CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

fe2e, 379f, ijac201412406s9, b8d8, 4274, ecaade2017_213g, 06de, 1528, caadria2015_081l12, 1714, 2e78, ecaade2015_229j51, f622, be9b, d637, ca22, 2269, 8212, acadia14_479az, ecaade2017_gric, e8e0, b918, acadia17_349p, 033d, ecaade2014_086x20, 6a86, 6eca, 6c0a, 56ce, 0ad7, 0a2e, 299f, db29, f856, aa89, 193f, sigradi2013_54m, 647e, sigradi2013_52i, 65dc, 8e9b, 9134, 0011, b90c, 7dbb, ecaade2015_285m62, ecaade2015_319c70, cdac, 2096, b492, a403, ecaade2016_063t15, ba73, b2fe, a5c4, ecaade2017_144aa, f193, f451, acadia17_678pp, caadria2016_045h3, bb80, 8a6a, 31fc, acadia14_347ao, 1895, 1e92, 4cf5, c555, ecaade2017_184ii, 71fa, d236, ecaade2014_019f5, 5f7a, 2cd4, acadia16_24o2, 0bed, 8fe5, f338, a0a7, 69ba, 9f71, ecaade2016_055g14, sigradi2016_467p, 4eb9, db48, 4123, 0d5a, 1fef, 9735, 3bb6, f828, 1998, acadia14_219e, ecaade2015_138g27, ascaad2016_045l18, 50b5, ecaade2015_180f39, 3ccf, acdd, ecaade2015_73j14, 5620, fe5f, a898, 67a7, a8f2, db4a, 53cd, a683, ecaade2016_127b35, acadia17_658f, acadia17_90bb, b88f, 2711, 5ef5, 242c, 02d4, 3355, acadia14projects_145n, caadria2015_067m8, a030, ijac201614302r1, c196, a2a1, acadia14projects_347as, cd5c, ecaade2014_044f11, ascaad2016_020u7, b002, f82f, 8e92, 6bda, sigradi2013_347t, c155, aa72, 28c2, 19aa, 871f, 5963, acadia17_511ww, ecaade2015_143n30, 7aa9, 7535, d98e, d112, e3d4, 3e94, 9336, sigradi2014_079i7, 78ab, c77e, sigradi2015_9.152w16, 1674, ac76, ca7a, 9e32, 69ff, c605, d971, 1a83, ijac201412302d7, 269b, 9ffa, dced, 9b74, b1df, acadia16_440a26, 9054, acadia16_24u2, acadia14projects_445ai, 43de, fb4b, 6c2b, 8288, 722f, dbde, a36f, ecaade2017_039g, sigradi2016_560cc, 72f6, 2847, 4c99, a562, f5c1, 9c0c, 9d10, eead, cc5e, e00b, ecaade2015_139u29, b128, c0b7, edda, 49f1, ecaade2016_019n5, acadia14projects_479v, ijac201412404e8, 62c7, c475, bc2b, ecaade2017_302q, face, c090, c484, 38b2, e6bd, e9ce, f8d4, ce4a, bc11, 9601, fe26, 2091, a128, fad7, b5a5, 0cca, ecaade2017_006hh, ecaade2017_133j, 66e2, 998b, 5e46, 6ef0, ff7e, aa3d, sigradi2016_741jj, 0c8b, ijac201513201d5, ijac201614101a1, 6ebc, 92d6, acadia14projects_375d, c7fd, 849c, ijac201614306d4, 103e, 25db, caadria2015_213o32, 8d16, fcfd, d724, caadria2016_311a14, f1be, 2023, sigradi2014_172v4, ecaade2017_087t, f35e, 3b5d, ab82, 4f8a, a287, bdd8, a34a, 3fca, acadia14projects_301f, 3e04, 8bbf, ad12, 652e, fc1d, bc87, a9e7, sigradi2014_075f7, 82ea, 812d, ascaad2016_004m2, a3c5, 6413, 9832, 74de, 6372, ascaad2014_020u3, 10e6, sigradi2015_3.111c3, 7fcf, ecaade2017_146ll, 20df, 2ad7, 7605, 24a9, 740f, bc4e, 4468, e284, 08ea, 2c94, ffcb, de72, 62e8, 9297, 5c02, f871, ecaade2017_277kk, 28da, 0910, ijac201614105z5, a72e, e4db, 9f85, ijac201614309e6, sigradi2015_11.222n26, 7b70, c300, sigradi2013_41s, 5252, cc16, 189a, cb50, sigradi2015_3.268l5, 8c45, ecaade2015_205c45, b8e8, d65e, 4269, 43c4, fac2, acadia14_247g, e446, ecaade2016_068m17, sigradi2016_399e, 0010, cfbb, caadria2017_016r6, 015c, 7c7c, 115c, 93bc, caadria2017_015o5, dde0, d51f, 4e32, caadria2016_003e1, 42a1, ecaade2016_047o13, caadria2015_105j16, 7ff7, 2e62, 19ef, fa2f, 98d3, caadria2015_114a18, 413c, 7546, 7983, 7506, a7bb, db55, ijac201412204e3, cf6d, 6b10, 85f5, sigradi2014_155z3, ecaade2015_55f10, ecaade2016_223p58, 4e9d, f9ae, sigradi2014_201d7, c105, 797e, 4bad, 4041, 4f29, 0e3b, 8aaa, cb25, 349d, 9e5c, bd72, c7c1, 2a6f, 6ae3, 8766, ecaade2014_030n8, d857, ecaade2015_79f15, 966f, 897f, ecaade2014_149j34, acadia16_344l20, e337, ed04, f52a, ae0d, sigradi2014_214d8, dcee, 4f06, b1e7, 4a59, 6765, abb5, ijac201412303k8, 899f, 1be5, e487, e11a, 8034, 495c, ijac201513104f3, c75d, 8781, dbbf, f839, ecaade2016_067r16, cb1f, e305, c08c, ab1c, acadia17_297cc, a627, 6545, b395, 9ff1, ecaade2017_269vv, 4c37, c90d, 580f, 0e7b, 98a7, bdb2, 2143, 625a, 0c79, 6942, 384b, sigradi2016_654ww, ea8f, ee60, c0a6, ecaade2017_152uu, 2bdc, 3f86, ecaade2014_014v2, d84f, e2a0, f831, fd35, acadia14projects_579f, ecaade2014_184h46, acadia17_137pp, 9083, 4e75, d4e4, 18a4, ecaade2015_114m22, 2259, ecaade2017_101x, ecaade2017_042hh, bf83, 1232, 3a8a, 9ec4, 603c, 4f3c, 4d98, dad8, 0092, c832, fd15, ecaade2014_237d61, a31d, ijac201412408r1, fec1, ecaade2015_193m40, ecaade2014_143s32, ecaade2015_114s22, 7ccc, 879b, acadia15_185x6, caadria2017_129x34, dbed, c8e8, caadria2017_057d20, 30f4, 0d46, 5787, ecaade2016_242k64, fe81, acadia14projects_681al, a475, 7533, 8de3, ecaade2014_239u61, 6c20, 499f, 7f6b, 3b04, bdfd, ecaade2017_291a, ijac201614402l1, 21f8, 564c, 2ade, cab1, be60, ce11, ecaade2017_044jj, sigradi2016_639gg, ijac201513205c8, 4a2c, 6a51, 51fc, ecaade2017_050k, 61da, f68c, 99fd, 361d, 8f98, b087, a90c, acadia17_283oo, 5cc2, 08d6, 6cdf, fcd1, 0158, 38f2, ecaade2017_290rr, 6e55, 1636, 2713, 0969, d639, c34b, dae8, bfad, f741, 39da, 4a5f, 6b30, ff0f, ecaade2017_054ee, 99bf, 050e, caadria2017_056c19, ijac201614104l4, 909f, f3d7, fa16, 1046, acadia17_211h, caadria2015_015f3, ecaade2017_019gg, ecaade2015_195f41, 5c1b, 077b, 2393, e416, 5665, ecaade2015_178e38, 6d06, 5d7c, sigradi2016_625vv, 04cd, 2a71, 0d04, acadia14_153al, e461, c2c7, ecaade2014_208w53, caadria2016_569h24, ecaade2013r_014g8, 645f, caadria2015_114z17, 6702, dfd6, 68b9, ecaade2014_204w52, 483b, 6ff9, 5213, 7c9e, f387, 809a, acadia14projects_601ag, 11a2, ecaade2017_301s, ecaade2017_301m, 8b22, ecaade2014_214x54, b0f0, 60b8, 347f, 2ef7, 6bf5, ecaade2017_148a, bd07, acadia17_678cc, bb7b, 7de5, e89a, 7708, f9e3, 5fdb, acadia17_291o, ee74, adf5, acadia16_244p15, 61dd, dd0f, 3894, 07c2, sigradi2016_455e, e95d, acadia15_431o18, ecaade2017_273s, f4f6, acadia14projects_365ar, ceb2, 93bb, ed76, sigradi2015_3.221s4, b1ad, 5011, a7c0, sigradi2013_248d, 4eb5, fd34, acadia14projects_339y, 666a, 4027, caadria2017_021i8, ecaade2015_114y21, 5df5, 9c82, ijac201412404d8, a16e, 054d, d1c2, cfb3, sigradi2014_140p2, caadria2016_271x11, 90b2, ecaade2017_094n, a2b3, e3f4, cba2, 4b46, e558, 7280, 7e4e, ijac201513201u5, acadia15_333e14, 3181, 13fd, 6421, 5a90, 0344, 1388, 3436, sigradi2013_158b, afdb, 5f0c, 8b3e, 6e5e, 3bf7, 54c2, caadria2016_095r4, 2f94, 8f3a, acadia14projects_101z, 75e9, 970c, 7d71, 7a65, 4aa5, sigradi2016_642jj, 1252, 559e, f89b, 5255, 4128, 99d3, c271, acadia14_281v, eb2c, 307e, 9776, cf19, b120, a255, b106, 3168, 4f6a, d4d5, ecaade2014_230r59, 4dde, ijac201412302j7, bf7d, 88c2, 89b7, 37c7, 6501, ecaade2015_196w41, 50db, 5009, f813, d17e, ecaade2017_220mm, acadia16_154h11, bc13, 38f0, d5dc, 1064, 67da, 628b, 5633, b9a8, 6e40, acadia14projects_189as, ec92, 49d2, ascaad2016_001a1, ascaad2014_014l7, 8bc4, acadia17_90hh, f00b, acadia14_229n, c956, 9b9e, c7a6, ad34, 7173, 5eb6, 3100, ecaade2015_325b71, 42d8, ecaade2013r_001t1, d179, ce35, 157d, ef1d, caeb, ecaade2015_48e8, 0cdf, 72fa, 6bce, 73cf, ecaade2016_018j5, 3a06, dc33, 01b3, 60fe, f5df, acbe, 4868, a83c, 50aa, ecaade2014_224z56, 69db, ijac201412408g2, 6588, cb8e, 114d, d828, 968a, 3ca7, 884b, 7a8c, ecaade2016_bkol65, 5d88, 1db9, f56d, ecaade2016_217w55, acadia17_365h, 60d5, 9d2a, ecaade2014_149j35, ecaade2014_149g34, d945, 11cc, ecaade2016_170y48, 6b9f, d6ed, 4285, 64c5, c19b, 9604, 2afa, ecaade2017_099qq, acadia16_34d3, 8097, 187b, 9510, fee9, bdeb, 140e, dcaf, aa79, 9f97, 6bcb, sigradi2015_12.297l28, d0d7, a11b, acadia16_244m15, 1b6e, d22f, ded7, caadria2015_049a6, 120e, e22a, ascaad2016_008g4, ecaade2013r_003u2, caadria2016_239e11, 5ca1, 2095, 9d9b, ijac201614302k1, 2cb1, d678, c304, f5c6, 7390, af1c, 834a, 0455, f5d4, acadia17_678jj, c6da, dbdf, ecaade2015_127x24, e041, acadia16_140k10, 0f42, ijac201614206x10, 40f7, ascaad2014_028s7, ecaade2015_118y23, 8a30, 97b0, 7ca6, 06e4, 2848, sigradi2015_10.307g21, d17c, 4109, 6dfe, 4d48, ca99, sigradi2014_313f6, 3a1f, ecaade2017_091xx, 36f2, caadria2017_113e30, 1fcf, 15bc, acadia15_223e9, d667, cbf9, 1ade, acadia15_81y2, ecaade2015_227h50, efc9, 6816, f01a, 14cb, 0c42, 3bf0, aedb, caadria2015_185o27, d6d7, 8aab, 9e8f, ijac201412304z9, 5897, 832c, baa9, e908, caadria2015_014u2, 1671, 61e3, fc98, 2666, 2e4a, 3864, 8baa, ecaade2015_297w64, a4a3, acadia15_407y17, acadia16_318m19, bcee, ecaade2017_105ll, 93ac, 22bb, 393e, d05d, 57ea, 0d2e, 589a, 6f0f, 44b8, caadria2017_095h26, a072, ecaade2013r_004o3, b19c, d791, ecaade2014_186r47, 779d, f5c2, ec20, 66a2, ecaade2015_319g70, 969c, f5ee, sigradi2014_132k1, 2edf, 0bf1, ecaade2016_ws-foldingt68, b7ca, ecaade2016_038g10, 69b1, 1c67, 6b68, sigradi2014_263a1, 6089, 1335, ecaade2015_175r37, a95c, ecaade2016_018c5, 7e02, 3b55, c3cf, acadia15_211s8, sigradi2013_327z, e253, ecaade2017_grih, 5aad, 5d80, d6cd, acadia16_12k1, b4fc, 7ff0, c00e, d02c, 43a7, 27e9, df3c, 377c, ecaade2017_149r, fe95, ijac201614207m11, a412, dfc5, f429, sigradi2016_356i, ecaade2015_129j25, ecaade2015_229s51, 44c7, f124, 349c, 28a5, b4d3, ddfe, a53c, 1963, ascaad2016_024j10, 53de, 0f8b, b0ef, 99c6, 3560, e223, ecaade2015_77b15, 3e55, 6965, ecaade2017_142yy, f095, ijac201614401g1, ecaade2014_088c21, 21d9, 0d1a, 824f, 5c70, sigradi2016_764i, 9aac, c7f8, dd49, ascaad2016_005x2, ad7f, sigradi2016_369c, aea6, 7734, 8f93, 0731, sigradi2016_621cc, ecaade2015_73f14, 2655, sigradi2016_614y, 3866, acadia16_260n16, f8b4, 9e4f, bb35, cdf4, 9fc0, f5a5, 2161, ecaade2014_153x36, 9245, 8679, 73f2, 5381, f9db, ecaade2017_291n, b104, c57d, sigradi2015_10.140m19, 4db1, ae1f, ecaade2016_102d28, ecaade2015_138v27, f448, 8f1b, acadia16_344e21, 814f, ac6f, ecaade2017_290nn, bd79, 8a2c, 104c, 7ae2, ecaade2014_038v9, b3bf, sigradi2013_386t, 5735, b2c6, b3e4, sigradi2015_10.307i21, a0c3, 26f5, ecaade2017_309qq, dc3c, 7552, 7276, 3af4, 96e7, caadria2015_213n32, c3d5, 7953, 43ff, 3909, dda8, 76d0, caadria2017_070g22, 90a7, eeee, 394f, ecaade2017_174d, acadia17_339kk, 825b, 4208, 0d5c, 61a0, ascaad2016_006j3, 90c9, 1148, 666d, 2b18, 8182, ijac201412205m4, 751b, ecaade2017_194w, ecaade2014_024s7, 86b9, 46af, 69e8, 04a4, 3b03, sigradi2014_018l1, 23d3, 281f, 553a, 927c, ecaade2015_301u65, f14d, ascaad2014_022g4, caadria2017_015f5, ecaade2017_265p, 5869, b9e7, 0313, bf20, 4076, ecaade2017_305f, caadria2017_067j21, 8666, 5e54, ecaade2015_73e14, fe09, 8b85, f9c8, cbe0, 4669, 9273, ecaade2015_248w56, ecaade2017_157xx, bed0, acadia15_343f14, acadia16_62x4, sigradi2014_314p6, ce44, 4e61, 957f, 70b7, 59f8, 7db5, 1343, 5969, e44e, 0aea, ecaade2016_073i21, ecaade2015_77z14, sigradi2014_307p5, 2f95, 6d2f, 1692, 5d06, ascaad2016_057k22, 7a2e, caadria2017_048i16, 0bb7, a787, sigradi2013_390a, 288f, d858, caadria2016_861x36, ascaad2016_015p6, 4a1b, 1be0, acadia14_101r, c72b, ascaad2014_014d8, 3794, 6939, 27a6, 6211, ecaade2017_269d, 75cd, ebc3, de1b, e2ee, 08ab, 3fa0, 346a, e1d6, 86a2, bec1, ecaade2017_227p, ecaade2015_17g2, eb15, ed8b, e0de, ecaade2017_059kk, ed15, d8bd, 8eaf, 00d6, e2b5, 6827, df8f, 9714, 5c35, f202, 4c91, 2c93, d5cf, ecaade2015_59o11, 1afb, 64ee, ca8a, a7dc, 6b4b, 6314, 4b9c, 924e, f9e2, 9331, ecaade2015_279v60, a24e, c079, ecaade2017_079g, c7a1, ecaade2016_158p43, acadia15_161i6, sigradi2014_239w8, ad00, 38d5, 3dd9, ijac201614309h6, e4d7, 6e98, 49bc, caadria2017_155t39, c193, fc6c, 9eae, 1a36, ijac201614309l6, b911, 0581, sigradi2016_814qq, acadia17_188y, e4b7, caadria2016_249h11, 24aa, ffbb, ff44, 5f86, ce2c, b215, 23ff, caadria2016_085i4, f6de, 7143, 6b56, 524a, 0608, a291, 4df3, sigradi2014_339y7, sigradi2016_625ww, ecaade2017_124z, 680f, 6864, ijac201412405t8, 5316, ecaade2015_180g39, 8599, 2717, ecaade2014_215a55, a3ff, da38, 1969, 1cc3, af99, fef1, ecaade2014_041f10, 911c, acadia14_661b, acadia14projects_565ag, 6777, 4cab, 30e3, ccfc, ecaade2017_053o, 24ba, 4aba, 94ca, e614, ascaad2016_036w13, 9725, a0ce, ecaade2016_224a60, b5a9, 73ed, 6215, 57e6, acadia15_173z6, c499, ascaad2014_020t3, e086, 637b, abe0, 4e0d, ecaade2016_118g32, 4dff, 3f7a, 0c44, b626, 6b88, 9074, ecaade2014_084r19, ecaade2015_138f28, sigradi2013_271p, dfea, ea28, a7aa, 2f9a, 0fdf, 0f7e, caadria2016_219j10, faff, ascaad2016_022d9, daaf, 8500, 7f54, 26b6, ad66, ecaade2015_61z11, beb1, 21c1, ecaade2017_199oo, sigradi2013_95o, d098, caadria2016_095t4, ecaade2013r_004t3, ecaade2017_172o, acadia15_381p16, e7b1, 4af8, 0d4a, cbaa, 3db2, acadia17_283nn, efff, 4827, 68a7, 0e52, 2b9c, fc10, 0c5a, ecaade2016_067i16, sigradi2013_304, d936, fd7d, 7db2, ijac201513101g1, 3a35, 2b44, 4130, acadia14projects_23ad, d57a, sigradi2014_250r9, f336, acadia15_371k16, e41f, 455f, f002, 22c2, 8cee, sigradi2016_729yy, caadria2015_119c19, 1cde, a67f, a1a3, 6ef5, 3c26, 80fa, ecad, 3df7, ecaade2016_111r30, acadia14_365ah, 7ccf, b6e4, 8753, caadria2015_067l8, 4946, 4489, 2e0a, 3c8c, 61f7, 9df9, 525c, a64e, 913f, 16ae, 3f96, ijac201513203n7, acadia15_323l13, 3261, 4831, f504, a04f, 3ef2, adb1, 220e, 98df, 8ef5, 622b, acadia14projects_497u, 99e2, 6669, 4afd, d34f, ecaade2015_155k32, adbe, 2d16, ecaade2017_302dd, 4816, 8f82, sigradi2013_30g, caa6, ijac201412301z5, 4686, 960f, 5da4, fd0c, ecaade2014_138d30, 0de1, c1fa, 4c09, 17cd, e514, ecaade2017_211dd, caadria2017_021e8, 6788, 2955, d87a, 10a4, cf2b, 1bd3, f260, acadia17_322h, b72a, a791, 4370, 4295, 595c, ascaad2016_003y1, f780, 3530, a73f, 9599, 6395, ecaade2014_044h11, acadia17_637a, b12d, 12a8, a49f, 331f, acadia17_201g, b4fd, ad9d, 1bea, f248, 8a9d, 19db, acadia17_648zz, 9d98, ascaad2014_022j4, 5765, 36d7, 79ff, 3819, 2bc0, acadia16_140r10, d2a2, 4528, 063b, c478, 01f5, 4a5c, 923f, 5ee2, ecaade2014_194f50, 10c8, ijac201614205h10, 36d3, 34b6, d600, b15b, 44d6, db21, d934, 4101, e9fa, 96c2, acadia17_169xx, 8332, acadia14projects_375o, ecaade2014_023f6, af76, 803d, 8dbb, c3f4, 07d0, 9b3d, 17e0, 45ba, aea3, ecaade2016_230p62, 8cfa, 6c63, ecaade2013r_013b8, d088, 17aa, ecaade2017_215s, 8282, 5141, acadia17_560o, d91c, ecaade2017_057i, 64f8, 39e2, b5a3, 86e7, 9c1f, bd59, a1c8, ascaad2016_022s8, cf2a, 3a9b, f58f, 8dcd, 3a9d, caadria2016_683z29, df2b, 55c4, acadia17_81k, b9a3, sigradi2016_484nn, 9ff9, 3cb6, ecaade2014_086y20, bce1, 6130, 1a5c, 653d, ecaade2015_230m52, bb31, 96f1, 5828, cbb6, 56b0, 2bde, 90c7, efca, 48b1, dabb, a23a, aad4, ijac201614402j1, b7e1, ecaade2016_007n2, sigradi2014_178i5, b49e, 6035, d44f, 1519, 79f1, 5a48, sigradi2016_625ii, ecaade2017_277ll, 5ebf, 9819, 7009, a991, 4b69, 64fe, 248d, 2cc3, aec5, 064b, b525, 40f0, a21d, ead5, e19f, ca42, ecaade2014_053r13, ijac201412403s5, 9fcb, sigradi2016_737bb, 70da, fc83, 570f, 688c, 13dc, sigradi2016_382w, ecaade2015_221r48, 3e2d, 4e2f, c42a, 60c3, 0a9e, db05, ijac201614303g2, 3306, sigradi2015_sp_12.402x31, f125, 4172, sigradi2016_590e, acadia14_609az, ecaade2016_002a1, 0948, fa2a, d60d, f70b, 4895, 22a7, 3397, d7ce, 70d2, acadia14_237ay, acadia14projects_647av, caadria2017_005c3, caadria2015_246x35, b205, ijac201614104k4, 9bbb, 9ff4, 2c59, e2b2, acadia14_33an, cfc0, ascaad2014_017p1, acadia15_451l19, 427e, 9a4b, a49c, 5c53, be4c, b7e3, 3d96, 6151, 66f6, 61ca, caadria2015_208u31, 37e5, 1c6c, 582c, 4345, sigradi2015_11.136j24, ecaade2014_195p50, 848c, 5673, caadria2016_045i3, ecaade2013r_019d10, ca79, caadria2016_311w13, c999, c408, 90d2, 1b5f, ecaade2017_042q, ecaade2017_255k, ee4e, 2f99, d9f5, d2ae, 5632, cc2d, c9dc, 0845, sigradi2016_685pp, cdd7, 4525, 7103, a90f, a95b, sigradi2013_244j, 6824, fb96, 6185, 91aa, 3f84, 7fd5, 7882, sigradi2014_347p10, e493, 7fce, 4efa, ecaade2017_072c, 793d, sigradi2014_097m8, 0a76, ecaade2015_170h35, 33f4, 94d3, 20d1, sigradi2016_385mm, sigradi2016_807mm, ec76, 8a1f, c37f, ecaade2015_193c40, 0b1d, 5292, 3040, d338, 6759, e397, 9b24, 8808, 650f, af56, fb09, 9006, 77cc, d22d, ecaade2015_235o53, 4151, 60f9, ecaade2013r_011w6, 461e, fa0b, 3019, ijac201412405y8, 1764, acadia14projects_619at, 771c, acadia17_648tt, f392, c393, 2ac7, 7186, 0918, e978, 3284, cfc5, f791, 2ced, 490e, ed52, 8529, sigradi2015_3.394f6, ecaade2014_067a16, 76c5, 8e06, 877f, 68dd, b52e, c9b7, 0121, 5572, 88bc, acadia16_72c5, dfa9, 1276, ecaade2017_198k, acadia17_283yy, ecaade2015_118w23, 582f, f23c, a47d, b330, ecaade2014_113b27, ijac201513103b3, 83f8, ad46, acadia16_382p23, acadia16_432t25, 3a59, 53f5, 71f8, caadria2015_139v22, ecaade2016_217d56, 220f, 6e07, 1d57, 61b9, 5e41, 5e24, 71ef, 6b62, 9692, d484, dc98, ecaade2014_204x52, 09a5, 1dae, 3c64, 8d0a, 51ca, 34ca, caadria2017_086h25, 0427, acadia17_117aa, acadia14_229f, 0d42, 5739, 5352, sigradi2013_386s, efa9, d4da, ecaade2017_059zz, 0c41, caadria2016_321g14, e8f1, b86e, sigradi2013_183, bc80, 193e, be25, b199, acadia15_343w14, 8abf, 9549, c3f0, 5ddd, e081, acadia17_162v, 0a82, ijac201412403b7, 9eb4, 2aa3, d51a, 72ca, 05b2, fdc8, ae47, ecaade2014_138n30, 503a, 5be0, acadia14_463r, 9dba, 8381, c764, 826a, 3495, 2668, 9bdb, 029e, bf8f, 9b05, ecaade2015_144g31, 9f73, 3cb5, sigradi2014_293v4, c700, sigradi2015_3.394g6, 248e, 0912, e0f4, acadia14projects_219av, 970e, bb3b, ecaade2015_28z5, ecaade2014_018r4, f8fc, ijac201412404x7, 2c43, c454, d66b, d8d6, 5ce8, 5950, 7a85, 84ff, ascaad2014_024b6, 2f89, 3464, bd7f, ascaad2014_019n3, sigradi2016_564kk, 241f, d723, 8f89, c02e, caadria2017_147c39, e381, 447c, 9fbb, d7e0, 6405, 5931, 715e, bc84, d44c, 384f, a872, e351, ecaade2016_167w47, 5fb1, bef7, fa07, 236a, 22e8, fd38, 5ef7, e2c6, sigradi2015_3.268c5, b59f, 239e, b696, 98e3, b956, 252c, ae51, aa93, ecaade2014_018y4, sigradi2015_10.74t18, 100e, 2070, acadia14projects_189au, ecaade2016_154p42, 17d5, 7c9c, ecaade2017_269nn, 0fe9, ijac201513201n5, e77a, 2741, dbb7, 2b97, e627, acadia16_164s11, 1eb0, ecaade2014_208c54, ce55, 95b7, ascaad2014_019s2, d20a, acadia15_57h2, ijac201614408i5, sigradi2015_9.152m16, aa7d, 2a1b, b351, ecaade2017_198ss, 2ac5, e938, 32fe, 4503, 2759, ecaade2017_108x, d058, d1b7, da55, 57e1, 9615, acadia16_78r5, df34, 72b7, acadia17_37hh, 3220, ascaad2014_017o1, ed69, 75b0, sigradi2013_414u, 2be7, ecaade2014_141h32, 514c, fadc, 2968, sigradi2013_155h, c44d, aba0, 8b69, b048, d436, acadia17_163ss, 81c6, fdec, bdbd, b569, acadia16_308v18, 15a5, a18e, e25f, acadia15_110r3, 503f, 9b16, 86f9, 73d8, ecaade2017_006ii, ecaade2016_095c26, acadia15_203f8, ba1f, sigradi2016_407p, 1e6f, 5654, 89e1, 7b5b, 9f1f, d37e, ecaade2016_230s62, b9da, 207e, 435f, 4cad, 90fe, c73c, 7be7, e41d, 50d7, e878, 3f22, 71f2, 4a62, 4a42, caadria2015_172k26, 8f18, 8c37, 3195, acadia16_72h5, acadia17_221jj, 9c67, 4bac, 4f5a, 9dca, sigradi2014_144x2, 547e, 2b1f, acadia16_214k14, 4b21, 933b, bb83, c227, 6b22, 62f4, e6a2, ecaade2013r_003k2, bec7, ecaade2016_166i47, ecaade2017_073n, 5a1f, 5e4d, 9ea8, 3627, efb5, 3717, 3506, 9dfe, dbca, f560, acadia17_403l, c316, acadia17_90ll, acadia14projects_655aa, acadia14_339w, be23, 6a11, 335e, f3b4, 3347, c466, ca2c, f4d2, beb7, 5f51, 25b5, ecaade2016_007b2, 5271, 0568, 634b, caadria2015_126s20, 9cbb, 4f9e, 6f4e, 229a, 8202, c663, acadia17_59l, 2d55, 1e90, 834f, 20a1, c7ac, 636b, a917, 641b, 4cf9, b3f2, ecaade2013r_013w7, e3db, acadia14projects_487i, 25a0, 5343, ecaade2014_194v49, 35e2, ecaade2014_105a24, acadia14projects_691ax, ecaade2017_077vv, acadia14projects_647ax, acadia14projects_63a, 1c1a, bcc3, ecaade2015_176t37, f90a, 16e2, cbf5, ecaade2017_jgou, 8a46, ascaad2014_016j9, ecaade2016_190o50, 4841, 98b3, ijac201412205z3, 0d25, fd61, ec30, 2d38, d630, acadia14projects_463t, 02c6, 6084, ecaade2014_144c33, efdf, 3745, 1396, sigradi2015_6.387x9, 241a, ee01, 7cc9, 7d18, 968b, 836a, 5dd2, caadria2016_507p21, ijac201513306d13, 391a, a603, f06c, 3b3b, 07a7, 2712, 66f5, c667, 5e4e, 63b8, 341d, ecaade2013r_011e7, 919e, cc32, 1ee1, 03e1, c630, da43, 786f, 7416, 4b17, 2596, 3309, b905, 2684, ijac201614207e11, ecaade2017_124r, cfeb, acadia16_130r9, acadia14_101z, ecaade2017_264e, 7b8b, 6593, ecaade2015_109c21, bd51, sigradi2013_342o, 4b31, cb7a, 7c8e, acadia14projects_177n, d2d7, ascaad2014_004p2, 5451, 71a8, ecaade2017_215k, ecaade2017_089ff, 4113, abbd, 9eb0, 65d4, a65a, aaa0, ed23, ecaade2017_124i, 27ee, acadia16_402r24, 841b, e840, acadia17_273dd, 6eac, b682, f0d7, c510, e363, 742b, 8fa7, 145c, acadia15_263g11, a710, 4953, 1524, c367, 371e, f3c0, sigradi2016_534tt, 682b, ddc6, a284, ecaade2017_071pp, acadia16_432p25, ascaad2016_038d15, 794b, ascaad2016_045f19, a083, e2c4, 25eb, 61bd, acadia16_8d1, ecaade2014_031s8, 42f5, 25a6, dc60, 7671, 79fd, f2e7, da91, sigradi2016_803q, 4ddb, 95f6, 9e59, 663e, 90cd, 9ad3, 65a2, ijac201412303r8, 08e5, 8e0d, 78da, 4dc8, caadria2017_028g10, 09f0, 8d8f, abfa, ecaade2014_226v58, 3068, 4f6c, acadia15_343g14, aa90, bdce, 15a9, eedb, b873, e005, 381e, efda, 5846, 8e8c, ecaade2016_132k37, ecaade2017_265s, 123b, 7da5, ecaade2014_239x61, c8fe, 8c3b, 7e95, 0fa2, 4bdc, acadia17_71mm, 88c5, 3e6b, a17d, 5267, 3a43, 7240, 3967, sigradi2016_443xx, 959b, 3cd6, 77b0, 0fd2, 2eb9, 4b4b, 30a5, ecaade2017_072f, sigradi2015_10.307a21, 8c57, f864, 06a7, acadia17_445s, a0c5, acadia17_230d, acadia14projects_145ai, eb36, 2a54, 912f, ecaade2014_050c12, ecaade2017_108v, aab8, cc53, 7151, 26ad, 69f5, acadia14_565ab, 1823, f5f9, 88ab, 4462, 8c5e, 6a15, ijac201513105o4, 06e5, 5f9c, eaea, 60d7, de43, caadria2016_177a8, ecaade2015_253s57, ecaade2014_192h49, 5763, 620f, b55b, aa13, acadia14projects_81m, b24c, 382d, 357d, 87ec, d5a6, acadia16_206j13, 2dee, sigradi2014_283u3, 7aae, ecaade2015_35t6, 2b0f, d107, sigradi2016_815gg, c30f, sigradi2013_41c, 79fe, d03c, acadia17_348j, 20b9, ecaade2016_037z9, ecaade2014_088g21, 78eb, 9bdd, b0de, ff06, caadria2015_049i6, 38db, 8e3b, a406, 0b23, c765, ascaad2016_007n3, sigradi2014_345d10, ecaade2014_225e58, fbda, a513, ecaade2015_199c43, c9d5, 1c07, 4d0d, a4b1, d63b, sigradi2016_710bb, 965c, ecaade2013r_018t9, 2453, 6f6d, caadria2017_074f23, 84a4, caadria2016_851e36, 6186, 661d, 7a8d, 85cd, a580, 7761, b51c, c353, 0b21, 8feb, acadia15_417e18, acadia17_481p, f326, 7abc, ijac201614208e14, ijac201412203d2, sigradi2014_045g4, 18dc, 6ad3, b7ff, ecaade2017_255l, b88b, sigradi2013_286, 5a24, cd95, 953e, 1b10, 68a3, ecaade2014_225h58, b5c6, caadria2015_124x19, ecaade2016_123k34, a71a, 4cc2, 4d84, dc04, acadia16_352u21, 3cce, 97bd, sigradi2015_8.264p14, 1c73, ijac201513101t1, 454f, 0269, sigradi2016_522z, 2a95, 7826, 9237, ecaade2017_027yy, ecaade2014_153j37, acadia14projects_389c, ijac201614208p13, acadia15_232u9, bfea, 0c9a, 8d20, 44e1, 61b5, f38f, 0b16, sigradi2013_414z, c33b, fc28, ecaade2015_269l59, 3a66, 50e3, 15ac, acadia14_357ay, ecaade2017_157ee, 7a71, ecaade2017_026uu, 675f, f7cc, b072, 3a45, 5494, 3eef, d4bb, 852e, eb81, acadia17_145e, 725d, 7303, 4502, 04df, f94e, 85be, ecaade2016_191h51, 940d, 3aed, 2a32, acadia14projects_347am, 7ebb, 9e85, ijac201614307p4, 67ad, 7c2c, 3704, 8ffd, fd70, acadia17_365d, ddd6, 21aa, 7eb9, 9795, sigradi2014_284b4, caadria2016_085e4, 4f69, d15d, c169, 0a3c, b032, b7cb, caadria2017_190p45, c542, 3caa, ecaade2013r_018x9, 4e87, 7e56, 8fd4, 6d41, sigradi2015_10.309b22, 1d80, b57b, 99c4, 5f0f, acadia14_463d, cedb, acadia17_348e, a4b3, caadria2016_477w19, fcdd, sigradi2015_10.378e23, 3efc, 60cf, 9ce3, 0e82, f823, a901, sigradi2016_599rr, sigradi2016_732e, acadia15_311n12, ecaade2015_77x14, 41d7, be6f, b583, 311f, 0ea2, 011d, ecaade2016_129d36, 1b04, 30b1, d558, 0942, 4d93, 925f, 74fc, acadia14_655aa, cf6f, fd8e, 48de, fbe0, f65b, 3f23, 7fa0, 6119, ecaade2014_195s50, 6293, 4e9b, 848e, 88d2, 4ba1, 6dcd, 3e10, 5b20, 0bcc, acadia14_327b, ecaade2014_080h19, 