CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

214c, caadria2016_539c23, a97d, sigradi2016_695p, dbb2, f745, 8450, sigradi2015_6.183n8, acadia17_436u, c4e4, 1dbe, 4e52, 1850, caadria2016_271u11, acadia14projects_619an, d528, 2321, ecaade2017_108l, 884b, caadria2016_239d11, caadria2017_042z13, 3b3d, sigradi2015_sp_8.6e30, 52ee, 06e4, 4556, 0d8e, 4de2, 7bb9, 7d0f, 9f9c, ecaade2017_094p, d121, ecaade2017_133n, 52ce, acadia17_435m, 87bb, edf9, 9ee5, 9e10, b6f8, 38cd, 38cc, d427, ijac201614101h1, bf14, 93cb, acadia17_481o, ecaade2017_105jj, 8fb7, ecaade2015_21d4, b229, abca, 7559, 08e3, 30b2, 4c23, 96ef, cab7, 835c, ebe6, bc9c, 4e37, 68d2, sigradi2016_517t, 89bb, 31e7, sigradi2015_sp_8.326b31, 3240, 9cf3, b080, f807, ba1b, efaa, 6660, 9bd0, f6c9, b336, bf6b, 4d2b, ecaade2015_196d42, ecaade2014_153o36, c807, c7e0, 4a6a, ecaade2016_193o51, a148, 28ed, ascaad2014_005p3, f05a, 9257, 462c, 7ace, ijac201614208m13, 946b, 594e, 538c, 5843, f286, acadia14projects_479k, caadria2016_477g20, 793b, e5d6, ecaade2017_213vv, ecaade2013r_019f10, 21be, sigradi2015_8.189p13, sigradi2013_389, ecaade2017_091qq, 9c52, ecaade2017_215j, f55a, sigradi2013_212p, 3c2a, 377d, 278a, cd43, 7a0f, bee6, 97e8, ijac201513104x3, be40, 05dc, ascaad2014_013u6, d12e, ecaade2016_224z59, a7a3, 4ea2, 62ef, 5a60, acadia17_445o, 2df9, caadria2017_028z9, 3c45, acadia14_199ah, ecaade2015_48x7, fd09, 5fe0, 29e1, c5fa, ecaade2017_149r, 46ef, acadia15_284y11, d6d3, 02a1, 27a2, 7385, 78c8, d504, 762c, d964, 180c, 8738, d773, bc17, e727, 5a20, 7df6, c8c4, 755d, cfa2, ecaade2013r_007e5, ecaade2017_198p, 8472, ecaade2016_045g12, 0014, acadia15_343f15, ecaade2017_273p, ecaade2015_25l5, ecaade2017_199ii, 1697, d5fa, 8451, 5a66, d068, e165, ijac201614403g2, c8f0, b59c, 3149, ecaade2015_293w63, 970b, acadia14projects_317w, cf37, 6b14, e704, 8cfe, caadria2015_208t31, 6310, ijac201715205c, ecaade2017_199q, 86f9, ecaade2015_155p32, 0076, 790c, 5661, 5771, 0007, caadria2017_163z40, acadia17_648ii, 729c, f85c, 893b, sigradi2014_048d5, a536, c740, 66b5, 516f, ee62, 1d2f, 9bc9, 09b0, sigradi2016_614u, ecaade2016_068t17, eba1, f160, ascaad2014_027j7, sigradi2014_284e4, 2332, 881e, e772, 00ee, ecaade2015_180u38, 92ef, 028f, 48c7, 9498, acadia14projects_101ap, caadria2017_023y8, ecaade2016_102z27, ecaade2017_215ee, d214, 4149, 541e, b5ad, 69d1, 28be, ecac, acadia14_229f, d4e8, 3614, e6be, ecaade2015_103k20, ecaade2016_128i35, acad, b600, 90fb, 11d4, ecaade2015_240v54, 55a5, 4582, 7169, 5888, 6ee4, 6c29, 1303, ecaade2017_305ww, 209f, e40c, e9da, 6a9b, c0a0, ecaade2016_222y57, ab40, caadria2015_237p35, ecaade2016_224f60, 1d70, ijac201614103k3, 0b7b, b4a1, 03fe, 1e8c, c7be, 1a5d, 0c68, acadia16_124g9, 47a6, 29ef, acadia17_190ww, 7474, 9356, 527a, 6d7a, 612b, acadia16_344h21, ecaade2017_265q, d7c0, b80d, e735, 163c, e59b, caadria2016_861z36, 33a9, cf1b, c2a6, cbc4, a7e6, 5bac, acadia17_38oo, df23, 366d, b539, 7d5c, 8050, acadia17_598n, caadria2017_067o21, 5900, ecaade2014_214j54, 23c8, d8c5, ijac201412408y2, d591, 48cc, f8da, 9cd0, 0b92, 20ee, e7c5, 9828, 2f89, 35bf, 19ba, 3a7d, 6c5b, ccfa, c5ac, 7246, de16, 9085, 5353, f525, 4bee, 8ad3, sigradi2016_752uu, a7ad, acadia14_125y, ecaade2017_152ss, cec1, 8509, 9676, 604e, c5f6, eb48, f3e5, ac6e, 2b71, ecda, 067f, ascaad2016_043e17, 1249, ecaade2015_318o69, 2271, ascaad2016_010b5, 0106, 14cf, 3f86, 2de6, b319, ecaade2014_133y29, acadia16_280i17, 0b83, ecaade2017_066n, d596, 5744, b005, f3fa, 9254, ecaade2017_143d, 470f, acadia15_274k11, e5ca, 54fa, sigradi2013_400c, caadria2016_611f26, 1e31, 3827, 96f5, 43fb, 804e, ba90, 6c76, aff6, ecaade2016_223j59, 415c, 1286, dc55, f70c, e3c0, caadria2017_079x23, 90e3, 152e, acadia17_590o, 23c2, ecaade2017_027d, c9b6, 4b36, 7076, 3423, 68ee, acadia16_362r22, 1f27, ecaade2017_170c, ecaade2017_291b, 1529, 0bef, 57cc, badd, 4807, e923, 1cea, eb1c, bd94, ffc0, c982, db2f, ced2, 96ff, ecaade2017_059ll, ecaade2017_252m, 2d07, ce58, ab9a, 780f, df37, sigradi2014_185z5, 3bcd, 7083, ascaad2014_019i2, caadria2017_054e18, e3f6, 63ef, 91f5, c090, 957e, 7354, a84e, a0b6, c641, 7288, 0fd4, caadria2015_081n12, 1c12, dedb, 9294, 655b, sigradi2016_637q, 31b9, 5223, 771c, 5352, ijac201614405p3, 1291, 5991, b064, 3115, ee75, 4719, 3b62, eae3, 3c83, 636e, 78eb, 76e7, fe3f, ffb9, 0837, ecaade2017_195gg, a59e, acadia14projects_661i, a433, de1b, fa30, e249, 315f, 093e, acadia16_234f15, 1fd3, 653c, acadia15_57h2, d777, 3059, 6db1, 43df, 7e67, ad07, 314d, eecc, 53f2, acadia14_399ai, cf80, 3fd4, 6156, f677, d6db, 5603, 24cc, caadria2016_641o27, 4111, ef2a, 3646, bda5, ab9c, caadria2017_056i19, 40a5, 32d3, 9ab3, 27db, 0d14, 42db, e6f9, ac36, 75e8, ascaad2016_012z5, 8404, 9b9a, 176a, 3156, cf5d, ce40, acadia17_221cc, ac27, c75e, acadia16_440j26, 9e99, 4435, 5ac9, d80f, 08bf, 3e04, ijac201614308h5, 4ecf, acadia14_497s, 8c75, caadria2015_065y7, ba0f, 1ed6, 1728, acadia14_333au, 34b7, 5fd6, 0245, caadria2015_032v4, 5385, 2b0b, a75a, 58e6, be98, f579, 2395, 4212, a205, ecaade2015_27o5, 5636, ac63, e003, sigradi2016_357m, acadia17_318c, ecaade2016_139c39, 0bc9, d0df, 512c, c314, 160e, 3323, eb33, 1786, ecaade2015_100z19, 27b0, dbe4, 63fe, ecaade2017_021p, 928a, a01d, 6d78, 1c9b, 277e, ecaade2017_057dd, caadria2017_124d33, 4d95, dbd9, 5319, c8f8, sigradi2014_178o5, ecaade2016_225e61, 01f7, f253, a671, 9f0a, 12a9, 26a3, 92c2, 9082, 9ae1, f9f1, effa, 763a, 4b85, 40c4, acadia14projects_189al, 519b, 637a, ecaade2016_106o29, ecaade2015_113o21, 1374, 2ab1, decb, 0640, 7256, sigradi2016_568mm, 1843, 2d61, 2ea8, 51b2, e56c, caadria2017_101k27, 5f59, d264, daa2, 4c55, acadia17_348i, 5e88, 6b37, 6192, b733, 95d3, 85fd, 3719, 35d5, 964c, sigradi2015_3.111g3, b6ef, ascaad2016_013w5, ecaade2015_55j10, a2ba, c4c2, 3268, 015d, 77d0, 2546, 7c8b, fc6a, 9e8b, ebe4, 15ef, ed52, 0806, 0061, acadia14_291ak, ecaade2014_132f29, cbec, ascaad2016_002m1, df94, 5cc2, a036, ascaad2014_022d4, 19f4, ecaade2016_162a45, f0b3, 7e10, 029f, b2ae, 3617, 1144, cebe, 3394, fa2c, fd28, c86e, 5a1c, df48, 871e, e312, acadia15_81x2, aff0, 06c4, ecaade2017_008r, 59d9, e4db, ecaade2017_213uu, 4d8a, ecaade2014_226i59, bedd, 677b, 2779, 95bd, 2b18, f851, ecaade2017_291o, b7ba, acadia16_174e12, 47e8, acadia17_413cc, ecaade2014_156h38, caadria2016_197o9, caadria2015_102v15, ecaade2015_235p53, 0448, ecaade2017_031mm, dbfb, 102e, 1bc7, 7edd, a538, ecaade2017_192i, ecaade2017_108o, ecaade2013r_004o3, 98df, e254, d125, acadia14projects_339an, 4cea, ijac201614407n4, 7520, 0482, acadia17_512t, daca, acadia15_57a2, 78c5, ecaade2015_227s49, ecaade2013r_001m1, 0be8, 3e4d, 8d32, acadia17_323l, ecaade2016_025e7, ecaade2015_86m17, aff3, ecaade2016_021z5, 0e95, 4a27, sigradi2013_43b, acadia14projects_497t, 8d84, 1a3d, 88af, ffeb, ascaad2016_014i6, ecaade2015_334n72, fd50, 9ad2, 0ccd, 38d7, acadia16_362l22, 8848, 7072, 75dc, 3dcc, ecaade2017_097ee, sigradi2014_345h9, ecaade2017_282p, 7263, eb1b, ecaade2017_144r, 1666, ce47, acadia14_671k, 0415, ijac201412402k5, fc48, 8aa8, 8731, 71d0, acadia14_311v, 5dd0, 7ac7, c86d, 4073, 8ff4, ecaade2017_122zz, 6cd4, f7cb, e0c8, acadia17_350mm, fee6, ecaade2015_193w39, 5923, 590c, 6064, caadria2015_087j14, e052, 4be4, 371d, 0d35, dd09, 7faa, ecaade2015_13j1, ec0b, 6dbf, ecaade2016_071n19, e622, bf00, c90c, 46a6, c111, 663f, 72f4, 2445, bac3, 67ab, acadia16_12r1, c612, 8ecb, ecaade2017_288q, ecaade2015_237i54, 459e, ijac201412301n6, a3ff, aeb6, 6e6d, 3034, 85bb, 38e1, 21cb, b96f, 890e, 53b7, d689, 26ed, 484b, ecaade2016_040y10, 307c, 3178, ecaade2015_164r34, f9af, 7267, 0a3a, d37d, 6dc3, d07e, 981f, caadria2017_145y37, d290, de18, 77e9, 0b8d, 1714, f4bc, ed71, 8920, 0326, 1bf9, 3770, ecaade2015_61x12, 89ee, 788e, ecaade2015_92v18, 187f, d0a8, d1a5, a760, 14c9, c5f0, d98c, ijac201614204w9, ecaade2014_188j48, acadia16_88a7, d0ae, sigradi2016_752vv, acadia17_82ll, 2c29, 5db0, 7d9d, 8017, ecaade2016_067h17, 37bf, 3d80, 4e64, 0b09, 5ca4, d524, 6736, 6dcd, ecaade2017_037gg, 56ad, acadia14_101o, 8d61, ijac201412407u9, 7a86, 2769, 66b6, ecaade2014_020p5, acadia14projects_101p, be27, 1e7b, caadria2016_209w9, ascaad2014_013a7, 6c06, 4698, caadria2017_147a39, acadia17_284i, 7126, 2c30, acadia16_402p24, a503, 0511, ebe0, 177a, 1358, ijac201412303h8, ee57, e7af, 1c1f, e10b, 1f9a, 4b07, ecaade2014_052m12, 011e, 3447, f5fa, cb6b, c527, aac7, acadia15_431k18, d518, b90b, ecaade2015_64j13, c3a5, ecaade2016_230u61, 701c, 89a6, ijac201715105pp, e4f2, 5c83, ecaade2015_136t26, f30e, a8f1, caadria2016_579o24, d220, 228f, acadia15_185p7, 8d87, a972, 772f, acadia17_391ss, acadia17_560s, acadia14_627a, acadia14projects_601ab, ijac201715203pp, d77f, c6d4, 33a5, ijac201614201t6, 5af3, 05e5, acadia17_154pp, eb95, b3ba, sigradi2014_345m9, 17b7, bc0d, 4e07, ascaad2014_026z6, sigradi2013_117l, 8a77, ae1f, 71b4, 3648, ecaade2017_164bb, 6cd1, 77b2, sigradi2016_710ff, ab43, 4f1f, 0acd, 828c, 24a4, 95b9, f1d1, cc7e, ca7d, 0ba6, 6656, ab65, sigradi2014_201i7, 9b93, 99c0, 9972, 619f, ecaade2017_019kk, 14db, 4379, 5a26, 132d, 69cc, 9f3a, e3e0, fac1, 962c, 00fa, 6821, 6d2b, 81d6, e42b, a088, 55c2, 4570, sigradi2016_778oo, 9231, acadia17_588oo, 7756, ece7, ascaad2014_008x4, 5555, 8c24, 983d, 5abe, 1d33, ecaade2014_024l7, 0f85, 6c53, b3b0, 1f39, e3d9, ecaade2017_122kk, 992d, e07d, 99e7, 3894, bd8c, bae3, 6344, ff90, 5712, ascaad2014_012c6, ecaade2015_200o43, 308e, ecaade2017_029s, acadia17_590vv, 40e8, ecaade2017_155k, 70aa, e512, aabe, 8e25, ijac201715106jj, b7cb, 404b, 35ee, ecaade2016_038g10, caadria2016_147f6, e792, caadria2017_016o6, 936e, 4b3f, 65b8, 5129, caadria2017_122n31, c50e, acc4, a451, 5786, caadria2017_041f13, 9a5f, 7519, ascaad2016_038r14, acadia17_178gg, e103, acadia17_491y, 3ba1, 2ca3, acadia14projects_111l, acadia14_463j, sigradi2015_11.8m23, 91fa, 36c1, b897, c6b5, 3627, efdd, caadria2017_085c25, 3aa5, ecaade2014_198p51, cb05, ijac201513303m11, ascaad2016_017w6, 588a, sigradi2014_042v3, 8c31, 8cbb, b2b5, 8dee, c79e, acadia17_598qq, ijac201614405f3, 8b88, 1516, 3994, 5491, caadria2016_549o23, ecaade2015_211x46, 75ac, ab8a, 504d, sigradi2014_041c3, 70f2, 9480, a814, 5466, edfe, bb68, sigradi2016_484i, acadia14_63az, sigradi2015_11.222o26, 6f51, sigradi2016_421xx, e630, ecaade2016_006o1, caadria2016_631f27, 3327, ac2e, 9d22, d42c, 4cef, ecaade2017_157uu, 7de6, 9975, c01a, 38d6, ijac201513206m9, b306, b7ab, e534, ecaade2015_22p4, acadia15_451m19, acadia16_424e25, sigradi2015_6.151e8, ijac201715203mm, e120, 0b39, acadia17_110x, 83c0, d1c0, 6592, 542c, 127e, b98f, 676f, acadia14_655ac, dd10, 285c, caadria2017_113z29, ecaade2015_143s30, f993, ecaade2015_317x68, edbc, 42fc, fce8, 013b, 87a3, 5d39, acadia15_311g12, b076, acadia14_63af, 2b26, 7867, ijac201513101f1, d66a, 703a, ascaad2016_015n6, 24f0, 9f8e, 5b52, d9be, 141a, 3562, 3ed6, 3538, 2c1d, ecaade2016_102s27, acadia17_211p, 09d5, 630e, caadria2015_073g10, 2135, ijac201614407p4, 1a6c, a597, 597d, e80f, 02b3, ef15, 3fe4, 7594, 9a49, b48a, d656, caadria2016_601i25, 3acc, a415, ad6d, 67fb, 485e, 377e, 15ea, c744, 3da3, 6a58, 6ee0, 2407, acadia14_101au, c13f, sigradi2016_400i, acadia16_280z17, ecaade2013r_011i7, 3df2, f8cc, ecaade2017_240v, ecaade2013r_012k7, 42a9, cddc, edd7, ab89, c862, ijac201513103s2, 5894, c82e, 74c2, a21d, 8c60, 945a, 3c7d, 3574, 7b98, 8cc2, a1dd, cf46, sigradi2016_595hh, ecaade2014_225r58, a074, 69cb, 77ce, ascaad2014_004m2, sigradi2013_359f, ed17, 3874, 165b, ef1c, ecaade2017_194aa, 8a96, acadia17_102y, acadia15_274m11, 7d86, 864c, a1e7, 4a1d, 1395, 9e66, ecaade2014_195o50, 85a7, acadia14_661j, ecaade2014_066s15, 99dc, c52e, fa4b, d96f, 4ca6, edc6, caadria2016_177z7, ef61, c932, caadria2017_009u4, da12, 3b43, sigradi2015_10.7h18, 8115, 6a85, 4b93, caadria2015_114x17, 6d81, acadia14projects_79ac, a664, acadia17_520o, caadria2017_018v7, 2954, 392a, df80, 22dd, ddfd, 2650, e2fa, ecaade2017_052mm, a739, 7eee, 5a85, ecaade2017_291y, 37a4, 3b76, acadia17_222qq, c538, ecaade2015_64k13, ffe9, f8c8, ecaade2015_27r5, sigradi2016_637v, 03b5, d872, 5ae1, ecaade2017_003j, 7502, 182e, 29b3, ef98, acadia14_111f, acadia14projects_619av, dca8, ecaade2016_147o40, 990e, f820, 8bb5, 8188, e347, f32d, ecaade2016_055h14, acadia14projects_317y, dea7, 5cb7, 9a0a, 2427, 2ee9, 8a88, badb, ecaade2017_265j, 18e1, 43ba, 801e, 87e9, 9fdb, d3f9, sigradi2016_590d, 5ae3, ecaade2014_046u11, caadria2017_031j11, ecaade2016_068k17, dea2, acadia14_23ae, 2cda, 7cd6, 16df, f950, caadria2015_126v20, 7bde, 178f, 62df, 73f6, acadia16_372f23, 6556, 29e5, ecaade2014_147w33, c1ee, 3ace, ecaade2017_090mm, f601, 2fbc, 91ca, ascaad2016_045e19, 0d89, dacb, caadria2016_281e12, b7ff, acadia17_658c, 3187, ecaade2016_217y55, 4b32, ea78, d9aa, 8c6d, 7cc6, 1555, 2e70, 04d8, ecaade2017_152jj, 444e, ecaade2016_046c13, d57b, ebdd, 5dca, 5a74, e9cc, 4b9c, 8da4, a508, d0ef, ecaade2017_051t, caadria2016_045f3, 0bd0, c9f6, e006, sigradi2013_41, 4913, f8f1, sigradi2015_6.387e9, ad8e, 98f3, acadia17_128nn, 0fdc, 796f, ff70, 1985, acadia15_451i19, 31d9, acadia17_502uu, c73d, 28fc, sigradi2015_6.341w8, a3b0, aeaf, sigradi2013_359m, d8fe, df25, 07ac, ijac201614102a3, 29f1, 0e40, 4ce4, 2590, 5da6, ecaade2016_ws-dleadj68, 6461, f22e, 87b9, b898, e064, 1126, acadia14projects_365aj, 9f88, 47bd, 73ae, ecaade2017_277jj, 3c99, ae1a, acadia17_464c, af22, e126, caadria2016_631g27, 7455, caadria2015_213m33, 84fc, d482, 4cc3, 6980, 40da, 4407, sigradi2015_1.288a1, 97fc, ecaade2016_063j15, 1c28, ijac201412301d6, 1808, ecaade2014_176y43, 9495, 249c, b5e7, bc39, acadia14_63ab, acadia17_316pp, 77bf, 2eb1, 80fd, ecaade2014_168x40, sigradi2014_176a5, b8d1, sigradi2014_123t9, acadia17_128tt, 6197, 25db, 4899, a2dc, caadria2017_163d41, 5516, cc18, bb0c, ecaade2015_138v26, ecaade2014_194w49, ecaade2014_133o29, 6dd3, acadia17_273q, 0a34, 6e5c, db3c, 82e3, 1710, ecaade2017_157mm, cbfa, d01d, f785, acadia17_162v, fb7d, 31bf, ascaad2016_043l17, 9096, 3461, db43, 0049, acadia14projects_177af, sigradi2013_194e, cfc8, 10b8, 2d1a, 4685, 7b1d, a0eb, 706f, dfdd, b858, 6d85, ijac201614303i2, sigradi2014_345h8, dd4c, 3310, acadia16_106w7, d2c4, d654, 05d4, 2a73, 04c0, 868b, ecaade2016_228j61, 03bc, abe0, 1a4b, c0d7, 0aee, aa8b, ijac201614205k10, 1d4f, 6750, c6d9, a084, 92f8, a0a5, ebaf, fabd, 3bc4, acadia14projects_699e, ecaade2014_138u30, 52c6, 651d, sigradi2016_448v, a109, 6a6d, 6d4f, e53f, 4daf, 8059, 10b5, 77cb, d36a, ecaade2015_303u66, 4f22, ascaad2016_011h5, 9755, 3214, e9ac, 7811, 23cd, ecaade2015_171f36, ee0e, sigradi2016_467v, acadia14projects_177aa, 33db, fc53, eebd, acadia14_145p, 2f5f, 2258, 13b7, a95a, caadria2016_343h15, 978c, bcde, a911, 422a, df02, 924b, acadia17_212y, 49d0, acadia17_212mm, 7db6, acadia16_174h12, 5fa6, sigradi2016_778pp, caadria2015_072t9, 5ccd, 62e8, 9f2f, 4030, ec5c, d4e3, ecaade2014_057l14, e6a7, 3e83, sigradi2013_100, 424f, 9e25, ecaade2016_018c5, 23ea, 4243, fab0, 1e6f, 9705, sigradi2013_244l, sigradi2013_347p, e461, 8654, ijac201614401h1, db88, e2da, a334, 6f8e, 71aa, 6ce5, ecaade2013r_015m8, bd99, ecaade2015_152b32, sigradi2016_777ee, 74b4, 1647, 54e7, e0f4, ecaade2014_198r51, 0b43, 4ce8, 0e1f, fce6, dbe3, a79d, ecaade2017_254oo, 2286, 8186, f770, sigradi2016_515e, f3ef, c656, caadria2016_045l3, 061b, aa0e, sigradi2016_737y, 8d60, d243, caadria2017_035y11, ecaade2016_163i45, a7f5, acadia14projects_463ay, 24a7, 201f, e283, 787c, 2c70, cd75, acadia15_483e21, ef5d, 3298, a910, dbdc, 983c, caadria2015_164f25, ascaad2016_013c6, 9d70, acadia14_427ap, 1e86, 0690, acadia17_339pp, 1757, acadia15_469l20, 62aa, a243, b837, 83df, bbd4, 59ed, 84d4, f58b, acadia14_399al, 64bf, 7ce3, 7f75, 4200, bfec, d99b, aea1, caadria2016_539w22, 1cb6, ascaad2014_014y7, ecaade2015_73i14, ecaade2016_110k30, 6e94, a5f3, 2ee1, b6f2, 23e0, 74a2, 3d92, 9913, 0186, 4cb6, 661e, ecaade2016_136f38, ecaade2017_253o, ecaade2016_021s5, 907b, sigradi2015_8.47j11, 716d, 8d99, 36b3, d320, c6f1, c3c2, 8897, 4a2c, sigradi2013_117i, e61f, 4a9e, ecaade2017_079k, 032b, f25d, 3e17, 694c, ef7a, 0ae1, ddb6, adea, 1b65, 4c00, dc14, e682, 5b84, 49d3, dc08, e384, ecaade2014_011b2, caadria2016_457j19, a9bd, b0e1, acadia14projects_565r, cc4f, d89f, 9063, caadria2016_157w6, 6a3f, 0a27, c130, 2daf, 70cd, 88c2, 6e2f, 4e74, f401, 69de, 3c01, 0892, f1d8, ecaade2017_173ww, 3b8c, eb3c, 32d4, e99b, caadria2016_467p19, sigradi2016_771t, b755, sigradi2016_815dd, 6c6f, ecaade2016_067h16, 371b, 106f, 4ee2, c5ed, caadria2016_197s9, 0915, b900, 73e2, ecaade2015_225o49, 9a9f, 7b92, b0bd, e930, ecaade2015_309z67, aeab, f66e, 09e2, fb71, ecaade2013r_019j10, 703d, 20d3, 381b, 5235, 3c85, 86b5, e1ff, 3a4b, ffff, ecaade2015_129k25, 11a8, fc20, f9ff, 120a, 01bc, acadia14_365ag, a352, c013, 2999, ecaade2015_280d61, 5d74, ecc0, 5df4, b64b, 258d, sigradi2016_777mm, 0006, 0f63, 16b9, ecaade2017_240aa, 5da9, 3b5c, acadia17_492ee, 80e6, ca85, 5bc1, 7f18, bf9c, 1a7e, bbbb, b577, 4c7a, 54a8, acadia14_661i, caadria2016_569e24, 507b, ee4a, cfba, ecaade2017_057i, ce78, acadia17_373l, 2ca6, 77bc, 8d40, b5e2, b885, a339, ijac201513304c12, ijac201614406g4, ascaad2016_033d13, 49aa, 46e8, aecf, 66e8, 7f01, 1b9b, 29b5, 57bb, e251, 4446, 2518, 9393, ecaade2016_198v52, e1ec, 0065, ecaade2016_015z3, e200, 44b9, 6910, d0cb, 18be, 1d9a, 1596, 726c, 0a95, acadia14_555h, 469a, 06df, ed98, fc25, 03a6, 3b42, 0594, cf17, acadia16_382r23, sigradi2016_615x, b158, 28e6, 1b2c, ecaade2017_255r, 5e2a, a029, af49, 8e27, 798b, 5ac2, 0dea, db67, acadia17_650a, 7c01, acadia17_257f, ef14, 48f2, 7f5a, 2c8f, be81, b3d7, f922, caadria2016_291a13, ac86, 268f, 1f6d, cf4c, e6c8, sigradi2013_366z, 809a, ijac201715201x, 4ea9, 06dd, 5e58, acadia14_661b, sigradi2016_817s, a44b, ecaade2015_229y51, 639b, 0c30, acadia15_57k2, ecaade2015_314h68, acadia17_290c, sigradi2016_490ll, 6bdd, 0561, ecaade2014_233a60, caadria2016_105i5, 2b78, d026, 7749, c0ea, f7ab, d2a4, 4ef5, 3de0, ecaade2015_307r67, 76f8, 3cd3, 7ac5, 85da, 130e, 9173, ba33, ascaad2014_009f5, 4c11, 151a, ecaade2017_099zz, acadia16_372x22, 7248, bd33, 37e0, sigradi2013_401h, e382, caadria2016_281h12, acadia17_50oo, dce8, a784, ddd3, 9ea0, c6b9, dd84, 0b71, e1bb, caadria2017_046t14, 821c, ba5b, 5606, ecaade2016_bkor65, 8090, 5cf7, af88, ab3e, ecaade2017_282z, 311d, cf1a, b608, ecaade2015_180t38, 0678, d16b, 9c55, ecaade2013r_001d1, 6e4b, d503, fba3, 940b, 9c74, 8839, ca70, 0470, caadria2015_194z28, 281e, 59a3, dda5, 9f6a, c0c6, 346b, cc6b, sigradi2013_390d, 1765, 35d7, sigradi2014_345b9, a4ab, 1162, 7a89, 3fda, 347c, 447a, 9619, 52fe, 8a40, 96c1, sigradi2016_659r, 9c4a, 3fb5, c3f9, ijac201715106ll, sigradi2016_809tt, ijac201513201p5, sigradi2015_12.297o28, ec8d, bf62, ascaad2014_005t3, caadria2017_107t28, d789, 57f6, d5e6, a708, d805, acadia14projects_365ak, ecaade2015_285i62, 49bb, 29d3, 6080, cca8, ecaade2014_184i46, acadia17_446q, bae9, e831, 7f6e, f710, c9cb, 0283, 9f0f, 0dab, e882, e63c, 5d63, caadria2015_237o35, 1aec, 7768, d850, acadia14projects_671s, ecaade2016_208s53, 3db9, 9321, 2439, d775, 4930, ecaade2014_199x51, acadia15_223f9, ab0a, 6073, 00f9, 2392, 7cd9, a2fa, f480, 541c, caadria2016_861g37, c917, 89c4, e308, c042, 635e, 713f, fe03, d6f0, 34d7, a100, 4171, acadia17_188w, e435, acadia14projects_539c, de63, bcd3, 8d82, fac6, d7cd, 6547, f4f1, a84b, 669f, 39d2, e13f, caadria2015_023b4, 7d04, a977, 4c79, sigradi2015_10.309e22, ecaade2015_196c42, 6540, sigradi2014_128f1, 59d4, caadria2016_713v30, sigradi2013_285d, d062, 8345, 363f, 967b, dfa7, a06b, sigradi2014_132z1, e1a6, 269b, 2c90, 575d, sigradi2015_3.111a3, 12a6, acadia14_257ad, 3078, b878, 9bd3, 94c3, 9149, 7f15, 1441, 0178, caadria2017_041l13, c2f1, acadia14_317y, acadia17_18g, aee5, ae8c, 5c21, 6623, 1177, 8e20, f0dc, 7476, 3d93, ccdc, 62cb, 9b6e, c7cf, abb4, 6f13, 5982, 1ef2, e8d8, ded4, 3e8e, ea21, 8526, 23aa, ca7c, 2078, acadia14_125v, 3263, 9a93, 8ee6, 3085, acadia17_382vv, ecaade2015_73j14, d73d, fd81, acadia16_318p19, 39a4, 71a7, ecaade2015_77e15, b545, ecaade2015_143m30, ecaade2015_82y15, dd0c, a791, e2c7, 6d80, d5ca, 5e65, 08e7, 1669, ecaade2017_061i, c994, 915c, sigradi2016_815u, 1a73, ijac201513206e9, 18f6, 45c3, 27cb, c370, 0d3e, 0f23, f213, ecaade2015_230o52, 159a, d4af, caadria2016_497b21, 3f54, 8310, a62c, acadia14projects_573aj, 6a7f, 063c, 88e3, ecaade2016_213t54, 9838, caadria2017_185x44, 0317, 2bc8, 93d9, eaee, b724, a6e5, 9432, 7b78, 7dc7, e6b9, 389a, 1a01, b2e0, f6b2, ecaade2015_122l24, 63a6, 8876, acadia15_211u8, ecaade2016_055g14, ecaade2015_317v68, sigradi2015_3.65x2, 864b, 6c68, 1480, c1b4, 0d5e, b783, 67fa, bf37, 7a58, e777, 7317, sigradi2013_206, 1a92, 7ed6, 6785, ecaade2015_53t9, a79c, eae5, f782, 8969, e35b, 2190, 2551, c228, caadria2017_094v25, e62c, dc17, b373, 20ec, e227, 69ee, 6cf2, ef1f, 03f4, f78f, sigradi2014_345r8, 5c9e, e034, acadia14projects_479m, ijac201715103tt, 14ba, caadria2016_073d4, caadria2017_005l3, 0c0b, 0202, 1a12, 0209, da24, bba0, ijac201412407a1, acadia17_581ii, d1e5, fe56, 03c5, d3de, f074, 5a03, 47b3, 52fa, 2e01, 0f32, acadia16_106f8, ijac201412201f1, 7934, 6e73, aa3f, 2b70, 6633, e18c, ad5c, cfe2, 773e, 802d, 5884, afc9, dbae, 3ead, 025f, 02c2, 84e5, fa94, 65c0, eeab, 1367, sigradi2013_173n, d216, 87f2, ffcf, 9a47, 96d7, f210, 6c4d, b82b, 71a9, 4bf3, 6250, ecaade2015_158n33, ijac201412204f3, ff4b, acadia14_479ax, f426, c3fa, aac3, acadia17_82oo, caadria2016_601h25, caadria2017_058s20, 83b3, 64f5, 1959, 1c80, c7da, 48fe, f2c5, acadia17_189ff, sigradi2016_409ff, d9c3, ijac201412201b1, aa01, sigradi2016_809rr, 76af, daf3, acadia17_366r, d65e, e470, ecaade2015_55s10, ijac201614207o11, 171d, acadia14projects_435d, decf, 7b79, ecaade2016_bkol65, 39e4, e15d, 027b, ecaade2017_157ss, cdc1, caadria2015_077y10, 8b9e, c0ef, sigradi2016_517o, caadria2016_229r10, 8ba7, 58b1, caadria2015_220c34, 3410, edde, 7d60, sigradi2015_3.11i2, 55e2, acadia14projects_111k, b0e6, acadia14_347ak, ijac201513203k7, a1ce, aead, 4b8a, aba0, 1adf, 785b, acadia14_33ak, 6799, caadria2016_105d5, ca57, 2a8f, ada9, 6443, c820, 037d, 43ed, ecaade2014_100g23, 5d10, acadia14_145s, acadia14projects_75ay, ecaade2015_18d3, d456, c500, eff8, 5646, 097e, 1720, d827, ijac201412402y4, 6221, ecaade2015_205u44, 3128, 54d6, 2aaf, b22e, sigradi2014_103y8, ecaade2017_042ii, e9c6, ecaade2016_222d58, acadia17_189uu, 73e4, ecbc, b78d, c675, 97d5, e53b, a943, c7f3, acadia17_128mm, 0bf1, e9ad, 39e6, e3af, 6c75, acadia17_82s, 83b4, 56d8, 4c65, 5778, 54dc, 9527, b8e7, c109, 6083, 61f3, 941f, 3f58, 4892, ijac201412304v9, 1c07, f2a4, 1add, 729e, 3301, acadia17_600dd, 722d, 3297, 8bd8, 65b5, 6297, e79a, caadria2015_210k32, 3434, 4488, caadria2015_114l18, df7c, 4529, 690e, 39e2, 193a, 8304, a583, c98d, 841f, ecaade2015_109y20, a9f7, ijac201715205i, ecaade2014_206s53, 305c, d46d, e48c, 3da2, 8947, ecaade2016_095l26, 64e8, 12a2, f0a9, 029d, 363e, 678f, 1f6e, 0b47, sigradi2013_397i, 8772, edb7, ascaad2016_022w8, ijac201614305p3, bdc9, 9019, e8c6, fd43, caadria2015_004g1, ecaade2016_118f32, f8b3, 1f77, d9c9, 17e9, acadia17_248d, c99a, 413c, 678b, 50ff, f5a1, 2123, 42cf, 559e, 8cab, 28b6, caadria2017_174o42, 5f10, 712c, 9135, 14bb, 8447, acadia14_177p, 878c, ascaad2016_012p5, ecaade2015_201w43, 0506, dfb2, ad01, 40f9, 5115, b0dc, 7d37, 6014, 220a, c8b7, e814, ecaade2017_268bb, sigradi2016_659v, ecaade2014_109r24, 7409, c7d6, d7f1, ba0a, 0193, 26c7, 586d, e1af, f346, d118, 3d2c, 8646, acadia15_263s10, 07dd, sigradi2015_8.186c13, ecaade2016_175k49, sigradi2015_8.189u13, 