CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2016_102t27, d274, 0260, fab3, 4c68, sigradi2015_8.47f11, f6e4, acadia17_232jj, b355, ascaad2016_023t9, 8bf8, ad67, acadia16_164u11, 86c0, sigradi2016_659z, acadia17_455gg, ecaade2016_136z38, b58a, a051, sigradi2015_sp_4.388w29, dfd8, 74e5, 1533, da2f, a923, ecaade2013r_012n7, 318e, 2444, 70da, cf44, sigradi2015_10.309x21, ecaade2017_059nn, 510e, acadia14_453j, ijac201614102z1, 5df3, dbb2, 820e, c70b, d9af, 7b99, sigradi2013_155h, b41d, deca, 3caa, b6c7, e831, ecaade2014_233s60, caadria2016_735p31, 20bb, ecaade2017_234l, b503, 0bb2, c423, ecaade2015_268c59, 83a8, 0d05, 00bc, d6e2, ecaade2015_235p53, caadria2016_529v22, ed80, 520e, f6de, b2cd, acadia14projects_655ag, e173, sigradi2014_080m7, a3ec, ecaade2013r_003p2, acadia14_177ai, ecaade2015_161k34, 1514, 8f46, c0c9, 2e68, 4730, ad84, 35d2, ascaad2014_029z7, 9f00, 9339, 8f21, 1f09, 3807, f0f9, 4bb2, caadria2017_124v32, f2f2, sigradi2016_490dd, 8327, 756e, f209, ecaade2016_102x27, 59b4, sigradi2014_159g4, 434f, ijac201715105vv, 480a, ijac201513303m11, caa4, 5563, caadria2017_042r13, 0c13, fdc6, caadria2017_054e18, 1244, dd2b, 0e5c, 4d38, 60a2, 3a68, acadia14projects_81j, 27f4, c84d, a43e, 2500, a94e, ecaade2015_241b55, 3732, 521f, acadia14projects_347am, ecaade2015_73h14, acadia17_154m, sigradi2014_032c2, ecaade2015_94f19, 23a8, 4653, efc3, 0eac, caadria2016_861i37, caadria2015_049e6, fe2c, ecaade2017_198f, c4e2, 1ddb, f6d6, 9998, d3d2, ecaade2017_090oo, f612, 7e69, f3ea, b45a, de0d, 0087, fb72, 9b07, acadia17_482y, 28fd, 8966, e8eb, b192, c9a0, dc50, caadria2015_012i2, 901a, sigradi2014_347o10, 01fd, caadria2016_167p7, 89c4, 2b0a, dfb7, acadia17_502d, acadia14_681am, 726c, 52ad, 6b10, 3c57, 5246, e32d, 8754, 8334, 01f4, d2b0, 7a47, sigradi2013_285, sigradi2015_10.309u21, f594, 2e22, 7c71, b4ac, 2076, d8c9, acadia14_565i, a5d4, acadia17_329cc, 7c78, caadria2016_209z9, e458, af4c, ecaade2014_072k18, 4b4d, e351, b0bf, 2172, ijac201412205b4, 0f89, 19a0, be6b, ijac201715201y, 5835, 4dc2, 5cf0, ba14, 71db, e15b, 94a5, caadria2017_132p35, 62f4, 4b6f, 723f, bd39, c188, caadria2017_190n45, 6151, ijac201513101n1, ijac201614308d5, b99a, acadia17_637xx, ecaade2015_227y50, f70e, ecaade2017_212hh, 9736, fd52, ecaade2014_237f61, 79d5, 167b, 567f, ecaade2017_253x, 1c57, ascaad2016_022l9, 8708, ecaade2017_302vv, 1c0f, d9f3, 392a, 0180, 799b, 75c7, 891d, 2946, 2d85, ffbf, ecaade2017_051y, 83e6, 227c, 981a, ac04, 1b17, 03e0, 36d5, a66e, 750d, sigradi2014_265m1, d052, dbbe, ijac201715101k, 5264, caadria2016_517x21, 6064, acadia17_212x, caadria2016_539x22, ecaade2017_006jj, d227, ffc8, acadia14_691at, acadia17_212bb, caadria2017_142n37, 48e0, cc28, 20f8, 258a, 0a45, f4d3, ecaade2016_120h33, ijac201715106bb, ijac201412403d6, fc10, 50fa, 6545, acadia17_464e, 4a5f, e207, sigradi2013_157, ecaade2016_217j55, fb12, 9ce1, sigradi2014_085g8, 97f7, ascaad2014_003x1, 5cd9, ccb7, 79a2, sigradi2016_647ss, sigradi2016_752zz, sigradi2013_248c, ijac201412401w3, ijac201715102t, 54cb, 59d3, e895, a075, bc33, d6f5, 9df0, acadia17_38pp, 65cd, 2fdf, 8f3f, a1bb, ecaade2015_199y42, ecaade2014_029b8, ecaade2016_ws-afuturem67, 9338, cf15, 14dd, 6218, 42a6, d5d7, ecaade2017_308cc, ecaade2014_167o40, 8571, a782, 87f8, ascaad2016_042b17, 1652, 6ecf, 51ef, ecaade2017_122zz, ecaade2017_175g, 6932, b09f, 686d, ecaade2016_132o37, ascaad2014_014d7, 61a3, 2467, ecaade2017_198ss, ecaade2014_010s1, sigradi2015_9.152k16, 8960, 9f91, 8208, faac, ecaade2017_054ee, b933, ab4f, 6519, 7f82, d1bd, acadia16_98n7, 41bc, 4520, f4f3, 3c5f, ecaade2014_111z24, 4491, 80fb, ecaade2017_130xx, 8cf2, 42cd, sigradi2013_138o, 5b38, 8750, 78c0, caadria2017_009g4, 0d36, 7a63, ba6e, ff53, 8be3, 79b1, e097, e5e1, 583a, ijac201412204a3, sigradi2013_52g, e654, 0860, f759, caadria2017_017h7, 6ef3, 51fd, ecaade2016_ws-foldingv68, ecaade2017_052ss, a98e, 4eb6, 3dd1, eaf7, e0c8, ecaade2017_172r, 2676, 0fe1, 4611, 8dcf, 7cfa, eb50, 1ac4, 8dc5, a03c, 4c93, 3f27, 83db, acadia17_670ee, 64d4, 21eb, bcef, caadria2015_010y1, f00c, 0e4e, 4c17, e9bf, 8822, sigradi2016_490ff, e66d, e9dc, 2a13, 0bcd, 04be, b089, acadia17_238pp, c4b8, caadria2015_081u11, e51a, 2561, d857, 3967, 8617, ecaade2017_268ee, b61b, acadia17_474p, caadria2016_197g9, 5f13, a8a9, a799, caadria2016_569c24, cec3, a8be, ecaade2014_018k4, caadria2015_081n12, 8c8b, dc03, f2c2, b7c0, 6719, d309, 5f99, a67b, f718, 62cc, 7991, ecaade2017_157cc, d55b, sigradi2015_9.270h17, f93e, 6a6f, acadia15_223f9, 4e0e, 3ad6, dad2, caadria2016_861u36, 7e59, acadia17_248f, eaf3, 41b4, 89c2, 3405, ecaade2015_301z65, 1404, ecaade2017_274v, a41e, ecaade2015_13t1, 93f3, cad6, acadia16_24s2, 1b23, 9035, 0028, f955, 6c40, c08f, caadria2015_181h27, 9bd5, b97e, acadia14projects_375c, d1cd, 4ce3, a9aa, 5c19, 1196, c6ec, a55c, ceab, 2e60, 9d5c, sigradi2016_595kk, d536, c113, 5221, 9e7f, dfad, 2179, 8b76, 3153, 4eb5, 2d6b, 1523, ecaade2014_191t48, ecaade2017_220rr, 9005, ecaade2017_133l, 518f, 6165, 6cb1, c277, be37, sigradi2014_042r3, e13b, 5e45, acadia17_36u, b1b5, 57d9, ecaade2015_33d6, ascaad2016_054t21, ecaade2015_227n50, acadia17_330uu, 21ca, d88e, f91d, 9a2f, acadia17_324q, 0a3c, 522f, ascaad2016_023r9, ijac201715104aa, 06e8, acadia17_284d, dcd0, ecaade2017_090mm, 5f76, d781, 5420, 0aae, caadria2015_108l16, 4bce, a5e0, caadria2017_009w4, ecaade2016_045m12, ijac201614203s8, a117, acadia17_274nn, 0d6d, sigradi2014_185x5, ecaade2016_123k34, ijac201412401f4, acadia14projects_237as, caadria2017_054a18, 8ef6, 0c4e, 7016, 6c85, fbc0, ecaade2015_333w71, 4704, 7416, ijac201412301h6, b555, af8a, 61e9, 81d0, 0552, ecaade2014_152g36, 1878, acadia14_339ab, 92a2, ecaade2013r_003x2, acadia16_72i5, bcf1, 6642, 1a7f, 235d, c511, ecaade2016_167c48, 4872, 8cdc, ecaade2016_224v59, 5310, 6a40, e056, acadia14projects_281w, caadria2016_725f31, d77e, sigradi2014_239g9, bcfd, 5738, ecaade2015_221a49, 88b5, 4ac7, 3987, b6ac, 9a86, 294d, aa56, caadria2016_343g15, acadia17_177p, e425, ecaade2017_144s, acadia14projects_177o, 0dba, sigradi2015_3.43l2, 68b4, f58e, 5653, ascaad2014_025i6, ecaade2015_33j6, b6fa, acadia17_82i, 831c, sigradi2016_710ff, acadia14_681ak, ecde, f15a, dfe7, 9601, acadia17_212ff, ecaade2017_076q, 425e, ascaad2016_054a22, 4bff, ascaad2016_016v6, acadia14_523as, 036e, 62b7, ijac201412301v6, 5df5, 6582, 7f00, edc7, 40ab, 31b7, ecaade2014_079y18, c741, 8699, 54c8, ecaade2016_164m46, b66b, a8b7, sigradi2015_9.347y17, 85bd, 0094, c986, e2b2, 3558, acadia17_392g, 71d5, sigradi2014_181u5, ca94, 487e, 111c, 3911, ecef, d707, acadia16_382a24, ecaade2017_007qq, 47ed, 6456, 76b3, 47f2, e5fc, 96a0, f78d, f4c8, ecaade2015_144z30, 07e4, 6f63, cd5f, 41d5, 7687, ad1a, acadia14projects_539f, 28eb, d430, aff7, 8b27, ae8d, 98f6, a59d, 0daf, 5281, 4767, sigradi2016_407z, ecaade2014_044x10, a005, ecaade2017_032i, 68d0, ascaad2016_042s16, 9d94, sigradi2016_602f, ead3, 1f18, 3997, 66c5, 37d3, sigradi2016_625kk, ascaad2016_011k5, ascaad2014_005n3, e219, 0aa7, 7a45, ecaade2017_090pp, b0e5, 8b84, a69a, ijac201412403g6, aec3, ed4d, ecaade2016_199z52, sigradi2016_375i, caadria2017_005b3, sigradi2014_049n5, 808a, ecaade2013r_012t7, 1758, ecaade2015_139y29, fbab, a50e, c60a, f08c, 0e38, 4319, 1515, d702, fa20, aff2, 1a01, d0ba, 5e75, ccab, acadia14projects_229f, 3919, ff63, 02ba, b81f, 15fb, c4cb, 848d, 3d01, acadia14_463p, d849, 49eb, 4a98, 2d36, 1574, 664a, 6562, 349f, cb76, sigradi2013_389l, 0579, 1dc5, 9a21, be5b, 07bd, 6e1e, c92f, acadia15_431u18, 80d1, sigradi2016_534kk, b6f5, 345c, dc01, 6f50, 92d2, 3f2b, b96b, 988d, sigradi2015_sp_11.303s31, ecbf, 5610, 8b62, f6bc, f3c2, 2075, 8aa1, 610f, 1e33, 8152, a940, cb03, ecaade2017_071pp, 7b3b, acadia17_62ii, 4089, 6dbf, 6ad2, 80d4, a757, 42c1, ijac201614405s3, f88f, ffac, ecaade2014_072h18, sigradi2013_52h, 80ee, ecaade2015_100w19, 33a6, f0ba, 5a93, caadria2017_183w43, c41d, 8be5, 184b, ecaade2017_017j, 4a27, 8293, 55e0, d928, dff9, f375, 35b8, caadria2017_046s14, de2a, 73c9, ecaade2015_211z46, 9a2d, 0ba1, ecaade2014_204e53, 9eb7, ed65, d3dc, 0c4d, caadria2017_016f6, caadria2016_395v16, ecaade2016_119t32, 6475, 6a66, 4432, 4397, 86f8, 7044, c85a, f6aa, 13b5, d736, 8a1e, e9fa, bd18, 99fb, 4678, f00a, 8f3a, eef6, ijac201614104c4, e27f, 7d33, caadria2017_142k37, ascaad2014_007g4, acadia17_318r, 4dfd, ecaade2015_17e2, cb4c, dce9, f86d, d4e6, 041d, 7aaf, 6bf2, ecaade2017_301p, 01f6, 39a0, 0894, ascaad2014_014h7, 3bc8, ba3f, 88f1, 2dfa, 5bbb, 1e74, acadia14_647av, 0e3b, 1b26, 24cc, acadia17_365b, 962b, 89b5, 66ef, 4f9b, cf13, caadria2016_105b5, da9f, 6150, 40e9, a918, bac0, 77dc, edb0, ijac201614308k5, ecaade2016_151f41, 9201, b59c, d377, 6687, a1af, 48f7, e3eb, da0c, ecaade2017_173mm, sigradi2014_313t5, 23dc, e178, b8ea, acadia16_174c12, 7516, bc21, 3024, 8ab6, acadia17_650qq, 4f37, 0d10, dcd9, aebb, acadia17_650g, sigradi2016_550o, 8930, ecaade2015_155x32, 176c, 815a, abdf, 4ef5, acadia14projects_671x, ff14, 1972, eb5e, 8ead, ee94, cddf, acadia17_349p, 6c15, 7104, 315d, caadria2015_014r2, 20f1, acadia17_37kk, acadia14_125w, 3f40, fdaf, acadia16_140v10, e491, dd74, 0b96, b65d, 98e9, 2703, baba, acadia14projects_681ai, d42a, bb97, d143, 6f21, 46db, ecaade2014_208y53, 69df, 079c, acadia16_214f14, 546b, ecaade2014_100d23, 2b9d, b7e0, 2c25, ascaad2016_007t3, 3a63, 2585, 2635, b086, 5248, 9e7b, acadia17_414ss, 4c0c, e52a, ijac201614105n5, 8ae3, ab01, acadia14_257aa, ce60, dd6f, acadia15_297d12, acadia14projects_75ax, b453, 5acb, ecaade2016_129y35, 320f, 7f01, ebff, bc37, dffa, 9542, 7689, d3cc, 4601, e3d2, acadia17_598l, sigradi2016_381t, 9ecd, 7de7, 7a94, 983f, 0410, 07d2, acadia14_357at, fe5a, caadria2017_147a39, a177, f6c4, 1537, b55a, 5990, ecaade2017_129oo, 1670, 8a54, b1ce, ecaade2016_150a41, 8b85, 4c41, 1706, 41bd, sigradi2015_4.219f7, 49b3, acadia14_339aj, adfc, 5f55, 5f69, acadia14_699l, c2e6, c6ae, e752, 9d79, 7b3d, acef, c435, 5356, ecaade2015_53i9, ad7d, ecaade2014_202l52, 0ddf, ijac201614401e1, 072d, 3557, acadia14projects_671j, ecaade2017_215yy, c7dd, af06, bc82, 1c7a, 3e3a, 177a, 5c10, 5dd9, 82b1, acadia14projects_135u, sigradi2013_205, a00f, 663f, df41, ascaad2016_028f11, sigradi2015_11.166d26, ad14, 5965, sigradi2016_363ee, ecaade2015_138p28, ascaad2016_035t13, fbd4, caadria2017_163f41, b8fa, 1a86, ecaade2017_308q, 2591, ca24, sigradi2014_313e6, ed24, aded, acadia17_366u, acadia17_338ii, ascaad2014_025m6, 502c, 2045, acadia17_455ff, ecaade2016_063u15, ecaade2014_123e28, 2294, e5c6, 515c, 5fbe, acadia14projects_311z, acadia15_232v9, b74e, caadria2017_118e31, 51f5, dd63, acadia15_57a2, 5f42, a0f2, acadia16_54z3, sigradi2016_407o, 4dfa, 65a2, 907e, 4c24, ecaade2014_169s42, e14a, 7852, 2b25, fa2c, e52c, f6cd, 0e10, e714, ecaade2016_048d14, 3884, ab04, 3d81, 122d, 4541, 5296, 9a8c, ecaade2014_016e4, 0cfa, caadria2015_233g35, edf7, 45f9, 7030, 0f44, ecaade2017_090kk, 9c3f, ecaade2013r_005n4, 49f2, b492, ijac201614204d10, b950, ee96, 49b4, d56f, fdde, acadia14projects_333au, 9250, 0cb6, 8edf, acadia14projects_671s, ecaade2016_011d3, 230c, 5331, 56ef, 65a9, 2cdb, 081a, c25a, ijac201412406p9, ad31, 7a6e, sigradi2014_282r3, f67d, 2f4b, eb79, 7dbe, ecaade2014_094m22, c259, 747b, 1043, ecaade2016_158o43, ijac201412402j5, f673, e590, 7a2e, 5e4d, acadia17_590i, 80c2, ecaade2016_089b25, f8c8, acadia14_681ap, f8ae, 35cb, ijac201614402m1, 244a, 5fc3, 8e73, cf5f, e63f, acadia14_627as, ae61, 12d5, 8097, 25f2, ijac201513101r1, 1c41, dffb, ecaade2015_114s22, 03a6, ffcf, sigradi2013_117p, 8dfb, f847, b399, ijac201614404x2, ea1f, f4e8, 8f6a, ec57, acadia17_222uu, 111b, db78, caadria2017_021j8, fe4b, 5f63, 1060, 99dd, 2615, e6db, ecaade2017_152gg, 81d9, 22e5, dcaa, acadia17_59m, aebe, 0069, sigradi2013_226, 3903, 3549, 2f27, 7586, ecaade2014_010n1, 6355, ce33, 70d0, ecaade2016_222d57, f222, 6d33, 2488, f670, bbad, 782c, fcba, e259, d120, c7c7, e27c, 78bd, 6406, 9d12, sigradi2015_8.264p14, 55f4, sigradi2014_099s8, 0a94, 67c6, aa87, ecaade2014_220d56, 30fb, 36da, 21c1, c39d, 3bc3, acadia14_101ac, 7a66, caadria2017_155t39, ijac201614407v4, 5532, c3bb, 0239, f371, 4cd5, 78ff, 8c52, sigradi2016_636m, ecaade2017_100l, 5985, 92fb, 7757, 1369, fa0e, ecaade2016_230z61, adc7, ecaade2014_176c44, ecb5, c289, bc51, c9b9, caadria2017_104z27, bbc8, a464, ecaade2017_042ee, 8e5a, b49a, 93c1, 8f3c, 0fb0, 1e42, 23f5, eda5, ecaade2016_243u64, 4748, 1811, a342, caadria2016_683u29, 069f, 9edf, acadia14_671t, e8f9, 7691, ecaade2017_089cc, 060f, 8c34, 64ba, 3d12, acadia14_153av, 771e, 8260, d340, 1b28, acadia14_579g, d0d1, 81df, 80dc, 09f7, 1ba3, 9b38, 5544, 30bc, ecaade2017_079h, b70c, 1ec6, 051f, e763, f125, ff6c, b9d5, acadia14_177z, 33aa, ecaade2016_070r18, ijac201513101e1, 6b84, c487, 943d, b713, caadria2016_797n33, 3704, b6bb, sigradi2014_032d2, c96d, 676f, ae9e, 0460, a593, ad23, 142e, acadia17_512q, 516d, ecaade2015_229m51, caadria2016_405t17, e54f, d7a5, 2276, b013, d7f8, 0960, sigradi2016_357l, 4241, acadia17_435l, 129a, ascaad2016_049z20, a3c3, acadia17_82zz, e891, 57d2, 326c, 01fe, 0c5e, c377, a489, be1f, c095, 89b2, f9b6, a545, 9454, 3728, dd48, b368, 7403, e418, e253, sigradi2015_11.8r23, d154, 8c38, a288, 86a8, eef3, 6131, c251, 89c6, e78f, 6fc8, 6c2a, ecaade2017_143j, 9a6d, ba5e, sigradi2015_7.203j10, ascaad2014_011z5, caadria2017_048m15, d4ee, 5591, f7be, 173d, sigradi2015_12.215r27, accf, 02b2, 1df8, 984c, d2f0, 67f4, 698b, ecaade2015_185p39, 3913, 93e7, 8391, 48f4, f52a, 8aa8, df14, ascaad2016_042x16, c83f, f0da, ecaade2015_285e62, c2fb, 9bbf, a792, ecaade2016_098z26, 572f, 06a1, ecaade2015_318l69, c089, ecaade2016_011b3, 8a05, 8325, de41, 1cf2, 28bc, 9c37, c046, b81b, 8ca5, d06e, be32, ce2e, 7b61, 506d, 222f, f5fa, 364d, ijac201715202ii, 1f74, f89d, 2d9a, 2b9c, 706a, 0821, 025d, 094e, 5e35, 6b39, acadia14_435ac, b1fa, 9381, ecaade2017_290pp, 9a59, d798, e977, 31a6, dc24, cbe2, 9acc, 7cf1, bc94, ecaade2016_130w36, 2e7f, c1ef, d70e, 8f94, 0eaa, 41f0, 3271, 6f86, a193, 3502, afd5, 091a, 9f53, ijac201412302p7, d9ea, b050, a9ba, 7fc5, 0f2d, acadia17_358ff, 8b05, f184, 6425, 7671, caadria2016_787h33, bda2, 43ee, ijac201412401x3, 1e4e, 9d01, 3c83, sigradi2013_268i, 1669, ecaade2015_235u53, 1e3c, caadria2015_188s27, 4ad8, 8ccc, acadia17_404x, 41a2, 9857, 56ed, 05b1, 27aa, a339, 679d, c0b8, 95d8, b787, 5c3f, acadia17_201e, fd33, 67ca, 6528, 81fa, 453c, 72cd, b6fc, caadria2017_125y33, 8a3d, dacb, ijac201513104z3, ac94, 6574, dfe9, becf, 28c6, c979, 2643, 5ad4, 4c77, ecaade2015_176v37, 15f9, 1191, 371b, sigradi2014_279a3, 50ac, ecaade2014_072i18, e0ce, 6865, 117b, db2b, 4904, ijac201715103rr, cd2d, 42d0, cfbe, 66f4, ascaad2016_058d23, sigradi2013_111p, 6c99, e5b8, b9d3, sigradi2016_807ii, a29e, 3723, ea02, a166, 84a1, ecaade2016_223o58, fb2c, b0f3, 0b9f, ecaade2014_215w54, 9f25, ecaade2017_148rr, ec24, 96fa, 484b, 4023, acadia14_463g, d217, 60c9, ecaade2015_61p12, ecaade2014_186a47, acadia17_426h, d3d5, f3d3, 851b, 0d2b, a412, 6220, ijac201412403d7, d35d, dce6, c4b3, adc2, 4373, ecaade2015_268b59, ecaade2016_217e56, 89c7, 27d8, 776a, d32e, 5a45, 8acc, ced9, ascaad2016_018r7, acadia17_366v, acadia14projects_281x, 9fbc, 5633, 969c, 8595, aabc, 150e, cbda, 986d, 8e22, ecaade2015_21e4, 5cba, acd3, ecaade2017_grig, a596, caadria2017_056s18, bf46, ad43, 2b12, ecaade2016_175i49, ee39, 3cc0, ijac201513306a13, 5818, 776b, ec42, 718f, ecaade2016_203i53, bd45, 90fe, 0f79, ecaade2016_ws-dheritaget67, ff4c, 1944, ade1, 57f6, ijac201412403t6, 15fe, 451a, 61d0, 63c6, caadria2016_013v1, 108e, 958a, ced4, 2ec9, e52e, 932e, 2a6f, 2f33, a2e2, e09a, ecaade2016_006o1, 872b, c5d2, ecaade2014_046p11, 8d6d, e223, 9a2b, c156, 8fe2, 1178, 393d, d95c, ijac201513302e10, acadia16_78z5, 1ee8, c303, 262c, 0338, 2ae4, 9e93, dcab, 1a90, 5266, fe43, 0de0, c1eb, 577d, d81f, caadria2015_014v2, c51c, ea31, bf6b, acadia16_424h25, 1559, 6c05, 008c, caadria2017_149j39, cff9, 9336, acadia17_59k, ecaade2014_173a43, ecaade2016_098x26, 1608, 7841, ccbc, 513d, acadia14projects_463m, eb1b, a8c7, c597, 87e2, 5649, 0412, ecaade2015_55d10, caadria2017_005a3, acadia14_497u, ecaade2017_173zz, bc06, d9d2, f788, 33cd, 4d4b, 1969, ecaade2017_291h, e3d4, 76c0, acadia17_474k, acadia15_483b21, 0621, caadria2015_181c27, 9bc0, 1ede, ijac201412203d2, 5f11, 64ee, ac77, caadria2017_125z33, 7bd1, 6c52, ca85, ecaade2017_094l, 9cb9, b6d1, 8527, 7dfb, e4ae, ac9b, 3847, c7d3, f5c5, 2ff5, c6f0, a31f, 3ba2, ea17, ecaade2014_225p58, 5bef, acadia14projects_79ac, 3743, 084e, 9a35, fb13, ecaade2014_024p7, f579, 9d42, 1cf9, d1de, 2647, 8c7b, a769, 89ba, ab92, sigradi2013_234e, acadia17_51ww, ijac201715202x, 8bae, b3cf, ijac201412304x1, 976e, 4446, be62, ef6e, ecaade2016_011r2, ijac201614102p1, ca2c, 4fdb, acadia16_54r3, sigradi2015_8.186z12, 9309, 570a, 1c14, c167, dfff, 5bac, 8277, caadria2016_683r29, 0ce4, a26c, 2845, b980, f6e0, e1f3, ef4a, ijac201614309i6, 174a, d712, ba86, 72fe, caadria2016_871r37, 52fe, 4736, 3beb, 9666, caadria2015_067k8, ecaade2016_225p60, ba63, 253e, ecaade2017_291a, 65f7, acadia17_414tt, b1ba, ecaade2017_198e, 0e87, sigradi2016_695r, 0ac2, 96c2, ecaade2016_223e59, 2ec0, 5517, acadia17_590g, 3f83, b5f4, b76b, 9e0b, d292, 2300, f1ff, ecaade2015_92k18, e005, ba34, ecaade2017_071ii, ecaade2015_334t72, 9a68, acadia17_82f, f627, ecaade2017_059uu, caadria2017_062z20, ebae, e74d, cae6, 10ae, d5d5, 2db3, 3f72, b755, c865, 9854, 4758, 66ab, d72e, sigradi2013_183t, f054, abbd, c9b7, e9f9, cfce, 0912, 5c90, 62fa, adb2, 772e, 63f8, d866, e2f9, bb8e, 2572, 239a, 23e6, 758a, ea4a, b9ee, 2888, ae54, sigradi2015_8.186l13, 29e8, e76b, ecaade2017_199x, c26a, sigradi2014_114l9, acadia17_435e, c478, ad22, 3cd9, b26b, a175, c599, af10, 8ae2, caadria2015_073t10, d699, 75df, sigradi2016_470x, 32af, 5145, ijac201412404d8, 2eb1, ijac201513201x5, 6af8, 23ee, 7317, 9b21, 494f, 14df, ecaade2017_071nn, dae2, be8b, ecaade2017_309yy, e36c, dce3, 95b0, ijac201412302n7, 6fd3, ef36, 1a81, b65e, acadia15_263c11, 73fe, 8495, d171, ecaade2017_291aa, 8070, 64a4, acadia14_655ai, 3c2e, ijac201412301n5, 7d51, caadria2017_085a25, sigradi2013_100e, 1362, 4d2e, 8f05, 23b5, ecaade2015_109z20, 350b, ecaade2015_115u22, 0421, bfdc, e1ce, 5625, 72ba, 6da0, ecaade2016_216c55, sigradi2016_484rr, d600, 8eb9, acadia16_424i25, 1624, 53cc, 46d1, 0187, 376d, 92f0, 6d82, 8679, ascaad2016_059j23, 165b, bf9c, 2652, 10be, 9284, a538, acadia15_371b16, d720, dc84, 2f9e, sigradi2016_467u, df9e, ijac201412407b1, aa1a, 079b, 42e5, 8492, e5f0, 0985, 20d0, 15ef, f130, ascaad2016_049u20, 8785, acadia14projects_681ak, ddeb, 3b76, 67cb, 9f43, ecaade2016_071p19, 5357, 99cd, 4804, f426, e282, 8feb, acadia15_451e19, 9c7e, caadria2016_435k18, ecaade2013r_020u10, 5555, sigradi2013_359i, caadria2017_135g36, caadria2015_150d24, 55dc, caadria2016_735t31, a1f8, 1062, 89af, 50a4, sigradi2014_048t4, 122f, a0c5, acadia14_117f, caadria2016_435l18, ecaade2016_128j35, 1294, 5167, d08d, 6c8e, 26ae, caadria2016_601m25, 3129, sigradi2016_467m, 16eb, ecaade2017_143p, ecaade2013r_008h5, 984d, acadia14projects_671y, 5c36, sigradi2015_3.209x3, f51a, 3454, 1271, caadria2017_094a26, 8e1a, cde7, f6a6, 3b0c, ba41, d5a7, 8a17, c854, 25f6, ijac201412303z7, 66e6, sigradi2016_560z, caadria2015_069n8, acadia14projects_647as, d142, 704a, d5e9, 8304, efec, acadia17_414vv, 6914, a042, 3242, 8a58, d622, acadia14_189av, 1b01, 9204, 6b05, dad5, 9cf1, bcac, ecaade2016_217o55, e6f4, ascaad2016_039j15, 9458, db37, e34a, 1fe1, 51f7, 7066, acadia17_284o, ecaade2017_094p, 8b30, sigradi2016_512c, 7085, 3ee3, d85b, caadria2015_070w8, d0f9, 9852, b337, acadia17_374cc, acadia15_81r2, ecaade2017_156w, ecaade2016_011a3, acadia14_23x, adb4, sigradi2016_461k, e898, 6d5e, ecaade2017_152xx, 38e9, ecaade2016_011c3, 5686, ecaade2014_159o39, 3336, af6b, a202, sigradi2013_30k, ecaade2014_072b18, 328c, bae3, 84cd, b95a, 691e, 7c0c, c45b, 572d, 8e44, 1d2c, ddc5, 42be, 0ca2, f9e2, e1ea, 4303, 9dfd, ecaade2017_057z, 869f, 8da4, f4cd, e1b5, ecaade2016_132a38, f100, c99e, 03e6, 7ad5, 7dc7, 1397, 1936, ca0f, acadia17_512j, cc57, 88ba, e0bd, b324, 3846, ecaade2015_77b15, ce6d, 358f, ecaade2013r_008k5, a361, 884f, 7111, acadia16_440f26, sigradi2015_8.186g12, caadria2016_125o5, acadia16_154n11, 6c2f, acadia16_424g25, acadia14_153j, 3f34, 3572, acadia17_500kk, ascaad2016_046t19, 8724, e177, 1c23, eeca, ecaade2015_148p31, 2654, 99bb, c51e, 362e, caadria2015_156p24, caadria2016_829d35, caadria2015_218r33, f91c, c8a7, ecaade2015_195n41, ec64, 11b7, 167f, 973e, 22c5, 06e9, cff8, 60b3, caadria2017_189e45, acadia14_399ai, 272f, ecaade2014_019i5, 419a, c3a5, 52dd, acadia17_648t, 0d80, 0a25, 2c4f, ijac201412307h3, 3b6d, 4ff0, edc3, ede2, ecaade2014_167m40, 0571, acadia14projects_145ag, 31d7, ecaade2017_079f, ac6e, 7db5, 040a, 934f, 9890, 273d, 4789, 3471, c4a7, ecaade2014_038c10, ecaade2017_215o, 5125, f698, 5402, sigradi2014_074t6, caadria2016_735o31, 5d5d, ecaade2014_054t13, 5460, d659, caadria2017_016f7, acadia16_196h13, 546a, bdba, a4f2, b95c, 80c0, caadria2015_213m33, 5794, 79de, 9012, 59de, 5710, 39a5, 8ec2, 8408, 1756, f1d6, ecaade2015_194v40, caadria2017_041n13, a543, sigradi2014_037y2, acadia16_372f23, ecaade2015_155t32, 0208, ijac201412301l6, e685, a4a5, ebfd, af35, 5ebd, ed01, d3dd, c677, 14f9, 0ece, c1ca, 4882, ecaade2014_132e29, 8111, 626a, 0433, 738f, 0c7a, 8c53, 95f4, sigradi2014_075a7, 1ddd, daa0, 5126, dd5a, 6ce4, d0c5, 4cb8, 33bb, 5cbb, b033, 5207, b623, 5e44, ecaade2013r_001p1, ab2f, 5fb2, d48d, cb0d, 0376, 39eb, ecaade2016_033y8, d768, 8939, ecaade2017_220tt, fd0b, acadia14_619ab, 6a03, 4e16, 4290, 1d3e, 8fa3, 2c72, caadria2015_206z29, 2e8c, f02f, 2973, 2bf5, 4566, ijac201412203k2, 76b4, ijac201513304b12, 92d7, ijac201715105rr, 704c, b756, f5c8, d89b, c9b2, acadia17_511b, ascaad2014_004f2, 97a8, 39de, 0f83, 2266, c881, f503, 943b, 0a83, 1460, f738, sigradi2015_1.305d1, fe6b, c867, f952, 73fb, d735, 097a, 03c1, acadia16_260j16, 76c8, 4ef9, 7a01, acadia17_562z, sigradi2013_391h, 669c, 4275, ascaad2016_026s10, 5e21, ascaad2016_012z5, 1856, 0309, 2209, ecaade2017_294ww, 3149, caadria2016_135d6, 5c42, 5186, 5b4e, acadia14projects_463az, 4c18, 7e24, 708d, 1b10, 7c55, 16e2, d6a6, 1cfe, 980f, ecaade2014_130x28, d8b7, 19bd, 2736, 4577, cbc6, 3ecf, 5f8f, 3dcf, 8ebb, 603b, ecaade2016_123v33, 17aa, dbf4, ecaade2014_239w61, 429f, sigradi2015_6.183m8, 38cf, e804, a2e0, 40d3, 60bb, 8177, caadria2016_249h11, ascaad2014_003p1, ecaade2014_217i55, 04a1, 613b, acec, a124, b4bc, 6097, 6b3a, 2de2, ecaade2015_152b32, caadria2017_189j45, 8b45, 9eb0, acadia14_33af, c81d, 3559, acadia17_82r, c857, caadria2017_018u7, ecaade2013r_006x4, ecaade2016_130n36, caadria2016_333y14, sigradi2013_401m, 9dd4, d3c0, ecaade2017_198h, 485e, 2d97, e9cc, ecaade2016_224x59, caadria2015_073p10, 3bd4, ac7c, 0efe, da08, 5976, ffe0, 64f9, f8d9, 29ae, 7225, 68ac, 869d, 90a7, b387, 5c5b, 80aa, 7bbf, ecaade2014_182w45, 3366, 23bc, 4e2b, 284c, dac9, caadria2017_008z3, 869e, ecaade2014_149a35, 7141, 072a, 9d78, ed07, sigradi2014_018j1, b294, 8df3, d0cc, ascaad2014_014j8, 998b, 993f, 83c7, 24dc, f65d, ascaad2016_035r13, 26c1, f987, cef9, caadria2016_333z14, c497, cb7b, acadia14_389c, bdac, sigradi2015_1.288b1, acadia17_570q, 3a52, 738d, ecaade2016_068m18, 3a9b, 70b9, 5a79, 7f42, 4ab9, 8194, 78b0, acadia14projects_627g, 81d3, cffe, 6c01, 9cd4, ascaad2014_009h5, bcd2, ascaad2016_004h2, 90f4, 467f, 8383, 0ea5, sigradi2016_364mm, 9658, ijac201513104g3, 5b9b, ecaade2017_029ee, 48ba, d846, ecaade2015_53r9, ee74, acadia15_263d11, 8a90, acadia14_267l, cbad, 0bf4, sigradi2013_429m, 