CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

0a11, acadia14projects_347an, cac7, sigradi2013_52f, 7b1d, c999, 8867, ijac201412306v2, 4d05, 3060, ijac201715106oo, 7657, ascaad2014_019a3, 4469, ijac201412205f4, ecaade2017_101p, d45b, 22d9, 0e53, caadria2015_073o10, acadia15_497f22, fcca, 2088, sigradi2016_805ee, 70f2, ecaade2017_273m, 3c7e, 5de9, 239a, ecaade2014_186o47, 6c71, bc04, a49b, 3a0b, 41f1, 88a5, 7d4d, 096a, 5d53, acadia16_308e19, ijac201614205k10, ecaade2016_238o63, caadria2017_074i23, e83c, 989e, sigradi2016_807mm, 4f8f, da63, ecaade2015_173f37, 179f, dd26, acadia16_478p28, ecaade2016_203j53, a8dc, caadria2016_187t8, 76ad, 9beb, 5cd9, 0000, ff05, d2eb, acadia17_640z, 04db, 0e11, 2ca0, 4ef1, 29c6, ecaade2015_261m58, d7d9, d900, 170a, caadria2017_129v34, d87e, acadia17_360a, 2b08, b99f, sigradi2014_128h1, 7f27, 6041, bb40, aabe, 37f0, 23d4, 91de, 85ab, ijac201715201x, 404e, 6fe4, 8fe2, 1e61, sigradi2015_11.136p24, 811d, 362e, 6b5d, 37c1, f79c, df77, ecaade2016_140x39, fe6e, e614, 2cce, acadia16_62n4, c5a3, aecc, e4ad, 224a, 38c2, b3ec, 0874, 6be3, 2dc4, 58e2, 99e8, ijac201614307x4, 425a, 6338, e1a5, b1c5, be30, 1b04, 001c, c4cf, 66c3, sigradi2015_6.387h9, 028e, c84a, a955, 2e9f, 0668, d563, b7f6, ecaade2013r_003r2, 12e3, fea2, 2770, ecaade2014_065b15, 96f0, 2d30, 1896, 9231, ascaad2016_052g21, ae6f, ecaade2014_202s52, 05da, ca2a, f60b, fe6f, sigradi2013_10e, acadia14projects_627b, 09b8, 4fb1, ascaad2014_029u8, 2604, 0422, sigradi2014_303f5, 3f3f, ecaade2013r_004u3, 1047, 3880, ecaade2015_241n55, 24ce, f3d7, 7f8d, cfee, d854, ijac201412306d3, d9b6, e538, ijac201614208h13, 6e4b, 8b63, 92cf, sigradi2014_109h9, 1ee8, sigradi2015_10.307c21, 4fc3, f4f1, ascaad2016_022w8, e55f, 290f, e7f8, ecaade2017_038xx, 6dcd, fa6b, 1ad3, c74f, 5c25, b24e, e336, ecaade2014_214m54, 0b27, da86, acadia14_63as, e6ec, 186c, ecaade2014_031r8, 01a5, b5a0, ecaade2017_288kk, ecaade2017_189zz, bf94, acadia17_445p, 59d2, b8d9, a5e3, 108e, c22b, 9452, b51f, 01ce, 55e1, ecaade2014_018z4, 34e7, b2b8, 146b, 77fc, 38f5, b256, 029d, 2b55, d228, caadria2015_122r19, ascaad2016_003a2, b7ea, acadia16_62s4, cd1c, 421b, ac47, cfa9, ascaad2014_014j8, 7dae, d1c2, 7c94, de9e, acadia14_479as, 76e4, ijac201412408l1, ecaade2014_085j20, 507b, a099, 8438, 12a4, 152f, acadia14_167t, acadia14projects_33ai, ecaade2016_154c42, acadia14projects_671x, 488b, f285, b947, 4c20, ecaade2015_265p58, b501, d9ff, ijac201614101h1, sigradi2013_28p, 1f85, sigradi2015_9.141i16, 87e8, sigradi2014_097l8, 636b, dc55, ecaade2015_72v13, 76fb, 3b8e, 5ac1, c9ce, 677f, ab79, 9447, 5c00, 3b34, 52bc, 4caf, cf71, faa1, 2278, 1c20, b852, ddab, ee73, 9d69, ecaade2017_007c, c517, caadria2016_353v15, 19fa, ijac201513102k2, 6477, 8d40, 372e, 5b55, 40b6, 1edd, sigradi2014_263g1, d856, 16f1, bd42, 48a4, ecaade2017_170g, fc59, 8d24, ecaade2016_230i62, e6a3, 3586, f9be, 7565, ecaade2017_211aa, sigradi2015_6.151g8, e4ea, 332e, 5de3, 94ab, ecaade2016_080z23, fa4a, ijac201715106xx, 4739, dade, 51d1, 9764, eba0, 8e39, 8e35, d2dd, e1f5, ff94, 2757, aa4b, 90ff, caadria2015_209a32, c5c5, 5c28, b1eb, 2abc, f840, 0309, ecaade2014_121p27, c08e, 5cc2, be49, 3661, e1b8, 4eee, acadia14_609av, a0a7, de97, ecaade2017_057s, acadia14projects_147am, 040a, 4f3b, 2f27, caadria2016_529p22, 6313, ecaade2017_033y, f84a, cf7b, 82f4, b787, ecaade2014_173y42, acadia14_627ar, f802, f498, 49f4, sigradi2014_252u9, caadria2017_070p22, 1e7d, 4250, 520b, acadia17_500ll, 41e9, 0948, e812, 3fc0, 52fa, 1c8f, 2558, d5c8, 4d04, 99c8, e648, e4ec, dfb2, 89a0, caadria2017_070h22, b8ef, d00c, a758, 5cbb, 67f7, caadria2017_046u14, caadria2015_157v24, 4d68, 876c, ecaade2017_155j, acadia14_281u, sigradi2014_186d6, 4558, 1d8d, 1f98, cbe3, da8e, eb70, 388a, 1b3c, 3597, cc83, cd05, 9a94, 9391, ijac201614103l3, b6ba, 00a1, ascaad2014_011y5, 77c0, a6cb, 2896, acadia15_203g8, e8ea, 03f2, efc3, ecaade2015_215t47, 6397, 5710, ecaade2014_112g26, caadria2015_081v11, 57ed, 5732, 5fe3, 2f65, 34f5, 4c97, 2286, be37, ijac201614405m3, acadia14projects_135l, c01e, 7618, acadia15_343g15, ecaade2015_74p14, 2ba0, acadia14projects_229m, 9295, 4b7b, caadria2015_012f2, acadia17_247pp, 10e7, 5259, 2abe, c578, 721f, caadria2016_663k28, 4feb, 210b, acadia17_640vv, 9c84, f0dd, b57d, 2e8f, 7887, ijac201614407t4, a7ac, sigradi2014_048w4, 5287, 13f4, 9af5, ecaade2014_108g24, cd8a, sigradi2013_303l, ecaade2014_072h17, ecaade2015_158t33, 3723, acadia17_92p, ecaade2017_225l, ecaade2015_173h37, ijac201513206z8, 7cff, 8d7c, sigradi2013_234m, 3040, fcfe, 16a7, b644, ecaade2017_215i, 0ebb, caadria2016_611w25, 0895, e7fe, 7b2c, 73b0, ba24, ecaade2015_268e59, a8b6, 8260, acadia14_699e, 073f, 4bd2, 7c38, 4773, faea, b894, f705, bbf0, 1e9d, 32d1, 424f, ecaade2017_277xx, 17c2, cb87, 9fbc, 7fc6, 7713, 7ab6, 5f35, 0593, af91, f223, ecaade2014_070j16, ecaade2015_177a38, a449, ijac201715203ww, acadia17_358ss, 7fe1, 8ca3, d421, 1fb7, ecaade2015_279v60, ecaade2015_180z38, 2b41, d2a8, 797a, sigradi2016_737aa, 66ea, c20a, acadia17_202r, 1236, acadia17_446cc, 1e2b, acadia14projects_579e, 960c, ecaade2015_248l56, 0266, 66a4, 4507, 0159, 78ce, 65fd, 2651, c0c2, 70be, 1787, 3150, de1f, 44c3, ecaade2015_114y21, 7077, 773e, ijac201412403k7, cc06, ecaade2015_253u57, ecaade2017_108y, acadia14projects_145ak, a136, e080, 9687, cfcd, ascaad2016_048j20, acadia14projects_81l, bab2, sigradi2013_289, e2c9, 20c9, b640, 86d0, sigradi2014_293z4, f4ff, ijac201513301x9, 90cc, ecaade2017_041r, f8dc, acadia14_53j, 1eaf, d42f, acadia17_391qq, 9e2d, 8ce7, 859f, ascaad2014_009e5, e52f, sigradi2015_9.141c16, cce1, caadria2017_003y1, 827e, 13aa, 49fa, 8fb6, ffec, ad9b, a713, sigradi2016_446k, caadria2016_703m30, e18e, e10b, a0ee, d367, ed24, 70f8, e3e0, 7de4, d48b, 7316, aef8, sigradi2015_6.387k9, cdb3, sigradi2015_2.213t1, b70c, ecaade2015_301y65, 3651, 2038, 60c8, acadia17_212aa, 16a6, 7aee, caadria2017_005k3, sigradi2015_6.387p9, 6951, 4944, de33, acadia14_347ai, acadia15_47n1, 09f3, 397b, 8b73, acadia17_534ss, 607c, d034, ecaade2015_217o48, acadia14_357b, 96c1, c5cc, acadia17_669l, 2035, ascaad2016_042w16, a9ed, caadria2017_096n26, f87d, sigradi2013_421k, c1dd, da34, 84a0, 4de4, acadia14projects_565j, 3dac, e56b, 700d, acadia17_190g, sigradi2013_303o, 6aa2, b9d2, acadia14projects_63ar, adbe, 4d12, a4a4, db2e, 7087, ascaad2014_007x3, 96eb, ecaade2017_308z, 11b1, e91d, 017c, 89ce, 83a0, 5ab0, ecaade2015_116h23, 4085, 8936, 4a88, 80ae, 2a41, 57f4, 63bd, 61a5, ecaade2017_192e, ecaade2017_282h, ecaade2015_136o26, 046c, ecaade2016_017p4, f097, ecaade2014_104s23, 8847, 6aa1, db49, a248, a3dd, 61c4, 9476, 04ac, 367a, ecaade2013r_004p3, 1ab0, c26c, 269c, c7c3, 7d4a, d065, d032, 3f0d, 6c49, ab71, sigradi2014_030w1, f758, 74d7, ecaade2017_ws-archiedux, 193a, acadia17_637e, d869, e178, 1afe, 9483, 8573, 24f3, 8146, 43e2, 44bc, ascaad2014_005z2, 8ad9, 4fe8, d81c, ad08, 474a, ecaade2016_033g9, fd80, 1b2c, e2ee, ascaad2016_037f14, 88f0, 39ce, 99a7, caadria2017_070o22, 8ff2, 62c8, ijac201412302o7, sigradi2014_314p6, 786f, acadia17_491bb, 0fcc, 3cfd, ecaade2017_089ff, f1e9, 25b1, 1c18, 98e9, acadia14projects_339ag, 63a5, 1fd5, 9e19, 1ed5, f0ca, c0bc, ce12, 7692, 2329, 65d2, b6ca, 1f46, f07d, 8295, 127a, a6f9, 076c, caadria2017_063b21, 1a9b, 1b49, dc31, 2df8, 2cc4, ecaade2016_042c11, 7f77, ecaade2016_bkoo65, ad9e, ijac201513201a6, 4691, acadia14_619an, 3ed9, ecaade2017_057dd, e9e8, 8bf6, acadia17_221nn, 14d2, caadria2017_104c28, acadia14projects_409n, sigradi2014_049m5, acadia14projects_445ah, e855, e42a, e0c6, 0331, ecaade2015_273g60, acadia17_350ff, sigradi2013_271n, 4f41, 9222, fc15, ffb7, f381, 8177, sigradi2013_42, 9d02, caadria2015_142k23, 43fd, 0843, 2f9c, sigradi2013_313o, sigradi2016_792n, a22f, b77d, 7fd6, sigradi2016_426g, deb2, 7fea, ecaade2014_065w14, 8c04, 580b, acadia16_88x6, caadria2015_208c31, 8aa9, 4a4a, c169, f817, 08dd, sigradi2014_042t3, b842, 0296, ijac201614307m4, 0089, 2405, 86ed, 5c65, c7b2, 2ff4, 89d9, 2379, b208, 4457, c74e, f953, ecaade2015_250b57, 651b, 9b34, acadia14projects_101z, sigradi2016_816uu, 952a, sigradi2016_517o, 415f, f37a, 8813, 3ebb, 2d65, sigradi2016_560z, 1287, c1cb, 45e9, 5911, a397, 7734, 5f08, 92be, c291, 48d3, 7405, sigradi2014_330m7, 0b98, 7c00, 05f9, ascaad2016_038k14, caadria2015_016r3, 151a, 3a22, dc7b, 0548, ijac201715205xx, ecaade2016_071w19, caadria2017_023b9, acadia14_589h, 64e1, 2e3b, 084b, 38cc, 44c0, e8ed, 304e, 2d47, sigradi2013_370, 0080, 6521, ecaade2017_213f, 67fd, a478, caadria2017_017k7, 27ed, caadria2016_415w17, 9387, ad9c, ijac201715102m, acadia14_111h, cda0, fda3, 20ce, 451f, sigradi2016_777cc, sigradi2013_138s, c58a, ecaade2014_010o1, b50c, a2a5, 445d, 7990, 4582, 9df6, ecaade2015_333k72, 94ad, ecaade2017_038ss, f6bc, f059, 510c, caadria2015_170t25, 6f01, 3899, ad7a, b51e, 54cf, aa27, a65b, fd3c, caadria2015_014l2, 30f7, ba2e, fa6d, 506a, f8cb, f352, acadia17_648v, be7a, b795, ijac201412205w3, 5248, 0d26, 6e7f, 5f4d, 45b0, 0985, caadria2017_122t31, fdb9, db09, 2f8d, 24ca, a1d5, 441b, 3d90, add4, a045, ijac201614309r6, 4dcd, 0ecc, c12d, 0f8a, 9c86, 6744, 87bd, 9f8e, 47d3, b781, 5627, 965c, 6277, sigradi2013_405v, d31c, 5fa1, 1b60, 4c06, d3f1, ascaad2016_015o6, 01bd, ecaade2016_167a48, e3b8, ecaade2015_200n43, 9470, acadia14_153av, 2fca, acadia14_153b, 185b, caadria2016_333x14, ecaade2015_164t34, a20b, e8dc, 793f, 1af0, acadia16_244t15, af31, 05a9, ecaade2017_003l, sigradi2016_625gg, 13dd, 778a, dcab, ecaade2017_090oo, ecaade2016_152s41, 0cd3, fea9, d3af, acadia17_177e, ecaade2014_149m34, sigradi2013_100, 1f89, 917e, c6fa, caadria2017_129r34, f35b, caadria2015_012d2, sigradi2015_10.7d18, 0cde, da28, 08f3, acadia17_82kk, 71e8, 33df, 07b2, 7490, c67a, ascaad2016_004s2, ac52, 8f30, 93de, 7c6d, d023, acadia17_349u, 6f48, acadia16_184n12, 52e9, e39e, acadia14_497ab, c3da, 4f28, 47c5, 2d76, a681, ijac201715104i, 1a26, f635, e236, 5888, 4566, fcb4, 9291, 74a0, 938c, fdf8, sigradi2016_752qq, 8ecb, 2f63, 0ed7, 82a4, 2442, 49f3, e7d1, ecaade2014_038l9, caadria2017_182o43, ecaade2017_029q, 5b6c, acadia17_307ii, e086, a606, 2434, f577, c84f, f253, df29, caadria2017_113t29, 1c24, cacc, f452, ecaade2014_024n7, acadia15_451z19, 4b7d, ecaade2015_336f73, 01a8, 5478, acadia16_344i21, 1553, 9ff0, 1796, 4956, c32c, 0a2a, ecaade2016_223b59, 2d9c, acadia17_542zz, ecaade2016_071h19, 68d5, f2b0, 57e3, 5819, c000, a182, 827a, 6cbd, sigradi2015_sp_2.112o29, sigradi2016_385ll, sigradi2013_386u, acadia15_357k15, ba10, 5187, sigradi2016_448v, caadria2015_130m21, 5de7, 29e9, 87d0, f229, sigradi2016_756b, d0f8, 8f13, 0d8d, c490, 05f3, caadria2017_163g41, ijac201513201v5, fcba, ijac201614206w10, 4bd4, acadia17_349z, acadia17_28hh, acadia14_339aa, acadia14projects_177ab, 284e, 1ec2, 4927, f385, 90da, caadria2015_188c28, c9e7, 2cfa, b3c9, acadia14projects_487f, bfda, f212, 0a48, a863, cb35, ac62, caadria2016_095m4, 4a9a, c0ce, sigradi2015_6.42t7, ecaade2017_118hh, fd2a, 0a0a, acadia14projects_267i, 20cb, ecaade2016_113c31, caadria2016_045f3, 5208, sigradi2015_9.152n16, eadc, acadia14projects_33ak, caadria2015_030i4, f008, 20d9, 205c, 75ef, 53d9, ecaade2015_233u52, cb98, 7a6b, 8bca, a700, be33, a0e9, 69a3, c3d8, 506b, 3456, dd72, 7dd0, 376b, sigradi2014_145b3, 46be, 944f, de6b, 9532, ecaade2017_054mm, acadia16_244k15, 8f60, 74de, 76d4, ecaade2015_15x1, sigradi2016_420pp, 1df3, eb5b, 2f03, b47c, sigradi2016_814k, ecaade2016_019n5, e216, ecaade2017_163e, b560, d313, a208, 1ed1, 54b7, 0b08, a627, 8bc9, sigradi2013_138p, 550c, ac64, 104e, bc85, 9075, acadia17_89u, 6070, 46d5, ecaade2015_334o72, 377d, 1e3e, ecaade2017_122kk, 17f8, 4f06, 0800, 6f89, a87c, 7bc3, 0951, d56c, a864, 8356, 7413, ecaade2016_119w32, 0cca, 42cf, ecaade2017_264f, 415b, ca7c, 477e, b80b, 0ea9, a002, e55b, 35cc, 8c02, b511, 6ad2, cf91, f5ce, 2399, a512, acadia17_62ll, aa56, 1062, 89c0, 6bef, ijac201614102s1, sigradi2015_sp_8.6f30, 3ac3, 6d64, b12d, 0dcb, 4b60, 2feb, 3249, 7dca, bba3, 503d, 8926, ce42, b761, 870d, acadia17_90oo, a910, c829, ef1e, 12fe, 01a3, acadia14_101u, fb06, e897, 76b0, 39d3, 83da, b9f0, c893, aa49, f08b, 3c19, a35c, 07aa, 1246, ecaade2015_55f10, 6394, 8be4, 9ea2, 960b, 2ef6, ecaade2017_117o, 8861, 77c3, 20f3, 9ac3, cdf0, 4236, 7f84, caadria2015_081u11, ijac201614102j2, 0647, fbec, 3f17, 33f2, 0aa5, 7c0a, a2ac, 9eb0, adc4, fd97, ae30, a8e3, cf3a, 1bd7, 7fcf, ecaade2017_gric, eea3, 51ff, 9db5, 4aa3, 2f5a, 99c5, 7b6b, 3d9f, ecaade2016_068r17, caadria2017_040n12, 878b, 7ad9, 541a, f506, sigradi2015_11.392z26, afa7, 58e9, 431e, cb12, fdcb, 7acd, sigradi2013_226u, caadria2017_190s45, 2865, 5d1e, ada6, acadia14_671o, cde6, 9219, 1064, 536a, 6293, 841d, 2f4d, ecaade2014_149y34, 96bf, 7544, ecaade2014_052h12, d1b1, 071d, 40a6, 0072, cf9d, 1160, 320e, ijac201412205r3, b2b7, ce7f, 1b97, 6525, 10c7, 4e0f, ecaade2016_067n16, a788, 29dc, 46b0, efcf, ee1d, ecaade2017_199bb, 227d, acadia14_339ac, 8254, e017, f43f, c7bf, 6e3c, 871c, 1241, 49ed, ecaade2015_138w26, 1b4e, sigradi2015_11.166y25, 0e49, b940, b8b9, 0faf, 1e39, 02a1, bb27, sigradi2013_387z, da67, caadria2017_155r39, 979d, 58f4, 0219, 2752, ascaad2014_014v7, ecaade2017_203w, acadia14projects_619ai, 068f, 113f, fba5, 30ff, 539b, 00eb, 376e, 168e, 2ea4, 1428, ece7, 2467, acadia14projects_145aa, 4bd3, sigradi2016_560v, 6398, acadia14projects_389ax, e011, caadria2017_115n30, caadria2015_208u30, 2fbf, edf3, 0e43, acadia14_247p, 2f1f, b076, 0b92, 5b54, 2654, ecaade2017_156v, acadia17_640zz, 34d8, ecaade2014_153y36, 0b04, b401, 7d65, d50d, 96df, 4ac3, ea9e, b9ee, caadria2015_226c35, acadia17_637j, cbe6, 22f3, ascaad2016_034h13, caadria2015_073l10, 275d, 4912, cc93, 31c8, 7bfe, 97a4, 4cf2, 7211, 3421, a2f3, acadia17_588nn, ba5f, 7ca6, 45e6, 7e4f, 3af7, 53a9, 56dd, 7ef7, 191e, ddd7, 1f99, fc68, 42ab, a67c, acadia17_339pp, 5987, 7b97, 1d79, 858a, eb08, ded0, 3e78, fdb6, a4f4, 3cc9, af4d, b406, 62f4, caadria2016_105f5, b5fd, f590, d937, 979e, 9d52, ecaade2015_241a55, ecaade2017_099a, a546, 1562, ecaade2014_010k1, 7a63, 508e, c739, a1f3, cb4e, f0f8, 9a63, ecaade2017_077oo, sigradi2015_sp_8.284o30, ac4a, 4f23, beed, f278, acadia14_487e, e63a, f081, 8e46, 40ca, c61f, ecaade2015_81v15, 6b9b, e8e1, 0f5f, sigradi2015_10.309i22, 3f10, acadia17_382hh, af6e, eeb6, f3a9, ascaad2016_053l21, ascaad2014_016b9, bd1e, 7bc1, caadria2017_029n10, 5234, d6dc, ascaad2016_029y11, 47a1, b46b, 5f5a, cbc7, 56b1, ddb4, 2ff3, 0963, ascaad2016_002m1, 19f8, ecaade2014_157b39, f4b5, 2118, 0624, 9493, 6959, 23e2, 1cf3, 91c0, 304d, 4523, 3ba2, d5f8, caadria2017_149h39, acadia14_199aa, cf36, a607, 3c96, ascaad2014_024i5, 5979, ba68, 1f49, ijac201614204y9, ijac201614103g3, acadia17_600dd, a15e, sigradi2015_12.259a28, dbdb, efce, a011, 1ffb, 381c, ecaade2016_042r11, acadia17_154rr, ascaad2014_023b5, b0ea, d9c1, 222e, ecaade2017_006mm, 8418, 7f3f, ecaade2016_223d59, acadia17_258o, caadria2017_123c32, 72d9, 344a, 53b8, e0c3, caadria2015_208g31, 2669, ascaad2016_021l8, 68e5, fdc5, 6eca, f91c, e15f, 2cc2, ijac201614208w12, caadria2016_851s35, 8595, 22f7, 826f, 6345, 0bd2, 6e46, d51b, c931, sigradi2016_817n, 7ef2, acadia14_63aw, ecaade2015_265t58, 485f, acadia14_565i, 1d4e, d339, 2a13, 2439, f318, b682, 5d0a, 58d9, acadia17_570y, 0feb, 5768, 17cf, 2db9, d257, a5e2, 8fa5, 07c5, f720, ad42, 4e9d, 7cd8, e3f9, feb8, ecaade2017_288cc, 1611, f0e6, 0b66, f721, 21c4, ascaad2016_057y22, df05, 92e0, 81e0, b32f, d5f2, 7d6b, 9c43, 73bb, 60cb, fc78, 48b9, 043a, ef0c, 3d49, b827, 8530, 6332, 944a, ecaade2016_213m54, acadia17_298ll, ecaade2014_206t53, e1c0, 85c2, ecaade2015_73c14, acadia14projects_75d, ecaade2017_291gg, sigradi2013_303r, acadia14_375g, 1ad9, 1a4a, d9fd, acadia14projects_375n, 6728, 3cef, c2ae, 2256, f46d, 4129, 951d, sigradi2014_018j1, 15e9, bc75, 82fb, ecaade2015_148n31, 394b, 52b2, dda2, 2195, ecaade2016_210h54, 1d45, ae5f, e6fd, ecaade2015_181k39, c707, 3124, 2bf3, 93f3, fe30, 14de, acadia15_451h19, 39d8, 65dc, 850e, 943b, 3a80, 78e9, 33c0, 57f5, c65f, 9c01, d3f9, 747a, a044, d542, fae8, ecaade2015_278l60, 2fd2, 58ca, a9c9, 38a5, 6d56, caadria2017_069d22, 4323, e0ff, 3a8e, b9c4, 84b2, a04d, 6d9a, 5158, abd0, f3e1, 103c, 3617, 0387, 6303, ed1f, eae9, d606, caadria2016_703h30, acadia17_552s, ecaade2013r_001l1, acadia15_161f6, b8f3, f942, ecaade2016_018d5, 69eb, 752b, d99b, ijac201412303o8, sigradi2015_sp_8.6h30, caadria2017_016n6, 79a2, ecaade2017_301r, 556f, ijac201412304i1, 3ed1, 4ee2, caadria2017_185a45, 1507, 6bbd, b617, acadia17_36y, 1ec6, 01a1, sigradi2013_30g, 88db, db80, ascaad2016_048n20, ijac201614102c2, caadria2017_008v3, 9000, 9e8b, acadia15_371d16, 1bf1, caadria2016_013i2, 2453, 59e7, f91a, 90d2, 5eb2, 7be9, b13d, ecaade2013r_008j5, 8f1f, 9578, d85c, 3cd4, 9d20, debe, 0a69, 579c, sigradi2016_490jj, 072e, 3a78, ecaade2015_33f6, acadia17_316rr, b194, 2984, 67a1, 2435, e998, acadia16_344h21, 99a2, c166, f4cb, ecaade2017_282u, sigradi2014_045b4, 169f, sigradi2013_400a, a119, ecaade2015_103l20, d651, e4f0, 9f79, a57d, ddc4, ijac201715204z, d9e3, aabd, ecaade2017_174b, 50d4, 0534, 6615, 6d8d, 2ba2, ba32, 6d13, 12e0, 74f7, acadia16_88a7, e9de, 9f18, 980c, fb8a, 4ab2, 3a05, 7642, cd87, 06e9, 2947, ac51, 89e1, acadia14projects_33af, f459, 0a1a, efd6, 9c60, acadia14_247m, acadia14_389e, ce72, caadria2016_033u2, 3927, ae65, b579, 90cd, ecaade2017_006jj, ascaad2016_054u21, 257a, 4360, 9563, 69d3, 9d0a, 2030, 731e, acadia14projects_189am, 00b4, ad85, 28d6, sigradi2016_637dd, ecaade2016_175h49, ab31, 4b58, 96d2, ecaade2017_309oo, 43a6, 407d, ecaade2015_178h38, bcd7, 911c, acadia14_145w, 8aec, 93cb, 839e, 17d5, 1cd6, 7eb1, d531, a775, ecaade2017_071ii, acadia16_342e20, 37fd, 9c35, 4663, 7826, ff98, d229, ab4a, 23c3, 10a0, 9f54, ee77, 8b67, d523, 0bd3, a0be, cd26, ecaade2015_170j35, 0a4f, da1c, f7cb, 6c5a, 915b, 510a, 91b4, 3942, a87b, 58ea, 50d6, sigradi2015_3.155k3, caadria2015_213j33, acadia14_549s, d9d0, 8f3b, ebc5, ecaade2015_138s28, 55d2, 08d8, 07ed, 62a3, 05b4, acadia17_390pp, 984a, fc45, 15f5, 6ea5, 26f2, acadia14projects_627a, 9913, dedb, 35ab, ijac201614208j14, ecaade2015_48x7, ecaade2015_22x4, 6813, 86a1, sigradi2016_421ww, 88d7, 5da6, d5b4, 7396, 9122, 147f, 52e0, 9802, a96a, 8a13, acadia14projects_589g, 22bd, a078, 95ce, 2ece, 7d39, ijac201614208y13, 90dd, c51b, c6b5, ascaad2016_031i12, acadia15_407s17, ecaade2014_138y30, acadia16_78s5, ecaade2017_240t, 402f, acadia17_274kk, 4284, f022, 5e0d, ijac201614102k2, bdeb, ecaade2015_250k57, ea4e, 8f12, caadria2016_055o3, 3f47, a828, ecaade2017_203xx, ff02, 9044, sigradi2015_10.7i18, a75e, 38f0, ecaade2014_224a58, 83fc, 0545, ec1b, 532c, 36de, 00f1, 25e5, 90a7, 3e66, aeb3, f989, 765d, 0846, d4b9, cfc7, ecaade2015_304a67, ecaade2017_294b, 171a, f22f, c820, 17e6, caadria2016_219e10, a9f0, sigradi2016_595jj, 4c18, acadia17_358kk, 22fd, 0a02, ecaade2016_007c2, 8c0e, ecaade2014_187f48, ecaade2017_133m, ecaade2017_117y, 89fb, b05a, 80d7, 8c90, ijac201513102w1, sigradi2013_268f, 2448, acadia17_137ss, 100d, ecaade2017_027f, bb31, 0eab, e52c, 41ab, ecaade2014_157k38, dd7e, 009e, f6d3, 9fea, fda0, e0cb, 4ac6, ijac201715205a, sigradi2016_381k, 8796, ijac201715105h, e375, ecaade2017_057aa, caadria2017_142x36, d2f2, cde4, 83cd, 89b3, be57, ecaade2015_152t31, c2dc, 2224, 0c66, 10ac, a8c8, 4e7b, 3a77, 8938, 1b13, caadria2016_023o2, acadia17_366p, acadia16_382s23, edf8, ecaade2017_243dd, 33ff, 1128, dd01, edd6, d00b, 4032, 95f9, 4bd7, f7c9, 49df, 0c44, 182b, 1258, 14b2, acadia15_232n9, acadia17_324y, 8cf3, 2727, acadia17_590n, b30b, 6470, acadia17_230yy, 9c32, fcc9, 0a98, acadia14projects_153ax, ecaade2017_253o, dc3f, 99ac, ecaade2016_134e38, f0cf, ecaade2015_336b73, 5e5e, 0a7e, 5bc8, f977, caadria2015_213u32, ijac201614402j1, 30e1, 48bc, acadia14projects_681af, 8e6d, 80c9, 7527, 6e72, 8060, 8005, 2814, 1dec, 07b5, 8511, 212b, ecaade2016_113w30, 8195, sigradi2014_345f8, bd8f, acadia17_92m, ecaade2014_198v51, f852, 80c2, a2e7, d732, 58b7, acadia16_260h16, 5f5b, 6c26, 3f14, 447a, aa60, 50e0, 86e0, 7b24, 84fd, ecaade2015_229i51, 4583, ascaad2014_019h3, 060d, 2fc2, sigradi2013_74c, 38ed, ee7d, 7616, f9ea, f386, 2807, acadia17_392r, 705b, 5ce5, c9ba, dfdc, 3d99, 90d7, 6a19, 7ba5, c2f1, ecaade2014_120m27, cb64, 33fc, aa09, 53bf, aaf1, 5e1a, 2a90, ca62, 7cf3, 927f, ecaade2015_38r7, e67e, acadia14_153ak, bb62, c39a, 6497, dad7, sigradi2016_512b, f2f1, 51bd, 3d47, a4ad, 51d9, 6caf, 5ce9, c1b5, 2c56, d90e, caadria2016_703o30, a8a3, 37eb, ecaade2015_53m9, 776b, ascaad2014_019j3, c1ad, 956b, 4702, 5214, ijac201614207h11, sigradi2015_3.370x5, 306a, 47ad, f57a, acadia17_435d, afdb, ffd0, 53f6, 0fd8, aa4d, b9a6, 4b8a, acadia14projects_427ar, f872, 991a, acadia14projects_539aw, e576, acadia14_63am, 733b, acadia14projects_311u, e15e, acadia14_619v, sigradi2015_12.107g27, 44aa, 0cd0, 3a5a, 2473, 9a88, sigradi2015_sp_11.303s31, 4613, 07c2, 8482, 4b0f, acadia15_395e17, sigradi2016_387zz, sigradi2015_12.259x27, caadria2015_010y1, 8c0a, ebae, 0cd9, b218, 5d08, ec69, acadia14projects_375a, fb1c, ecaade2014_094o22, 6446, aa32, 872a, ecaade2016_ws-dleady67, ijac201513105s4, ecaade2017_019zz, 778e, 49eb, b6c5, ecaade2015_217c48, f9c3, 639e, 9c51, ecaade2015_136u26, 87a2, 6a8d, ascaad2014_024s5, 209e, 670c, e679, 792e, caadria2015_170r25, 1ba7, acadia16_394h24, 51d2, bd72, e396, 2887, acadia14_63e, 1810, sigradi2013_138m, sigradi2016_490bb, dc6f, 24f1, ascaad2016_007r3, dead, b1c9, 92b2, 2ddd, sigradi2016_752pp, b9bf, 9c0d, acadia14_579ay, 3a99, ca29, 6de4, 7270, 99ec, acadia14projects_463b, eccd, b5eb, cbad, 5c3f, 1748, 685f, 9979, 4144, cb18, 132f, 5485, e517, acadia17_492ii, 8118, 87bc, 55b5, 512a, b651, sigradi2013_100b, 6bc3, 5c8c, 36ba, bb5d, 583d, 18d8, 7551, e6d7, acadia14_531p, ac32, caadria2015_194p28, 9c37, 7ce1, sigradi2013_263n, decd, c64d, 7a3d, 66b2, ecaade2015_152v31, b862, 2fe7, 9b9a, sigradi2014_186h6, 531e, 796f, 346f, 45db, a890, 817f, 54fd, acadia15_407r17, ecaade2017_079cc, 1f84, acadia14_167ab, 4623, 8035, e9fb, ecaade2017_061d, ca54, ascaad2014_017x9, 0329, acadia15_343x14, acadia17_637qq, 0e03, 6f83, 27bf, a9c4, ecaade2017_254ss, ecaade2014_020s5, cd36, 50e7, 7936, 84e3, 7801, 535b, cc05, acadia17_163ss, acadia16_98b7, 5e9e, 4a09, 6445, sigradi2016_488o, 94c9, cc0f, 8dda, e44a, ecaade2017_052tt, d0d4, e1cb, 6d0d, dd94, 2b7e, 40d9, caadria2016_703f30, acadia17_188y, 2aca, 208a, c597, 081c, 3f9f, 2fcc, acadia17_598rr, a131, acadia17_424yy, acadia17_71vv, 0970, 82f1, 1cde, 61af, caadria2016_343h15, ecaade2014_018w4, 3b5b, 5345, 4514, ecaade2016_002h1, d5a6, fd05, acadia15_211x8, 2173, ecaade2015_327h71, 69ac, sigradi2014_041e3, 145c, 3dab, 0ae8, 62ba, ede8, 7bed, 4576, ecb9, a442, 8ea0, ad43, ecaade2017_094d, 99af, 14ea, 559e, faeb, 38d4, acadia17_222j, 79c1, 1ed7, ecaade2014_070k16, caadria2016_167c7, db3e, ecaade2016_127g35, ecaade2016_068u17, 5216, d035, 472a, 1b22, 0fc1, f647, ef3a, 338b, 789f, ecaade2016_057s14, 4f86, acadia16_224b15, 9b55, b9ab, 04e0, 0869, cf49, 1deb, 8bd2, 7bef, eecb, 5d7b, 8eb7, c712, e2df, 533b, 2e4a, 5a86, 00ff, 5d67, 3ddb, 4c94, 0e29, a86a, 5fe9, ecaade2016_243b65, 6489, 0793, ascaad2016_011l5, 3644, 1fa1, 6ebb, d7c6, ecaade2014_086m20, d9a7, acadia17_89z, 3ba9, sigradi2015_6.387t9, 4551, c3ef, c2f4, ce73, 9f42, caadria2016_373j16, c545, cad8, 8a03, e278, bed0, ecaade2014_184m46, sigradi2015_3.201p3, d14a, acadia14projects_517n, 38cd, sigradi2014_293x4, a762, c434, d70f, a763, 0a60, 5590, 6893, 