3805, caadria2017_005m3, acadia17_600q, 8ef3, 3e3a, acadia17_403l, 877a, caadria2017_104d28, 3e15, f2d6, addf, e992, c65d, 9f06, c195, 5817, fc28, d044, fc86, f2e5, ecaade2014_233h60, 6316, d23a, a7e4, 3589, de0a, 5d7f, 5bbf, d6f5, caadria2015_067h8, 7b2c, 75e1, 7ff5, a034, 2f3e, af19, 223e, 0c44, ecaade2014_175v43, ffa6, 0701, 8f77, a076, 23be, sigradi2014_157e4, 1686, a7bd, 04ae, 7694, 03b0, ecaade2016_013k3, d045, 211a, ac4a, c49e, eb3e, f2a1, fd58, 8d83, sigradi2016_448q, ecaade2017_290ww, ijac201715101c, a318, ecaade2015_230g52, 97b9, ba1c, 4faa, 5839, 3e14, c2bc, 63fd, 0581, dbfe, ecaade2015_309v67, eba7, adfc, b0cc, 3b20, 250d, acadia17_348c, d3e4, 4136, sigradi2014_345u9, 59f4, cb30, ecaade2016_162t44, ijac201614102f2, caadria2015_081v11, b05b, 9445, b0b0, 515a, 15f9, c32e, d4a3, ecaade2015_317g69, e01e, caadria2015_233d35, caadria2017_070t22, 0b0f, ijac201614308m5, 5c31, eaea, 00f0, 2e34, sigradi2013_183r, dce4, d680, d976, c85f, a5be, sigradi2013_138, 2f92, 0d36, 354d, c9c8, ecaade2014_111e25, e89f, bafd, ijac201614208y13, a5a8, 8bfa, 1d9d, 49e7, e77a, cc67, 5e19, 6335, 33e2, d07d, ecaade2016_217u55, acadia16_62u4, acadia17_532gg, 0d10, 2f96, a8b6, e25d, caadria2017_023s8, 00ed, e4e2, 3140, cde1, ff23, 9c3a, cd1b, 3db1, 7fb0, ffee, 4658, f065, sigradi2016_357j, d011, f432, ijac201715203bb, caadria2016_033z2, caadria2017_182v43, acadia14projects_247p, f4bf, 22ec, acadia14_33aj, 9328, fcc0, 6039, 10e8, 2056, 8bd0, ijac201614201p6, a33c, 6f8c, 918b, sigradi2013_326e, 29c6, c547, f3d1, acadia16_88g6, 6265, ecaade2015_73b14, acadia17_560p, 8068, ecaade2015_144v30, 72d9, 1069, beea, ecaade2016_140k39, ecaade2017_017j, f62c, caadria2015_099r15, 69b9, 89e2, ecaade2017_192h, 8e8b, b835, 604f, 1988, dbbf, caadria2016_725f31, f6b9, 4603, 4d75, 367d, af75, 1a8d, 3063, caadria2016_651d28, caadria2016_013w1, 9ee0, 9a60, 2b02, 2bae, ijac201513201f5, ecaade2017_189uu, 6895, 282d, 365d, c569, ee12, 9d44, a885, ijac201614408f5, 7adb, 8d90, 46e3, 8f12, e28b, 5e3e, dcb9, e7d9, 7b7e, 55a1, 60eb, 51ba, 5034, 172c, f7ac, ecaade2014_084r19, ed8f, acadia17_298ii, caadria2016_013b2, acadia14_601x, b06b, 02d9, f524, b41d, 1cfd, e3d3, f40f, 6b7c, b21e, ascaad2014_017p9, sigradi2013_112e, acb7, ecaade2014_149e35, 27ea, 17a0, cffb, 1b90, 39db, ijac201614202p7, 437c, 9a53, ec35, ijac201614207c12, 2856, 8891, ascaad2016_049p20, 5820, ce81, 89cd, b6f5, 5250, 5aa7, f31d, 8570, 9f68, caadria2015_090c15, acadia14projects_661g, bf0d, 883f, d9e9, acadia14_531s, ecaade2013r_002h2, f0b8, ecaade2017_230yy, caadria2015_142p23, ijac201412204e3, ascaad2016_035n13, 75f4, ecaade2014_060z14, 8159, acadia17_162p, 9488, ecaade2017_181x, bcdf, 8657, 5de6, ecaade2017_203bb, caadria2015_188s27, e67c, b4fc, 9943, c958, f294, ijac201614207p12, 428c, 2b97, 1e55, a378, 5507, 45a2, c5da, 6dfb, 3761, f5da, 9c5a, 6576, e733, b2b9, 5558, 9065, 006c, acadia14_375c, b0fd, ecaade2017_059uu, 8c08, acadia14_247u, 7860, 696a, a460, ecaade2015_233y52, caadria2015_086n13, caadria2017_048g16, c9cd, fb17, caadria2017_110e29, d198, 6b48, 9051, 3a1d, a717, fdb9, 2953, b377, sigradi2014_178i5, acadia17_608jj, efd8, ae50, 2962, bbfc, 699c, ecaade2015_180n38, 3bce, 8009, da39, 2db6, acadia17_403h, 8bab, ascaad2016_046m19, 185a, acadia14_709al, a300, cc0f, a277, fdce, 0c97, a6fb, 78c2, acadia17_59f, 3018, ed18, caadria2015_061f7, 3eb8, ascaad2014_014l7, acadia15_263e11, 75db, 4ef7, ascaad2016_054m21, 7f84, ecaade2017_019ff, b5fe, 32d1, caadria2017_056m19, 6dc1, a94a, ecaade2014_188r48, d8cd, acadia14_579k, 0d16, 917a, acadia14_609ai, 0dfd, 8542, ecaade2014_044g11, acfe, f479, 4934, de27, 8b19, c221, 2faf, 59b0, 752c, ecaade2017_215ddr, edba, 466c, 228b, ceb6, ijac201412302f7, ecaade2017_117v, bd81, 96ca, acadia17_178y, 4ffe, 598e, ecaade2014_168a42, 533a, 3847, 1976, 5bbb, ecaade2016_015v3, ee80, ee58, 1600, f71f, 5b97, caadria2017_094w25, e89e, 0dfb, aa28, 13a0, caadria2015_049h6, fb80, 500f, caadria2016_301i13, ijac201614308c5, 0ead, f57f, 1a75, ecaade2017_240u, sigradi2013_62u, caadria2015_054j6, 5a22, caadria2016_073c4, 2986, cb5c, sigradi2015_3.201r3, 477a, 50e5, 8422, 65dd, 3285, caadria2017_015e5, bca1, 705b, acadia14projects_247x, 18ca, efef, f902, acadia15_483g21, 1f2c, 9dbc, fcb0, ecaade2015_287m63, 2c59, 8075, cc1a, f3a7, a113, ecaade2014_237a61, 7c10, acadia17_51xx, 404c, a58b, 7356, 86dd, ecaade2017_215a, df85, 47b1, caadria2016_621t26, ijac201715104bb, f3c8, e246, 895d, ecaade2017_164r, e3fe, a62a, ecaade2017_109ii, deb0, sigradi2016_530ff, ecaade2015_207e46, 59f0, 851a, ascaad2016_041o16, f5cf, 292a, 5bff, 9f7e, acadia17_90vv, 8cdf, d977, ijac201412303f8, 3743, 84f6, 8b0a, ecaade2013r_002w1, f7f2, 7abd, 0f98, 7638, 0430, 34c1, c25c, 2858, ecaade2017_124s, 4fc7, e8db, ecaade2013r_001f1, 81aa, f82b, sigradi2015_11.71h24, 62d1, 333f, 0e60, ec74, 12fa, 5229, 7141, 757b, e445, 5b6c, acadia14_681at, a88d, acadia14_177aa, ecaade2017_175n, 65e0, acadia17_163ss, 8d09, c6a5, d48f, 5e08, 2126, ascaad2014_019i3, 721c, 192a, b85f, 099c, 8a65, 8291, d3d8, 7c72, 5c2c, ascaad2014_007a4, 240d, 0545, 2372, fd82, 7a18, c9c3, 544f, 465c, e93b, sigradi2013_52e, 2fac, d0a7, bec7, 3558, 595f, ascaad2016_045p18, 76a3, 2f12, cec2, ijac201412407y9, 9cb0, 00e2, bfd2, 3c77, 7ca2, 965a, 9d7b, ijac201412403j6, ed3e, 5325, 1d74, 3610, 0529, 83b8, e5b8, 860b, ecaade2015_64t13, e510, ecaade2017_144z, sigradi2014_263b1, 59cf, 52e1, 3703, 39fa, 6fd6, dd61, 37ff, ecaade2015_261m58, acadia14projects_339ao, a9d0, 2d77, sigradi2015_8.189n13, 0756, 7696, caadria2015_178y26, 450d, 5cfa, acadia17_70gg, 09b1, 92dd, caadria2017_018r7, 7e4f, 4de5, 85d5, bfde, b7ce, 557d, 3c6a, f42e, ad71, 569d, caadria2017_058r20, ecaade2017_029z, ecaade2014_024p7, e017, 03a4, c9a9, c294, cbb4, e5ac, sigradi2013_194a, feb4, 42ec, acadia17_92t, 99da, ecaade2015_195s41, 87af, df13, c1a1, ecaade2015_200m43, c308, ae67, ecaade2015_114z21, 4ab0, 3f08, d92f, ecaade2017_274v, 9258, f754, caadria2017_048i16, f396, 8ee2, ede0, sigradi2016_407r, 80be, 240b, acadia14projects_565ah, dfbe, 867c, 8912, acf7, e459, dd62, b1c9, f545, ac70, acadia15_232p9, ecaade2014_138e30, acadia17_424vv, 6a31, 29cf, cc1e, 1cc6, 1488, acadia15_451s19, 01f9, ascaad2014_011z5, 6682, 1867, a81e, 78af, 79de, 6ad7, caadria2017_113m29, 0da9, 4c13, sigradi2013_326h, 1a63, 81d7, 3ab7, 376c, 1997, 7114, 82fe, a811, 5799, ecaade2015_207r46, ccf9, 2299, bc67, b936, ecaade2014_044k11, ecaade2015_138j28, 2ae2, 6d59, bfd5, ed00, b580, 0ca8, 62c5, 46c2, sigradi2013_189r, 0a6b, sigradi2014_151n3, sigradi2013_52i, ef3a, 8911, c007, 600a, e304, 6a90, sigradi2014_197b7, 6533, ece1, ijac201412201h1, e7a7, sigradi2016_695v, 72f8, f484, 03f5, dcfd, 0303, acadia14projects_339ab, e9c0, a989, 34eb, 0c3b, 7edb, e76f, ecaade2014_067a16, ca93, ijac201614202y7, ecaade2017_090ii, 8098, acadia14projects_145s, 542e, 3ba5, fdfe, caadria2017_063c21, caadria2016_229m10, 24a2, c7ba, d06b, ff94, b3d1, acadia14projects_189ax, acadia17_464i, acadia17_630g, ecaade2016_151i41, fec3, ecaade2014_023m6, 5be4, 6a5e, cf3a, 418c, acadia14_565m, 85c0, ecaade2014_084c20, 0399, ijac201412304d1, dfb5, 3299, ecaade2014_180h45, a566, bc46, acadia14_63at, e697, 2435, 3454, febe, 1a66, 27ac, e800, acadia17_382rr, ceb2, ecaade2017_089q, e20d, 7d42, cc11, acadia15_407r17, 01f4, 8b17, 2f21, sigradi2016_590r, cf99, e5be, 1c0f, c9f7, fb1a, 91fe, 5db1, acadia17_366o, ecaade2017_032ww, abd3, 286c, 7db8, acadia17_36z, 7dba, 2e6b, ecaade2014_145e33, ebce, ecaade2017_184pp, sigradi2016_801s, 2162, 6d96, acadia17_339ll, 8474, 60f9, 6bf0, 8b29, 17d2, caadria2015_226m34, sigradi2015_9.152l16, caadria2016_683z29, sigradi2016_443ss, 4d42, 7ecc, caadria2015_064t7, 164c, 7419, ecaade2017_198tt, ecaade2015_130a26, 0fb2, 1dd7, sigradi2015_10.309n22, e475, ecaade2017_007a, ecaade2016_129g36, f499, sigradi2016_559t, ecaade2017_234n, e5ea, aa95, 530d, 5f2f, ee23, sigradi2014_176c5, 09d4, a836, sigradi2016_431bb, 9e8f, 4242, 735d, b9e5, a934, abe8, 7bc4, ecaade2015_185t39, d7bc, 083c, 37e9, 0cb0, acadia15_431v18, caadria2016_023n2, ecaade2017_080ii, caadria2016_425h18, ecaade2015_233c53, 9404, b87d, 2d3c, ijac201614105d5, ecaade2016_102o27, ae49, 6348, 9f03, edb9, 61e9, e4b2, 9fea, ef68, 12e3, ecaade2014_201f52, 53cc, sigradi2016_654b, 608a, 828f, acadia17_50zz, 2202, c9ac, 0966, 00be, 23a1, 07bc, caadria2016_673y28, b7f9, ijac201412405o8, acadia17_211n, 660b, e90c, 9f4f, 0919, 736e, d407, ea79, 6408, e97e, a5c2, 75b7, 5153, sigradi2015_10.378f23, 44bf, ecaade2014_185v46, 499d, caadria2015_157v24, 439a, 68d7, acadia17_212cc, b3fb, e6b2, 3d99, ff85, acadia14projects_145ad, ec96, acadia14projects_247t, ecaade2015_122k24, ecaade2014_046m11, 4f7d, caadria2015_105i16, c417, 2340, c038, efe3, abc7, 97ba, fe15, eeb2, bd72, a7ff, 1947, 7734, cea2, 26de, ijac201715102n, ijac201412307f3, 9dca, 4a0c, 3517, 4415, 1d5a, ecaade2015_143g30, acadia17_18r, be7d, c934, 4bb7, 9cf2, a5fe, 3040, f712, acadia14projects_189av, 526d, 8f74, ecaade2017_152oo, 7ef8, 314e, sigradi2016_695s, 8be3, 2021, 3be2, 8487, fb84, 20b4, d4a0, acadia14projects_671j, ecaade2017_240y, ecaade2016_225g61, 4797, 5fae, 65e3, acadia15_323l13, 244e, 6432, b143, f4ef, 86ed, ecaade2016_ws-dleadn68, 2390, ec73, 3857, 0c9c, 357b, c8db, 7c24, ba4c, 050a, 5868, ecaade2014_015u3, 6699, sigradi2015_3.268p5, 2158, 7b48, 0e7d, b060, ff48, fd11, ec43, sigradi2014_144z2, 5c38, b109, ecaade2014_180c45, 717e, f573, 9220, sigradi2014_201e7, 385c, 1eb0, 932c, ijac201513302o10, 3d24, 4b99, 56c3, f381, ecaade2015_201y43, cee9, acadia14_117av, acadia16_394i24, adb7, 4cd4, f246, 1d8c, ecaade2015_143r30, c4fc, 332f, 6744, ecaade2017_117aa, 529a, ecaade2014_167n40, efcc, ce2d, 4396, df65, bf8e, acadia15_95c3, f6f1, 9447, 9ddc, acadia16_432s25, da42, 36b5, 2dd8, 46e7, 779c, ff58, 8ae9, b710, 0c79, ccdd, b677, sigradi2014_265o1, 4db1, 4ce3, 354c, acadia14projects_479g, 3484, ecaade2014_080i19, 4411, ecaade2014_080k19, acadia16_344r20, 98e1, acadia14projects_291aw, 1c53, a006, ecaade2015_221r48, acadia17_163oo, dd81, ecaade2015_53p9, de4b, ascaad2016_057w22, ecaade2013r_006x4, b633, 00aa, 0f40, ecaade2014_021v5, 5d8a, 9b26, 2c9f, 0a63, acadia17_637e, 9080, bed7, 1246, b2b4, 020f, ecaade2015_320n70, 1253, ecaade2017_073m, bd88, ecaade2017_026oo, ffef, c160, sigradi2015_6.387k9, 922c, ecaade2016_028j8, df21, sigradi2016_777bb, caadria2016_197k9, eed1, f647, 38ba, 2cc5, 62c4, d086, 97db, ijac201614308z5, da4e, b75c, e2a6, acadia17_520m, ecaade2016_025i7, 059a, 80e3, 051b, ecaade2015_286a63, dfda, 8d76, 0dcf, 602d, acadia14projects_189ak, acadia14projects_177ai, ecaade2017_198a, d920, f98e, 566e, 71ea, 788a, f746, 8c7d, 1b57, 0132, e57a, ac2d, fe9a, eda3, 1a28, sigradi2016_364kk, 387f, 4c1a, a52b, 996d, 9afc, 5360, cf55, e603, 4358, 4e61, fcab, 88f4, 8137, ecaade2017_100j, 392e, 5576, ecaade2016_221y56, 3f02, ecaade2017_199vv, cb24, b4d7, 6e43, cac9, edac, caadria2017_107x28, 90f6, acadia14_189ap, cdc3, sigradi2013_347o, d6b4, 4deb, 339e, c997, d17d, 2f61, ad45, 417f, f0bd, b381, 6a6b, ea0e, 47e3, caadria2017_052y17, ecaade2014_233x59, 169a, ecaade2016_023t6, 3c51, 75cb, 96af, ecaade2015_109v20, ecaade2013r_001c1, 77db, sigradi2016_534nn, 0718, 16c5, 36cd, e59e, ecaade2017_198f, ecaade2014_201b52, 3036, d5e0, sigradi2015_sp_2.112j29, 395c, c4f9, 9519, 51c9, 0d69, c002, 15a3, ijac201715203o, ecaade2017_264h, 984d, f776, eb5a, f550, ijac201412401p3, 4fd5, 2de0, 1951, 05f7, 2f9b, 95f1, 9f50, fdaa, 4b1a, ascaad2016_043o17, a916, 044d, 40e2, 726d, 4fa0, e482, sigradi2016_515l, 2f81, 13d2, 2b5b, 6b8b, c98a, 0fe0, faf9, sigradi2013_263r, 1903, 685a, 986a, ecaade2015_248y56, de2c, aed2, acadia14_699s, d0b1, caadria2016_177g8, 9edf, 19f7, 37fb, ef37, 97a3, d5bc, ae29, e73c, 2a7c, d04e, 4fa1, b864, ae23, 0baf, acadia17_670y, 4aa2, fd6c, a1b2, ascaad2014_002l1, 3fdb, 7aab, 5df6, caadria2017_118w30, 6e01, 9e50, 9cfa, acadia17_177j, e41c, 5700, 942d, 9724, f1cd, bea1, 33c7, 700c, 8819, f9f5, 3677, b9ba, 5b70, caadria2017_079d24, 43d7, d6ee, b366, f0dd, 016a, 532c, dfa0, acadia17_178ff, 9eed, acadia17_178kk, 2553, 1160, 9f92, 4307, acadia14_473ai, 031d, 0954, 1759, caadria2017_005p3, acadia14projects_661m, acadia14_247p, acadia14_497v, 0163, 5053, caadria2015_206w29, ecaade2015_81o15, ecaade2015_171t36, 79fe, 306b, 2dbc, 748e, e220, 8400, 3044, ecaade2014_140w31, 39b9, d820, a2a0, ecaade2015_285d62, 60ac, bda6, e9fc, f53f, ecaade2017_133f, 4301, 6b23, b3c4, a7c6, 64b1, 8964, sigradi2016_773x, a2ee, ascaad2016_057x22, 8cb7, 638a, 4de1, a28a, b3f5, 1ba8, 7177, c319, d3b0, f412, sigradi2014_134b2, c3c4, 3dd6, ecaade2014_157w38, a794, 15e3, acadia17_648jj, 114e, sigradi2016_592z, a58d, 4125, 4266, 7a70, 6d1e, c155, acadia17_82mm, f769, 123c, 0ca6, 19c0, 5ce0, 6230, ecaade2016_002f1, cd70, 1f23, bf65, acadia14_247l, ce2f, 8419, ee76, ecaade2017_117s, f930, b3c7, 6c02, 8b1a, ee98, 8ffe, ecaade2016_063o15, d07f, 2ec7, 4d27, d114, 7eb1, d405, ecaade2017_008h, d338, 6017, 6f30, d419, fffe, 2793, d095, 4a47, 02b7, ecaade2014_201e52, 3cc6, sigradi2013_30f, a644, 42bf, acadia16_98j7, caadria2017_105i28, 0743, 9d42, 07c3, c874, dfec, 8e43, ecaade2017_116b, 8df3, acadia17_222p, f61d, ee3b, 81e1, f164, 40fd, caadria2017_046z14, 2b55, 9a48, eb58, dfb7, aba1, acadia14projects_601y, bd10, 7514, 7f33, acadia14projects_497aa, 50ec, ac13, d787, ecaade2013r_003k3, 94d8, 724d, acadia16_140w10, 2ce2, 8084, ijac201412408b3, ab68, e032, acadia17_640ss, caadria2016_085h4, bc59, 7cb7, 3139, 15c6, ab81, ecaade2017_061f, cd79, 11a6, dbb5, 8e11, c67a, e011, e665, afe0, 1700, a50a, 5a53, acadia17_511uu, 0a36, 4f6d, 9062, caadria2017_085a25, 4463, sigradi2015_12.259b28, 24d5, 4b9f, a14d, ac6c, 8a6f, d484, ecaade2015_246x55, ecaade2015_61f12, 73ad, ecaade2017_151y, caadria2016_157y6, 4e81, a0b2, 0044, 59b5, ecaade2015_100o19, 040b, ccdb, 2ac3, acadia16_72j5, 339a, 0dce, 854a, 29fd, ijac201412403h7, 9751, ijac201614201w6, c240, 58c9, df5e, 175b, 4e5f, 2934, 3fca, 6935, sigradi2016_455h, da03, 0724, 2e72, c2d3, acadia17_178rr, 9732, 3e16, sigradi2013_208, 0edb, ecaade2014_084w19, caadria2016_881y37, 30a3, ijac201513305h12, 6239, 0acb, acadia15_211x8, cab4, f920, 03e7, 72fd, 5ab1, acadia17_231z, b46a, a9df, 2c6e, 9ba6, sigradi2016_752rr, acadia14projects_445ac, 2f66, a874, edc2, sigradi2013_313o, fc56, 90dd, 1c43, a0d6, 3da8, 019f, sigradi2016_674kk, ecaade2017_023x, a880, 0f96, 643a, 6564, acadia15_110d4, 7d62, 6401, ecaade2016_119n32, sigradi2013_401i, 0e2b, 5b88, 2d80, 907f, 1b4d, 4eab, ecaade2014_138z30, 24c6, 0340, ed22, ecaade2015_13s1, 2319, df1a, d79a, ecaade2015_18e3, ijac201715202zz, 2aee, ecaade2017_148qq, ijac201614207r11, acadia16_308d19, 1868, f232, a2c0, 5ea3, 51bd, b8d0, 4512, ae90, 53d9, a22d, c7e9, sigradi2014_074d6, 1a94, df42, fbab, b56d, ecaade2015_87b18, e095, sigradi2015_12.19w26, b074, ecaade2016_046s12, b482, aa2a, ascaad2016_021b8, d137, 32f2, 18a9, fedd, 1f53, 0173, 70a8, 9760, 8e40, c2ac, be7c, e4e5, 6927, ecaade2017_019a, fcfa, 794a, b316, a3c6, 4313, f4ca, ecaade2014_194t49, 9549, ecaade2017_067w, 723e, 0f8a, 6c4b, c8fc, 2538, 00c3, fae7, 386c, 19bb, 7b6a, 63c6, 6140, ecaade2015_278m60, 32c5, caadria2016_333x14, acadia14projects_601ad, 38fc, 8a4c, a93b, 1da2, ecaade2017_277ss, d8a9, f3f0, 8dc1, 0748, 4e4d, afe3, bbda, 6e1e, 0e8a, 8b51, cb8d, d58e, 02cc, acadia14_267p, 2d15, 3d78, 6423, ecaade2014_143v32, f350, a7b3, 021b, 36ad, 8e63, 9718, sigradi2016_777jj, 5915, sigradi2015_11.8r23, 4f2f, 3378, 82a3, 66c5, 5c73, acadia14projects_655ai, 5d81, ec6e, 1727, ecaade2016_011a3, 697e, 8586, 7a30, 373b, acadia17_464e, 19f3, 0899, ijac201412408m1, ecaade2017_151v, ecaade2014_010p1, ecaade2017_054cc, 5c50, caadria2017_163g40, ecaade2016_123v33, 7d30, ecaade2016_036l9, 793f, fe04, d375, 6c0c, 1a35, c3fb, 7987, c8f7, 7b9f, 23b7, ab14, a4f8, 2d44, 7a8d, 62ae, d3a1, 06f8, ecaade2015_202s44, caadria2015_049z5, caadria2016_683x29, 0e69, 497f, 180d, 29e6, ecaade2014_071b17, 3429, 79bd, 4fe0, acadia15_311l12, af3b, 2a5a, acadia14_247m, e8ee, c45f, 2f3f, c728, a693, 7a96, ecaade2015_269r59, c3d7, 2a77, c1b0, ecaade2014_070u16, caadria2016_549r23, bb38, d642, 77f3, fc64, ecaade2017_265o, adc9, ascaad2016_004u2, d5d4, ecaade2017_256ii, acadia17_374cc, a214, 3b80, 4f65, 4ea7, sigradi2013_226, b76c, 18e3, 5008, ecaade2017_211aa, fcf7, 32c7, 0136, d460, cc4b, ecaade2016_095j26, 8ca8, 817d, ecaade2017_129ee, 52e0, ecaade2016_230y61, 0d9a, 0f06, 1e67, acadia17_117bb, fb81, ecaade2015_205a45, 3d26, 507e, 1605, f13c, 40a9, ff35, 93e2, f734, ff63, ed5e, 6022, ecaade2015_320l70, 4cb7, ecaade2013r_002g2, 6178, caadria2017_175h43, 98e6, ecaade2015_13m1, d3f8, acadia17_670vv, b89c, sigradi2013_117d, f96e, caadria2015_124u19, 803d, acadia17_324v, dfb0, 8c51, fbaa, 70b9, 34e4, ce6b, 5e1d, 33ae, caadria2016_829d35, d2ae, fb11, 6059, ecaade2016_063v15, ffc4, 3363, b5f2, 5db8, b43f, 9ed7, 36f4, 49ec, ace9, acadia16_124f9, 8049, 3c42, 80a9, 372f, b621, 640e, 56f3, 9ef7, eb5d, 502b, sigradi2016_770r, 238b, d0c6, ba2b, fbac, 06d1, d660, 0ef9, c852, 9fd0, cb2f, 7c17, ecaade2017_277cc, 68dd, f758, 5537, 1ef5, ef78, caadria2017_074k23, b7a0, caadria2017_190p45, ee1b, 8aec, e0d9, e04e, 1e38, da8e, 8a8e, fef2, f022, caadria2017_149f39, 774a, 9cf5, ef93, ecaade2017_051x, ecaade2017_203s, 510a, 3497, acadia14_435ao, 93d8, fc2e, cad3, b4ae, b1e7, a5a4, 19ab, c2fd, 02ea, 2c0e, e299, 8cad, 00d7, b584, 825c, 9b54, acadia17_258j, 9128, 4454, acadia14projects_627f, acadia17_62vv, acadia17_71pp, dec2, cbd4, ecaade2015_55k10, 14b7, acadia14projects_189at, b781, acadia14projects_375g, 79bc, b576, sigradi2014_345j8, 283a, f1e4, b914, 6233, ea3f, 6b62, d602, acadia14_719f, ecaade2015_55o10, 2e85, 2391, acadia14_43ap, 441d, c829, caadria2016_073w3, 1ddc, 1282, 3728, 7790, ec66, acadia14_497aa, ba35, acadia14projects_463az, 1f88, d8cc, b663, acadia17_551c, ecaade2016_mrtb66, 9510, ecaade2015_48w7, 9304, 0e21, caadria2015_139b23, ecaade2015_285p62, ecaade2017_143l, caadria2017_107p28, c709, 7bb3, f8b5, acadia14projects_177p, e5d1, 8fe3, b739, 4c0c, 80f8, sigradi2014_178r5, 3147, 133c, c94b, 4872, ecaade2015_48j8, 6530, f535, caadria2016_167j7, 1c6d, df2d, 6c6a, 6bb1, 367c, ab4a, dff7, afb2, 8c8c, 5a23, 6bd1, ecaade2015_215e47, acadia17_392t, cef6, e9e7, b153, b74a, a4e1, 6bfd, e369, 99ea, 0e79, ddad, 9b8c, 53e8, 8d8f, 17a6, 1c9e, 35f4, de41, 1626, e77c, sigradi2013_387a, acadia15_110a4, 49be, caadria2017_056v18, caadria2016_851o36, 192d, ec8b, ecaade2014_052f13, acadia14projects_375d, 737f, de9d, 6094, acadia14projects_647ax, 6210, d6fa, c7a3, a872, ca8c, b88e, b286, eeba, acadia17_392k, sigradi2015_10.377z22, 0488, df5b, caadria2017_129c35, c380, sigradi2013_215e, sigradi2013_347t, c691, f655, f09b, cd87, sigradi2014_169o4, 458c, 1e76, 2ab2, 824f, 2eb4, 604d, ecaade2014_224d58, 8a69, d641, bb88, 3ccf, 7a56, 054b, a01e, caadria2016_579r24, 62c1, 6abb, 6d69, cd2b, bed3, sigradi2016_426b, ijac201715105r, e25e, 4ef6, 33c0, f97a, a46e, 6b99, f406, 2d54, ijac201412302d7, ascaad2016_051e21, 289f, 8aea, 41bb, 5b90, ecaade2016_tkoh67, caadria2015_237j35, bc9e, 77ec, 7e3d, 4f76, 79d3, e2a9, 77d3, sigradi2016_729a, acadia17_71uu, f574, ecaade2015_171w36, d616, 7680, b170, 1bc0, a62f, 3122, becb, f108, cdde, e889, dc31, 2669, acadia17_163cc, ecaade2017_199nn, ijac201715106mm, 551a, 28da, caadria2015_043f5, ecaade2017_265k, ecaade2016_011y2, caadria2017_145a38, aa1b, cb3d, fc2a, e99c, f566, d9e7, a296, ijac201412408u1, 33e3, f123, 3938, c8ea, f3a4, a0e7, e8a3, 1921, 2d99, a618, 13c1, acadia14projects_609af, sigradi2013_425u, 1e24, sigradi2016_550n, c0ca, ecaade2016_191j51, e878, adf0, ijac201513303v11, 2951, be33, acadia17_237hh, 447e, 1cb2, 6a99, a001, ijac201715106x, 16ff, ab73, 4e5d, acadia17_291r, 9c13, f62a, 3fad, fc93, caadria2016_851x35, 6267, fd8f, 6d3a, 5451, fd89, c574, 8df5, 920b, 2ba0, 6c6d, 8167, 6b5c, 5b6b, 0a24, 86b7, ee2e, 3b02, 27d5, 59c8, 2048, 848b, acadia15_323v12, d9a4, d8ca, 96b7, 5f3d, e43b, 4a04, ad6c, e016, ecaade2015_175m37, 8c99, f3f3, ijac201715202v, acadia14_145y, e035, ecaade2016_045i12, 6460, ijac201412206x4, 1122, ecaade2016_208o53, aea8, 10a6, ecaade2017_099ww, f150, 6c25, 973c, acadia16_140b10, acadia14_63c, 594b, f28a, 6deb, c774, 9794, d5a2, f77d, 8268, ecaade2014_237h61, 6a09, 579b, 534c, 0a5a, 4088, a13b, 1f55, 09f9, ecaade2016_tkog67, a67b, 3caa, acadia14_565i, 8c19, 541f, bffc, acadia14projects_609az, ecaade2014_225i58, acadia14projects_33aj, 4c34, ecaade2017_220pp, 786c, 16a7, 74ec, 64e0, ijac201412204n3, ecca, 85c3, ecaade2017_192ww, 1d0d, sigradi2014_266h2, ac1f, 7228, sigradi2013_330c, 76c3, 2cc2, 3c18, 12b4, adcf, ecaade2017_199uu, ecaade2017_094j, 258f, ac85, 9034, b327, ecaade2015_122g24, e927, 302a, ab5f, 4a8b, b05c, ecaade2017_293ii, 726a, ad5b, sigradi2014_151h3, ce9c, d83a, ijac201412303y7, acadia14_53t, 1d6c, ecd1, 0e14, 1aa1, 6511, 3bf0, 6bd2, aeb0, 4504, fb91, a053, sigradi2016_803x, acadia17_330oo, acadia16_244j15, ecaade2016_108v29, acadia14projects_145k, ecaade2015_77a15, 9acb, 5c3b, 70ee, 221c, 5a45, 949f, f742, bc68, 5329, 649f, dc09, caadria2017_046u14, d901, 8171, ae25, ijac201614305j3, 1371, 7a92, ecaade2016_048u13, e8df, ec27, f148, 36be, sigradi2015_5.384m7, acadia16_88h6, 3fde, 1233, f49a, abc3, ascaad2016_007o3, sigradi2016_814f, c0bd, 9627, 48f6, d814, 9f6c, 0c40, ijac201715106cc, 1417, caadria2016_425b18, 4c6a, 867b, 3a35, ijac201412301y6, 1f26, acadia17_640t, caadria2016_013x1, acadia16_88s6, 2805, 4831, 8373, 82bc, c2f3, 85ce, 8127, ecaade2014_088h21, e3de, d71c, 901a, dfa5, ddbb, cee4, 6b01, sigradi2014_176d5, 3f14, bb8a, 5641, 1f59, 07e2, f34e, e657, dc1b, b991, ecaade2017_077d, ecaade2015_227r50, 38c6, c90e, 9b0d, 408b, 491e, 85f4, ecaade2014_143s32, 43a1, 6a3e, fdc1, 024f, ecaade2014_072f18, acadia17_502yy, acadia16_460w26, caadria2017_070o22, 6b13, 1859, a7ec, ea94, 2db2, ijac201412304m1, ecaade2016_165y46, 1805, 595d, c88b, 2b94, b768, f4ea, e85b, 9b45, 81d0, 7815, ecaade2016_057s14, e5e2, 5640, 5c67, aa00, bde9, ascaad2014_026d7, 8a95, 8a67, acadia17_414gg, 1ab3, e387, 3213, 7f61, 84d0, f607, 823f, 6ebd, ecaade2014_038l9, b8cf, ecaade2017_017m, 051e, a98b, 0789, 3669, b7bb, 370a, 9207, 55fc, bb99, a7ab, 1564, ecaade2017_215q, 300d, ecaade2016_074p21, sigradi2014_132n1, f7a1, cb33, 384e, 2b9e, a749, ecaade2016_119r32, e919, 8510, daf7, 5c6c, sigradi2016_455d, dd98, f631, 5c5d, 1e79, c49c, 9c1e, d2fb, acadia17_678zz, 0c41, caadria2017_021m8, 24ff, ecaade2015_64c13, 9095, 5a7c, 4aa3, f772, a315, 36b9, caadria2017_132u35, e465, acadia14projects_479f, e38f, 0f60, 685d, acadia17_296x, 0590, acadia17_608ee, acadia17_413w, 7dd4, ce77, 542a, c58f, 19f9, f6a5, 3a44, dd22, 8a73, f36d, 36a1, acadia17_658a, 949e, a1fb, e5f0, 5f2a, ascaad2016_004i2, 11aa, ec02, 4e67, ecaade2017_046qq, sigradi2015_10.220c20, 45a7, cf30, ecaade2017_046g, d52a, ecaade2017_019vv, caadria2017_041b13, 7113, ecaade2016_238v63, 8770, ijac201614205i10, 4fec, 15d3, 8555, cf28, 0071, ecaade2015_273j60, 9911, 8228, sigradi2016_732t, 2216, 2c26, acadia14projects_479e, 514e, ascaad2014_019c3, f7a5, 06a1, 65e8, 7231, fccd, 47f4, fe62, c1bf, 1419, 74db, 98a4, 69d7, 8ec2, efea, f79f, 591d, 347e, 1025, ac49, 7bf8, 8d20, 7821, dd51, c601, 6984, 8070, ecaade2015_53r9, ecaade2015_114s22, 8f9d, 442d, caadria2016_219g10, b49f, c5df, 94a0, 0151, d620, 1372, e23b, d4e7, 83b9, fe22, 3575, 209b, ed64, 