CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

e9a9, 7a7c, 4453, ecaade2017_ws-archieduz, c9e4, 689f, f417, a898, 22dc, 031b, 17ad, ecaade2015_138k29, 6cbd, c6d9, 6c77, b4ea, 1842, 791d, acadia17_330uu, ecaade2015_205a45, daf3, 3996, ecaade2014_180h45, e10b, dff2, 257e, 4e45, 80b3, 4144, df56, 8cd4, d129, 7652, acadia17_640tt, f6fb, 78f7, b2f7, sigradi2016_752zz, e409, baa1, 7206, 651a, 1c0b, sigradi2014_048w4, sigradi2013_98z, dfec, 1560, 2313, ecaade2017_257uu, 0bf7, ecaade2015_53l9, 4102, 74b6, ecaade2014_217j55, 89aa, ad3b, 0e94, f149, acadia17_266ee, ecaade2016_118w31, ecd7, e0ea, 6f08, ecaade2017_257yy, sigradi2013_389, ecaade2014_151c36, ea08, f05e, ecaade2014_133u29, a28d, 134b, 4332, 5fda, 834c, ecaade2015_196a42, ecaade2017_220pp, a884, b695, 83e1, ijac201412408k1, ecaade2017_140ll, fc7b, db66, f305, efd7, 71dc, cde4, ecaade2016_mrtf66, c42e, acadia16_414w24, sigradi2013_117d, fde3, dec3, a8da, ecaade2016_144l40, ecaade2014_044u10, 0060, 87b4, 518f, 0fc0, e9bc, 4695, e89e, 2836, 1934, 311d, 02cd, 9556, 4885, 78a8, 2f92, ecaade2014_149i34, f91e, cd9e, caadria2017_017n7, 74fb, 650c, ecaade2015_155t32, f51a, ecaade2017_255d, 6f4b, c1f7, 912e, 9e80, 21d0, daca, b6a0, sigradi2013_30c, 1829, 2ba4, dad2, f820, ijac201412205g4, a2a0, dc8f, ecaade2014_202r52, ecaade2015_53z9, 2d54, efd6, acadia14projects_33am, 8f9f, 9fac, ecaade2017_225xx, 60cb, 1236, acadia17_414vv, 6a03, acadia15_483a21, 45a2, acadia16_106j8, ef54, a3c1, 984d, 4d8a, ijac201614405s3, a636, 37a9, edef, 7351, f092, acadia17_230ww, ecaade2014_132f29, e956, sigradi2016_364pp, 8083, c923, 6546, 020a, d822, sigradi2016_484c, acadia17_512l, 313a, f834, f04f, e254, 08b5, ecaade2017_117cc, b611, 22e1, 8fba, 2482, ecaade2014_029e8, 1637, f0a6, 894a, 6afc, 65cd, ecaade2016_015z3, 9f5a, 9b55, 9abb, 5b59, 97d1, caadria2017_124a33, 77dd, 82dd, 42af, ec0a, ecaade2016_118s31, 05c5, dfcd, cae1, 6711, f1f3, 6c84, bfaa, 8209, ijac201412405n8, 9315, 6c30, b68b, b6fc, c033, 009d, ecaade2017_203aa, b5e0, e480, acadia17_117cc, 1ae6, ec2b, 03b4, d437, 09a4, ascaad2016_043f17, b103, fc2d, sigradi2013_243u, c78a, bd93, acadia17_82qq, a42a, 4d4f, caadria2017_182p43, c65a, acadia14projects_75ay, 8d81, 6e55, fd87, 770b, 3ffa, ijac201715204tt, 40dc, a3f6, 3bcc, 69b8, acadia14projects_63av, 9c35, ecaade2014_030k8, 0dcc, 102d, 9cb4, 716a, c51a, 72a6, 59a1, ijac201412407c1, 5be8, 5fde, acadia16_352f22, 77d8, f4af, b623, 7469, ecaade2013r_001j1, b2ca, 1478, 5442, ijac201614403r2, 7da1, ffc7, sigradi2016_564ii, 4155, 1959, ee3e, 4141, sigradi2016_595dd, 4b94, 1e7a, c3ab, f3da, f263, 94fa, 6eb5, be77, 597e, 2830, sigradi2014_084d8, 4ca1, 52b1, 16b5, 1d03, 0308, a1ba, f3ea, 37e9, bcef, 299d, 66c4, acadia17_390oo, ecaade2013r_011d7, ec51, 197b, f22d, e6d0, acadia17_511b, b521, caadria2015_114d18, caadria2016_259p11, c66a, 66d4, 2480, ecaade2015_138e28, 4336, ecaade2017_302nn, a847, 3a21, 8b8d, 3261, 51f6, a1cf, eed3, 27e8, ecaade2017_302jj, 41b6, 1da2, 937f, dbaa, 54f2, acadia17_170j, 7d8b, acadia14projects_565l, ca47, 07c5, 458e, 9334, a84b, dc3d, 8495, 0878, acadia15_232t9, 322d, acadia16_164y11, ijac201614102j2, 2920, 6a42, 65e3, afe4, sigradi2016_764g, 2774, 56b7, fe80, ecaade2017_175l, acadia17_82o, e732, abb7, 7430, 5940, 9029, 6b9f, 33ab, caadria2016_197j9, 27c3, 7e38, caadria2015_078p11, e476, fee0, 4db6, 8511, 2b3d, 7ea4, f7d7, acadia17_358bb, f7fa, 1231, caadria2015_117z18, b98b, e430, acadia17_282kk, sigradi2013_117p, 84a8, 6033, 4519, 279d, 0386, 957d, 7f65, cc54, 4a07, a4b8, 0750, 2c85, acadia16_478h28, 74cb, c039, 7ac3, 56f5, a84a, 0e6a, ecaade2014_057u14, 2c49, bd98, 1bb5, fa97, 37c2, d3e5, 2664, b99b, ecaade2014_139a31, 233f, 919a, 288a, ae35, 248d, c181, 76b5, sigradi2015_6.42w7, 1d86, ecaade2015_130f26, 80eb, f927, acadia17_307jj, caadria2016_405p17, d468, fa50, eaac, caadria2015_156i24, eb06, 6b0b, caadria2017_062v20, 7486, c3bc, sigradi2014_265t1, 4ed0, dc69, 0a02, 29c0, 9612, aa62, acadia15_483k21, ac9e, c2f9, acadia16_470j27, 5783, 523c, 9705, 0623, 3640, 3ffb, ecaade2016_128j35, sigradi2015_13.316u28, 362d, 303f, 8799, caadria2017_058j20, a97b, ecaade2016_080y23, 7f1e, 8c5b, ascaad2016_043g17, 306e, 353d, 2e39, 46c7, ce45, 3332, e48b, 4091, a41e, 82dc, 97eb, 07e5, f962, e733, 55da, c9fc, cea6, bd6a, ecaade2014_149y34, f574, a435, acadia17_562dd, 7d09, 51e2, ecaade2015_317a69, 8510, 7d39, ecaade2015_200p43, 11d3, c88a, 9766, 03fa, ijac201614203f9, 6d61, 1bec, caadria2016_559b24, ecaade2017_244oo, e85c, acadia17_590qq, acadia15_443w18, sigradi2013_238o, 087a, 2e77, 5818, ijac201412408w2, a71d, 008f, 1e39, e623, 5da9, af62, ac15, 592c, caadria2017_122s31, fe60, acadia14projects_63ai, 85b1, 7628, 3383, 0157, ecaade2015_59m11, caadria2017_174o42, a2a4, 8c5d, ecaade2015_250i57, acadia17_435qq, c124, ecaade2014_143s32, bd88, 601f, 1215, 7a73, 77d2, 44cc, ijac201715202x, 35e7, e11e, ascaad2016_040b16, e6a7, b012, acadia17_392c, acadia17_562hh, 9193, fc09, acadia15_137c5, 7804, 75cb, 1036, fd90, ijac201412201b1, ijac201614305n3, 42ce, 534c, 00ef, 1be6, 7725, 7fc8, d3a4, c10f, b5ce, 1491, 5d68, a1b7, 21f6, ecaade2017_077oo, ijac201614205m10, acadia14_539b, 2941, a644, 7d65, acadia17_544qq, f9cd, acadia14projects_463c, ecaade2016_110c30, 0d30, ecaade2014_198u51, c5e9, e33f, 2afb, 3c96, 7a7b, 551c, 4180, ijac201412303z8, d6ac, e686, 2fa9, 9f32, 2ffe, f7ed, ecaade2017_203oo, ecaade2015_268v58, fd09, 69ee, ed8e, cf4f, 072e, 63c5, acadia17_230e, 9c13, 37f7, 5675, ecaade2014_035w8, 11b0, a1aa, 7eb1, acadia17_71vv, caadria2015_077a11, 3666, 8840, acadia17_38ss, sigradi2015_10.307y20, fe0d, ijac201715203ee, c770, acadia14_463at, ecaade2015_325c71, 6aea, cc5a, sigradi2014_293v4, c6e9, ecaade2017_053f, 9e35, b0b5, f711, b7a2, d7eb, 7e67, b757, acadia14projects_589k, 1567, 76da, 147d, ecaade2016_006x1, 0ef5, 1736, ascaad2016_036d14, 3006, 3ecd, 07d7, fbb0, acadia16_344o20, d92b, 6215, a37a, 2590, c720, d090, 8ba8, 1b78, 74f8, ijac201614201a6, ace7, f75a, d725, 2ed2, ascaad2016_056g22, 83b8, 91ba, fe91, 1bd1, acadia14_427al, c92f, caadria2017_023z8, 443d, 842e, c749, 3b71, 4887, c5d6, sigradi2014_313z5, d972, a9ff, 4b62, 4fd0, 8719, 1e66, 0fb9, 9f2b, 1a1f, c655, acadia16_342c20, e589, d732, 34d5, 983d, 782b, 7fde, acadia15_123u4, 531a, 33bb, 884a, 9cc3, 1ef2, e1fa, 6fc3, caadria2016_631c27, b13a, b7e6, ea31, c150, 4ae6, caadria2016_271z11, 3148, ijac201715203pp, b4d7, eacb, 2608, 63d1, 1bf4, 06c3, 6395, acadia14_347ap, 6080, 1c5e, 0b9e, 66bc, f3d1, c9cf, 1635, c519, f012, 0363, acadia17_404x, 01ca, ijac201412403g6, 832f, acadia17_473zz, 8597, b589, 9263, a3a1, ijac201513201s5, 27fb, 8e4d, 8f55, 47cd, 2ecb, bfd1, ecaade2013r_012o7, e5de, 3bf6, 9233, a8c6, bef5, 4a65, 5ead, 632d, 3005, 1ed1, 0cfb, caadria2016_301l13, 5543, 395f, sigradi2016_592w, 7b0f, c8be, 1f1e, aa37, ascaad2016_023o9, ecaade2016_188n50, ijac201412307f3, ecaade2014_239l61, 8b20, acadia14projects_409m, a841, 6fa8, 6539, ecaade2017_061c, 8c81, caadria2015_073n10, 7b9a, ijac201412302e7, 7032, fd51, ecaade2016_071e19, ab81, 6bc7, ecaade2016_106n29, 49da, ecaade2014_208c54, sigradi2013_30k, e378, 83b6, bd0e, acadia17_650d, 94bf, ecaade2017_048cc, f582, 66b5, sigradi2014_048x4, ecaade2014_023j6, fd14, 30f2, b7b0, 8e4a, 7242, 1044, ae19, f5f3, 9fb3, 527e, 5f28, b584, 55d7, 84b9, 8df9, 16cd, ecaade2016_162f45, 7879, 3e42, b019, ijac201614402a2, df8e, 106c, 2048, c53a, caadria2016_611b26, 8f7a, b0e6, dc05, sigradi2013_400p, cb7f, 0974, ecaade2017_jgos, e23d, d3dc, fdf9, acc3, dbd9, a76d, 9b29, 822a, caadria2016_467s19, acadia14_365al, a10b, 4729, ijac201614308w5, 7e97, f55f, ecaade2017_225a, 7638, ijac201412401x3, add4, 