CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

e85b, 9843, ecaade2016_243y64, 3447, 6b50, 6aa4, caadria2017_183i44, 1d28, 1370, acadia15_395d17, 291e, 2ace, 64af, abaf, bd6d, 3f3e, 50df, 49c8, c0f2, 3c45, 942c, 9a85, 860f, b208, 940c, 7e46, 8c33, 72e4, 40ee, b6c6, 2208, 86eb, ecaade2014_194p49, fcc2, b7c1, 8656, caadria2017_132r35, bae7, sigradi2015_9.347p17, ascaad2014_024z5, bc57, 8e84, 7529, 8476, ecaade2017_294e, d81b, 7976, ecaade2017_039h, 578d, ecaade2015_285c62, 95e7, ecaade2016_068g18, a731, ecaade2016_tkox66, b9c5, 0620, acadia14_435af, 519b, acadia14_637ah, a275, 4fbb, 5f0f, sigradi2016_448ii, ecaade2015_217g48, ascaad2016_021h8, eda7, 8a46, ijac201412403k7, 8b53, 83fc, 3513, 4d20, b41a, f20e, e6e4, 327f, f19a, 55a9, acadia16_224p14, ccfe, 668e, a813, 744d, 140d, 36e7, fbf2, sigradi2016_534rr, 1170, d92f, c549, ecaade2016_023y6, 0574, ecaade2015_235r53, ecaade2013r_003s2, 626f, 1a27, 74c5, e41d, f269, 9763, caadria2015_170r25, 8f00, 1888, 4fea, 3cf5, 7e4d, ecaade2016_114i31, 6114, d034, caadria2017_183j44, acadia14_219g, 5715, ecaade2016_098w26, 1dee, 241d, b068, 4ddf, d378, 590b, dd41, b501, 5a2d, 4326, 67b1, caadria2015_048r5, c477, 62d8, 90e3, 41e7, a137, 0163, 7075, fd5b, 1418, cdb8, 4ee5, 734d, 728a, d4e3, 0712, 4f4c, aff3, e448, 3cc3, 91a1, 95f0, 5808, 3b7d, ecaade2016_158s43, 55d4, 489e, a99e, 9608, acadia15_185r7, ecaade2016_110b30, a71b, 9d04, 2f06, sigradi2013_280m, ijac201614403c2, ecaade2014_052a13, b0a5, 57b7, bae5, ffa3, 8322, 5a42, 74c7, b534, 54d9, 381d, acadia15_357z15, 46e3, ecaade2015_237g54, ascaad2016_025m10, b57d, a859, 978e, ecaade2013r_014j8, fa03, 70ba, f86b, caadria2015_213k33, f21e, 5148, 0ef8, 0b7a, 4d51, 1024, 5b9d, e49f, 7bf0, acadia14_189ax, cd5e, 4980, c5a1, cdde, 144b, a33c, ecaade2014_224p56, b82c, 1c5f, sigradi2015_11.8o23, f3a2, c424, 3bd3, 1d21, 4c66, ecaade2014_149l34, ecaade2014_225m58, 6f6e, sigradi2016_360r, af43, f9b0, 1d3c, 9151, c454, 6d29, 4bfe, ecaade2016_015a4, sigradi2016_777ee, acadia14_681al, acf7, ecaade2014_072k17, b51f, fd2e, f112, dfe3, sigradi2013_304b, f2b7, ecaade2015_293b64, 5fbd, acadia14projects_531z, ecaade2015_130f26, d3eb, 8e2e, 2bb5, 266a, 21b0, 55e2, caadria2017_134b36, ecaade2014_153f37, ecaade2013r_006u4, 514c, 763c, abdd, ecaade2015_301z65, dcc5, 18d9, e0c7, 6916, 940f, 80b9, caadria2017_094s25, sigradi2013_234l, 9883, c2fc, ecaade2017_061c, 1ebb, ecc0, ecaade2017_129nn, 4671, cfd7, sigradi2015_12.215t27, 8ec4, a454, f71a, a095, c2bf, 3d7f, 08ba, c8f2, 65a8, cf25, 1ed0, 5fd7, c8c9, 465a, 9a59, sigradi2016_637p, ecaade2016_013s3, b44a, sigradi2015_6.151h8, 5ad0, ascaad2014_024u5, 2e15, ecaade2017_248tt, caadria2016_517c22, 3a5c, de46, 303b, e152, cb2e, e01d, ee8a, caadria2015_111k17, 09d7, 1bce, bd24, 6b5f, 2155, 6e8c, ecaade2015_324z70, 1a68, 895a, caadria2016_055o3, 2365, acadia14projects_237av, 4408, b843, 9f96, be48, 87df, 2991, 2b17, ef1b, 301d, 2ee9, 89c4, sigradi2014_263k1, 308e, 5d18, 5f8e, b4a1, 4ebd, bd30, a0c9, ecaade2015_17i2, d7b1, ee63, 6dcd, ascaad2014_019f3, b892, ecaade2016_006l1, 3960, dd70, 1bad, b5c5, ed52, d504, ecaade2013r_008i5, 8d82, ecaade2017_116d, 9064, acadia15_297f12, bd25, 53a8, 8996, 6d91, 3c6d, b65e, 65f1, b67a, c1ec, 3f88, d385, acadia14_357ar, 03f8, aa20, 8e8d, 2853, 129d, caadria2016_663j28, sigradi2016_695o, c329, ecaade2015_130c26, 7f50, 5a45, d74e, 5cec, 59f8, acadia15_343j14, b8ff, 9c83, f570, 1653, cd00, a0a5, 2597, 970c, 6cf1, bde4, c7db, eeac, ecaade2015_33m6, 4d50, 56cc, c855, 7e3b, d883, 1c8d, 971f, cfe5, 8ad5, 4051, 8c36, 9c04, 40b3, b6eb, 2bd3, 371e, 0b0b, af2f, 8a9b, acadia14_189av, 1049, ecaade2014_153o36, bdfb, 2f7f, df70, 39b5, 32d6, ecaade2014_206i53, bf12, sigradi2016_724zz, e281, c4c8, 95b8, 0aab, ae13, 862c, 39e1, c247, 1145, 0a5d, 1b87, d3a1, dadf, 09e4, 1c54, 3583, ecaade2017_198j, f1a7, ecaade2014_185u46, 50cf, bc6e, 90c0, 5810, 04f0, 14ad, f46d, ascaad2014_022n4, 969f, 5382, f078, 5535, abc5, a0a1, 7b5b, 8197, 8e17, d9eb, 2c8c, f890, caadria2016_085k4, 3793, dd5d, 5afd, 4bbd, a2f9, ecaade2015_195m41, 62b4, 9793, e44c, 00db, 5873, ecaade2016_190u50, e2a7, bf09, ecaade2015_164p34, 0015, 48fb, e7ff, 4f63, acadia14_339ao, d52c, 462c, bfec, acadia14_627b, 0143, bda7, 90e5, acadia14projects_463au, c22f, de2e, eee3, 003b, 04a2, caadria2017_021j8, 2a8d, e91f, b210, 3b9c, b04e, c4d1, f55e, 8f62, c06b, 6b59, 1819, fa7f, 688c, ecaade2016_bkoj65, 3224, f97a, cee2, c159, caadria2017_041j13, d902, caadria2015_064o7, 0d11, 99ce, a262, acadia14_43w, 38e3, a034, 73df, 4973, 341d, 8629, c448, 734f, 40da, ijac201614207p11, a670, ijac201614403e2, fc03, caadria2017_122y31, caadria2017_118k31, 7ddf, ecaade2014_224f57, b600, ea64, ecaade2016_230y61, ijac201513103v2, 23c7, ecaade2017_302mm, 154b, c521, c3e5, 071c, 0f6a, 8252, 8398, edb5, 78b1, f998, e352, acadia14projects_661k, afb5, ae0e, 1ef8, feaf, e755, 7b86, 61fe, 2e4f, 00e6, 34ff, caadria2017_096s26, b283, 801c, 5c8c, e1ba, 3b32, 966d, de24, 4744, 98c2, 1ded, ecaade2015_250c57, 8e18, 4bed, sigradi2016_414gg, c421, ecaade2017_169uu, 020d, 5074, 69fe, 0c89, 93f5, 3848, 5590, 8774, ecaade2015_222b49, e7a2, 626b, 295c, ecaade2016_193r51, 6298, 5479, b2a5, 80b8, d9f3, acadia14_389c, e738, sigradi2015_10.7l18, 4cdc, 12c0, ecaade2016_032z8, 8cd8, 6913, 971d, 2bae, 5264, 2893, 1596, ascaad2014_032o9, 8f94, ecaade2016_238z63, acadia16_184p12, ff27, 2e04, 0af8, d184, e1de, ijac201412306y2, acadia16_414a25, caadria2015_102c16, acadia16_88h6, ddbf, 1389, 9b70, 2f7b, ecaade2013r_013u7, 3cae, 2377, sigradi2016_741ii, e054, ecaade2015_317w68, 4256, 9468, d806, 6485, 4922, 53bc, 8644, 4af7, 183c, caadria2017_021m8, 4d12, acadia15_243b10, 2638, a876, 369b, ecaade2017_169vv, 38aa, acadia14_365af, 60f5, dfda, f4fc, 614e, f9a4, 675a, 60f4, 3961, acadia14projects_619aj, afe0, d707, 7711, 548a, 17ed, 3a75, ebad, ecf6, ecaade2015_193b40, 18d8, caadria2017_003p1, b7a6, ijac201614102u1, acadia14_647av, 4c1e, ecaade2015_139b30, 3f0b, 1aa9, 1680, ecaade2016_102a28, ascaad2014_021y3, 84dd, 6ddc, f1d2, caadria2015_084x12, 0ba2, e497, 55e9, 2aac, f0ba, 9d6b, 7e4f, caadria2017_122w31, caadria2015_142l23, e77d, 6d79, sigradi2016_673gg, 60d6, c69f, caadria2015_137j22, a088, 3864, ecaade2016_152z41, 2dc9, 4e11, 1771, 835b, ascaad2014_017s9, fe9e, ba23, 29cc, 9c60, be23, 64b3, a340, 9302, c768, cd39, dd71, 4d78, 5cde, 7338, 595b, acadia15_371c16, acadia15_284t11, ecaade2016_118b32, 1580, bb6f, ecaade2014_168i41, 6bb0, f8e9, sigradi2015_3.268k5, a83a, fd0a, 0676, ecaade2015_64o13, ccef, c9ca, 6e33, fcff, 11ec, 8958, ecaade2014_233e60, a80b, ecaade2017_199mm, caadria2016_033x2, caadria2017_115m30, 9df7, 453d, 63ea, ea9a, b1e3, acadia16_140b10, 449e, 1032, 0edc, 207b, 9b1f, 0145, ecc7, 8fec, 6ae5, 8513, 7ee4, ascaad2016_035v13, 42f4, 0fa1, sigradi2013_74, ijac201412407t9, 594c, 1b36, ecaade2015_177b38, sigradi2016_659p, ecaade2017_098oo, afff, 6f14, ecaade2015_336x72, 2c63, 7cc0, 6224, 2a80, 307d, cc18, aeea, ijac201412408g2, 8bb3, 7ae3, 3b8a, a6d8, 2151, 7b23, 694d, 880b, 336b, c6f2, 74a1, 4a6a, 445d, acadia16_344h20, 443f, ecaade2014_065w14, e17f, caadria2016_249l11, 6169, 65a9, 7a08, 1011, 764d, caadria2015_010u1, 7ba6, 4568, 576f, 6f12, 048c, ecaade2014_224h57, sigradi2013_100h, e3b6, 3790, b2f8, sigradi2013_117j, 8be0, 1e38, ecaade2017_021l, f100, ef02, 377f, a8be, 93c5, 4034, 298d, 6c76, a3bf, c12e, af4e, caadria2016_579z24, 7b18, e8ad, ecaade2017_117z, 2f0e, e1bf, sigradi2014_329a7, 54dc, bfaf, a97c, d5e2, 507f, 0f1f, a5b5, ijac201412402a5, ecaade2016_198k52, efbe, 6d6b, 3c94, 063b, c121, 9cd6, acadia16_206p13, 9ab5, 82b9, 507d, ecaade2017_309tt, 22f8, ccdb, 8699, caadria2016_861i37, sigradi2015_3.65x2, d2fd, 0d61, b322, 1ac3, acadia14_565af, 27ee, fe66, 7fb1, ecaade2015_83g16, 9be2, 4238, 09ee, d453, 9f9d, 7138, 5d2b, eec3, 692e, acadia16_88x5, ecaade2016_007m2, 5ce2, 6e7c, ee44, caadria2017_175a43, 08af, ad02, 7b5f, acadia14projects_115ak, 47f6, 127c, fda6, ff97, sigradi2015_10.140r19, 3193, bab6, a3ef, 8e48, sigradi2015_3.221x4, 8bc0, 36f2, 0ff1, 06ee, caadria2017_118h31, aebe, ecaade2014_111s25, b48c, 22ed, sigradi2013_248z, e66b, f6b2, 75bc, a897, 845b, 4e0b, 8d2d, 3ae8, e76c, 5713, 26a9, ecaade2017_057dd, 5e35, 6208, sigradi2015_9.141f16, e96c, 5fa1, a02b, da7a, 6deb, 0e59, sigradi2014_164l4, ijac201412201j1, a223, e271, 8ddc, 8297, 0c51, da22, df63, ca28, 0436, sigradi2015_10.144u19, 639f, b7db, 41ef, 6e41, c0f7, 0a9d, 8f46, ecaade2016_075e22, ecaade2016_166e47, e216, 14d4, 0ef7, 168f, acadia14projects_317x, c7d1, 3383, cddd, c031, 2c91, ecaade2014_159n39, 4094, 41ec, 71ff, ecaade2017_172t, 1dd0, 5204, a3ae, sigradi2013_41t, 6ff3, aa51, 73ee, 2e6e, 3554, dee8, 4fd5, b7e8, a7cd, b4c1, bf52, caadria2016_683u29, a63d, 5029, 4b33, 3459, e7d0, 2649, 8229, cd89, 0d97, 562e, 2c40, b837, 8a18, ecaade2014_168r40, 84bd, acadia14projects_101x, 3ee5, e6ab, 0db6, ecaade2014_085f20, 5f1e, 4d98, a510, 681f, 4200, 7a64, 8b34, 5d85, b144, 3ef1, caadria2017_147y38, ascaad2014_033a1, 06d8, 7674, acadia14_311s, ascaad2014_001d1, f4c9, 9e6a, sigradi2015_10.307l21, 2ea9, 3b16, c396, d70e, 065e, c199, a82e, caadria2016_745f32, 24b8, dd2d, a96f, ecaade2015_48x7, 1e30, b38a, f613, efe0, 0320, 621d, 354d, ecaade2015_229o51, sigradi2016_484oo, ascaad2016_012r5, 1cfe, fb1b, b7f9, acadia14_539e, acadia14_311w, 1941, a07e, 3b6e, 950c, 5be7, ecaade2014_066k15, 479c, 2bc4, 643b, caadria2016_713d31, 82e4, ecaade2016_167z47, 6f73, c366, 852f, f26f, caadria2017_063w20, 5840, 43b9, 4b83, caadria2017_079v23, 9484, d1e1, ascaad2016_043j17, ad9f, b9ad, 4147, 72a4, 4a6f, f1fe, ecaade2016_238v63, d7bb, 3a0f, b172, ae8b, 7330, 04c2, 5650, 0341, d14a, ecaade2017_028o, 46aa, 4c6e, b636, c721, 8312, sigradi2016_455c, 0ef4, 724e, ijac201412405v8, ecaade2015_114h22, 6827, 9a0a, dcf6, acadia14projects_199ar, 87c2, 23df, 0c1b, c3a9, acadia14_145l, acadia14projects_247h, dbd6, 8d98, sigradi2014_282s3, acadia16_88w5, b940, ae5c, 9ef8, acadia14_237as, a980, caadria2017_056g19, 09af, 4b09, ecaade2015_196u41, sigradi2015_3.65z2, 81d8, 1c94, f904, d126, ecaade2015_171v36, e434, 86b2, 5e94, 3249, 81ee, ed90, 22b2, 0459, 0608, aef7, sigradi2016_381t, caadria2017_155s39, 2f66, ecaade2014_140d32, caadria2016_013n1, ecaade2014_140i31, 5503, 683a, 13e7, caadria2016_177f8, 1d54, 3ce7, b684, 2b8f, 3527, d039, f7a8, a92e, be90, 2fd1, 8789, ijac201513205d8, 6e1f, 27a4, ecaade2015_297z64, 25cf, 4fc3, dad3, 2311, 61c9, ijac201614208z13, f8b9, 4819, ecaade2017_199ss, da2e, caadria2015_087u13, fd9c, acadia16_344r20, ecaade2016_068e18, 922c, ecaade2017_117bb, 9005, 63bf, ab92, 36f3, 573a, ijac201412403d7, 0e8d, 627b, ascaad2016_022b9, e4de, 1fac, 8545, ascaad2016_033g13, 81ab, bc1c, 6917, ijac201614403g2, 1d27, 538d, 6c25, ecaade2014_031z8, 3aaf, cfac, 43aa, ecaade2016_072m20, ae4c, 537f, 7ad4, 64b7, 9f23, 489f, acadia14projects_555h, cca6, e8fc, 47ac, e6df, e1a3, 44a0, 4a92, 5633, 53a0, 16d3, e397, 47ae, d90b, d37d, a6db, ecaade2015_83r16, ecaade2015_227w49, 04ce, 9134, 94c1, 1730, 31a8, d46a, 0850, ef6e, fe37, 4eec, f70e, 2c9c, 506a, ecaade2017_170k, 29d7, 29e3, 06db, 8849, 6986, c164, 7231, 4329, 1539, 1edd, ecaade2017_051r, ed7d, 2cdb, 1774, acadia14_609ar, 354e, a922, ecaade2016_136t38, ecaade2016_210c54, 68b1, 1cf9, f64b, c06c, e46f, eafa, cdc4, 464f, 834a, caadria2017_003f2, 99a1, 2769, db3b, 4bf3, 2c95, d443, e6a3, acadia16_298o18, a096, sigradi2014_186g6, 4abb, caadria2017_174n42, ascaad2014_007i4, ecaade2015_48k8, dc8e, 542b, 5889, b960, 2f50, ecaade2016_223g59, ijac201614401f1, 8c1b, 1c7a, 5f9a, 787d, 19c0, 2167, db9b, d10d, 6499, 2b5a, ac6f, 9f6e, 78b7, 5995, a2e0, ecaade2014_113r26, 783f, f68c, 833f, 20d5, 8108, 914e, 98ac, 1ced, 7ac2, f404, d669, 6291, 9e21, sigradi2015_3.65m2, acadia14_463i, b7a1, 6eff, 5340, dbb7, 1441, sigradi2014_074g6, 18e1, 94d5, 7893, de5a, fffc, c47b, a971, 0bc6, 04fc, 28f2, 4590, 636d, caadria2017_174p42, acadia14_531t, 117b, b0d1, 8a72, b2a6, fccb, 76bf, 8884, dfb6, c0b5, def1, 6b71, a271, fce6, 9006, ecaade2015_109v20, 166d, f60c, ad22, d180, 385b, c244, 668f, ecaade2016_068x17, 9083, ea17, ed82, 047b, b838, b949, 5b05, sigradi2016_655k, a302, caadria2016_281l12, 56f4, be4d, 202e, acadia15_343g15, 0e4c, eaa1, ecaade2016_230z61, 15e1, 1993, 04ba, c392, 43ae, 2c12, 875f, 8486, f20f, 2eb7, 8dc7, 0429, e7f3, a215, a3c0, de0d, ecaade2017_254ll, 3656, 0499, acadia16_478y27, 0478, e096, ecaade2017_083nn, 0feb, 6e0d, da3c, 1579, 29eb, f869, d818, a4e9, dd7d, ecaade2017_215w, 442f, cf8e, ecaade2016_197g52, 68a6, 3ed8, 3ce5, sigradi2015_10.381h23, caadria2015_012b2, 47ec, b850, acadia14_479k, acadia14_375ay, sigradi2013_267b, fb3c, ce35, de85, 86f4, d8a4, f0bc, cf8a, ecaade2013r_004v3, 5d3a, ecaade2017_215m, a7ba, ecaade2014_202l52, sigradi2014_144a3, 5301, 054f, 1076, fb84, 667a, 6cc9, 9bfe, 9de8, a787, ascaad2016_024i10, d7c7, c541, aec3, 33a4, 5ce7, ijac201412301t6, 8be1, fe51, 7d26, 3993, c378, 1f5b, ead8, 3e39, 636a, 926a, bbbc, sigradi2015_9.347k17, 5248, f81d, afbb, sigradi2013_117, ecaade2017_069dd, fbe3, eac5, 6fe5, ecaade2014_109u24, 4aae, 4702, ecaade2014_128s28, a543, fdfd, 4293, eb6f, 60b7, cb85, 13cb, 0d1d, 6563, 0953, 4709, d3b4, sigradi2013_41r, ff8f, bbb9, 4dc0, ec6e, 84c7, 2df8, edb0, 16b9, b9c9, ba03, 8f2b, caadria2017_043w13, acadia14_339av, 5171, 69c3, sigradi2015_11.196g26, caadria2015_072z9, b28d, e4f8, f5eb, ecaade2017_056vv, caadria2016_321g14, ecaade2017_169ii, beee, 7121, 6d1b, eec7, fdca, 1fee, a207, 86e2, 5c89, c23e, 4fbc, 0fba, sigradi2015_11.166c26, d410, caadria2017_074e23, ecaade2017_308gg, acadia14projects_473al, ce5f, ecaade2014_186g47, d3ed, ead9, 6b37, df11, 08c9, d463, 9eb6, 9f0a, bd5d, ecaade2014_163g40, 9102, 22b6, c5c8, 279e, 4c8f, c496, c27a, ecaade2016_002a1, ecaade2016_tkof67, 177a, bb65, sigradi2016_732s, de9d, b179, sigradi2014_032m2, 7240, ecaade2015_241i55, c069, fd57, ecaade2014_079y18, 0eaa, b139, 46e9, 74a4, 271b, ascaad2014_024n5, 2168, d793, ecaade2016_021d6, ecaade2014_072l17, 347a, 4448, ecaade2015_206n45, ecaade2015_138z28, 4e9b, 3361, acadia14projects_579f, bfee, 7266, 73a0, e52b, ca2d, 4deb, cbee, 2f58, 152e, b0ae, caadria2017_124c33, acadia16_318k19, 9093, 9963, 6c24, 96f7, 6db1, a3a1, 7ac3, 8562, 147a, ad12, d33a, 07fe, d3e1, 5062, 7385, 1113, ecaade2017_101bb, 3ae0, ecaade2017_198h, 0c4f, 3c16, 4912, 465d, 6e31, ecaade2017_052oo, ecaade2015_77e15, sigradi2014_345a9, 3ec0, 9961, acadia14projects_327c, ecaade2017_052ff, 8fc8, be9a, acadia15_110r3, 2a55, 0ab0, 4e4f, 38e0, 10d7, 2b05, 2364, 9f15, 19cb, acadia14_101r, sigradi2016_364ll, acadia14_661d, b391, f41c, 079c, 1520, 97c9, caadria2015_168l25, 88e9, 9ef5, bdd7, b45f, 5404, 5624, e240, ecaade2017_269pp, 4269, 35cf, caadria2016_343n15, a59c, e102, ecaade2014_198s51, decf, 2d44, 64a8, 8deb, ijac201412402i4, b5f2, ecaade2015_196u42, 5ee0, 2f2b, c6fe, af0e, 9ecb, f070, a7c1, ecaade2017_198ww, acadia14projects_531p, fd4d, 5f96, ecaade2016_158c43, 31f2, ce33, c30c, 12bb, ecaade2017_071ww, 6b55, 71e7, 7501, 34d0, ecaade2017_225l, 12ed, 1ca4, ada0, a427, 486f, ecaade2017_108v, e8e5, f110, c83f, 7fb8, 247a, e645, 044c, bbe6, ecaade2016_120b33, d43b, acadia14_347as, c6ce, 524d, cf88, 0bb8, 944d, 86a8, 3981, 9139, 3f65, ascaad2014_019x2, d77a, eb35, ecaade2014_021u5, 1927, ecaade2015_227t49, 026c, acadia14projects_445ag, 825e, ecaade2017_277ll, 6d9d, 2d96, acadia14projects_219az, 03e2, 471c, fae7, ec1b, 5323, c7e3, ijac201412306w2, 2671, c6d0, 6dae, e21a, e0ad, f1e1, 900a, c286, 5f4d, sigradi2014_151o3, 540f, ecaade2015_253r57, d98e, b527, 2961, sigradi2016_488o, eadd, fa2d, 7884, 63aa, ecaade2016_102n28, 75c6, 8501, sigradi2015_8.264u14, d23f, 9edb, ascaad2016_035n13, f45d, ijac201513105b4, 04cf, d989, ecaade2015_304f67, 1d48, 5870, 29bd, c646, d0fc, acf4, 2dc7, c5dc, 376b, d613, 0dc2, sigradi2013_274u, ascaad2016_054z21, sigradi2015_3.345t5, 6e4f, 8d14, ecaade2017_105xx, cac1, 46a6, 4058, e450, f091, ijac201614402y1, caadria2017_174u42, acadia14projects_145p, acadia14projects_681as, 8424, f478, 58b3, caadria2017_080k24, sigradi2015_8.81b12, fd2a, 9fbf, acadia14_167x, e650, ecaade2014_239m61, ecaade2014_057d14, ecaade2015_180c39, a347, f631, caadria2017_101m27, caadria2016_611z25, c3e1, 26be, ecaade2016_068a18, 42b1, 000e, 7707, 88db, a623, ecaade2016_230f62, ecaade2016_136h38, ecaade2014_088h21, ijac201412404d8, caadria2016_809b34, 6c07, 0b20, 6a2c, b8a4, caadria2017_165l41, d24a, 6ab6, 5d9c, 1d0c, 34c6, a30d, 0112, 9625, acadia16_298j18, abac, 55db, 041a, acadia16_154m11, 66f4, 79fe, 9b64, 46ae, c85b, 5d84, ecaade2014_175o43, ecff, 4f93, 4423, 1e3f, 354a, 8156, a963, sigradi2016_654tt, sigradi2014_284f4, 0c66, ac5a, ecaade2015_229e51, 3a8c, 025b, 5d3d, 3925, e402, 3453, 83b3, 27cd, 7b1a, 807c, ecaade2014_225f58, 8c56, 8998, b25e, 5c06, cf73, 0d35, 90e8, b073, cb33, 121c, acadia15_123n4, bf4e, b300, fef5, 40f4, 1dfd, ecaade2017_306t, 9440, 6ce2, ecaade2017_308ff, 4626, d10e, cb58, 7ee6, 851f, 121e, 7b5d, 40e6, ecaade2014_168b42, 80b5, caadria2015_176m26, 3aa8, eb58, a470, af5a, caadria2015_084w12, 9ed0, b28e, sigradi2016_655j, 7161, sigradi2016_817b, 71f5, 9df5, e001, 869b, 1cbb, 6aa1, f16c, ijac201614202v7, 42e7, 2c67, caadria2017_021g8, f82c, 1b76, 6c70, 8a44, 65ae, a66e, ecaade2015_143n30, f107, c009, ijac201614205r10, 760e, 0d43, 335d, e932, 6a71, ecaade2017_229hh, ecaade2017_029t, ecaade2016_118h32, acadia16_78u5, ecaade2016_102h28, e0ae, c479, 48f9, sigradi2016_602ww, 3cb0, 1731, 9d76, feea, ascaad2016_022n9, 32e8, f22f, 1493, f4cb, fc02, 8d51, 697e, b639, ascaad2014_005u2, ecaade2017_008j, ad78, 88d3, 9c18, 6c42, d769, ecaade2016_025j7, 6d53, ce91, efe2, ecaade2014_038e10, c0bd, ijac201412408a3, sigradi2016_686uu, caadria2017_015o5, 68d3, ecaade2015_144e31, d4f6, ae00, 3371, ecaade2014_019i5, dc2d, ecaade2014_149n35, 31d7, d408, 164e, fe43, acadia16_478o28, 9cba, ecaade2015_206k45, 5982, 530d, caadria2017_174c42, 6a31, b5b8, ecaade2016_230o61, 05e4, f27b, 2271, 4d07, 3007, ijac201614308e5, f104, eb02, ecaade2017_148uu, 84c0, d1ab, 40fb, 4b3b, ecaade2014_145g33, d63d, ecaade2015_59n11, 5fe5, 9c95, 2b47, 9c3a, 4429, 378a, 7ab5, d40d, ecaade2017_274x, 237b, daac, acadia14projects_589d, 3a38, f894, 121a, 0f74, 1f0d, 4f8b, fa04, 0e4e, 0e28, acadia16_124i9, e437, 375f, 8215, 4159, ecaade2015_273e60, 5b3d, 2700, 5a73, 1892, fe5d, adfc, ecaade2017_077nn, a4e4, 0636, f972, d0ab, ec2e, fddd, 949d, acadia15_343m14, 31e2, 3276, 1a29, 31f1, 7e3e, 7183, 4420, f3d4, sigradi2016_803w, 306e, c7a4, 6e61, 37da, e0df, e8bc, defa, 6879, ecaade2017_017y, 627d, 512f, b76b, 3532, 6b4f, 83cc, bb99, 283e, a73e, b8ba, 2209, ecaade2014_192h49, 6d3c, 1329, 9fb8, 9c0a, ecaade2016_213n54, d6f5, acadia16_332z19, 44e7, 1660, 628a, 6882, 4b7a, 8c07, 6eed, 94cc, bccf, 242e, f619, 01a6, 545f, 25bb, 5e12, 349b, 6b6b, 9d0f, cf20, 2ff3, 5dc0, f992, acadia16_470i27, 6078, ascaad2016_013d6, ecaade2017_090oo, 8d18, 17ab, 2a51, ijac201513206h9, 251f, b68b, ecaade2014_019j5, sigradi2015_6.42y7, ecaade2015_61c12, d5b4, 52d1, 166f, sigradi2016_443xx, caadria2016_539z22, 0f1d, 7b66, e0cd, 36af, 39a2, 3e8e, ecaade2017_006q, 7c30, 1c10, aa33, sigradi2014_042u3, sigradi2015_8.47e11, a2ad, 826b, 621c, fc0c, dcaa, 6fd8, 33df, ijac201412401t3, caadria2016_033w2, d20d, 5688, ascaad2016_044x17, 02c0, sigradi2013_274v, 1cec, ecaade2017_306n, a91e, 9930, 8022, 3c3b, 39c1, b255, 1ed7, ecaade2015_115x22, 796d, 38a5, 1f3e, c595, c58c, 50b8, cbe5, a8d5, 984d, 9908, c6c7, caadria2015_069s8, 7b6a, 6556, 6c21, 03f6, fdce, 20c7, b434, ecaade2017_122d, acadia14projects_565ae, b8db, 8527, f298, caadria2017_163s40, f655, e35d, sigradi2015_8.41s10, 3c3a, 09f1, sigradi2013_389m, aea6, bd1d, 3660, ecaade2016_225i60, 857e, ijac201614105m5, acadia14_579g, 1107, 187d, bdfe, e80a, ijac201412404x7, 0f4d, 25d1, 8aa5, 8c1d, a515, 5371, ecaade2015_53e9, ecaade2015_84v16, 5ba5, e478, 325b, caadria2017_136s36, c1f5, 9195, a42c, ecaade2016_027f8, deb7, 0412, 4941, 1bbb, b35a, e297, bdd3, ascaad2016_035z13, cba8, 54d2, ecaade2015_138y27, beb9, f1d3, 5a54, sigradi2014_314r6, e743, dda6, 9234, ecaade2016_162w44, 01e1, b284, ecaade2014_031r8, ca72, 7581, 0a79, d950, ijac201513305n12, ecaade2014_104n23, ecaade2017_006dd, 5211, 7975, 0274, efd5, f8ec, af9d, a3fb, 4e69, 2a10, 868e, e0bf, 1a72, d255, 5581, cee1, 8c03, a8e7, ecaade2017_042cc, b61d, 438f, 908f, eb7f, 7d90, ascaad2014_037m2, 3058, 89ee, 01fe, 5cdd, 65ff, 6597, 4fd7, caadria2016_187n8, 6776, e30e, ed28, de51, c949, e894, ijac201412404y7, 616a, sigradi2014_032i2, 184c, 0e56, 74e4, 1149, a7bc, ecaade2016_057n14, 3af3, cec6, 1a1f, 7874, ecf3, ed34, b6c1, 7f67, c01b, ascaad2016_017z6, 599c, 771e, 6713, 3d8b, 21ae, 0461, 78a0, 5c90, f4a1, a050, 5669, a5d1, c85e, 8587, 3487, 8b91, d25a, 866d, 92e6, a05c, 1ff5, sigradi2013_271, ecaade2014_224m57, 6540, fa14, 580b, e71c, ecaade2013r_016v8, 0e17, 2158, 7196, sigradi2013_248, da30, 981d, 3f02, 27da, ascaad2016_001c1, 0dfe, 5ce1, 09e7, da1e, 2c39, ecaade2015_301b66, cca4, ecaade2016_046o12, 6813, bc9c, 73ab, 9467, 1143, e3cb, ecaade2015_170u35, fa66, 70ee, 8fad, sigradi2014_074i6, bcc5, bdde, 78ff, 3ceb, 7016, 88be, ecaade2017_288dd, 7b54, 5565, 550b, faa8, a79e, be56, 5a37, 8d6f, a41f, 30d4, ecaade2016_167w47, ecaade2015_206a46, d92d, a3a5, 98dc, f288, c76b, c442, acadia15_185h7, a473, cde0, ec9f, 9ba2, caadria2017_018y7, 62f3, d306, 17e5, ijac201614307x4, e6d6, d248, acadia14projects_63av, ascaad2014_014p8, sigradi2016_801v, a286, ecaade2014_239l61, caadria2017_030v10, 894c, 9509, 854e, e9fd, ijac201614305l3, ascaad2016_013e6, 38dc, 4dcb, caadria2015_137l22, f4e8, 8cb7, acadia14_153at, df99, ascaad2014_035u1, 8578, ascaad2016_009l4, 6b7f, f028, bcec, 2f9f, e776, ecaade2016_162b45, sigradi2015_8.41z10, 8539, 95a1, 87c0, 643d, 1c70, b413, 7482, d34a, acadia14_479d, 1505, 5957, 5b0d, acadia14projects_619al, c65d, d179, de64, ae1b, ijac201513102a2, 1227, bf91, 0573, 600d, b5cc, 7a76, 5052, caadria2015_114f18, 18b8, 65e8, 0160, 30a3, 0328, 43e0, 59af, acadia15_161j6, 1c8a, d579, 8b29, caa0, a7e3, ijac201412204o3, 6346, acadia16_154k11, 4e2e, 748a, ff80, cea6, da4b, 0268, ecaade2017_006zz, 3fcd, 34f7, e347, 859f, 54cf, acaf, dcdf, caadria2015_124d20, d83c, 1818, 7eb5, 6656, b65b, 9386, a05b, c8c7, fc84, bd21, d069, 5b39, 6217, 0dc5, 75d9, 164d, ecaade2015_199d43, 7475, e1db, 772e, 51f7, d4d9, 7c95, acadia14projects_655ai, 7358, ecaade2017_133m, 6232, b2c4, caadria2017_115h30, 10b7, a108, ascaad2016_038o14, 9e12, 9acd, efa1, 347b, ijac201614202m7, 6086, 1cb0, 689f, a0fa, deaa, 83dd, dedf, fffa, 0a5b, fc29, a42f, 0e51, acadia14projects_135y, caadria2017_142o37, 5305, caadria2016_663n28, 368a, 4260, ecaade2013r_011g7, 24e0, 8f37, ecaade2017_172ii, a2cf, acadia14projects_357az, ijac201614308y4, 1e9d, bf98, b7f7, 3941, 89ce, d878, 02cb, ecaade2015_101h20, 01a4, d723, a987, 28f1, 0101, fa91, f056, 858a, 9b92, e525, 9fef, e5e1, 2279, 358e, caadria2016_651c28, acadia16_184v12, 745a, 8251, 70fe, fa8c, ecaade2014_038w9, 87ca, c98b, 9924, 0650, ecaade2013r_004y3, bba8, 628b, 583f, d315, ff65, a144, ff61, daf4, bbe7, d1f8, 2cab, e350, 