CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2017_269yy, 4469, 6c36, 7f4c, 920b, 146f, 066b, 3d2e, 1818, f9b5, 253c, ecaade2016_068o17, sigradi2013_400m, ebf3, 33bb, 1847, ab43, d547, ecaade2015_38l7, 4610, c8b7, ac70, ecaade2014_194b50, 9bde, ecaade2015_206r45, 9e2a, ab93, 3945, 6453, df23, 024d, 4396, 11f8, 5c58, ecaade2014_052p12, ijac201513201f5, f8ec, 29c2, 49ce, 2023, c66b, 72e9, 4b9e, ascaad2014_013b7, ijac201614103o3, 0475, acadia14projects_619ah, d0f5, e6c9, b2f0, 372f, caadria2016_829d35, sigradi2013_111u, 5c90, de2d, caadria2017_147u38, 2ed2, eefa, 6783, e74c, 87e0, ecaade2014_176o44, 5f66, 1eed, de8a, 038b, 5ba0, ecaade2017_143ww, e6fc, 56e5, ecaade2017_129rr, 3b85, a582, caadria2016_135a6, d0f0, 4547, 8f78, c58c, acadia14_291c, 687b, 5989, ecaade2016_225w60, ascaad2014_014s7, ecaade2014_086t20, 1672, 1949, 46b0, ecaade2017_143l, 150d, eb2c, sigradi2016_732k, ecaade2015_235k53, ijac201614104i4, f03e, 5250, b12c, acadia17_670oo, ijac201614405t3, a784, 05ad, acadia17_349l, acadia14projects_463au, e623, c80a, da47, 8266, 8adc, ascaad2014_032r9, ijac201614204t9, c9bf, c7c0, aebd, caadria2016_353y15, eb41, 6312, 89e3, sigradi2015_8.47e11, fb9d, acadia17_562bb, a109, 776c, 3e89, e8ec, ecaade2015_329m71, 0193, ebac, ecaade2015_138w27, 2183, ecaade2015_176u37, 2ca3, acadia17_28ff, ad90, e55b, ecaade2017_083yy, ecaade2015_101f20, 98de, c964, ecaade2014_151w35, a7dd, 8682, d8b3, sigradi2015_8.186l12, 016c, 39a8, ee14, e924, 7807, acadia14projects_219az, 65a7, caadria2015_010s1, 200c, 7064, d0fd, e8f3, sigradi2014_074s6, 861d, dcf1, 7ada, cf20, sigradi2013_243e, ab48, 8f52, 7174, sigradi2015_6.341b9, a8a8, 9434, ecaade2017_079v, c21a, 6b71, 6fb9, 3444, 6b8c, acadia14_237ax, c98f, 62cc, 13d4, ijac201412206t4, c397, ed72, 5dd8, 6efb, be47, 3876, caadria2017_145b38, acadia16_344z20, c932, 07da, c774, 050f, 4a48, a21a, cdb2, ad61, acadia17_89z, d509, aa6c, ecaade2014_012r2, 192f, 05e5, ijac201715202r, cc9b, 5014, 18b8, ecaade2014_014z2, 90f4, f2c4, c62f, ae81, ecaade2017_108p, caadria2017_104b28, 887b, 6315, sigradi2016_669aa, 4b8a, c2cb, 8413, 1018, b878, 3580, d670, 8d7b, 4584, ecaade2016_243a65, fe14, ecaade2016_154c42, 3c13, faad, f467, 4416, a8b5, sigradi2016_455e, ecaade2015_103l20, acadia14projects_281t, 7e19, 17c3, ecaade2017_215zr, 4a26, ecaade2017_009u, ecaade2014_233a60, 7d47, caadria2015_157u24, 7c4e, 4aec, 28ae, 5f79, 066d, caadria2016_187o8, 491c, sigradi2013_74e, e5ab, e206, 996d, 23a9, d425, 1bfe, acadia17_350mm, acadia17_340j, acadia17_92k, c783, ecaade2014_224w56, 485d, dcc5, 160c, ecaade2014_014y2, 740e, 6024, ascaad2014_024s5, 08a8, ecaade2017_172dd, ee35, f07e, 4d7c, db1c, 3bc7, cd70, a15e, 6123, 9717, 2a34, f4a8, 209d, ecaade2016_171d49, caadria2016_373j16, 1846, 95f3, 86b6, 9253, f6e7, 06a9, 7fb7, 3e4d, 4494, 6151, b719, acadia17_640q, 1c0b, 5503, 1b1c, 8f48, 8e78, 6d07, sigradi2015_6.387j9, 379c, f48b, 2020, 251e, dfe8, ascaad2016_023b10, 577f, sigradi2014_172z4, dbf7, acadia17_71uu, 1f73, 663d, caadria2017_004n2, 6b77, acadia17_80d, 0e46, ijac201412205p4, ecaade2017_047o, acadia14_647ax, 62dd, 3579, ecaade2017_076v, e937, 8be0, 02e3, e0b5, e0d4, 1b26, caadria2017_016h6, sigradi2015_10.307w20, 4700, 3867, 8a7c, aa92, cb2f, 3fb8, 0a8e, 6fc6, 97a8, e88f, 8ba4, 3f77, 709c, ecaade2017_031zz, caadria2017_155s39, eb42, 4e5c, 4718, acadia15_95d3, 0486, ecaade2016_182n49, acadia14_463v, dd5d, 4033, 7d9f, ecaade2017_291v, 6991, 1519, 698f, 519b, ecaade2017_210t, 0d02, a7b7, d890, 76bf, 0c97, 43ab, 41d8, 9e3c, 5a01, acadia17_62gg, 3c91, 0850, 41c9, 1041, 3efd, f944, ffec, f5b6, 2e20, 8cec, 732f, ecaade2015_22b5, 3b4e, 10da, acadia17_598c, 2e19, 6480, 6edc, 9073, 89a6, acadia14_189an, 7de7, a89c, 0bd6, acadia17_551qq, 8773, sigradi2014_244i9, sigradi2016_408x, fe11, a3b8, ecaade2015_155f32, 3be6, d20a, 93fd, 73f2, d961, b2e0, 239d, 7425, 6706, 4618, 8380, a260, 6fa3, ijac201412405n8, ecaade2017_130yy, ecaade2015_309z67, f870, acadia14_565z, b4e9, b3aa, 5b36, c7da, sigradi2015_12.215n27, 3530, acadia16_34c3, acadia16_382w23, 00d8, 2e59, b981, ecaade2014_195k50, effd, fdb7, c69d, da6a, ijac201614206c11, e642, ecaade2015_230e52, 8bf4, d1a8, 2c62, c0eb, 17f1, b8db, caadria2016_755k32, ascaad2014_016j9, 6853, f13d, d4ff, sigradi2013_160i, 6c63, 6b6e, 4b81, 0684, 2971, sigradi2016_815oo, cadf, 4c8e, 766f, 4102, b54f, 9db3, acadia14projects_23x, 64d0, 0ae6, 7415, a3f6, b700, 1741, e4ae, 092b, 93cc, 5dec, fa01, aed7, ijac201412306d3, a638, 447b, 1761, 3e7c, da23, 0156, bfe7, f316, 24a3, b8ce, acadia17_128ss, dc95, 4f2f, 0e35, 38ec, b30c, 0e43, 05f5, acadia16_24t2, 4a9c, 5034, c079, 2859, acadia17_608aa, 75a4, 5426, 31a5, 2811, 0eff, 1bb5, 8d34, 8ce4, 8251, 113a, 5926, 46de, 6eb6, sigradi2013_359f, da17, 7a5f, bec3, 07e9, ecaade2014_214k54, 645c, 154d, acadia17_62jj, caadria2016_713s30, 34be, caadria2017_003f2, ae2f, 7a2e, ecaade2014_140n31, cec9, 48da, 9e24, af47, f7fd, 4344, ijac201614101j1, 1f3e, acadia17_382ff, 9a57, 812e, ascaad2014_008n4, 2541, a79a, e644, acadia16_140a10, d6ee, 8ab4, ceda, 0937, 02de, 0cbb, ecaade2014_168c42, caadria2016_641m27, 5593, a3fc, 06d1, 404c, 0e9e, e16e, 7e42, 1176, c584, caadria2015_111l17, b02b, f739, 055a, d246, ecaade2015_22u4, 07ff, d25d, fadc, 2f18, 5613, ace6, cba4, 30bf, b9ac, 8a18, sigradi2013_326k, 1393, 6366, 655a, 4a86, 8376, ad72, ad4f, 4d10, 0160, 9961, 9831, ascaad2014_008z4, 69fa, sigradi2016_686zz, dd0c, 24ba, db2a, a253, f666, bdc0, acadia17_358hh, a752, d73b, caadria2017_175d43, e97f, 8a3b, 2ee2, cf1c, 51eb, c3f5, c8bd, 2e7c, 7c25, 189e, 88c2, sigradi2016_637s, 70f5, 3ef7, 5b67, e4e8, e418, acadia14_23z, sigradi2013_195a, acadia14projects_473an, de68, 92af, b6b6, 14e9, acadia15_232p9, 347f, b7bb, 9802, 1e69, 2478, ada6, b423, 74b3, ed01, acadia17_232hh, ecaade2015_21m3, 4b06, 755b, ecaade2015_25n5, 1e0c, 7cb9, a05e, 0b10, 8504, b8e6, d071, c4fa, 73e7, ab4c, sigradi2014_345x9, 1e38, ascaad2016_014i6, a11b, 8008, fc70, b8cd, 7402, 8500, acadia14projects_135ac, 795a, sigradi2016_659p, ecaade2017_306j, eaf5, 29b2, 11e5, 3f35, 5a20, acadia17_284n, 8361, ecaade2017_089w, b2d5, 66e5, caadria2017_031l11, 044c, acadia14_699p, 658e, 9bcb, a7dc, 7bf4, 1c61, e96f, b8a6, 24a5, b6f9, b611, 8feb, 80de, 4637, c7e3, ecaade2015_196d42, b3c7, 40cd, 2878, c515, c02f, ecaade2014_053o13, sigradi2015_6.151h8, f4cd, caadria2017_096s26, acadia14_43an, ascaad2014_037p2, 0814, fdda, 4c9a, aaa5, 4e1d, 2b37, fa92, acadia15_173r6, acadia16_394h24, acadia16_206l13, 87d3, 9e7d, acadia14projects_627au, ba72, a3f9, acadia14_409o, caadria2017_115i30, acadia17_350w, c639, 505f, 5d00, 0e05, 82cb, 14f9, b66d, 2884, caadria2015_108u16, 903b, dcb8, 8d93, 06f8, sigradi2016_732b, c5d9, 5b75, 8125, ea73, acadia17_491bb, ecaade2017_051p, ijac201412304w9, 7a65, 1c7e, f96e, 5578, 5b0f, ecaade2017_051x, ca83, 2f0d, 970b, ecaade2017_053xx, ecaade2017_143i, 6ffa, 39c1, 1615, 47e5, acadia17_630ww, 2b2d, f283, ed1a, acadia14projects_647az, 9eda, 7ec3, 8501, 880b, c112, af27, 2cb2, ecaade2014_066u15, 23a2, 3585, acadia17_316oo, 58ca, 7156, 5a3d, 6b47, 3673, c077, ecaade2017_282l, 8130, c558, acadia14_291as, 8a71, f575, 3558, ecaade2016_197c52, bb69, acadia17_500hh, 63a3, 7fc2, acadia14projects_63e, 3bbd, 8935, b44f, 8e18, 16f1, b721, 6782, f9aa, acadia17_608ee, 7127, e0c1, caadria2016_601p25, 78fa, 26d6, 68ed, 6707, acadia17_598e, 6c4e, 5e37, 2390, 040d, 7c6f, caadria2017_185v44, 0b7c, f5e6, a1ee, ijac201614403p2, 9cf6, fc51, 0b1b, 06af, 9592, d5c3, c1ee, 454a, acadia17_648tt, caadria2015_004k1, f7d2, acadia14_111f, dc59, f9b6, 212a, 168a, ecaade2014_138y30, 786a, 7bda, caadria2016_797x33, 78ee, 1433, ecaade2017_091a, 27af, acadia17_71ll, 85ac, 45a9, bbba, caadria2017_079v23, 3769, 37ef, d62b, a5a0, b0c1, 1975, 0b16, 3583, ecaade2015_314n68, 2de7, d44e, 26f3, ba4a, c29f, acadia14_555k, 56b5, acadia14_579a, e160, 484f, b677, 74c4, baae, ijac201412402i4, fab8, ad19, caadria2017_067i21, ecaade2016_118k31, 2280, 3b16, b52b, 21f4, b3ae, sigradi2013_342v, f1a1, 5399, caadria2016_321k14, ff5c, 9b5f, 430c, 28fd, 3e88, d442, 5a15, 3fc2, caadria2016_529l22, da89, 858d, ijac201715203gg, 70a2, 90a8, 3282, c590, ecaade2017_230vv, dfe9, b058, 2304, b1c1, ecaade2016_136r38, sigradi2014_186e6, bd8c, caadria2015_181f27, d772, 677a, 2cc4, 4b65, 637e, 4d45, be88, d50f, aa3f, 8b32, sigradi2013_429k, 9853, 8f6b, ecaade2014_149h34, a937, sigradi2013_342t, 7d58, a844, de4b, 594f, d7f7, ecaade2015_207i46, ac0b, 9c2e, 0bb4, b17c, 28cf, ecaade2013r_001k1, ecaade2015_286y62, 0dc0, 7a31, 08b0, bc1d, acadia17_18g, sigradi2013_289k, ecaade2017_009t, acadia14projects_167aa, acadia14_719o, 16ce, ijac201715202rr, 42e8, 9370, sigradi2013_397d, ecaade2015_109t20, 75fd, 0235, d66b, ecaade2016_225i60, b275, 761d, 2eae, ecaade2014_169k42, caadria2017_005k3, caadria2016_187c9, 457b, 45fc, 6487, b105, acadia14projects_719s, 2494, 2ba8, 8ca7, 00af, 39f0, sigradi2016_421xx, 9602, fc73, sigradi2016_400j, ecaade2013r_017a9, 8d2b, af03, 6ef3, 278f, acadia17_318d, 74d6, caadria2015_064p7, 016b, 4905, beee, 2a12, e8f0, 2e53, 81d5, 22d1, 2df1, d8e3, 68d1, caadria2017_023j9, 280f, a57e, 0f01, 7701, 318e, 43d4, d2ab, 6e2f, 91fe, 66ad, 619f, bdca, a268, a780, a0a5, 2ff6, 76d4, 80af, 8ef7, sigradi2014_041h3, acadia14_671v, 6c80, de58, 8e14, ijac201614403r2, 90c5, 7ae2, 1aec, 25f6, ijac201513201f6, 53f9, 30dd, acadia17_82s, 32cf, ascaad2014_026g7, 8766, ab32, 20c1, f42f, 0e0a, 45c4, 0610, f11a, 82af, ecaade2016_129m35, 533f, d2d4, 05e7, c116, 3459, 13a4, 8ef5, 5d7e, d9d3, 17c9, b69b, 9ba4, caadria2017_056e19, 8851, e50c, sigradi2015_10.309a22, ecaade2017_301o, c974, caadria2017_023e9, 56df, acadia14projects_177ag, 14e6, acadia14_43al, ijac201412407d1, e177, 540f, ecaade2016_224r59, acadia15_137k5, 07dc, 74fc, d3e0, ascaad2014_005s3, 2e1c, 0292, c414, 195d, e351, acadia14projects_33ak, af35, bc59, ecaade2017_066l, ad66, 4485, 1b3d, acadia15_161c6, 1405, 2558, ecaade2017_198c, 1efe, ecaade2016_006x1, ee0e, 2524, acadia14projects_655af, 9c83, 033d, 530b, 6147, ecaade2017_210w, ecaade2017_053p, ecaade2015_22y4, a189, 4531, 8081, d7f3, acadia17_178ll, 269f, f471, d68f, b53b, acadia17_82uu, cb9b, b952, ac5d, 7ead, 9813, 9ebb, 8fa0, 1a0b, acadia17_502tt, e7fd, 8da5, 5415, ecaade2017_130vv, 4c98, ecaade2015_194p40, 6d2b, ecaade2016_094r25, af34, ijac201412408w2, 8348, a847, caadria2017_096k26, fe32, 8a12, 0642, fbcc, 23e4, ffab, db55, 90d3, caadria2015_139h23, 771e, d9e2, acadia16_478a28, 56d8, 5db2, 07df, 92ba, 582c, caadria2016_125o5, 7be0, d02f, 36bf, 1362, caadria2015_014t2, acc2, 3dce, bce0, ijac201614305w2, 9dfd, ecaade2017_172q, 32f9, ab00, e1a4, ecaade2016_154u42, 614d, afaf, ecaade2014_176a44, caadria2016_851t36, 1f69, 6cc8, caadria2016_673x28, cf13, ascaad2016_059k23, 31e0, c2bd, 5cee, e33f, dc0f, ac7b, 00cc, 7d8f, 64a3, ecaade2013r_004y3, 53d8, 828d, 6ffb, 3116, 1ade, ecaade2014_011w1, caadria2016_003l1, 8a6b, acadia14_43w, ecaade2014_140z31, 8faa, sigradi2015_11.165p25, 4bc9, caadria2015_081v11, 6e46, acadia15_47g1, caadria2015_087m14, b3fd, f253, ec16, acadia14projects_473am, 61d4, 5efd, 47e9, a190, 21df, caadria2017_134y35, faa6, e737, 6209, ad79, 2dd1, a9d4, 5784, 56cf, 8e1b, cc70, 57d3, 8bf9, caadria2017_016e6, ecaade2016_tkof67, 6fd6, 26f6, 4429, a204, caadria2015_220f34, ecaade2017_157ff, 124e, ecaade2015_247d56, 5ed1, afc4, 4c31, acadia17_273w, 2f68, b614, e137, 1957, 7bf7, f31a, caadria2016_095z4, 71ed, 8492, 830d, 22d7, 5423, 97a4, b64f, 0405, 4aac, b2a3, 748b, 6295, ecaade2014_204b53, 1bae, 07dd, 6e75, ecaade2016_217m56, 4be2, e423, bd1d, 7136, a4ac, 7ef5, 441e, acadia17_382b, 0aae, ecaade2017_271f, 3f42, 8bab, 483d, f38d, de46, 4fd5, sigradi2015_6.387z9, 5773, ecaade2015_171z36, 4fe7, d40b, 3976, b824, ecaade2014_188o48, eb60, 3fe6, acadia15_497o22, 7239, c0b4, 3c5f, 098e, sigradi2016_408w, a91c, 467d, e6b6, 4c9b, 4f50, 0230, 7c53, caadria2015_176n26, da4d, sigradi2013_248v, ec30, 7fd1, ecaade2014_240o62, ijac201715205g, 4c83, d8cf, 6db8, ecaade2016_126o34, ecaade2014_015u3, caadria2015_092h15, 080d, ijac201412301o5, ijac201715203zz, 6cf6, ascaad2014_037j2, d171, 25fe, a4c4, ecaade2017_155m, ecaade2016_132g37, 681d, f661, 426f, 254b, f35c, 83d8, ecaade2015_158w33, 7d8b, be72, acadia17_648r, ec33, 4357, 7be2, 45ca, 7716, 3251, 767b, 40e2, 4d49, 95fc, 7a4a, d619, e32b, ijac201715103rr, 0c0c, cab8, b045, f218, dd93, cbdb, e4fb, c370, caadria2015_070u8, ascaad2016_054z21, e456, b179, 606a, a877, caadria2017_163n40, 2523, e616, 7996, 1dd1, da4f, acadia17_560k, 98f4, d99c, 0abd, ecaade2014_157j38, 6e80, 2131, 64ad, c1bb, sigradi2014_030a2, 0878, adb4, dd9d, 356e, 9226, bff2, 0677, ecaade2016_026u7, ecaade2016_166e47, acadia16_62s4, sigradi2014_345c10, sigradi2014_049f5, sigradi2015_13.316y28, ecaade2015_180f39, d93f, b94c, 8c30, ecaade2016_223l58, ecaade2015_81u15, 8598, f35e, c8bf, a031, 01d6, ijac201513203k7, ecaade2017_057u, e3eb, 0cb8, a80f, e3e2, 74c3, 6bc0, aba6, 087d, caadria2017_136m36, ijac201412408a2, b599, 065a, 38da, af9a, 9ec7, 17eb, 2ff7, d618, 36b4, a6b1, 2037, bede, c3cc, ijac201513105c4, 1061, ecaade2017_211aa, 6815, 5321, acadia17_424yy, sigradi2013_414b, c9f6, ijac201715204bb, dc6f, 1d22, acadia15_443y18, 516f, 394c, 2405, 6806, 865b, bc3a, a7c2, 860b, 4b0e, 9645, 2aeb, ccfe, 2358, 49b7, 21e2, 1d2e, b78a, cf32, ecaade2014_224x57, 21d7, 8799, ca47, b6f0, 3bda, 2473, 02c6, caadria2015_185o27, dfc3, 694b, 88e0, 01d9, ecaade2015_304b67, 3cc1, 09fb, 890c, f6e5, 3b6a, ecaade2013r_009l6, acadia17_164a, 7ccd, f749, 28d8, b17f, 0622, 2b6a, 45d6, 0210, 508e, 083b, 1fdd, ascaad2016_042x16, ea7c, d5e9, 2b44, a66d, 8018, f6d7, b561, 506f, acadia14projects_479z, 26f7, 69e9, 63d4, cff7, b8de, bab6, caadria2016_641o27, 9240, ecaade2017_144x, 25be, 3c5a, d763, 02d0, d963, f6d9, acadia14projects_267p, 72c2, a739, 190b, 0b6a, 25c2, 6c29, ecaade2016_071u18, 6553, 721c, 0e69, bea9, 836d, 3bd5, 534d, ijac201614208x13, 1df3, ecaade2016_243z64, c01c, a67e, ascaad2014_030y8, 87c1, 42dc, 6ee7, ecaade2017_302bb, a512, a933, 77a2, 1cc2, f493, 712e, fa1b, ecaade2017_215a, acadia15_243d10, acadia15_483u21, 777e, 046f, abb8, 6eab, 5ada, 1fc7, 1547, 92b1, 34f4, caadria2015_086g13, 1249, e4b0, ijac201412404a8, 9afd, 7339, 40a5, 256c, ecaade2016_063s15, 4a29, 8a49, 4806, ascaad2014_004h2, a78c, ecaade2016_071o19, 42fb, ebdd, 12d6, 816e, 5cd7, 273a, 5507, b11e, 18c2, 6dc4, bdae, sigradi2013_405, 4bdf, ecaade2015_193a40, sigradi2014_114n9, sigradi2015_1.305d1, 054e, c0bf, c0b6, 25e6, 8f51, 0d12, 2259, 5635, f9a2, caadria2015_156l24, 7cca, caadria2015_181c27, 4100, fbd4, 57a9, e1c6, b04d, a68f, ijac201513101c1, b7ef, 529f, 6adc, sigradi2014_151o3, c500, 2d29, 9918, sigradi2013_389m, 7dd2, 14c5, 7cac, 7296, 2c60, 99a1, 24ea, a119, 12d1, b3a0, 43d2, d4fe, 82b8, 32ea, 2e02, ecaade2017_073r, 00de, ecaade2017_109ee, ijac201614101i1, 81ed, ijac201614206d11, 7e2f, acadia16_344n20, acadia14projects_681ag, d185, 7287, fb6a, 2715, f239, 8933, d18e, 74ac, d68a, f1d3, acadia14projects_317y, 5072, 91a6, ecaade2014_204x52, ea6a, 0a42, f1ef, c755, acadia14projects_365ar, 8f65, ecaade2015_268h59, acadia17_340yy, 137e, 0820, sigradi2013_243v, a06c, ecaade2014_157n38, 4c8a, 8673, 1dc1, ecaade2017_301n, ecaade2016_118w31, ecaade2017_054y, ecaade2016_239a64, b2e4, bac2, ecaade2017_077d, ecaade2016_238l63, 928a, 0905, 9c56, f5cc, dcaa, ecaade2016_182o49, ecaade2017_169ss, f47b, 1ae7, caadria2015_203r29, ba58, acadia17_426j, b6f5, aec6, ecaade2017_220kk, b407, e438, 290b, 8f20, 5169, b738, 2a7c, 6583, acadia14_189aj, sigradi2016_449mm, acadia17_562v, sigradi2016_614y, 46c8, 7333, sigradi2016_737bb, ecaade2017_059qq, 0381, 07bc, acadia14projects_565ad, f84d, a3e9, 68bb, 8af8, d837, 803f, ijac201614105i5, ecaade2015_138s27, 3313, ecaade2016_140n39, df98, sigradi2013_234f, b560, 265e, ecaade2017_199jj, 64ee, fcfd, 29c3, 687e, sigradi2014_074v6, e90d, 1df4, 8acf, ddf4, caadria2016_003c1, c364, sigradi2016_817c, 954d, b167, acadia14projects_291at, ecaade2017_019tt, ecaade2016_225k60, 6499, fe07, ae75, 8029, ijac201412304h1, e94c, acadia14projects_43w, cd79, d19d, 3ec9, efa1, 1f24, caadria2017_124y32, sigradi2014_152t3, 701e, caadria2015_210g32, 3749, d201, 9d3e, 1800, 35b6, ecaade2017_203cc, 0b6c, e51c, 4773, ascaad2016_057r22, a5d5, 5565, 39f7, 7d9b, 20a6, 8b19, 29b6, 4934, e483, ecaade2017_146ff, 36a4, ascaad2014_001e1, 66e3, 01c5, af3d, 939a, 2ee1, 3526, 52b6, ascaad2014_007c4, 5921, bf6d, acadia14projects_531v, 9f78, ecaade2014_023v6, 565a, ecaade2013r_018e9, 6445, 7051, d207, ecaade2016_224u59, b29b, b88d, sigradi2013_189f, 409c, ecaade2017_255r, 13db, 44e0, ecaade2016_013k3, acadia16_106d8, ecaade2015_139a30, fa8e, 1375, ecaade2015_94d19, 7666, c0ba, 8c56, cc7c, ea27, 201d, sigradi2014_201g7, b0bc, ecaade2014_094i22, acadia17_221nn, aade, 4fa2, ascaad2014_022s4, 06c7, 589f, caadria2016_797k33, 7eb2, c849, ecaade2014_020o5, acadia15_483p21, e6ee, sigradi2015_1.305e1, 6194, 64ed, 85f6, b3d1, 1b65, ecaade2013r_004o3, fe58, acadia17_162p, 93f6, ijac201614303k2, ecaade2016_048x13, 81b7, 39e9, ecaade2014_031r8, 891e, acadia17_118ff, 4135, 3a85, 3658, 1781, 04d8, ecaade2017_213yy, caadria2015_226u34, e493, 4a31, b411, 30da, c687, ad0c, 76a9, sigradi2013_393l, sigradi2014_176g5, f393, caadria2015_023x3, acadia14_63ai, b29e, acfd, 1716, 0f8d, 4d25, cdfb, 930b, a60c, 7f91, 7a37, 8386, fb7e, b649, ecaade2017_203ii, 90b6, 0b96, 9b2c, acadia14projects_609aj, e797, 9408, 6b8d, acadia17_590zz, 5a68, ecaade2017_076bb, 44e5, d563, 685d, 5bfd, dd2f, acadia15_284v11, acadia15_110d4, 13b4, 36f0, ecaade2017_228s, b890, e1b9, 124d, acadia14_281s, 037e, b709, dbf0, 521f, 2f48, 0e29, bb71, 7967, 7ba3, d817, 7625, ecaade2015_253y57, e6ce, 0561, e499, 3873, 8859, b71c, f44d, d398, 3faf, aa59, 24a8, ecaade2015_227y49, dd82, cfaf, f907, d019, acadia16_214c14, d5ce, 6ca9, ijac201513104m3, 87c8, 0948, caadria2017_005h3, ec34, cca7, 5dcb, 4f78, 4c8b, 966f, acadia17_590rr, caadria2015_206v29, 5408, f529, acadia14_473af, aeb2, 7fb4, 9c17, f4a9, debb, ecaade2016_221u56, sigradi2016_534ll, 73bd, acadia16_224a15, ijac201614302y1, 3167, be98, ijac201412204o2, b33e, 5526, 33fe, 1f0b, 1954, acadia17_154r, 5de0, 7957, caadria2016_507h21, ecaade2016_120k33, b1c9, ecaade2016_067u16, 0c43, sigradi2013_189, 6985, 8131, 2371, 2287, 4dc6, ecaade2016_243o64, a052, 4315, 8f06, ecaade2016_048y13, sigradi2013_381j, 78d2, 17fd, sigradi2016_737w, ecaade2016_096o26, 4ba9, ddbb, ec3e, 4a88, 8ea5, d505, ijac201614201l6, b19a, 65c3, c196, 0989, 0bb5, c05d, f202, e93d, 7641, 54e6, 9102, b9fe, 3271, ecaade2014_044b11, sigradi2016_467p, ascaad2016_040y15, 3e61, 0267, 8fdc, fc33, ascaad2016_015p6, c940, c0cd, ecaade2016_071b20, b402, 6648, acadia17_532dd, b42f, acadia17_82dd, 7943, 551b, 3da8, 6414, 9832, 5bfa, acadia17_324x, ecaade2016_068p17, ecaade2014_186m47, ecaade2014_089r21, c30d, 90e6, dbca, 638c, 315b, ecaade2015_138l27, acadia14_531w, d2ff, 901d, 1e3a, ab9e, e05f, acadia14_463h, ecaade2015_82c16, 8525, 611f, 9f80, acadia17_164ww, 0f06, 5998, 74ea, 3eae, df7a, dd73, sigradi2016_449jj, a097, sigradi2015_9.141i16, acadia17_248b, ijac201412303p8, fda1, 0ec7, e42a, ecaade2015_148m31, 44a0, 126f, 1263, b110, ccd6, d233, f65b, c6a1, 4cb7, 59e2, 1e32, e596, acadia14projects_53m, 6ef2, c0ae, 4cdb, c3b2, 25cd, 4c95, caadria2017_070p22, ae0b, d5aa, caadria2017_174t42, bf3e, caadria2016_311b14, 3154, da42, 4c3d, 0ce5, d145, e814, caadria2015_114r18, 5a1f, 2aea, 2ffe, ecaade2016_046r12, b506, 794c, 132f, acadia17_81h, 6c3b, 76e4, 3d8e, f1a7, 1354, caadria2017_074o23, ijac201614208i14, 3f95, bd06, caf0, f7ac, fa7f, 969d, e04d, 490a, 354e, ecaade2014_182v45, sigradi2014_313z5, ijac201412204n2, sigradi2013_303, 6476, c9f5, da5f, 81db, b91e, c5e6, 0993, a481, caadria2017_113u29, sigradi2014_032f2, 7f8a, 0d1d, 8052, 3f91, 22bd, d02e, 9848, 4be1, ecaade2016_152o41, ecaade2016_026v7, 1abb, ascaad2016_042r16, 00d3, 70a5, cc29, ef4e, 5886, 8cd0, 4adc, 91d2, 0f10, caadria2016_507f21, 0d40, 7ddc, 914e, 3dea, 94c2, f3e1, ff4a, b8dd, 9e4d, a960, ecaade2014_014e3, c0be, 999e, 942d, 2e47, 3dc6, 93d3, de42, 6dea, e4d6, b874, a895, 7f99, 20e3, ecaade2015_248m56, 815d, 8820, sigradi2014_345m8, cba2, b34e, 71ef, ecaade2016_078l23, fde7, 93c9, e570, 6280, 997d, 3169, d13f, ecaade2013r_008h5, acadia16_372z22, acadia14projects_681as, 1f96, acadia14projects_43ag, 8334, 1058, be0f, bb82, 5d69, 1825, caadria2016_013j2, acadia17_365e, e592, f262, e857, c8da, 9278, f7af, e333, 7f6f, 3f9d, ecaade2016_007j2, 9e78, 2fcc, b966, 0b94, ecaade2016_120c33, 330e, ecaade2015_241y54, 63af, caadria2016_767s32, 6d03, cd22, 4218, 21fe, ecaade2017_146dd, 9f18, f868, sigradi2016_625tt, 9f72, ecaade2017_302hh, ecaade2015_171l36, e5f3, f066, 1194, ddea, acadia14_135o, 0db3, caac, ed6f, 1da0, ascaad2016_045h18, ec46, c506, 1163, 7d13, df9d, 8b72, 9e69, 81e4, 847d, ecaade2016_037u9, 6022, 817f, acadia16_124f9, a8f2, 0177, ffbf, ecaade2015_11c1, 8b5d, caadria2017_190l45, 725e, 0940, 9951, 3bfd, 355b, a7ce, 98c7, 9ebc, 248c, 2e67, 2133, 06cc, sigradi2014_265v1, 8477, 153b, 3b5e, 2f98, 1996, 3605, e065, 7ad2, ecaade2017_302vv, 77de, sigradi2016_805gg, 46c7, e12e, 207b, a5f5, 2b1d, sigradi2013_77, 4f63, b089, c6fd, 54d7, 5827, 8f5d, ff93, ecaade2015_178f38, c41b, 77e8, 44da, ca4c, f65f, b831, 61f0, 6bde, 2820, sigradi2013_101m, 32cc, 6b83, caadria2016_023r2, 7238, caadria2016_229c11, b9e2, 4182, ae3b, 8920, f864, a05c, 76b9, 2743, caadria2017_004s2, 2e9a, ecaade2017_jgot, acadia14projects_549z, 099e, 9c9d, acadia17_349z, 9fd0, a14a, ecaade2014_015o3, 5633, 64f1, f731, 5176, ascaad2016_014k6, ijac201412202v1, acadia14_479aw, b0bf, b99c, ascaad2014_012r6, 2eea, ijac201614102n1, 3652, dc8d, caadria2017_124t33, acadia14_229j, acadia15_469g20, 1c31, 7858, 97b7, 7cda, d580, e99e, a3e6, ecaade2015_229d51, 24a1, 127a, 3544, sigradi2016_710ee, 523f, caadria2015_032z4, sigradi2015_1.320f1, fc78, 20a9, b4b8, 8df8, d462, acadia17_59f, 9830, acadia17_340g, 3475, 2a0e, 13dc, 2cb1, bd70, 4591, 6b8b, ca50, 9eae, 3b13, e81c, 89fd, ed24, ecaade2014_016g4, 437f, 7ad9, 9abf, 8038, ecaade2017_306s, 0d0b, c75c, 85ea, acadia17_520r, cd32, 3b17, 3ac3, 1b6f, ecaade2017_290ww, aa34, 9bcf, 07ba, 0028, 7f21, ab7e, ecaade2017_183q, 754d, 631a, ecaade2017_029aa, 94ed, f670, ecaade2015_217w47, 422b, 9eac, df19, acadia17_284g, 101f, d472, 1f13, adfd, 0106, b70e, ea53, 8d5c, c4d0, a034, 6666, 527d, 5aa7, 4b66, 6df7, cb51, 0134, 7ef2, c17e, 149f, caadria2017_129b35, 7d36, 3b7f, ecaade2016_073v20, 1aff, 645f, 2b1b, 0802, d8df, ecaade2015_227b50, 4691, e96b, 6931, 1613, ascaad2016_009o4, 834f, 291a, acadia15_357k15, ecaade2017_151aa, 625c, a5e5, 845c, 95a5, cdd1, caadria2017_003y1, ecaade2016_bkon65, 85d9, a055, 0013, ijac201412401o3, de96, 653b, 7808, 0724, a3b1, sigradi2013_326d, 92cd, fa27, 203a, 6cdb, ecaade2014_180n45, sigradi2013_370, 4c85, 41dd, acadia17_27p, ab08, 8dbf, ecaade2015_241f55, 9b76, sigradi2015_8.186g13, acadia16_260t16, 856e, f700, 8860, acd6, 41b0, 3ac8, cb87, c38f, 41ca, f44e, 84bf, 8760, acadia15_123r4, 3a1d, db68, 5cfd, 3be8, ecaade2017_032f, 0c45, ijac201614208z13, ijac201614204v9, 2d21, e24f, f999, 950e, 7b29, caadria2015_054l6, 197e, ascaad2016_023z9, b51f, acadia17_492pp, d8b7, 5831, 92d4, 73a7, ecaade2017_099zz, ca4e, 951e, 6c35, ijac201614305a3, 565d, 0ef9, a69e, b1bf, 99af, 0a4b, 6b01, f5d9, 838e, e862, 2ee5, 74f6, 1db8, 