9391, caadria2017_123m32, b497, 7938, f35f, 3fa5, f2ff, 0b1a, 06cb, sigradi2013_342j, 22cd, 63ee, 47c1, 4eb8, 08c1, 2889, e299, 77c9, 226f, 7fb3, 0cd4, d01a, acadia17_455dd, caadria2015_108u16, d9f6, ecaade2016_225e61, b398, dec7, c87d, 3d41, a2b2, 800b, 47d9, ijac201614206w10, sigradi2014_068y5, 5c87, e169, b8b9, 0817, 5d7b, 0adc, caadria2016_735v31, ecaade2016_ws-dleadw67, 7c1e, 4e67, 1916, 1d5e, f5e5, 6f0e, 572b, a21d, fc69, ecaade2016_042d11, db2d, caadria2015_087y13, 853a, acadia16_308p18, 5387, 7a51, a59d, a3a2, 5f50, sigradi2016_360r, caeb, 10c6, fe5f, acadia14_479g, 9e77, 8dc2, acadia14_479av, acadia17_100p, 3caf, a915, 716d, 9b8c, a0f3, ijac201715104ff, ascaad2016_045h18, 5c38, 503e, 3a1b, 696c, acadia17_82t, 8668, b1ca, ec4b, 70ce, 70df, c37c, 0ba9, cbe3, caadria2016_281c12, 7c48, 0550, 7262, c3d6, 5c60, 1d7a, 8ed4, 4da6, ecaade2017_215bbr, 2baa, ea71, f812, b3d0, 35ba, caadria2015_111j17, 5f94, 1b6c, f0c4, ecaade2014_111d25, ecaade2016_128h35, e140, caadria2015_114s17, ijac201513305p12, 7053, 70c2, 3ba8, 261c, f567, 440a, a240, 3161, 428b, a83b, sigradi2014_151j3, sigradi2015_6.151c8, ijac201412201d1, 8bca, 0649, b325, f10e, 5a75, 8569, 4c9a, 2c16, de52, caadria2015_087t13, ijac201614202i8, 6d12, e4af, 6175, fc91, aedf, ecaade2016_018h5, 3990, acadia17_473vv, 3893, 0d60, 60c1, bb2e, 4dae, ecaade2017_097aa, 8252, 3d63, 67ec, acadia17_188aa, 2912, sigradi2014_266c2, 4cb0, a4de, 4f53, 56a1, d068, acadia17_560k, ecaade2014_016y3, 8efe, 9152, d15b, 8c8f, ba9e, 6acf, acadia14projects_301ay, caadria2016_405b17, 10d5, a326, d266, bd30, 409c, c048, 1adb, 5768, aebf, 2aa4, ecaade2015_138t28, f642, fd8b, acadia14_365aj, ab4e, f022, cc3d, 6d40, acadia14projects_389ax, 70a1, a93c, 2578, e043, 3275, cbac, 5db7, b21d, acadia17_435d, ecaade2015_230b52, 6492, 70b6, f613, 0635, a50c, de74, ijac201412408j2, ad99, c4aa, 33d1, caadria2017_018w7, d470, 02ca, bf18, 945b, 1383, acadia16_352r21, 0a64, 96f4, 2393, 0066, 473f, 6c5b, fa16, 7be2, d6b8, acadia14_531s, 2c5d, bebe, f6fc, fba1, ascaad2016_056j22, ijac201412408m2, f04b, 6c66, 818e, f398, ijac201614308y4, 6833, 252e, 4172, 82c0, a833, 5924, 2c24, sigradi2016_409ff, ff08, c061, 8679, 24f9, 5a92, e606, ijac201412403k6, ecee, fb3f, acadia14projects_463r, 5388, 4831, d482, c732, sigradi2016_816vv, 6e9f, ecaade2014_224o57, ef6e, 6b4c, 79f6, ecaade2014_239p61, 7ae5, e760, 2094, d63d, 71f3, de70, ec29, ascaad2016_007y3, 416f, 9fe9, ecaade2016_162c44, 241f, sigradi2016_803bb, 334a, ecaade2016_016d4, 02b4, 9a99, 7fb9, 035b, 6a62, c4ab, 57d7, 871d, 92d1, 70dc, 11b1, 9290, acadia17_91h, df6c, d767, 3d69, 082a, dca2, 2f78, bad9, sigradi2013_393z, sigradi2016_537qq, cfef, sigradi2015_8.186r12, 7085, acadia17_590rr, 552f, 7dbf, acadia17_28z, ecaade2017_155j, ecaade2015_55s10, 2880, 8e3b, b323, caadria2017_183f44, ad80, 08aa, ecaade2017_jgou, 874c, f54d, 8278, ijac201513201g5, 4eb6, e99d, ecaade2017_256ll, 5fc2, a222, 4cfd, a494, 3f54, sigradi2015_sp_8.6h30, sigradi2014_049f5, ecaade2015_229c51, b78a, fd86, 88a1, 3616, 51aa, 2f8c, ecaade2017_305e, 5d4e, 2ab8, sigradi2016_732g, 6353, 3a69, b647, 17c2, 110a, ecaade2015_109x20, cbbe, df67, dff3, sigradi2015_4.52n6, 4935, acadia17_374aa, sigradi2013_393o, 0bec, 9d08, ecaade2014_233c60, ascaad2016_043o17, ecaade2013r_020r10, 95ab, f965, eb4d, acc2, 827c, acadia15_47f1, acadia14projects_435at, 1708, sigradi2013_223, 0936, ad6d, 7738, 0d27, c03d, db4b, 399a, 70e0, cc6a, 6b82, 1dd5, bae5, 9293, adfc, ijac201614402j1, 20e1, 28e6, efbf, 2e97, e141, ecaade2014_226v58, fdf4, 978f, ecaade2014_192b49, acadia16_224x14, caadria2015_210g32, 7798, 5265, ea9c, e4f0, 70a2, 9c04, 2a93, da56, b159, ce26, 3fc2, d150, 10cf, ecaade2017_009u, ee78, d382, 1251, dc83, 7e6a, dd0c, 132e, 9dca, a1b3, 37aa, a53b, ecaade2017_198f, 2d3d, ecaade2017_282m, acadia15_323k13, ecaade2014_071w16, 65c9, ecaade2017_288dd, 37f0, 6e0e, 44b1, 3366, a6da, 1cff, 46c1, a028, 5654, c581, caadria2015_073c10, aaa5, 734a, add2, ecaade2017_232f, sigradi2013_295b, c7bc, caadria2016_177v7, 2556, 3ce6, 6a1b, 99dc, 5f29, bd2b, ecaade2015_37h7, 06f2, 4c27, sigradi2016_446k, 6709, sigradi2015_10.309a22, 3d75, bf8e, 182c, c18a, 21fe, d934, c5ee, ijac201513302c10, acadia17_59l, 5605, d298, acadia14projects_291c, be7d, 4f18, a064, 39d0, 2740, acadia17_212pp, dc64, acadia17_414jj, c37b, e5e9, 12a0, ecaade2016_102v27, b59d, ecaade2017_057dd, 8025, b336, ecaade2017_212jj, 4d6c, bc86, d7d1, 60d2, caadria2016_829d35, 31e7, ff01, 966d, dd08, fbbc, 0776, 50aa, 1ca4, f1fe, a60d, 9098, ascaad2016_038x14, d433, 3dc7, d38f, 7bce, ecaade2014_133v29, acadia15_469k20, ccea, 31e0, 53cf, acadia14_117av, 36a0, 74d8, 9a19, 1647, 9a42, 96d6, 78be, ijac201513101f1, 4e94, 0c96, b8f8, b9a4, 1255, ba34, e6d7, d6a4, 9a5d, acadia17_248l, c176, 87e0, ecaade2016_075a22, ecaade2014_109p24, 2c81, 27ba, ecaade2016_154o42, 63b4, 7ef9, acadia17_231m, 77d0, cdb9, ecaade2016_154p42, bdf7, 9ac7, 88d8, ecaade2015_22s4, e7b5, acadia14projects_333ax, caadria2017_005y2, ecaade2014_071a17, 5230, 2470, 3bf4, d493, ec81, 0961, 2049, be8a, c199, acadia14projects_565s, 6b47, bbd2, 9aef, ecaade2014_206h53, sigradi2016_385nn, ecaade2015_138b27, acadia15_223j9, ecaade2015_91i18, 458d, acadia17_338gg, 5003, 45b3, ecaade2014_233j60, 93cc, 8f14, bc97, 479d, 0170, 9f9f, 2b14, ecaade2014_201b52, 9902, 67d7, ecaade2014_206z53, 795f, aaec, caadria2017_096n26, 7c98, 82f8, acadia15_311l12, d8f0, 4582, ecaade2014_194r49, ecaade2014_173i43, 0ada, 4770, 5cf4, f341, acadia16_106x7, 70a4, 3c74, sigradi2016_737x, ad02, 6940, ecaade2016_042n11, 5670, ecaade2014_176y43, 7391, acadia14_101x, 0a8f, 0f12, 3550, 35c1, c65f, 46d2, 8798, acadia17_222s, a516, sigradi2016_546g, ecaade2013r_003m2, 70f2, 66fa, sigradi2014_048b5, e59e, 2904, cb2e, ijac201412203c2, sigradi2013_43s, ecaade2016_162x44, d645, ecaade2017_130ss, 285d, a5a4, acadia14_347at, b811, sigradi2016_399a, 8469, ecaade2015_83l16, 68c8, 3edd, aef5, 2645, 5312, da22, ecaade2014_111y24, ijac201412403d6, aa7b, 22f2, 576a, cd0b, fb56, 9cfb, caadria2017_080f24, sigradi2016_571vv, 3d29, f269, 3397, sigradi2016_369c, 1dd8, 29d7, ijac201412402x4, 2eb3, bfd8, acadia15_149u5, 9b0f, 68a1, ecaade2014_042r10, a33e, bb7a, 33a5, 0064, 0479, 861d, ijac201513205h8, sigradi2013_271p, b6c4, 1374, caadria2016_611n26, caadria2015_213c33, 314e, b3b3, f2d9, d99a, 613d, acadia14_719l, a7d0, 8cdc, 08b4, e2e6, f6d3, ecaade2014_186o47, 100a, 10eb, f3f9, 2577, b51c, d576, ecaade2017_308q, sigradi2013_155f, a0a9, e0b0, 7fda, acadia17_520m, df8c, b532, b318, e0ca, cdd2, 0254, 8e9e, 7e56, caadria2017_124d33, 5306, e958, caadria2017_048l15, ef2b, 155a, 6904, a20b, 104e, d095, ecaade2016_045k12, 5d5d, 4e27, caadria2017_067m21, 6eb7, 8084, 7662, fd9b, 8e0a, acadia16_184i12, 55bc, f619, ecaade2017_198a, b39b, acadia14_531z, 8e32, 1eff, ecaade2017_291m, ecaade2014_010x1, 322f, 57a5, acadia14_145af, 4ee0, d951, 29bf, d1f1, acadia14projects_311s, b2e2, 27cc, 48dc, ecaade2015_17z2, acadia14projects_589l, 57f1, bc92, dcff, 22ba, e4e9, sigradi2015_8.27l10, acadia16_116s8, f632, cf8c, 3adf, adb1, e7aa, 5cae, 3d82, 8927, 842a, 218c, acadia14_699s, 71b5, cd51, 3088, 2edd, e7b0, afce, sigradi2015_4.219h7, 8dbf, ijac201715105yy, caadria2017_040o12, 0802, 3044, fdbd, ecaade2017_069dd, a0b7, a588, acadia14_719k, 8496, ac3b, 7bb2, ebaf, b63f, acadia17_238ss, 25f5, 8c8a, 6e81, b83d, d5e2, dcd9, 7080, ecaade2016_132j37, caadria2017_062x20, fcff, 30d9, acadia16_214s13, d0fc, 3125, ijac201614402m1, ecaade2017_116f, ecaade2017_094g, b6f8, 03e7, 57bc, 7650, 9de8, ac6a, 129a, 8aae, e6b3, 0db2, 749d, c075, 62a8, 6f80, 03b8, 19d8, 2e89, acadia14_555e, acadia17_231t, ced5, 