11bc, ecaade2015_122l24, ijac201715202jj, ecaade2016_067u16, ijac201614306x3, fa23, 5464, f5e8, 498d, 3904, 4473, 853d, ecaade2017_198ww, 0240, acadia14_565aj, b060, 3681, cb03, ce6c, ecaade2013r_020s10, ecaade2014_168r41, acadia14projects_63ay, e028, ijac201412203w1, 19ac, ecaade2016_073f21, 8686, 5bbf, 52c2, acadia17_473qq, d57b, 14d9, ecaade2016_079u23, c221, acadia14_709al, 6b7a, 1907, sigradi2013_244k, 0d19, 32bb, 755c, 1f83, 466c, 39c5, 8a17, c59d, acadia17_298jj, 9659, 5f4e, f583, 85aa, e4b4, 003d, sigradi2015_3.111w2, 1a3d, caadria2016_809e34, ecaade2017_213xx, 9ec1, 8c3d, ebe0, 360f, befe, d999, 4311, 9eb4, d1cb, 0d95, 5966, 7cee, e390, b123, da9f, bc32, 16e6, 603d, ecaade2016_152r41, d95f, 9709, 9aad, e3ab, 1046, 1dc5, a5fc, acadia14projects_365ap, a091, a060, d46b, fd12, 7e1a, 60aa, sigradi2013_234k, e687, ecaade2017_044vv, bd0e, 9172, ea6a, acadia16_224u14, 6981, sigradi2015_8.264j14, 8388, ijac201513101i1, 4eec, ecaade2017_211ee, 62d4, ecaade2016_197x51, 7f56, 34a4, 9abc, ecaade2014_224l57, 762d, 0931, 2815, b5fc, 5ae9, a2a7, 74d0, 4cbd, 6e1d, 2c6a, 304b, 3050, 5851, 1ec3, 1d1e, 81dc, acadia14_479l, 76a7, 11df, ad86, acadia14_671r, 9941, sigradi2016_522w, 97cc, d337, sigradi2016_792j, 2d78, b796, d49b, 793d, 6e7e, 96f5, acadia14projects_647as, a4fa, cc61, 5306, 5d81, ecaade2016_162j44, ascaad2016_022y8, a59b, acadia17_170k, e99e, 48c6, d37e, 7dbf, caadria2017_145b38, cac8, 7784, fefd, 927c, sigradi2016_441kk, ea47, 62a8, e231, fafb, 2be6, caadria2017_052z17, 1b76, 7f85, 0cc4, 3995, 02e3, ecfc, f159, ecaade2014_194z49, 551b, caadria2015_087l14, caadria2016_291n12, 2bc6, fc99, ecaade2014_214g54, ecaade2015_152y31, ecaade2016_164s46, b6a5, acadia17_154m, 805c, e391, 3368, 7c80, ascaad2014_012c6, 292d, a56b, 3679, b145, bad3, 6ffb, f6f7, 6953, caadria2016_105c5, ea40, a337, 7040, 145f, 4f6b, 0444, d2c3, 2e48, ecaade2015_73j14, 17fa, 9969, ecaade2014_152g36, 7a64, dab9, ecaade2014_052a13, 35eb, ecaade2015_100a20, ecaade2015_317p68, 1bc2, sigradi2014_036p2, acadia15_311g12, f13b, 5f46, d919, ecaade2017_059xx, 27ef, ecaade2013r_005k4, ecaade2016_152o41, e682, ecaade2014_031t8, 5862, ascaad2016_054c22, 9c3d, 7194, ad51, 41e5, ecaade2016_222y57, ecaade2016_118i32, sigradi2013_421j, ecaade2016_230u62, acadia14_719h, 8ee7, ef80, be75, 5c0c, 67f9, e61b, 2e75, 9238, 5912, sigradi2015_4.219y6, 6a02, 7820, acadia14_145u, 2f1d, ecaade2015_59p11, 6126, cfd7, 2228, f26b, 324f, b6f0, 0c57, 2a50, ijac201715105c, 7710, 9a06, 5d6a, 6952, f4e7, 2481, acadia17_464d, 4197, c68b, 90af, 8b33, acadia17_392n, 6c07, ecaade2015_169a35, 3003, 9a8b, a5dc, b4f3, ecaade2015_206p45, 9aff, ecaade2013r_002i2, e72f, 5b00, 79ac, 430d, ecaade2014_104t23, ecaade2014_149k35, aa96, caadria2016_167r7, 81ff, 9775, daa4, acadia17_590pp, d2b0, 2423, da5e, b5b8, acadia17_350kk, ecaade2017_215ss, 9bca, ecaade2017_091tt, e188, ecaade2014_184e46, cea0, ecaade2017_006z, eb34, bc40, b5c6, 1798, ecaade2015_314c68, 688e, e8aa, acadia17_600ff, 8cc0, acadia17_82x, c70c, acadia17_414jj, ee4a, sigradi2013_194c, ceee, 50b7, 863a, f84c, c4c9, af20, 2e56, 01a7, 5e9c, sigradi2015_3.209f4, b91f, 32dc, 1c55, c1cc, 3c83, 7637, 6314, d608, 5170, 1c52, 8eaa, d2ae, 684e, ecaade2015_86k17, caadria2016_777w32, 2773, 3433, sigradi2013_359, aaf0, ffa6, 1bbf, 1fa4, 35f5, 4308, caadria2015_220b34, 46f9, acadia14projects_101aj, b414, c248, 4818, cc5e, 9cd2, 0075, 1314, ecaade2016_075c22, 9acd, 6709, acadia14projects_339aj, 51b8, acadia14_301b, a354, caadria2016_197o9, 4abc, 4fd2, caadria2016_301j13, 4b45, d7f5, 5f64, 4e46, adc1, 882d, e7e8, acadia17_52b, ijac201614405o3, 3e3e, c54d, 2a6c, 4ac5, 1532, 1304, 81b4, c891, 86b4, 3dff, 3bef, acadia14projects_709an, acadia14_375ay, a2fa, 9cd9, ijac201412304n1, 33a0, ijac201412303k9, 17a1, d086, a5a1, 00bf, 1786, sigradi2015_10.377v22, d327, sigradi2014_330r7, ascaad2016_039k15, 9d7f, 90c8, 227e, acadia14_357a, ecaade2015_320m70, 3741, 5e90, sigradi2015_12.297g28, f27b, 032a, 6ae8, ecaade2016_042d11, 9a87, ecaade2015_268z58, d32e, f64e, ecaade2017_054ee, d0b0, a034, sigradi2015_10.220e20, 6e81, ijac201715203b, b26f, 91e2, fb35, a8bb, 5828, caadria2016_673a29, 7b72, dceb, 0634, 9e22, sigradi2013_234d, f563, ad2e, ecaade2017_032k, 5dc2, 01d5, 7438, 8785, 0bb5, 9b9d, 980d, 2a09, 1bc5, 5b0f, caadria2015_202a29, ecaade2015_303s66, 319e, fc76, ecaade2016_118x31, ffa2, caadria2015_124e20, f2fa, 3c50, 44cf, ecaade2016_225m60, 5285, aaae, 9f6d, c432, 5b4c, 109e, caadria2017_113d30, acadia14_427al, e2ba, 18ff, 309c, 3e3a, sigradi2013_117b, 2764, c7ab, e6cf, 2091, 8a34, 5ff9, 9d80, 1ecd, 0a35, c8bb, 58f8, c5e6, e6f0, 0563, d724, 8b14, 92f8, 1312, ijac201614201l6, 79bb, 7084, a20d, f24a, b083, aa24, eb58, 9561, 64fc, f691, 25ac, 02b2, c0dd, acadia17_373m, e0de, 0291, ecaade2015_309x67, 73f8, 5836, 25d7, 039f, eb82, ed4f, 04da, 5f8e, b9bc, caadria2017_031f11, ecaade2017_101dd, caadria2017_056s18, a38d, 5e1c, e3e2, 0ffb, 2510, 54ad, caadria2017_047a15, 1773, 71e6, 01a0, 5ca2, 43d6, 73cb, 26e1, ede2, c9b8, bb10, 7a84, ecaade2016_ws-intelligenta69, a7d8, 767f, acadia17_59m, 9ac2, b73a, 2de4, f836, cc1f, 53e7, 0419, f55f, caadria2017_189c45, 4612, 71b9, 1e62, 255d, 0b90, 8cc1, 18ee, sigradi2016_695n, ascaad2014_008a5, 1c67, b89f, 6a6b, acadia16_224a15, 41a0, 2b66, 0066, 82c1, 80f4, 44dc, 1e6c, 3d10, d407, 5fca, bcdd, a5a2, acadia14projects_565v, ab67, 3d8b, 3242, 4fe2, ecaade2015_138f27, 4ed4, 1087, ecaade2017_175m, 2826, 484e, eda6, 197b, 3a37, c19a, caadria2017_070l22, 6d8b, 79c7, a782, 71ce, c3ac, 261e, acadia17_82jj, acadia17_37gg, sigradi2016_814r, ijac201513305j12, d911, 969c, 3bdd, 4098, 4184, 3e1b, 26e9, deeb, 8742, 6895, 84b3, 5796, d10a, fe7b, 1c2c, 4b07, 3d11, sigradi2015_11.165v25, ecaade2015_110h21, cae3, 2ee2, a852, ecaade2017_006ee, 01c4, ascaad2016_041i16, acadia14projects_699g, 8227, sigradi2015_10.309n22, 8c20, e414, 7495, c388, ijac201513302w9, fd41, 586f, 6d92, 805e, 524a, 208b, ecaade2016_154u42, 3218, 86de, 3227, b4c5, d3b4, 2fea, f831, eb99, eebc, 869a, acadia14projects_463au, 8c94, acadia14_53r, 77d8, 350c, acadia14projects_601ab, caadria2017_104b28, da7f, 76e5, 19d0, 73fb, 5835, b49d, a3b1, a1ca, c035, 5ec9, ecaade2014_133z29, 1b99, ecaade2015_228w50, acadia16_140p10, e139, 79e2, dce0, 2e37, 5f49, f97f, c571, ijac201412205l4, e293, 3e03, ecaade2015_122n24, cc43, 6f56, ecaade2017_109gg, 63b7, 5fda, 5252, ascaad2014_004g2, b9f5, d1a9, caadria2017_030z10, sigradi2015_8.239a14, acadia14projects_339w, 885f, 7e5b, c619, caadria2015_114o18, 9eea, 7e61, 80b3, 4063, 1edc, ecaade2015_269r59, deec, ecaade2013r_004v3, 9015, ecaade2013r_003b3, acadia17_598uu, 010d, b4cc, e531, caadria2017_018r7, ef5e, 2206, f6d6, 8c5b, 103e, d143, 433d, cba2, fd7a, acadia16_88m6, ecaade2015_175s37, 6464, caadria2017_165r41, 20d2, 6e69, de49, 5019, c766, a742, 01f7, ecaade2015_11e1, acadia14_453i, 175c, b830, b1de, 9932, 51d3, 7701, 8941, ijac201513201d5, acadia15_203h8, acadia17_52cc, 1522, sigradi2016_737gg, 8e61, acadia17_435h, 59cb, 72ab, 1027, f7b1, acadia14projects_549r, f3c3, 915e, acadia17_588oo, 3b92, e751, c117, cd7b, 6b0e, acadia16_24y2, cb93, 8e5f, 0ef6, 8c6c, 93f1, 387c, acadia15_333w13, 172b, ijac201513105j4, c80c, 9a44, c63e, 55e4, 42b6, acadia17_608gg, acadia17_81i, sigradi2016_367vv, 6cb9, bafa, e71e, d49a, 45b8, 358f, acadia14projects_63au, 65da, d3ac, 7162, sigradi2013_389j, e587, acadia16_308v18, ecaade2016_065c16, 2682, 946a, 1fab, a7b5, ecaade2017_306p, 31db, ecaade2017_215ccr, 4add, acadia17_520p, sigradi2014_330h7, afe9, 088c, f06f, ecaade2015_285o62, 10d4, 0715, 2612, 7777, acadia16_140s10, a36c, 1809, 4fbe, a330, ecaade2015_100v19, d810, f669, be78, 9882, c3c9, 9e26, 8364, ascaad2016_040y15, ecaade2016_099h27, f4ab, bdbd, 9886, 26dd, caadria2017_005a3, 7b92, aab2, 3820, sigradi2014_263x9, cbd3, 3127, 7414, f550, acadia17_572ii, a923, ecaade2017_230ss, cf13, sigradi2014_052o5, d98b, caadria2016_529r22, sigradi2015_sp_2.112h29, 9ba9, 10a2, ecaade2016_167u47, ecaade2013r_011c7, d13f, 9b85, 0e34, b13e, 4d79, 8107, 0e87, 6b96, 3866, acadia15_483r21, 910a, 889a, ecaade2017_290vv, 9c64, 767b, acadia16_196e13, 798e, 924a, 419c, 004d, 30d0, 30f9, 7b02, 07a3, 7393, ecaade2017_269tt, 9acb, 3c67, d3ad, 8b94, ecaade2014_168g42, caadria2017_142w36, 6ebe, sigradi2016_467s, 15f6, d5e0, 2c26, 24aa, 0b13, cd42, ijac201412303g9, 898b, 11f0, e467, a1c1, acadia17_138a, 9cab, fe14, 5227, 2309, 1fdb, 0f8f, 3430, 31a1, caadria2015_031t4, caadria2015_109c17, acadia17_678ll, fb51, 77b9, d68e, c840, bd07, ded7, c402, caadria2017_009m4, e4d1, acadia14projects_81k, sigradi2016_771s, ecaade2016_213t54, ef0b, e1bc, ecaade2015_59t11, ecaade2017_203zz, acadia14_539d, 411b, ecaade2015_94f19, c724, 9679, a19a, ecaade2015_227x50, caadria2015_156j24, 6d7c, 9ad2, 328a, d46f, b1c2, de3e, ecaade2016_129u35, caadria2017_057d20, 21c5, ffe6, aebc, c304, 04c5, 3bba, fed2, e0e8, bf75, bfc2, 7b39, caadria2017_183h44, aaed, 176a, 8f9d, f76a, acadia17_435k, acadia16_382y23, 7858, 7c42, 9028, c730, 5222, ascaad2016_021k8, d7ee, 146e, ff89, ecaade2016_161a44, ecaade2014_024k7, caadria2015_109w16, de0c, ecaade2015_61i12, 69bc, 1e43, b0c5, 579d, f65c, a531, 9490, 1aa6, 0703, cb9a, acadia16_352t21, ecaade2017_143l, f5ff, 4879, 2469, cdf2, caadria2017_005s3, 5d3d, 6f9e, caadria2017_147v38, acadia14projects_435av, 067e, 1de7, caadria2015_060p6, 43c1, d639, 0c56, fa71, 7abc, f2c0, c79b, ecaade2016_217e56, f60d, 7613, caadria2016_023s2, 0ebe, caadria2016_177j8, ecaade2016_011x2, 91e5, 6e32, 6a22, c343, ef03, 4255, 9be2, a3e4, e658, 65a5, 98c4, 339e, 258e, 3141, b5d5, ba93, ed07, d35d, a738, e224, acadia17_71c, 66d4, ecaade2017_097ii, 1ed8, ijac201715104o, ecaade2014_024b7, 2210, 63f7, b0fa, acadia15_263d11, 8599, f92b, 1d14, ab65, ec20, ecaade2016_129t35, a529, 9c53, ecaade2017_288jj, caadria2017_051c17, e283, 3ce4, 31f8, 5f3b, 999d, 27b0, 72e1, aa87, 92dd, ascaad2016_011h5, 50a1, ascaad2016_045p18, sigradi2013_28l, ad64, 66bf, 618b, 881d, ecaade2014_184i46, 5b40, b77a, ecaade2017_215bbr, 1b7d, 1ce0, sigradi2013_429a, acadia17_600gg, acadia16_12c2, 5600, c483, 518d, acadia14projects_389ay, c877, c7a6, 1105, 523d, 935c, acadia17_163gg, f1d2, 87d5, acadia17_446v, acadia14projects_445ag, 6945, 4624, ecaade2017_198tt, 39fc, 46d7, 6d29, e593, e196, 7bbc, 5a71, 654e, d8e5, ac49, ca1a, 27b6, 8983, 53df, 7947, aa47, ecaade2017_309nn, 9eef, 3c56, 04ef, 66ec, 2745, 2af0, d53e, 8f9b, ec6a, de16, ecaade2017_129ff, 0621, 466b, 4228, 4dcc, 17c5, ecaade2014_094r22, 5ee1, beb3, 3cb0, 6fe9, 9545, 8601, cdcb, f93e, acadia14_301a, 1247, db24, sigradi2015_3.11f2, fb10, 49ee, acadia14_589d, acadia16_106b8, ecaade2017_057ii, ecaade2016_152p41, 8ab4, d4f3, acadia14_619aa, ca6c, ecaade2016_121r33, ef88, f336, b230, 11ad, acadia17_456ll, ecaade2014_140o31, ecaade2016_006j1, caadria2017_074g23, 51e1, f97e, 36ea, 861a, 85e7, 00e0, 11d4, 4f36, 86f9, ascaad2016_014j6, acbf, 1e25, 1aa5, ecaade2017_309a, ecaade2017_215vv, a730, c76b, ecaade2017_308cc, 4a12, 0dab, 6257, acadia16_308f19, ijac201614308b5, 2805, 0c2d, acadia16_98l7, ecaade2016_102s27, ecaade2014_180a45, ecaade2017_252f, 1c3b, 0d65, acadia17_283rr, f14e, 6867, acadia17_436u, a0ac, caadria2016_529o22, a8f2, caadria2017_129m34, 80ec, f9ba, 2026, 7d2b, 146c, 2f62, 14a4, 1dbd, f53e, 44d0, ca91, 86b5, 5001, ecaade2017_048gg, b21b, 3082, 79f3, bdb7, e1d5, ijac201614307j4, f09f, ecaade2015_17u2, 42c3, ecaade2015_307m67, a6aa, acadia14_153ar, 8be8, 4568, 37fb, 5ba3, 478d, e012, ascaad2016_048h20, 90ad, 8a32, 9b53, eaca, bca4, dba6, d0ef, d69f, fced, 8fc7, 87ec, 74a4, 27a3, ecaade2016_224g60, ecaade2017_192i, 94e7, sigradi2016_654vv, caadria2016_311z13, e990, eb62, 10fd, 55d4, 64e6, ecaade2014_046m11, f9a1, 67a4, caadria2017_015n5, ecaade2014_198k51, 055d, acadia14projects_339ae, 9088, d296, b3ff, b609, fc29, ascaad2016_005f3, 8766, f9d7, e8fc, edb4, sigradi2015_11.166f26, 6ff2, b6fa, acadia14projects_43af, sigradi2014_049g5, bf98, 0d36, f6da, 8975, b979, 2021, 1a98, 1317, c25d, acadia15_371j16, ebba, 4cf9, 76b9, acadia15_123j4, ascaad2016_052j21, de08, 295a, 5f52, abdb, caadria2015_150c24, b183, 0cb3, acadia15_284u11, c426, sigradi2014_201g7, ascaad2014_026s6, acadia17_222zz, sigradi2015_10.140e19, ecaade2014_084x19, 1b44, 9065, 9334, ecaade2015_246z55, 499d, 3a01, 6118, 15d9, 314f, sigradi2014_180s5, 4fa9, ascaad2016_056h22, b8c8, caadria2015_105i16, 4148, acadia14_291ax, ee5b, a803, 8f8b, 156b, ecaade2014_128s28, a7ab, ecaade2014_080d19, ba40, 8add, 418c, 10dd, ecaade2014_044a11, 0587, ffe4, caadria2016_477w19, 4be7, bfb7, 7055, f89a, acadia17_620yy, dfd7, 1339, e3da, a5cc, c839, 4f1a, caadria2015_002b1, 8f0e, 95c4, 072d, 180d, ecaade2017_225j, 7df7, c0a7, c488, ecaade2016_ws-afuturek67, bc84, c6a3, f17e, 436e, 2f5f, cf16, 73a1, 3208, b0d8, ad12, 0ccc, 3485, 3933, 1751, ecaade2014_052g13, sigradi2013_112b, 5abe, 6423, 4495, ijac201614103t3, caadria2017_043a14, 2afa, 6c9b, 8cc7, acadia14_91t, f552, 0732, c21b, d107, 558e, 738d, caadria2017_058h20, 5a31, a71d, acadia17_640uu, bd74, da6a, 1382, 2466, 096b, 13f0, 0966, 22ff, 1413, 0a30, 7ca5, sigradi2015_10.381g23, bc1a, fcf4, de4a, 26b3, 8342, b98d, b5cf, 7d8b, 53ea, 2725, b4d6, acadia17_282jj, 5629, cf9a, e384, 54e8, e82c, 7d5e, caadria2016_187b9, caadria2016_497c21, b43e, 833c, e893, 5a53, c9b7, 1ab3, 87b8, 9501, 87ef, ijac201513201x5, 0155, fb99, 6f37, 838a, ccdb, 2614, 4039, acadia17_330ss, 6207, a97f, 47a9, 06f9, 5d39, ijac201614306a4, 5a47, d4b5, eb48, ecaade2015_152b32, ascaad2014_018x1, 842a, fa46, 0024, 4619, d526, aa41, 01ff, bd7d, 6249, 543b, 3910, 8cba, ce5a, d424, cfa0, d68d, 400a, acadia17_360yy, caadria2017_040k12, aac9, 4552, a31f, aeda, 7b3e, 95e8, bd27, 547c, c948, ijac201715202o, 4712, 6493, b0a8, acadia17_212ee, ijac201614201j7, 5018, acadia16_460z26, 0b16, fe18, a850, acadia17_100m, ae68, 2f81, 3915, 4196, 9c5b, 0f8b, 2c5b, ecaade2015_138m29, 7968, sigradi2014_303e5, 0d98, 5827, 914b, ecaade2013r_009u5, 84c5, c22d, ascaad2014_014m7, 8b50, 2d16, 1214, be93, ecaade2017_129oo, 36c6, 8fc5, c92e, ecaade2015_138i28, ecaade2015_180t38, d366, 3173, f05c, 7614, ca42, ecaade2016_091j25, sigradi2016_602b, ecaade2017_133e, 407e, ecaade2015_217w47, d9e7, ecaade2016_193v51, 42f4, 2be9, 5e63, 64fe, dd44, ecaade2016_067f17, ecaade2014_011w1, a8ea, ecaade2017_215kk, 9e1c, 86fe, d9f9, 9849, bd59, 2dc3, c4d0, sigradi2013_189j, sigradi2015_8.289g15, 1095, e92b, f3e4, ascaad2016_045l18, ecaade2015_100b20, 15d0, 7f04, 636e, 8968, bbc5, 7113, acadia15_137m5, a9af, e1d9, acadia17_534yy, acadia17_90rr, 8bb2, ecaade2016_028k8, 3a66, be6e, e5c2, cbfb, 35b9, 5273, 11f2, dbbd, e75a, 098e, dccf, b0b0, 7d9a, b2a1, 0698, 7ddf, d604, cdc6, 2b59, acadia16_244r15, 18d7, 40da, 5402, 24f9, 91ff, 922d, 66dc, 6bd0, 806e, 1598, 7cd0, fc48, 18d6, 8a31, 96b8, c49f, sigradi2015_sp_12.402z31, 62f9, 4e2d, 5d6f, acadia14projects_189ax, 2f31, 9089, a8e1, acadia14projects_579k, ecaade2014_163z39, 128d, efa0, eb25, 9b18, ecaade2017_029u, cb6a, ecaade2017_140dd, d607, acadia17_358nn, b7ad, 6779, 3b42, acadia16_98g7, 18b2, 4d33, a3b8, da15, sigradi2013_46, 4303, 03af, 35f6, 5651, 22b5, ecaade2017_117dd, 0c4b, 1c80, ecaade2016_144i40, a9da, 5c83, af0c, 0d29, baef, acadia17_89y, acadia14projects_23aa, f2ac, 64d4, c470, fc5f, ecaade2015_158k33, caadria2015_096l15, a257, 1f30, e965, eda9, 7c9c, 4757, 7d94, 42c6, f246, 48cf, 53f7, 6b77, e3ae, 7348, 7c8b, sigradi2016_431w, 8f79, acadia16_78u5, acadia14projects_153e, 84a6, d404, 688b, 5d26, 2159, c0b3, 278f, f698, 65bf, 1b1f, 9386, 0533, c01b, caadria2015_170n25, acadia17_212ll, 7b96, f96b, d56b, 6438, ascaad2016_002j1, cbb0, 45dd, c352, 3d44, f001, 3198, ecaade2016_102f28, 6b71, a6cd, 27f1, eb84, ecaade2016_223z58, 7375, 335f, 7349, 36f7, 233e, 903e, acadia16_478v27, caadria2017_124s33, 75f0, 41bc, bd23, 26b9, 25a3, ecaade2017_170a, 7000, sigradi2016_815nn, be47, ecaade2015_138m28, d7db, b826, caadria2015_226n34, sigradi2014_192o6, 86a2, 7f2f, 780a, 33bc, 9e5b, 96a4, 4475, 3d7f, 5307, c8d6, acadia14projects_177v, 231c, c018, acadia17_350x, 5745, 88ba, 80fc, 028c, 9ee6, 6c8d, 57b3, acadia17_91c, ecaade2015_319g70, ce75, 8423, 7625, 532b, 00ab, 365a, fef1, acadia17_382mm, 8d6d, 3abf, fd82, b47b, 9352, ee85, b1b9, 7987, e1de, 7e9b, db22, 47af, cf82, ecaade2017_240r, 3aca, 41c6, e2a9, d9d7, c6ee, acadia16_184r12, 4bd0, ecaade2015_268w58, 82c6, ecaade2015_303t66, caadria2016_405l17, ad5a, 29df, ed87, ecaade2017_053o, 3a6c, a7a6, fb0d, sigradi2014_197w6, acadia17_648mm, ecaade2015_114p22, ecaade2017_148xx, ecaade2015_138a27, 19ce, 433a, 7afd, e2dd, c549, 9a0f, d169, c08d, f1b5, 52ee, ascaad2014_007w3, 565b, 8007, 1f08, 1cc8, d6b9, 55ac, caadria2015_064o7, e345, 973a, b4a6, 9fb2, 4f7f, 49b8, cf8e, 0883, 959e, caadria2017_058j20, 075f, 89b2, sigradi2015_8.81u11, ecaade2014_153v36, 56c6, b3ef, 1e6d, 01a4, c010, d7a6, ecaade2017_144y, d36f, acadia17_248c, d222, ijac201412301v6, a298, 525a, 2c72, 835b, e588, bf56, d261, ijac201513303c11, 1af9, a58e, 818c, a46b, 1b6a, 2632, d662, 7ff5, acadia14projects_661g, 1f57, 8b23, 8990, b807, ecaade2016_102e28, a605, 465a, 87d9, d2c6, f5c2, ecaade2015_114x21, acadia17_560m, 320b, fce1, 786b, ijac201412305w1, 8519, 93f9, c4d1, 65a4, b9e2, d336, bfdc, sigradi2013_407g, 811c, ecaade2017_143p, ecaade2014_089u21, fc22, 2457, a696, 0412, 498e, ascaad2016_056j22, 3826, acadia17_177f, 9581, c894, 7ae7, 6f87, df11, 18be, b905, 472c, 537a, 178c, 2274, 8593, acadia17_640s, ecaade2015_201a44, 1da9, 6df8, 3763, 6f81, 00ac, ecaade2017_309rr, e31b, acadia14projects_555h, 34dd, f325, 0cbc, ecaade2015_248h56, 59fd, 5988, 8b13, 21fd, cab0, d11c, acadia14projects_601ah, bf48, 1ff4, 3aff, ecaade2016_230r62, be86, 25a5, 5da0, caadria2015_218r33, 86cb, 2aab, a08a, b6ef, acadia17_323k, 34f2, acadia14_473ae, ecaade2015_235p53, af9b, 2273, 7dba, 3c52, 9904, ecaade2016_002c1, ecaade2014_153z36, 1ea1, 0aa1, caadria2017_134y35, ec16, 4084, 3e73, c059, ijac201715201p, c7e9, 6473, f41a, 91fb, 9102, 2c1c, sigradi2013_407a, 57e9, 6427, 5994, 9a75, 010e, 2699, f108, dc74, 5bcd, 8dd9, da22, deb0, ecaade2017_215ddr, 3824, d4f9, f85b, 29bf, c5a0, 3c10, 53b1, sigradi2016_385rr, 91c1, 48b0, 0389, 1633, 47d4, 0475, 0119, f925, 557e, 5d40, sigradi2016_773v, c3cf, sigradi2016_817j, ae71, f0eb, 877b, 87e9, 7262, 5d07, b513, c06c, 3f8e, ecaade2015_158p33, 6854, acadia14_435ay, a603, ac5f, 63ad, 37af, ffdb, ecaade2016_167d48, acadia17_162v, 53e6, 526a, cef6, c0c7, 758f, c34c, 2cc0, a06e, 916c, acadia17_381bb, ecaade2014_218w55, 2363, 9efa, fc85, 274d, f952, dd9c, 5a6c, 2a27, 66c7, acadia16_352y21, sigradi2016_732s, 5e4c, 5fb6, 4d9a, ecaade2017_213c, 1bb6, fa49, acadia17_154v, caadria2015_206k30, f1c5, a630, ecaade2015_122h24, d409, 8c4c, ecaade2014_052o12, bab8, caadria2015_130f22, ecaade2014_084v19, sigradi2016_695z, f145, b3e4, 859b, c1ea, 29ea, 0b47, 1816, 428d, 7de6, 1245, ae27, e676, 68a4, a549, 7c5e, 170b, be8c, e09b, a60f, cbfe, 2d13, cbeb, 5330, 91fe, ecaade2017_302w, e631, a1e6, 2671, sigradi2016_764f, sigradi2016_534uu, 4fe9, ad10, 59dd, 2a3b, cb14, 592a, 6fc4, ecaade2017_215ii, acadia14projects_619ag, f423, acadia15_110h4, d4d2, 4fbb, 433c, 261f, a772, af63, 0c41, 8539, acadia17_572ll, ecaade2014_024j7, 076f, ad75, 8b55, fa88, edca, f6e1, 062c, 71bc, c090, ijac201513305i12, aee6, f222, 191b, b9fc, c1e2, sigradi2014_042m3, 2564, 7d3d, eb93, 6ef0, 4459, c776, acadia14_53n, ecb6, 76d5, 58b2, 321b, dc03, f556, fca2, 344e, b4f9, 52cd, 1f50, fae5, caadria2017_107v28, 2e24, sigradi2014_263w9, a470, ec88, sigradi2013_30i, 5036, a023, caadria2017_149e39, d384, ecaade2014_085k20, caadria2016_767u32, ecaade2015_53t8, 37cb, a613, 03fc, b801, 5111, c5db, 92b3, caadria2016_445z18, b188, db5c, caadria2016_271y11, 2dc0, 83f9, 9505, acadia17_381aa, 191c, sigradi2016_571zz, 8799, a6ae, 5852, 81e2, 67d8, ijac201614306c4, ijac201614204c10, 8b89, 137b, a377, 9e17, ecaade2013r_018f9, 74d2, 0cc3, ecaade2016_190v50, 18c0, 32e0, 4097, 81b2, 9766, caadria2016_095l4, d99d, 95b1, 1554, ecaade2014_121t27, a216, f997, edcc, 9b1b, e4de, 1f92, sigradi2015_8.186i12, 4304, 5693, dad0, eeb4, 3339, c96b, 95c2, 7f91, 0306, 0b61, 3b18, 78c1, ecaade2017_199mm, 8865, 1b84, 6bf2, ecaade2015_237e54, a293, 9a61, d1a8, 624e, 8856, acadia14_135u, 0b6f, 6759, ecaade2014_038t9, b937, 42ac, dc97, 8a88, d98e, ecaade2015_79i15, 7ed8, 0d03, 2623, 319b, 7043, acadia14projects_473ad, 6032, 3510, aa63, c293, acadia17_238ss, f52b, c689, 31d8, e09c, debf, dd8b, caadria2017_079z23, b007, d614, 82d4, acadia14projects_661m, 369f, sigradi2015_8.264g14, 2208, sigradi2013_304a, 0454, ecaade2016_147u40, 3d1e, e4a1, d8bd, 4dc7, 50a4, acadia14projects_115aj, sigradi2015_13.316u28, f724, ec18, 273a, 0d15, ecaade2014_169o42, 7f8a, f861, sigradi2016_771t, 797b, 0cfb, 66e0, 15ff, ijac201715202m, d28e, 2461, 1d6a, ecaade2016_094l25, d14b, 1761, acadia17_482r, 2a9b, ff17, a225, fb32, 06fb, a200, 183e, d883, 3d29, f117, 0fda, 8da0, db64, 7e87, 9ba4, 053f, a47b, caadria2017_085b25, ecaade2015_17f2, 4aa5, acadia16_394j24, 3b2a, acadia17_50ss, ae82, caadria2016_229m10, a32c, fbcf, ecaade2014_052k13, f4bf, e8b3, acadia15_343s14, ecaade2017_274q, 854d, a391, ecaade2014_194b50, b3fc, 6cf1, 8110, 353d, 21a3, 15d8, 1686, 1821, caadria2015_066f8, sigradi2014_239e9, ec9b, a875, ecaade2017_293zz, acadia14projects_357b, 6c6a, 719b, 0ff4, 757c, 530d, ded1, 4fc6, 280a, 22d7, 43c9, 5b7d, 2aa4, acadia14_257ad, ascaad2014_033f1, acadia14projects_435an, 0b8e, 9c05, 98bd, ec66, 86b2, caadria2016_819x34, 11dc, 6fa7, ecaade2014_070i16, 4d3e, 1220, ecaade2015_100p19, ecaade2016_108y29, 79d7, d1cc, 3601, d9bf, b7e9, 4a33, acadia14_565l, a1b1, 053e, ec42, ecaade2014_049a12, 1d5f, ecaade2015_221r48, 9c5e, sigradi2015_8.47k11, e258, 12a8, 2f38, 0414, caadria2017_048a16, 67e7, aef9, 6472, 5a0a, 7d9c, c43f, b239, 6669, sigradi2015_4.219s6, sigradi2014_134a2, 2b6a, 6abe, ecaade2017_202h, acadia14projects_435am, bdce, a6ef, ecaade2017_099xx, c7ae, 7353, f5be, ecaade2016_tkoa67, 61fb, ecaade2016_021c6, ascaad2016_008d4, 0d2e, ascaad2016_045t18, a969, bc4b, 0594, 3a50, 92fc, ecaade2016_230p61, f012, e889, 385f, 6bb3, sigradi2016_448ii, bda4, ijac201412403r6, ecaade2015_324z70, 6c42, 99e6, 0fea, 0bdf, 7f1c, 1c21, 788f, sigradi2016_490ff, b55f, caadria2015_190l28, 463c, 2147, 10f5, ecaade2015_284m61, 11e3, bb59, cc2a, 69a0, 34c9, 3d18, a761, 8dca, 9cfe, 3106, e7bb, caadria2017_165z41, cc07, 81d3, dc9d, fd23, 9fbe, 9ba7, 4b5e, sigradi2014_045w3, f1e4, e7b4, 2d09, 70ab, daf7, sigradi2013_429h, caadria2015_114v17, ad00, b047, 5b77, c1da, 6ade, caadria2017_095h26, 000e, caadria2016_693w29, 5403, 06b9, ecaade2014_016a4, 3b9a, b10a, c1e7, 035d, c373, acadia15_137e5, c9f1, 0b1c, c43c, a00a, fa11, ecaade2013r_008s5, 4701, acadia14projects_189ar, 67dd, 3810, 7912, a3f2, 864e, 798c, acadia17_570ee, 87b6, 9724, 1991, f210, 0dc6, acadia14projects_177p, ecaade2016_065z15, a5d1, b8ee, 8f66, 94eb, f53d, ecaade2014_239m61, caadria2015_220e34, 938f, acadia14_145v, acadia16_12o1, 75df, 1a83, acadia15_284s11, 7c26, 182c, ijac201412408n1, ecaade2016_089f25, 1ee6, b8af, b9cf, cd80, b09a, acadia17_324dd, d556, f2f6, 802a, 7fb8, 3bcf, daf0, b35a, eb83, cccb, b148, aec1, 75bf, ecaade2017_203ii, 48c4, 0013, 7f3c, cea7, 3be8, acadia14_145aa, a6b6, 304a, 65b0, caadria2015_054j6, 824a, ijac201412306y2, e8d0, dd6a, 8d31, 6d54, 04cc, acadia14_43ap, ec1e, 8fdb, efb7, 3fc7, a9f6, 3fb7, c3cd, c34a, 63f5, 5035, ecaade2016_ws-dleadv67, bd68, sigradi2014_015b1, sigradi2013_205, acadia17_322xx, 