CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

383c, ecaade2014_182x45, 44f8, 134c, b63b, caadria2016_651w27, ijac201614309c6, 1f4e, 9e76, 89eb, ea57, ijac201614204r9, b0c3, 6ba8, 1962, sigradi2016_367zz, 057d, ecaade2014_113u26, ab3c, 6aaf, ac30, ecaade2015_229h51, b49a, bf79, 200e, ecaade2016_170w48, ad19, ascaad2016_045t18, 8370, caadria2015_130h22, acadia14projects_565aa, ecaade2014_192h49, ascaad2014_004c2, 846d, acadia14projects_63d, 9301, d791, 5095, 772b, b82a, ae2a, 893c, 00d2, ea58, db2a, 5c2c, 77dd, 854e, 17ae, cab5, 9869, 8248, 661c, 437b, ijac201513101t1, 4424, ecaade2017_019oo, 6ac9, acadia16_106n8, sigradi2013_414v, 9181, cf17, a094, acadia14projects_145ad, 252d, 0641, 2da5, 8e89, 98a7, 7b75, 4f17, fc28, e10f, 4393, 49d0, 4a3c, 764e, ecaade2015_324x70, 0e54, ecaade2015_77z14, ef91, 2247, ecaade2014_168c42, a1a8, 2a4b, f844, f823, c2d9, 86e0, 6367, b7c7, acadia14projects_101o, 219b, 7cb4, 9abe, b331, e67f, abbd, e6ae, sigradi2016_601zz, ascaad2016_035v13, ecaade2016_171e49, d76b, 148d, sigradi2013_111p, 1bfc, 2013, ecaade2014_140w31, ecaade2017_164l, 6a56, b219, e98a, 7e9a, 157e, 9b2f, 93e4, 1230, a535, ecaade2016_078b23, 619a, ascaad2014_024x5, 0ce0, cb59, fd4c, ecaade2016_221t56, caadria2017_142k37, de43, c64e, sigradi2013_393m, b8dc, ecaade2016_058b15, 2438, 23dd, 8e95, 5539, a0b6, 2fa6, 96ef, a919, 254a, 9736, bbf3, sigradi2016_431u, ecaade2016_071h19, c2aa, acadia14_691av, 5fde, ecaade2015_229m51, 7ebf, 7d68, 327d, b55c, 9982, 9721, 7d89, 7273, 4b0b, ae8e, sigradi2014_049l5, 8fbd, cac4, 96ad, ada5, d67e, b31a, 7edb, sigradi2015_8.81r11, 7a2a, 4c33, 1445, a6b6, a5b5, a2f2, f397, c9de, ecaade2015_229d51, 731b, 1321, 2a6c, 668e, 3090, b2d1, 9c34, ab72, ed5f, 8af3, 3803, a547, 922d, 4708, 1d8f, dda1, ecaade2017_274t, 01c7, ce0e, b1a1, 7636, 6565, 7ab9, 5e03, 2e0b, ecaade2014_157l38, ascaad2014_006z3, 791f, caadria2015_064z7, sigradi2014_049i5, 7173, 4997, bc89, 1431, 4b53, 045b, ab76, b799, ijac201614202j8, e903, ecaade2014_094k22, 8e75, 44a4, cf37, b343, 2310, 398a, ecaade2017_225e, ecaade2016_130b37, c52a, 35cd, b541, 57a4, 13cb, ecaade2015_253z57, ecaade2014_151c36, 70cb, ecaade2017_042bb, 8fb9, a0b1, c5c9, 9fa5, caadria2016_767v32, 39fc, 3b9c, 6db9, da11, fded, edc2, e1da, 719e, 971c, d2f0, 8d24, sigradi2013_195, acadia14_661p, e1ce, ecaade2016_243f65, fbf3, f510, ecaade2017_066v, a1a0, ddc6, 79f5, 2a84, 384b, 53f2, 2551, fcd5, b67e, ecaade2016_161a44, c996, acadia14projects_637ae, e7b5, acadia15_417d18, ecaade2016_132i37, ecaade2015_110h21, bb36, 0d97, 9eb5, 2761, sigradi2013_311, acadia16_332v19, acadia15_263d11, aef8, 1d31, 914a, 1e18, ecaade2015_73d14, dc55, 083a, 0de2, 07e6, e330, caadria2015_213d33, c2ea, 6550, ebc1, 5f07, fd87, acadia14_63ar, a904, becf, 9416, 5a26, ijac201412203g2, 9086, b0b9, ecaade2014_206x53, dfd4, bc52, 412b, 49ec, ecaade2014_168k41, b4c7, 666b, 06e7, 17f9, 16a7, 2b31, 01e3, 64ed, cb9e, b641, ascaad2014_010r5, sigradi2015_8.264m14, d7dc, b500, 4dbd, ascaad2014_017j1, b2b0, 60a9, fb5d, ecaade2015_241m55, acadia14_479i, 8b29, 48e9, 1965, 2408, 9073, caadria2015_086k13, ae1a, 5953, b9ee, 99fe, 0512, 1c58, caadria2015_108n16, 97b6, b10e, 1b30, 0366, 6a0d, ecaade2016_006n1, 11da, e8e8, eccf, 3612, ascaad2014_008w4, 6523, 3351, 8f08, 5530, acadia14_75ax, 6f8d, sigradi2013_347r, 8626, sigradi2014_151g3, sigradi2015_10.377x22, ebaa, e145, a8e5, ecaade2016_120g33, f579, 0730, acadia16_470m27, 890a, 1f3e, 290d, 1f44, b62d, 85aa, dcaa, 1835, 53bc, 137f, caadria2017_079b24, 1bb4, 21b9, caadria2017_003v1, 5fe6, ab0c, ascaad2016_039t15, ec32, ijac201614403r2, abe2, 1dd4, db24, c45a, 6989, ecaade2015_171h36, ijac201614202x7, a12e, ecaade2017_051n, f94e, 59c7, caadria2016_735o31, 88ab, 8b31, dc58, ecaade2015_297a65, b0dc, 9183, 3181, 0dbd, cd83, ecaade2017_100j, c4d7, 8a0c, ecaade2014_196d51, 6c63, ecaade2016_063p15, sigradi2013_366, 23eb, fc67, caadria2017_124u33, eb73, 8f0d, 060a, acadia14projects_661n, c4e8, 2575, e70c, 7bc1, eba9, a72f, ecaade2013r_003r2, 9920, 4257, 4db7, db4a, ecaade2017_072i, sigradi2015_11.34x23, 85ec, aeb0, 3065, acd8, caadria2016_507k21, 686d, 85da, 3d6e, 8c74, 9048, 9e09, 5ecc, e20e, 781b, 5a1e, 34f8, ecaade2015_114r22, 7ed9, 105b, 7835, 323f, 5399, cb8f, 9ebf, d94e, 6fb8, acadia15_311j12, c555, 50cf, 9520, cd07, 0c4e, bd31, b4cf, 601d, sigradi2013_407, 409e, 32a1, a866, c6d2, sigradi2013_359h, sigradi2016_530gg, 7d56, 97a8, 9244, d1e0, 6fc3, 4918, 1cb3, ecaade2017_257oo, 625e, 71a5, 606c, ecaade2017_220ss, d112, 7191, c311, d3ea, sigradi2014_313b6, ascaad2014_019i2, 3352, sigradi2014_347n10, 1fa5, 2f65, 71ad, a60e, 41c5, 6298, 2741, 4f26, acadia15_323s12, ecaade2013r_020m10, bbfe, d3d5, cbea, b14a, b9fe, 8608, sigradi2016_448aa, 7fb6, ecaade2015_194y40, caadria2016_291u12, ab9b, b478, ecaade2017_277yy, 5779, ecaade2016_123z33, 4269, 78b7, acadia14projects_267g, 8573, caadria2015_130n21, 6ff0, 9ae2, sigradi2014_074b6, ffa2, 8e74, 9a27, c63f, c89f, a712, 5da2, 7f32, 40a5, 2eb0, 94d1, 7a11, 2862, 6328, cc99, 3ced, fde8, 61f1, f14d, 2181, 1c09, 2fdc, cc40, b07f, b316, 38bc, 1372, 8b07, 0ad3, a3bf, 3911, ecaade2015_64o13, df58, 0dcf, c5ac, 1f68, d8a3, 9189, ecaade2017_032g, a89f, d1dd, 7212, 513c, 07ab, b32e, 40d4, caadria2015_078c11, caadria2016_373k16, 2b39, a27a, df4b, 5f63, 5c50, 9a90, ecaade2017_098oo, 7050, 6051, 557c, sigradi2016_467u, acadia14projects_177r, ecaade2014_018w4, caadria2017_122s31, ecaade2015_301e66, ecaade2017_140aa, 8260, sigradi2016_590o, 49dd, 98bc, 59c3, caadria2017_129m34, 8e60, sigradi2016_590k, 649a, 6484, 6cb8, c2ca, dad6, 6ef4, 84bb, 5130, eb46, caadria2016_157t6, 0787, e82e, ecaade2016_040v10, cadd, caadria2017_062v20, 5205, 688e, 309a, 2308, ebea, caadria2016_157n6, b53d, ba65, ec70, bc0d, 3b55, 471a, 56e3, f400, 9b92, e588, 719a, 5804, dfdc, 2271, c390, adbb, ecaade2015_297z64, 4d73, b69c, 0b6d, 8765, fcb5, 6804, aa46, 46a8, ecaade2015_180t38, 13bc, da89, 0a6f, 9283, acadia14projects_445ag, 118f, caadria2015_122l19, sigradi2014_095j8, c854, 5830, 9f55, 87aa, ecaade2017_052oo, caadria2017_023x8, e635, ecaade2014_153l36, b9cd, 176b, d52a, d7d5, 4acc, f2ac, d026, e285, 3bf4, ecaade2015_152t31, 4e9c, 5908, ecaade2015_273i60, acadia15_137b5, ecaade2017_227o, caadria2016_055m3, 263a, sigradi2016_590b, a7a9, 9b30, 18b1, 097a, b4cc, ecaade2014_140j31, a244, caadria2017_134w35, cb49, 5cf1, d588, ecaade2017_002a, 0e55, e134, baec, 455a, 13d0, 57bf, 2bd4, 0c44, 7346, 7a57, f9d9, ijac201513105u4, 816f, cbe2, ecaade2017_116c, e1b7, sigradi2014_293a5, 65a1, d5ff, d159, 3a6e, b9a5, 90db, a226, 7a50, 99fa, b4ae, 8ba0, 643e, de7b, ecaade2016_139f39, c529, 03d6, c9a3, aa04, dc07, cbdb, 3ec1, d667, 675d, 8735, ijac201412307g3, 7118, 62a0, 044a, 928b, 6c37, 615a, 1a04, 38c2, e51c, sigradi2014_036v2, 95e1, 0661, fdec, f743, 4d5b, b207, 8d1e, 6623, acadia15_137k5, 0edd, d048, 8116, 92d8, f33a, 9909, ccee, e340, ba75, ecaade2014_052n12, 8e0d, 6a3d, 56b0, acc0, 6d36, 1ec0, 556c, sigradi2014_047i4, ecaade2015_278s60, e565, fcfe, sigradi2014_345k8, 0f72, 3e95, 35f3, 9c53, 6d61, 7ce1, ad86, 5f8a, de77, ecaade2016_040m10, f20f, ca21, 2958, sigradi2016_446d, ecaade2014_012l2, 2b5e, 53f8, 1f4a, 55bd, 8ac5, 730f, 6f75, 70bd, e840, fbdc, 9f8a, 4832, e47f, 9d5a, 1f54, 5604, ecaade2014_080a19, 6200, 1ae1, 32f5, 272f, bbc8, 3618, b8d0, 2db4, aa22, ecaade2015_164t34, 4036, ccea, 41a0, b5a2, 82fc, 17ea, 6bd8, 9159, ecaade2014_086l20, caadria2015_065a8, ecaade2014_038w9, caadria2015_156p24, 3081, 5340, 27e6, 3578, sigradi2014_136f2, 12f7, ccfb, acadia14_339at, 2a52, 33fb, c567, fa12, 2a25, caadria2016_755p32, bba2, ecaade2016_217d56, 6401, 2463, 21fa, ecaade2016_154d42, 1691, 9d3e, acadia15_451y19, e6d7, 149c, ascaad2014_014p7, ecaade2017_085a, ijac201513201c6, a05b, c0eb, 941b, bd49, 9203, 24fa, c05a, af0a, 5f4e, 0027, 2a81, ecaade2017_105vv, 7e62, 6db1, 4f4b, c6df, caadria2016_157s6, e176, 5cfd, 29e2, c177, 5410, ef83, caadria2017_132j35, 21f6, ascaad2016_046n19, acadia14_565aj, 2bdc, 5ae6, 72b3, ae4d, 0c02, dd68, ceff, 6149, b37b, d39c, 8480, 3c04, ecaade2014_092c22, 7afa, 4405, b9e3, 97a7, ascaad2014_012f6, e059, fd0e, fc59, f0a3, 43e9, 1be2, 8563, f047, b188, sigradi2016_358n, ecaade2015_217l48, edad, 6030, dcb2, 18a6, 8a4e, 736f, ascaad2016_050b21, acadia16_344j21, 25cc, fefd, a780, 928c, fab4, dee7, acadia14projects_317t, e77f, bfdc, ecf5, 9d4b, 00f5, eb10, 58b6, sigradi2016_764j, 8e3c, 50c0, 62aa, 101c, bf12, c920, 6984, sigradi2016_446ww, 64ac, b488, 6b54, c657, 6978, 34a2, 01d8, ijac201614207t11, ecaade2016_021e6, sigradi2013_387c, 233c, 1daf, ecaade2015_100a20, ecaade2017_306o, caadria2015_218w33, ccd9, cd60, fe00, 45b5, cf88, ecaade2014_224c57, 83cd, 7d5f, 37f8, 8cb9, 80da, 71e4, caadria2017_165k41, 3a75, 101f, 8161, 090f, daa3, 1a51, ecaade2016_bkoh65, ecaade2014_104n23, 1b7f, 5758, aab5, 8c99, 1b99, 4d6b, ecaade2014_237e61, def7, 2a04, 40bf, d485, 5664, 90ac, aa76, fc74, 0010, ecaade2015_319f70, 3d8e, acf9, f667, e43f, e018, ecaade2015_129k25, ijac201412303n9, f339, 758f, 4224, ascaad2014_026x6, ecaade2017_grii, cdc1, cb2a, 9822, cba7, db07, 0119, 0992, cc0a, c2d6, efdd, 67b4, a304, acadia15_323v12, sigradi2013_155, ecaade2016_071d19, sigradi2016_363ii, 85c9, fd4e, ab80, bf44, acadia14_33ak, ecaade2016_144h40, 39bf, 1eba, 980a, ef9e, 55e9, 3001, 1aa7, 8369, 74b4, aa5c, 10ad, 9306, 9bea, 5a48, e489, 051f, c031, bfec, 949e, ecaade2017_122uu, 5451, ecaade2017_021v, ijac201614404w2, 2381, 247c, sigradi2014_151h3, caadria2016_085g4, f2f9, b040, f4b6, a998, ecaade2016_023l6, 44a5, 1fac, f5d0, 483d, 153e, ecaade2015_143g30, f6e7, c3c7, e08e, 9864, 4ae7, ecaade2013r_001e1, 99ee, 9b81, 1c54, 0703, caadria2015_087l14, f9e1, ecaade2016_055h14, caadria2016_157z6, 8969, c89d, 756c, a8bd, 6556, 7ea9, 71ba, sigradi2014_292u4, 220c, ddcd, 4b78, 7f39, acadia16_98u7, ijac201513206u9, 2f3d, 46c9, 6f90, 8245, e708, 086f, b740, 8211, 88b5, be67, b798, ecaade2014_240m62, c71c, caadria2017_165m41, cbc1, ff3c, sigradi2015_11.136o24, d0b4, 30cb, 3025, 9115, 7e6c, 749e, ba01, 7470, 24ce, ecaade2016_089b25, 7048, sigradi2015_9.141e16, a112, 2cff, 260f, ecaade2015_196z41, 3269, 8821, 0758, 1030, dcb0, sigradi2015_10.267r20, 69f2, 699f, d4a1, b85d, c93b, 5009, 9e88, 88d2, 53c2, 6f91, 8a21, 772e, 24a8, 0519, 38b2, 4bf7, sigradi2015_3.370w5, f2c6, ecaade2014_052o12, caadria2015_210f32, 043d, ecc3, 426a, 964f, acadia14_339as, aef9, e757, acadia15_195y7, sigradi2016_592s, 93c5, sigradi2013_117p, a2c1, e3e9, 7146, e3a7, 7d6c, 336a, b546, af8f, d2a9, sigradi2014_178o5, ascaad2014_019m2, 3509, 9449, 632a, e292, 1f6f, ascaad2014_019k3, a1c4, 8057, ecaade2014_089u21, 651d, c018, 237a, 4523, 89bd, c754, 6d87, ecaade2017_210w, ascaad2016_016v6, e35d, 2f07, d092, f83f, 01ba, 779e, 9de9, 4774, 1bbf, d624, ceea, ijac201614105t4, 83f0, 0b7f, 4e44, ascaad2016_010d5, 04ef, 42ea, 5fa5, 3132, 34dc, 5b25, 791d, 1400, e2f2, f6cb, 537b, 2c99, 4330, aa00, ecaade2017_122vv, e2fc, c0b7, f089, ecaade2017_054pp, 7e9c, 133b, ecaade2015_334s72, ecaade2015_170g35, 35fb, 83ef, 42bd, 8931, af1f, ecaade2017_072b, ecaade2017_144w, 3b53, 5315, 0288, ae75, ecaade2017_172bb, aae4, acadia14projects_101au, c5b5, acadia16_270v16, 2e4b, sigradi2013_117j, ecaade2017_097ff, f3c6, 373c, e7ef, 2050, 9fa8, cded, 88f9, 09ed, eb45, 0d1c, 470b, 26ac, 156b, 5022, 9507, 09b6, 343e, 256c, ac2a, 3af7, 36de, 628f, 1b22, 6998, acadia16_12v1, 01b2, 035a, 395d, acadia16_382d24, f81f, 4c6e, bf86, 018b, 28e3, ecaade2014_065g15, b807, f840, e382, 5058, af1e, c17e, 1565, sigradi2014_213n7, acadia14projects_719j, 67e6, 36cb, cc4d, a580, 202f, sigradi2014_189n6, 4a5b, 1ea8, ijac201513303i11, 7b2f, f0bb, 7f65, 9e40, d027, 9a1e, ecaade2013r_017x8, ecaade2017_268ee, bbe3, 17d3, 9fa6, ecaade2015_91i18, d17d, d885, fa2f, 6ab2, e518, e09e, ascaad2016_005f3, ecaade2017_215ii, 3da4, fec7, fb63, cc17, fc94, ascaad2014_032t9, f529, e68b, caadria2017_105l28, acadia14_267o, 5fa6, 84a3, a86c, b323, c149, ijac201614201f6, 2885, 32ae, sigradi2015_8.189p13, f571, f6b5, 45c4, 81f1, 2cc7, ijac201412203w1, 368e, ascaad2016_053l21, 5b09, 8aae, cd1f, 2d53, aafe, ebf5, 0b90, 7d27, d1e8, 0e43, 4548, 5d5f, c571, 8456, cecd, ecaade2015_129i25, d107, sigradi2016_770o, 4b2e, 5bad, acadia14projects_247g, a0dd, 67da, 27e8, ecaade2016_078f23, ecaade2017_083ll, 1858, 8c65, 4672, 1631, 0ecb, caadria2015_122r19, f367, f506, acadia14projects_63aw, ecaade2014_192f49, 0729, ecaade2017_054z, 2e65, bed0, cfdd, 9cf3, ecaade2016_071a19, 5660, eb40, 27dc, ascaad2016_047w19, ecaade2015_269m59, 7939, edde, 4e0c, 6253, sigradi2015_11.8l23, 7325, 8d31, cd73, a598, 1506, 8467, 9595, 4c1f, 9a66, 1414, sigradi2015_7.184c10, 068a, 4b40, ea48, e0b1, d096, 297f, caadria2017_029h10, 45f2, a2cf, 85d0, eeeb, 1d20, 9ede, 8f9f, ce5a, dd57, b5c5, a625, 1254, caadria2016_333p14, a494, 0fc8, 2864, 321e, a4a2, 3286, 5c08, 9fb2, 5f35, ijac201614203e9, sigradi2016_484qq, 1928, sigradi2013_304, 9ce9, f93e, 4c93, e963, 91ff, caadria2016_861e37, e3be, 2d51, ecaade2017_ws-archieduv, b342, 6195, caadria2016_539x22, ecaade2017_277oo, sigradi2013_347p, ijac201412403z6, d293, ecaade2013r_018d9, d83d, acadia16_394h24, 2264, ijac201513306b13, b265, 0597, ecaade2017_228z, caadria2017_001g1, sigradi2015_8.47j11, ecaade2014_015v3, d1ee, sigradi2016_360w, ecaade2014_021t5, ae33, caadria2015_084y12, 2efe, d5dc, 315e, a3fb, 730b, 45b7, ecaade2013r_013b8, ecaade2017_282n, fe30, 6c60, 77f7, ecaade2014_145k33, 3b50, be93, 8334, 6758, 5bb5, b0d0, 5a9c, 0ca8, 7109, 69c9, 1a65, f44b, ecaade2017_019b, 0706, 8312, ecaade2016_075e22, a18c, acadia14_601w, acadia14_145k, f2ae, da3e, 0821, acadia14projects_435ap, f378, 3bc4, 7c8b, 174b, 7e8e, 1d89, 3965, df5a, 4a19, caadria2015_124v19, 06c8, 8016, 3815, 017b, da83, 7b5b, 9dac, caadria2017_018v7, f9e3, ef64, 6b63, 93bd, ecaade2017_291ff, 34f0, ecaade2015_171t36, ff45, 7fd9, da65, ecaade2013r_002z1, 81e7, 033c, sigradi2016_764f, 2d66, f07b, e4bb, 9e79, c9a5, ac85, 24a7, ba1a, f348, a253, bbcc, 2265, 603f, 3d46, d148, 6c2e, 4736, 616e, ascaad2016_016u6, caadria2017_125x33, 4d4b, 50ca, 21ac, 01bd, 1102, 08f8, ce95, bf75, f296, 47ed, 0510, 8a12, ecaade2016_140l39, 28a0, ecaade2015_173j37, e2ef, 6524, acadia14projects_301j, cc6d, f9df, bbbb, 045c, 7d33, 8eb3, 7eac, 8096, 4eb5, caadria2015_010u1, 212a, 60ff, c5ab, 261f, 3e69, 99b6, bad4, 501e, 0f20, 4cd4, c02b, c69f, 6785, ascaad2016_045h18, 6a0e, 82d7, b98e, ascaad2014_035u1, bfe3, ecaade2017_105mm, 3e3f, 92b4, b9ad, db31, f6bf, 2598, c417, ascaad2014_011z5, 5808, 5c30, ecaade2015_152u31, 8c7a, a0d0, cfe7, ecaade2017_277uu, f84b, c206, caadria2015_111f17, 295a, ecaade2015_280e61, 68d6, e2b8, 85de, 87d6, 2b88, 1654, b61e, ecaade2014_070j16, 4339, ijac201513103s2, 932d, aa8a, 1b3f, 0106, 4fcc, 3f30, 803e, 160c, 53ca, ecaade2017_170c, c8fc, ecaade2017_149i, 8941, acadia14_339ax, 17b1, 700e, ecaade2017_013tt, b44a, 662b, 68ca, 3ceb, f1e0, 737e, b49b, d749, 7211, 7c6d, 8144, b56a, f155, f8f6, 7e0a, caadria2015_014v2, acadia14_549u, 2cb3, 6f19, a5a8, c495, 9732, d499, ab86, a51d, 0d33, c81c, 20f3, 0838, 4fcd, 87f7, 1d23, 0938, 5138, ijac201513105c5, ijac201614407v4, 9660, ce9e, 39dc, bf78, a61e, a0f9, 55e3, ef67, 9840, c627, f847, 0fa8, 152d, 3573, 2565, d2c5, cfdf, b63a, c00f, e9ca, 08d8, 7d0a, sigradi2014_021u1, 5d07, ecaade2015_241x54, c904, caadria2017_016s6, 514a, bb81, 59af, ecaade2016_185f50, ec9e, 0c5d, 6248, 4bbf, 1a55, 8f37, 6a08, sigradi2016_690b, 0e6f, 40c6, bc76, dc3e, 2d1a, 1d06, sigradi2013_243z, 3a21, 34b0, da1e, e102, 243c, caadria2017_107p28, bec7, 45da, 1dec, f4b1, e1d6, 7210, 380b, 84a2, ecaade2017_302ii, e59a, 90a6, 69bb, 55f1, 04c8, c5c5, 04f8, 542c, e137, f0a8, 1b8a, ascaad2016_058c23, 2293, ascaad2016_043k17, 76a3, 19c3, sigradi2015_12.297j28, ecaade2016_071t18, 6719, ee6d, 5ae8, 04b7, de72, 46a7, acadia15_395y16, 0868, a3ef, d312, f808, 24a6, sigradi2013_158b, 8317, 6301, ecaade2016_tkox66, b7bf, 77cc, d2b3, 7732, 378f, d944, 3b7f, ascaad2014_007h4, 6988, 8ca7, 9b80, 64b3, ecaade2017_230vv, 0490, 2187, b19f, 8a83, 4b99, bcd5, 8e82, 3998, c16b, 55ac, 8224, 6245, caadria2015_043j5, ecaade2014_140p31, 4173, 36e5, sigradi2015_8.264h14, 7622, c714, 2336, sigradi2016_815u, f104, sigradi2014_314o6, 037a, 53af, 38c3, d53e, acadia14projects_479d, b27e, 270c, ecaade2013r_007d5, 70cc, 6869, f93d, e4e6, 510f, 701c, a6d0, caadria2017_163k40, 4b39, 7302, caadria2016_559w23, ecaade2016_071j19, 54f1, caadria2015_203e29, ecaade2015_180y38, 1795, ecaade2013r_002u1, sigradi2016_470w, c42b, 69b2, acadia15_443z18, 90f3, 4049, 38e8, af90, 3113, ecaade2017_152pp, 5c66, 607a, 041e, ecaade2015_176t37, 4262, 470a, ecaade2015_53z9, 28aa, acadia15_323w12, ecaade2015_271z59, 838d, 2da1, 23ae, f282, 83d0, 6f74, f34c, 0ec4, f8fb, sigradi2016_426h, 65d0, d713, b377, 3c53, sigradi2013_429m, sigradi2016_450qq, sigradi2013_343f, 3412, 39a1, d806, 02a4, ecaade2014_184h46, 7d59, e55d, 62ea, ec58, ecaade2014_138m30, ijac201412401c4, 3cc9, 32b6, 6bbb, b082, caadria2015_164a25, caadria2016_797t33, cd27, 454b, 168d, bdd9, c155, ead6, sigradi2014_271n2, 7428, a0ee, 7c75, 9d86, 7daf, 9c55, a5b6, acadia14_463l, 7d7f, caadria2017_142v36, 77f2, c383, 555a, ecaade2015_11i1, caadria2015_070i9, d0bd, sigradi2016_815y, acadia16_24n2, ecaade2015_53f9, ijac201513303x11, caadria2017_008c4, ijac201614201y5, 08b1, ecaade2017_192ww, e363, f08b, 35ca, ece8, ed50, ecaade2015_215f47, 61ed, ascaad2016_002l1, ae4c, 8071, acadia14projects_691ax, 83be, da8e, ecaade2016_221z56, 2260, e5bb, ascaad2016_004r2, 2f58, abef, dc42, ijac201412201h1, sigradi2013_52j, e0f9, 567b, ijac201614105s5, a54e, d699, ecaade2014_015s3, cade, 7fc8, ecaade2014_057l14, ecaade2015_285i62, cd3b, a9ab, 8d0f, cc49, sigradi2016_732u, 0ad0, ecaade2017_229bb, 4ce1, 3a6c, ijac201614207r11, 8bb8, d271, bcad, 9fc7, ijac201412207f5, f053, dff5, ecaade2015_268v58, 85db, 4108, d164, c291, ecaade2015_227a50, 86e6, a357, 8d2d, 3973, acadia16_106e8, ecaade2016_094n25, a014, cb6c, 405c, 2590, cf1c, ecaade2015_319j70, 3f53, ecaade2017_302q, ecaade2016_118u31, b017, d035, 5672, 2afb, cdb7, 6d08, sigradi2015_11.71g24, ae28, 53e2, 6d32, 5103, ijac201412405y8, ecaade2016_021y5, 0478, 3b03, sigradi2015_sp_4.275v29, ce5e, a044, 8aeb, 4737, 8d87, a558, caadria2015_218t33, c1b1, 362a, fbf7, ded5, ecaade2015_171v36, 51cf, debb, ijac201412408e2, b581, 5f95, 7b5f, e53c, b6ca, 99f6, de35, 294e, acadia16_62l4, acadia14_609as, sigradi2013_386t, ascaad2014_017s9, dd46, 9e48, fd72, 82d1, 2236, 2a66, ecaade2013r_004f4, 4e26, 571c, acadia16_196i13, 8712, 247e, e500, 4b67, a18f, f153, ecaade2013r_004g4, 2424, 0dff, ae88, 07af, 3079, 4cc8, 42ec, 8a2d, e345, 6db6, 323d, dcae, d370, 16c4, 48ab, caadria2016_383t16, b42e, 82a0, 49d6, 528e, ecaade2017_274v, 97aa, ascaad2014_004p2, 8b85, ascaad2016_048j20, dece, caadria2017_043a14, 905a, b9ca, ecaade2016_113u30, 9d1a, ecaade2017_059xx, ijac201513101k1, c77c, af3a, ae42, e348, 85e8, d915, 9ab1, 36d3, caadria2015_004n1, 6ed9, ecaade2016_167y47, 93e6, d705, sigradi2014_292s4, cb3f, 8725, e8ae, ijac201412203c2, 3676, b0e7, 1dc7, 38d6, 0c55, 1007, acadia14_601v, 4aac, ecaade2015_200l43, 4f03, f911, 71d8, d66c, 06f4, f1a5, ijac201513101c1, bc72, acadia16_298h18, 5cc7, a2b8, 3782, f922, caadria2015_073l10, ijac201614304x2, 474b, 2e68, acadia14_111h, 35d9, acadia16_78s5, ecaade2015_207r46, ecaade2014_186a47, 5f94, 80fd, sigradi2016_488s, 5af3, f084, 6b6a, acadia16_98n7, 6f58, 9700, 61ad, 8549, 00e9, 598f, 94b1, dbb1, acadia16_332z19, 22eb, 7ab2, b1bf, 534e, f73b, 7a18, a8b9, e010, 8e78, 1576, b7d9, a5c2, 489d, 1134, 32c2, 0c33, 8913, cbb0, 88ea, fbe4, 9dc2, aa4f, ecaade2014_086p20, 428a, ecaade2015_256e58, ec1c, 62ad, ijac201513201a6, ddd3, f986, ecaade2015_74l14, acadia14projects_549u, ecaade2016_046p12, 9be3, 29df, b432, e41e, d7fb, 4011, e3ed, ecaade2017_008e, a81b, ab02, 6158, e729, ascaad2016_005c3, acadia16_98e7, 5462, 7c29, 2502, ecaade2017_094o, b599, ijac201412205r3, ed76, 912b, e339, f2d6, 75a4, 2b64, b03e, ijac201412403f6, b757, 073c, ijac201412303k8, caadria2017_003w1, ee31, f308, 2304, 5727, 8235, 2488, ijac201614201l7, 7c0f, 6daf, b288, b9f6, 5948, b184, c073, 00c0, 3bcb, 0c9c, e763, 7a64, ecaade2017_056zz, 7ac5, ecaade2014_162v39, 40e9, ecaade2016_021d6, 773a, 0488, b951, 07c7, b151, b35a, 81fc, 30ba, b0c9, f266, 93da, ijac201412205l4, fe9e, acadia15_323f13, ascaad2016_026t10, ijac201614203y8, ecaade2016_067d17, acadia14_135ac, dc6c, c805, ijac201614105l5, ascaad2014_014s7, 9624, e5b0, 18dd, 60a7, 6dea, ecaade2017_155h, 36c3, dc6f, 160e, e42c, sigradi2013_41i, 5a7e, 6f0c, e976, b0fc, acadia16_244u15, caadria2017_174d42, cff4, acadia16_270e17, caadria2017_043y13, 2efa, d7fe, dab2, caadria2015_043f5, ecaade2014_180j45, be79, f29f, aaeb, dab0, ecaade2017_124t, 8193, ba0f, d56d, 6730, ecaade2014_138r30, c8af, 2bf4, ijac201412405u8, ecaade2017_170l, 6114, a7fe, ecaade2015_287j63, be34, b9f5, e3c8, 4898, acadia15_323n13, ecaade2015_164v34, 1d38, 66ab, 0ec6, 2978, 4cec, ad30, 207a, 9715, 2dce, fbf4, 928f, f826, acadia15_137j5, d2b0, ecaade2014_024e7, ecaade2015_202m44, a658, ea62, 412a, sigradi2013_401s, 059e, b839, 6955, ad16, 789c, fc16, beed, b008, 7f5c, ee23, 7009, ecaade2014_173j43, 0fc4, acadia16_62b4, 180b, 7eb0, dc20, b4e8, c27a, 1191, 4380, 5ea3, dbfd, 2218, 2f94, deec, c395, ecaade2015_206i45, 1ae8, e48a, fbec, 21ba, 616d, ac21, c34b, 9069, 796d, d8d5, 8837, ecaade2016_042b11, 3191, 71fa, acadia16_478e28, ab9e, acadia15_274m11, sigradi2013_387z, 3225, ecaade2016_013n3, d2f2, 8122, 0102, acadia14_409o, ascaad2014_029s8, 81a6, 429d, e28c, aaf8, ecaade2015_64m13, 7c1d, 8437, b059, caadria2017_009i4, 9771, 4c8a, ecaade2016_120k33, bf9f, 44d8, bbcb, 2815, b1de, 5e42, caadria2017_005n3, 677a, 7c55, b1dd, 5128, 0fde, sigradi2015_4.219l7, 1b33, ecaade2016_011s2, 5303, 170c, e988, caadria2016_601m25, 4e43, c1a3, 8b0a, 715f, c77d, 67c7, 9dcc, 7908, dae7, 7d4e, 9e80, 7c17, ecaade2014_180c45, fce6, 1c67, e082, 41c7, ascaad2014_008u4, 3671, 1a45, 3a44, 4f6f, f038, 609c, 6c10, caadria2015_203r29, f34d, 1abd, e131, 18d0, c5f9, 9003, ascaad2014_008t4, cd35, 7f30, c6c2, 9047, f7b3, 3e16, 6ff5, 1068, 2eb3, 2856, 2cc1, ecaade2017_181v, ae27, 1593, ecaade2013r_009t5, 8a06, dcd2, 030e, a9a5, 2931, 1942, ijac201614307f4, 9c05, 16e0, 99c8, sigradi2016_621ee, 357e, ad89, ecaade2014_149l35, a444, 2f0f, 5396, fff4, 8412, b6fe, 80d1, b64a, 781d, ef07, ea98, 6997, 105c, 9c00, caadria2015_114h18, 7a22, e4c8, 7b13, 8439, 6de3, 8c48, 4d33, caadria2017_183b44, be4e, 5266, 5d6c, c6ed, 8bac, 4354, f42d, 9668, 9888, 97fe, 866b, 9d69, e521, cd6d, 7dfa, acadia14projects_357an, ijac201412405w8, caadria2016_435t18, ecaade2016_023z6, 0a0d, 7367, 845e, 8fa9, 6440, c0ea, e53a, fbf9, 7c84, 81e5, 319b, f4dd, ca15, sigradi2015_4.219h7, fbde, ec30, e806, caadria2017_096u26, 9f07, 0d8f, ecaade2017_157uu, bcba, ecaade2017_173rr, 6f04, 1376, d186, 5821, b862, 2933, 9522, b5d2, 5546, 5c85, 2a9c, 5464, 5b2f, d623, eb5c, acadia14projects_339ag, 5c75, 423f, a32b, 2dac, ijac201412408b2, 62d5, 6905, acadia14_619ak, 5165, 4e91, ad8c, f803, 048f, c65b, ijac201412403j7, 27ad, 0306, 2295, 8036, 2dc5, 642d, 