821b, acadia14projects_479a, e2cb, 6fe8, 5c4f, e190, e8b9, feec, acadia14projects_671w, b603, 22bf, d4ab, 3415, ecaade2017_234k, acadia14_473au, 02e1, ecaade2017_215l, ef30, fed2, e430, a16f, 98ad, b1bf, ecb8, acadia14projects_473ah, 302e, ecaade2016_169m48, e121, 1e8c, 134d, 49e1, 2a22, eac3, a1cb, sigradi2015_8.81w11, e141, f0e9, 90db, df81, acadia14projects_317z, 0ff8, 32db, aaa0, 7c29, 0806, e9d9, 729b, 1965, f005, 4487, 213c, sigradi2014_281f3, 3dcf, 05d2, 0448, b389, 14e6, d4a4, 9291, 697f, 2a62, cd7c, 19f9, 4425, ecaade2016_230e62, af46, 1cc3, acadia16_88v6, d7f1, 6558, b8b9, 996d, e843, acadia16_224b15, c48a, a063, ecaade2016_073z20, ijac201614207v11, bd1e, ca20, 6f09, fe7d, da20, eeab, 440c, sigradi2013_138, 9f26, e301, e6cc, caadria2017_028a10, a136, acadia14projects_565ag, 03ae, 160f, ed5a, f0b8, acc4, b2b5, c25e, b77d, 9dac, 85d3, acae, 01ff, 2408, 668b, 8600, 7b5a, 4212, ecaade2017_268ee, ecaade2017_079j, fce3, adc7, ecaade2014_168f41, ed29, 7661, d334, c98c, 253e, 5c81, 680b, caadria2015_208d31, 2dbe, f580, 505f, e99d, ecaade2014_145k33, 0bff, e172, a4f6, 0b26, ecaade2017_215aa, cea1, 7bb0, 7098, 6ab7, e5c9, acadia15_483c22, 123b, sigradi2014_074x6, 1ab2, 3316, ecaade2015_180b39, 9f46, caadria2016_249g11, 9037, 74ff, ijac201412202t1, 43ab, 97ea, sigradi2013_359m, eec8, 922a, f725, 1a32, f59f, c4a1, acadia16_224z14, 15b0, 7f1a, 58a4, a415, 7ae4, 05f8, 560c, ecaade2015_207g46, 7417, f04b, 0cab, ecaade2016_084i24, edad, 7baf, 5b8b, 37c5, a811, 1902, 6e24, d575, bbfb, 7463, f319, 3673, 273e, acadia14_691a, b6be, 68b0, aba3, 34c8, sigradi2016_448q, 636f, 7eaa, 0c7f, 7f8d, 993d, acadia14projects_691av, 7684, f490, 2dab, 9970, ecaade2016_065e16, 0fc9, acadia14_81m, bff1, 07b7, 5206, 0944, b18c, d732, c53f, bf70, ecbb, acadia15_211u8, 554f, f76b, ec43, b9d3, ecaade2015_86i17, 19b5, 2a56, e6c7, ed88, 1c64, 58a3, f8c1, ffa6, 917d, sigradi2016_764i, 7df0, ecaade2017_038ll, 9014, 3381, 0de6, 7b9a, ecaade2014_147x33, 66e8, 5b99, ecaade2014_132k29, a236, 6f5e, 862e, e2eb, 3d43, 83ff, 20ba, e0f9, 298a, 397d, b074, d772, ecaade2016_072f20, ecaade2014_084t19, 7c2f, sigradi2016_560dd, caadria2017_096n26, d65b, 89c8, ca62, 6f25, d72f, 9526, 9e0d, acadia14_479az, 3ebc, 0091, 2b59, eb82, 42c5, 36cd, bf87, b290, 13d9, abb7, 3d5f, 6186, acadia16_98g7, db56, ascaad2014_003x1, ecaade2016_048c14, 9fd8, d14d, 7f42, 15e7, 3251, e441, 40cf, ijac201412302l7, ijac201412403p6, 8b89, a24c, c03d, 0782, 1a89, 1296, caadria2017_155t39, 2ae0, caadria2015_066d8, 416a, 138a, 8c95, 19f2, ecaade2014_030k8, 0dd2, sigradi2013_42, 59c4, 0b97, a3dd, 77df, 96eb, 283a, e0b0, 7331, sigradi2014_074m6, d788, caadria2017_163h41, acadia15_451s19, 68e2, 5e34, 1fc4, 03d2, 6ca2, e922, a88c, 6d3b, 3064, 6487, ecaade2016_ws-dleadz67, c75b, c06d, 05b7, 18cf, 74e7, 37ee, ee82, 0f6b, ecaade2015_329k71, 191c, da32, 3aad, 327e, a5c3, 01f6, 3bd8, d9f6, 7587, 4928, 407f, 968c, 339d, 8035, sigradi2014_249m9, a31e, 3160, b017, 9c1c, 50aa, acadia14projects_627ao, e1bc, 5b80, ecaade2017_164q, ecaade2016_ws-intelligenty68, dc5f, dfc6, 00a1, ecaade2014_016h4, 3af1, acadia15_137a5, 2f71, b31c, d55e, ecaade2014_141j32, caadria2015_126v20, bb7a, sigradi2016_426d, 866a, 3dfc, ecaade2015_118s23, 417d, 4882, ab62, de5f, 96e7, acadia14projects_565o, 4787, 5dda, af0a, d05d, e324, 2e35, 3dbc, c9d6, 0938, d338, 7ed8, b513, caadria2015_246z35, 7392, 3a7f, e006, 60c1, ff94, 11e8, ecaade2015_114p22, cb5b, ecaade2015_118u23, 4e3e, 50ee, 5fec, f000, 9d69, fa61, 1280, 6d00, 3f47, 8feb, ecaade2016_225t60, d3d6, 56b4, ecaade2017_091tt, b2df, 29c0, 9b2b, 24f8, 1f85, cee8, f111, 0809, e318, 0aa6, 5818, b141, ascaad2016_046m19, 99cd, fa86, 5811, 5be6, 5c35, dcc7, 601d, acadia16_308y18, sigradi2013_10f, caadria2016_487o20, caadria2017_136r36, d3fc, bda1, ecaade2016_108p29, sigradi2013_401k, 3da9, sigradi2015_8.189o13, ecaade2017_053l, df62, 1490, 7c09, acadia14projects_601ad, 1be2, sigradi2016_363ii, ijac201614102m1, 5860, ec4d, 8336, 4738, da49, da91, 446f, 2793, caadria2017_131f35, 8508, 5959, ijac201412408u1, ecaade2016_068m18, caadria2016_045f3, 56b2, df58, d897, 3bc8, f3f2, be29, 48ab, 9278, bc97, d86f, 5635, 5d7d, b203, 4ef6, a1e2, 4575, d10c, acadia14projects_609an, sigradi2014_293b5, 8203, 5b47, 34d9, sigradi2013_194f, ecaade2017_079m, 6cf5, acadia14_479y, d328, b478, 48e0, ascaad2016_007n3, caadria2016_333v14, sigradi2016_732c, e9b9, ijac201614105s4, acadia15_395e17, 21df, 42ca, c3a6, sigradi2016_669cc, ijac201412408v1, 276d, b3ec, ac7b, 017f, da06, 0ef9, 2af1, 7efb, a49b, 2945, 65b6, 44fb, 6a28, 4515, 72f5, ecaade2013r_001c1, 3760, f83b, ecaade2014_065b15, a5a7, c1cb, ee91, 689e, d2e4, 1729, 7c93, 95cf, 91c6, sigradi2015_11.136r24, ebe8, acadia14projects_281ac, ad7a, 394e, bb73, acadia14projects_199ai, 6149, 6985, ecaade2017_173oo, ec84, 90ee, f4b7, caadria2017_054e18, eb83, b4f6, caadria2015_010s1, 0c23, dcba, sigradi2016_615q, 6754, 9666, 88cb, dc3e, acadia14projects_347ao, d4c4, 0a14, ascaad2016_040w15, 55ff, 1afd, ecaade2016_089f25, ecaade2015_171s36, e8d6, f93e, ecaade2017_215o, 2771, 0fbc, sigradi2014_132m1, 61c4, 9543, ijac201513204t7, b831, 85f6, da86, e71b, e0e3, 26f6, acadia14_601ai, eec9, e930, caadria2015_016h3, 66d8, 055b, 3618, 64e2, 3061, 6a12, ecaade2015_155z32, ascaad2014_004b2, caadria2015_150w23, ecaade2017_184kk, ecaade2014_194f50, acadia14_23v, f909, 9a1e, ecaade2017_117cc, bc7d, 2abe, 325c, 2be5, 38c0, ea98, 6174, ecaade2015_138s29, ecaade2016_094n25, 5ee4, 6912, 12b3, 1dba, acadia16_470e27, 36c3, ijac201614207l11, ecaade2016_217j55, b69c, ijac201412307i3, abdc, ijac201614305o3, ecaade2014_157c39, 6937, 06f3, 7f55, d31e, f0d5, 495f, 98cd, 0ea5, ecaade2016_089a25, 63ab, 35b5, fbdb, acadia14projects_339x, caadria2016_167m7, acadia14_247y, acadia14projects_661g, ce1d, 781f, sigradi2016_781c, e067, efbf, 957b, b07d, e9d8, 390d, 35fc, acadia14_589a, 0cbc, 4f6e, ecaade2017_008p, 55be, e0d6, ecaade2016_025d7, 7a29, d7c9, ecaade2017_189xx, f9d0, f3a3, 1477, f30d, ecaade2017_021p, 0a8c, 4e07, caadria2016_187f9, 204e, b3cb, 68dd, e2fe, df5a, 9b16, 020f, ijac201614208x13, 78f0, ea29, dfdf, 6777, 62e7, c9c9, acec, 8553, 4378, ijac201412403s6, ijac201513206r9, 3448, 6e23, 86c1, ijac201513201g5, f990, 6846, 5ca3, fbee, caadria2017_030b11, 35a4, ace6, 4a47, cdb7, d03a, ecaade2015_113j21, 493c, 2b76, 5313, ecaade2014_057i14, 34b5, 60e4, ecaade2014_015s3, caadria2015_078o11, fdf6, f9eb, 2cc7, 2c08, caadria2015_130x21, 9742, 9baa, bca0, 3ebf, ijac201412303k9, 6f16, ed6d, 5eeb, 93d3, d786, 11e3, caadria2017_003r1, b49c, ijac201614102s2, fbed, 90fc, be72, 796c, 5888, 9320, 36d0, e182, acadia16_224s14, ijac201513104u3, 99ec, 2b95, e961, a783, acadia14_601aa, 92b7, 1bd4, c0a5, 9073, 4f5f, a338, 253a, 6355, ecaade2015_100b20, dac9, da1d, d08f, 9e0f, 3ae5, 9fcf, bcad, ebfe, b5ce, e206, a3c1, 1c2d, 6c68, ecaade2015_200i43, f1fd, a138, 196e, 5c64, ecaade2014_121n27, e3de, f67b, e044, 1c82, 81ea, 043c, ascaad2016_038a15, acef, 970b, acadia16_78o5, b902, 652d, 7a14, d5ac, ecaade2017_053n, 98da, 10bb, 4ed2, ecaade2016_077o22, 27d2, 9561, 1069, 9c7b, 43f8, 3fd4, 2041, ebdf, ecaade2015_143o30, 9c28, ecaade2016_099n27, ecaade2015_196s42, 7f19, a33d, e52d, 1702, faa7, b31a, ddaa, 2c69, 6794, 5f99, caadria2017_183a44, 0adf, 2a81, 1ec6, a1f1, 3b53, cb1b, b387, 45b2, 6d2c, caadria2017_074l23, caadria2017_158a40, bebb, 886e, acadia14projects_463l, ecaade2016_142c40, caadria2017_190n45, 2a9c, 5cf5, 7a9b, 4aa6, b8a0, 0f40, 30b5, 8d9a, ecaade2016_136n38, 873c, 83a8, acadia14projects_627aw, 859d, 12c6, 9ea0, aeba, ca51, 93f9, e672, caadria2015_172d26, 88f2, 85f0, 7216, a49d, ba98, 6929, 8de7, ascaad2016_022v8, 2376, 0f9d, 659d, ecaade2017_079l, ecaade2016_013m3, 2b8e, 9616, acadia14projects_699r, cd22, bcdf, 4add, c197, ecaade2017_057o, 83da, ecaade2017_293pp, b04b, acadia16_12b2, d68e, 1854, 8962, 3f9c, sigradi2015_3.221y4, ijac201412403x5, ecaade2017_195gg, d3c6, cb22, caadria2017_005d3, 56b9, 1ddf, caadria2017_021d8, 1061, 63c9, acadia14projects_427am, sigradi2016_441ii, eafd, acadia14projects_153av, 20d4, ecaade2015_64r13, 2d7d, 78fa, acadia14projects_573aj, 2cc1, 69a4, b103, 0182, 1200, 9981, e0e2, f7b6, d8cd, 72af, 7d08, b2ba, 7b89, b148, 49a8, acadia14_53j, b312, bfc9, 5e70, a4f0, c6c8, ecaade2017_308aa, sigradi2015_6.151f8, 9b50, 5356, 9345, 43bb, 83b0, ecaade2016_087u24, fde4, ecaade2017_288ee, 3741, eacc, 2673, b1f4, ijac201614305g3, ascaad2014_032n9, b9b6, 4dcc, e861, 860c, sigradi2016_367yy, 916b, 3336, a334, acadia15_95f3, add1, 08dd, 92bf, ascaad2014_019z2, b6cc, dd2a, 4f21, ecaade2017_210w, f767, b83f, ecaade2014_111m25, 7e37, 23cc, 649b, ecaade2015_284s61, 0552, ijac201614407k4, 4335, caadria2015_065y7, a043, b8d1, a45d, 70b8, 4b20, acadia14projects_661j, 717c, 8d37, ijac201513103u2, b57a, d8ac, 9450, 78ef, 1a19, 4bb0, d84a, 9b19, d889, 01d9, 50fe, 503c, caadria2016_851f36, 0393, 7fbe, d303, acadia14_145ai, fe8e, 0bba, c84f, bdf0, fbc1, c278, 6f3c, dd77, sigradi2014_157d4, 03e0, 1e6e, ecaade2017_140ll, acadia14projects_655ad, ae35, 771c, sigradi2015_11.8s23, 722a, e244, 3ab6, 37df, ijac201614204a10, fdc9, 756a, 7659, 6144, bf14, 7fb7, 0564, 7d6d, ecaade2015_21w3, 9896, 39e6, ecaade2016_222t57, 4dfd, ed2e, 17e6, bb79, 93de, aafe, 7c0c, ecaade2016_123x33, sigradi2016_752oo, 79db, 67a4, ascaad2016_016v6, 2036, 5f98, 2be0, acadia14_291i, d6da, ecaade2017_031jj, c3e7, ed79, 7a45, ecaade2017_059ww, e983, 20a6, ascaad2016_013a6, 9207, 7ee3, 4324, sigradi2013_96u, 9ca9, e5b5, c056, 2f74, f92c, 7298, 46bf, sigradi2016_450ss, cbf8, 0554, 0550, 0ad1, 757e, 749f, c238, 09df, 3e2d, 2539, 52c4, fa4f, 931e, a6d6, ab15, sigradi2016_443yy, 8b6b, 2731, ecaade2015_206b46, 9047, a2f6, 16cd, 4f91, acadia14_33ah, 264a, ded3, a774, b49d, d9c1, caadria2016_045j3, 1185, 3eae, 232e, 32d2, 7176, f5e8, 1998, f230, acadia14_229l, 2c92, 5c71, fe16, 0687, 7d0d, f254, 02b1, 9c05, da24, 73a3, d820, 4763, caadria2017_051f17, ecaade2017_230vv, 1e71, caadria2015_237r35, 3a51, caadria2015_164a25, 6060, 1622, ijac201412403k6, 986a, 43f7, sigradi2016_815ii, a064, 7389, 2b81, cab6, a3ea, 55e4, 9c3c, 715e, f861, faf9, ecaade2017_253x, e2b3, 10b2, e94f, 9f82, 5339, b40f, d560, dbb1, d161, b151, sigradi2016_809rr, 7cf0, 24b0, 9d7c, fe50, ijac201614307p4, 05af, 93ca, 2d33, 829b, f5d7, 2b1b, 86ff, 0d24, 858f, 196f, e4b7, 0804, a19a, 0f15, affd, fe18, 427a, 6ebd, a362, ecaade2016_067c17, 4ffa, 4d7c, ecaade2017_032g, 0e0a, fa6b, 800d, 049a, 8510, c408, beff, 5e0a, b46b, d88b, 3e02, 7509, ecaade2014_163j40, 5a29, c418, d951, ecaade2017_122a, d2f9, 59ce, f794, 4e29, d341, faf5, 02aa, ecaade2017_290qq, a9b3, 2c6f, 1971, 6fb3, a9d3, ecaade2016_223l58, ecaade2017_087o, 2b82, ecaade2015_129j25, acadia16_164y11, ecaade2015_130j26, 83c6, 7602, sigradi2014_339v7, ecaade2017_066m, eeaf, 3567, dc3a, a838, cd71, ecaade2017_021e, acadia15_232o9, 1031, d15d, eca9, a5ac, 10de, f843, ascaad2014_015u8, acadia14projects_43ad, b3ef, 8d99, ab7d, ascaad2016_021j8, caadria2017_190a46, 05ee, ijac201614307k4, 5491, 89d5, 070c, ecaade2016_089y24, aad3, 5bb3, ecaade2016_065z15, 276c, 7c82, 9217, 11f2, acca, fa1a, 9ace, 3e87, 36bf, sigradi2016_752rr, ecaade2016_ws-dleadh68, eb08, bdb0, ecaade2014_175z43, a5cd, 9b3c, caadria2016_105h5, eb5a, add3, 9eda, bf8d, 7b7f, f4b4, 00ea, 6a69, 0aac, 5b50, 7e02, 37b6, fba0, 6d73, a98e, 55c6, 8059, ecaade2015_217k48, 6441, ecaade2014_031v8, 2069, 8bc4, 8f4e, 5317, f88d, f414, ecaade2014_169p42, a7f7, e94c, ecaade2015_129s25, 97b2, 5aaa, 7feb, 645b, ecaade2015_200j43, d0a6, 9f75, a9b2, bcdd, c632, ecaade2015_13s1, b64d, 19a7, 3c29, eee0, 072a, 1898, 6eef, f5a1, f048, c50b, caadria2015_031t4, b157, ecaade2014_066z15, ascaad2014_019a3, 891d, f0a7, acadia16_308a19, 5639, caadria2017_029n10, acadia15_323j13, 991f, 1207, f105, 9fde, ecaade2015_319e70, 893b, ab0a, 4abf, ecaade2015_83p16, 2513, b9d1, 29da, ecaade2015_170k35, fcea, 2d12, ecaade2016_188l50, 8b07, ecaade2015_287m63, 0a2c, 79a8, dd9a, d330, ijac201412401x3, 19da, ecaade2016_243a65, caadria2017_069x21, 8287, 76ef, 3534, 3f92, de21, d94c, ecaade2016_072t20, bf80, 9492, ecaade2015_181l39, 8c4e, 7d8e, f81f, afe6, 99f2, 4840, d049, aef5, 6b8a, 1fba, fec0, 22a0, ecaade2014_029c8, c7cc, a03f, a5f3, sigradi2013_234, 18a8, e545, 2bf1, 194d, 6eb1, ecaade2015_180f39, 4a2d, f4bc, 0153, d3c3, caadria2017_003z1, b883, 6230, ecaade2016_099k27, ce72, ebf8, 8073, 8ad9, 414a, de3b, e1c7, 59c0, cb53, aca5, b35b, 7218, 07a2, e0cf, ecaade2016_193u51, 602a, c8f0, ecaade2016_011c3, acadia14_681ah, 0496, 58df, 15c1, 6550, 5055, de53, ecaade2014_168s40, acbe, 19bc, caadria2015_226j34, 865e, 34f5, 4dc7, e5f5, sigradi2013_155g, 4ef8, 655c, 4de6, ecaade2016_234x62, d95a, 8bcb, 6b3d, 4521, bed2, 366f, acadia16_432r25, ac72, 6fec, ecaade2017_293jj, 4259, 86e3, bc7b, 043f, a947, ad13, e2c8, abe6, e1be, 8872, 913b, f181, 15c6, b338, sigradi2016_595gg, a398, 921f, 6d26, ba0f, 4813, f872, f139, e7e9, 70ca, cfaf, 7bbb, c729, abf2, 56c2, 13c6, ed6c, 4a1b, 9627, 2439, 9d9f, c62e, 9190, caadria2015_220f34, fc90, 81cf, e513, ecaade2016_213s54, b694, ecaade2016_072s20, 2d0b, ecaade2015_158v33, d5e0, 11a6, ea39, 20db, 499c, 6bc4, ecaade2014_018m4, 6a60, ecaade2015_230f52, 047e, 54a7, sigradi2013_173, acadia16_344i21, 5e00, ijac201513102c2, 2239, 9877, cdc7, eb65, sigradi2013_234k, 252f, 3ad7, 436a, d8ab, 588d, acadia15_263d11, 9bd5, 9d60, ea4f, 3ce0, ecaade2016_011g3, acadia14projects_91t, 36dd, ecaade2014_224u57, b425, b70a, 30ce, 9bea, ijac201614207u11, 2d13, ijac201513302m10, 049f, e727, 01e7, 2ed2, 2b3b, 7d9c, 3fe1, 9b65, ascaad2014_019y2, f642, 6994, 1712, 7dc8, 8594, ecaade2014_014w2, ecaade2017_044nn, bf68, 1ac8, f9bd, caadria2017_174r42, add5, eb9d, ascaad2016_041h16, 1384, ba92, ecaade2016_006w1, a880, e2ae, sigradi2014_128b1, 83c0, 296c, 8ebf, 276f, a9cf, ijac201614202a8, d4d1, 3429, ecaade2015_294n64, 3d1d, sigradi2014_313a6, fd58, 0e07, 1c4d, ecaade2015_333c72, d496, d12e, a227, 7ff0, ascaad2016_002j1, 6b49, a501, ascaad2014_016f9, 4bde, acadia14projects_463i, 661e, bc23, f41f, ecaade2015_158c34, da71, 2175, 737d, acadia14projects_145aj, 6699, 9704, ecaade2015_25f5, d062, 36a3, e55e, a8d2, 1f93, dc87, d918, 6e70, 2601, ecaade2015_297f65, ecaade2015_280c61, sigradi2015_7.203e10, 3544, db04, 3834, 9de4, acadia14_435aj, 340b, 9cee, 1368, 6e44, 0fdb, acadia16_140g10, a815, 45e4, ecaade2017_009w, dd9c, d785, 28e7, caadria2015_130a22, acadia14projects_53k, 40b2, 8cc2, 9b10, ecaade2016_tkoe67, ijac201513304b12, 434d, 76a7, sigradi2014_021r1, 16ef, ijac201412305m2, ijac201614204e10, acadia14_523ap, 391e, fa6f, 5fd1, ecaade2013r_018z9, a50c, e99c, d344, 3430, 1784, 772c, ecaade2017_256gg, 794a, 9c9b, caadria2016_157r6, 0566, ecaade2014_046n11, sigradi2016_674ii, d0e5, 92e7, sigradi2013_41k, e4d6, 9218, 2a44, f604, c56f, acadia14projects_177z, acfb, 063f, 9c57, 91c5, ecaade2016_071z19, f154, ecaade2014_020o5, 2542, 6535, 1682, 8af2, sigradi2014_345k9, dd74, ecaade2015_119f24, 5c94, c46f, sigradi2015_11.196l26, acadia14_497s, 3493, 5bf2, 1eb7, 8f31, ecaade2016_222j57, 2ea5, 3f24, ce42, 65f6, c0b0, 4e3a, 5940, 77e6, acadia15_223c9, 352c, c001, 0f24, ecaade2017_192qq, b931, f281, 231e, 39c6, ecaade2014_173m43, caadria2015_164f25, 47cd, 814f, dba2, ecaade2016_018d5, 245c, dde9, 2b2e, 23aa, 7816, 4c2b, ffd9, ecaade2017_195ff, 38e5, dc27, caadria2015_237n35, 0611, b6c8, 0ed6, 3d3c, f4f4, 354c, a76f, ecaade2015_53s8, ecaade2016_158g43, b40c, 9682, ecaade2014_084e20, 04e7, 9900, acadia14projects_637ah, 4989, f6f3, 50d5, df69, 9fc7, cf60, 44cd, ecaade2015_185o39, 8efc, cb78, 94b1, 7512, 4090, e78b, dfaf, 6b5c, 55de, ecaade2016_163l45, b7c8, 9098, acadia14_347at, 7bb7, daf1, caadria2017_190k45, 994b, b60a, ascaad2016_051e21, 553b, 45f9, 32a1, a91c, adda, caadria2017_174s42, 0078, a149, 607b, ecaade2015_33g6, 401d, f424, afd6, e368, 663d, 444d, fb58, c089, 1899, 231d, e7b9, e8b1, 7119, 0f03, 3a28, ecaade2016_021w5, bdd0, 4d0c, 5e84, c5d5, 2c80, acadia16_352y21, 5521, 8911, ecaade2015_116d23, c3e2, 6262, acadia14projects_435an, 4c63, 90b3, ijac201412204p3, 73c5, ee23, 3e90, 99d8, caadria2016_829d35, sigradi2014_049n5, ecaade2016_063s15, 6718, b9c6, 7fd2, 2ce5, d896, dc8a, e5ec, 7df6, acadia14_463d, e12b, 9129, 04f5, aa3b, 2ad2, acadia15_497o22, fc21, e937, 2333, ecaade2016_197w51, b96d, 7c99, ecaade2016_132w37, bb58, caadria2015_084d13, aee1, acadia16_362s22, c892, acadia15_451w19, e3bf, caadria2017_129b35, 251d, 51b5, 024e, 3f45, 85c8, dfc3, 185c, 9920, 6351, acadia14projects_699g, sigradi2013_407d, c71c, 208d, ab69, 32af, cdca, 4bf1, 430e, b3f1, 4596, 42f2, acadia14projects_719c, caadria2016_487u20, d1ee, c038, 3788, 0150, 782d, 3227, 52c7, de88, 527d, d729, caadria2015_078f11, a4e3, 77fb, 46a1, ecaade2014_214x54, acadia14_655w, b339, d66f, 7571, cbf0, af6f, ecaade2017_290vv, 6aa9, 33e1, 7be7, 15c8, f113, 127f, caadria2016_839p35, 091f, sigradi2013_205h, 79b3, 6cdb, 00cf, 26b2, a01e, eee8, 5800, b7c6, acadia15_137k5, 178a, sigradi2015_12.297o28, c120, 741b, 9c86, 17e4, 16be, 0e1b, 4210, 6420, 435c, a6a8, 61d5, f58a, ecaade2016_162l44, a7f5, cc51, a391, acadia16_196e13, ecaade2014_240r62, 0968, c23d, 6838, 596b, 484a, a171, fe0f, d148, fc92, 05b5, 5a04, a72f, caadria2016_147j6, ecaade2017_254oo, 01e4, f2dc, e106, f94c, 9215, 2543, caadria2016_487p20, 5be3, 2535, 4279, 6b24, 5d46, 19b3, a00b, ijac201412303w7, fc7c, ae3c, 9c0f, 49df, 8e5c, 3204, ecaade2014_204u52, e444, 62b8, a65e, ecaade2017_215b, 7c7d, 4084, f25a, 44ac, caadria2017_017j7, ecaade2016_120l33, 4732, 29cf, c4c4, d3cf, 4ef2, c723, caadria2015_206z29, b93f, 51aa, sigradi2013_138u, f652, 4fab, ba76, d955, acadia14_463at, fa6a, f0f0, ac95, caadria2016_095s4, ijac201614102m2, 99b4, c8c3, 0acf, ceba, ebdb, 768f, 56cf, 601c, 6a3a, ecaade2015_333f72, 39be, 592d, 6790, a910, ecaade2017_308ee, 3869, b9b8, 4215, ecaade2014_186y47, 0ad7, f4b6, 55a3, 0797, 58d2, 730c, 56ef, 6c5c, sigradi2014_345j8, 292e, bed8, b701, 1dad, 15f2, 9cca, 2b27, 4478, ecaade2014_206o53, b997, sigradi2014_345t9, acadia14_63az, ecaade2016_217u55, 3615, 3c96, 3df6, ijac201513205e8, 07d1, eeea, 163f, 3326, 7279, 3c3c, sigradi2013_295, ascaad2016_038c15, 63ce, 5c70, a123, b807, ecaade2017_210v, f921, 2c6c, 5159, 258e, ecaade2017_142ss, 1050, 3aba, 525a, ecaade2015_318x69, 4430, 2cf4, fb5f, 1675, 6615, 53f2, 1169, 20bc, 1e12, 4904, e899, b73b, acadia14projects_539d, a364, d092, debb, aab4, 9807, 10c9, 8e4a, 6d19, 6340, bcaf, a507, 228e, caadria2016_239f11, 4f8a, 518d, sigradi2013_243v, 9045, be03, 0bd2, caadria2016_651g28, 4f09, e381, f89b, acadia14projects_691as, ecaade2017_215hh, acadia14_247t, 97ab, dd6f, f566, 8aad, 83a4, ecaade2016_095b26, a0be, ijac201513203k7, ecaade2017_148zz, 2b97, 3355, c9cc, a1f8, 1191, caadria2017_041w12, f1ad, c034, f720, 524f, b681, 4f9b, d46b, 68c7, e2be, 65e7, caadria2016_819u34, c93d, d3e0, 5172, ca73, 5010, 891b, d7f7, 71d2, caadria2016_851h36, 9ae6, sigradi2016_814e, ecaade2017_133e, 455d, f812, ecaade2017_008h, 0a96, ijac201614406g4, 0cd3, 8387, cc5d, 743d, caadria2017_182t43, a0cc, 1476, 3458, 82ef, c57a, dc06, e6a9, a1a8, 06f9, fcca, caadria2016_445b19, e03d, 77b7, 1c7b, 46e4, 234f, ijac201412402y4, ecaade2016_225b61, 68c9, 01d6, 94a4, 2c6a, 5798, ecaade2017_149n, 76ee, 3ccf, ascaad2016_038p14, 989f, ecaade2015_129k25, 1305, ecaade2017_302ii, 561b, c6ab, 7999, ecaade2015_138j27, ecaade2015_206c46, acadia14_23au, 0210, 7da6, 0667, 5570, a234, 174d, 3c0f, 99da, ecaade2017_073o, a4c0, 6c84, 19ab, 0997, 2d70, 51df, 2214, b0ac, 825b, 9bc4, 6be1, b3b0, db4e, 63e3, sigradi2014_015g1, 5fd0, 7d24, c830, 3468, e432, 4c0f, d2ad, 530e, 1713, 51a4, 7b72, 0366, 1506, ec7c, 849f, aa8b, ccce, 98b4, bf7a, fc33, b30c, e1c3, c592, f088, da9e, 984f, 7b31, 75e4, 70f1, b4fb, caadria2017_113e30, ijac201412204g3, a845, 18fa, ecaade2015_200n43, 488c, dfc8, acadia16_372f23, e1e0, 5890, 8214, 5ac1, a4ac, sigradi2014_084y7, a11b, acadia16_382w23, 6127, ecaade2014_208b54, b7e1, ijac201513102x1, 45f6, e26a, 357c, ec31, sigradi2015_11.165n25, 995a, ecaade2016_170w48, ecaade2016_223g58, 069a, 0580, 6330, sigradi2016_625ss, aa6a, 1c8e, 8845, d718, 5b43, adfe, c267, c7d6, 0e66, ecaade2017_290mm, 9f94, 6dfc, fe3e, e7a9, ascaad2014_012e6, 3c8e, fbdc, ecaade2014_133p29, fc28, c724, 385e, 1517, 9ac8, 84a3, 4061, caadria2015_081m12, b1aa, 3b2b, 5f38, 7324, sigradi2016_420vv, 79a9, c23c, 468d, 9ebd, f636, fb41, sigradi2014_345x8, 85c3, ecaade2014_054t13, 75f6, d09b, 4abd, 8ef7, 1f4d, 8931, fd38, 0b30, 8136, caadria2017_051d17, 919b, 659f, a421, 0bf5, caadria2015_218r33, sigradi2014_249n9, 67cd, c65c, ecaade2015_116e23, a3fe, 2298, 9c50, ecaade2015_296o64, ascaad2014_010l5, acadia14_199af, 416c, 4044, 8fb3, ecaade2016_238u63, 712d, afd9, d2df, de06, 7795, 15d8, 3454, d2ba, 521b, 7ae0, caac, b129, d655, 8edb, 55c2, 79b6, abe0, acadia14_619aa, ijac201513305s12, 0b9a, 041d, 0630, 56df, 7d3e, 877d, 0701, adca, 75cc, ecaade2014_111o25, c1fe, 8b2e, 3eaf, 2242, 9ac2, 989e, 8423, 36e5, ecaade2016_040a11, 314e, f757, c6be, d830, 970d, a53a, a757, 122f, 3927, d822, af76, ecaade2016_223j59, ascaad2016_009k4, d2c3, 192f, 8995, 0fe8, 330d, c1fb, 8559, 60b4, c7f1, ecaade2017_033u, f2c4, caadria2016_589w24, 963b, 1df9, d755, 6402, 3a83, b492, 75ec, dca5, 41c5, 8728, sigradi2016_741jj, 1a30, 110c, 55b2, ecaade2017_253t, a6d3, 49b7, bf06, ecaade2017_257tt, 6990, e259, df84, 831e, caadria2016_281c12, ecaade2015_307n67, caadria2017_070m22, b02c, 3c62, 71d8, caadria2016_259n11, e9e0, ecaade2016_191g51, e82b, b418, f5ef, cccc, 29a2, bb88, 7dd1, 2aec, acadia16_124e9, 0090, 0fc6, 894b, e62a, caadria2015_124x19, 86d6, b559, sigradi2014_041f3, fab2, 15c7, 77ee, ascaad2016_021d8, 6a52, 9a3e, ecaade2017_052pp, ecaade2015_247f56, ce82, aaf0, d0f9, 6b5d, d93f, 590e, c2de, ecaade2014_018x4, f9e0, 99f4, 0557, 613f, b225, 96b3, ffbb, b94e, 9339, 6c8f, bf40, 839e, 09dd, 16bf, acadia15_371n16, ec61, 9097, cf98, 6072, 3ea4, 06b7, 7d6f, 8f30, cb91, 0144, sigradi2013_313p, 00cb, 326a, 457b, e997, sigradi2016_636o, cc56, 0cdc, ecaade2017_054jj, 4616, e6e5, 3729, 27f7, ecaade2015_227y50, 9716, sigradi2016_448s, caadria2017_189j45, bf1e, 710e, 1789, 428f, ab19, 98af, 48e1, caadria2016_353w15, 2435, cf2c, 91e5, ecaade2017_264e, 1ef2, caadria2015_233h35, caadria2017_081p24, ecaade2014_157h39, 1886, ecaade2017_164bb, ecaade2014_237i61, e492, e999, 1213, 5110, a883, cec4, d4fe, 4a03, 52e4, c9a8, bb0f, 0d45, 547f, d74b, b1b6, caadria2015_209w31, c09e, ascaad2016_005d3, 6b7d, d5ba, ecaade2017_077oo, ecaade2017_050j, e604, c5dd, caadria2016_209x9, 1224, 559e, f0ce, 2ffe, caadria2015_060t6, 83e8, 9f37, 6c7f, f922, ecaade2014_163c40, 1fd4, 64cf, eef0, ijac201614207l12, ecaade2015_298j65, a9c6, 471b, ecaade2016_042t11, 106d, 26db, 8550, e274, ijac201614407w4, ecaade2014_232u59, 1ba3, c093, a8ab, 99b9, eaa2, ecaade2017_213uu, 3436, ecaade2017_031ss, 4cb2, fa94, e0d7, 3663, ecaade2014_149j35, a978, 8ac6, e6b6, 0e10, 368b, 127b, ecaade2017_108w, a951, ecaade2016_098f27, d563, b429, ecaade2014_066n15, 3ed6, 0ae3, dfff, caadria2017_163j40, 6bde, sigradi2013_313, 4760, 463d, 29b2, caadria2017_182v43, 