CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

de30, a3e6, ijac201513103w2, b2fb, 9fc4, aa36, 2a4a, ecaade2017_099c, caadria2017_028z9, 5c50, b269, 589b, b4b0, 614f, cedb, db45, cbcc, fbd8, a8dd, ecaade2016_127g35, 10e8, ecaade2015_202k44, 6cd7, 5636, 81a3, caadria2016_861v36, e61e, 3d52, 1d69, 9e3b, 9e0f, 1068, caadria2017_079d24, 0c6b, 99c6, c0b5, acadia14_627ao, acadia16_290e18, 8c24, d6d0, 8ab1, sigradi2013_386h, 14c7, 6d87, d8d4, a61c, acadia17_413q, 892b, a79f, ecaade2014_180k45, 1b33, ijac201513105a5, da10, afdd, b7c3, 004c, ecaade2016_241g64, f56c, bce5, ascaad2016_045i19, fc73, 4eb6, caadria2017_003p1, ecaade2016_002h1, 5212, 6017, 7553, 2c78, 2493, 677e, 2145, 89b8, fc07, 8de0, caadria2017_015b5, 520a, 8048, ecaade2014_157b39, 0b5b, acadia17_71yy, 519c, eaae, 8f35, ecaade2017_181s, 0ec5, 4228, acadia16_424e25, d6cd, be8b, 96d4, sigradi2013_326d, 8007, fc7f, 738e, ascaad2014_023a5, 5376, 5589, 80bd, 3b28, acadia14_661d, 8cbc, 1072, 48b8, 9844, 1d6d, 42be, abff, 29f9, c952, d05f, 83f9, ff35, 8de6, 0ec3, 8d00, 9739, 6cd9, caadria2016_787h33, b950, 43f1, 031c, 25fe, 2a0f, ffee, a760, 3404, ecaade2016_071d19, c033, d622, 27ef, 7f9f, 7cdc, caadria2017_033r11, ce6d, 6e49, a6d7, 0365, 3b8b, acadia14_627a, 2e3a, 1bdc, 1801, 8b21, d51e, 5970, ecaade2016_085l24, d39e, d38f, 5edc, 74de, 3bff, acadia15_110h4, fd14, d2dd, caadria2017_052y17, d0ea, 474d, ecaade2016_078m23, d708, b208, 266a, d4c0, c8ff, acadia16_8e1, 83e1, 47e5, 449c, sigradi2016_815nn, f5f5, e02c, caadria2017_155p39, 333a, caadria2016_871l37, 3d9d, ecaade2014_072v17, 49d4, sigradi2016_752nn, a3a4, f5f0, aef5, 224c, 8a73, d917, 15ca, acadia16_450k26, d7f2, ce1d, ecaade2014_138f30, 767a, sigradi2013_401r, 6378, ecaade2013r_003k2, 79b6, caadria2015_081x11, e51d, ecaade2014_149l34, 947d, ecaade2016_239w63, 4846, c3a4, sigradi2015_3.11f2, de3d, d04c, sigradi2015_10.74o18, dc2d, 50d4, ijac201614308b5, a03b, 52f8, f131, ecaade2014_072n18, caadria2015_157u24, 17f6, d3f3, 03a6, 0565, feab, c4b8, ad5b, 0946, ijac201513102n2, acadia14_135k, 472c, 77a9, fa23, 949c, c77f, ecaade2015_207t46, 9188, ascaad2016_045n18, 89d5, 9b94, 571a, 569e, 5170, 7343, cfc9, dc46, d324, e300, 987c, 5aba, ecaade2014_239w61, a48a, dd23, 9da8, cca5, ecaade2014_151r35, 8fe6, ecaade2017_203ee, ecaade2016_197c52, b6d7, 238c, 6ceb, 292c, 1f97, ecaade2015_200u43, 92df, ecaade2014_176j44, 8049, 5dcb, d7fb, ecaade2015_138j27, 4b9c, 1747, 6297, e3e1, ecaade2016_243o64, fa1e, acadia16_184j12, 672e, 2651, da99, sigradi2013_28r, ab35, 7682, fb16, acadia17_445r, 17ca, 7da0, 954b, af93, ac48, ee78, ecaade2017_013tt, 4707, ceb2, 2716, b93f, 6b96, ecaade2014_084e20, c8c4, a3ba, 75a9, e8e6, b02a, 8e5a, 9890, 90c7, 6e37, c321, caadria2017_107v28, ecaade2014_153m36, 5a6d, f842, 7366, da5d, 6fb8, caadria2015_078r11, ef69, 6405, 0353, 4a2b, 4648, 7183, ad0d, 26a1, 6ba1, e11f, 8907, dc63, ijac201412303g8, 6dd6, ecaade2016_147u40, 0513, 9426, 9045, 564d, sigradi2013_359k, 605e, 5d6e, 0c4f, 34ec, ecaade2014_194y49, a234, f88d, 89bc, ecaade2015_247c56, 8ce2, ecaade2015_17h2, ce00, 1fa1, 6706, e989, 0bd5, bed8, ecaade2016_157w42, 0c85, cd1f, 51aa, 377b, 7367, d9bd, 7a8a, 2f79, 6cc0, ecaade2016_048d14, ecaade2016_ws-afuturel67, e08b, sigradi2015_3.345z5, f7f7, 9cb6, 7b2b, 4cf9, ijac201412205g4, 0e78, 002b, ee73, 6583, 6c5a, c118, 8289, 30d5, 6311, b6fc, acadia15_243d10, 678c, 485a, 8dc2, acadia14projects_375d, 7a30, 9efe, bd34, 6f8b, sigradi2013_30g, 847f, 2241, 02f7, 7857, 6ca5, 6cda, 22db, ascaad2014_010r5, sigradi2016_559u, acadia14projects_101r, ecc7, acadia14_427ao, 5235, 5f68, 1ce3, caadria2017_163j40, 2bb1, fced, 0772, caadria2017_081p24, caadria2015_246c36, 9ed3, dc0b, 8990, ecaade2017_227p, 16e4, 4058, 1d34, 8956, e2fa, 8adc, 850a, f3f5, bbb5, 7a7e, b63e, 28a3, 46f2, ecaade2016_047m13, 96e6, acadia14_479z, 70e9, 2f7a, 1d51, c546, eb2b, bd7e, caadria2016_353r15, cd49, 1d3f, ascaad2016_013d6, sigradi2014_186f6, 368d, sigradi2013_194a, 8648, 4598, 3b01, 9b49, 9778, 5c74, 69e4, caadria2016_219k10, caadria2016_517h22, 6ce1, bb79, d451, ab6a, 1b34, 7254, 9330, 11e9, 53b5, 4654, ascaad2016_036d14, 1686, 87c0, 5b9e, e189, 6e73, f044, 424d, fa38, sigradi2016_515e, ad92, 1436, 1e98, 46b2, 6f1a, c627, 4985, b08f, 8f2f, caadria2017_104p27, 5f80, 3863, 573e, 6117, 8bf8, 4212, 5f9c, b54d, sigradi2013_234c, 18b2, 592d, 97b1, 8cdb, acadia15_195y7, 627c, b3ae, ad11, af7a, 11b7, ijac201513201y5, 604c, f493, b404, 4cc8, d618, ecaade2014_065w14, 2e9e, sigradi2013_30i, 360d, 2fb5, 6e1e, 8819, caadria2016_405h17, 37f3, 71b7, 7a27, bf37, 84fe, 3aea, b682, 3747, f782, ae4b, ecaade2015_33h6, c98e, 352e, d922, ea1b, bbb3, 1a44, 756a, 5269, 5d75, 8db3, 611f, caadria2015_002d1, de02, a44b, sigradi2016_585ww, caadria2016_477g20, ecaade2016_068j17, faa8, 1cb9, acadia17_473c, 6d8d, 74c0, sigradi2015_8.47i11, 4a3f, 9cea, 21c2, sigradi2014_281g3, ecaade2014_221m56, 4d36, 05b4, 69c1, 090d, 4c30, f2e1, 5ceb, ccbc, b8eb, acadia14_125w, 7b8f, db6d, 677f, d7fe, dbdd, 531f, 779c, ecaade2017_215jj, ecaade2016_108u29, d425, ecaade2015_333w71, c961, 384a, acadia16_280s17, ascaad2014_029a8, bb17, caadria2015_099u15, 31d5, ijac201614208j14, b47d, dfd3, 1159, acadia17_435c, 7d48, caadria2017_124i33, bde2, af0e, acadia14projects_135u, 9251, acadia17_329dd, 0401, 9cdb, c648, 81a0, 4e1d, f956, f705, acadia17_403j, 60ef, 5805, a173, sigradi2015_sp_12.402v31, 8a41, 622d, 8025, caadria2016_755k32, 6b59, 2045, 3fa1, 4bdb, 17a5, 1a34, cacc, 54d5, 5c96, 3a90, 81dd, b992, a524, sigradi2015_10.307h21, 9d8f, dcc5, a441, 6b18, sigradi2016_448u, 0b27, 6df4, ijac201513303m11, 4a6f, 5886, 7c53, 0c74, caadria2016_735v31, 24b6, ef01, ca50, 5bdd, da9c, 18d3, 2c50, ce1f, sigradi2016_356h, 92cf, ascaad2016_008c4, 23c1, ee0e, 3f26, d4aa, d45b, d4a7, 8ccd, 2722, 15fe, 4d8b, 566a, 26c3, bb10, 6557, 0345, 9203, 1b18, 17e7, 1a00, 5e83, 0d6f, 073b, e34b, 5747, 122e, 0f72, cfc4, 5cae, 8176, 7086, 93f1, 034c, d31d, acadia17_247ll, ee2d, 68a2, acadia17_491u, ecaade2016_047f13, 88ba, d5bf, ecaade2017_201qq, 0663, 86a7, acadia16_124h9, d3d7, e42b, c356, da87, caadria2017_132u35, e1a9, d483, 5603, f95a, f69c, 6fa7, ascaad2016_048h20, acadia14projects_153ap, a682, 5abd, ecaade2015_61k12, sigradi2013_397f, sigradi2015_9.347p17, 5974, ffbb, e796, 6a88, 085f, ecaade2017_302mm, caadria2017_028b10, b0f8, 49d9, a338, eb20, a899, 5d54, 6506, c141, 84da, 9d25, 6fa0, acadia17_27t, a040, 8e1d, 32bb, 1a1f, acadia17_51xx, acadia16_332y19, 3f9e, 2641, 4e82, df8d, 3a06, 47f0, 46d1, bccf, 7a0c, e081, 48af, 7daa, caadria2015_208f31, 9e29, 9fa1, ebb2, ffe7, 5041, 9126, 0e81, e12f, ecaade2015_207n46, 140e, 27d3, 0f6e, c629, 7202, e5b3, a532, 4736, 5303, 456b, 3ae3, a94f, 55f0, 3842, a53c, ijac201412207e5, c0e5, 381a, 6f04, a46d, a7a8, e5c0, ecaade2017_031vv, 7cca, 3964, ijac201614203o8, a747, 8b37, 3375, 5d8d, 2a96, bd04, dfaf, b568, 2a59, sigradi2016_393qq, 0564, 0aca, d69c, c946, 8db0, cb4e, 935a, f479, 7703, ecaade2016_106o29, 6e2a, 6142, ef49, 99a5, 6f62, 9c5f, a4bd, 7e60, 870b, 5f1b, ijac201614104l4, ecaade2014_120k27, ecaade2017_215bbr, 172c, 1cd8, ecaade2017_056b, 6da8, 63af, a197, ecaade2015_127z24, cace, e42c, 42f6, 5f8d, c4bc, 71b6, 095a, 6e7f, 60db, e201, b08c, 6655, db9c, 2fbd, 5cb3, 16fc, 2da6, c7b2, 6103, cf1a, 41a2, c5e3, 28e0, 0456, acadia17_542rr, sigradi2015_sp_8.326a31, c830, b839, 2450, 745f, ascaad2014_022f4, 56a2, 7ae2, 18d4, 053c, 12bf, acadia14_189aj, cf3c, 1a86, 78a9, 9e91, f5d5, 111f, ecaade2017_309xx, 0c34, eeff, ecaade2013r_002c2, ecaade2015_28x5, de8d, 63de, sigradi2014_252t9, 9b3d, acadia17_637l, 7a04, 9741, 04e0, e1ea, e2b8, sigradi2013_30k, ascaad2016_029x11, c6d8, sigradi2014_213s7, 9942, 20d9, a812, e826, 64fd, 650a, 0ecd, 4714, acadia17_511uu, 8856, 02c2, ecaade2016_147z40, dc01, ijac201614105s4, c8bb, a4e4, 16e9, 9850, 490c, 9613, 2c31, ef1d, 03a7, 21ad, 1b94, 1f43, ccc7, dcc4, ijac201412402t4, 653d, 180c, f8aa, 8642, ascaad2014_024j5, 2bb8, 62f1, 248c, caadria2017_174o42, 2451, 8321, sigradi2016_363ee, 79ce, d3e1, 70a5, 0e21, caadria2016_063s3, a5e6, 1e7a, 68a5, 77aa, e3ac, 7026, 6a02, 091f, ecaade2015_158w32, 16e3, f0d5, b572, 6546, 9470, 3a2f, 7bf1, 546f, ecaade2013r_007a5, ijac201614404v2, 3719, ecaade2016_154l42, 811a, 3a36, cb33, ab87, a2d3, caadria2015_073k10, ecaade2017_291bb, 75ee, caf9, ecaade2014_195v50, ascaad2014_003v1, 849b, de29, ecaade2014_186x46, 2284, ijac201614201b7, 9632, 153d, 22f9, 345f, 7126, d6b5, sigradi2016_590l, e8c6, f654, caadria2017_029i10, 4342, b9ed, c00e, caadria2016_621t26, acadia14_699f, 2ea3, d482, 0d3d, 9098, bc5a, acadia17_283rr, 4f11, d695, 4210, ecaade2017_076kk, sigradi2015_10.378e23, e2e1, f274, b3ef, 6673, 741a, 9cb0, acadia14_23ab, 8ab2, sigradi2015_10.7j18, 13bb, ecaade2017_140aa, 8e27, 3e9d, bd98, ecaade2015_314e68, 4df4, 3969, d729, sigradi2013_397d, 0a1e, sigradi2013_112a, 7e37, c01d, 0016, 4ee6, caadria2017_107s28, 3494, a36c, 2ec9, 4ae9, caadria2015_122r19, caadria2017_163i40, 06e0, 2d36, 28c2, 3e55, 3e33, 8564, 2bbc, be5c, ecaade2016_225e61, de94, 6bad, acadia14_63ao, ecaade2015_227x49, acadia16_352d22, fb6f, 9fd9, cc58, cfa6, ca64, ecaade2014_100j23, d29f, caadria2015_142n23, f656, f845, ecaade2015_100p19, a8df, 9029, ecaade2016_221a57, ecaade2016_225y60, 55ed, ffcf, 29cc, d296, 8f78, ecaade2014_019i5, 7c98, ijac201412306v2, 02f0, 5a0d, e07f, acadia14_339aw, e00f, da6f, e6bf, sigradi2016_483ii, ecaade2016_234w62, 963d, sigradi2013_215v, d808, a53e, caadria2016_881a38, b07b, a689, ecaade2015_302g66, acadia16_270d17, caadria2016_663r28, 60f5, 1243, caadria2015_048u5, sigradi2016_695n, 7ea2, ecaade2016_067h16, 0593, d614, 8fb6, e17e, ijac201614303t2, 1dc3, 8da1, ecaade2016_147s40, d128, acadia15_483b22, 135f, 1957, ijac201614407p4, be93, ccf1, 9486, b79c, 1097, 4461, ecaade2017_301g, ijac201614101b1, a564, 3067, d974, 698a, 397e, 903b, 401c, caadria2016_851p36, 2b59, caadria2015_220e34, 6a7d, sigradi2016_694j, 7cd1, 688a, ecaade2014_206u53, 299d, 1d1a, 4dc5, 0179, e18c, 480b, 7a57, 5a8c, 076a, dff2, b5ea, bc0e, ascaad2014_027k7, e134, sigradi2016_448v, 84aa, fb63, ecaade2017_067w, 6dbd, 3939, 8617, 16b2, 764d, fa13, ecaade2014_153w36, ecaade2016_161b44, 6d5b, 69f9, 7614, a550, ecaade2014_233j60, e745, 4552, 1af4, 0d76, 9c4a, 3cc7, d412, acadia17_291o, sigradi2013_160, 70a6, b3dd, 04b7, dd8e, d934, 94c5, e11a, 4e68, 00f7, 96a4, 4efa, c58d, 3f08, 7475, ecaade2015_205u44, e24b, acadia17_628ss, bb40, 31a7, 6dc2, 5d79, 6867, 09c4, 77fa, a020, 2da2, b83d, ecaade2016_037w9, acadia14projects_317s, 0cce, ecaade2013r_001c1, 7489, 2245, 35f4, 0422, e251, 718b, sigradi2014_345h9, 74aa, 131b, 8326, ecaade2015_280w60, 53f8, 603b, eee3, ecaade2016_119y32, f7b7, b1d4, 2286, 20d2, 8b53, 2d6a, 837d, 9b18, e547, 0a33, f1e6, 2ce2, cf60, ecaade2014_096a23, ecaade2017_208m, ecaade2014_217j55, fc55, ecaade2014_167o40, 0ef8, a3b2, 1a10, 3727, 1312, babb, 4c8a, e59e, b5cb, c709, 2295, 9a2e, 9b3a, 8b33, ad8e, sigradi2016_602qq, 3bc1, 7a14, 6e75, 25b5, 6a8f, 7818, 1262, 4167, 1ec8, 517c, 7815, ecaade2017_208p, ecaade2017_109ee, ecaade2014_035a9, ecaade2015_206p45, sigradi2016_625uu, 6cfa, 6ba2, 6a2b, 3ea7, 75c9, b28f, ecaade2013r_004z3, 5865, b9fb, 21a0, 49ee, 5cfd, ecaade2015_181k39, acadia17_90q, c892, 560a, 2a0a, 2dab, 2ce3, 7ec2, 2c21, a3a7, f473, 2b99, 3346, ecaade2016_132j37, 410d, d7bf, ijac201614101h1, b49a, 083c, efdf, 4aac, caadria2016_177y7, acadia14_101ae, b681, ijac201513104p3, 2dac, 3e5c, bd0a, 6cf3, c46e, caadria2017_105k28, 0c9f, 5d35, ca44, bc5b, 8fda, f691, ecaade2016_230t61, 415a, ecaade2015_269l59, 0249, fd86, caadria2017_067k21, sigradi2016_815gg, acadia14projects_301a, 5b66, 77fc, 6cd0, caba, caadria2015_208s30, 9a35, 9417, ebef, 5aa4, acadia15_110d4, 7296, ecaade2014_112k26, 2d7a, 9c5d, 7543, 845f, 268b, ijac201513303v10, sigradi2014_201j7, a955, 7025, 2db0, 834f, 6e33, f7d4, sigradi2014_137j2, 0794, 31ab, ecaade2016_tkoc67, 78ab, c79b, 5590, ad51, ecaade2017_117n, acadia14_33ah, 26ab, 632e, 7ac7, ijac201412203i2, 69c9, 9102, aaa2, 9ced, sigradi2015_sp_2.112o29, fcd3, fb26, 984b, 74a6, ecaade2017_071xx, 8427, 7d4f, 2dd3, ae82, 66b9, 8dd3, 8284, fb8b, 82a1, 5a1b, 9dcd, fc92, ecaade2013r_003t2, a2eb, 094e, 80de, fc47, 09b0, ccff, b96c, 1e68, aec7, d020, acadia14projects_153at, dddb, 7968, ecaade2017_173zz, 6107, ecaade2016_213s54, d2eb, acadia14projects_43ao, 6997, ascaad2014_018a2, 7751, fe96, ijac201614102g2, 448d, 2d8e, ecaade2016_074u21, acadia14projects_365ak, 0808, 0d89, 2ef4, 2007, aebb, 62b8, 71a1, bc6a, caadria2017_182o43, d3bd, 2998, 16a5, e0d0, 86bf, eab3, a439, 4d71, 5f34, da2e, acadia16_214h14, fd4b, 29b7, 0344, 9154, 2aae, dfe0, acadia17_168vv, 944c, ecaade2016_025d7, 2b5a, acadia17_283zz, af09, sigradi2015_10.144x19, c677, c378, ijac201614405r3, acadia16_344j21, 1495, 1a90, 88a0, 616e, 79c7, 7129, fc1f, f952, sigradi2013_313o, 5215, a130, ecaade2017_085e, 7c22, 3709, 1bbe, 2208, 133d, 3e3c, b511, ecaade2017_243gg, sigradi2016_421ww, sigradi2016_393ww, e948, 7571, a58d, 49e2, 1ac1, sigradi2013_98z, a023, a06c, 4fc4, acadia16_260h16, 6aeb, c78e, c283, f34a, 806e, d80a, caadria2017_190w45, acadia15_47k1, acadia17_339tt, 1043, caadria2017_185z44, 3a3c, de97, fd84, c893, 78a4, 383a, 0754, sigradi2013_52e, a6bd, d67b, 7239, c502, 4169, acab, 440c, sigradi2015_sp_8.284n30, 4394, acadia14projects_291g, 5572, 97f2, a907, acadia17_163ss, sigradi2014_045h4, ecaade2016_208z53, a235, 0500, caadria2017_009j4, e6eb, daaf, 21fb, ascaad2016_052k21, ecaade2016_087z24, ee99, db96, 684c, ecaade2016_222k57, 006a, 13fa, 2b89, 7075, f8cc, ecaade2015_59v10, sigradi2014_330i7, ijac201614405z3, 882b, ecaade2017_057cc, ffa5, 3093, b4ad, e576, ijac201614307l4, 8175, 1b75, f018, 8453, ecaade2015_237p54, 08a7, 5045, bf24, caadria2015_126t20, d2b8, 9562, acadia16_254d16, f247, 09d9, ijac201513103b3, caadria2017_051i17, caadria2016_861a37, acadia14projects_445aj, 67c8, 2249, e01a, c706, ecaade2016_120b33, 17c3, 27b6, afe1, ecaade2014_030h8, 6162, 3d50, 3e4b, 4e6d, 1541, ecaade2016_118l31, 5d07, caadria2016_157s6, ijac201614103p3, ascaad2016_035v13, 14a3, ff77, b074, ecaade2017_037hh, 4ad3, ecaade2017_100g, a258, acadia15_497o22, c763, acadia14_719f, 3320, 114d, 4d40, 99af, 8460, 0701, 0c25, 6b85, d79c, 81e7, 62d8, 34ee, 4957, 89b5, 3817, 9e21, 9d17, 1303, ecaade2016_068i18, ee1c, df49, ecaade2014_163c40, c7e8, caadria2017_067r21, 9a7a, 5c0a, 0427, acadia14projects_247n, 1fc9, f86c, 3ba6, ca98, 10bc, 0926, fa77, 39a3, caadria2016_445c19, ca6c, e83d, 655d, 5a19, 86c5, fea8, 6bcf, acadia17_283xx, 3854, ecaade2017_117v, 6bbe, 8b01, 4f0f, 700f, 4be1, 4da7, cff5, 59bf, 70c4, f381, ascaad2016_021b8, ijac201412401g4, ecaade2015_194b41, 46fc, 7bab, 6d54, 3c69, 9995, ba3e, ecaade2015_333g72, ecaade2014_186k47, ef75, 9466, 1c13, ecaade2017_049pp, 96d8, caadria2017_104a28, d298, 0899, b666, eaef, caadria2015_054n6, 189e, efb4, 1f0d, 3001, c25f, 9481, 3a86, 0fd1, ecaade2016_021i6, 3ce7, cf97, 5f5c, 3c8a, 420d, ecaade2016_197g52, bc2d, 8219, e35b, 3750, 58eb, acadia14_601ac, acadia15_371n16, 3b56, sigradi2015_3.221p4, ec09, 98e0, ed38, 46e6, a518, b8ef, 812b, ecaade2017_079n, ijac201614309p6, 4521, b029, ad22, 7e25, 4e1a, ecaade2015_285f62, 6f5c, acadia17_163rr, ecaade2015_241j55, 9c2c, 5630, 7e4c, acadia16_164x11, c0f1, 6f02, ecaade2014_042n10, 70ba, 841f, acadia14projects_177ag, ed0f, cc67, ecaade2017_056yy, 6a82, 7ed9, 69e5, ecaade2015_138m28, d58d, 8fb1, f272, 86d9, 2cee, 244a, dd33, c944, 36a4, e8c9, 8064, 7eb4, 71be, 8b74, 2588, d1b2, 501d, d5ef, cd08, d6f0, c4f7, 4a4c, 09b1, c43d, f2b7, ff24, ac3d, bd45, caadria2017_040h12, acadia17_71b, c3a1, 4a48, 5bea, ascaad2016_005w2, ecaade2017_008d, ecaade2016_048b14, 206c, 9bc6, 4d80, ecaade2016_068f18, 8bb6, c33d, 4b38, acadia14projects_247i, 6b5c, ascaad2016_057y22, ecaade2015_287i63, 6057, 72fb, 88cf, 0cee, 470a, 1648, ecaade2016_026t7, caadria2017_031i11, d1f9, sigradi2014_339w7, 8879, b60e, f264, 95b4, acadia15_469r20, ecaade2016_079u23, 2be9, 9ecc, 9dbc, b63c, 6d6d, 8c8d, caadria2015_114p18, 4d21, 293a, ef2d, 18cf, 1858, c7b8, sigradi2013_429n, 76d9, 306d, b56d, 117e, 2ae3, f319, 06af, 5979, 717b, bf5a, 2b90, 2986, e596, 12ec, 5dd2, e656, sigradi2014_249n9, 0aaf, e8a6, ijac201614208f14, 8b63, 0180, 3ff2, 6725, d739, ecaade2015_113l21, fa7a, cd77, cafc, 73dd, 0f86, ecaade2015_48l8, 18ef, ecaade2015_307p67, b843, 8af4, 8655, 86ee, a380, acadia14projects_135z, ecaade2015_319h70, acadia16_206r13, 23f7, a092, acadia14projects_497r, ecaade2017_079z, ffba, 83b5, e191, c43c, 1007, sigradi2013_46b, db66, bc8e, 5c6e, a415, 86e6, 4281, 236a, acadia17_323l, sigradi2016_387vv, ecaade2017_264qq, aa9a, bce2, 865b, 3ca6, 7611, 7788, ecaade2015_86j17, 78da, 3b1e, cdba, 05e3, caadria2017_123f32, 7ffa, ecaade2015_92y18, a031, 741f, 6a58, 65ef, 7fd7, 837b, 9554, 3e30, dcdd, ascaad2014_033i1, ecaade2017_142zz, 77c8, 51de, 0178, ecaade2015_143k30, faf9, 015c, 8979, sigradi2016_686zz, ad0b, 6d22, acadia14_357at, sigradi2014_169p4, 691d, 03c9, 2109, 1105, e19a, ea80, b0a3, 4726, ijac201412206t4, 12b8, ecaade2014_016d4, b182, c31d, 59af, ecaade2015_170w35, 90ab, cc0e, 5ba4, sigradi2015_8.186u12, 5341, f136, caadria2015_126f21, 1d2b, c6c9, 3dbb, f7fb, acadia15_161b6, 43c7, 93ba, b8e5, 521b, 9369, c2c9, ecaade2017_079u, bf45, 54db, d7d3, ecaade2015_202m44, ecaade2016_067f17, 128c, b95f, acadia14_463k, 104b, 6ba7, f3fc, 643c, a67f, acadia14projects_497v, 74a1, d218, 226a, 3c50, sigradi2015_12.19x26, 9180, f703, ecaade2015_297b65, cfe3, 3732, sigradi2016_602e, e26c, acadia17_424yy, ecaade2014_186b48, 17ef, ijac201614402r1, ecaade2014_072y17, 8e5b, f942, 0b17, 4387, 9ebd, c5e8, 378c, a9b4, c3f8, 1a04, ecaade2014_167l40, e1a4, 5843, 45d6, acadia17_282jj, 1e26, ascaad2014_026e7, c12c, caadria2017_175k43, cf36, 1db0, 6404, 9a52, 427a, 22f5, ecaade2015_170x35, 0291, ee4a, 872e, ecaade2014_024t7, 2dde, 19da, 686d, ecaade2015_196n42, 1dd4, 02d1, 37b8, 2020, 2ff3, 9293, 5e07, ecaade2017_032m, ecaade2014_176p44, 359f, 6541, ijac201412404p7, ecaade2016_071z18, 56c7, 99ea, 3103, c57c, 32a1, 4a62, 2a6f, f490, a176, fe32, b5ca, ecaade2017_215r, 9561, 97ff, fc4d, f633, 510e, 8f38, 48fc, a223, acadia14_63as, ecaade2017_257oo, b540, 68f5, 8fa0, adc6, bcff, f301, 4c62, bbe5, dbb6, 008d, ijac201513202j6, 6e72, 41a1, 901c, 886d, 515f, 0085, de7b, a311, 1406, cbc3, b3d2, cf9f, ecaade2016_170p48, 91ff, ecaade2014_208a54, eda3, sigradi2015_3.111w2, 98c2, ascaad2016_050x20, 89ef, sigradi2016_364tt, 092e, 7618, sigradi2015_13.316c29, ecaade2014_195z50, f2fe, ff7e, 5932, caadria2017_005f3, ecaade2016_104y28, 1bf7, ef63, 88bd, 2aa8, 42da, acadia14_247k, 2fa1, 65b6, 2dcf, acadia17_358ss, 75ec, c91f, acadia15_47n1, d331, 997e, 045a, 0420, ce4f, 7880, 16fb, 8093, 1646, ecaade2013r_018v9, 2c44, 0d10, sigradi2013_390d, ecaade2017_044ss, e7e0, d1c9, 2514, 8551, 777a, eed5, acadia16_224z14, 044f, b186, eabf, 690b, 700e, 334d, 6c1c, a32e, 6bd8, 5e20, 4a0f, 6678, ecaade2017_181v, ecaade2017_048gg, f9e9, d47b, 28db, ijac201412301i5, cb74, 5e33, 341c, ecaade2017_059zz, ecaade2017_116h, 4af4, ascaad2014_014k8, 5a92, e137, 01c5, 74ab, 3383, e71e, 6fcb, 2611, b8f3, 390a, 3a39, 48b9, 942f, bdad, caadria2015_081t11, a906, 6554, 3828, 6ec1, a8c1, 46c8, a7f5, 8ca2, 6db1, a114, b52c, a54a, cc6a, 9c1b, 4000, 6b88, 0bb6, 66ad, 28b3, ff4e, 763b, ee8e, ecaade2016_011c3, 57f7, 5204, ecef, cc3b, ascaad2014_005t2, db69, 1293, ijac201614406i4, 395f, f7f9, f286, ed86, ea13, 157b, e88d, 93b9, 0c75, 8996, 368e, 7c21, af2e, 055f, 3ea9, a1e6, caadria2016_343e15, 98c7, bda6, 9f10, 3fe0, 3417, b3fb, caadria2016_405k17, e079, 112b, 0525, e7d7, 63cd, a9a0, 1c93, b8f4, b174, 748e, 167f, bd62, a344, 6a0c, c9a7, 3d9c, 25a7, cbc2, 7092, e9c3, caadria2016_819v34, ae40, 94fd, a5c4, 2886, 05d3, be34, fbe0, 6818, cc02, ecaade2016_126m34, 6f9b, c92d, 2ee5, 1ed6, ffbf, 4047, ecaade2015_217l48, dad3, sigradi2016_732c, ebdd, de31, ijac201614305r3, e496, 1521, cbe8, caadria2015_087w13, ac78, 34e4, acadia17_230c, 0d3a, 126c, 2cba, ecaade2014_015x3, 9054, 8722, b2af, 7204, d987, 1158, ecaade2016_067i16, db64, sigradi2015_10.138d19, 913c, e153, 37be, c357, 5c32, 44f9, 22e3, e902, 6595, 7e79, acadia14_281s, 6198, 2747, b180, ijac201412304y9, 85d3, bbe6, acadia14_267n, e8bb, be1c, 2b2f, a50e, 84f0, 3184, 87a9, 48a4, ecaade2016_002d1, ecaade2015_286y62, 8409, 2e07, ece0, ce48, 3857, 7de1, b2b8, sigradi2013_303s, 42d6, ecaade2014_138j30, 4ff5, 7d44, 2f9f, 94eb, 8b7f, 781a, acadia17_520bb, b39e, a17a, 5788, 5027, 985b, f4b3, 868d, c308, 2d23, 5c94, ecaade2016_167d48, e111, bf05, sigradi2015_10.309n22, ijac201614202h8, b0eb, sigradi2016_382z, 36a5, 7bf5, 881a, acadia17_669u, fffb, acadia14projects_81o, fe8e, 1c8c, db2a, ecaade2016_185w49, sigradi2015_sp_8.284l30, 2938, aefb, acadia14_565r, 6b61, 9c32, 37b0, 896f, 0a11, 6536, ecaade2016_243w64, ecaade2017_198f, 4282, ac35, 650c, dd3e, 902b, 3ecf, c511, ecaade2016_077n22, 564f, c9c2, 81a4, 69ef, c718, acadia17_237cc, ecaade2015_139x29, edbc, ecaade2013r_018r9, 8977, 496e, caadria2017_081z24, 61ca, 5330, fff3, 69b1, 8eea, sigradi2015_10.144z19, sigradi2015_10.220d20, d46c, 5ea1, c679, ccf6, 5716, 0ab6, 42a0, 1dd9, 1dfa, ecaade2014_018y4, 8770, 82ab, ecaade2015_176u37, ecaade2015_64a13, e229, ece1, fd5d, e58d, 12d5, b1ce, 9d41, d1c1, 6fea, 680d, ecaade2017_019ff, d860, 64ce, ecaade2015_86d17, ecaade2015_317h69, 1a4a, ascaad2016_017e7, f30f, 3f88, 41ca, caadria2017_009w4, 78d8, f70f, sigradi2013_52j, 4236, f0b7, 055a, ecb7, 0709, 3386, acadia16_382w23, sigradi2016_488r, bcd6, dc55, bbaf, 7b78, 51c4, 8d10, ecaade2016_119x32, ada9, ecaade2016_099k27, b156, c797, c902, ecaade2015_138w27, 8129, e220, caadria2015_246a36, ecaade2017_277jj, 8ae8, cb5c, 5b71, 07df, cf0a, 108f, c304, f635, e940, 921c, 7184, aae3, 1437, b8fa, eb85, e4fd, 7e5c, 79a7, 8417, 516a, b7f8, c9a3, acadia14_125y, 4cb7, 711b, 7f12, 0299, sigradi2014_172w4, 9f58, fdbf, 62d9, 01ef, acadia14_145ae, 8d41, 3594, ecaade2015_302m66, 22f1, e429, e08a, ecaade2016_140i39, ecaade2014_214s54, ecaade2015_25k5, 487f, sigradi2015_10.307d21, ec1d, ecaade2017_194x, ijac201412206a5, eef7, b0b6, ecaade2017_003m, 8efc, ecaade2014_021t5, 2120, 8441, caadria2016_125r5, sigradi2015_6.42x7, aac1, 7130, cff2, 0d54, ecaade2017_256ee, f25c, ecaade2017_grii, caadria2015_130u21, a0ac, 9c85, 44d1, ce31, 0352, b22c, 1995, ecaade2016_111l30, ee00, 9921, ecaade2015_72v13, 48bf, ecaade2017_117r, 303c, d2c0, 3f8e, 87b3, 2556, sigradi2016_420pp, acadia14projects_145ag, 7f52, b1d0, 3f13, 9815, 1624, dcbf, 0fcc, 4935, ecaade2014_120h27, fc3f, bb0a, 7e3a, f833, ecaade2014_072l17, e036, ecaade2014_198t51, 2b6c, 8e85, acadia14_339w, 1abf, acadia14_63a, 7a07, 1a8b, dcb2, ae2e, 32dc, 8801, sigradi2014_042m3, sigradi2016_507ss, 0d21, 7e55, 97ca, ecaade2017_054rr, 43ef, f061, sigradi2013_54p, 5834, 528b, 0c44, e45c, b751, ecaade2014_112d26, 4c99, cd99, ecaade2016_199c53, 1bc8, 843b, c76a, 09c8, caadria2015_208t31, ecaade2017_148rr, 772f, ecaade2017_203z, ijac201412402i5, acadia14_53l, c2fc, ecaade2016_042h11, 17b8, b084, 6983, 3669, 1f24, f207, a5ea, 646a, acadia16_140h10, 2767, eb67, 39f9, 827e, acadia17_491s, 399b, b604, 2240, acadia15_323m13, 1496, 7a1c, ecaade2016_120h33, fb8a, 89c8, 51f2, ecaade2016_163n45, ecaade2017_105hh, 8444, 7e06, ecaade2017_146cc, acadia14projects_339ax, sigradi2016_815ee, 