93a9, dd23, ced0, 18ab, 11de, f1c1, 03ac, aec8, ijac201412408t2, b694, ecaade2015_293x63, 6221, 886e, cfc6, af41, ace4, ecaade2015_158l33, 5ab0, ed3b, 4203, acadia14_435ay, sigradi2014_239d9, ecaade2014_239z61, d1f4, e577, 31f6, cc77, ecaade2015_185s39, 477a, 2b67, 1714, f993, fa1b, b8b5, 1509, sigradi2016_467r, 9853, sigradi2015_sp_2.112m29, ab90, acadia14projects_609ai, 84f9, sigradi2016_601tt, 6025, acadia14projects_619w, 551d, 343f, 1e84, ijac201614202m7, fe9a, ecaade2015_127y24, cd72, 2882, 41e5, f447, 0b84, d674, e43d, ijac201614407o4, 64ad, sigradi2016_360r, 7d50, 9f9d, b83b, a0ab, sigradi2016_647oo, 9512, 8dcd, 5536, cc61, bd67, bea6, ea2c, b147, 9728, c9d1, caadria2017_063b21, sigradi2013_401t, ecaade2016_162b45, d886, 903d, 83b6, caadria2016_861a37, 6605, 819e, 0cd1, 438a, eb26, b953, 38d2, a915, ecaade2015_116l23, bf91, c803, f5d2, aad2, 2c3a, acadia15_343r14, acadia15_223i9, d949, caadria2015_213t32, e35a, acadia16_488x28, 5846, 4efc, ecaade2016_071t19, 4eff, ecaade2015_284o61, caadria2017_134x35, cbe9, 2f49, ecaade2017_198e, 4371, 6b19, 8948, 6a9e, 8ba1, 9cc0, e2ba, ae8d, c20d, ecaade2017_grih, 8d04, dff0, 6040, a36a, 1adf, ecaade2017_143l, 66a5, ecaade2014_086z20, caadria2016_713y30, ecaade2017_198qq, ecaade2017_195oo, fa18, efbb, ecaade2017_061f, 31ad, b672, 1673, 7319, 3ee0, d5bd, 24c0, 8075, f57a, be2b, c355, ijac201412405m8, cce7, 2f5a, fd53, 9b18, c825, e0ae, d388, 0214, 662c, 8994, caadria2017_123t32, 9978, 7db4, 2c8f, ecaade2016_223p58, b87d, 20cc, ecaade2016_123e34, 2640, sigradi2013_280s, daf2, 7588, cace, 8062, 4bc4, 03ef, 477b, 70da, ascaad2016_037e14, 3b17, sigradi2016_360u, 5433, ecaade2017_306j, ec62, 6fd0, ijac201614208h13, 1231, a031, 766d, 6907, acadia14projects_167ab, 6938, 70b7, 85e3, 2d6a, 037f, ecaade2017_076z, 319d, 8b08, 57e5, 70f6, e977, 1240, ecaade2015_114k22, ecaade2017_254rr, 13f8, 9187, f393, cf22, b30a, c0cc, caadria2017_051k16, 9894, da7b, 79ff, 88ec, 80b3, 3f6b, 76b9, ecaade2017_225a, 8e1e, 57ac, 480e, de8b, 5cb0, b1b3, 46d8, e557, c835, 3c59, 7057, bb68, ecaade2014_237h61, 63f8, beaa, acadia15_185n7, 20d1, 59f5, 7ee3, c5a8, 16a5, 3095, 09dc, 96d4, 4ab1, 8954, e559, ecaade2015_320l70, caadria2015_130v21, a690, caadria2017_110i29, de0a, 5b87, f11b, b217, acadia15_123l4, 3b35, c9be, 9b60, 156a, ecaade2015_138n27, b14b, 95ed, 477f, d656, 5580, b85b, sigradi2015_sp_8.326u30, c926, b4b6, 8fae, ecaade2013r_013a8, 79e3, 7af5, f925, 7f5e, c1d3, acadia16_62s4, 9bb4, 8a41, a60a, ab81, caadria2015_114s17, caadria2016_405h17, ccd1, 200c, eb99, fffb, 89c4, 201f, 31ba, af0b, 3a2f, 3163, 42ab, c9f3, 0a80, eef3, 882f, ascaad2016_043f17, d509, ecaade2016_068b18, 1338, acadia14projects_627g, 0103, caadria2017_042t13, d9eb, acadia16_130p9, e996, 64c5, 56df, 2434, ef06, acadia15_57w1, 4f44, 4eec, 5dff, f863, 36d0, ecaade2017_172kk, 84ed, 272b, f733, ecaade2017_032m, ecaade2016_224u59, 3388, ijac201412303s8, 56f2, ijac201412304u1, 6bb1, 8bf2, ijac201614105s4, fd82, bc8a, c6e7, 3c70, a7a2, sigradi2014_036p2, 45ac, ea56, 0535, 4d48, 5cd5, ccba, e2a9, ca31, ecaade2017_308gg, acadia14projects_247h, caadria2017_069e22, 32fe, acadia15_497f22, 3e17, 8de9, 04e0, c11b, 6699, ecaade2014_122c28, 3c79, dcf4, sigradi2013_189i, bbf0, d5c4, 7155, 691b, c5b7, 4db6, caca, f41a, 36ba, e454, f84c, ecaade2017_090ll, 180a, 90c2, e16c, fb17, 472f, acadia14projects_247v, f6db, 04c1, d677, c6fe, e88b, 1293, 5a3c, f14c, a35a, fdce, 002c, 0bcc, ecaade2017_057g, f655, 8ea5, 414a, ecaade2014_138o30, 8edd, acadia14projects_699d, 2e12, c65f, 6829, acadia14projects_479at, ecaade2015_158p33, a406, 9701, 3f7d, 376e, fb41, 1a48, 5c70, sigradi2016_558p, acadia15_451t19, a9a4, caadria2017_165n41, sigradi2015_3.268h5, 1d50, cec8, 5a39, 4574, c3bb, 3cd1, 8e30, 2c43, d479, e3ec, 17f4, 7d71, sigradi2013_117h, caadria2015_202y28, 4172, 0196, 2a5c, bdd1, 5b54, 3646, e758, 9204, 54de, ijac201412408y1, ecaade2014_191t48, c4e5, caadria2016_517f22, bc7c, 33e7, caadria2015_099p15, f703, acadia14projects_565s, 8a7a, acadia16_326t19, ecaade2013r_009x5, 77b5, 5994, 68f3, f7e0, 0aa6, ijac201412304g1, ecaade2014_214h54, ecaade2014_021u5, a91a, a2e1, 6eb3, 5000, f3b2, 4eb6, 1146, ecaade2015_333g72, 6a4e, 565a, 506b, acadia15_497o22, acadia16_308d19, ijac201513203v6, d1d9, ijac201412304r9, b1d6, ad46, 4edd, eac8, 4425, 152e, 810f, sigradi2015_6.387u9, acadia14_609ai, a082, ed22, ascaad2014_036g2, 7e1e, cf1b, ecaade2017_006pp, 3ee4, 4554, d188, f17c, a017, b13e, 3474, 9222, ijac201614404a3, d763, d779, 9be4, f43d, b381, 4d22, d5e6, 9a46, ef7b, 8e8b, ecaade2013r_020t10, 4159, a1dd, cb5d, ecaade2016_002f1, ijac201614102d2, dd90, f232, acadia15_284u11, 15ae, 4225, a10e, 9dc7, 4f31, 63e3, de80, ecaade2017_254mm, ascaad2014_015u8, 52c3, 2345, sigradi2016_602yy, a5fc, cee8, 5597, d3f6, be9b, cc03, 99f9, ascaad2014_026h7, 2c93, 4ee2, 1608, c938, cbb6, sigradi2014_048w4, 9e64, sigradi2016_595ii, df56, d37a, 5bdd, acadia16_298i18, 0f6a, d627, ecaade2017_225d, e99b, 4ce2, 7175, 2a01, 100e, 43ce, ijac201513203e7, 6553, 2659, ecaade2015_175s37, ecaade2016_224x59, d065, acadia14_291e, 4dd5, caadria2016_321g14, ecaade2015_248h56, sigradi2016_764e, f066, 1859, 47c9, b9e2, 1782, c3c1, 8613, ecaade2016_018h5, d3eb, 8f82, f38e, 47f9, sigradi2016_710ll, 0995, acadia14projects_719i, 15c5, 8d0d, acadia16_154o11, 5364, 3cbe, 06d5, caadria2015_030e4, 411c, acadia16_424h25, 9374, ac2b, 4ef6, 51fb, df23, cc51, 36a8, fc83, d38f, acadia14projects_699j, caadria2015_208l31, e040, 89b0, sigradi2015_3.345z5, 963a, 8205, ed17, c69a, 4c8e, ecaade2015_205b45, 9f2e, 9588, 347d, caadria2017_113m29, ecaade2016_185g50, sigradi2016_515i, a13f, 1f83, ecaade2017_057p, b5fc, 2226, sigradi2013_271l, 6f3c, 7c0c, acadia14projects_23z, ecaade2017_157vv, ecaade2015_113j21, 2224, ecaade2016_036s9, ecaade2013r_018m9, 0b22, 7ec1, aab3, 86a8, c23e, ecaade2015_53m9, 8471, a4b0, 47a9, 315b, acadia14_427ar, 67f8, sigradi2015_3.345r5, caadria2017_175j43, caadria2016_507o21, acadia14_365ai, sigradi2016_417mm, ascaad2014_004r2, ijac201614206y10, 1938, b8cf, e322, 4931, acadia14projects_655y, 1b66, ascaad2016_038f15, 41de, 9cb3, 9270, 8805, c93c, b88f, 4941, 4964, 48fe, acadia14projects_445ae, 2150, 9c50, 0790, f18b, ijac201614302s1, ecaade2014_233g60, acadia14_531p, 5cbb, ba08, 007f, d4f0, e3c4, 9f74, ba82, efb4, b063, 879d, 9cc2, ffb3, 5b5b, ecaade2015_333k72, dcf8, ijac201412408s1, add9, 52de, afd0, f225, ecaade2015_17o2, sigradi2016_448ii, de07, 4dc9, 2cb2, 134b, 35cc, a784, 0653, 98cd, 752b, b910, a813, f391, 3414, 8b46, c7d0, 4e8c, 5b05, 7fe7, 82e3, c5d4, e503, 3b22, ecaade2015_200j43, 1b4a, 0536, 01b8, f59a, ba93, ijac201614303o2, 5712, caadria2016_881a38, a7aa, 84c8, 08a6, 05e9, 7e5f, 6edb, fb86, 3765, da01, 84bd, 99c6, 5aaa, 5197, 73e0, 0621, bd8a, af2b, c403, 0487, c8fa, 9792, 2e7c, 291e, cd85, a2c7, ae1f, 3d88, 7f55, 5af0, 7b74, e33e, 0f3f, 3cfe, fc19, 7b2b, ea11, fe80, 8f94, 4c27, 0217, 7a58, 9c4e, bebd, 2245, ecaade2017_254tt, eb51, 68a6, 6b71, sigradi2013_194t, 1a3a, 30b3, 9bb3, 3268, d978, bf46, 561d, ecaade2013r_001o1, 8eb1, 1c07, 7559, 572f, 831c, e44a, acadia15_311o12, a906, cd8d, f16c, caadria2017_056w18, 3e2b, fa80, ecaade2015_193a40, 2780, e01e, 0012, f41d, d07e, 0d99, ecaade2015_250b57, acadia14projects_75ay, 660f, caadria2016_611w25, 870c, 8c04, ascaad2016_028s11, 0d02, 9d47, ebb1, 239b, 310b, 395e, caadria2017_056z18, 7f9b, 5daa, 4ed7, b048, ecaade2016_217v55, dd2e, acadia14projects_589g, dbb8, 6c5b, 6ee8, 1faf, bcbf, bad6, 839d, 9979, 1cb7, 62ed, 126d, ecaade2015_94c19, 4121, b2a3, c88b, d4be, 5558, 004a, 95c9, caadria2016_881y37, c428, 1f0e, ijac201614308b5, acadia16_382r23, 5a97, acadia14_291av, 4fe0, 1251, 175b, f069, f03a, e8e0, 841e, f881, c0ca, eafe, bcac, sigradi2016_537qq, 93bc, 4567, a302, f389, e4ef, acadia16_184j12, 54f9, 8457, da4f, be3d, d514, 4d5a, bf5f, 5121, 670c, d2f9, ecaade2013r_002e2, 524e, ba45, e9af, ecaade2016_161y43, 1e6e, eeff, d021, 7f51, c256, 3761, 0a8e, 807a, c6e2, caadria2017_027r9, 1bd1, acadia14projects_691as, 428d, e7cb, b95a, 1597, 7712, 92ff, 258f, 1388, 650f, c544, 49b1, c96d, ecaade2016_038e10, 2729, 429f, 178c, ecaade2013r_019h10, ecaade2015_158m33, caadria2017_052y17, f0cf, ecaade2015_200s43, e8be, 7519, acadia14_671p, bbf1, a944, caadria2015_226w34, 464b, b832, 2516, 00d5, 8661, f704, 5b2a, ecaade2016_018c5, 2eba, 0c2a, d93e, 752a, a175, c4cf, 91db, 560e, b146, f8b4, caadria2016_013k2, f679, sigradi2013_244h, ecaade2014_042p10, e71e, 56a5, sigradi2015_6.341a9, acadia16_88i6, sigradi2015_sp_2.112n29, 1440, 6583, 6034, 4fcf, b748, 1f89, sigradi2016_714oo, caadria2015_124i20, 098a, 28fd, 7a69, acadia14_311z, ecaade2016_018f5, 7e93, ecaade2017_038jj, 916e, ascaad2014_031e9, acadia16_308e19, e4d8, d48f, 4299, ecaade2017_203ll, ecaade2017_003n, ecaade2015_119f24, sigradi2014_082v7, ascaad2016_031l12, 3b3a, caadria2017_124f33, acadia14_219c, 9ca5, 41e6, caadria2017_104f28, 754e, 17f0, sigradi2013_112e, 36d4, 13d6, d7f5, 0ba7, 5856, 211e, ecaade2015_229w51, 81f4, 64ca, fa49, caadria2015_139g23, de3e, ecaade2017_291r, fa5e, a32f, becc, 4436, 2116, sigradi2013_294z, 0e80, caadria2016_249g11, ecaade2016_ws-dleadm68, acadia14projects_229j, 6458, 4670, e1e0, a038, caadria2016_425c18, 5c44, f6a7, 2e56, 17a7, c532, 0b32, caadria2015_081n12, 3af4, sigradi2014_345m8, 0525, ecaade2016_203i53, 2e1a, c4d0, sigradi2015_6.329z8, sigradi2013_429z, ascaad2016_023r9, 0ef8, 6261, 60f0, ecaade2015_325b71, 273f, 138a, ecaade2016_217s55, a012, 9372, ecaade2017_094j, 7b61, sigradi2015_1.320f1, 6e40, 0b17, 4e4d, b1d8, ecaade2014_225o58, bfa5, ecaade2014_055w13, sigradi2013_275c, 44de, 13c7, caadria2017_183a44, c041, ecaade2014_182c46, bdd4, caf7, 4be0, 0573, 2cb5, a431, ecaade2017_097hh, 899c, e9c0, ecaade2017_003p, ascaad2016_029z11, 1dc2, 4a53, 7223, 5e13, caadria2016_291r12, bbf9, acadia14_53u, sigradi2016_615aa, 1ad3, 6e1d, 4a0a, 5562, caadria2016_787g33, caadria2015_105f16, c922, cf6a, b13b, 8d43, 530f, ecaade2015_92l18, fca4, acadia16_72e5, 578f, faf4, sigradi2013_223o, fb43, e2fb, 24f1, 633a, bba9, acadia14_153g, acadia14projects_257ac, ecaade2015_336a73, acadia15_333x13, abb4, 66ec, 3b7d, ecaade2015_158k33, a653, af5d, 0ccb, 9ff6, acadia16_382y23, 1b87, 0d8d, ecaade2016_023j6, ecaade2017_290mm, d7d4, f0f0, 2305, 5b92, ecaade2016_074r21, a409, 8e4b, sigradi2015_6.387x9, 24ea, 2128, b321, 5bd3, cdfd, ecaade2015_181l39, 232d, sigradi2013_64a, c6e3, 9e71, 0f8a, e77c, ecaade2017_003s, ecaade2017_183w, a386, 26bf, ecaade2016_132u37, acadia14projects_479e, ecaade2017_240y, acadia15_323t12, 0ce4, 84fb, ecaade2017_302oo, 1f52, 89fc, caadria2015_206a30, ef4f, e211, 4677, aa21, e506, 7706, a418, bc6e, eecd, ae58, 6e8c, 49ed, 159a, caadria2017_005y2, ijac201614208t12, 6b85, 3c54, b823, 437d, 7750, 4a43, caadria2017_149k39, 35d6, 45e3, 5314, d734, sigradi2013_30g, a796, e9c2, 36e8, 0676, d1c3, acadia14projects_81m, ff20, ecaade2016_mrtb66, cff6, ecaade2017_077uu, ecaade2016_065b16, 716b, aead, c4f9, 7ed4, b626, ba57, dffa, 7c28, 98aa, 9cf2, acadia14projects_53u, 7e36, adfb, cdcd, 1db0, 3db8, 9b77, ecaade2014_038i9, 6919, e740, bbd7, 2909, sigradi2013_183u, 3284, ffbc, d0f2, 588f, 48b6, 0d6a, 17c0, ecaade2016_223t58, b384, 917d, 356f, e716, fda6, c156, 8739, 3597, caadria2015_206i30, c247, sigradi2016_364mm, d2c2, 75da, 2f54, sigradi2015_7.146b10, 9cf9, ca5d, 9f8b, ecaade2013r_006t4, 24da, a4e4, a07c, 039b, 3ad1, 9d97, 0cd3, 0845, 246e, a7df, ijac201412304m1, 79dd, ecaade2017_268ff, ddb8, 25b8, 9a68, ba49, caadria2017_003c2, 822b, b6aa, sigradi2015_11.34e24, sigradi2014_232z8, acadia15_443c19, ascaad2014_026b7, 188b, ecaade2015_129r25, 8213, 8460, 99fc, 3548, 0886, ff55, ecaade2014_111w24, 2518, 999b, 9390, ecaade2017_031mm, f455, 9007, ecaade2015_207k46, 4466, 063c, c21b, a00b, 9578, ddef, cbb2, 490a, 687a, sigradi2016_448w, 3a2b, 1c66, de12, 5f82, sigradi2016_431s, c7a6, ascaad2016_045e19, acadia14projects_237ax, 2963, sigradi2016_625xx, sigradi2016_515g, 467c, 6f20, ascaad2016_036a14, 394e, ijac201513105r4, 6178, ijac201412305w1, 0a79, 22f5, 69a3, a8e4, 4819, db38, e502, c00a, 64b8, acadia14projects_135y, a12c, 1edd, caadria2016_589a25, a78d, cd08, 3d96, acadia14projects_435aj, e124, e893, e262, fa5f, caadria2017_104v27, ebe8, b21f, 6690, acadia16_478w27, beb0, da8b, 3ae7, e01f, 4ca8, ecaade2014_144b33, a110, c988, a3b0, 4e9b, 1744, 34ea, 5b62, 0673, 4b13, d785, 2f63, 13dd, a6b0, ecaade2017_026ss, acadia14projects_101ae, e97b, 88c5, bb0e, f160, acadia14projects_115ai, ijac201614303r2, acadia14projects_53t, 78f0, ce87, 6ca4, ec06, 8e99, b212, dd8d, 9ae9, 3959, acadia14_589k, 7359, acadia14_719c, 65f2, a920, 2e97, 4937, 71da, 0220, ecaade2017_048aa, 93d9, d9b1, 5be1, 0e39, caadria2016_457d19, ecaade2017_192d, sigradi2015_12.215z27, 9cdd, c785, c35b, 1e45, 58bc, sigradi2015_6.387n9, e448, 9e15, 34fa, 15bc, 1a38, a685, ecaade2017_230nn, b7b5, a88b, 6e8f, sigradi2016_732n, e975, 538c, 38a0, sigradi2014_307o5, 9ecb, bef4, afe3, 5413, 5626, ecaade2016_094u25, 1fe5, b6ba, 52fb, bf66, sigradi2014_265m1, 6a1e, 4298, 36b0, c117, fe2b, 8fca, 0833, 79ec, 9b7c, 74f1, d9ff, 15e5, 5fe0, 5fdc, fb1b, 11fa, 8058, fe19, acadia14projects_435am, 46fb, 7bbf, acadia15_195x7, 83b2, e6da, 3f76, 65fb, ijac201412401y3, 0944, a575, ef9a, 9b9b, 5614, ascaad2014_016e9, ba43, 462e, ecaade2013r_002x1, 8615, 287d, afb5, 12fb, acadia14projects_445aa, eb67, sigradi2015_11.142d25, acadia14_539b, f25c, 36b6, ecaade2013r_003s2, ecaade2014_108e24, ecaade2014_153z36, 9967, ecaade2017_302ff, b4f2, 8187, d38d, 15e7, df20, acadia14_691a, ecaade2017_033q, 6f33, ecaade2016_167o47, b190, 715e, e540, bd02, ecaade2015_161k34, 925f, caadria2016_745w31, 5cfc, e9ea, sigradi2014_080p7, 9e45, 08b4, 315a, 36dc, efa7, 2965, 298e, ecaade2014_060y14, acadia14_427am, f576, ijac201614102w1, 9d1c, cec7, 7207, acadia16_372z22, ecaade2016_167x47, 0847, caadria2015_208n31, 4d31, ascaad2014_023v4, acadia16_460s26, acadia16_8d1, 1265, ecaade2014_057d14, 77f0, 708e, 51e7, 5933, 1720, 1f7a, cbee, 3b90, b276, 71c7, 5e7e, 5e0e, 046b, ecaade2017_jgom, e51b, 031a, 2d35, ecaade2016_223w58, 43a4, 2a36, 3d37, 4506, caadria2016_611u25, caadria2016_529r22, 4543, 4edf, acadia14_647az, f773, ef7e, 8d4f, c41b, 45b4, ecaade2014_080e19, 2d01, 0ca7, eceb, dffc, fd22, 1943, 95e3, 824f, acadia14projects_445aj, b1fe, a394, d86a, 3008, 3985, 621d, a251, 68e1, caadria2015_206f30, 0625, 6190, c8a2, fa63, caadria2015_226p34, 9258, ecaade2014_050c12, ecaade2017_215o, b768, 33db, dfe7, 0d0f, 4477, ecaade2017_054t, sigradi2014_347j10, caadria2017_047k15, 04fa, sigradi2015_9.347w17, 573c, b9d3, d8f0, 9c37, c787, f670, ascaad2014_014f7, acadia14_339az, ecaade2015_286e63, 8c0a, 71f3, 3734, 1148, caadria2015_061b7, acadia16_414w24, 6bd3, 1bc3, d326, a4e3, d86b, a475, c4b7, 4de0, 89d5, 888a, d930, 2743, 82ad, 2de4, 898d, 5d9f, 24bb, 8612, sigradi2016_590p, 49c9, b4bd, 10bc, 789d, cc15, sigradi2016_490dd, 37e0, 5900, acadia15_407k17, 6f3e, 969b, e2a4, acadia16_478v27, df5e, 8c38, f3ba, 0eaa, 06e8, 67e5, 70c6, 6be8, 2278, bd58, ecaade2016_095i26, b0b0, 9b4e, 170e, c9a2, 0467, 8f74, ecaade2016_026u7, e306, 5062, ecaade2016_223u58, f948, ecaade2017_282t, 6ac0, 47d0, acadia16_184l12, 6cd5, ecaade2015_230j52, c82a, d9c9, 0520, 8b22, 15bf, acadia14_565x, a512, d0a0, 678e, 0d9b, d6ba, 26d3, d8ed, sigradi2016_443rr, sigradi2013_342m, 82c9, b85e, d3d1, 3558, 1cb2, 6335, de45, b86c, 4a95, f747, 4bef, ecaade2014_194o49, b63c, 7041, 9962, 8ba4, 10ce, afd3, 02c7, ecaade2017_291cc, caadria2015_185i27, 19e0, f5bf, 0fb7, 97e0, 1f58, 8728, 1840, ddf7, d2c4, 5500, 01cc, 3e05, 5e16, acadia14projects_565l, ecaade2017_099zz, ecaade2017_130tt, acfb, a8ff, ae32, 8b35, 7b67, ijac201412301c6, 884d, d769, caadria2015_218p33, acadia16_308r18, e3e7, ee07, 4015, 1acb, ecaade2017_181y, sigradi2013_263n, faef, 6392, c78a, 2f47, sigradi2016_637y, 9430, 7362, acadia14projects_497aa, e216, 029e, a28a, caadria2017_028y9, 38a2, eff8, 442a, ecaade2016_127f35, 6df0, 1bf9, f8c6, d119, 300d, 7771, f5ff, caadria2016_405c17, a694, 1c6d, f9d8, fdeb, ecaade2016_123d34, 7fed, 327f, ecaade2017_269ww, 5fa4, 0aa4, f951, f2bf, acadia15_149y5, 46cf, 3213, 0824, 18a3, ecaade2016_114f31, 314e, 729e, 7475, c669, e912, 6faa, ecaade2017_144aa, caadria2016_333x14, caadria2015_014z2, df2d, f5ad, ce30, 63d7, 6868, ijac201513102g2, ecaade2016_047j13, fd6e, 32dc, 2b38, ceb8, 2141, ead8, 3afc, c513, ecaade2017_305h, 3600, ea7f, 63ad, acadia15_47h1, 02ed, d8af, acadia14projects_347ai, d97c, 4281, acadia16_106x7, 6222, 2c80, 66e3, 365e, 0261, 746f, eba4, 713c, e24f, 05b0, ca4a, caadria2017_158v39, 7a6e, 86e2, 01c6, da81, 2402, 6c9e, c075, ab74, sigradi2014_097m8, bf0f, fc44, 9fdb, 7d57, ecaade2015_161g34, 890b, acadia16_214x13, 6d6d, b1b0, edb0, 2f24, 3c44, dd73, 7f0c, 82c3, ecaade2015_280a61, acadia14_177t, 0918, caadria2016_851e36, ecaade2017_293uu, sigradi2014_074y6, ca39, 1da3, 89d6, ijac201614102s2, f37b, 3153, d301, ascaad2014_021a4, f04a, 540c, 8dea, 215f, 0406, 2eaf, 2ed5, 72e6, ca6b, 982e, ace0, a76e, d7d6, acadia15_232o9, fba0, acadia14_365am, caadria2016_487r20, caadria2015_073e10, 5fd6, 248d, 13a6, caadria2015_086i13, f8e5, acadia14projects_619ad, 54ad, bbaa, 603d, 9e24, 5a4f, 9305, 01df, 2d34, e2cb, 511c, e013, ecaade2017_027d, 29f4, 8c2d, 43c9, a867, ecaade2016_154y42, caadria2017_023e9, sigradi2016_431x, 82a4, d816, c048, adaa, caadria2016_457j19, 6df4, 892d, f4e1, d622, 29de, 6a50, dfca, 0da2, b604, d3b4, 33bc, eed3, 5dd8, 9294, ecaade2013r_001d1, af81, 84db, 568e, 71de, cb13, 3684, acadia15_195a8, 9d85, sigradi2014_049n5, acadia16_432m25, 50b6, 0a1e, 5696, f24e, a9ed, caadria2015_108o16, sigradi2015_8.41a11, 727e, acadia16_78l5, 09a4, acadia14projects_317v, acadia14projects_565k, ijac201412305f2, 1bbe, 355a, dfac, acadia14projects_219b, 637b, 7126, 8202, 187e, acadia14_101aa, 7ff6, ecaade2017_277xx, sigradi2016_383kk, 0eae, 0cc1, bdea, ijac201513205m8, 75c9, f150, ijac201614305f3, 4ce3, acadia14projects_479k, d876, 80f0, cc3c, cfe8, db30, 20b3, caadria2016_301n13, 0619, 1ad7, 3d97, ijac201513201x5, 6c09, 598c, 7860, ad22, 3943, 86da, 3fa1, 36ac, ecaade2016_129x35, e03a, 5544, 25a8, acadia14projects_43as, caadria2015_081h12, 78bf, 2930, 63a0, e369, acadia16_372g23, ecaade2017_215gg, acadia16_344y20, ccf9, ad57, aca7, 2512, ecaade2016_072k20, ecaade2015_202h44, 5f88, ecaade2016_057t14, 738e, f3e1, dfad, a912, ecaade2017_129jj, ac4d, ecaade2015_38l7, 0b1c, sigradi2015_8.47i11, ecaade2016_067o16, ijac201614401b1, sigradi2016_752tt, caadria2017_009p4, 5ded, 0186, 2830, 5494, 3af5, 2a8a, e7b3, 0b5d, 78aa, 25a5, b20f, ecaade2017_225b, ebb0, 3b6e, ecaade2015_21d4, 2a03, 2987, ecaade2016_130i36, 859a, 44aa, e446, 0880, acadia14projects_63ap, e51f, 3f05, 3e25, 0b6f, d086, 7da4, caadria2016_045d3, 7d99, 74ef, 479b, sigradi2016_483ll, c68a, fd8e, 0c3a, d35e, caadria2015_124f20, 6c7b, acadia14projects_357ap, 0f4d, ecaade2016_217m55, 5e93, 9b3d, ecaade2017_294ww, 34c8, 6ade, 7b95, 3678, 8846, 9cc4, 822f, acadia16_184y12, acadia14_237av, e317, ecaade2016_mrtd66, ecaade2016_tkoi67, ee39, sigradi2016_399b, 7684, f7b1, b9cf, caadria2016_713c31, 4adc, cf5b, e924, b369, f7b9, c526, 437a, ascaad2014_022d4, b07b, ijac201412403s5, 1287, d094, 21b3, caadria2016_611i26, d83b, ecaade2016_046x12, d6c9, c1eb, 52d4, 9f40, 9e75, 9e70, 9b4b, a16d, sigradi2016_426c, 61c3, b470, d64a, ecaade2014_201a52, eef6, 7fa4, 403d, e664, bb75, 3bef, 5eb4, 5b39, 30a1, 69a9, 69d0, ecaade2016_055e14, e389, 6920, 592d, sigradi2013_244r, 8da9, f6e3, 279b, d752, ascaad2016_041g16, 390d, d396, 036a, a667, 2fe8, acadia14projects_565i, 3dc0, 499a, 078a, b346, 6c06, c87b, 4cf5, ecaade2017_157gg, 354a, acadia14_291ak, 4a40, 312b, ecaade2017_051m, d34f, acadia14_199aa, caadria2017_070p22, ecaade2017_172s, 10e6, ecaade2013r_012o7, 7cb5, ascaad2014_001j1, 1b7d, caadria2015_122h19, e7f3, 55c2, 4773, 7e29, f7e5, 3e9e, 0b47, 61f9, 1d83, 6767, b779, 6527, c319, 371a, c1e0, caadria2015_096l15, 7f0f, 5272, baa4, b1fb, 76a8, 1e48, ecaade2015_155n32, 812a, 0128, 7dec, e934, 6822, 99df, d163, b2e3, ecaade2015_155m32, 081b, ecbe, ecaade2015_110g21, 07a6, 6bea, ascaad2016_018l7, f253, 94c2, d920, ce6a, 80e8, 33bd, a984, a2a5, 28f8, ecaade2016_013s3, 0072, ascaad2016_017e7, ce91, ecaade2017_013ll, ce06, bc31, caadria2016_425g18, 68ba, sigradi2015_10.307n21, c814, 8468, c8fd, ecaade2017_280a, ecaade2017_032p, cd55, acadia14projects_311u, acadia14_619av, ba46, 06a5, acadia14_435ac, a696, 6622, c425, ecaade2017_198b, ijac201513306a13, 3da1, 77ba, 158a, ecaade2017_240u, b5a5, 055a, 1bc5, 95a6, 8b6b, ecaade2017_302nn, c44b, 3d33, caadria2015_090v14, 52c2, acadia15_431v18, ecaade2015_136t26, caadria2015_070h9, 974a, c82e, ecaade2016_021i6, acadia16_290e18, bd65, ae34, 32b0, 0a26, d046, 03a0, 3b9a, ff0d, 6bbe, acadia14_347ai, eeaa, f433, 7cc9, ascaad2014_008n4, a385, 5200, acadia15_483w21, f86d, 6037, 7f54, a107, abee, f97d, sigradi2016_510zz, d01a, 43db, 2002, d8b2, d030, 8444, 7f92, ecaade2016_071u18, 79c7, sigradi2014_189m6, ijac201614303t2, c792, 5c4e, ascaad2016_036c14, 3681, df92, ad4a, caadria2016_663l28, 6293, 0a8a, 7640, ijac201614406i4, 7104, 16ac, c688, e33a, d2e1, b45a, sigradi2014_176b5, c7be, 1009, caadria2015_145v23, 7c7d, ascaad2014_032m9, cebe, 20d4, c03d, ecaade2014_240k62, 863c, a268, 55b9, 8df0, acadia16_382x23, c925, acadia15_95a3, 3ecc, 622c, aaa5, 9458, fadf, caadria2017_004i2, cb80, 6f2b, 9fd6, acadia14_145o, 9a15, 8ac2, 49f3, e373, 00b0, 8ea8, b244, aed2, d6d2, 501c, 344a, 90ef, 1baf, 8172, ecaade2014_197g51, 9010, 7dde, 2d2f, caadria2017_056f19, d95c, 9731, sigradi2013_347u, 7aeb, sigradi2014_132r1, f3ee, 155f, 8565, 316e, 3fcb, ecaade2014_072j18, 72c5, caadria2016_291n12, ecaade2017_211q, a0bf, acadia14_357av, 3c60, 9a99, ecaade2017_008s, 8f32, d28d, 5442, 9c0a, sigradi2016_381u, sigradi2013_226s, d009, 1161, f3b5, caadria2016_033w2, 99ec, ijac201614102c2, b5e9, ijac201412403k6, acadia16_432k25, 3d36, e3b4, ecaade2014_214p54, sigradi2016_595gg, 4a42, 85b2, caadria2017_056j19, 4cfb, 8be2, c388, caadria2016_271a12, 8ec8, f4d0, ecaade2016_136p38, 4302, 8149, bb98, ecaade2015_21a4, 3f1c, sigradi2016_817j, ecaade2015_144j31, f42a, a6c0, 973c, ijac201412305u2, d14e, sigradi2016_710aa, acadia14projects_427ap, caadria2017_079d24, 403f, e98b, f29e, 6937, acadia16_72b5, 0b49, e39c, 796a, ecaade2017_053xx, cb97, 5d31, 495d, sigradi2013_111v, 3d75, ecaade2014_224n57, dd88, 0d05, 49a9, 2f3a, ascaad2016_043i17, 086d, 3f92, 0ae4, 70f4, b60f, 9eca, 1596, 8038, 9a69, sigradi2013_401r, 11e2, c5a0, 9b0e, ef29, 86a9, ac9e, 8c21, c987, c0a4, ecaade2017_041p, d12a, 7110, 6168, b955, b5a4, 3f31, b06e, b547, c8e1, 2e1e, 8ead, efa5, 6bf9, 5d80, caadria2016_507p21, 653e, 0fe5, 8ae0, 0215, 9901, a499, 94ba, 6ee6, b61c, 0d2c, 2b9f, e6af, ecaade2015_180h39, sigradi2016_655i, ecaade2017_215cc, 0fa5, ecaade2014_198n51, 8be0, 8491, 5637, sigradi2015_6.42v7, c9b0, b901, 1e85, 72cd, 9a09, 3e78, acadia14projects_291ao, 1e11, acadia14projects_445ab, ascaad2014_001c1, be5d, 6ae1, caadria2017_086h25, ecaade2014_023p6, e897, 7a71, 18aa, 4698, acadia14projects_365ap, ijac201513206v8, ijac201412305n2, 