2462, sigradi2016_470z, ca39, 5cfb, caadria2015_190g28, 48cc, acadia16_88c6, 42bf, 68f2, 0eb9, ijac201614203h9, ea00, 7f24, 0c31, 57de, 766b, c9cc, c47e, d380, b154, 35cc, caadria2015_004n1, 3a71, 2431, 9bc9, f2cd, 09e1, 8fa1, 6b00, df2c, 5d7b, d3a9, sigradi2014_048c5, 69cc, b7a1, f0f2, 6de0, 7bf0, 4e6a, ecaade2017_027vv, 9ba8, 3fc4, ecaade2017_017z, c957, caadria2017_118m31, 205e, 6814, ecaade2015_109y20, acadia17_316vv, b7af, ecaade2014_204g53, ee1e, d4f8, bc68, sigradi2013_280, 4f58, 01a4, 0cb2, bf72, 6b52, ecaade2017_215y, 55e7, 9de7, 1d91, ecaade2013r_020s10, ecaade2015_230l52, 4586, acadia17_307mm, cc29, bdbc, 14c2, 88f5, 3d47, ijac201614202v7, sigradi2016_595nn, 153c, ecaade2016_048y13, 05da, be17, ecaade2016_132f37, febb, 4c50, ecaade2014_224z57, e689, ecaade2015_83d16, 563e, ecaade2015_11a1, 78d0, e6db, caadria2017_124j33, c5ca, 2bfc, ecaade2017_257ss, 5bf2, f7ef, 7c3a, 2b21, ac29, d2a6, 0c53, f6ca, 18e7, b33c, df51, 4576, 23b4, sigradi2016_534yy, acadia14projects_189at, 73be, ecf8, 0e79, ecaade2017_269ww, ijac201412303v8, b329, 5412, acadia14projects_435aa, ecaade2016_023p6, caadria2017_017l7, 5a50, c5f8, 7ed3, 1d37, b39d, 3669, sigradi2013_243z, 612e, caadria2015_122o19, 8dde, ecaade2017_302pp, ecaade2015_138w26, 9eaa, ffae, ab27, sigradi2016_483ll, 2d32, ecaade2015_284y61, sigradi2013_28s, 7fb7, ecaade2014_173x42, acadia14_317ac, c9db, 5032, da80, d82b, 433f, e562, c83a, 686a, fe4c, 7d4c, c581, ecaade2015_22s4, d32f, 88f3, ecaade2015_129m25, c310, b170, 127d, 6a81, 240f, 06d2, d206, ea3e, 6c5c, b290, 9121, acadia14projects_463l, 7ecd, sigradi2016_441ii, sigradi2014_345i10, ecaade2015_138v26, b1af, e92d, 09c5, 6e5b, 5870, dcc7, acadia14projects_153as, 7b9d, 0754, 96f2, cff1, c459, c883, fd1c, 537b, ijac201614208f14, be04, ijac201412403j7, f26a, e1ed, 48cd, acadia14_661e, ijac201412401e4, 282d, sigradi2015_8.328n15, ecaade2014_168d41, 53ac, ijac201614201j6, ijac201614405h3, caadria2015_124d20, ascaad2014_004r2, 59ea, 19c4, 78b9, 330b, f6ea, 3321, dfc9, acadia14projects_699g, 4723, 3157, b263, 11ae, ascaad2016_028t11, 3197, ecaade2015_82z15, 70ac, 1d1b, 4023, f69c, 2a49, ecaade2014_111e25, d703, 1557, 964a, acadia14_301aw, ecaade2016_140z39, 6754, 7dd3, baf7, c982, f951, 945e, sigradi2015_9.347v17, caadria2016_415u17, 9388, 2956, 5fdf, b2c7, b91b, b709, sigradi2014_032h2, ce77, bc45, e36f, 6e70, 1c38, e283, 7046, d48b, d4d4, d5b8, sigradi2014_169t4, bf76, c127, 8b36, sigradi2013_234g, ffaa, sigradi2014_197x6, ecaade2017_309uu, 14db, c24c, ijac201614204o9, 03b0, 76a1, 3f60, f209, ecaade2014_197g51, bdff, 55ea, ecaade2014_024r7, fa5b, 25c5, sigradi2014_159f4, 2b91, ea38, 57eb, bd3e, 3a1c, ecaade2016_055f14, 8c1a, df5e, 41bf, ecaade2015_207f46, e54c, ecaade2014_066p15, caadria2015_172a26, ed74, 0cb8, 3153, ecaade2017_288dd, e843, f767, 6c48, d8ac, 57bc, 85d3, a6f2, 0ccd, 4697, 5aab, 6c66, 6af0, da71, caadria2017_051o16, bdec, c99c, acadia17_435m, acadia14_487i, 41d0, 078b, bc21, d4b5, 7d5f, ecaade2014_044z10, e717, eb0c, ecaade2016_130k36, ecaade2017_301z, fe1e, aa60, c740, 073b, e528, e8bf, e6b4, 1eaf, ecaade2015_302i66, 8a98, ecaade2017_215dd, 663f, a060, 0ba0, 3ee0, sigradi2013_421h, e8a3, 6d62, 3320, 2624, 0ecd, bf50, sigradi2016_621ee, 0b4f, 0b8a, 8c9f, b1bd, d9e1, 9197, 9d37, ee3d, e43c, ade4, acadia17_402d, ijac201412301a6, 5780, 4d29, dfca, b5be, sigradi2015_9.347y17, 99b5, 0b01, 7275, a9c4, bc83, c38f, f158, 4880, 1475, 2b63, ca94, ecaade2015_297v64, 099c, 39ec, 764b, fcd2, d3cf, 6369, bbff, 0d1c, acadia14projects_473ap, ecaade2014_088j21, 6a9b, a8bf, 59d6, 7c60, ecba, ecaade2017_033v, 3d18, sigradi2013_135h, 51b8, 89be, bbe5, caa4, c780, a37e, ecaade2013r_009k6, acb1, 659c, 511e, 35c3, 97f2, 035a, 66c7, cef8, 7c4c, acadia16_352d22, caadria2015_208o31, 42fc, a199, cc9d, c4c9, e783, e697, da3e, sigradi2016_636o, acadia17_163ee, sigradi2016_647pp, 49e2, d56d, 9fa5, 5eef, 5ede, 6f75, 5206, 45dc, 9cba, sigradi2013_158, sigradi2014_018n1, 4b65, 3d67, 6f8d, 2577, fe50, 85b6, 26de, 802e, ecaade2016_083b24, 1fed, f4ef, dbac, 922a, ijac201614208b13, ff6e, 9e8b, 1e7b, 39d6, cd64, 54b9, e81e, 043e, 06e2, a41d, ecaade2015_196g42, edd0, d77a, e387, 4062, d3aa, 6f24, ecaade2017_184ff, 8a3c, e443, 5242, 4b51, 7800, 2b04, 6927, 70ea, ecaade2016_071u18, ecaade2014_113n26, fbd5, a864, 1a9c, 3ee1, acadia17_291p, f3e6, c4af, caadria2017_132u35, 1bae, ijac201412203k2, fbb0, 5d90, 5521, 9e0e, 7196, 1d06, 440a, caadria2017_003f2, 6567, 6f4a, ecaade2016_032r8, 7ef5, acadia14projects_463aw, 4d34, c51e, ijac201614101b1, ee77, caadria2017_190l45, 56e2, 13bc, 54aa, 24a2, ijac201513201m5, caadria2017_041y12, 5c31, 750a, acadia16_174d12, 5dd7, 9fce, 73ca, ad52, ecaade2016_217l55, 61bc, f8d0, acadia16_260k16, 23eb, 6aa6, 0660, 156e, 5977, aecc, 2c41, b5bd, 3330, b52b, deea, 9165, 8724, 3ae8, ecaade2014_168v41, 67e2, caadria2016_197s9, ascaad2014_019c3, c2e8, e20b, 1310, 7d1e, 488a, 16cc, f48f, acadia16_140e10, 234c, f9a8, 31be, dee5, ecaade2015_59b11, 3bcd, a336, caadria2017_005n3, 5e64, 6ed1, b107, 3d82, acadia17_473vv, caadria2015_012h2, fab4, 6bf1, 40a2, ijac201614207w11, 7bdd, sigradi2013_305, 0d20, 388e, 1f4e, d56c, dfd8, 67c1, 1745, f414, f434, 2c7c, b89e, ascaad2014_014j8, caadria2016_539a23, 2175, a244, e6d3, 8177, dc72, af35, 9deb, ecaade2013r_009e6, 88f1, 228c, a166, ab11, 4e00, acadia14_219d, caadria2016_477d20, 9dd9, ecaade2017_152ee, acadia16_224c15, fcba, be3d, 74e5, d7d1, b543, b61c, a3c0, 2af5, caadria2015_012b2, f16b, ecaade2015_127c25, acadia17_50mm, 5832, 3dfc, 3337, 25ee, bbd7, 0d33, acadia15_343t14, ijac201614202z7, ecaade2017_199ee, 60b4, caadria2017_190n45, b974, 8b33, f241, caadria2015_126l20, 905e, 699a, sigradi2014_214e8, 71dc, a6c9, 75da, 49e0, a814, 5dfd, bad9, d595, 4417, caadria2016_713y30, ecaade2016_243d65, d588, sigradi2015_9.152x16, 04b8, f298, 5752, a4e2, 851c, sigradi2013_138s, 6670, ecaade2016_210w53, ecaade2016_ws-dleadc68, ascaad2016_007t3, 24f8, 71fd, e530, a133, 096b, 181d, 1bc6, ascaad2016_017f7, f4b8, fb70, 8866, 786e, dd1f, ecaade2017_252d, ijac201614208a14, 2ee3, 4d3a, 647d, b643, 76bf, 0d8c, 28d2, 9a1a, ecaade2015_48v7, 88ac, 0d93, ecaade2014_184n46, 421c, 5601, 9f10, de67, 7c3f, 1630, sigradi2014_176g5, 7e03, f71a, 4144, ecaade2016_063p15, sigradi2016_741hh, ecaade2017_213f, d930, 41a8, 74b2, ecaade2014_052t12, a239, e383, ee36, 4b2d, acadia16_224p14, ecaade2015_13u1, 3bea, ecaade2015_253r57, 7d0a, d7bb, acadia14projects_153an, d461, b184, 1a06, caadria2015_150y23, fc1c, ecaade2017_208m, 60b6, 4b91, 6b74, caadria2016_539h23, bc4f, sigradi2016_534vv, ecaade2017_215rr, 6aa2, 8bd4, 2d66, 621f, f685, caadria2017_005w2, 207c, b95e, caadria2017_094b26, 589c, 6a0b, caadria2017_080j24, ecaade2015_13r1, 4892, 0352, 68c9, d265, ijac201614206v10, caadria2017_051n17, f72d, ijac201614201h6, 2e21, 7dda, f8fd, 7725, 8f2b, c599, 915e, 0fed, 8a56, bf7f, b275, 8392, 2962, 6d05, b113, 3bb4, ec27, 6070, 56da, 5b4e, 2c86, 2fce, 351b, acadia14_531p, a2c6, 0c7e, 0c22, 0225, 6a0c, 3a92, 61c8, a9ed, ca32, ijac201614308w4, e8ab, 52d2, c517, b02b, f277, sigradi2015_sp_8.284o30, 3cf6, ecaade2015_324v70, ecaade2014_104v23, f84a, c7e3, fed4, 4791, 91cc, 20e4, 1645, 6469, 7bf6, 40d3, ecaade2016_197y51, 765f, 856c, 9b0e, ca29, 5c8a, ecaade2015_61n12, sigradi2013_158a, sigradi2013_95, ad2a, b677, 5a22, 34a4, 0108, 6525, acadia17_454z, 8707, 6bb3, dce2, ijac201614303r2, e7a1, 8435, 3457, ascaad2014_017z9, ecaade2017_253cc, ecaade2015_84u16, 3bf8, 4938, 233a, d6a2, 132c, a1bb, 35cb, 45f5, 3029, 21de, 90f4, 587a, ecaade2014_220b56, ecaade2014_198o51, 0e51, f74d, 07e8, 8732, 19a2, e86c, af74, 9adb, 784f, 6cf5, ecaade2017_194bb, ecaade2015_217k48, 40bc, ecaade2016_167a48, 121b, ecaade2015_138f27, fd58, sigradi2016_737q, ecaade2017_109bb, 81db, cdca, b51d, be0d, caadria2015_126t20, b173, acadia15_357w15, d87f, 970a, c66e, 4844, acadia14_23aw, f0fa, db88, 844a, c817, 05f6, daec, acadia17_89r, ecaade2016_158h43, 38cf, 162a, acadia16_382b24, 4075, a9d8, 8ebb, 454b, 31d3, caadria2016_405r17, ecaade2017_033u, dd96, f77b, acd8, e631, 1b73, 0d3d, 0eb3, bee7, 29b6, 5880, ff5e, f3f5, b991, bf73, 8592, 9a15, 9540, 4c34, e1fc, 96d7, 0acc, 2718, ascaad2016_012p5, d705, acadia14_63aj, sigradi2013_117p, 1135, caadria2017_043b14, d93c, acadia14_63at, 23bb, e0e6, acadia15_323e13, cc00, 8d02, 0bf0, ecaade2015_170r35, 70e5, 06f8, acadia14projects_531s, c2f7, ecaade2014_084c20, acadia15_513t22, 6531, ecaade2017_116j, 26b0, 29c5, f769, sigradi2016_363dd, 5e6f, b741, e0c9, a9c2, ijac201614201a7, 70a7, 60b1, 05c1, ascaad2014_009e5, 35ef, d6b5, 234f, 63c3, ecaade2014_072i17, ecaade2014_163c40, 82dc, 535a, e045, ecaade2014_146u33, d6e4, b8ff, sigradi2015_12.297n28, ecaade2017_057q, b1fc, f136, b2ed, acadia17_163rr, b77f, cec7, 7327, 5d41, 7f3f, 5fb8, ecaade2016_140s39, 0426, ascaad2016_005w2, acadia14projects_43af, caadria2017_054c18, ecaade2014_239a62, f4bb, cf6a, 7033, 1af1, 2e69, b8a8, c82a, 722e, 73a1, 6d57, ecaade2014_120j27, caadria2017_015c5, ecaade2014_024l7, 915f, 6da8, 21fc, 81f0, 3143, 8d56, fffe, d2e1, e0c7, caadria2015_226x34, acadia17_231u, ecaade2015_171v36, b071, ecaade2015_284n61, fd4b, dd8e, ecaade2016_161b44, 68f7, 98af, 899b, f250, 7dcd, 9691, acadia14_555e, afd3, d4a2, c600, c69d, dc95, 61fe, b300, ascaad2016_038v14, efb8, ecaade2017_090jj, 6c4e, caadria2016_641o27, 5b6d, f149, ed11, c80f, 3658, 7e3a, 2fd9, ecaade2014_014d3, f8ec, 07f8, acadia16_440j26, d84a, 9428, 5b01, c9d9, 588e, 90e3, ca1f, 95ba, daea, 6308, ac41, 47c5, f2bb, 1f42, d0b9, c0c7, b392, 90bc, dda0, a250, ecaade2016_013m3, 0214, 495f, ascaad2016_028a11, acf8, c351, f873, 1234, 1fc8, 5f6e, b78f, acadia14projects_301b, sigradi2014_186c6, sigradi2015_3.111d3, 829b, db27, 6b9c, 9b68, 9588, 386c, 3e85, a92c, 2fbe, 94cc, acadia15_371b16, ff31, 7d34, sigradi2014_047o4, acadia14_43ad, 5c3a, be30, fc05, 71cb, 143c, caadria2016_333x14, 8715, 7a01, ff96, 07e0, 4e72, ecaade2017_227n, ascaad2016_024g10, 1d27, 331d, ecaade2017_054t, eb1b, a23f, a3a9, sigradi2016_654yy, 5929, cba0, 5456, 863f, 4e37, acadia14_229k, sigradi2015_11.142a25, sigradi2015_10.377s22, 6b77, 35ea, 428d, 77ad, 8b24, sigradi2015_7.203g10, 859a, 3905, ecaade2017_052pp, e770, ascaad2014_005x2, ascaad2016_009i4, b987, 5953, ba4b, 615f, e156, sigradi2013_54o, d768, 2756, 8b13, a363, 4d4b, e9be, f81a, 887a, 4ace, ijac201513206d9, f7d4, 0086, 6d19, sigradi2016_561ff, c225, caadria2015_014v2, 5a1e, 20ad, 5ca8, cbd6, ecaade2015_285h62, c308, 7188, 4545, sigradi2013_42, 5822, 8335, ecaade2015_155l32, 035c, sigradi2015_8.41u10, 7eab, 9650, 5f54, 09d7, 2c74, sigradi2014_114o9, 3663, 2fcb, be39, ecaade2015_225j49, 05ce, 17a3, 4dc0, 207f, 6231, cc9b, 4f2e, ecaade2014_194k49, df9a, 0450, caadria2017_131g35, caadria2017_003d2, 4ce5, ijac201412403x6, ecaade2015_138u27, 871d, 1cb3, 9d55, 8391, 7d2c, a847, d58e, 1dd1, ecaade2016_123f34, ecaade2014_086a21, bc73, 3a04, 42ce, 10bc, sigradi2016_752yy, 51a8, 1b22, 6a7c, ecaade2017_248vv, d6a1, 89da, ecaade2015_211a47, 7eec, ascaad2016_040y15, acadia15_110c4, f8ab, 6038, be27, caadria2016_611m26, 30db, 6df5, 442c, c816, c09a, 61e5, 9310, 437c, d85e, 6890, a6a2, 8afb, 20b5, 446f, ecaade2017_146mm, ef36, ijac201614309m6, caadria2016_281l12, bab4, ecaade2017_269mm, e3d0, 0634, ecaade2016_071j19, 29a8, sigradi2016_564jj, acadia14projects_539d, e755, a874, 912e, e75c, 3907, 8d12, cb21, 76dd, 039f, 9013, acadia14_301b, 1d81, abfd, ecaade2016_208n53, ijac201412402d5, 0b7e, acadia14projects_189ak, ijac201513206y8, aa9c, 71b4, 97a2, e100, caadria2017_165o41, d8c5, 2c09, feb3, ee8e, acadia17_358hh, 1577, 1544, 7438, cb56, 9ce1, sigradi2014_239b9, 4e3d, 48ee, 0e20, 045d, d6f9, 4671, 9be1, ecaade2014_084y19, 5c54, 8bee, 0f69, 75de, aa6d, cb2b, d49e, ecaade2016_111l30, ec88, 77e8, d097, 6d9e, 285d, e6d2, 1068, 60a4, 6cb6, e522, b5e5, e8f8, caadria2017_132j35, sigradi2014_108e9, 8d1d, 6c0e, c5b8, ijac201412205i4, ecaade2015_138i27, 62ba, acadia14_365ap, 86ed, e214, 0b59, c996, 6ad5, 07f9, e3fc, 9155, ecaade2017_047t, ecaade2015_180c39, 917d, 5259, a9b4, b3e6, 1e46, 596b, f2c8, ijac201513206f9, 5346, sigradi2013_326m, e756, 61ea, 2f50, caadria2016_343m15, acadia17_358mm, ecaade2017_264xx, 9609, 3f73, ecaade2016_071y18, d814, 03ce, ecaade2017_027c, caadria2015_087p13, 6ac9, 190c, 915b, 8486, 1bef, eb12, sigradi2016_522y, f17c, 6bf0, ecaade2014_050f12, sigradi2016_776w, 3c75, 5ca6, 3072, 4d03, 4b12, a2df, 65d9, 16f2, acadia14_219b, 94ae, 4577, ecaade2016_106o29, 0e74, 734e, 0488, ecaade2014_121v27, sigradi2016_515f, bd4b, d93e, 9a82, d286, fff0, sigradi2016_559t, a7a5, caadria2017_015k5, b90d, acadia14_63b, 35fa, caadria2017_055r18, ecaade2017_094t, sigradi2016_375h, ijac201412405d9, e05b, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 0eea, d29a, sigradi2013_401n, f06e, d54c, 8673, 0c33, 8d7b, 5a00, af51, sigradi2014_347m10, 77ae, ecaade2014_184f46, caadria2015_218a34, ijac201412206b5, 0b6d, e438, 5448, 69e4, ecaade2014_111v25, ab3f, 3654, caadria2016_725g31, 9a6a, cdf1, 6519, eee1, fc60, 54e0, ef02, 45ad, ecaade2014_060x14, ecaade2016_067o16, c772, 1be4, a6a8, ecaade2017_291s, 68c0, 2c58, 97ce, acadia15_110w3, c245, bd2a, caadria2015_130m21, b919, 9797, b590, acadia17_511uu, 9f7f, 42ed, ascaad2016_018r7, f3b0, 6261, 2615, 5e81, 18a3, 7d2f, 9372, acadia17_391vv, d618, c603, eb92, ecaade2014_111t25, fa0d, 80e6, dffe, caadria2017_107y28, 7614, 7510, 4cfa, caadria2015_209d32, 728a, acadia14_619ae, acadia17_145yy, e5c3, 937f, cbf8, f9d6, 2a60, 5dec, ecaade2017_053a, ccd2, be96, 019b, 361a, 7866, a563, 1d13, 72ba, 28fb, eb65, aab3, 3487, b76b, b67c, 3e2e, 13c3, 8055, 2b4a, 5d1a, c923, daf3, b052, 52df, 6128, 19ac, 3187, 878e, 1768, b642, acadia14projects_555j, 3216, e8f9, b191, 9d7c, acadia17_282ll, 3777, 34cf, 7d44, 65f6, bf3f, c350, 1d58, 99f0, f90f, 41c9, f42b, sigradi2015_4.219s6, 3b5e, 28bd, 3366, ecaade2017_069dd, b09b, 5b39, cde9, 0c65, 1fb3, f594, 5c84, ecaade2014_232t59, 485a, 5458, ee84, 4567, c4c4, b48b, d227, 163a, 5baa, ca96, 651d, 762f, acadia17_373x, d924, 8064, cb0c, ecaade2016_230k62, acadia16_332z19, 0e02, d1f5, 5078, ee85, 1d4a, 5689, caadria2016_477c20, cecc, 4873, 383c, sigradi2016_654c, b272, c6d4, 619f, b394, ad91, 1d39, caadria2017_104u27, 545f, a72a, e3a6, d049, ecaade2017_199dd, caadria2017_142t37, abb4, edad, dfb9, 01b6, 558b, c4ad, ecb1, 9d0f, 74f9, 4ab9, be2e, acadia14_479j, 0a30, 3ba1, ascaad2016_054y21, 6c87, 5362, 0777, ecaade2016_154i42, da9f, ascaad2014_012k6, sigradi2015_10.309j22, sigradi2016_637q, ecaade2016_018v4, 3c69, 530c, 8f68, 4872, 2838, e098, 4d3b, c002, 6fe4, f224, 9a6b, acadia14projects_601ad, a07e, ecaade2017_017c, cc24, 0327, 28e4, ecaade2017_085xx, 1c93, 2a09, ascaad2014_033x9, c7f2, 6064, de08, 8936, 76d3, 755e, 7254, 41d5, ecaade2016_230h62, 8ad0, bbe7, 7ad5, dd8b, 0963, e956, 5cc9, 987f, 629e, a002, 14bc, ac8d, de4e, d372, e5da, e092, ecaade2014_010g1, d0b5, c133, 77ce, 79d2, 0dba, 1c19, 6b94, afa1, ecaade2015_319f70, db09, 0fe3, ecaade2016_217y55, 168e, ascaad2016_004r2, cbf4, 6cd3, 95b6, af69, b587, 01c7, 41d4, c164, 199e, f639, 3a48, 8b0a, acadia17_322b, 5a13, 9c7e, 4204, acadia17_258r, 718c, 648c, d7e8, ecaade2015_143l30, ascaad2016_033g13, 0c09, 00c5, c06c, 7659, 53d7, 7266, a3c2, 383b, 7934, ecaade2015_215o47, ecaade2016_238x63, 2054, 407f, ecaade2017_195nn, 7430, 7b00, 5083, 87dc, adba, 1f6e, 4e49, 105f, f688, sigradi2016_484g, b5e6, 5a36, 38f8, acadia17_101v, 2a0b, b710, ecaade2016_147v40, 8e0b, 80f2, acadia15_407p17, 9a8c, bb2f, ecaade2016_113u30, 9768, 39a8, ecaade2017_215g, 972b, acadia14projects_691a, 7fcd, 8d37, 1c71, ecaade2015_171m36, ecaade2017_029dd, fcdb, 3192, ecaade2015_115y22, ijac201614302v1, d057, sigradi2015_8.186j13, 99ce, da51, 2e4b, 96fe, ecaade2016_222t57, 1104, ecaade2017_006kk, sigradi2013_194s, 7e24, 3003, 49f6, ascaad2016_049z20, fb91, 1e82, a2ef, acadia14_473aj, c72c, 5432, b7cf, afcf, 9d51, acadia14projects_435al, sigradi2016_686yy, 3e8e, e69a, e70a, ecaade2016_193u51, sigradi2013_389j, 1c8b, acadia14projects_699h, 2d8d, eb30, a122, 1670, 11ef, d045, ee40, e43e, acadia17_648vv, ecaade2016_191i51, ee5c, caadria2016_353x15, f38e, 1a6f, ecaade2015_55c10, 0b24, 2086, ecaade2016_123h34, 2265, c106, caadria2016_425d18, ecaade2015_55j10, 22db, caadria2017_047j15, e50a, aa41, 14ec, 5d9d, 011b, de70, 67c7, 345e, f4d9, d095, a36d, ijac201614102z1, 07cc, 73f5, 8717, cb33, ijac201614105g5, 0aac, sigradi2013_303h, b477, ecaade2014_113t26, 2b7e, 7775, ascaad2014_028p7, f931, 148c, acadia16_478k28, f8f4, 7a07, c2f2, c8ef, ecaade2015_55a10, 5f1d, ba8d, 4338, c893, 30e8, 7cc0, ijac201412301r6, d5ad, 2954, ascaad2014_006v3, sigradi2015_8.264v14, 9475, d897, 2190, acadia14projects_135p, 547b, a9c6, 3b0d, ijac201614105m5, b6d1, 51b3, sigradi2015_4.219g7, efcd, ded4, e5bd, d86f, 3c58, ecaade2014_153l37, 7256, 67e4, 2840, 51bf, 6dfc, 49b0, ea1f, 6434, 966a, 4265, 4d9c, ecaade2017_057s, a74f, 0483, f68b, fe5e, c75f, 8f0e, acadia14projects_125p, b214, 8cf4, 818d, ascaad2014_017m1, b4a1, c26a, ecaade2016_071p19, sigradi2015_10.144u19, 7972, 68a5, 9e13, caadria2015_119b19, 951c, b0ea, 7c95, acadia16_184t12, c395, dcfd, 5c14, 49f3, e7df, caadria2016_529r22, acbd, a4a4, c514, ecaade2014_046v11, 6ce5, 930b, caadria2017_070v22, 77b3, 1e62, ecaade2015_217h48, a9f1, bb28, 0bfc, ae80, ecaade2017_071rr, 94ba, sigradi2014_114k9, afc9, ecaade2016_197w51, 10d7, d61d, ecaade2016_215v54, acadia14_399al, 6522, caadria2017_142p37, a56d, sigradi2015_sp_2.112n29, 6495, 7246, 4037, 91e6, ecaade2016_241g64, e3f7, ecaade2016_118c32, caadria2016_095o4, 7bf5, de64, ijac201614102h2, 1b41, fc2d, 422d, 1d5c, 7980, f567, 901c, c5eb, acadia14_43af, acadia17_162q, 9b1a, caadria2016_167r7, 9d08, 60e7, fe8d, 21c2, 6f3f, ba61, ecaade2015_250j57, 7eeb, acadia14projects_63ab, f2ed, ecaade2016_167r47, ecaade2015_314i68, 07d5, 5aaf, 1fc1, 0484, 0f33, acadia14_435a, 76a5, ijac201412301d6, sigradi2015_11.165n25, ad60, caadria2016_611s25, 4a9c, 80d9, 1c10, e8ed, 11fe, 92da, 74f2, 9503, f18a, caadria2017_057a20, 7c26, ecaade2016_188k50, 69b9, ebe9, b511, 23bf, 5550, ecaade2015_196e42, 1825, f9cc, 3b4e, fb5f, 09ba, 4898, f243, c849, 42cb, c5b7, 2985, 209b, cbe1, c5c6, 28fc, caadria2015_016t3, acadia14projects_699f, sigradi2016_647rr, 0dd1, b848, ascaad2014_003o1, sigradi2013_313r, 266d, c688, 3045, f3ed, acadia14projects_317ac, cae8, 3de1, 8932, c713, 473f, ecaade2016_241i64, acadia14_463v, bd6e, 853f, df5a, c73d, 3380, 7450, 0f74, 291d, e4f6, a78c, 4017, 0a18, ascaad2014_021b4, 8520, sigradi2015_3.221u4, b904, ecaade2016_113x30, d012, ecaade2014_198p51, 8c9b, ee59, b835, aceb, acadia15_161f6, de94, ijac201412402z4, 2683, b77b, 3e2b, ad24, 7b43, 6de2, acadia15_110y3, 4352, 7ca4, ecaade2015_333a72, caadria2017_079c24, cefa, 111e, caadria2016_405k17, 668b, bdb1, 8fc1, fe77, 5645, 0038, 5db2, 167f, bb0c, db63, ascaad2014_008x4, 2807, d7fb, d616, ijac201614404x2, ecaade2015_53t9, ddd0, c3c0, b716, fcc8, 344b, 041a, 367b, acadia17_177p, 9bf1, 6c88, ecaade2014_145n33, sigradi2014_097n8, eaa3, 9a29, acadia16_140v10, ee6d, 8ea4, 50e8, ecaade2017_031ss, f44f, 1f35, d608, f8a9, 51c3, 81b7, 8eca, ecaade2017_268kk, acadia17_338gg, 4dea, ecaade2015_211z46, sigradi2015_10.140g19, acadia14_153f, 181e, 595b, caadria2015_139g23, acadia17_188w, ascaad2014_020z3, aed0, f258, 9299, d35e, b56a, 7290, 13a5, d0de, cfe3, ecaade2016_045f12, ecaade2017_099ww, ecaade2016_158m43, a10e, 4630, acadia17_137kk, 34b0, f95e, befd, bc2d, 8d9c, ijac201412205u3, 2598, ecaade2014_094h22, ijac201513201w5, 7e21, ef77, a268, sigradi2014_048y4, a700, ecaade2015_206j45, 4a7b, sigradi2014_015c1, 93f8, 76ca, 80b2, c932, 7d08, ecaade2015_317u68, acadia17_678hh, ecaade2017_028k, c09c, 8744, cafb, 7d9e, 62cd, sigradi2013_280o, 25ea, ecaade2016_042n11, 79ed, 6b61, sigradi2015_sp_2.112p29, a3ce, 8a05, 5d50, 4972, 7915, f6cb, 7bf8, cccf, 9e90, bb7c, 93fd, a507, acadia16_62u4, f33c, sigradi2015_11.71i24, bbcf, c247, 01ce, b5fe, aa59, sigradi2016_455i, c4d1, 24d9, 5bcd, 7890, d448, 5c04, b1d9, ccb5, 9a23, sigradi2016_426i, 18bb, 29c4, e5ab, d3d0, bbc7, eaaf, 2a5c, 67ab, ecaade2015_206r45, 9a10, acadia14_247o, 125f, c8f2, b8ba, 6a44, f2f7, sigradi2015_2.162p1, 539a, 1931, sigradi2015_4.219c7, a299, 8b5b, 7ec1, ascaad2016_036c14, d52e, db8e, 0334, sigradi2014_347n10, ffe3, ecaade2014_127p28, f5fb, c8f7, 660a, sigradi2015_sp_8.326x30, sigradi2015_9.270h17, ffd3, 085e, 489c, ijac201513205n8, ecaade2016_025m7, 822b, e1eb, 19d8, 6f17, e583, 99d7, ecaade2016_182p49, caadria2016_611t25, sigradi2016_602i, 0ddb, 2c25, ecaade2017_230rr, 1f68, b245, f6a2, caadria2015_139u22, 6341, c2f9, 4286, 6a20, caadria2017_145i38, f852, 74da, acadia16_470r27, 3555, 27c2, d7a1, 3e89, 1d71, f994, 2d18, 6a6c, 27af, e990, af22, bb97, 50d2, afea, 484f, da58, sigradi2015_12.215v27, ecaade2014_239m61, 00d1, ecaade2014_127o28, ecaade2017_124l, 93d6, 3b28, 7e3d, 8d96, sigradi2013_390e, 5fa5, 3ec4, 3b37, 3cab, 111a, ecaade2015_59f11, 2665, b746, 472a, f46e, 2c84, acadia14projects_267p, sigradi2015_9.152v16, 1d4c, sigradi2013_41p, 8894, 709f, 0786, c963, acadia16_98r7, e912, 45be, ecaade2015_333w71, 8809, 3519, e0e4, fdf5, fdcb, 8638, 0ac7, 0c71, d626, 30c0, ecaade2017_170l, df28, 73e2, c3af, acadia14_719b, ff9d, 1c01, 77bc, 97de, sigradi2015_9.347o17, ecaade2017_053g, 06fb, a117, 64c4, a5f8, caadria2016_569d24, ijac201412207e5, 3abe, 21ba, 2d7b, acadia14_565i, d344, 5d42, 037d, 59e8, bc66, 092e, fd18, ecaade2014_180l45, 6946, ijac201513103s2, 3b62, ecaade2017_066n, 1dc8, fd0a, 1fbf, 499d, bbfd, abd8, ecaade2016_065f16, e436, ijac201412406g9, e06a, a143, ccc5, 8954, acadia14_75e, 43ad, 06c0, 2576, ecaade2015_280w60, ecaade2017_144s, c94c, ce76, 837d, a183, 4bfb, a600, 3987, caadria2015_226n34, sigradi2016_627h, 55c9, d9cb, 900f, 468b, 88b3, ecaade2016_013p3, 24e7, acadia15_451d19, b4bf, 2198, 4f8d, ecaade2016_071a19, 28d3, ecaade2017_094k, 0ba2, fc54, ade8, bd02, abf8, ijac201513306b13, 5bde, acadia16_344j21, f77d, 9046, 8b4e, a23c, 6c90, 3f33, 833e, 43a5, 8091, f59a, 9ba9, 4bee, ecaade2015_180v38, 99b9, 313d, 87c4, bd56, 3687, abd5, 63f2, e35f, c9c3, c95b, ecaade2017_282s, 8431, 7598, b2ac, 0c4a, ecaade2017_048bb, 200e, caadria2017_051g17, 04e7, 14b2, 8c81, ecaade2016_228h61, sigradi2015_3.111i3, c0f5, 81c1, 7575, 2e3b, caadria2015_220c34, df24, acadia15_161n6, c0b5, caadria2016_259p11, ecaade2014_173b43, fbaf, 43a8, caadria2015_233f35, 0273, f8e4, acadia16_24s2, dd1b, sigradi2013_117u, 20a9, sigradi2014_276t2, 4893, ecaade2015_129l25, 4331, caadria2015_130h21, 93af, 0abd, 7fdc, caadria2017_041x12, acadia14_609ap, 1f7f, 4584, 5992, a307, 2fee, 4e30, 06fd, 3d08, 03e0, 8087, ecaade2016_075l22, caadria2015_237i35, a578, ace7, b2d1, bcd5, 571a, 0b8b, 3a55, d1e0, ef4b, sigradi2015_8.339z15, ecaade2015_293c64, acadia14projects_555f, f01f, ade2, ecaade2016_151i41, d1e9, acadia14_125ad, acadia14projects_177v, 1383, ecaade2015_317y68, caadria2016_663n28, 3b82, 6c7f, 000b, 8b75, ecaade2017_105rr, acadia14_23av, sigradi2015_10.307d21, 49ec, 5276, bfae, ecaade2017_268dd, caadria2016_135b6, 26fc, 021e, b6f7, bbe2, caadria2017_163p40, 4fb2, 50ed, cc0c, 63f5, daf8, 5626, 9866, acadia16_140p10, daeb, 967f, sigradi2013_386z, 0fd0, 977b, 25b4, f3e2, acadia14_23ay, a890, 0521, daf5, c03f, df86, dffc, acadia17_520p, 