443e, ecaade2015_318n69, 9c0b, 55c3, 263d, ba24, ecaade2014_044t10, ecaade2016_239b64, 0e67, 5002, 704b, acadia14_661k, 4883, 50a0, caadria2017_003p1, 3d27, 29b7, 7263, 68a8, ijac201614308p5, 151a, 244f, ecaade2014_149h34, b1c0, 746e, caadria2017_096u26, caadria2016_271z11, 8d76, f30d, 1dae, 09a5, acadia16_88g6, caadria2016_219g10, 6ae4, sigradi2016_602l, ffb8, ecaade2016_127y34, caadria2016_457g19, 3288, 7e51, 9022, ecaade2016_217t55, 7d3c, e6dc, ecaade2016_036l9, ff0b, 4a41, d91f, 4c3e, d59e, 6b06, ecaade2017_099c, 5399, sigradi2013_155g, 9677, 283d, ecaade2015_138e28, 467a, 1682, 8523, 0591, 3ddc, f83b, 71a7, 1638, 0578, 2bb1, 0e6c, b8b4, 30ac, 6d42, 086e, e449, c5cc, 1d66, 621b, c1f4, 2ea6, 9513, efd8, 0839, 63e2, 2689, fc5c, 9f93, 7135, a732, 8ca0, 32a5, fc7f, ijac201715105o, b63d, c6d4, caadria2015_086k13, e235, c9db, 81c4, acadia14_317s, 90e2, f3b9, 5570, ecaade2016_123i34, sigradi2014_074u6, b411, 7fff, 494b, 5457, 8b3f, ecaade2015_155n32, ijac201614405u3, 3a75, caadria2016_405j17, 4fa9, 646f, 8d3a, 8e9f, 8537, ijac201412407u9, 39ac, acff, 0f42, 8934, 3902, sigradi2014_074g6, 1140, caadria2015_122n19, ecaade2017_152ii, 1647, 6489, 91e9, aa07, 3f38, 0545, 242d, 93e8, 8d15, d93f, 434a, caadria2017_016d7, fb8f, 3408, 187d, acadia17_608q, 8998, 7fe7, b861, 1649, 82cc, 3727, 8d5b, 01e4, 2074, c0a0, 7f21, 4c21, 81c9, 07e1, b6ae, acadia17_101t, ecaade2017_157oo, c274, 8012, ecaade2015_138g28, 416c, 69c7, 0673, ecaade2016_151l41, da10, 617e, cf48, 7388, acadia16_88w6, ce40, 42a5, 3fb0, b959, 818f, ecaade2015_273f60, 19c9, b3d2, ecaade2017_011hh, ac59, 6909, acadia17_520n, ijac201412402j4, acadia17_608aa, 1e02, 2c2f, 57d4, 7dcf, ecc2, 69d9, 186f, acadia15_123m4, acadia14projects_627av, 8d84, sigradi2015_6.341w8, 0231, 986a, e05b, 69c4, 7831, 10a4, 1bb5, ecaade2013r_015m8, e956, 0d17, 3a7d, sigradi2015_8.289b15, 697a, caadria2017_145u37, 3c62, 726a, 0e6e, acadia17_562y, cafc, 097c, 5704, 594d, 3cc4, 5f3e, 3d61, 8633, ecaade2017_254nn, 8516, 7dec, sigradi2015_6.42r7, f160, ed2d, c20e, 9138, 32ca, f3ff, ecaade2016_210b54, ecaade2017_108e, 5a3b, be4e, e9a4, dbb3, 8d9a, 5065, 97a1, ecaade2017_048gg, 3593, 1ea8, 4e58, f745, 2ede, ecaade2017_080ff, 48c6, dd30, ecaade2017_101r, f354, acadia15_211w8, 8307, ad2d, ce6b, 3a4c, 31a0, sigradi2013_28i, sigradi2016_815q, f674, 8fec, ab7d, acadia17_382mm, 48e4, 2db6, 6622, bb9b, acadia17_512y, 6f08, 5fee, de8a, 5777, 85ac, f5a9, 0334, 020f, sigradi2015_11.142d25, ascaad2014_012c6, 1eac, acadia14_247t, ecaade2016_119a33, 8b2c, 6b98, ecaade2014_080f19, 068f, fc59, 1ed4, acadia16_98e7, ca6f, ae53, e089, ffa9, 5097, bbce, fbea, fc85, 42f1, 5654, b5e8, bd24, ecaade2015_194o40, 93f5, eb29, 97bb, caadria2016_333s14, 7f24, f7df, 4296, ecaade2017_309a, 0a33, 506e, ecaade2015_181i39, ecaade2014_024m7, a337, 26b9, acadia14projects_23ab, 2be4, a528, 3ef2, aa32, a486, 6085, 75ea, ecaade2016_bkot65, 670b, fbd9, ascaad2014_023w4, ascaad2014_024l5, 9232, sigradi2015_6.151g8, e0e1, de5b, 2a72, 80bf, 62c0, b977, 3a78, 80b2, 656e, de1f, 9ac9, 69cf, f801, 378f, caadria2016_167a7, 56bb, 6b9f, c09f, 0f5f, 20e9, acadia17_323s, 6fea, acadia17_145ww, 0d93, aba4, 6fee, ce29, ascaad2014_030d9, 8f14, 5166, 15f2, 4605, 55e3, 146a, d43d, b9e6, 7679, b11e, ebf4, 6190, 3ea0, caadria2017_175j43, b8ce, 2a8c, d3f5, 98df, 2b9b, 119a, acadia14projects_453f, caadria2016_177z7, ecaade2014_079x18, caadria2017_048g16, 9124, acadia16_124e9, ccf2, 37dc, acadia17_648mm, eecc, 9619, 0f72, acadia14_661l, 7c35, 3223, ijac201412404i8, ecaade2015_196l42, a982, f477, 9ae0, b6fd, 455f, 7eee, 1c6f, ad6d, 4a39, 5f96, acadia14_473ad, 727c, 6583, acadia17_670ww, sigradi2013_342t, 94bd, sigradi2016_816qq, 439d, caadria2016_197p9, f0a6, 13b1, caadria2017_183l44, 50a6, 379c, 4cb6, acadia17_170d, f5ff, ce96, 3f04, caadria2015_203k29, a5cf, d5b7, 5cf7, f3d5, bcab, 8545, ecaade2016_tkoa67, 2479, 5622, 995b, 5049, ced0, 2a40, e59b, 19d0, acadia16_344a21, 6de2, 1436, 1171, d875, e18e, ecaade2017_094g, 55ee, f6dc, sigradi2016_764e, ecaade2014_052x12, c603, 1c5b, 8f4a, 5acf, 135b, acadia14_365an, 2da4, ecaade2014_023p6, 8b4c, 71dd, 4fb1, 5b84, 38f7, 50aa, acadia14_63as, 0248, ea23, 7d97, f422, acadia17_231m, ecaade2014_089p21, ecaade2016_077o22, ccea, ecaade2014_202r52, 8c7d, e91a, 7bbc, 8f1a, ecaade2017_006gg, ecaade2014_214l54, acadia14_463k, acadia14_135ac, ijac201412403r6, df02, ecaade2017_215tt, b0c4, 7433, 0cca, 0a09, acadia17_473b, 3075, 6d45, 7f63, sigradi2014_095j8, 0f39, 5214, d5ee, 4115, ecaade2014_224v56, aba2, acadia17_62c, f933, 72d2, 0b33, 4e6b, 55ef, sigradi2013_327r, ijac201412304w9, 8389, cac0, ecaade2017_017t, fbbe, 52af, a6a7, a69b, 4976, acadia14projects_101ak, 3c85, fb99, 72e8, 3659, 8449, 5eb7, 42d6, ba5a, a09a, da7f, 7bad, a83e, acadia14projects_375n, f3c0, sigradi2014_172y4, 42ee, ecaade2015_222d49, ecaade2017_308ii, ef02, 5cb4, afc3, f9ac, c54e, e743, 4ffe, 8c31, cbf6, 9478, a540, 5340, b336, f097, ba6a, e70e, 70b8, acadia17_71vv, f815, ecaade2014_239o61, c0a2, acadia14_167x, 9862, 5f2e, ecaade2015_33f6, 81b7, 1372, sigradi2013_393n, 6fb5, 3489, caa1, 4eb2, caadria2016_301i13, a30c, 0435, 20a9, 3ea1, 35df, d563, ff59, c48e, c6d3, 8d0d, 2f0a, 5404, 4abe, 9dc7, 8fc9, ca59, 05a9, 8256, 876b, 740c, 63ee, 62a2, 7dbd, 2afc, caadria2016_105g5, 94d8, c461, 5690, 4fa6, 3f35, 1896, 24c3, ijac201614201w6, 4861, caadria2016_549j23, sigradi2013_30i, sigradi2016_517o, 0186, ecaade2015_21m3, 5eb8, acadia14_699j, 817d, 322d, 98d5, 5a92, 4b0e, 8ad2, ecaade2015_138k27, ae7c, 9d28, 0b4c, 7dc2, b9a2, ee61, acadia16_8e1, caadria2017_145v37, ecaade2017_301u, f88b, b11b, 557b, ecaade2016_191k51, 915d, 477c, 218c, 3d5b, 2885, ascaad2016_032t12, ecaade2017_202p, 4656, 6bb6, 4850, 0105, 116b, ecaade2017_098jj, sigradi2014_263e1, b852, 5dd2, caadria2017_005t3, 968a, 4d46, ascaad2014_009g5, 9e5c, 1afb, 3c23, ecaade2016_130l36, 8121, ad1f, 4bc0, 1ffd, 3945, acadia17_322d, 0c31, ijac201614201r6, da22, acadia16_154h11, ecaade2017_277ww, caadria2017_008f4, bd54, acadia17_512r, 3f4a, 4cdc, 482d, 6836, e1f0, acadia17_248j, ac30, 5ca4, 09bd, 8fbd, 1070, 7d23, b28e, a17a, e55e, ijac201614105r5, ascaad2016_054w21, 0afb, 944f, 02e6, 8e2d, caadria2017_107s28, acadia17_414uu, b17d, 6f5b, d611, e050, a14a, 5860, acadia15_451m19, db3e, a5f4, e4bf, b277, ecaade2016_047l13, 53d6, acadia17_26h, 26b2, caadria2017_058s20, ecaade2015_122o24, 86bc, 4fac, 8211, caadria2017_147v38, 5382, ae1e, caadria2017_051k17, bfb7, e45e, acadia14projects_479f, 6bb8, b6c8, 5f04, ecaade2015_101g20, 0c49, 910a, eefa, ef04, ecaade2016_238t63, sigradi2015_3.385c6, 1e24, ecaade2017_054dd, 3985, 8a19, ecaade2016_094o25, caadria2015_108u16, acadia17_307ll, 2278, 711f, e8f3, ecaade2016_167v47, 25ca, 0f0e, caadria2017_003g2, ecaade2016_094z25, ecaade2014_011j2, 9c13, 1291, 3fe3, 7255, 486a, a5af, b4f2, 6eae, 9c71, e3ae, ecaade2016_191b51, 607e, a00d, a9ae, ecaade2014_072c18, ecaade2014_202o52, 4ba8, cb9d, 80ab, a140, 2555, 84e3, 18dc, d384, 6d74, acadia16_124b9, 657f, 2c90, sigradi2016_431y, ijac201513201t5, a74c, a4cc, ijac201614204z9, ecaade2015_158v33, ee18, a5d6, 507f, sigradi2014_282n3, ecaade2016_tkoy66, 76cb, 339a, 211f, 90e7, 8668, b27f, 3382, sigradi2015_11.136k24, 3bad, 7d5a, c285, 5ec6, c816, 9db8, f1bc, 8a5b, f6f0, c26b, 1836, 95fc, c5b4, a2c6, d71d, 7f66, ecaade2017_085j, ecaade2013r_006t4, bbea, 3944, ecaade2017_301m, 55da, 487a, a2b8, e801, caadria2015_033e5, f32c, 2f14, c8bf, ecaade2014_057r14, 7beb, c456, 9d7a, b864, ca08, e782, 52cc, 4fe2, 3aad, 0bec, ecaade2016_102s27, sigradi2015_6.329v8, d962, cee6, sigradi2016_590m, 571b, 47a4, ecaade2016_136g38, 883b, 01d6, a787, acadia16_106e8, aef1, sigradi2013_41t, 54a6, c5ea, caadria2015_237i35, baf8, 2abe, 9dcd, b9b9, ecaade2015_284a62, caadria2017_175e43, 034d, 61ad, 8c99, 976c, caadria2015_073y9, 0940, 458f, acadia17_90aa, ff07, 7dc3, b991, 8cc0, fffc, 7e20, ac72, ecaade2015_319d70, cd6e, 25fc, 2453, c7d7, ascaad2014_012f6, fdab, eb52, 4ba3, caadria2015_114b18, ascaad2016_039l15, e717, sigradi2013_62, b0d3, ascaad2016_006j3, 53be, 4368, 7552, af04, 8815, 033f, ijac201412206t4, 1b7d, 8fae, 5292, baa9, 9b3b, dc13, 183c, ecaade2017_027vv, ascaad2016_007s3, c82c, 87ec, 013c, caadria2015_067h8, dbee, 38dd, ijac201715105t, f30c, c692, c75a, 45e1, acadia14_291ay, sigradi2013_158v, 8338, bffa, 12a4, 2208, 0c09, d017, 8b03, c37b, d83f, 614c, 09c3, c17e, 9fd3, 3b85, 335a, b6c9, acadia16_8d1, 6a61, d248, 7b72, e10e, c3c9, ac36, ecaade2015_64w12, acadia14projects_445ae, 67be, a348, 9735, acadia15_137h5, 0605, e8be, 4d31, caadria2017_105i28, sigradi2015_11.136l24, ascaad2016_016s6, fc09, caadria2017_002h1, ba40, d626, 95c0, 5a70, ccc7, 2991, f6d8, ecaade2016_071v18, ecaade2017_225ww, 7b6d, caadria2015_108z16, 8f57, acadia17_18i, ecaade2016_230t62, c14b, sigradi2014_145b3, caadria2015_087j14, 1b31, 46ff, e3b5, c3be, ce7a, 0896, dbfb, 88d9, b52e, acadia17_266bb, caadria2017_174g42, 4463, 5156, 4393, d6c0, 353e, ijac201715106dd, e85f, sigradi2013_194l, 44f1, ecaade2017_124t, c86a, 8931, sigradi2016_635j, 06ea, e41b, 444b, 74be, 945a, f210, 78fa, 8f91, 0c61, 3e52, acadia16_12f2, f81b, 8150, b603, db6f, 7d47, c386, 0d42, ascaad2014_008l4, b1e6, 4756, 0a0b, 0322, a85d, sigradi2016_637dd, caadria2017_001f1, bc67, f26f, d6b3, 9177, ecaade2017_032a, e271, 581e, ijac201614301e1, e70d, 3ecd, d04a, acadia16_342c20, 048c, c071, ascaad2014_009i5, bd38, acadia14_63a, 3206, f4c6, d8cf, 1c73, d515, ecaade2015_235s53, 3626, ecaade2015_130c26, fe27, 85d1, a71b, 1202, 1665, 04a6, bd08, ecaade2015_206a46, f6fd, ecaade2015_202f44, ecaade2017_017q, d3ef, 6fc7, acadia17_348k, 39c2, c8e6, ecaade2014_094o22, ecaade2017_038rr, 3cd0, 27b7, 1c9c, 0fa9, e197, f2f8, acadia14_63au, 7541, 5c11, cf76, a1a1, ecaade2016_095c26, ecaade2015_48u7, a28b, 470b, 9115, e0df, ef1b, acadia17_403j, 92ab, ecaade2015_293z63, e3b3, ed56, 0cf9, 7aeb, 427d, 4e9e, 6eb8, 74bb, 327a, 6842, 0a48, b841, ascaad2016_045g18, 73e9, ecaade2014_202k52, c2c3, 0506, acadia17_598vv, 1816, 1598, 25e2, acadia17_154bb, db08, 8483, f562, 7cd8, 1cde, 1256, 05e4, 08b1, 8756, b935, caadria2017_051b17, acadia17_403u, fd2e, 7f1c, acadia14projects_691at, 2e6d, 6351, a48b, ijac201412408f3, 19a9, fdac, c55d, 36fb, adcb, 2b79, 535f, 8661, c895, 9640, 0106, 319e, 3048, 18b9, 678e, 34bf, acadia14_609au, 7ade, acadia17_358ss, 1334, sigradi2014_084c8, sigradi2016_461j, 8189, d1fe, 7584, 97a3, 6c1d, caadria2015_004k1, 9e2f, 3053, 8bb3, c8f6, 5b3e, ecaade2015_309s67, 485a, ced3, e12b, 5518, 3bf1, acadia15_263b11, cac7, ecaade2014_053n13, f296, 37bf, 38bc, ascaad2014_017k9, da62, a192, 0659, b605, ddff, 5f4a, 0ca3, e39d, ecaade2016_241j64, 2c29, 8212, 3be9, ecaade2015_48m8, 0041, f4e3, 094b, sigradi2014_042l3, 0b37, sigradi2016_732j, 21dd, 547b, acadia17_423ll, 1ac2, d82a, cafa, acadia14projects_145r, ecaade2017_146kk, ea9a, ed8e, 0a39, sigradi2016_467o, e0ad, a97a, 5c75, fe53, 4a83, d8bd, 95e6, 8145, ecaade2017_157gg, 3831, ecaade2015_307o67, acadia14projects_609ak, d4a4, 53e5, 1028, 0933, 760f, acadia14projects_627am, acf5, 3565, 4af8, ecaade2013r_014f8, 1fd2, 3797, 357e, b5b8, ecaade2017_133e, 0c9a, 07a9, 5111, ijac201412406k9, 3a03, 9995, d2cc, 260d, ecaade2014_042n10, aefb, 24b7, 99d8, 3ffd, b7c8, ecaade2017_202l, fd5e, ascaad2014_017d1, caadria2017_125x33, 443f, e64c, 0432, caadria2016_457f19, a5a0, 718d, acadia15_469n20, a331, e1c3, e96d, d3bf, 56f5, ecaade2017_149k, 64bc, acadia14_101ae, sigradi2015_6.387h9, 9b35, edff, ecaade2017_215aa, 46ad, 30ba, 48de, feb4, 9c40, c1c4, fd57, 3d1b, d0a2, 2bdb, 2c30, acadia14_199ad, 8cf4, 0595, a987, 661f, e189, 165f, 2bd1, 7ca0, d7d7, 58dc, 1025, 46a7, acadia17_329ee, 9635, 4c08, 8120, f885, 066b, 8096, 5821, 105e, 7b59, 3c44, 7cd5, 383c, 5c08, a375, 7a04, 632f, 926f, af4a, 2002, bd5f, 4e20, b024, sigradi2013_425n, 3cec, 8c74, 3039, 5489, 9618, acadia14_479d, acadia16_24o2, d72f, sigradi2014_169n4, b69e, a66b, 3f97, ijac201614204v9, sigradi2013_393m, 4602, 69ae, 3a87, bdbd, dd5d, 8fa8, ijac201412401c4, e0b0, 2cb4, 8e13, 3c56, d032, 89bd, ecaade2015_302n66, ascaad2016_013b6, 9df9, 4817, 7ea7, 6280, f2c7, 602e, e47d, 1b1e, 41c2, 7826, ascaad2016_038c15, df6a, acadia14_247k, 7d2f, 05a6, 6856, ecaade2017_076hh, 308f, 81ed, ecaade2017_199aa, caadria2015_004h1, aaf7, 09ce, ecaade2014_088d21, 345e, 94fe, 9aab, ijac201412303n9, 99de, 6afc, 4918, ecaade2017_308v, 5f12, 28e9, 34d0, 1c42, 59ca, 3977, 1158, be9b, e1b9, acadia16_214g14, acadia16_440a26, ee17, 2ea2, 9086, caadria2017_080i24, 7134, faf8, sigradi2015_10.220f20, ecaade2015_196k42, 215c, 04d3, d562, 4dd4, edc2, ecaade2015_100n19, c265, 3877, db73, 16db, 3ffb, caadria2017_081s24, 60fb, ecaade2015_215g47, caadria2015_014n2, acadia14projects_681ag, 8695, bace, 17e7, eceb, ijac201412304v1, c9cd, ecaade2016_222c57, ecaade2015_278t60, 9112, 902f, ecaade2016_ws-afuturep67, 7906, ascaad2016_047w19, sigradi2015_2.213x1, caadria2017_055o18, 1120, ecaade2016_075e22, 2b92, a209, 6469, cfd3, cc46, 666d, 673b, 1f1a, 9856, 731e, caadria2017_174r42, 86f9, acadia15_263x10, a146, caadria2015_015a3, 5903, efde, 89cb, 670d, fa59, fa34, c763, acadia17_358jj, c34a, 9841, c1f8, ijac201412401a4, 6b86, f598, ecaade2017_009y, eeae, b5c0, ecaade2016_095f26, 3aa9, fceb, 8870, 9eb1, bdb1, 5494, 7426, a093, ascaad2016_015o6, 8f2b, 0910, 727e, sigradi2014_345h9, a6fc, c95a, 9e03, 6ef2, sigradi2014_313w5, fa12, 6d01, f903, ijac201412408z2, 2783, dbde, a291, 4d60, ecaade2015_309w67, 4e18, 6385, e761, sigradi2014_041e3, 2d2c, acadia17_350aa, ecaade2014_086m20, ecaade2017_288ff, bd2a, acadia14projects_463au, 55fd, sigradi2016_363dd, ecaade2014_105y23, daa8, 03a8, 7489, 3d62, a80d, 0a0f, ecaade2016_019n5, ecaade2014_012r2, sigradi2016_595dd, ecaade2017_006ss, 9a71, sigradi2016_435dd, eec9, e398, 21dc, 856f, ecaade2016_mrta66, 5806, 10b7, d507, 372a, 7a0e, 5ea1, 3525, b237, caadria2015_073m10, f213, 3a5d, 4e63, f939, d840, 0127, d41a, ecaade2017_253n, ecaade2016_144i40, 952e, 7600, 2ffc, c6aa, 9249, caadria2015_114f18, ecaade2014_180i45, b0ae, d944, 34c6, e6e6, ca26, ecaade2014_182c46, f323, c207, 7619, 1953, acadia16_280z17, e36a, bafe, 6dd9, f5cf, e053, f0b8, ecaade2016_036p9, 1958, 696c, 498f, cf4a, 42ff, 3abd, 2f07, ecaade2014_111g25, 7fbb, acadia14_189aj, 8b71, b1cb, d750, 355e, e636, f49e, 7700, ecaade2014_029f8, fc1c, 32a0, a407, ecaade2014_127k28, 0257, b2ea, c080, f798, 606a, cf3d, acadia17_266ff, 1d15, 5a2f, c7ff, ecaade2016_144d40, 1a21, 241c, 06f7, 0ac0, acadia17_90ss, b666, sigradi2014_345p8, b8e1, 108d, 7a38, e872, 018a, d14d, bb91, 5cae, ec3b, c6bd, 530c, a30f, a820, 05df, 24d1, ijac201614103j3, ecaade2015_233z52, e88e, acadia14projects_619av, ecaade2014_080k19, 2e18, d150, 8dba, ee59, 6106, d93c, b5ef, ecaade2014_053r13, 2782, 781c, 3a59, 0a60, c498, abc8, acadia17_501nn, ecaade2017_208k, 4266, c9de, 35b9, 3486, 057b, ecaade2017_203yy, sigradi2016_595gg, 33ba, 6bd3, ad19, c4db, 5d02, 98d6, 77ab, 046b, 5904, acadia14_153am, 89d7, 6ece, acadia16_140a11, f645, 3764, ecaade2015_169w34, 3eed, f159, 85d5, 954b, 1075, 93ae, 7cd6, e882, 49e6, 01c6, e95b, 16d8, ijac201513205g8, ea81, d7fd, 9174, 8e07, 93a8, 5bc7, 43d5, sigradi2016_407u, acadia14projects_589e, 9e84, 6e6f, ae3a, 3f90, 725a, ecaade2017_229hh, ad0f, ecaade2017_076aa, 6aa3, a35b, 0bc4, 067f, 3cb0, e764, ecaade2015_116e23, f9f7, acadia17_237bb, caadria2017_163t40, 6c07, 4945, sigradi2016_752vv, caadria2016_333r14, ijac201614303e2, fc2f, 5665, 6c55, 9a7a, 6bfc, cb96, ceea, acadia17_340v, e9ce, 6c0b, 37d5, caadria2017_005g3, 42cb, acadia17_598qq, acadia14projects_487i, ecaade2017_203ii, ecaade2016_238z63, 4f97, a29c, f4e6, ecaade2014_041i10, a394, d608, ijac201513201s5, 1314, 3b8a, f2da, b0ad, acadia14projects_53r, 2e93, 236d, ecaade2013r_018m9, 7ee8, d98a, caadria2017_081x24, e412, e21e, cdde, 4edf, ecaade2015_304y66, d3af, 81e7, acadia14_91r, 5cb8, 2dae, 6347, 78fc, cb35, ascaad2014_017v9, ecaade2014_202n52, 22a5, acadia16_72j5, 50e8, 4af3, sigradi2013_117s, ecaade2017_148a, b315, ascaad2014_019i2, ijac201412301m5, c29b, 134d, 85e5, 1426, ecaade2016_011e3, 735e, 2d56, faa0, ec15, 2260, 1106, e80a, f7f8, 49f9, 8764, 9172, b468, 86a7, 7fd3, 92ac, ecaade2015_237y53, 2d6c, ecaade2014_224v57, 884c, caadria2017_047e15, 1b04, 56c8, acadia16_460y26, 16ca, acadia17_202h, 8a6c, 230d, e018, ecaade2015_109t20, 7b98, sigradi2014_114o9, 918b, a9ef, b09b, 50e2, fc49, ijac201614208w13, acadia14projects_473as, sigradi2013_393p, 647c, ee62, 24fe, 620f, 3d10, 937f, 3504, 6641, caadria2017_149g39, 5471, e428, 0ce5, ff7a, 4053, 5eab, 59ae, ccb3, acadia17_520v, a2a4, ca29, c43b, ecaade2015_83p16, 7291, f3ae, ecaade2014_086o20, dd3e, 0b34, cbd2, 03c5, cdd1, 1f14, acadia17_178cc, b2e4, caadria2015_206n30, 6116, ecaade2014_138e30, 95d0, ecaade2014_030k8, bd70, ascaad2016_057x22, b8a0, ecaade2016_068k17, caadria2017_158z39, acadia14projects_153ay, sigradi2016_814xx, 7d17, acadia14_23ab, 2f51, 933d, 2a33, 809b, 17b2, fb7f, 9b03, ecaade2015_176u37, fd13, sigradi2014_263z9, ijac201715106uu, 189b, d50e, 5e2e, 1db9, ecaade2016_067f17, d6bb, 88e6, e5dd, ecaade2017_169hh, d455, ijac201614202k8, 95ad, df8a, 1a03, 336d, d6b8, 1917, 76d8, acadia17_551c, 37c8, 41d7, 44df, ecaade2015_185m39, acadia17_80d, sigradi2014_329x6, 37a7, 43fc, caadria2017_051x16, 95d5, acadia16_298i18, 1caa, acadia16_106i8, 7539, bad3, c050, ecaade2016_033a9, 4b7c, 8efa, 890e, 084b, 328e, 2271, 98ba, 6005, 0a1f, acadia14_579j, 01e5, 1759, 91bc, 3281, sigradi2016_814qq, 7c01, caadria2017_104b28, 36c9, a338, da15, 0057, 63be, acadia16_432l25, 9cbd, 2f3a, 68ee, 6923, ijac201715202ll, sigradi2014_305m5, dfae, ecaade2017_252k, caadria2017_158y39, caadria2017_107v28, 9d33, 63b7, c9f4, eed7, ijac201715103h, 3ba0, acadia17_127gg, ijac201715101g, 8116, 5a77, 1764, c11b, 3eb2, 840f, ecaade2013r_002b2, sigradi2016_602a, 12cc, caadria2016_797r33, 37a0, e17e, b082, 5f79, 4a1a, ecaade2016_230s61, 3756, bf17, f7d9, acadia15_251o10, 3d4b, f3a0, 2cea, 7d63, 5ff2, e345, d2f2, c380, caadria2016_003m1, ijac201715102q, dd55, 399a, d943, eb04, aabf, 66b4, 552b, 3ea8, acadia17_318m, 7441, 8272, sigradi2013_400t, be6c, ecaade2017_079g, sigradi2013_401j, 8a5e, 1239, e93c, 1f72, 8d75, acadia17_177t, 6e4e, 1eb6, a7cc, a609, c8db, 7645, acadia14projects_445ag, 5e31, defc, 4f46, ecaade2017_007b, 54a2, 4b6e, 2893, sigradi2015_8.186w12, 914d, ijac201614308u5, ecaade2017_029t, c719, sigradi2014_265l1, b7c6, ascaad2014_019l2, 0046, ecaade2015_18b3, ecaade2017_294b, bad0, eb0e, ecaade2016_016d4, a4c2, ac5b, 5d21, 39b6, acadia16_308s18, f289, f65a, 9d04, f3eb, afee, ecaade2017_042x, 8010, 3754, deb7, bc2f, 1006, df87, caadria2016_809c34, 2706, acadia14projects_463i, cabb, 7535, a3fb, a1b2, e002, f5d9, a571, bfb0, 2a4b, 09c4, ecaade2017_jgoo, ac8c, 5776, acadia14_117av, ijac201513202m6, 84c5, 514e, sigradi2014_329z6, f6f5, 0a23, d4c4, caadria2016_373j16, 84b0, facb, 53b8, acadia17_257f, 62b4, fbf7, ecaade2016_198u52, 877f, ecaade2015_178k38, af79, 9608, 4e2e, 76d0, e526, caadria2017_056d19, ef82, df3e, ae14, 94aa, ijac201715103e, 64c4, 08c0, a7c7, 0592, a34d, caadria2017_016k6, ecaade2014_086a21, 0abb, 716b, 31f5, ascaad2016_054y21, 8de3, 8ed3, ecaade2015_127y24, 4087, 4c12, ijac201513206x8, 2e01, 71d0, c880, 9851, 1151, 3f87, fc70, 1ba5, 35a6, 4d4f, b536, 2a83, a7b1, 2396, fd3f, 89d6, 5c65, d4b0, 4021, 5805, acadia17_552o, 6d28, 59f7, 4688, 3eb3, 54ea, 16e7, acadia14_589l, 44a8, ascaad2014_020r3, a9be, f1af, caadria2017_110d29, acadia14projects_291c, acadia17_373o, e534, acadia16_244x15, a8c5, ecaade2017_050h, 0b91, 0b53, e126, e40e, 8e92, 6b88, b895, bda6, 2766, 9a79, 1430, cb41, b088, 5cc2, acadia14_609ao, 70df, d16b, f583, 11c3, c13f, e48a, 81e2, caadria2015_061k7, ecaade2014_217g55, ecaade2015_115w22, acadia17_339ll, acadia14_291ar, ijac201513302i10, 2701, 9846, ecaade2014_011g2, sigradi2015_3.212i4, 59ce, 7446, ascaad2014_017n1, da82, eef2, 20fa, 2619, d021, 3ba8, ecaade2014_194k49, sigradi2014_213o7, fa44, 650d, d55d, 54f0, cca6, 1f71, 9ba1, f93a, 934a, 88d0, 302d, f2a7, sigradi2016_639ff, caadria2017_023u8, 67ce, de13, ijac201412301p6, acadia16_214v13, 0982, 4232, ecaade2014_177r44, ascaad2016_029z11, 3d4e, ascaad2016_007y3, 5f0a, 7d57, ecaade2017_213h, caadria2016_641o27, e255, b37b, ecaade2016_075i22, caadria2016_745g32, 93a7, 34f5, c7d8, 03b9, 9853, 4b32, cc7c, sigradi2016_625qq, acadia16_450l26, 68b8, 9593, 6183, e9b2, 23ad, 242f, sigradi2014_192o6, 937b, 16fc, 0bc1, 010c, 644e, 0d78, ascaad2014_026v6, sigradi2013_421l, a819, 7d36, ecaade2014_194y49, acadia14_111f, 7be0, 139d, sigradi2016_807nn, da46, 9147, 1427, 0762, 8fd3, 9c78, 23a2, 36b6, 17bf, fe40, sigradi2015_8.186c13, ijac201614208i13, acadia16_478e28, 4b0c, bfc1, 8f30, 5676, ecaade2015_227a50, 706b, bfe0, 4913, 8225, 4d49, 9e15, 5d41, ac4c, b4ea, 88ca, ijac201614405f3, c26d, 30a0, f9f3, 54f1, 1a32, sigradi2016_752rr, 6a18, e0ee, 20f2, f5e8, f929, 05fa, ae1b, caadria2016_735n31, 2cfc, caadria2017_003r1, 55bd, sigradi2013_100g, de99, ecaade2016_168h48, fe7f, 6269, b137, dcce, 6df7, 0fbb, 3769, d202, 8f85, 4b57, sigradi2015_3.268a5, d3a0, 86ce, 0c6f, sigradi2014_244i9, 10a7, e003, aef4, sigradi2016_534oo, afa8, ecaade2015_64f13, caadria2016_135v5, 9cba, caadria2015_073d10, 7338, 94af, acadia15_195d8, 2bb2, e9af, 6f35, f139, 46f0, acadia14_427ap, e132, c1d2, ijac201614405g3, ae9a, eadb, 759d, caadria2015_188c28, 1176, dcfd, 4a17, f2e8, ecaade2015_256d58, aab1, acadia14_463r, 73d2, 43ca, ecaade2014_023g6, ijac201412305n2, a1f3, 5ec0, 785e, 8701, 68a3, 09fe, 844f, caadria2015_237u35, 6f9d, ed7a, b56f, 4a6d, 22a9, c893, 121f, e0ea, acadia14_709ap, ecaade2016_025w6, 993e, ecaade2016_078j23, ecaade2014_192e49, 3185, d314, b62b, 131f, ecaade2017_052hh, e017, 0db1, fb45, acadia17_266dd, 4fbd, f373, 76cd, 8c79, 7072, 653c, ba64, 7632, ecaade2017_230nn, 3e79, 2d14, 34c9, 6c3b, 1bb0, c15e, 843f, caadria2016_579j24, b325, ecaade2017_032c, 9282, f299, ecaade2014_233r60, sigradi2016_470y, 21cc, a544, 77b1, 585b, 9b5f, e3d1, ecaade2017_026oo, 2d39, d363, 8ee4, 6864, 7053, cd83, 75d4, b5e0, 1bb1, ecaade2017_144x, sigradi2014_157e4, ascaad2014_007f4, acadia17_318k, ijac201715104dd, ecaade2016_111s30, 9302, ecaade2014_121x27, 140d, ascaad2016_039p15, c3dc, ijac201513201y5, 0a66, c211, f1ba, db8d, 5baf, ecaade2016_074s21, 6c0f, 0913, 6ff4, 7d80, cb52, 26f2, 26cf, 8ea4, 0fd0, 8962, f79b, ecaade2014_016j4, e7a3, b73e, acadia17_247mm, ff00, caadria2017_163g40, ecaade2015_221u48, 4bed, 090b, 5b0a, 6359, 401a, acadia15_284y11, 632d, 0408, 107a, 6c7b, b3fe, 2859, b930, 16fa, a3a1, bd66, 0737, 65e4, caadria2015_090v14, 13a5, 3e1e, 3ad4, 0fdf, caadria2015_060t6, 9ead, ijac201614105o5, sigradi2013_429e, 9279, e442, f564, 2423, 9d88, 26d0, e26c, e2d1, 89fd, acadia15_81t2, 477a, c129, ecaade2017_124x, 0cb7, ecaade2016_191d51, d47c, cbc5, caadria2016_611z25, 1d46, 3e82, f98e, 2ed6, 43f4, ecaade2015_250k57, acadia14projects_389ax, acadia16_332w19, ecaade2016_223e58, 156b, 17ed, 4777, 020d, d461, 1a54, 1367, e000, acadia17_102z, ecaade2014_224w56, fb1d, 897f, 770b, 12b7, 1654, a36a, ascaad2014_030x8, f8ca, 0585, 3b97, 3814, b49e, acadia14_463z, cc44, 6876, c2a4, f9d7, 3ff9, 8e43, 7d24, 67f0, 5e6d, c9eb, 3946, e5e3, d09e, d8e6, 3afd, e2a0, caadria2017_165m41, sigradi2014_128b1, 67eb, ecaade2017_249b, 9782, 9414, b7b8, 00a6, c3d6, b1ac, dd16, sigradi2015_10.309d22, 2aa4, ebeb, e7ad, 8c7a, 91ce, 44dd, 0071, 9f8b, 5da2, 69b9, ef2b, 3c34, acadia17_678ff, c427, ecaade2017_164q, 29dd, ijac201412402a5, acadia17_391b, 7908, 