CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

e8da, 7343, 9486, c179, 67a9, 8476, b441, 2acb, ecaade2017_076z, 4990, acadia15_284p11, 337d, 5d06, ca8a, fe92, ecaade2016_073z20, acadia14_479a, 424c, e6ca, 5c63, e137, acadia17_60r, 4b68, d87d, ecaade2016_067v16, sigradi2015_4.52l6, 514d, 28f3, 07a4, 7078, acadia14projects_473ap, caadria2017_109c29, ecaade2017_069cc, 6f53, 4a56, ecaade2017_291w, 2074, d8a0, ijac201412402i4, 34d5, 3d0e, 315b, bfc4, 5f45, ef7c, 4044, 9b41, d978, 8f3a, ecbb, 6703, b213, ijac201412307j3, c140, ff3e, 6e40, ecaade2017_301r, 0646, 8f8e, acadia14projects_247u, ecaade2016_095y25, ac75, 48e9, 5827, ecaade2014_042j10, acadia14_347av, 656f, 474d, e2e9, 8a2c, 26ce, 86bb, caadria2017_149j39, ecaade2016_217n56, 5d91, 4b62, e752, ee21, 8e8d, 6140, dd76, 6232, 2d67, a0a0, ecaade2015_171p36, d118, 4a2c, 7472, 95b7, 0743, ecaade2016_089f25, b100, 3bd1, 2323, 998d, 1e69, acadia16_140z10, acadia14_23az, acadia14projects_75ax, caadria2017_005n3, b869, 0c42, acadia14projects_655ab, eb27, 6c6c, d053, b003, 9589, acadia14projects_539e, 79af, acadia17_473xx, 9725, f00e, 8ffa, 3d6d, ijac201513102k2, 25b6, 9b4e, f19e, b95b, 3d46, 7837, ba75, acadia16_326t19, acadia14projects_235s, ecaade2015_158f33, 275c, 1b96, b9a4, sigradi2015_6.341a9, caadria2017_132k35, caadria2017_074r23, b593, aca7, 736e, 91f5, 896e, ecaade2014_224z57, caadria2015_208g31, a427, 74f7, 82f4, 759b, 0e53, ecaade2017_091b, 10d3, 198a, 5260, 28f5, 7f85, 7c50, ecaade2013r_009c6, b755, 34b6, 5527, c1db, 4f07, f2ef, 92c9, ascaad2016_035u13, e6b1, 37c5, ecaade2016_078b23, ecaade2016_223m58, 7d55, 84a9, 7083, 59b2, 828c, 0b2e, b1da, 539f, ecaade2014_198k51, 0227, f504, acadia14projects_627f, caadria2016_683g29, 82bc, fc98, 863d, 336e, 1d4c, 8fb9, ecaade2016_243n64, 6bc8, f6cd, 3a70, ccd1, b547, af71, ascaad2016_045m18, 3443, 97f3, 6595, 9022, b683, ecaade2014_237z60, 2bfc, db92, e0a3, a81a, 5b65, 0a9b, aa65, cc38, 8ddc, caadria2017_163o40, 88fd, ecaade2016_102a28, 2d61, ecaade2017_302oo, de56, 6dba, 0be2, ecaade2016_130h36, 9feb, ecaade2014_163x39, 4fbd, caadria2016_457m19, 73e9, b252, c9b4, ascaad2014_005o3, 79b8, a84d, sigradi2015_8.239x13, bad5, 74a6, 1270, b853, b4a3, acadia14_357ao, 0505, ecaade2017_255m, 8a8c, a317, 8f17, 4aeb, 4aef, 4183, acadia14projects_267l, ecaade2017_059xx, 9d84, b49d, 3137, sigradi2016_369qq, 4761, 2b35, b944, 30d6, 84d7, sigradi2013_359l, 5102, afbb, eedb, 7c20, 375a, 7cb0, be28, 0758, ecaade2015_301e66, be34, 4c41, ecaade2017_017c, 3007, 90e3, sigradi2016_537b, acadia16_62x4, 1254, 8bf3, 29ac, 46e3, b344, 1f1d, a123, 8573, ecaade2015_180l38, ecaade2014_030p8, eb03, 5db7, eb3b, 4242, acadia14_291av, a899, acadia15_483v21, 6a70, 3164, ijac201614405c4, 019b, 53d5, 4744, ecaade2015_171v36, e1d7, a69b, 27a4, 4e51, 4aad, db0d, ecaade2017_091qq, ecaade2016_017n4, sigradi2016_803w, 1cef, b942, 848e, 5ba7, 7134, aced, 5fd5, 9412, 65e8, 11f5, d7aa, ecaade2017_198rr, e54e, 017b, sigradi2013_303j, db9c, cf25, acc7, 0ea6, 98cc, 2db0, ed88, 7ff4, a32e, ad1f, db71, 79c9, a736, 6963, acadia16_12k2, 94df, 7be3, ecaade2017_257nn, 4c66, ecaade2017_041o, f6ce, 7738, 3f31, sigradi2016_385rr, 1176, 743d, acadia15_417c18, 7be5, 4813, 53a9, 28f1, 1e37, dc2a, 0349, f8f2, acadia14projects_267g, 5ff1, ecaade2014_038b10, ijac201614305p3, b2cd, 36a3, bda8, 6042, aa66, ecaade2015_155l32, caadria2016_229a11, 6a87, 2b98, fd67, b5e0, 704a, ed30, 99f9, ecaade2014_111j25, acadia14_487h, 857b, 9916, ecaade2017_066m, 86f4, 6890, acadia14projects_117h, b1e0, acadia17_189ff, b7e1, ecaade2016_158k43, 2a68, 4bde, sigradi2014_042v3, 7333, 93a1, f1af, 6bce, bc35, 10d8, 7c8c, sigradi2016_777ff, ead3, 20c6, 8031, ijac201513206j9, caadria2017_056a19, acadia17_27r, 7465, 5d95, ecaade2017_130ww, 9ec2, d19c, ccda, 785c, 31e7, b57a, 5adc, ijac201513105c5, caadria2017_056t18, 3355, ecaade2017_213qq, 30a1, 9567, af54, 90f9, ascaad2016_014g6, 320d, 28ef, 1b6c, acadia14_399am, caadria2016_569h24, dab8, 8735, acadia14_135o, daa4, acadia14_671y, 01bd, 00ff, a5ff, 27f2, a731, ascaad2016_003v1, af4a, ecaade2016_238v63, 4162, a1d3, ba6b, sigradi2014_021v1, 4841, 81a4, acadia14projects_291i, 913f, db8a, 7f55, 831a, 37cb, 3913, acadia17_669i, 94b6, 29a1, 0b6e, 30dc, f541, 91a4, 858d, e1c0, ef1d, d3c3, d949, 643c, 8304, 97a6, 6b93, 97fb, 7f70, 7cec, 782c, 37e7, ec93, acadia14_445ad, 8e9f, a563, 5db6, 3434, df58, ascaad2016_007m3, 4cb1, 8531, c7e3, 510e, 1f89, acadia14projects_111j, b20d, sigradi2013_212t, 0d39, c35a, acadia17_551b, 6981, 35a9, 4a7c, 01b3, 4b11, ascaad2014_035z1, 708a, c6f0, acadia17_542ll, ecaade2015_138s27, ecaade2016_068k17, 0e4f, 5b32, e5ed, acadia17_491y, a292, 855e, 2511, 2a29, ecaade2013r_004w3, 5ae6, 86c5, 6a8a, 16d3, 46c3, 16bc, acadia14_247o, 7f82, acadia14_681ah, 7079, acadia17_80d, f671, sigradi2015_sp_11.278m31, ecaade2015_170u35, b2d1, f4a9, f772, fbca, 7972, 364f, 837c, 1f00, 83ed, a01b, 30b7, caadria2016_415u17, ecaade2014_167l40, 6252, ijac201614302p1, 9793, 5359, cb83, sigradi2016_595mm, 2a47, b3c5, sigradi2016_375e, ecaade2015_13u1, 7155, 11f2, caadria2017_016b7, 08bd, ecaade2017_152mm, 38b9, ae66, b28c, be61, sigradi2013_41j, d58c, fe9c, e232, 3f97, e827, 6209, 318e, b107, 32b7, b736, 00a3, 7bc9, 73ef, 0f76, 5d7f, a6ad, ecaade2016_045k12, 8a13, sigradi2014_263x9, 5eec, 29aa, dc40, c641, 61d6, 0bc8, 82cb, ecaade2016_072r20, 9583, 31f5, ecaade2015_87t17, sigradi2013_41, 6606, 16e6, acadia14_189at, 3710, 1a98, sigradi2014_151e3, 00d7, 6e0d, e291, 937b, ecaade2013r_015t8, c7c0, caadria2016_477d20, 5356, acadia16_206n13, ecaade2016_026r7, 2cee, ecaade2014_023j6, 41f2, caadria2016_589w24, d3dc, 49cd, 0dd9, e27a, 768b, acadia17_628vv, acadia17_358bb, caadria2015_119y18, 7694, ijac201614403d2, e2a9, 2b69, acadia14_301e, 3121, b35b, ecaade2015_33l6, caadria2016_167c7, 91f0, a2c2, 887f, 5643, ecaade2017_269a, 1312, f3e4, 98ba, b95f, 09b6, 85c8, f57f, e53c, ecaade2017_124j, 9940, fc5a, 4b64, 79a6, 7974, acadia14projects_719b, 3b3e, 82f8, 3f58, sigradi2013_281, ecaade2016_164j46, 820c, 89b9, fa01, 3147, ecaade2017_211cc, sigradi2016_534zz, e48e, 4626, ed25, caadria2017_005d3, caadria2017_051o17, c38e, aea0, ijac201412402p4, 0790, b02d, caadria2015_087i14, ecaade2016_230x61, 09ed, 2bf7, d00e, c4a2, caadria2017_005m3, ijac201412301x6, 3f03, afbd, 6719, sigradi2015_11.136r24, 1d0c, b918, ecaade2015_53z9, f0a7, acadia17_435e, fb80, 5270, 7f27, 48f6, ecaade2016_171a49, 13d9, ecaade2014_149k35, e3bc, sigradi2014_252u9, ecaade2016_018c5, 3043, sigradi2015_8.77p11, 5424, 6af4, 6a39, 0f3f, efe9, 52cd, ae24, caadria2015_130y21, 86d9, ed02, c953, caadria2017_067r21, c7ce, b682, cfff, 9e64, 9208, e3e3, 8446, c105, 8784, 3647, caadria2017_165u41, ecaade2015_229z51, 365d, 1b26, 6674, 488e, 85e9, ecaade2015_101i20, 1dde, bd69, a19f, a246, 8265, a846, e141, 4b37, 4757, 02f6, ascaad2016_030h12, a79f, 5e31, 68bd, bd93, 9443, 5009, d26f, 56f5, a7e7, 2bc8, e62b, 4863, 0f8f, 4318, 0965, 3509, sigradi2016_431cc, sigradi2013_222j, sigradi2013_30k, ce80, e118, 17bb, acadia16_34k3, 888c, c70e, d05e, sigradi2014_032l2, a5c2, 8007, 56d7, 6628, 5e08, ba3b, f111, d3b1, 19bf, ascaad2016_028w10, e508, caadria2017_021m8, 13f0, 60ea, 52c7, e6b4, sigradi2013_259i, 5578, c250, acadia14_63aj, c9bb, sigradi2014_041k3, 4a41, cb97, 7c69, a304, 610e, f687, e689, 035a, acadia14_609at, ecaade2015_138c28, a3cf, d0ec, ecaade2017_089aa, 00b2, 9d71, 3ee1, sigradi2014_345k8, ebbb, 8233, ascaad2016_033x12, ecaade2014_204w52, caadria2017_008f4, 0274, f233, 4759, sigradi2013_263n, 84a3, e11f, caadria2017_113o29, c304, 486d, 785b, ecaade2014_023l6, 9db0, ijac201412304u9, 26c2, 0ea9, 3e55, cc2a, 51c4, bdfa, e75d, 9d58, d590, b87d, 8988, ecaade2016_127a35, ecaade2015_130e26, acadia14_627ao, 9af6, 3711, caadria2015_087v13, ascaad2014_007a4, 59f2, ecaade2014_240h62, 1e2f, d6be, 2d64, a772, c20c, 0a81, ijac201614204a10, 96b2, 0ff7, ce92, 96be, 9f0b, b0b4, 43aa, c959, 4297, 9f02, 9b8d, 4da9, 9bf2, 8e56, 4fee, 9235, 0f59, acadia17_71ss, d0d6, df95, ascaad2016_007z3, 8682, fe63, 32a8, d7e1, de8f, 27d2, sigradi2015_10.309v21, a714, caadria2016_135y5, c07e, 9d20, caadria2017_142a37, e248, 176d, 5aa3, f448, 1c9d, 2327, 08eb, ecaade2016_099n27, 7caa, ecaade2015_73c14, 3630, ecaade2015_196r42, sigradi2015_8.328i15, ecaade2017_243cc, ecaade2017_144v, 146d, 727e, 21ce, a89a, 8ca2, cb00, 1ad0, 67d6, 78ce, bcc1, e239, ecaade2017_032b, ca9f, 53d4, caadria2016_177w7, acadia14projects_389f, a7cd, a71d, ad8d, 9aae, d950, 1993, ascaad2014_017j1, 5a64, 7567, ba9b, caadria2015_208r30, 46b9, d366, 9364, acadia14_463av, 1570, caadria2017_122o31, 5802, da25, 3237, 7d77, 2540, 5cab, ecaade2014_195p50, 5895, 9038, 4bf8, 2fef, ijac201614402z1, caadria2017_058f20, 030d, f5d8, 4d5c, 6038, 8e81, 7e98, ecaade2014_182c46, f57d, caadria2016_549k23, f684, ecaade2015_55o10, 3421, 84be, dd3f, ea16, fd6b, 505a, e27d, ac28, 223b, caef, 83ef, ecaade2015_130g26, caadria2017_118x30, acadia14_145s, 6120, 3f06, fe90, 4f43, 015c, 5a5a, cede, 8583, 9ce7, d2ce, 3d16, ascaad2016_004h2, a448, ecaade2014_122c28, 574c, acadia14projects_709an, acadia17_598a, abc7, b181, ce63, 3161, acadia14projects_63ar, 9558, sigradi2016_381u, 2fc3, 3bec, ecaade2017_056vv, 6e1b, ca49, ecaade2014_151c36, fc1a, 8fe4, 61fa, 2d5a, ed74, af11, 561f, ecaade2014_215f55, 2965, 2bc4, 006f, b11a, f9ad, caadria2015_209w31, cbc1, caadria2015_014k2, 4cc5, acadia14_347as, 9681, 62bd, 67ed, sigradi2016_817k, ecaade2014_104v23, 0fb1, a38c, 25f3, 028c, 15fa, sigradi2016_801r, 0bb3, 96ab, ecaade2016_139d39, ab3e, f95d, a0a7, 90d4, ascaad2014_033b1, ecaade2015_92w18, aed9, f7bd, 0863, e185, caadria2016_713w30, f43f, 4567, 1691, 9530, 8426, d612, ascaad2016_058c23, 9fe8, 13d4, sigradi2016_430p, ijac201614309n6, b739, acadia17_189hh, b53d, ecaade2017_050b, 6d84, 0023, afa2, 3a54, 48d1, 7236, 3162, 51cf, 8524, 244c, 8695, 9a55, acadia15_357z15, 6fcd, ascaad2014_013a7, 0103, 0af6, ecaade2015_17l2, 9427, ac3c, f3de, caadria2015_124g20, 62b0, d3a7, 0a32, 1cd2, sigradi2015_3.221x4, 23b8, sigradi2015_11.166y25, 2466, 79bd, 97e5, 0707, f777, f5cd, 0f6a, ecaade2013r_003i3, 4232, 9886, caadria2016_549n23, 5e1d, ijac201513102m2, 365f, caadria2017_124u33, 1587, sigradi2015_11.392z26, 095f, aadf, 3bdd, ecaade2016_185h50, 0c0f, 8dbe, 0812, 2dbf, acadia14_81m, 087f, 73f3, 635b, 7c23, 07ef, aa1d, 577f, ecaade2016_183t49, 6ce4, cda4, 7f6d, ecaade2015_202b44, ijac201412304h1, ad5f, ecaade2015_329i71, eb1f, 9026, 50a0, 4d3d, 71fc, 83d2, b4bf, 7b7e, 662e, 5162, 6072, b236, fbac, ecaade2017_306k, 69f8, add1, ijac201614203o8, 6692, f44f, bcf5, 4d2b, 8585, ecaade2017_054kk, ecaade2017_048q, acadia15_443x18, ecaade2016_223z58, de63, b151, 5528, a2ac, 26d6, 1920, 66d8, f642, 1a1f, 0984, 7714, ecaade2017_021h, 32df, ecaade2017_151aa, 05e9, acadia15_211x8, 2da3, be94, a914, ecaade2017_048ii, c5df, e7e9, 87d7, ecaade2014_144b33, c5ac, e475, sigradi2013_244i, 109b, ee15, 8545, a4b5, c522, 9e2c, caadria2015_203d29, 54b0, acadia14_589l, ecaade2015_200n43, sigradi2014_345a9, 5bdd, 195a, 41a1, 8a7d, acadia16_164y11, ascaad2016_039u15, f751, fe34, ee4c, 1090, cde2, c6b4, a803, f779, 8885, 5ee6, c6f7, dbaf, acadia14_517o, acadia17_90ff, e8ed, f719, 1d87, 26ea, acadia17_290j, ca35, ecaade2017_256bb, 667c, bb4f, f8bd, 992e, sigradi2013_271, acadia14_125aa, a121, ijac201614305g3, 8711, 9864, 9f95, acadia14_339av, 30d4, 02b4, 0d2b, ee8b, 4deb, d54f, sigradi2013_400l, 8a56, sigradi2013_10c, ecaade2016_023u6, 4e9b, 13ed, b3d6, 12db, acadia17_348i, 03cd, d0d5, 7c89, 26e3, caadria2016_405i17, 219c, 0681, 3f4d, 6506, 6ca6, 91dd, 2a58, 91b7, c1ff, a222, ddc7, 06f9, 9837, a6aa, ecaade2016_mrtj66, d21d, ecaade2015_64j13, 5b1d, 5a8c, ecaade2016_225z60, ecaade2014_038a10, d58a, e05c, sigradi2015_12.297l28, b7e6, sigradi2013_189j, ascaad2016_015p6, e39b, caadria2017_048f16, acadia14_671t, 8e54, d702, f6db, 656b, 6576, 4866, 300b, bd40, 6b21, sigradi2013_267a, 183e, e16e, ecaade2014_163w39, ffc4, b76d, ecaade2014_240i62, ascaad2016_017f7, 6d0d, 32cc, caed, 750b, ddb0, ce35, acadia15_211v8, sigradi2016_407s, 8c6c, ecaade2016_071t19, 5dce, 593b, 3de5, 8b1b, 1f15, 69cf, 8216, 3b1b, ecaade2017_019vv, 2d54, 9d0c, d328, 1118, d4d6, sigradi2015_8.163e12, 10ae, adb1, acadia16_254d16, 08aa, acadia14_317aa, fc49, d483, f2ec, ecaade2015_248v56, ascaad2016_007v3, 9462, 04a2, e928, aadd, 347a, 4e54, 0334, 36fc, 4ea2, 4bd1, 351a, 0f7e, 4f32, 32b5, 2c69, d84f, 5b95, 14ed, b3df, 5502, 6c9e, 6941, 8bcf, 1654, 8e1c, b342, 0a5d, ascaad2014_018d2, f3b1, 8281, a80c, e8c7, df29, b055, sigradi2015_sp_11.303o31, ecaade2015_138n27, 6189, fbee, 21c7, 8a6e, 7d4a, 37a8, 427b, 8dc9, 3266, e34b, caadria2015_048s5, ascaad2016_002n1, bb2d, sigradi2016_470z, 9449, a995, afed, 10b0, 3206, aee9, 999e, a902, acadia17_678jj, caadria2016_197s9, 0540, c34e, 475e, de1e, acadia17_329dd, 4bcb, 3368, 7ad7, 6ffc, 02c8, d0a2, c199, ff7f, 0684, 2bc5, 85ec, 3602, 1d6a, d348, 1449, f231, 90ad, 6750, ed4b, 8a74, 7e11, c658, sigradi2016_407v, 3188, 772b, 71a3, a483, 6fa7, ecaade2015_180w38, caadria2016_321m14, 4265, 2e9e, ecaade2014_239w61, ecaade2015_91h18, aad4, 3476, caadria2017_021c8, 1dc1, 50a2, 7ec3, ecaade2017_076mm, d44f, caadria2017_132o35, a83a, 3ef8, 6427, 29bf, af18, 2883, 12ea, 6178, fe1a, 5aad, 1984, d268, acadia14projects_619am, 415e, 6da2, acadia16_280p17, 44b4, 46bd, 3b0f, caadria2016_713y30, 1577, ecaade2017_199uu, 0517, ecaade2017_007ww, 28d9, a798, a3fb, 9954, 46e6, 722b, 6088, 0f4a, f37c, 8eca, 0b13, 40ab, a72d, caadria2017_135e36, 5cf2, 0181, bd0a, acadia15_110g4, 9094, sigradi2014_030x1, ijac201513105g4, 89ce, 4b06, 7353, dec7, 5331, e738, c04c, fccb, 2ef4, ecaade2017_291ff, 6be4, acadia14projects_661d, 7b37, 663e, 8ca7, 2b45, feff, sigradi2013_202, 7482, 015a, 6302, 973c, ecaade2017_130qq, 1979, ecaade2014_092f22, ae32, ec23, 6e6b, ecaade2015_101f20, 248e, d8f2, 1e28, 817c, sigradi2013_389m, 3844, 5e3e, ef86, acadia15_232t9, e165, af0d, 2e1f, ecaade2016_151h41, e5a5, 0be9, 7cf6, b277, 060d, 9015, 7f09, 08a7, ad98, f71a, 729b, 55ed, c7cc, a576, 6d36, acadia17_169b, ascaad2014_024m5, caadria2017_129p34, sigradi2016_690qq, 4531, 5dd3, 493a, 7eaf, fd18, 1de8, b8c4, ecaade2016_011i3, b2bb, 40e1, ecaade2014_052z12, 3841, caadria2016_735o31, 432b, 97db, 13ab, acadia14_389ay, cff6, 51ee, e23c, ecaade2013r_009j6, c673, 85aa, c298, sigradi2015_9.152l16, dc69, caadria2016_683i29, dc05, dbdd, 646d, 8c8a, 1715, 334f, acadia17_230c, 0bbc, caadria2016_579v24, 51d9, 2a63, caadria2017_081m24, f053, 2211, 53c7, 2b42, sigradi2014_282s3, 11fd, aade, b21b, f7f1, ecaade2016_038k10, e615, e82f, 41e6, caadria2017_115f30, 172e, 4825, 8910, e3eb, 427a, 9eba, 5eeb, 38f2, 6b4b, 5e35, 6acb, ijac201412406l9, beb5, acadia16_140i10, 632f, sigradi2015_sp_2.112f29, ecaade2015_297e65, 9c88, 9a26, sigradi2016_686uu, f5b5, 7a3f, 0a9f, 376d, f0b3, 5e13, 3e1a, 3be0, acadia17_542oo, sigradi2015_3.370w5, 5f42, 05ce, 5668, ecaade2016_167t47, 0a68, caadria2017_094x25, 335a, 6e57, 8ee2, ecaade2016_118n31, 2412, caadria2017_046p14, 809b, ee06, caadria2017_163s40, 24c3, sigradi2013_212r, b4e7, ecaade2015_176v37, d764, 46e7, 610a, 74e4, 1b2a, sigradi2013_244, f7b9, 6ad1, ecaade2016_234x62, e9bf, 750c, 6e2a, 21e3, afd1, c708, e28a, c360, ecaade2017_gric, ecaade2016_102u27, fc71, d72e, ca0c, 63e2, 56c4, f474, ijac201412402r4, 6249, 09a4, 5b18, sigradi2013_275b, 2e6e, 075b, acadia14_487f, 4311, acadia14_497t, eab8, cda7, 90a6, 366c, c49f, 37ac, 6aee, 7600, c46d, c220, f07e, e0fd, 5e7a, cb32, b6bc, bb98, 0347, 6642, a3c3, b47a, 3f68, sigradi2014_284e4, ecaade2017_274y, sigradi2013_41g, 44bf, 4a8d, 0dd7, 2304, 1e5e, fe7e, sigradi2015_8.189v13, c030, ea9f, c126, ecaade2015_138d27, ea05, 908e, 9edf, acadia17_628rr, 67ca, sigradi2015_3.221s4, c804, ecaade2015_268h59, 71f0, e293, ecaade2016_222d57, ecaade2017_124r, 994a, ecaade2017_100j, 44fa, 3cd2, 0ea0, 5a82, 828d, acadia14projects_199aj, 57b5, 3001, sigradi2016_752xx, b432, 4633, b37e, 7233, sigradi2014_084w7, e985, 6215, 4dc7, ef06, b93a, 69e8, 869d, c6be, 2617, a56e, 0dca, 695d, c0a0, 892c, 1edd, ecaade2016_230h62, 5d17, 408d, ecaade2015_294m64, sigradi2013_359f, cb9b, fa54, d0d3, acadia14projects_219ay, 7122, 6b86, abdd, 30f5, 71de, f3f6, a462, 135d, ijac201412407z9, ascaad2014_016d9, 24bf, ecaade2014_035w8, 7049, cac7, c791, c051, 097b, 0cbf, 6b04, 5d21, 9275, ecaade2017_021f, c656, 02a5, 6f63, 69d0, a81f, 12e6, 1f1a, acadia15_451l19, 4cb6, 8f36, acadia17_322ww, 4d36, 413c, ecaade2013r_009e6, c1de, e5bb, 3e16, 8785, b4f8, d864, 47b8, acadia17_90ss, 9a6a, 7c72, ba82, 1787, 954c, 93a3, 5cd2, d4f5, 38fa, a085, 3e9b, 8294, 1656, b133, ecaade2017_077a, 9ff9, ebe8, a0ba, 4d0f, ecaade2016_047g13, de88, 149c, 60f0, 9650, a6c2, 01b1, 917e, 0f3a, fa1b, e091, c0bc, e85e, 7086, ecaade2016_132p37, 2907, caadria2015_060w6, a9a0, 252c, ecaade2013r_018n9, f708, 5762, d3d7, ab96, ascaad2014_005y2, caadria2016_135v5, 0b92, 4552, ecaade2016_230p62, 32fe, f166, 904f, ecaade2015_194z40, 9d22, 9948, 5be5, ascaad2016_045f18, d60f, c5b8, ecaade2017_059pp, aa2c, 1e4a, 419b, 79e3, f92d, d487, c66d, acadia16_164s11, d987, sigradi2013_271l, c7f7, d368, caadria2016_641m27, 0e07, 5a8d, eed5, sigradi2015_10.307v20, b71a, 1d1a, caadria2016_013p1, 693a, caadria2015_150w23, 8cf8, 2cb1, 025a, ijac201513201b6, e41f, acadia14_63ac, 7003, 65a4, faa6, 8a63, 3ba7, 22bb, d554, 1295, b490, 2e46, d0db, 9b9a, 5d52, 648c, sigradi2016_756b, f6b4, ecaade2017_173ww, 237a, 0414, f646, 2da2, acadia14projects_655ac, 6ad4, 6448, acadia14_565ab, b6ea, 0816, e550, dbb2, sigradi2015_12.297k28, 1425, 5dc4, ecaade2017_293uu, 558f, 76f7, ecaade2017_006dd, ascaad2016_042r16, fe2f, cfce, ecaade2013r_018t9, acadia14projects_609ar, 77ab, 293b, ecaade2016_224a60, aaaf, 9342, ee07, f112, ecaade2017_170i, ac3b, 072c, aa03, a390, fe7a, 50e0, a4d1, 0c30, sigradi2016_431z, 63ea, caadria2017_163u40, caadria2017_016i6, 14fc, 7225, 9e44, 9e9b, ecaade2015_206m45, ascaad2016_052i21, 2358, f2a8, 7a23, acadia17_520h, fd4a, 0610, acadia17_581ii, ecaade2014_072f18, 61e7, ecaade2017_117u, ac39, b792, e78b, d27e, 881c, cad9, 1b1d, 141e, ecaade2017_257uu, ijac201412201e1, 0ec7, ecaade2014_173j43, 16c6, sigradi2014_345y8, acadia16_24t2, 0bfa, d627, 8577, d4c7, cb2b, 532d, ecaade2016_166w46, sigradi2014_201i7, ba77, 4286, acadia17_127ii, 41e1, 20e9, fa7b, sigradi2016_560v, ecaade2014_023e6, d343, 420a, 06a7, ecaade2015_215l47, 8af3, c897, 7833, d734, bc64, 1db7, f7fb, 660b, 7acf, 087c, 542e, c73b, 23c1, 454f, 5cf9, sigradi2016_659t, acadia14_63ah, 1fd9, f1b3, 9a6f, ecaade2016_243c65, b192, 6ce2, 0877, 3d67, a1ec, ecaade2016_183s49, ijac201513202k6, acadia17_455aa, acadia14projects_435ak, a98c, 9249, 8fda, ascaad2014_004i2, 4e09, c871, acadia14projects_579aw, 2891, 76d3, e9b7, 30ee, 9cc4, 1bcc, 6e98, 8e46, 0329, acadia17_413aa, acadia15_185e7, 6dd0, a2ec, 5834, adf8, ecaade2015_271x59, 0f09, ecaade2014_086l20, 11ea, ecaade2017_256y, 4df9, acadia16_72c5, 9d92, 26d9, c646, ecaade2017_228t, sigradi2016_585ww, c35e, b388, e388, acadia14_117ax, da8d, e02d, sigradi2014_015f1, 19a3, 5e56, 3000, 6b54, sigradi2016_590r, ea0c, f958, ecaade2016_224s59, be1b, 3b88, ecaade2015_207k46, f3c4, a31a, 4628, 003a, 4778, 9b5e, 5fa2, 8a36, 6cec, abc8, 7137, ijac201513105t4, ecaade2014_149d34, acadia14projects_627ax, caadria2017_123c32, 32b6, 0224, ecaade2017_291j, b0e2, sigradi2015_sp_8.6g30, 8abb, 4542, 9f73, ascaad2014_020t3, 61f4, c5f6, ecaade2015_116p23, c1c7, 1c76, 20fc, ef5a, 90a5, 9104, f52a, 374a, d8d6, c8fb, ecaade2017_101m, 7556, c2f5, e58f, 21e6, 4a4d, 3d58, e9de, 809f, c11b, acadia17_358pp, 37f7, 4e4d, d3e8, 6fc8, 5e76, ascaad2014_026e7, 3361, 3486, d3f6, d86f, caadria2017_040l12, d1de, 800b, 79ab, ab49, bdba, ca22, 0901, 4689, acadia17_290d, 60f2, 56ea, 5a47, sigradi2014_291p4, acadia14_145ad, 9c41, ecaade2016_118d32, c876, f838, 1b2e, ecaade2014_151p35, ecaade2016_129a36, ecaade2014_060y14, sigradi2013_337h, 1b84, caadria2017_185p44, sigradi2015_8.264f14, a4be, 5f67, 3645, d869, acadia15_161k6, ecaade2015_61d12, d9c3, cc74, 5e33, sigradi2014_197b7, 1001, e9c7, 27e1, eee4, 5ada, bd8c, 5cba, ecaade2016_032s8, 15f0, e28e, sigradi2014_345h8, 5736, caadria2017_109w28, f9de, 130c, 13cd, cdd4, 075c, ba61, acadia17_290e, ecaade2014_240u62, a630, 5013, 6168, 1d28, 9b35, 33c3, 04af, 1f9a, 62c2, c978, cac2, e64f, 523d, 8661, ijac201614401g1, 7007, ecaade2017_057aa, 936d, caadria2016_579s24, 607e, de44, acadia14_497u, 86e6, 475d, d083, 9aec, d0d7, ascaad2016_014l6, 1f23, caadria2016_589b25, 8a96, 5b66, 62f4, 9b6e, 53c3, ecaade2015_171s36, acadia17_188q, 4849, 5eaf, 32d6, ecaade2014_151d36, 858e, a948, 9700, b29a, fb27, 387b, 8ef9, b90a, 05f3, ecaade2014_153o36, sigradi2013_100e, 739b, 060b, fe3b, da01, ecaade2017_006aa, aab8, 9d44, 655c, b69a, 226c, acadia14projects_479a, 09ff, ecaade2017_122ww, ijac201614308g5, 3b0a, 0255, 8b59, 6c5e, 18f1, ecaade2017_229hh, sigradi2013_414b, 9575, f160, cba6, 2a52, 8001, 81f9, ea3c, sigradi2015_3.155l3, b30d, d3f2, 7fca, caadria2016_871k37, caadria2015_203e29, c55d, d022, ecaade2017_094t, 3b0d, e890, 62da, ecaade2014_186l47, ecaade2017_148qq, 73df, 83cf, 3fb5, 4820, dcf5, caadria2015_016t3, ascaad2014_014p8, 7684, ebf2, d695, a1c9, 7966, 2692, 5a4c, f696, ec8a, 6a23, 7d85, 3419, fc12, bf41, 10d6, fa45, a9c0, a353, caadria2015_032w4, 1b9f, 85bb, sigradi2016_601tt, 7971, caadria2015_119c19, 5f4c, d3e4, c089, ce72, caadria2017_035w11, 1e89, sigradi2016_484xx, ca97, ecaade2015_261h58, ae91, 9ac4, 07e7, defb, 11d1, 2ead, b2a5, caadria2015_185m27, 3d84, 32ed, 1075, 9e88, e278, sigradi2015_10.267o20, 879b, bb28, 963d, f29b, 116a, 25d9, b9ba, 6e3b, 8aec, 845b, 448f, 00d1, caadria2017_107x28, 0f6c, dcc2, 9355, cd20, 74e7, f477, 8427, ecaade2016_104w28, acadia17_500kk, 2e90, acadia14projects_177t, c90c, 59d5, c285, ecaade2016_mrtm66, a12c, sigradi2014_134a2, 07a2, 6ea2, 6f36, acadia14_199aj, b174, 6714, f653, 240a, 50b5, f539, 36bc, 84f2, 458a, c72a, bd09, fc52, 3dc5, e54f, a861, dd2b, cf36, 6d1b, 3c59, 733f, 2780, 8e7f, 1076, sigradi2016_369b, 9af1, ecaade2016_199w52, acadia15_333d14, ecaade2015_130n26, cfc3, f9a8, 6b51, 6089, 5e36, b743, caadria2017_107v28, ecaade2016_223j58, 2958, 19b7, 4699, 932e, b486, ijac201513101m1, ecaade2017_195dd, ecaade2015_207e46, a6b8, c820, ecaade2016_027y7, a64d, ecaade2017_026uu, f6ed, 33aa, 1c06, 3db6, caadria2016_445x18, sigradi2015_10.317p22, 180d, 20eb, ascaad2016_021i8, 7e63, e94c, 46cf, f329, 066e, fb0e, 750d, ijac201513203w6, c538, 381b, 7e73, ecaade2014_145e33, 8150, sigradi2015_8.186m13, 2ff0, 14da, 2410, d872, 2ccd, 80aa, 40fd, b9f1, ecaade2017_028p, a799, dd15, sigradi2015_3.209b4, 4686, a193, 2cae, ce3f, acadia17_608w, b8d9, ecaade2015_227z50, 4c58, ed4f, ijac201614103m3, 88df, a3e6, d0b3, 1bca, 39bd, 6f6d, 70b5, ecaade2016_ws-dleadh68, 054b, aab2, acadia14_339ay, 0ac7, 1200, 51c8, 54c1, 3a86, aa99, ascaad2014_017k9, afba, 0ba1, 814e, 1bcb, a072, 702b, 13e8, b209, ef68, 205a, d62f, acadia14projects_609al, 5f58, e1b1, 5160, c7f6, ecaade2016_042z11, 87f6, e980, 4ba8, ascaad2014_001j1, ecaade2016_015z3, caadria2016_651w27, caadria2015_213a33, 7aae, sigradi2016_659m, ecaade2017_175i, 69e0, acadia14projects_229g, 757c, 1332, ecaade2016_089w24, 9b28, 62c3, caadria2015_202x28, ecaade2016_199x52, 3f48, a2d1, c938, f419, acadia14_601x, sigradi2014_082s7, 