67e0, 4530, d73d, caadria2016_023r2, ascaad2014_013s6, 3c9a, e0b9, d1be, f8aa, 663b, 979f, 8029, 8c4d, c0e8, 4232, ascaad2016_045a18, 6120, e2c9, 98b2, a415, 45c6, f653, ecaade2016_074m21, ecaade2017_203z, a6fc, cba6, ecaade2015_170l35, 5422, d8ea, 9eba, ascaad2016_022g9, 23b2, 3bc9, 00f1, ecaade2017_018bb, c05f, 88bd, 8b3a, ecaade2014_146s33, 559c, sigradi2014_084y7, cca1, 15b2, acadia14projects_619az, e2c0, ff94, 2f41, c3d7, 7745, acadia14_219az, fb2f, 927a, 5217, acadia14projects_435av, 53fd, bbce, fd89, ecaade2015_11e1, 8206, 465c, 889a, 47b7, be16, 3172, 967d, a812, b18e, 62a0, f3a8, 6c6f, 8aea, ef7d, 3cba, ecaade2013r_011h7, 2e11, c440, 5688, 8de0, a31c, 51b4, 1257, b006, 5247, 4a29, dd6d, 4864, 6ecd, 7f86, ea94, acadia14projects_101u, caadria2017_113t29, 6ef6, 89b2, ada9, 4785, 115b, 29c6, 91eb, 0750, d4fe, ecaade2016_mrty65, cd72, ecaade2015_211x46, aa25, ecaade2015_138b29, ab4e, 01cf, d2bd, c211, f626, b348, 23f0, b4eb, 5dc3, c15b, 859e, 21cb, e762, 1571, ecaade2015_129h25, e2e3, 6847, b331, 4d3e, 908f, 8000, 6344, a5ac, ecaade2015_94c19, cf2e, ecaade2016_167u47, 6ab1, acadia17_237jj, acadia17_500ii, 3632, caadria2016_013y1, sigradi2014_263j1, 3d6a, 3cfe, 7408, ecaade2015_53y9, b94b, c863, 4282, 4aae, 5b5a, sigradi2015_8.264g14, fd41, 3c7c, c266, 3fd0, aed6, acadia17_348c, ffdf, acadia17_109z, ecaade2014_018n4, dbcf, ascaad2014_021y3, cf25, 4a09, e16c, 2a59, sigradi2013_400a, a90a, 6f41, 5064, 08a1, 0ef5, fa05, f444, 7f9e, 0fcd, ecaade2015_140f30, 3d4e, 83ee, ecaade2015_169y34, 8835, 656d, ascaad2016_039s15, sigradi2015_6.387n9, 4a0c, 9d56, cce2, 51fa, 380b, a57c, ijac201614201f7, caadria2015_070k9, ecaade2017_006ll, fa56, 4968, f341, 13a3, dc5e, c84b, sigradi2015_12.259a28, b5a7, bde3, e9fe, c473, 11e7, f9f8, caadria2017_183w43, db04, 0745, 4648, acadia16_124a9, 9df2, ede0, ascaad2014_034j1, ea65, 365c, ceb8, acadia14_671m, 8287, caadria2015_178v26, ecaade2015_92m18, acadia14projects_281ab, 440c, ascaad2016_028r11, 55f0, ac3b, c4b9, cf1f, ecaade2015_293d64, 189b, sigradi2015_10.7k18, acadia17_648ee, 00ac, 1aeb, 0031, sigradi2013_234m, acadia16_106z7, 1855, 377e, 85f1, ecaade2015_307r67, f710, 1c77, ascaad2016_049t20, 75dc, 0a04, 5324, 4c6f, 7f5d, sigradi2015_8.239y13, 6f16, 6f65, ecaade2016_144j40, ecaade2014_067c16, acadia14projects_647au, 354e, 74e2, ecaade2017_170h, ijac201614102m1, 760c, ijac201412201h1, f191, 3810, 5859, 9eef, acadia17_36cc, ae22, sigradi2014_279w2, ecaade2017_138z, sigradi2015_10.309m22, ecaade2016_007j2, 976f, 805a, abb6, 8fe7, c872, 1680, acadia15_451k19, c94a, ascaad2014_005w2, 1507, ecaade2014_221n56, sigradi2015_3.209b4, ae92, 68df, 82b1, c1cf, d007, 0203, sigradi2014_048s4, e321, 7d8c, 8242, 077f, 66ec, 86ee, c68f, ecaade2017_116m, 279e, 3145, ecaade2017_006zz, ascaad2014_037i2, ecaade2017_199y, ecaade2015_164u34, ecaade2014_053o13, 37b1, 626d, ecaade2016_021o5, 9af8, 3573, ecaade2016_224e60, caadria2017_094u25, 2de6, ecaade2015_48d8, ab25, 7349, ccb1, a1fa, 116f, b28e, acadia17_231j, 8b9c, e065, 04af, ccf5, 75d0, e520, ecaade2015_317c69, 52f5, b921, 2c75, e1f3, 03b7, e0ea, fee4, ecaade2017_208p, 3ebd, dd25, acadia16_106b8, d1e7, 3923, ecaade2015_144e31, a4c8, 6f51, c748, sigradi2016_764h, 90cb, ecaade2016_208r53, 9ee7, 9ddf, acadia16_224v14, 6ce4, ae49, ascaad2016_054v21, sigradi2015_10.138c19, edf0, ddce, 93e9, acadia17_501rr, 68a0, 10d1, 27ae, cfca, 5e6a, 3b6f, 4f16, 8d5d, acadia16_470g27, 4e9f, 6c5b, f564, 2012, 94d7, 7c18, 4cdc, ecaade2017_jgok, sigradi2013_222j, dde7, 4ccd, fe10, 3be1, eabe, 3db5, d85d, cebc, c425, ecaade2017_172p, 26b3, 3801, 133d, bc8c, bbec, 4d42, 2fa4, 55e0, 4f9f, 1aa2, caadria2017_069w21, 240e, f55b, ff83, 4021, ecaade2016_bkor65, 53b1, ijac201412402l4, ijac201614203v8, acadia14projects_111j, dd29, d400, 64bc, 8e37, 99ff, d0d2, 279d, caadria2016_003j1, ecaade2014_180y44, ecaade2015_77r14, acadia14projects_117c, 9b28, acadia14_291ay, a8ca, sigradi2013_117i, de91, 0fee, ascaad2014_003r1, 93c4, a10b, b412, a463, 1ef4, c0f6, sigradi2016_592v, 04f7, dbeb, 12ce, f529, aba6, 0f47, 5dfb, caadria2017_127f34, 333d, 4dc6, acadia16_78p5, d73b, ecaade2015_205e45, sigradi2016_414hh, 17da, 69b2, 49bd, 8bbb, cd23, a6f8, d78c, 8cbb, f262, 5f97, 6497, ecaade2015_229f51, 052b, ecaade2017_291q, e498, 7710, e6a8, d5ff, 194d, e102, a2f3, fd33, 8d09, 8f44, 9796, e5f7, b3d9, 1762, 72de, 0d75, ijac201614405o3, caadria2016_487u20, sigradi2014_185z5, 9483, acadia14_267h, 2081, 9463, 6aed, acadia14projects_539f, beaa, 014a, 827b, 8447, 76ec, 41eb, 9edc, caadria2016_415w17, sigradi2013_280s, sigradi2013_194m, bce0, acadia17_282mm, dc36, ascaad2014_007b4, acadia16_12c2, 3d30, sigradi2013_206, eba2, 3ab7, 8e16, ecaade2017_152a, 40af, 2302, d59d, ecaade2017_076s, bf12, dff3, b271, 1255, ecaade2015_152w31, bfd7, 355b, bf03, 15db, 7645, e65f, caadria2016_457i19, e233, fce8, f4da, b2cb, 4d55, 5fbf, 562b, 4284, 81ec, 5b62, b3cd, caadria2015_087w13, ecaade2017_212rr, 30f6, f4c8, acadia15_381o16, sigradi2013_28k, ijac201412203m2, caadria2015_172d26, 590a, e849, 5f24, ecaade2017_225h, e973, 5385, 8d04, 2d35, 5940, 27fc, acadia14_427ao, 623c, caadria2017_165p41, 319a, 30b7, 44b2, sigradi2015_6.387l9, caadria2016_333y14, a5ee, bb12, 5cec, sigradi2016_777bb, b620, df22, 2ca5, ijac201412408y1, 0f4a, c0c9, 6af1, a3a7, db51, 376d, ijac201412304o9, 403b, ecaade2014_202r52, 86e8, ecaade2014_206k53, 71ec, 1d51, ecaade2016_006v1, ecaade2017_254ll, 5ae0, 34b9, 6437, ae0c, 7c8b, c784, 46b8, 0688, dbd2, 7874, 6893, 7836, sigradi2014_145b3, c0f7, f340, aba9, 517c, 6bf8, acadia14projects_301ay, 2a05, 0bc0, 9b4e, ecaade2016_017n4, b250, 6a79, ascaad2016_004o2, 5881, f611, ee9b, aac8, 9281, sigradi2015_sp_12.402v31, fe62, 5cc8, ecaade2015_55d10, ecaade2017_172hh, a0ef, caadria2017_115n30, 42d5, 281e, fae7, sigradi2016_801z, fd93, e4c1, aa14, sigradi2014_144y2, 052a, acadia17_500gg, 42bb, ecaade2015_280a61, 5e2c, 2d51, bd86, b86c, bb9a, f6f3, f8db, c298, ab44, 033e, 0495, fd8f, 5533, ijac201614201d7, f8d2, ijac201513206x8, 42e0, c68d, ee67, sigradi2016_807ii, 506a, 7a48, 6232, 0807, c27f, 4e3e, e88c, ae05, 9600, ecaade2014_180s45, 8307, ecaade2017_157yy, f95d, 8fb1, 017c, ee75, caadria2017_175h43, f6c0, 6016, be40, 25ff, acadia14projects_79ac, de4d, ijac201614307e4, 3f1b, 8fbb, ecaade2016_216b55, c2bf, 5de4, ee00, 6b65, acadia14projects_609at, 421b, a0ec, c917, c1f7, ced4, 9e1d, ecaade2017_215a, 4458, 8628, 290f, e71d, 725e, 1ef6, f196, f5c5, ecaade2016_225a61, ecaade2017_140aa, 6491, 2656, caadria2016_725j31, 426e, b288, 8820, caadria2015_033d5, bc04, 2b90, 30dc, 257b, sigradi2016_595ll, 4af9, caadria2016_777y32, 7e8d, 57a4, 55f7, 8ba4, 1731, ecaade2017_029bb, 4997, ead4, 7222, 770f, cfa1, acadia17_27r, acadia17_189gg, af92, 1621, f695, 4792, 6edd, caadria2017_163t40, c528, bbf4, ascaad2014_001g1, ccf0, fa9b, d67b, 41e8, eb90, 980a, acadia17_100m, 8800, ad2c, f086, 92cb, f526, 5170, eec4, 2aae, 2a38, ecaade2017_073o, ca6f, 5234, 9447, 2e50, f764, 8258, 05b8, 6d12, cb83, ecaade2017_277dd, sigradi2016_592q, a1da, 6edf, 0066, c47c, d854, dc3f, ecaade2015_246z55, sigradi2013_194p, b2cc, f7a6, 104b, 84d5, 63a5, ad78, caadria2015_111n17, fb32, sigradi2013_342r, c82e, 7c92, ecaade2014_175v43, caadria2016_105c5, f601, dd52, 3ff8, acadia14_699c, ecaade2016_108a30, ecaade2014_176h44, d482, 7f30, 6227, 4de8, 836c, a841, sigradi2016_369a, acadia14projects_53k, sigradi2016_685nn, 6cd5, caadria2015_078o11, 1ecd, sigradi2014_045c4, adcf, 3c0a, 9c4f, 7c76, 61f1, 1212, sigradi2013_243r, a305, ecaade2015_237k54, d2fe, b08d, d23e, sigradi2016_815jj, 6fba, 2b2d, 3e57, 532d, f73f, 3b1e, ijac201412405z8, 1456, acadia14projects_681ag, 7989, sigradi2015_8.186k13, 6f01, 36bc, 5993, 4f89, a50e, de6f, 50c9, cfbf, ac10, sigradi2015_9.141e16, caadria2017_048g16, 4c8d, 51bc, b925, ecaade2014_057s14, caadria2015_099r15, acadia14_681ag, sigradi2015_11.392z26, acadia17_201c, 1847, 91b6, 0e94, 1850, ecaade2017_019zz, d9bc, ecaade2015_27p5, 50b7, 89b0, ascaad2016_045d18, caae, ecaade2017_252l, 8264, f361, a8dc, 07cf, a3a8, 6487, 06ab, ecaade2014_224e57, 9d4b, ecaade2014_156i38, c077, cde2, 781a, 7f95, f4db, ecaade2015_175o37, 8e0c, caadria2015_150e24, 8d2d, 183c, 378e, 4f17, e14d, 80ca, acadia14_199aj, 2f47, be78, 5196, b5ed, f64d, 3f20, sigradi2016_595jj, ecaade2017_170j, 4700, e6c8, 5d5b, fa18, e042, 3b65, 7f2e, a061, 089e, 540e, 3215, acadia17_542hh, sigradi2015_8.81b12, cdb3, bcc7, 9319, 77a8, acadia17_91ww, 947c, 7385, 824b, sigradi2014_114m9, ecaade2015_298i65, 0594, d3e7, 71ca, 4cd9, 80bf, fd72, ijac201412201r1, ab78, 935c, 00ad, acadia14projects_619am, e988, 628c, sigradi2013_393p, 1561, ecaade2017_215hhr, acadia14_389b, 47e2, 8526, 4125, c0e0, 495b, 0125, acda, acadia14projects_311t, 6f4d, 3a22, 9f7d, f538, acadia17_598rr, 334f, cc28, ecaade2015_173g37, f32b, 14bf, e4ee, sigradi2013_194n, de58, ascaad2016_012z5, e599, 8746, 5531, 203c, e059, a684, 223e, affc, b6f1, c117, sigradi2016_407n, 7696, 089d, 0aa3, acadia16_54t3, 0e71, acadia17_424uu, sigradi2013_173, 9e0f, caadria2017_030z10, a632, 39d4, 883f, ecaade2015_55u10, 7e4b, ecaade2016_072e20, 3d7c, 3eb4, fbeb, c686, 1a38, 8246, aec6, f6a9, 684e, 36b3, ecaade2017_192h, ecaade2016_040m10, 1dc9, 929d, ecaade2017_291o, a971, 554b, b815, 3313, 1c2e, 1eed, 7415, 1eac, 519f, dd74, 7929, ijac201412304p9, cf3e, ace8, sigradi2013_183v, sigradi2015_sp_2.112g29, 416c, caadria2017_056n19, dbe5, 1aef, acadia14projects_647az, 5842, 2778, 1854, 33c2, 4158, 7ff4, a668, 5ae3, 724a, d2d0, ecaade2017_212jj, 70d9, 9cee, 64a1, 4b85, 75b4, ecaade2014_168g41, d44e, ecaade2013r_008l5, c735, dacb, sigradi2016_777cc, caadria2017_123n32, dd02, f4d4, 8f9f, 045f, 7089, 30f7, acadia17_258i, 8a23, 666c, e602, e62e, ecaade2016_151k41, ecaade2017_050i, ecaade2016_223s58, 878d, dfe0, 546b, ecaade2016_120j33, 33d7, 6122, dce3, dd53, 8a69, 8dca, c49b, 736f, b2ba, 5732, acadia14projects_435az, ecaade2016_169n48, ascaad2016_003x1, e468, 4d95, baf2, 4321, 0d83, 863e, sigradi2015_9.141j16, acadia14projects_365ad, e9fd, 58d2, 772a, 62f7, 3ec9, 0f0f, f0a8, 0c05, ecaade2016_230i62, 01df, ee34, ijac201614101g1, c981, 2b9a, ecaade2016_140m39, ecaade2014_153b37, d55c, ecaade2016_230u62, ecaade2015_233f53, ecaade2016_223k59, 3ccc, af16, 9ac0, 1e76, 5e16, 3d77, ec2a, ecaade2014_186a48, efeb, ecaade2017_302zz, 6744, ijac201412305n2, f555, d5d4, ca07, ecaade2016_152w41, ecaade2014_072f18, 747f, ecaade2017_053zz, 28a8, ascaad2014_017h1, acadia14_619aj, 4544, cb14, ecaade2017_122a, ecaade2014_188j48, fdd7, dd34, 99c8, c6c9, a3e8, 53c2, 44d2, 767f, 2b96, 84f1, c7e9, a06b, acadia15_323x12, eec1, b8cd, sigradi2013_74c, 12fd, a5c1, ff10, 2dc9, f0e4, 2e91, f660, 2d74, 1a2f, ecaade2017_173nn, 83b9, 5979, 9b11, 94a3, a1b8, 3a51, 692b, 0adc, 59a3, 57cd, f20b, acadia16_78s5, 2034, ijac201412303a8, acadia14projects_357an, ecaade2016_237c63, d3fc, 59dc, ecaade2016_129f36, 2071, 6a4d, ecaade2017_302jj, 0926, a3c1, cf0f, 2278, 831f, 8d25, 497b, d7dc, 5f2d, 2cd6, 7794, ascaad2014_010t5, ffd6, acadia14_301d, 0f96, b517, 8ae8, 4aa9, acadia16_488v28, cd0f, caadria2017_058f20, 465b, b15d, f84b, e71e, 26d3, 8714, f6d3, d0ee, a358, sigradi2014_041h3, 3509, ff39, 4444, a24a, fc1e, 994e, 6c14, caadria2016_115k5, 1426, 112a, 60d2, 20ea, 43dd, e4fd, a87d, 717b, 15da, da37, 09a1, e6b2, a715, 8f47, 31ea, 6053, d576, d31c, fc78, 49b7, 367d, 8824, 7e34, sigradi2013_46, e201, 6ff5, acadia16_62m4, 4242, d4e6, sigradi2013_248z, a7a9, 5b36, 5ffe, 558f, 2c1e, ecaade2016_025j7, ecaade2015_296p64, 3b27, caadria2015_218t33, be9d, fba9, 8cb5, 8e74, 4b67, ecaade2014_173f43, df2d, 330f, 34e9, c6f6, a8ce, d41c, a596, 4861, ecaade2015_307m67, add6, 955e, a4f6, 0dc4, 23ed, ecaade2014_157n38, cec3, ecaade2014_111f25, 21fb, d695, 27fd, 0af0, ecaade2017_053l, 4d75, 6241, 5c92, 66fa, 0761, eb02, 3c44, 8f50, 768f, sigradi2016_642kk, e42f, e0cb, a8f5, 32c9, 9648, 8263, 5c32, ecaade2015_327h71, ecaade2015_301x65, cefe, 148a, 97c9, 02f1, 4f85, 89bb, d540, 39e4, 3d17, a6d3, acadia17_231w, ddc9, f261, caadria2016_457o19, 5eab, 98ec, ce95, 36fb, 5b8f, ijac201513206j9, ec2c, a26d, 0e73, 0870, cf2d, 7b2c, 1284, acadia17_648nn, 95ed, acadia14projects_619v, caadria2015_206d30, 7a9d, ascaad2014_005u2, ecaade2015_221u48, ecaade2016_006o1, ecaade2016_071b20, ecaade2015_229w51, ecaade2015_193f40, ecaade2014_012o2, f0f7, b7da, caadria2017_031m11, 4580, 4b9f, ecaade2015_196d42, sigradi2013_381, 04d5, 6589, sigradi2013_343, ee02, 92a4, b397, acadia14projects_565s, 08ec, 9c79, 08d4, 4f40, 1881, b825, ascaad2016_046m19, 5f28, 0eae, 9717, a5e7, ecaade2016_129p35, eeea, 61fd, 52d8, 46c8, cd66, ef33, acadia15_407n17, ffe8, 3b42, 90fb, ffac, ecaade2015_113o21, acadia16_224o14, a241, 0575, 2883, ecaade2015_284x61, 7dd7, bb46, ecaade2016_ws-dleadr68, 365a, ascaad2016_005f3, acadia14_317t, ijac201412303j9, dc02, 74bb, ecaade2016_062f15, sigradi2016_364mm, caadria2017_069b22, 9a94, 2bd4, ecaade2014_157a39, ecaade2013r_002u1, 2a69, ecaade2017_085b, d42a, a781, acadia14_627h, e5d2, 182b, caadria2016_209y9, 3645, d840, caadria2017_124y32, ca33, 3628, caadria2015_119w18, dfb8, sigradi2016_764k, 387d, ecaade2017_117w, a574, e722, 957a, ef93, 6e0d, 35bd, 9720, 99f4, e001, 4084, sigradi2016_356e, 5c82, 52a4, 3d03, fa99, 1ba8, 3862, 45a2, ecaade2015_233y52, b1e6, e77e, sigradi2016_357k, 355a, 22c9, 7b14, f818, ea4b, caadria2016_683r29, caadria2015_064m7, 0964, caadria2017_003r1, 38ce, f231, 70b0, ecaade2016_223t58, ffc9, a1f8, 9c10, f8e6, 8838, a966, debc, e421, 4dd8, c6bf, 0287, 692a, 781f, 596f, ea4d, 1558, c027, 0456, 4735, ad83, 7b8e, fbfb, 9912, 0c74, ecaade2014_057u14, sigradi2016_420uu, f012, acadia14_681ao, 1270, 32c6, cbc9, ecaade2017_101w, b98b, 8480, 996f, 66ff, de79, 1f0b, 0793, 8f6b, 3333, 0b80, ecaade2014_072h17, f66a, ijac201513205u7, 9d43, 87d8, 3c61, ea35, 6a88, 20ef, 20cb, acadia14_375aw, ecaade2017_017k, d823, fea7, e579, 7c79, 31a8, bfb4, a759, 33ee, ecaade2016_193p51, b4ea, 45f7, sigradi2013_267a, 1d73, acadia15_431v18, 8b06, a8ef, 4f2c, 54e7, ecaade2016_230m62, ijac201412205s3, ecaade2017_048jj, 4e89, 9287, 594f, 11ec, 9547, acadia14projects_655ab, c736, 86b3, 99a7, ecaade2015_101h20, sigradi2015_11.136m24, b472, 5ba9, 0dfe, c1d2, 74b0, fcf6, 93b8, 36bb, acadia14_619x, ijac201614402t1, d8f0, ed8a, caadria2015_142p23, 313a, a3df, acadia14_539c, ijac201614403j2, 29ff, ijac201412301v5, 0e0a, acadia14projects_365ap, sigradi2014_339c8, 78f5, 105c, 0bd2, 2a13, 53a4, 38b8, 8f45, 03f1, ee32, a14c, bb93, ce3b, 3bc1, sigradi2016_625qq, 4efb, 69e6, a5ce, 74be, 1acc, 1e0d, 77fa, ecaade2013r_019h10, 5bc5, 0c48, ascaad2014_003p1, 3b20, b58a, 9932, 9fbd, acadia15_223l9, 8815, ecaade2014_169n42, acadia15_297a12, 41c7, dbaa, 0857, 0c87, 2e80, c96c, c139, a486, 4db4, 95c0, acadia16_244n15, 1779, 90e5, ec19, ecaade2017_133f, 45e4, 8dc0, 8c26, 36f0, dd95, 8204, ecaade2015_118x23, 86be, ascaad2014_010o5, ecaade2013r_010y6, a200, e6ae, d43c, 46f6, 58c8, ecaade2017_057n, 6bec, 75a7, eba3, 5a49, e61f, 36c8, 4564, 1091, 6108, 265a, 8d9d, e30e, 5d45, f586, efaa, ab9d, 3a6f, 10c0, ecaade2016_225z60, ascaad2014_033c1, dc78, sigradi2015_9.152c17, cd1b, 7856, sigradi2016_385pp, 130a, a529, bfe1, 667f, 1eaa, 369b, 24e6, 0782, 78ed, 82fa, 8abe, 70f9, 447a, a615, 0da0, c3cd, 1340, a72f, ecaade2016_071t19, 9da4, ecaade2015_53y8, sigradi2016_484uu, edac, 6d50, 3d49, 14ae, aec9, 4126, ascaad2014_001k1, 1cb0, 1129, 478c, 02b0, caadria2015_087e14, 629f, 5757, ecaade2015_207l46, sigradi2014_152v3, acadia15_110f4, 99ae, 6738, 96a4, b254, 2dc1, bf66, ecaade2013r_012p7, 771f, ecaade2015_138y28, ecaade2015_129k25, ec0c, 70ff, ecaade2016_055k14, a097, 973c, 3f37, b80b, a8f0, 066a, 9678, f5a8, 94a7, e1a1, 8f26, 0e37, sigradi2014_036t2, 9935, 8a09, de07, 35d6, f727, 1b46, acadia14projects_531w, e856, 636d, ascaad2014_005t2, b9e2, df47, caadria2017_147y38, b8ae, 9376, 8f15, 9cd5, 97c5, 629b, acadia15_323f13, 954a, ecaade2015_59v11, 0300, af23, acadia14_463l, 5dea, 7b3f, 941e, 213c, ecaade2016_152y41, 011e, 7def, acadia14projects_619z, ae4d, 9658, d562, 14f1, 82cb, db01, 4f0c, 964c, ab65, caadria2017_142r37, 147d, f975, f742, 2fab, ijac201513101k1, 2db2, ecaade2014_084b20, 4947, 4ea4, 9b10, caadria2015_208v31, a724, ecaade2017_152ff, 3471, 6951, 557d, sigradi2016_446d, ea7d, 85e9, 2520, 0694, 9415, 715f, 08eb, ecaade2016_072l20, 53c3, dc0a, ecaade2017_254mm, 9aa2, caadria2016_301i13, 4c53, acadia14projects_291c, acadia14projects_101ae, ecaade2016_243u64, ee7f, 7b1a, 86f4, e7ce, 56d0, 12e7, 556b, 9663, 3f97, f423, 7e97, acadia14_167t, b52c, d1df, 9506, e2df, a394, sigradi2015_4.219l7, a376, 6c08, 31ef, a6c4, edc1, 148b, d0e3, sigradi2015_6.387t9, 9dcc, fd04, 2df7, fddc, a0f0, dcbc, 2fcd, b495, ecaade2016_191e51, ascaad2014_003y1, e2a4, df6e, 7eda, f9b3, 6c56, dbcd, c2bb, e082, acadia16_88f6, 7120, 91d3, 7f41, ecaade2016_tkoh67, 4b09, 178e, 6fcb, 7032, d445, bb19, 1ffb, b6fd, sigradi2016_450uu, 8cb3, ecaade2015_293w63, 521d, ijac201614204c10, 8d2f, ecaade2015_25m5, 3a07, d1fb, ecaade2015_138x28, 042b, 3114, acadia14projects_135y, caadria2015_208h31, ad8a, b667, ecaade2015_268h59, sigradi2013_343j, ecaade2014_120g27, 66b7, ecaade2017_079u, 4729, 8c38, 2617, de1d, c967, d301, d916, 3183, 4a6f, 50e0, caadria2016_851d36, sigradi2014_047k4, ecaade2016_108y29, cfb5, e2f2, ecaade2017_210y, 0de9, 0bc6, e629, 0418, caadria2017_145n38, 31c0, 30e9, 5016, 7a45, bfe0, ecaade2016_038j10, caadria2016_507j21, ecaade2016_132i37, 152e, 3de9, 98a8, caadria2016_167n7, acadia17_90tt, 4a48, e4f5, d45b, 23b1, 9e9e, e54e, b9f8, caadria2015_048v5, 5a74, 753c, 982e, 746d, 7d82, db94, af08, sigradi2013_295c, ijac201513206n9, ecaade2015_269o59, 3d6e, 75b5, 6840, ijac201412303d8, ee29, 4e8e, 04c1, ddf1, acadia15_483s21, sigradi2015_2.213z1, 4326, 012e, sigradi2013_30e, c6ff, caadria2017_079b24, eea1, 8b30, e459, 0c99, fee3, ijac201513306e13, 28d0, 0da8, 3656, caadria2015_233d35, f4d7, 7171, 8de5, 68b5, ecaade2015_21z3, ff13, 2f42, 2642, ecaade2015_195k41, 2587, 65e0, f64c, ff63, 322a, 4d60, ecaade2017_256jj, ba01, 8ec7, 977d, 7be1, acadia17_89u, ecaade2014_240i62, 07e1, sigradi2014_041c3, 8804, ecaade2014_194w49, ecaade2017_232h, 85b9, 76d9, 8cce, e47a, caadria2017_054d18, 2019, d0c3, caadria2015_048m5, d2ba, 2982, 604d, 2374, 69f1, d029, b095, 697c, sigradi2016_815ll, 3e39, 56df, 67f2, ecaade2017_054uu, acadia14_719h, a03b, 6981, 0117, 35d1, af21, cc15, 2dfb, cb2f, ecaade2015_59c11, ecaade2016_071x19, bd98, 7c74, 723d, ecaade2013r_019a10, a737, caadria2017_015r5, 2943, a497, sigradi2016_490nn, 5c45, 6698, 5fe0, c9cb, 6e00, 108f, 97ec, 57fd, 51d7, 97f3, 2227, acc9, cd18, 5237, 05a3, c631, ecaade2015_246x55, ecaade2014_185z46, fbfa, b07c, ef15, 2c53, sigradi2015_10.309i22, e2d8, 0ac5, 55e8, e12e, acadia14_101m, 807c, caadria2015_126p20, 7d5b, 3f53, c2a0, fade, 758e, 14b6, 5662, sigradi2016_448q, 0a1b, ecaade2016_087z24, 2d37, 1fd9, c311, 021d, b075, 37ef, ecaade2017_143c, ecaade2014_138g30, ecaade2016_073d21, 84d1, 603b, 93b5, ecaade2015_221t48, 9a26, 075c, f530, 64b1, 7763, 4418, 466f, 6916, ascaad2014_002m1, a645, 52a5, 6a49, 59f3, 1f93, caadria2015_176r26, 216b, ijac201513302g10, 2297, 8e04, a0e3, d02b, ba2f, 3966, d33e, b838, 341b, 3953, b396, f540, 7bb8, caa9, 4414, 6d35, 20a4, 69d0, f9b0, e24d, 8a04, ecaade2015_21k3, 0be0, acadia14projects_339ao, 73e1, ecaade2017_117p, ecaade2014_019h5, b846, 1042, 4649, 55f6, b67d, c3b9, bc5f, b8b8, fe4d, 8734, cfce, sigradi2013_429g, 171e, cd88, 4b54, 5fb4, c04a, ecaade2014_176o44, ijac201412408c3, caadria2016_673b29, ecaade2017_199s, 9653, 19c9, ecaade2017_006y, ecaade2015_235s53, 56a7, 2f60, 6d68, df6c, b627, 0fb8, 8b0b, acadia14projects_229l, sigradi2013_393n, caadria2015_203j29, ecaade2014_201f52, ecaade2015_196t42, 6da1, 552c, acadia17_560u, f924, ecaade2014_052e13, e477, fdfa, 5b10, ecaade2017_050c, 5d58, caadria2015_203d29, 869f, a5ca, 9c8b, b703, 2f78, ba7b, 5e38, 1cee, ecaade2016_113b31, 0d65, 5911, 5b11, 65ae, 658a, caadria2016_301t13, c2cb, 554c, 502d, 9744, 9201, b6a7, 8e56, ecaade2015_301y65, 6908, d481, 4490, dacd, eb98, ecaade2015_200n43, ecaade2015_227e50, f9c3, 956a, 22ca, ijac201614104e4, 72ae, 0880, 6dbd, caadria2016_539e23, f2b8, 910a, cb00, d9ae, c4d6, acadia17_658c, bbf1, d7f2, a552, 54d1, 8a13, fb44, a2ba, d141, 08b7, fdb1, 5b81, aa20, cab5, 3c6c, 28bf, 35da, acadia17_307ff, a362, 679c, 9050, acadia14projects_247k, ecaade2016_230w61, 4de0, 9dfc, 6b99, 2205, ijac201614103s3, 626c, 1a51, sigradi2016_694k, 0a5a, ecaade2017_052ff, a1e7, 129a, 9980, c710, a473, 0c1b, 5b2d, ecaade2017_029ff, ecaade2014_018m4, 7105, 466b, 9cc6, 2b6e, ijac201513203i7, caadria2016_693e30, 2a94, 8eec, 0f3c, dc7c, 8ec2, 0ffc, 8947, 3a2d, bf0d, 8016, sigradi2015_10.140e19, 4202, caadria2016_777x32, b659, caadria2015_130a22, fb75, 13a0, bd66, 2027, 4b8b, dba9, ecaade2015_334p72, caadria2015_072o9, 450a, 88db, 9528, 414e, e166, 22b7, acadia14projects_463i, 969b, e731, acadia16_440w25, sigradi2016_392xx, 79ee, d291, ijac201412408f3, 3d6b, c592, acadia17_89s, f977, 608f, 0cde, 35b2, 7841, ascaad2014_016f9, 4fc2, a3bc, ijac201513302l10, 17ee, 1d43, e60f, 8462, 2522, e2e1, 817a, fc1b, caadria2016_549r23, 35c6, acadia15_417b18, acadia16_352z21, sigradi2015_10.309h22, ae7c, 12a1, 3b21, 609b, ijac201614305b3, ecaade2015_336x72, 7752, 7bb7, a899, ed1f, 4351, a906, ecaade2015_161l34, acadia14_579i, ecaade2014_029w7, 747e, 4c30, c7a4, 72dc, f38c, ecaade2016_139b39, ecaade2016_222e57, 4216, sigradi2016_408dd, sigradi2016_484yy, 8168, ascaad2014_018y1, 4be1, 18ad, acadia14_389f, ijac201614207o12, ijac201412402x4, ffbf, 2015, 4aa4, 598d, f4ed, 70fc, 01fc, 571c, 83a4, 0af3, caadria2017_107n28, b0e2, 4441, acd9, 66c6, acadia14_445ae, bf38, sigradi2015_4.219b7, 3c85, 701a, 903f, fb66, ecaade2015_92o18, 59c6, f3a7, ecaade2014_139e31, 1b02, ff49, eef6, cbbb, 8f3e, 6eee, 98f4, 2fd5, 33b6, dd18, f3f7, d449, e92c, 871a, 0f76, 03ed, ascaad2016_018g7, 75ba, 85e2, caadria2016_735s31, a0b1, 2e36, fbbb, caadria2016_467r19, aabe, 662e, c44e, ce2f, acadia14_63aw, c036, 4c82, 52ee, 2a9c, ecaade2015_320p70, 625d, acadia14projects_33ah, c20e, 5cab, 13c5, ecaade2016_190z50, fec8, ecaade2017_199rr, 9109, 4e92, acadia17_70ee, 6167, b96e, 9e94, 4467, 055a, ecaade2017_018aa, a558, a489, ijac201614202m8, caadria2015_073s10, acadia14_229i, sigradi2014_276s2, 38b3, c78a, 387c, acadia14projects_281ac, b114, cb10, ecaade2013r_017a9, f77e, ce34, b87c, ecaade2017_091b, dd69, e24a, caadria2015_078b11, fa02, acadia14projects_347ag, ascaad2016_039t15, 63f9, b90a, acadia14_189av, 9059, 40c1, bfe7, 9b92, 00f8, 77e9, ee4f, b26e, 467b, 699d, bd91, a126, 04bc, 6b75, 8e17, fdc1, 11a6, 5ea4, ecaade2017_308dd, ascaad2016_015n6, ecaade2015_202c44, ascaad2016_017z6, dc8e, 3e66, 1f84, ecaade2014_201j52, 6e3c, a458, 7f97, caadria2017_001c1, 24fb, 5c12, caadria2016_477x19, c8fb, 52e7, ae02, 9ca2, 436c, 39c2, 1f19, 1094, e027, de47, ijac201412403m5, 0988, e5eb, 9bad, de7b, ecaade2016_162f44, 40e2, 8514, 07c8, f7ca, 8845, ascaad2016_038c15, sigradi2014_074g6, ecaade2016_ws-dleadv67, 5092, df69, 3cda, 43d9, 9cd1, b440, c8bd, 6f6f, 03a4, acadia14_357ax, 51f2, 9468, f337, 17c7, ecaade2015_64n13, c6cb, 9751, bda5, 9a57, ecaade2014_057r14, acadia14projects_117av, ascaad2014_019j2, 1a46, eb83, d885, 3c87, 4f3b, e69b, 