5941, 71b6, fcdc, bdc4, c334, da88, caadria2015_130e22, faa8, c38c, 1563, 3ad6, d7c4, sigradi2013_46, ce57, 76e8, a2f1, 60da, 18f9, ecaade2016_175j49, 62cc, 57ae, 30bd, ecaade2016_102a28, acadia14_23ae, sigradi2013_326e, 9e53, f12b, 224d, 552d, ce80, 1335, 122c, 52db, ascaad2014_029h8, d1b2, ecaade2014_046m11, 6fff, e465, 7746, 4375, dba7, 0f78, 3262, ascaad2016_045b19, f87a, 0ceb, acadia16_88l6, a794, 521f, 1984, bee0, 5721, 49c2, acadia14projects_487g, e8d7, 285c, 0353, 28df, 56eb, 920d, ecaade2016_025c7, 57e7, 3de6, d89d, 201b, a3ca, 4c7a, 5125, ecaade2015_317j69, sigradi2014_263y9, a38b, a05d, 8594, d3e1, 8d3c, 31b3, 7f6d, c8df, fa98, 3f4c, 3069, 6a47, 42b0, 4ec9, 8f17, 33e9, 74db, 42b7, 3012, 09aa, ee12, adde, dd31, 380f, 6033, caadria2015_114v17, 9671, f3de, 0dc5, 1917, 1e46, 1e6d, 63ea, c2d2, 19ec, 75ad, 4e29, be80, ef28, bcfc, b91d, f396, aa7d, 11ab, acadia16_236h15, 6cbf, ac04, e8e3, 8120, a10a, 4bb3, 077e, 2dc9, 247f, 3ae8, 31c4, d104, 7d18, deac, 33e0, b5c3, 4cd0, 69ec, f569, ecaade2014_143l32, 140c, f3af, abf6, 532f, 59f9, 132c, 75bb, c150, cfc2, ee01, 332c, acadia14projects_601ag, 463e, 2e11, 5710, caadria2015_210m32, 5bd8, 9e12, ff70, e079, 752f, a557, ijac201412406g9, c1a8, 184d, 2dd1, 9ebc, 9080, 0db7, ec03, ecaade2014_044c11, 5028, ecaade2017_309rr, 50a6, 9299, a1f3, acadia14projects_565n, 2a05, 314d, 00b4, ascaad2014_029c8, 5573, 68c0, c3e9, 9892, b4d4, 9b6b, 69bf, ecaade2015_77a15, a997, c581, fb04, 0ef6, 164e, 0831, 4090, e0c5, sigradi2016_669aa, b539, 2286, 9567, ecaade2017_215bbr, ecaade2013r_003u2, 37da, c232, e318, 6bd5, b370, acadia14_565ae, 99ff, 79e8, 4fd8, 1456, ee53, sigradi2016_592z, 1913, a9f1, 52a1, acadia14_463b, 6e23, eccd, a9fc, 3ac8, ecaade2014_057n14, ecaade2014_015o3, 193b, 43f7, ecaade2015_101i20, sigradi2015_4.219x6, 80d7, 776a, e2c5, 328d, 5dbe, fbee, acadia14_435ar, d8ca, 66b3, 2a73, 028b, ecaade2015_301c66, ascaad2014_007y3, 0c40, 3bc1, acadia14projects_435ai, acadia14projects_23af, c4bf, c28a, ijac201614208i13, e9e9, fdd7, 3bba, a745, c0b1, a248, acadia14projects_43ak, a103, 5d28, acadia14projects_517t, 2b7b, 5b1d, 53e4, ecaade2016_028k8, 1a6c, 1cde, 24e3, f672, e672, cd29, 9c47, 82fb, 05e8, f8a7, 1cd1, 9d03, bcf0, c624, 5877, c30b, e7d0, d227, 6020, 5769, 87d1, ecaade2017_133c, acadia15_431s18, 97d8, b9e6, f186, e4f5, 7b2a, 2d26, ascaad2016_021k8, a63d, 848a, ijac201412206z4, d4ba, acadia16_414x24, ecaade2014_024g7, 29d7, e46f, a8d5, 4691, 286c, 0af3, ecaade2016_073w20, 37a8, acadia15_343c15, 753a, caadria2017_174r42, 13ed, ecaade2016_126p34, 3207, 6377, ascaad2014_024d5, 7704, 1f73, 80dc, 4645, c9ef, caadria2017_189i45, 5c1f, ff68, 1b40, d5d0, ascaad2014_005a3, 2597, 6357, 7c73, 5d88, 2e7e, ijac201614202f8, c20c, sigradi2016_417kk, da5e, 75e4, 796f, 95be, 8018, f009, acadia15_284z11, cad0, caadria2017_107m28, 8ad2, caadria2015_139r22, 4856, 0a85, ecaade2016_198m52, e5d9, 2714, 76cb, 1a79, sigradi2015_6.387k9, 2ae9, 0ab9, ecaade2017_039c, 8f56, caadria2017_009u4, ecaade2017_212hh, ecaade2016_193r51, 4b5d, acadia14_497y, ecaade2016_002a1, 0ee6, 02f4, fdcb, caadria2016_745e32, 7435, 978a, df1d, 8190, dd0b, fb0b, 4a2d, 0169, ecaade2015_73h14, adbc, 5402, 49e1, sigradi2014_239e9, b5fa, 7bb9, ebe6, 4b02, 0ef7, 227c, 9bd5, ecaade2017_174b, 3966, ecaade2014_019g5, acadia14_681as, 34e4, 6a28, 410e, d15f, caadria2016_713d31, df0c, b26d, ecaade2017_050k, d6eb, 7fd5, 5981, 2209, ecaade2014_057g14, da79, 80bf, b104, e1e4, fd73, e06e, fa85, 2eca, 004b, 7286, c654, 8506, 8752, 0e7d, 9749, sigradi2016_408bb, d686, 2934, ecaade2014_042s10, caadria2016_115n5, 5ca6, 1b9d, f51f, 6ddf, acadia14_479y, acadia14_33ai, 1ba0, 88a0, a2b0, 74cb, 3a94, ddec, acadia14_301f, 711c, 4116, acadia14_463ay, f1c2, 0daa, 5c32, 5e1c, 17cd, f165, 255c, ecaade2017_006xx, 57d7, 2b2b, ceb2, 6a11, e990, 8dae, a719, 01ef, dead, sigradi2016_777aa, acadia16_372l23, 6a05, 6697, 7127, a254, caadria2015_137m22, 7c1a, ee93, a747, 85ba, 7ccf, ff0f, 1d2a, df3d, 5222, ee5d, 4eed, 7c4e, ecaade2015_138f28, 8466, 30d8, acadia14_627ap, baa6, fc6b, 5a41, sigradi2013_111s, 113f, e59f, 2f03, 3739, 2b50, 89f2, 8350, 744c, 0bd9, 699e, 3d92, aaed, d5cf, 8981, f96d, ecaade2017_198tt, c13f, fd43, d75f, f432, 0f67, ijac201614208y13, 195a, ijac201513302g10, dd1b, bbff, ecaade2016_bkoi65, ecaade2015_22u4, dd0e, ecaade2015_333m72, c67b, sigradi2014_282n3, 3ef9, cb7b, 01d2, 22d8, f5f6, 7bce, aeae, sigradi2014_109h9, caadria2015_049w5, 2c7b, 2549, 4775, c451, 1b95, 8577, bda6, ecaade2016_163u45, 95f3, ecaade2015_118t23, 03a4, 4347, 0622, 259e, f8d4, ecaade2015_193h40, 6013, a545, 2ae3, c1bd, 5d93, df0b, 7db0, 6d60, 2a41, c5bd, d3ab, fef8, 1da0, b801, a383, f8ac, 03a3, c6da, e07d, caadria2017_004v2, acadia14_53o, acadia15_483r21, 6d59, 9340, ecaade2016_215z54, 6c0e, 7a75, eb81, c1a2, a824, 7ffd, bc47, 73b9, 5983, caadria2016_767u32, 15ed, e630, 3b28, 78bc, 020a, ba18, 2282, 842a, 411b, 7682, 0561, b9a7, 4400, 51f4, c011, d2cf, 0742, 8354, 7240, acadia14projects_375az, caadria2016_767s32, 5d70, 3d5a, 9d51, 372a, 1342, ea4a, ecaade2015_319i70, 4428, 00fe, d572, 29af, 1680, sigradi2013_280j, b091, 3bc7, 79a5, dbd2, aad7, 47e4, 7111, e6a4, 9277, ecaade2017_161c, 6334, b02d, c8d9, caadria2015_130u21, b4c2, bdc8, acadia14_247n, 9dc8, ijac201614405f3, 722a, 3d05, f600, 4092, 8f5f, d760, 0e36, 989c, acea, 3902, 84bc, 9f06, sigradi2016_426g, 92cf, caadria2016_851n36, ad1c, dec6, acadia14projects_681ah, ecaade2015_248n56, acadia15_469r20, ecaade2014_113o26, sigradi2015_8.186r12, 0574, 7b76, 9401, e475, 3df0, 979c, ijac201513303a11, 9edb, 74c2, ecaade2015_114c22, ijac201412306v2, e70a, 625d, eca6, 311d, ecaade2016_129t35, a3e9, 0c03, 0c11, 8bd7, 055d, 2716, 5825, 5ce4, 952e, acd0, a8ca, ecaade2015_194o40, cf02, ef1a, 62fa, sigradi2015_6.387y9, e4c3, e047, 7dc5, 8921, acadia16_432l25, 0776, 4087, b508, caadria2015_049f6, 135f, 2cab, 52d8, d296, 40e4, ecaade2015_59r11, 7172, 1a3e, 6c3e, 5c87, 7838, cfb3, e4b6, caadria2017_101m27, acadia14projects_375b, caadria2017_129d35, ecaade2015_285l62, 1215, f3ac, 5b04, 258c, bb96, efcf, c3e5, 72c8, ascaad2016_058h23, 86b2, 74f8, f5eb, ae7f, 1f18, ecaade2015_207l46, ecaade2016_162j44, 50b8, 95d3, ecaade2015_122m24, a276, 2be8, acadia14projects_375j, 6450, 904b, d81a, 967b, ecaade2017_212ll, 6dc4, 0ffd, 8363, acadia14projects_661l, 261c, 0088, acadia14projects_189as, 77fb, ecaade2015_199x42, 395c, 43a3, 7167, 1fcf, 45f3, 013e, 0243, ijac201412204r2, ba64, 351a, 3275, 3c1b, ascaad2014_033f1, caadria2017_158w39, 1ce2, 919e, 87e4, 7d9b, 7fb3, sigradi2013_429a, 233d, 773b, e688, ecaade2016_222x57, 225e, e8fe, 398f, 0e29, 6810, 6043, a28d, cd7b, caadria2015_102y15, caadria2015_126c21, 7455, sigradi2015_8.328i15, ecaade2017_048q, c48e, sigradi2015_6.183i8, a0e0, 0280, e4ca, f944, 28b8, df9f, ee56, 4b33, 3e71, 38f2, 94ec, 8705, 6e50, 0ee5, be9a, 891b, c3fa, 4478, 08ab, ff81, f8a5, 4e0a, 1f0b, 1639, 6130, cef0, fb76, e48c, 9265, 586b, 4e7c, 7412, f68e, 9c0b, 5e99, 4db5, ecaade2014_080b19, 1927, ijac201513205s8, 40ef, fe14, ecaade2016_tkog67, df4a, 8bb3, adae, aad8, caadria2017_080g24, 0e4a, 759d, f9c2, b148, 55ea, 6b80, ascaad2014_019d3, dc9b, c5dc, b3f2, 377f, f293, ascaad2014_021x3, df67, acadia14_507ad, 0685, abbc, 8690, d10d, f609, 1451, b271, 4277, 2a1b, fa74, f4ad, ecaade2017_130xx, 3425, e4bc, 2c14, eca2, acadia14_375o, 5988, c723, f1e8, d57d, ascaad2014_035n1, d016, 3a11, 5eda, e8cf, db57, cd9f, 2c16, cf1d, c4ef, e3b0, fdc3, 7ec6, ecaade2014_041f10, efd2, ecaade2016_221w56, 9a8b, 9bdc, 416d, f249, 93fb, 6035, ecaade2017_291x, f29a, bd85, 2f79, sigradi2014_345w9, afa4, 237d, caadria2016_579r24, c5d6, 19b4, 5297, bbe0, 2af2, 6e86, ecaade2015_227u49, ecaade2015_161n34, 632f, 5c12, 5755, acadia15_95i3, 1e2c, b75c, 62eb, 3bbb, ecaade2017_006u, 064a, 6b3b, 8598, ecaade2014_009c1, e93d, ec78, 4ea7, e7b2, b3ab, acadia14projects_435af, f91b, ecaade2014_218p55, 23a6, ecaade2014_206l53, bed5, 77b6, ecaade2017_028o, acadia15_469j20, 4622, fd65, sigradi2016_431aa, 1e51, 84fe, 1912, 2c67, c732, 47d1, 3cba, acadia14_23v, 82f5, defe, 4aa8, 8641, 77d3, 06b2, 2464, 99b2, cd5c, ijac201614207f12, ff51, 85dc, 4b05, 7ec7, e34c, ecaade2016_011d3, 75a7, a682, 90c4, 1cbb, acadia14projects_145ag, cbff, eba8, acadia16_352u21, ascaad2016_045l18, a673, 129f, 4abc, 36c8, 5702, 30fb, sigradi2016_756c, ecaade2014_044z10, 53e0, 359f, sigradi2016_522y, f05c, caadria2015_102c16, eccc, 41e8, 1692, 9fc1, 6ca1, caadria2016_539g23, 4be1, b474, 4547, 5e88, 4117, 9a18, 193f, e8f1, ascaad2016_045x18, dae3, 9ecd, 6cb9, ec24, 4734, ecaade2014_214n54, ecaade2016_018x4, acadia14projects_479z, cb21, d231, 3736, ccc0, 2c31, 2049, sigradi2013_41s, 5dda, 7960, 83b5, 6c86, 810d, caadria2016_819i34, 70b0, 16ce, e23a, ecaade2016_018y4, 12a6, caadria2015_078m11, caadria2017_125y33, e3ef, ecaade2016_129o35, 044e, 390c, 187b, dd85, b233, 3b9d, e473, eb70, 5c6b, 07ea, 0ea9, fa8b, fa2d, 1248, 0a45, c1a7, 9fe9, 354f, b89a, 8574, 7efe, sigradi2016_450vv, 5621, 4d00, 4a22, 12d9, 76fe, f64e, 4e10, 8fbb, e307, 07b8, caadria2017_094r25, ascaad2014_009c5, 320b, 00de, 6e6c, sigradi2015_8.27p10, sigradi2016_568nn, 573e, 9677, 2eb2, caadria2016_003c1, caadria2015_073d10, 88d3, bb44, ecaade2015_84z16, 6d4c, ecaade2017_202l, 942f, d639, ascaad2016_028v11, ecaade2015_319d70, eda0, ce8a, 3c73, 4518, ascaad2014_033c1, 73c5, ecaade2014_204t52, 18de, 572c, 963c, 1f5d, 5545, caadria2016_291b13, 4755, 330a, 06c2, 78f5, f090, 2416, f916, 15f3, 1036, a616, a413, 09cf, sigradi2013_212, a1cc, 82bd, sigradi2016_601uu, 47c7, ecaade2015_33j6, de95, 9688, 3b94, 4556, a64a, 1946, 69f6, 02ef, 8353, be1a, 5efe, 3abc, 043b, 08b5, 9d1e, 95c0, b4b3, 67e7, 0a00, f2e6, ecaade2016_128h35, ecaade2017_072a, 595a, 9c8e, 5838, 6fe9, c701, sigradi2014_339a8, ae92, ecaade2015_200f43, 227e, d4b1, cff1, 6e6d, ecaade2013r_009j6, 7ae9, df79, d912, d841, 8121, a331, ecaade2016_139g39, 9b63, 1ecd, d8a8, f0bd, 925a, 1e52, 2e43, cf64, fd52, ce9c, e07e, b074, 7543, ecaade2013r_004t3, acadia14projects_579g, 2ef3, de08, 99a9, 8be5, 9be1, 6f59, 1351, 36ef, bbb5, ecaade2016_241d64, c8c4, 35fd, 911e, 782a, 6e53, sigradi2014_128f1, 43e7, 4485, ea8e, 80a2, acadia14_125x, 13c0, f3e0, 2079, caadria2017_052p17, 4766, 2a97, 7953, ee5f, ecaade2016_170r48, 146a, 69c4, ecaade2016_068c18, ecaade2015_336z72, ecaade2017_291q, acadia15_274h11, d233, 170a, 6297, f1de, 9c89, e4ae, 1080, 19f5, ecaade2014_180a45, 2d98, 9d6a, d727, f8de, 668a, 5964, ijac201513303v10, 12e4, ecaade2017_073o, 1277, 3790, c2cc, 82ce, 83b9, 6db5, sigradi2013_158z, ecaade2017_148e, 826d, 792b, be44, ecaade2014_208d54, 0968, 5b7a, 6f7a, cdba, 857c, ecaade2015_195j41, ecaade2017_240p, f313, 497a, 0bf9, 1444, 8ecd, 5b55, ff1e, 7e05, b360, 7d42, 053d, 1873, e364, 1208, ascaad2014_013u6, ecaade2016_197w51, 2f0e, dabb, 333c, ecaade2017_151w, 12f4, acadia14_267k, 7b3b, ecaade2017_124v, 5665, 864e, bc5e, 8be1, be81, ecaade2017_046l, ecaade2015_55j10, 236b, 8a9c, sigradi2014_345a10, 3541, f94b, 20f0, 6cfa, f76c, 6a5b, caadria2015_142r23, 1472, ec2d, b453, sigradi2016_590f, 0a98, ecaade2017_189vv, c462, acadia14projects_357b, 396e, 4ba3, ecaade2015_48b8, acadia14_219ax, a9e7, c061, f42f, ecaade2016_073c21, 5091, 7a5d, ecaade2014_010n1, 70f3, 4f47, ecaade2016_223r58, ef14, 9a88, 7c4d, sigradi2016_448o, f2ab, caadria2017_163i40, 141f, caadria2017_190w45, 003c, 28ad, 13a3, 965e, sigradi2015_3.190o3, 2ea7, ecaade2015_25m5, dfe6, 6bb4, 1047, sigradi2014_052o5, 8b74, ecaade2017_192p, ascaad2014_005i3, 91bc, ecaade2014_230k59, 31ab, 2576, 599c, 0e7c, 01ea, c756, 0480, 1548, ffcf, ecaade2016_217i56, ecaade2016_162z44, 1115, 0328, 5ebe, 7808, ecaade2016_095a26, 0087, ijac201614201x6, ecaade2017_124bb, 7084, 5659, 432d, 1e9a, ecaade2017_290pp, 4d61, 3a79, ecaade2016_223f58, c028, caadria2016_073x3, 89a6, 6e0d, 0ce2, c504, d020, ced7, caadria2017_094p25, 7c49, 5c56, 7408, 35b0, f697, b95d, 55ff, ecaade2015_21e4, 15ca, 6664, 00cc, 9079, 3bc3, 9531, sigradi2014_281d3, 7ade, 407a, e0e4, 5cfe, 82f0, ecaade2016_040s10, b66b, ascaad2016_017b7, sigradi2014_137k2, caadria2016_549o23, e84f, ijac201412201n1, de6f, 5329, 5e29, ascaad2016_028a11, caadria2017_033o11, ecaade2015_293d64, cfea, 321f, 6afb, ecaade2017_252e, 06cf, a603, ecaade2017_277ff, sigradi2015_3.65m2, 09d3, 97af, ecaade2017_057w, e42f, be7f, e614, sigradi2013_200c, 95b4, 3542, 559b, 9f0e, 8f01, 35be, ecaade2017_140dd, ecaade2016_199z52, ijac201513202o6, bb18, sigradi2013_359n, d252, 89ef, 950b, fba6, b5b2, d42c, 24dc, acadia14_539a, d10b, ecaade2016_223b59, 979a, 06fa, 4a08, c856, 2d7b, acadia14_219d, 25ec, ecaade2014_070n16, 8d2b, 515c, b6d5, 3164, sigradi2015_7.203g10, 9713, d1ea, caadria2017_015f5, 3089, 4c91, 26e8, bfb5, de7a, 28c2, d605, acadia14projects_601aa, 3ace, 77ac, sigradi2013_359k, 1b16, 7632, 81ad, 5378, ae74, f0db, 93f1, ecaade2017_199dd, ed3f, ed2e, 33be, 3673, 0bc0, 1527, caadria2015_081o12, 2230, sigradi2014_347p10, e378, d3d7, 77a9, da95, ebac, f67a, 9945, 1623, acadia15_343g14, ecaade2016_144f40, caadria2017_003x1, ijac201614309u6, c7bb, 4d6e, e459, 382e, a899, ecaade2017_014xx, c799, ecaade2016_221u56, sigradi2014_157a4, 531e, 52bc, sigradi2014_345h8, 7eb2, 4b79, 2e2d, 2dfe, a749, ijac201412404z7, acadia14_135k, eae3, 5870, acadia16_280s17, 0c31, c765, 0275, ecaade2015_297h65, acadia14projects_339am, f72c, acadia14projects_375g, de09, ed72, ecaade2017_134r, bbb6, 364c, 55d8, b553, f41f, 4362, d9e6, caadria2017_030z10, ecaade2015_195l41, 8508, ascaad2016_016r6, caadria2015_090f15, 1cd5, bc2e, 5e07, b4be, 8f7d, 5f7e, caadria2017_051c17, b573, 238e, sigradi2015_3.209g4, 4ac6, c4fd, 293b, 2ade, acadia14_699k, b435, 11ba, 4e9a, 0cd2, acadia15_451a20, 7448, c43c, e604, caadria2017_030b11, fa00, 054f, d01d, ee98, cafd, 949c, 28ac, 46b2, sigradi2016_490ii, 848f, ecaade2017_013kk, ascaad2016_045c19, 67d1, 6eda, 001a, db62, 5a8c, e6bf, e255, 07f9, ddad, 148b, 2998, 7181, 8359, f18a, 1d5b, 1b9f, 1332, b459, a87c, e4a7, 73f8, c5da, 72b9, bf9c, b43a, caadria2015_078r11, 468e, 5ba0, 61f4, 684c, c64c, 330e, ecaade2014_214z54, 6c55, c713, 61dc, 1f09, 2e10, ecaade2014_173x42, 53f3, 6913, 260b, acadia16_140x10, 97f3, eae8, 0026, 84e4, 8d46, 37aa, 3cac, 1b27, 454e, ecaade2015_144z30, 726b, 3cd2, 827c, 0f74, d173, 23d5, cfab, sigradi2015_3.345t5, 5ff0, bfff, 61dd, 7c11, e92b, ijac201614303h2, d288, d2e3, 36e2, acadia14_619az, 54d3, 9154, 8526, ecaade2017_277vv, 974e, d057, sigradi2015_9.152u16, 2910, ab4f, caadria2017_005b3, dc0c, df75, e2ee, db3a, 21f8, ecaade2014_094o22, ecaade2014_198o51, ecaade2016_105c29, b68f, a629, 875d, caadria2017_041j13, afe5, 6f52, 0415, f1d0, fd68, 301f, 18e1, c8b3, 75c6, 9d78, acadia14_291ap, ac35, ecaade2016_068j18, a20f, 8b28, b027, ecaade2014_021v5, caadria2016_135x5, ecaade2016_063t15, c0b0, ecaade2015_13l1, 0136, dddc, 02d4, 67f0, 15ff, a553, caadria2016_187x8, bcc9, 3464, 397a, 5d2d, 4909, 841c, 0ee9, caadria2016_219h10, 6860, 2dd3, 5cc6, 5fbe, 8985, 8b5b, 6b8e, 99e1, caadria2016_045e3, 2e2f, 9ac3, b5a1, 7b92, 9f04, ecaade2014_086s20, ecaade2014_153u36, 3092, 45cb, ijac201614308w4, 5fd3, 471f, caadria2015_126r20, 88eb, 4afc, 7b57, 5e4a, sigradi2014_097k8, 1d74, 29d1, 04b4, 41e0, 71ed, 76e2, f9ca, caadria2015_176o26, d1ce, ecaade2016_217k55, ebc3, 6aed, 7caf, e4a4, 2682, 03e6, 1b3c, f51a, 39c4, acadia16_244n15, 4a2c, 1281, 4daf, ecaade2016_136k38, 189d, e24b, e1e2, 0cd0, d3b7, 8d55, 02de, 7ff7, 538e, 8691, ce24, 31b8, f00a, fec3, d6fe, ijac201412408m2, 25d3, 2c21, 6062, 6a5f, dcb9, 7705, 2086, c8a4, 5f4b, 19e1, 2d79, 8558, ecaade2015_55r10, eaf0, 4831, b376, 4ade, 4a3a, a286, 3ca9, c6b9, 7c83, 51e8, 47fc, e1fe, 7fe1, a151, 6873, 8dc1, sigradi2013_386h, sigradi2013_330f, 1750, 7f5b, ecaade2015_37g7, b854, c60b, bd60, 3a45, ecf2, 618a, 86c0, eba6, 2c9a, ea30, 8398, d7be, 30d1, 88be, fafb, ea20, 52cf, caadria2016_819r34, e2ce, sigradi2016_815aa, acadia14_135x, f4f7, 492f, 34c0, ecaade2017_248rr, ecaade2015_217g48, acadia14_479av, fa9e, c1b3, 49af, 6b6c, 98da, caadria2016_055p3, d846, 6d33, ecaade2017_253n, 038e, 2fa3, e5fa, 5d50, adea, acadia14projects_75b, e6c8, 38e3, sigradi2016_446h, a930, f2ea, ecaade2015_22e5, 7291, 8dd8, 6741, caadria2015_220d34, 11ce, fb37, 7785, d04c, 4398, 2afa, 6e91, ascaad2016_042u16, acadia14projects_257aa, 2dad, caadria2016_003k1, 69e0, 07f4, b840, acadia14_435aw, 58c0, fa8f, e77a, 9f33, af4d, 6bf0, acadia16_280y17, 5356, ce9a, 3044, d5dd, 825b, caadria2016_177t7, ecaade2017_265q, e174, b936, 2c48, fe06, 1d43, a09e, b1d4, 1c1d, eda8, 12ec, acadia14projects_189au, d7b7, 7a92, fb06, e58a, ecaade2015_333f72, a917, sigradi2013_343k, ecaade2015_317e69, acadia15_497e22, a98e, sigradi2016_752nn, 04eb, 9d5c, cac7, 90d0, b991, ecaade2017_169vv, 7521, db40, caadria2017_074n23, cbf1, 1979, f6a8, c1bf, bec0, ecaade2014_195u50, 3023, 8139, d738, 86c5, f9eb, ecaade2017_083ss, 90c3, f955, 2957, 1d6d, ijac201412402u4, 3784, 9228, caadria2016_003a1, 757e, abe8, 24d7, 9613, ijac201614402a2, 8039, sigradi2015_8.41y10, caadria2016_197r9, bf2d, ad07, ecaade2015_207s46, 3d4a, d5cd, ijac201614102a3, ff61, 7841, ijac201513206m9, sigradi2016_807ll, eb66, sigradi2016_467o, 012f, 937f, e5d6, e1f4, 13f9, cf01, 184f, f585, 4cbe, ecaade2017_203v, a364, 5b15, b386, ecaade2014_145h33, 6615, f979, a018, 85be, bac9, ecaade2015_201z43, 5bb2, sigradi2015_8.41w10, a3f7, b82f, 83f3, b160, beb9, aa26, 5931, c946, c9e8, 94e3, 7de6, 4c46, 8708, fe1e, ascaad2016_031o12, cf08, ecaade2017_048nn, 7e3b, c4af, 017d, c67c, a9d6, 48af, 2639, ef84, e56a, 933b, bf6c, ecaade2016_055j14, 25ee, ijac201614407j4, caadria2015_226t34, 539b, 8ec4, 4764, sigradi2016_560aa, c4f6, caadria2017_096b27, 55c9, eaf9, eb0a, 7114, caadria2017_079u23, 07ef, a1d5, 258d, ecaade2014_120i27, ada2, d0dd, acadia14projects_479aw, b1ce, 0253, 442c, d5d2, f2d1, 871b, sigradi2015_11.166e26, 91e9, 7ce4, ecaade2015_298l65, 0500, d19c, def2, ecaade2017_142uu, 1c36, ecaade2014_230m59, 3f3a, 5ffc, 0eda, 7bad, a01c, 9d40, c523, c3b5, c0d3, 2fde, ascaad2016_028w10, ecaade2014_156e38, f687, 3adf, c254, acadia14projects_199aj, 2623, 7e91, f653, c5ce, caadria2017_131f35, fcbd, 22a5, 974b, 256b, 2099, c5f2, aa3e, ecaade2013r_019g10, bf76, ca2a, ecaade2016_121r33, 6616, 3703, 116b, 5887, 3754, b7b1, 8a1f, 31e7, e370, 39cc, 9266, a19d, ecaade2015_241l55, ecaade2014_035x8, 25f6, a3b9, da85, 2da6, c30e, bb15, d1e1, sigradi2016_360s, 14f0, 5c95, acadia15_263b11, 3dec, ecaade2016_163l45, ecaade2016_128j35, a2a6, 7d23, sigradi2016_443xx, ecaade2014_173z42, cfd9, ee8c, ascaad2014_029e8, 7e50, be69, b3a4, 5449, 31a9, a579, ab21, 9c29, b6ff, a752, a402, 5a7d, 7eea, c5bc, 0d66, 2799, 9a7d, 41d2, a0e5, ecaade2014_044a11, de24, 2027, 8129, ab64, 0531, 8fc8, caadria2017_046l14, acadia15_407m17, 86cb, a619, af98, a48b, 7807, 9cc1, 25a6, sigradi2016_595jj, ijac201412301w5, 739f, f1f3, 9651, ecaade2015_15y1, 9e5e, 102a, e564, a9be, 4109, 8fc6, 7683, sigradi2015_11.8j23, 382c, d936, 5379, 763d, b427, 5ad7, ecaade2016_191x50, 2d33, 6aa0, 493f, 01f1, ascaad2016_041i16, ecaade2017_031jj, f3d9, 84fd, 338d, 8e04, acadia14projects_479o, 2a64, bd1a, 00f0, caadria2017_067h21, 5fb5, f483, 81ca, 5f09, 8265, ecaade2014_208e54, 3cc1, 4a67, e611, caadria2017_155m39, 38bd, ab14, 689e, 5c9b, 8922, 371c, edf0, f746, 5a45, 6d09, b7ee, 19dd, c115, acadia14_473ad, c380, 7f25, fd99, fd66, 3282, sigradi2016_385ll, 9817, ecaade2014_159p39, ecaade2017_230pp, 641d, 2334, c92d, bf61, ff95, ecaade2017_094t, 08a2, 4208, 3243, acadia16_106d8, acadia14projects_435ax, 95e7, 4081, 9eb7, 39f4, 69fd, caadria2016_095p4, ecaade2014_157m38, f8d5, 0337, 2385, ecaade2017_071ww, caadria2017_015m5, 7e97, acadia14projects_531w, 4c08, caadria2017_094s25, 3892, cf53, 1d09, 9d6d, 8c4c, 0a25, 033a, ecaade2015_237h54, 754b, c084, adb7, ecaade2017_144x, 5e79, 3ef8, ijac201614208c14, c6d8, 7de7, b719, ecaade2016_ws-foldingv68, 8499, 162a, sigradi2014_030a2, 9f8c, cbfe, 3bb7, d8a4, 6cde, caadria2016_601d25, 87f3, 48ce, ijac201513205j8, 815c, f4a5, c5f5, b3b0, 5e5b, 75ef, bb8b, ecaade2014_111k25, c768, 3067, 383b, ecaade2017_172w, 6f87, ecaade2017_041r, b3d6, d6ee, sigradi2014_018k1, ecaade2014_089v21, e530, f89e, cd37, caadria2017_127f34, 6cc1, 483f, c8f5, 0882, f4ba, f445, a414, c27d, d0fb, ecaade2015_21f4, ecaade2016_048u13, ad44, ecaade2015_241w54, fc00, 1ef8, ascaad2016_025r10, de6a, cdd3, ecaade2016_079u23, 2232, 2840, 0cb7, ce96, 01e7, acadia14_333az, sigradi2015_1.305e1, ascaad2016_042r16, 5d5c, sigradi2013_295, ecaade2017_305c, e0a6, acadia14projects_43ae, acadia14_399ak, sigradi2016_778nn, 0980, e141, ijac201513203p6, 2f44, 54dd, f551, 7c2b, c487, ee08, 92f0, 283a, 4034, 259d, 926d, a1c0, b4c1, caadria2015_130k21, ijac201513303u10, 6ee5, dddb, cc54, d453, d0af, a53e, 5680, 8c77, acb1, 56c3, 845a, ecaade2014_109m24, 9483, 8e6b, f428, d394, sigradi2013_268f, 2626, 2bb8, ecaade2016_139y38, 9087, 8a10, 6c12, a5f2, 199e, f261, 0aa5, ecaade2017_199ll, ad9f, 3231, f354, d49f, ecaade2017_225l, 124e, bec4, 3c9d, 6b29, 6e6e, 6bd6, 5403, b36d, b33a, 49fd, 40c8, e1db, fc99, ecaade2015_200p43, 0304, ecaade2014_226f59, 6286, 57d2, sigradi2014_284x3, acadia14_619w, 9145, 5f8c, e49b, ecaade2015_130k26, 3556, ecaade2015_253y57, 1390, caadria2016_851p36, 2fba, 549c, fe3e, bfa8, 7481, caadria2015_130b22, 0a51, ecaade2016_033g9, 5b7e, 751a, caadria2017_165i41, ff40, 8baf, ecaade2017_309tt, 41f3, 39a9, a043, 0939, 2c51, d073, 3b4a, ecaade2016_099n27, 64d5, bc27, f351, ecaade2017_249a, 67f2, ecaade2015_15b2, 24c7, 46f3, e063, 480d, 3436, a309, f2b8, 4f9d, 5918, d609, a209, ecaade2016_071c20, d562, ecaade2015_332s71, 844f, 181f, b597, ecaade2017_183aa, ecaade2016_038l10, 8512, 4206, acadia14projects_199ak, ecaade2017_151t, 61a4, ascaad2014_035o1, 5f37, ijac201412408j1, f6f0, b1cb, acadia14_531l, 77ef, 1999, 2c18, 1357, 8e87, d932, sigradi2013_194r, df9d, ijac201412402c5, aa23, c512, e698, 0c94, ecaade2017_309vv, f7d9, ecaade2014_052l13, 38f0, 68f5, ecaade2016_111m30, ecaade2015_18a3, 5932, 5b82, dbdb, 16dc, 6cc3, ecaade2017_050h, sigradi2016_522v, 2805, c45e, a5ef, b79d, bb72, f5a9, 8a2c, ecaade2017_ws-archieduq, e451, 5b57, 3804, 3d94, 3503, 362c, 3e21, 3f8a, 99f3, acadia16_206n13, 2da0, a2c5, ecaade2014_066u15, a7d8, 344d, 6b47, 4d90, d0f3, d0ce, 18bc, 4387, acdd, 4a2b, 66ad, 3733, 1b73, 218c, 0cfa, 69de, d35d, 38fe, ecaade2016_241h64, fdf9, caadria2017_069a22, 10a3, 3f3b, ijac201614407a5, ecd8, 3d30, ijac201412205o4, 2383, 10cc, 6bba, d6f0, cc56, cb3b, ddb9, 1de7, 20f5, caadria2016_871n37, 6bce, 777f, acadia16_174w11, caadria2015_043g5, ecaade2016_075d22, 700d, 762e, 8892, 9179, 55ca, caadria2016_073y3, ecaade2014_186h47, 894e, a9f2, ascaad2016_022p8, d75d, 7202, 2b2f, 85cf, e245, ascaad2016_035p13, ecaade2015_87w17, b8b7, f380, 9343, b258, ecaade2015_158j33, f454, a715, ijac201412402o4, e7ce, ecaade2015_79h15, 0ba0, 5690, 9f16, 587e, 8650, 9cf0, e495, 5e46, 44f9, 9758, 3245, 9615, ecaade2015_286w62, 3303, 441a, ea34, acadia16_478i28, 0b46, 38b9, 6fbb, fd3d, ecaade2017_302jj, 6375, d9b8, ascaad2016_048h20, ascaad2016_029a12, c53f, ascaad2014_026y6, acc9, 4a14, 231d, 