7432, 2402, 1cc1, 79e3, c700, 5474, 257d, bfc1, 3a49, 781d, 5117, caadria2017_062z20, 40be, cdc8, d296, sigradi2016_801u, 7e72, ecaade2016_243e65, 921f, cf5b, 4df9, 566a, 39e3, caadria2016_187u8, 34e8, caadria2015_213j33, 0a49, acadia15_185m7, 86ba, ecaade2014_173n43, acadia17_560m, 1eb9, 26df, 9f2a, a260, c837, ee9a, 6eda, b02b, 4c3f, sigradi2013_10d, cc85, ecaade2014_092b22, 5f4f, acadia17_62b, 767e, a146, b76a, acadia17_128mm, 1fc6, ffdd, 11f1, 1ea4, fe25, ecaade2014_018y4, ecaade2015_286y62, 9333, fa47, 0e9c, ce82, 44bd, ecaade2014_132k29, 8349, f7c0, f9ff, 8dfc, ecaade2015_180o38, acadia17_237jj, 02ce, ecaade2015_235n53, 8c71, bff2, ijac201715103d, 54ef, deae, caadria2017_069e22, ascaad2016_041k16, dad8, acadia17_670vv, b24c, f9b0, ascaad2014_027i7, e132, 10ce, efbb, 51e9, c915, 36f8, ccc6, sigradi2014_032h2, ecaade2015_152w31, acadia17_413ee, 301e, 8c36, 2eb0, 6207, fb7f, 03d2, 5b11, sigradi2013_386p1, 1a84, b923, 5fe9, f873, 069e, da46, e395, 60b1, 9d4f, 148b, 201b, ijac201614208a13, a643, ba48, 4742, caadria2016_851o36, f148, fd88, 56c3, 5097, 7585, 8c03, b281, ecaade2014_185u46, e0c0, acdb, c19e, 068d, 3f04, f463, 2640, 845a, ecaade2015_114p22, 4492, 69e8, 858a, 5f08, 5d16, 5f2e, caadria2017_015z5, d4e5, a42f, 4e6a, 8ab9, 1a71, b47b, acadia14_23ae, 07f1, ebe3, caadria2017_009r4, caadria2017_042v13, d977, 01e8, 6402, ecaade2016_032r8, d02b, 15eb, ecaade2017_240x, sigradi2014_329a7, ecaade2015_91h18, sigradi2013_138u, 5647, ac4f, 3794, 9478, 4f81, cfff, 8124, 28e4, 9cca, 9695, sigradi2014_314r6, 876e, f08f, 7062, a3b6, bb3a, ascaad2016_007a4, aeb4, c97c, 251c, acadia17_37gg, a5ee, ecaade2015_48x7, 912c, 6565, fab8, 113e, b9a1, 415c, ecaade2016_098y26, 1b19, ijac201412303k9, 77e5, e6d2, 504c, 9a7e, sigradi2013_364s, aebd, e864, sigradi2016_599pp, 5a52, sigradi2014_232z8, c1e6, 3636, 67f3, 4750, b153, 061f, 1c47, c345, caadria2016_435v18, ecaade2017_129oo, 0bd7, ef66, 3d21, df29, ecaade2015_22n4, 0798, b345, 0093, 30a5, 5e33, 8b41, f7c2, b290, f875, sigradi2013_386k, sigradi2016_430p, ecaade2017_048dd, e138, ecaade2015_53u9, d84e, ecaade2015_87w17, ecaade2015_284a62, 4c4e, 1fc3, 6cc4, 2248, sigradi2015_sp_11.303r31, 4c52, 8dac, ijac201715102cc, ecaade2017_277cc, ascaad2014_024f6, a1fd, fe10, acadia17_137nn, ascaad2016_045x18, 04e7, sigradi2016_627f, 5c5e, ecaade2015_196l42, ed25, 0232, 3a4d, 2aee, a79f, a83c, c21f, acadia14_479j, a55a, e5c6, 5b03, 348f, acadia14projects_63al, 470d, 4ca2, 4c6e, 2c75, f4cb, 1b79, fc4b, ijac201614407r4, 72fa, e76f, 5d83, ecaade2017_274u, 2fd3, ecaade2014_052d13, caadria2015_030m4, e653, 30e3, 136f, 5efd, ecaade2014_168g41, ascaad2016_026s10, e403, 8556, a148, f452, c203, cf2d, c79e, 6373, fe1b, 7ebd, df0a, cd37, 6c23, b753, ijac201614104f4, a669, 1450, ed88, sigradi2014_169n4, cce8, acadia15_371a16, a7d8, 6a7c, 1bc3, f9e4, d4b1, ijac201715105xx, e3a6, a352, acadia14_435ah, sigradi2016_448x, c27d, f630, ecaade2015_18c3, 090d, a05f, 24ec, 62e8, caadria2016_589a25, caadria2017_027s9, c5dd, 2f0b, acadia17_168zz, 1b32, 85ac, ecaade2017_309uu, 68ea, c0fc, 9111, acadia17_274mm, 30a8, d44e, 34c3, 981b, 8f39, b240, ijac201412402l5, 3257, 76ee, fc84, 6803, c43a, 3225, 5d0a, 0373, sigradi2014_057s5, 6902, 5b5f, 94bc, acadia17_358mm, 8bea, 4756, 334d, aee2, ecbb, 25f9, 1c95, ecaade2015_25f5, bd07, 2ac4, 3e8f, 114f, ecaade2017_277dd, aea9, ecaade2015_113o21, cf64, a5bb, 4aed, da68, f623, c9f5, ecaade2014_120m27, 514c, 9ea5, ecaade2015_170w35, aedc, 855e, 5e93, 4fb4, ecaade2014_023p6, ef28, 410a, c255, ecaade2015_196v41, be32, ecaade2015_251l57, 5d09, 663a, 2467, 11e7, 9e0c, 5d95, b713, sigradi2013_267u, 6174, sigradi2016_358n, 9499, 128f, a31a, acadia14projects_43aj, 4637, 2152, d049, ecaade2016_037a10, 33be, 8cf5, 98da, eeb5, 10b3, 5d91, 4c48, acadia14_247p, acadia14projects_497s, 87f1, caadria2015_176l26, 73ac, 813f, a54e, e2c4, fa24, caadria2015_124b20, 0e3f, caadria2015_032v4, c07a, sigradi2016_777bb, 71a5, 0c59, 9d37, e097, ecaade2017_017l, 7c75, 27f5, 4ee5, 132d, eb44, a481, 472c, ecaade2017_301i, e193, ascaad2014_024a6, fb77, 53bb, acadia14projects_33af, 9578, 3d19, 67bf, 5a83, 6a44, 056e, bef7, caadria2016_023o2, c58d, 812d, acadia17_424mm, 87bf, ecaade2016_068o17, 03ff, ecaade2014_176w43, 54f0, 1d02, 09d7, ecaade2017_255o, 80a3, 97b3, ecaade2017_175n, 48c6, 502d, 0385, 70b8, ab33, d888, 5984, ecaade2016_065g16, ba51, 3b04, b158, ijac201412303n8, 4578, 964f, 4c28, fed8, acadia15_483r21, acadia16_224v14, c903, 79d9, 1ed7, 7282, 8c3f, f6b7, 1975, 7544, 9683, acadia14_479aw, 1f95, 7821, caadria2015_208h31, f0d7, bda4, 8b3a, a2d9, 3790, ecaade2013r_012n7, 66af, caadria2017_104c28, de8c, 1646, ecaade2015_144j31, edb1, 3037, acadia17_391ss, 0056, 1fec, 319e, ada3, 0a0b, 701b, ijac201614201b6, 703b, 129d, 5010, 0290, 934a, 4f2a, 51e7, 992e, 2144, ecaade2014_086o20, 92be, ecaade2017_293tt, 6398, caadria2017_118z30, acadia17_500hh, 5ff6, ecaade2016_136l38, dcc9, f0d8, 525b, 9397, 80ea, ad59, 74bc, sigradi2016_381t, 15e2, b791, bc8d, 5247, df21, 4a6c, 2cf0, 29b1, 507f, 873e, f0a2, 2d91, 0159, eabb, 3feb, sigradi2016_636l, b66a, acadia17_590t, 9804, f31c, 0865, ecaade2017_198tt, f984, 223b, ac8c, 7fff, f338, 7a8f, 4520, 0569, 6c78, ecaade2017_101s, 4b82, 618c, 2c00, 1a56, acadia16_34h3, 88e7, b10f, 15fe, acadia17_212ll, 7f49, b202, 4a87, 4be5, b955, 3767, d913, be65, 03c8, 34a4, c50d, 68a7, b997, d3be, d77f, 5868, e33b, sigradi2015_10.309e22, 7116, ecaade2014_137a30, 4b69, 156f, sigradi2016_770n, 7c59, acadia17_316ss, acadia14projects_565n, ecaade2015_103l20, 51b4, a3a5, ijac201614202n7, 4bb4, 8c68, 409e, 2e4e, df8d, 939c, 71a0, d197, caadria2016_829b35, ecaade2017_133i, 0289, acadia16_140g10, 79df, 4699, 7106, sigradi2016_637v, 746a, 7a57, f69b, acadia14_409n, 18bb, sigradi2014_097p8, 3118, ecaade2015_138f28, c4a9, c56d, 77c7, ecaade2014_195o50, 8fc0, caadria2017_190n45, 70c8, edb9, 0fb2, c2dc, 88a7, eb37, 134e, acadia14projects_463h, 58c3, 74a6, ff0b, 3e5f, 63e4, f1a7, 80d8, acadia14projects_681ah, 8853, ecaade2013r_018e9, 3904, 7c7c, 372e, acadia17_572kk, caadria2016_229x10, 9b2f, 6b8d, 2306, acadia14projects_497w, 6e91, ecaade2015_155u32, 1de0, ecaade2014_015z3, 7a26, 7f87, d09d, caadria2016_415y17, efd5, 8b2c, e4cf, 9d03, acadia14_661d, ijac201715202k, ebf7, acadia17_669s, f3f0, fca6, 7983, ascaad2014_025p6, f211, fdec, acadia14projects_291f, ijac201412303v8, a72f, c9ba, 20bb, 2de6, 18b0, 84cf, 4727, b9d8, ad4c, 3b74, 7a48, 51d9, 1572, a769, 4a46, 2b3a, ecaade2017_214v, acadia16_106k8, 6dc5, sigradi2015_11.166w25, bab3, f2fc, ijac201513205p8, fbc1, ecaade2014_214g54, f468, acadia17_473a, e401, ijac201715202d, ef7e, 3fe5, 69e3, acadia14_145v, ecaade2014_168r41, aad8, 9fc4, sigradi2014_140n2, 1ada, 9205, 0d94, bbce, ecaade2015_37g7, 3630, d8fd, 075a, acadia15_297e12, 36a1, 8097, 45bd, 844d, 4eb9, 703f, f67e, acadia14projects_661e, fe32, ijac201614306x3, 9dde, 1e18, 88b1, b230, eb4f, 297d, 6cd5, 26fc, acda, 8fa0, 9b04, 419a, 5ea5, d6e8, 6442, 834a, acadia17_590yy, 87d5, 6ae6, c945, ecaade2015_155n32, ecaade2015_200o43, sigradi2016_431q, 44aa, a1bf, 87f3, ecaade2015_118v23, 1f89, 322e, ecaade2014_072c18, a612, acadia14projects_375n, b96d, 2d69, acadia17_446q, 8aeb, c2a4, 9244, ecaade2016_140s39, 34ad, 3d72, 6582, 3b9f, 95af, b7ba, 6e27, caadria2015_087e14, sigradi2016_781d, 959d, 2161, 7bb7, ebd9, ijac201412408i1, 87ed, cb88, 876a, 8048, 85b0, f250, 1df4, b6ff, 414d, 91f8, bc13, caadria2015_203m29, 9a90, 86df, d7e3, f8fe, ecaade2015_113u21, acadia16_478f28, 11c9, 433f, 6628, c395, ijac201412301t6, 9110, sigradi2016_595kk, 47dd, sigradi2013_401n, a584, 3a0a, 78c8, ba59, 16bd, ijac201513105u4, 