CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

4395, 2ba2, c12b, c6a8, 2cf3, def4, caadria2017_081n24, caadria2017_135g36, a211, sigradi2016_814n, d06f, ecc6, ecaade2017_151v, sigradi2014_293x4, eaa1, 1962, 4c09, ecaade2017_028j, fd16, 8b56, 9158, acadia17_178mm, ecaade2015_227v49, 854c, sigradi2016_778rr, 71e5, ee8c, acadia17_296s, 0b70, d490, 5928, 4b8d, 6ed3, db6e, ecaade2016_198r52, a22e, 4f51, 7ff8, acadia14_479y, f195, 866c, d27c, d0ca, d73c, 160c, caadria2017_086l25, 6e88, c718, f95d, ecaade2016_007h2, ecaade2015_171a36, 9fad, ijac201614405e3, 323c, ijac201412406l9, ebc0, f13f, ecaade2015_237i54, 080a, ad20, ffea, ijac201715205f, 471d, 609b, acadia17_464vv, baec, e7dd, ecaade2017_215j, ijac201614204e10, 27f6, 551c, 2303, 63dd, 8ead, ecaade2014_168g42, 2f16, 3977, f53d, ijac201715105a, e10c, ijac201614202y7, ijac201614302s1, 5a18, 6d35, ecaade2017_255b, 9a95, 2425, 84b6, ecaade2016_032r8, caadria2016_693c30, ijac201715106kk, ecaade2015_206u45, 5aa1, 9783, b537, 9ba1, 3161, 9bf0, 33b9, c142, c77a, ascaad2016_054a22, ecaade2017_042x, ijac201513201j5, 9683, be2c, 9b6a, 8d0d, acadia14_497aa, ecaade2014_152h36, acadia17_658ww, f9a6, sigradi2016_756a, ecaade2017_032p, c2be, 80e1, 9fb3, 2a34, 1086, 81bd, ca39, ecaade2013r_002u1, 6cb5, 717d, ecaade2015_293b64, 3626, 03ea, ecaade2014_104l23, 68c1, 1ac1, 2701, ecaade2017_047v, c579, afab, 51b5, ecaade2015_55f10, 6ef5, 4655, ef6c, f986, acc8, 5f3a, 0a91, 1eb8, ecaade2017_294qq, ecaade2017_013kk, c2d8, sigradi2016_399d, 508a, 9af8, 2b7b, cbb0, b365, 1b64, d1ac, 3bd0, ascaad2016_023v9, acadia14projects_473ak, 4405, ff56, 88c5, ijac201513206j9, 36a6, caadria2017_104s27, ee16, 196b, acadia14_339ao, 1868, 7dd2, ecaade2015_37e7, cffc, bc86, ecaade2014_153f37, eddb, e805, 5c64, 6185, 4d66, 1784, db42, a57d, caadria2015_114j18, d8c9, ecaade2017_173uu, cb8f, ijac201412302f7, ecaade2017_047u, ec4b, 361b, 63d3, ecaade2016_111n30, ecaade2016_127e35, fd60, 56a1, 5a27, da7a, e552, bfdd, 6f67, 7fb8, e7ed, 5284, 0cb4, 6121, acadia14projects_317s, 5261, 7f5e, caadria2017_118l31, ijac201513101o1, ecaade2016_042g11, cbd6, ecaade2016_075e22, ecaade2017_013mm, aad2, e62e, 1d74, bc83, 93ab, 05af, ecaade2013r_018v9, d205, 8030, 068e, acadia17_608bb, b11e, acadia17_284p, bd8e, e251, 7e1c, 7038, 71ca, d518, sigradi2015_11.165o25, 1251, 1997, ijac201412301r6, 470e, 6343, 3fb3, 7d72, 956e, c662, 601c, 6b87, ecaade2014_233c60, 54fb, dc87, ecaade2016_147o40, sigradi2013_400b, ff1c, 2840, e61e, acadia15_381r16, 8928, 3094, sigradi2013_343b, ecaade2015_130h26, ascaad2016_045d19, 6682, ecaade2015_319e70, ecaade2016_134b38, 79ef, d76a, sigradi2014_345c10, 087c, 4d0d, 2579, 5210, bb04, f4bb, 26ac, aa2e, 6243, 215a, 1f95, 2bbe, ba47, 742e, sigradi2015_8.81v11, c338, ecaade2017_232j, 1836, ijac201614208m13, dd52, ascaad2016_012s5, d953, 626f, sigradi2015_3.155k3, 9839, 4203, ecaade2016_167y47, b3f9, sigradi2014_030a2, ecaade2017_037aa, deb4, 560c, b412, 4305, add3, 28d1, 9a8b, caadria2017_175a43, ecaade2017_054bb, 624b, 3af0, 0745, 154b, 5b55, 4367, acadia14projects_357ar, acadia14projects_145w, acadia17_101t, e6bd, 23ca, e3d2, caadria2015_122p19, f1e3, ijac201513103b3, acadia14projects_565ai, ijac201513205l8, ecaade2015_92o18, 94ae, 7fef, f60d, 1374, 5cc9, 401e, 8ea8, 8200, sigradi2016_814t, 8dd3, 8ab8, a44a, acadia15_81t2, dab9, acadia14_609aj, ecaade2016_230x61, 2529, 81b2, 28fe, 57df, a285, 849d, 9de1, ecaade2017_291cc, ecaade2016_106k29, 6001, 90ef, caadria2015_016j3, 7a1b, sigradi2016_363dd, 49ae, 962a, b023, 5c9c, ac99, 5d43, caadria2016_135x5, acadia17_358ll, sigradi2015_7.203h10, 6163, 06cd, 38bf, ecaade2014_168n41, ecaade2014_240j62, acadia14projects_199ag, 8d0a, 929a, ba9d, fcf7, f01f, 8971, 5e42, 0468, 554d, 3246, 8f9b, 6e45, d137, c0ff, b614, 7a5d, 59ca, 5df5, acadia14_53p, acadia17_658d, e8d4, 2f12, 9e17, 7e8c, 3088, ef72, 80bb, 53ca, 0a24, acadia14projects_339ah, de1e, 2e93, cfc2, ecaade2015_227w49, ecaade2017_181v, caadria2017_182n43, e45e, 777a, 9692, 1989, 4648, 208c, 95a5, 0fb9, 0e67, 4de8, 54c9, ecaade2017_006y, 63a7, b937, 0c43, 5254, d602, 537f, caadria2015_126r20, 618f, c99f, 3d77, 6079, acadia16_214j14, ecaade2017_101z, 2e11, e8be, 3d57, b418, ecaade2017_213k, d000, dee1, af07, 5bda, caadria2017_001g1, ecaade2015_110f21, 2385, 75cf, 6fea, bb01, d8a0, ascaad2014_013s6, caadria2015_081d12, ijac201715102gg, 5bdb, ascaad2014_013w6, 294e, a62d, 29ba, fecb, ascaad2014_004m2, 4040, 3483, caadria2017_174e42, 4440, 4d49, adae, acadia14projects_101an, 13e0, 55fb, 2e7f, ijac201412407w9, sigradi2016_546h, 9f4e, caadria2015_172d26, ijac201715101j, 96bd, 84bd, 0c8a, 5253, ascaad2014_008k4, 0e29, 9489, 9d54, bf1d, e127, ijac201715105tt, 9411, acadia14projects_427ak, ca2f, ijac201412408p1, a41e, 03e3, bf04, 5dd4, 0a1d, f279, 55d2, 4b03, caadria2017_124n33, sigradi2014_048u4, 0587, a772, 82b6, ec39, db32, sigradi2013_194, acadia14projects_43an, acadia14projects_339ak, 5a16, f7a7, baca, ecaade2017_199q, dcf9, 3acd, 8eb0, 4ac7, c57d, 3603, caadria2016_271z11, a26e, f9d7, 213b, a96e, c3c9, 69d3, 2328, 5e08, 7db0, d997, 3d74, 4d45, 5236, 999d, d3ee, f5c2, ijac201614405l3, 31b9, a6a4, cfbb, 1260, efc0, 6d5f, caadria2017_185o44, sigradi2014_172w4, ecaade2014_143m32, acadia16_164x11, 02da, 46e8, 1388, 071e, 8cf8, 8c1b, c03c, 4295, b701, acadia17_520v, 7115, 7aa0, acadia17_414ii, 7ff2, 11c5, acadia14projects_531w, ecaade2014_225s58, e1d2, 351c, a146, sigradi2016_690a, ascaad2016_018g7, 3109, ecaade2016_144e40, d129, 1967, sigradi2013_243d, f1f5, ed8a, acadia15_203f8, a6cb, 9dbd, 2eee, bed2, 01cb, 8090, cc52, 88ee, f179, bb21, ecaade2014_208w53, 7ae7, ecaade2017_083ss, c95a, b8dd, ecaade2017_152a, 025d, ecaade2016_104o28, 104a, sigradi2015_8.264v14, ecaade2017_071yy, acadia15_311j12, 2903, 96b0, d488, b2b4, 226f, 81c8, 9e74, caadria2017_096b27, 5588, sigradi2013_386h, f0a4, 9a27, 95d2, 905f, 7839, acadia14projects_661n, 5e8f, 376d, 4483, d110, ecaade2017_172n, 0ce9, 064c, sigradi2013_391i, e70b, 56bb, a8c7, 2099, d3dd, 5f81, 1629, a7bd, ecaade2014_018t4, acadia17_511c, f05b, 9467, 6045, b96c, 1131, acadia17_82e, a531, b51b, 5a8a, 325a, caadria2015_073m10, ebed, f2c9, 18ce, 7ad9, 0d29, 7f13, d7d5, ecaade2014_044h11, 538f, 64d7, ad59, sigradi2014_330i7, 26d2, 95b5, 5d99, sigradi2013_215e, 6ee3, e344, caadria2017_009z4, sigradi2016_560bb, 179a, b202, c941, e2d1, be88, 72f0, 947a, 9155, 647a, c61f, f2bb, 0a3f, debc, 82f8, caadria2017_074m23, d138, 93b5, 5cf5, 8f9a, fbef, ecaade2016_222f57, ecaade2017_019ee, 9fe2, 3fae, fb1a, f4bf, a363, f490, caadria2016_713b31, f463, f238, 756d, 3a09, a405, d118, d05d, 18bb, f539, acadia15_343g15, 973c, 61b3, 86f2, 272b, 7bfa, 49d9, 231b, 4554, 7610, ac15, sigradi2014_084y7, 5ce3, 2a49, da14, caadria2015_086j13, a77a, e496, ae6e, sigradi2016_627g, 9d29, ecaade2016_ws-dleadm68, 4c1b, 61c2, 6f8f, 5020, 25d2, 791b, 3206, a04d, acadia17_340m, 582e, caadria2017_129o34, a4f9, c96e, ace1, 50a7, ecaade2015_116n23, ascaad2014_016i9, acadia15_451d19, 90c3, f7a5, 9259, acadia14projects_153az, 74a6, acadia17_339nn, d5d9, 7487, ecaade2016_139h39, acadia16_318m19, c3cd, 14ca, 1a65, a868, 4062, 7cbe, ecaade2016_011u2, 9384, bd85, c3ec, d123, ijac201614407k4, a172, ecaade2016_ws-dheritages67, 50b3, b44b, ecaade2016_074s21, d9c1, 0c40, 649f, sigradi2015_4.219i7, ecaade2015_196a42, 0ee6, acadia17_403r, 210f, 6654, a448, sigradi2016_490w, caadria2016_663m28, acadia17_349z, a05d, 45fa, 4f7b, 3fef, ecaade2017_155r, ecaade2015_77x14, 22a4, 40ce, d51c, 508c, 19b6, 4b52, 8eb7, 9b0d, 1a81, c065, ecaade2016_028m8, f68c, c994, d9b0, e90a, 84a9, ijac201513104j3, 6f78, ec6b, 0f68, caadria2015_181f27, sigradi2016_417oo, 9365, 7c5e, a5c8, 64a1, caadria2017_163p40, 3831, 31df, 9c2b, 9874, b353, 596e, da3b, 2084, sigradi2015_3.268e5, 1178, acadia17_189cc, 7f4c, sigradi2013_389m, 34e0, 5745, 2f9a, sigradi2016_507tt, ecaade2016_230r61, caadria2016_725g31, c093, dd5d, bae7, 417a, caadria2016_611c26, acadia15_483x21, afb3, 35d9, 4d16, ecaade2016_208m53, 6e37, 0df7, f5b4, 4491, f3a9, 0e43, e706, 1bca, sigradi2013_194z, 5769, c74b, 85b2, 5cdd, dfd7, acadia17_598h, sigradi2015_10.140o19, d3e1, caadria2015_090a15, e948, ab38, 0256, sigradi2013_10, 4ecd, ijac201412402t4, ecaade2014_112y25, acadia14projects_199ad, 294c, 9645, aa85, d8a4, dd17, 4b85, sigradi2015_13.316x28, a2f2, ef7a, ijac201412408d3, ijac201614208y12, sigradi2014_178o5, c790, 394b, 3f41, a77b, acadia17_358gg, ecaade2017_271h, caadria2017_123m32, 244d, 89bd, caadria2016_851d36, 2174, a94d, 8937, 4418, 6613, acadia17_544a, f1cb, 301c, 1e03, 0637, 37a4, caadria2016_851n36, 887e, 550f, 3877, acadia14projects_479j, d02e, 419f, cbb8, 1f8e, 3d9c, sigradi2015_3.201p3, a860, 2a5d, 3f6c, caadria2017_057y19, d50c, 6df4, acadia17_455gg, acadia14projects_153an, 3622, 5242, c8bc, 2a06, 7a53, acadia17_560i, ba34, caadria2017_174h42, e3ca, a749, ea55, a7ea, 893d, 07c3, 983e, acadia17_590l, 56b0, b7d0, 0480, f0d7, bb13, 0d2b, ecaade2016_015z3, c261, ecaade2016_166h47, 0ba9, 8201, 6438, acadia14projects_655ab, 28a0, 341e, 426f, 14ee, add2, db34, 416d, ecaade2014_072f18, ca7e, ecaade2015_180n38, 1eff, 9679, 980a, 1504, b0d3, de65, c1ae, 4769, 6715, c9d7, 497c, d2b0, f860, 9e53, afc5, dada, bb3a, fb19, acadia17_424uu, ecaade2014_079u18, 15b4, 0967, 3c48, caadria2015_202y28, 0847, d1d1, 46eb, bc75, 6c45, eabd, 8a6f, acadia17_72m, ecaade2015_48y7, f06f, 155e, ecaade2014_052i12, 51ae, caadria2017_005p3, d1ee, ecdf, eb8c, sigradi2015_9.152b17, 3bb4, ascaad2016_005e3, dbbc, acadia17_59n, e7f0, 343b, b6a2, caadria2017_107t28, ecaade2014_145k33, 6fb4, 7bad, 189c, sigradi2013_397j, 294a, ecaade2015_200n43, ecaade2016_042s11, ascaad2014_034k1, 1d08, 77a2, 0d82, a814, 92c9, 56eb, 55fa, ba06, c26f, d267, 2d3b, 7da2, ffe2, bd3b, 1cec, b675, d98c, ecaade2016_077y22, db45, 47a3, 2f21, 5a3a, 01ef, 6627, 7c64, afdf, ijac201412403g7, 8d02, 8c1c, ecaade2015_227m50, caadria2017_183b44, 6239, e4b2, 8732, e2ca, 500f, 55fc, e523, ecaade2017_019ii, ecaade2017_053l, caadria2017_101f27, 5814, bf2e, 2b59, acadia14projects_301c, f6ea, ecaade2017_038pp, fc2e, 8db9, 84d2, a2e9, d851, 716e, 57f1, 4ed6, 459d, 78f2, cb61, b0b2, 13ba, acadia17_90yy, 0f43, caadria2017_029l10, e9f5, 3896, 0079, d02d, 0eb6, 7c08, 93a4, 2296, acadia15_357m15, 4dd8, acadia14projects_145p, 9ef2, f7eb, c0f6, 4905, 691b, d620, sigradi2014_282l3, 0211, 6400, 0201, ecaade2013r_007b5, 3f51, a503, e51e, ab32, 0319, 4e4f, f61d, ecaade2017_256jj, c598, 083b, cdf6, 9b1e, 0c61, ecaade2015_332u71, d0c8, fce8, caadria2015_054l6, 7261, acadia16_124f9, ecaade2015_221x48, e30d, ecaade2015_122g24, 569d, 0d21, 244e, c3b0, acadia14projects_301b, 2521, sigradi2013_400o, 7361, caadria2016_157s6, 4249, 9e59, 5fdb, caadria2016_683r29, 444a, 2a27, 12c3, e3ee, ijac201412301z5, sigradi2016_357j, 58e8, 537b, cb4a, b5fb, 0d5d, 8a64, f8ac, acadia14_627ay, ascaad2016_010r4, ecaade2016_067i16, 3230, dc69, e258, 86a4, 4f2c, 4b09, acadia16_344b21, 733f, dc77, acadia15_311k12, ffb2, bf5d, 5860, 8070, 9424, 23e6, acadia14projects_153g, sigradi2015_11.136z24, 0f40, ijac201614103d3, acadia14_63ac, 470c, acadia14projects_699u, ecaade2015_87a18, 441a, d70c, bf22, 199e, caadria2015_049e6, 6555, be8b, ecaade2017_181z, ac3e, 3adb, 3256, ecaade2016_223p58, caadria2017_136m36, 88bb, 79f5, 30a3, feeb, 64c2, 54b9, ecaade2015_21e4, b5df, 956a, ecaade2017_140ll, ced4, 6c90, acadia14projects_445ac, decc, ec16, 12d5, 2e4e, bded, 8f58, 1ab2, 056c, acadia17_392m, f1b3, ecaade2014_214x54, ecaade2016_199y52, acadia16_62l4, 973b, 0050, 1e70, 47f5, 1db2, cde6, b69a, 4eec, 6c7a, c0d8, abcf, acadia15_483p21, c6c9, e19d, 33c9, 246d, 581d, 0add, 548f, 30d6, 7c56, 9f03, caadria2017_118y30, a91b, f18e, 4ba3, bbbb, fc0d, ecaade2017_140mm, acadia16_470f27, f372, 1f90, ecaade2016_222d58, c1a4, de8e, 0bb5, ecaade2015_171v36, 0fbf, 753c, 629b, ecaade2015_229i51, 7fc3, d333, ecaade2015_294k64, 58da, fcfa, caadria2017_183e44, fe4a, 9a4e, 9f52, 158f, acadia17_178hh, 09ac, df8d, acadia17_222a, ecaade2015_82x15, 129d, ab0e, 16fc, fd52, c02c, 9ef0, acadia17_322c, acadia14_43aa, 3646, sigradi2016_659v, 89ea, e9a6, a022, 6a40, 6196, 3eab, f07b, 7ec3, 22b9, 882d, ea9d, 6538, 5761, ascaad2016_042a17, 0b77, d2f0, daed, acadia14projects_135t, b623, ce00, acadia17_360vv, acadia14projects_167aa, 592a, b88c, sigradi2013_100b, sigradi2015_12.297l28, bddb, 7de4, bb85, 76da, acadia17_520z, 9816, e2f0, b1e3, 30b3, 7a60, caadria2016_045h3, c4a5, a525, 9f1f, sigradi2014_037z2, 79c4, sigradi2016_595gg, 490f, 8e12, 08cb, 20e5, bdcd, 9258, 20bb, e563, 43cb, acadia17_473e, 81b4, caadria2015_086g13, b4e6, ecaade2016_152a42, 2f52, 335b, 2aec, ascaad2014_020o3, d750, 18b7, 3e00, sigradi2015_9.141c16, 285f, 62fb, e48d, 7785, caadria2015_105f16, 45d8, 08aa, ecaade2017_212gg, aa47, f9c8, ecaade2015_138f27, sigradi2013_194i, f17d, 406a, 62b1, 7b00, 8741, d440, caadria2016_529l22, acadia16_460v26, b30b, 8019, 40f2, d1eb, 9611, 990c, f852, f7bd, 05bb, bd84, 9ac0, sigradi2016_367yy, ecaade2017_017w, 3acf, sigradi2016_483kk, ca56, caadria2017_030w10, 46f9, 6a2f, caadria2016_539y22, bdb3, 72f3, acadia17_670x, 78b8, caadria2017_109a29, 42fc, 2954, b236, 5532, ijac201412205m4, 5a83, 4297, f2b3, b72d, b008, ccda, 0694, 410f, 3e18, ascaad2014_011v5, a97f, 9f21, caadria2016_095l4, 2a1d, ijac201614207t11, 3c21, 35b1, 4c48, 6ad3, 07d9, 3066, aaf9, c1da, sigradi2013_158e, acadia17_392c, 5787, a3b7, ecaade2016_047p13, af57, ecaade2015_17l2, e6e5, sigradi2016_737ee, 3bd3, 5b96, 9d09, 3cdb, acadia17_82r, e996, be51, bd94, 4a5a, f0af, 204e, 555c, e439, 17eb, ijac201412301l6, 86d1, 4e9c, ijac201614204c10, caadria2017_030e11, caadria2017_043x13, 2a5b, 8574, b1c2, bbe3, 3cf2, 585d, 7180, 6288, 5464, 111c, d299, 0716, caadria2015_002d1, c273, acadia17_92p, 1d62, e1e0, d6c5, efd9, de77, f360, ecaade2016_038i10, acadia16_214k14, 0394, 5d7c, 58f2, 859e, 1514, ijac201614208n13, 8208, ecaade2014_186o47, 55a0, caadria2016_177z7, da67, 137a, 12af, caadria2016_579l24, 048b, sigradi2014_281f3, e954, ecaade2017_026tt, ascaad2014_019w2, c50b, acadia14projects_435ab, 9966, acadia17_52z, cd9e, ecaade2017_265n, 7087, 213e, 2883, 8735, d1e8, c3d9, cda2, caadria2015_188w27, 23b7, 086b, d77b, 6c88, 750e, fd21, acadia16_140x10, ecaade2015_169c35, ecaade2014_133p29, e14c, acadia14_111h, 7af7, 2cb1, 4f78, 4ad5, 8f39, 6709, 0c7f, 8d03, 866a, 523b, ecaade2015_227b50, 3363, ecaade2017_029q, ecaade2016_071f19, 8887, d606, ffc3, caadria2017_048f16, a8df, adf9, sigradi2014_015h1, 61a9, ed13, 04b2, acadia15_185n7, 5a71, fe56, a274, 9cec, 45b0, ee12, c48a, 4e55, bd78, 493f, 87cc, e8ba, 6d31, e5f2, ascaad2016_036w13, 3419, e885, 06f7, 20b1, 2920, 61ea, 8d5c, 3475, 598c, 1ee0, 610d, 18f4, bb93, f7dd, acadia17_189gg, 64ea, 71f7, 1f5b, 2070, b28d, 9e93, ecaade2015_217c48, 1944, 6062, 8700, d028, f213, 3b53, acadia16_12b2, f480, 19e4, 09b3, 796e, d2b3, ecaade2016_ws-dheritageu67, 3670, ijac201412201l1, ecaade2015_82c16, 7289, 1ab7, e812, ecaade2014_143t32, 1845, acadia15_137f5, 294d, 6b54, 347e, sigradi2014_178r5, ecaade2016_071w18, e418, b71e, acadia17_358ii, dce7, ecaade2014_176o44, e06e, 69c1, a4f0, 2775, acadia14_339af, ijac201715101f, acadia17_28z, a4c3, ecaade2017_199zz, 98e2, 06a1, f60e, acadia16_154f11, 18dd, e417, 53b9, 7102, 4b38, bc23, 363e, ed9b, 86f9, ecaade2017_057p, 969e, ascaad2014_033i1, 6ed7, dff4, acadia17_482z, 5681, ecaade2017_057n, 491d, a89d, ijac201412301v6, 5377, 5766, 3d9b, 2770, dbb9, sigradi2016_602g, caadria2016_713c31, a3c5, bc62, f99b, 9d2b, 1287, ecaade2015_285o62, 8480, cd25, 0a1e, 5c0c, ecaade2017_140hh, 1eb3, 9580, 39c0, caadria2016_851i36, b759, 02ff, 82cd, 67a2, 175c, bac2, b6be, 2ebf, d1b7, 0a0b, 1ddc, acadia14_33am, 8247, sigradi2013_41a, e58a, 4612, 8a60, 6150, acadia17_154u, acadia16_332z19, ecaade2017_202j, 8980, 83c5, 9b0b, 9044, c847, d379, 1cbe, ijac201513201h5, 9bc6, d8f3, 6a4d, 2191, 61d9, 4984, 0d0d, 0fbe, 11b1, f94e, 2dd5, 402d, 42d1, 4b48, c9a3, 1138, 6c5b, 5fba, sigradi2016_479ee, daa3, 7e1b, d46c, 4def, 526f, 2651, 9b1d, 1f81, fc6e, acadia14projects_33an, b18b, ecaade2014_180f45, 6344, e499, 6e70, 8d28, 46cb, acadia17_669m, acadia17_230xx, acadia14projects_699g, bd2e, ab54, 1075, 26a3, 3216, 4306, 3c60, 1787, 7bd3, b230, caadria2016_157r6, 71c0, caadria2016_291a13, 2006, 65ab, 0b22, 27c1, ca8e, 8bb9, 65b7, 7989, caadria2016_135d6, 5287, ecaade2014_072a18, ecaade2014_180r45, 4c2a, 2a17, a949, acadia17_382jj, 7c07, 30ed, sigradi2014_015e1, 07c7, 1078, 3970, ba38, 68ae, ffbf, a9da, af90, ecaade2014_014d3, ff09, 7913, 006f, 4957, 418b, 3582, ecaade2017_164bb, sigradi2016_515i, f802, f56f, b3aa, bef2, 772e, 83a7, 0469, 62f3, 3bc4, ecaade2015_129n25, ecaade2017_293yy, 9172, 2781, c82c, c554, ascaad2016_052k21, d5ef, a02c, a24c, f764, acadia15_311n12, caadria2017_132h35, acadia17_237bb, eba7, ecaade2017_066s, 0b0b, sigradi2016_360q, acadia14_619ai, ecaade2015_155v32, ascaad2016_007o3, ecaade2015_100o19, f581, a34e, 7817, 7faf, 39a2, 7c91, d5a2, ijac201715203i, 35c5, 6b8f, 25cc, 8d76, acadia14_565m, eea4, 3607, 7093, b4b7, sigradi2016_710cc, ecaade2014_145f33, ab1b, f819, ebcb, 554b, 9e6c, 82de, ecaade2016_046o12, feb9, a9be, b146, sigradi2013_77j, caadria2017_005m3, 2e15, c714, b849, acadia14projects_117ax, a9e9, c9bc, 6259, 46b0, caadria2016_819w34, 1d4e, b41c, 70be, 853c, caadria2017_081t24, ecaade2015_269l59, 0572, b09b, 8f4b, 0cba, ijac201614103i3, 88e9, 852c, 01ed, 2b50, ecaade2014_204z52, 8a3a, f18d, ecaade2013r_010t6, dce8, b868, fbe5, 1eef, 5297, 7222, b58e, acadia16_214d14, b6e6, 6f96, 8edb, 6197, 1471, 2891, acadia15_137d5, c27f, 24b0, caadria2015_122k19, 8991, 496e, caadria2017_055n18, 9360, b706, 329f, ef11, fe80, ecaade2017_101ee, ecaade2017_152ii, d3eb, ecaade2017_109hh, a033, ecaade2015_17g2, 8a7b, a2c8, 8539, 0dc7, 46d7, 8e5c, 43d1, 03d3, 2cb9, 3081, 5a6c, 26be, sigradi2015_8.339x15, 9d63, 918d, 7349, acadia14_111g, 40ca, 53f1, acadia17_322qq, 01e3, 8309, ijac201614402m1, 3d27, 1946, 5885, ecaade2016_ws-intelligenta69, 440f, ecaade2017_129hh, 1c6c, 4f86, 4b78, b8e7, d53e, 8eb9, acadia17_170e, 89e8, 7a5f, 77ad, 04ba, ecaade2014_042s10, sigradi2015_11.136t24, acadia17_640mm, 433a, e85e, 20bd, f2a2, a685, 8870, 5300, 387d, ecaade2016_154l42, 2efb, f69d, dceb, 2fdb, 14d2, c1d6, ecaade2016_129v35, acadia17_590pp, ascaad2016_038l14, sigradi2016_615bb, 1055, c314, 98ef, 52dc, df53, 1c7f, 5f68, sigradi2013_189r, caadria2015_137n22, f8b6, 743b, 93ac, e922, 2329, 61cb, 1cac, 367a, 62a4, f69f, acadia14projects_463r, 69cd, f2d9, a09a, 27d1, ecaade2013r_018f9, ee88, 9eab, f44d, acadia17_266ee, 852d, ascaad2016_037f14, 4cba, 5f4f, e06b, 66c1, 995e, ecaade2015_92m18, 0332, 03bf, 53be, b93c, a463, 00d9, 5fbc, 2c3e, 9bd6, 8020, e2de, 7a0e, 23fb, b267, e0d3, cc0c, 7c31, 7b05, ascaad2014_004f2, 9316, 10f4, 5aa9, 1b9e, a0ff, 4bc2, 0d09, 770e, a46e, 5574, e163, 8d48, sigradi2013_112e, 06ff, 6ace, 96f2, ecaade2017_133i, 962c, 16ec, 4749, c8ee, 64d8, 26d5, 95e0, ecaade2017_227n, abc2, acadia17_669v, ecaade2017_080dd, 4488, 12b9, 9aeb, a8fc, 4db4, ecaade2014_153a37, a596, a41a, 8d78, acadia17_544d, d160, acadia17_678rr, aac1, aca9, d793, b382, 0c96, ijac201715106h, d358, e717, c1b9, 2906, ecaade2016_193v51, 6571, sigradi2016_490cc, acadia17_273gg, ecaade2017_198m, 4e2b, d63a, caadria2017_055r18, 411e, a6bb, d88d, 50d9, 64ce, sigradi2015_10.309t21, 0b0c, 2569, 6d13, 5be2, 8605, e813, ijac201614207z11, 28f3, b126, ecda, ascaad2016_059p23, 080e, f303, b3f0, eda2, caadria2016_601d25, caadria2015_126o20, 858d, caadria2015_124e20, d31a, 4eb4, 31ea, ca7a, acadia15_407p17, caadria2015_208a31, 7dc2, sigradi2014_283u3, 15e1, ecaade2015_22z4, 98ec, caadria2015_206w29, 7f1a, ecaade2015_319g70, c0bb, 5827, 082a, ecaade2016_128i35, e36b, acadia17_36aa, d7ed, acadia16_488a29, b1b2, 79cc, ecaade2017_032e, 594e, ecaade2014_052v12, ece0, cb29, ee04, e6bb, acadia17_640o, 78a5, a958, 7377, ecaade2014_168e41, 8e6a, ac2b, a61e, 3aae, 3634, 9207, ea96, ecaade2015_92p18, 93e3, 37ed, b998, bf7f, 2af1, b7a8, 6af4, ec52, acadia16_12e2, f585, f528, 78e4, 99f4, ad18, 7622, caadria2015_078b11, 7d7e, a5ef, caadria2016_033t2, ecaade2015_53a9, fb0c, 22f4, 1fd3, ijac201614308c5, e490, e319, 4d0a, ef2b, 5e92, ecaade2015_318x69, a551, b635, 4b3a, 6d55, ecaade2015_170u35, 6153, b70a, 66a3, b300, 85a8, ecaade2015_138z28, 9ee2, 4c32, acadia15_185a7, 03c6, 159a, acadia17_178tt, e595, 721b, 4168, 9bb6, 8f71, b473, 2910, 5a0e, 774f, acadia14projects_229l, abf5, caadria2017_058e20, 2bdd, 1618, 9c40, 97e2, 2631, 7886, 9e66, e80e, 2deb, 000c, acadia17_62ss, f65f, 1456, 202a, a5fe, 7c50, 3c8f, a921, acadia15_243d10, 3def, b294, 1e3f, b285, e2ae, 7172, 14ed, 5199, acadia17_590f, f7d2, 1ce9, 2102, 92ac, dd1d, 96b8, caadria2017_070g22, 8df5, 88d8, 5f8b, sigradi2015_3.268b5, 83e0, 3958, 4243, acadia14projects_479r, 2183, ecaade2014_173j43, 0ba4, 5f9f, 4a31, ecaade2017_094c, 2983, 0516, bcb3, 4a0d, 57e4, acadia14projects_479ap, ecaade2014_105w23, acadia17_26e, 02bb, f346, 465a, acadia17_392e, 9926, ecd9, 8822, f95c, 90a2, 4c74, 0f24, dd2a, 8f1b, 42c9, 8493, 39cd, 47a8, ijac201614104u3, d34e, acadia17_382a, ecaade2016_098e27, ecaade2016_111t30, ff42, 3538, d645, 16aa, 2561, 1935, 2db3, 8be3, 433d, acadia17_188y, 3cbb, b682, caadria2017_023b9, e714, d444, 9a01, 1335, 5ddd, 099a, 24dc, 5c0e, 023d, 6464, 9428, a480, 4e0b, e34d, cff9, dbc6, 1bc1, 1311, 6eef, 2d47, a8c9, 1b67, 8ce6, 3ac4, 2aba, acadia14projects_435ac, 5d30, acadia16_88f6, 9e5e, 25f0, b399, 0160, 7f55, acadia14projects_619ai, caadria2015_130j21, caadria2015_069n8, 5f6b, 9857, sigradi2016_641ii, e65c, ec37, 4989, 4c17, 5e20, ecaade2014_139h31, ecaade2017_230b, 0894, 6ca7, ijac201513102u1, d2f9, 1d86, 8a1a, acadia17_500kk, c609, ecaade2017_051p, 61d7, 9768, 0530, 7262, 6dfd, 4ab1, 0c7e, cbd8, 77e6, 5079, d8f9, acadia14projects_473ae, 3adc, 6ada, cd84, e053, 86e2, sigradi2014_345p9, ecaade2015_317z68, 6d7a, 5adb, 6577, eaad, 1edc, sigradi2013_243b, 366b, 308f, ecaade2014_066i15, 9602, 0c93, sigradi2016_530gg, 6e63, 2d1d, 1c11, 2518, dbc3, 34e4, df59, acadia16_206p13, 0802, f778, caadria2015_004h1, 55a5, ec2f, 5902, 6c6c, 7613, d5da, bad7, e9e9, caadria2017_147t38, ijac201614405a4, a5f6, 69b6, 73b0, 05ff, a4e3, 7a7e, 1143, f79c, 9ca8, ecaade2017_215s, 02cc, b4ae, 7ae1, 5c7d, 09e8, 185f, 5b27, sigradi2016_686xx, 0efb, c8b1, e96e, 3400, ecaade2014_044b11, 6a48, 0fe8, b802, 0e1e, 337b, b752, ecaade2017_019d, 24ac, 6023, 4ce5, dc06, acd7, acadia15_195c8, fee2, 59b2, 8dc2, 6b0c, 49fb, d097, 119e, 6405, 8afd, 4a90, 08d7, ecaade2016_mrtn66, a4ff, ijac201513105a4, cd42, c8a7, caadria2017_040o12, 7ab5, f792, fe95, f669, ad9b, e53c, 057c, 25a4, 19b9, caadria2017_110f29, 281a, 808b, cf34, ecaade2016_102j28, 995d, 8597, 0e11, 5455, b875, 632b, 19f0, deee, 0377, 94fd, bd40, sigradi2015_8.264k14, b4b3, caadria2016_651e28, 15cb, 69e8, ddf1, b869, 5650, acadia16_130r9, 5006, 5b8f, f3eb, 2a8c, 63ea, 0bf7, ecaade2017_194z, d251, ecaade2013r_018x9, 6489, 5cbc, 11b5, 492a, c081, sigradi2013_345m, 072f, 5fec, 3e04, 2fda, ba02, 3565, ecaade2017_118ii, acadia17_170d, 59b6, baad, dcb1, b4d2, 07bb, 13e9, 83db, ecaade2015_81v15, 6e27, 44d0, d81b, c45f, bbcb, ijac201513206e9, acadia14projects_487h, f1e9, acadia17_258n, sigradi2013_400r, dc70, 4c5c, ed5d, 6e87, ac63, 69fc, af71, caadria2017_042z13, caadria2017_132m35, sigradi2016_364pp, c567, sigradi2013_41f, 42f9, sigradi2013_74c, 534f, 626c, sigradi2014_252s9, a3fb, 03e1, sigradi2015_9.347i17, f9bf, acadia17_59l, 