37ab, caadria2016_507f21, ecaade2015_200o43, ecaade2017_305f, 9091, 9b65, ecaade2017_090hh, 68db, e885, bbe5, 8fa1, 95dc, d793, febb, 49fb, b407, sigradi2015_9.347r17, ijac201513105g4, b329, bd7a, 5d1d, 2717, e072, 4280, dbee, f834, sigradi2016_510yy, bd0e, 6e31, 7b9a, e1e6, 9144, 661d, 29cc, 87c9, ecaade2014_139b31, 0b5f, 69a0, 5663, 7ae1, 5a55, c394, 4867, 4ef8, ijac201513306c13, 6e77, 632d, 2be1, ecaade2017_048mm, 2453, ecaade2016_136z38, b8f8, cf30, 7ea6, c238, 3173, a3ba, b23c, sigradi2016_621cc, 112e, ecaade2016_095d26, acadia14_91r, e37e, cf4f, 0665, 4aca, ecaade2014_010x1, d986, caadria2015_170s25, dd56, f4ab, 79bb, e0dd, ijac201412304j1, 852a, 8275, acadia14_145w, fe2e, 6f4b, eb00, e2fd, caadria2017_086m25, 16a2, ecaade2015_200t43, 6b8b, 7a77, 27ca, 60f7, 9ce6, fb59, c0e1, 650e, 3c96, 75c3, 1829, 30e5, edc4, ca42, af56, 5c25, ecaade2015_22t4, acadia14_427ao, 0f2a, b5db, 2435, 0b7a, 2456, ecaade2017_282z, 7177, 0f79, eb8b, 8475, ecaade2014_035d9, bf0b, 27d5, ascaad2016_001a1, d905, cf9f, 362f, ecaade2016_111r30, acadia14_517r, 4725, c60c, ebc0, 2ddc, b8af, e9b7, 2b41, 3ae4, cc28, 94a9, a2cd, ijac201614105f5, ecaade2016_154p42, 1f80, 91a0, ecaade2017_169rr, caadria2015_150x23, 7821, 67ae, ce19, fa7c, e310, 1bce, caadria2016_861f37, 396b, 1225, c306, 38db, 49c8, 7152, 8a4b, 70e6, a16f, 777b, ecaade2017_146dd, 919f, ecaade2014_010v1, sigradi2015_8.264k14, b67b, 20ea, 8fd2, 0326, ecaade2014_140n31, 1699, 062b, sigradi2013_397f, ef24, acadia14_101u, 941f, d90f, 2420, 20a8, 1467, 5705, caadria2016_219f10, ca33, a7d3, 9f0c, 8c46, caadria2015_073f10, ijac201412405j8, 37c5, ascaad2014_026t6, 608d, 9d8d, 569f, fa10, 9783, ecaade2014_092g22, 4eb2, df8e, 0877, 4160, 2d74, 07a0, 1b6e, e194, ecaade2014_198k51, ijac201614203p8, 7b6d, 06a1, 37cb, e314, c7d2, b09a, fe02, 60c7, 9e3c, ecaade2015_127x24, caadria2015_209w31, 131d, 9a6f, ascaad2014_030d9, 7472, 0130, 9604, ecaade2015_207h46, 9914, 8032, 7dcf, 29e5, 44f5, caadria2017_122n31, 3421, 1775, acadia14_311s, d8c4, 92eb, a313, a563, 107f, e524, 855c, ijac201614302g1, 57ec, 3565, acadia16_140i10, 0f71, e140, ecaade2014_084c20, sigradi2013_289m, 0533, a5ee, cb96, 614a, 51e6, 0a4b, sigradi2013_342j, 1188, 52e2, ecaade2016_096m26, ed56, 5d35, 68f0, 204c, ad2e, e79d, caadria2017_125a34, 312f, 5075, ecaade2016_028l8, 0493, 483b, e346, 2f6c, dcd4, fd85, caadria2015_069t8, 0ad6, 60e3, 97fa, 6beb, sigradi2014_155z3, 6ad5, 4654, 0792, 43e1, f985, b5dc, 54bf, 0a69, ijac201412301b6, 21e9, 9bdd, 1435, ade6, 5ca7, sigradi2015_8.264p14, 7570, 6a0c, ecaade2015_82x15, ecaade2017_076t, 5b16, 856d, ae1e, ecaade2017_019qq, 2d76, e691, 1284, 564f, 64ff, d6b7, 4727, 30be, bb67, 7017, ca93, 2b8b, ffaf, ecaade2017_255qq, a8ac, 5211, e1bc, sigradi2013_194e, eb9e, be82, 94e5, 88f3, sigradi2015_7.184d10, ecaade2014_070h16, c917, ecaade2016_163x45, b204, sigradi2016_483hh, 3694, 7bd4, 70b3, 5c01, 9f46, 15c7, b0e9, ecaade2017_173ll, 308b, 24f0, 5448, ascaad2014_018z1, 9ff8, 1c91, 8a45, 3769, 76e3, sigradi2015_8.186b13, e443, f2f7, f906, b90a, ecaade2016_191l51, 6755, b7fd, ecaade2017_142yy, d748, 3913, acadia14_719h, 687f, 3868, sigradi2013_100b, f7ca, b8ed, 2796, dfef, 1dd3, 75fa, c8e7, d095, 9e0c, c92c, 3f1f, 92a1, 11d2, 6edc, 570d, 190e, ecaade2015_48y7, 9476, 7237, ijac201412301m6, cd67, 57ad, ecaade2015_138b29, 7d31, 97c3, 690b, cf7f, f763, 3f5b, 6c69, 4c15, ecaade2014_010k1, 2b36, 6150, ecaade2017_037dd, 4ed3, d4ef, acadia14projects_339as, 99c1, 76be, a479, 626c, 4f0e, 4f18, ecaade2016_047f13, 4d78, acadia16_362o22, bd05, e811, 6f39, ecaade2017_199yy, 497f, 20e0, 6840, 2e47, 3677, 5fdd, f7ce, 5f0a, 1493, ijac201513304d12, a15f, 0694, 90df, 3a4a, 9fd8, ae0b, 3251, 3bd4, 683b, dcd7, bb19, acadia14_619z, 7f90, ascaad2016_056i22, 4de7, caadria2017_165u41, b8c2, ecaade2015_196r42, 4a86, 7840, 209a, 423b, c63d, ecaade2017_008k, 58cf, ecaade2015_129m25, 4bc6, 163f, aaaa, ijac201614405s3, a404, 7e25, 33ce, 7037, 2918, 8db6, caadria2015_108y16, e901, e8a1, abb3, 095f, 79ba, e27e, a9d8, 5bfd, acadia15_483y21, ijac201412404a8, aabc, 9e37, 8f4b, ecaade2016_094s25, 0539, b365, 778b, a58f, 2060, 0324, dfbd, f315, acadia14projects_101an, ecaade2015_53u9, caadria2017_118h31, acadia14projects_145w, 3e03, 3e89, 2996, 5ba8, 3f58, 4660, 6ba6, df88, d553, 533e, b61d, ee3f, c163, 3b5b, c1fe, 48ff, ecaade2016_151d41, 191f, 97c6, 7068, 3b21, 3b69, 14b7, c4c3, acadia16_12x1, 068b, ecaade2017_255zz, 5cca, 5547, 2c3d, caadria2016_023o2, 7677, 7fc4, f321, be3b, ecaade2014_194a50, e032, 02dd, acadia16_352s21, 2303, 02db, acadia14_445ae, caadria2017_015g5, 6502, 845f, aa44, 3eef, 4966, ecaade2013r_005p4, 566f, 8de1, cdf9, ecaade2017_112ww, 516b, 9f54, 1201, c901, ecaade2015_193k40, ce7b, 4c55, 8fb3, 9c24, 7700, fef2, ijac201513305r12, d342, fe01, acadia16_344h21, ecaade2017_243ee, caadria2017_135d36, ijac201614102p1, 47b1, 2138, caadria2016_611b26, e39d, 8e96, acadia14_281u, bda5, 3f44, 7dbd, ecaade2015_261m58, ed9d, acadia16_224x14, d0ea, ecaade2015_113s21, ecaade2015_334u72, 4409, e570, deb9, d53b, d05e, 0ed9, 77a6, 1855, 28c0, 8340, b6d8, 5ae2, 862d, 9411, a9e2, ecaade2016_bkos65, 25a1, sigradi2014_159g4, 080c, 1214, ecec, 6874, d874, 5b99, c568, 6c4c, ecaade2016_185h50, caadria2017_030w10, 8970, 82c2, e0a4, ecaade2016_208s53, 53a9, sigradi2014_292t4, 2c34, 3ed2, caadria2016_383s16, 8487, 1297, 594e, ijac201614102n1, 3f72, a294, e1ed, c6bf, abcb, c38a, 6618, 97b5, 1c03, ef85, caadria2017_003t1, ecaade2016_055f14, f6f2, sigradi2014_197z6, 8325, 5ed9, sigradi2014_330d7, d992, b93c, af71, f4f5, 47f4, eeb9, b51b, 106f, c530, ecaade2017_117r, 7970, f9c8, 607c, 2d28, 0db2, caadria2016_621v26, 0225, 23ce, 0aa0, e859, dba0, d5f2, 3940, a3bd, 52ee, eb80, 0dad, ecaade2017_253aa, ecaade2014_168b41, ecaade2015_59n11, 946c, ecaade2013r_001f1, ad25, 6f25, a070, f467, ceb1, ecaade2013r_001g1, 654a, ecaade2014_018y4, 264c, 01d9, b37a, 4099, c203, e69d, 052a, acadia14projects_619z, 83bb, cf89, b80b, sigradi2015_3.65v2, 4113, f92e, 648f, fd12, a3d5, ecaade2014_217h55, acadia14projects_267m, 0ff8, 213e, dc48, 5bba, d900, 2771, 4517, 6d6a, 6cfc, 0a34, 9e62, f607, 8ddc, 2a0e, ecaade2016_085m24, e0c8, ecaade2014_084r19, ecaade2015_138d28, 6834, a0f6, e586, caadria2015_237i35, sigradi2015_4.52m6, d37e, 275e, fa4c, caadria2017_085b25, ce78, efe2, e705, e87e, f029, 013a, 0963, caadria2015_023b4, 8f83, c80f, 661e, 575e, ecaade2015_206r45, 85f4, bf08, dbde, 3028, 087a, ecaade2017_003k, sigradi2016_817o, 4dce, ecaade2014_233m60, 5d73, ascaad2014_037k2, f8e1, 7fec, ecaade2017_041m, f701, sigradi2013_275f, dcac, ecaade2015_33g6, ecaade2016_018v4, 900a, 2d19, ecaade2014_194z49, e38f, 2cf6, 7e99, e0d2, 15b3, f377, f6b1, b2ba, b09f, 7946, 0090, ecaade2015_152c32, 40ac, 454c, 16ef, caadria2017_074m23, 10ac, f98f, acadia14projects_699r, f0de, dc39, ec2c, ecaade2017_214p, a79c, b41d, a14b, 443c, 6350, ff1a, 816a, 2a8d, 8c0f, 2cfd, ecaade2015_148n31, df63, ce02, d851, c817, acadia16_344r20, 6af3, 0772, 6164, 99a5, 1af0, sigradi2013_289o, f55f, 0ee3, 2855, ecaade2017_057bb, a163, d22d, 188c, da2c, 22a2, f318, caadria2016_477g20, 6929, ecaade2016_113c31, e04f, caadria2015_142i23, 12a7, b65e, ecaade2017_031zz, b81a, c097, c88a, e5d5, 9211, caadria2015_004j1, acadia14projects_145k, fbbd, caadria2017_058i20, 3c18, 2149, 0692, sigradi2016_592x, ecaade2014_180d45, 7ca8, b73b, 1738, 06f2, 9a65, c6b5, 9698, 8671, 99c2, 127a, 3984, dbdc, 7acc, 4f53, c801, c64f, 912e, 8694, 7594, 1ffd, 85bd, 2578, 53ce, 12ae, 414e, acadia14projects_347ah, a657, 6160, caadria2015_081z11, dc09, 7f5f, ecaade2015_285n62, de0c, 5444, 60fe, acadia14_135u, sigradi2016_356f, acadia16_224m14, 7022, ecaade2017_253v, 12d5, 4cd9, ecaade2014_168x41, 3cf3, 9f79, e960, sigradi2015_3.345v5, sigradi2016_369d, 5f43, 5e08, caadria2015_213c33, caadria2016_055o3, d05f, 3111, 757d, 1951, fed1, ab87, b28f, ecaade2015_194s40, 2c6f, dfb3, 6236, d001, 787d, sigradi2015_9.141h16, 4794, f02c, acadia14projects_463d, 3a81, cc29, f246, 4d43, sigradi2014_313v5, 7e71, d683, faf1, sigradi2013_326, sigradi2016_752pp, a33a, ecaade2015_196h42, ed77, d891, a8b4, f22f, f883, e177, 11d0, 26ad, ecaade2015_53o9, ijac201614402z1, 4e04, e17e, 0ae9, 1280, 072a, 1b11, 4cac, 4412, caadria2016_219k10, 56d0, b9a6, 1c8b, 0346, ecaade2014_224w57, ecaade2017_152xx, ijac201412404d8, c325, bb80, bbab, 8e9f, a1b8, bf9b, ijac201412303r8, ed87, 6d00, 9a0d, 1812, b62c, sigradi2016_381t, 62b6, 19b2, 966a, 7523, ijac201513103w2, 3149, d77e, f638, 4391, acadia15_381r16, 7b47, d04d, aa36, f894, ecaade2015_138w27, a5f3, 48d0, f1f0, 2c8c, 59cb, 422c, 2f9d, 526b, caadria2017_129t34, ecaade2015_215t47, 4b88, 4524, e713, 3273, 9da3, c4c8, 4f7d, c057, ac07, 2a62, 87bd, ecaade2015_269t59, b443, e27f, 9f23, 04da, 97c0, 9f84, acadia16_12w1, 6fee, 914d, 19ad, b898, 8127, 88a1, d6a0, acadia14projects_125p, ecaade2016_230m62, 0ff5, 402c, 40c5, aa9e, 63ab, fd39, 6b62, ebd7, ascaad2014_014c8, ecaade2015_180g39, 5555, 0045, ddce, da26, a665, 2573, 68c4, ecaade2014_239y61, 6243, b075, d599, 2267, acadia15_161b6, ijac201513306y12, ecaade2014_149h35, 5550, 8bf8, 3406, 5adf, cff7, caadria2015_156j24, 6512, ed1c, a49d, 3ec9, acadia16_140g10, 8c60, 2994, ascaad2014_006v3, c231, de86, 6d6b, 1bdb, babc, bf00, d091, 669a, 13da, 3a08, 2d71, ecaade2017_213ww, ecaade2014_149k35, 55c6, caadria2017_096x26, 7e4e, b313, ecaade2017_041k, ec14, b887, 329a, 3d95, 5406, f297, 9c5c, 6863, 9f56, ecaade2014_162s39, ff33, 8c78, sigradi2016_625oo, 244e, 78a5, be4f, 3da7, ecaade2014_196c51, 8f7c, 55a6, 08da, d82a, 1ce5, 19f2, ecaade2016_166c47, acadia15_57h2, 1d21, 74f9, ecaade2017_277cc, 8666, ecaade2016_118x31, bad2, 7324, 3cda, 2a7d, 97d4, db34, 9ad9, c509, 29d6, 6b6e, 07fa, 1575, ab0f, d9ef, b011, 3159, e35c, sigradi2015_8.81u11, acadia14projects_601y, 2a27, 09bb, 6a76, 0393, c734, d353, 1d97, 429a, 42db, 6d69, 05c6, 956e, 2ad6, 3ec2, caadria2016_033t2, 1d08, e615, 0546, 729f, sigradi2016_407u, 383a, 62ee, 490d, sigradi2016_770n, 3f50, 52b5, ecaade2016_197f52, 776c, 7af4, 50ad, c0ff, e5f8, 84f3, 5b61, 6433, fc40, 3656, 1d11, caadria2017_055p18, ecaade2014_120f27, caadria2016_003g1, 4834, d8dc, 52d9, ac3b, 4976, 4d6c, f659, 219d, 59dd, sigradi2015_10.309g22, 689a, 64ec, 8b33, 875e, 379d, caadria2017_142t37, 8acf, f5a8, ijac201513206y8, 7294, 23ab, 20ce, sigradi2013_429f, 31ca, 43c8, abaf, cc21, ecaade2016_118k31, e55a, ecaade2015_285z62, e4d2, 6b7a, 4eab, ijac201513305l12, d587, acadia14_375az, a327, 9c52, 53e3, acadia14_619v, 3fc6, e0ab, 0588, d434, ijac201412303g8, ecaade2015_73a14, 19d2, 39c1, dd50, 73bb, 317d, 2733, fb92, 46bf, 8318, f3c7, ecaade2017_026mm, 2d61, 8fc5, f89c, 63cc, 8b0d, 6fd8, 0686, 11ef, e1ee, 60bf, f033, 50ba, bcee, 9a28, d59f, ef92, 111a, d18a, 12b5, ecaade2017_305i, 1029, 41c6, a6e6, sigradi2016_448r, ecaade2015_185t39, ecaade2016_072p20, 6743, 4f4c, fcaf, c00c, 3888, caadria2015_226o34, 3b4e, ecaade2015_22n4, 3589, sigradi2013_189j, 9fc5, ecaade2015_22o4, d38b, ecaade2014_031z8, 6b0c, 08e7, ecaade2017_215b, 57ce, 7ef9, d1b4, 3566, f4d5, 8940, 3d1f, 45d0, f1a2, dea0, 0c48, 69f8, 8d90, fee8, 5bef, fe21, 264e, 7d17, ede9, 0a68, eeb2, 792e, f50e, dc64, 0bae, acadia14_43ac, d45a, a52c, 677b, sigradi2015_8.339z15, ijac201614202w7, 791a, 3a49, 753c, 32b1, 1250, caadria2015_090w14, a010, sigradi2014_345b9, acadia14projects_619ap, d66f, 179d, e783, 2bc0, c24f, 4467, 99db, 1cc0, 120e, 6d9b, 76de, 1af7, ecaade2014_224o57, 21c3, fb1d, ascaad2014_022s4, bfa2, 229b, caadria2017_005t3, a474, 4149, 4227, adb3, ae9d, sigradi2014_265l1, caadria2016_819m34, d2d2, ijac201513303m11, 9675, sigradi2013_10g, 8e7b, 461c, c351, acadia16_270b17, 00b8, d3be, 0410, caadria2017_168w41, ijac201614207a12, f2cf, 974d, 500a, caadria2016_621u26, de21, caadria2016_229s10, 0cdf, 2fbd, bc6b, 1577, 30dc, 3d1c, d762, e0e9, ecaade2014_145j33, 5258, 81a9, 58ef, f399, 7f1c, c54a, 6ca2, ecaade2014_169l42, ecaade2017_215a, ecf8, f623, 3ebc, e14a, d229, d593, 9217, 9a6e, sigradi2016_669q, b558, 7fe6, 81b8, ada0, 3c2f, 3c62, b827, ecaade2015_287u63, c3ae, 66c0, 6407, 1ad4, 31d1, 4123, sigradi2013_200d, ecaade2013r_003l2, acadia15_323j13, sigradi2014_266e2, a077, 6bc5, ecaade2015_303r66, caadria2016_095s4, ijac201513303z10, 42b4, dbac, ff93, 5150, 5b0e, 2c83, e7fe, 3218, acadia14_53s, 946e, 4dd8, feb0, 6da6, ecaade2014_224s57, ecaade2015_144k31, 2c29, caadria2016_425d18, 91da, 249d, dca5, ecaade2017_269oo, 9a06, 7c7f, ab82, d1c6, ascaad2014_017c1, e0e3, fb71, e6f5, 0642, ecaade2017_009bb, 9a7f, e81e, 225f, ecaade2015_247e56, c8ce, ef93, db1e, 3b2d, 4a17, e104, 68d3, b9f3, 0b44, 616f, ecaade2017_157jj, caadria2016_851u35, 0875, 983d, 6e07, ce9f, sigradi2013_212s, 94c7, ecaade2017_203x, 9755, e04d, c246, d124, ecaade2017_124m, 72ab, acadia14projects_43ai, 52b9, acadia14_101p, b868, 931f, acadia14projects_291am, 8a47, 0a1c, 5eba, 896d, 8438, fd51, bca0, cd6e, ascaad2014_027k7, b542, 4e28, 1b46, 797f, 9126, 1050, a7f0, ijac201614402v1, f099, ecaade2017_129oo, 99e3, aee0, 8f63, 2dbd, ijac201513303g11, 8d4c, 663f, ea9b, f286, ecaade2014_086n20, ijac201412205m4, sigradi2013_303r, ab30, 0c1a, ecaade2016_017n4, ecaade2015_127u24, caadria2017_067r21, a354, 9fbb, 03e7, bedf, ijac201614402n1, 37c8, b883, d1e4, caadria2016_745a32, 8e42, faed, 1dc3, e71f, 04cc, ecaade2015_92u18, d278, a37b, acadia16_154i11, 2e4e, 9cff, acadia14projects_681ak, 6a15, 0313, 2370, 12da, 91e7, acb0, 40aa, de14, 3ab3, 340d, bb6a, sigradi2013_226, caa9, 9e4a, caadria2015_124b20, 42b2, e534, ijac201614203t8, caadria2015_172j26, fc2d, acda, 50bd, 8777, ecaade2014_052v12, cc87, f7ac, 6199, ecaade2017_212kk, 14a3, abff, da30, 4664, cae5, 5e6e, 4435, ecaade2014_123f28, ff96, 393d, f176, ce1a, ecaade2017_273p, 0aa3, cd89, ecaade2017_116d, ijac201513203u6, acadia14_33am, 98cc, acadia14projects_291an, b54f, 7b7e, 5d34, 5237, 5309, 21a1, 9856, 68e9, c536, 8fdc, 36ea, 1098, 6325, 4585, d939, da40, acadia14projects_601z, 808c, cd88, aed1, ecaade2017_124j, sigradi2013_401i, fbb7, 8ecc, 757f, ecaade2016_152u41, caadria2015_023w3, 2c7a, 85ac, f7f3, ecaade2017_308aa, b1fa, ecaade2015_158o33, 2983, 9325, 0277, acadia16_88f6, aa83, 268b, 4d8c, 9860, ecaade2015_35v6, ijac201513101d1, abba, acadia14_357ao, 076a, 4ec6, 5e89, 5ce1, ecaade2017_302vv, acadia14projects_709ap, b33c, f37d, 56af, 2ca1, da12, acadia14projects_389e, 2ef7, 68d1, 41bf, 3ac6, 8403, 4fd1, 27c4, caa0, 3a91, sigradi2013_358a, ee15, caadria2017_127e34, dd42, 2fe4, 1361, ecaade2017_039ww, 9a2b, ascaad2016_001f1, d02f, 9f7a, 54f2, acadia15_417g18, ea5f, b1c0, ecaade2013r_001n1, ecaade2014_218r55, a757, d6c1, 2e61, f5cf, 40c0, sigradi2016_590e, 19c5, acadia14projects_135t, ecaade2017_309oo, 46e3, 3d9f, ecaade2017_089y, 8a0d, caadria2016_861i37, 58be, 1c2c, 9edf, fdb3, 3041, 29d8, 5e64, sigradi2014_265s1, ce1d, 4d4a, ecaade2014_182b46, ecaade2013r_003b3, 4f19, e835, c62a, caadria2016_259p11, ecaade2014_163w39, a561, 5d63, 2f2e, c62e, e406, 070d, e257, 0e9d, 1ee3, b7e0, acadia16_154h11, 14b8, acadia16_98l7, 812b, ecaade2016_225b61, ecaade2014_233w59, 06d8, f2a2, bb46, 3e1a, 6765, 2adc, 1f26, 9a7b, 717e, 67a3, ecaade2015_38o7, e6ad, 7910, 1468, fa59, 98bb, sigradi2015_4.219w6, cd42, a389, acadia14projects_671z, sigradi2015_8.186j12, 27e1, 50a0, 3956, 04a5, 8f10, ecaade2017_201a, 11d7, ecaade2017_037ii, 5b0c, a362, acadia14projects_101ag, ecaade2014_221n56, f801, 38d3, 994b, 0c8d, 4a65, ecaade2017_122pp, 208d, 393c, a704, 1560, ecaade2015_237d54, ecaade2017_094i, e22b, a0a7, 62e1, b94c, ascaad2014_017b1, 3545, 51c8, fbc0, ijac201412301i6, db22, ecaade2017_225yy, 739b, 51b3, 1faa, 73bc, e2e4, ecaade2015_233i53, 079c, 5514, de68, 867a, cafe, 2b52, 9479, ijac201513102x1, 3000, b9db, ecaade2016_ws-dleadi68, caadria2015_078j11, 4cb0, cd4c, sigradi2015_4.219d7, 9dce, ecaade2017_293ll, 4489, 50aa, 0d2e, 206f, acadia14_435ao, acadia14_145ab, e070, eca4, ecaade2016_074t21, a686, eca9, d645, bdec, a258, acadia14projects_23ac, caadria2016_851d36, ecaade2013r_002c2, ijac201513105c4, db3c, ecaade2015_164s34, ebf2, 3abe, c890, 2542, b9ed, f677, 6ec9, e210, acadia16_140t10, d004, f8f7, 55c7, 4a96, ecaade2014_086r20, 4dd2, 5d0d, acadia14projects_479ar, 5f53, 8d73, ecaade2015_38k7, ba80, 7fff, sigradi2016_484yy, 09d0, 8fec, e995, ecaade2015_83k16, ascaad2014_037m2, fd7b, ecaade2016_040z10, 8e35, 3720, 963e, sigradi2015_8.41c11, 990c, 5499, ecaade2013r_003m2, 4561, 02f3, 60b8, ijac201513305m12, 48c6, 2ff8, 4a51, caadria2017_001c1, sigradi2016_490jj, ecaade2014_194d50, e103, d745, 1503, ecaade2015_84v16, acadia14_699j, caadria2017_182u43, 3ab9, 8c43, ecaade2017_173ss, 7c96, f567, caadria2017_094u25, ecaade2017_019ii, 1525, 76eb, caadria2017_070i22, bf26, caadria2017_124d33, sigradi2014_042t3, 8630, acadia14projects_53m, 1c75, ecaade2016_166i47, 2b47, ecaade2017_198m, 7aef, caadria2017_115o30, fcdb, ecaade2016_045h12, 1664, e3cd, 787f, 9dda, e034, caadria2017_055m18, ecaade2014_044f11, 4143, c75e, c563, 2299, 775c, d42a, 343c, e60b, 8a17, 4666, 7335, 4947, sigradi2015_sp_12.402v31, c74c, 155b, 59bf, 4270, 25c5, acadia16_214y13, ascaad2014_030y8, 3de2, 1412, a164, 60d3, 9950, ecaade2017_087n, 3b7a, acadia14_709an, ecaade2013r_011b7, ec26, 391a, acadia14projects_375k, 0ca4, 1dac, e452, e32e, bcfe, sigradi2014_201e7, bf3d, bc55, f086, ecaade2014_168u41, 542e, 0273, 7533, 7f4c, 231f, 7006, 7a9c, 724b, ae30, ffc7, 8b24, 9537, 144c, 8a94, acadia14_291az, ecaade2015_109w20, dfcf, ecaade2016_bkor65, 03f8, d1cb, 56d3, b7d4, ecaade2017_252h, c704, ecaade2016_073z20, c951, 557e, b1bb, ecaade2015_200u43, e9cf, 2847, 09e8, ecaade2017_149j, cf93, 0a6d, 02ae, c167, 81bb, 1869, ebbf, c690, ac95, 6e3f, a00d, ijac201614207m12, 8587, 1d05, 13b8, 1014, caadria2016_549r23, 4858, 5848, fe4f, 2cc6, 0197, 2cb9, ecaade2016_230d62, 0082, sigradi2013_414c, ecaade2015_205t44, 3b84, ascaad2016_022o8, 92d1, 3b06, acadia16_224y14, ijac201412403d7, 9530, 489a, ecaade2017_291o, sigradi2015_12.297k28, 52f2, ascaad2016_038m14, a66e, cd0b, cebf, 164f, fa23, 715d, ascaad2016_057v22, 3f5f, 1dd6, ascaad2014_017l9, 750d, be05, 1e35, ecaade2016_158h43, bc2a, c6a5, 24b6, bff0, d268, ecaade2017_199ii, b4f3, acadia14projects_627ax, 644c, 7e7f, e5bd, ijac201513206b9, ad38, acadia14_125ad, 53a7, acadia14projects_53n, ecb9, 195d, e0ca, 0c21, 3ac0, 2318, da53, f53c, 2c84, 4d2a, sigradi2013_189p, 77ed, d075, 96f0, f206, 9ea3, a33e, 4fc9, 58f5, c17b, 4aa5, 217a, 185e, 7978, 31e4, ad81, ecaade2016_154o42, 4a46, 17cf, ecaade2013r_003h3, c4be, ecaade2014_012m2, sigradi2014_041c3, ascaad2016_025l10, 217c, 784a, 6c07, ecaade2017_192c, 1066, bd32, 254b, caadria2015_237m35, ecaade2015_284j61, caadria2015_064v7, 8355, 0047, caadria2016_291e13, sigradi2013_10c, 178b, ad1d, ecaade2017_108t, ab8d, ff97, 26ff, 2ce0, 49c3, sigradi2016_637bb, ecaade2016_058y14, e7a8, a089, 9bab, 005f, 8c82, 62f4, 5a8a, 547e, 973e, daa4, sigradi2016_625gg, 54d2, sigradi2013_243v, ecaade2015_22y4, ascaad2016_054w21, ecaade2016_118m31, 7206, 14d1, c913, b27b, 528d, 3dc6, 88fc, bb10, 3ddf, dc84, 405a, sigradi2014_021v1, 0eef, 2775, ascaad2016_023w9, c561, 9ed3, e135, ecaade2014_192i49, b1d1, de89, 323b, 5e61, 5c47, ascaad2014_017k1, caadria2015_130t21, caadria2016_507r21, caadria2015_060v6, 4ae0, 4a50, 4a12, 739c, ecaade2016_104z28, c7f3, e58b, 0af6, 09f7, 7d48, d16e, 6004, 9a6c, da62, ascaad2014_022j4, 8bc9, b064, 4c05, c7f6, cc44, 85c8, 596c, d56c, 5cd6, 18d2, cdc6, ecaade2017_090mm, 0564, a2ce, 179a, 2f16, 1344, ecaade2017_264g, acadia15_263f11, 1aaa, 6ad7, ecaade2015_35y6, sigradi2015_3.212m4, b37f, 736d, 318d, 1848, 3182, 4024, b13c, bdbe, 1c4a, sigradi2016_400i, caadria2015_220g34, 6d55, 23b5, 9a58, 69c7, b520, 7170, f681, 9026, 7426, 098e, 0a5f, b200, ijac201614403k2, 05a9, b2b8, 7f0e, ff8f, 622e, ijac201614102p2, ecaade2016_140w39, caadria2015_150b24, caadria2016_353s15, bfd9, a645, fceb, d860, sigradi2015_8.47h11, ecaade2015_83m16, ecaade2017_256gg, ecaade2017_087t, 51b5, dd39, 7d2e, 8cfc, sigradi2013_217, bd21, d7c0, a5e2, 281b, 6759, 6aec, 346a, sigradi2013_425n, sigradi2016_642jj, bef0, caadria2017_095c26, ff7d, dcad, ecaade2015_193g40, caadria2017_147w38, ecaade2016_023u6, ijac201614401e1, b298, a903, ecaade2015_86m17, fd03, 4d37, 0975, d653, 720d, 8759, f975, c4a2, ecaade2016_018l5, cc4b, d937, 0bee, f20b, 84b9, ecaade2016_068o17, 1a33, acadia16_62v4, 031e, caadria2017_057u19, ecaade2015_136r26, 1619, ijac201412301h6, ec2e, 86a0, 4723, acadia16_154d11, 33f6, 3aec, f20a, caadria2016_631b27, 42eb, f937, 9ee4, 8c2a, caadria2016_809b34, fe79, acadia14_317y, 2f6a, a74e, fca3, caadria2015_109d17, d3df, 6d95, sigradi2014_247j9, ascaad2014_003v1, bd01, f94c, 4157, fb85, d950, 13b1, 8405, 0d89, sigradi2013_280m, 8385, ef33, 8c76, sigradi2014_141s2, acadia14_479aw, 74ec, 765f, c135, caadria2017_027m9, acadia14projects_237at, f588, 9766, 9e4c, sigradi2016_443yy, 4b06, ec08, f708, c957, 005a, b870, 47f2, 8810, 9852, b3de, af25, 0a73, ecaade2014_182y45, 9c6c, 2971, 8620, 20de, bb70, ecaade2016_166e47, ecaade2016_057r14, a49a, f775, 1354, afda, 4877, 166f, 86fb, ecaade2015_207o46, 58fd, ecaade2015_211c47, 4852, ecaade2017_122d, ca2d, 8e32, d11d, 13f2, 0f85, 7d43, d528, b388, ecaade2017_157yy, 8289, cf44, 5f1e, c954, df98, acadia14_43an, 2e84, 883e, 9d83, 49b5, fa66, acadia14_589c, f223, 0ff1, 39f7, f816, ef22, ijac201513206t8, 9f53, f9b5, d731, 3d14, sigradi2014_282l3, 98d7, 23cf, c8f6, ecaade2017_156s, caadria2017_113t29, ecaade2016_102w27, acadia14_301ay, 63a3, acadia14_681ap, 2693, 1ae4, d44f, 017e, ijac201614402t1, 9d0a, ascaad2016_033f13, 59d3, ecaade2017_066t, 29c0, f618, 7393, f992, ecaade2013r_003a3, cc67, 5ee9, 08f7, 4014, ecaade2014_177t44, 0870, ca7e, a7ae, ecaade2014_123d28, ea1e, 9fea, ascaad2016_008f4, eba7, d9ed, 7862, ecaade2017_215kk, 45eb, ecaade2017_072e, e8cc, 94b2, 48ac, ecaade2015_285d62, 2eea, ecaade2014_057m14, ba70, 197b, 65a2, acadia14_63aw, 9274, sigradi2016_625qq, 0347, 6836, 3d6f, b35e, sigradi2015_9.347u17, a4c0, ac25, dcfd, ffc0, 92b0, sigradi2014_229m8, 3093, cc65, 60dc, 5c02, 58a4, f458, ecaade2016_106g29, 7faf, 13ad, ecaade2017_071qq, 9ad2, ca61, 8136, 896c, 87dc, ecaade2015_155x32, b5c7, a815, f2c8, 035b, 550f, acadia14projects_435ao, f95d, 4029, 7089, 4431, def6, 17ff, cacc, 72ec, de58, 60b5, 0e64, e87a, 780e, aad9, acadia16_424j25, 7019, 3393, 2fb8, acadia14_531x, a6c8, 8932, caadria2017_107n28, sigradi2015_13.316b29, ecaade2014_084y19, 3379, 2f22, 3af6, 8788, f60d, 62c7, ecaade2015_61a12, 7952, 2f04, f6ae, caadria2017_175a43, 4ae9, 7981, acadia14projects_473aj, 4ccb, 8868, 485e, 6154, dce4, 0e9c, 080e, 2959, 869e, f8a9, ecaade2016_225n60, ecaade2015_248r56, ecaade2013r_014h8, b494, a115, 9dcf, fea8, 4196, ijac201513103r2, 9b3a, caadria2017_105h28, 0383, ecaade2016_tkos66, 7bde, acadia14projects_681au, ecaade2016_132l37, c86c, acf5, 62f5, 4c85, 8886, e20d, f3c1, 80cf, cd7d, 5c3a, e870, sigradi2015_7.203i10, 71a8, caadria2015_185p27, 2122, dce5, caadria2016_477z19, 3e14, 8b20, 024d, caadria2015_203b29, ecaade2014_044t10, fb9d, 9e2f, caadria2016_177z7, 94b3, 46af, 368c, ecaade2017_051w, e7d3, 266a, acadia14_479x, sigradi2016_490x, e324, eeb6, 2e81, e1a9, 0a9a, a6de, bf24, 