10e6, 0f02, bb05, ecaade2016_ws-dleadk68, a7e8, cdbd, 098b, 0183, 2481, a0b5, 6363, fb56, 02c1, 55f9, 8274, ccfd, b0c4, sigradi2016_484uu, bf94, deae, ecaade2017_230pp, 265c, c8f3, 22ad, 9d7f, bbfd, 022e, 8a89, 9d78, bf6e, d6f7, a19a, 4aa6, edbb, de2d, 32e8, d01a, b0be, 88cd, acadia14projects_479o, ca8c, bb13, c745, 5758, 4f1b, ecaade2017_038ss, sigradi2016_363dd, 6ee9, 80c5, e1a5, ascaad2016_033z12, c2cd, a92f, 0dfc, f265, 5175, bf4a, df5b, 1f22, 3177, 17c7, 0c9c, 5136, a90f, e8cc, 209c, 90e5, d350, b842, f801, db78, d27b, 8d0a, ecaade2015_287s63, 480d, 08cd, caadria2015_124e20, a89c, b942, 0fe2, c836, 4644, d5bb, f51c, sigradi2016_448cc, 2d89, 74c6, fe22, 6b43, ecaade2017_008e, 9c10, 594f, ded6, f1a0, 4ec2, sigradi2015_12.107h27, ecaade2016_144g40, 047d, 264e, 1717, cac5, 4844, a5e9, de60, ecaade2015_324u70, b0aa, d7d2, acadia17_177k, 4c76, acadia14_247j, 6959, ecaade2015_127a25, ecaade2016_185e50, 7528, de87, ecaade2016_154d42, f7aa, 4f17, 4972, 6af7, caadria2015_084b13, 7c83, 8b85, 29bf, ecaade2016_152s41, 271f, acadia14projects_691au, e3ea, b4da, 21c8, 36ae, 2961, acadia17_237ee, 5a37, ecaade2016_075l22, efca, 2ae8, caadria2017_056b19, dd3b, ecaade2017_054jj, ijac201513203o7, acadia17_500ii, sigradi2016_642ll, 245d, ecaade2017_069ff, 036b, e202, 6236, c40b, 92eb, 47a4, ecaade2015_233x52, 18ab, 8043, c062, caadria2016_487k20, ecaade2014_145i33, caadria2016_725l31, caadria2017_057s19, ee87, e25c, 6f72, 01da, 0c23, 8bfd, a008, 348e, b46d, b75b, 3696, ecaade2017_288ff, sigradi2013_303o, 4963, ascaad2014_017o9, a585, ecaade2015_87w17, 1745, ecaade2015_129n25, caadria2016_435j18, 5b83, 3e1d, 2132, 273b, ascaad2014_022m4, sigradi2016_817g, acadia16_34b3, d5fb, db67, ijac201614407u4, ffc8, 264d, e0e9, c494, 288a, ecaade2017_057l, 41de, 2cd9, 848a, 7288, d0b3, 2175, 2efd, d10f, 9b97, sigradi2013_155i, 88a6, fb89, 909e, 94d7, ee8c, 451a, ecaade2014_012r2, 0abd, d7e6, 9f31, e4e9, ecaade2014_149p34, 7fec, 3558, 7ced, sigradi2013_95o, 5616, ecaade2017_308w, dbed, c0c3, a2c7, 03c5, 47cd, ecaade2015_318u69, 3d79, 097d, 3591, ijac201513105w4, 1c6b, 238a, 20a1, 744c, 8cb8, ecaade2014_038s9, 44be, e8b6, f81e, a9c6, 5c56, 9253, b70d, b7ae, e9da, 752b, 604d, 5f95, 9db8, 5707, ecaade2017_076jj, a8fc, 5ad7, c2ab, ascaad2016_028r11, af3e, 14ab, 836a, 1187, ab1d, 2be3, 4258, a03f, acadia14projects_681an, 3116, 0881, ecaade2014_067b16, 3ae2, acadia14_565ag, 257d, c347, 5ec9, caadria2017_041c13, ad6a, caadria2016_291y12, 3f02, e74d, 0965, adaf, caadria2017_118c31, e3fb, 30fd, sigradi2014_075a7, bf1b, sigradi2016_732l, 3b5d, 9c77, f233, ecaade2015_171n36, 4e90, 5f57, 3931, e1c5, 22b4, 5b7c, 463f, caadria2016_229r10, 0315, 213e, 320f, acadia14_375c, 4e2d, 6485, 0a44, f732, ba21, acadia16_214g14, b7c1, 473f, 7c59, dd75, 1604, b55c, 0a27, ascaad2014_014h8, ecaade2016_tkog67, acadia14projects_347av, 3141, 8933, 2fad, ecaade2015_94e19, ecaade2017_269tt, d677, 069f, 56a4, 7908, ecaade2017_006nn, b19a, 1c3f, ecaade2015_233e53, 2e44, ecaade2013r_006u4, f078, 22d4, acadia17_162r, 9028, b6b1, c6c2, sigradi2015_10.140p19, 258b, 98ee, 592c, da98, 8976, 3bf3, 6cb1, dcc1, a7bf, 7344, d0ff, 1fb3, 22dc, 56f9, 1f60, a57d, 896b, sigradi2013_160i, 3260, 6371, 7598, 01bb, caadria2017_055l18, 4f77, 4824, ecaade2015_227y50, feac, bc17, fdce, ecaade2017_071qq, 74b7, c2d1, e12a, 8880, 5ab0, acadia17_81k, 985a, ecaade2017_042ee, f514, 7517, 4dcf, ijac201614203h9, 5226, 25ca, acadia16_344k20, fbd7, 40f6, a32a, ijac201412303b9, 6d19, a1ea, cf9c, 560c, 79ba, 52f5, 9e97, 3ffd, 9ecd, 73a9, acadia14projects_347ak, ecaade2015_284m61, b45f, 1fd3, 5411, e0ac, 0a30, caadria2015_190f28, 7629, ecaade2014_194t49, 4ddd, acadia14projects_579h, 919f, 7934, 16c6, caadria2017_048e16, 0942, caadria2015_114g18, 8286, 4c78, ijac201614208s13, df87, a1ae, 3090, 61e4, ecaade2014_092c22, c632, 786a, a586, 3b9e, 05bc, bbf3, f6dd, 02e2, de61, 0ee7, d35a, 9ccb, abe2, 8724, acadia17_50tt, 7b2d, ijac201614309n6, ascaad2016_057a23, ecaade2017_254vv, 7a24, sigradi2016_595ee, 1cae, 85ab, 81c1, fdcc, caadria2015_139x22, acadia14projects_647as, e87b, acadia14projects_267k, ascaad2014_008y4, a63a, acadia14projects_579a, a706, 779d, 3c98, 771d, 53ef, 02ad, 6219, 6cc2, aeac, 637e, 1909, f021, 157e, 260a, ecaade2014_199x51, 9fd5, df64, 0dc0, ecaade2015_235o53, ecaade2016_057p14, 2e11, 0e77, bbe8, acadia14_145ai, 4318, sigradi2015_11.166f26, caadria2015_004k1, 1148, ecaade2017_208f, 1f53, 0370, b772, ecaade2015_61l12, e754, ecaade2016_129v35, ascaad2016_022n9, 36bb, 8830, ascaad2014_019g3, b59f, ecaade2015_55r10, 4baf, 2578, 6343, 8018, d36b, 2ca3, 6bfe, be81, c835, 8f9d, acadia15_110y3, afa5, 40ad, d136, 2ed4, 68c3, e289, b5fe, acadia17_481o, 76b6, 265a, 3c52, 1a41, ecaade2016_120f33, ecaade2016_085k24, 33ef, 0ed5, sigradi2015_10.140h19, acadia17_153l, 2794, 2fd4, 7224, 058a, c7f3, cd9c, acadia15_443w18, f8a6, 2bda, 2596, 7bb2, f15d, a782, 2dbc, acadia16_402t24, 7503, 3aa7, 7f8a, 5b82, c4ce, 54fc, 1c19, 02ff, 6c09, caadria2016_517d22, 1d0a, a065, 1420, sigradi2016_641ii, 99e1, f5c5, 6db8, 9f82, 5727, 2a00, 609f, acadia14_589c, 24bf, 62df, 6f01, ce8f, caadria2015_213k33, 5adc, 933e, cea6, ecaade2017_009q, 54c1, ab60, acadia14projects_691as, 75ed, 3593, b5ec, ecaade2013r_013y7, 64c6, ecaade2017_199tt, c829, d4ec, ecaade2015_237h54, acadia16_352u21, 77ba, 087a, 76bf, a475, 9ddf, 0272, 6eb9, acadia16_34g3, 8579, 907b, 229d, f8e2, 1fd2, ecaade2015_158h33, 7124, 8fa2, 6634, 1dda, ecaade2016_ws-dheritaget67, ecaade2014_113p26, 99d8, ddf3, caadria2015_130z21, 2895, ecaade2017_029w, d19f, ecaade2014_084o19, ec71, 5e69, aee1, 7fc5, 5be7, ecaade2016_006r1, 171f, sigradi2013_400o, 41bd, 5c3c, c87c, d72e, 8ecc, ecaade2015_61f12, 3947, 0fd4, sigradi2013_305g, aeda, aa1f, 16d8, 019d, b73f, d6f1, fce7, d371, 27d4, sigradi2014_345j8, 7b6e, fbaf, 0b7c, 90fe, 3dbc, e9b7, sigradi2016_441mm, 51e0, 4ddc, 54ea, 7b25, a7a2, 8dea, 0c04, 7e82, 9904, 6701, 802c, 3517, ec2f, e28b, b777, caadria2017_027m9, 8828, 6afc, caadria2015_105k16, 5426, acadia17_163gg, 4741, ijac201412302k7, aa29, 891e, sigradi2013_280t, 8b6c, dbae, cdec, 576f, 02b8, ecaade2015_196r42, c335, f4d6, 4ab4, b455, ecaade2015_201v43, 7df9, f963, 8150, dfcc, 84b2, 4619, caadria2017_081y24, 152f, ecaade2017_133n, c2d4, d777, 2a3a, 3c84, d32b, a084, 86c8, 9673, ecaade2017_175n, acadia14projects_237at, ec7d, e8f1, fc79, 3dcb, ac6f, ecaade2014_194c50, bffd, 3d2c, 71b3, sigradi2016_522x, c799, a6f3, d50b, 20ed, 983a, 3e42, 7499, 3051, ddc7, acadia14projects_365ae, ff9e, ecaade2014_070k16, 08ac, 03d3, d514, d001, ecaade2016_217y55, d2df, 47b6, ascaad2016_030f12, 1edd, sigradi2014_239e9, ascaad2014_028u7, f8ee, 7625, 7615, acadia15_110e4, 5b59, 243c, ijac201412407z9, 52c6, 4fd8, caadria2017_086n25, 40aa, sigradi2013_386z, e6d9, 0b45, f857, 9975, 2474, acadia16_344r20, sigradi2014_042l3, 591a, 967a, ab20, 2296, ecaade2016_221r56, 0925, 0ed9, 9bec, 3e0e, b770, 8b0b, bdd5, ecaade2017_155g, 3f29, sigradi2013_234h, sigradi2014_164m4, 0716, cf6c, 1766, caadria2017_016g6, a71e, 3946, 2e7f, caadria2016_683v29, 199d, 12c4, 27c5, ecaade2017_101m, sigradi2015_8.264v14, a542, 985f, 021b, a9e5, caadria2016_683g29, 8f75, 78f0, b590, 9b87, 2f33, ecaade2015_217n48, ecaade2016_166j47, 6942, 5f22, 06ef, 2aab, b81d, ed8d, b8a7, cfc8, 8ad5, 827a, c6a4, 7f27, 6836, acadia14_565ac, caadria2015_004o1, ecaade2016_006t1, 5501, ee5d, 93ec, 688d, 947e, d999, f3d4, caadria2017_048x15, d547, 8532, sigradi2016_483kk, ecaade2017_282f, ijac201614208c14, e08f, 09b7, 6d03, caadria2017_051f17, e16b, b248, 7400, ecaade2014_065e15, 6a10, 3781, 8ef8, 6ac9, caadria2015_032y4, 6f9c, acadia16_88x5, dd92, 63f2, caadria2016_135e6, sigradi2016_524bb, 49dd, 8ab6, caadria2017_155s39, 5a28, ecaade2017_085qq, ecaade2016_105b29, ecaade2017_017w, c504, b355, 79c1, 72f4, 0b28, 4d6c, bfa0, cb25, ascaad2016_033g13, 0fc3, 9596, 7e21, sigradi2014_155x3, 1075, 10d9, b883, caadria2015_117z18, sigradi2013_390b, 63f9, faa2, 413a, ecaade2014_023m6, d4ff, ecaade2015_161e34, 4d8c, 7eea, 72ed, ascaad2016_038c15, b852, e9b1, ecaade2015_196a42, caadria2017_001b1, 9d87, ef82, fadb, sigradi2016_490jj, ijac201412403s6, 020e, caadria2017_107r28, 9156, sigradi2013_263p, 5b8e, d1a4, df37, 4fba, f1ad, 4b12, 7f46, 72ee, 84c6, fc33, ee51, ecaade2016_225p60, 9467, ecaade2015_171b36, a1d0, 8919, 087b, 3259, be26, d97e, 4ff0, 0cec, 7dcf, eb6d, 47e8, ecaade2016_025g7, caadria2017_057t19, 1944, 19eb, f3dd, b422, 455e, caadria2017_129d35, 0569, 97ac, b47a, 035a, 61bb, 9cee, ba75, 41aa, 21b8, 394c, acadia14projects_389e, acadia14_681aj, ecaade2016_182m49, 29a9, sigradi2016_690b, d85d, acadia17_520r, fc7c, 5a7b, ecaade2017_291u, 9e43, e66f, f135, 779e, acadia14_339x, b567, 1f65, 15bf, fbc4, 01e0, fbfe, 6b93, 884d, 5fe1, dcf6, a4cf, 3e13, 6b16, e1a8, 6d35, a5cb, a323, 6a84, 259c, 176c, 7a8c, 6293, 401a, 46b9, d391, df09, 136a, f25e, 84e3, 0a4b, a716, 09a2, ecaade2015_171k36, ecaade2016_042b11, ab9a, caadria2016_187y8, sigradi2015_12.297n28, a0cb, 415f, aba3, 94f0, 2911, 1eec, sigradi2013_315z, fbcf, 58c1, 8f5e, caadria2017_142f37, 0b06, 3bf7, caadria2017_115l30, 9b50, ecaade2014_052a13, dadc, b000, 63bc, ecaade2015_285d62, ecaade2015_227s49, 2318, ecaade2016_067a17, sigradi2016_383ii, b975, acadia15_343u14, 587a, 7042, 6041, ecaade2016_102j28, 42c1, cbb0, sigradi2016_659y, 3a57, 186b, 1b2c, 7894, daeb, ecaade2015_325a71, a2bb, ecaade2016_097v26, 4025, d9cb, 318b, 8167, 2597, 4341, caadria2017_163x40, c4c3, acadia16_224c15, d5e3, ijac201614408j5, acadia14_497r, 4abe, b183, 94ad, 3b06, 78c2, d829, ce89, cc8f, 9953, 6da2, bf3d, cc4d, 6176, 803a, 9c6c, fc2a, 40bd, 70f8, a00f, ascaad2016_048k20, cf89, caadria2016_197k9, 6fff, 3f2a, 3c87, ac7a, 58f4, f6e1, 1911, 9fcd, 3e07, 1467, cfbe, b633, bdb1, sigradi2016_417kk, 4039, 1b67, sigradi2015_8.276y14, c582, 17e1, ecaade2014_153d37, 9d57, 96f6, 3f1d, sigradi2016_809rr, e4a3, caadria2017_009h4, acadia14_247z, 8e74, ae1f, acadia14projects_247u, 944d, cdaf, d07c, de73, db77, c9ed, b63d, acadia14projects_655v, acadia14_111i, caadria2017_101g27, e5c9, c097, 290a, 8804, acadia17_445o, caadria2017_132o35, ecaade2014_057c14, 4c94, 6f15, 96b8, ascaad2014_004d2, 5b73, 7575, c435, eb44, acadia14projects_463av, ecaade2015_86o17, acadia17_501pp, bd3d, 5973, e5e0, 5866, d5a4, 69fa, 1ab5, 0129, sigradi2015_9.141g16, a836, ecaade2016_222g57, 1e01, caadria2017_113e30, cfd9, 26a0, 18cd, 7e2c, 3945, 139c, 05ed, a07f, 88cb, c947, 3277, 48bb, c8e5, e76b, 7313, b76c, 38ac, 4223, 887f, 72, 89be, 373d, 3030, 5bf2, acadia14_177t, 49e4, 7ddd, ecaade2015_241x54, 9683, 165f, acadia16_12l2, acadia14projects_589d, 2412, 65ea, f1b8, 0c00, ijac201614303k2, ecaade2017_059a, b3be, b85d, 0324, d753, caadria2015_109w16, a831, 9708, dcc8, sigradi2016_807mm, fd45, ecaade2014_052d13, 9434, ecaade2017_094f, 01ca, a033, 1335, ab9d, a07b, 9239, 6861, sigradi2013_234j, 3e2d, caadria2016_767u32, e7ac, acadia14projects_671u, acadia14projects_43ak, 4722, 1b65, 47c1, caadria2016_229a11, sigradi2013_160h, 8b65, 3a18, cd3b, da65, f143, 198d, 7f57, ecaade2016_028k8, 98fd, ecaade2017_117aa, 509a, bf5d, 7866, 260d, caadria2017_003d2, ecaade2016_162m44, ecaade2014_095s22, a6b5, 1572, b5fb, b1de, b898, 3332, acadia17_570v, 814f, 1f73, ecaade2017_049a, acadia17_349z, sigradi2014_015a1, 6347, 86b6, 4acc, 1be7, 6613, ecaade2017_122nn, acadia14_365ai, 6f31, a424, caadria2017_136s36, 69d8, caadria2015_081y11, d428, f4cb, a43d, 4633, 5d13, ffcc, 8dcb, 11a8, a155, ba32, sigradi2016_441jj, sigradi2015_9.141h16, b214, sigradi2013_10c, 8b9d, fe6f, 2009, 452f, d6e1, 722b, c428, sigradi2016_595gg, 9f7a, sigradi2016_490hh, fcaa, acadia17_658f, 7038, 5d4a, a588, 0e01, d5bd, b368, 9a22, ascaad2014_016j9, d2a4, 5f76, acadia17_322j, 7791, c206, 2820, 18da, d23c, 8964, 77fd, ecaade2014_066s15, ce79, f639, caadria2016_755n32, 2a07, 0fa0, c489, ijac201412401m3, caadria2017_174c42, acadia16_214k14, 6433, f543, ad8d, c674, aa86, 133f, sigradi2013_429c, cd5a, 0deb, 0a03, a2fb, 9a5a, ecaade2016_023x6, caadria2017_149i39, ecaade2015_171j36, 1c0c, a66a, 283f, c3a8, ecaade2015_336b73, 894f, caadria2017_096u26, caadria2017_113l29, ecaade2016_071m19, ijac201513303e11, a2e3, 8cce, eea6, ecaade2017_174d, sigradi2016_515k, 6d89, caadria2017_016i6, ed6c, ecaade2017_198e, 2060, 256a, fecd, caadria2016_209v9, acadia14_609as, 4038, 4aa7, 184d, b7b2, b191, ecaade2016_154r42, 4a35, acadia15_149x5, c92e, e996, 3daa, 2ada, caadria2015_060x6, e14b, 0757, c8ef, 8ae9, 5b87, ecaade2016_140u39, b4d8, 8f66, acadia17_290n, f9de, 80c7, 28f7, 555b, ecaade2015_285v62, ecaade2015_180l38, 2e37, b725, d5eb, 784e, 8893, 910f, 2880, 353a, f689, acadia15_431n18, 15d1, c764, e921, 9ee7, e154, 37bb, 7579, cee8, fd04, sigradi2013_215c, 76ce, caadria2015_172c26, c7ba, acadia17_189gg, 10fc, b19c, 7526, 7f1e, 83f4, ecaade2016_068c18, 9d23, 2281, edb4, d2b3, 344b, 037e, c230, ecaade2014_100f23, a7b1, f616, 218f, c597, 08ee, 4efc, 2c06, 0dcd, ecaade2014_182y45, dba3, 1aae, d24e, b1db, 547b, 3e91, 6dc7, ca05, cdfb, bda4, aaa9, e43e, 5930, 6600, 55a2, 09fc, bcce, 7f54, 2696, c70d, sigradi2015_3.65u2, efcf, 7da5, ee49, f69f, 0a1f, 912c, f68d, ecaade2017_076s, b150, 7274, 1b5c, 9fbe, 8ac0, 9839, sigradi2015_8.264f14, 3b27, 8e2c, 7c2c, 2b1f, c490, caadria2015_210h32, 1168, ijac201513302n10, 84c9, 05d6, 8592, 4e53, 53de, 9b3e, 591c, e584, f5db, sigradi2016_777bb, b555, 7e1f, ascaad2016_031j12, ecaade2014_104p23, 40ef, 93ea, d676, b22f, 6988, ecaade2015_138v26, d469, ab5a, 0d53, 384c, c4d6, 247e, ecaade2015_211b47, f8d1, 02e7, b457, de80, ijac201614402a2, 88a5, ecaade2015_286d63, cba5, a8a9, 1e53, ijac201412403v5, 106e, d9c9, 2355, ecaade2015_164z34, 3738, 9a3c, d87b, 504c, edaa, f53d, 8483, 653c, c894, 1f8d, d44f, 9d9f, d5c8, 4ef0, ecaade2015_55n10, acadia16_260l16, sigradi2015_2.162s1, f90b, e93e, 903a, 8aa7, ecaade2017_066s, 5d44, ce49, ecaade2017_144w, f607, 428b, cbc5, ecaade2015_175o37, 996f, fb9a, 2013, 97e8, b9ff, 3f5a, 76e4, 36f5, ijac201412402l4, acadia14_281t, 2d3e, ijac201614302i1, f360, a9ca, 8f9b, sigradi2013_31, d314, c471, 551f, 095e, 65f4, 30fa, c240, edd5, caadria2017_168w41, ecaade2015_28y5, bd95, fdcd, aa12, sigradi2015_3.268j5, 9aa0, e8ec, 0c99, acadia14projects_671m, 0e82, 8bf3, 63ce, sigradi2013_311k, d90d, 3353, ecaade2017_254jj, 2111, caadria2015_065b8, ijac201513201l5, caadria2016_809h34, a2a6, b5a2, 5dca, ecaade2017_116l, 5705, 8eeb, ecaade2016_071s18, ecaade2014_042m10, ecae, 231d, 74b2, 2ed3, 7d71, d866, ad01, 03eb, acbe, 752e, 6d41, 197c, 8121, fc34, 4108, ce73, ecaade2016_068z17, ecaade2016_089x24, d166, 27d2, ecaade2016_068l18, a563, ddf9, 95ec, a08f, ecaade2014_226d59, 5605, 420b, e1cd, caef, 8bd4, c8b8, 9cbb, e14f, ecaade2014_035d9, 0483, c784, 828d, ca33, ecaade2017_156w, ca2e, 9584, ecaade2014_133t29, 8f3c, e632, f4c1, be68, 88b7, ecaade2016_102f28, 3be9, f1f3, 9ddb, 0405, f4df, d262, 20e9, 3675, d62a, bb93, 1f08, bfb7, b41b, 6e7d, 946c, 65ec, 0e40, d60c, fb50, acadia15_47c1, ascaad2016_001f1, b86c, 2cb4, caadria2015_226b35, a63f, 834a, ijac201513303s11, 47f6, 3778, 65a7, ee0a, d5d7, 16bd, 3d7b, sigradi2013_271p, fbc9, 11da, 8797, 6b17, 36ea, f33a, sigradi2016_590a, b362, sigradi2015_10.307w20, 0055, 0276, f3a6, c9be, fa59, 8182, 301a, 9af3, 3318, 6b2a, ijac201614101d1, 0350, 425e, 4e66, ecaade2017_265s, cb70, fc82, acadia14_389az, acadia17_472pp, 0b9f, 7acd, cc38, 0a72, c3ec, 0edc, c183, caadria2016_621p26, 8af3, f6b3, 1570, sigradi2013_155n, 6124, bc29, 35ef, f815, 665c, ascaad2014_011w5, 1d40, 54aa, ae8f, ceb9, ecaade2016_087p24, b7bb, d046, 1273, 4bb2, c15e, 737f, 88f9, bdec, 30b9, 7d07, 87ac, a025, sigradi2013_248z, ecaade2016_213k54, acadia15_311o12, db60, 0ee8, 11f0, 4f6a, c211, 540d, 1475, 2237, 8aac, 07d7, 86eb, ecaade2015_158x33, 3157, 339b, 4312, b724, 2e26, 7d33, caadria2017_085c25, b7ee, b6cb, 6bb4, ecaade2016_087v24, 4659, 820a, ecaade2017_027zz, 5dc1, 7165, 88bb, fa8b, acadia17_322h, b9cd, a19b, d205, 0177, a4c5, 27e4, 328f, c9ba, 6720, f369, b0c5, cd8f, a765, sigradi2015_3.394d6, 330d, ecaade2017_256dd, 615d, ecaade2017_019a, ecaade2015_18c3, e8f4, ecaade2017_215j, ecaade2014_072u17, cfe5, ef68, 3339, sigradi2016_752xx, 792a, 0d42, 5060, 2405, c917, ecaade2015_207j46, 55b6, c828, fe0a, d644, 29fa, 03ea, edb9, 6bf9, 28eb, ecaade2013r_017b9, 9d81, 1292, fc86, e998, cf0c, 7aec, bb61, a49c, 5c0d, 81ae, ecaade2016_048z13, 7386, 0902, 7310, 31d6, ecaade2015_221t48, 8720, c75a, 54c4, b199, ab03, d0c3, 77b0, 0b6d, ecaade2015_336x72, 739a, be48, 40b1, e034, ce51, 3923, d736, ecaade2014_014e3, 3cfa, f664, caadria2016_187p8, 06da, da97, 74ca, 2645, 4afc, fa21, 4563, ecaade2014_084v19, 7378, 56e0, caadria2015_010x1, 88d0, 3dea, 1460, 6432, 9a99, 1bf3, ca9e, ecaade2017_066p, 2d61, ecaade2015_138o28, ecaade2014_121x27, ced7, caadria2017_035z11, ijac201513303t10, 96c9, 3f44, 8640, 527a, 4891, 0b90, sigradi2013_285c, 67db, 21a3, 90cd, 0fc0, 7763, sigradi2016_382x, 5975, fbed, 3b2e, cabe, 4abd, 4ce2, 05b8, c7de, ecaade2017_172hh, 7077, 36cd, 939a, 4e1f, 7b40, e00e, e1c4, f5b3, b8c4, 68c8, fc45, 01d5, 6e22, dcf1, 819f, ecaade2015_170o35, d30d, 251c, 2f4a, d731, 1c23, b749, 76eb, 069e, 66a9, 44b5, ijac201513305p12, 8d62, 0952, f88a, 5774, sigradi2016_685ll, ecaade2017_175k, 280f, c3e8, 68ba, bd73, ccec, 65d6, 7a4f, caadria2015_092h15, sigradi2016_484rr, 510f, 55bb, 2a6d, ecaade2017_054mm, acadia14_43ah, 2756, ascaad2016_032s12, 6843, caadria2015_023b4, 9969, ascaad2016_004n2, 2aa7, ecaade2015_215h47, f236, acadia14projects_565aj, 8d3e, 0545, 820f, ad99, 5d8b, 222b, 6280, 218d, caadria2016_301m13, bf76, caadria2017_149e39, 51b0, 6898, 9a94, acadia15_81t2, acadia16_450r26, e420, d549, 6c27, 3e16, aec3, 1663, dc43, d605, 6cad, ec27, 2924, 7151, f0d0, d958, 1365, acadia14_47h, ascaad2016_023y9, 185a, d072, d36f, 1a13, 4136, caadria2017_023h9, 26d2, caadria2015_188d28, cca9, fd73, e361, eb52, 8c34, 66f6, 1ed3, a41f, acadia14_671n, 46b8, 3ad2, 5be5, 2019, caadria2016_641m27, a9b2, 888d, 2a3b, 1348, sigradi2013_342t, 9d74, ecaade2014_030j8, e474, da13, ijac201614201y5, 0a7e, fb1f, c1bd, 81b4, ecaade2016_063m15, 8c10, be49, dd30, 98fb, 40fc, a437, ascaad2016_041n16, sigradi2016_816qq, 20b9, 49b2, c6ef, f44f, c63b, sigradi2013_271m, ascaad2014_023u4, caadria2017_035v11, ecaade2017_215ww, f78a, ecaade2016_152p41, d270, 1404, cdc4, ad68, ecaade2017_144r, 9db7, b235, fed6, acadia16_308a19, 3942, 6f0b, 3025, 3fdf, sigradi2013_390v, sigradi2016_815bb, sigradi2013_138o, a5b9, a6f1, 816b, a810, b436, d06d, ecaade2016_018a5, b1f0, 5c98, bb91, 5ddd, 1ad2, 4913, d429, d0e4, ascaad2016_013e6, caadria2017_110d29, acadia16_394k24, acadia15_137l5, 0b34, d698, sigradi2014_030x1, c306, 1cf9, 3b6e, 30cf, acadia14_435ad, 9861, d6ce, cdcd, 4ec7, ca95, d268, 9ee3, 6794, 5073, d470, 3f91, 30ea, bd78, e1fb, e60c, 798e, 9667, 52cf, 87de, 028d, acadia14_473as, ef56, ascaad2016_022v8, ijac201513302c10, bfc9, ijac201412404y7, 7272, c7ff, 45ef, a470, de20, 2aaf, acadia17_177u, acadia14projects_427ao, 0c98, 2945, 814b, 6001, 6751, d971, 7421, caadria2016_851t36, caadria2017_189g45, c698, ascaad2016_040a16, 7cfe, ecaade2014_146p33, ecaade2014_175t43, 1a33, acadia14projects_589a, ecaade2015_59g11, 89c2, ecaade2015_301w65, 355c, 0859, f619, 5def, 2c5b, caadria2015_014p2, b5e5, 205b, 2f0e, acadia14_153ap, 0753, 5a9d, 4c17, 68a1, 11ab, ecaade2016_102p27, 4b73, caadria2017_063f21, 317a, 0e60, a091, 462a, 2b8d, 5ea3, 760a, 12e2, 1b6b, bde9, dce8, 958c, cc52, 906f, caadria2015_210i32, 76ef, 8ff7, 8588, 39ef, 76c6, 5cdc, caadria2015_043k5, e679, 1222, 34eb, acadia17_100r, 10a1, 7238, sigradi2014_141r2, ijac201614401f1, d627, a7af, a131, a975, 9871, 59bd, e36d, ecaade2017_jgos, ecaade2014_180f45, 4070, 3def, 7adf, cf4e, sigradi2013_100d, ecaade2013r_004u3, 694d, dabb, b862, 1449, a4fd, 2023, 7c62, db62, 0c80, sigradi2016_792o, 1a7e, 0a69, ecaade2016_224y59, 1b71, 70c3, 3e37, acadia14projects_23ae, 489e, 049b, 8cef, e8ac, 0882, 7022, c8a2, accf, 64ee, 5a9e, ecaade2016_113e31, 9b61, acadia14projects_435ag, ac36, caadria2016_725i31, 8bca, a392, f4a8, 4ac2, 5fcc, e37a, f897, sigradi2015_8.186s12, ecaade2015_138i28, fc84, 85c2, a7b3, 1185, 1a42, caadria2016_023r2, sigradi2016_360r, 4b6c, e5e6, caadria2017_086m25, ecaade2016_048t13, e59b, caadria2017_015w5, 016b, 1558, 686e, becc, caadria2016_477v19, ascaad2016_045j18, ecaade2014_175u43, 7b69, ee6e, caadria2016_725k31, 7e63, 5d06, f84a, f39b, f9cd, ecaade2017_011ii, 3730, e58f, 5016, 0009, ecaade2015_185m39, 3792, ecaade2017_291t, e510, 557c, ecaade2016_210j54, sigradi2014_132p1, 7975, caadria2017_147t38, e8d1, bc21, ecaade2015_77s14, d1dd, 381f, b8b8, ecaade2016_152z41, 33eb, a348, ijac201614407w4, 0cef, acadia14projects_347au, e812, 19b6, ef9d, e096, 27b5, c4be, 9644, d6b7, 9fa0, 4c52, acadia17_177f, 0e99, abf6, c9c9, 3963, ed7d, 605a, ec06, fc8d, d139, ecaade2017_069dd, efa9, df06, 6f7c, 2ce4, 4e62, 004d, 3b5c, 8141, b83a, ijac201614207m11, 7a22, sigradi2016_360x, cfd0, acadia14projects_473at, 265e, 340f, 8019, caadria2016_651b28, 718a, 4e21, d2c8, ded7, 00d0, caadria2017_029o10, 06ab, ecaade2016_136v38, aa97, f6ba, ijac201614305a3, 7da6, ijac201412408p2, cc09, 1bd5, acadia15_407i17, 4f28, d032, acadia15_243e10, 5e1d, 84ec, sigradi2014_185x5, a096, sigradi2014_345h10, 85a8, 2071, bfd4, 925b, acadia14_681ah, 16cd, 20ae, ecaade2017_257yy, bda5, 4d37, 9a77, 7b7e, a30d, deb6, 4bf2, 7a91, acadia15_333e14, 21ca, cf1b, 9de3, a3b7, c242, 9f2a, ecaade2015_118w23, sigradi2013_100, caadria2016_631f27, 19db, 12d4, caadria2015_213n33, acadia15_483l21, 7227, ecaade2013r_009v5, ecaade2017_006rr, 5aa8, 1fda, 0ea4, ascaad2016_038z14, af33, eea9, ecaade2017_198uu, ecaade2014_239j61, 951e, ae7f, 0dd5, a8be, sigradi2014_201h7, e211, 0109, b160, ijac201513304c12, e031, 2342, 7b27, 1952, 384b, 6f7f, a888, 7e15, 9836, f993, bac8, 137a, 8641, acadia16_344g20, 0726, 669f, 1c00, fe7e, 76ab, ecaade2015_86l17, 18f0, 5e77, 50be, b7e8, eebf, ijac201412303a9, 75f1, c071, e280, 5e97, acadia17_339zz, 2925, 04b6, 1118, a65f, b2e9, 3b0c, 2d6d, ebb0, ecaade2017_134r, 14ca, 91c6, 1358, 0f96, caadria2015_156i24, 9243, acadia14projects_153au, af98, 4b66, c294, caadria2015_181f27, 4c09, 4643, cc87, 2ecc, 898d, 057b, da02, acadia14_487f, caadria2015_073b10, ecaade2014_198v51, 128d, 0843, d200, b64c, 5cbe, 3c88, c867, bc5e, 10a5, b2a8, 20d8, b27d, acadia14_189ax, a0a1, 40bc, ecaade2016_130p36, 0517, f562, d859, cea4, 6dfb, 3af8, d457, 1300, caadria2016_683o29, 9111, 2507, fb45, ecaade2015_247f56, fc32, 646f, acadia16_140k10, a9e8, caadria2016_013d2, c3fd, sigradi2014_155w3, b9eb, sigradi2015_10.309o22, 1c99, 7c2a, 3810, sigradi2015_7.203i10, f5df, 67cb, b7a8, 33cb, a2e6, 6504, sigradi2013_289n, sigradi2015_12.297f28, 9e26, 11c7, 8b4c, ecaade2016_tkor66, ec14, 10a9, ecaade2014_057k14, af14, ba65, a5f2, 074c, c2eb, sigradi2014_345p8, 4d17, 02a5, 57e9, 2b14, 8f13, 9b85, caadria2015_188t27, 4cf0, b732, 575f, acadia17_454z, ecaade2017_215f, ecaade2016_002b1, 2b4b, 3a17, b4b2, ijac201513306b13, 0923, dae1, 38e0, sigradi2016_621cc, 3fb7, 3160, be78, 87a4, 7c96, ee72, caadria2016_703m30, 963a, 1afb, ab1a, 9ecb, 6661, 5af8, 60e7, ascaad2016_023c10, ecaade2016_118e32, ascaad2014_010k5, ascaad2016_042t16, 9658, 93e1, 02a6, 4fa7, e1df, 7a0a, e3ad, ab3a, 19b5, 2dfb, c409, caadria2015_010z1, caadria2015_210m32, e71f, 