054b, caadria2017_105l28, sigradi2013_226, 6f56, sigradi2014_074m6, c25c, 661f, 3431, 87f7, 4f73, 193f, d4bc, a231, 56ab, b212, 1b98, 8a98, 74b3, aea7, ijac201412401o3, 73ad, dfb2, caadria2016_693y29, 14b3, 27a9, 5ead, 1369, 8a17, 491e, c6f3, b426, a9f0, ascaad2014_037l2, 9cdf, ecaade2017_089y, ecaade2014_237b61, ascaad2014_019g3, 8717, 60ea, d35d, 2b3a, c596, e1e2, 8fdc, e97d, 4dae, 7ac9, 8be8, sigradi2016_792j, d7d2, acadia15_95k3, 15ef, ijac201513302k10, accc, bba9, ecaade2017_198l, b4d5, 98c6, 0fa2, caadria2015_048s5, 8ca5, d1e2, 2bfb, c1c9, 8279, 4e62, 5196, acadia17_292y, 5fe6, acadia17_358pp, 460a, sigradi2016_737dd, 3c8b, ecaade2013r_006y4, bef4, 1fa3, 340a, 0527, 5a6d, 0345, caadria2017_046v14, d64e, c646, 52ee, caadria2016_197r9, cf84, 6eab, d83a, caadria2016_641t27, 4d86, 1221, 6ba0, 1805, ca06, a1a2, acadia17_230ss, 8b17, dd4d, 1ada, ecaade2015_207t46, 1259, ecaade2016_102z27, ecaade2016_062f15, 6b06, acadia14_291an, 0b0f, 460c, 6592, f338, e6d5, e72e, bbc3, caadria2017_079c24, sigradi2016_595oo, 87bb, 0a92, 534b, 0a56, caf9, ecaade2016_ws-foldings68, 88af, 128e, 4fe9, 5acc, acadia16_154h11, 7c8a, 09be, eaab, c2c8, eb1a, 4a01, d1ab, 7d0f, 64e7, sigradi2016_515f, 76a1, 91e4, acadia14projects_681ap, acadia16_140b11, 9b6b, 8d87, 126c, sigradi2014_265m1, acadia17_28ff, ijac201412405d9, b84d, 8f23, caadria2016_641n27, df67, 239b, da33, 5beb, f3e0, d6bc, 89db, ecaade2014_086n20, 84aa, fb98, acadia14_627h, ecaade2016_224x59, efd0, ecaade2015_81o15, f64b, b2c4, 702f, 27f8, 498d, b31c, 484e, b7ab, ecaade2015_235l53, 2811, 9ed8, ascaad2016_039l15, acadia17_50nn, 995c, 8ed7, 8eeb, 95d4, ab3a, 1dd4, 878b, 1659, 3a58, cfa7, 2dda, 61df, 1604, sigradi2015_9.141b16, 349d, ad80, dfca, 7f08, ijac201715204ll, acadia17_534zz, sigradi2015_8.276y14, d944, ecaade2017_277pp, acadia14_291am, 877a, 494c, bf18, b842, 7742, d6aa, ijac201513303t11, 59d4, 15d2, 1d5a, 3cd4, 60f9, 2e8c, c742, 5fae, 1606, acadia14_479f, 1220, acadia17_230g, e875, e0fc, 223f, 0546, 084b, 178e, caadria2017_183i44, 5d04, ijac201614203d9, a487, 076e, 5907, 4e40, ascaad2016_046n19, 2863, caadria2015_246z35, ijac201614405c4, 2bf0, ecaade2014_192e49, 08f6, 29e5, a50e, c98a, 55f8, b14a, ecaade2015_114o22, 21f8, 894f, 6639, 7230, e6b3, acadia15_343w14, sigradi2014_345b10, 8b50, d2a9, 99e4, 265b, 76e8, sigradi2016_408x, 5711, acadia17_381cc, 7b27, 9727, c7ca, ecaade2015_136o26, 501a, 601b, 88fa, sigradi2015_12.215z27, b1ff, dbba, ecaade2017_148rr, acadia17_59j, 084e, 8fed, fdb3, 96ca, ecaade2014_157j38, 81ee, 1076, 7365, caadria2015_139d23, f5a0, acadia14_339aj, ecaade2016_071c19, e6e7, 4155, ddb1, 9ee4, ecaade2017_124j, ascaad2016_009l4, ad64, ecaade2017_305a, ecaade2017_122rr, b113, 9d02, 155d, 38aa, 1146, 933d, 0e51, acadia14projects_247z, sigradi2013_64a, 3147, be4f, 4544, 0f5e, 39f0, ee4a, caadria2015_030m4, ecaade2017_175f, acadia17_462hh, sigradi2014_049k5, 30dd, acadia16_98i7, acadia14projects_627f, 91e7, f9fb, 748a, 1f07, caadria2017_057u19, 4ba1, acadia14projects_247s, 92f6, ecaade2014_184i46, 9438, e90f, ecaade2016_032s8, 99b6, e1b2, 3892, 372c, 90e5, 020a, 2620, aabe, 7c4b, b685, sigradi2016_816tt, 54dc, bc0c, 4c4f, ecaade2015_48h8, 7395, acadia15_497r22, 286a, sigradi2014_045c4, sigradi2014_075e7, 201a, a3f4, ce29, 4ee9, 469f, 46dc, 679c, sigradi2015_10.309g22, a5dc, 5802, 61a2, acadia17_298ii, 0139, 5415, e272, ecaade2017_105ff, c1f1, 758a, ijac201715101l, 055c, ad1d, f7d9, 9f46, 92a8, ascaad2016_022m9, 79bf, 0f35, 41c0, d0e5, 2c76, sigradi2016_805gg, c992, ff6b, 34eb, 7a9d, 9755, 99d0, fef5, a27d, b67d, sigradi2015_10.177y19, ebd2, caadria2016_777b33, a09c, ecaade2014_138g30, 6ad8, caadria2016_135y5, ecaade2016_033b9, 5996, 164d, caadria2015_237j35, f976, dad4, 5f9e, acadia17_534uu, 52d3, 5978, 7fc6, 8291, c02e, ede2, d1f3, caadria2016_013h2, 2419, ecaade2015_143i30, ascaad2016_030d12, b2f8, f861, 6b74, acadia16_308t18, 99cf, d12d, 3652, ccb2, faad, 38d3, cd35, 0cfd, 5fa9, ee2d, 8eec, ecaade2014_184n46, 925f, 2e84, e4b6, e98e, 6340, e471, 496c, 22bf, d041, 4184, 2a7f, e97c, 046b, ccf5, 9e68, 2a4e, a42f, ecaade2017_203jj, caadria2015_130m21, 0258, 6a9d, sigradi2014_313x5, c027, ad9a, 7631, 71d8, 02a8, 13a0, fc53, f134, 9ff2, 53af, f204, a575, 19d6, 5a37, acadia14_579g, 941f, a017, 3369, 5a8c, 25f6, 89e9, sigradi2013_275g, 32bc, ecaade2014_137a30, ecaade2016_161a44, 062f, caadria2015_078h11, 4b0c, 2afa, acadia14_167w, acadia16_116w8, caadria2016_871k37, 713f, caadria2017_096l26, ijac201614302w1, 24e9, 1fcb, 21df, ecaade2017_183cc, 9e23, c95b, ijac201614305i3, 8a96, 17e7, 7adf, 3391, ecaade2014_146r33, 59d1, d405, 4a93, 71f9, ecaade2014_133l29, 710f, 01ad, dfa5, 0fcc, 6dab, ascaad2014_029o8, 4ef9, a9e8, 149a, ecaade2016_072f20, acadia14projects_153f, c7b0, 2b71, 22ac, ecaade2015_103o20, ijac201412205n4, ecaade2016_040m10, sigradi2014_263d1, 4d92, caadria2017_021f8, aa35, 37ec, dea8, 64c3, 3630, 8e33, 07b5, 8dd0, 815f, 1992, 1022, 8df4, 753f, 291d, ac4b, ecaade2017_109bb, ecaade2015_217o48, ijac201614402u1, 0679, ad2b, 7949, caadria2017_122u31, 802f, ecaade2016_123a34, caadria2017_189f45, caca, acadia15_343m14, 18ad, e9aa, 6491, ecaade2017_117u, 1a63, ijac201715201t, 734f, 896b, acadia17_71c, 788e, 5998, caadria2015_188s27, 353e, 3cd1, ijac201513206d9, e47d, 3fe0, ed41, 3893, 4c70, ecaade2014_226z58, acadia17_318n, 5ea9, cf5a, 12a0, b269, aa06, 5365, bad1, a324, ecaade2015_284x61, 39e3, 93fe, 1def, 718e, 338c, 895f, 57cc, ecaade2015_55a10, 1b94, 7682, 9314, eedc, 9665, f01b, 01de, 0798, ascaad2016_023a10, f14c, 885b, sigradi2013_234, c4ef, 4e25, 5c7c, acadia14_167ab, e1a1, ecaade2014_071d17, ecaade2016_144i40, acadia14projects_655y, acadia14projects_497z, 97fa, acadia16_62k4, 7955, caadria2017_046o14, d9f0, 1307, ecaade2016_126o34, a27f, 1652, a80b, 4dea, 4777, 22d7, sigradi2013_138s, cd9b, 09f9, 9ed7, a027, c6b0, 28cf, b68d, a0ce, 3141, 170b, 03ce, d840, 3508, f1cc, 5e65, 3c04, 0495, 082b, e1a3, 40a9, f9d5, 2f13, ecaade2017_080ff, efdb, 8c76, sigradi2013_330b, ecaade2014_023s6, ed59, 57d3, 8bcf, cd8a, 834e, a690, e16e, 0e03, 7154, 00d8, 0767, a0b8, caadria2015_014l2, 0014, e88d, f0ce, 3611, e0b4, d387, e995, ac5a, 1b11, ecaade2015_268a59, 2466, 0ff3, acadia17_391tt, 17a5, caadria2017_041j13, eda3, caadria2017_145g38, 96af, 52ce, 4607, caadria2017_165y41, 8028, acadia17_248a, 282a, ecaade2015_37h7, be5d, 3a52, 2c39, 30b0, 7117, ecaade2016_168f48, c370, 3c9d, 8cd7, sigradi2014_330f7, 0643, 1c15, e89b, ccc0, df73, d189, ecaade2014_195v50, 1833, ascaad2014_005z2, caadria2015_078d11, caadria2017_051b17, ab5a, e2aa, 00db, f543, 6061, 445f, 1a2b, 67b3, b1de, efea, ecaade2015_18h3, acadia17_492kk, acadia17_109y, ca78, caadria2017_104f28, 350d, 0a4f, 2a6c, 1fb7, e2b9, 7ef6, 3a5c, 2b06, fcc6, 4e58, e280, f0b6, 71b9, 2739, b99d, 2993, 2e8f, 6849, 730b, ecaade2016_127w34, 9268, 45d0, 14d3, fa21, a4b7, acadia17_178ll, 22fd, 4425, ecaade2013r_018r9, 61e4, 0655, 22c7, 6ab3, 0f49, 156f, 5570, 3e36, 372a, acadia17_600cc, acadia14projects_463s, 6396, eae8, b3ab, sigradi2014_181t5, ecaade2013r_019c10, 470d, ecaade2016_223x58, ecaade2015_325d71, bc0a, 7719, b067, 4441, ed2f, 289b, e3d5, 230c, 9bf4, 6c30, 2c5d, 5665, 0629, 27ca, a609, ijac201614101f1, 1f2e, c95d, 7cf3, 34ad, a9ae, 1188, 23df, aaea, 2afd, bb97, cf89, b957, 9624, ecaade2016_140o39, 3bb3, acadia15_311o12, 6c6e, 5c02, 1503, e26b, e708, caadria2017_125y33, acadia17_322b, ecaade2015_229t51, b90b, 596d, 07ba, 4a6c, db9d, 16a6, fc82, 1564, e5e9, acadia14_579e, 51aa, ecaade2017_143d, caadria2016_601k25, b83c, b775, 1d78, 621d, 6dbc, db63, ed70, 3ae9, acadia16_174a12, ecaade2015_64k13, caadria2017_174i42, fc32, 0706, d321, 53b1, f8fc, ijac201412407d1, 26c4, ecaade2016_151b41, acadia15_185j7, 31d6, bbe7, 5ecb, acadia17_426a, 82c8, c6eb, 1a4c, c63f, 7465, ecaade2017_101m, e330, ecaade2016_104y28, edf1, 54b0, sigradi2015_sp_8.78j30, 0df1, ea3e, 23bf, acadia15_483b22, 1acd, 5c99, 6125, ascaad2016_045l18, fc99, 96a4, ecaade2016_210w53, 714c, ijac201412204d3, 2487, ecaade2014_168h42, a7e4, 7082, 7552, a4ab, 79d5, sigradi2015_12.107h27, acadia17_28y, 519b, ecaade2017_008j, be7e, 42b9, 91cd, 4d98, 71a1, acadia15_407o17, bf92, d69f, 17b9, 5def, ecaade2013r_015o8, ecaade2015_325c71, ecaade2017_098ll, afa4, 6bdc, 49dd, d14b, acadia14projects_135l, 69a0, 20b6, caadria2016_683x29, bcd1, 6ccc, b483, a25b, f45c, d7e0, 467d, ecaade2017_152dd, 283a, acadia17_473i, ijac201513101r1, d02c, caadria2017_107z28, d970, ecaade2015_180a39, 41ba, 5a6b, 376b, 254a, d805, 8c28, 04a7, 1fdb, a087, 1368, f64d, d263, 41de, ecaade2017_046a, 3af4, 3279, 0e30, ec0c, 4a0a, d572, 43b9, 5317, fa6a, 343e, ecaade2015_287m63, ijac201614407y4, ca60, eb2d, 8a5d, 2db5, 8719, 3751, e9f0, 123b, 9cb0, dd99, 1b9c, 778b, 5e57, 6eaf, f7c3, acadia15_123z4, sigradi2015_8.239b14, a414, 498c, acadia17_298jj, 4c29, acadia14_619av, ee3d, 9d0d, 162a, ecaade2015_256e58, aef4, 52d5, 4bdc, 5258, ecaade2016_095w25, ascaad2014_023u4, 815b, ecaade2014_144y32, ecaade2015_17v2, beab, sigradi2014_347l10, 9aec, f429, 67f6, a63c, 8a32, bba7, acadia17_90hh, caadria2016_105x4, a9d0, a5b0, 2da9, ebc4, 84ba, 205a, ecaade2015_301e66, 563c, ffe4, 5fb5, 62c8, 0700, b5b5, 8990, ecaade2017_057z, ecaade2017_254ii, 03f0, ecaade2014_046r11, 41c2, a40a, f28c, ijac201614308x5, acadia17_237cc, ab18, 96f4, 6402, acadia14_435ak, sigradi2014_137h2, 2dc6, 24b8, b6a6, 0a3c, adab, 7f3d, d20e, d985, 8b7a, 04ad, 6565, bac4, b066, 7b9f, caadria2016_187e9, d68c, b98a, 5fb3, 4900, 85db, d2e8, 11d7, f97d, 7ee8, 36f8, 562f, ecaade2017_210s, 50ba, ecaade2015_285v62, acadia14_699l, 56af, e098, 7641, acadia17_628pp, 42dd, fe9c, acadia17_169b, f06c, acadia14projects_317aa, d5a9, a626, c1b7, de63, e29d, cf93, 1931, acadia17_222w, 677a, a389, 6a91, 9e27, e4a3, 6ba2, 6a2c, c72d, 81b9, b16d, 3d6e, a658, 954d, 791f, 3c32, ijac201614201y6, 7b99, d184, 07ed, sigradi2014_265p1, 5431, 3706, aa1d, 3c89, 86b9, 513a, d0c3, ecaade2016_071h19, 04cb, sigradi2015_8.41v10, 1a8f, d685, 3b85, sigradi2014_057s5, 0054, 9d0b, a83f, e450, 7aa1, 97ed, 39ce, 40fe, a38c, 4302, 9289, ef9a, 7404, 77ed, 7df2, b421, 725b, b185, 3cf4, 05ee, caadria2015_208o31, fd02, 8f7c, 9078, 7c47, ecaade2014_195s50, 12ee, 9d36, ecaade2017_021t, 5b08, 3735, 90da, acadia14projects_671v, 998e, 3963, ecaade2016_142a40, e6f8, 0f8f, 24db, dff5, f063, 0724, e5c3, 4766, 5220, 50a8, c6c8, d61d, 091f, 731c, 50b5, 8b29, caadria2017_094r25, 72cc, f858, ecaade2016_095a26, b08a, 564b, ecaade2015_207r46, acadia17_82pp, 1c84, b569, b53d, 1caf, 88ef, 7cc2, a019, 81df, ecaade2015_53u8, 3148, ecaade2016_002c1, ecaade2017_053j, caadria2015_065a8, b168, da57, 6c10, 8485, 942c, 127b, 9b98, sigradi2015_8.328r15, 7bb0, 04c2, 57bd, 457c, 89c3, aa95, ascaad2016_047a20, 9e69, 463f, ca43, 9e45, 270c, acadia17_221mm, sigradi2014_048v4, 6c38, 223b, fb0a, 7c53, 46b9, acadia17_650qq, 46a5, 3bbd, 99d1, sigradi2013_303i, 5386, 5de1, c3ac, f41e, d81f, f8fe, ascaad2016_058h23, acadia15_263a11, b945, 25ed, 38b0, ecaade2017_277vv, ascaad2016_048d20, a7a3, 722f, 761a, 3718, acadia14_101u, ee7d, acadia17_358x, 1fbf, edcb, 1c00, a11f, 89ff, acadia14projects_63ay, acadia14projects_145u, ba33, 3f35, 5ea7, acadia16_478r28, b43d, 606d, ascaad2014_017s1, db74, caadria2017_041t12, ecaade2016_193s51, a850, caadria2015_176n26, acadia14projects_473ad, e314, 9c23, 9206, 8189, ijac201614402x1, 8aef, ecaade2016_126t34, 590f, d800, be30, 28fd, 5807, acadia17_473vv, a151, 887c, sigradi2016_484a, c464, ebca, 311a, 4829, f923, 58ca, eeba, ijac201614208u13, 7031, f98a, 45f9, a3a4, ddca, ecaade2016_157w42, dcba, 7c4c, 1657, sigradi2016_507uu, 74ed, ecaade2015_217b48, acadia17_257b, ecaade2015_22u4, 7aaf, 3ed2, dedc, 6a51, 8fb9, 27ac, cae8, eefd, 6922, 6e46, 93d6, 1fe4, caadria2016_809b34, 505c, acadia14_463t, 0dd7, f2f9, 6f26, 4768, ijac201412405m8, acadia17_211i, 44a2, 8039, cf3e, 430f, 0d9e, c133, efc4, ijac201412207h5, b6ce, ascaad2014_013v6, 4981, 6dae, dbb5, eb6f, 4fb3, ascaad2016_022k9, c14b, caadria2017_029m10, 0d26, b6d9, 75ba, 9ade, 7e2a, d7fa, 68f1, ascaad2014_018x1, eaf9, c9d3, ecaade2017_112ww, e8ea, ecaade2016_tkoa67, 6c22, dc1f, ab39, 3ee8, 8889, 007d, 8716, caadria2015_043g5, f7e4, 80e3, 8176, e11b, 4748, ecaade2015_222b49, d670, ecaade2014_176c44, c1b3, 0d6e, 807b, d484, 51d6, bf67, 51fc, 06a9, 301e, acadia17_212ll, ecaade2015_194a41, caadria2016_045c3, 3424, b652, 8cc1, 95f9, acadia14projects_145m, d61c, 77e1, b375, 0042, caadria2017_122s31, sigradi2013_313n, 8b85, ecaade2017_077d, ecaade2016_164n46, f0df, 4d3b, ea1e, ecaade2015_286a63, acadia17_482s, 1288, 1fa6, acadia14projects_281r, 2801, acadia15_333x13, ebc2, 292b, fa88, ecaade2013r_012l7, 58d3, ijac201513303m11, 260f, e773, d268, 83e1, 7aaa, ijac201614305c3, 35b0, 588a, ecaade2013r_002c2, e6ef, cbfd, caadria2016_167s7, dc89, be49, 7d33, ijac201715102ff, 4444, ecaade2017_124f, db2b, 8a46, 2f7e, bd41, caadria2017_074j23, dc6c, 9731, acadia17_551d, ecaade2016_238u63, 1047, 82c7, acadia14projects_699r, 29b5, 4714, ascaad2016_040d16, d9a3, acadia14_23ac, 2546, sigradi2013_303m, 60d1, cf59, ecaade2017_142zz, ijac201513101l1, a716, ecaade2016_224b60, 6c28, 2b56, a6c8, ae59, 22aa, 27cb, 045e, fb36, 394f, 7f04, 1e71, abc6, ascaad2014_022e4, acadia14_399ah, ecaade2015_278m60, 5fbd, 0321, bc58, 88b5, ecaade2015_273d60, 824e, 2601, 78e5, 6b7d, acadia14projects_409l, 809a, 56ae, 8cd6, 49da, b1a7, 05f3, e707, ba70, caadria2016_683g29, 889a, 6b9d, 44ac, ae28, c44a, 8952, 2cfd, 1a0f, 9ec2, caadria2015_114c18, 189f, 9ec3, de66, b690, 00b7, caadria2017_021e8, 26c7, b720, a380, 6c73, caadria2015_124s19, e3f3, 51e0, c473, ecaade2015_177b38, f647, 15a9, acadia17_590ss, 41e3, 97b6, 206b, acadia17_222rr, 4985, b6ae, ecaade2016_119n32, fe4e, 62e1, 98be, ecaade2015_217m48, 2133, 5467, acadia14_531y, 42f4, 6d32, bb8d, 3da6, acadia17_482v, sigradi2016_752xx, sigradi2014_108c9, 28a5, acadia14projects_601w, 48d5, 6128, 8629, 729b, b7a0, ascaad2014_001b1, e785, 487f, e2fb, dfe6, ecaade2015_79i15, 0407, 1205, f978, d679, 11ce, e644, 9a79, ecaade2015_173h37, ce71, 3050, 2155, 2353, ijac201412406s9, 8664, 0064, acadia17_146k, 36a8, 75e6, 15da, 0715, acadia14_531u, 8c3e, 30c6, 4c07, 712a, 9637, 7ff9, d4cc, fb56, caadria2016_693w29, 79bc, ecaade2017_143f, sigradi2013_315, a493, d71a, a747, 7028, caadria2016_301h13, acadia17_284n, acadia14projects_531t, d1f6, 83fa, f906, c94f, 023f, 15ec, a02f, 4f96, sigradi2016_815z, ijac201412205b4, 77b5, ecaade2014_070p16, acadia14_177ad, a791, 734b, 389a, 6c68, 5163, 2ffe, ijac201614103h3, 923e, e718, acadia14projects_101am, f449, c21e, 2f32, ecaade2015_138k28, 4af5, b075, ecaade2017_192g, acadia17_542uu, ecaade2014_168b41, a992, 73c0, f81a, ecaade2017_047o, sigradi2013_303, ecaade2016_048w13, 79a8, 25d7, caadria2015_209d32, 68f0, 760b, 6bd6, e887, 6100, d3d7, c2d7, 8bec, 0b05, ijac201513206u9, c561, b1d4, 83ad, 8ac2, f194, 8007, 5eec, 4d4d, 5ec7, ecaade2015_82y15, acadia14projects_199ai, fc75, 7269, bfd4, 6d21, 676b, c4cf, c383, cce2, a175, 738c, 1772, b041, acadia14_357a, sigradi2014_128b1, 48b4, 1638, 2d29, a842, 1272, sigradi2015_8.189t13, 1b76, 9404, 8fe3, da83, acadia16_352h22, 18e2, d5c7, e1f5, caadria2017_079z23, 7b93, 14d5, 8319, 4020, 023e, acadia14_699c, a8dc, ecaade2015_320n70, 15f5, f596, 152a, e932, ebb6, af1c, 5d19, a16b, ijac201614105j5, a049, acadia15_357r15, 30e4, 2058, dc58, 0198, 3173, f1fb, 2a97, e801, c7d0, ijac201715204ff, ecaade2016_045f12, 7451, f5d1, 8159, 7bf4, 1a9e, d30a, ecaade2014_240b62, 69d5, b2c8, 55e8, 2c49, 37ba, 5cb5, acadia17_138c, 7ff4, ijac201614102z2, 9ce7, 5893, caadria2015_070a9, ecaade2014_195y50, caadria2017_056n19, c330, 5aa0, 4bf5, b9f6, 7f19, acadia14projects_33am, 9ec6, e5cf, ijac201715204u, 1821, 04e1, acadia16_308a19, 77ba, 8a9b, 137f, d9a4, ecaade2013r_013z7, 4bf4, d903, 8ace, ecaade2017_198uu, 1b1f, 4bd7, cdd5, 0e1f, acadia17_154hh, b2c5, 44d4, ecaade2014_044u10, d844, ijac201614309e6, ecaade2016_062d15, 6914, 06cc, 7cba, 211c, 2607, c884, 4163, 67cb, 92b6, acadia14_219aw, caadria2015_073t10, 962f, eb75, cdd0, acadia14_427ap, 475b, 2b8c, acadia14_199ao, 3806, 0e6c, sigradi2014_345d10, f3d7, 6a22, caadria2016_363d16, 6729, 9145, ecaade2015_25k5, ecaade2016_097u26, 400f, 93de, 23c7, 025e, 6899, b533, 56c0, ecaade2017_282y, d908, 6aba, f06b, 1bbe, ecaade2017_003r, acadia14_473aj, 6449, f3d4, c3be, c869, d132, ecaade2017_091vv, 939a, 69f4, 7fd8, 6df6, 9ff8, a419, 032d, dfbe, ed4c, a2db, ecaade2016_198o52, aedb, acadia15_431t18, 71da, sigradi2016_781d, e8fb, 2508, a891, 640d, cd28, 3324, 00c1, 1f0c, 8bfc, b1d1, 3c0c, 0c09, acadia17_403n, ijac201715204uu, 7168, 91c9, 5101, 57f2, e16c, 1348, 1326, caadria2016_673c29, 6bd2, c4e5, 1f59, b0fa, 615b, caadria2015_208l31, sigradi2014_213w7, 0f65, 9b65, 7de5, bfa9, sigradi2016_356g, 592b, a13b, 0b5a, c96c, 8b8c, ecaade2017_028l, c777, ijac201614403l2, sigradi2013_407c, 613e, 8d3f, ecaade2017_006ee, ecaade2017_215xx, a92e, 1578, ad02, 7267, 1c0a, ecaade2015_251l57, 97a6, caadria2015_087y13, 1252, b3b9, 49bc, 607b, 68a2, cf03, 591c, 75b8, 8345, caadria2016_229t10, 1f30, ascaad2016_007n3, 25e9, 9ef7, 9b51, 72a4, a3e3, 68a8, a2df, 6e8c, a1cf, 5ba8, 4588, 775c, ecaade2014_031v8, ascaad2014_009f5, ecaade2015_35n6, 012f, 03a6, acadia15_232t9, d7d7, eae7, caadria2015_185l27, a266, d84a, ddfd, acadia16_106j8, 25ef, c7e8, e77a, c125, e826, 9477, ae52, acadia14projects_357av, sigradi2015_9.152o16, ecaade2016_057p14, 3196, 4b43, 7b46, cda1, a86e, 4871, 8a84, caadria2015_030h4, c3d7, 711d, ec5f, d50b, 1890, sigradi2015_7.203k10, 87e2, cfc6, 25f1, ecaade2017_257vv, 59a2, 0ee3, ascaad2014_017w9, acadia17_324cc, ascaad2016_054s21, 2522, e4f5, f58c, ecaade2017_301k, 654b, ecaade2017_006q, 13af, ef1f, e216, c8db, ecaade2015_225p49, acadia14_681an, b44a, acadia17_392r, 1870, 1346, sigradi2014_263h1, caadria2017_165p41, 902c, caadria2016_673a29, ab2b, 2d32, ascaad2016_041i16, ascaad2016_045f19, 6f01, 82a6, 40bd, 17d7, 692a, acadia17_390hh, ascaad2016_022m8, ecaade2015_209u46, afb4, d020, 87a1, c6dc, ced9, 212e, 8fca, ascaad2014_025l6, 6088, ecaade2016_tkov66, 7e4c, 2676, ecaade2016_217m56, ecaade2017_083pp, 11f3, caadria2015_096k15, sigradi2016_792k, ijac201614207o12, efaa, da01, ecaade2015_118u23, e512, 6b89, 3eb1, 4489, ecaade2015_185r39, ascaad2016_048j20, 03da, acadia14projects_531y, 171d, ecaade2014_220e56, acadia17_502a, 601e, 134d, acadia17_382uu, faec, a148, acadia15_497k22, d801, d004, 6333, 485d, c2fa, ecaade2017_100h, 8099, 57b2, 0a8c, ecaade2017_111rr, ijac201614104k4, 441b, 9828, f356, caadria2016_157p6, a8c3, fd8a, 5780, 46d9, bd07, 33cf, acadia14projects_681am, ijac201412403w5, 6be4, 6a95, 9dd2, 3713, 4671, 4e53, e3b6, e710, cda0, 9dee, ascaad2014_024s5, 69bc, ecaade2017_080gg, f2c0, e531, 4516, 6c7b, 66a9, 63f5, 294b, 6ceb, e78a, 8fe0, 5081, c6fa, d4d6, 640b, cfbf, 450d, aa33, acadia17_348g, caadria2015_077z10, c989, 7b31, 8d70, cb13, f6c2, 853e, f1d1, ecaade2015_269k59, 7b28, d3db, 60e6, 3b99, sigradi2013_401o, ecaade2015_59e11, 2287, ecaade2014_067x15, a49f, bdbe, 1b48, baaf, 8c2a, sigradi2016_695z, 2c77, 13bc, caadria2017_165l41, ecaade2013r_007c5, acadia17_232gg, df2e, ijac201614307v4, 80a0, ba58, f916, ecaade2017_215jj, 51c8, dc91, ecaade2014_233b60, fe74, 87b0, 5ff1, 5127, 7ea0, 3cc6, 3605, ecaade2015_115t22, sigradi2016_625ii, 225d, acadia17_640hh, c3f1, 2b08, 46dd, e691, 0b5b, 91fd, 30bd, 634f, 4af3, 6a39, a1ae, eeff, 8921, e1d7, 4bcb, d39c, ecaade2015_138p27, ecaade2014_152g36, ed7a, 48af, cc72, b350, 8b14, ijac201412403c6, 3236, 4c80, 57a1, 0ce0, 2e9c, 0276, 0b75, 95b0, b902, sigradi2014_164i4, d752, 5578, 72eb, acadia17_560t, acadia15_137y4, ecaade2017_049rr, 2671, caadria2016_157t6, ae88, 7e0f, ecaade2015_194t40, f148, eb17, 0adf, e493, 3b41, c64f, 4273, ascaad2016_040x15, c030, ijac201614408f5, 8f32, 411f, c1ad, fb3d, b01e, c35c, 2cd2, a9b8, e774, caadria2016_713s30, 6f20, 483c, 2704, acadia14_463az, 4941, acd4, 941c, f32f, 6af9, 1dc7, ecaade2016_074v21, c725, c665, fae4, 26e3, 5c57, cb38, 1c86, fe68, d6d8, 6f2b, 774d, 3177, d99c, 554a, ecaade2015_230c52, ecaade2013r_004g4, 407e, ecaade2014_052m12, f691, ascaad2014_031f9, sigradi2014_048d5, 84de, 0ed1, ijac201513203d7, 29f3, efa9, ecaade2016_078g23, faa3, ea73, 5cde, 1ccb, 0713, ad1a, 29eb, ijac201614105n5, 61f1, 4996, 21cc, 0aec, f5fa, ecaade2017_240x, ecaade2016_013j3, 2304, caadria2016_487p20, 3faf, c984, ecaade2016_068l18, ascaad2016_024i10, b6b7, f4f9, 7ce4, 3938, 28e9, ijac201513104r3, c429, 1a93, 0bcd, acadia14_153h, 2bd2, b609, dd91, sigradi2016_778ss, 2436, 7d2c, 6e32, cbe0, bb78, 3b38, 13e7, 2e3b, 719a, 139c, sigradi2016_448ii, a332, ca26, 6610, 165a, acadia14_399ai, ecaade2016_033i9, 398a, ecaade2016_118r31, 87ef, aa14, acadia14_463z, 1da5, e852, 875a, fd46, 4a97, 390b, ecaade2017_215qq, ecaade2016_013n3, e42c, f1ea, 689c, 37d1, acadia15_203j8, 3fe3, ff43, b069, 8c52, ecaade2014_226v58, 8bb7, 296f, 40df, 8418, 61a4, 7570, c7bc, fa1a, ecaade2016_139c39, bfc4, cea6, ijac201412405n8, 9c06, 7071, acadia17_273z, 2f2d, 4c53, 45ef, acadia16_130k9, cccf, ecaade2013r_009a6, 9d79, cb12, 3367, e883, b337, 8dc3, 87b5, 8e9a, cdb8, 0265, 44cd, acadia17_670ll, ecaade2014_145n33, acadia14_145k, ecaade2015_55w9, c09f, ecaade2017_017d, 8179, affe, 1b18, 9f2f, ecaade2015_164t34, cfce, ecaade2015_53s8, sigradi2015_1.305d1, acadia16_432n25, d25c, d996, d487, 8aab, d993, eaf6, 0070, acadia14projects_177x, e434, ecaade2017_042w, 83f5, dcee, 1a25, 0357, 6ab5, 3a48, c0c6, cbf0, a77c, 7739, acadia14projects_445ah, c74e, 5f82, 952c, 5ebf, ecaade2017_199yy, ecaade2015_268v58, e134, sigradi2015_11.165t25, b3d2, 15bc, f48e, eda8, 6955, 4dca, acadia17_37kk, ecaade2017_288hh, 63a8, fc02, b8b5, a1ff, ffd2, ascaad2016_030e12, ijac201614201f6, ecaade2016_237b63, 8f69, ec1f, sigradi2013_28j, 9626, 8706, 48c4, caadria2016_311f14, dba6, 5c6b, caadria2016_157w6, 368a, b726, 6c82, 6e35, 7928, cb1a, f8cd, 2be0, acadia17_81h, 4b72, 0a1f, 0a50, acadia14projects_699l, eabf, 70f2, 2515, 5403, 240d, 513c, f4e5, ecaade2016_075i22, acadia14_523ao, be87, 6651, cdc3, 1ce4, 87ce, 010a, 9a9a, bd51, sigradi2014_084x7, sigradi2016_595kk, 3460, ecaade2015_225g49, ab6d, 4a02, b708, 69a1, sigradi2014_289k4, a2cb, f412, bcd2, d30c, 1908, f7c5, be81, sigradi2015_4.219b7, acadia17_572kk, 27da, ecaade2017_027a, 25bd, caadria2017_174s42, 72f2, 58a6, sigradi2014_345y8, ijac201412408t2, 8fbe, sigradi2016_816yy, 4119, a4ce, 73d6, d116, caadria2016_033x2, sigradi2013_52e, 1698, 6fac, 8bf5, aba0, f5ea, 07a3, 3fd9, 94d5, abd4, a99a, ijac201614407a5, 57cb, acadia15_407t17, 2232, 1211, d3fb, acadia17_110x, acadia17_266cc, acadia14projects_579k, 604a, 4d71, ecaade2015_334v72, 8ac9, 72c8, dda6, ffb0, 8f40, 4d1c, acadia17_392k, 3daf, 9c50, caadria2015_119w18, fda5, ecaade2014_239m61, caadria2016_229w10, sigradi2013_347o, 1678, 11f5, 1a24, 3bc5, 0dce, c93d, acadia14_267n, 8394, 9b25, 39d3, e5ea, sigradi2014_345h10, 45b3, b047, a4c2, 176d, ascaad2016_039s15, acadia17_520m, f834, 6f12, 9b7c, 60f2, 9a99, sigradi2016_729ww, db3e, sigradi2013_393t, acadia16_88x5, 0c65, acadia16_244j15, acadia16_8a1, 1c64, ba68, 3f29, 5ba6, aa12, 2959, 1265, acadia14projects_463g, 79b6, 2f7f, acadia14projects_463h, c094, dc27, 8367, 804d, e86a, ijac201614206b11, 5035, sigradi2014_197u6, 488d, sigradi2015_11.222t26, ecaade2014_149d34, ecaade2014_072g17, 9685, 9e15, 6365, a966, ee99, 5e6d, f7e5, a471, 3f17, 42fa, 97ef, 4db1, 2cb0, 5367, ecaade2015_103n20, 37b2, 2bd9, bb37, 34c3, 6ddb, f414, ecaade2017_027c, 8dd4, bab9, 