1ff8, 8dc5, 2112, dc10, 0331, 3875, f8ac, 0784, b0a2, ecaade2013r_001r1, sigradi2015_sp_10.179h31, 4464, 4485, 56e3, bf57, 7111, 0fde, caadria2015_102b16, 7053, f030, 8d16, 601f, cc81, 59c2, acadia17_414oo, abcb, d3d1, sigradi2014_030a2, 3a99, e967, 5592, e791, d14c, sigradi2016_507vv, 7d89, ecaade2014_104v23, acadia17_628tt, 48fd, 94b0, ecaade2014_143r32, 3e5d, ijac201715106nn, 0b14, f96c, b493, sigradi2013_215b, eca6, ecaade2014_221k56, acadia14projects_81o, 74df, 7796, b543, bf44, e5d4, acadia16_402n24, af4e, bc72, 24f9, 7b9d, ecaade2017_032m, ascaad2014_033x9, ecaade2015_158g33, caadria2016_229a11, 2516, 8205, caadria2016_497a21, 248c, 0c9a, 27bc, 7a32, cd47, 4471, df4f, a5b6, 4179, 870d, 2ff7, ascaad2016_038w14, caadria2017_129y34, cca6, ecaade2015_261j58, 4d51, ce76, 500000000, 7dbb, 813c, sigradi2016_724uu, 4a3c, c399, b8a6, e44c, 9646, 1447, ecaade2015_171m36, 6762, 0d84, ecaade2017_210z, dc15, a976, ijac201715203f, 43ac, f899, 1e03, 0a3b, 0536, 09ad, 68a2, 2970, dd1d, ecaade2017_041v, e07e, 6837, df59, 3cac, 2c01, ecaade2014_035a9, 0762, 561f, c07f, ff9f, 952c, 68a9, ecaade2013r_004p3, e62d, sigradi2016_400j, 3806, 1568, fc50, ecaade2014_010r1, acadia17_188q, dd2b, f1fc, 37c0, caadria2015_081u11, 3c8b, e496, ecaade2016_bkoj65, caadria2015_086l13, 4478, ed45, acadia17_640bb, 7c27, 7b43, acadia16_260h16, acadia17_90ss, 8b02, b62c, ecaade2017_271h, ecaade2016_223l59, 32c1, ijac201715106yy, 5ad0, 67d2, ecaade2015_171l36, 0554, 24a9, d6a3, ba26, 5934, caadria2016_549v23, 9965, 47e1, c09b, f9e5, d761, sigradi2016_356h, acadia14projects_327c, 2430, 4dab, e379, cb85, ascaad2016_028v11, 4413, acadia14_389a, 834b, 87fd, ijac201513102n2, ecaade2015_294i64, acadia14_681ak, 9da4, 9500, ace4, sigradi2013_280o, ecaade2017_152vv, 8e68, ecaade2015_122i24, 9ca0, 869f, 963e, c060, 98a6, acadia16_12a2, 08ad, ecaade2014_133t29, 684e, acadia17_648mm, acadia16_432r25, caadria2017_021b8, 8289, fff6, 90b3, 34d3, 81f0, sigradi2016_777hh, caadria2017_040m12, f73a, 1763, 2c8c, sigradi2015_sp_8.284l30, sigradi2014_330h7, 3d5c, 6614, eca5, acadia15_417d18, 768c, 10f7, 5a2d, b2d0, ca6f, f96f, sigradi2016_490q, b4d1, ijac201412202t1, 458d, e398, fb8c, ecaade2016_157w42, ijac201614203z8, 7ded, d8df, e9e6, e6c1, f415, 8cec, acadia14projects_43as, 4641, 23b5, 1a58, 72b0, 4df7, acadia15_110w3, e03a, 031c, caadria2016_881v37, c89e, d6c3, 2015, 88f2, 3bef, 8b8d, e37a, 068e, d3ef, 276e, 8ee1, 943d, f777, b2f8, 6652, 0158, 5656, 866e, ecaade2016_198m52, be90, 4b04, ijac201513101j1, caadria2016_881c38, ijac201412203m2, bd89, bb73, d157, 84d9, f251, e696, f105, 6cbd, ecaade2016_068w17, 2fc9, 4163, ecaade2017_017w, 71a6, 85fb, 4abc, 1b11, 6bc3, caadria2017_057d20, 4356, 2e31, acadia15_451b20, ijac201412303g9, a1ef, 9bc0, e931, acadia17_89p, 74d8, 1d66, ecaade2014_214k54, ddfc, a51b, ede7, 05e3, 3cc3, 3d7d, 321c, 9e7c, 0bdd, 924e, f5d6, 93b0, 9f60, f49d, ijac201715106hh, sigradi2014_176g5, e97d, ecaade2015_319h70, 2991, b368, sigradi2014_151d3, 3bff, 367f, acadia15_343f14, d704, ecaade2017_293zz, d1d6, 12cb, 95e0, e82f, ecaade2015_139u29, 8117, 0c00, 8237, ijac201412403x5, d9bc, 6225, 91a4, ecaade2014_186b48, ecaade2015_13o1, a3ed, 0c2b, 6e9c, 053b, ecaade2015_115w22, db4f, acadia14projects_301ax, 7866, ecaade2017_277pp, cf0b, ijac201614305s3, caadria2015_105j16, 349e, sigradi2016_461k, acadia14_719g, 4cc0, e486, f4e4, b777, d0da, f584, acadia14_339az, 85a4, ijac201614202j8, 15da, 895c, 2829, 2ccc, ad15, 80f5, db1d, d223, caadria2015_213x32, 88cd, dfc6, 3adb, ijac201614401f1, ijac201614207t11, 0117, 9887, e5f2, dbaa, b780, 22ff, 419c, 53dc, 4331, 0c89, 62f9, ecaade2017_291z, caadria2016_405n17, 3257, 72dc, ccbd, 9996, 11ee, sigradi2016_483gg, ecaade2014_057d14, ab85, 4e19, d174, c763, 2155, 040d, ab53, 2bc3, 0c71, 1f0e, acadia14_435d, 6bff, ed2d, 7d3b, 0a5b, ebab, ijac201614105y4, ecaade2014_057f14, 0454, 7422, cd4a, 9e89, b64f, ecaade2016_037w9, ecaade2016_tkoj67, caadria2017_136k36, 4164, dd75, f4cb, b737, 1ca5, 4fd9, de59, ecaade2017_215ffr, 8a76, e457, acadia14_627at, 7b9b, 872b, fc84, 8da6, 08ff, sigradi2016_669bb, 2f07, 3ed8, ac0d, 80e5, 18bc, 0998, 8b3a, 8962, caadria2017_009x4, ecaade2014_094p22, 2717, 946f, 0324, 98f2, caadria2015_188t27, ecaade2014_230n59, ijac201513206g9, ece9, cb20, 96fa, sigradi2014_108c9, acadia17_358nn, ef91, c1dc, 507f, 3bf4, acadia14_627am, d3e7, acadia14_655z, fcaf, ecaade2017_108i, 4420, bf64, 095b, f67f, ecaade2014_184h46, caadria2017_115f30, 0d2f, 6581, acadia14_281z, ecaade2017_108h, 44df, 42e0, dd44, 26e5, ecaade2015_152y31, 51b8, 9397, e87d, c43a, ecaade2015_170s35, 028e, 26c3, 0e92, ecaade2015_314k68, 448d, 981a, acadia14_247k, afe8, e4e4, ijac201614206b11, 6c96, 19bc, b23d, ace0, ecaade2013r_001s1, acadia17_37ee, b986, ecaade2017_133e, ff50, bc10, 2ba6, acadia16_352z21, c051, 19fd, 3775, ad14, 1197, b681, ed51, 231b, 0f9d, a5e5, 3ea0, 4c0e, 4048, 1fbd, ecaade2016_158t43, 7a68, 97e9, 4a62, ecaade2017_157hh, sigradi2015_sp_2.112o29, fc8e, 4584, 22b1, sigradi2013_358a, ecaade2016_215x54, f961, e86a, c150, ijac201513203y6, 6712, a565, acadia14projects_101z, 26bc, e6ad, dbcb, 4d76, 06bc, 2e5a, db38, ijac201715203r, caadria2016_457o19, 0571, 147a, c9d7, sigradi2013_326n, 0934, ijac201614204a10, 6913, sigradi2016_732f, 9ca8, 0a93, 0757, acadia17_72k, 0469, 0923, 37e2, 5951, caadria2017_046v14, 673e, ecaade2015_287o63, 370e, 0148, 03d8, 96fb, caadria2017_057b20, ecaade2016_222w57, d8ee, ec63, 620d, ecaade2016_230o62, 69ec, a4ad, bb28, 7651, eaf3, 4b7f, acadia16_196f13, ecaade2015_138e27, 672b, ascaad2016_017c7, 096b, ecaade2014_163k40, ijac201513201z5, ecaade2016_099k27, 93f4, 48ca, b28d, caadria2017_023u8, ecaade2016_075y21, ac89, 9938, acadia17_221jj, 924c, ecaade2014_127n28, 1533, f9ef, sigradi2013_28o, 44f3, ijac201715102nn, 786f, 606a, 6bcd, 917d, 671a, ecaade2016_239y63, sigradi2013_386n, 8ac1, 9895, 9ced, 159b, 3309, 3f0d, sigradi2016_431r, e8cc, 45e5, f51e, ijac201715104l, ee0d, 22ac, f81e, 4ec6, 4be1, acadia14_463f, 1d38, acadia14_43aj, 7f31, ecaade2016_165t46, 3519, ecaade2017_080gg, e705, c2d2, 8f91, a939, a3eb, e0db, 7179, c7a7, 427e, ecaade2015_309w67, 1289, sigradi2014_329z6, ce88, 4d3b, 8675, e255, 921e, c07c, 497e, b00e, 36b4, 0473, 14a6, 02c7, 139c, c762, a0e5, ecaade2014_015r3, 8ac4, 6139, 591e, 68e5, ae4e, caadria2016_673z28, df8b, 33e9, ecaade2014_143n32, acadia14_53n, 0c61, 54c0, 0efb, ea8d, 8507, ecaade2017_192p, ecaade2016_011p2, 270f, c8bc, fda9, 5961, ecaade2015_170h35, afe5, fe94, 6bb3, 545d, 139d, acadia17_534uu, 06fa, ecaade2014_012m2, ecaade2016_095f26, 8058, acadia15_110s3, 3534, 4432, ecaade2014_237t60, 7599, 48cf, 1268, a45e, 8113, 5db2, ecaade2016_047p13, ce9b, dfd1, acadia14_135y, ab10, 37ec, a81f, ecaade2017_228x, 1ed4, e3fa, 845f, ecaade2016_243r64, 9fe1, 39da, aa12, b88f, f98b, 85cd, 3cee, a43b, 07a7, ascaad2016_047w19, c4b3, ecaade2015_284p61, acadia17_212v, acadia14_375ay, 8197, 55b4, c431, ecaade2015_319f70, 4ac0, 44fb, 38b9, 16ca, 4fba, acadia14projects_339ai, c980, d693, f9a9, b128, 4686, cdd3, 9d37, e02e, 96a3, 41da, f151, 4b2e, be6a, 4a87, 12f6, ecaade2014_201d52, d839, 93d7, c747, 0241, e2c6, 4fb9, a808, caadria2015_087f14, 730e, ecaade2017_215dd, 5010, f4a9, b9fe, 81b4, 10ea, df0b, c2d4, de75, acadia14projects_43al, ecaade2016_071z18, ffba, sigradi2015_4.219e7, 7529, 04d4, 8224, f41d, 1a07, dd78, f496, ecaade2015_116d23, 11dd, 61c9, 6ead, 75df, af99, d117, ecaade2017_124e, 94da, cb09, 725b, 77b3, 1512, ecaade2016_230h62, e191, acadia15_284t11, a40c, 2d32, sigradi2016_364rr, d87b, acadia14projects_177ab, 05bf, acadia17_128oo, b08b, 4472, 8172, 0a7e, sigradi2016_484pp, sigradi2014_345j9, ecaade2015_103o20, f83d, ea37, ecaade2015_33k6, 364e, 3d89, c6df, ecaade2014_084b20, sigradi2016_450zz, 980d, ecaade2017_172p, b8b1, ecaade2014_066n15, 67d7, 2771, 8694, acadia17_307gg, d245, 32ef, fe0f, acadia17_18i, 7ffb, a1ab, 8f93, 34a1, caadria2017_183n44, dbcf, ee6d, 381d, 5600, 354e, ecaade2017_288x, 6ce9, 239e, 10e5, d4f3, 7e27, caadria2016_755i32, 13b5, sigradi2016_803w, d6d8, 2300, 0d49, 88e0, acadia14projects_111h, 355c, 64ae, sigradi2013_155l, f205, 16d6, ae62, 5dd5, 82b9, 74d4, ecaade2017_003f, 582a, acadia14_177w, a589, 416a, sigradi2014_347s10, ecaade2015_279x60, efb7, 83da, 1a90, 3f9c, af55, caadria2016_135d6, cb15, 79d4, 6b6f, 0227, 7dcc, ab51, 70fe, e576, 3e42, ecaade2016_045h12, ecaade2015_164t34, ascaad2016_045y18, e271, 9525, sigradi2013_138u, sigradi2015_11.165o25, 91ff, 2400, e97a, e088, e759, acadia16_174g12, 57ec, d9f7, e521, 21a6, 9e86, 3406, 1f70, b8aa, ecaade2016_151b41, 31f5, 3161, sigradi2013_271, acadia14_539e, acadia14projects_347ap, 60e8, bfbe, ijac201412201d1, fa8a, 7cfa, sigradi2013_343h, 1967, 6cc4, 75e5, d7c8, fe18, 28e0, c57c, c64f, a358, ecaade2014_240g62, fa1b, fbce, 1740, caadria2016_517d22, sigradi2016_484oo, 52b6, 1c40, 671f, c69d, 05b0, acadia14_435ah, f696, caadria2015_218s33, f374, d817, acadia14_199ad, 4ed8, caadria2017_005a3, 6b8f, acadia14_453g, f113, 5bd4, 99c8, acadia14projects_167w, e049, acadia17_423ii, b77f, fd70, acadia15_263z10, a376, 32db, ecaade2016_118z31, acadia15_274o11, ascaad2016_049z20, 6d73, ecaade2015_265r58, 124c, 1d2a, 40d8, 6449, 44fd, ijac201614405h3, aba6, caadria2017_069v21, 8e2a, bb25, 57ba, 2b16, ecaade2014_066k15, acadia14_445ae, ecaade2016_158m43, caadria2016_651b28, b81d, 1aaa, ecaade2016_164g46, d5cc, aa8d, f826, 3b1c, ecaade2015_196r42, 383f, f5f3, ecaade2017_265p, 0b86, ee34, 9991, 7221, bc8d, 7a9b, e8a8, 052f, 2641, ecaade2015_169y34, 79f2, ecaade2016_230t62, 0dc3, 456d, f32e, a6bb, 8ae1, 97af, sigradi2014_045x3, acadia14_719h, cb81, acadia16_414y24, 1aae, 472e, 2ed5, 2a2b, ecaade2017_256aa, 33bb, acadia17_60w, 1dfa, 6522, 97c0, ecaade2016_208r53, 8db7, dca2, 4941, caadria2015_124s19, 6cb5, 252f, 634b, eb32, acadia17_170d, a2ff, 66dc, 2f55, caadria2016_105c5, ecaade2015_170u35, bc86, acadia15_149v5, 0ec6, 0282, 86f4, 92a5, 23c3, ecaade2017_256ff, 097f, 9d51, caadria2017_118b31, d5c2, 6462, ijac201715204y, ecaade2017_308gg, 7e83, 1b3f, 56a6, sigradi2016_792h, 655c, ijac201412204y2, acadia17_59m, 4759, c723, c942, cdd7, acadia14projects_435a, e39f, 1704, sigradi2016_583xx, acadia14projects_301j, b34a, 8f50, 2104, fa4f, ijac201513305s12, ffb1, 5adf, cab3, sigradi2014_151i3, 7977, b842, 850b, f3c0, 4197, 0b2b, ecaade2015_35b7, a8c7, ijac201513302n10, b61c, ecaade2017_032e, 1ef7, 5865, e17d, 289a, caadria2015_060v6, ijac201715104j, 11fc, 8446, c128, fe81, caadria2017_118v30, b98d, acadia17_678bb, 4436, bf5f, ecaade2017_047s, 0992, sigradi2013_271l, e529, 538b, 8502, b8ea, ecaade2017_164y, b6e5, c248, ecaade2016_104w28, e063, 1f40, acadia14projects_177n, 6ae2, 0c62, 7d34, d2c1, ecaade2016_152o41, 3592, 9add, ba30, bc3b, a788, 03e3, 9def, 5d5f, 3af2, ijac201412402p4, bdcf, ba7d, sigradi2015_8.239y13, 380c, caadria2015_172y25, fcdb, 0f73, d8a3, sigradi2015_6.387x9, 7330, 1c1d, 7c08, cf54, 28e9, ijac201412303g8, acadia15_251r10, 3540, fa13, 099b, sigradi2015_12.19d27, d447, 5ad1, f63c, d9ec, d9e5, ecaade2014_029b8, 8417, acadia17_82ii, caadria2017_069b22, 8c59, 7aaf, ascaad2016_007m3, c908, 2476, 51fd, ecaade2016_104y28, b3a0, db24, 2bdc, ac51, 523f, 269e, fbbe, ecaade2014_239x61, a778, 39a8, 4ad5, ijac201513103y2, 6571, 41dd, f6ef, sigradi2014_109f9, d692, 61c3, 448c, 1195, 4b7e, 92c1, af07, 1cf8, 185f, f986, 6452, 2670, 97ac, e1f9, e934, 779d, 3672, 5938, caadria2016_445b19, acadia17_145zz, 56f7, 39c0, be61, 0c2f, a322, 1f6c, fd6e, caadria2017_005e3, d23c, caadria2015_203g29, ecaade2017_215ff, 7c2c, ecaade2015_318s69, ecaade2014_070o16, 4f47, ecaade2016_140z39, e679, 54f1, ecaade2016_062e15, c644, 9dde, caadria2017_105g28, 818f, 6d33, 8e16, de5a, 17b8, b996, ijac201614405u3, dac6, cce5, b1bc, c9ca, 6612, ecaade2016_152t41, caadria2015_114p18, 1679, sigradi2015_8.264e14, acadia15_323d13, 9759, f519, bb69, 06e3, 80b6, bd4c, caadria2017_125z33, 04cd, b041, 5aad, caadria2017_163f41, 273e, 4d2d, sigradi2016_654zz, 0597, ad2a, 51dd, ecaade2017_215bbr, ba9e, 167b, 5ce6, 8065, ecaade2015_333y71, 833d, 105c, e460, ascaad2016_045g19, 51f4, caadria2016_013c2, acadia14_75b, ijac201513303e11, dcba, sigradi2016_601tt, acadia17_90q, 3f74, adbf, caadria2016_839i35, 8d35, 5eed, ascaad2014_008l4, 02f5, caadria2015_150c24, 6fbd, 8d88, ae17, 0c29, c340, 3193, eed8, acadia14_339an, 47c2, 03cd, ecaade2014_067d16, be49, 8689, 1550, ecaade2015_237c54, ecaade2015_180p38, sigradi2014_347t10, ijac201513101c1, 51ef, 1baa, acadia17_512aa, de56, 3331, 6d9b, acadia16_450p26, 9ebe, d5d6, b175, caadria2016_187n8, 6a2d, ijac201614208z13, ecaade2017_029w, caadria2015_126x20, acadia17_423kk, ed62, ecaade2017_130uu, f0a5, d958, cd81, acadia14projects_339at, 3015, cb27, f72b, ascaad2014_014b8, 5b61, ad87, c2bf, e2a7, cbe7, 73b2, ecaade2014_182b46, 32f7, 3013, 609a, 6852, acadia17_502tt, acadia17_534mm, 2323, 1582, f597, 3785, 34dd, 249d, 433d, d973, ecaade2014_195u50, e96a, bc77, ecaade2015_79l15, 0005, ecaade2014_153x36, d72e, ae56, d78d, acadia17_534ii, 1cad, 44d6, 01f0, sigradi2013_386t, ad12, ab7c, 394f, caadria2016_033t2, ecaade2015_194d41, d360, c8ca, caadria2016_229z10, caadria2016_435o18, 9ffc, 6eb3, 85a6, 1089, a76d, 09cc, 0e03, 4e8a, 486b, 863b, 410c, f5eb, 4734, 4cb8, acadia14projects_219d, ecaade2016_132g37, 9ef1, be0b, 6d2f, b114, bddd, 9e00, 775b, 8a4b, sigradi2015_11.165m25, d10c, sigradi2013_330, d041, f497, 1aed, ecaade2017_161d, acadia14projects_43ak, ee33, 1b09, 4dd9, 4a36, caadria2015_111h17, acadia17_59k, ecaade2016_042p11, acadia14projects_549s, bd36, 4b6b, 2f84, ed1d, 3692, 9392, acadia14_189ao, c6c2, 79dc, 0b94, sigradi2016_764h, 4b87, ecaade2014_180n45, f070, b98b, 1816, ecaade2014_014b3, c56d, ad8f, 91c8, ecaade2014_009b1, ecaade2014_072u17, 68df, 532d, ecaade2014_096w22, ecaade2017_046ww, 2c99, 4e78, 7015, 1f4c, 8afc, a968, 00e3, 4425, acadia14_281ad, 7bdc, ijac201412405v8, ea4b, caadria2016_301r13, 25e2, 9f78, acadia14_589a, cb04, eac8, 740f, cfc4, caadria2016_363c16, 55d4, bac9, ecaade2017_309ww, 8e1a, 7112, 7911, 54e9, 6d55, 713b, 59ec, 8fa0, 1416, ijac201614105h5, 35bc, 12d6, 2585, sigradi2016_792j, a292, 0793, 35de, ac75, acadia14_579m, eb8e, caadria2015_078n11, 500c, acadia16_78o5, cd52, 68bf, 3f2b, b7aa, b2aa, 1b87, c5d5, 565d, db6c, ijac201513206n9, 6d41, c2fa, 0157, ijac201412408s1, c03c, c480, ecaade2017_148rr, b666, acadia16_424i25, da50, 055a, e10e, acadia17_446x, sigradi2016_381o, ascaad2016_050x20, 76c6, e654, e352, 5ca8, bb94, be2c, ecaade2016_048t13, b950, ijac201412404r7, ecaade2015_61i12, 5061, acadia14projects_655ad, b52b, d52f, 2577, 293c, e307, 4dc3, 8d63, bfc3, ascaad2016_032s12, 99f2, sigradi2013_347r, 4c92, b01f, 9964, a097, 5e73, ffce, acadia14_565v, ecaade2014_145k33, aa99, caadria2017_127g34, e30b, sigradi2016_568ll, f656, 69d3, sigradi2014_313f6, 349a, 720f, 98da, c26b, 604a, d55c, 3d5a, 0758, 7d43, 9a82, ae48, 53fb, d0bc, 2a19, 5d36, 92d1, 6d54, a326, 2564, ascaad2016_003v1, acadia14_47h, 0dcd, 5136, e531, fdb5, 7c33, 05e1, fa79, caadria2015_073x9, 71c1, 52ea, acadia15_431s18, 228c, ecaade2014_237c61, fcdf, 2102, c397, 7b84, 82ae, ecaade2014_052i12, a241, caadria2015_206l30, eee7, c5ea, a6d8, b505, 7e78, 1970, a329, ecaade2013r_005h4, ecaade2016_074o21, ecaade2015_33m6, cc33, 1575, bb33, ecaade2016_067i16, 2f32, d666, 0e1a, acadia15_483z21, f49b, 9960, ecaade2016_221t56, b620, b453, 748a, cba5, 6110, 98ad, 31fd, acadia14_153ay, acadia14_43w, 3825, 0838, fee3, caadria2015_016j3, 0539, e2cb, caadria2017_029i10, 0c3f, ascaad2016_044s17, 189e, 36f8, acadia17_492pp, ba8f, aae4, a26e, fbba, 0e12, ce92, caadria2015_220g34, 041f, 9086, caadria2017_016k6, 69ea, 6ba6, e516, 2dee, ecaade2016_057m14, sigradi2015_sp_10.16e31, a571, c877, 8612, 33bf, 05cb, 5d1d, 180f, ecaade2017_230uu, caadria2016_797p33, acadia17_598ww, ecaade2017_059xx, 3e9f, a181, d5cd, 282c, 9470, 25ed, cfa6, 2129, 4151, 0807, 958f, ijac201412304z1, c70e, acadia14projects_375n, 65ad, acadia16_88y6, f5b4, aa0d, 51db, 0ab6, 11bd, a9dd, sigradi2015_3.209a4, 1c4e, f4b4, b5ea, ecaade2016_118j32, 6063, ecaade2016_089w24, a6eb, 9fff, 7fa5, a691, 3b71, d9b8, sigradi2015_8.264g14, 24a3, acadia14projects_311y, 91d6, 3f41, 813d, 1aa9, caadria2015_194p28, c817, 49f0, 1f4e, 4c06, ecaade2016_224o59, 94d7, 1839, b583, 9771, 3ce8, 4fb0, 33dc, a36d, 183e, 232e, 008f, 1471, 706c, aba9, 480e, 9188, 49d8, 568c, sigradi2016_431cc, 93dc, 3da7, 5c37, fd55, ecaade2016_013j3, 2542, 8f7a, ecaade2017_029q, 8074, 6138, 9bfe, 679c, acadia16_62o4, 78a5, 9ceb, 4900, 2501, 4167, ecaade2015_180x38, a56c, ecaade2014_204w52, 8c9c, 6ced, abae, ijac201715105xx, 7c43, b6db, efcd, 2d09, 3ae2, 3e52, 50c7, 0c7d, 0822, acadia17_512p, 7988, acadia17_435a, ascaad2014_030y8, e45c, b638, caadria2015_190m28, ced1, 5e71, 7484, 9858, acadia17_582nn, sigradi2014_345i10, 2262, 8c3f, fab8, 29e2, a30e, 5a64, 04f9, 80f4, ecaade2016_134c38, ecaade2017_257nn, 4bb5, 27d6, 80fa, 7964, 5225, 99d3, 0655, 8099, 0257, b45d, ef26, 59a2, a5b7, 4d64, 21a0, 639a, a4d8, acadia14_281u, d7ce, ecaade2017_274w, f66d, ee2b, de3f, 369f, ea77, acadia15_407v17, sigradi2015_12.107f27, 484d, 5d93, ac80, f715, c39e, ecaade2016_158p43, 4182, 1a62, 560a, af42, 9362, acadia14projects_365af, dcab, 1ac3, ascaad2016_045e18, 34b2, b1de, ba13, 5a88, b655, caadria2015_208w30, 79aa, b508, ijac201513201j5, e090, 0040, ecaade2014_042r10, ecaade2016_018h5, 6455, 9185, 365e, 83c5, ecaade2014_240i62, ecaade2014_157f39, 9457, acadia14_681aj, 3b22, a095, 5cfb, ac05, ed4a, cedf, bb0f, ascaad2016_003z1, 7626, caadria2017_015v5, 4ea8, b180, 440c, 9536, be92, fb34, 71cc, cec5, fdf7, 5d58, ecaade2014_180p45, de12, d6ab, 4e2f, 94ba, fca2, caadria2015_130b22, 45e0, f7e0, 9cd6, a6be, ecaade2015_231s52, b21a, ca4a, 499b, 05a4, acadia14_609au, f033, caadria2016_167f7, ascaad2014_005h3, ijac201614303o2, d09c, ecaade2016_162e44, 81a1, 6f5a, 6369, 764b, 618e, f72c, 154e, 0fa4, 1a7c, fb92, 47fe, ecaade2016_167e48, 2dcc, 8ff9, 0092, acadia14projects_153ar, ea5f, edfa, 40be, 7e38, 8407, acadia15_123x4, acadia17_590r, ea65, 7c29, 0216, ascaad2016_047u19, caadria2016_477f20, 5e84, c99b, c216, e76e, faf0, 1201, f53a, fd0e, sigradi2015_6.183k8, 7290, ecaade2017_277ll, 74b1, acadia17_598t, 7e2d, 7449, 5d4d, 965d, acadia17_231q, sigradi2016_815nn, a486, 18da, 3dd7, ecaade2017_122a, c1c5, acadia14projects_435ay, 54af, d834, sigradi2015_10.307g21, 7a23, caadria2017_016d6, 1422, 4efd, ecaade2014_155v37, aae0, 7b80, 07ba, ecaade2015_130w25, c85d, acadia17_670xx, ad69, 56d4, 27a1, acadia16_196d13, acadia17_340p, acadia15_417c18, 87d7, ascaad2014_024d6, sigradi2015_sp_8.326t30, 58fe, 9f58, 13b0, 64bd, ecaade2015_217v47, 203c, ecaade2015_25h5, f0f8, 0f41, ijac201513104k3, 7b45, 56bd, 7b0c, e8b9, ecaade2017_215z, 5eee, 6947, f285, caadria2016_549n23, 616a, ceed, 84db, 0162, ecaade2014_194m49, 54f3, f1df, caadria2015_069s8, 038e, 3c59, ijac201715105c, c993, acadia14projects_153ao, f091, 98db, 1191, ab08, ecaade2017_144w, 08cc, a373, b398, d2f1, 22e2, 7b33, eaf9, ijac201412304x1, b9d5, db55, 7e91, 57aa, ecaade2017_277nn, ecaade2016_075g22, ecaade2014_089o21, a9f0, d56e, 3a3c, 05c4, 6e4f, 3496, f52d, acadia17_168zz, 3919, 1b0d, 5f50, acadia14_579i, 220f, 0b33, 3898, 15cf, e767, ecaade2014_167l40, 9ce8, ba99, 992a, 5a51, a45a, 3477, 4351, ecaade2016_071r19, 9f64, c394, 7fdb, b941, 2e40, fb6a, ascaad2016_035v13, 1189, 72ce, 5941, a365, ecaade2017_308cc, 59f9, ecaade2017_308dd, caadria2016_517i22, caadria2017_048u15, 0fc3, acadia17_90uu, a2b6, acadia16_214j14, 05ee, 9856, 8034, 70cb, 1b12, ecaade2017_282g, 7a39, c60b, e0da, b6af, 8fc0, e8ae, ecaade2014_023d6, ecaade2014_141g32, f1b8, 8636, 34e0, bf82, sigradi2014_266e2, ijac201513105r4, 833f, acadia17_154nn, 40a4, e9c1, b84b, ecaade2016_042v11, a3f6, 9872, 1ab0, 8e54, ecaade2016_163g45, 6be2, 43eb, bc48, 152c, sigradi2014_049m5, acadia17_322e, 9910, 85b7, 6954, e78d, 9981, f8fa, 33ff, 3f55, a078, ecaade2013r_013x7, 32ae, ascaad2014_019b3, 320b, baa4, 15a7, 3c36, 8e13, 83e7, 737c, ecaade2016_144l40, a6d1, 49b0, 04ef, 416c, 5397, ecaade2016_067p16, e043, d0ff, 815e, ecaade2017_208e, acadia17_600aa, ecaade2017_029aa, 82c7, ff6a, c523, 358a, 61a5, 3b13, e44b, dc94, 85c7, f865, ecaade2015_175n37, 5665, ae58, 4d44, ecaade2015_206g45, 20be, aa24, 86a3, c981, 9848, 157d, a465, 5a71, f0a3, bcc3, 75a2, ecaade2017_048w, sigradi2015_1.320h1, 61d2, 4ea0, acadia16_24v2, ecaade2017_199ss, sigradi2016_417ll, 19e4, d97a, sigradi2013_397d, acadia14projects_111j, 7ae4, acadia14projects_565l, 054c, caadria2017_163h40, 9b3a, 44ee, 23de, 2d17, 420c, 5ae6, 5676, 799a, ec32, 2467, c45b, ascaad2014_029w7, 18c0, c7b4, 3aa3, a229, bd3c, ecaade2016_096m26, cfd3, ascaad2014_009d5, 9cbe, 24a5, 6c7d, acadia14_317ac, 2d16, 6b87, a3e6, sigradi2015_6.327u8, a196, 04ea, 8999, 2487, bcfa, 3944, c101, e040, cc73, 8624, caadria2017_051e17, 807f, acadia16_402s24, ecaade2015_129i25, 5689, b695, 7dcb, a4e9, 4d23, 7793, caadria2017_110h29, bcd9, c6f5, 4070, 031b, 2755, e23e, cee6, f52e, 1dab, 178b, 9464, ecaade2014_010l1, sigradi2013_195a, 1ec6, f3d2, b226, 7d1c, cf6d, d103, c722, 52b2, ecaade2014_214h54, c51f, acadia14projects_281aa, acadia17_90ff, ijac201715204ff, e4d0, 7af5, acadia14projects_291f, a942, 346f, 1764, 4a44, d916, 04cb, ecaade2015_53x8, 8416, a6ce, 39a7, 2f3b, 5823, ascaad2014_003a2, acadia14_101ao, fee1, 53e0, sigradi2016_448n, 5e68, 0717, 3967, ecaade2015_293z63, d8e9, d190, 7523, 8f78, acadia17_365g, 4123, d841, 49ac, ijac201513202m6, ascaad2014_013w6, a733, 9871, 2ce5, 41ca, 774c, ae09, ecaade2017_083yy, 87fa, 8d3a, 4e25, acadia17_220u, ad03, ascaad2014_003y1, 660f, ef72, c928, f229, 40b3, a159, 051c, 4c2c, 9c42, ecaade2015_202r44, de58, ecaade2016_167z47, 2848, fcf1, 3a2c, sigradi2016_428k, 99a9, acadia17_145g, 4109, 6151, ecaade2014_152f36, f797, cb1b, e6e4, 67b8, 058e, 18a2, 6d17, affc, f75c, 75de, 454f, 7b55, 4f1c, 2c5d, 8e03, 5885, 1130, ecaade2017_291l, aa31, 7b99, 7a7a, e0e2, ijac201513201c6, d464, 686f, caadria2016_755k32, sigradi2016_512d, 47e7, 9be5, 53a6, 8a4f, d2a5, 06ad, sigradi2016_752pp, 2a70, caadria2016_301j13, sigradi2016_741hh, ijac201412305i2, acadia16_224u14, sigradi2015_12.259y27, 0c6b, ecaade2016_217a56, 8948, ecaade2015_206i45, ac1b, bc5e, 176f, ed27, b7ac, c6e9, af5b, acadia17_491x, a70d, d513, 4637, fdff, 684d, d8d9, ecaade2017_265x, 749a, 3422, ascaad2016_007w3, acadia17_630d, 71fe, 7dc2, 81ac, de36, a263, cebb, b382, ab72, 42c7, 7415, ecaade2013r_008k5, da58, caadria2017_043f14, ecc5, acadia15_185u7, 1f16, 43aa, 7799, sigradi2015_10.7e18, 1019, ijac201513205d8, dc78, ecaade2014_163a40, acadia14_427am, sigradi2013_387d, ecaade2017_091b, b17a, 3ec7, ecaade2015_59m11, 5bcb, 42ad, 204b, c5ec, d3db, 6e4e, 20ff, 389c, 52c5, 549b, 7fb4, 3641, 9412, 0229, 3498, 3154, 5ec4, ijac201614202t7, 42d2, 69d5, 4ac7, 0ba2, f6db, ecaade2016_163w45, sigradi2015_13.316b29, 145b, c478, 9e33, d20e, a083, ecaade2014_204c53, ecaade2017_129mm, e77d, ecaade2016_203h53, 4f7e, 02a3, 2629, 17a3, e138, ecaade2014_138i30, d25d, ijac201412405t8, 2389, 574b, 4634, 0d42, 42ed, 6b98, c2db, a8cf, 785d, sigradi2016_659n, acadia14projects_479b, dffa, 37a6, d24a, 1001, 37ca, ecaade2013r_015n8, 8e89, 379b, acadia14projects_177ae, 64b0, d60a, sigradi2013_244p, 6ea6, ecaade2015_333c72, 478b, 7920, acadia14projects_647at, 8175, 8190, 74c8, 20b8, b6ee, 469e, caadria2017_037g12, 5ab9, 9385, caadria2017_101i27, bfcf, 