6dc9, 7d78, acadia17_456kk, b751, 6814, 6987, a4ca, e748, 0643, 1f17, ecaade2017_056b, acadia17_138vv, 7f13, 3205, e5b9, 4cb7, 05a6, 538b, f4f8, f2bc, 0281, 4478, e59a, 4263, 37d4, bd96, 66c8, 0ca4, caadria2017_131g35, acadia16_432l25, caadria2015_066e8, 4c1e, 2b55, sigradi2016_654yy, 6a09, caadria2016_621t26, 1089, 035c, e901, ecaade2015_13m1, ea94, 3836, 9da1, 6596, ac6d, ecaade2014_220j56, d64b, ecaade2017_077zz, 6f60, 953e, 08b8, 7e41, e64b, ascaad2016_043h17, daf1, 3104, 98ee, acadia16_424f25, 575c, 4ec1, a52e, acadia17_59g, ascaad2014_032r9, c6e3, 8002, 21de, ijac201412206x4, 59dc, ecaade2014_079w18, ecaade2017_124l, 2684, 808b, sigradi2016_773x, 84ab, efc1, 9fe0, caadria2015_084a13, f7a5, ecaade2017_211ee, 2a72, ecaade2016_068l17, 3ca1, 9739, ecaade2017_288ff, 6625, ecaade2015_118r23, 4310, ecaade2014_029a8, 0f89, 2f9c, 8ef4, sigradi2016_637y, 6965, 574d, 5db9, c03f, 7e4b, 18b1, 6008, 38c6, ecaade2015_286c63, 3a27, caadria2017_124z32, 2239, 8418, sigradi2014_132i1, d679, ascaad2014_031j9, 2ee8, sigradi2015_10.307k21, 1817, c120, 1e7b, fec9, 5abf, 03ab, 037f, acadia14_427ao, ecaade2017_044pp, ecaade2017_215xx, ecaade2017_083rr, ecaade2014_085j20, adb6, b6ea, sigradi2015_10.262k20, 5aea, aa86, sigradi2015_6.387u9, 2fd0, 4015, sigradi2014_042m3, 0722, 4871, 4fe6, ee6b, e5cf, f69e, 8af2, 96d5, a806, 5cf2, f796, 584b, c469, d91a, 0ce9, 1b33, 922e, fb03, 22f8, 97e6, e6e8, ecaade2016_071s18, acadia17_50mm, 549d, 633c, 8816, 58aa, 0e2d, 6126, 1a21, 152c, 8060, ecaade2014_198t51, 5f8c, ecaade2014_188p48, caadria2017_115i30, 9fca, 9161, 352f, 0847, 6ec5, e849, ecaade2014_159r39, 7a28, 7901, 34c5, acadia17_52bb, c848, 52e5, 2a96, 89ef, sigradi2015_12.215u27, ecaade2016_140r39, ecaade2014_202k52, ascaad2016_045i19, 5ef9, e553, a3da, 1cb7, 8265, ccec, df2c, 36b6, caadria2016_589w24, ecaade2017_094s, 6313, e64e, d499, 02a9, f451, 8f04, sigradi2013_315, 96ae, acadia16_88o6, e425, ecaade2015_22d5, ecaade2014_239r61, a8b4, ijac201513203n7, c4c0, 6202, ecaade2014_052o12, 5b06, ecaade2017_291n, 9980, 3f3a, 82f9, 14a6, 550d, 5299, fbc8, f9ad, 0299, a44f, ba67, acadia17_640gg, ijac201513306w12, 483c, 84d9, ecaade2016_113u30, acadia17_37jj, sigradi2016_732l, 92a0, ascaad2016_004k2, 1d00, aa0a, 9d63, c667, 2c23, 928c, ecaade2017_011ii, bbff, ecaade2016_ws-dleadj68, 7a02, acadia15_357r15, 0fa4, d823, ascaad2016_059o23, bdb4, 535c, 9e46, 211f, 032c, 61cd, ecfe, c5da, ecaade2016_015w3, df03, acadia14_719g, 438a, adab, ecaade2014_173g43, 2474, 1901, acadia14_53p, ecaade2017_021j, sigradi2013_390u, ecaade2016_130k36, 95a7, acadia17_512p, 85e4, sigradi2014_345i8, c729, e3d1, ecaade2017_157hh, 406a, 09c6, 66d1, f9e5, ecaade2014_140x31, caadria2015_065x7, dc53, 357d, caadria2015_126k20, cf16, 8d6b, acadia14_531x, 43e7, 3ed1, ecaade2016_073g21, ascaad2014_012f6, fc7d, f8b3, c058, fac0, eb38, 7adc, ecaade2017_172dd, ecaade2017_ws-hybridlabee, acadia14projects_33an, 217c, 76d7, 1cf3, ascaad2016_048o20, e890, acadia16_326s19, 4b70, ecaade2014_066k15, c670, acadia14projects_375h, 799a, a2d7, ee39, 58bb, b550, 03ee, 9eeb, 72c0, acadia17_552o, ecaade2016_144d40, ijac201614208c13, a42c, 400a, 27bf, acadia17_445u, ecaade2017_170g, 2624, 299a, dcb1, 00e7, acadia14projects_229m, f905, 8a5d, a44c, e146, 923b, eff3, 09af, 36db, 1fdd, 5259, 7e4c, 4834, 8ea4, a71a, ecaade2017_253aa, b89f, 99fd, 5dd7, 7395, 2f4c, 570c, 2ab1, 7806, 17b9, 89bb, 1c97, 23d2, 7bdc, 6c65, fc74, b2a0, ecaade2016_067o16, f22c, a48c, b718, 93d5, 73a5, 11a2, ecaade2017_085ww, ecaade2014_052c13, 9af6, 3efe, 164a, sigradi2013_167l, ecaade2016_130v36, caadria2015_065a8, b7a6, 1388, 6555, acadia17_678oo, eb57, 39cc, 05e1, 9d48, 6f84, acadia17_329q, caadria2015_014o2, 4a70, ecaade2015_64h13, 3774, ca1a, 516f, c0ec, 0c1d, sigradi2014_084w7, 4165, 6ffb, ecaade2014_186a48, cb77, e339, sigradi2013_429i, 4652, d681, ecaade2016_193s51, 9f12, e5a9, 5b21, e453, 6a60, 4969, e757, 633a, acadia15_57a2, 7a3c, 59d5, 3351, 7b38, f1f4, ecaade2017_195gg, fe67, 771a, 22b4, 6287, acadia17_534rr, 52b9, acadia17_414xx, 90c8, ecaade2016_015v3, aee0, 9c38, ecaade2017_213vv, ecaade2017_268aa, 56f2, d98a, 2cfc, 6307, 9358, 2a2d, ab6a, ecaade2013r_019f10, 2d7e, acadia17_339oo, acadia17_382vv, sigradi2013_41, caadria2015_078o11, c7d4, 98c9, 1859, 48e3, aa25, 0141, fb14, ed28, 67d8, 7b31, b76e, e26c, ijac201614405c4, 937a, 9fa1, f117, a237, de84, 7680, 0535, 9e66, 8ee6, 024a, 5ef4, cfc8, 4e83, caadria2016_167a7, cea0, 5c2f, 369e, ecaade2013r_009i6, d6a8, acadia14projects_497t, 0303, 9383, 3287, 97f0, b6f6, 74b4, ijac201715202ss, a3ce, 2d6b, 321d, 8052, 01fe, 3fdc, 1358, a19b, b3e4, f9f1, b24d, ee64, 1083, 1e89, 190f, a429, 3d5c, a427, 72c9, caadria2015_086m13, acadia17_145e, ff56, 3edf, 1913, f2ed, df32, 050b, a8d3, ecaade2016_154m42, 8f07, bb5d, ecaade2014_218k55, 523f, ecaade2017_192h, 6669, 04d8, bb43, d9ef, e424, acadia17_511e, ecaade2015_48a8, e1b5, f3a6, 400e, cc6e, 3534, dfd2, d5da, 2d5b, b1ce, b6af, f513, 13f2, ca1f, 8ae6, bf50, sigradi2013_226a, c026, a4e3, 934b, a778, 8a3e, 888b, acadia17_28ff, 1cb6, b0c2, 656d, ecaade2013r_004f4, 5edf, ecaade2014_173w42, acadia14_101as, 7140, 5bc2, cb59, 6892, acadia14_43ah, 1ad6, fe51, 5bfd, ijac201614208x13, sigradi2013_397, cf57, 3bcb, 2c9f, 71f1, ad83, a3f9, 35d8, d710, 1fbd, 6e88, 9bd6, 97ff, acadia16_124h9, 8a01, 0545, 0de4, acadia16_308y18, e2e1, 38eb, 0951, 9cd7, acadia17_18l, sigradi2015_13.181t28, ecaade2013r_014c8, 1b53, ba81, 962d, 9554, 38a9, c9b7, 92fa, 72de, 0634, 33e3, 29f8, 37f6, ebde, 6e92, 46ac, sigradi2016_773y, 74cd, 48fe, d0ba, f068, ijac201513205e8, 543b, 6c9d, caadria2016_517i22, ed92, 60aa, ijac201715203k, e41f, 3df8, dd20, 9f63, c080, aa90, 7973, f376, 493b, acadia17_598f, 0a78, caadria2016_579n24, f0f7, 95bc, 0890, 20da, sigradi2014_144a3, sigradi2013_289l, 7719, 484c, 95a5, 36ee, acadia17_169qq, a9ec, f1fa, 6813, 528f, ecaade2017_215yy, ec77, c091, 141b, 0fdb, ascaad2016_022u8, 025f, 61ec, da3d, ecaade2015_130e26, 96a8, a26f, 46cc, 54fe, d541, bb84, bd87, d94a, acadia16_140t10, f04e, d023, acadia17_248n, 5f04, acadia15_483v21, a945, aeae, 249f, ecaade2013r_003k2, 8465, da80, 2535, dfb1, 1609, 774e, bfee, 6b96, 7bc6, caadria2017_040h12, ecaade2016_063k15, b616, 042f, 5c4c, 883e, caadria2017_016u6, sigradi2014_074k6, e626, 03ac, ijac201614303k2, 3095, f2a8, 0d93, e9dd, c5b8, ecaade2016_123w33, 3ca6, f88a, 5187, sigradi2015_9.152s16, b60b, acadia14_281s, 1339, acadia17_177h, 51c4, sigradi2016_690h, a54a, 355e, 1618, d65e, sigradi2014_329y6, fd7a, ecaade2017_230ww, sigradi2016_635k, sigradi2015_9.152m16, acadia15_371l16, 9c80, ecaade2016_132f37, sigradi2013_390e, 38ef, 5e23, c6e6, caadria2017_035u11, ecaade2014_052b13, acadia14projects_43af, 9082, faed, 2bd4, 4eda, acadia14_699i, 3ac7, 1a33, ecaade2016_225i60, 4ad1, sigradi2014_132t1, acadia14projects_479l, sigradi2013_157p, 0820, 9c0a, 2204, 2111, 699f, a255, acadia17_522ff, 0db5, dd6a, b804, 9622, caadria2015_181e27, e105, 445b, 1d17, acadia17_414ll, df51, caadria2015_081n12, caadria2015_064o7, 2fc4, 82d2, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, ascaad2016_009m4, sigradi2016_530ee, d871, 5e99, 5a6c, ec53, ff1c, ecaade2017_201ww, c405, af98, acadia17_373t, db81, caadria2015_111k17, 9690, 3632, 8e6f, caadria2016_777b33, de47, fb2d, 1905, 62ad, acadia17_222ss, ascaad2014_005p3, f5bc, 8bf7, 4071, 627b, 000e, 7490, 0f7b, 1389, caadria2015_181f27, ecaade2014_067d16, e635, 550b, 9eca, 6d6d, ecaade2014_130z28, 880e, 92c4, 81ca, 3be8, c01f, ca85, 680a, a35b, 10ad, 3bad, d1b4, 6daf, d0ab, acadia17_640ss, acadia15_371k16, acadia14projects_375ay, 49c7, 87f9, 