f5d3, d584, f499, 4d2b, 030c, 391e, ijac201412408a2, 02c5, 0aa0, dd36, 8aa6, 8994, fd06, dad9, 5ccf, acadia14projects_487g, 4ce5, caadria2015_015d3, cb9b, f529, 98e6, c123, caadria2015_102a16, 2bf2, 4307, ecaade2017_203v, d96f, ecaade2017_071nn, ascaad2016_009i4, ecaade2017_169oo, 3297, 45b4, 4f8d, 0285, 6e9e, 6946, caadria2016_829c35, 8bea, caadria2016_797u33, f977, 58c9, ecaade2017_146mm, sigradi2016_479ee, caadria2016_819r34, acadia17_552m, faef, d4a3, 6dc1, 3e4c, 3bbb, eab6, b0b6, 6669, 1dc7, e440, 043a, ecaade2016_062e15, 383b, 12a2, ed00, aee2, acadia14projects_681am, 6e18, 24d4, 521f, ecaade2015_201a44, 3dd2, ecaade2015_287h63, 925d, fba8, c15d, f887, e998, 76f8, 0b08, sigradi2013_389l, 8065, 984f, d142, 7bcf, sigradi2014_313s5, 7326, 8eee, ecaade2015_241n55, caadria2017_003d2, 0b76, 82cf, ijac201715204oo, 3a7f, f960, 96b3, dcbc, 6be9, 9ebd, 71de, ecaade2016_080w23, 9278, 312a, d353, acadia17_283a, 7344, b1b0, bf7e, ecaade2016_bkou65, fc90, sigradi2015_3.221p4, ec1a, caadria2017_009k4, 2b2c, caadria2015_014v2, 2f77, 65ab, e7d9, 77f5, 4cb8, 4ea2, ad9d, ecaade2015_116k23, 6bef, f6cd, acadia17_201yy, e51c, 4b83, f405, de22, 479d, ijac201412407g1, 62ce, 9e80, 92cc, ascaad2016_045a18, b3ea, 6ccc, ijac201412305f2, bc86, acadia16_24u2, fb7a, 42b3, ecaade2017_061g, 9531, 8c01, 542d, sigradi2016_702q, caadria2016_797x33, e14e, d14d, b927, sigradi2016_639gg, efe8, 299d, bdbe, 3445, a037, db9d, 289c, 2c0a, acadia17_669n, ecaade2015_170l35, 966a, caadria2016_023m2, ecaade2017_099vv, a8fc, c035, a36a, 1ad3, 06fe, 25ef, 555f, caadria2016_631l27, 3ba9, caadria2017_017l7, 57ac, 53c1, 47e7, dc34, ecaade2015_227v50, 3607, 2442, 57b7, 2cdc, e8f8, e939, c346, 416d, bf69, 4878, eea4, ascaad2016_033f13, fc74, ijac201614205m10, 1027, 6a61, ea48, d114, ecaade2016_197g52, a240, 5c84, 809e, 12e4, 2472, 5e8c, a44e, 7a15, 8e11, 62f7, 06ed, d3ae, 4ee5, caadria2015_067g8, ascaad2014_015w8, ef2e, 1ec9, b1bd, ecaade2016_040s10, 7989, e5e1, 186e, ijac201614306a4, 255a, dc43, 1e57, e510, e00e, sigradi2013_234m, b630, 347b, 4154, acadia17_678ff, ecaade2017_291b, ab80, 87d0, ef8d, 97b5, 2122, ebc7, 3979, a2c2, 4f5b, 7574, 580a, e478, 6825, a2b1, da94, 9d42, sigradi2014_074h6, ef5a, ecaade2013r_013z7, 382b, d9ef, 3ef9, d998, e70f, c3e4, c0a2, 688c, 856a, ecaade2016_091j25, e182, a9bd, e71a, 748e, ascaad2016_018l7, 7ee5, a431, 0252, caadria2016_219i10, 8513, 8430, d0ea, bdfb, ecaade2017_105nn, 25b7, 0f00, 8344, acadia17_350dd, 6a7c, f315, 7269, 9f3a, acadia17_374cc, 2fb5, d342, 6544, 9415, 6d63, c6f9, 6fa9, 0080, c276, dfff, 7253, 534c, 9336, 8639, d747, sigradi2015_8.264r14, c17a, sigradi2013_359e, sigradi2015_6.327t8, 9628, 7d58, d4a5, acadia17_330uu, 9109, 70d8, ecaade2016_bkog65, acf4, acadia17_330ss, caadria2016_851g36, 5d2b, 0eb5, ff8c, f5de, ecaade2016_073g21, 7d1c, ecaade2017_290oo, acadia17_230h, ecaade2015_87t17, 683b, ecaade2014_224u57, f6a4, caadria2016_611g26, 4d35, 3718, ecaade2017_140kk, d868, 0400, acadia17_101t, 26aa, acadia14projects_153az, 9453, 6c67, a32f, 86bb, acadia16_280c18, ecaade2017_230b, dbf1, 5cde, 4df0, 872d, sigradi2014_284g4, acfa, 9092, 38c2, caadria2015_218w33, 1544, 5929, 85a2, 7cd9, cb72, ecaade2016_158j43, 219a, 19cc, a0fe, 2a81, bb11, 9ef1, 29bd, 5bb0, ecaade2017_282v, caadria2015_237o35, caadria2016_343p15, a436, d314, acadia17_178y, 0221, 32c8, a508, 1849, fbba, f01c, ecaade2017_194w, 450d, ascaad2016_017d7, cfc2, b92c, fab4, e43c, ba4e, 8289, 3086, ijac201614103j3, a13b, 33f4, d175, ecaade2016_164r46, acadia17_520o, 40a4, acadia16_8c1, e5ba, ecaade2015_301e66, 5340, 38a0, 2714, acadia14projects_247r, sigradi2013_160h, 6031, 109c, d3ac, ecaade2016_225a61, 0b6b, ecaade2017_077qq, ecaade2015_180z38, 4be6, 9101, ijac201715203qq, cf7f, 02ac, abcd, a55d, a1de, 9a34, 3e34, c0c5, 8a76, de66, 3ed6, 8f0a, sigradi2013_386i, sigradi2014_018k1, 9f0e, cb47, c413, ecaade2016_139g39, fd93, ddc8, b531, ef99, c9a8, 6296, acadia15_451n19, 892c, ijac201513102v1, caadria2015_090t14, sigradi2016_816uu, 2c88, 7d42, 557d, 03b2, ec96, 9ebc, f719, 31d1, 01c3, acadia17_456ll, 1f06, 055d, 6be3, 568d, ecaade2014_176p44, acadia14projects_281v, ecaade2017_144v, acadia14projects_267l, 98a5, 835b, caadria2016_611s25, e517, 6b10, 616b, acadia17_570gg, 2ca3, sigradi2016_781d, a143, 047f, 0a10, 02bb, ecaade2015_196s42, ecaade2016_048z13, 443c, 9330, sigradi2016_710hh, eeed, acadia14_473aj, 5d92, 3a38, e2ef, ascaad2016_049z20, bccf, sigradi2016_642jj, ae61, 6f19, dbb7, 77a0, ascaad2016_017f7, c745, 8a0c, fc48, 3112, 4a79, ce19, c4b2, 076a, f587, 48ee, acadia15_297d12, e01a, 0c8f, acadia17_169qq, dfe0, 9b83, 399b, 7207, ecaade2016_129w35, 3848, 0737, acadia14_661d, 002b, 1c07, fe60, bcfc, 0cd1, cd28, fdad, a270, b11a, df1c, ecaade2015_302l66, a645, 7421, sigradi2015_8.264u14, acadia14projects_619am, 1072, 7373, b772, fe92, 7f8e, 8883, c2d2, cca4, 43cd, 4431, ijac201614204v9, ascaad2014_014d7, 6ff4, 80a4, 7d37, 4426, caadria2015_081k12, 1065, a2c7, acadia14projects_719k, ecaade2014_162t39, ecaade2017_003o, caadria2015_084u12, 2fca, caadria2017_041h13, 5637, f731, f1c8, 53af, 357a, e860, 1fbf, 1fd7, f9a7, 9078, ecaade2014_133l29, 733f, 83a1, cf18, ecaade2015_230l52, 336c, 6ecb, c00f, c7e7, 8459, d965, acadia17_340yy, b57c, 0bbc, 10e3, ecaade2015_158c33, a6a7, ecaade2016_136z38, 115c, ijac201614305t3, f16e, 82dc, 3612, caadria2016_621s26, 824d, acadia17_491q, acadia15_333s13, cc86, fb49, ecaade2013r_005p4, e2bd, caadria2017_136r36, 9ed0, 00cd, 72c1, sigradi2015_10.220c20, acadia14projects_565k, ecaade2017_229kk, 6bbe, 66d9, 023d, ecaade2016_015a4, f1be, bfe4, 9fdb, ascaad2016_038p14, sigradi2014_070w5, aa40, ijac201513306h13, ecaade2017_249xx, c5f7, 02f4, 3f7d, 3c6e, ce71, cd53, 7cf9, f29f, 366f, ascaad2014_014g8, 8d0b, 3ff5, 4b85, d6b0, 4cc2, fad6, a291, 49fb, 3421, sigradi2014_293v4, 913a, ee19, e26b, acadia16_236h15, 8f1a, 1cef, c301, ecd0, c39d, d28f, ecaade2014_226w58, 5262, sigradi2013_194f, ce64, c063, 6855, ascaad2016_020v7, sigradi2015_4.219h7, 81c6, dac2, bf26, 4e83, 2610, 40a3, 414a, sigradi2015_6.366c9, cbf6, c644, 