467a, ascaad2014_014c8, 2ab0, fd8b, 3836, 7f02, caadria2017_163o40, 71f7, 07b9, df43, ijac201614408i5, e885, 9b0a, af90, ecaade2014_218k55, 1cc6, c6d1, caadria2016_229p10, 8ded, ecaade2015_221p48, 4c5d, 79a0, 48ec, b971, ecaade2016_228k61, a179, 6f32, 905d, sigradi2013_226v, 1401, ecaade2013r_005h4, ascaad2014_014d7, ecaade2014_180p45, fd89, caadria2016_611n26, acadia14_63al, 00e9, ijac201614207g12, 28e7, 0ca8, 1a6c, 5b0b, 388b, 4e77, 041a, b3b1, ecaade2016_018e5, 293f, 8c23, 1692, 0186, ba04, 8aa2, 6092, ecaade2016_190s50, ecaade2017_269uu, 9d2a, 632a, fdae, 2906, ascaad2014_001e1, f56d, 8a75, 3b6a, fa1c, b394, 1583, 8c55, caadria2017_096w26, e3fd, ecaade2017_294c, b823, ec2e, a1f3, 0be1, 5368, a37c, 60e1, ba87, 961c, f36a, 3462, 82e6, d176, 423a, a951, d646, b065, 508c, 41d5, 1f63, ecaade2015_333y71, e7bc, 6ed7, 5927, ecaade2015_324t70, 5445, sigradi2014_151n3, acadia14projects_681ak, 4fcf, c254, 3659, 9eba, e866, 42b2, 6f40, 0286, 7c00, 0ee6, 5085, d6ec, acadia17_322ww, acadia16_62x4, 8b1d, a91a, 6129, c5a5, 985e, c4c2, d55d, efc6, d22e, 8022, 453a, ijac201513205p8, caadria2017_056c19, caadria2015_084z12, sigradi2013_111v, sigradi2016_737q, 06be, 7e65, 3e4f, ascaad2016_045r18, 8027, aea6, 5d15, ecaade2016_132v37, 1d8c, a0ee, 0f36, 664d, acadia17_520t, 9198, 3b6b, sigradi2016_695t, d9d3, 2334, d375, ee32, 9532, 8cf6, ecaade2017_155p, 0eb8, 2f58, acadia15_137e5, f0e1, f0b1, 08a0, cdee, acadia14_445ag, caadria2015_208c31, c30d, a2bf, 7422, caadria2017_004r2, 77b6, 9f5f, 8ce8, 342e, 18e9, acadia16_344s20, 0c8a, ecaade2014_086o20, 44bf, facb, caadria2015_208n31, 1142, aeb4, b289, sigradi2016_400h, fd54, acadia16_154d11, a804, 363c, acadia14_699m, acadia17_201e, 17f8, 996e, 1ee7, b166, a403, 6ef1, f3b5, 9379, f1ce, 5931, a5b3, c51b, dc29, 4898, sigradi2016_764e, be30, 1934, 910a, 0c0b, ijac201412405l8, ca0f, acadia14_661i, acadia16_488y28, 396b, 9f59, 7c05, 60ff, sigradi2013_155e, 0966, 8cdc, be19, 6fdc, ec9d, acadia17_560m, ecaade2014_202l52, 3f2d, 071f, 7e95, 6250, 6125, 3fce, 5c5c, 6b4e, ecaade2016_132w37, 45b6, ecaade2017_046a, c381, 4d70, b266, ijac201614402y1, 4871, caadria2015_060s6, caadria2016_177u7, acadia15_395g17, f61c, 050b, sigradi2013_64a, 7bec, f422, 4137, 4636, ecaade2014_113o26, acadia14_53u, 3bab, ijac201614309r6, 30d7, 7414, b999, 7776, bf1c, ebc2, ijac201412408x1, 3405, af4e, 29c5, 5582, 27de, caadria2016_663n28, 9f07, f2d2, 1fe2, 7be9, acadia14projects_189au, 713e, aeb5, 62db, 35b1, a8d2, 3da7, acadia14projects_247z, 3893, 1071, ijac201614103k3, caadria2017_155t39, 14fa, 7e91, ecaade2014_031v8, cbd6, 29e7, ecaade2014_050e12, 7309, 23d7, 435b, 286e, c2ae, edfa, ada8, 196a, e233, ecaade2014_169r42, 1650, 2008, acadia15_223b9, 11d9, 1b23, sigradi2013_158, c028, acadia14_153ar, 73fe, 574a, 02a2, acadia15_371f16, c8de, 8aca, 98d3, d474, 8436, ecaade2014_029e8, f49b, ecaade2016_130h36, f879, e9b6, 8fd1, feb7, 1deb, 9bdc, b0ce, 155f, ecaade2017_066r, 3bb5, f3d9, acadia15_95b3, e1b2, ecaade2015_302h66, sigradi2015_8.186f13, a536, e34a, 1852, 8068, e70c, 777f, 3b55, ca75, 7257, d40e, 9962, 8657, a7ad, bd61, acadia14_229i, 8e4d, 7ba1, 2eea, 7f0e, cf92, c596, d05c, eaad, a095, ecaade2017_202l, acadia14_347an, 6c96, caadria2015_030h4, sigradi2014_157e4, 8406, caadria2015_172x25, 64f5, 658b, 6b2f, 8082, ecaade2014_042l10, 08b7, bbfc, de72, da6c, e142, ascaad2016_043n17, 85f1, ecaade2017_173oo, 3474, acadia17_71xx, acadia15_381s16, 2123, acadia14projects_43at, 8487, f7b9, 0cd1, 11f6, ecaade2016_136j38, ecaade2016_007c2, c472, 2987, ec6a, 3a7b, 82e5, 750d, ecaade2017_305a, bb68, a2a2, 1c1b, 25f0, 47fc, 7155, f4aa, sigradi2016_590h, ce03, b05f, cd92, 728f, b1ba, 3dae, 0d0a, 7107, f46e, sigradi2016_752vv, daca, de40, acadia17_117q, cc01, 07e6, caadria2017_163v40, caadria2015_078j11, caadria2015_208d31, ba19, ecaade2015_101j20, c6a3, 45e8, d8c8, 756c, 2aed, 41b2, 71ec, 5791, 6e0d, ecaade2015_287k63, add6, 6c67, 4712, ecaade2015_332x71, 1aa5, 8f87, cf6b, caadria2015_012f2, fd22, 00a0, sigradi2016_381p, 8081, sigradi2015_sp_12.402x31, ijac201614308o5, acadia16_382v23, ae5d, ecaade2016_106i29, 75d4, ecaade2017_157jj, ae03, ddfb, c0a6, 21dd, 1d2f, sigradi2013_347p, 2234, d7f3, 115d, 8ac3, 2749, 9ddc, 4327, 6a00, e063, d8fa, ascaad2016_003r1, 8607, sigradi2013_28n, cbbe, 89d0, ef37, 0712, 5fb0, ecaade2014_072o18, ijac201614402o1, ijac201614308v5, 0062, 79a2, ijac201614208g13, ascaad2016_045l18, 4ac1, 2096, ecaade2016_217x55, 0373, f6ae, aaba, ca8a, cdc6, 1b55, f165, 21cc, ecaade2017_006w, cfd1, 119d, 379f, 0a92, ijac201614301b1, ee13, 88d3, 7c1f, 1e4d, 4fc0, 14ed, 9c57, 208e, 83c9, 41dc, caadria2017_118k31, 36d4, acadia17_36w, d2f6, c714, 175d, 6ce8, sigradi2015_8.81r11, 0492, 8740, ad3e, b02f, ijac201513205s8, 9ebf, 5ca7, ijac201412402z4, bb96, 7912, caadria2017_132s35, c1fa, ce3c, 4821, ecaade2016_078k23, acadia17_637d, 1133, ecaade2017_203zz, ecaade2017_117o, a95b, eb49, 850d, 01a3, caadria2017_175f43, acadia16_280l17, 591e, ff5a, caadria2016_579o24, 34cc, 5db4, 04eb, bc4f, 865c, ecaade2017_151y, d13b, 27b1, cb15, 3569, 4631, 6737, 6ac1, 49f4, caadria2017_015a6, 705e, 5647, f167, acadia16_460v26, d103, 9df2, ea19, 4af0, ecaade2014_233n60, e5f2, 86c0, 63a1, acadia14projects_619w, ecaade2014_168s41, 824d, 1de6, ecaade2017_140dd, ascaad2016_012r5, 723f, 3847, a41d, 4dad, 66c3, ecaade2017_053zz, sigradi2014_289j4, 50d9, b6b2, e068, dcdc, c019, fbc7, 829a, 6a3f, f3b8, a47c, 7bc3, 18ea, 7023, 7949, 9798, 3e41, 8eb1, b5f7, 4288, da6e, 6c93, ecaade2016_070r18, 5,7e+10, 0626, b8ff, a0a9, 6fb7, 2df1, 2528, ecaade2017_172gg, f81f, sigradi2015_sp_8.6d30, f8f6, 32c1, ecaade2014_168u41, sigradi2016_690ww, ecaade2017_140rr, a645, 7c34, acadia16_140p10, a4ec, ascaad2014_018f2, c08e, e14e, 9a87, 61c1, b159, ecaade2017_094n, 1791, 752a, 9b41, 3130, dca3, 1fc0, 9f3a, 886b, acadia17_435l, a00d, 0172, 6282, f267, ecaade2015_170g35, ecaade2014_127o28, 4a50, 0425, 3b7b, 6aa9, 8c67, c9bf, 3766, acadia14_347ap, f931, d439, sigradi2015_12.215z27, 61d4, 6209, ijac201614208w13, 3257, caadria2015_067i8, ecaade2017_253w, 23fc, 264c, 9025, 4bbe, b563, b503, caadria2015_124b20, f8e5, 8ddb, 9cc1, ecaade2015_206h45, d5df, 609d, 597d, dc1d, acadia14_531u, e876, 8595, 5f14, ca32, ascaad2014_036f2, 77de, 3ec6, e717, acadia14projects_219d, 7b42, 2604, ecaade2014_052r12, ecaade2014_044i11, 70e6, 9df6, 36b1, 9867, acadia16_344w20, caadria2016_157p6, caadria2016_683h29, 67ae, ff93, a1a3, 6631, c436, 9669, 743c, 603a, a3ec, 017b, e911, 2274, eb4c, 5d4b, 94e2, ac9a, 6263, 377d, dc38, f1a4, ecaade2017_003o, 7079, 1526, ecaade2016_023j6, 8d9e, 8257, 3740, caadria2017_122v31, e7b1, 05bf, ecaade2015_61s12, 9dd1, 9e53, 234a, d5d5, 7e56, bf18, fdb7, 0d58, acadia14projects_609af, 4cec, 4919, caadria2017_079w23, sigradi2013_397i, ecaade2016_071f19, f57a, 97d1, 716c, 6f63, 9885, b88d, aedb, fd0b, 96d7, 079c, 054a, 195e, 0ecf, 2bae, acadia14projects_609ae, ecaade2016_243p64, 4b0f, e041, ba12, e597, 8fad, 0629, cdd8, eacf, 23cc, cccc, sigradi2015_12.297k28, 77bb, 2d9d, 59e1, 7978, 1522, 6a34, 5cd4, ac0c, fb09, cbd7, e21a, 5a59, ecaade2015_248m56, 27cf, de0e, 7565, 8105, 1b6a, sigradi2013_208m, 4560, 2d97, 9aaa, 3ecc, d0f6, sigradi2013_260k, e262, 48de, 671e, a6e2, 45d4, 4774, ecaade2017_009w, e155, 9d1c, 8c6f, c929, 57f2, 9edc, ee41, ecaade2013r_009o6, e240, a183, 44fb, 7ec9, 0660, d542, 03e3, 8f7d, d53f, b6de, f177, ee70, 44cf, ecaade2014_057n14, a42c, 986e, 7113, ascaad2016_038f15, 3344, ecaade2015_229s51, 17d4, db83, 0b9b, ecaade2016_016c4, sigradi2016_522u, sigradi2015_9.270h17, 7d9b, 2efc, d6f5, 82df, e72f, d363, 0fbf, ecaade2017_305c, f81d, 1469, 5a38, a7ca, a0c0, 0b21, 4fa3, 7418, 0c45, b695, 3c33, d04d, caadria2016_353z15, 9689, acadia14_375h, 625f, caadria2017_058k20, 6aa3, sigradi2016_654xx, f6d6, 33b1, fb11, ijac201412302j7, 14af, d535, fa57, 81c5, 8f82, 39df, 44e2, 2e57, 32d6, deba, d090, ba8c, ijac201412402a5, caadria2015_108u16, d0ba, 7058, 3e2f, 8010, 5712, 1184, e650, 9e46, 5d70, 08e5, 6fee, f408, 7623, 4eb8, 7fe7, 619e, caadria2015_064o7, f25d, ddce, 040f, ascaad2016_019s7, 31e3, caadria2016_745y31, 6778, d2d9, 179a, c269, 7b35, dd71, ecaade2017_277ww, 58e7, 08ea, ffa1, 7593, 4e22, 55f4, 9e1f, acadia14projects_427am, 5626, caadria2016_839k35, e25a, ccf2, 1fdf, acadia16_184m12, b17c, acadia17_137kk, 3397, 5775, 4f49, 38bb, 95ae, ad53, cc88, 9a05, a3e0, d587, 4678, 53e2, e82c, 4d73, 115a, 997b, f6f1, 8195, f7a3, 7024, ecaade2015_309v67, acadia14_463az, acadia14_681ao, 6e3b, sigradi2013_400a, 6e8c, 37c4, 3aaf, 750b, sigradi2016_512qq, eb50, 2366, c136, acadia14projects_145y, 0c62, 7fae, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 1893, 4976, 1967, a54f, 8330, 51e4, ijac201513305u12, 3e12, 6e6a, acadia17_59b, e945, 3678, 2aa1, 14a8, ascaad2014_012f6, d6b3, fcba, ecaade2017_108a, ecaade2017_203y, sigradi2016_484a, 0c65, 2a06, b44b, ae77, 94fc, 68da, d24a, c76e, 2b0e, 0877, 510b, a8bb, ascaad2014_008r4, ijac201412304p9, acadia14projects_199aa, 0da8, 5f5a, ascaad2014_005u2, d67a, 3159, 4d1b, ea4d, 6271, 45bf, 2441, 65f9, 96a9, acadia14_135ac, 57ca, 0e55, fdeb, 018b, a914, dee7, 70d0, 9879, a969, ecaade2015_261k58, 22d3, 46c7, c1f2, caadria2016_777w32, c7f5, 0be7, a756, 7bcd, b5c3, d74e, 2543, ecaade2016_197a52, 143b, ebd7, 9510, 193e, caadria2015_086o13, 69ec, caadria2015_124z19, cecb, 2346, 4a02, aeb8, 4357, 37bc, 173e, 79cf, 8887, 513c, d883, caadria2017_115n30, 3dc1, caadria2017_043w13, cd27, 03c6, 365d, 34cd, 59aa, acadia17_59o, 1e63, 0432, ad19, fbd5, c9cc, fd79, c1ef, ac5c, 7000, 807b, f93b, bb3a, caadria2015_213u32, 8a5d, cc65, 920e, f455, 689a, acadia16_44m3, f8ad, 5c80, ecaade2017_079q, 0dcf, 1b2e, 6eba, sigradi2014_169o4, b17f, sigradi2016_625ll, 7f43, 1faa, ecaade2015_225k49, 3803, acadia17_27p, 298c, sigradi2013_342k, 0181, f501, 3686, 5a17, 29aa, ijac201614208k14, ecaade2013r_016v8, caadria2016_611y25, b44d, 70d8, 7661, 83ca, 0e52, c7f1, 9fd8, 09bc, 472d, ascaad2014_004h2, 7cad, 49c1, 67d1, 1643, 3dde, caadria2015_111i17, d88b, 4f72, ff53, 9e95, acadia15_407t17, 24c3, f80e, caadria2015_172k26, eab4, 74d0, e8dc, f783, 15d8, 9232, 1610, 5402, a2b7, b52a, 8bb0, ijac201614305i3, a6a2, b38f, 25c0, 0961, d524, c66c, 6aba, 5814, 0584, acadia14projects_661f, c385, f19e, acf9, 3427, 61c4, 16d7, 1216, 60d7, c463, ebf0, 07e0, 9d49, ca69, fe44, 67f0, 6c3d, 1d95, 32fa, 9c78, d58c, 609e, 74fe, 3ce0, d8b2, 0275, b998, ecaade2017_192b, db0f, f767, ad87, ecaade2014_010v1, 30d9, ecaade2014_180w44, 9312, 288b, 8d32, 27b8, 015b, a78d, d1c2, c5a3, 1634, b445, 754c, sigradi2016_441nn, 55d8, 211f, acadia16_318p19, 0839, ecdc, 6baf, ecaade2015_225j49, f0c6, a048, 1ff5, 7560, sigradi2016_614u, de53, be20, 7a55, 4c47, sigradi2014_266b2, bc45, 3a89, ijac201513104d3, acadia15_333u13, 3f3e, caadria2015_162y24, 70b5, 0288, 9091, 3162, 0304, 97dd, 3d2e, 3bac, 7d95, 2684, ec22, a8ba, 36e4, f87d, caadria2015_070v8, c041, f365, 87eb, 2079, 6a1e, 61e6, b7c0, 639e, 2e5c, 8c6c, 0986, 0224, 3f57, ecaade2014_111c25, d3db, dc49, 01f2, ijac201614201l6, ecaade2014_038k9, b865, 867e, ecaade2014_030n8, sigradi2013_386f, 5119, 27e2, 3970, caadria2017_048d16, 2156, e3c9, c7f9, 299e, 11ec, a50d, 1b41, 9766, ecaade2014_009b1, acadia14_691at, 046f, ijac201412302a7, ecaade2017_309kk, acadia15_185p7, ecaade2016_162t44, c7d9, ijac201614309s6, ecaade2015_138d29, 63d1, ecaade2016_210a54, efcd, ecaade2017_301t, caadria2017_016j6, acadia14_101aj, acadia14_453k, acadia14_167t, ecaade2015_25i5, 04d7, f6c1, caadria2016_871n37, bb5d, a9fb, 627b, e55b, acadia17_26k, 8d60, dd59, 66a8, 800b, f5fa, 5b1b, ea92, 4c18, ecaade2016_121s33, caadria2015_030j4, 159f, 1c38, caadria2017_182t43, 52aa, sigradi2016_817r, f198, 6288, caadria2015_060r6, ec3d, 3398, ecaade2016_136t38, 363f, caadria2017_118z30, 4b8e, 3078, 036e, 5a7f, sigradi2013_271n, 0d90, ecaade2015_231s52, 92e2, 40d2, fa91, 4fc1, 16ca, 3058, 485c, a0e4, ecaade2015_101e20, acadia14projects_565x, 7a71, 40dc, 297e, 0279, 153f, 38e8, ee9e, d4ab, 1267, d957, 7779, caadria2017_175j43, ad15, 3dc0, 6390, 11e0, 3798, 7666, ecaade2014_173z42, 900b, ecaade2015_241s55, 065e, e822, caadria2016_871t37, acadia16_260g16, caadria2015_170v25, 2b03, 8a63, aa3d, c056, c525, 50cf, 9552, e579, 5a98, 61ec, sigradi2014_144z2, ac6e, 7d01, 121c, 60f8, 2f1e, ecaade2015_109z20, 3afc, 706f, acadia15_251i10, 5512, 9b38, c806, 3aab, 11e3, ffc0, de92, 47bf, sigradi2015_6.42s7, caadria2016_229w10, caadria2017_124s33, b46b, c36a, 8173, ecaade2014_145k33, 025a, 2cc5, 365e, 9d4a, caadria2016_487r20, 7af9, ad1c, 49f5, c204, fe06, 2792, ijac201412405v8, d10e, 4757, 7c8c, acadia16_140o10, e943, 38d7, acce, 81b0, 7c39, 9f0f, ecaade2016_224u59, 487b, a88f, 6ec4, 0cf8, 4adb, 07cb, 83bd, ecaade2017_220vv, f9ce, 886e, 2394, 0cf4, 5fd6, 5879, 3b32, bebe, 02c8, 1270, acadia14_479b, 17d7, 021a, 5778, 9569, cf56, d4d8, a4b4, 69f6, 2c54, ijac201614309m6, ecaade2015_61r12, sigradi2013_343h, fd91, fadd, 988b, b24c, sigradi2014_097o8, ff90, 7d76, 9184, acadia14projects_339az, 9c5b, acadia14_23au, 994e, 753e, fc6c, 95ad, 0130, ecaade2014_176b44, caadria2017_104y27, fdfe, ijac201614207z11, d20a, b5de, 87f0, 9e62, 68d3, 2b41, 12ee, 7c5c, sigradi2014_335u7, 6690, e63e, af07, acadia14_43ai, 1794, 71a6, 1df2, 0bbf, ecaade2014_153n37, 9048, 3d87, 65c9, 1e06, 9b98, 0131, 0232, caadria2017_136m36, 6a1d, dc35, 05ab, 51c8, a282, c37a, 7fa8, e710, e29d, 275f, 7496, acadia14_177ag, ffa3, sigradi2013_46c, ecaade2014_085k20, acadia14_311w, 8d9a, f315, 9390, ecaade2015_194t40, ascaad2014_005g3, 2153, 73f2, acadia17_391tt, 039c, 7d2f, 21ae, 5d96, sigradi2016_781c, ecaade2016_230m62, acadia14projects_237av, a4ea, 17e3, 1ee2, sigradi2015_4.219z6, f5e4, e9d3, 4ede, e53d, 04d9, ecaade2017_175m, 733c, 8ca6, caadria2017_051s16, 7c55, d210, a9d1, d0a8, e052, b0ea, 07c5, caadria2015_102e16, a915, c542, 2eb9, 2e91, 207c, 6102, ijac201412402r4, e1ec, 3a1b, 2301, 485b, aef8, d384, ba90, 4925, 862f, 66d0, 144c, acadia15_284s11, 4777, 2e58, f9fc, 112a, ascaad2014_029y7, c34c, a123, 2ff1, ecaade2017_009u, ascaad2016_003f2, 1dbc, 4739, caadria2016_045f3, ecaade2015_240s54, ecaade2016_129y35, 9919, fcc3, acadia17_231w, sigradi2015_11.166d26, 1151, 6a3b, 11e2, caadria2015_061i7, 95e0, 8e76, 1238, sigradi2013_327v, caadria2017_183a44, bed4, 1a81, ffce, 9855, 4009, bc72, 6274, d658, acadia16_382p23, 9d8b, cee3, 8a4a, acadia14_101s, 3539, ijac201412408e2, ijac201614203x8, b543, 0321, 450c, 6e13, de26, acadia17_221nn, 96ef, 2a0c, 072f, 1f70, c075, 65c6, f6cf, f666, e05d, 4337, 5809, cc9e, 71a2, e398, 30c0, 041b, ecaade2015_130w25, 902f, 383b, 79c5, a169, ecaade2017_172ee, b12f, acadia15_185l7, aa69, a7d2, fb7a, cdf7, sigradi2016_599rr, 0a7c, ecaade2017_213g, e67c, 865d, f8ea, ijac201412305k2, ecaade2016_225m60, f64e, 4803, 2989, acadia14projects_267o, 977b, ecaade2014_072e18, caadria2016_517g22, 31d7, ba9b, 10fb, ecaade2016_mrtg66, caadria2015_213m33, d161, 6d6a, 559c, 796c, 9c30, b0b8, 94ac, c375, ca1b, 704a, 0c50, 08c2, e465, 8ada, d0ae, ijac201614102o1, acadia14_291az, 18c6, ed37, acadia14_375m, 0020, b020, 2e8a, 92a4, 0a88, acadia14_189av, ecaade2017_203ll, acadia17_211j, 8ed9, sigradi2015_10.74m18, 4966, 048f, 6be6, ecaade2014_130v28, 4864, 02cf, 5c71, 4e5a, 8714, acadia15_323b13, f426, caadria2017_072c23, sigradi2015_10.138c19, c0cb, 994b, a10c, d263, da43, caadria2016_167c7, b656, 1162, 68f9, c9a8, 6e91, 3c8b, dad1, 531d, d93b, c8d1, 5658, ijac201412206x4, 37d1, ecaade2017_302kk, a885, ee7a, ecaade2016_058x14, 5acb, ijac201412304h1, ecaade2016_042j11, fcd5, sigradi2013_183, bb3c, 00eb, 9a17, 5401, 7149, 0803, caadria2016_663u28, a67d, ace3, ascaad2014_019k2, 531c, af16, 6330, 6eb7, 2f14, ee2f, bcf2, 2a53, ecaade2016_094u25, 4c3b, 4d2d, 6461, ecaade2015_100b20, 3da1, ascaad2016_013x5, 59ab, 8be2, sigradi2015_9.141j16, ecaade2014_140v31, ecaade2015_48m8, 404d, acadia14_189ar, fa69, 1e08, e198, e1cc, b164, 7899, sigradi2016_801s, a9b3, ascaad2014_026s6, caadria2015_031s4, 80b2, bf48, 3fff, c022, 127e, 1f7c, 2b2e, caadria2016_713v30, sigradi2016_621ee, 39d4, ecaade2015_227l50, 0649, ea2e, 2ea4, ascaad2014_029z7, 9a81, 4b23, 386a, sigradi2014_186b6, 2141, ecaade2017_095q, caadria2017_182y43, ecaade2015_248v56, 1edf, caadria2015_220g34, 3ca9, de6a, a257, 6e43, acadia14projects_145ae, f3f6, ijac201513303g11, eb0d, acadia16_308z18, caadria2017_005y2, caadria2015_124i20, 923b, 57c9, 2fc7, 59b2, ecaade2014_127l28, f77b, ccf3, 1d12, db7e, ecaade2014_112w25, 1f8c, cbfd, 21d9, 64e6, 89cd, 2b27, c109, 20bd, acadia14projects_339ar, 0768, 9a28, 62a8, d387, cd2d, a6ee, ed00, 5b3e, ecaade2015_64h13, 91d3, d06f, acadia14_135s, e86a, 27ba, caadria2016_861w36, 73eb, acadia17_117x, 6147, acadia17_322f, 0278, sigradi2016_601uu, ecaade2015_286b63, d018, 2512, sigradi2016_560y, 4bc0, acadia14_531p, cc8e, 1c4c, e60f, c904, feed, 875b, 8667, ecaade2015_319g70, a46b, 99bf, ca25, 6d2e, dacf, acadia17_413z, a042, 0306, ijac201614204d10, 4d29, ecaade2016_087u24, 21ea, c101, 281d, ascaad2014_036a2, 9770, 8e16, fb68, 3b1c, ecaade2015_59b11, acadia17_127jj, ecaade2017_195hh, sigradi2014_345t8, ascaad2016_052h21, 70bc, 48f9, 75cb, ecaade2017_252e, 04b3, 54b9, a680, 7cc7, f43b, bbc2, c5be, ecaade2014_019g5, 8f34, 631d, 64cf, e783, efc1, 4fab, acadia14projects_101z, aebf, 4a63, 9c37, f1fb, ecaade2016_067y16, 2e9f, acadia17_435j, bd49, 858e, 2f9d, ea6f, 89c1, 247d, 808b, acadia17_153j, edb6, 4454, 4564, a803, 3cad, 4309, ecaade2017_042ff, ecaade2016_158i43, ecaade2016_166e47, aed8, d1e5, 48ee, caadria2016_023m2, 78e6, 4c5b, 1d9e, 0ff8, 74cb, caadria2016_539h23, ebd1, eae8, 2966, a2e0, 20a3, ascaad2016_038h14, 2b6a, f2a7, 352c, 8c4f, 64f6, 1bca, 5f81, acadia16_62r4, f00f, e963, e74c, fd1a, 5ae3, 432a, 3f49, 6588, 687a, e45b, acadia14_619ao, abdd, 1a3c, sigradi2013_285z, sigradi2015_10.309u21, 5638, b062, d3b9, ijac201614303u2, 0c27, acadia14projects_79aa, c058, ecaade2014_020n5, sigradi2013_303n, 1feb, caadria2017_129b35, dc0d, d181, 36e2, e71c, 80f6, ecaade2015_206s45, 2afc, acadia16_72h5, sigradi2016_732p, 991a, sigradi2015_8.47f11, 9c68, 8b10, ecaade2016_111n30, 78b1, b3fc, 411f, 546d, 3c6c, ecaade2016_128l35, 1427, ascaad2014_019p2, sigradi2015_10.74s18, 36dc, 2a9a, ed40, 35e2, f030, 4ded, e6ac, 9ce8, 4749, acadia16_54t3, 69db, acadia17_669m, 4d6f, ecaade2017_019ll, ijac201412306w2, 67e2, 438a, be55, c877, ascaad2014_003x1, a466, 4a72, f8e6, 3971, caadria2017_174e42, 103a, sigradi2016_637y, 2158, sigradi2016_690e, 0eb3, caadria2016_353u15, 4458, ecaade2017_090jj, ijac201513306d13, 2c5f, acadia16_280o17, 7843, 31fd, 3264, 03e1, 6693, fbaa, 3d93, 24e5, 517d, 50ad, 89d7, 124d, acadia17_365f, 5172, 94e8, 52c4, acadia17_329w, caadria2016_105g5, 975d, 38e7, ecaade2017_133f, 45de, 1121, 92d0, 8233, d06b, 5be2, ascaad2016_013b6, ea8a, ecaade2016_071l19, 0543, 49a3, ijac201513306f13, ascaad2016_057v22, 0c87, e48b, 4fef, 34e7, 2367, c75f, 5b15, 0719, ijac201513205l8, 5ce2, 4724, b73d, efd5, eaa3, sigradi2015_10.307i21, b6a2, 441b, sigradi2014_151e3, ecaade2016_198s52, c045, cf34, ecaade2017_230ww, e3bc, f5d1, 0e1d, 6e86, 979f, 77ae, bdc5, 24fc, de46, 5dce, f32a, ecaade2014_084z19, b0ee, ijac201614404w2, 285b, c552, e91a, 780a, 1e18, ijac201412403t6, 59dd, a795, b9b6, e87a, 66ae, a71f, f333, sigradi2013_280r, ab58, 3049, d013, 7da1, a552, ecaade2016_223l58, a2b6, ecaade2017_099a, d27c, 4ac7, a973, ascaad2016_038x14, 6d7f, 90ac, 8bd9, e152, 2fa5, a149, ijac201614308j5, 127f, sigradi2016_737bb, c99e, ecaade2014_018s4, caadria2017_118g31, 9b44, a51d, 999a, ecaade2017_051aa, 2c72, bf6d, ecaade2016_046p12, 0246, 13e4, 1613, 9c4f, ijac201412301n5, 1d5d, sigradi2014_314s6, 6f43, 2ae7, e8f7, 9259, acadia14_619at, sigradi2016_448l, ecaade2017_269ww, f470, 6b46, fb84, 4545, ascaad2016_048n20, 7a62, sigradi2015_8.189o13, 971c, ce87, c86b, ecaade2016_208p53, f209, 4b26, ecaade2015_64o13, 6680, ecaade2017_grie, 0e8f, c44d, a326, e010, ecaade2017_308ee, 7a48, a3a1, 9d2f, 21f4, 88b8, 1d1b, d842, 00e1, 0801, 1104, 05fe, 8b3e, cdb6, caadria2015_213b33, d99e, bfc6, ascaad2014_029l8, 2336, d867, 19fb, dd20, ecaade2016_163h45, 2cad, 6643, b0dd, 7335, 35a3, 164e, 19c0, 701b, ed26, a456, 9d60, 20e6, 39ae, 788d, 8bf5, ecaade2016_164l46, de0a, cbcb, 1b89, acadia14projects_445ac, ca96, 98a6, 4cfe, 880a, bc44, f7df, 19af, acadia14projects_463v, 5a65, 7856, caadria2017_107o28, 3147, 928f, 3d1d, ascaad2016_047w19, a059, f537, sigradi2016_814qq, ecaade2014_089n21, ecaade2017_033u, ecaade2013r_005k4, ecaade2016_018i5, a0a6, 2843, sigradi2013_217, acadia14_347ag, 67b2, sigradi2015_sp_8.326x30, c29b, 5516, ce54, 16f4, fe47, f66a, fa6c, acadia14projects_145af, sigradi2013_303g, b1cc, 5be4, 3267, ada1, ecaade2014_010x1, acadia14projects_317u, b2d9, 7f9a, sigradi2014_345e9, acadia16_352h22, caadria2015_048n5, 91aa, 7222, ecaade2015_35c7, 15d6, 351b, 714b, 2c39, 5cf8, 8ca5, b4b9, 14be, 8491, ecaade2015_202n44, 789b, 03ad, ca45, df9f, ec2b, de8a, 552c, 993e, 97eb, sigradi2015_8.289g15, d18c, 8794, ea43, 56d9, 6e67, ecaade2016_095j26, ecaade2015_130y25, 38ca, ea5f, eaa7, sigradi2014_032n2, b07d, a24f, ecaade2015_293v63, 226e, ecaade2016_127f35, b803, sigradi2016_356d, 1bc4, fceb, ecaade2016_089e25, 178a, d00f, 2387, f95f, acadia14_565ah, 6f0c, d3d0, 48fd, caadria2017_056y18, caadria2017_101i27, 004e, 8415, ecaade2017_199ii, 5e14, 1136, 3eb1, a4dc, 8d07, 1970, 0372, 5f75, acadia16_62d4, d206, sigradi2015_8.334s15, e545, ee23, caadria2017_175g43, 14c6, 654d, d1d0, f90f, 53b4, 0d95, c833, acadia14_609an, ecaade2016_151b41, a26b, f499, 6750, fdf2, ea7d, 307e, eafe, 1946, 581c, 590d, 14e9, da21, caadria2016_829b35, f066, ae4a, beee, 3bb3, 6a32, 6e32, f71a, 9108, 14a4, 15aa, b52e, a6fe, da6d, acadia17_231k, 56f2, 297c, ecaade2015_59t11, b175, 741e, fb9e, 71bc, f3bb, b9e2, ecaade2017_085c, 57ac, 486f, 9eb2, ecaade2014_182a46, 53c4, 2a05, b846, sigradi2013_303p, abdf, 5300, sigradi2014_099v8, b146, 2a14, 8bde, ascaad2014_026z6, c0b7, 0a95, 4b63, af6d, a06e, sigradi2015_3.11h2, c640, bac6, 2ff0, 39dc, 2682, ijac201614308z5, deff, 0216, 570d, sigradi2013_359f, 5537, 8e41, d3a7, 1e16, 6618, 2a2f, bd63, f66b, 6b4d, 9080, 38a0, 0da2, 1bd6, b3c7, 6b8f, f43e, 2599, c7b0, 1d47, ef0b, b601, aaff, eaa2, 4b61, 303b, c2cc, a118, sigradi2016_470z, acadia14_311v, 37e2, c26c, ecaade2015_228w50, ecaade2017_215s, ab27, 2b92, 98ae, caadria2016_405n17, ascaad2014_025p6, 863c, 4fd7, ef5f, ecaade2017_264d, 22b8, fa08, 530c, d876, 2181, d039, ecaade2016_123z33, a6ed, ijac201614204a10, ecaade2017_173mm, acadia14projects_619af, 59f8, 9e8b, ee17, 4df3, 63b7, 1e5d, bd72, 36a1, e8bf, a1f0, 39aa, caadria2016_425g18, 69f2, f47d, ascaad2016_017a7, ee20, 0f63, 0984, 6efd, 6199, ecaade2017_268aa, 1c5c, acadia16_62o4, 0da6, 879f, 499a, acadia14_619am, bb9e, 9a21, dfcb, 74eb, 44de, ede7, ecaade2017_054dd, bfa6, 581a, ae85, aedd, ecaade2017_087o, fcb2, e44e, sigradi2015_8.189s13, 78c1, 3b05, b785, ecaade2017_130yy, ecaade2015_273h60, 8c5d, fd44, 7e2a, d554, acadia16_326r19, 86f6, sigradi2016_752zz, 7d10, ecaade2015_206m45, fcc4, e008, 3d1e, e352, fe64, sigradi2016_803w, cfdf, acadia16_344n20, 597f, ijac201513201f6, 608c, acadia17_59f, f263, d067, sigradi2015_8.239b14, 86f4, 47eb, 74bf, sigradi2013_189l, bbdd, 78af, c9ff, ecaade2015_113n21, caadria2017_023b9, ecaade2017_306m, sigradi2014_303h5, dcdf, b967, 