490c, bbcb, e53f, acadia14_291ao, cd30, 67b9, 2b45, ijac201614401b1, 29cf, sigradi2015_3.370w5, 6723, 2e51, 6ea6, 5bcd, sigradi2014_284b4, caadria2017_145c38, ba1a, ecaade2016_036j9, 0d19, caadria2017_113w29, 76f2, acadia16_98u7, 9e70, ijac201412301b6, 8ed6, bdf3, a290, 782e, 49a9, 1cec, 9a85, ecaade2016_105c29, 24ca, sigradi2015_6.183k8, bf82, afe0, 1c74, 6fe9, e857, 1a96, da58, 2180, d6ed, 882c, 1862, acadia15_47g1, acadia14_291ax, fb87, 4961, acadia16_88e6, 71a3, cd6c, 7469, acadia17_138vv, f860, 1943, caadria2016_301n13, c649, acadia14projects_115al, ecaade2017_212jj, ecaade2014_218x55, e241, a8cc, ae9f, f6ec, acadia15_469i20, acadia14projects_291i, fd01, 9779, 1e60, 8dc9, d179, e790, acadia14projects_247m, 9c17, 64b3, acadia17_178bb, ascaad2014_012o6, d863, 1a8b, ecaade2014_195x50, cab9, 780a, f881, caadria2017_047b15, d091, 06de, 180b, 8efb, d9c1, d4a7, e5af, df17, 8ac2, 88d8, ecaade2014_168s40, 6abf, d971, ascaad2016_047a20, 4f4f, acadia17_464rr, 2922, ecaade2016_238o63, sigradi2015_12.215m27, 5cf3, 5032, acadia17_154x, 66f8, 59c4, 0d97, 7587, 8bc9, 8ff4, 9e5a, ecaade2015_196p42, ac69, eba5, e2ed, c87d, 9fcd, 4e79, sigradi2013_315, 61ee, 78b2, ijac201412404a8, ecaade2017_256cc, 6f13, aa3f, caadria2017_052y17, 7551, 793d, ecaade2015_319a70, ac0d, c410, ecaade2017_151z, bc84, ecaade2015_94i19, 6d13, d2d7, 6c41, 70d8, 3948, b1fd, 0935, ecaade2014_127m28, 803a, d82e, ecaade2014_149j34, 622e, 2777, befa, sigradi2014_151d3, caadria2017_018a8, 56f8, 7078, ijac201715103a, 7057, c396, 822a, 76dc, bfeb, 8206, 90db, sigradi2015_sp_8.326a31, ecaade2015_17d2, 5f7d, 650b, ijac201614102t2, ecaade2014_195j50, sigradi2015_11.136w24, 1b07, bd36, a024, fc23, 3bae, 8677, 61f6, sigradi2015_11.165o25, ijac201412305j2, 0a5e, sigradi2015_10.7d18, ascaad2016_032u12, c338, eed1, ab3f, 7b0e, sigradi2015_11.222t26, 8b0e, a6aa, ecaade2017_079x, d0fd, sigradi2013_286, acadia15_469l20, d129, bac9, 46ef, 3542, c561, ccc5, acadia14projects_291am, 97e6, 5a2d, sigradi2016_448z, be7c, sigradi2013_28k, e2bb, 6edf, a606, d834, ea94, c708, 1fda, 0e04, bd88, e072, 015d, e19f, 5fa3, acadia17_551d, 1933, caadria2016_209b10, cd55, 65c5, 192a, 0918, 7e21, 2fee, e61c, 06e1, 2085, 7985, 76a1, 0e33, a7fc, 4dae, f6fe, ff7e, b51a, ecaade2017_105pp, f2d8, ijac201513305k12, ecaade2014_018w4, 1ee7, 84de, adca, ecaade2016_046x12, 0b03, sigradi2015_8.81t11, c9fa, 81c3, 841d, 0831, 1fe4, 7948, 3a7a, 6a4b, ecaade2015_91e18, fb83, 6c81, f020, c4df, efb8, ce2b, e3ec, 6d0d, ecaade2017_157jj, 8040, aa33, 0065, d27c, ascaad2016_033a13, e6fe, ecaade2014_237u60, b952, 9ca2, 292d, 068c, 0fa6, c9ed, ecaade2017_028o, b7bb, 662d, 1154, 164a, 8510, 3f51, caadria2017_095g26, ijac201513105g4, f5ea, ecaade2016_073a21, 4fb8, d879, d6c5, ijac201412303y7, acadia14_267g, ascaad2016_008h4, 9230, 6010, 926c, a1c4, 35dd, 80c6, e203, af33, sigradi2016_792g, ijac201715104x, f3d0, 82ef, 0033, 9ed9, acadia15_69p2, ed15, 1f7a, 1d3b, ad5a, 5e76, 9116, 1e81, ab94, e5d5, cff2, 35d5, 3686, 9916, 8a81, 1719, 0af8, de88, 2273, 37ef, e738, ijac201715105c, e341, 90ab, d7b3, acadia17_316oo, ee32, f581, acadia14_291h, a265, acadia15_333p13, ecaade2015_180u38, d0da, 21f3, 52f6, 1d4f, f5d1, 644a, a6cd, 4d91, faf6, ascaad2016_045a18, 4521, af6d, acadia17_177i, dda8, sigradi2014_045e4, 5037, sigradi2014_144x2, acadia14projects_317z, acadia17_92k, ijac201614208f13, 929c, 2681, 6894, 9388, 9151, e2fb, d0cd, db65, 5961, 2dda, 3f9a, 29d2, ade2, f31d, 054a, 5615, acadia17_608bb, acadia14_189aw, e4f6, 66df, 8766, 635d, e6de, fea5, 8652, 904a, 4507, acadia17_391yy, 0f98, 824a, ac41, af1a, 3dd3, cd6b, 83ec, 5087, 94a6, 1b6c, d59f, acadia17_212kk, 81a9, ecaade2015_206x45, 6769, caadria2017_052w17, acadia17_640oo, 5a4f, d4f9, 0984, 4d57, 2d28, 08a8, caadria2016_457d19, 064c, 4b93, 3e36, 2190, ecaade2014_195v50, ecaade2017_095z, 4e3e, acadia17_551ww, b1ad, a4aa, ijac201614207j12, d5be, ae7d, ada1, 507d, sigradi2015_11.136p24, 5190, e488, acadia14projects_427am, ijac201412402w4, ec73, fa72, b44e, acadia14projects_473ai, acadia14projects_445al, ecaade2015_171p36, acadia14_435am, 4faf, ecaade2016_188k50, 6133, 1966, 0bb5, 3b11, 324e, 0b59, 5e70, bc81, ecaade2017_156s, 0950, 1c30, f5bf, c3d4, ijac201614405h3, f12e, ecaade2014_232t59, d459, acadia14projects_463ax, d49b, ce4a, acadia17_608z, 9363, 5785, 3b67, 26bb, 331c, ecaade2016_mrte66, f21a, 40fa, 017d, 208e, d8c7, 0ffc, c2af, 730d, ecaade2017_053m, 6115, ascaad2016_003f2, ecaade2017_140jj, 7cb1, ecaade2013r_003j2, 4273, cfa1, e2dd, 2677, 9e3e, cd97, c321, 73ed, 8a71, 4c2e, 25be, 7133, ab76, 2f08, 4158, acadia17_348b, ecaade2015_55l10, ijac201412204n3, 0f40, d331, 2cd9, c15f, d097, a162, e75c, sigradi2016_815nn, ecaade2017_054q, afb5, 3065, 1fc6, aa15, fcc0, acadia17_170m, 4d7a, acadia15_323i13, 5b73, fb9c, 3670, 7927, 28e7, ecaade2013r_014i8, acadia17_296t, 412c, 8399, 88c9, 3bfe, 489a, 6c70, 52d2, b9dd, 93d1, da4d, 1cb6, acadia14_681al, ba53, 71ea, acadia17_640m, acadia14_699p, 287c, 6f7b, a90e, dbc4, a75d, eb9e, b68b, ecaade2014_149d34, ijac201412405u8, 3ff7, 0049, db54, 0f15, c987, 13be, ijac201614208s13, d836, 003a, 9573, b18f, 267d, bb3e, ascaad2016_033x12, 0cae, 7a4a, dbfd, 78b6, df2f, d76f, caadria2015_130x21, ecaade2017_274z, 75e4, acadia14_671r, 33a8, 050a, 0f8e, c604, 061c, ffb6, ecaade2013r_011g7, e3c6, acadia17_544xx, 56b3, ecaade2017_240z, 6dc1, 0b29, 2bb4, 51d3, 3cbf, a8fb, b831, 543e, e792, ecaade2017_006xx, c8c3, ascaad2016_039v15, acadia17_177j, 9f8f, 4560, 6e37, caadria2016_239e11, ecaade2015_175n37, 7592, c848, cb07, 1571, ecaade2014_201e52, 1bcb, b330, e1fc, d629, 4be9, 64e1, fa7b, 3c32, 0d5a, c566, c08a, c705, ecaade2014_011a2, c849, d25a, d0d5, caadria2017_124f33, ijac201513105m4, 3113, c20a, 916c, 9fc9, ecaade2014_023s6, ecaade2017_161c, 143d, 56c2, 2e2c, 1d00, bc6a, ecaade2014_112i26, 5162, e165, ascaad2016_038s14, f779, bc9f, 18ce, acadia17_92p, ecaade2016_033w8, sigradi2013_295d, caadria2015_014o2, ijac201715103f, a3c6, ecaade2017_083yy, sigradi2015_11.136m24, acadia17_366m, 021c, a179, acadia14projects_219e, acadia17_81h, 556b, ecaade2017_144q, 5fef, sigradi2014_109g9, 1630, 9430, 8548, f291, 40ea, 93e1, 8dc0, d60a, b3f5, 9d35, c08d, 69b8, ijac201715203p, sigradi2016_387yy, ecaade2017_256y, 8df1, acbd, ee16, cba5, 8311, 653b, ed46, caadria2015_137j22, 0688, acadia15_57u1, 4809, acadia14projects_609ag, 3869, 249c, acadia14_229j, ijac201715105qq, 38fd, f6ba, d343, b51b, b102, f967, 17b1, 75e6, a483, sigradi2015_9.141b16, a0ef, 31cc, sigradi2013_194d, f9da, 2b86, e42e, c286, cb27, 944d, 9a6c, acadia14_281ae, 318a, ecaade2016_241g64, ijac201412205j4, dd10, 3960, acadia14projects_655ab, ecaade2014_186n47, acadia14_237au, 3a0a, 263e, 4b09, 0eea, ecaade2013r_018z9, 41a6, ecaade2015_200i43, ecaade2014_145d33, c96a, ecaade2016_225r60, caadria2017_190p45, 3d52, 0fbe, acadia17_178y, 409c, 64e8, ecaade2016_132l37, caadria2015_218u33, 6e95, c7eb, f677, 43b9, 96e8, 692f, df5c, 7a72, 1eff, 115e, e663, 9e9b, dbea, ad7a, 0f92, acadia15_443b19, d7bc, ecaade2017_076u, ijac201715204oo, 0ac1, b4a2, b581, 1050, acadia14_699o, c346, def1, f8ef, b026, ecaade2016_ws-dleadm68, 23b4, 4005, 2cab, 6dd4, acadia17_339oo, f9e4, 80b8, 7b40, acadia14_375h, acadia14projects_147am, 784a, abd8, e54e, b672, 83d9, ecaade2017_157ff, f05a, ecaade2013r_013v7, 5aac, da05, d012, c8c2, sigradi2015_10.177y19, deb6, ccbf, 7038, 4894, a1d8, d85e, 32fc, ecaade2016_230u61, 3b50, c608, 3108, de59, 7674, 5297, 6170, ecaade2016_067w16, be6d, 11e1, 794a, 91cf, ecaade2017_073p, a4d7, acadia14_101au, 5387, ecaade2017_309ww, sigradi2015_10.307f21, 5973, 2f70, ef8d, c125, c0e8, 45b4, d81e, ascaad2016_039s15, dfa3, 1f49, 7cde, ecaade2015_171b36, ecdf, ecaade2017_089u, ecaade2016_048z13, f301, acadia15_243a10, a335, e733, 8a2f, c61c, ecaade2015_287i63, 5390, ecaade2016_193n51, 39c4, cb78, e137, 9754, 5252, ac10, a450, 5b0c, sigradi2016_420rr, 4f20, 6fb9, d334, d7c1, sigradi2015_6.387p9, 1807, ecaade2017_215ww, 1f67, 596c, c797, ecaade2017_111uu, 4187, e258, 49b2, a547, 9e6e, 509c, cb81, 71a5, eefb, 3f66, 78e1, 050f, ecaade2017_047p, b96f, 7650, acadia16_342e20, 279b, ecaade2014_111f25, 2eae, 1b8c, 39d3, acadia17_640ff, 985b, 174b, d61e, sigradi2013_400v, 6100, caadria2017_004v2, 3c90, 8977, ecaade2017_028p, 9c8a, 2ac1, 594b, ecaade2015_317p68, e71f, 2051, acadia15_311k12, a734, ecaade2017_006tt, 9cc0, 8b49, sigradi2015_sp_8.284p30, 294e, 9ed3, 5f06, a302, ecaade2016_085m24, dbaa, c212, 2a64, 680a, 2add, acadia17_52o, 180e, bdf0, ascaad2016_021h8, ef3b, 4e28, 8afd, 584c, 9a43, ascaad2014_029s8, d34c, bd09, ecaade2016_216e55, ec6e, 5d7c, 3cb2, 3881, f460, 8da5, 7db9, c733, sigradi2016_602m, b553, 789d, ecaade2015_285f62, ecaade2014_180o45, caadria2015_220f34, ascaad2016_022e9, 6440, 6a56, acadia17_222h, sigradi2016_815v, 6837, 20d6, 1b4b, 4029, d1b6, ijac201412301f6, ecaade2017_172w, ee79, 7262, 9bd8, fa49, ecaade2015_33c6, caadria2015_156i24, fcaf, 624c, d05f, 4c5a, 88f8, 3554, 2b3a, b67e, fe02, ecaade2016_037v9, ecaade2015_286b63, c02c, 2ff7, 7af3, 72a2, caadria2016_631g27, 80e5, 14c6, c21d, da0e, 95c9, ecaade2015_81p15, 8188, dd62, c75d, 753b, 0e64, 4bcb, 8228, 0a67, d73b, ef91, 7425, b4e2, ca47, acadia17_512v, 4b20, e49a, ecaade2017_076ee, b19e, 8bb7, a4f5, caadria2017_018z7, 2034, b6d7, ecaade2014_144z32, dade, 9426, c198, acadia16_24z2, acadia17_238kk, 0cbd, 72d4, ecaade2014_015k3, b521, 1bc2, 46a3, b308, 592b, dc45, 238c, acadia17_608x, 73f3, 7102, fdbd, 5693, 67fb, 266d, fe2a, 26df, 3add, d24b, 01bc, cab6, 1f77, acadia17_403n, ecaade2013r_013w7, ijac201614103s3, caadria2016_601f25, ecaade2017_129ii, sigradi2016_674kk, ecaade2015_130k26, 0f3b, 5e60, a3c0, acadia14_555i, 65ad, 0739, 52ab, a40e, b37f, 548f, e233, ad2c, 2d16, 4f96, 9818, 6d63, 001b, sigradi2014_084d8, 1c71, ascaad2016_009j4, 9e1b, ecaade2015_152a32, 2ecb, 1673, 5e5b, f726, c232, sigradi2016_399d, 33dc, 044b, 8517, c33d, acadia14projects_75a, dd02, 2d79, ecaade2015_302g66, f276, 9555, bc9b, 4bc5, 0a0d, 7258, 024e, ecaade2017_046e, 8242, acadia17_414jj, caadria2017_004u2, e1e5, 6e56, ecaade2016_118n31, d125, be60, 911e, 4455, 202d, f641, sigradi2015_3.65s2, 4fb3, 2c44, 2e96, 7097, 007c, ecaade2016_027y7, caadria2017_031i11, acadia14projects_75aw, 965b, 7a64, 1d20, a52c, a91a, b77f, 7d66, 3b52, 22d9, 4ae1, b188, aa55, e1e3, 1449, 6f4c, 360e, sigradi2013_364s, b26c, acadia14_479ax, ecaade2016_157a43, 9502, ijac201614309m6, 3099, 2e21, 9d8d, 1acf, 7be3, 8dce, ecaade2017_048cc, 0781, be47, 8c97, ecaade2013r_002i2, ijac201412201l1, a839, acadia14projects_549o, 27be, d1db, ecaade2015_138b27, a9ac, 968c, ef8e, b206, 76bd, 620d, acadia16_270w16, 877a, ecaade2016_077u22, 05bc, bbda, 9529, 3be5, caadria2015_072z9, e5eb, acadia14_199ag, 12e5, 3594, bc8d, ef87, 9466, d8d3, b28b, 02d0, 90cd, sigradi2016_484xx, aaac, ecaade2017_152hh, a28d, f359, 2563, 3f42, beec, 42f4, a72d, sigradi2015_6.327u8, 168c, ecaade2015_333m72, bb4c, 965e, ca8d, 002e, 9c23, c7ed, f800, 0bc8, dab1, 52ef, c4d1, a53e, acadia14_339ar, caadria2017_118k31, 5005, acadia14projects_601ae, 183d, caadria2016_281k12, 3079, caadria2015_176r26, 8579, 3036, sigradi2015_3.111a3, 49df, c580, a7f8, 3165, 8765, 8af4, b4f5, ecaade2015_33i6, ecaade2014_109s24, 0366, 21f9, 2aa7, 8bf7, 40d9, ec82, ijac201412306d3, 10af, ccf8, caadria2015_070d9, aa50, bfe1, 94e4, ecaade2014_157w38, d94a, e0a1, cb4b, 58b0, fc71, acadia17_628pp, e809, 24a7, b72b, f5f9, 2792, 5894, d2bf, 41d3, 1125, 38c7, caadria2017_048p15, ecaade2015_306k67, 5bdd, acadia17_364a, 7209, 717c, 9ece, ecaade2015_227f50, 0ff9, 6b9a, 3810, a20f, 85c0, caadria2017_015d5, ac2b, acadia14_135i, 2ca7, 97df, 7eef, acadia17_423ii, 5979, dd37, 8716, ecaade2014_233i60, bd48, b176, 3343, d3a8, 4238, 444e, a0f6, fa64, caadria2016_683j29, c658, 875c, sigradi2016_814n, acadia17_177o, d7d1, 457f, caadria2015_114s17, 011d, 6c09, 0e7a, b719, 556a, 5ccb, 7cae, 6d1e, ecaade2014_113b27, 40fc, 189e, acadia16_24y2, ad8b, 1db1, e353, acadia17_52l, 5084, dbdc, ecaade2014_052z12, ecaade2014_144w32, 9ad9, 0438, 84ca, ecaade2017_255r, bd3b, ad64, 7f3b, sigradi2016_751mm, 7dba, 222b, 3ee2, d0ca, ecaade2014_138y30, 4b40, c933, ecaade2017_091uu, 023f, ijac201715205vv, b092, 2ba7, af26, ecaade2016_ws-dleado68, 1e6b, ed4e, 92f4, b233, c6d6, 3422, 61ed, c358, 4b28, a061, e2de, 39a2, acadia16_196f13, a18d, 1a9b, e183, a3ca, 1be7, 53e9, 4c5c, a3ed, 1f2d, ijac201513304w11, 3196, 03b8, 9d61, 9d6c, ecaade2016_132m37, 34ae, ijac201614201v6, sigradi2014_080n7, ce90, acadia17_590b, d9dc, bc79, ecaade2017_157ii, 1f4b, ecaade2016_071a20, fc13, caadria2017_142j37, ecaade2017_008j, sigradi2015_3.221p4, 245f, 0e19, caadria2016_631h27, 55c8, de1d, ecd4, 1efc, a925, ecaade2015_178e38, 1986, 5f7b, 5892, acadia14projects_539a, cf96, cf17, 4de8, ecaade2014_066k15, ff76, 9b7d, 633a, 0f99, 05af, 9ed8, c2a1, 9a9f, acadia17_189ff, ecaade2016_216g55, 6e27, eeab, 63a8, ijac201614302h1, sigradi2015_3.345r5, 39e0, e3aa, ecaade2014_153v36, ecaade2015_158i33, 5f3a, a37a, ascaad2014_007d4, 7aee, 4c43, 0528, caadria2015_090x14, f6ea, 32c3, d7cb, 8c7c, cfc6, sigradi2016_448dd, f047, 6ded, 91b3, e561, b913, e076, ce4c, 4ec8, b859, e016, 03aa, 0c89, e693, 7bce, 2b75, 8e62, 073a, b9b1, ecaade2015_269t59, d24a, af7a, 20ad, ecaade2014_046v11, e24e, acadia17_365h, c8ae, e0d6, 0f77, ascaad2016_052g21, b76e, 6219, 04c7, ecaade2017_077vv, c8f3, 1672, fff0, ba9b, ascaad2016_022k9, acadia14projects_619ak, 212f, 5cea, ba30, 4924, ijac201715204mm, ecaade2014_153r36, e22f, edb9, acadia17_201f, d3d6, 8edb, 28ea, 05b6, 441b, 9d24, c6f2, caadria2017_057u19, 861d, sigradi2015_13.316x28, e7c2, 5859, d23a, 816d, dc9f, ecaade2015_143g30, sigradi2015_12.19b27, acadia14projects_101as, f4fa, 04f3, ecaade2014_186l47, 7574, bd02, 48e5, ecaade2017_109nn, 104f, b0df, 0ecc, d436, ascaad2014_035z1, dfe3, 37a8, 6322, acadia17_318l, 43bb, ascaad2016_050y20, 7882, 72b3, 0adb, 7ab4, caadria2017_002j1, ecaade2014_084m19, 5913, caa2, dbb0, f251, e5d2, 4d88, ecaade2016_mrto66, edd2, cb93, 16ad, afe8, 913a, 6ed0, a257, 3ae7, 2255, db97, caadria2017_057c20, 3f96, 9926, ecaade2016_071t19, ecaade2015_265p58, 9fe3, 2764, 56f3, c348, 3b7f, fcf7, f819, 6b50, ecaade2016_025a7, f46d, 6966, ecaade2014_085k20, ecaade2016_068d18, 692b, 2466, 3583, 477f, 4a91, caadria2017_145p38, sigradi2014_239c9, 1307, 60b8, caadria2016_631c27, acadia15_232n9, 16b8, 8642, 7211, 7e37, debc, acadia15_357h15, acadia14_153ax, 2f1a, acadia16_88x6, 1658, 5800, sigradi2016_764g, 3ab0, ecaade2015_171c36, acadia17_201qq, b290, 6c73, ecaade2017_021h, fcef, sigradi2015_8.47l11, b0bc, 1d9b, da63, sigradi2014_186f6, 48e1, sigradi2013_268h, 888b, 2a7e, acadia16_382u23, 30d8, ecaade2015_138m29, 03a7, efe2, 5765, ab0c, f5d6, 0cc0, c826, ecaade2015_86n17, d3b2, ecaade2016_067e17, 9085, ecaade2013r_007d5, c41a, ef3f, e28d, 6997, fb46, sigradi2015_8.239a14, 3bba, ecaade2015_196r42, ad9e, a420, 5837, 99c9, 0edd, 4106, db81, 58ca, 60a7, 3813, 853d, ecaade2013r_018t9, 04fc, ecaade2017_274u, sigradi2015_8.47d11, be3a, 898d, 9941, 88de, ecaade2016_028n8, 7e30, 9e8d, b4f3, 0768, 3a23, 6bfa, ijac201412405a9, fcf0, 2069, 641c, adc1, acadia16_88m6, acb1, 84a9, c127, 6845, sigradi2016_360t, ec55, 1fc2, 09b3, ecaade2014_237b61, b43b, 3567, 0b0f, b934, b204, 039d, d6eb, a872, b4c4, ecaade2015_207d46, ijac201715205yy, ecaade2015_215n47, caadria2016_271w11, 2941, aa93, 957f, c279, acadia17_424uu, 28aa, ascaad2016_013f6, ecaade2014_152k36, dbfe, acadia14_347ap, acadia17_212t, acadia17_52w, bad5, caadria2016_611t25, 7aa9, beba, 428d, caadria2016_157n6, e214, 69c8, 1957, 4b49, acadia17_324z, 5552, 1548, ijac201513303e11, 8813, 79b8, ecaade2015_319j70, acadia17_91i, ccf3, sigradi2015_3.394h6, acadia17_512l, acadia14projects_357a, 107f, 8844, ea7c, abf4, 75ae, 0138, sigradi2016_778pp, sigradi2013_386, 7753, a694, 8167, ecaade2017_143o, 9c33, c111, 5304, 5b9a, f2d1, 435b, 50a8, acadia14_609am, c4cc, ccb4, acadia14_281aa, 99f9, 74ce, d074, 24d7, ecaade2014_035d9, ecaade2015_138s29, 191f, f665, 65e8, d894, d3e1, 51dc, ecba, 5392, 816e, f4df, 94fa, 63f9, 377f, 0712, 63f5, acadia14projects_609am, 9859, 0b13, ecaade2015_215r47, ecaade2017_274aa, ff21, c5b8, 3be7, 5d53, 5867, ijac201412407x9, d7af, acadia14projects_317ab, d528, cd69, ecaade2017_277zz, ecaade2015_334o72, acf6, 2a27, caadria2016_549l23, a147, 27b9, 3b7d, sigradi2015_8.41a11, f743, acadia17_640s, fa5d, sigradi2014_345o9, 370b, d72d, 85b1, d2e3, d6bf, acadia17_81l, ecaade2014_089z21, 4e43, cf1e, 11e9, c745, caadria2016_611w25, 1a12, 9b72, ecaade2014_024j7, acadia14_43ak, 8fbe, 4496, 7f0b, caadria2015_139e23, 5922, a04a, sigradi2015_sp_11.303o31, 78d0, 0143, d304, ascaad2014_019a3, fecc, 3101, cd6a, acadia17_426a, caadria2016_651h28, fd9a, 61e7, 62fd, ae1c, 72df, 098d, acadia17_366w, 8412, d03f, 452f, a8a2, d364, 1fb1, a731, 7243, acadia17_222k, 04d6, acadia14_219aw, 737c, ascaad2016_003y1, b20b, acadia14_43ae, bd74, f721, 5e2b, 0a5f, 565b, 0907, 797a, 6434, eede, 0cf4, acadia17_382ww, f47b, 062b, c81e, f618, caadria2016_517y21, acadia17_37gg, caadria2017_183d44, 7327, a56b, 8817, 5b2d, 0747, acadia17_153i, 2848, 1bf9, ecaade2014_133p29, acadia15_185w6, acadia17_350ee, ecaade2014_173u42, 04fb, acadia14projects_167w, 0888, 7b16, a912, ecaade2017_294qq, f7c4, ecaade2014_214v54, sigradi2016_685mm, 8c9e, 4fd3, e5ef, 51df, ab1f, ijac201614405f4, b209, 02d8, 3a61, e004, sigradi2014_232z8, ecaade2016_154u42, 398e, 3ef0, 9942, f356, 6839, f295, ecaade2016_222h57, d499, ecaade2017_052kk, sigradi2013_389m, acadia14_655ah, caadria2016_415u17, f5bc, ecaade2015_158y33, ecaade2014_072o18, ijac201513201a6, acadia14projects_627az, dbe6, acadia17_640ee, ba09, 8f59, caadria2015_078r11, 8083, b6bf, 332c, 9bf5, sigradi2013_305, sigradi2015_3.221n4, 0606, 4f05, 3f44, 09f5, sigradi2016_614t, d732, d087, b40c, aa77, c9ab, ecaade2015_21k3, a67f, ascaad2016_008d4, 8a10, ecaade2017_199zz, 19b6, cc96, cffa, sigradi2013_112, d662, 041e, sigradi2016_449nn, 510f, sigradi2015_8.186m12, sigradi2013_366b, f857, b54d, 5cd6, f559, 193a, 7014, 49a5, 6cbe, c7b9, 982e, ascaad2014_005c3, 6b75, 597b, ecaade2015_227h50, 60c3, 5b97, 2fdb, 19e3, acadia17_435d, 7ab1, 420e, 33c0, 46dc, 19ce, c040, 1b20, ed6d, d9e3, 46c2, ecaade2014_184n46, ijac201614208g13, acadia14projects_479w, 09c1, b064, caadria2017_023k9, 5f8c, c524, 114b, 4b29, f329, 6481, ecaade2014_204b53, 0c07, ab4c, 4873, 0cf7, 7775, 2dd7, 0841, 100e, dc67, a749, caadria2017_142i37, caadria2017_072z22, ecaade2016_067h17, 789c, a33a, 0e93, 08e0, ecaade2017_157kk, 5f38, 14e3, c65a, 8a6d, ecaade2015_35b7, ecaade2014_057i14, 1a6a, 70c9, 475d, ecaade2015_92u18, 99bc, acadia17_455ee, 6d69, caadria2015_213g33, sigradi2013_289n, 8056, 2d11, f447, 8c06, dae1, da2d, a392, 642b, sigradi2013_389n, 0bef, 0311, ascaad2016_054m21, baa3, 3ae6, ecaade2017_225i, 001e, 77c7, ecaade2017_109dd, 56eb, ecaade2014_138d30, a963, 019b, db80, 90f3, sigradi2015_8.41y10, 946a, 82b0, be92, caadria2017_056z18, 4518, ijac201614305j3, 3aa8, d1f5, 3faa, acadia14_601ad, bb01, bc19, c675, 8992, 0bdf, 5dee, 607d, 1402, ecaade2017_105hh, acadia14_237as, be99, ijac201715202j, f022, 1a76, 538e, 9e36, acadia17_492ff, 58da, 4848, 2936, 3c8d, 8f1b, f44c, adfb, 696a, acadia17_350gg, 53dd, f8f3, acadia17_170t, 349d, 2a75, 0c24, e5c1, cb57, 4e00, f41e, sigradi2015_sp_8.6i30, 5b02, caadria2016_745e32, e136, e9f0, c4e0, 31e9, 5574, 2e98, 9978, 142d, ijac201614306y3, 214d, caadria2016_745c32, df6d, ecaade2013r_001g1, 2814, 8fff, 014e, f44b, 8786, sigradi2015_11.8p23, 9af4, 2875, ab5b, 3188, 8c13, bc8b, 6b35, 8407, 0b04, 38ee, 3390, c924, sigradi2013_315z, 57e6, 6542, ascaad2014_029k8, cebb, a6b6, ascaad2014_005m3, e90e, 7748, ecaade2014_104o23, ijac201614205l10, 6d30, acadia14projects_199an, e239, adeb, cb14, 1dbd, ecaade2014_057m14, 45ac, a646, ea65, 5853, 1131, caadria2015_233h35, 382d, 809e, a14d, 5237, 3731, 6c53, 5af8, 953a, 5ec8, 594c, acadia14projects_681av, 7ee9, 3c55, 6ddc, acadia17_322h, d28b, 8bcb, ea67, 2590, 502f, d3b1, 37cc, 05b4, 0b1f, dcf5, 78b5, ecaade2016_023x6, ecaade2014_070j16, e149, 8f10, d15e, 712f, 781b, ecaade2017_017u, e93d, sigradi2015_11.34e24, 28b8, e9cb, ecaade2015_129r25, f62b, e0e5, a7b9, ecaade2014_177t44, c152, acadia16_24u2, 2b1a, cf67, c7bf, a276, 0c23, 65ff, 68a1, 5778, 06d2, 90e5, 505f, ijac201513103p2, 9cfc, 0e49, 4e9f, 2167, e8de, b418, ijac201412408p1, 1ba9, 575c, 849b, 3965, 579f, 580b, 3c6a, 211d, 92ae, 3a1c, 05fe, 6d15, ecaade2016_096r26, e678, cd3c, ccc2, 0427, acadia17_308vv, b148, 64c1, d6d2, 533f, 5793, 9bfc, a5cd, e1bf, acadia17_364xx, 1c20, abe7, 643a, e331, sigradi2016_448ee, acadia16_206l13, b60b, 088c, acadia14projects_579h, ecaade2015_193k40, caadria2017_031f11, 4fe8, fa3d, 7b88, ecaade2016_071g19, sigradi2014_345z9, 8215, 5789, ecaade2014_184g46, 39d6, ecaade2014_035a9, d5b8, f19c, 3571, sigradi2014_084a8, 40e6, sigradi2014_041k3, sigradi2014_075c7, 404c, 21f2, acadia16_140b10, ascaad2016_057k22, 4124, 0073, 9b27, ba45, acadia15_185i7, dbaf, caadria2016_095s4, caadria2016_809h34, 0c26, 9435, caadria2016_291w12, ecaade2017_192f, sigradi2013_226v, 21e1, e064, da3d, sigradi2013_414v, sigradi2016_484e, ecaade2015_138w27, f2d3, 2d83, 47d1, 37a1, sigradi2016_779vv, 9659, bd63, c666, acadia14projects_691as, de45, 8e63, ascaad2016_043l17, ecaade2014_031r8, 3ca4, abbf, 086b, 8066, 8a0a, 1fce, 012e, 3f7e, dc42, 77ac, acadia14_609az, db69, 8414, f219, sigradi2013_234l, a7a1, 1b65, ecaade2016_191c51, ecaade2017_006mm, bbf4, 4116, a015, acadia17_598f, 059a, ijac201412303n8, f157, c8ff, 075e, d260, ascaad2014_029b8, 51b8, 4ec7, 8c66, acadia16_106m8, bcd9, ecaade2014_030m8, ab72, caadria2016_881w37, ecaade2014_120k27, ef11, 6c24, e995, d839, 0095, ecaade2016_043c12, d6d7, 5f1a, c480, ascaad2014_006z3, acadia17_110w, 3f19, 5565, 3cc6, ecaade2015_229p51, b2cb, a3f6, a9e8, e673, 4600, 29c7, caadria2015_114n18, 892c, 94e1, 9979, e4be, bf87, 7728, f408, c4ac, 0cd2, 7ea8, d59a, 98a5, 6579, ecaade2015_144y30, 889c, 0bcc, aba6, 14ad, ecaade2017_148ss, caadria2017_086o25, ecaade2017_156t, 5632, c3ba, ea44, 5a49, 4ffc, d763, 366f, ascaad2016_002j1, 1754, ecaade2016_111t30, 74bf, 4569, 1c52, b547, acadia15_47a1, 7e5f, 5e6c, ascaad2014_032t9, 1fbc, 308d, 5f18, d375, ca65, 2fc7, 353b, 2ef2, 2a11, bb8a, 41d8, 7f8f, ecaade2015_241s55, 81fe, 83c8, 0d4a, caadria2015_087r13, acadia17_318i, acadia17_500jj, c31f, c67d, 4b67, ecaade2017_027qq, acadia14projects_339ad, b128, 6b59, 4cf7, 31dd, df8d, 99d2, 08af, edde, ecaade2015_278r60, 03fc, 4f4d, 36ce, 1d6b, 0419, 5e1c, acadia17_26e, a2f8, 29c9, 1e1d, 8b5f, e92b, d1fb, 006c, sigradi2013_43a, 5b43, 66d1, b194, ecaade2014_168w41, 36d4, df4e, 4ff7, 7d82, ecaade2017_265x, 0da0, ccaf, 765e, 5c97, sigradi2016_729ww, 36dd, 3e18, 9203, a00a, 1b5c, 1fd5, d8e8, ecaade2014_015n3, acadia17_231r, 6cae, c557, 3d59, 3dde, 62ab, caadria2017_027n9, 7077, 4f8e, acadia14projects_63ax, 48bc, 04c4, ecaade2017_006z, ascaad2014_036a2, f4bb, ecaade2015_237n54, 440f, acadia15_137l5, sigradi2013_238, 44eb, 0c18, bf28, sigradi2014_123u9, 83b0, 6d72, 3478, 098e, c796, acadia14_479w, ebb6, caadria2016_549k23, ecaade2017_253r, 5b4b, 7daf, 187b, c414, a344, ecaade2015_180t38, e0ae, b834, c47e, bb82, 9df8, sigradi2013_243c, ecaade2016_123j34, sigradi2013_386k, f66e, acadia14projects_601ag, ecaade2014_184i46, 749c, 0b6a, caadria2017_069u21, 13bc, d369, ecaade2017_031ll, 5fae, 61ba, acadia16_308w18, 3939, 4399, 1117, 4fcd, 7874, 819b, 331f, ascaad2016_038m14, 55b0, d4be, ec1a, ecaade2017_234k, d51d, eba7, 6dcf, 605e, 