6d8c, f525, 8ae2, d729, f25d, 5b2b, da51, e4ec, e656, 7dcc, 47f1, 9804, 1523, d4df, a027, 1147, 67f6, 1390, 31da, ecaade2014_140r31, sigradi2013_390s, caadria2017_129t34, acadia17_274ss, d8c0, 6720, caadria2015_060s6, 0887, 18fb, d990, ijac201513102k2, f77a, f89f, fd4b, 3ada, 715d, 5c34, caadria2017_015g5, f32f, d3de, bdca, 9dfb, ecaade2015_247g56, 5a28, c618, 0736, d600, ecaade2013r_008k5, sigradi2015_6.42s7, ed24, caadria2016_177i8, 10dd, c84d, 5d16, acadia14projects_167y, cfa1, 332c, ecaade2016_016k4, 60d3, bfa4, 4a17, acadia17_339oo, 3498, cc82, sigradi2015_4.219a7, 07cb, f74c, 84af, 3e36, cce0, 19bd, acadia14projects_365ad, f09a, acadia17_392n, ascaad2014_022e4, 8c0b, 1e24, ecaade2016_016e4, ecaade2016_217f56, d71a, ecaade2014_220b56, b770, c8ac, 86cb, acadia16_130n9, ecaade2017_269qq, 0a33, caadria2017_145s38, sigradi2016_534tt, 85e9, bfab, 8941, 7d2e, 0579, 11d6, 1eee, caadria2015_213s32, 5885, 04a0, e6cf, 01b0, sigradi2013_117h, 2812, 567f, ecaade2014_194d50, ijac201614105r4, sigradi2014_345b9, ac17, ecaade2015_91c18, caadria2015_108x16, acadia15_123s4, b8d8, acadia15_95j3, e843, bf99, d5a7, 0ee4, c5dd, 109d, dbeb, c327, de58, ecaade2016_023u6, e197, ecaade2017_067aa, a86b, 28ad, f2de, 4681, db13, 8911, e92b, ecaade2015_215t47, 11ef, sigradi2013_234k, 3c9a, 85bb, 4d76, be72, acadia16_402l24, ecaade2017_271h, ijac201715104ee, ecaade2017_225b, f0fb, 32b8, c1d3, 9e59, ce0c, 3764, 3b74, d8be, 7478, 73ff, acadia16_88j6, a466, b945, 5b25, a7db, c0b7, 0f07, 7daf, f1a0, 527d, ecaade2016_099g27, 48f1, 58ae, 8a5c, 89b5, abe5, 8920, ijac201715202dd, ijac201614208b14, caadria2016_569g24, a150, acadia16_12o1, e34e, aceb, 382c, 3119, e551, 5c0d, fa94, acadia17_247oo, acadia16_184o12, eb6f, 5938, acadia14projects_435af, e8f5, 24eb, acadia14_339x, 5987, 31b8, ecaade2016_217e56, ecaade2014_023d6, 886c, 6907, 2e1a, c98d, 11fb, 3f2f, e73b, 60a6, sigradi2016_534jj, ascaad2016_028c11, dbb8, 9b10, e42d, 3dba, d0fd, acadia14projects_63am, 3223, 8f64, 8baa, dd4a, e6c8, acadia17_266ff, ecaade2017_174a, sigradi2016_490bb, a225, 36a4, 7347, 3171, 7e40, 6ed3, ecaade2017_184ii, 443d, acadia14projects_565ai, 33e7, d0bc, 442f, da5f, 9ff8, c8b1, 8f04, acadia14_339ad, acadia14projects_281x, acadia17_598c, acadia14projects_549s, a5e3, 0da6, 5501, ba17, bbcd, 81eb, bd9b, 01e1, 6439, 221f, 70f2, 4a05, fce8, 6649, 8025, 7cf5, 3b6d, caadria2016_013z1, caadria2016_797p33, 6b09, 1245, acadia15_251m10, 2af9, 009e, a1f0, ecaade2016_021s5, 16b8, 44b1, 7fc0, sigradi2016_426b, acadia14projects_601ac, 6346, ecaade2017_213j, f011, 899c, d3d1, acadia17_164ww, c67d, sigradi2016_815w, 3362, 00ce, aa45, ecaade2016_175j49, sigradi2014_063u5, b561, a55b, ecaade2017_148oo, c0ac, e2ea, f519, 8286, a5d9, caadria2017_081n24, 89c3, f3da, 45bc, 1a54, d7ff, eae6, de2e, 3768, aced, ecaade2015_113k21, 8be1, caadria2017_163k40, 772f, b142, 65d9, acadia16_140p10, 9f51, 8b4a, ecaade2016_158r43, ecaade2016_222y57, fdba, ecaade2015_127a25, 17b7, a200, e10e, 755a, 2117, acadia15_47j1, deed, aeae, 6423, 5cea, aa53, 1354, 5acd, 2dd0, 28fb, bb6f, af09, 9e83, 6cda, 1abf, ecaade2017_122mm, 5d0d, 3edd, 4e00, d452, 284d, fbab, ascaad2016_003x1, 5b3f, 5b92, 1df8, 5766, 2f96, 961f, d3da, 62f1, caadria2016_507n21, 8047, acadia14_531w, 52f1, 8cbb, c0a9, ecaade2015_144h31, 8bf3, ecaade2017_215hhr, ecaade2017_057q, ecaade2016_238n63, 93f6, ec77, 784c, acadia17_232ff, 8db9, sigradi2015_7.203k10, a705, ecaade2015_333h72, sigradi2014_109i9, 2994, ba53, 4d45, c494, acadia14_101aa, b0d2, 4386, 8596, 7fe0, ecaade2017_170g, acadia15_297c12, e3ff, sigradi2013_234e, d326, ecaade2014_185t46, d0bb, b3b5, ecaade2014_010f1, d4c2, 465f, 671f, 4c28, 6a3a, cb03, ad08, a19b, c80b, affd, 9c6c, 1d6c, 7708, 1593, 8cdc, 199e, a12c, 2c2a, ecaade2015_138b29, 937f, acadia17_178kk, 86b0, 7ada, sigradi2014_265x1, acadia15_497s22, 6b68, f2f3, 1947, f0f6, df62, acadia14projects_719i, b566, ascaad2014_007x3, bdb4, 0be8, c838, 9e3b, dc53, f523, 9942, acadia14projects_33am, cb8f, c3cb, ecaade2016_027x7, a839, 7ecd, 4f45, 9add, ecaade2017_172m, 6407, f420, 5913, 3022, sigradi2014_252t9, 2092, a97d, adbb, acadia17_349s, 5da4, fd23, 6c6b, acadia16_470h27, sigradi2015_11.166c26, a80c, 09d1, 4643, a925, 81bb, caadria2017_030e11, 9cb7, ijac201614105e5, a1e7, 3e41, f0f7, 4a18, acadia16_450r26, 8325, db50, ecaade2015_129u25, 27b0, ecaade2017_051m, ce84, 070a, 3cfa, 94b1, 3b83, b634, b846, 1f62, 4fbd, 0fdf, ijac201513303j11, 006d, caadria2017_048y15, a4dc, 8c47, 57f2, 6e22, ecaade2017_076bb, 21ae, f196, ijac201614102h2, caadria2017_129d35, acadia17_678kk, ecaade2015_79m15, ec68, ec9e, 9753, ijac201412304k1, 358c, acadia17_435qq, 1d17, 8da6, 96bc, e59e, c3c0, 8f53, 4e4a, 4461, ecaade2015_86h17, b83a, 3054, acadia17_588mm, ijac201715203b, 1a64, 2f2a, 5126, ecaade2015_114o22, acadia16_382t23, bd60, sigradi2015_10.140j19, 9d3c, caadria2015_031s4, 1e52, 34fb, ecaade2016_225v60, 6b37, 3572, 4a59, aa84, 7120, 6d5f, acadia14projects_267p, 4640, ecaade2017_271j, 8796, 9582, b902, dc68, 8a71, eb39, abf7, 8445, 6901, acadia17_640ff, 2c8b, 158c, 6474, e741, fd03, f815, sigradi2013_275c, 9de4, 7fb9, 6a64, ecaade2017_192b, 7e3a, b7eb, f940, a6d8, b74a, caadria2017_113w29, 58b1, ecaade2015_148o31, 07b3, 47b7, b6ab, ecaade2016_198v52, acadia17_82vv, 6bdb, 2d2c, 78f8, 70d9, f48a, f0d9, ecaade2016_140o39, acadia14_339ax, 35d8, 0eeb, 1d1d, ecaade2014_198z51, 91ef, 400d, ecaade2013r_016v8, 0b50, caadria2017_051p16, acadia14_565ag, 9d6c, b612, dec4, c293, 762f, aee0, ecaade2017_017h, 2199, ascaad2016_042x16, 5191, b883, ecaade2016_163p45, acadia17_284b, dd15, c9f7, ecaade2015_284h61, 8621, 0784, 7afb, ecaade2015_215j47, cba3, def5, 55d7, c8e2, 2396, acadia17_492gg, c364, 4f02, 52d3, 2fb9, 3bdc, 86bc, 976b, fdfa, 08a8, b087, 4d01, b83c, 33b5, a9cf, a5df, c210, acadia17_59b, ijac201715103b, 2dfd, bbf9, acadia17_329q, 27ce, 5226, 30a6, e214, 6461, 9d7d, b9d1, cc43, caadria2016_383r16, 04a8, 5a5b, 3b36, caadria2015_066c8, ab34, ecaade2016_070n18, f6af, 990f, ecaade2017_109bb, 339f, ascaad2014_036e2, ca0c, 8b4d, bf89, 