38e7, 7ec2, 695e, ecaade2017_033x, acadia14_671o, ecaade2016_114g31, 9481, 8a08, 6914, 6465, 7dc5, fe78, 4fd2, d3a6, ecaade2017_042cc, ecaade2017_079s, 05d1, 4b73, 9014, 4c67, ecaade2015_314m68, 183d, 5ded, 678f, 7a1d, f8f1, 6ee4, 842b, sigradi2016_571ss, caadria2016_229s10, 5e2d, e38e, sigradi2014_345s9, 5c27, 0208, f703, acadia17_403p, c376, acadia14projects_301a, 0732, ae91, b9e1, ecaade2016_bkon65, 77df, 82ae, d6fc, a989, 8423, b49d, 0f7d, ascaad2016_012u5, 95b4, ba14, 4717, e0c8, 947a, caadria2015_210k32, 7475, ecaade2014_192x48, 37e1, e32f, 8d8a, acadia14_347ah, 7f34, b3a8, ecaade2015_17d2, ijac201614105r4, 3477, e0c0, 2814, 7a75, 3c6b, caadria2015_218v33, 5dc1, a0e1, ecaade2016_021s5, 3ebb, 6928, d65d, 50a2, 3e9b, f984, 68da, ecaade2017_117y, acadia17_424oo, 74d5, b555, be12, acadia16_298j18, 8914, ecaade2016_063n15, b960, fe12, 9bc8, sigradi2014_197b7, 16c8, af42, 9c13, e136, 6b5b, 4acf, ecaade2015_334u72, caadria2015_078r11, ecaade2014_024e7, 727e, 5adf, 846b, 9ac8, ff70, d8b4, b864, 9fff, sigradi2015_9.141c16, ecaade2016_123v33, ascaad2016_003v1, 4311, 739d, c545, 9e20, b5ca, ijac201614201y6, f150, d48a, 00b0, 0335, 78a3, ecaade2017_215b, e3ff, 58b7, ijac201412204r2, acadia14projects_479n, 6aa3, 368f, 3ddc, 1ea2, ecaade2014_153s36, 0654, f6ed, 54d6, 728e, 7396, ecaade2014_218w55, 5660, 1d8c, a024, b2c4, 020f, 51b2, 593e, caadria2016_405t17, ecaade2017_053d, sigradi2014_289h4, 407c, e051, acadia16_332a20, 998a, sigradi2016_809ss, caadria2016_559b24, c1dc, 37ee, 3aac, d9ff, 608a, dd79, ecde, acadia17_678kk, 34e4, d07d, cf61, ijac201513302n10, 4c1d, 28c9, ec53, ijac201412304c1, 1979, 40db, sigradi2015_12.259d28, caadria2016_529t22, 80d3, cdd4, eedf, ecaade2014_018b5, e5d8, ijac201513306x12, b67e, 34f6, 193d, ecaade2016_095k26, sigradi2014_244i9, df1b, 6812, acadia14_167ac, 235d, 9003, ascaad2016_040a16, sigradi2015_10.140s19, 8b45, 84de, ecaade2017_039c, ecaade2014_030o8, 79cf, 1967, 33ff, caadria2017_023h9, ad40, 7cf5, 712a, ascaad2014_004m2, a2aa, acadia15_69n2, 1aff, acadia15_211r8, eb8b, 1699, ecaade2017_101o, eb16, 9a7c, ecaade2015_273h60, ecaade2014_173e43, a28a, ab75, 0d94, ijac201412303f8, cb74, 6741, ecaade2016_037d10, b17c, 4a63, bc4c, 956c, sigradi2014_157c4, 7b6a, 7e1e, 57ee, 35dc, 5348, caadria2016_745h32, b0c9, 4256, bad2, ecaade2016_120e33, ascaad2014_032v9, ece7, ecaade2015_200i43, sigradi2016_815aa, 887e, 9ee5, 04a3, 9b61, 0c7f, cc37, 01ab, 87e8, 26f6, ijac201614104d4, ecaade2017_293hh, dab2, ecaade2017_192n, 135e, e841, 6b07, ecaade2013r_001c1, a05c, acadia16_44p3, caadria2017_021c8, 8e48, 7758, bd0f, 8e7d, 8531, 2526, 9f34, f099, 7f58, 1d1a, 4344, f069, 3021, dcab, a08a, a371, 467d, 0da7, 3c8e, 068e, 9b14, acadia14_43an, a955, 0a9b, ecaade2015_201x43, 672e, 1ab7, a89a, 4ce2, ecaade2017_169tt, 307f, 00c7, 47b1, 866c, ijac201614103i3, deca, b1c2, db06, 6c53, caadria2016_013w1, ecaade2014_010v1, b01a, 67ba, 29b1, b847, 44b5, ecaade2017_056b, 1a40, 1c44, 5057, 0a13, ecaade2015_136t26, 4551, accb, ecaade2014_186n47, 97dc, 8ab8, 41a2, cd24, 9c54, 2a62, 0ce2, 29c0, ecaade2014_204t52, acadia14_671s, dfdf, ecaade2017_143h, dcd2, fe42, 6057, ascaad2014_032r9, b4f1, fec7, ecaade2014_153e37, ecaade2015_314o68, 4971, d378, ascaad2016_022c9, 744a, 6d92, 513b, abc1, 3be0, 2a75, ac12, 9f96, d2a5, 801a, d641, 456b, ijac201614102p2, df81, b178, ascaad2016_041k16, 72ff, 7638, acadia17_296t, sigradi2013_393, caadria2016_497e21, 0caa, e91f, ecaade2015_293a64, 4401, ae1c, ee05, caadria2017_081r24, 067c, cb0a, f773, 5131, 4d63, 3a8c, acadia16_62f4, af13, cc19, 5093, dd5e, acadia16_164x11, 254d, ecaade2017_309ss, acadia15_123s4, 59d7, 16fa, fbbc, 51a3, a925, 6007, 6076, 2026, 356a, 09e6, 028b, 56a2, a80c, acadia15_47m1, 618b, ascaad2014_019y2, 2e38, 0c37, caadria2015_208u30, 06f4, 4f47, 9414, 50ff, c0a8, 3d23, b760, 5311, 567e, 0a4c, c5b0, 2eba, d015, 0dae, b31e, 32ca, 80cb, ac6d, 7d20, 0ad8, 1121, 180a, 551d, 5e0b, ijac201614302m1, 5709, 7f45, 54cb, sigradi2013_234l, f32e, bf41, 77cd, ecaade2015_86h17, 7c91, 35c8, a212, e2fd, 0f72, 1af7, 8f38, fbdc, 05ea, 5af0, fb80, 8c6e, d120, f2d7, e95b, 3368, sigradi2014_265t1, ecaade2017_002c, 2d52, 8fb4, 7808, be77, acadia14_339ar, b839, b342, 8081, a608, 2c2d, 472b, 8c66, acadia14_177s, 930e, ecaade2014_128r28, 7fa2, ascaad2014_031h9, 7f98, 6cd9, acadia17_247kk, ecaade2014_057i14, fd22, 8be2, ijac201614101i1, c6b5, acadia16_254b16, 18e1, e012, a1f5, 7b06, 77d3, ec6c, 22f5, 13c1, a9b3, 3064, 029b, dcbd, 150f, a3c4, e5cf, f266, 2db7, f77a, ea81, caadria2015_206w29, f629, 5990, acadia16_78k5, 3403, 605a, aecb, d1d9, 6961, 334a, 975e, 80cf, 057a, 541c, acadia15_203k8, c940, 40a4, e2fa, bd37, a570, acadia14_555g, 0dd7, 1cf0, f36b, d57d, 1739, ecaade2015_92w18, be4f, acadia16_344g20, 90a2, ecaade2017_271f, d8d5, 0617, 8546, sigradi2014_159h4, 0f62, bf5d, 6195, ecaade2014_089y21, a064, a5b5, cb7d, 86d4, caadria2015_010t1, 40fa, ecaade2014_096w22, 3295, 8cc0, 743f, ecaade2015_130e26, 5084, 7784, b6f9, 3283, 1d2b, 7361, ascaad2016_021k8, 9da3, 2653, f4e4, de6e, 0139, ascaad2016_047u19, 8463, d901, 9a14, edbe, ecaade2017_215q, acadia14projects_463g, c0d8, c871, 8437, 0090, ee42, 3cd4, 7919, e6bf, 01eb, 8d5a, ad39, 7805, 4e8f, d62d, 96f7, 8a1a, 2458, acadia14projects_237au, e8d2, 7a9b, ecaade2017_051l, 5a85, abf3, 138b, 4673, 4368, ijac201614103e3, c100, fa49, 7b49, fbf5, fcfc, 6730, 49e9, ecaade2014_224u56, 2c31, 9979, sigradi2013_135i, fc76, 18d2, caadria2017_047f15, 82bc, 0173, 20f7, sigradi2014_263z9, 346f, sigradi2013_74d, 43f2, 63c2, c8c0, 9ae1, acadia16_164t11, aa2b, da99, 65ca, 1a73, 1681, 2870, 9509, 17a5, ijac201614403p2, ecaade2016_mrtf66, 014f, 8c05, 8ad2, 5c65, 13d3, ec60, c39c, 7125, 3e26, cb78, cd00, a9c7, 3c98, 1ba5, e56e, 8fef, 1b49, acadia15_223c9, 3e63, 3097, 3a88, c38d, 8547, ce9b, ecaade2015_138x26, 8cd2, caadria2016_735p31, f86f, 0cd9, 49c2, d9fb, 1995, e0e1, 4902, 17d2, sigradi2015_3.111a3, ecaade2015_241s55, 66fc, 5a83, b550, 1d1e, 9e7a, d5ac, acadia17_296u, ecaade2016_098d27, 50fe, ijac201513203l7, caadria2016_559w23, 7078, ecaade2016_185f50, caadria2015_108o16, 987d, 7239, 2d6f, 7b78, 8fdf, 49dc, 5d49, 89b3, 0ff9, ascaad2016_059m23, 738d, acadia14_565y, 129c, acadia14projects_681au, c06a, ecaade2017_301o, ecaade2015_325w70, 6ec6, 39f8, acadia14projects_237ay, ecaade2013r_002d2, ecaade2017_039ww, e465, 6499, 7e2f, caadria2017_080g24, 6086, ijac201614205r10, ecaade2014_095s22, 1056, 4608, 757c, 17e1, acadia14projects_247p, c61c, 5273, 0095, ecaade2014_224h57, 14e5, e355, 7363, 546d, ecaade2014_120f27, ecaade2014_065b15, 525f, e44c, 3472, 240b, ea3b, sigradi2013_327, 9a2b, c548, da46, 3bf2, f9d0, ea7a, 3096, 87b2, 3327, 1eeb, caadria2017_142h37, c57c, ecaade2017_021v, 53c6, 186d, 9802, 0201, 59df, ecaade2014_038s9, acadia14_117g, 757f, 049e, b24b, 9811, a3bf, 32ab, 83f9, 80ff, a827, sigradi2015_11.71g24, acadia14projects_339au, e91a, 671f, 0134, c835, efbf, 1685, a420, f467, f17a, acadia14_375j, acadia16_12r1, b570, 7c2a, 45f4, cca5, caadria2017_096c27, b7f5, d0d4, ecaade2015_169d35, 28f1, caadria2016_683j29, ijac201614204d10, ceb1, 6fbc, 1ac0, 97d9, 7a00, 09b9, 3f47, c61b, acadia17_339rr, 6644, 6ad9, ac89, 98c1, 6c15, ea1a, 172d, beeb, ecaade2016_119t32, ecaade2016_023x6, 98a9, 2afd, eaf3, b34a, caadria2017_155r39, sigradi2016_752ww, e763, 2ba5, caadria2016_683l29, a8cd, caadria2016_839i35, 6f99, 1eb9, 2b71, 38b6, 35a1, 4288, eff1, 9f0e, 2fa2, acadia14projects_229j, caadria2017_051y16, d83c, 395b, 78b1, e578, 5ddb, caadria2017_056o19, ba0a, e5ad, ef7a, cc33, f305, 9384, 3e25, ecaade2014_239r61, a738, sigradi2014_144t2, ecaade2017_172m, 5a1b, 51a0, d199, 6bcc, efc1, 90d4, ff72, ecaade2017_291u, e1ff, sigradi2015_8.328p15, da34, 2b5a, b74d, ecaade2014_239n61, b10f, ca1e, d774, c2fa, 7063, 8e25, caadria2016_197i9, caadria2016_579z24, 091d, a88f, sigradi2013_347u, f699, ec26, 58d8, ecaade2016_079s23, e0d5, 4b5f, 7aba, sigradi2016_450xx, 43cf, 2285, e3a0, c205, ascaad2014_003u1, 7721, acadia15_211x8, ecaade2014_192w48, 9f0f, 830e, 8bca, aa3a, sigradi2015_8.143c12, e88e, 633a, f6d2, 5ed8, f521, acadia14projects_719g, bebe, ecaade2014_042m10, d96c, 5dee, 3635, e4d5, c30c, 85f9, caadria2017_165z41, ascaad2014_029n8, 8d15, dc52, de3e, 0e62, e735, dae0, 1ccb, 2ec8, 7068, 29ae, 56b4, 02b3, 8e6d, acadia15_263y10, 755a, 091f, caadria2016_663v28, f49e, 8ff9, sigradi2013_194u, ecaade2015_253x57, a78f, ecaade2015_171a36, c85c, 6b40, ascaad2016_058g23, f496, 1fbc, caadria2015_030f4, ecaade2015_175n37, 5e34, caadria2015_002a1, 70e1, ecaade2015_171e36, 46ea, 01de, ascaad2014_022s4, acadia14_699n, sigradi2016_724zz, 4df2, d187, 22b9, acadia14projects_699m, ecaade2015_17z2, e3fe, 752b, 32c8, dbc7, 90f8, 78d7, f08e, 5945, 8e46, d5e1, ascaad2014_010m5, e72b, sigradi2016_770n, f9a1, b1cc, acadia16_196w12, 4bdd, ecaade2017_213d, e59b, 825d, 8ce4, 9508, bf68, caadria2016_045j3, 63ac, 40e3, 3548, 2d1f, caadria2017_136p36, acadia14projects_339ag, f983, acadia14projects_247m, 4c81, b46d, caadria2016_851v35, fbb2, 625c, ascaad2016_011f5, ccbb, acadia14_153a, ecaade2017_054w, 0b31, 7dd6, 08f0, cae5, 8c3a, 78ff, 6ec8, f84f, f0ca, df18, acadia14_347at, d555, 269e, ec36, dfe9, 0596, 389c, 0f8a, 5b5f, 0557, a7e1, b0ac, 5885, ecaade2015_53p8, 5e3f, d11b, 0dea, a5a4, 5523, a195, 38e9, sigradi2016_383jj, sigradi2014_128z9, 6cf0, 3826, a104, 211c, ecaade2017_108l, c65a, 8cb6, 5720, a782, ijac201513206e9, 4454, 9815, 6d4a, acadia15_395w16, ed60, 4442, a5a9, 44bf, 48d9, 8373, 4fea, 4c5f, ascaad2016_052i21, f31a, 436e, 101e, bff9, acadia14_311v, d307, da54, 8cb8, 4e13, d70e, b858, df04, cab4, bdd7, ecaade2014_149g35, ecaade2016_222h57, f787, 986c, cdee, fa6c, 61c3, sigradi2015_11.8j23, de80, b332, 8e89, 2ed2, 256f, 814a, cbb4, f014, 6cfb, d992, e5c9, 76e9, e809, ecaade2015_241e55, dfee, 683e, 8a40, 3d3b, e26f, ecaade2017_195hh, e610, f20d, 1e97, 8fd6, 1b9d, ijac201614402x1, 8544, 5a58, d699, 69be, f2df, e60b, caadria2017_072x22, 322d, 0758, d427, c27e, 8680, db2e, 5dbe, 05ad, e6ef, d6af, caadria2015_090p14, 30de, 599d, fe46, b1b5, 7035, sigradi2014_289k4, f3ba, acadia16_174a12, a003, df41, 4607, 6311, bb81, ecaade2017_215oo, acadia14_375g, 54d3, 6d27, e038, 1441, 6ac8, 0100, acadia17_177h, 4b6d, 20e8, ecaade2014_206p53, 5995, b089, 7d93, 4bc8, sigradi2013_155f, ecaade2015_237a54, 786b, f2fa, acadia17_373w, afd5, 0304, 7b0e, 7dfd, 61df, ecaade2016_011x2, ecaade2015_35c7, 0a09, 2b06, ede8, d819, 7a66, 51dc, c91c, 569b, 0887, 3771, 3c9e, eff8, 9cc1, a881, sigradi2014_045e4, 0d3f, 4ec4, ae88, caadria2017_046l14, c975, acadia14projects_435as, sigradi2016_512d, eca6, f5be, 2f00, ec11, 38e2, 8bec, 39e0, acadia14projects_117d, 64cf, f378, c8df, caadria2016_601f25, ecaade2015_171c36, ijac201513304d12, sigradi2015_sp_4.388x29, sigradi2013_407g, 373b, ecaade2015_206c46, 0350, 3545, 7147, e518, 2aeb, 9d42, fb34, 52da, ascaad2014_014j7, ecaade2014_127m28, ad03, 5865, 7aa4, ecaade2015_21w3, 3299, acadia14projects_691aw, e211, 3ba6, 6a01, 4346, f5dc, 8dc3, 57cc, 4b59, caadria2017_124t33, d573, cd90, 710f, 2329, ascaad2014_014g7, 45fb, 145a, b103, f10a, 807f, f8f3, 9077, 3986, e9d8, ecaade2014_151b36, cc4e, da4f, c1ed, 872a, a9cf, 093f, ecaade2014_237g61, caadria2016_281i12, 8676, d946, 50cd, f7fc, 77d7, ca97, 1f9d, eea2, sigradi2016_732b, 20f1, 5302, bb21, 426b, acadia16_12t1, ec97, 6f59, caadria2017_085a25, c4cb, bca1, ee4a, b579, 2e65, acadia14_573aj, 33b8, 3750, d25d, sigradi2016_441jj, 2c1a, ecaade2017_097gg, ecaade2014_230s59, 642b, caadria2017_015w5, 3b34, e2de, 31cf, sigradi2013_358, 41c2, acadia14_671z, e26e, ecaade2015_158g33, ecaade2014_176a44, d9b0, 4380, c9f9, bfb1, ecaade2015_248h56, ffc7, 9e44, ecaade2015_227s50, c8e3, ecaade2017_211bb, 5642, fab5, e40a, c469, cb9a, c48a, ijac201614303k2, ijac201614307l4, fdf0, 8d0d, fc4a, c047, 6708, ecaade2015_172a37, acadia14_101ap, 2f8d, 76c0, f173, ijac201614307h4, 7512, 862d, 0932, 223a, c5e0, bc7c, bc8e, 2039, d913, d505, b202, f2e2, c69e, caadria2015_117v18, 8396, sigradi2014_345g10, 705e, b30b, sigradi2016_635k, bffc, b054, 9ddc, ijac201614208e13, ecaade2015_304y66, 32fa, 023f, ecaade2016_136j38, aee9, caadria2016_673w28, aec3, b14b, 102a, 5c8b, 683a, 0742, ecaade2017_229bb, acadia15_57x1, 1b07, 902f, acadia14projects_75b, 7bd4, cf34, 74e4, acadia17_500dd, 1330, f52b, 7197, 7f37, 86c4, acadia17_511xx, 6ba5, 9229, ecaade2015_114v21, ecaade2017_021s, 78c0, 0b98, 08f9, 6a35, ecaade2017_203s, 7af1, 10cb, 6e05, 1dc0, 2b14, 4741, ecaade2014_147y33, 7ffb, 8c92, f84d, 9c37, ed97, f761, b57c, acadia17_137ss, 24ca, 48b4, c854, sigradi2013_10f, cf08, ecaade2016_068k17, 2b46, 9b40, 63b7, bcf1, af5f, 6f06, ascaad2016_012t5, b26a, 2a73, caadria2015_030m4, ecaade2017_225d, 07dc, 0294, f29b, d5c5, 7843, ecaade2017_170xx, 8176, f492, 2d00, 9aca, 4e21, fde1, ascaad2016_002i1, 805f, ijac201513205s8, 8b86, d73e, 3cb0, 16be, 8485, 67be, 9852, 48e7, caadria2015_114p18, de56, sigradi2013_326h, acadia16_12j2, 2248, ecaade2016_126m34, d0d3, 90d0, 2d7f, sigradi2014_345r9, 9ece, 9f19, 5f3c, 1e13, 9ac3, 2d41, 55d9, 760b, ca2b, ijac201614104c4, 070e, d855, sigradi2013_285f, 9df7, 4578, 9fa7, 8cd0, a0d3, f089, ecaade2013r_005j4, acadia14_473an, ecaade2014_151w35, ecaade2017_212kk, 5473, 13d9, f739, afb4, 86de, 2be3, a242, 32f4, b3d5, f7f6, 8b01, 4854, cbea, acadia14projects_177ab, 6cef, 8077, 8422, 8e58, d745, ec9a, caadria2016_819i34, caadria2016_157r6, c669, dade, 3d5c, 19f7, acadia14_699b, 6db2, 894d, ecaade2017_006z, b1ed, 0bd8, 8988, ecaade2017_053e, 58f8, d9a6, 9e49, cd6c, ecaade2017_066t, d368, ecaade2017_032p, ecaade2013r_018z9, ecaade2016_067v16, ecaade2015_25k5, ecaade2015_215m47, c33f, 5bf5, e0d3, 17b1, 6962, 247d, b4ce, 5262, 763f, sigradi2013_271, bed6, 31ad, acadia16_352h22, ac40, sigradi2016_771t, ascaad2016_007p3, 665b, acadia14projects_153ao, 9d31, db66, 9a88, a5d3, ecaade2015_177c38, 2b51, 24a0, 94b2, ecaade2017_305a, 0d4e, 5096, d0e4, 68d0, fd25, 314d, fc84, a22f, c168, 2805, bf69, 5994, ijac201614201j7, 5f7c, a041, ef6b, e17b, 488c, 4af4, 1d0a, af46, ecaade2017_019mm, caadria2017_124a33, sigradi2014_213y7, acadia16_424f25, 9ef2, ecaade2015_227b50, 0865, 6b3c, acadia16_8a1, 8fcd, ecaade2017_052gg, 0505, cc7d, fa3d, ijac201614208v12, ijac201412204g3, 10ee, d8c7, 3d32, 9d36, 8b2b, 4894, acadia16_24r2, ascaad2014_014l8, 652a, 1902, cb84, 0547, dadb, 1b61, 81a6, 8218, 6e5c, caadria2016_871p37, 9086, acadia16_140i10, adbc, d09e, cff4, acadia17_402f, 1ef3, 1f3f, ecaade2017_157pp, ecaade2013r_016v8, de42, ascaad2014_014r8, d241, acadia14projects_453i, ijac201513101d1, 29dc, acadia14_339ax, 7da4, b0b3, a37a, 5913, caadria2015_061h7, 6051, 156f, 8f19, 2153, d402, 406b, c5d0, 880f, cbc4, 3840, bc62, 5c4e, abb7, acadia17_463kk, ef46, 3a75, ecaade2017_130yy, b6d9, 505d, 90b0, c823, a8b2, caadria2017_005z2, 025d, ecaade2017_215aa, sigradi2013_30z, 3ad7, 6dc7, ascaad2016_043m17, 5148, e29e, fd5b, f70d, b73c, 1758, 9e1f, c6bd, 7aec, 2fa5, 052e, aa40, cdbc, 1336, c08e, 2404, 1abc, acadia15_47i1, c32b, acadia16_478h28, c77a, ecaade2014_092d22, f4cc, 9766, 22de, a4e0, 9dc1, 15b6, 6172, 5c85, c141, e4d1, ec0a, 85e1, 01a3, 806e, 8fbe, ecaade2016_065y15, c83b, f4b5, sigradi2016_601zz, 2a0a, 7d4e, e875, 5d74, 8c62, acadia14projects_555e, ad65, 9c73, f7c2, 0693, ab86, 26c7, f700, 59ae, caadria2017_063c21, 9512, 1f15, 2179, cea3, a80d, 99a3, ecaade2017_152pp, d85f, acadia17_390ll, c783, ecaade2014_014z2, b50b, 3fe9, 7723, ecaade2017_jgor, 0ceb, da05, a56b, ijac201412403k6, 10b9, 6162, c92d, e712, ecaade2015_309s67, a4bc, 144f, a5ff, a2d1, 3b22, 8c7a, ecaade2014_147v33, 5ce2, d7de, sigradi2016_490ii, 2211, 5b02, 5477, 2f96, 0dd3, ecaade2014_109r24, 4595, 464c, e923, b7f9, ijac201412403o5, 63b0, ascaad2014_008w4, 1c15, 58fe, be02, 978d, ae43, a2ce, acadia15_431h18, a31b, 1c90, 41fc, a356, ce16, db77, 39e7, 1272, 0ced, f3d6, 7d2e, 77f2, d6f2, 51e5, 58bf, d89a, ecaade2016_102j28, ecaade2017_037bb, 5991, f524, bbc5, ecaade2017_057cc, 6168, b85f, 0c95, 1205, 81e5, sigradi2015_1.305e1, e3ab, sigradi2013_183t, cff0, 0ff3, caadria2016_809g34, ascaad2014_017l9, 4fdd, 8a0d, 0788, 2066, 1b4a, 39ff, 631a, 0683, caadria2015_096j15, ecaade2015_304d67, a858, eeab, ascaad2016_014g6, 91cd, ecaade2015_332r71, a80b, 3e9c, faf3, 1264, 0029, 8de2, aa49, b735, 354c, 3cff, 5aea, ecaade2016_127w34, 3335, b155, 6c19, 1cf1, 2542, 91d6, d2eb, 7405, 5b79, ecaade2014_201b52, ea0c, 342d, f018, 19ab, 5161, 125d, 8060, 1169, sigradi2013_386e, sigradi2014_345v8, a179, e63a, deda, a34e, 231b, acadia14projects_101r, 86d8, ascaad2016_005d3, d129, b437, e45e, d878, 32f6, 64d4, caadria2016_187a9, sigradi2015_8.264h14, dc15, ecaade2015_114a22, 631b, 7c37, 9ac9, caadria2015_142k23, fb36, aa18, 2499, bb03, 9fe5, 25f8, b726, 4bfa, sigradi2015_6.341w8, f257, 3094, b5c0, 3cb9, 7c02, 319f, ecaade2016_154j42, ecaade2016_063r15, 2df9, 25a8, ea3c, 34df, caadria2016_851s35, 6dc2, ecaade2013r_020t10, cf7e, 847f, 809d, acadia17_189ii, sigradi2016_814yy, d53e, 2daa, 8dc4, ecaade2015_278t60, 9694, acadia14_445am, 92ea, ecaade2016_136h38, ca16, 8fc2, 0140, 37bb, 170b, 4c0d, f80e, a337, 37de, ecaade2017_277tt, ascaad2014_003v1, ecaade2017_099a, 2815, 6e09, eddc, dc28, 1bf0, ecaade2017_225f, 9775, ijac201412403w5, 236c, ecaade2017_072h, ijac201614405j3, 704f, a7fe, cb5a, caadria2016_713u30, acadia14_531w, 045e, caadria2016_539c23, 855e, sigradi2015_8.264f14, 509a, ecaade2015_293b64, acadia16_270a17, 7ff8, caadria2017_028y9, aff0, e374, 5bf1, d822, bdcf, ecaade2014_086w20, 4714, d0c9, 290b, 2121, 4048, c2da, f3f8, 9f3a, eee0, aa3c, 881c, ecaade2014_019k5, 3093, af6a, 7c3c, acadia15_381r16, 97b8, ecaade2017_244ll, 4800, cecd, cff8, 7e42, acadia14projects_579c, 937e, d3c8, b339, 4560, 3e54, acadia16_116r8, a327, 85e8, 9ae6, fccf, af58, 2d97, cb82, d789, 2c17, f3fd, 6244, ecaade2015_317a69, 49c4, 603e, 9a13, ecaade2016_007d2, c442, 56e6, 5261, 4748, 93c3, 9eca, sigradi2015_6.42b8, d13b, cbaf, sigradi2013_111p, cb03, e7f5, sigradi2013_259i, ecaade2016_018k5, 24c7, ecaade2016_104u28, 895f, da32, ascaad2014_017e1, 4c3c, ac39, 2e37, fab2, a604, a53e, a144, 5ceb, a416, 23ec, 736b, 5f06, caadria2015_157t24, 147e, 6b1f, f457, 8047, 028a, af97, 5e2f, 0614, a55f, acadia14projects_115ah, ba99, db23, acadia16_98n7, 09a8, e99b, 813c, e8cd, aa3f, 2aa5, 22c8, 56f0, e6c1, 5608, 2747, 577b, 5e1c, cc8b, aa19, 7ba5, 157b, acadia17_163gg, fcfb, 1ca1, 9026, e243, acadia16_372d23, 45f1, 1b57, 6fbe, 87f5, f291, ab1a, e224, sigradi2016_770o, 119f, 69de, 97d8, ecaade2015_84c17, 280e, 4091, d3c2, bdc9, ecaade2014_070n16, ba76, 5984, c288, c573, 405e, d393, 6e03, 465a, 5f2e, e580, a18d, acadia14_601z, 2f55, c424, c7d2, 23a2, fb8b, 0142, 42fe, aded, acadia14_177ad, fc4c, 6891, acadia16_106k8, 4772, a2cc, 75f6, 0e39, c886, 2c01, de09, sigradi2016_364ss, bb22, e1a5, acadia16_224l14, 3e87, ijac201614405d3, 52c5, 1cd0, acef, acadia14projects_487g, 94b6, fb2b, f12c, afe9, caadria2015_172e26, sigradi2014_084x7, 63fa, 244c, sigradi2014_229m8, 7eac, aafa, a17e, a80e, b9ff, acadia14_219c, c56f, f6f9, acadia16_260i16, 174f, 44dc, acadia14_487f, 8fcc, 1c22, cbb1, c67e, deba, sigradi2014_128b1, 13f1, ecaade2014_066h15, acadia16_382c24, 105b, caadria2017_104a28, 9e75, ecaade2015_100y19, 251b, e52b, 357f, 82bb, a6cd, e609, d0c7, a913, 1faa, ecaade2015_169w34, 4e1f, f3cb, e42b, 5b6f, 9b21, 9ea0, 87a2, caadria2017_051w16, c476, c158, f1de, dc96, 2164, 78b5, 448b, c4b6, b7ed, de04, ascaad2016_045p18, sigradi2013_52j, ecaade2014_057l14, 6123, acadia14projects_445ah, acadia14projects_627at, 3943, b71b, 76e7, 99a9, 96af, 175e, 272a, 40ed, 6381, b9cb, ascaad2014_011z5, ijac201412303x8, c4f3, 6d8a, c450, caadria2017_158x39, ccc2, a302, c68c, ecaade2015_171f36, 0bc4, 24fd, f765, cf55, 88e2, 7b9b, f715, 7b7e, 69f4, 7e60, acadia14_681ak, 85ec, d4b7, 52c7, f976, 09f8, 8e5b, 8c39, fdcc, dbd6, 794f, d6e3, ijac201614204e10, acadia17_257f, eed3, f9b5, sigradi2016_816tt, 7167, 03d9, fe9c, 8a7c, d15a, 05d8, acadia16_154g11, e94e, 9f6e, c25d, 7bdf, acadia14projects_681ak, f091, 6012, ecaade2016_136i38, f46a, 9911, e169, acadia14_339y, 15fd, ca75, f422, 8cf2, caf3, b21d, caadria2016_187m8, 6a60, 692c, b391, fcf1, 54c6, 0661, 7b36, 04db, 19e8, 840b, b6d2, ecaade2016_018b5, 43db, 3cc6, fd42, 1317, sigradi2015_8.289e15, sigradi2016_550i, 1ff2, ecaade2016_222o57, 654c, ecaade2014_199x51, 9a9f, 17ef, ecaade2017_032c, acadia14projects_619y, ijac201412405k8, acadia14_327d, c8d7, 5211, 0111, 354d, 370f, 4f95, sigradi2013_414, edf1, 7c09, a240, 6611, bbea, ascaad2014_035u1, 7955, ecaade2017_143e, 4b78, 0e53, 38d1, 85ba, f42a, ecaade2017_152cc, ecaade2016_102a28, sigradi2013_112a, be09, ebff, 758f, 07f1, 89d3, 44c9, 2554, a19d, 569a, 6bfa, ecaade2016_013j3, sigradi2013_414r, 52ce, 3969, 6932, ascaad2016_004u2, 2535, 54e1, ecaade2017_192a, 68c3, acb3, c253, 7966, 60c9, e00c, c4bf, 0ac0, 1b4f, caadria2017_142c37, sigradi2016_583xx, 3420, 8678, 48bc, ecaade2015_248y56, 2519, 6524, 0b22, 7640, ef30, 45de, ecaade2013r_006u4, sigradi2013_275e, fdfc, a324, dee0, ijac201513303k11, 9c8e, e727, ecaade2014_173v42, acadia17_339nn, caadria2016_797x33, 864c, c593, 2176, bab8, ee8c, caadria2017_017j7, sigradi2013_62t, 0387, sigradi2015_11.196m26, 2dbc, 74bd, 682a, a0e6, ea48, e8ce, ecaade2015_248m56, 0ed9, 96ab, 506f, caadria2017_155o39, 01dc, e35c, 0258, 52f2, 7b4d, f104, 2971, 9968, c95d, f46f, 8f1c, 196e, a96b, abde, 2455, 2cc4, 1c2a, ecaade2015_53u9, 78cb, a15c, 774d, ecaade2017_215bbr, cad1, 109b, ijac201614305g3, 34ed, f17f, fb8d, acadia14_177y, f672, caadria2015_124u19, 93ce, fd00, c918, 6c79, b9cc, ijac201614103f3, ecaade2017_163i, d514, 4e17, 457a, 948b, c044, db3c, ecaade2014_018s4, 8751, a3f4, 8c56, 0c0b, ecaade2016_132n37, 31f3, a7bd, e690, dd9e, 4d09, 52a6, 6b55, 2ff9, acadia16_394h24, 026c, daa7, b41f, 8df5, ecaade2017_291t, 69e9, 1f48, 73ce, 29c7, sigradi2014_144v2, 7657, 1c36, 20d0, 9d29, d2c1, 1cbd, 67e7, a765, 236e, f252, fab3, 8ad6, eed2, sigradi2014_303f5, 3875, 417c, 7a24, ecaade2015_158k33, df4a, c4de, 4db5, ecaade2017_282m, 6e8b, 573c, 894e, 3db6, bcdd, afb2, 40be, 4a5a, b1ca, 4127, 32a6, d345, 8691, 8d7f, 7ff2, 39b4, c834, 7eef, 39c6, 4736, f4bc, ascaad2016_027x10, 6706, d798, 3c71, 4616, 7b0b, 78c3, c8ee, 659f, caadria2017_122w31, ecaade2017_173vv, eea9, 3ddf, 1f9a, 1ed8, 6f91, a779, 2b50, 7d72, f7ad, 3748, 2deb, caadria2015_084y12, acadia14projects_189aj, be32, ijac201614308m5, ee56, 400e, 4a92, 42a9, 01ac, ecaade2017_008r, 40e9, ecaade2016_170w48, 0c11, 3a7c, 3f5b, 3bdf, d5f5, 3ea8, 2ed8, 0202, 5eb3, 02a4, 7c7a, sigradi2016_778oo, acadia15_333t13, e1e5, 3b0b, e4c2, 6dd8, 188b, 32f2, 15ea, ecaade2015_138e29, aa6b, ac19, ecaade2015_241c55, f4a5, ecaade2016_130x36, 2c69, 873f, f5c7, cca7, fc58, f1af, 5a42, acadia17_598a, sigradi2014_284f4, c553, ad30, bccf, sigradi2014_345f10, acadia14projects_661a, 4b2f, db2c, 98e8, eef5, 34db, d827, 35e5, ce46, 85ef, acf0, 45db, 914f, bf77, 8721, 6348, 290c, ecaade2017_308ii, acadia14_399aj, caadria2017_163i40, df58, 0085, 1990, 6ea9, acadia17_323r, e2ae, 433b, 6f00, f6e6, 5410, ca40, b7ef, 8530, 5725, a103, sigradi2013_400r, 0519, sigradi2014_263y9, c116, 4233, 47c6, 4173, d092, 597a, acadia14_357a, ecaade2014_016f4, ascaad2014_037o2, ecaade2014_156c38, c890, ecaade2014_114e27, ecaade2015_115w22, b792, 