83d3, 6e23, ecaade2014_225o58, f51d, 6774, 30c9, 5636, cbe7, 34cc, f98f, 14cc, ce6a, ecaade2014_180b45, 14b8, sigradi2016_792f, ecaade2015_278r60, b74c, feeb, ijac201412405s8, 1329, e97c, 862d, 1af0, ecaade2013r_002w1, 2ffd, caadria2015_070j9, e451, 6ea0, 7015, e403, ff55, e7b0, ascaad2014_025o6, caadria2015_004j1, 196d, ecaade2014_072b18, acadia14projects_101an, ba7a, 33db, 9d4f, 07c6, 48d7, 9add, 7d58, 5d5b, dead, 2c9e, f339, acadia14projects_601x, 4f72, 1cd5, 8f7f, caadria2016_105f5, 5431, 6683, aed6, f26e, bbbc, 5d90, 6585, 6990, 1671, b3ac, d7d6, ecaade2014_192a49, 76d8, ecaade2017_215qr, ecaade2014_145m33, 8211, 8efa, ecaade2014_140m31, acadia16_344v20, ebfd, caadria2017_182n43, d68d, caadria2017_104f28, dc8a, ecaade2016_154p42, ecaade2016_136k38, a5e7, 644b, a416, 59f5, 246b, 0a44, 36a6, ecaade2015_11e1, a818, 4a1b, 21c3, acadia17_230a, ecaade2014_139a31, eaa2, 4809, 2ed4, d6f6, 81a0, db38, ascaad2014_014m8, 02da, 0950, 6f65, 2e7a, 6513, 3a2e, 08e8, 3f93, ecaade2017_157ff, cd9b, f0d2, 957b, a10f, 42f7, 3b47, ecaade2015_116d23, 8cba, 6230, 8ed5, ijac201412404z7, acadia17_608x, 438d, sigradi2013_387u, caadria2015_090z14, def2, ecaade2017_019tt, e164, d156, a6fc, 036d, ecaade2015_235o53, 11c0, 259a, c43e, 9876, a351, 9d96, ecaade2016_147p40, acadia14_463au, bc40, 5e24, 751b, 5fe9, acadia16_72g5, 0d76, 25d7, 4adf, 31f9, 0dbc, a4b6, ascaad2016_057y22, ba27, 607f, ecaade2015_28x5, ecaade2015_129h25, b833, 4e12, 5d9f, f824, d30a, ecaade2016_224w59, sigradi2013_386m, ecaade2016_166b47, 65c8, fe66, 967f, ecaade2016_071r19, 594a, 36a1, caadria2015_170s25, 2799, 2478, a3f6, 4614, 96eb, 8c9f, caadria2015_064z7, acadia14_291f, e929, 6cdb, b69b, dcfa, bda0, 01d4, acadia14projects_565y, bf85, 33c7, 5222, 4cfd, acadia17_648rr, ccba, caadria2016_073x3, caadria2016_507i21, a326, 1568, 5105, acadia14_101z, 6fec, c911, ecaade2014_057l14, d4f3, ecaade2014_224g57, a216, dbbc, e030, 0c99, 2a13, 6a99, cf35, 26ed, 1105, 0029, f31b, b94c, sigradi2015_8.186k12, acadia16_270y16, 2370, 96cf, 00f7, 449e, 44b5, edad, 494b, ffac, f129, a17e, b976, c72c, b33a, 51c0, efad, 6131, 5ac6, 6187, ecaade2014_173g43, 14e9, dde1, ijac201614305d3, 3195, d3ed, 11f4, 2be5, 30d7, 82f3, b7c1, 5d92, ecaade2016_126v34, ae6e, sigradi2016_364uu, 2503, a3ed, bc5c, 10a0, ce5e, caadria2015_124h20, e726, 89a5, sigradi2014_178n5, 9599, acadia14_479y, 29ed, dafe, 720e, c68c, 74e5, 4bc0, 4554, 7768, d142, 606b, ecaade2017_288aa, aa22, 4666, ascaad2016_050a21, 3f90, 1396, ecaade2015_61n12, 35a1, 5932, ecaade2013r_003e3, 981f, 7df1, 6cdc, 4ecd, 0286, 3eab, 6c2e, 6431, 70a6, 6d6d, 44c3, caadria2016_517e22, 41ef, d9af, 6cb0, acadia14_291ao, 2e43, sigradi2016_381m, 1fff, 6eef, 48a8, a0c9, ecaade2016_104a29, 43f7, 9e1c, 577e, d0e7, ecaade2016_038i10, ijac201614204b10, f844, 7e87, 5005, c6cd, 24b4, acadia16_432n25, 353b, 0974, 657b, e216, ecaade2014_113r26, caadria2017_054e18, ecaade2016_075j22, bd8d, 0a21, ecaade2016_104x28, 9790, cf32, 5d38, de62, 279f, 8a31, 649f, ecaade2014_149j34, dd9b, da8e, ecaade2014_086s20, 3d52, ecaade2015_200h43, ijac201614308i5, 5339, ecaade2016_129g36, 41bc, 0beb, d0c8, 1b54, b613, 9a31, 8999, 34f3, ecaade2014_011g2, 77fd, c2b8, 6c46, 9788, 8045, 3235, 4b23, 1ce0, 5341, 93e5, 3874, 4fe6, a598, d2ef, 37e8, 8072, d840, 176f, 2d0a, 4fe4, f8a0, f2b9, aa72, e4d2, d419, 9468, 5b30, 458f, sigradi2016_751ll, 56bb, a3b2, b31d, 82fa, 092b, 0800, fb96, caadria2015_023w3, 2bf4, cee9, acadia16_260i16, 2812, ecaade2017_175j, 1365, 3068, ecaade2017_169tt, d418, 645b, caadria2017_052t17, 5461, b16d, ecaade2016_217n55, acadia14projects_247r, 271b, 8026, 763f, 34c6, acadia14_435ay, 39a3, e788, ecaade2015_336x72, cde5, sigradi2016_809tt, caadria2016_797u33, 5967, 8128, 308e, 1472, 9852, 16a9, 8fbd, c157, 7d27, 2978, caadria2016_115k5, 91ff, ecaade2014_141g32, 276a, sigradi2015_7.184c10, ijac201614405s3, ecb6, 6329, ecaade2015_227c50, c639, 84b6, 8c87, acadia14projects_647at, sigradi2016_625tt, d795, 262b, 5550, 699f, 07ea, 39d2, 8558, a65b, ecaade2015_59m11, 83cd, 9f12, acadia14projects_531u, a8d4, acadia17_60aa, 0b4f, 23e8, 9c76, ascaad2016_023a10, 2887, c993, d25d, 9494, c63f, ecaade2016_006a2, 2b0e, c992, ecaade2015_180g39, 29ba, f885, bd08, 3bf1, 9774, cf50, ecaade2016_110i30, 5703, sigradi2015_10.144x19, c622, ecaade2015_55t10, a7e1, b518, 2710, 353d, b4a8, 45e0, b6d8, 579b, 52b1, 2987, 1b82, fa4f, e91f, sigradi2016_431t, 90af, 4b88, a1ac, bc8c, eeac, ecaade2016_042m11, 789f, acadia17_648z, 150d, 6a22, 9628, 1a2a, ecaade2017_309oo, 18c2, 3715, ecaade2017_151v, f9a9, 1e55, 136e, 672e, 3b25, 7952, 9b72, 76e7, 7b85, 3655, 8631, 4203, b72f, 4595, acadia17_71qq, 4e38, cf67, ecaade2014_163b40, 82c2, 5bd9, 28a3, 73a7, ecaade2017_027d, 2f90, aa55, 5e23, 379e, 5a50, acadia16_12j2, 1469, 7bc8, 4bf2, 16c8, 166d, 3a39, 771b, ecaade2015_173i37, f88e, 8870, ecaade2014_237c61, 2282, a2c6, 4285, 29b3, acadia14projects_691aw, acadia14_177o, 5b4d, ecaade2015_248z56, ecaade2014_080b19, 8e23, acadia17_598c, 22d0, 62e1, 2c84, 3114, 55fe, 6e9b, fafd, 4ee1, 9736, 4a06, 1221, 4b5f, e9f8, 2856, acadia15_451g19, 785a, 4433, ab9f, 4e3d, ecaade2017_108g, 41e9, 3969, cb55, 6116, 9b67, c0c3, 4630, 3a43, ce24, 8860, a74e, 620a, sigradi2016_595oo, 6d41, 1dce, c41c, 525f, 801e, 65cf, ba33, ecaade2014_153n37, 134e, c541, bef7, 4634, e0a4, 70f8, 8423, bd9b, c987, 9a9b, 17f2, 3173, 8854, ecaade2016_106l29, 634a, 4765, 53e0, 5910, e00d, ecaade2015_196u41, 38da, 85a6, sigradi2015_3.394f6, 0bb4, 0492, bc76, 95a5, c99e, ijac201614402o1, caadria2015_030e4, 2dd5, fdf0, 98f3, b1cc, ba37, 2904, 1f24, 4039, dd64, ecaade2015_294h64, ecaade2015_177w37, 544f, 173d, ca07, 6ae9, ecaade2015_155s32, ecaade2015_202j44, f21e, 0f0f, 46a6, acadia14projects_247k, 6086, 15b2, caadria2016_809b34, sigradi2015_11.165n25, a57b, 83f6, 3bf8, f896, acadia16_88m6, 21e8, sigradi2016_781b, 4543, fe7b, 6efb, f766, fd12, ecaade2017_090ll, 39b1, 8574, 1757, 7c6d, 20ef, ab7b, 1b81, 06ed, 4eae, ecaade2015_25l5, ecaade2016_152z41, 78a5, f15b, acadia14projects_135w, c436, 6c7c, caadria2017_015p5, d2a1, 5a7e, acadia14projects_153c, caadria2016_839m35, ecaade2017_198r, 7fbf, acadia16_352t21, 0040, acadia14projects_389d, bebc, 7c90, 0dc6, 85b6, sigradi2016_484c, ecaade2017_019c, eb8d, c057, 4d27, 1b3d, 0441, 005d, 1023, a523, caadria2015_164f25, 5fc3, 1ecd, acadia14projects_487g, de6c, cbf7, a1ab, 900e, sigradi2013_342v, a86c, 6c87, sigradi2015_3.11d2, 5d97, ascaad2014_019m3, sigradi2015_sp_10.179h31, 3479, c645, 1c64, sigradi2016_637v, e3f1, 113d, 8e63, e957, 7b8e, ijac201614307r4, e93f, 3c14, 1d17, 5be1, 81f5, 98cb, f426, acadia17_358ss, ecb2, e3b9, e33e, fdd9, a332, ecaade2014_066o15, 11c9, cb6f, e1ef, b11f, sigradi2016_449mm, 0409, 7e0a, fd31, d9ce, 0ac1, 6c40, 6365, a0a5, 254a, 1aa7, sigradi2015_2.137j1, ecaade2017_142yy, 9ef1, sigradi2013_155n, 07f8, 2ec4, 1207, 6c2f, ijac201412203g2, acadia14projects_53o, 2739, 8a8b, ascaad2014_004m2, aec7, 49b6, b98e, 9c84, 851e, d9dd, 58b9, e832, ecaade2014_230p59, a04e, bcad, 7ca4, dc98, a77b, 5515, 690000, 9b08, ecaade2014_072i17, 928c, 8374, 1f39, 0519, acadia14_507ad, c7f5, 5a1e, 1284, acadia16_106x7, eab0, 8cf9, c0fb, ijac201412205d4, c134, sigradi2013_389o, f270, 80ad, acadia14projects_247l, 8ed9, ff8e, ecaade2015_138a29, 8ce1, d7d4, acadia14_177u, ascaad2014_036b2, acadia15_323y12, acadia14projects_135y, efb0, 8614, 717e, b033, 1ec1, 007f, 4320, e44e, caadria2016_663j28, ijac201412406m9, f5f6, e7bd, 9987, 5e48, ecaade2017_155r, 3d31, acadia16_174a12, 7da0, 90f0, caadria2017_008a4, 23b5, 832f, caadria2016_383m16, caadria2015_061a7, acadia14_43ac, db2d, de4b, 5316, sigradi2013_100g, 6390, 57d9, 7bd9, 1e41, 5249, ecaade2015_86p17, aa6e, 079c, f98b, 3f69, 5518, 8d49, 792f, 962f, ecaade2015_304b67, 2257, acadia15_431i18, caadria2017_015w5, acadia15_381u16, cf4e, acadia15_323m13, 55bd, f996, bccb, sigradi2013_393v, e4b7, 1769, 0095, 4c8d, b923, d8fa, ecaade2017_208i, 608e, 41a7, b008, ijac201614305n3, 0ae4, 6cf1, 67fe, caadria2017_016y6, ed06, acadia14projects_627h, 3be6, 4151, 0a67, f359, 73c6, 4771, 0602, 9b61, ascaad2016_022d9, caadria2016_539d23, 6046, a61c, ijac201614401h1, 82d8, b75e, 59e7, acadia16_342b20, 8058, f059, 2594, 13d8, f853, 6f01, 2cb5, 986b, ecaade2016_098f27, 5a40, 9a4e, 05a5, d4d3, 6423, ecaade2015_237o54, 40a4, sigradi2016_635i, 1c79, 7fac, a035, 64e3, 1983, 40c6, b48b, d843, acadia14projects_589b, 8602, sigradi2016_637u, c1e3, 16c1, 035b, 1f52, f043, c2d4, ascaad2016_027v10, dba7, 8a19, ecaade2015_138i27, f6a8, sigradi2013_400t, 238b, 94e0, 7ec5, aacb, 3fdd, ijac201412403z6, sigradi2016_407t, 8b1c, 0497, e53f, 1a46, beee, 8e51, 9c00, 679d, a298, ab90, e5a2, 9295, ee4b, bc82, caadria2017_190s45, 9d32, 18c5, 86a7, sigradi2014_186g6, cc18, f728, 822e, ijac201412206t4, a672, 39bf, 6545, 1ac0, fc26, c7fd, dcf3, 72b0, 2a28, 25f5, 7c29, 3a92, 0be4, eaa3, 6ff6, 38e0, ea6e, 3b82, ac6a, ecaade2017_215ee, 08e3, 67f0, ecaade2017_105ii, 75e9, 3707, e273, 0bb8, a0e0, 2428, caadria2017_104d28, 0267, b1af, cd69, 5f29, a50e, ecaade2015_48a8, a218, acadia14_247u, ef81, ecaade2016_222f57, 275d, d0f6, ecaade2014_186b48, 20b1, ecaade2017_054ll, bbba, 3286, acadia16_372b23, 0c82, sigradi2013_387g, ijac201513104x3, 1a7c, sigradi2016_595kk, 44ae, be4a, 66e6, b6f9, ecaade2015_138g29, ecaade2015_227f50, f28b, dbd3, 2fb7, sigradi2013_43, ee63, c00b, 55ae, 1f05, 2090, 3d8e, b76c, 0b71, a73c, 7bbd, 2a27, d545, 3bc5, ba9f, acadia14_479d, 3414, 892b, 5a75, 7207, 5f81, 9de1, b075, 8fbc, ecaade2016_238k63, e56d, sigradi2013_401m, 18df, edc1, c5f3, a120, 2080, af50, 4b1d, e774, ecaade2017_108y, d74f, b5d7, 2c2f, 3464, ecaade2017_156s, ecaade2017_071ss, ecaade2015_333m72, ijac201614208e13, ecaade2015_298l65, b24e, ecaade2015_297h65, acadia16_432m25, 83d8, 3cb2, 008d, 540f, 0b9c, f493, a3f0, 80c2, ecaade2017_294b, b7bb, 8dc3, 01cc, 39cb, b630, 3dba, 9d11, ea1c, 1a47, caadria2016_487z20, ecaade2014_023k6, 10ee, acadia14projects_135aa, 36ab, sigradi2016_655f, ascaad2016_048j20, 038f, 3f0b, 4cc9, 7c2a, ecaade2015_229m51, acf8, 05df, acadia17_358ii, e1f7, 3ce5, ff5c, 43dd, 70df, a5d1, sigradi2015_8.339z15, 9cb2, 34a6, d07b, a913, ecaade2017_023y, sigradi2013_342l, cf10, 1813, 1246, f5bc, 2ceb, 543f, 88b5, c101, 91b1, ascaad2016_056j22, cc31, 9239, cbd3, ec7a, acadia14projects_647ay, 8107, 29cd, 6c42, sigradi2013_135j, 87ca, dc3c, 43a5, 8a60, ecaade2015_53y9, 47a6, 4abe, 7c1c, ascaad2014_010j5, b6d3, c114, 5b28, 0c71, 0d0c, cc62, caadria2015_060r6, bca6, ecaade2016_217f56, ecaade2015_229x51, caadria2015_126v20, ecaade2014_173x42, e445, acadia17_282ll, ecaade2017_143j, sigradi2016_522x, 78d2, 7328, d788, d034, dc42, c118, f9d9, 9557, 9572, 4907, 7a39, 31b2, 28e4, 8145, fba4, caadria2016_435r18, 58be, 5bcf, e494, 368d, 68ef, ecaade2017_215yy, 0740, ec25, 2ad7, sigradi2016_415ii, fc7d, ecaade2017_183w, 2841, ecaade2017_215b, 49f6, b6de, 5ac3, a3a0, 49a4, 98d1, 3dc7, a531, c06f, ecaade2016_154u42, ijac201513303j11, 5c01, 43d7, b43f, e6a9, 0ec1, acadia14_199ab, 66bc, acadia17_258j, aa90, 0c1d, a95d, ecaade2014_132f29, 2d8b, c53b, c8fa, 38a1, 7cfc, 5f54, 5852, 0898, 094a, 0cf0, d6b3, caadria2016_797n33, ecaade2016_128i35, bb4c, 4b09, ecaade2016_013m3, a497, ecaade2016_199y52, 4287, ecaade2015_152x31, a900, ecaade2017_252k, b721, 41f7, 1215, 08a1, e5be, df44, acadia17_71a, caadria2017_168w41, 2288, acadia14projects_357aw, 77f3, ecaade2017_230a, aedf, 4fb6, bff3, c84e, 0064, sigradi2014_345k9, ecaade2014_196a51, 6ec4, 9f56, 165c, 7133, 0036, efd8, ascaad2016_040c16, 29e8, ijac201513205b8, 888b, b88a, 0842, b29d, 4248, 7a4a, 0124, c008, 2490, 9433, bfd8, 6d63, affc, 554f, 1d93, 7f34, 7546, ascaad2014_019e3, 814f, caadria2016_085j4, d549, 2f57, 9e77, b89f, 718f, 70e6, bd07, 7f59, caadria2016_487t20, d131, 74eb, 0b72, fda1, 5577, ecaade2016_198h52, 6af2, fbdb, 323b, 0d02, 6de5, 9503, ff38, af1c, e28b, 960b, ecaade2015_15c2, 2983, cb30, e593, sigradi2014_189j6, 3696, 06e0, a40c, 217b, 1d6e, ecaade2014_084z19, 462b, 2cd6, sigradi2016_455c, acadia15_110b4, 657a, f6b8, ecaade2014_224p57, 5b37, ecaade2016_203i53, 60e9, 290e, c7c4, acadia14_497p, 3d9e, 0660, 0983, ecaade2015_237a54, ecaade2013r_018i9, ijac201614306w3, d7b0, 89ea, ecaade2017_003s, bebd, becd, bcbe, ecaade2017_269ss, a90d, 0375, a2a6, acadia14projects_453i, e0b6, e33d, 281f, 5db3, 1ce2, ecaade2015_171a36, 4775, 4981, ecaade2015_17m2, acadia15_69m2, e75f, f8c7, ecaade2016_007h2, 0aff, acadia15_483n21, 5b7d, 57c6, acadia14projects_357au, e545, 75fe, de99, 756d, ecaade2014_214v54, ecaade2014_224m57, 6a4a, 9c48, caadria2017_125a34, c138, c856, f3e9, caadria2016_861i37, 057f, 8053, f386, 8a6b, 594e, ccd0, 367d, 40be, 3899, ecaade2015_297v64, ecaade2015_17s2, 286c, d21c, e503, sigradi2013_289m, a7d0, 8712, acadia14projects_267n, 19e3, 4923, sigradi2014_266h2, 9882, ecaade2016_083b24, 7bf9, ab66, 1a83, ijac201614405l3, 494c, caadria2017_118f31, f455, caadria2017_081z24, 8868, acadia14projects_177x, 2553, 5d20, 457d, 6741, caadria2017_041v12, a01f, e661, 43fa, f538, 8bc2, baa2, 95d5, cbd6, 4353, a64a, ecaade2016_037b10, 56ba, de52, d1eb, 0ae9, ascaad2016_045y18, 4a89, ecaade2017_008d, e58e, ascaad2014_031j9, 7c57, ascaad2014_010p5, ecaade2014_162s39, 67ae, 75ed, ecaade2016_013k3, acadia16_124f9, 3384, 11b5, 7231, ijac201412205f4, caadria2016_819n34, 186b, d00b, sigradi2016_385uu, c983, dd54, a6cc, ascaad2014_007b4, f403, a105, acadia17_669p, 3799, 9371, ecaade2016_033h9, a0b7, 50aa, 4c51, caadria2017_016u6, acadia17_221nn, acadia14projects_463ay, acadia16_318h19, a500, 96af, ecb9, 2255, 3530, caadria2015_137k22, ijac201412205w3, 4ffb, ecaade2017_100f, ecaade2017_248uu, 273d, f989, acadia17_26a, d5f5, f6fe, 5aba, ecaade2016_tkox66, ijac201614405f4, 00e8, sigradi2013_294u, ijac201412404y7, 7149, ea43, ac50, b19f, 1f4a, 1848, 871f, fbcf, fe9e, sigradi2015_10.140h19, da7d, caadria2015_237s35, ecaade2014_130v28, 1890, 663d, 93a8, 37a6, ecaade2017_253w, 5604, ecaade2017_256kk, 49f0, 131e, 046d, 4768, sigradi2013_194h, b6d9, b907, 7259, 1c8b, ijac201614302y1, 4b2c, dc92, caadria2016_725f31, 87ba, 329e, 0f9b, 9fb5, be10, 29e7, 9b62, acadia14_619av, 24a7, 498c, ab5c, 850e, b9bc, edb0, 8663, acadia16_34i3, 1538, ecaade2016_011b3, d742, caadria2015_164b25, 3892, ecaade2015_173h37, 7a14, e662, a273, bcc9, acadia17_678ff, 06a5, 43d1, 8cbf, ecaade2014_108l24, 7fb2, 06ec, 4c5f, 1ac4, 7405, f072, ascaad2014_012k6, acadia14projects_609an, 365e, 6a6d, e1e2, acadia17_322e, e95e, sigradi2015_8.189p13, 1ab2, d78c, 319d, ecaade2017_049zz, ecaade2015_293z63, 2cc9, acadia14_565y, 6cbd, ecaade2014_057m14, 6f3e, 9e19, acadia17_339mm, 72d2, d705, 0d7d, acadia14projects_365ap, sigradi2013_41d, ffc0, 49fd, 4324, c175, ecaade2016_067j16, c35d, caadria2015_109b17, 0fb4, 0ce1, 848b, sigradi2015_10.378w22, de26, ecaade2014_220j56, ab55, ddfa, caadria2017_057a20, ecaade2014_012s2, ecaade2015_180m38, 351b, ascaad2016_018k7, 6787, 26d3, 2cdf, c5ea, acadia14projects_445ah, 68c2, 735a, caadria2016_611g26, e145, ascaad2014_004l2, 3650, 97e1, 2fe8, d335, de30, 9363, ecaade2016_191g51, 50c9, ecaade2017_089x, ecaade2017_280a, 4a50, 1f46, 4eb3, acadia17_101s, 7780, 0f9f, 4d71, ecaade2017_271l, 3b23, 676a, acadia14projects_189az, ecaade2016_142c40, 21a5, caadria2016_167l7, 24b7, 33bf, 096f, acadia15_443w18, 1749, 0af8, 5f11, cbfe, 6aaf, dfd7, 45e1, 23df, cc34, ecaade2015_18a3, bcbd, sigradi2014_103z8, f7d8, 6fb9, 5243, ijac201412407a1, ab91, e1b5, d66c, 8a51, ecaade2015_304y66, 67e9, ascaad2014_030b9, 7541, 8ac0, d929, 6a4b, 46f3, 448a, d78e, 5650, 8bd2, ecaade2016_191h51, acadia14_167ab, c57b, 09d9, c376, c2d8, ecaade2017_124e, 9fb4, 3a87, 9965, 8c9d, e794, e59c, 1179, 436f, acadia15_451j19, 976e, 49ac, ecaade2015_170l35, 91f1, 507b, ecaade2014_010s1, ecaade2015_61w11, 5327, 03d5, 510b, 9ec8, 0896, 86fd, 702f, 3fa8, ecaade2017_170xx, ascaad2014_012h6, ecaade2014_139e31, df8f, 1cec, 92d2, acadia17_501nn, caadria2015_014p2, 4845, b8b9, 9050, f691, 6125, a73a, 2351, 0f72, 3346, acadia16_440h26, d6d7, c176, b2c7, bb34, sigradi2014_281i3, 47af, bf5d, f006, 827a, 4056, d283, bc93, 5c62, da7b, 8091, aafd, c528, efc9, 7029, b6b5, 38d0, 87b9, 0c18, 6ea1, 012e, 043d, d97f, a22e, sigradi2014_330n7, ecaade2015_130m26, 81d3, ee48, 2db7, 51ce, 1417, 6e49, acadia14projects_365ar, 96fb, c0b9, ecaade2013r_001t1, cf7a, 57d4, ddf3, 7821, 8918, 6fbf, ba59, 2425, d8a5, fc81, 1f8c, acadia17_413y, ac55, 1592, ijac201513303g11, 90b9, caadria2015_064t7, aae5, ecee, e3ae, 23d2, 556f, 462f, ecaade2014_217i55, 73d9, acadia17_188x, 68c9, ecaade2015_138r28, acadia14projects_43an, b842, ascaad2016_050x20, 1004, 02ac, 8d83, ecaade2017_229jj, b8f3, e513, ecaade2017_052ff, 8543, d2d0, 4e26, e4c2, 16b5, d77f, sigradi2014_144y2, 6420, c36f, ecaade2015_59p11, bbf8, ecaade2017_099c, 6c86, 55cb, 6fc6, be8e, 083f, bb76, ecaade2017_172w, 4b2a, 1475, 1930, 2744, 01c4, 9932, 7dc8, acadia14projects_539c, a710, sigradi2014_313u5, 2bbe, a2ca, 6789, f8bc, acadia14projects_365am, 9eae, 9914, 489e, 8973, 0fc2, sigradi2016_694l, 6758, 79ea, aab4, ecaade2017_157jj, eb07, 0b57, 545e, 7891, 24a9, 0dac, 3873, b60a, 755d, 87b4, 006b, acadia14_135x, 12ba, sigradi2015_8.328p15, 85f4, ec7b, 6148, e712, cc9e, f98e, 5749, adbf, 6524, cab5, 591b, 2b91, 9f39, 4f59, caadria2017_107t28, 4691, 1763, d4a1, 49ad, ecaade2015_59r11, 1ea9, ff40, ee6f, 558e, e224, 5d04, f7f6, ijac201614405e3, 3847, sigradi2014_157c4, 95de, 8554, ecaade2015_196w41, ecaade2016_068s17, 607c, 8943, 7b3e, ecaade2017_146ee, b715, ecaade2016_006w1, caadria2017_058m20, sigradi2016_583yy, caadria2016_343d15, 7914, 4e85, fb95, 6e48, 4dd5, sigradi2014_164k4, ecaade2015_144x30, c0c9, 9712, sigradi2015_3.111d3, f078, 7f8f, de34, 434c, acadia16_344p20, ijac201614103n3, dffa, cb71, 0aeb, 1419, 41f9, 92ec, caadria2016_147l6, 2042, 0ee8, 6c50, c518, 3a0d, 02cb, sigradi2015_10.177y19, 472e, ecaade2017_194z, ecaade2017_184nn, 1d98, c531, 6e30, 8fc6, 0178, 9194, 2edc, caadria2015_070y8, caadria2016_167g7, ba54, edd9, 5e96, ecaade2017_208o, 9ff0, ec84, ascaad2014_014w7, e3dd, bd0c, d538, 8879, sigradi2014_032d2, sigradi2014_151l3, 22dc, afb6, ijac201614102x2, 1970, ecaade2017_006z, d98d, 014e, acadia14projects_671k, 288a, c7a5, b643, acadia14_637ai, 264c, 7348, caadria2017_056v18, 1f1c, 5983, sigradi2013_330e, efd3, 2e5b, 755f, d3a2, 764d, 1a77, 7892, f409, ijac201513302y9, 9e16, 0b75, 0eb8, 51d5, 0e92, 99d8, ecaade2016_089x24, ae2f, ecaade2013r_005h4, 85a3, 434b, e9c0, 3cf2, d3a4, c344, a6e1, aba6, fcd0, acadia14_63al, a40a, ijac201412401f4, ijac201412407c1, 9072, bdb9, 6619, 07bf, 052b, 3f32, 2f0b, 9209, ecaade2015_100b20, 4586, edc7, e2b1, 2131, 14bc, ed13, 3118, e748, 8f47, sigradi2016_611o, sigradi2013_386k, ab8b, cc7f, 3b2a, sigradi2016_490kk, 8848, 3199, 71c2, 3462, 2af4, df74, 7555, 11e5, ecaade2017_213a, 681d, e056, caadria2017_163g40, 0211, acadia17_189mm, 3b9d, sigradi2014_181t5, acadia14projects_655af, 4f16, 3aaf, 8559, 16d1, 83e6, 4b9d, 5c69, 65b5, a911, ecaade2017_288kk, 83a2, 3b63, 7097, sigradi2014_249m9, c391, bdce, ea1e, ijac201513303p11, c1c5, 5362, acadia14_43ah, 11e6, ff95, 9a89, 5a73, e0d5, caadria2015_070g9, e309, 749c, 61ff, ecaade2017_ws-archieduy, e69f, ijac201614405n3, 55b8, cceb, 3ca6, cc10, ecaade2016_118z31, sigradi2016_777aa, acadia14_427al, ecaade2014_149y34, 7aa4, b86d, c587, 72b9, ascaad2016_041f16, 83d5, sigradi2014_075b7, b53b, b96e, ec63, 0493, 7ff6, 9b6a, 249d, 2728, 0969, ecaade2016_bkou65, f568, 45c6, 7e74, ecaade2017_213zz, caadria2015_246z35, b806, 38cb, e7a8, ecaade2015_116e23, 8b2c, c929, 0fd5, 7a74, 8cf5, 148e, a9e7, caadria2017_009r4, acadia14_375l, 0450, sigradi2016_571vv, cf93, ba4a, 9874, f905, acadia14projects_301d, bc8d, acadia14_539c, 68db, a2f2, 3240, 318c, 573d, 6698, 514a, abe4, acadia15_195x7, a58f, 2dfa, 1a31, 5b0d, f3ce, 2f0c, f337, efe8, 70a8, 6a14, ecaade2015_21d4, a42c, 68e3, acadia17_231x, 493f, 1b6a, d7a5, 870f, e35d, ecaade2016_023y6, 5938, sigradi2016_647oo, ecaade2017_230b, d9e7, 011a, ecaade2017_156w, 04fa, sigradi2015_12.215s27, 0b9e, d1b8, d7e0, eae5, 6d5c, acadia14projects_517o, ecaade2016_094o25, c1d8, 807c, 0bf1, ca89, 63d2, ecaade2017_044jj, 568a, ecaade2017_039a, 604a, 0fe9, 1637, a823, acadia16_342e20, 33f3, 795e, d8c0, 634e, 2b89, 26ee, 7368, 84c7, acadia16_12r1, 2ac5, bf13, caadria2015_220h34, a048, sigradi2013_112b, acadia14_237ay, ascaad2014_010m5, 1f6b, ebe5, 81b1, sigradi2016_364pp, 7612, 9c42, 3ae3, 7916, 3473, acadia14_267l, 2fc7, acadia15_297c12, sigradi2016_484vv, acadia15_371a16, d4f8, 82d3, 3330, ecaade2017_094s, ecaade2014_185t46, 6033, ijac201412401c4, 6aba, c598, 4ff3, ecaade2015_206b46, f3dc, ecaade2016_080x23, 6680, ecaade2017_255i, 1fe6, ijac201513201r5, ecaade2017_161ww, 8e72, 2471, 053f, 8c75, 710b, b77b, c4bc, c8f3, sigradi2013_275g, f061, caadria2017_046r14, 0a11, 6b6d, e1b6, 32c9, sigradi2016_816vv, sigradi2014_347p10, ed33, 0d56, bf34, ecaade2016_123w33, caadria2015_073f10, d278, 14bf, 1616, 9f7a, c895, 7854, 2126, e4c0, b0da, 6152, ecaade2015_155n32, 5660, 2bd2, 5918, ac8b, cd0c, ecaade2017_140cc, 12e1, 7701, ce97, 80e8, 87c9, fc8a, e377, acadia14_247l, acadia17_348e, f891, caadria2016_611u25, 4eb2, e71a, aa53, 57e1, 02a0, acadia16_478u27, 10a9, ecaade2016_222b57, e9ba, ec9e, b506, sigradi2015_3.345t5, ecaade2017_302vv, 3c33, 735e, 575b, 96b6, acadia14_101as, sigradi2016_420tt, acadia15_232m9, f22a, f8b5, ecaade2014_111u25, 3853, ecaade2017_255a, 36eb, b1d3, 7c27, 32f7, ecaade2016_242k64, e605, ecaade2017_273m, caadria2015_206a30, acadia15_483g21, acadia14_445ac, 6203, e02a, ecaade2015_229w51, ab4a, 2377, sigradi2015_sp_12.402t31, 6881, d4fe, 9399, 1832, ijac201412305w1, 7c52, 5839, b59b, 77e7, 8d90, 8857, 27be, ebfb, 9bb9, 5a48, 5a6e, e89f, 1914, 0ed7, a561, eddf, 1470, 8d7d, 4cfb, 687c, 3e82, 05f0, sigradi2016_426a, 2d74, ad21, ijac201412407t9, 9058, ijac201513101c1, sigradi2013_295, 839b, 68ae, a5a5, a7db, caadria2016_549u23, 039b, ecaade2014_141f32, 5ec4, ecaade2016_043x11, 7d68, 205e, 427f, 1649, e5e3, 2d27, 5b7a, caadria2016_797w33, 7cae, ecaade2015_196y41, ecaade2015_171c36, 67f2, sigradi2016_363ff, 4338, sigradi2014_263e1, 586c, af04, eb2d, 9caf, 5a34, 4a5b, 6aa9, 6433, 9f14, sigradi2014_041g3, d414, ecaade2013r_011c7, fb6d, 6865, f10a, f33a, acadia14projects_479p, dba8, 0c29, ecaade2017_048dd, a9fa, 0c9a, 3400, 51d8, 4f0a, f7b7, 89b2, 7597, 47ea, 22ec, 6756, 45d2, 0b23, d27a, sigradi2015_12.297h28, caadria2017_051a17, f113, ecaade2014_078p18, caadria2017_136r36, 7b5c, c643, b73d, ecaade2014_180t45, ea2f, 8fa4, 79f6, acadia14projects_145z, 5eae, d1d9, 3f75, 7e02, caadria2016_033y2, c2eb, 2203, 1c14, f67d, 5172, f39c, c390, 7f47, 6d29, 2076, 2c22, 9202, bf96, 21ee, ecaade2017_155k, 1712, ascaad2016_043g17, 8fbf, 7b05, ecaade2015_21m3, 854d, de38, 38e1, a9eb, 4f34, 0153, sigradi2015_3.221z4, f32b, caadria2015_081x11, ecaade2013r_003l3, bba5, ecaade2015_237j54, acadia15_407x17, 9b4f, b6dd, acadia17_162s, f6c4, sigradi2015_sp_8.326v30, caadria2015_061h7, ecaade2016_028j8, ecaade2017_240w, 7a68, a17c, 875f, a639, dc71, a815, 94ef, 23cd, f9ea, 0a42, dd5a, 5ad3, acadia17_542ss, acadia14_145y, 7ce2, 0168, d880, ijac201614402x1, 2050, 8ccd, 43d0, 2c88, acadia15_95h3, ijac201412204e3, 75b0, sigradi2013_393n, 5a71, ff72, ijac201513102u1, 15f2, 64fd, eb12, 717a, 5670, 