4672, 8b36, af1e, fb58, ecaade2015_79m15, 8a77, sigradi2015_2.162s1, acadia17_201zz, 6f11, 6d24, b831, 7d70, 85f0, ecaade2016_167z47, 440f, ecaade2014_218u55, sigradi2015_9.347k17, ecaade2013r_004o3, ecaade2016_127x34, e598, 788a, a5a4, acadia14projects_117aw, c95f, b9f2, 9251, 7cfe, 63c1, b9dc, 8d14, 2138, 9237, 1034, 4237, ecaade2016_130k36, 4969, bc2a, cf77, 09e9, e0ec, acadia17_28jj, 942b, acadia14projects_719g, 58ff, 6cdc, acadia14_339ak, 30fd, f47f, d3b1, 1d64, 5d4d, caadria2016_549l23, 7e8d, 3b41, ecaade2015_233f53, 2666, cc62, sigradi2014_276s2, ecaade2016_151e41, 5cb8, 48cd, b989, 8010, 3077, acadia17_426d, e9bf, 0896, b5ea, d690, 819f, fddf, 3e9d, ecaade2016_mrth66, ab7a, ecaade2015_225j49, 4e52, 75d3, acadia15_110s3, acadia14_681av, 0ebc, db6f, acadia15_185r7, ijac201614205m10, d114, da7a, 3c9d, 0da4, caadria2017_057u19, e7cb, 2850, 4d1c, e488, acadia17_273dd, 7b69, d974, d419, 9958, 183d, 6ae6, 71b4, 8890, 6726, ff9a, 9570, 0912, c4d4, ijac201715203hh, d56e, 7388, 5b17, 3101, fc83, d0f7, 09f8, ea53, acadia17_91h, 3c59, 40c0, 84ef, de5f, b4b7, 5530, a8c6, 76dd, ea0e, ijac201614202u7, 8b91, 1a41, 354d, bcc1, 8d78, ecaade2016_006s1, 4ba9, sigradi2015_11.165z25, fd27, 72ec, acadia17_248j, 459e, 0e3d, b461, 0692, 0917, 3333, 4614, sigradi2014_345m8, acadia16_98k7, f949, 53c8, 874f, 8c16, caadria2015_114n18, 6de3, sigradi2016_484zz, cb86, caadria2017_023i9, 98f1, 5284, ijac201715203gg, d457, 6f1b, caadria2015_220g34, 2310, ecaade2014_168v41, 8f07, d55e, 3e1e, sigradi2013_158d, 8499, 0e97, aa7b, 193c, f190, a11c, 5986, sigradi2014_109g9, baf0, 86c1, ecaade2016_130l36, 1f91, 23b3, 3f52, bef9, e1ac, 5c86, 7e63, acadia17_38vv, 87bb, e21e, 7c81, 973e, caadria2015_073k10, b896, 79c6, f799, acadia14_589f, e913, d622, caadria2017_051h17, 54e6, ecaade2016_222l57, 1355, ecaade2015_84b17, b63b, eb43, ascaad2014_013x6, 299e, acadia17_36z, 9be0, ecaade2016_048t13, 333c, 1620, acadia14projects_681ag, 43a4, ijac201614208b14, ecaade2015_207p46, acadia14_479z, 597b, 2377, 6d0e, de82, caadria2017_027t9, a345, f78f, ee5d, e1ff, 7491, 53a0, 4f34, sigradi2013_183r, 99fc, 0f0b, a564, 20df, 333e, ecaade2017_172m, ecaade2015_15z1, fb6b, dbd3, ea4b, cc2c, acadia17_590j, d328, bf41, af67, ecaade2014_208f54, 20fb, 768a, acadia14_463g, ffca, 8fe3, sigradi2013_390v, 4235, caadria2016_405m17, f0c3, 5180, 55ce, 4472, ijac201412207h5, a71a, 9331, sigradi2015_9.347u17, ascaad2014_017p1, 2737, 27a1, c9b4, 5775, 48a5, a789, 2063, 4b5c, 3f59, c25b, 3b2e, 3fdb, de00, a5b0, acadia17_145ww, acadia14projects_671u, ascaad2016_010z4, 43b6, acadia14projects_453g, ecaade2014_152f36, 8e3d, 7861, e1b4, sigradi2013_303t, 246f, b170, 4888, ecaade2015_211y46, 29af, ascaad2014_032n9, e492, b2dd, f9d2, 2ded, 41b1, 6131, ecaade2017_164x, ecaade2017_309uu, acadia16_432s25, 8bab, acadia14_389b, dad1, fabf, 3246, a2a2, ascaad2016_056i22, e709, 4199, 70d6, 77c2, 1873, ijac201614302a2, 06ac, acadia17_52s, sigradi2016_659v, b63c, f0e9, e824, c564, 50f6, 22a1, acadia14_479w, ecaade2015_55i10, a6e3, 7184, 4bc1, 09e3, ecaade2016_002e1, e2f0, sigradi2015_12.215z27, 5c58, dea7, 16c8, d473, cea9, acadia17_358hh, f280, d31d, ffab, e2da, ecaade2015_48c8, 636a, ecaade2015_84z16, 5f1c, 80f1, sigradi2016_524bb, 052b, ecaade2014_224c58, 8825, ecaade2014_149j35, caadria2017_122r31, sigradi2015_9.270f17, ea35, 8a79, 550a, 7d24, ecaade2016_193p51, ecaade2014_220c56, 11e5, c595, 92ea, 67e0, 1df8, ac01, dc61, caadria2017_096c27, 284c, 06d0, 450a, f1ca, daaa, ecaade2015_48u7, cc50, 4344, 8849, 1154, b035, e43c, e289, 59a5, 6999, 7017, f2bd, d325, 58de, e3d4, 5175, ffcc, 2e01, 6327, b71e, ecaade2017_199z, 503c, 29de, ascaad2016_022t8, d08a, caadria2017_124g33, 50b9, cba0, b49a, 2428, ecaade2015_152s31, 48b4, b616, 3bde, f9ab, 8d47, 0073, d96a, 4e83, 887f, ecaade2015_35a7, e7a7, ecaade2017_101y, sigradi2016_756a, cfb4, 5a3e, 0eb8, d664, acadia17_202n, 889e, a887, 9d67, 0bc4, 6c66, 74fa, 5bee, b8b2, 3bb1, eb2f, 3c63, b1be, 258b, aae1, 7ca8, c789, e8fd, a92b, 3b38, ecaade2014_108e24, ecaade2017_215x, 95d2, ijac201614403l2, d7a2, d538, 526b, acadia17_628zz, c223, acadia16_362t22, 3b76, 54f8, bdf8, 1066, 1d44, 7509, sigradi2016_568oo, 946f, d588, c3a2, 4400, caf4, 3af6, 60ef, sigradi2013_131f, 8cae, ed4b, 211b, 3259, f5f3, ascaad2016_045x18, 9a18, be0b, a121, acadia17_28kk, 1558, 8157, sigradi2015_11.136m24, 2cee, acadia17_28q, c9c8, ecaade2015_314n68, cad1, ecaade2017_228x, 4ba8, ijac201513203m7, 504c, acadia16_196b13, 8303, ecaade2014_111v25, 44b7, 06b1, 94ea, sigradi2016_383kk, 8041, acadia17_648ss, ccdf, ecaade2014_122a28, 526c, 110f, 6b07, 9738, 4350, 3608, 5540, 9ec5, 7e3a, ecaade2017_308dd, ea08, 7524, ecaade2017_227o, acadia14projects_691az, 8c62, 2696, ascaad2016_042v16, 37ef, 3d8d, acadia17_358rr, ecaade2015_206v45, 8395, a8b7, 24b2, ijac201614307n4, 70da, b6f7, sigradi2016_417mm, 8f10, 56c4, ff61, ijac201715204y, c89b, 2868, acadia17_18m, ecaade2015_227a50, 0660, ecaade2015_235k53, ecaade2017_054tt, 73d0, 0384, 4f6d, 030c, caadria2015_130u21, 0664, 95f5, 4bb0, f77c, 6c35, 9ff5, ecaade2015_84y16, f935, sigradi2015_11.136k24, 1f22, 9c9f, 95f6, caadria2016_187m8, b16a, ijac201614208i13, ecaade2017_215aar, 8f16, 6e92, 5c42, ecaade2014_070r16, 070d, 96a9, ccde, 9e24, 6429, a66e, ecaade2016_mrtd66, sigradi2013_275a, dacd, de1b, 8582, ijac201715204bb, acadia15_123k4, cd5e, 42e2, 06e4, 4682, 4bb5, ecaade2015_118u23, caadria2015_060u6, f214, 96dd, acadia17_170n, acadia17_426m, 6371, d90d, ecaade2017_083ss, 6c56, ecc1, af5d, 2ce5, ijac201614404b3, ed3e, fabd, ecaade2016_123b34, 4a93, d4c7, d004, 1717, c8c8, sigradi2013_30c, d806, caa7, sigradi2014_108d9, 2a7d, acadia14projects_135ab, ijac201614303t2, 9a41, 2e9c, 213e, 47d2, 7581, 5a99, 8b00, 0671, ae75, 99b8, 35d7, 2293, 8344, 5bb9, cf78, c2fa, 4e8e, 878c, dc33, 8d64, 0b10, sigradi2015_1.320h1, fd1d, de6a, e70b, d8ac, 11ea, ffdf, bb01, c28b, 0e5c, 34fe, ascaad2016_058f23, 8dc6, c498, 33b0, 7d2f, df35, 45c0, ecaade2015_194d41, 24f0, 26a9, 51d8, 036f, 6ff7, 6cef, 9607, ecaade2017_083kk, 05e0, c35c, 4ef0, 8548, abc4, d244, 8695, f0fc, 7f36, ecaade2015_11b1, 6cf7, 7a44, 4787, 83df, 750b, e8e2, 2f17, ecaade2015_237i54, acadia14projects_435al, 9bb3, cc94, 5561, 1d19, sigradi2015_4.219a7, a5ec, 5e32, aaf6, 3d38, d1d9, f25e, 1347, 7380, 40b0, a2a6, d4fc, 43ea, cf52, sigradi2013_326j, 5806, ecaade2014_225h58, ecaade2014_168i41, 572f, f8e3, 0c02, 015d, 8d53, caadria2015_114p18, aefa, ecaade2013r_001f1, 492d, ijac201412204s2, 64cc, c7b5, ebc3, ecaade2017_199vv, b15d, 76a0, ecaade2016_mrtl66, ecaade2014_055u13, ascaad2014_008z4, 0d16, a588, caadria2016_871l37, ec01, 03b5, ascaad2016_033w12, e25b, 8b3b, 705f, 5112, 0832, fead, 3c39, 0bb7, faac, c563, ascaad2016_018o7, 8ea8, b866, ijac201513205o8, 28ce, 34d3, acadia15_161w5, 7b79, e719, a313, ijac201412405r8, caadria2017_015g5, 4fc0, 36ab, acadia17_424vv, dd5a, 095b, 0c3d, 5a38, acadia17_678ii, ac6d, ecaade2016_144h40, caadria2016_249m11, ecaade2017_061h, 13a8, 9261, a8e9, 8967, 3b48, 6c94, c453, 4d5c, 7843, e5d4, 70a0, 1446, acadia14projects_177s, acadia15_263u10, 12bf, 129a, e896, 2116, eb0c, ffae, 9240, 8a4d, ijac201513206g9, 2f4f, e032, bca2, 353a, ecaade2015_169b35, 63da, acadia14projects_375p, cb27, 7f25, 1f02, ecaade2016_223f58, 1613, ijac201614101f1, 9ff9, sigradi2014_316u6, 90b5, 7208, 7675, d906, bee6, 9ed9, 56b0, 7260, 53bd, 13a3, ed11, ecaade2017_061i, fdcc, ecaade2016_225u60, 3c6c, sigradi2014_047o4, c0c3, f52f, 391e, c130, a454, 0d6d, f0bf, 1f60, f0d9, ascaad2014_017b1, c826, dae1, b2c5, 6b62, acadia15_185x6, 8616, ab44, 0079, 7081, eb5e, 8ff5, c0b1, ecaade2015_21w3, 2197, 4a73, 3b7a, a349, acadia17_481k, 4fe5, 1e57, fff5, ijac201412301k6, b30d, 6b83, f062, b229, 6b61, ba53, cd74, 8c78, b82e, ascaad2016_044u17, ecaade2016_234y62, 65b3, ecaade2015_303v66, fabc, 91ab, acadia17_258h, b6fe, 144a, 860a, 3502, 620d, fd35, ascaad2016_004l2, acadia14projects_101x, e705, 296a, acadia14projects_111i, acadia17_18k, ecaade2016_075l22, 0334, 6290, ecaade2017_052mm, acadia14projects_463n, 85f6, a539, e2d3, 031b, ed5d, acadia17_265v, 1655, 3cbc, ecaade2015_180f39, ecaade2014_239r61, a7e4, 0c5f, 9c22, 97ae, sigradi2013_263r, eaf6, acadia17_38ll, 57f0, 4f48, bc98, acadia14_681aj, caadria2015_096j15, ecaade2017_291r, sigradi2016_817d, sigradi2015_3.221r4, acadia16_244m15, 1f12, c113, 6b3f, ecaade2014_072l18, acadia16_344g21, 3986, af98, 1349, 2006, 8d5f, sigradi2013_243c, 5869, caadria2016_611l26, c984, 5f80, cb61, 2e07, aa3b, 72cc, 3be4, 9d66, 3da6, cb76, 902e, eeaf, 517f, acadia17_52j, ae24, 36f8, 3ee2, e0e1, 5f38, 754e, 2348, 7745, 37e6, e4b6, sigradi2016_732b, e075, a844, caadria2016_073u3, c19f, d6a8, 4c14, 40ef, 8b84, 38e8, e052, 86ff, 920a, 6449, caadria2017_051m16, da4a, sigradi2015_sp_11.278m31, 62af, 0f2d, 36d7, ascaad2014_024u5, acadia17_221pp, 886c, acadia16_280c18, 2e17, c631, 409e, 4e54, bb78, 1fb4, ecaade2017_083vv, 4bb1, 0fd9, caadria2016_291c13, a7db, 7ff8, ee34, 6d0f, 7e23, 0063, ff65, bced, b02b, f355, ecaade2016_213r54, 59aa, acadia15_311k12, 95d9, 8dc5, acadia16_402p24, caadria2017_080l24, 12b8, 9f98, caadria2017_085e25, 529b, 2103, a268, 05ea, bd56, 5d72, 9cbc, ecaade2014_221l56, sigradi2016_515e, caadria2016_797t33, d9f5, ecaade2014_139g31, acadia17_348j, 29a4, 2204, 2f08, 9417, ea21, dea0, f644, sigradi2016_615bb, 731a, 1ec8, 6837, acadia15_431n18, c392, acadia17_648z, 985c, f34d, 12cf, 509e, 85e0, ecaade2017_038pp, ecaade2016_140y39, ecaade2017_274y, 23b0, caadria2017_002m1, 601b, cf27, dd2a, 0274, e47e, ecaade2017_089w, dbee, f5d4, fb46, c72d, d566, sigradi2016_382w, 7c3f, 1ca4, 77f0, 0caa, bde1, c5ab, sigradi2015_6.387x9, 1ef9, ecaade2015_194s40, 1c6e, f9d0, fcb3, 6924, d108, ijac201614406h4, 646e, ecaade2014_024a7, c479, 91a7, 9aa6, 97e4, 12f0, ecaade2015_284b62, 39cd, 27af, ecaade2015_314d68, b746, 094f, acadia17_670vv, 4792, 3556, b1da, 1d90, 332f, 7a43, ecaade2014_015s3, acadia14projects_463aw, c8c9, ecaade2017_057m, caadria2015_090u14, 127e, e12c, 7a28, ecaade2016_222b57, b686, 8aeb, ecaade2014_133x29, 4310, 1bd4, 8c19, b6fc, 88af, 0745, ijac201614103m3, 221b, cae2, ijac201715205b, 9649, caadria2017_051l17, fdc7, ecaade2017_164s, caadria2017_052u17, ecaade2014_230k59, 29e8, 1023, d066, b939, acadia14projects_539b, acadia16_140t10, ecdf, def3, 12eb, ed0e, acadia17_28ee, b7f7, sigradi2015_10.140n19, ecaade2015_77v14, acadia14projects_101w, 74e5, 48e6, fdf6, acadia14_117b, 82c5, c3f4, acadia15_343p14, f7eb, 311f, 50ba, acadia17_340n, e843, 0088, 7e0f, f624, 1663, b51d, 9214, 2d59, 7488, 314e, bbbe, ef41, 3e29, 15b0, 17d2, 61ac, f94d, 02c6, sigradi2014_048x4, 9407, 691b, ijac201412306c3, e157, ecaade2016_067c17, b9f4, caadria2015_164d25, ecaade2015_122r24, a73f, 3e2f, 238b, 153f, 4be3, 822a, 123e, caadria2017_129t34, b7c8, 1828, 87b5, 2136, 0585, 54c0, ecaade2016_058y14, c008, ecaade2015_230h52, fcdb, 4ba4, 6e31, 0559, 4b46, 3fc9, 389f, b2d9, 3f87, 8ddc, ecaade2016_223k58, 57c4, bc38, bd97, ecaade2016_089w24, e5a9, 377a, 9a73, 2bce, 95be, acadia14projects_479v, 98a7, 64da, d698, acadia17_283ww, ascaad2016_051d21, 2b1c, 5fd0, 5eaa, 2dc1, f77d, ecaade2015_194y40, 88bf, 4697, be68, ecaade2014_140b32, a515, 3bae, 24e0, 4fa8, 082a, acadia14_167w, 9a21, c584, sigradi2016_479bb, 9024, e4fd, 8253, e226, b696, 7202, ce87, 04c7, 6d99, caadria2017_048h16, 65f7, ecaade2013r_003n3, 8c3c, a2af, e28a, 7656, 1ddc, ecaade2015_61j12, 55cb, 7b9a, ijac201715103ww, 804f, acadia17_608q, caadria2017_129d35, 5068, eef6, 398d, ecaade2017_118ff, sigradi2016_426d, 8217, 5fb5, ecaade2017_017y, 60a0, 779e, 2569, acadia17_454v, f5c7, fd59, 5090, 2c64, ade5, acadia15_483x20, 264d, 37a2, 3b6a, ae77, a50c, 3512, 96a7, 556a, aa1e, 31e0, d7fd, 7721, af7e, 4bd1, 3dc1, 0c85, 57bc, e7d8, 6453, ee1a, sigradi2016_467p, f45d, 3ea9, sigradi2013_303m, 8ba4, sigradi2013_414z, 0735, af3d, 36d5, ecaade2017_269pp, acadia17_164ww, 8ae0, 945c, acadia15_443z18, caadria2017_016e6, 0d05, c9d7, ecaade2014_113x26, 04a6, ecaade2017_122d, 67ec, 8f1a, e1cd, sigradi2016_817g, 2d0c, 210a, e3fe, ascaad2016_045b19, ecaade2017_079bb, 4c5a, dd71, 2664, d84f, 49ef, 09bc, 3ddc, 9ebd, 8294, be1e, 75ae, d5cd, ecaade2016_217p55, sigradi2015_3.201t3, caadria2016_651i28, e731, b3b0, 5a02, ac07, 6093, b307, 9c95, 490e, c399, ijac201412405j8, ecaade2015_130k26, acadia14projects_347al, eea5, 7d61, 073c, 7c05, f645, 3177, bf39, 49d2, 83fe, ecaade2014_024p7, fb98, ecaade2015_230j52, e7ac, 94a3, ecaade2015_180y38, 28ec, 27dd, 2368, 21ae, 25a9, 5c98, caadria2017_122a32, c17a, ijac201412406n9, b2de, d7ce, 6f3b, 4f89, caadria2016_167a7, f93b, f656, 0ba9, d560, acadia14_445ag, sigradi2014_292t4, 0673, 1d2d, 1ade, caadria2015_065y7, 8a45, 4248, 4752, 9ec4, 3e39, 94b3, aa00, f630, 0345, 9c57, 7ccd, e8b0, sigradi2015_9.347l17, c13e, e0d1, fc54, 0056, caadria2016_725g31, bc26, 82da, dc2b, 37aa, 4d96, sigradi2015_sp_12.402v31, ba4a, 2121, 92d7, ecaade2014_052w12, 5d99, 0b00, ca8e, 7602, 20c0, ecaade2015_318s69, 2f83, 9a84, 6faa, c8af, bd6f, cc36, 9617, acadia15_110g4, b209, 0461, 15a8, 4231, ijac201412203b2, c9d1, af48, 2a8d, 7b55, 09f1, dc28, acadia16_244v15, 8860, acadia16_372a23, 297c, ecaade2017_111rr, 230a, acadia16_140f10, b354, 2cfe, e342, 4c1e, ecaade2014_030l8, sigradi2014_186b6, e6ee, sigradi2015_11.196k26, 2046, ijac201412302l7, 1600, 7776, caadria2015_090r14, d7a7, e217, a86c, 6df4, 6b03, b0c6, a686, 1785, 0143, 1044, ecaade2015_171f36, 32f4, f599, f931, 3593, 1c84, 6e6d, c3a6, acadia17_109y, d136, 5a94, caadria2015_054m6, 16ec, 7c7a, e35f, ascaad2016_017d7, 36df, 4068, 4d78, 97de, 0363, acadia17_258s, c4d3, baf9, 98aa, ecaade2013r_007c5, sigradi2014_218g8, ecaade2014_086z20, cba8, 2e69, dd90, acadia16_12e2, 2eba, 8a2c, 5298, 452e, 7778, 6098, 310d, 204b, 93ca, ascaad2016_042x16, 76da, 32f0, ijac201513205w7, 4884, d0bc, 63a9, 3698, 7bb6, 12de, 53f5, caadria2015_130v21, e040, ecaade2014_042s10, 9d6d, 8973, 20e8, 4524, 2da9, 77de, 4d08, 5669, caadria2016_819l34, ecaade2017_006y, 8cd9, 1e38, ijac201412404f8, 3536, f45c, dccc, ee0c, e987, 8fde, 9cdc, fc42, fee8, 1ad5, 2e53, e6bc, 82ad, 0eec, c376, 6684, 202d, acadia15_57c2, 5ea4, 19f2, 12dd, 5fe4, 515a, 7c5c, 2b44, acadia17_212mm, 499a, f47a, 24d2, a7b9, f50d, ec3a, 5674, sigradi2016_571ss, ascaad2016_045i18, 7702, 33a8, caadria2017_095f26, ecaade2015_284i61, 635b, 5e7b, 779b, 5af6, ed14, 8014, 476a, ecaade2017_282z, 4ab8, ecaade2017_054uu, b2a7, 00cb, 3522, 0282, ecaade2016_128j35, c532, acadia14projects_177w, f62e, 84ec, 7c9b, 9cc8, 0a16, ecaade2015_303z66, 83f2, b3e5, acadia14projects_63aw, 78f3, caadria2015_072v9, 0134, 1699, ef64, 4718, ea03, da87, 9c23, 4e98, 621f, 3161, acadia14_479j, d4ea, 3e56, 2796, 6b32, be35, 3266, 39a6, 5931, ecaade2015_59i11, b069, 7e84, 6a84, eb9e, ecaade2015_73e14, fce6, 69ef, 1c99, 49ff, ecaade2014_111d25, 521d, acadia15_323r12, 9b07, 6b99, 9394, 8fa9, ascaad2014_018f2, 8e7f, 8e84, sigradi2013_244l, caadria2016_045e3, ecaade2014_010p1, 2e84, 5fac, 825f, 2e02, e98d, 107c, f122, 2402, 583a, 8dbd, d995, acadia14projects_43al, a84a, caadria2017_094a26, 45e5, d6ea, ijac201614104y3, acadia14projects_375k, bfec, 4eab, ecaade2015_110g21, 8f2c, d2f9, 6fe5, 3cbb, ecaade2017_253v, 9f8b, 2445, f761, 81c8, f25c, sigradi2016_590o, 3f3d, 24f6, ijac201412301b6, 509d, acadia15_195v7, 1a08, a9e0, d859, 01a2, 003b, 6113, cb91, acadia17_89r, 14bb, 9293, 6fd0, 206d, e306, e89d, caadria2015_190o28, f738, sigradi2015_10.267t20, e9cb, a934, 14bc, caadria2016_167d7, acadia16_12z1, sigradi2016_560dd, 22da, 4160, ec06, 752c, 8d86, ba7f, ce1d, 97ab, e1f3, 6aed, b4e8, ecaade2015_325a71, 6ca8, c44c, ccc0, cfd5, 8b6f, sigradi2015_4.219k7, 3e85, c1f5, 3c36, 9c3b, 3c4d, 32f2, a371, 617e, ijac201412203y1, 4073, sigradi2013_359g, 2284, a24c, sigradi2013_389o, 0f19, 5dc9, 0836, c164, c6f2, 7b0c, 7e83, 9d95, 9529, acadia14_609az, 527c, 34bc, 0a84, bc7e, 88f9, 9cfb, 91c9, ecaade2017_208f, acadia16_280r17, sigradi2014_132s1, 734e, 78b1, 5136, 5593, caadria2017_003r1, acadia14projects_671w, 90f3, acadia17_511a, 47b2, acadia17_511uu, 1c33, 0c9a, 1e6e, sigradi2013_41k, 8067, dd66, 1b8e, c092, ed9e, ascaad2014_014w7, 67db, 26eb, 50a8, 29ff, 245e, caadria2016_291o12, 5db9, 0f60, 0de2, ecaade2013r_002b2, 4107, ca56, ecaade2017_071hh, c2b0, e276, cdfa, ecaade2016_102d28, dfd2, ecaade2014_225m58, 2a0b, 0bea, b4c9, 51c7, 65c2, 6c23, 0340, ecaade2015_177y37, b059, acadia14_63ag, b167, 8382, a8bd, b160, acadia14_135j, ijac201715202yy, ad29, ff40, acadia15_483b21, sigradi2015_9.152v16, c606, 5073, sigradi2016_602l, sigradi2016_777ll, 441f, ecaade2014_153c37, 26a4, a2d1, ijac201614302l1, 2951, 987c, dd3e, ad88, 8d29, ecaade2017_134r, 400c, e5ac, 4fb0, 04f5, sigradi2014_313i6, 6f82, 8c91, f979, ecaade2015_138h29, 4526, 6ef3, caadria2017_190v45, 458f, 0cda, 47fa, ce03, 0a99, d01b, ecaade2015_287f63, dcdf, fc6e, ecaade2016_040s10, 4720, sigradi2015_6.387v9, af46, 8fc4, ijac201513206o9, f79a, 4aae, ecaade2015_13u1, ijac201412402i4, 3f5f, b6df, aca8, 60a2, 08a2, 70bc, a37a, 549c, 7ea3, acadia17_189ee, ced5, 5baf, caadria2016_353y15, 9fe7, acadia14_199aj, ab68, 67d9, e59d, 87b0, fa10, ijac201715103b, a882, 5182, caadria2017_079w23, 0b94, fcea, 847e, f46c, ecaade2015_92z18, acadia17_38ss, ed20, 2e05, 2af3, adec, 9a85, 1be2, 5c05, 7f81, 7a93, 8480, 94bf, 30cf, 5184, ijac201614102x2, a0f5, ecaade2016_015z3, c346, acd1, 8801, ecaade2015_53n8, 1790, 8639, f4a7, 2b0e, e95e, 7cfb, caadria2017_051i17, aef1, c1ee, 3fba, acadia17_308zz, ecaade2014_010f1, 8d87, caadria2015_070e9, 0b3d, ascaad2014_019p2, 266f, 184d, 8f57, 77e4, sigradi2015_3.209y3, 38f8, 4b26, 5ab8, ecaade2014_010s1, 6654, acadia17_237dd, 1fbb, 916b, 9c38, ad96, ecaade2017_112ww, caadria2017_028b10, sigradi2014_279a3, 8a94, 7531, 9d6a, sigradi2014_345r9, f6ae, 95ff, 5189, 70d2, cbdb, 7521, e589, d2a0, 667b, 4ab3, ecaade2017_215p, c32b, acadia14projects_601v, 50d7, 9831, ecaade2016_023u6, df33, 7d73, ea2a, 2959, d42a, acadia14projects_63az, 7a78, 7edb, ecaade2014_078p18, f384, 5ee4, 3a51, 9fd4, 0193, 7a57, 9d7b, f299, df88, 26a7, adb3, fa06, 4561, b663, 737f, 0978, a278, d587, 218c, 0380, 2c60, 2393, ca77, b76b, 7c2e, fa9c, 7290, acadia14projects_627g, 942a, b303, acadia14projects_153aw, acadia17_258p, cfc3, 8c67, 174f, ecaade2014_220b56, acadia16_24p2, 72ea, ijac201412301o5, 3b00, f7ec, 8d92, 99d4, 0d8b, 263e, 51f2, acadia17_237jj, 96d0, b82d, e72d, 075e, 3f91, caadria2017_124c33, acadia16_12j2, 08c7, ecaade2014_233p60, 45e8, 3750, 4c8a, 4732, 94f4, 0c8c, d775, sigradi2013_101m, ecaade2015_77a15, 93bd, 5901, edc9, 80ad, 51ba, 4e16, acadia17_464yy, 580e, acadia17_426qq, 5d8c, 901a, 243d, 914e, 319f, a66d, dcc9, f813, acadia17_163dd, acadia14_555i, 1f04, ecaade2015_61z12, 85f2, d723, 9611, f0ba, d8f4, 9fad, d6e6, ecaade2014_010l1, 89a6, b015, e17f, a01a, 08fb, sigradi2015_9.152u16, 8e9a, 9441, 3a4d, de24, 1b5c, 8e4d, c0b0, 185a, ecaade2015_196u42, e118, sigradi2013_315b, ijac201715106x, sigradi2015_10.177y19, bfab, c40c, acadia17_232dd, 979a, caadria2017_041z12, 1dc8, b1bf, b56a, 4783, acadia17_648nn, ecaade2016_015a4, ecaade2015_195p41, ijac201715106uu, caadria2017_047e15, 06ea, f69c, 685b, cbd1, ecaade2016_025d7, 4bf2, d4a4, 20d1, dcaa, 3e9b, c492, fd84, b29e, c37e, ecaade2017_215cc, 5fbb, acadia17_502uu, d9db, cbcf, 925f, 9c99, ecaade2017_274x, d2c7, sigradi2016_415ii, 5a68, 2be5, 1ef5, 3efa, 6d58, bf1b, ced4, acadia17_473i, ecaade2017_124q, 4f16, sigradi2013_375, 994a, 6127, c7d2, ecaade2017_116f, 4015, ecaade2015_314l68, e52b, 1bad, acadia17_552h, ecaade2015_21n3, 8120, 5be8, 929c, 6d6e, e905, 30d5, ecaade2013r_013w7, b205, 419e, 5977, 8960, ecaade2014_029f8, 673b, 5690, 2596, e8b8, 88f1, ascaad2014_032r9, 568b, 441d, d6e3, 9045, 5f09, 1749, ecaade2017_140kk, 0651, 24db, ecaade2015_304w66, 6c9f, ecaade2013r_012n7, 6c72, 0663, 2004, 65d9, 7f38, 2338, 4ec9, acadia17_82qq, e651, ecaade2014_195v50, ccf8, aa6b, 8730, 32d2, 0132, 9b0d, e471, ecaade2015_207i46, 8a7f, 921b, caadria2017_142o37, c22c, 5e73, 27b2, 5396, fa84, ecca, dcda, dc91, e934, 637b, 6b25, e84c, 70b9, c4bf, ecaade2017_071jj, ecaade2017_229ll, 2858, ee5c, edd9, 4e68, 4a17, ecaade2017_077xx, 95b7, e65b, acadia17_82h, ecaade2017_079h, b599, ecaade2017_023dd, 36f6, 4374, f5c5, 6769, 4d83, d7f2, 6de0, 0946, 76b7, ecaade2017_184kk, f570, 716e, ecaade2016_215z54, acadia15_443y18, acadia14projects_63b, 2b31, ecaade2017_051z, 5103, 64eb, 2791, 56f1, e729, ecaade2017_027b, 8199, caadria2017_048o15, ijac201614308g5, e4c0, acadia17_598a, 8ded, ecaade2016_011r2, 2ab9, acadia17_637f, ac04, 0dcd, 20a4, 42db, a56c, 24d7, 2b2e, f75a, 2a91, b58c, 66fd, 0065, aba4, 55df, aac4, a950, sigradi2016_470w, e013, d312, 58fc, 83bc, 5aa9, af75, 1466, 3715, ijac201513306w12, 12c7, 842e, bdb8, 18da, 8c46, acadia17_542tt, 8be2, b554, 61b0, ecaade2015_320p70, 4256, ecaade2017_032b, 9454, c7f7, 9347, ecaade2016_057o14, ecaade2015_48v7, 2755, ab3f, 86c5, 4d99, d80e, acadia15_251o10, fd40, aa36, acadia14_101r, 8885, ijac201614208r12, 2af9, e246, acadia17_52t, da17, acadia16_344j20, c38c, 6b33, sigradi2013_275e, ecaade2017_108s, c174, 7f42, 1a20, caadria2016_651w27, c932, sigradi2013_386n1, e6ba, 75a5, 4a8d, 58a0, 32b9, aabb, 7098, 8473, ca00, 6e06, 37d3, acadia15_483f21, c0d8, c336, adf2, fce0, 4715, caadria2017_067r21, sigradi2015_sp_10.311k31, 27ac, 8ec3, 75bb, 9dcd, 5cf2, ascaad2016_005a3, 1cbe, c289, 42ea, e21d, caadria2015_087r13, a146, 02c0, 2973, 8ab3, acadia16_382r23, a5ee, ecaade2017_002b, f737, acadia14_75c, 0fbf, ijac201715202oo, 425b, 8db1, e5db, bdb4, 2b53, 84c4, 7fd9, ed4c, 6be2, 89eb, 3549, de58, 1871, d150, 9dbe, 9d10, sigradi2014_047i4, 3539, caadria2015_078k11, ecaade2015_27r5, e6b5, ijac201513206k9, c096, d7ac, f5fa, sigradi2013_10g, sigradi2014_049f5, 7fae, 005f, ee2a, 5ce4, sigradi2014_181v5, ecaade2014_018v4, 5408, d863, 377b, 0f29, cc45, 677d, 51e4, 4c6a, ecaade2014_176m44, fe2b, ijac201715204jj, 88b2, fc81, 1af5, f00e, bb24, acadia14_125y, sigradi2016_383ee, ea54, ecaade2016_154e42, ecaade2013r_019g10, ecaade2015_237p54, d156, 6c2a, 778c, 87c1, 5c29, 5572, 3ae5, 8a68, acadia17_82nn, sigradi2013_244n, 2c2e, 8d3e, 865e, acadia17_520w, ijac201412201o1, d747, ecaade2016_223s58, 91c5, caadria2015_164a25, 2840, 44af, 34a1, a64b, ecaade2016_032s8, 8209, 44e7, e7f5, 7d44, 215e, acadia16_254a16, a661, sigradi2013_208l, 954c, 0e4f, c2b3, 677c, 6382, 1d3e, 5232, dbe6, 1b40, 926c, ecaade2015_205c45, 9a0d, 266c, cc41, 3fc8, 8e00, ecaade2015_55n10, fd67, 276e, 0aa4, 61ea, acadia14projects_463v, 620f, 87f4, e16e, ecaade2014_138d30, caadria2016_115k5, ecaade2015_94h19, 9351, 011a, 1527, cc6b, afcd, e6ab, sigradi2013_286, 7660, sigradi2013_112f, e5a4, 6610, 256d, acadia17_551c, 926d, cfc9, abed, feb1, 2fd9, 80b5, ecaade2017_057h, 1eba, e533, c6d5, 7278, f8c7, c6af, sigradi2015_3.370b6, 062f, sigradi2016_654tt, 3e15, 7844, 6a58, f184, 6c2d, a4a9, 3b5e, acadia14_311u, ascaad2014_029n8, 952e, 6acc, 0c14, d405, ecaade2017_282g, ecaade2015_37e7, 2640, ijac201614302n1, 2bfd, 40f1, ecaade2014_186b48, 4cd5, caadria2017_136o36, acadia17_318c, 1b7b, e221, caadria2016_713z30, 0254, aae0, 8b9f, acadia14_63ao, 46f8, bf7c, b119, 2d6c, ecaade2017_148d, e823, acadia14projects_101ap, 728c, 9b7f, db20, ea3c, 2d43, ecaade2014_113c27, ijac201513206d9, ebdc, 1fd1, 977d, 49f9, c9fb, 3633, 51b5, 3e6b, d9b7, 08ec, 05f4, 7196, 5833, f2c8, acadia14_23ax, 8426, 38e7, caadria2015_206f30, ijac201412408z2, caadria2015_078j11, 