2150, caadria2016_177w7, ae69, ascaad2016_022m9, e956, b221, 3932, 6a78, 4863, caadria2016_291x12, 57bd, 3fa9, 71a4, ecaade2016_094l25, 70f8, 3687, 8b53, d77a, 742d, 3c94, 9528, 4731, df8a, acadia14_619af, 1d2e, 51d6, f78c, 003b, a8dc, sigradi2013_62u, acadia14_153av, 86f7, 3900, acadia17_62b, 6d19, ascaad2016_050a21, ecaade2017_181u, acadia17_455ff, 3d88, 70a0, ecaade2015_180o38, 4d51, 2264, caadria2015_060v6, caadria2016_735n31, 0432, d319, f5c2, acadia16_478a28, 0797, 9455, aff7, faa1, 5bd7, a4f0, 6da5, c39b, ecaade2017_143i, fe9a, 08b5, ecaade2015_116l23, 3ba6, ecaade2016_163a46, 59a3, e157, c344, d56b, 3f14, 3815, ecaade2014_157k38, dce0, ab6a, 7e1c, 2033, f494, sigradi2013_234f, 2562, 8809, ff5e, 63d5, d5c4, 0ce7, 3c59, a1ef, sigradi2016_515f, ijac201412408o1, ecaade2014_188l48, 4798, 4dcf, 1ae3, 3919, 3c48, 08fe, c695, 7238, c55f, ecaade2017_095v, 59c6, 7587, 0033, f4bf, 58f0, 2a04, ec31, 1dcd, 50a0, 0ce0, ecaade2017_192h, 02af, 3897, e98e, 66de, 273c, 6319, 7eae, d736, 8ba1, 476d, 1416, ecaade2015_317t68, ijac201513201x5, f299, 8178, acadia17_532ff, 663f, ae3b, caadria2016_663o28, 09a0, caadria2017_016u6, 7e2b, 2647, caadria2016_641u27, e4c7, 7fcb, 8538, ee12, 9a8d, 2e0f, e9b5, 624e, 2cc0, c551, c6fc, ecaade2017_017p, ecaade2014_173b43, ecaade2016_040a11, 9878, 30e9, 6293, sigradi2015_sp_2.112f29, 9b5b, ecaade2017_290ss, 6bc9, aab9, cc61, 8f7b, a571, caadria2017_056v18, ba48, 1592, a068, c9c2, 561c, ecaade2014_140n31, 04e1, caadria2016_611w25, ecaade2015_221s48, 04e2, 2516, 368d, caadria2016_013e2, 48ec, e5f6, 5bd8, 8adc, 7500, 3aaa, d568, 79f3, sigradi2014_169t4, 550e, ecaade2017_146bb, d021, ascaad2014_037i2, acadia16_34k3, ba3f, a276, 6206, 0204, 487c, 2f02, e768, 558b, 413b, 4e41, ecaade2017_076dd, 5ea1, 795e, ijac201412402l5, 7811, ecaade2014_167n40, ecaade2017_076s, ascaad2016_028u11, 07f5, 0511, cc13, ascaad2016_028t11, 37e0, acadia16_184p12, 2d6f, 1b97, sigradi2013_117s, ascaad2016_025o10, b679, a08e, 9f29, e1ef, 68ab, 5474, acadia14_479k, 23bb, a752, sigradi2013_41j, sigradi2015_8.276y14, 4f97, ecaade2013r_019e10, 836f, b832, 2ef1, ecaade2016_123z33, c562, 60a4, 31c6, 75cb, 6cee, ijac201614201e6, 9b86, 8297, 96b5, 77bb, eee5, e5ae, acadia14_357as, 0404, c7ba, 9edd, acadia17_552k, cdd2, aafd, a477, 0f52, 25df, acadia17_473b, ecaade2015_176x37, 52fa, 3270, b494, caadria2017_054b18, c02f, 3d83, acadia15_323s12, 8bce, 9bc2, 1b52, 63e5, 30f3, 9d86, caadria2016_703j30, 3209, bb2d, acadia14_281u, ecaade2013r_003j2, 9b47, f17a, be5a, a50c, 9653, a827, d7ba, 7e18, b42a, ccc8, ccc9, 63b5, adc6, 0a18, aa38, 458c, caadria2017_155u39, ascaad2014_017t1, 06a3, ecaade2017_047r, bf96, 5ff4, 2bef, 571e, f09c, 415b, a0ec, ecaade2016_073v20, caadria2016_579i24, c94e, acadia14_549t, 3a57, d880, fa78, 6bf4, 4ff2, 3091, 4752, 64d1, 38c7, fafc, 374c, cd42, 36a8, eb30, 8e59, ascaad2016_033x12, ecaade2015_185p39, acadia14projects_145k, ecaade2017_192d, ascaad2016_057s22, sigradi2015_8.41a11, 4d0a, 8e95, ab08, ijac201715202qq, 36d9, 0c42, ecaade2016_198k52, 287b, f307, 6bb1, 1930, 4455, caadria2015_072n9, 8b9d, 34ca, acadia17_598k, sigradi2013_243s, 4c64, 06d7, 3974, 01e4, caadria2017_027p9, ecaade2013r_018h9, d038, 118c, ijac201715205yy, ecaade2016_002c1, 332b, 9d18, ec18, 4a53, sigradi2013_414u, ecaade2015_21s3, ecaade2014_226a59, 7e73, 083e, d29e, 7475, 0b63, 92c2, 8c03, d668, 3bcd, c778, e4a6, 030f, 4cba, 2841, 148d, ecaade2015_82c16, 29de, 298b, 6f4a, 7432, acadia14_63an, d823, 893f, ca90, a0be, 82be, b4bc, 4ed2, acadia17_560h, 8f2f, 43aa, e1b8, 037e, 9613, 1378, 1db5, df81, 0b44, e6e3, 4fbe, 4a54, sigradi2015_11.222r26, a5d6, 926b, 6a5f, 0853, 77a4, 3f70, b063, 517d, 7647, 4810, f739, 86e2, d6b4, 88e7, 50f9, b222, f8a3, bc15, c57a, d3e4, acadia17_308pp, b3a0, 407c, 4074, 3cd2, ecaade2016_167r47, 0017, caadria2017_040l12, ecaade2014_168n41, c775, a2e5, ac73, da88, 1e19, ecaade2016_083f24, 852e, 50e4, ea63, d3bd, f427, 2d1f, 2d55, fb6d, a8e8, e285, 08f0, a3d1, 2cd0, ec65, caadria2016_229t10, 1373, sigradi2015_1.288b1, ff1b, 9a2f, 20e8, sigradi2015_8.47e11, 0bee, ecaade2015_38n7, ea87, 6112, c098, 10db, acadia16_470d27, 4ea3, d92b, edc0, 83cb, 5dd5, 92a1, ijac201412303u8, 4679, f6a1, 4514, 72d5, f173, ecaade2015_84c17, ecaade2016_132w37, acadia14projects_487i, 5d97, 4f42, ascaad2016_005b3, 94be, 33ac, ee9b, f769, 3549, 935a, 5f8d, 7fd4, 30b4, acadia15_57x1, 5223, 1638, 7d68, ecaade2014_041h10, 66b7, 8b0d, a891, 8211, b98e, 9005, 73b9, 489c, 8ddf, 4561, 496e, ijac201412401x3, 29d8, 1442, sigradi2013_189l, acadia14projects_301b, ad0a, adff, c866, sigradi2015_12.215v27, da48, ecaade2016_018a5, 7b6b, e165, 0627, 3a2b, 5732, ecaade2017_195jj, acadia17_247ss, dddd, e859, 1f28, 4669, 2392, sigradi2015_11.34y23, 518d, ijac201513104n3, 013a, f2a1, ascaad2014_029u8, 7697, 33be, 4d1b, 8cfb, 7c85, 7c75, ad6c, 3dd9, ecaade2015_87v17, 855f, c716, c33a, 62cd, 436c, ecaade2016_169l48, caadria2016_023r2, c186, ecaade2014_224n57, 6661, f712, e1b9, 104d, bc2b, ecaade2015_307l67, 7b90, 9e78, acadia17_598m, 51de, a7c8, ecaade2017_076mm, 206f, 74d4, ecaade2017_157xx, c3c2, d79c, bf75, ijac201513104l3, sigradi2014_047i4, 2b92, 768c, sigradi2015_11.222s26, ecaade2015_318s69, 5f6e, 1824, 095e, 6847, aa73, 40a2, 4dac, d4e7, a08b, sigradi2015_2.213t1, c9e9, be55, 5b52, 3799, sigradi2016_490y, a2df, a452, 51f7, df15, 70a1, ecb9, ecaade2014_192b49, sigradi2015_3.155l3, 55e5, acadia14projects_479e, ce2a, 4ca5, e868, d297, fa42, a819, 582e, 7ed8, 8105, e0d9, 4dc9, d1b2, a763, 2c3f, e1ea, 4928, f7ae, ijac201513206y8, ijac201614204b10, 92fa, f1b0, 8e89, 2955, 2aca, 5652, 32b0, sigradi2015_10.140t19, e8c6, acadia17_413ff, ef7e, ijac201412408n1, ascaad2014_020o3, bf4f, b6d2, cb0f, 9c67, d8b1, caadria2016_809h34, 13ad, 365c, 76aa, 76ee, a5ff, ecaade2014_057j14, 158f, b0b3, 298f, 89ba, 903c, 9534, sigradi2013_390u, b48e, 3562, acadia15_431u18, 87eb, a2bc, 71bd, 5cad, 2cb1, acadia14projects_247x, acadia14projects_115ai, acadia17_491y, ecaade2016_078h23, 47ec, c691, 1136, 81ca, 1965, dc15, 7ed3, 10f4, 92e0, acadia14projects_473am, d5ed, 917d, 5430, 48e1, cb94, 221e, 