02cd, caadria2016_177t7, ecaade2015_240t54, 5a4a, 4b0a, ecaade2017_140cc, 8a5f, b8ac, cda7, ecaade2016_016j4, caa6, dd30, 88a8, d640, 16d1, ecaade2016_078b23, e723, ecaade2016_043c12, 1af4, d2bc, acadia14projects_555l, adf9, bb69, 18db, 016f, 70b4, sigradi2013_208m, 89bb, 2201, 6638, ascaad2016_016r6, d079, f7b1, 7ce1, 70db, 567a, 848b, 5f21, ecaade2017_144u, c27c, ecaade2017_202r, 167f, accd, 3ed5, 63d9, 6496, ecaade2017_051bb, ecaade2014_144c33, a762, f36a, ascaad2016_045y18, ascaad2016_043f17, acadia14_199ab, ascaad2014_026h7, 9c59, e1f6, 9ed4, acadia14_111m, 1858, f2c8, acadia16_12j1, 8596, b15a, 4185, ascaad2014_015y8, ca7e, 7f8b, 8a4c, 1a2c, a62c, 4c73, 76f7, sigradi2016_441nn, 01c7, sigradi2013_28r, f585, c832, 5ecc, caadria2017_069e22, ed24, f899, f241, ecaade2016_163i45, 8fdd, 56db, fa0b, 837d, 207e, 88e8, 42d1, 0302, d80d, 9410, 822d, 9847, ijac201513205c8, 5242, 9866, 6276, 2fdd, 7ca3, acadia16_318l19, c29d, 1114, a078, acadia15_343r14, ebbb, 5b10, 5de6, efda, eb22, 5ebe, ecaade2015_233d53, 7f6b, ecaade2016_071u18, caadria2017_124n33, e2ca, sigradi2014_186d6, 72de, aa2b, e00d, 1b50, 8d1d, ijac201614309m6, e578, 99f5, 965f, caadria2015_060u6, 389f, d5d4, 5ad5, ecaade2014_055a14, 923d, 2157, 1583, caadria2017_096v26, dc63, 4468, bd74, 5089, 4b2b, d9b6, 1ca7, baf6, 97d7, 64b9, ijac201614308s5, d4b4, 7c05, 42a5, a7e1, ascaad2016_045d19, 8b8d, f8ad, 92bd, ecaade2015_139x29, 2698, sigradi2013_330d, 9146, bc10, 859c, ecaade2016_139y38, 1755, ba93, 7c9a, 3418, 5b3c, ecaade2015_268a59, 4a5d, 6746, caadria2017_062t20, ecaade2016_023o6, ecaade2017_057l, d482, ecfb, 6e69, e427, 13ba, c770, 0584, bbac, c7d4, 2570, 83f9, acadia14projects_339ap, 3b25, 42fb, ec32, bdcd, db6c, 163e, 0ac4, 7203, 011c, fc0e, 4ea0, a8ad, 9615, ecaade2016_128k35, acadia14projects_531n, 423d, 55f2, 2052, 46e0, ecaade2015_196t42, caadria2016_703j30, c5c1, sigradi2013_327, ecaade2017_002a, ecaade2017_101ee, 03d8, 3755, 99bf, 63c7, ef19, f758, 7c90, acadia16_478j28, b9b2, a249, ae2f, caadria2017_165s41, 230a, caadria2016_517e22, ecaade2015_297d65, 149b, 4bad, acadia15_223i9, ed1f, 0e9a, 3afa, 792f, e554, 48c5, eb55, d7bf, 90aa, be62, a428, 6dd2, sigradi2014_042v3, cf81, caadria2016_105e5, 4a75, ascaad2016_002k1, c72c, 4c42, 9128, 8eba, sigradi2013_390d, 3dae, e025, b80b, 7453, 89d8, 2c43, 3f09, 846a, b499, ec55, 404a, 2812, b4dc, acadia16_130r9, 5a98, 3fd8, sigradi2015_3.43l2, 7e49, 4d0e, d4ef, a78e, 490c, dbb4, 1b31, dae7, d239, f5b6, 6bdf, ecaade2017_220pp, ascaad2016_028i11, f02f, 3897, a365, 5647, ecaade2014_224v57, 803f, 0f61, cad3, 4b5c, 7da3, a371, 8029, ecaade2016_190o50, 3c7e, d741, 9ffd, cf2e, bd97, aeaa, 6854, f962, 0866, acadia14_301i, 5faa, ecaade2015_229l51, 830a, acadia15_47b1, 1866, 2b0c, 9d3c, ecaade2016_130p36, 9607, fb94, 25fa, ecf7, b22e, a608, f934, 5b7a, 4af3, 3e8c, d98b, 09b3, bbec, 118d, sigradi2016_443zz, c0e0, acadia14projects_199an, 7e0b, 1736, 7c4a, 8942, 688f, fa16, ecaade2015_122m24, 95af, ecaade2015_87a18, 555b, 3658, e406, 56ba, acadia16_372d23, 5067, b2fd, sigradi2013_30k, a29a, acadia15_357x15, da1a, c028, 34af, e110, ijac201412405c9, ea78, ecaade2017_041l, db0a, 458f, 2edd, 7402, ae94, 3f42, 15d2, acadia15_149u5, d8ef, 8e69, 556f, f808, ed08, 0f8e, 9978, 1b5a, 67b6, ecaade2017_291ee, 94d2, 2691, sigradi2013_100e, e149, 0466, ee94, 7ac0, caadria2017_101o27, 91ad, 7ec2, 4e65, 6b78, ecaade2015_227u49, ea43, f6f1, 6413, a148, 3261, f7e8, ecaade2013r_015t8, ecaade2013r_009b6, e654, 4dda, 8aa2, sigradi2016_592v, caadria2015_081v11, 7d27, d9ba, 14f4, 14fd, b01d, 7d93, 38b8, d80f, ecaade2017_007qq, 93eb, 93d8, c45c, sigradi2013_425s, 95d6, f824, 892d, b56a, 6f9b, ijac201614303n2, acadia14_117ax, 6808, d4f5, 8d78, eb8c, 9efb, 25fe, 73cc, acadia14_661, acadia14projects_661i, 7780, acadia14_517r, 8249, ac65, e0cc, 4404, 5ca4, aa69, ca3d, c647, 284d, ecaade2015_229t51, d473, sigradi2015_8.186i12, ce47, fb12, 3f5a, acadia15_110f4, 5675, 093f, caadria2015_226z34, 134f, 37c0, 1bdf, eeb8, ecaade2017_215ddr, sigradi2013_343d, 3393, ecaade2014_224s57, ecaade2014_072a18, 1f46, 0236, 5f7a, c972, ascaad2014_008u4, ecaade2014_092b22, sigradi2015_12.215m27, becd, ecaade2016_095e26, e1b9, 1b8c, a1d1, c132, ee60, ecaade2014_094r22, 758f, 3ac8, ecaade2017_124s, ijac201614105n4, 910c, 8e20, 7b40, f597, 7272, edf6, ecaade2014_192w48, ecaade2016_025h7, 2461, acadia14_565w, 2212, 1b3d, caadria2015_139c23, 8d3f, ef6c, 2cf3, 8759, 3e81, d2ef, 2510, ecaade2016_154h42, 0904, a486, sigradi2016_461j, bc73, ecaade2014_230k59, 7dfc, ecaade2015_64h13, 615b, 7e5b, 3124, 5a81, 04a3, 13b5, 9343, 787f, 283f, caadria2017_155p39, 9773, ed3a, 1bc6, sigradi2014_041b3, caadria2015_048p5, acadia14_145ah, acadia14_699g, ecaade2017_157yy, ijac201614208j13, 7dd2, ecaade2015_59v10, 0f0c, ecaade2015_280d61, 97d5, 655a, dedd, ecaade2015_17z2, 5b71, 1098, 641e, 2cef, 7daf, ea56, 14a6, 366b, d85e, ecaade2016_183v49, 45ba, sigradi2013_64, b578, 4975, ae36, 8b61, 6159, 1724, 2af4, ece0, sigradi2015_8.81y11, 0a4d, c2f9, e876, e4d3, 2fb7, 0567, acadia16_12f2, dce5, 4ac4, sigradi2014_250p9, b7fc, bde0, 1ef4, 5d04, 999e, ecc6, ascaad2016_011l5, 40c3, 2c8f, 8e2f, 2b6c, 9c49, acadia16_224o14, d01f, f54d, 8db0, dbf2, acadia16_174c12, fac9, 4880, 16f2, ab5d, fbd7, 45a6, 292a, a263, 25e0, 1a58, acadia14_445ab, f187, 300f, f8a8, 56ea, ecaade2014_141g32, acadia14_365al, 08ce, 4994, 229a, ef62, 50a2, cdd2, 996a, b926, a795, 1217, fc40, 5794, 3c20, ea15, 6af9, b346, 396b, ecaade2017_053b, ijac201412408i1, 871c, a91d, a13d, 2d45, 0450, 35b8, 3acf, 5ec3, fa7c, 6c03, ecaade2016_075b22, ascaad2014_031j9, 6483, 4905, 0099, ecaade2016_166d47, 3bc0, c91b, 69b7, 73a8, 994e, 0737, 1027, 9ae0, caadria2017_004p2, ecaade2017_203mm, f5d8, d404, b677, ecaade2015_268c59, 486c, 9876, c519, 83ab, 3da3, 6792, aeb4, acadia16_478x27, 6ec8, eccd, caadria2016_229n10, ecaade2016_223m58, 9b82, 6f57, 7208, ecaade2016_203j53, a3e2, 7201, 038f, 4591, 22e6, adce, 5022, 610d, 64aa, 025f, e07e, 3885, 558f, acadia15_110g4, bf43, acadia14_709ap, fb1c, d332, ecaade2014_067e16, 7195, ecaade2016_017o4, 24b4, e881, 2b22, 119b, a2f7, acadia15_407x17, b056, ecaade2017_143c, 0a5a, 21a2, 810d, 113f, a19e, f816, 71ed, 53a1, 2486, 00ff, 5408, ijac201412407g1, ecaade2016_026r7, 8bd0, af47, c372, acadia16_88s6, 2751, f981, caadria2016_249i11, 47d3, ff51, 0b74, 73d7, ecaade2017_023dd, c976, caadria2017_021f8, 108f, 0bda, ec1f, 2f18, 6121, 2345, ecaade2017_044rr, 404d, ecaade2017_098kk, d4ea, 4aea, 25b2, ecaade2015_265s58, ascaad2014_014y7, c89a, acadia16_106z7, 1e9e, ecaade2017_215tt, 712a, 12b5, 15c3, 7618, 1ef7, 8334, 1a5d, caadria2016_851d36, 9d9a, c63b, f795, deac, bbc0, acadia16_62v4, 8ce2, 0849, caadria2015_111o17, acadia14projects_463h, aa14, 9c69, f819, c7d0, 7790, dbdc, 07ed, bba9, 115f, aa68, f155, a2f3, 303e, a4bc, d2b1, 9936, a9a4, fde5, 3c85, caadria2017_124b33, 7b96, ac84, 3626, 3a4a, 6ef9, 76ac, 771f, 7129, c57b, 2d9e, cb26, 294c, c091, cd1a, ecaade2014_052j13, 4c54, 9ea1, e7e1, 84be, e3ce, sigradi2014_292u4, 15aa, 0fd8, 17b4, fe10, sigradi2013_244s, sigradi2013_52f, 0067, 2178, sigradi2014_263b1, ecaade2015_35o6, b735, 5d6f, e262, b61f, ijac201614403h2, fb0a, fe7b, 8d89, 37d1, 4a15, aa1f, fed8, 0f7d, 43ca, ecaade2017_244ll, 1ad6, 2f37, a49e, acadia14_619aj, caadria2016_197r9, 9766, ecaade2017_164t, b3b8, sigradi2016_814f, 5d48, 87f4, 62e3, 70d0, 017c, bfad, 647b, 258c, ecaade2016_151n41, 8645, ecaade2014_140t31, 7a57, 1fc7, acadia16_440y25, 2970, b480, 4d1f, cb5a, b656, ecaade2014_140w31, e888, 66cb, 2f89, dae9, 0846, 08c0, 04d4, 029b, 267d, acadia14_125v, 630d, ecaade2015_301e66, ijac201412401m3, 9238, 4b6c, 5b56, dc59, 59d1, ecaade2015_221t48, caadria2017_016l6, b0eb, b642, 960b, f01a, 11ea, 2634, ed60, 6b39, 4e2b, e02b, 82bf, a9e8, 1bdd, c030, 3bca, 4797, acadia16_280l17, d0db, b887, 913e, 00c0, ascaad2014_017z9, 7dcb, ijac201412402n4, 662f, ascaad2014_029u8, cc61, c2d9, 9826, 474b, ecaade2017_143n, 24e2, b272, 05aa, acadia14projects_579b, e288, b69e, 1853, ecaade2013r_003a3, sigradi2015_6.387n9, bab5, 4d3c, 10da, e171, ecaade2014_225g58, c3c1, 2c52, ijac201412402m4, f25f, a344, 7ac8, ad35, 77ca, b815, 131d, 17ee, f2a6, 494c, 3c51, 7cd6, 9cc0, c4d4, 1dfa, e2c6, f036, 8e91, sigradi2013_222h, eb6b, caadria2017_129d35, 2344, db9d, f852, 2bd4, ecaade2015_175m37, e4a1, acadia16_154h11, dea2, acadia16_372y22, c321, f1ec, 99c9, 1cef, caadria2015_016m3, a2b7, 24ef, ijac201614102y1, a374, ca5b, acadia16_130k9, c508, afaf, 8e12, 098e, 52db, acff, a2f1, be0a, 3154, 47c5, f850, f338, 7680, 5f39, 4ecc, cc0a, 17dd, 0a03, 4cc5, e3bd, ijac201412206a5, 35df, acadia14_463f, 9fcb, d817, dda8, 67a2, f4f2, ecaade2017_164x, acadia16_184i12, 6769, acadia15_232p9, sigradi2016_801u, 03f0, 8b0d, d375, ecaade2014_230n59, ecaade2017_163j, acadia14projects_33am, 545c, 52fb, 2e4c, c2d7, 2beb, 1e7d, 3048, 9123, 7229, 1a4f, 6e56, ddcf, 6fd3, 9825, 02c8, sigradi2015_4.219s6, 1e1e, 2957, ecaade2014_072g18, acadia14projects_153d, d922, bf10, 313b, ecaade2017_003d, 2edc, 8524, 1fd9, bebe, c8b6, e132, 67e2, fa8f, 6a11, 4981, c292, cd03, ecaade2015_285o62, 5279, 221c, 6ba7, 4b97, e9db, 5f89, fae8, de58, 90a4, 976c, cf91, 7f65, 8267, 0787, 9abc, 7b36, 4a10, 3888, 6bd1, 5e1e, ecaade2014_023t6, ec7a, e2d3, 5538, f253, e557, acadia14_23az, 2881, 39d2, ecaade2014_149y34, 2de5, ecaade2014_143k32, 7e1c, 587b, 2827, 3ed1, ecaade2016_132u37, af2c, ab73, ca0a, 0d2e, 86aa, ecaade2015_86n17, ecaade2014_176p44, a0f2, 263d, 87b5, 3b34, 1f38, 0648, 36a7, d7a3, efaa, caadria2017_051c17, 2e4d, 5543, bc2c, 6c86, 81c3, 3089, 8615, 627e, 1913, sigradi2016_815jj, sigradi2016_515j, aff7, 5483, 6f61, d026, 6938, 44ae, 6921, ecaade2014_065e15, d6db, 9947, b66e, b467, d80e, ecaade2014_120g27, e7cd, bb7f, ascaad2016_046n19, c208, 3bab, 4b01, 89a6, acadia14projects_291ax, 2964, ecaade2014_168d41, f1f6, 06b3, e981, 29c2, 703e, 0e73, sigradi2016_690c, 7e88, 0742, 60a7, cc0c, 48b4, 4e77, ecaade2017_309kk, 34cd, ed9b, eda3, d455, 9e93, sigradi2016_490mm, 9540, 0705, 7ff1, ecaade2015_100r19, f1c7, a85c, 8e0f, c163, caadria2017_163r40, 2e5a, 93be, 7ffb, 861f, eace, ba35, f076, caadria2017_023a9, sigradi2016_781zz, 908c, d862, 44db, ijac201513201t5, 4306, a572, fb5a, 57f1, acadia14projects_301a, 8178, df3d, 0505, 59a9, f182, 2be7, bcbe, 0760, e8ec, 0f3e, 90d7, fb9b, fae3, 6884, 619b, da0f, sigradi2014_085i8, sigradi2013_135, b1f5, 8058, b81f, 7ffd, 740c, e33f, f737, ecaade2014_240c62, caadria2016_477w19, bd04, 7f72, 0f36, acadia14projects_189av, cbdd, d829, 4efc, 1b1e, ecaade2014_046m11, a450, 3fd0, 5f5d, dc14, 84c4, d90c, a214, 3033, e256, a9cd, e4b0, 7872, fbf9, ed75, acadia14_53k, 9646, 90be, d11d, a29c, ijac201614308i5, 30fb, ijac201412405k8, d00c, 08d1, 75a6, 69ec, 13e0, 605c, 811e, sigradi2014_213v7, f709, bcfc, 6a45, 45a3, 361b, ecaade2016_132o37, ascaad2014_030c9, 6f89, cfa7, b192, 5d34, 81bc, ecaade2017_308z, 298e, f6a5, ea7c, a31b, 12f0, 96e8, 4319, cba5, fdfc, 0209, f1ea, 1bbe, 4f8c, ecaade2015_170s35, ijac201513304y11, 94c8, ecaade2016_043x11, d724, 7915, ac64, caadria2016_373g16, 28ac, cff0, e710, c4d0, 154f, cacd, d885, abcc, caadria2016_405r17, 03ed, bf9a, ijac201614104a4, 05c4, 8ec5, ecaade2017_059qq, 2e62, caadria2017_016w6, sigradi2015_3.221v4, caadria2016_517a22, a158, cc88, 2084, 51c9, 1b89, ecaade2015_301y65, 6d14, f3f6, d79c, f122, 9e7c, 9402, ea7b, 76e3, 41f8, a089, 50ff, d9df, ecaade2016_067f17, ecaade2017_148ww, acadia14_445aa, 4081, sigradi2013_359d, 4ac0, f273, bbbb, acadia14_117g, cc34, 400f, b121, acadia16_72a5, fc3b, ecaade2013r_003t2, b41e, 0a58, 14bc, caadria2015_188e28, f392, 59f6, e2d9, 2da7, ecaade2016_098a27, ecaade2014_151p35, 54ab, 7d7c, 5f92, 8a58, 31ee, de50, 34e1, 4b84, ecaade2017_109oo, a920, ecaade2014_019f5, c47c, 86fe, 8f9a, 5f9e, 79e9, ascaad2014_029z7, c89b, 2418, ecaade2017_051cc, 315c, 459a, 261b, e8ed, 3a0c, 3db7, 04ee, a6a7, 194a, sigradi2015_10.140n19, ascaad2014_023a5, ed8b, 4cf6, e766, b066, feb0, c713, ecaade2015_53m9, 4d88, a67f, fafc, 4ab1, 955c, 5338, 04b4, dd85, 084f, a640, ecaade2017_173tt, 36cf, 117c, acadia16_270y16, sigradi2016_690qq, 9605, 96e3, e270, 59e3, c0d0, 7b2d, e839, ecaade2014_151s35, ecaade2015_229z51, 1029, 7067, caadria2016_301k13, f598, aa9f, 20d6, 7620, ebd4, sigradi2016_615x, 7f7e, f162, 8a0b, a0bd, 1bf1, 467f, d41b, caadria2017_041o13, c8bb, 7da2, 87e0, fdef, 7ca5, sigradi2016_357m, adff, 057b, a9ef, 0c9c, 2a02, 5361, 041f, c5cd, sigradi2016_641ii, 0fee, c800, f546, 97b6, 57f5, sigradi2013_303t, 8c81, f7d7, a717, d2f0, e331, 4a43, 31c8, ecaade2015_253w57, 1328, aef3, 50ce, efb2, sigradi2014_289j4, 7454, 0c3f, ecaade2015_171n36, 83fe, e2ff, c474, adad, 11ce, 9156, sigradi2016_729a, aad7, acadia14_117a, 31fd, ab93, e7a4, b075, 59e2, 8bdb, f99d, ecaade2016_028i8, a860, 0447, 54d4, 33b9, 3bd0, ecaade2016_215x54, 2c7f, 04ec, 938c, 4411, aee3, ecaade2016_068y17, d1aa, caadria2016_197k9, 11fb, 2544, ecaade2014_127m28, ecaade2017_157hh, d3af, 7e8d, 17f5, 2cf1, 6b4e, sigradi2014_345n8, 318d, b930, 5273, c0b6, ef21, 184a, d1cf, ae6a, 817f, 9dc8, f571, c323, 3820, 1eeb, caadria2015_043j5, e137, ecaade2013r_002w1, 7f6a, acadia14_661c, 3676, ecaade2016_130e37, ee21, caadria2017_094t25, ba2d, d269, 7bd5, ascaad2016_052h21, sigradi2013_343i, 86a9, 6dc9, 222b, e709, df50, acadia14projects_409l, 9996, ecaade2015_25m5, cf16, 46ef, fa51, 1b9f, 3d8a, 6b22, 179a, e016, fd7b, acadia16_62j4, 0c80, 74f1, 0ee0, 3716, 60fc, 2292, cf93, b3a3, a936, af31, caadria2017_009x4, 27e2, 3182, d8eb, sigradi2016_414hh, dff9, ecaade2014_122y27, b6cd, 63db, sigradi2014_213n7, 2da1, 2ddc, 5ef3, 6142, cbb3, 651d, c8a3, f98f, 6dbc, 70d4, 962f, 0bfe, sigradi2014_292s4, ijac201412205v3, 4549, sigradi2014_213m7, c61b, 65a3, 4197, 9e09, 6906, ecaade2017_203gg, e1df, fb1a, caadria2016_425f18, cf4d, caadria2016_797k33, 5a7e, 8129, fcf7, caadria2015_114k18, cc7f, sigradi2013_390b, bf0f, 8007, ijac201412307g3, 408b, fecc, f599, 6fb7, e4c9, 8e14, e1b4, 7553, d428, 730b, 9a30, faf3, 6549, f6ac, f56e, d6c4, 236e, 0659, 6290, ab8d, c580, ecaade2016_tkod67, a243, 09f6, 1b13, 4e1b, 395f, f568, a7f1, bd5f, fb62, d9db, 2442, 7edd, 0e4a, c027, 7430, ca94, caadria2016_311e14, 774e, 2507, ecaade2014_173j43, 2720, 8604, e8dd, e024, 743f, f337, 6566, cb9a, fa19, 5ac4, f0c2, 4d83, bc30, fe5a, sigradi2016_399e, dfc1, fc35, fa49, ijac201614309g6, 5284, c106, 15be, 7488, ijac201513206b9, 3c31, b1dc, 97e3, ecaade2016_223f59, f690, 52b3, 2078, a10f, 98d3, 2672, dfeb, 6b5b, 10b4, 449d, ecaade2016_222p57, 1f7c, f775, ascaad2014_020p3, 452f, 74aa, edde, 4364, caadria2015_185n27, 5b87, sigradi2016_467v, sigradi2015_3.221u4, 6714, 66a3, aba0, 71e3, 82d4, 39d8, b9b0, 1563, 7446, ecaade2014_151x35, 3831, 8afc, ab75, ecaade2015_118a24, 43c0, sigradi2013_10c, ecaade2017_203t, c33c, 48fe, ecaade2015_11g1, caadria2017_115l30, acadia15_371j16, e3c7, ca0d, 000a, ecaade2016_077s22, 608e, ijac201513305t12, 3011, 4925, ecaade2015_138f29, 4350, ecaade2017_215ww, c5d1, 6358, ad2b, ecaade2016_075x21, ecaade2015_241b55, 2093, b111, acadia14projects_177af, a893, caadria2015_145u23, 14f8, sigradi2016_614u, ecaade2015_207k46, b2b4, ecaade2017_133g, 2f0a, ecaade2015_171k36, 418f, 71bb, 8cda, 2495, 3d6e, 9dbb, 6a85, ecaade2017_208j, ecaade2015_28x5, 581f, bfc2, f106, d88c, 08b6, 3a21, 5c5f, b4f9, 738a, ecaade2017_009x, ecaade2017_253q, 5119, 7e56, 8db6, 4b61, 9b1e, 4de3, 0b71, ec65, 5851, ijac201412201p1, ecaade2017_215ii, 25ac, d413, sigradi2014_330n7, 8682, cf36, ce24, ed41, 6d96, sigradi2016_492pp, a226, acadia16_44p3, 1e52, 8375, 6f29, 00e9, ijac201513206y8, 382b, 323b, ecaade2016_mrth66, 6ebc, ecaade2017_146gg, 10ea, 80a6, caadria2016_507p21, 6c40, 7577, acadia14_145af, 1788, acadia14_709al, 8c4a, sigradi2013_226v, 953a, 4c4e, 9271, 6b91, cbd0, c5f1, 76e6, e52c, adc1, 5b25, ecaade2014_133s29, 580d, e56e, 42de, caadria2015_114i18, d882, acadia16_24t2, 3f61, 1020, cd9b, caadria2016_641o27, caadria2016_579u24, 7914, 6c17, 75ae, acadia14projects_565p, sigradi2016_431v, fe0c, 9081, ae4a, c349, d696, 393d, 5897, 0170, b59e, 625c, f7fa, 53ed, fcc7, ecaade2014_105y23, 3c72, c2c6, 7ef8, ff00, ecaade2014_084o19, fee6, caadria2017_081r24, e846, caadria2016_579t24, sigradi2014_192r6, 4c06, a410, 7e66, ecaade2017_052rr, fc13, acadia15_371k16, 12a4, 6e86, 91e6, c19d, 8b99, 1617, 883a, 5256, 0256, ecaade2015_136t26, 26d4, ee8b, 7148, f1c5, ijac201412302g7, ascaad2016_018n7, 28e3, 622e, bd0d, c90a, c788, 52b9, acadia14_579aw, 72f0, 27b3, caadria2015_203j29, 50b0, sigradi2014_345y9, 150b, 4683, 7f30, 1593, 84d6, 4898, fdd7, df05, ecaade2017_038jj, 1766, 63e7, 4ba2, a00d, e05b, 89aa, a5e6, 939f, ijac201614408f5, 5183, 8dbb, fc97, 7c8e, 9952, ecaade2014_044f11, 0be2, 5a64, a660, 6014, 7384, acadia15_81s2, e9c3, 84b6, 4d30, ecaade2013r_004t3, 38c2, 23be, 6f56, 33c9, 5ac2, ecaade2016_046a13, ecaade2016_217o55, 05e3, 1acf, 7dc2, e0ba, 2c81, 8cea, 2177, acadia14projects_661p, ecaade2014_055x13, 3d07, d367, aea3, 5fd8, aa7e, 1119, 5754, e48f, acadia14projects_435ap, 853a, e9e8, 4dcd, 3ec4, b237, 663a, 37ff, 75dd, fc80, 925e, 1bcd, 57be, 3359, sigradi2016_383kk, f6af, ijac201412301u5, d0e3, 61ed, sigradi2016_773y, sigradi2015_sp_4.275u29, d619, 115c, e93e, 424b, db4f, ecaade2017_302aa, b7ac, ecaade2016_199d53, acadia15_81t2, d4ae, sigradi2015_1.305e1, 7178, 2cf0, 9239, sigradi2013_414e, 4410, 1578, 840f, 6a26, 3c53, df29, 4262, 8b80, 3b69, eedb, 896e, 2199, 194f, e43c, 2ad7, a759, ecaade2014_057h14, 74cc, 7a93, ecaade2015_196w41, ecaade2017_033y, acadia14projects_681al, c34f, e0fa, bece, df0a, 41d1, ijac201614308d5, 3895, b654, ascaad2014_008n4, a6df, 05f0, 4686, 319d, 937f, 57ec, ecaade2015_221x48, 79a0, d972, a9d2, e43f, bac4, 43ef, 3995, caadria2017_004s2, sigradi2014_345b10, 90f1, 7869, 7055, ecaade2016_129w35, c99a, 4d4f, 4ff4, edd2, ecaade2015_193v39, 8917, 7a9a, d402, 51c1, d4eb, e179, caadria2017_048w15, ec49, acadia14projects_473ak, caadria2017_029p10, caadria2016_291z12, 8365, bef2, 93bf, caadria2017_051m17, f25c, 7333, b18b, 09cb, 30a1, ecaade2015_332r71, 8819, df8b, bb82, f932, 8695, f058, 16c3, 3dc0, 40e9, 8eb7, 17fd, e607, sigradi2015_3.201p3, 98ca, 0a3b, sigradi2015_8.27l10, sigradi2013_387z, 2621, 2777, 3b3c, 818c, 8c2a, ecaade2015_53l9, 9f61, 5470, 6c97, a20b, 8206, 5f51, 0f35, a26f, ecaade2015_317y68, b564, 18d4, daa9, 57ea, 637d, f4ae, df7a, 72c1, 0798, efc9, 7881, 18f8, sigradi2016_595jj, 2462, 52bd, d61b, d31c, caadria2015_170z25, a573, sigradi2015_11.34d24, cee5, sigradi2015_8.264o14, ec54, 6f8d, 73bd, df02, 01b8, fa64, 6bed, 8e0d, 304d, fcbe, 4db0, acadia16_106o8, 6f66, d58d, f2a9, 8bd7, 9cb2, 6efc, 9a66, ecaade2017_006ff, 735e, ijac201513102e2, f3f0, 81df, aaf7, 6ae6, 2799, f342, ascaad2016_021y7, 4f42, 5021, 0784, 71e1, caadria2015_004p1, 6b6d, 84d2, 73ad, ab99, efa8, ecaade2014_014g3, caadria2017_174f42, 20ea, ecaade2016_043b12, 2f7a, ecaade2016_215z54, 854f, 5425, a80f, d06f, 6784, ecaade2016_140k39, caadria2017_095e26, 6fde, sigradi2015_11.8l23, 912f, 4f85, f999, ijac201614405t3, ceb0, 484d, 0321, ec09, 6f8c, ijac201614203f9, 24ac, 9478, caadria2016_281d12, caadria2016_589x24, caadria2017_027r9, 2e00, 696b, c384, eb06, ecaade2017_184jj, eb78, b52a, 784f, 2572, 247f, 30bb, 2713, ecaade2017_079h, a2ef, c812, sigradi2014_114k9, 5d47, a5f8, 0087, e8bb, b566, 7c8d, ca78, a10a, 95e1, ecaade2017_302ee, a64b, a31c, ecaade2015_202s44, e0c3, 6946, 34de, ecaade2016_130b37, sigradi2015_9.347n17, 21ff, 98b7, 75be, 3d63, ecaade2016_028n8, 207f, ijac201513206v9, 09b8, ecaade2017_148oo, sigradi2014_152r3, 3bc6, ecaade2017_148yy, sigradi2014_314p6, caadria2015_086g13, sigradi2014_052o5, bb45, 01eb, 0f69, 20d3, ecaade2015_22m4, 760d, de61, 75d8, 8b22, 8ac4, 04d0, 0541, 2ab9, ecaade2015_336c73, 2fd7, caadria2017_041n13, c088, ab4a, 3f40, ascaad2014_029c8, e712, acadia14projects_463p, sigradi2013_389o, b665, 78bd, 61cf, f47e, 41f9, 3a80, b63f, 1a0b, 203c, sigradi2015_4.219l7, a3b9, ijac201513203s7, ef5a, sigradi2014_045d4, acadia14projects_167ac, 0874, 6295, de0e, d1c6, 5a07, 5913, sigradi2016_592s, d502, f5be, fb7e, e4f0, 0f9c, 6aac, cdf9, ecaade2017_174qq, 2abb, b03a, ddcd, 684d, 9fe8, sigradi2016_599pp, a1b2, ecaade2015_231t52, 9f62, a6fc, d5e4, ecaade2016_108y29, 22c1, cec5, ecaade2016_222b57, d308, caadria2015_208t30, 5b7b, 0752, 591e, 0d03, caadria2016_239e11, d843, d6b2, sigradi2016_356i, ec2a, ascaad2016_048j20, ea91, ecaade2015_53k9, caadria2015_156r24, caadria2016_135e6, 9f77, 00d5, fc09, sigradi2016_440gg, 3c36, bb4c, 1ac7, 080d, 6aab, caadria2017_028w9, cb74, c9c0, 4f02, 02d0, acadia14_33af, a1ba, 7df8, 2cd1, sigradi2016_815ff, 6d81, eff9, 4b5d, 5f81, acadia14_627g, 54bf, a786, 0a83, ascaad2014_017n9, 5502, 747b, ab5e, 835f, 1c69, ecaade2014_176l44, 9ee1, ce29, 8746, 3069, 80cb, f885, ecaade2014_020n5, bd3e, caadria2016_797u33, ecaade2017_026oo, ecaade2017_213l, sigradi2015_4.52i6, 87b7, f0a0, 5bb1, caadria2017_190y45, 51d8, 5c2b, 9077, 9bcc, 11c3, acadia14_655aj, 0251, sigradi2014_339c8, 6677, 90cc, 1ca6, b5b6, d135, ecaade2016_198u52, ecaade2015_138z27, sigradi2013_111, ecaade2017_257uu, 84bc, ee5b, 037c, 72f4, b1ff, 64a4, 496f, ed25, d5be, 9d62, ecaade2014_152i36, 2823, 0865, c49b, 2af6, 171a, 292f, 2e98, acadia14projects_681aj, acadia14_699u, e19a, 2455, 079b, sigradi2015_3.11d2, 0183, ecaade2015_200p43, 32de, 6519, 483a, 954c, ecaade2017_194z, ecaade2014_036h9, ecaade2015_314l68, d961, c7c6, 461c, 5907, 278c, 58a9, 595f, acadia14_281aa, ebb1, 0094, acadia14projects_445ai, 7c3b, sigradi2014_265u1, caadria2017_035v11, e1cf, 9b36, ecaade2017_157ss, b394, 75e0, caadria2016_663u28, ad81, 11ff, eeb0, 32b1, 4f95, d399, 31bb, 527e, f1a3, 43b8, 211d, dd16, ecaade2017_282d, dd2e, b767, 1903, 5420, 99b0, 7f89, acadia14projects_339ax, ecaade2016_169n48, 3631, fe49, ijac201412303v8, c784, 78d8, dd1c, e97a, 38d3, add7, 6465, d726, caadria2015_086m13, bc34, ecaade2014_108g24, 361f, b89f, ijac201614103l3, d0a3, 6c52, ijac201614104h4, 65f9, d907, ecaade2015_175r37, 2e8b, 0452, 326b, 2b03, d8a2, d4ed, 24f6, acadia15_371d16, 2505, ecaade2017_265v, 793d, 1aea, 20e5, 1af5, acadia14_247g, fd3d, b8f7, c96b, 8724, 591a, 7aea, 7f82, ascaad2014_017m1, ecaade2015_100l19, 6354, 2385, 2ebd, bc62, 2566, ecaade2015_227b50, 0852, 6b0d, d3aa, 2443, 84fd, 7ccd, a5d8, acadia16_280k17, a1a4, 8a7e, dfef, 05bd, caadria2016_425g18, 0f33, 7dbb, 5f03, 0cae, 0e15, 8c2b, bd41, acadia14projects_291ao, 81ba, a8db, b9ff, 7b2c, e4ea, b156, ecaade2017_143l, b10e, 0fe9, 4fa4, eb90, sigradi2013_226z, ccc8, caadria2015_014w2, ecaade2015_284a62, sigradi2016_592z, ada2, b048, ecaade2015_81v15, sigradi2016_431aa, 1324, 125d, 4fcc, 5dbd, 6c2d, 7485, 18f4, c824, 0a2b, f6a4, 38b6, cb38, caadria2017_052x17, 7c84, sigradi2014_047r4, 7f5a, ecaade2013r_012l7, 9664, 9aad, 34c0, 2267, ijac201412402h5, 3221, 5679, f0cf, 6347, 28c3, 39f9, e29c, ecaade2015_87v17, 2761, b8c7, acadia16_196d13, b7bc, caadria2015_190h28, 272e, caadria2016_683h29, 5255, 9590, 2009, cd85, 1ddd, 8b5c, 8a7a, 2057, 5bb5, 2372, 9a33, ecaade2017_152ss, 508b, bfff, acadia16_206j13, sigradi2016_773v, 9aa3, f120, caadria2017_063d21, 