1e07, ascaad2016_012t5, acadia14projects_671w, ijac201614201l7, 06ca, e7ee, 0a78, 2679, a130, 810c, e81f, e37d, 400c, ea08, acadia17_290b, 2c36, 2714, 8920, fc9b, 5b03, 5bb7, d709, aa76, c906, 76cd, c1f0, 6d22, 0b62, bcab, 241b, 5015, b8c7, f02a, ecaade2015_280g61, 3d1d, 5dda, ecaade2014_088g21, 9c57, ecaade2017_056b, eacb, eb85, 3878, f94a, acadia14projects_647av, 6ac8, ade5, ecaade2015_217f48, acadia17_162y, ecaade2016_108t29, 2595, a0e2, caadria2016_003a1, bd61, 4c6d, 15a8, 8e15, d653, 8ecd, f58b, 452e, 2b11, dc25, ecaade2017_254pp, 2f79, e7a6, 787d, acadia14projects_619aa, 9dbd, fb9e, c2a9, caadria2015_213z32, 4252, 51dd, 0320, ba15, ff0e, caadria2016_435m18, 3ed6, 44cf, 8897, ecaade2016_225r60, 4009, 4946, c4ea, ecaade2016_118r31, 3aac, 2d39, 4755, 5ea6, e1d2, 7ceb, a44d, sigradi2014_330j7, a840, ecaade2016_104y28, a66d, bd21, 4128, b1ed, cc5c, f1ff, bb24, 9de6, d51b, 9143, sigradi2014_030a2, 9b1c, afad, 46d7, ecaade2015_55f10, acadia14projects_63as, 8401, 5655, ascaad2014_025j6, b664, e042, a623, 7948, 7b54, 918d, acadia17_322a, 8c53, ecaade2015_114h22, ascaad2014_021w3, 1bd3, 0f0b, 27a3, e1d6, 9358, 9366, f7cc, fcc3, 44c4, c08e, acadia16_34w2, 719f, a20e, 69e7, 502f, 593f, 2c20, c0e0, 7f5c, 4205, bb72, fb37, 7320, acadia17_598f, ijac201513305g12, 48fd, ab94, bd4f, bbbf, 57ad, 0171, a930, a7fc, 961e, 732d, 67cf, ecaade2016_040u10, f92a, ccb1, b558, 9538, ca38, acadia14_531o, 11ec, 60f1, 41b8, 9e93, 51e9, d638, 8680, 4c9e, 37e1, 2d55, sigradi2015_4.219u6, ecaade2015_231s52, caadria2017_051j17, 7647, ecaade2016_106n29, 2e8c, ascaad2016_012p5, d0a9, 12f1, dab0, d22a, abdf, 43e9, 2dd4, e0ae, dcd6, 1643, ecaade2016_079p23, ijac201412405o8, 5993, cfae, 363b, 12ae, 3a68, 00dc, 1a75, ecd8, sigradi2013_243b, 64c6, 50b6, ijac201412405d9, ijac201614103i3, aafa, ecaade2014_080a19, acadia14_463d, acadia15_395d17, c7c6, 7120, ecaade2014_218r55, ijac201412403s6, 3358, fb10, 5144, baea, 6c0c, 67dc, 5876, ascaad2016_010v4, acadia14projects_145t, 2269, 3bbe, 952b, ecaade2017_grib, 031b, 37ae, c9d9, dd89, acadia17_390oo, 120b, 9126, 1af2, 1706, 3036, 8795, 3e2d, 711e, ce59, acadia17_70hh, 8a4f, 0576, 33bd, 9801, b433, 02bc, 42d7, ijac201614306a4, ecaade2016_037z9, 9755, 1e2d, ebdf, ecaade2017_232d, 89bf, c80d, ecaade2015_61v12, b3b4, 2f6b, de93, acadia17_637c, 82f0, d31f, bcf1, 686d, 7525, d78d, 1c38, 0dd8, ac6f, sigradi2015_3.268n5, 6012, 6fcc, ijac201614405j3, f3ae, ecaade2016_224o59, 07c1, f8dd, a645, 0751, 4021, ecaade2014_173z42, a09f, 4cee, 6cd7, 0e10, 9a22, 2901, ecaade2015_280f61, 5bbe, 653a, caadria2017_163k40, ascaad2016_020z7, caadria2016_517x21, ecaade2014_122a28, 732e, 7444, 378d, 302d, da9b, 9a07, 90b1, acadia14_153an, 1baa, 7965, 60d1, d409, 5891, e821, ecaade2017_157gg, f41e, ecaade2017_009v, sigradi2013_390, ijac201614302k1, ba9e, 1d4f, 0c06, 59d8, acadia14_497z, 208b, 07be, f4f5, caadria2015_084z12, 3fd6, sigradi2016_792n, 2f13, 0110, c1ad, ecaade2015_207m46, ecaade2016_221s56, acadia14_257ad, b7c8, c36b, 8c6a, b716, 0934, e32f, ijac201614208k13, ecaade2014_204b53, sigradi2014_314n6, 3e3e, 52e8, sigradi2015_10.74u18, 7926, 670a, sigradi2015_8.81r11, bc69, ae9d, acadia16_440j26, cc5f, 2120, ecaade2016_162x44, 0d6a, 04a1, ijac201412402c5, f5ce, 0798, acadia15_451m19, b35a, ascaad2016_003t1, 0d4c, 623a, 24d0, 1cf6, f6e3, 508e, 4c28, 84d3, ecaade2017_253o, 9c46, c22b, sigradi2013_46, 8b77, 432c, f861, 5787, 5cae, ijac201614201c6, e702, c696, 759a, d061, 9608, caadria2015_213g33, 23b2, 1e76, ecaade2015_301z65, d342, fade, eaa0, 7fb4, b4f4, e486, a3f1, d9cb, acadia15_203f8, ecaade2015_53e9, 6e2d, ecaade2017_044rr, sigradi2014_047p4, a9a5, acadia14_601w, ijac201614203f9, 74e2, ecaade2015_301r65, 28d8, sigradi2016_674kk, sigradi2015_6.183j8, sigradi2014_249n9, ce7a, be69, 4956, 57f2, 1de0, 29a4, e8e5, d4a2, ecaade2016_113c31, 236e, fc2c, 0ee2, 3f83, 3f6a, acadia17_365h, 89f0, 7f79, sigradi2013_194s, 69e9, 74bb, 6702, dd59, ecaade2016_063s15, fb94, b97a, 7426, ecaade2015_48y7, 6a7a, c593, a48a, 071c, 5395, fdba, 57ab, acadia14_389e, 26a5, b825, acadia14projects_101w, 76b0, 293a, d481, a9b6, c811, 7ba8, caadria2015_014m2, 170b, 0ca8, 919c, 846c, a0e6, a438, sigradi2014_097p8, 5bf7, 4d53, d589, ecaade2014_230m59, caadria2016_745e32, acadia17_339nn, 3d8b, 77d3, ecaade2017_149r, ac05, 7378, 4605, 53ef, 3196, a180, acadia16_280n17, c3a7, fef0, 2ee5, 6de2, a078, 2ec2, sigradi2015_sp_8.326d31, 6bff, acadia17_282kk, 2a6f, 6661, sigradi2013_43u, 304c, cdc8, acadia17_145zz, ecaade2013r_019f10, 7af6, 0bbb, 060a, 8f53, 397d, cae8, fdad, 8bc3, acadia17_60z, ecaade2014_024a7, db16, 3a51, f89c, e5c0, 8b5a, caadria2017_118a31, 7bb5, 112c, ecaade2013r_011f7, 9106, b7c4, 4069, 3c5f, sigradi2016_550i, c8d4, 70f1, d01f, 3621, 8707, 7f14, 6260, acadia14_661e, 53d7, 8468, 4153, 6c30, ecaade2015_237e54, acadia16_224v14, caadria2017_046s14, b5c8, a9c9, ecaade2016_127g35, a0f8, ecaade2017_146ii, da4c, 09ce, 480b, 02ee, 1765, 0386, 0a13, bd3d, 7f8a, ijac201614207y11, a345, 3924, 97f2, ascaad2014_003r1, db4c, ecaade2016_154e42, 79e5, dd20, d981, a11a, acadia17_454z, e869, acadia16_88a6, ascaad2016_010u4, d46b, 4b95, sigradi2016_515f, be44, fb38, 34eb, e13a, 0509, ecaade2015_17g2, bc27, c317, fbf4, 1143, 6bc7, sigradi2016_408cc, e594, 88cf, adc9, 9a08, 262d, 44ef, 8ad2, b5e7, 8438, d438, 6b71, 3c7d, ea9e, 8852, d857, aa70, bac6, 92fb, ecaade2015_206i45, d66f, 278b, acadia17_316vv, 030b, ecaade2017_051r, 640c, a45b, acadia14_681av, e390, 960f, acadia16_450l26, a65f, 9a0f, da45, ecaade2017_108d, b3ff, da96, 341d, 6892, dbea, ead7, 3a74, d13e, sigradi2014_265l1, e5dd, 2f71, 8a3d, a65a, 3e5c, sigradi2016_816ss, cbc6, ascaad2014_029g8, 5940, e6dc, 800f, 3f15, ijac201412402w4, 271e, e8fe, 8e57, e854, 6938, f664, 50d3, 4663, ecaade2016_040r10, 0384, 1c49, 2ed9, 95b3, e52d, 723e, caadria2017_142f37, sigradi2014_263k1, acadia15_395e17, 8b55, e0d8, acadia17_60p, e66b, 463e, 39e3, 8791, 75eb, ed44, 9a54, acadia17_608kk, 6544, 50e2, d59e, 52c3, 9ac9, ffa3, f788, 264b, 0249, sigradi2016_357j, f1f3, b978, fd80, 110c, 3e7b, ecaade2014_132b29, 127e, 245c, acadia17_211o, ecaade2017_301i, eb3d, 2e8a, 6c0d, 8ac9, 0c77, ecaade2017_061d, caadria2017_051v16, e6e4, acadia15_407l17, e3e6, 2807, 5f05, ecaade2014_224l57, acadia14projects_33al, 791c, b50d, 28dc, sigradi2014_292t4, 6c31, caadria2017_165m41, caadria2016_435v18, 82be, ijac201614405k3, 15f6, d711, sigradi2013_303n, caadria2015_096l15, 870e, 529e, acadia14_627f, 8c5e, d89b, ebe6, 9edc, 2bd9, 5240, 4cea, 927a, 6fc7, ascaad2016_031j12, 1865, 702c, ecaade2014_024r7, 374b, e635, e5a3, 3f9b, 5e4d, acadia14projects_281ae, 6ccb, 9552, e764, 4725, a48d, caadria2017_182t43, 2e48, c24c, 9ea3, acadia14projects_517p, 4a82, adf5, sigradi2013_101k, 6127, 6bbd, 7f7a, cc67, 2475, aa6c, 6112, ecaade2014_145j33, ecaade2017_052ll, 8132, 1337, 3b8b, e552, bd75, 69b8, ea04, e60d, 892f, ecaade2015_109u20, 7a6c, caadria2015_156k24, caadria2017_158x39, 58d0, 0419, 878a, ecaade2016_152r41, 0656, 72ea, e7c0, a824, 9646, 430d, e69b, 7473, 3089, 81de, ac64, 4d1a, ecaade2017_291x, 9b54, 87d8, a92a, 77da, 569a, 9637, 416e, 19b5, 6e32, 0650, 9aa2, 548f, 92a5, ascaad2014_013z6, 84b1, acadia16_98p7, e478, 32ea, 8ad3, ecaade2015_61r12, 47c1, caadria2016_861f37, 69d3, 2642, 7ade, b36f, baec, caadria2015_048m5, ecaade2016_139a39, aee0, ac99, a323, bc1d, ecaade2016_132z37, d8f8, 7ea5, acadia14projects_63ad, 2dee, c1d4, 6032, a169, ijac201614207f12, b681, 3c78, ac4f, 3e8c, f1be, d907, 9f5a, 22b4, ecaade2015_293f64, a30e, 2525, 8ce4, ecaade2014_186c48, f247, f1e6, 873d, b1ac, b0cf, 0d74, 8de2, ijac201614201d7, ecaade2017_057n, ecaade2017_199ee, sigradi2015_11.222s26, 0577, e53a, acadia14_301b, 0ade, d87f, 53c2, a97f, a944, d5c2, caadria2017_115j30, 7214, ecaade2015_297y64, 7172, cd97, 335e, 0def, 6db6, 38a4, 6a35, 12a3, acadia14_619w, 3c5c, ecaade2013r_004b4, sigradi2016_383ee, 9e25, 4b60, 79ba, 6b3b, c6e7, ef5b, c965, a136, caadria2016_095n4, 7f81, acadia14projects_247j, cac4, d759, dcf2, 9334, 4f01, ijac201614407t4, e254, ecaade2014_168b41, e955, be76, e950, 1c7a, acfe, 05b6, 157a, 4810, 2043, 3b8f, e171, 9ed3, ascaad2014_010r5, 02ec, ac0c, a8fc, 467b, acadia14projects_463r, ecaade2017_302mm, b230, 6a66, 8abd, 8d3b, 34a1, e331, ecaade2015_269s59, acadia17_637k, 1bec, 1747, b3a3, e2e0, ecaade2016_006u1, e338, ecaade2014_173l43, 7491, 72b4, caadria2015_084e13, 6a37, 155a, ecaade2014_050c12, bb75, 1861, 3140, 7123, 2b10, c5aa, dcc3, 5d68, 7f0d, 25e8, be2f, cc54, ecaade2017_072e, 3aa2, 067b, 7949, acadia17_71jj, cce3, 5a06, aa0e, 14f5, aece, 0846, 1fab, ecaade2017_228x, 0f65, 9c9d, 9e46, sigradi2015_7.203f10, acadia14projects_479n, ecaade2015_59f11, 9098, 1c0a, 7d12, 3129, b26a, ef3e, 5d78, acadia14projects_357ax, de7f, 3ac6, 6f79, sigradi2015_11.8n23, 6aa3, 8e1b, a9e4, f76e, 6a2a, bd24, f464, 0293, sigradi2014_097k8, be62, 39f5, 22b8, ccf4, 44a8, 5abf, 5eb5, 53e5, f311, e36e, 54c3, 28e1, 007b, 12b1, ecaade2015_201z43, 6958, ecaade2017_ws-archieduv, 56e1, 8c44, ascaad2016_028o11, f1b1, cf8f, ascaad2014_010s5, ebea, caadria2017_018y7, ebe2, 67c5, 54a5, 58ff, 9846, ecaade2013r_020p10, d854, 6e25, a673, 3eb4, f8f3, 40e4, d7b2, 101a, fc62, sigradi2015_sp_10.16g31, ecaade2015_164t34, ecaade2014_071y16, 5c84, 2cd1, 3f20, 18e6, 8228, 847a, f45b, 9340, 85fe, 1e94, 4934, 6ff3, ecaade2016_224n59, b5a2, acadia16_440w25, 0ac3, 3a7c, 616a, 33f7, ecaade2015_94h19, ecf3, 84f9, 82bd, ijac201412304t1, 386c, 48b7, ecaade2017_214o, acadia14projects_691as, 75bc, 7b23, 22b0, 7c5d, ffbb, 72f8, 1c1c, dc7e, acadia15_47d1, ijac201412303e8, f72f, acadia14_357ay, 112d, ecaade2014_159k39, c8b9, ascaad2016_010s4, 0571, ecaade2016_123d34, 0a98, ecaade2017_277qq, 966d, a526, 8890, ecaade2016_162m44, 8667, 9482, b4a5, f309, a553, 2836, acadia14projects_167z, sigradi2015_sp_2.112k29, ba39, ijac201614202r7, 8337, acadia14_523at, 620b, 5d9a, e3f0, bac2, 3ea5, e98c, 7b2e, 9989, ecaade2014_111e25, 20d2, sigradi2014_281j3, caadria2015_061k7, 03fc, ecaade2017_256mm, f694, 4417, ec62, b528, 5a5b, ecaade2017_057w, e940, c153, 492f, 3a5a, 9b27, 44a5, a095, 44f2, ed29, b9ec, caadria2015_114s17, fd2d, f3cb, 178b, cca5, cdfe, ecaade2017_076v, 096b, 9b97, caadria2015_208v30, db80, d370, 39b5, 0cbc, ecaade2016_108r29, ecaade2017_017v, bed2, ecaade2015_318n69, e5a6, ecaade2015_180s38, c045, acadia15_497m22, 243b, ed24, a5bc, ecaade2017_052gg, 107c, acadia16_140v10, 23ef, eab4, fe1f, 9c4c, f4c1, 102d, 802f, acadia14_479aw, de7c, ffb5, ecaade2015_13n1, 00b3, 6412, dcb3, 286b, acadia14_53t, 7cf1, ca73, ab45, 06c0, 2924, feaf, ijac201614402k1, 3adf, acadia14projects_43aa, ecaade2015_61p12, c662, be8d, cef7, 3614, ascaad2016_054c22, d490, e065, ecaade2016_016j4, acadia17_59l, c680, e0de, 43c7, a28f, 4f6a, acadia15_451y19, bfd1, 6cc0, c96b, e707, 8729, ad50, caadria2015_206y29, 76a0, ecaade2014_237b61, 9f70, acadia14projects_247p, 09c9, 0151, ecaade2014_035c9, sigradi2014_192o6, ce9b, 665a, af64, 22f7, caadria2015_108s16, ecaade2017_037dd, sigradi2014_176c5, caadria2017_174e42, 2d77, ecbf, ad18, acadia14_63ap, sigradi2013_46c, ee05, 3b57, sigradi2014_265o1, 111b, a7ef, 8a1f, 81ac, d1e3, 1905, 7f99, 73e7, a754, ijac201513303t10, a297, 4500, 3f81, 53c5, faa5, acadia16_326u19, f815, ecaade2016_127w34, cc26, 8c6b, 550a, bb29, f001, sigradi2013_157p, fd01, ea80, e7eb, 55bb, d052, 9414, ecaade2016_037u9, caadria2017_113t29, 104a, 059b, sigradi2013_280k, 6503, 3a1d, fabb, acadia17_560r, 51c6, 7ebc, 9f22, 1495, d1c1, a21b, 9701, 85cc, 85e3, caadria2015_111k17, 6da6, ijac201412406h9, 7096, 9217, efaf, 3abb, c8a0, b261, cd71, d39e, d3f0, d226, 7429, 5dc6, c6e1, 8537, 0318, 2b68, b69c, 54ec, 4fe0, 4add, bf91, 31b8, b29b, 8b6b, efa4, 300c, 8e86, e471, 8334, 7415, acadia14_365an, 5a38, d231, 31ac, 3405, ecaade2016_011a3, 3b2d, 487a, 9526, 51a9, fb76, 38ba, ecaade2015_171e36, d4e6, 65e6, 5c3b, a13f, c0f7, ecaade2014_153l37, 4b63, caadria2017_037d12, ecaade2016_067p16, f1e2, 74a9, 4124, 4a33, 98c0, d1e8, 96d1, 34ff, c417, caadria2017_145h38, 4290, 1d8a, e1e1, ecaade2015_334v72, 7d92, 8f2a, 301a, e862, 4842, sigradi2016_690a, 2368, c38a, 09b4, acadia14projects_219e, ecaade2015_33a6, 7182, ffa6, b170, c154, 0be7, sigradi2015_sp_12.402u31, baaf, 7a11, ascaad2014_005p3, acadia14_647as, 0295, sigradi2015_sp_8.326w30, 7a60, ea27, 307c, 4de1, 29f4, ca14, f742, caadria2017_058p20, ba53, d4df, ecaade2017_169uu, 6be6, d7ee, 66e3, 49b2, 1267, ascaad2016_028c11, 310f, 7360, acadia14projects_101ae, ijac201513102x1, c6c9, e778, 3572, acadia16_224p14, 8113, 0af3, 215d, ascaad2016_035o13, 692e, 46bc, 62be, ec82, ecaade2016_099m27, 40f1, a652, c6a0, acadia17_323s, caadria2015_069n8, db6f, 1289, ecaade2015_13l1, 0e1c, 70e1, 35d7, 3c2c, acadia14_463z, 1a9d, 7afb, 8846, 9df4, 8396, 687b, 1799, 9f1f, 1f77, b228, 2823, caadria2017_113b30, 80ae, 3fae, 93e4, 19af, 581d, sigradi2014_345m8, dd86, c2b5, 5c7b, 4ebc, 6fb7, f517, 8a5a, ijac201412303o8, ecaade2016_042e11, 9a41, 1275, 44e9, a91e, d68a, ecaade2015_109y20, ecaade2014_053m13, 1833, 7a02, ecaade2017_072b, a7d2, 6361, b71b, 6d62, 9ce9, ea3a, 97a0, 4ee9, 0ac9, d5bc, db87, 767b, 49db, 0ee7, 92b3, ecaade2017_006t, a0d2, dca9, e797, ba1c, dc5a, becb, e5ec, 5e8a, 8c81, 25a8, e209, df16, 6904, 968f, 5b4c, ecaade2016_071c19, 2c04, ecaade2017_039qq, 9476, a212, 124a, d830, 236f, ec17, d431, dbbd, f473, acadia14projects_167y, ef7b, 6f71, 68ea, be26, f0b7, e244, 7765, acadia16_154i11, 61b3, 6102, c073, 24d1, fa15, 745d, 00fa, ascaad2016_029z11, b553, ff29, 4ca7, d344, 82c1, ecaade2015_297g65, sigradi2014_057r5, ecaade2017_026rr, ecaade2014_143s32, c736, c3f9, 1424, caadria2015_203l29, 1a00, sigradi2016_729yy, sigradi2016_592t, eee7, acadia16_54v3, 2156, 2918, a62f, fcdc, caadria2017_123r32, 42f2, 5af3, caadria2016_405o17, caadria2015_072m9, bfda, 1d54, e913, d81f, 917c, e725, sigradi2015_8.264h14, dd62, ecaade2016_077n22, 4ea6, e67f, d986, sigradi2016_814p, f5b3, 2426, ecaade2017_117t, b81a, d0ea, c3a9, a5d9, 40da, ijac201614402l1, ecaade2015_285m62, 3422, 62e6, ecaade2017_057cc, 1655, 3005, 140e, 09e9, b6ba, caadria2017_122y31, sigradi2015_10.7e18, b458, 3062, c25b, 8d4d, e101, acadia14_473ao, 70c4, 9747, c601, 8ef7, 22fb, 4a53, 85d1, ffab, 2ea9, a467, a4b7, 0d7c, 1e4d, a83f, d2c8, acadia14_565u, acadia17_230b, 3d4f, d3af, 47f1, e2fa, 3da3, b9ae, 7547, 48b0, 4d23, 324d, d12d, 6996, b64c, 0623, d336, f000, 6f7e, ecaade2016_162z44, 2773, acadia14projects_531y, fd00, e061, d671, 77dd, ecaade2016_118j31, c200, f811, e44f, 7e69, 04a9, 017c, ff6a, e953, e4a4, 141c, 64e5, sigradi2016_490w, ecaade2013r_009i6, c2ed, 4cfa, a33d, ecaade2016_079r23, caadria2017_190z45, f38e, 11a6, aea9, 203c, ecaade2015_53o9, 4f67, 2de9, dcc1, 9f45, 3f0a, 2d17, ecaade2017_057t, ecaade2017_215ff, 75b6, ijac201614208a14, 6309, ecaade2017_031tt, 8ff9, 93ee, 81fc, acadia14_219a, eb32, 9262, f449, c458, 410c, 8738, 6306, 937f, 0f60, 7bad, 849b, 8dd7, ecaade2017_090rr, acadia17_648ii, sigradi2015_3.268o5, 752e, a45d, 22c6, ascaad2016_029x11, ecaade2017_124h, ecaade2017_047r, 4474, e369, acadia16_130j9, a74c, ecaade2016_230a62, 434d, fc8b, 04c8, 1318, ba98, e201, 7c4c, acadia14projects_53p, 468c, ijac201412205r3, d5f8, ecaade2017_048y, 00b1, 1102, 3b7e, 743a, d4d0, 47fe, 07b9, 3165, ab17, 76d2, 6883, 7941, 0991, 9da9, sigradi2016_467v, 4914, a91d, ecaade2015_221v48, 7707, 4122, a7b8, ecaade2015_138w28, d01d, e87f, eee3, ecaade2015_241k55, 1f78, c2bf, ascaad2014_017l1, 7d98, b832, e012, a35e, b204, fa8b, b7e9, sigradi2016_515l, 986f, 9991, acadia17_201ww, ecaade2014_029c8, acadia14_565z, eb6d, ecaade2016_073g21, ijac201513103a3, 1959, ecaade2015_205x44, 1dd5, abba, 62f6, 2b5c, 4d1c, 6ca0, 8b62, dcda, 7a0a, 177f, caadria2015_010y1, f705, 1f75, bad9, cc25, ecaade2013r_013u7, 5052, 3f52, bbce, sigradi2013_294z, ecaade2017_269tt, 7fd8, ascaad2016_005e3, sigradi2013_407i, 5b6c, ecaade2017_051w, 2be1, c543, sigradi2016_534ii, 160a, sigradi2014_313a6, f66d, c487, b45e, 7234, de2b, ascaad2016_040d16, 5ca5, 6eeb, b6fb, ascaad2016_005b3, aabf, 9d73, ae46, c8ec, ecaade2014_149c35, 627b, ecaade2016_078w22, 8765, 7c56, f7a7, 6eb5, 2f19, acadia14_301g, acadia14projects_719o, 79f2, 1116, f1d1, 4c42, ecaade2013r_004a4, aa00, 27b0, bfa3, 0cab, 3281, 7b16, 70ba, 6577, d1ad, 79fd, ecaade2017_172m, c4f6, 7813, 112e, 626c, 6713, e4f3, caadria2017_174v42, f83a, acadia14_579b, b389, ecaade2017_008s, 259b, b221, ba09, ecaade2014_230o59, 9c90, sigradi2014_085f8, 7c08, f6c5, 1256, 13ff, 6e0b, 9582, 6ec8, ijac201412305b2, 9811, 38f4, b50f, ecaade2017_291p, 4d3f, 7df8, b674, 3101, ecaade2015_268z58, 0463, caadria2017_047f15, acadia15_311g12, acadia14projects_75d, 402c, ijac201412304i1, b78b, 8b2f, e2ea, edb4, ecaade2014_133s29, 778a, 418b, 1ca3, ec4b, eae2, 33b5, 1cbb, 0aad, 947a, aa27, d510, 04cb, 7820, abb8, c78e, 6f0d, 5022, 4b79, 251b, 0c69, 1d34, acadia14_647ax, ascaad2016_035x13, 1e73, 6fd2, 0370, ascaad2016_022m8, sigradi2016_356d, 3344, 94d6, 20f3, 6406, 5718, 5ea4, 2a8a, df32, sigradi2013_117s, 8176, caadria2017_008z3, acadia17_669o, a45e, ascaad2016_008h4, daac, ecaade2016_111p30, 9bdc, f870, 6e42, 12b6, acadia14projects_661b, 1618, ecaade2015_148m31, 3b99, ecaade2014_182z45, be24, a06c, cc56, ad53, 3ebf, 9dd6, acadia17_163cc, aefe, 3f0e, sigradi2015_9.152y16, 2fd6, ecaade2015_110f21, c71b, a8a7, 4b56, c9e8, 82c0, acadia17_189kk, ecaade2017_170ww, b365, sigradi2015_4.219e7, 4843, acadia17_473h, 703e, ijac201614104i4, sigradi2013_135g, ff21, 0525, 817f, c628, bfa1, cae5, eb52, 2b34, dc11, 17d5, 55b2, 2ae7, ebc0, cfbb, 9c55, sigradi2013_28s, eaf6, 69ae, acadia16_24o2, ecaade2017_032d, 412a, c862, ecaade2014_237i61, ecaade2016_243b65, ascaad2014_014u7, 03ad, 07ab, d41a, 5cbf, 3e50, caadria2016_745a32, acadia14_681al, ascaad2014_035u1, c0d2, c91b, d853, b4c4, 2e5c, 5c36, ecaade2016_075l22, d31e, 15aa, ecaade2016_067u16, f3f7, 29e3, 7759, 6847, ijac201513301x9, 7b1d, 0e0d, ecaade2015_61x11, 6094, 35ec, 3e4a, cb92, 9e74, 4473, sigradi2013_401s, a0fe, 1fde, 27f9, caadria2015_081a12, 4569, 1611, caadria2017_016v6, d2d7, d3bf, 874c, 8302, 1916, caadria2016_579p24, ecaade2017_014zz, 1c20, 9f3e, ijac201513103r2, b87c, 1f84, 7043, 56f1, 700e, 8063, b652, acadia16_140b11, 3c89, 6765, sigradi2013_285c, 1b08, a450, e777, ecaade2016_139y38, ecaade2016_023p6, b185, 336d, caadria2016_073v3, 3dc9, 2d30, f525, ef37, 92e4, acadia14_619ae, c077, a38a, a163, bcc2, bf38, ff84, 8669, 5ecb, 8eda, 9693, caadria2017_056e19, 6633, 7c6b, 0afa, ecaade2015_91c18, 0b7b, c53d, sigradi2016_560q, ecaade2017_169nn, 420d, 0e88, ijac201412205t3, 8e44, 3e33, 5168, acadia17_323l, 2d2e, ecaade2016_065d16, sigradi2015_10.307i21, e969, 4c29, acadia14projects_479v, e459, b282, d28e, b6cf, 7474, caadria2016_487n20, 58db, 9933, caadria2017_095h26, ecaade2014_157a39, d393, 34c9, b9e6, ed58, 316a, b5da, sigradi2015_10.140j19, a272, 3e68, e474, 1433, 0bb9, 10cc, 97c8, 8990, 9ee8, 5579, ijac201412303j8, caadria2017_163y40, 9af3, 63ae, sigradi2014_266k2, acadia14_101p, 6a18, e81e, 5814, acadia17_491x, 2845, caadria2017_051s16, 3f29, 7490, 8ca4, caadria2017_004k2, cb94, 0cbb, 3fcc, 0c3f, ecaade2016_223m59, 0100, 66d4, 0913, b964, eaff, 2e84, 9999, d41e, 03b9, 611f, e1ce, f2d8, 4c33, 72ce, f8d0, cf5c, ascaad2014_012p6, 6813, ecaade2017_146gg, 0efa, ee9a, 7abf, 6dbd, 6106, 8704, d9c8, 7ea9, ecaade2015_22m4, bf1d, 58a8, 7670, 02cc, ijac201412303j9, 41ab, ecaade2016_164h46, ffd1, b8d8, f1ae, caadria2016_497y20, ea89, 6d85, 5bfd, 18ad, ijac201412405y8, sigradi2014_347j10, 2bbf, ascaad2016_019t7, acadia16_478v27, 67d8, a5e4, 5c80, 7846, 1ff5, 46b8, caadria2016_507n21, d808, 2ddf, c0d6, 2bd3, e599, 2fa0, 67ee, 7458, 92e8, 8a08, sigradi2016_534ll, 231b, acadia15_161e6, 9e40, eadc, a5c3, 40e3, acadia17_237gg, sigradi2014_293w4, 9fb7, 9325, 2996, cffe, 0c19, 0cc5, d46e, ba86, 8e82, f923, ascaad2014_032l9, a194, 3a2a, 842b, sigradi2013_400, 5c32, bb5f, 9cbc, aa61, f2be, 889f, acadia17_511yy, fc19, 879d, 7f2e, 4797, 8c4e, db49, ascaad2014_026u6, 9e72, a1cc, ijac201412405w8, 8d27, caadria2015_208i31, 9e83, 54f2, ddff, e0c5, ijac201513104w3, acadia17_283zz, ecaade2016_142b40, de9d, ecaade2016_021r5, ecaade2014_055a14, a115, 38b6, sigradi2016_450yy, ascaad2016_028e11, ijac201614103l3, 5f5a, 0af5, ecaade2017_129oo, ijac201614105y4, 5f96, 3cf1, 4478, 9eb7, 7d3a, b238, 3c8f, acadia14_63ao, 9fac, 364c, aca5, fdc1, 9fab, eec8, 92b9, e758, 9b80, 03c0, sigradi2014_140p2, ecaade2016_198t52, ecaade2014_096b23, 44de, ecaade2017_061h, c26f, 5dbd, ascaad2014_014t7, 52e2, 8b8c, 4a2d, 52fb, ac9b, 5e1b, 58e7, 13b0, caadria2017_031m11, 0d50, 511e, ecaade2013r_008n5, 604c, a370, 13a6, 8362, 7153, 952c, 0e93, ecaade2017_274aa, 0523, caadria2015_142o23, d8c1, sigradi2013_393z, 83c6, b742, caadria2017_003v1, ecaade2016_193s51, 2b59, 6364, 2245, edf2, 63c5, caadria2016_477x19, 7f21, 463d, 2a82, 0184, 9972, sigradi2016_448r, caadria2015_130h22, 971a, aceb, b8a5, 5777, 9d49, 74b2, 42ca, afbf, acadia14projects_199ao, 1f6f, ascaad2014_003o1, 1dea, acadia14_75aw, acadia16_184t12, 976a, 8a4c, 246c, caadria2015_084y12, dc62, 75da, ddf6, e76f, 9076, ecaade2017_225h, fb4c, 1f0c, e9cc, e619, 3970, ecaade2014_198z51, 0e8b, e3e9, 973d, 3e79, b04b, sigradi2016_430n, 4ef7, acadia17_230vv, 1990, ecaade2017_056c, 0f48, 661d, ascaad2016_048n20, 479f, 3ada, acadia16_12i2, 2207, 9bb1, 7241, 569b, 959a, 03c4, acadia15_195y7, d00f, 824b, sigradi2013_429i, ecaade2016_068n17, ecaade2015_302l66, d0e0, 6486, 26c8, cec0, f3d3, 9a84, 3009, 3236, 53fb, 2bba, c3ab, e706, 467e, f353, 95d1, acadia15_311h12, ed2c, b55e, 3c53, 36ec, 0fa0, acadia15_243a10, 84e2, acadia14projects_453j, 7a80, 9d55, 98b4, 68da, 2add, ecaade2017_308gg, dde9, ef7e, 8a32, b5ff, ascaad2014_026a7, 96bd, c0e3, e01a, 9389, acadia16_98c7, f6bb, 4b35, 7063, 3c3c, 04d6, 17fc, 4299, bd1a, 5846, 53f8, 027e, e375, 74a4, 0b47, c6a6, d0fd, b5c4, ecaade2016_098a27, acadia14_101ag, ijac201614204z9, 28e0, acadia14projects_479x, caadria2017_003r1, ecaade2014_145n33, ecaade2015_229k51, ecaade2017_148oo, 0eac, sigradi2015_11.136x24, a50c, ecaade2014_071c17, 4446, 4f56, 7eb9, ce83, ecaade2017_059ll, acadia16_424j25, ecaade2016_217o56, 5025, d20e, 2916, acadia16_270w16, 72ac, 7e6c, caadria2015_012g2, c40e, 295e, caadria2017_107u28, ecaade2014_192f49, ecaade2014_072z17, 7116, f16a, 6e0c, 6928, 9b85, acadia16_432z25, e8a9, daab, ijac201614405x3, 4ef6, sigradi2016_654uu, acadia17_37gg, d8c7, 2564, sigradi2015_8.81b12, 5033, ecaade2014_156d38, acadia16_12d2, 4e36, 0810, 0da2, 6f6e, 8021, ijac201513102l2, ecaade2016_067h17, ecaade2017_277ww, e7f9, 8d7f, c6d1, 0494, caadria2015_130x21, 1931, ecaade2016_237b63, 870c, ecaade2016_043w11, 8cbb, ecef, a417, b12a, 0782, c720, 55be, ecaade2016_238r63, e4b0, 6b70, fff3, be35, 931e, 1724, acadia14_389a, ecaade2017_039i, acadia14projects_427an, a3e3, 2157, sigradi2014_313d6, bf6e, ijac201614207i12, bc26, sigradi2015_3.268a5, 4502, f663, c93b, 2eac, 7d0e, d2c3, d0a7, 1268, a505, ecaade2015_22r4, acadia17_551e, 6f3a, 579f, dd66, 8382, 54ff, ea30, ecaade2016_171c49, 963b, 3348, caadria2015_237k35, e199, 0858, ff71, eb96, cfb0, e9b5, ijac201614405z3, 3916, ecaade2017_199yy, bfca, 68dc, sigradi2016_440ee, ecaade2015_221t48, 2006, e5f5, a45f, 9c47, 8247, caadria2017_046j14, 8b28, caadria2017_003z1, 30f6, 3390, 5faf, 37a2, c3c7, 49f2, 