0446, bf14, ascaad2014_030c9, sigradi2015_10.307a21, 276c, d6a3, 239f, 1a4e, 40f0, 7b14, 5252, e714, 30b3, 0690, f100, sigradi2014_045w3, sigradi2015_9.347n17, ecaade2014_156b38, 10de, d770, caadria2016_487v20, ijac201412408z1, cb75, 455f, a623, 2a30, 6336, 45ad, acadia17_18f, 2546, 0b96, 254f, ba71, 3440, 5229, 6ede, bbfd, 1dac, 5181, 0533, 8370, 610d, bb75, 9d64, a186, ebcc, 0449, 79a6, 808f, 9b16, 8dd6, 7534, 98c2, 9a14, e07e, c8d5, 0f7d, ecaade2016_068c18, b2dc, ecaade2014_111g25, 22d7, ecaade2017_079e, db41, edea, 965e, 3bd4, 530f, 4bff, ijac201614207y11, 03f6, acadia16_344g21, e420, acadia14projects_671x, a533, de39, 22db, a688, fd6b, b354, 1709, b738, 9b32, c5c7, ecaade2016_152s41, 40e6, 93d8, 91c8, d6bf, c4a1, 1214, aa0c, 9bbe, ecaade2017_017i, 42b4, acadia17_414gg, 6bc8, a821, acadia15_483f21, 0eaf, f132, acadia14_53j, 979e, b204, c1eb, ijac201614208f13, caadria2016_013f2, 87cd, acadia14projects_347ak, 967f, 6431, 8b2b, d17e, 96b9, ab66, f40c, 96d8, 77d1, da5e, c62c, ecaade2017_256v, e8a0, 5557, 17c5, 8493, caadria2016_219j10, 087f, acadia14projects_79w, ecaade2015_171r36, 5dc7, ed2e, 8bf0, ecaade2014_072c18, cc2b, 4698, ecaade2015_302k66, caadria2016_167b7, caadria2015_117z18, 929b, acadia16_116w8, acadia14_565n, acadia16_478u27, ea8c, bd99, sigradi2015_9.141d16, 1936, 6a50, sigradi2016_364rr, efc3, 4224, 6bb0, f171, 509d, b3e5, 51e3, ascaad2014_016h9, fc1e, sigradi2016_568ll, 314d, 4f03, 523e, ef2d, ecaade2014_218x55, 9df1, e9dd, acadia16_344g20, 9fba, acadia17_28v, 0a90, b73b, 842f, f57f, a0ea, 5310, ascaad2014_008a5, aa31, fff4, d818, a15b, 6f1d, ecaade2014_237w60, 97cc, 22c9, 7480, caadria2017_123i32, acadia17_414mm, acadia14projects_589h, ecaade2014_176a44, d679, 5140, ecaade2016_098y26, e34f, 4ef1, ba9b, 6777, caadria2017_135h36, e831, ecaade2014_214t54, ecaade2017_199nn, d8fa, ae17, ecaade2017_089ee, a4d2, 8d7c, caadria2015_073t10, cb48, 070f, ecaade2017_130zz, 8e55, ascaad2016_026t10, sigradi2015_11.136y24, ecaade2015_333f72, 6d94, ecaade2016_114h31, ed61, f2b7, 038f, 67ed, caadria2016_383n16, 20de, 3d85, bd0e, bf21, a703, caadria2015_081y11, 9ac5, ecaade2015_38p7, 7999, a9ed, 9d2a, c415, 8e08, 584f, 7ffb, 5f57, 99ea, 6afc, 7d00, 5f27, 6ab4, c41e, 69b4, b79a, c2f2, a18f, ecaade2017_083jj, 3c33, e9df, ecaade2014_176j44, 0441, 5ee1, 533b, 0222, 04ba, d25e, 9efa, d3b4, d28a, ecaade2016_154k42, c73c, e514, f794, bcb2, 179f, 307f, ecaade2016_164j46, be8f, 885b, 9b1e, ascaad2016_003f2, acadia17_222g, 1916, 4a73, d64d, f4f2, 56d7, 63eb, 6a20, 35dd, ascaad2016_011f5, 7357, b4d5, b435, sigradi2016_710ee, fdd1, 86ab, 8702, 81c8, aa8a, 8887, ecaade2017_173zz, 22d8, 9aa2, 039c, 2009, 8112, 9e02, caadria2016_209z9, acadia14_153au, ecaade2017_174b, a648, aea3, ecaade2017_301o, 3a10, 2079, 214d, af13, c64f, a29d, e74d, a4a8, ecaade2017_229dd, b844, bb95, 56cb, 437c, 4da1, e6b5, e695, 1adb, 738e, 3922, 388d, 8fc8, 48b3, 2315, 564e, f318, 2a52, acadia17_512p, f551, dfaf, badc, acadia16_260k16, 174b, 05c2, 5c22, 62f9, 98aa, f282, eb7f, da1a, 9195, 872a, 7b7b, d257, 0e4a, ecaade2016_132s37, 8010, ecaade2014_159j39, ecaade2015_152w31, 9afe, 2f6f, ea77, ecaade2017_274w, acadia14projects_497ac, acadia17_628rr, 4974, 9539, acadia14projects_63a, 96d1, 36e7, ascaad2016_029b12, ecaade2017_308bb, 0cc6, ff91, 3ff6, f5f4, caadria2016_045i3, 8252, 5f80, ecaade2014_105a24, 0d57, 41a4, f392, acadia14projects_153f, 3114, a54f, 2d91, fcce, da17, a969, 5e86, 4460, ecaade2017_089bb, d967, 3d21, 9f15, ecaade2015_144c31, d236, c1ad, acadia17_82ff, ijac201412206a5, 3b13, 6c83, acadia16_88r6, fe67, ecaade2016_197w51, cffd, ecaade2014_011e2, sigradi2015_6.387p9, ed5e, 01e7, acadia17_284n, acadia17_648bb, f415, c533, c633, bbf3, 13ca, ff55, ascaad2014_029j8, b2e3, 4c3e, 3d99, 412e, 159c, 9128, sigradi2015_6.327r8, caadria2016_373h16, 7132, 1b00, 5129, sigradi2013_28n, 908c, 08ed, c37b, aea7, 2a49, 7027, de5a, 8b3c, 4612, ecaade2017_274x, b248, c622, 5d1a, 7cea, 89c9, 29a2, b773, 7c44, ecaade2017_090jj, 3aef, 10fc, 1e3c, ecaade2017_199pp, ecaade2016_223g59, 7e35, ascaad2016_044y17, ijac201715106yy, ecaade2013r_019i10, 7096, da28, bd41, 003d, acadia17_222e, ijac201715103yy, ab21, f9bb, sigradi2016_449jj, 39f5, 2a9a, 83ed, 3b3a, 502e, ad12, 1da0, 4092, 1643, b04f, 14ac, sigradi2015_6.151d8, caadria2017_132u35, acadia14_63at, sigradi2015_5.384m7, 07a9, 7b22, 8b60, 24de, e1a5, 79c0, a33d, 7c43, ecaade2016_068h18, d2a5, 27f0, dc81, 8357, ec63, ecaade2014_218s55, d49c, 1f81, d72b, 3b21, 5163, f358, f888, 3a37, 04ae, fcc2, sigradi2016_534nn, ae97, e602, b9e3, fe9f, 95d8, 99f8, 9f10, sigradi2013_194k, acadia14projects_619ar, 034b, 843d, 3254, 2dcc, 6354, ecaade2014_067b16, 213d, 0468, 188a, 327e, a32e, ddb0, 0ecf, caadria2017_131g35, 03db, bfa1, 43f5, 4ab6, ecaade2013r_018u9, 675e, sigradi2013_155i, 97c5, fdc7, 50fb, sigradi2015_11.8p23, da33, f07f, 23c1, 414c, b31b, 7332, b443, acae, 8a16, 7676, 76a8, ceba, acadia14projects_671s, d5c0, 5962, d2b4, ecaade2016_222r57, sigradi2016_690e, 96a6, 61be, 6b56, ijac201614309t6, 4fb6, ecaade2016_067x16, 9671, 9859, ecaade2017_157ee, e742, ecaade2015_72v13, a7d6, 24c5, e9f1, 35cc, 3692, 9ba6, 40aa, 9dce, 3af4, 055f, fc12, d300, a93e, 367a, 434e, ijac201513302i10, caadria2016_445c19, 0fec, cd8d, 311b, f7fd, b1ad, 6d02, 0fb4, 8589, be27, 0f2b, 0113, 7c1d, caadria2017_145v37, f934, b827, 26f8, 248c, 3ae0, acadia14_43an, b831, 8614, 0ae9, bb10, 2c8a, db8a, 071e, 9b1a, eeac, acadia17_60u, 4361, 91a8, 7f78, 180b, acadia14projects_691at, 60e0, 6e4d, f242, e3b7, e1d7, 613d, d0ed, 108c, 4aaa, 1487, 95fe, aede, 807e, caadria2017_004s2, e7ef, 18c0, c031, 5de6, 7f32, 02c7, 23ef, f332, 54fd, 8158, sigradi2015_8.289a15, ijac201614203e9, b5c5, 8d25, e8c2, caadria2016_611x25, 4be0, 4f67, 4f36, 0ceb, cf4c, fb61, caadria2017_145n38, acadia14_549v, 20c3, 873b, fb20, 34a5, b88d, ecaade2016_142a40, 3356, 8a6b, ijac201412202v1, bbb3, 8855, dbe6, 4ee4, ca58, 2370, 04b6, acadia17_154oo, 1e36, ecaade2016_217b56, ba98, 5a80, cf0a, 78f9, 513f, caadria2017_136n36, 4696, 4c8f, 37ec, 072c, d29a, faab, b0fa, 0d00, edb2, d958, bf5b, 