25e6, 2e35, ecaade2017_192qq, 4267, 6669, f354, caadria2015_126m20, ijac201614101e1, 6819, 0060, 34c0, 3a00, ecaade2016_163k45, c8b5, 7190, acadia14_681as, 19fb, 1e2f, ijac201513101h1, 45cb, 4327, 7d27, ascaad2014_008o4, a9a9, ecaade2014_149w34, aaef, sigradi2015_10.140h19, ascaad2016_001d1, e769, 676b, 62a4, f1af, 6b49, ascaad2016_024i10, caadria2017_058k20, 77d9, e4a7, sigradi2015_sp_2.112p29, 400a, ecaade2017_054y, a3ce, 9aa6, 868f, ec10, acadia17_637l, d010, caadria2015_096i15, ef7c, caf3, dbd6, 8b6b, 7bf1, 9401, bf80, 071a, a36e, 61ac, b328, ed97, acadia17_648ll, acadia14projects_291c, 3e46, 85e0, 5bcf, sigradi2016_807kk, 0831, 2853, ed10, 426b, acadia17_60p, fc63, db98, becf, 43bb, 0a67, ecaade2016_190r50, 976d, sigradi2014_345u8, 071c, ijac201715106k, 3d9e, ecaade2016_230c62, 6914, 6649, 3851, 7fad, 778d, sigradi2014_074y6, a27b, acadia17_462ii, ecaade2017_053j, 1fa6, caadria2015_117v18, 079a, ecaade2017_254pp, sigradi2013_117r, 7dd8, d211, 8662, 81a3, d6c4, 215f, 1d18, 785c, 9107, c345, c682, 1b8d, acadia17_127dd, acadia14_699n, 814e, 7777, d592, b467, 1bf5, e7c2, d385, 4e7b, 0512, caadria2015_122h19, acadia17_284b, ijac201412407x9, ecaade2016_222i57, 12c1, 7fa0, e2e9, 2790, dfb3, 9ace, 8e0c, sigradi2016_420tt, 4730, 1401, 4568, d5be, e2ea, 2d1e, 0609, 6555, 1573, a6a2, 709b, acadia17_52r, acadia17_221oo, 8c29, 44d2, 31fb, sigradi2013_387t, sigradi2013_342r, 26cb, 055c, 65e9, 2e0d, acadia17_658xx, f7b9, 2572, cc3e, sigradi2014_201h7, ecaade2017_056yy, dc69, 6184, acadia17_340i, 27ef, ce2c, 67e5, abed, 6cf3, bd22, ecaade2017_108c, c046, db22, 003c, 0cff, cc78, sigradi2016_382aa, 6ed1, ecaade2016_071m19, 9906, f140, a50c, ff42, fef8, 195d, d390, ecaade2016_071e19, 5d87, 0edc, 3133, acadia14projects_579ay, 18ee, 7e33, 784a, 4fcd, 1ae9, c5a5, d295, ijac201715106c, 1ee0, 8259, 1003, 27b6, d648, acadia14projects_681ai, 5cab, ecaade2015_195f41, baeb, ecaade2016_033f9, 3f78, 82fd, sigradi2016_805gg, acadia14_531r, ecaade2016_215z54, ascaad2014_013x6, 4938, 8f72, acadia17_640ll, 41b9, 6a22, d2fc, 7ad3, 7091, 5249, 4609, 1128, c22d, acadia17_534nn, 52a2, 2e56, 1d47, caadria2015_130h22, caadria2017_023t8, acadia14projects_691as, 5068, 7441, 1acf, 6d27, sigradi2013_155m, 1677, 580c, 69ad, 312c, ba22, sigradi2016_602ww, e540, d17e, 8774, 153b, 361d, sigradi2013_271r, b5ff, 32f3, eeec, sigradi2014_123v9, 3a97, sigradi2015_10.307b21, 252a, 2e33, c03a, 661a, 8e39, acadia16_280j17, ijac201614102c2, 2560, 8123, acadia16_362o22, 1b9f, f979, 1fbc, acadia16_62s4, 51fa, a5fd, 5ab6, b747, 499e, 32c6, ba62, ecaade2016_018f5, sigradi2015_4.219a7, ijac201614102b3, 12b6, ed2c, 1e0b, caadria2016_187m8, acadia17_164b, db40, 89a1, 66c8, cb69, 1681, 2381, caadria2015_188x27, 7d45, 5882, 6ae1, a59a, 38c0, b709, ecaade2016_199b53, 27cc, d2eb, c4f0, caadria2017_023x8, fa92, ef52, 1aaf, f26e, a8a4, b765, acadia15_173u6, f35c, 50c4, 33fc, ecaade2014_113x26, 2bd8, c76d, fc06, c5a4, 8778, e743, 4f5c, 32ab, 606d, ab45, 59de, 0c99, 1cb0, f992, a5c3, cb2d, 3ce3, f565, ascaad2014_030a9, ecaade2014_220f56, 8e07, acadia14projects_565ag, 824e, caadria2017_030e11, 823d, ecaade2017_038kk, 042d, 37cc, ecaade2014_220i56, 69fd, ecaade2014_152j36, 9d00, d520, 62ff, d4eb, b831, 670b, acadia17_91a, 048c, sigradi2013_386h, sigradi2013_248z, e7ea, 5818, e26c, cf09, c76a, 521e, 5ec9, ascaad2014_017m9, 992f, 7b0d, 6c40, 7cfc, 1ff6, 09b8, 4139, sigradi2013_215v, f54d, db2d, d0ac, 981e, b112, d7f7, 215d, e886, 5a39, 9292, bb15, sigradi2013_194p, ecaade2015_194s40, caadria2017_048e16, ecaade2017_038jj, 5d33, 920d, 1f8a, 40ab, 3c61, a327, 0900, 27f9, d9fe, 024d, 6890, ecaade2014_225t58, acadia17_62ff, ecaade2013r_009m6, 4974, 55d3, 827a, 14e9, 0797, 2a35, ijac201614102o1, f7d4, d003, 06eb, e242, 06b6, cb13, acadia17_222g, 6eb5, d1a8, caadria2017_009l4, 023a, 949a, d82c, 3b2c, 8007, d6b5, ecaade2016_166g47, 1293, a7a8, 2d31, fa58, 1450, dd0f, 7879, 625f, 9175, a8f0, 4cee, 9387, 074a, 6b21, 9349, b424, 35dd, sigradi2016_590b, 94b2, 206b, c0b5, 01e1, ac42, 671e, ee61, acadia17_257vv, fe23, 5a98, 690f, fa81, cf7a, acadia17_678xx, 99e9, 96cf, de22, 4b31, d1dd, 7944, b194, f367, 279a, caadria2015_126w20, e403, c49f, b923, acadia17_37dd, 945f, b4a5, 9e42, caadria2016_579l24, 6c36, acadia14projects_589d, a39c, acadia16_214e14, 88f9, acadia17_284k, 4b9d, c11b, 4798, 00e9, b4d5, ascaad2014_004c2, 6ddc, d5d5, 388f, a582, 10f6, 5ba5, acadia14_565aj, 1ea7, 7c9d, acadia14_153au, 25da, 1541, d113, ecaade2016_162e45, ea25, f945, 12e2, 95da, eb37, 599f, a2d0, 694e, cfb7, 9766, 6686, 8248, caadria2016_641m27, acadia14_135o, ecaade2014_204f53, 43d2, 3d44, d556, 4b46, 4cd8, dcb8, e077, 9904, 2bcf, sigradi2014_070w5, dc0e, 311c, 4999, ba91, 7909, ce3c, 789a, c7e8, ecaade2014_162u39, c9dd, 6999, e3f1, 58cd, ecaade2014_176n44, 57ce, ascaad2014_032p9, 7d6b, ijac201614302x1, 9000, ecaade2016_190z50, acadia14_153al, aadd, b19c, ed35, d570, acadia14_189aj, c589, a412, sigradi2015_8.328m15, 3ea6, 5a7d, cd1d, b9b9, 7908, ca46, b1e2, bbfe, ecaade2015_227u50, acf6, 3f96, ascaad2016_001a1, 33b7, ecaade2016_037u9, ijac201513201d6, efd5, a702, 7058, e903, 9e6d, ff2d, 38e9, 5667, 605f, 8bf5, 299d, 3c24, ecaade2014_197j51, a5e0, 4ce1, acadia14_523ar, ecaade2015_59c11, ijac201513303s11, 18d6, b2dd, 282e, ecaade2016_040x10, 9735, 3771, 5850, 1ad2, fd48, 01e2, ascaad2014_036w1, 7a0e, 52d0, sigradi2015_4.219t6, f326, ecaade2016_123g34, c9e7, 0312, cc27, c4a9, sigradi2013_244n, 4df9, b337, 9d2f, 11c2, 2557, acadia17_38tt, ecaade2014_072d18, 1ea8, a667, 4a88, 4750, a8e3, 4550, 6da6, 3fc3, 2753, 999f, 16e0, b1d6, a409, c462, 7961, b4dc, e0b0, ecaade2015_64n13, 4f7a, acadia17_52cc, 5aae, 8616, e0a8, 716e, ijac201614203w8, ecaade2016_042n11, 2a2d, 44c2, 1a0c, 2483, sigradi2015_12.297f28, ijac201715104ee, caadria2017_079e24, a2f3, d7de, caadria2016_343j15, bdfc, 3ae7, 94f8, 2f46, 077a, 999c, ecaade2016_063s15, 1f8b, d1cc, 9bee, de94, 1ddb, c333, 21b0, ascaad2016_017a7, ad9c, d8cf, dade, e789, d19b, 4d45, da30, efb2, 5c3e, 60a1, eb3a, f0f2, 2291, 0fa3, 2bee, 152f, ecaade2016_113a31, ecaade2014_153n37, 4d43, be2d, 95d2, 0902, 1ce4, b353, 5b56, e741, d1d5, 2b4a, ecaade2016_040t10, ecaade2014_173g43, sigradi2016_440gg, 3903, ascaad2016_054w21, acadia14projects_565h, 8b98, 75ec, 4ad1, 9125, 16c8, acadia17_435ww, 2e73, 6cf6, acadia14projects_671u, caadria2016_187c9, 2ebe, 6173, af28, 8455, 360f, 98fe, sigradi2013_386l, acadia17_454z, 419b, sigradi2016_625uu, dd33, fc5a, 71bd, 6df0, f730, 95aa, 1fa2, d626, cd5e, acadia14_339au, 657e, 4cc6, 98ed, 4874, d9f5, ecaade2014_137b30, acadia16_98n7, ascaad2014_014k8, e260, 3972, ecaade2016_238i63, acadia14projects_199aa, 9bde, 3a18, 26dc, e6cd, ecaade2015_139z29, 4716, caadria2016_497y20, c0f6, 87a8, sigradi2015_8.289d15, 44b6, 9973, ijac201614202c8, fecb, ef13, dabf, fec5, 57e9, b647, caadria2017_096c27, d729, e041, caadria2015_072p9, 5607, 0f14, ecaade2014_215f55, 03b3, ecaade2017_254nn, 0cd2, 595b, 35e8, c5ae, 05b6, ascaad2014_012d6, 3be4, acadia15_395w16, ecaade2017_099tt, 0e0d, 7cbe, 277a, 822b, 7324, ecaade2015_127f25, d37c, 5030, 77d2, 0b5b, 75c3, ijac201412301w6, 15d9, ee77, sigradi2015_10.309j22, 063a, 6a24, 260b, ca67, f73e, a8ed, ae5b, a41a, f3d6, 43c0, 19a3, 9e80, ijac201715202kk, fca1, 402f, sigradi2014_084b8, caadria2016_851w35, caadria2016_851r36, db5e, ec0e, ecaade2014_080e19, 6a13, b595, 7684, 187c, 5cda, c093, 3571, 80ca, 9d45, 38f1, sigradi2016_385mm, acadia14projects_339ag, 4d17, ee8e, 88f5, 3a58, fb67, a04d, c273, 170d, ecaade2014_168y41, ef5b, c6b6, 9ecd, ecaade2017_059rr, 0738, e5c1, bb1f, acadia15_483v20, sigradi2015_10.140e19, 63f0, 55e7, sigradi2016_364mm, 62f8, 0750, 72a7, caadria2017_048y15, ecaade2017_094l, 1235, 2d82, f68a, caadria2015_156l24, cbf7, 4d32, 20c8, ecaade2013r_009k6, 9f7a, ijac201412403g7, 0bc5, bb55, 3b54, 6cb0, 3772, 669d, acadia16_270h17, b220, a02b, ijac201513206d9, 4a5d, ce42, 76b0, 20e5, 1b45, ecaade2017_269a, 6df7, 244f, 3046, 1783, 70db, 73d2, caadria2017_104c28, 6a44, 76da, 1f90, ecaade2015_109t20, 6377, affd, aea6, 511e, f8ce, 0b35, ijac201614105e5, e808, f066, 850d, 0137, 8bd1, a981, fe3b, caadria2017_124g33, 6514, d37f, 7a9d, 9a35, fb8a, c598, 91a3, b46e, af0a, 38f9, 89d7, e5ef, 155e, 39eb, f3cb, 5d77, ecaade2017_116g, sigradi2015_10.378e23, 842f, ca1b, fdc0, acadia17_570cc, cc8f, caadria2017_042v13, ee26, dc9c, afe4, 9e75, ecaade2017_293hh, ecaade2015_55d10, ed1e, c2c7, 5869, a70a, 40c0, 1e7e, be51, 7467, 3615, ecaade2017_229q, 37a8, 266b, 53d1, 1e0c, 16e4, 621c, 2fc8, 97c7, ba4d, bed1, 450a, 0fb8, caadria2016_085g4, ijac201412403s5, e4af, 4b5f, 0e6c, 9c51, 3891, b6c4, 2c7a, a0dc, 91be, f99b, ecaade2017_079s, sigradi2015_sp_8.78j30, e1a5, 17cf, sigradi2015_3.201s3, d9ad, 231c, 127a, ecaade2017_ws-archieduv, ecaade2016_223e59, 8116, caadria2017_185w44, acadia14projects_43af, 1e63, ascaad2016_056h22, a87c, 61bc, d639, f81c, acadia17_544ww, caadria2017_057r19, 7c7f, 2608, 4760, ecaade2016_tkod67, aea0, 5d8d, 3f1c, 4a45, 8ba3, sigradi2016_792m, 98c3, c5b6, ecaade2016_127c35, a4f2, 8f6e, 35d3, c570, ecaade2016_224n59, f822, 1cc5, d915, sigradi2016_558s, acadia17_608gg, 696c, f78d, da72, b5eb, 0638, 9b5f, 3f85, ecaade2015_314d68, ecaade2017_257zz, 6ec9, d51f, sigradi2016_550o, caadria2016_445c19, fcbd, 6b53, ascaad2014_014p7, ascaad2014_022f4, 20c0, c318, a232, c3ad, cdab, 1778, 736b, acadia14projects_681ah, 9005, 7431, afdf, dcbe, 0957, bb2f, 051a, ecaade2015_278o60, f4ac, 88b3, bda3, 960f, b5f0, 7fe1, c138, a08e, acadia15_333a14, 435e, sigradi2014_345d9, fd95, 08aa, ecaade2014_016e4, 6637, 6001, acadia16_290f18, ascaad2016_011i5, 1ef6, 014c, ijac201715204t, acadia17_316uu, caadria2017_165v41, e875, 5968, 7b2d, efe4, 5927, b293, cc30, 32d6, aacd, 3b06, acadia17_413y, b3a5, ecaade2015_17m2, 26fe, c822, 3cd5, ascaad2016_028j11, 06e1, 4054, 5069, b7c9, ijac201715201z, ecaade2014_010g1, 9343, sigradi2013_52j, acadia16_352t21, ae2c, 1f98, 278d, 1587, 6fea, ecaade2014_053m13, 5feb, 69e0, 1c89, d86e, 7524, 918d, 75ad, d5dc, 792e, 7c6f, c664, 6be3, 4671, b588, ac43, 8411, 4663, 6e8e, acadia17_164yy, ecaade2016_203g53, ab36, ascaad2016_013e6, 29e9, cb68, ecaade2014_214v54, f05c, 0f35, 8a97, d566, a3a3, 0ec7, caadria2017_079v23, 4dcd, acadia17_36v, a8ad, 6b36, ijac201412406i9, dc5f, 168e, d4a8, sigradi2014_186c6, 1999, sigradi2014_042s3, 6075, 7e03, 3cc1, 980a, f0a2, dd87, ascaad2016_030e12, 4bf9, ca9b, 2260, acadia16_12m2, 9c03, b8ab, ecaade2017_255qq, e9b7, 8b2c, caadria2017_175a43, acadia17_283tt, 9e09, 36f9, ijac201715202j, ecaade2015_138f29, 9666, ecaade2014_052c13, a284, caadria2016_549p23, acadia14_135w, 54ad, 8a0c, bbb0, 9567, 4a4c, 99b0, 0d66, a86c, 5a00, 941a, ecaade2014_066z15, 37e4, 14f5, 083d, 5d0a, 773b, 4e6f, 8e61, c541, 3a01, dfa1, ccc0, 42fe, 7591, acadia16_270c17, 0d28, ecaade2016_217j56, 270c, e4e3, 5dc6, 0dc8, f1d4, a52d, bf95, e80e, ijac201513305u12, 9c12, acadia16_382t23, ecaade2014_206m53, e8ab, e3be, caadria2017_174w42, 1ea0, 85f5, ed57, d3fd, 5da1, 30fb, ef03, ijac201513305m12, 7c1a, cbbf, 6dd6, fc16, caf0, sigradi2014_197t6, ecaade2015_22x4, 74b6, 28a8, ijac201412401s3, ecaade2015_77y14, acadia17_298jj, 7540, c90a, e9d1, bd7a, ecaade2016_073c21, 396a, b6ae, 62c8, 5c0f, ecaade2015_18x2, ecaade2014_233f60, e858, 0363, 2424, 0036, d357, 860c, ijac201715202rr, 2da5, 171b, ecaade2016_065c16, d4d4, 837a, a2f0, caadria2017_129z34, ecaade2014_120h27, ecaade2016_154k42, ecaade2017_057v, b8d7, 4bc7, ecaade2015_293a64, 92fc, 30e8, 9baa, c18b, a8d7, acadia16_12f2, a15e, caadria2015_014m2, 5f48, afd2, 2750, 0147, 8dda, ecaade2017_157ii, 1e7f, 83d0, ddfa, ecaade2014_094o22, 7b12, 15f8, 6399, b832, 0879, d9b5, sigradi2015_10.267l20, 1fd2, ecaade2016_071a20, 140c, eaef, 4aad, 947b, 689c, 626d, dd6c, ijac201412303y8, cb4d, sigradi2016_490gg, 4b26, ijac201412302k7, 5953, 4ee9, 3a9e, dc63, acadia14_579e, acadia15_483m21, 0378, 42dd, acadia14_619v, 49ad, 83f1, ecaade2017_124i, 98ee, 74af, 9db0, a3f9, eb23, f259, 92c5, b224, 62ad, 2007, 4b4e, f9e3, ecaade2015_73f14, sigradi2015_9.152p16, ab46, ecaade2014_168s40, 97c6, 981d, 8554, c6ac, 0a8e, eaa7, 26ad, 6597, ijac201715205qq, dc6c, d6df, f516, 932a, 71f2, cff8, ascaad2014_004h2, sigradi2016_467p, feb9, ecaade2016_222v57, b3af, 3981, 219e, 4229, 1d7b, acadia14projects_627as, 2385, ecaade2017_302ee, eb60, b782, 622e, cb21, sigradi2014_189n6, fdb1, bf1d, cc37, cd50, 61b2, 8af1, 2505, abec, 6dfe, acadia14_399am, 6f16, f11b, ijac201614105t4, fa73, 78de, 49c2, 4d49, a6ee, 3bf1, ijac201614202i8, a157, 447b, ecaade2017_291j, 66f3, f398, sigradi2015_3.370a6, 7e6a, 3f83, 84ad, 1022, 722c, cd0d, 2356, 75aa, 9eb1, ijac201715204ll, 37ef, 403b, sigradi2016_817p, e432, 7042, acadia14projects_339ap, acd0, 42a7, 40fa, ascaad2014_006z3, 9a85, 13e9, 5755, 87a5, 4518, 2db1, 641b, eff7, sigradi2013_303m, 0e1b, de68, acadia14_291ap, bd5e, 60cc, 86e8, d895, cc76, e9bc, c894, 7a2b, 9a36, ecaade2016_095w25, 708f, e8a4, 8a07, 116d, ecaade2015_158b34, acadia17_248b, acadia17_28q, 3c47, 06f0, f7d8, caadria2015_114r18, acadia15_211w8, 162a, ef35, 41f2, 54f6, sigradi2016_686uu, caadria2017_107m28, 196c, b76f, ae05, 66d6, a469, 27f7, a4c5, 1075, b9bd, b4c7, 73b0, 0ad1, 9f11, acadia14_125t, f956, sigradi2013_248f, a219, 8973, f6ab, dd00, 8a7d, 565c, 6e09, sigradi2014_189k6, 9dab, 190b, e00e, sigradi2016_448gg, 8000, sigradi2013_268h, ecaade2017_108k, 1cae, acadia15_395g17, e226, a8b5, 2275, caadria2017_015b6, ascaad2014_020v3, acadia17_404dd, 92a9, caadria2016_135w5, 9f2d, b69f, ecaade2015_61p12, 4282, caadria2016_529s22, 4ec5, 9808, da09, 2116, ascaad2016_022o8, ecaade2017_083zz, 94ec, caadria2017_052r17, 0faf, sigradi2013_304a, ef4b, 60b4, d50e, 80b3, 3c21, f2fb, ecaade2016_108z29, cc69, ecaade2014_071v16, 63de, d0c8, ascaad2014_029l8, 96e7, bce3, f808, a955, 317d, ecaade2014_214g54, 0e01, acadia17_600v, f658, dbab, ecaade2015_196p42, ad35, 8511, 63b2, 0fbb, c743, fbdb, 0601, d2e3, ascaad2014_018z1, 26ea, caadria2017_182x43, c146, ascaad2014_014a8, 0369, 92ad, af93, beef, f873, ijac201715105oo, 06d8, 89da, 6330, a479, 8c07, 0977, 8ab2, 2177, c940, caadria2015_185k27, fa74, d1f7, 60c8, 0cc1, 4e6b, 7a7f, e928, 5992, ecaade2017_079o, 1fff, 336f, a0d1, f24f, ecaade2016_048x13, 30bd, caadria2015_206u29, cea4, 4075, 8312, 62cd, c7f0, 5d67, 0ee6, acadia14projects_473am, 596c, 4441, b151, 094d, 114a, c21c, dabc, 63fc, 46f4, 6d77, 9bf1, acadia14projects_357av, sigradi2015_3.345v5, 9b5c, ecaade2017_013ll, b364, ecaade2013r_005j4, caadria2016_663o28, 8e9e, ecaade2015_148l31, 64e6, 97f4, 6c63, sigradi2013_135j, 130c, d394, 289b, 05f2, 8937, ijac201614101d1, 3886, d944, 7667, 890c, 14e8, 101d, c60d, ecaade2015_285n62, 08e0, caadria2015_049e6, 7794, ef0f, 1139, 3a2a, 2649, sigradi2016_642ll, 9027, 870b, 837b, 65c1, d4ac, c494, ecaade2015_92n18, c9df, caadria2016_703f30, 209a, ecaade2017_008e, a657, a333, 26ca, d151, ecaade2014_127o28, sigradi2013_342t, 80ae, bdbd, e157, caadria2016_135b6, 8f55, 4e55, 2640, 25df, 5492, caadria2015_126f21, 75fa, af2e, fca3, 0c48, 48fa, c840, 44ad, 5cea, 7b94, ascaad2016_043n17, 1093, ecaade2017_274bb, 4f9e, 9f5a, 59fc, 9b19, e52b, caadria2015_015e3, 39df, caadria2016_229o10, 92ff, caadria2015_220b34, ecaade2013r_009u5, 7fd6, 619d, 784f, 3107, 9682, 2540, 4107, 8149, 1cce, 6cb4, 411e, a7b4, cc53, 58b9, ascaad2016_028d11, acadia14projects_479p, af74, 35d8, 2f71, 7eb6, acadia14_101n, 5d32, c4b5, acadia16_372k23, 742b, ecaade2017_059tt, bdcc, ee43, caadria2016_611u25, 572d, ascaad2014_017l9, a0ce, acadia17_100j, cd7d, 6f66, c80f, 60c4, ecaade2017_101s, 8dba, 7983, sigradi2015_3.65o2, ec59, caadria2017_072c23, fcb2, 4a46, 0e46, bef7, 8393, 545f, ec25, ecaade2015_73c14, sigradi2016_814e, 7990, 9d85, e453, sigradi2013_425, ea84, 6235, ijac201412305e2, 2c65, 9ed0, 25e1, 841e, 796b, 9a75, 8d00, 07f1, 60cd, 0134, e92f, bb82, acadia16_382u23, ea05, 0199, 6512, ecaade2016_230k62, 618c, c25b, 7d80, b36b, 9aa4, 6f2d, 5b9e, 0b0e, acadia17_600bb, b62e, ascaad2014_033z9, 4af9, 3702, ecaade2017_019ll, 7da1, 690d, ecaade2017_027qq, c87c, acadia17_628pp, 8b1e, 0a40, 9de6, 6758, acadia14_347ap, 90c5, 2309, a01f, 17ab, 20ea, f7ef, 06a9, 5547, 7adf, 62a3, d0af, a818, c848, ecb0, 819d, ecaade2016_223p58, 53d7, 6c0b, ecaade2017_046c, eded, b9dd, ecaade2014_194d50, acadia14projects_347au, 3033, 2a24, adcb, ecaade2014_194g50, 7cf0, ac5a, aced, c32a, 2b7b, 37a1, 4498, c2c3, 7bdb, sigradi2016_356g, ecaade2017_054ll, 3a72, 9d27, c2d5, d074, 3b2e, 2e1d, 8527, 2b21, caadria2017_009w4, e142, ijac201614305r3, ecaade2014_030j8, b2c5, 40ff, bf6f, 0715, acadia14projects_267i, a9cf, 7f58, 5a1e, ecaade2017_230rr, 2d98, d335, cfdb, fb07, ecaade2016_230z61, 8a15, be37, acadia14_661o, acadia16_98h7, 0133, 420f, 05af, b9d9, 214e, 5ed9, 8f45, 8885, caadria2016_435p18, 5367, sigradi2015_6.151g8, e14c, ecaade2015_333i72, 501b, 93ec, sigradi2014_213y7, 5946, 7c81, e2b7, ecaade2014_104p23, ascaad2014_005t2, 4d7f, a368, dfcf, 0881, 0ee4, ecaade2017_282d, a9bf, 09a1, cedd, 6d95, acadia14projects_409n, acadia14projects_719g, ecaade2016_042u11, 4a6d, c18c, 8ce7, 20f9, 0773, f45d, acadia15_232m9, 305b, f987, 6de7, b31c, 87e0, acadia15_343d15, 0700, fbd4, 820f, 5ebb, 08b0, a74a, 22cb, ecaade2016_188j50, 0434, 539e, sigradi2013_401l, 4d36, 68c3, 5cd7, c73b, c79a, 2dd1, a99e, ff95, acadia14projects_357az, 7b36, 9c6a, a0c9, 86f2, acadia17_318m, caadria2016_291o12, bded, caadria2016_383t16, 45f8, 4418, sigradi2013_294r, f176, caadria2017_058o20, b78f, f09f, 08a3, fd45, caadria2016_177i8, 70fd, efed, dc01, ca3e, 478e, 0f99, 4af6, 344f, 7d8a, fb22, fd33, 3d06, b787, 5bbe, d6ce, sigradi2016_732v, 45c2, e0a7, 1f25, 6457, ecaade2017_257vv, c87e, ecaade2016_102m28, ecaade2017_215tt, ijac201614404w2, 69a2, 7df5, 2a2e, cdf9, d60b, 5bc7, acadia17_232bb, 55b2, ijac201715202x, 66ba, cac7, a187, a948, ecaade2014_173t42, 0889, 6ca8, d03a, ecaade2017_067aa, acadia17_349m, de0e, 6c47, acadia15_497i22, 2a85, 65b6, 7166, 19b3, 676e, 07ce, 3a26, 223d, 4b14, cdef, b65e, acadia14projects_375f, 74d7, 96d4, 8674, 754f, ecaade2014_157u38, 1273, ascaad2016_040a16, 617b, 96a1, 165f, acadia14projects_661h, acadia16_10f1, 8a9a, ecaade2016_mrtd66, dde9, 3b1a, cbbb, 8240, ecaade2015_261k58, 8d17, 3211, f629, 5e1b, 9b24, ijac201614202w7, 845c, bc75, 2a26, b089, e86d, 22da, sigradi2015_12.215l27, sigradi2013_397h, 429c, 914a, sigradi2015_8.81u11, 5769, 0b7a, 116c, 358c, acadia14_347ar, 84b3, caadria2016_013n1, acadia17_90jj, e8d1, ecaade2014_218t55, 1d06, ecaade2013r_012o7, 0fba, 0e64, 2809, eaff, d313, 5d38, 1eb3, 85a2, 37b9, 567e, b4e7, bec1, b643, 1ba7, sigradi2015_10.381g23, 327d, 7aa1, 8aca, bc4c, sigradi2016_814qq, 6e9b, 119b, ede2, 25a8, 2c60, acadia14_589k, b3ce, 9dc4, e187, efbf, acadia14_609al, 3834, 960d, cd61, 6470, ijac201513105t4, caadria2017_041y12, 7136, eeeb, acadia17_464g, acadia14_135aa, ecaade2017_050i, abbb, 6dfa, acadia14projects_111n, 9398, 8a93, caadria2017_017j7, 3c49, 4885, 23db, 7bf3, acadia14projects_23ae, ijac201412406p9, ecaade2017_244ii, 696b, ecaade2017_073r, 0cf7, sigradi2015_8.186x12, ecaade2017_170k, 8b96, ec9b, 5a7b, 33bc, 80b9, 0af7, caadria2016_445a19, 1c76, ecaade2016_108x29, bf77, acadia17_146i, ascaad2014_010t5, c168, bb87, 44ec, 4517, c173, 806c, sigradi2015_3.212l4, 2361, ecaade2016_tkou66, sigradi2016_356f, 31f6, a220, 9e9c, ecaade2016_140y39, ecaade2015_100r19, 8285, 18df, ecaade2015_152w31, 927d, 851c, 9a51, 66b2, ecaade2014_111i25, ecaade2017_017q, ecaade2017_173ll, b1ce, ijac201513105i4, c593, b2fb, 4a71, ascaad2014_018b2, b40e, 6e1c, 586f, acadia14_479ar, e3ac, 356c, 4d4b, 0907, a118, 5359, e084, e7c9, 8882, 4090, 77e5, caadria2017_165i41, 5478, f2f7, 7dfa, caadria2016_073a4, 0b63, e34e, 82a4, 96f6, 4d12, ecaade2016_128j35, ascaad2016_040d16, ecaade2015_240r54, 1928, f4b7, ecaade2017_094f, 5612, 1396, a489, baf0, af87, a01a, 33ad, b494, 30f3, 96a7, 7975, fee8, acadia16_318j19, c990, 7f3c, sigradi2016_455b, f0cd, 99f3, 97ce, 36f1, 325b, 0516, ecaade2016_038i10, af1a, 0f71, 3188, cf95, aacf, 75ce, 9acc, c336, dec7, ecaade2016_222g57, ecaade2014_155w37, c4f1, f097, ca9e, ecaade2016_043y11, 7180, 84fe, 3549, 8d2d, ijac201614402r1, 07b0, 9c1b, a24d, 3e8f, 9c84, ecaade2017_290pp, 5040, e607, 4f56, 3f4a, ecaade2014_057i14, ab86, 5aaf, acadia17_284p, 99d8, 4969, 592b, 6405, d21a, 65b2, 5514, caadria2016_177h8, 012f, 1e97, 4274, 309b, d73c, acadia14projects_661j, 4325, a497, 89a8, 4607, acadia14_357ao, caadria2017_016g7, acadia14projects_565ab, 5860, caadria2016_177d8, ab4e, f37f, 34bd, 0ccb, sigradi2016_484ww, caadria2016_177w7, 558f, e7ca, afec, 1851, 0123, ab69, fd37, 0160, c46d, acadia16_62k4, sigradi2014_345k9, ijac201412303w8, ijac201715104y, ascaad2016_045x18, 23ba, 2e7c, caadria2017_018z7, 85e6, 8da2, 3f80, 7827, ascaad2014_019o2, 8011, 043a, ijac201614105i5, acadia15_232s9, 30d5, d75c, 9316, 7e54, 6b3b, caadria2017_021n8, 0f86, c2b0, 0449, 4883, ecaade2015_207g46, f1d7, b3bc, ijac201412206w4, c680, a123, 0337, acadia15_343l14, 5535, ecaade2017_198ss, ecaade2016_073g21, ecaade2016_223k58, 7101, e324, 7334, 6e0f, a8de, e624, acadia14_189ar, 8bfd, caadria2017_149d39, 7023, ddf8, 836d, 0355, 00a8, fb5a, acadia17_222y, e450, 135b, sigradi2013_429d, ff07, c2a0, 7d96, 8001, a680, 4a98, ecaade2015_119d24, 9737, ijac201715106a, ecaade2017_240q, 25cd, 1ff5, 6ce2, b26f, ecaade2016_175j49, 4652, 8a8f, ecaade2017_071tt, ecaade2016_mrti66, 6f46, acadia14_601w, e45d, f74d, 1385, caadria2016_797n33, 524f, 0910, 6c05, ecaade2015_79j15, 2d71, 6896, 23f5, 102b, 42b5, 983a, adb6, baaf, fe85, ecaade2016_167x47, sigradi2013_100i, fce9, sigradi2016_724zz, 5bb6, ecaade2014_042p10, 4138, 57ea, d477, 843e, d974, 476e, 0704, e5bc, e58e, c442, ascaad2014_017v9, sigradi2015_6.387l9, f436, ef83, 92f1, fb60, 2905, fa29, 977b, e7d3, sigradi2016_764d, 462b, 47b2, acadia14projects_339ay, ecaade2017_108v, 38ce, ca51, 59e4, ecaade2015_284t61, 06d9, afc3, 1e32, c6bd, fa12, 4035, 5523, acadia17_162r, a86e, cfe0, ijac201614208s12, 14b6, 0dae, 96a0, ecaade2014_072j18, 78ea, ecaade2017_198pp, caadria2017_096n26, ijac201614101c1, cfc2, 5262, da6b, 3227, 7b07, sigradi2013_429f, acadia17_153j, 90a2, acadia17_414hh, ijac201513201i5, ecaade2016_140l39, 3bd2, ecaade2017_028g, 7115, 7554, acadia15_395v16, 4e27, 1b2f, 7a0a, ascaad2016_044y17, ff6f, 448e, e179, 1ea6, e8a9, cf78, f472, 62a6, af9c, 0d8d, 10dd, acadia14_479as, 65bb, ijac201513305j12, 9812, a831, 6d43, 4958, 82d8, bebb, sigradi2014_284c4, ccfb, c938, fdd1, e024, fcb8, ee2d, ec01, sigradi2016_417kk, 088d, d62c, acadia14projects_601ah, d877, eec6, 6d72, e8e8, ecaade2017_269uu, 0024, ascaad2014_019z2, db07, aea3, 1b96, 2e27, caadria2017_069x21, d595, d32a, caadria2015_087u13, ec37, bf89, f344, 4065, 2d6e, 4887, 88c9, 506e, caadria2017_003y1, 5887, ecaade2016_223e58, 53a9, ecaade2016_096n26, acadia14_291at, 9fab, 28e5, f580, acadia17_308nn, de06, 95b5, e9ef, 0e67, d7b9, 68e1, 4ab1, c6d3, ijac201412408k2, 7f2c, ecaade2014_012r2, sigradi2016_595ff, 36a9, b071, ecaade2014_138o30, ecaade2017_213h, 3313, e754, ecaade2017_054kk, 73d6, 1cdf, ecaade2015_318v69, ecaade2017_214u, 5168, 2d6d, 7262, acadia16_344w20, afcc, c129, 59ad, 1eff, 8b42, b883, 58f8, cefb, caadria2017_124y32, acadia15_195v7, caadria2015_119e19, 92cb, acadia17_274oo, caadria2015_139g23, 222c, 9312, e448, 968b, ecaade2017_143m, acadia14projects_317u, ecaade2017_175o, ecaade2014_186d48, 92fd, 31db, d341, 