7aef, sigradi2016_690ww, ecaade2015_251p57, ecaade2017_046g, bf30, 3cbf, sigradi2015_10.267u20, acadia16_54y3, ijac201614309n6, ecaade2016_006u1, 973b, abc8, 7b9e, d2e9, acadia14projects_101ag, caadria2015_139y22, 133a, ecaade2015_116n23, a29b, 8cd3, 85ea, ed34, 9a87, bc54, f52c, 6d1c, 7163, f017, 0825, caadria2015_105j16, b465, ab20, 0ed4, 819e, 1967, 9ce1, 5c3b, 84ff, cfb0, 6d86, 43e0, d964, af5b, 01b8, ascaad2016_031o12, 6bf2, d997, acadia17_329w, 41ac, 3651, bc46, ecaade2015_199y42, d74b, ecaade2017_288kk, 3a6c, c16e, d39b, 108f, acadia17_374bb, caadria2016_517j22, 499b, acadia17_373r, a318, 4d90, acadia17_424oo, sigradi2014_330h7, ijac201412408f3, acadia17_473ss, 9f66, ecaade2017_161b, 2246, 250c, d196, 727f, ecaade2017_199q, 3cc3, bc67, 0797, 7255, 029a, acadia14projects_291au, d22f, 9c2e, acadia17_138b, af52, 03ad, 07d5, e1c7, 3829, 8188, 368c, e81d, d528, 3126, 510e, a4ff, 748b, 6206, f491, ijac201614301b1, 27d3, 205f, 17a7, e936, acadia14_33ag, ecaade2015_231r52, caadria2015_122j19, bc9c, 1aec, 40f0, caadria2017_048r15, ecaade2017_029hh, d2db, 3308, caadria2015_139v22, 7dfd, 6579, ecaade2017_140oo, 8af9, 3c04, 1685, d883, cd14, ecaade2015_138o27, c866, 7623, acadia14projects_357av, 58be, 09cb, 4e42, ecaade2013r_009u5, d5e8, sigradi2015_8.328m15, f6f5, ecaade2017_108d, 6da2, b004, 54cc, 0f76, 5a0d, caadria2016_353s15, c936, 958f, ea7d, 0deb, efff, 7047, 5ae5, acadia16_470h27, d03a, 3d3a, caadria2017_145y37, caadria2016_839l35, 25c4, 21bc, fc55, acadia17_37ee, e672, caadria2015_111n17, ecaade2014_185r46, ecc8, ijac201715103tt, 74ef, de33, 0bd1, bb14, 2f19, eed6, 3e34, ascaad2016_042r16, 2a7b, 0cc3, 0db7, 39fa, f66e, eddd, 0fec, f9c8, 9340, ecaade2017_256u, sigradi2013_158, caadria2017_057p19, b274, 7238, sigradi2015_11.136t24, bd9e, 5888, 4d02, 4314, caadria2017_069x21, 67f6, ecaade2016_057m14, c80f, 9464, 2583, b354, e8de, 510a, acadia14_681ai, b285, ascaad2014_035z1, sigradi2015_3.65u2, ecaade2016_094v25, d81f, 40bd, f0e2, fbfe, e6fd, 60da, ecaade2015_18a3, ecaade2014_140n31, acadia14projects_189am, 1715, 011d, acadia14projects_473ak, acadia17_138uu, ecaade2015_38l7, 07b6, a97e, b59b, dc10, ecaade2016_046s12, 71d6, 03d8, 64e2, 8337, d7f9, e1dd, 0cd5, 3b49, 3fbb, ijac201614408f5, bdd6, 359c, eead, 4d3c, caadria2017_052s17, c613, ijac201513103a3, c4d8, ecaade2017_172p, ecaade2013r_001m1, ecaade2017_183cc, 9eef, d7ea, 9d31, ee56, 1e0b, 0ee0, ecaade2016_113c31, ecaade2017_214t, 5911, 1bd2, ijac201513102u1, 0758, 6f11, faa8, a9f5, acadia17_169xx, 5da7, 5885, d48a, ecaade2016_140u39, bff9, ijac201513205m8, sigradi2016_381n, 989a, c99c, caadria2015_070d9, d668, acadia17_678kk, ascaad2014_030c9, 9b18, e96b, 21ff, fcef, ijac201513203f7, ecaade2015_21p3, b328, 9b19, dbf8, ce9c, e7bb, 50c9, a689, 27ef, d3e2, f484, 13d8, sigradi2016_448t, 52c6, 4b45, 3266, caadria2015_108n16, 1703, ecaade2017_256dd, 773b, acadia17_316nn, 7cf6, 5e2d, acadia15_263g11, 81af, sigradi2016_815jj, ascaad2016_038m14, 2e57, e1db, 29cb, 40af, 42bd, 1bba, 860e, ecaade2016_197e52, 0cbe, ijac201412305i2, 00b2, 88b5, acadia17_59b, 31cc, ecaade2016_111m30, 7a85, ijac201412303c9, bbc5, 9402, ff36, ce19, d894, 3371, 174e, f88b, f6a9, 955a, 9993, ecaade2014_197h51, b850, 8b64, ecaade2015_53x8, c165, 81ad, edec, 5e67, acadia14_135o, eebe, 5360, 2263, 5559, bebc, 6f13, acadia17_670jj, ecaade2017_277ll, cace, 1d92, sigradi2013_421h, ead9, 9978, 84bf, ecaade2017_172z, 7189, 168e, 9591, ecaade2014_085k20, d69c, 47d8, 713b, 8cbf, cf90, b634, f6cc, ecaade2016_230t62, ijac201412408u2, ab7e, db6c, 0ae2, caadria2016_797u33, 49f7, 2451, 9b25, ascaad2016_047x19, d614, acadia17_154n, 1d6d, cc97, b4fb, 8d07, 6ccf, d56e, ebf8, 7a8a, 0dfe, ijac201614402w1, c2ad, sigradi2013_112d, sigradi2016_659v, ecaade2015_215i47, 8fa3, 3cd1, 456b, acadia15_95b3, b50c, caadria2017_081y24, 67e0, ecaade2017_305b, ecaade2017_215d, 5e9e, ff09, d8e4, 0d9d, 7c54, 6dcc, cce3, 5d2a, ecaade2017_215ff, f95b, caadria2017_004s2, sigradi2016_360aa, def8, ff83, a7fc, ecaade2014_092d22, 212d, ecaade2017_028i, 9d23, 2aa8, 4184, 7ec6, e293, 5e6f, 08cd, 4811, 3b9c, 0e5a, 6a32, c5b1, acadia16_308e19, a83f, 52be, d844, 4a6f, acadia17_178pp, c98a, 6b20, b02a, 1a98, 5be7, ceaa, d6c9, f4d7, df02, c896, da41, ecaade2016_151h41, ecaade2016_017n4, 2e1d, 6de6, 4e24, 58d3, 3b03, 376d, 092c, ecaade2015_297c65, fe87, acadia17_257zz, 8a9d, ecaade2016_151n41, f3b6, 550f, d469, bdd4, a89c, e216, ecaade2016_042r11, bc5f, ce56, 44ca, d04a, a87b, 19fc, 3a8c, a299, dddf, 64bf, sigradi2016_484ss, c24a, db53, a921, f330, caadria2016_579u24, 58e3, ecaade2017_198r, 3862, 3bce, 78d8, caadria2017_105i28, 9ca4, 22fb, 4851, 3b31, abd6, ecaade2013r_003n3, 3117, f212, acadia17_164tt, ecaade2015_215t47, bcbe, 0288, acadia17_404w, de65, db86, 2648, caadria2017_104e28, eef6, 2bd5, ecaade2016_162p44, 63e5, 4c1c, 8ddc, ecaade2017_213h, c2b7, 95ea, b80b, cb02, d7e4, 44d8, c2d8, 4f3b, d854, 29bb, 941d, acadia14_311y, a9e0, 51bb, 8cdb, 1771, 1f04, c684, 13dc, e271, d4be, 63ea, c010, ecaade2015_170u35, df72, 5336, ijac201513201d6, 434d, f04d, df5b, a567, acadia14_435ap, c1b5, 9c5b, ea14, sigradi2015_3.221n4, d385, 5e30, b760, acadia17_358uu, e343, 00c5, ecaade2015_205x44, ecaade2015_193d40, 6617, 32a5, ijac201412206a5, acadia16_124b9, fb36, b134, 694a, 497e, 57f4, ecaade2014_052l12, ea10, acadia15_371b16, 3d3d, 935e, 293c, d841, ee43, f99b, acadia17_598t, acadia17_360ww, sigradi2016_381v, 65fb, 4273, d41f, acadia15_431h18, ecaade2014_072l18, b7d4, 2240, 62ee, 71fc, cb6f, e56e, 77e8, 626b, 1e48, ecaade2016_071m19, 5b44, acadia14_661m, 6461, 4145, 129c, 1592, 9f7b, b9d3, 0bc8, acadia17_202i, 661d, f588, caadria2016_631i27, 19b6, ad8e, 6bbc, 3d74, 98c7, ecaade2016_016k4, 6c53, acadia15_203l8, ascaad2014_015v8, ecaade2014_070m16, ascaad2016_022m8, 2812, 668d, ee60, 40b2, 3524, 9b07, 3dc3, b19d, b6b7, acadia14projects_463f, sigradi2014_238y8, 472f, caadria2017_072w22, sigradi2016_484xx, 8b34, 7c7e, 6ba7, a8a1, 70d4, 3aee, bb1b, c867, e121, 5143, 9d62, 24bf, acadia17_464pp, acadia14_375k, 9080, de6a, 0d2a, c7f5, acadia17_177z, 9747, a454, 25da, acadia17_349s, 13ca, ascaad2016_058b23, 5170, 3c37, 5e17, sigradi2016_467t, caadria2015_156p24, acadia17_648kk, d260, 437d, caadria2015_014w2, 362c, 717a, acadia14_389d, ecaade2017_061f, 6299, 979c, caadria2017_047k15, 5dbb, 5fc7, a478, f5b7, 73c4, cb4d, ecaade2015_324u70, 32a7, 02de, acadia14_681ak, 8e39, e0f2, 9910, 4455, 9dd2, f879, acadia16_280u17, fb6c, 85d3, d2a3, 0ee7, 0fae, 103b, 687a, acadia17_446y, ecaade2016_079s23, ecaade2017_195cc, ecaade2015_152t31, 897a, ffcf, 9265, e94f, 1851, 17a0, 53af, f42a, sigradi2016_816ss, 964b, c350, 6385, 1375, 9db6, e1b8, 3c60, ecaade2017_157yy, f87c, 041c, b19e, 1528, f5de, fa19, dc1a, de8b, 3967, 1a68, ec42, eed4, 547e, 9711, ijac201513303z10, 601b, ascaad2016_007p3, eba7, 9f60, acadia14projects_317x, 4d48, 95f2, sigradi2016_815v, c6f2, db2a, 98a0, 55c9, ae17, c2c0, caadria2015_090c15, 5bbc, 55d3, sigradi2013_390a, caadria2015_208u30, f80f, 9ef3, ijac201412408l1, 8372, 4850, ecaade2017_268gg, f7ef, sigradi2014_329x6, ecaade2016_094r25, 3aaa, 4d6f, 9b31, 6719, e38b, 3520, acadia15_323t12, ijac201614203e9, caadria2016_197r9, sigradi2016_507tt, 446b, fcd6, f6fd, 6af3, 0486, 82c5, f5c0, caadria2016_703l30, 6ac4, b852, da79, dda0, 242b, 5037, ecaade2014_084x19, cbbd, 9e16, e2f0, ecaade2014_149g35, 7330, be4b, 1f64, 16ee, 062d, f26d, 740f, 5df3, 0208, d31d, acadia17_532ff, 65f2, ac72, 4f15, 66ff, acadia15_343t14, caadria2015_122m19, bb93, 9eb3, 9f68, d401, 5a6f, 10c1, ad64, 2438, 46e9, ecaade2015_38n7, 8558, 8e69, c77e, b24e, ijac201412408a3, ecaade2016_063l15, 6d82, ecaade2015_336e73, ecaade2015_196v42, ecaade2016_216b55, 