3cb3, c933, a819, acadia17_512l, db1a, a68d, ecaade2015_73f14, b81d, ecaade2017_172jj, 8cb6, sigradi2013_379, ecaade2016_198l52, 8299, c912, 2f3b, 8b0f, d94f, 1929, 5e96, d833, b878, 5ee8, 900a, 3256, 2a79, 1d2e, 7d25, 8023, sigradi2014_201d7, ecaade2015_116g23, d626, d912, acadia17_455ee, a84f, 1999, f97d, 9273, 77df, 2b86, acadia17_669z, 2413, sigradi2016_441mm, 7e99, ecaade2017_181s, 3704, 4861, 7b58, ecaade2017_130a, be1f, 9b61, caadria2016_045h3, 4d40, b1b5, caadria2016_487v20, 6116, d1dc, acadia14projects_347aj, 9b5c, ad91, 88ef, ijac201715203l, de03, 27ad, 2e12, db79, 47c6, 6ed7, 4a0e, acadia15_497l22, 3b44, 133c, 8d52, 2aba, 7022, ecaade2016_070n18, acadia14projects_463u, ascaad2014_002l1, 89a8, 962d, be62, 5ca7, 3312, 62e9, 2929, ec8a, 38f1, sigradi2015_8.81v11, 9b36, 50be, 9b6e, acadia16_154g11, 3553, c9a3, bec0, 8779, d2b4, aa80, bee1, ijac201513105i4, 4f91, 2019, ecaade2017_098oo, 8979, acadia16_254d16, cf44, 5fa7, 60ae, 2f3c, 06e3, ecaade2017_152ss, 8375, 5348, 0ffe, fe2e, 4e86, sigradi2016_732l, a111, 2e8b, e114, bdcc, 5094, 309f, 2494, 1d24, 528d, 17d6, c2b7, acadia16_478f28, ecaade2017_215y, 1f09, be60, fb63, e2c8, 8fa8, ecaade2016_147v40, ecaade2015_333a72, 8149, a201, 6410, ijac201412403b7, ab7b, e3fb, ecaade2016_027y7, 4bce, 6124, 1ca2, 0c55, 8bac, 3359, ecaade2014_120i27, sigradi2014_155x3, acadia14projects_145y, afb6, ecaade2015_241p55, ecaade2017_026mm, ecaade2014_057n14, 68ec, a602, fe89, cfb3, a668, sigradi2016_625jj, 0a93, ascaad2016_023x9, 04b7, 8516, acadia16_344l21, bbcc, ecaade2014_186s47, 5534, c415, a3aa, aabc, d45c, 7920, acadia17_266ee, 74ec, 760e, 2bca, 60ba, a457, 520c, 2a93, 8942, a3d4, fbca, caadria2017_163v40, 1f40, ed48, 7d29, caadria2016_861z36, eb1d, bfb8, ecaade2017_215jj, acadia17_117q, 1181, 0680, e229, ef86, caadria2016_013w1, 6efe, 80d5, 7ad1, e7b8, 54d7, e3ea, ijac201412408u2, c421, caadria2017_189d45, e371, caadria2016_797u33, ijac201614204v9, 810f, 3e20, 3e50, ecaade2017_124z, 5f2d, eb49, 199d, 93e2, 9b49, acadia14projects_555f, 48e0, 16c6, d81a, af81, ecaade2017_019jj, 27ab, ba56, 3671, ce0d, e717, 9bc6, ecaade2015_229h51, 65cf, bae2, caadria2017_136r36, ascaad2014_037m2, ecaade2015_265n58, 0e4b, 37f8, 866e, cef9, 8b80, c3c4, a5c2, a2dd, 7a81, 3b0f, 7cba, ecaade2016_132n37, 37e4, fa24, ba4b, ecaade2014_233a60, 0a1e, ecaade2014_105y23, 874d, 4254, 4d5b, 7e00, 1b1c, e5fe, acadia15_297a12, 030e, 5afa, 792d, c79d, sigradi2013_311, caadria2017_174d42, f132, acadia17_62a, 8450, c068, d8d2, e7eb, caadria2017_142u36, 3855, 0a5d, b14f, ec93, 4fa3, 2d23, ecaade2014_111x24, 84a9, b698, 4e5b, b022, caadria2016_373i16, 5dfb, ef3e, ed2b, ecaade2017_152ii, 19c7, acadia17_456jj, caadria2016_301h13, ecaade2017_071pp, ca72, 7d52, b000, 42cd, 5bf0, bd5c, sigradi2013_52g, 8bcf, b4a7, 7957, ce5f, e2a8, 093e, 0cf2, acadia16_164u11, ecaade2014_016w3, 9713, acadia17_163ff, acadia14_81p, dd49, cc42, 1fcd, 6c20, 2c16, 0688, 5262, 9039, caadria2015_114j18, b05f, d541, acadia17_482u, 4e4e, f21f, ecaade2016_230h62, 60f5, caadria2017_101k27, f4ac, 8311, 1c5f, 6cc8, 12db, sigradi2016_392xx, 340a, 1bd6, 8ee9, c22a, ecaade2017_244nn, ecaade2014_194u49, acadia17_170r, c870, e001, ecaade2016_136z38, ecaade2017_253t, 3a8a, 2178, caadria2017_095i26, 3683, 0926, d93c, sigradi2015_8.186t12, 6013, 7ad8, b1d8, 00c4, 121d, sigradi2015_10.309o22, ecaade2016_062g15, 6eed, acadia16_214v13, ecaade2015_115t22, ecaade2017_071ww, caadria2015_032z4, 0516, 154f, 19f5, ecaade2014_113o26, 573a, caadria2016_725i31, acadia17_678vv, dfd3, acadia14_445aa, dbac, 0819, 8265, 3894, ffaa, f8e0, 6393, 8e59, d6fa, ecaade2016_042z11, 3bea, 40b1, fe76, d36b, caadria2017_185p44, ba7d, ijac201715104hh, 0433, sigradi2015_6.42u7, 4b52, 8525, acadia15_211s8, 7494, 3bb6, 1f28, c96a, 857f, 0096, 0e47, ecaade2015_332s71, 01d0, ecaade2017_108o, 3eb3, sigradi2015_1.305d1, 1025, fdb7, 7d86, 3540, 422a, ecaade2017_056d, fdf3, 9547, a3c7, 611e, eb63, a0fc, fc24, 7b8c, c276, 7782, e883, 2a76, ecaade2014_018u4, 1007, 31de, 99ad, acadia17_360i, fc9c, a483, 0685, acadia14projects_719c, 0826, f304, 6e36, 56ee, 626e, bc3c, f350, 2172, acadia17_349l, sigradi2013_226r, 51a8, b18c, b142, 9f8c, 6233, acadia16_54w3, 2a95, caadria2017_122z31, d27d, 54bb, 3cf2, b4a2, sigradi2013_189l, 6ac5, c54a, 95cb, 464c, caadria2016_487h20, ff45, ecaade2015_180d39, 8b48, 1789, 7645, 4b8c, 4ae5, 783a, bdc0, e0b3, 1f8d, 64f4, a2c7, 3dd2, acadia16_332x19, d043, bb96, f18c, 6ec7, 78a3, ecaade2016_222f57, ecaade2016_238k63, caadria2017_142d37, 887c, 3a68, caadria2017_105l28, 1ddd, ascaad2014_014d8, a5e4, 7d98, 0b68, 82b7, 9cca, bfac, cb69, 1ada, sigradi2013_390a, d0d1, 4bad, caadria2015_014w2, 38e5, acadia14projects_111n, 29e7, f5f7, bae0, 8043, caadria2016_219d10, f7cf, 1889, sigradi2013_10a, sigradi2016_621ff, ijac201614208p13, 73c9, ecaade2016_011z2, 276a, b8f2, 8284, 831b, acadia17_382oo, ecaade2017_230rr, sigradi2015_3.11i2, 62d6, b2d6, 3ea4, 6430, acadia17_338jj, e2eb, 07ae, c87c, b2fa, ea5b, 8612, acadia17_423kk, 04d8, ecaade2017_203tt, 9c48, ecaade2016_222t57, ecaade2017_220vv, 24ea, 7b08, acadia14projects_681aj, c84c, ecaade2016_130e37, 7680, 7e5e, 6c4a, 6d0b, bb07, 5f54, 9fee, acadia17_81m, caadria2017_005g3, 5daf, 5c97, 1721, 707d, 1286, f4b9, ffa5, 054b, 3786, 8a1a, 34c0, 37e5, 154e, c537, caadria2015_213l33, ecaade2017_230c, c751, ijac201614201b6, 460b, e37c, 4fce, d6da, f54a, 927b, 985e, 6328, 2512, 281e, 9e9d, dc4e, 6386, ce1b, ecaade2014_055a14, sigradi2013_189p, c344, 5f4a, 5834, 09b1, 87a1, e779, b2ba, 3574, 5672, 485a, db00, a0a1, a987, af2d, 8c69, 5737, f346, 5e28, f2b5, e476, caadria2017_015a5, 6fe8, b113, 6c63, d4ee, 1a9d, 087d, acadia16_88y6, 1658, ijac201412204k3, be23, 82b8, bce6, c66c, d459, 6941, ecaade2017_144v, cd1f, ecaade2014_104m23, 16f7, 2bd9, bab5, ecaade2017_037bb, 2ade, ecaade2016_073a21, b952, 40f2, 5a22, 2f15, 81ae, ce8b, ecaade2016_108a30, sigradi2016_816ss, ee2c, caadria2015_206b30, bb1e, 923a, acadia17_329cc, 8bc0, 2ac3, 3ee0, acadia14_125ad, sigradi2013_158b, d32a, 98fb, 31a9, 4882, 35c4, f3bc, caadria2017_147c39, e243, caadria2017_058s20, caadria2015_067h8, ecaade2015_178f38, a9ff, 48b8, sigradi2016_426f, e5bf, c1a2, 2361, caadria2016_033t2, 6031, fb11, 3170, c57d, 4a4f, 9d9d, adc5, ijac201614404v2, a963, ecaade2017_006pp, c786, f719, b821, 7554, e475, 396d, a821, 0d8f, b67f, 9920, 7b5d, 7bce, 8416, 9099, ecaade2017_046yy, acadia14_145ak, 07f4, acadia14_435d, bff8, fcd4, ecaade2015_217v47, fa70, fff2, db08, 157c, c009, 64ce, acadia17_247kk, sigradi2015_11.196h26, d7fa, ecaade2014_041i10, ecaade2017_009ee, 9836, d774, ijac201412408w1, c7fd, a6e7, 86bf, 6d4f, caadria2017_005j3, 8498, a11a, a8d3, 1732, d7d5, 1713, 198e, cfb2, 464b, b95f, a0cd, d104, 4c42, d6db, 9b44, ecaade2017_044rr, bbb5, 23d6, dea9, ijac201614305c3, caadria2015_014r2, 7a65, b87a, 0ffc, 30c0, 3708, cf6f, 66ee, c8e1, 8478, 88ca, df60, a0b6, 9484, sigradi2014_284z3, acadia14_189az, 4ad0, 26b0, d894, 6e5b, ecaade2015_196p42, ea13, 9c59, 41a4, sigradi2015_sp_2.112p29, 6c9c, acadia17_608y, eb52, 0485, ecaade2017_288ee, 8bf9, ce29, ecaade2015_33l6, e2a0, e0a8, sigradi2016_512qq, 1649, ijac201412303m8, ecaade2017_306o, 2ed1, ascaad2016_040w15, ecaade2014_072i17, sigradi2013_397d, 0e00, 431c, c200, f005, 29cf, ecaade2015_138v26, e047, ecaade2015_130b26, 3f75, f45b, 5df6, 4b5a, dd7f, 930d, ijac201412402w4, 0227, c844, 594e, ecaade2015_109w20, 9756, 75cf, 73ad, 6a53, d096, 6f1c, 76c8, 0c28, d778, 35a9, acadia14projects_619ac, ecaade2016_046b13, f868, eeed, 6baa, 964f, 5718, 5b87, f321, b7a6, ijac201614101i1, de56, 10d9, 4d6d, acadia17_91e, 34a8, 7d36, sigradi2016_558r, ecaade2014_113y26, a00b, 5a89, 923c, 9eb8, ijac201412301s5, fb16, 5b25, 7b45, caadria2015_126s20, ecaade2014_214s54, ecaade2015_138k27, 2f14, 9df0, f42b, b053, caadria2016_477u19, 013c, a1fd, d624, f262, acadia16_140v10, 7c10, cac3, 82b6, 96e7, f0c6, sigradi2014_152r3, 5bb3, 38a1, d40e, afef, ecaade2017_199kk, 2ea6, a568, 8541, 5233, 24c0, 0060, d03e, d710, 84e7, 408d, ecaade2016_040x10, f98c, acadia17_648u, fa02, 0567, d082, caadria2017_056g19, 4f65, c743, 2c0a, 8ab5, sigradi2016_356d, 59f3, b21c, caadria2015_181c27, ijac201614407v4, 4596, 6f9d, a635, 14ec, 54dd, sigradi2015_6.151h8, dbf3, ijac201412201l1, d0a9, d44c, 59d3, ijac201513206s9, 7a74, 5e6a, 2827, ecaade2017_189uu, 504a, 2f19, acadia16_308r18, 4136, 2269, b0ca, dd67, cbf3, 6764, 87ca, 4c9b, a4f6, 5b2d, e69d, 9944, 3b4f, 8b3e, e8b7, fbe6, caadria2017_096t26, caadria2017_174i42, 6ec2, f6b9, adcc, b341, 082f, c160, acadia17_640q, 7ad2, dc84, ijac201412301z6, 2a7b, 55e2, 4b92, ecaade2016_037a10, caadria2015_181h27, d90f, 9752, ecaade2014_011i2, 12d5, 6db2, 7172, c55d, 9d14, ecaade2015_116l23, 9823, 2cf1, 3694, 306e, sigradi2013_311j, a69b, 3461, ecaade2016_120j33, 8ef0, ed08, ecaade2015_215o47, 2c7d, 1940, ecaade2017_291g, 63fb, 315f, 26dc, fded, ecaade2016_121p33, 084a, 71d6, 674c, ijac201715105t, ecaade2017_079q, e458, 483d, f127, 7bc4, 786c, 1bfe, 7ab4, 60c0, 1021, 86d1, ecaade2016_070o18, 647d, 7662, 00c7, 4e19, 784f, caadria2015_226v34, 4bb2, f561, fe0d, caadria2015_061g7, f268, 129b, a6f4, 4e7c, 2980, 31b9, af34, 364b, 9dd6, b706, 70b8, acadia14_661b, 1c9b, 137e, 7c0f, acadia17_222y, 1825, 98f7, ecaade2015_287o63, 11d6, sigradi2014_273p2, acadia14_347ap, acadia14_267j, 37ec, 33e6, 0528, 0ebf, sigradi2013_259i, 1e19, ecaade2015_205v44, 575c, 7a37, f554, sigradi2014_266b2, 538e, 4f4e, d081, 0637, caadria2015_210g32, 8604, 6b84, 3c25, 45e7, ed58, acadia15_173v6, c329, 00c9, 0ad0, 795e, 9123, ec87, c3d0, 190b, ecaade2015_172b37, caadria2016_105y4, ijac201513306b13, caadria2017_056i19, d540, f058, 2693, 44fd, sigradi2016_777dd, 97c3, 4b0e, caadria2016_839k35, 018a, d9fc, caba, fb95, 1fbf, 8e5c, 6a26, a3ac, 5650, 5054, 9cb8, sigradi2015_8.47h11, acadia17_37hh, e2fd, ecaade2016_067d17, acadia14_671p, ecaade2017_124g, ecaade2017_037aa, caadria2017_021d8, ecaade2016_028m8, ded4, ff2d, 641e, 277a, 5613, a324, 9b22, fd4c, 4d98, a8d0, f525, 3b6f, a9f5, 88dd, ecaade2014_186l47, a68e, 5880, 3a25, 1c49, c370, 1280, d205, ecaade2017_172u, 6b0f, 43af, bd31, 04b8, 9e21, d429, 4f52, ecaade2015_35p6, acadia14projects_601x, d1b2, c708, 21ab, 7cb2, 6efd, dc75, a448, 4cee, 699f, 1970, 6dde, c288, ijac201412303n8, 74b4, e416, ascaad2016_034i13, ecaade2016_072d20, a13c, 2392, ijac201513205e8, 362d, 95b8, ecaade2014_224y57, 1672, 5443, 8d97, ascaad2014_029g8, e6ae, 9634, caadria2016_229w10, ad37, 3c5b, 1df7, fd0e, 5864, 5c3b, 8d9e, ecaade2015_11f1, 9059, 76eb, 8374, c828, sigradi2013_243v, ae11, 1bae, ecaade2017_198d, ecaade2015_161k34, 91e8, dc1e, ascaad2014_007e4, ecaade2014_038j9, 3b51, 197a, 6689, sigradi2015_12.19c27, 5e68, bf77, 570a, 252a, 1244, a731, c322, ijac201614307t4, 4597, e3eb, f4af, a8ef, ecaade2014_050g12, ecaade2015_114r22, 6d7a, sigradi2013_100d, 1dfb, sigradi2013_248c, ecaade2014_186v47, 4109, c9ff, 932f, ecaade2014_038y9, aa45, df45, 83d5, d54a, acadia17_511tt, sigradi2014_281g3, 74fd, 2841, d2aa, acadia14_609ap, f9ca, 4a7c, 37b1, 2add, a0bd, feca, c7a8, 7e82, 2fef, caadria2015_188z27, 8ae5, ecaade2017_229jj, d589, acadia17_82tt, acadia14_435ap, 7f94, 7672, 952c, fbeb, cdc2, sigradi2013_400m, 2dd1, ascaad2014_025m6, 8b49, 5717, a537, c635, ecaade2017_124u, dc35, eca7, 5034, e1fb, 59a3, 5d38, 6ab9, ecaade2017_198rr, 716a, 7e03, 7329, ecaade2017_073n, f649, caadria2015_178v26, acadia14projects_699p, sigradi2016_732m, ecaade2013r_004e4, 6797, 5c38, 1326, 0d3c, caadria2016_797p33, 41e1, 44e3, ecaade2017_032g, 06f7, 5dca, 6b72, fd8a, a2b2, 68d0, ijac201715202ii, a0ca, bf85, 7c6e, 1d9b, 4330, 5c39, 4343, c02e, ecaade2017_033s, acadia17_600z, bf9c, 10ee, f4a2, d227, 70a5, 271f, a3c5, c496, 381d, acadia14_565s, acadia17_154bb, d2fa, 0f22, 196c, 2ec0, 240d, 77bd, 846b, 09ee, 316a, c4f5, aa0f, 8870, acadia15_203j8, d145, 95bc, 2227, 2a9c, 0872, acadia14_473am, 3e21, sigradi2013_280j, 3c85, d738, 5f45, e6ac, a798, 3dbf, aa8c, ijac201715102ii, 3f63, acb7, ijac201715104aa, b5b2, 085c, 7517, b002, 0db8, 6b58, acadia14_691aw, 3d6f, 6aae, e7ff, caadria2016_013y1, ff58, 9aca, 87dc, caadria2017_021p8, cc97, 0c5d, 6cb0, 39f3, 5f7f, d19c, e6ca, 10f9, 98d8, 40f3, c752, 5418, 4bc4, 88a7, 63e1, bd8e, 56e4, ecaade2014_095s22, ac8f, 3f60, 52a3, 348d, 192f, a641, 23ad, 00cd, ecaade2015_13p1, 03d5, ecaade2015_114j22, 2492, efe9, 177b, ea39, 5a06, d35f, db82, 5bcc, 9d2a, 297a, caadria2016_343j15, ijac201412206u4, adf9, ccbc, 7363, ab56, ecaade2015_138l29, c66d, 84dd, acadia17_339rr, 98a1, 8031, ecaade2015_100l19, 3fbb, b478, 2336, 0b8c, 180c, 8134, acadia14projects_301ay, 426e, 0695, c2c2, e19b, 61c8, 460a, 811a, ecaade2016_mrtb66, f5c4, acadia16_234g15, 8787, 2962, ecaade2014_024u7, 581d, 58d0, b9b2, 95da, 5368, 6b47, 0fa2, fcb0, ecaade2016_038i10, e3af, 8399, sigradi2013_194e, caadria2015_090p14, ecaade2017_189rr, 9fa7, 4369, 5473, ecaade2014_140z31, sigradi2016_752rr, f441, ecaade2016_114f31, 4412, cf68, 092b, 86c0, bf51, 8589, ecaade2015_130z25, acadia15_284r11, 4d23, c2b2, c158, 7251, 31f9, ijac201614208x13, ijac201614203e9, acadia14_135y, 1a9f, ecaade2017_079n, 8b2a, acadia14_627e, caadria2016_601j25, sigradi2013_28j, acadia15_407t17, acadia17_472pp, ecaade2016_230k62, a321, 04d9, sigradi2014_151d3, eabe, 34b9, d184, ecaade2016_223o58, 1984, 1cce, adfc, sigradi2015_8.186o12, eb18, 16bc, 11ae, dec9, acadia14projects_453j, df6a, acadia16_214w13, 58b3, bee8, 3972, 3e10, c25a, dace, caadria2015_213a33, acadia14_101z, 0932, 2950, 9515, d9bb, sigradi2013_135g, c360, ascaad2014_014g7, ddff, a28a, bac1, 027f, 06aa, 2a85, b8ab, c814, cb0a, 3756, 0c64, 4a53, 3edb, caadria2015_096i15, c080, de17, 4b13, ecaade2014_224v56, 1e1e, b09e, ecaade2017_046xx, 2ed5, 0fe1, acadia16_478o28, 10d6, 28c7, 490b, 5d60, ijac201412402o4, 5964, 5da2, 2be8, 7725, 0337, ebe6, ecaade2013r_002w1, ecaade2016_140n39, 1c61, ascaad2014_018z1, acadia17_153l, d63d, 9781, 35ce, a3ec, acadia14_117az, acadia17_382rr, 32e4, ecaade2015_92x18, 3b21, 1841, 9e09, ecaade2017_059kk, sigradi2014_345p8, c46b, cc17, c3c2, 5152, 0d52, 36a6, 8349, 47b7, 009a, 4ef8, 2089, cc66, 3499, ecaade2014_168i42, acadia14projects_699f, ecaade2016_129a36, acadia14projects_619an, ijac201412303v7, ecaade2017_249qq, ecaade2014_151u35, sigradi2013_226a, 0bb2, 5b5b, 7368, f94e, 11c2, 64ff, ijac201513203i7, 879b, 575a, 30f3, acadia14projects_63as, fd51, f6e5, a097, 1ccd, 8201, sigradi2015_8.189z13, sigradi2015_10.377z22, 3182, 69fb, 3fe7, 6244, 99c7, b261, e88b, 29ba, 4a63, d7bb, acadia17_392p, a677, ecaade2015_334v72, sigradi2015_sp_10.16e31, cfa7, 86d6, ecaade2015_309u67, 26c4, bbb7, 84f3, ea1e, sigradi2013_189g, 1df1, 3fd8, 25ed, ecaade2015_297g65, ascaad2014_015x8, d969, acadia17_284r, 5beb, 8c31, 4b9c, d734, 0821, 9da0, sigradi2013_263, de69, ecaade2017_017r, 9be3, ecaade2015_129o25, 4f93, 17e3, sigradi2014_074j6, 4ae7, 937a, sigradi2014_137h2, 9b0a, 5d56, f251, 6129, caadria2016_601h25, 16fe, ascaad2016_043m17, e9bd, 11dd, d814, 1c53, acadia14projects_555k, ecaade2016_121s33, cb32, eacd, 21d1, caadria2016_777d33, c57c, 6c82, acadia17_562x, e730, 1b9a, be5a, 03ee, 57c7, b202, 57d3, 089f, sigradi2016_815y, fd34, 28af, ba33, 745e, ecaade2016_193o51, 1fc7, f4fc, caadria2017_122n31, ad80, caadria2017_056n19, ce9f, ecaade2015_235n53, af65, 5f16, 77e1, acadia17_404w, 801f, ecaade2017_183cc, 4acc, 54b6, 2e58, 4ae4, 6ebc, f33d, a57b, ab66, acadia17_72h, 2750, 5321, acadia17_648ff, f228, dca7, b2b6, 4d26, 24c1, 435f, 39b7, c516, 8b7e, 1a88, 1307, dcfc, a711, c926, 23c0, acadia17_260u, 4d92, d6e8, ijac201715106bb, ecaade2015_86n17, 3921, 4fd8, ecaade2017_032c, acadia16_372b23, e5a0, 9810, 4503, b488, caadria2017_021k8, 1cc4, ijac201614103h3, ecaade2015_148p31, 2d17, dc9f, 988d, 0018, 6778, 1a22, 365e, ecaade2017_028k, 344c, ascaad2016_010w4, 731b, c020, 2410, 6389, cd64, c527, fddc, 71d2, sigradi2016_550j, 1624, b78b, ac36, ecaade2016_230o62, 2c66, e83e, acadia17_424uu, 3d6c, ba3b, 2d4c, ijac201513101p1, ecaade2013r_012m7, ec44, sigradi2016_595dd, 3580, 5f2a, 4425, ecaade2015_21y3, ec7f, c422, 447e, acadia17_630e, ecaade2017_214p, 9e4c, 0458, 9cc7, ecaade2017_308ff, ecaade2014_167n40, 3814, cfea, a836, sigradi2015_3.111f3, eb59, 98e4, d571, ecaade2014_065a15, f878, 5932, caadria2017_069u21, 24e7, ecaade2016_067l16, d41a, 45c8, aff3, ecaade2017_099zz, b5dd, e9ec, ijac201715104p, 4fa4, a7f6, sigradi2014_063z5, bf22, a816, 8e79, 287d, acadia14_539e, 805a, acadia17_36aa, acadia16_402u24, e3e5, acadia15_357s15, 5991, 663c, acadia14_339aj, 7366, cf7c, 21d6, 0968, acadia17_62hh, 53c2, 7862, 2abf, 968f, sigradi2015_8.328k15, babb, 40ab, 71e9, aaa9, 1a50, 8c70, ca60, 8186, b255, sigradi2014_345l9, fcf5, c65b, 83f6, bb95, 3122, 4491, acadia15_211v8, ecaade2015_136p26, 2117, 5229, 35fc, caadria2017_023g9, ijac201614208b13, 87c3, 16b5, 07c8, ecaade2016_074m21, 11db, 45f3, sigradi2014_345r8, ecaade2015_287k63, ecaade2016_006o1, sigradi2016_669cc, 44d8, ijac201513203h7, ijac201412301t5, 0afd, 6e43, 62d3, 6e4c, 7cb1, c96c, abae, 553d, d3f3, eedb, acadia14projects_111h, a33e, 6735, 53e3, 4b98, bb5a, 045d, acadia17_364yy, caadria2017_118y30, ec98, 8e82, 6dc3, aa79, ascaad2014_005j3, 8c12, f2f9, acadia17_110q, caadria2016_321l14, 8ee1, 1c07, sigradi2016_621dd, d26b, fa0d, d7e3, ecaade2016_228j61, 083a, 88e9, sigradi2015_10.378w22, 5aeb, a7fb, 7a16, 7895, 227b, 6d96, ecaade2014_138i30, f298, ecaade2016_222w57, b608, 8a9d, ascaad2016_023w9, a0f0, af3b, caadria2017_104z27, dd93, 1d08, ecaade2016_098x26, 7e02, 2f2d, 1ab2, f123, f17b, 45fa, 0e15, cca8, b8c2, b61e, acadia14projects_63d, 953b, ijac201412407d1, 5f63, 8bc6, 4952, caadria2017_096j26, f20e, 28be, cb77, d9af, 4e02, 8343, 911e, ddea, 46ae, acadia16_478r28, d67c, 4d41, 0ccf, 83ba, 355f, 9d29, a075, ecaade2017_029w, 4090, e3ef, 8641, 620e, ijac201715203ss, 418e, e78e, a14a, acadia17_373n, c452, 3ffe, ijac201715102hh, 16ac, 85c5, 9be1, 6bda, 709d, 8e0b, ecaade2017_108n, eb16, caadria2015_023z3, 1500, 88c3, 1d9e, acadia14_153d, 8eeb, dbbb, 2d77, ascaad2016_035u13, 48e4, 9696, ecaade2014_057o14, 328d, ascaad2014_001g1, 52fb, 748e, 6c6d, d5f6, 9b3d, ecaade2014_225u58, ijac201412304v1, ijac201412404x7, ecaade2017_076ee, 9fa1, 3324, 0326, 8036, ijac201412404n7, a34b, ecc6, a84c, 1625, ijac201614305g3, df4f, 0120, d97e, 7679, b3b5, caadria2017_058r20, sigradi2016_710jj, ecaade2016_213n54, 3ed0, f9a7, ecaade2016_068k18, bf03, sigradi2016_431x, ecaade2017_240y, 0ec0, 1c54, add2, 1e99, b021, ecaade2015_103n20, 66fa, b3c6, 273f, 3484, a1e4, 0de5, 07af, a906, 06c6, 3a56, 0248, sigradi2014_283u3, 3f02, cd6e, 3caf, 972b, aae5, 2fac, dd0c, 755f, acadia14_23az, 624b, acadia17_284d, sigradi2015_1.320f1, aaeb, sigradi2014_047p4, 35d9, acadia17_36w, 27bc, acadia16_372h23, f71f, ecaade2017_009u, 016c, acadia17_598pp, ecaade2015_333c72, b374, 5d69, acadia14projects_81n, ecaade2015_130a26, 01dd, 65c0, 6ae2, 1d2c, b679, ijac201614208o13, acadia14projects_691ax, 1a44, 254d, 8c49, ecaade2017_199dd, ijac201715204x, 1d9c, 1f3f, 9384, ee35, 93d5, ecaade2016_067h17, 2270, de06, 4fb6, e41e, 420a, caadria2016_631l27, 8e65, 4192, 2834, 1966, 2753, acadia17_464e, bad0, b8eb, a904, 050c, ecaade2017_133i, acadia17_365g, acadia17_291o, b30f, 9a0b, ca18, f41c, ecaade2016_222v57, ecaade2015_301e66, ecaade2017_255i, d582, 65f3, db98, caadria2017_043d14, 6bbc, ecaade2016_075w21, 9ec3, d21e, acadia16_184y12, 6da2, 7e47, 1fa3, acadia14_435aa, cb68, 6307, 89d5, 42b0, 7c9f, caadria2016_197l9, 55e8, fdae, ecaade2017_152xx, c614, acadia16_44l3, 1737, acadia14_435at, sigradi2016_484f, acadia17_177d, ecaade2015_280a61, 99e2, caadria2015_081l12, 7a04, b74d, c85f, 1da8, b851, ecaade2015_138v27, 332c, abc6, 9e47, 5223, 9b98, 8173, b9c9, ijac201715102o, 764a, sigradi2014_197t6, 9e2a, eeb2, 3847, 961e, 12ba, 8b7a, d743, 9a10, b639, ecaade2014_175z43, ascaad2016_036b14, 4abe, a986, sigradi2015_6.387y9, acadia17_660u, ijac201412302i7, 866b, 3b88, sigradi2014_313y5, 6a01, 5f00, 366f, a822, cf8d, 03c5, 13c6, e3dc, 5a55, 2cab, ijac201412303c9, ijac201513303g11, 6ce2, f27f, 4171, e601, 4f7d, 7c4a, acadia14_473at, ecaade2017_ws-archieduz, ecaade2015_196n42, 9d30, 9eb7, 209f, abdf, f61c, 96ce, 7df3, 9127, 8fdd, 371e, 5ef0, caadria2015_049b6, sigradi2015_10.309h22, 9c75, 510d, ca5f, ijac201614208y12, dd1b, 59cf, 4dcb, fc70, 96a3, 2bc8, 008f, 4c6d, 1ef1, 0320, acadia14_281r, 0ef2, 0d46, 0bcd, 9b37, 9ba8, 9787, ecaade2015_37f7, acadia14_497x, 720a, 6940, acadia14_473au, 17c3, ascaad2016_022n9, ecaade2015_332x71, d525, 8fe9, 7e48, 134b, a90a, 2226, caadria2015_081o12, 7973, a578, ecaade2013r_019j10, 6a99, sigradi2013_393r, c0e0, 2c75, bce2, e3b9, e115, 105b, 8829, 79e7, b4bc, ecaade2016_130x36, 9b32, 9c2d, sigradi2016_729qq, sigradi2013_359l, ecaade2016_217k55, e8da, 6e3b, 0747, 64dd, a66b, ijac201715105oo, 9623, 1d76, b070, ec43, 0201, a0c5, b79d, 5845, 7107, 9195, 3ff4, ijac201614201n6, d155, acadia17_608x, ef0e, ecaade2014_186a48, caadria2016_579l24, ba9c, ecaade2017_203z, sigradi2014_155z3, 3511, e400, 4aaa, 16c0, b4da, 718f, ecaade2014_067a16, ecaade2016_025a7, 2780, fae2, c0dc, b387, ijac201614309n6, 585c, d3f7, e58a, caadria2016_797k33, ijac201614102e2, fcaa, 3a6b, b9b3, e878, 3e34, ecaade2016_222z57, 9f0b, ca64, 28f1, caadria2015_122i19, 4509, e580, a6c9, 604e, a314, acadia17_562dd, 0e39, f6b8, bc8a, sigradi2013_54n, 68a3, 46ec, d78e, 5296, ecaade2017_181u, 6f70, ecaade2013r_006z4, 8732, e159, b40c, ecaade2015_17m2, a7e8, 4d62, 6460, 531c, acadia17_413ee, 96cb, 6611, 421e, 886b, 05c1, 19e3, sigradi2013_280m, ecaade2016_078f23, 4e4a, 3889, acadia14projects_497ab, 5e60, acadia14_399am, f608, sigradi2013_200e, sigradi2016_695m, 7a77, 69f1, fef8, 1bb9, 9018, 0b3a, ecaade2013r_015m8, 9037, 1b80, ce27, acadia16_62j4, 9355, 71e0, 9edf, ecaade2015_101h20, sigradi2013_303i, 5f9b, 37de, acadia17_658b, 01f3, acadia14_627aw, 41b0, ijac201614402w1, 954e, 2e9b, caadria2015_073d10, 591b, f4e5, 6d4e, 2500, d36d, e8b5, 032c, b6b9, acadia17_491z, 45d4, ecaade2014_030m8, ijac201513104h3, ecaade2016_224z59, ac7e, 4621, 1574, 248c, ascaad2014_001i1, ebb9, a79d, 60e6, e3a9, ecaade2016_025n7, c676, 24a5, 2fdd, 5abd, a6e9, caadria2016_477b20, d5f3, ecaade2014_224s56, 7a8d, b2aa, 289f, 2d80, 69b2, c8c7, c371, ijac201412204c3, f66e, 2a5e, acadia14_699t, 4bcc, c740, acadia15_497m22, 3eaf, 42b9, afe8, 1d5c, de64, acadia14projects_347ai, bb30, ijac201715205ww, caadria2016_579z24, 54f3, 3ee6, caadria2017_101n27, caadria2016_281c12, 1367, a116, 7b4e, e93a, 7ace, ecaade2017_293pp, 1f72, 7e46, e5f1, f6c4, caadria2017_009z4, b337, 2d6e, 0f91, sigradi2016_564kk, 2fb3, e8a2, c233, 3646, 06ca, 8cef, bc10, ecaade2017_090jj, sigradi2014_172v4, 5133, da10, ijac201614305t3, 37d6, c5a4, 9030, ecaade2015_273d60, 6339, 15c7, d982, caadria2017_057t19, 6c06, d39e, e03f, 0f9a, caadria2016_829g35, 2a30, acadia14projects_681am, 725e, 6255, 9f77, sigradi2013_429i, acadia16_298i18, b962, ccfa, fe04, e9aa, 1881, ac34, 8d83, 6911, ijac201614308k5, f5d7, 45fc, ecaade2016_198p52, f1a2, 0b51, ecaade2014_055y13, cf6b, 7e30, 6dad, bdc8, 4f61, 7fbc, a5f5, 0ada, caadria2015_067l8, ecaade2017_308hh, 64cb, 1ea5, e835, 793a, 0a5a, eca4, 2ae9, caadria2015_064m7, c417, d2fc, 6598, e5c6, 80e2, ecaade2014_186y46, 5434, c138, 5f81, a1a0, af88, f2ff, b71c, ac4d, 84b4, ijac201715202i, ecaade2015_27o5, 82a0, 9cb5, acadia17_169b, ecaade2014_024g7, d187, 68e2, 3bd5, 3071, 25de, ijac201614402l1, fb70, 06a4, dcd5, c7b9, a423, sigradi2015_9.141e16, fee7, cd8f, caadria2016_435o18, 