94de, 88e8, 0252, 819d, 7033, 189d, c066, 47f1, 167b, ecaade2017_056xx, 70bb, 08e9, 364e, 4222, 0871, c7c0, 8abb, 91f1, 48c7, e2ad, ecaade2017_042w, 4b2c, 7f18, 2866, f8bd, 172b, 81fb, 5dc5, 8561, 6372, 9832, 0c1f, ecaade2016_084h24, b2d3, 8746, 08f7, f5bc, 69bc, 09e0, acadia16_470i27, 6ab4, ecaade2014_157h39, 885f, e95b, d8ef, acadia17_435ww, 0fa7, ijac201412205h4, 74f5, a4c3, acadia14_375p, 6779, caadria2017_003z1, ecaade2014_111n25, 5531, acadia17_258o, acadia17_511c, d8f0, ijac201412401c4, 55ac, 2a90, 5fb6, ecaade2016_154z42, ecaade2017_108y, ecaade2016_096p26, caadria2017_017j7, 225d, d6b2, caadria2017_004i2, 9b82, 95c3, be21, bf7a, sigradi2015_10.309m22, 01b2, 945e, add1, f58c, 7855, 2290, caadria2017_056f19, 4840, ecaade2014_182v45, 39d2, 0ff7, acadia17_637c, ecaade2017_038nn, aff9, 9409, 2d54, ijac201513204t7, 6e1f, 0eae, sigradi2013_10d, ecaade2017_066t, d54b, d2ae, ecaade2013r_020s10, 4d58, 6a64, 2f6f, 87b5, be10, fb79, caadria2015_015c3, 13c0, 6097, ecaade2017_133m, 60f9, c84b, acadia16_460u26, ab53, fa10, ijac201412205w3, 2c36, 912d, 0e4a, f15a, 1eb2, eced, 3183, ecaade2015_309x67, caadria2017_158a40, 0cbc, c1c5, 286f, 806c, a870, 973f, 0281, ecaade2017_161d, 13cd, f2f4, 28c0, 7018, f259, 000e, b2a4, ecaade2016_013s3, 3f52, e981, b13e, a1fb, 0bde, ijac201412304r1, 9ab5, 633a, 6869, 7d67, 3587, 35b8, 65bc, 6d5d, 96cf, 10b2, da05, acadia16_174e12, ecaade2015_227a50, sigradi2013_389l, ca6b, sigradi2016_479ff, 1a58, acadia14_281w, a746, a986, sigradi2014_080m7, ijac201412205y3, acadia16_280p17, d508, 1480, 5359, ecaade2016_198p52, caadria2017_048y15, 6517, dd98, 2e8e, 0a29, b125, a487, 58e4, 1e1e, f580, 7ac0, 1506, 26b3, 9c48, 0704, 9902, 995e, ca71, f578, ecaade2017_291n, 0f77, 4bf1, 2b19, a2a3, acadia14_153c, 895c, 4c3d, ecaade2015_148m31, ecaade2016_ws-dleado68, de27, c4a4, 4e06, ce59, 92c2, 6896, a157, sigradi2016_448t, d4ed, f736, 0fbe, 3d5f, df10, 97fc, ecaade2016_163o45, caadria2016_829h35, sigradi2015_10.267m20, sigradi2014_316u6, sigradi2014_082s7, 87af, acadia14_671v, b6e9, 367b, f14b, d40b, ca1e, debf, ecaade2017_017m, d5b2, ae6a, c42e, 5dd0, b2c4, 723e, faed, 3991, ab18, d23b, ecaade2013r_005o4, caadria2015_010t1, 204a, ecaade2014_232z59, f901, 2685, 6a27, ecaade2017_049ss, 5f11, ebdc, ijac201614301a1, acadia17_491z, 91cb, bf0b, 499b, 5f6a, 6156, 9687, ecaade2015_129s25, f4f7, 9bfb, ecaade2017_302jj, 4a96, f9bd, ijac201412408j1, acadia17_247pp, caadria2017_174l42, 0495, caadria2015_073w9, ecaade2016_161w43, 88d7, 2e60, 0919, 9ca5, 0a64, sigradi2015_4.219s6, 2d3b, 4023, e02a, 528a, ae72, ae8c, 67ac, 32ce, 6726, f32f, c4aa, bab2, 0fe5, 9b0b, ecaade2016_118m31, cf86, 124e, ac5b, sigradi2015_3.268o5, ijac201614102z2, 676a, caadria2015_209a32, bad2, c0c7, a396, 2d64, 84ca, 2b5e, dceb, sigradi2016_696x, 3578, 7f68, ascaad2016_028v11, ecaade2017_057k, edc9, bba5, 7d06, 230d, 6b70, 2c15, 107c, ec16, ff13, b3e1, 6805, a3c8, a1d6, sigradi2016_356c, caadria2016_589a25, acadia15_343x14, sigradi2015_11.136p24, bc7a, 39a6, 368c, 20ad, 938a, 0f78, 7ab4, 00da, d8f6, ce29, 3295, 6b11, 5a89, ecaade2016_023o6, bdf2, 3e6c, 7cb2, 8cdd, sigradi2015_4.219j7, 31ee, ea50, 929c, 1f9b, 060b, ecaade2016_132a38, ecaade2016_042l11, 7943, e400, 04e9, a8a1, 1107, b138, aa2f, acc9, e748, ad17, 8b0f, 894a, ecaade2016_073f21, 9e96, 02a3, 94af, 268f, acadia17_424nn, 93a8, a302, 57b1, 3e44, acadia17_373m, ijac201412408v1, ijac201614204l9, b06e, 4134, c0b8, 5b98, a7f1, acadia16_260i16, ecaade2015_77w14, 17fe, 6e70, 5220, f142, 80b1, 7d13, d0f8, 53cc, acadia14_531r, cc36, 06f5, caadria2015_218z33, 2b11, ecaade2017_109dd, c930, 6811, caadria2017_101f27, b0fa, a698, 68d1, c1e1, caadria2017_051p16, 73d4, 06ae, ecaade2016_045k12, c328, fd5b, e31d, a5da, ijac201412407x9, 9b92, 2d59, acadia14projects_43ar, b64e, 7e0c, 7b14, ascaad2016_051c21, afc2, 4764, de45, acadia17_520y, 40c7, 843c, b981, 7ff6, 8277, b571, ecaade2015_53s9, d029, caadria2016_713e31, 2afa, 4b68, 4939, 9a0f, 0188, caadria2017_096n26, ecaade2016_ws-afuturep67, bb74, 150b, b6fe, fc0f, 87ca, 520e, ecaade2017_076ee, 06b1, sigradi2013_41l, ascaad2016_044x17, f121, 20e3, b2ab, a4a0, 83c3, b4e7, dfd1, cae4, ecaade2017_049uu, f206, 555e, ijac201513101g1, 78e3, caadria2016_517f22, d8eb, f8db, f711, b46e, caadria2015_023w3, ijac201412403f6, 8d5e, 36af, 06db, faef, b709, 1a1e, 998c, 8da4, 033c, 41c6, e7c8, 4b32, 2e73, 6d01, c17d, 65ee, e985, 60ed, 27ca, 938f, 604b, acadia17_381bb, 3cce, 1fea, ecaade2015_79g15, 39cd, 3370, abc2, 4e61, ecaade2015_11a1, 285a, f70e, ff63, ecaade2015_92v18, a80c, ecaade2015_155v32, 5849, 968e, ijac201412303o8, f155, afba, 3eb3, ecaade2014_163b40, 59f6, b092, 6d63, caadria2016_703i30, 4e00, acadia17_109z, acadia16_62t4, 20cd, 2613, acadia16_260k16, e41c, c6f0, 0213, caadria2016_881x37, a2b5, f9bc, caadria2016_673b29, 80ad, acadia15_161f6, caadria2016_861h37, 1d81, ecaade2014_071b17, ec20, ecaade2014_052l13, 4e28, afd7, ascaad2014_024p5, 68e1, ecaade2014_084b20, c969, 3ee9, ecaade2016_152o41, f322, f23a, acadia16_214t13, ijac201513203b7, 14dd, 049a, 77ad, be02, 381b, 586f, sigradi2015_3.111b3, ceb4, 53cb, c839, fdff, sigradi2016_420vv, acadia14_589k, ecaade2013r_018i9, 2bdc, 9800, ecaade2014_133w29, 8e9a, 5f70, acadia14projects_167w, a64b, e64f, a7c6, e13b, ijac201614207x11, 7538, 0aa7, f19b, ecaade2017_053o, 3b24, ecaade2017_089ee, b515, bca3, c534, aa83, cadc, b2c9, faa4, 34d0, e91b, f48d, ecaade2017_116b, 3a8d, 9c8c, acadia15_57j2, caadria2016_851i36, 151f, bfa7, 89f9, 21d5, 09ab, f0e7, 7ebb, acadia16_130v9, 86e3, 11a9, 428c, 3e7a, sigradi2015_2.137l1, ef62, 8306, 72f1, 4626, 7cbb, 679c, dce0, 99d0, d9b3, 8c9f, 98dc, 619b, sigradi2016_732u, sigradi2016_492pp, 4b74, ecaade2015_61x12, f970, caadria2015_139b23, 3629, bf57, fa0a, f791, 4915, 12a2, 0769, 1c39, sigradi2013_295d, d8a4, a5f1, 0eac, c82c, 1199, f3cd, 9b53, d892, 088c, 99b9, e3f1, e9d6, 6bf6, 639b, 4942, 082e, 719e, acb4, b979, 4d7c, 6070, a162, 2ca1, caadria2016_301r13, 3385, caadria2017_009i4, 4a5d, 1ac4, b488, a2fa, sigradi2016_732s, 1d3d, caadria2016_085g4, 1fe4, d99b, 76e0, 3327, ecaade2017_157hh, 5869, sigradi2013_117b, 5e98, 4887, ecaade2017_072a, 87d9, ecaade2015_53n9, 0c5e, 91dd, dccd, acadia16_214f14, 1115, f594, 3372, 8df0, sigradi2014_345j9, acadia14projects_463a, 346b, 05a8, 8f6f, ecaade2016_113d31, 7798, 46d3, 73a4, a566, 0375, b84a, 7ae8, acadia14projects_33af, ba09, caadria2016_861b37, ascaad2014_033z9, ecaade2015_235m53, a5f3, ec75, 5926, cc9d, 066b, f69d, ce2a, 91d4, 4317, 4b9a, sigradi2013_289, dc0e, 21cd, 4db8, d3eb, f47e, d3bf, cd65, d67f, d08c, 251b, 6101, c341, 2396, sigradi2014_282s3, 6582, b21a, e5fa, 4b27, 69f3, b6f1, 8c7f, 0341, ae62, 61ce, deb0, 02b1, sigradi2016_781b, d1cd, ecaade2017_291a, 4754, ecaade2015_86m17, 3cef, 9c66, 2d2d, ecaade2016_058b15, caadria2015_084e13, 232c, 787c, bb1b, 883e, 77f8, 2776, 9304, e6b0, 0a14, 30d6, 1245, 01b4, fb1d, 71a4, b93a, acadia17_542tt, 3ad6, acadia15_357v15, acadia17_282kk, c821, f242, caadria2016_851r35, 2fe4, 3d5a, 6fec, 0608, sigradi2016_614y, 6fe6, bcf5, fee6, acadia17_648v, b0cf, 3a46, fc26, ecaade2014_133x29, fd77, ecaade2015_285t62, d01b, 1485, 4ea1, 72b1, 68f6, 9665, 785b, 3c89, 253b, cb28, 4e83, 6010, f380, 36da, caadria2016_755l32, 1063, 567b, ecdb, 3b23, ecfd, 7b88, 3cbb, 423b, 97f0, 3788, ascaad2016_051e21, 1239, 7bcb, 43b9, 9077, 7591, caadria2015_203l29, ascaad2014_003a2, fb62, 1f3d, 305b, ecaade2015_280g61, c9b6, bd93, 0c17, 3af7, 437f, fae8, 1369, a1ed, 4661, 17e6, d9f2, ascaad2014_001b1, 8884, ca46, ascaad2014_036b2, sigradi2016_602m, ab30, e803, 6819, b3ff, 3a9c, 36b0, afd3, e6fd, cbe4, b65a, 7280, 02ef, sigradi2013_195, 8bc2, sigradi2015_11.8l23, acadia14_177aa, f554, bf3b, c3de, c1da, 95cf, ijac201614405g3, 2baa, 8cbe, sigradi2016_625kk, 2eae, 7fee, f336, 7bb3, fded, acadia15_483n21, sigradi2016_635j, 2bc0, f4d7, ecaade2017_215x, c354, 2089, 08b8, 6e51, 0f2b, 5044, dbe5, 0277, 8191, 1208, sigradi2014_037x2, ijac201614405h3, 3917, ba15, 88a3, ecaade2017_301u, a214, 62cc, b322, f0fd, caadria2017_021i8, sigradi2013_194b, 321a, 81f3, ascaad2014_031h9, 766a, ecaade2015_158i33, 19e3, 0d7a, 87bc, cd9f, b69d, 083f, sigradi2015_8.186i13, 889e, ecaade2017_151s, acadia14projects_111k, c9c7, 05fa, 4068, ecaade2014_168h41, 80b8, 762b, fd48, sigradi2016_550k, ecaade2017_152d, 460a, sigradi2014_197a7, e2cf, 0fbd, 54d8, db2f, ef88, f4c3, 9fa6, f728, 370b, de0d, aa63, 952d, 36fa, 2520, caadria2016_713d31, caadria2017_021k8, 57b5, c49b, b1a0, 1576, 6d48, adfd, 6c0c, 7b51, bebc, sigradi2016_614t, sigradi2016_779tt, acadia16_424j25, d6c1, 8f61, bca8, bfbc, e3b0, 156b, caadria2015_114z17, 2f9b, 8b5b, ecaade2017_192p, 13e7, 6647, caadria2016_745e32, 647f, 60e4, 4e20, 0823, ecaade2014_104l23, ef8d, sigradi2014_032i2, caadria2015_208r30, c364, ecaade2016_197y51, ecaade2017_066j, sigradi2013_407h, sigradi2015_6.42z7, acadia17_358y, ecaade2017_ws-archieduy, a26a, 5e7e, ecaade2015_15x1, e14c, caadria2017_058n20, 0a75, 40e7, 7c88, da11, e129, caadria2016_415y17, bbbc, 5e3c, dfe1, def3, b14d, ecaade2015_180z38, 87dc, 5956, c2f3, 188b, 90c1, e758, 4692, ecaade2016_071t18, 56a1, 2bd9, 55c9, c76b, 8a49, f9b9, acadia14projects_435as, acadia15_161e6, 03c8, acadia14projects_145ak, ecaade2014_084d20, d68d, 5162, b92f, d77e, 2015, 7d65, 2a15, e549, 3342, 9d6a, ecaade2017_059ww, bbeb, 1b44, 27a7, 30b4, a866, c37b, 15c6, c1c7, ecaade2014_224m57, 9e35, 3486, a13a, sigradi2015_3.268m5, 4cf5, 1a7a, 1969, b057, 7ee1, ecaade2014_010t1, caadria2017_155n39, ascaad2014_014g8, 7ff5, acadia14projects_229i, ecaade2014_128r28, 4358, caadria2017_015t5, sigradi2016_592q, 8826, acadia17_153i, 375f, efa2, a09d, 5b9c, d325, b657, ecaade2016_099j27, ecaade2017_274q, 746b, 088b, caadria2017_051l17, deda, sigradi2014_132y1, 5592, sigradi2016_571rr, ecaade2017_009dd, 8b36, 6c33, 6c6a, 5bbe, 48cc, c886, sigradi2016_441ii, 787e, 7561, 5f63, acadia14projects_199ap, 708e, f80d, 2c43, ecaade2017_169rr, d894, 4fce, sigradi2016_490ll, 1d17, f668, ecaade2014_149c34, ecaade2016_021p5, be15, b3d7, acadia17_169c, ecaade2017_256gg, 1605, 8bfb, 3ab7, 9c1f, a480, 7513, 9d6b, ca99, cae7, a3e2, ec92, 56e7, ecaade2017_213uu, ec05, ecaade2014_070h16, ecaade2014_057j14, d63b, 8d17, cfed, 9262, 2d8c, 76e7, 9a61, 9265, ecaade2014_038x9, ce19, ecaade2017_091ss, 440f, 6d46, ecaade2014_015r3, 07ec, b4a4, 7e0d, fc77, 41b1, 003c, ecaade2016_099m27, 6d70, ijac201614202t7, ecaade2017_122zz, 3b96, 114b, ecaade2017_254ll, ecaade2014_162t39, 320e, acadia17_60aa, sigradi2013_347v, caadria2015_030k4, 3b3d, f87a, ae5e, bec5, 7595, 2112, 52ef, caadria2015_190o28, ecaade2016_073b21, 600d, 249b, 9c1d, e312, ec78, c5fa, sigradi2014_330f7, 6a28, 15f8, sigradi2013_52i, 8092, c7fc, acadia14projects_463i, be2b, 4f52, ecaade2017_059xx, fd57, 5624, acadia15_123l4, e85f, 4536, b895, db0e, ascaad2014_022r4, c79c, 3171, 7da2, 284e, caadria2017_080k24, 092d, 1773, caadria2016_425f18, 4e3e, 67a5, acadia14_647av, caadria2016_085i4, sigradi2014_049g5, 0aad, 9ae6, 436c, acadia14projects_691aw, 68f1, 78a6, d43b, 0049, ecaade2015_84z16, ijac201614406g4, ebae, ascaad2016_038a15, ecaade2014_053p13, acadia17_520w, acadia14projects_619as, caadria2016_249g11, 9fef, ecaade2014_066l15, sigradi2013_30z, 7f73, ecaade2016_018k5, b8f5, 3e11, 9a3f, 7f76, 30a7, 992c, 3b89, caadria2015_065w7, b407, acadia14_357aw, ceac, beab, 3660, c5bf, ecaade2015_59m11, 5726, 8983, ascaad2016_036a14, sigradi2013_135, ijac201412305y1, caadria2015_130w21, ecaade2015_230d52, 43df, dbf8, ecaade2016_224e60, b52d, f6b9, 7657, 2770, c70c, dc76, ecaade2014_031z8, ecaade2015_173i37, 6fc3, c9f2, 6214, 793c, 33e7, a9cc, afda, 0e11, caadria2016_735m31, b4e9, bd79, acadia15_173t6, 94e9, e046, 1ff1, sigradi2016_448r, b9d1, 00ae, sigradi2015_3.9a2, 6736, 1c03, 97ce, 28d7, 2212, ecaade2014_024r7, baf7, 9fd2, 051e, caadria2016_703h30, f02b, 95f5, eff8, e563, d6ea, ecaade2014_038m9, ecaade2015_206t45, 6a0e, e881, 4cd3, 61ba, 2276, fa4c, ecaade2014_038p9, sigradi2016_654d, 8497, d4a2, caadria2015_124g20, ecaade2017_009y, 724e, 5ba9, a647, sigradi2016_625b, 8059, 06e7, acadia15_417b18, 1ae0, 69bb, 392e, ecaade2014_130w28, 56e3, sigradi2013_194o, ijac201412301y6, 8831, c3dd, ecaade2014_046t11, 0ac5, 9b9b, b557, a240, 29b6, 3702, 9928, d4c6, sigradi2013_326m, 25e7, 6d0f, a58f, 9f3c, 298a, a8d5, f29e, f45c, d197, 6134, 44ee, dadb, ecaade2015_144x30, aadf, a422, 34ad, 6991, a3c6, 413b, 0d1c, 95e2, b519, 3fde, ecaade2015_53k9, 5f52, 1ed8, ecaade2017_265t, 7a15, d26f, sigradi2015_8.186t12, 34ea, bb8e, 0466, a110, 2500, caadria2015_014k2, bdc9, 0e42, 1ada, dd72, df36, e3ef, acadia14projects_709am, c35d, 1679, 1e9f, 8735, a101, 21d1, ecaade2017_148uu, ecaade2015_83t16, ecaade2017_157nn, acadia16_140g10, f7eb, sigradi2014_197v6, ffaf, eac6, 3219, caadria2016_383r16, 496a, 7b96, 8718, acadia15_381t16, 9cf4, f6ca, 35dd, ijac201614206d11, sigradi2013_401e, caadria2015_210f32, caadria2016_209z9, 64a2, c3bc, aed4, 2eff, 5392, f51d, 469d, f593, 3b3f, b970, e620, ascaad2014_008u4, ecaade2014_044g11, bb99, 3afb, ce2e, ecaade2016_223j59, 47f2, ad3d, 73b0, fb49, acadia14projects_691at, 0eab, b88f, 45fd, 62b7, 39f0, 46c0, caadria2017_118x30, 7435, ecaade2017_021z, 831f, 5c49, 1f79, 282a, 86a0, 7cf0, 2e3c, sigradi2015_8.47j11, da2d, 07b3, 387b, e69d, 31eb, 1373, 3cc8, b5e2, caadria2016_259t11, a236, ascaad2016_024i10, ba2f, c076, e655, 2337, 737a, 639f, 188f, 62ff, fce1, ecaade2017_050j, ecaade2015_200s43, 18d7, 5633, 9bd3, fd78, ce1a, 5416, caadria2016_219g10, 9cc7, ae50, 6ecc, c3b8, ecaade2017_038rr, ecaade2016_166n47, 8a21, cbdc, 085b, 3d8b, caadria2015_188x27, 1ec4, 73b9, 9762, f64d, acadia14_311y, c98f, 25ec, 02a4, 3a20, 439c, caadria2016_683n29, b05d, d5f8, ecaade2017_174b, bc14, 5b80, a816, cfbc, ecb3, a7c3, 4a09, ecaade2017_293uu, 5f02, c309, sigradi2014_045d4, 0eca, 402e, caadria2015_078m11, 67c1, d7df, eba5, 223c, bd1e, 84e5, a5c2, 131e, e8b1, ijac201614105c5, 2553, 3c44, db44, 2d67, ecaade2016_075i22, d29a, ecaade2017_129ll, c8fb, f55d, 06c9, acadia16_460t26, 0ecc, ecaade2015_139v29, ecaade2015_35b7, 535a, 2fe1, ecaade2017_273m, sigradi2016_636m, 281a, sigradi2015_11.142g25, 4ce8, ecaade2017_152xx, d843, 87a5, 8f72, 8549, ad0e, ecaade2016_230o61, 23ea, 8af6, 94fe, ecaade2017_255l, ecaade2015_155h32, 93c0, ce5d, e5dc, 8f1a, ecaade2015_336d73, 9165, 9df1, 67da, e06c, e4eb, af43, 7ad7, f7a1, 1ac7, 926f, ijac201412205r3, 1165, f4ab, 33c2, 7d9c, 39f3, acadia14_189a, 9dab, b501, e8d3, 893e, acadia14_135j, ac0b, ascaad2014_005t3, efcc, 748d, 461f, 0ba9, caadria2016_281h12, ijac201614303v2, 7e11, c721, 855e, ecd8, f88b, 5e92, ecaade2017_031kk, ecaade2017_265m, ijac201513302h10, 8114, de63, 2516, 78f9, 80b9, ab0b, ddc3, b2bd, a8a2, c7a9, 4524, ascaad2016_042v16, acc3, caadria2017_101n27, ecaade2017_017h, dcb0, ecaade2017_156y, 9e4f, 930c, bc7b, f385, caadria2015_064u7, 525a, sigradi2015_8.41a11, 7a45, ee81, 0b75, 82fd, f0da, b58d, e929, 5b9b, sigradi2013_343f, 580e, f55e, 4dc3, 73d8, fdf3, ascaad2014_030z8, 6526, bdb8, aad2, acadia14_445ak, 81d9, acadia14projects_63af, ecaade2014_109p24, c4c1, dfd4, 9449, 6338, sigradi2014_074j6, 4eed, fbf4, 7a2a, 9fac, 81e9, 0e70, ab99, caadria2017_110g29, ecaade2015_18e3, 4e73, ijac201412301f6, ecaade2014_130y28, caadria2017_079b24, ecaade2014_224r57, 5cf3, c122, acadia17_144uu, e7ed, 7ba9, 5c4d, 601e, acadia14_75ay, sigradi2013_215, 2a95, 1202, 54cc, 1d3e, bcf7, 04a3, 1bea, ecaade2015_109c21, f430, ascaad2016_035m13, 3630, ecaade2014_111j25, eb0c, acadia14projects_189a, e217, ecaade2015_319i70, 10f9, 6559, ecaade2016_018l5, 2fa9, 9f20, 0075, 7d4e, sigradi2013_189h, 17ea, f943, e9ad, ascaad2016_039p15, ae20, f4ae, c45f, 49bb, 781c, 1314, ed3b, ecaade2016_047j13, b286, f8a0, 3a4c, ecaade2015_100t19, sigradi2016_360p, 6e1c, acadia14projects_487h, acadia14_339ak, a3ce, 8b2c, ecaade2014_149f34, ecaade2017_027b, 712e, sigradi2014_070a6, 9767, a6f9, 10e3, 66dd, bf46, ecaade2016_140r39, ecaade2015_138n27, 966c, sigradi2015_11.196m26, 7ea4, 2d40, 18ff, 7753, ecaade2016_129s35, d3e3, acadia17_81n, 649d, 8a47, 27fe, ascaad2014_012l6, 03b9, 6683, 67c7, acadia16_344h21, c6a7, 31d2, ijac201412302p7, 8730, 2c68, ce3d, 8d05, sigradi2013_294s, 410c, f025, 3853, ae64, ecaade2016_222h57, 325c, ecaade2013r_009l6, 252a, 6391, cf09, ascaad2016_034k13, 61c3, d0b6, caadria2017_004j2, 1470, f340, 9aeb, ecaade2015_207h46, 9582, 8d36, acadia16_214y13, 647e, d5ab, aba8, 8c76, 5f48, 27e8, 71e0, a416, 3989, 3f72, 840b, 6703, 5ea9, 509f, e014, 9076, acadia16_362m22, e080, e2b2, ecaade2016_106g29, 69ce, e570, acadia14projects_101ao, 8e25, 62f6, 67cc, acadia17_237dd, ee6d, f125, ecaade2014_163a40, 11fe, 44aa, b1ab, ijac201614104j4, 2997, a892, 09a1, ad4b, 0124, 8488, sigradi2016_710bb, 1249, 5584, 3652, 24cd, 6187, ecaade2016_223e58, acadia14projects_357az, acadia17_323s, d13a, fcb9, a515, 23ac, acadia16_344o21, 927b, sigradi2013_30v, a498, caadria2015_109b17, f4f1, d247, acadia14projects_517n, f45d, 8f49, 5178, 027a, 6151, a3b3, sigradi2013_54o, 1174, a9e4, 8ac4, 5a11, ecaade2016_163w45, 0087, dd6d, ecaade2017_072d, 995a, 787d, acadia14_247s, ed11, 4bfe, f71e, 8574, caadria2017_086j25, a98b, cd31, caadria2017_142m37, 3ffb, 4520, c05a, 47cf, d0e8, 905a, 9e61, 4e3d, ecaade2017_029y, 58b2, e916, ecaade2014_224s56, 7a0d, 402a, 37fe, 888a, d48c, 2b44, caadria2017_124t33, sigradi2016_357l, da83, f123, 75c7, c443, acadia16_78p5, 407e, de8b, e082, ecaade2014_080f19, 3508, b070, 0e83, e860, 8e7f, 09be, ecaade2015_265n58, sigradi2016_752qq, 57b3, d42d, 074a, 83e9, a10f, 0597, 62e4, 9ccf, 200c, 8feb, 4eb0, 1fff, dd52, 0547, cac0, 32de, 9c82, ff19, 2fbf, caadria2015_015b3, 1715, sigradi2015_1.288a1, ecaade2016_191b51, 6a78, b69f, e254, f062, 9b42, c5f1, ecaade2015_241f55, db13, d993, b390, caadria2017_122n31, b10c, ecaade2014_206r53, 4ac6, acadia17_473qq, 4586, 716a, 502b, 76c0, ea07, 12f1, 64c9, 97d5, e14a, 493c, caadria2017_009n4, ecaade2017_264b, 4987, 2ca5, 2198, 22ab, 0921, 65b2, ecaade2014_194f50, 05bb, 69a3, 599f, 8b32, 25e3, ecaade2016_243n64, e633, dedf, 36a3, 8224, 0867, dcd9, bb1d, c24f, ecaade2016_025a7, ecaade2014_094n22, e9c1, f811, 535d, ecaade2015_265p58, acadia14projects_589l, acadia14_177s, 769b, bf3e, e8b7, d5a5, ecaade2015_110f21, 55a8, acadia17_230d, ce07, 1ef7, 7076, 212d, 770a, e9bc, 57d6, ecaade2017_302bb, 326d, 1085, f3af, ab97, caadria2017_149l39, d87c, a55b, 50f9, 2d77, caadria2017_185u44, dc9d, 2254, f04a, acadia15_451r19, ecaade2014_052s12, ascaad2014_015v8, daa0, b89a, 953f, sigradi2013_429f, 184c, caadria2015_060z6, a92c, 6c46, 5d94, db4d, b19e, bb11, 9d88, f372, ecaade2014_080e19, f457, sigradi2016_420zz, 9b2b, b627, 10dd, 60d0, cd78, ecaade2017_274aa, a7e7, 2eed, 432f, 77bd, 0a9d, c176, 5430, d717, bae4, 28dd, 58e6, sigradi2013_212s, 1db8, sigradi2016_807jj, da38, 8c97, 33cf, 4515, 4301, 735a, cfa5, 1673, 4165, d586, 58bc, d888, abc9, ac0a, 84e6, 8913, 7ac2, 8a65, 29ea, c170, bdcd, 53a5, 29d8, 2407, 9e47, 1c58, aa91, ecaade2017_056vv, 0883, 4ff8, 6286, 1855, ecaade2017_007b, 9c0e, cbdb, 8b61, f977, ecaade2016_154v42, 8047, ecaade2017_083pp, f442, 9b00, sigradi2014_239b9, a825, c332, 9193, 76c1, caadria2017_052t17, caadria2016_229c11, a84b, 4f68, ecaade2014_072k17, sigradi2014_281e3, 2b67, 46e3, c1a8, 7b80, 5b4f, sigradi2014_080n7, 2062, 02b9, 8d48, ecaade2017_ws-archieduaa, 8637, a2b9, f2f7, 9cba, 5d3b, 2737, 194b, 640e, ecaade2016_ws-dleadb68, 28d1, fb2b, fee4, 0a49, 08d9, 5382, 07e2, a908, e0f1, 7533, c05d, 13e5, 04fd, ecaade2014_089v21, c67a, 1ffe, 6798, f01b, ecaade2016_243u64, ae55, a533, bae2, 711d, ecaade2014_141e32, 6be2, caadria2015_081b12, 9bcd, 1fbc, caadria2017_030y10, ecaade2015_247g56, a871, caadria2017_105h28, ea53, ecaade2017_013pp, 7edb, c189, 841c, caadria2015_170z25, 8ee7, 2501, 8f58, a8e5, caadria2016_621a27, f552, 519a, a250, 5ddb, 27e3, ecaade2015_22v4, 1cfa, 8cd5, 7342, db55, dbb7, 8184, c8e6, 3042, 27cb, fc75, 301b, 3076, 5e25, 31b2, 4194, 7223, 9c33, ecaade2016_170v48, 4eea, 0b81, 7fa7, a6a8, 2ec7, c9c3, ecec, acadia14projects_339am, ecaade2015_138z27, 3f8a, caadria2015_012h2, sigradi2013_401f, 2c4d, 4b85, de62, d280, 3cf5, 3984, e72d, ec5c, 8a04, 3d51, sigradi2013_41j, 5e7b, 0750, cf7a, 6662, ecaade2016_225r60, ecaade2015_176z37, 4ed1, fe0d, 442c, ecaade2017_192o, 9420, 20c2, 0869, ecaade2017_164l, acadia14projects_463k, d42c, aa4a, 6073, f2f2, ffa9, 585e, f969, 6471, 89e1, 775b, d7a1, 41ff, d814, c8f8, 64df, ecaade2013r_003r2, 8cde, 9634, ecaade2015_113p21, f6bf, f8c6, 96b9, 3e71, ecaade2015_87t17, acadia14_389d, c363, 2cd2, sigradi2016_710mm, ijac201614102a2, b6a6, 34e3, e259, df1c, 757f, c6d3, 955c, sigradi2014_048z4, e49b, a9e6, a817, 4bbd, 5822, 56d7, 4857, 2992, c3af, 580d, da27, 6f92, 7525, 2a36, ascaad2016_045b19, bf40, 040c, fc1a, 0834, 73dc, ecaade2014_152f36, acadia14projects_609al, eb0e, 8318, 45ed, a280, 2762, 759b, 07ba, 5734, 2580, 05a9, de33, 7a23, 65fd, deaa, c52b, 3f04, ae08, 1481, 5c54, 01b1, 4188, f5cc, e38c, 5b25, sigradi2015_6.387u9, d91d, 18dd, 489b, acadia17_551g, c31a, 1052, 761d, acadia14_579i, ecaade2016_203j53, 6ab0, sigradi2013_173, 6a06, 8bc3, sigradi2015_sp_2.112n29, 8a32, 4de4, 52dc, 8f0a, 48b2, 6d2c, a6dc, ecaade2014_180g45, 1683, e8af, 68ed, 691b, 143a, c005, 1458, ecaade2015_13m1, a592, 2560, 0e7b, 4874, 3351, 8410, 7d47, acadia14_267k, acadia14_219d, f5de, caadria2016_579n24, c092, dcb1, caadria2016_373i16, 09e5, ee40, ecaade2015_138d27, ecaade2017_133b, d004, caadria2016_549r23, 37c6, acadia17_231o, fd26, ecaade2015_59w10, 154c, ecaade2017_031yy, ascaad2016_007l3, 8bf9, sigradi2016_771u, c376, e1e9, 91e4, caadria2016_797m33, 72c8, 4b2b, ecaade2014_065f15, 2b84, 35bc, b33d, acadia14projects_135x, ee36, ac91, 6a50, 5a7c, 0849, b480, sigradi2015_6.387e9, ascaad2014_002m1, c776, 4dea, a9ab, 1d8d, bea8, 2cf8, ecaade2017_117t, ecaade2014_044h11, bdb4, sigradi2016_756b, 96d6, 12ba, c44e, 68a6, c6c6, bc95, 1e96, bb00, sigradi2014_345n8, caadria2016_755i32, 5e95, f472, 461a, b7fd, f5bb, sigradi2013_275c, c910, 26a4, caadria2015_108y16, ecaade2014_239n61, c77e, 3c65, acadia15_161j6, b648, cc72, 52eb, 5e0c, 950b, 1930, acadia17_349n, cc2d, 6d06, 6727, 2d9f, 4a2c, 7d7a, sigradi2016_732b, 045b, acadia16_470p27, acadia17_258m, bdd9, 51a4, 258f, ecaade2017_054kk, 416b, f47c, b768, 05fb, ijac201614208b14, 9294, ijac201513104e3, 91fb, acadia17_520h, 3c5b, caadria2017_113z29, 87a1, 7b5f, c8b0, 31fb, e628, a105, 6ccc, 60cf, caadria2017_122z31, ecaade2017_229q, d819, ecaade2014_239t61, sigradi2014_082r7, acadia17_678bb, a5bb, 1e62, ef17, f4be, 5e6e, ecaade2017_274u, 026a, ecaade2017_215kk, sigradi2015_8.186h12, 8530, 6449, 5872, 934c, 63ef, 1684, d8a3, b56e, 74a5, acadia17_221ll, sigradi2015_9.347u17, 0dab, ecaade2015_199w42, 0980, e30e, ecaade2017_046c, 5484, e92b, ecaade2017_248ss, 558a, 8dd8, dc2e, f425, 5d62, 62bf, 7851, 6ef9, 9768, 25e0, ba29, 8e31, 8b7a, 1eea, beb1, 860c, 47e9, acadia14_117c, c883, sigradi2016_490x, 8c8a, 5e7a, 79a9, 628a, bb9b, sigradi2016_781yy, sigradi2015_10.378a23, 43ee, 0bee, e7ad, 918c, da8c, 79b2, 0cd6, sigradi2015_8.81w11, 5f03, sigradi2015_7.146a10, sigradi2013_386c, ecaade2016_223z58, 8c46, ecaade2015_201y43, f1e9, 50e1, 6396, ijac201614302z1, 830b, 87ef, 1dcc, a30a, acadia17_413ff, db10, b4bb, ecaade2017_155i, ijac201513203f7, cbf3, d29e, 