35a0, 46ff, ecaade2017_006t, 9de4, 84de, 7149, 06ca, 5a63, 5552, 338e, 22c3, 2f45, a8fe, caadria2015_126e21, caadria2016_187a9, 94cf, 4bbd, 40c2, 46c5, f3dd, c603, db27, 7336, 8910, 9b20, 4967, 0be4, 1116, sigradi2014_042o3, 1e7d, 48ae, ab24, sigradi2016_752yy, 28ce, 9f68, c7e5, f96c, 4914, c0cd, 2e7d, 9feb, acadia14projects_627az, cb36, ecaade2017_306n, b5ec, acadia15_513u22, ijac201513205p8, 4dc3, 6054, e129, 5c68, 47d3, 37dd, cfbb, 44b2, sigradi2013_74e, 626d, ea0b, 1499, bfcf, 30a6, e5bf, b31d, ijac201614104h4, sigradi2016_450rr, e56d, 9462, ac20, ecaade2015_53k9, f9db, cd48, 30ff, 7214, 8524, c435, 451d, d990, caadria2015_049c6, 7eec, 2fb5, ecaade2015_318t69, ecaade2015_181j39, 48b8, 1eef, caadria2017_043f14, 25a3, 4329, 6079, fce9, ae2c, 9e05, a434, 4390, acadia15_417c18, acadia16_432s25, acadia14_101an, 500000000, 30ec, bd4b, 432a, ecaade2014_138j30, f849, ecaade2017_201g, 6c3a, 4cd2, c471, 7a4e, sigradi2016_737q, 3514, acadia14_375h, f434, 9172, 77d5, e139, cf15, ecaade2016_040x10, acadia16_206k13, ecaade2017_215yy, 0784, eadc, ascaad2016_008h4, 0364, 8812, df87, ecaade2016_ws-foldingt68, e100, 5726, ee0e, c3a1, 5004, dd32, 0aef, ecaade2016_203g53, acadia14projects_167t, 05cd, sigradi2015_6.42y7, 0f77, a3f0, 7e23, caadria2017_031g11, 336c, 87cd, 5d00, 00ad, c18b, 936b, 3fe1, c777, 24d1, 51f0, eeb8, de29, 74d3, 36a0, c0de, caadria2015_070c9, caadria2015_237l35, 671a, eb01, 1a25, 3594, ecaade2017_175f, 2d70, ecaade2016_037v9, fd02, 5f4d, 5bfb, 8d8b, 6053, acadia14projects_333av, 5613, 90f4, ijac201412201j1, b4bf, acadia14_177v, 8eea, caadria2017_056h19, 9acd, 21fb, adc4, ecaade2017_023aa, 5861, 8836, ecaade2015_129s25, 0f69, cd14, a228, bb4e, b847, 35f4, ed8c, b030, ascaad2014_028o7, 0cac, f40b, 2c7d, 4882, 7eeb, ascaad2016_032r12, 0ecf, ascaad2016_017z6, acadia14projects_33aj, 82b9, dc68, c0ab, d66b, 3a77, ecaade2016_210i54, ecaade2016_127y34, 9d39, 3170, 9295, a8f5, acadia15_195e8, 1f7f, ca16, d447, ijac201614105o4, bb73, 3d54, 2b19, 31ff, cddd, 3152, d6a1, e7f7, fd0f, 22cc, 837d, ecaade2016_222d57, 1b3a, sigradi2016_360y, cc91, 9b39, ascaad2014_016g9, acadia16_206l13, d4b9, ca0c, 38a1, 4d6d, 0b66, 5bdb, ad8e, a65c, 4df4, 3094, fb49, ecaade2016_154g42, 5874, caadria2015_099s15, 1a13, c050, ecaade2017_089v, ebae, 3628, ecaade2017_152ii, acadia14projects_53o, acadia14_333ax, 7cdd, 0b82, ecaade2015_196f42, 4230, ecaade2014_023u6, 6510, e96d, aaae, ecaade2016_055g14, b351, 3ded, 0e4c, 6c47, 2da8, ef4c, 889c, b6f4, b067, 822a, c094, 792f, acadia14_339ak, 1ced, b6bb, caadria2015_102b16, e849, 488d, ecaade2017_184kk, 6ea1, ascaad2016_001e1, acadia14_347ao, acadia15_232t9, 62db, 6715, 03e8, ecaade2014_168g42, 57b9, acadia16_424e25, ecaade2014_070f16, sigradi2015_2.213z1, 52c5, ea7c, a4b7, 0d8a, 3dd5, 678d, d3cb, 43c4, 7b19, f2c0, ec65, ecaade2017_097ii, 654c, 76ec, acadia16_344s20, acadia14projects_177ag, a785, 72ac, 18b8, f14e, 8b68, b35b, f648, 5ea7, 7ebe, 0cd6, 7809, 4c74, caadria2017_081o24, 9673, ijac201614204p9, ecaade2016_223g58, 5f92, 4748, c73e, ecaade2016_134e38, 64b4, b569, 122b, d1ae, ascaad2016_042b17, ecaade2017_032j, 205d, fadc, eebd, 5f04, b93f, f227, caadria2015_111k17, ecaade2017_255d, 0d5d, 0741, acadia14_671k, 062f, 1480, 9304, caadria2015_124x19, 57e1, 9c71, de4d, b452, ijac201412404p7, 1c35, 46b0, 1529, 3802, 01d3, 0162, 9db9, 4d69, fae9, caadria2015_073x9, 30e4, caadria2015_066f8, cbad, d85b, caadria2016_353u15, 9ffb, 30c2, ecaade2015_327h71, b39b, 8602, dcf7, 3cd8, ecaade2015_180s38, 9a95, 0123, f482, fddf, caadria2015_226y34, a4ad, 2e64, 81a2, f6ca, e2fa, 71fb, d40a, 38f9, 317b, 29a5, 3c1a, caadria2015_099u15, a62f, b3c7, 9faa, e6ed, fc78, 74a9, 3c8a, 3eb2, 929d, sigradi2015_12.215s27, 78c1, c692, 2c8b, b20b, caadria2015_172d26, 634e, 2f8b, 4f0f, d9ce, ecaade2014_049w11, a4eb, 326a, a9b2, be40, acadia14_517n, 9ee5, 0640, ecaade2015_129o25, 3b59, 7044, caadria2017_079z23, ecaade2015_217c48, 08ba, 48d7, caef, b94f, e5c6, 4846, ecaade2014_138f30, 7f24, 78da, 980c, f2fc, a99f, 3d0b, ecaade2016_065e16, f199, 9718, d218, 64e7, 90d6, 2df3, bb7a, 6f96, af2d, sigradi2015_6.42s7, e76a, 971f, 1666, da4b, b30f, ijac201412301i5, 4ea1, ecaade2014_184f46, 2a60, 5dc3, ecaade2017_097gg, 0871, 8816, 7d64, ecaade2014_224x56, f721, 3e72, 6fe8, bedd, ae80, b963, 1bb2, 7c88, ijac201412205k4, 0056, d03d, 10cd, b0cd, acadia15_297b12, 95ad, aea3, a3e3, ecaade2016_038h10, acadia14projects_167u, cf98, ecaade2015_177y37, ecaade2014_044e11, 2f4a, 9041, de9b, bf53, ff48, d7d3, d858, 8fd4, 50fb, 9614, 1d54, 8299, 1d64, ecaade2015_240r54, sigradi2013_280p, c72a, efcc, ee99, sigradi2016_375i, caadria2015_048r5, c1c7, caadria2015_072z9, acadia14_565m, 05cb, 935c, d7b3, 1e07, 99de, eae4, 8bd1, 8acb, ecaade2015_164x34, 66b6, 9f3c, 6003, 1712, caadria2016_013u1, sigradi2014_232n8, 8a95, 60f1, f4b3, f0e0, 9e3f, ed16, 085a, 52df, 8a84, fc61, 1bfe, 156c, 5026, aca6, 964a, b793, 0bb5, db53, 55c1, 46d4, ecaade2014_169r42, 2069, 2826, 5c58, bd03, acadia14_63e, acadia15_451x19, ecaade2015_100t19, 4b2b, e2a8, 4f89, a4e8, 0d81, ecaade2014_015t3, acadia15_381s16, 36a2, ecaade2015_303v66, 0be1, 5d6e, cbc2, 74e6, 12fd, acadia15_110f4, 2d1f, ascaad2016_039h15, acadia14projects_365am, 0710, ecaade2015_171c36, c424, ecaade2015_138x28, acadia16_88v6, 9f78, sigradi2016_773v, 71ab, 9999, 4874, 2ee1, 29d9, 8ebd, 29f7, 5dd1, 9418, acadia14projects_247k, 0607, 767f, ascaad2014_007d4, 43e5, a7e8, 1bc9, ecaade2017_049uu, a01b, f5c8, 28b6, 816e, 6504, ecaade2017_071gg, 7ff2, 07bf, ea77, 3faf, 8053, 1701, sigradi2014_048c5, a496, 0e40, d9d4, 7ed2, ecaade2017_057gg, 37e2, acadia14projects_339ao, e343, e8e9, caadria2017_062y20, d428, caadria2016_343o15, 301c, d3cc, 20f6, 77c4, 8cca, 24a1, ecaade2014_180b45, c086, 8514, 2c57, a07e, 3fb5, acadia14projects_189av, ebfe, e6e4, fb27, 569d, 44f3, 44ab, caadria2016_013d2, acadia14projects_153av, 8bf9, 1f59, f36b, b237, 601c, 8f12, cd13, ijac201614203f9, a072, ijac201412404b8, e33c, 4f5d, 76a4, ecaade2015_297u64, 0bc5, acadia15_263z10, a13b, acadia14_135z, 988a, e6bc, e11b, dbe9, dd0f, f346, 5699, caadria2017_033p11, 000c, caadria2015_092g15, ijac201412204y2, cae8, acadia14_681ah, 3edb, e0a1, 302d, 1bf3, 635b, 7308, 1cd7, 9f77, 5377, 22a1, f27d, 0850, acadia14projects_661e, acadia14projects_699o, b281, a633, 7a89, 1077, sigradi2015_10.140l19, ecaade2013r_004c4, a266, 87d9, e3d6, 4aaf, 833b, 1960, 5852, c497, 55f9, a1dc, a40b, caadria2016_197g9, 74fd, 68be, 6803, 1e29, ijac201513205b8, 92bb, c409, 2948, 89b8, 4842, f3a9, caadria2015_096k15, ae85, e72a, c49d, 55b5, 0187, 6a86, ecaade2017_019ss, 3490, 4568, a4af, 5c79, 2a33, 2ff2, 2108, 1513, 6e7d, sigradi2013_401p, 542f, a0f5, sigradi2015_11.136w24, 2a63, 9a08, acadia16_382z23, caadria2015_176r26, cd9d, dc34, b25c, 3e5d, 87c0, af97, 6337, 6d4b, 0eb4, caadria2016_735z31, f8db, c67f, bdf4, caadria2016_405n17, f713, 4dcf, 9f42, 306a, 7391, caadria2016_517x21, caadria2017_047e15, e0ac, fc6a, ecaade2015_287g63, 74f7, ce6e, f48d, b7d2, c62d, e10b, 786e, 61f8, 3b36, 85ad, 0ad4, a80d, 5554, 77f4, 1006, 7c5d, c499, 8b7d, 64bf, ecaade2017_215xx, ijac201614207l11, ecaade2014_176m44, e509, 7c81, cbfa, 7502, db17, 3fc3, 6d12, bd06, sigradi2014_132u1, 64d9, 2497, acadia14_145s, da99, c824, acadia14_579d, ecaade2014_022a6, 0f0c, caadria2015_194s28, 2fbf, 386a, b5e7, 9132, caadria2015_032y4, e23f, ecaade2014_176w43, ecaade2014_239u61, ae67, 3158, e60a, caadria2017_124a33, caadria2015_206w29, 3e9c, caadria2017_051p16, 3a5a, 6f9f, fdbe, 4cf4, 1587, ecaade2017_140gg, 6537, dc2a, 4d95, 8653, e9b4, 0f95, abcd, 83fd, fab7, dbad, acadia14_589b, 4035, 055e, 52ef, 8e7e, 9192, ascaad2016_002n1, 99ba, sigradi2013_200e, 6fb9, f63b, 3fa9, 1958, b8ae, 2ed6, 053b, e647, 9271, sigradi2016_383ii, 31eb, 97b4, b0a1, ecaade2014_108f24, sigradi2014_181v5, 09df, sigradi2015_10.307c21, 17b8, 3709, 9858, 5f1f, f819, fcb3, 9747, ee6c, 9b61, 74d8, 99f2, 2788, c045, 20d3, e42e, sigradi2015_11.34d24, a1e7, d336, 3621, 8d5a, 36a7, 933a, caadria2015_072r9, a3b2, 0b14, e242, acadia14projects_135s, 95fa, f252, f882, 7cc6, 2cc9, a490, c46e, 8237, a9e9, caadria2017_174o42, ecaade2015_293c64, caadria2017_028c10, 058f, a180, acadia14_445ac, dbe0, dd45, f793, 31df, 0bef, d63e, c1d5, 8a68, 7468, 1197, b826, e437, c093, f364, babd, ec3f, d65f, 78e1, bc25, 1120, ecaade2015_170m35, 440b, aff8, 7c79, ascaad2014_007f4, 0b73, 693b, 98e3, fd59, e020, caadria2015_078k11, ecaade2017_151z, 17f7, 0c3c, 9574, ijac201513201n5, ijac201412408w1, ecaade2014_066k15, ecaade2016_162i44, acadia14projects_589e, 63fa, ecaade2016_098y26, 9459, 6ba4, 7ef0, f938, 38f1, ijac201412303j9, 6ec6, 1e3c, 09fa, adc2, sigradi2016_356h, ecaade2015_59h11, sigradi2016_637p, 1cae, 58e1, f18c, ed66, 3729, 2e54, d08e, ecaade2017_143n, caadria2016_861z36, 9aea, 7da0, e678, ef38, 9e1b, 89e7, acadia14projects_365an, d042, ijac201412303h9, 4200, 2c0f, ecaade2015_171k36, e238, acadia14_719s, 566a, 440a, bad3, 60a2, 397e, ecaade2014_067e16, ef44, 0aaf, 3b2e, 2e5b, d664, a35f, 08c5, 2d08, e4e8, 95ac, 0888, 10d5, b920, bddd, 4e56, 59a9, 0040, 4db4, c6d9, b5bf, 4526, da41, 47b8, 6a42, 8bcb, sigradi2014_041i3, ascaad2014_012l6, cf0a, a8ec, ab6d, acadia14projects_43ab, sigradi2013_28o, ec17, 082e, 9f75, ecaade2014_109u24, 0dc7, 7351, a67f, ecaade2015_207d46, sigradi2016_732l, sigradi2015_3.65u2, 0908, 50fd, 32ef, 21f7, 1fe6, 85f7, b67d, acadia14projects_79aa, 7f6f, a596, c139, fafd, 1b91, 0a2c, 95f2, 6a8d, 6da9, acadia15_431p18, 6d90, 8017, bc43, ed75, 8fcf, ecaade2017_184nn, 135d, ab28, 1632, f8b6, 133e, 3680, b5aa, 48ef, f22b, b588, d3e6, 6c7e, f08a, 691a, e68a, ecaade2014_138l30, caadria2017_054f18, d7e3, 0d86, f35d, af70, 9260, ff5e, 52c9, cc9a, ascaad2014_005t2, 2edd, d069, 0502, ef19, ecaade2014_233b60, acadia15_232v9, ijac201513105h4, ecaade2014_088g21, e55e, a3b1, 2efc, sigradi2013_429i, a1f7, bdff, 3fdd, 86a1, abab, ecaade2017_006gg, ecaade2016_bkot65, acadia14_435au, f27e, fe3b, 27f3, 0a87, 4f24, 4301, a441, 2669, 3967, bd28, 0c78, dc10, ijac201614407l4, ecaade2017_006yy, 0866, f999, ijac201513303n11, caadria2017_149h39, 9821, sigradi2013_95, sigradi2015_6.183j8, 986c, badb, 3416, a1e8, sigradi2015_10.309y21, 951a, c9c6, ecaade2016_bkol65, 8704, 2bbb, fbd7, 3576, 8060, d571, 836e, ecaade2017_252d, 92a7, cbaa, af51, c6a3, ascaad2014_017o1, 8d3b, 3d15, d40b, caadria2016_209y9, 3d2e, 77af, fd8f, sigradi2016_537a, 39ed, f356, 7f0a, bce2, b6c1, 8ee2, 0ebb, e598, c626, d1ed, ecaade2014_184j46, e4a8, aa4a, 230b, 071a, b7b3, caadria2016_197j9, 52d1, 5904, ecaade2015_13r1, 8696, b4d9, 4f87, 99c7, ecaade2014_016h4, ecaade2017_290rr, 4de8, 9d22, ecaade2016_166n47, 8604, ascaad2016_021g8, ecaade2015_169d35, f14a, 39b9, b437, acadia16_62t4, c961, de11, b4a4, ecb3, e6c7, 1de0, ecaade2017_122ww, 0213, e478, bdba, ascaad2014_036e2, c759, 276f, cab7, 1c53, ecaade2017_095v, caadria2015_015e3, 688d, 9af7, 8167, 28c7, sigradi2016_484oo, ad68, 02d9, 6a8f, aaa4, 10e1, ecaade2017_044vv, ecaade2016_151k41, beba, 2c47, 95b0, b6f6, ecaade2014_226d59, ascaad2016_014g6, f21d, 08dd, ce88, ecaade2016_ws-foldings68, f6b2, 7f56, acadia14_291aw, 2c0b, caadria2017_015u5, aff1, 3c77, a522, caadria2017_005s3, acadia15_343d15, 7e0f, ecaade2017_291z, 9c9d, 58bf, d170, ascaad2016_005v2, caadria2015_124d20, 670f, b095, 5b8d, 934a, d73a, 9b3f, 5497, 9d80, 7314, cf5d, ecaade2017_029bb, 8fd1, ecaade2017_192f, 64ab, ecaade2014_029x7, 181b, acadia15_333z13, e752, 77e9, 1153, 2617, caadria2016_405k17, a5a7, 2726, e1bf, 2e82, 6d92, ecaade2015_53p9, caadria2015_032z4, ijac201614404z2, 136b, 1b72, 5867, 0c64, 7b9f, sigradi2013_304z, caadria2017_085a25, 6b31, 0e2e, 6fdc, ecaade2017_164r, acadia14projects_555i, 9b8a, 5d65, ecaade2017_097ee, 7602, a2d9, ecaade2017_032e, 6779, 5826, acadia15_311n12, 7724, sigradi2014_293b5, 3b48, ascaad2014_005k3, c52c, 6847, ecaade2017_189tt, 2eb6, 8dc2, 1103, 2cb8, 6470, sigradi2014_263j1, c37e, e3f9, 534d, f3b6, ecaade2017_028k, e29b, e64b, 20ee, 5471, b1d2, 0f37, 00ec, ascaad2016_027y10, caadria2016_745h32, 5002, d1f5, 34c5, ce45, 5e3e, 32d6, cf31, 65cb, sigradi2016_399c, 4fd2, caff, 6107, fef6, 05a0, a9a1, 1387, 35d3, caadria2015_208h31, 26db, 8920, acadia14_531r, e4ce, bbce, 9a97, dca0, ba40, 8252, e4a0, 0778, ead9, 7f50, d9b4, 189f, caadria2017_074h23, 1e57, fc0c, 9caf, ecaade2017_202m, f892, eac6, 90c8, 08a7, 7f49, e1c8, caadria2015_087f14, ijac201412307j3, 5891, caadria2015_130p21, 4edc, ecaade2017_109hh, c61f, 2867, acf0, ed26, 2b2d, 1555, aa40, ecaade2015_100l19, ecaade2016_237b63, 3d21, acadia14_75e, f2f5, 21f9, 5317, 076d, 9e13, ecaade2015_207e46, 94a1, 23fc, 7fee, 5e18, sigradi2013_117t, 12ad, e157, bd15, 9e6c, 06de, 923e, 2c89, 3d5c, ecaade2014_173y42, e17c, 648e, 8b09, 385d, e327, 30aa, 663b, 8944, ecaade2016_230n62, a879, 4920, b77a, a781, 5dab, 7581, acbc, 82ef, ecaade2014_072x17, f222, bbd5, 6c42, 356d, a7bf, 2018, 626f, e10e, 2658, sigradi2014_266l2, caadria2016_457l19, 523b, a79a, 6a5a, f7df, acadia14_145y, 9443, e8ee, sigradi2016_448cc, 8cc4, caadria2015_213r32, be02, b4b8, 55d6, ecaade2016_151e41, b6a6, 9efe, 6a6c, 687c, 1fe9, c1dd, ijac201614303d2, 6857, d5a2, ijac201614208z12, 36af, acadia14_627d, f12f, 996b, b44f, eaaf, 6dd1, 9d25, af7c, c6fb, 2377, f0d1, c569, acadia14projects_681at, b162, 52e9, e014, 5527, f280, 1be7, ecaade2014_196a51, 2cf3, 19c2, caadria2017_028e10, a5ad, 6e6a, acadia15_297e12, ecaade2014_149e35, caadria2017_165y41, 3f68, 68ae, d477, f86a, 2c5b, d21d, ac0d, 95d6, b29e, 992e, 057f, a318, caadria2016_229r10, 6eb9, fa94, ecaade2016_118v31, ac74, bd10, ecaade2013r_006z4, a849, ee4a, 8779, ecaade2016_113e31, 8432, 2096, ecaade2015_206y45, ecaade2017_076cc, 192a, b4a9, sigradi2016_814a, aec5, acadia14_101ad, 28d0, 088c, ecaade2015_273k60, fc29, 407e, a384, 9503, acadia14projects_671n, 67ed, ea89, 59a2, 541f, 732d, 6a4f, caadria2015_226a35, 0a84, 5ec9, ecaade2017_028h, 8a91, 5d67, acadia14projects_189aj, a6db, sigradi2016_659t, f5c0, dc41, 063b, 11c6, f272, b1c8, 1508, 09bc, 9a9e, 2d93, ecaade2014_057f14, sigradi2014_234x8, 7eb4, 44a3, ecaade2016_032v8, 60db, 9d75, 6dc1, ecaade2014_149s34, 34ad, f952, f86f, ca34, df24, 83a0, ecaade2017_254oo, f85e, 3fb2, dbf3, fe50, 6f8b, 4f95, cf6b, 35bf, ecaade2014_214v54, ece6, a17c, ecaade2016_063k15, ce39, 5e02, 7ba4, e887, 3fdc, sigradi2015_3.221t4, ecaade2016_057m14, a960, 5178, e76d, 5634, 334f, 0726, fc4a, caadria2016_115m5, 627c, ecaade2017_301p, c655, acadia14projects_291at, c06d, ecaade2014_201j52, sigradi2014_032n2, 5d8b, ijac201412401x3, 04ad, 519a, acadia14_339ao, 02ce, ecaade2014_038r9, 2785, b3b4, 7279, 034d, 3b5f, d1a7, ecaade2016_222b58, sigradi2014_057r5, caadria2015_060w6, 7962, d74a, 4e50, 2f15, 31d7, 0c1c, c14e, d1eb, f4b5, 6b4b, acadia14projects_655z, cb11, 5fae, a272, c6ea, ae95, acadia14projects_609av, ea25, ee04, 5322, def5, 24e7, 0271, af40, 23d7, e877, ascaad2016_012r5, 05a1, 1502, 488e, 964c, 5e45, f62b, 2330, 66c1, 15ad, ecaade2016_152w41, bb6d, 9fd3, ecaade2014_044x10, d005, sigradi2015_6.42t7, 1aa6, 76e4, acadia15_333o13, 643b, 948f, 33ab, 63cd, 4fde, bfc2, 0c51, sigradi2016_814o, 5a13, beec, 1874, caadria2015_073y9, 8d5b, dfb0, 508f, ecaade2015_287k63, ijac201513105b4, 9da9, b152, caadria2017_046m14, aafc, 2dc1, c8ef, 0278, ecaade2014_024b7, 23e5, 12a3, ecaade2014_113c27, 5863, dc02, 9d68, bb77, ecaade2017_148a, d133, ecaade2015_301z65, 3683, 3136, a378, 5ab2, a476, 32b9, 608f, 209c, 3969, fc87, ecaade2017_083oo, caadria2016_579o24, 642f, 8486, 269d, sigradi2014_276t2, 51f8, a316, 2760, 8a99, ecaade2015_53a9, 6dfc, df50, 334d, 828f, b9d2, 5e35, a4f4, a888, 5688, e40e, 4d89, ecaade2016_158k43, 9e7c, 4945, 941d, e065, 5061, 8f36, 2666, 8427, sigradi2016_515j, sigradi2016_560q, 15e4, 9013, ecaade2017_076y, fc56, 7be0, 7526, a7a5, 7045, 1730, 8264, baf9, acadia14projects_463az, acadia14projects_63ad, caadria2016_641s27, ecaade2016_047l13, 6dcf, bb56, c316, c166, 23c5, 6db2, ecaade2015_317b69, caadria2017_028b10, edfd, 98e9, 54c0, 5484, 7578, d919, ecaade2015_205z44, 2ea9, 9a20, ecaade2017_208f, ecaade2016_163z45, acadia14projects_177aa, ecaade2016_006v1, ecaade2016_tkoz66, a191, b240, ecaade2014_014h3, ecaade2017_019zz, 620c, 26b2, 10ee, a793, 38d4, acadia14_167w, b96f, b36b, 7bb4, ecaade2017_198a, b131, 5582, 8227, 7ca9, ad06, 9409, 1ea3, 0f82, 0817, 3e39, ascaad2016_058g23, ascaad2016_013d6, b84d, 0238, ce13, df61, f1a6, 927b, 0517, 7a38, acadia16_460v26, fd97, 8f13, d392, 63b7, 3c48, f680, ecaade2014_217j55, 2718, 50b7, ijac201614201e6, 2e2e, ef36, 0c67, 8e5a, 5ef7, 6d85, 14b2, eb41, 2054, 7531, a7a8, acadia15_173p6, 959a, d9ea, caadria2016_013v1, ecaade2017_054nn, 4540, f9b6, c578, caadria2016_013s1, 0a54, 61ab, 1b14, acadia16_270x16, ecaade2017_111uu, 7ed7, 53df, cbbf, 7f29, 812c, 2d13, ecaade2014_151u35, 696c, 62d3, 7bd7, 628b, c6ad, 7900, ijac201513302o10, 6a02, 20a7, 853a, b223, 08dc, 6944, 335a, b998, 8ff0, d4dc, ea2a, 7292, ecaade2016_114g31, ad5f, 6631, 8e5c, sigradi2016_448z, f70d, ecaade2015_87z17, b3f3, 332b, ascaad2014_014k8, 5b0a, 9dd3, fe7b, da3b, 6c50, 41a8, 62ec, sigradi2015_sp_8.326v30, ecaade2015_114y21, 7d1b, 39ab, 46ea, 1c26, 5e75, 8f95, a97e, 2468, 7d9f, caadria2017_051s16, 2ff0, sigradi2014_074o6, be43, ecaade2014_089o21, caadria2015_170u25, ff4a, ascaad2016_038b15, 219a, 660e, 0335, 81aa, acadia14projects_101al, ijac201614105w4, 612b, eb47, 8ef3, 23af, acadia15_497h22, ecaade2014_153u37, ijac201614102o1, 16fa, 1a03, 81a3, caadria2015_122k19, 4088, 1dce, ecd0, d84e, 75f3, ecaade2014_185r46, 3efa, 5aad, 3c7c, 4333, 5a82, dcd6, 6dee, bb0a, 411d, 37d4, fa0b, 8333, 0300, sigradi2016_694k, 79af, a68b, 290b, ecaade2015_11f1, aacf, a32a, f418, d48b, 45d4, ecaade2015_201y43, acadia15_57b2, 1b80, 4ef9, 594d, 6e19, sigradi2013_359i, 1405, 612e, 18a7, 091a, 7555, c2ff, acadia14projects_637af, b574, 26b6, f527, ecaade2017_076q, 8d89, db74, b6eb, ecaade2017_163h, ce07, 0ae3, caadria2016_579z24, ec72, ascaad2016_023f10, caadria2017_037a12, ijac201412301p5, e68c, ddb6, 639d, d7cc, 92c3, edb8, f5b1, 2536, ecaade2017_155o, 540d, acadia14_101n, 9491, caadria2016_871j37, 4bd2, 887c, 67c1, d98d, 8a4a, da15, 55e8, 9a9d, sigradi2013_263, d070, d953, 5265, ijac201412307h3, 40b2, a25c, ecaade2016_132h37, 8be9, sigradi2014_082t7, 4c9c, ijac201513206e9, 3b64, 75fc, 0a3b, 2ce5, e601, 35cf, 2d40, 461b, sigradi2016_817h, f8b5, acadia14_691ay, 40a6, caadria2017_118j31, 3df1, 07cd, f58b, c0f0, ecaade2014_094i22, e1a6, 2fb1, abb9, ascaad2016_028p11, 5f34, 64be, ec12, cae1, 3571, cd5b, 9317, ascaad2016_052i21, ascaad2016_007t3, 3920, bf98, c779, a2d0, 0e96, 3d61, caadria2015_124s19, c00e, 1ee5, ecaade2017_101w, 5aef, ecaade2017_213g, 5bb0, 9d17, 075a, f408, 59f4, 4ada, 8d6e, 6464, ae7e, d0c8, acadia16_174f12, acadia16_140o10, acadia14_565y, caadria2017_163v40, ed23, b8f3, bbbe, 583a, 63e0, b0ac, ff32, 7d75, 1ff1, 733d, 2fb7, 61a1, ecaade2014_206s53, 8978, 03ae, sigradi2014_289j4, 6465, bb3a, ecaade2017_288jj, bbba, acadia15_223j9, 0f53, 9739, 1303, 7fcd, cc90, 5c3c, 0d3f, 5609, de1e, ecaade2016_068k17, sigradi2015_3.221w4, b071, f8bf, a6fb, f45e, 7e6e, 0660, 3e11, e217, 3cb4, 89ed, ijac201513103y2, 2365, be85, caadria2017_185x44, 8f3a, 8461, a62d, 0233, 9565, ea74, e585, 6aa9, 10a7, 6c9d, 500e, 69c3, 68b7, 214f, e9f8, acadia14projects_601ah, 6dd2, b9a8, sigradi2015_11.136s24, ecaade2016_042d11, ecaade2016_164s46, dbec, 281f, 43c6, ecaade2014_108g24, 0b81, e2eb, e4ea, 265b, ecaade2015_268a59, sigradi2016_382q, ecaade2014_225k58, 7912, ac6d, cb69, 4136, 66d9, a3e8, 40a0, b7be, a73f, e08f, 07e7, d890, ijac201614104z3, 9e30, b038, ae39, f998, e83d, acadia14projects_115aj, 0572, 72b2, f015, ef0e, 0016, cad8, bfd6, f09b, e3fb, 6f64, b58e, 0a44, c152, ascaad2016_043j17, 83c4, 0407, 8627, 3696, 1ead, 3cc6, fbad, 0192, d78f, 3434, dc12, acadia14projects_479j, b3ee, ce90, c09b, d98e, 474f, a376, b25d, ecaade2014_239n61, 96fa, ascaad2016_054o21, 0200, bbd1, deae, ecaade2017_144z, e589, a185, d3f3, ecaade2017_038mm, 855f, caadria2016_177l8, 7461, d722, e05f, 77d8, 685c, 9683, 1234, ffc4, fe77, caadria2017_002k1, 0d5b, 31cd, 1efd, ijac201614102i2, a7e1, acadia15_251g10, b0d1, 927c, 5b4e, 6d19, ecaade2017_164ff, e3b5, 6437, 0eb8, f8d3, ecaade2014_168a42, 56a6, 7331, 0aff, 8be7, ijac201412303e9, 763b, 115b, bd1e, 6ee7, d51e, sigradi2014_084b8, 57e6, 1487, 3c99, 0687, d59a, f126, 4f40, 1e68, 56bf, f70f, 6b9f, 90e3, ab1c, f59c, 8e37, d1f9, e1f0, cc13, 4de9, 116e, d2df, c3e6, 3219, 2daa, b959, 8bc8, ecaade2014_140a32, 2de5, acadia14_719o, 6048, caadria2016_435p18, 3c64, ecaade2015_278n60, 4cd7, 5612, ecaade2017_157nn, 4c42, 809a, 9eb8, 5f08, 3b20, ecaade2017_042y, 01c2, a4ff, ecaade2017_277ee, 85b4, d2e8, caadria2016_239e11, ded7, ee11, 846c, 74ee, 77fc, 2cad, 14cd, 9e83, 13e6, 7106, 5f67, f983, c667, 3336, ascaad2014_029z7, caadria2017_063e21, sigradi2016_817f, c229, ecaade2017_170d, 21b0, f9f7, 664a, 76f6, ascaad2016_048n20, acadia15_469o20, c0a5, 9cd6, 511e, b5f3, aa91, 85c5, caadria2015_054l6, 2e30, sigradi2013_343e, 0e1d, 1237, f0f9, bfeb, f55a, 9a5b, ecaade2014_019e5, 6dc5, 9560, ascaad2014_017i1, f3f0, 04b8, 6a60, 08b7, 69dc, 6514, be5f, b65f, 4396, 32eb, b56d, acadia14projects_389aw, a634, f43a, 3118, 4726, 1e4f, ascaad2014_022p4, 2cae, sigradi2014_266d2, 664e, acadia14projects_291d, 8375, 8cf3, c5e8, f900, ecaade2016_102t27, 9986, 4434, 40cc, f519, 12a1, 2a77, ijac201412405a9, ecaade2015_332u71, 0aca, 87ab, 79a8, ecaade2015_227e50, f90c, b9c2, sigradi2015_10.378a23, ba39, 05d0, ecaade2014_089l21, ascaad2014_019g2, a393, d410, ecaade2015_15w1, 4fbf, 824b, e0aa, cdad, faa2, 4b7e, 3037, ecaade2017_039f, ecaade2013r_010y6, ascaad2016_054a22, 2ebc, b3ae, 8044, 7958, 8051, 70c4, ac0c, c397, bffb, 09d7, sigradi2014_201d7, ecaade2017_ws-archieduw, a1ba, ce36, ecaade2017_009q, 8baa, 9532, 473e, 019a, 1512, acadia14_445ai, 73d0, 953d, f812, 1aa5, 27d7, caadria2016_673y28, 1f6d, ecaade2016_165u46, c273, acadia15_95p3, edb6, f0a2, acadia14projects_435an, ac86, 767b, bfd2, 2489, 90ab, 5c31, 69cb, ee1c, sigradi2013_407c, 2f52, 898c, 8f57, caadria2016_517w21, 4369, 58a1, 58f0, acadia14projects_365ao, caadria2015_122m19, 2fe2, 2e48, acadia14_53j, 10d1, aa69, 78fe, 1552, b236, 2e76, 2d89, 000e, 3ed3, acadia14_365ak, 0811, 7616, 1f00, b777, 191d, 02cb, 01ac, acadia14_427ak, 0873, caadria2017_051l17, a03f, d416, d6d3, 384e, ad2f, 4712, ab45, ecaade2016_223l58, ecaade2014_233i60, b0a7, ecaade2014_180w44, 2e89, e0f0, 7fb5, 39fb, 11b4, ijac201614103f3, cf40, a25f, 1b36, ecaade2016_017o4, 1c06, 209d, 5882, f2fa, ecaade2014_130z28, sigradi2013_411, ascaad2016_038n14, 55b4, caadria2017_124p33, 98cf, ijac201614102m1, 2bed, 18ef, a518, 21b2, 7b79, d4a9, 7b0f, 66df, ascaad2014_016c9, 17d4, 4ce4, ecaade2017_057hh, 2dd7, 943e, 38e6, cead, ee86, 5b3f, 2dde, 24b1, 2686, ecaade2016_075f22, ea67, 1edc, 0135, 3918, 79bd, c9c1, 0841, 28a8, acadia14projects_671p, 91d0, fb11, aa11, af88, 5b36, 250d, 46d3, 50de, 6b43, 73c9, ecaade2015_317a69, 0f2d, 983b, 0750, 3853, 1f0c, f76e, ascaad2016_042v16, ijac201614302k1, 38dd, acadia14projects_579d, d629, b4f4, 2254, 7a02, 46b9, ef8c, 781a, ecaade2013r_004p3, ddd4, 