1060, sigradi2014_114l9, bd5d, 5948, 4be2, bb05, b2da, ffbd, acadia17_445u, dee8, ecaade2013r_010y6, abfc, 3fa4, e784, f026, ijac201614303n2, ijac201412302s7, a0e1, 455e, b56d, 3827, e205, c3a3, sigradi2013_280s, 632e, fe90, sigradi2013_313p, 0abd, ccc1, 48ec, ecaade2013r_005j4, ecaade2013r_003m2, 9309, 726b, 69df, 9976, ecaade2014_176g44, 7277, 68cc, sigradi2014_151k3, b688, cf5f, 285b, c457, 6e08, 4c3d, 2cb7, caadria2015_033d5, ac66, b88d, 6713, e6e4, 998f, 1185, 521a, bb7a, 7a50, 0961, sigradi2015_6.42s7, 74a9, 7fc0, 91cb, ecaade2016_079r23, 6fe3, ed81, 8abe, 2da4, fff8, 15a6, 262c, 515f, d844, 5c12, acadia17_190b, acadia17_348g, 4e32, d7b5, a949, d52d, ecaade2016_123h34, 5860, 1473, 54b4, 906a, 4620, ecaade2015_319a70, 38f6, caadria2016_147h6, 8d6c, 3bb3, 93da, beb8, ca80, 929e, 55fa, 03ae, d29a, 70e7, 4640, b02e, a27f, 366b, sigradi2014_049e5, 3205, 449b, 0f4c, ascaad2014_019k2, 0224, f1ac, ecaade2017_301h, a0e7, 545d, 5cbd, ecaade2016_048x13, acadia14_427am, caadria2015_031o4, ijac201513105a4, ecaade2017_042ee, 7694, accd, cff2, 0736, e971, 4af2, acadia15_263g11, 8656, 02a7, 21a9, b0d3, 1e4e, ecaade2014_140m31, 56f8, 8206, ce57, acadia17_670yy, d7f4, sigradi2015_8.189t13, a41e, a9b3, 217e, 42bf, ecaade2017_306l, 78ec, 5493, 35c1, 270b, 13d3, f112, ijac201715102p, 5339, cea6, ecaade2015_84w16, 68cb, 5ae8, f61f, e29b, 38ac, e975, d5cc, 73bc, ecaade2016_002i1, a55a, acadia14_389aw, acc8, 6b09, c7e0, ecaade2017_002c, 968a, 7c99, d09c, aa14, ecaade2014_088j21, ff22, 3527, 3c1e, 4833, ecaade2017_048jj, 0f87, 839c, 23fc, caadria2016_683h29, ecaade2017_214o, f9d9, 1397, ecaade2016_127a35, sigradi2016_490aa, 9c41, 0911, 8ed8, 8e1a, 8be7, ef6b, ecaade2017_148f, bb0c, 9b63, 410e, a40d, sigradi2013_223, ecaade2015_155x32, 5003, 83b7, 917f, b299, b757, ceb4, e9bc, 197e, acadia16_382f24, 090c, 8999, 8ea4, 4c48, ebff, e08e, ascaad2014_012d6, b00e, 2874, caadria2016_713e31, sigradi2015_10.138c19, 63a7, 661c, dee4, 78c9, 1490, fa3e, 22d2, 841c, 941b, ecaade2016_ws-dheritages67, e169, ee59, caadria2017_080f24, 9c87, d997, caadria2015_092h15, acadia17_26a, ecaade2015_269j59, 18fb, caadria2016_663p28, b8c4, 1dc3, ecaade2017_050d, b797, 8a52, sigradi2014_339a8, acadia17_552k, 2b0c, d0dd, 8328, acadia17_570cc, a1a5, ecaade2014_185z46, dec2, b9f9, caadria2017_127h34, b116, caadria2015_102c16, f84e, caadria2017_074j23, ecaade2017_100f, 788b, b2ae, sigradi2013_342v, 4666, 81af, 03ef, 80ce, e6c2, 6d67, b9fa, e5f8, c40f, a4e7, 3906, 4b09, sigradi2016_764e, 7b67, ecaade2016_071x18, 20a3, dd99, a804, 22dd, d170, f63c, 27e7, caadria2015_213e33, aa62, acadia15_223l9, 6937, 2a34, 8dde, 3a30, acadia17_590a, 40e4, 71fe, acadia17_678kk, 0864, 99fd, f947, 0dca, ecaade2017_031nn, ascaad2014_004l2, caadria2015_122n19, caadria2015_023w3, acadia14projects_117a, ecaade2016_167r47, acadia17_373s, cdf8, ecaade2017_109hh, fb4b, 4502, 2883, sigradi2015_10.144z19, acadia15_251n10, 414d, 63f4, ec15, b4c7, 49ea, e881, 6b5b, caadria2016_851t36, d4d5, d9fa, 421f, f25b, dab4, caadria2015_114t17, 574c, ecaade2016_037u9, b005, 33d2, d254, c377, 93c2, bf0a, b0a5, 3640, acadia16_140z9, caadria2016_167h7, decc, 88ea, 94af, aef0, 928f, c500, 0ece, a4d3, 0595, 3309, ce7a, c34e, f9e1, ecaade2017_273p, ecaade2014_151r35, 7a73, f5a0, 61d3, 2c34, 13c0, ecaade2017_054dd, ecaade2015_284x61, ecaade2017_230pp, ijac201412201j1, 7052, 9dd3, 61db, ecaade2014_111u25, 8024, 2506, 4080, 38fc, c785, ecaade2017_142tt, sigradi2016_673ee, d557, 44b2, 64dc, 2090, 9db8, e945, fae0, 4ff7, 5ebd, f3ec, 0cf5, d5fa, ecaade2014_030n8, e1c9, 7d96, 0d22, 9b14, 90b6, 0100, c3b5, 0174, 656f, 6202, sigradi2015_11.165m25, ecaade2017_301x, f85c, 35f7, 1f78, ascaad2014_031h9, 7212, f028, sigradi2016_430p, 2a48, 9ed3, 834a, 2e4e, 530a, 3935, ecaade2014_053m13, ascaad2016_018l7, 86e4, ecaade2017_291b, 100b, ecaade2016_033f9, 5535, ecaade2016_098d27, 67fc, 2499, 758b, 2346, df50, acadia14_375h, 7904, c37b, acadia14_47h, 4b11, 4610, 4187, a3d6, bbf3, 4a86, ascaad2014_022i4, 90f5, 3b57, 9182, bff5, bfa1, 38e3, 36a8, 322d, 16d3, 2579, 4cb0, ecaade2017_124x, 6fda, 4570, a992, 7ea5, acadia14projects_627ap, 8086, def9, 6c8e, bc6d, sigradi2014_263k1, 239e, ecaade2015_64e13, ijac201614102p1, cb04, a4bc, b8f8, acadia14projects_365ah, e9f3, 3bbe, 6827, f67a, 9ffd, ecaade2014_038k9, b45c, caadria2017_122s31, b32c, acadia14projects_53t, 06e0, 9853, d67f, e747, 5102, ecaade2016_132p37, 1d89, 99bb, f731, acadia17_329ee, 7409, 3390, 7dda, f4b7, acadia16_106n8, 5106, 909b, 5ff5, ceb7, 15ec, 28e5, 563d, b512, 94c8, ascaad2014_005x2, 507d, 81c2, dee2, 35a7, ascaad2016_048k20, fe10, acadia17_620uu, 0d0d, 72bf, dcbb, 2637, cfed, 5bc1, 1ba1, 03c4, dd6e, 8b62, ecaade2016_042t11, 2cd0, ecaade2015_243v55, caadria2017_149k39, ca52, f6e9, sigradi2015_10.309a22, 9ce6, 0aee, 32c5, f514, 6232, 6b46, 7273, e804, 3bf4, f841, f292, e5d3, 4b42, 47da, 1cdb, 670d, 3f2a, 5e21, caadria2017_132o35, 989c, caadria2017_124v32, ijac201412204w2, df20, 93e9, 8b2c, 3d74, caadria2015_226x34, 4d75, 34ca, b5e2, 0bc7, f23c, c9c0, 40f8, 4d94, 1f24, c3ae, b398, be31, caadria2016_395w16, 3f9a, cf2f, e3f3, 3275, 3fa0, e6ce, f526, f9c6, ijac201412402t4, 145b, 15ce, b647, ba1d, b449, 5e43, 8f5d, acadia14_177u, 7ab2, 7477, b87e, 0616, acadia17_322j, 3b0c, 3c06, 54c4, a620, ecaade2015_175p37, 0410, d420, 3545, d309, 9f51, acadia14_229g, 41b2, a26b, f55e, ecaade2016_139d39, acadia17_464oo, be56, 9173, ecaade2014_146p33, 040d, 890c, ascaad2016_035m13, f5b8, db57, acadia14projects_647av, b49b, f206, 91d5, 15e3, sigradi2016_669q, b459, 1545, 9421, 8dc4, eb9f, 4440, 6a2b, 1b35, ecaade2017_252j, 71ac, 91e9, caadria2015_124x19, 6836, 5b70, 2643, a80f, 7e68, a669, 5ca0, 8666, 4fea, b6cc, 349f, 7726, 8b4a, d943, ecaade2016_087v24, 46ce, ecaade2017_109cc, 3d71, caadria2017_155m39, 8dcc, 437b, 15e8, 0c03, ecaade2016_068m17, aa89, ebe9, 4cc3, 9690, a3f9, 31f4, c36c, 8305, 030a, fc03, ecaade2016_006y1, 6621, d0b9, 3211, f24b, 20c3, f0b9, 4379, acadia14_101m, acadia14projects_291aw, c30b, e6f4, 7a86, 8278, ecaade2014_130x28, a7bb, fc17, ead8, 3237, 0829, 210e, 5b7b, 3c0c, 8d73, fc1e, 7605, ecaade2014_176k44, b1f3, e64e, 9ebf, 5e6d, 1d5e, 3e8f, 1015, 2dd4, fbba, c25e, 981e, a68c, ascaad2016_024k10, sigradi2013_358a, acadia14projects_317ab, 35e9, 2132, 5169, 9522, ecaade2017_155r, 965f, 930c, ecaade2017_277ee, sigradi2016_467v, 8c63, f02c, 2436, 1cc6, cb52, 8c23, aa2e, ecaade2016_119v32, 0e84, 5362, 206c, 2f53, 2695, f804, a8aa, 1ab8, 7b37, ecaade2016_132s37, a8ce, 03f3, acadia17_360g, caadria2016_415y17, 58a6, 5f2b, 667e, e4f2, 730a, da49, caadria2016_755p32, 3780, acadia16_352s21, e2be, b3a0, acadia14projects_565h, 9957, ecaade2017_173ss, 7038, acadia17_90ii, sigradi2016_636l, c817, 542c, d390, 09bf, eee7, ascaad2016_020x7, ijac201614105z4, caadria2017_147z38, c8cc, 6e99, 37be, f49d, 85ce, 3ad0, 62ea, 632f, 5fb1, 2fd5, cbfa, 4be0, ed4e, 0043, 4a0d, 1435, acdf, ecaade2016_ws-foldingu68, caadria2015_081i12, ecaade2017_277dd, sigradi2015_10.267n20, acadia14projects_497y, caadria2016_829d35, 194a, a9c5, ecaade2017_189vv, 02d4, 87ab, ijac201412407c1, 6dda, e4f3, ijac201513201s5, cb1b, ad52, ecaade2016_046x12, d230, 33e4, 46fc, 5804, dfa8, e0f5, df15, 474b, e97d, b83a, ascaad2014_017l1, sigradi2014_151m3, 79b2, cd63, 3632, 74ff, caadria2016_343i15, ecaade2015_61s12, 1f23, acadia17_473b, eb80, 86d9, 030f, f5cd, ecaade2015_139b30, dc57, aa92, ecaade2015_114g22, 49e3, 70f4, b4c8, 57b4, caadria2017_142i37, 04ab, ecaade2016_067x16, 6b92, 6e9d, eef5, d0b6, 1814, sigradi2015_8.47j11, 58b5, 7c1d, a6d3, ijac201614405t3, f3e0, 6d2f, acadia17_222vv, 5cf3, 18b9, 50b1, acadia14projects_463f, e5f4, 0094, dfb6, d796, 12df, 6f2a, cc30, be05, sigradi2016_674ii, acadia14projects_267l, 3bed, b8e5, 236c, 5250, e9f9, 4471, 8750, 8620, ascaad2016_009n4, 6a07, 230f, 569d, acadia15_297w11, a9ae, 2441, 5064, 48c7, 61bf, ef23, f74f, 8faa, 1ebe, b813, 24d5, 2f56, 9c47, 2acc, 36bf, 1f4c, 1d74, f05b, 0434, ascaad2014_004p2, e37f, 1cee, f31a, a213, sigradi2016_637ee, acadia14_661g, caadria2015_202y28, b8a5, 2b27, d290, c1b4, cf06, cbde, ecaade2015_332t71, 8c96, f4dd, fd47, 3989, acadia15_323i13, 5a18, ecaade2016_037x9, 3901, 4d31, 8655, f798, 82f3, dff3, afcc, 8e03, e860, db3b, sigradi2014_305k5, ecaade2016_084j24, 966d, 259e, acadia15_483v21, 1a1b, acadia14projects_177ac, ab5b, 598f, sigradi2013_244s, 3663, 2495, faf6, 1ed4, c4d8, 484b, b14d, ecaade2017_122a, b846, 370f, caadria2016_735s31, caadria2017_155s39, caadria2015_111l17, 27d9, 3294, 8271, ecaade2014_144w32, acadia17_222t, eee0, acadia14_101t, 5f77, 0f83, 2312, f82b, ecaade2015_250e57, 3562, ecb1, ecaade2016_221p56, e194, 064c, a050, ecaade2017_019ff, sigradi2014_345i9, e219, 84a4, 6e47, 710c, edd5, 604b, 38a4, 6948, sigradi2016_544c, ff6f, 24e5, 41f7, acadia15_110y3, 3900, ffe8, d79f, ecaade2016_006p1, ecaade2017_049qq, bf7f, ascaad2016_043p17, 3923, 9c02, d9b5, acadia17_307mm, acadia14_375c, 23f0, ecaade2016_078a23, 8140, acadia14_339an, ff3b, 9cc1, 5571, 4423, 53c6, sigradi2013_243s, 7e96, 1793, 8dd7, ce6d, d16c, caa5, b81a, 1631, 3af9, c26a, d38f, 4465, 6c21, 8921, 530b, a415, 6807, 2055, 0749, 5910, caadria2017_165o41, 6789, c662, bfd7, 26ec, 1c7c, acadia16_470k27, 6be4, 93b2, ijac201614203f9, 9208, 0003, cfac, ecaade2014_180k45, 3852, ijac201614102h2, e685, 2bb2, f3ce, sigradi2013_215, ijac201614206a11, ae96, caadria2017_016u6, bece, 5f5c, 245c, 0b87, ecaade2015_180n38, 2cf3, 7c65, 6f19, a7b3, sigradi2015_sp_8.284m30, ca48, acadia14projects_507ae, 6e26, acadia15_483d22, ce17, 4b00, a644, e49f, 7258, 6947, ecaade2016_130b37, 5575, ecaade2017_124l, ecaade2015_280d61, bb5b, 3ca6, ecaade2016_151m41, abd1, 0ff1, 6318, 9ceb, caadria2016_259r11, sigradi2014_189m6, sigradi2016_602c, 1744, 9bbb, 6c5c, ecaade2015_22m4, 3fcd, f06c, 06fd, 9add, ecaade2016_237d63, caadria2016_321n14, f200, b549, 5b7c, fd9e, ba30, ca82, ecaade2017_067z, bde0, 90d3, acadia17_339kk, 2e73, ddfb, 5d58, 862f, f74e, fc62, 3e6a, acadia17_520aa, 9129, a141, 2686, de4c, 0c3c, acadia14_199ah, ffea, 6f4c, 36e5, acadia17_177r, 5e2c, 933c, sigradi2016_752ss, caadria2016_167e7, ijac201715105xx, acadia15_357u15, 8ebf, 6b7f, sigradi2013_275f, ecaade2014_111i25, acadia15_57l2, f9de, 68e4, sigradi2013_41j, acadia17_82q, fa17, 4641, 8ac5, 92e3, 4413, eb39, 61f1, 747c, 4e1f, 4d06, 7c68, 9b4a, ecaade2013r_005h4, 6ad3, bb9a, acadia15_274h11, caadria2016_579m24, cc8a, cd09, bdff, ac78, caadria2017_135d36, caadria2016_013r1, 5a97, 0f39, cd4e, f414, ecaade2014_186c47, 7583, 91fd, 1e0e, sigradi2015_11.34b24, d0ad, ascaad2014_003n1, ecaade2015_173g37, acadia14projects_357an, 2eea, f4a6, c3b2, bb65, ef52, 2007, e3be, 5d4c, 398f, 8904, caadria2015_203g29, caadria2016_197r9, abdd, e93d, ecaade2017_172kk, ijac201513102l2, acadia17_660p, 3968, acadia14projects_681as, a4e2, ecaade2015_155s32, ecaade2014_012l2, 9188, c480, e9df, caadria2017_124k33, 5c5a, 65b1, caadria2015_188e28, 6e52, sigradi2016_602f, fcfd, acadia14_435as, d348, 282d, 4fdb, 81c3, 50ce, 0408, 2285, sigradi2013_294r, ecaade2015_250c57, sigradi2014_097n8, 2839, e313, 9cbd, 4e59, ecaade2016_162b45, f9cc, ecaade2016_239w63, ijac201715102ll, dd9f, c7ce, 66b3, e13f, 1b3b, 8514, 1e3c, ecaade2017_183w, ecaade2014_186e47, bbdf, fca3, caadria2017_115m30, 8a1b, cc6e, 0b72, c64a, b5cd, 676d, 868f, 9a05, acadia14projects_145ad, ecaade2016_136f38, 0924, 502f, 091e, 494f, 732a, 065b, 753e, 2e5f, 3602, acadia17_51yy, e206, 64fd, 6f06, 83dd, 95dd, a814, 60ac, 3979, 6e79, ascaad2016_002l1, 49e8, c862, 18ef, 19f4, ijac201513102h2, caadria2016_085j4, 2328, d916, 849c, afa2, 1d81, 6cf5, b936, 36ff, dfae, ccd6, sigradi2014_313h6, b1f7, 0e71, acadia16_478u27, 6dd0, ecaade2017_130tt, b60f, d41b, acadia17_350gg, 08af, 3d14, f3ee, 29b1, acadia14_601ac, 0b37, 7328, c89d, 2295, 1040, 2353, sigradi2016_363hh, acadia17_520j, a384, bdcd, 9c5c, 2429, ecaade2014_112h26, e47d, ecaade2015_53t9, 4d81, acadia14_719o, 592b, 2b1f, d548, 5a13, f00d, ff60, acadia17_237gg, 2120, 749d, b6a3, 89ab, d8d4, 6cba, acadia14_247v, 9fc9, 47c7, e89f, 58e6, ed61, c1c4, bcd9, eb0a, 667c, 1e94, sigradi2014_291n4, 7fb2, 9a7f, acadia17_274vv, fa6e, 2306, ee13, 5375, 0449, e2d8, 7d82, 9a77, c356, eae5, f0e4, 4a6e, ijac201412405b9, 19b0, 5797, d762, ac10, acadia16_224w14, 2b77, 39d6, 8e8b, 7e1c, acadia14_237av, de19, 19d7, ecaade2016_162t44, 4986, b4cd, 094b, sigradi2014_239f9, 4ff0, 853c, c4f7, ba08, 393f, 79b5, c913, acadia14projects_517r, 8ce8, 26c8, 4a65, 33eb, sigradi2015_10.140i19, b8e4, caadria2015_126v20, c671, a781, 3d35, ccf3, 0eeb, fe8d, acadia15_69o2, 3034, 8ace, fedf, 30ed, 3ba1, 48ac, eacc, 7600, 8f26, c9b3, acadia17_373z, 0126, 630d, 5344, 4fd6, 7c8c, 7386, ecaade2017_198e, 8aa7, a784, 6790, 999b, caadria2017_145x37, 196b, 6643, 6a13, 14dd, acadia15_173s6, acadia16_106w7, 468b, b3be, 5a09, 17dc, acadia16_78k5, caadria2017_155n39, sigradi2015_sp_8.78j30, ecaade2016_151i41, ijac201513206a9, 2160, ecaade2016_098f27, a235, ecaade2017_066u, eb91, acadia17_435g, ecaade2013r_011i7, caadria2015_004m1, d318, 30eb, 8900, 2f72, 0fc2, caadria2015_014y2, e045, afd9, caadria2016_703n30, 3cd9, 087e, 370d, 8b2f, ecaade2015_227u50, acadia17_648y, 22c7, ijac201614202m8, ascaad2014_017k9, caadria2017_015s5, ascaad2016_027v10, 84ea, e64a, b26d, 8e33, dd58, 3ff9, 3f97, 4921, 6f03, 2f2a, ecaade2013r_010v6, 4a5e, ecaade2014_169r42, b044, c33f, 84d6, 2f80, 75e8, 97d9, ce0e, caadria2016_851g36, e466, b755, 255b, fac1, 083d, 22d4, 6c01, acadia17_232ii, sigradi2014_263e1, 4ff4, ecaade2017_076jj, 75dc, f401, bad7, fce7, 835a, 7870, a276, 727c, f7fb, 3290, c52a, 7bcf, 9448, 5376, afe1, sigradi2016_781a, efc6, b36b, acadia17_274zz, 26ba, sigradi2013_43b, f444, acadia14_125af, cc51, b45b, 1c3e, sigradi2015_9.152b17, acadia17_222w, acadia14_43ah, 5e31, ecaade2015_309v67, fbff, e97b, af69, db23, acadia15_185k7, acadia14_145p, d6f0, 0357, 5989, 0efc, 7da3, 6f04, 3cf0, ecaade2017_291m, d24d, caadria2016_611e26, acadia15_343o14, 6666, 3250, acadia14projects_23u, b5ad, ef5d, b883, ecaade2016_094z25, c2c4, 0ef0, f269, 32d6, caadria2017_051d17, ecaade2017_152rr, acadia17_248r, e10e, b7b1, 445a, e8a4, 732f, b0b6, b485, e67f, caadria2016_517i22, 8dfe, 48d2, caadria2016_787h33, 2d07, 0dd9, acadia16_62d4, d8c8, ijac201614302o1, b908, 2fbe, 6962, 7c6f, ac94, 951f, caadria2017_086j25, caadria2016_013u1, acadia17_127ii, 9464, c566, 90f0, 884d, 7e66, 953d, ecaade2017_098ll, f6b0, 38f3, sigradi2016_690c, d99a, acadia14projects_389aw, caadria2016_839j35, c864, d1f1, 71e1, 6259, 56b5, 39e8, ijac201412407w9, ecaade2017_146ff, 6a6f, 3018, e45c, 2832, b867, 32a5, a039, 011c, sigradi2015_10.138z18, ecaade2017_199gg, 293d, f22b, a995, ecaade2015_225k49, a230, sigradi2015_11.196i26, 804b, 3120, ascaad2014_024r5, caadria2017_182v43, 358e, 63cf, sigradi2013_96u, ec54, 0dbd, 08ed, ecaade2014_019e5, ecaade2014_233s60, 32ac, caadria2017_115o30, ecaade2015_317f69, ecaade2015_246b56, caadria2017_142c37, acadia17_82y, 9eec, ijac201715101f, 94fc, 4efa, acadia14_153au, 5b43, ecaade2014_239s61, sigradi2016_595kk, 12c5, 0396, 24d8, sigradi2014_123u9, 60ec, b15a, 675a, 9378, acadia14_75b, ecaade2016_154h42, 4a52, 6191, d2bd, 1450, 5a98, 2a3d, 23f5, 9f35, 8ee6, 6fb3, ecaade2015_327g71, 8e04, ecaade2016_216y54, d1bb, ce51, 9ca7, fe8b, 45fe, 98d1, ecaade2017_087o, bd7b, 508d, 735e, 1f5c, caadria2015_130g22, a295, 5b57, 29e4, 44ea, 7f5c, 0cd8, 11b8, ijac201614304x2, 6e28, 0700, caadria2017_147b39, ecaade2016_238z63, caadria2017_040l12, 2d5b, 7066, 68bc, caadria2017_057c20, b7db, ascaad2014_008o4, 6e9f, 1da7, c2bb, 7738, 826c, 5c20, 460c, 420e, a888, e8e0, a984, c0c4, f8e7, e2f5, 7f60, sigradi2013_347t, 2258, efff, 760c, caadria2016_611m26, caadria2016_301u13, e4fb, 559f, 8a87, 35e3, 1ba5, 2d2f, ecaade2015_253t57, e9d0, sigradi2013_280l, ef83, bdd7, 416e, 90c7, 1d10, 33fe, 174e, 3f7d, ijac201614407o4, 713c, 7847, 8117, 6571, sigradi2014_266l2, 2cec, d372, 757e, acadia17_38oo, acadia14projects_101t, d55d, b9e8, 3bc4, 450c, acadia16_470r27, c4aa, 34b4, de2d, 9270, 60d2, 785d, 1b39, a9c0, efb4, acadia14projects_153d, c15c, 49b3, c757, 399e, d9ca, 2fda, acadia14_291e, ac2a, 3812, d8e7, acadia14_435az, 3a14, caadria2017_165u41, ecaade2015_138n27, ascaad2014_030x8, 9bc7, 4899, e710, ddeb, 0717, 03f6, e6a5, 221c, ecaade2017_301y, 77d2, acadia17_283nn, b486, 3961, ecaade2016_087r24, 2917, c10c, 648d, 612b, 5278, acadia15_123r4, ef42, 4d13, 5aa3, b9fe, ec2a, c318, e923, e1e7, b6de, 5405, d62a, 35c2, 7224, acadia17_678dd, caadria2016_383r16, 06ff, ecaade2017_254ii, caadria2016_219g10, e0f2, f371, e5d6, aec4, ijac201412206c5, 1cb1, 8e10, 4c71, 5861, e744, 1729, 2921, 5898, 94b6, e020, 37b4, 73c4, cabe, ecaade2017_021z, c168, 81bc, sigradi2016_764h, aae2, sigradi2013_407h, sigradi2013_407b, e0b8, 1cb3, ijac201715106y, 8718, 85df, a299, e7b9, acadia14projects_647ax, e2d2, 9b3c, 8bbc, ecaade2014_180t45, 9bb0, 48ee, 2fcd, 28d8, caadria2016_373l16, 2735, 9a35, a90b, caadria2015_162y24, 660d, ecaade2015_148l31, 1f2e, aaf8, 1bf4, 85ed, sigradi2013_342p, 1295, 3844, ecaade2017_048hh, acadia14_389a, ascaad2016_052k21, 1e84, ecaade2017_264e, 5cb1, sigradi2013_425o, ecaade2015_33m6, ecaade2014_070m16, c6c6, bf73, acadia14_317v, ecaade2015_15y1, caadria2017_094p25, ebe1, sigradi2013_414f, 8eac, 9329, 5448, 2a45, daa9, c122, fe2d, caadria2015_030e4, acadia17_274jj, 19d6, ascaad2016_059r23, sigradi2014_291o4, 13d7, 85b7, 1bdc, sigradi2015_6.42b8, 905c, bec5, 2fbc, 4f78, 7108, df4c, 4aa0, c7cc, 03fb, dbc1, ecaade2017_208d, 31a4, sigradi2016_507vv, 4a5d, ecaade2017_143o, d38b, 5acc, e7b2, 772c, 6b00, f27d, ed70, f4ce, ed67, 449a, 4668, ac63, acadia15_497s22, 3edd, 4bc6, acadia17_318t, 13d5, b75a, ebb7, 8357, ca57, e2b7, sigradi2015_10.309g22, ijac201614105p4, sigradi2015_8.186m13, 0c0d, 681c, 5d45, de62, dadf, ecaade2017_105tt, 5d84, 3930, ecaade2017_057ff, e141, 480f, 65a2, ijac201715106w, 2b74, 7c6b, 4f13, ascaad2014_035n1, ecaade2014_038z9, 5ead, ijac201715202p, ecaade2014_224k57, 861d, sigradi2015_8.186s12, 2ed8, 8a5f, 5141, 1393, caadria2015_208b31, 9aaa, 2b91, c053, aa6c, 947c, a748, d885, acadia17_500ee, ecaade2016_071p19, 474e, f6ca, 618f, ddc8, 70d0, sigradi2014_157d4, acadia14_375n, acadia17_201ww, 2254, 3d37, caadria2017_113l29, ecaade2016_223w58, 1019, 2e30, 7863, 1a3e, 0fe3, a7bd, ebc9, 21e9, b68c, sigradi2016_431r, afab, cda5, cfa2, d272, de65, b839, ijac201513202m6, ecaade2013r_007e5, 6153, e098, 2f00, 46e9, 7f18, 28cf, f87a, 600f, 7b01, ebf3, 5f27, 666e, c4e0, 15f9, 1100, 81ab, 79c3, 55f9, acb9, ecaade2016_243r64, 2ae2, 9d48, acadia17_178nn, 0588, c1c8, f8b9, bbf6, 9863, 7ee5, 25a0, ijac201614405v3, 8b32, 7f0f, ecaade2017_210s, ecaade2015_287l63, 1757, ecaade2016_ws-intelligentx68, 4222, 3ec7, 2ac9, ijac201412203i2, b027, 5ac9, ee78, caadria2015_073a10, ecaade2014_192d49, 2842, a30b, 2034, c9ec, acadia17_414vv, 4162, be84, bc17, 7876, 0a8d, 2dce, ecaade2017_124o, 4cd2, d4e5, ecaade2017_026rr, 3f4f, ascaad2016_046s19, a1cf, 5f28, 1a35, 35d2, ace5, ecaade2016_123c34, 33ec, acadia14_135l, ad46, ecaade2016_ws-dleadi68, 3a5b, 9ea5, 6db5, 134f, 04f7, 1dca, acadia17_360b, acadia14projects_479w, 7780, ascaad2014_019s2, 32e3, sigradi2013_327t, 174a, 2952, 2aa5, 4f4c, 9070, 4225, 52ac, 783f, 725b, d5cf, sigradi2015_8.47m11, acadia17_552i, 1328, ecaade2015_319c70, 6003, 5c0e, 0f5e, 1433, ijac201614403p2, sigradi2015_10.307b21, aab6, d22d, ecaade2015_233d53, ijac201614403n2, a21f, 3da3, 337d, ascaad2014_022d4, b2c0, 0666, 4c5d, ijac201412206z4, 9a5d, 3716, c73f, 58cb, 91a2, cb9c, 4d95, 26fd, 9cd0, 48fa, ecaade2015_265u58, 96c3, b024, 8e1f, 7e45, e760, acadia16_344t20, d52e, ecaade2016_238n63, 1bab, a4ee, 09be, e9a4, fbf6, sigradi2013_343i, e6ad, d4cd, ecaade2017_253u, c0ae, 7fee, a52b, ff29, 3d07, 585b, ijac201412304a1, aff5, ed73, f2a4, acadia14_125u, a8c1, 8368, d83f, c621, cab7, 57b2, f877, 2bd2, 657a, ecaade2016_026z7, a064, 0ab9, 9266, ascaad2016_045c19, ad7f, ecaade2016_106j29, cc49, 4a03, ijac201715202pp, bdbe, f08e, 77a0, eb29, d831, a4c0, sigradi2015_4.219w6, d511, cbf0, 5616, acadia14_661n, 3238, 1a11, ad04, 1cbd, 1eca, 8a6d, da1e, c582, 4ab1, acadia16_88w6, sigradi2016_524cc, a853, 62ef, b95c, 06ed, 9ec2, ecaade2015_196r42, 1fae, ee67, 8196, 4e92, sigradi2013_407j, 0203, b19e, 092e, ecaade2014_144c33, ad7d, sigradi2013_195, 8ae9, 890d, ecaade2015_115y22, f02b, 4513, ijac201614207f11, d03f, a541, 7547, be73, acadia16_196d13, 2314, 32c6, d1cf, d9f7, 0335, 5328, f913, ec4e, 5097, f568, 0ced, ecaade2017_215z, f5a3, 7fbd, acadia14_33ao, 4762, 6832, 041c, f7e3, 40ff, 0fad, 87ed, 7803, 4601, 0e72, 6404, d8ea, f9ec, 5b83, 8db2, 72f3, 5,7e+10, 6082, ecaade2017_027ww, 58d2, ecaade2014_204f53, 845c, 1559, caadria2017_015z5, 88bb, c4b1, f64a, 00e1, e810, 5670, 334f, ecaade2016_144k40, ecaade2016_067g17, 8c60, ecaade2015_297w64, da81, a2e0, ascaad2016_045j18, 8239, 6e27, 5e26, acadia17_512t, 5424, acadia17_26k, 2572, afc2, 2e86, ecaade2013r_020n10, e9f2, f5c9, d0f9, 91e3, acadia17_231p, caadria2015_170v25, 5faf, d0cb, acadia14projects_291au, f4d1, bd2a, b28e, ecaade2016_036r9, 8ffd, 3a9b, ecaade2014_128t28, fdd9, d482, 4578, acadia14_479c, b46a, 9fce, acadia15_251h10, 5580, caadria2017_124a33, ecaade2015_152w31, ijac201412403z6, c01a, ecaade2015_194v40, 153c, ijac201614201y6, 73ea, b69f, acadia17_512o, 1d6d, acadia14projects_257ac, 4263, 8828, caadria2016_197g9, 82a9, af17, 936d, 0a81, a951, 6b37, 470f, 157b, fb77, 64f9, e65e, 6943, caadria2015_087u13, 5e30, 34f1, 63c7, 1d7c, 1ca3, 36c8, 1911, 19d8, d176, dcb7, sigradi2016_443uu, ecaade2014_225t58, febe, 9bdc, 7baf, f9e8, 4276, acadia15_417g18, ecaade2016_182n49, ecaade2017_124p, 5aaf, acadia17_660t, e640, 20e0, 62a6, 9820, 2e80, 0758, fcfa, 9f52, d249, 9667, acadia17_552p, d550, ecaade2014_112i26, 2940, 449d, 56c8, 4fe7, e0a6, d04c, 2104, 7134, cb74, ecaade2014_214l54, 5f42, 2b94, 168a, c4e4, ijac201513101b1, d996, f149, cc28, 4d6a, ascaad2016_038i14, a5b2, acadia14projects_33al, f23f, 8ec9, b302, e35b, 8a9c, acadia14projects_23ab, a729, 2b7c, caadria2016_487j20, 8bb7, 2c08, a43a, ijac201614207b12, 2e82, acadia16_124b9, 8886, ecaade2017_071oo, 488a, deb9, feb5, aa5a, bcc7, 4477, ecaade2017_215nn, e198, ecaade2016_074k21, 0dbf, 4d39, 63b6, 9c52, 851e, 8aca, 8abf, f0df, 5723, 6abd, ef84, ascaad2014_037k2, 468f, 4985, afd1, c094, 6385, acadia14_375k, 7812, 5126, 39bf, acadia16_34k3, ac3e, 787e, c5f5, 1bc9, e360, 66f6, 8c1b, 8dbe, fd4e, 8e07, e24f, f6e4, 79c9, a3ef, 375f, dc85, b462, b880, 6214, 2eb1, a626, affe, cf45, a1cc, 3387, acadia14projects_145ag, fbdd, ecaade2017_091ww, 7059, 8dc1, f8a5, 37c5, 0359, 7665, e45d, acadia17_177m, f4a4, 8cab, 9cb1, b918, b572, 0efd, acadia17_189gg, sigradi2016_814d, 2281, 93a0, sigradi2014_347p10, f749, 6a17, dbef, f62b, acadia15_395d17, 45df, 97a5, 3c16, 10f7, 5b93, 6122, e91c, 6ffa, 3a85, c8de, 9204, acadia17_402c, 5d20, d886, 7023, 7498, ecaade2016_136h38, c5b9, ecaade2017_002a, 3877, caadria2016_589b25, 8324, 65a0, 92cc, ecaade2015_17s2, 36a0, ecaade2017_059nn, 13ab, caadria2016_611z25, sigradi2014_151j3, acadia14_473ao, f1e6, ecaade2017_101aa, ecaade2015_240v54, 237c, d765, 1302, ecaade2014_202o52, ecaade2015_196a42, de5d, 6f73, 948d, f0d7, 4e9b, 884c, 6af6, d824, 9782, 4341, 9247, d2c8, acadia15_483a22, 23ee, ccc7, 0447, 970d, dac4, 5f0a, 3887, ed7f, 7074, 5ecd, 5313, bba2, 0892, 60c5, acadia17_501ss, ascaad2014_017l9, a82d, 38b6, f480, c39e, c418, 2fee, ff4c, 