753f, ecaade2017_161qq, a5c0, e6bd, ecaade2016_018j5, c286, c87a, b5b8, d14d, caadria2016_259s11, 4d95, acadia17_82gg, a1d1, 55fe, 4b43, 97c7, c6c8, 1a79, acadia14_463p, ecaade2017_089bb, 4305, ea80, aac0, 8848, d6f9, caadria2017_124d33, a37e, 5154, f187, ecaade2014_023z6, acadia17_648pp, 4c78, 3084, 19d8, 65ab, 4521, 1af1, b20b, acadia14projects_145n, 6a84, c8af, e303, 85a8, cb89, fed8, ijac201614208c13, b25e, 0333, 9407, 2e8c, 2f26, cd00, acadia15_251o10, 0f43, ecaade2016_167e48, fc66, a5cf, eb96, 5797, b2b9, d2e6, sigradi2015_10.309r21, 17cc, 58a2, acadia14projects_177ab, 0df7, 9c3a, e8c0, caadria2016_013s1, 1e04, cffe, 16d3, c5a2, caadria2016_445b19, 5c77, 210c, 1155, e809, 4f18, 96df, e6e0, d7ac, f758, b87d, ecaade2014_215f55, eede, 9621, 2d88, ecaade2013r_015m8, ecaade2016_087v24, 89e1, 7d00, d60e, 4016, 10c6, ed30, fbcf, a792, 8c5c, ascaad2014_027k7, 8d75, b244, ecaade2015_199d43, 285d, ff95, 63c1, 99c7, fe87, 44a9, 6c61, 79e0, cd17, 5652, 62cf, 9dae, 9042, b48e, ecaade2017_116c, 016d, 9b4d, b674, acadia14projects_63as, 6595, 5511, 6a1e, 0b12, sigradi2015_13.316b29, a3e0, cf8a, 53aa, 7cbf, sigradi2015_8.239a14, acadia14projects_339ah, c18e, 25c5, 6c1e, 182f, 5631, 83b7, ijac201614105o5, 6d0e, 33d6, 952d, acadia16_478w27, 7dc1, 1688, acadia14_445am, ecaade2014_024l7, ijac201614105x4, 3bb3, 11bf, 646d, 1853, 0919, 79c4, 1cdb, 7aab, ef8d, 67ea, 210d, ecaade2014_057u14, fbbc, f735, ijac201614402o1, 4e7a, d57a, sigradi2015_12.215l27, ecaade2016_140o39, e784, 9bc2, 1ff7, sigradi2016_595ii, d180, f668, 1902, 8c11, ecaade2015_122h24, 1aad, 8186, b4a6, 8134, ecaade2017_308w, 42af, caec, ecaade2017_003g, c772, ecaade2016_047j13, 7792, bedd, 2684, 6fc5, a7ef, 3eeb, acadia14projects_365ae, 98eb, acadia16_34f3, ecaade2014_208c54, a974, db33, ijac201614302w1, d278, 40ec, 0a18, 1870, acadia17_222x, ecaade2014_157u38, 0fc2, 7763, a3ce, 8109, 2970, sigradi2014_185z5, ascaad2014_018e2, a421, bf0c, 5300, 3593, acadia16_24z2, sigradi2016_357k, fc3b, 0f5a, 504f, d4a3, caadria2016_229m10, acadia16_382s23, 5362, acadia17_283pp, 23e3, a059, acadia14projects_691au, 895b, cdec, 71d0, ecaade2017_003j, 42b1, f0bf, 3380, 8b7a, dbb1, 336f, 2186, ijac201513102e2, c72a, b104, ecaade2017_124k, 7801, 68e7, 28bc, c970, ff01, 501e, b902, c36a, 91d6, bb2c, ecaade2016_166l47, ecaade2017_017n, cee2, 51ce, a9e4, 1c91, b2ef, ac9c, ascaad2014_026z6, f54c, acadia14projects_177ac, d674, dc12, cb4a, ecaade2016_223r58, ecaade2014_157l38, 5341, f1e9, 4baf, 1134, ecaade2017_256z, eb9c, acadia16_62k4, 6b49, f188, caadria2016_579u24, f4b7, e132, ba2e, 10a1, e26e, d249, 995d, caadria2015_067k8, ijac201614403t2, 417c, acadia17_373r, e435, ecaade2015_206z45, ijac201715105zz, 37b9, fa21, 8ba9, 8a32, 3cb5, acadia17_358oo, 1e9f, 4757, 840b, 227b, e8f7, 9ac1, a1ec, ecaade2017_148uu, d124, f2bf, 5670, d769, 0f21, d1c1, 84b0, 0963, cee1, e414, 3e39, dceb, ecaade2015_15b2, 9676, caadria2016_683i29, 3d0a, 7391, f429, acadia17_552n, caadria2016_839j35, acadia17_382gg, 6bce, acadia16_88w6, 9d30, 336e, 47ca, 7cfc, a006, 0fb1, fd3b, bf91, caadria2017_001g1, 04a5, ijac201614201k6, ascaad2014_018y1, fac3, a1b5, a68b, b579, d8ab, 8c69, acadia14_63az, 04de, 6652, e598, 5432, acadia14_531k, 4173, sigradi2013_429d, ecaade2015_138p27, c173, ecaade2017_048ee, cbf1, acadia15_443z18, 0110, 5377, 8a01, sigradi2016_484j, ecaade2015_138d27, f60c, a7de, ecaade2014_237g61, ascaad2016_045b18, d579, 808c, 1309, ecaade2015_284p61, ecaade2014_173h43, 9f76, ecaade2015_18x2, 475e, caadria2017_124f33, 9bc7, a56d, 84ef, 9df0, e6cb, 88ac, 9bc1, ecaade2014_053r13, fe08, ecaade2017_019nn, 6360, 881f, d441, 5708, 3307, 8e5a, 5ab7, 8d3f, cef2, ecaade2017_255c, acadia14projects_87ae, caadria2017_016t6, ebf7, 662c, f6ab, a0da, e679, ascaad2014_027j7, ccdb, b838, 4b9f, ecaade2016_243x64, caadria2015_064s7, bb48, c091, 14f5, 8cf2, 49e0, 2463, ecaade2017_133d, 4879, 2b9e, ecaade2013r_014c8, 53fa, ba08, 8908, d355, 007c, d705, c01a, 86ba, a339, ddad, c7b8, 8ece, acadia16_450n26, 090d, ecaade2016_167d48, 7949, dd2c, acadia14_601x, e5a5, 21eb, 6be2, 86b9, 38b6, 96f3, acadia14_453g, acadia17_266bb, dffd, d693, 09c3, 4297, sigradi2015_12.215p27, ecaade2017_038jj, 3f7d, 1bc6, 87b6, ijac201614307n4, 4681, 0391, ecaade2016_046x12, 695a, ascaad2016_018g7, c8ff, 2442, 00d5, acadia14_691a, d459, cccb, ccc8, acadia16_24r2, 3332, c0f0, 5db8, f2b1, a30e, 15fe, e53f, 721d, 5619, ad53, 634e, 224b, 705a, acadia14projects_445ak, sigradi2015_11.142h25, ecaade2016_224x59, 9c25, acadia14_655v, e179, ecaade2016_032s8, e176, acadia14projects_281ac, e6ef, ijac201614305c3, ecaade2015_284a62, 520a, d35c, 9d07, 9b8c, 9591, bbbb, 4996, 116b, c6aa, e6e5, ijac201614102z1, ecaade2016_238u63, b030, ascaad2016_039u15, 2f4c, sigradi2014_293a5, ed9c, b3a8, 9a32, 9bb1, sigradi2014_213m7, acadia14_347ao, 60b6, 4412, caadria2017_110f29, 9cb6, 79b7, adf7, ascaad2016_008d4, sigradi2013_271m, 414d, ijac201412306c3, 539c, c880, 9d3c, 45a3, c2fb, b05c, 660e, caadria2016_797v33, 22cc, eb51, 4a09, ecaade2014_168b41, 18d9, ed67, ef73, 1118, 2032, acadia16_344o20, sigradi2014_128b1, ecaade2015_17d2, acadia14projects_135k, d042, 1009, 89a9, ecd7, 9641, 6a7b, acadia14_463t, 59fe, ecaade2015_79k15, 6780, eb29, be49, 4a8b, 8159, e639, 83d0, ecaade2015_87t17, badf, ca6a, 2001, 67d0, acadia14projects_219ay, caadria2016_311f14, d45b, 95b5, 5f72, 6454, 9906, sigradi2016_724tt, d283, ascaad2016_038u14, e5bc, a078, 8b5e, acadia17_221ee, acadia14projects_43ac, 872b, c5a1, e256, bb07, 6e85, f612, a981, 63ee, f41d, 2e23, 6a9b, 78a4, adb9, ffe5, 954a, sigradi2013_226a, ecaade2015_64i13, e398, ab35, ecaade2015_158j33, 440b, sigradi2016_488p, a52c, acadia17_91i, bd89, caadria2015_048s5, af00, e975, sigradi2015_8.27l10, 9ac4, 20a3, ecaade2016_162e45, ecaade2017_133b, 13c3, 4edb, sigradi2016_599rr, f5d8, c2e4, ecaade2014_187e48, 4c7e, 1331, acadia16_54z3, acadia14projects_199ah, ccf9, ecaade2017_305b, ascaad2014_016i9, 4ccc, caadria2016_851s35, 5857, 00a4, 8fab, 2e6d, d1b0, 7c5e, 04ed, ecaade2017_274u, f85f, fd12, a988, 5bc6, sigradi2016_778oo, 7ca1, fd8e, 2fb5, acadia14_661e, 3485, ijac201614405e3, sigradi2016_448bb, 468d, 7762, ecaade2015_297t64, 5e4e, 0cbf, 2521, ab87, 976a, ecaade2015_240s54, ecaade2015_83k16, ecaade2015_25h5, cad0, sigradi2016_792e, caadria2015_084t12, d003, f339, e6b7, 032e, d1b7, sigradi2013_280m, 84c2, 3e13, b39a, 3a36, 39ba, 0f7c, 6327, dcce, acadia16_106x7, 6d01, d7f0, acadia17_90ff, 369a, 3f56, 4d1d, ecaade2016_147o40, 92a8, 0c2b, 53fb, c95c, ac66, bb5d, fc57, 2c5a, 1dd3, b505, c2e5, fa84, 8edb, ascaad2016_041p16, sigradi2014_097m8, 0176, bd9f, ecbe, d67f, 30e7, dde4, eddc, 2072, 14b5, ecaade2015_227w49, 72cd, ecaade2017_100h, 39aa, ascaad2014_001c1, 561c, 5812, ecaade2016_225y60, acadia14projects_389c, 9360, cd58, acadia15_161m6, 0115, f7d0, 6937, 9ade, ef06, 7f59, a7b0, e1e2, ecaade2016_072r20, acadia17_222t, 6f8d, c4cf, caadria2017_163c41, caadria2015_030m4, 36f6, e0c9, 373e, b7de, 14b1, 8a0d, 5bdc, 0c31, f9d8, be69, 765e, fcfc, ecaade2015_113n21, 94c6, 41af, e5d3, b945, ecaade2017_105ss, 3914, 2533, f484, acfa, 4241, 215b, e71f, cd38, acadia17_648uu, caadria2017_001d1, sigradi2016_602l, fbcb, ecaade2015_175p37, acadia14projects_497t, ecaade2015_21y3, 025f, ijac201513201j5, 2ed1, 5fbc, 023d, 1984, e14c, dab9, 1e8d, acadia17_71xx, a47c, 2f0f, 87c4, 6fc7, ecaade2015_152y31, ecaade2017_041l, f0d1, b387, 65f0, daf2, 6204, 7696, 0140, ecaade2016_074k21, 3ff8, 2ebe, 3dba, a6bb, 5cb5, 97d1, ecaade2017_047v, ddc4, acadia17_648z, 4eff, 99d6, 3c6f, 2360, caadria2016_187p8, 9610, b3b1, 2eb0, caadria2016_529o22, eb2b, acadia17_211r, f811, 883e, 8ec0, 0098, ecaade2017_048dd, ecaade2017_111uu, acadia17_598p, b2f2, 1403, 5c37, caadria2017_005o3, 8060, 9c5b, dbc7, f53b, 34b7, ijac201614104w3, 876f, ecaade2017_268ff, 3ac2, a141, 92b8, c629, 4f00, ecaade2014_168j42, e860, caadria2015_105g16, 9260, ecaade2015_230d52, 97de, 19b9, caadria2015_208h31, c816, acadia16_224n14, 11d4, 6c5f, 556d, d449, caadria2015_246w35, ecaade2016_129b36, c2ef, sigradi2016_369b, 4ada, afa7, cc15, acadia17_570cc, acadia15_343l14, 7252, e9e2, 1043, e266, acadia14projects_619an, a76e, ecaade2014_153x36, 0656, 756d, ed60, 1d3b, 869e, 4878, 7000, 51f8, dcea, ecaade2016_071y18, 2c96, 7b8b, acadia17_366v, 52d5, 7d52, ec2b, 1355, cf0f, 2f32, 1088, 5ca3, acadia15_251m10, 97dc, e605, 5b64, acadia16_44p3, ecaade2017_009x, 5a19, 2889, 01f0, 1c19, bbb8, ijac201614309o6, ecaade2016_036p9, 72a6, 55a4, 94f7, 1fa7, 16a9, 78c8, d4fa, f11e, caadria2015_137l22, dc38, 7e74, a0e7, 9312, 1b7c, e719, acadia17_542oo, ecaade2016_075e22, dee4, 710d, 536f, ee2f, ecaade2015_155z32, f4f6, fe49, sigradi2015_sp_8.284p30, 6529, 1934, 2d95, 772c, 3799, 6f7e, 6bfa, 3d1e, 8b67, acadia14projects_43af, bc72, b370, caadria2017_155r39, 2ea8, 69bf, 5d64, ijac201715203mm, a87b, acb5, b782, d6b5, acadia17_51ww, 5f4a, cdfd, ddf6, 48b5, 4baa, 001a, ecaade2016_119p32, cce8, 9a85, 17e6, 41ac, 1bc5, ecaade2017_048oo, sigradi2014_108e9, 0436, a497, f4bd, 520e, 2bad, d407, 5543, e252, acadia15_211w8, 306f, e5b7, 142c, b095, ace1, dae9, aa74, caadria2017_041x12, df05, 18b9, acadia16_130t9, da97, 7422, a2cd, a99d, 800b, ijac201614204o9, 1535, acadia14_375l, acadia14projects_219f, 9c4b, fbf3, a2de, 89ec, sigradi2014_047i4, c6ea, 462f, 240b, ecaade2016_147s40, c6bf, 9b1d, 9fc8, f4a4, 411d, acadia17_38zz, sigradi2014_079i7, acadia17_51yy, 0b70, 2a37, 0f8b, ecaade2015_73j14, ecaade2017_195cc, ecaade2013r_017c9, acadia17_630e, b536, acadia17_127ii, b2cf, ecaade2017_175m, ecaade2016_077y22, c841, da0e, ebe8, 3d44, ecaade2017_017v, af63, 8ada, ecaade2014_239r61, 2f44, 966d, 2e6c, d7e4, 3736, acadia17_404ff, sigradi2016_515l, f256, bf74, e39e, 6163, 9f07, ad63, 07e4, d215, 90ff, 7f6e, acadia14projects_531s, sigradi2016_544d, ecaade2014_176p44, 56fb, f91f, acadia16_8b1, caadria2016_703r30, e4e5, fb94, 5447, 516c, 7483, 4a83, eb70, sigradi2013_397b, 846b, 9e4a, 6386, 6381, dc82, c857, ecaade2015_293x63, 7732, ecaade2014_143r32, 34e9, ecaade2017_051dd, 04fc, 6cfe, ecaade2017_199w, 3b60, 664c, 61da, 5157, f4e3, f3a2, sigradi2013_289l, 1d4b, c9d4, caadria2017_037b12, ecaade2017_054rr, 2f2e, b5a1, sigradi2013_359e, cbc9, 5d4f, caadria2015_126f21, 352c, ascaad2014_019d3, 5eed, 7ecf, ecaade2017_215hhr, caadria2017_163b41, ca61, d11f, 5791, 4981, 26e6, f967, e2d7, 10bb, 06a5, 3c20, 9e92, 0c8c, 8e7b, caadria2015_105j16, bc1b, ad67, 3d5a, sigradi2015_3.268o5, d093, 88b7, 1f89, 8408, b5f2, 2a91, 8a57, fde2, ecaade2017_ws-archieduw, bddd, 81c6, 73f4, f9a3, 1e0e, ecaade2016_225g61, acadia14projects_555h, bfc4, c254, 213c, 4e16, d44d, caadria2016_013u1, 659a, 5843, ecaade2017_017l, ecaade2015_35t6, 97da, 6d22, 4b3e, 2452, 6811, ecaade2015_237x53, 186c, ijac201614202u7, 6288, 2837, acadia14_291at, fb35, fd6f, caadria2016_529m22, ecaade2014_168u40, c6f3, 2965, 9f89, 8b34, 5db4, dfc0, 57c5, f23f, acadia14projects_479v, 677e, sigradi2013_304c, dd7a, acadia14_445aa, 50bc, 8ff9, aa7d, d3c4, ecaade2016_140v39, a9c5, c4c4, 25d8, ecaade2017_028l, acadia17_512t, ecaade2015_114s22, 9ada, e35b, 225d, ecaade2016_243u64, fd82, ecaade2014_239o61, 38f6, ecaade2015_314f68, sigradi2014_276s2, 3327, ijac201513206u8, 4ce2, ecaade2014_185t46, a872, f09b, d18a, acadia14projects_671k, 915b, 1b2b, ed4b, 6fa5, 732e, d807, 699f, b68c, 80ed, ascaad2014_007x3, 40de, 6285, 939c, dd77, sigradi2016_484qq, f9c8, 70af, 380b, 6a98, 2fa0, 5e9d, ascaad2016_012p5, ecaade2015_285o62, sigradi2014_134a2, aa65, acadia15_451j19, 7c9d, ce01, 56c6, 14d3, 27d0, ecaade2017_305qq, 2fa7, caae, 09a1, 4275, 1a15, 185c, ecaade2014_149c34, sigradi2013_160h, 5c04, 3ef2, c56b, f899, 0b62, ecaade2015_138d29, 046a, becb, 4453, sigradi2016_792j, e69d, 485a, acadia17_670uu, acadia17_552m, 619b, 8855, fadb, 8b6b, fcb2, caadria2015_014u2, 575b, 39d6, acadia17_340r, 081f, 0ea0, 3599, 6ac0, 968c, 53e2, 2e40, fa8a, 53c5, 7f90, ecaade2017_039i, 5601, ecaade2017_069bb, 35ff, 1fb8, 9012, 3beb, 829c, cb5b, acadia17_258l, caadria2017_003b2, 6cfb, 996f, e5e3, ecaade2015_61m12, acadia14projects_479ar, c40c, b3d6, e5cc, d01b, 6a12, d3a6, d20f, 17bc, 0087, 93e9, e9c3, 6d2d, 7a7f, cbbd, 048c, 8609, 8b00, 320e, 08ea, 4f07, 20bd, d488, a4e4, acadia14projects_43ae, 5e5e, 6ad1, acadia17_38nn, 9636, sigradi2014_070a6, 59cd, 7742, 733d, 0e27, 42e2, ecaade2015_205v44, a483, a4b6, 66dc, e476, acadia15_211r8, aa7c, 105c, ecaade2017_101q, sigradi2013_117b, ebeb, ecaade2016_241d64, cab7, 2cbc, 50de, 2f7a, caadria2015_190f28, bfac, e007, 4a84, 3841, c6ac, ecaade2017_057hh, eee6, acadia15_185n7, caadria2016_167c7, ijac201614101e1, bab1, ecaade2017_039f, ab4f, a13b, c7b1, e87c, eac9, 6b2b, 0523, 44e8, 23f8, caadria2016_105b5, 6a0a, 7663, f1c1, 9a54, ecaade2017_057k, acd3, eaa4, ecaade2016_118u31, 3e3f, ecaade2014_152f36, ecaade2016_198h52, acadia17_670mm, 7f9d, 6905, 9bb0, ec49, caadria2017_125x33, caadria2015_084z12, ecaade2016_188l50, ijac201715202l, ff66, sigradi2014_157a4, 542b, 0f39, 5531, 7783, bbf4, ecaade2017_100d, 6222, ed19, ascaad2014_028t7, ecaade2017_255n, 84f5, 24f0, 91b4, acadia15_371k16, 00b6, ijac201412402m4, acadia16_478h28, acadia17_669z, 5f00, c1be, df5f, 1676, 8ac0, acadia17_492mm, caadria2015_072s9, ijac201614303g2, acadia14projects_317r, 511f, ecaade2017_305e, 042e, 3335, 8c4d, 92d1, 96dd, 367d, ecaade2014_220i56, 70d1, caadria2016_601h25, acadia16_270f17, c66d, be37, 9fc0, e65a, 3576, 2af2, cfc4, 2fea, ecaade2016_104p28, ecaade2016_tkoi67, 72c9, 4788, 8889, 1fac, f096, 935b, caadria2017_104p27, 6245, ecaade2013r_002u1, c91e, sigradi2014_266c2, f71b, ecaade2017_100k, 72c8, 542e, 7bde, 9ae4, 744b, 9f3b, caadria2016_703f30, sigradi2016_382x, d492, 8f93, ecaade2014_224f57, a1ae, e84c, 1daa, 6a03, 86dd, e24a, f937, 6d29, 7e4a, 6705, 349e, beff, ea60, d115, 98b0, 0fab, acadia14_601ae, acadia16_206k13, d20e, 2c95, cbbe, 2576, adf9, ecaade2015_53t8, ascaad2014_004i2, 2abb, ba75, 179c, 8e8a, 0328, d68c, caadria2017_004o2, d279, a757, b968, 5513, aeb4, 1f43, 650c, 6211, 59fc, 397c, acadia17_330pp, acadia14_63ax, acadia16_196c13, 9173, 8358, 6fdc, 01bd, c845, f756, 0a4c, ecaade2017_215rr, 33f4, b374, fa50, e544, ijac201513206m9, 58d8, 0fda, 97e7, 4356, c38c, 61e2, ecaade2017_302w, 0982, 110a, caadria2017_018a8, c742, e353, 3350, 1a40, 3b2b, 308d, 99bd, fb90, 4ff7, ecaade2017_009ee, 52b3, 6051, 0807, ccfa, ecaade2015_53j9, ecaade2017_042hh, 2377, 886f, c961, ecaade2016_013l3, 31ee, caadria2016_611h26, 362f, c82a, bc7e, 2a9e, ecaade2014_038n9, ecaade2014_038m9, caadria2016_735p31, 914c, b520, caadria2017_016m6, 0568, 150b, 4b78, 6dc5, ecaade2017_215u, 73c7, b0e2, 2a18, 73fa, sigradi2015_9.141j16, f44f, 91a4, a15b, 6e30, acadia17_455x, 366c, acadia14projects_247i, d364, 53b5, bf52, 9113, 2320, ascaad2014_024f5, sigradi2014_330j7, 3ebe, acadia17_520p, 7e81, 9158, 0a11, a35c, 2286, caadria2015_087i14, 6d95, 48ad, ecaade2017_305c, 05ac, 0892, 6be3, c585, dcdb, 4649, 70be, 59de, 9ff6, f4ab, 7fbf, 7834, ecaade2015_144c31, ecaade2016_162d44, ecaade2016_091h25, 2768, 74d5, 3c6d, acadia14projects_63al, 1a8a, bd78, 058b, 5daf, 22a2, 44b2, ecaade2015_332t71, ijac201412408d3, b4a1, c5c9, acadia17_318h, 87a5, 23cc, d5fc, e670, 2d3f, caadria2017_118w30, 2b67, acadia14projects_317ab, cae8, ef26, d703, 1dc8, sigradi2016_694l, 8e6d, 401b, 39c9, 755a, c057, ff8e, acadia17_678oo, ca56, ed03, 50d3, 12b8, ecaade2017_309ww, ebda, dfaa, 2079, acadia17_390jj, c3a3, be2f, 61ff, 6ffc, ed9b, b1f7, ecaade2017_105ff, 0934, 96f8, 2707, ec64, 70e7, sigradi2013_401s, bfe2, acadia15_81v2, sigradi2015_5.384n7, acadia16_254d16, 5f9c, 0478, 3f1c, ded1, 17ab, c03c, a751, ecaade2014_044y10, ff32, sigradi2016_484rr, 1110, ab0a, fd17, 7ecd, 4ec2, a17b, fedf, b4db, 1171, 8bbb, ecaade2013r_015r8, 67b8, fc88, b470, fab6, bd98, 3c0a, a23b, sigradi2014_281i3, 3c16, b232, df90, e75a, 3db3, acadia16_432x25, d241, 060e, acadia14_375d, b772, 981c, 4b19, 760a, b90a, aaf9, ascaad2014_014u7, 3fd4, ac3b, 5772, d220, 25ac, acadia17_170l, f4e7, e501, acadia14projects_81o, 869c, c707, caadria2016_291v12, ed71, ecaade2017_140ll, 59a8, 8764, bcce, 4786, 34a1, 1c56, 5a30, acadia17_178ii, b4d3, 7197, ee80, 298c, acadia17_330gg, 2480, af66, 6b18, ed74, 20b1, dc3c, af38, acadia17_248o, ecaade2015_113k21, 7262, 9088, 970d, ecaade2014_162t39, acadia17_100m, 8189, c9b5, cc23, dced, ecaade2015_217m48, 9e23, acadia17_18p, 4842, 1fb3, 1e2d, caadria2015_142p23, d8ed, 516b, e792, acadia17_560o, 6927, ecaade2015_15a2, d4eb, 3498, 4937, acadia17_221ff, c690, 41e1, e11a, d346, 30f2, acadia14_699u, d82c, 17d0, a328, 7d61, dffe, 5005, 4da4, 599a, e404, fb9a, acadia14_555l, fe03, c766, d273, ecaade2014_182c46, ecaade2015_127g25, c625, 91f2, ijac201614304x2, 9d76, 3697, 8327, caadria2016_589b25, 2c2e, 81ca, 8815, d7d8, ascaad2014_029x7, 865e, c10c, b40a, 0ec6, b7c6, f071, 60d8, b127, 7231, caadria2015_139b23, 367c, f420, ascaad2016_046n19, 84e4, 7fad, fc99, 3d3b, 3b66, ecaade2015_318p69, 8e1c, 5c47, caadria2016_405t17, acadia14_199ab, 0fb9, ecaade2017_172m, caadria2016_333o14, ecaade2017_006uu, ecaade2014_057s14, ecaade2015_64w12, ecaade2016_120d33, bd4e, acadia14_357av, 6296, def6, f93f, sigradi2014_345n9, 05d3, 99ce, 048e, sigradi2013_43v, caadria2017_067o21, 7f73, 3504, 707b, ecaade2014_184l46, 142b, 08cd, sigradi2014_284a4, acadia14_565p, 1545, fd38, dd53, b394, fc93, caadria2017_041p13, 7cd1, 4194, sigradi2015_6.387o9, 175b, 4859, sigradi2014_032o2, 8023, 11e0, 8800, 1f98, caadria2016_425d18, acadia14_719k, 4886, 05da, 0e5a, ecaade2015_237h54, 1e83, ecaade2014_149j35, 9f71, ascaad2016_028k11, 55e9, acadia17_678ii, cc13, c108, acadia14projects_327b, 011f, ecaade2017_033x, d4a7, ece8, 2d3a, edb2, 8367, d665, 037b, 09a7, acadia14projects_445ad, 4409, 1970, ijac201614305i3, bdfc, e320, 5750, bd96, 41b3, ccda, sigradi2016_695y, af4b, 1483, c7f9, 304c, 6a00, c933, ecaade2017_301t, 57ba, a7f7, 663a, 1c51, 7e05, 316d, 9a69, d3fe, d6b4, 29b9, ecaade2017_144w, 86e3, 4f19, 8aa8, ascaad2014_005w2, 9a29, 740d, acadia14_427an, 0720, 02fd, a7e4, c7a2, sigradi2013_425, ijac201412303y7, 1c30, 2797, 78d8, 3be5, 075b, 9ad3, caadria2016_187u8, a06e, 0b1f, acadia17_82ii, ab68, ca7f, ecaade2017_203oo, 9a87, fa5e, dbb4, ecaade2017_215oo, 40f7, ecaade2017_083tt, 6654, bbae, acadia17_90yy, 55c2, caadria2017_124r33, 1577, 01a3, 2905, 8fc2, acadia17_542nn, ecaade2014_052r12, bd20, bdb8, f912, ed6d, dbf2, 69a0, 3759, 095e, 5b4c, 7387, e106, a9f0, e28e, c1a4, ca89, c501, ecaade2015_285k62, 96fe, 0728, ecaade2014_184m46, acadia14_43y, acadia14_281y, e775, 2ab8, ecaade2017_208a, ae84, acadia17_178ff, 6e84, c570, acadia15_333c14, fca5, 562b, b627, caadria2016_383s16, 4233, 00fb, 5eab, acadia14_145ae, 28da, 3d96, caadria2015_190k28, ascaad2016_021e8, b2db, 20d2, df04, 9d25, acadia14projects_661k, 4f61, 24b8, ijac201614208o13, caadria2016_343d15, f6f3, 7588, 19da, 86a2, ecaade2017_011gg, 59c1, dff5, acadia17_52c, 785a, 96f9, acadia14_189ax, 20b9, f4c6, 82b0, 2596, fece, 7d2f, 95d8, 05dd, ascaad2014_033e1, be3a, f4d3, ecaade2014_177s44, 493a, 9127, ecaade2017_302nn, 1d83, 2370, dd74, 800a, ac42, c096, 9b3f, 8bb0, ffe3, 546e, e5a1, 5276, 1913, d4e5, ecaade2015_155s32, 8383, e15c, 392f, 7ab1, ascaad2016_023e10, acadia17_512o, 2264, ecaade2015_84u16, ecaade2015_27r5, ecaade2014_157s38, c0d1, ecaade2017_091ss, bd29, sigradi2013_425u, 47f6, a2ed, 8009, acadia17_590tt, ecaade2015_319g70, 6e52, a5ea, 0712, c837, e9e9, c143, f844, sigradi2014_197a7, 566d, sigradi2014_108d9, acadia14projects_257ab, 0d45, 440c, 2f3c, ecaade2017_293ii, b4d7, acadia15_185w6, 64a5, cc3b, 1827, 61c8, e7e6, 9111, cd5e, b080, a1af, cc26, 2807, caadria2016_861b37, 3de6, fc59, cfad, f858, 6556, acadia15_395g17, fb89, 2a64, acadia17_552h, 2a87, 2935, d8e6, ecaade2017_229cc, bbca, de72, b34b, 501c, 6599, ecaade2015_53e9, ecaade2016_166f47, 8c9d, eeb4, 8d7e, caadria2017_041d13, 7866, 942a, ascaad2016_039s15, 426a, ecaade2016_bkor65, d6e5, c490, acadia17_153i, 6881, b9cc, 04d6, 5dc9, fdf1, 7618, 1162, 7e92, 5645, e145, 93c8, 31a2, 5db6, 9b44, acadia14projects_153az, c983, 7ebb, a08a, 84fb, 9458, 256a, db70, 9d2a, acadia17_316rr, a83c, 2c7a, 8322, ecaade2013r_011b7, 6b6f, eff8, b553, ecaade2017_019a, 5119, d19a, 0865, 345c, 1335, sigradi2014_293x4, acadia15_497m22, sigradi2013_275a, b7c8, acadia16_12m1, ecaade2017_215bb, 28ce, 56f9, 585b, 5558, ascaad2016_057v22, 3294, 3c60, 8cba, 189f, 190a, 87df, 4f26, 20e2, 21ba, 1e1d, b292, c4d5, 368b, bbfc, ascaad2014_026x6, ecaade2015_100v19, c90e, sigradi2014_281f3, 1d27, 6f02, f472, 183b, caadria2016_819y34, cc1a, 966c, 7fd0, ecaade2015_206y45, a6c0, ascaad2014_029j8, 4744, 8cbe, 5d89, acadia17_464uu, 07ca, 430e, ascaad2016_003d2, d027, sigradi2013_386z, 9673, e20f, e808, 6cbb, ecaade2016_042b11, acadia14_177o, f34f, 4203, acadia15_451s19, 88eb, sigradi2015_8.334t15, sigradi2014_252s9, 8c6a, sigradi2014_345p9, a9b0, dcf6, 4746, caadria2016_871l37, 7f74, 40ff, 941f, 0f3c, 4499, 7f0f, 0620, 45d4, ecaade2016_129z35, 0b98, caadria2015_208l31, 8d7f, e48f, 9fdf, 2d65, 6cbe, ecaade2015_201w43, 6685, f448, faed, caadria2016_725f31, acadia17_424vv, e9b8, 8381, 0aef, f4bc, e3af, acadia17_542jj, ecaade2016_167u47, 790c, caadria2017_142u36, cf21, ecaade2015_81n15, a24b, bc48, e911, 44dc, 0b0a, 2cab, b4a2, f782, ca73, 325d, caadria2015_064v7, ecaade2017_101cc, acadia14_579j, 18e5, 8ed0, caadria2017_030c11, e888, 4013, caadria2017_123i32, ascaad2016_056j22, 7f8f, bbf9, b7a6, 0400, ecaade2016_217n56, ijac201614208w13, 03f6, 026a, fbe8, a955, e14f, 394b, 84f2, 6150, 0a70, cc2b, f591, 3143, 615e, 4a1e, 07b9, 8cf4, ecaade2017_148c, 140e, 5e8b, 3dae, 434b, 1992, ceaf, 4e7c, d381, 6932, ecaade2017_170i, acadia14_699c, 5765, 3f4c, b79c, b52d, 5d5c, d22f, 8f91, 87f6, 060d, b06b, 0f3a, acadia17_324z, b4ab, 7b60, 5aff, 9986, e3ee, ba76, 054c, 5bf3, 3656, ecaade2017_087o, bf8c, f637, e59c, ijac201715202f, 6034, 08ad, 0e26, b45d, 012f, 5d5b, 32d8, ecaade2013r_005o4, 5b5d, ad8c, f674, acadia17_91h, 5c2b, ecaade2015_143h30, 10f4, f669, sigradi2016_764e, c7f4, caadria2015_073y9, d336, 98c6, 1cd9, b3d4, acadia16_372c23, 38c2, e041, 515f, e444, 1010, 008d, 4e39, 6a82, 812b, 1273, cdf4, acadia14projects_301e, ecaade2014_140k31, c059, caadria2017_051p16, 36a1, 3fd1, f51b, 8172, bb7b, cc10, 2d5f, 3409, 4631, acadia15_311k12, acadia17_154cc, 8f1f, 86b1, 3073, 738c, 7d53, 4abd, 2d67, 5d04, 7886, ijac201412303x8, 579c, 31ef, e4bf, 3489, 847e, ecaade2016_228i61, acadia17_52r, 123f, 4123, ijac201614407n4, dc70, 15d3, ecaade2015_185p39, ef80, b6eb, f7f4, sigradi2014_345l8, acadia17_598i, a5ad, ebb5, 41df, ijac201614208t13, 97f9, c9c5, 7f57, ecaade2017_208e, ecaade2017_215k, e7ea, 87b2, 9d98, 5690, f12e, caadria2016_249l11, ecaade2015_73h14, d2ae, f1e5, ijac201412403l7, b937, 32b1, 8558, 6542, ecaade2014_072t17, acadia17_283uu, 2175, 0320, 9d48, ecaade2014_144z32, bbfd, 34d6, acadia15_431j18, 69ef, ecaade2015_261g58, 1c90, f338, fc08, ecaade2016_045k12, cbb2, 69b9, 715c, 25fa, 938a, 4f51, bd79, sigradi2015_8.189z13, 54f8, f303, sigradi2015_8.289g15, 09f9, ascaad2016_038o14, acadia17_168vv, ecaade2016_025j7, 70cb, 5d99, 5ce4, 6121, 89eb, 9e2c, 1d28, 708f, ascaad2016_057p22, efeb, acadia16_140u10, d4c8, caadria2017_055n18, 396f, ab31, ecaade2015_233g53, ijac201412301p6, d300, 975b, acadia17_201xx, daa1, fd1a, ac9d, 6115, ffd8, 2e39, 5d9a, ad3d, 0de4, ecaade2017_056xx, ecaade2015_113o21, c398, dac5, 8bff, af8b, 0899, f71e, 3f80, 001c, 