7883, ef74, acadia14projects_427ao, 3140, ca17, 8c8f, 7040, ijac201614102f2, fd78, eb03, b794, e332, 8a86, ecaade2017_149l, 63b4, af06, 4472, acadia14_23az, 56ec, e0fb, 483e, f7c9, bb5a, 6c36, ijac201513105s4, b5e1, 82bc, 865c, ijac201513305o12, 7b3d, 4461, 44f0, 8113, 9812, c0ac, sigradi2016_611n, ijac201614201k7, 4eda, 5872, efd3, bf01, 168b, 6182, fd77, b3dc, 0001, 1660, ecaade2013r_001r1, 42a0, ad9e, ca91, 48d5, f778, 14d9, b7ad, 4631, 367f, fbaf, 7ae4, 40d0, 2c4a, 8934, d8e1, 567d, f946, db75, c430, cb77, affd, a041, 13ca, 3a24, caadria2017_118i31, ecaade2017_080hh, f7ea, ecaade2013r_001b1, ecaade2015_235l53, 1a46, 3989, 7886, ijac201412403o6, 8b91, cabf, 2806, d5a4, 0437, acadia14_479ay, 236c, d591, 1a4d, f96e, a079, ecaade2015_195r41, ecaade2015_248v56, 26c0, 1359, 85b5, acadia14projects_473au, 2ec7, ijac201412303l8, ecaade2014_050d12, df5c, 0b7b, 905b, a169, 86f6, ecc6, acadia14_427an, f4ce, c2ba, a0fb, e6ec, 6339, bb17, 5c98, 9d02, 201c, 7c33, ecaade2017_003e, dc79, 4278, acadia14projects_167w, 0751, 2a31, 4528, 150d, 3e43, f9ad, a22e, 0a2f, 0805, 6388, c2be, 54a9, e70e, 3a58, 2348, ae04, 01a0, dc8a, e5f7, 9d6b, 1f4c, ba4b, sigradi2013_138u, 21fe, caadria2015_069o8, 648c, caadria2016_187v8, 367b, 97a0, ascaad2016_007s3, 9ee6, 0247, ecaade2015_59u11, 02a9, ecaade2014_239w61, d1bc, 6a7f, ba7f, 56ee, 5ea5, 9375, 10dc, 98dc, 6b2e, 2926, 35d4, sigradi2016_602k, 00ac, 7ec5, ecaade2016_074p21, ascaad2016_022e9, 9bd2, f3f9, 2721, 3b62, ecaade2014_169n42, 4804, 614f, 8616, bf35, sigradi2016_792f, 559c, 6230, caadria2015_130m21, 469d, 83d5, aefa, 808f, c9c5, caadria2017_018r7, 169b, 12bc, c710, b1d5, 0b9c, 0ed8, 4291, bc59, 4089, acadia16_344z20, caadria2016_829g35, sigradi2014_132l1, f457, 43d6, 6886, 5651, 798e, 3ba3, 3550, 7bf9, a351, ecaade2014_138t30, b1c4, e57a, sigradi2016_484k, e0ef, c270, d3f2, ascaad2016_044r17, acadia14projects_435ae, 0b2f, 5f22, 570e, a171, e699, 1cda, 8442, 6595, caadria2017_174w42, bf9e, caadria2015_004l1, e8d4, ef23, ecaade2017_014qq, 5350, ecaade2016_162d45, 7e08, 487d, ecaade2015_229v51, sigradi2013_359f, 5b63, a03a, ecaade2014_192j49, 05e5, e329, f608, 4dcc, 85e5, 6856, 8ccb, 3d9b, 5ec1, caadria2017_005m3, d96a, 0c87, f8ab, dcde, ijac201614303z2, 3721, 9a33, 76c1, e5e7, 1d49, f593, acadia16_224t14, d64e, acadia14projects_189ak, fde6, e21c, 5f6d, cd41, 8469, cb7f, caadria2015_064r7, 04e1, ee8a, caadria2016_415x17, acadia14projects_33am, 95c3, 1e6c, caadria2017_037c12, c1d6, 6edd, ecaade2015_333w71, f60a, e64a, aa1c, 6982, b7fc, 80c4, ecaade2016_213r54, acadia14projects_637ai, 5dc1, 142b, e7c4, 8687, 84f8, ecaade2014_225h58, 5036, 058a, 335f, ecaade2017_028i, 745f, 120d, 3b8b, 47f5, 6d3a, caadria2015_031s4, ebe5, ascaad2014_032r9, 36d5, 38f7, 5450, 6fdd, sigradi2016_534zz, ecaade2014_138g30, 3c03, ijac201614302f1, caadria2016_333w14, 6a36, 5c7b, 4e06, 2169, 88de, 9c5d, ecaade2017_282f, acadia14projects_63ay, c3f4, 7ad7, 2207, f8ed, 3fe8, f2a5, a113, caadria2015_170v25, f235, 7a3c, a868, b54d, e505, 3cdf, b7e6, ecaade2015_138k29, acadia14_453f, 482a, 38be, ijac201614201n6, 98dd, c144, acadia16_224n14, sigradi2013_400b, 434f, 7973, 173c, 264b, dd13, bea5, d43c, e24d, 1c45, 68b0, 869f, 2120, b548, 464a, c3d3, 2178, 661b, d9ae, d143, 6a1b, ecaade2013r_018k9, ac31, bfc9, b239, a7b7, 0e62, ecaade2015_100w19, sigradi2014_132j1, eb61, 95b7, sigradi2015_12.259c28, 7b6e, 3dca, ecaade2015_329l71, 72b1, e67e, 6ed8, 8341, 995d, 9ed6, ecaade2016_136j38, ecaade2017_013rr, 2f3f, d5b0, caadria2016_045h3, b565, 21d7, 8fa8, 7fa0, f837, a609, d8a6, sigradi2015_10.7j18, a30c, d265, 5013, 44fe, 7bab, b09d, ecaade2017_053p, ecaade2017_006vv, c362, acadia16_280a18, 5393, sigradi2016_815jj, c235, ecaade2014_240e62, c261, f6d3, 2246, d9ee, a436, caadria2017_055j18, 47bc, cf5c, sigradi2015_9.152l16, ecaade2017_309zz, 142f, 1655, b557, 05b2, 3285, fe75, a6da, e97f, 0863, acadia14projects_655ac, 6078, 5ef5, 23b1, 2fc6, 7cfc, 8746, 8699, 835a, 63f3, f11d, 2637, 96ce, 3e0c, f8ad, d644, 7350, 33d9, 0c45, 91d8, b952, 4ed6, 6e29, ecaade2017_002b, d3d9, aba4, 61eb, ecaade2014_030p8, f030, acadia14projects_267k, 2f0d, ecaade2017_273n, 0ad2, acadia15_343a15, c735, 812d, 3b13, d3b8, 6c2a, acadia14_565ab, 2f20, 7213, 28ee, 56a9, 6b16, 3f41, 8054, 8321, e2f5, c15a, a829, e9cc, acadia15_211o8, 6c56, ecaade2017_220ii, 8e0a, acadia16_140j10, 29e7, 4539, d67c, 6271, 2a68, 75ea, 04e5, 8581, 9f8f, a612, 4ff6, 2af4, 153c, 5583, c8cc, 6023, 7511, acadia15_47f1, fddc, f22a, d344, ecaade2016_mrtl66, ijac201614405u3, sigradi2014_330l7, 6228, e9bc, d9f0, 93a6, 46d9, 7fd3, ecaade2016_106o29, 03a5, e622, 0323, 91fe, 13ce, ijac201513202k6, 12af, f891, acadia14projects_453g, c0b4, 19af, sigradi2016_595ee, 27f4, f175, 2d5b, 403e, ff34, fcf0, 47b7, 5035, 4d65, f7ec, 355e, ascaad2016_005w2, cb23, 7a04, a26d, d274, 3a3e, 9b9c, ecaade2015_114a22, e91a, b357, 4dfc, ijac201614402j1, 28a3, 8731, b7dd, 90bb, 8a38, caadria2017_008x3, c54b, 3c3a, a681, 3cf0, a49e, 50f2, ecaade2017_229gg, 286f, caadria2017_096c27, d444, 932a, 7dc7, 087d, 1181, sigradi2013_414u, caadria2016_013o1, 0272, acadia14_177o, ea7d, 7a14, 7b14, f06a, acadia14_579f, ascaad2014_024g6, 43b5, 6eaa, c842, b3c9, b824, sigradi2016_816rr, de1a, 33b4, acadia16_154g11, 27c3, ba48, cfcf, caadria2016_301i13, caadria2017_048p15, 76bd, cc4f, 5081, 7197, 3f9d, ecaade2015_140f30, ecaade2016_119x32, 6cb6, ecaade2015_92o18, ecaade2014_143k32, 203f, a159, d279, 4a2a, 2aa2, 742e, 6045, e9a4, e0a7, ccec, acadia14projects_333au, sigradi2015_10.7l18, 3c41, 8852, 03d7, acadia16_12j2, ba15, c682, acadia16_372i23, sigradi2016_777dd, 2e09, 8744, acadia16_440f26, a3dd, 904e, f34b, 3650, 4df6, 26d0, 0dbc, caadria2017_018u7, f039, 52b8, b266, acadia14projects_517n, ijac201513205w7, 715b, b3db, 5ca1, 8ce0, d2f3, afb3, acadia15_497s22, 6338, 44a8, a1ad, acadia14_339ac, acadia14projects_167y, 7f09, ecaade2015_229p51, fd34, 6de0, c919, sigradi2015_10.309l22, 86d9, 401c, ecaade2015_229j51, acadia14projects_463h, 0296, 3f63, ijac201412403k7, 8560, sigradi2015_3.111f3, ascaad2014_017x9, ca0f, c66c, ijac201614202d8, 5d40, 5a65, 1088, 479d, 93c4, 8a4c, 4460, 07c8, 6871, d6d0, a69e, e9c9, a7fc, 6bd0, ijac201614206v10, ecaade2017_181r, aaaf, c4a3, d0ee, 961d, 59ac, 4326, 9a80, 91e0, 63c4, 5251, sigradi2014_082s7, 82b1, ecaade2015_11c1, 3c81, 1a77, f0f4, 4eee, f8f3, ijac201412408k1, a94a, 1052, caadria2016_745f32, 4667, 0492, 6e14, b170, 0748, 487c, 58ce, acadia14projects_189ar, a10c, f385, a9d9, 6ab5, edcd, e992, ijac201412204o2, fb82, caadria2015_210i32, 88a2, 28a4, ecaade2016_119v32, 5017, ecaade2014_163f40, 19b7, 5a59, ijac201513304y11, ecaade2016_136t38, a0bd, 224b, 8c7c, 4509, 9055, 8413, 9682, cb93, caadria2016_693d30, a538, 092b, 2770, 4c89, 95c7, ecaade2015_143r30, ca0b, 89db, acce, 909a, 9c8d, fef9, b9d6, acb7, 1d63, b657, 37e7, a3ea, 4130, a69c, 9263, 29f0, ecaade2017_291y, 5140, 5c1b, 3974, 5c28, ascaad2014_014y7, 3cc0, 7b9d, ecaade2014_145l33, 6dbc, 8abe, 4cd8, 595c, 4537, 8db0, a427, 06af, c72e, d81d, f19d, f6af, e3c7, ef6b, ecaade2017_jgor, b765, ecaade2016_016h4, 01b9, caadria2017_107t28, a5ba, sigradi2013_267a, 8ff3, dcd3, acadia16_224z14, 2d9e, 0230, caadria2017_051m17, 1b8e, sigradi2016_484g, e261, ecaade2014_153m37, sigradi2015_8.143c12, bf73, 1c41, sigradi2014_085e8, b3d9, 5b20, 8431, caadria2015_016n3, 709c, 1244, 7460, 4953, 1763, 93a4, 38fb, d2bb, db29, e1c2, 346d, 2d38, sigradi2014_345d9, ecaade2014_030g8, 1fdb, bafa, 776b, 083d, e642, 6f09, acadia14_177s, 4c25, 500c, ecaade2016_118n31, 137e, 25bc, bc35, 128f, 73e9, 33cf, 7a9a, e1a2, a2cc, 5228, 6385, ccd4, b137, ecaade2015_139b30, a0cc, 0ac5, ecaade2014_176b44, c7f8, 01a8, d219, ecaade2014_109n24, f8aa, 59eb, ijac201513102m2, 8c10, ecaade2013r_009u5, 99f4, 7604, ecaade2016_073x20, d776, caadria2015_185l27, 3885, 66af, f6fa, 337a, a9bd, ijac201412403u6, 3af1, 8823, ecaade2014_173e43, 6342, 5491, sigradi2013_215d, 9143, c6ae, ecaade2017_215k, 5b29, 7307, 4f1c, c225, 64e0, ecaade2016_136o38, 9042, acadia14_101at, 5d3a, 10a2, 4aa1, 8504, 54ca, c4d5, 85e0, 11e3, 1a28, acadia16_244v15, d847, 6ff2, a524, 4d30, af11, acadia14projects_389ax, ecaade2015_237y53, 03c9, 2857, 054d, 9dfa, f0c5, 2d20, 19fb, 8d54, ecaade2017_293mm, e9d2, 92a0, 4ab2, cc74, 8997, ef95, b815, edd7, 07ff, a098, 3e4d, d175, 5db4, 108f, 696e, 79ea, b86d, cd40, 1e62, c6f2, cdf7, 2cc2, e377, a330, caadria2017_190n45, ijac201412304l1, ecaade2016_154i42, 712e, bf5a, f63f, sigradi2014_273r2, fa86, ff65, cde1, 2bac, e123, acadia16_394i24, acadia14_291i, d11c, 94fc, 5ee7, sigradi2013_100h, 9911, ecaade2015_206h45, 4c1b, 157a, ecaade2016_225a61, f8d9, d354, 845d, fd4d, 6098, c0b5, aebd, 4776, 0b61, ecaade2014_010p1, f59d, caadria2017_029s10, e89a, 9d8c, acadia15_395b17, 576f, 7c78, caadria2016_851b36, f9cd, d2a2, acadia15_395f17, b416, aa43, d573, 5edc, 3d57, df38, caadria2015_162x24, aa51, 691d, 1fee, 6e87, cdb2, b941, 868e, e52d, e409, d94f, 08a4, 86a5, 6f7f, b8c3, 5166, 03a2, 64c2, bdd3, eb50, sigradi2014_155w3, 3a92, 177f, 3160, 4f3d, 5be2, ecaade2015_334v72, b256, 6e4f, 7a3e, 9cbf, c3e3, b242, ecaade2017_117p, 7601, 0698, 7c21, 0344, 3a12, 3e68, 154d, sigradi2015_12.297h28, 444d, 7a4a, 1e2e, ed3e, 5bff, ecaade2016_108v29, ecaade2017_282i, 9147, b29c, 7b5e, 034b, 0988, 3192, sigradi2013_386a, c134, 6df3, f72d, 5551, c763, e26a, eb7c, 989d, b0f8, 303d, 62c1, 1ac2, 5154, 5bcc, ecaade2014_194v49, 96ca, c7d1, 4111, 7c9a, caadria2015_105k16, ecaade2016_140s39, c2c6, da34, 73fb, 1607, 56db, 5f11, 48a0, sigradi2015_11.196j26, 39ee, 494f, 06b5, ae68, ijac201614407d5, c216, 59e5, 2bbe, 104b, 6fa5, c275, acadia14projects_365ah, caadria2017_124i33, acadia14projects_601ac, ecaade2017_255r, e9f3, a0d7, f191, 5a7a, acadia15_311m12, ijac201513304c12, 07f7, 1363, ecaade2014_138y30, a883, 5970, cce3, 938a, d028, aa0c, caadria2017_051w16, 0c2f, ecaade2014_186u47, 969e, 2a5f, ecaade2015_100z19, dae9, 130c, 6358, b5ed, 1cd9, caadria2016_611t25, 860c, 69d8, afe4, ecaade2016_078e23, 32b5, 96a8, 7076, 194b, 1cef, ecaade2014_168i42, caadria2017_051n16, 401d, 4c31, ijac201412201m1, fcd6, ecaade2015_170u35, b1e6, c04b, acadia16_488w28, 161f, ecaade2014_163c40, a105, 53fe, 461e, ecaade2017_215c, 07d0, a5b3, sigradi2016_778oo, 93a7, d4b4, 5e04, 0989, ecaade2017_057k, 5890, c9e3, ecaade2017_027b, ee71, ecaade2015_171w36, a671, ddc2, caadria2016_777z32, fb99, 11e5, 76f1, 9811, caadria2017_132n35, ea1a, acadia15_483z20, e7d7, 958c, 9d9c, ecaade2016_163k45, acadia15_185a7, 0e5b, 67d4, a585, f5b2, 28f4, 322e, 2be3, 3ba0, 1cea, 3f67, 1fd8, 0c15, a224, f66b, 7e73, 2e52, 23d3, caadria2015_099t15, 88df, 1b88, caadria2016_507i21, 786b, 624e, fc64, b475, 450f, f088, 7992, cdd8, a631, 4ae3, ecaade2014_198v51, d8d6, ecaade2017_293tt, sigradi2016_814t, a74a, b154, ijac201513103z2, sigradi2016_814p, 75a3, 3d1b, a5eb, 6eec, 3649, 566d, ijac201412402s4, ecaade2015_253r57, 51ff, 384d, b0d9, acadia14_601ae, 9e43, ecaade2017_079q, 26e0, ecaade2017_257tt, 1026, 30fd, 3de3, 309c, 5104, fe16, sigradi2013_386o1, 6435, ed1e, ae5c, ecaade2017_293yy, df81, ecaade2015_138b28, 0e8a, 0489, 9e1a, sigradi2015_8.186j13, 8639, 3212, 3495, 875b, a5bb, ea49, b5ff, 0514, 4b57, d4a3, f2a1, 32dd, f7af, 9649, 75e1, f6c2, 267e, b523, 46ce, ecaade2015_61c12, bc41, 581c, 1ba4, 07ed, 3343, 8851, 92c2, a787, c1c9, 5dec, ce09, ff87, 0b0e, fd10, ecaade2017_019xx, 491d, 2798, edf3, caadria2016_579s24, 79fd, e60e, 68b6, 3aa4, ecaade2017_059ll, 3d50, 3f1d, ecaade2017_054cc, abc3, 9717, acadia14projects_699k, dd5d, fcda, db14, 19a6, 5bd0, a96d, 240e, sigradi2016_484m, 8534, ba42, e1dc, f31a, 635f, abf7, acadia15_251l10, 1243, caadria2015_090z14, c848, af3d, e380, acadia16_206o13, 2031, 2662, 4440, 81fd, 520c, 6ecb, 7ac0, 82b7, 649c, c2a6, ea14, 3b0e, 6aba, ecf3, ba29, 5a7c, 5a43, 3bd9, 2558, d0aa, caadria2017_015s5, acadia16_460a27, 8dc6, a54d, 6d0e, 9296, 7ca7, 3f23, 58c5, ecaade2016_169k48, 4923, 0c76, 6d11, fcee, cca1, 714f, ijac201614201b6, sigradi2014_178l5, 546f, ae99, aa42, d29f, ac89, 349d, ac3f, a83f, d025, 0f8c, abd2, acadia14_189ay, ecaade2013r_018f9, ecaade2017_054ee, caadria2017_067s21, dc77, caadria2016_487m20, 842d, caadria2017_067l21, 950d, baf3, ecaade2016_154h42, acadia14_453i, 023c, be14, 2921, 394a, edd8, ijac201614201r6, fdf8, d109, 8f69, sigradi2014_347l10, af22, df84, c5ed, e04e, 979e, ecaade2014_156h38, acadia14_153d, acadia14_627ay, 0457, 2082, ecaade2014_152h36, sigradi2013_117i, 233f, 2422, 509b, dbbe, a593, 8911, bcb3, 11bd, 7aa8, accc, 37ea, 86fa, 46c2, 965a, 5fa8, acadia16_440h26, 4542, 2c41, ecaade2014_224h57, 0f00, 4aee, sigradi2014_074g6, 69ea, df06, 7a3d, 35eb, 5515, f2d7, 9aa9, 6c40, ecaade2014_019j5, sigradi2015_11.34u23, ecaade2015_161i34, 04dc, 39d8, acadia14_33af, ijac201412303z7, 14e4, fa25, 612d, 9f7e, 64e4, 0dcc, 61b0, 3b2f, 13ae, 4b6b, 4bfa, 1754, 9af4, ecaade2017_198ww, 1c89, d471, ec96, 9023, bcfd, ecaade2016_136n38, dbce, 8238, 48e8, 52b7, 4cdf, acc4, cf83, ecaade2017_155p, 3d3b, 1d9e, 1315, a26c, 7439, caadria2015_157v24, c753, acadia14projects_81j, sigradi2016_659o, 6257, b4cd, ff17, 3dcf, 6bd4, 3f38, a838, ascaad2016_038e15, ecaade2014_168s40, 3eca, 80eb, 4765, 59db, a3f1, 8537, ecaade2017_249qq, acadia14projects_365ag, acadia14_399al, cc5c, b0a3, 655c, ecaade2016_007d2, c977, 4b1b, 1e00, sigradi2016_710dd, 2241, 13b5, cfa4, 5ee0, ecaade2017_264d, ecaade2014_232u59, sigradi2015_13.316x28, d160, sigradi2016_369b, 8a9a, 028c, acadia14_281t, 32c8, 9f38, 50e2, 425e, sigradi2016_360cc, abcf, d3ca, c796, 3e55, d2ec, ecaade2015_227g50, ecaade2017_059uu, f1d1, 3b49, sigradi2014_074z6, 0ad8, 16ee, a99d, f760, 3ed8, 1ff6, sigradi2014_097l8, 78d4, ascaad2016_038c15, 9add, be8b, 3039, 0c20, 710f, 0a9c, 7ff9, c4c1, 8bab, ecaade2016_072d20, ecaade2014_153a37, d06a, 0c19, 0643, fb6c, caadria2016_249l11, f074, 1ffe, 0892, e3e1, d30a, fa1a, 22a9, 0ec0, 8e8f, a00f, e259, 56a3, d9a7, 7f70, ecaade2014_237i61, 730c, 21c5, a805, caadria2017_174t42, 84ff, f01e, 0fed, 6519, 7573, ascaad2014_017h1, 06df, ecaade2016_098a27, 0cca, ecaade2014_072m18, c7c9, aae7, 5a2b, 2c55, 2a23, ecaade2014_156c38, 8327, 0c2d, 279d, ecaade2015_173h37, 0c65, 7b84, 2579, ecaade2016_033i9, sigradi2016_685mm, eecf, 7fbf, ecaade2016_079t23, 2865, d07c, sigradi2013_158u, 564c, ad2a, 012c, 0952, caadria2017_056k19, e029, 9672, 007c, cc1e, caadria2015_090e15, 3313, e4c7, ijac201614102w2, acadia14_291c, c1c0, ascaad2014_033b1, caadria2017_051o17, 614c, 1e1a, ef31, 0d49, 6660, ecaade2015_225n49, sigradi2014_132z1, 16bd, fe2d, sigradi2016_369c, eb2e, caadria2017_057p19, 4fc4, ascaad2016_009j4, 0ade, 8aea, 979d, ed25, 0f1a, e37c, 0be0, a1e2, 73ba, cacb, 5da5, 2dc7, 435d, caadria2017_123f32, b477, acadia14projects_145m, 3002, caadria2016_683l29, ac63, sigradi2015_10.7e18, e007, e5f0, a4db, acadia16_270h17, 98c1, 0858, 7748, dea6, 439a, 61df, 4ee6, 8bc2, 8267, e4e9, 3611, ecaade2014_072f18, 8abc, b517, 881e, 4067, ecaade2015_13n1, 4cff, ac93, acadia14projects_497w, f9c3, a4bc, 9171, 7db1, 1a35, 668c, ecaade2016_083c24, 5382, b6f0, 0579, 08aa, 3fa0, 475c, 2b3a, caadria2015_067h8, e0f2, dac7, 642e, ecaade2017_269xx, ecaade2013r_011w6, ecaade2015_130f26, b76b, 7bc0, a353, ecaade2016_243x64, d86d, 818c, f75b, ijac201412205n4, 7370, b47e, f8bd, ac71, ba30, b856, ecaade2016_089x24, d7b1, 4aa9, 4018, ecaade2017_212ii, b70b, a0e1, 4f99, c53d, c0e6, 72a0, sigradi2013_226t, 22b5, 39ec, acadia14_167v, caadria2016_579i24, d6f4, f178, acadia16_352b22, a53b, 9753, 1113, 0725, ecaade2017_282e, e7ed, 9ddb, sigradi2014_041a3, ecaade2014_112h26, e352, 526f, b4c9, 931a, bcb7, a26a, acadia14projects_647av, ijac201614308p5, 19aa, ecaade2015_221y48, 7196, 1c0a, 8e3f, 0fc1, sigradi2016_655j, ac8a, c3ec, caadria2015_114m18, 7e3a, f875, 396d, 24f7, 6fbe, a4ab, 71f5, ecaade2014_132f29, 4a6b, 8068, 6a3a, ascaad2014_010k5, efba, 5e32, acadia14_63az, 391c, 0cb8, 5390, ecaade2015_94g19, ascaad2014_019l2, 4105, ec9a, 4b32, 6b81, acadia14_453k, caadria2017_003z1, 7abb, 5428, caadria2015_065w7, ff7a, caadria2016_363e16, acadia14_339w, acadia14projects_177ad, e14d, 5c29, 7bf5, ed33, dd0d, 05d4, fe15, 18c8, ijac201614204w9, 9f25, sigradi2015_sp_8.6f30, c0ad, ijac201513103x2, f30b, 5aa1, 2b86, ecaade2013r_001h1, 9581, 591f, f643, 3ea2, 872d, ad9a, b5eb, 0b0c, 4cb8, 09fc, 9948, ecaade2015_175r37, 907e, ce7d, 260a, e5f1, 2f06, 8eb7, edeb, 78a8, 473a, ecaade2015_200i43, b3af, ecaade2014_145i33, acadia14_365ae, ecaade2014_072k17, de06, 81cc, ef63, 3cbd, d39f, 7cd5, f9e9, caadria2017_122x31, e962, be57, ecaade2017_290oo, a371, 617d, 11b6, 807f, 2f75, sigradi2015_8.41u10, 0e42, 9fc6, 609d, 5065, fae6, caadria2016_839p35, 2868, fa5b, ecaade2014_168c41, d7b6, 7c3e, 4c54, 427c, acadia16_372d23, a13c, 6763, 2025, e8b1, b714, acadia15_497l22, 8306, a5df, 69b6, ecaade2014_194e50, sigradi2013_117s, 3e1e, 989b, 23a1, 593a, dc83, cd44, c148, d8d2, ecaade2017_157tt, f12a, caadria2015_060r6, 36bb, 7053, 92cd, acadia14projects_153at, 4d54, 9519, 0332, dbe3, 44b7, 2f3e, 5a87, e832, 57ef, 5995, 7c45, ccc2, 6223, 77b9, 66e2, acadia14projects_671y, ecaade2014_226b59, 273a, 9f1f, sigradi2015_8.81x11, 31fa, 77bd, 0587, d5ca, ecaade2016_036j9, f0cc, a2cb, df4f, 198e, ed5b, a424, 5254, acdc, 57f2, b041, ascaad2014_035s1, 8a25, a6d8, 48cf, 8bd2, ecaade2017_215ee, 8cd1, 57c5, acadia15_451v19, 7643, 6adc, 42c2, 1d79, 0285, 7726, 127f, dbcd, 4c60, acadia14projects_565r, 69db, d071, ascaad2014_017t1, ascaad2016_001g1, c379, 486e, 2d4b, 77aa, 9dea, 81ef, 49c0, 6ab3, ecaade2017_105hh, ed9f, 5a84, caadria2015_142k23, fabd, 1ac7, ecaade2017_203mm, 38f5, f0b4, ecaade2014_010s1, acadia15_173z6, 699c, a921, fb1e, ecaade2017_294e, d637, e0b6, e36e, 0c95, 7e26, ff21, af89, 39be, c88f, f81a, 543b, 83f4, ea72, sigradi2016_417oo, ecaade2014_120k27, db39, ac03, acadia14_399aj, acadia16_140x9, ijac201412206u4, 8a14, 7e1d, fe92, caadria2017_070f22, 5155, 990e, 9744, acadia15_185d7, fc8f, eed4, 097e, e0b3, aecb, ef8b, a487, 3ca7, c237, 18a2, ascaad2014_008y4, c676, 30e9, b40c, 2836, 631f, 7396, 6140, ecaade2014_130w28, sigradi2016_814k, 96be, 98b1, e250, 92fa, 7f2a, 2588, f856, ac59, ecaade2016_151c41, 1b67, caadria2016_713w30, acadia16_54v3, 9569, 01d5, 62ef, 4a36, d956, sigradi2016_807jj, 6194, 9bd9, 553b, a142, 52ba, ecaade2015_271w59, e694, 30ef, 75d5, 458b, a036, 9f88, c91e, 78e0, sigradi2013_74g, sigradi2013_30d, d058, 8c83, ecaade2016_193t51, 3ff3, 481c, d38c, 6f3d, ff88, 0f94, d1b0, aba0, 80bb, 36e4, ac5e, 5a8d, b179, bd42, 6614, 8fce, sigradi2015_9.152p16, efe6, bfd0, 8bdd, 9c08, 8b78, acadia16_116t8, bfd4, ba26, acadia15_137c5, 5d6a, caadria2015_111n17, acadia16_124f9, fc24, caadria2016_073b4, c9f9, acadia14projects_531o, ecaade2017_192j, 369c, f628, 89e8, 1bd4, 4cc6, d369, ecaade2014_146t33, 44ad, f6ea, c0a0, 3627, 7467, sigradi2013_397i, d4df, acadia14projects_479v, 3741, 5362, 304c, 3254, 977a, 95ca, 8133, 00e2, ecaade2017_215ffr, 4f80, 2f60, 383d, c3f0, ecbd, 5cec, 95af, 24a4, d2fa, ecaade2017_203tt, 0ebf, acadia14projects_531x, 6f69, 2f91, 75a8, b4da, 49f2, e367, 0a0a, 901c, 76f2, 8e12, 0770, sigradi2016_360bb, sigradi2016_450a, caadria2015_226r34, d00b, caadria2016_549t23, b4e0, sigradi2013_393o, c1e2, aaa2, c41f, 4b30, ee43, ecaade2016_222a58, 0cce, d917, 186e, 44c2, 3843, b246, 55d9, 5031, ecaade2016_015z3, ecaade2014_111z24, 3840, ecaade2017_211cc, afc6, 4e32, 6f8f, 59f1, 44e8, 5f85, 38ec, 264f, sigradi2015_8.264r14, 9b42, ecaade2016_127a35, 1483, 439b, c88d, 298d, 5365, 20fd, ecaade2015_171e36, 04a8, 1bed, 145a, caadria2016_693e30, ecaade2016_228k61, 0fbc, de73, 1554, c591, a51c, 6021, sigradi2014_330n7, 8d45, 20bf, b3b8, 6879, acadia16_224c15, ecaade2013r_017a9, d355, 30b5, ecaade2014_024j7, 9983, c0f4, ecaade2017_213i, ecaade2014_186o47, 5910, 9235, fb84, 9afc, 3a62, ecaade2014_214g54, ecaade2017_161qq, 4673, ecaade2017_080dd, 7867, f5f4, 636f, 60b3, 05e7, 6a3f, 2eee, sigradi2015_6.341w8, 45b6, acadia14_189al, d6fa, 54e2, b081, ascaad2014_013x6, acadia14projects_111h, ecaade2014_215b55, 3e0b, 774c, acadia16_224s14, 3b80, ecaade2017_203ff, 75f9, f652, 8cb2, acadia14_517m, 5656, e229, ecaade2015_279y60, 3264, eb63, ascaad2016_051d21, 6b77, 165a, 5b4a, 2be5, da97, 4e65, 88c6, sigradi2013_74, ecaade2014_173f43, c717, 488b, e0b5, ceca, 622f, c196, 10b6, 7e42, 63ae, ecaade2015_127f25, 0bb9, ijac201412402g5, 3a06, 2c02, ijac201513202h6, f492, 62d4, bf51, 5bae, caadria2016_177i8, acadia14_375e, f92b, 3a97, ecaade2016_238m63, 46eb, sigradi2015_8.186w12, fc0b, cba0, 2fd8, caadria2017_023b9, 95de, 59e1, 9625, a57d, 548e, ijac201412303v8, df7a, b69e, 446a, 53be, 6679, c7ca, ecaade2014_132k29, 83ac, 7bdb, 0cd5, 7564, 1bc2, acadia14_565k, 1a6e, caadria2017_048x15, 20b1, fa3d, 40fa, dbd6, 4668, a3e4, eb34, 8745, 95a0, ascaad2014_029x7, acadia14_347ak, 070a, acadia14_247j, 68ce, ecaade2015_13m1, 1aad, ecaade2015_269l59, acadia14_101m, caadria2017_008b4, e265, 6f49, 6017, ce54, 4a6e, 0155, 6cd9, ecaade2017_265x, acadia15_57g2, 3dd0, e6bd, 9c2e, 67c4, ascaad2016_044y17, acadia15_137d5, ec69, 1594, c670, 6742, bdfd, acadia15_323h13, e5e1, 3d04, 4ea4, caadria2017_185z44, 4f04, 1a91, a886, acadia14_719m, 3345, 2dbe, aae9, sigradi2015_9.347c18, eb38, aa47, c475, 8324, fb60, 0307, fd2b, ijac201614207l12, sigradi2013_183a, a1c8, ecaade2014_111c25, 7a2d, 6294, 023f, ff13, daeb, ascaad2016_048i20, caadria2017_183c44, 2bfe, 97b2, ac6c, 7abd, 94a4, ecaade2014_024m7, 6d37, 915f, 3d58, dd0c, ecaade2014_237y60, b5c6, acadia14_661l, ef09, 699b, cd00, ecaade2015_55u10, a3e7, ecc0, 39e4, d747, ecaade2016_234y62, 05ac, 8163, 7734, 69bd, b1e0, 4e0e, e32c, 8a73, sigradi2015_sp_8.6d30, acadia16_78u5, 8b1e, acadia16_214w13, a6b2, bbd6, cce1, ecaade2016_045j12, ascaad2014_029f8, ecaade2014_050b12, 2394, caadria2016_663u28, ijac201513203a7, 0ac3, 56e6, 5c42, 1aa4, 7628, a312, 836f, c933, acadia14projects_301d, acadia15_211v8, d21e, 0978, 9d3b, 04ed, acadia14projects_579aw, ccb0, ecaade2015_202r44, cf77, c3c5, 355b, f93b, sigradi2013_343a, ca0a, ascaad2014_018e2, f90d, 0a82, 4e95, 26ba, 2913, aac8, 1606, ascaad2014_029b8, 9e06, 7184, acadia15_469i20, 6c7a, ijac201412204i3, 01f9, 7bf4, fe7c, acadia14projects_339w, 40a8, 0bfb, b615, 5ede, sigradi2014_032k2, ascaad2016_042d17, sigradi2016_615bb, b058, 41c4, 2bbd, 7b1c, 8abb, ee1d, 23fa, acadia16_344o20, ecaade2016_113z30, acadia16_308s18, d8fd, 12f0, 317a, c810, d70c, ecaade2015_293g64, 2704, 1018, 7c93, a2fa, 6cec, a830, 0f27, c2eb, e8ac, 09f4, dde7, ecaade2016_130t36, 682a, 78ab, 1e8c, ecaade2016_036k9, d101, f33b, 3a7b, c593, be45, 9f1b, 237c, 1cc2, 5f2a, 3ab1, 8048, f5bc, acadia15_195z7, 2ad2, sigradi2016_654uu, caadria2015_114x17, 38ad, 0e6e, 416e, ecaade2014_225p58, sigradi2014_281c3, f94d, ecaade2016_025h7, caadria2015_004f1, f4bd, 853c, 205f, 7869, acadia14projects_333az, cd4f, 2ac0, bdc6, ecaade2014_240p62, 2853, ecaade2016_237f63, 975f, 0527, 8c00, c249, ad97, 42ac, a769, ecaade2016_027w7, 2f9e, ecaade2017_256ii, 2cc0, ecaade2017_212gg, 381a, b057, 2354, aace, bc51, 9b5d, 036c, 1703, 5c88, 6284, a1d6, be65, 11d5, 0652, a7a1, 4cbf, fa71, 4169, 7df6, 