4f8c, ecaade2015_114o22, f420, 5f40, f2aa, 934b, c864, 002f, 1946, caadria2017_021h8, 3472, 4a08, ecaade2017_046d, eafe, 82fe, 2bb8, 76fc, 895f, 3c74, 3573, ebc8, 8e22, bcea, dc61, b78f, 237c, 7e4a, 24b5, 0976, ecaade2017_076ff, 663b, ecaade2017_grid, acadia17_71b, 99bb, b7d5, ascaad2014_037m2, caadria2016_167o7, 3883, ecaade2015_202f44, e328, acadia17_162u, 3830, 9331, c6c0, 6da4, 500e, adfa, 13dd, f0a0, b425, 6ccd, d7b1, 3045, 5452, 3b1d, ecaade2017_046j, sigradi2016_483ii, 8e6a, acadia16_344d21, ecaade2014_186k47, b041, 72bb, ac3d, 6e11, e548, c44d, 33e1, ccae, ba17, 69a4, c75b, 4c7b, b183, sigradi2014_345p8, 7940, ecaade2016_102w27, b66b, sigradi2014_313v5, e63f, 6539, 01e8, e816, 233e, 0e9d, caadria2016_055m3, sigradi2016_360t, f0ee, 0d96, 8e4f, 4a8b, 8de1, acadia14projects_167ab, ce93, ecaade2015_193w39, 605a, 361d, 366e, 703a, ecaade2016_095x25, 43ad, 5e00, ecaade2015_116f23, 8a50, 0188, ecaade2014_194v49, abd6, 71c4, 9a9c, 54eb, be58, 5fb0, c013, 2fcd, acadia17_560j, acadia14_473aj, 192e, 4ea1, 4589, 71d0, 013d, 5c4b, caadria2015_092h15, caadria2017_085w24, ecaade2014_180j45, f60c, ab23, ijac201614405d4, aa5b, 5b78, 069d, f18a, 0121, 8ef1, 893e, 5a5d, ecaade2015_86i17, 0a95, e028, acadia14_317r, e52a, 0c89, 3ad4, acadia14_317y, e16f, 88e5, 9bcc, b482, 0cf7, sigradi2013_275a, a30a, dd98, 136c, 221e, 653c, d208, ecaade2017_033t, acadia14projects_445ai, sigradi2014_330r7, ascaad2016_043h17, 6352, c9f4, 5494, b7ec, fb9c, 152c, 478f, 1543, 5338, ecaade2016_230c62, caadria2017_005r3, 6e3a, 3321, 4c9a, f97f, 77d7, 6ec5, ad93, deed, 4826, 957f, sigradi2013_30v, d8c6, ecec, 13f7, 6f04, caadria2017_074s23, 6647, e48f, fa58, 2246, 3d10, ecaade2017_079aa, caadria2017_027n9, b899, c0cd, 1a11, ecaade2015_17j2, caadria2017_182r43, 9185, ecaade2014_023x6, 916c, ea78, df97, 9d3d, 2caa, ba6d, ca76, 54b2, 6b22, 280f, 8cd3, 60c4, caadria2016_457f19, e98b, 2356, 4776, d086, 9c7b, bbb6, 96d3, 83ec, 74f6, 0426, e01c, e286, 6b0b, acadia14projects_627ao, 96ed, 8ad0, fa7c, 165b, d2c1, 1375, sigradi2013_407e, 97cb, 05fa, ecaade2015_138i28, 21fa, cb72, c757, c769, 129b, 5eb7, caadria2015_156o24, ecaade2017_291z, ecaade2016_002i1, d842, a0d0, 4535, ace7, 0f15, ecaade2016_163j45, 0d18, f26d, 77d5, c890, d33e, 8d93, 8c56, a42e, 88e1, d6a9, 78f6, b97d, sigradi2016_550m, bb0f, db73, e076, 0ded, 3555, acadia16_116w8, 0661, cd40, f9b6, 644f, 7c7d, 2588, 24a5, ecaade2017_173xx, fe9f, 5080, 8067, fc1c, 4b6b, ecaade2013r_009n6, 15a3, acadia14projects_699u, sigradi2015_11.8i23, 76bc, b70b, ecaade2014_089k21, c6b3, 8466, 7c14, 70d5, 79a8, b6aa, sigradi2013_194, ijac201614206x10, sigradi2013_112, 67a2, ecaade2015_301s65, caadria2016_641n27, 8f56, 1c4f, sigradi2014_250p9, acadia17_90ii, 9934, 66aa, 80bf, 2f00, sigradi2013_425p, 8efd, b80e, caadria2017_129y34, 65a3, 6563, 105f, ascaad2016_038n14, 180f, fc83, 910e, 3962, fab3, 9ed7, sigradi2015_2.162r1, 80c6, 1d3d, 255b, d73e, ee50, 2a87, 0ecf, 8f6e, 4a35, f068, c287, b8d0, acadia16_224w14, sigradi2015_6.387h9, c274, e106, fde6, b67d, cb5c, 24d2, ba58, 4518, 0a1b, 6799, 4fa4, 1da6, acadia14projects_153b, ade4, e2e4, e2cb, sigradi2014_137k2, 0770, fe8b, 7d9a, 7cb8, ecaade2014_221m56, 193c, d8cc, 82d0, b1aa, 3719, acadia16_184k12, b3ea, acadia16_260p16, 2192, ijac201614405u3, e5d8, ecaade2015_284m61, abbd, b2f9, acadia14_63ar, ceae, ecaade2017_003d, 41f8, 92b8, ecaade2014_153s36, ijac201614208t13, 53c0, 195d, a4c2, sigradi2015_5.384m7, 69df, fe52, 0672, 98ad, sigradi2015_13.316y28, d482, 1a0f, 9456, 667e, 8659, ecaade2017_116a, f9a1, f784, b776, 7b4f, a84b, 8ebe, 748e, acadia15_483j21, e036, sigradi2014_074x6, 38de, 8812, ecaade2014_173b43, a300, 6cf8, 261b, ecaade2014_194f50, acadia15_243y9, eb5e, 42c5, 9dba, 6f25, ecaade2017_208n, ecaade2017_071vv, b986, ecaade2014_085k20, 2576, a47b, sigradi2014_281h3, 64f5, 8e1e, sigradi2014_048t4, ecaade2015_158s33, ecaade2014_167o40, 413d, dc86, ecaade2017_006rr, sigradi2014_329b7, 65f7, 1ea3, 54ac, 7729, acadia14_317ac, 7883, 57f5, 8fe6, 9fd3, bb62, acadia14projects_619ad, a3f2, fa62, b247, 8177, acadia17_231o, acadia16_280m17, acadia16_88h6, 25d8, acadia14projects_453h, 7937, sigradi2013_285b, 379b, caadria2016_209w9, f966, 30b4, ecaade2015_130a26, ecaade2016_077t22, f147, adf1, 9a73, fccf, da04, c27c, 2c9c, 3582, 7cee, ascaad2016_018j7, 5cfe, 18dd, fda7, d38a, 3440, ddfd, 98af, ecaade2015_180a39, 4e04, ecaade2016_130v36, c5da, 945c, 9218, sigradi2013_315a, dbbe, 8174, 1e91, ecaade2015_25j5, acadia14_247n, ecaade2016_018v4, caadria2015_070d9, 15d7, 974d, 382a, acadia17_26h, 7023, ecaade2017_029hh, ecaade2015_225p49, a2ed, caadria2016_167b7, acadia17_435g, caadria2016_045f3, d919, ecaade2014_156e38, e1f9, 3589, bbc0, 0e39, 6626, ecaade2014_225u58, d13d, efb9, b6e1, ijac201614204y9, eefc, caadria2017_033s11, acadia14projects_479w, 4835, 65d2, sigradi2016_710kk, cdb8, ascaad2014_021c4, 823d, caadria2016_405c17, sigradi2016_752vv, 086b, ecaade2015_100t19, a29f, acadia14projects_609at, 2d18, acadia14projects_111k, b43b, ascaad2016_047w19, c8c1, 7d84, d0d2, bedd, 2c7c, 9401, ad33, 9d4d, db68, ecaade2015_170w35, 7539, b758, 6a79, 0566, 6ed1, ecaade2017_009u, 1821, 87cb, 39d7, ecaade2013r_005j4, e48c, ad6c, f9cc, caadria2017_072x22, ecaade2015_235m53, fcee, 3c9e, sigradi2014_314k6, ecaade2017_046e, ecaade2014_226e59, ecaade2016_130n36, 7f0c, ecaade2017_215kk, 0d67, d1d2, c633, 06d3, f7a0, d08e, aa1c, 1359, c324, a266, 68b9, acadia14projects_79ac, 41e5, acadia17_560p, sigradi2013_234l, ecaade2013r_002d2, e2dc, 0297, c060, de5d, 3af2, c984, 26cd, 5700, c776, acadia15_395y16, a22b, 1bb8, ecaade2017_215t, acadia17_628zz, ff93, b13e, 7daf, 2f26, c5a9, cee3, f61f, bcb3, acadia17_329cc, 3b1f, 4b0b, 005b, 3a84, 5290, 68cb, cd8c, 8222, 19c7, acadia17_491s, ecaade2014_176n44, 7798, a677, 9d1a, ecaade2015_237n54, bbea, ecaade2017_027qq, 1675, 1b2b, 182d, 82f7, 1884, a667, 3ba0, ecaade2016_085k24, ad78, df99, 9372, e8ff, 2df0, e00c, ecaade2015_302h66, sigradi2014_313t5, 27e6, 8182, acadia14projects_699m, ed21, e59f, dc0e, 0ba3, d74c, dd28, ef48, be9b, 3c50, ecaade2015_113n21, 7751, 3b4a, 390a, sigradi2016_407z, e3c7, c295, e5df, 0c66, 5cff, ecaade2017_215g, 5f22, acadia14_655ac, 41ba, 5de4, 103d, f47e, 569f, b45b, 4256, 9742, ecaade2016_182p49, sigradi2016_490nn, 6a19, 273c, ascaad2016_053l21, ecaade2015_285z62, e3de, 6025, fa02, 3eff, 44e7, bd3e, cf34, 6b41, 3474, 52b0, 3a2d, 6172, edfb, acadia16_140f10, ecaade2015_251o57, 7bab, 2379, 59f0, 404c, sigradi2013_54r, a0cb, a68b, d3f9, f99a, ae7c, 1189, 924b, 958d, acadia15_483a22, 66fb, bb13, acadia16_352y21, ecaade2015_144z30, f331, aace, 5a41, 14ad, ee35, a382, e033, d861, ecaade2014_206z53, 6e00, ecaade2015_17t2, ab84, 421a, 2c0a, e400, acadia14_473ag, caadria2016_641v27, e35c, dd92, 6443, acadia15_483h21, 0b95, f740, dc2e, 4358, 0503, 2063, 8ac1, 9084, ascaad2014_011w5, 3290, 2cfe, 9660, 2c66, acba, 916a, ecaade2016_144i40, a9ee, sigradi2013_223n, f131, 15a9, a865, 3b51, 800e, 7d6a, ascaad2014_005j3, 3e9e, caadria2016_881x37, 834b, sigradi2014_266b2, f6cb, c428, 0979, 1526, 30a5, f307, 1c70, 6a2d, e17d, c9d1, 33a6, 01b4, 1795, acadia14_281ab, caadria2016_871r37, 09bd, b846, sigradi2014_314o6, 0d1a, 6e9a, d926, a0cd, b3e3, 6490, sigradi2014_042n3, e10b, 5f65, 8358, bf3e, 1c7e, 1457, 7294, 1497, acadia14_719r, 6593, 4aa4, b544, c239, e60c, acadia14_655ah, sigradi2013_347r, 0271, b076, acadia16_34f3, d6d1, 1d85, acadia15_417d18, 6a32, sigradi2014_074p6, 5d4f, ecaade2017_215ddr, 4cc7, ascaad2016_031n12, 9e06, c463, 9705, 5fce, e96a, 755e, 38d3, caadria2015_157v24, e3a1, d7e6, 4b00, e938, f8d7, 29be, 7459, 8e45, 050d, ecaade2016_158n43, 5366, 3f8f, 10fa, 37c1, e208, b97c, 7b73, 27e9, 9d9c, 7b88, a268, sigradi2016_399g, 324f, a3dd, acadia17_669s, 45ec, 0f35, ecaade2016_055e14, 4819, 3446, 3daf, 2263, sigradi2013_390d, sigradi2013_391, b31f, caadria2017_145i38, f547, 7834, fe43, 06a6, a746, acadia17_560m, c1bf, 4c70, e292, 51fb, caadria2015_067l8, c626, a41f, a48f, ca91, b285, fdf1, 9197, 0714, caadria2016_579z24, 5487, a0bf, 0741, 9493, 143b, 0eb3, 2f78, 01e3, 7f4c, 3f56, ecaade2017_152qq, a165, ad96, ecaade2016_136j38, 47d9, 81aa, ecaade2014_196c51, d3a5, 626b, c0d4, sigradi2016_814t, 7f75, ecaade2015_48x7, acadia17_70ii, e35f, ca99, 33c9, 38ff, f205, 24c5, 7b1a, 5aa2, a9c1, acadia16_478w27, 4f0b, eca1, 4119, 35e0, 876b, 50cc, b2da, fc5f, b0b7, caadria2016_601i25, 2cf5, f96a, 0688, ijac201614204s9, 8ddd, ecaade2017_047p, 1e0e, 6bd1, 72a6, e200, 55cf, 24e1, ecaade2016_154i42, e68f, ecaade2017_032n, 76e1, e7fb, ecaade2017_090pp, 9054, acadia15_357j15, 07f0, 2440, a2be, 2f49, ca81, 62b3, ijac201412304y9, sigradi2016_732t, 9ea6, ecaade2014_157d39, 5632, fb3a, ijac201412403f6, 8c24, 1e8c, 1503, acadia15_407u17, b836, 7f3a, 568c, 8934, 1f27, 88bb, ecaade2014_121r27, caadria2016_601k25, 1581, a1c8, 6b30, de8d, caadria2015_194u28, e7ab, 6462, ascaad2016_023e10, be05, ecaade2016_ws-dheritageu67, acadia14projects_333au, ecaade2017_108k, sigradi2016_512c, ecaade2015_25k5, 192d, ecaade2014_195n50, d57d, 3d95, 0e28, 1377, 0597, acadia17_648n, e0f4, ecaade2015_229s51, 1e51, 8fa6, 6cd9, 57ca, c675, 77c4, 55b1, caadria2015_072s9, 858b, df2a, 0792, 5d19, 3e6e, ijac201614207d12, sigradi2014_048c5, 24eb, caadria2016_125u5, 1cd8, 04b6, bae4, 6075, acadia14projects_177ah, ecaade2015_103r20, acadia14_145ak, 9f91, caadria2017_056w18, 2a6b, sigradi2015_6.366c9, 2767, 48b3, 3c48, f914, caadria2016_477a20, ecaade2017_071uu, sigradi2013_42n, acadia17_323n, 0ee4, ecaade2014_053o13, caadria2017_081v24, 51ef, 547f, ecaade2017_173nn, 47ae, 675b, 1553, 3d02, 7d5b, aa20, bda1, 4ba1, ecaade2016_102p27, acb7, 1b48, c9ac, 98ae, d11e, dbc1, c43d, 7bb7, d715, 2be2, c7da, ijac201614205f10, ef17, 15cf, 58e3, dcba, 2178, 1c44, 4a75, caadria2015_117v18, ef84, 3d70, ecaade2016_243p64, e6cf, acadia14projects_145x, cb0b, beb0, ecaade2014_168t41, 9f6f, ecaade2017_003l, 189f, a834, 4961, be56, ecaade2013r_020r10, fe11, 1efd, e518, 53b0, 06f0, c011, 6d5d, ecaade2016_163t45, sigradi2015_8.186i12, ecaade2015_206k45, sigradi2016_385pp, 4e0d, 2ee4, b202, 383a, 197f, 68e0, 564d, 8bb9, a0fc, 269d, ecaade2016_111n30, 5c0f, 6f52, bb97, d2cf, 6445, acadia14projects_671x, d2e7, 1211, caadria2016_861h37, ijac201614305b3, c270, 5e77, 749f, 4ae6, ecaade2017_225g, 9b8f, 8e13, ecaade2015_314m68, a207, 059d, 8d28, 9763, sigradi2016_546h, 7e76, 1898, 9c0b, 1ff0, dad0, 7aeb, caadria2016_611m26, e9c5, ecaade2015_86e17, 8900, 8513, 7f92, 6bfa, 8fb2, f3f5, d6ce, b4f9, 8b0d, caadria2017_080g24, sigradi2016_686ss, 44e0, ef18, 3b44, 4a55, ecaade2014_194y49, 48a0, 778f, 989a, 63d0, 4116, b27a, a477, 3154, c2da, b8fb, a0c7, ascaad2016_017b7, df52, ecaade2016_241g64, acadia14projects_539d, 8594, 41c8, 5be9, 96e0, 631d, c1b9, 63c1, b4c8, d3cf, sigradi2013_401r, 7a43, 5f82, acadia14_473af, 3e39, acadia17_145ww, c901, 7ff2, d5aa, 01aa, 59f4, 2a96, da8f, acadia14projects_247v, 6469, ad51, 1ee0, 4e80, ijac201614302g1, 751d, efd2, acadia15_57h2, acadia14projects_609am, 533b, acadia14projects_145ac, ecaade2017_101ee, 3743, 2a32, f592, 7a45, 967d, sigradi2016_558p, c497, ijac201412401y3, acadia14projects_63ay, ecaade2015_207p46, ecaade2017_083nn, 63e0, ecaade2014_186a47, a5af, bcb0, b9b0, 7f4f, a9d6, 9c5f, a878, 6466, acadia14projects_53l, 0821, d06d, f18d, d10c, be87, ijac201614102w1, f63b, bed6, ca1b, fee4, a6e8, 494d, 6b53, caadria2017_124u32, 33f8, ec01, 72f2, f21a, 88e2, ecaade2016_208u53, d8e6, f5b6, ecaade2017_046m, 2213, acadia14projects_671s, aa30, 74b0, 13b7, 8e52, 4d12, bda2, 9915, 7ec9, 5f34, ce00, 8f5a, 9373, acadia16_470e27, 6673, 5d67, ecaade2016_072h20, caadria2017_124b33, dd4a, ascaad2016_042v16, 31bb, 90cb, ecaade2017_017j, 5863, acadia14_135ab, 6b29, 80e3, b3e7, 79bf, 70b3, 29e2, 915e, sigradi2016_490ll, acadia14_691a, 7267, ecaade2016_222t57, ascaad2016_037e14, 11fa, fa35, 5dbf, f93f, a6ce, be14, b5d4, ascaad2014_005c3, 6962, d33a, acadia17_381dd, e366, 86e9, c30c, ecaade2014_230j59, c717, 49e0, acadia16_140x10, b897, 6d79, ecaade2014_140n31, 63c3, acadia16_372l23, ecaade2014_139c31, 37ff, acadia14_177ah, d46d, 2b5f, fce3, c71c, 983f, a0af, 635d, 4d5b, fa34, b8b7, 8b23, 672d, b6b0, 2522, dba4, 8e61, ecaade2015_194s40, a1dd, ecaade2016_230f62, 0ea1, ecaade2014_078r18, 33f5, 0d3d, 7366, ecaade2017_198b, a973, b4a1, 83bb, 0862, ecaade2017_302zz, 86a6, sigradi2014_192p6, 7912, 65b6, bfee, 3beb, 297b, ecaade2017_257vv, 84d2, a910, f138, ecaade2017_184mm, 7755, ijac201412304p1, 4d1d, 6f84, 2abc, 4511, ecaade2015_59l11, ea2c, 9dff, acadia17_117x, ecaade2016_140z39, aeb6, fc1b, 5ef5, c74c, ce60, 3e49, a534, 7c33, 3c40, 706e, 798e, 2401, a021, ecaade2014_182w45, b6e4, acadia14projects_177n, bfe0, 4b73, sigradi2015_1.305d1, 94a3, caadria2017_096t26, 0236, caadria2017_004s2, b767, ecaade2015_227t49, 9cf2, 6c55, 27bc, ijac201412201n1, 9dc1, 7d56, 94c8, ecaade2015_237d54, 15f5, 37ed, 0e63, 7169, f9be, 9205, 291a, 787c, ecaade2017_033s, acadia15_483z20, c781, f188, 0d6d, 0c6e, c16f, 09bb, eeb4, acadia17_435d, fb28, ecaade2016_ws-masshousec69, 4fe1, caadria2017_189h45, sigradi2013_158v, c2b1, f33d, bf95, 0c74, caadria2015_130t21, 8e01, f49b, 4379, 8f48, 292b, fbbc, 4e77, 5459, 874d, e98e, 2615, 96ff, ascaad2016_051d21, 1a38, acadia14_463b, ecaade2014_153b37, caadria2015_237u35, acadia14_101ad, 7181, 5389, 5559, 2e2f, b45f, 3a1e, dd93, e4ed, 6498, cee6, a5bb, ecaade2015_148o31, c847, ce39, ecaade2017_069dd, ijac201614208w12, e075, 780d, ascaad2016_022g9, a311, 1962, 587f, 7f11, 7746, 91e3, e7ca, sigradi2013_183b, dd68, a86f, d6bd, 109d, 6ac3, 1523, b250, fe77, cb33, sigradi2014_345x8, c310, 2a16, ascaad2014_007j4, 5698, ea2d, 6aec, 3e26, 0582, fb60, b2e6, 1f0a, d004, 5026, d9b7, fb1a, acadia17_435c, 0089, 2143, c711, f897, ee04, 99a5, fb59, f134, caadria2017_085e25, 7b1e, a7ed, ecaade2016_046y12, sigradi2014_247l9, 9964, 3fa9, caadria2017_069d22, 597d, ecaade2013r_019e10, 8cb3, 9f58, 5c02, cdaa, 80ed, a465, f431, 87db, 6e99, bd63, 992a, 950b, e0cd, 4f81, d67e, 80d7, 64ad, c6a3, acadia14_101ar, 02e8, 3da9, ascaad2014_017m1, 5794, 9071, ecaade2017_288ii, ecaade2016_118h32, ascaad2014_024y5, aa34, 35dc, ecaade2017_094l, a0ae, ijac201412203l2, caadria2017_145d38, ab31, ecaade2017_243dd, 85ca, caadria2015_102a16, d751, fa77, bcbc, fa6e, d398, dd99, acadia15_343n14, 4a77, 32bf, 1b14, ascaad2014_008x4, ecaade2017_152cc, 73a5, 28d1, ecaade2015_253s57, ecaade2015_217l48, 980f, e791, e0e6, 26a9, 98b2, ecaade2015_196u42, 9e61, ecaade2015_227b50, 643f, 8624, af9e, f6f1, 0a7f, 5d85, acadia14projects_463a, de3a, 267f, 0aa1, 7864, b435, a9d3, 8ff2, caadria2016_611i26, 7cdf, 5c58, f089, sigradi2016_431s, 8547, 9906, bdb5, caadria2016_301i13, ascaad2014_004d2, f352, 0d28, ecaade2016_151k41, 18ff, 63a6, cdf9, d92f, 520f, d1b1, 3d55, ccf5, d9c0, fe14, 90fd, ecaade2017_212ll, dff3, d993, 2455, 407a, 55ee, 78fc, 7e1b, 0bef, a24a, e60f, 0c47, 6559, c94f, ecaade2016_130e37, e57f, a7b6, acadia14_661d, 861b, ascaad2014_018y1, acadia14_145p, 10ce, a556, bbcd, 2500, 6f9c, sigradi2015_11.196m26, ecaade2013r_003g3, 6c14, d0c2, 95b2, 1b6e, 4002, 6586, 064f, 0cde, acadia14projects_333az, 010a, c5ad, d581, 12a2, 3dd8, b2c0, ea15, d267, ecaade2015_144w30, 4c17, de31, acadia14projects_153ay, acadia14projects_267o, bca8, aa47, 1aab, dfee, 9109, 01c8, 2d51, acadia14_453k, ascaad2014_019w2, f18c, c5b5, 01f6, beb7, dd3c, 8f58, sigradi2016_450tt, sigradi2015_6.387e9, 132c, 6fb0, 6961, ascaad2014_029t8, e2e7, b05f, 84b8, daa3, b2df, ascaad2016_028p11, 3025, cd87, de61, acadia14projects_311u, ascaad2014_005k3, 572b, acadia17_283a, ecaade2016_055k14, 3542, b920, 5cb9, b292, 933f, 31b1, a6f9, a8e2, e3ea, ijac201614105j5, ijac201614208b13, a14a, acadia14projects_153aw, ecaade2014_024v7, fb81, 5bc2, 9a88, 6ede, caadria2016_013u1, 7119, ascaad2016_043o17, 65e2, ecaade2016_072l20, 5ad8, ecaade2017_273s, dc26, caadria2016_631i27, ecaade2015_200f43, sigradi2013_41k, ab53, ecaade2016_158l43, de43, d696, 9733, ecaade2014_138y30, a60a, sigradi2013_313s, c5c4, a85d, f106, 6c93, 028e, b0ec, ecaade2017_293tt, 1972, dde3, 6cb4, 42d2, 21c9, 2bc3, caadria2015_237m35, 5b94, b3f1, e754, c52e, 2aeb, 4188, 4bdd, 9c37, 7497, caadria2017_027r9, b62d, 546e, 175d, c609, fbe6, 6248, ascaad2014_019p2, ecaade2017_011ii, 5132, 2b90, 568e, bc37, 7658, caadria2016_517f22, ba5d, 0ad8, acadia17_473ss, 1a6f, 01c2, 905c, 362f, ijac201412301r6, sigradi2014_303f5, ecaade2016_021c6, cc8a, ecaade2014_057p14, 1473, acadia14projects_463c, 88b4, 2c18, 53de, 10a8, 023c, 2dcb, 7663, 76ac, f835, acadia14projects_463aw, ecaade2014_029f8, 33e9, d548, sigradi2013_429o, 5a28, ecaade2015_101c20, f965, 5a7f, caadria2015_030i4, acadia14_145af, eeb1, 518e, f7dc, acadia14_539a, 88a2, 94da, c6e8, 1802, c28d, ef70, d9b8, 3e59, cbfd, 5f3f, 1a42, 614f, acadia14projects_101ab, cd1a, ecaade2016_072m20, 7a50, 334e, ecaade2014_184j46, d92d, 9b18, ec74, f673, ff02, 9841, ecaade2014_140c32, c946, 6d9b, aca2, b3a2, 126c, 1859, 1a78, ecaade2013r_005n4, f5af, caadria2017_124l33, acadia16_124c9, f06e, bc4c, caadria2016_487m20, 2515, 2f06, ijac201513201n5, 8a0c, ecaade2014_122y27, ea5c, 6766, 4cf3, 2243, eb79, c7d4, b6eb, acadia16_298n18, 73ca, ebcd, ec57, 820a, bad4, 82a9, c692, ijac201614201k6, f34d, febf, 84fc, ecaade2017_265u, 64d8, 4dbc, ecaade2014_176y43, ijac201412301e6, 28c1, fc45, 08c6, 7db3, d5db, 7f4d, 2820, 3126, efcf, 3f0f, a625, ecaade2015_318t69, 0e38, a01e, 8108, ecaade2015_138c29, 8e55, 88e9, ef7a, 29a7, 132a, d73b, e027, acadia15_395w16, 5522, fc06, c4a1, ecaade2017_038ll, sigradi2013_391j, b1e7, 3a71, sigradi2016_488r, f255, cf7b, 13ce, b590, c51a, 55bc, 4579, ecaade2016_108v29, ecaade2015_241c55, 3850, 7fd6, 6e27, 9abf, 3a3d, 51ad, 8b68, 3084, d18d, 06c2, afc8, ecaade2017_291b, 2c1b, acadia14projects_463e, 9ff3, 6946, 15ca, bf8d, a52b, 0005, a117, ec64, a554, acadia17_598r, 445c, a400, 28cd, b6c7, f68b, b83f, 14ac, ascaad2016_039z15, 97a1, 2015, 48f8, ecaade2016_121s33, 82c7, ebc6, ecaade2017_225k, ecaade2016_110j30, 1f2f, c620, b726, sigradi2013_401h, ecaade2014_112h26, 9858, 2a01, cb5a, 23c8, 1d5e, 47ab, ec48, acadia17_230qq, 5214, e413, 21ec, 47d6, acadia15_243d10, sigradi2016_561ee, eca8, fff6, sigradi2016_732e, 238e, bb73, bf7d, ecaade2017_037ff, 1d7d, sigradi2013_429n, dd43, be92, 0704, e32a, ca5e, caadria2017_163h40, 4edb, fb68, 1938, ff85, 9377, d03e, 46c6, ecaade2015_280c61, ascaad2016_023w9, 94f5, caadria2015_004o1, 806e, 0e12, 749d, 7ef6, ijac201513105x4, f178, 24d7, d08c, acadia17_221mm, 2e4f, ecaade2017_006uu, ecaade2015_92p18, f2f0, 74f1, 5217, d2b9, 36a2, ecaade2017_173oo, b3b6, acadia14projects_627g, 5a78, e391, f262, 4763, 38fe, 6454, 9bae, acadia15_513u22, acadia15_323v12, 3bea, ascaad2014_005v2, ecaade2015_171l36, bc4b, ad72, 9aba, ijac201412305i2, fffb, d04b, 114e, 5d3e, 5f74, c659, 4951, 1d78, 9a3a, 2da9, ecaade2014_198p51, 6268, ca28, c222, ecaade2015_18e3, 2dd2, 206e, 5c86, dec0, 37f4, b2fa, ee80, d2f4, caadria2017_021p8, acd3, 8dda, 5ae4, 27b6, aac8, be68, f7d9, 62e9, 49f5, f066, ecaade2015_314i68, 337e, 3605, d239, 5e11, c397, 9fc0, 7f0e, ijac201412301t6, 17f5, 84e0, 1bbc, 42a7, 06c5, e7f5, caadria2017_070u22, 0866, cca6, b7ce, 3c4d, 42c4, a2eb, acadia17_60w, 2eb3, 4b33, a5d8, acadia17_637b, 4376, 7bb9, d058, 0a18, ijac201614102g2, c269, cc22, 99ac, sigradi2013_289l, 20da, ecaade2017_122ll, acadia14projects_463h, 421b, 06bb, b5d6, a76b, 504f, 5fa3, 165e, acadia17_127gg, 086a, 6504, 1daf, b2eb, 4948, ac23, 6faf, 0058, d195, ecaade2014_054t13, 06e5, 1545, fb32, 8608, ceff, 62a6, 5e41, acadia15_137n5, dcd4, dbc6, 8f27, ecaade2016_163r45, 2795, 2810, sigradi2016_817b, sigradi2014_015c1, 21cd, 614c, b483, ecaade2017_133e, 24e8, 6052, 4d01, acadia17_109z, 4d32, ecaade2017_027yy, 033a, 3cbc, acadia14_609ak, 2a91, acadia14projects_43w, 988b, c0f8, c6a2, caf1, 155f, acadia14projects_153am, 3b3b, cdbd, fe45, bdd0, 9b24, 7664, caadria2015_237n35, b888, 10c3, ecaade2014_066z15, ecaade2015_77a15, 3d1e, e097, 57c0, 162f, ad75, sigradi2014_313x5, 72df, f9f9, ce1e, acadia14_549s, 0817, 34e5, b753, ecaade2017_049rr, c014, ecaade2014_019h5, 97de, e9d9, 864f, 653d, ffef, fd71, 1dc7, 2779, ijac201513206c9, f60a, 45fc, 61cb, ecaade2015_193f40, 4301, a098, 4f25, 18d3, 70b7, 832c, acf2, d5a9, acadia14_311r, acadia15_232n9, 9ff4, c89c, f0c1, 10f6, b7f4, cdcc, caadria2017_069e22, dd26, 9953, acadia14projects_589i, 8752, 1097, 5ebb, ecaade2015_158y33, acadia14projects_555h, 043f, 9a43, ijac201513302m10, 672c, a367, 62a4, acadia14_699p, caadria2016_663r28, ascaad2016_048e20, cb13, b4bb, ab1b, 8da8, 7523, acadia14_375ay, ecaade2017_248vv, 1540, 807e, a745, 5709, 59e0, 9a21, acadia16_270c17, 3ee7, 656e, 6f0a, ijac201513205c8, f322, 2cf7, 6f82, c4c3, def0, 9241, b7cb, 7273, f94e, 68ab, b9fd, ecaade2015_37f7, 9885, 864a, ecb1, acadia14projects_719r, 7a91, caadria2017_054d18, 8cb9, 969a, 00ab, 1a8a, 4615, 6e7f, fb93, 49de, 7db1, be84, a6df, ijac201412304w9, 3d48, e59e, acadia15_483y20, ecaade2016_217o55, b1cf, sigradi2015_10.377t22, 695a, e80d, acadia17_273x, ecaade2017_101u, ecaade2015_302j66, 03a1, sigradi2014_276z2, 3bc9, sigradi2014_137l2, caadria2017_015a5, acadia14_219av, dcab, 93a9, 2750, 7657, 002c, caadria2017_185s44, 211a, eb16, eae0, 11dc, dc78, d63b, 81b0, ijac201513105a4, f49d, 7393, 8bfb, 1956, acadia15_451o19, acadia14projects_135z, 2aa0, 52da, 5388, acadia14_247i, d712, 2745, 4637, b78c, bd0e, 970e, acadia14_291an, 9ea1, ecaade2015_35o6, 7962, 3a2f, fd94, e657, 4513, ad26, 0a66, sigradi2016_479bb, 57e6, fa05, 9692, 18cf, 4d47, 26af, 720b, 9ec4, acadia17_329z, 3013, a153, sigradi2014_263y9, ecaade2014_030m8, caadria2015_061f7, 894f, acadia14_661b, c28f, c644, 1719, 8981, ae12, sigradi2016_517r, 5f15, 65d9, acadia14_389f, 6796, df14, ascaad2016_014m6, 044c, 60e2, ae31, 9e15, 0423, 7f44, 9c71, acadia17_90aa, 6bdb, ecaade2016_057t14, c03b, 0182, ecaade2015_81u15, 71c9, 5dbc, c17e, e03c, acadia17_348a, 1c85, d0ed, ecaade2016_158o43, 3dec, d2be, c067, sigradi2014_169p4, a571, 7031, a343, f1f4, 2ca6, caadria2015_126g21, 8a7c, 6b28, 0dcf, d0c7, c2b0, caadria2017_046l14, 2d29, 358a, 3408, 8901, 58a1, 105a, 6262, eafd, 1df0, bc84, sigradi2015_8.264g14, d9ba, 2298, b231, a219, bd0d, acadia15_333p13, c602, ijac201614307j4, 8723, 90eb, ff5b, 5b2b, 26df, bb63, bb71, 7bca, caadria2017_037a12, acadia17_322h, 3b17, 7655, 63fb, ee58, ijac201614207o12, 68ec, 2e1d, caadria2015_168m25, 922a, f7ee, 1dd1, 1ae3, dca1, 0e90, ecaade2014_156h38, b0c9, 33a3, 3439, sigradi2014_136c2, ecaade2014_180a45, c91d, ecaade2017_021v, 4dd2, ad60, a578, 6747, b148, eaae, ecaade2014_173h43, acadia14_609ad, ecaade2014_233l60, 526d, c3e6, 69dd, 331f, 8739, f099, acadia16_402u24, 453d, 5c74, ecaade2014_224b57, 629a, 83aa, 01b9, 8b95, c1c6, sigradi2013_117b, bdb1, ecaade2016_222s57, 3daa, c3b3, sigradi2013_164, 39dc, ecaade2015_196p42, 820e, 166e, ec92, a28e, e0ba, a10c, 3a5e, acadia14_497ab, 50ec, 7538, 5afa, b5ed, c87e, f5de, eedc, 9b87, 89e6, 880b, ca8d, sigradi2016_524q, ecaade2013r_009k6, 83e0, 16ab, 467d, 7c34, 044b, 86f0, 859f, ecaade2016_048x13, 031a, facf, ea3d, 7005, 5eea, a4e7, caadria2016_321k14, 6aeb, acadia16_244m15, sigradi2014_252s9, 9c35, efbe, ee2c, 4fe5, 961f, acadia14projects_81m, sigradi2015_8.81y11, sigradi2016_512b, 897e, 0605, 3376, ecaade2016_228i61, ecaade2014_128s28, 2c37, 