3216, e941, 2652, 063d, acadia14projects_347ar, 7020, 03a8, aebf, ascaad2014_017p1, ce51, sigradi2013_41h, 811a, 3eaf, ecaade2016_099l27, b370, 8c2f, ijac201614102p1, ecaade2017_098nn, 7224, 4209, 1fe1, 4400, ecaade2017_094m, 7139, dae2, acadia16_44l3, 9150, ce7b, 3cf3, 81d5, fc37, 2d02, ecaade2014_130x28, ecaade2014_052n12, 7d87, 4e17, 346e, caadria2016_105y4, a71b, 174e, 3a69, ecaade2016_102j28, b4b2, acadia17_82z, sigradi2013_271p, ecaade2016_102x27, ecaade2015_55a10, caadria2017_174i42, 8dce, 4c46, 1cec, 6f9e, 5c89, 43cf, a0c6, cdb5, ecaade2014_151v35, a5b5, ecaade2016_216f55, acadia17_62c, 4a60, caadria2017_016h6, ed13, 0981, ecaade2017_269pp, 52f7, 35ad, 8133, bf6c, d58b, 25e9, 9330, 4f66, 3ef5, 7940, e565, ecaade2014_168e42, f2c4, acadia17_323o, a1ac, aa4c, 168c, ijac201513306h13, 1a19, 5a90, c477, ecaade2015_227b50, 7c77, caadria2016_589x24, 5ded, f39b, ecaade2017_277xx, 1c6c, 5e54, caadria2017_063b21, acadia16_308u18, caadria2015_099p15, 4579, ecaade2017_009cc, ecaade2014_153d37, e7bf, 88b6, 810a, caadria2016_013e2, f85f, acadia14projects_111o, 3cb5, caadria2015_226l34, 3cec, a032, 9ce3, c267, 5c18, 70e6, 5a47, ecaade2016_197c52, 6d71, c8c2, 9ba0, df5c, 75c8, ecaade2014_230l59, 20f0, ea43, 5fe2, 7e5f, sigradi2016_490kk, b116, ijac201513201v5, ddae, 41fa, 8f6a, sigradi2013_397f, ffbd, 704b, 8801, 9202, 83ba, 4676, b351, ijac201513102w1, 48aa, 043b, caadria2017_074f23, d1cd, 0249, acadia17_266x, ecaade2017_032a, 683e, e6af, 02f3, 089f, 93b4, 119c, df9c, a027, 98b2, 4951, 3170, 7337, 1f43, caadria2016_777a33, ecaade2014_052l12, caadria2016_477d20, 57af, sigradi2015_8.47l11, ascaad2016_021j8, ecaade2015_158c34, 2ecb, d244, aeb8, 6849, ascaad2016_057n22, 9533, 9ce1, d5b7, 6e9a, 9aac, 3472, a61b, ascaad2016_058d23, 7e5b, cba8, sigradi2013_386o, 67e6, acadia17_473h, acadia16_106g8, 3fb7, ec51, f80a, caadria2015_206n30, cac4, ecaade2017_215mm, 4548, sigradi2015_10.138w18, 72bf, ascaad2014_011w5, ec18, 7a24, ijac201412306e3, ijac201412303v7, 99a7, caadria2015_031n4, 492a, 45f7, fe44, 8f57, 6037, a81a, d88a, 0205, 4385, ecaade2017_009v, 230c, 8c41, 12d7, 372c, a38e, a656, aaa0, f34a, 5bd2, 1908, ecaade2017_122vv, 46fb, e5f6, ecaade2015_194x40, b1fb, a546, 8235, 1d4b, 2dae, 1200, ee9b, 4ef3, 0906, sigradi2015_sp_8.78k30, f8ea, ecaade2014_176i44, 4ce9, 7305, ac46, ascaad2014_008b5, 05f9, 4096, 5332, 6548, a6d6, caadria2017_096o26, caadria2016_683m29, 46ac, 394c, a4a8, ecaade2017_057hh, a36b, sigradi2016_655e, ascaad2016_022s8, bdf5, caadria2017_055i18, ijac201614306v3, caadria2017_002l1, c164, ecaade2015_202j44, 87f1, 3f7b, 777b, 5167, acadia17_154oo, af80, acadia17_81f, 4515, 3004, ecaade2016_166e47, 0833, caadria2017_055p18, e997, b1e6, 9f5d, 8038, 1002, sigradi2014_276s2, 3c06, f424, ecaade2017_021r, c59f, 31ed, 3467, e56a, ecaade2017_091tt, ecaade2017_041n, sigradi2015_3.11h2, c891, a158, a962, ea6e, ijac201614306w3, c920, 9e05, 9dd2, 0d53, caadria2017_037f12, b450, 21b4, ecaade2017_248rr, acadia17_318s, c9e3, be45, f024, ecaade2017_220nn, 52b3, f60f, 242f, 27cf, a78f, 1672, 6f1d, 86a9, 738e, 807e, acadia14projects_445ag, dbbe, e43f, ecaade2017_105hh, ecaade2017_041l, ecaade2014_233i60, 012c, ae85, ecaade2017_148ww, eb20, afa9, sigradi2013_28n, caadria2016_115k5, sigradi2014_266i2, 00b8, 658f, 4192, 7b1f, f067, fcc8, ecaade2017_009z, 6497, efb8, sigradi2014_244i9, ecaade2016_018a5, 9489, 125f, 0d81, bd59, 3faa, a028, ecaade2016_129s35, bfd3, 870a, 2bbc, 940e, 1e54, 6827, acadia14_177v, 4b9a, 36b8, 7724, a4af, 0214, bc19, 1735, ecaade2017_042bb, acadia14_339ai, acadia17_330pp, ijac201715106j, ad57, sigradi2013_52g, ascaad2016_010d5, 26d3, 34c4, 562a, 6cfc, 67f0, ecaade2015_201a44, ecaade2016_123e34, ecaade2017_090ll, 4d6c, 413a, c252, 9a3c, cb79, ecaade2017_189rr, 5e1c, ijac201614208e13, d9da, f2e4, dd2f, acadia17_392r, f4df, 9221, ee90, 398e, 79d2, 6816, cfd6, c276, 4a0f, 0b6a, 4145, 04f7, d408, aca9, b6a7, 8e5d, 6fb8, 62c6, 8e7d, e744, a71d, 17f0, d679, 05ed, 9fd7, acde, ecaade2016_042j11, 90a8, 6f55, 51fb, 5f49, 9098, 4a22, de97, d4b0, 6cda, fea5, acadia14projects_699o, acadia14_75aw, c642, ee4b, a93a, 8ec0, 368f, 5c1d, ecaade2016_139a39, 560f, f91e, 6d5c, ijac201412201g1, 07f7, e90e, 326d, ecaade2016_111o30, bd08, acadia14projects_609al, 40cd, 7066, ascaad2014_006v3, 9797, 8993, ecaade2014_224r56, 4223, ecaade2017_253r, ecaade2014_132b29, acd7, 7ece, sigradi2013_390, 098a, af96, 993c, dc3b, 247b, ecaade2014_078t18, 67bf, 2ada, 6e0a, f5c2, a60f, d983, 4a67, 2000, f2ff, 0840, dbea, 6f49, ecaade2014_113n26, 3223, ecaade2016_243c65, 0b9f, 7690, f62f, 4170, 551f, 32ac, ijac201715103f, 13e5, ecaade2014_226c59, 29d2, 1c95, a5e6, d8af, 3217, ecaade2016_167y47, ecaade2015_194u40, 2863, 3a8c, d8dc, sigradi2016_714ss, 487f, cdd5, 0713, 5065, 8cdb, ecaade2014_206p53, a259, c65b, 3189, 5bae, b4c9, b0be, 91a7, ecaade2014_010h1, 08e8, d887, acadia14_539c, fc26, 70c0, cf57, 3957, ab2f, 4d6f, 7fe9, 1226, c04e, 03ea, fbc2, d706, caadria2015_023a4, fa6c, cc84, e766, sigradi2014_151k3, 3247, ed1a, acadia14projects_375j, 074c, cdfd, ecaade2015_253v57, ecaade2014_206l53, ecaade2016_027d8, 38c1, 6327, 15ba, caadria2016_839l35, caadria2015_119x18, 8a66, 4be2, ecaade2016_095e26, f35a, 7093, 823c, e0b1, 6343, a3f0, acadia17_648s, d613, 4ec9, f774, 1e3e, sigradi2016_779uu, 697f, 8dd2, 9502, 650d, c36d, ecaade2017_079e, 5aff, 1739, f5d5, acadia16_244l15, c041, acadia15_123v4, 035e, fdae, ecaade2016_ws-afuturen67, e9f4, 8be0, 0a23, d4fe, ecaade2016_087z24, bec8, 2cd3, ecaade2014_133w29, acadia14_125r, caadria2017_009o4, 2738, caadria2016_487o20, acadia17_154t, 71fb, ff9e, caadria2015_064r7, 9625, 365f, e40d, 2f51, sigradi2014_047r4, df4e, d2a9, 3f9a, 2b8a, 5545, b48b, ecaade2015_196i42, e54e, ijac201614408k5, 36c0, acadia17_118ii, 692b, 6407, ce5d, a676, ecaade2015_143i30, 4c73, cc3d, 0c56, ecaade2017_265z, 10b9, 57d7, f627, ijac201412301z6, ecaade2017_067x, acadia14projects_339aw, a29b, ae3c, b76e, acadia17_28dd, e8c3, 2f94, aace, 69e8, ecaade2014_233l60, 8659, b7f0, 563a, af3a, 7138, 7a82, ecaade2015_206t45, b428, sigradi2014_041j3, 5770, 034d, cc47, caadria2017_002i1, 3266, caadria2015_092h15, 1e35, d018, 4bcf, b54f, 881a, f8cd, 71ba, 5cd4, acadia14_463z, 607c, ecaade2016_241h64, 0b40, ecaade2017_140ii, 289c, 80dc, caadria2017_110g29, e57f, 9b92, 264f, ce68, 8517, d7c2, de5c, acadia15_243e10, acadia17_446aa, dbd2, 60ab, 0ba1, 4405, 77c6, bfc8, e832, 5f90, 9c29, 8a20, bf19, a359, 0386, 4f27, 6551, 257a, f620, e58d, baf5, fb82, c548, d604, acadia15_371h16, ecaade2015_329o71, f1c3, 8f9f, 0960, 2dc3, 1a1f, sigradi2015_8.328l15, a9d7, ecaade2015_53t8, 1a48, 2882, 1c45, 368d, 848a, 8617, 4808, 6ace, 4613, ff1e, 064a, 8ed4, e55a, eecf, 301b, c4dd, ad10, ecaade2015_296p64, 58af, e68f, 0392, 4d85, 0de1, aea9, ijac201715203zz, ecaade2017_172m, ecaade2016_217o56, acadia17_36y, 9867, e107, 9297, 3185, bbbe, sigradi2016_770p, 6893, 0aa4, ce32, sigradi2013_91m, sigradi2013_248v, d463, 9a65, acadia17_322g, 6240, 224f, ecaade2014_046r11, ee78, 3449, c835, c4e6, e9f2, 148f, dbf8, 17ba, 9093, f8fe, 75ef, ecaade2017_051p, ecaade2016_023v6, 8edd, 3210, 6170, ecaade2014_044v10, a3ea, 0e05, acadia17_374dd, sigradi2014_178j5, 524e, acadia16_254a16, 7266, e604, sigradi2016_382x, acadia15_357x15, ed1f, 5ad4, 9d81, 79ec, 9fee, sigradi2014_345y8, ac1e, d002, 559a, 2c48, 8655, 45f6, ecaade2016_023x6, sigradi2016_560bb, 95a7, acadia15_57p1, a31c, ecaade2017_215gg, cbd3, edc5, 9496, cc08, acadia14projects_637af, 1432, 4d73, sigradi2013_414t, 70f1, cbfe, 52a5, ascaad2014_014n8, 789f, acadia14_609an, 512d, acadia14_627al, 3d0d, 21c4, e6b1, e3a5, 4240, ecaade2013r_003p2, 9578, eaa9, 218f, sigradi2016_484m, 5bed, dcec, 9796, df07, 49ef, 383c, 6c0a, dc86, acadia17_414ss, sigradi2014_151f3, de85, 2630, caadria2015_073d10, cff9, ijac201715105p, e546, 8053, 1ad5, b94a, acadia17_72d, f56f, 1ebe, acadia14_399ak, sigradi2013_326d, 100f, efe6, aaf4, 9e38, fbb9, 8ed0, cafb, 539c, 570c, fa1a, 8af8, 00f4, acadia14projects_339ak, 673b, 044f, 43af, 3dfa, 9101, ecaade2014_237y60, 5205, a4e7, sigradi2016_637cc, 2624, 880a, 2170, 04a1, 0332, c48b, ecaade2016_017m4, ecaade2016_071l19, ecaade2017_006ii, 5da8, 16b0, sigradi2013_411m, ecaade2016_071g19, d25a, de99, 2992, 2a53, acadia17_512l, sigradi2015_11.165u25, f56e, 8811, 2980, 0310, cd44, e4e7, 2c17, sigradi2013_158d, 92dc, 754c, 67c0, 585d, 2379, 3879, sigradi2013_117v, caadria2016_229n10, ecaade2017_017t, ecaade2017_234m, d72a, fb30, ecaade2015_155s32, 51c4, ascaad2016_018h7, a005, ecaade2017_203kk, 03a5, d726, 91db, 68fa, ecaade2017_215g, ecaade2015_297h65, b07e, e86b, caadria2016_187o8, d0e1, f82a, 9e96, 26bf, 6021, cef3, acadia14_53l, 238e, caadria2017_051t16, ijac201412201k1, caadria2017_183m44, 8b9a, ijac201715203qq, acadia16_106k8, 04a3, 55b1, d3bf, 25d7, 4e84, 5c6a, 1c1b, e7e1, 85d7, 50c6, 436f, 17ae, fb9f, 0619, 4dd2, d13a, 9681, dcda, fc87, 2cba, ddf6, caadria2015_016p3, 4489, 318b, 6abc, 85ea, ijac201412302l7, 2aa6, f4cf, 7d63, 36a4, d41d, ijac201715101d, 755e, ecaade2015_55h10, 05a1, 1830, 00ff, cda3, b977, 6888, 423d, c0c1, 667f, c9cc, e838, ca0c, caadria2015_081o12, 83ce, 911b, acadia14_145ak, e860, 80a1, e680, b446, 4dc0, bad5, c3ea, acadia15_323m13, 1a9a, 187d, 7574, efb4, acadia17_391tt, 0959, a2c2, 1314, 4f91, 3826, c076, b0b1, bf49, 6fe1, 570a, da82, ecaade2013r_001k1, fcd6, caadria2016_745a32, ecaade2014_149n34, 8856, 781f, 71c7, aa58, acadia17_404q, 96f1, 34f0, caadria2015_064v7, 56a7, eafd, 4206, c47b, sigradi2016_446h, db47, 2e69, 2f30, 05fa, 0f4f, 09bc, ecaade2014_226d59, 8cac, 4277, fa3a, ecaade2016_208u53, 5440, da8c, 0246, caadria2015_206i30, f92a, 452e, 839d, abc1, 8c11, 5e18, 475b, 7980, 69ac, ecaade2014_149h34, acadia14_365aj, 18d4, ascaad2014_018d2, b6d7, 9bfb, ascaad2016_023c10, 2a9e, fc59, d021, acadia15_443z18, ecaade2016_127g35, fda2, 8eb0, 24de, 6b50, 5d35, dcc1, b234, 87d5, af67, 6931, ed67, ecaade2013r_008n5, 1659, sigradi2015_9.152u16, 6d3e, 1eee, acadia14projects_53k, 827e, sigradi2014_084d8, 6285, d545, 0f78, sigradi2014_041i3, 37e8, 91a9, caadria2015_150e24, 13d8, 6702, ecaade2017_021z, acadia17_570y, 790b, 7a83, c88d, be30, 5a46, 7009, 310a, aed7, 81cc, 7031, fbea, 581b, 6223, 522e, ecaade2016_046b13, c12e, fc72, 57f0, a301, 5ee2, 7c0c, 1ed1, 1745, 82e6, 5bf6, caadria2017_015j5, 6cb9, e653, 041e, 9fa7, a6ca, 930d, 0a9e, sigradi2015_13.316w28, 3294, 1e6c, d8a6, 516e, cf10, ecaade2017_134p, 750f, 2118, 2dcf, acadia15_451c20, c175, 5ad8, 3aa1, 0e5e, 7ddb, acadia14_63ac, 7ef2, acadia16_54y3, ijac201715203h, 8f98, 0f00, 553d, 12ac, bc1e, 638d, acadia14_117ay, 4a06, ijac201513203x6, ijac201614305t3, ecaade2017_152tt, 94e9, 6d28, a21a, 506a, 2c71, a289, 0d85, 3f46, d41a, 37ad, 59c4, 8cf6, 0cb5, 129a, d172, 2a39, 26cd, d184, acadia17_454v, 2e19, 117e, 5465, 6a29, ascaad2016_007z3, 853b, ecaade2017_122tt, ecb6, ijac201412203f2, 01ac, e773, bebd, 24b0, 4bd0, 0379, 240a, ecaade2017_087o, 7de4, ecaade2016_154o42, f548, 3b4a, 6735, b19d, 9921, acadia17_127ii, d3d6, acadia14projects_619ah, 82e5, acadia14projects_719h, 2e0a, 2b6f, ijac201412201i1, caadria2015_172w25, 9ece, ijac201513302h10, acadia14_699u, ecaade2015_205v44, b9b2, 33e5, f51c, f0fa, 215b, 2a06, a2aa, ecaade2017_199ll, caadria2017_047i15, 3a0f, 5083, 23ad, 68e9, 83e2, sigradi2016_455i, 7a05, dbe1, b01b, 41c9, 23ee, ascaad2016_007u3, 581e, 4ae0, 0420, 7664, bf79, 7222, 472c, ecaade2014_153c37, 0fc1, caadria2017_040h12, 3c7b, ec1e, c757, acadia17_221pp, bf2e, 4210, 7546, 2cdf, 66a9, 3a5e, acadia16_432l25, 50a7, ijac201513104t3, ecaade2017_215aa, 7c4c, acc8, cd04, d1ba, 0f97, 306f, 40a8, 71c3, 1345, cf82, sigradi2014_085e8, a1aa, d28d, f5be, 62d8, ijac201614309s6, 09f7, 836e, acadia14projects_247n, 16ec, sigradi2013_43, 003b, ecaade2016_222e57, 8a4a, acadia17_522ee, ef27, acadia15_311i12, 2301, d1e6, 3bb3, 0bca, caadria2017_113b30, b059, 2ddb, 9885, 682e, 1bfb, 7dac, 6b3a, 5217, 7786, 6a63, 2c75, c17f, 9c40, 1e71, c99f, 149f, ecaade2016_068j17, 8df2, 6c9d, 2fff, acadia17_600hh, caadria2017_041d13, 0c7b, b40c, 3e5c, acadia15_451n19, acadia17_424rr, ecaade2015_21m3, 0e44, 0d0d, bde7, 2465, acadia17_145a, b624, e4ab, ccc8, 2b81, a8c4, 4d25, 575f, de23, ecaade2015_59n11, f4b9, 6ed2, 7a85, 3d40, 1972, 4eb9, 2bf4, ijac201715103a, f0a4, 9874, acadia16_326u19, acadia17_482x, 1c75, acadia17_188bb, d9e1, 53a2, 4931, e005, ecaade2015_172a37, e70e, acadia15_497p22, d489, b70d, 42de, d119, 42f1, ca5c, 11d1, ecaade2015_110f21, ce3d, bd35, 87ae, 6781, b37e, 3e31, sigradi2015_10.377u22, a408, 981c, acadia17_423jj, 7a79, ef47, c47d, 399c, sigradi2015_2.162m1, 4dbf, b544, 38ee, 66f7, e210, f8a2, fe1a, 32d8, d08e, 64bc, fbb2, ijac201614305g3, 8ea9, cf06, dbbd, f427, 745d, ecaade2015_138h28, 5005, 9f52, 300c, 1acb, e96e, e2f0, 4653, ecaade2014_054t13, 4ae4, 4fbf, 3aa0, 7703, 7ab0, ebe1, 3435, ef38, 10b7, b4e6, ascaad2016_032v12, 73e8, ecaade2014_184j46, cc61, 0a12, a45f, sigradi2016_590m, 1b70, b254, acadia16_298h18, 5099, b714, ecaade2015_138x26, c5ee, 1af3, 7454, 277c, ecaade2014_218p55, 8b86, sigradi2013_364p, 397f, 408e, ecaade2014_120g27, 7401, 44b4, sigradi2014_080l7, 6a1c, 024a, d655, 3a2f, b81e, 0bb6, 4c01, 99a4, acadia17_512q, acadia14projects_389ax, 498c, cf1f, 1090, e98f, 4f34, b4fe, 44da, 04fd, 24d3, ecaade2014_079x18, caadria2015_087d14, acadia14_339ac, 8dff, fb2a, d3cf, 9438, 8599, 837e, 6258, 17fe, 2a17, a72b, 4b5e, dd14, 42e8, acadia17_520g, acadia17_232hh, 180e, cc87, 20f6, 14a1, 1e5a, 0810, ecaade2014_184o46, 23b6, 6202, e5a7, 090f, 48ef, f553, 26c5, sigradi2014_292u4, 5ce8, ijac201614308w5, a2f5, caadria2016_135z5, ijac201614305c3, 91af, 90b1, 7239, bc83, 4326, 62e9, 0ec0, d9f8, 8003, ecaade2017_212ff, 19d6, 550e, d67d, 5ed6, ascaad2014_016i9, ecaade2017_152uu, ijac201715202u, 818a, 88c0, d6f3, fd60, 43c2, acadia15_57s1, 5b1a, 5c74, f33c, ecaade2017_057y, f998, 7103, df45, cbbc, 7862, 560b, 0ab9, b29d, acadia17_511qq, 1e47, 2c72, 9121, acadia17_637xx, e2d7, b477, 4b82, 00f3, 122a, 5878, 17d0, 88fd, cf56, ecaade2015_195m41, 3599, 2161, 160f, acadia14_375g, 0d45, 3789, acadia14_33af, 0ac4, c8af, ijac201412401a4, 5f1f, bb0e, acadia14_101aa, fbda, ebbd, c4d5, 552a, 2825, c760, dd52, a29e, 46b9, b5d2, 22e3, ec9d, fdec, 3ccb, acadia14projects_463f, 151d, 4444, 3cb7, 27ab, ecaade2015_227e50, ecaade2017_133i, 26a6, 7e34, ecaade2017_017c, 173f, 05ca, 00c2, e9e5, 1547, ecaade2015_164z34, 2154, 8d5c, befe, caadria2015_081s11, 7eff, ecaade2016_228k61, ef10, 6b52, 156d, ecaade2015_164x34, 4cd3, 9531, caadria2015_168m25, 4655, bee4, a7cb, d03e, 8041, 7590, 4288, 1a3c, 81fd, d355, caadria2016_819j34, ecaade2016_224g60, sigradi2015_10.140r19, c49b, acadia14projects_101ao, 26eb, 496b, e7ad, 4df3, 3b3b, 24bf, 852b, 93ee, 760f, b014, 062b, 25d5, ecaade2016_027f8, 5937, f110, 907a, ijac201614102u1, 374d, acadia16_72f5, d54e, 4fbe, ijac201412405u8, b21b, sigradi2013_112a, sigradi2014_074h6, 1c9a, 3a38, e67b, caadria2017_190y45, 2167, ecaade2015_256c58, 7582, ac90, ecaade2014_019k5, ef01, 7b51, caadria2017_110d29, 27dd, ecaade2014_145n33, 2c6b, fd65, 0a82, d29b, d32b, ba7c, 1d65, 5060, 8a14, b026, acadia14_435a, ecaade2015_59o11, 58bc, 50fe, ea91, 2d53, ecaade2016_167c48, 5182, 0ce9, caadria2017_009n4, acadia14_247i, f675, 5e95, ecaade2017_201xx, 8d6f, d633, ecaade2016_079t23, ff9b, e00c, acadia17_82xx, acadia14_167ac, 90d8, 8cbd, ea2b, acadia14_81k, aa40, ecaade2014_159p39, 1534, e5e3, dc25, ecaade2017_079w, 4474, 23e7, ecaade2017_280b, c606, acadia17_358ll, ascaad2016_045d18, sigradi2014_037x2, ascaad2014_036h2, acadia14_435ai, f9a0, 76e4, sigradi2013_275, 765b, 92b3, 816f, 3eca, b537, cece, 426d, 3fd6, 58e2, c83b, d170, 0867, 0492, ee8c, 7198, b431, 19a2, caadria2017_051n17, f520, ijac201715103zz, ecaade2014_085g20, 3e0c, ecaade2015_284i61, 39c8, a3a9, cd2e, e609, 3b6e, acadia17_678w, 0c8c, 2295, caadria2015_004n1, sigradi2013_243v, ecaade2015_114v21, ead1, 2d22, acadia14_531o, 0805, 816c, cc1b, acadia15_451t19, 128c, 3878, a896, 74b9, acadia14projects_63ab, 3fa6, 6ef5, 2cd7, 2e48, sigradi2016_741ii, 3dec, 65f5, 9f9b, 5e9e, 0874, b767, c82b, ca94, caadria2016_745y31, ca91, caadria2015_156p24, 273d, da2d, 01bb, acadia15_497j22, 7e8f, 974b, caadria2017_190z45, 3796, fa72, 991e, 23d7, 9739, 391c, b08c, sigradi2016_360y, ascaad2016_005z2, 2698, 4201, caadria2015_206f30, 32b9, ecaade2015_27s5, caadria2016_333b15, a1bd, ba73, ca63, ac73, ecaade2014_151w35, 0464, b190, c0cc, 037b, 529b, 3065, 9ef8, 3b51, a0a0, 115d, 1500, c260, df4a, ecaade2014_108i24, 9de4, 9b30, cdf4, 49cf, 8c25, 0211, 5ff0, caadria2017_174y42, d88b, 5a97, 5907, 011f, ascaad2014_022l4, bdfe, d6e9, 5374, ab9d, f8d2, ascaad2016_048g20, 8aa4, sigradi2013_117a, 449c, f018, 517c, ascaad2014_017r9, 17f3, f306, aafa, 2aed, 6435, 1ac2, c898, 660c, 6a77, 72d1, b10e, d359, 7652, 8de6, 72e6, acadia17_202o, acadia16_174c12, 4cf0, 3b4c, 4925, sigradi2013_400o, caadria2016_229t10, caadria2016_291f13, dd7c, 3ec1, 66ab, 1907, ijac201614105s5, d590, 7562, edb1, ecd2, dd0d, ecaade2016_108t29, 0f4a, 6bb6, 1033, 7b77, 6c7a, ecaade2014_186c48, 7635, 20cb, 9414, caadria2015_126p20, acadia17_445n, 2422, acadia14_681ao, fef0, de9a, caadria2015_130d22, sigradi2013_10c, d530, d128, 040e, 3239, 318e, 2fa7, ecaade2016_158o43, fc54, 6cd9, 54e0, 47ff, 0aa2, ijac201412203k2, ecaade2014_225o58, e795, 0a6c, fa0b, bdd0, 8213, acadia14projects_719i, caadria2015_090z14, 6b07, c1cf, 0405, acadia16_34g3, 4ee7, sigradi2013_135, 2743, 10eb, 3019, 9c94, 18cd, acadia15_451z19, 8c98, 87a1, 83c6, 2364, ecaade2015_320p70, b4f7, ijac201513305i12, sigradi2013_381k, 52fb, f2b7, ecaade2016_167v47, dd0b, acadia14_681ap, 5063, 38cb, d2ac, 7fd2, a07c, 89f1, acadia17_350q, cbb5, f916, 03f2, c73e, 3712, 4b0a, 6fd3, ijac201614201j6, 46dd, 5618, 6c67, b62d, acadia17_168yy, 4f37, ecaade2017_032c, ecaade2017_240z, 00d8, ae7c, ffc2, 5919, 94de, caadria2017_096s26, c587, 7383, 4871, 8309, 51a5, 2032, e424, acadia17_391b, 32a5, ascaad2016_049v20, 3673, a324, ecaade2014_202m52, ac16, 075f, f8dc, a5ae, 4a42, bee7, ef36, dd4e, sigradi2013_77j, d400, f8fc, c4d7, cf24, 758d, 3769, d206, ascaad2014_014e8, sigradi2014_049j5, 8155, 3c05, 997b, 5052, 293a, c08c, caadria2017_055l18, d652, ecaade2017_144v, 06b3, 5f8f, 8d8a, a5af, fce4, ecaade2014_194c50, caadria2017_017k7, 052a, 6058, bb13, d1ed, 29dd, e988, ecaade2014_237w60, 243f, acadia14projects_327a, caadria2015_081d12, 011b, 4dcb, ecaade2015_221w48, e60b, 73df, ascaad2016_022p8, 688f, acadia17_374q, bd5d, 3b21, ecaade2017_108s, 9b76, 4c07, ecaade2015_196v41, sigradi2016_803aa, 51e0, 62ac, 14aa, caadria2015_087w13, 7b06, 934e, 4146, 469f, 610a, 055d, 8229, e05f, 2886, acadia14_339ar, sigradi2015_8.41y10, 8bed, ecaade2017_059qq, b886, ecaade2015_155v32, 0293, ecaade2017_097hh, ab95, 1082, sigradi2016_625d, 78f8, 080b, 207c, 4e38, ecaade2017_155p, e807, 0913, 3655, f711, 8521, 89a7, ecaade2017_032g, e3d7, 8a92, 27a5, 0ffe, 65d6, acadia14projects_63ad, ecaade2016_147y40, ascaad2014_005s3, ecaade2017_198rr, 3245, b065, b531, f333, sigradi2015_6.341b9, acadia14_497z, sigradi2016_564ii, ecaade2016_tkor66, 131f, ef22, 0645, ecaade2015_115v22, dd70, d990, caadria2015_137m22, 2254, efe5, ecaade2015_158h33, 6cab, 8de5, ecaade2017_077zz, 62cf, 0615, 08a0, f9b8, 0195, b096, 7f20, 536d, a4f7, 8d01, 1166, 2784, ecaade2015_285g62, 4b21, ecaade2016_007i2, 9242, d63b, ecaade2017_291f, 79e2, 3d25, acadia17_318g, 5e15, bf68, caadria2015_188e28, 8e1f, e0cb, 07c1, b203, b239, acadia17_52j, 5aea, ecaade2015_115u22, 8427, ecaade2017_243cc, sigradi2014_047i4, 4702, acadia16_184r12, 8807, acadia17_339kk, sigradi2013_138t, caadria2016_755r32, ecaade2017_215i, ecaade2014_140a32, 1fcd, ijac201614405w3, ecaade2016_074z21, 510f, 40c9, acadia14projects_115al, ecaade2016_225r60, 2c3f, ed1c, cd99, 1209, sigradi2013_280m, 0f6f, 41d2, 8bcf, 4b68, acadia17_360zz, 00df, 8537, ijac201412408x1, acadia14projects_565aa, 9bd5, aec7, f42b, 6516, 7f77, 9004, 0353, c653, 2d5c, 20bf, sigradi2013_387, d9f0, 9542, 3236, 12d0, 922e, 06a7, de91, acadia17_28ff, 36ca, dcd1, c019, fae3, acadia14_427al, d3ec, ab94, 5a8f, 5000, ecaade2017_215zr, 9f8f, ascaad2014_004o2, 2acf, 8154, dc95, 35ab, c4b6, 95fc, sigradi2013_389o, d0cc, 154a, fddc, acadia14projects_463h, f6e1, a805, b23e, e5f1, a2c4, 6b64, a6f8, 28ca, 64cd, ecb1, sigradi2015_3.394d6, f16d, 8e87, 1431, c353, ba20, ecaade2015_273d60, 237f, 9c72, 2280, sigradi2013_343j, ijac201614308r5, c1bb, sigradi2014_132l1, acadia17_414xx, 1920, f419, ff76, f33a, acadia17_298dd, 2adf, ecaade2014_201j52, b51c, acadia15_357l15, c19b, 2065, 7736, caadria2015_010y1, ijac201513105f4, 6565, acadia14projects_435az, c2bd, ecaade2013r_018s9, f5d2, d5a3, ef12, 2251, 262e, 9753, sigradi2015_8.27l10, 92d8, 09b6, 3deb, 6032, ijac201412306b3, acadia17_598j, ecaade2017_017o, e6c2, acadia16_470d27, acadia14_589l, daf9, 7c06, acadia14projects_199ad, e79f, acadia14projects_435av, acadia14_281ab, ecaade2016_170y48, 6840, ijac201614206x10, 1673, e790, 48d6, a838, fa8f, cae8, 15cd, ecaade2015_101i20, 0095, acadia14_117e, 2303, 17ac, 0cdd, acadia15_123z4, 6424, de15, ecaade2014_156d38, 4e2a, ecaade2014_092d22, ascaad2016_059k23, acadia14_601ac, 1ac8, sigradi2014_232v8, b700, a500, acadia17_522dd, 3d0e, 4269, 1d69, 5af6, 3ae6, ecaade2017_042aa, acadia14projects_365ai, 92b1, daa7, b9a2, d22c, ascaad2014_007d4, acadia14projects_135v, caadria2017_016c6, aa65, ef9c, ecaade2017_042w, sigradi2013_315v, e9f7, acadia17_473yy, caadria2016_683j29, 6813, 064c, acadia17_608cc, c277, 06b0, sigradi2016_729yy, ecaade2014_011f2, 868a, e045, 345d, 251d, f7c0, 6c07, 8d7a, 6a4f, 91da, 6220, ecaade2016_027e8, 8c56, bc5c, a25c, 68b6, fa54, 26c1, 5f9b, 72b1, 79e9, 02d3, caadria2017_067m21, 800e, be9f, e282, c1e7, 97eb, bc91, 1250, 9410, ed86, acadia17_298ll, de80, ecaade2015_144j31, 4104, acadia14_75ay, ddb0, 2e55, e765, 7c5e, 7129, dc13, acadia14projects_473ak, cdc4, c836, 7f71, 62e0, 0254, 6df4, 898d, acadia14projects_453g, 5a18, 4d2c, 0cdf, dd1c, a0e9, 5e0e, ecaade2017_143b, ecaade2017_225a, sigradi2013_112, ed36, c532, ecb3, 6b83, aa2e, acadia14projects_463t, 3280, 217d, 99d0, 5c42, dc11, cb2a, 86fe, 9155, 52ec, 0f72, 9e07, caadria2017_016r6, ecaade2017_149m, e8b2, f616, 0de5, 1b8f, 443f, 2558, 6ed0, e1f2, 1a3b, f7f0, c0f8, 3d8c, 2c96, ijac201715202l, 84d2, b3e1, 35a3, ecaade2017_189yy, cd01, b05f, 66e7, c783, 328c, 09ae, 2ab6, 813a, f583, a093, 8219, 4ee8, caadria2016_579s24, 5c63, 9af6, 5fea, 5af0, 0b85, ad13, caadria2016_487z20, 6054, 4705, e4b7, sigradi2015_11.34u23, ecaade2014_176o44, cc04, 065e, ecaade2017_169jj, a1e4, 4543, 865f, 3d41, 48b2, ijac201614302i1, 9439, ecaade2015_302f66, 542d, 364c, fcfe, acadia14projects_63av, eed2, 5401, 00a4, ascaad2016_006i3, daf1, 7b11, 110f, e89b, 2788, 3ebe, 6b8a, 8014, f6fc, ascaad2016_056j22, 3db2, ecaade2014_133m29, 54b0, a5ed, b88d, 013f, 92a3, bf3b, acadia14projects_153h, 33a3, caadria2016_003l1, 1f6a, 8a36, 2b65, acadia14projects_435ai, 7e42, 4a18, 6b38, sigradi2015_11.165k25, 79d8, ecaade2014_143k32, a4e5, aa43, ecaade2017_059zz, caadria2015_064u7, 6faa, 9f00, f233, 03bb, 56fb, 6af8, f591, 142a, 1a8a, 5794, 8c7a, e9c4, aa04, ad0d, 4707, 0885, ec31, 688b, 1580, 81f6, 6593, 1b40, 9012, 6b3c, 4630, 1216, 2688, f5ab, e984, d683, b156, 4bd2, ecaade2014_153s37, bd8a, sigradi2016_510yy, 50ef, caadria2015_203f29, ecaade2017_101o, 12b0, ecaade2015_176t37, ecaade2015_21h4, sigradi2014_265p1, db48, 