3ca5, e13d, ecaade2017_117u, ecaade2017_046g, acadia14_579h, d807, ecaade2015_336w72, 81ee, 88aa, 2574, 27d9, sigradi2014_097p8, 2c76, df21, b8ab, a438, 5715, b782, b13a, dbeb, 22be, ecaade2014_168x40, b2d0, 457a, 8f8d, caadria2017_127i34, 64c7, ff53, ecaade2017_071kk, 0b2d, acadia16_488y28, 6174, ecaade2016_230j62, d07a, ecaade2016_140m39, 9c16, d30b, da05, 5e1d, acadia14_291ar, 1d07, 1aeb, ecaade2016_028h8, f460, ecaade2017_161ww, 2503, acadia15_95e3, 3ada, ead1, 35c8, acadia14_661d, d4ed, 4c86, acadia16_184v12, 0e0f, 7758, 00f2, 8c16, 01f6, 82b8, bc5d, 03a8, 93e3, abf2, cbf4, ec3d, 1df3, a94b, 589f, ecaade2017_071hh, 8ed0, 9eba, 7b08, 8089, 4a33, 2742, 9c03, 5217, ijac201614307s4, 8f6c, sigradi2013_387h, 4f13, 38cc, a846, b825, 1803, c22d, 563a, 22f4, 7bdf, sigradi2013_62t, 627a, ecaade2014_011h2, 68af, 4359, caadria2016_735m31, 3d28, b016, 32af, caadria2015_156i24, 45ae, 16a4, caadria2016_095u4, c923, 6751, 4d4d, b63f, 13be, 5f0e, 77a7, ecaade2014_016a4, e203, sigradi2015_3.11e2, bf74, acadia15_469e20, 07e3, b4f5, 9cae, 9279, 2f5d, fb18, 6167, 8afa, e70b, ascaad2014_001f1, 628e, d906, caadria2017_041s12, fde0, 0d6c, 0e93, c7da, 0147, caa1, 38f8, ecaade2015_309y67, 1bad, ecaade2014_046t11, d4c7, 56ca, 1865, acadia15_483y20, caadria2015_172y25, 5bc9, 8a8c, 7f61, 513e, db72, 1f6c, f4f1, 28d7, baf0, sigradi2013_326m, 30ee, 5da0, caadria2015_070d9, 46da, a0b0, ecaade2013r_018z9, e25d, c70f, c7d3, decb, aac4, ecaade2017_301t, cbef, ecaade2017_008j, bc37, 9f73, 8fe8, 15ec, 71bb, 84af, f305, 262f, 4427, e1ea, 2e90, 2396, 5be3, b9ba, ecaade2014_046p11, 5bd6, 67e2, fb89, 01c1, f502, 49a4, f08d, caadria2016_539y22, d9fd, 2ffe, aa35, f595, 74a7, 0e6a, 73c6, ecaade2014_018l4, 115c, 05d7, 844a, 2312, 0064, ecaade2017_194aa, c5a1, 141a, e782, b09c, df4c, cd1e, 4d28, 68b8, 8c7e, ecaade2017_208r, ijac201513302y9, ecaade2014_057t14, b739, 1dae, ecaade2014_111o25, ascaad2016_039k15, ijac201614101j1, 08ed, 776e, 4f75, a15c, a3e2, 71e1, sigradi2016_382bb, 4b4b, ee77, beef, d0b9, 2baf, 1b96, d06b, ecaade2016_087n24, ecaade2017_220jj, 59d2, 7729, 13d8, de5f, 7856, ascaad2014_029a8, 4761, 0073, 1801, 0cfc, ecaade2013r_007b5, 64fa, ijac201412403e7, 7278, 6d7c, 0755, caadria2016_095m4, ed3d, 87db, ecaade2015_138z28, 1fd7, 5c40, 272d, 0530, d339, f716, 597c, 1690, 2363, 32cd, fb5b, b171, 3687, 3d84, ecaade2015_155j32, b989, ecaade2015_144d31, 7e0d, 4321, ecaade2016_170v48, 11a9, caadria2017_067p21, f88a, 82e7, sigradi2014_345g9, e50e, f25a, dc03, 73f6, caadria2017_094t25, b0cc, 90f7, 6cca, dcef, 5c06, caadria2015_010v1, 64a3, ecaade2015_138e27, ee7d, c0f5, 75ff, 0cea, caadria2015_130c22, a482, 65f0, acadia14_375g, c95f, 67ac, 6e73, fcec, cf82, sigradi2016_375h, aabf, ecaade2016_106k29, 2d15, sigradi2014_186g6, sigradi2015_10.138a19, ca1e, 8269, 7bfc, acadia14_523at, ijac201513301x9, 3449, caadria2017_142u36, 5a53, ecaade2016_152r41, 7ef3, 0d39, 9834, 0906, 646a, ecaade2014_220e56, 4cda, 2660, fec1, c82d, 61a5, c22f, 285a, acadia16_62o4, acadia14projects_719g, 9bee, eb08, ecaade2016_140r39, 931c, ecaade2014_232t59, ecaade2017_161d, 2568, ecaade2015_101c20, 5124, 6954, f32b, d319, fab0, 3fdb, 305f, bc60, 63af, 7738, 8e98, adf4, 42a8, 7138, c386, 31d5, cd2d, ca6d, ed38, ecaade2014_180m45, fc46, c707, ecaade2015_136p26, 377c, 8258, sigradi2015_11.165z25, 9606, 59aa, b4de, 6781, ecaade2015_138y27, 2dd5, d753, e14e, ecaade2016_130k36, 85f6, d716, ecaade2016_230i62, 9746, 839a, b867, da35, 276e, 7b06, c3a4, cf43, acadia14projects_507ad, ddf6, 5924, sigradi2013_91, 69e7, fdc6, acadia14projects_531v, 3c09, caadria2016_229b11, acadia16_344k21, ijac201614203d9, 55df, ecaade2014_186i47, 33e8, sigradi2014_045w3, d83a, 6e0c, sigradi2015_6.387h9, b3a5, eb3a, 4ede, 2157, 8e9a, c78d, 3a0e, 2f37, 1f3a, sigradi2013_158c, 6f24, 9900, ecaade2015_103n20, 56dd, ecaade2014_111t25, acadia14_609an, 78d2, ascaad2014_026a7, 387e, bdb1, 9eea, 8d49, 41f4, 52e1, a0ac, c118, acadia14_291ax, ecaade2014_237x60, ascaad2016_045w18, e6e6, a36d, acadia15_343t14, 3944, 4bc3, 7feb, 14cb, e675, sigradi2016_809rr, 40f8, 5efd, 87a1, 6b9c, ecaade2015_55o10, 3455, ecaade2014_011w1, 292d, caadria2015_176n26, acadia14_473au, 0c17, a1fc, b91c, ce58, 851b, c056, ef02, caadria2015_023u3, 9133, baf8, de83, e9d5, acadia14_671m, bd12, 7f96, 80e7, 62da, ecaade2013r_005l4, 7e5b, sigradi2016_408w, a6f2, bea0, 33c4, e5e2, 7bcb, bc46, 80a9, bacd, e29d, 2475, 67a1, ecaade2015_59l11, 00cb, 4b34, acadia14projects_135w, ecaade2017_302ll, 6aa2, 1867, 2949, 114e, af3c, b3a1, bd70, 2e6c, 2bf7, 5efa, 306b, 6453, acadia16_234g15, dba2, 774b, ecaade2016_071c19, e66f, 66e4, caadria2017_110j29, 0b89, f452, 553c, 6d1f, 666a, 3f3c, a64f, 5288, 79e6, 0274, 88b2, 106c, ecaade2016_106l29, caadria2015_010t1, ef8a, acadia14_357b, 941c, ecaade2014_240u62, 7b88, d34c, ef6f, 7993, ecd9, 95d7, 8c6d, 735d, 100b, 0e5c, 208a, d6bf, acadia14projects_43at, 3d25, acadia14projects_539c, 311c, e36b, 8098, 2cf7, 06f3, 7f95, 0fac, 2e62, caadria2015_170o25, c02d, 40b6, caadria2017_041c13, b3d0, ecaade2017_201xx, 26d7, 6663, 7dd8, cc83, a097, caadria2015_081d12, c96c, acadia16_478u27, 6fae, 7913, sigradi2014_137l2, 7a30, a84c, b24d, ab5a, 71a4, acadia14_601af, ad3a, cb56, 820d, 9989, caadria2017_080l24, cb2d, caadria2015_190o28, 6576, c60d, ecaade2014_157u38, dd5e, 1a4b, 3672, 72b7, e815, 6aee, ascaad2016_021e8, ecaade2014_055a14, 404b, 6311, b68e, e9a0, 7ab3, 528f, fb2d, 314b, ecaade2016_132w37, caadria2017_182n43, e2b3, ecaade2016_225p60, 61d7, 7979, c924, 67de, cfbd, sigradi2016_815pp, 8747, ecaade2017_041v, 7673, 8c35, 6fd5, 4ac3, d083, ecaade2015_172d37, 459f, acadia14_487h, 9347, 5f3b, efa2, 24a2, ecaade2017_229ff, d040, 50ae, caadria2017_005p3, 1834, 4c61, sigradi2016_448t, sigradi2016_385ss, c3b9, ecaade2017_032r, 6794, 82a7, faf5, acadia14_145ag, e4c6, bb6c, 3b73, 2f82, 7bb2, aee7, 45bd, 32a3, 0d7b, 0b8f, 45ed, 8e31, 71b8, 7c87, 0958, 967c, 6ac7, 1a63, ijac201614405d4, 81d3, ecaade2017_108l, 69ae, 80c5, 54ac, 8dac, 9c49, 5896, sigradi2015_10.74n18, ecaade2014_133s29, 8918, ccd5, 8b39, d7bb, 1981, f8fe, 6361, 6906, 439e, 5fba, acadia14projects_479h, 6571, d35f, 3947, 18fd, 8022, a8fc, ecaade2015_138v28, ccae, 0ff6, 0a27, b855, 7877, acadia14projects_389a, caadria2017_182x43, acadia16_106l8, 228b, 5bab, 1db7, 3d43, 1f27, ef2f, 3e52, aea9, 9ad5, 70a5, 1944, 6da8, b4ee, 3da0, 176e, 1827, ecaade2017_172n, ecaade2014_113a27, acadia14_463au, e199, ddcf, acadia15_81t2, 3792, sigradi2015_8.47l11, 183f, cd1b, 2e9e, 1e63, ffef, 0fad, cc82, ecaade2016_175k49, 44c8, 4394, 570f, 5132, b251, cbd9, ecaade2016_225d61, dd41, 834c, caadria2017_129r34, 71ec, 5c92, f51c, 9e5f, 1725, acadia14_579aw, sigradi2015_3.268j5, 8b7f, sigradi2016_421yy, c9f4, f177, acadia14projects_549p, 82e8, 9aae, d3bb, ecaade2015_225m49, 8f93, 1ac5, ecaade2017_305a, 53a1, ecaade2014_159m39, c264, acadia14_247u, 3346, ijac201513206a9, 3fc5, sigradi2015_sp_8.284m30, 950e, d4f5, b535, 6931, c6a6, 77fe, a7b1, ecaade2015_94j19, 51cc, ecaade2017_111rr, e463, 7122, 722b, 0684, 3894, acadia15_469d20, sigradi2014_213o7, befd, caadria2017_040r12, ecaade2015_17s2, ecaade2017_044kk, 2eef, 1822, sigradi2014_266f2, ecaade2014_072c18, f4a3, ascaad2014_017p9, 98e2, 2198, ecaade2015_28y5, 6c21, 8554, f1fd, 24d3, 4c50, 15a4, 7234, ba3a, 62b7, 3b2a, 10c7, 0b69, ad9c, caadria2015_066c8, 6ed5, 68d8, 28c8, 214d, a296, cfba, f5b9, 6686, 62b2, 345d, 5fbb, 8df7, acadia14projects_317w, 176f, 2476, e4fd, ecaade2014_184i46, c186, a8de, 2374, ecaade2015_314a68, 093e, 1c00, ec8b, e38b, 4a5a, 7603, 47e0, 2d91, eb15, d1bf, 54a1, 28b7, 2529, ecaade2016_095g26, 8155, 3929, acadia16_280l17, ecaade2017_101r, caadria2017_079t23, ijac201513201i5, acadia14_699u, sigradi2016_408cc, 05a6, acadia15_203f8, 8b34, f440, ac0b, 50c1, b124, acadia16_488a29, 28e6, 80c7, sigradi2016_364nn, 04fb, 1caf, b2ff, sigradi2014_132i1, 9d24, 2977, a2d7, 0932, cc3a, c6d6, ecaade2014_149k34, 9eaf, b835, 01bf, f068, ef34, 8097, 3f80, dc5c, 97dc, ecaade2014_023i6, 9d5b, 4fa9, a0e6, 6639, sigradi2014_314s6, a4b6, b025, 285f, d53a, 0e65, 8232, 1dfe, acadia14projects_507ae, acadia14projects_555d, d0ec, 126c, db6a, 13d7, 147c, dff9, ecaade2016_130r36, d708, 94b5, cc57, 52e7, ecaade2017_148pp, 28da, d9d7, bb51, ascaad2016_014m6, 07a5, edfe, 5e15, 718f, ecaade2015_59v11, 37c3, b616, 524f, da5f, sigradi2013_111t, 6478, bc56, 1259, c282, 5d11, 233a, 37f5, ijac201513303z11, af7f, dfd6, 0f0b, 8f67, 4779, ecaade2014_198r51, 5cc0, f99b, 1271, b1c7, a601, b663, 8e71, c0fe, 83ae, eb3c, ceae, 424b, 85c2, 5883, f8a4, acadia14_549v, 196d, 85bf, caadria2017_096o26, 8d65, 2b6a, e0b2, 4336, 7e14, 91ac, caadria2017_035u11, dad8, 64d8, da80, 9cc6, fe98, a788, caadria2017_041m13, 8991, ecaade2016_129e36, 14ff, ijac201412205p4, 11dd, 67d7, 8ab2, ascaad2016_031m12, 02a6, f375, 105d, 524b, 2701, 456e, 9206, 472a, fd0c, 88f1, 7bfa, ecaade2016_225y60, sigradi2014_186b6, a4b8, ecaade2017_032o, ecaade2014_030j8, b58c, caadria2016_809d34, 631d, ijac201614308y5, 367c, ascaad2014_014x7, 4071, c73d, 850a, acadia14_63ap, ecaade2016_tkoc67, a2c4, 2d67, 28c6, 60d7, 3832, de5b, f09d, 90e1, cf6c, 6e88, 6356, f804, fd2e, 1e2b, 3bee, a46d, 7244, 7754, 26be, 7624, ecaade2013r_002a2, 52d3, e5a5, 111f, 22b3, e30d, 458a, acadia14_565n, 8249, ce6d, 2810, 74f6, d383, 0cf3, 40cb, caadria2016_209a10, ecaade2015_196o42, db96, acadia14projects_177t, ab8f, a6e0, 34af, a4ed, 988b, 9caa, 3689, 25fd, c15d, ecaade2014_070m16, a203, 5d20, ecaade2013r_014f8, ijac201614405l3, 1e0f, sigradi2014_132x1, bba4, ecaade2017_079e, fc36, ecaade2016_185e50, d71e, ecaade2014_159j39, caadria2017_124o33, de97, 1629, 3e9b, 3931, ecaade2015_127s24, ecaade2013r_007f5, a42f, 7e57, 1cca, ae7b, 78ae, ijac201412301d6, 86b3, ascaad2016_045i18, fee1, sigradi2014_144w2, b347, 0c1e, ecaade2017_083rr, 5ee6, e3e5, 9ccd, 68ea, 8e44, 3e4c, 9ef3, 7c9c, 021e, 2c86, 092a, acadia16_140b11, acadia14_497p, 79ca, a109, 65ac, 0deb, 6cc8, ecaade2017_203nn, 98ec, 74d9, caadria2017_056x18, 46be, 9db2, 5d2f, caadria2016_003m1, 2c7e, 0b02, 1790, 03fe, ecaade2016_068m18, 623f, ecaade2015_37e7, e8ce, fb58, 5d6d, 84a1, 4555, a735, f0e8, fabc, aaf1, ecaade2016_mrtm66, aed0, acadia15_407v17, ecaade2015_118w23, b866, f294, a55d, 7639, 212f, 6577, ecaade2016_048y13, e8a2, a677, 40e0, 83e9, sigradi2016_592w, ecaade2017_146ee, 4e19, ecaade2015_35r6, 9dfc, b24f, 2266, cbbe, b6f3, 5c94, f6ec, 6018, 9e1f, ecaade2016_169m48, 1f7e, 0007, 289a, 552f, a6ca, 8ec9, 6e2d, sigradi2014_032i2, 8f5a, 3f39, 5fc5, e910, fe55, 855b, f9d2, 359c, 1cf9, bcc6, ijac201614306c4, ecaade2017_050b, ijac201614208l13, ijac201513105n4, f974, 7f00, 62c8, caadria2015_073c10, sigradi2015_3.221o4, ab10, 7c06, e258, fcd1, 5071, ecaade2014_194l49, 10b9, ascaad2016_052f21, b51c, f056, 6d2e, dd06, acadia16_124c9, bc66, 17d5, 4f21, 6d80, a5c7, 83e2, sigradi2014_335t7, ijac201614207z11, ecaade2014_186b47, ef87, daf8, acadia14projects_237as, 324d, ecaade2017_194s, 1808, c551, c178, 6292, 5073, 252c, c937, 86a4, ecaade2017_032qq, ef25, a278, 69fa, 758c, 544d, 0f5e, sigradi2015_10.309b22, ff7f, 0f5d, 2414, 8c0d, b0d5, 5997, 331e, 10ed, 9ef4, sigradi2014_339v7, caadria2015_170n25, 5f28, 50f6, d45b, 6af7, 587a, c81f, a0e8, 1002, ecaade2014_177u44, 984c, e2a1, 66f3, 57f7, 9789, 1d33, b153, 0613, 7158, 589d, b2a1, 8aed, 01f2, caadria2015_209e32, b925, 71d5, 6dce, 5ec6, 019d, caadria2016_405a17, d1f6, 41bc, bc8f, sigradi2014_074n6, 8ded, c363, ecaade2014_194c50, b753, cf05, 6c0c, fb33, 7124, f5e5, d140, 5837, daaa, 7804, 65b2, de27, b36a, f17a, a57e, 0198, acadia14_247l, 459d, ecaade2015_53t8, 55be, 425f, 85d6, c3ab, 2d7f, caadria2015_137j22, sigradi2015_12.297m28, acadia14projects_453h, 20fe, 8f59, 35a4, 4c7b, e344, sigradi2016_446b, acadia16_88t6, 319c, fa06, efde, 4ed0, edd5, ecaade2016_132t37, ecaade2015_269u59, ecaade2017_173nn, ecaade2017_003g, 75af, c06b, acadia14projects_237aw, 7753, 4f52, 1996, 29b7, 36f0, 978f, eac9, a9f7, ecaade2017_090kk, 7817, ecaade2014_015m3, a2ae, fac7, ecaade2017_019a, ecaade2017_048dd, 62f3, e511, 4e9e, caadria2015_114y17, 8a19, 9c95, 7ef7, acadia14projects_357au, acadia14_609ad, 8f1e, ddb3, 3e54, 5823, ecaade2014_072y17, 9dba, 66ca, 2879, 829b, caadria2016_487s20, 55cb, a053, ecaade2016_mrti66, c3a6, 5c8b, b787, 53e1, 679e, 54ea, 4259, 7d58, 6daa, 356e, 212b, sigradi2016_522w, ecaade2015_241o55, 9ac5, 71fc, ecaade2014_186z47, f4a8, 48e2, ijac201513105k4, 673c, aa8c, acadia14projects_445ad, c0c8, ecaade2017_108m, 9396, 903a, 79d2, db0e, cf4d, e789, f676, c32b, 5efc, a27b, ace6, acadia14projects_565ab, d984, 7d91, ijac201513104u3, 41d0, e7cd, 6b5b, 1b21, ecaade2017_225f, dd69, a379, d04e, cbdf, 3bca, 3c4c, 2c45, 45e8, sigradi2013_295c, a7ea, 04fc, ascaad2016_040x15, 98be, d022, c29b, 419a, ecaade2015_206u45, 8580, ecaade2014_168h42, 6b98, 14b0, 5238, 779b, 00fb, 7697, f15f, 494a, acadia14projects_135m, b280, caadria2017_052x17, 7d3f, 539d, acadia14_189av, e801, a47b, ecaade2015_138k28, ijac201614101l1, 5738, 3735, caadria2017_174v42, b636, c0f6, ecaade2016_tkov66, sigradi2015_10.377r22, c4ff, 7a8b, 8b7e, 3890, ecaade2015_301t65, 4b2f, 7948, 9b25, 6d47, ecaade2017_124l, 2f9f, c1d7, 8926, e92c, 29d5, 6650, 59c6, ecaade2017_108o, c751, c689, 6625, 71d0, 9f27, cc3e, da39, 1cc9, 97a1, ee8b, 215b, ecaade2017_051y, c278, e9a5, sigradi2016_399a, ascaad2014_001e1, 5639, 7fbe, 545d, 7803, 87fc, 52c7, ecaade2013r_002f2, 6812, eada, de3b, c88c, caadria2015_067k8, a095, 9ba7, f6a2, efc0, caadria2015_102d16, e63e, ae5b, b527, 576b, b243, 24fe, 103b, 51e3, acadia15_123o4, bce5, e366, c631, 4513, ecaade2017_101cc, 6e01, 035c, ijac201614104v3, 498a, c40c, 85fb, a478, 3a73, 982b, 79aa, 7d01, ijac201412303f8, 490f, e8df, 9cf5, 726c, e07a, acadia14projects_317aa, ecaade2014_066t15, 39ce, sigradi2016_440ee, ijac201412403i6, e4dc, 1933, 5463, acadia14_117d, 0e1c, 987a, ecaade2015_225i49, caadria2017_004j2, c1f3, ad2d, aebf, e909, ecaade2015_265r58, caf2, 898b, ecaade2017_021z, 29ff, 22b2, fd09, 1b2b, c985, 693e, b99e, 737a, 96cc, 861a, caadria2017_051o16, 6e0f, 1367, 487e, ascaad2014_014z7, adbe, 40ea, 8346, c4c2, caadria2016_755i32, caadria2016_819l34, 9072, 9d3d, 430b, 228c, 9ca6, ascaad2014_033i1, 97ee, f7c2, d800, acd1, acadia14_463az, b859, 3c4f, ecaade2015_171g36, 4961, d21b, caadria2015_213o32, f47e, b666, sigradi2015_3.43j2, 6667, 41a5, ijac201513202n6, 9fa3, ecaade2016_129u35, 343b, 92aa, a985, 193c, 8f28, 854f, 50ea, 3fde, 4d15, 9d7c, acadia14_661f, 3199, d255, 350b, ecaade2014_202s52, ecaade2014_014w2, 15f0, caadria2016_861x36, ijac201412301y5, a644, a06e, fd2f, sigradi2016_381l, acadia16_344j20, a9d2, ee22, bf92, bc6f, acadia14projects_63al, 6ed0, 26d8, ecaade2017_057m, dd8c, ecaade2017_122a, 43e8, d7ed, a214, 4017, 335d, de05, b0c8, 4d35, 29d3, ecaade2015_53v8, 7052, eb42, 7a4b, b554, caadria2017_041x12, 0240, c284, ecaade2014_224p57, 2a78, ijac201412402j5, ecaade2016_243p64, ecaade2017_085k, sigradi2014_084a8, 831e, dd1c, caadria2016_601o25, 284e, 8f39, b169, e2b9, df80, d2ce, b024, ec67, ijac201513303e11, 0fe0, ffe2, da94, ascaad2014_003s1, e204, 5e27, f800, 462b, 312d, dfd2, caadria2016_871m37, 5e63, ecaade2015_199d43, 94ae, ecaade2014_195j50, 9ceb, acadia15_431r18, 7d15, b0ed, 8b53, 5a21, f309, 513b, 1f92, 7046, ijac201513303v11, ecaade2017_214o, 7986, ecaade2017_116h, ecaade2014_024y6, a456, 9ee3, c7fa, 6909, bfbf, 88b6, aceb, a5b1, 12df, e10c, acadia14_43x, c7d8, e9c4, dfb6, e8f7, 9ea4, 6c0b, 2139, 56a1, ecaade2015_284z61, 4ee8, ac10, ecaade2014_195x50, 6d86, 70dd, 88ba, d5f5, 5839, 4074, caadria2015_081c12, abb2, 34e3, fba8, 8a49, bfe0, f117, ascaad2014_005c3, 1872, 09ad, ijac201614207n12, ecaade2014_147w33, acadia14projects_177z, 30db, ecaade2017_006cc, 0f33, 75a2, b8c9, ae07, 20fb, ecaade2015_230d52, 4c21, 9385, b5b8, e67d, 310c, 0e91, a0cf, 6760, 00ba, 9987, dccc, sigradi2014_345y8, 1e2a, e26f, ascaad2014_022e4, ascaad2014_012k6, 3325, 7938, 52bb, 3cb0, 8903, dd43, efc8, 1278, a9b6, ecaade2017_072f, 51b9, 9ddc, ijac201412401b4, 619c, d9e5, db4f, ecaade2015_301y65, 8268, 0434, caadria2015_073p10, ecaade2017_006tt, 27fa, ecaade2016_mrtg66, caadria2017_017i7, c030, 6a24, db91, e184, 7553, ecaade2017_013vv, caadria2015_130j21, acadia14projects_235r, d6a2, 0e4d, 7d7a, sigradi2015_11.136n24, f0f5, 3e3c, ecaade2016_170u48, 283d, 887d, 22bd, 55e1, 54d1, 5e53, 48b9, ascaad2014_023t4, ecaade2014_071y16, e46b, 3954, 6996, e23b, ecaade2017_291p, ijac201412406r9, 0876, caadria2017_072a23, ecaade2015_138i28, e0b7, 99af, 3b72, 47be, 8006, ecaade2015_332t71, ecaade2016_006s1, 542a, 65a6, c2d3, fb10, c9df, 5ec2, caadria2015_087i14, 8ae9, 6304, 3ad5, 82f6, ecaade2017_255b, b4a2, ae23, 0f7a, 13fa, d1fe, sigradi2016_732f, acadia14projects_291az, 4483, d5b8, caadria2017_109a29, d21f, ecaade2017_192h, ecaade2015_256a58, 1bbc, cffe, f556, 51ae, f114, 31a2, ecaade2014_156f38, 0757, ecaade2017_152dd, acd3, 9a89, ad26, acadia14_473ae, 86e8, a49b, 738c, acadia14projects_549v, f730, caadria2015_233h35, b7c8, 55db, d596, 8850, 15ef, 2d00, ascaad2014_018u1, 575f, 10d7, 2643, e587, 882d, b7ce, d63b, 040e, 9f1d, 5d7c, 5468, dc19, fd9e, 8eae, ecaade2017_240t, 92cc, e22a, 626b, 6b06, 49fe, f8c4, 0550, 86c8, ecaade2017_061h, 8da7, 4423, 2cd7, cdbb, bf58, 2a3f, 0794, f719, ijac201412407z9, dee0, sigradi2014_185z5, 12cd, 339a, 1cf4, 570a, caadria2017_115h30, caadria2017_067m21, 3d60, 335b, d76e, caadria2016_683i29, 80c9, 5e87, dc67, 3587, 0f93, 0303, 3c3b, ecaade2017_227n, 26c2, 9965, ecaade2014_050g12, 4352, acadia14_573aj, 27c2, f3e5, 3817, bc9b, c522, 3489, 93eb, 4276, caadria2015_014s2, 3776, 6efc, dce1, 1ac9, sigradi2013_117k, 320c, 59b8, f3d0, 9e0f, 3082, caadria2016_851x35, b203, 138b, acadia15_395e17, 8919, ijac201513201p5, sigradi2015_12.259y27, 8790, 187a, acadia14_135l, ecdd, sigradi2013_42n, ijac201513302f10, ecaade2015_86j17, 55cd, 9a5e, 8cb6, sigradi2014_345a9, 14fe, 43ca, sigradi2015_8.339x15, 070c, 970e, 3287, 32aa, 747c, 02e2, e5d8, 0223, 3ce3, 4f1a, b537, sigradi2015_11.136p24, ecaade2017_033t, 6522, 6042, 5907, 6371, 52ae, ecaade2016_021c6, 238c, 5596, a01a, 7dfd, 7c08, e084, ecaade2016_075w21, f35c, 3c4b, ecaade2015_55f10, fe3a, fe07, 363e, 5759, 22ec, ecaade2015_114l22, 1e0e, 06a8, 952b, 5d8e, 1818, c05e, acadia15_81u2, 93f8, 25ba, 629e, 7fb1, fe59, 522a, ba96, 11f4, ijac201614204b10, 6797, ecaade2017_057t, 25cf, 9e91, caadria2016_569c24, a43d, c1bb, 2f43, 9c94, af5e, 598d, acadia14projects_453e, 7ca6, aae5, c991, 6cd1, 69bc, 2015, 6f89, 7b87, 7694, 8835, 681c, acadia16_106k8, f3a8, 6382, 35e6, ecaade2015_53h9, acadia15_69o2, a9a2, 31b2, fd05, 27c0, 9d16, 6122, 8125, 54a5, 48d4, d7e1, acadia14_609au, e85a, 04a1, 241c, ecaade2016_217h56, 5347, ecaade2017_017o, 5c5c, f9af, 3c5a, d1d0, ecaade2017_140kk, ecaade2016_071s19, f0e5, ecaade2017_308v, a1c3, 04f6, 66da, ijac201513305i12, fa3a, 0c38, sigradi2014_049m5, 69c1, ecaade2013r_010r6, 651b, d0b0, 1c21, f237, 7506, 51ed, 0f25, 42d4, ecaade2017_057f, 7c77, 97ba, a59b, fb16, acadia16_470l27, a5c9, sigradi2014_345s9, 330b, sigradi2016_467s, 176c, 14e7, d56a, 9b84, sigradi2014_085i8, 55fa, acadia16_424i25, 2b6f, 9735, 206c, 5a37, 59e3, ecaade2014_044i11, 5301, d1e2, acadia14_445af, 98fb, f2d2, ecaade2017_042x, 6d3c, ecaade2016_230t62, fcfc, d297, 9107, 2b7d, 9269, 9e1d, 36ee, ecaade2015_250c57, ecaade2016_239w63, sigradi2014_339x7, acadia16_470g27, 6670, fb14, acadia15_469g20, 34c1, 6b40, e347, 857a, acadia14_389c, df7f, bbb7, fa3e, acadia14_719d, 2371, 2b18, b5f8, aae6, 894b, 2423, 5049, 7801, 1307, e92d, sigradi2014_339w7, f1b7, d4f1, 6b5d, caadria2016_517d22, ecaade2017_198h, 3de1, 12e9, 0f08, a8be, ecaade2017_003j, 9554, f52d, caadria2015_237j35, caadria2016_249m11, 288b, f559, ecaade2013r_004b4, bf1f, 1e82, bfdf, ecaade2016_048d14, 1406, c764, 8ef5, bc1d, ecaade2017_049ww, 7ca3, acadia14_589i, ef03, fbfe, sigradi2016_702w, 23ef, 8f20, 013f, afa2, 34d7, 4368, 11cc, 7d1d, 73b0, ecaade2017_038vv, 0c4b, 8925, 73a8, d7e7, 3f22, f119, 609b, a80e, f13c, d79d, 6b07, 8907, 37c2, 538f, 96f4, ascaad2014_019n3, 40d5, acb9, 4a8d, f81e, 0067, 92ba, fff3, ea46, 4150, b15d, b5b0, 44d7, 2dec, 5a2a, ecaade2014_084v19, 3ec8, f8b8, ecaade2014_024k7, 5487, ed90, bb5e, fff1, ef1c, 5eac, 6490, ecaade2014_015p3, acadia14_487g, sigradi2016_455i, 8b43, ecaade2017_013uu, 1d0c, 7e3e, 3171, 544f, 4d63, 5b65, 86b6, ecaade2017_211dd, ecaade2015_77v14, 31de, fc09, ea96, 5a3b, 617b, 2240, 3ce2, 0fdf, db10, 4818, 1c01, 69ba, 1ef4, 4aaa, f022, a6cb, 504d, 5cb9, a9dd, 44ca, 7f73, 83fa, bba1, 4167, bc8b, a45e, dac2, ijac201614305i3, ad28, d052, e848, 2fbe, d2e7, 1300, e66d, ecaade2016_110c30, 569b, ecaade2017_144u, e207, ecaade2017_156w, 845c, 029a, 73e1, ab6c, d68a, 6448, d349, cec6, 074b, 1f60, caadria2017_001b1, e9a3, 1ac6, 035d, sigradi2016_595hh, a96a, d71a, acadia14projects_153e, ecaade2015_320r70, e062, 6280, e817, 9f21, 7451, ascaad2016_045z18, 26ef, acadia14_153az, ecaade2017_244ii, 0194, bf96, sigradi2013_54p, 2bfb, 5349, 732a, e3c2, 8543, 668b, 53d3, 482f, ecaade2016_210b54, ecaade2017_027yy, e0fe, 09d8, 6d07, sigradi2013_429l, b294, bfb2, 0578, sigradi2016_381o, sigradi2014_114o9, ecaade2017_201ww, 3ac4, 3b70, c126, 322f, cf03, 2eb9, ecaade2015_195f41, caadria2016_373h16, 3859, 0e21, 98d0, c243, b214, 9e16, 2c95, be04, ecaade2016_046w12, b05f, 9a10, caadria2017_069c22, 447e, 6d91, ecaade2017_301x, 5bcf, d489, acadia15_263c11, 2aec, 6a22, c33d, acadia14projects_479y, a3cc, 72c4, 0126, 8a0f, 954b, a0c6, 7154, f1b9, acc1, 9d32, e5b4, ijac201614104c4, 8a42, 9a1b, ecaade2015_114w21, ascaad2014_018a2, b1f9, a005, 7501, eff7, 8af1, ascaad2014_020v3, aadc, f54e, a604, 447d, c157, ce48, 1142, 1d8b, 4e3c, e8de, 1a0b, e1c7, d3a3, c0f3, df1b, ecaade2016_119p32, 692f, 87a4, 840e, 9d13, d60c, 1579, 1888, b00c, ecaade2017_006x, d3ec, 297d, 4bee, acadia14_699o, sigradi2014_157b4, b1c2, 4ff8, 302a, ecaade2017_143p, caadria2017_063c21, sigradi2016_625hh, ecaade2014_146u33, 8ed7, 073b, 0616, 98ce, ijac201513201l5, 55fc, 6fa4, acadia14_389d, fa09, 59d4, 0338, 239c, 2b0a, 77d2, f7ab, acadia14projects_681ag, 8da2, d2a8, ecaade2014_127p28, 5137, faf3, bfde, d350, 1178, caadria2016_115j5, 67b5, ijac201412305s2, 6cf9, 75b7, faa9, 23ed, 22df, 474c, ecaade2015_77w14, dc2b, 89f7, ecaade2017_038ll, ecaade2015_235k53, f409, b728, fc77, 09f3, 5db5, 62be, af73, e2a6, c369, acadia14_101w, sigradi2015_10.140t19, 2af0, b3aa, 4621, bb3b, bbc6, 5360, 67f6, d545, sigradi2016_777ff, 2e18, caadria2015_114a18, ecaade2015_217h48, 1cf2, caadria2017_129c35, sigradi2016_426f, 58ec, a4ea, a7c8, 4614, ab7d, 7c27, ijac201513201b6, 0104, 33f8, dfa0, 3a43, 6a63, 5654, 722d, ecaade2016_ws-dheritaget67, 8d51, 86f1, ascaad2014_023y4, db95, acadia14_579g, cd33, ascaad2016_009p4, ce3b, caadria2015_077w10, 6579, 592b, c97f, caadria2016_353r15, 02ad, ab58, 7e34, acadia14projects_23y, e721, c942, 918a, f2d0, 7099, c035, caadria2016_445y18, 5568, e14c, cec2, af09, 48e4, ecaade2016_ws-dleady67, fa64, 8c01, b274, sigradi2015_8.186a13, 8633, 0cee, 8607, c706, b4db, 6492, d451, caadria2017_132u35, ecaade2017_254pp, b40b, caadria2017_135i36, 4eba, ecaade2017_198c, ffd9, ecaade2015_103l20, ceb5, d47b, 