6cc2, a48e, d62d, 62c4, 0f41, ed1b, 2372, ascaad2014_018e2, 131d, 820b, 9b9c, 4608, 3dd7, 912e, 50d5, ecaade2014_120l27, c661, bffb, b608, 147c, ecaade2014_192g49, d260, 332b, 5f79, c3c5, da4e, 2abe, 059f, 7a8d, 4c0f, 559e, 9664, sigradi2013_248v, 884c, 736d, 68d8, 3403, 34e2, 102e, 0882, 078d, 47c3, 96c8, ijac201513202m6, 227e, ca11, ecaade2015_227u49, 29c4, ecaade2017_073n, sigradi2013_30d, 6c52, ijac201614201i7, 27ce, 648a, d7ed, caadria2015_181f27, a543, 3512, 4f28, ecaade2013r_001j1, 913c, a7be, 2930, f72c, 0514, 78e5, 0f9c, 7ab3, 9a6d, 880c, acadia14_647av, fdca, ecaade2015_227w49, acadia14projects_517m, 453e, f595, b9dd, 86e1, 5049, 3f4a, ijac201614403i2, 9e1e, de25, fe6f, ascaad2014_014x7, ijac201412204j3, f573, 5fa5, 38eb, b522, 13fd, 84db, acadia17_648ee, ascaad2016_048o20, 00d0, db3e, 9622, ea6a, 74c1, d5f0, caadria2015_015c3, ecaade2016_165t46, 0856, 0cf4, d9bb, ecaade2017_173tt, 1995, df9f, 04e1, d2cd, fbc9, a6af, c539, e9d3, ecaade2016_163i45, ec2d, eeb8, ec53, 3b8d, 2aa4, ae35, 1896, 6bf3, 2ab4, b9ad, 0c64, 1b4f, 2344, caadria2017_055l18, aad6, e2f6, d311, 3a69, 43b7, ijac201614207z11, ecaade2013r_017x8, 6ddb, acadia14projects_661f, 6ed7, 2ab2, 351e, 2644, ecaade2014_019e5, de3b, ecaade2014_157l38, ecaade2017_054dd, 7b8a, dd77, 8525, 405e, 2d93, caadria2017_096l26, sigradi2013_42o, ecaade2017_215ccr, 9d35, 8665, c159, ecaade2013r_015n8, 7ae2, ecaade2016_102g28, 2249, acadia14projects_473ae, a009, 562f, 78fa, 253a, 895d, f109, 4ebb, 3863, bf5f, a66b, 10f0, 68d0, 089f, a735, f88b, 8a9a, ecaade2016_106m29, sigradi2015_3.221p4, f3f4, 1dda, 1c2c, ecaade2016_tkoh67, 93d1, bbb2, 6dec, 8df9, acadia17_473c, 852c, e6aa, 9c0d, ecaade2014_024m7, 4c0d, 2a85, 57e5, acadia14_719k, 2640, 8660, ebeb, acadia16_106c8, da38, 75e5, ecaade2017_228u, ascaad2014_022d4, 9b8c, bb8b, ba62, 7973, fca8, 051b, 56e6, db89, 2b47, d9e9, e310, acadia17_247tt, 0543, 056c, c068, f384, a27b, 12ac, ascaad2014_007w3, 68e8, 21ff, 9ebf, 9620, acadia17_296x, bcd3, ecaade2017_170c, acadia16_98m7, ef46, 6c16, 8e5b, 4bc5, 08e4, 2067, 2f8b, c8a7, f0fb, 22de, bc41, 9de9, acadia17_36cc, ecaade2015_21n3, ecaade2014_233o60, 6ab4, 0fdb, 1eb4, 79ad, 460d, 78af, ecaade2014_138r30, 34ac, ascaad2016_002k1, 55fd, 6f24, 5ead, ascaad2014_004k2, ecaade2015_286c63, 4fef, c939, 3db3, 6721, bd12, bf94, e149, 4ac1, 251d, acadia14projects_267j, 8ff6, a63c, e436, 9ff1, e37b, ecaade2015_235j53, 5d2a, 33f6, 8bac, ecaade2017_244ll, caadria2017_175g43, acadia17_373y, ijac201412201k1, ecaade2015_194t40, 7242, 202c, 96ae, 0e57, 5b5c, cd34, 4383, 8b88, 4522, ecaade2017_028o, d97b, f01f, 2482, e6d6, 248d, ecaade2017_203w, 5b8b, 472b, sigradi2014_178l5, sigradi2013_358, 3dcd, db35, 1fb6, 8ac3, a8fa, ed50, b786, 4803, 5c05, 3e64, 8086, 3ba1, c11e, 602b, caadria2016_023r2, 00c9, 7513, ecaade2017_220jj, ecaade2017_143n, sigradi2014_047n4, 6a4c, ecaade2017_056ww, 0bc2, 6343, cadc, sigradi2013_62, 15dd, b241, ecaade2016_028h8, acadia17_560h, caadria2017_142g37, ad9f, sigradi2013_327, e757, ecaade2013r_019g10, sigradi2015_9.152v16, 13d6, 92cb, 47ce, 7f58, cece, ecaade2016_140x39, 6204, 7c16, 8bef, ecaade2017_256cc, 71b6, d5e4, 91ae, 68ad, 3308, 4377, 834d, ijac201412404i8, c771, 04be, ff6b, f345, ecaade2017_156aa, 4e39, 7ef9, afeb, ecaade2017_152ff, ascaad2014_014j7, 5968, a581, ecaade2016_129v35, f8c2, a7b4, c441, fed1, ijac201614402v1, 5399, 52ad, ijac201513103p2, 385c, ijac201614308z5, 53e9, 84ba, bd7a, a9f6, ijac201614303v2, 9eee, 8f82, sigradi2016_449ll, sigradi2013_343e, ecaade2014_112j26, 9033, 50f8, 09e0, 0a1e, ecaade2015_161j34, 40fc, 1d6b, 3839, 6dd3, de92, 1d47, f1e9, 9dce, aebf, b2b5, f6c7, 3022, ijac201412405e9, 68aa, caadria2017_142b37, 71cc, ecaade2016_027x7, caadria2015_246a36, 7a48, ecaade2017_101y, 40de, d0b7, 9686, 98b3, c3dc, 4fcf, ecaade2017_151z, 5c37, 6783, dab2, 0d9a, 599a, 0b99, acadia14_247g, 78d5, acadia15_284y11, aa17, caadria2017_129n34, sigradi2015_4.219y6, 12c7, c190, 8ffd, 9af8, e11e, 3ff1, 57f9, 360d, 1dcc, 58a5, 7805, acadia15_149s5, 69da, 054d, 0679, 46e9, 5e58, ec81, 8b3c, 25be, 55fa, 10ec, acadia14projects_135ac, b788, sigradi2014_284x3, 73cc, 5426, bd96, 1040, 7e0e, sigradi2016_507tt, af95, 74d7, 85a0, 3b26, acadia17_51qq, f478, 5dbb, 603e, 910b, 8873, 4df7, ecaade2015_84b17, 4f2e, dcdd, sigradi2014_141r2, 2c5c, 6ece, 0b43, 4f9b, 9a93, 7235, acadia17_258l, caadria2017_040k12, 437c, 4a4f, d5cf, ecaade2015_22d5, 3ea9, d574, acadia14projects_145ae, ecaade2017_140pp, 336c, f37a, 0b9a, 0f6d, e34e, 1bbe, f2a4, 0d79, c8b3, baf2, ed9a, caadria2015_087r13, 8d69, caadria2015_246c36, 2a21, b5db, 14e3, 48b6, 0d47, fbc5, 33e5, 228c, 1ae7, 935c, 8983, ed08, 49bc, dea5, 87f7, sigradi2013_305g, 6f8a, 1142, 6dab, ecaade2014_169r42, 9a7d, 4e8f, a3a5, b729, fbfa, 8841, sigradi2013_347, fcf4, 4e03, e072, 3e01, fb6e, 59a8, ecaade2017_095v, 744c, 8413, ecaade2014_016h4, 2f11, f7b4, 8fb3, ecaade2014_052x12, caadria2017_175j43, c82f, 3e0a, bcb6, c762, 36ee, 25e0, 9c45, 056f, ecaade2014_198o51, 45c5, 6b46, 1140, acadia14_565t, acadia16_382a24, 09f8, 97b1, c09b, e924, e517, ecaade2015_136u26, caadria2015_172i26, ecaade2016_ws-dleadx67, 4112, 11ad, a39e, 41dc, bdb7, d817, 5f4e, 56b1, b348, 40d4, caadria2017_101j27, acadia16_244l15, d337, ecaade2017_077d, 0366, 39a5, ecaade2016_072p20, sigradi2015_3.65v2, 3163, 8630, 88f7, 5da2, d041, 6788, 8a34, 2123, 1aff, 20f7, acd9, sigradi2014_103x8, 1053, 7f2a, 445b, 2706, 9b26, a1d7, 7094, ecaade2017_309pp, c6b7, acadia16_460a27, 18ea, 7fa4, acadia14projects_145u, 3484, 8d55, 4e7d, 621b, sigradi2015_6.151e8, 8e5f, cbe0, acadia14projects_435c, ec89, acadia14_167t, 0305, 99ba, a977, ecaade2017_230qq, 7e09, 0ddd, 7ae4, 9acc, 9151, 7875, c4a4, 42a6, acadia17_648p, edd0, bd37, 6378, acadia14_167ac, ab69, aa5f, 88f5, 274a, ef59, acadia14projects_565i, 90b4, ijac201614201j7, ijac201412403y6, dd80, caadria2015_102z15, 0478, 95c3, 189b, 46a4, 03db, 830d, ecaade2014_009b1, caadria2016_611n26, ijac201614402a2, 4ee4, fcc5, caadria2017_189e45, 26b9, fd6a, 976c, e315, 87c8, 868a, caadria2015_210m32, 9e50, c149, 63de, 4c40, 77f9, 40d7, 8c90, d505, ascaad2014_019d3, 4227, ee8c, f5d4, ca27, acadia14projects_655ad, a16d, 8dd9, fd5c, caadria2017_149f39, ecaade2015_55j10, ascaad2014_014g8, sigradi2015_sp_10.179i31, 19eb, ecaade2017_230c, 3652, 3dc1, ecaade2017_061g, 1af9, 961b, 60d3, 18c0, ab2d, sigradi2013_43a, fe58, 396a, 9619, caadria2015_237p35, 6ac0, 0eec, 7479, 48be, 31d7, b594, deb0, 7f73, 073d, 78a7, ca59, 6375, a7cc, 6a34, 5107, 9d2b, 1e36, ecaade2015_301v65, caadria2017_016e6, 8963, d95c, 894a, 5d98, ecaade2014_140y31, ecaade2015_48j8, acadia14projects_565t, 7566, 8f30, 3f66, d0b6, 2957, 7a47, ddc2, eedf, 9943, bb7d, caadria2017_051o16, sigradi2014_281g3, 417b, 94aa, 09fa, d455, 7873, 1373, 79ed, d214, 1fc2, 64f8, ddbd, acadia14projects_63ak, 94de, ecaade2015_33f6, edc0, acadia17_658g, 9c7f, 8442, e2b6, 612c, b747, ecaade2014_176k44, b3fb, acadia14_301ax, 7125, dbf9, 91fb, caadria2016_013h2, f0cc, a1e7, 7ca8, a92b, 2e71, 6050, 306c, acadia15_469p20, 8b54, 7406, 5498, ecaade2017_079bb, af61, sigradi2014_213x7, 56c9, 1845, 3fe3, 3a29, 4c21, acadia14projects_619av, 640b, ecaade2016_068p17, 1d90, ec6f, ecaade2017_098rr, a258, 3ebd, bf58, 5b11, 4afe, sigradi2016_602h, d0e8, a93f, b90c, 9d8e, 4d4a, ecaade2015_100n19, e3bd, 0a30, 1d74, 602a, 7b22, 7cd1, 53bc, 526c, 64fe, 7a75, 761b, 1a80, caadria2016_673z28, a232, sigradi2014_074v6, acadia14projects_145aa, abd1, 87b0, acadia15_431u18, 8a52, 683d, d3ff, 655b, 38b2, 8f37, 7918, 7522, 3514, ecaade2017_194y, a557, b8c0, 87c1, aadb, 6435, ecaade2017_220ss, sigradi2015_9.152r16, c92a, caadria2017_165l41, 3b0e, c40c, 9ea4, a6d8, 2f2a, ef09, dfa0, 440a, d6fd, 1c0d, 09ea, a776, caadria2015_220d34, ecaade2014_139b31, e575, ecaade2016_166m47, 69c6, e19b, ijac201614206u10, acadia14_565aj, 1042, bd1d, acadia14projects_435ap, 6f33, 7613, 6bc3, ecaade2016_mrty65, 207e, de75, ecaade2015_17e2, c7a8, 35cc, c7be, ijac201412203b2, caadria2017_125w33, acadia17_258k, d2e3, 1557, 67bd, a4e9, 4129, ef34, 5686, 6ee9, c9c5, 6d45, 77cf, ecaade2017_203gg, 02a1, fecb, 73e6, 2947, 5d86, acadia17_403v, 9eda, 287a, ijac201412402v4, 86c7, acadia16_470i27, ecaade2016_139b39, 0f0a, ecaade2017_152kk, 3723, 1f12, ecaade2017_061c, acadia17_117w, caadria2015_030m4, bb70, 4347, b21c, fa72, 8fc0, 1c57, bae9, 97fa, 2611, cbaa, ascaad2014_033f1, 30d9, ecaade2016_216y54, a76e, f655, 9812, 25bf, ee1f, ecaade2016_040s10, a362, 6101, acadia16_236h15, f926, ecaade2015_53r9, 3786, 3904, acadia14projects_117ay, caadria2017_149g39, ascaad2016_007u3, acadia14_117av, caadria2017_115i30, fc80, be09, 8a10, 7f7b, d38f, 9809, 4d25, ecaade2014_089u21, c383, fb19, 0125, ad85, 19a4, be3d, d440, f425, 889d, ecaade2015_84z16, 815a, d3c4, eb92, 9c99, acadia16_78m5, 7219, 7d22, 2f1b, 196a, ecaade2016_210c54, f470, ba38, ecaade2017_201b, 66c8, 2985, sigradi2013_387h, b8bd, db69, 765a, 4f70, f799, sigradi2016_685mm, sigradi2016_483jj, acadia14projects_87ae, 4ae9, 37c9, af74, acadia16_184p12, ecaade2014_139d31, 18b2, 1d81, 0548, 216d, ecaade2014_149l35, 25fe, e2f4, ee31, 49a5, 340f, acadia16_72i5, caadria2017_070k22, a2ce, caadria2015_114f18, acadia14_291ay, 3510, 9ffc, 2f08, 7c48, addb, f95e, acadia14_365ah, 16ed, 2a1e, 6bb5, 6cf0, ecaade2016_158g43, sigradi2013_390a, caadria2017_009z4, 4b7f, 2108, 6ccf, fccc, 7177, acadia17_391tt, 94cb, ecaade2017_031kk, a2f7, acadia14projects_435d, d073, e5c3, 8d91, 5eed, 43a8, 0c80, 775e, 8112, 6d40, e32e, 27aa, 4f77, eb8f, f53f, ecaade2014_094m22, ad46, 69fb, ecaade2016_162n44, b60e, 9e2a, e840, caadria2016_819z34, e110, sigradi2015_sp_2.112g29, ascaad2016_047x19, 0756, sigradi2016_510ww, 041f, f9db, 211e, eba8, 355f, 9a3d, 5181, ijac201614202v7, acadia17_358nn, 22a7, ba1e, d0e9, fa91, 30a8, 9677, f74f, 5cf1, acadia14projects_435am, a6c7, 7446, 0f13, 4327, d013, a869, 621a, efa8, 661b, 02ff, sigradi2013_271p, acadia14projects_565ah, db02, 27a1, bd84, 2cbd, 97cf, 7bce, 1758, caadria2015_164e25, f13e, acadia16_88e6, sigradi2014_345i8, 4ef5, caadria2017_058n20, 7669, f4e6, 7501, 4ebd, 67d2, sigradi2015_6.183n8, cc71, caadria2016_013f2, 0878, c16e, acadia16_308p18, 8876, ecaade2016_002b1, f063, 4ac0, 5541, f750, 0352, 5a08, b769, ecaade2015_320n70, 4314, 81bd, sigradi2015_11.165p25, caadria2015_078r11, 09f9, ecaade2017_143c, 32c3, db75, 163f, 979e, bc72, f570, 9efa, 0e2e, 90bb, sigradi2013_286i, 3c62, aed5, acadia14projects_291an, 9941, 090c, c478, caadria2017_142y36, 4a19, 1669, d4a7, 64b4, 1546, 354b, e20c, 2ef9, acadia14projects_637ae, sigradi2016_625zz, acadia17_37dd, 82a4, 5f94, 74d0, 4e70, sigradi2016_385oo, de9b, 8f86, fbdf, 4bb6, 7928, ecaade2014_169n42, f457, a363, 033b, 109c, c3b4, ijac201412408o2, d564, ef9f, bf57, e3ad, 384e, 8b85, caadria2017_037c12, acadia14projects_445ak, 25e3, f254, 94bd, 9270, 49a6, ecaade2015_172d37, acadia14_101ak, 02ca, acadia14projects_549v, acadia17_481p, 3db4, 426c, sigradi2015_10.307l21, 014f, e226, acadia14projects_199ak, ijac201412205x3, ecaade2014_194c50, 238a, 3afa, 29f2, 002d, ascaad2016_048k20, 64e4, 6ac9, 820f, 8a2a, ecaade2017_169oo, e19d, f5cb, 87a3, sigradi2016_778pp, acadia14projects_145o, 5c98, de39, cd6d, 2a30, acbd, ba05, ecaade2015_114z21, f0e0, 995d, cb81, cc3a, 2f69, ead8, sigradi2013_390b, 1d94, b533, 75cf, 6a2b, d9b2, dac8, ecaade2014_186w46, 8cd0, ecaade2017_169ll, sigradi2014_303h5, eeb7, 6c29, sigradi2014_151p3, ecaade2017_098jj, fd1b, c838, e37f, caadria2017_009k4, 1b70, f2c6, 0e01, 850c, 3522, acadia14projects_655ag, 9590, 6905, 21a8, sigradi2015_10.309n22, acadia14projects_479i, caadria2017_189d45, 7818, 35e7, acadia16_478j28, 418c, 2c4c, ecaade2017_049qq, ecaade2017_215ww, f808, efdc, ce5f, eb4b, ecaade2015_116h23, 3e3f, a4a4, 7460, 4fa3, c963, c30a, 2f81, 11b6, edbb, c71f, 4909, caadria2016_177y7, 06d1, b80c, eb41, 33ff, 0ecc, 6aff, sigradi2015_11.34c24, 864d, 3b73, 0d19, ca0b, 067c, 1d89, ba4e, 6e5e, ecaade2015_155m32, acadia17_390hh, 5d25, 7ed6, 938d, 8d18, 36b3, ca95, 0298, bb06, 7b65, 9d85, e245, b416, ecaade2015_317c69, caadria2015_226j34, ecaade2015_284z61, aed4, 3260, c1e2, 5aee, 5f38, dc8e, 0070, a778, b132, ijac201513303f11, 229e, acadia17_307jj, ecaade2017_097ff, f00c, cea9, b7b7, da20, 0eaf, 4bd7, 209c, d0f4, acadia16_372n23, ccd7, 3485, 49c5, 8b5c, b965, 8c0a, 2140, ecaade2016_105f29, c9a3, ascaad2016_033g13, f954, 5047, e03b, e5f7, ca44, a2e2, acadia14projects_199ar, 52ef, db7d, a41d, 329d, 895a, ffed, ea8f, 5d47, 5496, sigradi2015_3.268g5, ijac201412301x5, d353, 9d29, f2c1, 1a43, 42b3, b70c, 54e6, 3665, 35f4, a25b, 6fed, sigradi2014_097m8, ee44, a0ea, ecaade2015_64e13, b200, 1f6d, 11c4, a7af, 10b5, 1964, 9a5c, 3694, 447a, 7dc1, 4d22, b4b2, ecaade2015_278n60, 68d9, 4fba, 9555, 03bd, 5e44, bb32, de90, c6b2, 3dc6, ascaad2016_009j4, f4cf, 20c4, sigradi2013_311j, 400b, 492c, 91c4, cf54, cc82, 1e6b, acadia14_565j, 3848, f619, sigradi2013_429e, 7702, c8b4, ecaade2014_163c40, 5207, b0b5, acadia16_260m16, deb3, ae4f, af73, 1e2b, a2bd, 3c2e, ascaad2016_028f11, 230a, ddfe, aacc, c91a, 5af5, acadia14_91t, 1ad6, caadria2017_003p1, 8ad9, sigradi2016_635k, 2c83, acadia16_62o4, 2b03, 5272, 2035, caadria2016_703r30, 6a24, cf5d, acadia17_211r, caadria2015_206w29, 671a, ecaade2015_61e12, 89c8, 620d, 2caf, caadria2015_108o16, fc5b, 229a, 7c24, c364, 2ebc, d167, 2a78, 378c, bc49, caadria2016_507h21, ecaade2014_140l31, ascaad2014_005n3, 4436, a372, 00a6, 5c1e, b9df, a07a, 0c00, fd1d, 47ca, acadia15_110c4, 387d, ecaade2017_143f, 177a, dc88, ecaade2014_104p23, a107, ecaade2016_038f10, 65aa, ecaade2016_071w18, ijac201614203b9, 9728, c4af, 48fb, f75d, b637, ef29, e77e, a783, f89d, 0ae3, 775f, 28ca, 341e, d5fd, fac8, 733e, aaf5, 62b4, sigradi2016_484ww, sigradi2013_77, e886, acadia16_244z15, dc5e, 34c1, 398c, ecaade2013r_004r3, 7ec6, sigradi2013_138o, 92b1, e108, cb05, caadria2017_063a21, ecaade2016_ws-foldingv68, 7dab, 4756, caadria2016_187t8, 6e61, ecaade2017_164t, 7f6a, caadria2015_206u29, cb42, 1f0d, 9478, ecaade2014_112m26, 99d3, 0357, d216, ecaade2015_129u25, 00aa, 9001, 4feb, sigradi2016_450qq, 90b6, 8a4e, 5b84, 12a8, b9d0, 0461, ecaade2015_243u55, ecaade2015_53o8, ascaad2014_022g4, 31f0, ascaad2016_039j15, ec3d, faa2, 0a5e, 3e5f, ecaade2017_067z, b110, 3af0, c7f0, 1d20, sigradi2016_483kk, ecaade2017_057gg, 2905, 1dad, 31c8, ecaade2015_199b43, 4804, 1562, ecaade2015_155d32, f2df, acadia16_44l3, 78bb, b6a0, 821e, 98c3, f523, 20ab, 552f, a245, 06ce, 7f01, 4ec5, c725, dc16, fe09, c12a, 7c7f, c331, acadia17_230d, f17c, 28b8, b85f, 2768, e1ad, 8569, 5651, c59c, 023b, d6f3, c191, ecaade2017_130uu, 9eea, b54d, fa8f, 9adb, e060, 1b19, 0621, ecaade2016_118m31, 1584, 70b1, caadria2015_114x17, ecaade2015_33m6, a20b, d29f, ed2b, e8f9, 8155, 950f, de9e, cbe5, 41f1, d1ce, 43c4, dc18, 4cb7, a34c, 138a, caadria2017_086m25, 6b55, 475a, 8d44, 5a67, 4272, f367, a5ca, 6578, 7dce, 9c7a, db78, ecaade2015_180e39, 1ca0, 8291, bad0, acadia14projects_291ao, 5f26, 116f, ijac201412407b1, 152a, cf87, 3375, caadria2015_185k27, 69ef, 3c18, 373d, 4419, fa10, ecaade2014_204u52, a5c5, ecaade2015_332v71, 93d2, caadria2016_197m9, 8bd5, 2ad9, 9f2c, bce0, ecc9, caadria2016_105a5, ad69, 9133, f1e1, 29e5, ascaad2016_032t12, ecaade2017_228v, 6f1b, 83b4, 1361, ecaade2014_052b13, 0be6, 0385, d0b5, acadia14_445ag, 63cf, acadia14projects_43ap, 7685, 2583, 2f33, ecaade2014_215e55, 024b, 0d5b, 4a3f, b9bd, aa9d, 5db9, f73a, eacf, 6839, 216c, 3bc6, 611c, ecaade2017_265v, ecaade2015_140e30, ijac201412201r1, ecaade2017_134u, f6b2, ecaade2015_25m5, db85, f41c, 500b, d801, 53da, 8f69, 2d2d, a656, 42a0, f7a1, sigradi2013_347t, 0990, 440f, 1c29, acd5, 9cb9, 9a72, acadia16_424e25, 4bf6, 9fd9, acadia14_655ai, ecaade2015_113t21, 82a2, f88a, caadria2015_060v6, ad54, ecbe, 0bba, 7b97, 819b, ecaade2015_230p52, ba0c, 06e1, 99e8, sigradi2016_595ll, 0319, 6ed9, acadia14projects_53r, 2dae, ce45, 2fb3, f7cd, f4f3, 02fd, da68, 6b78, b3d7, 265f, 4249, 4eef, a203, 284d, 58df, deec, sigradi2015_3.268k5, 8caa, 2953, 623c, c2e2, 7f64, sigradi2016_417oo, de57, ff22, 5a99, ascaad2016_044y17, 6e29, 8fa1, 172a, 9844, b121, ijac201614103f3, 761c, 09c6, 6e36, ecaade2015_196k42, acadia14_189az, 48ec, de74, ijac201513104s3, 5510, bdd4, acadia14_463e, b09b, ecaade2016_006m1, 272f, ecaade2015_33c6, caadria2016_651i28, 4326, 4c6b, 49c3, 0658, c575, sigradi2016_815cc, b374, c650, 8ce2, a987, 8584, acadia17_316rr, acadia16_12v1, ccc8, caadria2017_079z23, 07aa, ba4c, 1493, ascaad2016_005x2, 9930, fa70, 5ff7, 4a84, sigradi2014_157b4, ecaade2014_011k2, ef91, acadia14projects_435a, 8196, ea6f, d94a, acadia16_270v16, fed8, 9b3a, c578, 488c, a349, 6ba2, acadia17_90hh, ac59, caadria2017_051n17, 688f, 175a, bb18, 1ac3, ijac201412203y1, e587, bcc8, 3018, 5483, 2215, df84, ecaade2015_27s5, ascaad2016_029w11, ijac201614207j11, 052d, acadia14_655ae, ecaade2015_317f69, 0c9c, a54c, 1a07, f8f6, e1d1, acadia15_284s11, 0fea, df45, ecaade2014_173v42, 88ae, 9ac2, ecaade2017_199ff, 5e09, 9fe4, 1ba8, cc51, e68c, c0f0, caadria2017_058e20, cbd9, 67aa, e6bb, d56f, 75af, 3055, 797b, 0539, 2c80, 5190, 721c, caadria2017_067s21, fe9d, 6f0b, 857d, sigradi2016_590j, 11ae, 13c8, c17f, ebd2, e2c1, 63ee, acadia17_91i, 1e21, acadia14projects_375g, b6f2, 5188, 8b78, 0458, 4571, bffa, ecaade2017_031zz, c600, acadia17_678kk, d6b2, d41f, 94f2, cd49, df42, caadria2017_118r30, acadia15_323i13, 1ea2, ecaade2017_170yy, ff33, e967, ecaade2016_171b49, 0f85, caadria2015_073t10, ed47, acadia14projects_117i, 9ab3, 0fbc, 1ccc, a697, adda, e4ce, 2604, a95b, acadia17_338gg, ecaade2017_254uu, d68f, c1ac, 45d7, ecaade2015_306h67, 11b8, b1c1, ecaade2014_038p9, c724, sigradi2016_637s, b41d, 0e25, 6878, ascaad2014_030z8, 7921, 5e67, 49a8, 0bf6, 4f8e, 413b, caadria2017_016d7, 2e73, 6911, 1376, cc32, d6c9, 7091, 0a4a, acadia14_479o, f3a4, 30e0, f5e1, 3776, 91c2, 7022, 7b9f, dad8, c485, acadia14projects_681ak, sigradi2014_074y6, a888, 60ef, sigradi2015_sp_2.112p29, 7c28, ijac201412304f1, 1ea0, 61dd, sigradi2013_234e, ecaade2017_116j, 4651, 7aa8, 1dc5, caadria2015_078l11, caadria2015_188a28, 1f03, 2221, ecaade2015_138y26, fc59, sigradi2015_11.136z24, f726, a282, 6fb3, 3984, bc81, f5ff, 25cb, ce26, acadia14projects_267k, e554, 43d9, f6e0, 974f, c337, bfbc, b065, 4007, 86a0, f942, 8afe, 1afd, eabc, 320c, 4402, c245, 8022, 3271, 65d4, acadia14_281ad, 465a, 8629, f284, 5974, ecaade2017_164s, 2fc9, 8359, 2db4, ecaade2014_113w26, 6ffa, d67f, a805, cc1a, ecaade2017_122zz, ee59, 4df1, 9ce0, aeec, 4de7, c613, e085, 2eb7, ecaade2015_18i3, ijac201614302j1, 9c3c, ijac201513206x8, 540a, a237, 1c3f, 1e6f, 0f21, ecaade2015_35t6, d1af, 9cb5, ecaade2014_111w24, 9f0d, 74f3, 195b, d1f4, ecaade2014_080d19, caadria2016_851w35, d6af, 7681, ijac201513302f10, 03b8, 60c5, 2df5, caadria2017_056m19, 9301, a1af, caadria2016_405p17, fbb7, fcc2, de45, ecaade2014_175s43, f2f7, 37d4, 28de, b911, sigradi2014_159h4, 47c4, d0b1, ijac201412403v6, 330b, f2af, 5c8f, 2726, df3f, ecde, c7ac, b0ca, acadia17_349v, 7fd7, 976b, fdcf, ce28, caadria2015_010v1, 577c, 20be, acadia16_432p25, 41f5, ecaade2015_319f70, f0ae, cbbb, 39d0, 8871, 1a64, 65b0, acadia14_135l, a6e3, a7aa, ecaade2014_153w36, e221, ecaade2016_026z7, fbe1, ecaade2017_256ll, 49c2, 6c2b, 54cf, a96c, 54d5, ecaade2017_255p, 8229, ecaade2015_215s47, da71, ecaade2016_119n32, ecaade2013r_018k9, b3fa, 3a2b, e16b, 9973, bef4, c326, ac2a, 6f17, e590, ecaade2016_120h33, 0d63, ecaade2016_167a48, 7936, 4e06, acadia16_88w5, 9ce6, 2685, sigradi2015_11.142e25, acadia14projects_479o, caadria2017_113n29, acadia16_214v13, ijac201412306w2, ca0a, ecc8, 2fd1, b797, 5fea, 8756, 942a, a9ad, a2e7, 31ae, fbb9, 4ab7, d668, 09fb, 681b, ecaade2017_161qq, ijac201513102g2, 54a0, 714a, 6222, 71af, ecaade2016_224r59, 7315, caadria2016_601g25, 5ec0, caadria2016_641s27, 1477, 256e, 429e, 6d02, ecaade2015_205u44, 9fbf, e44c, ecaade2017_jgot, 4c0a, acadia15_81u2, 3e67, ca8e, 50d2, 495a, ecaade2014_168s40, sigradi2014_282m3, f412, 88fa, ecaade2014_145k33, ecaade2017_253q, 4382, c0b8, cc1e, 43f1, 333c, ecaade2014_230n59, 56af, ecaade2014_153i37, ecaade2014_120h27, 67b7, f8d8, 9397, 3f88, 6706, 12fc, acadia17_127hh, f7ce, 1cba, ijac201614208t12, 1573, 2a3c, 23dd, c819, c752, 8ffe, 3c96, da54, b945, ecaade2016_152s41, c1d1, 8e75, 57ef, caadria2016_095t4, 8e68, e435, ca3a, cef8, e589, 6b8d, 3fc1, 3497, 0424, 85a2, caadria2017_174s42, e3a2, caadria2017_165x41, 1abb, ijac201513303v11, faeb, d528, ecaade2013r_001l1, 35d3, a64f, 97b5, d99c, b98c, 0b0f, 8d1f, 0df7, 54e5, 2a83, sigradi2014_068y5, 6723, ecaade2016_095i26, f35c, a62c, b564, be46, 973f, face, ecaade2017_027b, 1ba9, e87e, b5bc, 5e01, 3b5b, 4932, c0e6, acadia15_469k20, 6e70, acadia17_424xx, acadia15_81z2, 2dab, 5da0, c64b, ecaade2015_100p19, acadia14_153ar, 459d, d732, 9045, db42, 4394, 9cbd, 2995, 8b0b, sigradi2016_686zz, d35b, a573, 1079, caadria2015_170o25, 7045, 59e8, ceab, d6c3, sigradi2016_732g, 848a, ascaad2016_035v13, 9fa0, ijac201513302l10, 5620, bfd5, ecaade2014_030g8, 9088, d917, sigradi2015_10.140i19, 8ecb, 7ac3, 3c1a, dd5b, sigradi2013_386r, b1a7, f121, db0b, ascaad2016_054z21, ecaade2017_192n, 8fe9, b19b, 27a9, b8a9, caadria2016_683r29, sigradi2014_314t6, 9cd0, ascaad2016_002o1, ascaad2014_019j3, acadia14_53n, fe79, b20a, 9e56, 26ab, 1347, ecaade2014_018k4, 2572, 1e08, 9780, 3e65, 687d, 83fc, ascaad2014_029w7, 9f83, sigradi2013_30g, fbab, 5c9d, a4bb, eb50, ecaade2016_047n13, 3e71, b3d1, 5a11, ecaade2016_071n19, ecaade2015_215j47, 6333, sigradi2015_10.144v19, ecaade2014_133x29, 3871, 821f, 843d, fa44, caadria2017_085d25, 980c, bdfb, 1fb7, 9e66, ecaade2017_003k, 3bb9, b275, a8b6, e613, bbe6, 3210, 44b6, 3ca0, 3cc2, 06bc, 748f, sigradi2016_490v, ee37, b5b2, bcaf, ijac201614205l10, 9360, caadria2015_130n21, ac86, 0db0, 0173, ecaade2017_039e, 6342, sigradi2015_11.165u25, ec94, f24b, 979f, ad61, 7ad9, d115, d6c0, bd38, 329a, 2c49, ecaade2015_314e68, 11a3, 1d9f, 6b09, 2480, 210b, 4e58, 0697, caadria2017_040r12, 6646, 217a, d06a, 999f, 0e1b, c048, acadia17_307ii, ijac201614402m1, 888f, c742, cd06, de4c, 5e2a, 49ff, acadia14_627az, acadia14projects_177aa, 24cc, c619, ascaad2016_038b15, d51a, bc31, 68e6, 85a5, 9891, sigradi2013_313r, 6e3f, c8e9, 43e0, 51a5, ecaade2014_023z6, 9f33, 6f50, f424, e6ae, 675d, 6fd7, d886, 3e0b, f351, cba0, ijac201412403a6, 15cc, 89ab, 45ea, 9602, f596, acadia17_258r, acadia15_185d7, 48f9, ijac201412405n8, 72f3, a270, c166, 63ad, 8c20, 4a91, 1437, sigradi2014_347k10, ecaade2014_133w29, 67df, ecf1, 29d0, 81bb, 625d, ijac201412408b3, b11e, 0e1d, 676d, acadia16_280s17, sigradi2013_366c, bfd7, da6a, c868, 1392, eaec, d1dc, aff3, acadia16_116t8, ecaade2014_138l30, c5a1, 8f3f, ce70, 4268, 7375, 47bd, 77fb, d089, ecaade2015_246a56, 6b62, b3d8, 2355, acadia17_70dd, 500d, 1369, 6f97, 8b56, 1031, 35c2, 39b0, 1415, effb, 56f2, 2c75, 1c18, 9ae1, 9621, 3adb, c9c7, dbd0, fc6e, acadia15_251h10, 5f0a, d4bb, 2b7e, sigradi2014_128c1, ascaad2014_033z9, 0b05, acadia17_201yy, 8ce3, acadia14projects_167ac, 890b, acadia15_343h14, b517, 25d4, 16e2, ijac201614307s4, 7194, c6c5, c123, 753a, dd51, caadria2016_157w6, acadia14projects_153h, 530a, 7bec, 6fbe, 86b9, caadria2017_041s12, e53e, 64c1, ecaade2017_105ww, caadria2016_045c3, 52e9, 09d3, ca72, 6da0, ascaad2014_029i8, ecaade2015_171o36, e4a5, 33c6, ecaade2016_067e17, 0512, 