1d20, ijac201614208k13, acadia14projects_453k, 42e1, 564f, 7199, 217a, d7d3, 8b30, 8904, ecaade2016_225p60, caadria2016_115n5, d5e0, acadia17_37dd, 3d2c, 79d4, c3ac, a570, 8945, 1960, caadria2017_115m30, 67ad, b708, 6c41, 25f3, f84a, ba1f, 4c66, ecaade2017_019mm, acadia16_402r24, 9ffd, sigradi2015_8.328i15, ed56, 9ce8, ecaade2015_180b39, sigradi2014_289h4, e19e, f720, 84c2, 07c6, 7ce7, 0566, f47b, 4d61, sigradi2013_400v, ea74, ijac201614202b8, 31a3, 0eb7, caadria2016_291d13, ascaad2014_032p9, caadria2015_090p14, 14cf, 78ec, sigradi2015_10.307g21, 2dad, 8e2b, 3b64, c44f, 1e43, 9c96, 7d58, ecaade2016_102a28, 0687, caadria2016_095p4, 87af, ecaade2016_132v37, c687, 3015, 681c, 157c, ecaade2013r_009f6, ccc1, 657d, 88d7, 45d6, 68c9, dd51, 016c, a79d, ecaade2014_215a55, cefd, f5ee, ijac201412403l7, caadria2015_122p19, 1359, ecaade2014_175o43, 06d4, 5e27, caadria2017_107z28, aba6, ecaade2015_38j7, 3fa0, e366, 0f79, caadria2016_851j36, 3347, caadria2016_651i28, ecaade2016_225f61, a535, bf26, e820, 35f9, d073, caadria2016_301p13, 3c27, db97, ijac201614309d6, 41c8, 414b, ecaade2017_056yy, f416, f429, ijac201412403z5, d56a, 8dbd, ecaade2017_048oo, 287b, ijac201412406n9, dda3, ijac201614102a2, 6482, 06ff, caadria2015_114w17, d4c0, a571, 1b6b, 275b, ascaad2016_003e2, 7d73, a3a4, ecaade2017_214u, 23f7, 188c, 49c8, 3e16, c64b, caadria2015_213t32, ecaade2017_090jj, ecaade2016_167p47, 9469, acadia14_463e, bcdd, 0bb3, 1040, 54c2, 87c0, 5cc1, af02, fe54, acadia17_670ee, caadria2016_539y22, e357, ijac201412403j7, 2464, 2e06, de63, d069, 4089, acadia17_221z, 3ff8, ascaad2016_023v9, de3c, ecaade2015_180s38, 0fd9, b3ea, 7b27, 29c2, 4a96, 05d0, 3dc1, ijac201715104hh, 25e8, 2759, ecaade2016_127z34, 8df8, caadria2015_206b30, 6d06, 1e26, ff0f, ecaade2015_227t50, 4f79, ijac201614206z10, sigradi2015_8.189s13, f698, e58a, ijac201513305h12, 4758, 44ac, 36f1, 2471, 85a6, 169c, acadia14_177t, sigradi2015_8.186l13, ecaade2017_100h, 212e, cfb2, 5114, 7baf, 946c, acadia17_678w, d7e5, ecaade2016_123z33, ed5b, c950, 3d3b, 7478, 9734, ee4a, 78eb, ff8c, 38b6, a21f, caadria2016_569e24, df2e, 190b, 5f27, a53f, b3e7, 96d1, 71c1, caadria2015_119f19, 46fd, 1b6d, 7742, 4c5e, sigradi2014_151n3, d83c, e0d8, f27e, 6e13, 9677, aac9, 5de6, 0672, 8d80, af3c, b448, 40e3, d474, b98f, c211, 25e6, acadia14_189ak, a905, 3968, c01c, 8109, 72df, ff8e, acadia14_63ai, acadia14_531p, dad6, caadria2017_030u10, f36b, 63d8, 0b11, e599, cdc9, ijac201412302c7, d82d, 4c42, caadria2016_445c19, fa11, 9215, ee2b, sigradi2015_7.203k10, bfa8, 3029, ddfb, 8ea9, ijac201715103uu, ascaad2016_045f18, 2d11, ecaade2017_225i, 7179, ecaade2017_306n, ecaade2014_156c38, 260f, 764c, 2d33, acadia17_414mm, 3a51, caadria2015_077u10, 3748, 2c3e, 3a45, 1249, ecaade2015_298m65, ee9e, c819, edd8, 7861, ecaade2014_113y26, 7769, 3b65, 1a08, 7125, 10e8, 645e, 75ab, 4940, f63f, ace1, 04aa, fd78, ecaade2017_133n, 52f9, 48e2, 0bb4, 5b15, sigradi2016_590m, sigradi2015_11.165m25, caadria2017_185x44, ecaade2013r_004u3, 690a, 257b, caadria2017_003w1, f065, acdf, acadia17_492rr, e2e8, 3708, 71c3, fa74, 3053, 3548, c0f6, acadia17_38vv, 6081, 457f, ecaade2013r_007b5, 423d, sigradi2014_284w3, ecaade2015_21o3, acadia15_274h11, acadia14_167aa, 4a15, 8996, 5542, 96c5, d09b, 678f, e85e, 5847, ecaade2017_255f, 6cf7, ecaade2015_59b11, 4628, ab39, dced, a389, 64dc, ijac201614305b3, f0e6, 9d87, 25fa, c1a1, ijac201715102dd, f9ef, 3bd4, f1d2, e5e7, eaa1, adf0, a440, ad52, fa10, 4546, acadia17_560i, da61, acadia14projects_237au, 3ce2, 5581, ecaade2014_206n53, 9cae, ijac201614202v7, sigradi2015_8.27m10, 6688, 9b1d, b54f, 618f, 05af, 3376, sigradi2016_484h, 9a97, ecaade2017_195ee, 8442, ef61, ecaade2017_099tt, b54a, acadia14projects_177y, 9a48, 2ae8, 93e5, e38d, 677b, 291a, ijac201715202w, acadia14projects_115ak, 4566, 93df, b6da, ijac201513304d12, 4860, 088d, be53, fca8, 65ee, sigradi2013_271m, 3bb8, ijac201412408b3, ijac201614405f4, b88b, 1e0a, fedf, ecaade2014_084z19, 6192, 910c, 95c2, 6d31, f933, acadia14projects_43ag, df2f, ecaade2017_256t, 0652, ecaade2016_166i47, 4676, eebd, 4da7, d67f, ec05, 151a, 84c3, 4d98, acadia17_316zz, 2164, acadia14projects_435af, ecaade2017_052ff, 7d8e, ecaade2016_mrte66, d350, ecaade2014_112a26, d67d, acadia17_284d, d44b, af8e, 408a, ecaade2017_309qq, adb3, acadia15_123n4, 1e03, 5b3e, b866, acadia14_661c, caadria2017_142x36, 87a2, b2e3, acadia14_101y, bb33, 9306, 7b32, fe8d, 5c77, ecaade2015_55f10, 1621, d70c, 5ea8, acadia16_244y15, 993a, caadria2016_177u7, f0cc, caadria2016_651w27, 2d78, b023, 05e6, caadria2015_049a6, ecaade2015_170t35, d6b1, acadia14projects_199aa, 3416, 5a3e, 824d, 4908, ascaad2016_057a23, ecaade2013r_001n1, 937d, ecaade2017_302rr, 6c31, 93ee, 851f, 1738, dce9, sigradi2014_197v6, acadia14_101af, ba05, caadria2015_114y17, 39e6, 6c52, ca2c, acadia17_572jj, 91a5, 5cd0, e25e, 07e3, e410, 3e40, 56e5, 1ec6, 0d47, acadia17_71b, 37dd, 6bc3, caadria2017_067p21, 45e2, acadia15_469o20, b136, 4c85, a015, 9a39, 92fb, 1118, 0b55, e84c, def7, ce53, ijac201614303f2, a314, ac87, b7a7, 3720, 09d4, 93aa, c1b4, 5710, 68cd, 6dae, 9fd0, 84b6, 05ff, 7c8e, ab16, 1b60, ef96, ijac201614208y12, 16b6, ecaade2014_140p31, c23f, 33ec, 1cc5, b3c9, 7cfb, 5b4f, ecaade2015_176x37, sigradi2014_305n5, sigradi2014_266d2, 196c, acadia14projects_681an, e85a, b59f, 5e71, 6d48, f689, cabe, 3b40, 8da6, 2e8f, ecaade2017_056xx, acadia16_88s6, sigradi2016_446d, a452, 44f5, 2d38, b06a, a230, 19f6, sigradi2014_132j1, e81b, ae9f, f379, 5c2e, acadia14projects_229j, b413, 18f9, 8229, caadria2016_871o37, d418, e333, caadria2015_209y31, fccd, caadria2017_189i45, cd50, ecaade2016_123g34, 4b5d, e344, f245, 930e, ecaade2016_047m13, acadia17_247pp, 7f4d, a920, acadia17_630e, b7ca, b04c, ecaade2016_154f42, f5b0, 2c7f, ecaade2017_129mm, ecaade2015_171n36, acadia14projects_435as, acadia16_298i18, 90b2, aa87, ecaade2017_089q, ijac201412304g1, 1949, 75af, sigradi2016_515j, ecaade2015_200f43, ijac201412304c1, ecaade2017_146ll, 9508, 18a6, c11e, a469, 8153, e71d, 3004, 8a49, 1da1, 0f35, f2c0, f628, 1704, 270a, d340, sigradi2015_8.264r14, sigradi2016_484n, sigradi2013_117i, 0b9f, ecaade2014_111o25, c232, fbc2, fb3c, 4419, 6d5a, fa70, 83d7, 81c6, 40ae, 3a4e, 7f5e, acadia16_164t11, acadia16_260h16, 4dcc, sigradi2013_389n, ecaade2016_028i8, d455, a64c, 89d7, 6d74, ecaade2014_208y53, 54d8, 47ea, 4a19, 30b7, acadia17_221y, acadia16_44m3, ascaad2014_014l8, 1cd4, caadria2016_445b19, 9008, 1263, ceb0, 172c, d4e1, 118a, be0b, 538d, d0d8, 1c20, 090c, 7723, ecaade2017_061i, e02a, e50a, 6477, ecaade2016_057n14, bde8, 7bbf, 22bc, 9d81, 46ef, 403b, caadria2017_037a12, c140, ecaade2017_157ii, 6d89, 981d, caadria2015_014n2, sigradi2015_3.221w4, acadia14_389e, 9e73, ecaade2017_122yy, 2cda, 2000, 35b3, 7e8d, ecaade2016_046b13, 9048, bc78, e8d6, f7a7, caadria2017_074m23, caadria2015_032x4, caadria2017_023d9, c0d1, c4b4, 5a9f, ecaade2014_065d15, c0cb, 9e42, 09d5, 8468, 60fb, caadria2017_165r41, 7462, acadia16_116v8, 9a56, 8521, 330f, f4b0, 5576, 9ccc, 597c, 0c84, 8a34, 80f8, b6d7, f413, 1bff, a965, 9633, acadia17_189dd, acadia17_670ww, 872b, 09a7, e782, b412, 9fae, 6bcc, 3abf, 8dd1, 6ae5, 8c58, ijac201412407a1, dee2, acadia14projects_219ay, a328, bc47, sigradi2014_213u7, 7415, 0408, 8d74, 7103, f983, caadria2016_529v22, ecaade2016_162u44, ecaade2015_114o22, 5f73, fb46, d49a, acadia17_292s, ffbe, 7e53, dcdd, c0e4, 4531, dbd4, 81f8, c225, 4ce6, caadria2016_611z25, cdb8, caadria2015_213g33, 0ed0, 2599, 461f, ijac201513203r7, 2924, bc12, 611e, 555c, ecaade2017_069ee, ba74, 9235, 600f, acadia17_413x, daf9, sigradi2016_364rr, 0faa, b273, 