0570, 9c08, ecaade2015_269i59, acadia17_258k, 34de, 158b, caadria2015_060s6, ijac201513202h6, 117c, 53f3, 4e5d, 6dcf, 31c8, 0f57, ascaad2016_052f21, e4a9, ecaade2017_302rr, acadia14_619ah, 4229, beda, caadria2016_333u14, ac46, bba5, 5932, 10b5, 851d, caadria2017_124b33, 4e73, 255c, 413b, bbdd, 6ff1, ab52, 7368, dfde, 4f36, 2c6a, ascaad2014_018a2, 4179, acadia14projects_111m, acadia17_648p, caadria2015_092g15, acadia15_274n11, 88bb, 8dc7, f848, sigradi2015_3.221t4, 716e, 68c8, c7a3, caadria2015_188u27, 95e0, 712c, 434e, f461, f96c, 467a, caadria2015_069n8, 32e5, 6895, 1cb8, f723, 6968, ijac201412408x2, acadia14_479ay, 9fcf, 3e3a, a4c0, 9cd2, fbf6, b00c, 5e5b, ba95, 0a2b, 14a5, c1a1, ecaade2016_225u60, acadia14_375ax, 9e38, 6b42, 1f32, 4e5a, 5fc3, 1ff0, 91c1, fa19, ecaade2013r_006v4, 5436, acadia14_281ad, caadria2016_703f30, f0e5, 645c, 5452, 98fa, 1d36, 1ead, 8de4, 1f57, caadria2017_124p33, 5988, 6410, acadia17_283pp, 6c95, caadria2017_015m5, ecaade2016_242l64, ascaad2014_019w2, d530, ijac201614207f12, c9e1, 6280, d735, d0d8, acadia14_609ai, sigradi2016_815q, 999f, 5347, d47a, 05c6, fb9e, a77f, 5755, 7c43, f66d, 5c5c, aead, 656a, 288e, caadria2017_047b15, d341, ecaade2016_243c65, 49d3, 8e00, 259c, caadria2015_023z3, eebf, sigradi2015_sp_8.6c30, ascaad2016_058d23, caadria2017_021g8, acadia14projects_539b, b993, 715c, 916a, sigradi2015_11.222r26, 4fa3, ecaade2017_057ff, 3921, ecaade2014_177v44, ijac201513105z4, 3099, 92a0, f324, bca7, 9530, 405b, c5f3, 9142, c7bc, 68d7, acadia15_123o4, 2401, 3488, acadia14projects_145y, b0a8, ba33, 58d1, 9712, caadria2015_233g35, 463a, 2cdc, 95d6, 0ddf, f0ea, 7d54, 7282, 4b82, acadia14_63ak, c513, 67b1, acadia14_681au, af29, a384, 8c17, 3b81, f283, 08e0, ecaade2017_057u, ecaade2016_089c25, ecaade2017_059ll, a6fa, a39c, 3f79, ecaade2014_204v52, a306, f04a, 36e3, aee8, 5b58, ed28, 846c, sigradi2016_534xx, afa3, 6bd1, 20bb, ecaade2014_187f48, 99bd, 8a42, c1aa, cb7e, e3b4, 17e4, 9c80, 3431, acadia14projects_53p, ef05, 2308, acadia14_111f, 413f, 6afe, 0ed5, bfb3, ba29, a5b9, 60f4, fdf8, ecaade2014_153i37, 96db, 621b, caadria2017_094p25, 858c, d7d2, sigradi2015_2.213u1, 177b, d1c1, c8d8, e1ae, be33, 1b77, be2f, 3191, 80ba, sigradi2014_282p3, f00a, 1f63, 4422, ijac201513103c3, b9ac, sigradi2016_595mm, 5cd8, sigradi2013_194i, 5ee4, 0dcd, ascaad2014_017a1, ecaade2015_35a7, ascaad2014_014d7, 96d4, 890b, b7c2, bbc9, ecaade2017_291v, 9af9, 7982, acadia14_291az, 0377, d5bd, b3df, e998, 1f7b, fb74, 5efb, 8b0f, 7fd0, 0f30, acadia15_110x3, 329f, d719, 36c2, b4cf, 701f, 466c, 1a33, a1de, caadria2015_114p17, ba17, 01da, caadria2015_016i3, 00a1, 8d77, ca9b, ascaad2014_029y7, acadia14projects_609al, 6c8a, 0a62, ascaad2014_015y8, 348a, f588, ecaade2016_162u44, c217, d813, acadia14_101ac, 5e0c, acadia17_491v, ascaad2016_030c12, 549d, 338d, 60c2, caadria2016_373k16, 2a85, cca0, d0f3, bac2, 273d, sigradi2014_266c2, 00bb, 1493, e3c1, 4ed6, be8f, 002c, 82ba, caadria2017_067p21, f768, 39e5, acadia16_362r22, b094, f60b, 11b2, a4fd, 268e, ecaade2015_73g14, 610a, afb3, e994, 4453, 1f17, 4add, ecaade2015_155u32, 1e17, 6964, 56f6, f0e2, caadria2016_187b9, 23c7, 294e, 19f4, ecaade2015_158t33, 3997, e5e0, 8f06, 2042, 5500, ecaade2016_110g30, 30a8, 8b88, ddd3, ed67, a9d2, fe0f, 0723, b410, 2a67, 8253, 41de, 6a69, a706, 5737, 892b, 3650, ed1b, 2cd5, 7bfd, e862, 2829, ecaade2014_138f30, ecaade2014_130v28, b06f, 7663, 9dfd, 2da2, ijac201513304b12, b78d, 20f9, ae57, 400f, 882c, ecaade2015_73y13, caadria2016_809d34, baf3, 17ab, ecaade2017_195ii, 2e94, 4ad3, 682e, e861, 450b, caadria2017_029h10, ecaade2015_195g41, a346, fbe3, dfeb, 7d80, 71f4, ijac201614309b6, 3344, db8c, sigradi2016_669q, 4ad5, b471, cdce, 9280, 0d39, 246a, 3abf, b41d, 8075, af1d, 1725, ea7b, b68b, d3f6, 1da2, 2f7a, d886, ecaade2016_033g9, fa3e, 98cb, 1816, ec3b, ecaade2014_176w43, fd29, ecaade2016_071r19, 1c37, 65e2, 709d, 748c, ecaade2016_073x20, c894, 1e2e, a88b, 7dba, sigradi2015_9.152b17, 3ee5, 2be2, 18a6, e5dd, ecaade2017_211cc, d1f9, sigradi2015_8.41a11, 23b8, b2ef, ecaade2015_230o52, 13cf, 1545, ecaade2014_044i11, ecaade2016_123a34, 0ba4, 30a0, c384, acadia16_72d5, 98d6, 636f, 1724, sigradi2016_817i, caadria2017_124v32, ecaade2017_124o, 8d95, acadia14_375i, 9874, 0f3d, 0dbf, 19a0, e9f0, e5d9, ce5b, 9d23, 1008, acadia17_435qq, ecaade2015_87w17, 72d8, b889, 5a4a, ecaade2017_087o, 8c6c, 6ffb, c135, d8f2, ecaade2017_309mm, acadia15_371n16, af09, acadia17_60t, f99c, 1bc9, 4ffd, c93a, ecaade2017_006xx, 6cae, d13c, ff98, caadria2017_142j37, 587e, 900c, afbf, 4e02, f39e, ef96, 2cf7, 8825, 4d6a, 09e8, cc2a, 1d9f, 2506, acadia16_352a22, 865d, 3e97, c8d6, 528f, ecaade2015_155r32, 4f53, 015e, e4b4, ecaade2017_274aa, 53ba, ecaade2016_078a23, 41df, 6c86, ecaade2014_113x26, ascaad2014_008z4, 84df, c7b0, ecaade2015_38l7, 9b76, a680, 311b, adbb, f15e, ecaade2014_233x59, 1e7c, ecaade2016_075f22, ba77, acadia14projects_327c, acadia16_352x21, 45d9, sigradi2015_sp_10.179j31, 84b2, 989b, dc48, ecaade2014_197h51, 40e8, ed58, ecaade2013r_011f7, ea24, 61ee, 5304, ecaade2015_206h45, b9af, 411a, ecaade2015_127a25, dc65, caadria2015_126c21, 1f86, 14e6, sigradi2016_544f, ascaad2016_044r17, acadia17_177o, d711, ecaade2015_237o54, eeb8, e90a, 059a, ecaade2014_066n15, acadia14projects_445ac, ac82, 0de6, 04a8, acadia14_479as, 6528, fef8, 3698, e7fd, e97a, caadria2015_126e21, f4b2, 7198, 82b3, 2920, 7e30, 1844, acadia14projects_681as, 8404, ecaade2016_163o45, acadia14projects_463m, 854b, 9b38, ecaade2017_203ff, 923d, a714, 366a, 4a4d, f600, acadia14_63an, ecaade2016_237b63, 61ad, 4ab4, c0e7, 823f, 575f, b84a, ijac201513105y4, a032, 0a70, acadia15_173t6, 5a31, 5e25, 8a01, b422, b7d7, acadia17_257ww, f59c, ecaade2016_ws-dleadw67, 6e2a, 3725, 0089, ijac201614208t12, 6bf7, 6c4f, 410c, 7a6a, 2062, f98e, 32a8, acadia17_570dd, e2e4, 5c67, b596, 31fa, b2c0, ecaade2016_163p45, c73a, e442, da01, 5973, acadia15_251m10, ecaade2017_117u, ecaade2015_199y42, a383, a5fb, ee86, acadia16_382d24, a8ab, a55c, 4bae, ecaade2014_009c1, 8ea6, ef03, d755, d6e5, c6d1, ef9e, 6a18, 4ff6, 997f, 9689, 8de8, 66b4, a12d, f605, 94ad, 1b2b, 187c, ecaade2017_253y, sigradi2014_345c10, 6006, ecaade2016_223k58, ecaade2014_100g23, da67, b9f6, acadia15_185f7, 5ba3, af07, 8d71, 1e7f, 6989, caadria2017_021j8, sigradi2014_099s8, acadia14_375e, sigradi2016_625ss, b5b0, 7e22, 494d, 8297, caadria2015_233h35, 177d, 335c, e572, acadia14_135j, 2479, 8a88, acadia16_362i22, 9518, ijac201412408v2, ecaade2015_175s37, ascaad2016_028h11, acadia14projects_375g, a99b, 9eea, b638, 2ed1, acadia14projects_531m, 8e31, 69bc, 20d4, bea4, ee7a, ebfc, cc8d, 0894, d6e8, 1d86, 86ac, 4d3d, b10e, 2648, c010, 05e2, acadia15_203j8, d32b, 7f56, a5d6, 9c07, bac4, ecaade2014_149s34, d4a7, 82d8, 16c6, 2fd1, ceb6, 16e3, 2d4e, acadia17_608ff, e5b5, 063e, 2dde, ecaade2015_241o55, ecaade2017_199ss, 899c, 1b94, 6fad, 0049, 9ab4, ecaade2016_136s38, 4e1b, acadia16_130n9, ecaade2014_159j39, c2fd, sigradi2015_9.347b18, sigradi2016_441mm, b3b5, ecaade2017_054mm, de63, 024c, d879, 8d05, e7e5, ecaade2017_048oo, dddd, a1e2, c279, 47cd, defe, 8357, 4be0, d1bb, eda6, f416, e38b, ecaade2015_48l8, caadria2017_042u13, 0550, 6190, a3f1, 42a4, 1683, ijac201513305u12, abf6, 1ef7, 0d85, 53a6, 9bec, 4aee, ca3f, 7023, sigradi2014_074y6, ccd6, d939, b478, 10a6, ff24, ecaade2014_020n5, 9b4f, ijac201614102g2, 3d54, 41bd, ecaade2016_099m27, 82ef, 1331, e5ce, caadria2017_072w22, 49ce, 1353, dde3, acadia15_95i3, 4124, 2cbd, 3f8b, 0566, acadia14projects_549u, e883, 7267, 55db, 1e5a, acadia16_174w11, dc55, 4754, 8cb7, f178, sigradi2016_441pp, 9bc6, 146e, e445, ecaade2013r_018p9, ecaade2014_192d49, caadria2017_043g14, ascaad2016_054r21, b556, ijac201412201m1, 6fbb, 9f3f, 312a, bf5b, acadia14_189ay, ebdc, 9fd0, 924f, 1dd0, ecaade2017_051r, 9e06, acadia14projects_435c, f4e0, af4e, 9a5b, 9f0a, e781, 169f, 4e8d, 9ebe, 05e3, 8776, d2ac, efba, acadia17_163pp, acadia17_163aa, e08d, 79f8, ecaade2016_tkoz66, d4b2, 715b, 09e2, 680e, 44da, 7444, a2ca, b8fa, ecaade2013r_018h9, dcf2, caadria2017_163s40, ecaade2016_162i44, bf95, fec3, 6ee5, caadria2015_049z5, 905f, acadia14projects_291aj, 4a06, ascaad2014_004k2, b0e4, 6faf, 93a9, ijac201412303w7, d26f, sigradi2016_615x, e2ec, b2e0, acadia14_117i, 31d5, sigradi2016_654xx, sigradi2014_128f1, 903c, ecaade2015_155d32, caadria2016_147g6, 9525, acadia14projects_177ai, 40f5, 4e8b, ecaade2016_067k16, 43bf, 83e3, 06b2, d202, b5fb, caadria2016_013f2, 9004, 6b80, 3da6, ac98, ecaade2015_215i47, ascaad2016_002m1, cdd9, ecaade2017_173oo, 3ba3, bdf3, deb4, 7798, caadria2015_188s27, deab, f2ad, acadia14_507ae, 787e, 151f, 1efc, ecaade2015_48k8, b458, sigradi2014_265u1, 13c8, ecaade2015_158r33, 344c, 8c5a, ecaade2013r_014k8, acadia16_78n5, ascaad2016_010v4, caadria2015_139b23, 3552, 3c66, 0d35, c95a, 7813, 9c52, f2bf, ecaade2014_029z7, f6a4, 1830, f796, a79c, 4fe3, ascaad2016_022m9, 8636, ecaade2014_023p6, f7a9, aea2, e4e5, 4110, c87e, d0fa, 5ac0, f4ab, 25c9, ce65, 9f24, baba, 6042, 0792, ecaade2016_043d12, 1fb6, e06e, 2c26, f970, becc, ecaade2017_090ll, a859, 72a2, sigradi2015_10.220e20, c160, dac6, 19f8, 6e4e, 0a8c, 5dce, ac17, 0577, ecaade2015_294n64, 81e7, 7c9d, 1dfb, 6445, 2f3d, db40, f75e, 9687, e9ac, e5df, d603, caadria2015_043f5, 3d01, 95f3, 21a7, aeb7, 50d8, 5cb9, ddc1, e772, 2a0e, 8965, 1ddb, db95, acadia14_153an, 82a3, sigradi2016_615w, da33, 3b1b, ecaade2015_196z41, sigradi2013_52, fdb8, ijac201412301h6, 5924, bd1b, a172, ijac201513205l8, b29b, b9d8, 12a4, ecaade2014_012p2, 8336, 3e31, 48fe, sigradi2013_303u, ff5a, cb02, 94fc, 6986, f916, 6a61, c12a, e4ea, 9591, e6f4, d454, 5c00, 1ff4, acadia17_637qq, acadia17_678x, ecaade2016_190t50, ascaad2016_041m16, 42a5, d00f, f3e9, acadia17_230uu, 74f4, caadria2016_517v21, 2bf5, f865, b05e, 6cfd, ff53, 4581, e704, dcc4, 3a65, ecaade2017_076z, caadria2017_029o10, 432c, bdf8, d52d, 27d9, 5823, ecaade2014_195l50, acadia14projects_479m, sigradi2016_815y, b83d, a915, 5fd5, a1fe, da66, acadia14projects_435ar, b5ba, 15ff, ecaade2017_094e, 500000000, caadria2016_787h33, 042a, 404b, 5a47, 7c03, 992f, a11e, bdcb, ecaade2016_006u1, f7d6, ijac201513102h2, a903, 18cc, 4038, ecaade2016_033h9, 0fe0, ecaade2015_103p20, ecaade2016_123l34, fd06, 55ef, 5ac5, ecaade2014_112e26, 33a5, a736, 334c, fe04, 18df, 2562, 3b70, 57a3, c865, d3ef, f61b, 32f0, ijac201513104p3, 0ec4, 6b8a, 01d6, 9d4e, 3685, 9647, 8537, 4930, ecaade2014_226z58, 476a, ecaade2015_287f63, a28c, 538a, ijac201614405e4, 1c95, 379a, ecaade2014_094n22, ascaad2016_007v3, 3480, 31c7, c7db, 12ec, 5ee0, ecaade2016_098c27, e7f9, 9218, ce8e, caadria2016_157n6, acadia14projects_479s, ecaade2017_228z, edaa, ecaade2016_243r64, 44c4, b1f9, 2282, 2550, f154, 43d1, d85b, 74cd, aa4b, a6b2, 1da1, 144e, caadria2017_072z22, 2ff0, acadia17_403j, 00ae, d031, 39b6, a2ec, ecaade2017_192k, caadria2017_048n15, adf6, acadia14projects_473at, b286, 593c, 7319, ed2e, d5c4, efcb, ascaad2016_021e8, ecaade2013r_019g10, 164d, c3fa, 1454, 09fa, 8d6c, 6d9f, d574, a7b4, 6a45, 9bd2, ascaad2016_038k14, ecaade2017_048ll, 1200, 3140, ecaade2014_145e33, ascaad2014_034l1, caadria2015_081n12, ecaade2014_104z23, 3ad0, a5d2, f005, 82cc, 7ddc, 086d, 21f4, 03a0, ijac201614302b2, ecaade2015_82w15, a246, 6d13, 9a7b, 203d, 736c, b116, 0d64, 63d5, ae25, c337, 00b7, afda, ecaade2016_167b48, e796, b922, 7040, 3713, acadia14projects_719s, acadia14_479w, f065, caadria2015_048p5, bfb0, dd35, c843, 097b, ecaade2014_023j6, ecaade2015_273i60, acadia14projects_43ai, ecaade2015_243u55, cdc1, c76e, d130, ae9c, caadria2015_016n3, 2247, 7c1c, e72d, ecaade2015_241p55, 2564, ecaade2017_194s, 5416, a35b, 63ad, a1a0, caadria2017_129m34, 3ca2, 7511, acadia14_473al, 8908, d7ee, 2879, acadia14projects_719r, caadria2017_094v25, a46d, a60d, 4b05, 8dad, 5cf8, 5321, acadia14projects_63ag, caadria2017_009y4, 26f7, ecaade2016_025d7, ascaad2014_024z5, e0ef, bbd5, 433c, 57b0, a639, ff9e, d066, fa06, 5b5b, f547, 823d, 3c27, ecaade2015_37e7, 9b17, 740d, dc68, ecaade2015_59j11, 345f, ecaade2015_55o10, a4eb, f1ac, 4d11, 49fa, df09, 93f2, 704d, 5c9d, sigradi2013_414f, eb18, 16a1, 7a7e, acadia14_609an, 9265, sigradi2013_429j, 64d5, cb4d, ddb5, sigradi2015_10.317p22, 5403, acadia16_34g3, 1280, sigradi2013_267v, 92c0, 9a44, ecaade2013r_020m10, 4d6b, 9130, 37f9, ascaad2014_036g2, 0196, 5efa, 3fdb, e28d, 9215, 48af, 3fb7, b058, bd73, 5ada, a4ae, ijac201412301m5, ec2e, ecaade2017_157oo, 63ff, 99e7, 7a29, b14a, ecaade2015_280d61, sigradi2016_614t, 0dcf, b3bb, c43c, c22d, a230, 2fba, acadia14_627an, d820, 3297, 0071, ecaade2017_041t, acadia14_719g, b8da, acadia15_137g5, ea77, bc31, acadia16_34e3, sigradi2016_448w, 1c47, 57e7, a194, b1a0, ee96, 861a, ecaade2017_080dd, 9d91, f4dd, 3985, 81b5, 3b2e, ecaade2017_019ii, 9858, ijac201412407a1, e7bb, ecaade2015_200k43, caadria2016_735z31, 9af4, 007b, cb01, acadia17_358y, abbc, caadria2015_102b16, 47ab, 148f, b147, 8c14, 742a, f89a, 0404, 734d, 2702, caadria2017_046p14, ijac201614207l11, acadia14projects_549o, ecaade2014_182c46, 3896, 8df3, 13d5, 113e, ecaade2017_029x, 8265, 9dc4, 9ab9, b9b1, 0d1f, 34f0, 15df, caadria2016_197j9, 9e9c, d648, 57f1, ecaade2015_164z34, d046, ff54, 4597, 3e60, 8e8d, a17b, ecaade2017_038kk, c11a, ecaade2017_149k, 7e0f, 316a, 5985, 115f, e097, 37ed, 59b0, 36e9, 4986, 48e0, 3d05, d9ab, c9aa, 102f, 4593, 40ad, caadria2016_651g28, 3a08, sigradi2014_345l9, 4618, 907d, 957b, 3f9b, 93c2, 1d04, c074, 082d, sigradi2016_636l, acadia16_424i25, 9741, 0900, ascaad2016_018j7, 99af, acadia15_195b8, 38b5, acadia17_50pp, 53d5, cc5c, f1d1, 1488, caadria2017_185p44, 593b, ecaade2016_217c56, 0315, a45b, f616, sigradi2015_10.140n19, 1bf3, d210, 8035, 460f, 17f5, 9391, a0e2, acadia15_57y1, d024, 4197, 974b, caadria2017_058k20, 620b, caadria2017_081v24, ijac201412402k5, cd15, 8e90, 4e20, c47f, 2330, 2f90, ascaad2016_021l8, eab5, b625, e57d, 4983, 3a6b, ab0b, 1bf6, 803f, eb7a, a478, b9d5, ecaade2015_143t30, 3aa2, sigradi2014_281d3, 8eab, c16f, 6c7e, af1f, ascaad2016_010z4, 5431, 9434, fe1d, sigradi2015_9.347x17, 8a82, acadia14projects_699e, da84, 09cc, sigradi2015_8.186r12, 8245, e8d0, 5d0d, 716d, d19b, 6d11, a03d, 412a, caadria2015_139t22, 50e5, 55d8, 8030, bd30, 52c8, caadria2015_015d3, 9e7e, ad26, b3ec, acadia17_221mm, 76c9, sigradi2016_448dd, 6380, 6674, 22ec, dd36, ecaade2015_138e28, 2172, 0832, 385a, sigradi2014_164k4, ff5b, 1806, 5536, 0bb6, 0afc, 4dda, 6626, caadria2016_177h8, a742, cffd, bee6, 7582, 66fe, 6db9, a8ba, 84ad, e96a, 0592, 2823, 5e33, f320, 5a2f, 26d4, 005b, acadia14_565ac, sigradi2013_183z, 7285, 5b89, acadia14_647au, 7397, sigradi2014_018o1, 6913, 975a, 1989, e7d4, b50e, a4fa, ecaade2013r_007b5, 664c, acb6, ijac201513102y1, ecaade2017_100l, ecaade2017_309yy, 94fe, f292, b7e8, 8fda, 5505, 91a5, 5c29, ecaade2014_168m41, 1389, acadia14projects_565i, f9fc, ba22, 43d8, 9a85, sigradi2013_234f, acadia14_445ag, c4ee, c642, 9fd9, caadria2017_163j40, ascaad2014_001a1, sigradi2014_345e10, c9c9, fb4a, 0cdc, sigradi2013_400p, 3f70, df7e, ecaade2017_301f, a4a6, 8dd8, ca9e, 7cd7, 45d6, 438a, e029, 3747, c619, a17a, e67c, f72c, caadria2015_139w22, c4b7, 9cda, acadia14_291al, ba04, 3695, 2ba1, sigradi2016_801s, aab9, adc1, 158a, 670a, be47, b732, 96cd, cbcb, cd3d, 8359, caadria2016_125o5, f08a, 4004, e584, 13e8, e267, c6e6, 358c, 741a, f666, caadria2015_073g10, bdab, 8dd9, fa12, adf2, 4f3e, 74c4, ecaade2017_203w, a6c1, sigradi2014_313d6, fba7, 4bb0, 44df, 4b61, 169a, acadia17_290e, 95ee, 3598, sigradi2016_659n, acadia14_619au, acadia17_391b, 327a, acadia14_327a, 0211, 6134, 4dd6, ee0f, acadia17_51xx, 1643, ec83, 9fb8, 8548, af0b, ecaade2014_042k10, caadria2016_641r27, 0b4b, 38c2, caadria2016_881x37, b39f, sigradi2014_281b3, a4e4, 96d2, dd6c, 9b39, 3977, 53ae, 126e, 0b2e, 74df, 4132, ecaade2015_138j29, 47ba, 17b6, 4561, caadria2016_073y3, 2fe8, ffd2, ba59, 7c1b, 9be7, 6692, dd9a, sigradi2014_030a2, 096f, a4c4, ee26, 0f3f, a90d, da88, 9fd2, ecaade2014_121o27, caadria2017_163d41, 5951, sigradi2013_407i, eacc, dea1, 53d0, abaa, bdb8, cf66, 581d, d305, 9f70, e32d, 59f2, 484a, 1499, 259e, 35f9, 9988, 33d4, d2bb, d63a, acadia15_161g6, 4f93, ecaade2017_288bb, c031, sigradi2014_330r7, c3e1, 0dc1, 2bb6, cdc9, 997a, 6272, d51e, f084, 54df, 0bbb, f239, 333b, 96a6, dcb4, sigradi2013_400c, sigradi2015_8.186h13, 348e, 56eb, 88e6, 58a1, 6005, ecaade2016_007h2, f004, c2b5, afe5, e66d, cf37, sigradi2014_281c3, 46ac, db34, df90, 6b9b, b198, 9a9e, 78e3, 0242, ed1d, 9fe1, 421a, fa7d, 6253, sigradi2014_155x3, 7e7c, 5091, c1f4, 14fb, 729f, a91a, 355e, ecaade2016_108v29, c49a, 9551, e333, 8662, ecaade2016_154x42, 0e24, 8e11, 45b2, 0c89, 3ac2, caadria2016_663l28, ecaade2017_ws-archieduaa, ee33, fb9a, ecaade2017_302uu, 847a, c7b8, caadria2017_081s24, 3842, d96d, 80d6, 3af8, 1d4b, acadia17_501nn, 68d5, 39b2, d4d6, 5014, 0b68, 0dc2, acadia15_185m7, 553b, 856b, 54f3, 6194, 182a, 5323, 3ddb, f8dc, ab01, e1aa, acadia14projects_579ay, a707, 41dd, ebfe, ijac201412204t2, 78c4, 126d, 1086, ecaade2017_149m, ecaade2013r_019f10, 22a2, 6647, 6238, eced, 00b9, 8992, 82a6, 82fb, d7db, 4ad2, ijac201614105t5, 5a1c, acadia14_177w, caadria2015_084u12, 711d, 4bf4, 537f, 739f, ecaade2015_297c65, 394b, d469, 0cc4, d321, a908, ecaade2016_098e27, sigradi2016_814t, e80d, 002e, 1658, acadia14projects_445ae, ecaade2016_057s14, 3c83, b1fe, cab9, 08e9, 873a, e6c6, acadia17_491t, 2f73, 8f48, dd81, 8fa5, 71a7, ecaade2014_070h16, b46a, b78c, sigradi2015_6.183k8, caadria2017_030a11, ec46, 7343, acadia16_12f2, ijac201614207n12, 94b9, 430f, sigradi2014_036u2, a820, 537c, d36c, c71c, ecaade2015_284b62, ecaade2014_086p20, caadria2016_405m17, sigradi2014_329b7, 1f6b, a8d7, a76d, sigradi2015_10.309g22, 3393, b009, 7a5d, 6a13, 77a9, d108, 0493, 835c, fea9, 6ffa, 2266, 8a03, 431b, 2e48, 62db, 4d16, caadria2016_239f11, d258, ecaade2017_100d, ijac201614302t1, bc71, 7de1, e3a3, 512b, 0f48, ecaade2017_085k, 07a4, acadia14_555c, ce37, ecaade2016_047l13, d11f, 503e, 1bc3, 30c6, 61e7, ebbf, 5a64, b63e, 33d3, 0a8b, dccd, caadria2015_111g17, ea49, 9cc8, 77ee, 22f6, 4dc7, 2136, 05e6, ecaade2015_113u21, caadria2017_079v23, ccf2, d28b, 552f, dcd7, 39a2, fbd0, 2563, 59b6, ecaade2015_139v29, caadria2017_142v36, 9f37, 212b, 13b6, 3ae0, 9125, 7702, d917, 75ae, c77b, 27f8, 421d, acadia15_251p10, 2992, 85ca, 0854, 5f02, 2931, ecaade2017_051n, cc84, 6e2f, 02df, e352, sigradi2016_484pp, 312d, f0f9, fee8, f7e4, sigradi2015_12.297j28, f1e7, fd53, ecaade2013r_002e2, b030, 2716, c02f, sigradi2016_695y, ascaad2016_032u12, ecaade2016_033i9, 3a83, ecaade2015_196s42, a6af, 0109, 857b, 4881, 38c9, 72a1, ecaade2017_294e, f0ba, a6a3, fee0, ecaade2016_164l46, ecaade2015_296o64, ece5, e37c, fb53, ed40, cb46, 2bd2, acadia14projects_565ab, ecaade2016_ws-afuturep67, 8c34, 5c23, 17fb, 825f, f263, cf98, 9beb, b09c, fe3c, b2fb, ead7, d7a3, d0c6, 936f, caadria2017_033r11, 88d0, sigradi2013_205i, acadia16_254e16, 85bf, 5a81, 188e, 3497, cab6, 2b4c, acadia14projects_153ap, f686, 8e57, acadia15_323m13, 5779, a8b0, 97fc, eceb, 12af, c828, 07b4, 9fd1, 28b3, bd64, 15ab, ecaade2014_057g14, e817, 4403, 9485, 28dc, c7bf, ecaade2016_130l36, c023, 9a4e, 1a3a, 3185, 0fa7, 3798, 54b1, ijac201614105w4, d159, 661f, 9fd8, 5b44, 0846, 26a2, 87cb, caadria2015_061i7, c96d, 023d, 9c89, 1304, f482, 3453, c138, acadia15_469n20, 96c4, e6e1, 7534, 54ee, ecfd, 0f71, d4a1, 30df, f624, 366f, 1cfa, 54e3, 23a9, f21d, 1e0c, caadria2015_114l18, ascaad2016_032t12, 5c1d, 3c81, 3312, cee7, ecaade2017_071mm, 4620, 9670, d1b6, 19dc, ecaade2016_191j51, ecaade2015_253y57, b93d, f30d, acadia17_37jj, 0bde, c9d2, ecaade2014_132j29, 5b1a, 77de, ecaade2015_35r6, 3f52, sigradi2014_281e3, 8fce, ecaade2013r_010u6, aada, 29e9, bd1a, acadia14_549s, acadia15_57b2, 358e, b5a4, ecaade2016_067w16, 9b3a, 9dc8, caadria2016_383p16, a4e1, acadia14projects_291au, c8ec, caadria2017_185v44, 9620, 6391, b336, 3d40, bb08, 90e2, 74cb, 9e21, dcf8, 1509, 2d86, e07c, b3ca, 1dfd, ecaade2014_192z48, d63d, acadia17_273hh, 5137, sigradi2014_181v5, 5bbb, acadia17_413w, de24, 7f83, ecaade2015_196j42, 8a58, 9ba0, 9e82, ijac201614309i6, ffc6, e2eb, f83f, 05dc, c058, 21ea, 408a, 65a8, ecaade2015_122o24, 3cfa, 8a70, 03bf, 8e1d, 4ac7, 5836, 7796, 5bc0, caadria2017_051p16, 0541, 544e, 2590, 51f7, ecaade2017_038nn, de68, 9fe8, 284c, da19, fb48, bc0c, 1a75, 04c4, 005c, 6f5a, cb3b, f528, 8f2e, 4447, 3aa4, sigradi2014_063u5, sigradi2015_4.219u6, 1d82, b58c, a85b, 2aed, ecaade2015_53n9, sigradi2013_173o, 8ca6, 47e1, ecaade2017_173rr, 684b, f5e4, 49ba, ad0e, b10d, 2057, 6554, caadria2017_043h14, 6d98, c702, ascaad2016_003r1, 5cd6, 30d8, ecaade2015_171l36, 9344, 3d0f, f072, f56e, ecaade2017_117v, 7083, ascaad2016_045b18, 397b, 0a50, 0804, sigradi2015_sp_8.284m30, cad3, c8b1, 211f, 8020, 33dc, 9535, ecaade2016_015v3, f6eb, ecaade2016_198t52, f7c1, 1c6a, ijac201513102a2, 38f3, sigradi2016_417jj, 2aec, 0587, 60e0, sigradi2013_429n, 19f0, 805b, 5fa9, 3f74, acadia14projects_709ap, b347, 42b6, f3eb, 87e0, ecaade2017_134s, 8418, 14e4, 6c44, 90bd, e80c, f056, eb4a, 84ec, c285, 9a3a, cad7, ecaade2014_149c34, 4c40, 2887, 7938, 2a2c, acadia14_589h, d875, ecaade2017_291c, ecaade2015_38p7, 3394, 9486, 4499, 613c, caadria2015_102a16, sigradi2014_176b5, bda3, 8fd1, 87ff, 44b7, 13e2, ea1c, cb85, ecaade2017_095w, 3cb4, ecaade2015_286w62, 0320, acadia14_301h, 8a31, c9ab, 10b1, 98b7, b43d, da4e, 716f, 81fc, ascaad2016_013x5, 1a4c, 849f, ijac201614203z8, 2820, 6de8, ecaade2017_280b, 8ed3, 7822, 1cb6, acadia14projects_101x, 745d, acadia16_270e17, 2364, ecaade2015_314k68, 3b7d, 5284, 3749, 0768, ab3c, 0e10, bb95, ecaade2015_215t47, 2812, e864, 4818, fa61, 66d5, 94f4, d795, 93d2, 3614, 6b6a, ff38, be8e, 6c76, 7e79, 59c0, 12cc, f7fb, ecaade2015_303s66, 216e, afe7, ec5d, acadia16_116v8, d525, e09e, 4c9f, sigradi2016_367xx, ijac201614305n3, 16d9, ijac201614307z4, 6d3d, 4198, 4fc9, 82a2, 2e3a, 84f7, 9a8a, 7a8f, 2e6a, cd4d, 165f, 9c99, 698c, ecaade2016_217n55, 7ac8, sigradi2013_386u, ecaade2015_171r36, 5bff, 23f3, 6275, e65a, 9cbc, 182e, ddb6, b320, 082f, 87c3, d5ca, 8969, bb57, acadia17_273gg, ecaade2017_173tt, f517, 6cf6, acadia16_224d15, 891f, 4912, 29fd, c1e2, 95be, 6b04, c9fa, 375d, d6a6, d396, 2144, f147, 8122, caadria2016_115l5, c00b, 8728, ecaade2015_138p28, 9258, 8aec, caadria2017_054e18, 33cf, sigradi2013_359j, fe68, 1790, ecaade2017_143j, 2116, 56c6, 3756, 7923, 9f0d, 5f8e, 6a94, 2287, ascaad2016_031k12, 66ba, sigradi2013_215z, b7b2, sigradi2013_100c, 1772, 65b4, 3365, 119b, 2a89, 70a4, ecaade2016_167p47, c3ab, aadf, 20c8, f0ec, 6a40, acadia14_479v, 574f, 5c9a, c47b, 4ea1, 6be8, 763a, 9b87, 928c, caadria2016_745g32, sigradi2014_213n7, ecaade2015_122j24, a998, f43e, d38b, bb37, 5813, 6067, 93fb, b456, 19b3, 21c5, 5623, 1e85, f957, 417e, 654a, c676, e834, 2206, 67d3, e3e9, 84aa, 7dce, acadia14projects_463s, caadria2016_487p20, cc6f, 6427, c820, 0d4c, 22ac, 2c42, 4da3, 97c8, 4f60, 014b, c357, 0aeb, 912a, 8a18, 4679, 6bc5, sigradi2015_6.151d8, 182f, sigradi2014_347r10, ddb1, 75c9, 2ea3, acadia14_53l, 801b, 18c7, efdb, 0f2d, 51bb, sigradi2015_sp_10.16e31, bc3c, 4b58, ecaade2017_249ww, acadia14_333au, acadia16_308r18, 3b4b, sigradi2016_431w, 96b5, 74e3, sigradi2014_252s9, 2664, 5fd9, b721, fc49, caadria2017_040i12, b952, 5958, 1a85, 02d3, caadria2017_046n14, 