577b, 006c, 89c0, 10d4, aca0, ecaade2015_235z53, ecaade2016_193n51, sigradi2014_330m7, bf06, 4f68, babc, 445e, 8a66, a7e0, acadia16_184s12, c19d, 7fde, 9772, ffcf, fe55, b896, d002, caadria2016_641o27, 688d, b4a9, acf3, caadria2016_713u30, de7d, 3e2a, 51cd, 4c39, acadia14projects_463p, 5a52, 29f1, ca57, 7bf8, 6477, 1217, 9817, 84e9, 7325, b59a, 278f, sigradi2015_7.203i10, 56c7, ascaad2016_003f2, ijac201412402e5, 3b2f, ab01, aac0, 7495, bedb, 1c36, ecaade2016_018d5, ascaad2014_031f9, 4295, f1f7, a1d6, e211, 94d2, 509a, ecaade2017_054cc, acadia17_296w, ecaade2014_157k38, sigradi2016_647rr, acadia17_560o, 60ee, e4a6, ecaade2015_202p44, 82b5, 2979, 70e5, e557, ascaad2016_004t2, 56b2, ijac201412303z7, 4c30, sigradi2013_183s, sigradi2014_164j4, d3ca, ascaad2016_017x6, b129, 6161, caadria2016_517b22, 28f4, ijac201412408g2, 2ddc, 95f2, 61de, 298f, a88a, ecaade2017_094c, ecaade2017_215n, 1608, c378, 683c, ijac201412201h1, 56f3, ae30, caadria2017_175f43, 8658, 7286, 73dc, caadria2015_060t6, ecaade2015_21j3, 4354, 3cac, dea9, e5f1, f28d, d8e0, 4c72, 7a33, 2d2b, d62a, 5050, e025, fd09, 9ded, 66a5, d24a, 3220, d2c2, 5112, sigradi2014_128z9, b90f, 6aad, 6f96, b42f, ba8c, 955b, 209a, 63a8, f256, a8aa, ecaade2014_046m11, dc3a, fcd6, d640, e0e8, ijac201412408f2, acadia17_60u, 928f, 27b4, acadia17_221jj, acadia14_219c, 3852, sigradi2014_097n8, ecaade2016_154o42, 16d4, acadia14projects_101o, caadria2017_067p21, 17b6, sigradi2016_741jj, da2b, sigradi2014_263i1, 5276, sigradi2013_112d, ecaade2015_169d35, ea2e, ecaade2017_274bb, a9bc, acadia16_414c25, d1e9, caadria2017_002l1, 345d, 9f25, caadria2016_135d6, ecaade2015_64l13, aa7c, 1518, b0ef, 4c56, 572a, 8ef0, 6979, acadia14_47h, c415, c8d1, e04a, acadia17_445p, 6401, sigradi2015_12.107g27, ecaade2017_054ff, ecaade2014_041f10, 6be5, 9804, 3f6c, d9b9, sigradi2014_151m3, acadia14_719d, ff30, 8609, 17b1, ascaad2014_033w9, 37fa, ef8b, 7363, caadria2015_109d17, e90b, fbf3, ce25, ecaade2014_194w49, 26b5, 00e2, 4750, a97a, 9da5, 5300, 3ef4, 2850, ascaad2016_044v17, ef30, ecaade2015_82w15, 76ce, acadia15_57w1, 07f3, ecaade2015_21k3, de83, 290c, 8df0, ed5b, 7bf0, 3d17, 6aa2, c934, ecaade2017_021m, 199f, 7f45, a044, 62dd, b318, ecaade2014_085j20, 01ab, 6970, 6478, sigradi2015_3.268h5, 74e0, e95c, sigradi2014_214d8, e017, caadria2017_190t45, 137f, 2443, caadria2017_129o34, 5da9, 863e, ascaad2014_007x3, acadia14projects_301f, 54c7, acadia17_570y, fa0e, d635, 78cc, 2716, 0015, 9cc3, 288c, 4eff, acadia14_237ax, 7dfd, 5958, 7254, fbfd, 70d7, 1926, 11d2, 6de6, d220, d5e2, e7d3, sigradi2013_400b, e921, 42d4, c892, a790, ec1e, 2fce, caadria2017_018r7, abb4, ce7e, 9cc0, ecaade2016_099g27, fd3c, 4ed7, be71, b8e4, 48ab, 6eac, b026, 6c91, f82e, caadria2016_259s11, 37d6, 1f28, 4791, 1ca2, 125e, 1f07, acadia17_511uu, b5d5, ascaad2014_026d7, e79f, ijac201412404e8, b950, 1d77, 2e8b, fa33, cc03, fba2, acadia14projects_347aj, 5e59, sigradi2014_152s3, d8c9, 0316, 4b3a, 398f, 4c0b, caadria2015_213n33, sigradi2014_305l5, 7da5, ea29, 500a, 7b90, eb80, 3349, 3a63, b3ad, 253f, acadia16_140w10, a730, sigradi2016_732m, 16a0, 876a, acadia14projects_539b, e1c7, 3c19, acadia17_145xx, 646f, 2da7, a126, 1530, 66f2, 3563, sigradi2015_12.107h27, 3eed, 5b6a, caadria2017_145f38, ec0b, 3ede, 3d21, 6d44, ecaade2014_151o35, 13f3, 018b, 36e5, ecaade2015_302i66, acadia16_106l8, 585f, acadia14projects_101ak, 2b2d, 4d46, acadia17_391xx, 5edd, 96a1, 235e, 781d, 6f26, 7cbe, 2c8b, 84e7, d60a, f3bd, 1c52, 3570, sigradi2013_243d, a5e2, 2b2e, 4db5, 2013, bff5, ecaade2017_109aa, bbf6, 9851, 2220, 05cb, ecaade2015_114i22, f6c1, 2de3, sigradi2013_295e, 4b5e, 1650, 2162, 7d47, 7f5f, 220c, sigradi2013_414u, 6284, 3de1, 95e9, 94ae, 2853, 7839, caadria2017_134x35, b3a9, 3ac4, 6d7a, 49b9, ijac201513101h1, 0c63, ecaade2016_036r9, 8cf0, 52d0, 5ba5, caadria2016_363b16, e7b4, eace, 0436, ddac, acadia14_619ah, 7f9b, be72, acadia17_257f, sigradi2013_195z, df30, 1d22, ff07, sigradi2014_273p2, 6e6d, acadia14projects_375aw, acadia17_329y, 5e19, b52f, 0d58, 4c5e, ascaad2014_017n1, acadia14_627av, c5db, sigradi2016_517s, caadria2015_209e32, ecaade2017_054bb, cffd, 1894, a15f, 4d8a, 592a, acadia14projects_357a, ecaade2015_158k33, caadria2015_122n19, ecaade2014_070g16, dcfd, 194f, c5e5, 76f9, 3ca8, caadria2017_129m34, ijac201513203y6, 9f3d, b177, d2e8, ffb4, f42d, ca77, acadia14projects_347ar, f42a, cf44, b600, 72ff, ed11, 10c9, 507d, e8d0, ac43, a46c, d491, bcb9, 5d77, 680d, sigradi2014_330h7, fc9f, a5eb, ecaade2016_028g8, ijac201513306b13, fc34, 81ca, 9125, bf86, e82a, 99c1, 082a, ascaad2016_009n4, 36a7, 22d7, 92e7, 0413, ecaade2014_157z38, sigradi2014_172v4, c674, 8df5, 1f60, 52f7, 8b16, 9db8, d2fd, 6b02, ecaade2017_048ff, acadia16_12a2, acadia14_549p, ef49, 4740, 8084, 3c5b, 3b55, bd6f, da8c, aae0, 0b3b, ecaade2016_083d24, ecaade2016_007e2, 1b98, ecaade2014_147v33, ff91, 7acb, ijac201412304c1, fc0c, bc80, bc11, 0b80, 60d2, e737, a894, e7b1, caadria2016_157v6, 8df6, b98a, sigradi2015_10.309w21, 17db, 437d, 8ec8, 9892, 8326, ba7d, ecaade2016_162o44, 3d4d, a2f0, 188e, 9e3f, d94c, 1ea8, e5d2, ijac201614102p2, 4a10, 08fa, 6437, ascaad2014_037i2, c1d2, aff4, e1b8, 704f, sigradi2014_347t10, 3ed1, 14c9, 5572, bf5c, f939, f0a2, 2922, 9dc4, 5e17, sigradi2013_184, a47a, a20d, sigradi2015_10.267s20, caadria2016_135a6, ecaade2017_308hh, ecaade2016_224h60, acadia14projects_661p, 3ddb, 3957, caadria2015_066c8, 95cd, 499c, 8c11, 8325, e60b, d83f, dbf4, 67b5, dd9c, ecaade2017_256ee, e304, sigradi2016_615bb, 4101, 141f, ecaade2014_011b2, ac30, 241f, e885, caadria2015_090w14, 2c40, 6395, a2d3, ddb5, dbcd, cc58, sigradi2015_3.221y4, 39f9, aab7, efeb, 002e, be5f, 584d, e2a5, 2d23, acadia15_431o18, 23e2, 710f, 6f78, ecaade2017_049xx, sigradi2014_085h8, 5bff, acadia14projects_691a, ecaade2014_012n2, ecaade2013r_020m10, bff4, ijac201513105v4, d586, e11b, e5c6, 621d, ijac201614303l2, 40cf, acadia14_167u, 39fb, acadia16_470h27, fe6e, acadia14_627an, 14f0, d3ec, 0c17, 6e38, ae77, 206f, 07f5, 86ca, 2f0f, 524d, ecaade2016_110b30, ecaade2015_73i14, ecaade2014_053r13, acadia14_153au, 5954, sigradi2014_052p5, acadia15_57f2, 85ea, 72d0, 7938, ijac201614105s5, sigradi2016_777gg, f8d3, 2141, a132, sigradi2016_385mm, 5460, 8df4, 1e34, 01c5, ijac201614403c2, 32fb, e5e9, 79b0, 69a3, 2a00, c195, caadria2016_755j32, dd1e, c0e9, 65ab, 38c1, 95b0, ecaade2017_046f, acadia17_570q, 9445, 80b9, 4257, ed0f, ecaade2016_bkoo65, 0a35, 1e27, sigradi2014_263h1, e051, acadia14projects_627e, acadia14_555e, adc4, e89d, ecaade2014_206k53, ec1b, 7b7a, 7422, fc20, 6f15, 77a6, a6b7, dee5, 9281, d928, b989, 345e, 4879, a893, 56b9, a58d, 589c, c396, sigradi2016_814ww, a54a, e36c, 3f1e, ab5e, caadria2017_005t3, ae9a, 7282, ijac201412206b5, 382d, dcd8, b90d, a98e, f4fe, 8e8f, ecaade2014_224p56, b232, 44dd, 9adf, 2184, acadia17_81f, c384, 70ee, 41ac, acadia14projects_427am, 2618, 1015, e818, 690b, sigradi2013_275f, 8136, d641, acadia14_101s, a26b, sigradi2014_015h1, b460, 3c67, acadia14_339x, ca9a, 820d, 9831, f8c5, sigradi2016_817h, caadria2016_167d7, 169d, 4ae3, 69a0, 4426, a2e4, e064, 9c9e, ecaade2016_130s36, b5c1, 5c00, sigradi2016_815ff, ec2e, f790, 2f01, ecaade2014_153l36, c263, 1f3c, 2cba, 880f, 8b53, c36c, 37c8, bdd9, 5fb8, 0ea2, 199d, a0b2, df8d, 9f98, c3a6, e136, f115, 4b9e, caadria2016_167h7, b287, sigradi2015_3.65n2, 4572, ecaade2014_018w4, ecaade2016_002c1, 47b9, 1022, 34b7, ecaade2015_241h55, 779f, e5fa, 9aee, 9f89, d7c5, d15a, e2d8, ascaad2016_023t9, acadia15_497i22, 8c0d, ecaade2014_173f43, 356e, acadia14projects_75c, d7bc, ecaade2015_301o65, bcfa, acadia16_78z5, af13, 7a7e, ecaade2014_088h21, c31d, 3867, 7b9d, acadia15_149z5, a357, ecaade2017_108r, 22e9, f25b, ecaade2013r_009g6, 9daf, 7cb6, ijac201614301a1, 5dfa, 67c3, 4fd7, 670d, 0c31, 9dad, e7ac, acadia14projects_579h, e39d, ecaade2015_193h40, ecaade2014_168d41, d7d3, ecaade2017_228z, a737, acadia15_110t3, 6c8c, 4cfe, 8c42, 3da5, ijac201513104m3, eb09, sigradi2014_213p7, 0f70, d046, 926a, 9b46, 7a99, 4127, 1317, 8dcf, 7481, 743b, caadria2015_117u18, sigradi2013_343f, acadia15_451e19, caadria2017_185o44, abbb, 79d2, 71b2, ecaade2017_229bb, 3df2, 8e66, caadria2015_220c34, ddaa, 6de1, a36a, 2e20, 7ee8, 1e71, 2746, 4331, 190d, a0fa, 2094, sigradi2016_732n, b524, 963c, 0ef9, 7af2, acadia15_357k15, b372, ecaade2015_173k37, 5fd6, acadia14projects_589a, 38c9, fada, da0c, a2dd, caadria2015_023x3, e481, sigradi2014_114p9, 86cf, 3a82, aab6, 4e28, ecaade2017_090mm, 657e, ecaade2017_130zz, e00f, 1fd0, 62f5, 1b5c, 42b2, e10d, 5d4e, 964e, caadria2015_172y25, e26a, ijac201513204t7, efaa, 7292, ecaade2016_032x8, a3af, d043, caadria2017_129s34, ecaade2017_293nn, d6dc, 2bee, b662, 3026, cf8a, 3e2f, 3d6b, acadia16_54x3, 4b3c, ijac201412303s8, 128c, ecaade2017_212ff, b3ee, cb21, 533a, 64a6, d765, 11ee, caadria2017_110f29, 81c4, 83ad, d7a1, f19d, acadia16_308u18, 0b38, f94b, 1b0d, 5238, 6d9e, 2ef0, 0042, 5545, caadria2017_002k1, 6648, 71a8, 6adf, 1a88, ecaade2016_002a1, e703, 7eac, 53af, a782, f418, c292, 8452, ea4e, 8b31, 9ec1, cc65, d22f, 4439, 433f, 3eb9, eb5a, caadria2017_051b17, ijac201614104x3, 478d, c888, c7dd, 24f6, 41eb, dcac, 0ba5, 0d29, 8fb7, 6228, ijac201513203k7, 3886, 57e7, 7526, ec26, eaac, 9402, b2e7, ecaade2016_136l38, 3ffb, ecaade2016_097v26, cba9, ad73, 72dc, 749b, sigradi2013_244j, 0946, 87fe, 926f, 8521, 6f72, ecaade2014_176l44, 5a87, sigradi2016_490ff, f793, 91fe, 4b46, 3ef6, caadria2015_070x8, caadria2017_005b3, 2f94, e698, sigradi2015_3.212m4, 0654, e19f, 8a98, ff97, c09d, sigradi2013_285a, 7bb4, ijac201614204t9, caadria2016_861c37, be82, b1e2, c210, 237d, f041, 52bd, 4174, acadia15_123t4, c61c, ecaade2017_013pp, ecaade2016_071k19, 072a, bf0a, b2d7, 3415, bba7, e43b, c97f, 46a7, 3adc, ade9, 5fdd, ecaade2017_208ww, caadria2017_041a13, ce23, 2284, caadria2017_079w23, 3357, acadia14projects_135m, 6d67, 15b7, 1c6f, a4ec, bd41, b937, ascaad2014_017y9, ecaade2015_205a45, c561, acadia14_463az, 8f25, 3a04, e8b9, f983, caadria2017_041b13, ecaade2014_141h32, 41dd, sigradi2015_1.320g1, 8811, caadria2017_015h5, a425, fba1, acadia14projects_487i, dbc5, sigradi2016_470w, cf48, e93d, 0fcf, e838, 0bd3, 0c2d, 3e2b, sigradi2016_737y, ecaade2015_284s61, adfd, caadria2015_086h13, ed40, ecaade2015_127e25, e148, 491a, 2541, 2bd5, 9c38, caadria2016_663u28, sigradi2013_429p, 3343, 6cbf, sigradi2016_484mm, 9626, 6247, sigradi2016_737gg, 3790, sigradi2013_138s, ecaade2015_269k59, 465f, cada, 6c3d, 2bb4, ijac201614204d10, b111, f1b2, 7186, 0774, 190f, ef8e, 83a4, 5c51, b124, 21f7, bd01, acadia14projects_117g, 90f2, 90b5, a6e5, 5883, 85d9, b519, eb68, 5bbc, 2d49, 075f, 7341, acadia17_71xx, 7322, 7e0f, 5d3f, 35e2, ecaade2013r_005l4, acadia14projects_435av, f787, dccd, d4c0, 399a, a144, 2af5, 930c, c903, 7e99, ecaade2015_143l30, acadia14_111h, 5ad9, 79d7, 96f8, abfc, 5cb2, 2723, 8989, acadia14projects_43al, 5537, adbb, ecaade2017_201a, a5a1, 167b, acadia17_424pp, acadia14projects_33ag, 0351, acadia14projects_579f, 4143, 639c, e7a4, 0fde, 58fd, ff49, e966, fc0a, c106, 7997, ecaade2015_129s25, 87ef, ef1e, ecaade2014_168n41, fb71, b667, 947e, 32b4, e41d, c3fe, e3a0, bd1c, 3c0f, ab54, fe33, c66b, caadria2015_213b33, 02ad, 7dc2, 34b5, 18b9, cd7d, 56ee, acadia14_531t, d719, a78d, 7985, acadia17_60y, ecaade2014_111l25, b828, ebd0, 6207, 664b, caadria2017_016j6, 1410, sigradi2016_771s, 9942, f9fb, 9102, c81e, 5fad, f995, dd4b, caadria2017_109b29, dd13, 3933, 42c8, ascaad2016_022j9, ea4a, d319, d615, acadia14projects_317ac, 8cfd, 07f2, acadia14_453g, ecaade2014_168j42, b5e1, eb66, caadria2015_069t8, ecaade2016_096n26, ecaade2015_318s69, 9fdc, f79f, 5c53, 178e, sigradi2016_637p, f01c, ecaade2017_009bb, 78c9, 1c2b, 1ce6, ff32, 23b1, ecaade2017_215f, e23d, caadria2016_229y10, 1b10, 8579, acadia14projects_199af, 8bec, caadria2015_218t33, acadia16_152c11, fb62, a8e6, bb0d, 021f, ascaad2014_030y8, 5d2f, 1594, e3d6, ecaade2017_256u, sigradi2016_686xx, b52e, acadia14projects_219d, acadia16_196g13, d0aa, 30b1, acadia14_445am, 91e9, 46ee, 5776, d31d, c12c, a4c9, ed61, 1658, 8ec5, 611b, 7c44, d915, 6b2d, 497b, ecaade2017_117p, 111f, acadia17_230xx, caadria2016_631j27, 27a0, faed, aac4, acadia17_423jj, bfb3, 1d9d, 9046, acadia17_177h, 5bf1, 9a2c, 0d5c, 3fcd, sigradi2013_244s, 444e, 0435, 6202, 3f26, a9b8, 77c7, ecaade2015_25f5, cde0, caadria2017_183g44, a8bb, 1199, 1804, f9c8, caadria2016_197g9, acadia14projects_219a, 5898, a4b3, e483, 5a57, c84b, 07d6, d37a, bc7d, 4023, 349c, acadia17_231w, 42c0, caadria2015_023b4, 3c01, c05c, e0e5, dc73, 89ac, 173c, 0594, c42a, ecaade2015_271y59, ecaade2017_057o, 7118, d3bb, 8a89, 3c29, d70e, 5589, sigradi2016_400m, e12c, 886a, 8a26, acadia15_211r8, 17ff, 7313, sigradi2016_417nn, ddbb, 3f17, ijac201614201k7, caadria2016_177i8, ijac201614305c3, 4618, 4f2f, 74fd, 6f5a, fb8a, 3fbf, acadia16_402s24, 1da1, 72c2, 5058, acadia14projects_339ar, bde9, ecaade2017_282d, 3d7d, 4be8, e6d8, f817, 12eb, acadia14_153d, ff0a, 7a85, 260b, caadria2017_127j34, ef99, acadia14projects_291e, sigradi2014_128b1, acadia14_327c, dca6, c5c5, 6061, 3c63, sigradi2016_383jj, ecaade2014_052o12, caadria2015_126s20, 6fac, 2bbc, 6fca, ecaade2017_019b, acadia14projects_357b, 6e39, bc6f, ascaad2014_012b6, 804a, 340e, 8bc0, ecaade2017_183q, 3803, ecaade2017_189yy, acadia15_251p10, 7416, 62cd, 1fe7, ea69, ecaade2017_097aa, feb0, f670, 6690, bcb8, 0742, 8a65, 1852, b9b8, f7d7, 0603, cbeb, a658, 147e, 2107, acadia14_125r, 1b40, dff7, ecaade2017_198yy, 1738, caadria2017_016d6, sigradi2015_4.219t6, sigradi2014_284z3, 8670, 226a, 279e, 5870, fd5a, fe76, a558, 3812, 0fc0, a63a, 33ac, a9ba, f161, 6f45, 029f, b632, 5619, f66f, 492a, 17f7, acadia17_247rr, 898b, b069, e00e, ecaade2017_169hh, 74f4, ecaade2017_203nn, acadia14_365ag, acadia17_90zz, 7cb1, fbc7, cbaf, 4930, b867, c579, ecaade2017_037hh, acadia17_473tt, 4442, 2b3b, 5c83, fd5f, e45f, 637c, be45, 17c3, d445, 73e4, acadia14projects_661n, 1d25, ecaade2015_327g71, ascaad2014_008l4, 0024, badc, 24d3, af09, 7b20, e311, 20bb, a513, b5d0, 7f17, caadria2016_663n28, 0884, 89bb, 402a, 3090, 5353, 3594, ecaade2017_100e, acadia16_88p6, 306d, acadia16_352x21, df69, 2153, acadia14projects_435ah, f6e8, a949, 7300, 550c, acadia14_33ao, 9f68, 9147, fbbe, 4832, abfa, 799e, be42, f369, sigradi2013_397d, df4c, acadia16_298i18, acadia16_460v26, 5d66, 120d, 7fe5, 5828, 3556, eda6, 19e9, a0d4, 113b, 3c6f, 00ce, 274f, 1f65, c0b7, a35c, 76a9, f163, 8794, fc7c, f209, e723, 91d3, 8f12, 87ce, 0752, ef04, 8288, 78ee, a27d, 8a71, ijac201412205o4, fee6, 9f76, f7b5, 499f, af9c, e83f, ffa1, 741a, 6f35, 4efd, 0017, 97ee, 66e0, 556e, ascaad2014_010n5, 8566, ascaad2014_017p1, a5f7, 7ce6, acadia16_116s8, cadb, f6ca, acadia17_70ee, f556, ijac201614305s3, 8383, e2cc, e93c, d45d, 862c, ea7e, 3a5d, 8dcb, 750e, sigradi2015_9.141f16, 8a7e, ecaade2014_237v60, 0918, 78e0, ecaade2017_052tt, 6a69, c685, ecaade2014_153u37, ascaad2014_004r2, ecaade2017_173ss, ecaade2014_038w9, acadia15_407t17, 57af, ce1c, f038, 90a7, 1ac2, 9319, da08, 0e6d, bb5b, 2345, 133f, b2f8, sigradi2013_111p, caadria2016_839l35, 38c4, e6f7, c0d3, acadia14projects_427ar, 1fa9, 81d8, 02bb, eadd, 9328, d7f3, 3b98, ecaade2014_176i44, ecaade2014_186w47, f346, c5dc, ecaade2015_230h52, ddae, b1d4, 62ec, 484c, 1661, caadria2016_735n31, dc4e, acadia14_453i, ijac201614205p10, a342, b8dd, 25c5, 5a43, 4e71, 7b13, 0087, ffd8, a679, 715f, sigradi2013_315, ecaade2016_217e56, 9e80, e174, 12b8, 5bb2, caadria2016_579m24, a7e6, 121d, df05, cc6d, ijac201614303u2, ea93, d6fa, fbf9, 8117, 034d, cbfc, 69c1, d3be, 58ea, 83c5, dc52, sigradi2014_063u5, 0bfe, e626, a059, 5da6, 1f53, df01, 023e, df03, dfd1, 04ff, acadia14projects_531s, de09, db45, 9fdd, 5675, 79a3, 82d6, d0c4, ecaade2017_122tt, a9f8, 321b, e06b, 0e51, 0b90, sigradi2014_128e1, ff68, 7d3e, bc04, c3b6, eefe, 8cf6, b5a4, a315, ijac201412204t2, 8c59, 6492, a250, ecaade2014_072p17, 5630, acadia14projects_189aw, sigradi2013_386i, sigradi2014_197a7, 946e, 0289, 6f1e, c5d4, ed64, a810, 296b, 4c9d, c04f, sigradi2013_41u, ecaade2016_055j14, 05c6, 592b, 2d9e, 3bd2, 5725, 635a, d183, b56b, f669, df37, 944d, ecaade2015_309t67, f269, sigradi2013_212, f9fd, 3937, 35df, 8008, 4c08, acadia14_145o, caadria2016_851m36, fa1a, 1b65, deb6, a224, 0c15, 6e17, d3ef, 6434, 8d0a, acadia14projects_463u, 06e9, bd9f, 342f, 385b, caadria2016_621a27, e173, d0f8, 5a85, f02d, db6c, 7777, d338, c6fc, acadia14_523as, 491c, 1d48, sigradi2014_015e1, c1a1, b895, ce2f, cca4, 3f7b, ecba, 225b, 18d2, ecaade2015_33i6, 6b6b, bf89, 17c2, 8779, c85a, f27b, ijac201614305m3, 4cf7, ecaade2016_144n40, ecaade2014_088f21, 7ede, ad58, sigradi2013_205h, 67fc, cad0, 3a89, 269f, 90cf, ascaad2016_021j8, 9a98, caadria2017_002n1, 5c43, acadia16_98o7, ecaade2017_049yy, 4b48, fb21, acadia14_463s, ab72, 36d8, 0a65, da0f, 4a58, ecaade2015_11h1, 08f7, sigradi2016_407p, da81, 7a7f, ecaade2013r_002h2, a339, acadia16_88s6, 448b, b688, 516b, ecaade2016_057l14, ea73, ffaf, ce1b, ecaade2017_309yy, 3d25, ascaad2016_018h7, 1a2c, 682e, 4282, 1304, caadria2016_045e3, ecaade2017_293rr, 117d, 5ed9, sigradi2013_248b, 3699, c1a0, e8c1, ijac201513201c6, 8e12, fb2e, f6b6, 3c1d, 0e96, 3ec7, ecaade2016_098y26, ascaad2016_043j17, sigradi2014_045g4, 54fb, de91, 902d, 02d9, d00c, ecaade2014_133v29, 8838, 552a, 6480, f535, 943b, 69b6, 0c59, ff46, aa08, 4af2, c272, acadia14_117g, 534f, acadia15_203k8, ecaade2015_94k19, ecaade2017_080hh, 6644, f912, 8ee8, acfa, 7aca, 7d24, 0480, ecaade2017_269vv, 8d0d, b599, d65f, 4e72, 3ae4, acadia14_719p, cf7d, 14a2, 7992, ecaade2017_089u, ecaade2015_84v16, ascaad2016_033b13, 4bf7, caadria2017_107r28, e23e, 7bf7, fad0, sigradi2015_10.74p18, ecaade2014_153p36, 806d, 1130, 0364, dfac, e15c, f1c9, ecaade2015_169y34, 2589, acadia14_609af, fe4b, e85c, acadia14_681aj, 3c39, 7f29, b2dc, caadria2017_055p18, 06a9, 76fd, 5495, b1b6, 5b8f, ecaade2017_152oo, 700c, fa4e, 6d80, e914, ecaade2015_129i25, b0d4, e3e0, f590, eca0, ecaade2016_130k36, ecaade2015_22e5, fc44, 8dab, d9cf, 8009, b122, 52c9, e45d, c1a2, bfe1, 4c3b, 1ef7, 96e1, 8935, 8f5d, 00d6, 624b, sigradi2014_347s10, caadria2016_797l33, 7704, 2664, 552d, 6440, fa59, 3d22, 42df, 3096, 3fe5, ijac201412407u9, 2398, 36c1, b268, 0016, a69d, fc2e, 1544, 1fdf, dee6, a257, 6689, 39a9, f33c, c9f5, acadia17_59m, c330, 2790, sigradi2015_4.219v6, ecaade2017_049tt, acadia14projects_479ar, 9597, ae5a, 5abe, 11aa, b9d1, ecaade2015_144k31, c5fa, 9950, 37f0, e16d, a507, sigradi2014_074i6, 430e, 1756, de8a, 57fe, 2fdd, c7f9, c765, 9e92, acadia16_382c24, acadia14projects_661g, ecaade2017_101bb, 0dfc, 9069, be37, fa65, 33cb, f4d2, 3f1a, ijac201412205r4, 2940, 0403, 64f6, 2007, ecaade2017_293jj, ijac201614403h2, 1976, ecaade2017_146jj, db07, b598, c649, acadia14_53u, caadria2017_074i23, caadria2015_070i9, ecaade2017_143qq, 6a6f, 9e8a, ac8e, 11cc, 91e7, 357c, 8689, 561b, acadia17_669n, caadria2017_048p15, 5229, 4b77, 0b67, 687e, b00d, 704d, ecaade2017_017y, 5e0d, f4f2, df70, 19d3, a91c, 4690, ecaade2015_64b13, ecaade2014_206h53, 70da, acadia17_101t, 4da4, 61b8, 1e61, 0a84, 91f6, 3966, aaef, ascaad2014_033y9, 0fc1, 5b0a, 77db, ecaade2016_021a6, 5697, 5659, caadria2017_124c33, dce2, ac9d, acadia17_231aa, ef0d, 12d2, sigradi2015_3.43j2, d466, d814, dd9a, 0280, 299d, 853e, a439, ccb2, 1134, 865d, da35, 409d, 2961, sigradi2013_267b, 1ec3, 3ff3, caadria2015_124f20, 61c4, 1edc, e329, 1750, 9287, 6328, ecaade2014_133y29, ecaade2014_194t49, 2f22, cc1b, 7019, 6b3e, 39c3, ecaade2016_068l17, 818c, 04c1, 2d73, 2973, d3fe, 4c7e, 5f7e, 22a2, acadia16_344g21, 4c35, 6192, 7528, 53d2, b0a9, fbae, 0e05, ecaade2017_008m, 326d, e74b, ascaad2016_044x17, 168c, 05d0, 117a, 369a, acadia14projects_117f, fb92, 83c8, ecaade2017_079v, sigradi2013_222, ecaade2017_052rr, 2899, ecaade2014_140v31, 4f7a, ijac201412402k4, c634, 562c, sigradi2016_814xx, c90d, 491f, 5996, 20f5, 513e, 9c25, 1fc4, 3c75, ecaade2014_153v36, ecaade2015_113o21, ecaade2015_269o59, 9b50, ecaade2015_285n62, 81a6, 3bf2, 80fe, 234b, b4b6, 0c8b, ecaade2016_216w54, bedf, 0942, 3261, be36, ddbc, sigradi2015_3.345s5, sigradi2014_074o6, ecaade2017_201g, a0e3, 57a7, b994, 6ad3, 85e2, 06cf, 8b1f, sigradi2013_267z, d147, 11dd, 2f76, ecaade2016_166a47, 40d6, 9137, 7d09, a7f0, 1a29, 75e8, 2290, 9e00, e472, 04d0, acadia14_357ap, ijac201412403y5, caadria2017_067n21, 8dc0, c858, ijac201614102y1, 9aa9, fc8f, 3954, d2ed, sigradi2016_488t, acadia17_282mm, a37f, sigradi2013_386t, 1fa5, acadia14projects_389aw, 5198, 2c27, 6fc9, 0abe, 8fef, ecaade2015_144h31, b93d, bd97, 2e89, 2989, acadia17_283xx, ecaade2015_21g4, cfa8, 0333, c746, b6ee, ecaade2015_285d62, 1a30, ecaade2017_048x, 5f4b, ijac201412207h5, a544, 6775, ecaade2015_101g20, 775a, ecaade2016_222z57, aee2, 6c38, caadria2017_041c13, caadria2015_226m34, ijac201412202s1, a32b, c6c1, da47, 5c7f, 83eb, sigradi2016_431v, ecaade2016_113d31, 7b7f, b74f, bc7a, ijac201614201p6, 2acf, dd4c, ecaade2014_232z59, caadria2016_651x27, 2b8c, 30e7, 82eb, 1fb3, acadia14projects_237au, 188c, cb23, d8b7, 0f80, 809e, acadia15_371e16, c7c1, 26c6, 0b54, sigradi2016_399d, 3822, 6bc2, 3513, acadia14_375ax, d051, caadria2015_124a20, 39fc, 62a3, ecaade2014_072r17, 2d4e, 37e4, acadia16_54r3, 48bd, sigradi2014_032j2, ecaade2016_223f59, 19b4, ecaade2016_tkof67, sigradi2016_490oo, 41da, acadia15_223d9, cad2, ca01, c770, ccc4, 6311, 71c6, 33f2, 23a7, sigradi2014_229m8, b9b4, 0997, b24f, caadria2016_197p9, ece4, 5c57, 7e95, 795c, 469e, daf2, caadria2016_085h4, b6f6, sigradi2014_313z5, f768, 6083, e5b9, sigradi2015_11.166a26, b17b, caadria2015_233d35, d1e6, df24, 3d27, 552c, 7778, ecaade2016_130i36, 3754, 3dab, 0d54, 3c52, 5624, 9b60, 083d, ascaad2016_059n23, 60de, ascaad2016_007p3, f9cd, 8175, 74ce, 1171, ecaade2015_336f73, fe25, dd5d, d45a, 607a, caadria2015_213m33, 3dd9, 9976, 4bd6, ijac201614405t3, ecaade2016_078a23, 984e, 8191, d132, 7400, 2e17, eb20, sigradi2015_sp_8.6d30, 110a, caadria2017_027l9, e630, b61c, 5165, 0254, ecaade2017_253x, fe61, a37a, 8ef6, sigradi2016_625qq, 39f8, ascaad2016_054o21, 97ad, f306, 44d4, 48da, d90e, de16, dbb3, 0d0e, 9f81, f184, 120c, ef0f, ecaade2014_029y7, e515, 4b8b, a7c3, 8bbe, caadria2016_579i24, ecaade2014_192h49, 0a2a, 98a8, 3fb3, a24e, f830, ascaad2014_019c3, e4f6, 7516, ecaade2017_079i, ecaade2016_182o49, 1ee7, 6518, 4406, ecaade2017_164y, 46ad, 8cd6, 01fd, 06f7, 0ceb, 4ebe, af28, acadia17_50nn, f41d, 7887, 58b7, edf0, 2b0b, acadia14_23v, b82e, c251, acadia17_257xx, 61d0, c9dd, 7d78, ijac201614201h6, aa8e, 1455, 5ec3, sigradi2015_10.138b19, fcfd, 81c9, afd8, ecaade2016_162d45, 2a20, caadria2015_015a3, sigradi2016_778nn, 8956, 168d, d50b, 084a, 4024, 3520, 30d8, ascaad2016_013e6, acdc, a595, ecaade2015_138o29, ad3a, ff4b, 7d81, 08fc, b3ca, 7e6f, 4061, 7a07, sigradi2016_773x, ceb6, 51a4, dd7c, 7b57, 586a, ecaade2017_268bb, 9ca1, bbd1, b144, 97eb, 9bf8, 16f9, sigradi2013_364s, ascaad2016_057w22, bee5, 2436, ecaade2014_072i18, f3bb, 6307, ijac201412408m2, 4219, 74dc, 15ae, ecaade2016_067x16, 6514, 5fe7, 2195, 3dda, sigradi2016_448gg, 8399, ecaade2016_089c25, bf18, 641f, ecaade2017_085ww, ecaade2017_169ii, 1d2f, 81e3, caadria2016_333p14, a6c3, 5347, f313, 51d1, sigradi2016_781xx, sigradi2013_98, caadria2017_122w31, caadria2015_190n28, sigradi2015_3.111a3, 9647, a9fc, 563e, aded, ecaade2016_222p57, 