480e, ab86, fef5, sigradi2014_181t5, acadia14_125ae, ijac201412402i5, b7ae, b727, sigradi2016_602c, f3fc, ff18, 35aa, acadia15_161g6, 7679, 2963, 8152, 6251, 2d61, sigradi2016_448ee, 766d, acadia14projects_627ap, acadia14projects_589i, cf4d, e976, dff8, afd0, 9320, 72d9, a021, aabb, d75e, sigradi2016_399g, 576f, e43b, sigradi2015_6.387e9, 8260, 88f0, 5515, bd26, ca86, 2d32, fb23, 0763, 6757, 9577, sigradi2015_6.327t8, a6cd, ecaade2016_063n15, caadria2017_021o8, ijac201614407o4, 7425, sigradi2014_279x2, e519, 89b4, 50ab, acadia16_214u13, ascaad2016_045f19, sigradi2014_159g4, 7b68, sigradi2015_8.81a12, 06a6, 8c49, 09a2, 1042, ef68, 6263, ecaade2015_100z19, 12b8, b108, b67e, acadia17_392e, sigradi2015_sp_8.6d30, 452a, ijac201412301z6, ecaade2017_210v, 92a1, cab1, 19c5, 38cd, eaeb, 9409, b27b, 788a, ed05, ecaade2017_021p, acadia14projects_531y, d421, 502c, bc76, 960d, ecaade2015_169w34, 2717, 9f9a, 8067, 95a3, 83c4, c244, 9cf5, cbba, caadria2016_851c36, 8a37, ijac201412202v1, acadia17_392d, sigradi2016_448z, sigradi2015_11.165u25, f482, 60a6, acadia17_189uu, 5a5e, e79f, 8030, 2f02, ecaade2015_193c40, 8ba1, 3504, 92ed, 7b77, 97f2, ecaade2017_269ss, acadia16_184o12, 508b, sigradi2016_385uu, 28e7, aa32, ecaade2015_35t6, 0fc1, 3ab8, ijac201715102ee, 43dc, sigradi2016_450yy, ijac201513205v7, 5014, 5950, 13f7, 0f4f, de0b, 3421, 79bf, ecaade2014_180f45, 9b2a, f036, ecaade2017_151s, b03d, ec5a, sigradi2016_450pp, 399e, 3f9a, acadia14_281v, b324, 36ec, 075e, 144d, sigradi2013_390s, a5c7, ecaade2017_057h, ccb1, 5620, 1b06, 71ef, c7e9, 449f, 9e2e, 94f0, 51b0, f132, sigradi2016_654uu, 4ec4, 4573, d50a, 9852, a4f6, a655, 1426, ecaade2014_035d9, 35cc, 9699, 59c1, 29d3, 8cb1, f055, 2e26, 1f8a, 5c24, f3ce, d130, db1a, e133, 3207, b16d, 2498, sigradi2016_807ii, fce2, 56c2, 3bd2, e34d, b4b8, e967, ecaade2014_149k35, ea79, caadria2017_113x29, dfc5, acadia14_357a, acadia17_296u, acadia14projects_719n, ecaade2016_021y5, 6542, cc1e, 557a, acadia14_435ay, 784b, e55a, 5b74, 6298, ecaade2016_118g32, ecaade2017_006dd, abb4, aec9, acadia17_170o, 68d9, caadria2015_176o26, 2933, ecaade2017_026oo, acadia17_382ss, f943, c50f, 5553, 98ad, 8d5c, 733f, 3582, 24f8, a6b8, 5012, 677e, ef04, acd2, 31a9, e83c, 6e2c, 22a9, 85ad, 0db6, ffaa, caadria2017_149l39, 7edf, 47bc, 3dc4, 4b51, e232, ijac201715102m, 7b52, 314c, 00eb, e19a, dabe, 064a, 030d, caadria2015_130z21, d178, 99b8, 6087, 07e7, 892f, d4ce, 17ea, d7b6, f27f, 4c4d, a66e, d70f, 0597, 574c, caadria2017_029h10, 7095, 7b96, 03e5, bea2, ijac201412305k2, 1cec, 085e, ecaade2014_089u21, 8981, 8cee, 1d63, 60b4, 3f96, 0c60, ea66, 6c3e, 4b4d, b0c5, 276a, ecaade2014_232v59, sigradi2015_9.152c17, 5330, 4288, a2fe, 8cfe, bea0, 2db7, caadria2017_048j16, 0920, dcf3, d3ca, 4e0f, bbf2, 7a3b, aa48, ecaade2014_225j58, 6961, 8b55, 1cf1, ebb2, 5f2d, 9bf7, acadia16_78t5, 1938, 711d, 1062, cd8e, 1c11, 1792, c48c, e44f, b5d5, acadia17_512r, 5b3f, acadia17_170f, 0b44, ea64, 950b, 1991, sigradi2015_4.219v6, 0dce, acadia14projects_135aa, ff7c, 50c2, 98ac, ee55, 5d86, ecaade2014_198r51, 56c8, 7d01, dc20, 480a, bafb, ad66, 401c, 7cde, d06f, 2a0b, c50b, 43d4, 7672, 5f3e, ce7f, ijac201614403h2, ecaade2015_155z32, ecaade2015_138l27, 6805, ecaade2016_mrtz65, fdf3, 33a0, fb04, 5f81, acadia17_81h, f769, 7c5f, 1258, 9c97, e52a, 13b1, 2d19, acadia14projects_699e, 54fc, acadia14_63af, f57e, c418, ae5a, b182, c1e8, 30e8, caadria2017_124f33, caadria2015_087n14, 44b2, 5a77, ecaade2014_157y38, acadia14projects_435ah, 8a0b, b39e, 523d, c168, sigradi2016_534kk, 1cfb, 88fa, 0484, b062, ff73, e470, ecaade2016_191a51, 0f2d, ecaade2016_bkoo65, ecaade2015_217i48, 292e, acadia15_323l13, ijac201614404z2, dcd3, ac3f, ecaade2015_320o70, acadia17_212cc, 6169, 40ef, 0d75, 1b15, 89dd, ijac201513206l9, ecaade2017_038xx, 0f1c, 2bb4, a07c, 56cd, be83, 5d96, 8381, c952, 61af, 20b1, 2ffc, bfca, 8b65, 50d8, 5e08, fef3, eed5, fcf4, 3f42, 2cba, ecaade2014_138u30, f784, 60a2, a652, ascaad2016_027y10, 15e1, 40ff, 5ae2, ecaade2015_230m52, da35, d170, 66c6, 15aa, dcba, 820d, 0bda, 4cd7, 3945, d743, 123b, 478f, 3200, sigradi2016_659m, af4c, 57de, d323, 24b1, 9716, acadia14projects_153as, 13fb, 5461, f7f0, 5bf4, 6d13, 856c, f485, 02b2, sigradi2016_690e, 5e51, bd65, ecaade2016_075b22, e03b, 62b4, 5bdc, e1f1, bd27, 1a86, fba9, ascaad2014_013t6, c28a, acadia14projects_681ap, caadria2015_226k34, 691e, 841a, 4911, bf03, e13d, fa3b, adce, ijac201715202gg, 48ea, cbcc, 596a, d9ca, 93fc, fde5, 6cf3, ecaade2015_155o32, sigradi2014_169s4, 3d85, 51af, 5f68, 1c57, ea8a, a910, e36f, ecaade2017_215u, ecaade2015_169y34, 149b, 26e3, 2035, caadria2017_107x28, 8322, cece, 65e8, b5bf, 18d6, 5e5d, 90f0, 47a8, fccb, 2396, ecaade2016_067k16, 032e, 3d93, bdbd, caadria2017_085c25, 9670, eb3d, fb16, ecaade2016_094t25, ef26, de75, 3572, 3997, 1885, ecaade2016_230x61, 43a7, fd70, 6391, d126, acadia17_238kk, caadria2016_829e35, bf68, 5a24, 77ca, 881d, e160, 034f, sigradi2016_724tt, 54e0, e799, acadia17_222p, caadria2016_851v35, 12c8, acadia14projects_33aj, acadia14projects_681ao, 9665, ce7e, acadia14_655aj, dfa6, 2c2d, ecaade2014_104p23, ecaade2017_302ss, 60ae, 03f3, ecaade2014_140k31, ed5e, 2d77, 9dd7, 8874, f6c6, ecaade2016_067l16, bf2d, 3e13, ecaade2014_168a42, 86c3, f0cf, e0f0, edf1, 0d14, 2435, acadia17_348h, c921, 276b, 99c8, fb9b, 2a6b, acadia17_648ee, a372, caadria2016_683e29, sigradi2013_366a, 8ac2, acadia15_185c7, 12cd, caadria2017_086m25, edf6, ascaad2014_016i9, b7c3, eb0f, ijac201614207r11, 9df6, f65f, 28ca, c5e0, 8191, acadia14projects_497x, 29ed, 02aa, deb0, acadia15_483c22, 2fbd, d631, acadia17_348c, 2bb8, ecaade2014_088i21, dbe9, 32df, 789c, befe, a603, d635, 496e, 12da, ecaade2015_158t33, 176b, ecaade2014_182c46, 7eee, 5a58, 39e1, 0e29, e228, abe4, 33b0, bc1b, 7352, ecaade2016_073f21, 9f01, c086, 1b93, ecaade2015_206t45, c576, ab32, a519, f554, 58fc, 5251, 95ed, dcda, caadria2017_001d1, 8113, a5d8, 788b, 9494, f592, e128, 6170, 57fb, 0f3c, e020, a60e, 4d55, 8ca5, acadia14_487e, 3a34, d0fb, 2a08, 7b82, d870, 5f85, c05e, b17e, 58dd, 248c, acadia17_570ee, cea2, dd36, d466, 648a, 0d37, ecaade2017_011gg, sigradi2014_032n2, c5fb, ascaad2014_025n6, caadria2016_167c7, 6217, ascaad2014_024w5, ec73, c32b, f361, 5c33, 0cc1, acadia16_342b20, 897b, ecaade2014_168d41, 4ee6, 5a90, 567c, acadia17_178ff, 5ac6, 86b0, e233, caadria2017_041y12, dc6e, d8c7, 1c17, 0be2, e37e, e137, fbf9, 6978, sigradi2014_015b1, 724e, ec18, 0a87, 9932, 0930, 9bfc, 0da5, d81e, 2d1a, a0e9, ijac201715203nn, aa5b, 039c, b08a, 048d, f1f1, 6b9a, 30e4, ecaade2017_198n, 82ad, 4b1f, e165, 34e2, 92fe, 493e, acadia14projects_681aj, 787a, 91ca, sigradi2016_517p, f6e8, b212, ascaad2014_022f4, ecaade2015_333l72, 0fd8, cb84, 305b, 1fcb, 5882, 5ace, acadia14projects_63ag, 7c73, 6439, a31b, ecaade2014_023s6, 4a58, 3aaf, sigradi2014_213w7, acadia15_443c19, ba76, ecaade2014_128r28, ecaade2016_243z64, ecaade2017_244jj, acadia17_350ee, 19bf, f0e7, e660, 5693, b1db, 1000, a78d, 5066, 3706, a787, acadia16_12k1, 6dc4, ecaade2017_054gg, ecaade2015_225h49, 5e0d, 11c7, e73d, 6266, f220, f73f, 8883, 9dfb, 2669, 1639, 9a1a, adf7, 0c67, 5e3d, 31d9, 136d, caadria2017_008y3, 39e7, eadb, 2b91, 3801, b94f, fe4a, 4cf9, dacc, ecaade2016_167o47, 2b04, 2546, ecaade2017_215z, ecaade2015_318t69, 2532, d5b9, 7beb, ecaade2013r_014d8, 0065, d3ac, ecaade2016_068w17, e5bb, fbc9, ee7b, 18a8, afc7, 374e, acadia17_231r, ef78, ascaad2014_014d7, 1924, caadria2016_197i9, 5529, 5510, d08a, ae67, ecaade2014_168f41, 2b66, sigradi2013_267v, f1c6, efc8, ascaad2014_035s1, cd36, 7a45, d676, d9e2, 944a, ad95, 21ac, eab0, ccd6, fc82, f2cf, ecaade2016_197d52, 508d, a06d, ea45, 