8dda, dd09, 1662, ijac201513203h7, 1378, 7cfc, 57e8, eb02, 1ae2, d1ad, 4fcd, d49b, 7647, e3f5, 78d5, 5b34, fcf2, f7a6, da77, ascaad2014_025i6, 4bf1, 0e17, 9312, 61f2, eff6, b629, b2c6, d2d6, 9091, 7717, f37a, sigradi2015_11.34v23, 2a93, 3572, 5fbe, ecaade2017_192ww, 7e7e, 37af, ascaad2016_002l1, sigradi2016_752zz, cf99, 01fa, 9b04, f24d, db24, c023, ecaade2013r_001m1, 8c46, 845a, 479c, c308, c5f0, 9d1b, 9edd, f6e4, ecaade2016_162f45, ec80, 6a26, 88ae, 7c83, d865, f289, 99f0, 898f, 69b8, acadia14_601ai, sigradi2014_214c8, 76b6, 143a, bf6e, 3d90, ef95, 2927, 947c, 08c7, f373, 777d, e1dc, 2ef5, caadria2017_023g9, 5068, 3062, ecaade2014_029f8, c250, 7287, c13d, 6628, afbe, 105c, acadia14projects_145aa, 258e, 8bd9, 9b8e, 2c2a, 5e46, 2471, 7eb9, c233, 8570, f29b, 3379, 084d, f17c, a1c4, acadia17_544b, ijac201614202s7, 4b23, 9ef3, 9edb, sigradi2015_9.347w17, 101a, 54ab, acadia15_323z12, caadria2015_030i4, 0d02, d00b, dc90, 3ac8, 7706, 692c, 1788, ecaade2016_068k17, 0972, 4fbf, sigradi2014_281c3, 085f, a269, acadia17_177k, a72c, 2d0f, sigradi2013_112b, c726, 5c53, a6a1, 897e, ecaade2015_200t43, 9916, ecaade2017_041t, ecaade2016_208x53, 35c0, 97ac, 55b0, sigradi2016_595jj, 2944, 84b7, c317, 3174, 672d, dbde, f6ca, 87f1, acadia17_648u, ijac201715102m, 0e41, 3243, 1717, d52c, 9ad4, 3fba, 489f, 48ca, ecaade2017_249ww, 3905, f560, 502b, acadia16_470i27, bf13, 0d94, 193e, ed17, f041, caadria2016_229m10, 0f81, f51d, 4130, b033, e8cd, d0e4, e2b8, 3873, a3d3, e137, acadia14projects_487g, 2eb2, ecaade2017_305qq, acef, ecaade2016_075m22, 26a7, e769, d012, 0bff, caadria2017_104r27, f330, fee9, 212a, 3748, ijac201513104d3, caadria2016_663j28, 715d, ijac201614208p13, a8f4, cf0b, 1e77, a402, f7a3, sigradi2015_10.177w19, acadia17_435g, ec94, 079b, e429, af45, 1b39, 456a, 8c48, b8fd, sigradi2015_4.219u6, ca1c, c9e3, 00af, acadia16_470o27, 6b12, caadria2015_206g30, 8342, 25da, 8a1b, 0ae3, bbb1, c482, 4816, ascaad2016_058f23, 3ecd, 0d78, ecaade2017_229ee, dc8f, fd14, 46a6, 3e23, caadria2016_147f6, 9370, ecaade2015_217y47, de6a, 054f, 9d95, 039b, a4d4, ecaade2017_253v, 38b2, 054e, d75b, 2cad, c8d2, 4dfa, d03a, 5608, ascaad2016_040e16, e97f, sigradi2015_8.264t14, e423, 4910, ijac201715205e, 5b15, sigradi2014_213o7, acadia14projects_135m, d21f, 0ddc, 0982, 4be5, 034d, ijac201715106tt, ecaade2017_255yy, 7ea5, 6cb6, c4d2, 042f, ecaade2015_205e45, caadria2015_114d18, 3638, 12ae, e9fb, 7709, ijac201412205y3, 440c, 14a7, 56c8, fb6e, ecaade2015_33c6, d413, 3417, acadia15_57a2, 2987, 5602, ijac201614103e3, ecaade2017_152nn, f672, 668e, 49b7, d71e, fc65, e91f, faea, caadria2017_174j42, ecaade2017_048gg, sigradi2013_311j, 4b40, 1c29, 1d30, 0670, 8961, 0db0, e85f, 201c, effc, 242b, acadia14_647at, ecaade2017_309rr, bbc8, ijac201614304x2, f16b, sigradi2015_sp_8.326d31, 934e, db85, 4678, 31f0, 372b, sigradi2015_3.345t5, acadia16_372n23, 6e40, 2aa5, 1014, 6e2a, 8d4b, ecaade2013r_003o2, 7032, 7529, 949b, sigradi2016_615w, 78ba, acadia17_358aa, ecaade2014_113d27, 5997, 3765, e0ac, ff60, 5faf, 9adb, 02bc, 32ba, 5d44, 6e7f, ascaad2014_029c8, fb2a, 167d, bd83, 7a0f, f48c, ecaade2016_136i38, 3293, acadia14projects_681aj, df99, bc9c, 499f, fd3e, ecaade2015_253x57, 36a4, 1b7d, b867, acadia17_570bb, 5843, b100, acadia14_427am, de30, 7963, fa40, 0521, c224, e9c5, 84ac, 37cc, ascaad2016_009o4, 8203, a8e6, ijac201715201m, ebac, d698, ebc7, sigradi2016_659l, ef4a, 6dcd, ecaade2014_226x58, 06f5, 9255, acadia17_258o, acadia14projects_311z, a136, 217a, 0ebc, ecaade2015_21b4, 3a8a, 83cc, a873, 56fd, 031a, aefc, c971, dc1c, ba83, 935b, 3b2e, bffc, 5430, ecaade2015_13k1, 1052, caadria2016_281c12, ecaade2017_111tt, sigradi2014_239b9, acadia15_407x17, 8daa, 6307, b786, 320d, 5ed8, 38bc, 4b9f, dfc5, ead7, ecaade2014_138v30, 8aa9, ecaade2015_227y49, 68d4, 5a08, 47e6, a85c, 01dc, dd41, acadia16_98l7, 1390, ijac201614305m3, 7ebe, d019, 52d7, 69bd, ecaade2017_009z, 95cc, acadia14projects_619ab, eff0, f77b, bf48, 7f4e, eb3e, c7ae, df63, acadia14projects_347am, 0a2f, 796a, 3d4f, acadia17_608u, 46bd, abf1, 72de, acadia16_98f7, b4f4, bfc6, 8d60, caadria2015_032w4, 0856, ecaade2016_223a59, d915, acadia17_350gg, a938, caadria2015_119x18, f1c3, ba21, dc23, f912, f4d8, ecaade2017_164w, 2582, 6de8, 15dc, 8782, 5a90, f725, a49d, 9fa3, 524e, 590c, acadia14projects_117a, 1c53, 9ee6, 6df1, sigradi2015_3.65t2, 882a, 3abc, 8ff4, 31f8, ecaade2017_199rr, ac0b, f423, acadia17_248r, ec88, 62fc, 3867, db69, 53e2, 4e12, 0755, 6177, 5cc1, 25e4, 6ec2, ecaade2017_090hh, 7443, 146a, acadia17_360zz, 804f, sigradi2016_601vv, sigradi2014_048a5, sigradi2016_381o, 431c, 2796, e728, 4902, 1794, c877, 883b, 12ac, 4064, 5987, 15f0, 713d, ecaade2017_077ss, d01f, acadia17_231s, ca81, d334, 5d21, ecaade2015_33l6, 286c, ac12, fa6c, 9e9b, aecf, sigradi2014_103z8, ijac201412304o9, 9c51, ijac201513304y11, 06f0, 6ce7, 86e3, acadia17_222d, 21bf, 3076, caadria2015_170s25, 516f, 2e79, 7eb4, d729, 4496, 6fb7, 94c8, 7d71, baa6, 3c78, 36ea, 4a14, 778d, daa0, 0aac, 56b3, 4fee, acadia14projects_365ad, 4f19, ca3a, 96ac, ecaade2014_192i49, ijac201715202mm, 3163, 272e, df94, 9187, 0489, acadia14projects_719i, 5eba, fc26, 7974, ascaad2016_038h14, ba1a, 7a91, afc6, ecaade2016_102p27, 76fb, a2d5, e87e, ascaad2016_048b20, sigradi2013_158c, a263, acadia17_670ee, c8ca, caadria2017_016g7, 53e4, 09fe, cfa4, ascaad2014_014a8, acadia17_414uu, 9455, c01c, ecaade2016_241g64, 409e, 73b1, ecaade2016_134d38, ascaad2014_015u8, 922e, ecaade2016_067v16, acadia14projects_589k, 03d5, e225, d45b, aa37, e1bd, 6fad, caadria2015_016l3, caadria2017_104d28, e25e, acadia17_291o, acadia14projects_671u, 0a37, acadia16_88n6, fc30, d8c5, 4851, e8dc, f0fe, 6575, 74ef, 96b3, dd32, ecaade2015_73w13, 5bae, fcc2, 7133, cbb6, a703, 0a64, f50b, d65d, caadria2016_405d17, 047e, dad5, 7c7a, b266, a398, caadria2017_023j9, 4042, 0509, 45ea, 088a, acadia14_347av, acadia14_311t, dc79, 283d, 906a, 82d8, 77fe, sigradi2014_036s2, 3bf2, ascaad2016_051c21, a6ea, ijac201513303t10, 1467, fc67, b8a1, e98d, b8ff, 543f, 9627, ascaad2016_007y3, 449e, 89b5, c408, 7bd9, bf16, ecaade2017_109ii, acadia17_118dd, b783, 2367, ef65, 3cbc, ecaade2015_25i5, 012d, d1ff, 8e50, adf3, caadria2017_008d4, f6d4, 6582, 2931, 22b3, sigradi2016_382cc, a713, ascaad2016_041o16, 147c, ijac201412404e8, afb2, acadia14projects_63ag, caadria2017_016p6, acadia14_427al, e920, dd9c, 8a6b, 967c, 6707, 838a, af89, acadia16_116p8, ecaade2016_040r10, 9b03, 8e5d, 2302, 7f99, 43c8, fbf6, 2595, 4cf2, ecaade2014_149z34, e671, sigradi2015_3.268d5, 1bc8, 7a36, sigradi2016_382dd, c881, 1524, 3ff4, acadia17_290i, 2d81, ecaade2014_237e61, 163a, bcfd, 0953, 7c4e, f4ab, 2e0b, e121, 65f7, ecaade2014_195k50, 90c2, 8891, ijac201412304p9, 563b, d1a1, a382, ecaade2017_230tt, 1751, a080, acadia14projects_565n, aa4c, 1450, d7f2, decf, sigradi2013_234j, e2b2, sigradi2015_3.209x3, acadia14projects_301f, 29f0, ecaade2015_130y25, 3662, 5cb9, 6010, 753b, c706, ecaade2016_043w11, 53d5, fb1f, 71e6, 17c7, b639, a5b8, sigradi2015_10.7g18, a852, ecaade2015_243v55, e7a8, af09, e024, d6f5, 2499, 1eeb, b9ac, 1c8d, sigradi2016_737ff, 33c2, b9d9, acadia14_479au, 6939, 9640, ecaade2015_74o14, 3821, caadria2015_086o13, acadia16_214u13, 6f46, ijac201614201a6, db1f, 893a, e72c, b3c2, efb6, d18a, ecaade2015_86j17, 9ef9, 1966, 63e8, 14fa, 457f, 2045, 4a4f, 86e9, 14f0, 82e7, acadia15_243w9, ascaad2014_009e5, ecaade2017_172y, ca84, 14bc, sigradi2015_2.213y1, 4bca, 9d22, caadria2015_073f10, ijac201513103z2, dbd0, 7c1a, ascaad2014_002m1, d229, f12c, 7be7, 169e, acadia17_590ww, 7777, ecaade2015_336a73, 6766, 4add, e5c1, 3936, 6fdf, 3e9d, b14e, 50db, 3614, caadria2017_142k37, d738, 939f, sigradi2016_781c, b151, 0839, ecaade2015_336y72, acadia17_163cc, 2243, 75ed, adad, f3dc, 8a52, a098, 1180, 6b00, 5eed, f464, 89d7, 6f2e, 464a, 1157, 9002, caadria2017_056b19, caadria2017_016f7, c701, 9f56, 32c4, 0e01, 48a8, 329d, f377, 9c6f, 4f24, ecaade2016_046w12, caadria2017_165u41, 0fa6, d4c3, cd85, acadia17_170p, acadia17_222b, 9ebc, 07da, ad89, 6c0b, 9c9a, ecaade2015_196z41, ascaad2014_026g7, 2658, 541a, 4799, ae13, ffef, 28cc, f7a8, ijac201513302g10, 68d1, 0994, 4543, 2ff3, f34b, be1d, 6c63, 9453, ecaade2017_254pp, sigradi2014_271n2, ee82, ecaade2014_104s23, 4d1b, ecaade2017_146ii, 099c, 924b, 9f68, c878, 457d, f05f, e276, 4e33, 9083, acadia14projects_601ah, 83a2, f8a3, caadria2016_167e7, 71b5, 2e1f, 4288, e457, 0384, sigradi2013_280j, 9e7d, 284f, 0ac7, 8409, ijac201715103zz, ascaad2016_027v10, a76c, a87f, 0bcb, 2702, 1b90, 024b, sigradi2016_484l, 5f43, 7ebb, 8d7e, 8148, 0089, ff97, 732b, 0a9a, 0776, c119, 659c, 9c0a, 3a7a, 2b9d, ecaade2015_139d30, 597c, 4db0, 7c10, 8b5e, 9531, 5025, e155, 9c61, d7de, sigradi2015_2.213x1, 360b, fd04, 35fa, a7b6, 302f, bec8, cc68, sigradi2015_8.289b15, 2839, acadia16_88d6, 5291, 1ef1, e150, ecaade2015_138c28, f159, a7ff, af1e, caadria2017_124i33, ecaade2015_53o8, 90cb, acb2, 2cfb, caadria2016_259o11, 6e36, 4058, ascaad2014_014v7, 3946, 0182, e92e, b1e1, acadia15_483h21, 0389, 5dd8, 6762, 80af, acadia17_273x, 9780, b296, ecaade2015_227i50, 3ce6, 183f, 1420, 7ffd, 6591, 5568, b605, 7ca0, 913a, ecaade2016_197z51, 3876, ecaade2017_302nn, 3d34, e699, e067, 356e, c389, 8efe, 8d30, 9109, ac97, 816c, c630, 6349, f511, ascaad2014_026v6, bca1, 9dd5, acadia17_52cc, 6208, 7d80, caadria2017_110e29, ad17, fead, fd19, caadria2015_081f12, ecaade2015_230n52, 3992, acadia15_81y2, 60bd, dffc, acadia14projects_601af, sigradi2015_sp_12.402v31, caadria2015_203e29, 7c1c, acadia14_619au, d9f9, 7d2e, ecaade2017_203v, dca6, 8e66, f036, deb2, 1463, e78d, ff4a, 0ecb, sigradi2014_151d3, 62be, sigradi2013_43u, 3746, caadria2017_182u43, ecaade2016_033g9, 8da8, acadia14_565k, 4b71, ijac201513201k5, ijac201412301s6, 9d9e, 37fc, befe, ecaade2016_068w17, 5581, 13cb, 838c, ecaade2017_059vv, ecaade2017_148nn, 65ed, 6f61, 6623, acadia15_483b21, 4214, acadia17_38mm, ascaad2016_022o8, 39ec, 2216, faf2, 5dba, 9b38, acadia17_414pp, 94a5, a5c9, 9ea5, ijac201412407x9, 58cf, 114a, 8828, a4ea, 443f, af66, fcec, f225, 8c89, ecaade2015_233w52, 68e8, 92e0, ecaade2014_224r56, caadria2015_010y1, acadia15_69o2, caadria2016_425e18, ecaade2017_046f, 0fc4, 37b7, 15c2, a874, 0373, dac8, dcf7, 3006, 42f2, c712, 5ee5, 809e, acadia17_138vv, caadria2016_321k14, 1ad9, 34e1, ecaade2015_196k42, fd5c, 0d0e, sigradi2016_659m, 8c6e, 932b, aa3c, bb5f, a094, c33a, 1e17, ecaade2017_089dd, 0871, 7b0e, eef4, 4ae3, ijac201412403p5, sigradi2015_11.136u24, sigradi2016_673gg, 9fc6, ijac201412304f1, ijac201614303i2, cadd, acadia15_343j14, c22a, sigradi2016_483gg, ascaad2016_044y17, ae8f, 611a, acadia17_581jj, ijac201614203w8, ecaade2014_108c24, 3b98, 79ce, ecaade2016_mrtf66, caadria2017_124u33, 628d, 223d, ecaade2017_257nn, 988b, caadria2017_051w16, 605d, ijac201412403r6, ijac201715203e, f77c, fd50, 07b9, 4208, ecaade2014_089v21, 87c1, 4278, abeb, 6761, e897, 8794, 0166, 70ab, ce99, 4c6b, 84e2, caadria2017_051h17, acadia16_72w4, fe24, 2c9f, 54c7, d370, 79e6, 1201, acadia16_24u2, 9f44, ecaade2017_066v, 6118, 3c51, 3e37, 4f89, 5fa1, 18d8, 3d3a, 1b08, 2194, d21c, acadia14projects_619au, 71a9, 043c, 0ecc, a30b, sigradi2016_814l, ecaade2015_35s6, 6a73, 1f39, ecaade2016_021i6, d4c1, cc27, f609, b188, acadia17_630j, add5, a97d, e87a, 11d8, 8e5f, ecaade2014_197j51, e964, ecaade2015_119d24, b04c, 7da3, f5a3, 5439, caadria2017_129s34, a411, 6d44, ecaade2016_197a52, 8aa8, sigradi2013_41g, c711, sigradi2015_10.144z19, 3e50, 0ee5, ea46, ecaade2015_21j3, ijac201513206t9, c34d, ecaade2016_063m15, 2c27, ecaade2016_106g29, 8f9d, 6eb7, 8c09, c190, acadia17_492jj, 024e, fe47, e803, bc28, 521c, acadia17_570ee, ec8f, 1cda, acadia17_82uu, 3654, 707c, d786, a0f4, 89ad, acadia14projects_91r, ecaade2014_100d23, 18ab, be5c, 1a38, b8c5, ecaade2016_136r38, ee49, bf3b, acadia17_222y, ecaade2017_079o, ecaade2016_105c29, dd47, c368, aa51, acadia16_88c6, 0734, caadria2016_425h18, 503a, 2da2, b45c, 08fe, 1c6d, acadia17_445t, 2802, 8899, 1d9d, ijac201513305s12, ecaade2017_116e, d2cf, 4461, 9188, 8824, 3fb8, 337a, 8f2a, acadia14_189au, 3cbf, ecaade2017_163h, fe3a, acadia14_281aa, 2e24, caadria2016_373f16, ecaade2015_164s34, 6df2, 6da2, caadria2017_175j43, 0ffe, f48f, 2dcf, 0080, e83d, 0be8, sigradi2016_764g, 9ce4, c708, 8346, ascaad2016_043n17, ecaade2016_023m6, d421, acadia17_110cc, 14c6, ascaad2016_015p6, db60, 4a34, 21c0, ecaade2017_253ee, 1245, 15c3, acadia16_308z18, ascaad2016_057o22, e52c, aaa7, 4d9b, 3220, sigradi2015_8.47g11, d09a, caadria2016_507o21, 62a1, 5de2, ecaade2017_220jj, acadia14projects_219aw, 0218, 974d, cfa3, 6d9f, ecaade2017_170qq, 4a56, 2224, 6910, dd1b, ecaade2017_061b, ecaade2014_133m29, 5333, ffa9, 9ca1, 99ce, b4af, 0d7d, 6dea, acadia17_365d, ijac201513304d12, ecaade2017_215ffr, f86d, dbf3, bacf, f32e, acadia14_579f, e303, 97a8, 985a, ef42, 9a52, b52d, ac98, 6917, fc78, 9d41, 755e, 71ad, 0446, 85dc, fe76, 2ca3, 269e, 6ecf, c363, sigradi2013_364r, 036f, 9719, ecaade2015_17p2, caadria2016_487z20, 60b8, 9e8e, d814, 96a9, 091b, ijac201715104dd, acadia14_101ad, e021, f6a6, 2ae6, 3d20, f700, 1234, d37c, e23f, 752c, afb7, 140a, fb0b, d86b, 35e5, 5dde, b557, d469, 9167, ijac201412404f8, 7845, ecaade2017_252g, sigradi2016_550n, 1713, 839f, sigradi2013_261, 23c0, caadria2016_229y10, sigradi2013_294s, 763c, ecaade2013r_001a1, 747b, b8d7, ce94, cc8b, 4951, e419, bc25, 6afa, ea70, a8cc, caadria2016_157x6, 4d85, dc62, ecaade2015_332r71, d614, 7d04, 327c, c4d5, 7da1, 60ff, 3fc4, 4e27, ee63, 739f, f1d5, 5a85, 3b4c, sigradi2016_815q, a412, 8811, ecaade2015_265n58, 7089, ecaade2014_152j36, b711, cf12, 74ca, e36e, 8c0b, a3ee, ecaade2015_193a40, 9a3b, 4e43, e640, 6bf7, b611, 4259, 05b2, c504, e86d, bbe4, 1071, 1e1d, a7cd, ecaade2014_072g18, 9f17, caadria2017_158v39, ijac201614407s4, 7368, 4837, ecaade2015_248y56, ijac201513104i3, ascaad2016_038y14, ijac201614203a9, acadia14projects_435ay, caadria2016_405e17, 3d61, bb98, 9cf9, acadia16_318i19, caadria2016_177h8, 919d, e080, dbfb, 7793, 8869, 4b2e, ec12, fa43, acadia17_248o, c4b3, 5cd5, 95ed, ijac201715104gg, 1b85, acadia14_463m, 631a, ecaade2014_206v53, 3ad4, ijac201412405b9, ascaad2014_008b5, acadia14_463d, 74ec, d3d6, 67db, acadia16_318g19, sigradi2013_286h, aefb, sigradi2013_397c, acadia14_573aj, 6824, ecaade2015_271b60, 10f6, b02c, fca6, e7b5, c69c, 83b1, 4751, a9ba, 3787, 8040, acdb, ecaade2017_212rr, ijac201614401e1, b585, 48c0, ijac201412305w1, ascaad2014_007e4, c990, 7a63, ed69, c09a, caadria2017_145z37, bfcc, 6dc5, ecaade2016_011e3, 1b4a, 31de, acadia14projects_555c, 07f0, ijac201614203x8, dc9b, 3ea0, e8ad, b6b4, acadia16_154o11, 8bda, 562a, ae78, sigradi2015_8.328n15, ascaad2014_035r1, 96ea, 71c3, ijac201614104a4, 450b, dd8e, aa8e, d4ce, a705, 8c12, 6927, 08bd, b814, ecaade2016_073h21, 37b4, 96be, ca2d, 76a2, 649a, 050c, fc3c, cfd6, 8596, acadia14projects_619ad, a76e, cfa5, 3228, e52e, f2af, eae2, 30b4, caadria2017_110g29, 6377, 4c43, caadria2017_005a3, ecaade2014_014y2, 45fc, ijac201513104y3, 4e11, 9d80, ecaade2015_136u26, 35cc, d5f7, 3fe7, d397, bfe5, 7004, ecaade2016_tkog67, 0463, 4702, 149f, f5e9, 55a9, 70ac, 5efe, d29e, ecaade2017_097aa, 99e7, d744, 4686, 9a30, fd26, 8b44, aaef, f2be, 8951, 77a1, 3f6b, e2b3, ecaade2017_059rr, e4ae, b0ed, 7ba8, c347, 3abf, 70cb, b8e9, 1f46, 9772, fadb, ecaade2014_163d40, cef8, 23c8, 393b, cb40, a5c0, a48c, a180, 6e24, 7a6b, ecaade2017_199s, 5923, ecaade2016_118k31, 2a0d, ecaade2013r_008o5, 6440, acadia16_116s8, 72c1, 9c5d, caadria2016_851x35, acadia17_90cc, 33d2, c6ef, 9c39, ecaade2016_023s6, f6eb, 005e, c783, bcf2, 002e, 8a69, 36c6, ecaade2017_099c, sigradi2015_11.142c25, a7f5, 6739, 5b39, 3897, 7025, 5e00, 83d8, 59b5, 1028, 8c90, 44b9, sigradi2016_407s, 4448, ascaad2014_017b1, 381d, ecaade2016_037v9, efa4, e6ba, 34f9, 01fe, fd6a, ascaad2016_057l22, 3814, ecaade2017_013oo, 2171, ecaade2017_089x, 4a62, feea, d2c2, 67bf, ebc1, d4c0, ecaade2017_101q, 6089, cd56, ijac201715205g, ascaad2016_007k3, 2918, b11f, ecaade2017_215bb, acadia17_340e, ecaade2016_147r40, ijac201412303f9, 0dd0, ee21, 4634, c632, beb0, b27b, 01a7, 892f, 67c7, 8b0e, 3cb0, cfc4, acadia17_273bb, c3e0, 28fc, caadria2017_016l6, caadria2015_150x23, caadria2016_157o6, fabc, acadia14_199ah, acadia17_660m, b82c, b73f, 6f98, acadia17_348xx, ecaade2016_162c44, ecaade2015_59i11, 26d7, 425a, 7c5b, 382c, acadia17_658a, 5889, 1d64, acadia15_57d2, acadia14_177p, f96b, ecaade2015_196t42, fdd9, 5a8d, ecaade2014_018w4, 6bff, ee65, 23d2, 8b20, b0b8, 0c57, sigradi2014_330h7, 1754, d577, 22f9, ascaad2016_023e10, ecaade2017_152yy, 793d, 43f1, c4a8, b7d9, b727, 6888, 698a, acadia14_453f, 909a, acadia14_281ae, ecaade2015_284w61, 1b3a, bc9d, ecaade2017_108j, ecaade2016_021s5, acadia14_347al, 5f30, a207, eeb8, c93a, f851, 31ff, 7995, ecaade2016_072s20, 309e, b7b6, a59c, a5be, f494, ef28, 5a17, 0b8d, 8a4a, aadd, a2b1, 7235, b07b, 17ef, a28e, 55d0, cf19, 4322, acadia17_92m, sigradi2015_4.219s6, 3218, 7165, cab1, ijac201412408t1, 1d13, acadia17_648v, 8856, 57f6, 6cff, abe0, 1655, 8d1f, 2be2, acadia17_598i, 30a9, 8fd5, ecaade2016_163k45, ecaade2016_006s1, 601a, e06d, ecaade2014_044z10, 5c81, ecaade2013r_018u9, 1632, 7f2b, c21b, ecaade2017_101r, 5890, acadia15_451c20, acadia17_403g, c86c, 9760, 17a2, sigradi2016_430n, b4d0, 47f0, acadia17_248qq, acf7, sigradi2013_364s, a473, 1dc1, 32cb, fbe4, 3b23, ecaade2014_057f14, ecaade2017_108k, bf68, cfe8, e2ba, 43b0, 8a1e, a7ef, b50c, acadia17_660n, sigradi2013_313o, 16a3, acadia17_329x, eb66, sigradi2013_303k, 0bca, acadia17_322i, 2516, 72e3, 93bf, acadia17_38rr, 62d4, acadia16_460z26, acadia15_323d13, 20ff, caadria2015_190i28, ecaade2016_067j16, 4be6, 6446, feb4, f308, d913, ijac201513303x10, be31, da58, 7b96, 2d72, 052e, a352, sigradi2016_673dd, ecaade2015_302m66, 9fb8, 9697, 0a84, 3ffa, 65dd, ecaade2014_023x6, e03c, 983d, c19e, 9ad2, 1e08, cc50, 8b96, caadria2015_048m5, 80a3, d8e4, 0cab, 2646, 4ff6, 5bbe, ef6f, ecaade2014_218x55, ijac201412303d9, ijac201412303v8, caadria2017_048s15, ddf9, caadria2015_145t23, bf56, 42e2, ijac201715105i, d133, acadia17_51ww, c51b, ccb9, b782, 0fbc, 4988, 828d, acadia17_18p, 5f47, ecaade2015_73j14, ce80, 3341, ecaade2017_117x, 4096, eed6, caadria2015_176m26, d784, acadia17_230e, 64ed, acadia17_62b, 9903, 691f, ecaade2014_086x20, sigradi2015_8.186g13, bb1f, eaa3, 5b01, 6801, 93b8, 05bf, f4bc, acadia14projects_281ab, 79a3, ecaade2014_168e42, 1dd6, ce6b, 7c12, 8ab1, d45e, 50f5, 5c31, c6bd, bf75, bc14, f0a6, 5e9c, sigradi2014_109i9, 6fb1, e4ce, 97eb, 9235, 80b4, 9628, 3b9d, fbee, ecaade2014_224t57, 6124, 07cb, 53a6, 44f2, 34a5, a076, 786a, a665, sigradi2015_10.378e23, cc78, 49d8, 987c, b854, a0c1, 1961, sigradi2013_401t, sigradi2014_021s1, 7a6e, 88c3, 3928, acadia17_392f, 910c, 8ea6, 14a1, sigradi2014_189j6, sigradi2013_194g, ecaade2017_029hh, 10c5, acadia17_212q, 0720, acadia14projects_281w, ascaad2014_025m6, c02a, ecaade2014_225i58, dc88, 7106, 9a13, sigradi2014_303h5, 688c, fdc6, e731, cd69, e76d, 329a, ecaade2016_068a18, 9bd1, 01cc, 0682, 0c66, 947f, 2865, ecaade2017_203ss, e0ce, acadia17_520s, 4718, fe8b, 509b, ecaade2017_302hh, sigradi2015_8.186u12, d216, ecaade2015_227t49, 269f, acadia17_455x, 178c, 9231, 2f79, c522, caadria2015_237o35, 35c4, sigradi2016_420ss, e5f9, 4c3f, efcb, ecaade2017_256s, 55c9, 9020, 0344, acadia14projects_291aj, ecaade2016_072r20, acadia17_404w, acadia14projects_291am, ecaade2014_100j23, 81b3, dbd8, 1ce2, 836e, 41b9, 7b84, 2028, b74e, ecaade2015_127x24, 2842, 541c, 0dcd, 2b01, 825d, 2861, 46a2, 8cd8, 64c8, ecc0, ecaade2014_149g35, ecaade2017_051aa, 72f6, 9d65, sigradi2014_186i6, 034e, aafa, 29c6, 59de, 56f3, 3e91, 3389, b7e0, ecaade2015_127v24, ecaade2016_140u39, ccc9, 6475, fa96, d37d, e473, acadia17_222l, ecaade2017_072g, 122c, ijac201614307r4, ascaad2014_014i7, ecaade2016_ws-dleadi68, 9585, 05f0, 87a5, 5897, acadia17_221cc, c661, acadia17_520r, 7eb3, 76ac, 645a, ecaade2013r_009b6, bb5a, b4e9, e066, 42e8, ijac201614302z1, acadia14projects_339at, 57ba, d25f, 456c, 56dc, ecaade2017_269ll, de5d, caadria2015_014z2, 4f79, 89fa, 86d8, sigradi2015_6.387v9, 6f4a, abc4, cf1d, sigradi2016_590m, 2ec5, caadria2016_713t30, 44a7, 4a83, 7a0a, caadria2015_208n31, b1af, 311c, 8795, f296, dc39, 7342, 5e96, ecaade2017_225qq, 40ef, acadia17_248j, 735e, 5f7a, e6d2, 13b1, e1a2, ecaade2014_072e18, caadria2015_073l10, 6496, 7bf3, acadia14projects_479as, 1a87, sigradi2014_263a1, 832c, acadia17_62kk, acadia17_18b, 0742, c912, 5ad4, eec1, 9fa0, 6896, cf80, 6cf6, e76b, acadia15_343l14, e58f, 3663, ecaade2016_ws-dleadn68, 1e80, 93d0, 996c, ecaade2017_117t, 3820, 2029, bc6b, 831d, 0514, a979, 2c89, sigradi2016_446f, 5a3f, 2f6e, ecaade2014_157h39, 1b4d, 0e3d, 454f, 6a94, caadria2016_249j11, caadria2017_067l21, 9ace, 6bcd, ee8b, cdd7, 3219, ce69, acadia17_382tt, 290e, d1b5, 5fc9, 36ab, f850, b515, 6071, ecaade2014_019g5, f51c, 4da2, 1415, 280a, fb4e, dfbb, 0791, 69de, fa6f, 6295, ecaade2014_153r36, 8c9b, 5c83, 2689, 1333, dfbc, 53eb, 18bd, ijac201715202pp, aa62, e81e, 6d0a, ecaade2017_240t, b3d7, 686f, 8f95, 3eb7, 1feb, 1fe9, 1377, 40b6, 58f0, ecaade2016_071i19, 5bcc, 2095, 4331, 0dae, e32e, 5170, 058b, 7edb, 2743, caadria2017_040k12, caadria2016_435u18, b4eb, 9ddf, da84, b0e9, bf50, 4cc9, d192, effb, 1f2c, ecaade2017_085k, 3964, 4f91, 1b07, d392, d4a0, df4b, acadia17_660v, 679d, da22, 6206, badb, 3d6b, 4bce, sigradi2015_3.11g2, 1140, f51f, ecaade2014_084x19, a853, f120, 656a, 37b1, 26d1, 7b3e, 8fc1, 0b5f, 552d, 4101, 8e43, ecaade2016_163z45, ecaade2017_192p, 4b32, 4457, 56de, acadia14projects_23ad, e86b, dc7e, ijac201412304r1, acadia14projects_311s, caadria2015_126e21, e9e6, acadia14projects_463b, ecaade2014_162s39, ae8a, acadia14_539aw, f19c, 2f3b, ecaade2015_196b42, sigradi2013_52h, 9063, 7878, bde1, ecaade2016_223e58, e96d, 2757, 4891, ecaade2016_042l11, 1f01, 8de0, 6adb, 9ae8, 72f5, ea48, ascaad2014_005u2, 5533, 44e9, 1ca3, d4c5, 1c45, ab83, 5e17, 9eaf, 6aec, caadria2016_517u21, sigradi2013_295b, 341c, 96fb, f334, 2d2c, 487e, 44ff, acbf, ecaade2016_095g26, ecaade2017_089z, acadia16_344o20, caadria2016_735s31, e76f, fbd3, 90cd, e114, 2c7c, 702d, c932, 5d0a, a157, ecaade2014_218z55, 741d, dcf3, 644b, ecaade2014_237c61, 0dcb, 00a8, sigradi2013_267a, acadia14_627at, cd38, b923, 6ed5, acadia14_153b, 3a78, 8db8, ecaade2017_029dd, acadia14_135p, 7fc1, acadia17_501nn, ecaade2017_017b, 2ec0, 8668, 0c0a, cc0b, abc8, 6c99, 490c, 47e8, 1428, a76d, fc2f, ijac201614305e3, b865, b335, c588, 18b4, acadia17_50ss, 650f, 4c7e, 5e3d, cb5f, 24ab, 4b8c, 54b8, 1d90, 306a, e992, sigradi2015_10.381h23, c6b8, a01a, 116e, 0f13, f8d9, acadia17_82w, acadia17_402e, c371, ecaade2016_067h16, 1204, 0a5c, caadria2015_139y22, 4d4c, 5b89, 868b, 5a05, 47c8, 9bdf, ef45, 82ad, cb60, fadd, 2690, a218, 228f, ijac201715202b, e0f6, 059d, ascaad2016_036a14, 2fd5, ecaade2016_018i5, ecaade2014_088f21, 0622, 9c8a, e343, f809, ecaade2013r_015m8, adcf, 94f0, caadria2016_209y9, 1137, 2493, 1aca, aae1, abd0, ecaade2017_173ss, 8071, sigradi2016_512qq, 6470, ecaade2014_072p17, sigradi2014_313g6, caadria2015_208c31, sigradi2016_571pp, bd9d, f7be, fda2, f3ac, 505b, 0a90, ecaade2014_145d33, 048a, ecaade2015_127w24, 2bf4, faaa, acadia15_161n6, e53a, 8136, 7baa, 2add, ffdf, 2e76, 77a8, ecaade2017_031zz, 5da9, 3a3d, 3140, 3157, e1bc, eda6, 8998, 3079, dc18, 4250, edb9, 1dd3, 807e, c2dd, e7f7, 90f9, b087, acadia14_609ah, aed4, f82f, 6052, ff1e, 81d1, sigradi2016_770m, c868, ad54, ecaade2014_159m39, 5407, f451, 5ad5, 8a05, 