781b, acadia17_298gg, 4f9a, f2e7, ecaade2016_095i26, ijac201412406l9, sigradi2013_326i, 1edf, 3a3d, d061, 1ca1, ee6f, ce6f, c10a, 3267, caadria2015_213u32, 976c, edb5, ecaade2015_297z64, b558, 06ba, eadc, d2b6, ecaade2017_269ss, caadria2017_041w12, ecaade2017_230b, 869e, c6be, sigradi2016_686zz, sigradi2015_13.316c29, 037a, 5077, d4c1, 8a1e, 6418, 25bf, fcae, 52d3, caadria2016_621w26, caadria2016_105x4, caadria2016_851s35, c447, acadia14projects_473af, caadria2016_013l2, da25, d094, d6a6, 5081, 7351, cf45, 0683, ecaade2016_071p19, sigradi2016_817r, 8bb9, 19c5, 04a9, ecaade2015_109c21, d3dc, d23b, sigradi2013_389j, 9963, 2885, f504, caadria2016_023o2, ascaad2016_021y7, 4084, 9591, 2bfe, d03d, ecaade2017_044kk, 8c70, b496, 3ee3, b875, 4004, 8bd4, 8dfc, 2090, ecaade2015_116k23, af7b, 7e8e, cb75, 850e, e061, 46de, sigradi2015_6.183l8, 36ab, bcea, fbb1, 0968, acadia16_12v1, 9fe4, cb7b, 0027, 2dd3, f317, ed0c, 853f, d6d7, 7c41, 07e5, a790, sigradi2016_654xx, 4022, ecaade2017_271f, 08c9, 72e1, 11d2, 7929, 9300, 9584, c219, 5366, 6718, a048, 045f, sigradi2013_263o, c7f1, 5714, 905a, b198, acadia14projects_247z, bd5c, acadia17_532ee, 126a, ecaade2014_188h48, e3aa, 3dc4, ijac201614207m12, caadria2016_703l30, 0461, 8d58, 8267, acadia14projects_609au, acadia17_292x, 41bc, 220d, 170f, 83e3, 0af9, fa6f, 3e88, 7644, 1fb8, ecaade2014_089s21, f8d0, dbe8, acadia15_137j5, 78e8, 03f3, ascaad2016_034l13, ecaade2013r_004z3, acadia16_308e19, fef3, 1d8f, bacf, 013e, 3adc, ecaade2015_175s37, 457b, ijac201715202jj, 5067, caadria2017_008x3, 1898, 0b00, 7271, acadia15_311h12, acadia14projects_189aj, 5f7e, caadria2016_125p5, d378, ff7d, 2bba, 0fb7, 3b96, 8bcd, da43, 262a, 9f5c, 5dd3, bf70, 19f6, 373a, eac6, 0d55, 0afc, caadria2017_136r36, a021, sigradi2016_417oo, c358, 7a1d, 725f, ec16, 446a, 98f7, ecaade2014_080j19, ecaade2015_280a61, b902, sigradi2015_sp_10.311l31, 926f, 0f7b, acadia16_308t18, acadia17_581ll, 32e5, 5427, f92b, sigradi2015_6.237o8, 3f60, 33cd, c738, 5686, 7960, 5cb0, ba5c, ascaad2014_007y3, c18d, 3ab3, acadia14_445al, 4ba1, ecaade2014_089k21, caadria2016_809d34, d02d, 9927, acadia14projects_453i, 225f, 041a, 620e, f562, a53c, sigradi2014_155x3, 270a, 8368, e866, sigradi2015_12.215o27, ijac201614206z10, b1ac, 1efd, ecaade2016_224d60, ecaade2017_201f, 7331, ecaade2016_038h10, 6a0a, ba60, 4b4a, 0294, d900, e202, 9894, 1d7e, 134c, ijac201715205b, 3cd0, 22a1, c3ae, e079, 186c, 04b2, b444, 91e6, f708, 6fdf, ecaade2017_184oo, 8220, afa5, ecaade2016_193r51, d3e2, 8274, 8e57, 6894, b6fb, c0d9, d370, c470, e1f5, acadia17_366n, 8132, adfd, a2cd, ab52, 553c, 9a8c, 3c3c, caadria2015_208z31, 2f28, 834d, 1619, 29d1, 5d3c, acadia14_219f, 6097, ascaad2014_020z3, d7e3, f6aa, acadia14projects_153az, db8e, 108b, 51ff, dd1b, acadia17_464tt, ae5a, ecaade2017_208b, 7435, fd39, 14f2, f83e, 95c5, sigradi2014_339z7, 11b2, 1815, 4848, 04e0, sigradi2016_792n, 9aab, 245d, b075, 0db4, 74d5, 4943, sigradi2015_6.387j9, 5499, e4f9, caadria2017_113e30, acadia17_608bb, 0450, 7ea2, c256, fb1c, sigradi2015_3.221p4, e82b, 67af, bd47, 0490, ijac201412302i7, 2a9b, 49b1, 85ef, 29f6, 8679, 47f0, ecaade2016_130p36, ecaade2014_030n8, 65f4, ecaade2017_255h, 078f, a204, da52, 16c1, fecc, dce3, acadia14_339as, ef4e, 6ac7, 751b, 5532, d58a, 1ed7, d01e, aac0, 2958, 58fc, 6326, e3f7, 301a, ecaade2016_073f21, c702, 9813, acadia14_167aa, 1ca9, 7313, 3539, caadria2016_395w16, sigradi2015_11.34w23, 87b1, 8bc5, acadia17_177g, 0da7, 8c93, ecaade2014_173u42, 7a34, cfdf, ecaade2015_215m47, 0f94, a665, 173d, a1eb, a211, 2013, 5258, 09f5, 1d34, ascaad2016_059j23, 7871, eea0, 4feb, f957, 15d7, b814, 0ca5, e10a, 10c8, b57a, ddf7, ecaade2014_127l28, ascaad2016_048o20, dea1, 38b7, ecaade2014_012l2, f3af, 2dd4, acadia14_219g, 2003, ecaade2017_274x, caadria2016_333a15, 31ba, aaf2, f622, 0c47, ijac201412403w5, 2818, sigradi2013_294t, 06e2, e644, caadria2017_142n37, 7d33, 029c, 1640, b873, ecaade2017_195ll, caadria2017_183g44, acadia15_47k1, ecaade2017_066j, 056b, 613b, sigradi2014_189l6, 4e1d, 5fa8, ecaade2015_114x21, 50c2, dffc, acadia17_669l, ac71, b0b7, 8950, 322b, ba7f, a56d, f33f, 402e, ced4, c844, 1f48, d1aa, acadia17_82ww, 1d79, 6da8, ijac201614207p11, 0c8d, 8a78, 6dd8, 8135, fc5f, 8634, 997d, 108a, ecaade2014_138y30, 484c, 146d, 60c6, b061, eade, sigradi2013_194s, ascaad2016_057u22, 3686, sigradi2016_534zz, fe00, e8d6, ecaade2016_018j5, a386, 53aa, b472, 8888, 8c37, c879, 20ad, acadia17_426f, 64b5, cf94, d2ec, caadria2016_589b25, ijac201715106d, 4365, 2e50, 564f, ecaade2014_010z1, 7610, ba57, 7ef7, acadia14projects_43aa, 83eb, ijac201412205s3, 0600, acadia17_364ww, a1d3, ca9c, 90b9, e125, 091d, d56f, 150d, 9377, acadia14projects_199an, acadia17_481n, 0d5f, ecaade2016_223g59, 12d5, c15d, 437d, ascaad2016_057m22, 55a8, 8553, 815f, 0a57, 6725, sigradi2016_801u, 13f4, ecaade2016_040p10, fdfa, 8f36, ee41, d930, b6d5, 2b12, b52d, 0e2a, 75cd, b5b6, ecaade2015_185m39, ijac201513303f11, a626, acadia16_318g19, eef2, 8e8e, 5bf1, c3dd, sigradi2013_294z, 18e7, 255d, ecaade2015_161l34, 1211, b4b7, sigradi2013_311k, acadia14_427ar, a2ed, b7f8, 37db, ijac201412304p9, acadia14projects_291h, 0680, cff5, ecaade2015_158d33, caadria2017_055o18, d8f8, a467, fda4, ecaade2017_122qq, 6de5, 55a9, fb2f, 7567, 43f0, 01bd, c3cc, ffd6, 9017, da53, ecaade2017_109dd, ebb4, ecaade2017_148vv, e3dd, f69c, b1c1, caadria2017_041t12, df83, ab7f, ecaade2014_020r5, 80df, 6c8e, 9b9f, acadia14projects_699r, 47b8, 3524, ecaade2017_155r, d555, ae33, c010, a221, 6257, ee52, 181c, 0127, be8d, a102, 6be7, caadria2016_085k4, f9b2, 78a8, ba15, acadia15_483v21, acadia14_565l, 9a0f, 7dea, c83d, acadia17_413ee, 06a4, 73b6, 6f0d, 5bea, a783, 2e5f, 1332, 0cc2, 6fe0, 1164, 2f8b, f92c, caadria2017_165n41, 0b26, eea4, caadria2017_122t31, acadia17_502c, 4d6e, b0c8, 23f2, fa04, sigradi2013_208l, ecaade2016_015u3, 7d57, ecaade2016_013o3, 679e, 2a4c, eb11, d3a6, 9c3d, 96fe, ecaade2014_204b53, 9ac0, b76a, 06da, d931, 93f9, ascaad2016_017f7, 112d, b47b, 2244, ecaade2017_215wr, cb91, 1251, ecaade2017_249b, c69e, 036a, bda9, 88ad, caadria2017_023w8, 8a06, acadia14projects_619ar, acadia14_627c, c163, dfe3, ecaade2017_009aa, acadia14projects_101v, sigradi2013_212t, ecaade2014_038y9, eedc, ijac201614206w10, b59d, 8847, c401, c92f, 5341, 7595, 99e0, f3cc, ecaade2015_129o25, 7b05, e677, bbf0, 56cf, c7d2, cc8e, f85b, ea59, dabe, b685, 2f80, a6f9, 05cc, 75ee, 5594, 13f2, 878a, 2bce, beb6, d106, b9f3, 4236, c11d, 3bcc, bc85, abf7, acadia15_195b8, e1f8, 43bf, acadia16_432o25, sigradi2013_194r, caadria2016_861y36, 54ff, sigradi2015_10.307x20, 79f8, 61b7, eeb1, e715, cfd4, 3a61, 6e60, c003, 1767, sigradi2015_10.307n21, ef54, ae02, ijac201412404s7, c84e, bcbb, aaba, 095a, 1f36, 7d3a, ascaad2016_013f6, fc94, 540a, dd17, d862, 553b, cce3, 4680, caadria2015_170n25, 6e88, ecaade2014_111t25, 79ac, c7b1, 2d68, ce3e, f77c, 6c45, d69a, d431, caadria2015_124z19, ecaade2016_183t49, abcf, 9daa, d636, caadria2015_206e30, ecaade2014_192y48, 8c9e, acadia17_542tt, e17c, acadia14projects_463r, 8365, dc4b, ecaade2017_054oo, 3fd5, acadia17_648q, acadia16_88w5, 569c, ecaade2017_215p, 78c1, 99ec, 0126, 8429, ddcd, ecaade2014_018m4, 43ee, e24c, ecaade2015_114o22, caadria2017_023d9, 17eb, 1b8c, 0100, d24d, ecaade2017_006v, d906, b528, c8f9, sigradi2013_389p, 589b, a133, 4dff, acadia17_222n, ecaade2017_174d, 698a, 9cd9, ascaad2016_038c15, bfa1, b694, f6e6, 978e, bec9, e20e, 0707, 10ff, d1f8, 9680, 4081, 311b, 732d, dc1f, b6d2, 3a6a, 10ce, sigradi2015_8.264f14, 8869, 4f04, 4866, 4837, 4238, ecaade2015_256b58, sigradi2016_383jj, b8ad, 7cf4, 6fb1, sigradi2014_164m4, ecaade2014_018b5, acadia14projects_531k, 2ef3, aeb9, f788, ecaade2014_232z59, acadia17_92m, ecaade2016_071b20, 2c84, b399, sigradi2015_13.316a29, 29fb, 4d65, 8277, ecaade2016_213o54, a1f9, acadia17_169ww, caadria2016_073u3, 452c, eb9d, 7e23, ecaade2015_229d51, 0ecb, c828, ebae, ijac201412304f1, ae1c, 2d74, 7aa9, e8a2, 6482, 84e0, 7a08, 28dd, c6e8, 0db2, acadia14_479az, be1f, 0fed, 488f, 57fa, 9993, 827f, 87c9, ecaade2015_334p72, 7fff, f94c, fc13, ad39, cb4a, f66a, e3d8, d01b, 1ee9, 05ea, 8af2, acadia17_324z, 797d, ce62, 3682, 761b, ecaade2017_097ff, 75b9, ecaade2017_054tt, c07e, eb70, acadia16_140a11, 8861, da81, 0df7, ecaade2013r_014c8, 8ad9, 8922, 6dd4, acadia15_343h14, 739b, d478, ascaad2014_013y6, 0cf3, 758e, 9421, 4a97, 5c66, a6d3, 3529, 5df7, 09cf, ecaade2016_ws-dleadc68, 8e94, sigradi2013_244t, caadria2016_735p31, 0aea, acadia14projects_267n, bf94, 7bff, b5a1, ecaade2017_089ff, 9b2a, ecaade2017_098kk, sigradi2016_690h, caadria2017_030c11, 0058, b636, 47d4, bf8b, sigradi2016_696x, 0bc0, 12dc, 84a2, 33b3, ecaade2015_130f26, ecaade2017_305h, 7f80, 8fb6, 1138, ecaade2014_224l57, ecaade2016_046r12, 64a6, acadia14projects_71z, sigradi2013_400p, sigradi2015_sp_12.402v31, c7d3, 64ad, 1217, ijac201513102f2, d554, 0034, f00c, ecaade2015_53n9, 6349, 01e7, c49d, ecaade2015_205y44, e8dd, 19eb, f3d8, 0afe, 1e65, sigradi2016_669q, 0159, 7f7c, 61c8, sigradi2013_184, 96c8, faae, eb6e, ecaade2014_050b12, 0478, ecaade2017_013tt, d5bb, ba9b, fd83, a9cd, sigradi2014_032e2, aa90, 6765, d781, c813, f61e, 9ee6, 29ce, 236d, 61e4, 3483, 42b9, d5ec, b5e0, ecaade2014_138m30, 6ebc, ijac201513303r10, bf92, acadia15_161c6, 60e3, 3679, 1010, 9afb, aa70, acadia14projects_153aw, e955, 29aa, 49b8, 8244, f843, ecaade2017_248vv, acadia17_92o, cfa9, 88b1, c6e5, acadia14_101ae, 211f, afaf, ecaade2017_212gg, 4e20, 6d66, 798a, acadia14_101ah, f6cc, 3eba, 0a46, 0419, acadia17_62ii, 974c, e9a9, caadria2016_457d19, 75af, 34d2, aba2, acadia14_317aa, 96dd, 7204, 9efb, 3b72, acadia17_28hh, ff52, c780, cf08, ijac201513305l12, a812, 80c8, 0da1, c6da, caadria2017_043h14, acadia17_90bb, a06e, f6d6, 6694, ijac201513202i6, 9ec4, ijac201412408p1, caadria2017_182s43, sigradi2013_421l, 1350, 5ff2, 0658, caadria2017_189e45, 2e1a, 1c05, 7ebb, 8a0b, 481b, 035a, 836b, 8557, ijac201715103qq, 5bd6, ce93, 35b5, 988e, afa1, sigradi2013_30c, 0064, 3fd8, ecaade2014_023z6, b46d, ecaade2014_167o40, 06de, fede, 0255, 2e91, a861, ijac201513305f12, 41e4, 7959, 3567, 31b3, d17a, fed8, d9e2, a57b, e678, 1254, 20e0, acadia14_347av, e81f, 5433, ebc9, acadia15_407s17, ecaade2016_154t42, 48d2, 2927, 8f3c, ecaade2017_227n, ecaade2014_044d11, sigradi2014_032k2, eeb7, ffdc, 09ff, 6a51, 4f73, 5924, acadia17_330tt, 3ae3, 8a64, 0d9b, feb3, e163, caadria2016_663m28, 52af, 6410, 5191, a7f2, 6386, f211, acadia16_460u26, acadia16_440f26, 2091, d276, 9834, b451, 7226, 5c05, 6801, acadia14_247j, ecaade2016_063n15, 16d4, 5e4e, 0439, ascaad2014_017t9, 3ecc, ecaade2016_222s57, ecaade2017_089bb, 91b4, 651f, sigradi2016_625hh, 493e, e5e7, ad0c, 1f05, acadia17_316vv, 6a9c, 7386, 201a, ijac201614104b4, abb7, b0d1, cc66, 413b, 41f1, 8f66, 419d, caadria2017_056u18, fe38, 2828, ecaade2015_21y3, e14e, 7757, f77a, 9d30, sigradi2013_401e, 5b73, acadia17_560t, ecaade2016_139w38, acadia14_189ay, fad5, 935c, e69e, e116, af1f, b8cd, aefd, 8b73, ecaade2017_056qq, 2d4a, 52d8, 6607, sigradi2013_155i, 4cf5, 91e3, d255, acadia14_463i, 10bd, ecaade2015_233b53, ecaade2017_053uu, 583b, acadia17_230h, 2b0c, df51, 1464, 178d, acadia14projects_681at, e434, 2ad7, acadia16_488c29, 4dce, 1b18, acadia14_23av, 6690, e750, e201, 78be, 8fae, 8f28, ecaade2016_027y7, 906d, 2915, 568a, caadria2016_445w18, 03d1, sigradi2015_3.221v4, f79e, e9a8, sigradi2016_710ee, ijac201412301h6, b746, 0753, 1ee5, acadia15_123i4, 125d, 07f9, 5447, 4303, sigradi2013_343, caadria2015_109e17, ecaade2015_116j23, 3c81, 820d, e38a, d44b, 1511, ecaade2014_163d40, acadia17_60z, 8380, dd31, d294, ascaad2016_054c22, 8c78, acadia14_661m, acadia17_308rr, 5748, 66d4, ecaade2014_138j30, 98d8, aa97, cdb7, a4d6, 0140, 5ed2, 541b, 6bc1, caadria2016_487k20, 9847, 8047, ecaade2015_217f48, 79db, acadia17_316yy, ascaad2016_035r13, 1243, a2b7, 2af0, ca15, ijac201715202k, 1cb1, 63b0, sigradi2014_293z4, e029, c4fb, 756d, b89e, 9b2f, ce03, 98d9, 77c4, ijac201614104i4, 5a8d, b98a, 06a8, 434a, caadria2017_051d17, d5aa, acadia16_78p5, acadia16_280x17, 7a94, 063b, 1754, 5717, 02a2, acadia14_463g, caadria2015_130a22, 412b, acdc, sigradi2014_132w1, b3a1, ascaad2016_007t3, acadia17_82cc, 058d, eec4, caadria2016_013k2, dac7, ecaade2016_028k8, 642f, ba6a, ijac201715202t, d0d4, 5289, 0f48, 11e4, 2d10, 704a, c7c8, 38cf, sigradi2014_279w2, ecaade2016_033c9, 1f0a, 8302, 6293, aaf0, 857d, 9456, ecaade2016_113z30, caadria2017_101l27, fcba, acadia16_62d4, 495b, ecaade2016_162d44, 8991, c3eb, d444, 8c2b, ecaade2017_203t, 7ee6, d5b6, ascaad2016_007s3, caadria2017_009s4, 99b3, 9de2, 1e46, ecaade2015_100x19, f071, acadia16_372e23, d35a, 58f2, 8d28, ecaade2016_224v59, 6f5b, 5171, 6bcb, caadria2017_005g3, acadia16_318m19, fdf0, ecaade2016_078g23, 2707, ba98, 52be, ec93, sigradi2014_339a8, d728, e0ce, a76b, 4e51, 0462, 4193, acadia14projects_153ax, 1a64, 607f, 4023, 98e2, 93f1, d195, 085a, beaa, 1ad4, sigradi2015_8.47k11, 59da, e956, 82c6, 1bcd, sigradi2013_101l, bfea, ijac201513201u5, acadia15_203k8, afc0, 1d27, 7d18, acadia17_290m, ecaade2015_116i23, 5e25, eaad, 31d8, 7b5d, 1cf6, 45f1, 1537, caadria2017_003g2, 443c, e346, 0409, acadia15_57e2, ascaad2016_033b13, acadia15_57f2, sigradi2013_100f, 63a2, dc90, 5721, sigradi2013_183u, aeee, f284, 60f1, ade2, b754, dd5f, 8ff0, 07ae, eb18, d611, d3a5, ccfe, 8f82, e29e, fee9, b260, sigradi2016_522z, 8cd1, ecaade2014_155y37, ijac201513201h5, c6dd, 8796, 928b, acadia17_640r, ecf8, ascaad2014_024r5, 60d8, 1355, 7365, ecaade2017_109cc, 9d25, b91f, b454, 11fb, 66c3, ecaade2015_118a24, e8ce, caadria2016_839p35, caadria2016_187x8, 8b46, 2e5b, 6bd3, 29c2, 40b8, c26f, ebc0, d998, 18cb, 549e, 02da, 4cce, ascaad2016_028k11, db3a, f716, 2fc0, sigradi2015_10.7d18, 408c, abbc, db05, 3431, caadria2016_601l25, caadria2015_122g19, bd27, 3ab8, ecaade2017_095z, sigradi2015_10.377y22, 4383, ecaade2015_18h3, 272e, ecaade2016_102b28, ec3f, 66e3, sigradi2016_450a, 2911, daa0, df72, 3e8a, f7a9, 1953, ec54, 2346, ecaade2014_151z35, 25ef, 8e31, ee28, sigradi2013_393s, d020, fe28, ecaade2017_230oo, caadria2015_126y20, 7bf4, 22e5, 474e, caadria2017_113a30, caadria2017_101n27, 6b79, b58f, 7462, acadia17_323m, 72ed, caadria2015_087a14, 00a9, 0cbc, 8877, 657a, 838b, e689, 518e, 7d8f, sigradi2013_212s, sigradi2013_194j, acadia14_189al, 63e9, f513, e444, f4e0, a73b, a539, d3cb, 68c6, sigradi2016_779tt, a3fb, 9eb4, acadia14projects_339az, 24b5, 5146, 0a56, 9aa2, bf7a, 42d4, a6ab, 6325, c5cb, caadria2015_130s21, 3ec4, 71d6, 3de5, ecaade2016_216w54, acadia14_311s, 2423, ecaade2016_018t4, 14b4, ecaade2016_223y58, 053d, 742d, 2237, ijac201614402m1, caadria2016_229b11, 9544, be58, acadia17_472mm, c93d, dbdb, f9ae, ecaade2017_163h, caadria2016_703m30, 2ce8, ecaade2013r_003o2, aa4b, 2006, 08ea, acadia17_322h, 9585, d12f, 446b, ecaade2015_261i58, 0639, b0e2, d2a6, ecaade2014_020n5, ccd3, 1f7b, 3344, 79f0, d8b1, 361a, ecaade2014_089v21, 054d, 1147, 5828, ecaade2015_136s26, 15af, 56cd, sigradi2014_021p1, c41a, c349, e9db, 2f75, ccc4, 140e, ecaade2015_48l8, c951, ecaade2015_206y45, f06b, 10e6, acadia17_38ww, 89d4, ecaade2014_052i13, ef60, aab0, 0224, 3a20, 3d72, 1af4, acadia14projects_81n, ecaade2015_317f69, 9147, ecaade2016_021v5, acadia14projects_33ah, 68cf, sigradi2016_383gg, caadria2017_101h27, 4692, ecaade2013r_019d10, 6a76, ecaade2017_169ii, ecaade2017_050b, bb97, ecaade2017_181t, 1018, 21fa, sigradi2013_366a, e8c8, ecaade2014_149s34, ad04, 9042, 79ff, 8f76, ecaade2015_287t63, caadria2016_477u19, acadia17_109y, f582, acadia16_8b1, 0d3a, 19bd, e023, sigradi2014_021r1, sigradi2014_263i1, c54d, aa16, acadia16_362i22, bd2f, ecaade2017_293nn, f8f0, 7603, acadia16_98o7, 6797, 7f95, 4955, 246b, b0ef, acadia17_329q, 2cee, b7b1, 422f, sigradi2014_157c4, 5131, 7657, b13d, acadia17_391vv, ec76, 477d, d9bd, 4cdb, fbc5, 8430, d1d2, sigradi2013_425n, c678, 3dcd, 4ead, sigradi2014_178h5, f827, 933f, e538, 2e59, c962, 0ceb, ascaad2016_005x2, 2b63, 76d2, sigradi2013_429z, a88c, 82a0, acadia14projects_339ax, fa68, b853, fabc, 186f, 2c6f, 199d, 7f89, d5ae, ecaade2017_006jj, a31f, caadria2017_005u3, d088, 5837, 2813, d22b, af61, 8cbc, 443a, 49d7, a15c, 649a, acadia17_455w, 0a25, bc2f, d0f9, f260, caadria2017_095i26, 054e, 941c, 2165, sigradi2013_327r, 3aa6, d399, acadia17_590l, baea, c4b8, caadria2016_549t23, ca59, ecaade2014_024r7, caadria2016_829h35, 925b, 6ade, 1941, 711e, 6e7b, 2efd, ecaade2017_061b, d62f, 9a31, d017, 950e, 5ad3, c1d8, f1c2, 4524, ceb9, 6234, 4c2d, e2c8, 9ac9, 5277, 6909, 5a62, ab37, 14f3, acadia15_497k22, aa3d, 7858, df67, 2a31, 5515, 78ce, 2e3a, ed49, 3d84, 814d, 4b1b, 3983, c4f7, dba2, 77e8, ecaade2014_052z12, 51ac, 8b6c, b441, c62a, 9e34, ecaade2015_116g23, e490, 3939, caadria2016_851l36, sigradi2016_467t, c0e4, sigradi2014_239g9, 4db2, 503d, f731, 6f22, acadia14projects_609at, 3343, ecaade2015_251o57, d236, d098, acadia17_82jj, ffec, d0ea, 95fe, b9ac, b5a3, c161, 7b3a, 1115, 63b6, ascaad2014_032r9, caadria2016_333s14, 7a54, add5, 1dea, 8892, ba6c, ff5a, 64aa, e5e9, a2d9, 026e, b091, 9307, 3645, 0e4f, 2502, 7561, 9768, ecaade2017_213e, d006, 5d02, 86d5, e996, 2f4f, 6000, 4234, 91ce, ef18, 7079, caadria2017_183k44, 7848, d675, 90e5, 4c54, acadia14_435at, 9360, 2658, ecaade2015_229u51, caadria2017_129d35, 1320, 50b5, dddf, e3cb, 44ca, 7175, 49e0, 3f63, ecaade2014_198z51, 5494, e031, ecaade2015_59h11, a611, e5f7, a270, 5ceb, fbd0, c808, ecaade2014_072l18, c32c, 769a, 8a63, ef31, ecaade2013r_010x6, 724a, 79a5, 19b8, 62e4, caadria2015_090u14, caf9, b01c, 7d07, 4c30, 42ce, 4aa9, acadia15_69n2, acadia16_214d14, a9e0, 22c4, 1f93, 2cd6, 0bde, ijac201412203d2, 9fcc, ecaade2017_142vv, 5b5f, acadia14_375d, 5cef, de0c, c5f1, 0876, c65f, acadia16_382z23, c4bd, ecaade2014_194x49, fd2c, e4f7, caadria2017_023r8, 0931, ijac201614203x8, 0d9f, 518f, 54bb, 5724, b85e, 8c52, 0517, 38a5, b536, 9b89, 95c4, b773, 7812, dcf8, acadia14_699p, 662d, 78bb, acadia14_365ap, 1f00, 016d, c904, 59bc, ecaade2017_282l, f569, ebf7, 91c9, 3f34, acadia14_699i, 0a21, 51ec, ecaade2016_162x44, b461, a6e2, 47fc, bc73, db3f, acadia14projects_647az, ade4, ecaade2016_132l37, 0fcd, 0b4f, 09d9, 1b23, acadia14projects_43ai, sigradi2015_3.65m2, eba2, 38dc, 5a3b, ijac201614205o10, ecaade2015_82c16, 0a4c, ecaade2014_072k17, acadia14projects_23af, 72f6, 6393, ecaade2014_224e57, 8d4e, 78e2, 4026, sigradi2013_167l, ff2e, afda, db4a, 247e, f310, 3440, da78, bbb3, bc98, ascaad2016_018n7, 250c, f053, a4a9, acadia17_284m, 0c64, acadia14_671j, 906c, 6c2b, ascaad2014_029k8, acadia14_619ah, ijac201513303c11, b5ac, aa3a, acadia17_37hh, 200a, ascaad2016_047a20, 36ba, e34a, 0f3e, ijac201513101s1, 84f5, 34ca, ee40, ijac201614105u5, 9edc, 35f8, 4747, 4838, caadria2016_549u23, ecaade2015_59a11, 86fb, ae16, 97dc, ecaade2016_074t21, 21c9, 494e, caadria2016_829c35, e676, acadia14_627h, 1b06, acadia14projects_91t, 714a, fcde, c375, 943c, 2f86, ecaade2015_301o65, ecaade2015_253w57, 2e65, 92c4, ecaade2017_079i, 5471, c368, ca7a, 1308, caf6, 3ea7, ecaade2015_122r24, 0ee8, ee24, d8eb, sigradi2014_151e3, 87a2, ecaade2015_206s45, 390e, 55db, caadria2017_185t44, 420a, 2a91, d0f6, ascaad2014_018y1, d540, 15b0, 3a34, 451e, 37a5, caadria2017_189c45, a224, caadria2016_693e30, 9ff6, 93e3, acadia17_630xx, 11e3, ecaade2016_089y24, 303d, b00c, b662, acadia14_445ak, cbb9, 3d52, 5cc1, ae89, ecaade2016_063m15, ijac201412301m5, 9170, 5840, 0801, acadia17_608kk, eb06, f0d7, b872, e231, cdf7, 0f22, ecaade2017_256hh, acadia17_137kk, c065, fc60, ecaade2016_047i13, e2f9, 9795, ecaade2014_108d24, f850, b432, bb9a, b4c8, 6484, a67e, 0251, b80a, bf61, a5ba, 3c19, 036b, ecaade2015_221s48, 600e, a798, 7cbd, acadia17_678yy, eafa, 494b, e1cd, 2cec, ascaad2016_023s9, ecaade2017_108g, e258, bf7d, 0191, 195c, 9730, ea56, 2b4b, 9870, d9df, ecaade2017_243bb, 21eb, 3c91, ea19, 0946, aa8e, 8881, a244, c1f1, sigradi2013_10g, 4bbf, f40c, dfd9, 30fd, ascaad2014_014n7, 1efb, 7b70, 3dc6, d267, fedf, 1199, e10d, 3eea, 0692, b76d, d4f1, cb2b, 9c9c, 34b6, 17c4, 111f, caadria2017_051p16, 054a, c1b2, b04c, bf1f, ba37, 0e74, 6680, caadria2016_321k14, 02a4, bd51, f218, b000, 7d4d, 72ae, 64b3, 1161, a3db, cc24, 5ea0, 64dc, ecaade2014_080h19, 3793, 5127, ecaade2015_196x41, 60b9, 6a4a, a2a3, 2cd9, d33c, 9beb, 499a, d3ad, 635a, 552e, fc7f, a846, 3586, acadia16_478g28, ecaade2017_049rr, acadia17_473uu, 42f7, f361, ecaade2015_229z51, 8d1b, 32dd, ecaade2017_122ww, 2da7, ecaade2015_114e22, debb, c1ab, 8727, a6c8, ecaade2017_203y, 5a81, bfdf, 94c8, 69f2, 171c, ecaade2017_291cc, d7d7, 8ba6, dfb6, ecaade2016_234y62, d6a1, 86ae, 19dd, acadia17_492ff, acadia17_339ss, 1614, 1d37, 7a57, e27e, f994, 2247, 0ebd, a8ec, ecaade2014_175o43, f132, c1a2, afb0, cbe0, caadria2017_015g5, 5cb6, 1095, a5a3, fe67, c8c5, b8a0, ecaade2016_129u35, 3daa, ee91, ecaade2016_025w6, eb98, e83e, ascaad2016_041p16, 8deb, 9187, 50f1, 7528, bd42, caadria2015_139y22, d481, ecaade2013r_018j9, 2320, 2be9, 3755, e971, caadria2017_027o9, caadria2016_187r8, 892e, sigradi2016_659s, caadria2017_023h9, ae22, f395, bc88, sigradi2015_11.136r24, 462a, ecaade2015_171o36, 4d93, 5f40, 25ff, sigradi2015_7.203j10, 6056, sigradi2014_266d2, 4fcb, 9040, c063, 4d24, 859e, b522, 2109, sigradi2014_042l3, 4bf4, ecaade2017_059a, ecaade2016_126r34, 832f, 272f, 7e62, 7da4, deae, b611, e4d7, 7660, 84a4, b828, ecaade2016_007k2, 2f79, sigradi2013_389n, 7ff6, ecaade2014_185u46, 3183, ecaade2015_138d29, sigradi2013_285, caadria2017_185u44, sigradi2015_8.186y12, 370c, 2205, 1efa, 8e22, 99ac, 5177, ecaade2017_118jj, ecf5, e495, ijac201412204x2, sigradi2015_sp_10.179i31, 6a35, fe3a, 897a, 2178, 4621, 70a7, caadria2015_073s10, d27b, sigradi2015_11.34e24, f995, caadria2016_487l20, 3f2a, dc81, 7824, 60e2, cc36, 4b8d, ijac201715204hh, 883c, ecaade2017_152ff, 0243, caadria2017_001d1, 6109, caadria2016_445y18, 025a, fac8, acadia14projects_101ad, be48, acadia16_260k16, sigradi2016_814n, 2352, fc4d, dde3, ec04, 20dc, d2b0, 8d3f, 791f, sigradi2016_484j, b2f1, acadia17_282jj, 68b5, 3b88, 0813, 4b48, be71, b2fe, ecaade2017_308aa, 36bd, 7beb, 5cb5, 0f54, 2daa, a4ff, 84dc, c888, 5e7c, e16e, 5d59, 14eb, ecaade2015_215n47, ecaade2015_261l58, 4c80, 3a36, 0038, ecaade2013r_015t8, caadria2016_777b33, 1776, ecaade2015_235r53, 5e1e, acadia17_670mm, 3e2b, ecaade2014_112m26, 4cde, 03e8, ijac201412408t1, 957f, 2654, acadia17_247ll, f4d8, c0dc, a903, aa6a, ecaade2016_062f15, be1c, a272, 4079, ff09, 0e73, eea2, 5026, bc99, 0b07, 3f35, fa69, 4f63, 528b, a2a4, ecaade2015_118v23, b8f5, ac6a, 345b, ijac201412408z2, caadria2016_517e22, ijac201412303a8, 94b3, sigradi2013_41a, c245, acadia17_360g, 2e4d, c3e0, f94e, ecaade2017_146ll, 3dd5, d649, acadia14projects_671n, 64df, 4e33, bacd, 47cb, ecaade2017_175g, 4689, 4f95, 4e86, caadria2016_197r9, ecaade2017_164z, bcec, 077d, acadia14_111l, f1f2, dba7, acadia14_237au, 2cf1, 70cf, 2b24, ab2b, b4d9, 9839, 08c6, f29f, ijac201715105u, sigradi2015_11.222t26, 42d1, eb66, 6321, 95e7, e4ae, 5fb9, c83f, e9a0, eea3, 095c, ecaade2014_011a2, e391, 6228, sigradi2015_3.268b5, be1b, d609, efa1, 8d0e, 9266, 79e4, 7f09, 6b7a, ac5b, 7822, 5328, de5d, 259c, 25e7, df70, ijac201513206u9, acadia14projects_145z, ecaade2017_309kk, f22a, 47df, 035b, 2404, 5ebe, 082a, fae6, 8e58, a612, ecaade2016_072l20, 019a, sigradi2013_289k, 0856, ecaade2013r_018d9, acc3, caadria2016_435j18, e09c, dd77, e114, sigradi2016_601ss, 5ae2, c826, 6859, 