09a5, 580c, 5a07, fb67, 4eb5, sigradi2015_3.345s5, 2433, 7a3c, 6512, ecaade2015_64w12, 1951, sigradi2015_8.41c11, 73a8, caadria2015_105h16, b03f, 20bc, 244f, ecaade2016_016g4, 0eee, 92a3, acadia17_18o, caadria2017_046m14, dd25, 4547, 8f9f, a77f, a96e, 6efc, ae31, a718, 2591, 724f, 1646, ff7e, ecaade2014_100d23, 11f4, bf84, 15f4, e920, 4a8a, d564, sigradi2013_244p, ffbc, caadria2017_165i41, acadia16_12m2, 9aed, 9953, 924c, acadia16_106g8, c05d, ecaade2017_173nn, 62b2, ecaade2015_329m71, 0152, 6256, sigradi2014_047l4, ecaade2016_163y45, 8c97, sigradi2016_654b, 0564, caadria2015_070x8, c412, 55b6, 8e8d, caadria2015_016m3, 67bd, 7048, 23c4, caadria2016_809h34, 904f, c6ea, 415a, 0aa3, ijac201614201e7, b584, sigradi2014_271n2, fa48, 33cb, d3bd, dd3a, b320, acadia14projects_177af, acadia16_280u17, ef4a, de14, 0324, bea0, 526d, ecaade2014_206h53, 6c00, 4316, 3e5a, 46f3, 8058, ecaade2015_211z46, 1203, 2cba, 2fa5, 7377, 94c7, 757a, ecaade2015_217f48, ijac201412403n6, f5d1, 8000, 7fa1, a288, ijac201614201c7, dec8, ed95, acadia14projects_539g, d18e, 0e6c, 7dc4, ecaade2016_104x28, sigradi2014_214e8, d6e0, acadia15_123v4, 0440, eeac, 6831, eb8e, fc64, b23e, 96f2, acadia14projects_655v, 25fb, 669e, d5e7, eea1, bcae, 5d12, c106, 5660, f3d5, caadria2015_117z18, b814, 1fa2, 6c3d, sigradi2013_194d, acadia14projects_145t, d76e, caadria2016_871m37, c41d, f5f1, d442, f67c, e317, 148c, 17ef, bbef, 66e1, f061, acadia17_670x, efe0, 095f, c4cd, ascaad2016_003b2, ecaade2015_144g31, 6436, 3e79, 032e, 0ef4, 1630, ae32, c259, c185, 5ba9, sigradi2013_98z, e788, acadia14_347ao, caadria2017_125a34, 3b3c, ec11, acadia15_357l15, dc8e, acadia14_473as, 4a66, acaf, 6084, 3ea2, 2e54, 761a, 1e26, 549b, b70a, a0c9, 654d, 106f, ecaade2016_162n44, 8f78, ecaade2015_306h67, 2d3d, 2b25, 55ea, ecaade2017_144t, 1e06, 599e, b69a, 3a12, b0f2, a41d, fb41, bc9d, cb33, sigradi2016_383hh, 7fba, 31bf, 99fb, ecaade2015_287g63, 7e75, ecaade2015_241l55, 2488, 7a0c, 4f0c, acadia16_244w15, 0f9c, 500e, cedd, sigradi2013_117o, acadia17_481l, 682e, 5347, 9bb5, 9f3f, 78e3, ecaade2014_224v57, 381a, sigradi2015_3.268c5, defe, 20d8, 55af, sigradi2014_109f9, ecaade2015_61l12, ecaade2016_154g42, ascaad2014_012m6, sigradi2016_467u, de8d, 7998, bcdf, 017b, 7085, acadia17_248qq, a138, 1588, fcad, ascaad2016_007v3, ecaade2015_13r1, sigradi2014_075w6, 4161, ecaade2015_122p24, caadria2015_032u4, 5565, d3d5, f7dc, b8e0, 7752, acadia17_318m, acadia17_37ff, e8e4, 6976, 6e67, ff77, sigradi2016_814xx, 682a, fcb2, cec1, 656c, acadia16_298l18, ad02, acadia17_436n, a5e5, caadria2016_777a33, dc30, 4c2b, bca1, 2b0a, acadia15_223g9, 3665, 39be, 3310, acadia14projects_565ah, 3225, 008a, b3f8, 791e, 151e, 2ecd, 33a9, acadia16_140r10, ce6f, 52e6, 583c, ecaade2017_195gg, f4a3, 3fed, 8d89, d0fb, 5145, e18f, 1718, e629, 5ef8, acadia17_424pp, 6450, acadia14_453h, ijac201513302c10, 0554, 8a2b, 2395, cfbd, 39ec, b22b, 1e54, a06f, 16d2, 0be3, 8a59, ecaade2014_031u8, 24b4, 4e41, b76c, ab90, bae1, 66fb, 5f93, acadia17_258r, ecaade2014_157c39, 887b, 2cd6, e2cf, 0938, 3afa, e054, 24ba, ijac201614208a13, acadia14_167v, sigradi2015_11.222t26, 53d3, acadia14projects_291e, 0b0f, caadria2017_001e1, 4e87, 88c1, 843b, acadia14_125z, 94c1, d58b, 3943, 7b4b, e2cc, 4991, b41d, 8fda, acadia14_719n, 80e1, 4f71, ecaade2014_208c54, 81e6, 8fd2, fc82, acadia14projects_327b, caadria2016_683v29, acadia17_482cc, ecaade2015_73b14, 5b24, ff1f, a217, 8a7a, d784, 1822, a642, ecaade2016_tkow66, 3f7a, ecaade2016_118j32, 68f5, 1aad, 90ba, acadia14_153a, sigradi2016_817k, 1add, 82db, 117e, a916, ae05, dc3d, ascaad2014_019y2, be15, 2823, 9571, 00b2, 3234, b96f, a7ca, ecaade2017_028n, ijac201614207n11, 3eae, 998d, 61b1, acadia17_283yy, c709, b2e4, ecaade2016_165z46, cbb1, c34d, 5b9d, a5e8, acf1, ecaade2016_021t5, sigradi2016_777mm, 39e4, 3a7b, sigradi2016_779vv, sigradi2014_281d3, 6bc5, 4202, acadia17_307dd, d18d, 154b, acadia17_284l, 1491, 778b, 2f98, ecaade2014_052t12, acadia15_211y8, sigradi2013_271o, 6c27, ecaade2017_291q, ecaade2016_163c46, 6b82, b6ee, cdd1, d67b, 7a52, a92e, a455, e639, 070e, 18e8, af30, 3b70, ascaad2016_025p10, ijac201614309f6, a939, ecaade2015_161j34, caadria2016_291a13, 1f70, 6834, 77f9, c32a, 76bd, ce9e, 1908, ecaade2014_218s55, caadria2015_111o17, 5ec7, 6a39, f885, 015e, d3bf, ecaade2016_163m45, sigradi2013_386h, ce82, 7e89, e6b3, 6587, b31f, d965, ecaade2016_163s45, 7d4b, 6a3a, sigradi2013_285z, 98b3, acadia17_392e, f1a6, acadia14_177w, 9f33, 36c2, 67b5, acadia14_101x, 443f, 4653, 4831, ecaade2014_186u47, 1ee3, 223d, 243f, 69da, bf1f, 2e3d, 9e48, 40dd, 7f6b, cbc8, 2240, 5438, cc23, bc46, eb77, 3b8b, 53d6, acadia17_100r, e66c, caadria2016_383m16, 8b25, 4b0c, 4230, 0d86, 838b, 8d5e, 55fc, 18d4, cfe6, acadia17_26g, fb5e, 564c, 545a, ascaad2014_026w6, ecaade2016_073g21, 90bf, acadia14_125r, 741c, 2ffc, a2d5, acadia14_463ax, 7e7b, 1648, cebc, 4095, ijac201614308f5, c6ce, 5778, 22f2, 8cb1, b3f7, a691, ecaade2015_143l30, df55, 1f86, 50b2, ecaade2014_012s2, 33c3, 54a4, 1b56, acadia17_62nn, e279, 1d7d, cb3d, acadia15_263c11, 663f, 88fd, 17a4, 5f1d, ecaade2017_195hh, ecaade2015_21l4, 8234, 5489, 0498, 1e87, ijac201614105r4, c61d, ascaad2014_008y4, c493, e89a, acadia14_565r, bd1f, 25f4, ca0a, e00a, ecaade2016_025o7, caadria2015_102x15, 3beb, 2ef9, ascaad2016_035r13, b432, c918, 7688, ecaade2014_053p13, 88c7, 6963, ecaade2016_071b19, 07ac, 6f71, 8875, 7f20, 68e9, d771, acadia15_323g13, 3a3a, bd36, 08be, 6a2a, a197, 47f6, 74dc, 2302, c1de, 5ac7, acadia17_562w, 68e8, f060, c3c5, 23a5, 0226, b7f1, 0283, sigradi2013_41z, ecaade2016_097t26, c8ff, fd29, acadia17_230ss, 2b6f, 8cd5, caadria2016_713x30, 934b, 8a57, c633, 6bd5, 4c30, 906d, c90a, 4522, 25c5, 83f3, ecaade2017_134o, 3592, caadria2017_015u5, acadia17_60aa, 1cfa, ascaad2016_057w22, 7136, 7f51, e4e6, 789d, 619e, acadia17_678tt, acadia17_534zz, 32e8, ecaade2016_224t59, 14c6, 5c6a, ecaade2016_038j10, 5cb4, ecaade2014_029c8, 3af0, 5300, bc54, 0f3e, a38f, fafa, ecaade2014_206n53, acadia16_106i8, 7ce7, 5bd7, 23f3, 937f, acadia16_280l17, 5513, af15, acadia17_560o, sigradi2014_214c8, ascaad2016_038m14, 3620, acadia14projects_145aj, f9c4, 0249, ecaade2015_164v34, 07dd, sigradi2014_042r3, e7be, caadria2016_851f36, d23f, 85e8, ecaade2016_191l51, 7cea, ecaade2014_012u2, ecaade2017_213yy, 65c1, 4b3a, ecaade2016_077z22, b98c, ecaade2014_230o59, ijac201412402e5, a51c, 199c, dcbf, 3eee, 212c, acadia17_581kk, 85fb, a494, 1b5b, acadia17_237hh, a2be, acadia16_362s22, acadia14projects_219aw, 6877, ada9, 8762, 4da0, sigradi2015_10.307w20, acadia16_372e23, caadria2016_291z12, b2f3, caadria2016_425c18, eae4, 1293, acadia17_28w, 3870, ecaade2016_045e12, 78f7, 8c35, ff4e, acadia15_161l6, ecaade2014_140n31, a488, e74e, 3dc5, 6f86, 9814, 5b7e, 232c, 5c16, sigradi2016_732v, d1c9, ascaad2016_033f13, e074, ecaade2014_201f52, caadria2015_015b3, 1145, acadia17_322i, acadia14projects_619ab, sigradi2013_289k, 0571, 5f3e, 9ca6, 8d45, 1720, cbe4, 2518, 7dfe, 23b7, 5021, caadria2017_081y24, 0f7c, 9023, ijac201412204z2, a9d0, 25f8, acadia16_344j21, acadia14projects_661n, ecaade2014_224x57, cd0e, 1ced, sigradi2015_3.221t4, ac9c, 9968, 64de, ecbd, fb42, fe12, sigradi2016_659t, acadia14_281aa, ecaade2017_017u, 44ae, 730c, ecaade2014_194y49, 6510, 0ddb, 9ab3, 078d, 724a, 3154, dbce, 8550, sigradi2016_534ss, 5fb4, 0608, ecaade2016_mrtj66, 9ae2, 0ea3, 2a64, ascaad2016_032s12, acadia17_128ll, 7502, acadia17_520f, fbbb, acadia14projects_237au, c341, 30a2, a4e6, ecaade2017_305e, 2516, fb6d, acadia14_247r, sigradi2015_8.47d11, 0b6d, ade3, sigradi2016_686ss, acadia17_154oo, fad5, caadria2016_209u9, f45e, 1576, ecaade2015_130h26, 3922, 1cfd, 9612, acadia17_212z, c611, 6795, ijac201614402n1, ecaade2017_097bb, 59ee, 237b, 136a, 6bd9, ecaade2014_214h54, f24f, 336f, e7b6, 92f1, ecaade2014_057e14, acadia14_135o, d71c, 052e, 0c08, 326e, 9cb3, 9430, ce8d, 5d00, cc7d, 4a36, caadria2015_124i20, 6559, ffa0, 8292, ecaade2016_234v62, ijac201412305e2, db4e, ecaade2016_018f5, acadia14_281w, 5122, 7afc, 638d, 7bcc, cc15, 68f7, a499, 4ddc, sigradi2015_12.297i28, da65, a02f, b7c1, 1f8b, 60f4, 7257, ijac201412302b7, 698a, acadia16_164y11, a16b, 118d, 9e87, d2b8, sigradi2014_314o6, 04e2, acadia17_307ee, 2414, caadria2015_168l25, sigradi2013_42p, 53fb, 22ba, 35da, 97af, 4898, b834, 70ef, 859d, acadia16_214y13, 77ae, 16cd, 0418, 608f, ijac201412408a3, 78a9, 821c, 0630, ecaade2017_257vv, acadia14projects_565x, bef6, 8dfc, 0424, 7986, e02c, 5c0d, 8076, 2014, ascaad2016_023z9, e9d4, faad, ecaade2017_164dd, 0988, 5f1f, 70e5, 58c9, b390, c3ad, sigradi2014_141r2, 57db, 95b3, 0f62, cfc8, 1c48, 9908, b5e3, e6e3, 2b81, sigradi2015_6.341a9, 4538, 6b53, e2bc, a0ed, 086c, acadia16_424j25, 0925, c9d8, acadia14_177ag, d293, d2f4, 9859, d2fb, ecaade2017_007ww, b79b, ecaade2015_144w30, 99be, 2b3d, 4372, 19b2, 0109, 0028, 9ffa, 3289, ecaade2015_61f12, 50f0, 774a, 4819, ad17, caadria2016_105w4, d1e2, acadia17_630j, 24ac, 0cd1, 8c37, acadia17_366s, ecaade2017_253ff, 0f86, 0ac1, d0f5, acadia14projects_479ap, 1e35, 75f5, dfd9, 04c2, 85e6, 7540, f202, 41ea, f436, 0fe9, e99d, c4fd, 3f2e, e038, f80b, 47d5, acadia17_82dd, ae79, 1c58, ecaade2016_078e23, ff09, acadia17_512r, caadria2015_237l35, 62ac, bda9, 9aa2, 68fc, 949c, ecaade2017_265w, 490c, ac24, bbeb, 6855, 3184, eb7f, 4cc6, d3f2, 725a, 1224, 114b, 523e, 1d39, ffb2, 39f4, 0dfa, 8f95, fe7d, e4a0, ecaade2014_029e8, ascaad2016_005w2, 0551, fd49, caadria2015_246c36, 1d02, a74e, e3c4, eaf1, ijac201614105m5, e156, ecaade2014_240g62, acadia14_291ay, d17a, ce8c, 9602, caadria2016_187n8, ijac201715101h, ecaade2014_070u16, 4f15, fe71, c143, e5b1, caadria2015_119x18, acadia14_53s, 681a, acadia14_681ag, d118, 6296, 3a5d, 9db4, d3b6, 5be0, b635, acadia14_247s, 367f, 2031, ecaade2015_38m7, c990, 7305, db25, 24c7, 1c2d, 3a3b, b376, 46a1, ascaad2016_048m20, ecaade2014_180b45, 1dc1, dc50, 2093, 4b67, 43bd, 1ede, c5d7, 8d5c, a42c, cdd7, 8f5b, 29a0, fd30, 3422, 7b7d, 0a3a, fc6f, 91a9, 363b, dec5, 51bb, 48d6, dba2, ecaade2017_031zz, 4c96, 15a1, 23db, sigradi2016_421yy, f1fa, ijac201412203a2, cecd, ab85, 1515, e792, 65eb, acadia14_63ae, acadia14projects_619am, 2522, 7fdc, 3996, c342, 75b9, ecaade2017_164v, af7c, ascaad2016_049z20, 5186, sigradi2014_345t9, acadia14projects_199ap, b7fd, d353, ca8a, ecaade2014_206z53, d610, ascaad2016_027y10, d335, 74ee, e02f, e9b9, 5c93, ecaade2017_009v, b061, b9ac, 2a66, f344, b5b1, 79e8, sigradi2013_386k, b2a3, 5eb5, acadia17_482z, 072f, d106, 3d1b, f692, e7f7, b542, 16ff, 9f76, 1a65, c684, ijac201614207y11, 65f5, 5bef, ecaade2017_133k, acadia17_637xx, 25c6, 38d8, c9ae, 4539, 7af1, 0635, 67ee, f4f2, 1f43, ecaade2016_225y60, 6e95, d75e, 5e18, acadia17_109z, dc65, acadia14projects_317z, 29a3, 2aef, b717, 494d, e43e, 3e5c, caadria2015_081m12, ascaad2014_019x2, ijac201513202g6, 33dd, bbb6, afe3, 4bc5, acadia15_483z21, acadia14projects_177ah, 85a4, ecaade2017_256gg, 48fb, 31a7, 096c, 742c, 6f6d, acadia17_154jj, b350, 99d1, 6a6a, ecaade2014_226c59, 129d, c337, sigradi2015_sp_8.6d30, 1e5c, d62d, c4a0, sigradi2014_276u2, 9fdc, a440, caadria2015_208s31, 3525, 0942, e090, acadia17_630ww, 7669, 6868, ecaade2016_095e26, 356f, 4483, 7071, b5c3, acadia15_57s1, 666b, e26b, 98d5, 907b, acadia17_62yy, ddd0, 806f, 00bc, 2edd, 156c, 8a7d, c3a7, 05f0, f775, ecaade2014_020n5, sigradi2016_446j, 81c9, bf6a, 63cb, acadia17_562cc, 1cec, 7b9b, dbf6, 1880, ijac201513201i5, 3949, 8e93, d5d8, 26b4, 49ce, ecaade2014_127l28, 63a1, acadia15_371m16, 831e, 3b72, 5d1d, ecaade2014_035w8, acadia17_392s, 9755, caadria2017_174m42, 850c, dc68, 5c75, fac7, sigradi2014_281c3, 8220, acadia17_670nn, f03b, ecaade2017_038mm, a505, 70d8, a8fd, 67c3, bb3f, ecaade2017_019b, b741, 442f, 3363, 841b, 9e91, deaa, f435, 5e14, caadria2015_213n32, e108, acadia17_38qq, 5193, 5dbc, eaf3, 76f0, 2987, 203e, bae5, ecaade2015_233c53, 3443, b0f4, c274, 502d, acadia17_316yy, caadria2017_005c3, a79e, ecaade2014_066k15, b668, ecaade2017_282l, acadia15_417a18, cf42, ecaade2017_037cc, ff0d, ijac201412205s4, b470, 0a7b, 0289, sigradi2015_9.152k16, sigradi2016_517t, 6df9, e58d, 35e7, fa59, 65ec, 794d, 2362, f1f9, ed35, db18, f232, 1d0e, 23f7, sigradi2014_085e8, a426, ijac201412303i9, c541, ecaade2014_066h15, sigradi2015_3.370a6, 35fd, da21, dbb9, 1fda, f7b3, b22c, 9adb, sigradi2015_12.297l28, 9973, 1ac7, sigradi2015_4.52j6, 2144, 3985, 79a5, f9c0, acadia14projects_327c, sigradi2013_303u, acadia17_283qq, 12a7, 63a2, 0bbb, ecaade2014_014c3, caf2, caadria2016_611x25, acadia14_117h, 35a1, 610e, 4e0b, 9dbf, 645e, 8d05, 7b13, acadia14projects_247k, 0dd3, ijac201614208d14, c4e7, d5ef, ecaade2015_217a48, 542b, c827, 0173, sigradi2015_4.52n6, acadia14projects_347ag, sigradi2016_537ww, 2847, 64bc, 4460, ecaade2014_194t49, 6422, 1fb6, b44f, 7df0, 12ec, 8f36, ascaad2014_018v1, ijac201715202vv, 49db, 59e3, ecaade2014_237b61, 7121, 0314, ascaad2014_021b4, acb0, 9ac9, 6562, be00, 3ffd, 6e22, 83be, e273, a405, 6858, a827, fe1d, bc6f, 844e, 9360, 26ae, 2509, e0e5, 72b3, acadia15_407h17, sigradi2014_213m7, caadria2015_111h17, f14d, 7e92, f869, 234f, acadia17_464ss, caadria2017_155u39, 20e4, 8fcb, ecaade2017_041v, 60fd, 8cea, ecaade2015_138d27, b4d7, ecaade2017_057r, f5ae, 1be8, fd76, 2ee9, bd13, cc5a, 6d79, sigradi2014_032k2, 495f, sigradi2015_3.201z3, ascaad2016_041g16, ecaade2014_149t34, 481d, caadria2016_177y7, 57ec, 8cf8, e06f, d44b, 8bfc, 719d, ecaade2016_016c4, 6809, 3865, c9f6, 7f0a, 8df5, 8181, 94f7, b7be, ecaade2016_007l2, eb4b, sigradi2013_364p, ijac201412303h9, acadia17_307jj, 9964, ijac201412205g4, 62fc, acadia16_98s7, 2985, fe6a, 7063, da2e, bebd, 9ede, caadria2017_190p45, 68b3, caadria2016_861a37, acadia14projects_375ax, c9f9, ascaad2014_029k8, 9cc6, caadria2017_054f18, 823d, ef7e, a328, 8301, 5f47, 0d9a, ecaade2016_118h32, ecaade2014_215f55, dfe6, d800, ijac201412401y3, e1af, 9fed, 0e5b, 230b, 564d, acadia17_72f, 0de8, ijac201715102x, 33f4, e42b, 74c3, 21b1, cbb4, ijac201513206v8, acadia15_357v15, ecaade2016_058x14, 64ee, ec86, 84cf, c42d, 8c54, b8a7, 47bf, ee1c, caadria2016_457j19, 8c2e, 946e, 8afe, d8f9, sigradi2016_441nn, 5cba, acadia17_100k, acadia17_446dd, a277, a971, 2186, 8ed6, 32df, 542d, 0604, 826a, ascaad2014_019w2, ecaade2017_309tt, 8fe4, 1fe6, acadia16_130m9, bc50, cf99, c914, be3b, ec89, 4a9f, bcaf, fda2, ecaade2017_061b, ccd5, ecaade2015_241c55, sigradi2015_11.34c24, 578a, edd0, f895, 2fec, b5e7, ecaade2015_83f16, d72c, 215c, sigradi2016_448cc, 1c70, 8cf7, a351, 2485, 5d5d, sigradi2016_752tt, 50d9, 4ac7, 1d43, b853, ecaade2016_047i13, 2d56, ascaad2014_012b6, 9a1d, 6190, e042, 051d, 44a1, f797, b8e3, c54c, 0cf4, 54aa, 4f6c, 67fe, f9ae, e08c, ecaade2016_136t38, ecaade2014_133s29, 72f6, b17c, 4dd8, a99f, ecaade2014_018t4, 8bc1, ascaad2014_014n8, ijac201513105z4, a2d8, sigradi2013_330d, 9cad, dd8c, 4ee5, c28a, 40a7, 3d3a, 614e, 1c79, 1cb7, 6a18, 4aba, 62d2, 5b32, 4d19, a9b5, 1aeb, 0e8f, 6c6b, 7282, b8da, 8497, 036a, 5159, 3d6d, 69d2, 9e93, 647b, fc5a, acadia17_18p, 2a02, 27f5, acadia17_640x, 5e49, e537, f2cc, acadia17_238mm, caaa, d8e1, acadia14projects_681an, a91b, f79e, 5915, 182d, caadria2017_069z21, ecaade2017_264h, acadia17_340v, sigradi2016_625kk, 423c, 2c5d, ecaade2015_269p59, eda7, d1d6, 05db, c5a6, acadia15_137l5, acadia17_322f, 4190, b45e, 5e01, c396, 8c72, ecaade2017_229gg, caadria2016_239f11, caadria2016_281e12, f6b7, dbcf, 31d0, sigradi2013_303p, acadia15_251i10, 8632, acadia14projects_473al, 351d, 2bf8, 88d0, 0af2, 23ef, 5cbf, 8adc, d5b5, 924f, 9d64, 3da2, ee00, ijac201614105o5, 95aa, caadria2015_213w32, 045f, f067, ecaade2015_301u65, 66b4, e1fa, acadia15_443w18, d95a, db2a, ebcf, e230, acadia15_110c4, 529a, 19f1, caadria2017_168w41, a369, 737c, 95bd, d084, 850f, ecaade2016_043w11, 2268, ecaade2016_102i28, ijac201614303e2, ecaade2015_138b29, sigradi2016_732d, 5318, ecaade2015_230l52, dfe1, sigradi2015_8.264u14, 041d, 2cd8, acadia14_189al, 5f68, 703f, efca, a5fa, b694, 5536, 77ef, eb66, 0bd8, f4d3, caadria2016_353x15, d568, 7712, 908b, f4da, ecaade2016_151b41, c930, 642b, 657b, 2fdf, 6454, 1a4f, 823c, ae9b, 9bb4, 6294, 4c0d, ecaade2016_139e39, ecaade2014_184f46, d494, acadia17_446aa, 4fc4, acadia17_189ss, 2cbc, a54d, caadria2017_074o23, sigradi2013_400v, 8564, 3d4d, ijac201412202z1, 577e, d6fe, 0a97, 0835, 77c9, f1c3, 332d, 4b8f, e69f, df2d, caadria2017_029o10, 8f4b, 67b4, sigradi2016_817c, ecaade2015_285f62, 714a, acadia14projects_565ae, f478, 09cb, 0c34, 6d57, ecaade2017_229cc, aaee, d2d3, 3838, 2332, 2430, ee43, 11d1, 79b1, 8e9e, ecaade2014_010r1, acadia17_153j, 3054, 2972, d1bf, 526e, e63c, 5e53, e55d, 71d7, ijac201614402t1, caadria2017_070f22, 46b2, ecaade2015_158u33, fc07, 7555, a2d6, 0016, b791, 40fa, 9d09, a55c, 8109, sigradi2016_815aa, ascaad2014_012i6, d1a7, 3654, sigradi2016_732z, caadria2015_208p30, ijac201412403f7, 3f96, f7c7, caadria2015_086j13, 533e, e338, a368, fa67, 6933, acadia17_170z, caadria2017_145f38, sigradi2013_407i, ddac, ba43, ecaade2014_146u33, ecaade2015_200l43, 3b07, bae8, ab2f, sigradi2013_429e, 6683, 1ead, ecaade2017_046d, c9b5, 6bb7, e145, ijac201412303z8, 5080, acadia14_565af, acadia17_598qq, 49be, 53dd, 264b, 7708, d4e8, a65f, acadia17_435c, 4c52, 7ec5, e9a8, ecaade2017_230zz, 4c45, 52fd, ascaad2016_028h11, faaf, sigradi2016_777ii, a99c, 951b, acadia17_230g, f542, b189, acadia16_196c13, caadria2016_249j11, 465f, 704f, c31e, b254, f0de, 1e53, 3e5d, 6c3b, 8f83, e826, ascaad2014_006v3, 907d, ijac201412407t9, 85cc, ecaade2014_137a30, ascaad2014_021x3, 4e74, 57df, ecaade2017_277qq, bee0, caadria2017_058i20, 3c2d, 6d40, f6a7, 168b, 2041, 400b, 9f7d, 076b, 86ea, 4c09, 902a, 7805, b3d4, b9a1, fb87, a20f, ijac201614104l4, acadia17_221gg, 1794, 6ac9, d73c, 7c78, ascaad2014_007d4, 6c97, caadria2015_070h9, ijac201614208i14, 7b1a, 95b4, sigradi2016_602g, 38da, ecaade2015_325y70, caadria2017_134w35, 6f88, 31f5, f4c2, fdd1, b97f, f800, 515d, faf1, 75a7, 1c19, e150, c95a, b543, 0f4d, acadia16_34a3, ecaade2013r_017b9, 14f9, 74fc, ecaade2016_067k16, 7d7a, 6f44, 4e43, ae8c, ecaade2014_060v14, ecaade2017_269b, 0ab3, 834f, ecaade2015_116m23, 87dd, ascaad2016_034j13, 0778, fc89, 0ea5, 1eff, 7770, 9280, d573, e84a, ceb3, sigradi2015_3.65s2, acadia17_502tt, 4d07, db56, b614, ijac201513104l3, 0ec6, ecaade2017_189xx, 3e0f, caadria2015_087t13, 80f7, 7f6f, ecaade2016_158s43, acadia16_402n24, 6dd9, acadia17_154mm, 5cc4, ecaade2017_302mm, caadria2017_190w45, f609, ecaade2017_031jj, cae9, 3a59, db4b, acadia14projects_63ak, 6e6c, 1581, 91cc, 8760, sigradi2016_430o, c9f5, 640e, 0547, 5816, 19d1, ce37, 24e4, 3298, 646b, 22cc, sigradi2013_387a, 069b, af2a, 9046, ecaade2014_138f30, 1b38, 11f3, ijac201513303f11, caadria2016_291v12, d4dd, 3591, c52f, acadia14projects_435d, b064, a706, ef91, acadia14projects_101v, sigradi2013_131, 8243, facb, ecaade2014_198p51, acadia16_344w20, d9d1, 48f7, b245, ae21, 6592, sigradi2015_10.220h20, 9ef7, 662b, ecaade2015_196i42, bd41, a957, fe5c, acadia14projects_565s, a238, b417, 3f36, f32b, e929, 94d3, ab50, 7c59, 1eab, caadria2015_122l19, e49b, c2ee, ijac201412303k8, 2956, 60c1, 19ad, de7f, ijac201614403j2, 63ca, 2799, 2d6d, 98ca, fddb, 0cba, cf80, 79a7, bc00, 80cc, 5f53, 57a1, bed3, 3428, 0c35, ce70, 0486, ecaade2017_146cc, sigradi2016_364oo, bca6, 6f92, 7a98, c30f, 619a, sigradi2016_400h, ascaad2016_023c10, 7193, 5e0e, c4a5, 8951, 1be7, acadia17_89p, sigradi2013_342r, a10f, df95, 6aa7, b4b3, ecaade2017_057u, e813, f920, acadia17_59e, ecaade2017_202n, 0e1c, 94b5, c13b, f252, 0f53, 0dd1, 6369, 8fcd, 801a, ecaade2015_302m66, eda3, ea02, ee28, be2f, 4f20, e2a4, caadria2015_087x13, caadria2016_467t19, c512, 2b98, caadria2017_054c18, ecaade2017_122nn, 3e17, bc8d, 6c68, e245, ba6c, 2391, ecaade2015_318p69, 26ca, acadia14projects_453e, c67e, 616d, caadria2016_507s21, 45d8, 4ce6, 83f4, 4f8e, caadria2016_693y29, 99d6, bf21, 8c71, caadria2017_080h24, 48a1, 8cd7, 7d50, ecaade2017_144q, 9db6, 396e, a12d, 1b51, acadia14_375b, 0098, bc3b, 2766, 7c91, b525, 2452, 023c, 8a55, sigradi2013_30a, 3864, f6ee, 184e, ecaade2014_138m30, caadria2016_663r28, ef14, 706e, 4959, c484, ascaad2016_007m3, ccc3, 2835, d696, caadria2015_203j29, 9161, acadia17_70dd, a683, dc2a, e152, 8ced, a2de, ecaade2016_011p2, 0371, ecaade2016_105b29, 55ab, 9025, 71d1, sigradi2016_641hh, 0113, 5ec8, ijac201412305i2, ab17, ac46, ecaade2015_287r63, 8e95, 69f7, d842, caadria2017_001c1, d283, e22c, fc5b, sigradi2015_4.219v6, ecaade2015_25h5, f0c4, ijac201412406m9, 97dd, efd9, 8471, 6d6d, 4f56, e4c7, 1b0f, 23e6, 1665, 300e, 9ec6, b2f8, b120, ad4d, abd7, 76ce, 1fcf, sigradi2014_282n3, 7187, 1472, 021d, dc5a, 9824, acadia15_451s19, 23e1, 2f95, 9255, fcbe, ecaade2014_022a6, 0cb0, 52dc, 0aa9, ecaade2017_085m, a5c8, b582, ecaade2015_170n35, 4362, 4398, 3f23, caadria2015_043f5, acadia17_600aa, b420, sigradi2015_9.152a17, d2ea, acadia14_63ai, 7690, 9f36, 2d9e, 09e7, ddca, fdde, c9e1, sigradi2015_1.288c1, ea11, b721, acadia17_28aa, a102, ecaade2017_026oo, 0ed6, 166c, b0d2, 597c, e67a, ijac201715106d, ecaade2014_139c31, dca6, b8a9, 04d3, ecaade2015_28x5, sigradi2013_429n, ba65, 943d, 807b, acadia14projects_661b, ecaade2016_102t27, 949f, fb7c, cf62, 603b, acadia17_222v, sigradi2015_6.183n8, 0889, 07f3, 2dcf, f88d, ecaade2016_106m29, cce7, ecaade2014_108d24, sigradi2015_8.186j13, a16f, 2ac4, 913a, bd04, 5a26, cf3c, ab01, sigradi2014_341e8, ade7, ca86, 08b4, 0f48, 293b, 635a, 008b, fa4c, a643, 1cb6, ecaade2017_091yy, 55ef, ecaade2013r_016u8, 2023, 7efe, 44d5, 6d27, 1dd1, 9a54, c9b0, e06b, ijac201412203l2, ecaade2014_239v61, 9a15, 902f, acadia16_402o24, 38d0, 8f35, 800d, faff, acadia17_82v, 2450, 811b, caadria2017_109c29, e191, 80c0, sigradi2013_157, bf54, 2f3e, 5ceb, acadia17_212t, 652a, d018, acadia14projects_627ay, ecaade2017_056xx, 0a28, b728, 66a1, d320, ijac201412302r7, 97f2, f805, 6059, ecaade2017_293ii, ecaade2015_178k38, 3f7b, 56e2, 6f3d, e75c, 9c18, sigradi2016_448x, da96, ascaad2016_028e11, 35cb, 412b, 2d70, c73b, a8a6, ijac201614405e3, 975d, 3742, e617, 85c9, sigradi2016_568nn, sigradi2014_305j5, 2ff9, caadria2016_405c17, ecaade2015_144f31, 0323, ecaade2017_248vv, 8c6d, cedf, 30a5, ecaade2014_180m45, ec45, 78d9, ae52, b1ef, ecaade2016_ws-dleado68, c087, 4322, caadria2016_663m28, cf0a, c925, 5952, 4c7c, f402, a2b1, ecaade2016_123v33, 9728, ecaade2017_161a, bd11, 78cc, 68d8, 0d5e, ijac201715104kk, 5d32, ccb3, a12b, 5c88, acadia15_451v19, ecaade2015_35b7, 637f, 188e, b265, 22dc, 33bd, b87c, a809, acadia17_90cc, 78ad, a181, ecaade2016_217n56, ecaade2015_22a5, 3b4b, 5e27, 795d, 77e2, 282b, 3ee3, 0199, b927, ee33, 12d4, ecaade2014_195t50, 5743, a900, a62f, 49fe, ecaade2014_015o3, ecaade2015_318z69, 187a, d89e, 477d, 7326, 1d70, 3188, 9cda, ecaade2014_044w10, 5ab3, fab2, 42f1, ddbe, 0f06, ijac201412302g7, sigradi2014_045e4, 1874, f199, 3247, ijac201513305s12, 37ac, 875e, ecaade2016_048r13, sigradi2015_10.307m21, 2189, ecaade2015_294j64, 4ce3, ef04, ecf3, b372, 287c, 4a4c, 1921, 9491, ac67, c21f, fe67, acadia14projects_531z, acadia14projects_479e, 3766, 273c, fc63, 39af, 6c98, f29f, ijac201715103g, c80b, 35b1, 3e63, 776d, 0158, fbc3, 4e10, 0e04, cea3, ascaad2016_047a20, ijac201614405l3, ee36, 1e00, ccaa, a60d, 8e0a, 9243, 58c3, 9cb7, ecaade2015_164x34, c17d, ecaade2016_210g54, fbbe, caadria2015_004o1, 8f74, b349, acadia14projects_691at, 74d3, d3fc, 6063, 000d, 51fa, 62c2, acadia14projects_671j, 1008, 4467, acadia17_542vv, 9da1, ece9, acadia15_232r9, caadria2017_005o3, 