3f3d, acadia15_333d14, 36f7, dca3, 92ec, 92f9, 8081, d6d5, 3ec1, acadia17_201ww, sigradi2015_10.7e18, ae02, acadia16_62s4, e5a9, 0599, 18c3, 18cd, 2e66, b792, 5513, ecaade2014_153i37, acadia16_372j23, 7967, 82c6, da4c, caadria2017_021n8, 986a, ecaade2017_038mm, a8af, ecaade2015_301b66, cecd, sigradi2016_484b, 28f0, a7d7, sigradi2013_184z, caa4, c933, sigradi2015_3.370a6, ff6e, 08ea, 0528, 4adb, 6528, f9a1, 1079, ecaade2015_35r6, ecaade2017_003s, ijac201614305k3, ascaad2016_026t10, f02d, 76bb, 6221, ascaad2016_059i23, 163b, d04b, sigradi2013_390e, ijac201614102k2, 05ab, 48b0, 6386, ac9f, 406e, 20e4, 6d1c, 278d, 87ec, d9eb, 2a69, acadia16_98d7, 9fd7, 4091, d007, b6c5, e550, acadia17_162x, 6399, 10d6, 8df8, 9b3f, 4ca7, acadia15_95o3, bf70, sigradi2016_450ww, 7eca, b79a, 36d9, cbd0, 9a1f, ca93, cb6f, acadia17_82p, 29c3, c485, 16ce, acadia17_360ww, b536, 4e42, acadia17_542ii, 502d, acadia17_298mm, 8650, 913c, acadia17_221w, c744, 22ff, 5d5d, 8818, 8b54, 0f7f, bec0, d9a8, 118c, sigradi2015_8.81b12, 3cbe, ac17, 39a8, 84dc, acadia17_648zz, edd2, 07fd, acadia17_138zz, f632, 68b9, ecaade2014_206x53, 130f, 6e6e, 75c1, 7b54, b12b, e362, 26c6, 3dd3, a8fe, ecaade2016_113b31, c7d8, acadia14projects_609ae, 7536, a1fe, acadia14_435ah, 0acc, ijac201412407c1, 939b, 1ddd, bd73, f288, 2227, acadia15_149s5, sigradi2015_11.165k25, ff06, ecaade2015_55m10, 8323, 6eac, ecaade2017_091uu, 669d, a26d, 42e0, d7f5, f9d6, 5dd7, 11b8, a62e, 73ab, 5528, ab06, caadria2016_797t33, ecaade2014_036e9, ecaade2016_108t29, caadria2016_861b37, 5249, 16e8, 867e, 2aac, 26b0, ecaade2016_ws-afuturep67, 36ad, a359, 36ed, 41d6, 1827, ba48, ecaade2016_129g36, 32d1, 783b, acadia15_395z16, 7e86, b8c3, e0c1, ecaade2016_154o42, caadria2017_163z40, 9dc2, 5673, sigradi2014_045f4, 2bc1, 334e, a990, 908a, b603, 0b72, 171a, a759, 64fa, ac51, acadia17_670yy, ec7f, 3c29, caadria2017_129x34, acda, a8b9, c1d5, ad21, a6c9, ed01, e861, 05f4, 29f8, caadria2015_070y8, acadia14projects_719s, b1fe, afdc, 1b29, ijac201412408x1, sigradi2013_157, ecaade2014_109s24, 847b, caadria2016_311c14, 2f43, ecaade2016_006n1, ab57, e8b7, 9e31, 090f, ecaade2016_018k5, 2bff, 64c5, 784d, 9e9a, 9224, cdc9, ecaade2017_213g, 36c4, ecaade2013r_001i1, ecaade2014_112z25, ijac201614201j6, 2914, 2fb2, 7306, 888a, 854f, 26ee, 6b14, 1bb2, 63aa, 5330, 7ae8, 5089, 52e6, ijac201715203pp, 582f, 1fc0, 963c, a072, bf6c, sigradi2016_448v, sigradi2016_637q, 1716, a892, 0a43, 3f03, efa5, ad4e, caadria2017_113y29, 5506, c7c6, 73c6, sigradi2016_522v, 2967, ecaade2015_325y70, 948d, caadria2015_124w19, 69f6, 73e7, 92f7, acadia17_297cc, 0f05, acadia14_125aa, 59d3, f4b7, a787, faed, e978, e79a, acadia17_520t, caadria2015_226a35, b07e, 5b26, ecaade2017_032ww, 2200, 2126, 3463, b30c, f4eb, f43c, sigradi2016_360z, 3c5e, 1bac, c32e, c324, 765c, caadria2016_445z18, 55c2, 9c3e, 871e, ecaade2017_052gg, eff5, ecaade2015_209v46, e765, acadia17_82aa, c6d9, 7005, 704f, 88a8, acadia14_317t, cd57, sigradi2016_441oo, 6ca0, d2b4, 3b65, 051e, caadria2017_189c45, ascaad2014_022h4, ecaade2015_155s32, 1c47, sigradi2016_729qq, 340d, 1152, ecaade2016_062c15, 543e, acadia14_291c, 3815, c73f, fcdb, 0a4d, 4a4e, 0895, ecaade2015_333e72, 57fb, 766a, c0f4, 99a4, 4783, 73bd, ijac201513205f8, caadria2017_047g15, ecaade2014_152i36, 6b13, 9659, e20b, fe69, 66cd, 346e, acadia15_47f1, 4952, 0764, acadia14_531k, 7558, b4d3, 209d, 1f6e, ecaade2016_040x10, f02f, 7805, 7104, 1f4d, 555d, 6559, ecaade2017_277hh, 4364, acadia14projects_153i, ijac201614402a2, caadria2015_213d33, 8978, b4d4, ecaade2015_18i3, 7b6e, e011, ed31, b43a, d7ce, ece3, a272, c784, 86ac, 3d9e, 0a68, bbe9, ca2a, a28f, acadia14_375a, ecaade2017_038kk, e39e, acadia14_531s, 2545, f456, ae74, d0fe, 5e28, 42d4, 6b42, 13a6, 6084, 6cf4, caadria2016_395v16, 6fdd, a4d8, 64c4, 5acd, e5e7, 3c8e, acadia14_589i, a1b2, acadia17_648aa, acadia14projects_375a, 5f7d, 280b, acadia14projects_531l, 5d11, d9bf, 4391, ecd0, ecaade2015_64w12, ijac201715204kk, 134f, 5dd1, 6017, d46f, ecaade2016_154x42, 12eb, f02e, acadia17_472pp, 5f8d, bfc9, af9d, sigradi2013_342l, 9986, 726f, f0fb, d778, cd30, ecaade2016_113d31, d555, aa23, acadia17_308yy, 4c5b, 4619, e67d, 3286, 1aa5, sigradi2014_212k7, bd66, 5d6f, ecaade2017_046h, acadia17_117q, 2d34, 991c, e223, acadia15_137k5, fab2, 759d, 3563, acadia16_372f23, be54, ecaade2016_013m3, acadia15_123u4, bf8f, d75e, b989, 233f, 7de8, c9d5, 5544, edfa, 1ec7, d848, 5be3, 1929, acadia14_339av, 7ec9, 4a5e, fa04, e4a4, c7b1, 078c, c56f, b487, 69e7, ijac201412301n5, 514f, 7b55, ecaade2016_104v28, a569, c40d, 2b3b, fe50, 397e, 0976, db49, e676, d5fa, acadia17_72n, c468, ecaade2015_336d73, 5666, 117e, ijac201715203r, 3ddd, 7572, 398b, 1d1a, e4bd, cd73, e36d, cffa, 0358, 3ba3, ecaade2014_085f20, 8363, ec79, e8f2, cfcf, 97e0, caadria2016_395w16, 09eb, f2ee, 2688, ascaad2016_051d21, 6f00, bf4e, 1107, ecaade2017_059yy, e6c9, 5e07, ecaade2016_070n18, ijac201614308b5, d001, ecaade2016_175h49, 04de, c0fe, cf66, ecaade2017_308y, cdfd, acadia16_106k8, acadia17_511ww, 103a, a032, caadria2017_009k4, 86f7, 2005, 1e7f, fcba, 1ebe, 4caf, acadia17_582mm, 8d16, c4f0, 3225, ascaad2016_031n12, 1345, acadia17_91g, 1067, 8382, ce64, a2f0, ecf7, ef10, 3331, a43e, ecaade2017_282f, faa7, ijac201513105s4, 42d5, caadria2015_084w12, 0916, d7a7, 701c, 008f, beb4, 7bc7, 1c93, 9a0f, 0499, 9d96, ecaade2014_140x31, sigradi2015_sp_2.112e29, c87a, ecaade2014_188m48, sigradi2016_443zz, ecaade2015_309y67, 5b80, 1bed, acadia17_190a, c6dd, caadria2015_122j19, 8caf, 0e24, c3c6, 5613, 0669, f728, 97bf, c384, sigradi2015_6.329x8, 448f, 495d, 9fa9, 9a0a, acadia14_517o, 75e4, d759, e9ea, 739e, ebd6, ac92, 1025, 2a59, 569e, ecaade2016_ws-dleadl68, ecaade2014_084o19, 00c7, 31e3, ecaade2016_136h38, acadia16_382t23, ijac201513205b8, 11d2, f73d, 7cd9, bcf6, 5bf1, bcb5, caadria2017_127g34, f577, ijac201412405x8, acadia15_451y19, d44c, f863, a3ab, 56c1, 6fc2, ecaade2014_240n62, 2165, acadia17_201zz, ed63, ecaade2014_113t26, ad98, 5c01, 6c4f, d2c7, 3ef8, acadia15_123k4, 0ef5, e904, 01be, 7db4, d719, acadia16_184z12, 557f, c986, caadria2015_048p5, 02d5, 67de, ecaade2017_133k, 2581, ecaade2015_48f8, 07a2, 5917, b197, 48ec, 80bd, 049b, 84c6, 7792, acadia17_340j, ijac201513101e1, 4aeb, f79f, 00ac, ecde, acadia14_463h, 41b5, fd54, 6d17, 3de6, 229c, ascaad2014_005o3, 86f3, 27b9, 7bf0, 624e, 0c4f, a21f, abef, 1ab4, ijac201412407y9, ijac201412205d4, a4c8, sigradi2016_448ff, ijac201412301p5, c766, 65b3, ecaade2015_158y33, acadia16_382b24, 697b, ecaade2015_320k70, sigradi2015_3.268g5, ijac201715202qq, e7a3, acadia17_274yy, be05, 5b57, 0de4, 2e88, 9ae1, 1e2b, sigradi2014_074u6, ijac201412304w9, sigradi2015_3.394e6, 6058, ecaade2014_225t58, 48a3, 6ed9, 25cf, f973, acadia14_365al, 990b, 59c0, 8533, 7044, caadria2016_033a3, sigradi2016_625vv, 8b63, ecaade2013r_008r5, acadia16_298l18, 9dc5, ecaade2014_230s59, be43, 8393, d545, 282c, 7c04, 84f3, sigradi2013_195, sigradi2016_642jj, 4098, 5aae, sigradi2014_347m10, 4d7d, 04e5, 267d, caadria2016_797o33, 44b1, 9d4a, d33b, acadia14_135y, 1835, 20be, e818, 41d0, 598e, f4d1, 9b6c, ijac201614208h13, sigradi2016_625jj, ecaade2017_130ss, sigradi2015_10.309j22, 45ac, 2143, ascaad2016_008f4, acadia16_440w25, ecaade2016_175i49, 66fa, acadia17_60q, ecaade2014_147x33, 3ad5, 848c, d8bf, 7e72, ee8e, d7ef, 66bf, cb88, ecaade2015_199x42, 49fa, acadia14_339an, acadia17_552n, a822, d608, 96da, a365, f30f, 5f48, 7515, 1fca, a6d2, c0ae, 8748, 4893, 9fbf, b9c7, ascaad2016_054v21, b475, ascaad2016_059j23, 61e9, 1191, 775e, b15b, c0c5, 4af9, 509e, ecaade2016_224e60, acadia14_661e, 0129, 55e3, 6b47, e24d, 8f52, 3f8f, 978f, dfb7, 2ef8, ijac201614401d1, acadia16_196w12, ecaade2016_096r26, 8f6f, 81e9, 5d49, 0980, ae57, sigradi2016_647pp, acadia16_478s27, cd62, ijac201614306y3, 6813, c099, acadia15_381o16, 3be2, acadia16_270a17, c304, ijac201715103d, 69a8, caadria2016_229n10, 622a, 2414, acadia15_483z21, 18d7, b8c9, aa4b, ab92, 9a0c, 17f4, 7b63, 9977, a0d5, 5a58, sigradi2013_280k, ed57, 8ae9, 8faf, 4e76, ijac201614402k1, c9b7, 5974, 8a2a, acadia15_211x8, f37b, 7f64, c360, c391, 246f, 1c3a, c1e7, ecaade2015_73a14, 697d, 6142, b193, ecaade2014_186c47, sigradi2013_342j, 7566, 69e3, 10e9, 94be, acadia14_565u, 4f11, acadia14_145ai, ca61, 74d3, d9bd, 03e7, 0f66, 6033, 3352, c71f, ac9e, 2473, ecaade2013r_004z3, 4bb2, d79c, 2d93, ecaade2015_83f16, ecaade2017_019hh, ecaade2016_241j64, 7956, 041f, 1e93, 5255, 235a, 759c, e7ec, ecaade2017_140rr, 79d0, 765f, ecaade2017_052ss, 62cb, a121, fb26, 76af, ijac201715102s, a413, a9f5, 7ba1, acadia16_78k5, b384, 10c4, e7be, ecaade2014_092c22, sigradi2016_637p, sigradi2013_387f, c02f, acadia17_292t, a5ff, b7ac, 9419, acadia14projects_435ak, ijac201513101k1, 36d4, ecaade2015_171t36, d833, 26f6, ec8e, d147, 9281, 6683, ecaade2016_080w23, 6ff9, acadia15_357t15, ijac201412304o1, e82c, f297, ecaade2014_111b25, 1411, caadria2016_197o9, 35b5, 4924, ecaade2017_208l, 0140, 177c, a734, e355, caadria2015_078r11, 4d7b, 2e2a, e1d5, 8c8f, b2de, d6da, 3df4, e42d, 880f, b877, 1a79, 8063, acadia17_640uu, 92d5, acadia16_450n26, 5799, a7ab, 8d7f, e6df, ecaade2015_284b62, ecbe, acadia16_130v9, 8ee6, d95b, fc08, fcd5, 2d73, 9e11, a454, 9d3e, 746d, 359a, cd2b, ecaade2015_180c39, 4012, sigradi2016_467u, 69df, 919f, 3c35, 2369, 5a4c, cf1f, ecaade2017_008m, bb86, 3ec8, ecaade2015_185s39, 61ee, acadia16_34e3, 62d9, 7fb6, ascaad2016_023f10, 8a08, sigradi2013_359m, acadia16_280r17, d76e, b488, c212, ecaade2015_314m68, 863b, 307b, 147a, acadia17_348e, 94f4, 5b48, 3f9c, 5084, 3b28, c275, 5f21, sigradi2016_592q, ascaad2016_007r3, ecaade2015_53y8, 7083, f3d8, 7d86, 0f0b, 2270, acadia17_190ww, bf3f, 7111, ijac201412303z8, 9de0, ijac201513105k4, ecaade2014_221n56, d2a1, 29bf, d045, acadia14_427ar, d2e0, 5954, c14f, fea4, 7cf1, 4360, 01f3, c9e1, 9e3d, acadia14_199ac, caadria2015_172c26, c072, ecaade2017_256hh, b4f7, ascaad2016_005v2, ecaade2014_121z27, 965f, 5a41, 9cd6, ae99, a30f, daab, a19c, 3816, f26a, acadia14projects_719j, ecaade2017_265y, sigradi2015_10.138w18, b47e, ecaade2015_227s50, 71dc, 3b34, 27f7, c3f0, b1e6, eb81, 3dfe, 0b33, ecaade2015_94k19, dfef, 5765, acadia17_670w, sigradi2016_817f, 4ce3, 25dc, c1aa, acadia17_520y, c3dc, ecaade2017_161ww, 483f, bebf, a1bb, 0756, d3b5, 9f7a, edd6, acadia14_145o, ecaade2014_130y28, 573e, caadria2017_041a13, 8e76, 8a4c, 08ba, 6b3f, 1df2, 6176, 445a, caadria2015_142r23, 5955, b4dc, 2319, dc3f, e509, fea7, caadria2016_621x26, ecaade2014_070s16, ecaade2017_309mm, 736f, acadia14projects_101aj, 5f6d, ca30, 1a3e, 211a, 1e49, 1280, fdfd, 3a26, abc7, 8b08, ijac201614201k7, sigradi2014_074k6, caadria2016_713y30, 653c, e9b9, d414, cd94, 1d49, f133, sigradi2015_10.309c22, ijac201614306d4, 4965, dccb, 03ae, 91f9, caadria2015_102a16, c20f, f564, sigradi2016_690h, 55c0, 4acf, 0592, ecaade2015_217d48, ecaade2015_25n5, 5ca8, a32c, c61b, caadria2015_237u35, a0c9, d9d9, 9374, 638f, c1f0, f0fd, e724, 58d8, 6223, fc22, 7e4b, 236c, dfb3, e8eb, caadria2015_237n35, 66e7, 6e2b, 2612, 5190, e45d, 1036, ascaad2016_022f9, e1db, c873, f64e, ddfb, 34ec, 5a13, d8ce, 06cb, acadia16_352e22, acadia17_82a, 23b5, ijac201412302h7, d197, 6d6d, e5d8, acadia15_407h17, fbf9, 46f1, d43d, 1ca4, 9e95, 3d70, ecaade2017_215ww, caadria2016_045l3, bc18, ecaade2016_057r14, bef5, d9d4, ecaade2015_64r13, d882, 02aa, 95f5, 12aa, ecaade2016_222i57, f8a1, 3710, c964, ceba, 8777, ecaade2017_271j, c67d, 1c58, b4c9, sigradi2016_534ii, 0c26, 5e53, ascaad2014_012m6, cf23, df4a, 405c, e5fa, 4560, 1489, 2f2a, b0f9, f0f8, a3ce, 957d, 912d, bfef, 4fef, caadria2015_218r33, 7748, e4e0, ecaade2017_214s, caadria2017_132i35, 4f35, de69, f1c7, 18d2, ecaade2017_080hh, 3a12, ebd7, a40f, ecaade2017_079bb, 557d, 503d, ascaad2016_017c7, c505, 49b6, ecaade2015_233u52, ascaad2016_023x9, c9d2, c348, 876b, 24f4, bea6, ecaade2014_041i10, acadia17_82zz, 269a, d612, ecaade2017_091xx, 3b3c, fe16, 53d8, ad2c, ca03, acadia17_570hh, 4abc, 1f41, ba85, acadia14projects_671n, b338, fa69, 8622, 2c25, 6e0c, a1dc, af9f, a84d, caadria2017_051u16, 4cc2, sigradi2016_814m, caadria2015_114s18, acadia15_451a20, 2afc, c797, a9c1, 1822, 8f0a, 738b, c2cf, d409, 10de, 00cf, 9686, 0355, f0a5, sigradi2013_194a, 6cd3, 0eeb, acadia14projects_153am, 955d, 6ba9, fe78, 2c37, ijac201614405k3, 41bf, acadia15_57h2, ac5c, 1f21, 138e, 99b8, a3d8, cbd9, 9a7c, 127e, sigradi2016_777hh, ijac201412303r8, sigradi2015_6.387f9, 2698, ee93, d8f4, caadria2015_090c15, 9eb9, ecaade2014_202k52, a290, caadria2016_517v21, caadria2016_819p34, caadria2017_072a23, 6342, 4d09, 27d7, acadia17_426b, 0221, ecaade2015_77a15, 43e8, acadia17_266bb, 87dd, acadia16_12i2, 3693, 51fe, c6a1, 236e, 4a39, dcd1, fb82, d91d, 389d, 293b, d695, 806c, ecaade2014_144c33, acadia14_699i, a50c, ascaad2016_021b8, 7dc5, sigradi2013_183r, 3126, caadria2015_150y23, acadia14_627a, d52a, 11cd, ascaad2014_014h7, d4da, d559, cec7, dccc, ijac201412408l2, e185, 1a7b, dc50, e8ae, caadria2016_013t1, 54dd, 9f5e, 1328, e6a3, caadria2016_115k5, bc88, ecaade2015_158z33, bc1a, 0f21, d81d, ecaade2014_198m51, 3bf6, ijac201614307s4, f0c4, ecaade2017_156s, ijac201412403f7, b659, 9989, 3d8e, 66a5, 26f1, 4b49, 99d3, cc64, ecaade2014_044e11, e907, eb35, ae83, 8fe1, 1af9, acadia14_63av, sigradi2016_801r, sigradi2015_3.11h2, caadria2017_016v6, acadia14projects_229g, c7ce, 9ff1, d8dd, c628, acadia16_206k13, bb27, c940, 787b, 6e56, caadria2017_047i15, c407, 3f68, 9d47, caadria2015_124h20, d696, 70b7, bf5e, 0f3d, acca, 98d4, 1115, 9696, ascaad2014_017r9, sigradi2015_sp_8.284p30, c365, 2f14, 9176, 48e1, caadria2016_881v37, 6a63, ascaad2016_045k18, efc2, 861e, 6ba5, e83c, acadia17_212t, f7f7, b56e, 5355, c4dd, 7ce0, 5bc8, b2d6, e2f7, acadia16_478n28, fcd0, 6256, 17b8, caadria2015_126x20, 4e60, 0f1f, fc34, 19bf, 1ba8, acadia14projects_589a, sigradi2013_387d, e180, 5b72, 82aa, 22a1, ee8d, e4ee, 9cb9, 87f9, ecaade2014_072v17, 42e1, d9a6, c943, 0e74, 1d57, f753, 39d2, cd0b, 0b63, 41b2, 84b8, f55d, 3d8b, 86c8, acadia17_283oo, d305, 8a0f, caadria2016_271x11, 70d5, 46c3, dc0a, 7b5c, e0e5, ecaade2017_149p, 76c6, 7e78, bdc1, 5e7d, ae9d, bc76, 68f6, fb74, 6e95, e59a, e178, 0d66, acadia17_190qq, acadia14_117g, ecaade2017_274y, ff1d, 6822, caadria2017_062t20, 6f6f, 2eb6, 1eaf, ascaad2014_028m7, 5820, caadria2017_094y25, ascaad2016_035t13, d73a, dd89, 3c0a, 32e0, f1a5, acadia14_719o, e84d, a675, 3edb, 7ffc, 8f35, 234d, 4ba5, acadia14projects_609af, 0b12, a3cc, eeaf, ecaade2017_308ii, ecaade2017_302mm, ecaade2016_130s36, ijac201412305t2, f631, 33be, ecaade2015_138n28, acadia15_57v1, c27b, 0cdd, ba7d, afbd, 3825, a6fa, c28e, 2d35, 8c4d, 89e1, caadria2015_126y20, ecaade2015_35p6, 890c, 3c72, 696a, ijac201614201v6, 8445, cd03, sigradi2013_52i, caadria2017_051x16, 52ac, acadia16_308w18, d21e, 98ba, 0b7a, 6ee1, ijac201513305g12, 2913, acadia14projects_517t, 7343, fdee, 25d6, d090, 8f5a, d10a, 5c98, 4b20, 2ba7, 956b, acadia17_435j, 0f2d, f8f4, 1d3d, caadria2016_703j30, 0f56, 1ef4, d3d8, ecaade2015_100x19, 43f9, ae2d, 71ea, be6a, caadria2015_209b32, acadia14projects_327b, 9162, 670d, 463d, 2765, 9554, acadia17_316pp, 2244, 332a, 4e00, acadia17_71pp, acadia17_339uu, e408, acadia16_414a25, 0464, acadia14projects_247g, deba, fbea, dfc3, a987, 6cad, e723, ecaade2015_87b18, ascaad2014_029e8, acadia14projects_43y, cbe1, caadria2016_611y25, aad9, d4be, 2fea, ecaade2017_184nn, 2878, 6f38, acadia17_481p, cafe, 14d6, 614d, ascaad2014_008u4, 171c, acadia17_258j, 3768, 3d9a, ecaade2015_332t71, ijac201614401g1, 6725, af8f, 0cd2, 07b8, 7e75, ascaad2016_046r19, ecaade2016_038k10, 95fc, 6e0f, d2ce, ijac201412304s9, e730, ecaade2013r_004x3, c91c, caadria2016_333r14, baa1, caadria2015_188r27, ecaade2016_191x50, cc7f, 642d, 0cec, 7523, aaf8, caadria2017_074g23, 0c81, df0a, 8e04, a273, 8c67, ijac201513105n4, ijac201715205yy, 6ec0, 4775, 01f4, 9d89, 2e65, d441, acadia14projects_627d, b852, 1331, c6f1, da61, b725, f940, b57a, 010b, 03ee, 0749, ecaade2017_122nn, 5c9f, ecaade2016_080z23, acadia14projects_145l, d65c, d56c, ecaade2016_217h56, ecaade2013r_012j7, 6845, 67c9, ecaade2015_127b25, ijac201412204n2, c5e9, c87f, 08c2, acadia17_59c, bf59, 8a13, d290, a0dd, 49ca, 0709, acadia14projects_579d, 551e, a66f, b634, ecaade2015_152y31, d188, b0df, ec5b, 6038, 0d3c, 9a5b, 3bea, acadia14projects_681as, 272f, fe0f, 1864, ecaade2015_59v10, 2e82, d777, 377f, 4586, caadria2016_797m33, 4160, ecaade2015_193k40, sigradi2016_816ww, acadia17_598f, 8e73, f23d, a35b, 7250, 9c9c, ecaade2016_163r45, dde5, 449a, 8abe, 87ee, 773c, acadia17_238uu, cebe, 68d7, b37b, ecaade2014_180k45, 1a02, 946a, 0a19, 93c1, f336, ecaade2015_273h60, dd8f, e807, ecaade2014_214j54, 2d2f, acadia17_265v, 56ea, acadia17_212z, e943, a51a, caadria2017_104e28, ecaade2016_132i37, bac5, ijac201715101i, c08c, ecaade2014_053r13, ecaade2015_206s45, 5831, ac2e, 0e55, b056, 9fb5, 1620, 1d31, f49b, c8fb, 0ffa, 281c, 366e, 445e, 417d, b053, 77bc, 452f, 6791, 2ef4, sigradi2014_263w9, 88f9, 06ec, ef91, e651, b973, 74e0, caadria2016_539z22, ecaade2016_182p49, 7ab1, ecaade2015_11e1, acadia14projects_375j, 97be, d5bb, 08fc, 04e7, 7162, 55f5, 878c, d8ad, 275d, e1cf, 7962, c05a, 5bb6, acadia14_177x, 9ac9, 2c35, 4ed9, caadria2017_163a41, f25a, 958a, 684f, f695, ecaade2014_111x24, b9c3, acadia17_137pp, 716a, 8ccf, 7f6d, 2bec, 1b97, 859c, 6f5d, ecaade2015_273i60, 6215, ecaade2016_021r5, ijac201614206x10, a615, 8b0d, 7cc4, 85bd, 3de0, 6109, a506, b7e3, acadia14_189ar, 05c6, c7b8, acadia14projects_479az, 8d94, 4950, 6cc9, f689, eb97, ijac201412201n1, ijac201513303u11, 0ab8, caadria2017_056x18, 5094, 3472, sigradi2013_30c, 00f3, 524c, acadia17_237dd, acadia14projects_153ao, 33b4, 03ed, f8e4, caadria2016_105a5, 61dd, 7c42, 8d89, 5bfc, 7ad3, 1126, c09e, f945, a8cf, 617d, 50e2, 27c4, sigradi2013_343d, 9536, 4546, ae5d, b8b9, d0de, 5da3, dc7a, 1e8f, 7f1c, 6669, c43f, sigradi2014_213m7, 0b9d, 3181, 610e, cdb7, 4b7e, 437a, 03f3, 5d71, fb11, 6029, d6a8, acadia14projects_53t, 6641, 8045, ijac201412403b7, 8d38, ecaade2016_ws-masshousec69, 6510, acadia17_28cc, ecaade2017_211q, ijac201715105qq, f12d, 2aae, 83c8, 1745, 431a, a400, ecaade2016_166f47, 70ea, ab64, 9fab, 675c, ecaade2017_079u, ff74, ecaade2014_139a31, 04f9, 2fb7, ecaade2015_333a72, acadia16_12l1, ecaade2017_133l, 3cf3, acadia14_311v, 4176, ae43, 4a22, 8aaf, c9cc, 55bb, c4ec, 6ea5, 061c, f1a9, 7690, ff77, 5ccd, acadia17_472nn, 3a83, df4e, aca1, c1ab, acadia14_281w, c8eb, acadia14projects_619x, 4413, dd3b, 65e2, a0c6, ecaade2017_023gg, 0635, 229a, ijac201614308v5, 7980, 9de6, ascaad2014_005v2, 12e1, 15a8, c8e2, 0e82, 0690, a897, 9f80, ae70, acadia17_522cc, 0d4a, sigradi2015_10.138d19, ecaade2014_233o60, 1329, ecaade2015_35o6, ace9, 404f, caadria2016_797w33, 25a0, 85e0, 8816, 842a, acadia17_189hh, 2691, 5c6d, 6beb, b355, 3364, acadia15_211w8, 2fff, ecaade2016_118x31, 636d, 861b, acadia17_257a, 7740, 1197, ecaade2017_085i, d857, caadria2016_745a32, caadria2016_673w28, 41a8, 05d0, 58b1, ecaade2017_198xx, 221a, ecaade2013r_013b8, 01f8, c185, fb40, ecaade2017_302bb, 6525, ecaade2017_059tt, acadia16_106o8, 43ce, 3bd8, 42d3, ecaade2015_129j25, e201, acadia14_301f, 7781, ff52, ecaade2016_162v44, 2c75, eebe, bef1, caadria2017_028y9, 5824, sigradi2016_431cc, 676a, caadria2015_111g17, ccc6, caadria2015_208m31, c8ea, ijac201513101j1, e01e, caadria2017_023h9, 740b, 4d11, b24b, 128d, 0073, acadia17_59e, 79aa, f43f, a706, ac95, e2b5, ecaade2015_253w57, 50a5, ad57, acadia14_117a, acadia17_366o, f003, acadia17_89s, c8d0, 559d, d6f9, 2cf4, 6d56, e1a6, ascaad2014_033c1, caadria2016_435p18, b958, b65e, 0075, b422, caadria2017_174y42, 1c39, 9622, c3c5, bb17, 4ebb, 90ca, ecaade2015_202r44, 540a, acadia17_608w, ecaade2015_55t10, caadria2016_197h9, ae60, 089c, ecaade2014_054t13, 5668, 0619, ce76, ee9b, cf24, 38e2, 20a8, 4fa9, ed52, 0c89, 289e, 47f9, a367, e74d, 531b, abb0, 7015, sigradi2015_8.334t15, 197c, 80f0, 21f9, dc55, 0002, 86a9, b2f1, b762, c222, c947, 404a, 4826, f3c9, 4028, ecaade2015_109v20, fecd, sigradi2015_4.52k6, ijac201513203c7, 70dc, 573f, caadria2015_206x29, sigradi2013_248b, 3819, 168f, 66cb, caadria2015_078e11, 8406, ecaade2017_122xx, 3d66, eeac, caadria2015_033b5, c23a, ijac201614306u3, c510, ascaad2014_022g4, 181e, 64db, 400e, b607, 24c2, 60d0, b6bc, c6ac, 1720, c0bf, ecaade2015_286e63, 3557, ff21, b4c0, df22, 8bbc, 971b, ecaade2015_268e59, 25e7, a8ff, dff2, 1f3e, caadria2017_127c34, 928e, ijac201513104h3, e5a4, 6936, 2b2b, 805a, 6bbe, e8e3, 307f, caadria2016_197l9, ijac201614405j3, caadria2015_218w33, 67e2, e9b6, 9869, 91a3, 095a, sigradi2013_194t, af6c, 24cc, dfbd, c25b, e25a, ascaad2016_022v8, acadia14projects_619ak, sigradi2014_082r7, c13c, 7a3b, acadia17_670gg, ecaade2017_225xx, caadria2015_190m28, 3350, 9cb1, 94bc, 29cc, 10fc, cdbb, ecaade2017_215z, f5f8, 0eb1, 0b09, d288, 1279, 6309, ecaade2015_176v37, 3dff, ecaade2014_149p34, 97a0, ecaade2014_237x60, 4a6f, 5489, ijac201614208g13, 2226, 31b3, 5256, a9d8, 4b30, 69f0, ecaade2015_318r69, ecaade2017_031rr, ef86, 3b43, cfd1, 04f0, fe6b, 70f5, e7fc, caadria2017_051n16, 5ed1, 21d9, ecaade2017_199ss, 79c9, ae5b, 0dc8, e792, ecaade2015_148l31, d697, 9ea0, 1f43, 6953, 07bf, 4392, acadia16_478e28, 0b7c, 464d, 1a16, 6a11, bde0, aee4, 7f47, ecaade2015_38t7, 0fe9, f471, 9d2e, 65a5, 3db4, bbc7, 68b6, acadia16_382r23, e820, afae, ecaade2013r_018l9, 3925, 8fd6, caadria2017_110j29, 03b0, acadia15_223j9, ecaade2017_198zz, 3089, 2b5c, c0af, 2b29, fd99, sigradi2015_8.339z15, bc69, ecaade2017_052ii, 8769, caadria2017_040j12, c285, 012a, 4a03, sigradi2016_654zz, sigradi2014_239e9, ascaad2014_004n2, 4389, 9097, 9f28, 400d, ecaade2017_031pp, b594, 67f9, ecaade2014_038r9, 3bf8, 3e81, 2df0, acadia17_598ww, caadria2016_219k10, f424, a92f, caadria2015_102z15, 820b, 6237, acadia14projects_661m, eea2, 9229, 34cc, 1b73, d74a, ebeb, 4e3c, caadria2016_683v29, f936, ijac201715106z, ba51, db3a, 3cde, 7724, 6b3e, c88f, b3de, 6f33, e0a7, 4ee5, a129, 1dba, 45a3, ascaad2016_007u3, caadria2015_122n19, ecaade2014_111r25, ecaade2017_228x, caadria2016_651c28, ecaade2015_155y32, fc31, 51d0, 603f, acadia14projects_691at, c93b, ijac201412408r1, a89e, acadia17_82ii, c8e9, 1299, 018b, caadria2016_343j15, c460, ecaade2015_247c56, db65, dcab, 9776, bcc4, a588, 0a25, 7ba7, 9c41, 861d, bd54, 7ece, acadia14_135z, 6f28, 1b91, 1731, caadria2016_819u34, 52e5, a887, e5fb, 6979, cc0f, ecaade2017_140nn, 1508, acadia14projects_43am, caadria2015_078m11, acadia17_189kk, 6ad4, d9e4, 606f, acadia17_283ss, ascaad2016_035n13, be1f, e245, caadria2016_301v13, 94e7, d690, acadia15_195v7, sigradi2016_805ff, c838, 070c, c791, ecaade2015_233z52, ecaade2016_198h52, 2a04, caadria2017_145f38, 10f8, 039c, f8a0, ecaade2017_264h, b4cb, 55f1, d0da, acadia17_373y, f6dc, bd26, 1332, 5b20, 29da, 7763, ba31, 4cf9, acadia16_196c13, ecaade2017_189yy, c658, df88, ecaade2017_019tt, caadria2016_229b11, 4667, a750, acadia17_177e, ecaade2014_024h7, ecaade2016_126p34, 761f, cc9d, 4a3d, ecaade2015_59d11, ascaad2016_021g8, a743, 3ffd, bcd8, b94c, ecaade2014_186w46, 76f7, 1aaa, 3a54, sigradi2014_047i4, 54a2, e78b, 5ad1, 0a28, f9ac, caadria2015_061b7, d14a, ee6f, acadia17_650ww, dfd2, 27fc, acadia17_28q, ecaade2013r_003n3, cf44, 511e, acb6, 7455, 2d06, 26cb, acadia17_598s, 5a82, ecaade2017_301i, a6e2, 9279, 58f8, ascaad2016_022p8, d1da, fb88, ecaade2014_138n30, ecc2, ecaade2015_336b73, 0c69, cfb1, fe54, caadria2017_163w40, 94b4, ecaade2017_019dd, e6ed, 147e, acadia17_258h, bdf0, 1a61, 36e7, a78b, ecaade2014_049x11, 