35f5, b4b3, aa67, 0802, 67e7, b483, 2756, fd15, 4073, 5a04, ascaad2014_003a2, acadia17_248l, acadia14_589d, 6502, a728, ecaade2015_301n65, ecaade2016_068m18, 5745, sigradi2014_345k8, b174, 4c91, df30, c8ae, eab8, 6ea1, 1419, 0f51, b5d3, 11bf, 0c11, caadria2015_194u28, 45e3, 5e3f, 1728, 084b, sigradi2013_305g, ecaade2017_133g, 4576, 55c6, 3017, 98a1, c843, 3467, acadia17_72n, ascaad2016_023p9, f0a7, e715, 83ac, caadria2015_087e14, dab6, 41fd, d427, 31d2, 773c, b117, d06d, 2afc, 0c2f, df3f, b6fd, 02ec, 0de4, acadia15_497g22, 600a, sigradi2015_8.186z12, acadia17_640s, f41b, sigradi2014_047k4, ecaade2017_294b, 66e8, 5a4a, f4f6, ascaad2014_024f6, ccf8, 63fd, 051d, 334f, ecaade2014_086s20, acadia15_483z20, bf6c, 9f81, caadria2017_070s22, sigradi2013_366b, acadia16_478k28, 8285, ecaade2014_147z33, ae54, 3525, d8d7, ijac201715203k, cbcc, 3a16, bc14, 140b, b753, 19ce, ascaad2014_005h3, 6440, 6410, c5d3, 632c, ecaade2016_072d20, sigradi2014_284b4, 6c5e, 8f9c, 5027, 7aac, fd11, 12a3, caadria2015_145u23, c97b, ijac201614301d1, f87a, 29f5, acadia17_222yy, ce1e, 463b, ecaade2016_079p23, 4e36, 9643, 2104, 18ae, acadia16_196w12, caadria2016_343d15, 4aa8, 31cd, 285c, sigradi2015_11.34z23, ecaade2017_124h, dd1e, 0b61, ecaade2015_64k13, ec17, 2ffb, 21ba, acadia14_699d, efb3, 6e70, ascaad2016_001d1, 965d, ecaade2013r_003x2, 3da2, fcaf, b3a4, sigradi2015_12.215l27, f76d, 053e, 29be, 52e5, fa50, 623e, sigradi2016_815aa, a0b1, b307, 3ef6, e9be, sigradi2016_360w, 1d80, 4097, ae1b, 68a3, ecaade2015_55d10, 6c41, ecaade2016_ws-dheritageu67, ecaade2014_023u6, ecaade2015_285g62, 8e18, 5715, sigradi2015_11.34b24, caadria2017_048a16, e87f, 8dcf, 7296, 2bbe, caadria2016_663n28, 19ac, 4471, c4ea, 6105, 08cc, ijac201715106bb, ecaade2015_237a54, ecaade2015_195j41, c046, 96e6, 7124, ijac201513206a9, 706a, 691f, ijac201614403f2, de3d, 39ce, 978f, c67e, ecaade2016_067g17, c283, 6e5b, 7148, 68e2, d1bd, sigradi2015_10.307z20, 9744, caadria2015_073s10, 2b66, 48e9, ecaade2016_123y33, ff4c, b5b4, b714, 718b, ecaade2017_105zz, d22d, ascaad2016_034j13, 251e, b005, ba94, b6a7, bbb9, 422c, 59ea, 5317, f97e, ecaade2014_173m43, 578d, 11a6, f118, b103, f7ec, 6850, 22f5, 62d4, sigradi2014_265o1, ddf3, caadria2016_579t24, cad1, sigradi2014_079i7, 6387, 959f, 097c, 5804, 4fee, 749b, 44c7, 7a14, ecaade2017_290ll, f445, d681, 03f9, ee4a, ecaade2015_22v4, b40e, ecaade2017_277cc, a78d, acadia14_427am, ecaade2017_122a, sigradi2013_429i, acadia15_263f11, 8baf, ecaade2015_225g49, 7e0c, 0402, 44b8, acadia17_608w, acadia16_62t4, 77f0, 0866, 663e, acadia14_167z, 93bf, 0b25, ecaade2014_140b32, acadia17_630k, 24ba, 0eb9, acadia14_365ad, 5b7c, 35d1, 527e, 713c, 1061, sigradi2014_303g5, ca6a, 8fb0, d5fc, 557b, 015a, 9366, 20f1, 77f4, 07eb, 2bb4, ecaade2017_248ss, ebd7, 5eb9, 592e, 119c, a42f, ascaad2014_035u1, b442, f009, 8225, ijac201715202nn, 5a3f, d613, 21d5, ecaade2017_122uu, 5bcb, dcd3, f996, sigradi2016_641ii, ecaade2016_ws-masshousec69, dfb9, 5713, 4545, 3c5f, b05d, 0593, f2bd, 824f, ecaade2014_168s41, 11d2, f658, acadia14_199al, 2138, ecaade2015_196n42, c345, ascaad2016_043g17, f8af, ecaade2014_010d1, 54ee, acadia17_212w, 4105, da67, a4eb, b415, acadia17_52v, 2c0b, 0dc8, ecaade2014_184j46, bf10, af67, 943c, d5be, bd7c, ab03, 1eab, a5b7, ca36, acadia16_478l28, 3de3, e79d, 6204, 6ea2, 260a, ecaade2014_070h16, 5e3a, ijac201513205u7, 6251, ijac201614405s3, ecaade2015_195h41, df0e, sigradi2013_387g, f76e, 3c04, cd5e, 471b, 24d0, edc4, 7f83, ecaade2014_168h41, sigradi2013_429a, e774, fa98, f70f, 4e85, 947a, 9883, c624, 48c9, 2312, ecaade2014_065d15, 71d9, fafa, 8cf5, 35c9, 5c2c, acadia17_404y, 9259, ascaad2016_023a10, 779c, 882d, f539, a15c, ecaade2016_130x36, 6a5c, bbab, e8fb, ecaade2016_223f59, 18de, ecaade2016_078m23, 5d85, 932e, 3141, 25eb, 0dbd, acadia14projects_117h, 6ecd, c1c7, ba8c, acadia16_244o15, acadia14_671n, d12a, 7706, 2eec, ijac201513305o12, ecaade2014_230j59, 3a4e, ecaade2016_224h60, 37d2, 4ee3, d751, bb0f, ecaade2015_332s71, 5435, sigradi2015_12.297g28, acadia17_402d, 1f5a, 701f, caadria2015_087g14, a848, ecaade2016_230o62, 6918, 3a53, acadia14projects_347ao, ebd0, f6a3, d639, ijac201412303d9, 0cf9, 8f66, cd6f, 701c, 3274, 5907, c352, 415d, acadia16_308d19, f387, f84a, ac97, 8673, 760c, 6630, sigradi2014_109h9, 1f84, f51b, 9b29, a3dc, bf8f, b731, 8b78, 37be, a935, ecaade2014_055z13, 68b2, ecaade2014_192g49, 1e62, ecaade2015_155j32, 5c33, 5915, bf1d, 0b4d, caadria2017_062x20, 093b, acadia15_263c11, 4496, fd3d, 7462, acadia14_681af, ad97, f0ca, ecaade2016_071a19, 5edd, 8949, ecaade2016_126v34, db27, sigradi2016_431r, ecaade2016_215u54, ecaade2014_168g41, 9786, c469, caadria2015_061d7, ecaade2017_309oo, 731f, ecaade2016_078e23, 2ff4, 0ea9, 7547, dd9e, ecaade2015_152y31, 6590, 88d2, db43, 745c, 3646, ea10, 1816, 68ca, eee8, 096e, 07f8, 9080, 4792, 721f, bc2c, 34c5, ascaad2014_029a8, 50a1, caadria2016_683g29, 7b55, 93f0, b7ab, 7003, acadia17_71ss, acadia17_360qq, ascaad2014_019n2, acadia16_88t6, 39e9, e2a5, 0b37, 6da2, c0c3, 00a0, ecaade2017_143p, ab61, ecaade2014_121r27, 3c0a, 5e2e, 805e, ijac201412405o8, 41a6, 7ba3, 5a31, 1196, ecaade2016_106j29, ecaade2015_302j66, 7e32, d8db, 5754, 6f61, caadria2017_134y35, 43f6, 9423, acadia14projects_365ae, caadria2017_004p2, 1a42, sigradi2014_151h3, ijac201715104m, 3482, ecaade2017_189vv, ef3e, ecaade2014_089s21, 248a, ecaade2014_095s22, e8ff, d058, 01cf, ecaade2014_055v13, c44f, 7d4a, caadria2015_203h29, 5480, 9644, d0dd, 1713, d03f, 4d7d, acadia17_551qq, sigradi2014_037z2, 667d, ijac201412408s1, 1462, b25f, c65d, 0642, a4d0, sigradi2013_189k, c37f, 569b, bf68, sigradi2013_414r, 746b, 2f41, 8543, 6d27, ecaade2015_194p40, 860d, 49d0, sigradi2013_267z, a38f, bce8, 3abb, c041, caadria2015_181g27, f5ae, e631, 8dc3, ecaade2017_053s, ecaade2014_214n54, be6c, bcbe, ecaade2017_057o, a214, ecaade2015_158n33, 3b91, 5fc8, ce54, 5dff, ecaade2015_138u27, 2835, f864, 88bc, 622b, 74d1, ecaade2014_049w11, 16d3, 63b4, d930, ecaade2017_083nn, 3131, 244a, f4f7, acadia14_153as, 2e8e, ea9d, ecaade2017_248uu, b855, 