7f79, sigradi2015_8.143c12, 4615, 5198, ecaade2016_217i56, ecaade2016_185y49, 5f94, 4595, 9064, ecaade2013r_008k5, ecaade2015_181j39, ddaf, 4043, 4bb6, acadia14projects_357aw, 41c1, 9a3a, 7a82, sigradi2013_393m, e324, fcf1, ecaade2017_157kk, ecaade2016_171d49, dd89, ecaade2017_116b, 3097, ecaade2017_053j, 68f0, 0aab, 956e, acadia16_72h5, d151, 739f, 30c3, 76ee, abab, 8eef, ijac201513203d7, 9272, 837e, 3d6a, sigradi2014_222k8, d21d, 7299, ea23, 11c3, 41c9, ascaad2016_025o10, 9b2d, bf91, 1000, 2372, e9bb, 5efb, 55a8, adc2, eed2, 1927, fd83, efd1, 2b2a, 73b9, 07c9, f782, ecaade2014_113p26, ecaade2017_195dd, 4faf, 8f1e, 60b5, ecaade2017_146jj, acadia14projects_117g, b9b9, ecaade2014_111l25, 7124, 8fb0, e9af, 1dac, ee55, 41ae, 6826, b315, b49c, d070, 1b46, 8751, 929a, d21c, sigradi2016_815u, acadia14_435ak, 4fde, 2f45, f03c, sigradi2015_6.327s8, b419, ecaade2017_202l, 010b, a5c4, 9398, f9f2, ascaad2016_028m11, b3e8, af72, ecaade2015_293c64, acadia14projects_453h, ecaade2014_143k32, 90a5, caf5, 390a, 6956, acadia16_432m25, ecaade2015_227n50, 83c9, c6f3, 543d, f051, 0436, 2a03, 4844, 3c11, 852f, 81b7, 8089, 9512, 8953, c1b1, e3f6, 1c1c, b47d, aed1, 9d03, 729d, c03c, e0ad, 2fe1, 804a, ecaade2016_073u20, acadia16_54t3, acadia17_650a, ecaade2015_53j9, sigradi2014_030a2, 8376, bd6a, c077, ijac201614304y2, 94f5, ceb6, d34d, acadia14_655z, 142a, 80eb, ecaade2015_35v6, 683b, acadia17_455ff, 2070, 3ed7, e0f6, 1e8d, acadia14projects_463r, sigradi2016_601ss, acadia14projects_291ar, 2502, e4bb, ab02, 4967, 65cd, 2702, fe8f, dd35, ccae, ecaade2016_163a46, d702, b7d9, fa16, 6bb1, 5bdb, 9c92, 63c4, 9215, 2158, ecaade2016_113u30, 21f4, c27c, ecaade2017_203aa, 9ae1, 46a4, d6ac, 14a0, b393, 9e8d, caadria2017_051l16, 16c3, caadria2015_061k7, ascaad2016_002h1, a6a2, ijac201513205z7, 5954, eca1, ecaade2017_108l, 333a, 653e, 9e70, 2ba6, f179, ba55, 459d, d33a, 0212, 01ee, 5d4e, ijac201412301n5, 14fb, 7bde, acadia14projects_339az, 9dbc, 880f, f00f, 4d36, 34b2, 276d, e24b, 1612, e8b4, 1859, dad2, caadria2017_183m44, 3bc0, a297, 6b63, 3f84, 747e, e565, 8bf3, 958f, ef18, 9a5a, acadia17_350cc, d65b, sigradi2014_345s8, aec3, 5118, ecaade2014_120j27, 2e06, 50e8, 0161, e472, a582, acadia17_413dd, 4f2e, ijac201614403g2, ccc6, 4249, d6b5, caadria2017_003v1, 29da, ascaad2014_036c2, 83a5, b3b8, f0e0, d1e6, acadia14_579d, b166, acadia14projects_699k, acadia14projects_601ai, ecaade2014_168y41, ecaade2015_59v11, cc01, 2cbb, b0c1, f9c5, 3c3b, ac57, bc28, e668, 8c4a, ecaade2015_269m59, dc8a, 62dd, 300f, 6aa8, caadria2015_016g3, caadria2016_631b27, ecaade2016_111o30, 3d8e, ca93, sigradi2016_484tt, 0efb, 393d, eb32, 0777, acadia17_59h, be01, 3a86, e389, 2546, 7df5, 771d, 3f7c, 0f47, cf56, caadria2017_030w10, 18c1, ecaade2016_158p43, caadria2017_118s30, 4149, caadria2017_122v31, sigradi2015_6.387r9, ecaade2015_199d43, ijac201513205c8, 2c17, 48be, ecaade2016_185a50, b86d, 4c1d, acadia17_608cc, 05d7, ascaad2014_014e8, ecaade2017_268ii, 7969, 969e, a209, ebbb, 763d, ea15, acadia14_135w, 1a7e, caadria2016_343g15, 6138, fed7, 834d, 72a1, 8f4d, 346e, ascaad2016_052f21, b8d4, 0b0a, sigradi2014_074r6, add8, 32c0, d663, ea84, 9c77, caadria2017_017l7, 9213, 0b55, facd, a3fb, 0782, 2748, 3b4a, 9ef8, c5e2, acadia14projects_479t, a7e3, 9604, c519, acadia17_382kk, 4a7d, caadria2017_163y40, 268c, 866f, c1b8, acadia14projects_229l, ecaade2017_215xr, ascaad2014_014i7, 5677, acadia17_284n, c902, 36b6, 624c, acadia14_339au, 52bb, c98f, caadria2017_163x40, sigradi2016_360bb, ee14, 0d31, acadia14projects_671v, 8f3c, acadia15_123s4, fea4, ecaade2014_015v3, 38c1, 5dcf, caadria2015_117v18, f8e9, acadia14_435ax, 6c37, 87f0, 25be, 7acf, ecaade2015_48m8, ijac201614308i5, 8391, b212, 950c, 3f81, 2e39, 783d, 371a, 9d2f, 50b8, 1a07, acdb, ecaade2016_073z20, 979f, 429e, a05c, ba00, 9e8c, 8611, 5d5b, ed40, e29f, acadia14projects_229f, acadia14_473ad, 0c29, 2c55, 098f, 329c, dbeb, caadria2015_226z34, caadria2015_126c21, 6f8e, aada, 5265, 3af1, 3ab5, c5f6, ecaade2016_bkou65, 28a2, f66d, e918, 4482, 0c61, sigradi2015_2.162n1, bca7, ijac201412204e3, acadia14_565k, 7efd, e98a, ascaad2014_024j5, 957e, caed, 96d8, 3732, 4cad, ecaade2016_182r49, 1331, 0a41, 82d2, c55e, fc5d, 5ee6, e344, 558d, c46e, c23a, 0d83, a508, 2cb2, acadia17_426i, 3e8c, 0d2b, acadia17_426g, b3d3, 7807, ecaade2016_225k60, d236, abca, 61fc, 0fb2, 6923, e0bb, sigradi2013_194r, afd8, ecaade2015_87v17, e573, ecaade2016_042e11, acadia16_130v9, c956, 03d4, 7984, 1528, 9568, f5b1, ecaade2014_019c5, ecaade2014_072d18, 0791, 3603, d294, a393, 2c8e, acadia14_507ae, acadia16_344z20, ecaade2016_225r60, 5329, sigradi2014_178j5, bb67, ascaad2016_028i11, 9685, 8b3d, 98fa, c637, d9b1, b66e, cd33, 2b8a, f6bb, ijac201412403k6, sigradi2015_10.377s22, 400f, c89e, fbd5, 8800, 79ee, ecaade2015_116i23, 5fea, a1b7, dc54, 31b6, sigradi2013_101k, dcb0, 7308, e5f0, 81da, 83b3, 53c5, 7b14, acadia15_469g20, ecaade2017_255d, 3ad5, a425, ecaade2014_015z3, ff8b, 7f07, fe4f, acadia17_36bb, 2f0e, caa9, 469d, ecaade2016_237f63, ecaade2016_047f13, 3c94, 189e, 202c, 9b7d, 9fb0, 0e62, ecaade2014_157x38, 2e20, 00d0, ijac201513303z10, d9b8, 1891, 3d48, 0a3b, acadia14_565x, ecaade2016_140u39, acadia17_284g, e5d5, acadia16_382b24, 56ea, d0c7, 23e3, f2f8, sigradi2013_208m, acadia17_381q, 968d, ecaade2015_317c69, ecaade2014_226b59, caadria2015_162w24, ecaade2016_025e7, acadia14_153al, 8579, acadia14_365ak, 00f3, 7697, d697, c211, 8dd0, e308, 25e4, ecaade2015_202k44, 861c, 3ef5, ce44, cc1c, 2a60, sigradi2016_571tt, acadia17_534kk, ecaade2017_143c, 546b, 1096, ecaade2015_180m38, 0c10, ecaade2015_287n63, f25a, 80fb, 0423, 8b39, 0c47, 863c, acadia14projects_719p, 7851, 9cb9, acadia15_451m19, 2f6e, ecaade2017_199q, ecde, a004, eb88, acadia17_560r, e328, ecaade2015_280e61, 38ae, ac65, db55, 6e2e, c030, a49e, 5c4f, e15d, e7dc, 07e1, a768, b8cb, 8092, 2b34, 4f07, ecaade2017_240p, d4ad, 6c47, 03f5, f02f, caadria2016_621p26, 9d38, ecaade2016_108v29, ecaade2014_168d42, 3292, dac3, 5496, 92c9, 856f, caadria2015_114i18, 43d5, acadia15_137j5, 67e6, c23e, ff4b, 9972, 2d8e, e035, 1715, ecaade2015_61r12, acadia17_570dd, caadria2017_027o9, a1dc, sigradi2014_213n7, 9040, d09f, e510, f22a, ecaade2016_132h37, sigradi2014_074f6, caadria2016_085k4, caadria2017_037a12, 0c8f, 4c2e, 8812, fc65, d3b3, acadia14projects_135x, ecaade2013r_009l6, 3c6e, 63c8, f709, acadia17_230zz, 5505, 95ac, b93f, 7453, de8b, a1f2, e0bc, 9385, 30df, 4a2a, d39c, defb, 8876, 3426, d480, c56d, d585, 926e, dc7a, ascaad2016_028w10, 81a9, acadia14projects_565t, fe0e, 30bc, ascaad2016_009j4, 864a, caadria2015_016h3, 0d97, a2bc, caadria2015_218z33, 31dc, 214d, 16d5, 6fed, 88c2, ecaade2017_302oo, bec8, 65d6, ijac201715105ss, c429, 7fe6, 1409, 3ded, f78b, 123b, 4774, 636c, ecaade2015_77b15, cf2d, 3bfd, 635f, f023, sigradi2015_sp_10.179h31, 1676, acadia14projects_517o, e59b, ecaade2017_077a, ecaade2015_38n7, ecaade2016_018j5, e7db, efad, 147c, acadia17_188aa, ijac201614408g5, f6be, b2d7, 7e38, 826d, 21db, ecaade2016_110d30, c353, 41cf, ecaade2014_168o41, b9aa, 1474, acadia14_281ad, acadia17_424rr, a37b, 7cdb, 9821, 945b, c152, 8f04, 914f, sigradi2016_770m, ecaade2016_ws-dheritaget67, ecaade2014_184l46, 8307, 9d9c, sigradi2013_117s, aee9, ecaade2015_155k32, 67f8, ecaade2014_029a8, ecaade2014_192z48, a746, 1519, b898, ac05, ecaade2015_227m50, 4a7f, ec8f, 66bc, b056, ec78, b5dc, 16b0, bfb0, 502a, aa74, ecaade2014_018a5, f544, 03be, 72ee, 2b68, ecaade2015_22b5, 30d7, b5b5, e4ed, f260, 8d00, ascaad2016_001e1, acadia14_375f, 24c6, 05ee, 1169, sigradi2016_530gg, 0936, 131a, caadria2017_142b37, 34ed, a543, d73d, b81e, ascaad2014_025o6, 2533, 441c, 5e81, acadia14projects_463ax, 972f, ecaade2017_108w, 0d1f, 08f6, ecaade2014_176h44, ecaade2015_284z61, 8c27, 48ff, a547, c1f3, ijac201412301x5, acadia17_512v, 997f, c649, 24f8, ecaade2015_180h39, f996, f407, 4c35, ascaad2016_038w14, 7bff, 9da3, ecaade2015_64b13, 8ad0, ecaade2017_198zz, fe49, acadia17_392v, caadria2017_048m15, ascaad2014_017e1, cfb9, ecaade2015_301r65, e655, 6496, sigradi2016_484e, 143a, 7b0f, 10fb, sigradi2016_360y, ijac201513306d13, acadia15_81t2, ecaade2016_062c15, cc70, ecaade2015_329o71, ed84, ecaade2015_158z33, fa91, 31e6, 6101, 8029, f5f0, 0c15, caadria2015_130n21, 1aa3, 2a47, 060a, 14e1, ddba, f7fa, ecaade2014_138u30, 1a3b, acadia14projects_565l, 3126, 623c, 782d, a48a, acadia17_273aa, 3c92, ecaade2017_212jj, d31f, acadia17_552l, d971, 1013, ecaade2014_044u10, sigradi2015_8.339x15, 8a3a, ba01, ascaad2016_048o20, 6850, 992b, caadria2015_002c1, 6c81, 47e1, d565, 596b, 5203, bf71, a76e, 7f11, 1a49, caadria2016_187w8, ecaade2014_138o30, 30be, ascaad2016_045o18, 0195, sigradi2015_sp_8.284n30, 5d14, be0c, 1d32, c430, acadia14_357at, 8fee, cb42, a77a, 304c, 6761, 2718, 9fda, ecaade2016_071c20, 3b46, a7ff, d768, 4b8e, a178, 7332, 7d38, 088e, da23, f515, 4299, fd61, b531, sigradi2014_273r2, 596f, 86c9, ecaade2017_094n, ecaade2016_198v52, caadria2017_163w40, 0eac, acadia14projects_627f, acadia17_560u, 4d6b, sigradi2014_289i4, 4fc8, f2b7, 3908, 728f, 7e69, 81eb, 321a, a9a9, b527, ede6, 96a2, acadia15_251p10, 97c0, e02b, 1a16, acadia16_234f15, 8864, 2dcc, 113a, 98e6, d428, acadia14_327d, 21bc, f3f0, 08b7, 6411, e003, ecaade2017_169ii, acadia17_318k, 9b46, caadria2016_829b35, acadia14projects_81o, acadia14_81j, ascaad2014_017a1, caadria2017_132r35, eb76, ab4e, 1fe2, 8130, sigradi2016_450oo, 6eb3, 7dd3, 3b49, fa08, 0160, 1c38, df93, acadia15_47c1, cdb9, ecaade2016_045k12, efaf, 9dc4, c9bf, sigradi2016_751mm, 0beb, 3f1c, 9558, d0c6, 6e15, sigradi2015_sp_2.112j29, 24d6, 6540, b403, b43d, ecaade2014_149f34, acadia14projects_565ac, ecaade2015_196w41, 8bb3, caadria2017_067i21, ecaade2014_038a10, 899b, 7ffe, 39d1, 76c0, 1978, 599d, d83e, sigradi2015_8.186x12, 594d, ea0f, ecaade2017_109ff, 7ea2, ascaad2014_022m4, c8d7, fa1e, bcc8, 6d15, acadia14projects_153at, db1e, 3436, dd42, fe0b, ecaade2015_200j43, 1456, d1a3, 8682, 0499, ascaad2016_025m10, 6771, e84e, 4909, f05e, 9cf5, 5f76, e591, 5494, 406f, 2fa6, d16e, 9bbe, 7dad, 4d20, ecaade2014_016y3, c38a, 8e06, ecaade2015_21u3, ecaade2017_164q, 68dc, 7030, 531a, 4727, 874c, 3bd9, sigradi2016_752uu, ecaade2014_194w49, 8638, acadia14_111n, 2458, c8f5, 07bd, sigradi2014_021t1, ecaade2017_029t, c895, acadia15_483t20, 3450, 7cae, ecaade2015_280w60, acadia17_620tt, a8ae, ecaade2017_192o, 94ed, e735, 8da8, ecaade2014_052m12, 0753, 2db4, bef1, ecaade2014_111t25, 70e8, 9f41, 6ba3, acadia14_647az, b23d, c284, b198, 3183, 994b, 4d28, a0f9, 6323, 078a, 1fe1, ascaad2016_037g14, ascaad2016_035n13, sigradi2013_401r, c1b7, b5f9, ascaad2016_028o11, acadia15_395f17, 99e1, cb38, 96e8, fdc1, c4d6, 234c, ascaad2014_015a9, 0e92, 53ee, 1831, 4781, 25ce, ecaade2016_ws-afutureo67, 0cd2, 3377, 441a, a4c2, f47b, afe2, 0bff, 5b05, 0a5e, 6eb2, 26ac, 138a, 1a0a, ecaade2016_223y58, ade2, d027, 45a4, afec, e24d, 67ac, ecaade2015_297z64, aba1, bf87, 8e64, 4aab, 0dce, 8013, e522, 5b91, 2ccb, 19cd, d547, caadria2017_118i31, 22e6, c189, a69f, 9527, adb9, ecaade2014_153n36, acadia14_177af, 22c8, 87cd, 92c0, f51f, c6dd, 8d2d, 056d, 9e67, acadia16_154p11, sigradi2014_128f1, e910, f0b2, sigradi2013_386d, sigradi2015_10.381h23, 8b28, 3e1a, eb3f, ede4, ecaade2014_144x32, c99b, 572a, ecaade2014_086v20, 5d9d, ijac201715203ee, ecaade2015_237c54, 7ad0, 0ba2, 9a52, ecaade2017_148uu, 72d3, acadia14projects_549z, 3c5e, 420f, 6a7a, sigradi2016_448r, 3cda, sigradi2014_074t6, a361, 8d23, sigradi2016_710cc, bead, 3229, 409c, d47a, 2aa1, caadria2017_042r13, a660, sigradi2013_386l, 30d2, 3a6a, 8c75, ecaade2014_042k10, 25e0, 75d9, sigradi2014_075b7, 7537, f4bc, adc9, 2dfc, 51ad, acadia14projects_531p, f54c, acadia17_60s, 921d, 0196, db39, ecaade2015_100x19, f99e, 7e59, 5245, e808, c2a6, 278d, sigradi2014_140n2, fcdf, 1b36, 9b95, sigradi2016_484m, fc2d, 5474, 7358, ed39, e9f0, 2f7e, ecaade2015_53z9, ecaade2014_186d48, b7c5, caadria2015_164j25, 491a, 86ef, f663, caadria2016_487l20, cf6c, 271d, 58c7, dab7, 67fa, sigradi2013_101, ecaade2015_229v51, ascaad2014_005k3, ecaade2016_230g62, 4791, ecaade2017_201xx, b74f, 4848, ce50, aee2, ecaade2015_53h9, ecaade2015_324x70, 01be, 5c0f, 9c54, bfd3, 06d7, bb58, ascaad2014_032v9, 0b12, 8893, cc29, 5bca, ecaade2014_157y38, 2b15, 19b7, sigradi2016_407s, d183, 3bcb, acadia17_562hh, 0b74, ecaade2017_041z, 260b, ecaade2014_208b54, 2113, caadria2016_457g19, fb0c, a04b, 6eba, ea19, ecaade2014_072j18, d25e, f0d3, acadia15_323s12, acadia17_296t, ijac201412303w8, ijac201412404d8, b24b, 99b5, 0fb0, 1fd2, 35c3, 1ffd, 2ac2, bedd, 9763, 3190, 1f95, 90e0, 8b4f, 725f, 4b69, 9877, ee45, ecaade2015_138n28, ff96, 86ac, e286, 0c49, 266e, 4260, 0377, 3fff, 273e, efeb, acadia16_280y17, 6361, 37e9, ecaade2014_191v48, ecaade2014_186h47, acadia14projects_549o, acadia17_640n, a0c2, acadia14projects_357ax, bc9a, d9fe, f790, 0ad6, ijac201513103a3, fee9, acadia15_195a8, 2c31, 420c, 566e, ecaade2017_156t, bd0a, sigradi2013_77k, 3ece, e8c2, 6119, 1701, da54, 60ad, acadia16_224m14, acadia17_284i, 23e0, 4910, ae43, 7423, b1f1, c625, 48de, 6980, ecaade2016_077x22, 1029, sigradi2013_194n, 9710, 67b6, caadria2017_132n35, ecaade2017_254nn, 02e5, sigradi2014_292u4, 21cd, 047f, 7b5e, 781e, d24a, bac3, f0d1, 370b, 6f61, 15d5, 17af, f779, 5aa6, 4d64, 6776, bb13, ijac201513206x8, 12e9, 8a19, sigradi2016_360x, 2930, ecaade2014_042r10, ascaad2016_028r11, ecaade2017_213qq, acadia14_661p, c975, 0019, 0ac8, 457a, 54e1, 7700, ad7e, 2d14, 9426, acadia17_426a, e526, 6bc2, baa9, 7fc3, 3fef, ecaade2014_168s41, 6c25, f08a, 3b16, 38bf, 4958, 392c, a9d9, eb24, 4a3d, 352c, bec9, ecaade2016_243a65, ecaade2017_291n, c542, b523, 22fb, 31da, 08f0, sigradi2014_032j2, df7d, 6e11, 663a, 287e, 83a4, b477, ecaade2016_078j23, 487a, 1209, a6b3, a6fc, acadia15_395a17, 5eb4, ecaade2015_17v2, 3a40, 3cf7, acadia17_178w, f58e, sigradi2016_360q, a376, 2ceb, ce48, 4bd9, 7592, ed9a, 5f5d, cd7a, ijac201513302p10, 66ef, 2a69, f4ed, 1d13, 241a, acadia14projects_699d, 73ca, 4939, b884, sigradi2014_232v8, 1712, sigradi2015_8.41r10, acadia17_318i, fe9c, b283, f426, 1d80, c7f9, 12e1, 1f1e, 7272, af1b, 6f50, ecaade2017_067w, 1fe4, ecaade2016_191j51, ecaade2015_48a8, ecaade2016_104s28, 58cf, acadia14projects_661e, 732c, a08b, acadia17_154t, ce0c, 6c78, ecaade2014_224b57, fb93, 0411, acadia14projects_135m, 8b85, 32c2, 3776, ecaade2014_072w17, c31c, 9100, 0fe4, 1d4b, 2e7a, sigradi2014_345i8, 9110, 9cae, 2139, e523, 4ffa, 8b0b, caadria2015_010t1, 25b7, sigradi2013_393u, caadria2016_851d36, 2c87, 58c2, 0ec4, acadia17_512m, dc77, 5d05, c8a6, acadia16_106x7, 5059, 3b5f, 37cf, sigradi2014_082t7, 1b31, f95b, d425, daca, sigradi2014_345o9, b886, 8a67, sigradi2013_390z, 67f0, sigradi2016_417oo, ff31, 4c5f, ead4, c8d5, acadia16_344d21, 7205, d391, 31cd, b539, e7a9, 0451, ecaade2015_127s24, 2d37, 3cd2, acadia15_311o12, 5316, cc9b, ascaad2014_026d7, ecaade2014_052s12, ecaade2017_099yy, sigradi2015_11.165o25, acadia14projects_565w, 581e, b153, 722d, 5b20, sigradi2013_44, 91b6, acadia15_173z6, 0301, 2f92, sigradi2016_534oo, 736c, ca81, ecaade2015_164r34, ecaade2016_163f46, 920b, ijac201715202xx, 865b, ecaade2017_041m, 9de6, 63aa, 02e9, b40a, 649f, 2e6a, 4218, b745, ad6b, caadria2016_755r32, ead0, ecaade2016_224x59, acadia17_177z, 91a8, 2993, 21ef, sigradi2013_381, acadia14_539aw, acadia17_423jj, 0dd2, acadia14_479a, 30c6, 821f, e17e, ac6f, 900f, 204f, sigradi2014_103w8, ecaade2017_079m, 289a, 474d, ijac201614207x11, 3afb, e895, 004e, 6289, 47a4, cc0a, 2700, c888, 35d4, ecaade2016_026t7, ecaade2016_006n1, aa5e, caadria2016_851e36, ijac201412408j2, sigradi2014_132l1, 233c, a8eb, sigradi2013_343g, b013, ecaade2016_062e15, ecaade2017_309ww, 9576, 600d, 1d6f, caadria2015_139h23, d95e, 9e00, sigradi2013_194b, 32de, 13fa, 6b7b, 15a5, ecaade2014_084l19, ecaade2015_11d1, acadia17_669i, ecaade2013r_003m3, c42b, 6b9a, e249, 8899, 9f2a, 0373, cb24, acadia17_290j, caadria2016_373h16, 2d41, 2dbd, 7763, acadia17_230uu, c86a, 7d1a, ecaade2014_167p40, ascaad2016_014g6, 063c, 1cc7, c7fb, a024, acadia17_640ll, ijac201614302f1, 0368, ecaade2014_226v58, caadria2017_030y10, acadia14projects_117i, 46d6, ebe8, 18b3, dda8, bb2f, 76cc, 24b0, a7ec, 7683, de7c, 5c8a, 1e22, sigradi2013_390e, acadia17_403n, 5bd1, ijac201614104v3, caadria2015_070z8, 30e7, 8628, 6711, 44fb, ecaade2014_014w2, 869f, 1350, 31e3, 6671, ceac, 7331, 9ccc, b7a1, ecaade2014_023m6, 9324, acadia14_339aw, bd99, f144, 16be, e26a, f456, 94db, 2015, 2d63, b149, 7865, ecaade2015_248r56, 806d, 48d0, 0ca6, 0919, acadia14projects_101m, e7e6, 7c93, 254e, fd54, 99a3, 5824, 7963, 83de, ijac201412407e1, 9e01, 1d86, 62d8, 2077, ecaade2017_091vv, 9fd5, 6883, 6096, acadia15_513z22, acadia17_316oo, sigradi2013_359f, b620, 5370, 2af1, f8fd, 29c3, acadia17_491aa, 2165, caadria2016_693b30, ecaade2017_214r, 0853, 8da3, cce3, 2bf2, 0c38, 7578, 989b, 4f88, 4018, 34ee, b4a3, 2a0a, 1812, 8a4b, ascaad2016_004p2, 0741, 2b22, 1bb4, b440, 2462, 92de, ijac201614208m13, 700a, acadia14projects_135y, fa55, 7852, 6226, c06b, 9369, ecaade2017_213h, 361f, d6b0, ecaade2017_173xx, 2085, 9db2, b329, 9f1e, ecaade2015_116n23, 7e05, b16c, 0e2e, d9eb, cd43, acadia17_238pp, 2cc5, f50b, cb34, b6f2, 1b4b, ecaade2015_180x38, 2b54, 9d2c, ecaade2015_155f32, acadia17_177o, acadia14_661e, e955, 771b, 80b2, 9fcf, 15c3, 7e18, 4fe3, 5a1c, ijac201614309t6, caadria2016_611n26, e51e, 1c8c, e49d, acadia14_199ai, 8cb5, bad4, 8f0b, de75, f07e, 16bb, bc1e, ecaade2015_83g16, 8cde, ascaad2014_011a6, caadria2017_043g14, 881e, 6e86, 150d, ijac201614203w8, 5d92, d8d6, 35e8, 85d2, d238, 2163, 00b8, acadia14projects_699n, a517, 5d31, 7c50, 2acd, a5d7, 0b50, 0c9d, bb94, ijac201412204n2, 568e, acadia14_579g, 164f, b263, ce99, 3f0b, fbde, 5faa, 4040, b41a, b655, ecaade2017_256cc, 8a47, c18d, 824c, ecaade2015_161n34, 43ad, f167, 67d0, e922, f755, edfa, caadria2016_291e13, bcd4, 0556, ce25, e799, dc06, b008, 1274, 2f67, 04df, 2da2, 8112, f2c7, a56e, d1fb, 677b, bbc2, 5a63, 867e, 593f, 7239, acadia14projects_681ak, 2f89, b172, ascaad2014_014m8, 8057, b2db, ijac201614204m9, 6a23, d097, caadria2016_703p30, 80e0, 5dce, 3dae, 4182, caadria2017_136s36, ascaad2016_046t19, sigradi2013_401t, cdb0, 0faa, 7aa8, acadia17_324aa, acadia16_352b22, acadia15_343b15, a4be, 5495, a90e, 64d0, e6e8, a76a, 8ccd, fb9d, 07ba, acadia17_491r, 7f2a, e6f5, 01fd, fc61, 1da1, bd92, 3c98, 6d42, 7313, 6055, 5f21, 52a8, acadia17_339vv, 9f14, 253c, 6c4b, d4aa, 46c9, 1723, 3398, ecaade2014_065e15, 2ee3, 0b24, a5d0, bb77, febc, ecaade2014_072s17, acadia16_488z28, 4020, 0f8c, 4785, ijac201412307g3, 3c21, 359d, ffc6, acadia14_565w, cbf4, 2f7b, 5f25, 4e6f, 7897, a8ee, 9242, ascaad2014_014k7, 8039, ecaade2017_288w, ijac201412302h7, 522f, ecaade2016_106l29, 5866, acadia16_140x10, fb72, 4f11, a598, 4fad, a5c7, sigradi2013_41f, 79e5, e85c, 7ef0, 87f1, 3678, ascaad2016_041f16, ecaade2017_134s, dfb3, acadia14_23au, ebc8, e876, f5b7, ca3b, 94c5, 221d, a85c, sigradi2013_189r, 5334, ecaade2017_170yy, ecaade2014_145n33, ascaad2016_038j14, ascaad2016_043f17, sigradi2015_3.394d6, e211, ef9c, ijac201513303w10, 7d84, ecaade2017_288aa, ecaade2016_198i52, 2d39, 4e75, acadia14projects_63w, 2662, 7157, d23d, 7b5c, 4eb8, 9f94, 3cfa, caadria2017_048i16, ecaade2017_306r, sigradi2013_280p, 7867, 5f40, 96ae, 3f2b, b887, f445, 8b8f, caadria2017_163n40, b493, acadia14_375l, bcf6, ecaade2015_15v1, 3b25, 5944, 0614, ecaade2016_217z55, 60ab, ecaade2017_109ee, ecaade2017_091qq, caadria2015_188y27, bda3, 86d7, ijac201715201o, fa7e, e55a, sigradi2016_483gg, dc22, 0995, 535f, ecaade2014_052u12, 8aaf, 4874, e793, 55b7, e83b, 10a5, 2003, 279f, 7ded, 686f, a1da, ecaade2016_166d47, 1442, a1c6, 3baf, acadia17_349m, 3f28, ijac201614309i6, f6ea, ecaade2017_019yy, 6519, 4081, fd63, aa6d, 6178, 8922, 529e, e742, acadia17_360d, ijac201513205h8, 70b0, 6555, b926, b8ac, ecaade2014_233r60, 6a1f, 9c71, ascaad2016_045k18, ff2b, acadia17_403u, 7f64, 3e2e, ijac201715106rr, 8ada, 2900, 6676, 68eb, 2609, ecaade2014_143p32, 4cac, 7aeb, a854, 5524, ecaade2014_019d5, acadia16_184l12, ecaade2015_241k55, 0824, c6b6, 2689, a8da, 1520, 9082, 6d89, b68f, 30f0, acadia14_347ah, acadia14projects_153am, d0ed, b126, d5c2, acadia15_395c17, c9ab, ecaade2015_314f68, de9f, b858, acadia16_206o13, b7ef, 653f, 5108, b915, caadria2017_131f35, 797e, caadria2017_122p31, caadria2017_057w19, ecaade2013r_003d3, 0d4b, 32a8, ecaade2017_050c, b8e1, 966f, 8dad, 5056, d876, e36c, 21b2, 1108, 9699, 7bba, ecaade2016_057p14, ecaade2013r_009d6, caadria2017_015d5, e691, acadia15_185n7, 4bae, 59af, acadia16_206r13, c047, 77ba, caadria2016_457f19, 2843, 0006, 658d, f2f7, 0d74, c473, 0eaf, e728, acadia17_678oo, f19c, d498, ede9, 58e3, c2fe, 6359, 6c92, acadia17_511qq, 8528, sigradi2016_625b, d14e, f1ab, a689, ae3e, acadia14projects_257ab, 6146, 1061, 2b6d, af44, 7e36, ijac201412204t2, ec7d, ijac201614105x4, 2f76, 0fa7, 2df7, ecaade2017_044uu, 65f4, e9b4, 839f, 87e7, ea06, 311e, d4b2, 7539, 8097, 41b3, ecaade2016_222s57, bab6, caadria2017_183b44, 373e, ecaade2017_199nn, 249f, ijac201513303s11, bf0b, a965, d2ab, 2697, 9d4c, 0a03, d360, 9f11, f326, 4e15, 3958, 6800, 683d, 2060, 9f53, ab89, ascaad2016_033z12, sigradi2016_599rr, ed09, f92f, caadria2017_096u26, sigradi2016_517n, 13b8, caadria2016_229z10, 466a, 9f6a, 7271, aeac, 3d0a, a44f, acadia17_178y, 2f6f, 6af7, 4a28, 4905, adfb, a647, 1b45, d4c0, 8af1, ijac201715103f, 2fa8, 6816, caadria2016_735m31, ascaad2014_024k5, 291b, dd07, ecaade2016_166h47, 14e0, ecaade2014_042m10, sigradi2016_779uu, 842b, 7ac3, 57a8, d92d, cfaf, 5749, d8c1, 4403, sigradi2016_450qq, sigradi2013_280r, d334, 67ba, 862b, 689f, 6685, eb4d, beb9, sigradi2015_13.316x28, d252, ecaade2017_282j, 26cb, bd3c, 337e, d3f5, b86b, a40c, f366, 000a, 068a, 7482, abe5, caadria2017_124z32, dc34, 131c, 93d4, aa4c, acadia17_274nn, ed88, 5960, a258, d1d2, 3990, b0a9, 387a, c451, 2490, d529, 7934, 8970, ijac201715201y, 6df0, acadia14_627an, 3b6c, 03ca, 72f1, ecaade2017_129ll, 3a35, sigradi2015_8.264r14, ascaad2016_048e20, 7f8e, acadia15_110b4, b6f6, 3a09, ecaade2016_164k46, 9c08, 6de1, e34f, 6465, 3230, ec0f, 2fa2, 60ca, bcf7, caadria2017_043y13, acadia14_153i, 7f3b, 55c9, 9d83, fb9a, caadria2016_073y3, 8481, acadia14projects_177u, 1971, 6f21, 8a5b, 4407, 0e54, 79e9, f296, acadia14projects_189ap, 9778, 9f38, 672c, 0e35, sigradi2015_8.47f11, 8fa2, 9fdb, a46c, 2b7b, 799a, 780f, c225, bd58, sigradi2015_sp_8.284l30, ecaade2014_066v15, caadria2016_497b21, 8fd6, c73d, a35b, 7b07, ijac201614302g1, caadria2017_021f8, a1f8, 4a61, ecaade2017_008k, 6514, be65, 25c1, 0725, 0f76, 126f, 2157, 4b10, 6586, 8843, ecaade2015_72u13, c962, 2ccd, 3140, 63ff, b0ff, ascaad2016_043i17, 3d83, ascaad2014_014p8, ac9d, acadia14projects_101an, caadria2016_601c25, a54e, acadia17_231w, 3a2f, f00c, 18bf, 0399, 36b9, 7866, a23d, f113, 19df, ecaade2015_297f65, 87c0, ecaade2015_169e35, 65a3, df9b, 129f, 9b24, ecaade2017_054cc, d50e, aae9, c78e, f49c, acadia17_137pp, 1ed3, df1b, ecaade2017_175k, 982f, ecaade2014_163y39, sigradi2014_329v6, 6eb4, 9126, acadia14projects_709ar, ef09, a48c, 0f11, f1f1, 7f1e, 2320, ascaad2016_057r22, 3d01, ecaade2016_027x7, caadria2017_096s26, ecaade2015_196f42, acadia14projects_609ao, f270, 82ef, 25bc, d40a, b55a, ecaade2015_298m65, 7835, d1ad, d3a6, 7361, 0076, 8606, ecaade2017_099qq, e69b, 92bf, 5acf, acadia14_699r, 8f9e, ecaade2014_149d35, 06d9, e2b4, 9a1b, 166a, acadia17_90q, eac0, db46, f4d2, 1148, b5a4, fad1, acadia14_627f, fa75, 