1058, 285f, 38e4, sigradi2013_215, 4195, sigradi2015_10.140p19, 8846, 51e0, acadia14projects_463as, 6c8f, c900, 4d20, c795, 3193, 9cfe, c419, sigradi2016_537a, sigradi2016_732i, 174e, 4b3f, 573e, d2bc, ef13, 8ee1, 961a, fbea, 9538, f74f, sigradi2013_330, 7e83, 192e, acadia14projects_531v, ecaade2016_073y20, acadia17_424pp, 65e8, 7970, 3d43, 4f9b, e873, 1579, ee04, 137f, ac69, e153, 72c2, sigradi2015_10.309l22, caadria2016_115m5, 3792, a343, 4be4, 46fe, ecaade2016_190p50, 0b58, f5b5, ecaade2014_140a32, 43ea, 11f0, 0853, 1a12, 7537, a438, 7add, 9ca1, e28a, 8667, ecaade2014_194u49, 737f, 5c87, 3f72, acf6, 2e64, 8f17, sigradi2016_764d, 3cc7, e8d7, ffa6, 3451, 5f2a, 2bdf, 2c06, 64bb, 9612, af61, 94b1, 1604, 837a, ed31, ea91, 8041, 6345, caadria2017_123d32, ascaad2014_019v2, f321, acadia17_520x, c2dd, f990, 1d9d, 21d1, 0f63, acadia14projects_497s, ecaade2015_215j47, f549, acadia17_231q, d310, 42bd, 2087, 5f87, 777e, ecaade2017_291j, d346, acadia14projects_333ax, 9264, ab99, 0b04, a453, 21a4, ecaade2014_108l24, c406, 38d8, 02d2, ascaad2014_008r4, ecaade2017_019ll, aee7, d9b4, ecaade2017_282p, ce1c, 2b73, 8aeb, caadria2015_185j27, 5a1d, 72a7, caadria2017_183c44, cbcd, 5564, e0d9, ddb9, be6a, e59e, 675a, 589f, fdb2, 9318, 55d7, 1015, sigradi2016_363ii, 4254, d2d8, 3083, 315c, 2021, 91ef, caadria2015_073w9, ecaade2017_054z, 78e4, f08f, ec91, ecaade2016_166h47, ascaad2014_025p6, d693, ecaade2014_072c18, f550, c25b, acadia14_111m, 3dff, ecaade2014_149a35, 1cbe, 5219, sigradi2016_446qq, 9f3e, 5342, ecaade2017_255d, b3a5, ecaade2015_53r9, acadia14projects_627b, 785d, ecaade2015_116h23, f591, ecaade2016_021d6, 404e, 022f, a595, 934f, 745c, 4f32, 7d1d, e881, ecaade2015_35u6, 5a0b, c89a, a424, 6f1a, eaef, ijac201412408e3, ascaad2014_005l3, 6f1d, 5f9d, 5e5e, 3706, 74c5, dc81, ad93, caadria2017_056h19, a542, e752, sigradi2015_10.307w20, ijac201614403m2, 023b, ecaade2017_302oo, a763, 1504, ecaade2014_173z42, d39c, acadia15_513z22, 983d, ad56, 9fc5, 8615, 2131, 4f7e, 0286, 3fd9, 38cc, 5a12, 0943, ijac201412303v7, sigradi2015_4.219t6, 2408, e1e4, d1ac, ijac201614202d8, 2e95, ecaade2015_53c9, 23fe, acadia14_223a, 4189, 8757, sigradi2015_11.136r24, 087c, 0d0a, 5d18, caadria2015_060v6, acadia14projects_291a, acadia17_365b, 31b3, acadia14projects_167ac, 6998, 67db, d334, 4008, dce0, c0ce, cf17, d0d6, 7c80, acadia14projects_43ae, ecaade2015_130z25, f276, be64, ecaade2015_18y2, a8a7, ecaade2015_114x21, 96a9, c232, c1fe, 0bcd, 0296, ecaade2014_152k36, 9bcd, sigradi2013_359d, caadria2016_229n10, acadia15_223f9, 3bef, b26c, ijac201513205y7, afcd, accd, 0154, ea57, bf98, 3414, 04ea, 1576, acadia16_344o21, cf90, 3c0d, 6a71, cd70, ead2, ecaade2014_156h38, e71f, 1c88, efa1, a11c, cd83, ecaade2016_011c3, fda9, efa2, be61, 7816, c4d5, d0b7, 0c36, sigradi2016_809tt, 49ab, 47f2, 6d97, a959, 1f39, 2d2f, 0e8b, 5c72, f6cc, cd4e, ijac201614203a9, adfc, fdc0, ecaade2014_215c55, 19ce, b900, acadia14_523as, f63d, ecaade2015_195o41, c8a1, 9487, e799, 9890, 37af, 3b3c, 1d16, ecaade2015_138x27, 493f, 62ec, 4ae9, 87c7, 214a, caadria2016_777z32, cf68, 7565, 51f0, 05b5, c1bb, ijac201513206l9, fba5, 126f, 41bb, e910, ca5d, 2064, ecaade2014_194b50, f494, ea03, aa0a, e9de, ab10, ijac201412402j4, ecaade2014_070l16, e3c9, d415, caadria2017_135h36, aa58, 1a4f, aa7c, 9b8a, caadria2017_145a38, a8da, ecaade2017_170b, b99b, ecaade2014_233g60, 91d8, 2531, d830, caadria2016_871j37, caadria2017_123c32, 814e, ijac201614207n11, acadia15_469s20, 0276, 8ee7, ecaade2017_169ll, acadia14_247k, ecaade2017_124q, ascaad2016_045m18, ascaad2016_037f14, eea0, 463c, 7070, db38, sigradi2016_381v, 70d4, 102c, d089, 35b8, ijac201412306z2, 54fd, 8ba2, 0fb2, c39a, 75d9, ijac201412401z3, 81da, d46f, caadria2015_049g6, eacf, 7e3e, f539, ecaade2016_118a32, f35f, ecaade2015_248t56, 6e3b, 64d1, c76c, d1ee, acadia14projects_317ab, acadia14_43ag, ce84, 61a7, sigradi2016_611o, 30b8, acadia14_247p, 6b92, 3052, caadria2017_004o2, d8ed, 9738, 5147, efc7, c0cd, 05eb, ecaade2014_113a27, 64e8, 87a1, 7bf2, ecaade2017_052mm, cfae, 17cc, bb74, 3d04, f6fd, 73cd, 7a28, ecaade2017_144r, 106a, c3e9, 7d0f, 90f2, 6361, 25fc, ad0b, db14, fd4e, 0a5d, b6c7, f043, 693c, 096e, 1f64, sigradi2013_271o, 478b, e83c, f978, 6bc4, c9eb, caadria2017_048a16, e334, 1246, 08d9, 7f3a, ecaade2015_21u3, 5280, caadria2017_051d17, bbb4, afab, 1007, 6614, 9dea, 9dd6, 1794, caadria2016_745w31, ascaad2016_035u13, ecaade2016_043b12, 3122, 8ede, fbec, 52e6, 984b, 3e7f, ecaade2017_085f, 2cee, caadria2016_105x4, ee2d, a506, 33c1, 1a41, 31e3, 6416, 072b, 25f7, 639f, cf06, e819, cef1, sigradi2013_226r, 71df, 733d, b358, afb6, d23b, 4095, ecaade2017_027a, d63f, acadia14projects_699u, 5594, ascaad2016_034j13, e744, ijac201614205m10, ecaade2016_ws-afuturem67, a524, 398a, e167, 98b5, ecaade2014_153p37, e901, 45c9, 3914, fb61, ecaade2017_071ll, 3cec, 80b4, 76d6, sigradi2016_426g, ecaade2015_246y55, 74e1, 5682, 4a9f, 6b4e, sigradi2015_3.268d5, d55f, 046e, a87a, cc94, a773, 7c68, e9b4, 7729, acadia17_373v, cf6b, ecaade2013r_015t8, cf16, 9e1e, caadria2015_164b25, 424a, 6a4f, f628, 21a3, sigradi2016_483jj, 2729, 1ac3, ea17, 83cf, e449, 2481, acadia14projects_333av, 7962, 027a, acadia15_95n3, 9154, 81a1, 606f, f306, acadia16_382x23, 3f3a, f216, c170, caadria2017_115o30, acadia14projects_153at, 7b02, 7237, ecaade2017_080ee, 6d65, ec89, b112, 5a94, 63fd, a25a, 615b, 387a, 3ea0, bba1, 3535, 1fce, acadia14_199ac, acadia14projects_479av, c03d, d94e, c0e5, d7bd, da6f, acadia17_101u, 6b28, 4c93, e3c2, 0a45, eb66, d1c8, aec2, sigradi2016_507rr, 1ef1, 5e89, bddb, 1d94, 4c1c, 8053, 2c44, ascaad2016_024k10, 1599, a7cd, d472, 2896, 75ec, ecaade2017_268aa, 1716, ecaade2016_158c43, caa1, 8d3e, 3acf, c397, 9137, c8c7, 581a, 3fb0, c1ac, ascaad2016_030d12, c039, bf63, 5c8e, acadia17_59f, e13b, ascaad2016_058e23, 3087, 0eb6, cd05, ijac201614101k1, 1568, 0385, sigradi2013_286h, cd36, a514, b5cd, 4507, e203, d662, ecaade2017_032m, df7a, 6deb, 1cf4, 3407, ecaade2016_230c62, d4a8, 883e, acadia14_63am, f1b4, c505, 6a5c, aede, c66d, acadia17_390rr, b63b, 20dd, acadia17_364ww, ae2d, caadria2015_126w20, 4c9b, 26f2, c4be, 501f, e618, acadia14projects_327b, f5b3, 8762, 52d4, 7cd4, 8675, 957c, ecaade2014_029a8, ecaade2013r_009i6, 04b4, 56a6, ecaade2016_162v44, ijac201614103k3, 2476, f41f, aa07, acadia17_618mm, 3186, ijac201614308j5, e5bf, e4d3, 9c0a, 10a9, 5b14, 948f, caadria2017_149e39, 4eaa, ecaade2017_031oo, d7f6, acadia16_130s9, f34c, 2e85, 83c8, 7b30, c2ff, acadia14projects_435ad, f881, sigradi2015_8.186l12, caadria2015_016o3, 7eaf, ecaade2014_041h10, ascaad2016_029w11, 92f9, ecaade2016_147o40, c6f3, caadria2017_035v11, 44d8, sigradi2015_4.219j7, 7403, 4921, ascaad2014_037l2, 05b9, a808, 2011, ecaade2017_117aa, de9b, 2ab2, 9d01, a1a4, cc62, fff6, sigradi2013_359n, 11da, 3fa6, 90b3, 42ff, caadria2017_182m43, 7a86, ecaade2017_042ff, 9e68, 8d13, 3018, ecaade2017_293zz, 46bd, d208, be3c, e417, 3cae, e965, ba4d, 629d, bef6, ecaade2015_336z72, 8909, a037, c1e6, 16f1, 3790, a4d8, 97f1, 9783, cd84, 6116, sigradi2015_8.27m10, dae3, acadia14_63av, ecaade2016_151n41, e2f9, 92fe, a0e4, 55d6, ecaade2016_016c4, acadia14projects_229n, ecaade2017_071yy, e8a7, sigradi2015_sp_11.303p31, ecaade2016_040r10, ecaade2017_143i, 2585, ce73, bde9, d096, bb5a, cfd9, 49f9, f5d5, 3ff5, 8b44, caadria2017_048p15, e179, 7731, 738a, 783f, a8bd, caadria2016_819o34, ecaade2017_163f, 96e1, cdb1, 596e, 48e1, e20e, ef16, caadria2016_333t14, acadia17_364a, 76a8, 8045, 56c7, b934, ecaade2014_024g7, 31e1, 1c78, 9488, bb1f, ed2d, 9a0e, 92e1, abea, ccf3, 82e3, 92cc, sigradi2015_12.297o28, 0646, 969d, sigradi2015_3.111w2, a0d2, 4227, 307c, 1020, 0543, 878f, ecaade2017_201f, a0df, aeae, ecaade2014_233j60, sigradi2013_315, ecaade2015_130w25, acadia14projects_339ac, 8331, ascaad2016_057m22, 7900, 9108, 6282, ecaade2015_301r65, 61bb, 9469, acadia17_163mm, c187, e41a, 93e8, 8c08, e368, 3e0d, 9739, acadia16_116p8, 32f8, 3770, 225d, ec7a, 7a78, f56c, db33, 0cbc, 1a7f, 4993, c052, 393f, 67b7, df79, 0c0a, 7cf6, ecaade2014_237c61, caadria2017_113n29, ecaade2015_138o29, fec4, bb8b, 5ade, fab7, 5ed2, 00d0, 78cc, 6900, sigradi2013_359e, c14b, f55c, ff37, d900, 8128, c4f0, a7a2, 9a1f, 45f0, 8225, 533c, 45ab, 1efb, caadria2016_861u36, a9e4, sigradi2013_429, ecaade2016_140u39, a6f6, cf02, 212e, ecaade2016_047j13, 0486, 179a, 8cc2, a652, 58a6, be58, 8b14, 7384, 51fb, 7da2, ab97, ascaad2014_014g8, 6378, b989, 9e7b, 43f1, 5ff6, 1d3f, 30bc, f051, acadia15_69o2, bb48, ecaade2016_234a63, dca0, b923, c275, 5c73, 3841, deb5, a48d, 2f28, caadria2016_311d14, f354, 7362, cb43, 3edc, ecaade2014_192b49, 3499, 77c0, feac, 40cb, sigradi2013_183a, 3870, ecaade2015_237b54, 8d79, d9bf, 7627, 54dc, caadria2015_078k11, a525, sigradi2016_510yy, 6135, b0dd, 4b34, ecaade2014_080c19, caadria2015_139h23, 5ad4, 5060, 2263, a0d6, 99e8, cd7f, 26fd, eaec, cf12, ea16, d261, efd5, ecaade2014_168f41, 5d35, d7a4, b1ae, 4206, 6d8f, 4457, 811f, ab7d, cc9a, d8cb, 13f9, 970, df37, 399b, 4615, 4465, ffed, acadia17_90vv, 9882, acadia14projects_719c, bdcc, deee, 8aca, 81e2, ecaade2016_118j32, acadia14_101au, af94, 884c, 05d0, 1cf5, sigradi2016_470q, acadia14_709al, d734, 2844, 6e2e, 8c9c, d203, fbcf, 57e9, ijac201614407u4, cc09, 7f0e, b4ef, 5bc8, 08e6, e4d2, ijac201412407f1, fca7, c470, sigradi2014_252t9, ecaade2015_101i20, f2ea, ascaad2016_038w14, 9801, fd8c, b2a6, a022, ecaade2014_123e28, 835b, caadria2015_064u7, f159, sigradi2016_777kk, 75c3, acadia15_195y7, 27e2, 9610, 221f, c065, 941b, ebcf, 1951, 8f04, 6192, 03e4, 472c, bcff, 9a3b, 743a, ecaade2017_230yy, ac6e, 95a8, 6566, caadria2017_057y19, 0539, abba, 060c, caadria2016_713x30, 37d9, 1256, 675d, d9a9, sigradi2013_189r, 60a5, 857d, a5c8, ascaad2016_002p1, e457, c241, b5b9, a53f, bc9b, dc7d, caadria2016_549k23, acadia14_189at, d709, acadia16_478b28, ecaade2015_318l69, 8716, 6952, ecaade2016_111p30, 7d64, ascaad2014_022l4, 8bb3, e98b, ecaade2015_230i52, ecaade2015_22e5, d047, 7828, 4063, 7a8b, 61de, c9f2, 422b, 7d2b, 14ab, e8e7, 08db, 24f2, acadia17_473yy, 5eea, 8710, 2609, 4808, b53d, c289, a058, 94eb, c9d8, 1315, 4c0e, 6059, a0ca, bd13, ecaade2015_53m9, sigradi2014_041d3, 2bc6, b299, 060a, 89a9, ecaade2014_086n20, 4cb5, 0247, a712, 6e96, e0b2, 6943, 2578, cdd1, 9d28, 7682, b5c8, 0064, aab0, e8f5, 859f, 2872, caadria2017_142w36, 0d2f, ea84, 8583, e844, ascaad2016_006g3, bf00, f835, aafb, ecaade2015_87z17, ecaade2016_043a12, 429a, acadia14_189ao, d181, af0c, 046a, 4236, e719, fbbd, 6e10, f5ba, 9c4e, 5258, 20e9, 2d87, ascaad2016_038o14, acadia14_219f, 9557, ef49, dec6, ascaad2014_014o7, 8576, 0605, c180, b327, 9cb8, 4fcb, 1583, ecaade2017_100h, c9b2, 4fb6, 7145, f3ab, acadia14_81n, 3387, 074e, ecaade2014_221l56, d502, 0ee4, a127, 24e2, 3108, 737d, a181, acadia17_349l, d8d1, ecaade2017_255a, 99a5, a45c, cbd0, 48c8, 7d37, 8cad, ecaade2014_195u50, 8116, 4fec, 707d, ecaade2017_144z, f4c1, ecaade2017_006gg, 7719, b5ea, d898, ascaad2014_013z6, ecaade2017_240s, ecaade2016_102p27, 6a9e, 2ff5, ecaade2016_070o18, 73fa, 46cf, ffef, 622d, 0dfa, ba83, 3cd7, 6048, ecaade2017_048w, 22e2, ecaade2016_154n42, ca47, 6679, 87b1, ascaad2016_028g11, 5202, 72bf, 347a, ascaad2016_022r8, 267d, ascaad2014_017m9, 6340, e134, c903, 0dc3, fe60, 93dc, fe05, b2a3, 5925, e701, 6606, 5825, ca14, 55c1, 08f1, 1472, 55b1, sigradi2016_712nn, e92b, e89e, 1b5d, 29b4, dd6b, 5bec, 070f, 2da6, 491d, sigradi2016_816yy, 58dc, 5315, acadia17_628oo, e390, 6b4c, ecaade2014_127k28, b681, 1c29, ascaad2016_027z10, acadia15_407h17, ijac201412303a9, fdb9, f3fa, 9df3, sigradi2014_132v1, acadia14projects_301ax, 64e9, 3872, 0f12, 0aff, af80, 6d63, 11e8, ijac201513101p1, 57ba, sigradi2013_326e, ecaade2015_284l61, f11c, 5e4f, 0048, ijac201412403u5, 3dfd, 4974, 9536, a5bc, 70e0, acd3, caadria2017_035w11, ecaade2015_61m12, 324f, db83, b86f, 7f6d, 9371, 349f, 4e94, 2730, ecaade2017_089aa, b7c1, e060, f2ca, c9a5, 3f13, 142a, 54de, 14ff, f1d4, sigradi2013_411m, 2c03, ecaade2015_139b30, 15b0, 2ae0, 405a, b76f, bf02, 79f4, f6a0, c9b3, ecaade2014_156b38, 79f6, ascaad2016_038u14, sigradi2013_387v, sigradi2015_10.7f18, ecaade2017_293xx, 46fd, cf1e, 75f9, 05fb, c6e0, ecaade2014_169k42, fcf8, ecaade2014_151r35, 4f77, acadia14projects_365af, 9b56, f501, ascaad2016_009j4, 089f, 071d, ecaade2015_265s58, ee22, acadia14_435aa, b0c5, ebe0, 33eb, 2331, 4100, caadria2015_237j35, 73f8, 4067, caadria2017_096v26, ecaade2013r_011a7, 0983, 0bb8, 5449, f800, sigradi2016_407o, 7af2, 2a53, 20bd, 3bbc, sigradi2014_128x9, 5130, c61a, 52fb, cc3e, acadia14projects_75ay, 820a, ijac201412202x1, 8c49, 4966, 5ae1, 894a, caadria2015_108n16, fc3f, f0e9, 9865, 7b83, ecaade2017_094f, a70f, 5366, sigradi2014_075b7, cf96, 55d0, ecaade2016_016g4, aeef, 0d62, 8a52, a64f, 7f52, 53b4, f2a8, acadia17_445o, 129f, 92fd, ecaade2015_17r2, d941, 9a52, ecaade2017_007b, 6584, 069b, 7a6c, ijac201513203m7, 9f45, 4a94, 5e30, a310, db3d, 638a, 0f5a, d696, 037c, e423, 1db0, ecaade2017_077b, cf4e, 98d0, 4d7c, ecaade2014_010u1, acadia15_395c17, 1066, 17a1, 41b4, 6dfd, 3042, sigradi2016_637bb, 3588, 3051, 0b5f, 4822, 9da1, 470d, 41d9, acadia15_343z14, d5e7, 2d11, caadria2017_003v1, 3242, 0902, 538f, 76ba, 8e32, 9c43, sigradi2013_215a, eb9d, sigradi2016_421qq, ecaade2014_072h18, acadia17_127gg, 412c, 17b8, 5569, acadia17_26h, ecaade2015_64g13, 26f1, 58b4, 4dfc, 7950, 9fb6, 5c05, e759, 3678, ff90, 8dc6, 3b17, 0aa2, f37d, d68f, acadia14projects_531z, acadia16_424h25, sigradi2016_655g, ecaade2014_029d8, 3fa7, 0c0c, 7fdf, 6f31, ascaad2016_026s10, 5c7e, 21e6, 7eb4, 2fa3, 3666, ecaade2015_265t58, 81ce, 8a29, f964, bbf8, 5e62, acadia16_478r28, 3639, 6570, ec7d, acadia15_371g16, 6a64, da81, a405, ecaade2017_282z, 124b, 751a, 9578, 9016, ascaad2014_013w6, ad6e, ecaade2014_113w26, d2da, a3b5, ascaad2014_030d9, 95d1, caadria2017_190r45, 412d, 9c56, 712d, cd92, sigradi2013_248b, eb47, 7521, 2831, ecaade2016_132w37, a6f5, bb70, 344a, ecaade2015_195p41, 76ab, d649, 6d7d, 7e5b, f256, 5f4e, 3f39, de36, ecaade2015_114j22, sigradi2016_522x, e5bc, caadria2015_060p6, d2e8, 4191, c009, 678a, 304d, 503b, ecd5, 6bc9, 00c9, c242, 70f8, 6849, 2132, c32e, 65af, 99cf, 00be, 3c46, a1a1, ecaade2016_079t23, bcfc, bd21, c882, 55b4, 0572, 2ed4, cc41, c63e, acadia14_661l, 6fb6, ascaad2014_033f1, bf84, fdab, 3f3e, 294c, bfa9, ecaade2014_208y53, 5c47, ecaade2016_mrtd66, 28c7, 5087, d190, cb1a, 3445, ijac201614403t2, 2cec, f8b7, 644c, ijac201614201z6, 5434, b2e9, 7b68, 3ab8, 8521, fd64, ecaade2017_079y, e98e, acadia17_390nn, 2c12, eb25, acadia14_135z, db8a, 97f9, 95fa, 7118, c4c3, 0b52, ecaade2017_277nn, d593, ascaad2014_012o6, 8bef, c4b3, ecaade2014_199y51, 53cb, sigradi2013_42p, 34dd, cadf, 5764, 9fbe, 8588, ascaad2014_005s3, 315f, 99d6, 8944, caadria2015_124h20, e801, faef, 48e4, caadria2017_115p30, 58fb, 42b5, 339e, acadia15_371l16, cafa, e0dd, d12a, e2fb, b004, 1367, 6a8b, 486b, 4919, f8b8, acadia17_678uu, 819a, ecaade2017_253s, 3796, fae6, e01e, 6b21, 6631, d808, 8bb1, 85c0, 881a, 0e31, 8937, c13e, d78d, 520c, dffd, ba72, e09c, 81a0, f8a0, 089a, d3c1, d2c7, d21c, 144d, f214, ad45, ecaade2013r_004e4, bbee, ecaade2014_089u21, 0e4e, 007f, 5e23, 815c, 83da, 890f, ecaade2017_089cc, 4a95, 8a6f, 867a, ecaade2017_056e, ae6b, 3c32, 8c82, 59d1, 4a25, 1eb3, f8a1, sigradi2013_343g, 2c7d, 95f0, acadia14_389aw, bcdf, fdbc, ecaade2014_141g32, caadria2017_155m39, a2e5, 887d, dfa0, 2689, ecaade2016_085m24, 5f0b, 85b3, 0a42, d46b, 3cc8, sigradi2015_3.221n4, ecaade2014_180n45, 0a4e, 8296, 807d, a2f1, ed02, f6cd, aa8b, f8fb, 1048, 1c02, ecaade2017_290oo, e581, ecaade2017_288q, 7863, 800f, acadia16_382t23, 1b53, sigradi2014_097p8, a2e9, 9d3d, ijac201412405j8, ecaade2014_104n23, 9978, sigradi2016_443rr, 1f2c, e422, 6ca2, 8471, 535f, ecaade2015_116n23, 630c, 9582, eaca, d19c, 65f1, c3a0, ecaade2016_230f62, 0897, a963, 29f1, f2f5, ce32, f1f6, 4be2, a30e, ecaade2017_140hh, 06d5, acadia14projects_671p, ascaad2016_058c23, b296, ecaade2014_224c58, eefd, 5db6, acadia17_329v, 70d3, dfcd, e411, fd57, 6f10, eb40, 184a, b18d, 10d8, 330d, 91a4, 088b, afc6, ascaad2016_057y22, ecaade2014_230m59, cec9, 2d6c, e12d, 496c, caadria2017_096z26, 4715, aecd, 2d0a, 85a6, f512, ebfb, 7806, sigradi2016_611n, 13d2, 0714, acadia14_445al, 66aa, 7de3, 2101, 48b5, sigradi2013_54, 4aa1, 4341, f85b, e4b8, 550c, 9e1b, 236b, acadia15_407m17, c093, 2b74, 3259, 0530, sigradi2014_335u7, 69d4, 57df, d40b, caadria2016_797u33, 444b, 95bf, a34d, f1d5, e106, d4af, 7f4b, ecaade2015_202n44, c946, acadia16_164r11, d323, 034b, 66ac, b7f4, 8dbd, 211d, ecaade2016_071k19, ecaade2017_192qq, b89f, 290d, 9f1d, 0028, ecaade2017_122ww, 80f1, a6dc, 5d78, a92e, a51f, 4b2b, acadia16_382s23, ecaade2016_171f49, 3c3a, 1452, caadria2016_663u28, 4acd, 3b9a, ecaade2017_056xx, e546, ecaade2015_53l9, 728c, 6ee3, b95b, 33d2, acadia17_560t, 513f, 8fe3, dbef, 01ed, ijac201412204x2, caadria2017_072c23, 9d73, df17, 35b4, 7459, f52e, 1477, 95ad, dc5d, 3311, d769, 7331, acadia14_473at, caadria2016_683k29, ecaade2014_084n19, 6658, 27e5, f0ef, 3459, a790, 9956, ecaade2016_162d45, 91ea, c3e4, 1070, df5b, f8bd, 1819, sigradi2015_3.155k3, 520e, acadia16_394g24, 5038, ecaade2015_22b5, c7d6, 150d, 2605, 2a79, caadria2016_095m4, e9f7, 9b1f, d7c8, c2a7, 3733, d278, ecaade2017_195cc, 34ab, ecaade2015_115z22, 0565, 56bf, 5d30, 5406, edca, 0faf, 7520, acadia14projects_145p, 99fa, ff22, 26a3, ecaade2016_048b14, 7de9, 3d16, ascaad2014_036x1, 224b, 5dfc, 1170, 0f10, sigradi2013_223o, ecaade2014_112j26, sigradi2015_2.162r1, 5d3f, 0439, 94cd, caadria2015_213c33, 9895, 19e4, d1dd, db36, 6304, a825, ecaade2016_110d30, c24f, 230c, 2443, 4a2d, 5af8, fa1a, caadria2016_271z11, ecaade2017_211ee, ijac201412204j3, b34e, 5873, 1f40, 3b5a, ijac201614201b6, ecaade2015_287r63, acadia14projects_473ao, 2d81, ijac201513105x4, sigradi2015_6.387i9, 418b, fa42, bf1b, 2a40, 82c7, 0beb, 76a9, acadia16_234f15, f478, 6e85, 4339, c992, 1d1f, e108, b884, 39ad, d7a8, ecaade2017_208c, ab0c, c46b, 3a14, 7d23, 1bb8, a8ff, a47a, 25df, sigradi2016_803dd, 20fc, ijac201412408j2, 4a5b, 6269, 67f4, af9b, cdcb, 7f6a, f707, b3eb, ca1a, ecaade2017_306p, bb8d, ecaade2015_138h27, ijac201412403v6, 09f6, ecaade2014_057k14, cc59, d92e, 197c, e318, ijac201513205a8, a89b, beae, ecaade2016_057o14, ecaade2014_022z5, caadria2015_061f7, 652f, caadria2016_797z33, d9f7, ascaad2014_005n3, 5e36, ecaade2016_bkog65, 5483, e589, acadia14_167ab, 74e9, 51c9, cfc6, 190e, 1a0a, 2d03, 79f7, b6cf, 30af, 6f43, 7b21, ee6b, 70e3, 0261, caadria2017_145w37, b6e1, 793f, 4e99, 672c, 31b7, 9008, 5e99, 9186, caadria2016_229y10, 7d92, c5f6, a793, fc6d, ecaade2013r_007f5, 5c51, 5c86, cb90, a799, 3765, 5674, ecaade2014_237t60, e170, c115, 5598, acadia14_473ai, 8be4, 9793, 8102, bd82, 4e96, acadia14projects_365ah, 393a, dc09, ascaad2016_035t13, ffa3, f2d9, acadia14_357ar, d175, ijac201412301s6, 68f4, 6d7c, 8490, caadria2017_118y30, 5104, 57f8, 03d2, acadia17_520o, 1d96, acadia14_531x, 3fea, 34bd, b082, c35b, a8e5, 8874, 1539, ecaade2014_182a46, a648, 3231, 9c6d, 6b4f, ijac201412406f9, 3ab2, 5adc, caadria2017_101l27, acadia16_140a10, acadia17_163kk, b187, 8101, ascaad2016_016t6, f1c8, 2cdd, 107d, 5480, d55a, fea0, ecaade2016_168j48, 6967, 6a75, 714c, ecaade2015_87u17, ecaade2017_215ggr, 92ff, 978c, 4710, ecaade2017_274bb, 1033, ecaade2017_228s, ecaade2015_94e19, a7c1, ecaade2015_158h33, 0c6f, 18dd, ef4f, c84c, 4e28, 92b8, 5f45, d4be, sigradi2015_9.347w17, 374b, 9161, a16f, 8018, 2002, 4292, ac2a, acadia14_463u, 6184, c57f, 8565, edd8, bf9c, caadria2015_206s29, 0fac, 7ba2, e7da, sigradi2014_032c2, d2c6, ecaade2014_198l51, 29b3, bdc2, c29e, 2a43, e191, 5937, a549, 7c20, ecaade2014_198r51, ecaade2016_025b7, caadria2017_021h8, sigradi2016_517s, 55a2, 9043, 7378, 01f2, acadia14_463b, 523d, 226b, c147, ecaade2015_250b57, 00e9, 2def, 3e09, 60c5, acadia17_542yy, c983, ecaade2017_198f, 8c16, 7db3, 479c, ascaad2014_007y3, 679d, caadria2016_013p1, c3c6, 8199, 47bb, ecaade2014_009a1, 1b38, 230f, acadia17_177u, acadia14_619ak, 3f26, ad8f, ijac201513205i8, acadia14projects_291ay, 836b, 2457, 2e6e, ijac201513305m12, 7e69, ecaade2015_22d5, 0e17, b853, caf6, 550d, sigradi2013_386f, 6359, sigradi2016_792p, 385d, a985, 91c3, 6f49, 229b, 2c91, 7a33, caadria2017_005f3, 946b, ac57, 7e47, 4c19, 81b6, a8c2, b754, f46c, 2ec3, 15e4, 29ac, c0ed, c1ff, d52c, 37c8, 5551, ecaade2016_074j21, ecaade2014_168z41, ijac201614205i10, d3e6, sigradi2015_sp_8.78j30, acc6, ae86, 754e, d82f, 9e8c, 8fc3, d105, 65c3, ff77, 7213, 9c8a, 0efd, c8e1, 1774, d5fc, e173, 807e, d222, 48eb, 43b2, d453, c90e, ecaade2017_059tt, ijac201513303j11, f9d5, ijac201513105b5, d27f, 0ae7, a8ea, d8e0, 8378, 3b74, f2ee, 877a, 4012, 593a, 69e7, ascaad2016_043e17, dd3d, sigradi2013_289l, ascaad2016_023w9, 2dd4, d6b2, d8e6, 2a22, ecaade2014_111w24, acadia16_164u11, 8ab4, 4e3f, 0e2b, 13ed, df14, 2601, ac8c, 49c6, 1a6a, acadia14projects_333au, ea4e, ebae, 9989, de8a, ecaade2017_090rr, c919, f1b0, 4ef9, f36e, 9115, 28ce, 02a6, df8a, eaad, 74f5, 1004, acadia17_282kk, a49e, 45b3, ecaade2015_230n52, sigradi2016_512a, ecaade2014_232z59, de3a, 0830, 814d, sigradi2013_112e, acadia16_106v7, ecaade2015_225l49, ecaade2014_010r1, sigradi2016_537b, c37e, sigradi2015_9.152n16, ea07, ecaade2016_158s43, e7a4, 55c5, caadria2016_383s16, 78b8, 9471, 4765, ea53, 0cad, 7d3a, e220, 5a8b, f637, e327, 1ac7, b9ba, ecaade2017_097ii, 2d3f, 6f39, 8f72, 4bb4, 4fc4, ecaade2016_046c13, acadia14_479ar, d6d1, 6fea, ecaade2016_144k40, 0b3e, f44d, 1e67, 7f32, 304f, 3230, acadia14projects_281z, 25bd, sigradi2013_390c, acadia14projects_33af, sigradi2014_048z4, 81fd, a806, 3620, cd17, sigradi2016_752ss, 633b, acadia14projects_189a, c6d8, c39e, 2090, 76fe, baa8, 07a2, d7d6, acadia16_362t22, 4ca5, 3243, ecaade2017_091yy, 21b7, db46, 4230, 1079, a597, 4252, 8d51, ecaade2017_256s, c331, e548, 103c, 4e4f, 6a74, 93ea, ecaade2017_124bb, ascaad2016_010x4, 7b11, caadria2015_002c1, 877e, a1e1, ecaade2017_269ll, sigradi2014_329v6, e03a, c8d9, 4c5c, 7f3b, 4798, ce0d, df13, ed80, f28e, 395f, 5a9f, 58b6, caadria2015_087m14, 289c, ijac201412206x4, e8e5, 0d74, b69b, 8293, acadia14projects_463b, fa87, 7d2a, 8a4c, 9bcc, d11c, sigradi2013_101, ecaade2015_59s11, 1b81, acadia14_357aw, 9353, ijac201614201o6, e571, 8384, 5a02, 1997, 42b1, caadria2016_601o25, c43d, 1799, ecaade2016_074k21, acadia14_463au, 8049, 2e09, 5027, def0, 349e, 07fc, dff7, ecaade2015_139y29, fe73, sigradi2015_6.387o9, fe13, 6bd8, 275e, 532c, sigradi2016_625tt, 2276, b4b7, c774, 07fa, 073a, 8d67, caadria2017_069v21, 5a96, 5354, acadia14_661, df85, cd94, e428, acadia14_565j, 4e58, 07bb, e71a, 0f9d, ecaade2016_072m20, ecaade2016_222d58, acadia16_478x27, acadia14projects_565k, 5e0f, sigradi2016_686ss, 326d, 5491, ecaade2017_212tt, caadria2015_102d16, 93b7, caadria2016_435s18, 8d65, 3640, sigradi2014_189j6, e2a5, 8dfb, 32e0, acadia17_628vv, eb31, 4cae, 7150, ecaade2015_92z18, 15c9, 9527, ecaade2015_64f13, 7113, c0ad, 35b7, 96b0, c905, eb5f, 7612, ecaade2017_290zz, c3f3, f914, acadia14projects_589a, 102e, a404, 0430, 3423, 7257, 618f, 5a0a, c9e7, 2788, sigradi2014_281k3, 59c7, 6682, 5f58, f10b, 2863, a0ad, ecaade2017_172u, 0955, ed93, f3f4, 5d54, 007c, 99a8, 4b1c, ecaade2014_206v53, d7a6, 278c, 5469, a2e3, 11f1, 4ba0, ecaade2015_138s27, acadia14_579d, 