3e71, sigradi2014_201d7, 38e6, deb5, 1380, sigradi2013_138n, b4dd, 497d, fef9, bc75, ijac201412204x2, ecaade2017_293xx, ecaade2016_171d49, 7794, 2fb5, acadia17_600aa, acadia14projects_555h, e305, ecaade2017_032n, 69dd, 9e77, ecaade2014_180e45, 576d, ee6e, 57da, ecaade2015_17t2, 7b0c, 6018, caadria2017_009k4, 6943, ee92, ecaade2016_237g63, ecaade2014_049z11, 31e6, 7114, e778, ecaade2015_64h13, 77a4, d3e7, 58d8, sigradi2013_390a, 65ce, ecaade2017_240aa, abb0, acadia14_125y, ecaade2016_097v26, 28c5, eaf0, d982, 0af2, 12be, 1a29, e0f3, 23a7, 85ae, af61, 6c20, caadria2015_124h20, d7c5, 510d, 1f6e, 3c22, 9b18, 2cc1, 943f, sigradi2016_512qq, d568, 6626, cf4c, 35a1, edbc, 7f6d, 9de9, d190, 42d1, 780f, ecaade2015_241j55, 9ac8, 62d9, 3db6, 8982, ea34, acadia17_169xx, caadria2015_119b19, f3fe, d877, 641a, 00ce, faf3, d240, ecaade2015_127a25, ed64, caadria2015_016k3, 6282, eab7, 1446, sigradi2016_428k, fe75, 4cea, cf86, a2e7, acadia14_347ao, ascaad2014_017m9, 5255, 5af6, b7a3, 9ad6, 43e2, 2147, af8b, f062, 1cf7, 425c, 6812, 0884, abb2, aed2, acadia16_414b25, e086, 3853, 60e0, acadia17_222m, acadia15_333u13, fa3b, acadia15_343p14, 7467, 46f2, d906, 3dbe, df51, 6ea1, acadia14projects_627as, 6657, 8ae7, fcc1, acadia14projects_427ar, ecaade2014_188m48, 6b20, 33e7, sigradi2014_172w4, ijac201513105b4, 8cb1, f410, 5440, b3a4, b528, c47d, ece6, aae6, 6ce8, d010, c153, ea1b, 44a7, ecaade2016_132h37, 2c61, acadia14_473al, c966, c0cb, 8c42, 10a0, e2d6, 64ad, 7a75, 9482, d959, f496, 782d, 0c5f, 9170, 7410, ijac201513101k1, fb86, 8ea9, 2f30, 9331, db1f, 4f5e, ac32, 67ab, ecaade2017_053n, 6cb4, ab97, f348, caed, c92e, 28d2, 8911, 47e3, b241, ccdb, ecaade2016_027e8, 6ad1, 51bf, acadia14projects_681at, acadia14_463b, b6ec, 9f11, sigradi2014_347m10, e63b, ijac201513103y2, b124, fb6f, acadia14_609ae, c790, acadia15_371h16, e074, 443d, bc30, b628, 53f7, 310f, 923c, ecaade2017_073m, 1f97, 4100, 6bfd, 93c2, 0281, bae8, 903b, acadia14_637ae, ijac201513202j6, acadia14projects_479a, b1d5, 4778, f24f, 180d, acadia17_307ff, ecaade2017_087p, ecaade2015_21j4, 545e, a452, 755a, a8cf, 7e5d, cd19, 1fe9, 24be, f87f, d2fd, 0ff8, 18d0, 68fa, e16d, 17d2, 719c, 442e, 847c, 7adc, sigradi2015_9.347v17, ecaade2014_038m9, adec, de09, 7916, cd2f, ijac201614406g4, eb8e, 5eeb, caadria2017_017n7, ecaade2015_215s47, 8115, sigradi2016_381s, 6053, 055f, 7526, 42e9, sigradi2016_443ss, 1390, sigradi2016_449mm, 54bb, ecaade2017_029x, b5e2, b94e, 217b, 1313, a444, e3be, 6dfc, ijac201614203r8, 700d, acadia17_62dd, 2de0, 1e2f, cfee, 8049, acadia14_189ak, 3615, sigradi2015_3.209a4, ijac201614405w3, 2c5e, 8ec6, c2cc, b80a, 846b, caadria2017_123f32, caadria2016_249l11, 4370, 675a, 1ba1, a8b6, 84c0, 49be, 2abd, 700a, ecaade2015_130d26, ecaade2014_226i59, 3fc4, acadia15_483v21, ascaad2016_057t22, b18c, 3334, 0b79, 8758, ec45, ijac201715106y, 7ee1, 45f3, 51fc, ecaade2016_tkof67, b855, ecaade2017_148tt, 3bec, 2bd0, fc34, ecaade2015_256a58, ecaade2016_230p62, d1d8, 7d86, 6a24, f144, d60e, dc2a, 49f5, 4eeb, d682, 964a, 011e, 58d6, cef5, 6793, 35de, acadia14_177ae, f9bf, acadia14_339an, f688, sigradi2016_385uu, 347f, 5f65, 7b73, sigradi2015_6.387v9, f352, 83f0, d7e0, 5846, 3f7a, 350a, ijac201513205k8, 3063, 0c74, 3a13, 1122, 8ce5, ecaade2015_293g64, sigradi2016_625oo, 428a, ecaade2017_021j, 0268, acadia14_463o, 0617, 382e, ecaade2013r_004y3, d7b6, 588b, 70be, 75d5, caadria2017_074p23, acadia15_251i10, sigradi2014_015i1, ecaade2016_163n45, a3e2, 4288, ecaade2016_027a8, caadria2017_142r37, 5127, 787a, b08f, ijac201614102i2, caadria2016_383o16, c120, acadia17_189pp, e5fd, ecaade2015_301r65, sigradi2013_343i, eb7d, ce28, 89b3, sigradi2014_281e3, 1aef, 6f0b, 14ca, 7e33, c474, 84bd, ecaade2016_167x47, bcbf, 59a3, 11e0, ecaade2014_208w53, a824, b5dd, 95c1, 6b5e, 56a0, acadia14projects_43at, 7722, 5e2a, 8b9b, 134b, 1ab6, 964b, ef17, acadia17_330pp, 32b9, f1d2, 37cb, d658, caadria2017_048c16, 848f, f6d1, 85d7, sigradi2015_9.270g17, 3518, acadia17_92t, 5088, 4ea2, f829, e17c, bbfc, 6ea4, eb67, 42ea, 6851, ecaade2017_018bb, dea8, ab44, 8e69, ijac201412302d7, c10e, 952a, 51c0, 3027, 8b79, 51ac, f067, cd4c, ecaade2016_055g14, 1d99, 30f1, sigradi2014_186g6, 598b, a7af, ecaade2015_284p61, ecaade2016_bkol65, sigradi2016_817h, ef32, 4f22, d398, bb4b, 4858, 2726, caadria2015_208o31, caadria2015_049c6, c36a, caadria2017_056k19, 93d4, ecaade2017_031yy, 554f, eaa7, d897, b2de, ecaade2015_248r56, bf5b, 8b16, c483, acadia17_660r, 12bc, acadia17_237gg, f90b, caadria2017_182r43, 1a49, 6407, a2e5, 6686, 71ef, 1f27, caadria2016_415a18, cfcc, 2e84, c869, ecaade2014_024v7, 2a0d, caadria2015_213f33, e96c, b2df, 7e79, b361, b6a6, 0905, 2287, 724c, 59b9, 425d, ecaade2016_106g29, 1f11, acadia14_619ao, sigradi2016_515l, 865a, ee8f, 333c, 1c22, e9c5, 7bf0, ecaade2015_271y59, e06b, b04f, acadia17_446z, 79a4, 1cf8, 6cc5, acadia16_414x24, 51cf, c48f, b30d, ca07, 3aa5, acadia17_52t, 13af, c10d, e236, 9f7c, a05f, acadia17_292s, ecaade2013r_013y7, ecaade2015_127z24, 8c16, 32ed, 8f61, a4f3, acadia17_59b, caadria2015_170s25, c3de, ca6a, 735c, ijac201614307i4, 8c0c, 176b, 2d1f, 43d0, ijac201513303g11, 5b3b, 98ec, ecaade2016_224d60, b9ea, f696, acadia14projects_445ah, b0e6, 7ca7, ecaade2014_138g30, 5fb6, 391a, sigradi2016_484a, 1cac, c04c, 3962, 5908, e31e, 1e59, 0fa2, dec5, acadia17_117q, sigradi2013_54r, a0de, 36e4, 96d8, sigradi2014_186i6, ecaade2015_25i5, f59d, c4f5, f089, caadria2016_641u27, af00, a831, 3edc, f7b1, eb8b, ecaade2016_062h15, ccd8, 7efb, e8f2, 7eae, 3602, 97b4, ecaade2016_185x49, b9c9, 77b0, 30a4, 639b, ecaade2016_136m38, ijac201614308t5, 0550, 919c, acadia15_47n1, sigradi2016_814l, ec4b, 4dff, sigradi2015_8.186r12, 4044, 2ed0, ecaade2014_113c27, 7518, acadia17_90mm, acc0, acadia15_284z11, aafa, 1839, e76c, 96d9, acadia17_28u, 61f2, a5d9, dbae, 0ded, 4793, ecaade2013r_017x8, ecaade2017_248tt, 3749, ecaade2015_240v54, 12ba, fb75, 5dbe, 8ad9, e3d5, 2afa, 7862, 8556, 176e, acadia14_719b, sigradi2016_524dd, 0314, acadia17_637j, 38f4, sigradi2014_314m6, cb21, 0a9d, 1ced, 6ba8, f138, acadia16_382e24, caadria2016_611y25, f262, 800e, 5120, 3f46, f298, 35fb, 8b86, e69f, 8464, 0233, cc7b, a016, acadia17_500gg, 8ee5, d657, ijac201614208e14, 4fef, 857f, 2ba2, cfb4, 6a06, b548, 64cd, e3a1, dc2e, ecaade2015_241r55, 6f72, 7a92, c147, acadia14projects_719s, e080, 4923, ea6c, 9cab, adaa, aeab, 53c3, ef5d, 71e1, 8b31, 6a6b, 0ce1, 72e0, 9e10, 90d7, sigradi2013_42n, 7bc5, ed21, 7f51, ascaad2016_045c19, 3f3f, f18b, caadria2017_054h18, 9aea, 525d, caadria2015_078l11, fe62, 1c6c, 9b68, 1fbb, 9407, acadia14projects_189ax, c844, sigradi2014_157c4, c433, e7fa, acadia17_600gg, ecaade2014_015v3, ijac201614201a6, 06a3, c7ec, 1dd9, f6b7, acadia17_670kk, sigradi2016_484m, 7cdb, ascaad2014_015u8, ijac201412301d6, 48dd, 219f, 5d08, ecaade2013r_002c2, caadria2017_095i26, caadria2015_109a17, 6075, 05da, 040c, 3201, 5a13, 9cf6, 0ff4, b8da, 7cab, 122e, b524, b20e, 8afa, ecaade2017_269xx, b5a0, e916, 40bf, 4bd3, acadia15_57h2, 48a2, 5326, a9e7, 5a50, ecaade2016_025n7, acadia17_138yy, 846d, baea, 95fd, acadia17_570x, ecaade2017_240s, 01ca, dda6, acadia14_339af, eb26, 1b15, 401f, 130f, 8c69, bfe6, caadria2016_405s17, ecaade2015_193h40, d210, acadia15_311p12, e532, f254, 59ef, 3cd4, ecaade2016_021p5, 46fc, 405e, 9aa7, b3b3, 5046, a8bb, 6f8d, ecaade2017_117x, acdb, ijac201412403g7, 7605, 25cb, ce05, 375d, e10d, caadria2017_004p2, 5430, 1ed0, 03ee, 7f97, ecaade2014_088j21, 10d3, bb5a, 1324, d1a8, 2586, 1976, 8200, ecaade2014_010v1, caadria2015_043g5, 88b0, 888a, 5e0c, 5fed, acadia17_316vv, 356d, caadria2016_301k13, ecaade2014_011f2, ascaad2014_014t7, sigradi2014_157a4, 9d64, 3bd3, 5650, a142, ascaad2016_004i2, ecaade2016_230m62, c7d2, cb32, 0720, 84c6, eaa3, sigradi2013_260k, deae, 0264, d295, f53f, 13de, acadia16_372z22, 2b2c, 33c4, 434b, 275f, ecaade2014_113z26, 527c, 290b, 214f, 3e35, e3f7, 0f45, caadria2017_149h39, b8d5, 757d, 72a0, ecaade2017_290vv, eb15, bea0, 6937, cff5, 5a95, 5f88, 209f, 191e, acadia14projects_357av, acadia17_52cc, 4c38, 92bf, b640, cd36, 2eaa, caadria2016_343j15, 8434, 6179, 78d1, f5db, 793c, ca13, ecaade2017_108m, c6af, 3a71, c7d6, 45d2, 6ec3, 9919, e704, ecaade2017_122ll, 8c8e, ebad, caadria2015_090c15, ecaade2017_009t, 7264, 509a, f16f, acadia14projects_101at, acadia14projects_473af, 6141, b9f1, ef22, ef99, 100f, 7ca3, 0bf1, 156f, 13fc, ecaade2015_35w6, 3a45, ijac201513206n9, f2cd, ecaade2015_286w62, fa05, caadria2017_003v1, sigradi2013_100, e394, 5de3, f530, 66f3, caadria2017_048l15, sigradi2016_431x, bf34, sigradi2016_534zz, 3b83, 9788, caadria2017_122b32, 1a97, 938a, 0442, ecaade2017_227n, d553, 130c, e659, 6683, ecaade2017_026nn, 1247, ecaade2017_143g, c6a4, b010, 00a2, sigradi2015_sp_8.326y30, 5286, 2a85, 50b3, acadia17_316yy, 9d52, 5d8d, ecaade2015_59d11, 4d0d, 5c1e, 922f, ecaade2015_240z54, ecaade2014_014v2, 0a2b, 922a, 0857, 5c8a, sigradi2015_8.264o14, 7987, 75b1, 7e55, d385, 028f, ecaade2015_202d44, d10d, 39e8, sigradi2016_360y, 8e8e, ascaad2016_010s4, a801, a150, 306d, dc25, sigradi2014_239a9, 6d5d, ef64, bbff, ce8b, 39ce, a457, 1abe, ac05, sigradi2013_155f, f181, b0a4, ijac201412207d5, 661c, sigradi2015_sp_2.112h29, sigradi2014_213b8, ijac201715203k, 93b6, 04b8, aefe, 76c1, caadria2017_190v45, b049, 055e, 5553, 44e6, ecaade2017_192n, 40a1, f722, 0330, c288, 000c, e78d, 4b3a, 1e3d, 50c9, 0aab, ecaade2016_161x43, ascaad2016_043n17, b407, ecaade2015_279y60, sigradi2015_10.378d23, ecaade2015_158d33, 390d, 5c02, 43cd, c250, 1d04, sigradi2015_9.152m16, ecaade2017_140ee, b4b3, 8be1, b619, 4d71, acadia14_247g, 8f0f, a7bc, d2aa, 665c, ecaade2015_230d52, c53f, caadria2017_175h43, 5559, c028, e972, acadia17_247uu, sigradi2014_345n8, 7ebf, 46ae, 2c8d, a41d, 1b1b, sigradi2015_sp_2.112j29, 3b8e, sigradi2016_583xx, a9bb, 0c5d, d9f7, 036f, d005, f6cc, ecaade2015_227x50, f369, aeb7, b741, 3fcc, acadia14_463ay, 25dc, 1968, acadia17_520u, ae81, 0750, c6d7, 73ff, 53f1, ecaade2014_225t58, ijac201614402k1, 20cf, acadia15_371a16, 35c6, c09a, 13e3, 7ad7, b6e0, sigradi2013_234h, 33da, 4008, sigradi2014_197b7, bb2f, caadria2016_415z17, acadia17_202l, c30b, e59e, c58e, c101, 3e88, ascaad2014_017s1, 720d, ascaad2016_004s2, cc3a, a332, 79f0, c67f, d22c, 23c7, a9df, 0d03, 3c5e, sigradi2016_777mm, 741f, 49a4, 39d1, 0cdc, f0ae, ecaade2016_040a11, sigradi2016_431v, ecaade2014_015t3, acadia14_317r, f91a, caadria2017_051n17, caadria2015_043i5, e071, 640a, 4c2c, adc9, ijac201412405y8, 4b0a, 5e40, 7a31, acadia14_479y, sigradi2016_426b, 41fa, 8c32, acadia14projects_317s, 1354, f34a, f48b, e3f1, 44e1, c41c, 4201, acadia17_660m, d93a, ecaade2015_317j69, 61ea, 5af1, 4c27, 2741, acadia17_424vv, 632c, acadia15_195w7, ca15, 399b, sigradi2015_4.52p6, 88e8, f968, ecaade2014_153s36, ascaad2014_032n9, 1e66, caadria2015_119f19, 5dba, 9765, 3163, 1fe2, 5493, aeef, 6345, 7350, f894, 3803, 4b75, e426, caadria2017_015k5, 34a3, ijac201513306g13, a46e, 4901, 3e8d, 61db, aa29, 1c67, 221e, 72ee, ac37, acadia16_124g9, 4fdd, acadia17_598d, 11a9, caadria2015_226n34, caadria2017_009y4, d5c0, 8b23, 6ce2, acadia16_12d2, 0c75, 22eb, ecaade2017_229ff, cc5a, 168b, ecaade2015_205c45, fb8e, 3a55, ecaade2015_138i29, 5c6b, ea82, 6531, 67e2, 6fd2, 2c9c, ec04, acadia16_352g22, 6a29, ecaade2016_074t21, 3955, ecaade2014_215d55, 25f1, 5831, acadia17_340t, c45f, 74c8, 34d7, 67a5, 8beb, 8926, 9ef6, 5986, 8949, e6dd, a5bd, 81c6, d961, sigradi2013_244n, e9db, acadia17_472rr, d6da, ecaade2015_155v32, b49f, acadia14_479v, 201f, acadia17_82a, 35ad, acadia14_473at, caadria2017_063f21, acadia15_483w20, c7c1, e78b, 9fa1, caadria2017_124x32, acadia14projects_473ao, 6835, 9dca, ijac201614201y6, sigradi2015_11.165x25, a2f1, acadia15_251p10, cb4f, b437, caadria2016_517u21, 092d, 4da4, acadia17_340h, 173e, 048e, 3dbc, 197a, sigradi2015_12.259w27, sigradi2015_10.309z21, 4e2a, 0034, 880d, c90d, ecaade2017_041k, 029f, 948e, ecaade2015_324u70, 0fa4, acadia14projects_347ai, cf55, 35ca, 52a0, 254d, d728, caadria2017_163i40, 07b0, 65c4, eaf2, cb06, ac0b, e155, 3e92, 834f, ecaade2014_096v22, 2ef6, ascaad2014_002m1, 3470, ecaade2014_239v61, 302e, 4c31, fc82, 7dbc, 64cf, 52b1, 55a4, acc6, c984, 1710, d75f, 0707, 3a9e, 266b, 29d9, ceb7, ab3a, 84ac, 766e, d1d3, ijac201513103o2, b9b4, 1071, 7f99, acadia14projects_497w, d39a, af58, sigradi2014_018k1, 6433, b877, f347, aa46, a20e, cfc9, ad46, 0ca8, 518d, 4d35, sigradi2014_074e6, 1204, 3b60, ecaade2015_59y10, ecaade2015_110e21, 0062, 91c7, 99aa, dba6, 0b2f, a048, ijac201412303c8, fe80, 25a1, 2a16, e37d, 06a2, 5a62, a560, acadia14projects_479av, 5d59, f92a, a230, sigradi2016_654d, 1ab4, 845f, f781, a0da, 6507, acadia17_464oo, caadria2016_457m19, 711a, 2216, 8110, acadia16_196g13, 5d19, sigradi2013_303j, 61c6, 3066, d5c8, e3d0, 4e9c, afdf, sigradi2015_9.347o17, 8c2f, 1339, ff91, 9f7b, 753e, f5c2, 5abf, acadia17_358ee, ecaade2014_009b1, 63c4, d180, caadria2017_002m1, e545, 802a, 2341, ijac201614203a9, ecaade2015_53r8, 5421, 88fa, acadia17_382ff, caadria2017_027s9, 5c66, 8c29, 61d9, 60a8, 0bd1, caadria2017_096y26, d3f7, aa38, 5012, 9c1b, a889, bf5e, d78f, 5d89, f630, e3bc, 3fec, ecaade2015_136t26, ijac201412305p2, f2f9, b1f8, acadia17_101u, sigradi2016_590c, acadia16_62h4, a624, 6d20, acadia17_201zz, dd20, a2cc, 7df4, 404b, f36f, eb86, ecaade2017_195jj, 20d4, ijac201412407w9, d567, 2938, f4b7, 7f38, ecaade2014_012o2, eae5, b3b6, 5077, 1321, b5d4, sigradi2013_157p, ecaade2014_095s22, e20f, ecaade2017_144y, 32cf, 2062, 015b, sigradi2015_11.34z23, ascaad2014_019c3, 451b, 4c54, 7a41, 67bc, f018, 0e3d, af57, caadria2015_010u1, 0d60, 39cb, efe9, 0d7e, cbf1, a3f9, 9348, c846, sigradi2015_10.74o18, 1e65, 592a, 7d84, ecaade2017_157nn, 61f1, 72dd, ac8e, ab30, d254, 25c4, 5160, acadia15_451i19, ecaade2015_100m19, b0c8, 343a, 369e, 54af, 5f95, 0e28, 96cd, ecaade2016_164n46, df64, 6a75, sigradi2015_3.221v4, 2c58, f48e, b5c1, dd0e, acadia17_358q, 110d, fc4e, 9a8e, e7b2, 7889, b3a5, dac6, 1db7, a448, 0e94, caadria2017_056m19, c1fc, caadria2017_145e38, 26eb, b6db, c394, 9d49, dfb6, bd2d, sigradi2013_390z, 1408, 5dc6, 16df, 8de4, ascaad2014_025n6, 2ada, b517, 4a7e, 6cc3, 5836, 2f0d, sigradi2016_710hh, aa03, ecaade2015_171g36, ecaade2017_203s, fd1d, sigradi2015_8.189n13, 2186, sigradi2016_625uu, 1fba, 19bf, 9304, sigradi2014_345x9, 9c2c, 14e0, ecaade2017_151x, 49f3, 1dbb, fb6c, 2a49, c475, bb34, ccc6, 81f4, 38f3, ecaade2017_051ee, ascaad2014_009f5, fd46, f7f0, ed67, f79e, e1d7, ecaade2017_006vv, a926, c8e3, caadria2017_009x4, c7f9, ascaad2014_007i4, 146f, caadria2016_395y16, e84f, aad4, 6bbf, ecaade2016_230e62, 4d2b, 4cda, 82fd, d2d4, 762b, 59f1, cde4, 2428, ab0a, 90e1, fa30, 5f50, 7b05, ijac201614305l3, d008, e4ee, 065d, e68e, a223, b0f2, 88d1, c7b4, 9d0d, 3c0c, ecaade2016_063v15, ee6c, ecaade2017_152pp, f0cb, 3031, 2e36, 8239, d0d9, 6777, c108, 1012, f72f, ijac201513303y10, c76b, 087b, ecaade2017_268aa, 8fdb, d716, 9191, 2d4f, 90aa, 8c14, c08c, 05e0, 55fb, c331, 98d9, 2141, ecaade2017_198p, a1c8, 9bff, 6e0e, f8db, c07e, 114c, 8723, acadia15_483p21, 5e94, 20e5, 05d8, 1547, 468e, caadria2015_069s8, 843a, d222, 1e52, 8cc1, a358, 8aff, 5bed, acadia17_358aa, e0ba, eb60, a50c, a380, caadria2016_809a34, 7a73, sigradi2016_560x, 9897, sigradi2013_155e, 4942, sigradi2015_10.307g21, 0240, ce77, ecaade2017_038uu, 0f82, 7d46, 2475, 0061, sigradi2013_62v, b55f, de4b, c8d9, 38b6, 1c2b, 1c3d, 6dab, ijac201614305e3, 4317, 405f, b0f8, c1af, c7f3, acadia17_212q, 324a, 23e8, ccb6, 193b, 4947, 7068, c6a2, 56da, 4dd6, 5962, c5ce, e0cd, ascaad2014_013s6, 8b65, 957b, 3e21, baf0, 1b88, ec46, 5b46, 94fb, ecaade2013r_013z7, acadia16_62e4, 93eb, acadia15_311g12, ecaade2015_170u35, 54c3, c627, 60d0, 0d82, 9d9d, ijac201513201k5, ecaade2015_86k17, 9f08, 90fa, ffb2, acadia14_453g, sigradi2014_141r2, a509, 5f8e, 48f0, ecaade2017_071uu, 27ef, ecaade2017_248vv, 719e, c77b, c7a9, ascaad2016_022a9, ecaade2017_164o, 2656, 8b4d, cd72, 5af5, 3871, 4574, d4cf, ebe9, 15bb, sigradi2016_771t, 8a85, e195, d8db, 8b21, 4619, acadia17_100l, 227b, a802, ecaade2017_009ee, 7171, 1912, 8bcc, 8219, 8dd3, 403e, acadia14projects_317aa, c51d, sigradi2013_393s, 2ac9, 877b, bdc4, c84c, 26f0, 0224, acadia14projects_117ax, acadia14_365ad, sigradi2016_568ll, ecaade2015_101i20, caadria2015_087e14, b108, e4f0, sigradi2016_407v, 5c44, ecaade2014_156d38, ecaade2016_067l16, b7ff, cc85, a9c1, 2d10, 78cf, c42d, cf78, acadia15_203k8, 8a72, c845, 60ad, ecaade2016_111l30, 34a8, f8b2, 7008, sigradi2014_045b4, 397f, 2822, 6fac, c1c7, sigradi2016_382q, 9121, d673, a532, 2055, ecaade2017_jgot, fa6b, 677e, dd32, df7e, 5d2f, f4db, ecaade2017_164p, ecaade2017_066v, 777d, d1e0, sigradi2016_659y, ijac201513203v6, ecaade2016_067m16, c91f, ijac201412304t1, ca42, e07f, ascaad2016_026u10, 534b, 53c2, 9d8b, ecaade2017_089y, caadria2017_047h15, ecaade2015_171s36, ecaade2016_170p48, 76a2, 4d6f, ee1a, ce2a, 0713, 08ea, bfa4, sigradi2016_817d, acadia17_230qq, 35fd, 9a88, d32b, eafe, 2deb, 4092, ecaade2015_53e9, 01ee, 6117, 77b9, 6763, b949, 5663, ecaade2017_057o, a58e, sigradi2015_sp_4.388y29, 00f6, d543, d12e, a355, sigradi2013_330b, 1179, 7701, caadria2016_851l36, acadia17_678dd, e256, caadria2017_067j21, 9d0a, acadia17_170v, sigradi2016_408bb, ecaade2015_248v56, acadia17_391tt, 2309, 7efa, c2ac, caadria2016_013g2, ecaade2016_113d31, 5d13, acadia14projects_153b, 995a, 3e90, 30be, fdea, 9eb8, sigradi2016_732h, 2855, sigradi2013_337, 2a66, 0701, ecaade2014_111e25, sigradi2015_8.41r10, 34b9, caadria2017_056j19, 7904, 899c, 98e5, caadria2017_056b19, sigradi2015_10.74n18, ascaad2014_025k6, 754d, 688c, 7471, 4b77, 9e61, caadria2017_055k18, 516e, fdb0, 0b5a, 8ba2, d4a1, 65fb, e3fa, b585, eb0b, 7015, ecaade2013r_008o5, b43e, c54b, sigradi2015_10.307e21, c200, sigradi2015_11.8m23, a24b, 977f, ab4b, f09e, ascaad2014_033g1, 4251, 2e29, 70e3, 64ef, sigradi2016_673ff, 8782, 2b60, 304f, 575e, e81e, 8775, 9270, 6383, acadia14projects_247i, caadria2015_070h9, acadia17_544a, e736, 6045, ecaade2017_053j, 204f, 39b7, ijac201614208m13, b061, ecaade2016_154r42, 1919, 77c4, 74fc, bfbf, d7c6, 9fbd, 715c, 9220, cd76, sigradi2016_408cc, 38ed, 53fe, acadia17_50nn, acadia14_473ae, 254a, 059d, 2cb3, 4813, ecaade2014_233g60, f95a, d4b4, sigradi2016_595ll, aad5, c7a4, 0ec6, 6e2f, ce84, 5804, 3b56, sigradi2014_047l4, 20fc, b6b9, c4c9, ecaade2015_235z53, acadia14projects_199ak, 5721, ecaade2017_124f, 68b5, 14c7, 8f12, a1a7, 65c6, 1065, e00d, 7501, acadia17_648ff, bcbd, e11c, f97d, ecaade2015_180g39, 4639, 9cff, da1d, ijac201715103c, 82a7, 9312, 4e7e, ddb4, b720, 8457, 663b, 5d81, 0420, caadria2017_057v19, 16f6, 3aeb, db99, 17ae, 707b, c381, 1437, 90a8, ecaade2015_15v1, 4269, acadia14projects_339at, 4517, 4414, a4f7, sigradi2013_285f, 49cb, 8e39, ijac201412403p6, caadria2017_021o8, 4b81, ecaade2017_003h, 7ab5, ad45, 0b87, caadria2017_008b4, 7ad3, 9508, 820a, sigradi2014_266g2, ecaade2017_161qq, 1d3c, b5cb, ijac201513302k10, b353, 98fd, acadia17_222z, cea1, 0705, 6970, cd34, c403, 2e76, ba98, 2d65, b305, acadia14_463a, 2373, 8f17, 49e1, 0953, 1612, f487, e4f9, 858b, 7d30, acadia14projects_699m, acadia17_502xx, 8af2, acadia14projects_507ae, 7c99, 6b72, caadria2015_102d16, c225, ecaade2015_336b73, 4757, e9df, bd6e, 3c79, 36f0, a362, 228d, e03a, acadia14projects_33al, 13c9, 5c27, 9e91, 2e9c, 96ca, 55e4, e750, a408, f37d, b80e, d1c2, bbd6, d975, 5b95, 393e, 9306, f1b8, 4764, ecaade2016_223g58, sigradi2013_401e, acadia16_280n17, a191, caadria2017_001g1, acadia17_28aa, 6d07, 5090, sigradi2013_243, b0fe, e989, eaba, d21e, ecaade2017_146ii, dbb5, a20c, a30d, 544f, d262, acadia17_51xx, ecaade2015_297c65, acadia16_140m10, 2af3, df11, acadia17_258h, caadria2016_851h36, e0c9, 9c4d, 30f2, 26b7, 4cd4, 37bb, 1cc4, ecaade2016_222w57, 86cb, 4d10, 7dc4, 21e5, 4691, db49, 371e, 0e9a, 8cc4, 0695, dcf3, 3757, cdf6, acadia14_101ah, 19bc, 46f8, 66fb, 76eb, ccf0, ad1c, bb41, 24b3, 7ecb, 7c5b, a215, sigradi2016_636o, ecaade2015_164p34, 428f, f751, acadia14projects_479z, ecaade2017_172y, 23a5, a2ee, c6c0, ecaade2014_173t42, 3b3d, 935b, acadia14_435ak, 1e47, abd3, c73a, ab0d, e4cf, acadia14_555k, 44f7, 16a3, 1819, ccff, efca, 8797, c363, acadia17_323p, acadia17_392r, ecaade2015_286x62, 9a77, ecaade2015_285i62, 9c8b, d98b, f890, ecaade2017_232f, 115a, acadia17_630xx, e8d8, a401, 56b8, e1f2, sigradi2013_275c, ecaade2014_046r11, 64ff, c027, 58e8, b68d, acb7, a6f2, 8799, 8b9d, b9a3, caadria2016_839k35, ecaade2017_269oo, acadia16_394i24, 82ae, 6c80, 04a8, 9098, 8c56, a183, ecaade2016_021d6, f761, 2f46, 4c40, 1520, f5f8, 4b62, 9f29, sigradi2016_690b, 8fc6, c1c2, 6a57, caadria2016_343i15, 55ad, 087d, eb85, sigradi2015_8.47o11, 8d49, 03b0, acadia17_392h, 578c, 5bd4, caadria2017_048x15, 09db, cc0f, 2720, 5a46, 04b7, ecaade2015_302k66, ba22, 7082, acadia14projects_579b, d05a, e8e4, ad86, ecaade2015_83t16, ascaad2014_014z7, caadria2016_631d27, ijac201412402z4, 956a, ecaade2016_mrth66, 1130, ecaade2015_271w59, 3548, 76e1, fe83, caadria2016_045g3, 04e4, 15da, 5d28, ae94, 1220, b753, 9f27, bcd4, 272e, ecaade2014_145e33, 7520, sigradi2016_585qq, caadria2016_851o36, d2da, 912b, 90a6, 9d59, c1ad, 5ba4, caadria2016_809b34, 7dee, 157e, caadria2017_015j5, acadia17_590c, sigradi2014_045c4, da0f, 3b32, 07af, c1de, 585d, a4fb, e339, caadria2016_517g22, ecaade2013r_018v9, c399, a425, 8dbf, ecaade2014_230r59, 4d3c, bc31, 5585, d784, 0853, 5a30, ecaade2016_223n58, 1d69, fc8f, 8059, 8a09, 9ac6, 12e0, 8410, d111, 86ad, fdf4, bc78, acadia14_681as, 3aab, c21e, 4211, bc11, 8ced, ecaade2017_009x, acadia14projects_339aa, 7d13, 899e, 7c8f, 9b3c, 7c43, 2e5d, ae30, 7c1a, ascaad2014_033e1, acadia17_169qq, acadia17_284l, c74a, ecaade2017_083ss, sigradi2013_41i, 548a, cd35, a01c, d4bf, c479, 5c06, add6, ecaade2015_173h37, 0440, 430a, sigradi2016_490jj, ijac201614207e11, a7a3, 8323, fe6d, acadia14projects_609at, 0bf8, 681a, f7ed, 6995, c6f9, acadia17_28z, 90f7, 3cb7, e72b, 7dfa, f571, 3264, ijac201412307g3, 79eb, 7ac8, 87a2, caadria2015_086i13, d7b5, 5e4c, d305, 62b1, ecaade2014_010g1, 836e, 6da7, 3015, ecaade2016_169k48, 5c60, e6a2, b19d, f2cf, 4493, f56a, 7b3f, ecaade2017_148oo, be68, ijac201715104gg, ecaade2014_046u11, caadria2016_157r6, 2130, sigradi2013_194a, a0ad, 30c5, 10c9, 20fe, 2d68, fe33, 4564, d2e9, caadria2016_861v36, a9f3, ecaade2015_87a18, d44e, 14c2, f634, 7827, 50df, acadia14_375a, cfb8, acadia17_318xx, ecaade2015_269u59, acadia14_699b, 4184, 24b0, ecaade2017_152nn, a15d, df1b, 3490, f609, ijac201513205w7, d6df, 0af4, sigradi2016_385nn, sigradi2015_10.307y20, 7bf9, ecaade2014_194o49, acadia16_382v23, 8386, caadria2016_611l26, dc85, f8e1, 9bce, d053, 09b8, d2a3, 857c, dc06, ecaade2015_37i7, ijac201513104u3, ca9b, 22cd, sigradi2015_8.81r11, 6a0b, 058d, caadria2017_115l30, caadria2017_080l24, 3993, ascaad2016_045z18, 00c1, acadia14_63c, 70b3, ecaade2015_164t34, acadia15_195b8, ecaade2015_13s1, 15c3, 13c0, ecaade2016_071i19, ecd3, 3ece, acadia17_38xx, caadria2017_129u34, 67fa, 418c, sigradi2014_265x1, 81fc, a092, ecaade2017_184oo, 0fcd, ecaade2017_008e, 51e4, 3cf1, 5b9f, 6bc4, 38a3, ecaade2015_225o49, 7dcc, 7415, acadia16_244o15, ecaade2015_72z13, caadria2017_163u40, 8566, 156e, caadria2015_084u12, d2a0, ecaade2014_052i13, 3815, caadria2015_081p12, 87f6, 4f60, ecaade2016_055h14, ascaad2016_016u6, a82f, ecaade2015_196b42, ecaade2017_052ii, 50c4, ecaade2015_201y43, 3352, ijac201715104p, ecaade2016_027w7, 942e, acaa, 9335, ffe1, 7ce7, 3bdc, e5fe, caadria2017_190r45, f3bf, 7b28, 75a3, d858, 04ff, sigradi2016_815pp, sigradi2015_6.183l8, f440, a1aa, 