96d3, caadria2015_064l7, f7e1, 4a3b, ecaade2015_17j2, de6f, 1dc1, d965, ecaade2015_314o68, 660b, b110, a76e, a775, sigradi2015_1.305d1, b74c, ada1, 5087, c41c, 0b42, d874, d762, d9c9, 5cf8, 7010, 7239, acadia14_189aw, de3d, 320b, ecaade2015_195l41, 21a3, 8c8d, dcf1, 7d6a, 179d, bd56, b0d5, bea5, 7d78, 5032, 4a2e, caadria2016_589b25, 7dec, e495, 13a4, 39f4, dbe2, e588, e79c, ecaade2015_79f15, acadia15_137n5, 3b2c, ffc9, ijac201513303x10, ecaade2015_79m15, 2128, 6233, c36a, 2a77, 19d6, 61f2, f80a, c382, 2295, 6fdc, sigradi2014_329y6, ecaade2015_73y13, acd1, 21bb, ad8b, c04b, 40c5, acadia16_106j8, caadria2017_142y36, c612, 80dd, 5389, acadia14projects_117d, af91, acadia14projects_199aj, 3fc5, 2826, d5cc, d6ec, 8dbc, acadia14_609am, ascaad2016_041k16, caadria2017_136n36, 0b06, 6098, 4c27, acadia16_414x24, 4688, 48bf, b14c, 2b8b, 5f7c, sigradi2016_817n, sigradi2016_792h, af87, 5f6a, 7395, 0044, c0dc, 9f19, 28b2, a065, ijac201412305s2, b5e1, ecaade2016_230w61, 8097, 7859, 6e7f, a58c, 57e7, acadia14_699d, ecaade2016_tkoa67, 9780, 65be, cc8c, ecaade2015_48i8, 8ba9, 9a18, f95c, 238c, 54b4, ed16, 7e10, cdf5, ecaade2014_201e52, sigradi2014_291r4, 0487, sigradi2013_117i, 66fa, 5e57, 4c05, 10c5, d71b, 272d, 45c6, 115d, ecaade2017_203nn, 3efc, sigradi2016_441oo, aec2, 0f29, 4428, c340, db32, 3212, 1cfd, f080, a56a, 2b91, ca40, 9a9b, ecaade2015_248u56, 3ad2, 3d9a, fc81, b913, c566, ed68, 41ac, c8d5, d6ed, d2a5, a836, 2f46, 9515, e973, 9f8e, ff90, f9a0, ebf5, e6c6, acadia14_565i, ab72, a98d, 5b0c, ceea, ecaade2016_237e63, 86f1, caadria2017_047d15, 9d72, d632, ab7e, ijac201412401z3, caadria2015_014s2, 97cb, ee5f, cc02, 6d9e, 5e52, d19f, 3807, ddc1, 80cd, ee51, ascaad2016_021w7, 9cc4, ecaade2016_217e56, 30e6, ecaade2017_195dd, d801, acadia14projects_473au, 3cf0, ecaade2015_84x16, acadia14projects_661h, ijac201412402k5, 3db9, 026f, d24c, ecaade2015_59x10, 31be, ijac201614105h5, sigradi2013_135i, 7907, 4207, acadia16_440w25, caadria2016_539f23, 157a, 3b61, f5ce, 58ca, ijac201614204m9, 2706, acadia14_507ae, caadria2015_004i1, 99ee, 0c4c, c373, a881, 48d1, c668, 9224, ecaade2017_240t, 2226, 2874, 6fee, 5aca, 4cc4, 0ca5, 4781, 63c5, 6586, 0f4e, 5363, 701b, 6d8c, ca9d, acadia16_270c17, sigradi2016_636m, 3185, 6778, 7f5e, cebb, e0e7, 94ab, 4b56, 7765, 70b6, 9e98, 815f, ijac201513205g8, a121, ecaade2017_003g, sigradi2014_048u4, sigradi2013_117c, 9292, 641a, a825, 9794, caa8, 3afc, bc14, fdb1, 1509, 9bbb, 2a0e, 91af, 1e68, c5b2, d456, abb0, acadia16_54x3, 150d, 2425, f489, 6d44, sigradi2016_517o, 39fc, 1336, 8581, f060, ecaade2017_089y, 343b, 2bb9, c526, 83c4, 47ea, 7781, 1273, c105, ad6b, 3564, d1d6, 9317, a17d, 0aa9, 2567, ecaade2014_057l14, ecaade2016_162j44, 046b, 4005, fb95, a4c7, 4aeb, 1408, d3a2, f0e0, sigradi2013_359k, 020a, 630c, 0d70, caadria2016_291o12, a6b3, 5073, 1885, 0d18, ijac201614407x4, a230, 466d, 606c, b2c5, 3bf0, ed13, sigradi2014_345z8, acadia14projects_111l, 873e, ecaade2017_142tt, c32b, sigradi2013_401p, ecaade2017_094j, ea3b, ecaade2016_113v30, ecaade2013r_001s1, 566f, ascaad2016_018l7, ecaade2014_168m41, 145f, 1a9a, 6d6d, 6480, 5310, 54e6, 7f6d, 2728, 0c42, 9fc6, 49b8, 786c, e668, 2b25, f0fb, ecaade2014_042l10, 98e4, caadria2016_621s26, 9b85, 46b4, 8c7e, 7a92, a596, 6fdf, ecaade2013r_010y6, acadia15_57s1, df9e, d150, 1acd, 6161, a921, caadria2017_037b12, caadria2017_149k39, 676c, acadia16_106l8, 1257, a00c, 3df0, ascaad2016_048g20, 56f7, e11b, 8cf7, 1187, ecaade2016_136p38, acadia14_347aj, 22b9, acadia15_211p8, fd70, c594, cb16, 747f, cd60, 5fc0, 02ab, d521, ijac201614407d5, 315d, ad92, 25e1, 231f, 6dfe, 8780, d23b, ad8e, ecaade2016_118e32, 7f85, 08f7, 177d, 2a2d, 1dbb, ecaade2017_105oo, 3eba, 26d5, 1222, 0fa3, b9cd, 47c4, sigradi2016_387vv, ascaad2016_048h20, fa07, e026, 11f1, ecaade2014_168f42, a511, acadia14_479f, 4998, f943, 37cb, e5da, dd19, c393, c5ba, 5e1a, d77c, 9bca, fc2b, bdd1, caadria2016_487k20, 6d68, caadria2017_030u10, c62f, ascaad2016_054m21, 129f, caadria2015_010x1, 9af7, ijac201614203r8, ecaade2016_mrta66, 7ab0, 9341, acadia14projects_435d, 43f3, 23b8, 5342, b7be, fe3c, acadia14_189az, b752, ecaade2015_314i68, fd21, acadia14projects_153ay, 1ee3, 26ff, 37bb, 6408, ecaade2017_215cc, 79ab, 4cba, b3b2, 45e1, 07e9, 8d8a, 251c, 10df, 3372, b184, 4d70, 17a3, ecaade2015_227v50, 98f0, 53e3, 7585, bc8a, cec2, ecaade2017_308hh, 0035, e88f, b3c4, ecaade2016_239a64, 24da, 08e7, ddf4, db61, caadria2016_177l8, 53ec, sigradi2013_100i, 075d, 5ef1, 0598, ecaade2016_157a43, d5a7, d648, 3df2, dfc5, decb, 22f9, 052e, 6d4a, a25c, abbf, ebb9, 564d, 48cc, sigradi2016_479aa, 798b, 320f, 9a95, b1a8, 7e15, 5516, c850, 136c, 4d65, 3404, caadria2015_073w9, 337e, 2169, ecaade2014_140u31, sigradi2016_732g, 542d, ecaade2014_138f30, ecaade2013r_011c7, e512, 71dd, 240a, 34e6, aa44, b33c, 46d7, acadia14_699m, acadia14_609at, 43ba, ecaade2016_070n18, 350d, a67a, afcd, 7994, 4761, 394a, ecaade2017_146ll, 9d92, c87e, 4716, ecaade2016_163f46, 1dc9, 763a, 0aeb, bbb2, 414d, 20c8, 90de, 74c3, 05a5, 97f1, e7ba, 8cde, ecaade2015_77u14, 899d, 0d08, ecaade2017_282s, ecaade2016_037c10, 7e71, 72e0, acadia14_579a, fced, e9f4, 1f4a, 8c70, caadria2017_067j21, ascaad2014_004p2, 941e, b58b, acadia14projects_601ai, 8ac2, fbf5, acadia16_72b5, 8367, 4779, acadia14_219aw, 3813, ijac201412201h1, sigradi2015_10.220g20, ecaade2016_013r3, ascaad2016_028a11, 5fb5, ijac201412408z1, acadia16_478g28, 36e9, b56e, a905, 727a, 9b3e, ecaade2014_072o18, caadria2015_114j18, 8616, 070b, e969, 3555, sigradi2016_659n, f8c5, ecaade2014_035b9, caadria2017_129x34, 7f2f, 040d, dceb, 17c8, 589f, 92d7, c1c5, b243, 11f6, 15a8, 6c79, b1fe, caadria2016_023n2, 3c79, sigradi2013_429g, 7d65, caadria2015_102v15, 0504, ecaade2015_285i62, ascaad2014_014r8, e388, a2ac, a007, sigradi2015_11.165m25, da0c, 60cb, ascaad2014_012f6, 1c22, 684a, acadia15_323r12, d2db, 5ad2, fa7d, cade, 1ff9, 1286, 4f5c, acadia14_357b, 8d4b, 4915, 6a13, 4724, 881f, f397, acadia14_463v, caadria2015_124g20, c336, b165, 986f, 3f91, bbfd, e21d, acadia15_469j20, 8a10, 35ff, d51c, 3002, f8e5, ecaade2014_186w46, ecaade2017_053ww, af7b, c3f6, e6a5, fb98, 9be1, ecaade2015_114a22, 442a, acadia16_432p25, 5ef6, cb24, 4c87, 2c79, 65c7, sigradi2016_421xx, 4919, 5039, 326d, 005c, 36a1, 7169, a2cd, 4684, 66a8, 3f28, acadia16_224u14, 8d4e, 773a, 45c2, 0734, 85c7, b17f, 6463, ecaade2013r_001m1, 32dc, 41a8, 177e, 55fa, 5178, 6fbd, ecaade2014_038s9, 9e2e, ijac201614104v3, 494a, 736e, ecaade2017_198b, caadria2016_177b8, c4d5, bca8, ac4a, f0d3, ecaade2015_229i51, 4ba9, aa55, 943d, b810, 9136, acadia14projects_101ar, 59d0, 6a43, sigradi2013_390u, e71d, e796, 3070, 0513, 5fc1, 2325, ecaade2016_152y41, 8dcf, 7f90, caadria2015_002d1, 96e0, 1c89, c325, 8bed, 1b40, ce0f, dc55, acadia14projects_463o, 5f41, acadia14_487h, 8921, 5401, sigradi2016_484j, 8948, ecaade2015_193g40, e15d, ad57, 1c91, fe59, d6cb, 3e5b, 119d, 4cab, 16b4, fd3b, sigradi2013_194z, 13e5, 3f1a, 39aa, caadria2016_187a9, 0d53, 1322, c017, ecaade2017_109ee, 7b60, ecaade2014_086l20, 2339, ef5b, 0e71, 4938, caadria2016_023s2, cc04, acadia14projects_23w, 28b7, 7efc, 051a, 00c9, ecaade2015_215i47, 396f, b0cf, 7cdd, 8b42, a5a6, db83, c63e, fd4b, 7122, 4fcd, ecaade2015_248m56, 83f4, 153f, 1d24, ijac201412303i9, acadia16_130l9, c430, c9bb, caadria2016_683f29, 41dd, 6de2, 7b63, 49ee, 9a6f, caadria2017_018x7, b2e4, 9e3e, 79e0, caadria2015_208l31, 7b55, 72c4, b1c5, 2cb8, 1044, 09d5, 717d, sigradi2016_550m, 86ea, 2840, a8b7, 45e7, d847, 69aa, d91a, caadria2017_008v3, acc5, ecaade2017_079bb, b395, acadia14projects_145ab, 4b10, 4555, 0736, 5b57, 14b8, af55, 5513, 84ae, 7a0d, 51c8, 3e1d, 5271, 8e34, f1a8, ac49, adb6, ijac201412204n2, 743e, d7b2, 9384, 1075, 9975, e2dd, 0e6a, 1c79, ecaade2017_097bb, 89ac, 1abd, ecaade2017_083oo, 94e6, 3137, c9b0, caadria2017_016e6, cb63, 5e2d, sigradi2013_200, e3ec, 17ec, 3a2c, ascaad2016_018r7, ccaa, ecaade2017_201a, 9973, 03ea, 0ff6, ee3c, 5ec9, sigradi2015_3.201z3, 8639, df77, ascaad2016_015p6, ecaade2017_257yy, 1c73, 2bac, 970a, ce65, 3e43, 4208, ecaade2014_192d49, 8b48, ijac201412204k3, 9a8d, 5471, 6e5e, 3e84, 882c, ecaade2016_ws-afuturem67, a2c0, 8714, 481b, 67b2, 0b52, ijac201412408s1, 2708, 1f32, 06c3, 2e6c, 3743, 5b54, 3749, e37e, d742, ascaad2016_029y11, 96d1, ecaade2017_006uu, e6fc, ijac201614101d1, fa83, ecaade2015_334o72, acadia14_671v, 65d1, caadria2016_797m33, f032, 4a36, 4f78, 1a8b, 3520, ascaad2014_014w7, 8d96, faa4, ecaade2017_006v, 837a, 9282, sigradi2014_266h2, acadia14projects_145w, 4068, 17b3, 3ef2, 4125, ded7, sigradi2015_11.196h26, 3dbd, e364, 8ddf, 457c, 8741, a5cf, b0ee, 92fd, 3107, caadria2017_058p20, sigradi2014_186f6, sigradi2015_sp_2.112j29, 140e, 8f34, 2bf7, fbb8, sigradi2015_8.41w10, 56be, caadria2016_457k19, acadia15_203l8, ascaad2016_057l22, acadia16_224n14, aa8a, ecaade2016_110d30, 38fe, 70fb, acadia14projects_637ae, da8b, bcf0, ecaade2016_104t28, c673, d85d, 0a98, 8e62, a7c6, 182d, 4daf, ecaade2016_040z10, 299b, 07c8, 6cf0, 762d, sigradi2013_400s, 73f0, 5e98, ad00, caadria2016_539e23, ecaade2017_169rr, ce64, c918, ascaad2016_038g15, ecaade2017_305qq, acadia14projects_301c, fba2, 188e, 7adc, 3fc2, 90e6, 446d, ecaade2015_109t20, 9b66, 082a, d8d4, 3785, 6318, bf85, 31c1, d9fe, sigradi2014_345h8, 28c5, d342, 63f4, sigradi2016_387zz, 4b74, ecaade2015_148o31, 6cc5, 6d15, 32bc, 378c, sigradi2016_446a, e254, acadia14projects_463ay, 2a1c, 0f59, 4635, 44b6, 58a6, ecaade2015_193l40, 46b3, f09a, ascaad2014_005r3, 4ec8, 584b, ascaad2016_003y1, b9ae, e1fc, 1c97, ecaade2017_140dd, ascaad2014_036g2, d223, 08c2, 6fca, 0dde, f43a, fbf7, b115, 9eb8, 434a, 4da7, a25d, d95d, 677b, 9c5f, 4387, sigradi2013_111v, 0c77, 6f39, ecaade2014_070t16, d1a1, a6dd, cc0e, 6d63, fe5f, sigradi2014_265l1, ijac201614105v4, 0002, 61e0, 4da9, 7933, acadia16_308d19, 8130, ecaade2015_181i39, caadria2016_559a24, 1d8b, acadia15_195w7, c20d, eeee, 453f, 5385, f866, ijac201614405c3, 3962, c5d6, ascaad2014_010p5, a1c2, 61c7, caadria2017_147a39, 5053, 6826, 8813, b1cb, 9c1b, sigradi2013_343k, 0593, 2a2f, 4900, e4c1, acadia14_565ac, aafb, e5c1, 57ff, f3ac, cf9c, 3824, 9a11, c110, sigradi2013_397b, 26e8, caadria2017_124o33, 83bb, 9f52, 73a9, 34b9, sigradi2015_11.165z25, e64e, c2ef, ecaade2015_155f32, 7c17, a3e6, ac0d, sigradi2016_647oo, 6314, b9d8, 8d0a, c9a4, 029e, caadria2016_177h8, 8f87, ecaade2014_036e9, acadia16_24x2, 3375, b9a3, 2d0f, c75c, 5f90, 0c05, eddd, 99ac, 5ac7, 89de, 579a, bcdc, sigradi2016_792o, acadia16_184r12, sigradi2013_100g, 9f91, 591d, 6944, f291, b46a, 8737, 6dac, ecaade2017_006cc, 3a02, 1f19, 7fb3, 9436, 9c63, e609, b645, 36d5, ecaade2014_233p60, acadia14projects_619ar, 2276, 1626, 2b20, 8e7d, f5a4, 5a80, 9a58, ijac201513203a7, fb44, 001a, ecaade2016_068w17, 7c3e, 7a67, ecaade2014_169k42, e517, acadia14projects_147an, ijac201412304b1, e6c0, caadria2015_064n7, 0e03, afa4, ecaade2016_163h45, 65fa, sigradi2013_95s, d257, 804f, sigradi2014_299c5, acadia15_431s18, ed1e, 3ff1, caadria2016_787f33, ascaad2016_032s12, 4267, 06af, 88ca, 7c55, d4b0, 8425, 33fa, ecaade2016_182n49, abbb, acadia14_317z, ecaade2015_280g61, f161, 6c3c, caadria2017_016e7, 9b31, 7147, fc5b, 36bc, 58e3, 259c, 6bc1, 033a, 6c98, a31f, 9de0, 2fd6, 88df, ecaade2016_119r32, 1cb6, 5727, 1e4a, 051d, a866, b588, 8dd3, ijac201614102w1, fb09, 9d1c, 7bf7, ecaade2016_170u48, 0b32, ca7c, 64d6, d3e4, acadia14_565z, ecaade2014_121t27, 6df6, e722, 5d06, 84c1, ac32, 594a, acadia16_98b7, ab34, ecaade2015_286b63, ecaade2015_296r64, fd96, caadria2017_002i1, 9cd7, ecaade2014_146r33, ascaad2014_017y9, ascaad2014_026w6, 1727, 925d, 2688, 9b94, b58f, 0ad4, ffe5, 59a3, caadria2017_029i10, 5789, sigradi2016_417oo, 431d, a9c3, sigradi2016_592y, ecaade2014_186n47, acadia14projects_63e, 446e, ijac201412402r4, ecaade2016_230m61, 4e0f, 9b60, 68e9, 78ec, ecaade2017_042ff, 3653, ascaad2016_058d23, 49cd, 05a2, a902, 7ec9, e692, ecaade2017_271j, e4ca, caadria2015_090x14, acadia16_62n4, 0324, c2fb, 36a0, 25f9, 6391, 1e8b, 726f, 560d, 72f7, ecaade2015_64e13, 8a02, 91f2, eb1b, d016, a7dc, caadria2017_018w7, 1209, f5ee, 1f11, f061, 5324, 9821, 4dc6, 6a39, 3744, 5d8d, 131c, b487, ecaade2016_bkok65, 246a, sigradi2014_159h4, 8802, sigradi2014_099t8, 84cf, acadia14_549z, d761, caadria2015_114s17, ijac201614207h12, b9c1, a6de, 27c2, e304, 406b, 4e6f, 8853, ecaade2017_054ss, acadia16_12g1, acadia16_344v20, ijac201412402z4, 81a4, 793c, b726, 5321, 6d7a, b9e7, ecaade2016_121o33, 746a, sigradi2016_778pp, 0b95, d614, cbe2, 04a0, c684, ecaade2015_171b36, acadia15_333e14, caadria2015_014m2, bb4a, 0a3e, 932a, ecaade2014_225p58, 733a, 13ec, 2f9b, d6b1, acadia15_513z22, 3884, 5717, 9574, ecaade2015_286a63, 40f8, 7c88, 2ac9, 7d9e, ecaade2015_83m16, 7d02, ba62, ecaade2016_228i61, ec4f, f79a, ecaade2016_097t26, acadia14_63au, 2217, 79df, 1352, f3e2, 9b3b, 0bd4, 3fab, 16c9, ecaade2017_291g, 8ffb, 6ba2, sigradi2015_sp_3.85s29, 94f9, 5660, ecaade2016_047f13, 5336, ascaad2016_022f9, c750, d61f, 2088, de02, ecaade2017_048cc, a4ef, caadria2016_529k22, b27f, 48b8, b676, caadria2017_070j22, d9ce, 4bc3, d0e2, 7df4, ecaade2017_198uu, 3566, c72d, ecaade2016_016i4, 87dd, f601, ecaade2016_071d19, a10b, 1c4c, acadia14_101n, 156e, 7089, 65f3, bf84, 1fe8, cb55, aeef, 47e6, 2c0d, ijac201513206i9, 1181, 4390, d33f, 5f63, sigradi2013_95p, sigradi2016_770r, 1de0, 3b19, a192, acadia14_681an, ab65, 4632, acadia14projects_579e, dcef, 35cd, 5589, ffbc, 54a9, 8c7a, 95d9, 8d56, caadria2017_124l33, ascaad2014_010n5, sigradi2016_816vv, 1aa7, deb2, cc3a, 7faa, 4cf1, sigradi2013_390v, caadria2016_167f7, ceda, 0841, 5f6d, 71a8, 439e, 9232, 21e6, acadia16_206n13, 2a88, 9043, 9581, f046, ijac201513305l12, be1d, ijac201412205t3, caadria2015_124h20, d4b7, c72a, da17, 7f11, 9b20, ecaade2016_tkoj67, e98c, e83c, d797, c3ec, acadia14projects_539b, ecaade2015_177w37, acadia16_402r24, ed23, 3358, 944e, 0e6e, acadia14_365ag, 6fdb, 8de3, 9d26, 4b07, e0d1, 451f, caadria2017_015b5, sigradi2015_3.11c2, acadia14_719g, ascaad2016_023u9, acadia16_98e7, 8ff9, adf2, ca6b, 7fec, acadia14projects_699e, 841d, 00fa, ea66, 25b4, caadria2015_072t9, 7c2a, 81d7, ecaade2016_162d45, caadria2016_353a16, 9572, 0cdd, sigradi2016_814a, 8e96, 9562, 0041, f8ba, 0b63, 61d3, 5fa9, 92a1, a0f5, 2d4e, f3a4, 971b, ecaade2016_140u39, 4577, 7895, dcd1, e90d, fef4, 990e, 3f38, 07b2, 501a, 4ccd, 4a52, 0641, 6795, ecaade2017_059ss, 8ad3, 5f44, c115, c510, 784d, 0c01, ecaade2014_080c19, sigradi2014_247j9, e611, 5033, 84db, f984, bfcd, ecaade2016_077t22, a7b3, ecaade2014_198t51, acadia14projects_135x, acadia15_469s20, acadia14_539aw, ecaade2016_113w30, caadria2016_819o34, 838b, caadria2017_008x3, ecaade2014_010g1, ecaade2015_110g21, 8dda, ecaade2015_329i71, 5eac, 83b5, f227, 8eec, 69fa, 05f6, 84ad, 664f, ca33, 3161, ecaade2016_230l62, 9918, sigradi2013_330e, b000, 929b, c2e9, 55ea, 1314, acadia14projects_267p, 1f0c, b476, 05ed, caadria2016_871j37, 3b6f, 0a7d, b674, cce1, 3b29, ff01, 3e80, 6edc, acadia16_478r28, 145c, 96fb, f1e8, 3666, 1a3c, 847e, bab4, f3e3, 6df7, 86ec, ecaade2015_155x32, 9eeb, acadia16_414b25, 973e, 7bd4, 4956, bcb9, c796, 977d, 0cce, 737e, 04dd, 401f, bbb5, 2c76, 8ca6, 713d, b88e, ae15, 13ef, 6c8d, ecaade2014_015k3, acadia15_323u12, 2d3f, 2955, d043, f7e4, d488, a719, 328d, acadia16_372g23, c41f, 6074, ijac201412403e7, eda4, c889, f565, ae0a, 1c01, d09a, 4f19, fa40, ijac201614305t3, ecaade2015_302l66, sigradi2016_654c, ijac201614105b5, caadria2015_176s26, 764b, c72e, 3b0c, caadria2015_073h10, 7a39, 7faf, c126, 2c4f, acadia14projects_555i, b2c9, 5080, 491f, ijac201614306b4, c973, eefd, 4a40, ecb2, ecaade2017_293mm, 099b, sigradi2014_032l2, 4030, bb22, ae98, 1a99, fb11, 55cb, ijac201614305c3, 62f9, eb91, acadia15_161i6, 7b32, ba9e, cb29, acadia14_627av, 8dad, b48f, 1e22, f7ad, 3903, 1dda, 0c9a, 891f, ed83, 0671, ef36, 79fb, f3d9, caadria2016_703h30, ecaade2015_61p12, 74b5, f2ba, ascaad2016_007t3, d3de, ascaad2016_058b23, 1bed, 34f8, ecaade2014_085k20, 3d0f, caadria2016_549v23, ecaade2017_203dd, 7c39, abeb, 51bb, 1bd6, baa3, 9fb6, 375b, acadia14_291e, ecaade2015_200m43, c5a9, cfa9, caadria2015_150a24, d28f, 27e3, da00, 07da, dee9, 9a31, 8beb, 4047, bbf3, bdff, 02f6, 338f, 766f, 1932, f8f0, sigradi2014_151p3, f5f8, 642a, 9ddb, acadia14projects_681ai, ecaade2016_105c29, ecaade2014_038l9, a7d4, 57b0, 2154, 4132, aa8c, cc9c, 42da, dcab, b852, d964, 54e7, 2780, 1e63, afde, 34a6, 50d8, 4669, 199f, ecaade2015_215n47, 1ab6, caadria2017_009g4, ecaade2017_291f, d06b, 7047, 9ef1, fe70, 16ee, dad5, 7ee5, 954a, 0329, fee3, 7388, abee, c7b4, 3880, f873, 8c58, ed93, 9750, ab4e, e093, sigradi2014_238y8, sigradi2016_602a, f471, acadia14projects_177o, 5417, acadia15_173s6, 0135, c50e, 2bc9, 1b1c, 569a, 338c, 2475, e54c, ecaade2017_021u, 0d46, ecaade2014_014f3, d8fc, caadria2016_693a30, acadia14projects_691az, 59e0, ecaade2015_298k65, 82fd, 8b38, 10ff, bb2e, 21b8, ijac201614307j4, 775f, 2c59, 0d5e, ecaade2017_108s, ecaade2017_085qq, sigradi2013_158t, b6df, 0416, 9fe7, 9ea2, ecaade2017_116h, 9567, be58, ecaade2017_213d, 7fa4, ce27, 5a55, 7743, 2d3d, 6178, b998, sigradi2014_157e4, 3766, 1af3, 1df2, e11f, 56e8, 12d3, d1de, 5cd5, ddfb, ecaade2017_019yy, sigradi2015_8.41y10, 0649, 8c0f, b0aa, acadia14projects_267m, caadria2017_037e12, 6dc4, caadria2015_015f3, 0f07, aaee, 2c05, ecaade2017_054gg, d029, a32a, 478a, a9e9, acadia14_117av, 9461, b13a, c2e4, 4851, ecaade2017_053r, a487, 6fb6, 53bf, 9375, 73a5, c284, 64b8, b463, 95b1, 5c3c, b4c9, 43ff, 66af, 3f78, 3fd7, ecaade2017_031nn, c3fe, 2dd9, 1740, ff49, 6dee, sigradi2014_276s2, 9444, ca61, cb67, ae1d, e6ef, 5b09, ijac201614203a9, db88, 3ac3, acadia15_57v1, acadia14projects_101ac, 8ded, 8c9a, 13df, ascaad2014_012m6, 3571, 6216, c900, 1413, 1309, acadia14projects_555d, 5c02, 7be1, sigradi2016_534mm, ecaade2016_011v2, ecaade2016_114g31, ijac201412302j7, 6184, 0365, e464, 5201, c33a, 1599, 254c, ecaade2017_059oo, 102f, ijac201614404z2, adb7, acadia14_23z, 6620, b9b1, 8041, 754f, 8bb9, 085b, 2ff6, 2e11, d071, 9a40, 3e04, 0c26, 75e3, b06f, 137f, 8318, e57a, ascaad2014_008m4, ecaade2014_010t1, 63ba, 05cd, 546c, ced9, 60e7, 5123, ecaade2017_294qq, acadia14_479p, ecaade2017_290pp, 0807, sigradi2016_375f, 23f4, dc39, 1a96, caadria2015_090s14, ecaade2015_109b21, acadia15_123i4, 618d, sigradi2013_294u, 5bd1, 8dd9, 128a, 64f2, 3773, d1ce, acadia16_88y5, 1df8, 7a02, ecaade2015_178d38, b637, bc0c, 72ce, 53ca, 7f73, 8e5b, ef64, 8149, d5b2, d457, 545d, ac61, b471, 64a7, 4003, f175, 2136, 1265, 52f6, caadria2015_203m29, c752, caadria2016_839j35, e629, a36e, acadia15_497r22, 81e5, 907c, 5040, 8ddd, 80aa, ecaade2015_278u60, 4996, 43b3, c9c1, e975, ad3c, 20f1, 27fe, f0ef, ebf0, acadia15_395a17, 2783, 67e8, ecaade2014_145o33, df19, 962e, ecaade2015_53u8, e539, d1a2, 70f6, ascaad2016_039m15, ecaade2014_057u14, 5e89, 617d, caadria2015_124u19, 311d, c449, sigradi2015_8.186y12, fb4a, b72e, 2a82, 273b, 1a7f, caadria2015_111i17, 2d5a, 9c2e, 9b5b, 93ef, cc84, 03d9, 96e2, ecaade2013r_006t4, 0166, ecaade2017_192r, c457, 7854, 930e, f84d, 30eb, a20d, 8756, 8209, 25bd, 64a0, ecaade2015_64m13, fa34, ba4c, 7dd9, 558b, 0c2b, 8e93, 330e, 7f7b, 5263, caadria2016_549p23, ecaade2016_120i33, c3eb, ecaade2014_240p62, ee28, sigradi2016_550o, d582, 54fd, 98f8, 0e45, cd16, 324e, 06da, 155b, 0c5b, 05e1, 8d71, 72a8, 0ebd, 158f, ecaade2016_217n56, 8b4d, 8557, 419e, ecaade2016_ws-dleadf68, caadria2016_487m20, b2ae, 5f56, 3ee1, acadia14projects_339aa, 9e46, c1dd, d995, 08c5, af79, 69a5, acadia14_145p, bfe4, ijac201614102a2, eb72, dca3, 5834, a66b, 734a, e3a3, 5ed4, ecaade2016_bkou65, 8ffd, ec77, ecaade2013r_018j9, 5ae3, ffd2, 79d9, 6fad, 4f2e, caadria2017_189b45, 6335, 3faf, ascaad2016_024k10, b987, 06c2, 0da6, db10, e803, 5b27, 3a65, 4f76, 179e, 4323, ecec, 43f6, ecaade2014_214n54, 2732, 0b44, caadria2015_130n21, 877f, d4b6, 6bf9, f0c9, c7ae, ecaade2014_096w22, 975a, 71e2, 594b, c00d, c88c, ijac201614309o6, d6ee, 5d86, 07ff, f195, ae8d, ecaade2014_010s1, 8e4c, 86a2, ecaade2013r_002h2, acadia14_301aw, 4100, ecaade2014_070g16, 1b6a, 4d91, d814, 0b4e, ecaade2017_079g, e27c, acadia14projects_627ay, ea8f, 835a, c5d7, 4b51, 327b, e2e8, caadria2017_043d14, b83b, dd31, ecaade2015_176z37, ec0e, 9cf7, 552b, ecaade2017_085f, ijac201614105e5, d667, 795a, a8d1, 7871, b686, acadia14projects_63ae, ecaade2016_161a44, ijac201614101k1, sigradi2013_238, addb, a819, 26f1, 53d5, 5985, dd6d, ijac201614201v6, acadia14projects_609ar, 965d, faf6, 25e5, ascaad2016_047v19, 3921, feaa, ijac201614404a3, dc4c, aa5a, dc62, f199, 2cbb, 4a59, 3237, caadria2016_631b27, 7258, f29e, caadria2015_048s5, 2613, cbca, sigradi2015_sp_11.303o31, ecaade2014_177r44, acadia14projects_237at, 89e4, 776c, 1f2d, 7b7a, 5da4, acadia16_12l1, ba88, 8663, f83f, sigradi2013_208, f898, 0fc4, 60eb, 1e64, 573d, acadia16_244m15, db3e, fd7e, caadria2017_009u4, c4e8, addd, fcad, 9d85, fc54, 6b60, 37ae, 12c5, 047d, sigradi2015_sp_8.284p30, a832, 42c4, sigradi2014_144v2, f600, 312c, caadria2017_021i8, 9662, caadria2015_130y21, bf3a, 8740, 257c, 132e, e9cc, acadia14projects_199ae, 066f, 595c, 933a, 9e64, 836c, 5231, 06d1, e71a, acadia14_523ao, ecaade2016_083e24, db94, e9e1, f4c0, f2ae, 8ce1, c79f, ijac201614404x2, ijac201412403d6, a4f4, 3537, 8f4d, 5a90, c8a7, c024, 5511, caadria2017_113x29, b49b, 4026, caadria2017_005y2, 6aad, 45be, sigradi2016_655h, d974, af69, 4690, sigradi2013_215c, 68fe, f473, 8168, ecaade2014_163z39, f446, 99ff, d711, 3599, 65d9, 4af9, acadia14projects_619am, 24f7, 62ee, 5164, c759, a55d, 1e0d, 184d, caadria2016_549i23, 38fa, ascaad2016_013f6, ecaade2017_265n, c829, 70a4, 21a1, ecaade2016_123t33, sigradi2013_342v, caadria2015_203o29, 3690, caadria2015_016o3, 8e09, d665, b3d3, ecaade2016_ws-dheritager67, bf1d, 0024, f2b0, ecaade2016_225w60, 46f0, cee4, dec6, 1609, e2a9, ijac201513201v5, dc4a, acadia14_681ag, 5193, a625, sigradi2014_185x5, f075, 531b, 1684, 7de0, 6a6d, fd8a, 6e6f, 874a, bbb8, db18, 8726, 5638, c462, 86cb, caadria2017_155u39, d4f9, 2481, 2b7a, 63a3, sigradi2016_560y, ecaade2017_054oo, ijac201614202h8, acadia14_463l, 7026, ascaad2014_033b1, abcb, 678f, ecaade2016_073e21, acadia14_609az, 9279, bd86, 7a19, 1a3a, sigradi2016_431bb, ecaade2015_333w71, sigradi2013_311, 0043, ecaade2014_239x61, 7c64, 7255, ab33, ecaade2014_233d60, 5f43, bd6c, d4c5, 4bec, e6b8, 1720, aaf9, ecaade2014_188j48, be2b, 2a9e, ecaade2016_130w36, ecaade2016_168j48, 81a6, 889e, f3b3, 4184, sigradi2014_189m6, c2e1, a1f0, 5283, f08f, 3485, 023e, 45cb, acadia16_62b4, 818d, 0eb3, ecaade2016_025p7, ae43, ascaad2016_030h12, 2c1e, 40b8, c0f9, ecaade2015_171c36, 8e7c, d73d, e510, 54d3, f35c, 71a9, 6dea, 3095, 3717, ecaade2017_101p, 4c82, 6143, ijac201614208e14, 45d1, 7cb0, b873, c61f, 830b, c21f, 0131, 6a08, 1bbc, 22f3, 6bb6, 0e44, 1ccc, 1868, 1a60, 1c5d, 2091, caadria2017_124s33, bcff, ecaade2013r_001f1, 77a4, 33e5, 6ade, f8bd, 9f9b, 565c, 1361, sigradi2014_201g7, 92d1, sigradi2015_10.140p19, 1038, 4e14, sigradi2016_417kk, caadria2015_209y31, 1017, c7a8, 554e, 42bb, a746, b105, 8ee0, 9ca5, 5292, d8be, 6cfe, a019, f09f, 