1fc7, 3872, 9e81, 7858, 2cfa, 8939, ecaade2014_014h3, bbfc, db91, ba3c, 911b, 7fec, 447e, acadia16_382z23, c40a, acadia14_347ai, ba19, 96a5, b07e, d56e, 72aa, ee11, 5818, acadia14_167x, 68b6, ca47, 4d64, 2212, 2696, acadia14_627g, 2ef6, 9814, 38a5, c6f9, dcd5, ecaade2013r_004d4, 133a, dbe9, f28f, 7c21, fa86, 56ae, ca55, 6a05, a550, sigradi2014_279a3, ecaade2017_201c, 58f5, ab56, afcf, 5792, ecaade2017_143h, ae76, a912, acadia14projects_619az, ijac201412304e1, af66, 220a, ecaade2017_253y, cef2, 15cd, 54dd, cf6e, a27a, f3c1, b1e4, a891, fd35, 2990, 4b53, caadria2016_611y25, d69f, ecaade2017_031pp, 5bd3, b6d6, cc73, 0df8, f171, 3951, ecaade2016_144d40, 4dfd, 2274, c808, caadria2017_052u17, 99ea, d971, 42e2, ecaade2014_240l62, f822, c822, 0194, ascaad2016_038t14, ecaade2016_074p21, 8af4, ecaade2014_182y45, 1ce5, 8276, a4a0, 624c, 52fe, 7500, cf58, 9c54, ea70, 33c0, c905, 3545, ijac201614404z2, e5bf, acadia15_263v10, 8d61, 793c, fa0c, fdd0, e0e2, d717, 92cc, 143e, 794a, 5ee2, cdf3, ecd3, 7599, caadria2015_139c23, daee, c3cc, acadia16_130k9, 203b, d173, dbe4, c78c, 58ba, 45a8, 28fe, 8511, 5204, e72b, acadia17_231z, a5b7, ecaade2016_110f30, 5d11, ijac201513206o9, 8bf2, ecaade2017_017f, 8433, 2a7a, adb2, cfad, 5719, 34d9, 7df7, d09e, ecaade2015_301y65, 1460, 1816, 567b, 38dc, 5423, 691a, 9e7b, 4bb3, d7bd, fe5c, ecaade2017_255c, 82d5, 764c, 5ce9, f3bf, 99ad, e212, 48f0, cde4, 2bd8, 38ca, eb33, 806a, a350, e946, 471e, fcb3, 755a, 8adb, 5565, a6f2, acadia15_483d21, ecaade2014_176c44, ecaade2016_185x49, ascaad2014_013v6, 86ab, ecaade2014_038r9, caadria2015_130w21, caadria2017_110k29, 0c2b, acadia14projects_101ar, 1bc9, caadria2017_027m9, 6ddc, f9bc, f5c1, 6347, b762, 27f3, 2741, 5458, 2e5d, 2a44, bd83, 7a20, 10ac, 1642, c238, e38b, 8f35, acadia17_59c, 16fd, 9bf5, 31d4, b60c, 7b7d, e847, caadria2017_127h34, ced6, f34b, cd5b, e18b, f809, dd69, 5b9a, f341, acadia15_149u5, ascaad2014_030w8, b543, 4f4f, 50b3, bc8a, 58d2, 8152, 6e74, 1cb8, a3b5, 905a, ea7b, d9b0, 6c60, caadria2016_457j19, 042b, 5dd0, f2c9, a6d0, 9909, e34a, 07dd, 8479, 34ca, d735, 177c, b0dd, 0337, e1f2, eac3, d4a8, 31b7, c1ed, acadia14_709al, 6fd8, 87e3, b574, sigradi2016_467s, sigradi2016_492pp, 2735, 8a92, f4ae, ecaade2014_138f30, d76f, c997, 32ca, d94d, 7285, ecaade2017_201f, ecaade2016_119p32, ascaad2014_011y5, 3698, ecaade2017_198zz, acadia14_463g, efde, 179c, 3496, 4d6c, f5d0, ecaade2013r_018o9, 3445, fcb2, e633, 5ec9, e87b, acadia17_50rr, 4984, 189a, e7c1, 6f32, c73d, ecaade2014_035x8, 117b, acadia14_463l, 6eb3, 1971, acadia14_177ai, ecaade2014_224c58, cfed, d1b9, 7cf2, 4169, acadia14projects_43y, c57f, ecaade2015_319d70, 1b0e, 8855, 772a, sigradi2016_764d, 6a94, 3dc2, 372a, 3d96, 4658, 6ff2, 6fd5, 7fe9, acadia14_291ar, 0a36, 6372, ecaade2017_094r, 1104, ddd0, 7ab9, acadia14projects_463au, 381d, a0b8, 16c9, ecaade2015_241j55, a925, ca69, e6a2, 687a, caadria2016_095o4, 6572, 17de, 234d, 1ae5, 062c, ecaade2014_015n3, 50ad, b2db, 188f, 3c30, fc01, caadria2016_187u8, 756c, 178c, ascaad2016_049p20, ascaad2014_036x1, ecaade2016_095w25, e6c2, a8f3, caadria2016_871n37, 8a73, 1897, caadria2016_013i2, ecaade2016_119t32, 6257, baed, sigradi2013_421j, 1121, e654, ecaade2014_157t38, 11a7, ascaad2014_033a1, 1a4b, caadria2015_226n34, 2ea5, 6f55, 2acd, cb14, c1bd, 2d00, 542d, a447, 373f, 5a04, 3b9f, 412c, bb64, 7c66, a5e0, 7ccf, 88c9, 762b, 1b3f, b584, 9849, 9c17, ijac201412304n1, f452, 7ffd, 39ae, 6a27, 1a7e, ecaade2014_018r4, 29f8, c282, e942, 99fd, fef3, 4c64, fbf0, 8f02, 0094, acadia14_655ag, 6ec0, d84e, 3727, 0616, c927, 7ae3, d7dd, 6134, fbe7, 698b, 2913, bfb1, 142e, ecaade2017_144t, 12b9, 02d2, 12e5, sigradi2014_266l2, 9f9a, f4da, ecaade2014_031r8, ascaad2014_014n7, da63, 7ab8, 3ad0, acadia15_123o4, 25ff, f75e, 34c7, 6296, 4867, f074, 1801, sigradi2015_10.7f18, 3fdc, f7ba, 9047, ecaade2014_057e14, 08d2, 0e8d, sigradi2016_446ww, ecaade2017_215vv, acadia14projects_153au, a0c0, 4eed, sigradi2015_9.347y17, af62, a087, 28c0, bca7, ef8f, 1c5e, 0a43, f450, e55e, 6d39, 1a5d, ijac201614303o2, f93c, b6e6, 2863, facb, e8cf, 16eb, caadria2017_124z32, ecaade2014_066j15, b984, b178, 7d7f, da2d, ecaade2014_224x56, a397, 1132, 1903, 9b68, b587, acadia14projects_347al, 4216, e974, 6ba1, ecaade2016_132i37, f126, 034c, 4207, 7889, 6e55, 4a29, acadia17_60cc, caadria2015_010s1, 1828, e6a3, 0449, acadia16_460s26, acadia17_413ff, 4342, b499, 3e3c, 460f, b083, 6daa, cc0f, 0f50, sigradi2016_710gg, caadria2016_291w12, 69cd, cd82, f605, acadia17_598s, ascaad2014_030v8, 60ac, 6a1b, 9ddc, ijac201513206h9, sigradi2014_152v3, ecaade2015_233d53, acadia14projects_33af, 4a83, 6960, 8828, e2a0, f8f7, 615a, f1b7, 2250, caadria2017_129u34, d4b9, 9656, 8562, a800, e6cc, b858, ecaade2015_122k24, caadria2015_049f6, 418a, 7fe8, acadia14projects_101ag, 5a55, acadia14_681ai, 4aa2, 29bd, 9721, b2ce, 7b35, ee3a, ecaade2015_53m9, 86b5, ae81, 2169, d028, 676b, 6605, ecaade2017_017x, b4fe, 363c, 41b6, 38f8, 127d, 2e91, 774f, acadia16_62e4, 10d1, fe15, d9e4, acadia17_71vv, 747f, 7a5b, a1e0, c702, 5d82, ef4f, 8510, f2b5, aeb7, 0e60, 137b, 9e23, d6ab, 762a, ecaade2017_017o, ecaade2017_220ll, a964, dfa1, d1a4, 553e, bfc7, a24d, 2ca7, 5835, ecaade2016_241d64, 8120, b7c7, 5f37, ecaade2017_017b, 3b27, be4d, c1a7, 0aea, f69b, 9f99, cfe2, c5d2, 6805, 403e, ecaade2014_066h15, e307, ecaade2016_129o35, ecaade2017_009x, c02c, da7f, aba1, a875, e0da, 39dd, b4b4, b168, ecaade2014_180m45, f5c8, b86f, 873f, df87, 5dfd, ecaade2015_240u54, 48f3, 3af6, bf2d, 487b, d24d, ecaade2014_084x19, b001, acadia14projects_347am, 6657, e83d, cce7, 4bbb, 4ae5, 5135, acadia14projects_389ay, 227a, fe62, 826a, d191, ecaade2015_114v21, bc57, 6731, 1ebf, 74b8, 5470, c293, 8f70, b21a, a918, ecaade2017_254ll, 6665, 3976, 4697, 7ded, 821c, cbef, 08e9, bd76, a276, 9b34, 67d7, eb2b, 5e38, 5c1a, e415, sigradi2015_9.141e16, caadria2017_118w30, f3d4, sigradi2015_8.47e11, e276, 2032, ecaade2017_111ss, caadria2017_040n12, ecaade2017_248ss, 72cb, 49f4, 6d01, d67d, ecaade2016_042f11, a088, 76d5, eb08, e2af, 15c5, 4e18, 77ac, caadria2015_016j3, a162, sigradi2014_157d4, 4985, b4fb, 63c9, 8036, 95f0, fc3e, caadria2017_145m38, 4e8b, b7a9, bee1, 6199, caadria2017_081t24, 882f, 9cb0, 0b32, 4caf, sigradi2014_279y2, 7656, 1bbb, acadia14projects_463o, ijac201412301u6, 2267, 6d05, ecaade2014_224x57, ecaade2016_123t33, bb1e, 6a72, 2758, f85e, e98f, ecaade2017_256q, acadia14projects_435aj, aea4, 061b, ecaade2015_21c4, 9c72, acadia14projects_565v, 49c1, 33ad, d43f, dc1e, d09b, ad0d, f7b8, e2f9, 630f, caadria2017_183f44, 25da, cb63, 5d46, 2bc1, 44ed, 610d, 8f90, 91ed, e026, caadria2015_061c7, sigradi2013_54, e20e, b8b8, acadia17_189cc, caadria2016_003f1, 9f8a, 2b27, 91f2, 7f9d, fd8f, caadria2016_219h10, 967e, 663a, e592, 2970, 31ef, 0388, ascaad2014_014a8, 9fce, 8987, 549b, 8c76, 6e75, 2bdf, c88d, 9a4c, bd3b, e044, fc0d, d542, sigradi2016_809uu, 5d2d, ecaade2014_194l49, d628, ijac201412303h9, 53ed, 8aac, caadria2015_139y22, ddc4, edae, 73d4, d057, ecaade2015_287m63, 418f, f76b, 2f37, c78f, ecaade2015_231r52, acadia17_678rr, 51c2, 42d5, ascaad2014_014i8, ed5e, b27e, 2d6b, af03, ecaade2017_291s, 5d22, caadria2017_057t19, 8af8, 7961, 34da, 904b, db5c, 24d8, 284b, 68d4, 4bce, fd25, 18b3, 1fec, bcc5, b852, acadia15_232o9, sigradi2014_141s2, 78a8, acadia14projects_23y, acadia17_678vv, ecaade2015_53r8, f990, 6360, acadia17_290l, ecaade2017_042bb, caadria2015_084a13, 1b46, ae2b, ijac201614405d3, ff3b, 0a15, ecaade2015_55r10, ee9f, 2e05, d9e5, 84b3, 5175, e4fd, ecaade2017_210y, ecaade2017_053a, 825e, 10eb, 04e3, fc54, ascaad2016_058h23, 4332, caadria2017_015f5, ecaade2014_140a32, eb26, sigradi2015_8.328r15, 5594, ca4d, ijac201614204v9, 9365, 8d4b, ecaade2014_151e36, 2447, b1fa, 6391, c9d2, cefe, 7dda, 717c, 4100, 55a8, 8283, ecaade2016_222x57, ecaade2015_21b4, 2420, 7ab0, ecaade2017_215q, 95a3, sigradi2014_032o2, ecaade2017_208qq, d1c4, 15be, 27cf, 383f, ijac201513105k4, acadia14_435an, e178, 91ec, c7b6, 323e, 941a, sigradi2015_sp_4.275u29, ecaade2015_110i21, b13f, d8e9, becc, 28e6, ecaade2017_013nn, 032b, sigradi2015_10.377z22, 9897, 57e0, 15ff, ascaad2016_004s2, ecaade2017_017n, ecaade2014_052y12, ecaade2014_240r62, 358c, 2dd7, 3c17, 923c, a53c, 929d, 5a7c, 3300, 2b9b, 1367, 5546, 63dc, dfcb, 9dec, 8b6d, ascaad2016_005y2, 694c, 53e8, de80, 03e1, 8b3a, sigradi2015_8.47j11, 8d3a, 068e, d3a6, 657d, 5926, 6318, 4142, 6ae2, da5b, 4864, ecaade2016_040w10, 3044, ecaade2016_072i20, 57d0, 35c1, b9ca, ecaade2014_145o33, 3e38, caadria2017_136n36, 9750, 61db, dfb7, 575d, caadria2015_226z34, ecaade2016_191j51, f6ea, 252e, acadia14_311y, ecaade2015_77w14, ecaade2016_038e10, 1817, acadia17_520aa, a090, bed8, sigradi2014_247k9, 5b53, 9012, dcb0, 5ed8, 1d2d, 2473, 1f14, f180, sigradi2016_815oo, caadria2016_621p26, 48db, ecaade2017_031rr, 311f, 24f7, cea2, 7b3f, 4230, f085, 3410, 1944, sigradi2015_9.152m16, a59a, ecaade2016_099h27, 558b, ijac201412403e6, c89d, db8b, b7d8, 8d40, 8944, 9284, 6066, beef, 9a70, c1ec, 1d03, ecaade2016_068l18, d4e5, acadia17_500ll, 7436, b5ae, 0230, ecaade2014_186z47, 534a, ecaade2016_089d25, 933e, 2d1e, 42e5, eb54, 591a, b410, c099, c49e, 5329, 1205, acadia14projects_719s, acadia14_145ah, cfc8, d2b7, 7147, 0ccd, c4b5, 9327, ijac201614309t6, 6cad, 6693, sigradi2016_559u, 8923, 275e, 8cb1, e67b, 8fcc, 0834, 96f2, b97e, 6f5c, e3e1, d94b, 389d, d4de, 29e4, 7218, 578a, d72a, deae, 87d9, ecaade2016_080a24, sigradi2015_8.264r14, caadria2015_048u5, caadria2017_080k24, 1e15, 92d3, b3c0, acadia14_145k, sigradi2016_686yy, 02ab, ecaade2017_198c, acadia15_123r4, acadia14projects_555l, 61d3, e6ce, 9e33, acadia15_57l2, 13e1, 8330, 5d12, c11c, daa7, 8beb, ff1f, a4f4, caadria2015_066f8, 7ee6, 9d37, 701f, 0e66, a31d, 4677, e7b2, 8803, 4715, 7762, 5369, 11c3, 3516, aeba, de77, b31c, acadia16_98s7, f895, 978f, 7173, 12f2, 2df4, 4291, ce78, 0c26, 4aaa, 244a, acadia17_59g, 475f, 50cd, 54a7, ac7f, 6253, b07d, 8fdc, ecc4, 768f, 5de7, 253e, 65d5, acadia15_81y2, be8b, 7cab, 9fe2, 554c, sigradi2016_690h, b8b3, d7c9, 0245, 3e44, acadia17_338ii, 88a9, 65f8, ecaade2016_ws-dleade68, e40e, f39f, 896c, ecaade2014_224c57, acadia14projects_579g, 191d, eb4f, 65af, 6c90, caadria2017_122n31, 0097, caadria2017_029r10, 5324, d9bc, 9bac, 3ee6, sigradi2015_10.309h22, e4bf, ca96, f9dc, dece, f96c, eb0a, ecaade2014_070o16, 1b71, afec, 50eb, ascaad2014_029r8, caadria2016_353t15, ecaade2015_227x49, 9c06, 99f1, 5c48, a8b1, dd91, cc68, 9d43, f263, d00d, 6653, ecaade2014_194m49, 6ddd, 0662, 8218, 3364, sigradi2016_710ff, a3fc, cc00, acadia17_481k, cc7b, 4d35, 2fff, b063, a802, 667d, 6fb5, d81e, af92, caadria2017_124w32, caadria2017_163r40, 5045, 5376, 842f, e770, sigradi2014_197c7, ecaade2014_133l29, 095a, sigradi2016_534mm, 57a9, 2993, ecaade2014_044k11, ecaade2017_199ss, aa4c, 72c5, 868b, ecaade2015_55g10, 1595, sigradi2016_590c, ecaade2017_256ii, bfb5, 086e, 92e2, 819e, b75d, e3b4, 9e4d, 4ca6, 3d53, fde3, e57d, b7b0, caadria2017_054h18, 2ba9, 296c, 7089, 22fe, e1d9, 7eb6, cf77, a719, acadia17_570dd, sigradi2016_636o, fde7, 2792, dee8, sigradi2014_265p1, ecaade2017_077xx, 5665, dddb, b3d0, ee7f, 038d, 197d, 08ca, 932c, ddc9, 897f, b6d2, acadia16_154o11, cb5d, 63d9, ecaade2015_118s23, ecea, 0e76, sigradi2016_792l, ecaade2015_301x65, 6834, acadia15_451t19, 70e0, fcac, 1a7b, e252, c77f, 2803, b548, a6b1, f62b, 66f7, c3ed, sigradi2016_595jj, dbdb, bad3, 1c62, 10d2, 3eae, 788d, caadria2015_130r21, 21d2, f27d, 60c6, 50a1, ecaade2014_204c53, caadria2017_115l30, 003b, 74a2, 5861, ecaade2014_084n19, ea1a, 4218, 23ad, sigradi2013_43s, e157, a6a0, 5a8e, ada3, ec20, ecaade2017_090oo, 7990, ecaade2014_239y61, ef3f, 2884, fc5d, 848d, c926, 98a4, 3257, 9764, 37a7, ecaade2014_163e40, 638e, e172, 61bf, 6436, 2bac, caadria2015_016o3, 9c8c, 7dac, cdc5, 4cbb, ecaade2016_065x15, caadria2017_124p33, 3bc4, d1cc, 33e4, a412, d329, 5aca, 8b43, 01db, 45ad, 82c4, ecaade2015_81v15, 5609, ecaade2013r_003k3, 85b1, b561, 09e8, 8549, f117, 0a76, ff17, 5a3e, 3e87, caadria2016_787j33, c24f, sigradi2013_194u, e926, bbde, e717, ecaade2015_170s35, sigradi2015_10.309s21, c3eb, 907a, a85f, e231, 222a, b760, 5f86, 336b, 3244, caadria2016_167n7, dcf4, sigradi2016_815gg, f1f8, sigradi2013_155j, 685f, d355, 6636, 065a, 2ca8, caadria2015_070e9, acadia17_339ss, 920d, b480, ijac201614102h2, 7c1f, 6cd2, ecaade2015_138t27, ecaade2017_290ll, 6580, 39f7, 8ba7, 00bb, 93a0, 2396, 3d80, f2a9, sigradi2015_sp_4.388a30, 69ea, ecaade2017_038yy, acadia14projects_661e, acadia14projects_691at, 1bc2, caadria2015_049h6, 0312, 9f32, acadia17_403k, ascaad2014_005b3, ecaade2016_185c50, da13, 8090, e6d4, 10e2, 2d59, acadia14_75ay, sigradi2013_303s, 3a8a, d4f1, dbae, ed0d, ascaad2014_028m7, 3263, 88f4, ijac201513206k9, c44c, 77ec, caadria2017_058k20, 684b, ecaade2017_044ll, 3788, a20f, 5d32, b1e3, caadria2016_529v22, 3175, dada, acadia14_135u, 7e28, 1d41, b32b, 1f32, 656c, 9220, sigradi2015_8.328k15, acadia14_555f, ijac201412301p6, 029d, acadia16_424h25, 5f19, ef3d, d50c, 8d06, 039f, 746b, a1b6, 8da1, 3ac8, 6bca, 0f1d, b610, 0098, acadia14projects_117av, e8e2, c212, 2616, acadia14_63aw, ecaade2017_019zz, 0b4e, 08ae, 151a, sigradi2015_sp_10.311l31, e401, 52f9, 6119, 3a28, 4b78, acadia14projects_339w, ecaade2016_158e43, ecaade2017_253z, 91c3, 5014, caadria2015_156g24, b78d, 5e91, aa0c, ecaade2015_241t55, 158c, 526e, 3fe0, ecaade2017_305a, 752f, 7d4e, 1a3f, d74e, acadia17_423ll, caadria2017_118b31, sigradi2016_467n, 2216, 2a55, 196b, 5d3d, 7c7e, caadria2017_165j41, caadria2015_188c28, 31ea, 64e8, caadria2015_070k9, ecaade2017_229kk, f349, 92d4, 3dde, 5795, c4f5, 6f54, 9522, ac4d, ecaade2015_225r49, 8808, ascaad2016_022p8, e325, aa4b, ecaade2015_79g15, a695, 5355, ac1a, 9041, 440e, acadia16_478t27, 2fd0, f00b, 62fc, 98bc, 77e3, ecaade2014_159j39, 358d, a725, 965b, acadia17_177f, 6cc1, 3a8c, 7c1d, 9e7d, 47b7, acadia17_588oo, 4695, sigradi2013_212s, fa32, ccfb, 9e39, ecaade2016_238u63, 6f9d, e97d, 41be, 2e34, 804c, c727, a466, 04f7, 5986, 081f, caadria2015_190f28, 54de, 6a38, fa11, fb36, c2fd, ed93, 38b1, be6f, 1e1e, 32a9, 3e83, 1f2c, 98b8, 615d, 1dfd, 80e4, 3e34, c3f7, 232f, a560, 5d7b, caadria2017_123g32, de5b, acadia17_648nn, c447, ecaade2015_177b38, 58af, 95b8, ecaade2014_057b14, 3819, e9fa, e3fc, 41d6, 8475, 496b, 9fa1, sigradi2013_222l, 604b, b43c, d6cc, acadia16_124a9, 3762, 609b, 0fa7, ca40, 2666, da29, 0e64, 5afb, ecdd, 26fb, 2b57, a18d, 31df, 08be, acadia14projects_539f, 7311, 1554, eba9, bfe9, 0c7d, e3a6, 8a88, ecaade2014_192d49, a4af, d51c, f4b1, fe6d, b744, f9d1, 4152, b75f, 3124, 8501, 5b2c, 498b, 0818, b161, bbb0, ecaade2014_052f13, 8c70, d14f, c71d, acadia17_598rr, acadia17_391zz, 4d00, acadia15_223i9, sigradi2013_387z, acadia16_164u11, acadia17_520g, db9e, 1219, sigradi2015_11.8t23, 1876, ecaade2014_072a18, d0a4, dfa9, e536, c668, acadia15_311o12, 6b91, ecaade2017_006mm, 34a7, 55eb, 6c34, df53, ecaade2017_099qq, e1b4, ascaad2016_038d15, acadia14projects_101aj, 094e, 0e27, 6c33, af59, caadria2017_129t34, afdf, ecaade2017_229cc, ccc2, ea1d, afa4, c18e, 71e8, d5a3, 0af2, 9d1c, d9ed, caadria2017_110e29, b3c4, b794, 633d, 0a47, 8066, 076d, cf6a, 386e, 421c, sigradi2014_263w9, acadia14projects_445ag, acadia17_500dd, da6c, 2941, 088f, dc43, 1063, 6bbf, 0dab, ecaade2017_089bb, 225d, faf1, caadria2017_009v4, ascaad2016_022o8, 4786, a02e, c82a, dbb7, 6e08, ecaade2016_162v44, 1aac, c9ba, b3b7, ecaade2017_240p, 4ac8, acadia17_247ss, 2701, 2ba0, b2b2, 3cdf, caadria2016_819x34, acadia17_348yy, a26e, acadia14_63ab, sigradi2016_530ff, 3135, 59a3, 1290, 75c7, a44e, ab8c, 2f0e, 75e2, 78c6, c902, 2988, ecaade2015_152b32, sigradi2014_213z7, e466, ecaade2014_065g15, ecaade2015_136s26, sigradi2015_13.316z28, 6671, f003, b665, 4461, ecaade2016_175j49, 7cdd, 2851, ecaade2015_229i51, ecaade2014_180k45, 4f1c, 146c, 950a, ecaade2017_085g, ed41, ac22, cfa6, 18a0, c89b, 5782, 9c7d, 1213, 6575, 56e8, 3ac9, 5e94, ecaade2014_182d46, 0bd5, 1494, 4802, 8060, caadria2016_703i30, 67f9, ca88, 7c1a, ecaade2016_073e21, 2776, ecaade2017_243gg, 04ca, 30ef, 6cd1, 66be, d651, 2cc2, aa50, acdf, f2cc, ijac201614201b7, d670, a915, 4163, 84bb, 826d, ab80, a10b, 6bec, d83e, 7f22, e55c, sigradi2015_10.307g21, sigradi2013_189k, 3339, 07d9, 5443, d8b0, a47f, acadia16_344j21, 215c, ecaade2014_237e61, 28bd, f928, 4dc9, sigradi2015_11.222o26, sigradi2013_42, sigradi2013_200, 9771, dd46, 2de2, 2101, 793a, 45a5, cad8, 759c, c309, 52df, sigradi2016_399c, ecaade2017_006w, acadia14projects_375c, 9231, 9e63, 71d5, edcb, b3aa, c42f, 44b1, ijac201614105n4, 6f19, 0bf2, caea, 87b6, 3326, 3100, 37a9, 9dac, 26a7, d5c4, f738, caadria2015_170z25, 4850, b877, 9415, d1b0, ec88, caadria2017_028b10, ecaade2015_64g13, 59f7, sigradi2016_777kk, fa8a, sigradi2013_101, b1c5, 9bfa, 60aa, ascaad2016_001c1, e652, 0b58, f463, ecaade2014_133n29, 8e27, 5982, ee53, 0a40, acadia16_344i21, 2db2, a0e4, 37eb, ijac201614405b4, 3cf0, ijac201614202z7, 52f5, ecaade2016_006j1, sigradi2016_446g, acadia14projects_479u, 9f44, caadria2015_099u15, 5455, 4af6, acadia17_230zz, a85a, 73eb, f13d, a1c6, de17, 5246, 3ca9, 8dd6, 0b18, 746f, 8d17, 6321, ecaade2017_033u, 2719, 30c5, 6b6f, d3ea, ef94, b009, ecaade2014_192j49, 4348, 9a1c, 3463, ecaade2017_017q, caadria2016_851b36, ee2a, e9f7, e96b, e29a, ecaade2017_202n, 19fb, f520, 76a5, 51f3, cd00, e422, 6158, cc57, 68ed, sigradi2016_611s, 8d05, ad97, acadia17_435h, 0779, 65e4, caadria2015_139h23, sigradi2015_7.203k10, acadia17_570z, 3bad, sigradi2016_381s, 27ee, 87f3, caadria2016_477y19, 62fe, 4de3, bb41, 4b7b, e3f9, f945, d49e, 2846, baae, 7190, caadria2016_003e1, 5f17, ecaade2013r_017z8, acadia14_589e, acadia17_89y, acadia14projects_579d, fbe5, 825b, 0c28, 8c22, af2f, sigradi2016_805ee, 75a6, 944f, 7888, f087, 925b, a37b, 1bad, ijac201412301d6, 7ef0, 58bc, 22a8, a13d, 7011, caadria2016_013v1, 3048, 4042, f5b0, bb14, 8529, d428, ijac201614303j2, b3bb, c638, acadia17_162p, 8d02, 3396, f48e, acadia15_110s3, 0fa9, acadia14projects_75ay, 8199, ijac201412305c2, d48d, caadria2016_517y21, 6481, caadria2017_056u18, ijac201614201t6, ecaade2016_225g61, 5b42, 04b4, 63ce, 68b3, b470, c367, 04db, c547, ecaade2017_215tt, 2ccc, b5e3, c6d9, 6cd4, ae0a, acadia14_601y, ijac201513102w1, acadia14_691at, e2fe, ecaade2015_130k26, 34d0, ecaade2016_208t53, 6a1e, 6f05, ecaade2017_108i, 9547, ecaade2015_118u23, 7321, ef0a, 144c, ef50, 8d04, d16c, e430, 6e5b, 332a, c51d, dd33, 1576, 459b, 3cd9, e135, ecaade2017_214s, 6828, 6dc1, ecaade2014_052s12, b900, 78a2, 5a01, dcfc, b995, db51, fea7, 01ed, 2542, ecaade2015_82a16, a7c8, ecaade2015_171i36, 19f3, ecaade2016_067a17, acadia14_671u, ecaade2017_130tt, eb5f, 8959, edcd, 421e, b620, 1b42, 3503, c5d6, d4c3, acadia17_390jj, ade8, 5179, a4d8, 68f6, 108c, 48e2, ce87, ecaade2015_73f14, 5591, ecaade2016_134e38, ece8, 60f3, 322d, c012, eeb9, 07d7, ee32, 2167, 9051, 0645, 43f4, 92b0, acadia16_72h5, 8598, 0ff6, a590, 1a5a, 51ba, 80d9, 4daa, 04b1, caadria2016_663o28, fd88, sigradi2016_781d, 132f, 4942, 57f4, 091c, sigradi2015_sp_8.284p30, bad7, acadia15_497n22, bb5a, 9150, 5581, ecaade2016_120n33, 51f4, ecaade2016_057o14, ecaade2015_92v18, 9d66, b585, bd9d, 6abe, 445f, caadria2017_003y1, 3950, 8507, ecaade2016_191y50, 1bef, c949, e0f3, f527, 2fa8, 6e65, 66a6, acadia17_296t, b8e7, 9c80, ijac201614101c1, e9dd, 474a, 7817, ecaade2014_018n4, 8818, sigradi2015_3.212l4, c45f, e188, caadria2015_090t14, 2bd1, ijac201614208a13, ijac201513105r4, acadia15_123s4, fc24, ijac201614203r8, abb5, aa46, ecaade2015_61i12, 99b3, 8df7, 019c, 7902, ecaade2015_129r25, 0155, ecaade2017_255xx, bb65, a3b1, ecaade2016_199z52, 7745, cae6, c371, 2cf1, acadia14projects_565n, 811a, ijac201513104k3, 6954, 0dc4, 34af, a42f, sigradi2013_327p, 57be, 616e, a408, 96d4, 02fe, 53f7, e3b3, e556, ecf4, 1027, 6a07, 9e91, c16c, cf76, eaa4, b916, 9605, 6293, 7471, acadia17_339tt, b840, dce9, ba2e, 6921, 88cc, 5f30, 231d, 7347, 914a, 3c2a, ccf7, ecaade2014_079x18, ecaade2015_199y42, f2a6, dfae, acadia15_185j7, ecaade2014_224o56, caadria2017_182p43, 10b3, 7689, ecaade2017_244nn, fb13, 5cce, 8809, 6ce0, 9b5d, 0427, 5ad0, 23fe, 33d7, ecaade2017_215dd, ecaade2015_175r37, caadria2015_142j23, 76cc, ecaade2017_085c, 57f0, 0191, 213d, 09bf, 2620, ae50, acadia14projects_257ad, 9c68, 97c7, ecaade2014_095u22, sigradi2013_397, 1978, 96de, ecaade2015_230e52, ecaade2016_074o21, sigradi2016_467r, 62a1, 83fa, 4a44, ascaad2016_026t10, ecaade2014_215y54, cda9, ijac201614102e2, 4465, cde3, a38d, 0030, b363, 33c2, 4425, 3423, ascaad2016_011j5, sigradi2016_801v, 862e, 5cda, 3d28, 824e, caadria2016_673c29, ascaad2014_013c7, e909, 6d30, caadria2016_405a17, ascaad2014_019k2, 985f, cdf5, c451, 09fe, ecaade2017_031oo, c7e9, sigradi2016_592w, b3f9, 93d4, ecaade2015_320r70, 2523, sigradi2013_135, 290f, caadria2016_549m23, 8642, 149d, 4294, ecaade2015_222d49, 4150, e7d0, 8fe3, ac25, 240b, 0a3a, 8c00, sigradi2013_244p, d3a8, ecaade2014_044f11, 9fd8, 3f87, caadria2016_105d5, acadia15_95p3, acadia17_71yy, ecaade2017_230ww, ecaade2014_100h23, cd36, 908c, b3b2, 0d98, sigradi2013_28r, a510, acadia15_284u11, ecaade2014_168e41, acadia17_137kk, 3b97, 587b, ecaade2017_032o, acadia14projects_565j, 11af, 9f23, ecaade2017_146ll, acadia14_247v, cbc3, 74ed, caadria2017_175d43, ec65, 11ba, 1d40, 2036, 8068, 9bd8, 8020, 11ce, 1206, ecaade2015_130c26, 6c01, eaf0, dd2a, 92da, b1fb, 3d68, bd74, d230, cf9f, ijac201412301y5, c34f, ad99, fab2, 86f8, 77f5, 2075, e6da, bc34, b3ae, dcde, caadria2017_041j13, caadria2016_549i23, 08c1, sigradi2016_382x, sigradi2014_265u1, ijac201614103e3, e464, sigradi2013_100, ff4c, 521f, acadia14projects_101as, 1471, d99e, ac9c, c8e4, 2c0b, 2f38, e8c4, ecaade2017_192l, 01ca, 4e00, 6afc, 6259, 2c4e, caadria2015_081l12, 4c68, 0ad7, b4a6, c088, c766, 4d4d, ascaad2016_006h3, 7ba6, 423d, 8d3e, 991b, ijac201412203m2, 8e7d, c473, a95c, 0ce3, ecaade2014_014z2, bfbb, 7356, caadria2017_021f8, 3aa7, f662, eca9, 3d23, 2524, dbe2, 5821, ee03, d614, sigradi2016_792e, e867, 8d6a, ijac201513205n8, 4924, 776d, sigradi2016_792j, 9a61, ecaade2017_129kk, sigradi2013_429a, sigradi2015_11.8r23, d3f7, ijac201513202l6, 534e, d79e, ecaade2016_018h5, 9e0c, 88d3, 16af, 9def, sigradi2014_279x2, 2e3c, 29cc, 01cf, ad4f, f1e3, 2029, d06f, 8c02, add7, ecaade2014_195u50, dd16, bb95, 1aa0, 4d91, ecaade2015_200j43, acadia14_365af, bf1a, 3ab6, ijac201614207l11, d9c5, 9178, acadia14_189ak, fc90, 7486, 6270, 118a, 2501, ecaade2016_230d62, cd7c, 49ca, b84f, c150, 61ad, ba94, ecaade2017_057j, 56a4, f008, 7c84, e2b5, 2364, caadria2017_115k30, 02d1, sigradi2013_54o, c610, d55a, 05a2, 1602, ijac201412407f1, da66, 1f9f, d23c, e716, acadia14_111n, 0568, 3682, e29f, 667a, 009c, c77e, ecaade2015_171j36, 9be0, caadria2016_601l25, acadia17_26j, 6030, 7212, d376, a94c, 26b7, 90d2, 939b, ecaade2017_199dd, 6017, caadria2016_539f23, 6583, 9776, ecaade2017_grig, c278, 7d0c, 0412, sigradi2014_282o3, 682c, 7d2a, ecaade2016_073d21, 513c, b4ea, 3d62, bef0, ijac201412404v7, 375e, ecaade2016_106h29, 4edd, e9b4, ecaade2014_071e17, ecaade2016_167o47, ecaade2014_046s11, acadia17_413bb, acadia15_223c9, 5d44, 22c2, sigradi2013_41b, ecaade2017_254ii, 970f, cf7c, 3058, 7ae8, b8bb, e512, b41b, 7de4, 3599, 8688, 5d73, 9672, 0008, d93a, c29b, e7ec, d264, a665, 59ee, caadria2015_049i6, 7605, 27c6, 