6517, ecaade2015_170r35, 58b7, 2bcb, sigradi2016_546g, 8cc1, sigradi2014_197v6, 07a1, f24d, df1c, ecaade2014_194n49, ecd7, 8218, ecaade2014_089y21, sigradi2015_10.381g23, f73c, 25ce, 820f, 8802, 191e, ea7b, ecaade2014_175t43, ecaade2017_244kk, becd, 06c3, 4ec5, b4d8, 185c, d5c9, b7e4, a8d8, caadria2017_021f8, cef9, d602, 603e, 475e, ecaade2015_286y62, 2db3, 0a06, ea43, 5aa8, ijac201412403n6, b8e0, 1c8f, sigradi2015_2.213v1, acadia15_110s3, e0f7, acadia14projects_565p, ecaade2016_043d12, adeb, ecaade2016_033b9, d12c, sigradi2016_817l, 6100, dd75, 4869, ecaade2016_074z21, sigradi2013_28k, d390, a98f, ecaade2016_162x44, 4a63, ecaade2014_233l60, caadria2017_163y40, d2d3, ba0b, 555e, a205, a099, 8e11, caadria2017_057c20, c51f, sigradi2014_036r2, acadia14_145x, 1819, 6ef3, c8dc, b3a7, 6671, 9108, f138, sigradi2016_685nn, 58bb, 2d81, 7c5a, e499, acadia16_488c29, 1469, ecaade2016_105b29, sigradi2013_303s, 5756, e3b9, e022, f179, 7af8, de2d, 91d1, 4219, 28dd, ba5a, caadria2017_051f17, ef5b, 860f, acadia15_357n15, ecaade2014_152i36, 924a, acadia15_407o17, 20a2, c358, 433b, cce4, caadria2016_311b14, 1247, ascaad2016_035n13, d5a9, 5fe7, 4cf0, caadria2016_725i31, 1b3b, be96, 63c5, 3821, 1ff3, 53d5, ae8a, 4cce, ecaade2017_134s, fdd1, 4ccd, 3d32, 8ed1, acadia14projects_33ak, 3011, af2f, 70ef, 59f8, ecaade2017_090jj, 9b38, acadia16_352f22, a1a7, acadia14_719f, 1219, 1969, sigradi2013_138p, b98f, ead0, 58ed, ace7, acadia15_333p13, ef90, a3b8, 9fbf, sigradi2013_260k, 8f8a, acadia14projects_671k, acadia14projects_627ay, ddf1, dea7, 8815, caadria2016_003l1, 4fd0, bab1, 5069, 03fb, 8695, 9956, 42dd, ecaade2017_099qq, 8f77, 7a03, fb62, f58e, b889, acadia14projects_365ak, cf5e, bf56, 5881, a1d0, 52af, 5b74, ecaade2014_186a48, 9662, 8415, a592, e1dd, b077, a889, b842, e8d2, caadria2017_056n19, be2d, acadia14_145z, c8ae, 0723, ijac201614204c10, ec54, ecaade2017_164o, 38fc, ecaade2017_288aa, 379e, 965d, 5352, 114d, ecaade2016_046t12, 276d, 1299, 0c27, 3017, 1f66, ecaade2015_217b48, acadia14projects_357a, ef9f, sigradi2015_11.8p23, sigradi2016_732h, dde2, 9cb8, 3bc0, 1ad5, ijac201412204p3, caadria2016_819o34, sigradi2016_367xx, 51ea, ecaade2016_002b1, 2e14, 04c4, b305, 9fa0, 53c8, 50f5, 8601, ecaade2015_33h6, d6f5, e7b8, e64f, acadia14_661o, a448, 6926, acadia14_247m, 2ea3, 13d2, 31c2, 99dc, 7bd8, 0931, b3b5, 987b, 4499, sigradi2014_075f7, b624, 2e83, 41b7, 9572, ecaade2017_201b, 140e, 8d18, c65e, d4d8, 3db3, c952, sigradi2014_041e3, 3d90, 6cbd, e371, f4a7, ascaad2014_037p2, 2a9f, 588b, acadia15_371c16, 6e5d, 572d, 86ee, 96ac, 6c31, ceaf, 00f7, e23d, ascaad2014_008b5, caadria2017_031i11, 7ea3, acadia14_463j, 9aab, 54b1, 6132, a242, 18a9, 9166, 6eeb, f181, daf3, 5c21, 40d2, c279, 8f0e, 9a45, ecaade2017_032b, 642c, 7634, ecaade2017_215pp, c2c9, b7cd, 25e5, 9e3d, 5829, 2d39, 90a1, ijac201614102v2, 8229, 1f21, ea8b, 4501, c2e8, 9e86, ijac201412302g7, acadia15_483p21, a647, 9b1e, 1880, f7b8, 4a24, 7001, 3ccd, bc49, 91c0, fab3, 7547, 81f2, b197, 7c76, abc0, 7464, 7102, 6226, d5ae, ecaade2017_099tt, 05ce, fd36, caadria2017_016d6, 97ed, e1b8, acadia14projects_609au, c44c, 5fbc, 5d78, 9150, ascaad2014_009g5, 6ed2, sigradi2016_625a, caadria2016_435k18, f9cc, fa58, 6dbb, d0cc, 8dc8, acadia15_407l17, 3cb7, cf7d, 0d46, a21d, f061, 7777, ecaade2014_080k19, ijac201412404w7, ce01, a137, 04a0, 4838, ecaade2014_111u25, 35df, 8579, db7f, e4b8, ac16, c949, ecaade2015_169f35, e101, ecaade2015_230o52, 4df3, 587d, a35b, 6330, ascaad2014_007e4, c7b5, dee9, 0fc3, sigradi2016_602qq, ecaade2017_039h, 2e79, c7e1, ecaade2014_120m27, ff2c, 2944, sigradi2014_114p9, 8d6b, ffe1, edce, acadia14projects_189ap, ecaade2016_068h18, acadia16_488z28, 1fc8, 1b62, cb57, 6468, c5be, b0cb, 81e0, f1d3, fc7c, caadria2015_208s30, 0a4f, 18fb, 87ff, ecaade2013r_015o8, 23c2, 7dc8, 8e40, ecaade2014_237t60, 5fa0, ijac201614201h7, c851, caadria2017_115l30, acadia15_47m1, d9b3, 1a86, b285, 6e00, 76bf, sigradi2013_397b, 39cd, 1fb4, 603b, caadria2015_105g16, 1ab7, acadia14_177r, d597, f750, a255, 72a2, c41a, bb1e, ecaade2015_199b43, 91f3, 8131, a93a, cec5, 1436, 14a4, 512b, 4719, f554, 48c9, sigradi2014_265z1, 74de, 5bc2, 0011, 19ab, fa79, 84d8, 8df1, ascaad2016_022f9, 75ab, 563c, afd7, 6493, 2f9c, 3457, ecaade2015_248z56, 84e7, sigradi2013_386r, 6e46, c202, db01, 5a4b, 034c, a026, e3b8, fbe1, fe39, e83b, ecaade2016_bkoo65, b53f, 7fcb, 1b86, 6456, cad3, 7190, 96db, a68e, d032, 6b69, a86d, sigradi2014_313y5, 6737, caadria2015_220i34, 899f, 0a9b, fa52, 5f03, 9f9f, 0f1d, 1522, eee1, 6a8a, sigradi2016_712nn, 94d5, fa89, 0da4, 30d4, 1048, 37be, b923, 58c3, f40d, b1f5, dd2d, 089a, 69ca, fa14, 7121, 7c1b, e915, 6d13, sigradi2016_530ff, caadria2016_157o6, a023, e097, caadria2017_189c45, ec7f, 3e5b, acadia16_308f19, cf21, sigradi2014_084y7, 808a, 45dd, b268, sigradi2013_425o, a3c8, ecaade2015_35o6, 7f6e, 0832, 7261, sigradi2015_6.183l8, a8ab, ijac201412304w9, 6769, bd7f, eecc, ijac201614305n3, d0c2, 0910, 2f7a, 7a85, ecaade2016_243e65, a73e, acadia14_81k, 8f98, ce5f, bbc9, bf67, 925c, 41d9, efe9, f658, c59a, ecaade2017_108qq, b9af, d442, ecaade2017_122ll, feee, 4a8a, ecaade2014_084a20, 0d7c, e616, d2ed, ecaade2016_154n42, 4cba, 88d6, d0cd, c23c, e03c, c820, 7115, 1060, 179f, sigradi2015_3.111e3, 1784, ecaade2014_151w35, a844, 1e1b, c4ec, c537, 493b, 83a5, 99d2, 2920, 1569, caadria2017_009j4, 9ab0, 1700, c180, acadia15_123t4, 9a0e, sigradi2016_479ee, ascaad2016_007u3, ecaade2017_028j, fac9, 11f1, c54e, 7d2c, ecaade2014_100k23, acadia14projects_531t, b363, 3211, ijac201614403j2, 2507, 7ff5, sigradi2014_197x6, b699, fb2c, 74dc, b07d, de41, 50df, ecaade2016_230o61, 0281, 18a1, 5632, ecaade2017_291u, caadria2016_333z14, a6c3, d96e, 11f9, 5f89, sigradi2013_30j, 5509, c61e, 2eb4, 16f4, 04a2, 68c2, caadria2016_167n7, 024a, f057, c6af, caadria2016_073a4, ijac201614103r3, a3df, ac75, ea61, 4274, 800d, ascaad2016_038a15, 03d0, 6b53, fad2, 48cd, a489, e4da, e8f9, 141c, 76f5, d8c7, 681f, b04f, 2a29, 81d6, 50ed, c4f4, a2b1, fe6a, 2c73, c378, decc, d48c, 914c, caadria2016_105x4, ebbb, 0806, f240, ecaade2015_336x72, ecaade2015_206v45, d575, 85a8, fa3f, 435b, ecaade2016_071o19, 139e, 453b, cd9e, caadria2015_164i25, 5b06, 1333, ascaad2014_029u8, 1a3b, ascaad2014_018w1, acc6, 4f06, 93ac, dc8e, 8959, 1cad, 47fa, ecaade2017_199u, 7e2f, 405b, fb36, cd17, b501, d80f, ecaade2016_067z16, 8388, ecaade2017_046k, 4d21, 18bf, caadria2016_271y11, ecaade2015_18w2, e440, ecaade2014_186d47, acadia14_487i, f7b0, caadria2016_321j14, f05d, 29ae, 3308, 5bea, 39e2, caadria2017_163t40, sigradi2015_9.347i17, 7b97, ecaade2015_233u52, d4ec, ecaade2015_13s1, 3997, acadia14_63ae, 2777, ecaade2013r_003j2, 208b, f629, b253, 0c61, sigradi2014_048x4, 1ae6, dc1c, c728, cc8b, 9d1f, abe1, e3e8, sigradi2014_284c4, 206b, cb3a, cfd6, 1e19, ecaade2014_024p7, b45d, e8ef, ascaad2014_002m1, a5aa, 6ba3, ecaade2017_199t, 14c8, 469a, 7249, c9ec, 8023, 2689, e778, 5767, aaa1, 18f0, 500f, 4e38, 2dca, a2e5, a4e9, 9c33, a4bb, dd64, 3816, 09ac, 2bf0, 4709, ecaade2017_134t, 1647, 0c39, caadria2017_017o7, acadia14projects_33ah, 49fc, 7892, dc3f, 0041, c729, acadia16_298m18, ab3a, cd92, 010c, 5b84, ascaad2016_018n7, caadria2015_246y35, acadia14projects_619ah, ecaade2015_61y11, 453c, 427f, bb42, a711, ecaade2017_277hh, 3f8b, 8e86, 1a7f, 6801, 3b34, e4fa, ff6e, a40f, c0df, bc93, b780, cf0b, ad7f, 12d8, c2ad, f7e4, 079e, 42ba, 18b2, f9f6, e8c8, d1a4, 910c, 254e, 6e0e, d95a, sigradi2013_375g, caadria2015_218u33, f7db, cbd2, 5761, b75a, 87b0, f2e5, 8a8e, 073e, 3f2e, ascaad2014_010t5, caadria2016_631l27, f8e3, e1bb, c757, 2ccf, b6b3, 8af6, 455d, sigradi2015_10.220g20, 484f, 7eae, 273c, 0dc8, 0b9d, sigradi2015_3.221s4, 30f9, b7c6, ecaade2013r_009w5, ecaade2014_149i34, 72cc, caadria2015_114f18, 9772, ebb8, 9df7, acadia15_123k4, f31f, de6c, ecaade2017_306p, 154e, ecaade2015_158y33, 84aa, caadria2017_132k35, caadria2015_049h6, 572b, 6ea5, acadia15_333c14, acadia14_699h, 6ac8, b43e, 7f6a, 6e1a, 142d, eec3, ecaade2016_ws-afuturek67, bbef, 43d0, ecaade2015_114g22, ecaade2015_130e26, ecaade2014_218a56, 21ad, f60c, acadia15_343k14, 9b34, 4dae, 029f, 87d2, 9526, caadria2017_023k9, ecaade2017_152oo, acadia15_323z12, 6718, 1c38, acadia15_297a12, 9b44, 695f, 01d7, ecaade2015_319e70, edb7, 9b90, acadia14_357an, cf58, dd1f, e116, ecaade2016_151j41, acb4, 2d04, b19d, 2737, 1c14, 5ea0, 6818, 41f1, 192c, 486b, ecaade2017_240q, 6d6f, 73f0, bd14, 9592, 973a, caadria2017_189g45, ef30, f236, 48bb, ecaade2015_217o48, ecaade2014_230n59, ecaade2015_318r69, 4eac, 8f52, d8ec, c2a5, b532, 77cb, a639, 0683, 4044, sigradi2013_304a, 5cf3, 6d40, 401a, sigradi2016_690a, 973d, f54d, af59, 4e6a, d122, acadia16_24z2, 2691, sigradi2016_446a, 8647, 37ca, 1909, cdb8, 82a3, c9a1, 0c35, c974, b078, caadria2016_405o17, 5b6d, 13a1, caadria2017_104p27, sigradi2015_sp_2.112p29, be24, 91c8, 5d81, dfd5, d889, 1a7d, acadia16_78p5, acadia16_362u22, 0af2, f622, ecaade2017_199ee, 339c, 1991, 0044, aa2c, ad35, f555, sigradi2016_732i, 4ea9, b0f9, 3168, dc44, ecaade2017_143a, ecaade2017_071vv, 2ab0, b493, df2e, cde4, 1044, 5aed, 903e, 31b0, acadia14_479k, d91d, ecaade2017_308dd, ed8e, ecaade2015_243v55, 7d1f, 3e85, 9e67, 9fc8, f185, 96d1, sigradi2016_592y, ccbd, 2da7, 15fc, ecaade2015_155y32, 2661, 27cc, 464c, de49, b7f0, cbe5, 5ff9, 5446, f340, 2aef, c461, caadria2017_009x4, e01a, 60ec, 7e22, 1045, acadia14_63am, 7262, acadia14_601aa, caadria2017_016b7, 3372, fdcd, 75fe, ecaade2015_317y68, 9f60, d62e, 7de5, 4ddd, 8d13, 7861, b736, sigradi2015_10.138v18, 3280, dd24, f23d, aeb4, 616b, 6494, eb4c, a6dc, 4b9e, c3eb, 7b1e, 5be9, f6ac, ecaade2014_130x28, f770, ecaade2016_140j39, e1ab, sigradi2013_234g, 9369, 6501, 232c, 4441, caadria2017_030e11, 46ad, 6813, ijac201412403h6, acadia14_627an, 1478, ecaade2017_291g, 9d41, a841, 2982, ecaade2013r_010x6, f244, 955f, 6b36, 2b48, e4bf, d06d, bac2, ecaade2014_022b6, c199, e7da, ecaade2014_151p35, 4e85, sigradi2016_816vv, 2b06, ijac201412408i1, 2ca0, 2881, 9a32, 231b, b7c1, 6be3, d078, aa2d, 4cdd, ecaade2015_64g13, acadia14_237at, a726, 7a59, 98f3, 73ab, 68c7, a2ee, 8ae4, f756, ecaade2017_215t, 160f, 4acd, 3217, ecaade2017_046j, 3f69, df76, acadia16_260n16, 022f, cd18, a160, 811e, 96e8, 570c, 69fb, 3523, c297, c8e2, ecaade2015_285e62, ecaade2015_217v47, 1bdc, 338c, ecaade2016_238n63, 00dc, facd, ecaade2017_138x, 78b4, 994a, 1070, e301, 82aa, 728d, sigradi2014_345s8, 32d0, 8c6c, ecaade2015_158a33, 7dca, 25d9, a72e, f12e, 5a9e, a718, d84f, 1d4a, 5f0d, c040, 44d3, f0b9, ijac201513203m7, a7ef, a8ee, 1e53, dd5c, ecaade2016_015a4, 991e, 0c81, 5b00, ecaade2015_91d18, 5ca8, 205c, f63d, ac79, 3c2a, 6d53, e5a8, 9a6b, ee20, ecaade2017_199kk, e761, 2860, ascaad2016_007o3, 240b, 771f, ecaade2016_075c22, 34f2, 64af, 6adb, 70d6, 7ac2, b49d, 4a0b, f53b, 25c7, f7da, 2250, 6a46, e676, ee9b, caadria2015_054j6, 478c, 0477, da54, e846, 0e9a, c5fb, 5bd5, b16b, 3c84, ad10, f682, ecaade2017_268ii, 044d, 076b, acadia14projects_327c, acadia16_164z11, fcc4, c168, 74e0, e863, 6a39, 3e1b, 63a1, bc65, 23df, ed06, 73fe, b7b0, d4b2, 512d, a839, 184b, ecaade2016_129d36, b199, da48, caadria2017_104u27, c984, acadia14projects_365af, ecaade2015_33m6, c802, ijac201513105e4, 6923, 152a, ascaad2016_047y19, 3ef6, caadria2016_851g36, b81e, 1ec2, ecaade2015_195m41, 7ffc, 3c7e, ecaade2016_087u24, 7201, 6acc, 6075, ecaade2016_065x15, 2dbb, acadia14projects_53r, deed, sigradi2016_399g, ecaade2015_158s33, ecaade2015_241b55, ecaade2014_215w54, 48ed, bf14, fa6c, 44ce, sigradi2016_448x, 21ec, 1ed0, e60c, fc6f, 8c50, ce2f, 0d29, ijac201614305b3, 1d4e, 4a9d, ascaad2016_009k4, b144, acadia14projects_655ae, 2f00, caadria2016_651z27, ad09, 381e, eb71, 7a2b, ebba, e456, 9c8b, 192d, 50a5, e4de, 9b73, ecaade2015_253v57, 6e52, 8d44, 06aa, eb55, ecaade2015_304y66, 5a58, caadria2016_229t10, e878, 9d90, ecaade2017_051u, a65f, edc0, caadria2017_041a13, 3a7c, bb9f, 1446, ijac201614105y4, acadia14_327b, sigradi2014_347m10, bdc5, 88d1, ijac201614407b5, 1531, 9642, 3eac, f448, 7c92, 59a6, acadia16_88w6, 324b, 09ae, sigradi2016_792p, acadia16_478r28, 8abf, 9cca, b4d5, 3332, de65, sigradi2015_4.219i7, ef6a, 8db5, 3169, 096f, acadia14_145m, f0e3, bb20, 405e, 955b, 31d2, d54e, d561, 6369, caadria2017_182m43, 38d7, 8302, 0339, 5ba4, cc24, d157, cfae, 03ce, cd3e, f605, e794, f27c, acadia16_402t24, cb42, 9bf7, 6d25, 8196, 9e5a, eade, 3ebf, be4b, 0df6, afc9, c6ef, sigradi2015_8.328p15, ecaade2017_213qq, ecaade2016_165v46, e015, af50, 3ffe, caadria2016_147j6, b8b1, sigradi2015_12.297o28, 309b, 5279, 00da, 6b00, sigradi2015_sp_12.402u31, 4eae, ed36, b5b1, ecaade2014_111h25, 8ce8, acadia14projects_463c, sigradi2013_389p, ascaad2016_021y7, ecaade2015_101f20, sigradi2015_10.378b23, 7a95, ecaade2016_166f47, 9a48, 6abc, sigradi2015_3.209y3, 29b4, 385b, 9b7d, ascaad2014_014t7, 6bb5, a5b2, c130, f6c8, c46d, 0c25, ecaade2014_215y54, efd6, 2432, acadia15_284x11, ff9d, e8ea, 4e60, sigradi2015_8.264g14, ijac201513206k9, caadria2015_081s11, aa9d, 377d, dfc8, aec6, eb90, 0dbb, ead2, 17f1, 795f, bfd7, 0526, 5b4b, sigradi2013_407a, 4e24, 857b, ijac201412401w3, 6b7d, 0d56, 2cd9, 9761, b293, 057c, 5c16, d9a1, 92f2, acadia15_469n20, bfbe, eb32, 325d, caadria2015_004i1, 9032, ecaade2017_265o, 2dcc, ecaade2015_202e44, acadia16_214u13, caadria2015_237k35, 8501, beb6, 94ad, ad58, 6739, 430a, f899, ascaad2016_003t1, ad6f, 6567, 2ba6, caadria2015_015a3, sigradi2014_263f1, 6dcd, acadia14_23ad, 7f35, 2f76, sigradi2013_222l, 1d16, 8be8, 72e0, 065c, 9710, 774f, a617, 4635, 8084, 825c, 7c50, 191c, e232, ecaade2015_171n36, f36d, 7702, sigradi2013_183c, f32a, 0bd3, 2ca2, 1da4, 5306, 1d41, sigradi2013_429d, 96bb, ecaade2017_054mm, caadria2017_043e14, 87de, ecaade2015_193f40, sigradi2016_400j, e5ae, 8880, bae0, 1900, 19a1, 7226, ae10, 9e9e, 32e2, e4eb, 0e00, 4164, ecaade2017_305d, 0744, 5047, ijac201614309k6, 32c5, da69, ascaad2016_006j3, 5798, ee84, ecaade2017_021r, 06a0, 15d1, ecaade2017_124n, sigradi2015_5.384m7, b61b, 4310, 93b2, b960, e3a8, 9e8f, ecaade2017_134p, ecaade2014_095t22, acadia14_627av, sigradi2013_43, acadia15_497k22, e2ed, 4500, 7169, 3c6b, 9797, 3030, 6709, cd4e, 1269, 777a, ecaade2015_202s44, sigradi2016_595oo, aa14, f330, acadia14projects_63ak, sigradi2014_276z2, 86d8, 5183, c29a, 99b5, 419b, 76c7, 2c53, 7a73, f111, 50d7, 8965, 9880, e2c3, 8f51, 3ad4, 5b21, 6930, 1eff, f928, 036b, 9332, acadia14_229g, 234b, 4d47, 929c, da3d, ecaade2015_161d34, 82d8, e8d3, 0700, a8e0, sigradi2015_3.370x5, 33a1, d4ee, ecaade2017_309yy, caadria2017_029o10, 8374, 9550, 1292, fdff, 652e, 2d99, 24df, 9aa6, d33b, 8f07, 1907, 59ce, 74d1, ecaade2014_108l24, caadria2015_086m13, eb06, sigradi2016_517s, 870f, 68cd, 54e3, sigradi2016_752rr, 4ebe, 2ab5, bf3a, 9f89, 21af, acadia14projects_699l, ijac201412403w5, 8b10, 213f, 7394, 36f7, ecaade2015_237p54, 372e, sigradi2015_2.162r1, ijac201513104n3, e618, c4d2, ecaade2017_212mm, 3e15, 0d69, 0d38, fd94, cef6, 45d2, ecaade2016_038k10, 6af9, 8d5d, dbd7, 5815, sigradi2013_304e, 881c, 3f9a, ecaade2014_029w7, cfed, 87bb, 1728, 7761, 04d8, 8d58, 6caa, ecaade2017_164ee, ascaad2014_014e7, ecaade2015_119d24, a80a, 58b4, 554b, ecaade2016_ws-dleadd68, b712, fbe9, 67ad, sigradi2015_8.339v15, caadria2017_048e16, ecaade2014_180h45, ecaade2016_222c58, 250b, be6c, c214, 0951, a819, 6283, 2a08, 0245, dd98, acadia14_435am, 44c7, dbd3, 802b, 7f68, ecaade2017_229q, f2ce, d203, a528, 7276, 742f, 56f4, 366f, 7d3d, 7cc1, b7ea, 91c1, acadia15_343f15, 1a52, bed9, 01e4, 0dee, 70e8, fbcd, 506f, 2c97, f13e, 68bd, 6530, cb17, da5d, f7d0, 3d2b, sigradi2016_484h, 0c68, 778f, ee88, 7bc6, sigradi2013_387v, ec81, 9759, fde4, acadia15_110b4, 3d4f, 965b, 26bd, edb3, 8cbd, 9f7c, bfce, 51e9, 3368, 0779, 8a92, sigradi2016_809ss, 666c, a48f, ecaade2014_224v56, 96cf, 2bf1, 8531, e2de, 9cdb, 383e, e35e, 95b9, e91d, a932, 4b14, a348, e4c2, 4984, 38a3, 77f3, 74af, 2685, 6321, acadia16_88x5, ecaade2016_073e21, dfed, sigradi2013_401g, 0d74, e0a3, 1b9a, 95ff, 35a9, 473c, ijac201412202t1, 120a, a9bc, 1429, 159c, sigradi2016_522z, d935, 2478, sigradi2015_8.239w13, ecaade2016_032u8, 83e7, ecaade2016_151h41, 753f, 97bc, 3898, e834, 9587, 9db7, 150c, e8c1, 8899, 17d9, f026, 6211, 37d9, 909b, 77ae, 02f5, acadia15_211y8, d2a4, 6c65, 9407, caadria2016_395v16, aa62, 63a5, ecaade2016_018b5, 2555, 5c2a, 68e2, 5857, 9367, 5957, caadria2017_069x21, dbb4, 249b, ebc4, 9119, 48f0, 3cd6, 905d, 72e1, ea75, 1627, ascaad2016_018o7, 2bb9, 207f, f48f, cae2, 471e, 7b89, 6668, ecaade2013r_014i8, caadria2016_839n35, 3198, sigradi2014_289i4, ecaade2014_186c48, 54c7, acadia14_479c, sigradi2016_399e, 64fc, d37c, 54ba, 59c5, c8d2, acadia16_470k27, 966e, caadria2016_013c2, 80ba, 8b06, 2bd1, d8ee, 4582, ecaade2017_169oo, acadia14_445aj, ascaad2014_035p1, a7e2, 6776, 581e, ab6a, 6216, ascaad2016_033z12, 3515, 323a, 1b32, 82d5, f7c4, ab46, 7561, 0753, caadria2016_209u9, acadia16_44l3, 1279, 9ad8, df94, acadia14_681at, ee2d, 92e4, 80f4, 68ac, 3b87, ca82, sigradi2015_sp_8.326s30, b7b2, 3e96, d0e7, 549d, 2aad, 8e1b, f8dd, c5ef, b208, dcc5, acadia14_463z, e745, 5d17, b378, e2b4, sigradi2013_313t, ecaade2017_203ee, 672d, 790c, 2967, 13e3, ijac201412403p5, acadia15_57l2, e98f, 0d7f, caadria2015_078h11, fc2f, b10c, 77c8, 7669, 169c, ecaade2014_014e3, 45c8, ascaad2014_004j2, 952a, acadia14projects_327d, 9dbb, 2043, e65f, 4e4e, f18e, ecaade2016_075j22, caadria2016_611s25, f575, acadia14_671t, 2db6, 17c4, 9533, 2604, 0c3e, 002a, 80bd, 426e, 84c3, 90e6, 8b52, d746, 3c93, ecaade2014_177r44, 641a, caadria2017_015x5, 1901, 29ad, caadria2017_185t44, 5bb8, 1459, ecaade2015_284l61, 432c, 48a9, ef53, 805f, 4d55, 2ba3, b395, 7f3c, ffb1, 1337, e985, caadria2016_683x29, 5256, 9456, caadria2015_139e23, ecaade2017_052jj, 74fa, ef1b, acadia14projects_247j, sigradi2014_313w5, 10b8, 363c, c7a5, 54c3, c7c2, ecaade2016_243z64, ascaad2014_005d3, ecaade2016_162f44, 45c7, 9538, 86cc, 30e8, acadia16_34w2, a1f2, 2a4a, 32c1, a29f, 3d1d, 836d, 5cab, 28a1, de9a, 35ba, a311, 3bd2, c36e, caadria2017_067o21, 0d20, d5c6, ascaad2016_022m9, ascaad2016_057t22, cb79, 00b5, ecaade2014_157f39, ecaade2016_225z60, acadia14_101ao, 4a7e, 6d38, 9d55, 9176, c73a, sigradi2016_621ff, 3f2d, efe3, b373, cfe1, 9ee9, 4c1d, a210, 05ed, ecaade2016_071z18, d6da, 1507, acadia14_487e, ecaade2017_143j, 526e, cb95, 90e4, 54a8, 2477, acadia14projects_589d, 858b, 41e1, 8a04, 33dd, 188d, 12c8, sigradi2015_8.47e11, sigradi2013_401n, ecaade2016_025k7, sigradi2015_9.347l17, 584c, 9d44, ecaade2015_302n66, 1602, 2dd2, ascaad2016_007p3, 9854, 75e8, 01de, 35f7, 92fc, caadria2017_072c23, e476, acadia14_655z, c47c, f196, ecaade2014_176a44, 2498, cf48, 9e58, 445e, cf8f, ecaade2016_ws-dleadx67, 0b74, 5d55, caadria2017_107r28, fb98, a16e, 0733, 5e1e, 539c, 53bf, 557d, b8d1, ecaade2016_213l54, 48dd, a3c7, e423, ecaade2017_256q, 4717, 93ee, 65a9, 3eaf, a53f, 8e45, 41d1, a128, ad0e, e55b, 1ef3, 3900, c67d, aba8, caadria2017_165v41, 66a0, 55a0, ecaade2016_130s36, 255f, 02e8, 8e84, 9eb0, sigradi2013_343g, 27f7, sigradi2015_7.203f10, f006, 359a, 96b9, 86e4, 670d, acadia14projects_601ai, ee29, c3e4, 1bf5, c6bd, 7e78, ecaade2014_120h27, 6fb3, 353c, 229f, 21d3, ce64, c020, 54e1, bd82, 2652, 6b60, 9cec, a5f1, 079f, bf2b, 5469, 6941, 67bb, 9b6e, sigradi2016_484a, 8fed, ceab, ecaade2017_017b, fc7f, 3ed7, acadia14projects_579j, acadia15_185o7, 27e7, fe41, e037, ascaad2016_043p17, fb57, 5f77, ijac201614303k2, 41ab, 6924, 4afb, a797, adca, e69c, 339e, 93f7, sigradi2015_13.316w28, caadria2016_301h13, 4ab3, 7661, 0bd8, 6e61, 9cf1, ascaad2016_011k5, 08fc, fe73, c1c4, 8951, b9e5, 8490, afa9, sigradi2016_695p, ecaade2016_167v47, 3d5e, f839, 0899, 0bb6, 2b4d, 216e, 47a1, ecaade2017_013nn, b967, 9ffd, acadia14_445aa, 4153, 2d65, 9155, 2880, 58fa, ecaade2017_026oo, 507f, 8126, 7ece, 2820, sigradi2013_303p, aa16, 79fb, 7f34, 7646, c3f8, e1d2, 4e67, ecaade2013r_004y3, 2159, 28e5, 1824, a1a4, de10, abf5, 8d33, ecaade2014_012r2, bdde, 047b, ae12, caadria2017_008d4, acadia15_333b14, 9402, acadia14_339aa, d276, 80f3, 1800, 03d5, ijac201412402r4, 4685, d423, 4d24, 689f, 2b9d, 4f3e, 9d4c, 33d1, d99a, caadria2015_060o6, f75e, 57d4, caadria2015_078d11, ecaade2015_241a55, f9bd, e9e4, 0987, 735e, 0e58, sigradi2015_10.220c20, 09fd, ecaade2013r_018e9, 82c0, 5a96, f7a1, d27c, 417d, 5d46, fa1c, 4411, a613, d5e1, 7ead, b16c, 15ba, f9b2, 1239, 80a5, sigradi2013_95r, 329c, ascaad2016_003z1, a5e7, 55c5, faf9, ecaade2015_53l9, ef5c, sigradi2016_815x, 5ba1, ecaade2014_009b1, 185a, ecaade2017_109ff, 5ba6, caadria2015_218o33, sigradi2016_602a, e394, 0e10, 9058, 7535, 0e07, a4ec, 965c, 7e5a, 93af, ecaade2014_157k38, 47f8, bf64, 9191, 20c3, 586c, 02b5, ecaade2017_173mm, 91e2, 66b2, sigradi2013_112b, 9742, 2ebd, a2ca, fcd7, 25ef, 54c5, 9998, e12a, 926c, 7224, ecaade2016_230g62, b5af, 6166, ijac201614206b11, c197, sigradi2015_9.141a16, 23f3, a6e8, e517, 7713, 2257, 07fc, 3613, 8634, f381, 794f, 3945, ecaade2017_301i, 6072, 41af, acadia16_362n22, ecaade2017_288gg, 4b80, 3cfc, c7f9, ecaade2017_143g, 8087, ecaade2016_190p50, 47df, d9e4, 05ba, 50e9, 8717, e3c1, acadia14projects_267l, 9855, ecaade2017_140nn, f9b1, 9e50, 9730, b994, be26, 4242, c2f5, 3fee, ecaade2015_38n7, acadia14projects_719h, ecaade2016_120d33, b28e, 59f0, b611, b415, aa57, sigradi2013_138m, f552, 5b30, c0a8, 5570, 6d89, f421, f300, 731c, 16f3, 33d7, 0593, ecaade2015_127g25, a0dc, ecaade2015_100s19, b51e, b970, 1c27, ecaade2014_100i23, caadria2016_755r32, 58e0, ef5f, sigradi2014_176d5, f6e2, 8d3f, sigradi2014_186e6, d46a, f66c, e8a4, ecaade2015_127c25, 7725, 3c6f, 39bb, cb25, f08f, f8eb, c51c, beb1, ee72, caadria2015_237t35, de39, a860, 5cd7, caadria2015_233e35, df09, 9714, 48f1, 040f, e79e, ecaade2016_013r3, e66a, 0c85, 4788, 56b2, ecaade2014_066z15, f097, 267f, 0f63, 76c9, ecaade2017_199aa, f0a5, ecaade2017_291l, 6ce0, 5f5e, 1774, 40de, 9e01, e3b2, ecaade2015_325e71, 8961, caadria2017_070k22, 6976, ecaade2017_017v, 6c26, a211, 7ce0, 0c8e, ce7c, f02a, ecaade2017_269d, ea1d, 7c37, sigradi2015_11.222s26, 03ba, 3ea5, 660a, ecaade2017_049ss, 05af, c382, 2e25, 5c0a, 99d9, a8e8, ecaade2016_032s8, 587c, ecaade2017_277jj, cb81, f2b6, 6d0a, a202, 1e16, caadria2016_851k36, ecaade2016_mrto66, sigradi2015_10.177a20, 67a6, afac, 8ae2, 420f, 4341, db5d, f2b9, bedb, 2042, 6caf, 3174, 2695, caf3, c411, 94c8, fdfe, bd41, ecaade2014_149j35, acadia14projects_531u, 714c, 6854, sigradi2013_43v, 2636, 2627, 5b86, caadria2016_311x13, ecaade2015_83e16, 5070, 17bf, 5dfa, ec5d, 4a82, ecaade2016_190o50, ecaade2014_140d32, ecaade2017_252l, 521a, 6389, 8631, c32c, cb27, 291a, dafc, acadia14projects_79ab, b29b, ad82, 67fc, 96d2, 4581, b8df, 35b5, 1e24, c632, ecaade2015_222f49, 694d, 4b41, a3c0, a6e4, 305b, c71a, 16d5, 42fe, c0b3, 15c3, c188, 13e4, 42e9, acadia14_555d, 6fec, 86fc, b79e, c30d, sigradi2015_8.186d13, 34d8, a4fb, b3da, 8f1d, 3175, 84da, 6d88, 347c, ecaade2014_030o8, 1069, 7f3a, 463d, acbf, b7d3, caadria2016_435n18, 386d, fb93, f81d, 4a29, acadia16_140h10, sigradi2014_137h2, ecaade2017_194u, 6af5, 9163, 8750, caadria2016_013g2, fda7, 7629, 3466, 32b8, 5780, f87b, b3e0, ecaade2015_171a36, sigradi2016_449jj, e578,