5cc3, acadia16_88x6, acadia14_365ad, e800, b888, 1759, 447f, 4581, ascaad2016_041f16, ijac201614104m4, ecaade2014_046p11, 11aa, 372f, c16e, 7f07, ijac201614204l9, a1e0, ecaade2013r_009k6, caa1, 4d61, f4f3, 0fcc, 68b4, 6ec1, sigradi2014_048d5, 2ac4, c073, a0e1, caadria2016_073u3, 80ac, 5f8c, 18ee, dad4, 00a3, ecaade2013r_008h5, ecaade2017_108e, 3b94, ecaade2015_129h25, eda8, ijac201412403r6, abad, ecaade2014_191t48, f753, acadia15_469m20, ad89, 3133, 4347, 4af1, d570, 9da2, afbe, 37ec, e522, d5fd, a706, ecaade2017_049vv, f3e5, acadia14projects_311t, ascaad2016_028c11, fe60, sigradi2013_342p, 2763, dced, e22b, 7f74, 389c, dd26, 936d, ecaade2016_018h5, 0eed, acadia14projects_601v, caadria2015_156h24, d4da, bf29, caadria2015_061f7, 9539, caadria2017_129o34, 3512, cbd7, 133d, sigradi2016_601zz, f4cf, sigradi2015_13.316b29, 5fcc, 69b6, 8fb8, 73b3, e445, 2d52, cc35, 7903, sigradi2013_375, caadria2016_105w4, 37a6, ecaade2016_217d56, bc39, 67af, e5bd, 00ac, d1bc, ecd5, ascaad2016_027v10, 85c9, 9e65, c1cf, 806d, 3715, c1f7, 9132, cbd9, da98, ecaade2014_120i27, 180d, b44f, cf94, 8e5d, f43c, e1a1, dc9d, ffc8, 30d3, ascaad2016_023a10, 2b2f, ecaade2014_196c51, e41c, a19b, 317a, 0ba0, sigradi2015_3.221w4, 2675, 2f4e, sigradi2016_814p, 6312, e1ae, d574, 4522, c4e5, b018, ijac201412405u8, 2899, bcfb, ecaade2014_180r45, 7e1f, 3244, 0dc0, acb0, 0367, faf1, ce9a, 5aa4, sigradi2015_3.370b6, f5de, 4380, ijac201614203x8, 4cd9, 0914, b675, d848, ecaade2014_239n61, 324f, ijac201412403e6, 81fd, cb80, sigradi2015_11.71i24, 12a8, c74a, 0860, 569b, f0ed, 763f, 30b3, 7a4a, ae86, ee33, ffcc, 0c56, fbec, 23c5, 377b, c500, d80a, sigradi2015_10.220h20, abcd, 8983, 5ee3, 0271, ecaade2017_108x, 6f0a, 59ec, 2405, 9618, ijac201513206d9, ijac201614205o10, 2748, 6b4d, fb20, ascaad2016_032u12, 8a93, 7600, acadia15_173o6, acadia14_81j, aa5f, acadia15_395v16, f93f, c83e, 5a88, 8331, 1290, 8159, sigradi2015_3.221s4, 52e5, 4865, 76e0, a09f, 604b, ecaade2016_118t31, 980d, ijac201412408l1, ijac201513203g7, c975, e134, 4ec3, bbc7, 44a2, caadria2017_163x40, 7c72, 3979, 8f88, 842b, 1009, bc3b, b993, 2841, bb20, 2b8d, a3d9, 0299, sigradi2013_117t, fd9e, ecaade2016_163n45, c174, 5b6a, 6f82, sigradi2013_135g, acadia16_88j6, 0730, ecaade2015_114b22, 3ee0, 97ec, ecaade2014_173c43, a5b2, ijac201513203f7, ecaade2016_136m38, bb3f, a248, 49ce, df01, 36b9, ecaade2015_293g64, f059, a790, 31cc, d41a, ecaade2014_195j50, e415, f802, 2094, 6bf5, ecaade2016_068u17, be6c, ecaade2015_77v14, ijac201412408f2, b908, 535f, caadria2015_108s16, 8224, 3b24, 3899, b3d6, 804e, 948d, 8403, 6d34, ecaade2014_173a43, c5d8, 0b9f, 1d61, ascaad2016_009n4, b08c, e050, ecaade2017_199rr, 31d5, sigradi2013_54o, 7130, 8b69, acadia14projects_531x, acadia14projects_317v, ecaade2014_168y41, 0575, 7928, d2ae, 5a00, ecaade2015_136s26, sigradi2013_359i, 4f50, 6b12, 2fc8, acadia14projects_281s, 5f64, c685, cc28, caadria2016_529v22, 12dc, 5c6a, 27c7, ecaade2017_198p, a368, 0e1d, ecaade2017_257oo, caadria2015_139s22, a293, 3d7a, a9d5, acadia14projects_63aa, caadria2016_487s20, 27fa, 83d8, 976f, 454d, 88dd, sigradi2016_602b, ecaade2017_130ww, 0fb8, 2391, 9d54, b3f3, acadia15_173z6, 49cf, 24df, 0049, f884, 2930, 6bea, fe4c, c688, 0cc9, ecaade2014_070i16, 3184, 68ac, 79d2, 8dfc, acadia15_311k12, e42e, b332, 2560, caadria2016_219c10, caadria2015_246w35, e9b5, 737f, 35cb, 2336, ecaade2017_175h, 02cc, ecaade2014_182w45, 7c9c, 2e0d, 2a05, d6ad, ecaade2014_137b30, 6a67, d3b8, 74df, ecaade2015_285z62, acadia14_601ab, dbdf, d127, f9a2, b089, bfbc, 50cd, ecaade2017_214v, ce81, acadia14projects_699l, b7d9, ee53, caadria2016_085i4, a71e, ad1c, 69ca, 6438, 505a, 87bd, acadia14_63am, 9ac1, ecaade2017_268jj, 5e3a, 412b, acadia14_153ay, fbc9, caadria2015_237o35, ecaade2015_155m32, d1a8, 6d75, f9a9, 0a44, 7a3e, 1528, 8957, b2e9, 2c18, ecaade2016_130o36, 5a06, 9c61, 815e, 69c5, caadria2017_004o2, 64a9, 1c6e, 03a2, 8445, 2205, ascaad2016_028s11, 5bfb, ascaad2014_036x1, ab8f, 26bf, b5ea, 85dc, b812, 88b6, 33fd, 0e89, 3596, acadia16_174h12, ecaade2016_120h33, d202, 75cb, dfb4, 67ce, ecaade2015_301p65, 380f, 9a96, sigradi2016_546g, 7745, ecaade2015_122l24, acadia14projects_647av, 71a7, acadia14_719d, bf56, acadia16_280r17, 3111, caadria2017_096d27, 88d8, 791c, 95a8, 8dec, 2cb1, 2d11, 02ea, 2a34, ecaade2017_105mm, 7af0, f541, 3682, 00f4, 5f84, caadria2016_517d22, 9851, ecaade2016_167p47, f0aa, ecaade2014_094j22, ea44, 5427, 863c, 6ce6, 3ee4, 09d3, 0ac9, 4edc, 69f2, fa84, 8533, 15da, caadria2015_078e11, c623, 188d, ecaade2016_123g34, fd54, ecaade2014_195r50, 9141, bd3b, ecaade2014_088i21, cc03, 70ab, ijac201412403h6, 8b6f, 830e, 2e60, b85f, 9c56, 9a6c, 7971, ecaade2015_237m54, 2b26, b9ed, 3887, c3cd, 26e0, b0b5, 67ab, 6e3e, 52ac, fbaa, ef72, 1ab5, 85a8, ijac201614101j1, 122d, cf2d, bcb6, 9bb7, 6ef4, acadia14projects_463j, 2d20, e62d, 3ec6, 8960, f9d2, 19db, 4d40, 4906, 28de, d805, 8729, fa55, 03af, d8ba, 5cd8, cee0, 43ad, 1b7a, 39c4, d662, 0be6, 2b1e, a0bc, sigradi2014_097o8, 97f6, c31b, 1794, 7568, 79b5, ecaade2014_157e39, 18a0, 7771, 266b, f8d1, 324d, acadia14_339az, ecaade2015_158a33, 75a2, ecaade2017_116c, 2561, decd, 923e, af2e, fafb, 7b8a, 29d8, 5ffe, 001d, 1e6a, caadria2017_163z40, 698b, ecaade2015_22s4, 5cca, ecaade2016_098z26, ae0b, 96bc, 4c16, 86ae, 9ce9, ijac201614204z9, ascaad2014_017t9, d211, 31b3, cda0, e342, 665a, c76c, acadia14projects_671p, acadia14_177ai, ascaad2016_010t4, 2efb, 144f, b193, d616, bd4f, 8786, acadia14_435c, bbe0, ecaade2015_319b70, 0dc7, 493e, fd72, ecaade2014_173e43, 88a0, 7d6b, caadria2015_114t18, ascaad2016_048d20, e73f, 2925, 7290, ecaade2017_032c, ecaade2014_215c55, caadria2017_185a45, 7a83, acadia14projects_579k, cc15, 780f, sigradi2013_343b, 19ff, 54c1, f649, d01d, ecaade2017_146dd, ecaade2017_192ww, d319, ecaade2015_55r10, ab8a, 5a11, ecaade2016_018t4, acadia14projects_53t, 25b9, ijac201412403f7, 238b, ecaade2015_83j16, a251, 73b9, 0dfc, acadia15_274l11, 563e, 426d, c170, 9f97, bf9e, 2d8e, c6a3, 77bf, 5d1e, 5fab, bb61, ecaade2017_288ff, 3f7e, 1c18, f3c2, dafb, ecaade2015_202c44, 40d2, 197f, 8e37, e298, c466, 3792, ca19, d1a3, ecaade2014_089w21, sigradi2013_183d, 3dc7, 7ebf, b729, 379c, b8b7, 1f0b, 1ba1, adb8, 2c31, deca, 22aa, 9d7b, ecaade2015_180l38, 7a74, caadria2017_145e38, 9407, 714e, c815, 1a9d, a94c, acadia14projects_579d, acadia16_34c3, 916f, 4b67, 0fc2, 0c4e, 29aa, 82d9, 441b, 683f, acadia14projects_117aw, 2447, 0fa7, 2e2d, ecaade2016_185g50, sigradi2014_108d9, 28a7, bcb8, 064b, 87d1, ae62, d9e5, ffe4, 6261, bf1c, e45a, eae3, 0aa1, b67d, 6446, cd6e, 855b, 89ea, 008d, 4abe, ecaade2017_138v, 0691, f0ff, d595, ecaade2017_124dd, 24e4, 558e, 9e73, 52d0, ecaade2016_074u21, 4824, 6688, f1bd, ecaade2015_138w28, 67b7, 255c, ecaade2016_067w16, b948, caadria2017_051b17, d038, ecaade2017_265t, 9423, e6f3, a7b0, 940b, 2eab, e193, acadia14projects_497u, f9a7, 574a, cea4, c342, 29b6, 3ba5, 7ce9, 0440, 9c09, 808f, 499e, 107a, acadia15_137w4, dd6e, 62bc, caadria2017_107z28, 9a8a, 7140, 7498, caadria2015_090z14, 6d16, 9b0d, ijac201412403y5, b78f, 10f7, 36f8, 50f5, caadria2017_122s31, 7b64, 2010, a8cf, a15c, ascaad2016_016s6, b9cf, 8f36, 5dd6, caadria2017_072x22, ecaade2017_019qq, 1764, 5697, 6b11, 7e91, cc10, c156, acadia14projects_199ab, acadia16_12x1, 1abe, 8d15, ijac201614202c8, 49be, 1709, 7227, 2277, 0560, c0a0, ecaade2014_149f34, 5bc1, 3e8b, ac63, 2722, 9270, acadia15_137m5, 445a, c25a, acadia14_565aj, 5cbf, 2939, d086, acadia14_435d, 5752, 8e25, 5a99, 06e3, dab4, acadia14projects_79x, 2ab0, 3f19, sigradi2015_9.347m17, 27ac, 7f84, e807, cbb4, ijac201513102u1, caadria2015_077x10, caadria2015_178v26, f421, 0bab, sigradi2016_449mm, acadia16_432x25, 6614, c489, 52cc, 3851, 5f65, d802, acadia16_260s16, ac27, c76d, d469, ecaade2016_ws-dleada68, sigradi2013_150, 257d, 45cf, ecaade2015_55h10, 6028, 15a7, a9be, ecaade2015_235s53, 5e05, bab1, 934a, sigradi2016_430o, 0212, 1abb, ddfe, beae, 9fdc, 9cb6, d003, ecaade2015_82w15, caadria2017_001g1, c51a, 6eda, 4b0e, 8480, 3736, d116, ascaad2014_025h6, 6327, e2a8, 2011, dbe4, 0033, 2ae1, ecaade2015_253u57, 6a98, be77, eaa9, 54ef, bfa3, a173, 243b, 23f8, 6602, e4c0, 78c1, 1e7a, caadria2016_353u15, caadria2015_078n11, 8216, c281, 717f, caadria2016_477u19, 61fb, sigradi2016_484ss, 888e, 7e68, 1b35, c0e8, fba1, be94, dff6, b8d6, 4f7c, e423, 8517, ecaade2017_163f, b80a, 585e, cb3c, 5725, 371b, c67e, 0872, 4946, 0069, 5216, f49e, 8496, 51d4, c39b, 0fbe, d226, 3ebb, 400a, ecaade2017_309uu, eb0d, ecaade2017_073p, ecaade2017_083tt, ecaade2017_230b, c62a, 88af, ijac201614402n1, acadia16_140u10, c33e, 82ac, cea3, 5937, da73, ecaade2014_224w56, ijac201614101e1, 9913, 1c5b, 7eec, bbd7, 2c3a, ecaade2017_225b, caadria2017_094v25, fbc8, b822, 36d6, 1756, b53c, ff71, 58a5, 68f3, ece9, 3346, 79c4, 461b, 7d1b, f2ac, ecaade2017_017l, ecaade2017_032a, 35fa, ecaade2016_132s37, d7cf, 702c, 4f83, 2695, 7155, 3091, 2d0e, 1110, be1c, 24d8, ddc2, ecaade2015_193c40, 2f67, b74f, 197b, 4c35, 3aa9, caadria2017_054g18, a71a, ijac201614402j1, 4b90, 4ca7, acadia14_43ai, 4a98, 571e, a5ca, ccdd, 3382, 7800, b565, c2c2, ecaade2014_202s52, ecaade2014_130y28, 5f77, ecaade2015_173j37, 15f7, 9d0e, bde8, 78ca, e2e3, 77d0, 6ed4, ecaade2015_158a34, ff6b, 3c76, 13c8, sigradi2013_183v, cd35, 08bf, ecaade2017_076jj, 62e9, 9371, e046, fc2a, 27fd, ecaade2016_223m59, 6e42, 7eb9, 9399, 3228, ascaad2014_008s4, 35de, acadia15_137d5, 56ee, 1614, 9555, sigradi2015_7.203h10, 08a6, dcd0, d2c0, aabd, 4002, 4b3d, 4e8a, b0ab, 85ea, 0be9, 55ee, ecaade2014_196d51, f94a, fbaf, 2c2a, 34ec, e164, 45ad, c1b1, ff3d, d50d, 9a13, cf72, 572d, 0d34, 3117, 317c, 6640, 0f13, c157, a6a9, sigradi2014_339y7, ecaade2014_016j4, ascaad2014_019v2, 49ed, 2e6b, b21b, e576, d4c2, bb3e, d5db, 83b4, f8a3, caadria2015_081l12, f95f, bd45, 72dd, 5dce, b3c0, ccae, f803, 514d, 7329, 8256, 524c, a318, 574f, ee2e, 68f0, a7e2, ecaade2017_184hh, ecaade2016_048t13, 5156, e95f, cc81, 6076, caadria2016_003l1, 4019, d750, 7339, 5b5e, d83e, 9150, ecaade2017_265u, cc05, 47ab, 41b0, caadria2016_249j11, 53ae, ecaade2015_161j34, acadia14projects_637af, dffc, ca92, ef76, 4e68, ecaade2017_215bb, 94e3, ecaade2014_168o41, ascaad2014_005g3, c613, 4194, c124, ff88, 0400, 11e2, 0bb6, f275, 1de9, 6e0c, 6acf, 18d1, ecaade2016_067a17, 57f8, dc0b, 2e5e, ascaad2014_023b5, ecaade2015_317f69, 626c, 64a6, a800, d3ce, 3a7e, 8386, ecaade2016_225c61, e4e2, 6ec2, ee48, 27d7, ascaad2016_038k14, 1763, df47, f328, e572, 3eea, c31e, 3e99, 1508, 1de5, sigradi2016_467m, ecaade2016_111l30, 6895, 414b, fb80, acadia14_573aj, baae, 4f3b, ecaade2016_132i37, 4efb, ecaade2015_59c11, 7aa3, 083b, 7193, f6ef, d131, 8d64, 566b, ecaade2015_155e32, 5316, ijac201614208t13, ecaade2016_098x26, 856c, ijac201513102d2, 0a1c, f3d0, 7b88, fe30, 096c, ascaad2016_054p21, 0594, 2328, caadria2015_139g23, caadria2017_072d23, 0019, sigradi2015_8.189u13, sigradi2015_12.19a27, ecaade2016_072g20, acc0, 4572, 8ec2, cef1, 53c3, 31e3, e033, 4c60, d904, ecaade2015_59l11, e65d, 7637, 857f, 80fb, a792, caadria2017_094b26, f925, 0cc7, b824, acadia16_244t15, ecaade2016_161z43, 76a6, 8fab, ad3b, 1beb, 7039, b167, 9c78, 0840, 3abf, sigradi2014_330e7, bb86, 60dd, 0285, 4875, 3294, d076, 18a2, sigradi2013_386c, 53e7, bdab, ascaad2014_024t5, a9da, 1577, 3505, ecaade2017_301h, 7bfe, acadia14_101ag, 291f, 1625, dcd3, caadria2017_056e19, 68b3, 5257, 59dc, c1ba, 523e, ad27, c2a8, caadria2016_085e4, 0f91, 2a5c, 896d, e0d0, 8e97, 7b93, cc23, acadia16_308e19, 0089, 6ee6, 826c, da0e, 9e60, 1c3f, 1088, sigradi2016_625zz, 9ae1, 8582, 898d, d5a8, 6fd6, ecaade2016_047h13, 8c6a, 2643, c0ce, sigradi2016_590o, d1bd, acadia14_609ap, 76d9, 521a, d0b7, acadia14projects_339al, acadia16_270d17, caadria2017_016f7, 6aaa, 9dd4, acadia14_609ag, 151b, 3cdf, 8f65, ecaade2016_228h61, 2cc3, f73b, bffc, 120b, 8659, ecaade2016_130m36, 035e, 3ee3, aed2, ecaade2016_147t40, 2d4a, 12e5, 0f3b, ijac201412304g1, 765e, acadia14projects_565k, 82fc, 732a, adc4, 25ee, ffad, 6516, cc6f, f073, ecaade2017_052kk, c2af, 2ec0, fe83, 5249, 07f7, d78e, 0045, ee1e, caadria2015_188y27, 22d8, 6c1f, 4eba, 343e, e2ea, ecaade2013r_018x9, 4e6b, ecaade2017_ws-hybridlabee, 21d0, 8dd0, d49d, b95f, 3e26, d8a8, 333b, 8033, ecaade2014_018v4, 3a88, ascaad2016_013x5, a07c, da77, 6768, acadia16_460t26, 2e84, 0217, 539c, 0ca3, caadria2017_118y30, 87c1, ecaade2017_019zz, 60f9, 8b4a, 5dd9, acadia16_34g3, cc79, 8bd6, sigradi2016_537ww, acadia14projects_63ak, caadria2015_081f12, 3d58, c249, 9403, b239, 1175, f0a4, 79fa, ecaade2017_194s, 1338, 17fa, 9dc0, 985e, 904a, c9e4, 6ca5, d931, a048, f799, 0f50, af63, bb31, 01ee, ecaade2016_132z37, 61ae, 1d74, sigradi2016_409ff, 7434, a7af, e422, da39, acadia14_153au, ec36, 2b0a, e214, 4b27, ecaade2016_094v25, 9c11, 4ba0, ebfc, ascaad2016_005a3, 4065, d9e2, 671f, sigradi2014_330m7, 28c7, caadria2015_078d11, b047, 8980, ecaade2017_029cc, acadia14projects_63al, 1cb1, 911d, c7da, 65cb, 6493, a360, 1385, 39de, 7bec, 491d, 7236, caadria2017_069a22, 4991, 0bcc, a113, 9a4d, fdf9, 4f65, fb19, 1c3b, 1669, ecaade2016_105b29, 4422, sigradi2016_611p, 0802, e185, ecaade2016_073b21, ecaade2017_220vv, ecaade2015_195h41, caadria2017_047e15, 779d, b5dc, ijac201614101a1, abf7, 82c5, 8b41, 8ef9, a7a9, 6bcf, 2ad4, sigradi2016_408q, 1ab7, e5ae, c8c4, 5d05, 6b18, 6739, sigradi2015_10.220f20, 057f, f4ac, 22dd, 0fd0, fea2, 52a2, f559, 59ff, 7b33, e0ca, sigradi2013_117b, dc18, c789, caadria2017_051n17, 3906, ecaade2015_110h21, ecaade2014_035w8, sigradi2015_6.387s9, 4b9c, eb8e, e196, 3aeb, 7844, 4734, 6a36, ecaade2017_117aa, ecaade2017_301n, 6300, 96ab, 3169, ecaade2014_046r11, 0a47, ijac201614103m3, acadia14_609ae, ed3f, caadria2017_008f4, 17f3, f222, ecaade2015_180n38, c5ff, ecaade2015_227v49, 11a5, ecaade2017_017n, ijac201412403r5, 2e82, 173d, 87c7, c40b, 7fc1, 1b7b, d754, a6ec, bf47, 4bb6, c670, 77b9, 9999, cf99, ab24, 944b, 1a13, 07de, f313, daf8, 7990, 34c9, 0c09, fd46, 4ad1, ijac201614308y5, acd5, ecaade2017_201g, dccc, 3211, 30af, ecaade2014_239a62, bb66, 0c68, 5cd3, a1b5, acadia15_333c14, 6705, 9fdd, 7799, 95cb, 09dc, 2ecf, 9b7c, 1793, 45ef, 28a6, 34b1, ecaade2013r_005m4, 2134, ascaad2014_031k9, 6b17, b763, f225, d776, sigradi2013_271n, 7281, 34e5, 0ea6, acadia15_95d3, 999a, a4a3, 48d7, f121, 02ae, 1aac, bfa0, 6185, c617, 03dd, f7f4, ecaade2013r_003c3, 2340, ef56, fe8f, 3b09, 383a, 7352, f2ca, df55, e486, ee16, ecaade2017_161c, 1d50, 0eb0, c88b, 2d74, 741c, 40d9, 14eb, 811b, 1b1a, a0b1, ecaade2017_076ii, 6589, 017a, 17e0, cab0, 3d51, 8c0e, f381, 9850, acadia16_116r8, ecaade2014_233g60, 03a1, df37, ba91, acadia14projects_81o, 5218, bd82, cc8a, 841f, acadia14_445ak, a8f9, b030, 1889, 688a, d09c, 2659, 5fa8, b8e2, 1a87, f24e, e213, c586, ecaade2014_023v6, a456, a930, 6ea1, 09f3, 945b, 8155, e273, acadia14_479t, 89d0, 4a0e, 00fb, fe8a, e7f0, 01cf, 9f02, c5f4, ecaade2014_123g28, 9865, 4621, 3f64, 714b, 37a4, 59e4, cf59, 2822, ascaad2016_015n6, e2a4, 4490, fb13, dac4, aad6, 5573, c86b, e8a4, 2fda, c9d2, ba63, 687b, b0c4, 0290, 1b00, 8af0, sigradi2015_6.42a8, ijac201513201f6, 1074, c3d0, ecaade2017_268ff, 8f93, 6958, caadria2015_081b12, 8fa7, ijac201412205u3, a381, 8083, 9859, 1fb6, 5c69, 1630, acb2, ijac201412304e1, 2e0a, ff78, 6ad2, 28d7, ecaade2014_175s43, 0be5, bdfc, 8dcd, ascaad2016_017w6, b77c, sigradi2015_8.81z11, 13e8, caadria2017_015s5, 7447, 3881, f251, sigradi2013_326i, 362a, d16f, b7b7, bf02, a39d, 2361, a94e, 4ce2, 8a2b, c8dd, ecaade2014_192f49, 2603, 5388, acadia16_332w19, a9dc, 8c9c, ecfd, 89af, c13a, fb39, sigradi2016_571zz, 2a4b, 4e70, ecaade2016_158m43, 39ab, d1e9, b3b3, ecaade2017_116b, 7b07, sigradi2014_123v9, d0d2, 3b66, 586b, 6a65, 7289, e1ad, d6dc, a1db, edc7, 65b7, d3c5, 91a8, acadia15_81r2, b6a8, 974c, ecaade2017_183w, a6eb, 9f70, 8da0, caadria2015_114l18, ff58, sigradi2014_128y9, e4cc, e7f2, 952d, ecaade2017_294ww, 9cae, acadia14projects_63d, 5cb5, ecaade2017_038uu, 0bc7, 722e, 19c3, a199, 137d, acadia16_98u7, 3f77, f03e, ascaad2014_027k7, caadria2016_755j32, d9e8, 66f6, 0d8d, ed31, ecaade2017_225f, c7c4, ed1b, cdf6, 1e51, 3401, a651, 7761, 2f72, acadia14projects_565aj, e411, ecaade2017_052hh, f11f, 7e39, 026b, 3db6, cb13, bfb4, 378b, b160, ijac201513201p5, 8cec, 53ce, 0805, 8abf, 0303, 202a, 3748, 586c, fb0f, bc0f, sigradi2015_8.81r11, 1b51, a8d9, 4182, 1f6a, ecaade2014_035y8, 6eb5, 8400, 1315, 5a91, 4885, 9a56, 9fe5, 9c02, e24e, ecaade2015_225g49, 204d, 8cb1, dc8b, 7167, 1644, 9bee, 84b7, sigradi2013_112a, ecaade2016_166l47, caadria2016_125r5, 6fcb, a837, 3b13, 0152, 2100, b3a5, 9196, sigradi2016_803dd, sigradi2014_128x9, 249e, f2a5, 4633, 331b, c245, ab13, db59, sigradi2015_3.268h5, 437c, 982c, da99, 38f1, ecaade2017_105yy, caadria2015_069t8, ecaade2017_252l, 89dd, ijac201513105w4, sigradi2013_364, c27e, 2c73, ecaade2017_038oo, 3a35, ecaade2017_051t, ecaade2017_143p, 5e24, caadria2015_170s25, fd45, 7e16, 8687, 573c, 74c1, 4883, ecaade2014_168j41, 2b0b, 3eb5, 1b97, 54d0, ecaade2014_224p57, 032c, 4f64, sigradi2016_510zz, sigradi2015_6.329v8, dc53, acadia16_362p22, cfd6, a38f, 06e7, ascaad2016_003v1, caadria2015_206u29, caadria2015_208z30, acadia14_565ab, ijac201614308p5, 0047, sigradi2013_366a, ae21, acadia14_291ap, 136f, 5de3, 53b1, b2e8, 8856, b7df, 6a01, 8e60, c3c5, 2a1d, 83f8, 17a4, ecaade2017_089ff, ecaade2015_301a66, 5bc9, 5a33, 720b, ijac201412203y1, 572f, sigradi2016_522v, 58cd, e5a1, ecaade2016_213k54, cad0, 70a6, 6246, 3af5, 654c, acadia14_167aa, 5ca6, d1c9, dfae, 8296, f145, ijac201614302j1, sigradi2014_082t7, 0f27, 82c3, 430f, 11c4, da9f, 7ecb, d9b0, 0c31, ecaade2016_tkoi67, acadia14projects_463at, 1048, ijac201412403t5, dddc, abf5, caadria2015_060w6, 75db, caadria2017_004m2, ecaade2016_222g57, a3c2, bc8c, 12f2, ascaad2016_059r23, d824, 3931, ijac201412302h7, 08e1, 8b58, cc9d, acadia16_352x21, 9106, a2d4, acadia14_135w, acadia14projects_339ah, 2e9e, 5329, sigradi2016_530hh, 6660, 13fa, 04ad, ecaade2014_224r56, acadia16_214u13, c473, acadia14projects_473as, ecaade2017_156q, 1423, e5fd, acadia15_149z5, ijac201614105u4, caadria2017_021o8, 875b, 78df, caadria2016_187c9, ecaade2015_215m47, 08db, 8148, 7e14, cfb3, 13f1, ddcc, 1e46, 76f0, deb9, 8a9a, 1929, 0857, 86b6, e7dc, 427c, 8c8b, 6e06, 1733, 9a52, ff29, 163a, 6606, 9227, ecaade2015_59v11, a2af, 6536, afc9, sigradi2014_345f8, ecaade2017_291aa, ce5e, sigradi2014_042m3, e69a, 911c, c03e, d233, 2358, ecaade2015_202i44, 4987, 4940, a208, a36d, b806, 13c4, 0018, 0b65, c987, 2c8e, a8c4, eb96, 60ec, d0ed, sigradi2015_6.183m8, ffdc, 2326, ijac201513302g10, adcb, 8542, bcb3, ecaade2015_297h65, b23e, d566, 5166, 665c, ecaade2017_037ii, acadia16_196b13, ff74, e7ad, fdf0, acadia14projects_81m, ff87, 4145, 45e8, a224, a85d, 796a, eeef, 85fe, d9a1, sigradi2015_3.11g2, f2fa, ecaade2017_jgot, acadia16_352w21, 3076, sigradi2015_12.107f27, 5107, 4049, 1e60, ecaade2015_293e64, ecaade2016_134c38, acadia15_297c12, ecaade2014_010x1, a9c1, 5a1e, 80a9, ecaade2015_38k7, 42e1, 48e8, 7f93, a402, sigradi2013_30z, 3c89, ecaade2015_215j47, 9451, acadia15_407j17, adb1, d444, ascaad2014_026t6, ijac201614208d14, ecaade2017_117q, 7e6e, 6d0e, a0cd, 82e6, f00f, dc77, a11a, a8a6, sigradi2015_13.316v28, 61ad, f369, ecaade2014_078p18, 14af, b840, 790c, 43dd, caadria2017_086o25, ecaade2016_063m15, 7bbd, 7aab, 92d6, 264c, b7c5, a843, 8274, acadia14projects_365ao, 6cd9, caadria2016_105f5, 0061, 0c8c, 27be, 1864, ee68, ecaade2014_046t11, 63f1, 6b14, 6e6c, 2d30, 0e2e, 639b, 3421, 5cbe, ec60, a228, sigradi2015_8.264t14, beb0, f510, 2dc5, sigradi2016_732n, ee2d, 2403, 1251, 9c76, 6ab5, 2ec1, 58b1, a44a, aca4, 47c0, sigradi2013_52h, acadia14_43am, b7a7, f965, a83e, ijac201412408e2, c234, d0de, a4d8, 2cd5, 1802, sigradi2015_2.213w1, 16b7, 8adc, c10a, ed9d, ecaade2016_118d32, ea08, acadia16_140w9, ecaade2016_046x12, e1a0, 08dc, 4384, 94ed, ae83, afb1, 111c, 9266, ecaade2014_112x25, 184e, 104f, ecaade2014_113s26, 2304, 7ee0, 9be0, c71a, caadria2015_081h12, ecaade2013r_013v7, 8184, 2870, 3d52, 7a04, ascaad2014_029k8, sigradi2015_10.220d20, ecaade2015_130m26, e280, caadria2015_139u22, 28a9, e8e0, 7d4e, b759, 1cde, ecaade2014_023p6, 2c4a, 1a0a, 44c7, acadia15_123p4, 0a46, 2bc2, 43c5, 0834, fda9, ijac201614201e7, ecaade2016_224t59, 4de7, ad36, bf3d, f08a, 0c48, b5ac, d10b, 491b, bd9e, cd76, 6b57, sigradi2013_429j, 8303, ecaade2017_042ii, f908, d042, acadia16_88p6, 6343, 45d8, beeb, 9707, 7887, 69ce, 322c, acadia14_177ac, ascaad2016_027z10, ecaade2014_121u27, a313, cbec, 26ab, 1529, a3e3, 737a, ecaade2015_229k51, d2bf, 9325, ijac201614103h3, acadia14_473aj, 297e, 6593, 6b2b, caadria2015_072n9, sigradi2015_3.345v5, 7105, d49f, 75e9, 2034, sigradi2016_637u, 9298, 4e3b, caadria2015_023x3, fab1, c068, cb75, d1a6, d93c, 1700, ecaade2014_184k46, 19e1, 2ac6, ecaade2015_138f27, 30d8, e8e8, dd2f, bc16, acadia14_33aj, fbf0, 4a84, 7599, 111e, d435, 6e0b, e753, 625a, 3d4a, 631f, ecaade2013r_009g6, sigradi2016_695v, b612, 730d, a8f2, 2a04, a7f8, sigradi2013_189f, 5592, 420a, 3845, aef6, 2dd2, fc6b, 16fe, ijac201513206v8, 248e, ab2d, 06ff, 2569, cd57, 8317, 44b3, f8e2, sigradi2014_152t3, 386c, 5c45, 17a8, 630e, 474e, 3394, d936, 4cad, 929f, sigradi2016_737gg, 81f9, cd21, 7e6a, 9e3b, ijac201412303s8, 53ac, b17b, caadria2017_057c20, ecaade2016_217y55, c488, 911b, caadria2017_134a36, 64d2, 5345, a8e4, 5588, ijac201614204b10, d58a, sigradi2015_12.297m28, 0579, 0974, ecaade2015_35z6, cf52, d9c6, sigradi2013_425u, 7cd8, bb19, d114, e5d6, ascaad2016_013c6, sigradi2013_248c, 0f2b, d21b, 22be, caadria2017_008a4, 060e, 7924, 54b0, c971, af98, 1ed4, caadria2017_023u8, ec56, a49a, 22a3, 1f86, 392f, ecaade2016_021x5, 9da1, 4644, aed6, 7a47, 7b9c, e7e8, 4b9f, acadia14_531v, sigradi2014_099r8, 06cc, 92f7, 0920, ecaade2017_003f, fa15, 3f44, dfdc, 521c, 12fe, 6450, ecaade2016_073f21, sigradi2014_345u8, ae47, 4ca6, ecaade2017_009v, caadria2015_206n30, 14e3, 5ca8, b29d, sigradi2014_048y4, 9976, acadia14_671u, 0bfa, 0c03, 9e5f, 328b, 599e, b74e, ecaade2016_216g55, ecaade2014_070h16, 1346, c698, 9255, 4359, ec02, d89d, 6238, acadia14_435ac, 2ac1, 506c, 3752, 09ac, 72c0, c969, bc6a, 1dcf, acadia14projects_479s, 246c, e6ca, ecaade2015_225j49, 3a69, f263, 77af, c261, 657c, 96cf, 9589, 50ad, 9497, e6d8, 0743, c2c4, c777, ec0b, 338b, caadria2017_009t4, caadria2017_107s28, ecaade2016_tkop66, acadia16_98n7, 0e48, 29b4, 85f8, 3fb8, 57de, 8bf2, 3390, ecaade2016_162p44, 093d, 9cbf, bc38, ijac201412301r5, 977b, 4d35, 097d, f8fc, d3c4, f0d2, f312, b2f6, caadria2015_111l17, 5079, 1982, 08b0, a280, eb60, c29e, 7b17, 8488, 1a56, ecaade2016_021c6, 4638, f85b, sigradi2016_455b, 2dfb, ceb9, ab7b, sigradi2015_2.137j1, caadria2017_081t24, d1d5, 0446, 54c9, 442d, ecaade2015_130d26, eb88, ijac201412301o5, 857d, ad46, 692f, 6839, ecaade2015_253y57, 50a8, ecaade2017_169jj, d5e1, 0e79, eabc, 76b6, e80d, ad80, 2137, 5b51, 0c0a, 1b49, ecaade2014_202n52, bba5, 1380, ec17, e3df, ecaade2016_007b2, 0479, e4eb, ecaade2017_288gg, aaa9, acadia14_291an, acadia14_619ad, 8179, b826, ecaade2016_198p52, d295, 0b12, 99be, 5335, 560b, sigradi2015_10.267t20, 53eb, ae07, ecaade2015_116k23, 