4189, d617, bfbd, ecaade2015_196l42, acadia14projects_291au, caadria2017_096d27, ascaad2016_033w12, 62ba, c692, f846, 4c87, 6bf8, 7d56, e818, 5833, d639, de9b, ecaade2015_21a4, sigradi2013_303u, ff8b, c87c, 3ba4, a817, ecaade2017_255j, 30f7, 41ee, c1ad, 5cd3, 29f7, b6f4, af79, ecaade2014_111o25, 386b, acadia17_620oo, acadia14projects_435ag, 0bb6, b112, c021, caadria2016_819o34, 018f, b983, c470, ecaade2017_199hh, 425f, d375, 7836, e717, 7c10, 9b79, d271, 734d, e446, 795d, sigradi2015_sp_8.326t30, 5512, acadia14projects_719f, 5bb5, acadia16_98u7, ecaade2016_223g59, 24b3, acadia14projects_79w, c6c7, 4abb, 419e, sigradi2015_6.387n9, ecaade2015_333c72, da1c, caadria2017_046l14, 6a2a, cb70, 7907, acadia17_570dd, 4b8d, sigradi2014_097k8, 3e38, 7318, 4948, 6287, ecaade2016_208x53, acadia17_454z, 049f, d230, 2988, c862, f0f5, f203, 2110, 8d5f, 8709, ecaade2017_006ee, acadia17_436r, sigradi2013_158v, f761, df95, 657b, d0b7, e744, 966e, 2495, acadia16_72j5, 5cfe, caadria2017_155u39, 2cc9, bd27, 08bf, caadria2016_693c30, 859b, 7e72, acadia16_352t21, sigradi2014_345s9, 4732, 918f, 3f1f, 06e1, 2d0c, ecaade2017_277nn, f3dd, sigradi2016_381t, 351f, 29ee, da05, caadria2015_150b24, ecaade2014_016j4, 849e, 65fa, ecaade2017_230pp, 075c, f24c, d575, acadia17_283xx, ijac201412407v9, 4caf, ascaad2016_020x7, daae, 29be, 601b, acadia14projects_219e, sigradi2016_559t, ecaade2016_175l49, d53e, 9730, 2faa, ascaad2014_025o6, 5d12, ecaade2015_314c68, c4a1, 9d38, ecaade2016_166w46, acadia14projects_427ao, d383, acadia14projects_339ay, acadia14_473ak, 5c72, caadria2017_124w32, cedb, 6669, sigradi2015_11.136x24, e2ff, d096, e990, ecaade2016_072m20, f7d1, c51f, 9aa4, e154, 0201, 7b04, 91a7, 5af6, acadia17_630d, 0dc2, b8bd, 9c9e, da08, ijac201513104p3, 4f74, 036d, 0c53, 6ddf, 261d, 4377, ca77, e485, 25ab, 5df8, 1ebe, 9404, 78af, ea00, fb9b, ijac201412402z4, 7917, ijac201614101g1, f38e, d6a3, caadria2017_023v8, c7a6, c9ec, a5e8, a8b1, 55e1, 7d2e, 18fc, c7ff, 4b74, ea6f, d292, 5e5f, c97a, e419, 41dc, e6b5, 737a, acadia16_98c7, bb90, 6b35, 7c41, d2b7, 1408, sigradi2013_401i, 793d, 4b90, 5eee, 4181, 139f, 2587, sigradi2015_8.41x10, da95, b51c, 1386, 5d91, e8d4, ascaad2014_020r3, caadria2015_114s18, 06c9, 24a4, e2e8, 445a, db8e, 72b6, 4764, 2c52, 4369, 49a6, 1834, b5bf, a96d, 93ae, ecaade2014_220h56, 900c, ecaade2014_111r25, sigradi2015_4.52o6, ijac201614207j11, ascaad2016_058h23, caadria2015_124b20, ce61, 5928, eee9, dd48, ecaade2017_208d, fda5, ef77, fa02, 17d8, 1321, ijac201715201x, 6a3c, 2ee8, 6e1c, caadria2015_162z24, ecaade2017_054uu, ec92, 763e, 3cf5, ed73, sigradi2014_266i2, ada0, 57ce, fd11, 12dd, ecaade2017_124h, 34f5, 3d7a, 53c4, 0280, c73c, 6093, 152c, acadia15_110v3, b21a, 4cd1, eda2, 6e57, 715f, ecaade2016_222n57, a7f2, 1a4a, sigradi2016_809vv, acadia17_640z, 6e27, 825f, 2e4f, d99d, 8d37, 29a4, sigradi2013_52f, de4d, 0314, ecaade2014_149y34, a0ab, 8305, f29b, 49fd, 8508, ecaade2017_101t, acadia14_63aw, 11e4, 8030, ecaade2014_010l1, df1e, d9b6, 5667, ijac201412303f9, e854, sigradi2014_085i8, 8505, 8aa5, f7c4, b9a0, b98b, 2bfe, 9a02, 54ba, 821a, ca94, acadia17_62vv, acadia16_260p16, ecaade2014_196d51, acadia17_38ss, 9902, dbb0, 86d0, 88f1, fe3f, f14b, ca97, 9a13, bb18, 9c73, ba7b, 32f8, 202a, f02e, 2212, 510d, 9bf3, 4630, 1484, ecaade2014_044f11, a9d1, 63d2, c68f, d7d1, 6e2d, c5cf, ec93, 3b97, 50f6, ecaade2015_253u57, bef7, ecaade2017_256u, ecaade2017_007a, 3435, 7782, faa3, fab9, 2db7, sigradi2013_303t, 13cb, 3b1f, d548, a9a5, 7043, acadia14projects_291d, b30d, ef61, caadria2016_435p18, sigradi2013_313, 2ff0, 9e22, 2b35, 6742, 93f5, ca8d, 6a70, 0178, 984f, b6f2, ascaad2014_033f1, ecaade2016_075w21, 3748, d9ce, a345, ecaade2016_151k41, caadria2015_070e9, sigradi2015_9.141d16, fc83, 9c91, 3f9b, b96c, ecaade2016_062h15, 7d06, e552, acadia16_12v1, be83, e697, d0ad, fd22, caadria2017_132m35, ecaade2014_010z1, 9262, 5a78, 82c2, 7724, a65e, f7df, b024, f872, a502, 9ff3, e305, e4c8, sigradi2015_11.166d26, 2e87, acadia17_71zz, 0b66, 12fc, 9d3a, e71a, 69d7, 3908, acadia17_414jj, sigradi2016_544c, caadria2017_015s5, 0cb6, acadia16_106z7, 6dbc, 41fb, 8f35, ad54, 362d, de25, ecaade2016_158f43, ijac201412408z2, b731, 3951, 6c51, 4375, 9da0, 6ab8, 6130, 65d1, caadria2016_529p22, 3534, 6371, adff, 1cda, 6279, 916a, 82f3, 96bf, a256, 1aa6, caadria2017_047w14, 6bc7, 70fd, be21, 49ec, 69fb, 1302, aed3, sigradi2016_517s, 89d1, sigradi2015_3.221r4, d28d, ca01, ijac201513105z4, 35bb, 7ebc, dc40, sigradi2016_385tt, 6b7a, c980, cb0e, d37c, ecaade2017_293pp, bff6, sigradi2015_10.267r20, 209c, cf08, 72d2, sigradi2015_11.71i24, sigradi2013_173, ecaade2015_33j6, ba5e, df13, 0546, cab3, sigradi2016_659x, 7f15, 19ef, c48a, 73db, 5247, caadria2017_055k18, ea78, b1a0, e69c, 0491, 7749, 8b83, fa6d, e30d, ebf1, acadia14projects_601ad, ecaade2013r_020o10, 9df5, sigradi2016_426i, 8722, bcef, f1c0, 7a53, 4ead, 0ba5, caadria2015_030f4, b433, 408f, b6c6, acadia17_608jj, db32, ijac201412305b2, ea61, 908a, acadia14projects_101ac, 4442, 7cf6, fdd5, 8697, acadia14_627c, sigradi2015_8.143c12, 6c26, 85fc, eef7, c84f, 4436, bce8, 9b8b, acadia14_389e, e5c9, 0842, 9ebf, b393, acadia14projects_549s, acadia15_407m17, a513, ecaade2015_297g65, 5a24, acadia16_196h13, 9a7f, 534b, ecaade2014_192w48, ecaade2016_074z21, 18e7, 56a4, acadia17_189gg, 72c4, fde4, 9fbd, d622, 4b4f, 41f1, 20ef, d0a1, sigradi2014_018l1, ecaade2016_013p3, 564f, d0f4, 417b, acadia14_555f, 72bf, 046d, ecaade2015_248t56, 9307, 3108, acadia14projects_357b, 0969, acadia17_189ff, caadria2015_188y27, 5961, 5101, d248, ecaade2017_264h, 030b, 0261, 8d96, 1f01, 78c1, acadia14_101aa, 8982, f18d, da38, f049, 5d8c, d025, ff36, 0387, 4d11, d8f1, 4e2e, e46e, 7875, 7888, 6f17, acadia17_163gg, 29ad, ecaade2015_61h12, 0ada, 8a9e, 373b, 6534, 12d4, e2fe, 32b3, d090, 7406, 943f, 182e, 93aa, fb0f, ecaade2017_108g, c099, ecaade2014_120h27, ijac201412408v1, 0eba, 0e77, 01e1, 7930, da25, fb91, ecaade2014_143v32, acadia16_62g4, 7cdb, f30d, 5ec2, fe3d, bfba, ecaade2017_215gg, b885, acadia17_374bb, 99f0, b756, 2a3d, sigradi2015_10.177w19, 1325, 0055, 2285, sigradi2016_381p, sigradi2014_345k9, 8ef6, e047, ecaade2017_073o, a679, bb30, de09, 6db1, 7843, 8cc2, c115, 2a7d, 41d7, db28, a70d, acadia15_185j7, caadria2015_188v27, 3946, 6ecb, d871, sigradi2016_356c, b007, 2a7f, 02b2, ecaade2015_115b23, 45c8, 0614, a16c, ff3f, ca9d, 0b43, 2bd9, 9480, 7b40, fcbb, a6f5, 0db8, acadia17_598l, f527, acadia14projects_365ad, ijac201614207n12, ecaade2016_129a36, db9a, ascaad2014_024n5, f077, 7c38, acadia16_140n10, d3aa, 3213, 2bba, ecaade2016_095c26, 4053, 979e, 45cd, sigradi2016_414hh, b905, a0a3, acadia14projects_531m, bb9c, 1a7e, f8d8, 1f3a, f18e, d6d2, ee18, 0653, ae98, 21ff, ecaade2017_271h, ecaade2017_229kk, acadia17_511d, caadria2016_415z17, ecaade2014_237h61, ecaade2014_038b10, b493, 8cfe, 021d, b801, 170b, 30d3, caadria2017_021i8, 4290, ecaade2017_157ss, 5529, acadia17_110bb, ijac201513206a9, 5acd, 83b8, e390, 9fb4, 9b05, 2c8e, f52e, d632, sigradi2013_244m, 927f, e667, 0284, af5c, 821e, bc30, e958, a115, a495, eb58, 7e62, df56, caadria2016_549l23, 82e6, 0c2f, caadria2015_213y32, ccb5, 6a90, 0dad, acadia14projects_463d, b487, 0734, ascaad2016_033d13, ecaade2013r_014f8, c1df, 2569, 30e1, 3b96, acadia16_344p21, 9189, acadia14projects_43an, 50ce, 0641, caadria2017_046z14, 1185, 61f2, 2829, c3c4, ecaade2015_227f50, ijac201412204e3, acadia17_678pp, baac, ecaade2014_176y43, d762, f0b1, 549c, caadria2017_190k45, 2194, 69ae, 378a, 7651, ascaad2014_008v4, 9e2d, b31d, ecaade2017_098jj, 2e51, acadia17_435j, ascaad2016_022m8, acadia16_224w14, 0010, 7137, ijac201715203ii, sigradi2016_443zz, 85f1, 76fa, 23f6, 04ce, ea87, 0eaa, 35e0, 70bf, bcde, 16ee, 4383, ascaad2014_005d3, sigradi2014_347l10, ecaade2013r_004x3, 8fcb, 1ac5, ecaade2015_250g57, 7fae, d847, 647c, d71c, 54f7, e3c2, 48ae, fba7, acadia14_81l, a124, acadia16_62h4, 665b, 03e8, 5499, e0bc, ecaade2017_069ff, 635c, 6c0f, caadria2017_015o5, 1b91, 5354, acadia14projects_619az, 8a08, 1247, 96c0, sigradi2013_111o, 3aac, fa2d, 31ab, 3667, 0a40, ecaade2015_227t50, ecaade2016_006v1, acadia17_308oo, 01b5, ecaade2016_164o46, ecaade2014_224k57, acadia14projects_627ax, 3804, f085, 0e89, acadia15_263z10, affc, 233d, 61d8, ecaade2014_151x35, caadria2016_601j25, f29e, 82ac, 4824, dc71, d5bd, a748, cbb5, 6650, caadria2016_291z12, deda, 6552, acadia17_212u, 2b8c, ab11, 9988, 80ec, 3c6c, 0241, acadia14projects_463r, e4ef, fe35, f6eb, d557, 2614, ca8c, 6fd2, b154, f8e7, 2e36, de34, 120b, b8ec, 2e8d, 8c47, 570c, 037a, 932d, a71c, acadia14_135t, 8f69, c651, c5a0, 778b, 64cd, b352, a210, sigradi2014_074t6, acb7, acadia14_601w, 2118, 407b, 3e57, f73b, ecaade2017_grii, 089d, 91e1, ecaade2016_071t18, ijac201412206c5, 16bb, 7bbf, 0583, 1b76, 709f, sigradi2014_192p6, ijac201614105g5, 30cc, 15d6, 189b, ca8f, 8934, 8261, acadia14projects_555e, 1531, b032, ee4f, acadia14_43x, f66f, 71e8, ecaade2014_072x17, 3520, c796, de47, caadria2017_057w19, c1af, caadria2015_004f1, 9f1d, 999d, c0da, 356d, c2b8, acadia16_318p19, 7358, ecaade2015_122k24, 3bf1, 7fea, 1f33, 0c65, 2ac5, ecaade2016_065x15, c14b, fd31, 453a, 1a3c, 5ebb, ecaade2014_012p2, baef, a4e3, 423e, d079, caadria2017_016w6, ecaade2014_112g26, 22ad, 5b7b, 96c5, bd12, 4ac7, caadria2015_072p9, sigradi2013_414r, e2a1, ead5, acadia17_248i, c90c, caadria2016_311y13, cd15, 7ca9, ebc8, caadria2015_150c24, 514a, c2a5, 7e45, a460, 53d1, ef98, 5a38, 333d, 01dd, 8f8e, ee2d, ecaade2016_120i33, e49c, e95c, fbf2, acadia14_347am, 3c31, 3c35, 411c, 2039, ascaad2016_009j4, c882, b44c, cfeb, ecaade2014_024a7, 6e39, a08e, f80d, 35c5, 9371, a117, acadia16_98d7, caadria2015_119e19, ad74, a7c3, 51c3, a414, 8774, 0d71, c273, 3315, 96fd, dd34, 5b24, ecaade2017_134p, 82f7, cb53, caadria2017_132i35, df24, 8a34, b95c, bd0a, acadia14_531t, 0d17, ecaade2016_068m17, f03f, sigradi2013_400n, be46, ecaade2016_078n23, ebca, 1fae, cb22, acadia17_532ee, f778, 6274, 3024, a57a, 664b, a726, d5c5, 4b23, ecaade2016_129f36, b465, 7f4f, 94d0, 14b9, aae0, 4a40, caadria2017_175c43, 3f3a, 0c62, caadria2015_206n30, 0a39, 32fa, bea2, b648, bfbe, ecaade2017_202p, 89f7, 71b0, f559, f689, 19ee, 76aa, f3be, 855f, 0fc8, 2122, 8628, fd5b, ecaade2017_057m, caadria2016_487h20, acadia15_323h13, f4b5, db81, 7585, caadria2017_056y18, acadia17_178mm, bb41, 9aa3, 45d0, e36d, 9137, e7fe, 11a8, ecaade2015_171k36, 4c3c, 61bd, ascaad2016_054v21, 7020, sigradi2016_669cc, 4f49, ecaade2016_ws-dleadd68, 6e7d, sigradi2014_189j6, d305, 8c66, 1280, 3fc1, ecaade2015_171c36, 0c0b, 95e7, acadia17_590qq, acadia14projects_609ar, 3aa7, 7fd6, c673, fb3f, caadria2016_115m5, 0c25, 2b26, 423d, 7fb5, e29e, ff4e, 558b, e464, e7bf, 4622, 32f0, f587, acadia14_117f, d68d, 6f30, adbf, ecaade2015_11i1, 0f93, ecaade2017_265u, sigradi2014_049h5, 2fce, ijac201412403w6, sigradi2015_8.339w15, e6e3, 6ead, 82eb, ecaade2017_052nn, ecaade2016_142c40, acadia14_601ah, ecaade2017_059ll, 58f6, 94db, 4439, a900, 287a, dffb, 8f9b, 5164, bed3, 9136, a192, 6917, sigradi2014_144u2, b761, ba18, ef55, fb4a, dfea, caadria2015_032a5, 2a24, sigradi2014_021s1, 4628, 42c8, c3a7, 54ea, 31dc, ab39, 4caa, ecaade2017_006ii, 0baf, 4132, 857d, 82ae, b805, c8b2, 05cc, a264, c4a6, 159a, bcff, ecaade2015_74l14, 288b, 21ef, cf11, cf4f, 3590, ee1f, f9d1, 6c27, 9cf0, 9316, ecaade2017_215b, f1be, e523, sigradi2013_117h, 022d, caadria2015_213n32, cfa6, 9e7c, 9f4c, ecaade2016_223v58, e044, acadia14_153h, ecaade2014_163a40, acadia15_185i7, 0df4, d9fd, c9f7, 446f, e354, 32d1, c4b6, ecaade2015_185s39, fd5f, ecaade2014_086w20, 870a, 29d1, 0a89, 1b58, 63cb, a045, acadia14_317x, ascaad2016_057n22, ecaade2016_139g39, 67a2, acadia16_98b7, 26d8, ef81, ecaade2014_175p43, 50db, a476, 0db6, ff5f, 693e, caadria2016_373f16, ecaade2016_132z37, 129e, cddc, 9b1f, f6c5, 75a8, ecaade2017_038ss, 136d, 6cec, 0224, ascaad2016_012s5, 2554, 0682, f927, ff19, 2b6b, sigradi2015_3.155m3, 4e84, ecaade2017_203u, ascaad2014_017m9, aeb5, ecaade2016_021u5, caadria2017_142d37, a3bf, 3345, 6540, af4c, 2afe, f204, c587, cecc, 01d8, a755, caadria2015_190l28, fb78, b388, e5e5, sigradi2014_134b2, ijac201614208a14, acadia14projects_339aw, 7fb0, db1b, 9c71, 170f, 60ce, sigradi2015_10.309y21, ecaade2014_145g33, ecaade2016_075h22, 92fd, b397, 81d9, 0666, caadria2017_094r25, ascaad2016_010t4, acadia15_431r18, ecaade2017_152a, 9e2b, 8f12, ee30, ecaade2015_261k58, sigradi2016_816vv, af8d, fe65, 5abd, ecaade2015_293b64, d2a5, dd8b, d43f, ecaade2014_080b19, ba42, d8ac, ecaade2017_230tt, 278e, acadia14projects_75c, 3541, d2fb, sigradi2016_814d, acadia17_456ii, fbbd, ecaade2015_64a13, 3b9e, 859e, 01bf, c44e, 7e49, 0ecf, 4e8b, ecaade2013r_003a3, 5917, acadia14projects_145ag, sigradi2013_303k, 3311, b8a8, ecaade2016_071x18, caadria2017_057z19, e401, aace, 850e, 3809, ecaade2014_149e35, 6ff1, e1f2, 5f64, d68b, 6880, 0d79, ecaade2015_92n18, f547, 625e, 9783, cc94, 007a, 7f6b, acadia14projects_79ab, b0a8, ascaad2014_016f9, e2b8, 0277, ae82, bfe6, bc4c, 7794, db71, 58d2, 040c, ecaade2013r_003j3, acadia15_333e14, 4795, sigradi2015_3.111i3, a777, b260, f9a5, 6694, 4045, ijac201412301i5, 285b, 4770, 904f, be50, 090b, 87a2, 8e0f, 50c6, b42a, 9785, 49d5, f127, 0778, 2cf2, 5b58, 421b, e77c, ac4d, sigradi2015_1.320h1, 8f80, 6b3b, acadia14projects_145ah, caadria2015_023c4, 1264, a898, a939, 6bfd, fffb, c94b, acadia15_483z20, 3bae, 425c, 68c6, d404, 2ec3, acadia17_177u, ijac201614104d4, 307c, ecaade2014_146t33, 6031, b89a, e538, sigradi2016_611p, c6ad, 88da, caadria2016_167r7, cd35, d777, a846, a4df, efa6, e295, 035b, 0276, ascaad2016_004h2, ecaade2014_022a6, acadia17_52o, 67cb, 387b, 618c, 0048, d0b0, e7d2, bad7, acadia15_469e20, ecaade2017_059tt, acadia17_82x, 62c7, 442c, 083c, 286f, 15a1, be60, ijac201715104u, 14ae, acadia14_135l, 6838, ecaade2015_278t60, de61, 7838, 3cdf, 5825, 2956, 10ac, 8d4e, 145a, ecaade2014_149k34, ecaade2017_192ww, 99fb, sigradi2015_6.42x7, ecaade2015_278p60, ecaade2017_029s, 8d7d, 7871, b8d0, de98, a309, acadia14projects_555j, f099, ab66, 8371, 9878, 90bd, 64df, 0d11, c720, edad, 1eac, 360d, 4f09, sigradi2013_135, a2b7, ijac201513303u11, acadia14_91u, 52ae, 30b8, 64e0, caadria2017_040k12, 25de, c197, 2bf0, a0ce, 6fab, acadia15_333o13, 8cad, ascaad2014_029w7, caadria2016_851t35, sigradi2016_431z, 5153, sigradi2013_391i, c396, 05e9, 2f10, 2140, acadia14projects_463ay, 4917, db12, 6384, 0bca, 31a8, 1a2f, f0b5, ecaade2016_087u24, 3554, b932, 7914, da5d, ecaade2017_198uu, sigradi2013_155l, ascaad2016_015o6, fbce, 3b7b, 67d7, b17a, 65e3, ecaade2016_243w64, dc6b, 2a30, c517, sigradi2015_11.392z26, ijac201513104v3, 6d78, f0de, b7a4, 7a89, ccae, 115b, 8555, d2d3, acadia17_50zz, 8c09, 0d27, fc1a, caadria2017_190p45, caadria2016_517h22, 8b5f, fb04, 8078, fd48, acadia15_243f10, 6ed3, f55d, f0b6, 38c0, ee54, ijac201614208c14, ecaade2016_011c3, 0995, acadia17_189tt, acadia14_681al, b86f, a036, 3488, 71c0, 569a, f71a, 5da6, 46d9, 9b78, acadia16_478j28, ecaade2014_163z39, 4eb6, 1e48, ecaade2017_215yr, acadia17_62ll, 32ef, 2dcf, 748f, 7bdb, d790, 77b3, ascaad2014_029d8, sigradi2015_3.394g6, 05ee, 25fd, d27f, be04, d8a0, f540, acadia17_190ww, d286, 52da, d687, 10c7, 716d, ascaad2014_019j3, 2d56, 6708, 5afb, 40f3, 4a69, 30d8, 491f, deae, 5be6, c48f, acadia15_284p11, 4044, 769c, 7809, ecaade2015_195o41, fecb, e34f, c793, a1d3, bbce, ecaade2016_083b24, d81e, dbb6, ba7c, dd4a, sigradi2014_172x4, fdf9, ijac201412205d4, 3099, acadia17_348j, ijac201412302b7, 993f, sigradi2016_408dd, f724, ca6b, ecaade2015_269i59, ascaad2016_045r18, 5e96, 1e73, acadia17_650yy, 581f, acadia17_70ff, sigradi2016_522y, 2afc, ascaad2016_006g3, acadia14_111j, 3dd1, acadia17_330kk, fa85, 0520, 8939, ijac201412306x2, a8f1, 5b78, ecaade2014_220c56, db57, 815c, acadia14projects_101p, 95d2, ecaade2016_167p47, 47d4, f22f, 770f, a144, acadia17_38yy, c62e, 047b, sigradi2013_414d, 047f, f5f5, c921, b096, ascaad2016_031n12, sigradi2016_448q, acadia16_214s13, fe3c, 187e, 740c, 8565, ecaade2016_222f57, 1456, acadia17_222uu, caadria2015_172y25, 8dd8, 1218, sigradi2015_10.309n22, 759b, f1ce, f869, 2dfc, ascaad2016_024j10, acadia14_229n, 6a53, ecaade2017_118hh, d70c, 4183, 5d2e, 6974, ecaade2017_056e, b9ed, acadia14_435ak, e955, a23c, 57be, acadia14_463r, caadria2017_165l41, 4fcb, caadria2015_162x24, a014, acadia14projects_339ao, c236, acadia16_62d4, ecaade2017_254mm, 12bd, caadria2017_163f41, e282, ecaade2017_293mm, b192, e44b, fb32, ecaade2017_220vv, caadria2017_004l2, 0580, acadia17_340p, 2d2e, 2845, caadria2017_163z40, 2701, 2bb1, c82d, 86cc, db01, e2b7, 84f0, c512, sigradi2016_602b, 702e, sigradi2016_714rr, cf72, 2a0b, 2709, 176c, ecaade2015_73w13, caadria2017_095e26, 8ab5, e030, d17e, cce7, ecaade2016_047p13, 1aea, e8aa, c797, 35e6, 4020, acadia16_224c15, 5fb6, 6673, 3c1c, 0806, fe9a, ecaade2016_073y20, 535c, 4939, d2f1, 4424, b225, 2486, d798, f46c, 9fad, c011, 8074, ascaad2014_003z1, sigradi2015_9.347a18, 603e, f548, ed95, acadia16_260n16, e93a, 2147, c4d9, acadia17_284l, 3aa9, 3b29, 4d8d, fbc1, acadia17_38qq, acadia14projects_601ac, 1f0c, ecaade2017_291i, 6a76, c5ed, 09b3, d75e, a3c2, 236e, caadria2017_182v43, cda4, 5e17, ecaade2016_136s38, a902, ecaade2015_303u66, ascaad2016_023y9, 6c1d, 0c99, 215f, 187d, a827, 816c, a35d, sigradi2016_815q, 1230, f931, 1cd7, 6676, 8545, e095, f564, ecaade2016_154m42, 0300, 64f0, 0991, 07be, cced, b1cc, ecaade2017_288ee, 8a20, f3d3, 5ef8, cbc2, f27d, 7bab, c860, ecaade2015_284x61, f0ef, d3d8, c55e, ascaad2014_004c2, 5c0b, 9e44, acadia16_460z26, e42d, ecaade2015_28z5, fb2c, acadia14projects_301aw, 2536, f55a, ecaade2015_286d63, 8e12, acadia14_247r, 1648, 201b, e3df, 1770, ecaade2017_071mm, acadia17_598n, ecaade2014_029y7, 8180, d7c8, sigradi2016_440ff, 2c5d, c16e, 34f8, caa8, acadia17_640gg, ecaade2013r_009z5, c847, b1af, caadria2017_113s29, 2d0d, 9f59, f94e, b247, c338, f04c, 44c4, e1bb, bd07, d277, acadia17_318p, 1373, db4d, 7c3b, b4cc, d709, 3e79, 31b6, ecaade2014_084p19, d81a, 7b91, 55aa, 3b26, 327b, b00c, ecaade2015_247f56, 7911, 2876, 92de, 3b9f, 75c3, 8bcc, 49c9, a39b, 1b28, 0fbe, a545, 4701, 6376, ascaad2014_019x2, 400c, 5672, ac9e, 21e5, ecaade2017_220tt, acadia14projects_311x, 5627, 703b, c867, 60f9, acadia14_177v, acadia15_417b18, 55ed, 57e8, ecaade2017_309yy, e4df, ecaade2017_006aa, 1cfa, ccd5, 6535, ecaade2017_057v, ecaade2015_302n66, c62a, dda9, caadria2017_015b6, 68cd, 9d6c, 522b, e080, 8e3a, 9429, 0296, ecaade2015_91g18, 47b3, 8986, 9325, 6ca0, d43c, 59d2, f8b2, 52db, sigradi2015_3.394e6, sigradi2013_74g, 19db, 8450, 746e, ac79, caadria2015_070a9, 6e0e, a8d1, d69c, ascaad2016_032r12, 6ef8, b93b, 4f62, c471, a747, ascaad2014_019o2, 1e91, bf58, 582d, ijac201412201c1, dd02, 6092, f98b, 11e2, 6cba, ecaade2017_108j, d3ee, d1ad, caadria2017_017n7, ecaade2017_023jj, 43ba, 07f4, 230a, 0f2d, 45e2, ijac201412205j4, 4805, 8070, 299e, 9de6, 8fb4, ecaade2017_031oo, ecaade2016_006k1, e70d, acadia17_349s, 07d2, 0d29, 6f89, 3941, eb8c, a950, a250, ecaade2015_100u19, ecaade2013r_012j7, d223, 35f0, 6d65, c9a2, eb33, b355, cb5a, 7524, 2f1e, caadria2016_383p16, acadia17_338jj, 63b8, acadia17_512p, a602, e3e6, 4003, 741b, ascaad2014_024e5, 2aee, ade2, fc3c, 1d9e, acadia14projects_347ai, 5136, 2887, 1f17, 934c, ecaade2014_024w6, sigradi2013_244j, 6025, 7ce7, sigradi2013_387c, ecaade2017_142uu, acadia17_512x, sigradi2015_sp_8.326y30, fd83, 687d, sigradi2016_764h, ecaade2017_195mm, 5b05, 1f6a, 1b11, 0005, b378, e5a4, b466, c05e, 2136, 1f9c, d234, acadia17_212bb, ecaade2016_243v64, ijac201513202n6, 7aa1, 064b, 8961, ecaade2015_53v9, caadria2017_127k34, 7c89, da51, f4d4, 29ab, 3e83, ecaade2014_132c29, 0231, a4a5, ecaade2015_15c2, b341, caadria2016_147f6, dbf9, 76fe, ecaade2016_238v63, 3030, 2341, sigradi2016_737ff, caadria2017_067p21, 116f, 59c8, 9e49, 2ce2, 38e2, 54a2, 2933, bb1d, 32b6, 73d3, 4d08, ecaade2017_101v, 7b0f, cd25, ecaade2017_007qq, 1c23, ce1c, d745, 0ad8, sigradi2015_8.186a13, 237a, 697c, 258e, ecaade2016_221s56, ecaade2016_151j41, sigradi2016_732z, ecaade2014_113w26, 4085, e473, ecaade2017_017p, a7d5, 94f0, 18dd, 3a90, 2bab, ecaade2017_215vv, 7d35, 5caa, 4759, ecaade2014_168a42, fc19, ijac201614402n1, 1015, d882, 8e9b, 1a83, 4175, a546, 4ea1, b8fa, 7b43, 32ff, 4c17, 61ea, 68bd, f295, sigradi2015_12.107f27, acadia17_365i, ccaf, e178, 9053, ecaade2015_158g33, c68d, 4159, 0e0d, e82e, 0819, ecaade2016_136i38, sigradi2015_3.43k2, 3abb, ecaade2017_254hh, e3a2, 219e, f2cf, acadia14projects_445ah, ijac201614203y8, 3c99, 5de8, 7efb, sigradi2014_345f10, ecaade2014_011d2, ecaade2014_050b12, acadia17_322b, 7352, ace3, a19f, ab51, 3bd9, 5a7b, ecaade2013r_018d9, d58c, 51ca, 2135, 9ca9, 3948, caadria2016_487k20, sigradi2013_386d, sigradi2015_12.107h27, 6c13, f3f9, 5353, 4b63, sigradi2016_771t, 5eff, 56af, ascaad2014_017l9, caadria2016_187m8, caadria2016_383n16, 905b, a326, 93ac, 3714, 8e5b, abdb, e78f, f7f8, 225f, 52d6, sigradi2014_239h9, 2b43, 5206, 4664, 96b1, f197, ijac201412405x8, sigradi2015_10.309c22, acadia16_450r26, 32bd, 6f12, dd3a, 4acf, f95e, f369, f10c, ecaade2017_183bb, ecaade2015_172c37, 3e85, sigradi2015_6.387s9, ec83, 57d4, ijac201513201t5, c582, acadia17_658f, 2299, 2432, sigradi2015_sp_3.85s29, ab44, 41e4, 530d, c80f, 9796, 9379, ecaade2016_098f27, 977b, 7714, acadia17_296v, 9348, ecaade2017_244jj, 1839, dfba, b4f9, 817b, ef2d, 0755, c08b, 0f2e, 824c, 38cd, b124, 99cd, e7ed, 1b0c, 1d88, 0366, 677c, c0f5, c5d4, 44d1, b704, 1cbb, 8e47, sigradi2015_10.220e20, 67f3, dc13, 334f, d8b5, 35e2, 06f9, d427, acadia15_323u12, 6a47, 7e59, 9141, ascaad2014_029i8, 8241, sigradi2015_3.65o2, 33ff, 06c3, sigradi2014_213b8, fca4, 1e4c, sigradi2016_534uu, da90, f9a6, ecaade2016_165t46, ijac201614104u3, a237, 16cf, 4c94, accd, ecaade2014_206r53, 7535, ecaade2017_256gg, a911, cdf6, sigradi2016_737x, 9e61, f774, a4e1, a2f7, ad3b, caadria2016_373k16, c27b, 38ce, 4a3b, 31a3, e63d, 5ea1, 36de, ecaade2015_74n14, ca1e, aef8, 4641, 76d3, c572, sigradi2015_4.219e7, f5e2, ecaade2014_239k61, 1afc, 5b88, 219f, 2944, 989a, 545f, 76f2, 02c3, 5a37, e119, 0154, caadria2015_122r19, sigradi2014_263a1, 4fb1, c1d1, badb, 5ec5, bd47, 6a0d, 1ee3, acadia14projects_291b, c792, 1046, 9670, a953, 1fc8, 9ba5, eacf, acadia14projects_681ao, df1f, c149, 9f21, acadia16_140k10, 5763, f079, d4ba, ecaade2016_243e65, 6844, ee59, ca17, b1dd, 321a, b886, 48b6, caadria2016_085j4, acadia17_669v, 1b38, ecaade2015_241n55, ijac201412403a6, ed09, acadia17_18c, e6c3, 3712, 64b4, ecaade2014_140t31, 337f, ijac201614201y5, 5637, 6b63, 58bf, bcb5, ce31, ijac201412403z5, 21e8, 0944, acadia17_170z, ecaade2014_065f15, 3e2b, ecaade2016_099k27, 6c97, aa81, b80a, 3220, acadia17_154n, sigradi2014_075a7, ac0f, 28d7, 0f90, acadia15_243c10, 3399, ecaade2017_163k, ascaad2016_017f7, 9190, 312d, 7ee9, 903c, 2385, e1f9, ce06, acadia16_372f23, ijac201715106zz, 8c29, ecaade2017_090oo, 91bd, 3fda, fa3a, ecaade2017_109ii, da7a, 1a2c, 2de1, c74b, 1a3f, ab1c, a8df, caadria2015_237p35, sigradi2014_075d7, 3e3c, 70c6, 7989, acadia14projects_53r, 3c38, 2361, d90c, 106c, caadria2016_673d29, e83d, 5a8b, ecaade2016_190p50, cebc, 3df1, 8717, 7c79, 87ea, 86bf, 17ac, 71d7, 431e, a01c, 4639, sigradi2016_814zz, 16fc, caadria2016_219g10, caadria2017_072x22, eef8, dbcb, 1550, 0f6b, 06ca, 32be, 01b4, acadia16_184u12, 3463, acadia17_50uu, 6c85, caadria2016_529t22, 3f2e, acadia17_284p, sigradi2015_3.209b4, 801d, acadia15_395v16, f15b, 65b6, b733, 9448, 5afd, cd51, 