0b0e, bf69, ecaade2017_118ff, b46f, 8d73, d450, b10d, ascaad2016_012v5, b14b, ea95, fe16, 4ec9, 7358, sigradi2015_10.267r20, 463a, f9f0, e519, ecaade2017_198d, 8503, 8eba, 3e81, ecaade2015_138d28, 1f2b, 0417, b6f4, f2f8, 2b92, sigradi2016_356a, 0e73, acadia14_43aj, caadria2017_145r38, 3429, 681f, c283, aeed, 65ca, ecaade2015_152v31, 1a39, 37ec, fd72, 8781, d0f3, ecaade2015_240t54, f62d, ijac201614207m11, 3f14, aac5, fb7e, 8367, 1fa1, 88c3, 8886, f7de, f882, ecaade2017_050h, cd4a, 77d2, ecaade2017_028k, bc75, d190, 0c98, bc0c, ecaade2017_213b, ecaade2014_186o47, 704c, f75c, 9823, c24d, 3506, 718b, ijac201513103x2, ecaade2017_028h, 1ede, 1240, b418, 98e3, 26c1, 2bb9, 58ed, sigradi2014_345b10, adb3, 4600, dc30, 0f71, c2f7, 898c, acadia16_224n14, sigradi2014_178p5, 1c3e, 6cf3, 7b31, ecaade2014_233c60, f5f5, 7f48, 0ce9, 0ef1, ecaade2016_021t5, ffc5, 4d31, acadia14_627d, d4be, ecaade2016_130p36, 3961, 5a96, ce3c, f7b2, cb46, sigradi2016_446e, sigradi2016_484nn, 00fc, caadria2015_157t24, ab0d, a2c9, 515f, caadria2015_226a35, e0f9, ecaade2013r_020s10, af84, 3a49, dedb, acadia14_219b, ecaade2016_129x35, ascaad2016_017z6, 1233, ecaade2015_333f72, f3c9, acadia16_372o23, 41e8, ascaad2014_029n8, d5c5, ecaade2016_113z30, c8bc, 7977, 1ac8, 036c, 4682, ca36, 42ea, 0152, 01ac, f08b, ee6b, acadia14_63ax, bbc5, ecaade2013r_008j5, 01e4, 2ce1, 5c6c, 3087, ijac201412404r7, a96f, c432, ecaade2016_223h59, fa24, caadria2016_787e33, 5544, af60, 21ac, ijac201614302f1, 8e36, 3e43, 1d9c, 5326, 2e67, 11fe, 61ee, 9aaa, 30f1, ecaade2016_154r42, 322a, 728f, c421, 32af, 1b4c, ijac201614202j8, acadia14projects_339an, 3779, ijac201614105v5, b4c9, ead5, a284, d5d0, ff26, bb0a, 405f, ecaade2015_229d51, acadia14projects_589h, 90ed, bc42, ebdd, f5a6, acadia17_37hh, 2aca, 47f0, db84, effa, ecaade2017_208f, 1e16, ecaade2014_173y42, caadria2017_132l35, bc38, 609c, fcd8, d874, ecaade2017_302ff, 93d7, e63a, 00af, 8773, f07c, ab99, b165, 31a5, b312, 70ed, acadia14projects_317x, f1cf, 1b0c, ef6f, 1a57, 8ed3, 6d50, acadia17_189ll, 29d1, 8c1c, a235, 74c9, 2c39, 2fc2, 4170, ecaade2017_264a, c5ae, 9423, acadia16_382y23, 6894, a238, 89dd, 0c1f, ecaade2015_293y63, 9f2f, 520a, bca0, ecaade2017_079f, 4e5b, ff37, caadria2015_081m12, a94e, 32f5, 35af, 55d6, 5b73, ijac201614208c14, 2d19, ab06, 891a, 0b60, 8003, 8be9, 0f7a, 00ad, 3b03, 2bcd, 016b, 773c, 5c7e, ecaade2014_029w7, 98c1, acadia17_339oo, d1fb, ijac201412304z1, 38c8, acadia14projects_167w, 2390, 2f18, adf3, 830a, c660, ecaade2017_215s, 135e, 64b6, b094, acadia14_619at, 0ca3, acadia14_219ax, b1c2, ecaade2015_271a60, 0331, ecaade2017_095u, 35ea, 3eee, a399, b51f, 4baa, 4a6f, 5f76, 1505, a6bd, 4573, 6b4a, 3914, acadia17_59j, 63eb, 3e4e, c18b, 8b8a, efdf, caadria2017_136t36, d34d, 3fbc, acadia16_308v18, dc8f, ecaade2015_87b18, d45c, 29ee, caadria2015_170r25, 0869, c567, 8aa6, ijac201412404s7, f59f, 2cfc, aa13, 731a, 73a9, e6bc, 08a5, 01f7, 6c1b, 71f2, caadria2017_124e33, 714e, 2a88, acadia17_473g, d34b, c69f, 3953, da3a, 185d, c027, 4f21, 8e99, ecaade2015_22p4, 8b47, ecaade2015_303u66, ascaad2014_001g1, c42c, cdab, sigradi2015_6.387u9, ff34, c8c6, 598e, 66a2, ee0a, 08d4, acadia14_473ad, sigradi2013_326f, ecaade2017_050j, bf3d, ijac201412407d1, f265, bbae, sigradi2016_448p, 4372, 23ea, ecaade2014_109n24, 2f74, 83de, ecaade2014_226b59, 5f12, 2ba3, 592c, 8d2a, ecaade2015_301p65, f6c2, 1386, ecaade2015_61l12, 9bcb, 81e5, 01a4, 8705, 6eaa, 326b, 08ba, acadia14_117d, 3ad2, bef5, 61b6, bf05, sigradi2014_201d7, 0938, ecaade2017_148rr, 82b1, 77a2, ec28, ecaade2016_223w58, 35fe, d091, f30f, sigradi2016_448ff, cc02, ae38, fb78, 5c41, bdcb, sigradi2014_099r8, ac32, 54f4, 8887, 5b01, f51b, 6fba, 8d77, 35f8, 725a, 680e, ecaade2015_81s15, 3f5f, ecaade2016_105c29, da61, 38a2, 1a93, sigradi2014_074e6, 479d, a2ef, 7be9, 6a3f, 7369, 10de, 5089, 49fa, 7404, c7bb, ijac201412204v2, d5d6, cec2, 016f, f26f, acadia17_307hh, 74aa, feea, 3232, a618, 3e03, fefd, 1326, faac, 774c, a44a, 6113, 22a9, f9b4, 22ce, cd3b, 252a, ecaade2013r_018x9, bbb1, 468e, 4617, 2f4c, aa1e, 8a14, 960d, bb82, d36b, 8a17, 7b7b, ffb3, ecaade2016_021w5, 08b4, 3cae, a740, b626, caadria2015_172w25, acadia17_322j, ecaade2015_307n67, a57a, 8fc8, b455, 9a80, aedd, e79b, 7857, dbca, 2fc4, ecaade2014_225e58, 4556, 29bc, 09d8, acadia14_117h, sigradi2015_8.264s14, 4c4d, 1390, c2ce, ecaade2017_255k, 476f, e189, 2949, 4ab1, acadia17_532ee, 4380, e5ce, 4f5a, 250b, 7df3, 2818, ijac201412408l1, d5cb, ecaade2016_188m50, 7c3c, 48ba, ecaade2015_11g1, 16cc, 31ec, 9459, 953e, acadia14_311w, sigradi2014_042m3, 82e7, 7bdf, 2e60, 58e1, d28a, a0ee, 15a7, 8489, 87bd, aaa2, 38dd, a8ca, 332d, 3f84, 4c2d, ecaade2016_025o7, 9173, fa9b, 4664, ecaade2015_265n58, 0aac, da60, a6b3, fa60, 8ad5, f415, ecaade2017_192e, acadia15_395z16, sigradi2016_817m, 2a09, e57e, ecaade2016_170y48, 8c4c, ca45, 38d2, dec8, 6e6a, 5548, 8a04, 677e, acadia17_391vv, e6d2, 8d5e, 99b0, b956, 7b9e, 7789, c591, bc3b, 788e, 4960, bead, a329, 2fd5, d392, ascaad2014_025m6, 8391, 0d1d, ef51, 0294, faea, 7ed4, caadria2017_003e2, 0586, 8ea3, c0a2, 4254, a9bb, ce82, 8d31, 979a, 52b4, 30e8, 2181, 9e17, a34e, f61e, ce8d, 093c, acadia14_43ak, ecaade2016_071m19, acadia17_329v, 19c3, ecaade2015_64f13, bf9c, 6cbc, 73bf, sigradi2014_018j1, 7cac, 66a8, f510, e734, 6697, 8d10, 951c, 115f, 88a8, caadria2016_259p11, b218, b3a8, 5c7d, 610b, bda9, c786, af42, 6428, sigradi2013_30f, ecaade2014_240t62, 8775, 7c95, sigradi2013_131f, 9f1a, ecaade2015_196n42, 2e75, d7ac, acadia14_479b, d58b, 2430, acadia14projects_389az, 0e6c, 7c91, f168, cdcf, d8ca, 1421, acadia15_451b20, 217c, ascaad2014_028v7, 7fd3, 490f, 0f28, ecaade2014_080c19, 283e, 3d83, caadria2015_016p3, 4b16, c557, 6f16, dd81, caadria2016_819u34, 0308, 0ba2, bb31, ecaade2015_83m16, dd38, ecaade2017_052oo, 0e58, 48f1, ecaade2017_282i, ecaade2014_015l3, ecaade2016_025m7, fe13, 0868, ecaade2015_215k47, 536a, ecaade2014_010o1, 3c07, ecaade2015_27u5, cebb, 96ea, 182b, e576, ijac201513102n2, 3735, 9304, acadia17_403m, sigradi2016_710ii, d4ab, f1a8, d959, 99cb, caadria2017_055r18, c81f, 7a8c, ascaad2016_050y20, f05e, 490e, 493b, acadia16_214z13, 408f, d870, 0a92, 17cf, sigradi2016_590n, 37f1, ebe3, a716, 5048, e9ec, 599d, 48f4, 7261, ecaade2014_127j28, 8ac7, e10f, sigradi2014_185x5, a02b, caadria2017_023d9, e115, e939, acadia14_267g, bce3, 1574, 27cc, a191, f8ad, 1a06, d30d, 8bc1, caadria2015_213u32, 7044, 2742, f7e3, 2b08, 7af1, cab6, 471a, a8ce, 331a, ecaade2017_057hh, 884f, 7cb4, sigradi2015_10.309o22, 4890, a9b1, caadria2015_156r24, 63b0, ascaad2016_049s20, acadia14projects_339ae, 53f5, 6663, e01b, 5e3b, 03d3, 67ba, ijac201614203w8, 99de, 22ea, d930, 318a, a9f7, ecaade2017_032i, c980, sigradi2013_117m, eeb0, sigradi2013_52j, d5a8, 4712, 5cf6, 7b30, acadia14projects_627al, 3c90, b857, 5865, b997, ec12, eddc, 7e8a, e130, ce44, 0e99, acadia16_130n9, 4ffd, 789a, 2f9c, 1c65, 6482, bc66, sigradi2013_100b, df54, 1d88, 5fb3, ecaade2014_143p32, ecaade2015_86n17, f62a, ecaade2015_140f30, 3bb4, 433a, c63a, fbba, acfb, 62f0, 266b, ijac201513205o8, 8ad4, 6bfd, ecaade2016_bkog65, cbad, 80ba, ecaade2017_029u, acadia17_598i, 2763, 2cce, 99a0, ad67, 0737, eaf3, ecaade2017_215hh, 435c, 7638, 7b1c, caadria2015_061e7, 4d4c, 2673, ad89, ecaade2015_261l58, acadia17_162v, 0cfa, 12c4, 64ab, f56d, 3d50, acadia15_407s17, caadria2016_713c31, 10af, 3c66, caadria2016_819v34, ecaade2017_156x, 5281, acadia17_532ff, 4d57, 5cdf, ecaade2013r_019j10, acadia14projects_609ao, acadia16_130t9, 760c, 555a, 4592, 35d1, 1735, 8938, a604, 75b9, d906, 0736, sigradi2013_138, 13a0, 0fe2, caadria2015_181h27, acadia14_75b, afd5, 3e96, ijac201614208r12, 540b, sigradi2015_9.347v17, 9549, caadria2017_063c21, d567, 7e53, cab3, a838, ecaade2016_023v6, c8ff, sigradi2013_243f, df43, acadia14projects_619at, 696a, c8a9, 1c89, a937, ijac201412303i9, 743e, ab65, ecaade2015_114l22, ecaade2014_108j24, sigradi2013_364u, 7fd1, ccdb, 5569, 6080, 2998, ecaade2016_017p4, 1ef4, 8dc4, 6e95, acadia16_12b2, 5394, 8f7d, 9ef3, 78f4, ecaade2017_291g, 0677, 9ae4, 3a32, 467c, 86a4, 8e28, 7802, b0c2, 27a7, 4374, 2d3a, sigradi2014_305n5, e889, e6d3, b8c1, 97b2, 18a7, 6a8f, a59e, 17b4, a02c, 48e6, 4bee, 1ab5, 382b, d21a, b09e, acadia14projects_463n, ecaade2016_027a8, 2400, sigradi2013_155f, 27da, caadria2016_311b14, 2ee3, d4ff, d7da, 0401, ijac201513306g13, 2855, 2778, 5aaa, sigradi2015_11.71h24, ecaade2014_016d4, 6943, a2c8, e4c5, sigradi2014_152u3, ecaade2017_117z, 6eaf, 1fd5, 5219, 01c6, 1f29, c211, sigradi2014_345u8, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 1895, e824, 1069, f2e4, a9e3, eaaa, 466b, ecaade2017_192f, f6d9, 30c4, 4834, 9a2a, 365a, ca1d, ascaad2014_017e1, 9db1, 082b, 889c, 5e21, 9d0e, fbb2, c108, ba47, acadia17_542yy, 47d5, ecaade2016_062g15, acfd, e66a, caadria2017_051d17, 0b30, 38b4, 56d6, caadria2015_087t13, a79c, c738, b635, 5a1c, ascaad2016_022s8, 7012, ac94, aecd, 5937, 5298, aef3, bdfd, 6002, c31b, a181, ecaade2016_075x21, acadia16_372m23, 52aa, caadria2016_271y11, 2934, a1fb, c667, e970, ecaade2016_191w50, 3034, bfbf, 46d4, 2499, ecaade2017_194x, 7f50, cec7, d10f, dc4d, ecaade2015_176u37, caadria2015_139s22, ecaade2017_309zz, a77a, 321c, ecaade2013r_005m4, cee5, cbc4, b775, 0c4c, 8315, ee5b, 267c, 0086, 1c34, ecaade2017_225i, bf53, 80a7, acadia16_254a16, sigradi2015_8.81t11, 9512, 60f4, bc01, 424f, fe3a, 3081, 0db5, ecaade2015_161k34, 48bf, be5c, acadia14projects_43ag, ijac201412406f9, 18b8, ab6e, d6a8, 3e37, 7374, ecaade2016_071w19, a938, a05f, fa55, 74ef, 0939, 9f47, 6c8d, ecaade2015_171z36, f310, 43de, 548a, 7daa, b85c, 6027, ecaade2015_11a1, 53a3, adcf, be33, d75b, acadia17_81k, fa96, 555d, ecaade2016_185d50, acadia14_333au, fbb1, caadria2017_057u19, acadia16_214t13, 70ab, fba3, 64d7, f1d9, a866, bf6c, 7327, e0b8, sigradi2013_386, 61a9, ed98, 31fa, caadria2015_061g7, fa2d, ecaade2017_jgol, 1689, 38df, 8edf, b005, 9827, 6f80, 0c08, fb0d, acadia14projects_145s, ecaade2015_21u3, 41c6, ecaade2015_100a20, a77c, acadia17_455dd, b94f, caadria2017_021l8, a9b3, 0ff4, 652d, 0912, cdeb, 9e27, ecaade2017_155l, ecaade2014_233i60, e76b, 333b, b4e2, sigradi2014_151n3, sigradi2015_2.213w1, a86b, ijac201614105d5, acadia14projects_153f, ascaad2014_013u6, e32b, 3e20, acadia15_185a7, acadia16_488a29, caadria2017_165o41, ecaade2015_293x63, ecaade2015_21l3, ascaad2016_040x15, 8754, 8fab, b1e5, 1606, 987a, caadria2016_663l28, 383e, 3749, ecaade2015_284k61, b949, e1e0, 0e9b, acadia14projects_627ar, fea1, e357, fa7e, ecaade2017_229ff, 2d3f, caadria2016_197n9, 9f86, 9cb4, 7b68, f727, fbc0, 275f, 524f, af4c, 7cd0, f4ea, d2ae, f5e7, cbe1, 5862, 6728, ecaade2016_237d63, f829, 41d7, 0b33, 8ba8, 60e8, 5109, ecaade2015_127v24, ab98, 8c93, c1f2, 064b, ecaade2014_237h61, c053, acadia15_123j4, ecaade2017_002b, 6e94, 2f9a, 6188, caadria2017_147b39, 59b3, db20, 4a3d, be4b, fdaa, 1018, 4cd0, ascaad2016_027z10, 77fa, bfd9, sigradi2016_515j, 6952, b476, 4d0e, 4b7d, d5a0, ecaade2013r_018z9, c5e2, ascaad2014_025h6, 8234, 92ae, 1bac, 9120, f2f6, 0544, de5a, ecaade2017_170g, ab68, acadia16_62m4, a129, 2e0b, a89f, 6a54, 818e, f273, 5cd8, 8e10, fabe, ac4c, 3b84, 83d0, sigradi2015_9.347s17, f4a5, 1299, 7b3c, 4621, a377, 1d66, ecaade2017_124y, cd5a, 746a, 99df, 6696, 2217, d2cc, b473, d7f5, c13a, ec38, 058e, a92e, 8e40, ecaade2015_304a67, 1df1, d54c, caadria2015_220e34, acadia17_669r, 986e, 3c8a, 2aa2, 1ace, fb3d, 5ac5, 6915, 44f8, 5faa, aaa4, 92df, 2206, sigradi2016_637dd, ascaad2016_023u9, caadria2015_203m29, 668e, 7ecd, b3ed, dfc1, bf6f, b1f7, 372d, acadia16_106j8, c5a2, c3f3, f3b9, e31d, 8859, 9fcb, d097, a97b, bbe8, 273f, a724, f93a, a8a8, f3e3, 30bc, eff8, 549e, bfe3, ecaade2015_237h54, ijac201614404a3, fa19, baad, b8d1, ecaade2014_188i48, 12be, b375, ascaad2016_002i1, 8dd1, 91cc, c279, b7b3, d827, 16ce, caadria2016_539a23, c647, fee9, 03da, c96f, 8bad, d7c3, c5a4, 87d5, f216, a7a4, db23, 975b, sigradi2016_364nn, bd57, caadria2015_194t28, 4925, 064c, 6d2b, 697e, sigradi2014_305j5, acadia14projects_317w, accc, ecaade2015_138o28, 06f8, e428, acadia16_280c18, 4d3b, 34b3, 5723, cf0d, ecaade2017_203zz, c4a9, 3b19, a690, acadia14projects_63aa, 00de, caadria2017_105g28, 1e65, c8c3, b156, 10da, a54e, ijac201614405h3, ecaade2016_190r50, 4782, 8028, e9ae, bb69, ed6b, b7a0, 2383, ecaade2017_293ii, ecaade2017_079o, ce15, ecaade2014_050f12, 652a, c687, c6d3, 8c9c, 7770, e257, 4dc6, d770, 5c56, a31c, 8862, acadia17_648t, 05bc, fec2, f9af, acadia17_648vv, sigradi2014_128w9, 488f, a789, 76e0, fdf6, 0b6b, ijac201513101j1, 04ba, acadia16_478e28, 59e4, 9279, caadria2016_651f28, 0b14, 698e, 7b8c, sigradi2013_389j, bc1b, acadia14_699s, ijac201412303n8, 936a, a722, 731e, 010e, ecaade2015_193c40, 0537, 02a9, ecaade2017_140ii, fe0b, 7e7f, 272b, e4a9, 9d1b, 9253, eb21, 41df, 7d88, ecaade2016_071z19, 0443, 8907, 2748, b99d, ecaade2017_225b, f39a, ecaade2016_147y40, e3fb, a4bd, 7787, a42b, 68be, defa, bcff, b28f, 497e, 82b3, 4bb9, ff47, 0272, bca4, 4388, 843c, sigradi2013_343h, 8c77, sigradi2015_8.47f11, ef27, 0ee1, e1f0, 648f, acadia15_483d22, 5c61, e2b3, 7b33, 7580, 22f1, ccfc, 4e27, 8c6f, a785, 5cb1, ec50, 1251, f093, 6c44, 147d, f4fc, sigradi2013_304c, d9e3, 9c2e, 466a, ecaade2017_007c, 3e89, caadria2016_477u19, 6ea7, sigradi2016_510yy, caadria2017_029j10, b5d3, 32c6, b37a, 3851, caadria2017_122r31, d8b4, e3f8, 13f1, 1070, 257f, c9b9, a8d6, 196e, 5a21, 8389, 2d52, c2a1, 89e4, 6672, 99d4, 2458, 737e, ecaade2017_079q, ecaade2017_288w, 6090, 091a, 53ca, 8fcf, acadia14_101ac, e299, a8e8, sigradi2016_781c, 91a7, 9187, 6bc9, 1eab, ed2f, acadia17_472oo, ecaade2016_158j43, sigradi2013_285e, e86b, a164, 2deb, 2c25, 0783, 93ec, 4b1b, ab6b, dfc5, ad9a, sigradi2016_627h, sigradi2015_10.309d22, d327, e447, a00a, 17dc, d2bd, bb8d, 4184, d8c2, 9ae7, bec7, ecaade2014_186p47, b6ad, 9573, b2ca, d791, 17a6, ecaade2017_108h, ffe7, ff59, ffa9, d8d1, ecaade2017_111tt, ad81, ijac201614204c10, ijac201412408w1, ad5b, cf1e, ecaade2015_332p71, 9c2a, ecaade2015_79m15, 518c, ecaade2017_049a, 5cbd, 77bb, 1d79, 32f0, bbdd, sigradi2013_189i, caadria2015_213w32, ecaade2014_233j60, aa3b, 3df4, f6eb, a633, 3433, cacd, 1e7b, 8cc6, 22d5, fb42, b102, 75e3, 02ae, ecaade2014_224s57, sigradi2014_080n7, 1cdf, ff41, 5465, eb76, 7bcc, 88cb, e100, e50e, 50f0, ecaade2016_074s21, sigradi2016_530gg, 377f, 429d, d6f8, dc76, 3b90, 5138, 22ab, 2ca9, 1274, 8a22, 118c, df0a, 714b, sigradi2014_221h8, ecaade2014_044w10, ecaade2013r_015m8, ecaade2017_003h, e667, ecaade2016_073y20, 6df9, fe49, e4b6, 2e6b, 5e9e, eb89, caadria2017_183e44, 3f72, e7f7, 2811, ea6d, 74e6, 3342, 6620, acadia14projects_497x, 533f, 1e24, ascaad2014_036e2, ecaade2017_164r, acadia14_135j, ecaade2016_067s16, 5582, 4ee7, caadria2016_197k9, ascaad2016_021w7, ddb3, 6898, e67d, e8b5, 86f6, 7672, 5711, 36bb, b9da, b3c7, 985a, ecaade2017_198tt, caadria2015_086j13, 4668, 5cd7, 78ae, ijac201412408l2, acadia14projects_719e, 3c2b, 06b7, 618c, d9e2, d469, ascaad2016_041l16, ecaade2017_122a, acadia17_435qq, 349b, fedf, febd, 282e, 698c, sigradi2015_3.268b5, 7851, acadia16_206o13, 5ec5, 2b3c, fcbd, 2ac9, fa0a, 3e14, 2025, f030, e1e6, ecaade2017_054hh, 700d, e89c, 5bd7, 501c, caadria2016_023n2, fe68, 411d, 0845, e1d4, dd65, cb0a, 23ca, 27e7, 49c8, cb22, acadia15_357s15, 50d6, sigradi2015_4.219l7, 3aab, caadria2015_208x30, 5aa1, a404, 17c8, 240f, a7d6, b2f6, f5dc, c20b, ecaade2014_188r48, 9a68, 6b10, acadia14projects_601y, ba01, acadia17_291p, dcb2, 0cb0, ecaade2016_067i16, da98, a16e, 58d9, feb6, ecaade2017_149l, 0d42, 4e1a, ecaade2014_111o25, d7a4, 124e, f075, 51b4, 1810, 25dd, acadia14_661i, 2e38, 4b4e, a761, ae2a, 5d14, sigradi2016_490hh, caadria2015_049c6, 285d, bbe4, c15c, 90aa, 5390, 388b, c9ea, 4cd9, cfdb, ecaade2017_184ll, 090d, acadia14_579d, a8ba, e39e, caadria2015_108p16, f70d, f110, 72a9, 5772, 6aed, e4f0, 089b, fc04, 287f, ca92, 5c1b, bcc3, 390e, 1772, ijac201412205y3, e8cd, 053a, ecaade2017_108m, 0290, 0ab0, 2825, 6353, 0d26, b2b4, 5323, dc07, 495c, 1992, acadia14projects_267h, ecaade2014_111m25, bfa8, 0e47, f934, c783, 2456, 824a, 8d2e, ecaade2017_071nn, a4f8, f3cf, dbb8, d95f, 30e5, 3ec0, 595b, ecaade2017_094k, 0efe, ecaade2015_38t7, a414, ascaad2016_028v11, acadia17_201xx, 66cd, sigradi2013_183a, 3cc6, ea9a, caadria2015_124t19, 32da, caadria2015_210k32, ec6b, c406, 3a57, 5823, ijac201614407u4, 6313, acadia14_267k, 3b3d, fe35, ecaade2017_046qq, caadria2016_353u15, 5b99, ecaade2016_225c61, 9b3e, f7d0, 72dd, 01f1, acadia15_451w19, a606, ed1f, 1a99, ijac201412201l1, 0b5e, c8bd, acee, caadria2017_016g6, 9282, ccfa, 779b, caadria2017_015a6, acadia14_389d, sigradi2015_sp_8.326s30, acadia15_469o20, 967c, acadia16_196a13, 313d, 390d, dc17, ecaade2015_84c17, b4fd, f144, ascaad2016_014i6, caadria2015_073y9, ecaade2016_167w47, 877b, ijac201412301t5, sigradi2013_364r, 3593, ecaade2015_207j46, acadia14_347ap, ecaade2013r_008i5, ecaade2014_206u53, 0db4, ad00, d80e, ecaade2017_094n, 8ae2, f748, 1e93, ffeb, cf8e, 29e1, ecaade2016_140r39, 1a3c, 47f3, a5e9, 77ed, efda, 8540, dee9, 1a50, caadria2017_094a26, cd59, ecaade2015_21f4, 33f1, 3aca, bb53, f7f9, 4a90, 30b5, cab1, 4ddd, 7996, ecaade2014_168y41, 6ff1, ecaade2016_048a14, 7424, e7c2, 3c9b, 1537, e5fd, 9fca, 51d2, 724e, sigradi2016_375j, 3336, sigradi2016_490q, b9f5, 1560, 8730, 38a6, 4381, 8451, 4962, 17ad, ecaade2014_195s50, c02f, 83a8, 1e92, ecaade2015_170n35, ecaade2017_124w, 0776, 3a65, 208f, ecaade2014_138i30, 4133, 2338, 359e, 086f, b0e3, b805, 206a, b23b, ecaade2016_025b7, 6a43, 5006, f594, 8ae6, 4d9f, sigradi2013_286, acadia17_520i, ecaade2015_21z3, cc4f, acadia17_90oo, 60dd, 815e, sigradi2014_132r1, f225, a295, 00f8, 7856, ecaade2014_011h2, 02c7, 5113, sigradi2014_137i2, ecaade2016_046w12, 7b9c, ecaade2017_140mm, e811, 62f8, f53c, ijac201513205x7, 9ca7, 1e9d, b242, 1100, 7c06, 4aec, d181, 3f41, 0464, 71e3, 891b, caadria2017_155r39, 17dd, 5771, 5387, caadria2015_077x10, d794, ecaade2016_011w2, d790, b0f6, e7c3, 419f, f680, 6fa6, 630a, 03cc, 2821, acadia17_463jj, caadria2017_002j1, 8bc9, ae63, 31f1, ecaade2015_294n64, f042, 0c54, ascaad2016_007w3, 9f2e, 14b1, 093b, 1d5c, 2945, bc36, 09e4, 6ef7, fff9, 1fae, cb11, 2f47, 3a18, a170, b6b4, ecaade2017_257yy, acadia15_381t16, caadria2015_105g16, 35fc, 0871, 3b1c, d3da, 75d7, 1343, ascaad2016_039n15, b002, dae1, 827e, 94bf, fc9a, 0ee5, 5857, acadia14_53l, caadria2016_105c5, ecaade2016_123k34, ec34, ecaade2015_130j26, b5ab, acadia14projects_147an, 818d, a6ee, 01fc, 5eef, ecaade2014_168i41, 66c0, 7577, acadia15_185i7, ijac201513303u10, 31aa, 7e4d, d1a8, 62f7, ecaade2014_072s17, acadia14projects_565p, sigradi2016_590m, c1b8, ac8f, 4214, 4e2f, sigradi2016_484rr, c104, ecaade2015_48f8, ab6d, sigradi2015_11.71f24, acf0, ijac201412303w8, 92c1, 5dd2, 6f90, ecaade2014_188l48, a1a7, b7f9, 139c, cd28, add5, 1a9c, aae1, 9a9d, 83c3, 3afb, 5d18, f0ce, 8bf4, 7224, 7bd0, 1145, 3c7b, f383, 88a7, sigradi2014_176f5, caadria2016_755k32, ecaade2017_143b, f5b9, 6136, 7db0, ijac201412203a2, ecaade2016_169k48, 09d6, dd8e, ecaade2015_170z35, 7929, 7066, 9344, 7537, sigradi2014_232n8, caadria2016_631d27, 5f1e, ecaade2017_006xx, 9b75, acadia17_322f, 0a58, 949b, acadia14_709ao, 1d0f, 6b7c, d32f, 33ce, acadia16_460y26, fd57, 9c22, 5a14, 2139, sigradi2013_248e, ae8d, 4e35, 1634, 0541, sigradi2015_11.142c25, 5c3c, ecaade2015_279x60, c25c, ecaade2017_265r, 8c21, d79f, 3d74, 5879, 5fb7, e317, 8006, 4357, ijac201412205v3, 95a8, ijac201412401v3, 1e3b, 9d7d, 36fd, d3e7, ecaade2016_025d7, 4d9a, a564, 0ffd, ascaad2016_003s1, f164, 3765, dd83, ecaade2015_171k36, c4e1, sigradi2014_178r5, 0f5b, 552e, 909c, ff65, acadia14_75a, 7bbe, 20a1, 7f0a, 9ae9, 835f, 5798, d7e8, 675a, 787f, 3894, 2f54, bdad, b485, d61a, cafc, b883, 1535, 6ca3, 4d59, b535, 8ea9, 0c5e, 03b2, 6505, bdd3, cfbc, fa12, 2c2e, 1780, 46dc, 3c37, d4da, 858a, 6b27, ijac201614302c2, 9633, 1e0a, 04cf, 5f36, 670c, fcbc, efdd, ad1c, b0b0, 1b7a, 254d, 7ad1, caadria2017_183l44, 2edf, d15d, e766, 7c81, 4935, 790d, 260c, df0c, d8e8, b018, 3274, sigradi2014_157a4, cb49, 666c, b358, 12d9, b346, sigradi2014_041i3, 4f76, ada2, f46a, 8ab5, ecaade2014_218y55, 7f0f, 64c3, 909d, acadia16_352a22, 179b, b782, fedd, sigradi2015_6.42w7, 65ea, 14db, 2c6b, dd12, ascaad2014_019b3, d016, sigradi2013_326g, f432, ecaade2017_117r, 0851, d04d, bfa5, 2b26, c170, 88ea, sigradi2013_366b, 9b42, c989, 6f8f, b444, 78e7, 029e, 2a4e, 28f6, b993, 43ba, ecaade2015_130w25, dc83, sigradi2016_363hh, 8ddb, ascaad2016_011g5, 0339, ijac201412205p4, f1a4, sigradi2014_169n4, sigradi2013_184z, 0d6f, bc63, 6d8e, 0fe5, f1e4, 16f8, ecaade2014_079y18, 4263, 0be1, 283d, b68e, sigradi2015_sp_4.388z29, 6251, 7564, a3de, d036, 1dfe, sigradi2013_345m, 4bff, caadria2015_124w19, 155d, fe64, ecaade2017_163g, d1aa, b8ce, 394f, caadria2016_851t36, 9e0b, ecaade2015_161m34, caadria2017_074e23, 7ddc, dd0c, 9739, ecaade2015_82z15, 4878, ecaade2016_019m5, 22e5, 8e88, ecaade2017_090kk, ecaade2014_057o14, ed51, 4d02, c4fd, 2e02, 96ca, 6998, 1b0f, sigradi2013_313t, 9a8e, 9413, caadria2016_105e5, 9b6d, 2322, e0e0, 6859, 047c, acadia17_247kk, d9ac, ed9c, d07e, 1d16, 35d4, 870a, d123, cd1f, 2ebb, 7f87, 2164, d7f4, 0a04, 87cd, 75f2, 9c3d, 76ed, 4e42, 2417, 01ff, fd16, 5606, 6e9f, 8d6d, acadia17_90pp, ecaade2017_007b, 0a17, ascaad2014_024z5, 8dc6, 7adb, acadia15_161l6, 1320, b0e8, 6ab6, 3276, 07ee, 247e, a555, a91f, 7010, ecd1, fdcd, 6e07, caadria2017_165r41, f97a, c12f, b3e8, e5af, ae01, 7a15, baa3, acadia16_184o12, ascaad2014_036w1, fc43, caadria2017_080f24, acadia14_555i, 18fd, 40a2, 6528, 3591, ecaade2017_215jj, ascaad2014_012j6, 42d1, 56c8, a636, ascaad2016_006j3, e8df, ecaade2014_044h11, 2464, acadia17_542kk, ascaad2016_022v8, 80d5, 7439, 453f, 60a0, bee2, bdd2, 90e5, b162, f4f8, 281b, ecaade2016_013n3, 83a9, 77f6, acadia16_382v23, ffca, acadia14_101ab, 4330, fd99, 043e, acadia14_43an, sigradi2015_9.141b16, acadia14_601v, 4a04, 3925, 4082, 9f21, 9d24, ecaade2016_162f45, 8381, ecaade2016_170x48, ecaade2015_248l56, 60b2, 1f55, ff89, 17aa, c930, 3843, ecaade2017_057dd, 8fb1, acadia17_598e, c2aa, ecaade2016_080w23, 3cd6, acadia14_479m, 8410, 94b7, b84e, ecaade2014_094j22, 229b, ijac201614208m13, 430b, 98ef, 3562, acadia17_542zz, e6c5, sigradi2016_515m, ac92, 1ec6, de67, 089c, 7ce9, b26f, 9dda, 4ec4, ed83, ecaade2017_282u, a388, sigradi2014_048a5, 48fe, acadia17_570aa, acadia16_154d11, b910, caadria2015_108u16, e884, 728b, 0fe0, c0ec, ecaade2016_057r14, 27f5, b64e, e0ed, c57e, eeb2, eca7, acadia14_565s, 1850, ae0d, 05f1, 4c3a, acadia14_565w, 324e, 441a, ca6a, ecaade2017_172cc, 2045, 86ed, ecaade2017_199tt, 5726, 8fec, 4f8a, ae96, 7c60, ijac201614407j4, a628, 1c0b, dd29, 8b22, aaeb, f223, 928b, b57f, ae74, 2fb6, f175, ecaade2017_059yy, sigradi2014_047k4, acadia14_177ae, 8aa9, 2cb3, f290, bde8, 11df, acadia14projects_339ao, cbcb, dddc, b16c, caadria2017_067m21, ijac201614307p4, 7a5a, ae8b, 0d5d, 0e4d, a88f, bdc5, b9c8, 2fe1, b0af, cf2f, ecaade2014_030l8, acadia16_62z4, a12b, b66c, 367f, ecaade2015_180x38, acadia14projects_177o, 7a36, 7e42, f526, 508d, d50e, 5d37, cb48, b17e, 4c62, e92d, caadria2015_090f15, 4228, 65da, 1af7, 9743, 464f, 586f, 6a65, ecaade2015_138y28, 2639, sigradi2015_8.239y13, b10c, sigradi2013_226, afc1, ecaade2014_042n10, ecaade2017_118ee, 75ef, 4d30, d782, sigradi2016_483ll, 0612, 30f7, 39