77c1, 22ca, 5ecd, fd28, e30f, 844a, 68e0, 415d, a5e8, b811, e8e6, d232, 11c1, 473d, 2e29, ad8c, d297, 75c2, 90ec, ecaade2015_138h28, c835, fc0b, ecaade2015_155y32, ef50, acadia16_372e23, 8efb, be1e, 0e6d, ijac201412303t8, 7029, aeed, a1fa, acadia15_343p14, 70e2, 18ce, 3dbb, 89db, df76, 0ca4, 2ee1, d459, f06f, 58b5, f53f, ecaade2016_062d15, ecaade2015_61t12, ecaade2017_061g, 2164, acadia16_72c5, 7984, 654b, 26bd, ecaade2013r_018g9, b166, 3ed7, 0c72, a5be, ecd6, ecaade2016_046b13, sigradi2013_364t, 0d79, 5b67, 0f0d, 03c3, 63f7, 1c06, cd64, 0031, 2ac8, ijac201614308k5, ecaade2014_155y37, 122b, 05b9, ba41, 1a81, ecaade2017_046d, f87e, ecaade2017_041j, ecaade2017_109ii, c0ee, ecaade2014_084n19, d454, 4a9c, dd0d, 27ad, 6bb9, ijac201614201u6, ea19, 5ca1, ecaade2015_110i21, ecaade2016_068o17, 94c4, sigradi2016_448gg, 13a0, ecaade2016_230s61, ecaade2017_033v, 08fa, ecaade2017_215g, 13d7, acadia14_699h, 9d19, 37c7, ecaade2017_031pp, 31b6, c4a8, 0b90, 04d1, fb77, 07d7, a532, 58ee, 4009, dd5e, 5c76, 6ca9, ascaad2014_011y5, a7fc, 6f49, 47ef, c5d0, c8e8, dc46, 3423, 0f26, 2689, ac07, e229, 8ecd, e50e, 04a8, 6b0a, 2a31, af92, 5525, caadria2015_119e19, 8ee8, 993b, cf5c, ecaade2014_198n51, 8858, 7ded, 4ece, c38b, 78d9, acadia14projects_281y, 6dc2, e032, c880, 9d3b, ecaade2016_208t53, 8e9e, 1ccb, ea79, ed46, 64a3, 951d, sigradi2014_049j5, 8f08, b989, a632, 6514, 9d65, acadia14_479ax, 6f8e, 35f2, ef04, 8ae0, 8d16, ascaad2016_039r15, eecc, f955, bd77, 49af, dfa3, aba2, 7706, ecaade2017_269uu, caadria2016_797s33, ecaade2015_304e67, 03ab, a2ab, 1b83, caadria2016_621x26, d1bb, 77d3, ascaad2016_024g10, 7528, 14f5, ecaade2014_052x12, c400, 2b00, bbd2, 965b, 1c92, ecaade2017_ws-hybridlabdd, e8df, df28, 778b, bc0e, b569, 92eb, 720e, sigradi2014_057s5, caadria2015_206y29, 9d2c, 5e64, ddb3, 62b3, d9c7, acadia15_110d4, ed5c, 57a3, f8db, sigradi2015_10.309i22, 8961, sigradi2015_10.177b20, a1e6, 71df, f50f, 8dff, c780, 3c4b, sigradi2014_057t5, 8936, 7100, 4c4f, f1ac, 54e8, sigradi2015_3.385c6, bb47, aa82, d9b7, 4eaa, 9fd3, ec63, d3cd, cfc6, cd40, ecaade2014_019g5, ecaade2015_28v5, 8f63, acadia14_247z, 3b33, 9e45, ecaade2014_224g57, ecaade2016_222u57, 1de1, 9104, e424, 185b, 869c, ecaade2014_173y42, 202c, 952c, e6ec, ed09, 9c7e, ecaade2014_180b45, ecaade2016_067p16, 407a, ecaade2013r_003j3, 4454, sigradi2014_049e5, bbf5, 4290, 31dd, adb9, 803c, ecaade2015_138b28, e53d, 25d4, sigradi2014_036r2, ecaade2016_ws-dleadb68, ecaade2017_124w, ascaad2014_007a4, e303, bebf, sigradi2015_10.7i18, 3416, sigradi2014_232t8, 8d17, 945c, c997, d25c, ecaade2016_151d41, 5835, a86b, 3f84, acadia14_23ae, a255, 64f3, d7d2, 7ad7, 95f7, caadria2015_067m8, abf0, sigradi2016_752xx, b32d, 2d4c, 6be6, 1546, b6bc, 2302, 7c7f, b9a2, 9de3, 6ccd, 679b, 64f4, sigradi2016_484k, 912e, ecaade2015_11a1, 9469, 81b8, 2e3d, 0be7, 020b, ijac201412402u4, 1dff, 30d1, sigradi2013_111p, b8a3, 68e5, e8b3, 32d8, a8ee, 24ab, e57f, 00f7, bdf8, a2e4, caadria2016_529u22, 06e6, caadria2017_029h10, 9c9a, 7a40, ecaade2017_140nn, d9ea, 8727, caadria2017_037a12, ecaade2015_194b41, aa36, 93b6, 21ab, b8ce, c54b, 86e7, 7e04, fbd0, 8ac3, 6855, 192a, ecaade2016_164o46, 8343, b6ad, 97b1, 922e, ijac201412206z4, bc4a, 9eea, 125c, ascaad2014_036h2, bb2b, e4f4, 1507, b9f6, 6397, ac51, caadria2015_209b32, 07f2, caadria2015_190i28, 2eaa, 2d43, 7f81, e485, a8bc, d02c, sigradi2015_12.215v27, bc8e, ijac201513103s2, 1ae2, 6f79, 2e6f, bd02, a0eb, e462, 5998, 5140, 4547, 0efa, fab6, 73f9, acadia16_414y24, 70b0, c5e8, sigradi2014_075e7, 3efb, 03b2, 757f, acadia14projects_347aj, c31c, ecaade2014_195l50, 998e, 8243, 57c1, b87d, 643f, 44ff, 2cbe, fad4, ecaade2015_92j18, 1443, 04a7, b2ce, 9e4f, 4f45, fc1f, 157d, ecaade2014_240e62, 4523, sigradi2014_299d5, ecaade2016_161x43, 3890, f8d8, e0b6, ecaade2016_013o3, 2378, 6e85, ecaade2017_172jj, 713b, 2b1c, 38ba, ijac201412403o5, e79d, 295d, f470, 196a, 46f2, ecaade2014_088f21, 022a, acadia16_470g27, 2f3d, ijac201412203d2, 3721, d869, caadria2015_061c7, 269b, 15b6, ecaade2017_124n, 8a86, fab0, ecaade2017_037hh, c13e, 2d8b, ecaade2015_205t44, ecaade2017_100f, ecaade2013r_008j5, 1171, 5b68, ecaade2017_053e, e23d, e762, fb97, 1250, ecaade2014_220d56, 9dbd, 3d27, ea57, 19a1, 3e42, sigradi2015_6.387g9, caadria2016_611d26, ecaade2017_105gg, b81b, acadia14projects_435ab, 5d8e, acadia14_579c, 58c2, 1dd8, ijac201614207k11, 9f79, 91ef, 1b4c, 160e, 5ecf, 5bfa, 19ed, c1ef, 00c1, 770a, 84d8, e16a, 1655, ecaade2015_205f45, 2029, ecaade2015_122g24, 57c4, ecaade2017_095y, 2f0d, d103, ecaade2013r_018r9, 3a8f, b48e, 1bb4, 013a, 47b8, 14b6, 4536, 6f8a, 1013, d18f, b34e, ec59, caadria2016_517g22, ecaade2017_265z, 3400, 189d, cdf8, 996e, ecaade2015_222c49, ba6d, 4c29, ijac201614201s6, ecaade2016_217t55, c108, c28f, 4ddd, 2265, cf5f, 1b8a, 890c, acadia14projects_267n, e5e2, caadria2016_881a38, d92e, acadia15_483w21, c9b1, 05a0, 8899, acadia14projects_375k, 1c7f, 41e4, 5f85, acadia14projects_565w, 90f9, 76ab, f9b7, caadria2017_003t1, 3724, 4e20, ede7, ecaade2017_133l, caadria2016_343i15, ca91, 9c73, a8a4, ecaade2017_152a, sigradi2014_048t4, 3105, ccf4, 0c2d, 00a2, 4c08, dac6, 586d, 1cdb, a0e5, 5f6e, ecaade2015_215p47, d0fa, 2ca1, 01e2, 9fcc, c589, 53d0, b5f1, 0720, 575c, df56, 04a5, bfef, 1658, sigradi2014_197w6, 5a8f, ascaad2016_049r20, 23b2, acadia15_123u4, b61e, 51ec, dd54, ecaade2017_085k, f4a8, 4b24, sigradi2014_263a1, e824, 2dea, ecaade2015_200l43, e1fb, ba7e, ascaad2014_003u1, 6bac, d007, 75d1, ecaade2014_206l53, 3144, b382, bde7, 2682, 24a6, f62a, 4be4, acadia15_232u9, ecaade2014_180a45, ecaade2014_220i56, 2a3a, ecaade2014_132b29, bb6d, 4783, e083, 82ae, 7b20, d190, acadia15_357r15, f712, ab2b, fc5d, 4712, 93c3, 1bb7, d65d, 703c, bd7f, 8dca, e12f, de82, 772b, 3126, 0395, 3d59, 45cc, 7ff8, f545, 398d, 6943, ecaade2014_195w50, b4d2, 4fc9, ecaade2015_59z10, acadia16_62d4, f823, ecaade2017_017d, 4758, c45d, sigradi2015_8.328r15, 81e4, a545, 4278, 21f7, ijac201513203n7, 0675, db58, 993f, 89a4, a43e, e9c1, 0b4c, bd4a, ae54, ecaade2015_200h43, 3646, 8677, 9174, 7f80, 3866, 215b, ecaade2013r_009v5, 28f5, ecaade2014_159p39, 0014, 3778, ecaade2017_213g, 3e9e, 4a99, sigradi2015_10.309u21, ecaade2013r_014i8, 1649, cbce, d081, 5428, 0a2f, eac7, 1d6e, face, caadria2017_118s30, 80d6, 7cec, acadia16_308f19, bd5a, 268a, 03e6, ijac201412408o2, a11c, e531, 9f24, 2b74, d0dd, 3973, bdf3, 5396, 4ecb, af65, ascaad2016_045s18, 02f8, acadia14_23aw, e39a, ecaade2015_324x70, 18af, 8535, 1278, ijac201614201n6, 1a77, 3e89, 32ec, ff2c, cc1b, 04db, ce04, caadria2015_237t35, b78b, b3ea, 7b9e, ecaade2015_320l70, 173e, 661d, eded, cc60, sigradi2013_263n, 7a41, acd6, 7ceb, 07cc, ecaade2015_55d10, 81e1, ecaade2016_068h18, 339f, d845, 96f3, 666d, afbc, 7785, acadia14_189au, 06cf, 11fd, 2a40, 462d, d4e7, 694e, ccb6, 1776, 4ad8, 66cf, e62f, ecaade2015_301w65, a53d, c02f, sigradi2013_62t, ecaade2015_130e26, 41f5, sigradi2015_8.186p12, acadia14_365ai, 1862, ecaade2015_25k5, ecaade2014_011e2, ca71, d04a, e118, sigradi2014_330l7, a4d2, 45e2, edca, 3738, acadia15_343h14, 4f86, ecaade2015_61m12, ecaade2014_198z51, ecaade2016_011h3, sigradi2014_082v7, e63a, cf3f, 37be, sigradi2013_202, 458c, fec3, 84c8, caadria2016_209t9, 0526, 2f9e, 4e81, 1ff1, ecaade2015_118w23, ijac201412401y3, 0d6a, 28fb, c0fa, 290c, bad4, 3a90, 46cd, b33b, db0c, ccc7, 001e, 31e4, 28d6, caadria2017_142b37, 73e5, f916, 5cc1, 5fa2, ecaade2015_138d27, 39cb, 42cf, b0f8, 898e, 001c, 0b05, afe7, bc4d, ecaade2015_64j13, caadria2016_579s24, 57b5, ijac201614301d1, 19ae, d077, 97d9, sigradi2013_305, ecaade2014_104t23, 1b0a, 638a, ecaade2017_027yy, sigradi2016_732o, 1156, 4eea, ecaade2015_116o23, f3ec, c545, 22cd, acadia14projects_473am, caadria2015_218y33, 40e4, ascaad2014_019h2, ffb9, 2558, 40f1, 392a, ecaade2015_241d55, b113, a0c6, caadria2017_041d13, acadia14projects_23ac, 23cb, 3b31, 8338, 5caf, fa78, 07c2, sigradi2016_601vv, ecaade2017_054hh, 8e75, 6287, 60a5, 799c, 87b6, b0b0, 1173, dff4, sigradi2016_455h, acadia16_344m21, fbfc, caadria2015_246d36, ecaade2016_065d16, 0d37, 3274, 9c55, 3723, 20f5, dda0, ecaade2014_112a26, a22d, ecaade2014_192z48, b6b9, 1116, 2aa8, sigradi2013_429i, 5a01, 6399, ea88, sigradi2013_414z, 80d7, 508e, 13b4, acadia14_167w, 6363, 9e5c, cd3a, sigradi2016_752yy, 3d2a, caadria2017_163w40, fe5b, a2da, ecaade2014_224l57, 294a, 51f6, caadria2016_301t13, ecaade2017_212mm, 98b9, aa71, fe0d, fd17, b5a7, ae57, 67f0, a250, d099, d8d8, 8038, ecaade2015_79l15, a54b, b8d9, 6848, b8f4, ec3d, 146e, 6cbc, sigradi2015_8.264p14, ecaade2016_037b10, 9fb1, 8753, 881e, 1c99, 0118, ecaade2017_215pp, 6042, 02e7, ae73, 51c2, 12d0, 9124, 4657, 3de2, sigradi2016_816ww, 0871, caadria2017_067i21, e618, afba, a7a4, a341, caadria2017_123p32, 1dd4, 447d, 6798, caadria2017_033o11, e44b, 4363, 2b70, c0e4, 609f, 5d2f, 4920, 5a32, f83e, ecaade2017_290rr, acadia14_317x, acadia14projects_463k, e5ee, 9b46, ecaade2014_010f1, 8333, 3f1b, adee, 52bc, 3d6d, a254, sigradi2016_815z, a4d9, 3986, ecaade2015_268f59, 2e1a, 4baa, ascaad2014_016j9, 052c, 3053, 5b8a, aa7b, caadria2015_010a2, eb3f, 6a9f, a013, acadia14projects_671l, ae0c, d3fe, 87c6, 95a0, 7c62, ecaade2014_038t9, a00f, afd0, 599f, a92d, d722, 4229, d4b3, 926d, sigradi2015_3.268i5, 8ef8, acadia14projects_549z, 755c, 4446, 73ec, 3474, ecaade2015_103l20, ecaade2017_054rr, c0f6, acadia15_451g19, 1247, b8eb, 7ae9, 9ee8, caadria2016_725f31, acadia15_185s7, 9c07, 6bf8, fe67, 7e74, a312, 36a5, 2e94, 95bf, d0f3, acadia14_463n, f51d, 14f6, 8109, cc6a, 64d7, 515e, ijac201614105t5, 4cc1, ecaade2014_233y59, 43f5, 1321, b575, 7589, ascaad2014_023w4, 013e, 82dd, ecaade2017_203zz, 85a4, c948, 8e07, 57df, 4ce9, e28c, sigradi2015_12.297l28, b18a, 9ffb, 9af4, bffb, 8ce0, ecaade2014_011a2, 7868, c73b, 789f, 5983, 4e36, sigradi2016_360aa, eb33, 9438, 8be6, b271, 0207, sigradi2013_342l, sigradi2014_276t2, ecaade2014_237x60, ecaade2017_006pp, ecaade2017_199t, 9fd2, 91f9, 5626, b1b8, ea10, 783a, b5cb, sigradi2016_421yy, cb8d, baaa, caadria2015_142i23, a5c6, 766d, 8446, ecaade2017_274w, 684b, acadia15_333s13, 1d8e, ecaade2015_196d42, ecaade2015_61z12, 7909, 4e1d, bad5, eebf, caadria2016_673x28, sigradi2015_8.47l11, 2b23, 6aa7, 3b2d, 82d2, acadia14_281t, 1e05, ecaade2015_318o69, 4b3c, 4b53, 0379, 91a9, 2f6b, 7bd1, fc15, 148d, 296a, 57d0, d17e, d608, 7768, ecaade2014_204v52, 63a1, cb59, 7c06, cbda, acadia15_137o5, 1f64, ascaad2016_010s4, 012d, ijac201513105y4, acadia15_451h19, 4bb5, ecaade2017_124y, ecaade2017_229ii, 7d72, 046a, 5450, 8b2a, e36e, c1b4, caadria2017_104s27, ab68, 6ddb, ecaade2017_149g, ascaad2016_039n15, 5252, a513, 7126, f497, e67a, 3c4d, 1193, f05f, 5047, ffca, a3b7, 93cb, 40cd, 237e, 57e0, ecaade2015_194p40, 9c29, 0ce4, a829, 3e19, bf8b, d95c, d224, 5403, 93ab, 7dfe, fb73, f5b0, 65d6, 4d8a, 88fb, 2426, 0126, sigradi2015_6.387i9, 1855, ba2e, 1a6a, d267, 63e2, 2c2d, ijac201412408n1, c3d9, f7d9, 3aae, 25a6, ae1e, ecaade2016_091h25, bc2a, a51f, 6240, 208a, ecaade2015_101c20, sigradi2015_7.203g10, sigradi2016_420rr, ecaade2014_226f59, 66ae, d164, c8d8, b3bf, ecaade2015_205x44, b8f1, ijac201614203t8, 855e, 04f4, 3ea8, 73ef, c0ed, a310, b470, af8d, 6b23, 7ff3, addc, 1202, 8e6a, ascaad2016_017x6, a3b1, ecaade2013r_004x3, 6835, caadria2017_155m39, 8dc3, dd90, 48ff, e7b0, 2f3a, 4873, 26a7, ecaade2016_074o21, ecaade2016_098d27, 4e96, 1dd3, 2129, f562, 2b5b, a0c0, f17a, ijac201614303i2, 104b, 95de, 1323, d7f0, 201d, ecaade2017_067q, sigradi2014_252t9, caadria2017_048e16, caadria2017_016c6, 64c6, sigradi2016_686zz, 22fa, 087e, caadria2017_101h27, sigradi2014_180s5, ecaade2017_061b, e3ea, 1df7, 0223, 3dd8, 2773, 0d87, 9624, ecaade2017_019ii, 94f5, d7a6, 2e54, 9449, 31bd, 8e6d, ecaade2017_023w, fae5, bbfc, 52a1, ac46, acadia14_43x, 2288, 01ae, b709, cff1, 067c, 9e8a, a0a4, ad87, b75b, bda2, f084, 5b6c, 67d9, 8dc8, d702, 45ce, c733, f3ca, 3c54, 22bd, e217, 8d62, ecaade2016_042k11, cd8b, da12, 03aa, 8924, 6574, ecaade2014_086s20, cc2d, bf5a, e4b5, f754, a3d2, ecaade2015_138t29, 2bad, 365f, d3f1, d2e6, ed57, c59d, 1eb2, 7b08, bbdd, 22b5, fdff, ea3c, 84ff, c493, acadia14projects_517s, 1cf4, 0d40, f3b2, 6ed2, 7841, acadia16_478h28, 7f75, ecaade2016_221z56, aea8, f51a, 2696, b778, e77f, 1516, ijac201614205j10, 50b5, sigradi2014_085g8, ecaade2017_033x, sigradi2013_387v, e037, a3df, acadia14projects_463b, 8523, 6d35, 7287, db64, 5bff, d4f2, 0ea9, a1b4, 05d3, 1a1a, c314, sigradi2016_358n, 57eb, 632a, 2bc5, 7c77, ea03, 8a36, 6199, ecaade2016_027b8, f836, df0b, ijac201614201w6, ecaade2016_ws-afuturel67, 781a, 0992, 9ebe, ddf6, acadia16_344b21, 6303, 981e, 78f8, ascaad2016_044s17, c1c7, 7f3b, e6c9, 629e, 63ef, a699, d22f, ecaade2015_101d20, 7534, 450c, f796, 95db, bd1a, ecaade2016_175j49, f4f5, a7a8, 5db6, 2683, 5e36, 95d5, sigradi2013_271m, 28af, ba82, sigradi2014_032g2, 4f7f, sigradi2013_359g, dc0a, 7555, ecaade2015_55f10, dd59, e1e7, 777b, 1093, ecaade2015_317i69, d3b0, sigradi2013_10a, f53e, edd0, ascaad2016_059m23, d1d8, 8031, 2926, b9a6, dcbf, ecaade2016_018x4, acadia14projects_435af, 820b, 969a, ecaade2014_052f13, f70d, fa01, 8ea1, acadia16_394j24, feef, b699, f32e, 0e46, acf8, acadia14_317aa, 6ed9, 5702, 2eec, 7e55, de00, 0970, 89ed, ecaade2016_163b46, 4fb3, 0973, acadia16_342b20, 2999, ecaade2017_095x, 6637, 9b2d, 72e8, 1f9e, 62d1, ecaade2016_223t58, 08e2, acadia16_214i14, ijac201412405t8, 5059, 7bba, sigradi2013_183, 6a61, d746, 5f8f, 0025, 92a6, sigradi2013_194b, caadria2017_001d1, e647, ecaade2014_217j55, caadria2017_067o21, caadria2016_529o22, ecaade2016_222o57, 70ac, 9b4d, ecaade2017_146mm, fa92, caadria2015_226v34, a514, acadia14_291at, 0521, ac91, 1a50, acadia14_317u, a09a, fa4c, 6ec6, b29c, caadria2015_070f9, 7965, 9c67, ad1f, 7eac, acadia14projects_435al, cebe, aae8, caadria2016_621r26, c7cf, f3f9, 7032, acadia14_153av, ecaade2016_167c48, 9015, f97f, 9d87, d015, 8e28, acadia15_451u19, ascaad2016_035u13, sigradi2013_347t, 28f6, 8df1, 81c8, 843c, ecaade2017_108n, fe33, ebff, eaf4, 1147, ecaade2013r_003k3, e18a, ijac201614204w9, ecaade2015_317r68, ecaade2017_155p, ee26, fe8c, ecaade2017_291p, 93f8, 5086, a696, sigradi2014_045g4, 0d54, 8cff, 63d2, 9895, 8a12, acadia15_243y9, e90e, 3650, 9fbd, 77e2, bcf8, 8902, 48a8, c730, e48e, d7e6, 223b, caadria2017_129r34, acadia15_161k6, bd7e, acadia14projects_463u, ecaade2016_013j3, 16ea, acadia14_153al, 4612, 3272, sigradi2016_490dd, sigradi2016_803x, b28b, 620c, e1a2, 216a, acadia16_130n9, c28d, caadria2017_124z32, 67e6, 5d2a, 1046, 103b, 1b04, 7f94, 3e53, c14e, ecaade2017_099c, e027, ecaade2014_044l11, 5b7c, b5d7, a8aa, dd62, e015, 98d9, 07f9, 60f3, 8fe9, 7bf5, 3dd1, 95c1, 78b2, caadria2017_113l29, ecaade2015_248a57, dacd, 2f35, a51d, ascaad2016_042w16, 809b, 8f79, bd88, 6e75, ecaade2017_029v, 2182, ecaade2013r_020p10, 1c77, 2eee, 530f, 2463, 547b, 927a, 32ad, a4c9, 52cd, acadia15_407s17, aea1, ascaad2016_054x21, 427d, ccbb, b4c2, 0b66, 3a72, eb38, 68cc, ecaade2015_138m29, cbf6, acadia14_463b, ecaade2017_117w, 3699, sigradi2015_6.183j8, ecaade2017_192f, 991e, 0fe6, b8de, b56d, 2ec2, c004, 6fcc, caadria2016_147g6, 4e31, acadia14_579h, ecaade2016_094p25, ijac201614302z1, cf70, cffa, ascaad2014_003t1, ecaade2016_bkom65, 7f57, 941c, 8623, ascaad2016_018m7, 0b7d, caadria2015_087g14, dfed, 4862, 3296, c4fa, ecaade2015_61a12, 6fa4, 941d, ecaade2015_318z69, caadria2017_042r13, 2721, ed7c, 5cdf, 46c1, e1ea, fdac, ecaade2016_026z7, ecaade2015_59i11, cea7, a69b, e8e3, ecaade2017_208l, caadria2016_693d30, 8e65, 962b, 6331, a151, 6daa, caadria2016_095t4, 30c2, adf5, 4704, 7ba2, 624a, fffb, 7a8f, b4e9, f16e, 5827, 5b1d, 3521, ecaade2014_224a57, b51b, ae3a, 1419, 8170, 3e3e, 7f38, acadia14_719o, eeca, 0385, 1e4d, c6a6, e205, 126c, c8c5, 2060, a50d, 22c0, 9cda, 6175, sigradi2013_390c, a30e, 3460, 870a, 2337, a037, 4c3e, feb8, c494, c797, da34, 3943, d6e3, bf9f, 001b, 25ae, b624, 4e57, a01d, 3054, 5d88, 42b7, be16, 3f73, fe31, 47dc, 7a13, 0390, 25ff, acadia16_332x19, 0a19, 1461, 79b7, fbde, a2fb, caadria2016_569h24, caadria2015_078b11, ecaade2015_138n27, 78d7, 89d9, da8c, c0c2, a998, ecaade2013r_003d3, 584d, 1c61, bbdc, c0bb, ecaade2017_007a, 2e95, 3086, db19, 92f9, 5600, 392b, c9a1, ecaade2014_079x18, cd5b, be6d, caadria2015_206l30, e577, 310b, 5a48, b195, ecaade2017_215ss, 3ee9, d416, 9f54, 7aef, sigradi2015_sp_2.112p29, 6dd5, ecaade2015_13r1, 46f9, 49d4, 09f4, eb6d, e019, ecaade2016_140w39, 692c, be80, c939, de13, ecaade2015_297a65, 6068, ascaad2014_019i2, db9a, 47f7, c183, sigradi2015_9.152b17, 30ed, 0ea0, caadria2016_291b13, 7f2a, 0197, sigradi2015_8.47g11, 6498, ecaade2014_185r46, 7635, bed0, 8b51, 21f9, bf7d, 7c1a, 0657, caadria2017_041u12, 35e5, caadria2015_114v17, caadria2015_030g4, f66c, 59d2, ascaad2016_021b8, b08f, 72f9, 5f7e, 55e3, 3967, bd15, c266, caadria2015_070i9, e59f, 5b2d, 7d48, ijac201412201i1, 2a29, 0b82, cfda, 5fd4, ecaade2016_132h37, 653a, 46d9, a5b8, 32b7, f0f8, 4c2f, 6506, 3c26, 37f9, f72e, ecaade2016_132n37, 2356, ecaade2014_138u30, 65d8, 5414, 9c6c, ecaade2017_173rr, d683, ecaade2017_072e, ascaad2016_047a20, acadia16_88i6, 6c89, 4ad5, caadria2015_124i20, 237a, ecaade2016_151m41, bff0, ascaad2014_037n2, 30d6, 6b8c, ecaade2014_121x27, a633, ecaade2015_287r63, 15d4, eadb, 4483, 8f21, 3810, e135, ijac201513203b7, 4cd8, ijac201513105b5, 07e3, ijac201412305u2, a106, ecaade2014_023h6, 5bee, 6fd0, 84ef, 36b6, fe58, 21c9, daf7, 6be5, cc38, 2604, ecaade2016_015y3, 75d0, 06e8, ae5e, 4337, ebe3, ecaade2017_101dd, 073b, bae6, e8ee, c230, eb99, ed76, ascaad2014_014d7, acadia14projects_117g, ecaade2015_229b51, d859, db71, ecaade2017_157ii, 80d0, 7f87, caadria2015_208x30, 3633, f32d, 4b66, b7a9, 340c, 9d18, 7639, ecaade2014_192x48, 8ed9, f6d1, fdaf, 64c0, 5314, c5a4, 8056, 2781, 9a9f, 5219, 4c30, caadria2017_124f33, 252e, 3985, 198d, ecaade2015_207i46, c20b, sigradi2014_263e1, e848, 1070, 0a06, 4418, f165, acadia14_619au, 1615, f9e4, eb98, ca4a, e92d, 075c, 5a93, bd49, d433, sigradi2015_11.8p23, 2b08, 4190, 4b48, caadria2016_405g17, ecaade2017_282l, caadria2015_081d12, caadria2017_122p31, d2d3, 8e6e, 7059, 4d28, ecaade2015_329m71, sigradi2015_13.316w28, dd6b, acadia14projects_427an, acadia14projects_691a, e76a, d16b, 788e, 00be, f244, ecaade2014_239r61, sigradi2013_195, ecaade2015_180w38, 6628, f65e, 5c72, 654a, ca81, bc80, 37f8, 0e6b, acadia14projects_135ab, 04c5, 33f8, 7a36, f855, 7fe2, b24a, 2417, 422b, 2a08, d33c, ecaade2015_333k72, da97, ecaf, 2fcc, 4206, 51a2, 01d0, acadia16_106i8, 2b87, 8a0a, ecaade2016_147p40, ecaade2017_105hh, ecaade2017_077yy, dab5, a544, c09d, 0bd9, 1738, 7d5e, 54f3, 7937, ab11, dc83, acadia14projects_609ao, ijac201614201x5, 76b7, f5a3, dda1, 9c3d, 8a06, acadia15_333a14, caadria2015_150d24, f0e1, cc54, e31f, 33f6, ced3, a70d, ce6c, 6222, ecaade2015_15x1, e994, b241, b201, sigradi2013_117k, 21c7, acadia15_483x20, 7bca, acadia14_389ax, 0418, 0ad6, 5f5f, 989b, ecaade2015_92y18, ecaade2015_158f33, f6f9, ecaade2016_217h56, 79ed, 2f53, cf7e, 2096, 0707, d6be, sigradi2013_226, caadria2015_119b19, ad52, 04ff, 4cf8, 65af, adf4, ecaade2014_214j54, bbda, 83ec, cfe6, ba22, 254e, 030a, 0e5a, 38b0, ascaad2014_025o6, c7fc, ce6d, 1164, ecaade2017_129oo, sigradi2014_063x5, 023b, baa8, ba73, ee01, fe65, 81a3, 4693, 2489, 731e, b385, 08f9, cb6e, sigradi2014_082s7, f7c1, e4e1, acadia14projects_699m, sigradi2013_28t, 2854, ecaade2014_012m2, ijac201412407w9, caadria2015_181a27, ecaade2017_027f, sigradi2016_583yy, 1c16, 1ab9, 042d, d316, 3334, a587, sigradi2014_313s5, caadria2015_048v5, sigradi2015_10.140l19, 6b48, 9fd5, c9c6, d90f, ecaade2016_113z30, de49, a8c1, a076, 312b, 1581, ijac201412304t1, sigradi2016_524aa, c1da, 1ef3, sigradi2014_214e8, acadia16_12z1, 9d47, 05a6, e44e, 6f40, e4bd, sigradi2014_266a2, 8298, a68a, 81ec, 73e2, 57f3, 9953, de14, caadria2016_229r10, 6156, 2eb3, 9f5c, caadria2016_291x12, ecaade2014_145f33, acadia14projects_609ai, cb56, 0c30, 0ea2, c847, 8505, 20fc, sigradi2014_145b3, sigradi2013_400m, 1b2a, ecaade2014_055y13, d4c0, caadria2016_013a2, 3366, sigradi2014_329x6, 33b2, ecaade2015_278m60, ad14, dbfc, f1e3, ascaad2016_022l9, f72d, ascaad2014_027j7, f200, 9c6e, 8c2e, 6301, acadia14projects_497v, ba9d, fa1c, 2306, ecaade2016_011y2, ca54, 9694, 4310, ijac201513102v1, 1d5c, e11d, 8d93, 93b1, 8fd1, ba5a, ijac201614405y3, 3038, 4b12, e992, 0b3b, e8f8, 23b9, eb80, a9f2, 6fce, 454c, 1620, ecaade2017_265m, ae4f, 4078, ecaade2013r_012t7, 557e, caadria2015_188c28, ac47, sigradi2014_048s4, 2de4, d07f, ecaade2015_138i29, 0ba7, 95a5, f905, 7b09, ecaade2016_046t12, 9ad7, 93a9, 6ab2, 7b35, 8a42, d0c2, ecaade2016_129b36, 0f1c, d177, 2f84, 853d, eb30, 6be8, 871a, 5ec4, ed98, 1103, 49b4, 1246, sigradi2013_189g, 9f04, 4b5f, f77c, c32c, ecaade2015_130h26, 9241, 8384, acadia14projects_719i, ecaade2017_006xx, 59bc, f6ab, 6b31, ecaade2014_080k19, 36e8, 4c5d, 87a5, ascaad2014_014s8, 905a, acadia14_111f, 45bb, 6f50, ac3a, caadria2015_060y6, 4dd2, 4cef, 8bec, 72c9, e022, 8219, 9644, ddfc, ae51, 8df6, ecaade2016_057p14, ae03, d0b1, 4a0b, caadria2017_096e27, 26b5, c02c, 8c5d, 8eac, fc32, a3cf, 1160, 1c3c, 1556, 8c48, 9d9d, ec92, 5a1d, d48d, 5175, caadria2016_343e15, 7c50, ed9a, d2de, fb4f, 0b4b, c7e0, a614, 13ca, 0109, ijac201614105y4, e6f4, b27b, 2133, e9a6, e377, caadria2015_111h17, 59a2, 0f02, 40a5, cb66, db80, 7654, a0db, 0f21, f16d, ff2b, 82a2, cad7, ecaade2017_144z, b83c, 57a0, db00, 3fb3, 7f88, fb2c, d756, bacb, 5bc6, ecaade2016_163s45, 4d13, 52f4, e268, b016, 4bc0, ecaade2017_305b, 49d9, 7772, acadia14_153a, ecaade2014_072j18, 5bbf, 8bf7, 8d6e, 3d37, ascaad2016_058c23, bedd, ecaade2017_164n, sigradi2016_484a, sigradi2015_11.34b24, 8169, 5192, 233e, caadria2015_070e9, e98d, a1f2, f4af, ad74, ffc1, 87b8, ebeb, caadria2015_077u10, 6939, ecaade2017_203cc, ad95, ecaade2015_231s52, 281a, caadria2017_058l20, 719a, acadia14projects_247t, a09d, 80e1, 629c, e108, 80bc, 0034, caadria2017_015g5, fa02, sigradi2013_243b, fa52, ecaade2014_113t26, 09a6, 516a, 396d, 9dc5, c1e7, 7c1d, b9e2, ecaade2016_126u34, b643, 0ccf, c2ae, caadria2016_663s28, d41e, 9ca6, 1b9d, e83a, b5b9, caadria2016_881w37, 8a89, a724, fe05, 7aae, ff7f, b970, 5fb9, 6c14, 1cbc, a812, 631e, 72ab, ascaad2016_033b13, 32d5, sigradi2013_289n, b512, 1601, 894f, ea40, 432f, b7ae, 0762, f204, ascaad2016_022n8, ecaade2017_282k, 676f, ecaade2017_041n, aee8, caadria2015_108r16, f95b, 5685, f579, c279, 86dd, 8c82, caadria2015_246y35, df57, 3078, 8839, ecaade2014_173v42, 4e38, 6543, fb65, ijac201412408o1, b6c3, 5682, 6e5f, abf3, 44f2, ecaade2017_085ww, 5db0, 71ec, sigradi2015_7.184d10, 7b56, f6f0, fa5c, ecaade2016_102u27, 0040, 82ba, d347, c0c0, ecaade2016_002i1, c262, 8713, 9b72, fb5e, 34ed, 7f09, caadria2015_108l16, sigradi2016_814o, 3772, b007, 0905, caadria2016_529m22, 16f5, ddf1, bb93, ecaade2014_157o38, ecaade2016_230h62, c190, 4c94, ca5f, 5cf2, 4303, ascaad2016_034j13, 05fd, ecaade2015_171y36, f153, ecaade2016_163v45, f349, 2b86, 04f3, 4461, 0d82, sigradi2013_400v, 5c8b, 83ea, 0b7e, 5a27, bd8e, ecaade2015_221z48, ecaade2014_042m10, ba5c, 26a4, 3209, acadia14projects_101ab, 9911, 027f, 