5c4b, ad5a, caadria2015_156p24, sigradi2013_164, ascaad2014_032m9, 7fa8, c435, b181, 486f, 501c, c8df, 67dd, 1973, 23d8, 1979, 5cdc, 69f6, ecaade2016_132t37, fe48, ec4b, 51e4, c149, b308, 14ea, 91a7, 7beb, f9b5, e780, 01db, 48fa, b115, cca0, 9397, sigradi2014_292s4, 0fb5, 17b1, 7579, 4dc8, ff67, 3c71, 2c8d, ecaade2017_227n, ecaade2014_173u42, caadria2017_074e23, dc99, 78aa, ac32, ecaade2016_079o23, 7ad4, 41c4, 06af, ecaade2015_53n8, a57d, c2e7, 0f61, 8ad4, cb2d, acadia17_37ff, 5bfb, acadia14projects_453h, e075, d5c6, 5fae, 7d09, acadia14_281v, ijac201715205d, 0d27, 2f7a, f6cc, sigradi2016_602d, 7e54, caadria2017_165o41, 01ab, c6dc, 289e, d53f, 1887, c2b9, c963, ee81, e3f8, a39c, ecaade2017_133f, ce90, bb4f, 92d6, caadria2017_023w8, acadia16_34g3, 57bc, 5baf, f528, caadria2015_203b29, 2dc8, 83c7, 9334, 2135, 8cea, a7ab, 3236, 4986, 4e99, sigradi2016_732e, 4c37, acadia15_161j6, ecaade2014_010u1, 2177, acadia15_323v12, ecaade2014_105b24, d7e8, 77b2, bc55, da3f, sigradi2015_8.47i11, dcc9, sigradi2013_390t, 699e, d8fd, ascaad2016_048o20, dcb4, d86c, acadia16_34i3, 676f, 607a, 161d, ce1a, acadia15_161c6, ijac201614208s13, fc2a, acadia14projects_497s, 781a, 507a, 3d57, f537, e805, 4a2a, 7e65, 8bb4, 2a2b, 43bf, 9fe1, 0082, e0d8, fa4a, 6f4f, ecaade2015_194y40, sigradi2013_386j, sigradi2015_10.381h23, 3520, 4e5e, d2fb, 625a, sigradi2016_814yy, 6fd2, ee11, 3596, 8928, acadia14projects_601x, 1eff, d2b2, caadria2017_122s31, 32cb, ecaade2015_115z22, dff6, acadia17_290b, 25ab, caadria2016_809d34, c116, 731b, acadia14_63a, 6312, 6db6, b683, 2f65, f591, f053, a060, 8623, 6d59, 4ad9, ijac201412408a3, sigradi2014_192o6, 4890, b97c, 3396, 0bcc, acadia14_497ab, efcf, c4ac, 5a3d, 6c66, 0565, acadia17_110aa, acadia14_699h, 0ce1, f61e, acadia14projects_43am, 8b09, cbca, 20a4, 4324, 1845, ijac201513303d11, 026c, b81f, 3ddd, 64a8, d0b1, d809, 8951, 192f, 4f38, ecaade2017_290yy, 29eb, 43f7, 9bbf, 22ce, a79b, ecaade2016_147u40, ecaade2017_073k, 8c82, aad0, 68da, 5920, 6881, 7dd3, acadia17_598tt, sigradi2016_448l, f292, ecaade2017_124aa, ecaade2016_018v4, ecaade2017_052jj, e7e7, acadia14_409o, fdc4, acadia14projects_463o, 626c, 9296, 93c5, 70a5, b87d, 4e3d, 0435, sigradi2014_283u3, ecaade2013r_004f4, acadia17_163ii, sigradi2013_117, c6c8, 8bb1, b557, 0496, e955, d235, 84ee, acadia14_267o, 5279, acadia14projects_153ay, 0864, bb2c, bfdb, eaec, cfed, f3de, 09d9, c087, ijac201614103g3, a66a, e7e6, caadria2016_611k26, a9a8, 894d, e42e, 2a40, sigradi2014_307p5, c72c, 1272, 6ed7, 882e, 6f75, 3a04, 0343, bf3c, b75e, 3658, e46d, efd1, 62e8, d259, 3afe, 8dfe, 4ef6, 48de, 1d5e, b99e, ecaade2015_127f25, 450f, e93a, bd53, caadria2015_010u1, 52b9, 72ba, e23e, 758a, e08c, 561a, 6eca, ecaade2013r_004e4, 3fbe, c98e, 8c08, ecaade2015_144y30, 3f99, 6a58, a83c, caadria2016_549v23, ascaad2016_038m14, ecaade2014_239k61, 9688, 13de, ascaad2016_010b5, edcf, f5ea, 32a3, 0d36, 5eba, 834a, d6cb, acadia17_145zz, b2b4, 1e18, 9ef4, 03e5, 6d46, 7bf4, 7d8c, sigradi2014_232s8, be01, badb, ecaade2017_129pp, ijac201412202x1, 0bf1, e85d, 8431, 765b, caadria2017_124l33, ecaade2013r_014k8, 9236, e0b8, ef19, 8030, 3a4a, 5e63, 99a8, 8b6c, 1ee1, 5485, acadia17_512i, 7f61, 5e41, e85f, c5ec, 4016, 00eb, 4592, ijac201412402c5, 75e0, c33f, a6b4, 3590, 2292, caadria2016_301v13, abc4, 716b, ecaade2017_054x, 9b85, ecaade2016_188l50, ecaade2014_198s51, f80d, e061, c6c2, caadria2016_517d22, c273, 053f, ed68, feda, 792e, 673c, 1b32, d550, ecaade2013r_019b10, 4465, sigradi2013_64, bee2, 8fbe, 2e3c, 564f, d713, 09fd, 366e, c97a, 45d9, 0995, d763, aa83, 46c8, 5106, caadria2017_004j2, 7a72, cf65, ef38, 1642, ecaade2015_61x11, ab2c, 0e03, 00b3, 1e97, 75d2, 3a65, f078, acadia17_678tt, 2d25, 6c8b, d55b, caadria2015_126n20, 90e1, caadria2015_049w5, 159d, 1ad6, 7ff1, f9b7, ecaade2017_051s, sigradi2016_602e, ec16, 59f7, sigradi2014_197z6, sigradi2014_172y4, 8e67, b40a, 6620, ecaade2017_148vv, fae3, 990b, 4d50, d7ac, sigradi2014_214e8, sigradi2016_431w, f596, e2a3, 74b2, 44e5, 6f8e, acadia16_260m16, 86a6, 69a5, acadia17_358aa, 8400, ecaade2017_195kk, ecaade2015_114p22, sigradi2014_032f2, 3e4f, 03ee, 0c5c, ecaade2014_052i12, 5c53, 250b, ijac201412405s8, e4b7, b97d, 2f59, acadia17_492hh, ae00, ca7a, 85f8, ecaade2016_013s3, ecaade2016_222v57, 63e2, ecaade2014_084p19, bd4e, sigradi2014_263z9, ascaad2016_048d20, ecaade2016_152z41, 9094, ijac201412201d1, 7cad, caadria2017_037a12, 8c9a, ecaade2015_246b56, 99ee, ecaade2016_032p8, c024, 4a94, ascaad2014_007e4, f0d4, acadia14projects_619at, 4591, 7c3c, 176b, caadria2016_559z23, 918e, caadria2017_174g42, 16ad, d8e7, 38b0, sigradi2014_015a1, afd7, ijac201715204cc, 169c, acadia16_244n15, dd41, ecaade2013r_009w5, acadia17_520n, ecaade2017_199u, sigradi2014_169n4, a66c, 31f1, e02c, 88c5, 7208, 44e2, f21f, eec9, acadia17_128tt, acadia14projects_219ax, 93f3, 033f, ijac201715104t, 29b6, 9c26, 4541, 8d66, 0618, a28b, 7004, cbc4, bdb0, 99d6, f96d, df74, 8fd5, 9d43, e8b6, ecaade2017_031yy, sigradi2016_737y, 5c5c, edd2, 7e24, 6eb6, 3281, 176f, f54c, bc16, ascaad2016_010z4, 0df9, 793c, 81bd, ecaade2016_223e58, ecaade2016_163v45, b663, fdd2, 6d5e, ecaade2017_109ii, 50fa, acadia17_373p, 51dc, sigradi2014_041j3, caadria2017_127c34, 1eb5, caadria2016_851l36, a920, acadia14projects_101w, eb90, 0885, df10, 70c7, ad4e, ijac201513203l7, caadria2015_114z17, dc31, sigradi2014_330o7, ecaade2017_097bb, 3d0b, fa0c, acadia14_117az, caadria2015_016o3, ecaade2014_145m33, 8b92, daf2, 9b3c, ed97, bf36, 7650, caadria2017_182r43, 8e86, 9052, caadria2017_123p32, fb79, 4d25, 6438, c045, 5516, b4d6, caadria2015_206u29, 0a51, 5854, 3e39, ecaade2017_184ff, edde, 631e, 1f75, 4f43, cdf1, 6349, 384c, c9fd, 2580, 2c02, 1d18, caadria2017_058n20, acadia17_50vv, e99f, 6ba9, acadia16_214c14, ecaade2014_072m17, b4fe, c2c8, aeb3, e828, 08de, ec94, a981, d9ea, caadria2015_090w14, 2aed, ecaade2014_226v58, d46b, c441, sigradi2016_803bb, ecaade2016_118l31, 6ebd, b92d, bd42, 471d, 06e8, acadia14projects_661h, cf6a, 697b, 6c2e, 6e7b, ecaade2016_139c39, a112, f93b, ijac201412205s4, d0c5, 3a87, 1406, d9db, 7e43, 