0be2, b1cf, 9256, c41c, fa0f, f15c, 56b7, sigradi2013_54o, cf79, 0b18, 51f1, acadia17_90kk, 18c9, caadria2015_010x1, 95c3, ascaad2016_009k4, 3756, b933, 4730, 3d42, 0a4d, 422e, 5c9e, e5de, caadria2016_871o37, ecaade2017_117bb, acadia14projects_53p, 5040, 15ea, 1ef1, caadria2017_056w18, 32fb, baea, d15f, 2c77, 7797, ijac201614306y3, 5372, 218d, 973c, 39c3, 7648, 1bc3, ecaade2014_201h52, 4ac2, sigradi2015_12.215z27, caadria2017_096z26, 4b9c, 87aa, d7b7, caadria2017_142s37, ed2a, 0cfa, be6e, 9398, 3387, sigradi2014_099u8, 5f07, 34c9, bdee, ecaade2015_158p33, 4aff, 7faa, 8abb, 9c4d, e105, 03c3, 5063, 0f00, 610e, 9191, 0dc3, ecaade2013r_009n6, acadia17_37ff, 8438, 54f0, e600, 0857, 4fa6, acadia14_199ag, ecaade2017_144t, ecaade2014_156i38, 1e13, 466d, a315, 853f, 19b2, 6ffd, ecaade2014_121v27, 37dc, caadria2017_135e36, 5fc9, 2ed0, 3e2c, 66a2, f2d5, acadia16_280s17, 3d61, 4f0f, acadia16_10f1, 2210, 96c6, 5ec9, acadia17_307ee, ecaade2017_jgol, c3fb, cbff, ee88, 9f56, 1cd5, e149, ecaade2014_018l4, 4264, b419, acadia14_101ak, c69a, 4433, b9bd, e0fc, sigradi2014_037x2, 41c1, d8dd, b4af, eec9, 6e71, 7951, 12f2, 3c1a, 305a, ccff, ecaade2015_180l38, 74e1, e572, sigradi2016_599pp, e2a3, f800, f3f2, 9dba, 53e0, f61e, 4f77, ecaade2015_55w9, 6007, e28f, 23ed, e0d6, 5264, sigradi2014_276v2, 8d70, 1077, d743, f1ea, 8e10, 50f0, 0487, 109c, 407c, 0a25, f1af, ecaade2017_053f, ecaade2015_332v71, acadia14projects_101al, ecaade2017_199tt, 4108, ecaade2016_048b14, 6097, caadria2016_445z18, 9170, ecaade2015_92y18, c784, 6ae8, 9a93, d726, 8957, caadria2017_095f26, acadia15_223c9, e066, 8ba7, acadia14projects_145o, 5aed, 138e, 75a6, acadia17_298ff, 2995, 1a27, 2f53, acadia17_534kk, 1585, f6bf, caadria2015_078o11, 86ee, acadia14_473ad, c297, 98d6, a342, acadia17_330ii, 6723, 97a9, acadia17_100p, 0e57, 775b, e51f, caadria2017_123j32, 57df, b629, d424, 1ca0, bf72, 651f, c9c4, e6e2, 9742, 62e3, 77ab, b513, sigradi2015_3.221o4, 6d84, acadia14projects_237at, b585, 9d6e, sigradi2014_103a9, 9065, caadria2015_156m24, ecaade2015_287r63, 62a0, cd2a, ecaade2015_100t19, 993c, ff6f, aec9, 5983, 5180, 5644, 0530, c16b, 7321, 5d23, 47b5, 5f44, 15dc, d166, 76f3, 76db, caadria2017_029j10, caadria2015_061b7, e36a, b99e, b1c7, ecaade2015_273h60, ecaade2016_243y64, 1d2a, 62b0, 2733, ee98, 99bc, 7eb6, 718b, caadria2016_755i32, sigradi2013_215c, d09e, f9b9, fb95, e259, d83e, 639a, 5c91, afe2, acadia16_298l18, df2c, 59ab, 045c, d1a7, c56d, 4de7, 0326, b0d1, 0223, ecaade2017_161c, 4242, da96, ascaad2016_059r23, 1515, caadria2015_087n14, 24f2, bbb1, 4dd8, b796, ecaade2015_138t27, a1fe, 1328, 5e72, 9b27, ed7d, 9107, ecaade2017_080hh, 75d9, e55d, d8f9, f649, acadia17_474n, 1a4c, c56c, bbda, edf2, 0fbb, ascaad2016_027z10, sigradi2016_654ww, 4683, 0f70, ecaade2016_163n45, caadria2016_115k5, cc39, f09a, caadria2017_035z11, b3a1, 4ded, efda, 1085, 796e, ijac201412205k4, e06c, a3b4, d523, 33ae, a90e, a78e, d7a0, 0817, 3fcf, 9207, ecaade2015_127u24, sigradi2016_592w, 87d5, a494, 1ffc, acadia17_590pp, a074, 934a, caadria2015_142m23, d5a9, b2b6, 3295, caadria2017_185x44, 79bc, 8e76, b8f2, 4f39, caadria2017_110g29, f780, 50d6, b256, 48b1, bbf0, 71c8, fb5a, 285f, c84b, 562f, 7bff, 773a, 3824, 6d85, 0502, acadia17_358bb, ecaade2017_033q, ijac201614207v11, 3ecf, ascaad2014_031j9, 9bdc, 17f7, sigradi2013_401g, 8c39, 727f, c7d5, 412e, fee3, acadia16_140j10, 058e, fe5f, 99a7, ecaade2013r_016v8, 3e6c, 8254, 3267, af0c, 8a69, e8a6, acadia17_373l, f6dc, ce65, 80ff, 25b9, ecaade2015_114x21, 1774, b074, ijac201614204d10, ecaade2016_152u41, 7d18, 9197, ea0e, b858, 8641, b488, bbfa, 3cc5, 0648, 70d3, c787, ecaade2015_296p64, b6fa, 7b0e, 1f2d, sigradi2014_084b8, c341, 83fe, 1998, c11a, ecaade2017_151bb, 4139, 7005, 1154, 6201, 9414, 7fa7, ecaade2017_151q, f81c, sigradi2016_814yy, 1339, f2e4, c02b, ec19, acadia16_234f15, bd03, 8317, 765d, e94b, 6532, 75ef, 04cc, sigradi2016_450oo, 0d4a, 785e, 8f8a, 5283, caadria2016_745e32, 729a, cd2d, a3a1, ad4c, sigradi2016_595mm, ecaade2017_049rr, d47a, e3ec, 6dde, 53a9, 118a, 1de2, acadia16_88d6, 129f, ecaade2015_206l45, 8e4f, 2316, 376b, e79d, e104, ijac201614405n3, 6f40, 675c, 2cf3, 938d, 0bf7, d5a0, 6076, 3587, sigradi2014_015f1, c646, ijac201614104f4, f084, acadia15_263v10, 94be, 554c, 2bf8, bc1e, ecaade2016_ws-dleadw67, 6639, 1179, 49a2, acadia17_366o, aaf5, d8c0, 5f9f, 7998, ac1a, a131, dcd4, ijac201513203x6, 2c31, ecaade2015_83i16, acadia17_82nn, 7267, b687, 58d0, 4f1a, caadria2017_110h29, b7e0, 06c0, 277a, 4f31, f9a1, 14a7, 7f81, acadia14projects_53j, 4c41, ecaade2015_25k5, ecaade2015_309u67, 4d9d, 1d1e, aa67, 19ec, 4334, ecaade2017_268bb, ecaade2016_225v60, f97b, 8440, ecaade2016_230s62, acadia17_598f, a3b3, 7ce1, 2e3a, 59a4, a38f, 2388, 2ecd, acadia17_620ss, b063, 9254, 8d02, b042, 8b78, 1842, 4e78, caadria2016_497y20, sigradi2013_98, c46a, 6b76, ecaade2016_033e9, 79d4, e415, f8ed, 1104, bd82, 8359, caadria2015_210l32, 33e8, 6580, ecaade2015_115c23, 8a40, ecaade2017_ws-archiedux, ee09, ecaade2017_203vv, 74b9, sigradi2013_421k, 8ad4, 0b3f, 484c, cb86, 8683, fab1, acadia17_189kk, caadria2015_081k12, 6378, 5a94, sigradi2016_360r, 64aa, acadia17_52k, 7f52, edb1, 061a, fa62, 45ce, 5392, 4a98, 1bb7, 7445, caadria2016_851p36, e708, 7282, ecaade2017_255p, fb17, bc43, cc22, 8096, ecaade2017_215ss, e645, ijac201513104l3, 102e, dd9b, bba7, 3c12, c458, d42d, 14cc, 10a3, 65e4, acadia14_177s, c166, ecaade2017_308hh, caadria2017_057a20, acadia14_291an, a713, ebf0, b295, ee13, ecaade2014_010v1, f5b8, fdee, sigradi2013_343j, acadia17_128mm, b9bc, 3b1e, 862d, d2c2, 26a6, 3e68, 5351, ijac201614208y12, 346c, f4d9, c28d, sigradi2016_815ll, 9a55, dca2, 0735, ecaade2017_290qq, ecd1, 7d87, sigradi2016_685ll, ecaade2016_222i57, fb24, 1ed3, 0a41, caadria2015_218r33, edaa, 8c97, 45c9, 0615, ascaad2016_032p12, aa48, sigradi2016_817g, acadia17_230tt, d28c, f594, 9fe0, 53ca, e752, a06a, 8ccb, dc50, 7331, 2082, 928e, ecaade2014_100k23, c8f0, a048, dd66, d8d4, ecaade2017_077qq, 689c, 9263, ijac201513205x7, 8047, ijac201412403o6, c675, eb62, 2589, sigradi2015_6.237o8, eea2, ecaade2014_195u50, 6f73, c1b4, 3c68, eb20, 6795, caadria2015_073c10, da2c, 2260, 5979, a45b, acadia14_301ay, ab2c, c048, c74c, c4b8, 784b, acadia17_598ww, 166e, 959b, 4b14, ecaade2013r_011i7, 6fc9, 7e26, cb8f, 7de4, ecaade2014_065d15, acadia14_63d, 36f3, 0ef7, sigradi2016_383hh, ecaade2014_173a43, sigradi2013_366d, 96b7, 19fb, 286e, 921c, sigradi2016_407p, ecaade2015_301b66, d136, ecaade2017_305f, 1afe, 101d, f64c, 5ddf, 73ed, 2c50, c248, ijac201715105c, acadia17_60q, 9e02, b12d, 173d, 5dfe, 3c1b, caadria2017_145l38, caadria2016_713e31, acadia16_24u2, 6de9, a808, 08d5, a2fc, 435c, a3f8, ecaade2013r_012k7, ijac201715202w3, caadria2016_229u10, 66db, 4d39, 4a13, sigradi2014_074i6, f16b, 7694, 6bf3, ecaade2016_095x25, dcc4, 348d, ecaade2015_83j16, sigradi2014_128y9, 087b, 947f, 107f, 2f95, 5388, ecaade2015_221u48, ecaade2016_ws-dleadh68, 18bc, 9466, 3e6e, cca9, acadia17_560s, acadia14_167u, 13a1, f3c5, 2b5a, 1198, babc, 2cb3, 856b, 1410, 3244, 30af, 5ba9, cb35, 3406, b5a0, bf5f, c8b6, 8bb2, 1ef9, 2692, 08c0, ddfb, 4a1b, 2cd2, 8ace, b978, 67a4, 6377, c4b2, 5fc4, c63d, f60b, ecaade2017_116a, b474, ccd9, ce71, 6509, 9600, sigradi2013_342j, ecaade2015_115v22, 499c, 2cee, 8388, c592, e1c9, 5f58, acadia14projects_177af, 03bd, sigradi2016_375j, f6ce, ecaade2016_094v25, f376, acadia14_125u, 8817, 6f63, 00b3, acadia17_678cc, 8282, 628d, ecaade2015_217v47, 30f3, caadria2015_122g19, sigradi2014_144v2, caadria2015_087c14, deb1, 9428, fc43, ea18, 45d2, 0450, 9756, 0a84, 65bb, 01b1, de3b, e159, 98ce, ecaade2014_067a16, eed1, 6397, e0a4, 5c45, ecaade2015_155m32, ecaade2014_224n57, e519, 8668, 165c, caadria2015_172b26, caadria2017_051i17, 6357, 937d, sigradi2015_11.222u26, 19f6, ijac201614208d14, acadia16_62c4, ecaade2017_291s, ecaade2014_120g27, fae5, caadria2016_095o4, 963a, 6f11, ecaade2017_192h, 8d63, dd04, 65da, 265d, 43af, 5b69, 795c, 7617, d947, d581, ijac201412204j3, 3922, 500a, 0cba, eefc, f430, 8c51, e341, b00a, 42a5, d0c3, 90cd, c213, 061e, 1c9d, 9908, 6c98, sigradi2015_3.65v2, 670a, 6711, acadia16_478t27, 0ccb, acadia14projects_199ag, 458b, 7146, caadria2015_124j20, f972, acadia17_502b, 0dc8, caadria2015_060r6, e9d8, caadria2015_114e18, ecaade2015_84v16, 8e36, ecaade2016_002f1, 7854, 62a3, 6da6, ecaade2017_124o, 4dfc, b330, b01a, ascaad2016_049s20, ijac201513204t7, adac, 9a2e, 53eb, a1c2, aae8, acadia17_658yy, df67, a511, 0ff4, 6817, 0af6, 7da0, a8fe, d6b3, ecaade2015_329n71, 5592, f5e7, 95ca, 9fc9, 262a, d613, sigradi2014_305l5, 6e09, ba02, acadia17_598j, 9789, e9eb, 2086, ecaade2014_138d30, 117d, sigradi2016_732i, acadia17_257f, 0488, 61e9, 68c2, ecaade2015_237w53, ecaade2014_052i12, ascaad2014_036w1, 8403, 67d3, 44c8, 9655, f132, 0e45, f9e6, 6794, b432, b84d, c9aa, a136, d2e8, 69f2, ijac201513102n2, ecaade2014_218u55, fc64, caadria2017_122v31, ac9f, a245, ecaade2015_155u32, 3a07, 7608, b5f9, 0847, ddb6, 0494, 93db, 23c2, 7d22, f82d, acadia17_501ss, sigradi2015_sp_10.179i31, sigradi2014_032c2, fa8b, 17da, caadria2016_177y7, c75d, 2869, ijac201614203b9, 2998, 67ad, ecaade2014_111b25, sigradi2014_108c9, 1542, acadia17_648ll, 556a, 332c, b534, 2fb7, sigradi2013_43t, 7144, e647, 4ace, acadia14_619ah, 170a, 4336, 5e1a, 8dba, 8acc, 39a3, 5849, 3305, 12a3, 56f5, sigradi2016_685oo, ccab, ecaade2017_057j, 569b, 9e76, 4e17, 23a6, 61a3, 0a55, 4e9d, ecaade2017_077xx, ecaade2017_013pp, ecaade2016_237h63, b31c, sigradi2016_564kk, 342b, 5c73, 1148, ijac201614309t6, ecaade2015_144i31, caadria2016_115j5, ascaad2014_004d2, 4ff1, 0fc0, fdd6, a209, ecaade2014_113z26, 7095, 0ef6, ecaade2015_285f62, bff3, ea75, fb84, caadria2016_713y30, 9497, ascaad2016_021k8, ecaade2014_220j56, 6086, ecaade2017_164x, 596f, caadria2015_087f14, 79a7, 967d, 3d0c, 273b, ecaade2014_132g29, ecaade2017_257vv, 9c97, e450, acadia16_308p18, 7558, dbc0, 5d87, a294, b862, ecaade2014_035a9, e6f5, 96eb, 0376, 89bb, 0a0f, cb50, e8ea, ijac201412406r9, acadia17_222h, e522, faf6, 4e6e, caadria2017_040o12, d3ea, acadia16_450k26, e18b, sigradi2016_467o, 775f, 0954, 6f00, be76, 17fb, 87f8, acadia17_520s, 071c, acadia17_520k, eeae, e97a, ecaade2016_068f18, sigradi2015_8.41t10, ijac201715202bb, 9cf9, 555b, d4d0, 84f4, ascaad2016_058f23, 1e40, acadia17_274vv, ascaad2016_045v18, sigradi2015_10.140f19, acadia14_539aw, acadia17_90vv, 7595, ecaade2015_246z55, 1d34, f31b, ascaad2016_038k14, d1dd, ecaade2016_105c29, bcf1, ascaad2014_018u1, d48b, 2aef, acadia16_224m14, 56a9, acadia16_12i2, ecaade2015_306i67, b9dd, 3f5a, 2389, ecaade2015_164s34, 162c, 96e9, ijac201412302h7, 3516, 4833, sigradi2016_714pp, acadia17_358kk, 71ae, acadia14_579k, acadia16_270u16, 3efc, 5f95, acadia16_62x4, 5932, cf92, sigradi2015_sp_12.402v31, da1f, acadia14_339y, be18, 6307, 7b33, 80ee, 7b88, caadria2015_185m27, 1070, 8188, fcc8, caadria2017_015k5, sigradi2014_293z4, ee34, 8d35, ecaade2015_82w15, 2753, ascaad2014_036a2, 9be7, 2cf1, 2b86, ecaade2017_256ee, dda4, 67dd, edd9, ecaade2017_291a, sigradi2013_194v, fb83, 6d54, ecaade2016_108r29, 0d37, c0d4, 6adb, 8e09, 1742, ecaade2014_138i30, 80f5, ee5e, 3209, 8724, sigradi2016_515k, 4966, 5125, ecaade2017_009bb, 9f09, 2162, 89ae, ijac201614105o4, 20ca, 9d8a, 3866, 13c4, c729, 0196, 248e, 74ee, af20, 1c34, ecaade2015_231s52, ecaade2017_091b, fa78, a174, caadria2015_105k16, 8f9d, f1e1, 183a, 9955, 5834, acadia17_374ee, acadia14projects_479w, caadria2015_172i26, c640, 6471, 19be, 6830, 5853, 7e94, c222, 4d1a, acadia15_81x2, caadria2017_021k8, df92, 237e, acadia14_291e, fc26, sigradi2016_382cc, caadria2017_182t43, caadria2015_176o26, bb3f, 03f5, acadia17_127gg, 4076, caadria2015_066d8, sigradi2014_178n5, 464b, c526, 3df3, 5a59, 994c, ecaade2014_018y4, 8a13, c37c, sigradi2016_814b, 5418, e0f9, 8efd, 6f64, fbc8, 8de8, sigradi2014_151e3, ae1a, 5175, 8a23, 6bb2, 3f81, ecaade2014_009a1, caadria2017_168w41, b73b, acadia14projects_619aa, 9747, 5bd6, cb74, 8e93, acadia14_497x, acadia17_426i, ecaade2016_164i46, 46ce, acadia17_472mm, 0ba6, af71, ee89, bf88, 4a7c, ac1c, ecaade2017_059jj, ijac201715105o, caadria2017_029o10, 8a79, f8ad, 58cc, 1a9d, ecaade2014_057p14, ecaade2017_031tt, 242a, sigradi2016_450a, 5326, 7367, ascaad2016_038b15, ef46, 2ed6, ecaade2017_199ss, 629f, 7d71, 432b, f80f, 2ccd, ea68, e2f4, 133e, 3bbc, 1f4b, fea7, ecaade2017_198yy, a6ed, 4592, e9cb, 1177, ecaade2016_046d13, c411, sigradi2016_507uu, a1fa, ecaade2015_314g68, 163e, e59a, 834e, ab37, ecaade2017_129pp, 8beb, ecf0, 00ce, ac5b, 87ac, f65c, 5d11, fc8d, 384b, acadia17_473tt, f856, acadia16_174e12, 0202, 2f92, ecaade2014_224y57, e669, f03d, 7be5, acadia14_627e, ijac201412407g1, 05b7, f4f9, dd61, sigradi2013_342s, 72ca, 3309, sigradi2016_636n, 7270, 2318, ecaade2014_225r58, 6aec, 86a6, sigradi2013_238, 315e, ecaade2016_002g1, fcc5, 979b, be22, ecaade2017_140aa, ecaade2015_237y53, ascaad2016_036b14, d184, 7100, 1399, 237d, d789, fbb3, ecaade2015_202n44, 9a70, 7754, 3a02, 3f93, ff50, acadia15_95i3, 40fa, e0c2, ef84, ecaade2017_288jj, 60e5, 242b, f743, ee8b, 5ceb, ecaade2017_067aa, acadia14projects_339ac, 4ab0, 4480, ecaade2017_203hh, 254d, 4109, 0c96, 5d22, 33c8, 6335, acadia14_609ai, ffc2, 8f95, ecaade2014_143u32, ijac201614201k7, caadria2015_030h4, b78e, 0cfb, 136e, a160, cf78, 6ced, 555c, 602c, acadia17_274uu, cf60, 84ac, 92c2, f9b1, b3bf, 4ea5, ascaad2014_012b6, adf2, acadia14projects_589i, 56b6, 9932, 314e, 7023, 8634, a514, 5c4e, ijac201412408l2, 3524, a001, c850, 228a, sigradi2016_382z, 1747, acadia17_455ee, acadia17_247ss, c627, ijac201513102f2, 3b89, c31b, c4aa, ijac201412403a7, ecaade2017_203ff, c256, 589c, ecaade2015_304a67, ijac201715202k, 60d2, 922e, 11eb, ad7c, 175a, cff5, 47ff, acadia17_403t, 7eec, b71f, b9e4, 7980, e406, acadia17_349n, 87a1, 5bed, eb14, ecaade2016_073b21, 0590, acadia17_62qq, caadria2017_096a27, 0965, 7f79, 3695, 1e14, 19bb, 747a, 6502, 0ecd, acadia17_338ii, e4f3, e238, e921, 3704, 1281, 7254, 5d71, 7733, 4972, 9d26, 1383, 6670, 7b18, e7d7, 135a, 17b5, acadia17_648kk, sigradi2016_814h, 8fd1, caadria2016_395w16, 0c61, a680, d8ff, fe56, bd5d, 297c, 5df9, 9114, ecaade2014_042m10, 4963, 7bc1, 08f9, 6165, ecaade2015_317r68, ecaade2016_072l20, ecaade2015_103s20, sigradi2016_590c, 3984, ecaade2016_057s14, e20c, 6a2b, 2a40, 0aca, 3ca1, sigradi2015_3.268p5, b869, da0b, 5ac1, 049a, acadia16_62p4, 4f68, a98a, acadia14_619az, aa2b, 27e8, 5e7d, acadia17_128nn, acadia14_709ar, ecaade2017_ws-hybridlabdd, 904e, 7365, 5ec4, sigradi2014_132o1, aefd, 66ef, caadria2017_055l18, 994f, 57cf, f76a, 236f, 7d24, 9da9, ecaade2015_72v13, caadria2017_016a7, eaeb, caadria2015_237l35, d996, ebdb, 00b1, 57a0, c884, 8ef9, ecaade2017_192b, bf9f, d3db, sigradi2015_8.186k12, 3082, e754, 9290, 04b1, 5c98, e0be, c7e2, ecaade2013r_017b9, ecaade2017_151x, b8b3, ecaade2016_199x52, ecaade2017_215ll, 6468, f0d6, 2877, 00cb, 1aae, 3011, cc1b, ecaade2015_320n70, 40b4, 34d5, caadria2017_147z38, 5224, 49b5, fe46, 22da, f180, fd86, 0337, 9be5, 43f5, 78ad, 6117, 671b, c39d, 0ee6, e578, ecaade2014_230p59, 4c0d, sigradi2015_sp_12.402z31, acadia14projects_555f, ecaade2017_067x, ascaad2016_056h22, 2e0f, eada, 89e7, b3cb, b371, ecaade2014_072n17, d29e, 6b88, b2f1, acadia14projects_463z, e699, ea6b, a0af, ijac201412306b3, 7a9c, f32d, ecaade2017_053zz, 9eba, ascaad2016_045l18, cf0a, 6156, b779, 8da3, 4028, ecaade2015_225o49, ecaade2016_188k50, caadria2017_094s25, caadria2016_425h18, 71f6, a0f4, 0c22, 2bb9, 0248, 4af2, 92d5, acadia14_357az, bb6c, sigradi2016_426f, db78, 37f8, 8467, 9130, ecaade2015_250e57, 1d3e, 0542, 94ce, sigradi2015_3.212j4, b993, b180, 6b84, 5888, b334, 7c37, 9c1a, sigradi2016_814m, ecaade2014_146p33, b4f3, 1a44, 4bde, 160b, 8384, sigradi2016_568nn, ijac201412408e3, 044e, ecf4, aa7e, f147, 9a23, ecaade2014_089t21, caadria2015_206g30, e0a8, 6d76, 497c, acadia16_254a16, ecaade2016_162k44, 56ee, c3b4, 1bf4, 30d1, 284a, sigradi2014_345v8, ijac201715204kk, f445, sigradi2016_571uu, acadia16_116x8, 27f6, f6e8, b1d6, 84b3, ce48, 0846, ce1a, 5a08, acadia14_517n, 7e3e, f8c3, 5ad2, ecaade2015_21p3, ecaade2014_176x43, 9624, 39ef, ecaade2017_277ww, 5010, 5872, d2b6, 46c3, caadria2017_123g32, acadia14projects_453g, 5297, 6492, bb9f, sigradi2013_386r, 8c7d, 2481, ecaade2016_ws-dleada68, 9204, 7474, 27d5, caadria2015_016m3, 8650, d5da, 6ae3, caadria2016_579p24, caadria2017_155o39, 599b, 384a, sigradi2016_809uu, 2ade, 5486, 607c, 6cff, acadia14_267i, d4ae, ecaade2017_232i, f011, 9257, e5d6, 5373, ecaade2015_73a14, 0f13, 76ca, 5acf, f9d9, 4671, sigradi2013_359d, 4a6b, 2501, c468, d157, e37b, acadia17_82b, 780c, f97d, acadia17_154u, sigradi2016_647pp, caadria2017_163k40, sigradi2014_048x4, c2a2, 3c33, caadria2015_213u32, 5b23, 48bc, 9d68, 8035, caadria2017_113d30, 8ccc, c309, 3de4, 0046, 9917, e5d4, ecaade2017_047n, 8209, 8808, f9e7, acadia17_436p, 895d, caadria2016_589a25, acadia17_220v, ecaade2015_227l50, 06c5, f61f, 0dda, 8d20, acadia17_59h, 45ab, d0de, 9a7c, 97a0, c6fa, c7d2, bb55, ecaade2016_222r57, acadia15_284u11, 3447, 3904, 6bcd, 814c, ecaade2017_301z, ecaade2016_129n35, 98d8, 0a98, 4b10, 7433, 1a8b, ecaade2014_070o16, sigradi2013_62, e23e, 1fa4, cf93, dd8d, 48c5, 3bbe, 3f9e, 59e1, f110, acadia16_106a8, 2fc2, d149, d47c, 51fc, 1a54, 0262, c694, 007b, c703, 18ac, ddde, ecaade2017_255i, 308a, 4d38, caadria2017_129a35, 4702, 50a6, e4c2, caaa, acadia16_214w13, df07, b708, a6ff, 902d, 22b6, 41e3, ecaade2014_173x42, 2775, sigradi2013_280o, ecaade2014_018u4, ea4d, 5fe0, b44d, 3f75, 0a3a, 086f, 1dee, 5766, 6080, 42a7, ffe4, b767, caadria2016_839o35, a61a, e8c8, a6af, 19cf, 2e07, 70f1, 6153, a7eb, 68b9, df02, 153d, 66aa, 2723, 7fb2, b645, 07cb, 970, 51f3, acff, ijac201412404g8, 71a8, b265, 7848, f6fa, ecaade2014_104r23, 3a7e, 4bdd, caadria2017_069d22, 433f, a5d6, 82d2, 07f1, 5339, 5819, 9b1b, ecaade2014_121s27, 81b3, 7f2d, 5ebd, 8c7c, 4ba2, 6a71, ecaade2014_180a45, c46d, 23ab, 6d39, ccf7, ecaade2015_33l6, 1fcf, efb9, 7414, 2411, 6087, 5e12, 03c6, ceac, 9457, ebd8, 1136, 7526, ecaade2014_111w24, ded4, 304b, 4db6, 9d59, af72, ecaade2014_157w38, d679, 1ff5, 094d, 8300, ddf0, a9dd, 9ea8, caadria2017_001f1, 637b, ec88, fe68, aff9, acadia14projects_671w, 0b06, ecaade2016_104y28, ed92, adaf, aaec, c321, 931b, 5053, 7362, b3a4, 4865, acadia14projects_539d, 59bd, 3ff1, ecaade2016_065z15, acadia16_344f20, 7c39, 9087, acadia14_497z, 3f03, b6aa, 3ae7, e86d, f82e, 6b92, f5b7, 5143, cd72, 05f2, a3b5, 0fb0, 9823, 560c, d3e6, ascaad2016_003s1, 08c5, e3cd, 43c6, c2b0, 6303, 648b, 87e7, dd0a, af92, sigradi2014_049m5, 7564, 97c1, 0dbb, 6dc8, fd0b, acadia17_381q, 116d, de2e, acadia16_344a21, 56d4, e2ed, ijac201513203g7, 19d1, 679f, 36cc, ecaade2014_138h30, ecaade2015_100b20, 480f, 051d, ff6a, 4163, 7a36, 7dfe, 3455, acadia15_395f17, f2e5, ecaade2015_227v50, sigradi2014_042v3, 52a1, ecaade2015_201v43, ijac201715101j, 3800, 6082, ijac201614105y4, f940, 4b59, 3d54, dfc5, 1b74, 6c2c, 8cb8, 4a35, e884, caadria2015_114o18, ae65, ijac201513104i3, 0da0, 1e54, 6a4f, f0be, 1f66, ae42, acadia17_82vv, 3f2d, 9c88, acadia15_57l2, acadia17_82q, sigradi2015_4.219d7, cc00, c918, fcdf, sigradi2014_169s4, 7c6c, 09b1, 1c95, 7207, ecaade2015_170w35, fb27, 6cef, ecaade2017_ws-archieduv, 05e4, dbc9, ecaade2017_215v, ecaade2017_151z, 6b23, 8a5b, ascaad2016_021f8, 3376, d7b8, 4969, ecaade2016_228h61, e7fc, 5435, 5b2a, b751, ecaade2016_130b37, ec6c, 0dc9, acadia14projects_135z, acadia17_283a, 6ce8, 896c, 9ae8, 4e04, ae44, 13c5, ascaad2014_018a2, 7cc8, 13a6, 2cf0, 31f8, 60fe, b61d, a279, 3a1b, 67c7, sigradi2015_11.142e25, 6533, f1d6, 0f03, 027c, 53d0, 18f1, af58, 5094, 0148, 3860, ecaade2015_180t38, 5008, ecaade2016_140k39, 6549, caadria2016_601e25, sigradi2016_550k, ecaade2017_302kk, f353, c0de, 41e2, acadia17_373j, 097a, 6ded, 56fe, bc9c, 91d4, 7d93, ijac201513203d7, 5682, 062a, 45de, 72f3, ecaade2015_109d21, sigradi2015_8.186r12, d968, 4e59, f7a9, a5b8, ecaade2014_016b4, 248b, f0c8, be77, 5f40, d7e1, e01d, 804f, acadia14projects_365aj, 5566, 5820, 8544, a9f2, sigradi2015_8.186f13, 9c5d, 0395, ecaade2015_171b36, caadria2016_147k6, 67d5, 7106, f1e8, acadia14_117c, 9cda, caadria2016_861v36, 6a54, 251c, b21e, caadria2015_233f35, ijac201513206t8, b35b, 71ba, ijac201715104y, 2761, d131, a4b9, ecaade2015_59r11, 8c6f, caadria2015_060t6, e8fd, 8999, sigradi2016_426e, sigradi2016_695r, 206f, 6e77, 80d8, b367, 0a04, 1029, ecaade2017_215p, ecaade2015_138g29, 9770, ea15, fcce, 7830, ea03, 6692, 4294, 09c0, 4726, 25b8, acadia16_372i23, 4d16, 5730, acadia16_106m8, 44c9, acadia17_162o, 7304, 26c6, 8921, ecaade2017_230a, b242, 77d9, 5769, caadria2015_164c25, 9ea9, 3698, 0e4f, 86b8, 6265, ecaade2014_122c28, 4aaf, 1344, cdc9, eeea, 9804, 4595, d7ea, a64a, 7f6c, b8f0, 3106, 7a2d, 4f25, acadia16_308f19, 2737, acadia16_130p9, 484a, 1640, 31ff, ecaade2017_019ff, ecaade2017_229hh, 84f1, f9c2, ecaade2017_143a, ec9f, 08d1, caadria2015_130x21, 74b7, a121, 8190, 3cb8, 1145, 55d4, 034e, b2f6, b62b, 2fb1, 5c67, 5ad1, db95, 384e, ecaade2016_191g51, 1ca6, 215a, d8ae, 1de6, caadria2016_373h16, 7dbb, a33d, c8fd, ecaade2014_084z19, 0ea8, acadia17_26i, d5f0, 2dd2, 579b, 9e16, ecaade2017_229gg, ffe8, 26e5, f1c8, e217, c61f, 49d0, sigradi2014_330g7, a0e8, ecaade2015_241d55, acadia14_145af, 9cc5, e70f, 48e6, ascaad2014_014m7, sigradi2014_041e3, 76d2, 5dbc, 0da3, ecaade2015_144x30, dff3, ijac201513101k1, b18d, ecaade2016_095j26, sigradi2016_534rr, 41ad, 5924, aaa0, 1941, b3c5, 7b64, ac48, acadia17_404x, 4091, 13b2, ecaade2014_029w7, 873b, 4490, 3744, c65b, 0cec, caadria2015_114y17, 75d4, b1e5, ecaade2014_120m27, 6ae1, 07d6, 7757, 9ae3, 9ed7, acadia15_343t14, de6e, b457, 035d, acadia14_719h, ecaade2017_208qq, 76cb, aaee, 34a6, 5516, ecaade2015_278m60, caadria2016_045b3, ascaad2016_046s19, 44f6, 6a45, 0b57, e08a, 8bc0, acadia17_628yy, ascaad2016_045j18, d031, a00e, 2d7e, 452c, 8fb8, e360, 0bdd, 2cca, 2726, 872e, 7f89, acadia17_59g, f42c, 1f4d, caadria2016_651y27, 9726, 590c, dc11, df30, 168b, 3701, caadria2017_023f9, 5a70, 3542, dc47, ecaade2017_138v, b9b0, 2f24, 9bce, acadia14projects_681aj, 08ae, ce78, a372, 1865, 3cac, 84fc, ecaade2016_154s42, caadria2017_123d32, f6cc, e88e, 3a8d, 2da7, c1c9, 9c3d, 2649, ecaade2017_309ss, e02a, 5e98, efd5, ecaade2014_220g56, ecaade2014_022w5, e271, fa28, 8e30, 26fb, e7b5, caadria2016_105c5, sigradi2013_30a, 4141, bcda, sigradi2016_417mm, f76b, 9f63, aecd, cf14, ac33, 8af4, fac8, acadia14_167ab, a096, 5734, 33f0, 8e66, 5d45, caadria2017_070j22, 7566, 6a24, 309f, f992, ecaade2017_282o, 9ef7, c2f6, fb85, ecaade2015_297v64, 3743, acadia17_292y, 1b1a, ijac201715104i, ijac201614406h4, ecb1, fb5f, d04d, 3d53, ff03, acadia17_138f, ecaade2017_198k, 1b37, 1820, 68da, 628b, 878d, cc08, b200, 6e68, acadia17_414ll, 23be, f4e1, sigradi2013_226v, acadia17_413z, 63b0, ab58, sigradi2016_381v, 3f15, ea3e, e971, ijac201412303i9, 0219, d4e9, 0bf8, e5d2, ecaade2017_203xx, 9d94, 690c, 6645, 7e33, acadia17_590e, ecaade2014_240s62, 0119, acadia14_681au, ijac201614105z4, 7fc6, 2613, 1d03, 5c6e, 8b8a, ecaade2014_233i60, acadia16_478m28, d098, 3223, c0a4, f146, 7775, 381a, da9a, 9722, b992, bf0b, ac61, 39a6, 80b9, a71a, ac6c, 04d1, ebf6, 909f, sigradi2014_186b6, acadia14_435ah, 323c, 3427, sigradi2013_194g, b691, a7c1, 723a, ecaade2016_ws-intelligentw68, cb0d, 25f3, fc9d, ecaade2014_108k24, 366b, f9cb, 3978, 9a0e, ecaade2017_201c, 3734, b0c9, acadia15_251r10, 535a, 