4286, caadria2015_122i19, ecaade2016_028i8, ijac201513101g1, 4038, 3010, 7442, acadia15_47b1, b4c1, c4d9, 9a34, 648a, 8d16, 7752, d4d8, 4c4e, acadia14projects_75ay, b060, ecaade2017_163k, 525c, 71ac, f350, fb05, ecaade2015_164s34, 41e7, 3d96, 3a29, ecaade2016_047n13, 18d4, 871f, 8eaf, 7453, 9686, 153e, acadia17_413w, 0a6d, f483, ascaad2014_010s5, 936e, caadria2017_096w26, caadria2015_126p20, ijac201513206v9, ae8a, 1c1f, cb45, e47e, caadria2016_683p29, 1274, b5a1, 7847, f328, 32f8, 1538, ecaade2015_27p5, 34b7, f0a1, 43da, 2228, 828f, 5db1, 7dbf, 9fc4, f9ad, d6f8, ijac201513303d11, acadia17_308uu, 90cb, 3957, 0eb6, 672d, caadria2017_051r16, bb42, 528e, af93, d9f0, f80a, acadia16_72h5, c3d9, bddc, 5f4f, acadia17_70dd, 9f05, 312e, 591d, sigradi2015_11.8o23, ecaade2015_170k35, 719b, dbeb, 6586, ecaade2017_148vv, 8d66, 3e67, ecaade2016_102j28, ecaade2017_077xx, 410d, 0eb2, 38e0, 97fa, 6ed8, ecaade2017_057aa, ecf1, acadia17_102y, fdf0, e328, 7eb7, sigradi2016_695p, sigradi2014_284v3, 7419, fee0, acadia17_59g, dabd, 604d, 04f5, acadia14projects_79w, bd03, 7c23, ecaade2016_129c36, 2baf, 5e3c, ecaade2015_215o47, ecaade2015_74p14, ascaad2014_033f1, 57a9, a3d7, acadia17_670pp, 5aad, c154, f049, 2976, caadria2016_851s35, 96e4, ecaade2014_169p42, c616, a0b9, 3494, ecaade2014_038r9, 96cc, 8ab8, b8b0, e966, 1f57, fc30, 7709, ecaade2014_201g52, 40e3, 2653, d00c, bec8, caadria2015_084x12, ecaade2017_116m, 5385, 9f73, aae3, 9b31, ecaade2015_48c8, 2843, 293b, acadia14_699t, b429, caadria2016_343l15, 5bf3, ae11, 2eee, 1212, ecaade2016_165y46, 66af, 4b52, 77a6, 750c, 5536, 8795, 0cfe, 0dbd, 353c, ebbf, acadia17_36q, c37a, caadria2016_651w27, ecaade2016_225e61, ijac201412403o5, 0a51, 9330, 35e9, ecaade2014_194d50, 01c3, ec61, 44ac, caadria2017_096j26, c896, c502, 3bb0, ecaade2014_133s29, 0dc4, ascaad2016_004o2, 9c9d, ascaad2016_007p3, 054e, b6c2, 2790, a46b, 7ec4, caadria2015_073s10, bde7, a214, e19c, 141f, 1d83, ecaade2014_072t17, a41f, caadria2016_219i10, 05fc, e3b6, 3c7f, bb11, f65c, f793, f41c, 1fae, acadia17_678ll, acadia14projects_497y, 1763, 2126, 6ee5, b02b, ijac201614302o1, caadria2015_130t21, 0546, df8f, b3f9, ffa2, 089d, ec11, acadia17_360h, bae4, b25c, ascaad2016_022r8, f837, dd79, 3bf9, 5a31, 7316, 00b6, 7f2e, 0a29, 1bc7, bfff, ecaade2015_280c61, 406a, 41c0, ef4c, sigradi2015_6.387m9, 297e, acadia14_473ap, acadia17_38vv, cb54, 9ec4, c7ca, acadia14projects_619af, 885e, 2cc3, ce1d, 3e69, 6991, 2700, ecaade2016_042d11, 6902, af2d, acadia14projects_153au, ecaade2016_067s16, 3f23, a863, 65df, c2d8, 9697, f957, 5906, 206b, ijac201513205h8, c9ea, f6f2, ac7f, ecaade2014_230m59, 5208, ac1c, d5bb, sigradi2015_9.141c16, a1fa, 94e5, ecaade2014_180m45, 996f, ecaade2014_105a24, ecaade2017_248ss, a96d, caadria2016_229v10, ijac201513303z11, b50b, 6694, ecaade2015_286a63, f008, sigradi2014_281g3, 42f8, 2fe6, 64c7, acadia14projects_267n, d51e, cd04, 602f, dd18, a4da, sigradi2014_266a2, bc80, a7f0, 0029, f0c9, ecaade2015_193m40, 7dad, 62b8, ecaade2017_066p, ijac201513206u9, 34bc, 1fe6, 3a3f, ascaad2016_021k8, b97a, c884, ecaade2017_172n, ecaade2015_202h44, ecaade2017_213l, ecaade2017_019yy, e823, 97e1, 1e28, acadia14projects_101ao, ijac201412405x8, b2ab, 8a38, 2aa9, 11fb, acadia17_542vv, 9a9e, ecaade2017_009dd, 4c3c, 7846, 3e06, 7db2, acadia14_719r, acadia16_88z6, 11fa, 0220, e67b, ecaade2017_049zz, c3f7, acadia14_389a, acd2, 52b0, ab52, 88e9, 49e9, 81a3, c171, 0148, ecaade2017_108b, caadria2017_086l25, a8d3, ecaade2017_032f, 8308, d9fb, 791e, 43ab, ecaade2015_158t33, acadia14projects_357ax, 73a1, 8adb, 0242, caadria2017_190k45, a7bf, 5103, sigradi2015_12.19d27, 3cc5, sigradi2015_10.377s22, 0468, ed3f, ea19, 6a95, 913e, 2c8e, 3e32, 896a, 9e28, b549, e2c8, cc20, 4df6, 486b, sigradi2015_12.259b28, ascaad2016_016r6, c2c4, caadria2016_539f23, eff2, 01df, 6e42, 568d, 6e90, cb7a, 0211, c548, 82ee, sigradi2014_345j8, d4d3, ecaade2014_177v44, acadia14projects_311w, ecaade2015_284k61, ecb7, dce7, 3c95, 76b8, acadia17_36v, ijac201614203w8, 06e0, 4260, 61ef, acadia16_54w3, 8d25, ascaad2016_022m8, 7531, 83dd, 15f0, 7d6f, ecaade2017_256q, b7ce, 13e2, eca7, 16b0, 2937, ecaade2017_225c, f62e, acadia17_502uu, ecaade2015_178g38, 27d7, 9696, b52a, ce0b, 6609, 8f0d, e04b, d7c9, 9e72, 45b6, acadia14projects_153d, 1bd9, 8869, c471, e45f, ac6f, 9d7d, 6bac, bfe4, sigradi2013_345m, be8f, 2ced, 26a6, 0a22, ecaade2017_006ee, 40ba, 2578, ecaade2015_171v36, bf4a, aa6f, f9c9, acadia17_212cc, 2a5e, ecaade2015_15c2, 11b8, 8c86, b31e, bf9b, eaa4, ecaade2017_230b, sigradi2013_248e, 69a7, 9971, 4a2c, bcce, b44f, b258, 34ac, 82a4, 7bfe, caadria2015_237l35, caadria2016_621y26, acadia16_280s17, 9b64, 885a, 5d69, ecaade2013r_018i9, ijac201715106a, ecaade2017_071vv, 8d35, 9b90, 8352, sigradi2014_074d6, caadria2015_246a36, 211b, acadia16_478n28, 17f8, ecaade2017_143h, c7bb, ecaade2015_158s33, 8c15, 2b67, c7da, 91a3, d998, 5bb3, 8415, aecc, caadria2016_219k10, ijac201614202x7, caadria2017_132k35, 2ea0, c811, 6677, 4a3b, cc9b, caadria2015_072r9, fa3f, 766d, 49de, fd1f, 6259, a78e, 7128, ab37, ecaade2014_080d19, de37, 091f, sigradi2014_189l6, 8de0, acadia17_534oo, be4f, acadia17_648tt, c590, 74d8, sigradi2014_293a5, sigradi2014_282t3, d512, acadia14_539a, f1d0, a277, 657c, a2eb, sigradi2013_226a, 7a42, d708, 92b3, ijac201614307f4, 5b72, 4fcb, ecaade2014_149e35, acadia15_483x21, 694b, ac66, ecaade2014_180r45, caadria2017_118x30, db70, 45d6, 36f4, ac60, ecaade2015_178f38, 2a2a, f142, 9ef3, ecaade2016_mrtz65, a94a, f72d, aad0, 6df6, d690, 2c45, ecaade2016_040w10, 6f04, 9791, 6727, 212a, b21a, d023, e348, 7018, c517, bcb9, acadia14_619y, d422, 6bbd, 03bb, acadia14projects_589i, 1ea6, 74ac, ascaad2016_001f1, 8767, f8a5, ef98, ecaade2015_18c3, 7cd2, sigradi2016_382bb, 1b5a, sigradi2016_773y, caadria2015_181a27, ecaade2013r_004v3, bc49, 2d37, b6a8, sigradi2014_070w5, acadia14_699s, 6459, sigradi2015_10.74r18, ecaade2017_173tt, be1a, 8f9c, ijac201614103i3, ecaade2015_170g35, 2e2e, ecaade2017_023ii, 6575, e395, 8273, 650c, caadria2015_202x28, 6b7f, cf65, 997a, dfab, f8fc, 7c1b, 0767, 6ecb, ijac201513206a9, d94d, b783, ecaade2017_195gg, 8917, caadria2017_027p9, 0748, ecaade2015_247g56, f699, 3e91, 4e4a, 411a, a39c, fa0c, 112d, d992, 9fee, a873, acadia14_125t, f3e2, ecaade2016_037a10, 04aa, ecaade2017_029cc, cbc9, 3391, 38cd, a83a, ba75, caadria2017_029s10, c49f, 2f60, 91e2, ijac201513206v8, 32df, acadia17_340j, ecaade2017_029r, e0f7, 9fa0, caadria2017_185a45, caadria2016_073w3, d2ef, 2c70, 0312, e8ba, 2e83, 17e3, acadia14projects_661n, ac86, ecaade2017_017l, acadia14projects_565ac, 5438, sigradi2015_10.307o21, 3b15, 6467, ecaade2017_225d, acadia15_297a12, aa0d, ascaad2016_057p22, 2d34, 6c86, sigradi2014_048w4, caadria2015_150y23, 5068, db2f, caadria2016_187u8, sigradi2016_417oo, 9943, ecaade2017_027a, 50bf, 2b14, 346d, 9ae2, 8a2c, a57c, 792b, ec9b, ecaade2016_130t36, ecaade2017_047t, e74e, deb0, 25e9, ecaade2016_162z44, ecaade2017_199ll, 2127, b400, 6aaa, 1674, 1622, b272, 5224, 88ec, e1f7, 454a, de15, 407f, a4cb, ijac201715204kk, d107, b53c, dc98, 3191, 7a93, f85e, 496a, e289, 2645, 1344, ecaade2016_ws-foldingt68, ecaade2016_136l38, 6725, ecaade2015_314b68, 65bd, 93bd, ijac201513103s2, fa16, db07, 71c4, 7a69, caadria2016_651b28, ecaade2017_213g, ecaade2016_127b35, 147a, 8ac7, 6bd0, a51b, 0c6b, 4ae3, e385, bc46, daa9, acadia17_373t, 8427, 5857, d94c, 223c, 8a47, ijac201614208k14, sigradi2016_450pp, 47cc, cc27, 4547, 28fa, 51b1, b06d, a57d, a2ed, d13b, sigradi2013_167l, ijac201412302j7, 637b, 0250, ecaade2017_173ss, sigradi2014_015b1, 3628, 2ce2, cb97, 9964, 22af, 55d0, 73c0, 1875, bdd4, acadia17_542rr, 7432, a6ad, ecaade2017_215ccr, fb23, ascaad2014_010p5, 7bd2, fb67, 0446, 25f4, 205a, a6d7, acadia15_161f6, ecaade2017_057p, d184, bc1f, a9f6, acadia15_81x2, 1a19, fd56, d811, ijac201614403i2, 32b8, f421, e309, 100b, 87b4, 5e14, f84a, caadria2017_051u16, ecaade2017_257rr, 566d, 21a0, b1b3, sigradi2014_097m8, acadia17_164ww, 5a80, a4e7, 4c0d, 1132, 2ba6, 12de, a6f7, 0b26, sigradi2013_234c, bf6a, 6ac5, acadia16_372d23, 0ff3, d7b2, sigradi2014_030y1, 4348, 0196, 652a, bfa0, 731b, 2c15, 7a7e, d916, 87b7, a590, caadria2016_651c28, bc6c, ecaade2017_199s, acadia17_26j, c7bc, 0492, ecaade2016_078c23, 7786, ecaade2017_225zz, 08b7, c015, fcd9, 4a45, b89c, ed3c, 4749, b971, bdb9, e18b, 0b3f, acadia16_12r1, e8c9, ff05, bd33, ecaade2017_195oo, caadria2015_190k28, 4bc3, 3697, ecaade2014_145f33, cf8d, 7a51, 93a1, acadia17_292bb, 7358, 0f46, 74da, ecaade2015_285z62, 1d92, 026b, 0ae5, d0c8, 1516, 0ce6, acadia14projects_435ae, 5940, b4c7, eb0f, b599, 2cdc, b4b2, 83e5, ef63, 1c58, acadia17_284c, c244, 23cb, ecaade2017_149n, 017b, c6b8, 07d4, 829a, caadria2015_087w13, 9b60, ecaade2017_214r, ecaade2015_118b24, c243, b27d, 1989, ecaade2014_195k50, 48fe, sigradi2016_448ff, 91e4, ecaade2016_144k40, 7955, 9796, a11d, sigradi2016_732l, 6c62, 8e5e, ec2d, 459e, e020, ijac201412402g5, sigradi2013_62u, 99b5, ijac201513201e5, 558e, 17cb, 5f3d, ijac201614403n2, 679c, 58f6, cdc7, 1e05, acadia14projects_549v, 37df, 6a22, caadria2015_126k20, 1a07, 6fbd, 52b7, caadria2017_132i35, ecaade2016_038g10, 30ff, ecaade2014_024l7, 477b, ecaade2014_111a25, e0b3, sigradi2013_387a, ecaade2015_247e56, e0b5, 30b0, ascaad2016_020x7, 561d, 22cc, fcfa, sigradi2015_3.212l4, caadria2016_559z23, ce0f, 9152, ba4e, d2af, 952c, cd37, caadria2016_611e26, f9b1, acadia14projects_229l, c6fe, 2aef, sigradi2013_194g, d7ae, ecaade2016_114h31, 455c, e905, ecaade2015_303p66, 3e00, 28a8, daee, b919, e191, 6112, c71c, 38b0, cda1, 8336, c98e, 8eee, b187, acadia14_145p, 286c, 3971, 4b2d, e99b, e9a7, acadia14projects_135i, 408a, e5ec, eeb9, ecaade2017_195hh, acadia17_637l, ecaade2014_214x54, d764, 3ab4, caadria2016_003c1, 5d0e, ijac201715105pp, a163, bef1, 4e41, 0e35, ecaade2017_027xx, ijac201513102e2, dbb1, acadia16_12b2, 69f4, f220, 8a8c, 2510, 0e0d, 279c, sigradi2016_383ii, 0bd9, 0344, ecaade2017_208l, 1a4d, 72ea, 6404, 00d7, dd2e, 2ce8, sigradi2015_12.19x26, 08e5, 09e6, ace4, 6cd6, acadia17_62oo, 7f3e, acadia14_435ai, acadia14_81n, 1e95, ca39, f809, 5e82, 0a44, edb6, 0e72, ac43, sigradi2014_345x8, 1f28, 00f9, 22ef, 41da, caadria2017_041s12, sigradi2014_015d1, e1df, 31a7, ecaade2014_168e41, 5921, db32, 9a9b, ea9b, 3ff2, 554c, 5107, 47bb, acadia14projects_153j, 8c77, 7c36, ijac201614102n2, acadia17_274uu, ac68, a7e1, 41ad, acadia16_88a6, f116, a415, 1eb9, caadria2015_164h25, acadia14projects_257aa, 2dcb, 7ed4, 2999, c17d, c1ec, acadia16_362m22, 2fa7, b056, cf1f, 4f87, 8cd8, 52e9, f86f, 001a, ecaade2016_198i52, 2bf4, 8eab, 67c0, ijac201614407p4, 9262, 6710, ecaade2017_124q, sigradi2016_801r, 8ed2, bd27, 8d74, b505, d1dd, sigradi2014_176g5, 7a4d, 879d, acadia14_549o, bba2, faca, 76e2, ecaade2017_029v, 5aeb, b4d6, fc7b, 0915, 625b, 1d74, 7e74, ecaade2017_099uu, 1891, ascaad2016_011f5, acadia15_243f10, d2df, 0597, 3159, 87b9, 4fc5, 34eb, 70aa, 3e15, ascaad2014_004m2, 91ee, 4b7b, 2f50, e138, c02b, ecaade2017_164z, 8561, 56b0, 2d77, acadia17_26l, cfe9, 270c, 1922, f700, 8ae1, e635, 73fa, 4884, 8965, b69c, 5e7e, ecaade2017_280c, 179a, c9a3, c2bc, acadia17_552t, ecaade2015_246a56, 3ee8, 3ffa, ce7e, sigradi2015_8.289f15, 3038, 70f7, sigradi2014_080o7, b908, 8d57, 43c7, ecaade2014_220i56, e6ca, acadia14_317aa, eecd, 5901, ea08, 6199, acadia14_565k, ecaade2017_108p, e688, 55c5, 02bb, 2f4f, 3213, de58, 37be, 2d9f, 5d8e, ddb8, 1451, 9672, de55, f8be, e4b8, a365, 3fb1, 3576, b92d, e63c, 6ad4, 83b3, 3798, acadia17_482cc, e113, da73, 603d, d91e, 2f7c, f6ee, 417c, 6830, c734, ecae, d6a5, ecaade2017_234o, ecaade2016_198k52, d0f6, 6b2e, d4e2, 8e23, 4a82, d3ea, 1db0, sigradi2013_347r, acadia17_600hh, acadia14projects_375f, 485d, b26e, a393, sigradi2016_560y, ebe5, ac03, 7f45, 92f7, 15f3, acadia17_349v, 7369, 1945, 07e7, 737b, ascaad2014_014f7, 58a9, acadia17_81i, 1bf0, 3372, e2d7, 0994, a497, daae, fcca, c9b3, 2ac6, 09e5, 12a0, 894c, 7a96, cc70, acadia14_111h, 6e91, sigradi2016_479ee, 099c, 1e0f, 3b1e, caadria2015_194r28, ab16, ascaad2016_057m22, 25d0, 8094, 3e59, e4e6, e5a4, 4f24, ecaade2016_016e4, 566b, 660d, 3ff0, sigradi2014_229m8, 01cd, 8fcb, caadria2015_111h17, 4835, caadria2017_035y11, 0b3a, 6aff, ecaade2017_129rr, sigradi2014_263i1, acadia14projects_145n, ecaade2016_210w53, a4f9, ecaade2015_193i40, 6621, 4f7e, 9b11, c4c8, ijac201412205k4, ca57, cdd2, sigradi2014_123s9, caadria2016_819r34, ecaade2015_235m53, ascaad2014_017e1, 70a2, 6c97, 6f48, e9fc, ecfb, ijac201412404y7, 2ed2, 5083, 17b9, 835a, acadia17_188y, 7429, ijac201513303r10, ascaad2016_006i3, 3f53, sigradi2015_3.209d4, 074c, 8c40, ijac201412206z4, 447c, acadia16_402v24, sigradi2015_8.289w14, 8acf, caadria2016_073a4, e7de, f98f, bd1b, 72c2, fff9, 3400, bfe8, f050, 37f1, 0bd0, acadia16_254a16, 1479, acadia14_257ab, 6399, ecaade2015_227w49, 16d1, 4c83, bd6c, 45fa, 59fb, 7c19, 4578, 3462, acadia17_62mm, ecaade2015_196m42, ijac201715106g, 1200, 3089, 35fc, caadria2017_051n16, 2beb, caadria2015_130i21, 44f5, a54c, 225a, d11e, 9cd8, ecaade2017_057j, 7075, 2876, 7638, f7e6, acadia14projects_117aw, ecaade2015_129l25, 59c2, 1820, 1c69, bab4, 6f79, 2110, e087, bbe4, 5e50, 1d05, 0e1b, ab31, 8dd5, sigradi2015_11.165j25, 188a, 191d, 46b1, 3684, 40cc, 24c7, b425, 89ad, sigradi2015_12.19c27, ecaade2016_120b33, bf35, ecaade2017_089bb, 16a9, ed0b, ac49, 8f31, ccdf, 70fd, 4632, 04fa, 0be0, 7081, 1cd4, 4ce8, 2bfe, bcc2, sigradi2015_8.264e14, 2ccb, 55f8, 1c4c, f806, cdce, 1ef6, acadia17_658g, caadria2016_209a10, c5e0, 8439, ecaade2013r_003j3, f396, c56c, be15, d338, eb13, a7ce, c457, c03f, 1273, 9733, ecaade2014_089k21, caadria2017_027v9, ecaade2014_153t37, ecaade2016_104s28, 0a61, 1832, 8c27, fea3, ascaad2016_012p5, c16e, caadria2016_003l1, 48ec, f8a1, ab3e, 5a8b, 0567, 8eb2, acc8, 5f73, 0059, 6bb9, 86b4, 6f57, 4040, e325, d841, 30cc, a0ac, ecaade2017_099a, 135a, ijac201412403c7, 7fe5, 1504, ecaade2017_006dd, 0b74, ijac201513203u6, 855c, ecaade2017_144r, 23d4, f6f4, fb4e, sigradi2014_252s9, sigradi2014_099v8, 16ff, 3c19, 0e1f, 79df, fb81, 34a6, c7aa, ecaade2014_188h48, 8000, 0fd3, 432c, 6a04, b7c7, ascaad2014_005s3, c462, ijac201614208j14, caadria2015_208r30, 247f, 945e, ee00, 776e, d453, 6095, 88e0, ed96, ec2f, ecaade2015_217a48, sigradi2013_158e, ecaade2014_149f34, sigradi2014_279w2, acadia14projects_75e, 753a, af15, ecaade2017_255i, 8a32, caadria2016_767v32, caadria2016_663v28, acadia17_640uu, 894b, f7f9, 4805, a2f5, d663, ascaad2016_048j20, 6cd2, 2ec5, 16c2, 231d, d100, acadia14_333ax, 2be7, f4bc, f49c, ecaade2015_101f20, ecaade2014_072e18, b162, 72b7, 21f6, d07f, 46c0, ecaade2015_48h8, ecaade2014_038e10, 24a2, ecaade2017_048aa, 8dff, efc5, c067, e97b, 853a, 9dc2, aad2, 08a5, 89d1, acadia15_185p7, 4b5f, 5586, f904, sigradi2016_710dd, 073c, 04dd, 8646, d332, 6cba, 9141, ecaade2016_045f12, 426a, 82be, cd51, 4080, ecaade2015_243v55, 0497, ecaade2017_253w, acadia17_520m, acadia14_531p, db3b, d3ec, c39a, d37d, 5c25, acadia17_382hh, acadia16_88v6, ecaade2017_199dd, f458, acadia15_357u15, sigradi2016_488r, 4b05, 8840, 6410, acadia17_551e, ecaade2016_225l60, 8bfa, 4015, 437b, acadia14_281u, 8cd9, 15f6, 74d0, 62cd, 365a, 52bf, aefc, 439a, ecaade2017_184nn, ecaade2016_193s51, 3641, 4152, 5b87, 4a3e, a921, 1f61, 1127, fb95, acadia14projects_619al, 4423, sigradi2015_8.189v13, 3090, 385b, 6d7f, 152e, ea45, ee4d, 366e, sigradi2015_2.162s1, cdb7, ecaade2017_302nn, 75b4, ff7b, 6681, ascaad2014_004i2, 9fa2, 4e82, ascaad2016_037g14, 8ff6, sigradi2016_381o, e961, 6fd8, 93ef, f9a7, 06ca, 165e, 778a, 3dda, d6e7, f864, 0de6, 63d8, 2a21, 291c, 29b2, 3603, 918e, caadria2015_072v9, 79be, 444c, sigradi2015_12.215p27, ijac201614207t11, ijac201513305o12, sigradi2013_155k, 2504, 0178, 9f07, 654c, 3908, 3a95, sigradi2016_815aa, fed9, f64d, cf26, fa86, 703b, c48a, 5ecb, 287f, e6ee, acadia14projects_389e, caadria2016_333o14, e5a7, caadria2015_049z5, 895c, 802b, 1b71, 7e7a, d9e5, 6496, 030f, 2f2d, sigradi2016_385pp, 7d32, 1bd8, ecaade2016_002e1, 3fb3, c629, dcd4, 6baf, acadia17_502yy, cea5, ecaade2014_052f13, sigradi2013_41c, sigradi2016_455h, fda6, 9034, 6c3d, ce75, 86ac, 1f05, e0e8, acadia14projects_135ab, 7d65, 751d, ecaade2014_121u27, 2982, 1186, 2315, f5a7, 31e7, acadia17_318e, add8, e0c2, sigradi2013_195a, sigradi2014_293w4, ecaade2014_109p24, 7339, caadria2015_064m7, 3ba7, 564e, ecaade2016_224c60, acadia14projects_75d, ecaade2014_109v24, b987, acadia17_322b, dec3, ecaade2017_072a, e406, bf40, 016f, ijac201614402r1, 39a3, caadria2016_487u20, 83b1, ecaade2017_291w, acadia17_446w, acadia15_57r1, ecaade2015_248y56, 74de, sigradi2014_197x6, acadia15_211r8, 5fc8, b97f, 7ce3, 53b3, 6ceb, d646, 8672, 3456, 02e8, acadia14projects_177af, 0e2c, ea21, acadia17_190f, 1aaf, ecaade2015_172c37, 9b2c, a9b1, 5838, b0b0, 35ec, 3990, ijac201614201x5, a708, 7e39, 288f, df72, 9688, 5d46, f0aa, c20d, 8172, ecaade2015_73k14, a437, a631, aeee, 3b73, sigradi2013_95, ascaad2016_023a10, ecaade2017_066l, 0c94, 7000, ecaade2016_080z23, c625, 86f1, 24ba, caadria2016_125u5, a5de, e441, d0e9, 80af, 8b70, acadia15_185e7, 726b, 2d7f, ecaade2015_155k32, 428c, 4bc4, 11f6, e0c0, ascaad2014_005f3, 80b9, 8a3f, ijac201513101d1, 4070, 0e00, dc10, ba1b, 292a, 95e0, d9e2, fd0c, b9b6, a8a7, acadia14_609ah, 1bb9, 171b, 7e66, a789, f076, ecaade2017_140ii, fdc7, 0a86, ascaad2014_014p8, c7e4, e4e9, 51e9, 647f, e71b, 9dcc, acadia17_178x, ee87, acadia17_231t, 79e6, de08, 2f9a, f639, ce23, ecaade2014_018n4, bc35, acadia17_162n, ecaade2016_042n11, 3055, acadia17_339pp, 3f52, a5e8, 544d, 2674, ec1c, 7bd7, d5d9, sigradi2015_8.186b13, 920b, ecaade2016_170u48, sigradi2016_710ii, 3c49, sigradi2014_132u1, ascaad2016_056h22, sigradi2015_3.190n3, 88c1, 237b, 8d6b, a8a0, 3f50, cff7, 51b5, ijac201715204rr, ijac201513201g5, acadia17_520z, d7ad, d86b, 154a, c19f, 8c12, ecaade2016_040v10, 63ef, acadia17_146l, fab7, 026f, a52e, c5bc, 10c7, 7ed7, 8aec, 48b0, 617d, d042, 6e79, acadia14projects_101v, 2ecd, 90ea, a4cd, ascaad2014_004r2, 46c5, sigradi2014_176a5, 1489, 4d95, 5a98, 8c1a, ijac201715106d, 9b83, bdd3, ecaade2016_068l18, e179, acadia17_90q, aa40, 36ff, caadria2017_009t4, sigradi2015_11.136z24, f168, 9ed7, 7bcd, c589, 9b8d, 2247, 3ec5, 22b5, sigradi2014_108c9, acadia17_570ee, f5b5, 3620, acadia16_450r26, caadria2016_851t36, 85de, f318, 300b, 9039, 1699, 6b90, 657e, 6e55, de92, 1c6b, 2316, d0f1, aa48, 61d5, ascaad2014_029f8, fef0, acadia17_502c, c397, ascaad2014_019n2, 3daa, 375f, caadria2016_673d29, d0c1, 2ab8, 470f, 6d48, ecaade2015_130w25, ae18, ecaade2015_53c9, 0851, ecaade2014_016b4, 1723, 7ae2, 4eb9, 2c38, c514, ecaade2015_116f23, 177d, ecaade2015_129k25, acadia14projects_473am, 5714, 5c03, 632e, ee70, ecaade2016_032p8, 7994, a3b1, b86f, sigradi2014_155x3, caadria2015_233d35, 1c29, 91e5, b3d4, 8c9d, 7d2c, 3d1f, ecaade2016_134d38, a8ba, 7a84, ebe7, 7fad, 58f0, c5e9, 2028, 2243, f416, ff4e, 8a8f, d36c, f694, ecaade2016_203h53, caadria2015_065b8, d34f, 47da, e20b, 0580, d1bc, 643d, 2119, b988, e47b, d2bb, acadia17_177d, 8253, 96f3, ecaade2017_017p, fadf, ascaad2016_003u1, 3eb1, 694d, 73c3, ecaade2016_007b2, 4adf, f804, acadia17_283nn, 764f, ecaade2016_242m64, 445e, e295, 4ff5, bc08, f69d, ijac201614103g3, 5a85, ecaade2015_217x47, d655, 77b3, b0c3, 9227, a7b2, 039c, ea95, 958c, 6591, 2cd3, ffba, caadria2017_041y12, 9c69, e006, 8202, 50cb, cc67, 4737, 70cd, ecaade2014_225j58, 1c46, ebf5, d485, a8b3, ecaade2015_319b70, 453f, ab24, ijac201614102s1, f95e, cc1a, bf99, 1134, da13, de79, ad06, 7ba6, 0cb4, ecaade2016_074v21, c4be, a03a, 1557, 85f4, caadria2015_181d27, e063, 795f, 0575, 4cd6, af77, 3806, caadria2016_539d23, ascaad2014_004c2, 6911, bcf9, d213, 5452, cead, ac40, aad8, caadria2016_187t8, a63c, 201a, 2fb7, aa19, 127f, a8a1, 5be6, 3dcb, ecaade2015_61k12, 8e87, c8b1, ec5d, 6296, acadia16_352u21, b405, e4b1, 64e6, fb08, acadia17_283tt, 194e, acadia16_280o17, 0c02, df42, 3a9d, 650e, 18a6, caadria2016_755o32, dde2, 41f1, caadria2017_041u12, 85ef, 6330, d30e, b2a9, 2ebb, bc1e, ijac201412301m6, e33a, sigradi2016_484g, 2cbf, dbda, 7d61, 4583, 4ba6, dcb7, ecaade2014_240u62, be87, 01b4, 3362, ecaade2017_151v, d981, c4f9, 3045, ecaade2017_099zz, ecaade2015_287m63, 9f4c, c679, 7284, 7ae6, 98d0, 1834, ecaade2014_143o32, 5ebf, ecaade2017_116j, 5acd, 3682, b29c, sigradi2015_sp_8.326z30, ecd1, 9410, 5786, 2691, 09dd, 5ccd, 1d4a, aa3c, caadria2015_117v18, e5f6, 9670, 30ca, ecaade2014_153f37, ecaade2016_097t26, f715, caadria2016_871j37, ecaade2015_130l26, d5f0, dc34, 0ab0, 4ca6, sigradi2015_8.186t12, f5d4, 3081, d350, 0df4, 0cb1, a637, ijac201614309s6, ecaade2016_111p30, 1ff6, 2063, 68fe, 61b4, 27e9, ba8b, 314b, f29a, ce56, 66cc, ecaade2017_183ee, 87c0, 842d, d6bc, 9938, ijac201614102a3, ecaade2016_223a59, 77d0, acadia17_154kk, 47a7, 0aaa, 4c9c, be85, 9948, 56cd, 4323, 6b15, 278d, b88c, a5c8, a388, caadria2015_119c19, acadia17_620oo, 64f3, 262b, ad70, c180, ecaade2017_101y, acadia16_362u22, ijac201715202h, 75c5, 9023, fde6, cf9b, acadia16_214w13, 2e3b, 7202, e3df, 2ae3, sigradi2013_244h, a443, b698, ecaade2014_024k7, acadia16_270e17, 5476, 15eb, 0c7d, a0fc, 1b2b, acadia17_71yy, ecaade2015_227z49, 160f, 1cfc, acadia14_23af, acadia17_82e, 4ba2, 26e4, 5e41, ecaade2017_175p, a687, 3193, 1edb, sigradi2013_294s, 49d0, 489b, 9e6a, 44db, ef00, ijac201715202pp, 9a06, 48fd, f5e4, sigradi2016_490bb, 4bfa, 54c1, 3b8d, c3f8, acadia15_417c18, 6135, fb16, 2bf0, f2e4, 65d4, 6b83, acadia17_350ll, d8f8, ce03, 3854, ecaade2016_077t22, 7a12, 7de4, ijac201412402s4, 05dc, 9ff8, 0f41, ed99, ecaade2014_071v16, ascaad2016_013e6, ecaade2014_038o9, caadria2016_147f6, d07a, 86f6, ijac201715204bb, ecaade2015_127b25, 5530, 7d59, dc8f, b3f4, 4a21, 5e11, 0147, c091, ecaade2015_248j56, 0120, 1ff8, 5282, 14b8, sigradi2013_400u, df28, acadia14_153al, ecaade2015_180v38, acadia17_38ss, 3a50, b031, 07e0, a9c7, 5d3f, ecaade2013r_003s2, bda1, 1228, c0bb, caadria2017_104s27, f816, e5d4, 83d4, 6811, 9e21, 6357, ab17, 40ec, sigradi2013_401f, ecaade2016_203e53, acadia14projects_63ao, bfde, ed25, 1a3d, 7782, acadia14projects_189av, sigradi2014_213y7, ecaade2015_193l40, sigradi2014_213p7, 1ac5, 479e, 85b0, 4299, 1a67, ecaade2016_013j3, 396e, 0c5b, b7c9, acadia17_463kk, 77d9, fc29, acadia16_352a22, 0514, ascaad2016_050a21, 3bd0, 0576, ecaade2017_271k, 3d2b, 0dd4, ecaade2017_169nn, e7e2, 6d52, 16ef, 4ebc, 1bd0, ijac201412303b9, dfd1, 519e, 7840, c79e, 2754, 5c9e, f372, 6633, acadia14projects_445af, a040, 5c4e, 0a7b, 310e, ee63, 28f5, 112b, 873e, 4d96, f69a, ascaad2014_033w9, d3d4, c0c7, 43af, 243b, a2a5, 5cf5, acadia14_671m, 4324, caadria2016_539c23, f110, b68c, 8e6f, 06aa, 615d, ac56, f5da, 727d, acadia17_230f, d26c, eb65, 2c3d, ecaade2015_136r26, 2872, 6c8b, 6339, ecaade2014_197i51, 3f5a, 765b, 850b, sigradi2014_291o4, e59f, ascaad2016_031l12, 2113, 5129, 0af0, 1262, 2272, be54, 22aa, caadria2017_118a31, a0e0, 3be2, 7f22, ace9, a027, 6aaf, 353d, 3677, cee8, c653, ecaade2016_120j33, de80, 87e6, 68c5, a110, 2f0b, 3de0, ecaade2017_056c, cc3b, 1203, 8c65, 5d51, ae89, df22, 8a1c, ac3e, ecaade2017_271l, 4aa1, 6988, ecaade2013r_001c1, 5d25, 1935, ecaade2016_057r14, 2ac8, a0b7, acadia17_230yy, 376e, ecaade2017_201xx, ecaade2014_072w17, 3ad3, ee93, 463e, 88bc, f970, 9607, 4163, 488d, f086, sigradi2014_345r9, ijac201614308g5, 92ec, ecaade2017_225a, 8e3a, 9929, ccec, sigradi2015_6.387u9, d3b8, ea12, ecaade2015_122n24, 6261, ijac201715104y, df6e, acadia14projects_153i, 90fd, ecaade2017_059vv, b733, acadia17_426l, 00d4, a0e6, c8e5, d542, 28d7, 1e22, ecaade2017_094t, b14d, 