25df, 2551, ca33, dbe8, bcb1, 0830, ijac201614305s3, 6e08, 5fc7, bcc7, acadia17_403t, 122b, dee5, 5d5f, 565e, 4908, 0741, d062, 6664, ecaade2015_336c73, 9028, 6974, 3bc7, ecaade2015_196u42, sigradi2015_3.221n4, ecaade2017_172bb, sigradi2013_366z, a2cf, 857c, dd86, 0e7f, 3c05, ac8e, f3d6, b19c, c181, 7e00, ecaade2016_mrtw65, ad5d, 65a1, 0df4, e871, 29be, 71c6, 762c, d07a, 7346, 2280, 515f, acadia15_431i18, ec0f, 517f, sigradi2014_085f8, 8c53, 9d83, be0e, 3f96, 3598, 5549, 06a8, 76a4, 45fe, 6b6c, 0e58, sigradi2016_479dd, f836, 3cd6, ac57, 0178, 3fee, 66de, cb78, 457a, 83f7, 2f7c, 2fc9, ecaade2015_297y64, 4bbe, fa3c, acadia14projects_237ax, 102c, 29fe, acadia17_330nn, 6724, acadia17_512g, ea4b, 3dde, 750f, 59df, 3fb4, b7a1, 6901, e99a, 901a, sigradi2014_074f6, 92a5, acadia17_222aa, 55d7, f4ef, ecaade2017_277kk, 9eaa, 1901, ecaade2017_265r, 09c9, caadria2017_086h25, a1ca, 9bb5, 848f, 14bd, 230f, caadria2015_119f19, sigradi2015_8.47e11, 103c, 8771, a3de, sigradi2013_342, 58f7, ecaade2017_195nn, a046, sigradi2014_128g1, 1a4b, 36c0, ijac201412408i1, 6c5d, 6f52, ecaade2014_072r17, acadia17_350uu, 0dde, 7f4b, acadia14_655ae, 8687, ijac201614201n6, 1121, 9af0, ecaade2017_277ff, 028e, 18af, 2a3e, 8107, 6247, 737f, 342a, e905, b5d5, 8e01, 4a66, 8089, 3b6d, 1425, ijac201715104bb, 7ef7, 198d, a533, 4743, caadria2015_084e13, 4f1a, 35e4, ecaade2015_319b70, 3077, sigradi2014_169p4, e56d, ecaade2017_049uu, 669f, 9a43, db08, acadia14projects_339av, ecaade2017_122qq, fc28, 9b4a, acadia17_81l, 7606, acadia17_402d, c28d, 4347, 92d3, 8c5d, dd9e, 251f, ecaade2015_53x9, acadia14_555h, f410, bb9d, 79ac, 0616, 4a81, ecaade2014_214m54, 2645, 5d3f, 6e61, caadria2017_067g21, ecaade2017_268dd, a752, 4d60, 5f1f, 8fa7, e4f1, ascaad2016_009p4, 3594, c951, f97c, 2bac, 2a5a, 2ad5, 5a65, d799, caadria2015_023a4, 15b7, acadia16_402m24, 14ad, dabf, 729c, ef62, a4fe, 0284, 973d, 7da6, 517e, 2866, ascaad2014_014y7, 298e, 9baa, c55b, caadria2016_517w21, 6379, ascaad2014_019c3, d082, 1708, 45cb, ff93, 3a1a, cb2b, 19cd, 6e54, acadia14projects_317z, 2938, ecaade2017_212ff, e26f, 174e, 5a11, bb35, e99c, 45e0, 1072, a38f, ijac201412305h2, b255, 0788, 81cf, d98b, sigradi2013_111r, e9fd, acadia14_601w, 1ae9, ecaade2015_200g43, ecaade2014_020o5, 026d, 2208, 6810, 4256, 6b49, 1013, 658f, 725a, acadia17_481l, 01b6, d892, 1628, 9518, 26b4, 8677, sigradi2015_11.222o26, 4944, 9fc7, 6ee0, ecaade2014_192g49, b1c0, 96aa, ecaade2016_238x63, c7be, e614, 6c8a, 46e0, 21b8, sigradi2013_194c, caadria2016_187n8, 8a44, 06c9, b9e8, ecaade2015_113u21, acadia16_470j27, df72, 8647, 83c9, 8573, d927, 85ae, 4bff, e999, e958, acadia14_311u, c7bf, 99b9, 689e, c303, b107, 409d, caadria2017_165m41, de64, e933, a0fc, ijac201614201f7, a346, a489, sigradi2013_275c, sigradi2014_151h3, 0a26, d832, be4b, d318, caadria2015_031n4, f991, ecaade2016_234v62, b0d8, 71c9, 2c57, 15d9, e92c, sigradi2015_4.219a7, 3b50, 1d5d, sigradi2014_047o4, 3490, 773a, 05a9, aea0, 6c47, d853, c550, 6b1f, 0185, d2db, ecaade2015_284l61, cba3, 6308, e062, a3cd, 4005, ecaade2016_094z25, d4f4, 5218, acadia17_340v, ecaade2017_050b, 8ae1, fdf7, a951, 4fed, ecaade2015_53l9, acadia16_140s10, ascaad2014_003y1, ecaade2017_122uu, 6fed, ecaade2017_269oo, 8104, sigradi2015_6.387t9, 6250, f384, ecaade2015_287t63, 463c, acadia14_267i, ecaade2015_38p7, e368, 2552, 442e, 255e, 0760, 898a, aa6d, b9d3, ef09, 4f56, ecaade2014_186v47, 161b, f66a, 6587, 44d5, ecaade2014_240h62, d07d, 9014, bdee, bcee, 639c, ecaade2017_152ll, 7480, acadia15_431j18, e7bf, caadria2017_168a42, aab7, c4d1, fd2c, 571f, ecaade2016_225b61, 98cf, 141f, caadria2017_142g37, 09af, acadia17_360i, 057b, b807, 0385, ffae, f3a4, sigradi2013_32, 714d, 5639, ecaade2016_023p6, caadria2016_787i33, 180f, caadria2015_168m25, 4d19, 4475, 72dd, caadria2015_237l35, eee7, dd31, df7d, cc8d, ijac201513205s8, b25b, ef81, ee74, 6a53, 8635, e4c8, d3c2, fbf0, ecaade2016_ws-foldingu68, 64fd, 9f76, ecaade2017_172ee, 3d6c, b9dd, a18a, 2f96, acadia17_90mm, 68af, ascaad2014_014x7, 865c, bd92, 0e2c, 0c7b, 0cbd, a584, 98bf, ascaad2016_056f22, 163e, d273, caadria2017_002n1, bc2b, df2f, ecaade2017_032m, c228, ecaade2017_152cc, 0415, acadia17_52c, ecaade2015_304f67, 93a1, sigradi2013_202, 151e, c9dd, 28dd, ecaade2015_237y53, 4685, 3b42, 8c68, 0775, 0eb8, 57be, a14c, 3ad0, f6b0, 831e, 1ef8, 0244, acadia15_195b8, eafb, 9d46, 0526, 82b5, caadria2016_829a35, sigradi2014_284a4, c3b4, 836a, c104, 9ab3, 3b89, 954f, 20e1, 2404, acadia17_598zz, 7c57, ascaad2014_037i2, ecaade2015_103m20, 0628, 1d63, 0d8a, 4434, acadia14_101m, 4da4, a0f5, ijac201513203y6, 4d93, 7af2, ecaade2015_207l46, 8f37, 3c0d, 2716, a5f7, 38a8, 0d34, 782a, ijac201614206c11, c056, 31a2, acadia17_178kk, a24d, caadria2017_021c8, 0f0d, ecaade2016_162z44, d9ee, acadia14projects_111h, 04c3, 268b, 1806, 2e28, 5dbe, 76f1, 2f98, acadia15_274n11, c6d1, 540b, 8e2b, b158, e179, 6445, f9be, 174a, d771, dad0, 39af, caadria2016_333v14, 5732, ecaade2014_198s51, 7869, sigradi2016_686zz, acadia16_308c19, sigradi2015_10.74u18, 058a, 982a, 3374, fcb1, 51c4, 2c7b, 9792, 2950, 4fe8, 1d55, cf5d, da0a, 0a44, 4049, ad03, 24a3, 335a, 2ddd, ecaade2014_023v6, af22, 360c, 35d7, a020, 631e, 9db7, cca8, 0da6, b6de, 5243, 7d1d, 30d2, f909, 86c7, 383e, e212, 09bc, ecaade2017_085ww, dd0a, 6cc8, 31dc, 48f6, d30d, a6df, 8acf, adb4, eccc, ddde, 08f5, 65f3, sigradi2014_077g7, 64b0, 8707, ecaade2016_127g35, ee54, ecaade2016_017s4, 5a5c, 5800, 304d, 0b60, acd2, ca62, a64c, ijac201513102w1, f624, 083e, caadria2015_237s35, a1db, 7a99, db0b, d628, 9f41, 0651, caadria2017_104y27, c9c6, 5005, ecaade2016_185x49, ecaade2014_240i62, acadia15_333u13, ijac201614301a1, ecaade2013r_011e7, be58, acadia17_648nn, sigradi2015_sp_2.112p29, caadria2016_333x14, 0b10, 2c94, ec02, ffde, sigradi2016_400k, 64ab, 241f, 86ed, 18f0, 2ac9, 963a, 5b38, f248, ae46, sigradi2013_43, 9237, 8de7, 3e44, 8390, ecaade2016_163i45, f0fa, 9e05, 0ce2, a1c3, d849, de1d, acadia15_137l5, 29a4, 15ba, 813a, 33aa, 804e, 6601, 1fb9, 3a65, sigradi2015_6.151e8, ecaade2015_84v16, a7a6, ecaade2017_071pp, 767f, de39, ecaade2015_158h33, cfe3, acadia16_352v21, 2d00, f35c, c052, caadria2015_043l5, acadia14projects_601x, bf37, 8084, be65, b82b, 1c3f, 1fe8, c927, a943, ea79, bde5, acadia16_34d3, d134, 930f, ecaade2017_083kk, 7a0b, 2ce7, 43ca, ecaade2017_215f, fa72, b6b3, cbc3, 49f7, acadia15_483e21, f54d, ascaad2016_041n16, ecaade2013r_013a8, caadria2016_085f4, 0b37, 423c, 64ac, ecaade2014_100f23, c3ef, 4a85, 0ae0, b942, de8b, f698, d01b, 1c2e, 015b, ascaad2016_023w9, acadia14_647ay, b2a9, caadria2016_819o34, 94b1, caadria2016_259s11, c3db, sigradi2014_151g3, ecaade2015_246z55, 39fd, ce2e, acadia17_358ff, caadria2017_015c5, d0cb, 2680, 150b, 39ba, e17e, caadria2015_176s26, b5b1, 4878, caadria2017_134a36, ecaade2016_071y19, 159c, 9cf0, 6f3e, 5c06, cabc, ecaade2015_144g31, caadria2015_206m30, caadria2016_713d31, ecaade2015_304a67, 2af4, e859, ecaade2013r_019i10, 83dd, ae15, 34ff, bec6, acadia17_62pp, ijac201715106a, e29b, 8b0a, acadia17_273hh, bc33, c04d, 2118, 04ea, ascaad2014_017m1, dbb1, 5c5d, 840c, f6f4, f666, d255, ijac201614405y3, cd0c, c2ab, bc47, 271c, 424f, b1f9, f207, bf86, sigradi2015_12.215o27, baf6, ecaade2017_155i, 8d98, ca63, 316c, e30b, 0dc9, ae72, a72b, ecaade2014_057r14, 0149, c2b5, 09e2, 400b, 429a, 521d, 901e, ecaade2017_003i, 2517, 89ae, caadria2016_579i24, ecaade2015_285g62, acadia14_463v, ijac201513305p12, 75cd, 5d52, c659, f181, acadia14_549v, d54a, ecaade2015_296p64, 3ff5, b7fe, e2bb, d095, 7cd4, 3cb8, 8478, ecaade2017_164q, 4722, ecaade2017_232d, ascaad2016_049u20, ce87, e9b8, 97a9, 7b6f, ca22, 49f0, sigradi2016_524bb, dda2, e835, 7604, ecaade2015_229d51, 5c78, c2cb, e0a5, 5508, ecaade2015_11d1, fe26, 8ee4, b2a5, c269, eceb, ijac201614102j2, acadia16_478a28, 5160, acadia14projects_435c, bbef, d581, 54e9, 46c2, 6dd9, c3c0, 6ff5, 2032, 3313, 8419, 9538, sigradi2013_41t, 58cd, a478, 4e48, acadia16_174b12, acadia14_479o, b79e, ecaade2017_039g, ecaade2016_169l48, cd87, a3fa, 5475, bda8, 3cc8, 4677, 8349, 7b80, sigradi2014_023z1, ff47, 48b3, caadria2016_851a36, 0f92, 131b, 05dc, acadia14_445ag, 08b6, 2e71, ecaade2017_288aa, b784, b19b, e14e, 145f, 7e45, 970e, ea3d, ba25, 339a, bde3, f5bf, 1c28, 6173, 6f95, 7857, 9018, 4aec, caadria2016_579u24, 4674, caadria2017_015v5, b3a7, 84ed, 56b8, 4753, 8925, 7f29, 20b3, 8311, acadia14_435am, baac, 14cf, e195, c50a, 020b, 4d51, 0e5d, c5de, 525a, 5200, dde9, acadia17_532cc, 9a1d, ab3c, 8289, 64e2, df2a, 0a9b, c653, 5618, ijac201715102jj, f4b6, ed21, ecaade2017_057q, 8259, sigradi2015_sp_8.326y30, e85c, caadria2015_111j17, f1af, ecaade2016_118g32, 29bb, 5be4, ecaade2014_055z13, ecaade2014_018z4, 95b1, 3f5a, 5304, 33e7, acadia14_463l, acadia14_479u, d61b, ee56, d0d6, 7f11, ijac201715201n, de43, 1c32, 7ac8, 0e48, 2a92, d3da, 2d95, 5ec4, ecaade2014_176g44, 857b, cf36, ee40, d475, acadia17_348qq, af24, acadia14projects_479z, 66c8, 985d, f7b9, e337, a28c, ce73, 4eca, b4cd, ac46, ccd2, acadia14projects_601ai, 3be8, acadia14_479b, d2fd, f495, caadria2015_077u10, ijac201412302b7, 24d1, f072, 321f, bfd8, 1d0c, bc6a, a08b, 47ec, 7433, caadria2015_206e30, 7e84, ecaade2017_302ii, ecaade2017_011hh, b83a, 785a, c5a0, 9081, 8abd, a9ac, 631c, sigradi2016_585qq, acadia17_455y, aab2, 61d2, ijac201513201v5, fd23, dd82, ecaade2015_114j22, 94ab, 18e0, 3ae7, 6ab4, ecaade2016_228i61, 55bd, sigradi2014_239f9, aebe, 464b, 2378, c774, 3136, 18f8, 4ff7, eaf2, c2e4, ecaade2015_240s54, 2f2c, bc55, sigradi2015_6.329v8, ecaade2015_248w56, 4252, 2f64, caadria2017_072x22, 7902, 9a1a, 5ba1, 5d2d, 5acb, ccd1, a573, 89c8, 59d2, bac9, b6d4, feb8, 5dfc, f4a2, bd4e, bcfb, acadia17_154w, 9ae4, 50bd, b7e8, acadia17_296w, ee01, 38ef, dbbf, ac56, ascaad2016_014l6, acadia17_50uu, 911f, baaa, ecaade2017_049a, b362, d8b9, 6feb, e14f, 6dd7, ijac201614207h12, 4438, 2981, a2ff, 10a4, ecaade2013r_003h3, 5afe, acadia15_311m12, 34fc, f92e, ecaade2017_089u, 8886, c26b, ecaade2017_124w, acadia17_512y, 7ee0, 9f61, a011, ijac201715101b, cddd, 5461, 0059, efe1, ecaade2017_059a, ecaade2016_127f35, 1d32, 0707, 461e, 27af, acadia14_517t, c92b, 2895, bc6f, e086, af37, 2a64, e95b, 052b, ecaade2016_072t20, f05d, c422, 30ee, 339c, 3a8e, sigradi2015_11.8k23, fd9f, 16d3, ecaade2014_012l2, e090, 5f92, acadia14projects_357ax, acadia15_195e8, bc78, f36b, 24b4, dc64, 3337, 38c3, a259, caadria2016_641p27, 1c73, caadria2015_150d24, e987, 03c4, ecaade2017_175e, dea5, acadia17_350kk, 0aeb, ijac201715102o, c69d, bf65, ecaade2014_052a13, f2ff, f879, ecaade2015_144w30, 5f86, c3a4, 14af, ecaade2017_302cc, 53ed, ecaade2015_103k20, b3e8, 09ab, 38c1, 292a, ecaade2014_052x12, 51b4, f1aa, b0dc, 3c50, 5726, a264, sigradi2015_11.166w25, 4b0a, 39f9, acadia14_579d, facd, ee61, ascaad2016_006g3, 0456, 6765, sigradi2016_817e, 0dd1, 2b84, ecaade2016_065c16, 1f34, 96cf, 501f, d961, 72af, 80e0, 9c7b, d23b, ecaade2016_mrtd66, 5184, b1ae, 5ac0, 748d, 434b, bb36, 845d, 3e2c, acadia15_483m21, cba6, 1d88, 0c72, 5260, 8983, cb0d, c87d, 96f3, 96e9, d4a3, ecaade2014_168p41, caadria2015_084u12, aeb2, 817d, 2f15, 2e4b, 0552, 2724, fc5c, daf8, 3ef4, aafb, acadia15_110d4, dd24, 119d, 71ab, a391, 3feb, sigradi2014_266h2, cbcd, a664, ecaade2014_066j15, sigradi2014_074y6, 6ec7, 61e3, e485, 0368, 75be, e6a6, 4d4a, 6113, 48df, 963d, ecaade2014_226i59, sigradi2016_408bb, acadia16_344p21, 9b9e, 2726, 9138, 8bf2, 2a38, 3124, 1d50, 916f, 2ea7, 541f, sigradi2016_817s, d689, acadia16_478p28, 1e4e, 42b7, e7db, 6b4b, 40e5, 6419, 9118, 8616, caadria2017_183g44, caadria2015_213k33, ecaade2017_095z, 3eea, f1b1, a516, 0d30, 0c76, 495c, 30f9, 8ffc, e3f7, 1ec0, e356, 228b, 539e, 8f8d, cfd7, 20bf, caadria2015_114o18, 4225, 301b, a4b2, ecaade2015_195j41, 6207, caadria2017_113d30, e605, 85fb, ecaade2014_052d13, 7140, ecaade2015_229a52, 43e5, 5e27, acadia17_248p, 13e3, 2544, 082d, 6614, a240, ecaade2015_206j45, 6b68, ecaade2017_108z, 2bf9, b59a, caadria2016_435r18, d249, sigradi2015_3.209h4, acadia14_199aj, 7848, 7364, c8c2, 75af, db7a, 6a3e, 765a, 1597, 2196, 109f, 9113, 9345, a127, acadia14_555l, b000, 5624, 4f72, 040b, 49d2, caadria2017_085w24, 36b6, cf0f, 427f, f8a4, 116d, 2c79, 1aeb, ecaade2016_078a23, de95, d219, e350, 657b, f4a6, ijac201513303v10, 9a2a, 3070, 65fb, ijac201412407u9, 1ba3, 5114, 798a, 53bb, f4c4, 9751, 4c38, caadria2016_197p9, c854, 40aa, e12b, caadria2016_343f15, f3ee, 2fd4, 81a8, acadia17_318k, 49f6, ecaade2017_095y, 5c40, 73b5, acadia16_62z4, 7e46, 4b74, ecaade2015_247g56, 27ee, 3017, 4b1b, 64a4, ecaade2014_153s36, ijac201715201y, 9648, ecaade2014_145h33, 4cae, e9da, 209f, acadia14_691ax, 3c7e, 944a, c0d3, acadia14_681ao, 6e22, ecaade2014_230p59, 153c, acadia17_92u, d0c4, 09b9, ecaade2016_158m43, 0936, eb2b, 4498, acadia14_177ab, 380b, acadia14projects_365ai, acadia15_407s17, ecc4, 1e97, ecaade2013r_014f8, ecaade2016_151m41, ecaade2015_273e60, a8dd, d80b, acadia14_497y, ecaade2016_094v25, ascaad2016_038x14, 9959, 0770, 48e5, 4687, 8c7a, acadia17_316vv, 8fa2, 2965, sigradi2013_205i, e8a1, sigradi2016_564hh, 3d0f, ea06, bd0b, 8f94, acadia17_146j, 9e19, ec1d, caadria2017_107y28, 6f5a, a24f, ede7, 9a46, 6874, ba32, 77be, 7f9f, ijac201614101b1, 5518, 7d09, 5f52, 15f3, fe3c, sigradi2013_194e, acadia16_140r10, 5f95, 240e, c64c, 9b5b, d177, 05df, 21b0, 7abf, caf1, 865f, 3215, ed67, 8076, caadria2017_002k1, 6e18, ecaade2017_003p, e5ca, ecaade2014_072m18, ecaade2015_319j70, ecaade2017_048dd, 3a4b, d862, f713, 7628, 4d4e, ecaade2014_176k44, d845, 33bb, f785, 07a1, ecaade2014_055w13, 272c, 9588, b739, 2999, 97fd, acadia17_637g, edff, fc8d, e383, 79da, 8bf8, acadia17_532gg, 2e5a, acbb, 6cd7, 986c, dddd, b584, sigradi2013_155k, cf6d, 414b, ecaade2017_046d, 7092, ijac201614308y4, ecaade2015_22t4, 72f9, caadria2017_062y20, caadria2017_069v21, 623f, c466, 4463, ecaade2015_109z20, ecaade2015_202p44, ijac201513201g5, 8da5, 031e, 9620, 1bbd, b02a, f0c0, 5c05, 01ec, f138, 4c2e, b1f6, a616, 123e, ac82, 47d0, 05ba, ecaade2015_138r28, caadria2016_579k24, acadia16_344e21, a7c1, 3a25, b7f1, acadia15_203i8, 12ca, d535, 6644, 97f8, f485, ecaade2016_002g1, ecaade2017_006xx, c5d5, 992d, acadia17_608y, b95e, 7dc6, c3f6, acadia16_154i11, ecaade2014_224o57, b7cf, 2ba0, c8d1, ee9d, ecaade2017_116c, c9a6, 2240, f590, 97cc, 0c0f, 6d4d, 6d9c, c9c1, be78, 3f44, 9f91, bd00, 4507, df3e, ecaade2014_192z48, a71b, 4729, d227, 9df1, 4624, acadia15_95j3, e6fc, 11ae, ecaade2016_074o21, a76a, 531c, ijac201513105w4, 71cb, sigradi2014_075a7, 6c15, ad05, a9ad, 4e08, c14a, 998c, caadria2015_208u30, acadia15_451h19, a342, 53cb, acadia14projects_375k, e63a, 4872, eaba, ecaade2015_173i37, a295, da80, sigradi2016_517n, 9653, acadia14_627d, b6c7, 4ff0, f7d1, sigradi2016_421qq, 3cda, f47b, d1c8, ascaad2014_002l1, sigradi2015_10.140e19, caadria2015_060w6, 62e0, 3f64, sigradi2013_407j, db82, 4ffb, 313b, e465, acadia14_237at, sigradi2014_284z3, 1f36, 6ca8, caadria2015_233g35, ascaad2016_012v5, c595, 03ac, sigradi2016_490ff, ecaade2017_288x, a311, 51b3, 12a3, sigradi2016_360p, ecaade2016_171f49, ccc2, sigradi2013_41e, caadria2016_291d13, 1582, 0233, 885a, acadia14_435ab, 3176, ac44, 37d7, 5088, 2679, acadia17_258p, 08d2, c9ca, 25c2, 1bce, 60b6, bc30, 982b, 4dfd, 66ee, ecaade2014_042r10, d569, 3b3a, ecaade2017_028k, f38f, 3eff, 9055, 3c00, 4846, a56c, 2fbf, ff0d, acadia17_91e, d707, 6302, f52f, 998f, 7143, 22a3, a29d, acadia14_719r, 86ea, ecaade2017_215c, abbd, e7b4, 3dfc, caadria2017_070m22, 2d71, 97de, dff1, bd75, 9df8, d8c0, 48cd, 5c5f, af46, 2fdd, 9e5d, 3625, 3257, c83c, d785, 329e, ecaade2015_72v13, 8050, sigradi2016_779vv, ecaade2014_176d44, e09c, ab26, ecaade2015_84x16, caadria2017_069y21, 07d4, f4ea, fade, ecaade2016_036p9, ecaade2016_043b12, acadia15_371e16, ascaad2016_029b12, acadia14_479k, 2bb2, df6e, ecaade2014_052p12, 5288, 9853, bacd, ijac201715204rr, d014, f371, e231, eac1, 3510, caadria2015_126v20, ecaade2015_155z32, 7a7d, 72dc, 5a06, 45ee, 49f5, a4bc, 6b2a, ee1e, dfd3, 326f, f932, e746, 6156, e138, ijac201412408x2, 0340, 42ff, f462, 75fd, c39f, caadria2017_008z3, 728a, 3703, acadia17_598o, ijac201412403a7, 12a7, 197a, 14ef, 0717, b805, dba5, 4262, f3c6, 10b6, b991, ad66, 30e1, b452, 0a16, 69e6, a5ab, ascaad2016_016r6, sigradi2016_729yy, 69f8, ijac201513305n12, 2b65, 896e, 11a7, bd28, 4841, dc3a, sigradi2013_155n, 3c43, f79d, fef9, 3336, ecaade2013r_003l3, eeb3, 0e57, acadia17_169xx, d987, acadia17_164vv, acadia16_34i3, 156b, 428a, 0b71, 35db, acadia16_88j6, a2fe, 35a6, 4ccc, 7eaf, sigradi2013_183d, 8ec8, 7ad0, 20a7, 07bd, 0400, 5a5d, 9004, ecaade2016_mrtm66, acadia17_283nn, 6d0c, 2a9a, ddd3, 5c45, 2a3b, ecaade2017_013rr, 04e6, ijac201614206y10, 5958, 51d4, 44c4, acadia17_502d, 420b, f656, e105, ecaade2017_054y, ijac201614303o2, 4d63, a22a, d6e8, 79fc, 16cf, e1fb, sigradi2013_96u, 047d, 17c8, ijac201614309j6, ecaade2015_61p12, ascaad2016_034k13, sigradi2015_11.142h25, a29e, a590, 2cc3, 54fe, 497b, f594, 8266, a0c4, 2a77, 6bba, 1e64, 9567, 12cd, sigradi2013_342v, cec1, ecaade2014_067y15, 1d2d, c2fb, 148e, ac49, 7b89, db62, 1a08, 7e3d, f95e, f155, aeeb, 05c8, be96, cf82, 14c3, ab89, b665, acadia14_23u, d77c, 586d, 5735, b2b0, 5ae1, caadria2015_111l17, ecaade2015_138j28, ecaade2016_158f43, 072c, ecaade2016_191k51, f1d9, 5d8c, 28e2, bc4e, 2eff, f130, 2ee7, a993, a704, 5579, c240, 2828, d94e, ecaade2016_075j22, f023, ascaad2016_046j19, f9da, 051b, fd4d, acadia15_263u10, 4d84, caadria2016_487u20, a33b, 45fd, 8621, 75ae, ecaade2016_130k36, 9709, 83d2, a267, caadria2015_188u27, f9bb, ecaade2014_052j12, 3c4b, e2e7, f277, 2c6b, ijac201513305m12, 6f4c, f91c, ecaade2017_031uu, a8d1, 4386, ce72, a0db, 8219, b0eb, 8115, 057d, 7765, 043e, caadria2017_015x5, ecaade2014_089z21, ecaade2017_198rr, 9488, acadia17_324u, 57f4, acadia15_343y14, ijac201412204v2, 9f93, 807d, caadria2016_353x15, 0efc, efab, a196, ce35, 51ce, b2fa, f5e2, e9c6, 09a7, sigradi2014_151c3, ecaade2016_161z43, ecaade2017_057hh, sigradi2015_8.81t11, 5c74, f6ab, b96a, eed1, acadia14_661i, 0ce6, acadia16_140n10, 8e34, 56c6, 4daa, caadria2015_087g14, ce5e, 386a, 8dde, ijac201614201w5, e0bd, 6d72, ijac201614405p3, 2e53, a09b, 9dd6, ascaad2016_004l2, ecaade2016_084i24, b011, bdbb, sigradi2014_169r4, 623d, 7787, ecaade2016_065e16, caadria2017_080l24, 4811, 6382, 3948, 73f4, a6c5, acadia14_311s, edf2, ecaade2014_233m60, a6d3, 6fe8, bce8, 9153, 4032, 91bb, fdd5, caadria2015_156h24, f3db, a60a, 4ec4, sigradi2014_189k6, efbb, ecaade2016_mrtg66, 736b, 3a32, sigradi2013_117b, 06ef, 9100, 2e35, 4fe7, 90bf, 55f4, 5d18, 9b78, 9385, ddbf, caadria2017_134c36, e0f1, 59b7, 6d68, ecaade2017_291r, ae80, ecaade2016_130x36, 6677, caadria2016_395y16, 19a5, 53d2, 0c8c, b1aa, 2a43, 9690, ecaade2014_072l18, acadia17_482aa, 32b6, 3aed, 4a57, c8a9, 455b, ecaade2015_73h14, 3c65, 28e1, acadia14projects_153ap, a5a6, 89de, ascaad2016_048h20, 9361, 03e6, 5002, caadria2015_188a28, 1968, a256, 013f, 474b, ecaade2016_016i4, f206, f668, af83, 9551, 756b, d39f, 3cfa, b687, 933a, acadia14projects_347ar, 2ab0, 7e90, 8c93, ab2e, 4fde, acadia17_90tt, ascaad2014_026f7, d5c8, 0163, e9cd, ecaade2014_163b40, 5929, d07e, ijac201412301i5, acadia14_609av, 6a61, 58dd, ecaade2015_196t41, 9d31, bce1, 6c9d, bec3, 8d75, ecaade2016_095x25, acadia16_206r13, 589a, f392, c991, 9009, 8c45, 3996, 0363, 4059, 7704, bd13, 5b2e, d36e, bbdd, cecc, ecaade2015_256b58, acadia14projects_237aw, ijac201614402o1, ca85, 3fb5, acadia16_344f20, 3898, caadria2015_109a17, c8cd, 110d, caadria2016_683h29, 24ad, 8f14, f885, 415a, dc37, d34a, 2f4a, 3f84, 1c9e, ff14, 2e94, 620a, 5891, 11ed, acadia17_316nn, deec, e974, acadia16_12d2, sigradi2013_386u, 2ca0, sigradi2014_250p9, 50a1, d17a, acadia14_219az, 9acb, ecaade2014_145o33, acadia15_297d12, ad6e, b17b, d59b, f0b2, 8c40, a00b, ecaade2015_55j10, 74cb, 0e50, cb54, acadia14_463o, 13de, df12, 9023, 600b, bec4, sigradi2015_8.41a11, ecaade2016_058x14, ecaade2014_195t50, ecaade2017_151bb, ce8e, c236, sigradi2016_729xx, e8d0, ecaade2017_265o, e33f, acadia14projects_291ak, 3bf1, 8845, 5eef, acadia15_443y18, ecaade2017_017e, ecaade2015_284v61, sigradi2015_8.41r10, aba8, acadia14projects_145v, sigradi2016_440ee, b669, caadria2015_114u17, ecaade2015_333b72, 299e, 44bb, 90ae, ce4e, e0d2, 164f, 3631, 4c84, 17e6, 54bb, 492e, cb1c, ab51, 0467, 9983, ecaade2014_015m3, ascaad2014_001k1, sigradi2015_8.186e13, bc1d, 3cc7, acf0, ecaade2014_031u8, 7830, 2b6e, 5d8a, 732d, 2bca, f80e, 2a2c, e45b, acadia15_81z2, 760c, f0ad, 11ab, 342e, ijac201412204h3, ecaade2015_319c70, c7d7, a11b, cdd9, caadria2016_797n33, 4d3c, 03fe, 392a, 1d5f, f655, 4c69, 1db4, 1e98, 948f, b71c, sigradi2013_43s, 7b6b, ec9a, 737a, 9cdb, sigradi2013_184, 9f02, ascaad2014_030v8, 0f2c, acadia14projects_101ao, b0bf, ecaade2016_217b56, d994, acadia15_407u17, 0143, b886, 964f, f6f7, 1c24, a27b, fbd4, dd2d, c54d, ecaade2016_094o25, ecaade2013r_003v2, 71b3, sigradi2013_421h, ijac201412303t8, a1da, 965a, acadia16_362n22, b3fa, da70, e42b, acadia17_52j, 3ed8, 3117, 1883, 8cbd, 54e0, a399, ecaade2015_169f35, 0f31, caadria2017_104u27, 4c9a, 2882, f7ac, 5047, ab7a, 38ec, 69d2, 8263, 3f40, acadia14projects_549r, caadria2015_156g24, ascaad2014_025o6, ee11, 27d6, eec5, ecaade2016_243d65, 8f75, 2423, f80f, acadia14projects_445ak, e7e1, e600, 7fc9, 2f60, bc5c, 10b2, 6975, 76bc, aed9, 55a6, 7c99, 435c, acadia16_478c28, a6b4, ec27, a87a, 78c0, ebbd, e35e, b7bc, caadria2016_301o13, 1808, acadia17_570cc, ascaad2016_038a15, sigradi2013_150, db7d, 063c, ecaade2017_073k, 6ea1, f351, caadria2017_009u4, ecaade2014_021v5, caadria2017_132r35, 8e68, 170a, 1074, 9061, 2810, 678a, 3264, 8a3c, ba9a, 78ec, 9ce6, 3a33, acadia14projects_23aa, ecaade2017_027zz, e929, ce02, 20d3, acadia14_497v, 0a29, 26e0, a75b, ccf8, acadia17_60u, 58e6, ijac201614405x3, ffe9, e657, 2809, c225, 1a94, ecaade2017_076mm, 579c, ecaade2016_120j33, fb6f, a7d0, 1511, 7de3, ecaade2017_203uu, ecaade2017_066l, 0d5e, acadia17_258m, 021b, 0e33, ijac201715202z, acadia14projects_101ar, f11e, acadia16_140v10, acadia17_364xx, bfca, ecaade2017_213b, 3812, acadia16_106y7, ecaade2017_072c, 7952, a5f0, 94e8, f375, 2e40, da3a, 6714, ecab, 256d, 99e3, 4bbc, ecaade2014_186m47, 2768, 969a, ijac201614105s5, sigradi2015_3.212i4, sigradi2015_3.65s2, d6f7, 5f65, 175a, c217, 3b74, 959c, d97a, 7bae, ecaade2015_229v51, ecaade2014_153l37, caadria2016_013j2, sigradi2013_164, b219, caadria2015_061d7, a9ec, d27f, 57a9, 8d91, 43a8, abcd, d12f, ecaade2014_188o48, 1ac6, ecaade2017_306t, acadia14_135r, a4eb, ecaade2016_077p22, ecaade2017_023ii, acadia14_247t, 6428, eeb5, ffd4, abd6, fe46, c71d, 5a49, ecaade2014_053s13, 3caa, ecaade2014_173i43, ijac201412305b2, 4e70, 0f26, 9c81, 1627, 44a1, ecaade2017_215hh, ea1a, 0a04, bea2, 41d8, 9321, 6dfa, 365a, e4ad, 3c40, ecaade2017_029w, ecaade2014_206t53, sigradi2016_637dd, 63f0, a5ae, 0c28, ecaade2015_180e39, 7a8a, ecaade2017_169nn, 511f, ecaade2014_108k24, 042e, 8adb, 566d, acadia14projects_517r, 36b8, 4dfb, 19b8, 56b6, ecaade2014_016f4, 34b9, sigradi2014_103w8, ecaade2014_204d53, c5f6, 53f9, 6635, 252c, 416c, ijac201614309v6, 13bb, 6507, fd6d, 20fd, 57db, 4038, acadia17_178jj, ecaade2014_111y24, d1f7, 2a5e, ecaade2017_164l, b223, 1209, 47b8, ecaade2015_48z7, ecaade2015_199b43, fb05, 0edc, 196a, 8387, 4175, a97e, 4e3a, caadria2015_203l29, 395d, acadia17_145qq, 95a0, fae9, 85be, 7608, f676, c6e3, f3af, d43e, 0bc1, d34d, 56f7, acadia14projects_229i, d971, 09f5, 71ae, efaf, 8312, ecaade2017_ws-archieduv, ecaade2016_106o29, acadia16_424g25, a728, 