810a, sigradi2016_816ww, 7145, 780c, 90ca, cb5d, acadia17_338jj, 818e, 5d39, fa7b, sigradi2015_8.186j13, ecaade2015_327f71, 0d8f, 0796, 0312, 07f2, d1ae, f0d7, 7dfc, ecaade2014_149j35, 440d, ecaade2014_140x31, 45a7, caadria2015_102x15, 98f8, b788, cfe7, 2e6f, bb38, 969a, ecaade2016_162u44, fb24, sigradi2013_41, 06d6, 5574, d66b, f8fe, f688, sigradi2015_10.309g22, fb39, 4c04, 3806, 9b91, ecaade2014_066i15, e518, 9489, sigradi2013_414r, ecaade2015_35w6, 901d, a3da, a69f, 7117, ascaad2016_030e12, 7fa1, caadria2015_010u1, 3465, 7ebc, 7eab, 8205, ecaade2017_155j, 53bf, ecaade2017_302ee, e4e8, c256, 7c44, 237b, 9b5c, ecaade2014_138s30, c014, ecaade2016_025n7, 623f, 30aa, ascaad2014_017r1, ecaade2017_046xx, 961e, 7f0d, 2e12, a312, 0b48, ijac201412403w6, 2ba8, 968c, dc52, 336a, 09ac, ecaade2016_222n57, sigradi2015_10.377s22, aab9, 0af6, 04f7, acadia15_223k9, 7bba, 9540, 4875, bcef, 6123, 9756, ijac201614102p2, ecaade2014_072m18, 85ea, 2002, a6ef, 493b, ecaade2014_168r41, 4bb9, 67f4, 14bf, ecaade2014_143o32, c65c, acadia17_402d, 4d43, 85e0, 1f1c, 562d, ecaade2016_119s32, 8e70, 2913, 51f3, a659, b094, 7f47, 01cd, ijac201412405m8, 46a7, 809e, ascaad2016_045z18, 4b57, 3e7c, ecaade2017_302ss, 25dd, 06d7, a820, ac81, dfa5, sigradi2016_814a, 94d6, 4a45, b3b8, b784, ecaade2015_53s8, ecaade2017_203s, ecaade2015_253s57, deb7, c192, 2a8e, f52a, 5105, 98d8, c153, 38c6, 7f7a, ee98, b9de, 0f01, ecaade2017_288aa, 95a4, 1f14, 2207, 076c, d31b, 8f21, 8f27, ecaade2015_21v3, ecaade2014_175o43, c8c2, 60c5, 92fc, 1556, e520, sigradi2015_10.7d18, 2c59, d366, sigradi2016_814l, ecaade2016_098y26, f382, ecaade2015_61z11, f0db, 77c0, 4d8e, 4986, ecaade2015_307n67, 1f6c, b51f, acadia17_231aa, ecaade2016_191e51, 8790, c7c5, 3f54, 05f5, 78eb, a45f, 0df3, caadria2015_233f35, sigradi2015_8.289h15, 5945, aa0b, 07ad, ecaade2017_048nn, 945b, ijac201412301m5, 9450, ascaad2014_029d8, 0080, 6491, b5c2, ecaade2014_196e51, 2b4e, 13dc, 3060, caadria2017_051k16, 0f7e, 4672, 2df3, 1da4, a05d, 1c46, 3fac, a47e, ecaade2017_079l, 9976, ascaad2016_046j19, ecaade2013r_011b7, b573, 14e6, 7abf, a461, ac9e, 5efe, d94e, caadria2017_189j45, fefb, 2ae1, 8c37, 228f, 2950, dfa2, 7b77, 75da, bbc8, a2fe, d8e9, acadia16_308s18, ecaade2015_161i34, 0c2e, 72af, 3487, ecaade2017_049zz, 6571, ecaade2014_237a61, 34c9, ecaade2015_180v38, 291d, sigradi2014_169n4, sigradi2014_284y3, 8867, 6b48, 582d, ascaad2016_039u15, 3deb, 3a09, 1cc5, 7014, 216b, 3b41, 48d9, 849d, 0443, e407, 7df2, abc7, a1f1, 8ae6, 6b02, ecaade2013r_002y1, f7a5, 78ce, 383c, 93f8, 05ae, 873a, 8e0b, ecaade2014_149h34, caadria2017_113t29, ecaade2015_273k60, 4e13, 23a1, 868b, 2652, b933, 450d, 95e4, a6c7, 2ea9, 77cf, ijac201412202s1, 8a7e, 4cdd, sigradi2016_450ww, bf91, d1de, sigradi2014_218g8, 613d, ea4a, a4a1, 125b, 2694, 9311, 919b, 33a4, 0631, f0b5, 8140, 9d80, ecaade2016_074m21, bad7, 4af8, 5d0d, sigradi2016_627g, acadia14projects_671l, 3501, 2d6b, sigradi2016_467r, 331c, 425f, 8ee1, c771, ecaade2015_317x68, e844, ijac201513105t4, 662e, 0632, 0a0b, e219, c8ad, caadria2016_861z36, 815f, c53e, 3a64, 7bca, sigradi2013_343d, a551, 0154, ecaade2013r_002e2, da07, 175c, 729e, 7695, 7ccb, 6474, f101, 5fa0, 46e2, e831, 0fc8, 4ba8, acadia15_274k11, 0ce7, 7328, 2449, 4f9c, 9f1f, 9e44, a964, 9710, 323c, 9307, 9425, ecaade2017_199rr, c13c, acadia14projects_291az, 8474, f2c5, 0653, 8ab4, 6a07, 3f97, 3974, f016, caadria2016_663o28, 8503, acadia14_579d, 6c21, 24da, ecaade2017_143b, ecaade2016_128j35, eb80, 230f, 5bc9, 32ef, 3bc6, ecaade2015_178h38, caadria2017_149f39, 8b2b, c97e, acadia14projects_479z, 2e4c, eb12, d398, 0d2a, 99d3, 6b60, 9371, caae, acadia14_601x, ecaade2017_172n, 3995, e197, 6c92, e785, 7749, b6b6, 1cdb, acadia16_260f16, caadria2016_477x19, cc20, 6510, 30c6, c209, 31d0, ecaade2014_024j7, cf4f, ee0f, 6fb9, 3dc8, 17a9, e93d, 8eb8, 0d02, 8130, f141, f9a0, 4e11, acadia17_177v, 5d28, acadia14projects_101w, sigradi2013_407a, 1fef, acadia14projects_101p, 7b58, 13f6, ecaade2014_186t47, 8fab, 45dd, 8ffa, 94d5, ijac201513205r8, 3c42, 5187, acadia14_177w, 9ff9, 062b, e1bf, 54ae, acadia17_36q, 035c, 0538, 42db, ecaade2015_180y38, 7c52, a860, 5a70, 0edf, 76fc, a943, ecaade2015_101c20, sigradi2016_766l, 0ec8, 4124, 332c, adb2, 1339, 6e4c, f916, cfbd, 04ba, df70, 34f6, 4bc3, 33e8, 410f, sigradi2015_3.65s2, ca5c, 1fd8, cb94, 7090, 38a9, 5846, d374, 8843, a2f0, ebc0, 6d02, ecaade2016_140m39, ae3a, 0725, acadia15_232n9, bfc2, sigradi2015_sp_8.284r30, 4779, ecaade2015_61z12, caadria2017_023c9, 93cc, 0666, d982, d947, 199e, 2129, 520c, caadria2016_135d6, c244, ed25, 5d5e, ecaade2014_070p16, f0d2, 4127, ijac201412406r9, df9e, a2a4, 71d4, e53a, 98a2, 259b, 69e6, 644e, 2a69, acadia17_500gg, ecaade2014_111k25, 650d, 651a, 4326, 9d66, 09b4, ijac201412306c3, c1ab, 42d8, c60a, 7d4a, c2f7, 30f7, 07c4, ecaade2015_285p62, 5e81, d762, ecaade2017_181r, 5529, sigradi2015_11.8j23, ecaade2017_013mm, 4bbc, ecaade2015_194r40, 7c2e, bd8b, efcb, caadria2017_029j10, sigradi2016_592z, caadria2016_343l15, cb9c, dfba, ascaad2016_029a12, 1524, 76b0, ecaade2015_87r17, 7f44, c740, 5764, 180e, sigradi2016_364ss, 9c04, 8d3a, acadia14_101p, db4f, b9a6, ascaad2014_019l2, ecaade2017_109nn, 0aa1, 150c, aea4, ecaade2015_205y44, edb2, 03cd, caadria2016_435p18, sigradi2015_3.209w3, c4b4, 11aa, ecaade2017_243bb, f9ef, 65eb, 25ba, b646, ecaade2017_039e, edef, 8c58, 9cc5, ecaade2015_196t41, dd99, ad84, 5772, 6e8d, acadia16_224o14, 0fa8, d509, 940b, fd56, ecaade2013r_013a8, ced3, 5f08, df1f, c2a6, 37ca, 2dec, e28c, e44c, caadria2016_395x16, ijac201614402k1, ad57, a9a5, 30e4, 6a70, e586, 51f7, d037, acadia16_88a7, sigradi2016_764g, d5cf, 10ea, 3b34, f2da, ijac201412301g6, 847a, bc33, ijac201412301l6, 5505, 58bd, ecaade2015_172c37, sigradi2013_74f, 376f, 28a1, ijac201412304z9, 394a, ecaade2015_59y10, 447a, 1086, f231, c40e, 43d7, 26f6, ca17, 8691, ecaade2017_291e, feaa, 203a, 6acf, f5e8, 56cd, d804, fd2e, 04db, 73bd, ascaad2016_013a6, ecaade2017_195jj, a108, 5494, caadria2017_067s21, acadia17_658e, 0dbc, acadia17_283yy, 46ef, cc5a, ca15, 7c33, 2b3b, 92e6, 2251, ecaade2017_215k, 79bf, 911d, 91db, 1505, 1223, 8e8e, 2b46, 7ddf, e8f0, 2303, 477e, acadia15_343z14, ecaade2016_027d8, ijac201412204v2, sigradi2014_018o1, e7e1, ecaade2015_336c73, 68bd, 90ff, ijac201614201x6, ab7d, ijac201614101g1, ecaade2016_152a42, 445e, a7a1, fe0f, 0d3b, b8d3, ecaade2016_163f46, fc0d, abf8, 4842, dd6c, 6ea8, 9a75, 2d1e, 49f9, 262b, 5aff, 1df3, e90e, 5fa8, cf22, ac46, 412a, cb20, 922f, 4595, 3e00, 5f8a, ecaade2015_15c2, d10d, sigradi2016_602i, acadia17_473yy, f875, bc6c, ecaade2014_023u6, 5853, 5858, ecaade2017_201e, 505c, cd00, acadia14_177ac, 01a4, f502, 28b4, 0eba, 8863, 0119, sigradi2015_11.8t23, 161a, da23, 7588, 1079, a5e7, dd4a, a819, c465, ecaade2016_040w10, 33c5, 5657, sigradi2015_3.209g4, acadia14_601ah, 0892, a7d7, 9225, acadia16_154e11, ecaade2015_81n15, 255a, 3723, 66eb, ecaade2017_151z, 40f3, fd93, 5f64, ecaade2015_138o27, 8269, 3d73, acadia14_101an, 6668, d61f, 474b, dffd, ec28, fc76, 8505, ecaade2017_189xx, b5f5, 6c1d, fe7c, ecaade2017_198o, acadia15_95n3, 2bd8, 44a6, 7123, 15e4, 3ccc, e334, ecaade2013r_015o8, ecaade2015_92w18, 888e, 91ab, e07a, 3834, 449b, 0f5a, dbf1, 3d25, dbd2, 323f, 3445, 7f61, 8886, ddd4, ca52, caadria2016_673z28, b09d, sigradi2015_10.220f20, d14b, aa72, 60e8, 6757, ecaade2015_155g32, 253a, a9c5, ecaade2015_194y40, ad05, ecaade2014_188k48, acadia16_382s23, 783e, 6f2f, b0d0, 15ba, 5651, 097a, 3b69, 0bf4, 309d, e2b3, ijac201412204b3, 40e6, 5144, 3872, 2ee0, ijac201614207e11, ascaad2016_022k9, d16a, ecaade2013r_008k5, ecaade2015_22w4, 6b9d, ecaade2015_278l60, ecaade2017_163g, ecaade2015_284x61, 8c94, 64cb, 7628, cc42, d3bc, e2e6, 01b6, 7750, sigradi2014_045y3, e331, d671, eb71, 0640, sigradi2016_470q, bb85, ecaade2015_87b18, f7a2, 5e10, ascaad2016_002i1, 7474, 87f4, 1b00, 4534, 0846, 858a, d828, d52e, ecaade2014_112l26, 18b1, cbee, 2a9e, ecaade2017_077d, 1ced, ecaade2017_017e, ecaade2015_169b35, 9f46, ecaade2014_024h7, 99cc, c7b5, bce8, 8f54, cebe, 4555, fbc0, ijac201412304o9, a115, 5463, c75e, 22d5, 7273, 79a3, ebf3, 7b21, acadia16_88c6, 2549, a999, ijac201614208d13, 74cd, 4859, ecaade2015_170u35, 4c72, 7141, c1d2, 1c17, ecaade2016_163m45, ascaad2014_033x9, 7375, 7347, 1387, c253, 9ab4, 97aa, 0cc4, ecaade2014_079z18, 6e65, 208c, 8200, 42a3, 1ab8, fe6c, 67eb, 240f, b75f, 9609, 9331, caadria2017_048f16, 9dae, 84c8, acadia14_445aj, e24e, 77b9, acadia16_88z6, ecaade2015_100x19, 9fa7, 5df3, f24f, 58a1, caadria2016_003b1, 8139, ecaade2014_023n6, 0103, 57ea, 253c, ecaade2015_122j24, c1fb, acadia17_89r, 4750, ecaade2017_174a, 0208, b4af, fa8d, 48c0, 9e4a, 1d76, 4067, ecaade2017_109hh, f62b, 39d1, ecaade2015_171z36, 84e7, fe12, ef45, acadia14_601aa, 8910, 7337, 460d, sigradi2015_11.34c24, d649, 6df7, a0b7, 7b11, ecaade2014_132g29, sigradi2013_28m, b43e, f5f8, f27b, 64bd, ecaade2016_167c48, 0160, a4c7, ijac201614308e5, d75f, 4470, b15a, ascaad2016_022s8, 0f21, 093b, ecaade2017_038ll, 072d, 8e3c, edb3, ecaade2017_148ss, 1116, d011, 10fa, f724, dbe2, ijac201412408m2, 39fb, acadia14_75e, 48fb, 83ed, 193b, 30f4, ijac201614402l1, 6a3c, ecaade2017_157vv, fcf3, 4b77, acadia14_627aw, 518e, 789c, 7e23, 0f95, bf60, ecaade2014_151o35, ijac201614202m7, 7055, a36b, e58b, caadria2015_246e36, ecaade2016_130s36, 1e9a, e150, c937, 2940, c747, ecaade2015_138b27, 3d49, 2033, 434e, 9b43, 3813, 0529, acadia17_348f, cf9a, 3392, ecaade2015_318v69, ecaade2015_113o21, dc00, ascaad2016_058f23, 2834, ecaade2015_86p17, 44a7, 2aeb, f57c, 369f, 6195, 28a0, b8ee, acadia15_343v14, ascaad2014_014p7, ecaade2015_304d67, fb5e, caadria2017_136p36, a389, 63ab, a7d1, caadria2016_033u2, 22be, 3540, ecaade2015_268b59, caadria2017_048u15, e090, bf75, bc3d, sigradi2015_11.71g24, d322, 12bd, 2c01, 05e8, 1170, ecaade2015_170k35, e5ab, f722, b4f0, c901, a01a, 5c62, ecaade2014_123h28, 8030, 0ae8, 1c2a, 47bb, 318e, 334a, e645, ecaade2015_215u47, ddd0, c430, 4214, fe58, a0be, fb95, a740, 1f71, caadria2016_745w31, ecaade2014_225h58, 3589, ecaade2017_017f, sigradi2014_305l5, 5551, d421, ef86, 5e78, acadia17_70ii, 81b5, ecaade2017_252g, 82b1, 8466, b8af, 42bb, 44f1, 29b2, sigradi2015_3.65z2, ecaade2015_130j26, dcba, 0166, a890, 4a0a, 1e58, 3caa, bf43, 8e89, acadia14_699n, ecaade2014_072j17, caadria2016_187c9, b616, bc63, 5515, ecaade2015_100y19, b33b, ecaade2016_238v63, caadria2016_819y34, 3384, b6db, 1daa, a886, 06de, ecaade2015_248y56, 10c3, c6fe, 3128, 166d, 2729, 543c, 6bcb, fd9d, ecaade2015_314j68, d585, ijac201412402h5, ffc3, ecaade2015_176t37, 85c9, c793, 2545, 68e7, b0e4, 9b1d, ecaade2015_221s48, sigradi2013_285a, 4a1b, a275, ecaade2017_071vv, ascaad2016_035z13, d069, 7a43, c908, ecaade2015_94g19, 3046, 7d0c, 1204, ecaade2017_225i, b325, 47ab, 2e1b, acadia14_247h, 1621, cc5e, a509, acadia15_161m6, b3f9, c675, d312, ecaade2015_195p41, ijac201614207p12, 5a3e, 2a30, 3744, 6551, c5ce, ecaade2017_122c, e719, ee74, c738, ecaade2017_195ee, 5789, caadria2015_102a16, be8e, 9b63, ecaade2016_151l41, acadia15_333a14, sigradi2016_408x, 5aca, 4940, ecaade2017_017g, ecaade2015_298j65, 90e3, 196e, 64c3, def9, acadia16_414a25, 383d, 4ab3, ecaade2017_282e, 777b, 4d46, ca12, 829d, 7d04, 9997, b037, d0c2, 5de0, 4c75, ecaade2017_291o, 762c, 4444, 67f5, c7eb, 4bb6, ecaade2017_076ff, e6a2, 3f43, 9ed8, acadia15_323w12, sigradi2014_032k2, 8773, 85e6, ijac201412303i9, 8df1, 5c06, ecaade2016_078h23, bd59, ecaade2017_053vv, ac14, ecaade2014_186c48, e644, 5506, sigradi2016_467v, c47f, 9a13, beda, fe1f, 1977, de01, sigradi2014_265y1, 98ab, ecaade2017_079m, a684, ffb3, eefa, 3d4b, 647c, sigradi2014_276z2, ecaade2016_102h28, 0f85, 35eb, b00d, ce71, f8e7, 390f, acadia14_619v, 7e75, ecaade2017_253s, ijac201412408c2, 4992, b53a, 5f99, c47a, 97ed, 187f, 27dd, 141c, 1914, 7e80, 04bc, ecaade2016_119k32, sigradi2016_602d, 9370, 32b5, ijac201412305e2, ecaade2015_22p4, a56f, 2d46, ecaade2015_241w54, ecaade2017_006ff, 8610, ijac201412401x3, acadia17_26m, 4429, 2312, 22bc, 040b, ebce, 6a33, acadia17_71uu, ascaad2016_056g22, 47fd, ascaad2016_004u2, 2fc1, ascaad2016_043i17, f6df, aeb1, 505e, 6d29, 18c2, ecaade2015_318t69, ecaade2015_176x37, e180, 7af5, a7b9, a642, 1f28, a7a9, fa1b, 8ad9, caadria2015_203b29, 0ab8, 36e6, 0ffd, 0def, 5311, acadia14_539c, caadria2015_203p29, cf37, ecaade2014_029b8, e3ec, c24b, 9b01, caadria2016_539b23, 39b4, ecaade2017_021m, 9625, fbf0, fa62, acadia14_671k, 0f5e, ecaade2017_210z, 3527, 8713, acadia14projects_237ay, 7b3a, ecaade2014_011d2, c716, ff3e, e193, 9ba3, 84a8, sigradi2014_345l9, e654, 733a, 9a66, 21f6, ijac201614103e3, ecb0, ecaade2017_013oo, 8f3f, 5d5d, 53c2, caadria2015_108l16, acadia17_648vv, 9b58, 6ef0, 4658, acadia14projects_601w, acadia14projects_339x, ecaade2014_201b52, ecaade2017_164gg, sigradi2013_194u, caadria2016_487h20, ijac201513305h12, 74d9, 4e7b, 6be7, ecaade2014_023s6, 59ef, ascaad2016_027v10, 2a85, 9ce0, 5aa7, sigradi2014_152s3, sigradi2015_11.34e24, ecaade2015_237k54, 7dd9, sigradi2016_741ii, de1c, ecaade2017_225d, fd75, b5d2, acadia17_678rr, sigradi2016_356b, 1033, 62bb, acadia14_75b, adda, 80f1, 0b25, 69d9, 0887, 0c90, 88a9, 3b36, ecaade2015_170t35, ecaade2014_149j34, acadia15_371i16, ecaade2017_044oo, ecaade2016_151g41, 4762, ab38, e575, d1e0, 9a03, 9bbe, 0e87, ed4e, ed13, caadria2015_054k6, 87e7, 17ee, acadia14_463s, 58bf, ijac201614302a2, 73e1, sigradi2016_428l, 37aa, 1c70, e17c, acadia17_307ii, 9f5c, sigradi2013_215a, a310, 0e95, 0b74, ecaade2013r_017x8, 5090, 8a7a, acadia16_12j1, 5004, acadia15_123s4, fb9d, 396e, abec, d989, cc6f, 2297, ecaade2014_052w12, 7127, b124, 0728, ab37, 3224, 90bb, c920, 77b8, 44cb, abc8, cb98, 8eb6, ecaade2015_116n23, a38b, 0982, 7929, 2d73, ascaad2014_013u6, 4835, ef15, 0d79, 2503, c818, 458c, aa5a, c838, acadia14_219f, 84cd, a824, 9783, acadia15_333v13, 9b7c, sigradi2014_213z7, ea7f, caadria2017_028x9, 1c82, 79cd, e051, 3f86, caadria2016_291c13, 3618, 4f12, 31e7, ecaade2015_148p31, ec66, 0f3c, 582a, acadia14_219av, ijac201412304p1, 2177, 12a9, f370, be53, 8dde, 4ab5, sigradi2016_490nn, 253e, 4c14, 0fcf, 2ef2, 179b, 7fe6, a5eb, fcd6, bce7, e19d, 09cc, 7e92, a267, 70d2, 4691, caadria2015_012b2, 1c0f, f2a8, dfb2, cc84, 87c4, 2ab5, sigradi2013_248f, ijac201614308n5, dfc3, e464, sigradi2016_385ll, acadia14projects_445ah, 46a3, 3940, 11f7, bf59, ecaade2017_071zz, 0e49, sigradi2015_13.316x28, acf4, 1e2f, fa47, ecaade2015_138z28, ecaade2016_123j34, 838f, c816, 9cc6, 18d1, 79d1, ascaad2014_024v5, ijac201412403n6, 69ba, ecaade2014_153u37, acadia16_12h1, sigradi2013_44, ecaade2015_202i44, 7f39, 89d2, 2d5c, 2d63, sigradi2014_263w9, d4fd, 225f, adc3, eece, 2d55, ecaade2014_149t34, 5f1e, f115, 2444, sigradi2016_654b, caadria2016_529v22, 1ac5, ab8f, ijac201513205u7, 3b65, 61fa, 4b0e, 17cb, 906b, 8dd7, caadria2017_023d9, bf0e, 218e, acadia16_478b28, acadia17_598xx, 1463, cd32, 9d34, 743f, a5dc, 24d0, caadria2016_013g2, f2b8, ba68, b210, 5f8e, 329a, 2206, 681a, ecaade2017_124w, aefa, f4de, 4d4c, d3a8, 3cb1, 9ec2, 4968, f29c, ecaade2015_237m54, 5cb9, de7e, 1144, 0e13, caadria2016_611z25, d583, e3f6, 07a5, acadia17_257vv, ecaade2014_088i21, 78dd, b8d9, 0662, 5384, ee96, 5745, 2f4d, f5c6, 2bbb, 9245, c6df, ecaade2016_166g47, acadia16_280w17, 5203, 19ff, 7066, ecaade2015_250f57, e649, ff64, ecaade2015_158n33, ad77, ecaade2017_098pp, acadia14projects_153c, 881e, 90dc, 4b31, acadia15_123x4, ijac201513201r5, e662, 2f8d, 5b2a, 35c4, 31ea, 5e74, ecaade2016_108t29, f15b, 9c60, 4dbf, caadria2017_123j32, dfe3, 79d6, ecaade2013r_007e5, ecaade2016_223m59, 48cb, ecaade2017_109bb, 0396, 18aa, 64d0, caadria2016_259o11, 13b4, acadia16_344x20, 15de, ecaade2015_229t51, c775, 14a9, ecaade2015_237l54, 7636, 28ca, ecaade2017_253y, 3915, 6da6, ijac201614101j1, acadia15_371b16, 1985, 8d49, e2ee, cc34, bb0d, c0c0, ijac201412401w3, caadria2017_142g37, 63b8, be3b, 4112, 6d61, e34d, 2591, c85a, ceab, 97ee, ecaade2015_35r6, ascaad2014_007i4, 1357, 5dfb, caadria2017_015i5, 04d8, caadria2015_156k24, 59e5, a6d1, 9266, ba14, acadia14projects_291b, 1289, f4b7, ecaade2015_64y12, fdb2, 1939, b110, 64c4, 80b0, ecaade2017_105gg, acadia15_311p12, 6786, f9a4, 75d6, acadia16_184o12, a9c7, e723, b1f8, 2322, 4c2f, ecaade2014_151e36, e7eb, 6e93, eaac, caadria2017_015p5, df07, 73a8, 3215, 198c, 97a7, ecaade2017_211q, 9072, 83ba, 8355, a428, ad3c, bfcd, acadia16_8d1, ecaade2015_22s4, a8ff, sigradi2016_448hh, 15b6, 61f2, be4a, 3eab, c8a8, d5c7, 648c, 7fdf, sigradi2016_690c, cb0d, sigradi2013_342l, sigradi2016_448p, 6ebb, 698f, b0c0, ecaade2015_87u17, b5d0, 05e2, eded, b963, 3b5b, ecaade2015_196z41, 88f8, da00, cc8b, 3dc6, d6e0, 232b, ecaade2017_042dd, 8575, daf5, cb8d, 101b, f87e, 8c56, a837, b319, 0182, 71af, 17de, 1bb4, 70d4, 66aa, c4d9, 38d3, acadia17_247ss, ce61, ecaade2017_256cc, 0fda, 6055, 939f, 599a, caadria2017_174u42, ascaad2016_009l4, 34f3, b5f0, a147, acadia16_62m4, sigradi2014_018k1, 54fe, sigradi2013_421, 03ce, 59a7, e523, a513, b25a, caadria2016_797v33, 2b09, a017, 8780, 99b1, caadria2016_343i15, 0eb0, bfa2, caadria2015_081z11, ecaade2017_124u, f62a, f48b, 6ad4, 8507, 3862, 0d5e, a655, c171, ecaade2017_079i, ecaade2014_021u5, 8108, f019, f091, ecaade2013r_001j1, b916, acadia14projects_473as, bd69, ascaad2016_008g4, af17, e6ba, b090, f795, 45ff, cbd2, e396, d895, 2643, a420, f9e2, ecaade2015_227f50, 1278, 4384, 8462, ijac201412201h1, e13f, bc06, 6da0, f70d, 8f81, 43f6, 1694, ecaade2016_198m52, ecaade2017_129gg, 7cb9, sigradi2013_194t, 61e9, 7a1b, caadria2017_005d3, ddb7, bad4, e064, 8820, ad12, 812d, de08, caadria2016_177z7, 816d, afe2, 6dfd, ecaade2017_108b, ecaade2015_73h14, 8b3d, caadria2017_132r35, acadia16_440d26, ce82, sigradi2015_9.152c17, 3306, caadria2017_095f26, sigradi2014_109j9, caadria2015_124j20, e3af, ecaade2015_261m58, b104, sigradi2016_803q, cb3b, 0850, 152a, acadia14_627c, acadia15_323a13, d2b1, 85bc, acadia15_211x8, 1f46, 48cd, 77ca, sigradi2015_6.327t8, 63a7, 5d82, 433c, 2701, 7c8e, 2224, sigradi2015_6.387r9, 05cb, 498c, 61a9, 1619, fff9, fe1d, 60fa, 871b, 37df, 1d50, ecaade2017_052ii, f4bb, ascaad2014_010p5, 407a, 4dce, fbe2, ee05, ec1c, 619c, 5693, 4c91, ecaade2015_158t33, ecaade2014_157l38, acadia16_54a4, acadia14projects_619ar, 3cf0, ab19, d697, b9fa, fcf5, dce4, e635, 210e, 3170, ecaade2016_162c44, 55e0, a1e1, ecaade2015_241g55, ijac201614206z10, 5296, 063e, c545, 77a0, ijac201614201d6, 2ed2, fedb, ecaade2013r_019h10, 6556, 7bdc, fe78, ecaade2014_218t55, f7fd, 9c2a, 2995, fdf8, 1862, 4f8f, d639, d8f1, dc8a, 3658, 156e, sigradi2015_10.317p22, aceb, dedc, a70d, cb36, ff05, ecaade2014_024v7, fdd7, 7741, a0f7, 02c3, acadia14_339am, 2edd, f12f, ab08, 4417, 1cca, 7de4, ad1d, cf2b, ijac201614302h1, 0fb4, dd31, 306f, d955, 6a3e, 9093, a25d, caadria2017_042t13, 1da5, f620, caadria2016_797k33, 4e6c, caadria2016_467p19, dba4, afdc, 09ff, a3a2, d485, ecaade2015_178d38, c05c, ecaade2016_243t64, a8b6, ecaade2017_031jj, a610, acadia16_164y11, ee52, ecaade2017_140jj, 1ade, ecaade2016_118v31, afa7, c0ba, 5a4c, 0588, ascaad2016_003t1, a0ca, dc12, c9f8, 9e51, b283, 7ff3, 0162, 844d, fcbb, 258d, ad48, 9afe, 95da, e90a, dc19, 4f2d, ascaad2016_036b14, 44b3, c9f0, ec61, ascaad2016_041h16, 36dd, 8d44, ecaade2014_194e50, e013, b9bc, 2666, 3231, a85c, 813e, ascaad2016_054o21, f5f4, 85b2, 491f, a3ae, sigradi2013_10f, 5519, sigradi2016_674kk, 1039, b809, ed16, ecaade2017_076gg, 9ade, ecaade2014_120l27, 36ba, 4464, b578, 456e, 9d27, c5c0, ecaade2014_111o25, 9414, bd46, 304b, sigradi2014_330m7, acadia14projects_435ar, ecaade2014_088h21, ff29, 8cf0, 7d8a, f436, 6d99, cc90, 024c, 340b, 6b38, df3b, sigradi2015_11.34b24, 03b8, 68df, ecaade2015_130n26, 3a8c, sigradi2016_356f, a22f, ecaade2016_167s47, 6885, acadia14_531v, 0b1a, caadria2015_090a15, fa00, sigradi2016_655e, 5ac6, 679f, 268d, 5f36, caadria2015_002b1, 1d05, d028, acadia14projects_219b, 51da, 25c8, caadria2015_178y26, 6761, 3905, 8287, cf11, 9353, 4663, ecaade2017_095u, af4d, 9daf, b9da, 7fca, f082, 530b, 9597, 0a38, fe0b, 8763, b2ef, a891, e7cd, e0de, 59fb, 360b, 7aac, ecaade2015_329i71, 4369, ecaade2017_149l, d696, 161b, sigradi2015_12.215l27, sigradi2016_484mm, 5ae9, b18e, ecaade2016_063r15, 96ed, bcf9, 84a2, ecaade2015_317t68, dfd7, 6d3b, 3b74, ecaade2015_206l45, c169, acadia14_301g, ac10, 128a, sigradi2014_097l8, 2216, 54f3, 371d, ecaade2015_86g17, 9aab, b9cf, c561, 7212, caadria2017_095d26, 947f, c51d, caadria2016_819s34, bda2, acadia16_140u10, c587, f4c9, caadria2016_851w35, 823b, 90a9, 4057, 3468, 2183, b537, acadia14_619au, sigradi2013_62t, 362a, ijac201614208g14, ee4d, ecaade2017_019yy, 6265, 8ed3, d742, fcdb, 2a03, acadia14projects_317z, 5abe, 1813, ecaade2016_239y63, e8f8, 705b, sigradi2016_611s, ecaade2016_047l13, 4c16, 2c57, sigradi2015_3.370b6, ecaade2017_203bb, 116f, caadria2017_031g11, ijac201513303c11, ecaade2014_198l51, ecaade2017_212pp, 1255, 1271, 673a, eb5f, a17e, 89c7, 3400, 13d5, acadia14_135p, 9641, 44bb, acadia15_417e18, ecaade2015_334r72, ijac201614207n12, 167e, 85b3, e728, c338, ecaade2015_268y58, caadria2017_003c2, e7be, f5cb, caadria2016_135x5, 7724, 015d, 0076, 1e50, 780b, 8855, d317, ecaade2017_122kk, 06fd, e0b8, caadria2017_101m27, 956a, caadria2016_735u31, ecaade2017_118hh, e83c, a33e, 912f, e917, 3adc, ecaade2016_193u51, 96a7, sigradi2013_183z, caadria2015_087s13, fc31, 57a6, 00cf, b841, e609, f8bf, 8ceb, ecaade2016_015v3, ijac201412304b1, 6788, 4d9c, ecaade2017_100k, 8e21, 639d, 119c, 95ac, d2e7, 81b3, f3d8, 541c, ecaade2015_196v41, 84a4, 0b11, ecaade2014_240k62, sigradi2013_259, ecaade2016_068a18, acadia14projects_375e, 1c55, 91b4, caadria2016_745a32, e373, 5ed7, 40f0, 38ee, ascaad2014_037l2, d880, sigradi2015_10.378b23, 2ce9, 0ed8, 77be, 5585, 1306, 5e52, f6f6, 25d0, df14, acadia16_140w10, c844, ijac201412407a1, bcf0, cf49, ecaade2014_173j43, b297, ecaade2014_168g42, 385e, c491, d5d0, eb84, c22f, ijac201412401v3, sigradi2013_343b, f304, 38e9, 89a3, ecaade2015_237x53, 99ed, a09a, caadria2015_073g10, 3e18, cac9, 721b, ecaade2017_277oo, 39c7, 8342, 20f3, 4908, 26e7, ecaade2014_194m49, sigradi2013_342j, 22c7, caadria2017_058o20, caadria2016_745g32, caadria2016_105f5, c6b7, acadia17_189dd, fd58, 280d, 28f4, ecaade2015_118c24, 7ba5, e9c2, ijac201513203r7, 685e, caadria2017_021g8, 6d38, 08c9, 8253, ecaade2014_065a15, ecaade2017_301z, a0fe, bdfd, e9b3, ef31, 40b0, sigradi2015_3.11i2, acadia14projects_189as, fa3e, 6b29, c15d, 4e8f, a547, 2ee8, e456, 8069, 30d3, 2721, ecaade2014_023t6, ijac201614204e10, d3f9, e1ac, acadia14_301i, 450f, 84b1, acadia14projects_327c, 5c2b, 97d9, caadria2015_087n14, 9945, ijac201614102x1, 2bd0, d180, caadria2017_155m39, 80d9, ecaade2014_214o54, acadia16_478y27, ecaade2015_130d26, cca0, f929, 53b3, 4df1, ecaade2015_79k15, 1cdc, 0e28, ecaade2014_078t18, 3dc3, acadia15_323l13, cbe9, 32d1, 367d, 39cf, 09bb, a970, sigradi2013_155k, 201e, c2a8, 463b, 3543, ecaade2015_138p29, ijac201614102k2, 032d, acadia17_60v, d21a, acadia14_237as, c1df, c766, 89cc, 8a81, c83b, sigradi2015_6.151g8, 2a1d, sigradi2013_91, 6a85, 0558, 68d2, 8dab, 5e0b, dda3, acadia14projects_247s, 9541, caadria2015_072m9, ecaade2017_215g, 622a, d951, 1884, d7ed, d251, 0c30, 6138, ascaad2014_032o9, 95bf, da5c, eb15, e053, 6756, caadria2015_139c23, acadia14projects_473an, a81c, ca29, 