85da, ecaade2014_023x6, f9b1, 3621, sigradi2016_364oo, 34dc, sigradi2015_6.387m9, 43e2, sigradi2016_450pp, 88c0, 949a, ecaade2017_116g, 3422, ba15, 3128, 72f2, da49, b770, 07da, edd3, 58ee, 8afa, c277, 3553, 8017, 1444, a052, f2d3, caadria2017_189d45, ecaade2016_225m60, 487d, e758, 7b4b, caadria2017_110d29, 3762, ec5a, d5ea, 56db, 7a4a, 8e79, 1de3, ecaade2016_062h15, f6da, 64d7, 256a, c5d3, 764a, ascaad2016_045e19, 4e0c, ecaade2015_127y24, cda9, ee8d, 9cfc, 0e6b, caadria2016_589y24, caadria2017_023f9, acadia16_140s10, 99a0, 3773, sigradi2013_74f, 6991, d356, 40f2, caadria2015_072m9, 51a5, ee30, 4066, 2d9b, aaab, 3ef1, 71ad, 8455, 2906, d76d, ecaade2014_149d35, acadia14projects_647ay, d3d4, caadria2017_056e19, 66dd, e474, 030f, fd3c, 3489, c5c5, e462, 399c, sigradi2015_12.297e28, 289e, c4da, 3ec1, ecaade2015_138r29, 3fc0, 862b, 31a0, 3286, ecaade2016_243f65, 5af9, d004, d296, 1bdb, acadia15_123j4, ebeb, ecaade2017_301l, 32d0, 75a4, af34, acadia17_348a, 1650, ecaade2016_129x35, 4cfb, 280d, ecaade2014_067e16, ascaad2014_019h2, 03a7, da04, 2ca7, 5fcc, 38d9, e1de, b13d, 3050, 60a3, ijac201614305c3, f287, ce4b, fa95, 6e25, 0979, ecaade2014_180b45, 80e5, 5f9b, 6dbc, e56f, 4f5c, 18ba, 8f11, 8697, ijac201513205d8, ecaade2015_233h53, 8323, 7f62, 0480, a45a, 04d7, acadia14projects_101at, b345, acadia16_196g13, 81a2, 4f3d, fa8e, b0f4, sigradi2015_8.239b14, 3ad9, 4e68, 4829, 40fb, acadia14projects_681ao, 711b, a636, d072, 1b44, 9f55, 2f20, ea51, ecaade2014_080d19, 9f60, d366, 8063, 6bc7, ee21, d9e9, 82d9, 6920, 027e, 0e0e, 1d31, 1fe8, ecaade2016_042c11, 3ee3, acadia17_669u, 0597, ascaad2014_018w1, 1241, 37bf, 7c04, f87f, b93c, sigradi2016_814a, ascaad2016_025n10, 1bdc, sigradi2016_647nn, 2d24, 2c38, sigradi2016_690ww, fcab, ijac201614207i11, df2a, 98e6, 5e32, 9b22, 9664, 7888, d64c, bad8, ecaade2017_019c, 49dd, f2cf, 21a2, acadia16_62k4, d08d, caadria2016_321l14, e19b, 8a2d, caadria2016_445w18, 8f2f, f47d, ed73, 455e, ecaade2015_109z20, 0b5a, e6e5, 4fcc, 1590, f2a1, acadia14_507ad, acadia16_470i27, 2a1f, 3601, 5f4f, 3281, 7d66, acadia17_221pp, 02a9, 854f, 27ec, eb51, c3a5, 274d, ac28, d872, 61d7, ecaade2015_17i2, acadia14projects_135o, 3d2f, ecaade2017_061g, 097f, 58a4, 4ae2, 48b2, acadia14_671n, 9e10, caadria2016_851n36, 06ac, 6e82, e605, acadia16_394i24, e5d4, 7caa, e215, sigradi2013_41j, 5fbb, cfe6, ecaade2015_185s39, ecaade2016_188j50, 83f7, 3f32, 4fd3, 6d37, 0dd8, 6dae, 6dd5, acadia15_110z3, 4e66, 0a8f, sigradi2013_155g, 0069, 8793, caadria2015_208p30, 20fe, 4a0b, 4999, 2fda, 1833, ascaad2016_036a14, e9e1, 7da3, d47b, dd44, c909, sigradi2016_781a, ascaad2014_023v4, 34eb, 1bd6, f531, 87d0, 6c1c, 343d, 156c, ecaade2016_136k38, fce3, 7a88, b5af, 8078, 251c, 170e, bd7e, ascaad2016_025o10, dba0, 6c5f, ddec, caadria2015_206e30, 29bc, 7821, b0dc, 58d5, d4c6, d9e3, ascaad2016_041n16, ecaade2017_170i, 2eea, c228, 6f42, 0ad2, 89fd, 38a5, ecaade2017_163k, 024e, caadria2017_163h41, 7c5a, 7801, dc50, db99, sigradi2015_8.186x12, acadia14projects_565w, 464a, 139e, 070b, ecaade2016_078h23, dede, 2dd9, 7c59, ce7f, c36f, 1108, 6438, 1fdc, 8134, 139a, 1cbb, e1bc, 61c1, 2ba6, ecaade2016_217h56, c07c, 310b, 961e, 0d99, d4df, 01e8, 514a, 976d, 45e7, 6d5e, acadia15_110a4, 3162, fefb, 2306, ijac201614205l10, 956f, 7bc4, 43d7, d4a3, ecaade2015_11g1, sigradi2016_387vv, acadia14projects_627h, 443d, 4e5f, 8236, 9cb1, 8d5b, cf94, f2ef, 4bc2, ecaade2014_214n54, 1d98, a31e, 56ef, acadia14projects_463a, 4f51, 66fd, 2392, 610d, fc0c, 07c3, c578, 93b1, 8603, ecaade2016_083f24, 96ca, a21c, ecaade2017_054v, ffb0, 9559, eb2b, 1ab1, 5223, f942, 3b87, bcbd, be01, ff3e, caadria2017_002n1, c374, 546a, 3df9, 9f87, edae, 9fc7, acadia14_435at, c91f, 9ca0, a3aa, 0713, 5f42, db10, b31a, sigradi2016_792k, 1a57, 778e, a749, 2337, b222, 64da, ecaade2015_227y50, acadia14_135n, 89e4, sigradi2016_441ll, acadia14_661c, 0d1b, a124, 3ad6, 3a09, bf8d, 1ed5, 727f, a111, acadia17_273ee, da73, 8559, a3b3, 6c36, 0a26, 7947, ecaade2017_203xx, 201a, 32e4, 931d, 3c5f, a63e, 175a, a348, 7218, 3341, 0f5d, 0d92, 2197, ea8d, 06e8, 44f1, 6d58, b4ba, 2fd4, 45ed, 3b29, 0e34, ca61, dfa8, 0aa9, dec4, acadia14_619v, 5944, ecaade2013r_005k4, 7b69, 9000, e110, 59b4, ecaade2017_199vv, 44ec, acadia17_570w, b0d5, 8a5f, eaa7, e193, cdea, acadia14_75c, d504, ecaade2013r_019e10, 2aca, cfa4, 5411, sigradi2014_128y9, 592d, 4def, caadria2017_023k9, 8ec6, 2784, ecaade2015_280g61, ijac201614105d5, caadria2015_209e32, sigradi2014_273p2, ecaade2017_220nn, dbb9, 8796, 20c7, acadia14_565h, 7c0b, 06c9, caadria2016_517c22, d11a, 463d, 57c1, acadia14_91u, 3f62, 5686, acadia14projects_145m, 053d, d966, 1af4, 4d46, 3d50, e963, 4319, ijac201513302k10, dbdd, 9587, sigradi2013_271m, cacc, c1eb, ecaade2015_64w12, afc3, caadria2015_084c13, 7f85, f50f, c28f, 1d03, 3571, acadia17_221kk, 7a6d, acadia14_135l, caadria2016_797o33, ecaade2017_254ss, acadia14projects_339aj, fad3, fd36, a4df, f619, 62e1, d884, ijac201513102j2, acadia15_123i4, d9fc, ec3f, 9e48, 24da, f308, 1ee6, dcc6, 8b6a, 16a2, ecaade2015_158w32, 508a, 488b, 9628, ecaade2015_215p47, d375, c8f9, 1917, 2c24, afec, b2ee, 6cbf, bd08, acadia14projects_435b, b64d, a667, a94e, dc5c, 3fb8, 0451, ed1e, 306a, 9986, 380d, acadia14_389ax, 4024, 5285, b8df, 9015, 9843, cee6, ecaade2015_55k10, 4b28, e10f, c44a, 3990, e8e8, ecaade2016_067a17, f052, caadria2017_074e23, 6419, 0aa8, acadia15_497e22, caadria2017_062z20, 5684, e9e6, d3a8, f2b4, b63c, f69f, 577c, a2de, 962a, 7d42, ba96, 6010, fa0c, 3d71, 5b91, 5c0d, f508, ecaade2015_38r7, 4de7, ecaade2017_155m, 08d8, 92e0, b4ec, bb68, f2ab, caadria2016_003m1, caadria2017_113r29, b297, 815d, ijac201412401b4, ecaade2017_021u, caadria2017_029k10, aee3, ecaade2015_195m41, 96e4, 158d, ede6, b159, ecaade2013r_003a3, ecdd, 8de7, 7e99, 3447, c23f, ecaade2014_072t17, 5af3, sigradi2016_364pp, 8d40, acadia14_177ah, aab4, 32c3, 1229, c0dc, eb77, 21bf, 6b8d, f665, ecaade2015_171j36, bcd9, 5960, ecaade2017_157nn, 328c, caadria2017_016v6, 3b36, 6181, 3c30, 3fe4, 14a4, 2e8f, 689e, 4f13, 4c58, acadia14_43ao, 9572, 2277, ecaade2016_068t17, acadia16_460w26, 754c, cd47, ecaade2017_grid, ascaad2014_017u9, ecaade2015_248o56, d825, 0d89, 20a8, 5c1a, 6206, f598, caadria2017_009o4, ecaade2014_018z4, e68f, 51dd, 500b, 2319, 8c43, b95c, faae, 779f, 8bac, ecaade2017_069ff, 0b78, 647b, ecaade2015_138z28, 0008, d161, 2ee0, 0c24, 591f, 6c28, ecaade2016_089a25, acadia17_678w, 3be7, b7e2, 379d, b431, ecaade2016_062c15, 6a52, 99d0, 378f, acadia15_483c22, ascaad2014_031g9, 3883, fe0a, 35f3, ce58, 5da0, ecaade2017_023w, ecaade2013r_013z7, ecaade2017_308aa, 45d5, 3d1a, f829, ecaade2016_018i5, 49b9, ecaade2014_070m16, a005, fc73, acadia14_135u, acadia14_43ab, 5d99, a4cf, 00fe, 67c3, ff18, acadia17_100l, caadria2017_048r15, 6564, 90d5, ba97, b872, ecaade2017_124dd, fbb3, 4387, aac5, ecaade2016_102i28, ijac201614202y7, 3781, ecaade2017_076kk, 60f7, 348f, 6e08, 3847, f285, 3e0b, sigradi2016_590a, 1d54, c3b4, 8658, 8b6f, 6c21, 9f5b, aed4, 291f, caadria2017_016x6, sigradi2016_381n, 24d3, ecaade2017_108a, 0d56, 8ec0, 8f55, be94, acadia17_637k, abb3, 5dcf, ecaade2015_114f22, 8bb2, 025c, ecaade2017_021f, 4d79, a965, ecaade2015_171y36, ijac201513203e7, 1149, 73dd, 771e, 7a96, ascaad2016_028w10, caadria2016_291b13, 7ace, 83fc, ecaade2017_189xx, ed5b, 8f8b, aacd, fc1f, acadia16_344m21, 8b3c, d1c9, 1b23, 0f1e, e9a3, 1ba4, c439, ecaade2015_317e69, sigradi2013_294, ba1a, 2a9f, 7878, 3278, caadria2017_163h40, af70, ascaad2016_004k2, acadia16_196h13, 268c, ecaade2015_48g8, 0808, 1b15, 661a, 733b, ecaade2015_61k12, ece3, 4e08, ecaade2015_329o71, ecaade2017_172q, acadia14_365af, d87d, 8fc9, f74a, 8f00, ecaade2017_194q, 183f, e0c6, 2f19, 312b, 2f46, 32fc, 5f4a, 5778, ecaade2014_149i34, 0d6f, 66c9, 8756, 7a46, sigradi2013_167, caadria2017_124m33, 9ba3, 1f89, acadia17_189ee, d9bd, fa0f, 6d39, caadria2015_122p19, 77bf, 192a, ecaade2016_025l7, 4994, dd1a, 558c, caadria2016_497y20, acadia16_270f17, a1cc, sigradi2013_184a, 7a7b, acadia17_258h, 33c7, sigradi2015_sp_11.278n31, a0f3, sigradi2016_695r, 7433, 686c, ecaade2017_054gg, aea8, 3a54, ad2d, b852, b219, 62bc, ijac201412203l2, 258d, dfcc, f5ad, acadia14projects_479f, a260, 2caf, 36f3, 802a, 2fdd, 1993, af50, 3c3e, 9e2d, ecaade2016_243e65, 3a4f, 4a8e, caadria2016_725f31, 4d7b, ecaade2015_92t18, ecaade2016_230b62, 407d, b022, b5e9, caadria2015_033c5, 8761, acadia14_619ar, ecaade2014_220h56, c221, 2230, acadia14projects_565ah, dbfc, ed46, sigradi2013_407h, ascaad2014_008o4, bbe9, 7ac6, c6e2, 5dac, 7b34, 12ad, 9760, d8db, f998, c8ad, ecaade2015_246w55, 932b, ecaade2014_057e14, bffa, 0270, acadia14projects_637ah, 986b, 4b20, 8dc1, 48e3, 9bbc, c31b, 5bfe, 0ac4, acadia14projects_281v, 0a01, 5a75, caadria2015_061j7, ecaade2016_016h4, 6d76, ef37, acadia14projects_101m, sigradi2016_690d, af8d, ecaade2016_095h26, ecaade2017_008k, acadia14_101ao, 5ff1, sigradi2013_135, 6447, e6d7, 51d5, acadia16_372l23, 83d6, 5dca, ecaade2015_158v33, 4dce, 2b1d, be7c, d3fd, d3af, d317, 735f, cf14, caadria2017_190x45, fe8e, ascaad2016_039u15, 1ce3, 2548, 2381, ecaade2015_83i16, fba2, acadia17_26i, 3228, sigradi2016_781c, 1f95, acadia17_221ii, caadria2016_073b4, 8b18, ecaade2016_048s13, ecaade2017_031mm, 46b6, d271, 613e, 053e, caadria2015_150f24, 0730, a550, acadia16_106d8, 41d1, 1c56, 3ecc, 99ee, acadia14_33ah, 00a5, 113d, f0d9, e0c2, 134f, e258, 212c, a0cb, b277, ac5f, 5080, 5ee7, e573, 1f94, 37c6, 8aba, 24c4, c739, 4093, sigradi2015_6.387v9, bc5a, 3285, 127b, 9892, 68e2, 5d2f, 951e, 91d5, 57cf, ascaad2016_012s5, ecaade2014_184j46, d211, 94e2, acadia17_231t, 70b4, ecaade2016_123w33, 4cff, af98, sigradi2013_326n, fc3a, 37a7, 2346, df9f, 09be, 8d73, ascaad2014_003n1, 2005, acadia14_111l, c809, 6203, 7e36, cd40, 4529, 8b1b, b0fd, caef, ecaade2015_268e59, 944f, 564b, 03ff, 75ef, 0b66, efbe, 4f87, c86d, a328, 31aa, 2f5d, 4e63, 0a32, 999c, ecaade2016_216e55, 7ead, a665, 7b84, 076d, 4eb3, 5d97, 1312, c5f9, 9c17, 6b03, 5693, ecaade2014_108i24, 7665, ecaade2017_077yy, db9e, 8dcf, acadia14_101as, acadia17_520w, 938b, 0aa1, ecaade2015_158p33, 448e, 83e6, d7d4, afac, acadia14_681an, a4c6, a84f, acadia17_169ww, 2bb4, ascaad2016_022v8, 8912, 53f1, a368, ecaade2014_100d23, 80a8, e846, 2c3e, 804b, a470, acadia14_523at, caadria2015_208z30, 134c, 0f34, ecaade2016_167v47, acadia14_627az, 4412, sigradi2013_200e, 065a, e02b, e3d7, ijac201614208g14, 0392, 1522, acc2, 3b90, 02a1, caadria2017_145r38, ecaade2015_287i63, 8525, cc04, 422c, 2856, acadia17_511tt, e1c5, c013, 1a2c, acadia17_322a, 934a, acadia14projects_63av, sigradi2016_407u, 4d5d, sigradi2014_265o1, 3b5c, ecaade2017_031xx, sigradi2013_222h, 5a67, ecaade2017_117t, 984d, 3d25, sigradi2016_673hh, 07e7, 74d7, a282, acadia15_232n9, ecaade2015_336a73, bd44, ecaade2017_225j, d4fc, acadia17_90cc, f89f, 198b, 2a0f, 6868, c788, ecaade2014_060y14, c47d, 0b4d, 7b81, 09f9, aba4, 189e, 0756, 826f, caadria2015_111m17, d733, df32, e6dc, c8f5, 1625, caadria2017_145c38, 12f7, dece, 0c5c, 4d99, acadia14_375d, fe92, acadia17_80d, 5cac, 4992, 0452, 2d56, 2fa0, acadia14_523ap, 5920, 6f18, 8f02, 31a3, 8059, caadria2015_218s33, c120, 643a, c659, 43c3, ecaade2017_244ii, ecaade2016_078k23, 9496, acadia14_473ad, 5185, 2202, 031d, 3c7d, cf4c, 76ea, 3f78, ecaade2017_129nn, 756f, ecaade2017_032n, acadia16_344a21, 3f46, 7265, 02db, 2932, 0cea, acadia14_691ay, 76f4, ecaade2016_032t8, c1a4, ijac201614405e3, 1288, 10e7, 1ada, ecaade2016_096o26, c36a, 7efc, 8430, b30f, 9e96, aaa7, 761a, 167c, 0c58, a36a, f722, 0f6e, be0b, a7e6, ab8b, 3ae1, 1cef, ecaade2017_148f, b018, acadia14projects_167aa, ecaade2015_309t67, c5ab, aa62, 4e4e, 48ae, e274, 88a4, 4bf7, 8bda, acadia14projects_627al, e6eb, ba9a, 8501, 33fd, caadria2016_851r35, fc5c, c7a0, 9094, 7e74, a54c, ascaad2016_048h20, a12e, 1607, 6320, 3146, ae17, f12d, sigradi2013_400u, e87d, 086f, 71b3, 3fc7, b5aa, e037, acadia14_43aj, 2f34, 15d8, caadria2015_139x22, ecaade2017_208g, a0a9, df8b, ddf3, 1db4, 4a20, acadia17_273bb, acadia14_53p, 335f, c487, 811b, 1e34, 0578, 9d6b, caadria2015_073o10, 1484, 8ee9, ba98, df1e, 0bf3, ecaade2016_089b25, 1707, sigradi2013_393s, 15f8, 527d, cfbc, 86ff, 2bcf, 7d85, ijac201614201n6, caadria2016_559y23, ce30, 5877, 89c0, 2d5b, c536, ecaade2013r_002v1, cc23, 0ff6, f4d8, acadia15_407r17, d36e, 494f, acadia14projects_81o, 27bf, caadria2015_202y28, 996b, 5132, 3989, 97a7, 3a4d, c9f4, sigradi2014_042r3, 0f41, ecaade2016_025c7, caadria2015_226m34, sigradi2014_151d3, 877c, a1ad, acadia17_290i, a62b, 7bd0, 3aaf, 3c55, 930d, 66be, acadia14projects_531o, 72f9, sigradi2014_018k1, 0411, d002, b8f3, 21c3, 420a, 8850, 7656, 4591, 3b35, 53a7, 4e2d, 19dd, fb6c, fcff, 0f0d, 7fd3, 5c77, ecb3, 6d5c, 3a98, 7b48, 8c3e, bddf, acadia15_483n21, c8ca, ed90, 59b1, sigradi2016_488r, 60f8, caadria2016_157s6, ascaad2014_036b2, ee2f, d5c9, d099, 3fd6, c255, sigradi2014_213b8, 92f5, bd2c, 296d, eda8, c192, c2cf, d636, b3c2, 037e, a92f, ijac201513103x2, 7d26, 9301, b6e2, 2c3c, acadia14_333av, 3e19, 062f, ecaade2014_070i16, 6bb2, ecaade2016_199x52, 9492, 11fd, acadia16_62z4, bc51, ecaade2015_237h54, 6143, 269d, b646, 3674, 9d6e, e9b3, acadia14_347au, 840f, 2b08, d1e3, sigradi2013_414a, acadia14_177ai, ecaade2017_254kk, sigradi2013_223, f02c, b5f9, 328e, a70d, 3b32, 2afc, acadia16_154o11, 4fd0, ecaade2017_017p, ecaade2016_015t3, 4a2e, ccae, acadia14projects_311x, a7c5, 2165, 3fd5, 442d, d183, 216a, 38aa, 88bf, 48ca, 0487, eaed, da4b, 2a42, a7f0, acadia14projects_101t, 04a9, fec5, fee2, ecaade2016_154e42, 1617, caadria2017_142x36, 5d12, ijac201412408f2, 7d4f, 0043, 5792, 59c1, 4e7a, 16dd, f141, ecaade2014_225r58, be08, ecaade2014_050e12, ecaade2016_243z64, ecaade2015_83h16, e694, 44fe, ecaade2017_031nn, caadria2016_157o6, 39ee, 2d31, 9fed, cfcb, a75e, 6877, d4ab, cf93, d223, 41b5, acadia17_282ii, 0103, 5a6d, 1e8b, 4cce, 5cf0, ecaade2016_238t63, b4e3, a697, 52ef, ecaade2016_198h52, 8348, 769f, 110c, e4e8, ab54, aabd, e511, f33d, d6e9, 823a, 1b1c, 3562, eef4, 8f4e, sigradi2014_085g8, ce86, ea13, c3bb, e7f4, 6be7, acadia14projects_445al, 1fac, ecaade2015_217x47, 6660, d03a, 068f, 7027, a1e3, 9ea5, 44c2, acadia14projects_549p, acadia14projects_317t, dba8, ae30, ecaade2016_120c33, 5465, d876, acadia14projects_609as, ijac201513202i6, 9ddd, caadria2017_041d13, e61c, acadia16_236h15, c36d, 7f5e, ijac201412303f9, 7a51, sigradi2013_370, caadria2015_226u34, 26e1, ad07, ecaade2015_53w8, sigradi2013_397d, caadria2017_056i19, e2a3, 50f8, b000, 2787, 9203, 8164, 20d7, ascaad2014_036e2, ecaade2015_207g46, d70f, caadria2017_030e11, b464, 63e0, ecaade2017_309ll, 1a05, ecaade2015_59x10, a2ea, b7dc, b08a, ascaad2016_035n13, ascaad2016_054x21, 81c8, 46d7, acadia14projects_81p, ecaade2017_031zz, ecaade2016_bkot65, 46ab, 77fc, 880d, 4c3e, sigradi2013_189m, 5238, 6245, c04f, 0a72, 25cd, ecaade2015_206t45, 41fd, b252, e426, 56c9, 4759, 0a4f, c210, e1a9, c5cd, 2f58, 0c82, 4a83, 585d, ed7f, 5838, 1e1b, ce15, 41af, 175f, a266, 61fa, acadia16_460u26, ijac201412408p1, 10ad, acadia17_678tt, sigradi2015_10.7i18, ijac201412408i2, 3b9f, 0536, 709a, c024, ascaad2016_014m6, b1cd, d43b, 9f48, 1277, 7b2d, c1d3, acadia14_365ae, c388, 179e, acadia14_291am, be92, edf2, c769, acadia14_375az, fd2f, b6bb, f270, bf55, ca88, sigradi2014_345z8, 5509, ecaade2015_74n14, 6a8e, caadria2015_226w34, 730b, b0ed, ecaade2016_230a62, ecaade2017_194v, 4c2a, 38c7, 2e23, acadia17_391zz, ddd2, 2402, ecaade2016_040t10, ccd3, ecaade2017_244hh, a63a, 3d5a, c248, bfbb, 266a, caadria2016_343k15, 1e69, ecc8, be42, 062d, 560f, 92a1, 4a14, 96da, 8adb, b9bb, 4964, 2aef, bc15, 10b3, e22b, sigradi2014_144z2, b47a, 1054, d51c, 4e5b, ecaade2016_021e6, e105, caadria2017_115i30, 060f, 84c4, acadia14projects_531l, f019, f33f, ecaade2017_213qq, 1192, b798, ecaade2017_240r, caadria2017_079t23, b490, ecaade2015_178j38, b5c4, 65eb, sigradi2016_512b, 4ba4, 62dc, 72ef, 17f0, f66e, acadia17_91i, 3416, ijac201614401a1, 88f0, acadia14projects_281ae, a6ec, ijac201614401f1, e139, 184e, 152d, ascaad2016_011k5, 74ce, dca6, acadia14_435af, c10f, 9685, 0340, 5df6, cd1a, b76c, acadia17_511c, acadia14_291ao, 9b60, 1459, 04bf, ecaade2017_265j, b349, c3c7, acadia14_589b, e406, 8785, 098c, 742d, 3f8f, ecaade2014_187e48, 81cf, d53a, bee8, 00b5, 7684, ecaade2015_138f29, 66c5, 76c6, 50cb, caadria2016_135x5, f316, 14f7, e27d, sigradi2016_625hh, cd27, b061, ecaade2015_319i70, e2bc, 9b43, 7137, 8c97, sigradi2013_411l, 52c1, 51d4, 3307, da8a, ecaade2015_109t20, b247, e198, 09e3, fd4a, 6c78, f244, dee2, 6df0, ecaade2014_053m13, f7eb, f22f, e93c, 9ef7, 40a8, ecaade2017_288ee, 62ed, acadia16_224w14, ddea, ef8c, caadria2015_206x29, 167b, 730c, caadria2017_074s23, 06a8, ddd7, acadia16_260f16, c7b9, b364, f8a7, ad69, ecaade2017_232e, 74fa, 4464, 3b60, a158, fe82, 10db, cda8, acadia15_223b9, ecaade2017_111tt, ecaade2015_229e51, ascaad2014_028r7, d302, ecaade2015_77c15, acadia16_54v3, 0721, 8389, ecaade2016_084i24, ea14, acadia14projects_627e, db0b, ab3e, 9d3e, 1dda, 2792, f4ae, 1d50, 1981, 1640, e5f6, c85b, 5e20, a91e, f4a2, sigradi2013_238o, c302, 6729, sigradi2013_429e, 1f08, 518f, caadria2017_070m22, 8b72, f110, 3b46, caadria2016_373j16, 5493, 6399, c91b, sigradi2013_111v, sigradi2016_595cc, 5a3f, 2250, a361, ecaade2015_101g20, 9fb9, ecaade2016_080a24, 26ee, ecaade2017_215ee, 0c6d, 0a7f, 5a06, 4547, ad48, 369d, d5a0, c873, c0cf, ecaade2015_170m35, acadia14projects_565af, e825, sigradi2015_11.165u25, a0f7, eefc, acadia17_542ii, ea2a, 7aad, ijac201412206u4, ijac201412304t1, 8d8b, 260f, 2442, sigradi2014_045x3, ecaade2017_130zz, e204, 380e, 12b3, 0d15, f1e9, 7706, 4cd4, ecaade2016_078l23, 40ee, afc1, 83d1, 1c7d, 9da5, 5e68, 0e19, 56c1, 1726, 9f50, 643c, 1225, fcf0, caadria2017_183d44, 1a80, 78d6, acadia17_520n, 69f8, 575b, 521e, sigradi2015_3.201t3, acadia14_473ae, 417a, 12bd, 1bb0, 7135, ecaade2015_171k36, ijac201412403y5, 6aa9, 3691, d7ac, 11f5, 6e74, ecaade2013r_003d3, ecaade2014_168n41, ascaad2016_003b2, e7b4, 7e25, 6690, ijac201412204l3, ea6b, caadria2017_096a27, ac4f, 0b5d, be00, 6808, ac92, 2d23, b29c, a447, ecaade2017_194x, c0c0, acadia17_500ff, 5b30, 16b7, acadia16_344x20, 568f, c609, 9421, acadia17_145b, 7fe5, 2279, 0878, sigradi2016_779tt, 17a0, 2f2f, 818e, cd71, 5ef6, 5ea5, ecaade2017_215x, 4619, e858, be50, acadia14_655af, caadria2016_003d1, 42a8, b3d0, ijac201412205l4, 7cb4, acadia16_12e2, caadria2015_209x31, 0d9c, 76ed, 782a, 040b, 872c, sigradi2016_627f, ecaade2015_61f12, 60a9, e59c, b705, 9072, b2f5, 2d27, acadia17_520s, 7abb, caadria2016_105y4, 4901, bd06, c19a, 0849, 99ec, a39f, cf3a, sigradi2016_461j, 1b3c, 7741, ea93, aeeb, 21ee, 7a10, 14eb, 04a2, e1dc, ecaade2015_64b13, 61d6, f5aa, 4244, a1ef, caadria2017_110k29, 5853, bf19, 8b7e, 669a, 2311, f5a9, 5ae7, 3e98, ecaade2015_21y3, 6a99, 1664, 9379, 23f4, 7af0, acadia16_98i7, 449d, 2110, 8a28, e88f, 8a63, 0e30, ascaad2014_029b8, 38b1, d979, 84d0, ac4d, d46d, e303, b136, 2489, dd43, 6c2d, 92eb, 6beb, c034, ecaade2014_113s26, b0e8, acadia15_451h19, ijac201412401d4, acadia17_257e, 4a77, ecaade2014_149x34, caadria2017_165r41, 634a, 9515, ecaade2017_006q, e083, e6f9, 7cea, 27a2, 0f67, 24c8, 5659, acadia14projects_327d, acadia14projects_589b, d96f, 7179, b162, dd26, e3ed, d49c, caadria2015_049c6, cd99, 97f7, acadia14projects_479z, acadia17_648hh, 8efa, 9a96, b7d1, sigradi2015_13.316x28, acadia14_435an, ecaade2015_127e25, acadia15_443z18, ef6e, 6452, ef6d, 3167, 4283, 1c97, 2e8c, ebdb, a9c5, ecaade2016_046r12, ecaade2014_010z1, 89f7, ab51, a1a2, 5884, bbdf, e3be, 8a2e, ecaade2017_079q, b5d5, 9e78, ecaade2017_142tt, ecaade2017_089q, b790, 37e6, 684c, ecaade2014_163k40, ecaade2017_257yy, 46dc, 8c11, caadria2017_003o1, aa37, de14, d601, 1346, ascaad2014_035p1, d1e1, ecaade2017_164bb, 5b5d, acadia17_413aa, 60bc, 7871, a401, 8607, 044a, a0d4, ecaade2015_17h2, 38b9, 070c, f4a8, ecaade2014_145k33, 5faa, 088a, c51a, sigradi2016_659m, d152, 481a, 198a, ecaade2016_mrtj66, bae6, 8c02, b49a, 62c3, 9c47, a2b9, 7569, 30ed, 0e2f, sigradi2013_41k, sigradi2016_654b, 3030, 1d85, ecaade2016_230x61, 7f77, a96e, 6be4, 8ef1, 2946, b98f, 0934, e29a, b221, 10ff, bf90, e6d9, 4ce9, 417f, 1adf, 1608, b43a, 462a, 8203, sigradi2015_3.370y5, bcd6, 3ca6, b192, acadia16_214v13, 511a, ascaad2016_045h18, f31e, d401, 0501, 13bd, 94f3, acadia15_173v6, b520, ecaade2015_247g56, acadia14projects_23x, 62e4, 9d2e, 8d88, da65, 2ce2, ea55, 3755, 3f27, 203a, ecaade2017_181s, d4eb, d1d7, 7904, ecaade2017_091vv, 3942, 8c7d, 2f80, 500a, ijac201412203h2, 0c86, c8c2, 2644, 90ac, c3ea, acadia16_318j19, fd2d, ecaade2017_213b, cb22, e86e, 029f, 6533, 1d72, 1cc5, 2ebc, sigradi2016_764j, 25f9, bd42, a08f, sigradi2013_234i, ad21, e6b1, e357, fc47, d75e, ab7a, a5be, 1a17, ef35, 8b27, 65bc, 18af, e429, 175c, 21fa, d6ff, d1f8, d3e4, 2add, a7d8, b29e, a90b, cf11, 6bee, 44a7, 4678, a6d5, b910, 6739, ddf9, b9f5, 7624, c5a0, 56f5, 3537, 6de7, aeb3, caadria2015_004l1, c29f, 3e7e, ecaade2015_227p50, 1d32, sigradi2016_443zz, e85a, 52ea, b03c, 34a3, 15fb, 7507, ascaad2014_022f4, ecaade2014_111y24, ecaade2015_127d25, 3686, 4afb, 4bcd, a93d, ce8c, a341, 8ba1, cd12, sigradi2016_356h, caadria2017_158c40, 5702, ecaade2017_277oo, 1f1d, 8b1f, 952c, 4fdb, 7a67, c071, 15cd, 9167, a270, 2160, ecaade2015_148r31, 345a, 6ada, 9120, d309, f37b, d071, ecaade2014_113d27, 1aab, c34d, caadria2016_343e15, 0a77, 920e, 773d, 47da, 764d, 7f36, 0c3c, 907c, 9561, 7b15, 82d2, ac8e, sigradi2015_sp_2.112k29, 828b, a8f6, ecaade2014_140j31, f7fd, ijac201412408d2, a4b5, 5680, ecaade2015_318r69, 5e44, 417d, 727d, 416d, ecaade2016_134d38, 291e, caadria2017_041l13, 0471, f55f, 9a73, 4d14, ascaad2014_031k9, sigradi2014_263i1, 561a, acadia16_244u15, ecaade2017_234m, a74c, 6d43, c0fa, acadia17_658a, 1e9e, acadia16_12o1, acadia17_455ee, e06f, 24ae, 2c0c, ecaade2017_031ll, ecaade2015_15z1, acadia15_81w2, fba0, ecaade2015_180p38, fa1f, 6b67, acadia14projects_463ax, 6fde, 50bf, 6844, 5a3b, 8fab, ecaade2017_083zz, 243f, 0dc5, sigradi2013_205h, 7b09, cdaa, 49b1, f5b0, 3ff7, 4ed9, 2b0e, 4512, 5827, d468, 485e, b298, 0ac8, 3a69, 928f, ecaade2015_217a48, a4e8, 9e08, 1b30, caadria2015_202a29, 8568, 6742, acadia14_655w, 2625, acadia14_117b, dcfb, f142, acadia16_460x26, 5824, dce7, ecaade2016_136x38, 14f8, 70ab, 512d, 44b3, d821, ecaade2016_087t24, 0921, b0ae, ecaade2016_036p9, 7255, ecaade2014_224b57, 507a, 0187, 0b9f, 2fdf, 3238, 7600, a94d, ecaade2014_138z30, 5eb0, acadia14projects_609av, 4c27, ijac201614303m2, acadia14_145ah, 8e09, db41, 0370, 072a, sigradi2015_10.74r18, f1c7, cfcc, b4ac, a8dd, c718, acadia15_311h12, 2273, a4ef, 062c, bacc, f4f1, 60f0, 8942, sigradi2015_1.320h1, ijac201412305h2, d95d, 362a, 9640, 61ac, acadia14_565aj, eba4, 4f78, 43bc, acadia14projects_311z, 2432, ebd7, bc7f, fc90, sigradi2013_375, 074b, 3eba, acadia15_451a20, a05e, 0288, 166a, 7eca, efce, e260, 766f, c745, 1ec5, sigradi2015_10.378d23, 5c22, a84d, 05e7, ecaade2015_205a45, 5da3, 6352, 232a, af82, d12e, ceb3, b826, acadia15_274h11, 8683, e828, 0120, a33c, 03de, 734c, d5b9, f9aa, 7efd, 58d6, db8d, caadria2015_122g19, 65ed, e241, 9e9b, a528, 0b1a, 548d, e96c, 039d, acadia17_608q, aff8, 69d9, aedf, 1b48, de52, ecaade2014_224r56, ebf3, 7914, sigradi2016_455d, ecaade2014_016y3, 8950, 55fe, e5ec, e9db, 0621, 