47a5, d98f, b5e3, ecaade2017_157nn, ecaade2014_072l18, 59b2, caadria2016_851t36, bfd2, 6b9c, ecaade2016_098b27, d96c, 8b55, caadria2017_016b7, 724a, c327, 2fc7, ijac201412406s9, 86c6, acadia15_357v15, 9684, b39b, ijac201614208h14, e3a5, 0725, 0d69, sigradi2014_080n7, 7ce6, 3781, b2f9, acadia16_106g8, a047, 4237, 8d9f, 1b81, b991, c91a, 376f, 92db, 537b, 511f, b95e, 4b47, 73ce, e3a8, 5e85, fb70, 8459, caadria2016_477z19, fb6c, 906a, 1e06, 1557, a25b, ecaade2016_144n40, cede, 58a1, sigradi2014_232v8, ecaade2014_035x8, caadria2017_016t6, ae71, a517, 3362, 7d7b, f209, 61d8, 765c, ecaade2014_015t3, ecaade2015_77b15, 8f06, f85a, f27c, dfca, ecaade2016_ws-intelligentw68, dc2b, b705, ecaade2017_108y, b8cf, acadia14projects_43as, ascaad2016_010r4, ijac201614202m8, f49b, ecaade2017_069ee, b10a, 2791, acadia14_565u, 8467, 57bd, 6bd5, sigradi2014_197u6, ecaade2015_240v54, 3fe0, ea07, 13dc, 89f0, c80e, sigradi2013_366b, a184, ascaad2014_017u9, dd36, ebf6, d703, 191d, 7d09, 27e8, 8fa8, e590, 35ab, eee5, 4b4e, ded9, 4b38, aa9b, 69b9, bbdb, 67f1, d6b8, 6559, 6f58, 8f29, caadria2017_030w10, 67fa, ecaade2015_268w58, 5fdc, acadia15_431n18, c287, ijac201412407u9, b966, cff6, 0744, 429d, ecaade2014_089k21, 89ab, ecaade2016_023p6, 6196, dbdd, 3349, 4bcf, eecf, 875a, 4ddc, 73dd, f849, bdbf, 3e93, 6b67, e6dd, de03, 4d5b, 84e5, 1411, c937, 9d11, sigradi2016_777hh, 7878, f4b5, 8171, 299f, b324, 03a4, d096, a5c8, caadria2017_009h4, db87, 7c8b, acadia14_101au, ecaade2016_171g49, c970, 0acb, ecaade2017_302ll, 7df5, caadria2015_139b23, fc98, ecaade2014_030g8, ecaade2017_148a, ec00, 966f, e0a0, 62c3, 3a53, 7210, 6607, 6a9a, 9b1b, 1b2e, 6e52, 7867, sigradi2015_9.270h17, 11b5, fbea, 8f2d, 3189, ecaade2014_138d30, 20d2, ascaad2016_057u22, 9ccf, caadria2016_013i2, 8e57, 616f, caadria2017_048a16, 5658, 376e, 283b, e701, 6edb, 8bc8, d25d, 6d67, 34ef, acadia14_53p, 28c4, edc5, 0fa6, ascaad2016_010e5, dc7a, acadia14_177af, 8570, 5746, ab7f, ijac201614202d8, acb5, 2b93, 43d6, acadia14projects_671y, 9af5, 472f, ecaade2017_172u, a278, e2dc, 0ea1, c40e, 226b, 8c28, ecaade2014_206r53, caadria2017_183n44, 0473, 23e4, 0c71, f2bd, 224a, 7a01, 528c, 8bac, 053d, 1364, acadia15_343c15, sigradi2016_448z, 0627, sigradi2016_560w, sigradi2015_4.219k7, 1c41, b893, 2be9, ab8c, 2f02, ecaade2017_066u, adab, 1e5b, b691, f744, 0abc, acadia15_161b6, 2ef0, 831a, 890a, acadia16_414c25, ba1e, f147, 62f0, cc39, 3e21, ecaade2014_086v20, b0ad, a4cd, 0a16, acadia16_140v10, ab47, 55c3, 761a, ecaade2017_155j, 1ca9, 060d, 91f7, ecaade2017_203aa, c29b, 6d7f, afb6, acadia14_479b, ce57, cfbf, 4416, 0ea8, acadia14_281r, e670, acadia14projects_177r, da43, 6897, 6ffa, 8bfe, 8b18, 2482, 2986, 6e7b, 72fe, 8a96, 92da, a6d4, ecaade2014_086n20, 29cd, d9bc, 8032, ecaade2017_282j, 3fd9, 6443, 50b1, dc4d, a8e2, ecaade2015_293v63, 94fb, e865, d509, ecaade2017_149j, 4d29, 9c8b, 6db9, sigradi2013_248a, acadia14_463aw, 551b, c8cf, ecaade2015_250b57, 596d, ebdc, 6426, 2e69, 7b43, ea49, 19f7, 7288, 83d2, 50b7, 46b8, ae7e, e289, ecaade2014_029w7, ecaade2017_169nn, bc4b, ecaade2017_302pp, 2bf0, ad2e, 2bc3, 7663, 5ce4, d7ea, fa5a, 476c, e8ca, ecc1, 60d0, d654, 01f9, 1d31, 862f, ijac201412204a3, 879c, ecf9, ccee, acadia14projects_463d, ecaade2017_007b, 3d6a, ddda, b046, ecaade2014_206s53, 136b, 1abf, ecaade2017_229ll, ae5a, fb5b, caadria2017_086n25, c242, c517, be1a, b7ec, f4db, 9130, 0442, ecaade2014_072i17, 9b8f, 0d28, d618, 850b, a1ae, f5f0, 47b0, acadia16_298n18, 0a48, ijac201614204u9, eeb3, 2c34, 902c, b65d, acadia15_161d6, 463c, e8a8, 96df, 52b8, acadia14_125t, 27c1, e751, d6b5, ecaade2015_130b26, f323, 1e1d, 5ea1, f0d8, acadia15_195x7, 723a, caadria2017_063a21, 0ee7, b52b, c4cf, 287a, 7483, e74d, be46, a282, e8d9, ae5f, 9280, 4708, c55f, aae1, 375e, ecaade2016_071c20, 8e1b, c52a, 3a05, 4fe0, 1f18, bf81, ef1c, ecaade2017_130yy, 4d14, ecaade2015_273i60, 446a, f90e, 81aa, caadria2016_311a14, 72dc, sigradi2014_329z6, 8344, 792c, 5c2e, b84e, ecaade2014_141i32, 9d42, 2657, 022b, fac6, e81c, sigradi2013_386i, 2909, ecaade2015_227g50, ijac201412408t2, 4ce0, acadia14_347ag, 37cf, ba2b, f511, 62a3, 5d17, 33ae, 2cff, acadia15_311j12, sigradi2013_289k, ijac201614102b3, ijac201614402o1, 0358, cf6b, 7fbf, 7ad1, a8dc, 122e, sigradi2016_446d, 2e08, c80d, 63a8, 21b3, acadia16_280a18, bffe, a5c4, aec6, 1b55, 742b, bced, 1d77, 9071, ijac201513104z3, fade, c3e8, caadria2017_115o30, 2c26, acadia14_473ao, ascaad2014_015x8, 5f69, 17b0, a6b1, c0a9, d7d8, sigradi2014_049h5, ecaade2014_023l6, ecaade2016_140m39, ae74, 8c74, 84ca, ecaade2015_227l50, 2eb8, d088, 139b, ecaade2015_158m33, 3dd5, 0514, sigradi2015_11.165r25, 6fea, 9b0e, 56f5, e4da, ab4c, aeb0, ijac201513305e12, 0825, ccd0, c3c3, 30c5, 3290, ecaade2017_017v, 99df, ecaade2016_tkoy66, 455e, 5b38, ijac201513303t10, 7494, b626, 4f98, ijac201412405o8, b438, b49a, 5849, ecaade2014_220c56, e6d0, 5bfd, d160, 8dee, ecaade2015_158o33, b6d9, a938, a52b, bca4, acadia14_463r, 9ad5, caadria2017_031k11, 4c83, dd55, 47a1, facd, caadria2015_081a12, e124, 08e3, 815b, 5ee9, 1b5b, sigradi2015_3.268m5, 382d, 3f2f, acadia14_125ab, ascaad2016_043g17, 8c92, ecaade2016_154g42, 1e00, ecaade2016_127c35, d39d, ijac201513102z1, 6eba, 241a, 9067, ecaade2014_111c25, 8fde, d1b4, 9dd3, 7ff7, bfd3, ecaade2015_241a55, fe40, 3770, 54fc, e1ee, 1db8, 16da, 37f3, e340, 7b19, 2fbd, 9f64, 87c5, dcfd, c78e, 1610, ecaade2017_198l, c614, f2e6, c360, 87fb, 9b69, 106a, 919f, ef3c, 8147, c757, 3beb, e01e, e376, 20e4, 3d42, c1de, 11f3, f0a9, 0b75, acadia16_318n19, acadia16_298i18, 9a55, 2a27, e157, 116b, sigradi2014_281k3, 095a, 3ea6, ecaade2016_242l64, 8ab5, 2620, 85af, 590d, ijac201614208s13, 99d3, 49e3, fef1, 21b9, 83e6, 7829, sigradi2016_387yy, ecaade2014_239j61, feb9, sigradi2013_183r, 5e9d, a5df, 8861, 2019, 821d, 98bd, c2ed, 0acc, cf50, ecaade2014_204d53, 0c04, 5640, 0c8b, 0c47, 3b11, ascaad2016_004s2, e5c4, ecaade2017_309rr, ff73, 4349, ecaade2013r_018s9, 8f28, 0a8f, 6697, c8cc, 45c4, 7e40, 2d73, ascaad2014_011v5, 24b1, 1d07, 715a, 24c5, b741, baf4, ecaade2017_066o, 161e, 8e9a, 807d, 0db5, acadia14projects_719m, 7b57, 2404, cbcb, ecaade2017_jgop, a3cd, ecaade2017_215c, d9cf, b6ed, ef39, 7739, 7184, acadia16_130t9, ecaade2013r_003i3, f63d, 8d33, 8772, f5dc, 999f, 8f6b, f8b4, 297d, 5ec2, c251, 9655, 0af5, be7d, 71f8, acadia14_357au, bcef, 9b74, 064e, 2fdf, 0aca, 2aed, 5730, 26de, 095b, caadria2017_021k8, 19a6, caadria2017_003s1, d809, d572, ecaade2017_033z, 1780, 26fe, f5f7, b264, 5706, 8079, 856f, acadia15_211o8, 5492, bb09, a162, d4f7, e978, ascaad2014_036a2, 5b9b, f713, 59bf, ac05, 763e, 736c, da7d, ecaade2014_180p45, d7d9, 46c5, fc05, de63, fa28, b981, sigradi2013_77j, 75c3, ce6b, 0909, sigradi2015_11.136k24, 696d, 3923, acadia14_661n, bc49, 622d, e200, 170a, caadria2017_052t17, e632, 653f, f51b, ascaad2014_037j2, ijac201412407d1, b638, e544, b7a2, 2565, 4b65, afa0, acadia16_130j9, 1e69, ee3d, 3616, 018c, ea18, 1bfb, 0a9e, d5df, 255e, ijac201513302c10, ijac201513201d5, 051c, ijac201614303p2, b864, sigradi2016_673ee, sigradi2015_sp_8.326v30, 4955, sigradi2013_212, 92f0, acadia14_539g, 83c5, 4e3f, 8bde, acadia14_81p, de31, sigradi2015_6.366c9, 2699, ijac201614206x10, 1e9c, acadia14projects_647au, ecaade2017_008s, e26c, 7b5e, dba9, 6228, 6c39, 078c, 915e, a363, a895, sigradi2016_801y, 715f, e5fc, 8814, c482, sigradi2016_417nn, c2bb, 52c0, 9acf, e707, 669f, 87a9, acadia14projects_479aw, caadria2016_229x10, 9114, 0be3, 9ac0, 1da3, 0ed9, acadia14projects_655ae, acadia15_451a20, 388e, ijac201614309u6, 47b6, c1e9, a15d, ecaade2015_206w45, ecaade2016_062e15, e811, 6271, d340, e790, sigradi2014_169n4, ecaade2017_213zz, 8f04, ecaade2017_144r, f3cf, 92a0, a0ca, a382, 9cd1, f160, 5be8, f305, e4fc, f6c2, ff06, sigradi2016_803q, 06aa, caadria2017_074n23, 3665, 67be, 418c, 3570, 50e6, bc02, f3e7, c866, 3ed0, 944c, b71f, c054, 6c94, sigradi2013_304, f405, f0bd, 5431, ecaade2014_138o30, d7c1, 4103, 78e2, 90fe, 7c6b, 50f2, 6fc5, b911, 037a, fdb7, ee56, dcdd, 93ac, 26fb, caadria2017_118m31, 5268, sigradi2015_4.219e7, 47b7, c4ce, aa50, b298, e0f1, 5bba, b79a, 26a2, b135, 7806, a6f2, 678a, sigradi2016_756b, ff91, 257e, 9034, 5e49, babf, 0b84, 9a51, ecaade2014_052v12, d3ff, acadia14projects_111j, 68d5, ecaade2015_152u31, ijac201614208w13, 0527, ijac201412405j8, 5a19, 8937, 08aa, 11ca, 794b, sigradi2013_304a, 7426, e6b5, 6efb, ecaade2017_291y, ecc8, 4130, 23d8, d32e, 3e71, acadia14_189al, 4e6c, 8c40, sigradi2014_313h6, 1f2c, f679, 5a4d, e1f5, 147b, 68ea, e0de, 271c, 3a52, sigradi2013_183z, bb77, sigradi2015_3.9a2, e72a, ae11, ebd1, 1c15, 0677, 374c, 9ef9, caadria2015_156j24, ecaade2017_124h, 6dca, 104e, ebb8, ijac201513303z10, 7523, sigradi2013_386o, a539, 771d, ecaade2015_303s66, e763, 3ec3, 9907, d47c, ecaade2016_222s57, a7d5, ecaade2016_002g1, 9cc6, acadia15_483x21, bb11, dffe, 89b9, 80e7, 04e8, caadria2017_101n27, ecaade2017_033t, acadia15_263f11, sigradi2014_132n1, sigradi2015_10.307c21, 9be7, 7611, 9f2b, 69e8, f743, 3153, 58cb, 8b3c, 5837, 22c9, 0eba, 498b, d99e, ecaade2017_215z, 2448, caadria2015_030j4, 6599, ecaade2015_138l28, ascaad2016_048m20, b2e7, f945, 2f5b, d998, 5357, 136d, sigradi2016_382z, 80ce, f4fe, 8ac5, 4bce, 2727, 6abd, eef2, 1487, 8404, c809, sigradi2015_11.34y23, 9817, 16ae, c272, sigradi2016_690e, 66ba, 66d7, dd34, 35dd, caadria2015_194t28, b4d7, caadria2016_229v10, 8d7d, 8d4f, 956e, d9ff, 814d, 316c, 983e, 5081, sigradi2013_135h, 675d, ecaade2017_006x, sigradi2016_558p, c6bc, acadia14projects_531o, db7b, b6f0, 31c3, 58f8, 3b97, a9fb, 3cd9, b088, 5188, c5bc, 8cbf, d871, 698d, f8c8, d2a2, ee87, 503e, ascaad2014_005v2, e556, a1ef, 3e96, acadia14projects_115aj, sigradi2013_200d, 109a, 5fde, 9d0d, ijac201614207t11, 20b1, sigradi2014_032j2, 7db1, fb92, c93a, 59f1, 8ccb, 45a2, ascaad2014_019o2, a49c, 96a2, 348e, 44c1, 77e8, 8869, a5e2, 7005, d4d4, 8b4b, afe8, 9413, 7a15, 6d47, d20e, 45dc, 024f, 2c3b, ba52, ffb1, ecaade2016_070p18, ecaade2017_308v, 2d91, de5e, ecaade2016_095h26, 00f6, ccea, 2a6f, 5de8, b61a, b66f, 4ae1, 0836, 1335, 8d5d, ecaade2016_021s5, 75a9, ecaade2016_215v54, caadria2017_142k37, a0d9, af5b, 04af, 97c3, a713, 4ec4, c265, e914, 454f, 0b8d, 3e11, df79, d0a8, 9f4f, a73b, sigradi2014_151c3, 24e8, d87f, 3074, ad93, ecaade2017_071gg, ecaade2017_069cc, cf2f, caadria2017_147x38, 7cfd, 8a38, 273a, 4931, 451b, sigradi2013_400c, fccf, e87c, aa1c, 6e20, fe75, ecaade2013r_001r1, acadia14projects_661o, 7558, a458, ffc0, 82c6, 6686, b688, e616, ecaade2014_123d28, 1b78, 20ac, 657a, dc97, acadia14_531z, 52df, 3203, 97d2, 1135, 6aba, 1926, ef99, 3801, 2938, 5d45, fd88, 307a, 0a72, 58db, 7ed9, c64b, 65a0, ecaade2016_185y49, d31f, sigradi2013_98z, e039, e306, 8fa3, 2259, 0d21, a030, 54e9, ca26, a1c7, 5b5b, 6310, 8be5, 54b1, e3fc, def9, 1056, ascaad2014_016c9, caadria2016_589a25, 1aba, 79f5, caadria2015_150y23, 3f76, 3491, 7f47, d82d, d4cf, 69d8, ecaade2017_229dd, a437, 2f97, ecaade2016_071g19, c515, 1fb3, ce48, ecaade2015_229v51, ecaade2014_088e21, 82a0, c9dc, 4829, caadria2015_081g12, c2d4, 665e, 08df, 8f44, 8295, caadria2015_012h2, ecaade2014_169s42, 488e, a13b, cb7d, edec, caadria2017_002j1, e0f3, 97dd, 8d41, bc53, 3ef9, e0bc, 4c2e, 23a4, 6f2e, caadria2016_125o5, a145, 7e7e, f25b, 4f6d, 3379, ecaade2017_291x, f8af, 4466, 839c, 9b5e, 6ea5, 8670, cd48, 9b1c, 4983, 98ee, e4b4, sigradi2015_10.309e22, 78ed, 652c, 1aa0, a965, 4a87, ecaade2015_17g2, caadria2015_060x6, 54a8, df71, ab89, ijac201412205s4, 7088, 81ad, e4b1, 9832, 15dc, ef1a, caadria2017_031m11, caadria2016_651d28, b5dd, acadia16_280w17, bc47, 4a97, f176, 3e37, ed36, ecaade2016_106i29, 580c, d9fb, e769, ce8e, aa29, 4939, acadia15_251p10, 4a78, a661, 5018, 71c5, 59ac, 6c9a, 1bc3, 7a06, 5705, ijac201513302w9, 34b3, d16e, ecaade2014_168e42, b211, 828a, 6f4a, 15e2, caadria2015_073o10, 6954, sigradi2015_11.165t25, 7e9c, e33c, e514, 43d5, 0e36, cbb0, ecaade2015_21z3, e756, 7642, d913, 88fd, b651, c7b7, 1190, 5bfc, bea9, ea28, 1597, 89cd, 6caf, 2aa2, acadia16_12n1, ecaade2013r_003u2, bb85, b4cb, 2000, sigradi2014_169u4, 31f0, sigradi2014_097k8, ffdd, dd58, sigradi2015_3.111f3, d64e, 615f, f5f6, c3c0, 1906, caadria2016_809e34, e988, ab16, 987e, 7107, 6d5c, f5c3, ecaade2015_241k55, 501c, 1274, a4fd, 8528, a389, e6aa, 4952, 460c, acadia15_137b5, ecaade2017_189yy, 34fd, 4d21, e6bc, 087a, ecaade2017_108m, 999b, 615c, c73d, acadia16_88y6, ascaad2016_039o15, 04f7, 50cc, 661b, 951e, 268f, 2bc7, b212, 3106, sigradi2013_77i, ccf0, c7ba, 4a7a, 3cac, ijac201513305p12, caadria2016_281j12, a97a, 7dc1, 0a82, acadia14_199am, ecaade2015_82a16, f7cd, e13b, 8a98, ecaade2016_221u56, 3cb8, 353a, 765a, a1b0, caadria2016_167d7, 15a9, 18d3, aa2f, 1d2c, b856, ijac201614203z8, a5fa, d3bf, d309, 5892, f051, caadria2017_125z33, 49ec, 0d3e, 1cb2, 5951, 5e81, 0ef6, ecaade2016_095c26, 5149, ecaade2014_038u9, 8bfa, 76c1, caadria2016_415y17, caadria2017_190t45, 4679, 71e8, 69e0, 7c10, sigradi2015_10.309h22, 5190, 436c, 4272, eb7e, e7bd, ecaade2017_059rr, 3b4f, e91e, 20dc, acadia14_219az, caadria2016_003c1, ecaade2014_088j21, ecaade2017_094t, baf1, ecaade2017_jgoo, 5e8d, 3598, 9510, 7930, 364f, a105, e065, eb4a, ccad, sigradi2013_271l, ecaade2014_224z56, d79b, 98d6, ecaade2017_112zz, 3dc9, ecaade2015_138g27, fe11, b052, e39f, 3e91, e219, acadia14projects_497z, ecaade2016_154z42, ecaade2015_185r39, b08b, 0792, 0cca, d720, ddf2, eff4, c602, 97f9, 16e8, b9d4, d9a4, fcda, dcf3, caadria2017_174x42, 2b48, 410c, 9c93, ecaade2013r_019d10, 0de3, ecaade2016_040u10, sigradi2015_8.239c14, ijac201412305f2, 87f6, 00a6, 5e33, 7393, f348, 2c24, ecaade2016_129r35, 5f73, 2985, caadria2017_030d11, c1df, e543, 0ccb, df45, 5e7f, caadria2016_353v15, 1367, 4ce7, e9e3, caadria2015_122l19, 4bdc, aa92, 529d, 4fa0, 973a, e987, d7ba, ecbe, 7964, 972f, ijac201614208b14, ecaade2015_332v71, af66, ecaade2015_284x61, 75a0, sigradi2013_429k, acadia16_196c13, bf1a, acadia14projects_281r, 5981, ecaade2015_247c56, 53d4, 2ed9, ece5, 909a, 3662, 227e, bba2, acadia16_140r10, dfa6, 4409, 0fdc, acadia14_125u, 841c, caadria2016_797n33, ecaade2014_015r3, caadria2017_085w24, ddea, ecaade2017_230qq, ascaad2014_033c1, 5d28, 7f05, ecaade2017_079z, 31e1, 7c00, ae23, 2b84, 2627, 2c2b, b765, fcfa, 9e2d, 86a1, 5fc2, 864b, 99b7, cb2c, aacd, 44f3, 85c6, 1a09, 5a16, 12a3, f017, 9a91, 9e81, f5c8, fff0, 34b4, dd25, e678, dfbc, 3e2c, 5e96, ec23, dbd3, 8842, 871b, 6eb9, f279, 7561, ea35, b2e6, ecaade2017_201e, 2357, 3726, 03dc, ecaade2017_229kk, 0910, f0e3, caadria2017_145f38, acadia14projects_101au, 7c69, ecaade2015_314e68, ecaade2017_252i, 5e63, 97be, 805a, acadia14_63ae, 63c2, 98cc, 45a9, 0ac1, caadria2015_092h15, 6080, 9bf6, 373e, caadria2017_072b23, 8ba2, ecaade2015_170x35, ecaade2014_220b56, 1d6c, f355, 79ec, 52f9, 2858, c988, a4c4, 03b5, acadia15_110x3, caadria2016_797t33, 218e, 2070, bc00, 4a8c, 0374, ecaade2016_147y40, ecaade2014_173u42, ffc6, caadria2016_115m5, 99c4, 4a96, ecaade2015_211x46, cf30, ecaade2017_053uu, 1ea6, 4fb1, 0795, ascaad2016_021i8, 0d99, 7b3a, ecaade2016_019n5, 9542, 0260, 3cda, a862, ce23, ijac201412204v2, a2c7, d28b, e942, 956d, b773, 206b, caadria2017_190z45, 97d1, caadria2017_003d2, 0e8c, ecaade2016_216f55, caadria2015_023w3, 8d9c, acadia14_619ag, daa5, 8b5e, e2c2, acadia14_63ag, f7c6, ecaade2017_175l, 9ebf, ascaad2014_015v8, ecaade2016_006j1, fc7a, c805, d43a, ijac201412403u6, 1db1, sigradi2013_131f, 08ac, b221, 5456, 2aad, 95a6, d2b8, b95c, 504d, ascaad2014_005i3, 5b14, 6acb, caadria2017_127k34, 5063, 932e, d59f, 96a1, 5f62, 9f55, afec, 75c7, ecaade2017_023ee, acadia14_33ai, acadia14_357ax, 59c9, 8f81, acadia14projects_247p, 4721, d32d, dbab, 2d37, 1d7c, ecaade2017_099qq, e81e, d624, bea8, bf24, be17, b5f5, 4860, dffd, ecaade2014_224j57, 4ea6, fdc6, d55d, 19e0, dbf8, ecaade2017_213k, ecaade2017_101cc, c966, b88a, ijac201412403n6, 7cf6, a36f, 57f7, 9aaa, 9f41, ecaade2017_101y, a168, ecaade2017_097dd, ecaade2017_116l, 51d2, 16ac, 51b7, acadia16_12e2, 1f08, 0a6b, a1ec, 72b4, e9ae, ecaade2014_152g36, 7f95, 3325, d930, fadb, efdd, 1cc4, f7f5, 2003, 61c8, 62ba, 5602, a634, ascaad2016_022m9, af39, 806b, 58c9, 8723, 03c7, a22e, a8f5, 6052, 95a7, c0f0, 0bbf, acadia14_565ae, 8a34, caadria2015_142o23, 74cd, ac97, ascaad2014_029l8, e772, ba57, ecaade2015_285s62, ef28, a150, d60f, ecaade2015_314f68, 1243, c252, acadia15_123l4, 6448, caadria2017_047c15, ecaade2017_046a, 7cbb, 3f72, a4f7, 666f, dc85, 7757, 3966, 5750, 19d9, 520a, 0811, a1de, sigradi2015_10.138x18, 15cd, 5261, 3b96, sigradi2013_386g, 14dd, 0d4f, abbc, ecaade2014_180l45, b0d9, e5f4, 028a, f616, 4b6e, eb23, acadia14_23ab, 7749, acadia16_344m20, c01a, ecaade2015_22e5, b6ea, a1cd, acadia14_177aa, ecaade2016_104r28, caadria2016_507f21, bb3c, ecaade2015_170z35, 4500, 9d9b, 98cf, da52, 228d, eaeb, cf14, f40e, f7a4, b74a, 4128, 4ac9, ijac201614402z1, 6f2c, a179, 4728, 4b86, d44d, acadia14_219a, de0c, bf6d, c9da, 26f0, ascaad2014_019t2, f4c5, eb32, acadia15_185u7, 925c, 4a8f, ecaade2015_152t31, fb23, aaae, 6455, ecaade2017_220nn, 3d9f, 42fe, sigradi2014_018o1, acadia14_43ag, ijac201614208c13, c8f7, ecaade2017_225j, ecaade2017_301u, ijac201513102f2, 9745, 6f08, 61d2, 09b2, 1f01, ec68, ecaade2017_194v, c198, sigradi2014_239e9, c00b, ecaade2017_220jj, 98d2, 8e1c, 01ad, d8d5, d5d6, 1271, ecaade2015_233w52, bcf5, 1eb3, c96e, f503, 623b, b606, sigradi2016_408cc, 0f4b, ecaade2016_077p22, 4b7e, 4ac2, ecaade2016_243n64, 3a82, 7546, 22d6, 0085, a126, acadia15_137r5, ecaade2017_152jj, acadia14projects_153g, 0bf3, ijac201412408w1, ccb9, ff11, ecaade2017_164o, 8131, fab4, 345d, acadia14_681ao, e42c, cf3a, a028, f86c, cd51, 56ed, 417c, 7268, ea14, 9956, ijac201614309s6, ecaade2017_274z, ecaade2017_124i, c356, b5eb, 82f8, ca9b, a830, 2ec6, ed3b, 1177, acadia16_88n6, 2bec, 889d, a943, ijac201614104z3, sigradi2013_311j, 5124, acadia14projects_347au, caadria2015_176l26, ecaade2016_225l60, b57f, c774, 4722, d8c9, ad06, ecaade2015_199y42, 33a3, ecaade2015_195r41, ecaade2016_099i27, d8bb, 1b39, a663, 7cb9, 0548, 4b59, cd28, f6b0, a789, 8c1e, 837b, 0c19, 063a, 8c4f, df4d, fdb0, e9f5, sigradi2014_330g7, 0016, 71b0, ecaade2014_022y5, 869a, 318e, 33ba, 1b44, 4d9d, 86bd, sigradi2016_564hh, ecaade2017_118ff, 6d10, 7978, ba44, 87c8, cbb2, 5b53, 5d54, ecaade2014_186d47, 0fd5, 1a54, ecaade2016_002h1, ascaad2014_022m4, 5c19, ecaade2014_157m38, 3d76, ecaade2017_199z, f177, 360b, bd92, 0d50, ba04, 99cf, ecaade2013r_003h3, 639d, 8b9f, 6e8d, 9f21, sigradi2016_440ee, ecaade2015_251n57, ascaad2016_022u8, a298, 2529, 1ce4, acadia15_57f2, 26ec, 8286, ecaade2016_213m54, sigradi2013_366, a498, acadia14projects_445ab, caadria2017_145m38, ecaade2015_59m11, 7124, sigradi2015_sp_12.402z31, acadia16_34i3, 2f8e, dd75, sigradi2015_11.142e25, a404, 46f1, 5cb7, 5eb7, 044a, b22f, e27b, 20f7, 2189, c954, 0776, 81d3, c39f, acadia14_453k, 78d1, sigradi2016_375j, ff3f, acadia15_497s22, 808a, ecaade2017_039ww, d1e7, e04a, ecaade2017_027qq, a0c7, bbf4, 53d2, 1cae, 98e2, 2314, 972c, sigradi2013_30v, 2b8a, ecaade2017_017m, a0bb, ijac201614102e2, 26c8, 1cfa, 1f88, 991d, acadia14_91s, sigradi2015_10.378d23, ecaade2016_164r46, 13fc, 11ee, 489a, deb3, caadria2016_651f28, c790, 5955, ascaad2014_029r8, dcf0, ecaade2016_094t25, 742e, 29f4, sigradi2016_801r, caadria2015_226s34, dfad, b511, d99b, 073f, d333, 4856, ecaade2015_332p71, f973, c77e, e460, 28ae, 1288, ecaade2016_158f43, 05d7, f360, 0ca0, 4435, 3b26, 715b, caadria2015_122i19, 203b, ijac201614201l7, 565f, 0e32, 3e85, ecaade2017_203uu, f6a8, d3f5, 472b, a167, f33b, 878b, a98c, 2187, 6c19, 2ee8, ecaade2016_126m34, ecaade2014_072n17, f6e1, b2a2, ecaade2014_204y52, 029c, a38c, ecaade2016_224n59, sigradi2014_212k7, c7d8, ecaade2017_213c, 965e, ecaade2016_063r15, e41a, 6179, a559, d501, 34eb, 608d, 0d17, 4203, acadia14projects_565u, f5ea, ecaade2017_071oo, ijac201412203b2, e56f, 40a0, 4e8b, af61, ecaade2017_199pp, a02d, ecaade2017_101q, sigradi2016_400i, 8ea4, ecaade2016_068v17, 2235, 1f5f, bcc2, ae81, a9a5, 2ef5, c1ad, 498e, 6136, 1fec, a8d4, ecaade2014_176y43, 3f34, b855, 45e9, 30df, 2f56, a191, 0115, 2375, 87c9, acadia14projects_487g, b250, 28fa, ecaade2013r_017a9, 5572, 490a, 4102, c823, 9352, 8991, c6ff, 087f, 42b8, 40e2, c2a2, caadria2015_015d3, 2f94, 7870, 7362, caadria2017_129c35, sigradi2014_128d1, cc83, 839f, 8af7, caadria2016_363c16, 1ff7, 2fa4, ascaad2014_017w9, ecaade2016_075k22, 77a7, acadia14projects_101n, ecaade2015_158x33, e4db, d69b, d6a8, 016b, ecaade2015_86p17, e979, caadria2015_114w17, 9b17, 1b26, bc32, 73bb, acadia14_463z, 1a7b, sigradi2013_414s, caadria2016_045g3, 9030, 621a, ecaade2016_118n31, ascaad2014_003v1, d2fc, 2ca0, 3a19, b6cf, 729e, 288c, d5fe, f6a3, 76ae, acadia15_431p18, caadria2017_104b28, sigradi2016_614t, acadia14_627at, d44c, bca2, dc2a, ef58, f260, ijac201513303c11, 76c3, fd41, 4dd3, ecaade2015_261h58, 8db8, 8959, 34db, ecaade2013r_001a1, 77dd, 7afb, ff72, ecaade2017_163g, 95ca, sigradi2013_111r, 38d6, 72b0, 57e2, d2fb, 5ddb, d189, ecaade2017_140ii, bc21, 4982, sigradi2013_244k, ecaade2017_152pp, c798, sigradi2015_11.142i25, 9420, 90b5, ecaade2016_136z38, c802, 3685, d13e, ecaade2016_057t14, ecaade2016_158j43, d641, ascaad2014_030y8, 70d3, ecaade2013r_018t9, sigradi2016_777gg, e24d, d752, 42aa, f1d0, ecaade2016_191e51, da02, 613a, 1456, e1aa, 4501, 2ca6, 2b07, ijac201412201l1, f2d2, e410, 0695, 3402, 6d4b, b061, 9275, a414, ecaade2017_254uu, 521f, 8799, 43fc, e783, sigradi2013_41a, acadia14_627a, e400, c26f, 823f, d279, ecaade2017_151q, 6d86, 2668, caadria2017_041k13, 256d, 7f22, ecaade2016_021z5, 7580, 81ef, 13c7, 7e44, 1950, d9d0, 76da, 4fa2, 2cdd, e72d, ecaade2014_132d29, 3850, 08c4, acadia14_647as, ce99, 5967, 5d09, b0ec, acadia14_399am, 5f9d, sigradi2014_151h3, c153, 3412, d682, ecaade2016_102x27, 07d5, 3e4e, ecaade2016_mrti66, acadia14_463t, ecaade2014_186b48, 9f2c, 05c3, aa85, db14, 8c65, d087, 2243, 0a29, 339c, caec, fafa, acadia16_44l3, b28f, d299, 7d37, sigradi2013_183b, sigradi2014_151l3, 9dad, sigradi2016_814xx, 5f42, 913d, 8b10, f4d5, sigradi2015_11.142d25, ecaade2017_152ww, b541, 4836, 7bdf, 3a58, ijac201412202v1, 4ff5, 6c41, fe2b, 3918, sigradi2014_330p7, 38e8, e715, a93b, 4e80, efa6, 0ea3, 94b6, ecaade2014_080a19, 4815, caadria2015_210j32, f6a9, ijac201412301j5, 022c, ba61, 0c82, c9e3, ecaade2016_063p15, 0017, 2ba3, fa95, 0330, 725f, sigradi2014_345i10, sigradi2014_307p5, ascaad2014_028t7, ecaade2016_158d43, c6d6, ef8a, 1b86, 0276, caadria2017_056n19, acadia14_565ad, acadia16_54t3, d42f, ecaade2016_mrtf66, ecaade2017_277cc, b591, a0d7, fb8d, 090f, e90c, ecaade2017_301k, f205, 06c9, 626e, ecaade2014_140c32, 221e, 6e4a, ecaade2014_233x59, 981b, a035, ab41, beaf, acadia14_357az, 384d, ascaad2016_007a4, sigradi2015_6.387z9, 013b, 525d, caadria2017_058j20, 615d, b504, 32cf, ascaad2014_001j1, fc4e, 2f3f, 0517, e8ac, 66f5, 09de, 86ed, caadria2016_861g37, 955b, 28ab, 10ce, acadia16_54v3, c3f5, e50c, 90c4, fdc2, 3664, 2f22, c529, 1eab, 28cb, sigradi2016_639gg, acadia16_344p21, 2a7c, ecaade2017_198m, c54a, 3816, acadia14projects_33ag, 96bf, b3c5, 6b73, 2ff7, ecaade2013r_009a6, 0592, 