382d, 9cce, sigradi2013_411, a629, ijac201412307i3, 27e6, f9df, 232b, 5c5e, acadia14projects_101ag, sigradi2016_752ss, 75c2, 6139, ecaade2017_192d, sigradi2015_6.387p9, 91c6, 22c6, bf2f, 064c, d9ca, b58b, c493, 18c6, 9aca, 85b3, ecaade2017_042aa, 2193, 8c92, acadia17_658c, ijac201513306b13, 9445, 6aed, 86de, acadia17_446v, ca34, 2628, 5046, 1706, caadria2016_663n28, 9e9d, 94e2, e003, 1606, caadria2016_611o26, 92b5, eded, ee60, 4423, 419b, 1aa2, 46b3, 0e6d, b03d, 61c3, ijac201614103k3, 27c7, aae4, dcd9, c047, 3f3d, 98f7, 741a, aff1, 9fd2, ecaade2017_184mm, 0584, 3420, 20b6, 5e93, 1e22, ecaade2016_071z18, b2b7, b83a, a0e5, c47f, 797a, 5aa4, af64, 765c, 064f, ascaad2014_001j1, 59ec, e138, ee37, f36f, 2598, 690e, d6b1, 2bc5, 6e8e, 1735, ecaade2017_059a, ascaad2016_057t22, c8c6, ecaade2015_271b60, acadia14projects_43as, db6b, e564, caadria2017_185a45, a4a2, 7496, ea58, sigradi2014_271o2, 28c8, acadia17_648bb, ascaad2014_019v2, ecaade2017_157dd, 8ac4, ecaade2017_308bb, 0cef, 69c0, e5c4, ijac201614402p1, 8655, 54fa, 04ee, 40e4, cb00, acadia17_82c, ecaade2016_213t54, 1baa, 0eda, caadria2017_067g21, c2b2, sigradi2015_8.264p14, 8494, 9f9d, c602, 08bd, 1f82, ecaade2017_098oo, caadria2015_130f22, 26dc, 7c69, 10c4, acadia16_432p25, acadia15_263c11, 041a, a59b, ecaade2017_140hh, df0d, 6d3c, acadia14_33ao, 745d, bf31, acadia17_640y, 8615, 7ae1, b37f, caadria2016_819s34, aad6, f0a3, acadia14_247g, 7677, ecaade2017_085c, f293, 4c74, d75f, a8a9, 546f, 8c82, cc54, 6199, ecaade2017_291f, ecaade2015_38m7, 989e, 3f74, ecaade2014_024f7, 61fc, d21e, 18a4, 3cc7, acadia15_469s20, 4fe0, 59ca, ba35, caadria2016_487t20, 159b, sigradi2014_172w4, 71e4, fe1b, 9f44, e8bd, be41, f035, c469, e49a, 7688, cf8f, d5be, a071, 62c0, caadria2016_777a33, ecaade2017_173mm, af15, 05f0, a139, ab42, 32cb, ecaade2014_023m6, f910, 8f41, a6f8, 3df6, aaab, b5e5, 37cc, 4be0, 1871, 9a80, bbdf, 3018, ee25, ijac201715105ww, c4e1, sigradi2014_080k7, 3b45, 7683, ijac201614101a1, a7e2, 1dba, 2d72, 4e36, cbf7, f634, d420, caadria2015_203d29, 8fa9, acf6, bc89, bd2d, ascaad2016_045g19, e676, b8c3, sigradi2013_267z, f403, 1e7c, cbce, fce5, 1528, 84ea, 941e, dc4d, 4b82, sigradi2015_3.212k4, 3811, caadria2015_087y13, acadia14_177ad, 48ee, d53f, f69b, 71bb, ijac201412402d5, ecaade2017_019hh, acadia14projects_291as, ce13, 6f54, ed40, 5a36, 36d6, sigradi2014_186i6, 5a41, caadria2016_703l30, 8752, 10a0, cab6, 47a6, bb40, bda5, acadia15_483b21, cca8, 22c5, e344, 109e, d945, d0fe, 3234, 49a0, ce89, 1fe4, 72ba, ascaad2016_045x18, cacd, 3a5e, acadia14_601ab, cfa5, dafe, d52a, acadia17_38xx, ecaade2014_224o57, 1605, ecaade2016_ws-dleadg68, fcf3, 11a3, 69be, 3474, ecaade2017_254pp, 4bfe, ascaad2014_024z5, eb88, 549b, caadria2017_122u31, 2f02, 6980, 168e, cbcc, 919d, de6a, 60e8, 20cc, db0f, a183, acadia14_125ag, 767f, edf0, 84ed, 7d28, 8bf0, c0b8, 6afa, 4b29, acadia16_8d1, 28ed, 1c6b, 1ae2, 3a8a, 17f3, 43ea, e945, 75dc, df6c, 15e5, d1f4, db3e, 8db7, 23fc, ecaade2017_157oo, 0473, caadria2016_259n11, 89de, sigradi2013_390z, 0cff, fbad, db14, dc93, df66, acadia14projects_153as, 84d7, 72bb, 9ab9, sigradi2014_265z1, 4e63, eda1, 68db, ecaade2015_169d35, a642, b8a0, 1ae8, ed53, 3e69, acadia17_222o, 2a1d, 26e8, b72e, 6fd8, 1066, fa22, abbe, 7190, c929, 28f0, ijac201715204tt, ijac201614102l2, 19a8, c2d7, sigradi2016_803w, ijac201614102u2, 44d0, sigradi2014_099v8, 7420, 9bb6, 41cf, c5e3, acadia14_365ad, 3edd, 425a, 34d7, 23d2, 0bdc, 1adb, ecaade2015_193z39, 4716, 3fbb, 6292, 5292, ecaade2016_239w63, 3d90, 4431, 2f2c, 694f, ecaade2014_233r60, acadia15_232s9, f5c0, 3478, 1079, 3225, d3ce, c153, caadria2016_157v6, ecaade2017_019d, 2b20, ijac201412306e3, 83e2, ecaade2015_200k43, 9d7c, 58ed, 1b71, caadria2016_177h8, cdf2, e0eb, 3f4b, 7b5a, a85f, 10b1, caadria2015_102x15, 6bbd, acadia17_283qq, ijac201614405u3, ecaade2014_237e61, 1a48, e979, a94e, dc76, 4866, 12fb, 995b, ascaad2014_037l2, 3538, dfe4, 62df, f1ec, 3d2d, 28db, 71a5, d4f7, 6c11, fd52, 5673, e7d5, 2030, 2f2f, 1f28, 676e, 2c13, ecaade2017_066n, sigradi2016_550i, ascaad2016_042v16, 7718, 4359, 2df9, 4922, 307a, e91c, 2886, b2bd, bc22, eb97, caadria2016_797m33, 2834, b693, ecaade2015_317z68, 6202, caadria2016_703m30, 7e21, 7e0b, 7b69, dd1f, ecb3, c801, b669, caadria2016_271w11, ecaade2016_065d16, ecaade2015_130b26, b8d7, ecaade2017_254rr, 318c, 9512, 0579, 2738, 807c, b02f, acadia16_140y9, eb56, acadia15_483a22, 5c00, 6982, 7786, e2d8, 891d, acadia16_34k3, ecaade2014_224x56, 1e36, ijac201614201i6, fdbe, 57b3, 90ba, ecaade2014_225i58, acadia14projects_79aa, 651c, acadia14_497y, 28b5, ebe4, 4e33, dfbc, 767c, ecaade2014_128s28, c4da, b3d3, ecaade2015_55m10, 217b, 5bac, 132e, 4bd0, 8295, ff0e, 1a46, 44ff, 0596, e13e, 97ff, 93f0, 2d78, 3562, sigradi2016_639gg, 8d03, 4876, 7673, 50b4, caadria2017_021l8, 6615, a46a, 2509, ecaade2017_095u, ecaade2017_029u, b9f0, 0918, acadia14_75b, a945, b377, 32af, 9cca, d913, ecaade2014_138o30, ff11, 5dde, sigradi2013_183a, de11, 1514, 685e, 45c0, f7bd, 7e7b, 1f7e, 78ec, d176, 9be1, 4ca8, 195a, 6d69, 4f52, 03b3, ecaade2016_167a48, 33a3, e71e, 6283, acadia15_161j6, acadia14_317ac, 2553, 1af9, acadia16_244n15, 3adc, 5b03, 1ef2, 18a1, 3a86, acadia17_110aa, 011b, ecaade2017_302aa, acadia14_145t, dfbf, b6f8, cd55, a379, ecaade2014_195t50, 36b8, 4bdc, b15a, 4e76, acadia16_308x18, b82f, ecaade2016_068y17, 456d, 43c3, ecaade2014_214m54, 2858, 18c4, 6345, 0dc4, d6f5, 5576, ea23, f557, daf9, 7edb, db97, 5fad, e231, sigradi2016_364uu, ec60, ecaade2017_282n, e747, a1bb, 85ca, c6bd, 4ca6, d5de, d312, aa6d, 2e43, 345d, af41, 2754, 951d, c698, 21bd, dc35, b18f, acadia14_435as, 9d54, 319a, ecaade2016_079s23, 8af7, ecb8, da40, 6d58, af0a, 5e8a, b82c, 617f, 8740, c5f5, c9c6, 2156, ascaad2016_029x11, ecaade2014_149f35, 879a, c1db, acadia14projects_539b, sigradi2013_366, 0962, a985, 6d6e, 7235, ecaade2015_81r15, abc7, caadria2015_016k3, 4604, 3a2f, sigradi2015_8.47h11, 7e96, 0a4e, 5f09, 7a4d, sigradi2013_158e, a3ee, ascaad2016_035r13, f6ca, 7508, ec5d, acadia16_344m21, da7f, acadia16_414b25, bccb, 477c, 571b, ecaade2015_155e32, 9625, caadria2017_072b23, 1e7d, f02b, ecaade2016_225s60, 904c, ecaade2016_071s19, fc17, sigradi2016_455g, 19fd, c1ed, 7e6d, 0cf9, bb08, 665e, ecaade2014_053p13, 2429, 76df, d54a, 4b73, b596, 9fb1, 513b, acadia14_565ab, 41d6, acadia14_463b, 3d5e, f76d, 8c96, a920, 864e, 4955, 3ebb, bba6, ecaade2017_094i, 12ae, 688f, 3324, 0209, acadia17_248vv, acadia17_18k, a7a6, fccb, e0dd, sigradi2016_360cc, ecaade2017_047u, 6c5d, 0bff, acadia17_620tt, caadria2016_529k22, f1c6, 2275, acadia16_318m19, ijac201412408p1, f1d5, 9e54, sigradi2014_123u9, 21d3, ascaad2016_028i11, sigradi2014_282t3, caadria2017_056t18, 194b, 4603, ecaade2017_031xx, 3374, 1814, 8fc9, e13c, d776, f581, 659d, 693c, 2d7c, 09b8, ecaade2016_127d35, sigradi2015_sp_2.112o29, ce60, 1980, bf11, acadia17_511e, eaec, ecaade2015_171n36, 8dfd, dc28, a356, cbcf, 5b83, aa05, sigradi2013_280i, 992f, df44, ecaade2015_171a36, e196, d75a, caadria2016_435t18, 3ae9, b60c, f36b, 563d, 1678, ecaade2014_024h7, 0e2a, acadia15_263b11, ecaade2016_241g64, 7b7f, ab03, 879b, ijac201715106l, c7e4, e0d8, 5131, ecaade2017_037gg, ecaade2017_006oo, 134b, 779b, a18c, c8ba, f32c, 1989, 862a, caadria2015_086o13, a944, ecaade2014_085k20, 4fff, 0973, 78cc, 0aeb, caadria2016_549r23, ecaade2014_096b23, 0cc0, f241, 293b, 020b, cc06, f619, ijac201513203l7, deca, cde1, 7d4a, ecaade2016_151c41, de3f, sigradi2016_690c, 6a3e, ecaade2016_126s34, 223e, 7b66, efbc, 82d6, 87eb, afb4, 07d1, e840, acadia14projects_111n, 96e7, f520, 0d54, c7b5, fb20, 7c02, 0297, 90c4, ecaade2017_006y, 8247, caadria2017_030w10, a5d9, 432e, 529c, 0279, ecaade2014_168c41, 3abc, e0f4, 5482, 5d7c, a683, 73fc, 3115, 7cf8, d169, acadia16_488b29, c2d0, 3395, ff61, c249, 8b56, 267e, acadia17_90rr, ecaade2014_052c13, ijac201614204u9, sigradi2014_222k8, 526b, eda9, d287, da60, 7b9d, caadria2015_069s8, adc4, 9386, ecaade2015_115z22, e949, 756e, 05d4, 8dfb, 7b3d, dbee, 2955, 6e01, 86ab, acadia17_542ll, ecaade2017_143qq, c57f, 0f34, ecaade2016_040o10, acadia17_18f, 754b, 99ab, ijac201412403m7, 31fd, c92b, adc6, 0dc7, ecaade2016_102t27, 8da7, acadia14projects_153b, bdfb, d46f, e84b, ecaade2014_138p30, 4a64, 3188, 56d2, acadia14projects_357at, 064e, 2074, 7d9d, acadia15_137i5, ecaade2016_210j54, 7d1f, eaaa, 52ed, 73c3, f39b, ecaade2017_155e, sigradi2016_490w, 18be, 809b, ecaade2015_221a49, 9711, 2df6, ijac201715202y, 7d11, c64e, ecaade2017_099a, edf7, 4095, 06f6, 77fa, 0c30, 234f, f633, 944f, 5d63, 3939, ijac201412404p7, 9059, acadia17_436s, e91a, f9e1, 7cd3, ijac201614405i3, sigradi2013_194p, 7fe8, 71bf, acadia16_78p5, acadia14_523at, 8cf3, ecaade2015_59p11, sigradi2014_313u5, f1db, 5214, 28a6, ecaade2017_grig, caadria2015_226o34, 614b, ecaade2016_234y62, d12c, 61ef, 8606, 234e, 4435, a728, 3190, 58f0, 4e02, 4a7a, caadria2017_003u1, 8054, 2e9d, 9607, 7b95, 84f6, c4f4, dfda, 9469, 6839, 05cb, acadia16_24v2, ijac201513201c6, ecaade2015_180d39, ecaade2017_032p, 9aea, fb81, 4116, ecaade2015_302l66, 83f2, caadria2017_174e42, e672, ecaade2017_052ll, b98c, 33cc, caadria2017_185u44, a868, acadia15_243b10, aab5, ecaade2017_051r, ecaade2016_098d27, f375, 3bf3, ecaade2014_052y12, 184e, ecaade2017_215ii, sigradi2016_467m, 3f99, 77e6, e853, acadia14_357at, cdb5, 9bf7, c25d, 35ad, ecaade2015_92s18, 7743, c706, abf3, 55b2, 3cb9, e7bd, 22dd, 6fb8, a2d2, d3a5, 2199, beca, 850d, 0f94, caadria2017_015m5, ecaade2016_027b8, 3ad8, acadia17_248s, c2de, 7975, 0ad9, c786, ed84, ef5e, f3e2, 2363, c656, ascaad2016_018k7, b47a, acadia14_135z, ecaade2017_288kk, ijac201513303g11, ecaade2017_152nn, 82ba, ecaade2016_198j52, 2b97, 4151, 2f1b, ecaade2014_163k40, 06aa, a254, d1d6, 703a, 7f5f, cea0, caadria2015_162y24, acadia14_655x, da66, 4cda, a1c0, d86c, a40a, e3f4, ecaade2016_217b56, 38e9, caadria2015_130z21, 219c, 419d, 9654, e943, ecaade2017_050e, 40cc, 5c07, 960f, 5109, acadia17_322c, 49be, 727d, 4bba, df52, 61a6, 9896, a7cd, ecaade2016_183u49, ecaade2014_186g47, 51b9, acadia17_650d, ecaade2014_153z36, 109b, e433, 2d0e, acadia17_190qq, dd17, 71b3, 40b3, fd49, 429a, 5706, 9c4c, 225c, 1569, a74a, d49e, 87cb, 767d, d608, 2ed4, ecaade2016_077s22, ed14, 82fe, sigradi2016_659y, 2e7f, ecaade2017_282s, 9a7b, 5a83, e95e, acadia15_483w20, a5f3, 5779, ijac201513202l6, acadia14_317y, 07a5, 2d2d, 1d2c, 6b48, 74bf, 02cf, c72f, acadia17_404dd, acadia17_291p, cda1, 3ab8, acadia17_520bb, cf00, acadia14projects_135l, cc40, ecaade2015_293e64, ecaade2015_152w31, 614a, 77c8, 456c, ecaade2015_301o65, 30c9, 1bf1, b54c, b20e, 6cdd, 21e1, caadria2016_033a3, acadia17_316ss, caadria2017_035u11, b8ff, 8c62, 29cc, 12de, 8a17, 8602, ecaade2016_102g28, c5fe, 0bd0, 45fe, e5ce, 5b85, c12f, 7505, 0fd0, f308, 69f4, 5150, bb6e, c60c, 03a4, d653, 73a2, bfad, eb77, 73a4, 6db0, 9a9f, 5671, acadia14_219d, 8b63, 1572, d202, 3bf9, 01d3, ijac201513206v8, 6fb5, f8fd, 06ab, 1590, 7e02, 898c, 3020, ce37, e033, acadia16_344h20, ecaade2015_229h51, b895, ecaade2013r_003u2, 5485, acadia17_202m, 93ff, 598c, 1726, ecaade2016_021y5, e081, acadia17_473i, ecaade2014_012u2, 7196, 83f6, ca9f, 3be0, 9550, 7f37, 81cd, 3130, 03e9, acadia17_491r, 3651, 0e11, 343c, 31f9, ascaad2016_004n2, b63c, c5e4, 7b3a, 7924, d2fd, acadia17_26f, 205e, 6792, acadia14_177ag, 93ec, 3835, a8dc, 29b8, fc35, caadria2015_081w11, 6dff, e727, 873e, d0dd, 37eb, fd88, 39fb, a39e, 2c0f, 5ca0, 8c2b, 0075, 604c, ecaade2013r_004e4, 96f2, 1a60, 5780, 6347, 15ee, 038a, e9ab, ecaade2015_211a47, ee85, ecaade2015_177b38, acadia17_231x, 441c, 21f3, ecaade2017_094o, c883, 86e7, 74fa, 4790, a29a, 38c5, 73e0, 40bd, e052, 2e10, 85b0, be9c, 8a0a, ac12, 8fc5, b8cc, e952, cd6a, b545, sigradi2016_781zz, caadria2015_073r10, ecaade2016_038e10, 09bf, 00b0, 760d, 4999, 8b4a, a537, abc5, 9f6e, fc13, 169a, acadia14projects_479at, b04f, ecaade2014_202l52, c475, caadria2015_226y34, 05d5, sigradi2016_440gg, ecaade2017_265z, 16af, 20a4, 3952, bc9a, caadria2016_797z33, 9c6d, 1a16, 2dcb, c226, bc49, ecaade2013r_004d4, be79, abc8, c179, 9163, 0e92, 9002, 0c47, 8cfd, c349, sigradi2014_018j1, sigradi2014_284v3, 672a, 1b3e, acadia17_620pp, 0672, e925, 437a, d5e8, 6339, 4541, ecaade2017_175p, a738, ecaade2015_241i55, ecaade2013r_019g10, 40df, acadia15_497s22, d662, 4e0c, d43d, a3db, acadia14_317s, f2ae, acadia14_463ay, ijac201513306c13, sigradi2014_145b3, bad4, 88e6, 648e, 6733, ffa5, sigradi2015_8.186x12, ebb3, 461e, 1587, sigradi2016_381m, 6ea2, 61e8, 0bb3, 4aab, 9c4e, 739d, ecaade2016_023s6, a30f, 508a, d521, sigradi2015_9.347o17, 7248, fdc8, 9be3, acadia14projects_601ae, c19b, 1993, 8aa9, 5aef, sigradi2014_305m5, ea2b, 3502, f06a, 4c1b, b0ea, 3abf, 5f68, ecaade2015_303s66, 7cad, 49f0, 62f6, caadria2017_104e28, 18c7, 602e, ecaade2015_115u22, 83f7, f235, bb65, b9a2, 74e9, d2e5, 503e, ijac201412304r1, a611, 3e3b, 2c81, 68dc, f361, acadia14_237av, 7c54, 9692, ee05, sigradi2016_814t, acadia17_670ww, 9494, acadia17_248l, ad70, 6432, 1bf5, dd91, d8e9, sigradi2014_032g2, ecaade2014_046p11, ecaade2014_169n42, f88e, b982, f223, d21c, 5c6d, ecaade2015_309y67, 0e0f, 437d, f0e3, 9cd9, 76e2, c660, 83d5, sigradi2016_363hh, sigradi2016_507ss, ecaade2016_127a35, 4484, 2be5, 7e6e, acadia17_138e, ecaade2015_22z4, 7501, cf28, ecaade2014_169m42, acadia14_145k, d024, ascaad2014_016h9, 1121, 8b20, 9a38, ecaade2017_099tt, 4522, 1598, acadia17_364yy, 9e71, d929, 3950, 104c, 2cbf, ecaade2016_072t20, 6871, d07c, 7b02, eeab, 4e2d, 966a, 78a6, ea05, f80a, 358f, ijac201614105d5, 045a, d164, ascaad2014_014p8, 3d19, 46a6, caadria2017_046k14, 523a, 8aa1, b571, 0a7d, f276, 300d, ecaade2017_293ss, ecaade2013r_002e2, ecaade2017_215tt, 4f16, 7383, 64e5, 6a57, e2db, 3355, caadria2017_037f12, acadia14projects_463l, e61c, e0d1, cba1, ecaade2015_127t24, 5db9, 032c, 8af6, ecaade2016_032t8, 2ea1, e347, a664, af1e, 20ae, 5210, 56bf, 961f, ijac201715101c, 4392, 6b10, 2af8, acadia14_539d, 10f5, ascaad2014_005r3, b732, d4f6, cedc, ecaade2017_140mm, f58d, acadia17_339uu, 1928, e071, acadia14projects_167w, acadia17_329z, 8e73, 0716, ijac201412304t1, 8b26, 06c8, ecaade2014_204z52, 433b, ef01, 8c95, 72b5, c02e, 0fb5, 6467, 5953, af40, b5f6, 2fd7, 7b63, acadia16_174c12, 1c72, aff8, 787e, 8ac3, d605, 8576, fa15, 0a78, 4147, 4670, 86e4, caadria2017_021p8, f69c, c0a6, 1150, 4d5e, 97f8, d119, 103e, caadria2015_015c3, 6902, ijac201412408s2, 226f, 0871, c241, 21ee, 9656, 9d2e, 8728, 5488, 6e06, dd0e, c3c8, 96d3, ecaade2016_127y34, 2c0c, ce7e, acadia14projects_153h, ff33, ijac201614308a5, caadria2015_172j26, 9667, fd6d, 8876, 5d33, c103, 5ee3, 5625, a543, 3616, 3262, ecaade2014_188i48, 3c50, 5d8b, 6420, ecaade2015_227v49, e1ab, 640c, ecaade2017_240aa, caadria2016_871m37, 38cc, 6219, sigradi2015_10.307k21, 9d72, cb29, 7c47, ijac201614402r1, 997e, ijac201715202q3, 3314, fe36, caadria2016_177k8, cbd2, caadria2016_023o2, adce, 417a, 339b, 6d9b, 1cb0, 3202, 5a69, 399b, 2bcf, d466, ecaade2017_225xx, 5dd7, 40c8, 613c, 88d8, eda6, cf75, ecaade2017_290zz, 583c, 933d, a918, e4d2, f0ee, caadria2017_015r5, acadia17_511b, ecd6, 3e47, 6633, 8e24, 1d73, 6618, 80e7, 0217, 5c9b, b718, 10bc, ecaade2015_273f60, 471d, e1c3, ecaade2014_237z60, sigradi2015_6.387i9, acadia17_258i, 67e3, acadia17_366y, acadia17_18b, c293, 7073, 49bd, bee4, 3076, caadria2017_035v11, f19f, ascaad2016_057a23, ccdc, 53a1, 0f38, fca6, f0fc, ijac201614307x4, df55, 5ae6, d973, sigradi2015_8.264e14, 8211, 0e80, 26fc, acadia17_464ss, 983f, ca27, caadria2016_291f13, 6b51, c7a5, 66f0, 36b9, e3d9, 17d9, fb09, c4dd, 57e9, 71a6, 73fd, 6d0a, 5d0b, 609b, ee55, acadia14_101an, 7c30, 6e97, 1b92, sigradi2015_10.307d21, 3136, ace8, 6358, 5ea8, 2c3c, caadria2015_126k20, a8ce, ecaade2017_170c, 3ecd, c5ce, cdc1, a051, 8198, sigradi2013_267d, ijac201614306x3, b0b2, d004, 1cdf, 487f, c67b, 44f4, 5d10, d0fc, 5f1d, ascaad2016_007k3, 541f, 7551, e2a8, dd06, 78b9, caadria2016_167j7, cd06, 8488, acadia17_648hh, f506, 4d35, b5dc, 8fe8, 005c, 60e7, caadria2016_851n36, ascaad2016_049u20, caadria2015_067m8, 768b, sigradi2015_10.267n20, 584a, 8ab3, 9514, 6fb4, acadia17_163oo, 0a15, 0d80, 125a, a952, 5c21, ee0d, 03af, 4de8, caadria2015_181e27, 6bd8, 428e, 6b2e, 68eb, acadia17_329q, ed0f, eef2, caadria2017_008v3, f6b2, 10cf, acadia17_670dd, 4473, 9b57, 1bcd, acadia15_251p10, 749f, ecaade2014_140p31, caadria2015_016h3, 5d55, acadia14projects_661d, c842, 5fc6, 29a7, 369b, 7dbf, f1fb, 36d2, ascaad2014_029k8, eb0a, acadia17_164yy, 3141, acadia14projects_347am, 024f, 38f1, 7c98, ecaade2017_201f, 0cf7, 6c90, c082, d4b7, e25f, dc84, acadia14_291d, caadria2015_081b12, 629a, b908, 5ba2, 096e, eb68, 2b32, c132, 5987, e9cc, sigradi2016_694k, e3dc, 765f, 3e32, ecaade2016_013j3, 907b, ecaade2016_136u38, ijac201614402v1, f4da, b32a, ecaade2017_077uu, caadria2017_056c19, 5865, 5a0e, 80b0, 799e, 95ce, 778e, sigradi2013_401r, 47c5, 332e, b544, acadia14_637ah, 4870, caadria2017_104c28, d9a4, da7b, 22f6, 1d30, 2913, acadia16_78l5, 2934, 8738, ecaade2015_114v21, ff06, 8b16, acadia14projects_111k, adad, fb15, ecaade2016_043y11, dcbd, ce38, 18b3, ac7f, ecaade2015_201x43, c06c, 0cee, b4ea, f9b8, c04b, 7953, 7fac, 7b03, 5e1f, 5bc9, ecaade2014_184e46, 1a64, ecaade2014_145i33, ascaad2014_015x8, acadia16_372l23, c4d2, 3037, f4d7, 72d7, ecaade2017_269ll, ascaad2016_026s10, ac10, caadria2016_673a29, 2a4f, 76ee, f86b, d1d7, ecaade2015_38j7, ecaade2014_182z45, e944, a199, 6a33, 8705, ijac201614407y4, a888, acadia14_357as, ecaade2017_071uu, 2967, ab25, bee8, 2d75, 93c4, bb8a, 785c, ecaade2016_011d3, f537, 9ce0, ecaade2015_18d3, 57a3, e76b, a61e, 8c44, 0e1c, ccfb, 7c88, 9518, f3c6, d2c8, 80d1, 232f, e342, acadia17_562cc, 3210, sigradi2013_401k, acadia17_178gg, ecaade2016_bkou65, 75e1, ecaade2013r_018s9, 5656, 8297, acadia14projects_549t, sigradi2014_289j4, e966, 0004, 472c, ecaade2016_185x49, 66f3, 1610, acadia14_661b, ecaade2016_126r34, 823c, 389d, 1252, sigradi2015_9.152p16, 2041, 7a25, ijac201412408g2, 07e1, 79b1, 5269, ec8a, 3ebc, 78db, 8b66, 7b79, acadia17_322f, e394, b1a8, d804, sigradi2016_805ff, acadia17_658qq, bc0c, caadria2017_095c26, 47a1, 0be1, 1eea, 4a5b, 0c12, d895, 50c3, 8e2a, cd95, 2b8f, acadia17_90jj, sigradi2013_30v, acadia14_75ax, e588, 8de7, 6cde, 63a6, 2208, 661a, f766, e95f, 19ba, 8911, 3b9a, 2e60, 3be1, 8e91, 3640, caadria2016_187e9, 98d2, sigradi2014_132n1, ijac201715204gg, e581, d862, 00ff, 9305, f655, acadia14projects_291av, 1683, a2a3, 72cf, ecaade2016_238o63, 2d5c, ascaad2014_019n3, 6801, fc38, 2f46, 362b, 137c, 523e, e317, 62aa, 6abc, da8e, caadria2016_601k25, 46f0, 34c1, acadia17_92n, 5a90, 5b89, ecaade2014_225m58, acadia17_482r, d0e3, b6d7, 8ab6, 7a85, 7ea1, ecaade2016_164r46, d2f4, ecaade2015_83g16, 6d56, 4bd4, caadria2015_157t24, acadia14projects_43ab, acadia14_609au, c10e, 86b5, a62f, 9d0d, 14ac, 2e62, 6c87, 396a, d0cf, acadia17_329y, 8870, 501b, 0179, 122e, 2881, d138, 01dc, dfe6, 6dfe, a13e, 58f8, a8c4, 178f, ae77, 1c96, 5c20, ece3, caadria2015_220g34, ffe9, ascaad2014_021w3, 3d38, 9183, 9f53, 0e63, 2f55, caadria2017_005f3, ecaade2013r_001c1, afd4, f692, ijac201614303p2, 8e3e, 42de, acadia17_190yy, e6d9, 75b1, c2be, dd84, c43d, c8ab, 48ff, ecaade2015_206s45, ecaade2015_194d41, caadria2016_651h28, 2dc7, ecaade2017_288aa, 1fc0, d083, 529d, 57f5, 161c, b280, ef0e, fdb0, 7c19, ecaade2016_165u46, b3e0, 4d82, 2da3, 0d0d, eba5, 031a, 90c3, dee9, 4ea0, d89d, b8b5, 72c0, ascaad2016_033x12, b0d9, 18e2, f6b9, 9e00, a894, caadria2017_072a23, caadria2017_062v20, acadia14projects_579b, acadia17_52h, daa3, acadia17_257xx, ab56, 046e, ascaad2014_022j4, 5025, 467a, 2158, 2624, ecaade2015_81s15, da0d, 72a0, edcc, 11af, 27f8, acadia14_487e, ecaade2017_138q, 570d, ecaade2014_153s36, 4270, ecaade2015_329j71, 942e, 14c8, 029b, fee8, a443, a7a2, 29e1, 3550, c9dd, fdb3, f0e0, 3dc1, bed4, 97bc, acadia16_440c26, 0470, 8c8c, 86b7, a88b, ijac201715102jj, 8720, 73df, f4a7, 59c0, ecaade2015_114g22, 6939, ecaade2015_265t58, c874, 78b6, caadria2015_208p31, bc9f, acadia17_290f, edc6, 2227, 353a, 1b3b, ecaade2013r_011c7, 8715, ecaade2015_229s51, 629b, deec, 573f, 6fb2, caadria2017_123p32, 2932, c30c, 1fa6, 3735, 59a7, ecaade2014_225k58, b4d1, acadia14projects_579j, acadia14projects_247h, sigradi2014_144z2, 712c, sigradi2016_421qq, cc37, da8b, ijac201614102o1, 716e, 3cfa, 4f90, 4b00, acadia17_178x, 764b, acadia14projects_357az, b9e9, 8374, 44d8, a134, a54a, a1b7, 50e3, sigradi2015_4.219f7, 150a, a684, b5a6, 3b69, 9168, acadia16_116p8, 2a1e, cc14, 3bb8, dae1, 7a51, 978f, d38b, fba5, ab1b, ecaade2017_256t, e646, 6822, b765, caadria2017_052y17, ecaade2014_112x25, 29d0, c997, 758c, b60d, a1ce, sigradi2013_189j, 4d32, ce75, f958, fe52, 01a1, acadia17_82rr, e72b, e67f, cec5, ae5b, 5940, ijac201412303d8, acadia14_247u, 5196, 7563, 885a, 436a, 6184, d408, 72ef, 51e3, d7d9, d5e2, ecaade2017_008s, f2ea, 1cbd, f401, e241, c353, a2e2, sigradi2015_2.213x1, 837b, ecaade2016_074l21, 96c4, b8e4, d4b0, b1d9, acadia17_221y, ecaade2017_097ff, 64a0, b5d6, b639, 1f03, 96e1, 763f, ecaade2016_065b16, 6a58, 175e, 8108, bbd5, 3e96, ecaade2014_168g41, d034, sigradi2015_4.52m6, a886, ecaade2016_016d4, ee1b, eed7, 2459, f31d, ecaade2016_072e20, 9790, caadria2017_058f20, ecaade2016_110j30, 4861, ecaade2013r_005i4, e0fe, 5c5a, f964, 174a, 3b34, 6f3a, ecaade2016_221r56, c0e4, fd5a, acadia14projects_357an, 416b, b212, ba61, 25ca, 628a, 4882, 4f17, caadria2017_190x45, eb55, 6f91, 15a0, 7c45, f36c, caadria2016_135e6, b9c7, 9388, 7b77, ca0c, ecaade2017_170zz, ed18, sigradi2013_62v, 7eff, e276, 03c1, 0837, 8e88, de08, 1cc8, 5695, 4e18, 01c3, 85be, 32cd, 3174, 1f54, c27d, sigradi2013_343d, 67e5, 15dd, acadia17_50mm, 4c20, acadia17_473ss, acadia15_483c22, 6062, acd2, c337, 7385, 821b, bdc1, sigradi2014_213l7, ascaad2014_005z2, 3bf7, d4d6, 7202, 7b38, 1111, e187, acadia17_62uu, sigradi2016_737ee, b809, d5f9, c554, sigradi2013_275d, 12d2, a540, b634, cf52, 7dd3, 94d5, 0eac, cb6e, e25e, acadia16_224l14, e355, acadia17_348c, cc73, 6d9c, ce35, 4185, acadia16_184x12, b6e8, ecaade2014_224c57, acadia17_298hh, 59dc, 7cc9, 584b, ijac201715105uu, acadia17_474j, 6d5d, sigradi2016_595dd, ecaade2014_049a12, 0c51, acadia15_185l7, 4d47, caadria2016_529v22, e510, acadia14_427ao, acadia14_301j, 5199, sigradi2016_550o, 61ed, bd01, b9c3, ff5e, caadria2017_163e41, cd23, c546, sigradi2016_625c, e5db, 20ec, d7bf, 4486, b844, 239a, 57dc, acadia17_501nn, 7b8a, 05b3, 9e42, sigradi2016_625vv, 1b05, sigradi2015_8.339z15, 3303, 692b, 4fcc, 2bd0, ecaade2014_215e55, cfda, 56b9, ee02, 3d15, 73ab, 4227, e00c, 9247, 8d4a, 4ee9, 17f0, ascaad2014_032t9, ecaade2014_016y3, f80e, de9f, 5867, acadia17_222w, ecaade2017_214n, 9d85, 5ac0, fc3a, c568, a46c, ijac201614207u11, ijac201614207x11, 56db, sigradi2016_673ee, 92a5, bcea, 636c, d3d3, 2f1d, 1a7a, 08ce, caadria2016_003g1, fb4f, 7f95, ae71, acadia17_620yy, 78e3, f776, 9501, 185f, aefe, f86a, 1d45, ascaad2016_013b6, ijac201412205i4, sigradi2016_614z, 3163, d40e, a126, 6ad6, acadia14projects_115al, 9829, a00b, ecaade2016_mrta66, fb2b, da75, 20f3, 671c, dec8, 79f4, e4dd, 3d9e, 951a, e298, ijac201614203p8, 4c07, 5177, 70ff, 395a, fd60, 678b, f94a, 919c, 2a48, 5c84, f64a, e4ab, a8d6, 92e7, ecaade2017_309tt, f67d, 73a9, 54de, 086e, 85af, b90d, 45f0, 31c5, 4413, d8bb, 37a5, 39ac, 44fc, 6a25, caadria2017_149l39, bac6, f1c4, 9efd, acadia14_257ad, 2d84, 2b91, 1f12, afc2, acadia17_512l, 61ec, 2746, ascaad2016_011h5, 7509, acadia14_627at, 90f1, 7b9c, 