42c3, caadria2017_069a22, 84c5, 3249, 0f4b, ecaade2016_217k55, ascaad2014_023y4, 5a07, acadia17_590xx, 4128, 9ffb, 67cd, cad9, 428d, 0f02, ee23, f734, 8f91, dd8a, acadia17_248zz, aff3, cdb3, 6bb8, c874, 17f3, b0b9, 2285, e33d, 747d, ecaade2015_286b63, b307, b9ae, a061, 621c, 7c03, 7d0c, 630c, caadria2016_703o30, f44f, 57e5, ecaade2015_298m65, 7021, 2bf2, sigradi2013_189, 5272, a1e4, 0104, 0096, 2451, a016, dddc, 80e8, ae04, acadia14projects_177af, 6047, 9c88, 3f4e, 7d4b, ecaade2015_152u31, 1665, 9cac, 88aa, 5626, 7ab6, d351, ecaade2014_187f48, d406, ecaade2014_038j9, caadria2015_181c27, 6fd2, ecaade2016_ws-afuturek67, 1b84, 5436, ecaade2016_151h41, 49ef, ecaade2013r_003t2, c845, a0cf, e9ce, sigradi2016_375g, ecaade2016_225w60, ecaade2016_154i42, 11c6, caadria2017_074n23, 0d11, acadia17_189ff, 90a0, sigradi2013_400t, 0c70, c57a, 26dd, ac77, 3c94, bb70, sigradi2016_441ii, a111, acadia17_177j, ee14, 5b6c, acadia15_95l3, 3fb1, c5ba, 22f8, d941, ecaade2016_221v56, 6511, ijac201614105w4, ecaade2014_176y43, acadia15_211u8, caadria2015_194s28, be0b, 8956, ecaade2017_214u, 2ce6, d887, 3055, acadia16_382u23, 5b28, 442a, e559, f615, e46a, dd72, caadria2016_435k18, 82e6, d7db, 828f, c193, cec6, ascaad2016_022h9, 21b5, 16a0, 6322, f6e3, 9234, b960, 926d, 390a, e7d7, d446, 6aac, acadia14_63a, 8681, 2f1a, a37f, 265c, 1691, f276, 1049, 2afe, 70c2, a3c2, e672, ecaade2017_ws-archieduy, 5943, bb39, caadria2016_415u17, 0b20, d87a, 922c, 30b7, caadria2016_611f26, 1451, 8116, acadia17_391uu, b27e, acadia17_582nn, 8e09, 2137, sigradi2015_7.203j10, ascaad2016_002j1, 318c, 8b09, sigradi2014_074j6, acadia14_291h, 8d26, acadia17_82oo, 4606, 5e52, 19e8, bd57, 6d99, ecaade2015_143m30, 5eb6, cfb4, ecaade2016_130i36, ecaade2014_151a36, bd96, a698, de97, 58f5, caadria2017_041p13, cefe, b352, f621, cac5, 676e, 27c0, 5ac1, ecaade2016_170x48, c6cf, efc3, ed72, 07a8, ecaade2017_009q, 07fa, 9016, cf68, acadia17_92k, 42f8, e203, 461a, 236a, bd1a, a2f1, sigradi2014_345l8, sigradi2015_10.307y20, d988, ecaade2014_031z8, c451, sigradi2013_138l, 3f66, db7f, caadria2015_130k21, 0365, d7ae, e2fc, aa29, 7970, ca14, ecaade2014_168u40, acadia14_101as, 086f, 0dcc, acadia17_291r, 4e4d, 96de, 3e69, c004, 12e0, f9a8, 7968, ab93, 92a7, f935, 14b5, 77ee, e7cc, f22e, 363b, 6d80, ecaade2016_102x27, 8619, f779, b2f2, 382f, d489, d350, bb42, acadia16_88y6, 0a11, 9348, f3c5, 5c3d, ecaade2016_tkod67, sigradi2016_515m, ecaade2014_168x41, caadria2016_549j23, 57e0, acadia17_520n, ijac201513301z9, sigradi2013_397g, ed5c, sigradi2016_647ss, d7c3, 45d4, ijac201412205k4, 9130, bb44, 875c, caadria2017_031i11, ecaade2014_044j11, 9c75, sigradi2016_407u, 663c, 76b4, cb2e, 2fbc, a30d, ecaade2017_243cc, e655, 332f, ca0f, df8e, 85b8, caadria2016_073z3, acadia14_479d, 5d4d, acadia17_318o, 15dd, sigradi2013_138m, eef5, 1e7c, c1b2, 8803, a7c7, 8d40, bdfc, ascaad2014_020v3, 7ba0, 2da6, c9f2, 0dad, 739d, 5215, c15c, 1aad, f467, 421b, dd01, 2294, 33fc, 0ed9, 9914, b34d, 2bc5, 4690, f143, 7720, 62f9, 9dc4, 2972, ecaade2017_118jj, 5c16, 915c, 1c9d, bcac, 6016, 84c1, e626, 830b, 5b40, abe1, e5c6, aaca, 1eb9, 8c60, 09c6, c685, e77f, 3542, a661, b166, da5d, cc08, 4b11, 9a77, 77ac, eea1, 68e6, 9059, f097, 8fc0, acadia16_478g28, ad6f, a2a0, 93a3, sigradi2016_385nn, ecaade2014_155v37, b64b, 2ae3, aeef, 9c17, d796, 235d, a6b5, 5575, 2261, ecaade2016_118w31, da0d, bdcf, a954, ecaade2015_21x3, 8e4e, 5072, caadria2017_175k43, acadia14projects_101al, ecaade2017_170g, 27a1, fac7, ccc1, a8ce, acadia17_138g, ijac201513206a9, fd4c, 84a3, ecaade2017_255qq, 6e5f, 6199, 4454, d31f, 39f5, 5999, b787, 1b37, 79c8, sigradi2015_11.166b26, b955, b705, ecaade2014_070m16, 0174, fc5f, b1a5, 69cc, c121, acadia14projects_71u, 00d4, 860a, ba8a, ascaad2016_018k7, sigradi2013_407d, dbb6, e20c, af7f, sigradi2013_359, fdb8, ecaade2016_129f36, 8563, ascaad2016_035o13, 0997, b19e, c2c5, 77d9, d8be, 54db, 84fa, e8ef, b9ea, c6f8, b20a, e615, 2222, cb67, eb27, cbfc, c0e9, 9b59, 876d, c67b, ecaade2014_132g29, 0b57, 0c15, ecaade2017_181t, ascaad2014_014m7, acadia14_237aw, 4936, ecaade2016_026z7, ee0c, 90be, e29a, sigradi2014_249n9, a597, e282, acadia17_222i, 36ec, 3604, d890, a2c5, 5145, 8c37, fe33, ijac201614305n3, 98fe, aaed, acadia17_231q, 6560, 3469, db25, acadia14projects_463aw, eb55, ecaade2016_071a19, dadf, 6596, 1ca7, sigradi2016_590d, acadia14_681ap, cd3e, 1062, 92bd, ecaade2014_011w1, aa4e, 7420, 3307, bfd0, 2eae, acadia15_95g3, ecaade2014_024y6, 1e0c, b12a, ecaade2017_189xx, aef2, 1ee9, fa76, ed15, 7a26, caadria2015_139b23, acadia17_258s, dfe7, b924, a120, acadia17_232ff, c11e, 35ca, ecaade2017_009x, 36ac, sigradi2016_381l, 4476, ecaade2016_217z55, acadia17_292v, ascaad2016_013w5, 3000, sigradi2015_sp_10.179h31, ef1b, ebda, 76f9, 8fea, abf8, 802b, 9fa4, ecaade2017_006u, aa8b, 51b6, ffba, 01fd, 1685, 60f6, sigradi2016_615x, 6aa5, b2ff, 960e, 4164, sigradi2016_443ss, sigradi2016_484d, sigradi2016_484i, 051f, 6c2e, 1a8a, ecaade2015_303t66, a22b, acadia14_523ar, acadia17_660u, 305b, acadia14_101ak, 4e95, 9c86, acadia16_106v7, acadia14projects_619ap, 9621, 5193, ecaade2014_194y49, 1d07, ascaad2016_041f16, acadia14projects_609as, 1d03, acadia17_258r, 205e, ef73, 5fd1, fee4, a523, da5e, ee9c, ecaade2014_188h48, ed28, 9506, 34ca, acadia14projects_189al, acadia14_655aa, 1d5c, 48c6, 9297, ecaade2014_204x52, caadria2016_477e20, 799a, caadria2016_549t23, 4976, b00e, 7acb, d6d0, fba2, b712, 3707, acadia14_691au, 2020, caadria2016_477d20, 59c2, ecaade2015_261i58, acadia17_222zz, 2f1d, ecaade2016_033d9, 17aa, c005, ecaade2016_072m20, 5051, ascaad2016_045m18, ca3f, f0bf, 5b74, 50d1, 71ac, a835, ecaade2017_290ww, 7dff, bc03, 15d7, aa3a, sigradi2013_30f, 8b74, 7e76, 4c6f, ecaade2014_111a25, ecaade2014_016e4, ecaade2014_233j60, ecaade2016_106h29, 5327, 6df8, bd56, 9b31, acadia14projects_365an, 888f, ecaade2016_167e48, acadia17_446dd, sigradi2013_303g, 28e5, 4994, a6a7, 84e5, 7370, ecaade2015_171s36, 6129, 557a, b6c2, 83f0, acadia17_72i, sigradi2016_801z, 83eb, 103d, d341, 8582, 57d8, abdf, 7ede, a95d, dc11, dc56, 075b, ascaad2014_008s4, 46f5, b5ef, 302e, ijac201614102g2, 6ea0, 74b6, e684, acadia15_203l8, d115, 51f9, 3b0f, acadia14_565r, ec95, 7505, 2f41, d458, caadria2016_105b5, 4c59, 400a, 6d90, 2598, b851, ijac201614402l1, c515, 7c6d, a4b9, f56d, b650, 881f, 20db, 1efa, ecaade2017_265k, 793a, 8a27, 87a7, caadria2015_004g1, 7e62, 7e27, 3cb4, 2577, 9c20, ec57, sigradi2013_326n, ecaade2016_018j5, 7392, e539, cbbd, acadia17_340c, sigradi2013_222l, ecaade2013r_003f3, 2e99, ecaade2015_285z62, a1bf, 7baf, caadria2015_014s2, 92b5, caadria2017_016e6, c061, sigradi2016_550j, 9520, 2804, b6d7, 07ce, 7c20, f61a, 53e5, a192, 7139, ed11, 70e6, 2a91, cb6e, 6618, acadia14projects_389d, ece4, 1862, 4cd0, becf, sigradi2016_356a, acadia17_670ff, c21f, 3ed6, b987, 0435, sigradi2015_2.213v1, 8a4b, 2bf1, ecaade2016_132h37, ecaade2016_130d37, 4cdd, 77df, caadria2015_087h14, acadia15_451e19, ad53, bda2, ecaade2016_072n20, 0daf, 3dbb, c5f7, cad1, ecaade2015_101i20, 595e, cb48, acadia15_211s8, 04ec, 72d3, acadia17_322xx, acadia17_630c, 3b27, e6dc, 66e0, ascaad2014_022k4, ecaade2015_250g57, sigradi2015_sp_10.16g31, ecaade2017_038yy, 5832, 805d, 5b24, 06c8, 4f05, f6a9, ea0a, 8cf2, ecaade2017_269vv, c62e, 2899, ijac201412403i7, d615, 1616, 84ae, 8614, a1f0, c4cd, e8d2, 1c34, 00a9, db4e, 9618, 6f8a, feef, 57af, d0b7, 824c, b387, 01c4, 879f, d813, 66ac, 9414, 239c, 8467, 5293, e2a6, ed7f, 3d45, 5d3d, cbdf, 40c6, 95c6, ijac201614302j1, ecaade2016_203j53, bc5d, 2712, aeaa, sigradi2015_9.141d16, aff7, ff15, caadria2017_163h40, 1810, a93c, 8885, 8a67, 1e5e, aba3, bb4b, c5a5, a2ec, 9043, bc68, c7a1, 1981, ijac201412204j3, 8783, 0d55, 6157, acadia15_333p13, caadria2016_611t25, d3b3, acadia14_125t, 875d, acadia15_357x15, b7c1, 65db, de54, e241, f2c3, 0472, ijac201412405l8, 3454, da8d, ab23, 3df7, f312, 24c7, d295, fb9b, add1, 127c, 4f4e, 61de, 9e34, 8be0, 3d28, b604, 63b1, 2847, 6b9b, 8cb3, bb9f, 1840, ecaade2016_033a9, d82d, 4093, caadria2015_096i15, ijac201412408m2, 87a8, 5b59, 713e, 85df, 3e7e, 0535, ecaade2017_149r, 5e2a, b3b4, c79c, e089, 89d8, 37d0, 47bf, e9cb, 4205, d3e4, 3e26, f0a8, acadia14_671y, 7f14, 0aef, b155, 5fa7, 30e8, a46a, 7bc4, ebdb, ecaade2014_180o45, caadria2015_081v11, 9a1e, sigradi2015_12.19c27, f84a, b81c, 2e18, ecaade2016_111s30, de38, 1d98, ijac201715202ss, ijac201614308e5, eb3d, 8dad, 5ee7, d28b, b83f, c226, c4e8, caadria2017_123t32, caadria2017_072d23, ijac201412301k5, ecaade2015_171y36, caadria2015_067g8, 444d, 2e47, 027f, 42f1, 81e7, caadria2015_016h3, 3b81, ecaade2014_188l48, 0ae8, b717, 94e1, 0176, 077b, a769, 9e1f, caadria2016_003g1, cf0c, 3f5f, 127d, 782c, 08da, b246, caadria2017_129l34, acadia14projects_579j, 8441, c76a, 0fb4, ijac201412403o6, f1ec, ecaade2013r_010r6, ecaade2014_180t45, 0644, ecaade2015_180f39, 0edd, ijac201412403m7, 54a4, f41d, c242, 57d7, 2065, b248, ca09, d0c6, ec32, 88cb, dd61, 283b, 9320, a336, 73e4, ecaade2014_072n17, acadia17_60y, sigradi2013_158s, bc1b, d434, e1f1, 0747, sigradi2014_074p6, acadia14projects_681ai, 3db5, sigradi2014_313y5, 65dc, acadia17_28aa, sigradi2013_386f, 695c, 4415, b1e7, c1cb, 0c8f, b670, 8f7d, 6bde, de98, caadria2017_165t41, fd62, 37f2, ecaade2014_128t28, cd49, 54b1, 3da4, 0d7a, 3e6e, a820, 94f1, bdd2, dc1a, caadria2017_051m16, dd4f, ecaade2015_138r29, 3968, b57c, 8a7a, 2760, de7b, 0401, ijac201614307f4, 94f3, ecaade2017_079s, c38f, 9d74, ecaade2015_193m40, caadria2017_182x43, c851, 07dc, 99db, 7f8f, 1bf2, b63c, 5be5, d976, 3567, cbc5, 78aa, 216d, 1916, ecaade2014_108g24, 75d1, a898, 9ae3, sigradi2013_243, db36, b693, 8a61, 1d80, 35b7, ecaade2014_049w11, 6313, ddbd, 441c, 24cf, 2bc4, fd55, 2184, cc42, ecaade2017_164dd, acadia16_414b25, 6490, ijac201715106ii, 9b1c, 9ab1, b274, e70d, 743c, ecaade2017_109dd, ijac201614309t6, ecaade2017_199ll, 64af, df74, ff49, 3833, c3a3, 90d0, ijac201513206r9, 13d3, 9c2e, 6897, 2017, 4983, 8336, 1b46, 90f3, f5f1, 9c08, 1c62, b61f, ef20, acadia14projects_145z, ecaade2017_277ii, a03b, 82af, cde8, 571e, 1b0f, dc97, caadria2015_208b31, dca0, 43d6, 3445, c6b4, ecaade2017_105ww, ecaade2017_157pp, bdf6, ecaade2017_184hh, 2f18, 9e09, ijac201715103b, sigradi2015_sp_8.326t30, 976c, 5ae7, a228, ecaade2015_307r67, caadria2015_072s9, 7c24, 08dc, b86e, 5195, 77ce, ee18, 1f06, c889, e606, 1cb2, 0684, d46a, 0b42, 1ab6, bcb9, 19c1, ijac201715105ww, e4ef, sigradi2015_12.297f28, aac7, 54d5, 52a7, f481, cd6f, ecaade2017_195cc, 4c58, 14de, 57f9, e02e, 1cde, ascaad2016_018o7, f184, ecaade2014_049z11, 16ba, cdc2, 5731, 2686, ecaade2017_164n, 1bb3, 6d94, 3150, 4646, ecaade2013r_019h10, 7b40, d955, ascaad2016_040y15, ecaade2016_043y11, febf, 9c52, be99, ca6e, 87d0, ecaade2017_033t, 82cc, 85e1, sigradi2015_6.329z8, 4838, b26e, 28fb, eb8d, 2124, acadia14projects_189at, acadia14_281ad, c1e2, acadia14projects_473ai, ijac201513306c13, 2e61, 6134, d92f, e340, 7502, 3ce4, d93e, da02, ecaade2017_124aa, eb8f, a293, 561e, fc0c, 7ed2, 3723, 5700, 765e, d9a5, ecaade2015_11h1, 4a44, caadria2016_673d29, 61e5, a9f1, c447, sigradi2016_360r, ascaad2014_010j5, c4e2, f6e2, ijac201412204l3, 8b15, ecaade2017_042bb, 8f74, 6f21, 6a75, sigradi2014_282r3, 4b63, 2292, 3c07, acadia17_28ee, 7f80, ecaade2015_17t2, b6fa, 5e4e, c89f, 84d4, acadia17_544e, 4bb9, 06a0, ffaf, ecaade2016_028l8, 2fe0, acadia17_144uu, 166a, ccbd, 8d81, f63a, ecaade2014_133z29, caadria2015_237v35, c420, c517, 91b7, 0300, ecaade2016_225j60, 0fe6, 925a, 84ef, sigradi2014_047k4, a8ee, 2d9e, 89fd, 2c33, caadria2015_087l14, c539, 13ca, abd5, sigradi2015_1.320f1, b1c9, ecaade2016_057s14, 1b5b, ecaade2016_238r63, 714a, b018, ecaade2016_098z26, eec0, ascaad2016_038n14, e3c6, sigradi2016_752nn, f8c3, ecaade2014_173b43, 7c1e, dcc8, caadria2015_072u9, b768, ecaade2017_198f, 7ac1, 9cb5, ac07, 929e, b862, f0c1, 8f77, caadria2015_114n18, f64f, ascaad2014_008z4, ijac201412305n2, ecaade2017_254uu, a970, 9705, 3340, 027b, dd74, ecaade2015_285k62, d8b1, 3e7c, cd95, 32df, 7ab8, ecaade2016_241c64, d940, 9148, f154, 98ca, 1fdc, ab67, acadia17_660j, 35f3, 84a1, 8987, acadia17_552s, 01a8, ecaade2014_168s40, 8ea1, c956, 3c39, a773, bcb7, ecaade2016_230z61, 7d5d, f422, 227f, sigradi2014_232n8, ecaade2016_190z50, acadia15_161m6, 25d8, acadia17_404ee, ecaade2015_61u12, 4c49, 32d9, 1b27, 99dc, a39a, 279c, acadia14_347an, 2d99, 06f8, ijac201715102w, 635b, 3a6b, ascaad2016_038w14, ecaade2016_224n59, bc8a, 33d9, sigradi2016_483ii, d963, caadria2017_004k2, ecaade2017_117s, a75f, acadia17_248m, d4b2, 83e9, eaf3, eb73, ecaade2015_221t48, 9766, 470a, be47, 1d8e, ijac201513202k6, caadria2015_164i25, 5603, sigradi2015_11.136l24, 78d6, acadia17_211j, ecaade2014_201e52, 75e0, ijac201614407x4, d3be, 3cca, 0de1, ae4e, 906b, 2bfe, 2cd0, ab9a, e99e, caadria2015_111h17, 1007, baea, 62f5, caadria2017_135i36, 2072, 7a89, 7d35, 4031, 49eb, fcf4, acadia17_71a, 6b7f, 9f48, b48e, c962, sigradi2015_10.262k20, 2cff, e058, cd01, ijac201614308i5, 5bde, acadia17_330kk, 0795, 7715, 6eb4, 518e, ecaade2016_075l22, 79a6, da36, 5bb5, 941e, 7f96, a06c, 4181, 9427, ijac201715202xx, a6f5, dd53, 5b1c, ba05, 5aac, acadia17_340f, 11d6, 2dc7, 844f, ijac201513305f12, 8288, 7173, 1d96, ecaade2017_143n, 5169, ecaade2015_84c17, 069c, 651a, afcb, sigradi2014_047n4, c385, ecaade2016_167d48, 397f, 3396, 0097, 6026, ecaade2017_ws-archieduw, b9d6, 1d1d, ad84, 9cbe, fc39, 1be8, acadia14projects_311u, ecaade2016_058z14, e392, b587, e94e, 5752, a8c1, be38, c41b, ca23, 18be, cdf0, 2837, 4456, 6757, 83f8, 46da, de52, 1389, 81f6, 7f0f, de24, e35d, ijac201513104p3, 892c, 248c, f3e1, 9949, 8cd9, ab45, 3c2e, d513, 06e4, sigradi2015_9.152u16, a421, d855, df9d, sigradi2014_015g1, 05b7, 32cc, 5d23, be11, 4853, acadia15_57e2, e1c1, ace2, 2990, 2bc9, c640, b85e, ecaade2014_163a40, a058, 7d73, 1a00, b21e, 5960, ecaade2015_227c50, fd3a, ecaade2015_143j30, 06ed, sigradi2016_737w, acadia17_481m, ecaade2017_108qq, 940d, ecaade2017_109pp, 7aff, ed85, c400, ecaade2015_84u16, 5257, 6471, 1ea9, d525, bfc8, ed79, fedd, 9a18, 4329, 67e4, 67d4, ijac201715202vv, ecaade2017_046g, 41a2, ecaade2017_100l, sigradi2013_327u, 9693, a8ab, 02ed, fffc, 166d, 01e9, ecaade2014_100c23, 4e31, ecaade2015_138l29, d279, 14e9, 68d3, 213c, ecaade2017_301x, 999c, 7481, e038, 2370, acadia17_298ff, 5c52, 21e1, e0eb, 6ca5, ecaade2015_199w42, 97b3, 4ad2, 5c55, ed4a, c657, d1e6, 5248, 70a0, 067d, ecaade2016_199x52, ijac201412402u4, d676, d225, 63a1, ecaade2015_225l49, acadia17_90ee, acadia14projects_375f, 58ee, a034, 968e, 044e, 89f4, c84a, ecaade2014_199w51, ea38, 0506, 0d8d, 9da8, ijac201614303k2, 34bc, 43d7, caadria2016_125p5, 819f, 79a0, cae7, ecaade2017_198a, 5f2b, f7ff, f7e3, f949, 1b72, ecaade2014_224u57, caadria2016_767t32, 89a7, sigradi2015_sp_8.6g30, ecaade2015_155l32, 59be, ecaade2017_038tt, 69a4, 7dfd, sigradi2014_045y3, ecaade2017_194bb, 6bb4, 277d, acadia16_116z8, 0a78, f52b, 4b36, acadia15_343s14, acadia17_637k, af11, 666b, b4bd, 3f05, 4046, 0202, 4486, acadia16_478i28, 776f, 9879, caadria2017_094x25, c72c, d1a3, 88d6, 7879, b19d, 355c, 628a, 3171, 7163, 92bf, efcc, acadia17_323o, 9dde, 24d9, 292e, acadia14projects_153h, 67e0, 7945, d546, 0785, ecaade2016_199d53, caadria2017_046p14, b26b, caadria2016_291b13, 5dca, c749, e55f, b0f7, 7c71, b99e, 26c2, 9071, 98ea, 8fb6, acadia15_223a9, ee44, 3fdb, f8ec, c301, f538, ecaade2014_011e2, 6a64, acadia14_619ag, ecaade2017_089cc, c406, 5ff2, 6857, caadria2016_219e10, 354d, c470, ecaade2016_230g62, b1b7, 31f2, 3cee, f300, 21cb, ff28, 4ba0, caadria2015_014k2, 60fa, ce42, 82c9, f746, 9f0d, 0e8c, dfc0, 7605, 6d5a, caadria2017_051f17, acadia17_544g, acadia17_473b, a5f2, 9e44, ecaade2017_051u, 5911, 993a, 277a, 43a6, ecaade2015_53d9, ecaade2015_284a62, ijac201614201g7, 00e1, c99e, f670, fee3, ecaade2015_268c59, ecaade2017_108g, da6f, 4ef7, sigradi2016_590n, 1c02, 1a58, ecaade2017_105kk, 8e1c, 6563, 9429, e541, 723f, ecaade2015_185o39, d402, ecaade2014_147v33, a606, 3712, 6d61, 1993, d076, acadia17_127jj, 51c7, 4604, e326, 2041, acadia14_463e, cbe8, 16f1, 0ab9, caadria2015_203o29, ecaade2017_057m, 36b7, da9a, ecaade2017_014qq, ecaade2015_248p56, caadria2016_881z37, acadia15_185g7, caadria2017_023f9, e60c, sigradi2014_132n1, d92a, 3c95, e2be, 3e0c, 1633, f711, f026, 63f9, 455d, 1ea1, 27d5, a956, 4ae0, a392, ecaade2015_170x35, caadria2015_208x30, sigradi2014_132k1, ecaade2013r_014c8, a601, cdf3, dcd9, 65e8, 0c5e, ecaade2014_031t8, c075, ijac201614104i4, ecaade2014_224w57, e229, b5b4, ascaad2014_018w1, ecaade2017_052nn, sigradi2015_8.328i15, acadia17_678mm, 19ff, a0ef, d740, ecaade2015_86e17, caadria2017_096n26, 0312, 7229, 8804, 9a42, 1920, b98f, d715, 7541, af48, e646, 585f, 626e, c44e, e913, abe9, 365b, 7caa, b54a, 734d, 84df, 60ef, 9c66, ascaad2014_029i8, 328d, 29d7, acadia15_343n14, 19ed, 8f81, 8957, 9d2d, ijac201614203t8, acadia15_451i19, 4127, 4578, 07e4, acadia14_43ak, acadia14projects_111g, 8256, 85d8, 8a6d, sigradi2015_9.347k17, acadia14projects_487f, 4b94, ascaad2016_006h3, c31c, caadria2016_497x20, d4f0, ff54, fcbf, ecaade2017_077nn, be04, 894b, acadia14projects_101ai, ascaad2016_054d22, d831, 2e37, 75ac, 6467, 0c2d, 6f74, fc2b, sigradi2016_685mm, ijac201614303j2, 8a62, ecaade2017_183q, fa00, 8bfd, 0106, ecaade2016_095f26, 74a1, 7c49, bf71, ecaade2017_305b, 36dd, 83e8, 6cf5, 5ba3, 15f9, 7f36, 1215, acadia16_224p14, ijac201513303s11, 2673, ba8b, 2dab, 2384, ecaade2014_127p28, 6c6b, 723a, ecaade2015_301z65, caadria2017_096e27, 11cc, ecaade2017_129ff, 1d8b, d770, ecaade2016_102s27, fb5f, 171b, af72, 250e, 6732, acadia17_212aa, e44a, 56d0, 7652, ascaad2016_018j7, caf8, 12b1, 33f1, 7fdb, ecaade2017_282v, e766, 08cf, ac4a, sigradi2014_084w7, ecaade2014_010s1, fa7f, 3522, acadia14projects_375b, 0853, 18d4, d9fb, c254, ecaade2015_314l68, ecaade2017_302oo, ecaade2015_84b17, 3bf3, d27e, ecaade2015_11a1, 27dd, edcc, fc76, 9661, d122, 604d, a327, 2780, c592, sigradi2014_151p3, 1ece, ecaade2014_206n53, ijac201614104c4, caadria2017_070t22, fd66, sigradi2016_807nn, sigradi2015_9.152a17, caadria2015_043f5, ecaade2017_269qq, ba3a, 5df6, 3a70, acadia17_128oo, 3e9f, abaf, 82a1, a0ca, 5309, deff, ef26, ijac201715203ww, ijac201412204a3, dd08, f1bb, 87b4, 11da, sigradi2013_389k, a35e, 5c56, 0563, e6de, 6837, ecaade2017_199w, e04b, 82ba, 94a7, cb82, d101, sigradi2016_387vv, ecaade2016_023o6, 0453, ecaade2015_37f7, e604, ecaade2014_239p61, 8de8, ecaade2015_21r3, acadia14_539c, fbb8, 803a, b2d9, 24bb, fb60, 6659, sigradi2016_530ee, b161, 536d, a8b4, caadria2016_735z31, e862, 5c25, d5b3, aa70, ac74, de07, caadria2017_115j30, a59e, ijac201614204x9, 8cdd, a5c2, 0803, c939, e5c4, ecaade2015_73c14, ijac201412403p6, e3ac, 5664, d5e6, cca5, b265, dc52, 5069, ed5e, 5078, acadia17_473xx, 2a30, c765, 8cc6, 192b, 5ccb, e45f, ecaade2015_241t55, sigradi2014_157e4, 820f, 25cb, af88, 49f8, caadria2016_003k1, d5a6, acadia17_678ww, 09f3, 4701, 3c13, acadia14projects_63ai, acadia14_555g, caadria2015_065b8, 4dd6, 43f8, 3ddc, 2642, ebb8, a85e, 3278, ecaade2015_202g44, 6f02, acadia17_446ff, caadria2016_507f21, 5580, e5ed, 29d1, 9110, cd5c, ecaade2016_094m25, a8c8, sigradi2013_271p, acadia17_274oo, 9d92, 8f61, e8a4, ecaade2017_116j, acadia14projects_375o, 6994, 3a50, 311f, f873, ijac201614401b1, b4bc, e12f, c128, cb90, 31ab, acadia17_330hh, ed09, fa68, 8a9f, a51b, 432a, d1f1, 0224, cab3, 4f4d, aaaa, 31e8, 36c5, a439, d15d, 9eeb, f5b9, 7317, 3b9e, 397b, 2e3c, 460d, 13d2, 1484, 297b, aa09, 95c1, 45a7, 2df4, 3f4d, 17ed, acadia17_170h, 8c3c, ecaade2016_199b53, a9a1, 0580, bbbc, 9356, a730, 1b04, 5995, sigradi2013_271n, f891, ecaade2014_140l31, fc3d, 74f4, 74aa, acadia14projects_101w, caadria2017_105k28, f1e1, 5d39, 8d27, d3a4, ca24, ecaade2017_039qq, 0cc9, 4097, ecaade2014_198r51, af9a, 9933, 82cf, sigradi2013_267v, 567f, ba56, 6843, bdde, 1416, cd77, ecaade2014_104p23, 172e, e430, 15fc, 5789, ijac201614206w10, 0a4a, ef35, 0dcf, 0036, 3090, 80ed, 780b, 5688, ecaade2015_237a54, ecaade2014_208b54, 1f25, 0f90, a3f2, ijac201715104l, df55, 53f6, ecaade2016_223k58, 6318, c34f, ecaade2017_252k, caadria2017_174o42, ecaade2016_027y7, f09e, 6067, fbad, ecaade2016_151l41, sigradi2013_289m, acadia17_358mm, 03ec, 219a, caadria2016_003a1, ijac201412303z7, 275f, acadia14projects_463d, acadia16_280a18, 0771, c0d6, ecaade2015_318n69, acadia17_500ee, 9f59, 0729, sigradi2014_339v7, 432e, 6190, 1653, 7160, 3ba5, 4f13, 9eb3, sigradi2013_386n, 2439, ijac201715205ww, 34b6, ecaade2016_167v47, 26f5, 6c0a, ijac201412402e5, 6e66, 2101, ecaade2015_215t47, ecaade2014_149m35, c71c, 044b, 6037, 310c, ac16, caadria2016_055o3, 681d, c3dd, ae7d, acadia17_118ee, 110c, caadria2015_070d9, 7da5, 21d2, 25fb, 10cf, 9e73, 01da, 2114, ecaade2017_124v, f502, sigradi2015_6.42x7, 0abd, c3f7, f75a, 078e, 1ccd, ecaade2017_156u, 344c, c1f2, 8320, f63f, acadia14projects_453f, e427, 5ada, 8c2c, caadria2015_126u20, ijac201715104i, 4d4f, acadia14_681as, b0e1, 8601, acadia17_82gg, ecaade2015_229f51, 2693, ecaade2014_224a57, dcf5, d3c5, 5808, caa8, 44ce, 7d27, 2cd4, 4831, ecaade2017_175h, 8913, ijac201715205b, f2f0, baf7, 5a22, ecaade2015_334o72, 1519, 23d4, ecaade2014_092b22, 9aea, 21ce, 8e77, 7a25, c59e, bc4d, 7e3b, c6a4, ecaade2017_157uu, 7b16, 4901, 2186, 6e8b, f6a3, 1cdb, caadria2015_122r19, 65c2, e32c, cec2, b0f8, 9e40, ijac201412405v8, acadia17_365f, b77f, b013, ijac201715101a, ecaade2015_138f28, d485, 8600, 3d97, 553e, a1ec, d002, 680a, acadia16_124b9, 26bc, 444f, 5d0b, e917, cae0, 99e1, 474e, acadia16_372k23, a9a7, a8a9, fe9e, fe7e, c7b4, 8127, 1e88, ad81, 1359, acadia14_135w, fe17, 708e, 2373, c28b, 2f24, a613, 9808, 2d3e, 3f2a, 5f45, acadia16_34g3, 7d6a, 3e11, b205, 5e5a, 3bf7, c6be, a092, ecaade2017_172t, 6051, a2cd, b2ac, ecaade2017_269rr, ecaade2017_229ll, acadia14_619ap, 365d, f9c0, caadria2017_003p1, 9746, 275a, af4b, 8912, 9547, 389e, f71e, d20d, a3e1, ecaade2015_130a26, 5e41, b092, d7c6, caadria2017_015n5, ecaade2016_221x56, ecaade2015_196m42, 77d4, b360, 905e, 7f37, ecaade2015_196c42, sigradi2014_303f5, 80ac, acadia17_211o, a880, 57d4, f82b, 4ead, d873, 3b60, 8805, acadia14_375k, e6d9, 0a20, f6c8, acadia15_357u15, ecaade2015_109a21, caadria2017_136s36, ecaade2016_167x47, a608, eb29, c161, acadia16_432o25, 3f88, c5b6, 5d22, dc71, 1f6b, ecaade2017_083yy, d366, 6d10, caadria2015_202a29, b46d, 06b3, 8244, bc0e, 245a, ecaade2017_203zz, d9ab, 9263, c100, 6848, f22a, ef79, 6e3b, acadia17_168vv, e5fe, 5fa3, 217b, 28ba, ad3b, acadia14_655aj, f83b, 8662, 1f03, b51d, 0f4c, 3401, de70, ascaad2014_010u5, caadria2017_023s8, 18d6, c8c3, d8f1, c4f9, acadia17_534kk, acadia16_116x8, da4f, f7ef, 38e1, 7e1e, c770, 7fcf, ecaade2014_038y9, 4b7f, abbf, d5b8, 3cbd, caadria2015_114h18, d287, af0b, 6be3, sigradi2013_397b, sigradi2016_455c, 8222, ddc8, sigradi2013_215, e1f9, sigradi2014_273r2, 6d73, ijac201513103a3, a6c3, ecaade2017_076z, 63b7, 1db9, f470, 5e4a, acadia15_57o1, ada2, b179, ecaade2017_071mm, ecaade2014_168d42, 5f90, d35a, caadria2016_477c20, 7c3a, 652e, 19aa, 876e, sigradi2013_386b, acadia14projects_117c, 6424, 51b2, c10e, b41f, 08bc, 812b, b816, 9174, ecaade2014_157u38, 6946, 703f, 6c1e, 0a22, 98d9, 25b9, 85cb, ecaade2016_036m9, fb3b, ab77, ff8f, 4ac6, 4f23, ef7d, acee, ee6b, ecaade2014_140w31, fb29, a8ed, 8906, 999a, da24, 4074, sigradi2014_074s6, c19f, ijac201614202l8, 46e5, 287d, 4cef, 0a67, eb40, sigradi2014_284b4, 7890, acadia14projects_565ad, ecaade2015_280f61, efb2, 5691, ecb2, 285a, 825b, 8170, a923, 