9aa5, acadia15_333b14, b19a, 33c6, sigradi2015_9.347a18, 583d, 8884, 4a4b, 0ba4, 1d53, ascaad2016_036d14, 29c4, 81a2, sigradi2015_8.27l10, cf91, acadia17_365c, ecaade2015_237p54, 3ace, cf5e, ecaade2016_007k2, fb93, 91e8, 219b, 0878, ecaade2017_269qq, ecaade2016_tkod67, 8935, 0a78, 7979, 4e26, 154f, a713, 3bf6, d82f, 6f56, 40a7, 773b, 96f8, 6706, sigradi2014_132p1, 7a77, 9f61, 257e, ebc8, acadia16_214j14, 2e61, 501b, cb5f, 1b0b, acadia17_511qq, ae1a, 3247, dc04, cd9f, acadia14_327c, 1b77, sigradi2015_sp_12.402v31, 826c, caf8, c0f7, acadia17_364zz, 93ba, 8165, acadia14_317v, ecaade2016_084h24, 8141, ecaade2016_075b22, c9a2, 2bd5, fd90, 8076, 4eda, ecaade2017_057s, e84e, 22a2, fbba, ecaade2017_290uu, 6dec, ff13, 1ba6, abda, 0572, 5436, acadia14_435d, 1086, dacd, 4f21, ecaade2015_169a35, faf2, ijac201513205y7, 96d1, c0e9, e249, ecaade2015_158a33, 2dd8, bfd6, d9d7, bb3b, ecaade2017_265w, 77b7, 59b0, c65c, 5caf, fdbf, 6bfb, f956, e5b3, 5528, a9c5, caadria2016_487k20, 25bb, 7a71, sigradi2016_669bb, 1939, 399f, 06a8, 94d0, 26a4, ijac201614208a13, 7763, 71aa, ecaade2014_191u48, 958e, 566c, e510, edae, ecaade2015_217b48, 49ca, ecaade2017_198c, 86e4, ecaade2015_230b52, 8534, 8f1d, 853c, 6f85, 3225, 460f, d602, 8f92, a69f, acadia14projects_719k, 4960, cfd7, a706, c8f5, a7a0, 4dc3, ecaade2015_196f42, 95bf, 45d3, c000, 8658, c26c, ecaade2017_305b, ecaade2016_123c34, 4768, 95fb, caadria2016_621v26, a58d, f60a, ecaade2017_017d, 8cd1, 0122, a319, sigradi2016_815kk, 0df5, 6b01, cccc, 2d3b, 7c10, 3469, 29ba, ecaade2013r_019d10, 1b6e, ecaade2015_215p47, f048, c791, dad1, 44a4, 9b5c, caadria2016_809g34, 2a65, 0721, caadria2017_165u41, 6c56, 6398, ec58, 0753, 6482, 2942, sigradi2015_5.384n7, 30fe, 56e5, caadria2016_157o6, 8ba1, f882, e0f6, 40a6, d547, 6935, b634, 84b3, eef1, 6c9b, 6abc, 9e32, bfbb, 2020, ad62, a307, 470d, 11a8, 403d, 97c2, 3c99, acadia14_75ax, 81bc, 7a8a, ascaad2016_042r16, ece5, fcbc, acadia16_372b23, 9376, fac5, ed73, f67a, 09f8, bbab, sigradi2013_41k, 7424, 4dc9, 95c4, 5741, e911, beb7, caadria2015_090a15, acadia17_38oo, dba4, ee76, 4167, c7e0, ecaade2014_186z47, sigradi2013_194s, 3530, 6a4a, acadia16_54a4, 4742, ecaade2014_233x59, d4ce, dbad, 82e3, 46b3, d013, ecaade2017_269ww, 7537, dad9, 50e0, d4c1, 3c39, sigradi2015_3.209h4, 6da9, caadria2015_077v10, 2965, c2d2, ecaade2015_155h32, caadria2015_078m11, ed9c, 161d, acadia16_478m28, acadia17_403h, 23ec, b727, 5e49, 1805, sigradi2014_263w9, 2c26, ecaade2015_175r37, d43f, 2226, 9b4a, dcbd, 6bc0, c815, 2f56, 99af, ecaade2015_55o10, caadria2016_167s7, 0515, 1cd1, caadria2017_004t2, c9ba, ceba, ecaade2013r_013u7, 53cb, 6c94, c025, 8900, acadia16_488t28, a4fa, 9288, 7bcc, ascaad2016_003s1, ijac201513303u11, a919, c4aa, d617, 3a0f, 6036, sigradi2016_467v, 2542, 1481, ijac201614402z1, 313d, ascaad2014_033b1, ecaade2016_ws-dleadl68, 60b0, d4b8, c5fd, 6412, 0045, 33a4, 00b1, 8e50, bbe1, bd20, 9477, 8cfe, ecaade2016_162i44, 2234, caadria2015_081e12, 7b82, 1707, a55b, ecaade2017_254vv, ddda, 359f, sigradi2016_778rr, 5feb, ecaade2017_118gg, 171e, 082e, 841b, ecaade2017_214u, 5f19, caadria2016_105f5, acadia16_130m9, aa94, ddb7, sigradi2016_510yy, sigradi2015_6.341b9, caadria2016_425d18, acadia17_71jj, sigradi2014_178j5, 6152, 26d7, 7d42, ecaade2017_067w, 69bf, ecaade2015_303u66, f99d, caadria2017_009v4, sigradi2014_144t2, ecaade2015_73a14, 5d4c, 3890, 9ad0, b85b, d99f, 0d56, 49bc, acadia14_619ap, 46d6, 4c7d, 8001, ecaade2017_256x, 1223, 6cf2, 0d1f, 19dd, 3f28, 60ef, 195b, ijac201513205n8, cf40, 91c1, caadria2015_023a4, 3b4f, cb4a, ae47, a1fe, 62e9, 5dc0, a341, 4f83, acadia14_589k, ec56, 88a6, 126e, aa47, caadria2017_016j6, 5626, af70, 3156, acadia17_178pp, ecaade2017_240w, caadria2017_005z2, ijac201412401r3, caadria2017_031h11, 74c3, c767, acadia16_280k17, 9212, sigradi2015_10.267u20, 1445, 14e2, 14d4, 31d0, 44ef, ecaade2014_240t62, 5739, sigradi2015_sp_10.179i31, ecaade2016_096s26, 0fc6, 4964, 3bbf, a89d, caadria2016_085i4, b460, 45ca, 39ea, caadria2015_081j12, acadia16_382t23, ecaade2017_213zz, 073f, 1776, ecaade2016_166k47, 5f6e, 27e1, bebd, 204a, ecaade2016_242l64, fd8f, 2f7e, ecaade2015_284o61, 2125, cd89, acadia14_357ax, 7193, sigradi2016_595oo, ascaad2016_048c20, ecaade2017_170i, 7725, 9490, 73f9, d318, 1450, ecaade2017_124n, 89e4, 78f6, 1eb7, 6d7d, sigradi2016_431bb, cc1f, ecaade2015_164z34, ecaade2014_214h54, f91e, acadia14_375b, dfd9, 08a7, 733e, 330a, ecaade2017_033u, 673c, sigradi2014_045x3, a0a4, acadia16_62f4, 98b9, 0d90, 319a, 1c43, 347b, b2bb, 883c, dcc5, 7e4a, 2a9e, d415, 1f4f, 5ae0, ecaade2015_139x29, ecaade2017_100h, 6695, beb3, ef7d, 72ce, 021b, 2564, 663c, 234c, caadria2017_129d35, ecaade2015_230o52, 80f2, acadia14projects_347ao, ecaade2016_096n26, acadia16_344n20, ecaade2014_086x20, 2789, ecaade2015_202g44, acadia15_137n5, 9bb0, 4a4e, d20b, 2414, 57fd, ecaade2015_229s51, 3f2a, sigradi2015_9.152n16, 4bbb, 279d, abb4, 7784, 6664, 1014, 5ceb, sigradi2016_696x, acadia17_316uu, f4d8, f61a, 6ea3, dedd, d5c7, 890c, 1165, ed0f, 0fc3, 9c2a, ecaade2015_334p72, 67e0, 4022, 4cb0, dfb8, e528, dff1, 1ab2, sigradi2016_558s, acadia14_63ap, fe00, bbb0, ecaade2017_277oo, acadia14projects_601ad, acadia17_350y, c6fd, caadria2015_122k19, 2927, 5c47, c48c, a6f0, e9dd, 7fa8, a69e, aa0c, ecaade2017_199v, 5dcc, 3805, ca4c, 0ed3, 194c, d4ba, d13e, e9c6, 7148, 45ab, bbf8, 9e8e, 967f, 38e1, 2c40, ecaade2014_204f53, sigradi2014_181t5, 8600, 5dff, f603, 759a, 40b1, acadia15_110w3, 4b85, ecaade2017_133f, ab1e, acadia17_340yy, c564, ebb1, ijac201513305e12, 6849, c50c, afa2, ecaade2017_026pp, sigradi2016_564kk, b2fc, a33b, acadia17_648v, ff46, a064, 6aa9, ded4, ascaad2014_014j7, 2fc8, dd87, 419e, caadria2017_174v42, caadria2017_067k21, ecaade2017_305g, ecaade2015_130g26, 3b48, 1903, ecaade2017_291cc, ffdb, a635, 4190, caadria2017_175d43, 5537, 9c00, 17c9, e2d2, c3cf, 3d25, 9ed1, 0ad2, 10ab, 606b, b7c5, 86ef, ae79, 285a, 9c28, e53d, 4962, 76dd, sigradi2016_484qq, ijac201412303p8, a98f, 53d8, 2fae, acadia17_72i, b41a, f623, d899, ecaade2013r_020m10, b830, f7c7, dfbb, 4baa, 2a1e, 0756, 62e6, c28f, 51fa, 443a, ecaade2016_048b14, 806a, be45, 3c3b, ecaade2015_21z3, 6969, sigradi2016_443vv, ijac201412407v9, 26da, 256e, acadia14_487h, acadia17_201b, 698a, c44e, 2d7c, 31fc, 21e3, caadria2015_206m30, 0efb, acadia15_343w14, ascaad2014_018c2, ecaade2015_161g34, ascaad2014_017r1, 4aa4, ecaade2015_325e71, ascaad2016_035n13, 02db, acadia17_551xx, 2dd2, ecaade2015_194d41, d6f7, 86cd, cfd9, 91f0, acadia17_52e, ca50, 00aa, 179f, ecaade2017_255zz, 8404, f2b6, 1440, fd4e, acadia17_338gg, 3c1a, 2427, 0a8c, 7c4a, ecaade2017_017h, 496f, sigradi2013_275b, d462, acadia14_125p, acadia16_214k14, 527b, acadia17_435b, ecaade2014_195s50, e5fb, d1a1, caadria2015_102z15, 8e2a, 781d, ee07, 17ff, acadia16_214c14, acadia17_464d, 51ae, acadia14projects_357ay, 8ff7, 9c4f, 7936, 4312, sigradi2013_189r, caadria2016_517a22, bc50, 9153, 71d6, 7507, 68c6, acadia14_81m, 4330, a254, 66c8, 7a86, 063e, 56be, f3b4, 8ba0, 7ce5, 6c43, 26e7, ecaade2017_039e, caadria2015_087f14, f608, bf71, cddd, ascaad2014_024r5, b5e5, 28ba, 141b, a349, 12fa, 8033, acadia16_270g17, ecaade2017_210w, a3ac, 419b, 9d6d, 582d, 8440, 6bc7, 74e4, f588, 826b, 1a13, 44d6, 20a0, 81ee, 6d1d, ab6e, f635, 31d1, bab0, ce95, 0a37, bc13, acadia14projects_237ay, 3b9c, ecaade2015_170t35, 089a, dd24, 8da1, 7cdc, ecaade2014_192h49, 93d5, e37a, 1b64, 8988, 798d, fd43, 5242, acadia14_301a, ecaade2014_121t27, 9cf8, 5f9a, b17f, sigradi2016_814k, 0457, 4c87, be4d, acadia14projects_23v, a16a, acadia17_348g, c2c1, acadia14projects_291ay, 6d29, acadia14projects_539b, ecaade2016_108r29, 0ae7, 3ca5, 4253, 4802, e68c, f717, 6167, b2f7, ec5a, a61d, 5bfc, acadia15_371j16, cce1, 6eaa, 6451, dc8e, 9cdb, ecaade2017_076ll, 849f, sigradi2013_425, c716, 28c7, 5a91, ascaad2014_036e2, 4d33, d709, 9f7f, caadria2015_109b17, 0b32, 71a8, sigradi2013_101m, 765f, 53e1, e386, 89b8, acadia15_173s6, 9294, b126, 7e1c, 6bdf, acadia16_308d19, bcd8, 4ce7, 6aae, fb20, 2fc5, 8d99, 1996, 0aaf, ad51, 7d93, 4f4b, b4d1, acadia17_640ii, 8448, 862e, acadia17_221cc, c956, 4ebf, d435, sigradi2016_399e, 8326, e884, 742c, 1fad, caadria2017_003f2, acadia14projects_661j, b3c6, 1d96, ijac201715205xx, acadia14_153an, 58ad, e774, acadia17_237ee, caadria2017_029l10, sigradi2013_381, ecaade2017_053b, 1731, e0de, e926, 6140, 852b, 5dac, acadia16_478g28, db12, ce25, 500f, 199c, e832, ecaade2014_194p49, 72d5, 7696, sigradi2015_12.167k27, 7984, sigradi2015_4.52i6, b937, 813c, 0ef2, 71f9, f678, 6335, 6eda, 7a1e, caadria2017_145f38, sigradi2016_364pp, caadria2017_058i20, 741d, 89e0, 0ea8, ecaade2015_21y3, 0618, 540d, 808d, acadia16_280l17, facc, 962f, 22c6, 9361, ecaade2014_198z51, f7b6, ecaade2014_041f10, sigradi2016_561gg, sigradi2014_097n8, acadia17_491x, a330, 2092, 5041, 2b9a, ecaade2016_199c53, ascaad2014_015a9, 50e4, c115, d57a, cbdf, 7653, f9b5, 8c3f, a31d, e9ca, acadia17_324u, c2fe, 840d, caadria2017_004i2, e97f, fba6, 4936, 2ec4, 81af, 9e3c, 4814, ecaade2016_228j61, acadia16_344w20, 0f59, sigradi2014_041c3, acadia16_224o14, 0a75, a3cd, 0f2c, 730b, 8643, caadria2015_002d1, acadia14_63af, cf34, acadia15_47c1, 3607, 0fb1, acadia14projects_681ar, 6d54, 2fb4, 0bb0, 0b60, ecaade2017_264xx, a298, 23eb, e61d, acadia17_473f, ijac201412303l8, abdc, 8262, ecaade2016_018d5, caadria2017_058r20, caadria2015_137k22, 5dde, b1d4, 72b2, 8bf0, aab2, 597c, ascaad2016_005d3, acadia17_82y, ecaade2014_029w7, 3a3e, e866, acadia14_609an, 01fb, 25de, 060d, 6718, a913, 8ea2, caadria2016_405k17, acadia17_189ee, a189, 81d4, df26, 6f51, eb1c, df68, ascaad2016_030g12, 4981, d3e2, 39f1, sigradi2015_10.140p19, caadria2016_683g29, 6601, 375b, d956, ecaade2016_099j27, 3e1a, 1473, aa82, c426, ecaade2015_155e32, a70b, b5f1, 4185, 2f0c, 1485, 9326, e40f, 45d1, 9fac, 210b, 5be3, 1d12, a01f, 3c94, e2c1, 336e, ffe5, e924, ffc7, 189a, ecaade2015_202b44, 44fb, caadria2017_145a38, 7e93, 0032, d674, c80b, 4a86, 30d1, ecaade2016_151n41, ecaade2015_297u64, ecaade2016_243y64, 88d4, ecaade2016_243a65, f538, 2082, ce1f, 9bb5, ecaade2016_213o54, 8e94, ca5c, a263, 1637, 456b, e2c3, sigradi2016_568mm, ecaade2015_118a24, d44f, c73c, ecaade2016_089f25, 281f, 0072, 6ef7, 1a43, d13a, 015c, acadia17_608cc, 2018, e6d6, cc99, ijac201513206h9, 125f, 9643, caadria2017_163o40, ecaade2014_036h9, 1161, acadia14projects_619au, caadria2016_851x35, 0318, a0eb, 865d, 6bdc, ascaad2014_015z8, 85f2, 6300, ed39, 4125, 4fc1, acadia17_258l, cabc, c988, 550b, 50d1, e9e4, ecaade2017_198qq, 974c, bd49, ecaade2015_333l72, 7b9b, 079d, 8a64, 0551, ecf6, ecaade2015_222b49, 0970, 155f, 9584, 945b, ijac201715105mm, b867, 61a6, acadia17_562dd, 5c72, cfd8, fa4b, 86d8, e94b, ijac201614105v5, e1fa, 2268, b268, c0ec, fa1f, 0557, 1e56, 1ade, b47c, sigradi2014_152r3, 004d, 9f47, 7513, 7005, ef6f, 52a3, ecaade2017_019b, 0023, d3bc, 0588, 8d9b, 476b, ijac201614105s5, 445c, 0eca, de82, 18e3, e52f, 09f3, 450c, 7961, bee8, ecaade2014_109n24, 2bc4, ijac201412401b4, 8812, 956b, 12f0, 20ff, ecaade2014_042l10, ec03, 2a24, 49d3, 6766, ab02, ijac201614104g4, d9be, 3a04, ecaade2016_230g62, acadia14_311w, ecaade2014_201d52, 345f, b972, 54bf, 68ae, 9acd, dc53, befb, 5502, 3716, 96c1, c98d, bb70, efb1, 8d9e, c0fd, acadia14_479o, 3eb8, 70f8, 9f6d, b518, ecaade2016_094t25, caadria2017_002l1, cc93, ecaade2016_094p25, 449b, e530, 2c1c, 374d, sigradi2014_176c5, acadia14_311u, 2794, caadria2016_693d30, ijac201513206l9, ecaade2014_070o16, 8709, feae, a4ac, de05, 4a4f, a7d0, ijac201614105k5, ecaade2014_023x6, sigradi2015_3.209f4, acadia17_117bb, 3111, 9775, c94b, 06f9, 8b02, 584f, 9a0c, acadia17_414nn, 1fa1, 8f87, 0de2, 7651, 398f, 6649, aae9, 520c, 19c3, 7c4f, c355, ijac201513201z5, 783d, ecaade2014_113a27, 1a14, ef4e, 879f, 7601, d5a9, 9a73, 2c2b, 11ed, dafd, fd44, ijac201614308s5, 2a58, 52ec, fdfd, d837, 7f25, 94cb, 7c02, 069b, 3c4f, 84fd, 85a2, a0c7, e5f1, 6847, fe1f, 05d0, ijac201614401i1, be0e, f04d, 2a30, ecaade2016_065w15, d40a, 0009, af1e, 9f9b, 6d18, e1d1, d18d, 0f12, fbda, ecaade2015_73d14, f2ae, c88c, fa26, 798f, 308a, a47e, 5e25, 1ddf, e0f8, 5e55, acadia14projects_101ai, caadria2017_062t20, 2c3b, a014, 3385, ijac201614203o8, 383e, acadia17_308rr, caadria2016_507f21, 5845, b2c6, da34, be36, a900, 60bc, sigradi2016_801u, 9ebe, d829, cb18, 8af6, ae4a, 4139, 33e0, sigradi2014_347k10, ecaade2014_224o57, adf2, 61f3, acadia17_590tt, 4e70, dfc8, acadia17_473i, f727, 5ab8, 27fb, c9b0, 0836, f657, 7063, 95be, 4bd1, ecaade2017_079z, c037, 0b72, 7707, 4954, 1c2c, 1ad7, 8a14, 07e5, 7503, 3b9a, a86a, fc00, a95f, ecaade2014_122b28, 580f, 47c7, caadria2015_109d17, sigradi2013_271l, ebd3, f687, ascaad2014_024c6, a74a, acadia15_483r21, 48eb, caadria2015_210m32, bf73, caadria2015_126u20, 11ba, 09ef, acadia14_671s, 9fdd, 0f3a, 5dd7, bf68, 3e31, b119, cea6, ecaade2016_021y5, 3fb7, sigradi2015_3.268o5, 4c95, 0bd8, bd89, 1977, f1da, acadia16_140o10, 037a, f082, fcbe, acadia17_366t, 2c7b, 3dd0, ijac201715204v, facf, 0d0b, ead7, 5e32, 330f, ad78, acadia14projects_719g, c23b, 7813, f72a, e5cf, 28a4, a82a, 3ec4, 3669, bc66, c915, ijac201614104j4, 4054, 8324, 789b, 9aa6, 536a, fb92, ecaade2014_197g51, 98e4, 8481, ecaade2014_221k56, 1079, acadia16_342d20, fb58, f06c, 5013, 1704, ecaade2017_049a, 3cab, 9287, 5b15, 118e, d949, ijac201412408w2, 2d4a, caadria2015_114e18, acadia14projects_101ap, caadria2017_069x21, sigradi2015_10.309c22, 09c8, acadia17_534kk, sigradi2015_1.288a1, 0134, f497, ecaade2017_152oo, 2e5b, c83a, 8dd9, sigradi2016_450ww, 867a, 3979, caadria2017_040m12, sigradi2015_8.264v14, caadria2017_009n4, 33cb, c12a, 7a9b, 9b80, 4563, sigradi2015_sp_8.284l30, 0d2a, 18de, cc4a, a5a8, ecaade2017_129mm, b41b, ecaade2016_018x4, ecaade2014_023h6, 8ebd, fc9d, 5c23, 60e3, 990a, 2b7f, acadia14_619an, aa79, 9f21, 8108, 8518, 485c, ab90, ecaade2015_169d35, 471b, ce82, fa8d, 82fb, 9cc5, ecaade2017_039qq, 5522, 23f1, 5b24, 4c1d, b523, caadria2017_029n10, eeb6, 737d, 352f, 7711, acadia15_110t3, 3199, 624e, ijac201715102ee, b647, f8ad, sigradi2016_602g, b862, 125a, 3fc5, acadia15_223g9, a7d7, ecaade2017_066t, b0b2, f78b, 8c17, ijac201513303o11, ecaade2016_166n47, d5f8, 71bf, 9a49, 4462, b608, d0dd, 8154, ecaade2014_157l38, 9ab4, 9b99, ecaade2017_044ss, 8f4f, 6029, 9e82, 339d, db5c, b863, 3439, sigradi2013_100f, c647, 65b8, b48e, ecaade2017_215nn, acadia14_43aa, f4c9, ascaad2014_027k7, 3eaa, 527d, 0a9b, ecaade2016_147w40, 392e, ecaade2017_050e, acadia14projects_43ag, 9ba5, acadia16_130l9, ecaade2017_053e, caadria2016_601j25, ecaade2016_067i17, 51a2, e49c, sigradi2016_817o, ee82, 32b1, acadia16_344r20, e0ca, caadria2015_130b22, 349a, 1d3d, 5a2e, e41f, f04f, b5cf, acadia14_43ag, ecaade2015_81n15, acadia14projects_237az, ce3a, b011, 8c6a, 1126, a7e7, aa3d, cd2a, eaf5, 8985, bcf7, 04a3, 0509, 6d06, bc9a, ijac201614204s9, cc80, 83ea, e5ce, f09c, 4235, 658a, 24fa, ecaade2017_202k, c855, 9ad1, ecaade2014_024s7, a00c, caadria2017_003y1, 6667, 185f, 7604, e03e, 1570, 55d4, 8801, ecaade2017_215bb, e431, 77af, 40e8, 6bd8, e88b, 4da0, c736, 9c6c, 36c6, a8b0, 2aca, 1b79, acadia17_18a, acadia17_392f, b1cd, b673, ecaade2014_168x41, caadria2017_054b18, ecaade2017_291g, ecaade2016_140i39, 6127, f2c0, caadria2017_125w33, bcdc, 41f8, e16e, 2f21, 8b60, 7fbc, caadria2017_079a24, ecaade2017_054u, ecaade2014_173w42, 4ec5, c420, a660, f105, 0d66, 1255, 3ff6, 4194, 3a31, acadia17_464mm, sigradi2016_358n, 8c3a, a3d3, acadia17_520q, f317, a875, f9db, 5771, sigradi2014_201g7, acadia17_273hh, 9e96, ecaade2017_215p, 781a, 665b, 9969, ijac201614308a5, 88dc, c2b1, 23da, sigradi2014_015c1, 93d6, 99cf, ecaade2017_094h, da3b, dcc4, a8df, 2671, 6d16, acadia17_502vv, bd84, ecaade2015_199z42, 9192, ecaade2014_204d53, 1ea3, 7744, 6ee4, b998, 3906, 5165, e2fe, 533e, 420b, 0d73, 35f5, 488f, ecaade2016_021z5, 8175, 1690, 1230, 714a, 957c, 46b9, 45ea, 231a, 52b2, c220, 087c, 0622, 20b6, 0f29, 818c, bd14, d259, beef, ecaade2014_014c3, ed35, acadia17_455x, f926, c18b, 4b1a, be08, 418e, 445a, cc12, f701, 7e16, caadria2017_104d28, 5fec, sigradi2015_sp_8.6c30, f263, 549e, fe74, sigradi2016_431w, 8832, 92a5, ecaade2016_170r48, 3623, 9c81, 5ef0, 7a48, ba43, ecaade2016_243z64, 5325, ijac201715102m, 98f3, 1068, b829, ecaade2015_22o4, 55c7, 458d, ecaade2017_184ll, caadria2015_061d7, ascaad2016_038e15, 1af6, ecaade2015_21a4, b88d, sigradi2016_367yy, acadia16_280u17, caadria2016_209y9, ecaade2014_206u53, 3550, 63f2, acadia17_551g, ce80, 651b, sigradi2014_273p2, 75e5, acadia14_301ay, e6ba, caadria2015_168k25, 5b01, 53fb, 5aee, 8438, 25d1, 5c21, 7466, b397, 9ad7, f300, a39d, ecaade2016_042l11, 3009, fcb4, ecaade2016_089g25, ecaade2017_099ww, df27, da24, e48d, f484, 8c47, 2ae7, ecaade2014_108j24, f595, 9bc2, 9297, 84bc, c3fc, d49f, 19a4, 3f9d, 8343, e9c4, sigradi2016_455c, 2dba, e455, 7323, 1ed5, 4bfd, 8da9, fb76, caadria2016_013a2, 6810, eaed, 4439, 63ce, d9f5, 11c8, ecaade2016_217l55, 54f4, 5147, 37bc, 6a76, 0491, e0d1, f83a, f7b2, e4c7, a71d, 8df7, acadia14_135w, sigradi2016_517n, 08e9, acadia17_366n, 8c58, e001, c67c, 287d, ecaade2013r_008i5, ascaad2014_014l8, acadia14projects_117d, 315e, 498c, eb9b, 817f, e592, 5faa, caadria2016_177v7, sigradi2015_3.212j4, de30, 78b3, f661, 683f, 0086, 2e92, ascaad2016_057r22, 316a, a07f, 7d26, ecaade2015_173i37, 0297, 45ae, 4da9, b89a, sigradi2013_386m, d9b6, a99c, ecaade2014_184m46, acadia17_542jj, 57f9, 8a9d, 31c7, 599e, 5372, ascaad2014_035o1, 071b, 4b8c, 6dd5, 2944, ijac201412403z6, 7fe1, 6584, a3dd, c464, e9f3, 3547, 63ba, 6d99, 5543, fb09, 4a58, c856, 4efa, 12cf, a61c, 32fa, 8a15, 8762, acadia14_589i, acadia14projects_463r, 37e6, 8f65, 3ef1, 4747, 580c, ijac201715105yy, acadia14_117ax, ebfe, fadb, caadria2016_839i35, d13f, a934, 498b, f7f3, 7b78, ecaade2014_240e62, 6274, 9761, 3733, sigradi2015_12.297j28, bd7f, 0d3c, 24e8, caadria2015_150a24, cb09, 0f16, eaf1, be3c, c954, 5b5b, c3e7, e1ee, sigradi2015_10.377t22, aa62, 2698, caadria2016_517b22, 2910, ecaade2017_228x, e475, decb, d064, 8348, 6f75, 12e8, 0dcf, acadia15_483a21, 2e20, 38b4, 81d1, 4ffb, 085d, 8851, 7ffb, 6252, cae4, 80b7, 1785, b9a9, 157d, d1b5, 402a, eae6, 10a2, caadria2017_165p41, ecaade2017_054cc, ecaade2015_116h23, 55c2, sigradi2014_041g3, caadria2016_683e29, 542c, sigradi2013_401i, ecaade2014_031z8, ecaade2013r_003y2, sigradi2013_234j, 9f30, ac25, 222d, 9cdf, 8d4d, ascaad2016_045d19, 6de9, c870, bc3b, 372b, 59b2, f52f, c034, 7789, 8fc0, 43be, 6336, 3612, 99ee, ecaade2017_229ii, ecaade2017_129jj, 27e2, acadia17_648uu, ecaade2017_094s, b5ae, 14bb, 13e0, 7de6, e694, 997c, 8f7e, 7b1f, 8021, bd65, 083d, 3e25, 6263, 1843, c407, 2f8d, d52a, d0b8, ef40, ecaade2014_204u52, caadria2015_048u5, sigradi2013_138m, 7615, 93b7, ijac201412407f1, caadria2017_072y22, 0f5a, 8d33, sigradi2014_032g2, 68f8, a985, ecaade2015_285p62, dd12, f08e, 4a49, e7ee, 7be7, c8f4, 0559, 659e, 3802, b7e8, 6f18, 6e53, ecaade2017_253y, a170, ecaade2017_108r, caadria2015_213t32, 6f49, ascaad2016_025n10, e8fd, aa8e, bf88, 5525, de28, 79ea, 63a3, 75e1, 2dd0, 43a0, caadria2016_373l16, 3e40, e8c0, a273, 7627, ecaade2017_157ss, d1b3, 838e, acadia14projects_311y, ascaad2014_012i6, 9c99, 3dad, b23c, ecaade2017_294e, acadia14_555l, ecaade2015_317h69, sigradi2014_330h7, 48c3, 9727, 3040, 74b4, f8b4, caadria2016_333w14, 72c7, sigradi2013_41f, 6801, b313, d61d, a9a2, ba92, d346, c3d7, 0e7b, ed2e, ecaade2017_133b, add2, bc8c, 1b2a, 422f, 2a74, 51e6, 89eb, fc5e, ecaade2015_100o19, ecaade2017_085e, 6666, 532e, 29d8, c944, f3f2, 00b8, 1e85, acadia14_257ad, acadia16_12u1, acadia15_243b10, 1193, aea7, af41, ec7b, caadria2016_219f10, 104a, caadria2016_735s31, 5bd2, 7990, 028b, 6c8d, d97c, e65a, 97e7, a6ce, 721c, 5f85, caadria2015_096m15, 6f4b, acadia17_60s, bcad, acadia17_435f, 0530, 0614, sigradi2014_212k7, ac7a, 7aed, ascaad2014_026r6, ijac201614309h6, d1d9, ecaade2014_149x34, 6047, ecaade2014_052c13, acadia17_127ee, 7283, ecaade2014_233o60, cc75, 124d, 6283, 50ea, bef5, 6b73, 9d7f, 908a, b4f9, 57c0, 69c6, f08a, 2faf, 7222, 4e4d, d618, 80c9, 6a0d, sigradi2015_8.239b14, caadria2017_015e5, e734, 8458, f42d, cd42, bf91, cfe6, b93c, c696, 2150, f7dc, caadria2017_107o28, 5aa8, ecaade2016_011x2, e894, ijac201715203h, 72d9, 5d6a, caadria2017_142p37, 2768, ijac201412405d9, sigradi2014_132v1, f41b, d1b0, caadria2017_030e11, 5f57, ecaade2014_157f39, ascaad2016_027x10, ee86, c0f9, a4ad, 915b, 4eb8, 2ea5, ascaad2014_017r9, dbef, 6a1a, c1d6, 9060, caadria2017_029o10, f66b, 4f10, aa64, 9c90, e633, ecaade2017_309mm, acadia17_522ff, d78a, ecaade2015_91f18, 7bb4, 84a8, 400c, ecaade2015_77t14, 24da, 0c6d, a101, ascaad2014_028s7, ijac201614201j7, 6578, caadria2017_081m24, 07ae, eaf8, 87da, caadria2017_028g10, acadia17_138f, 4dc7, dfba, eebd, 4d56, 9f16, 3f84, 49ce, a1ee, 4897, 6978, 1687, ecaade2017_184jj, e7dc, e929, ecaade2016_191w50, 1606, acadia16_214b14, e6f1, 16a2, cffd, ecaade2015_271b60, 6e51, a629, 393a, ecaade2015_139c30, f476, 98c7, a957, ecaade2014_030h8, e7d5, 329a, 66d3, d4b7, c931, ijac201614104z3, acadia16_174b12, ecaade2015_48a8, cd3d, 954a, 7cb3, 4ab0, 4ed1, a261, 3448, 7ddc, 5980, f3c7, ecaade2016_237d63, 936f, b07f, 44e5, dd49, 2424, 829f, 3904, 7438, 9229, d2ba, cb9a, c8a5, 7f6c, 0c41, 61bd, sigradi2013_28r, a305, 0992, 0c71, 6616, c576, acadia17_350ss, caadria2016_621p26, 6bb7, 1cd3, ecaade2016_139b39, 7a13, 58ee, 952b, 6924, ecaade2014_157m38, 3bac, 7482, 20aa, 9c14, sigradi2013_425u, e55f, c829, 723a, d27e, 7d41, df29, a18a, ecaade2016_028j8, 0c9f, 62e0, sigradi2016_659s, ecaade2014_140c32, 6bdd, 7875, fd0d, 6ff6, f5fb, 1f45, fafe, 918c, 739d, ijac201614303j2, ecaade2014_237e61, e6ad, ba13, 6b67, f741, afff, ecaade2017_049pp, 761e, 4869, dde0, 7acc, 83a0, 2dd1, bd4e, sigradi2014_316u6, ecaade2017_021z, 13c2, d14a, 2978, 8f89, dfc0, daeb, f151, 267a, 267c, acadia14_555c, 28b9, sigradi2013_194c, 12eb, 2a84, da44, caadria2016_517i22, ijac201614402n1, 0bc5, 9bca, acadia14projects_473ap, 8730, 98b5, fd40, 2755, 2fbd, ecaade2014_144y32, 623c, 7819, 43f6, 473e, 27cc, 3e55, 6db6, 13ac, b7db, 557e, caadria2015_124w19, 26e1, 50f1, 361b, ijac201614405v3, ecaade2016_140n39, 323d, f9ba, sigradi2015_8.41x10, 9809, 463c, acadia17_145g, caadria2017_165z41, sigradi2013_303g, ecaade2015_271v59, 950c, 70ec, sigradi2016_752uu, 5bf1, 04cc, 4e54, 0487, ecaade2015_180m38, 2c84, 9f97, 71cc, 5b33, 7436, 4e1c, c946, acadia14projects_619z, acadia15_469o20, 9cb8, ddc9, ecaade2015_302i66, 8340, 5b7a, a72b, 1dc9, 4e13, f838, ascaad2016_017d7, cdc4, ecaade2017_215s, 8270, 7fc7, 1a3a, 2595, 28de, 26d6, a2c4, sigradi2013_393v, acadia14projects_427ao, 36c3, c086, 102e, f4f0, ecaade2017_028n, cc39, f55b, sigradi2014_144a3, 2e3f, a500, 9885, 4a92, b995, 35a5, eafb, ecaade2016_154e42, bd34, acadia14_699k, 46aa, 7252, 55e7, ec29, ecaade2017_252g, caadria2017_147b39, 2a2b, 90c1, ascaad2016_006h3, ad0c, 1a64, 17af, a0f5, 025e, acadia17_392o, ecaade2014_230p59, 4a36, 4925, ecaade2016_062d15, caadria2017_003x1, 3125, sigradi2013_280p, 8f4d, ijac201412301s5, 772d, acadia14_479f, 1755, ascaad2014_036h2, c747, 50bb, 22f3, 87bf, acadia14projects_375ay, ecaade2014_052p12, 48e9, 57dd, b721, 36f9, 69f5, 81cc, 26ac, 0b28, fe6e, 975b, 3883, 438f, f899, ea40, 3236, ijac201513203n7, 97b8, 7e15, acadia14projects_189ak, c967, 8df9, b1b2, acadia14_53u, ascaad2016_044z17, 1e08, 9915, bd07, ecaade2014_140a32, 769b, 8fcd, 5c68, ecaade2017_083tt, 3c11, 61e4, acadia14projects_565aj, 0efd, ecaade2015_196t41, ea54, 7aca, acadia17_640bb, 7d90, ecaade2014_156e38, sigradi2013_42, caadria2016_641m27, 