55ad, ead7, ecaade2017_257pp, ecaade2015_196o42, 72d9, 329d, ee19, 2c14, 5508, af18, 05d4, ca87, a497, 1f03, 7bb0, c0a1, 506e, 9e70, 5510, 9f36, 491c, 9903, de79, a175, 6b44, 0226, d273, 4ca7, ecaade2014_232v59, 69b0, fa86, f5d8, 25e8, acadia14_627ax, df8b, a5fd, 3ab2, b5bf, acadia14_655aa, b769, 5c7d, 0357, ecaade2014_198o51, fcb1, 4c56, sigradi2014_042r3, ecaade2017_003d, 27db, acadia17_338hh, af8a, 275a, cc44, c031, 089b, ecaade2016_032t8, bb4a, a529, 6401, e72b, e1e3, 5857, sigradi2014_042t3, 65c4, caadria2015_043h5, 3b9d, sigradi2016_814ww, 7652, ijac201614202r7, 5faf, bdaf, d93f, 49e6, 4142, 9a06, 6e50, 98b4, c28e, caadria2015_096i15, acadia14_671y, 916c, ecaade2015_92n18, caadria2017_005x2, f9d7, 88b4, 0c7e, e9fa, ae7a, ecaade2017_008g, 0071, 568b, 89ab, acadia15_431k18, 4958, 13c2, fc89, 490d, cf4a, 6e05, acadia17_290e, 7fc1, 0f60, 9ff1, sigradi2015_4.219w6, a814, b0bc, d81e, 6ff5, 260f, a72c, d0a5, 1e8e, 287e, 3d89, 4bd6, 1384, 86fb, sigradi2013_243d, 397c, 1c05, 23b3, cecc, 7b8a, 88aa, caadria2016_177t7, acadia14_549v, 4964, bc10, 204b, 833b, a6d6, 976c, ecaade2015_241c55, d718, c750, d887, ecaade2014_050d12, 3072, 50d5, 7be7, b228, ecd5, acadia14projects_609ao, ecaade2017_151x, f5fc, 8524, a04b, 0af7, 13aa, bf9e, 792e, 21fc, c5ba, ijac201614207o11, 26a6, 5b37, 4dd2, 6627, 5c22, 65a1, df6a, b3aa, 525d, 7958, 223a, 891b, caadria2015_176n26, 0916, a47a, 12b5, ijac201513206a9, a6fa, ijac201614407l4, 949f, acadia14_655y, 6436, fbeb, 0200, dfb9, ecaade2016_223l59, 6bfd, 2db1, 3da3, 32c6, 434c, 3607, ijac201614105d5, 9b74, 7684, 7fb5, 1640, sigradi2015_8.239d14, ijac201614306b4, d41a, ijac201614208i14, 159d, ec69, ecaade2015_320k70, dba1, 168e, 03f5, 8efd, 16d1, 38d0, 6c7c, ecaade2017_257ss, 16e5, d055, bbfa, 22d9, a9aa, 7c7b, cdea, caadria2015_084w12, ea73, e870, a272, 929e, b6d0, caadria2015_185p27, 5e4a, 82cd, fa7c, ecaade2017_148c, aa05, ac02, 3233, f201, ecaade2014_104u23, c3d8, ecaade2017_059ss, 3b6c, 45ee, 7e8b, f0cc, 2ac4, ecaade2015_302k66, sigradi2013_10a, e79c, sigradi2015_8.339x15, ecaade2017_134o, a045, caadria2016_457m19, 43ed, 51c9, 81f6, ecaade2014_067c16, caadria2015_048t5, 1803, ascaad2016_003x1, ecaade2016_158h43, b96b, sigradi2016_599pp, 87fd, ecaade2017_309yy, f96b, sigradi2013_342p, 471f, b599, d383, 063d, 5017, ecaade2017_048ll, 1305, a462, caadria2016_539a23, ijac201513205c8, 1bac, 1bf5, 067e, a24c, da3a, sigradi2013_311i, 59c3, aba0, acadia14projects_375l, 257e, 85cb, 37bf, fd94, ijac201412203c2, 532e, 5a20, 14b2, 17b7, a651, 555d, sigradi2015_5.384o7, 03e8, 6f79, 51ad, aa00, 2510, ecaade2015_55k10, caadria2016_301n13, caadria2015_073m10, ecaade2017_152uu, 6a03, sigradi2016_625ww, 530a, f484, ecaade2016_068u17, 03fa, ab5d, c44b, d96f, 6082, e8dd, ce98, a127, 22d6, a7ed, sigradi2016_530gg, ecaade2014_153f37, 8945, a7fa, 1f15, sigradi2014_015f1, b6fa, c082, a763, 1e10, 97e1, fbdc, 1d4a, 7ff2, 032f, 9e41, 29ba, da1c, 8c12, 4f92, ecaade2016_067w16, 4e25, f020, 1f55, e840, acadia16_344m21, 3608, 4af1, 9378, 011a, 24d3, 24e6, ecaade2016_108p29, ecaade2014_233x59, 72aa, acadia17_598r, d7d0, 4c73, caadria2015_105h16, 82bd, ecaade2014_139f31, 7476, e79d, e6dd, c100, ecaade2017_152tt, 982a, 5121, 5a64, caadria2016_321n14, 4d32, acadia16_236i15, 29bd, sigradi2013_194e, 5dbc, ec15, 5371, 33d6, 7c79, 5c57, 819b, 5665, ascaad2016_042y16, 2b7f, cf5a, fb75, df7d, 9501, e326, caadria2017_009k4, 9bfe, caadria2015_202y28, d1a3, 126a, babc, b076, ecaade2015_303u66, f1b1, b2ee, sigradi2016_642jj, 63aa, 5179, 7bed, ecaade2015_227u49, bf81, acadia16_344e21, c61f, 8242, ab98, 697f, 1b3f, efb5, a75c, bdd8, e8b5, 7868, d184, c802, 2585, b6f8, 9630, 69d7, acadia14projects_671n, acadia15_263f11, sigradi2016_611n, c78a, 9a55, f690, d22a, 0a06, 8b9e, 96be, 4db0, acadia15_195c8, sigradi2014_151m3, 9f2b, ddea, 5ff8, d033, ec1a, ff1b, 1102, acadia17_177e, ascaad2016_032v12, sigradi2015_6.387j9, sigradi2013_347t, 3a3f, bacc, ecaade2014_226z58, 2699, ecaade2015_227n50, 671f, e34e, b4eb, d343, d9ae, c8f2, 0c13, 79f4, c47e, 3636, b118, 7ac5, 4655, acadia15_251r10, 1e7e, fad8, 552e, 37ab, a92a, caadria2017_002m1, 3423, cbea, sigradi2015_10.307e21, 52d1, 33e4, f6bc, c928, 3c54, d3ec, caadria2017_124u33, 1218, ecaade2014_149d35, acadia17_296v, ascaad2016_018o7, caadria2016_435r18, 6c35, 4c8b, 00a9, 3493, fcfe, 30ec, ecaade2015_114s22, acadia14_63ad, af92, e78a, f273, fdaf, d5e2, ecaade2015_59e11, 948b, 1376, 74db, c93a, c370, 9797, 2744, 4002, 5420, bdcc, 7b3e, acadia17_455aa, 001a, a9db, ecaade2017_090rr, ee11, caadria2016_415z17, 95f6, bcdb, 6880, 99f4, 467f, ea37, caadria2015_090v14, 59d8, 9135, 738d, 7653, acadia17_455bb, c606, 99be, a62e, 2e62, 036d, 607d, acadia14projects_463n, ecaade2017_291aa, sigradi2014_080j7, 81d4, 962c, ijac201513104t3, sigradi2013_54r, ascaad2016_012p5, ecaade2015_171g36, c985, ecaade2014_122w27, caadria2016_631d27, ecaade2017_213j, 671d, f886, ijac201412408d3, 19c8, 2646, 162a, e944, 97b5, f978, 37ae, acadia15_47l1, ecaade2017_157gg, b300, ea65, acadia17_297bb, e296, 159c, 3b51, ac7d, acadia17_36u, a5d8, caadria2015_004p1, eb5b, 37d8, f62c, 3a29, 09c0, 8e6e, 631f, ab23, ce21, 6d52, e594, dee0, 059e, 677a, ecaade2015_284a62, 43a1, ecaade2015_199a43, 8fca, a781, caadria2016_663m28, 8be8, ijac201412201c1, caadria2016_013j2, 3fe2, 6aa8, 0714, 9825, c6ba, 7f31, 1b27, 1466, ecaade2016_222a58, 4759, 9f71, bb1e, 7f9b, b386, 9ce7, fde8, caadria2016_787i33, 4486, 9c7d, acadia15_223d9, 714d, ea85, 8e02, ijac201513201f5, 64a5, 40a7, 5a5f, 9087, 1546, 6fbd, ecaade2017_050g, 9e11, d700, a530, 8a9b, 5429, 1f88, 1201, acadia17_70hh, 36c2, bb1a, e22d, e44b, 87c6, f505, e9dd, f6ec, cd23, acadia16_326s19, sigradi2015_9.152d17, 4a57, d560, 7a12, 38f4, ecaade2017_215zr, 61cb, 2179, 205a, acadia16_344n21, b7b4, 5d52, eee7, ecaade2016_021y5, acadia17_90bb, ijac201412305g2, a799, 96c6, ecaade2015_87a18, acadia17_480j, ecaade2014_085h20, sigradi2013_407f, ecaade2014_196c51, ecaade2016_067t16, 3703, ascaad2016_028b11, 0d84, 3605, 2e39, 4d03, acadia16_154j11, 7a01, a45d, d567, 60d6, 9e05, ecaade2015_59i11, acadia15_381u16, caadria2016_517i22, 7fba, 6854, d7ba, a693, 963c, 35e7, 8958, sigradi2016_455h, 624d, c6d5, 73ad, d57c, a641, a1b6, ecaade2017_305g, 8903, 2e33, 9bb8, 64af, 33fa, a7c8, 75b3, 0cad, ecaade2017_282g, 61a3, 6d73, ecaade2016_217o55, ascaad2014_019r2, 585f, 8161, 01df, 8d58, 9c89, ecaade2015_94c19, caadria2017_110f29, 1991, 0f27, sigradi2016_488s, ec99, 573c, 2fd2, 65a0, bc60, b410, 5579, 442b, acadia14projects_719c, ecaade2016_018x4, 54d4, 3919, 9caa, 0354, 90a6, ecaade2015_211w46, acadia17_435h, d02a, 73a6, 0505, e075, 6ba3, sigradi2016_585qq, d134, fd43, 263f, ecaade2016_217c56, 0751, 6950, c137, 22a6, 1319, fade, acadia16_244y15, 0c57, 1d56, 7355, 1425, 8480, bd4b, ijac201412407u9, ecaade2017_215pp, 4e15, c76c, ecaade2013r_009f6, 3ef1, 5495, 8675, 0398, 0605, 6501, sigradi2015_10.267t20, f120, 6603, addd, acadia17_163mm, 0bc2, 17dd, ascaad2014_016h9, 4861, acadia16_8c1, 30c1, 79d3, d211, ecaade2016_123d34, a1da, 0771, ecaade2013r_009d6, c35f, d9ee, 0fe3, b0e1, sigradi2015_10.267p20, 9c43, 9433, 140a, ijac201412305o2, c9d6, 5108, db97, ecaade2017_014xx, 9208, acadia14projects_117aw, acadia16_478a28, c62f, 6833, 99d2, 2988, ecaade2016_013l3, 56c8, 675c, dbc6, f9c4, c351, 73f6, 1519, 7685, acadia14_167x, d094, 47a1, 5003, caadria2016_631h27, 5952, ecaade2017_301i, 23ff, acadia17_373z, bdb6, 885d, caadria2015_081s12, 7d64, f262, sigradi2016_777cc, ecaade2017_071mm, ijac201614102w1, c083, ecaade2017_jgop, 581f, sigradi2013_429z, 8edc, eb21, ecaade2017_156bb, 3a92, 611c, ecaade2017_087p, ecbb, 6384, 8992, 0767, 1178, 2706, 7621, d5f4, 6b94, f316, 1c4d, 52e7, 5c77, 4e3f, ascaad2014_032r9, caadria2017_009p4, ecaade2013r_012m7, c9c8, 8670, 31c7, f237, 0ca9, 181d, fba8, 6f3c, acadia14projects_53k, 89b7, 2d31, 1809, 8d19, aea1, ijac201614306y3, cb0e, ijac201614102v1, 8cd3, ijac201614302k1, 4aca, caadria2015_156g24, ecaade2017_053b, 1114, ascaad2016_047a20, eac8, d886, 74fd, 540b, f1f0, 9f88, 970b, ecaade2017_164ff, 47d9, dc05, a259, 101c, ecaade2016_006s1, f5fe, afd9, 8c0d, f798, 16a3, 17a1, 00c3, 41c7, a1f7, 5202, c79a, caadria2016_797r33, 1fbb, 49d0, 0745, 6c1f, ascaad2014_010s5, 1377, e6a1, 53cd, 52df, 5450, ecaade2014_038t9, caadria2016_435v18, sigradi2016_364pp, 2e59, a893, ecaade2014_175s43, 7ed4, c7ef, e66b, fa31, ecaade2017_094r, 0bd8, ascaad2014_033y9, 93e6, ecaade2016_011p2, ascaad2016_008e4, 872d, 50b7, 5d4c, acadia15_483i21, 10d8, f8de, 2098, 24b2, 10ed, 5ab6, ascaad2016_043o17, 526e, ecaade2014_138x30, 5d12, 1aec, b85c, 9c9d, acadia16_12i2, 6ad2, 1193, ece9, 4e3c, 9d73, 9281, a912, 4f8a, 7cb4, bf77, ecaade2015_200g43, ecaade2014_044t10, 6fb3, 9cca, d4f0, 1b82, d437, 733f, fd96, 21e8, sigradi2016_770n, sigradi2016_400k, d831, acadia15_297b12, dcf4, 3361, 4aed, acadia14_619an, 728b, ecaade2017_148e, 8a1f, 0814, f2ac, a1cd, 9a33, caadria2015_130y21, 98a5, 3dd3, b2cc, f290, 8601, 15a3, 6b3e, a208, 3dfe, 9255, caadria2017_023i9, f8e4, sigradi2014_339a8, 035f, cbf6, 0488, acadia14_579b, 4f7a, a14e, ijac201412403d6, f1fe, ecaade2014_050c12, c646, e7b3, 73b3, ijac201513305j12, caadria2017_016e6, ebf6, ijac201513102a2, 8eff, 6980, 65fc, 58a6, 0f9b, 516e, 9a44, 4c13, 6bb2, 1e0c, 7a8d, ecaade2015_207l46, 9987, 44f4, 048b, a611, d080, 68d7, 0cac, acadia14projects_63aw, 8be0, 5996, 00bf, 2620, ecaade2014_012m2, f75e, d4d6, ecaade2016_080z23, a7e5, ecaade2015_175m37, 3082, 00cc, f9f9, 2fe0, 60d8, acadia17_91h, caadria2015_206l30, caadria2017_008e4, f334, ijac201614406h4, 9fec, acadia14projects_189al, ijac201614407m4, 1540, ecaade2016_048c14, 588a, ecaade2015_77b15, dc1e, 36a8, 24ae, e3a5, fd5a, c1c4, b736, sigradi2014_345h8, 78dc, f254, ecaade2015_73b14, 612f, fe65, 06c6, b5f9, 8878, 9b83, 0bfa, 387a, 82ce, 7ae4, ecaade2014_177t44, 56e1, caadria2016_579r24, b7cc, c457, 79be, 8851, 7610, ec84, c20c, d3f2, 108b, c90c, 3613, ijac201412405s8, acadia17_290b, ecaade2016_111p30, d879, 89c0, d826, acadia14projects_555c, b36d, caadria2015_023x3, 8094, 1987, acadia14projects_719f, 189f, ecaade2014_010u1, 0be0, 4a4d, bf35, ee85, 071b, 8a86, 1cf1, acadia17_163kk, sigradi2014_293v4, 272f, c5ee, ecaade2014_167m40, 933c, c21a, 85b5, acadia17_177n, caadria2016_631i27, 8b66, ecaade2017_253ee, fb03, 58de, 3640, 6594, 62f9, ecaade2014_168b42, ecaade2014_011h2, ecaade2016_017m4, 5c53, f232, sigradi2016_654yy, ecaade2013r_001b1, 76a8, caadria2017_182z43, e84a, 6c18, fe5b, 3416, sigradi2016_639gg, d9c0, 269d, 84a5, 859c, ad97, 47ed, 0e1f, 9c6f, ecaade2016_045h12, 2f9e, sigradi2016_779vv, acadia16_244n15, sigradi2014_047j4, caadria2015_114s17, 63b3, f68e, c282, fc3a, 9709, d393, acadia14_463d, 766f, acadia14projects_327a, 5844, b15d, df21, a2cb, c638, 37e6, d39a, a521, acadia14projects_101n, ecaade2014_070u16, ecaade2014_012p2, 8f83, 53e1, f3f0, acadia17_358ii, sigradi2015_10.138x18, ecaade2016_123l34, 41f7, 469c, 12e3, ecaade2017_124f, b040, b237, cd7a, sigradi2013_243f, 9944, 60a6, b4c0, 4403, sigradi2013_386g, 123f, e5be, 3314, b311, 1f78, f565, a070, 0387, 9277, 3541, b05a, 6213, b97f, ecaade2015_194s40, b1d9, 2f7f, acadia14projects_661p, caadria2017_107y28, ecaade2015_294k64, 8b1c, ecaade2014_195j50, 8d6d, 7e18, de09, 34bd, 9fc5, 64ab, ef8f, 785a, acadia17_162n, 4ebc, e26a, 62b1, c8ab, 78fe, d8e8, af9c, af64, 7fe9, acadia14_579j, d6d6, d4ef, 1e69, ecaade2017_213qq, ascaad2016_007r3, 1494, ijac201513203x6, e119, cda4, 7bd0, 9ea2, 12c0, sigradi2016_484vv, ecaade2014_031u8, 08da, 8f37, e16f, ecaade2014_071c17, b9bb, 0f47, ascaad2014_007y3, 9ab0, 2d37, d016, 6dd9, ecaade2017_264ww, acadia17_491cc, b442, aa22, fef8, a954, c3ad, ecaade2016_071v18, c26b, 5cfb, bc2c, 3fc4, 8a7d, e9f4, 8f89, 429e, ecaade2014_112h26, sigradi2014_176e5, ecaade2013r_018l9, caadria2015_194v28, 7ce7, b610, 10f3, eef5, 9676, 436a, 9b55, 2be4, 5e57, cb32, 72a4, d47e, 8344, 9499, 6f1c, 82c3, 13c3, 3ef8, ascaad2016_018m7, sigradi2014_345b10, 15c5, 3520, sigradi2013_268g, ascaad2016_002o1, ijac201614403c2, caadria2017_030w10, 3661, 83cb, 81d7, edf7, 1c15, b485, 6b15, 01ba, b453, f38d, 2ea5, 2291, caadria2016_229v10, c3d7, bcdc, f819, 27a0, 11a5, e90f, ecaade2014_153o36, e80f, a88b, c466, ccef, da8a, 3207, 543f, c3c8, 7f19, ecaade2014_100h23, 150d, 1fbd, f66c, e00b, ea40, ee5b, 321e, b5ff, 7f79, ecaade2014_204d53, 2b21, acadia14projects_79y, 677d, 74d2, 79e3, ecaade2016_048y13, 086a, e74a, ecaade2017_203nn, sigradi2013_326h, acadia14projects_291a, ecaade2015_301b66, 16db, 28b8, 8d4a, ecaade2015_130h26, a93a, caadria2016_249l11, 99c4, 93f7, cd8a, 8dfe, 31bb, 28e9, 4acf, 7e6c, 31ac, b3ed, 577e, 1a30, c3b1, ecaade2014_092a22, 0aa9, 401d, 9f6b, 42e9, f7b4, ecaade2014_029c8, 6981, 5792, 11c4, cb8c, 06ea, 6472, 6d6f, 1038, c2ff, 87e5, acadia16_478e28, 7efe, 2b93, 07b2, 8abe, sigradi2016_484f, be9f, caadria2017_041l13, a583, acadia17_50pp, ecaade2016_032x8, fe89, a98e, 36cb, ede5, ddfe, 979c, 4a5c, 2e8f, fcbf, 6a8c, d62f, acadia14_463n, 2899, ecaade2016_033f9, 7399, 3f24, 36cf, 45e7, 38bf, 15e1, ecaade2017_019dd, e2e5, c434, 1fe3, 72d4, ascaad2016_038y14, b45e, ecaade2015_241o55, 6fd5, 538f, 83eb, 2154, 2518, 2040, bce4, ascaad2016_054r21, 5576, 4f2e, caadria2017_127i34, b4e0, 9170, 7b17, 5d47, a2c0, 9070, e528, ff73, ac76, 9c3d, 31ae, cca2, ab34, acadia17_26a, f6e3, 5632, 4091, aad6, 77cc, a846, 32e1, 79e4, 92e8, 6c84, ecaade2015_320n70, 305d, 6d08, ecaade2014_201j52, bea4, 9af9, caadria2015_073t10, 6699, 2150, e3da, ab14, d0b9, fae0, 1b08, 5f07, 6fa5, caadria2015_081v11, 8d89, bb24, 061c, ascaad2014_008m4, 2436, 7b6c, d5c6, 602d, cb67, b553, f33f, ba24, 51ff, 2194, ecaade2017_149i, a787, d5b0, d884, ecaade2015_243u55, acadia15_123u4, 0727, becd, sigradi2015_4.52m6, a853, 213d, ijac201614105v4, ddec, ecaade2017_048oo, ecaade2017_032d, 0ca0, 796e, acadia17_81e, e813, ecaade2014_192c49, 2a88, acadia17_598d, sigradi2013_183s, sigradi2013_400u, sigradi2014_132t1, 1b37, sigradi2016_625zz, d61a, ecaade2014_168m41, e48e, d68c, 266d, 596a, 8372, 74bc, b88b, sigradi2013_386t, 45a3, 6065, d031, e0a9, fe36, caadria2017_086h25, c9d4, sigradi2013_194i, ee33, b033, 5f18, 66f1, 9a4e, ff9f, 005e, b3a7, d8db, 25e5, 0b9d, f5d9, 4f32, 879d, 5ee0, 76cd, 9ca7, 90c4, 9125, ecaade2017_169mm, debd, 4237, 480f, feee, sigradi2015_8.186k13, 364b, 2d70, ecaade2015_61h12, 5bba, acadia14_189an, acadia14projects_199aj, 3877, 7e4f, fc83, d060, 8a71, e533, 7f25, f2c3, aa5c, ecaade2017_017q, ijac201412405a9, 6dd3, 7d5d, bd4e, 6d5c, 0d2e, 84f7, ffea, 0ff5, sigradi2014_169r4, b15e, ecaade2017_143e, ecaade2014_237c61, 2fdb, 5646, ecaade2015_229g51, sigradi2015_10.307k21, c389, ecaade2015_22t4, 5153, ab3c, 5074, ea0b, acadia14projects_619ah, 93fe, 1a47, a640, a2e1, 68ec, 7b23, 186a, 649a, 2c8a, 3b52, f638, 03e4, a707, 39a5, 315c, ecaade2014_060x14, b3bf, 4cfb, 7e2f, caadria2017_015b6, acadia16_270b17, 824e, c194, 6e5c, ecaade2017_306k, dc25, 7bb6, sigradi2016_636o, sigradi2014_152v3, 421b, d6fb, b2da, 67c0, acadia16_460z26, caf4, 2347, sigradi2015_3.212l4, 5f0d, 0efe, b779, 94ab, f0dd, ecaade2014_086v20, acadia16_470o27, 8186, 1e76, c53f, sigradi2013_391, 0caf, 99d5, f314, 623a, dde7, e4f9, sigradi2013_167, acadia16_98s7, ecaade2015_317p68, ecaade2015_231r52, 9035, 4c24, 72c6, 00ff, ecaade2017_195kk, ecaade2016_168i48, f5c1, 1328, 6d88, 8677, dd91, 41d3, d99d, sigradi2013_52f, 5ee5, sigradi2014_197x6, 52b5, ascaad2014_035s1, 552d, 461c, 2b70, 60ba, 6718, 34c8, 5273, 3065, caadria2016_861g37, e757, 6a1b, cb5e, acadia14_463p, dccb, b331, e402, c414, 8d2a, ecaade2017_302nn, df7a, 5a49, acadia15_185x6, d204, acadia14_101ab, 19ea, ecaade2017_291r, ecaade2016_095k26, dcda, f66e, 6c34, c772, f150, 761c, 426d, bbbf, 64f8, 9b0c, 052b, 5a1f, 5db6, d16d, 4b88, 97f4, 347a, sigradi2015_sp_10.16f31, 408a, e5a6, ecaade2014_038w9, cbf4, 1c54, sigradi2013_271, 0e1a, b6cd, 3439, 280e, ec52, 3bb8, ascaad2016_045o18, eb0f, ijac201614307k4, 6179, 1d00, caadria2015_188b28, aad9, 4082, d9ab, 006d, acadia14_311x, 04be, a8ca, 7175, 9406, e9ef, c6a6, 98fa, 45ae, 64d4, 17fb, ecaade2017_019tt, acadia15_469h20, 46cb, 8c5c, 8c3f, cc2a, dec1, 26d0, 57ad, cc99, 6453, ecaade2016_016j4, cae3, 26cd, a911, 63e4, 1b46, d4f1, acadia17_296y, 6470, 8c77, 661c, sigradi2013_131f, 133e, 68c1, caadria2016_363e16, ffc7, acadia14_523ao, 8fe1, caadria2017_175h43, sigradi2015_sp_4.275t29, 6de0, 4bff, 52e6, ecaade2017_077nn, ecaade2015_92r18, ba34, acadia14projects_281x, 5808, sigradi2014_114k9, b1ed, ecaade2017_282i, 5e1e, ecaade2017_309vv, 7b2f, ecaade2017_041n, fcf1, 1b7b, 3dcc, ecaade2016_136l38, 9f50, 7e3b, 0afa, ecaade2014_192z48, 1dac, 349d, 313d, 37b1, 3d6c, 9cf6, 7ba7, 0f3d, f672, caadria2017_109a29, f592, ecaade2016_065w15, 9175, 14db, 1a69, ecaade2015_144f31, 5b85, ecaade2014_186p47, sigradi2016_777aa, 4e74, ecaade2015_256c58, 3af3, ecaade2017_244oo, dd1d, cd81, 968a, 93ce, 7a25, cf3a, 7b4a, 0c8f, 6359, 6824, c621, sigradi2016_770r, 9b1c, 28e6, c1bc, 6548, acadia14projects_281ad, acadia14_219az, 4d09, acadia16_344d21, 6a0b, ecaade2015_152z31, 65c1, b398, ca4f, acadia14projects_375b, 3a9a, a432, 58ff, sigradi2016_441oo, e60b, e1c9, ecaade2016_011w2, 5fb8, acadia16_260t16, d67c, 1c06, 45eb, 7451, acadia16_440b26, fecc, d02d, 9bbc, ecaade2014_173u42, ijac201513103u2, b8b6, c3db, 7552, 35d4, 5a8d, 3c3f, 039e, 32f8, d541, caadria2016_187s8, 5bb1, 75d5, 6a35, 2446, 5242, 4503, ecaade2016_058z14, 2ac9, f6f8, e462, e880, 9598, 49ec, ecaade2015_221r48, d4b5, 7580, 7477, sigradi2016_530ee, 45c2, ecaade2014_240c62, acadia15_284y11, ecaade2017_019nn, 26a3, 27a5, ecaade2014_214i54, ecaade2015_280e61, 617a, sigradi2014_347t10, 16af, ecaade2015_152b32, 08cc, acadia17_258g, d0aa, 3ba3, ecaade2017_308jj, f042, acadia15_81z2, cd9a, c3cf, c2a9, 4789, a4a4, sigradi2015_9.347m17, ecaade2016_126s34, 8e94, 9447, 7988, 53f6, 441f, acadia17_163jj, 9ec8, c681, b2ea, 159b, 4850, 15ae, ef54, acadia16_54v3, ea94, 500c, fb20, ce39, aa9d, 5bb6, 67dd, 7b8c, ecaade2017_306r, 19f3, d3f7, f551, ceae, 7984, f44c, sigradi2013_54m, ecaade2017_144x, 77c1, sigradi2014_314o6, 7eee, ecaade2014_240r62, caadria2015_190k28, 895f, ecaade2016_154p42, ddb0, 1b8a, 0c1c, 0cb9, 0a32, 1c84, 1ca5, 5af4, 2e0c, 5417, d329, a2be, 4123, cd4c, ab21, 70e4, 7037, 975a, 254f, ecaade2016_063u15, 0e0e, 46be, 123d, ascaad2014_022p4, f706, bfe3, a414, e274, sigradi2013_364, 7af3, f2eb, ecaade2016_095c26, 9399, ecaade2016_126p34, ecaade2017_306n, 4030, 96f1, 29f3, 864b, 7885, d71a, d241, 5f3a, acadia14_63aa, d9af, 4105, 0941, 4054, ijac201614104g4, 2a4c, 5baf, ijac201614407o4, c8a6, 5093, e175, ecaade2017_100d, 1a18, 7afa, 9b6f, 92d4, 7a0e, ebfa, d607, acadia17_520l, e00d, 5548, acadia16_298o18, 1aa0, 9764, e5d9, 1a9c, 2d35, caadria2015_150w23, a46a, 660c, 130a, 32a6, 3d03, 0580, 9e07, sigradi2015_3.394e6, 31d8, 0e5c, 18b9, 9743, 974c, sigradi2014_136e2, cb31, 8198, c38d, 8dc6, 1018, ba97, caadria2016_425c18, 9b6c, 7c97, 1f80, d555, 2265, 1536, acadia14_463o, 3a56, 2d91, f049, daa7, ec50, bcac, ecaade2014_195k50, a83f, 08dc, acadia14_601af, f047, 9642, e956, caadria2015_108p16, 2001, ecaade2015_64p13, 4f95, c232, ecaade2017_140gg, ecaade2016_018w4, 06ec, 1829, e468, b58e, ecaade2016_063j15, 8fe5, 30cb, ecaade2015_297h65, fc1e, 7ca3, dced, sigradi2015_10.140t19, d6c8, ijac201513302g10, 0be3, 88d2, 0234, 02db, 5eec, 09de, ae8e, d3a0, ecaade2016_068n17, 1981, sigradi2013_189m, 4d2e, 16ac, 8c14, 1c0a, 5c24, 760d, 3e7e, 80fa, sigradi2016_815q, 7542, ecaade2016_230z61, e696, e23d, 532b, b114, 8d5f, 7095, 8414, 3105, fe41, 9a89, ecaade2015_200k43, bd4d, acadia17_501ss, 0dc9, e316, 08f3, eb59, 8518, acadia14_691az, 46bc, 3e4a, a393, 62d6, sigradi2015_10.7i18, 2430, 6b4c, 90d9, ccac, 4f41, 2339, 70ac, 3382, 18be, 8263, 0004, 0ddc, 69da, 36c7, 7111, e651, 20bc, acadia17_273x, caadria2017_023a9, ecaade2013r_012o7, ead8, 1def, 1598, 9ad5, faaa, 745d, ecaade2017_215v, d7a0, 3546, sigradi2015_8.189r13, c688, b9e7, f05e, caadria2017_142b37, e955, caadria2016_023s2, ecaade2016_130o36, 7017, caadria2016_033z2, 41a8, acadia14_531w, a03e, sigradi2016_724uu, 0b05, 6765, 2626, 575d, 647b, ec49, 896e, 76d0, ecaade2016_139a39, dc6b, ascaad2014_005x2, 6cfb, 1720, 5ecf, cc7a, sigradi2015_8.186z12, acadia17_177g, 1d25, acadia14_691ax, 4792, 82e7, 5403, ecaade2014_080g19, 70e5, cb29, fe07, 8b3a, f63a, acadia14_43as, 417b, sigradi2015_11.196l26, 0346, ecaade2015_293d64, 3450, cff0, c26e, 52f6, ijac201513105a4, ebbc, bf8e, f8c7, 8ff4, d32d, 97c9, 6823, a8b3, ascaad2016_011f5, ijac201412403m6, e501, 226c, ecaade2016_123a34, d948, ecaade2017_006bb, e88f, 374f, 81c9, e7d2, ae6f, 1c96, d6f2, 770b, ascaad2016_007s3, d286, b4e5, c5f0, da95, da64, 04d2, 9788, 9835, 1c92, 7627, 31db, 9ab9, 06b9, caadria2016_851e36, d0d0, b64f, ijac201513206u8, 6163, caadria2017_094x25, ecaade2015_303v66, sigradi2016_817m, ef4a, 6945, 0948, 4dc7, 0d00, 61c8, 3a8b, 37c7, e78d, 9a88, caadria2015_108s16, e5d6, 7bf9, cc06, ac3a, 881f, 9de0, 56d2, 2361, 91fd, 1393, 0bc7, 70e3, b116, 7240, acadia17_162s, 51c5, 287c, 7a26, a752, 6d24, 6829, 434a, d3b1, caadria2017_031h11, f9e6, c44a, ijac201412305m2, 4093, 79ee, 22a8, 7e71, 2476, acadia14projects_531z, caadria2015_061g7, 9d5d, 3efb, ddd3, e47f, 02eb, acadia14_267m, d0a4, acadia17_258k, caadria2017_081x24, acadia14_135m, 73c4, ecaade2016_223r58, ff2c, ecaade2015_293e64, ecaade2015_297t64, 355f, f069, acadia16_332w19, ecaade2016_016f4, d3f0, ad7a, acadia15_251p10, 55dc, 4da4, ac3c, a9c4, 76ee, 52bd, 5aa5, 3456, 3b53, ecaade2014_010h1, ecaade2015_144w30, c455, a51e, 40fb, acadia14_117b, eee9, b6ab, e208, 6ee1, d03d, dad9, sigradi2013_387f, eb10, e408, 0b60, d92a, d710, acadia17_511xx, 9e49, 1994, 25a0, ascaad2014_019w2, c65e, 4662, f6e7, ba52, 8f42, 35c7, ecaade2016_083b24, 995d, 3cea, 4ed3, 13a0, acadia15_395v16, 3d3f, a4bf, 596b, 9810, ecaade2015_35x6, 1ab0, e2e8, bb36, d53c, sigradi2014_041j3, ab7a, ecaade2015_200n43, d445, ecaade2015_269t59, 46ac, a97e, 83bc, b645, e3ed, c630, c444, b95c, ecaade2016_mrte66, f4ff, caadria2016_435t18, 1c2c, 6b37, a8bd, 91b1, 8a46, ed30, 928e, ecaade2017_212nn, 4b4d, caadria2015_073j10, e949, 4785, 8870, acadia16_34a3, 1d41, d3ba, 4d24, acadia14_23av, 973a, 4fa4, ecaade2015_148o31, ecaade2013r_018f9, 10fd, 9aaf, 66a2, caadria2015_084d13, 06b8, 33f9, acadia16_440f26, 5d08, f874, ecaade2015_268w58, ba31, d3b5, ecaade2017_201xx, 0f93, ascaad2014_019a3, ecaade2017_061d, f67e, sigradi2016_625mm, 22df, d8ed, ecaade2014_220g56, 1396, 4b9f, 5afb, c4c7, 7c8a, 2326, cdcf, ffc5, acadia17_532dd, acadia17_608dd, fb73, 0c54, fb18, acadia15_95k3, f5c0, 01aa, sigradi2016_448s, a3a6, ecaade2017_274t, acadia14_473aj, adb5, ed88, d734, bc68, 278f, acadia17_36y, d2ce, 2042, 39d9, 20f1, fdc6, 949b, sigradi2013_425p, caadria2017_040r12, f94e, 2190, a90a, acadia17_598rr, c08f, 58f2, e015, 5176, 07be, d9d0, acadia14projects_87ae, 0486, f13a, 8332, c373, 30af, 2443, 51c3, ecaade2013r_014h8, 65cd, c5a7, 4fc3, afd8, b145, dc60, 7a80, 63ca, 75d2, acadia15_47a1, 52bf, f780, acadia17_89u, 616f, 16c1, 73af, fc0c, c77c, acadia15_223l9, cd50, 4a94, d11f, b3f7, c150, acadia14_219ay, b514, d05e, 6913, fb86, ijac201412401p3, acadia16_78s5, 89c6, acadia16_116s8, ab80, 354f, caadria2017_016d7, 83d6, caadria2015_081i12, 21e5, 4db2, 51fc, ecaade2014_215c55, acadia14projects_365ao, cb6a, acadia14_189at, ecaade2017_215zz, 