1d55, caadria2017_136t36, 9213, 99af, caadria2017_048c16, 1c39, ec94, ecaade2017_057i, 0231, 60f8, ascaad2016_006g3, 68c3, a799, 215e, acadia14_199ad, 6609, ecaade2014_094i22, 0847, caadria2016_631g27, a818, 18fc, 201f, 73d4, 0718, a5e0, abf8, 269a, 2150, sigradi2014_345o8, 150f, 72bb, ecaade2016_037u9, b6dc, 42ef, 6cb7, 81fa, 5d90, acadia14projects_655v, 30ca, b0f6, b253, dd52, ecaade2017_013tt, ecaade2017_249c, 87e1, ecaade2017_212pp, d15c, acadia15_284z11, 974a, 19e9, 672a, d9e4, 0248, 003c, a1f4, 7306, e79f, 4d2c, ede5, 19e5, ecaade2015_265t58, ca4d, ascaad2014_009d5, 88b5, 6a18, ecaade2015_206v45, 1312, 35f9, acadia14_111o, aedb, 9488, ijac201614204i9, 62eb, d214, 3090, 4caf, 1895, cb4e, 094f, ascaad2016_031o12, ff89, 7f00, 141b, eef9, acadia14_565x, edda, f9d7, caadria2016_333b15, sigradi2016_408ee, e6a2, 2c97, b1e2, e231, 8c41, ijac201412404f8, acadia14projects_497ac, 903f, 1f8f, 0032, 0fa9, fce1, ecaade2016_007d2, 4096, 70fc, 03b6, 3504, caadria2015_105k16, 20b6, caadria2015_139p22, ecaade2014_195m50, 6ea3, 1a5f, c604, db33, e455, af3b, 5235, 6936, 740a, 3ec5, 9259, caadria2017_029s10, ijac201614202f8, 98c3, 7042, 4153, 055c, a9d0, 4908, 57cd, 4fd9, sigradi2013_390s, 00ef, ca69, 85ca, cd55, fc5c, ascaad2014_017g1, ecaade2014_057s14, acadia14projects_43ag, ecaade2016_224w59, c704, 08cc, a422, e4ae, ecaade2015_116m23, 0308, fc25, 2229, acadia14_627e, de70, 9c21, 168d, ecaade2014_143s32, 8247, a74c, acadia14projects_177t, 965a, 0c92, 68de, 57bb, 6617, 57dd, 60b0, 1167, 2c1d, 998b, caadria2015_084c13, b50b, 7479, 4406, d02a, 8047, f1c9, f05d, 80b2, 169d, acadia14_199ae, f239, caadria2016_383p16, e4f1, 055f, 24d4, f6df, d706, 3856, 333f, sigradi2014_201d7, 082b, f7bf, b458, 5c60, acadia15_57h2, 63cf, c93b, 5d36, 2951, 1f0e, c933, 165e, ecaade2017_066r, 0332, 98a4, ea63, 72b2, 0ff7, 8963, ef7d, c09c, a131, 747a, 6b2a, acadia16_152c11, acadia16_478b28, 719e, b5e0, ecaade2017_087t, 3b6a, ad73, acadia15_243w9, caadria2016_621u26, 3765, 6c44, 5d35, 4512, ecaade2015_200t43, 05f5, ecaade2015_229g51, ecaade2017_256ff, 139a, e717, 3c69, ecaade2016_121r33, b369, 4c90, 42b9, 5b3a, ijac201614403t2, acadia14_247n, acadia14projects_627ax, 35b4, 3cb9, 347f, db44, acadia14projects_199al, d343, dee6, ascaad2014_008v4, sigradi2016_560x, e759, 98ed, acadia14_153am, cf75, edd7, sigradi2016_637x, 879f, 824b, 304c, 87e5, sigradi2016_360v, cb7f, e4e5, 7682, 8aed, ecaade2015_144i31, 696e, 1087, 958e, acadia14projects_357ax, 4e08, 4164, 42cc, a72e, 8920, b6e8, 87b0, cb8e, caadria2015_014z2, ijac201614102x2, cce2, 5d22, a093, cc4f, 7aa6, e66c, 8b59, ecaade2016_217k56, 19fb, 4bee, 71f4, sigradi2016_781ww, acadia16_140t10, e247, 1e0e, ecaade2014_016d4, 756c, ecaade2014_153n36, 40f2, 4560, ecaade2016_162a45, d77b, 2219, aaa8, 6353, a6c0, ecaade2016_142b40, 3dad, d863, b9c0, 9ab8, 5c7a, bd72, sigradi2015_10.220i20, b117, 72d4, caadria2015_109a17, sigradi2014_109g9, 3d2d, 27cf, a791, 0354, 28e0, c00e, aa2e, 32cc, b028, 950b, e1b3, 75a1, ab1c, 1637, e451, cfdc, ecaade2014_088b21, d240, sigradi2016_635i, efb5, acadia14_539b, 5d23, 1792, ascaad2016_031k12, df09, 754d, b189, 177f, fb74, 4b96, 7c34, 261c, 8ca4, b71a, ec29, 0907, 8e9b, ecaade2015_194y40, 88ba, ecaade2017_051x, c782, dcdc, 20a2, af40, 117f, c85a, fecd, 3f2c, bf62, 561f, 082e, 3647, sigradi2015_9.152d17, 5b61, d602, a0c4, ecaade2014_220f56, dde7, 3e78, e236, 888a, 43da, ecaade2017_277zz, 6b8e, 6898, d76b, aa9c, sigradi2013_117p, caadria2017_182y43, cc2c, ecaade2014_145i33, 930c, acadia14projects_479h, a0f6, 12da, 6639, eb84, 1f7e, b54f, 3353, ecaade2017_244jj, ca07, ff39, 87a4, d5b3, 67d6, 0218, 9ab1, caadria2017_163b41, a927, ecaade2015_209u46, 5ac5, f63f, 3c40, 18be, c8ca, 8ec3, sigradi2015_sp_2.112f29, ecaade2014_214k54, a4df, c804, 6dc1, ecaade2014_041h10, caadria2016_095l4, 9e2a, ea85, ecaade2017_230mm, 3b39, ecaade2016_073y20, acadia15_323h13, 6611, d48a, 0b43, ecaade2016_151l41, 9308, 8531, 805f, 7a2f, 7215, e871, 209c, 04ac, 05c5, ecaade2015_237d54, 70d5, c578, 50da, e773, 6fa3, 5152, ecaade2017_215aar, c64c, 92b5, 6082, 6ee4, sigradi2014_276z2, 16dc, ijac201412201m1, 4513, d2e2, c161, 21e2, 729d, 2401, aff6, aa10, ecaade2017_017b, d4bc, 3acb, 6026, ccf2, f8fb, 1876, 97ad, 9d94, acadia16_308b19, b247, 7aed, 6ba9, feee, 1ceb, sigradi2015_10.140t19, ecaade2017_254nn, caadria2017_096m26, 2fcb, 1cfc, 3dfd, ef5e, 6bc6, ecaade2016_080a24, cae7, 6687, ascaad2016_022s8, sigradi2014_084d8, 94df, bb80, 545a, ascaad2014_028o7, dba1, b3ab, ed8c, 602f, c007, 04d8, ed95, f9f7, d312, 46dd, dffa, cbf9, 73ae, acadia14_531r, 2fd4, ecaade2017_057k, 3082, e1c0, c793, ecaade2015_118x23, 1b93, 776a, 0b33, sigradi2016_448ee, 33fb, acadia14_135p, caadria2015_030d4, acadia16_140w10, 00ae, a4a8, 4171, 0c10, ecaade2016_223k59, a854, 6efa, ca7d, 8577, a3eb, becb, ecaade2016_015u3, caadria2015_130f22, 605d, 86e5, db37, 2f31, 5822, 960e, 545b, acadia14_199ah, ac4f, b6b3, acadia16_164u11, 0af7, ecaade2016_102j28, dc45, b6a7, 2b1a, 01aa, ecaade2015_138u28, 8c7d, ecaade2014_024m7, 31a2, 449f, 7154, ecaade2014_122c28, caadria2016_507j21, 3210, 7809, 6ec3, 4e54, ecaade2013r_001h1, fba5, cdae, ecaade2015_140e30, 64ae, 6b0c, ad7c, 6cd4, bedb, 3a33, ecaade2014_169l42, 5bf9, ad01, ecaade2015_211b47, ecaade2015_164v34, 37cd, 9222, e567, a84d, e9dd, 407b, a0ee, bd4c, c210, ecaade2015_113m21, 23a1, 3c99, 7145, 4d31, 365e, abc4, 9bc0, 2573, acadia14_117e, 92ef, 6de5, 27b7, sigradi2016_732r, cab3, bac3, ecaade2017_291cc, f6d5, 8d90, 59a8, 8225, ecaade2017_047o, 0e1f, 30bc, 7ea4, 5804, f467, 0dd1, 6d7c, 0e9d, 31d4, caadria2016_703p30, cb15, 5da5, fa20, 9248, 47bc, ecaade2015_215o47, 0c86, aa56, 4a69, 7189, ecaade2017_274u, edd4, 8773, cec7, 45b1, b964, 7076, ecaade2015_261m58, 1b9e, 9ca7, ef3e, ijac201412201n1, f286, c1dc, cf69, 3b1f, ecaade2017_144q, 635e, ecaade2014_218v55, 3037, ecaade2017_108d, d474, 3a40, 31e8, 0edd, 12e6, 219b, e9e7, 2edf, 835e, 86de, 4b18, 101f, ee93, f621, ddbc, 32c5, b7b1, b835, f282, acadia14projects_565l, e05f, 7cfb, 2a3c, 625f, ecaade2016_063k15, cc96, 4fdd, 44d0, 124e, 2e5b, c492, 16fb, 3a41, bb23, 36b8, 36ea, 0ede, caadria2015_087h14, 6bfb, 2e7d, e758, 520d, 71d9, 67de, 43a7, 4220, 986c, 23ff, c9b7, 910a, 0fce, fd10, 2fe1, ijac201412401a4, 15ba, 98c5, 590f, 9cd9, a767, 9057, b0d2, ffbf, acadia16_244o15, acadia14_647ax, ecaade2014_078s18, 3619, eeff, c11e, cd31, ijac201614102t2, ca86, 7591, 1fc0, ecaade2014_153u37, 8a1e, ijac201412407b1, 78f9, 189b, b83d, f019, cf3c, 29d5, 29ed, 0a88, ec1d, 8135, ecaade2016_011z2, 800c, 6922, 706f, ecaade2017_148b, 9f84, 4b22, 6993, e014, d29e, bf55, sigradi2015_10.74p18, 5a3a, ijac201412303g9, ecaade2017_288jj, ea45, 0460, ecaade2014_182y45, b876, ecaade2017_003n, 8ca1, caadria2015_137o22, ff92, 8b2f, 2200, ecaade2016_033w8, e26b, d115, 6016, d326, aa28, 6fe0, 8167, 9bbe, ecaade2017_099a, 133f, 7fc6, 9299, 1d33, acadia16_402l24, 58f5, ecaade2016_193p51, 5668, ecaade2015_87r17, be26, 8327, a45b, 1f03, be36, bdea, acadia14_33am, ecaade2015_27t5, 09d2, ecaade2015_59a11, 57c2, d969, 614c, 4b58, 4e4e, 619c, d85c, 9fd4, 8790, 143a, 9b5c, 80af, 72be, 0a7c, b39d, ecaade2017_282t, 8738, bc27, 83cd, ascaad2016_040e16, sigradi2016_441ll, ecaade2015_61g12, 320a, ascaad2014_029i8, 691c, 18b9, ecaade2016_073x20, 313c, cb08, e476, 9bf1, ecaade2017_023hh, dfdd, 9434, 5341, ae93, 5563, a8ef, 22af, d283, afdf, 57da, a024, ad29, caadria2017_046r14, 3c4e, ecaade2016_068j17, 9fa4, 2dee, caadria2016_177d8, ascaad2016_023b10, bc0b, cc11, f88e, 8abe, b039, 89e7, 3830, ecaade2014_086a21, 0fb1, 289c, b96f, 5111, b848, ascaad2014_007g4, e771, caadria2016_177y7, adac, sigradi2015_sp_8.284n30, c601, 7ccc, 0716, 497d, 012f, e472, c531, 273d, 2fd3, 6d41, eabb, ecaade2016_140n39, ecaade2013r_018o9, 8f39, sigradi2015_2.137l1, 3f70, 8d1c, ad09, ecaade2016_216b55, 65b1, ecaade2016_130a37, e682, 7de8, ae56, 9db1, 842c, ecaade2017_011ff, 31fc, acadia14projects_81j, 8a40, cada, ecaade2017_170zz, e89d, c402, 6a0a, d7dd, 6511, ecaade2015_11e1, 325e, f90b, 6d55, adb4, 151f, 0272, a8d8, acadia14projects_43ao, 3ab4, sigradi2016_737x, 6cbd, ecaade2015_140f30, ijac201412305i2, d42d, 6ec4, 5ee2, 5e60, 496b, caadria2017_113c30, bebc, 1608, sigradi2015_8.186u12, 58fd, b493, daec, ebab, 81bb, f440, 8e86, acadia14_627d, f695, 90ff, ebbd, a15e, sigradi2015_11.222p26, 4455, acadia14projects_719o, 5023, 42c2, 9aa6, 6d18, 531e, sigradi2015_10.307m21, 68f9, ascaad2014_024g6, 893c, 2dfc, 4cbd, d1fb, 9aaf, sigradi2015_8.186i13, 6d93, 1dd1, 0768, f391, b472, caadria2017_163n40, b7e4, 46c9, c0ec, 82be, c5fe, 749b, 8cfd, 37a3, 23a7, ac9f, 4eaf, 7058, 9906, 0482, e0f8, ecaade2014_014c3, 2e1f, dec2, acadia14_445ad, 82f3, 1554, 9d39, 1598, c37f, 3681, 89ca, d6d4, ijac201614202g8, caadria2017_183m44, d5da, 5267, 1b9a, 6797, 55e8, 04f6, 51b3, 7837, 106c, 1376, 0cf8, 7b6e, 86cd, b67f, bbe3, e1cd, 2830, 1225, acadia14projects_199ac, 2f4f, 0488, 461f, ijac201412403m7, 25bc, 8d44, e109, 7c22, 4482, 2e86, sigradi2013_397e, ecaade2014_024v7, caadria2015_126a21, 8388, sigradi2014_313z5, ecaade2014_145l33, caadria2016_259t11, acadia16_106b8, caadria2016_621y26, 6c59, fa67, 9d70, 00ec, eb61, 9d82, c260, 6e80, 92b3, ecaade2016_110j30, ijac201412204u2, 4b30, 2e59, ecaade2016_225y60, sigradi2016_534uu, 8507, af18, 0aee, 82c7, 4c10, 5595, 78ba, 65e5, efe4, 6001, ascaad2014_030d9, 61da, d002, 5155, 95cc, ijac201513203p7, ece4, 8976, 9f7b, c85f, d86c, acadia14_101z, 308a, 8284, c5ce, d351, e795, b171, 1e4e, f875, 0add, 868d, b936, 8a2f, sigradi2016_778ss, ecaade2016_033g9, 4992, 725b, 5887, b6b4, 77ec, 88ef, 46d4, caadria2015_087l14, b68a, 4c88, sigradi2016_450rr, acadia15_149x5, 0db0, ec5c, a96a, 3f3a, e0ea, f770, be57, 637f, ecaade2016_063t15, e0db, 95f5, ecaade2017_277rr, 1be3, f994, acadia15_417c18, ecaade2014_186o47, f096, 7f24, 2978, 7021, dff5, ecaade2015_285f62, acadia16_54y3, 7ae5, 1e90, 34d3, d17c, bf71, ecaade2014_088g21, 9933, ijac201513304w11, 7f5d, d540, ecaade2016_018y4, ade9, 0cbe, 6eb4, 2fa0, aacc, ecaade2017_108u, 903e, ecaade2014_139e31, ae17, 9a1f, 1fbf, 5495, 26a6, 2786, acadia14projects_81n, ec15, fc9f, 2acf, c821, ijac201614307t4, 3e97, sigradi2016_364jj, sigradi2015_8.328i15, acadia15_203j8, caadria2017_001a1, 627a, ac01, acadia14projects_661l, dd1d, 8357, 0af4, 48db, ascaad2014_036f2, 325d, 4a95, sigradi2016_364rr, ecaade2014_225n58, 4661, 0ad9, b3bc, ecaade2017_028l, e222, sigradi2013_347u, 0da8, c772, 060a, 3c9b, ascaad2014_008z4, 03a5, ad38, cd6c, ecaade2017_220uu, ecaade2017_071tt, 768c, 5aa3, 98a1, 165c, ac19, 26a1, acadia14projects_247m, fd52, 9220, c047, 2b75, 6251, ijac201412207h5, d00a, 80c7, 958c, ecaade2016_065a16, 4baf, 5237, caadria2015_066c8, e70e, c158, 2885, b098, e2a2, 2bdc, 2e12, 2a07, 43a1, 7a78, bf9c, sigradi2016_809pp, ca2a, 95a4, ecaade2017_057z, 8a26, 3701, 78a5, 0f7f, c8e5, 281f, 13ee, 605b, e1cc, 8ed5, 13a7, sigradi2016_385rr, caadria2015_172k26, caadria2016_157m6, a7cb, e112, 214b, f72f, ecaade2015_84a17, ecaade2017_143h, dfbe, f43b, e615, 7d3d, ecaade2017_230rr, bc77, 3c2d, acadia16_62i4, 6654, d00f, ecaade2015_33l6, d82b, ecaade2014_024k7, 028d, 2ea3, acadia14_135n, a666, bc7f, acadia15_407t17, ef46, 3e2f, 7d0c, sigradi2016_637ee, f42d, sigradi2013_397c, caadria2015_102w15, caadria2015_099s15, c06e, acadia14projects_317y, 156c, sigradi2016_484g, 910f, 8d45, caadria2017_058n20, acadia15_251l10, 1fd7, c8fc, 5d11, f656, sigradi2014_137i2, 8239, 87d2, 985c, bc45, 447c, c883, a481, bf4b, 50ea, 9d45, 2d85, ca29, f31b, sigradi2016_702w, c322, dc03, acadia16_352g22, 2aee, 992d, ecaade2015_193y39, ecaade2015_269s59, 3ed9, c7e7, 9d78, sigradi2015_3.394g6, 9642, 293e, 848a, sigradi2015_8.186g13, 13b7, ecaade2014_186v47, 2a60, caadria2016_797z33, ijac201513205b8, a9bc, 32ac, 85d0, ecaade2017_271i, sigradi2015_11.136z24, ecaade2017_264g, 47f2, ecaade2015_91h18, 4a38, 6a17, a80e, 7114, ecaade2017_173ll, sigradi2014_282t3, 8f7a, 3698, f05b, 9b04, c669, 057c, e055, caadria2016_013d2, caadria2016_683x29, 94f0, acadia14projects_375c, ecaade2014_188p48, dccb, 014a, 4ce4, 0d85, 2936, 50a7, sigradi2016_737aa, 4699, ecaade2015_269n59, 2076, ab22, 3de7, 6554, aa0d, 9adc, 6641, 3b70, f2d0, 5c8e, c5fc, caadria2015_054m6, b3b1, d97c, 92ab, bf07, 5034, sigradi2013_429a, d38a, 10a4, e8cf, ecaade2017_017k, 0269, 7fc8, acadia14_125aa, 17bd, d713, 7666, ascaad2014_018c2, 18c7, 1dfe, 5db5, b9f0, d8cf, 3108, caadria2016_045b3, 36e2, 8e99, fdcb, 6058, ijac201614102l2, f91f, d853, 6429, ecaade2015_53y8, 3cf4, 508f, 1fdc, 7443, ecaade2013r_009o6, d4c7, acadia14_555c, c93f, e3b7, sigradi2015_8.264i14, 2813, 8a85, acadia14_177ae, ascaad2016_045k18, 0b61, de60, sigradi2014_330f7, 6696, 7662, 5a9d, a9e7, 8a1f, 4afd, 7c76, 052a, 675e, d43c, 7062, acadia15_95e3, ecaade2017_124g, caadria2017_104x27, 41ba, sigradi2013_215, e6fb, 8f1a, acadia14_691as, 5386, 9e18, 4180, ecaade2016_068s17, 0d42, e241, d7ed, 15e4, 2109, 5dc3, 1d89, fa0c, 3fa4, af8e, sigradi2015_8.47o11, caadria2015_246x35, ecaade2015_138r29, ascaad2016_034i13, ascaad2016_049p20, ijac201614205l10, c253, sigradi2016_484c, d371, 90b6, sigradi2015_10.309a22, 8f82, 2e34, 2c60, ascaad2014_019e3, 4ce6, 9b22, 079d, c993, 95fe, caadria2017_062y20, 4241, c7ce, sigradi2016_484pp, e0b4, 07dc, sigradi2016_449jj, 9771, 9f4d, 3e52, 384c, 8fee, f634, ecaade2015_284r61, 13cf, c0b7, 282d, 8d9d, 5551, b39a, 453a, 7bbc, e76f, 116f, cb3e, 7643, b33e, 9b7e, ecaade2016_221s56, a26c, 41df, 4465, sigradi2013_303k, 22fc, 379f, ecaade2015_196a42, d2e0, e17a, 8e6b, e82e, sigradi2014_178o5, 52ea, bb06, 6828, b774, f700, b2b9, ca9a, b73e, 638e, 06f7, 5ab1, 71b8, 2b9b, b064, ff12, bff9, acadia16_24p2, 9d9e, ecaade2016_032p8, cd4d, 6b7e, f47f, ecaade2016_042p11, caadria2015_060v6, 939b, ascaad2016_048l20, 17db, 6464, 9aec, acadia14_389f, 38d5, 09c6, 73a1, 268b, 1c71, ea58, ijac201614208y13, acadia14_145v, caadria2015_130c22, 48a1, 8232, 519d, d4e5, d994, c255, 8d60, 936e, b55b, 2113, d9d1, 10ee, sigradi2016_512a, 5c2f, a770, acadia16_244s15, 3389, 94ae, c806, 3a7c, sigradi2016_602yy, ca50, ijac201513201u5, 0456, 11e4, 8034, ecaade2016_078i23, 7bf2, ecaade2017_085l, b9f7, ecaade2017_100i, ecaade2017_203s, ecaade2017_061e, f8f6, c819, acadia15_137h5, c956, 0efe, 18cc, dcf7, ecaade2016_188n50, 7d79, 55f4, bc03, caadria2016_013w1, f48b, 31ad, 2b31, 5290, 7d85, ec8c, 39f0, 6681, 31af, a308, f011, baa2, cf07, 7b02, bc09, a4ff, 4158, ijac201412302b7, ae19, 958d, 317b, 9ce6, c3a8, ecaade2015_116j23, ba33, caadria2017_015y5, sigradi2016_602g, caadria2017_079c24, acadia14_167y, f59d, a6e1, aed0, b450, e9ad, a2aa, 06a2, 4031, 5577, 5299, be3b, b1bb, a40a, 46ed, f6f5, b5f3, caadria2016_383o16, 951f, ac29, a961, dab6, 468e, 3751, 291b, 522d, af5c, 9080, b04c, 0f62, b781, f73f, be0f, c2b1, 4c1c, 38b5, caadria2015_096j15, 930a, fa89, 7e4b, sigradi2013_271o, 7462, ecaade2016_087s24, b884, aa96, b09e, 6af0, c8b8, 1112, 3bea, 106f, caadria2017_165p41, ecaade2016_067g17, d0df, ecaade2016_151i41, caadria2016_579n24, 8b2b, bc79, 9c39, sigradi2014_347p10, f050, 8281, d3a7, ecaade2017_097ee, 496a, b59a, sigradi2013_117h, ijac201614307i4, 5c88, 6c9e, c965, 3a7b, 0fc5, 3469, 478b, 24e5, bc75, ecaade2014_016i4, ecaade2015_233z52, 3e50, c890, 76e4, 1284, 6c13, 0203, cf41, 8848, 810e, acadia14_291ao, caadria2016_641p27, 88b8, 6dd7, fd8e, 5be2, bc17, sigradi2013_407e, acadia14projects_463z, 2148, ascaad2016_043o17, 80ba, 9d55, caadria2016_301o13, c464, 980e, sigradi2014_284c4, 7609, 2a7f, 29b9, af85, 7991, eb49, 016a, b318, bb8c, b7d3, sigradi2013_429e, ca18, ijac201513302j10, 6646, acadia14projects_365aj, sigradi2014_291n4, 73f7, 1ada, 6ecb, 3ec8, 8843, 9965, 9b25, 47e8, 05fb, 7812, 4927, ascaad2016_046s19, 74a5, f1f0, 334e, sigradi2016_512c, baa9, 45c8, 1deb, f10e, 2dec, f339, 226e, e5e0, f59b, f1a9, 9c13, 87ef, 90a7, a3ed, ecaade2016_095l26, 4355, 0e2b, 4bbc, 40ff, c501, 5c6f, 6740, a246, ecaade2017_257ss, ecaade2017_009u, 8080, ecaade2017_212nn, ecaade2016_077z22, c1f1, 4a00, 44e4, sigradi2016_642ll, fac7, db75, caadria2017_048v15, 48ce, 166c, 6e29, 7370, 0cb5, f8da, 1f42, ecaade2016_072r20, a83d, de7e, e081, 018f, 05db, acadia15_323t12, 514a, 27cb, ecaade2015_170j35, acadia14_681ap, 0632, 5e48, 7282, d949, 221b, sigradi2013_41p, 59a6, ecaade2014_144b33, c162, 6a0b, sigradi2014_181t5, 5a66, caadria2017_055p18, 16cb, acadia14_365ar, 8ae7, b69b, d23e, sigradi2016_625yy, 58e1, 53f8, ca9f, 0eda, d953, 45f4, a91a, 1402, 20af, ecaade2014_208w53, cf82, 15ce, 8b98, ijac201513104p3, 0009, acadia14_199aa, ecaade2017_175m, caadria2016_487h20, 8b1f, e8ba, ecaade2016_071r19, 08b1, bda3, df6f, 30c0, acadia14projects_135t, ecaade2016_136g38, f32b, 01c1, cc26, sigradi2016_781a, 271f, 0eb5, 074b, 4603, 55a5, sigradi2015_13.316a29, 2652, fdd1, 26ca, 9f7f, 3e51, 645a, 3202, a1af, 6647, 58bb, 8e3d, 10ab, eb17, fbb6, b2d6, sigradi2015_13.316c29, 23de, be91, sigradi2015_11.8i23, d265, ecaade2017_079s, ecaade2017_148vv, 6d71, 63b9, bef5, 2227, d122, 8c12, 8d53, 6e87, 9b40, bf58, 07f6, 4950, 8e2b, cfc8, 31e0, ecaade2016_118u31, 66d4, de19, 1a84, 9eb5, 43d2, 164c, 21d4, acadia16_140e10, sigradi2016_776w, f851, 1bfc, 05ac, ecaade2016_036n9, d26a, acadia14_389aw, ca63, acadia14_339an, 2c9b, 8f52, caadria2015_208z31, b3e8, ijac201412403a7, 10b1, 8204, 3936, b819, caadria2015_086k13, 8c1f, 7224, 10ed, bc2e, 2e9b, cca1, a8af, dc43, 5923, a2dd, acadia14_661f, ecaade2017_198r, ecaade2014_053m13, ascaad2016_039u15, bf08, 051b, ecaade2016_185a50, c2d6, 24f4, ed45, ecaade2016_168g48, 2f57, 926f, sigradi2013_41s, 8705, 459e, acadia14_101t, sigradi2014_263x9, e8f2, 76de, 0777, sigradi2013_189k, fdbc, 3f54, 0694, 74fd, 3024, ecaade2016_058b15, 9e72, e40e, c3e3, 5e15, c271, caadria2015_078p11, ce01, 7d70, 27ea, 9816, 98c4, 77ed, 13d3, ff23, caadria2016_435s18, f957, 34c7, 463f, d892, a78c, acadia14projects_339aw, 4537, bd2d, 5ed5, sigradi2015_8.186j13, 115e, ijac201513102n2, 14de, ascaad2016_025n10, c4cb, 92b0, 27c6, dd7c, ecaade2015_319d70, 623a, 8106, e2c9, 091c, ascaad2016_059l23, 033e, 85fa, 024c, b4f0, ecaade2017_122b, 0876, sigradi2013_77, 1d85, 700c, 2b11, acadia14projects_627c, 3974, ecaade2015_206p45, ecaade2015_171f36, 7ab8, 9122, sigradi2016_490ll, 028f, f052, d7c0, a6e6, 0430, sigradi2015_6.42t7, dce9, 64cc, 2734, ecaade2017_291c, 6508, 2ccd, c02d, ecaade2016_191l51, acadia14_435ap, 8def, 4c79, 5a70, 5984, 5779, caadria2016_405l17, a503, b309, 68d6, caadria2016_405i17, c18f, 08c8, ecaade2017_255f, 632b, 686d, 2b2b, 0028, 1eaa, ecaade2017_053c, acadia14_375c, d7b9, 4b76, ce76, caadria2017_004j2, 8d3c, 8a8b, 273f, 1734, df72, 7260, f4f9, ecaade2013r_018v9, e652, 7827, 3892, 925a, 837c, 08f6, c587, acadia14_339aw, 58f7, 72a5, ffd3, acadia14projects_479v, 7c9d, 4a44, 49d6, 1711, e020, caadria2016_735z31, caadria2017_040m12, caf8, ab27, sigradi2014_214d8, caadria2015_077w10, 929d, 5a28, caadria2017_190l45, bb67, e36d, c9e0, ecaade2016_047j13, b175, 067b, ecaade2017_124t, cd69, 3eed, 2617, 7db7, 3b4e, f8df, ecaade2015_314j68, bdb3, 29bf, 6a6a, b895, 98d5, ijac201614309n6, 72da, 4624, 7ca8, 1e5e, e789, 7b9f, 6088, 083e, ff7b, 4857, e948, 2e6d, ecaade2017_090ii, 3e8f, 98d0, ecaade2016_098y26, ecaade2017_021s, 454e, e656, ecaade2016_144d40, 14e5, caadria2017_174y42, ecaade2017_038ss, sigradi2016_590n, fdee, 5b76, 0645, 8134, 6f68, caadria2016_301s13, sigradi2013_195z, 9456, c4e9, 3fd5, 9576, bb9a, c22d, 11f0, 201b, acadia14projects_247o, sigradi2013_294r, 57e8, 997a, sigradi2016_654b, 4127, 78f1, 935f, ascaad2016_032t12, 4f36, 41f1, 4d4d, 7f7f, dce4, ecaade2017_255h, da72, 7363, 8cf8, e3c9, b78d, 3424, 9304, b2cb, 817a, bda9, ecaade2016_119t32, 2605, bd61, 614f, 8c77, cd07, ecaade2017_056ww, e93f, sigradi2016_602h, 45d3, c2f8, ce8d, ecaade2017_173zz, df36, ecaade2014_053s13, e6f2, acadia14_661i, f409, 0937, 3a76, dbcc, 4a70, 8100, ef7b, ascaad2014_025k6, ecaade2017_057v, 6a92, bb74, 3604, acadia14projects_445ac, 3ddc, 6796, ecaade2017_290zz, 30ad, acadia16_116t8, cb8a, 9446, f5fd, 807e, ecaade2014_163y39, f577, 2658, 6469, 1a5c, c2f4, 75a8, e33a, 0e3b, ecaade2016_222x57, ecaade2017_232i, 16b3, 6f48, b5c7, 9566, 02c1, 5d0c, 0559, aa63, 14cd, 9e52, 168c, fb2b, ecaade2014_138y30, caadria2017_003c2, 1e8a, dc13, c2ea, bea1, 233a, 754a, 739a, ecaade2015_230c52, e1af, caadria2017_145h38, 77da, 3d90, a277, f5c6, 9f28, 8fd8, 6933, ca16, a63f, 7ba8, 120d, ecaade2016_062c15, 8c59, c296, 7932, 6613, 328a, bb8d, 0178, 4796, 2366, ecaade2017_031kk, 4f73, e793, bd94, 0f82, 62b0, b33a, 5c9c, 445f, cda2, caadria2017_123o32, 74bf, 486a, 3e6c, b623, d9f9, 286e, ee97, cf28, 345b, e02f, e822, 61e1, ecaade2017_066p, cd82, ecaade2016_165v46, d442, 7b0c, db49, 4706, 1c1e, d113, sigradi2016_815hh, caadria2017_008e4, 4e78, 8377, a626, 08e4, e104, 28b8, f623, eee6, bac0, 7873, sigradi2015_9.168e17, 5a17, ecaade2017_189rr, e610, sigradi2016_732p, 2438, 53fb, e7ea, acadia15_243c10, 5d69, ecaade2017_208ww, 8e29, 705f, caadria2016_457o19, 2fc5, ede1, 846e, 936b, 2ff8, ecaade2014_030h8, da62, 8565, ecaade2015_144v30, 2a78, 6c1e, e86c, 2acd, sigradi2013_275a, ascaad2016_054v21, aa0e, sigradi2013_407b, 08da, 0cff, 36ef, ijac201614303l2, 83bc, 4dca, bcae, 5a0d, 9447, de7a, d98d, 1976, c223, e38f, acadia15_185x6, caadria2017_051e17, sigradi2013_183t, 0d47, 7035, 8a4b, ecaade2016_129o35, 0409, 5a1a, 5415, be6b, sigradi2016_732l, 18fe, 03d5, c312, 9597, e27e, bc40, ecaade2016_042g11, 2ad5, 0e9c, a7ea, 9499, cc59, ecaade2015_138t27, bf41, 134b, acadia16_184x12, ffeb, 6c48, ecaade2015_37g7, f549, 3efe, ecaade2017_099xx, 8831, ecaade2014_010e1, 0c37, 0215, 21d5, f953, f82e, ecaade2016_163g45, af42, 9842, 7f9a, a14e, 7e93, 8810, 413a, 6015, 653d, 8a9e, b91f, cedb, 5743, b2b6, b4c8, acadia16_352a22, 5e16, 48de, 44bf, a426, 1daf, acadia14_681as, 2d79, 1cbe, b06b, acadia14_101o, 5f67, 5e31, 2b83, 143c, dfd7, ec38, f137, a198, ijac201614207n11, sigradi2013_41, 9f5a, ecaade2014_224x57, 18c9, ascaad2014_014o8, ijac201412304h1, bec1, 645f, acadia14projects_63ax, sigradi2013_30i, acadia14projects_291i, ecaade2016_043w11, 3a3c, 768d, e156, c169, 4d6d, sigradi2013_391, 4cc3, ecaade2017_009y, c55e, 28f0, 2af3, d8ea, 53af, sigradi2014_176g5, 080b, sigradi2013_390z, 125e, 20e1, f588, 8694, ecaade2014_230j59, 7e9e, f395, bd98, f0bf, sigradi2013_244m, 43c2, 3c5a, caadria2017_124u32, 66c9, 9cd3, cca9, acadia15_483b21, acadia14projects_463as, 47df, acadia14_435aw, 2665, a4b6, 797a, 1e17, 4dc4, c734, ea5c, 31ff, c43c, a491, e89a, 2def, 51ed, e4aa, 6de9, e892, 025a, caadria2015_004f1, a122, b5e5, 78f6, 8cee, 1f97, acadia14projects_601ah, ijac201614103s3, 2d24, 6482, ijac201412303l9, 5d60, ascaad2014_014c8, 7abb, 84b1, acadia14_257ad, 9235, d1a7, a44b, acadia14projects_281z, 0f20, sigradi2014_330s7, db17, 6860, c1d9, 058f, 5719, 94bc, 6259, db21, b53f, da50, 1808, bd03, a86f, 8023, 5d76, 91e3, ecaade2015_284y61, 3d30, acadia14projects_281ad, 3d73, cbe4, c12d, 9e3f, 8e40, 0616, ecaade2016_221a57, ecaade2017_302yy, 8a5e, 6909, ecaade2016_119p32, db54, 9062, f70c, d6d5, 2678, acadia16_270w16, e2b1, a788, 2908, 355f, 1690, ijac201614402m1, c111, ae66, c367, afc3, 9a97, 6087,