7b94, 3419, c7ee, acadia14_671l, 57c3, acadia14_125r, 5fb5, 365b, ecaade2017_306s, sigradi2014_021u1, ijac201513201w5, 9f32, cae0, aa86, 350c, 5e6e, acadia17_590zz, ead6, 1423, b7d4, 17db, 5b93, d795, ecaade2014_052o12, 022f, fe5e, 8248, f6e3, 4dc4, ijac201614309o6, ascaad2016_035z13, caadria2016_477y19, a3d9, 1a71, a219, 2719, 889a, 2b5c, 6e07, sigradi2014_281d3, a600, 3c53, 61c0, 4bd0, 2a51, 0e5d, 570e, c1b5, 4b16, f445, sigradi2016_654xx, f56b, 1f59, c688, ecaade2017_248uu, e875, c49b, c46a, ecaade2017_202h, bf75, 3c0d, ffd4, acadia16_88k6, 624b, da7b, 957e, ecaade2013r_008j5, ecaade2016_113w30, de9f, e2b0, 6a07, 17c0, 333d, 96ba, 2817, ecaade2015_334u72, 187c, 23b2, ecaade2016_011t2, 8186, 336c, b38c, 361f, ecaade2016_132v37, 80a4, 17e5, 81e6, f53b, ecaade2017_021k, cbdb, 67a2, aa35, 80d5, 2e7b, 51a8, 10f1, caadria2015_090t14, e80f, 1bc8, 4bac, ijac201715204ii, 4a7d, 2353, 32ac, de81, e4b3, 8bbe, 73c5, acadia17_360qq, 87db, 627e, a72a, ad17, 9c7c, baf4, caadria2015_210h32, 3b64, 701a, ijac201614104y3, acadia17_154ss, 85d2, b71d, 0fea, 9b19, bb1b, 8be6, 2cdf, f67c, ascaad2016_005v2, ecaade2017_019kk, cdc5, c327, dd60, 7fd5, a24e, 6329, ec08, 4b99, ascaad2016_010x4, ijac201614104h4, ijac201614207l11, sigradi2016_360aa, 0355, 4209, 8d93, 8700, 8b2e, fe6a, 9d60, f774, d683, 4d8a, caadria2017_051f17, 33ae, caadria2017_058g20, 6f2a, ijac201412403j6, 1194, ecaade2016_154p42, 661b, ecaade2014_224t57, acadia14_523ao, c0ce, 22e4, c877, 2bca, a6ba, 933c, eddd, 9197, 496d, e6b5, ecaade2015_82c16, ddaa, 1370, caadria2016_425e18, 670a, 369a, 89ff, sigradi2013_183a, 081d, 551c, 7c41, babe, d792, 8955, 9a97, ecaade2015_180x38, ecaade2016_198l52, 8738, b34b, 4b1d, eb54, 3398, 3064, c459, e650, 25a2, acadia17_590uu, sigradi2014_037z2, bc96, bd56, 0c51, c14c, c9ad, caadria2015_078d11, b8fe, b7de, 0323, ecaade2017_149m, 0052, f88a, b4e1, b217, 4d37, 0326, 4bbd, 0700, 39ad, a88c, 1da3, ef0c, 9cf3, 1eb4, d05d, ac54, b347, 3875, c6e1, 642f, ascaad2014_003n1, a87e, d9f1, 987c, 5af2, f72b, f16b, sigradi2013_275a, ecaade2015_268e59, 75f6, f676, 4155, c969, 1d9f, e732, 2e45, 1fa7, 7575, ascaad2016_035s13, acadia14projects_389d, caadria2016_363d16, 2547, 913d, b2e1, 2e3d, caadria2016_425h18, 9d9a, 7563, 89ef, f5ad, 7b97, 8c91, 7920, 814e, 0b78, ef35, 2f03, acadia17_598pp, fe73, 4e7c, ijac201614202p7, sigradi2016_515f, d031, 2d80, 75e8, ecaade2014_084e20, acae, 5323, acadia17_560t, 7143, dd91, 3245, 4e5c, dd6c, 7ad0, 1644, 3899, sigradi2016_441nn, 85c8, 661e, 0d28, 8b92, c2ab, sigradi2015_10.377v22, aadd, ijac201715202d, dc6e, 9e7d, 35a2, 3a26, c196, ecaade2017_071mm, ecaade2017_244ii, f843, acadia14projects_719f, e0c6, 14c4, b73b, 5b16, 0dd8, 1a78, ascaad2016_004r2, b572, ecaade2017_291f, b57e, 07d9, a81a, ecaade2017_079u, acadia17_153l, c486, 3671, efd6, a08a, 6057, a04e, fc67, ee83, a167, ijac201412405b9, 6acb, 7c95, 7a15, 3713, caadria2015_226c35, 2873, dd4d, b33a, 8913, ecaade2017_255d, 15d6, b394, a6c6, 61f5, 4d90, ecaade2017_072j, sigradi2014_085i8, 4395, ecaade2017_003k, 9441, ecaade2014_141e32, 3e4d, 56fb, 1b47, 9183, 22b0, ecaade2017_054ll, 5180, c1a0, ijac201614103p3, sigradi2013_200e, 7959, 73ae, dde9, 2a57, ba5b, 28d0, bb6f, d8d9, ecb3, 59f8, 1cd0, a4c7, sigradi2013_407g, 0da9, 2a08, 4ccb, ecaade2017_067z, acadia15_443x18, ecaade2017_014yy, sigradi2014_032o2, a80a, adfd, 5bfa, ecaade2017_172o, 3da4, 368f, 939a, f01d, 8b1f, sigradi2016_515i, 568c, b434, caadria2016_219h10, 036b, ecaade2014_030l8, acadia17_222a, 6806, d069, 356c, 6c1f, a345, caadria2016_477g20, 2a36, 0aee, eb42, bb96, acadia17_145b, caadria2016_073b4, caadria2016_177c8, 3c1c, acadia14projects_435at, 5311, ecaade2015_209v46, 100c, 34f0, 3aed, acadia17_60p, caadria2016_415v17, 2f09, ecaade2015_17g2, caadria2016_115j5, ijac201715204ss, 2707, 2d22, 6b2b, 0021, 6205, sigradi2016_393qq, eda0, acadia14projects_91u, 9c39, 47b3, d8e2, caadria2016_861e37, 96bc, 20e4, ecaade2015_87w17, 0430, sigradi2015_8.186a13, caadria2016_797o33, d6dd, 8e56, 72f3, 645c, cd16, ae41, 4a2d, a026, e8f7, 4f3f, 9144, 2b8b, 8e8d, ecaade2017_214n, acadia14projects_339ax, ecaade2017_117aa, adde, ecaade2013r_003b3, d5e7, 4935, acadia16_460s26, 077e, ecaade2016_021w5, e8fe, 1724, ecaade2015_138r28, 5159, 16dd, f65e, ecaade2016_046p12, ecaade2015_284j61, e199, ascaad2016_040b16, c3ef, 3cef, b6a7, dbd8, e833, 5648, d97d, 4271, 7271, 6948, acadia14projects_101r, be66, b117, cd96, 3b3b, acadia17_72m, 0a62, a511, 14aa, 828e, acadia17_118gg, 50c5, c17a, 65ab, df20, c21a, acadia17_189uu, 4f91, d997, 8826, 44d8, ecaade2015_138n28, acadia17_660u, acadia17_500dd, d80b, ecaade2014_112d26, ecaade2016_119y32, b545, ecaade2016_127d35, caadria2015_016i3, f172, 7aef, d7d4, 7865, 67db, f28d, fb47, 4c3a, e6ab, b728, 54c7, acadia14projects_117i, 80b1, c528, ecaade2016_215v54, 9ab2, caadria2015_016m3, 9a90, d596, caadria2015_210f32, bcb2, sigradi2013_158f, 2e4a, 9ac1, 9c7a, 3a8b, acadia17_403i, 297b, ijac201513105v4, d1b4, fac9, 0d8b, 7443, 9bcb, 9272, f4ec, acadia17_648pp, 5b74, 6eb1, ff7c, d0d7, caadria2017_124b33, acadia16_402s24, c6c2, 61a4, ecaade2014_052i12, a055, a1e2, acadia16_34d3, f70f, acadia17_570hh, ecaade2014_018r4, 2655, ijac201715106mm, c012, bb8b, 2121, ecaade2016_007e2, bf12, a060, df16, 3f0d, sigradi2013_248f, ecaade2017_133h, b67b, 68f5, e974, bf3f, fefe, ecaade2016_118w31, c257, 2f16, 2c46, 3b4d, 845d, bff8, ac6c, 29b0, ecaade2015_253s57, ascaad2014_015v8, feb0, ascaad2014_017n9, ijac201412305b2, caadria2015_122p19, 5459, 4488, cec9, 62d8, 49a7, 1356, ecaade2016_079p23, b8dc, 9bb1, 1660, 48b5, d71e, bed7, 4f7d, 07f3, a5df, 74e2, acadia14_33ao, 061d, ea18, acadia17_381bb, 28ed, f811, ac1d, 146d, f5fd, acadia14projects_463a, 09be, a886, sigradi2016_647rr, ijac201513302j10, 983c, 10ba, ecaade2015_317f69, acadia14projects_189am, 971c, a2ec, ae6a, 1f86, 1623, 9df3, 996a, a84b, 1461, b4df, cb23, ff96, 4b03, a724, 639e, 1ad9, b9de, ecaade2016_158h43, acadia14projects_43ap, ae75, b1c5, 5879, b767, 6cdd, effc, 6ba4, a1b7, e77f, 34b6, e698, 4a48, ecaade2015_143o30, 1e2c, 75bb, 1aba, 4e39, 7588, 5240, 0a6f, 6b29, c8e4, 67e4, 09b0, caadria2017_063e21, c4c4, 9485, af86, 8ea7, 728a, ijac201715106kk, f695, 109d, 3cf4, a248, f8a8, acadia14_125ae, 2087, ecaade2014_233m60, 258d, ecaade2014_089m21, de3b, 3a98, 94f6, 173a, c38d, 4010, 6cfe, acadia17_60bb, 9e42, sigradi2016_792o, acadia15_232m9, ijac201715105oo, ecaade2016_075c22, 52da, 8c6b, b9f4, da5d, f640, a0df, ijac201614306v3, beea, 2029, b633, 7a9f, fa15, acadia17_678q, caadria2017_008e4, caadria2017_070v22, ecaade2015_193y39, 40d2, 1fd0, ecaade2017_041n, cdee, 2c20, ecaade2015_115c23, ff0a, fd1c, 91d5, c446, 783c, 78b1, acadia16_402n24, d1c5, 71ce, 7b7a, 68d1, 8a25, 7868, 55a8, a5dd, ecaade2016_217j56, 536c, 9b95, sigradi2015_8.189z13, 273b, 2b47, fabc, d5aa, 3649, d3e6, a104, ijac201412401e4, 6eab, 9b93, ecaade2013r_011a7, 54f6, ad20, a6e2, ecaade2017_037ff, a551, ecaade2014_024g7, ecaade2017_229q, c04d, 38d7, a856, ecaade2015_280e61, caadria2016_353u15, acadia14_317z, 2b87, ecaade2015_110h21, 103d, ecaade2017_192m, 2815, cdf1, 1e40, efb9, 2ae6, 3789, 1f82, 3e6c, ecaade2017_042y, 3698, acadia17_221nn, 0998, ecaade2015_158r33, c570, ce93, 33a1, e2b3, ecaade2015_35t6, sigradi2013_268g, bf65, ae90, e6ce, ecaade2017_273o, caadria2017_129t34, 4b39, 3ed6, 586d, 4d99, d1f2, 9d56, 0db7, 75c4, 01a2, 4f80, 7970, 4cc9, 2597, 5298, 13d3, 8390, 895d, 010b, 4b19, f14a, f2a6, 994f, 71de, 5952, 0b19, sigradi2016_515e, f74f, 9e2c, aed6, caadria2017_124c33, 0263, be30, fcac, ecaade2016_132n37, caadria2017_123d32, 7eb9, 6bf6, aa2f, beac, ad42, d13c, 3260, 0708, 754b, db28, 1ca0, caadria2015_142n23, ecaade2015_333k72, ascaad2016_022m9, ecaade2014_151w35, b955, acadia15_185y6, ijac201715104o, 160b, ac2d, ad2e, 50d2, ascaad2016_023s9, ecaade2014_111y24, caadria2017_118b31, 8065, 7983, ecaade2016_222n57, caadria2016_683x29, a031, b01b, sigradi2016_685nn, 73a3, f15e, 5098, da4a, ecaade2017_264a, sigradi2013_212o, a0e5, f1ea, 8d70, 7f8a, 6d79, 7215, e1a0, acadia14projects_311t, 01a3, ecaade2016_154h42, f397, 0e8c, sigradi2015_6.42u7, 8224, 1ecc, faf0, 0f75, 2b3f, ecaade2015_92y18, 2904, 5acc, dbc0, a647, bc4c, bfba, 137e, ascaad2014_014d8, 2adf, f9d4, 11ce, 6b27, 26ab, c297, f52e, acd0, acadia17_18d, e287, b2d6, 8424, 4caa, 8c45, 5e86, ecaade2016_185c50, ecaade2017_021r, a825, efd3, acadia17_145c, f50c, ijac201412205a4, ecaade2017_026ll, ec0b, 905b, 239e, ecaade2016_152u41, 473f, 1d94, 8f63, d6b0, caadria2017_028b10, ecaade2017_071gg, 36dc, ea7f, 7807, ecaade2015_269i59, 0c45, d64d, 5268, ecaade2015_61x11, sigradi2013_271m, dc4a, e59a, f245, acadia15_95b3, f74d, caadria2015_072m9, a2c7, cdea, 57c1, 2b49, ecaade2015_185s39, 6b0a, 46a0, acadia17_560s, 79ff, 6bcb, 36d7, 53d1, 1e71, ecaade2017_108u, caadria2016_507g21, 725f, 958b, b3d3, 7e1f, e156, ijac201412303a8, sigradi2014_128w9, ffaf, 8b25, 1225, b5ff, ecaade2013r_005j4, f742, 71cf, da19, acadia17_413ff, sigradi2013_326e, 194f, caadria2015_172g26, acadia14projects_339ah, f9af, caadria2015_209b32, 90d9, 1941, 7e82, caadria2015_139g23, 73b6, c1fe, 2b91, 9e6f, 18cf, ecaade2014_233h60, 74cb, eab1, 893d, 6619, cc6e, ecaade2017_173uu, caadria2017_048t15, sigradi2015_3.65v2, 9e5d, f515, 76bb, f7ea, ijac201614207c12, ecaade2017_172x, sigradi2015_sp_8.284r30, 264b, 93ab, ecaade2017_269c, ecaade2014_180x44, ee52, c592, 06df, ecaade2014_145n33, ecaade2015_320p70, b7d2, 5cb3, acadia17_512o, d6e4, 1bb7, a992, 8ea3, b699, 20e2, 1de1, 7772, ecaade2017_066n, ecaade2016_080y23, a619, 90eb, 3fbe, ascaad2016_043e17, d276, ad9c, 8185, 90df, 011f, fa99, sigradi2015_11.165s25, 2026, f807, ijac201715202ww, 95b1, 5dc9, 89ab, 4132, ecaade2017_155l, b3f8, sigradi2013_135h, 4fbf, c883, 7a24, bd17, e2f7, d895, b946, 4bb3, 60f3, 3ccf, 2132, 031d, 98fa, d3c1, e0a4, acadia14_219f, 4512, 2988, bae0, 32b0, acadia14projects_671u, acadia14projects_327c, 85ff, 93ff, bab8, ccfa, dbf8, f9fd, ecaade2017_151w, ecaade2017_208a, ecaade2013r_003o2, caadria2016_435r18, dbab, 4d03, 1de8, e2c0, 07fd, 3332, 2882, sigradi2013_386e, caadria2015_213x32, 4c23, da87, ecaade2016_ws-dleadh68, ecaade2015_53n8, 0b7e, ae0d, acadia14projects_153e, 233a, 49b1, a2ff, ijac201614101c1, caadria2015_084z12, caadria2015_220g34, e2b7, faea, 309e, 547c, 06bb, 0017, 2e67, ijac201513206y8, 4084, 7e96, ce64, 3924, 4509, 9e8b, ecaade2016_140x39, acadia14projects_311x, 5ed5, ascaad2016_058h23, bff6, ab58, caadria2017_081n24, acadia14_609ak, b94a, 38af, ac4d, 7a27, ecaade2017_255xx, ecaade2016_152z41, ecaade2017_230qq, 618f, 807b, b2ec, 553e, 269f, b4a3, addd, bce9, d2fb, a076, 67b5, 412f, caadria2016_085j4, 8bd4, 2ed7, acadia17_62kk, 8255, ecaade2016_217g56, 018f, d75b, 46e0, c4e4, d08f, ijac201614401h1, acadia17_52k, d0f8, 07c1, f9b7, 17b3, 1956, b4d4, ecaade2014_092f22, 9bad, da70, acadia17_491t, d8d5, 80da, da40, 5640, d38e, acadia17_178aa, 1f22, ecaade2015_248l56, 7770, 1545, 7f62, e2ee, bc04, ceb1, e3db, 4d1c, be75, 2407, b8a5, d4c9, 7cf0, 56b6, 00fe, 1dad, 9fe6, e805, c4ea, 68a6, 6724, 9afa, 3d68, d26a, ascaad2016_059l23, ecaade2016_068z17, bb43, acadia17_456ll, e7e6, 56c5, 7734, ecf8, a21d, 0fb2, dafc, 8639, 5c59, 4c61, 2a6d, 9f2a, sigradi2015_10.309k22, ecaade2017_003m, ecaade2015_284m61, 4989, 56ce, 56b9, 1712, ecbb, 6adb, 8f2e, ecaade2015_332u71, 0146, c362, 0e81, 99c6, d9b0, a973, c0d9, 2713, 023a, acadia17_542pp, f48c, e57f, b88a, ecaade2017_302zz, 0a1b, 7f30, ijac201412403h7, c0c1, 26ed, ijac201614208r13, a04c, a714, acadia14projects_53p, 52a4, 8b69, ecaade2016_167d48, 5719, dcd3, 4001, 9fea, 7cce, b391, e512, 1d52, 1107, b816, sigradi2015_11.222v26, 769d, ecaade2014_123h28, e0fc, ecaade2016_007g2, 5873, bb8f, caadria2016_881c38, 78d5, acadia17_318qq, bc7a, 5cb5, 4ba5, ijac201614405z3, 815d, 17c2, ecaade2014_046n11, 036d, a4e2, fbd6, 56f0, sigradi2013_215b, 88c3, d0af, c771, 28f1, ecaade2017_268ff, 0392, b071, 4204, acadia14_199al, e3da, 2f97, 2c74, ecaade2014_151a36, ascaad2016_017x6, c996, 7816, ecaade2017_029bb, b650, a9c8, 6143, 3afb, 00ef, acadia14projects_589c, 649b, c752, a67a, d686, 0635, ecaade2017_100k, 3618, c27b, 257d, 91c0, e706, 3678, 30a7, ccd9, 3dc6, e623, ed09, d403, c429, ffd6, c1e8, efba, e815, caadria2017_124g33, 9c44, 7834, caadria2016_405n17, 3c0a, ec2a, 7d10, ijac201715203ll, 7093, 7c2d, 0f81, 93bb, ecaade2017_ws-archieduq, ee60, ascaad2014_026f7, a08e, 6b74, 3f07, def8, ijac201614306x3, 3b03, 55ed, 1646, 45e9, acadia17_512i, 699d, c0b7, 61b5, 6f7a, dae6, ecaade2014_057l14, ecaade2016_123l34, 0091, ijac201412402y4, 09ae, 407c, ceec, acadia14projects_219c, da6a, a1d2, ecaade2014_122y27, f1c1, b4d5, 0fbc, 1718, d413, 898f, 2723, ecaade2013r_012o7, b99d, 5ba3, ecaade2017_142zz, 63d3, 2f88, 2519, 5141, caadria2017_190t45, 3035, caadria2017_046t14, ecaade2015_284l61, 1020, ecaade2015_138z28, 709c, ecaade2015_324z70, 0946, 5e0a, 6392, 9a74, 7431, sigradi2016_814c, bb56, ijac201715204ee, 7bee, 9fe7, f9c8, b7b0, 7924, a29b, fdb2, a461, ascaad2016_028j11, b39f, 9449, d06b, caadria2016_229w10, 192b, 2651, caadria2017_115k30, 4847, 5ad6, 7e0e, 8a6f, f17f, ecaade2015_138h28, 4e92, a8e5, acadia14_375g, 6e24, 5dea, 51c1, ecaade2015_297x64, ascaad2014_003y1, acadia15_243d10, 1e57, cb0c, ecaade2016_230n61, ba99, acadia17_318d, 77a1, ascaad2016_048f20, 4863, 60b2, d823, e477, fe24, 8da3, ecaade2014_108l24, f228, 1cb4, b9fa, sigradi2013_189, a6a6, 5769, caadria2016_425c18, 7cf9, 87fb, 068a, 2242, 8634, b0d8, ecaade2014_173v42, dd22, aadf, 3b7c, fef3, ed62, be55, ecaade2016_190u50, caadria2015_178x26, 87c9, d19c, fe14, c473, 04e3, f03a, 0ed5, a767, 9320, acab, 9251, 0da7, d5bd, 4e90, 6b42, e9e3, b382, 5b8b, adc0, e031, ecaade2017_265y, 0218, caadria2016_611k26, 03ba, 3cce, a508, 4160, sigradi2013_271r, fb32, 4746, 439f, bde9, acadia17_648z, 6d77, daab, 7152, 486c, acadia16_344z20, 1ef3, a563, a59f, 1b12, 7328, 2596, 46b5, ecaade2017_105vv, acadia17_18b, acadia14_719s, caadria2015_072p9, fa8a, 3070, 18f6, ebbe, d1a5, 8288, 40ac, e04c, f63f, ed52, ascaad2014_024g5, 73bb, 3c73, ijac201412204k3, df46, 68e2, 25ed, 11a1, 3afc, 5634, 1648, 0e82, caadria2017_110g29, ecaade2014_156i38, sigradi2015_10.7h18, 79f3, ddbf, acadia14_719k, sigradi2015_9.152z16, 7048, ecaade2015_336y72, a5a9, bee1, a1c5, fa33, 7b3c, f04c, ijac201513204t7, 8733, 16b2, ee84, ebfc, 7e71, caadria2015_108s16, 547e, 1e91, 7d3a, ecaade2015_59g11, bd67, 7bfc, 0923, 0548, 1784, 76e4, ecaade2017_021m, 754e, ijac201412301i6, 3d26, b09e, 3e2a, dae0, 4d29, 555b, 3e5d, 0d9a, ecaade2016_123x33, 49fe, 2e08, sigradi2013_244j, sigradi2016_659p, 0a3b, ae91, 8aef, caadria2016_787e33, 8e98, caadria2017_183i44, f73c, bad7, e31a, b14f, 6495, 18ad, 56f1, caadria2016_013l2, acadia17_274ll, 99db, 9ac2, 1059, 9100, ecaade2015_114a22, 2c85, ecaade2016_217o56, ecaade2014_195y50, 4dfe, e669, 0f36, ecaade2017_033q, ecaade2016_230p61, ebcd, ecaade2016_075y21, 9f0f, sigradi2014_164m4, f984, 86de, 37ca, 7aa4, 78ee, 846a, af80, 53d2, bac6, acadia17_324ee, 116a, ecaade2014_152i36, d30d, ecaade2017_293ll, bb80, dcba, ecaade2015_61d12, 6603, d048, a33c, 1431, f516, ijac201614102p2, e147, 1b69, d9a4, 30ee, be16, c184, ecaade2016_106k29, bbbb, 12a5, 2c2e, b81a, fced, acadia16_478y27, 4481, ascaad2014_008a5, 115c, 9cb6, 9730, 00e8, a03b, ecaade2014_201a52, 6708, ae45, 2c27, 903e, c6cc, 77f3, 0d58, 7070, 0e70, 046f, 2b36, 8cda, acadia14_53m, caadria2016_851f36, 8191, 57f4, bbd5, 505b, cbdd, 861b, fc39, 909a, f150, b032, 512c, 2f7d, 0075, acadia16_12p1, 6a4d, ad8c, 961f, 74ec, acadia17_82dd, 8806, sigradi2014_136d2, 274e, fb42, caadria2017_145o38, c417, bbdc, sigradi2014_292u4, 36d2, efae, sigradi2015_10.138y18, d812, d08b, 9616, d559, d130, ecaade2013r_004f4, 1a5c, bb04, acadia16_432z25, 6ddb, 0780, a786, 8f2c, 92e3, 6d2f, 94a8, ecaade2016_222b57, 745f, eb08, ecaade2016_079r23, a704, 1744, sigradi2014_041j3, 4ae0, 5593, 8a82, 04d0, 018b, b200, 45cc, 375c, ecaade2015_248m56, 5464, c2cf, sigradi2014_197t6, acadia14_619ae, 0222, sigradi2013_64, 05e9, caadria2017_056e19, caadria2016_819i34, caef, 14c1, a9db, 135f, 65f8, 0c21, 79db, 9f01, b173, f4e1, c318, 1035, d915, ecaade2014_221l56, e865, 6c35, 9238, 5c6a, ecaade2017_019gg, 1f0b, 31f3, 109f, acadia17_348d, d40e, 74a0, ef2e, 998f, f4ba, 40f9, acadia14_145k, b1db, ijac201614302a2, ad7c, ecaade2017_jgou, sigradi2013_173n, 3582, adf9, b3a9, 452e, 2673, fb80, c2ef, acadia17_349u, fa39, f308, 28c0, be4c, 1eaa, ecaade2015_202j44, 25e0, caadria2015_012g2, 7313, db04, caadria2016_631l27, 64ac, 3970, 9032, acadia14projects_479x, 136c, b577, eddb, 6936, sigradi2014_074v6, acadia14projects_247h, 674d, acadia17_339kk, 3c2a, 9db6, 181f, acadia17_211o, a507, ecaade2014_112a26, acadia15_110x3, a250, cfcb, 083e, 4430, 7474, ecaade2016_021u5, caadria2015_004f1, ff23, fc07, 9c52, caadria2017_113a30, a2d4, sigradi2016_602b, 1f8f, ecaade2015_113l21, cee9, d060, 9f9c, a855, fd7d, 6889, 1508, fcf8, ecaade2017_129hh, d914, 39bb, 2097, 7e02, ecaade2016_023t6, 829b, 1eb1, 41cb, d303, ecaade2016_163b46, 1a6e, 0cfd, 9ca8, 88ae, f9ee, f6da, ijac201614201f6, 4e9b, 651f, b931, b965, 223a, 1054, 1844, f272, 5163, 85ba, 8b40, 6eaf, ea74, acadia14_339ao, bce6, a817, 25b4, acadia14projects_43as, 4193, ecaade2015_59n11, 77fd, 118c, sigradi2013_387t, 5753, acadia14projects_589j, caadria2016_157y6, ijac201614201y5, a196, 8a36, 9a3f, a54b, 5fce, acadia17_188q, ecaade2015_21f4, 42bb, b7da, 55f0, 722b, 126d, 74c1, e37e, 686f, 0d4b, a849, 3fd7, a2fb, ee37, dc26, bbf9, ascaad2014_016e9, 989b, dc35, caadria2016_187v8, acadia15_161k6, 912c, 7872, sigradi2013_345, 6a38, adb6, d220, d118, f7f4, 2618, 2b69, e2ac, sigradi2015_9.141h16, 9776, sigradi2015_7.203g10, 2133, 6a97, acadia14_479az, b5d9, 5737, 1452, cee1, f7b0, 2928, e7b5, ecaade2015_297g65, 15cd, 227d, 4525, dfcc, 7dd8, sigradi2015_11.166a26, 74fb, 03f2, 1cb8, 4474, 4f0b, 7e46, 4867, acadia14projects_539aw, ecaade2017_122pp, b82d, acadia17_572kk, ecaade2014_214o54, 2fc0, 397e, 9c2b, c7fb, 8859, 2e2b, ecaade2014_138o30, dc0d, 361c, acadia14_23ay, caadria2017_113s29, 7d4b, ecaade2014_180n45, ce16, 09a9, acadia15_223i9, ecaade2014_233e60, d4f4, 2199, d9bd, 7253, a3b2, 1773, f4a9, 00a4, 8187, ijac201715204pp, 2419, 389b, 00db, 396f, f59c, 5d3c, acadia14projects_435as, 5fd1, 1135, 14c5, 7f46, bbde, d76c, 3ed1, 04f0, 6439, 671c, 5bb5, a6ab, 8f75, 58cd, 7530, caadria2015_168m25, b75a, 8ec8, 9581, 4880, ecaade2017_291z, acadia14projects_445aj, acadia14projects_681as, 334c, 7184, 422d, ecaade2013r_017z8, f60c, ecaade2015_211b47, 4c14, f8ba, df37, 5475, 103b, daa2, ascaad2016_056i22, 7ed1, 5eac, 2e7c, ee3f, 8c4d, 7fa7, 5218, 520a, e26e, 88ce, 2f96, cf0c, b244, ecaade2015_84z16, f7fe, 60d2, dc4c, fc52, 8cc9, ecaade2014_168g42, daa6, b0ce, ecaade2015_227y49, acadia17_318j, 6157, 41cc, b3b4, fd93, 1fe5, 0402, 0ff0, fa1a, acadia14projects_267g, f692, acadia17_598ss, 0345, a12d, 4186, caadria2017_018x7, 487d, 804d, 8c0f, 14ef, be43, ijac201412305a2, acadia17_382pp, acd1, acadia17_231n, f040, 06d9, f7d2, 029c, ecaade2016_223l59, ca35, 8b5c, 6de5, ecaade2017_195cc, 21c2, c421, 68bf, ab14, aec9, 22ca, d504, 66ed, 9351, sigradi2013_41r, ea80, e73f, 0a99, 1001, 2646, 1886, 6b6e, ascaad2014_014r7, 793a, 3824, db17, ea33, fc68, ecaade2016_058z14, 46ec, 9103, f6ac, acadia17_26g, 8271, ecaade2015_235o53, d30a, acadia17_322g, 7886, 65f5, 351f, 5890, sigradi2014_108e9, 5f08, 82e7, ecaade2015_237m54, a083, e0ac, b9a6, sigradi2013_111o, 584a, 21cd, c36e, 5756, 9f95, 593f, d047, 1f66, 5a0f, 5af3, 056a, caadria2015_070u8, 1d01, 4668, 75f8, a986, 56bc, 1d72, eff5, e3d6, a515, 68ce, 42d9, 94d9, ecaade2015_158x33, 9dae, 5b69, 8e9b, bf00, 6558, f078, 9d84, 4454, caadria2015_030i4, 22b6, 9758, 06b0, c3c5, 70ca, 995d, 98f5, ccd1, 4909, b240, db55, sigradi2016_522w, 2775, 40c1, 7954, 7106, bb32, ecaade2015_64b13, c661, 77b8, ff85, sigradi2015_3.370b6, ec43, c889, a981, 82fc, ecaade2017_306m, b6e5, 43c4, ecaade2016_217y55, 9f86, sigradi2015_6.387g9, caadria2016_745y31, ecaade2016_224f60, 674c, d22f, f3d8, bcf8, eaad, 1173, 52f7, 79f6, 60d8, 9a4f, fe60, fadc, ecaade2017_220ii, b366, 34c5, b07b, f058, cc25, 53a7, ac6a, cef4, sigradi2015_12.297f28, 3d5e, e903, 8c01, sigradi2013_397c, 92cc, de17, cd75, ecaade2017_049vv, 4593, 7bfb, acadia17_640q, 4dd5, ijac201614208h13, 0d85, ecaade2016_021a6, ae24, 6e5c, sigradi2016_669aa, ecaade2017_023ff, c975, a997, 7d5d, ecaade2017_229dd, f66d, 4bbc, f536, 825f, e6b2, ac3a, ecaade2015_230e52, 7c3b, 65f2, f3c4, 943c, f6d9, sigradi2016_595ee, 32cb, ecaade2014_153o36, ec16, 0ef0, d3a5, e998, d4bb, b216, acadia14projects_53l, d7d5, c550, caadria2015_070j9, 07eb, a4a8, 1153, 284a, 7b65, ecaade2016_243n64, 8865, 7ace, b781, acadia14_199ao, 6757, caadria2017_027l9, 93f2, 8657, 5c0b, f8c5, 2695, 479d, 84c3, 1a8f, 204c, e38d, d7ab, 7621, 2aab, 7993, a6d6, aef0, ijac201614205r10, sigradi2015_11.136j24, d37b, 6ed4, ecaade2016_017p4, db50, ijac201614207v11, 095f, fb15, 3cc3, acadia17_572ii, acadia14_647ay, d01a, caadria2017_185u44, f07c, cf5d, 6256, 0beb, ecaade2017_098oo, 5346, 08de, 185b, acadia17_512f, 3229, 6941, 2e5e, ac74, ecaade2017_039ww, 75c6, ecaade2016_193r51, e908, 6f1f, 4bfb, 631d, 0685, 20c4, ecaade2016_067b17, 7a97, 0a43, 909f, d470, 163b, bb33, 2fc4, 66bf, 7ec9, 2906, 7395, acadia14projects_661p, 2a45, acadia16_106b8, 3fbc, e066, acadia14projects_565j, 6bb0, acadia14_177aa, b6cb, 59e9, d176, d0a9, e5cd, sigradi2013_261, 5f1d, 8660, 8daf, acadia17_128pp, f1a5, 07db, fdf7, ecaade2016_224h60, 37f3, 5914, 9fb6, 6f5d, ascaad2016_008f4, 12bf, ascaad2014_022g4, 2a17, a0aa, caadria2017_028y9, 23d9, 2966, 0bdb, sigradi2015_8.276x14, e10a, 9803, 6a8c, ijac201513206f9, 1ec7, 0262, sigradi2013_303o, d10a, ijac201614201k6, f18c, 015a, 491e, e56a, 8a91, 6277, acadia16_154o11, acadia15_149s5, 65b4, 86f4, 4b3b, 8ccd, a5c1, ea13, 44b0, 72ec, d20d, acadia17_170z, 943e, 1a05, cf38, acadia14projects_661h, b3cc, f99a, ecaade2015_92o18, 3768, e78a, f94a, a66a, ecaade2016_042k11, caadria2017_047i15, 925e, caadria2016_713y30, 67dc, ee89, acadia14projects_115ai, ecaade2017_122c, d2bc, 9882, 15af, 229a, 7a68, ecaade2016_147p40, 7508, 964f, a37e, 0d0e, e335, 22b3, baa7, 2e0c, aa3a, caadria2016_167f7, cd99, ecaade2017_215r, 4ad1, 5cfd, bf33, b57c, 64ed, 1ae8, ecaade2015_113j21, f648, ijac201412301o5, ecaade2014_024i7, ecd6, 8127, fab8, 6efb, 4676, 8dcc, 48c2, ijac201412206w4, ecaade2017_042cc, 2580, b631, 0357, 9933, ecaade2016_223z58, b0fb, 48e7, ecaade2014_186y47, d17b, ecaade2016_154i42, 6ba6, ccc9, sigradi2016_741hh, 7b57, sigradi2015_10.309o22, b263, 153c, 9b08, ijac201412301y5, 6daa, bb93, 6c9e, 819c, ecaade2017_076t, 2ff1, ecaade2015_233i53, f5d7, b75e, ascaad2014_019g2, sigradi2013_326f, acadia14projects_111n, 8faa, 4240, cc8a, 4584, cb11, acadia17_62ll, 8008, e873, ecaade2017_032b, 6a54, 3d78, 0fba, fe7b, e0d3, cd41, ecaade2016_151j41, 8d0c, fe08, 0947, 8ff1, ecaade2016_224n59, e538, e43d, acadia17_170p, 5844, 8f84, 18a9, 3f03, f87b, 1c8c, 4941, 57b7, b7e2, e299, c89b, f500, sigradi2015_11.8n23, cb50, 6eff, ecaade2017_164s, b8e5, ecaade2017_257oo, 480c, 3991, 0d5e, bb21, b639, 6632, af6e, 256c, 5bc3, 5ecf, ascaad2016_048o20, 2a55, cd9e, bb40, f8a4, 0f64, ecaade2016_166g47, 87b0, 2626, caadria2017_135d36, 7280, 4561, acadia14projects_517t, 9e48, 09b4, 4228, 093f, 16de, a30a, 333b, ecaade2017_105oo, effb, sigradi2016_690d, cd8d, ecaade2016_011g3, 11e8, d9da, a123, caadria2016_045j3, 3fa6, ijac201614305m3, 5071, 630e, e766, 675b, 58e2, sigradi2016_484ss, 856b, 9d44, 