0374, c7f6, ed4d, c896, acadia14projects_189at, daf3, acadia17_560p, 6648, 3d4d, 39be, 7ad6, sigradi2016_764e, 2d66, 1291, sigradi2013_41l, 8851, 72ce, acadia17_610ll, 8ed3, 4ab8, ad9c, c688, 6f62, 3ea6, 15fd, ijac201614208k13, 79b7, 2c9f, b97a, d164, acadia16_34j3, 9919, 2ef6, caadria2017_069y21, 2bd6, ecaade2016_129s35, 53bd, 8a31, sigradi2015_sp_4.275t29, acadia14_427al, 9f90, cfda, 5f16, 2ba0, f2f5, acadia17_349z, 0471, 8bde, 8e76, 8e3b, acadia15_251h10, 758e, 24b4, 4c6f, acadia17_222xx, 10fb, 1d6a, 4ede, e9a7, dba3, ecaade2014_121n27, 2aea, f328, 5b0d, 7410, acadia14projects_435an, e779, eb54, def4, caadria2017_055l18, 9cca, e73f, 9bcb, acadia14projects_199ar, e0c6, ecaade2016_072f20, ed6c, e539, 6b18, 1c76, ecaade2017_274aa, ecd6, ecaade2016_132f37, 6dc4, f20c, 4e93, 8a66, 45c4, ecaade2016_110j30, e1bf, acadia17_26e, acadia17_118gg, 194b, ecaade2017_203nn, 38f9, acadia17_404bb, ecaade2014_163h40, a7d3, 664e, 8428, 249b, ecaade2015_100x19, 0110, 62bf, acadia17_308ss, ed64, sigradi2016_817o, 5f4f, f481, 5812, acadia17_600y, 06e6, 8ef2, 38e6, ce23, c4a6, sigradi2014_128g1, caadria2015_156j24, acadia15_137i5, 8815, c2be, b44f, 0182, sigradi2014_084x7, ijac201614309n6, ecaade2014_168e41, caadria2015_181c27, 29b5, d8d9, ecaade2015_200r43, dddf, a284, abbe, 7010, ecaade2017_019ss, e97f, 1e06, acadia17_178q, 1ed1, ecaade2017_227p, a53a, ef52, 4bc6, 93bd, 1f5c, 2fe6, sigradi2014_281c3, 5e2a, 1243, ascaad2016_045e18, 55d8, acadia17_472nn, 8ac5, caadria2015_060t6, 4fa8, caadria2016_301t13, 3d26, ecaade2017_033q, 9e3e, 45c5, ecaade2015_196k42, 4d99, 5860, f74e, f225, bcb1, 466f, ecaade2017_152a, ecaade2015_202p44, defa, 1fa0, fb44, 2afe, ascaad2016_045r18, 3795, acadia17_62mm, 9bd8, ecaade2014_239o61, ecaade2015_144v30, 7abc, ecaade2017_041u, d4f0, e544, aaf9, ecaade2015_100y19, ecaade2014_015z3, 7563, acadia17_273dd, 2b60, 8ad8, acadia17_71nn, e7b5, 1751, 063d, 1f08, eed9, 3f36, bb7a, 046e, 10f2, e2c6, ecaade2014_070m16, c95c, f55e, f8f7, 9fad, caadria2016_673a29, 5025, 5f11, acadia17_414zz, acadia14_389ax, ac15, 2969, 3443, bf4a, ea8e, d6e4, acadia16_78r5, 3aa7, 4dbf, 3da6, 798b, ef15, 3ee4, c86a, fe57, sigradi2016_625ss, acadia17_502yy, ecaade2017_006mm, 2cfe, ecaade2015_201v43, fc42, ba9f, ecaade2017_006cc, ecc2, acadia14projects_247m, d203, b96b, d35e, 53aa, acadia17_403i, 0bef, ascaad2016_041j16, caadria2017_004o2, 44e4, 1e55, d231, 54b4, 94c5, ascaad2016_003y1, acadia14_399ah, 5956, b969, a6df, e6ee, 57c2, e3ce, f281, acadia17_138uu, 9eb2, 5a0d, d045, 732d, fc43, 69e4, fa37, acadia14projects_189ap, ac2a, acadia16_440g26, 2ac4, caadria2017_109w28, 9882, 94bb, 6c34, e535, 3558, caadria2017_142z36, c847, 534b, e57b, dd75, 237a, 376c, ebe7, df39, 3191, ecaade2017_269zz, cba1, 934a, fbbd, ascaad2016_023u9, 1144, 3fc9, 1b92, 4cb7, sigradi2015_10.307v20, 0569, ecaade2017_053h, 17e4, 8539, ecaade2017_183cc, 9a43, 527c, acadia14projects_177u, 5cf1, bf00, sigradi2015_10.309m22, 3d33, 285f, 90ae, c7ab, 4ade, 846f, f867, 3257, 28b5, 7e09, ijac201614407w4, abd6, 446f, 792b, 46a3, 0549, 2a42, ecaade2015_261m58, 4e84, 7146, 86b4, ecaade2014_066t15, e260, sigradi2013_275a, eb08, 898a, adcf, 324f, a8f6, acadia14_601x, 3b06, 2fd7, sigradi2016_602qq, acadia14projects_601ai, caadria2015_156i24, 4e89, 13e3, cd7d, b7c0, ecaade2017_301x, be00, acadia16_124g9, e4fe, 1e6c, c4e5, caadria2015_111j17, caadria2015_010y1, ecaade2016_023k6, sigradi2016_420zz, e1dc, 7b00, cd48, ef7d, ae68, fdac, 1141, sigradi2013_31, 216a, ijac201513306b13, 9e75, 2402, ijac201412203l2, ecaade2017_164t, ecaade2015_53w8, ecaade2017_011ii, ascaad2016_032s12, 3334, acadia15_149u5, fe50, 4a08, caadria2016_135a6, sigradi2015_12.215t27, caadria2015_206h30, a21f, 4e16, ecaade2015_314m68, 0e46, f7c7, 6e2d, 6fcd, d5d4, cb22, sigradi2015_8.239x13, 14a6, 9f50, acadia14projects_33aj, bc3e, 4b99, ceaa, fafb, acadia15_232m9, c207, 2808, e259, 7680, c84a, c183, acadia15_47b1, bc41, acadia14projects_699h, 9e7e, 9f2f, acadia17_360g, 9359, ascaad2014_005g3, ijac201614102b2, 5f32, 451c, 33de, a987, 8e21, c942, ijac201715202yy, f6fc, e3ae, caadria2017_096w26, 01f4, ddcb, ecaade2015_53b9, 3c2d, ecaade2014_096x22, 3a7c, bd28, d98c, 0317, ecaade2017_169tt, sigradi2016_815y, ijac201412408c3, 68fd, caadria2017_040h12, ada7, caadria2016_219d10, 4cf2, 6b13, 82d9, ecaade2017_240u, c642, ecaade2014_195i50, 4bbf, 763a, ecaade2017_006zz, 3136, e519, 1660, 671e, fe26, c895, bd57, 75a2, acadia14projects_357ar, 2241, 97ce, 2e98, 7b08, 1494, ef40, b758, 9998, 19b7, bd0d, 5c58, acadia15_451s19, 549c, ecaade2015_13o1, ec49, 7f97, acadia17_154ll, 1227, c3be, acadia14projects_655ae, 49cc, a4e8, c6b9, 0245, adab, f397, acadia14_291ax, 750a, f600, acadia17_60v, f3e3, ijac201715201x, ecaade2017_033t, ijac201513205l8, 5717, 5f04, 6680, acadia17_221ii, 1f09, 6a29, ecaade2015_130g26, e7c5, acadia17_648ii, a908, a954, 8176, 069f, 4d67, f270, sigradi2013_222i, 74fe, acadia17_292bb, ecaade2017_054jj, 38c6, 0766, c55e, 49a0, acadia15_251r10, 7cb2, 429a, 4b97, 1edf, ascaad2016_046j19, d7b5, 986e, de92, 1c4f, 7ac6, 9023, 9e5f, c21c, ba38, sigradi2015_10.307o21, 3381, e4fb, 5372, ef4f, c26a, 7ae8, b86f, acadia17_598yy, f988, cf61, 8d46, 9dbb, e1ae, de40, 358d, 429f, ecaade2016_127b35, ijac201614206w10, 2175, 4a76, 35a7, ecaade2015_193c40, 9e44, 63bc, 0654, ijac201513302y9, sigradi2014_281i3, 4ddb, f2c8, ffe1, 7a17, ecaade2016_011d3, 250a, f66a, 045c, 13c1, 0861, sigradi2016_414hh, d9c7, c944, 6c88, 45d4, 2b37, acadia14projects_301ax, 0156, b320, 0349, 891b, 693b, 968f, 9e66, 59a4, 3d8d, 1e63, ascaad2014_026s6, f251, caadria2016_839p35, 9491, 2139, 4db5, 48df, 6f92, caadria2015_194r28, 5b27, cea5, 2651, 68c3, acadia17_82h, ecaade2017_175g, 6c54, 8e9d, acadia16_8b1, 8c9d, 7f8d, b024, sigradi2015_10.177w19, ecaade2017_301r, e08d, dd91, 5dbd, 3216, ijac201412401w3, a0a3, 4144, 27e0, b774, abc9, 260b, ecaade2016_130j36, 38e5, c04c, 0c1e, 8b9b, acadia17_298ll, caadria2015_014n2, addf, 36fe, 061e, 3512, 87e2, ascaad2014_034l1, f330, 8a99, 5837, acadia17_473i, ecaade2016_163d46, 98e0, 6bb8, 8569, d6e8, ecaade2015_269k59, a3d0, 