2643, acadia17_413aa, 84b6, ef88, b6f0, 670d, 96b3, d5b2, caadria2017_070j22, caadria2017_158c40, 749c, ecaade2015_53z8, 5e2b, ddf1, 4a2f, 1c24, 34cb, caadria2017_104z27, fb47, 0592, 1d3e, 0001, ec79, e5cd, 8d4c, ecaade2016_170v48, 33f4, ae2e, acadia15_123j4, 35ac, acadia14projects_333av, caadria2016_641s27, a4d0, a973, 0d44, 8cca, ecaade2015_130j26, acadia14projects_81l, 9e6f, 4d48, d048, 62ea, 7ee2, 82db, sigradi2014_080k7, ascaad2016_001b1, c585, 04f4, c94c, 5b16, bb43, 9f59, 4e1f, 0c98, cf90, acadia15_371f16, sigradi2014_169s4, b2a9, ecaade2017_172w, 966f, dd71, a9ac, ecaade2016_075c22, 7e04, 504e, ecaade2015_21x3, 5ff7, 6475, 4c99, caadria2016_631c27, 80de, f3b7, 3f62, acadia14projects_117ax, 09ef, 0ee5, da66, d146, e6ce, sigradi2015_8.186b13, 16c3, cc1f, ecaade2014_121x27, adb0, acadia17_366u, 72bd, sigradi2014_109i9, acadia14_463as, acadia17_544d, ascaad2016_004h2, 1661, ecaade2017_003e, 71da, 3f1b, c0e8, 0194, sigradi2016_602xx, caadria2017_017l7, 3413, cd6c, 7f50, 0f42, c37c, 2c98, 3706, 7319, ecaade2017_jgot, 0e59, 77a7, 67ba, ecaade2016_bkou65, bcad, 3e3b, acadia16_344y20, 3218, 4924, 6eb2, 7ddd, caadria2016_851t36, 3e74, 6ea3, d5cb, caadria2017_079z23, cc55, e018, ijac201614407c5, 2093, a9a6, acadia17_348qq, e2af, 1d58, dc27, caadria2015_114j18, dc62, df8c, ecaade2015_206a46, acadia14projects_627au, da9d, fd62, 7d1e, cd7f, 2335, 35d9, 72cd, 068f, 9103, 0f3a, 2bb8, ecaade2015_27p5, ea1d, 746d, b801, 5336, f5a8, 2b90, acadia17_178q, 924f, c4ab, 0404, 5905, f4d6, ijac201614407z4, 00e8, ecaade2017_019qq, a13f, da2f, 3108, caadria2017_062z20, 94ca, b22c, ad5e, aaa5, cbd5, fc3d, ff18, acadia17_648hh, e8b3, 0e11, cf97, a31e, caadria2017_124k33, 1a11, d2e5, 7350, sigradi2015_2.162s1, 86c6, 6855, 3554, ecaade2016_241c64, ecaade2015_113m21, 61f4, a66d, ffc1, caadria2017_018x7, 8aa1, a7d2, 5f36, 5029, 8eab, 6704, 22c8, 3bc2, caadria2017_123r32, 2df6, 5513, 525b, acadia17_52e, caadria2015_014x2, ijac201715105v, acadia17_90mm, 88dd, c4e1, 7cc0, 5473, d7b1, 2e29, ecaade2014_192i49, 8929, d561, ecaade2017_143p, c482, 4cb4, sigradi2016_426c, 4bfc, ecaade2017_282j, sigradi2016_544d, 8f4d, 5c10, 1918, a1b1, faca, a8e1, acadia17_491v, 0181, e911, ecaade2015_138g27, b008, ecaade2017_051n, 3527, ecaade2016_118l31, 110a, 2645, 1220, ae6c, 95ed, 5286, 1db1, 2726, b273, acadia17_298ff, 0595, 3174, 5c71, 599b, 9ac4, ecaade2014_151p35, d004, sigradi2014_345s8, b9f1, c935, 428f, ecaade2016_077r22, ecaade2017_099qq, b554, ijac201513102e2, 7932, fd21, c913, 5075, 1e9b, c6d7, d957, e568, ba32, 519c, acadia17_283nn, acadia17_414zz, 5dc0, ascaad2016_028n11, 6a8a, 435b, 0c1f, ecaade2015_100b20, aa03, ijac201614405e4, 2dc1, ecaade2017_256w, ecaade2013r_004w3, 1bc2, bd67, 2849, sigradi2015_sp_2.112i29, 4654, a0e6, 8efa, c307, 3854, 41ff, 3c94, 0436, a9d1, 341f, 216c, ea44, 5920, 887d, caadria2017_142g37, acadia14projects_479t, caadria2016_321h14, ecaade2016_099g27, e932, 5ec8, 2e1b, ecaade2017_288gg, 90cf, ecaade2013r_006y4, eba5, d4e0, ecaade2015_205z44, b7df, bd4d, sigradi2016_686rr, 7e20, caadria2016_745h32, cdcc, 0e6d, ecaade2016_139e39, 94f6, caadria2017_052z17, bbc3, 42c0, bf9d, a170, a505, fb35, acadia14_199aj, eb73, 77ac, 1aa7, 16d8, 7043, 9e03, b78c, 3f4b, c4f6, 8042, ec2b, 8a3c, acadia17_28bb, aa14, acadia14_619al, bf8c, 2582, c3ac, 3aca, ff45, 18f3, f0a8, 6a3c, d5ac, acadia17_637c, sigradi2013_386s, 78fc, 9a08, 69c5, 47bb, 130b, 5b2c, acadia14_339aa, 6050, 58e7, ecaade2017_052gg, 9452, f801, d8ad, cc4d, a225, 5b21, 4e00, aa08, ecaade2015_148r31, 4fe9, df7b, 12a1, 3e37, ijac201614208w12, 5684, sigradi2013_41g, 0b7f, 6c1e, 2c0a, caadria2017_175f43, caadria2017_067s21, 10f4, a9d9, 7581, db01, 5265, 45fe, 4ca8, 7cee, c30c, 8a52, 51a7, 46a2, e044, ec4a, 46d0, acadia15_195d8, fb87, b33f, 1803, 7e8b, 8413, ecaade2016_085k24, d496, bccf, acadia17_330ll, f145, 9275, 63e3, 73ca, 7ed8, d4fc, c6b8, 8d2c, 1607, a60e, d092, a400, aa82, c6c5, e753, bb08, ijac201614406i4, sigradi2015_4.219f7, bc5f, ecaade2013r_004b4, 2db8, 2e08, 4b8b, a5a1, 6b0c, bce1, 9db1, 9c89, c04c, 24ef, 2122, ca74, acadia17_678dd, 3750, 5237, a03f, 32ad, db31, f846, ascaad2014_019m3, 0c87, 917e, d4e2, ijac201412302a7, ed26, sigradi2014_281b3, f8ff, acadia14projects_435ah, acadia17_18h, a0cd, 483a, c724, b9e9, caadria2015_203m29, 9c2d, acadia14_661p, ecaade2015_248k56, 1c5d, 56e7, ecaade2014_111y24, 1a50, 9fcb, 8a7e, 6892, ijac201715203xx, a624, ecaade2017_255xx, 7607, 6f47, acadia14projects_619as, caadria2016_301v13, ecaade2017_067z, c2ab, 2fa2, 26e0, cc16, 4972, f193, ecaade2016_042f11, 6161, acadia17_221gg, sigradi2015_11.165j25, f43f, d78c, e1be, 062a, acadia17_282ii, 6a8f, dc1e, c1cb, c971, 65d4, acadia14projects_317x, 1531, b8c0, ea66, a5ef, 4ba5, 3622, ecaade2017_028h, 9366, 6038, ecaade2014_240u62, b16d, 5b0b, 5e9b, c0b2, 253c, fc44, 2749, dec1, 8581, a81b, 81f4, 23ff, 3522, c10d, 0a10, ecaade2014_217g55, ecaade2017_152c, ecaade2016_230s61, 1131, 66a2, 5fe5, 6b8d, b79d, afb1, be6d, c448, b9d1, 6488, b973, 3c55, acadia17_81n, 2cd8, 7aae, sigradi2016_625qq, 558c, 3ec5, e315, 10e4, eecb, 01a1, 49ee, 8914, 1e96, ecaade2014_147z33, bb62, d89a, 0c70, 4bc9, 0a4a, c742, ef73, e862, b359, caadria2016_663l28, 6fec, sigradi2013_414a, ecaade2014_139d31, 8d38, aa50, e3cd, 2dba, 148d, caadria2015_130g22, 46f7, 7537, f11a, 07cc, 8497, caadria2015_086f13, e74f, 7f9e, 5d19, f3da, acadia17_628vv, 609e, adbe, e4ec, 0292, 2399, 2c4c, d41b, 6b82, 88a0, 309e, db90, 3d3b, ijac201614407v4, ecaade2017_148xx, caadria2017_057x19, db26, acadia14_365ad, ijac201715202vv, 9aa8, a8a0, 71a4, acadia15_371j16, ecaade2017_116i, acadia17_274ss, 9405, 9476, 8838, caa7, 99d6, 4998, 8b78, fa53, ec34, ac8b, acadia16_224a15, 941d, 0d08, sigradi2016_637ee, sigradi2015_6.42a8, 728e, afdd, b7c2, 022d, 3d3a, dbd5, ee1d, 531c, ba6f, 9772, bd8d, 6c12, 2a0c, ecaade2016_018d5, 7cf3, cad5, 778f, ecaade2016_136t38, ijac201715204uu, 86f0, acadia15_431m18, 648f, ecaade2015_176u37, 3fb0, 832d, 5d68, caadria2017_127h34, 4b4f, 9bea, e6e9, 5ef2, ecaade2016_018u4, acadia17_435c, 81e3, 2706, da40, a3a5, ecaade2015_248o56, ecaade2016_040z10, 4fd6, 505c, 72ee, c25f, 47f7, ecaade2014_233n60, acadia17_373u, 26b4, ijac201614205t10, acadia17_534hh, ecaade2017_140jj, bc7f, ecaade2015_33f6, 6181, c7a6, acadia17_92r, 634f, 67ea, ascaad2016_022n8, ecaade2016_199y52, 0a60, 5efe, a897, f235, 3e03, 69a3, 1a93, 41d5, c8d1, b30a, 8106, 88f1, sigradi2013_111p, 1394, cd03, a49a, eb75, e6ed, 7f4a, d6e3, 1bc1, 0e78, bf42, caadria2015_237r35, 9fbf, a60c, 825f, e9de, ecaade2017_225yy, acadia17_413x, 9109, a257, 2d9d, 4e9c, 8784, 7836, 46f9, 94d5, sigradi2016_483ii, a66b, cd53, ecaade2016_158g43, ecaade2015_268w58, 1236, 82c9, 570f, sigradi2015_7.184d10, 8952, 5d5e, fe21, 8ed2, 6838, acadia17_349n, e690, eede, sigradi2013_10f, cfb1, a50b, 5d31, ab4b, 58e5, caadria2017_008c4, ecaade2017_199gg, bf8f, 256e, ecaade2013r_012n7, c92a, a883, 95eb, 4717, e713, 7178, ecaade2017_085g, 1922, 1e20, 1054, 6e7e, b125, e8e0, 2eea, ec05, ascaad2016_030d12, ecaade2016_223c59, 9aa1, 9168, 0938, ecaade2016_078n23, ecaade2015_77w14, 0ae9, a66f, 8069, ac47, 522b, 2ac7, ed4f, 7cfb, eb57, 1ca8, 067b, aadf, 23f4, 3093, b571, sigradi2015_9.270g17, ecaade2017_254mm, 98c8, caff, fb27, 4896, 3370, f5ec, f86e, ijac201614105p5, ca8d, 9370, ee67, 3b1e, b30e, c457, 0624, acadia17_340s, 3cdc, d575, ecaade2014_215c55, 4696, ecaade2017_059jj, 1625, 157e, 005f, 2ede, d274, 48b9, f031, 9a6f, c9f3, 16a0, 9648, 7fbe, 2252, 4a35, f43e, acadia14_135s, b978, ecaade2016_242l64, fb62, cce4, 398a, ijac201614303h2, ecaade2014_086t20, 0bd2, 88f6, acadia14projects_135ac, b884, ecaade2013r_002u1, 4caf, ca38, b676, c411, acadia14_43ak, ee39, 3228, sigradi2015_8.328k15, caadria2016_579n24, fce2, caadria2017_031l11, ecaade2016_015b4, acadia15_81z2, 3166, d225, caadria2016_095z4, 5e0f, 66ac, caadria2015_032x4, 87ea, 7380, 2c1e, 1092, 9c86, d291, 1ac1, acadia15_407n17, 467e, 9615, ijac201614208j14, ecaade2016_161w43, ijac201715106ii, a0ee, a6e9, bea9, 5928, 9c14, ijac201614407s4, 93d0, ascaad2016_007a4, 7c2f, 0764, 8789, a0c5, 9f99, ac7a, ascaad2014_021x3, 31fe, 8682, ecaade2015_207d46, 6dd0, 474b, 1c84, acadia17_570aa, acadia14projects_671r, 2a09, acadia16_12e2, d173, 6023, 2569, sigradi2013_343g, 4d5e, 0783, ecaade2016_095a26, 1e68, 3465, 0728, a949, 4fad, f5ef, f09c, a549, caadria2016_055n3, 9161, 88ab, c515, 43e6, aa35, da9b, 2c62, f0f1, d0e2, d768, 9473, 38c8, c07d, 645b, 9e52, acadia16_432v25, 03c8, caadria2015_081s12, 2b8b, 9de7, 15f5, acadia16_414a25, d924, 9c0e, ff97, acadia14_681ar, e64e, acadia14_579l, acadia17_473ww, sigradi2016_492pp, bcf0, c22a, ff28, 6ef7, b19e, 5281, ecaade2013r_003i3, acadia16_344d21, 9843, acadia17_230uu, 75d5, b232, 7a53, 8fbc, 594f, sigradi2014_032o2, acadia14_539d, ecaade2017_152nn, f654, 1ae7, caadria2016_353y15, ascaad2016_054b22, de66, a9b9, ecaade2016_089a25, ecaade2014_092f22, e8b4, 957d, 2dad, ecaade2015_129u25, ea7b, 7d26, 283d, bf9a, e186, b6b8, ecaade2017_253bb, bbf2, acadia14_101ag, c304, 4360, cc0c, b9a0, 91b1, a139, 0dad, 7aca, b44c, 8992, 1f7f, 71c9, 048b, dfc2, acadia16_280r17, 5211, sigradi2015_11.166y25, d4db, 8be7, 4973, acadia17_404z, 8b7d, a6ed, b791, ecaade2014_208w53, 3efb, caadria2016_621p26, 9a3a, 4687, 4388, caadria2017_190k45, 670a, a70c, ijac201715103b, sigradi2014_152s3, b61d, 7b15, ecaade2015_206w45, fabf, 6419, 2080, 7f2b, d5f5, 15be, 804b, 6ee6, db84, 6e80, caadria2017_185s44, df78, 8fb0, b103, 2322, acadia17_534zz, c9be, c484, 221d, a37f, 0c7c, fb86, ecaade2014_168l41, c4be, 20f1, 9d60, sigradi2016_803q, 3366, acadia16_270a17, 744f, aa76, 6d5b, 68d8, 9ba9, ijac201412301r6, acadia16_344s20, caadria2017_185p44, ecaade2015_176v37, 0839, 9c15, 7ef3, d995, 7593, 3049, fa48, edc4, f01d, 13d6, fd7f, 9955, 2dea, 4916, acadia16_106h8, 4390, 1929, ecaade2017_122c, 90e1, 63bd, 83d8, 9661, ecaade2013r_004u3, 7f2f, 8f27, 0d27, sigradi2014_293x4, 953a, acadia14_347ag, 715b, sigradi2015_10.307h21, 9c5b, 2d2f, 8f03, c1f4, 00ce, a063, acadia16_184n12, 3783, c03d, 98f9, 5a63, daa6, 2625, caadria2017_008v3, aba4, 4264, ebd9, sigradi2015_10.309t21, 3f47, f83f, sigradi2013_285f, 9769, 055e, ecaade2015_207n46, 5605, c699, b8f8, ijac201715106ee, 8e78, 03eb, ecaade2014_240s62, 784e, 84ed, 7533, 4ebf, 4c9d, aff8, d5f3, 9a57, 5898, 4018, ecaade2015_87y17, fd4d, 0cb3, 9bd4, 70ad, 0698, e632, caadria2016_405k17, caadria2017_009t4, 3992, ecaade2017_199jj, ecaade2015_304w66, 2342, 2637, d67b, 1d2d, b10d, ea4e, 0ed0, 31cc, 39b0, 58a7, ascaad2014_026b7, ecaade2016_163m45, ascaad2014_024l5, 21f0, 1b82, 8db9, 6cd8, ad9a, 8ff8, 9aa7, dc52, 0fae, 6830, acadia17_678ll, c61a, 7b18, acadia17_534vv, 99cc, ecaade2016_065w15, ijac201614308i5, 2e6c, 29af, 007c, 7df7, acadia17_552i, 2147, 487c, acadia17_678ww, 5071, acadia17_608ff, acadia14_219a, 7a1e, dbeb, 4f59, e1aa, 7eda, f768, bfc4, b9d7, 7fd0, 3afa, 23d8, 612c, c1fa, 610b, 2c3b, e151, d1af, ijac201614205s10, a7fa, f194, ffc7, 6f9f, ascaad2014_026v6, c2c4, 6faf, ijac201614105o4, ae99, ijac201614404v2, 254d, 9a06, caadria2016_851g36, 8c7e, cdf3, 43cc, 042b, 0025, e590, eb36, 4df5, 49a0, 3536, 2fea, b3f3, e839, ijac201614104v3, c8b4, a1a5, a495, 69cf, 2f1c, 64a2, fcc5, ecaade2015_17d2, 4ac5, c8ae, caadria2017_123c32, ee11, ecaade2015_127g25, caea, a70b, 70c8, ecaade2014_100j23, 7551, 831d, 57ae, e2bb, e37d, 03a7, 5448, 87bf, 8080, 51d4, 4153, d7a7, f3d0, 860e, f28b, 31ea, sigradi2016_817n, ijac201513206j9, 5734, 3da5, sigradi2014_074z6, 9b3b, caadria2015_208z30, 863e, ecaade2015_265s58, 78d3, acadia17_90ll, 89a0, ecaade2017_252h, sigradi2013_429o, 1939, acadia17_534tt, c815, f471, 133a, sigradi2014_345e9, 307d, 1565, 8131, 300e, 1882, 2235, acadia17_127hh, cb52, 9a9a, ecaade2014_206r53, a0e4, ecaade2015_138p28, 80ef, d662, 971b, ijac201513201t5, 5d06, acadia14projects_661p, 6c94, f209, c36b, ecaade2017_269qq, 21dd, ecaade2014_122b28, ee6a, 1ab8, acadia15_343x14, e68d, 432f, acadia17_456hh, ecaade2017_148c, d9ef, a45c, acadia16_224s14, 8954, 12ee, 4b73, caadria2016_135y5, e300, b0e3, 68ad, acadia14projects_549z, ecaade2015_269t59, 1294, b01d, 0fe8, 2ac8, 902e, sigradi2016_792k, ijac201412406m9, 1361, 493a, ecaade2013r_008i5, 6d99, 4c70, 9c7c, 7a2e, 75d1, ijac201715106vv, e198, ca49, b8a1, caadria2015_178z26, e2db, ecaade2017_214r, fc35, fcc2, 2c92, sigradi2016_714rr, cb08, 1e8b, d6b8, ijac201513103u2, 8147, de43, 58f0, acadia16_344x20, c78b, 877d, ecaade2015_158y33, d529, e896, 261f, 3510, d0fb, c02d, ijac201715203hh, ecaade2017_079p, ecaade2017_293oo, 7cdb, df38, 16cd, 2b85, 9f21, 65a1, ecaade2015_265o58, acadia16_402v24, 563e, 781e, ff0f, 74c6, 1b64, a765, 3c27, ascaad2014_010s5, 139b, caadria2016_819m34, acadia14_517r, 2236, c23f, 799f, 20eb, 69ed, acadia14projects_655ab, 445d, 0b8a, 99dd, 101a, ecaade2017_053h, c646, 5504, 2cd1, b3b6, acadia17_491r, dda1, 104f, d755, 0c04, 2abb, 26cc, acadia14projects_153al, 80b7, af0d, 11c0, 7535, caadria2017_113n29, 5e09, d745, 67a2, e83a, 0175, cbc6, d6a9, 6182, sigradi2014_329w6, 7298, 8fda, acadia16_24t2, ecaade2014_180a45, cce8, 0afb, c915, e884, 1102, dae0, e345, 92d4, 95bf, dc87, 3173, b525, 49c1, acadia14_601y, sigradi2014_345h10, a5df, ade6, fdc3, caadria2017_189d45, f5c6, acadia14_609az, cff3, ecaade2014_055a14, ecaade2017_039g, 620c, 7ad6, 3c38, acadia17_318f, 97ca, 6683, sigradi2016_817k, 3e6c, d116, f702, 5c97, e3e9, 5c1a, dad5, ascaad2016_014m6, caadria2016_735v31, 137a, sigradi2016_814l, 6db2, 6d20, ddec, 6899, 2f64, ea42, 9162, 79e7, ecaade2016_006t1, b632, dfe1, 7b14, 5f1d, f891, 30f4, 4eb3, eef8, 4ae3, cc5c, 12bf, 7e52, caadria2017_142y36, 54c6, ecaade2015_55c10, 05d6, sigradi2016_428j, ecaade2016_217c56, 4361, 6ef0, 74b5, 8786, d386, c062, 69c9, ec81, c3fd, caadria2015_086m13, 5f94, 2a9c, 249b, b1f6, acadia14projects_63c, 09a7, sigradi2013_411n, b397, sigradi2016_814h, 5011, 44af, ecaade2014_121z27, 4950, bd80, c53f, sigradi2015_sp_8.326c31, 6f92, 8e98, 9530, 1e6a, acadia14projects_167y, 710a, b042, 396b, db7b, 4061, ecaade2017_203vv, 6098, 86a6, 1008, 701b, 3031, a6c1, caadria2017_182n43, 4d8c, 80bf, 158f, ecaade2017_091ss, ecaade2014_176e44, e699, sigradi2014_284y3, 8dc4, 50ce, 304b, c2b2, 44bc, sigradi2014_293v4, aa47, 0c12, d3c5, 8163, 4283, c0b3, acadia16_54s3, 9af2, a550, 9fed, ecaade2016_230j62, c4f2, 70b0, 7b9e, 654a, 6a52, 0a7d, ae54, e1d7, ecaade2017_253s, 7d2a, dd15, 1264, aaf5, fbfe, 0f11, 3a5c, ecaade2017_071jj, ac7c, 71ce, 6ab1, 2d93, sigradi2015_11.222n26, 9eb3, 60cb, acadia14_237av, d5b1, d4c5, 63eb, ecaade2017_124n, 2547, 4c5e, 7614, 0fe3, 858c, ecaade2017_039f, 4a2a, 7445, sigradi2016_655g, sigradi2015_4.52r6, 99af, 5aaa, 0e81, e5af, e44d, fbe0, acadia15_95i3, 4cf3, ecaade2017_189vv, 0167, 6c93, c5d0, 882a, e65a, 3fc7, ecaade2017_059ss, 13e0, 1d95, ijac201715202tt, ecaade2016_074l21, sigradi2014_314k6, e3b5, ecaade2014_180m45, ac68, ecaade2017_215f, 1274, ec60, 3aaf, 1ba5, c0aa, 27e4, 932f, a424, sigradi2013_28k, ecaade2016_188l50, 1e74, ecaade2015_307p67, 6066, cae9, caadria2015_150f24, ecaade2015_64s13, acadia14projects_339ah, be38, 9102, d122, 06ac, 386f, 1ce9, acadia14_479f, 9d94, 5eca, c3e5, 9948, 8374, 46a1, 74c4, ecaade2014_015t3, 7035, ba56, fb0b, 5323, ecaade2015_243v55, fad7, 30c1, 4122, caadria2015_096l15, ascaad2014_019r2, 889a, a46f, 7cbb, ecaade2015_269s59, ecaade2014_206k53, abd4, ijac201412403b7, 4588, acadia17_436s, b5b8, acadia17_349u, ecaade2017_047z, cf23, acadia14projects_681am, 12c5, f1a0, 5528, ecaade2017_282o, a3b7, 5be8, acadia14_389c, sigradi2014_057s5, acadia17_424uu, 6441, 735b, ecaade2015_294j64, ecaade2017_140bb, b918, 6294, 1312, 8a1b, ecaade2015_59f11, 3c60, a0ed, 516d, sigradi2016_488r, 1f1d, 340d, f95b, 8214, acadia14projects_229k, caadria2016_435t18, ecaade2015_230k52, 9365, 32a1, 0e4b, af43, 0cbe, 5fa3, 58f7, 8e95, 3e68, 28d0, 9d33, 95dd, 5f1a, 17a9, d64d, e177, 3300, 07a9, 69df, 4720, 3ab2, 549a, ad11, ecaade2016_154l42, 0456, 4bc5, a3e1, 1453, e8f7, 1461, 0cfc, 4f5a, db33, e5b7, 2525, acadia17_189dd, acadia17_590qq, ecaade2014_111n25, caadria2016_353x15, sigradi2014_303f5, acadia17_257ww, 9d57, 7868, 4b6c, acadia14projects_111i, b4d0, a217, 1683, caadria2015_170r25, 96d8, 15e5, 0e02, 7907, 1c90, ijac201412406n9, ba08, acadia17_190b, ecaade2013r_011f7, 8ce3, 2c67, 0f6d, ascaad2014_009e5, sigradi2014_186i6, sigradi2014_103w8, 4daa, 7583, a35b, dff4, ecaade2014_044x10, 5498, ec62, 2ff4, de93, 6e47, 1b67, ecaade2015_152c32, 24f2, 683c, 5ae9, a54b, sigradi2013_194b, ecaade2015_53l9, acadia17_473qq, 8e93, 388b, 78bc, ascaad2014_026y6, ecaade2014_111b25, ecaade2014_195m50, 09d8, ecaade2016_087u24, 2c52, e166, 9dd5, 7e18, c56b, 1256, eab1, 7a00, b261, 529e, e365, d43c, 3ce5, 5623, c2df, 017b, d557, 6f7e, a1dc, 90f1, 2de5, 03f6, eeb5, 455e, 35e2, 2479, af6b, 6741, 61bb, 4a8a, 3acd, sigradi2014_023z1, c87b, sigradi2014_186a6, 5ade, 2b3e, e0f2, a796, e097, acadia14projects_317aa, fe49, ecaade2017_143h, sigradi2014_180s5, 68be, 9b29, 3cf6, 10c0, b269, 21f2, caadria2015_012e2, c57a, b6e3, acadia14_311x, b34c, acadia14projects_463aw, f5aa, 79fc, ad74, a8fb, e7d7, dfae, caadria2017_185a45, e572, 1dae, b789, ecaade2015_206j45, acadia17_501oo, e3db, c4b1, acadia14projects_435ac, 5c1b, d505, a515, c258, 52de, d9fa, sigradi2014_186h6, caadria2017_123g32, 802c, ascaad2016_019t7, b83f, sigradi2016_449kk, 2f4e, 3419, fe33, da55, acadia17_201qq, 26bb, caadria2017_062u20, e3d6, 02ae, d923, ecaade2017_044rr, 4429, 8004, 37f6, cb11, f128, f8db, 00fc, acadia14projects_145ae, ascaad2014_026s6, 4cd7, b868, 094f, caadria2017_127d34, sigradi2013_41j, 1e34, 0b6f, ecaade2014_130v28, 41cd, 1503, a0a6, a906, acadia17_413ff, ijac201513302e10, a238, 305a, dee5, 8e5a, 86be, 1334, 1047, sigradi2015_10.381h23, 383d, ecaade2017_291k, ee38, 0f38, 6d97, f9b9, caadria2017_129r34, ecaade2014_141e32, 85a1, 8a8a, 167d, cfca, 2d42, b98c, 03a0, 4bf6, 887b, c754, 1bcb, 4cec, 70e1, f249, 3526, 6766, ecaade2017_021t, ecaade2014_239j61, ba06, 4cfc, acadia16_344l20, 61a4, c4ea, fa1c, caadria2016_045d3, ecaade2017_225g, ascaad2016_059i23, c459, d2da, 2acd, 8924, ijac201715104jj, 45e9, 2324, 5d9e, ecaade2016_144e40, a5c8, d34b, 522c, 2417, ae3a, 31c7, sigradi2016_360u, 3476, 0e3c, ijac201614309l6, 6e3c, f158, 406d, ascaad2014_030d9, e5dc, 4af7, 5ef0, acadia16_12i1, 8ba9, cbfc, 6f12, 356d, acadia17_52g, 8697, sigradi2016_426g, 83de, acadia17_231k, sigradi2013_267v, 3a24, 43db, ecaade2015_155o32, b268, e3fd, ec8a, 4a32, e98c, 913f, sigradi2016_814d, d277, 982f, cd6f, 071f, a043, 2296, 381a, 90bf, cec9, e139, f264, ecaade2017_jgol, 5936, 422e, 1e3f, fa10, ecaade2017_175m, 76a4, 14d7, 0a76, 6749, 5b29, 628c, 4f08, sigradi2013_359j, a30a, 3946, 5318, ecaade2017_148uu, 826d, f532, ecaade2016_163b46, sigradi2015_11.136m24, ecaade2017_006nn, be31, acadia17_211k, 8461, f21f, ecaade2015_22b5, 5125, 0aa0, 1c39, 596d, 2b01, fb1f, 1760, 68d9, c42e, caadria2016_415a18, 5916, 1f4a, ascaad2016_005d3, 42a6, caadria2016_073x3, 1751, 9565, ijac201614201c7, ecaade2017_308v, 191c, f1ea, 702e, 045b, 9b08, 40af, 1519, 46f8, 5cfd, 29f4, 7049, 9638, 64f3, 50c9, cde2, b671, sigradi2015_9.152x16, 01b0, 416d, 9071, 6d84, b511, ecaade2015_73a14, b4af, bcf9, 3c8e, 305d, a210, 7016, sigradi2014_293b5, ecaade2017_248tt, 05d8, b2d1, 8928, 9803, caadria2015_209x31, 1185, 6fd5, 1462, f025, sigradi2016_443vv, ebd2, 36dc, sigradi2015_sp_2.112k29, 247f, ecaade2016_221x56, dfac, ecaade2017_210v, sigradi2016_659z, a2cc, 7132, 1721, ascaad2014_014x7, 5abf, 0cc0, 2330, f12f, ba3d, caadria2016_611n26, 1e7d, ee16, 3d5e, 31f4, 1bcc, bf24, 85df, 57c3, e977, caadria2015_226j34, 3304, f98a, 4456, 2ccd, 0a88, acadia17_446ee, 620f, 5940, f314, d658, acadia17_52t, ecaade2015_61e12, a768, acadia17_551d, 3fc5, fd1c, acadia14_479ay, caadria2017_094s25, 29f2, c413, 0cb9, 9e27, acadia17_492gg, 77d8, a474, c557, ecaade2016_102l28, sigradi2014_036v2, ijac201412402l4, c1aa, 0f4b, ecaade2015_195h41, 66ea, ecab, e2e3, f901, 939e, c825, 108e, acadia16_184o12, 90cd, 50c8, acadia15_173t6, 9b60, 7017, acadia17_373s, 9122, 50e9, c082, acadia17_38nn, a4c9, 8d5b, acadia14_317u, sigradi2013_263p, ijac201614102c3, ecaade2017_006ll, 4f8e, 34ed, adcd, c93a, f1bd, 788b, 037c, 270e, f51f, 02fa, sigradi2015_3.221x4, acadia17_90hh, 11a4, ecaade2017_268cc, acadia16_140w9, ijac201412205r4, 6a3d, 78b3, ecaade2017_122uu, sigradi2014_136c2, acadia17_598i, ecaade2016_170w48, 6cf8, b305, 2ba3, 6db0, 944a, 04e2, d12b, f4a5, f98f, 369b, d4ef, 889f, 3a02, 66a4, b5da, 63c2, ef24, 70b3, 59be, b9f7, ecaade2016_151f41, ff93, acadia14projects_135o, 60e1, ecaade2017_269e, c955, 13df, sigradi2016_817b, f983, 2532, sigradi2016_440ff, ecaade2017_302mm, 17ea, acadia16_214i14, a0d0, acadia17_291p, 5259, f29b, 6655, 3ab0, e054, ecaade2015_319e70, de1c, ijac201614306a4, 8946, ecaade2015_336z72, c631, 65d1, df3a, a4bc, acadia14_375p, 575b, d2c3, sigradi2014_128y9, ascaad2016_010r4, bc42, 816a, 69c4, 9d31, 674d, 6be5, 4623, ce1a, f455, 3639, c87f, 506d, c0cb, 56e6, ecaade2017_079j, 2893, 439f, 90d0, 5e8e, 9fb6, 3ca9, dab9, d512, bfc0, f96b, 1c72, 23d1, 2ca0, fb72, ecaade2016_217n56, ijac201614303n2, 97fa, da45, 32ed, 1f9c, 032f, 5393, caadria2016_167m7, 59a1, 6336, cde3, e78f, da80, 2f59, ijac201715204cc, b546, d855, f6b3, d1ec, 5d1a, d4c6, acadia17_640vv, 3cf1, c49a, acadia14_219az, 2f8d, ecaade2017_019xx, cd9c, 2053, 7e8a, ca99, d25c, c3cf, acadia17_177f, 34c8, 9fb9, caadria2015_065x7, b5fa, acadia17_62nn, 7f3e, e276, dabd, ecaade2016_mrtf66, acadia14_435az, caadria2015_246e36, d7ab, sigradi2016_534ii, c2cc, a4ae, 7950, acadia17_364vv, cfef, ce8a, 325e, a7e0, acadia14projects_317s, caadria2016_013v1, 036f, 7864, cef5, bb50, 1f0f, b962, b0a6, dd83, 3ed0, 395a, 5e9a, 4452, 8aae, caadria2015_226x34, 418b, caadria2017_132r35, ecaade2017_017h, ecaade2015_11g1, b7b2, ecaade2016_129t35, acadia17_360xx, 93ff, fca5, e2ba, d7a1, b5e8, 8ca5, ecaade2017_172x, ac11, 2c89, ascaad2016_022d9, ascaad2016_017y6, 9632, 49dd, a0b7, 1f44, ee4e, 39f3, ecaade2015_171y36, sigradi2013_407j, 0db5, df0f, f01b, 2d81, 21b9, 6ec4, 9e98, c14d, 4af0, 83c8, 3762, sigradi2014_128b1, 8201, 9bff, 1174, 9961, acadia17_670q, 2eec, 4d15, a481, e991, 6adf, 40bb, 4690, aa96, acadia17_91d, c5d2, 7e4d, 3d6e, c842, acadia17_560o, 7181, e8e7, 57e6, aa9f, ecaade2017_080dd, ecaade2015_87r17, b215, be64, f76e, 24fe, b935, f208, sigradi2013_343i, 7d66, c0fe, 8c67, f628, 67c7, c730, 03e4, ecaade2016_230g62, 87e6, sigradi2016_522v, caadria2015_114y17, a7d8, 2192, ecaade2014_109v24, f2b8, 0546, de37, 9ddb, sigradi2013_158t, ecaade2014_153k37, f3eb, sigradi2013_281, 0a70, 9344, acadia17_590s, f0c8, 3dd4, cf81, 452f, 1ed2, 70b8, 0f4d, 3b7d, fbf4, e879, 2b4f, ecaade2016_102a28, 95fb, edf6, ecaade2014_176l44, 0da8, ecaade2017_047r, caadria2017_105j28, 2448, 55cc, ecaade2014_052p12, ecaade2017_142zz, c106, a4b9, 5dbe, e81d, 85db, 3594, 4455, 5ee6, 9914, 2684, e594, ecaade2013r_019a10, f8be, acadia16_34k3, sigradi2015_4.219d7, 6626, c27f, ecaade2017_038uu, e7b2, de82, 3b26, caadria2017_015u5, f447, acadia14_177t, d8d4, bd46, 1ae5, a2b1, 4ff3, f756, ecaade2016_ws-intelligentw68, cbbe, faa1, 4db3, 755b, 02ac, 46bd, 64a0, a19f, 689f, 881d, bbfd, fbed, c047, ecaade2013r_017w8, 6b4c, 6238, c84c, 5394, acadia14_177ae, acadia17_520r, d1d8, 6f86, e1fd, 5ed0, acadia17_551xx, 03b7, 150e, 6c1b, 9746, 08d4, 258b, 2b8c, 6d7e, fdc9, 7b87, caadria2017_129n34, ascaad2014_024b6, ca76, ecaade2015_317p68, acadia14_619az, 