8df4, ecaade2014_018z4, 1f87, 029e, 301c, 4dc0, ea84, 4363, 83b4, 7a03, 5b4d, 97dc, 1d26, ecaade2016_011z2, acadia14_479aw, 6d21, 4681, ijac201412204z2, 64fe, 3d74, 2d4a, ecaade2014_038y9, 337b, a947, b28b, 192e, ecaade2017_101bb, 566c, cb12, 2ccf, 7a58, af76, a14d, d187, 6025, 8328, c615, ccc6, d3c2, ecaade2016_011h3, fb5f, sigradi2016_369b, ecaade2016_230v61, ecaade2017_029gg, be92, caadria2017_047e15, ecaade2017_225c, acadia14_375aw, ascaad2016_014h6, 70ad, c6c0, ee75, ascaad2014_037i2, c45c, 4ffb, ecaade2017_164p, cc1f, 9ca4, 31e1, caadria2016_611d26, ecaade2016_098b27, 81db, 7457, ecaade2017_194w, a2d9, 0a76, acadia14projects_479n, sigradi2016_364ll, sigradi2016_615bb, fb6d, c823, ecaade2014_137a30, 55e3, 8bbd, caadria2016_271a12, 1be3, f18a, f568, 07a1, c5dd, ecaade2017_083mm, acadia16_460a27, 6252, 35f8, acadia17_455ff, 4320, 6f09, 5be9, b437, 864d, 6675, 4dfd, sigradi2015_sp_2.112p29, 0d9c, 2691, b9e8, ecaade2017_051cc, a4ef, 3087, 325a, ijac201412403r5, caadria2015_139a23, acadia16_280n17, ad4c, ecaade2017_149m, ecaade2015_195s41, b43a, 7712, 3665, b1df, 57ab, 3f5b, e169, 9792, 8033, 3f4c, sigradi2013_200e, 5c48, be77, dde9, acadia14_661m, caadria2015_130j21, 77d3, ff9d, d5ad, 1e19, 66af, c3be, 12ed, ecaade2017_146bb, abde, e11b, 53d3, bbd4, 53ea, 1876, acadia15_110w3, ecaade2014_057b14, 18b8, c2ef, ijac201614102m1, ijac201614104d4, 8cfc, ecaade2013r_002i2, 7fe8, sigradi2015_13.181r28, 48f8, caadria2017_003e2, 418e, 75a1, f65b, caadria2015_188y27, a6d0, acadia14projects_339aa, 8ef9, ecaade2015_116e23, 7ab3, ecaade2015_138e28, 4eeb, a966, d2a3, d491, ed34, e19b, 4219, cea8, 3b43, f3f8, 8771, ecaade2017_ws-archiedux, 58b6, 9972, 01c7, caadria2017_132t35, 5859, ecaade2016_175j49, ecaade2014_201i52, 9f6e, 0713, 0620, 5812, 353b, ee0b, d498, e91e, a313, 8970, b99c, caadria2015_188z27, 9877, 8961, 1674, fba4, c312, 70d7, 5b1f, acadia17_70gg, ecaade2015_48b8, 7d94, 1d71, df99, 79c3, 1395, e5e7, 3a27, 713a, fcde, 8e9f, ijac201614307o4, d664, 5e4b, b7aa, ecaade2015_193l40, 3401, 2d19, 6026, caadria2015_237n35, 97ec, 2959, f3c0, bda8, sigradi2014_213m7, ecaade2014_109u24, ascaad2016_044y17, bcc9, 14e1, 7cd7, c27e, 065d, ecaade2016_120m33, 6891, 1a61, 9490, 62e3, 732a, 33f6, 083d, 10c2, ef9c, 7e8f, acadia16_88b6, e94f, 85df, 0c66, e2a4, 310d, 49a6, caadria2016_013w1, e346, 3d33, 6d81, ijac201412303k8, e81d, 6965, e78c, ascaad2014_018z1, 0c96, 88dd, 6188, 0dc4, b608, 9dca, ecaade2014_153e37, 29b0, 9de5, 38f0, 2582, c878, caadria2017_096p26, b870, 5599, fa8e, b1a2, acadia14projects_81n, 0d55, 5a36, acadia14_111f, 6995, ce6b, caadria2016_529n22, 634e, ecaade2015_55h10, 978b, c6b0, 0b7f, 6e0a, e18e, 15d0, efda, 1a0e, e8cb, ecaade2017_151t, d1e7, 0f19, acadia14projects_267h, acadia17_265u, 9575, 0393, ecaade2017_208b, ecaade2017_240q, ecaade2017_108w, e623, 289b, ecaade2014_186w46, 6a6c, 1020, feb4, ecaade2015_271v59, sigradi2016_685nn, a505, 870d, ascaad2014_032v9, 236f, bc1a, 5644, b1f7, ecaade2017_021t, acadia16_98h7, ecaade2015_38l7, 8f93, ba6d, d5f9, 2e82, c9b3, abb7, 4c33, ecaade2017_130vv, 073c, 6348, f928, 643e, sigradi2015_8.289e15, a99c, f5c9, fb94, fff8, ecaade2016_ws-foldingz68, ecaade2016_162e45, sigradi2013_41a, 9d48, 2213, ecaade2016_144d40, acadia16_140x9, 57d5, 7570, 2a8a, caa1, caadria2017_113c30, acadia15_451v19, 955e, 3722, f577, e8ff, b5aa, ecaade2014_121t27, fc49, caadria2015_016p3, caadria2015_090r14, e463, 7979, ae9a, 69ac, ecaade2016_170w48, b8e1, 7994, a644, a027, ecaade2017_208qq, acadia15_357h15, dbb8, 19dd, caadria2015_078d11, acadia14_627ap, 0ce6, 5e80, 1035, ecaade2017_170j, c7e4, 3f6b, 1b22, 907a, ascaad2014_019e3, 514b, 4941, 65aa, b0df, 79f2, 9344, 7576, fdac, 0931, 866a, 3d15, f6d1, 5c9a, caadria2017_190t45, d748, d043, 3748, 2244, c548, ecaade2016_011e3, 143d, acadia14_619as, bfb9, 148b, c9fb, 4441, af4b, ascaad2014_012k6, 7019, 870e, 1712, 5f6b, sigradi2016_737y, 5d0f, 4c0b, 85db, ce6e, 8407, caadria2016_797n33, 7b38, caadria2015_168k25, f9aa, 9442, ijac201513105c5, caadria2015_181w26, defc, ecaade2015_285i62, 35ec, ecaade2017_215qq, e65a, 5702, ee3f, fb05, 4f1d, 0f81, fed1, 4f6d, a913, 9a4d, e248, ecaade2016_222e57, 89bf, ac43, e00a, 6be3, d68f, 4fbb, 6729, caadria2015_172d26, a252, 2185, acadia14_301f, 26f9, 317f, ecaade2017_170ww, f55b, 1263, 9af5, caadria2017_081m24, bd1d, 8008, acadia15_274j11, f642, 8b4b, caadria2015_073o10, acadia14_267h, 1b02, 35c6, f0c2, a6b9, 6f86, 96bb, sigradi2013_294z, f153, 3148, caadria2016_085h4, 1682, ascaad2016_019t7, ecaade2015_196d42, 4319, cf17, 3992, 87ab, 1391, 6358, 7094, 95e6, bc9a, ea25, ba2a, caadria2015_077a11, 68b2, c32a, 6574, 1a92, ecaade2017_026rr, 2cdd, fb08, b2b2, 2293, 622b, 2c46, 2f90, ecaade2015_293w63, cb4f, 14c5, 3ac5, 2bd6, 9bf1, 81c4, 37f8, 5334, 469f, 31c3, 0c31, ee39, 2eb7, fc15, 9a15, d575, sigradi2016_724vv, 32aa, sigradi2016_467p, 6c23, aa34, 9aa8, ecaade2017_021i, 2627, ijac201513205b8, 7be2, acadia16_196b13, 859e, 7429, a506, sigradi2015_6.183m8, 9f70, e043, c608, ecaade2017_090gg, 580f, a2c9, 721d, ijac201412204m3, f08c, c1ee, ecaade2016_074j21, 24bd, b354, 68c4, 684d, ecaade2017_138w, 0c0e, 7718, 2e35, e291, 48e5, ijac201614201l7, 154a, b372, e47e, f714, sigradi2015_3.11c2, 8d2c, ascaad2016_043p17, sigradi2013_41b, 4ed7, 6276, sigradi2015_10.267s20, 28fd, dcd3, 9ad6, a0c9, f78d, ascaad2014_013a7, 6238, 173b, 6e0e, sigradi2013_243v, 60b5, ascaad2016_021k8, ecaade2015_21i4, 7820, 446a, caadria2016_467r19, 3c9f, aabe, 7a6b, ecaade2016_089b25, 207f, c87d, 3132, acadia14projects_473aj, 7100, 56a8, ecaade2015_73f14, ac87, d3b8, acadia14_333au, 312d, fb2f, 79ac, 9dcb, 03d6, d2ff, ecaade2014_198r51, b2f5, c38b, cd05, ebf8, 90af, a926, ecaade2015_25f5, f585, ecaade2014_230l59, acadia14projects_619an, acadia14_671p, acadia17_658a, 93fc, acadia14_189az, 1429, 0851, b126, e703, caadria2017_095i26, 44a2, 351a, 0556, da84, acadia17_542ii, a630, 8aaf, 9146, ecaade2015_314c68, 5bf4, cd94, d0da, 6456, ecaade2017_282m, 4813, 5400, 8b50, 23e5, c755, 887d, 7b56, 9588, 29d3, ecaade2016_110j30, e47a, ecaade2014_140j31, acadia14_435ai, 2cc8, a55d, 9ca2, d75b, 7692, ecaade2017_213yy, 97cb, 9ca6, 50aa, 20cc, 4d47, sigradi2014_079i7, 2174, a292, f4da, c238, 2929, acadia17_391qq, ecaade2017_277tt, dbf9, a242, acadia14_435am, 27f1, a23b, d099, fbdb, caadria2017_037d12, acadia14projects_71z, c012, ijac201614303s2, dd10, 1929, ed90, sigradi2015_3.11d2, ecaade2016_216w54, deb3, ecaade2017_308gg, acadia17_349m, 941f, ecaade2015_113u21, f74d, 82a4, 839e, 302d, 4e6f, 86dd, 8d59, ecaade2015_61v12, ecaade2015_138i27, ecaade2015_180p38, cffc, a4d2, ijac201412405t8, 4952, 5560, 1b6e, ijac201412403c7, e8ba, 9a58, caadria2015_078f11, 5983, 6f56, 4e4b, acadia14_579a, 7f59, 3811, 90a8, 50bb, 0c2c, faa0, acadia14_247y, 4f06, caadria2016_321h14, 5286, b82a, 9d65, 0f54, 8a4c, 9f3e, b3a4, 6b26, 382b, d01f, 9dde, 2dba, b91f, 771b, 62f0, 6e9a, e3f0, caadria2017_055i18, c837, b7d1, c788, 8223, 8959, 4ccc, ascaad2016_041g16, 1a06, sigradi2015_sp_10.16e31, sigradi2013_194d, ebcd, ecaade2015_86f17, f81a, c074, 2ac6, ecaade2015_109x20, 23f5, 9925, d3fd, ecaade2014_105a24, ascaad2014_005p3, 1b78, ecaade2015_136o26, 17ff, aba4, ijac201614208z12, 2273, sigradi2014_266d2, f0c7, cb81, ace9, 29a2, ecaade2013r_004f4, 85f3, 3315, cb91, 662d, 4a42, 69ff, b808, 5e60, 9325, 3a08, 0335, 9280, 48ff, 5737, ff55, 24f8, ecaade2017_184ll, b801, 8f71, c63d, 28a2, 8842, ecaade2016_230d62, b833, ff8a, 655f, 2c16, 93af, bb80, cdfe, acadia14_681ap, sigradi2013_400c, 9c62, 6f10, 1adf, acadia15_211w8, 9693, acadia15_149s5, e7b6, acadia14_609ad, 07e5, 68ea, 07d4, ecaade2017_032g, ascaad2014_019b3, e20a, aae0, f634, a0d4, ecaade2015_53x9, ab56, sigradi2016_546h, ecaade2017_302oo, c6b9, 9043, 1ebc, d4fc, 9aa7, 13fc, d1ce, 8d34, 58cd, ijac201412204l3, 059d, c5f4, ecaade2014_018r4, cd75, 12ff, ascaad2014_009i5, df0b, ccaf, b3d1, f1f4, 8b39, 1ef6, 6dd8, 1ac2, 9974, 4cad, ecaade2016_168g48, ecaade2016_224g60, 1a8d, 7524, 3c2b, 0b68, 5532, 7cb8, 6ee0, ijac201513103t2, 5940, afb7, cd7c, 14f6, acadia16_362s22, 9aed, ascaad2014_018e2, acadia17_551qq, a75b, ecaade2015_200j43, 1932, eac0, 6086, 15be, 7e88, ecaade2017_291h, ecaade2014_038u9, d881, sigradi2014_347j10, acadia17_511vv, ecaade2017_288x, ecaade2015_301d66, c1a0, b278, 7550, 212c, afb8, db01, 2038, ca41, 039f, sigradi2014_265m1, 49df, 65ed, 4407, 5e89, cc41, ecaade2014_057u14, 49eb, ecaade2014_072f18, ab9b, ecaade2016_136x38, a0c2, acadia14projects_671t, ecaade2016_036l9, a135, dffe, 45f0, 009b, c493, 13ae, sigradi2015_6.329v8, f288, 4826, sigradi2016_399a, 35ca, 145a, 0bd7, afb5, 9843, 9b52, 427f, d8e1, 697c, 107a, e659, e1b7, 5d7a, c495, ecaade2014_111w24, 7925, 24d6, 2f02, 27f0, f0e4, 4635, 4d8f, 6d58, 3236, 96bc, 3e49, 1907, b697, edea, b875, bc5f, sigradi2015_8.186g12, 17e8, c11e, b449, caadria2017_005z2, e8d9, 468f, ecaade2014_180b45, d6b6, 9b59, adfa, sigradi2016_369ww, sigradi2013_117n, fa43, 11b1, 7093, 175a, 25ad, 6d4a, 5773, aa8c, d824, caadria2017_095g26, acadia14_435av, fa2d, 8fdb, 96fa, 7548, a828, bd0f, bc23, 229b, 7c77, acadia14_555e, 94f9, 661b, c85e, 43db, ecaade2017_215ddr, bec6, 43de, ecaade2017_124x, befe, 81cf, c55f, 20f7, acadia17_348b, a1dd, 14d0, 6f45, 6be5, 2c91, ecaade2017_214s, db6f, 9ad2, ecaade2014_201g52, sigradi2016_602g, 6468, 7aba, 0f6b, 7c15, 97f3, 2494, bb7d, acadia14projects_517p, 9b54, a1c7, 8593, 91c8, caadria2015_206u29, 90ad, 7aa0, 5619, 40e8, ecaade2015_193h40, 16fa, a8b9, fc18, ba3b, 98be, 01b8, c592, 9bb9, 0d26, db70, eb98, ecaade2016_223w58, sigradi2016_654vv, 7dcc, ba3d, 668e, b42d, ecaade2014_168d41, 6adf, c10f, fb57, ascaad2014_017j1, 95b9, 2465, ecaade2014_224o57, e05f, bfd2, 738a, 606a, c566, e94e, ceb8, ecaade2016_230p62, d51d, ecaade2015_217y47, 3ec2, 3bbb, 2f09, bfe9, 52e8, 9b0e, 3af5, 9cef, acadia17_462ii, acadia14projects_63a, ae30, a26e, e1d3, ce80, fe76, 89f2, ascaad2014_029s8, c5f3, ecaade2017_023q, ecaade2014_113n26, 691a, ascaad2016_002l1, 4fe2, acadia15_469e20, 7a5f, sigradi2015_8.41z10, de57, ad4a, ascaad2014_007c4, d36a, 847b, a232, sigradi2013_381j, acadia14_177ab, 07a3, sigradi2016_814b, 673c, ae74, b463, bf55, ae90, 6882, 7834, 37dd, e557, acc1, caadria2015_126c21, bec9, 0d7d, 7605, e6e4, d8e7, ca81, a445, 6221, sigradi2015_3.111c3, e6cf, ijac201412408g2, 9eae, 23f8, 727a, 1770, ecaade2015_53y8, 9c11, 013d, 4f71, 8539, 32fd, 3d36, 6403, 1cb2, 2705, faf4, ecaade2013r_001l1, 5ad1, c88b, 4d53, 8e53, 22bd, 0b0a, 89ae, d409, b67e, ecaade2015_301z65, dd7f, d1c5, dcb7, ecaade2014_168i41, 8a01, 7ca2, ecaade2017_009x, ee9f, a3b1, ijac201412201d1, d5fa, 65b7, 5258, fa7d, ff0e, e1d6, 1591, caadria2016_301k13, ijac201614402t1, 0b61, 8d2b, 96a2, 198b, c4c4, 6c1a, 7186, 5600, 2069, 5df6, ijac201412203a2, d405, 76aa, dbaf, 7da8, b4b6, c2d5, sigradi2015_9.152n16, 85c6, ecaade2015_21t3, 1f49, 740b, 7441, c8b2, 84c0, 568c, caadria2015_102w15, 3a63, 19a6, b3c2, a05e, 0e92, d447, ae16, ecaade2014_149n35, acadia16_88v6, b027, 4ad6, 5435, caadria2016_291b13, e15f, a87e, 9cd2, d682, ijac201614307z4, ecaade2015_285e62, 2b6e, 054c, sigradi2016_805hh, 9ff0, ecaade2016_164k46, 27ad, d950, ecaade2017_306j, 2482, d865, a546, 4175, 17fc, ascaad2014_033a1, acadia15_223f9, 446d, caadria2016_197g9, 63fb, 7abd, e53b, ijac201614402n1, af4f, 95a7, e0ba, 9b8b, abbe, 3d39, ecaade2017_jgou, afc7, 5344, e45e, caadria2016_249j11, ba66, ecaade2013r_003h3, bc98, 27ed, ecaade2014_086p20, 6320, 2c99, 4455, acadia14_63ag, f351, c3c2, e8ea, 2795, ddf2, 979d, ecaade2017_149g, d221, ijac201614202w7, bb90, dd79, a742, 92b1, caadria2017_123d32, acadia15_263z10, ecaade2015_332p71, acadia14_23u, 9cc0, c539, 0bc4, 202c, sigradi2016_440ee, ecaade2017_174c, 409a, ada6, 195a, 6841, 79d8, ascaad2014_017x9, sigradi2014_247k9, 01e7, 8351, 44ce, sigradi2016_507uu, ecaade2017_071tt, acadia14_699i, 0e69, 1dec, 4782, acadia14_117e, 9eaa, 3ee8, 3f76, 457b, 6770, e96f, a501, 2734, a018, sigradi2015_10.377t22, f6e5, 788c, 4975, 77ac, e5e1, 84a9, 340a, 2db5, ada7, caadria2017_145n38, acadia17_231v, 3f9a, d172, sigradi2015_9.347j17, ecaade2017_097cc, e7cf, caadria2015_130h21, 7a94, ecaade2015_332t71, 090b, sigradi2013_327u, 9061, f748, 699a, 7aae, a52b, 99cb, 7d78, d9cc, f812, ce22, 76ff, 1dc6, cf66, d279, caadria2015_102y15, 10af, b33f, 449a, 4f65, fef3, 61a1, c17b, f29d, 37e1, 6b53, 0104, 1177, 1359, ecaade2015_130x25, 06bd, acadia17_473zz, sigradi2016_815v, 5a3f, 3d45, ad18, be75, 5b06, caadria2016_187w8, 3faf, c95f, 91f6, 9deb, db9f, 52d8, d572, 24aa, caadria2016_229z10, 00e3, 88c6, 0038, ec0a, 35c5, 6301, ecaade2015_235u53, cd4f, 6866, 0531, 6d39, a669, 8d71, a411, caadria2017_190v45, afeb, 0897, sigradi2014_144x2, caadria2017_016n6, f1a6, 6e3a, 8eb2, ijac201614306c4, 5375, 005b, 9da5, ecaade2015_59p11, c6a8, 5d2e, e237, 03b7, ecaade2016_057r14, 32e6, 862e, 3f0a, 7fde, b8e2, 78b8, c16d, 2fac, sigradi2016_399b, 9f0b, a805, ecaade2015_301r65, acadia16_478c28, 7bee, 5113, acadia15_343c15, sigradi2016_714pp, fff1, c0d7, 6eb1, 8d87, 9217, c015, 8dda, acadia17_435a, ijac201614102x2, 8ca0, 652d, sigradi2013_194m, acadia14projects_619ac, sigradi2015_11.196j26, 6b7e, d85b, adae, ecaade2014_031t8, 0a84, 40e9, acadia14_101t, f544, de85, e617, 0ba8, 8b44, aaad, 5968, acadia17_51yy, ecaade2017_199ss, 777e, 7e40, acadia15_137a5, c07c, 0449, 7c1d, ecaade2014_011c2, bdd4, cb6f, 2f1b, da66, f2f8, de1d, 2f3e, ecaade2013r_010s6, 3e6b, faae, a694, ecaade2016_011s2, 5e56, e0dd, ecfe, 4a69, f261, 40e1, f8b9, 9607, af57, f099, 04a1, eec6, acadia14_619ag, ec93, 817f, 9a85, 53d0, 4cb9, 35e9, 5057, acadia14_699s, ijac201412301p6, fb36, e536, fbca, f37a, a697, 7034, e61f, f56e, 6bb6, ecaade2016_154j42, 3621, f73c, 4264, cf98, b67d, 40b9, 9d24, c708, 2abe, 2bc1, acadia14projects_463g, 978f, 3f1e, db82, 2bf8, c6f3, 08ca, b876, 519d, adfb, 49be, e1c2, eed1, acadia14projects_117h, ecaade2017_023y, ecaade2016_007h2, 52fc, f0fe, acadia16_54s3, caadria2017_113s29, b73c, d854, ecaade2017_308u, ca67, ijac201513105d4, c27a, caadria2016_851c36, 8aea, caadria2017_043i14, 3673, 1765, e588, 9e63, ecaade2014_169o42, d079, 3418, ecaade2016_221z56, bc87, b51b, 3763, sigradi2015_10.220c20, acadia14_237ay, 1d89, 64da, acadia14_473ae, acadia14_601ae, fc0e, 0b4b, caadria2015_087p13, 1608, 654a, 1a50, 33c3, 55d2, 02bb, ecaade2016_118h32, ab6e, 7829, 505d, a560, acadia14_357ax, b7ad, 5509, ab00, da2a, 91e2, 29ed, d868, b728, a54c, 2d75, ecaade2016_021o5, f443, eaec, 4b19, 775a, f5c3, ce04, d017, b61d, c5af, acadia15_443b19, 83c6, ecaade2014_186a47, 2406, f7e6, acadia14_375g, ecaade2016_067i17, ecaade2015_113j21, ecaade2013r_008n5, b008, 62b3, ecaade2015_158y33, ecaade2014_157d39, ecaade2014_153s36, 9d36, cf3e, caadria2015_194z28, 033b, 8703, cd43, b213, 5dc4, ascaad2016_045e18, sigradi2016_590g, 34a4, 62d0, e321, ijac201614308p5, 294c, f0de, 5043, defa, a35e, d9b4, 4dd3, caadria2016_311a14, acadia14projects_311r, ijac201614102c3, 90c0, 2e40, dd62, 3aa1, 2932, acadia17_542nn, acadia14projects_117av, 4540, 9477, 7c9b, c22b, e81e, 6820, bc41, b1bd, e048, a60a, 303e, 272c, 3c8e, ascaad2014_007b4, 1708, 2962, ecaade2017_042cc, ecaade2014_092g22, 208a, acadia17_211o, f183, 32f3, caadria2016_197p9, d33b, 837c, 54a3, 5911, acadia15_203f8, acadia14projects_627as, 971b, ijac201614208o13, ijac201614208v12, 4f4c, 3333, ecaade2016_025o7, ace5, 1d9c, caadria2016_249i11, 5134, e009, f71b, acadia15_407m17, 9e39, 8e19, 8347, 839a, 53e7, f318, 5415, 50ff, 8900, b896, 4e1e, 8f32, befb, f157, 8dcc, 7261, 1f2c, b93e, cbb6, 09d4, c470, acadia14_497aa, 0752, ec01, 1548, fcb8, ecaade2014_104m23, caadria2016_579u24, sigradi2015_8.239w13, a1bf, e6b4, 42c9, 8bcd, 8e07, f06b, b8bf, ecaade2016_102c28, ff5b, ab25, acadia14_63ay, dc5d, bc6b, ecaade2016_164h46, 625c, 39b8, 0358, 0945, caadria2017_122y31, 1e2c, 0b86, a22c, ecaade2015_320m70, 6b0c, 7f63, 7d73, ecaade2017_146gg, 199b, 502d, sigradi2014_048w4, efab, 3795, 9ca1, 4c59, 03b5, caadria2015_114d18, b56b, dbd5, ascaad2016_005x2, 5942, 737b, 5c3f, 54eb, 4cac, 45cb, acadia17_60p, 4ebf, f017, 6d56, 7d18, bea9, ascaad2016_024j10, a963, 87fe, ecaade2017_277cc, sigradi2013_303u, 4366, ecaade2015_27p5, 6d72, dfaa, ecaade2014_192j49, 4ba3, acadia17_71jj, ecaade2015_229n51, 834d, 74ee, d997, 5da9, d1f0, efb3, b810, caadria2015_130s21, 5a48, 2632, 4796, sigradi2016_534oo, 4280, 2325, 0468, 8f3d, 90b9, b882, ebdf, 6c70, 698e, c8b1, 037d, ecaade2014_066u15, f889, 03a3, acadia17_296t, acadia17_560s, 2612, efbd, ecaade2016_164s46, ascaad2014_017n1, 4b14, 0898, fbad, 9677, caadria2015_185o27, d09c, 2193, 13b6, 5536, ijac201412408n2, dc74, ecaade2016_ws-dleadl68, 5e8c, ea06, acadia14_135v, fe5d, 5408, ecaade2017_148tt, f0ef, 312e, acadia16_402m24, 4657, 1e7c, 8774, 4bed, 2324, bb4c, 049e, ffb5, acadia16_432z25, e678, ijac201412402o4, ijac201614104m4, bc0d, f98d, ff37, 12d7, 4cc2, b39d, 079a, acadia14projects_555e, acadia17_307ff, 97db, fae1, edd8, 0bbb, caadria2015_237p35, 6ada, d980, 0b58, 9081, ecaade2016_222v57, ce18, 5301, ecaade2016_167t47, 4433, 650f, caadria2015_203r29, 43a8, sigradi2016_637q, 9f96, caadria2017_127k34, caadria2017_163g40, 4cfc, a7a5, 7e4e, 7122, 8ea2, sigradi2013_347o, acadia14projects_63w, ddbd, aa8b, acadia14projects_219c, caadria2016_881b38, c734, afc1, 95a0, 87b8, 9276, f359, c61c, e2c9, ijac201412404n7, d1be, 64d5, 173d, ecaade2014_089k21, 3729, caadria2016_819p34, ijac201412403i7, eab8, 9bf6, caadria2015_084y12, caadria2017_037c12, 856a, acadia14_479m, d7d4, 9429, 06a2, ce6c, ac26, 8b1a, ijac201412207h5, acadia16_414w24, acadia17_403n, 9137, ef41, df80, 365a, 268a, 68ca, ijac201513105i4, acadia17_542vv, ecaade2017_244kk, 8da9, 3cf1, 0955, d33e, 7397, c8e7, acadia14projects_291f, 51fd, abce, ecaade2016_037d10, 998d, 1aea, cd0b, acadia15_123r4, acadia14_153at, c7bd, 4a0b, f55c, c315, 8174, ecaade2017_172t, 835a, acadia14_691ay, 334b, c8eb, 4a54, ae44, 0b53, ee1a, sigradi2014_345w9, a442, caadria2016_115m5, caadria2017_118u30, 5d3e, a1e9, ecaade2017_130uu, 6904, acadia14projects_479i, 08f6, 1580, f324, ea5d, c138, db84, c322, 5ab7, 5717, ecaade2015_231t52, 1da2, 82a7, acadia14projects_153a, ba1f, 674c, 6500, 4334, ecaade2015_225h49, b757, ecaade2017_148oo, sigradi2014_271n2, 8193, ecaade2014_191s48, 02e1, 5a99, 7108, 199f, 49a8, sigradi2014_032o2, caadria2015_237i35, 2102, 4b6a, 0301, acadia14_357an, 5e3b, 1c1e, ecaade2016_230e62, ijac201412406n9, 6d7d, 7158, acadia17_71zz, 28ba, e322, ecaade2014_220b56, 91e7, a520, 76df, fd07, e3b3, b858, sigradi2014_132x1, d89d, sigradi2014_263d1, 6834, 2483, 1fc5, 2f96, fe04, acadia14projects_135n, bcc0, 3cd5, 713f, caadria2015_078e11, 86ad, 0dc3, 5335, ecaade2017_293tt, f4e3, 46d9, 1883, b242, 1fdb, 87d7, 25a3, b5c5, 739d, ecaade2016_026u7, a933, ad14, a0d6, 35b7, 83e4, 818a, 5deb, 1032, b978, sigradi2015_8.81a12, 8e5e, cb9f, 1f33, 7972, ecaade2015_301v65, sigradi2016_360z, sigradi2016_595ff, 92fb, 96ee, 87aa, 551e, 5cb6, 23eb, 953d, caadria2015_064m7, bf21, 71b0, caadria2017_183h44, d63a, acadia16_106b8, acadia14_479t, 0c76, a18a, 22dd, sigradi2016_568ll, f962, 36e0, d4fe, sigradi2016_417jj, 194f, ab63, ecaade2016_114h31, cf4c, 7ab1, b542, acadia14_637ae, 8ed6, 416f, 5ff5, c16f, 71cc, 95d5, d2b5, 4add, bbba, 86fe, bf16, caadria2017_041f13, 0d64, 8e82, d8b5, 456f, 8676, b079, ecaade2015_109b21, 8744, d229, 0247, ascaad2016_001e1, caadria2017_072y22, c1fc, e25f, d2ca, 3864, ecaade2014_089m21, 15e9, 001c, a93f, d138, 9c93, 67e8, 30b0, 1b9d, acadia15_469m20, e2e7, 4a52, f3f9, 6db7, 7bd4, acadia14projects_145ad, dca1, ecaade2016_147p40, 7402, be32, 2bab, acadia14projects_609an, 6b75, 336b, dfc9, 41f6, ecaade2015_114z21, sigradi2013_74e, sigradi2016_637t, 5d3c, 5274, 4f7c, d850, ascaad2014_008o4, ca24, ijac201412403t5, ecaade2017_291q, 9a4f, aac3, feeb, ba9f, 7828, 583f, 403b, 6318, acee, 369b, 315d, 1fa4, 84b5, af12, sigradi2014_263y9, sigradi2013_289m, d3e2, d6a2, d7d5, c87a, 1421, 6016, 1d01, 6034, 316f, acadia17_424zz, 37ea, 76b3, d5a2, acadia14projects_655ag, 33d0, 03f6, 5511, 397b, 2e65, 33a9, ff82, caadria2016_569h24, e194, 0484, caadria2017_095c26, ecaade2016_bkoj65, 201b, 09f3, b848, 95cb, f824, sigradi2014_276u2, 29cd, 8705, ijac201614105h5, 2e7c, acadia14projects_257ab, 883c, ecaade2017_277mm, f82b, 6658, ascaad2016_007k3, 6088, be72, 83f5, caadria2015_233g35, 9911, a139, ascaad2016_004g2, dea7, caadria2015_157s24, f541, 1444, 86ca, sigradi2016_534uu, cb0b, 50b4, dfdb, 8f24, a8c4, 8f55, 1822, 2cf5, ae53, c5e2, 9db5, 82b4, 1e74, 244e, d9b2, 641c, 5cc7, 0122, daab, 148d, 6eeb, sigradi2015_3.370w5, f56f, 060c, 1ec0, eae5, 03bb, ecaade2017_208l, 9bd7, 5c63, 6c42, ecaade2017_079o, ijac201412201o1, sigradi2013_386i, e994, a431, 4924, caadria2015_142i23, ascaad2016_012s5, ascaad2016_058b23, ccc9, ba5b, a28d, ae0c, ab6b, efa0, 8d6f, 6157, fa0b, 3482, 1e09, 7f95, ede4, 6f94, d8d5, 35cc, 44fa, d158, 43fe, 6084, da7c, ff72, acadia16_88g6, sigradi2014_314l6, 8925, 5a43, 6b99, b048, 603f, sigradi2016_814p, 802f, c1d7, 2934, f3e5, d167, caadria2015_150x23, d00c, ecaade2017_089z, b227, ecaade2017_052ll, cb61, a0d1, ecaade2017_189rr, ecaade2017_066k, ecaade2015_144z30, 442e, 2ae5, cfa4, ba36, a58e, 7a81, 46a8, sigradi2015_8.289c15, acadia14projects_111l, 4e44, sigradi2016_448o, 9186, a7f7, 7e38, caadria2016_673w28, ecaade2015_170r35, ecaade2016_063o15, cd20, e9a1, caadria2017_003t1, ac9d, ecaade2014_138m30, 7cef, ecaade2016_129f36, 2012, 9bf0, 3c06, b7ea, ecaade2017_057ff, 3290, ecaade2015_320r70, 389f, ecaade2016_163v45, ecaade2014_220d56, b461, 72e8, 20a6, 1d86, ba48, 8e97, c657, fa65, sigradi2016_375f, c9e7, e4da, b3e5, sigradi2014_330r7, 2efb, 3a0b, 201c, f9cb, e123, 0c55, 6aee, a047, d443, e1a2, ijac201412406h9, 5f3d, 33f8, ac1c, 5461, acadia14_539d, bb60, aef3, 841e, 1b07, d994, 0f6a, ecaade2014_233o60, f712, 1b57, 7308, cbe5, 148e, 5a74, 4ec4, f459, 31e9, bf06, d0ca, 858d, 6289, 7ba3, a3e5, ecaade2017_077tt, caadria2017_030a11, ecaade2016_036k9, caadria2017_174n42, e974, bae8, ecaade2016_025l7, b0f2, 3c08, 9500, 85b1, c1b6, c73b, acadia17_90aa, 0214, 1ef0, ecaade2015_55f10, 5cd3, 3dd6, 2f30, sigradi2016_756a, 29e9, 631c, acadia16_402v24, ijac201412408x2, 5442, sigradi2013_294u, 84ed, 2d7c, f189, 5167, caadria2015_004j1, 300e, ecaade2014_023e6, 957f, acadia16_478m28, 2351, b7b8, 325e, d0f1, 57b8, 59cd, e7a7, 8d97, 56d4, 4397, caadria2017_031k11, ecaade2014_194r49, sigradi2016_435dd, ijac201614303l2, c247, ascaad2014_004l2, 2147, 28d9, af94, 61e2, caadria2015_194p28, 4411, acadia14projects_671y, ecaade2014_020p5, a9d7, 28ed, 81f4, f054, fa30, 4201, c000, ecaade2016_113z30, b2cb, sigradi2013_285, 149b, sigradi2015_7.184d10, 485f, 6217, 1fc7, 1d87, 0686, 56fe, 4946, 92fd, 0c9a, bf25, a61f, 0d97, sigradi2016_601ss, caadria2016_085f4, caadria2015_014m2, 7182, ijac201614102f2, 068e, aa19, 2383, 3e38, b0e6, 1950, be52, 0a26, f905, 72d8, sigradi2015_13.316w28, f63c, f6ac, 04b4, 4b87, acadia14projects_517m, 2ae0, ffc9, 3e66, 533b, acea, b6fb, ad1a, 78c6, bfcc, 31e8, ecaade2017_jgol, 6ccb, 3054, ecaade2016_154o42, e270, 73d1, 555f, 3bef, d6c2, 16f3, cee9, f5b2, b430, 32f0, 5978, f1ac, acadia14projects_627g, b596, ecaade2015_284z61, 2ab9, acb0, 53ee, c520, 3b70, 7353, cf6a, 56df, ijac201513201o5, caadria2016_249m11, ebf4, ecaade2015_227s50, sigradi2014_197c7, 