2a61, 33b6, ecaade2017_140ee, caadria2015_081i12, sigradi2016_522u, 1c21, d328, ec2c, sigradi2014_023z1, f6fc, de90, 9266, caadria2015_139p22, 5b8c, 5268, 749a, 8e43, 90c0, d96b, 4605, d094, 88ef, acadia14_661g, dabe, 0d8f, 25dc, 3c80, acadia17_145b, ecaade2015_196c42, b7f6, 89ce, sigradi2013_117k, ecaade2016_118n31, 9345, caadria2015_108s16, 4e8c, da6b, 9c61, sigradi2015_3.11i2, ecaade2013r_013z7, 1733, 2263, ecaade2017_047s, ecaade2015_64b13, 62a9, f222, 86f3, a2ec, 7195, e68c, dd22, db9e, sigradi2014_330c7, ecaade2015_215g47, 32de, c357, e3a7, 5c61, 97aa, 25ad, b8b1, sigradi2016_647mm, 0909, 25a3, 7ba5, 866a, 7813, 5d50, 221f, ff44, 853e, a58a, 9b4a, b9c4, acadia17_118jj, ecaade2014_128t28, 9c02, 7c5b, 961b, bb5c, a622, a3c1, ecaade2014_198l51, a804, a3be, ee62, cc07, 8caf, dcbe, 33b5, 41f2, dbda, 4304, 31bf, 696a, ecaade2014_094m22, 28d4, ecaade2017_jgou, a633, aa04, acadia16_62l4, 04e6, ecaade2016_162r44, sigradi2014_347r10, beaf, 831b, 19cc, 344e, 894f, d232, a54d, 5518, 5a28, 5fa3, 6a6d, 6951, 91fd, 8407, bdb1, c35e, acadia14projects_43ai, sigradi2013_294r, 6a79, 0a54, b59c, 0343, sigradi2015_9.141f16, f630, e468, 1826, c81c, 0a06, ac34, ecaade2014_108j24, 59fb, 5eaa, 4d17, 6d33, c110, ecaade2014_186o47, caadria2016_383m16, 3819, 10d5, ecaade2017_053l, 145d, 6ce7, f0f1, ed00, 745f, 7b36, 0f36, caadria2017_018p7, ecaade2014_153u36, 6e6e, b680, d744, caadria2017_190u45, 5810, caadria2017_037d12, f2d4, e637, ecaade2014_011a2, 3110, caadria2016_333c15, 6520, fd21, 5cf3, 318f, caadria2016_693y29, 6d11, d828, ecaade2016_147z40, sigradi2015_12.297m28, 8273, 5cae, ijac201412302s7, sigradi2013_268j, ecaade2014_052u12, ascaad2014_026c7, ecaade2017_227o, d6fa, caadria2015_077y10, 3cd9, sigradi2016_751mm, be78, 01f4, ijac201614205l10, ecaade2017_215c, 131d, acadia15_497r22, ecaade2017_094j, c48d, ecaade2017_008p, caadria2017_028x9, adf3, 3366, e4f0, db99, acadia17_18a, acadia14_167t, sigradi2013_359n, 46d5, a1f3, caadria2017_174j42, b7b6, 90e4, f645, 6d62, e865, 7c56, acadia16_488z28, 2d9b, a97b, ecaade2015_86e17, 4b5b, ef2e, b131, efad, 0904, caadria2016_497w20, a508, ascaad2016_022t8, acadia17_630b, 6106, f791, d252, caadria2017_063w20, f32f, 0d2e, 6f5e, 7671, 5ba6, acadia17_572jj, f6c6, 854b, 8cf6, f4ac, acadia15_123i4, 0c35, sigradi2016_568mm, 4deb, d568, ec98, dfe5, sigradi2013_400t, 53c8, b164, 8c16, bcd6, 72a7, 4a99, be10, 9df6, 6a7a, 2fa3, acadia16_8a1, b2b2, 6372, 5727, 675a, ascaad2016_022g9, cd8f, ecaade2016_130z36, a292, ca13, 3cd3, d63c, fa2a, 4761, 5,9999999999999999e+83, ecaade2017_308ii, 02cc, f410, 1d00, 4042, ijac201412204v2, 2e05, ecaade2016_110f30, b989, caadria2016_435s18, sigradi2016_360y, 92ae, 4510, 5307, 3c15, ecaade2016_152a42, acadia14projects_281ae, eab6, 5f34, 4dae, 4dc3, a470, acadia16_206o13, 6e55, ecaade2016_027c8, 32fc, caadria2016_651a28, 511c, 93f4, bf71, caadria2017_069w21, 51d2, 0988, fa13, 593b, 70ed, 32e7, 655d, 995e, acadia14_125v, 3b86, 467b, a244, ba95, 6eae, caadria2015_130g22, bf80, f4c3, 2d64, 72b2, ecaade2017_199mm, acadia14projects_23ad, acadia14_189ap, cc51, 42ac, 968d, 68e1, debe, 4b04, 38bb, 22e3, 48a3, ecaade2015_118a24, 653d, 3aae, c900, 241a, acadia14_389c, 3d3a, f83c, bf22, 1b7b, f37b, 0a00, 9a3e, b5de, 85c9, caadria2015_070c9, 4abc, acadia14_507ae, 2db3, b615, de1a, 907d, acadia14_365ao, 546b, abab, 8589, ecaade2015_194y40, c288, 104d, caadria2015_087o14, ascaad2014_007g4, fc5b, 1fba, c278, 8a1e, 631c, sigradi2016_817r, sigradi2013_212s, acadia17_502yy, 1915, 36c0, 4d60, 887a, 2f57, a5b2, ebd5, c1a8, d0d4, 77ec, ecaade2015_206b46, ed3d, acadia15_223k9, acadia17_89t, 7e63, 7c0a, 07d4, e967, 2c94, 8202, caadria2016_045g3, 9e65, 146d, a764, 3e6b, 8437, b6cd, d9a3, ecaade2015_200m43, 3fd2, d0fb, d245, bb54, 102d, bba1, 83d1, 56ac, ecaade2014_139h31, e62b, b95e, ijac201412301y5, ascaad2014_007y3, 727e, acadia17_669h, ecaade2015_180r38, d3dc, 2c98, a53f, 8027, 50ca, 1a18, d9d5, 57f1, 0041, ee91, 3227, ascaad2016_038y14, ecaade2014_132d29, aac2, f8b3, acadia14projects_661f, acadia14_691au, 7b35, 36a7, 713a, f045, c622, 2b50, 9808, e1f0, cad9, 2458, ee01, 02fe, 628e, 11a0, ecaade2017_006zz, 47b0, 25bd, caadria2016_819i34, 5f50, acadia14_177ai, e0b8, acadia14projects_311z, aca9, acadia14projects_647as, bd5f, ijac201513103c3, 12d7, ascaad2016_022b9, d1c0, 52b8, 8066, e46b, 274c, df53, 1320, 9713, ecaade2017_215o, ecaade2017_124z, f7fb, sigradi2016_777ii, b1f3, 178b, e695, 3cbc, ijac201715102ll, 0751, 0168, 1d61, ecaade2016_139b39, 83fa, caadria2015_049z5, 1189, 25b1, afbd, a62d, 4711, 14d5, 6f9e, c753, 19e1, bdc8, 844b, 1eb8, d7b0, c641, 9618, 5b70, dd98, 00c8, 7923, 5618, acadia14_339ac, 4753, 2888, ef49, 5df4, acadia14projects_311r, 597e, f2b3, f7dd, caadria2015_117z18, caadria2015_087d14, 36a5, 5cb1, acadia17_678q, 0f69, ecaade2015_237l54, 1698, 603a, c907, 0ab1, 41b4, ecaade2017_152pp, ecaade2017_jgop, ecaade2016_217h55, fa55, afbc, f7cb, bc78, 2bcc, cdbd, sigradi2016_809ss, eac7, 843b, 97b4, e7cb, ijac201412404d8, 599e, dc69, sigradi2015_3.221t4, a3c6, c095, ecde, 21f9, ecaade2017_199vv, 4360, def4, acadia14projects_389aw, 8732, 959e, 23c7, 2921, 6409, 2076, caadria2015_102a16, 35bc, 7d1e, fb63, acadia15_323v12, 5e81, 0b9b, 05d2, 41cc, 142f, 3a59, e507, 38d1, 6970, 05fb, acadia14projects_219ax, face, af6b, ijac201412404n7, cfa8, acadia17_366p, eb5a, af57, sigradi2015_13.316v28, 981b, sigradi2016_602c, ecaade2017_210u, caf7, a4bc, sigradi2014_074j6, e487, 8f4c, 88ca, aa1f, e4e7, 1df2, c96a, 3a18, ecaade2015_92o18, eae6, caadria2015_030l4, 304d, 57a5, e9fd, ascaad2016_057y22, ecaade2016_067a17, 4495, sigradi2013_421l, 7646, 6898, f186, d00a, 7af6, sigradi2013_345, a007, 80f6, 4745, c61b, 7958, d75b, b8ab, efc1, 0769, 469c, acadia17_502uu, 6234, 891b, fe2c, sigradi2015_3.111d3, 910a, acadia17_72k, 1276, 59c2, 3f47, 1b02, 8f45, ecaade2015_143t30, e457, 2a2f, a5d2, 7337, fdea, 1c86, acadia17_212ll, a704, 9f3f, 38db, e92d, 38a3, caadria2017_005j3, 9178, 996e, db4b, acadia14projects_497p, acadia17_402d, 38dd, ascaad2014_021a4, 8ef2, ijac201412403c6, 255e, ba9e, 9ed2, ascaad2014_022p4, c401, 2103, 64e2, 6fef, 6833, 7dba, 2d17, dd75, cb3b, ijac201715203h, caadria2015_078i11, 0386, 4892, 0b41, 0805, acadia17_82o, acadia17_62ff, b358, 57ae, d1ff, acadia14_63ak, 5929, f545, ebe1, 4d1e, 4967, 9ec4, acadia17_296z, 31d1, a004, 928b, 0655, b078, 633b, f6e1, acadia14_463i, bb0a, d540, ac05, 0499, 7734, caadria2017_054g18, 3320, 6ec0, sigradi2016_654vv, ad05, acadia17_91ww, 397e, 2cc7, 447c, caadria2015_139z22, ab91, e284, 26a5, ffb7, 48c7, 4e96, 0f96, 8971, be70, 1eab, a03a, 4d77, ecaade2016_224g60, f323, 4b3b, 125e, 68c7, 847a, 8a85, acadia17_62ss, b1b8, fea0, ecaade2014_036g9, 5e29, 4677, d061, ascaad2016_001f1, a0d3, acadia14projects_101aj, 1cbf, a914, 7ca0, 1568, 3629, 9358, 5235, 3632, 84c4, 9f52, fc0d, acadia17_162q, 0fb7, 682a, 6399, acadia15_451o19, 7dd6, 436e, b1be, dccf, sigradi2013_326m, acadia17_464e, d358, ecaade2015_161j34, 6369, sigradi2016_814r, ecaade2017_255ww, ecaade2014_089y21, 8b6a, sigradi2016_817e, 598d, b1f9, acadia16_78v5, 406a, caadria2017_031h11, acadia14projects_357av, 4f4a, 72d8, 71e0, ecaade2015_77x14, fd9f, ecd9, ijac201715106pp, 988b, caadria2017_004m2, 55bd, acadia16_206m13, 9c1d, ecaade2015_194z40, f81f, 8780, daec, 56d6, 255f, ecaade2017_173tt, 07c8, 9bc9, ijac201614201y6, 7873, 9876, ijac201412204l3, ijac201614202k8, 59c5, 4f3a, e974, d3f5, 1ac7, 0457, ea10, ascaad2014_029s8, 5ece, 4f22, 57ab, c2b6, caadria2015_087u13, 88f9, 486b, 0135, 088f, ecaade2017_225e, 112f, 4b54, a7e5, 88b5, af14, f41c, 8121, 94e6, 0554, ecaade2017_101bb, 1cf8, de49, ecaade2016_075m22, c04d, acadia16_362j22, e5e7, de0e, c41a, d152, 63fe, acadia17_26m, ascaad2014_036e2, fc9a, 0220, b14e, 7390, dfcd, c6e2, ecaade2015_297c65, acadia14_247p, 0295, 7534, ad0d, 649e, f3d5, bb47, ascaad2014_010t5, acadia14_145ak, 6d66, 8a43, 8f49, 57ec, d5af, 05ba, c5ae, 4c3a, 709a, 7082, 2cba, caadria2015_114w17, 9b51, bf96, ecaade2016_040t10, acadia14_153au, acadia17_178oo, c58a, 147a, 860c, sigradi2013_95s, 4e55, caadria2015_213z32, 1d39, 38e7, 5d8e, acadia16_184o12, 89c2, caadria2017_163d41, 48d4, 8716, 1aa7, ijac201614301b1, b33d, aa3b, acadia17_366t, 86cf, ecaade2016_191e51, ijac201412402s4, 3215, ecaade2017_083nn, b936, f29c, 5874, 9475, 4d4d, bf35, ecaade2014_016i4, 60bc, 54a4, acadia17_339nn, 36c4, a186, aa07, 2e8b, ecaade2017_094m, 3a7f, d1ca, 5bb4, 58c2, sigradi2013_401e, sigradi2016_732l, 7bd0, ecaade2015_304c67, aeab, 0455, bc52, 9dbd, ef14, 518f, caadria2015_023a4, fc6c, e68e, 937b, ascaad2014_026u6, c8a0, 2337, ab17, caadria2017_029k10, a7f1, ff31, 7ff8, acadia17_340d, 9e28, d174, 4f91, fd33, 1c36, c9d9, dc19, acadia14_375o, 1f52, 0144, acadia17_162y, 1397, 019e, a610, c756, 33fd, a781, ecaade2017_071yy, 2d45, 283c, 326d, acadia14_517o, 8bd6, ijac201412403n6, 4d21, sigradi2013_386v, 381e, 568f, ecb6, ecaade2016_217s55, 72de, 713b, caadria2016_851e36, 675b, 2f74, ee70, 0c80, 502f, 9d0e, a67a, b07f, 1212, 0246, 50d9, 49aa, 5cfc, af19, 0159, 3da7, b5fd, 7f13, ecaade2017_269ss, sigradi2013_389l, 25cb, sigradi2016_522z, 3383, 139d, ecaade2016_223o58, ascaad2014_003u1, e48e, 13fd, ijac201614104x3, sigradi2014_303h5, sigradi2013_30c, 54b5, 24e5, f11d, 0de2, 8222, 4771, c5e8, ecaade2015_59x10, acadia14projects_177v, 1c82, sigradi2016_625jj, 60a2, 89a4, 7ece, 798c, c35d, 8baf, edf6, sigradi2016_448ee, cb73, 1804, add7, caadria2017_051o17, 313c, acadia14projects_681ak, 141e, 62b3, caadria2015_213i33, 6bdd, ijac201412405d9, dc0a, e181, 5681, 9778, 4a80, 8d8a, 9320, 98ea, 1732, 15ad, 46ec, f1a0, 714b, b06d, a587, ecaade2017_215xx, 3954, acadia16_12x1, d168, 9de5, e319, ijac201513206p9, e365, 1c17, 404f, 7ea3, b72d, 488e, d852, 1a35, 70b6, dd8e, 6768, caadria2016_787i33, 8ef0, a2d5, ae96, a644, 7531, 5b6a, b7d0, 1821, 89fe, 8843, ecaade2015_100z19, 3416, ecaade2016_094l25, a509, 6bb5, ecaade2016_147y40, 6d73, acadia15_483d21, 0f9c, 1091, 8eed, a28f, a8cf, fc4e, 27ee, acadia17_168zz, f1b0, 6550, 4fb4, 3597, 95f4, f43b, f601, caadria2016_539b23, ca2e, a940, ijac201614303m2, 61e5, 41cd, 69b3, ecaade2014_149j34, 334a, ecaade2015_53z8, 8ce0, 163b, 5bf2, 1f20, sigradi2013_407a, 1968, 6496, 3683, caadria2015_126d21, ecaade2015_92l18, c075, d994, 4b57, ecaade2016_032x8, dc80, a4ca, 8f09, 0125, ecaade2017_257ss, f052, caadria2017_015b5, 90ec, 9887, bb01, ecaade2016_162a45, fddf, 0c38, 02bf, ecaade2017_083uu, e580, 0ca9, ecaade2016_023u6, 3065, e3e7, 2789, sigradi2015_sp_4.388b30, 3771, caadria2015_156o24, 73d0, acadia15_123v4, 3547, acadia15_81s2, 3899, 4608, a064, sigradi2014_155x3, f947, acadia14_145n, 88b4, 6697, ecaade2017_027yy, ecaade2016_065f16, ijac201614403f2, ijac201614103n3, 717e, fbb9, 3c39, acadia17_640mm, d767, caadria2017_189j45, 83a7, acadia15_371d16, 0e16, 8293, 4944, ecaade2017_170qq, ijac201412203y1, 984a, b2ea, 10c9, 6128, fabd, 4293, ecaade2016_140w39, 2356, 2b87, f930, 585a, a272, 590d, 1def, ecaade2017_255xx, sigradi2016_431t, sigradi2015_2.162p1, ecaade2015_324v70, ecaade2013r_009k6, 35a5, b013, f216, 0e12, caadria2017_042z13, ecaade2016_045i12, sigradi2015_8.264v14, sigradi2013_295b, 83c6, sigradi2013_41a, c724, 754f, f2a7, a749, 1128, 7a6a, b526, sigradi2014_136f2, 0741, 4f6e, sigradi2013_401j, ecaade2014_036h9, acadia17_266ee, 4815, eb57, 62ce, sigradi2015_3.111w2, 17d6, ecaade2017_006z, caadria2017_048u15, 8260, 5e27, d07b, 66cf, 2cef, 8f5c, 8ea0, c350, 8d78, f0bb, 31bd, ecaade2017_100l, 8771, 87de, ijac201614208v13, c6ef, f5d7, 22d8, 0569, sigradi2014_178j5, 8b21, cdc4, 433a, d7d6, 62ec, sigradi2014_263g1, 91df, caadria2015_119b19, 9116, 3a3d, 044b, d3cc, sigradi2014_263i1, ijac201412401d4, b30e, sigradi2016_654xx, ecaade2015_180o38, d085, ecaade2016_111l30, 776b, 9fd4, b4bb, 9d8c, 93da, sigradi2016_446e, e93c, acadia16_140s10, 4c2d, 85a4, 9cab, ecaade2017_215bbr, 7b5b, 947a, 7592, 7670, 77f6, 3196, 92d8, e836, 0045, 566a, 93fb, d45f, f7d4, 1e96, 9443, 5738, 828f, 90ef, e2de, ecaade2016_018z4, acadia14_101m, 9303, eac3, b0d6, 6e1d, sigradi2015_8.27o10, ecaade2015_64f13, bb2f, acadia14projects_627d, 9285, ijac201412401a4, cb76, sigradi2016_383ii, 44bf, acadia14_619aa, a958, 0532, cae6, acadia14projects_167x, acadia17_620rr, ijac201412401p3, caadria2017_081u24, 098f, d8d8, 06d6, 60de, 1cf5, b2e6, ecaade2017_288dd, caadria2016_703g30, 0f5b, 1a62, ecaade2015_314i68, ecaade2016_132u37, af45, 7fe6, acadia17_232jj, 80f1, f2ef, f4fd, ecaade2017_212ff, 6c0d, 0ec0, c17f, 4818, 8835, ascaad2014_024l5, 31a9, afb6, sigradi2013_200, ijac201513203j7, 0943, a3a6, 63ed, 07fa, 1423, d9b7, 1039, 90a2, 3b40, ecaade2017_264qq, e102, 942f, ede4, 702c, cb3a, sigradi2016_817d, f404, e7de, a026, 02c4, ce94, e789, f571, 913b, sigradi2013_400o, ecaade2016_099m27, 918a, ijac201614101l1, acadia16_344x20, e52a, eabb, 2257, d6c0, sigradi2016_625kk, ascaad2016_016v6, cb45, ecaade2017_011hh, 191d, ecaade2015_217d48, 76d7, d893, acadia14_357b, ecaade2017_203zz, 6ecf, acadia14_619au, 39ad, 7476, e29f, 9b2d, acadia15_343g15, ecaade2017_229bb, 317a, ecaade2015_138h27, c93b, a12e, ae8a, 6fc8, acadia14_619z, 2f52, ee23, 0ed0, sigradi2016_564ii, ad3a, bbed, ce0d, ijac201412305r2, d4f4, acadia17_82y, e103, d5a7, 46bf, 02fb, 7b7d, c5ef, e155, 9576, cb40, 66a8, c1ca, acadia17_512k, 49ad, d661, acadia14projects_267j, ecaade2016_222t57, cf90, ecaade2014_145k33, 24b9, b63b, a800, sigradi2016_375e, 6aa7, caadria2017_056s18, ecaade2017_294d, ecaade2017_085qq, 10df, 6ad7, 4754, 8ddb, ijac201412401t3, 12e6, 766c, 4fe5, 0998, 96cb, b00d, 8326, 73e6, eba4, 1e1f, 1873, b460, a7f3, 7bd5, 85e3, 0406, ce15, 08fa, 1da9, 1d41, 4feb, ef02, 2b1c, 2cfb, fa59, 396c, 7b31, 395c, 60fa, dfdb, 91a0, 2724, 92c9, 0c16, 15f8, cda5, ijac201614405g3, a6cd, 1c97, defd, b8e3, 48bb, caadria2015_111h17, d0a5, 40da, 6ed5, ecaade2017_029hh, 2d73, d8b2, 6a3b, 51e2, 389c, b47e, 4468, dea3, 37e1, 5814, 9ddd, ecaade2017_046xx, b0c6, ea4b, 4813, 9904, f468, 702d, f817, 37e5, ecaade2016_ws-afuturem67, 0bc1, 476c, d321, 6dd8, 0703, d625, 55d3, caadria2017_002l1, b3a5, 222c, dde2, acadia17_348i, 204e, 52cd, 1033, sigradi2015_3.394f6, sigradi2016_590e, 0570, b64a, 756a, caadria2015_030j4, sigradi2015_sp_8.6f30, 3053, 0464, a215, 7983, eeff, 1f7b, cade, b653, caadria2015_124c20, ff80, 5117, 9fb9, dfb4, 6919, acadia17_637qq, sigradi2015_8.186l13, d48f, 5141, f4e5, 09e5, cc87, 655f, 237f, acadia14_681am, 8b0a, b5d8, 3e9d, ecaade2017_309mm, caadria2017_094z25, 1a98, acadia17_82oo, acadia14projects_463b, caadria2015_114l18, 7af9, 4133, a8c8, caadria2017_163t40, acadia14projects_719m, 6897, 502c, be5e, 6264, 902f, sigradi2014_213u7, 0c54, caadria2015_090w14, a88f, acadia17_464f, a076, sigradi2015_4.52r6, 7d54, sigradi2014_036t2, c3ee, 23b0, 38ca, fc71, f355, acadia17_552u, 40b8, 1346, 76f7, bc94, sigradi2014_345b9, aed1, f740, acadia17_283vv, 3670, 60f6, fbd9, 1aa0, 0c4d, f73a, 3a48, 84ec, 51d6, acadia17_358rr, acadia15_431v18, 7309, fed0, ecaade2016_144i40, e96a, caadria2015_124i20, a6c6, 76c5, 6f8e, 7251, ascaad2016_054p21, sigradi2015_10.378a23, cd1d, 738f, 9bff, 39e6, bcd4, 3e70, a870, efac, aad1, 437c, 33b0, 359f, ascaad2016_001a1, ecaade2015_158a34, 8a77, 902a, acadia14projects_479ap, sigradi2013_313p, 96e6, fe28, 98e0, 7219, acadia17_71jj, 9dab, 3af2, acadia14_153al, 5bfc, a64c, 2aae, ecaade2017_066m, 8a2b, 8a35, 8d81, 0d0f, 5d1c, 97b2, 3bce, 916e, 34a7, sigradi2015_9.347r17, acadia16_196a13, ecaade2017_098ss, c9ea, 2472, ascaad2016_045i18, dac7, e8ee, 1465, 6100, 51e0, 3b0f, 44bd, sigradi2016_639ff, ecaade2017_215ddr, bae2, 26ff, 00c9, ijac201412304k1, 5ff6, 28f4, b119, ijac201614402y1, ijac201715104v, cc4e, bd43, 3b10, 50d5, ac98, dcf8, 4667, ebd1, 5391, dc04, sigradi2014_049j5, 59fd, 84be, 7a06, cac1, caadria2016_197g9, 9f65, ijac201715204t, 9188, 03d0, 1f4f, 8bba, c9cb, 7aae, ecaade2016_144n40, caadria2015_150w23, 4f1f, e880, caadria2016_611y25, e02e, 1bbd, 26dd, acadia15_284t11, 291e, 8bb3, acadia14_267o, 9ac8, 4aa6, 41de, ecaade2014_041i10, 94b3, 980f, 45da, 9c8b, 6a38, acadia14_339aj, 779c, ed10, ecaade2015_294m64, d8e0, 5b9c, sigradi2016_428l, b6b4, af94, 7e4c, 34ff, c2f0, f1d7, caadria2017_033s11, acadia16_130u9, 16f5, ecaade2017_152oo, 831e, 3edf, ddf8, 918d, sigradi2016_484ww, 3bf0, a110, ff8d, 2610, b7e2, 4ab3, ecaade2015_127a25, 7295, 95f1, 0b8e, 6104, 01d0, 853d, 03ac, 432f, acadia16_362p22, 3aff, 2ff4, sigradi2016_385ll, daf8, 20f7, b898, dc55, 5dff, d298, ecaade2015_13j1, 3fa9, b5df, ecaade2013r_004v3, ca24, b2df, f8ce, fcf9, bbaf, fe09, b8dc, acadia14_291au, a549, 0f4f, 12a0, ecaade2016_129g36, 9ce3, e618, ijac201715203i, ea88, acadia17_390ii, 9c30, 9577, ecaade2015_206j45, 8d60, 3486, 2247, acadia17_330mm, e71d, ecaade2014_112m26, ecaade2017_105pp, bf83, 4f87, ecaade2017_294b, ecaade2017_195gg, e2b9, 9a4a, 44e1, e714, acadia16_34i3, bf8b, d7fb, be73, ascaad2016_031o12, 7c6d, fa2e, 03ce, caadria2017_048l15, acadia14_619av, ecaade2017_041z, sigradi2014_265l1, ecaade2016_132a38, cfe6, 6152, caadria2017_105i28, fdca, b2e2, 3173, aeb7, ecaade2016_108p29, 4d3f, a181, ba88, acadia15_311j12, sigradi2015_3.11c2, acadia14projects_53l, e68f, 4291, 37e4, 5b35, e0a1, c859, d809, acadia17_650a, 7e4b, sigradi2016_590m, 27aa, 91b8, caf8, caadria2015_004p1, ffcc, f461, ascaad2016_007w3, 30ec, acadia17_52z, 8445, ecaade2014_122y27, caadria2016_559z23, ijac201412402k4, 75cf, 9ea1, 8511, 4cf5, ecaade2016_118v31, 3896, 8dc1, a9b9, 9e81, c486, d5d3, ecaade2014_217g55, 864b, eab0, 7b6c, caadria2015_078c11, e02f, 10fc, 87d8, 1415, dea5, ecaade2014_010d1, 4330, ijac201412304s9, acadia16_326t19, 14fd, f9fc, 8526, f855, ijac201412203h2, ijac201412305y1, 7ea5, 7db9, caadria2015_172f26, ecaade2017_052ff, 15f4, ascaad2016_014h6, da12, 8e33, ba37, ijac201513105j4, sigradi2014_169u4, 16fa, 68b5, sigradi2016_369a, 55cf, 0085, ecaade2017_142vv, 81e2, sigradi2014_157c4, 64ca, 83ff, ascaad2016_008e4, acadia17_390mm, dae5, 211b, 3709, 9b16, 140d, a6ae, b1a6, 10fe, acadia16_488a29, ecaade2013r_001f1, ecaade2016_032r8, 9f7c, ecaade2014_198p51, a459, caadria2015_016n3, 8fce, 1a90, 0c3d, 4a7f, 8328, ad46, acadia14projects_549o, a7a7, ae9d, 61a7, a061, 5e04, 44c3, 8ff2, ecaade2015_202h44, ijac201614105u4, ijac201715102kk, ascaad2014_019k2, 456a, 7851, a7a0, ijac201614105r4, 820a, 8580, 1ecb, b9df, ecaade2017_032m, d851, 35c4, 5b4d, 091a, e064, 8c25, 25b4, acadia17_640r, c643, 13ba, 0c36, 4ede, e8d7, 5856, caadria2015_014w2, ba34, 18ae, fbca, acadia17_59j, 4205, 19e8, caadria2016_219j10, e2ae, a04e, 5ecf, ec0f, 2751, 1209, ascaad2014_032o9, e7b4, c628, 67e6, 3623, sigradi2013_313o, fca7, 11ea, 73ce, 9176, 931c, 8b64, e2ea, edb4, e64e, ascaad2014_017g1, ecaade2015_171r36, acadia17_446aa, 7212, dec3, 3021, sigradi2014_201j7, ijac201513305i12, fa08, acadia17_512h, 3f32, 2253, 6d37, f74e, eb63, ecaade2015_164z34, 7f2f, 7921, 3931, ecaade2016_102u27, caadria2017_009j4, a11f, acadia17_248g, e148, 271a, 2d6e, 4935, b14a, ecaade2014_023t6, ddb8, ijac201614309e6, 69b8, ijac201614105t5, 3ab5, 070b, 23c9, 1652, 8b77, 3c00, cd11, bc58, sigradi2013_189g, fc06, 8157, aa72, d8d6, 5bad, c975, fd87, a52b, ecaade2017_003d, caadria2017_183n44, 7d01, 6fb3, 67cc, c069, c295, b6ef, 1a5e, ascaad2014_021y3, 7fff, 231c, ijac201715106kk, sigradi2013_194l, ecaade2017_143p, ecaade2016_126v34, acadia17_413ee, f78e, a6f3, d24c, a996, 45a0, 79ba, 1377, b4d0, ecaade2015_280a61, 58b1, 521a, e715, acadia14_145s, 094c, acadia15_343h14, ecaade2015_139d30, ecaade2015_158o33, ee3f, 565b, 7fa2, 23c3, e402, 10ea, caadria2017_008e4, 6770, ecaade2014_233d60, ad33, ecaade2017_201qq, bdd2, 5070, ecaade2014_133w29, 2ce6, 100f, 6a74, 4483, c37f, ijac201513205y7, c4b1, ijac201412304t9, d69b, b5c9, adbb, 4190, 6318, 6afc, sigradi2013_215b, 5289, f378, d892, acadia17_392c, 5cc1, 8fa2, 7a99, 80cc, ae5d, ed55, ceb3, ecaade2015_138h29, ecaade2014_035b9, caadria2015_206m30, 31a6, d760, 41e9, 4062, ecaade2017_215aa, 8a64, bb50, f47a, 4f89, b524, 974e, bbd0, e9ea, fc8b, 0d3e, 3ccf, f005, f694, 4646, 9d39, 952a, 884b, 4e65, d8ef, ijac201412408k2, 3c8f, 6b37, 8ec2, 28ac, 0c41, e8c6, ecaade2015_138y26, 007f, fe0b, 2209, acadia17_162z, ascaad2014_029h8, 2c55, ecaade2016_045f12, 715a, b853, acadia17_170u, c39e, 261e, acadia16_78t5, ascaad2016_045m18, sigradi2014_042s3, 93d4, ecaade2017_151y, 549f, 79f3, acadia14projects_589h, 8b28, df2a, 2fbb, 7a01, ac7e, 895a, ecaade2014_196a51, 9a1a, cc3d, ecaade2014_044c11, 8c35, 8b6e, ecaade2017_044nn, acadia17_648m, acadia15_343g14, 7765, f4bb, sigradi2014_048z4, f747, e801, 0e50, b369, d0e6, f165, acadia17_283ww, 6056, ecaade2016_166h47, 8fe9, ecaade2015_84c17, ce93, ecaade2015_59m11, acadia15_81r2, 00dc, b0c7, 4c64, 8d2a, 8f59, 6952, 482c, 99d4, d713, e86e, ecaade2017_291z, 9184, 9eb0, d8d7, ecaade2014_133n29, ecaade2016_002c1, ijac201614201g7, 5b1a, 06fc, 2606, 59aa, a0b1, acdd, acadia14projects_555l, 7a30, 79fc, 2408, 05a3, 290a, 1c38, 3a15, b605, 2b34, 5be4, acadia17_154ss, ecaade2016_075f22, ascaad2014_017t9, 833f, 8612, acadia17_637b, d5eb, caadria2016_343o15, b509, ecaade2016_123z33, caadria2015_015a3, ecaade2017_101ee, ead3, sigradi2016_517p, b5f7, 009a, ee0f, a567, 8f4a, 072e, 10b2, 991c, 9c37, 7c44, b302, 79c5, 6b03, 2064, caadria2016_085g4, 69b6, 1c52, e867, 0b2d, 2d06, f291, acadia14projects_247z, 35df, acadia14_589h, caadria2015_087t13, ecaade2014_224o56, 0ec2, b619, af59, 6ba8, 4050, 360f, c277, sigradi2013_295e, 0866, cef8, acadia16_372a23, caadria2015_170u25, 1aed, a4e8, 6fe1, 2ce0, aa17, ecaade2015_115a23, 4bbb, e359, bc63, a0f6, a54f, sigradi2016_615q, 01e4, 7c5d, 50a9, ecaade2016_033f9, ecaade2017_061i, ac29, c58d, f351, 09fc, 8a1c, 2177, 7130, f54a, 910b, 54e7, 9f2c, 1911, e50a, 6ab3, ecaade2014_173n43, ca53, 48ea, 6a16, b959, ecaade2017_203v, 59ee, acadia16_72i5, 9f0a, acadia14projects_497x, 45ac, 3bfe, 8396, 07f7, ecaade2014_072n18, b07c, 6943, ijac201715205yy, caadria2015_126l20, 0375, ijac201614104b4, 92b9, a2af, be4f, 337b, eff6, 1722, c29d, caadria2017_043d14, 595d, 211a, 2b42, 0236, bf64, 603b, 80ab, ecd4, de93, 8d26, 2565, c65e, b20f, ascaad2016_032s12, 66ae, ecaade2017_052ss, 5e5c, fd84, 772a, acadia14projects_435au, 0d3d, acadia14projects_281u, e1b5, 1d80, 6c52, f906, acadia17_82cc, 8045, 923c, f25d, 9f49, 808d, aef7, 02ff, ijac201614203r8, b0ee, sigradi2016_381r, 3eac, d307, 41d4, acadia15_395z16, 8726, b533, 1fb9, 95ac, 7c68, c487, 7cbb, ecaade2017_192m, ce70, ecaade2014_168p41, 6461, 35e5, 8301, 769e, sigradi2015_8.186v12, 5e3d, ef4c, 72a8, acadia14projects_549v, 7b89, af9c, 27f7, 4b01, e77d, ijac201614201i7, b5db, dcfb, b427, 7ec1, sigradi2013_359m, 19f9, 74da, d5c7, ecaade2015_225r49, 2f61, 7d59, ecaade2015_35x6, e03d, 0165, 177f, 0509, 6c91, c2dc, b6b5, ecaade2015_169c35, 36b5, 0d6c, b1df, 5a75, c54a, 07c9, c214, 5fe2, 2ce9, abac, acadia17_297bb, 89c8, 6254, 95a9, 6059, df69, da2d, 5cf6, 3589, 2047, caadria2016_755l32, 243f, ecaade2017_157jj, 4f11, 905a, 0d44, 3702, 371e, 1161, de5a, caadria2016_147i6, 162a, ecaade2015_152b32, caadria2017_040j12, b9f7, ijac201614201d6, 4940, e279, ecaade2017_294qq, 71be, f0d9, cc69, 1bfc, ijac201412305h2, f8b7, acadia17_282mm, 48a0, c004, 47a8, 1592, d376, e7f7, e490, 9999, 8fa5, db1f, d689, sigradi2014_293w4, ecaade2017_302jj, 5f99, caadria2015_114x17, d0ba, 63eb, 5557, ecaade2017_248zz, f49a, fcb0, 2146, 5ef4, 1083, d118, 0551, 0764, 141a, acadia14projects_601af, 2c15, 77f0, b87c, 