97e4, acadia15_497p22, aad8, acadia15_395a17, c3e2, b3ec, 645d, 0d0b, 3016, caadria2016_209w9, e6e0, 6f17, 7c96, 3ef0, ascaad2014_037n2, 0d33, b192, db79, 3310, 25f5, cbe6, 9abb, ca4e, 8dd7, 7c5c, 3060, 492b, 6c12, b222, b41b, 10fa, 0d5a, 1e7e, 18ee, b1d0, 4c40, 0540, bdcb, 7ebd, caadria2017_052s17, 4187, 60d9, 3aef, 12b3, 7409, a1f6, acadia14projects_111o, ecaade2013r_002e2, 15ab, 7fe0, de18, da96, 5130, ijac201715202bb, sigradi2015_10.377t22, sigradi2015_8.189o13, 8852, ecaade2016_tkof67, 2c3a, 0caa, ascaad2014_017o1, 3e31, 7bbe, acadia17_202r, 1fb6, e60b, 6531, 611b, 4d40, fa87, 2b2e, ecaade2014_215w54, 8d5d, 3e3e, f38d, acadia16_116r8, 5e95, ecaade2016_021o5, d9df, ecaade2014_226g59, sigradi2014_032g2, ecaade2017_192f, 00d0, 5bec, 3b7a, ecaade2016_067s16, 8c70, 226b, 3716, 95d9, bea0, ecaade2013r_004b4, acadia14projects_101u, 8775, 8074, 81de, 4573, 77f7, 4241, 687c, bebe, sigradi2013_10f, 2a8f, 0b40, ecaade2014_151z35, bfed, 2173, acadia17_82ll, 15df, b5a7, 73e9, caadria2017_063w20, 85a2, 15c0, 78d8, sigradi2016_561ff, f987, fcf5, ecaade2017_118gg, acadia17_222n, 3a66, bb9e, fa85, 582a, 257d, d9f3, 6cbb, c666, 0805, ecaade2015_284n61, ca0d, d017, 6425, aec3, ecaade2014_157b39, 8a97, ecaade2015_152z31, 05b0, caadria2017_043g14, b894, c6d2, acadia15_357y15, 64d9, a54f, ecaade2017_054u, d90a, 3995, acadia17_600w, b8ef, 607a, ecaade2017_164y, acadia15_451r19, acadia15_497g22, b3c9, a1d8, 5db3, caadria2017_004u2, db07, caadria2017_054c18, ad15, 7e40, 9786, c61a, 7d83, sigradi2014_263e1, deb7, caadria2017_067i21, 7050, c785, d8c2, f11b, 9726, 96d6, 43e3, 1b23, add4, acadia17_373x, acadia17_26k, 6d1a, d930, 92ad, f458, b50b, e371, acadia17_163oo, 7f74, b213, b844, 4a7c, ecaade2015_158w33, 7dbb, 2a89, f1c8, f3ad, ijac201412403z5, 76bd, 1ffd, ae92, 972e, d5d6, ascaad2014_033w9, caadria2015_218z33, 5222, f128, e281, 55f2, 9f77, 14e4, sigradi2015_10.378b23, e21e, ijac201614203b9, 3d86, 7799, 3d8d, b40f, 3a81, a614, 74a4, e262, d276, 1ef5, acadia14_267l, ef89, c12c, 735c, sigradi2015_3.65n2, e474, 2616, 21ac, bcd3, 6e4a, 0564, 869a, ecaade2016_071s19, acadia17_154ss, ecaade2014_202m52, dcf0, 0441, acadia15_57x1, baf4, ecaade2017_085e, 509a, 085c, 5d4b, a1c7, 6414, 42c2, 6741, e71b, 4f8a, 94b0, e32a, 2ec1, 85d1, cc96, 4e8d, ecaade2016_016k4, ff79, abf0, d9b8, ecaade2015_253r57, sigradi2013_294r, 4000, a4fa, 4515, 59d8, ca7d, 5ff3, 4145, 34af, f3ba, acadia14projects_479e, ecaade2017_170j, 72ea, 69b3, c041, 3f4c, 09a6, 9001, be9a, ecaade2015_118y23, 2290, ecaade2017_291v, e0e9, sigradi2014_128a1, 9329, acadia14_473ao, 289a, 7822, 860f, f807, 8900, 567c, ecaade2014_016g4, 9288, 2d26, a154, d8dc, ecaade2017_006uu, ecaade2017_301g, ascaad2016_040c16, 58b0, 758f, acadia14projects_627ar, caadria2016_507t21, ascaad2016_023y9, e9e4, 91ae, 8eae, 8a85, 85cc, 3926, acadia14projects_479h, a07d, 3520, acadia17_330rr, 9850, ijac201513203u6, e094, ed45, 34f5, caadria2017_041f13, ijac201412405z8, a375, 1667, 48b9, 3a3e, d22d, 77fa, 15aa, 951c, d195, c5c6, a21a, e0df, 3dac, acadia14_189az, ijac201715204bb, 2cd1, a1b9, 31f5, 26dc, c4fb, ecaade2017_254kk, 20b9, 32f7, 9171, a02e, 9955, caadria2016_333s14, c5d4, acadia17_260v, ef58, 3032, f869, fc2c, 5c75, 1613, d25e, 5993, sigradi2016_448w, 02a1, ecaade2016_tkox66, bcca, 3fa0, ab68, e1fe, 6c4d, 4771, acadia14projects_435an, ecaade2017_208ww, cfe6, ecaade2017_199aa, 3f76, cfa2, acadia17_71ll, ecaade2016_108s29, 7a1f, caadria2017_048n15, 8d17, 383a, 1893, 555f, 3d59, 448b, acadia17_52e, ed0a, fd45, 5a14, 2175, ascaad2014_017p9, e63c, ecaade2014_198t51, fabe, ecaade2015_92l18, ascaad2014_005x2, 89b4, sigradi2015_10.140p19, 53a7, ecaade2016_002b1, 0eca, 5e59, 58e1, 535b, ecaade2016_132m37, ecaade2016_075h22, caadria2017_123p32, f34e, 9669, 7bd0, 86d2, 4079, be9b, 27b4, 355f, 469a, ecaade2014_217g55, dd25, e58c, b3d4, 53db, 01bc, ecaade2017_133g, dc96, 743d, fcdc, a5b3, e6b6, 5d28, 30cc, c584, 790f, f952, fa8b, 09f4, fe3d, 9344, 9cd7, sigradi2016_803bb, ac90, a10c, e688, caadria2017_004j2, 96e0, a702, e8e9, 5605, ecaade2017_117o, 1a01, ecaade2016_102t27, ecaade2016_108z29, 451c, b8cd, 9525, 510e, 1964, sigradi2014_099v8, ascaad2016_042d17, a563, ba7c, 9416, b136, 5d08, d211, d4ac, 03c1, 3103, a881, cdda, ecaade2016_120l33, 06d0, ecaade2016_151e41, acadia15_47m1, 8f63, 898b, dbc7, 5393, aeab, d6a4, d036, 4933, 3b62, c071, cf46, caadria2017_185u44, ce1a, ijac201412204u2, a1d6, 168c, sigradi2013_194m, d691, 3528, 2720, ecaade2015_33b6, 65aa, f408, 04ff, d574, ijac201412403g6, c645, bce4, a177, acadia14_199ad, ff26, bf9f, e41b, acadia17_318s, caadria2016_229v10, d571, caadria2015_176u26, 9034, 6895, acadia17_51xx, 5719, d36a, c40f, ecaade2017_014yy, 6068, acadia14_63af, 4b79, 0ce4, 6f23, caadria2016_013a2, e159, 84af, 7f3b, d4d1, ecaade2014_096a23, e79b, d739, db80, e6a9, 491b, ecaade2015_173j37, 49b8, 40f7, 7ed1, ecaade2013r_020n10, ecaade2015_17j2, ec86, 5360, 1341, 35a0, d13e, 228e, e57e, e05b, caadria2015_208t30, b840, b804, f525, 8916, c13b, 3982, cf10, 9dfc, 4a64, ccbb, b4b4, 6b85, 2365, aa21, def5, 9510, 2351, a08f, ff72, e0bf, c4f1, 2ae7, caadria2016_457j19, 8e44, f403, ecaade2015_138f29, 68c3, abfd, 8e15, f4a4, 5b4b, 4ff4, 3cce, 89ac, 9ac5, bf10, f01c, ecaade2017_009ee, caadria2017_095d26, 38e5, 1c4b, e7ce, 195a, 9941, 9849, acadia14_117ay, 8f11, ecaade2016_104s28, sigradi2015_sp_12.402t31, 2d91, caadria2017_124f33, ecaade2014_194f50, cfdc, acadia17_640r, c01b, 6bf9, e2c4, 7049, 3fe4, f43e, 44eb, caadria2015_213u32, b485, adc3, 1155, 3152, 030b, d2ca, 957a, b5ca, e012, 0962, 8be5, de7e, 3f47, 4639, caadria2015_004f1, c5ea, e454, ecaade2015_200r43, caadria2017_086n25, 7f8b, 476a, 2de3, ijac201614308s5, a2c6, 738d, 8ccb, f9a4, ecaade2017_046m, ecaade2016_118u31, ecaade2015_171g36, 5b06, acadia17_598qq, 82a0, 5a72, ae1b, 6f53, 06a4, acadia14_627an, f8b9, 23de, acadia17_38uu, 2b17, 156a, a3af, ea6c, f671, 4325, acadia14_719s, b260, d6d7, a6a3, 3747, 6c96, 124d, 6e11, d51b, caadria2017_118j31, acadia14_43at, 413a, 1bb4, 562c, 7b5f, 19e3, caadria2017_183k44, acadia14_637af, be6f, 189a, b438, sigradi2013_74g, 5b37, 7436, baa7, 85a4, a26c, ebec, 15f6, d8da, c040, ef56, f4d0, 29de, 0cf9, 0c4e, a51d, 51e9, ddff, 8f43, a7fc, fbc4, 0554, acadia15_185r7, ecaade2013r_007f5, acadia14projects_655ag, 0c8d, 4c1e, eba8, c536, 74a0, 0eaf, a482, 75ad, b544, 37d9, 3c76, 73f1, 8936, 3f57, ascaad2014_001a1, acadia17_138f, 4191, ca75, 9888, ecaade2016_121r33, ec2e, 0f8b, 0cd0, ecaade2016_bkoh65, 3e45, 56a9, 0c02, d5ce, caadria2016_333y14, sigradi2015_11.136m24, 3fa3, 1a73, e66c, cdaa, c66d, 7ded, ecaade2014_094j22, a03c, c9ba, 1ad7, 64a3, caadria2017_104t27, 9b70, a35a, 51d2, ecaade2015_237e54, 437d, acadia17_221pp, 8a90, f57e, caadria2017_035y11, fc51, 5803, f104, ascaad2014_014e7, ijac201412205u3, acadia14projects_497p, acadia15_110e4, c826, e6fe, acadia17_390ii, f9f9, 5edc, af2e, 3d83, 8365, 4340, 0b39, ijac201614303l2, 6b51, af5b, acadia14projects_389b, 8829, 91e9, 4358, 576b, 31d0, 70d2, 24c1, 91c4, c651, caadria2016_321m14, 784e, acadia17_678oo, 00c5, ijac201412306x2, 4635, 380d, 304a, 95e9, sigradi2015_6.327u8, d45d, ce6e, 3d2b, fb8d, acadia17_590m, b0cf, caadria2016_703h30, sigradi2013_358a, 2f39, b6af, ec4c, 26fc, ascaad2014_033z9, ecaade2014_084v19, 114e, be50, 7271, 80f3, 0295, 6f06, a56a, acadia14projects_23w, acadia17_220v, 4591, aac4, ascaad2016_041g16, 5d02, f39c, 05dd, 4481, b764, ecaade2015_158o33, 3674, acfa, 351d, 9b16, a8b6, 1b3d, ecaade2016_136n38, acba, acadia14_177ac, d380, 9cff, ascaad2016_058e23, 38f9, sigradi2014_232u8, d58b, 4e7a, acadia17_445p, 28ea, ecaade2016_077o22, 6970, 332c, 45ec, c99a, ascaad2016_049z20, 2a22, 3589, bdda, caadria2015_203d29, ecaade2015_211c47, e783, 7221, 6db7, ef0b, e6a1, 2d12, 0acd, ascaad2014_019f3, 15d4, df5b, 4991, 3b25, d047, ecaade2016_075g22, e5f1, 4e35, 29b9, acadia14_579j, a02a, 461b, ca45, 6d8e, d9ea, ecaade2017_100i, acadia17_82kk, acadia14projects_267p, 3119, f741, acadia14_619ar, acadia14projects_75ax, acadia17_177u, a9f6, ecaade2016_140x39, 6297, 5715, 3ef2, 7f26, ecaade2015_138b27, 3f0c, 7493, cc9b, sigradi2016_614y, a384, ecaade2016_016f4, cf00, 7c73, 7dd5, ecaade2014_021t5, cba8, abd1, 719e, 1796, 7778, fe08, c16e, acadia16_116v8, ecb5, 15b3, e361, e8aa, 8ad0, 1010, 7725, 030e, b8d6, 73a7, df2b, ecaade2016_132g37, 4b75, sigradi2016_524dd, 0bdb, 8868, ecaade2016_243n64, caadria2015_185k27, 7d68, 95d1, 5bc7, c6c3, b18a, acadia15_333v13, acadia17_648rr, d365, c1ff, fe2e, 11d5, ijac201412305f2, 176c, 8577, sigradi2016_435dd, b7bb, sigradi2013_327p, d3f0, 40cc, 5da1, b051, 1ed0, d7ad, 7dce, b3ef, ijac201513103w2, 18e8, a882, bc84, sigradi2015_8.328p15, 6661, acadia14projects_347av, ecaade2017_053r, d314, ecaade2017_225e, acadia15_185t7, 2cf0, 8137, 634d, e172, 325e, 5b84, 0188, af81, d201, acadia14projects_75d, sigradi2016_814ww, 52f2, a73f, 6c8d, sigradi2016_592bb, caadria2017_048y15, ecaade2015_92s18, 0d3a, acadia14projects_479t, ecaade2013r_020s10, 53c3, caadria2017_182r43, caadria2017_055m18, 3e59, 4acb, caadria2016_621y26, bdca, 56ff, 8d6b, ijac201412301e6, 350b, dc54, 2121, cd82, 1d68, caadria2017_056k19, 4b58, c0b2, caadria2017_096w26, d789, 0308, 1d67, eb84, sigradi2013_425p, 2c88, 811e, ecaade2017_227r, 75b4, bf80, acadia17_307ii, 4621, dc47, e369, 993f, acadia17_283tt, 87b6, 426e, 8463, 8258, fbaa, acadia17_71b, ecaade2017_164p, 43d4, 7d90, bd5c, 21e2, 52a4, caadria2017_046z14, caadria2016_209t9, 9667, 90a5, 1a98, 52a3, sigradi2016_712nn, be42, a1e5, 890f, af58, da68, 39ca, 793c, 51d8, ijac201412403a6, e536, 0460, c5f9, 5cd3, 5d9c, caadria2017_058s20, caadria2017_067p21, 25f4, 77fd, 1393, 7199, ecaade2017_091ss, sigradi2016_602h, da92, 6fa1, caadria2016_291o12, ecaade2017_109kk, caadria2017_081y24, b7b5, 8eab, 80b2, 88d7, caadria2017_009l4, a40b, a315, ijac201412408j2, acadia14projects_339ag, sigradi2016_732v, 9c31, 4182, bd9f, 7ac7, 2b1a, 5bf7, acadia17_72j, dbaf, 508b, f2ec, 5064, 811b, ecaade2017_053s, 6cc4, sigradi2013_234d, 3a46, b738, 105d, caadria2016_579o24, sigradi2016_358o, 3b84, cad2, adde, ijac201614403b2, 2225, acadia14projects_267l, e390, 5ff6, 42f3, 9991, d6ec, 16a9, de19, aba9, 533c, 5030, ecaade2015_293w63, 6968, 8e30, 78b7, ascaad2014_014r8, efdd, ecaade2014_044l11, 73f0, acadia14_101r, d9e5, acadia17_230qq, sigradi2014_289h4, 46a7, ecaade2015_229h51, d708, 9ba6, 645c, ijac201614105v4, acadia14projects_435aw, dce2, d5b6, sigradi2014_085e8, d27b, 91db, 4bc9, 136d, cbf4, 70df, ecaade2016_139f39, 9d90, ijac201614407p4, e67a, f267, ijac201412303e9, acadia14projects_463au, d7a9, ae3b, 2813, 4993, caadria2015_016k3, ecaade2017_006jj, 2c38, ecaade2014_109p24, 7876, c611, 0925, b908, ijac201715205qq, e647, 0548, caadria2015_032y4, b9ed, 90c7, ecaade2016_151k41, 3a1f, b663, ascaad2016_045e18, 91fe, 9ebe, aad1, 667f, ecaade2014_035a9, 264e, 8f2e, ecaade2016_154j42, 44dd, ecaade2016_118s31, 6f58, 618d, e621, b186, b226, 1585, 1aec, acadia14_375i, 045d, a233, 2fae, 24b5, 1816, 87ea, 196c, 79df, acadia17_232ee, 06ac, c024, 608b, 3fff, 64c0, 3416, 7635, 167f, dbf2, 337e, acadia14projects_75b, caadria2017_123d32, 0347, ecaade2017_105uu, 8f83, bf0a, ijac201513303s10, 4234, caadria2015_016n3, 5cd6, 8985, ecaade2016_230w61, 5784, e2d8, 2e9b, 0496, be14, f6c5, ascaad2014_016b9, acadia17_137kk, caadria2015_185j27, 49ac, 9876, acadia14_339ar, acadia14_589g, dab2, 3e63, 04ac, 1413, df75, 9065, sigradi2015_12.215v27, ecaade2016_071z18, e61f, f59b, 2879, bcd4, 29c1, 6b88, b2a1, 71d6, a756, acadia15_274m11, baa0, caadria2016_229x10, caadria2016_405p17, sigradi2013_98, 0dc1, 56bd, ecaade2017_072j, acadia17_403l, acadia16_318k19, ecaade2014_024b7, b723, acadia14projects_549s, sigradi2016_732e, a81e, caadria2017_003v1, 74c5, caadria2016_601o25, 9c29, acadia14_101ac, 0edb, 9022, d631, 092d, 18e9, 6d51, ijac201614202p7, 9ed1, abc9, ijac201513105v4, 160e, 6c1d, fdae, sigradi2014_132m1, 798f, e336, 0414, 5782, c9f1, acadia17_284m, ecaade2015_286x62, 3b3d, acadia17_637h, caf4, 6140, 3608, 054d, aaec, 91e3, 3f33, 6204, ijac201513203o7, 9b50, dc9d, 7a75, 9c82, 7662, acadia17_89r, acadia17_170n, 8f03, caadria2017_018x7, 20f8, ecaade2014_042l10, ecaade2016_136m38, a1e7, da95, sigradi2016_778pp, 92fa, ecaade2017_042y, 7f2c, cba2, f634, 3c0e, acadia14_609an, db4f, f285, 40a3, acadia15_185f7, acadia14projects_135n, bf84, 9db2, ecaade2017_173nn, dc2d, dc7b, sigradi2013_41, de89, 9561, a8b5, 6854, 087b, acadia17_52n, 7abc, ecaade2017_073m, b249, 7644, sigradi2016_363ii, 323f, d0f8, 2080, 33a6, acadia16_152c11, 4caa, ascaad2014_013x6, f32c, 664d, ijac201412302l7, 8b06, caadria2016_819x34, acadia15_161b6, f436, 057e, e0cd, 6870, caadria2017_145a38, 6b48, ecaade2014_173d43, fe57, ddd4, f1df, ecaade2017_019mm, 68c5, 928a, b3a3, ca13, 5a92, ecaade2017_116f, ijac201412402k5, 9caf, 4f8c, f5c9, f6f3, e988, 0db4, 9d50, 60c7, caadria2015_190f28, 90de, 4e89, 9f29, 8b2e, a61d, 378b, 85f0, 5c4b, ecaade2016_025f7, 5f2d, 672f, 5cfd, df3c, 474a, f221, ac08, acadia14_719e, cf56, 8c99, 2bf7, 7674, 491a, ef49, sigradi2014_159h4, 26ea, be2a, de09, 632d, ecaade2015_113m21, 2b1e, 297d, ecaade2013r_015r8, 9867, 201f, eaac, d21b, 4532, acadia16_260l16, 728c, ecaade2016_223j59, f0aa, acadia16_460s26, ecaade2017_149j, 16fa, 02b2, 62eb, ee83, 36d5, sigradi2016_817d, acadia14projects_627a, cf4e, f46e, 7525, sigradi2013_304d, b13a, 8fcf, c5bb, ca9d, be33, sigradi2016_382q, ff12, c59c, 308e, ecaade2016_225f61, acadia16_450l26, ecaade2017_071hh, 4a6d, 91bd, 8792, ecaade2016_237g63, 08b0, d360, 2c6d, 5cdc, ecaade2014_153n37, 8a06, 2dac, ecaade2016_225l60, sigradi2016_815u, ecaade2014_182d46, 4122, ecaade2014_060y14, c568, d031, 07d2, 7909, caadria2015_130d22, fabd, ecaade2015_240r54, 4aed, ded6, ecaade2013r_017w8, 4f69, 0f18, 8943, 1933, 7126, 7a14, 9691, b811, 6401, 0aa3, ascaad2014_006u3, 5f19, acadia17_316zz, ae26, 593b, acadia14projects_579c, f2d5, 9575, 3c49, 8f08, 23af, 5d60, 8f79, a0bc, adf0, ba13, 9e85, 98f1, f431, 252b, 2709, d367, e832, ijac201614103t3, 06d3, 428b, 5865, acadia14projects_33al, 513f, ae8d, 2cee, ecaade2016_129n35, caadria2015_130e22, acadia14projects_111k, sigradi2015_4.219v6, acadia14projects_291i, 5cff, 0112, 16cd, 42c0, d2ae, 488b, edbf, 53f4, e59b, 45f5, 8881, b00c, ec92, ecaade2015_64s13, 4ab5, ecaade2015_61j12, sigradi2016_659w, ba5d, caadria2017_081o24, acadia14_719j, de17, acadia14_627e, a2b3, acadia15_185m7, 039e, 1a53, 9368, 01d3, f89f, d672, 74a3, 20f4, de3f, 6e6f, sigradi2016_654b, a950, ecaade2015_181k39, 123c, 5d17, 13a9, 85f2, 7c39, de8c, acadia17_648s, 65d8, ff3c, 490a, ecaade2015_138k27, e6c7, 02d1, d416, ffcc, ecaade2017_052ll, sigradi2014_048b5, 914e, 2c7d, 0cc0, fe2b, 4966, 11f8, a639, 5312, 5d24, b199, 6d6e, 8b99, b5d3, 9357, 8fc2, ijac201412401t3, 9f5d, 9cc2, 5eff, af59, acadia17_463kk, feb6, ecaade2015_205z44, 2231, ecaade2015_130e26, fa4f, afd4, a989, f315, ecaade2015_207s46, 13d4, c459, fcab, a255, 7d1e, caadria2015_203r29, ecaade2014_173l43, ecaade2014_023m6, c70a, 8bc1, cac7, a4d6, caadria2015_124t19, 446e, ecaade2016_208o53, ecaade2017_031jj, ecaade2014_202n52, 04bd, caadria2017_027n9, 6447, 7e04, 4095, d6ee, 0005, 330b, sigradi2013_244n, 0800, 99bd, 6ac1, 13e1, 2fa0, 91de, 29cb, 719c, e654, f438, 3020, 4f90, 5551, ff4f, acadia17_392h, 775d, 426d, d5cd, eed0, 8867, ecaade2017_212ii, bf95, f3b1, c667, b698, 0549, acadia17_162y, d3e2, ijac201412408p2, 184e, c7a2, 800c, ijac201412204x2, 9d8e, a8da, 9715, bfc5, daa1, acadia14_619aa, 41dc, 24a0, sigradi2016_441ll, 0b24, 13c0, acadia17_491y, 21ff, caadria2016_477w19, 1aa2, ecaade2015_143r30, 024a, 5573, ascaad2014_014d7, c5b2, 223a, b508, 6aa8, 5183, 3a9a, a969, f22b, b121, ecaade2017_013tt, b8eb, acadia14_555i, 732e, acadia16_98k7, caadria2015_181e27, 530a, 0630, caadria2017_005r3, 78d9, dc09, cbf8, ijac201614201k6, 5f2c, 2c85, 8637, fa31, 0c21, 6941, 9d3a, c255, 3bfe, acadia14projects_75a, caadria2017_023u8, 8100, acadia17_170f, acf1, c3d8, acadia17_266aa, ecaade2015_227r50, 6f7b, d24b, bbee, acadia16_62u4, 9d08, ecaade2017_195dd, 9bd8, 395f, 9965, 6ac3, dc14, ecaade2017_170a, 3b7f, 22a7, 082c, 0740, ijac201412306b3, f2f6, 2c21, f957, ecaade2017_240p, ecaade2014_072y17, 5d01, ea6f, ecaade2016_037b10, ecaade2017_192c, a802, 24f1, sigradi2014_186w5, cc5a, f270, f8d2, caadria2016_871n37, 8529, c9ac, sigradi2015_10.138x18, caadria2017_115l30, ca91, 2157, 0078, e7bd, e877, ecaade2016_237d63, b2fc, ecaade2016_241f64, ecaade2017_215w, ca4c, 58f1, 1cf3, ecaade2016_040t10, 9e46, bf97, 5aaa, 9d4f, ecaade2013r_017y8, ecaade2014_109o24, caadria2015_210m32, acadia14projects_719c, 2b18, bfbb, b6ba, 57fe, 798e, ec36, e8de, 3031, 3ab5, 40ed, eb61, 3d79, bfbd, 61dc, caadria2015_203h29, 82f2, 4e6a, 39f3, 24b2, f9d8, 5f06, acadia14projects_365am, c793, aaa2, 5829, 7a27, e158, cac3, 74db, 66cc, 865d, caadria2017_030y10, 2740, 4bfa, 61d6, 8f7a, d57c, 8144, a585, f800, 5657, 7386, fdf4, acadia16_24n2, 73b4, 9e62, acadia15_211v8, 8140, f716, c1af, a788, b13f, 6432, 0ab6, b44c, 996a, caadria2016_569c24, 1b4b, c032, 8237, 4ade, 296e, ecaade2017_173pp, ijac201614305r3, 4587, edfb, a57c, ecaade2013r_002v1, be2e, 1dc0, fc7c, 9b72, 057f, b4e7, fd43, 0b25, 6dbf, ijac201715106d, 0ca9, dd76, sigradi2015_11.165m25, 1cfc, abd9, acadia14projects_719d, 7a78, 321c, ecaade2014_024a7, feed, eab3, 52e8, d1df, acadia14_101an, d55d, a292, a2ee, 073f, d0eb, 8a65, 2ed5, fd69, ijac201412406j9, 3915, 51a3, 7d39, bb7b, 37e0, ecaade2014_086v20, 862b, 9ae9, 0e8e, 3f65, 259a, a3ac, af79, 48fb, 1128, 6f27, sigradi2015_8.47h11, 28bd, 2684, 998b, 7769, ccac, ea58, 1b63, ecaade2016_162g44, a081, b0d2, 8281, 9a75, 8fdd, acadia16_24v2, bcaf, 57aa, 8a53, sigradi2015_7.146w9, 37aa, ecaade2016_058b15, e736, a7fa, 6869, c179, ascaad2016_021f8, sigradi2016_448u, 2b8f, ascaad2016_041p16, acadia14_661f, 551d, caadria2015_208s31, 9032, 5f9d, 6236, e83a, 3fcd, caadria2016_809e34, 4c60, b8b7, ecaade2017_225ww, facb, 2a7d, a29a, caadria2016_767v32, 7428, caadria2016_559z23, acadia17_60z, c935, aad5, 121a, 7d92, 8126, 9471, 4a67, c695, e8d6, sigradi2015_10.267s20, 3c2d, e1e9, d69d, 51b9, 6747, acadia17_502qq, 573a, a27c, 5b5b, 5864, b073, a013, ecaade2017_026mm, 3d6f, f15f, b216, 2268, 1752, 072d, f4fe, 46ef, ecaade2014_030i8, beed, c3a2, a974, 3af9, 4fc9, acadia15_223d9, 8575, acadia15_343h14, f650, 0e10, e7df, 6a00, 9b57, 761b, 06dc, d6a5, ec50, e7fe, ae94, bf7d, acadia14_153e, acadia17_570x, 67fe, ecaade2015_206h45, sigradi2016_467s, 4e26, 7f77, e542, ae63, 089d, caadria2015_119c19, 00cc, ecaade2014_112x25, 91aa, caadria2016_477x19, 30b1, 6923, caadria2016_651b28, 367d, 8ae4, 3659, acadia16_34b3, f3a3, 053d, caadria2017_005t3, 44d8, 3544, 5e31, 3c19, acadia17_502b, caadria2016_839l35, ecaade2015_48x7, acadia17_238nn, ijac201614308k5, 2a83, 56a7, 960d, ijac201412408f2, 59d0, 9861, 07de, b9bc, 8c69, 119c, ecaade2015_303z66, 4109, ef6a, 73b7, 86ad, 2b2d, cb8a, e8b2, 4afa, ecaade2015_130b26, 02cb, caadria2016_487h20, acadia14projects_339w, 28f1, 7183, 50cd, 8dac, f394, 7944, sigradi2015_6.327t8, dee0, 0801, 4574, ecaade2016_067b17, sigradi2014_151l3, 3ade, e80a, 67d5, 7f10, acadia17_339kk, sigradi2013_386k, e451, 4cd5, acadia14projects_43al, caadria2015_190n28, caadria2016_755n32, cb07, 0519, acadia16_98b7, abb7, 9cf6, sigradi2015_11.142a25, caadria2017_041l13, 9f70, 5b2a, ijac201614405d4, ae6b, 55ef, 6fba, 972b, 65e9, sigradi2013_111t, acadia14_409n, cbb7, 42a7, ecaade2016_191e51, 80a5, cf6e, e71f, fb7c, 30d3, f5c4, 1b65, acadia14projects_189as, c59f, acadia14_365aj, ijac201614102x1, b15e, 88b1, ecaade2014_141j32, 93f0, cf79, caadria2015_178x26, 7711, ecaade2017_079q, 779a, 81f7, 63db, 7930, bbaa, 5705, 7696, 6584, ad7a, 4f25, 6e01, 80ca, 8b80, 65b4, acadia15_323w12, sigradi2013_155i, 02dc, eb25, 941a, ijac201715104p, 32d0, 190b, f413, d2bb, 1737, 31d7, 4e9a, f2d2, fa0d, cefd, bbd2, 33a2, 8bf1, c0f3, 7cf0, fcb6, 7a3a, f2a3, dbe4, 50c9, 3a4c, dec3, 3aa8, acadia14projects_53p, 54a3, 2db1, 4cf7, 6275, 50fc, 8776, 5b93, f2d7, ascaad2014_018e2, bd2a, 544b, 2bab, ecaade2017_122mm, acadia15_323l13, 04a6, caadria2015_084a13, c6e8, 7ca1, 154e, c7ed, ascaad2016_043j17, cfab, 6efd, sigradi2013_244s, ded9, 28ab, 9854, ab10, bf08, c575, 4f95, 36fc, e14d, b2b9, fd1d, e764, dee8, 9df2, 5a2b, 2228, caadria2017_023a9, d875, acadia17_403i, c01d, 393e, ijac201412403k7, 293c, 5728, ijac201614406i4, 2f6f, acadia14_637ai, caadria2015_188x27, 8fd8, caadria2015_078n11, 8285, 9e4b, 7fa1, 5c8f, f21e, 1703, ascaad2014_003t1, 407a, c044, 1cfe, 5625, f859, e5fc, 75a5, d270, 7157, ecaade2014_233f60, acadia17_257qq, 7849, b2d7, 86f4, 3c3b, 71be, ecaade2017_163e, 8e9d, 3014, e402, d81c, e9e2, 5c7b, 4efb, b1a9, c6d6, 5486, ecaade2015_250j57, ecaade2017_201c, a053, ecaade2015_118b24, cdcb, 795e, ecaade2017_294ww, 9ede, 6e10, d08f, 2ee1, caadria2015_208k31, 02dd, b914, ecaade2015_100p19, 3fc2, f2d1, 3ef6, 1d36, caadria2016_839j35, sigradi2015_9.152d17, 1ffb, e0a1, 5ef2, b333, ijac201614309n6, 9400, 3840, sigradi2016_385uu, ecaade2016_040s10, ecaade2014_149r34, acadia14_479i, ecaade2015_301v65, sigradi2014_151m3, 043f, 2010, ecaade2017_288gg, e0f3, 131a, 7993, d56e, 2a25, acadia17_62zz, 54be, 6f89, 9592, 89cd, 940b, ecaade2017_282l, acadia14_247p, 02d8, sigradi2013_401s, ijac201513306g13, bb11, 330d, 9feb, 5ef1, ebd4, 3c9b, c856, ac93, 58f4, 50a4, dc61, bc44, ijac201614405c3, 5a9f, 1253, e196, b44e, acadia16_12l2, 750d, cdee, ecaade2017_124l, sigradi2013_62v, ebad, aa40, ecaade2015_250k57, 7b4c, 5c73, 1763, fc98, 2483, 8499, 2b30, 913d, f0ac, 622b, 8004, a2e7, sigradi2015_11.165r25, 07e7, 9465, c3ea, 838f, caadria2017_079d24, 652c, 2b79, 2e4f, 4cbe, 3cd2, acadia17_670nn, acadia17_190xx, ecaade2017_308bb, af31, 76a5, 1ee2, 6329, 2e10, 3e83, bad6, 4dd4, a975, 4823, c9a0, ijac201513206c9, c639, 0e96, acadia15_395d17, f9e9, 7ad8, ascaad2016_052i21, 7198, 942d, 7476, dc65, acadia14_189ap, d4ea, 3a23, sigradi2014_048s4, 2a01, 87af, a070, edef, d5ac, 0eff, 9d66, bdbf, c99d, 265a, 5132, ecaade2014_018b5, 0878, 5c3f, ab55, ecaade2017_202k, 1d35, acadia15_395g17, bd14, 8e61, f735, c498, caadria2017_051a17, sigradi2014_330r7, 657e, 7b81, 7514, acadia16_260g16, e57a, 9515, 8d65, c3ff, fe04, 0d15, caadria2015_124c20, ecaade2014_088g21, 8e3d, caadria2016_125s5, eb86, ijac201513203g7, 6a84, ec77, 0cff, 4073, caadria2016_373l16, 1a1f, f7da, 7760, ea0d, 01cf, aa19, 7323, 1c9f, acadia14_347ar, 9f12, sigradi2014_189m6, 5b18, dd79, 5cea, 8d9a, 8540, c6d4, 718a, d72f, 4232, 279d, d3bf, acadia17_212mm, caadria2016_209u9, 991f, ascaad2014_034m1, 5c43, 2946, acadia17_678xx, ijac201614309f6, af5c, f89b, aedc, 8280, 5156, ecaade2016_130m36, ecaade2014_024m7, 5c67, 46d8, 680e, acadia17_350ss, f763, 99f1, b3e1, ascaad2016_010z4, adf4, f937, 4850, af85, 78c1, 0f6f, 3f49, 535e, f92a, 2185, 29f1, 7e9d, 8652, sigradi2015_11.165n25, f844, 5485, b761, caadria2016_703g30, d10e, e76c, f170, acadia17_212w, b44f, 02ab, 903e, a0c3, a4cd, ecaade2013r_016v8, 7482, 3745, 33ae, caadria2017_055o18, acadia14projects_601ae, caadria2016_177l8, 2fb6, acadia14_435aa, 34a9, be41, 5dd5, 35b6, b3e4, e7e3, acadia17_358oo, 9497, 5049, 5dc6, ecaade2014_149w34, 9b91, 83a6, fed7, caadria2016_819l34, fc4e, edc6, caadria2017_054f18, 4d80, 6c92, aba4, 3af7, b4de, 377c, 77fc, 887d, caadria2016_851u35, 4f18, acadia17_542zz, 9af3, 796f, ecaade2017_302w, eeee, b1d9, 9049, 5acf, f01a, dd2f, cb33, ecaade2017_170c, b297, ecaade2017_215uu, 561c, bc38, 4e37, 21d0, ecaade2015_130f26, 8275, 34c4, 