468d, caadria2017_028e10, d0a6, 3743, 6683, c441, ecaade2016_140i39, ce88, sigradi2015_9.347l17, ecaade2016_158o43, a247, c597, ecaade2017_232i, ecaade2014_157i39, 0191, caadria2016_321m14, c29a, ecaade2015_284u61, d80f, e621, baf8, ecaade2014_149v34, caadria2016_683e29, 08bd, cf7c, ecaade2017_305d, bcc1, 7941, ecaade2017_243ff, acadia15_343e15, 9813, 1a94, 4207, 2a1d, acadia14_565af, 0da5, acadia17_413bb, a7d0, 22d8, 6a3f, 9135, 3e42, 4914, e29c, ecaade2013r_003h3, fddb, 879d, e34d, 9405, acadia15_123l4, 6a23, 7387, acadia16_214j14, 6333, 57ad, 1132, acadia14_53o, 402a, cd4c, ecaade2015_113t21, a931, 83ca, 2c16, 2987, de8e, caadria2016_839p35, e104, 6dfa, 30b5, 9fb5, 64e6, e1f9, 7664, c191, 6dc0, sigradi2013_425s, 59d4, caadria2015_073t10, caadria2016_003c1, 4bbd, a0bc, 172a, ecaade2015_256d58, d085, ecaade2017_255p, caadria2016_641v27, 3229, 26ed, 2ab9, 0611, a79a, 9759, 808c, 58c5, e684, 9f8a, 9660, 512a, caadria2017_165j41, 5f7f, 71a3, 70f6, 3fc9, acadia14projects_565r, 452b, 739e, 19fc, f97a, 2a91, 82d7, acadia14_445af, c12b, 598f, 6dad, acadia14_23ae, 133a, 8e3c, 52d9, acadia16_460t26, 9c74, 7c1a, 4555, fa21, 57da, 3c9c, d675, 6257, ea66, 02d5, ffd0, a813, 2339, 7bff, ff4f, aeff, c20d, a0e5, 2b60, 2e15, 9314, e5e6, e649, 9364, 866e, f377, ecaade2015_158d33, a2a7, b65b, ecaade2017_308y, caadria2017_054b18, 286d, fa96, 1c5a, 114f, 310d, 0b3a, 0e5a, 705f, d017, e35d, acf7, fa79, 6276, 0aed, caadria2016_683i29, 8341, 6cad, ecaade2014_224s56, f480, 4e67, d3fb, 1ca9, e324, sigradi2014_152t3, 02e2, 261b, caadria2016_611j26, de6b, 4be6, ecaade2014_024o7, ecaade2017_164u, 3f31, acadia17_669s, 88e1, df36, d3dc, f11d, 461d, dbbd, ecaade2015_196v42, 5ec5, ea6d, c40b, sigradi2016_515m, ecaade2015_129s25, 9118, acadia15_451t19, 765b, 860a, fc48, 0c03, 71c7, acadia14_375l, 5028, 1897, 9cd4, ecaade2014_168y41, e6c7, 39a3, 7fd2, 19b9, sigradi2016_625ll, 66ca, d829, 4588, b319, ecaade2017_252i, 8819, 8c75, 7df3, 64f7, d8f9, 650b, fd46, 6a19, 8a9f, 26bd, 1deb, e325, 7091, 9db3, 7f1b, 010e, 7dab, 8a5a, d3ce, 4c2e, 7452, 2dc3, acadia14_709ar, 4cf7, 491a, 4fc5, ecaade2014_015k3, 5849, 4b93, ce27, acadia16_98u7, acadia17_491w, ecaade2017_028l, 7a4d, 8949, bf18, 5ab1, sigradi2014_049h5, f565, 2c65, de48, 7e2d, ijac201614202i8, acadia14_479m, 830d, acadia17_560j, babb, 654d, 428c, ecaade2017_208r, 4b23, da40, c10b, f1b2, sigradi2016_510zz, 15f0, 00b6, caadria2017_081z24, acadia14_655v, 717a, d99a, ascaad2016_059i23, ascaad2014_018e2, 3a40, 0966, fb4f, a011, 5b0c, ecaade2015_169c35, 42db, 446a, df06, caadria2015_114s17, 4f74, 43ac, sigradi2016_356c, 0ce1, b9c4, sigradi2015_9.347t17, b3a4, d82c, 46a5, 59cd, 1c84, ecaade2015_55b10, 0a34, acadia15_483d21, caadria2016_755n32, 60ec, ef6c, e10d, acadia17_424nn, 00de, 27d4, ijac201513201c6, b8b9, e395, 79f9, 5099, 1900, ecaade2016_089x24, a977, 630f, ecaade2017_051t, 2b4e, d340, 1c4d, cd89, caadria2016_621r26, 5eb2, caadria2016_621t26, c691, ecaade2015_21o3, acadia14projects_479i, caadria2017_101f27, 0c06, ecaade2015_196m42, caadria2016_105g5, e764, 2c7f, ecaade2015_196n42, f8f9, sigradi2014_213m7, a00c, f0cd, 80f7, 56de, sigradi2016_815z, ecaade2015_28v5, ecaade2017_265n, 95ef, 4c95, 64b5, cf82, 1254, 05a4, d747, 24e8, 3657, 15a8, 4bc7, f4b4, a807, d0f8, a285, ecaade2015_205d45, 4ad4, ascaad2014_010u5, f687, 9423, b102, 9ac6, sigradi2016_642ll, 8ab3, c45d, ecaade2014_153n36, e7ea, e4a8, 5954, ecaade2017_252g, ascaad2016_003c2, 8608, acadia16_352s21, ab1e, a6e9, 762e, f81b, d45f, 6fe5, 2679, 49f5, ef3a, abc2, e814, 30a9, ijac201614201r6, e62b, 9ad9, 0b3b, sigradi2016_440gg, 7d04, 07a5, 3ca1, 2c04, c27b, ecaade2013r_003v2, 1890, ed79, 8f9a, 8d94, f9e5, 8b6d, 290a, dc97, e508, 4d17, f6b1, 0fcc, 99c5, 6548, 6907, ecaade2017_254uu, 11c8, 81ab, eb0f, ba28, f93c, 5c78, 02da, 38fc, 5cef, 272d, 0a87, cdb7, 65b6, 5a4f, 58ab, acadia17_560k, c507, 8c5f, 8ef2, 0fb7, d772, 6b31, a845, fb31, d3c5, c7c2, da4d, d3b1, ijac201513203c7, 2bac, 7217, 59a4, 99d8, ecaade2014_100f23, 3cf7, 216d, sigradi2013_157, 2a88, 5697, c51c, 75dd, 3910, 8483, 5a28, e710, bc2f, 12cf, 43bb, 45ef, 9b47, ecaade2017_198r, 37e0, 1a4b, dab9, sigradi2014_265n1, a3a6, b0fb, 265e, 9a16, 415f, dcb3, ecaade2015_317x68, ecaade2014_153a37, 8308, e37f, 74b4, 36e1, f2a0, b209, 4675, 2a04, acadia14projects_709al, cf2f, sigradi2016_729ww, a332, 9454, c549, caadria2017_048f16, 10af, 3bc2, 87a8, 7bc0, a5c7, 2e2b, 77c1, 2298, ec48, 4af6, ijac201614207p11, dedd, d008, ecaade2016_ws-dheritaget67, 12a9, 1654, 360e, acadia14_435ak, ijac201513203g7, 0a40, 1283, sigradi2014_095j8, ecaade2014_147w33, 99be, ecaade2017_108r, 1cab, 94bf, adda, 8f3c, sigradi2014_339x7, 9a95, ijac201412306c3, ascaad2014_027j7, 800e, ae79, acadia14projects_565ad, 2f12, bf01, 5e07, ecaade2015_113k21, 5834, sigradi2014_176e5, 48fb, aef4, 7247, b244, 1795, ba55, 776e, c881, ecaade2015_336b73, 7704, eff7, 3340, 5388, 1904, 231a, sigradi2013_397j, 1562, acadia15_149t5, f251, 723c, 817c, 160f, 14e9, ecaade2017_129oo, ecaade2016_119r32, 8ead, abc3, df64, 2662, acadia15_57a2, 28c5, d1f4, d0dc, d290, 17bf, ecaade2017_173uu, acadia15_451z19, 0805, 5369, 5890, 6ea8, 42f2, ecaade2014_202p52, 1345, sigradi2016_524q, ecaade2015_172d37, ecaade2017_028g, sigradi2015_8.339x15, 09a2, 9fc8, ecaade2014_070g16, caadria2016_735t31, 0301, fb1b, 872e, ea1e, 4a43, d1b9, cd08, e51c, ecaade2015_155n32, acadia17_349z, 3597, 9d7d, acadia17_307hh, 1ec0, bfc2, d13d, 002d, caadria2016_651i28, f618, 05b3, ecaade2016_166e47, 129e, b19b, efd1, 6513, 20eb, 714f, 8e8e, f2c1, 3b2c, ecaade2016_121r33, acadia16_206n13, ef7f, 233e, ecaade2016_210d54, c7ab, 79fc, 3111, e0a5, 1b1f, sigradi2013_285e, 20e3, ecaade2017_198a, caadria2017_016b7, b454, ecaade2015_53z9, acadia17_231aa, 0d2d, 599f, 1b45, 40b8, 7af5, caadria2015_130r21, 8da3, 01b0, 9d89, fc64, ecaade2016_128h35, b496, 3cb1, c746, f940, 861f, d72b, 47c9, c915, 8f37, 9e42, 8b7a, 960d, 670e, 44f5, ecaade2015_21l4, acadia17_570ff, 47be, b9e0, 74b7, e131, 7aff, caadria2017_054f18, sigradi2013_158f, sigradi2015_10.309u21, b6ba, caadria2015_004p1, c272, 5249, 9c93, bdd3, 2486, a831, e28e, 5f38, 9659, e706, 9805, sigradi2014_032l2, 37ae, 749c, 36a2, c1b6, 8291, 5604, 45cf, acadia17_435d, abdd, 3901, ecaade2017_265i, 0813, 79ca, 2e1e, ecaade2017_grie, 24e4, ecaade2017_094d, 1f44, b201, fb1a, 275b, ca2a, 5bee, 8b97, ecaade2017_268ff, ascaad2014_005z2, 8788, 7bb0, 5427, fed2, 68aa, e56a, dba5, af2b, sigradi2013_189h, 1fcd, e9a1, c76d, d869, ec7b, dafb, 4645, 88f7, 1991, 1da4, b4b9, 5201, a516, ecaade2013r_017z8, cfde, ecaade2015_207o46, dd38, b1d3, ecaade2016_096n26, fb52, 8e43, e8df, caadria2015_188t27, 98ca, sigradi2013_74e, ecaade2016_bkos65, acadia14projects_661k, 0579, 4695, b3f6, 87c6, 1c14, f713, f19d, 2e7c, e225, 80b5, fcec, 02bb, 8142, b7b9, 7807, 3067, acadia16_362o22, a52a, 889b, 1888, 4d2b, ca8b, 3719, f589, 0cec, d7a5, 92fc, 1001, c99d, e34a, sigradi2013_52f, 3109, bc98, sigradi2014_137j2, caadria2017_124g33, 56cb, 1196, 0ed4, acadia14_709ao, ascaad2014_005e3, 8449, 9169, 9239, acadia14_627d, caadria2016_819t34, sigradi2015_8.81w11, 4bd8, e696, ecaade2016_067s16, 3b26, 1278, 8765, f602, 9936, ecaade2014_138w30, 4a4c, f556, sigradi2015_8.276y14, 620c, 9992, 3450, 2b0a, 153e, 8826, 80fd, a938, 0502, acadia14_101af, ebef, 38ed, 9c6f, eac4, ascaad2014_008k4, f8e0, ecaade2013r_003c3, f7f3, acadia17_231m, sigradi2013_342j, 9e8d, 29fb, caadria2017_109c29, ad02, 2388, 9695, 2058, aec0, 0522, ecaade2015_206o45, c887, a77d, 648d, 84be, 1003, acadia14projects_311s, 6ba2, f862, ef32, 0a37, 6a47, 6f3e, 21d4, 7946, ijac201614405t3, 34a7, ecaade2014_065a15, ecaade2015_158m33, acadia17_348k, ac63, e822, 72d5, 1ad3, 121a, c8cc, 43f4, 7b52, sigradi2016_614v, e9b7, 66a5, b883, cfc3, 45af, 3a18, ecaade2017_026ll, ijac201614401d1, 53f4, c428, sigradi2014_049k5, 2797, ecaade2015_87y17, c55e, aed5, d1aa, e643, d4f4, caadria2017_182x43, 09bc, 44ea, caadria2015_102v15, 4bbb, cbcf, a99c, acadia16_62i4, 8e28, c458, 25ab, ecaade2015_317v68, a2e2, dc8d, sigradi2016_544d, 2799, ecaade2017_054jj, 271f, acadia16_326s19, ecaade2017_227o, a028, 59b3, sigradi2015_11.136s24, c0ec, bd69, 03ec, 12b5, d717, 3b9d, caadria2015_023w3, ecaade2017_jgop, 8d98, ecaade2015_301z65, ecaade2014_141e32, 9b0a, 6736, 5d14, 3754, cc71, 60ea, 76e1, ecaade2017_038tt, acadia14projects_167ab, 72a4, d38c, ascaad2014_005p3, 5b7f, ecaade2014_079y18, 73ab, 3e47, 0f28, ea1b, caadria2015_226y34, 21a5, deb9, ecaade2014_127n28, d58f, ecaade2017_148b, acadia17_637xx, sigradi2016_417mm, ecaade2014_084z19, sigradi2015_6.42w7, aa82, 78fc, 4334, 9562, 97b5, 100c, 6f57, ecaade2016_023n6, c0ba, 9c9e, b71a, ijac201412402b5, caadria2015_111f17, a0e9, d30f, 9928, 4ca4, 40d7, acadia15_483m21, a41a, 84d2, acadia14projects_111g, caadria2015_070y8, accc, c9c5, 5a5c, 94b8, 825e, 9bca, 9316, ed9e, ascaad2016_052g21, 24c2, sigradi2016_752zz, 4776, ecaade2017_214s, 3bc3, 3a33, caadria2017_145z37, 6248, 2fac, d17b, 3f6a, 734a, acadia14_145ak, e72a, 1cd2, dda1, 84cd, f54e, 0975, 2258, cd74, b0e7, 5bf7, ecaade2016_127y34, fbac, 31d4, e10c, ecaade2015_113j21, ascaad2014_036f2, 9be5, acadia17_570v, 7615, 50ac, 19a8, ecaade2017_215wr, a522, d326, e6a5, cfec, e101, acadia14projects_101ab, 6e1a, 2491, ecaade2017_164o, 2ef3, 3d1b, 8784, sigradi2016_420vv, c6a8, e58a, e276, acadia14projects_347ap, bc08, sigradi2015_1.288c1, 3e23, e213, 9436, f7b8, 75a2, ac59, e3f3, sigradi2013_386m, 8577, c0b6, ecaade2017_042ee, 89ea, sigradi2013_189k, 8a4a, 1e6c, abd6, 03cb, sigradi2014_197z6, 63dd, 8ee4, 784e, cfab, 1905, b8ee, ef3b, fc16, 4d05, 965e, caadria2017_052y17, da9c, 9345, 018b, 3360, caadria2016_343f15, 5475, 8532, 1a10, fec2, ijac201412403a6, ff74, 239b, e1f5, 69bf, 4661, 96ba, ecaade2015_304f67, 0977, a62a, a274, ecaade2015_170g35, c756, a8b7, 4fb5, acadia17_162u, 218a, d5fb, 14b4, ecaade2016_058w14, caadria2015_142m23, ecaade2014_175o43, ecaade2014_206l53, 973e, 4c1b, ecaade2015_207n46, 67b4, a870, bfdc, bc6e, b3d1, 083c, 33c0, 1e60, 43cb, 2acb, 83d8, 3bd0, 74c8, ecaade2017_076aa, c594, 83e8, ff1f, d851, 39ba, b48f, 5d21, 0f73, ecaade2017_149l, 6e77, 05b0, caadria2016_395x16, 4bd2, 71d3, 2a6c, d1d3, ascaad2014_022m4, e8da, 3d7e, acadia14projects_53n, 122b, ecaade2016_002e1, 428b, b8d7, sigradi2015_6.151g8, 0bba, caaa, bf7e, 4817, 71bc, f477, ascaad2016_011g5, 0128, ecaade2014_010n1, fde4, ecaade2014_105y23, e60d, 543e, 0662, acadia17_435g, acadia14_145p, db69, 4c4c, 6418, d0ae, bc02, ecaade2016_037y9, 655a, c59e, acadia17_89z, aa5b, f426, 59f4, 9c7f, sigradi2015_10.177w19, b142, sigradi2016_777mm, e9dd, f4f8, 6c60, 7522, 441e, b631, 2c77, 6fe2, 8805, acadia14projects_601ab, c5ee, 4456, 8aaf, 0e2e, ae5a, 20c0, sigradi2013_347o, acadia17_348i, 7a68, caadria2015_226a35, 57c5, ecaade2016_230n61, ascaad2014_017j1, a452, acadia14projects_229g, sigradi2016_490cc, fafd, 2722, ecaade2017_152dd, 3626, 5daa, ff85, 1a1c, 118d, 556c, 66f1, b6e3, b90f, 70d0, caadria2016_219i10, 81d9, ecaade2016_026v7, 7d40, 3395, 9dab, 0c13, f144, caadria2017_051x16, 0232, db5d, 2137, sigradi2016_647mm, sigradi2014_042m3, 3066, 309b, 6ced, 2c9d, af30, ecaade2014_168t40, acadia14projects_479az, acadia15_95g3, 4d65, caadria2016_085g4, 7850, 747c, c811, acadia14_189al, af5c, c814, ecaade2017_044kk, 8dd6, 93c5, caadria2017_001e1, ijac201614309t6, 0b90, sigradi2015_12.215u27, e534, eff0, 63f0, d653, ecaade2017_003e, ce2d, acadia15_173o6, 4cc8, f48d, 499c, 9a6d, cbf1, 8c2d, f473, bcb4, 55a4, 9ef5, 32de, ecaade2015_81p15, 0d28, 91fc, c12e, 06be, 4a02, ecaade2017_170f, d2b5, 8843, caadria2015_226j34, 6032, 593d, ecaade2017_116b, 29d0, sigradi2016_530ff, bc78, 4eb2, 3dec, c7c4, 3ac0, 507b, 287e, ecaade2015_235z53, d91b, 5a38, 7dc2, ecaade2014_157h39, sigradi2013_112c, acadia14projects_479ar, 1992, fa47, be71, ae29, 0f64, ijac201614407x4, 8d32, dfad, 5524, ecaade2017_152zz, 9190, 0a2f, eaa8, 0fdc, ecaade2017_202r, 36ad, ec95, 36d8, e49f, 9a90, fb93, 5597, aec7, b098, 73ac, ijac201614201b7, 2da7, 4199, 7e20, d460, 5d1c, 1027, 2218, 59aa, 6680, 5b2e, 36b2, ascaad2016_041f16, a51d, fe7b, 3491, 0f16, acadia14projects_609ar, caadria2016_819j34, 4abc, 49fe, 9707, 5f78, 4364, 1439, 8e75, 0dad, e248, 556d, ecaade2017_002b, 4553, c02a, ecaade2017_129pp, f488, aa85, 199c, 6267, 42f8, acadia14_247j, a3b9, f67b, 7c8f, ead6, 06ae, 8589, af73, 7571, d478, 602c, ef63, 8f9c, fd9e, eeda, 3961, 53d9, ecaade2014_024k7, 1d62, 7cc5, 306c, b037, bc1d, ecaade2017_215uu, cb69, 51f8, b9d0, sigradi2016_817a, acadia14_347am, aae5, 9490, b360, acadia17_59j, 7f49, 5fbc, 0338, d09d, 07d8, acadia15_407u17, 7f2d, e3d2, d977, 1514, 3e1b, 5394, 57e3, cc30, 3ae4, 26ff, ecaade2014_194s49, e8aa, 83e0, aed2, f1d0, 9400, 0677, 3928, dfab, e8b9, sigradi2013_414t, caadria2016_157m6, sigradi2014_345g9, eb4f, dc6a, 78c5, ecaade2016_217b56, ecaade2015_301s65, ecaade2015_25g5, 4bf8, ecaade2017_143p, 3faf, ebf0, b05a, 58bc, d97f, 6365, e553, 29a6, sigradi2014_329y6, 6ca0, 58ce, caadria2016_187f9, 84b0, 3e58, 44ae, ecaade2016_210h54, cbd7, ab1f, 1caf, 6d4b, d8bb, 4ac6, c8bf, 13da, ae8a, e1ab, ddc5, ce53, 17c0, a8de, 2de8, 9bf2, 81d2, 7e4d, 1463, 25e5, ijac201614405c4, 2139, 1f14, 0bfe, 9a0c, f1d2, 68f9, 6111, acd2, acadia14projects_497p, 6c5a, ecaade2014_225g58, 71cc, 07ff, d7c7, sigradi2016_659o, caadria2017_182t43, a585, acadia14projects_375j, e338, e024, b100, 6f52, ecaade2015_59m11, cb47, ecaade2015_269s59, 6be3, 696f, 3e8f, 6f5d, ecaade2016_075e22, 53aa, fb78, dd54, 4b27, 0394, 57fc, d69c, bc4a, f02f, d076, a149, ecaade2016_239a64, 8ee2, e736, 5054, aff3, d29b, 12d4, 3592, 77c4, acadia17_71jj, 34f3, 9bb1, d4c3, 8fca, fcf4, 431a, 21c8, ascaad2016_045u18, acadia17_481n, 92c5, ijac201412205x3, ecaade2017_271i, 74af, 66eb, fd81, 74b1, d997, d486, 1d52, acadia17_177k, fb15, 6b12, cd04, 41c1, 5d4e, 68dc, dd85, 7b79, 4eda, bee5, ecaade2015_17o2, 6a90, f0c1, 2ada, acadia14_699h, 5f11, 6449, 6220, 4dbd, 2bb8, 7527, acadia15_211o8, 6367, ecaade2014_186d48, 3d6f, 33aa, 2f86, 16b6, e9d3, 5f19, b7e6, 66c3, acadia16_224e15, 27e8, 721e, acadia17_145c, 3606, ecaade2015_22o4, ecaade2017_302aa, 81b9, 7314, 55cf, bd0e, ecaade2017_051v, sigradi2013_267t, acadia14projects_117aw, 820e, 887f, 6b3d, a095, 437e, edf6, e1d9, ae0b, d163, aa88, 16ca, ba1d, 72b9, 19a1, 40fe, ecaade2014_149l35, 3129, 3567, acadia14projects_655x, ijac201513303x10, acadia17_290l, a443, cc3b, 38bd, 5119, ecaade2015_336d73, 7d91, 6ca3, c23a, caadria2017_107z28, f1fb, 001a, 7f11, 0b0c, caadria2015_130z21, sigradi2016_512c, ascaad2016_028m11, 6f45, b39b, 08bb, ba37, c7da, ascaad2016_022m8, 6869, 23ac, ascaad2016_047v19, 89a0, f1d8, c83f, 4dec, 35a3, ijac201513201s5, 95dd, 228e, 2b25, acadia14_177v, 9d20, f9bc, sigradi2015_11.196j26, e479, acadia14_549z, a3c3, 95ca, 5260, 72cc, 9ffb, ecaade2016_140j39, 08a8, 46fa, 8e77, ecaade2016_071w19, 6093, e9ad, ecaade2016_217x55, ecaade2017_291x, 9ab5, ed61, sigradi2015_3.111b3, 5e3a, 7d03, 176c, 4833, 8187, c961, edf3, b6ee, f92d, ecaade2017_199ii, b782, 2333, ab6e, 680c, 2e20, ecaade2016_113c31, bedf, 9aae, c07f, 7862, 51ff, ecaade2017_097bb, 83b6, ecaade2017_085l, 03ca, 7c21, 8c8c, c28d, b844, da26, f8fa, cc31, 1d9e, 759f, 5cdf, 9389, 351f, b8e6, 8050, b4dc, 0ef6, acadia14projects_589k, da5d, ijac201513305p12, a6ef, acadia14_619ag, fc8f, 04ad, acadia14_531m, 4882, 5fc4, acadia17_211m, 93f9, acadia14projects_445aj, 7883, a854, 647c, 5b54, 372a, 1f5d, 7a2a, a1ae, 4f3f, 3895, fd86, deed, 8a60, cbc0, c488, e15e, a320, 59ff, caadria2016_177i8, f47f, e4ad, 9879, 7797, caadria2016_271w11, e8bb, ae54, 1878, c12f, 782b, sigradi2015_8.264s14, ecaade2014_144y32, 040d, 1433, 662c, sigradi2014_345j9, 2b8c, acadia14projects_135s, 8a16, 8b03, bcf8, 6474, 3bec, 1cd5, 58f6, 41ec, ecaade2016_087s24, caadria2015_102w15, f705, ecaade2016_025p7, 88df, 3c72, sigradi2013_429d, 807b, ascaad2016_046n19, acadia14_63al, ecaade2017_302ss, 55c0, 8e50, ecaade2014_029b8, b899, 5962, 4a46, 1cd4, 2498, 81a9, ecaade2013r_009x5, fc21, d6ac, 9533, d3d8, 7c33, 2f79, 7ca2, 2658, 962e, 959d, b843, ecaade2017_256mm, 6cfa, 3574, sigradi2015_11.142d25, sigradi2013_359m, 8fbd, cbbc, bf43, 359a, 44ff, sigradi2013_303r, 030b, ecaade2017_253bb, ac0c, ce2a, 0abc, 516c, sigradi2015_12.215r27, c898, 928a, 3d62, caadria2015_190l28, acadia17_403u, a56e, 1222, acca, 964e, 9343, dd83, e652, f725, 5ab4, caadria2017_054h18, 7596, 88b5, f16d, d9bb, 73de, 872b, f894, 4a0e, b707, acadia15_431i18, 0f4c, 530d, f606, 867f, 4086, 57e8, 0458, f650, 7bed, 30e2, 88cf, 75f3, 8ba3, fac5, 842e, acadia14projects_63ap, 5746, 2c29, acadia14_549r, 824a, 885c, 3429, caadria2015_078n11, caadria2017_051m16, ee1f, c924, d99b, 1339, 2833, ecaade2016_106m29, 8c8b, 7c81, dae6, acadia14_281t, 59f1, 1832, 6861, ecaade2014_072k17, 8067, 97c1, 9056, cc6b, 040a, ecaade2017_277mm, 3159, eb2f, f40e, 1b9a, 82cf, cce0, 9ef6, 79b5, acadia15_263x10, c6ee, acadia17_316pp, ecaade2016_099h27, 9b78, caadria2017_037g12, b0a7, 3332, 30e7, ecaade2017_006yy, ef3e, cf27, 8561, 9bf3, 6774, 6b26, sigradi2013_42o, 652d, e234, 5e0e, e04f, 888a, be0f, 20e7, 0f54, f4aa, 7cce, ecaade2016_222x57, sigradi2015_10.377t22, 8bb9, d8d0, 06cc, acadia17_445u, b65c, ijac201412303y8, f53d, 4b81, ascaad2016_045k18, 323f, 0c12, ecaade2014_218l55, 81ea, ecaade2017_059nn, 9731, 92e2, bbfb, fe64, 85dd, acadia14_661p, c550, cc05, ecaade2016_217s55, 0d97, c8bc, 9b45, aa38, 1a13, 900a, 4ff3, ecaade2017_014qq, sigradi2014_232o8, d592, d247, 5b21, caadria2016_405e17, 3201, 7454, c97c, 62d7, 983a, 1938, 42c1, f2b5, 3455, ecaade2016_223d59, acadia14_291i, 4b0f, 0b26, 39c8, ecaade2015_170v35, 2177, acadia14projects_247v, 264c, d42d, e544, 9021, dc80, 45ac, 33da, d10e, 9570, 2882, 2fb0, ee51, sigradi2014_082t7, 6c3e, acadia15_323u12, 0831, caadria2017_174n42, 04c3, c493, a301, 7c83, 5eae, faea, ascaad2014_004d2, acadia14_101p, e280, 6bff, c321, 5668, 7013, 57a7, acadia17_637ww, df7f, 2f76, 24cf, d6c6, bb9d, b21c, dbff, ecaade2015_225g49, f3ca, 484c, e2fc, 1622, ecaade2016_018f5, 01d1, d893, 7ac3, ecaade2015_161i34, b92f, 6a2e, 46f7, b877, sigradi2016_399a, 200b, a4c9, 4cd0, caadria2016_301m13, c9ec, ecaade2017_014xx, ffeb, 25a3, 8681, 730e, e6e7, 0d2c, 2f4d, 378d, 6573, 3afa, sigradi2016_356g, 48e5, f3ad, acadia16_318l19, 9b4c, acadia14_619ao, 6ad7, sigradi2015_6.42t7, f74c, 8c01, f09d, 84e2, 1df7, 3839, 43e0, ecaade2016_223x58, ascaad2016_046r19, 36a3, d293, ijac201614302g1, acadia14projects_63au, 781c, fc0d, fd91, caadria2017_096u26, 698e, 68e7, 07df, 682d, c306, ijac201614105b5, 247e, 6f9c, 538e, ecaade2017_169mm, sigradi2014_345h10, 86fc, 08a9, ecaade2015_136u26, 5d38, c7cc, 5666, 66df, e2d6, ecaade2015_55n10, 38de, 6b27, 78ce, sigradi2014_047p4, cf29, 03fd, 070a, 3ceb, ijac201614307v4, e645, f718, ecaade2015_94k19, b4ae, e221, 4b5c, acadia15_357y15, 32a0, 1370, 0b60, dc07, a4d6, 423a, dc00, sigradi2016_484k, 162d, f49a, 0e0f, acadia16_298n18, 77f4, 51ee, ecaade2014_072k18, caadria2017_051l16, 1b5b, 4884, d86d, ea82, 4948, 83cd, 4749, 392f, 4911, caadria2016_601r25, 1199, 5da1, ac44, 6c45, 738e, sigradi2016_385tt, 43e6, 51b6, 192f, 166e, 7a0f, ecaade2017_026tt, 2629, 5bfa, 910d, caadria2016_797m33, sigradi2014_048d5, ecaade2015_193l40, caadria2017_063w20, 2927, a2f9, de31, 326a, 913b, f510, ef57, ecaade2016_175h49, 469b, 339d, afc0, 6289, 376f, ijac201614305r3, ecaade2016_057n14, c6a2, acadia17_532dd, beed, 5c90, 6239, 52f7, 03d8, ijac201412302a7, 78a4, acadia16_270d17, a647, ecaade2015_297g65, 6e0e, 25b8, ecaade2017_199x, 1800, 1c7f, 6ed5, ecaade2016_110f30, caadria2015_139c23, e84e, ba78, 4a12, 897e, aae7, 34ce, eb28, 623b, ecaade2014_188o48, bb67, 1e0f, 095f, ecaade2016_070p18, f3a4, 6a0f, 781b, 24a5, caadria2017_052v17, f13e, 0c1d, 02f4, fb0d, acadia16_140d10, ecaade2015_92s18, bff0, 3958, caadria2016_621p26, 8644, caadria2015_203b29, 3210, ffb8, ec16, 602d, e441, a7bf, 6f60, caadria2016_333v14, 8184, d6e0, 69c7, f152, 7576, cc5a, caadria2017_145g38, c6e1, 97c7, caadria2015_016g3, 0ea9, acadia16_12k2, acadia14projects_63an, ecaade2017_116qq, 9b12, 3cd5, acadia14_125u, e78c, 9d87, sigradi2016_724tt, 3ce3, 2c76, ecaade2015_37f7, 127c, eb08, f3e7, ascaad2014_027k7, 1fa9, ecaade2017_291r, 6608, e02e, 9063, 8d29, acadia14_523ao, d167, df46, abdb, af47, caadria2016_013t1, sigradi2015_6.387j9, b7ba, 3d69, 4801, da68, 7162, ecaade2017_009w, f4b0, caadria2017_124u33, 0659, ae2e, 2425, acadia17_60s, a7a4, 9d12, ijac201513104l3, 0f38, 3ef9, sigradi2013_359i, eb19, b82e, ecaade2015_205y44, 6a29, 5eb1, cf58, caadria2015_073e10, f44a, a6e5, d266, 7563, e164, caadria2015_102e16, b17f, ecaade2014_067b16, 01f7, 8006, acadia14projects_43ab, ecaade2014_214k54, 54fe, 3a8b, 94ce, 605f, e2e6, a1b9, ijac201614406g4, e55f, e683, 8ef0, 7ad0, e05a, ecaade2016_163v45, 5e77, 4c77, de10, ecaade2016_007i2, 7bfb, 0528, 812a, 9f99, 0a7e, 1ca6, 67ee, 8836, ecaade2014_232u59, 8f61, 50dd, d8a9, 340e, c773, 2d60, 3b0a, 68e5, sigradi2015_6.183n8, aa63, 03e5, 8cea, 0317, 17b9, e346, 49b2, 53db, b0f1, f9d7, sigradi2015_10.309x21, 9e27, caadria2017_033n11, 0b9e, f4dc, 5800, ijac201412403m7, e15c, 1684, 8c59, 6cb4, 9b7e, 292f, 1891, 13e0, caadria2016_405p17, 1521, 765c, sigradi2015_6.329v8, bcd8, ecaade2017_156q, 500e, 8711, 6a6e, ecaade2013r_001r1, e4e0, 3fda, e4bb, 0e44, eb86, ecaade2017_155f, 8ff8, 2977, b71d, 4b37, a1d6, 6569, acadia16_270v16, 8e7c, 9cd6, ecaade2017_006oo, ecaade2016_075d22, 005e, 0188, ded3, acadia14projects_357au, 575c, ffa4, acadia14_125r, 0971, b2d9, f3d1, ijac201614102a2, b6d5, 8897, sigradi2013_183d, b9ca, a8b6, 915a, acadia14_43at, fdbd, ecaade2015_21k4, 1c8f, c0d3, 5ed7, 4fb4, d133, f391, 69eb, cf7a, d688, 3cc0, fbf4, 82e7, sigradi2016_407s, 3848, ascaad2016_045y18, df78, 4855, b7b0, b1e9, dcba, 5eec, 4d1b, acadia17_283tt, 8970, 15f6, ijac201614307g4, 1526, 3968, 018a, fdf6, 6a4c, ecaade2017_017o, 25e2, 4219, 331e, sigradi2015_3.268h5, 3cd2, b9aa, 2151, 860c, 23d7, 733a, sigradi2014_293w4, 3e12, 0084, f021, 11b1, ea92, 1f72, sigradi2013_429c, ijac201614405u3, c20a, af6e, 7cca, 4473, c58e, sigradi2015_3.65n2, 797b, 5f20, 6f22, 14fd, 9d18, ed62, b742, 4ca1, e150, 4f4d, de26, ascaad2014_005s2, 816f, 31a5, 1b3e, e5ff, 07a1, ecaade2013r_004f4, acadia17_365f, 021c, b573, 8504, caadria2017_113p29, 80a5, 8690, b1da, 0284, sigradi2014_347s10, 0c2e, 1913, b17a, sigradi2013_54n, caadria2017_118l31, 3516, b706, ecaade2015_314f68, 612a, dc90, ascaad2014_017o9, dfe7, e787, ecaade2015_152b32, bd22, ecaade2017_046c, acadia16_298g18, 570b, 34a6, fb26, ascaad2014_027i7, 3d0c, ascaad2014_001c1, 7219, 1e58, ascaad2016_049p20, 8215, ecaade2017_023dd, 4363, 65d6, ecaade2016_208z53, ecaade2015_110f21, ascaad2016_028b11, dbea, 3613, 1f22, sigradi2014_082v7, 3cf9, 65e6, sigradi2015_11.165l25, 67f5, 19a7, dda3, d1a3, 917f, 1965, sigradi2015_10.74n18, 91ac, e42c, ecaade2017_073m, d9a1, 5005, 1b67, ecaade2014_120k27, ebd1, 06fc, 9df5, 19cf, 85fc, 9035, 9d22, d7e1, 5748, 6310, 746f, 5fd7, 0dfb, ff9f, f36d, 27ea, 2c78, a2b8, f407, 3845, 9730, 7dd9, sigradi2013_401h, 2c08, ecaade2014_239o61, sigradi2016_490hh, 8738, 4ae3, ecaade2017_291g, 5ef3, acadia16_12z1, 0ce4, ecaade2017_037ee, 6d91, 8595, f54f, 0004, a177, 32ee, 667b, ecaade2014_240g62, 2949, f1a2, sigradi2013_386g, bf2b, 2379, 2e6b, acadia14_189ak, c14e, 5c9f, 52b1, 7f60, c1cc, dc34, acbb,