3039, f9d4, acadia17_424ss, sigradi2014_263c1, ecaade2016_136i38, 3092, 371d, acadia17_18d, ecaade2017_269zz, 0a7c, ab47, sigradi2016_710dd, 9279, 3c3a, fa66, ecf7, 6343, sigradi2013_155g, 8914, f1eb, e7b5, 2d1c, 8acf, 3c24, fc50, 50f2, ecaade2017_051q, eec9, bd32, 55aa, caadria2017_115h30, e1ae, 3acc, b222, edf6, caadria2016_549o23, c3e0, d962, ecaade2017_290yy, 5726, 0fc3, c3af, 9d5d, 36a2, sigradi2016_550k, 0437, acadia17_137mm, 872e, fb05, 13cf, a3d5, c721, ccd8, 0dbc, 5715, ead2, a565, ecaade2017_143k, fbf5, d48f, 8600, f957, 18d0, 8c26, 4c6f, 7a6d, 58f2, f0ef, caadria2016_301t13, acadia14_117i, acadia14_219ay, 7bb9, ecaade2016_120h33, 266a, 77a4, 07f8, b04e, 4181, 9523, ecaade2017_066s, bb4a, f0f4, 213b, sigradi2013_429z, e656, ecaade2016_190z50, 3a1c, sigradi2015_10.309l22, 0998, e89e, 3341, ecaade2014_109p24, 4531, 95d0, 719e, 3d9c, d100, ecaade2017_008p, 695d, c938, 9f1c, fd21, ascaad2016_039n15, 7f3d, ecaade2016_127e35, acadia14projects_125p, 8645, 779f, 89a4, 93c3, 1a9c, e81e, ecaade2017_053b, sigradi2014_313r5, ecaade2016_193r51, 3956, 1ae5, 1cd9, 8877, de20, b634, 4735, ac19, d029, 4f40, 700e, 03aa, 7d1c, 7ad4, 380a, e1f7, ecaade2014_133y29, bcbe, 71a5, 25fd, 5a9f, 3500, 4c2d, 3df9, 1882, 4ddb, 17f0, cd4a, 77a5, 3737, c8c6, ijac201412403p5, acadia14_517t, caadria2017_109w28, e2a5, fd94, 501b, fea5, a538, f7b4, ecaade2017_053i, 5d73, 5533, 6134, adb1, 591c, aafe, da62, ac37, 4edb, 256f, 9f71, acadia17_189oo, ecaade2015_59s11, ascaad2016_017w6, aecd, 52ef, ecaade2014_239y61, e947, 47e0, f992, 0085, 798a, 50ad, c04f, ecaade2015_83r16, 7138, 15db, ae8b, b84f, 3479, 4cb9, c6ed, fed1, acadia16_280j17, 5873, e181, 5946, 8697, ecaade2017_003f, c911, ecaade2017_244oo, c075, 9744, 06f0, bcbb, 2a78, 5a82, cb51, 0a53, caadria2017_190t45, e71d, acadia16_88c6, 858b, 25c8, 8e4f, 5dd2, 98b5, caadria2017_174u42, 5144, e19e, 5b29, a453, c2a9, df52, 3667, 035e, 614c, ecaade2017_057t, 3005, 5011, ascaad2016_013e6, 3ae7, 41e0, c5fb, a9ca, 81db, 5e10, f0af, 2db7, a77d, ad71, c5c4, 12ce, ecaade2015_229j51, faa4, ijac201715103rr, 8e51, fcc3, 05e7, ea2f, adf1, 598b, 89d2, acadia17_403j, 39a3, 9631, ijac201614208s13, 1a95, 9d9b, d9b2, 52df, ecaade2017_265l, 88cb, bf4e, ec6c, sigradi2015_7.203k10, caadria2017_174z42, 37dd, sigradi2013_295b, 4767, ecaade2013r_001g1, ab04, ascaad2014_005p3, 3dc9, 7447, 89cb, 8abc, 1fce, 9620, e42e, 2716, 61e9, 4a56, 0407, d8c5, dd55, c77b, acadia17_178q, 7df9, 2f7d, e124, c81c, 6fec, 226a, 1e98, f3ab, b70d, bb85, e19f, 67c4, 62bd, c40a, 6f51, c93e, db1b, 56be, 8d9a, 0c1a, 5470, 2dbb, 8f99, 88b8, ddf0, 5dd5, 7619, 8359, caadria2017_142a37, d090, 95e2, ce77, c858, c65c, 177f, 95e5, a21c, 5350, 1782, 5e86, cd65, efa1, a87f, ecaade2015_273i60, sigradi2013_421i, 5cbe, acadia15_195b8, acadia17_598xx, deb4, d860, 8630, 518f, bfe2, sigradi2015_3.111a3, a6e8, d87c, ea96, 3aee, 592f, e680, 7828, 675f, ijac201513206c9, f249, 0cdc, dcb1, 6543, f2ee, c314, caadria2016_663s28, a158, 1dbc, sigradi2013_243t, 0627, 679f, 984d, f8f1, 5691, b9b8, acadia14_63w, a28e, ecaade2017_019a, 8fb9, 6c4f, a868, ecaade2017_271f, e39f, fe91, 3d7b, ascaad2016_004u2, 081a, 5fcc, acadia17_72l, ecaade2017_117s, c2ce, a6d8, 225a, sigradi2016_360aa, f2ef, 18cd, db7c, 9a66, a6bd, sigradi2014_341d8, 3314, b94a, 6acf, 4b88, sigradi2016_595ff, ijac201715106g, 6ffd, 6cf0, adac, 37f5, ecaade2016_234z62, ijac201614308h5, ec41, ecaade2015_247g56, a62b, ecaade2017_244ll, ascaad2014_007f4, ecaade2017_057i, be9a, a109, sigradi2013_155m, f390, ec51, sigradi2016_385pp, 1955, 0f80, 5905, 09b5, caadria2015_237t35, 671a, f37e, 6887, a47c, a428, 3035, a832, 4f9e, bbe2, e452, ecaade2015_138b28, d89c, 6f7e, caadria2016_405n17, e856, 2cbf, 1dea, f460, 97f5, acadia14projects_247v, fc43, 2bd5, acadia17_284j, 1089, acadia14projects_117c, b1a6, e99b, 2550, 6b20, f30d, e6c8, 0e51, ecaade2016_142a40, a9bc, faa8, sigradi2013_326n, ba2d, 281c, eb01, 6cfb, sigradi2015_2.162m1, 5db4, 5aa8, ascaad2016_047v19, 93af, c216, be9c, 0bdd, 2249, sigradi2013_117i, c435, ijac201513105n4, c8c1, ecaade2014_072o17, caadria2017_123j32, fc9d, ecaade2017_183q, ca2f, 46ed, ecaade2014_163f40, c120, b402, efdf, 7f9d, ijac201614305m3, sigradi2013_342k, 9189, aa9b, 65c5, fa3c, acadia17_247mm, ecaade2016_074l21, 690b, 8224, a838, a3fe, ba72, 6e74, acadia16_54u3, bbe3, 6b59, d39d, a68f, 1090, acadia14projects_145ab, 0b2b, acadia15_381o16, 83b8, caadria2015_060s6, sigradi2013_407e, 0849, b4ca, caadria2015_049f6, 6954, acadia14projects_79y, 15eb, acadia17_330ii, caadria2016_549n23, c086, 0b4d, 97ac, caadria2016_239d11, acadia14projects_167ab, a6d4, caadria2016_507h21, a874, 5c4c, ecaade2017_208ww, 362a, 4ecb, f6d8, 49c2, caca, c1be, 5b03, 1a8a, a144, f579, bf31, 955f, 85e2, 3c5c, c523, e81a, 13ac, fc6c, ecaade2016_191k51, 1069, 6fc2, 9890, 9e53, 394f, 0e52, 514b, 5397, 4c8e, f33b, caadria2016_777c33, caadria2017_016p6, cf48, bf08, 1cb0, 9229, 4e04, a155, 8d21, 6bc6, sigradi2016_443zz, ecaade2015_81n15, 05b7, acadia14_357ao, 5197, 0362, 2cf7, a7f0, d50c, sigradi2014_021p1, 8bd4, eec4, 972a, 9cdb, ascaad2014_012h6, b4e4, acadia14_81o, 5f91, 4c33, 19dc, 1b19, f3cc, b37a, 7f55, ascaad2016_003s1, c01f, acadia16_308a19, dcb4, caadria2017_168b42, ffe1, a707, 60f6, 297d, 29ad, 6ab4, 113e, 0e5a, c878, caadria2017_081v24, 1692, 176f, 9a37, 2f4a, caadria2017_040p12, 63c2, 51b0, 6083, bfb3, 0da9, 6ad5, e846, 265f, 05e2, 1d8b, 825e, ecaade2017_003n, 7e7e, fec0, acadia16_372m23, 7291, ecaade2015_240z54, 383a, 7736, ecaade2017_051ee, 8915, 368f, 6707, ecaade2014_168b41, sigradi2015_8.81x11, 428a, bc97, 6481, 768d, f866, 24d9, 8ee4, 0e3c, 118f, acadia16_184k12, 2801, 2beb, a501, dc5b, 6646, b0f6, ijac201513306y12, acadia17_316tt, acadia14projects_655af, caadria2017_147y38, 70f1, 15f0, ecaade2017_048ee, caadria2017_190x45, 5559, caadria2015_087j14, sigradi2016_752vv, 97f9, c469, a751, ijac201614102r2, 9643, ecaade2017_230qq, 76aa, ecaade2016_239b64, dd57, b00b, bb48, 23cc, ascaad2014_027k7, 1acb, 3c0a, b691, 2661, aead, 4586, 6c0e, ecfd, ecaade2014_035d9, caadria2015_010a2, 6eef, ecaade2015_193a40, ecaade2017_009t, ecaade2016_230t61, 44b1, sigradi2016_385ss, cc22, dd05, 2910, 7a67, fa00, e661, 4fc9, d4e9, 7e74, 03f4, acadia17_202m, b0a3, b14e, acadia17_51xx, f907, ijac201614102y1, 6613, 5a3a, ecaade2016_123k34, sigradi2014_281e3, cede, ascaad2014_019f3, 099e, 47ef, 916d, bcb0, 07dc, 2463, da06, 5cf7, 7a6c, 7fab, 714c, ecaade2015_82y15, 7d2a, acadia14projects_23z, 5cca, 9df5, fadd, 43b8, db19, acadia14projects_427ak, eeea, 525d, 480d, caadria2016_735n31, 1495, 649e, 7b3f, a1b4, ecaade2017_203oo, ecaade2017_172r, ecaade2016_162d44, d3f8, 22cd, 9dd0, 4301, b8b6, 43e1, 7352, 25ab, 7c3b, acadia14_339ag, 815d, 61e6, dcb2, caadria2017_033r11, 99c2, f12c, 97d7, 58e0, 8610, 4903, df37, f845, d85a, ecaade2017_210w, 1d5a, 0ee4, c237, 11d2, 9562, acab, f566, acadia17_266ff, ddbb, 41b8, 8950, 7500, 9e07, ecaade2017_175l, f125, aef5, b790, 0f1e, 892f, acadia15_311i12, 1028, 86ce, 9332, 02a5, ea9d, 68d7, 88dc, ecaade2015_201v43, 7b12, ijac201513205i8, 7ebc, 3730, bb46, ecaade2016_161z43, ad33, 66f3, 1e95, 93e8, 9418, 34ad, ecaade2015_73h14, 13d0, ecaade2015_21j4, d10c, 874e, 8fc9, 7d16, 330f, ecaade2017_105rr, f68e, 6ad8, 95ae, f07c, ascaad2014_026b7, c0bb, 51bf, caadria2016_745x31, 9655, 256a, 4693, fb01, 28da, acadia17_212dd, c215, 18a5, ecaade2017_192qq, ecaade2017_089q, 4ca8, 39bc, 3aa8, 342a, b9c0, acadia17_82ss, b442, cf81, 39b5, ee75, acadia14_135s, 9c6e, ad40, 2114, feed, ecaade2016_072o20, 6bd4, 845a, de6d, 8903, caadria2015_023a4, 01f2, 2c51, 1de9, caadria2017_096e27, sigradi2014_152t3, f01b, acadia14projects_145k, b004, acadia17_127hh, 766c, b70e, b285, b722, 3565, f7c1, ef96, 52c0, 99ca, d461, ecaade2017_220nn, e20b, 0f63, eecc, b318, a792, 26b2, 4066, 1c00, 7225, fbcc, 9457, ecaade2017_122yy, 5ea6, df5f, 41df, e5a2, 2ae1, 3e1c, c3e7, acadia17_146l, ec08, 0a90, d279, ecaade2017_jgou, d809, b4e6, ae3c, d932, 4b82, b69c, 891f, acadia14_627av, db88, ecaade2017_031oo, 5849, ecaade2016_118g32, ecaade2017_228w, 9557, 2426, 8cd8, 417b, 57aa, c4d7, 89b7, acadia14projects_479y, ascaad2016_021j8, bf8a, 176e, 6a5a, 0b53, ascaad2016_028b11, ca9b, 3eac, b04d, b7e1, df59, acadia17_169qq, 347b, caadria2016_621u26, 04c4, 424a, b994, 7bf3, 6a44, e529, ecaade2015_170z35, 8194, 88ce, 1e3d, bac5, fdcf, caadria2017_003o1, ijac201715203n, 844f, 52e2, aa8e, 5570, acadia17_178cc, 7456, 9cce, sigradi2015_8.41b11, 67a9, sigradi2016_602qq, caadria2017_027p9, ascaad2016_017f7, d0d2, e562, f4f3, 144e, a614, a997, ijac201614207l12, 78df, 76dc, a736, a9a7, caadria2015_185l27, sigradi2014_132r1, 7007, 1020, 1300, ec03, c4af, 286b, fe5f, 4f54, ecaade2015_22y4, 960a, ecaade2016_tkoj67, ascaad2016_054s21, 949e, 5308, 941f, ff75, ecaade2014_204t52, 864d, e4f1, 97ff, 4143, da18, acadia14_463o, 8f7f, sigradi2016_441ii, 5bb5, ecaade2015_171h36, ecaade2015_138g28, ecaade2016_tkoy66, f46b, ijac201715102q, 80f5, 1361, dc4f, 0509, 7aa0, e01b, bf92, 7ad6, 267d, ecaade2015_207d46, 8883, 1436, caadria2017_129x34, fa1d, 0c95, 884a, 712c, c4f8, 6ed8, 9d88, ecaade2016_243w64, acadia17_501rr, 73f4, 3f98, 480b, fa74, 090a, 8197, 0986, e894, 7f41, 3567, d77c, sigradi2016_483hh, ijac201412408i1, c04c, 7b52, sigradi2016_809ss, caadria2016_683r29, ad2b, b6e3, acadia17_360xx, 787d, 82e5, 5813, 1eb2, acadia15_443x18, 9fb7, 9de2, caadria2015_066d8, sigradi2014_345t8, 71d3, sigradi2014_123v9, 0fa6, d0f2, 36cd, b25f, ascaad2016_050w20, 927e, 28a1, 314b, fe4b, ffd6, c7ea, 4042, 52b3, e7ed, caadria2016_157x6, 6200, 0415, acadia14projects_291ak, be95, ecaade2014_144a33, b743, 948b, acadia16_140b11, sigradi2013_281, 6aa9, 85f5, 61ad, 80e8, e786, 9269, 6fea, 2f26, acadia15_95d3, 97d2, 5deb, 697e, caadria2017_190z45, 509a, acadia17_37kk, 7133, ff68, 4651, c9d6, ee84, f43a, 14f0, c51e, 4660, ad3f, 8d9b, d6fc, ecaade2016_183u49, f45f, 4437, e95f, 215f, ecaade2014_108h24, 5582, caadria2016_507m21, 411c, 15d6, 5b9b, 562b, 017f, e055, b516, b3b1, acadia14projects_365ak, d22f, c0f1, 1d8c, 3063, 141d, d125, e482, 77d0, caadria2016_477g20, b96e, 8f80, acadia16_62k4, ecaade2017_143e, ascaad2014_017o9, 2176, 4ea7, dcd2, a82b, acadia14projects_549p, sigradi2016_642jj, ascaad2016_039l15, acadia14_117a, 771e, 01f8, ecaade2017_199ii, f5e4, 2216, 58c8, 554c, dcdd, e61c, 42be, bb5f, 7bf9, 6843, 676c, a25f, 11b9, ecaade2014_224r57, fd4d, 7ede, 564b, 6c69, caadria2017_163g40, sigradi2013_167l, 5a14, 00e9, ecaade2015_317z68, ecaade2016_ws-foldingz68, sigradi2013_234i, 06e8, acadia14_145ag, 248d, 294a, a81d, acadia15_232u9, aa72, 40ce, 3222, acadia14_189ay, acadia14_647as, 7854, sigradi2015_3.209x3, 14db, 7eb3, acadia14projects_63am, ecaade2017_156w, 6e51, 3c5a, de80, f85a, f329, caadria2015_015a3, ed16, ijac201614303v2, f8f8, ecaade2017_288q, f133, 2d10, 253d, acadia17_138e, 43e6, acadia14_23w, 0fe6, 9914, d60b, 21e2, 019b, ecaade2014_023e6, 7628, acadia14projects_681av, 9c2a, 0341, e6f6, ae2e, 7e3b, 3f13, caadria2017_118h31, 2135, 769c, acadia16_174g12, 8969, ed7a, ijac201412403y5, ecaade2014_109s24, ascaad2014_010m5, 279e, acadia17_170m, 2e0e, 031c, 3c7b, 81fb, 90d8, 60f2, bf13, acadia14projects_189at, 13b5, f069, 8083, bfef, e8f7, ae00, 5bff, caadria2017_175d43, 9db3, ecaade2017_212rr, 58ec, caadria2015_203m29, 790f, ecaade2014_237x60, f10b, c7a1, fe26, 3e9c, sigradi2014_063x5, 3167, acadia17_82ww, ijac201715204ff, 7ee2, df79, e90e, 2b8e, acadia15_161h6, 9bb2, fb25, 1734, ecaade2015_195o41, 4e24, caadria2017_008x3, a1b2, f324, ecaade2016_098z26, ecaade2015_196t41, ecaade2017_305h, sigradi2015_3.370w5, 22a7, 97b0, 0550, df39, b1fd, 04c0, 150f, de5e, 52be, 7620, 0adc, 6699, 2e61, 766b, sigradi2013_280o, 691e, 25a7, ascaad2014_004h2, 03b2, 24be, 51dd, 6f2b, ecaade2015_229y51, af33, acadia14_43ab, ad15, e1d1, 86c8, 8c2c, e6f8, 4978, aa9c, ecaade2017_032qq, f65b, 07c0, cce6, c5df, a126, 5937, sigradi2015_8.41x10, b54b, 56b4, ecaade2015_53l9, fef4, ecaade2016_019m5, acadia14projects_627az, fa9f, acadia14projects_609ah, sigradi2014_289k4, 823f, f534, a97c, acadia14projects_101ao, f93a, caadria2017_051s16, ecaade2016_bkot65, 6db7, eed7, sigradi2014_192r6, b6cd, 415e, e9b0, ecaade2015_138e27, acadia17_544f, 3020, a648, 8ce1, 05ec, ijac201513105t4, 533a, 0ff6, 8e30, ecaade2014_127m28, df64, 5165, beea, 3d4a, sigradi2015_10.378c23, 6e20, 079f, f078, 8020, 3599, 49d1, 1b2b, 0625, e5e7, 2061, acadia17_322h, 5e40, 37b7, d5ad, cb00, 68af, c950, 43bf, 8182, 4e73, sigradi2013_54, dd79, ecaade2015_193g40, b01c, 2f20, 1b59, 06c4, cf87, acadia17_473f, sigradi2013_386s, 44a3, sigradi2013_386j, da68, 0a14, c1ec, 8723, 8ffb, 9502, sigradi2014_045h4, b83e, 3089, 59e1, b5a5, af09, 7eba, abc8, sigradi2015_8.186l13, fedb, acadia16_174h12, ecaade2015_333e72, c4c8, 2385, 5cb7, 6912, ecaade2015_301a66, b879, 9cd4, 92ed, a21d, e79b, acadia16_88u6, 3fda, c557, 1cf1, 3466, 7d60, ijac201614402v1, 9d8d, acadia16_54z3, ecaade2014_088i21, 5bbd, e0f7, a5f1, 303b, ecaade2015_284o61, f73f, 435c, ecaade2017_215dd, 3abd, 679d, 65b7, 2b4c, sigradi2015_10.307l21, ecaade2014_052e13, 9c13, 8c09, 0af9, acadia15_232t9, 5d93, 2cb8, ecaade2015_285h62, 9bd3, 8640, 0bfa, 6236, caadria2015_081a12, acadia17_163bb, b68a, d61d, 98d2, a514, d2d0, 98a4, ecaade2017_256jj, 65a7, 7fa6, 6984, 784a, 68b4, aab3, e261, a6a3, acadia17_27s, bf76, 3828, cd4f, 64a6, dd3d, ascaad2016_008f4, ecaade2016_025g7, a49d, acadia14_479b, be58, acadia15_417w17, ecaade2014_104r23, acadia14_609ak, 6ef6, cc04, caadria2015_162z24, ddc0, 121e, dbf8, bf07, 621a, 85de, a7c7, ijac201412207g5, fee2, 2337, 9aa7, 784c, 613b, ecaade2016_040w10, 97ed, 9049, 32ca, 2dfa, a167, ac9b, 4442, c958, be12, ascaad2016_042z16, 7c24, sigradi2013_31, ebe2, 1988, ecaade2016_185f50, caadria2016_343n15, e380, caadria2015_002e1, 2630, 81fa, 5129, ecaade2016_075k22, 1691, ecaade2015_285d62, ac09, ecaade2017_157dd, ecaade2017_175o, 2501, 5aa1, 4b9a, dfbe, 2460, 0268, 82d0, 00a5, 8c3b, 3624, 3fdd, 6d41, 75aa, 7e64, ijac201614207t11, fe56, 3d42, 4628, a48d, cb55, ecaade2017_199ee, b5d7, c3ec, 19fd, 9207, 17f3, 1806, a32a, f9ff, ed4a, a653, 769f, 0f26, 3fb4, ecaade2014_224n57, 6722, 95e3, 8a2e, 7548, b9d1, 29bb, c350, ecaade2017_164m, ijac201614105v4, 02f1, a1e5, de13, ecaade2015_118a24, 89b5, caadria2015_188x27, fdbe, 04ff, ecaade2017_172p, 3731, 366e, 4b75, b739, fc3b, sigradi2014_041f3, f8d8, 5458, 48a0, ce52, 4dc4, ecaade2017_050g, ed32, 8d35, cfe7, ecaade2015_92r18, ascaad2014_003x1, caadria2016_703l30, f562, 7ae1, 3240, ecaade2015_261g58, 29ac, f37d, b3bd, c544, 1635, a520, 1c3f, ef3f, aeed, 6006, ecaade2015_55w9, 1eed, ecaade2014_204a53, 46d9, 3bc8, 955a, 5503, 31dd, 24da, ecaade2016_152y41, sigradi2013_327p, 4c26, af6d, 0a78, 61b5, c115, cb28, 5f84, 33ba, 2f5e, f924, a806, 9baa, caadria2015_072l9, c27a, e3a8, 2d60, caadria2017_069x21, 0958, 4602, ascaad2016_017a7, d19e, 1e0b, dce2, ecaade2017_099vv, a346, acadia15_483n21, 9575, ecaade2016_169k48, ecaade2013r_001a1, bea8, cae0, 970e, 9363, ascaad2014_019r2, fd25, ascaad2014_029t8, ec95, 21fb, 649c, acadia16_260i16, 9f01, c054, 97d3, 30cb, 5ab2, sigradi2013_343, dadd, 74f3, ecaade2015_59z10, 3131, 8e55, caadria2017_123e32, ecaade2017_080gg, 539f, sigradi2013_347v, 7cde, 768c, 13a1, sigradi2014_232t8, 40b7, f7d7, 5451, 575b, 1506, 56cb, 2fe4, 9f45, 1cf5, d5f5, cacf, sigradi2014_293b5, 89b1, ascaad2014_005w2, b2a8, 338a, b9be, acadia17_366n, acadia15_274j11, d644, acadia17_403o, 29cd, acadia14_691at, fd3f, b4bd, 7b41, 9993, 9c20, ecaade2013r_007b5, 2b71, 4c9f, 0238, ecaade2015_194a41, ecaade2015_61u12, caadria2017_163d41, 1bc0, acadia17_366y, ecaade2015_284a62, 4961, ecaade2017_173vv, 882c, 8439, 280b, e14d, a2c8, 315b, 7588, f536, ascaad2016_010e5, cc55, ab0c, acadia17_296y, 264c, 1d40, 061a, e422, acadia15_185p7, cb30, ba44, 83cb, d4ef, 9a26, dc89, caadria2017_030u10, a13e, 60dc, a998, d4ab, 5e6c, 498a, ecaade2013r_019l10, caadria2016_333p14, d5b9, ecaade2014_088b21, c682, fbc9, 0d01, f6f3, 99ab, 9342, 7ee4, 661a, d4fb, caadria2015_122j19, ff3a, ecaade2017_215mm, sigradi2013_234h, 55ca, 0d2c, 019c, 2fa3, 837a, ecaade2017_291v, sigradi2014_345b9, a6bf, bd93, e088, 5e5d, 04a4, e4ce, bf64, b7e4, 5eb8, 744f, 28b8, 4113, 24b3, 1f51, 44bf, 0bae, f66b, 4bfd, c4cc, b7cb, f496, sigradi2013_359h, beae, ecaade2015_195k41, e539, e0c9, 44eb, a5b8, caadria2016_135z5, 944d, 8789, 6e13, b21f, a4d7, 9783, ecaade2015_33h6, 47cd, 2f68, adb7, b5de, 5a1b, ecaade2016_132y37, f175, bba5, d45e, acadia14_619x, 628d, 38be, ee82, 5382, b312, 85cf, fe08, 4c01, 5058, 9346, b16e, 1ef6, sigradi2015_sp_8.326w30, ascaad2016_028k11, 8755, 90a6, ecaade2014_149j34, a4c6, 8432, f041, sigradi2016_507uu, 1830, e40c, 775d, 140f, acadia14projects_101ab, f39d, caadria2015_233h35, cf54, 4464, adfa, e82d, 3784, ecaade2015_178g38, ecaade2014_018x4, caadria2017_086k25, f61b, 6500, 3e53, ijac201412402u4, ecaade2017_011gg, ffe7, caadria2016_611t25, f726, 06df, 19c2, 3656, b384, 6368, 71fd, a479, ce30, 6d21, 5173, 0049, ecaade2015_221t48, 722a, 90eb, c45f, dcac, 90e1, 86f6, a0d9, 58dc, 64bd, ijac201412303d9, acadia17_560k, 32ff, 05de, ab42, ijac201412303b9, 1e5b, a2dc, caadria2015_237s35, c03f, ijac201614104k4, 320f, cca5, 07db, 77ff, acadia17_178vv, 112b, 3936, 10bb, 8845, ecaade2016_126o34, 5c15, 6135, 0999, 2161, 4904, acadia14projects_365ad, 86fb, a873, sigradi2015_9.347w17, 3c1d, f603, cfe9, c19c, 2c2c, acadia16_72b5, 39dc, 736f, 4041, ecaade2015_320k70, 749e, df10, 29b0, ecaade2017_257rr, ecaade2017_091b, ecaade2015_217b48, f08c, 53fd, ecaade2014_206r53, ecaade2016_154j42, ecaade2017_077uu, 06dd, f5a7, e02e, f233, ecaade2017_201ww, a4e8, 32a6, acadia17_340h, ecaade2013r_007a5, ecaade2017_148pp, 1dad, 423a, 20f6, caadria2015_030k4, ecaade2017_157pp, b601, ecaade2014_182y45, 2211, cd58, 6194, 9c7e, 5d79, 33c7, c10a, cb70, ecaade2017_047p, 188a, 1662, 0471, ecaade2015_287i63, 4e27, 6fc0, 5b96, caadria2015_073f10, 3777, acadia14projects_153ay, 3619, bf6e, ecaade2014_014e3, 934d, sigradi2016_369qq, 6366, cf1d, 9ef3, acadia17_100l, ecaade2015_229e51, 8297, ecaade2015_229z51, e05e, 89a3, 2762, d830, 66de, b838, ecaade2014_214n54, c088, dbad, acf4, sigradi2015_9.152s16, caadria2017_015j5, b82c, 9b6d, 74ef, 0880, 5083, c585, caadria2015_206v29, ijac201614102s2, 3b73, acadia17_145b, 78c8, acadia17_222z, db61, e58f, ijac201614202s7, ecaade2016_217u55, 13bd, 79a1, acadia17_292s, a7fe, e6a0, sigradi2016_625vv, fc4b, ecaade2016_223r58, 8160, 3136, fcd7, caadria2016_457e19, a5f9, 284a, sigradi2015_1.288a1, e296, ecaade2015_196g42, 02e7, ecaade2016_043c12, e1fe, 59de, 3d03, 1caf, a616, 5b62, fe86, 9d34, ea80, 8189, caadria2016_611h26, sigradi2016_729a, b0b4, 7df6, 94dc, ae42, 4d84, ce18, 9330, 2882, 86dd, f9dc, 16f9, sigradi2016_595nn, 2dca, 023a, 0fb4, 38cb, 6165, 3401, 3439, 8274, 2b73, 21ac, 26b1, ecaade2015_296r64, 31fc, 2e47, db5f, 685c, 1a31, eaf0, 484a, ecaade2015_318y69, ae1e, 2424, acadia16_372l23, a4c7, 6842, 7a12, 2e6e, 8a08, acadia17_446bb, 99bc, 134e, 10c6, 9e55, 39f8, ecaade2014_220j56, acadia17_520x, cdd9, 3f4c, f5f6, acadia14projects_339ap, 4051, d7b1, ecaade2015_158d33, ecaade2016_095d26, acadia17_222d, d489, c4a9, ecaade2017_157zz, sigradi2015_11.165s25, 4667, ecaade2017_031kk, b2d8, 7627, ijac201412205c4, sigradi2014_345n9, 2b46, e5bd, fa33, cdd3, e8dd, acadia16_244u15, sigradi2013_267u, 5dd1, 6774, 4970, 6958, e01c, 03da, acadia16_98m7, f875, caadria2017_109a29, 4923, c53b, 071e, 9b7c, 0e83, fefb, ac1b, dbc0, 1c6c, 7484, ecaade2017_293nn, 6c10, 98db, 34d6, caadria2017_051m17, 1fef, 3ce3, 8351, ecaade2017_230vv, be97, c7d4, 70f7, 0dfd, sigradi2015_10.138y18, ecaade2015_193h40, ascaad2016_022j9, 85c8, f87e, acadia17_463jj, d592, ecaade2017_203bb, 27c8, 7b26, ecaade2015_148r31, a30f, 5411, 0030, acadia14projects_357av, 823b, ascaad2014_029c8, sigradi2013_295, 85ac, ascaad2016_035x13, a567, a4d1, 9e0f, 1448, d628, sigradi2016_488r, b8fc, d6b2, fe58, db77, cda1, 7452, ecaade2014_240b62, 5251, b6ac, 3149, ascaad2014_017s9, 8f41, ijac201513206i9, c2d2, ascaad2016_042c17, caadria2016_745f32, c449, ecaade2016_139h39, aa1f, 9cd7, d18c, cc71, bb0b, ed31, e255, 72be, 9135, 7057, b6b2, 0142, 53d0, caadria2016_861x36, 364f, 42ae, acadia17_257f, ecaade2015_237b54, 6991, 98ec, 4a2e, 943a, f204, acadia14projects_43ak, b1aa, sigradi2015_sp_2.112f29, 1fec, 47de, 12f5, ascaad2016_020v7, 9256, caadria2016_033z2, 5319, 1dd9, 7264, sigradi2013_315v, 6182, acadia14_339ay, efcc, ijac201614309m6, f651, acadia17_560l, ecaade2014_057r14, f3cd, acadia14projects_479as, acadia14projects_479ax, 75c3, ecaade2015_206x45, 51ea, a6ec, ba5d, c1d5, 1a3c, dff0, sigradi2016_817b, 70a9, 5ba8, abfe, 70f6, a466, acadia16_106v7, acadia15_185t7, 39eb, ecaade2015_240t54, ijac201715204rr, 6a7d, 89cf, sigradi2013_152, ecd2, 67cf, ecaade2016_163r45, 9867, 82aa, 3432, 7568, d3d1, 9efd, f8ae, 59d1, caadria2015_010v1, ijac201614306b4, bb53, 06da, acadia17_678aa, a0cf, ecaade2014_153p37, sigradi2016_625xx, e8ba, ascaad2014_026f7, 72a0, 94ee, ecaade2015_35o6, 68e6, ecaade2017_112xx, 6ed0, 1484, f9dd, 4dbb, sigradi2015_13.316c29, 3b29, 1637, sigradi2016_614v, acadia14_219b, a67b, df19, f1d5, a48b, cc31, 653d, 4cd6, 5366, caadria2016_713t30, ijac201614102u2, caadria2016_871t37, 13a5, ecaade2017_124s, ijac201614203x8, 61fa, acadia17_570aa, ab1f, eed1, 23c5, f098, 8fb5, 2048, 1a97, 1597, sigradi2014_099t8, 5b9f, ffde, 5e6e, 5555, ijac201614308j5, 7cf6, b730, a231, a794, 897d, ascaad2016_045b18, acadia17_608bb, b618, 344f, 7c2f, 1e16, e7dd, cae8, ecaade2014_149i34, 1f76, ecaade2016_128i35, 646d, 149f, 2a57, 5805, acadia16_140z10, ecaade2015_227f50, 806c, e9f5, 573c, acadia15_57e2, 7916, ecaade2016_068a18, 34a3, dd6d, de68, 8cbc, 6b9c, caadria2016_311a14, ascaad2014_029o8, 9c67, caadria2015_130j21, 9642, acadia14projects_347ak, 9209, b7d5, caadria2017_027r9, 2b6c, 0da7, ea0b, acadia17_500dd, ecaade2014_016e4, f4fa, 2cf8, 2863, 90a0, 71ee, sigradi2013_10d, 8b1b, acb1, 1279, 74e4, 7a38, 3135, ijac201614105j5, 3ba6, 4f4a, ascaad2016_007n3, acadia17_542nn, caadria2017_127g34, 4525, 0c3f, caadria2015_004r1, a8c2, 4e2a, caadria2015_130d22, 5899, 717d, e968, e190, 6bde, 514e, 2b80, 270d, c53f, sigradi2015_3.394h6, 1479, 62fe, ecaade2015_114f22, e57f, c896, 83c1, 2397, 02ea, 0833, c2a5, 6a5c, 793b, b5a7, d3b5, 66f1, d880, ijac201412204i3, fb81, 79bf, ef45, e17d, b3d6, 5817, b5db, d1be, caadria2015_126z20, cd0a, acadia17_60r, sigradi2016_534xx, caadria2015_124u19, 9703, 6597, fbef, ecaade2016_225p60, 82cf, af03, d418, ecaade2017_073o, 9106, 16db, 6b08, 7994, 2d86, ecaade2016_152w41, 038d, 7a5f, 7275, acadia17_220v, 581a, ascaad2016_016s6, f8b7, 31ab, 5000, ecaade2016_234x62, 4cb8, e22e, 812b, 7fc2, 9966, 5b3b, 4729, a04f, dd80, 92a6, 155c, sigradi2013_389m, acadia17_90mm, a09c, caadria2015_114u17, fccd, 4ebe, sigradi2015_12.259w27, dde0, ecaade2017_041t, caadria2017_004j2, ecaade2017_026ll, 2886, 27cf, caadria2017_051n16, 7ada, 92c5, 2234, 41b6, cc44, ecaade2015_100s19, 35c5, 9c1e, ijac201614202p7, f7ef, ecaade2015_129r25, 1aa8, acadia14_699f, d5a8, 0156, ecaade2016_198j52, d7ad, e68c, 0b2c, 5995, d832, acadia17_50ll, 5279, a3e3, 7d6c, eff1, ecaade2017_037dd, caadria2015_122o19, f650, 6d50, c119, 66f5, acadia14_435b, e5c4, 9f3a, ecaade2017_105oo, 077c, 2029, 8371, ac41, caadria2016_621a27, 41b4, dda1, 17bf, f6b1, 59b1, 1582, ecaade2014_070p16, e626, 1d9f, 61f8, ac35, 660b, acadia15_161c6, caadria2015_168m25, 915f, 8e94, b247, f38e, 92