66cd, ijac201614406g4, b6ea, c15b, f195, 8394, acadia14_357ao, caadria2017_168b42, 9843, ecaade2015_48g8, 7529, cde5, acadia16_130l9, 78a8, 847b, dbba, acadia17_298ll, 2cd8, 6802, 1b34, ecaade2015_17r2, ecaade2017_023q, 9153, acadia14projects_375e, ea46, 9397, 6b75, a6bc, 7df8, 2f5f, caadria2016_435o18, 0cf4, sigradi2016_659r, 80fb, 4455, 6818, 5fb0, ecaade2015_17s2, sigradi2014_186f6, 43a6, 8e57, 3277, a4ba, f27a, 2561, d9b0, 9039, ecaade2015_314m68, ecfb, f579, 40b9, 92c5, 1dc9, f43a, d5ef, 657f, 49db, a565, d315, 1c49, 0ae0, fe8f, b519, ecaade2015_173f37, 0a72, 11a6, 5bc7, 8cd8, 88a3, 1b2f, ecaade2017_174b, 2b14, 3fca, ecaade2017_057r, e301, acadia17_318k, 33ec, acadia17_464i, 9f43, f2be, 989f, 9ec9, 2031, 8d69, ad9f, 3123, 9301, eef6, 1ace, 41ab, ecaade2014_149m34, f8a7, 503a, 4523, dcf3, 0665, 9dd8, 8d82, e64b, c5f9, ff34, caadria2016_651z27, 9186, 1e07, caadria2015_073d10, c06f, ijac201614207k11, 3e74, 1499, f412, 33be, 9e41, 0298, a69b, da76, b8c1, f845, ecaade2015_144k31, df03, acadia15_95a3, 14fa, acadia14projects_435at, ed6e, 82fd, ecaade2014_224a57, acadia15_297b12, acadia17_640aa, aa60, acadia17_72e, 74a2, 50a0, 3eb7, 636f, 2018, 2395, 731e, 652c, acadia16_382a24, ecaade2017_079l, 9007, f768, 55bf, ee64, 4cab, 34f3, acadia17_339oo, d98c, 4ba7, caadria2017_063f21, d359, e732, 6c07, 030c, 31e7, 8688, 5704, 06da, a6df, 211d, 3a26, 8eda, a50d, 1d77, 896a, c8d7, 0017, cac8, bbb6, f5e4, 8669, 0283, addc, caadria2016_301m13, 0392, e1b1, 3c02, ijac201614302a2, 17c6, ecaade2015_59s11, 4ab9, 3b8c, ijac201412408t2, 5bff, acadia14_33ah, bbee, 2132, 9a76, c187, 167f, ecaade2015_59c11, 140c, c626, 9b1c, de85, d937, 47da, ijac201412201a1, b65d, ecaade2015_240v54, f614, 368d, d6c7, aac9, b226, 51e6, acadia17_37hh, 6922, 5f0a, 13ca, ijac201513102a2, c3dd, 5c81, 1828, bffa, ecaade2014_195o50, 2622, c1e7, caadria2016_735z31, 071a, ecaade2015_48m8, 8df1, a0b5, a57f, 2de5, ecaade2015_86h17, d0d6, e6cd, eb07, ecaade2015_77y14, 085b, c924, 76dd, 6382, 4001, d9b3, 261a, ec05, ecaade2015_229a52, ecaade2015_227d50, c4e9, d8ad, 03d4, 7b85, 6d9a, 38c6, 4ab8, ecaade2016_065y15, 4186, acadia17_338ff, 0d70, ecaade2014_084w19, ecaade2015_138c29, 1da2, 0564, c8f6, acadia15_274o11, 3d70, 886b, sigradi2013_386u, 5d6f, aa68, 905c, ijac201614105v4, ecaade2014_157d39, 02e9, b08d, 819d, 92aa, 780d, ecaade2015_83f16, d642, 5564, 4201, 3219, 7ec7, f53d, 7d0b, 647b, 12a8, db2b, ecaade2016_011r2, ijac201715203tt, 37cb, dfa2, a4c3, caadria2016_405o17, 1939, 7d81, 6ce5, f4dc, cfb0, caadria2016_517c22, 4893, b443, aa0a, 4de9, 24ae, 31c4, 585f, b270, d16c, 5460, d28f, ef72, 1614, 532f, ffaa, acadia17_482s, 067b, bd74, 924f, 7e40, 6d92, 9851, 55fb, 329c, ad17, 1d5b, 0fc4, 838f, c1e9, ecaade2017_210v, ecaade2015_64m13, 4a95, f760, 57f4, ascaad2016_046k19, 35eb, sigradi2014_284f4, acadia17_238oo, acadia17_290k, 2338, c9ff, e72a, ecaade2016_006a2, b15c, 638d, 1f86, 57e3, 04c5, acadia14_145o, caadria2016_611g26, 7adc, f9ca, fd1d, ecaade2017_017g, 52a8, 75ed, 3fbd, ef51, f234, ade5, 082a, 9505, f2bc, ecaade2013r_001s1, 9956, ecaade2015_317k69, caadria2016_333v14, cc21, caadria2017_096t26, baf6, caadria2016_477y19, 872c, acadia17_392f, ecaade2014_186t47, d832, ecaade2013r_018g9, cadb, e2a9, f513, 4d8c, 9d6b, d470, 8201, aa76, 5a82, ddc5, 2ba5, ecaade2016_162o44, 100e, f307, 5c5d, ecaade2014_042l10, 1295, acadia17_247uu, 90af, 74d2, 2113, a275, ecaade2017_006xx, 418c, ecaade2017_268ee, 67a8, caadria2017_009y4, cc50, c611, c8a3, caadria2017_048r15, 3fa4, 0116, ijac201412403f7, e4ea, acadia17_382vv, 44c1, sigradi2016_637z, sigradi2013_155i, 533e, 1757, 5811, ecaade2017_116j, sigradi2014_048u4, be8b, c2c5, 711a, caadria2017_158w39, bb78, 77ad, de75, 39dc, ecaade2017_105rr, 63bb, e99c, sigradi2015_8.264n14, sigradi2013_183r, 4d68, 30eb, 1d90, ecaade2015_138m27, 744f, c89e, 3cad, sigradi2013_358, 7b59, sigradi2015_7.203e10, 5ec3, 3df9, sigradi2013_342o, 52c1, 69b0, b7a8, ecaade2017_054tt, ecaade2016_106g29, ecb7, a455, ecaade2014_204t52, 284b, sigradi2013_289o, 6e78, 503b, acadia17_413w, 1d72, a73c, e1be, caadria2015_142s23, 5796, 0016, 8f15, 5380, a05a, fefe, 9438, 5805, cb4e, d7bb, sigradi2016_364jj, 0444, 1769, 5178, 085a, b9fb, e3c9, a009, 1540, 8481, 21f6, acadia14projects_333ax, 905e, 6a51, acadia14_479e, e832, 8cbd, 2936, ijac201513201s5, 8c05, 7cb4, f3db, acadia14_647az, 4299, 09c5, ecaade2014_240j62, acadia14_281ae, fbc6, 260a, 52f2, 7519, acadia17_89r, 6d67, 42b5, acadia14_579e, 635e, b1de, 1e82, caadria2017_165k41, ecaade2015_86f17, 49ee, ijac201614104c4, 1ab7, bcdc, 3565, ab85, 4d28, ijac201513105g4, ecaade2017_083mm, 6756, a672, ecaade2013r_003m3, ed5e, ecaade2015_92r18, acadia17_436o, 18eb, a3df, 36dd, c6fe, 41e6, 6b22, 9b63, 0130, d356, e482, 7b1e, sigradi2016_590i, f352, e13b, 74d0, 3790, fae2, 29bc, 85fd, acadia17_520u, b010, ascaad2016_038z14, eddb, 8cf9, cf36, 8470, ecaade2014_111l25, caadria2016_405c17, e532, f4ba, a116, 00bd, d2ec, ecaade2017_164aa, a419, 605d, 9b87, 326a, bf82, 463f, 1ea9, a489, a4c8, 3ba0, 534e, 1be8, 2619, ecaade2017_057dd, 0c95, b706, b62e, acadia17_212q, ecaade2016_078w22, 22ab, acadia14projects_311y, 072b, 8a65, 9a61, 11c1, f09c, ecaade2014_014w2, sigradi2015_11.8j23, acadia17_137oo, 1dbe, 476b, 3a5d, 2ec2, ecaade2017_118ff, 37cf, bbff, 0d95, ijac201715202u, ecee, b171, 439d, 5277, 4ff2, 84a5, b77d, ecaade2017_143d, a358, 94e7, 3f8c, 7c2c, sigradi2014_132s1, f721, ef52, acadia14_709an, c889, 3a28, 425b, e2c5, 87a3, acadia17_350gg, 9dff, 77ff, d264, 0095, ijac201412403e7, 3c7b, 218e, ecaade2017_122c, 103a, c2aa, ecaade2016_046y12, 806f, 74f8, a0d7, 77f2, e844, ecaade2015_22t4, ijac201614305s3, df79, bf0f, fe91, 03ed, eafe, 54dd, acadia14projects_339ad, sigradi2013_41, 46ed, b20d, dbb8, 4bd7, 0db4, a7d4, ecaade2017_174qq, 79f9, acadia14projects_291ar, cfdb, e3f2, 696d, 2993, 70ef, 5891, 5754, 504d, faa9, 458c, caadria2017_031f11, 991e, 4e91, caadria2015_213w32, 9d4d, e514, 9268, c39c, ijac201513304w11, 4426, 8c32, 26ee, 4b20, ecaade2015_278o60, 8547, 5e86, cd2f, sigradi2015_6.327t8, ecaade2015_302k66, a3e5, ecaade2017_109jj, d135, sigradi2016_455f, 7499, 0bc7, acadia17_231u, 354c, 89d7, b299, b91f, b90e, acadia17_500ee, df1b, 43f3, c9a4, fc03, 0170, 3921, 207e, sigradi2013_358a, fd99, bbf8, a271, ecaade2015_230j52, 2234, 229f, ecaade2015_298k65, 15ac, fe4c, fd7a, ecaade2017_037ii, ecaade2015_64g13, 5839, d2a6, 11c4, fdd4, ijac201412408f2, 52f1, ijac201412407b1, 2282, 0add, fe47, 534c, 79f5, 4fc8, 9180, 5d81, cc2c, d5bf, 85f3, 4c01, 4f71, bbe0, 689b, 70e5, ecaade2017_306r, d14f, 8a29, 813d, 9c2c, c5ff, c6c1, ecaade2016_091j25, f058, d380, adcf, 406f, d3a9, 137f, 0b80, def8, 4808, 6a5d, 33f9, ecaade2014_191u48, acadia14projects_661l, 2a68, ee66, 4f03, acadia17_71nn, c714, 8679, 8c91, ecaade2014_133o29, a922, 6d05, 7ac1, 1d98, bb68, 53e3, ijac201513303z11, caadria2017_190a46, 5222, fdbc, fbac, 1a75, 5735, 0440, 1e49, 82cc, 1b94, 6e2a, sigradi2013_285b, ecaade2017_214r, 5a5e, ceb1, f0f3, 36b7, 2809, ecaade2013r_011w6, e426, ecaade2017_144y, d7fe, db84, ecaade2015_225m49, c4d3, 4553, acadia17_266z, ijac201614202v7, 9d70, 232c, 681a, ef7d, ecaade2013r_019f10, 9925, acadia17_316zz, ecaade2017_032j, caadria2016_839m35, sigradi2015_8.328l15, caadria2017_041z12, 2800, c87b, 0dff, 0b2c, 06df, 2570, 70ae, e7c8, c5af, 1a9f, c743, b8d1, 5075, 833a, 6015, acadia14_719l, 2962, d30c, acadia16_184l12, 4298, 09c4, fd35, ecaade2015_33e6, 5b99, 34c6, ecaade2015_138u27, 8044, a560, 2ceb, ecaade2017_090rr, dd39, bf7f, ijac201412403p6, ecaade2014_159m39, 75c0, c97e, 5ff3, 0894, f842, 3125, 37a8, e15e, 3b05, a6a5, 4406, e798, f9f5, ecaade2014_046n11, 9f4a, dd16, e53e, 1a5d, 0aa6, 7f69, acadia17_117cc, 3d85, 5eef, ecaade2016_152x41, a31e, 20ed, 8eb2, acadia17_138zz, ecaade2016_238x63, 93d9, ecaade2014_138g30, 003f, acadia14projects_365af, 64c8, acadia17_637h, 27fa, 042c, 8708, 24df, 707d, db08, b3e5, acadia14projects_479h, sigradi2014_048b5, a833, 1a01, acadia17_374aa, 9bf4, 258b, 929a, a6c4, cdf1, ecaade2016_mrty65, 14db, 45a6, 9166, 8362, e897, 730a, a907, 545c, 5d7f, 416d, c109, ecaade2016_121s33, ecaade2014_153r36, ecaade2016_243b65, e331, ijac201715103f, 3586, dcd5, 2b45, 05b2, caadria2017_062z20, 94eb, ecaade2017_194aa, 5c41, 613b, ijac201614301a1, d5c9, ae57, 7549, e41b, 758d, 8e96, 3238, 39a1, 4e5a, ae80, f7ad, 5c08, 27a4, 04d0, 3c6e, ecaade2015_206m45, caadria2017_122r31, 8784, 53ea, 754c, 4883, 271e, cc01, sigradi2016_592y, 57d7, b4d9, 0471, c304, 179d, e027, 01f7, sigradi2014_114o9, db31, f510, ce68, 6684, 47ba, ijac201614203f9, 83c3, 955c, 98ba, 54c1, b14f, 8a93, acadia15_223l9, 84d8, e158, ece2, 7e89, 8dcf, 11ad, 05b1, 8981, b44a, ba0f, 7f1e, ecaade2015_100w19, f489, f0c2, acadia14_257ab, 3633, ecaade2016_028i8, 196a, sigradi2015_9.141c16, 6ad3, acadia17_231r, ef2b, acadia14projects_357a, ecf2, ef7a, 1476, f466, aee5, 7f7b, 3a3c, 6aac, acadia17_382jj, 4b91, 088e, acadia14_339ay, 1008, a197, 548f, 505a, 156b, ff10, sigradi2014_345o9, ijac201715102w, ecaade2017_189tt, e70b, e2b3, cd43, bd48, acadia17_534yy, 3c41, caadria2017_058o20, 98cf, ascaad2014_004o2, 855e, 52c3, ijac201715105r, 4696, 6e18, ecaade2016_222j57, ecaade2016_072h20, 9884, 5254, 8042, acadia17_72f, b2be, 62be, 0fd5, c8e0, 08ef, sigradi2013_226, 5f61, caadria2017_047h15, 3045, 2327, 6dee, 6eea, 2021, 91ca, 8750, 039f, ed04, 590e, a73b, 0881, 3451, sigradi2013_285d, acadia15_149t5, sigradi2016_483ii, ijac201715203j, f0c6, 1142, f6b6, 9ccb, 9a86, 13e4, 02e2, ijac201412402g5, 54bc, a3c0, 64c7, ce09, c97d, 1ae4, ecaade2015_13u1, c574, caadria2016_539e23, 3f73, caadria2017_104a28, 7fdd, sigradi2015_sp_8.326w30, sigradi2016_756b, f5e3, 5f05, 8f38, 96bd, 1bb1, 2729, fa7e, f136, 9c7e, 158d, b2ad, 2de9, ecaade2015_158t33, ecaade2016_216b55, 72f0, 593a, sigradi2014_052o5, 024c, 5720, ecaade2014_225l58, 96b5, 66d2, 1e81, 398c, 9f05, 20ea, 6b68, d2c1, 5859, 37ab, acadia14_435ao, caadria2016_713d31, 3b2f, 0007, 250e, 6b85, 91a1, ecaade2017_019gg, 920a, 27d9, 805d, acadia14projects_627f, ecaade2015_25j5, sigradi2016_488s, ecaade2014_109p24, caadria2017_118j31, sigradi2014_239d9, e327, 090a, ascaad2016_047u19, sigradi2016_446k, 44cf, 123a, 46d2, 7441, caadria2016_023p2, c5f0, b69e, 21f8, cd61, 96ee, 7384, e7e5, ca79, 72cb, c496, 4983, ecaade2014_186f47, 7a05, fc0a, dfcb, b80b, 6336, c7bb, caadria2016_767v32, 2d76, ecaade2013r_003k2, ecaade2016_017s4, 9a03, eb81, 9916, f108, sigradi2014_141s2, 0d1e, a461, 56ef, caadria2015_032v4, acadia15_137r5, sigradi2013_342l, 8e0e, 3fbf, 274b, 1342, 80b8, ecaade2017_080ff, 8a6d, 10c0, ascaad2014_025l6, ff98, 820c, 14e8, ee6e, 525a, 4362, 6427, 7fe5, 082e, 0ac3, 75ab, caadria2017_016f6, 0694, caadria2015_213c33, c84c, 86fb, d262, 85e8, c844, eec1, e4d5, caadria2015_010y1, b0f5, a8af, ecaade2015_55o10, 5bd7, 359d, ecaade2016_094p25, d878, d795, 53c6, ecaade2015_81v15, 1cbe, 08be, 6907, c527, 5f76, c283, 316e, 950a, acadia17_26b, c7a3, 34d3, ecaade2017_170ww, dfd6, cf0e, caadria2015_081s12, 81af, 65f1, 1277, 2c9e, f57f, acadia14projects_291ao, 431b, ecaade2016_118j31, 2f5d, 51c0, sigradi2015_3.201p3, b02d, 6313, 61d1, 0118, 5e83, 8748, acadia14projects_333au, c6c4, 1aba, acadia16_432o25, 2aa1, d6e9, f6da, 1909, a605, 69fe, acadia16_98h7, 483f, 0e2e, ae0c, cbcd, b6de, 3635, ecaade2015_138v28, 0c6f, 836f, 42ae, sigradi2016_530ee, 6a8f, 5621, d240, ecaade2015_110f21, acadia14projects_601v, 296b, ijac201614404v2, 4d5f, 3f0f, 2618, 3a64, c60b, aca4, a0d4, caadria2016_861h37, 7058, 8ae6, 1db2, 0e9a, f29d, 70d8, acadia14projects_291c, ecaade2014_155v37, c08f, ijac201412401u3, b326, 1ea6, sigradi2013_267u, afe0, 79e8, c5db, acadia14_117ay, 36bb, ijac201715202b, ascaad2016_025m10, e565, ijac201614402x1, 00b7, 86b0, a130, 2568, 33e2, ddba, caadria2016_487o20, cba0, cea4, 3e15, 248d, 0d8e, bed7, acadia15_343p14, 3cf4, ccb4, f4be, ca8b, 26ae, 83fc, d681, e576, 0c7c, f833, acadia14_135r, ecaade2015_227x50, 6f7d, 928d, f06f, f8b5, 2708, ef08, da9e, 4724, 2909, 88de, f016, a118, 48f9, 9ace, c2dd, f94c, b3b2, 5204, f698, da27, sigradi2014_284w3, 38f7, 770c, fcf8, e463, 5b5c, 271f, 559a, ijac201614103d3, 766d, 89a8, aa7a, acadia14_81o, 4104, 15d5, sigradi2014_180s5, 769a, caadria2016_167m7, ecaade2016_129r35, 1129, 9693, 3422, c258, dc83, 2b4d, acadia14_427ar, 6227, bcfb, sigradi2016_510zz, a410, ecaade2017_071jj, 5ba1, 62cd, 2f7b, 6fd3, bf2d, 264f, 82c8, sigradi2016_385uu, cc6e, d6d7, 6435, ijac201412301u5, 282b, acadia16_352e22, ecaade2016_223u58, 4776, ijac201513203b7, 387a, b158, 2bd4, 8884, ecaade2017_038ll, 6159, 6b6d, db83, acadia14projects_565h, f860, caadria2016_517y21, 880c, 130f, 8a31, 2017, bb8c, e32f, caadria2015_099t15, 433c, 0840, ed96, 3c56, f75f, acadia17_670pp, acadia14projects_435av, ecaade2017_008j, 02e6, 7470, acbd, 15fd, c1f3, d41a, fe90, 5c63, ijac201715201u, 9788, sigradi2014_176b5, ecaade2017_198vv, 1343, caadria2015_194u28, 40ed, e7a0, d53b, ijac201614302l1, 0052, 87e5, c9d8, 99ae, acadia16_12m2, ad88, fcda, 9004, acadia16_164x11, 7cd8, ba7f, 0146, a5d3, 2974, ijac201513302k10, e136, 3405, 95e9, 213b, 41ef, 1d74, 05bf, 0ced, caadria2017_043e14, 7537, 6968, acadia14_291b, f771, 0071, acadia14projects_177n, ijac201412206z4, 2a07, 7aa3, fd77, 665c, 3920, ecaade2014_030m8, 436d, e0c8, 2d08, ecaade2013r_004a4, 160e, 940d, 8ee1, 396e, ijac201513101m1, 983e, 987a, sigradi2016_448r, b437, ijac201614308i5, b79f, 9b18, ddc0, 05c7, 9dfe, 5b48, 9126, 4e61, acadia16_450m26, acadia14_719b, 9648, b157, ecaade2015_138e27, 9044, cacf, cbc1, ecaade2014_114e27, f6f4, f8d1, 5a64, 26cd, faf8, a91b, 3614, 2c59, 0de5, ecaade2016_163g45, 0c86, 892d, 616f, 78e0, b543, 9383, bd8d, 0e97, dfff, 4715, 9f1e, a740, bc84, 1b7a, 362e, ascaad2014_013a7, a3fe, fd5e, 2b80, a54c, dbdd, acadia17_608y, 9694, c01d, c3d8, ed9f, ijac201715106ll, ijac201412405k8, ecaade2016_074n21, 0a1b, 2bd6, 1596, ac59, 2ea0, b5a7, acadia16_352d22, f9f3, f9f9, 824f, ecaade2016_170v48, 9b21, d3f2, 632f, a029, 5d51, 44b6, ecaade2017_083vv, 3a9b, 81ce, 0d3c, sigradi2016_803dd, acadia14projects_79ac, sigradi2015_6.329z8, 5c9f, 2ba7, sigradi2014_151g3, caadria2017_115m30, e242, sigradi2016_601vv, e976, 449a, f3c1, 4388, caadria2016_363b16, acadia14_609am, e8e8, aa8e, b3fa, 7fbc, eb13, 1a0c, 1ba2, 570f, 4a43, bc93, 27b6, 6690, 732b, 8953, acadia15_137h5, 012e, ecaade2017_291n, acadia15_232m9, sigradi2014_197y6, a359, 86b3, 30ba, ecaade2014_019f5, 2412, d738, ascaad2016_043g17, 3681, 479c, ffa8, 1665, 7e99, ecaade2016_027w7, d2de, 2647, 2528, a19c, 6f0b, 4cac, f3c2, 43cc, c74a, 591b, 57e5, 1784, 39b8, 5145, ecaade2016_128k35, c19f, ecaade2017_006w, acadia16_440a26, 8656, 98e3, ecaade2016_068d18, 3430, 605f, ee0c, bb04, f897, ebae, acadia16_440w25, 883d, a36e, 3c05, e60c, ecaade2014_044u10, c824, bc12, 81c3, ec15, acadia14projects_153f, 4bce, 2283, 2aa4, ascaad2014_025n6, f687, d609, 3662, ecaade2014_109m24, a07d, 6823, fb64, acadia17_28cc, 4c1c, f58f, ecaade2014_109n24, 7480, 6fe5, 1082, 297d, bf40, 9c68, d09d, 9ac6, acadia14_445ad, 1269, acadia17_445o, 300f, 6ea3, caadria2015_139e23, acadia15_81t2, 5b61, ecaade2017_277mm, cc2e, caadria2017_107x28, acadia16_224v14, ecaade2015_109y20, acadia17_178w, sigradi2013_248a, caadria2017_163r40, caadria2015_218w33, f04b, ijac201513102u1, e7b1, 9982, eec4, sigradi2013_101k, 677b, ecaade2016_191f51, 4d2c, 0410, 6e70, ecaade2014_019i5, ecaade2016_188j50, 30ff, abb3, b72f, 17a6, 8798, ecaade2017_089y, ecaade2016_033a9, 85c0, ecaade2016_102c28, 1de9, 3db1, 6446, ecaade2015_143g30, 0ae7, f7b8, 0cd0, ca16, 5dd1, 382f, fe93, 303b, a019, 2000, 6c56, 1bd9, 1b24, sigradi2015_12.259c28, acadia15_431s18, fef8, 4712, 0fee, acadia15_243a10, 0ffb, 813e, 9298, 07de, b64d, acadia17_118ee, 33b2, db5d, fa71, 199b, 30e3, d834, f5cd, d097, caadria2017_123t32, a525, 74ce, 8b99, caadria2015_078l11, ascaad2016_009p4, 033a, 47e2, f88a, f206, 6eb7, 14bd, 571c, ede1, 08f0, ecaade2014_163c40, 9d5a, c6eb, 2a38, 5aaf, e6ea, ecaade2016_164n46, 730b, sigradi2016_592t, c8f3, caadria2017_056l19, ecaade2015_317e69, sigradi2016_764j, c24f, 2db9, 7315, d158, d6e8, ecaade2016_113z30, c4c2, f109, 15c7, 79de, d354, a45c, 47f5, bc99, 50a3, dcd6, sigradi2013_389k, a6d7, 83ea, 04d7, de44, 9239, 7b4d, ecaade2016_063t15, 7a8b, ecaade2014_194o49, ecaade2015_294h64, acadia14projects_647ax, caadria2017_185z44, 2139, 7177, caadria2016_003k1, 8aa3, 4b8c, e31a, 5eae, 98c3, ijac201614302x1, e484, ecaade2016_028g8, fb73, ecaade2016_045j12, 39b3, d8a6, 8a2c, acadia14_199ak, 15b4, sigradi2013_111t, 49ae, 8856, 7eb9, ed77, e850, f5d4, 6592, c412, d153, d1e3, 41ff, ecaade2016_mrtl66, ecaade2017_151t, 3d06, 9058, f4ce, ae86, 4262, f618, 5fb1, 01fc, 17a2, a163, 0e58, fb57, 057e, f49d, 61dd, 40f9, sigradi2016_431bb, 0252, d664, 2914, ecaade2017_157kk, 7995, 8ec4, 93f9, ijac201614206u10, b0f2, 12bb, 8484, 1da6, sigradi2015_11.196j26, 42c2, 41d2, 6224, d9b2, ecaade2015_143p30, 438c, 2f9e, 946d, 0b28, 40dc, 4f81, 0173, 94b1, ecaade2015_77d15, 4ac9, 8bda, 01cd, b2bf, ecaade2014_052m12, e0e5, ecaade2014_168o41, 8270, c4f2, 5fd4, 691a, 4678, faa2, e4d8, e322, fdf7, 2035, 29db, 6124, acadia14_453j, 55f9, 4779, b5d7, 21c2, 2d2b, 1d5c, b475, b800, 64b2, acadia15_173v6, e21b, 03cf, 5535, d3b3, 7dbc, 04c9, ecaade2015_206k45, b03b, acadia17_392j, sigradi2013_407i, bcdd, 08ca, acadia14projects_647at, cb3d, ijac201412402w4, b96a, c42f, 2ff5, 0518, b479, acadia16_352v21, caadria2015_206j30, 767a, 1dbb, 9fa2, 4b94, d70b, 2c90, cab1, d71f, 1730, ecaade2017_076ii, 1404, bade, 4e3c, 17a8, 6feb, 3ecc, 6f7c, 1709, acadia17_630k, 877d, 7d3a, 47b9, 37c5, f6fb, ecaade2017_006ss, 6acc, 18c1, 831f, e521, 4b6d, 03e6, acadia17_544xx, 4113, ecaade2017_213vv, ecaade2014_168h41, 1c4c, 1609, ecaade2016_208u53, 7b15, 5870, ba77, c761, 57c0, 9dd3, ecaade2017_151v, ff04, aee7, ecaade2014_168i42, 5c42, 13f0, 42ec, e462, 3d68, cb39, 725d, 5cff, 6f5c, ecaade2014_121t27, 3cf2, sigradi2014_132m1, 46f6, 0a1d, 88db, ecaade2014_194w49, 621e, acadia15_123x4, 10c1, 39c0, 40fb, ecaade2014_072b18, f969, 00e3, sigradi2016_659t, 9950, caadria2017_174p42, aa5b, 46fa, caadria2017_132u35, acadia17_637a, 8d51, d857, b420, ecaade2016_096n26, ecaade2017_057p, 723d, 685b, 28e8, dab0, e5c0, 9ba2, cb10, 3f11, sigradi2013_189k, ef3f, ecaade2014_191t48, 113f, 5ad6, 88a6, caadria2017_079b24, 41a7, c086, 728d, 6e42, 5eb5, f2ba, caadria2015_090e15, 43f2, 102b, ascaad2016_054y21, ijac201715106hh, 3601, 00ca, caadria2015_109b17, ascaad2016_011k5, ecaade2017_301v, e6d5, 71c7, 9d92, 6fde, aa61, fa68, ea7b, 925c, ce5c, 245f, 9f93, d63e, sigradi2016_524dd, caadria2015_213p32, aecf, 8df3, 5cdd, ecaade2016_162m44, sigradi2013_304z, 50ba, 00fc, 67fa, 6352, acadia17_492ee, acadia17_221z, ecaade2016_108v29, acadia14_145v, e222, ecaade2014_202p52, ecaade2014_156h38, acadia17_542ii, 766b, 9ea0, 4c1e, caadria2015_209w31, a733, ascaad2014_023y4, dbb9, d464, 8e71, caadria2015_048u5, faf5, 7cd4, c6c2, ascaad2014_029b8, 2a1b, 8efb, 7054, a882, 4871, 7d7b, 8862, a3c7, 45a7, 0853, acadia15_371j16, d7a7, f5bd, acadia17_658ww, d2ef, ecaade2017_019ww, 10d2, 22b9, 8b71, ecaade2014_194v49, ascaad2016_023v9, 552a, c8dc, b092, sigradi2016_654b, 020e, 2c2f, b85c, eb74, 7df6, f7e8, 6507, 6846, eb85, d921, acadia17_435d, 287b, c050, 8a56, 4fb0, 6c7f, acadia17_222zz, ecaade2017_140nn, caadria2017_136k36, 7908, 9c05, 3032, caadria2017_174g42, ijac201614204x9, acadia15_47l1, 2bd7, ecaade2017_053r, 0cfd, acadia17_423ll, 36aa, fda2, 5500, 231d, e349, 9a24, ecaade2015_329o71, ecaade2017_240w, ascaad2016_022e9, 091f, 3d26, sigradi2016_420ss, acadia14_43ai, 8c7b, ecaade2016_161b44, c576, b033, f392, 58b8, ea1b, c460, 25a7, 48cb, db09, 8e3c, 49cb, ecaade2017_098ll, 7e4e, 42cd, d1e4, cf3a, 5e5b, ijac201412303c9, 55a6, sigradi2013_387d, 2512, acadia17_678rr, cd96, caee, db85, 505c, a9ff, fb5e, acadia14_357ar, ecaade2015_302h66, bce7, caadria2016_023n2, 8f19, 18b5, sigradi2016_803q, ecaade2015_116e23, 6e0f, 010b, ecaade2014_157b39, 1369, ijac201513201d6, acadia14projects_117a, ecaade2014_163i40, ada3, caadria2015_072n9, ascaad2016_057u22, ijac201715201p, 8228, c358, 401a, 86d2, fd42, 1123, 1ddb, 1d2f, d3ca, 71dc, c72d, 50e2, ec09, d636, ae5c, 9a12, 77c4, 4d00, ecaade2013r_002h2, 975f, c375, 137d, dcb1, b012, 3cf7, 366f, 800e, ecaade2015_271z59, e09e, 734c, ecaade2017_230qq, acadia16_224o14, ecaade2016_042j11, 6073, acadia17_391uu, df7c, 2d2a, 1126, 7704, 8919, acadia17_534nn, 02d6, 6a34, 9ec3, c6d9, 4af0, ecaade2015_200t43, 4601, 2daf, ecaade2016_062g15, 61d7, ijac201412304n1, sigradi2013_222i, 9609, 3919, 8496, c5dc, 8c0a, dab5, 0f8a, 3684, 26a8, sigradi2013_429h, 0739, 2661, 5428, c966, ea0a, 0ed4, 45bc, d721, 1cc3, 97e4, ecaade2017_230oo, ijac201715105qq, eebb, f124, b0af, 16cb, bd5c, ecaade2016_190z50, 6a21, 5bcb, f452, 44ef, 854d, eb50, f7a3, c2b5, a7b1, sigradi2016_448dd, ecaade2015_202b44, 2312, caadria2017_118b31, 1b03, 000f, ijac201614306d4, 95a4, da6d, 9bea, 27dc, ijac201412403t5, 2289, ecaade2016_210e54, d81f, acadia14projects_101ah, 62e5, ecaade2015_194x40, f16f, caadria2016_549n23, ecaade2017_041m, 381c, 9db2, ecaade2017_228v, da2b, d708, 7a84, 2c58, ecaade2014_084l19, 2bd2, 290c, 3c8a, 438d, 574c, 572b, 876b, 87a0, b202, 6a83, 1ed5, 0bf4, e2c2, 6f5a, 7d1a, 2929, 0bd3, 1a88, 9452, d904, ba3a, 8b46, 8d06, eaf6, 6223, 3cfe, d100, acadia17_28aa, 2445, 6e74, ijac201513201m5, acadia17_154o, a474, 0a90, f5c8, 7e04, acadia14_125x, a529, edc8, fe15, 9e86, d6ea, 88e7, sigradi2016_615w, ascaad2016_002j1, cab5, c310, 8dd9, 4d87, 084c, 3b9d, ad2e, acadia14projects_517n, ijac201513305o12, 1166, acadia17_570hh, ecaade2017_301j, 814d, 78e6, eb5c, d6d9, ecaade2015_237e54, a1be, sigradi2016_636l, b93d, 0a37, acadia14projects_445af, ad10, aa88, 33d5, ecaade2014_224p56, d00b, 8c8d, baff, ddfa, b318, 1aa9, sigradi2014_041k3, eaa0, sigradi2016_710dd, f23e, c5d8, 1593, 027f, 79f0, acadia14projects_453h, ecaade2017_198d, 5eb9, 29d9, caadria2017_113p29, ecaade2013r_002c2, d106, 3bd1, 7efc, 8253, acadia15_395a17, d686, 172e, a925, c89b, 8d6b, sigradi2016_724vv, d922, ascaad2014_014a8, sigradi2014_347j10, 4343, ascaad2014_004k2, caadria2016_167f7, 4ef4, acadia17_292bb, 9110, ascaad2016_033b13, 48b2, sigradi2016_817o, ecaade2017_163g, 8b48, 7aa0, 9b30, ecaade2013r_015p8, sigradi2015_11.34a24, acadia17_512m, 3b6b, dc7c, eedb, 499e, 2441, caadria2017_048c16, 2ab6, ecaade2017_133l, e3f0, ecaade2017_006ff, ecaade2014_023r6, 5a43, acadia17_118ii, acadia14projects_473ah, b0eb, 9913, 3f1b, 40c0, 8378, 3d95, acadia15_195e8, 4c6a, f511, d175, 877c, ecaade2013r_003j2, 2ed8, fd54, 6278, 4d74, 5ae8, 6356, sigradi2013_138l, 25d3, 2ad8, ecaade2017_ws-hybridlabcc, acadia14_101af, 39f3, sigradi2013_157p, b1f6, ascaad2016_007u3, acadia17_178cc, ijac201715106ii, c518, 0484, 22ec, ad00, sigradi2014_144a3, 9903, caadria2015_048t5, cf89, 58f4, 69de, 6b02, 269e, 706f, sigradi2013_294, ecaade2015_21f4, 79fd, 3b04, 8bdc, 2e68, 33b8, 4d61, 60ab, c7b7, 9882, a573, 0a60, 36d5, 9fa9, 7879, acadia17_404w, b165, 7434, c723, 6d24, 0a05, ascaad2014_017o1, 4920, f8c9, ff5a, ac01, 4f80, ecaade2015_293a64, a66a, ascaad2016_039t15, 446c, ecaade2017_029cc, 02d7, fa1a, ecaade2017_124r, a366, 2221, 6c2b, 1ad4, ecaade2016_042k11, acadia14_199aj, ef6a, e648, 2866, 02b0, sigradi2016_817l, 79d6, 8d68, 0d3a, 2d87, efb7, e1a3, 08af, acdf, acadia16_432n25, 637a, caadria2017_142v36, fa63, ijac201614201w6, acadia17_100l, 708b, 71f2, acadia17_189pp, 2903, 7cf3, 