2e57, 1e8f, 3457, 5798, 8fd3, 2c49, a3b9, 3334, 5113, 7e01, e5aa, sigradi2016_369ww, 72cf, 7682, c6e2, 8426, 8391, ae0f, 1bc6, 6270, 2912, 79bf, 7f21, 741a, edfb, f173, ijac201513102l2, sigradi2013_28r, 0d67, ecaade2015_248h56, acadia17_323r, 8a22, ecaade2015_130d26, eb5b, sigradi2015_3.111e3, 098d, 8f49, 82af, 1e1a, 421d, 889d, caadria2017_056a19, 37ac, 825d, 8048, 13bb, 00a5, 132c, ded5, e794, 5ea5, fca7, fbcc, f4c1, a9c8, ijac201614204x9, a6a1, 0935, 50bf, caadria2016_105f5, eb25, d6b1, a022, 458b, 2d39, 59b9, 2038, ecaade2017_306m, b585, cb19, 271d, 7238, 31fa, c613, 1429, 79f7, 546e, 313e, 6568, sigradi2016_595ii, 57b5, d192, ascaad2014_017x9, 8c6c, 184e, b13a, 8440, ijac201715202q, 4cc5, sigradi2016_560dd, ascaad2014_014f7, acadia15_483k21, b697, 589e, cfc7, 93e5, 12d9, 8333, 9541, 43a2, ae15, fac7, sigradi2015_8.189r13, 5c43, ecaade2017_006vv, caadria2017_023g9, 2524, 096a, 9129, 6495, a769, sigradi2015_8.186a13, b88c, 720d, ecaade2017_212hh, 803e, d0b7, 9140, 6ba2, 8fce, 0d1b, 0367, 5f74, 9d4c, 185d, ecaade2016_102h28, 0296, 7da2, c775, e07b, 4f14, ecaade2016_198r52, 9137, caae, c0d1, 104a, b974, ijac201412205i4, 7955, ecaade2015_241e55, 8bb7, 6f52, ecaade2016_007m2, 0110, a5b8, 26e7, acadia17_37ff, ecaade2013r_008l5, 1de0, ecaade2017_155i, 8c0d, 25bb, f793, ab98, 0d6b, 78e1, fc14, cd2f, 8c7f, acadia16_130k9, a979, 4912, a787, 3557, acadia16_440h26, 5598, e21e, sigradi2016_673gg, 694a, ee13, ecaade2016_058y14, 234c, cdfe, ecaade2017_003k, sigradi2016_710kk, 116a, a578, 5c35, de4d, sigradi2014_042u3, fbdd, 112a, ecaade2014_132k29, cb98, 0fc9, e62f, ea15, fe07, 51eb, eb6b, 2462, ascaad2016_004l2, caadria2016_507t21, 3c78, 486c, acadia14projects_101at, 840c, c806, ecaade2014_153t36, c82d, 399d, ddd8, f7f9, 17e1, ecaade2015_317c69, ecaade2015_251l57, 7d0e, 370f, 5f0f, 8fd9, e5fa, acadia16_196i13, acadia14_389ax, 36d1, 1981, 5d00, ijac201412401b4, acadia16_78v5, 3167, 386b, 56c7, 7148, a704, 1e22, sigradi2013_364r, 9317, 8503, caadria2017_190w45, 2bf6, caadria2017_145f38, sigradi2013_158e, 9959, 3f52, c225, 10b3, e8fb, ecaade2014_042m10, 2409, ed55, f483, ascaad2014_016f9, 49fc, 73a0, 696d, acadia14projects_479aw, 2801, 7c89, 5aa4, 83ef, ab19, ecaade2017_255f, sigradi2014_303g5, ecaade2017_117dd, acadia14_579f, 397c, edf7, 43a3, 1222, 79f3, d2aa, 26a0, sigradi2015_sp_4.275u29, 8d42, sigradi2016_430m, 5962, caadria2016_703j30, 451f, 9169, acadia14projects_435af, 9eff, a61f, ecaade2017_090gg, 321a, 3694, 0ac7, ecaade2016_mrtx65, f09e, 3f70, ed8c, 8b61, e269, ecaade2013r_012j7, a3df, aa29, 8e52, 0749, acadia14_101r, f1b0, sigradi2015_4.219z6, d17f, e07f, 08da, 0279, acadia15_381o16, 62a8, 30de, 0e1c, 2d24, 94be, bebc, sigradi2014_032h2, 23cc, e73b, f418, 7252, ae76, acadia14projects_23ac, 8ce1, e6b4, 6d01, ff12, 295b, adf8, e404, b7c8, 1da6, 206d, 155f, 6f43, b1ff, eca3, 947a, 52f0, b945, ead5, caadria2016_167n7, 588c, 4367, d43a, f16b, ecaade2017_308q, ascaad2014_026r6, b00a, ecaade2015_140e30, 1650, acadia14projects_549v, 9384, acadia14projects_637ae, ef92, 94eb, ecaade2017_094n, ecaade2017_032p, caadria2015_014r2, caadria2016_177l8, 12cf, 5041, a2e1, 8283, acadia14_661f, ecaade2014_224y56, 525d, f277, 3988, 2b7e, e5db, 3120, 6f7b, da47, ecaade2017_101q, f69a, sigradi2016_571tt, e146, ecaade2014_072r17, d6f1, ecaade2017_057n, 3103, 2e63, 3b58, 7723, 08cb, 1828, sigradi2016_448s, sigradi2015_12.215t27, ijac201614405t3, sigradi2015_10.140l19, 30a7, 8b0f, 4d4d, 2ed4, cfb9, f4e9, b230, b458, 92ca, 58c1, 5f07, e61c, 4f0b, 3e7b, 2c9e, 1e19, 76fa, 4ac8, bae7, 2f9c, aaf8, 6747, ijac201614102m2, aa46, 17b5, e9a5, 6134, acadia15_69o2, c48f, 786b, ecaade2017_211dd, d40f, ebb9, sigradi2015_4.219v6, c06b, d961, caadria2016_517f22, 7715, 1fd0, 2c9c, caadria2016_259o11, 3152, b06c, 490b, 47ce, 0f0e, 644a, caadria2015_087b14, ijac201412403c7, f23f, e578, sigradi2016_792p, caadria2017_081p24, ddf3, a0fd, 85d0, 24ea, 6d2c, 9f1b, b8e6, 25a9, 3818, fca9, 6fee, ecaade2015_303p66, ijac201614202v7, ddda, f859, 7ec8, sigradi2016_400l, ecaade2015_206u45, 999e, acadia17_500hh, 1ac7, 347b, a4bd, 687d, acadia16_106n8, ad72, ecaade2014_224w57, 82a5, a8bc, 1758, df5a, sigradi2014_284g4, bfc6, 7257, ecaade2015_294m64, 7501, 21cc, 33b8, b06e, b81b, fbe8, 8ff1, 9716, ascaad2016_010e5, 6882, 9db8, e533, ascaad2016_047v19, caadria2015_126o20, ecaade2015_235o53, fa3b, 0bdf, 19ad, e62a, caadria2015_081g12, 49f9, ijac201412204p3, 8685, 8bf9, 84cb, 7f12, 049a, 76bb, 30cf, ecaade2016_026v7, ascaad2014_003s1, acadia17_560h, sigradi2013_234e, c58e, 9822, ecaade2014_204z52, 8548, 5087, 8f73, ecaade2014_225l58, 6a9d, f93d, 9b2b, 331b, 792b, acadia17_520aa, 70f7, 00d0, 25b5, 28b8, ef56, acadia17_648ee, e694, ed44, acadia14projects_435ab, ecaade2017_027c, cec0, ae7d, acadia16_478h28, ecaade2016_161z43, sigradi2014_329x6, 0796, ecaade2014_086z20, 1d80, f755, 2dcd, ascaad2014_024c6, c2ed, 709f, 565e, 1633, 16aa, a5f8, 3941, 8cc0, eefd, e412, 8a2a, 78ff, caadria2015_203j29, 60ce, 822a, 6b57, d231, ecaade2016_120g33, cfa7, 9ab6, 98a2, caadria2017_124r33, 52d2, bb67, 8a6c, 4370, b5f4, cd20, 01f2, efee, ecaade2017_138z, acadia14_145ae, db93, sigradi2016_550l, 7aba, ee55, 0e93, 687e, ebd0, 45c0, 631a, sigradi2016_659m, 47ee, acadia14_507ad, eaf0, sigradi2014_114k9, ed46, b478, sigradi2013_400s, caadria2017_163a41, 9930, 8601, 16b3, 882c, 93cd, ascaad2016_008h4, 139f, c0eb, a8c8, 4c09, sigradi2016_815mm, 0345, bfce, ecaade2016_018y4, ascaad2014_036x1, ce17, f7a8, 953d, 3e87, ecaade2014_015n3, d20d, 4c27, 020e, 8b5c, 1923, ascaad2014_029h8, 1f1a, caadria2015_119y18, 7142, 8c94, sigradi2015_9.347w17, c9d1, e2cd, 772d, b607, ecaade2017_044vv, 4f06, 7693, 9260, ecaade2015_265t58, 5cbd, 0633, 8d4d, 2611, db5d, 79dd, eb9e, 48d1, 5586, b448, 6256, 9248, f84f, 9492, e60d, 5d5a, acadia16_318k19, 64e5, 80fb, ijac201614304y2, acadia15_357t15, 4ad8, 2c3e, 7b90, dcef, 8d47, ecaade2016_224e60, c452, c092, 0ede, acadia17_330vv, 1ebd, 4fe4, 5816, bb45, b510, 20b3, 18f0, 3787, acadia14_53k, 4ab6, a6c7, b5cf, ecaade2016_mrtw65, c31a, ascaad2014_019n2, 08ac, sigradi2016_550j, 2c68, 7fe5, ijac201412206a5, 952e, d2bd, 1913, fd1d, 9952, caadria2016_529o22, 81d1, 7a37, acadia17_598vv, 07c0, 6eab, 4020, sigradi2016_639gg, ecaade2014_120m27, 2674, fbb5, acadia14projects_33an, 87db, ijac201412302p7, 01ca, 7b13, 6a5a, ecaade2015_196k42, 7ab8, bd2e, 5c61, ijac201412408d2, 0ea1, ebd1, 856e, f56a, b2c2, ecaade2017_017s, 6f4f, 488b, ecaade2015_18i3, a245, ecaade2017_grih, de95, 2022, 033b, 2d38, 8a53, eb4a, acadia14projects_327d, 4535, sigradi2014_345a10, bc3a, 8f8f, 94cd, e720, 9fc6, 30ca, acadia17_404cc, b99a, 5b40, 8bf2, 3f23, 64f9, d4bc, caadria2017_063f21, baa2, ad6e, a430, a1d1, 7b71, b47f, 7814, e9fe, eb62, d0c7, 89e1, ijac201614105w4, c423, 7e14, 3ffd, 6cff, da36, ecaade2015_229i51, ecaade2015_215f47, 964e, cea8, df76, ff2b, 9b48, 6814, d1a2, acadia17_360ww, d3fb, 088a, 4a9b, ecaade2016_210y53, 4ac2, 1b31, b4bd, 97a9, 21b3, 7491, d0d2, acadia15_110c4, a3a0, a594, 3ac4, 0552, ecaade2014_218n55, ecaade2013r_007f5, fc57, 55d2, 65ff, caadria2016_517y21, acadia14projects_257aa, a564, ecaade2017_228z, 4854, 8635, ecaade2014_053o13, 3105, 6a5b, f4b8, 7cf7, b294, 0073, acadia14projects_555k, 0f2a, ijac201412408a2, cf13, ce56, 13d5, ecaade2014_018l4, ijac201614105g5, 18d9, 9cf9, f974, ecd6, eb2a, 6711, b6f4, f008, sigradi2016_571vv, 78d1, c1b3, ascaad2014_006u3, c5a9, 9aca, 17fc, 4428, ebb5, e530, 77fd, 5f02, 7d7d, 7f6a, 350c, 5cee, 3d63, 8d1f, 1969, ffaa, 2abe, 213a, 9750, b725, 7be1, 7121, ijac201412205z3, c7a5, 4213, 8086, 0e84, 45c1, e32a, ddef, 5383, ecaade2014_224a57, 649b, 5424, ijac201412407t9, 161f, 2ef6, cd21, ecaade2017_170i, c669, ecaade2015_86h17, e592, ee82, ecaade2016_154j42, ijac201412305w1, b67d, ecaade2017_031nn, 4162, 2506, 4d77, 40ba, sigradi2014_114l9, f08c, 454e, 25ee, f85d, 4227, ecaade2017_146cc, 1038, c92b, bfed, 8552, f9ba, d5f2, f2d3, 2454, 825a, ec03, sigradi2014_293y4, 929c, 8119, 9305, 74e6, 06ff, 0e34, 436a, 2622, a8a8, 972d, acadia17_570hh, ecaade2014_121s27, 698d, 01f5, 5c03, 28cd, 9d1c, a212, 390c, 8cb8, 3742, b7d0, 627a, cbf4, a281, acadia17_26h, 3184, caadria2015_114h18, dd27, 6a8b, ecaade2014_197h51, ecaade2016_071w19, 6bb7, 1ad3, 3733, ac84, 896e, 584a, 6476, 5204, 5414, d469, 287c, ecaade2016_225y60, 97b5, 6af0, 2e79, e1d8, 500e, af2b, 24ac, c230, 3111, 163b, ed20, 0518, fa56, 660d, acadia16_54t3, ecaade2016_154v42, 22fb, ecaade2016_068o17, sigradi2016_559u, acadia14_125x, caadria2017_004k2, 9f89, sigradi2014_144t2, 0a8f, c1a5, ascaad2016_059o23, 6abe, 9e3f, 0cee, cf63, 2133, 99f0, d240, a4b3, ecaade2015_94h19, ijac201412403t5, 7900, 0b4c, caadria2015_108x16, acadia14projects_627ar, b0a5, c4c5, 2587, f275, 402b, caadria2015_010u1, 2e9f, c2b5, 9780, fc41, 1895, 7e9b, ecaade2015_194n40, 9cee, ecaade2014_041g10, 708d, aa7f, c15b, acadia14projects_237at, e2ab, 8ffb, ecaade2017_061e, 690000, adad, 3381, sigradi2015_3.65s2, b686, ecaade2015_138i29, ffc8, b6a9, 9c76, ebd6, 2a89, 92a0, acadia17_669n, e92a, c113, 2655, bf2b, 8144, 54ce, 0f5c, 6a4b, sigradi2016_443xx, a886, 9d99, 7c90, 1c5f, ecaade2017_038vv, 6d22, 5682, bb84, 72a3, db3d, f8eb, ecaade2015_138k28, c207, 3481, bfef, ce28, 7954, 2418, 1736, 5f65, afd0, 4ccb, 2eed, 901c, a9a8, e804, acadia14projects_291az, 08df, 5fdd, d10e, ecaade2016_243t64, a761, 4d33, ecaade2016_098x26, e2eb, ef53, 8765, ecaade2017_155n, 6eec, 4a79, c55f, ccd4, cc85, b136, 8e5b, dda0, e5de, 01ab, caadria2017_074e23, 535f, 2757, cca4, acadia16_98p7, 4a24, 23a8, ec47, ecaade2017_215o, dac2, caadria2015_086i13, ecaade2017_098jj, 8603, ascaad2014_007h4, 3b77, c8a2, 7da8, f744, 48f3, 257f, ecaade2016_223i58, ecaade2017_021u, 8348, b93b, eac4, 09c0, 8851, 2c1f, 84ef, 4064, 68c7, 129b, acadia17_164a, 5522, acadia14_479x, ecaade2017_057m, ee99, a696, d319, dfdb, 72c4, b9cc, 4c63, 0e75, acadia14projects_531l, f7fa, ijac201614208s13, c797, ab97, c622, c364, sigradi2014_048u4, 65fa, e1e9, ecaade2017_018bb, 0dba, caadria2016_611l26, 18cc, ijac201513201e6, 1b3c, ascaad2016_038f15, ascaad2014_017h1, 2cfb, acadia14_357a, 8db1, 763f, 759b, 8766, abfc, 5cd6, acadia14_661e, acadia14projects_101al, 146b, caadria2016_415w17, a1a6, ecaade2017_006z, ecaade2015_61g12, 6c4f, fd04, acadia17_248l, dd8b, 7b97, 1864, 57e5, 5bd9, e548, caadria2016_147l6, 593b, 63d2, ijac201412405m8, 2994, 0e6b, ecaade2014_071d17, sigradi2014_313u5, a591, d7c3, 226f, 1876, 30ef, 2e30, 5cf2, ecaade2017_202l, ecaade2016_182m49, 871c, c922, c60e, d182, ijac201715102aa, eb50, 2e5e, 9fc3, 46d3, caadria2015_073k10, 0c6c, caadria2017_132h35, 263f, 0204, d02b, 5b5a, acadia17_231l, c789, ijac201614309j6, c61b, ecaade2015_248l56, a197, sigradi2013_405v, 7e6c, 05bc, ce11, 0ff2, ecaade2016_084i24, 01ea, 2222, 6d0d, 7e24, 6867, 0414, ecaade2014_201c52, ascaad2014_024n5, d4da, 08f8, ecaade2015_178j38, 7a97, e06d, 5343, bada, ecaade2015_152a32, ec8e, bd15, 9e79, ecaade2015_38k7, 7b0e, 6a2e, 074f, sigradi2016_602c, acadia17_231aa, 9c77, 0994, 037f, 3c11, 10d4, 42ee, b6bc, ffe3, de31, acadia14projects_43x, 7689, f302, 3322, 9a6d, 9176, 967d, ecaade2014_010x1, 68b1, 839a, 24d2, 89fb, cf92, sigradi2015_6.42v7, ecf1, d085, 5698, 7bb4, f09a, 5122, 8c00, b13c, ecaade2015_38j7, b928, 4868, acadia17_100r, 341c, 6f77, ea9c, 28a3, ecaade2017_091uu, acadia17_502ww, f457, ecaade2017_039i, cd54, e33b, f980, 5337, a85e, 674e, b895, 6b69, acadia17_350ll, 027a, 4b8c, c5c8, ecaade2014_094r22, ecaade2017_212pp, 1376, bb41, 96cd, 4da5, de11, caadria2017_074n23, b6e9, fd30, d1ac, 02fd, 8095, sigradi2013_101, e287, 8ab1, cced, f1fd, cec7, caadria2015_226r34, ed50, acadia14projects_479ar, 7aaa, ecaade2017_017d, 031e, 7c85, e66a, 17f9, 5654, ecaade2013r_014j8, 8b0c, 8668, ecaade2015_25f5, 49bf, be56, 48a3, ecaade2017_ws-archiedux, 78f7, 856b, a816, db0f, 3693, ecaade2014_072e18, 576f, b703, 7910, ecaade2017_021s, 5d9d, 4249, 4493, a58c, fa3f, 8879, 0687, ecaade2015_25j5, b6b4, 9ffb, 9bc3, e2a3, 26ee, b8bf, ecaade2014_185s46, 5dac, caadria2016_631e27, be16, 49fe, f00e, c469, 4ddc, af2d, cadc, ecaade2014_018n4, ecaade2017_047u, 1408, acadia16_78s5, 8aba, ecaade2014_065d15, 3aab, c2b4, dbde, 13ab, acadia17_284c, caadria2017_051y16, 2dfa, 2c00, ecaade2016_mrty65, dcf4, baa5, 967e, 8239, ecaade2015_17t2, ac65, b26b, e5f8, 8734, 726b, sigradi2014_305m5, da32, 1d60, f268, sigradi2016_510ww, 90ef, 25f5, ecaade2014_024t7, 01ff, 8b24, 4559, d268, 2728, c022, fd9a, 0dbb, 6266, 4b3c, 07c2, sigradi2013_364, a7bf, 3d9f, acadia17_110w, 9f57, sigradi2013_195, 65dc, e472, 14af, 856c, f2fc, 8bb8, 3799, ac69, 854d, sigradi2015_9.347v17, acadia14projects_101am, caadria2015_111k17, 8d2b, c96b, 88e1, 02d2, bd6e, 2843, 4c22, e2f7, 6aae, 7c40, acadia15_95j3, ecaade2016_037c10, 946a, 3b0f, 5e29, ecaade2014_011c2, ecaade2014_214r54, 0230, 5b37, 776e, ecaade2017_220rr, acadia16_280p17, 78dc, e1ae, ecaade2015_84u16, 66f4, e91a, 4b05, sigradi2016_364nn, 706d, ce18, 8e5f, 1f07, ecaade2014_146r33, 1bc4, d6d9, 0aa9, 4f90, acadia14projects_565af, 7ca3, ae88, 196b, 88a9, 7d8b, ecaade2014_224h57, caadria2015_202a29, db1e, ijac201715104cc, ecaade2014_214l54, 7a87, caadria2017_023k9, 64e4, e281, 96f0, 0a75, sigradi2016_690a, 894a, acadia16_478o28, 7a7c, 8854, a66c, 5a08, 84e8, 94f5, ecaade2016_118e32, 7249, cfc1, 3d0a, 2457, 132b, 7714, d06a, 3027, bafb, caadria2016_363d16, 22f4, a44c, ecaade2017_170xx, b5b9, c7ce, 42c2, fd4b, 9239, 8064, afea, caadria2015_033e5, 3412, ecaade2015_122o24, da37, b1a1, sigradi2016_695n, acadia17_473ss, 6ab4, 2310, 1b02, 5760, ecaade2017_089w, 94aa, b119, 48d9, acadia17_222z, d8f5, caadria2016_663t28, a6b1, a41e, 9118, af1b, df35, a900, e502, 1337, acadia14projects_473al, 3b39, f39c, f84b, ascaad2016_022j9, fb4f, ecaade2015_180c39, 4c4e, c197, e8f3, 589a, ebe7, e2a1, 6d40, acadia17_26j, 92e8, 2ce4, 9c5f, acadia17_551b, 17d9, c583, ead9, 1627, caadria2015_004l1, sigradi2014_247k9, sigradi2014_099u8, c9bb, ecaade2017_302gg, 5803, 6db5, 8281, 46df, d0f1, b09d, ecaade2017_117u, 6a92, ecaade2015_158i33, c9c6, 56c1, ijac201412303d8, cde5, ijac201614408i5, 4448, ijac201513105n4, 9ba3, 33c1, c72d, cce0, caadria2017_145e38, ecaade2014_053p13, 55ef, 967f, 3cea, ecaade2014_149d35, d651, ca2b, sigradi2014_108e9, ecaade2015_64o13, acadia17_648n, fab4, 53c1, 318c, c242, 45ab, ecaade2017_225i, 4a1c, 0048, e418, 7e1f, edd0, ecaade2016_097t26, ecaade2013r_002x1, ascaad2016_022r8, 5400, fc49, ecaade2013r_008p5, 2f70, ijac201513302y9, df09, d9a2, caadria2017_048n15, 50c5, c30d, 73a6, acadia17_62rr, 0a69, 05e4, 1434, dc50, caadria2017_018w7, a491, 3212, 918e, 449f, f671, 999b, ecaade2016_057u14, 7fdf, 6add, 47aa, 4300, 2867, a466, sigradi2015_6.327s8, 468e, 5552, 13d7, acadia17_658b, a04a, e9c9, acadia17_330uu, bad9, sigradi2015_3.65p2, f934, c677, f4a7, 8bf8, b113, ba47, 308d, 1cc8, 27d9, 901f, 8647, 0af2, 26b5, 995f, aac9, ascaad2014_012o6, 55e5, ecaade2014_204g53, df8e, caadria2017_005j3, ascaad2016_018l7, 72da, 2835, f809, f357, bfa9, 97f6, ecaade2017_195hh, 363c, ecaade2014_132g29, ecaade2015_127s24, ea40, sigradi2015_4.219h7, 965b, ijac201614405l3, 9106, 1606, d624, b5d8, ce85, 059b, c471, ecaade2016_011f3, fe97, e21f, sigradi2013_294v, 7fbd, ecaade2015_196o42, fd13, d81b, 50ad, d025, acadia14_219d, 60bd, 3552, 8c9a, acadia15_137m5, 8915, acadia15_203i8, 5809, f7b6, sigradi2014_276z2, eed5, 87ee, d737, 8af4, acadia17_637h, 4d88, 7503, f1f7, f85e, f481, c0dd, ecaade2016_042s11, sigradi2013_407c, 19de, 87bd, b65c, 782d, c4f4, e9cd, 8164, sigradi2015_10.138b19, 9656, c179, 6d08, 6ada, dced, 9c6e, 80af, af08, ecaade2017_151u, e5d5, 8750, 286f, 3002, 2fa4, 57f7, ecaade2015_296r64, 4c18, 7feb, 3fcf, 8c38, acadia16_344u20, f460, ecaade2016_036m9, 6ebb, 3cb2, add3, ecaade2017_085qq, 57d3, 51d8, ecaade2014_052r12, caadria2015_102y15, ecaade2013r_003y2, fa59, 0ed1, 6cb6, a19d, b476, 6d03, acadia16_24n2, ecaade2017_215s, caadria2017_124l33, f9ac, 0410, 9e2b, 8831, ceae, 1811, 597a, acadia14_681ai, bcd4, 73ed, 9786, 9d08, 13a3, d362, 2a58, 11a0, 970, 50bc, 5970, 0091, 6176, c427, 4799, 2186, acadia14_135l, sigradi2014_042r3, 68cd, acadia14_473ap, ecaade2015_202b44, caadria2016_003h1, 6ba4, ad16, 767b, sigradi2013_268i, def7, 31bb, 1fba, sigradi2016_714pp, 46f3, 899f, 3cc7, 52d1, 7ffe, 4bfd, ecaade2014_149k34, 998d, 5c4e, caadria2016_631k27, 7783, d731, 80c9, c892, 177c, 3b60, 7e0b, d5d1, 1973, ebe8, e597, e136, ca78, ecaade2016_126s34, 6db4, acadia16_214g14, ecaade2017_293ll, f320, cc5e, bd14, d4be, cadf, acadia17_330zz, fbe3, b4c0, edad, d434, 63ad, acadia17_500dd, ecaade2015_333e72, acadia14projects_497u, acadia15_333r13, fd8b, e2df, 8f3f, af45, ae37, 2b47, 5d11, 1dd8, c24a, e5f4, 7548, ecaade2016_046w12, dcce, acadia14_237at, ea61, 3c8f, 49b9, 8607, f5c7, acadia14_517o, acadia15_110x3, 53bd, 06f6, ecaade2015_206b46, 1e33, 0f1c, 2740, 87f7, ecaade2017_052tt, acadia17_358aa, 42e5, 07d8, ecaade2017_124y, ecaade2015_127z24, 6668, 16ba, 1832, 1797, d31a, ba38, ecaade2014_237v60, 9614, ac95, ecaade2014_122c28, 7e8d, 0b58, 92d6, aff9, f828, 593a, ecaade2017_234o, ecaade2016_071c19, ed2a, e08b, 8d93, 55bc, ascaad2016_054d22, 383b, 255e, b3e4, 237a, 3ca8, 4412, 6060, c184, 7915, 0269, 7ee4, 50f3, cf65, 065f, 6c99, eeca, 5443, a2cf, 40b2, a93f, b9b6, 7245, 3a31, 2f03, 4aa6, 1aa2, fa00, e76b, 81af, 2bb3, acadia16_130p9, 9c17, 01d3, ecaade2015_195k41, df04, b26d, ac2a, ed7e, a932, ascaad2014_037p2, ba01, 5777, a78a, caadria2016_507i21, fac2, 4672, 29f5, 7d79, sigradi2013_95s, 2df8, 4b3d, 7ce0, ecaade2017_054aa, b3ab, ecaade2016_119k32, e7a1, ecaade2015_138y28, 896b, e232, 02c0, 48df, 7d03, 160d, 5eb6, ecaade2016_216e55, 310e, caadria2016_209a10, ecaade2017_214n, 1c87, 6e68, db7d, 2c80, a153, 8d96, 453b, 9bb6, 9f26, sigradi2015_9.152v16, ecaade2015_241y54, 1e3d, 45bb, 77f4, 6541, 8d71, 2def, 9fd5, d0d0, 8b4e, c2ef, 606c, acadia14projects_281u, 9d2b, dbc3, cd78, acadia17_212ff, ecaade2015_92r18, e2e2, 012a, ac20, 4bdc, e6e0, ecaade2016_015t3, f6be, ab2d, bcdb, ijac201513203c7, a6d5, ecaade2017_155l, acadia14projects_101au, 6c38, caadria2016_871r37, fbd2, 4324, 2cf5, 022e, 0991, acadia17_542ii, 5358, sigradi2016_602d, caadria2016_311b14, a429, 18a5, caadria2017_163m40, 8cd4, ecaade2016_216a55, 815a, 93a3, 7358, 0fd7, aaa4, ecaade2013r_004f4, caadria2016_177u7, 52c2, 7040, 0ad6, 29b8, c765, 871f, b14f, 4fcc, ecaade2016_162m44, 040a, bf75, 0433, acadia17_163ee, ecaade2016_191d51, 0f25, 472f, acadia17_284r, acadia15_223a9, ff59, 5e3d, caadria2017_183a44, ecaade2016_006u1, 9fd8, 4419, 9aee, 611c, acadia14_691at, ascaad2014_005a3, f26b, ijac201412205j4, acadia14_487h, caadria2016_395x16, acadia17_446dd, 28ce, cb5a, sigradi2013_387e, ecaade2015_273k60, 6026, acadia17_222v, 0604, fc9e, a2d2, acce, 147b, ecaade2016_167u47, afde, 7a69, f4c7, d001, 8f80, f4c9, d774, 5d86, acadia14projects_671x, ecaade2017_277rr, acadia14projects_479x, 74ee, f567, 9f22, 79c4, ecaade2016_011e3, e702, c1e1, a0cc, 31af, 3317, f0af, 74c9, 4640, 987d, 8096, ecaade2015_293x63, 3eff, acadia14projects_375p, 1c8c, 4440, 5022, ed42, 2316, cb93, c158, b2af, 332c, 0a74, a12c, 0b90, 16d0, db87, 4c31, f393, 2382, 4917, 8f4c, ecaade2015_195j41, efbe, ijac201513102b2, b22d, e71e, 96ea, ecaade2014_153h37, 3ad9, 9d75, 67f2, 6bef, 567d, c9b2, acadia17_436n, ijac201614101i1, 2c5a, 3080, 1dfe, cf5a, d51d, bdcb, 4d2e, 1e28, 29a5, sigradi2016_602f, 1ead, 1b7b, 7ca7, b4e3, a353, e5ee, 728c, 1e88, 0c91, d883, 9da2, c7c7, 05d5, 9bd1, acadia17_600z, 2a7f, a651, ecaade2016_007e2, d20b, ce6c, ecaade2015_318t69, 4ed4, 1121, 3d51, ecaade2016_221r56, 8e92, ijac201614403f2, acadia17_189ee, acadia16_116u8, 8f3d, 3f68, sigradi2016_710bb, acadia17_373x, f6d2, 2230, 5c56, 5a12, eaf6, ijac201614404z2, 2d1f, f57e, 3e59, ecaade2016_208n53, 9be7, acadia17_170s, 2449, 0a91, 09e9, f896, d34a, b152, 480c, 4df2, 9a05, 589d, acadia17_640nn, fef9, 921b, 1382, acadia14projects_247k, d9ff, sigradi2015_8.264i14, 2fa6, 787e, acadia17_323k, 6340, ed70, ecaade2016_210w53, b818, 2f01, 09c1, ea18, 4967, e35e, d95b, 571f, 3f64, ecaade2016_021p5, eb5f, 38db, caadria2017_163s40, d3af, 8508, ecaade2014_023e6, 9611, 14b8, acadia17_562y, 1468, f802, ecaade2013r_008h5, e825, 74d3, a40d, e070, 25b4, ad91, 3278, ecaade2015_11a1, caadria2017_147c39, 1960, fd8a, 6bc7, 0c84, ecaade2016_208x53, 3644, caadria2017_033n11, 9f32, e66d, f796, 0e19, 0244, 90c1, dc1a, acadia14projects_53l, caadria2015_014p2, 188a, 68fe, 8799, a530, 67d4, cdf8, 8fe0, b678, acadia17_231y, 86c1, e963, a9c3, acadia14_609ap, ecaade2017_051l, sigradi2016_654qq, b830, acadia17_189hh, e15f, 6b4a, 4f8d, 2470, 39fc, ecaade2017_255p, 9165, caadria2016_693b30, 7928, deb7, 6383, 1424, 94a8, a4c0, 6fe5, ecaade2014_096b23, acadia15_47f1, ecaade2015_250b57, ijac201614407y4, 77d7, ecaade2015_81s15, 292b, 1a36, a922, e901, 9900, sigradi2013_393r, 01c2, fcbf, 80e0, 2f2e, 54d5, 5e7d, ecaade2014_153n36, 5eba, 2474, 33ce, fa09, acadia17_660j, 2146, sigradi2013_267t, 0062, 38de, c0bf, cd90, 0703, fc04, 0bcc, 2026, 4e39, ecaade2015_170i35, 7a22, ijac201614102t1, 3bdc, 3c0a, acadia17_392i, 66e0, acadia15_123s4, a098, e150, cd26, b961, dfbf, d751, 4de4, 3a82, 11b6, ef42, d138, 265c, f2ee, b45b, 8fa3, 9787, f07a, acadia14_91u, acadia16_106e8, f342, 4907, ecaade2014_071y16, 9f0c, d24f, 151c, a449, c8d9, b27c, 3aec, 5fa5, 2e71, 5c70, 2c16, 43a9, caadria2015_119a19, ecaade2014_138g30, ecaade2017_140gg, ijac201715104k, f7a2, 86db, 7f36, ea1f, 7a63, ecaade2015_230l52, ab55, caadria2016_517x21, 30fc, 161e, e098, ecaade2014_011d2, 1865, bfaa, 9c80, 7fab, 297e, b649, ff39, c465, 05ba, 9e8d, 479f, sigradi2015_4.219s6, ecaade2016_067w16, 9820, caadria2016_611h26, fc66, 2144, f91b, 4f7f, d2fa, 0917, bdea, 39c7, 3667, eebe, ae2a, 77f0, ecaade2016_021d6, 7d59, 9daf, eba3, ecaade2017_026nn, b372, acadia17_128ll, acadia16_88t6, e51c, 9af1, 319d, 483f, 4f17, 6f61, ecaade2015_59v10, 86d3, 96f8, 4c41, b178, acadia17_435qq, 8704, 4544, 8473, f397, 8ea0, 0d43, e2b3, 584c, b901, 72d4, 7de8, acadia17_27r, bd9d, b169, sigradi2015_8.289b15, 4394, 0074, e0b9, ijac201614307e4, 0b69, 5e6d, f42f, 0499, 24f1, a2ab, 6639, 9ccf, sigradi2013_342l, 51d1, 708e, 639c, 8fd0, 7b56, e39d, ac7b, acadia14_555l, 3220, ecaade2017_083pp, ecaade2014_100f23, be66, sigradi2016_408w, 986b, d49b, 668b, fedc, acadia14_189as, 73cd, sigradi2016_420pp, ijac201513303t11, 97cb, 094a, 9223, 6c14, 7da3, 8c0f, ecaade2016_079r23, 6c5e, 5ca0, fc55, ecaade2017_094h, bcb8, db03, sigradi2014_265r1, ddce, c3e8, cb97, ecaade2016_075j22, 476a, efeb, bb81, ascaad2016_012u5, caadria2017_149l39, ce0f, 430e, sigradi2015_8.41w10, ecaade2016_119a33, acadia14projects_427am, 8fa2, 5ccf, 96e0, ecaade2015_119e24, faf3, c2aa, ascaad2016_013a6, 63ec, ad1f, 727a, 7f28, 1772, c21b, 406b, 1cf4, 8620, 5d5d, ijac201513306a13, de87, 330b, ecaade2017_172o, 2bc4, 1348, ecaade2016_152z41, f08a, 7c6b, c8c7, f5e7, d3a7, b52f, ijac201513101e1, ecaade2016_136l38, 5d2b, 9624, 9d65, 8e23, f6d4, acadia14_347as, 425e, 3ea4, d955, ecaade2015_140f30, 4a13, 1c35, ff88, 7eba, 0fa5, acadia17_350pp, ecaade2016_217n55, acadia14projects_43at, ascaad2016_038v14, dd1f, e208, 9c78, ecaade2017_152zz, acadia14_153as, 93f8, 3d3d, 1de3, 5d8f, 523d, 9882, 4ad6, 87ab, ebf3, 4b4d, aa69, ecaade2014_029y7, 2a1b, 282a, 2429, sigradi2016_590j, 13b9, ecaade2014_152h36, 76e5, be57, ecaade2015_215k47, 0941, 5442, cd46, sigradi2015_sp_12.402z31,