421d, 1e5f, 8085, 44d2, f900, cab3, ijac201412202u1, 31ab, 77a6, e6e2, ecaade2016_033i9, eba3, c2f0, ijac201513102b2, 7d3a, 1ee0, 7932, 368e, 7438, bc2d, c094, 4f83, a009, 8aff, 3a7d, 947e, e63e, 39b9, 7418, db75, a352, d165, 6581, 0930, fd71, e84e, caadria2016_755l32, 5c62, 536a, 4b23, f19e, 9303, ddde, cff1, 98d2, 84f4, cda4, 5c7d, 75ac, 40fe, 0f38, 8eed, 7599, 9724, dcea, acadia15_81x2, c025, fea6, ecaade2014_240h62, 0495, 0d89, ecaade2014_016h4, sigradi2014_085f8, 7d87, acadia14projects_719m, 7334, 9537, 7f90, 1604, 942c, 3a19, 8191, ecaade2017_059pp, 1e67, d8ac, ecaade2013r_017x8, 1ae8, 6c39, a61e, 65ee, 2776, 02b7, 2f4a, fe1e, 4150, 6bb3, sigradi2014_292t4, 31ef, 4553, 6976, ijac201513103w2, caadria2016_073z3, f57d, f51c, abb2, ecaade2017_203ss, f04c, 1fda, 3ced, ecaade2016_040o10, 9f8a, 877a, fc41, ab02, 101a, c932, caadria2017_005i3, ecaade2016_025n7, f81a, cb92, 09f0, 0e2d, 8498, 2861, 59bf, 6709, d7ee, 3c5b, 8e5c, dbbf, ijac201412303g8, 536c, 10aa, 6e52, 4563, c217, sigradi2015_11.34w23, 1dae, 2723, e399, 9e0d, acadia14projects_101v, 2361, 1ce7, 6694, 0a24, 8d61, 3dc3, 2403, ca41, 4bcc, 3728, sigradi2013_41r, 1a30, 1421, 2c48, 24f7, f40e, 5f7a, ijac201412408u2, 706d, acadia15_407t17, 30af, f97a, bb7c, 16b4, 8097, 81fe, ijac201412404r7, ecaade2015_59z10, sigradi2016_625vv, d232, 6c5f, ecaade2014_092g22, caadria2016_343k15, ad33, 188f, acadia17_648oo, 666b, 5b05, ee5e, ecaade2017_269ww, 19ef, eca4, ce18, a334, 2fb0, 06d4, eaf1, e12f, b176, 46de, 1cfc, 5b40, 7bd1, acadia17_266z, aa7a, fddf, ecaade2014_070s16, d386, 58d4, 18cb, 5c71, d84b, 0c0e, 7993, 7463, caadria2017_135d36, f6b7, 96e1, acadia14_609aj, ab54, 65c7, acba, e37e, 531d, caadria2016_281m12, 157f, ecaade2017_038ll, 3afa, acadia14projects_357av, f5ec, ecaade2017_203gg, ac89, acadia14projects_497z, 6758, 9b33, 6f72, 92d5, 4521, a58e, 606c, 248d, b617, ce32, 8565, f5d0, e255, sigradi2016_534vv, f588, 2821, 4611, b966, f9a6, 30b5, 1b6b, c6c3, 5ffe, 5fd8, 80e7, ecaade2017_172w, 467c, 5267, b20a, d78f, 3d05, 9d57, 2514, a883, acadia17_435b, acadia14projects_671w, acadia14projects_479c, 5169, 4cdc, a8e2, a974, d45b, 2df1, 3926, acadia17_551g, acadia17_660r, 737b, acadia17_222j, 6318, d727, ecaade2015_53e9, 5750, 18c9, 85e6, 20fa, 0cff, 64d4, caadria2017_041u12, acadia14projects_699u, a3e6, dde4, 7fe7, 5272, 1c58, acadia14_463m, fcff, d7e7, 97e4, ecaade2017_277vv, 2da8, 85d9, 7da2, ea8f, c8c1, 7e75, 24e5, e3b9, acadia15_47i1, f94f, ascaad2014_017l1, f3ed, f586, ecaade2014_084m19, c670, sigradi2014_074g6, 2f6d, ab1d, 920a, 4b29, caadria2017_057p19, sigradi2013_157, ijac201412303h8, aa32, 72e7, caadria2016_735r31, acadia14_681ai, ecaade2014_233f60, acadia17_284r, 869f, 88c6, fdf7, 1785, ecaade2017_076u, fe88, 3174, a0dc, d943, fd80, 51e6, f558, acadia14projects_579k, 7616, sigradi2013_243v, 3c15, 98ac, c6fb, sigradi2016_637bb, 7e7a, c965, 24fc, caadria2017_003u1, ecaade2017_149m, cd93, 7b85, ae32, 3bee, 73ba, caadria2015_124d20, b942, 70cf, ascaad2014_005w2, 1cd8, a4ff, 4299, 6a0b, 39a5, 0f70, 6835, 41d7, ac6a, f863, 3c8c, bc0b, 762c, sigradi2016_360p, 38bb, 6d58, ece0, 89e5, 885e, caadria2016_861g37, 6a48, acadia14_589j, 6040, a9f5, 45b3, fbc4, 06b9, acadia14projects_75ay, 915e, 73d0, ecaade2015_59a11, a8cb, 17ec, 9de7, acadia17_257vv, 3cc3, 9ec1, ecaade2015_303r66, ecaade2017_152vv, ecaade2015_206l45, 022a, a5da, 0b32, a0a8, 28c5, b0a8, 296a, ecaade2016_129y35, ecaade2017_007qq, 6fe4, ecaade2015_138m27, 0a3b, 7397, sigradi2016_426i, acadia17_570v, 8a1a, sigradi2014_114p9, 350a, ecaade2014_080i19, 6380, fa73, f37f, d56d, 16d0, 95b7, d046, b656, 6303, 10a5, acadia17_350cc, 2c6d, caadria2017_142s37, sigradi2016_571vv, 6aab, caadria2015_073m10, 6a33, 007f, a22e, acadia14_627ap, ascaad2016_012n5, 13cd, 3ed9, acadia14_199af, sigradi2015_3.385c6, 4806, sigradi2015_7.203e10, a863, e678, ecaade2016_032u8, 3040, e9ab, ecaade2016_170z48, a921, caadria2015_030e4, 049f, 74f1, 1cbf, c7ff, d205, ac38, caadria2015_142n23, 5dad, c2ac, c1f8, dc5b, 5c29, da9e, ad58, ed09, d126, 39d8, 6879, 4493, 4743, ec5f, b8b8, 2349, dd2b, 9661, ecaade2015_320s70, 7f3e, ijac201513205g8, e031, 7a23, acadia14projects_347as, 6df9, sigradi2014_329v6, ascaad2014_014d8, 069d, f6f8, c1e4, c511, 3513, caadria2016_157v6, 9c6a, 921a, 1f69, 165e, df8f, f6e1, e425, 73ad, d5f4, dd31, 47f8, 9626, 999f, abc8, d94c, ecaade2016_210c54, sigradi2016_815v, 8d1a, 80ef, 9525, 797f, ecaade2015_334t72, 7ba2, c51d, b9c8, 5333, 9ce0, 8eb9, d791, e0a1, 9d16, 9957, d31b, dcab, 4655, ecaade2014_168b42, db64, 5377, a4e9, 33d1, 5148, ef80, ecaade2015_235v53, ijac201614308r5, acadia17_59h, 4c9c, ascaad2014_017a1, ecaade2016_221s56, 7a00, acadia15_469i20, d4f9, caadria2015_004l1, sigradi2014_021s1, acadia17_153j, 8893, sigradi2014_347t10, 395b, 76eb, ijac201513302n10, acadia17_640hh, 1d46, 33b8, 6011, 3a42, ecaade2016_230t61, 3b0a, e125, 787d, ecaade2015_284b62, bb24, 3307, d41d, 6816, ffd9, d3b0, 518c, 7f5e, 6f80, e86f, sigradi2015_6.183l8, caadria2015_108l16, 8afb, 451f, sigradi2016_571rr, dc1f, 600f, sigradi2015_10.7d18, 87e6, 597e, 4e82, 69bc, ac77, e81b, caadria2015_065b8, b2be, ecaade2015_250d57, 18c7, 8219, acadia15_323j13, 9841, acadia16_10f1, 5763, 0398, 73bc, 7c86, fdf0, 793b, ff3e, 7ddd, cbb8, dd66, 1758, 068b, 4511, ecaade2017_122kk, 3ac4, dbc0, 96a5, 5415, bbec, sigradi2016_467n, sigradi2014_032l2, ijac201412302o7, 8a56, c619, 147c, b56d, 520a, 55bb, 7282, f0e9, acadia14_339ac, d487, acadia17_348h, 21c3, a02d, bbdf, 5867, 0e8e, 608b, 1ec0, ecaade2016_072l20, 76d0, acadia17_338hh, 0c20, ecaade2013r_006s4, caadria2016_333t14, 07ee, caadria2016_073x3, ascaad2016_014h6, 849c, 0c95, 733d, acadia17_329bb, 9460, aca7, b71e, 8a33, 5033, e755, 37ea, ecaade2017_006rr, e515, sigradi2016_815x, 9244, 06f5, 6f5b, ijac201412301p6, 14db, sigradi2015_4.219k7, ecaade2016_011w2, b26b, fc40, f8c0, ecaade2017_198c, ecaade2015_230g52, c178, bd74, cece, db4b, f5f3, caadria2015_070h9, 2c91, 892e, 14bf, 3a5a, 3f6d, acadia15_195x7, eaa4, 722b, 07a1, d03e, caadria2016_477b20, f4dc, 3271, a007, ea18, 692e, addc, 0589, b5b