9859, eac4, f818, ecaade2015_327g71, 7468, sigradi2013_387z, 2344, 65f7, f574, e57d, a1f4, a660, 46c4, c8fc, 44b9, cd62, ac90, ecaade2017_097hh, 19dc, acadia17_350tt, 178c, 7781, ed64, 592d, ecaade2014_079x18, 22ee, e47d, 6899, acadia14_153ay, 944d, ecaade2017_052tt, 61f5, 79a5, 1c9e, cd03, 0a19, acadia14_317v, 124c, 71d3, c352, caadria2016_539a23, ecaade2017_057z, 3b79, 08b4, acadia15_223g9, a6ec, 5100, 9d16, acadia17_232ee, acadia17_560u, 9c75, 6dd4, 41b6, 8389, 13bf, ecaade2015_138b27, 4fec, 5258, 7e2e, caadria2017_051f17, a44e, f4c9, 338a, ijac201513301z9, 420e, 2b39, e4ba, 7115, 4811, 04a9, 3645, ecaade2017_302zz, ecaade2017_163f, cdcf, acadia17_560i, c6d2, c2c8, 454e, db5e, ae24, 5f3c, e28a, c145, 517e, c416, ijac201412202z1, 1c22, b055, 7fa0, f007, 38a6, 9c5c, 57c8, 79d1, 8e52, acadia15_407j17, b594, 81eb, 301c, f219, a36c, ecaade2014_014i3, e81b, d4d5, 5d9b, 4b67, acadia14_117aw, a1e0, ijac201614408h5, a2c9, eba2, ecaade2017_202k, 4a42, ascaad2016_047w19, d951, 52ec, ecaade2015_332p71, caadria2017_129s34, 5b9f, 49ba, a016, ecaade2015_113j21, ecaade2016_217h56, 4038, acadia14projects_671l, 6ee5, 58b4, dc6d, bafd, sigradi2013_390v, ecaade2016_222x57, d4d7, 3bc9, 4024, ecaade2016_013r3, acadia14projects_145s, bec5, acab, 2cd3, 8ba3, 1969, ddda, ff41, 2bcd, 338f, 3fe9, 1f92, 9865, f830, 8c9c, aeb8, c1a6, sigradi2016_383kk, 6908, d244, acadia14projects_167t, ecaade2015_127w24, ee3d, acadia17_390ff, aab6, sigradi2014_313a6, acadia17_446w, acaa, ecaade2016_183t49, b3dc, 8454, 9bb8, ecaade2015_248i56, f1c5, e57f, sigradi2015_6.329x8, sigradi2015_3.201s3, 3644, 94a3, 9967, cf6d, 4c46, ecaade2014_141h32, c1b6, 6185, 2f76, ecaade2016_078h23, 1634, ca82, ecaade2016_126p34, 3e86, 8d59, d735, caadria2017_057u19, 47ee, b744, 0211, d236, 34b0, ff6d, caadria2015_208n31, 382a, 23d1, caadria2015_130v21, 9f17, 276e, 4a61, ijac201614302c2, 6e7b, a2fa, acadia17_322e, 128b, acadia17_482z, ecaade2014_041h10, 2cfc, 062c, 7beb, dcd1, 12c3, caadria2017_118c31, 82c3, 65e1, 774a, 8b40, 280d, caadria2017_004u2, d89c, c4b4, 8302, ascaad2014_037k2, 5c4d, ab5a, 092d, 5992, 65cb, 08c3, 0731, 51aa, acadia14projects_479l, a10e, 77da, 8d94, bd49, ec5b, ecaade2014_133l29, d742, ecaade2017_140gg, d047, e585, 2c26, acadia14projects_101x, 253b, 220c, ascaad2016_039h15, 9637, d227, 7e18, 93d2, sigradi2016_710ll, caadria2015_032y4, f96d, ba9b, 5ee5, 79ff, 0e86, 5cb7, 8400, 1a5f, 0102, e8d2, 1a9c, ecaade2016_072i20, ijac201614102h2, ecaade2015_82y15, caadria2017_029h10, faaf, eee8, 2d27, d1da, 4d02, 60fd, sigradi2013_41z, d5c6, 6ecc, 43e7, 18bb, 4a55, 056b, a1d6, 275f, e863, 351e, 9243, ecaade2017_184pp, f023, acadia14projects_507ad, 3af8, fb86, 92f3, b1eb, ijac201513206o9, 887e, 24ff, b701, acadia14projects_375ay, b3e2, d7dd, 0f0e, 080f, c144, sigradi2015_sp_8.284m30, ba6d, 313b, a2bd, 7018, 7a10, 41bc, caadria2017_054d18, acadia14projects_247t, ecaade2015_248p56, d8e1, e07e, c3c5, 8fe6, 73fe, 8528, sigradi2014_284c4, ascaad2014_035n1, ecaade2014_080h19, aa79, caadria2016_321h14, acadia17_188w, 5709, b4e5, d700, c896, ad58, c6a8, ijac201715203ss, 866e, ecaade2017_108y, f517, ecaade2017_230c, 4e64, 758e, sigradi2015_3.268m5, f1e6, 34ca, 7032, ee3e, 9449, bd8f, 2efe, 2187, sigradi2016_544f, ecaade2017_152xx, 7c01, 8ac7, 6aea, 8faf, 671f, c7ce, a84c, 343e, bb5a, 844e, 51ff, 7912, 9e75, 19ca, f8e8, e617, fa94, ac3f, b7e4, d1ce, c232, ecaade2016_ws-dleadb68, 3fd6, 5aeb, sigradi2014_063x5, acadia14_101am, acadia14_565l, 872a, a92d, 5328, sigradi2015_6.387f9, 173a, 5f1e, 83cd, e01e, e7c6, 99dc, acadia16_254e16, 0b6d, 9f31, c89f, caadria2017_163y40, f75c, f009, 9a6b, 6016, 916b, e1e6, 7f46, ecaade2015_334n72, 7d85, 8b69, dd01, 7f24, 7a11, b8d9, 266b, caadria2017_122n31, f7e1, c111, ac41, d0ec, 4734, d504, 9cbb, e909, efe3, 166f, acadia14_619at, caadria2015_156j24, sigradi2016_446g, aac5, 999b, d908, bf16, 11a7, 436c, caadria2016_415u17, cc32, 782c, acadia14_63at, 028e, ecaade2016_026r7, 4259, 6424, 92e0, 5205, a978, 7fc1, 201f, e380, 8852, 62e9, be74, sigradi2016_448v, 827e, 4ffa, acadia15_195c8, d210, acadia14_435an, 1e75, 4947, e898, a1b3, de05, ecaade2014_141j32, a58c, 4501, 2673, e895, c2a8, 5a2a, d17b, c379, 6988, 038e, 5a5c, 0c32, ijac201412405s8, 46b5, f168, 83f3, e0de, b482, 22d0, 9786, ecaade2015_233f53, ecaade2014_127o28, acadia17_670ii, b991, sigradi2015_7.203i10, 955d, 877e, 415d, ecaade2015_13k1, 8c3e, d3b7, 61bf, eebc, ac8f, 7495, 7728, ce6b, ecaade2017_029v, 59ac, 7d2b, 0324, 54f2, 95da, 89aa, caadria2015_233e35, caadria2016_187w8, acadia16_478b28, acadia14projects_247s, 05e6, 3336, 8321, 032a, ecaade2016_154v42, 157b, ecaade2017_232e, 801b, 308e, a88a, 60c4, be15, ced9, bcbe, sigradi2014_172v4, acadia14projects_167ac, ijac201614309k6, acadia16_12g1, 8727, ijac201513104x3, 12d3, 2a0d, 8ac1, sigradi2015_8.186c13, 8700, 1f75, 250c, c4d7, ecaade2017_257rr, ijac201412402v4, cc6b, c9a9, 3462, 0394, 4452, 342a, b86e, 852d, acadia17_307gg, 2f6f, f2e1, d25e, caadria2017_115o30, bc16, 43a8, 8d0f, ecaade2015_143u30, 609e, 7c3e, 5adb, 6f66, 9ff9, acadia14_579i, 8729, c98c, sigradi2013_52g, acadia14projects_339aa, 75df, ecaade2017_211ee, sigradi2015_3.209f4, cd67, 5f5b, 5cb4, d9ec, 8dc4, cd7d, 24e7, ecaade2016_203f53, 12da, 08b5, sigradi2015_8.41c11, ecaade2016_132f37, 6469, c3f0, ecaade2017_067z, 29f5, 9ad8, 882f, d799, ecaade2015_215o47, acadia14projects_565i, a6ba, 5afc, 772e, ijac201513305j12, 1655, sigradi2014_214e8, 7eaf, 6911, sigradi2015_8.41a11, caadria2015_213b33, caadria2015_049h6, 5ce9, b3f0, fe99, 1e5b, ee82, aeeb, ee71, acd0, ec4e, 78d6, 86f4, 67d4, 3d45, caadria2015_064t7, acadia15_513z22, 65e9, a78a, 374f, 3892, 35c3, 450b, ecaade2016_047l13, ijac201412201n1, d739, 735e, acadia17_481m, c632, sigradi2014_307o5, 64af, 502b, e40e, 2adc, a9b5, 2fd4, 145b, sigradi2016_560w, 46a4, e9aa, 8fe4, ecaade2015_278l60, 3e6d, 0a23, c90a, 8d04, ecaade2017_201e, 30f1, dd08, 41d0, 4fdc, 40b7, 5a7e, 98b2, ad42, ddf7, 1450, ecaade2016_243f65, 8d33, ijac201715204nn, 9f34, ecaade2017_066u, 94cb, 27a8, 82cd, 8b15, 15a3, caadria2016_539f23, 97f3, e59d, 3983, ijac201715201m, 87b0, 49b9, ijac201614402a2, cecd, ecaade2017_156s, 08f7, 62e1, acadia14_699r, 8212, 54ec, 03f2, a280, f834, e8fc, 3d1a, sigradi2014_144t2, 9791, c425, 9a36, ca05, 77ed, sigradi2016_637u, 5f20, c9e0, 04b2, ascaad2016_021b8, ecaade2014_111j25, ecaade2015_21b4, acadia17_38vv, 4748, 71e7, 0206, 64a7, ijac201715202z, 6401, e608, d725, a472, dc02, 0d1c, 0358, f3d0, e9a5, 3f24, 9d50, acadia17_50rr, caadria2016_353u15, 6218, 56be, 708e, 553f, ecaade2015_318l69, 3ee9, b439, a623, e4ad, edc3, acadia14_23y, b7f4, caadria2015_090s14, 41d1, acadia17_608z, eb92, acadia17_247mm, 3a49, e144, aa4e, 66fd, d649, 5946, f5d0, caadria2017_074s23, c877, 0fb2, 06ae, 6044, 0cce, ecaade2017_277uu, caadria2015_078d11, acadia14projects_43ap, f8e6, 60c8, acadia15_110w3, 2165, ascaad2016_047v19, acadia14projects_339au, 60f7, ascaad2014_018z1, b84c, 3a40, 90e5, acadia17_169a, 2bea, acadia15_381t16, ecaade2015_94c19, 2c61, d0d1, 54bf, a09a, ad6d, ecaade2016_075g22, f0ae, ecaade2014_111p25, bd35, cb88, 2b78, ecaade2015_139w29, 6d61, ecaade2017_122ss, ijac201715202jj, 8f92, 2fff, caadria2015_081m12, f304, 8d9f, ecaade2016_151l41, sigradi2013_194d, acadia14_691aw, 839d, caadria2017_047f15, 8931, ascaad2016_034l13, db54, 6548, sigradi2015_11.165o25, 51cc, acadia17_456kk, c764, 19c2, 1188, 144c, ecaade2016_132k37, caadria2017_149h39, sigradi2016_815nn, c6ff, 39e5, acadia17_92l, fb8d, 26d4, acadia17_608v, fd72, 72fd, 14d0, 0e55, f7b9, ecaade2016_071r19, 2ffa, acadia16_424d25, edd6, ecaade2014_151z35, ecaade2015_196u42, acadia16_62r4, ca98, ijac201614208m13, ecaade2015_113m21, acadia14projects_719l, caadria2017_175j43, 8d31, ecaade2016_036o9, 67f6, fb3a, a566, d587, ijac201715102y, ecaade2017_002a, 5988, f50e, caadria2017_115g30, 005a, 1e55, ecaade2017_105oo, sigradi2015_8.289d15, fe24, 494e, 3d65, c374, acadia14projects_291ax, 6a01, 6109, dd6d, daaa, caadria2017_142f37, ijac201614207o11, 3cc2, adab, sigradi2016_443ss, sigradi2016_737gg, ecaade2016_223j59, 9bfe, a7fe, 6b91, 4589, 73f9, ijac201614103p3, b4b7, 2f89, 97e6, 1707, 8c38, f98a, f78d, 4b0c, 413d, c09c, 9bd4, c6da, acadia16_12n1, 91b5, 57f0, 9bae, ecaade2015_333j72, 34c3, b222, 4987, e449, e051, fb80, ascaad2014_026d7, 2e55, b2dd, 796c, 54a3, ba11, a23d, 953c, ecaade2014_143s32, e3c8, 25ee, eb3f, bec9, 55f2, 90c8, ecaade2014_042o10, 0b5e, 7bcc, 5f6e, 9d36, 4819, 50ef, ecaade2015_139v29, 85ad, c325, 2549, ecaade2017_095v, e40b, 7776, 932b, sigradi2015_3.209a4, 32ab, e3cc, 0e56, da3e, 799d, 5eb1, 0985, e710, 0966, 0673, 45f3, e364, ecaade2016_217k55, 1e21, 3513, 39be, caadria2016_631d27, 9a05, 4188, 00f4, 315a, d37d, sigradi2016_426g, d033, cf4d, 4536, ecaade2017_208ww, 8861, 05a1, ecaade2016_185g50, a765, acadia17_678bb, c5de, b405, 97e8, 08f6, acadia14_565ad, becd, ea5a, 567f, 8e90, ijac201614102c3, a58b, e03a, dcb3, bd3b, 8229, d3c9, acadia14_229f, ecaade2016_154o42, e09a, acadia17_190a, ijac201614204c10, 7d5e, 3ae8, sigradi2013_226t, a647, sigradi2015_12.297k28, 79ef, 399c, 4b2b, 9aa9, 2fec, 92db, 7f29, acadia16_72d5, 1743, 3088, 2713, acb3, 2c02, 1453, b88f, ijac201513206z8, b61e, a40b, 257e, e606, ce2f, 2c00, 7aa7, acadia17_89y, 22ba, 0556, 4bcf, acadia14_627au, ecaade2017_048q, 2c27, f5c2, 2dec, c50e, 84c3, 6634, 71ab, 1608, ad3f, 8e2c, caadria2017_132t35, sigradi2016_611n, 20ff, f289, 4906, 796d, 7c00, f79b, b6b0, acadia17_38ll, ecaade2016_089d25, ecaade2014_041f10, 3145, cd07, acadia14projects_153e, ecaade2017_157ll, 68ff, d7cd, 2352, 1edd, 3dcd, d3a2, caadria2016_085k4, fc31, sigradi2015_12.19y26, d8f3, caadria2016_497b21, 067c, 5bb7, 724e, ecaade2015_180v38, 0e75, 3510, acadia17_620vv, 25cf, 444c, 4c5e, acadia17_90oo, ascaad2016_007t3, c899, ecaade2013r_019w9, 31e9, 6524, 3e78, ba53, bbe6, e8b0, caadria2016_683x29, 151b, 2096, 119f, ae08, 5103, f226, d21d, 0575, e7b3, acadia16_24y2, 840a, ecaade2016_241e64, 2c85, 58cb, acadia17_283rr, 04b5, 4005, 7d44, 57bb, 6e79, 43a7, cefe, 1d01, b86d, ecf9, d19b, 2d1b, ecaade2017_056qq, 4971, 7b9b, 9968, ijac201614308w5, ijac201715102m, 8c31, c77b, ecaade2014_173u42, ascaad2014_015a9, ecaade2016_130t36, c8ae, 6370, d032, sigradi2014_136d2, 62b1, 0d67, 737f, 70e0, 7d10, acadia17_340v, e2da, b0c5, 1d8e, d49a, 51f6, dcd7, 34fb, 6d82, ecaade2014_168r41, caadria2015_124d20, 94bd, 1fd3, 705c, c767, 3e98, e288, 3a6d, ecaade2016_210b54, 7e46, f3e3, e864, ecaade2016_074s21, db4e, 8909, d949, e1e0, ecaade2017_164u, 0c98, 37f5, a9f8, a9e2, ecaade2015_74m14, 3bac, aa42, acadia16_196i13, ac77, c7ad, 0006, c080, f121, sigradi2015_11.136y24, 773f, ecaade2013r_004p3, 9d03, 5f4c, 611d, 910d, ijac201614201g6, ijac201412205t3, 2785, 07e3, 72c5, 7008, 355c, 2f9b, 3817, 94f5, ea49, 749b, b15f, a178, 5fd8, ecaade2017_253z, 70ee, 9aed, ascaad2014_029t8, 466f, ascaad2016_004i2, 6122, 973f, 62b8, 95c7, acadia16_88z6, ijac201513101h1, ffdd, dbb3, 544e, 4532, 988e, cd91, ecaade2017_265m, 5adf, 38de, caadria2017_029t10, 7c4c, 1a41, ecaade2016_154k42, 7e97, 587d, sigradi2016_448cc, ecaade2014_133r29, acadia14_75aw, ce7c, ea01, 012d, 800f, 0272, acadia16_214y13, 3ed7, 95e8, a759, acadia14projects_339as, sigradi2013_342u, 83cc, ecaade2016_079u23, 9567, af7b, f41f, 80cb, ecaade2013r_001i1, 5854, deef, 70c1, 8804, f8e0, f0da, 660d, 9119, acadia14projects_135t, 819f, c794, 123b, ecaade2014_146u33, e7df, f98e, ecaade2016_162w44, 1d3c, 949d, 7a61, b901, ecaade2015_229j51, cd75, bc2a, 1a02, c6f5, 5172, f704, 9e1f, ijac201513102d2, 7492, fccd, 3a1e, 144f, 1bd5, a634, ecaade2013r_002v1, 0f40, 1906, 841a, sigradi2016_400l, d0b3, 498b, a7ac, caadria2015_145v23, 784f, 200a, sigradi2016_522v, 5af0, 6d5e, ecaade2013r_020m10, 1522, sigradi2016_383ee, 226c, 720e, 22ff, e8ca, 5e84, 58d4, ecaade2016_bkoh65, 3c95, ea85, da1e, 1945, 708a, ascaad2016_038t14, 6ee0, caadria2017_183d44, 7b74, 1436, 9b98, ijac201412306y2, 8bb5, 78cb, be89, 4d58, ea0c, 7815, 7b82, efff, 5598, f1ff, 2c41, acadia14_247x, ascaad2014_023z4, d2af, 216c, 4e89, 8bbc, 7078, 6e11, 2acc, 48a9, b2bc, 013a, acadia17_82yy, c0db, 0fa5, 0ddb, e8b7, bffb, ae68, ecaade2016_130x36, 529a, 4d69, ijac201412401z3, 22f3, 71cb, c009, ijac201513102w1, sigradi2016_484l, acadia16_106i8, cc0b, acadia16_382t23, a75a, e959, 8866, 5332, 1626, 74b6, 4df3, c09e, 8c74, 739b, 63cc, 4a82, ecaade2016_110b30, ascaad2016_031m12, ba57, 95e6, 4f5a, 0692, 9cf2, ecaade2017_013oo, b211, 73b9, e495, df94, ecaade2017_265p, fdf8, 2dbd, d402, ijac201614201b6, 1288, ce77, 178a, bad8, 9bd5, 1002, 8845, 4722, ac62, ecaade2017_255l, 02ec, acadia17_349v, b7cd, b0de, caadria2016_683r29, 95be, ijac201513302d10, 6391, ecaade2016_036k9, 4799, f6f5, ecaade2014_021v5, 7a09, e6b3, 9626, acadia14projects_101n, 3117, 8137, sigradi2014_178m5, acadia17_678ff, 47ac, 39c2, a8ea, 94a1, ecaade2014_204e53, sigradi2015_10.177a20, 6367, 4195, 3384, 7e86, 5e18, f7e0, ff89, 6e60, a34c, f595, d03e, ecaade2016_111t30, 6c96, 7ef3, sigradi2014_041a3, 1f1e, b5f3, ecaade2015_158n33, f8d6, ecaade2017_164bb, 1e6b, 807b, sigradi2014_232s8, df75, acadia15_263y10, sigradi2016_356d, d448, 3298, e726, 74eb, 1efb, 3e04, 04b0, 7661, 53db, afa2, ecaade2016_072n20, 2ac4, 3aeb, 263d, 6c93, c71d, caadria2017_096x26, sigradi2014_281g3, 2fe4, fa31, acadia17_491w, a707, 2f41, ijac201513205d8, sigradi2015_sp_8.326d31, ecaade2014_052t12, 1270, 9c20, 3e25, f212, 09c8, ca30, d2f8, a5aa, sigradi2013_62u, 94da, bfa2, sigradi2016_448ii, acadia14_117h, 09d3, ecaade2014_121p27, 2ff3, ecaade2017_148nn, 3699, 4121, 02f4, ascaad2016_004g2, 6f7f, df31, sigradi2015_sp_10.311k31, fa89, 16a6, 1ef8, 252a, 2bac, 0d9f, sigradi2015_11.136o24, 6a64, 17b6, 241d, ecaade2017_265l, ecaade2015_317p68, 5f22, c5f7, acadia15_451a20, ac7a, sigradi2015_10.138b19, ascaad2016_052j21, 6210, 04df, acadia17_308ss, bfc2, 3da2, 613d, ecaade2016_106m29, c6a0, 2dcc, d41c, acadia14projects_375k, 29a5, fab7, caadria2017_057c20, 2243, 1acf, a043, 7d07, acadia14projects_661i, f53f, ecaade2017_308aa, ecaade2014_140r31, 839b, 4bf0, 6993, 2515, acadia15_95o3, 1a95, 8b87, ecaade2016_144e40, sigradi2015_sp_2.112h29, adec, dd81, 0624, 45d8, ccf4, sigradi2015_10.307o21, acadia16_260r16, 7c82, ecaade2014_127p28, 3db2, eee3, 5e49, acadia14projects_281y, a277, e3a6, a9c3, ijac201412402j5, 638b, adfe, acadia14projects_473ag, 2643, a4c1, 818f, 54b6, 2a98, d69d, b3a7, 62a4, 328a, caadria2017_135f36, caadria2016_353a16, 392e, 372c, 148f, dc3b, 6667, 3121, f3e0, fdff, b94f, b837, ecaade2014_084o19, 79ec, 87b7, 0719, 4c0e, 022a, 8e85, 2920, de8b, e407, 6c01, ecaade2017_156aa, 471e, e28d, f3f3, d31d, sigradi2016_484g, acadia17_127ee, b161, ba33, ecaade2017_249b, ecaade2014_015s3, acadia14projects_699h, bd51, 158e, 3f04, ascaad2014_024m5, 0e83, 1020, 052a, ecaade2015_139x29, c078, acadia17_360vv, 240c, 8503, fbe2, ecaade2017_290ll, 2f7d, caadria2017_125w33, 06f1, 6e8f, 37fd, e748, de8f, sigradi2016_415ii, 9cf1, b356, 5537, 9034, acadia17_329cc, 9e94, ecaade2014_176c44, c265, cdfc, b129, 6a49, e00f, 7cc3, 1d7c, 181c, 489f, 9e89, 7201, acadia17_348ww, 1887, e548, 90d8, acadia17_456hh, 83fb, caadria2017_096w26, 5021, ijac201412403k6, b56f, 0fec, fa80, 288e, 05d0, 3c69, 1c11, a08d, c56a, 6576, 6e45, 3273, eab1, 0544, a86d, 9b03, 9b43, 65df, ad3c, 5db1, 82d5, b087, e2d1, d506, c323, 1783, ecaade2017_142xx, 33f8, ecaade2014_057k14, sigradi2013_414t, ascaad2014_017t1, 8d7c, 753e, d3ef, 01e6, c60f, a44f, c6d1, 41f8, ecaade2015_336w72, ac89, 953a, acadia14_339ao, a626, 4db5, c843, c64a, sigradi2013_74c, c9ee, e416, 5774, fc55, 4222, a75b, a6e6, e024, 2b7e, 2d93, ab21, ecaade2016_127b35, 1f1f, 4258, d34e, ecaade2015_241h55, 14e2, ee15, d186, e0ef, 70de, sigradi2015_3.65p2, 39cd, acadia15_469d20, 839e, f9b4, d1cb, 6a09, 24f9, f2ca, ea56, 0242, 228f, acadia16_344l20, e028, c9e7, 53ad, 76ac, fe1c, af84, 72b0, 9a26, 1b22, ef8a, 2edd, acadia14projects_681ar, 7fa3, c947, 68a8, 272d, 0d83, 07e8, 2256, 863e, 2af1, 15b0, 412d, 1f7a, 6866, ecaade2016_071k19, 70f7, 2ba9, 3912, 26b8, 6978, cad4, 9958, 8ca1, acadia14_473as, ascaad2014_024c6, 1799, ecaade2017_302ee, a5c2, b9dc, 720a, 0e88, caadria2015_060z6, 3d21, 8c9f, 2f4d, ascaad2014_020u3, d97e, acadia14_531r, f07c, 4ca3, e738, dc1e, 772f, e27d, 4a57, 92c4, b787, 33a0, 814b, f074, 7785, 90a9, 8743, 3bea, 94aa, f3a6, 2182, dfc2, 8534, 8a74, 61c2, ef8c, ecaade2015_27s5, caadria2016_177w7, 5e46, 16be, a12f, db03, 3d20, a96e, fefa, ecaade2015_318s69, ecaade2014_195n50, 9ef4, ecaade2016_042d11, 1cb6, 3347, e900, 5a9a, caadria2015_081r12, 99ba, 6b24, ascaad2016_005e3, f723, f40f, sigradi2016_817f, eda8, 7012, 3c78, 444f, 2b40, 4911, 62dc, f5e5, 83dd, caadria2017_043f14, b79d, 68fb, 7944, d902, 9b38, ceb7, 5b50, e18a, ecaade2015_309v67, df48, ecaade2015_164r34, ffb5, ecaade2014_031v8, acadia17_511xx, 2e8a, 1242, af6a, cd7a, 453b, 598e, eeef, a0fb, d4cc, 5636, ecaade2014_044k11, c9fc, 0b4c, b0fe, 7853, 47ab, 7823, e968, 33ce, ecaade2015_138p29, 057b, ecaade2015_332r71, acadia17_474o, acadia17_358tt, b960, 9338, 23da, 5436, 468c, 04ad, 76be, 69fd, 484d, 73aa, sigradi2015_10.177y19, c158, f073, 1400, 5d96, 28b6, f702, 065e, acadia17_164vv, f8ff, ascaad2014_001g1, acadia17_464xx, ecaade2015_325e71, ascaad2014_019f3, 0631, 45e5, 44bb, e078, 37f2, 2917, cf37, 99d1, f167, ecaade2015_285n62, d5b9, ijac201412206b5, 874a, c0e7, 1475, c20f, ascaad2014_018d2, ce8b, c0b1, ascaad2016_046m19, 2130, 8c83, ijac201412401m3, sigradi2013_30g, 7a49, 2896, 3a75, c2c2, ae3c, 3ca5, 4648, a8ac, 57e4, ascaad2014_029g8, 8552, sigradi2013_407g, 6e81, 0885, 9c3e, 322d, acadia15_81y2, ecaade2014_132e29, 043a, 4afe, bfab, sigradi2014_043z3, 4248, 8048, bbc3, ecaade2014_052h13, 77ef, a04f, caadria2016_157n6, 2b51, 8ef3, 73d6, 9c59, c9c1, ffa0, 3e55, caadria2015_111m17, af5d, ecaade2017_124bb, 4551, caadria2017_051r16, 87da, 69ee, 2df5, ecc0, c9b7, 60b0, 3b36, bf77, 7d31, bdbb, d624, 8b8d, 4b80, 61ad, 7bd6, sigradi2013_41e, acadia17_274ii, 2b2b, acadia17_100o, d79a, ecaade2015_158z33, 97df, 5d8a, caadria2016_651g28, 63ad, f886, ae13, b0e8, 5118, 5065, 4c56, ecaade2014_202n52, ecaade2016_071h19, 22a7, 86d3, caadria2015_087r13, 69e6, fe05, 6724, 353c, 3b33, 62d4, ecaade2017_027ww, 7314, acadia14projects_487g, 0ba0, 8bc4, f60f, a90b, f92f, ecaade2013r_018o9, 2e50, ijac201614403m2, 1f2c, acadia17_177i, ascaad2016_042y16, b098, 6656, d0cb, ecaade2017_072a, 7f08, c8c3, caadria2015_246y35, 8c10, 3e26, 4d19, 1bd8, acadia15_431n18, 5628, 66b1, 8d2d, ijac201614401d1, 55c9, d69a, 2ef1, ecaade2017_255d, 63d3, 57dd, 034d, a789, sigradi2016_817b, 1b54, ddec, 5e25, 562e, 5571, 21dd, 93eb, f79a, 8205, fb4b, ecaade2014_079y18, 3a0e, acadia16_244t15, 4d9c, 9d84, ecaade2016_084h24, 0d28, 8e70, d537, acadia16_478n28, acadia16_130o9, 8891, 954c, 0612, 1c2f, 45c6, ecaade2016_185y49, sigradi2013_96u, a54b, ijac201412304r9, d371, ecaade2017_049vv, 5325, 6171, 4ba4, 78dc, b34c, ecaade2016_119r32, b891, 448c, 213e, 68fc, ecaade2016_165v46, caadria2015_218z33, c9cd, 7856, ecaade2015_240z54, 42fe, 911a, 9adb, 34b6, fcaf, e77e, 9ca8, cb84, sigradi2015_4.52j6, acadia16_98m7, sigradi2016_792k, ecaade2015_101e20, caadria2016_601o25, f7c0, caadria2016_777b33, 8f01, fd4b, 74b2, 8140, 8ead, ecaade2015_280b61, 1806, c6df, ecaade2015_148n31, e4ca, 94de, ecaade2017_291u, 039e, 9f0f, ccca, 73c4, e05c, 56c2, c81f, sigradi2015_10.7d18, f23b, e7f0, 8827, 43b4, e9e8, e292, caadria2015_067j8, sigradi2014_152v3, c66e, e834, acadia16_308z18, c1a1, 3f55, fee0, acadia17_248ww, ijac201513303m11, f170, acadia17_102y, sigradi2015_2.213z1, acadia14projects_177ad, ba13, 497a, acadia14_609aj, b361, 91ec, a436, 1360, 16f3, 2329, c028, d70a, acadia14_389ax, cc7e, 8635, 21a7, 9c8f, ijac201715104p, 193a, fd58, cd89, ecaade2016_070p18, e37e, 67b3, d23c, ijac201412408n2, 365f, 6de7, a720, d42e, 00c5, ascaad2014_009i5, acadia14projects_189au, b196, acadia14projects_589c, 9e09, 9614, ecaade2016_130e37, 0097, c28f, ecaade2016_223b59, 3f46, 49d1, ecaade2016_055i14, d037, b42c, 205c, caadria2016_611j26, c93d, ecaade2017_175n, 2d23, fabc, 96d8, dbfb, 52cf, 6486, eeed, fc28, caadria2017_048m15, d23e, 35b0, 1308, acadia14projects_257ac, ec59, b51b, caadria2016_167s7, acadia17_608kk, 1ec0, ecaade2017_133i, 149b, bc82, f0b2, ascaad2014_025p6, 596e, 781d, 77ee, 40d2, addf, 47f3, acadia14projects_291ak, ijac201412202u1, e225, ecaade2014_024i7, sigradi2016_488o, e36e, ijac201412406g9, be6a, b7d1, 29e4, 1285, sigradi2016_752nn, acadia14_135j, 0434, d519, bd69, caadria2016_167n7, 099c, b8d3, ecaade2015_241p55, d849, 5e03, faea, ecaade2016_013o3, 8ec5, a632, fa46, 5cc8, 2df7, 4e05, 1ed6, abc0, 5f77, 7c46, 5ea2, 316b, sigradi2014_037y2, 427e, 09aa, e1c8, acadia14projects_71u, ee3c, 2c74, e46f, acadia16_140w10, ee4d, 7ad7, ba89, 5562, 8a2e, 5239, sigradi2016_364pp, 54aa, aeaf, 49b0, 5664, ijac201614208g14, ecaade2014_104o23, 29ff, c901, 780a, 8702, ecaade2015_48f8, 44dd, dfdc, ca57, 1baf, 3cc4, 4d79, a00a, c70e, ecaade2016_225l60, acadia14projects_153g, ijac201614407j4, 88f4, 6302, 2c7c, af28, fcdc, 2bb7, 460d, sigradi2015_11.222o26, 51ba, caadria2017_080g24, b539, 3dbe, acadia17_382ii, a5e1, f182, acadia16_280j17, f2c8, acadia14_479l, aa4b, 5710, 63b9, 1089, 39a0, 4ef8, acadia16_290f18, d96a, c2e9, cb47, f315, ddac, caadria2015_150y23, 1ec3, e08b, caadria2016_641p27, 01b8, 4aef, 0259, ijac201412408j1, 3fa1, ecaade2017_146kk, 2161, 68cb, 42cc, ascaad2014_035z1, caadria2016_425c18, ecaade2017_111rr, 76bc, acadia16_130k9, acadia15_232o9, eea1, 5a3c, bdb3, f1ee, 1387, ecaade2017_048cc, acadia17_446ff, ecaade2016_079o23, 2069, 1579, ascaad2014_007h4, 1689, 3659, 762d, 0389, 8c52, 8a0b, 6419, 4191, ecaade2017_234k, 743c, b1ff, e219, 2ee6, ecaade2017_049a, d60a, 4bfc, 2df3, 74ad, ascaad2014_009g5, 48bf, c221, d08f, 3c67, 8174, ced8, ecaade2015_317a69, 7c58, sigradi2016_385mm, fa12, c146, 900a, 9b6e, c016, c709, 029f, 1adf, ecaade2017_019mm, 63b1, 45a8, e56d, ac27, e1cf, 875e, acadia17_189dd, ab3f, ecaade2015_114z21, ddfc, 126a, 5b17, 1a25, 69d6, ebe9, 885b, f6e0, 0f1c, ascaad2014_001b1, 1255, 4747, 29af, acadia14_609ad, 0d63, 8903, caadria2016_209w9, 0951, f9cd, e703, 0481, 7eb4, 1ee0, 19fe, 092a, ecaade2014_240b62, ecaade2017_225m, f515, 272a, a0a8, ijac201614307e4, fa6f, sigradi2016_635j, d984, 986f, ffe7, acadia17_360zz, 13d2, ecaade2013r_007f5, acadia14projects_79x, 7869, 6de8, 0ff7, cba6, 7b4c, sigradi2014_047r4, 8875, 7922, 9fb5, 950b, sigradi2013_311, 2404, 1682, 68d2, 67fb, ecaade2014_218l55, 6dd5, ba91, d126, ascaad2016_042d17, e7cf, 30ac, sigradi2016_815dd, c055, e22a, 3e0d, 85c2, 28fc, fb21, 8e82, bda2, e48a, e2e7, cd26, 95fa, caadria2016_861a37, 128d, da63, sigradi2015_9.347c18, 1646, db7d, ecaade2014_180e45, 1c1d, 1c74, 9e5b, 7cb2, acadia16_88y5, 7344, c9a0, e95a, 4f92, 5610, eb27, 998f, c3de, sigradi2014_074f6, d7d3, ijac201614308o5, 6b5e, fb4e, ecaade2016_018d5, 52f9, sigradi2013_41d, 76b3, 711b, efcd, caadria2016_641t27, 83a0, fa4d, ccd2, e58b, caadria2015_237i35, ascaad2014_014h7, bda7, 910f, bbe3, 3256, 9dd5, 9d9a, 048f, c40d, ecaade2015_87y17, 1b85, e7af, caadria2016_829a35, 3567, ijac201412301f6, 8153, 58bb, ebb2, 5878, 53d2, 7d74, f950, 57b7, dc8c, 9b36, ecaade2016_068b18, caadria2017_003c2, 5413, acadia17_424xx, c239, aab7, sigradi2016_360x, 8b27, e680, c8b4, e492, ecaade2016_007l2, f0bc, 0d8d, 7ec0, ecb4, c6b9, 2410, 5f0f, 8c8f, acadia14_63ac, c408, ecaade2017_124l, acadia17_482v,