1e46, ab89, 7fa5, 721d, acadia14_709ao, 8f42, 8b33, 61b1, 1ca2, 0c39, bcbe, sigradi2013_327u, 69ec, 5b0f, afe7, acadia17_164vv, 6137, f06e, a0b0, sigradi2016_694l, caadria2016_229t10, d39d, c560, f412, 68c9, 0c9c, 54ff, sigradi2014_345d10, d192, ecaade2014_186x47, 5a0a, 4d39, 9a04, 172c, 3ad5, 4e10, c563, caadria2015_004n1, 0d47, e923, fd68, ecaade2016_217k55, ecaade2014_224b57, ecaade2016_158d43, 74ed, 885f, aa92, 620c, acadia14_463au, sigradi2016_816zz, dd6d, 5472, a669, sigradi2015_8.41s10, 55d6, ecaade2017_229cc, 1c87, acadia14projects_497t, ijac201412403f6, 42bd, 9411, baf2, bbd9, ijac201412203g2, ijac201614405d4, ecaade2017_021g, bc68, 00b3, 13bd, f1e4, c042, fd04, ecaade2014_127p28, ijac201513105d4, f907, caadria2015_172d26, 9cae, c30c, 4ce9, 21e7, 6ac8, sigradi2016_602h, 24e1, 1073, ecaade2014_024n7, ecaade2015_22p4, fe9a, ecaade2015_81v15, fec6, 839d, caadria2015_126e21, 7a46, e3f5, 79f7, 710d, 4c33, 3d03, 46e1, 4721, 92df, f54e, caadria2016_147k6, ad03, bbc7, 77ba, acadia14_445ad, 9712, caadria2016_529m22, dce0, 4f04, 228e, 310d, ecaade2017_214v, db44, 59d7, ad47, 967e, sigradi2015_11.8j23, 0267, ecaade2017_109ee, 51f0, 53f9, bf10, 931a, ecaade2017_252h, 4096, ecaade2016_028m8, 5efc, ecaade2014_052j12, 8a60, ecaade2016_057t14, 00e1, e608, f8ac, 43f1, a62b, 7d04, acadia14projects_479v, ed94, a143, e5e4, 3d4d, f667, 8ad6, 9fcf, ecaade2015_175o37, 161c, 27fd, c035, sigradi2016_752ss, ded2, acadia14_627c, 8970, ijac201614208a14, 74cf, 3581, 134e, 00ea, bfe5, 2fda, b036, 9d13, 5481, be53, 27bf, b23b, e8a2, 8703, 7352, 0e5a, f3e4, ecaade2015_27u5, 5212, 8635, acadia15_57j2, ecaade2016_210h54, f22b, 41ab, 4c07, 6746, fac2, 89f6, eb07, 0ee7, d351, a423, ecaade2017_100j, 26d2, 8ba6, sigradi2013_158s, 12d4, e768, 78ac, 8285, 224b, b4ed, f384, 903d, 25c2, 3cb9, acadia16_344h20, 8e53, ecaade2013r_015n8, caaf, ecaade2017_268jj, acadia14_601ae, a2d6, 4d01, 5fa4, sigradi2015_10.307m21, 9c62, 0943, ecaade2016_130h36, 4a3a, 2d8a, 5885, ba8c, 121a, 7c7e, acadia14projects_435b, 5d62, 30c3, 0d37, 4334, 3ec7, ab5c, 4a6e, 4bf8, ascaad2016_002k1, 9cd7, b1c9, f4b9, ae84, 296c, 8fba, 2d9d, acadia14projects_487e, 75b9, 89a7, b5a5, 8051, bd1d, 26a2, 6d73, 53cd, 89e1, 0d25, 2040, a494, 19e7, 8726, caadria2015_073i10, e13a, acadia15_333e14, 9abd, 20ea, dd69, caadria2016_003i1, 9921, 6dd3, f9d8, acadia16_244u15, a959, 5fe7, 07da, e946, b62e, de52, 7c42, 3a4f, ecaade2015_215d47, 09e1, 3fd2, ecaade2016_121r33, 6742, 7672, bbfe, caadria2015_096j15, dc4f, 6d05, ecaade2017_jgon, ecaade2017_094d, ijac201412403x6, 0f50, 2476, afe6, c4fa, acadia17_562aa, 2fec, 3a33, acadia15_407n17, eb84, a8ef, ecaade2017_143e, a2be, 50a2, sigradi2014_289l4, f73b, b3ea, ecaade2016_055i14, 6e8b, cfb5, 812a, ijac201715106ee, 71be, sigradi2013_313s, 0473, acadia16_174h12, 2ff6, sigradi2016_431r, 7f2b, 1892, e7d6, sigradi2014_082u7, acadia14_301i, d25c, 1108, ecaade2016_230n62, 3766, 8d98, sigradi2015_8.264j14, ijac201614205n10, d726, ecaade2015_48j8, a077, d36b, ascaad2014_035r1, a0ec, e2a8, d79e, ascaad2016_056j22, 4887, ecaade2015_304g67, acadia17_298hh, ecaade2013r_018p9, 9630, e7f1, 3539, 8f6e, b10e, ecaade2015_202l44, ac61, fa95, 39db, 6d81, a4b1, d5ad, fade, ijac201513306e13, 93c4, 7370, d9c0, 84ec, 3744, sigradi2014_289i4, 50f5, ijac201614208y12, ecaade2015_280w60, 7f55, b17b, 01fa, e088, acadia14projects_43ao, ecaade2017_203u, 0eb7, 9eee, 3a53, 8c24, acadia17_292t, d1f1, 5c84, acadia14projects_699h, 48cb, 39a8, 3499, f992, 0b80, 57d6, 91b7, b37c, 2c09, ecaade2017_112xx, d8e5, ecaade2014_019k5, 3e72, 19f6, 40a3, 0809, dcbc, a085, acadia17_329w, 8892, 4485, ecaade2017_067q, 3e3c, 71b2, ecaade2016_147s40, 341c, 0fec, ecaade2017_071ll, dcd8, d1fd, ecaade2016_162e45, 7f5a, f126, 640c, ecaade2014_240s62, b969, 448e, 572c, 5c09, cc4c, 96c4, acadia14projects_347at, 91da, caadria2016_735z31, dca1, 6e93, 09fb, c085, acadia16_488b29, bcb7, 18bf, 6003, ae7a, ecaade2016_123a34, 8313, 4d9c, 9f9d, b2db, 84cb, 5fea, caadria2015_069t8, ade9, 3dfa, aff5, 7512, 1df1, bd6d, 8c67, cd15, 2bee, 9c65, 0ed7, f973, a9ff, 8366, 8bef, f922, acadia17_138b, c151, 110a, acadia17_373m, sigradi2016_470w, cade, 68e1, 1b58, 3b02, 4576, a78f, 255c, eeb8, dc88, ascaad2016_013y5, d093, 6b9e, acadia17_137nn, 4795, ac95, ec65, ecaade2016_147v40, caa0, sigradi2014_128f1, a34a, ecaade2017_054gg, f2be, caadria2016_735r31, 092b, d3cf, af43, e35c, sigradi2015_3.201p3, ecaade2016_018g5, ecaade2015_64k13, df56, 6525, ecaade2015_101h20, 5487, c3b3, 52f4, 4e6d, ed74, 5a0c, fb01, afa5, bfce, 7c8b, sigradi2014_276u2, caadria2017_040l12, 74fe, 07c9, acadia17_50vv, 0367, 37a3, c412, ecaade2015_77z14, fe5d, 1ef8, acadia14_75d, d5a4, 87d8, 4a95, ecaade2016_006x1, a4d5, 0364, b740, fd11, ecaade2017_198a, 9129, 8e6e, 7da8, d624, ecaade2016_042v11, b661, dcd1, 15fc, a490, 609d, ecaade2017_046g, a0c6, acadia15_81w2, caadria2016_229u10, 1580, sigradi2013_226t, 8421, sigradi2016_690c, sigradi2016_659r, caadria2016_529n22, sigradi2013_234d, 896f, 9a55, 0502, ascaad2014_001d1, sigradi2016_602k, sigradi2015_3.65t2, caadria2015_237o35, ecaade2014_173b43, ecaade2015_193x39, 27b0, 1f00, c2b0, 92b9, 89a2, sigradi2013_194f, 83b7, acb3, 9473, 51c4, 1e63, d70d, ecaade2014_153p36, d80a, sigradi2016_441ll, 3cbd, 0076, acadia14_177ac, ecaade2017_203uu, 0e0e, 447d, 9c49, 7444, 0ada, a247, 5e3d, 03a4, 08c9, 8423, sigradi2016_777ee, a2ad, d2d2, 338d, 6a7d, afa4, 0111, acadia14_301g, 8bdc, ef7a, acadia14projects_531m, fa22, b269, 2725, e9be, 5f23, 7377, 6b61, af0b, ijac201513102i2, 0462, e27d, 5f81, e107, sigradi2013_386n1, a975, acadia14projects_699k, b907, ecaade2014_018z4, ecaade2017_144v, df58, ecaade2015_77w14, 6612, 0b54, d1b8, ijac201614302j1, fff4, acadia17_329dd, 66c9, ascaad2014_018f2, 08ba, 7fb3, caadria2016_601g25, 10b4, d3f1, ecaade2014_038y9, 6b57, ijac201715102ii, 65cb, 4c67, ecaade2017_101x, 37d4, ecaade2016_162k44, 0a3a, da6d, 2aea, ecaade2014_192d49, 68ca, 4994, 8436, acadia14_177ag, ecaade2017_301v, 21fd, ff17, caadria2015_170r25, ecaade2015_227x49, 7e7b, a385, 776c, 0068, acadia17_482u, ec5e, 0fd5, ascaad2016_039z15, 0485, 1351, 3cb1, 36d8, 0486, ecaade2015_171o36, 59d8, ijac201614208n13, a38f, acadia14projects_565l, ecaade2014_010e1, 6aad, 02ce, 5abb, ecaade2017_199gg, d173, 734f, caadria2016_301h13, ijac201715201n, 6c77, acadia17_189dd, 0c3d, 8ddd, 721f, 5816, 27d9, b231, 8d81, deb1, e876, sigradi2013_138p, 3103, 4f48, c1bd, a417, de53, ecaade2016_136p38, acadia17_154ii, ecaade2015_230h52, 7f41, 0ba9, e058, 226f, c6c8, ecaade2017_122yy, c866, a954, 44de, 0c17, fe92, a406, 500d, acadia16_318l19, caadria2016_881y37, 5d68, 180c, f2bc, 01a0, d261, ecaade2015_261m58, e7bb, acadia17_137ll, 01b5, ecaade2017_044mm, 1c04, e5b4, fd18, acadia16_270h17, 2899, 2880, acadia17_678uu, ecaade2016_077s22, eaa1, 95ee, a9e6, 95f5, acadia14projects_473aj, 2f81, 0003, de7c, 8529, 6b65, 7167, 6a5c, 30d5, 3043, 1663, 1950, 28a6, sigradi2016_737x, ecaade2014_206r53, 790d, 59a8, ecaade2015_143k30, ijac201614304y2, 49e3, cd06, 3294, ecaade2014_149y34, 6554, c5a2, ecaade2014_057u14, acadia17_59n, a622, sigradi2016_430n, 497a, 2aeb, bb22, fb6b, eb0d, acadia14_145ae, sigradi2014_284c4, 8cc2, ijac201614104b4, 9a7d, ba26, 1deb, 6815, 8236, e065, 5bb2, 3bb7, 7edc, d921, fd76, d159, caadria2016_177d8, 9dc9, acadia17_168zz, 9737, 7f3f, 9c01, ab23, acadia17_373y, 5ed8, sigradi2013_135j, ijac201412302e7, acadia14projects_153ak, fe0e, 41d9, sigradi2015_6.387i9, 6874, 6e88, ecaade2017_282z, e493, 1096, ecaade2015_200s43, acadia16_402o24, 4f17, ecaade2015_229x51, ae21, 5270, 3c1d, fd37, 5370, 4305, ecaade2015_33a6, ed86, 1f78, acadia17_491y, f9e6, 3923, d341, 12c5, ijac201614405c3, 7473, a435, 2298, ecaade2017_192c, 28df, 10c1, 398c, 277f, acadia17_511c, d747, ecaade2015_100z19, 4482, aa6a, sigradi2014_048z4, 3261, f3a1, 1899, ecaade2017_220mm, ijac201614309v6, 5f09, d8dc, acadia14projects_339am, ascaad2016_038r14, ef97, acadia17_658ww, c7f0, 991e, 2e80, 4503, 4efd, 7a37, d174, 04c9, c047, a8c8, 393c, 15a2, 38b3, caadria2015_137l22, ecaade2016_072p20, 46c9, 31aa, ascaad2016_038i14, 6f30, 6ffd, 8a59, 3652, 02a4, 0652, 78f3, e896, 9cfe, eefc, ascaad2016_029b12, a10d, 8632, 64f7, 656c, 3c5c, 9569, bed0, 96a7, 7fb6, 19ac, 64b7, ca82, 6506, a073, dcad, 9057, caadria2016_683v29, acadia14projects_463n, 9a81, c030, 01e6, 8cf5, 3001, 5871, c5bd, 2d89, acadia17_403o, 72bb, caadria2015_073g10, ecaade2014_186j47, 8e6a, d002, 0bbd, 5ca2, 2bae, ecaade2017_017b, 1e09, 2dc5, ecaade2014_149t34, acadia14projects_555e, 2305, 7336, c5a7, 7d45, 73ca, d22d, 00c6, 1414, 2c9d, sigradi2013_30h, fb74, 2b62, a901, 1752, 99ac, bd94, sigradi2016_356i, fda1, 51ea, 2fe7, e676, 955c, acadia17_154mm, caadria2016_725h31, 3783, c93f, 2e09, d743, ec80, 5a03, ecaade2017_308z, ijac201715104l, edd7, acadia17_348c, 5520, 1870, ecaade2014_018m4, caadria2015_060x6, 28fc, 4ad2, acadia14_699n, sigradi2013_285z, caadria2017_122w31, d8fa, ecaade2017_079bb, d1a4, eef9, 2156, ascaad2014_005k3, a17c, 920d, ace3, 0182, 4ac2, b384, ecaade2015_18x2, 6fe6, 31b0, ecaade2015_233d53, sigradi2013_200d, ff98, 9a45, acadia17_318s, a0c8, caadria2017_058j20, 0dac, 495f, ecaade2016_121o33, 9d2f, ecaade2014_133z29, 2b0b, 277d, f606, ascaad2014_029d8, 5273, 6426, acadia17_570ff, cf63, sigradi2014_144w2, 8ac6, 58ed, 5136, acadia16_344p20, 049c, 9223, 0be6, 1a47, 1e5e, ecaade2017_077rr, 10e7, sigradi2013_280m, acadia14_63ai, 2915, ddd5, 0e36, 6785, a594, 38b9, ed98, d34a, ecaade2015_143m30, 642d, 36b2, 0cde, 26e9, 427a, c382, bfd8, e81b, ec50, b5ec, 5bc5, 7bb0, 8711, 82c9, ecaade2016_234a63, 43b0, ecaade2016_063l15, 88af, a852, ijac201614406i4, caadria2017_008v3, acadia17_572ll, 91b5, f0d4, f148, ecaade2017_253p, 1201, 5c56, ascaad2016_036a14, 97c6, 87eb, 4769, ed49, a674, acadia17_71tt, acadia14projects_661m, sigradi2013_158a, 3450, dcf2, ecaade2016_208o53, 87ea, 12d2, d3c7, aa34, 0689, 2fde, c032, e1ab, 6a63, 7549, 9038, 8048, bfe3, c10b, acadia14projects_497u, e7a9, 0582, 54ab, 3d84, ecaade2014_186e47, 70c0, 8c2d, ijac201412201c1, ascaad2014_010m5, c648, c611, 1150, 8ff0, 2db7, ecaade2015_152w31, 919f, sigradi2015_10.378w22, sigradi2016_448cc, ecaade2015_284h61, sigradi2014_314s6, 0ac7, af31, ecaade2016_223f59, 481d, ecaade2013r_017c9, 2b6d, cbfc, sigradi2014_178o5, 8d5a, 081f, 36df, ecaade2016_091k25, acadia14_101v, f558, c9a8, acadia17_640t, ascaad2014_024n5, 5018, ecaade2015_64l13, e35a, bf7d, 9865, b796, ca6c, d888, c367, caadria2016_105i5, 14d1, 1796, 00e0, 56c0, 7cb9, 45e0, e543, e250, caadria2017_113o29, sigradi2015_6.237o8, 8f48, acadia15_161d6, eefe, c5b7, c3db, fa1c, 0c77, 2715, sigradi2015_10.309s21, caadria2016_321g14, 3811, 1136, a217, d330, e7bd, 4442, acadia15_343m14, 8161, caadria2017_021d8, f631, acadia14projects_601y, 7554, ecaade2017_054mm, f3b1, f658, ijac201614204m9, 808c, b2b8, 61c2, caadria2016_663l28, 91b1, 3786, c3a3, d2e1, ecaade2014_070k16, f915, 2a38, db87, 4e51, b945, acadia14_117e, acadia14projects_153at, 8016, 01f1, 1a22, ecaade2017_199vv, ecaade2015_79g15, f65b, 6ee2, 91b9, 0763, d58a, ecaade2015_130y25, cce2, acadia15_110r3, acadia17_544g, 2961, 6638, 2bed, 684e, e6ec, 7fdc, 5af4, 8936, 8396, 4f99, bebc, ecaade2014_133m29, 7250, 47d4, 1a4e, sigradi2016_446c, 675e, acadia14projects_177t, 5748, 3e2b, bdbe, 073d, ac45, a44f, 1152, a121, 57b9, 4c62, caadria2016_135a6, 75b6, e3c0, 6975, edfe, f5ee, bd19, ecaade2015_100x19, fde7, 6e50, 6b7a, 1636, 5594, ijac201513203y6, 8906, 3a1d, 031b, 290c, 3109, a255, 45b1, 08cf, ijac201412302l7, ecaade2017_083pp, acadia14_219b, ac55, a403, 70a3, 9613, 0b5c, b982, a7e4, 80d9, ijac201412203w1, 1cf0, 2161, aa21, 3057, acadia15_110u3, ecaade2017_202i, acadia17_18p, ecaade2015_127w24, 86dc, f5ce, cab1, 9c66, 3a17, 5527, caadria2017_174h42, 95b9, ascaad2016_053l21, ijac201715103xx, cf62, 14a9, fe18, 1a53, 4448, 1ccd, f50d, ab68, 9aa9, 25da, 7742, 08b3, 6eb7, 3909, ijac201412301z5, 614d, acadia15_47m1, 2cb7, b211, a5ee, ecaade2016_tkoi67, 6c6b, 3cd6, 0876, 0c20, ee3e, 75be, caadria2016_713b31, 223b, a034, ijac201614202w7, ijac201715204z, a231, sigradi2016_816xx, ecaade2015_269l59, 1601, aecd, a939, 64da, acadia17_512s, 2569, 7b85, 3df5, fc5d, 3d9f, d61c, 8263, sigradi2016_685oo, ecaade2016_217n55, 2902, d0e2, acadia17_462hh, 3f82, 847e, bf58, ecaade2014_084b20, 9fa7, 2890, 41fc, a653, 789e, b574, 40ef, a2ac, ecaade2016_021x5, acadia17_189nn, 57d0, b3dc, ecaade2015_21x3, 8004, eae1, 332a, ecaade2016_073d21, 423d, caadria2015_096k15, f702, ecaade2014_060y14, sigradi2014_265v1, 0b08, 56a7, 01c8, 1eb2, acadia16_72w4, 5fe1, 99c1, acadia14_589e, afed, ascaad2014_034k1, 3a8f, b4dc, e0e0, 1c07, e785, edac, ascaad2016_057v22, f1e5, ecaade2014_162v39, 24a8, 79e1, sigradi2016_490y, dac3, 982d, acadia16_372m23, 091d, 2310, 0ad8, caadria2017_155p39, acadia14_565ag, 6d9f, e666, sigradi2016_621dd, 3780, 671a, ecaade2017_130yy, ascaad2016_035y13, 6764, 8997, 3c93, 5f89, 3042, acadia16_372j23, 50fd, ecaade2017_194y, a906, 59da, 9487, 7bc6, ecaade2017_003f, 94ec, 74b6, fbc6, caadria2015_176t26, f1d4, b1f6, 7c14, ijac201715201r, 365f, b349, ecaade2017_203ss, acadia14projects_655w, f4bf, cb65, 6ee7, 8b82, acd7, 6858, ecaade2013r_007b5, sigradi2013_206, 9cf2, b32f, a8ce, acadia14projects_291h, 0534, 04af, 21a8, 3030, 2c33, ecaade2015_138v26, ecaade2017_203aa, acadia17_211r, 6312, 6c16, e402, ecaade2016_222j57, acadia14_177o, a0cb, sigradi2016_360p, acc9, d0cb, sigradi2016_369b, acadia14_339aa, cc9d, ecaade2017_044ll, sigradi2015_8.186j12, 8adc, ecaade2016_217m56, 7021, acadia14projects_637ah, 774b, 3d0c, dfdd, acadia17_522gg, 490f, ijac201412404c8, ecaade2015_25n5, 8de6, 54a3, ecaade2014_011w1, acadia16_78t5, ascaad2016_011h5, caadria2015_176m26, ijac201412305h2, 26c7, 2f67, 3be8, fdf6, aeae, sigradi2015_3.65o2, 5c8e, 9e50, e655, ecaade2015_304e67, a74f, c0d0, ecaade2015_333d72, ecaade2015_207k46, acadia16_88l6, 3f68, 4d5d, 3267, 3a12, 702a, 6c2c, 41dd, 085e, 4722, ecaade2016_144h40, caadria2016_703g30, ede8, 1268, ecaade2014_197h51, 47f4, b341, 681d, 9bcd, e0f0, 47d0, 976b, b220, 5802, 7861, c3c6, 1299, 782b, 8eb0, f453, acadia17_350dd, c9dd, ecaade2017_192j, 1a3b, f427, fcd2, fbad, sigradi2013_32n, 50e9, 1d5d, ecaade2016_128k35, 7880, 445b, 162a, e940, c0c6, sigradi2013_74, 34da, fedb, 6baa, ecaade2016_243o64, caadria2016_579o24, 7c83, ecaade2015_227d50, 3633, 2668, fa41, 6094, 6291, 19f8, 67df, 5a15, 6fc2, dece, ecaade2014_019d5, 51fb, bc12, acadia14_63ab, e9a2, 6740, f250, efc1, 63e7, ecaade2014_195i50, f386, ecaade2015_55k10, 5039, acadia17_678yy, dc83, ijac201614407s4, ecaade2014_108g24, a1c2, 1a37, 694f, 5ce6, c0a9, ecaade2017_163h, 861c, 1782, 4627, 645d, 512b, 50a9, 6093, 7a3d, d8ed, df4c, c2b5, acadia17_290m, ecaade2015_336d73, 2cd6, 814a, ea1e, af5f, 5683, 5de1, 5a33, acadia14_579ay, acadia14projects_281ac, 3ae1, ecaade2014_015x3, sigradi2016_814a, 56d7, ecaade2014_138j30, 7f4b, e1c5, acadia16_244v15, 862c, ijac201412403i7, cb88, ijac201412305i2, b920, c622, ecaade2014_080g19, b00b, ijac201614102n1, acadia14_189al, 3209, acadia14projects_177x, 326b, d672, 4516, ecaade2015_265s58, 45a9, c806, ecaade2017_021o, acadia16_280w17, ijac201614207o12, 2ba1, ffb1, acadia16_124i9, ecaade2014_111c25, a3ae, ecaade2016_163c46, caadria2016_507k21, 9307, 5a94, 38c0, ecaade2015_332t71, 9a00, 2796, fe71, caadria2015_119a19, 8e91, d749, acadia17_90ll, caadria2016_755i32, acadia14_291am, 8e4d, ecaade2017_211aa, sigradi2013_138r, acadia17_92j, cfe2, acadia14_101ar, ascaad2014_037n2, ecaade2015_143u30, caadria2016_579p24, ijac201715103zz, c776, 17bc, f1fb, 39d0, fd6b, ijac201412204o3, db0f, b8c0, 6b0b, acadia17_590pp, 7f27, 8bbc, 6ec8, ecaade2016_077r22, acadia17_168vv, e047, 72, 51a3, ed6b, ascaad2016_017e7, d36f, sigradi2013_304, sigradi2014_075w6, 18e2, caadria2017_051o17, ed8b, ecaade2015_296r64, ijac201513203h7, 9dbb, 102b, ecaade2016_ws-dleadg68, 1410, 106d, 7fd8, c1a1, edfd, 64c6, 331b, ecaade2014_112l26, 1768, 29d5, 1ffc, 5aa7, e218, 853e, 7675, a43f, 8eb1, sigradi2013_343g, 639f, ascaad2014_021y3, 5f6c, 9e83, 3852, acadia16_440e26, 341d, acadia17_365g, ffa4, dfc3, 24ae, ecaade2014_052j13, 3859, 106c, 272c, 3a83, ecaade2016_140j39, 3377, 5694, ijac201412303m8, ascaad2016_018i7, 40c9, 8309, 5aa6, 00ca, 42b0, acadia17_248l, a97c, e86e, ecaade2014_157j38, acadia17_324dd, f928, 0792, 6da1, 4c90, fff2, ecaade2017_265s, c4b4, caadria2017_174i42, 1dc8, 5fb0, 52c3, 36bf, 88f2, ecaade2015_38j7, 3696, 2a93, d21b, cc35, ecaade2016_158f43, sigradi2016_601tt, 7aa5, d119, ecaade2015_269k59, 5b8a, ijac201513105p4, e1e4, 6237, 0641, 5d3e, ecaade2016_021o5, sigradi2014_247j9, e640, ac98, 7b6b, 3dac, ijac201614208l13, b1b0, 5dc3, caadria2017_069v21, 4592, 72bf, sigradi2013_429n, c0e1, 6490, c593, 85fa, e139, d8f4, acadia17_403r, ea2b, 47d6, ecaade2016_120g33, bdc0, acadia14_497t, bcdd, b1ed, f288, ecaade2017_ws-archiedubb, ecaade2017_143b, 04f9, acadia17_163nn, 549b, d20f, 1cbf, 7896, 9a91, e9ee, 4811, ecaade2017_140gg, 2221, 3821, d3a6, d541, ecaade2017_076z, 313e, ca37, bb7e, ijac201715202p, ecaade2017_041u, 0265, d57e, a748, ecaade2016_006z1, 5fd5, bf0d, caadria2017_016h6, ijac201715203uu, c1b1, 6816, b8f4, c3c1, 6ba7, 7eb3, c6e6, acadia16_12n1, a562, cb44, 3f3d, 74cc, 6080, 326f, afde, 3095, 4cbe, c7ba, 4ac1, e6a7, ecaade2013r_004a4, abfb, ae27, 110e, ecaade2013r_004z3, 053a, 711d, acadia14projects_637af, 7f8d, 4aaf, 12e1, ecb2, cd6d, d0d3, a204, sigradi2014_045d4, 266a, 82d7, 8037, 378e, acadia14projects_199ab, 9089, 7064, 1501, 5110, caadria2016_363b16, ecaade2015_199a43, c0c4, sigradi2016_590h, c6da, 13f3, d370, bca3, 08f4, caadria2016_311w13, 50cd, 7281, 8034, ijac201412202x1, 4cef, caadria2016_229m10, sigradi2016_654zz, 2627, 5bca, 7cb7, 0a01, c5be, 2ef1, acadia14_531z, 3d8d, d251, ijac201614201m6, 8717, acadia16_460v26, 0d2d, f851, 7f50, 7cb4, 2750, 7f59, ecaade2014_111m25, 6f54, acadia15_395c17, 935a, 9dac, ff6d, 422e, 1c01, afc2, 4553, 5dfb, b01c, caadria2017_018t7, acadia14projects_699t, a3f2, c8c8, 6a62, caadria2015_203h29, 861f, 1739, e1cf, 4d6c, 86ba, caadria2015_032z4, acadia14projects_339af, ecaade2017_227o, ijac201614205p10, 2984, db6a, ecaade2017_293pp, caadria2015_139y22, acadia14_53t, b184, caadria2015_081x11, 7e9e, ecaade2017_268hh, sigradi2016_655e, 6340, 0118, 5c73, f1a0, cc24, 2c13, sigradi2013_343d, b121, 1a2e, 988a, 3917, ecaade2017_215ii, sigradi2013_41z, d53e, 6a55, fff7, 64f4, acadia17_414hh, acadia17_340xx, f950, 6288, e8ce, 0373, 1abd, 998a, 89cd, b690, caadria2016_013h2, 1ebd, e53a, 2124, ecaade2014_104u23, ecaade2014_024o7, ecaade2017_027ww, ascaad2016_024k10, a818, c91b, ecaade2017_109kk, a608, 85e2, acadia14projects_565ad, 2df4, 9e29, 768c, 4984, 8d30, 23ed, caadria2015_176s26, a8af, 6f7d, ecaade2017_169kk, ecaade2014_086t20, 1b36, 58d9, 6db9, 1625, 52e4, 0332, c27d, e1f9, 0786, 4a14, 7ef0, 7cc5, 75cb, a12b, caadria2015_004g1, a6d2, a4d0, ecaade2015_325y70, b01d, d0e8, 0e2f, b912, 0156, 1483, 57ba, ecaade2015_152c32, 207a, 780e, ecaade2013r_018y9, 4fb6, c0d2, c8d1, 015f, 45ad, c44d, c864, ecaade2017_173ww, caadria2017_101m27, e11e, 3b18, 9a30, 2f90, c1c8, 7713, ijac201614303v2, c642, 77c6, 993a, fb7a, sigradi2014_345b9, 16fd, 7760, 5bd7, 92e5, ad27, dc58, 21ff, 8bbb, 4f32, b310, 33ab, 6c33, 268a, ecaade2017_208h, afa9, 52ca, 71d2, ecaade2014_018v4, caadria2017_072b23, adef, 0de8, 8267, caadria2015_070y8, 70b6, e4ef, ijac201715104r, ecaade2015_86e17, 4e03, caadria2016_147j6, b501, 3784, 8b1c, ecaade2015_33k6, 878f, 97cf, 954f, 41e0, b001, acadia17_463ll, 3f22, 8f56, 3412, sigradi2016_792h, 273e, 5ab0, ecaade2017_210t, e48b, e672, 9b88, 60d4, 86fa, acadia14projects_339ai, 1b4c, 4f44, caadria2017_016r6, sigradi2016_507vv, 0e65, ecaade2017_301k, b652, sigradi2013_393, 92da, 18f5, caadria2017_134w35, ecaade2017_148d, 7147, ecaade2016_224a60, 3123, ecaade2014_198n51, f5b8, 0aea, bb73, acadia17_90uu, 92a3, acadia16_352d22, cc21, 5dcd, ecaade2015_241d55, ecaade2017_240x, c09d, e7b0, 8ab3, 5f6a, b7d9, 33f6, 7ff3, b789, ecaade2014_042s10, dc28, ecaade2017_050i, 6e0c, sigradi2013_401s, 14b5, ddc3, dc65, b253, ecaade2016_063o15, 1ded, bb74, 7f36, 70f9, ecaade2017_105ww, c472, ecaade2016_072n20, c4f4, acadia14projects_661o, 04f2, d2ca, 0761, 9491, a2c3, ecaade2013r_018o9, 32da, 385a, ab2b, 1d33, 89d8, 406e, 2db8, 9d93, 42a4, 3b96, sigradi2013_429d, 85a0, d25f, 3ed7, ijac201614407y4, 052a, 47c0, caadria2016_641r27, ascaad2014_037o2, ffa0, 962e, bff4, acadia15_95c3, ecaade2015_100b20, 0f9e, caadria2015_208r31, sigradi2014_128d1, 0efc, acadia14projects_219ax, 13a4, b954, af8f, 668a, caadria2017_118u30, f507, ascaad2016_002o1, cc3e, 67f7, sigradi2016_712nn, 554b, 1d22, ecaade2016_119r32, bbc1, c354, a75b, 339c, 60a5, 9f60, 3cae, a9fd, 8f1c, 859a, ecaade2017_026tt, 3ebd, 9a26, acadia14_661, 195f, 52ff, aada, 8f34, af46, d452, 9c6d, 339f, bb90, ijac201715106c, acadia17_374q, 69c9, b0d6, acadia14projects_479h, 2967, acadia15_232z9, 93b3, e15c, acadia14_189az, 70a4, 01b2, 3d04, a058, afbe, 9403, ecaade2016_026v7, sigradi2013_389, 8909, 0fb3, bf8d, ecaade2015_222e49, d195, acadia17_456kk, 56db, f560, 751b, 4400, ecaade2017_143ww, 35ed, sigradi2015_11.34v23, a9c9, 69f1, 9648, 1d16, 6431, sigradi2014_159h4, caadria2016_095m4, fc57, 978e, 59aa, e055, c543, fe03, 47b7, c01c, bb15, accc, 4479, eeb4, ecaade2015_118u23, 39c6, 1c2f, ee21, 347a, ecaade2015_171m36, dab9, 08e6, e770, 330b, sigradi2015_12.215s27, ijac201715201o, a23b, b57b, d631, 5ea5, 9789, acadia17_26a, 5c57, a9bf, 639c, fee3, 3e54, fcd1, acadia17_390hh, f4a3, fe7a, 071c, ded1, ed42, 62ea, 7e0d, c07d, ecaade2014_240h62, de06, acadia14projects_189an, ecaade2014_225u58, b3bf, 7fe4, d1e2, sigradi2016_669cc, 7d71, ef80, 9ebf, acadia17_482bb, 47a3, 6bc6, 61de, b594, 48a8, 7c21, d406, da9e, sigradi2016_814d, c9d1, b168, b317, ecaade2017_198yy, e8bc, ecaade2015_138c28, d558, fcc6, sigradi2015_6.387l9, 9059, a4cf, 4282, caadria2015_203g29, fad8, b1de, 3251, 196a, acadia14projects_719r, 1733, c3bd, 5cd1, 34ff, c7e6, ascaad2014_008w4, dc36, 6a3b, defa, acadia14_267p, 6eb4, 69da, dc15, 8e28, 97aa, 2884, 76c2, f76c, 9ae4, 2240, 5966, db47, e76d, 1940, 30b1, 9624, 5477, sigradi2013_74f, 5d8f, c6eb, bda9, 3cfa, sigradi2016_686yy, e7db, b718, acadia17_360c, 1abf, 87d9, 53d4, acadia15_497r22, 941d, 8cb0, 1667, 87aa, 1544, aebd, fa3a, caadria2015_092h15, 0845, ef03, aea9, acadia14projects_579c, ebcf, a154, c2da, 6a80, 33cc, d976, 40aa, 68c3, 5a34, d386, caadria2017_018v7, 98cc, f3a3, efb5, 64b5, e505, 79c4, 458b, 4473, 88fe, 06d4, 1c4d, f85c, cabf, dfb9, 26e5, fb18, fe3b, 4146, 15cb, 4893, 9655, 42f9, 3820, 4b7f, ijac201614305d3, bede, a4ba, 78c2, 2a00, ecaade2015_298k65, c2f9, 5c9b, ca75, 4dcb, ecaade2017_225l, ecaade2014_044f11, 0a5b, 7806, 3aa4, acadia17_222c, caadria2017_115n30, acadia16_280v17, 68dc, 30ec, 3d08, 75eb, e39b, e32c, 8a4b, 6771, dc79, acfc, d65b, 8add, 10c0, ffb5, 2bd6, f2d2, 0404, 4c47, d3d0, 4fa8, 3396, f79f, fea1, 1bdb, 26a3, c5f0, bf1f, e97c, ecaade2014_182x45, d527, 25d2, f9fb, 61e1, a1ca, 62e1, 24af, a8ff, ijac201513305n12, 9c07, 1c3f, 133e, ecaade2017_054rr, ecaade2015_336w72, 7821, e572, 72d6, 1934, 3c4d, acadia15_343c15, c8ca, 4322, 033d, 1056, eb3e, 4d2a, e22b, 09d7, c1b0, acadia17_482q, 2f1d, acadia14_153au, b0a8, 1ada, b813, acadia17_492rr, 15e4, caadria2017_005l3, 8fb5, 8f64, f9e7, 5072, 638f, ecaade2017_288dd, c4d2, f2f7, 9b16, 1492, 6396, acadia17_600ff, fb63, 46a4, sigradi2015_10.307i21, d889, acadia14projects_145y, 8b93, sigradi2014_189k6, 9ab5, ecaade2016_062c15, 427f, 6cd8,