2f4f, e32f, 83d0, sigradi2015_3.65o2, 97f1, 7d43, ecaade2017_117bb, a587, 3e81, fa46, c456, ecaade2017_199kk, 0e20, ascaad2016_039t15, 8eac, 0aec, 07bf, af47, a945, 9c54, 0b35, c0c8, sigradi2013_43v, b1a3, f191, caadria2016_881y37, caadria2017_043a14, bd08, sigradi2016_732e, 354a, e7db, ecaade2016_167y47, 0ec1, caadria2015_142r23, ac01, 3243, 7fc0, 65fe, cd54, 693a, 7465, 77e9, acadia14_43at, d0f9, 6d07, acadia14projects_153av, 7e93, 8028, 8b72, e57e, 014e, cce7, caadria2017_048c16, acadia14_219e, caadria2017_048a16, ecaade2017_291y, 2fd9, sigradi2015_12.297e28, acadia14_153a, acadia14_365al, ddab, ecaade2017_105kk, 0ae0, ecaade2017_116e, 25e1, sigradi2014_041e3, 9685, 546e, f52f, ee01, cfd3, 15bb, a382, ascaad2016_049s20, acadia14_357ay, d906, d511, 4ee0, 24c0, acadia17_80d, ecaade2015_278o60, 9001, d568, ecaade2015_256e58, ascaad2014_018c2, faf3, 8f98, ijac201614309d6, 9e79, 5784, ecaade2015_83m16, ecaade2014_123i28, sigradi2014_345a9, 7083, bebb, 6911, ecaade2014_022x5, 56ad, 2683, ecaade2017_079x, 8254, 90bd, 4bcb, 78d9, b654, 740d, 3acc, fc8c, f650, ef1e, 96e1, 9278, 50cc, 8e4c, sigradi2014_281c3, e15b, 8421, 0014, ecaade2014_182x45, d684, d2cb, 9bb3, c761, 82c1, 4aff, 5fb2, f58e, 3027, fe19, ijac201412303w8, e030, ecaade2014_198s51, d83e, bead, caadria2017_046s14, sigradi2016_426h, 3a1c, 403d, sigradi2014_330k7, 529b, 6484, acadia16_98l7, d893, ecaade2017_194bb, ae68, 1eb6, a160, 9c0b, sigradi2016_515g, ascaad2014_033w9, b995, ascaad2016_020v7, ce8c, 5750, ecaade2017_048q, 0ad5, 767f, c233, caadria2017_030d11, ecaade2016_018v4, 5938, 56ba, 5a29, ecaade2014_121p27, 7458, 7ec5, 307d, 6408, 02fb, fb76, 9012, 95d7, 06f4, 0b2a, a8e2, c348, caadria2017_105i28, ecaade2017_122ss, caadria2016_249k11, 86a5, 08db, sigradi2013_184a, ecaade2017_056d, ecaade2014_109v24, 9ee2, ascaad2016_052g21, e8f2, ecaade2017_124e, ecaade2016_108v29, 4d89, 0ba3, 89ac, bcc3, 1d16, fdc9, 8538, 9a97, acadia14projects_43am, d6dd, a1c6, 8515, 585a, cfbf, sigradi2013_112d, sigradi2013_202, 786d, 17af, ec5b, 3d4c, b5b8, cc93, 1c20, 0d2d, c042, 2d74, acadia17_162t, 4a66, b959, a29d, 5d0c, 9465, 8c26, c2cb, 2c6e, acadia14_267i, 612e, acadia15_357i15, 608d, 2ad0, ecaade2016_011b3, 5040, f98a, 5a32, 0e84, 5b18, sigradi2013_62, 6f9e, e6bc, bd9f, e3c8, acadia17_637h, 5146, c48f, b80b, f84e, ecaade2017_254tt, 6d30, ecaade2017_003k, ecaade2017_041l, ecaade2015_317r68, 3dd2, 4c3f, 4c7d, 2d2e, fbda, sigradi2016_517t, 5e22, 5d9e, 99fd, a423, f8bc, 8ae3, e094, a6ec, cb14, 478d, 0ad3, be5a, a523, acadia14projects_627ay, sigradi2013_304c, 2d20, 5069, ebf2, ecaade2014_176x43, 7e36, 459f, ecaade2014_079u18, 2052, 1da0, sigradi2013_401i, a87f, 5ddf, 4f61, 6f17, 52f9, fee3, f181, 3f34, 2676, ijac201614307t4, ijac201513205e8, 9589, ecaade2016_132t37, ac8c, fe05, 1123, bd4c, ecaade2016_118t31, 9e17, 2fe5, 83b2, 7622, e5f1, 1e51, ed63, ecaade2017_282p, caadria2015_124x19, ecaade2015_173k37, fc1d, sigradi2016_441kk, ijac201513103p2, 2e4e, 71f4, ijac201412201g1, f919, a773, e0c0, acadia15_185h7, caadria2017_056t18, 63cc, e89f, fb32, ee58, 56ff, b34f, caadria2015_060y6, ec4d, caadria2017_190k45, a4fe, d900, 1943, b50c, f9c2, caadria2016_693a30, 961f, 5c1d, 5f0a, 4fa9, 290e, c9f7, ecaade2014_168o41, 3dfc, a8bc, 2fee, 3a4d, c091, bcd7, 658d, 1880, 073f, aad0, 8c35, c560, 29a0, ecaade2014_108g24, acadia14projects_463ay, 96ad, ecaade2017_008m, a496, 37a1, 1fc1, 4647, d897, 0434, cac8, 4451, 6fd9, 483e, f303, 3407, b0e8, sigradi2014_181u5, 4186, f36c, e57c, b4f7, 09fd, c0c2, acadia14projects_43ae, 055c, caadria2017_124d33, dfcf, d3cb, 23fa, 1cdf, f0bb, 76b2, f684, ea14, acadia17_424mm, 2b79, acadia17_669r, 58d3, cb1c, sigradi2013_343k, a455, 7537, ecaade2015_48a8, acadia14_247l, ecaade2016_071a20, 472e, ecaade2015_138w26, 6145, ecaade2017_164s, 9f57, fbdd, 6a7a, 4c3e, ecaade2016_111s30, 9ad3, 2f15, acadia17_435f, 2f22, e1e0, 64ba, 4dec, 58b3, acadia14projects_75e, 62cb, 5b69, 92b6, caadria2015_014r2, ea97, d9bb, 4973, 22e6, df5e, 3873, 5326, 29a6, acadia14projects_699p, 0806, 03b4, ef22, 5a21, 82f4, b812, d8f5, 330e, ecaade2015_171t36, 30f1, afc0, 384f, ascaad2016_034l13, ecaade2015_207d46, 8c74, a324, 0570, ecaade2016_091j25, sigradi2014_032e2, 2f44, 7cac, 70dd, 8fe7, 3f6d, bb69, 215b, 7b22, e56a, 44dc, 3fbe, e724, 4065, f195, a1a4, 3a3e, f834, c70f, bf53, 23f2, 8e96, 2310, 7831, e9cf, afca, 25d6, 365f, 44a5, 32ec, a02d, 0d45, ecaade2016_047o13, abb2, sigradi2014_042o3, 0fb6, 4dc9, c6b5, c8ba, 3fe6, ed0b, acadia14projects_531t, f486, caadria2015_043l5, aca3, bcbf, a4a3, 85a4, a138, 4fd3, 42e1, b1f9, bc49, 494f, de2a, 93a2, e235, ca4c, aca7, ijac201412201a1, eb14, 7ce2, ce0d, 06fc, 6f8e, daea, 06a7, f1e5, caadria2016_125u5, 6e87, ecaade2014_218u55, ecaade2016_139h39, 1e2e, 310b, 286c, e52c, 179e, sigradi2013_200d, d6b1, caadria2015_111g17, ee64, e927, 101d, caadria2017_163c41, 1d11, 257b, 600e, 3d04, f7c0, 0baa, ecaade2014_146r33, 0778, 7faa, ascaad2016_045f18, af9b, b00f, a327, df52, 3c3b, 4a0c, ascaad2016_027z10, b2bb, f08f, 1124, 2ec8, cd8e, ecaade2016_ws-intelligentx68, ijac201513304a12, 1b3a, 5197, be96, fe82, 05e4, 2378, 6eab, dd13, 9263, 3a81, 17f2, caadria2017_018p7, 65f6, 405a, 8c32, 73e7, 26af, 71ce, d6d2, acadia16_98p7, 9036, e28d, 8c75, 243e, 99c0, ccc3, caadria2017_123t32, 817c, 8d0f, ecaade2015_122l24, 1bd3, 9585, ijac201614102m2, a16f, acadia16_44p3, 5fc6, 889f, 5c3e, sigradi2014_266e2, 7c02, 9619, 2deb, sigradi2013_386j, ecaade2017_201f, 6268, 0aea, acadia14projects_339af, 7705, acadia14_43am, 4615, 20a7, ecaade2017_302hh, ff1e, 2055, 3196, 4238, 1896, acadia14projects_609aj, ascaad2014_029u8, 58e2, 6ab1, bc79, 0cda, acadia14_627au, 33fb, 5698, 907f, ecaade2017_170d, c343, d0bd, 734c, 4406, acadia14projects_301aw, 1203, 8325, 3013, 30da, bc03, a4aa, 643b, 7644, 7c11, a186, cbca, 1b93, caadria2017_096e27, f2a6, sigradi2016_625tt, sigradi2015_9.152v16, 4a51, 7759, 0ff4, caadria2016_167i7, d4b4, d78b, b864, 10bb, ecaade2015_246y55, ecaade2014_239k61, 1ebe, c187, 2835, 6bac, ed8f, acadia14projects_153d, d084, acadia17_608q, b045, 6bdf, e72c, ecaade2015_241m55, 043c, 91a2, 2c40, 5782, a163, ecaade2017_155m, caadria2015_084x12, af23, 9a62, 4fac, 88e5, 2881, eebb, caadria2017_122x31, bc55, a67b, 74e1, 70b1, acadia14_479a, 78c9, fda3, ecaade2013r_009u5, ee48, caadria2017_003o1, 8cb7, 8359, caadria2016_435l18, caadria2017_094a26, 1215, caadria2016_373h16, 1e95, ascaad2016_057x22, caadria2015_087j14, acadia16_152c11, 14f4, 84bf, caadria2017_149d39, 1856, 14de, 0886, fac6, dcab, ecaade2016_043c12, 2607, ecaade2015_196f42, acadia16_106v7, 6247, c2b9, 925d, 6964, ecaade2015_235s53, ac03, 5a35, 195f, 6c7e, 5bb0, 5229, caadria2015_064s7, caadria2016_333r14, 5f40, ascaad2014_017s1, f126, sigradi2015_8.47m11, fe45, a346, 01d2, b334, ea0a, dece, 6da5, 6967, e070, 9094, 4deb, bc26, caadria2017_005i3, 9a02, ecaade2016_021a6, 5ac3, 0c64, a2bd, ecaade2017_194v, 2db3, 05a5, 9c46, 5067, 810f, acadia14projects_579e, 10b6, 75f0, ecaade2014_023h6, 4e1b, 5d36, acadia17_588mm, ecaade2017_079s, 69e2, acadia14projects_247h, b04f, bae0, 4f8c, b5f8, 933f, 6192, ijac201513305r12, 85e3, ea33, ecaade2014_149h35, ad28, e117, b98d, 110c, ecaade2015_144k31, ab4a, 54d1, ascaad2016_028n11, 5f0c, 7983, acadia15_333r13, sigradi2014_347k10, ascaad2016_004h2, d80b, 0308, f894, 6f23, 05af, 1746, ecaade2014_180o45, 3f30, 2424, ecaade2017_017p, ecaade2017_124bb, 102a, d4a5, ijac201614302y1, 2ced, c112, 6c9b, 993a, caadria2015_172f26, 09d2, caadria2016_735o31, 5255, 8812, ecaade2014_079w18, d84c, 1744, b504, 6799, ecaade2015_269s59, 03f1, 651c, 3588, c2c1, 720f, c9ca, ascaad2016_046k19, ecaade2016_118b32, ecaade2016_098e27, 9b3f, e33d, 919a, 8d7c, caadria2016_517c22, ijac201412404a8, 5e53, 46b6, 2509, 12fb, ecaade2014_152i36, caadria2016_851h36, 9bac, 22c3, f2f5, 5a12, 3818, 1228, 5f53, dfbf, sigradi2015_3.111h3, sigradi2016_544c, b3c9, a758, f8fb, 7ca4, daa9, 6ccf, 4ba7, 11ca, acadia17_463ll, afea, c5db, 81bd, 06f9, 7f51, ecaade2016_119r32, 23d3, ecaade2017_308cc, acadia14_435ao, d4b7, acadia14projects_435am, acadia17_189ee, f996, 249c, 8efa, 6ff1, 6963, acadia14_661l, a9f9, e98d, 5ebe, 1d67, dbbd, 7dcd, 364d, 81d1, ascaad2014_001j1, acadia15_395b17, bed9, ecaade2016_089a25, c2ec, ijac201412403l7, ecaade2015_318r69, fe2b, 995f, ab01, f944, c660, 05fc, ijac201614303r2, 47a7, 1984, ce0a, 033a, ecaade2013r_002u1, caadria2017_009r4, 91da, 8672, 62c6, 7f48, a62a, 3297, 1618, 2e87, 834b, c780, 2b38, 1840, 76cb, 9a5c, 1c9b, ascaad2016_040w15, 9b37, ad45, edb8, 07d9, a2f7, cc8d, 86df, 7b93, f7f3, 3cba, 6800, 3780, ecaade2014_012t2, caadria2016_839p35, f99d, ecaade2016_213n54, c21e, 68c7, cb22, 460b, 52ec, ff48, caadria2017_001c1, 1fae, ecaade2016_158f43, ecaade2016_032s8, 0392, caadria2015_209x31, 0b2c, e4a5, a009, acadia14_135w, 1227, d995, ijac201513203a7, 4c3a, 840f, 4a1c, 593c, ascaad2014_015x8, ecaade2017_029ee, 76a9, dcc6, acadia14projects_63at, 9345, caadria2017_048j16, 4811, f353, 5a79, 8190, ecaade2017_073k, cd4e, ecaade2017_215wr, 1caa, 491d, ijac201412203l2, fd33, 0ba5, 8917, 318a, ccd3, 8bee, acadia17_581ii, ecaade2017_201g, c046, 88b1, dc17, 2fc4, aad1, 3533, 863b, 795b, c46d, ecaade2015_285l62, 755b, c814, 9996, b2fc, 24e1, ac2d, acadia15_263y10, 262f, 5e88, cfa7, b0af, acadia14projects_619ad, f3cb, 62ce, 5244, ecaade2017_111rr, 2341, f251, ecaade2014_157r38, 5374, 842f, 0616, a1ff, acf5, d056, b247, 21a8, 27c6, cb53, 4ce5, ca4e, 63ac, d8e4, 9edd, dd4e, e954, d576, ecaade2015_285g62, c42a, dea6, acadia17_618nn, ecaade2014_230o59, d59f, 6b0a, 428a, cd4d, df7c, a895, dfca, 4cc0, 1d03, da3e, 2de3, ecaade2017_130zz, bcec, 5d95, 0975, 45e3, e884, 25bc, 0d9d, ecaade2017_129nn, 7c0e, 4d6d, 8fd0, ecaade2017_256mm, acadia17_598a, fcf2, ec74, f553, ecaade2017_151q, da1e, 4ef3, caadria2015_081f12, 8e20, 09da, 7e0f, ae66, dd64, c593, caadria2017_048o15, 30eb, 599b, 9583, 2c3c, 1b43, 7c0b, 1eb8, 7199, 914f, ecaade2016_038i10, ff42, b2fa, 8876, 5283, ecaade2016_221w56, acadia15_57d2, d3a5, e104, 5913, f105, d2e0, 8ea3, ff74, c2d6, acadia17_520m, 8239, 1a9a, b591, 8c1c, ecaade2017_155r, 5351, f715, 89d1, 8968, 4b08, ad49, ecaade2017_138z, 96ab, a141, 7d7d, f166, sigradi2013_138u, 2ec5, ecaade2015_269n59, 2228, ee0d, de68, 4806, 9c53, 8784, 997f, 7edf, b054, f513, 5455, 3d4a, e592, 12cd, f0a0, d73a, 23df, ecaade2016_032o8, 3717, f6e8, f65f, 36f8, caadria2017_058m20, ijac201412206w4, e4ea, ijac201412401e4, c863, 1eb4, d075, ecaade2015_109v20, acadia17_648mm, ecaade2017_234n, ijac201513201m5, 083a, d59d, f693, sigradi2014_339c8, 95ab, e017, ascaad2016_050y20, 1804, d98b, 843d, a573, aa58, 8138, daed, 44d6, 36e8, 28cb, ecaade2017_057w, ecaade2014_092d22, 2755, eaf3, ef00, 9cce, acadia17_89t, c56f, acadia15_451d19, 3140, 1027, 8555, 00aa, 7eb7, 249f, 000d, 4dca, acadia14_43al, acadia15_451b20, ecaade2016_217l56, 6e14, acadia16_214d14, ecaade2017_213d, 2300, caadria2015_188w27, 28d5, 3133, d6db, acadia14_681an, 80e2, 79b8, 29ac, 9b02, c38f, f40a, 2cbd, ecaade2014_015u3, 2c0f, sigradi2013_41g, 3a9e, ascaad2016_045s18, ecaade2014_173l43, ascaad2014_003t1, 9791, 03a5, 60a4, aff2, f056, cbeb, bc2b, cc6c, ecaade2017_048ff, fec1, fe4b, a920, 2858, bb30, acadia16_124d9, 160d, 4705, f377, acadia14projects_627at, 0de5, 086d, c235, acadia17_637qq, fb96, 89f5, ascaad2014_005v2, 0ae3, 9960, e7a1, ecaade2015_207k46, 597c, caadria2017_096r26, acadia14_619af, 4ef1, e1ae, 85c1, ffc4, 9a91, 008a, 7b91, acadia14_627h, sigradi2013_157, a662, 15c1, 784b, d924, 6f4d, 8c62, acadia17_598zz, 7995, 4f34, 9c21, 4f62, 6ef7, ecaade2017_199ee, 278e, ascaad2014_012b6, f2bf, sigradi2014_132k1, c450, sigradi2013_194n, 6c6d, sigradi2015_3.212k4, 569b, 29ef, 03f2, e29e, acadia16_362v22, 7a6f, 6bc5, 627f, 57cd, 9512, aa08, bc2a, 0f6f, 0579, c4a2, 6b3d, 69d1, 9e40, bb0f, 914c, ecaade2014_072x17, a7fd, 8039, 2438, 91bb, a3d7, fcef, 801b, 9b17, sigradi2014_232u8, cd5f, 1533, ecaade2016_033w8, 8088, b6ca, 9002, fc43, d919, caadria2017_124r33, caadria2015_049b6, b509, 3632, 2916, ijac201412403w5, acadia17_59h, 050a, aad7, ascaad2016_059n23, ecaade2015_136s26, 5116, 1b84, f077, 8b17, d7c4, caadria2015_004f1, e833, e54b, 9c58, e865, 7bc8, 0bca, ecaade2014_185v46, ecaade2016_113v30, ecaade2015_284p61, 6cbe, 8845, acadia14_145x, caadria2017_067i21, 8dd2, ef3e, ecaade2016_042d11, 782e, caadria2017_142x36, sigradi2015_sp_4.388x29, e973, 69a6, ef80, sigradi2016_385oo, fdf5, 7e1b, ecaade2014_221l56, 4b51, b4e8, cfc5, fe34, caadria2017_046o14, d15e, sigradi2014_074x6, 0001, 8afd, a450, 1ba4, 4336, 2a40, 3e26, 6394, 9704, f89e, ecaade2017_097gg, 7d90, 178f, 3d69, f3b1, abd9, sigradi2016_383gg, e7dd, 2235, ecaade2017_215c, d8c6, ae12, 0c7c, ecaade2016_074v21, eb23, 3c56, ddf7, ecaade2017_050h, 0811, 9191, 24e3, c52c, 7f8d, ecaade2015_268x58, 1665, 9495, e333, ascaad2014_037k2, 50fc, 3e76, 3fef, 8f00, befd, 0e6a, 80f9, 013e, fbfa, 1d0f, 2030, e1b5, caadria2015_061e7, caadria2015_070a9, d285, 2efa, fbbf, sigradi2016_356g, ecaade2015_178f38, 3abb, ecaade2016_170u48, 78c8, ijac201614208x13, af30, e55e, 5381, caadria2017_029t10, d9f0, ecaade2016_208s53, 67df, c9da, 123a, acadia14_365ah, bbcd, 11b0, eb1a, ecaade2015_334p72, acadia16_196a13, ecaade2014_042s10, ff60, b31f, 556e, d7e0, 666d, c1f4, d8d7, c117, 1e5c, acadia17_598tt, ecaade2015_180x38, e2cb, edd7, acadia14projects_479ax, 6924, 3155, 9306, ascaad2014_035z1, ecaade2016_217w55, 49c8, 09ef, e76f, d832, ecaade2017_032o, ijac201614104f4, 5b65, ecaade2015_325e71, 1f58, ecaade2017_097ii, f492, 7768, 139f, acadia14projects_579m, f182, a6bf, c1a1, ecaade2017_215b, 2261, 7f2a, ijac201412204i3, 29a8, 0918, 5d66, 8b73, fda9, 66da, 79f6, 6e98, acadia16_308t18, 16f9, caadria2017_132j35, 804e, ecaade2017_066n, acadia17_390kk, 1462, 91ee, fb9c, a962, 9ef4, 14d6, a6a7, acadia17_403t, 1d6e, 751f, 9560, caadria2017_182r43, 12f0, 874f, b5e4, 9430, 2732, 6a9f, fbb3, b2d6, 63d5, 13a6, 5997, 6728, 5122, a7db, acadia14_43y, acadia14projects_479as, acadia17_560l, 5aac, acadia14projects_117i, 51b9, ecaade2016_118j32, c736, ecaade2015_173e37, f9b4, 34a2, 9917, 8669, 169a, 0f04, 618a, c564, 178d, 776c, e80c, a553, 30d1, 39f4, 2898, d5a9, 4242, 20af, b21b, ecaade2016_136f38, b470, 7b5d, ff51, ecaade2016_tkob67, e8c7, 9971, 75a0, 3679, 5dae, 2aad, ecaade2017_268gg, e424, 1bcd, 548e, c54f, f036, 496c, 05ff, 6032, e433, b27b, 2170, f709, 853d, ecaade2017_046m, ecaade2014_086x20, 54bc, ec98, 7394, ecaade2016_032u8, 380a, d96d, ecaade2015_237a54, c219, 09b6, sigradi2016_400i, 3c3a, 2cce, 5ddc, fab2, ascaad2016_004o2, 5718, 90f5, c313, 4a91, c1e8, d6a3, 094d, c2c5, fef9, 0c93, c5e9, 73bb, caadria2016_861x36, ecaade2014_112x25, cac7, caadria2017_124z32, ecaade2015_273f60, c723, b8d5, ijac201614105j5, ecaade2016_123t33, b058, acadia15_137m5, ascaad2016_021c8, 21a6, 1acf, ecaade2016_188l50, 8874, e1f5, 439b, 4db4, acadia14_291a, 7c4c, d5ae, ijac201513203j7, ecc1, dea0, 9d5e, c67d, acadia16_24t2, ecaade2014_080a19, 8570, ecaade2017_243dd, adc8, 62f2, 727b, 3eef, 08c4, e611, 0d66, acadia14projects_671v, 194a, 5cc4, c20e, 7b9a, acadia15_185j7, b686, 085c, 76c9, sigradi2015_10.140f19, a785, ef5a, 6d12, 358c, a7ea, 216a, 12a6, 1f8e, 2404, 3ac0, f549, 0bbc, 6eaf, b60d, 9298, fb3b, 19c4, caadria2016_249h11, sigradi2014_234x8, ecaade2016_077y22, 8671, e7b9, sigradi2013_77i, 9f1b, acadia14_63ae, 425a, 5ff3, 930b, 0ac0, be13, 1a82, caadria2015_015d3, 0c47, 6934, 25a6, a5f0, 2d9c, 484c, 1380, 5467, 0412, ed1d, d2e3, 65f7, 54d6, sigradi2013_386e, ea79, 1652, acadia15_483t20, 6f8f, 39ba, 716f, 6651, bcb8, 353d, ecaade2017_101q, 3a0e, 391d, def1, 35fa, bbe1, 6a8a, 389e, caadria2016_095z4, 3390, caadria2017_023s8, caadria2016_579t24, ecaade2017_017s, 0ba7, 324d, ecaade2015_271w59, 8bc7, ecaade2016_230i62, 9826, c931, sigradi2016_448ee, 82a9, 9d59, sigradi2013_43u, d36c, ascaad2016_042z16, 4557, b378, cab7, ffd0, sigradi2016_364rr, 668f, ecaade2014_156e38, d7f0, ijac201412306b3, 8d26, 9b65, d2ba, e820, 5aa2, 78f8, 284d, f5a7, ecaade2016_217s55, 13e0, e15e, 31a5, sigradi2016_571uu, 7138, ecaade2017_108e, 117f, 38fb, 5a5c, acadia14_63ap, 4bab, 8425, 912b, 11f1, ba44, acadia14_661o, 3f69, b637, acadia14_655ac, ecaade2017_109jj, b338, f4b4, f1e2, ecaade2015_48h8, e8bd, sigradi2013_327t, 012d, 3e3b, caadria2016_477a20, ea99, 4f29, b9d8, acadia14_63ac, dd48, 8291, 166b, 41a4, 6287, 9ec4, 3261, e2bf, 5001, b7eb, 38c0, f72c, 5e2b, f3b3, ascaad2014_010t5, 46cd, 8941, caadria2015_208g31, 3322, 1bd7, fbcc, acadia15_451i19, 13a7, a6fd, sigradi2014_047p4, 09d5, 91e6, caadria2015_190g28, ecaade2017_151aa, c4b3, c3e7, 6dcb, ascaad2016_021a8, sigradi2014_289i4, 6e54, 11be, 3b84, f9d0, 58dc, 4268, f643, bf2f, 0cc9, 874a, 29f8, e640, 7e10, ijac201614302c2, 36b6, 17ba, acadia14_655x, 8511, cb40, 54ac, 47fe, 3b12, d0cb, a9b8, 3205, adf1, 1c83, 4a20, 272e, ijac201614103l3, 525b, c41b, 9b6e, 56dd, e2f5, 5349, 61c5, c57f, ijac201513103x2, 3654, c8d6, fb27, dfef, 2821, f3eb, c569, acadia14_177o, 22b3, 3c4a, ijac201513202o6, ijac201614309f6, 2c8e, d76e, 3df6, 25ce, 4b34, c530, 9636, ecaade2017_108o, dd63, 4aee, 59ff, 147e, 028f, c0ce, 4d83, ecaade2015_33f6, acadia14_267j, acadia16_12s1, fc88, caadria2017_079a24, 42ca, 93a5, f85f, 27e0, acadia14_43ab, 7b37, caadria2017_057c20, 5ad6, 9a9f, d97c, 5271, sigradi2016_446j, acadia14_23ad, d082, 00d3, caadria2015_164a25, ecaade2015_59k11, ijac201412301o5, 7286, 0439, ecaade2017_232e, 4cc9, ecaade2014_233d60, 68f2, 5ce7, 6cbd, 1f2b, 3db8, 9c27, d116, 0c6e, 6f44, 68e6, 5139, 3bcc, db32, 6a09, 8678, 8213, 539b, ecaade2014_085f20, 696f, 9339, 6dfe, 57d9, 6d59, 328c, c3ba, ecaade2014_010k1, 488e, 83cd, 3d76, 28f9, b229, d5e5, a00c, 0e5d, 0dd0, bc62, a76c, 39d8, 46ba, 70bd, acadia16_54u3, ecaade2014_015l3, ecaade2017_169ii, 0feb, caadria2015_176o26, 391f, 96ac, acadia15_203k8, a0a2, b034, 4471, ecaade2016_033e9, 3b73, caadria2017_183l44, 3df0, 8e68, 9984, d87d, sigradi2016_470y, ecaade2016_198v52, b3b9, 0b15, 4c27, ab92, ecaade2017_099tt, b36e, a036, 48e7, ecaade2013r_010x6, ecaade2015_293z63, 917d, d24c, b4ff, eff6, 9bcf, 7584, 93b0, 11ac, 61f7, c00d, 5a26, acadia17_230xx, ecaade2014_180j45, f321, b4ea, 19bb, ecaade2016_120j33, acadia14projects_389c, 84bc, 3d7e, d2d5, 2e79, a6ce, 4f99, cab0, 0c2b, ijac201412205p4, acadia14_655ae, 7907, ecaade2017_148d, 22e9, 3ed9, sigradi2013_366z, 0eea, 58d0, 3402, 9efd, 45f3, a49d, ijac201513303a11, fcb7, b5d8, f532, bb7f, 11ef, 2379, ecaade2015_161d34, sigradi2013_41s, 67e0, ijac201412205e4, 58cc, caadria2015_226m34, 87f5, sigradi2015_11.142a25, 61c6, 61d7, 43b6, aed0, 127c, 220d, dccf, caadria2016_333o14, cf24, 103f, 4ebb, 34f7, 4cd9, ecaade2015_268a59, d56f, fa8f, 4a6d, ecaade2016_144i40, a171, a14f, 88d4, bd6f, ff17, d853, 84db, cf3d, b7f3, 3d9e, 9dc3, caadria2017_051t16, bf20, 416a, c51a, 2d52, 274c, fa0c, d1ac, abcb, caadria2017_047g15, a15b, bb43, ecaade2014_023d6, 41f2, f24c, 9823, 3aad, e21b, 8d84, 7d50, 9cda, 83e5, ecaade2017_143a, d941, 23e1, 4f18, caadria2016_291e13, 4a16, sigradi2013_303i, b07f, 3357, acadia16_130j9, ea20, sigradi2014_036r2, 4867, acadia14_435ap, caadria2017_027n9, 0ea8, 8a50, b03c, 8b5e, 4f27, df2b, 9718, ecaade2015_248a57, eabd, 1a35, 8bef, 6205, 669b, 571f, c7c2, dc23, ac9c, 44ed, be38, sigradi2013_280m, 9fbf, 569d, c469, ea3b, b8d6, 4c6b, caadria2017_127e34, 4a87, b67c, 859d, ecaade2016_217b56, fce9, ecaade2014_113v26, 124a, ijac201513105o4, 0658, df47, 759c, ecaade2017_053d, ecaade2014_217h55, cb6e, aebc, ascaad2016_003c2, ecaade2016_006p1, 2589, 4348, sigradi2016_752ww, ad33, c248, 6b9e, bf4f, acadia17_473vv, cba7, 0ed1, ascaad2014_012g6, 734d, sigradi2015_6.387n9, 1555, cb97, 068a, 5a8f, 97e9, 91bd, c95d, 168f, caadria2016_871r37, 3a69, 38f7, 0d96, ecaade2014_201f52, 9440, ce10, ecaade2017_079t, caadria2015_004h1, faf6, 0a22, ecaade2016_210d54, ca66, 8e46, 7cb3, 4dbb, ce50, 90c2, 1ad7, fc63, 13f4, bc75, 6890, a510, caadria2017_062z20, f0d9, e6a6, d156, ad67, d278, 7a29, baba, 82a8, ed78, ascaad2014_013x6, sigradi2013_158a, 6e89, 95eb, ecaade2017_256hh, 3b87, e48f, 1ea9, d1ad, a862, db54, 26a7, 79e1, 2fdc, 2118, acadia14_435ag, 2fea, acadia17_381ee, 988d, 1d5b, 9f7f, 3cfc, 9633, 0eaa, 3846, 7a4e, 14b4, ijac201412406j9, c5ab, 42fe, cd06, ascaad2016_010v4, 8ff6, ada4, ijac201513206i9, ecaade2016_199d53, ecc0, fc9e, a111, 6990, 6cdf, 215c, 4d66, acadia17_329y, 9443, 0964, 15bc, ce4c, f673, 6933, a18e, dddd, sigradi2015_11.166w25, d14e, 8cb4, bda0, sigradi2015_sp_8.284m30, cd9b, 763f, a2d0, f27a, 8b20, caadria2016_611l26, 8cc7, 2fcc, 4e7c, 5ab4, f8ef, f30d, 58b7, ecaade2017_039c, 2a04, f696, a1ab, caadria2015_060v6, sigradi2016_484qq, 4491, 0a67, ac15, ecaade2015_284s61, fbb9, d9b9, 479e, 96c5, e388, 4904, 7e53, acadia17_168tt, ascaad2016_022j9, 6d94, bd27, ea93, ijac201614407e5, 6e42, 2c09, 62ad, 2540, f730, 628f, 3415, a910, ecaade2015_284y61, b366, 911a, 4c3c, ascaad2014_008a5, cb4b, f22e, edee, 83e2, ecaade2014_092f22, a626, bf69, 60e3, 60dd, c4d2, 6c91, acadia14projects_365aj, 5379, e88e, 6ce7, f427, ecaade2017_255xx, 2610, acadia14_719e, ecaade2015_319d70, 4955, 0fdb, d28c, 432c, 593f, 26c5, 27fb, 46a2, ecaade2017_255m, sigradi2013_327p, dab0, 196b, ascaad2016_009n4, 6a93, ecaade2015_250c57, 9b05, 6d1e, 5d5b, ijac201614201y6, caadria2017_054b18, e1b6, c213, fe53, c531, a658, 9e7f, ecaade2016_154n42, ecaade2016_139g39, 9a07, ascaad2016_017w6, b57d, b413, e343, db94, ecaade2014_220c56, 5c9d, acadia14_311r, ecf0, ecaade2015_207m46, 84ab, aa3f, 1428, 36d5, acadia14projects_247t, 206f, ce06, 9938, c479, 550c, b4a3, 17c5, 4ac0, 6a15, 9a43, 13b1, 7545, 413d, 7243, 8868, 0cf6, 7e58, afe4, 7f7e, 3a78, 4bc2, 126d, d3be, ijac201513201d6, ab62, ecaade2015_48d8, 9d76, sigradi2015_8.264k14, 3de0, 1abd, 4756, 55ae, d722, 4638, 2c17, 4f5b, 2298, 02d3, acadia17_231u, ecaade2016_120g33, acadia14projects_79w, ijac201614204t9, 2004, 57d1, 4a3e, acadia16_372z22, 6a5b, ebb7, caadria2017_113w29, 2b24, 1754, 9a5d, f6ad, dd8a, ab8d, 5be0, acb3, 8bba, c97d, 46ee, 464f, 2410, 3f25, ad56, 848f, acadia16_318o19, a7ef, acadia14_435aa, a902, 4373, 5ef9, 1f07, 7669, 8848, ijac201412301l5, 567c, 16e0, 1bf0, 431d, 42e8, f859, 096b, ascaad2016_045w18, 8c4e, 7dab, 8519, 7a86, e022, 37a0, ada0, 8b96, c43a, c011, 521c, e065, acadia14projects_115ai, ecaade2015_169d35, 4da3, 2a83, 468a, ecaade2015_221x48, e6ef, 0c60, sigradi2014_292t4, 12cf, 8709, 34fd, 22c5, acadia16_12i1, dbde, c337, f9c9, c888, ccbd, 8971, 9979, 3466, f172, f624, 0dde, c7d2, caadria2016_073z3, 081b, acadia14_135n, 6e28, b824, c6c8, sigradi2015_8.264g14, ecaade2015_130g26, acadia17_542pp, ecaade2015_317s68, 67de, b22d, c93c, bc39, 9e08, 90bf, 2b77, 9f54, e0c4, acadia14projects_301i, 3910, 6477, 63f5, ascaad2016_050w20, ecaade2016_127y34, 0821, 321b, a81e, c31e, 9ad0, 83ae, a54e, ce5e, 81fa, ascaad2016_028h11, e922, ecaade2017_273n, e7a5, ca31, f0fa, ecaade2014_042p10, a4f9, c82f, 5eed, sigradi2014_015b1, 3615, 33ca, c207, 5e6b, 1dee, b365, 0ead, ecaade2017_256ii, sigradi2016_595nn, acadia17_177t, acadia14_463e, 0069, ecaade2014_109r24, 36d7, b064, dd27, sigradi2014_052p5, b71f, a861, 6c61, ecaade2015_332u71, 7725, sigradi2014_128y9, b61e, 5b0c, 6f52, 6a51, ecaade2014_140y31, 03be, caadria2016_549s23, 14e3, 30db, 9543, acadia17_491y, 2c87, e299, fc5b, ecaade2014_240m62, caadria2017_096l26, fa88, c016, dce2,