5fbf, caadria2015_064u7, 83fb, 93b3, 0d6c, 57c2, sigradi2016_602a, ecaade2013r_018s9, 7427, ecaade2017_101v, caadria2015_090w14, 7c3f, 7305, 33a9, 860b, acadia15_483g21, caadria2016_291f13, caadria2017_165k41, f3b2, ecaade2017_273s, c4d0, 962e, a062, b81b, ascaad2014_008y4, 4069, acadia17_202n, ijac201614102d2, e16a, 9e8f, fabb, ad61, acadia14projects_91t, ijac201715102u, 61d3, 7ab0, 8738, 1b20, ijac201412302k7, ijac201715202aa, df9e, ecaade2016_mrta66, ea86, 6bf6, 7a7b, 18bf, acadia14_317x, acadia14projects_497u, acadia17_71oo, sigradi2014_303e5, a3b1, 30cd, ijac201513302d10, caadria2015_111k17, d79f, 298b, ijac201715106xx, 67dd, 410e, 2c42, a2c0, 74c8, e1ef, bd1b, 835b, 2004, 800a, ca57, c2ea, cb95, sigradi2013_381j, 51d3, 5d33, 9c76, 62a0, acadia14projects_637ah, 2e14, 59a3, ecaade2015_158b33, 29cf, ab20, sigradi2013_234l, ecaade2017_277dd, caadria2017_043i14, b1bd, 95a3, 65e0, bbd6, c2db, 1c9a, ecaade2017_097ff, caadria2017_145e38, ecaade2014_184k46, ecaade2017_288ee, bbb2, fc41, 71c5, 9ded, ecaade2017_164cc, 7a85, 51f6, c844, 4898, 637e, a00a, d3ca, db6a, d624, 560d, ascaad2016_046t19, eb47, 5447, a3cf, 4fd2, 0d73, 667a, ff5f, 4c08, e916, sigradi2014_263f1, 2f62, c81f, 9b9a, d6db, ede1, 4d6e, ecaade2017_155g, acadia14_81k, e64e, d9e8, e4a5, acadia16_130u9, 3f0e, 661a, 1b2a, 99ff, ecaade2014_149m34, sigradi2015_10.140l19, ecaade2015_61z11, acadia16_260o16, ecaade2017_148a, 95cd, 1c72, 3ee4, 0d25, c59a, 0fa0, e297, sigradi2016_815mm, 4752, 2197, db35, e147, 4cbd, caadria2015_054k6, 6f94, f853, 75d6, f69b, 60ce, 1118, 59b0, 816d, d49f, 67cc, sigradi2013_393l, 92b2, 8ba0, 253c, b8ee, ecaade2016_123t33, ecaade2016_018w4, 56a5, 30ba, 25a2, 1223, d6be, caadria2017_005y2, 07e8, acadia14_357ax, ijac201513102j2, 81f9, 3210, acadia17_230zz, e80b, acadia15_483n21, 587d, bf4c, 99ab, caadria2016_861x36, 748e, c33f, 317a, ascaad2016_033z12, 327d, acadia16_394j24, 9413, acadia15_483l21, ecaade2014_230n59, ecaade2014_111s25, 9cf3, sigradi2013_31, ijac201614102b3, ijac201412305s2, ec45, 0837, ea97, 6056, 12c9, ecaade2017_274bb, 16df, 5b3b, 7f01, caadria2016_871m37, 2cfe, caadria2017_023t8, ecaade2017_255zz, 9906, 2c29, c288, ecaade2013r_019b10, da7c, ecaade2015_22m4, 107b, 0a2b, ecaade2017_282k, acadia14_375j, 83ab, 0237, sigradi2013_393u, 9c15, ecaade2015_293x63, f67a, 76e0, a1b7, 5d42, 740d, sigradi2014_075b7, b535, 986b, 06a5, 0cad, ecaade2016_175l49, 8433, acadia15_47d1, cc0a, ecaade2014_224y57, a4d7, acadia16_106l8, 7454, ecaade2017_108f, c172, 112a, caadria2017_009r4, 25c5, 5a75, e4aa, 0932, 103e, 3cd3, f2b5, 28df, 75a3, 1615, de96, acadia14_579m, e32f, 9748, 5514, d906, acadia14projects_655v, b45e, 8ff8, 65ee, c170, 4451, 0d4c, acadia14projects_365ao, ecaade2015_202n44, 48ac, fd2a, 1a3c, ecaade2014_169o42, 3847, acadia17_678bb, 5874, 4fc7, ecaade2014_015l3, 4930, acadia17_520aa, 00bc, fc20, 6ef4, e878, a844, abd7, 40e6, 91dc, 9236, 665b, sigradi2016_383kk, 5471, e363, acadia15_323r12, sigradi2013_200e, acadia15_123s4, fbac, ijac201614302m1, 047a, e292, sigradi2016_756c, ecaade2017_230yy, 3db6, 0b2f, f5fe, 8c97, 7385, ecaade2015_91f18, ae37, b1da, ecaade2016_006y1, 9409, 238e, ecaade2016_018x4, 7284, e9cc, 8994, e51f, d22c, 6634, caadria2017_079u23, 0f89, 4ee0, 9fd0, a572, ecaade2016_216f55, acadia14projects_463az, acadia14_463u, 5dd9, 2d22, c24a, 3979, 407f, e715, 2cc2, 4a5b, 9619, ijac201513104o3, db66, ddfa, acadia14projects_111i, 0391, 7b85, 3b73, sigradi2014_036v2, caadria2017_096t26, acadia14_445aj, 5116, 549f, cc8e, acadia14projects_311t, 2edb, 114b, 17af, ecaade2016_011x2, f5df, acadia17_307mm, 2e7a, 6035, ecaade2014_237v60, e5d1, 66f2, cd11, a86f, 63fc, caadria2017_021h8, 296b, e50b, 05a2, 7c28, 33e0, 7ef8, 9111, 0607, caadria2016_683s29, 34e8, b6d6, c0e8, d24f, d121, acadia16_290f18, 0f12, 4920, ae35, dfde, 4a4a, 8037, caadria2015_156k24, f6c3, sigradi2016_455f, f1fd, 7b11, f169, 6ce4, 078a, 90fd, eb05, 4d96, ff25, f5c7, 12d1, sigradi2016_777ii, e7ee, 7e63, 24b6, ijac201513303u10, 11c2, cbfa, ecaade2017_199uu, 800f, ecaade2016_023l6, acadia14_655ai, c2a9, 9d19, c18c, 5a34, sigradi2014_140p2, sigradi2013_387b, ff5e, d7b0, 0556, caadria2016_487t20, bb2b, dae1, 9acf, ascaad2016_058d23, caadria2017_107n28, 48d2, ascaad2014_029k8, 1ddb, a7a1, 3588, ecaade2015_229u51, 9c1f, d234, 7713, caadria2015_070c9, 233a, 52c5, 91ac, fc52, ecaade2014_100i23, 5708, ec30, acadia17_231x, 5d9e, bb7a, 00d2, 7977, 225e, bfa5, 2a28, 55a2, sigradi2016_654xx, 4458, 1a05, acadia17_338gg, 3a02, 6f1b, ascaad2014_011w5, 89e3, 4b13, 6f11, 5498, ecaade2017_280c, sigradi2016_490nn, d5ff, ijac201614207l11, acadia17_542kk, a1c0, cbde, cc03, c5cc, sigradi2013_46b, caadria2015_145u23, 7176, ijac201412403n6, ecaade2014_130z28, a21d, 3f9b, acadia15_123p4, acadia15_469n20, sigradi2015_3.209w3, 0f93, 5fea, 0208, 3d31, d83d, dae8, 978b, 6f65, faa8, 53d6, 4c77, 42c1, 95ad, 5599, 5138, 6997, 3ea7, df57, ecaade2017_290zz, 1927, ecaade2015_325e71, af12, 4224, 9b86, 08f4, caadria2015_130i21, 1cad, b610, 63de, cce1, 17d6, acadia15_371b16, ijac201614208r12, ecaade2014_089n21, ecaade2017_041k, 9542, acadia14_145aj, 4ee7, 59ef, 4f6d, 4d9a, 1df8, 20a9, 5281, a3ca, acadia15_137w4, ecaade2017_017n, 41f5, 1fc8, d5d0, c3fc, ecaade2013r_009i6, b0da, d296, 1c18, 4b62, 8065, sigradi2016_647oo, ecaade2016_136z38, acadia14_167u, 3285, a45b, cf1a, 3635, 19f7, 2162, sigradi2013_267u, f3b6, b549, caadria2016_497d21, 1fd6, 36ca, b123, 50a0, acadia14_463ay, b1be, 7d79, ecaade2013r_018e9, 8feb, ecaade2015_73y13, 277f, 381a, caadria2017_122y31, fd3f, b16b, f2d3, 3308, c555, ec84, dba3, e532, 242a, ca55, 4c9c, acadia14_565z, 48c5, 0e8a, f601, bf5a, 42c4, dfbf, ascaad2016_028f11, acadia14projects_463l, ecaade2015_268y58, e092, d954, 8f1d, 23d9, 52b5, 6718, 95dc, e8ff, bffd, a7d3, e82e, 41b0, ecaade2015_122l24, acadia16_184r12, 91ed, acadia16_98u7, 61b4, acadia17_26f, a721, 47bd, 64e6, caadria2015_031s4, ecaade2015_250e57, acadia14projects_153ax, 9dfd, ecaade2015_136r26, d0a0, 6749, a2d9, 0520, caadria2015_064z7, acadia14_435av, c3d3, cccd, a965, 5fb4, eabc, 1730, acadia14_357ap, 73ec, 695a, 9513, acadia14projects_317v, 862c, ecaade2015_170s35, 95ff, e4c3, 3c79, 5b86, 5503, 2297, d876, 3e99, 3154, acadia17_164tt, 3798, 754d, 7150, 7f1f, ea18, e93b, 8044, d496, 49bf, fabf, 0245, acadia15_95n3, 9bc9, 0e0c, 8ed6, sigradi2016_770r, 9c6b, 621f, cb1e, 202e, 9737, 0175, ecaade2014_225l58, e0a4, 9f53, bdfb, sigradi2015_10.7i18, 7922, 9169, 58ea, ecaade2016_243w64, e498, caadria2017_096d27, 3753, ascaad2016_005z2, 415f, dddb, ecaade2017_033s, 7a7f, caadria2017_035x11, 1488, 1917, bb31, ecaade2017_213qq, sigradi2013_155j, bb33, 7615, ea5c, 3870, 73c2, dced, fcef, 6594, acadia17_491z, 49c7, 0076, acadia14_389d, 51d5, acadia17_373v, f172, acadia17_153h, 1a2a, 859f, 88d3, sigradi2016_426f, acadia17_552i, f093, 712e, sigradi2016_450a, 13cf, 9787, ec6d, ed77, f6dd, 7bea, 1afb, 306f, 642e, b88d, acadia14_291e, 6964, 9ee3, 23ee, 6b11, 8807, c3d0, e8c0, 89d4, acadia14projects_145s, fa23, 06bb, 5e93, deef, caadria2017_004s2, fbdd, acadia16_140u10, ecaade2016_191b51, caadria2017_055l18, 86eb, ff98, 9d27, ecaade2014_144a33, 4ec5, a69e, a641, sigradi2016_817l, 78c6, 207e, e45c, ecaade2014_104o23, ijac201715103vv, 758e, ecaade2017_290mm, ecaade2016_095e26, sigradi2014_201f7, 4258, 79a9, 3332, aefa, 6b46, acadia16_164z11, 1213, ecaade2016_006x1, 312c, 3dd0, 0f33, b7d7, 4263, e989, eed7, acadia14projects_53s, abb4, ascaad2014_025n6, acadia17_307dd, acadia17_640w, b03b, 4a2e, ecaade2016_tkoy66, 2771, aa5f, ecaade2014_088h21, sigradi2013_155h, 52c3, ed96, sigradi2015_11.34z23, 1848, d533, 3db1, 5462, 2ceb, e965, 84b5, 05f8, a68f, 9da6, 121b, 0b7e, f6b6, d1b3, ascaad2016_002p1, 47b4, bd35, 2a56, ecaade2017_079j, acadia14_375p, acadia14_63as, ijac201614102w1, 6b96, sigradi2014_197v6, 137e, 12d9, 38e9, acadia16_352x21, 3fd0, sigradi2016_737x, 85c3, f0cd, ascaad2016_042z16, 3868, ascaad2014_014i8, sigradi2016_559u, ecaade2016_045n12, ecaade2015_129s25, 7fa6, sigradi2016_602qq, 624c, ecaade2014_038v9, acadia16_372o23, f62b, 844c, acadia17_18h, caadria2015_126m20, e6f3, acadia16_382s23, b1c1, 1d44, a281, 5228, 2565, 60ed, 77eb, c3e3, 4186, a4dd, ffab, e500, caadria2015_073x9, 518c, f8ad, b13b, f88f, ecaade2016_028j8, 3e48, ecaade2015_217f48, 9f7c, c9f8, 4c4a, ecaade2015_334t72, 149c, sigradi2015_4.52l6, acadia17_324v, 78ca, c8f0, 20e6, ecaade2017_172v, fb9c, ecaade2017_288ff, e8af, 98ee, 5cba, b9d8, 460e, 1080, 0d8c, ecaade2015_77z14, e296, 72cb, 7d91, acd5, ecaade2014_186d48, 79a7, 9af1, 605b, sigradi2013_215c, fa57, 5362, ee28, a4a1, ijac201614407l4, caadria2017_104a28, ae3f, eda0, fc87, 0e05, c747, sigradi2015_3.370y5, be68, ddd0, sigradi2014_263y9, 5194, a7f0, 0850, fa6b, bb5d, 01a1, e85b, 5387, 9d9f, 0a89, ecaade2015_21z3, ecaade2014_044y10, eac9, 29e2, caadria2016_147k6, ecaade2016_230u62, df65, 6fb0, 58d5, 6afb, sigradi2013_401h, f33b, 33c7, da89, 1af4, 93df, ecaade2016_163u45, acadia15_137a5, 9c65, ddf8, 6692, cc51, ecaade2016_164o46, c05e, 4529, acadia14_699j, ecaade2017_301p, fb06, ecaade2016_bkor65, 07aa, a139, 116a, 801e, 3d4c, 04b5, 4c30, e623, 308b, 81f5, ascaad2016_039i15, d206, 39d6, 4741, 5e5f, acadia17_282ii, 16fe, 526e, 8d14, ijac201614203r8, 7b2a, edd8, 8b78, 1e26, aeb9, sigradi2014_169t4, sigradi2013_315a, f846, 917c, 8e9e, ascaad2014_017v9, 9ccd, 8cf9, 5c29, f598, 5282, 55f7, 70dd, a10e, 7fd3, ijac201513101f1, 5963, 220e, e8b5, b34c, 9712, 79b5, ecaade2015_246a56, 317f, 4a74, ecaade2014_168r41, ecaade2014_088i21, 09b1, 0c1c, e304, 51da, a95a, 07b4, 4b5a, e284, 884d, f4c1, 4f02, dcf6, 33d1, caadria2017_185a45, ijac201412306z2, sigradi2015_3.221u4, ecaade2014_010n1, c1fd, 8b4c, 137c, c6d8, e13b, dba7, c491, 0590, 6f93, a142, ecaade2017_028m, b974, 2d45, sigradi2013_327, acadia17_414hh, 7207, 3241, c24e, ed43, dc5c, add9, 2e74, ascaad2016_038r14, caadria2016_641m27, 26f4, caadria2015_087w13, d53c, fe27, e69f, 7d17, acadia16_44p3, 1bfb, 0beb, dd26, b4a4, b7ae, dc85, 1fd2, 0ba5, caadria2016_333w14, f826, eb28, 79c2, ecaade2013r_014k8, 8f3e, aacd, b9b7, ecaade2017_215dd, 158a, a91c, eb19, 7c65, b2c0, 0ee4, ecaade2014_225j58, e628, 5b04, sigradi2014_329v6, 89e5, 74e5, 8a2d, c068, 8ecf, ecaade2017_105vv, 1565, 0c48, ecaade2015_306j67, 1bf5, 4868, a415, 8327, 124f, 2b03, f401, 6567, 2652, ebc3, 83e4, 0761, 0f5c, bd58, ea99, 0def, ecaade2017_108i, 9dda, 064a, a1e9, 6d4e, 5b22, d5d1, 1d16, acadia14_719d, e1d4, 77a3, ecaade2017_023x, 9df3, 1b5f, 847f, c111, e975, ecaade2016_011g3, caadria2017_023c9, 3bf9, 67e8, caadria2015_208v31, ac7d, 1960, ecaade2017_129oo, d716, 9ff7, ecaade2015_79h15, acadia17_512s, acadia16_344n21, a2a5, 88c2, 003d, 1bfd, edc7, aea8, ecaade2017_215ddr, aae0, 531a, dc5f, b201, 94e3, 1453, acadia16_224l14, 7a94, d230, 97f1, ecaade2017_257tt, acadia14_281ac, 8cd2, 5a7e, 20f0, e440, 8fc6, e9f3, acadia14projects_589l, 2c4e, ecaade2016_190v50, 013a, bb1c, 14a3, 66dc, 69c6, 19d1, 31c9, a9e4, 5be7, ecaade2015_64y12, sigradi2016_781qq, f33a, ecaade2015_13m1, 0e91, 0450, a287, acadia17_26a, ecaade2016_063v15, aede, 622d, 2675, 95cf, ceb1, b633, caadria2016_611k26, caadria2015_220h34, 70fb, faca, ecaade2013r_001p1, 537a, 87df, d5d5, 367f, 5a19, eb92, 061d, b029, 0232, b79f, 3dcb, 841e, 2ad0, 5158, acadia17_90ii, caadria2015_081h12, d2e6, 638a, 36d1, de9f, 35ac, 92bb, ecaade2017_181s, 2634, sigradi2014_265v1, fc9c, 1b59, 3ee2, b482, ecaade2017_130xx, 061b, ecaade2016_104x28, f926, 16bc, 13ef, d158, b640, 0417, acadia14projects_101r, 6b6d, d94d, 1530, 2b82, 1818, 5442, caadria2016_529s22, acadia14projects_365aj, c0e4, c79e, 2f48, ascaad2016_001e1, 7f81, ecaade2017_277tt, ecaade2016_120h33, 86d9, ecaade2015_155r32, 9308, ascaad2016_006j3, 9583, 87ae, 03de, 3f42, fb57, acadia14_681av, 898e, 7826, f284, e603, 28bb, ea6a, ecaade2016_191l51, 6bca, acadia17_52x, ce36, 34d6, ecaade2014_157t38, 5516, 404e, 7639, fe9d, acadia14_311z, cd9d, 21c6, a855, acadia14_33al, ecaade2014_019d5, e306, bc2e, 45e7, ecaade2016_095h26, acadia14_681am, 75b9, 8b0f, 04f3, 76ca, acadia14projects_637af, cf22, 60fc, 492d, 9ada, ecaade2017_230c, c73a, a7eb, 54da, a27e, e4ab, 8607, 26fa, b9a5, 6700, 964d, 42a9, ecaade2014_151r35, acadia17_37dd, 77d6, 3fbb, 2f23, 3388, bae1, f160, 6f76, cbcc, 3e6f, 755c, cca9, c66e, bff6, b568, b716, ecaade2015_318s69, 9db6, 05f2, ccf4, 14f5, ec5d, d5cc, de1c, ijac201412402f5, f20e, a3dd, caadria2017_165i41, 4f81, 24ca, 0b23, 04b8, cf2f, ed66, 60bb, 2188, 2a62, caadria2017_031g11, 3f53, 3f97, sigradi2016_417kk, cc77, efb3, 2fef, 66bd, 01d8, a733, b464, f822, sigradi2014_123u9, b9f7, 6066, c9c9, 0060, b15d, 155f, ecaade2016_213n54, fa81, 1ec5, 1200, 1baa, ijac201412304b1, 9701, 8720, acadia17_211n, f674, e60a, acadia16_344f21, 5c47, c906, ecaade2014_066o15, ijac201412304m1, sigradi2015_1.320i1, a366, acadia14projects_699m, 2176, ecaade2014_084p19, d934, 3c42, 0d7e, c2eb, 0639, e2d4, 65e4, 87c2, acadia14_189av, a6ca, 72ab, sigradi2016_621dd, ecaade2015_231r52, fe2c, 2150, acadia14_699e, 2583, 2adc, sigradi2013_30k, ijac201614208o13, 9981, cc8f, 3886, acadia14projects_153as, d582, caadria2017_047h15, 731f, 4da7, ijac201614206d11, 54d3, c1bb, 8069, cd1d, 45bd, 8dea, 222a, 897c, eaaa, ecaade2016_129p35, ascaad2014_027j7, fbbb, ijac201614102c2, 9b2e, 37a3, ecaade2015_320s70, sigradi2014_169s4, 39c8, acadia14projects_389az, 1120, ab1d, 18d0, 8d79, acadia15_513u22, 03a9, caadria2017_145j38, 1c98, b1bc, 46ae, ba9b, 99fd, d37b, ba80, ecaade2016_018a5, 35e8, ecaade2015_215k47, 3afa, 6773, 3187, sigradi2014_279w2, 6636, cee1, acadia14projects_189au, a3f0, acadia17_189tt, 85cd, b9ff, d561, bf66, 2580, fa45, 5048, 9233, 1f35, 6631, ecaade2014_052b13, c3df, bdce, a0f2, ecaade2017_253ff, 47ab, 97f4, 8765, 899c, 5274, 5abe, a138, caadria2015_081s12, bf9d, 5e91, 2779, e571, ecaade2015_53i9, 7eea, 9756, 0cdb, 8a21, 1ea8, 18ca, 5b70, 6a1e, 7595, 77b9, b22b, 5642, 2c1c, sigradi2013_100c, ecaade2016_071m19, f092, 7bb6, acadia14_125ag, 104e, sigradi2015_8.264z14, ecaade2017_225h, d791, 2bd4, 2ef7, ecaade2017_083rr, 214c, 8d63, 8e0b, dc4b, acadia14_43ap, 5ca3, bf29, ffb7, ce48, 4a82, f96c, 91f6, acadia14projects_237av, 801f, 119f, ecbd, cf72, sigradi2014_123r9, ecaade2017_220pp, 90ce, 9b27, a2bb, ecaade2017_039f, 0364, d6bf, 523c, ecaade2017_225zz, 88ce, f1ee, bde8, 30a5, ijac201715105m, ecaade2015_53z9, 1664, ecaade2014_157a39, a839, eb9b, ecaade2015_211z46, af0f, d43f, 2147, a1c5, 3a06, 1b3b, 4c88, 73c9, ecaade2014_085h20, 1636, 2e8e, 8133, e37e, 79e5, 8168, ecaade2017_094s, d70b, 9cef, 75fb, c9e4, sigradi2015_8.41c11, 5117, ecaade2017_048oo, fb22, 2c31, acadia14projects_135w, 8dcd, ijac201614208v12, 83b5, 5cf8, 9473, ecaade2015_152c32, 6d26, acadia17_190b, ecaade2016_mrtv65, acadia17_403k, 05da, 7676, 6065, 9b3b, e53e, 2cda, ascaad2014_030c9, 5bd6, 8838, d1c0, c252, 80d4, bce0, 0790, sigradi2013_243z, caadria2015_157t24, b428, caadria2017_051j17, 282e, 9de5, 5ed5, caadria2017_101n27, ecaade2016_163t45, 521b, ea9a, 2488, acadia15_161e6, 2568, c767, caadria2016_851j36, 2117, fc97, ijac201412305o2, ijac201513306a13, eb0e, b570, 5901, bf25, ecaade2017_grie, a1ef, f218, 2e98, caadria2017_190y45, 24da, 8470, 392b, e4a2, 2db0, ecaade2016_ws-afutureo67, ascaad2014_021b4, b4dd, a9e1, 1725, 2dcb, db81, c0a4, dd33, 5634, 0608, ecaade2014_224k57, 082e, acadia14projects_435b, 7e19, sigradi2015_3.111w2, 26b9, ecaade2017_108l, 500000000, 0bfd, b0af, 5507, 2e85, d495, a570, a200, 71fc, caadria2017_113s29, 8c77, ecaade2016_139a39, e1e3, be21, e786, 1189, acadia15_371k16, a708, d596, 9754, 0fbd, 17cd, f146, 2281, acadia17_231i, caadria2017_009i4, 38f7, 2021, 8124, ecaade2013r_005h4, e395, 266f, 8949, a49c, 6b71, 89e7, acadia16_432t25, ccb7, 2951, 829f, acadia14_473ap, 65c3, 4dd7, be2d, 3041, 7732, 5e77, acadia16_478u27, aa2d, ijac201513305z12, c1d7, e569, sigradi2014_213x7, sigradi2015_8.186j12, 6a65, ecaade2015_298j65, 328b, 229b, ae1a, b5cc, acadia17_512n, acadia14_399ak, a8ba, 7a00, ecaade2015_215e47, 7e35, d96a, ca86, caadria2017_056e19, fa89, 177d, 68dc, a858, ecaade2014_078r18, 8b3d, ecf5, 4640, c94e, ecaade2017_277ww, e5d7, 9383, ecaade2014_138u30, 1a60, sigradi2016_407p, 0848, a447, 9798, ascaad2016_004g2, 1d81, 8f3b, 02fc, be17, 5ec5, 2ead, 0faf, caadria2015_218a34, caadria2016_549n23, 456b, 1656, 911c, 37df, 2125, 391c, 9448, 59c8, 614b, b48a, ecaade2017_105rr, a863, cb01, a1cc, 5db0, a724, acadia16_352f22, 6a9b, acadia15_357v15, f66c, a350, 2334, 417e, ecaade2016_079s23, 94f9, 2e00, ijac201715104q, 48e8, acadia17_435k, 22ed, a522, d049, ba36, 8de6, c1f7, ecaade2017_069bb, 633a, 4f82, a3be, 2e12, caadria2016_301m13, sigradi2016_484ss, b774, ecaade2014_194c50, 1321, 152d, 9dac, c7a8, 3cb3, ad49, b07a, 1e30, c9dc, 6c52, 8d83, 16a7, 9649, 50c6, 5724, acadia14_357at, bf1b, f147, a87c, fe9a, b06d, 0d98, 4bcd, acadia15_223b9, ecaade2015_148n31, ecaade2016_132y37, ecaade2016_079o23, 0b85, ef2c, e9a1, 4c36, e38e, 1d9a, b71b, 7b65, 3853, acadia17_403u, efae, 4e64, 2c1f, f82d, 5444, b474, 00ec, d84e, dd42, f1f6, ee3b, c55d, 95d3, da7d, 734e, 1894, 8d51, c7f7, f3bc, 7086, ecaade2017_091ww, 92f1, 560a, ecaade2017_306s, caadria2017_041g13, c0e2, 40da, ac69, e83f, 97c1, 4b00, sigradi2016_702w, b27f, 976a, sigradi2016_534oo, sigradi2013_411m, 8ce7, 302c, 7324, 7248, c741, caadria2015_084t12, 392c, ecaade2015_138p29, 1033, 5646, acadia16_254b16, c30f, ed65, e931, sigradi2016_441jj, f486, c26d, caadria2017_115g30, ecaade2014_233w59, 1bc2, sigradi2016_781xx, a3cb, b443, 2f53, 7fc2, f544, 13df, 4e86, 0b1f, sigradi2015_13.316b29, 4452, acadia17_90gg, 32ca, 2661, ebaf, 13e4, 8a30, ecaade2014_149u34, sigradi2013_243f, 25ce, 972f, 2358, ffec, 19d7, eadb, ba27, ijac201513203t6, 937d, 0842, db06, ecaade2015_229e51, ijac201412302m7, 91fa, ecaade2015_207m46, 4fdc, 60a1, ijac201614105o5, cf77, f8f3, e338, 4522, e3b0, 3b79, 6d3e, 69ec, 53e7, 4de5, 93c0, a871, 06ca, 8e5a, ecaade2014_149d35, caadria2016_477g20, 197d, d8c3, 2b4e, 4a95, ecaade2016_217u55, 558a, 0705, ecaade2015_193d40, sigradi2016_385mm, 6fc8, sigradi2016_659s, sigradi2015_6.387y9, 96b1, ijac201513201m5, 92a2, c9c4, 237d, 5496, 3d29, sigradi2014_047m4, 9b00, 38a1, 199f, 5992, ecaade2016_182o49, c7af, da07, ecaade2017_306m, a681, 4323, adc4, ecaade2014_065e15, d93c, adce, 4539, df7c, acadia17_473uu, ce2d, c1e1, 6ac6, ecaade2017_054jj, cd4b, 3d07, 6ea2, ecaade2013r_009o6, ecaade2015_284m61, f0cb, 358f, eb7d, d7b4, 4724, e50f, ff3a, ecaade2015_116l23, acadia17_474k, ff70, 08dd, c3c3, 0cf6, ecaade2017_054kk, ecaade2014_194e50, sigradi2014_345s9, 9bfe, ecaade2014_240u62, c29e, ecaade2015_269s59, caadria2015_015c3, caadria2017_118f31, ecaade2015_35a7, e7ff, caadria2016_755l32, a648, 4aef, eb0b, b9b6, a3ba, bba1, 2223, acadia14projects_699p, acadia17_349v, b057, 260b, acadia14projects_79w, b96b, 2dbb, ff01, 803c, 66c3, e96f, ecaade2016_057o14, 3111, 45d2, e1ca, 7fde, b822, 9ccb, ecaade2015_200i43, 2848, 0a98, eb99, 4194, 806b, sigradi2016_431v, ecaade2017_294b, fa42, b119, ecaade2017_208k, eb2e, 424b, a153, d4e0, 1a99, e21c, c0b1, e1e6, d72c, ecaade2015_22e5, acadia17_168uu, 9be1, 06b7, 5bb1, sigradi2014_252t9, 9f26, ascaad2014_008l4, f0ed, ijac201614201i7, ijac201412408g2, 1dfe, acadia16_184s12, 9534, 8261, 4fc1, c351, ijac201412307l3, acadia17_600u, 39cf, ijac201614207b12, f0ff, 2667, 8a9a, 36a9, 2c66, 6eae, 3636, 3377, cce5, ecaade2014_196d51, 930e, 1d5e, 9278, c5c3, 8ae5, c999, 8ae7, 1d18, 53ab, acadia17_512l, 63ce, cede, ef2a, 74c2, acadia16_270x16, 8d21, e24b, ascaad2014_022r4, aa52, ecaade2017_grig, 467a, 6883, ad0a, ac8c, 2d78, 8b95, sigradi2014_347k10, acadia17_630f, 06ea, cc81, 4e02, 9e54, 1945, ecaade2017_152qq, 7d78, ascaad2016_010y4, aa5b, 7b64, 2979, sigradi2013_135g, 57d9, ecaade2017_143qq, f9e4, e135, 938f, 333a, df54, a66e, 06a2, ecaade2016_198u52, 1fc1, 0b9e, acadia17_90oo, 7112, ecaade2014_071v16, 7fd6, f6ec, 147d, 4805, sigradi2016_647nn, 23a1, 6d11, 27b2, cc90, 1a33, acadia17_373j, c3cf, 7d52, ecaade2016_040a11, 9f90, e333, 3cff, f329, ecaade2017_009u, ijac201614407d5, 5460, 619c, sigradi2016_814r, ef2e, d19d, 6b65, caadria2015_012c2, ecaade2014_180u45, 5fb0, 1b7f, ecaade2015_221r48, f50a, ecaade2016_068m18, ecaade2016_102h28, afdd, a009, 165c, ecaade2016_021v5, 43b5, acadia14_101s, 00e2, a3a1, aa41, ecaade2017_282s, aab8, c1e4, ecaade2015_114b22, sigradi2013_407a, 86c3, sigradi2015_8.264f14, 5fb9, acadia17_403p, b547, 613c, 0547, cc57, e6ee, 29c0, caadria2015_164h25, abb8, 53c2, 0f94, b442, 8077, 8aa7, 94a9, c739, 25cd, cad6, ecaade2014_157s38, b554, 0849, sigradi2013_280r, 47d9, e78c, 77f4, acadia14projects_333av, 67ab, deae, ascaad2014_006v3, 0e21, acadia14projects_375ax, dd1f, cd27, bdef, acadia17_600ff, b09c, ecaade2015_138w26, acadia17_163ee, sigradi2016_771t, f883, 6c8e, f66e, ecaade2016_210b54, 24be, f1b0, ecd1, d891, b9e4, 07a0, 7d8e, 90f2, 656b, 6521, ecaade2016_015x3, 6624, e9f8, sigradi2013_271l, sigradi2015_6.341b9, 7ad6, 58a5, d2e3, caadria2016_631e27, 1d48, 1587, 8a47, sigradi2014_070a6, 00ba, 6bc9, 830c, e62a, cee2, caadria2015_077a11, 6944, 5e62, caadria2017_067r21, 54fc, 8095, df3a, c76b, 2a94, 4779, a81d, sigradi2014_281e3, 817c, 5716, 069e, ff17, ecaade2015_53n9, ijac201513303i11, a0f3, ce18, 62da, 8e95, 10a6, caadria2016_177a8, a39b, caadria2017_101o27, acadia15_451w19, e856, ijac201614302r1, 1306, 672e, 6ba1, fd95, ecaade2014_198o51, ijac201715202w3, acadia17_678jj, 9745, f719, c4bb, 7edc, ce0d, 3116, 3993, acadia17_640dd, 1afc, 1ff7, 6ee4, 2ee0, ecaade2016_123k34, 0844, 8d33, e1e7, 8772, 194f, ecaade2017_142xx, 2fb9, sigradi2013_342p, fd74, sigradi2016_483hh, 009b, 22ca, 950b, ecaade2017_156y, c839, ecaade2017_046e, ecaade2017_014a, bcc2, caadria2017_080f24, ecaade2016_071g19, sigradi2014_018m1, d72e, ce28, acadia15_284p11, e850, 3e61, db02, a676, caadria2016_281k12, 1d21, sigradi2015_2.213u1, 5f08, 360f, ecaade2016_045l12, 61e1, e145, ffe0, caadria2016_871o37, f1bc, bd04, ba5c, 381c, a69c, 1942, acadia14_301i, acadia17_426j, 1192, d338, 7972, ecaade2015_77s14, 6b21, 8915, sigradi2015_8.186h12, 29e4, 473e, fddd, sigradi2015_sp_4.388b30, ecaade2016_158o43, 0f5b, 6b4f, 2049, 5cbf, 7245, dbeb, 3af8, c3c4, sigradi2015_10.220g20, 0c94, 113b, 6702, acadia14projects_681au, a25a, acadia17_552p, a93e, caadria2017_051i17, 80b8, 3df6, 55d3, 7ac0, 2618, 1ba5, 5466, 393f, ijac201614309u6, acadia14projects_565ah, aff0, dccd, 587f, bd0d, 7006, 3529, 5674, 4455, ecaade2017_164x, 9218, ecaade2016_032o8, c3a1, caadria2017_074f23, 23d7, eb74, a351, acadia17_373p, 8546, 1e29, 41cf, 2eba, sigradi2013_405v, ascaad2014_022l4, 99d2, d616, 6c4a, 1030, b07c, caadria2017_005j3, d1e5, d6e0, 89f0, 9724, dfe5, 3375, ecaade2017_009y, 060b, bc10, eb26, 9651, f2ef, 58ec, 102f, 20a3, 8c82, a922, caadria2015_048v5, sigradi2013_238o, 8293, acadia17_118ff, 2337, a6ef, 9195, ecaade2014_204f53, 596f, c11c, d9e6, 62b2, ecaade2015_241i55, b43c, 04fd, a358, sigradi2014_330s7, sigradi2016_408q, 786f, sigradi2016_363ee, dcfa, ijac201412204c3, acadia17_324w, sigradi2013_386i, ecaade2016_224y59, 5171, b0a4, c49c, 7278, 4592, 84a2, 6a08, 9bb8, acadia15_95i3, f660, 1e92, 027e, ecaade2017_105jj, b890, 9517, f361, 0c98, ac5e, 8836, ecaade2015_248t56, 0fc9, ed94, c4b5, d88a, 05bc, 293a, ff0c, 1097, ecaade2017_100k, 48f8, aded, 10e8, e05c, e67b, ecaade2015_161i34, 6526, 048e, 72a9, 031f, 408d, 5e23, f460, f8f6, acadia16_72j5, edda, ascaad2016_039h15, 828c, 8306, b492, ecaade2014_145e33, 710c, b736, ac79, 8c65, b695, 4353, f821, 5e85,