0300, dc22, ce0e, c6b9, 2bb9, f1de, 779f, acadia17_202r, 4f25, ecaade2015_59f11, acadia17_323r, 4420, 0aff, ecaade2017_157ll, 6914, d8f9, ecaade2015_227u50, 64c0, 14d8, 4359, ecaade2015_77y14, 91d2, sigradi2014_345t8, ab7c, cd11, 44de, 920d, 35c0, 8d36, de88, 464b, 4cf3, 214a, 7caa, acadia14_637af, d2d9, 0894, 636e, caadria2015_004m1, c7f3, sigradi2016_568nn, ascaad2016_028w10, cba3, sigradi2014_015d1, 5883, caadria2017_027m9, ecaade2014_239z61, ecaade2015_18i3, 768b, acadia17_201f, d05a, acadia17_426e, 7be8, 662d, 0a30, f636, bd74, acadia17_28jj, 57ad, 040d, c91b, b21a, 9566, 2462, c20c, 9614, a5a8, ae5d, ascaad2016_039k15, 962b, caadria2017_094a26, 6238, ecaade2017_152cc, 45d9, daf8, caadria2017_185s44, ascaad2014_005g3, f1af, 5655, 6526, 8c42, d766, sigradi2013_244n, cfb4, 4c70, caadria2015_226n34, af5c, caadria2017_155p39, 5dcc, 7e5e, 70f7, 3dc0, 89f8, 8bf2, 1151, bc32, aee5, c280, c6b6, 8023, 889b, 7acb, a65a, a002, 8050, 379c, 43f5, 55d8, caadria2016_177e8, acadia14projects_267k, acadia15_469f20, e912, a61c, e200, 6cb7, 2c59, cf1d, 7f2e, ascaad2016_005b3, ecaade2017_039qq, 7add, 2e0c, d4ca, acadia14projects_177ah, b781, e0e1, 83c3, d831, acadia14_43al, 2390, fd3d, caadria2016_507m21, 7b33, ascaad2016_004p2, b96c, 126a, 1a40, ca78, ijac201614102b2, b478, ecaade2017_152ww, 17fe, 1d93, ijac201614205h10, d4df, 2ea3, 97b4, 8c98, acadia14projects_347ah, cb0f, 75f6, a74f, acadia17_82u, 1665, ecaade2017_199aa, b62a, 0be5, 4bc7, c617, sigradi2016_601ss, bf2f, ecaade2016_037u9, b27a, 081b, cdd1, acadia14projects_627am, 69b1, 9c1e, 905a, 1075, sigradi2015_11.222n26, acadia14_497aa, acadia17_542rr, f87a, ecaade2014_042s10, a994, sigradi2013_189j, eb1a, bb7c, ecaade2015_91d18, 99fe, sigradi2015_8.334t15, caadria2017_048n15, 074d, c160, b6d6, a522, cacc, caf9, 43c4, ecaade2015_127a25, sigradi2014_103x8, caadria2015_203n29, 01b9, acadia17_154r, sigradi2015_8.276y14, cc0e, ijac201614303n2, 61cc, 3c48, 6be1, dec2, f460, sigradi2015_4.219j7, caadria2015_070v8, ecaade2016_067d17, ecaade2015_180n38, 3c73, 88ca, f610, sigradi2016_530gg, 85ca, d056, ff28, 30ff, 6f46, 8784, f9d3, ecaade2016_099g27, 44bf, acadia17_70dd, 7a9b, 06fa, 89a5, 43cf, 2112, sigradi2016_801r, 9937, ecaade2017_152nn, ecaade2017_059yy, c83f, 97f3, c2b3, 87ee, caadria2017_067g21, ecaade2017_021t, ecaade2017_042ff, 8803, ijac201412304z9, 1c32, 212f, 14b1, sigradi2013_194z, ecaade2017_054pp, 7068, 532f, e1f9, 8f69, 01b0, d3d7, e8cf, acadia16_214c14, 55ed, f152, ascaad2016_039r15, caadria2017_113a30, ecaade2016_011w2, 3d7a, ecaade2017_301m, acadia14_409l, a6ca, 2806, 3eb4, 6893, ea32, sigradi2014_329z6, caadria2015_072l9, 11c1, 5521, 6150, fa82, a322, ecaade2016_042f11, 6804, acadia17_138zz, a183, ecaade2017_302bb, dac0, ijac201412401n3, d0e2, aaa0, eb0c, ecaade2016_198k52, aa11, 8327, 616f, f69d, 77b2, a0bc, 1749, ecaade2016_136u38, sigradi2015_9.141b16, 6dfb, da97, 8c5a, 9635, 5456, d6d2, ascaad2014_014g8, 31eb, f62b, a825, ca84, 1086, caadria2016_621a27, 6ae0, a15b, 2854, ecaade2017_293mm, caadria2015_048s5, ecaade2013r_019j10, 4606, ecaade2016_037v9, ecaade2016_040m10, 0551, e235, 93a2, 6980, 5eb7, acadia14_117ay, caadria2015_073j10, caadria2017_081p24, 0c87, 461e, acadia15_110t3, 9c15, 4a84, ascaad2016_038l14, 9b5f, ecaade2014_023d6, 8fa6, sigradi2016_602ww, 93e2, a98e, 58e2, c7a4, ecaade2016_183t49, afc0, caadria2015_078r11, sigradi2015_10.140o19, 0184, 9563, 5e25, 3a5f, ecaade2015_235t53, ecaade2017_268kk, ecaade2015_229j51, 8d13, eb1d, 6ca1, caadria2016_477f20, 1d0c, ecaade2017_240w, 85af, d513, acadia14projects_101ai, ascaad2016_028j11, ijac201614407d5, c20f, ecaade2014_224l57, 01e3, acadia14projects_601af, 2d2b, d9f8, 3465, caadria2016_229y10, ddce, 3119, 4836, 2745, 0285, eb1f, c4cf, a5bf, ijac201412302f7, d141, 733d, 7745, 592b, ijac201412205c4, a047, 9c0f, cc42, 1823, 5b61, 704e, caadria2017_004o2, sigradi2014_345k9, b1b9, 9833, c890, 2486, 33fb, c8c0, 74e3, 4603, dd9f, 0b27, 804b, 91f5, ecaade2016_043d12, 3013, d9dc, 473d, f57d, ed2a, 2da8, ecaade2015_302g66, ecaade2016_162m44, caadria2017_183n44, acadia16_12g2, e451, 09d6, b85a, sigradi2015_11.34z23, caadria2017_107v28, 308d, 4b10, 729e, caadria2017_016g6, 6eb4, acadia14projects_453h, b4b7, acadia14_609ak, ecaade2016_096n26, acadia14projects_153at, 2dbe, ecaade2017_163f, f71f, 0266, 88d2, acadia17_678uu, 8efc, af8c, 62fc, a934, 50bf, acadia17_190c, 249c, 177d, 662f, 536e, f871, ijac201715205zz, 6e47, a05a, 3b09, ecaade2017_301f, c953, f1e6, ijac201614105j5, 80b9, sigradi2014_157d4, 6f1e, 5e20, e067, f713, ascaad2014_018v1, acadia17_562aa, acadia17_590r, 3a55, 092d, 5340, 8d4b, acadia17_128ss, c19f, 5ff1, ecaade2014_226d59, 1dde, sigradi2014_042s3, 5f2f, e659, ecaade2016_074m21, 208c, 2918, ff6b, e2cd, a480, d68e, c7e0, d9f2, 3f46, 48ec, ecaade2014_104s23, eaef, 4ce2, baad, e1ba, 35ee, 2281, 32cb, 72bd, ecaade2013r_003f3, 5d12, 5abc, acadia17_402d, e20c, 4d14, sigradi2013_400r, e5ca, 4a8b, 1b56, 1558, 7213, 250e, d826, 2363, caadria2015_213a33, f221, 34c0, 852c, ed4a, fc3e, caadria2016_311a14, 3660, d81c, 2def, 1912, 6e46, acadia17_60aa, 2180, 48f6, fb33, ac75, a026, caadria2017_051x16, 4707, 82d7, 6815, 77ff, 09c7, c7d8, 8bc2, dd54, caadria2017_048c16, 017c, ecaade2013r_011b7, 5eb5, 183e, d35d, ecaade2017_291c, 809f, ecaade2016_075g22, 6c05, caadria2015_078d11, 3a10, ecaade2014_157w38, 5780, 8fa4, 9704, 686b, 2a70, 7cd9, b905, bcd2, acadia15_513z22, caadria2017_051p16, 3c14, 75ba, 01f0, 88cb, ecaade2015_324t70, 06d9, 82fb, 3868, b46e, ecaade2017_044rr, sigradi2016_625rr, 476c, ascaad2016_002h1, a383, 0a6a, 4d24, ecaade2016_223s58, 35ae, 5c59, 53f3, c12c, sigradi2016_400j, ecdd, caadria2016_353u15, ecaade2016_241j64, 1d70, acadia17_534uu, ceab, 98f3, f0c6, ecaade2015_319c70, 3a93, ecaade2014_186w46, aa2f, 41ef, caadria2015_087j14, 506a, 91b4, e805, 5b43, 4ecb, 481f, 25ca, f042, 09a3, 595b, 956a, ecaade2015_269p59, ecaade2017_199bb, 421c, ecaade2016_203j53, caadria2016_539f23, sigradi2016_695n, 9aa8, 5b8a, 29f7, ecaade2014_072k18, b784, ijac201412305u2, ecaade2014_016w3, e431, 794d, 6fa6, 828b, 3f39, 42f5, f705, ecaade2014_024v7, 60b3, d7ad, e786, ijac201715104dd, 2ff1, 0fde, e65c, 01d5, ecaade2017_215yr, c76e, 7c0a, b1c4, d884, 03e0, 9c2d, a5d0, e8cc, 90c5, bff3, ec48, acadia17_520k, acadia17_258m, 9b86, 867d, acadia17_162u, 6699, 27ca, a552, 3fd3, ijac201614404w2, 22b5, 7fca, d77d, acadia16_98d7, d83b, a7a4, sigradi2016_724vv, cdef, ef5c, 7cc0, c1be, f9cf, e353, ecaade2014_010t1, 6151, 0b62, 5f66, 0f37, bb35, 5f07, 4a44, ascaad2016_059k23, ecaade2014_015l3, 401e, ecaade2017_256hh, ecaade2016_033a9, 5452, b419, 9200, 8012, 5b48, b7dc, d163, f7c3, 24c1, 9dc7, 9f1c, 3813, ecaade2015_37d7, c364, cce2, acadia17_177j, e8e1, 4f1d, caadria2017_021b8, 4927, 7816, 2e19, acadia17_446z, ecaade2015_298l65, 6f16, aba7, c462, 80f4, ecaade2017_254uu, f63c, a8fd, acadia17_339pp, 6028, cad4, de1c, 30fd, sigradi2016_431r, ebb6, acadia15_483d22, 2782, ecaade2017_046yy, 196e, ecaade2014_214l54, f5aa, a9bd, 974c, 5e60, 5f25, ac19, ae6b, aa4b, acadia17_101t, e0fc, 14ad, 36a2, ijac201614309p6, fec7, 4bc0, cba6, acadia16_280d18, ijac201614405x3, acadia14_691as, 0df4, b7b1, ecaade2017_208b, d59e, a660, a30e, 05ed, 2247, e6c4, ecaade2017_248yy, fdf7, 6416, 2fb9, 3c44, b73a, 6729, sigradi2013_152, 62fb, 2d8c, 2c0d, f552, 5f6e, 02a2, 1291, acadia17_190f, f840, 635e, sigradi2015_8.163d12, 6e4d, ascaad2014_033w9, ccab, a985, 6b7c, 36cb, 7169, ecaade2014_023z6, 24cf, de92, 47f4, caadria2017_165u41, sigradi2014_099v8, c210, d628, acadia16_196f13, e2ab, bd85, acadia16_24z2, ab2f, 8b6f, 2d8d, cc81, 36bb, ffd8, 2dcb, ecaade2013r_009l6, 84a6, ecaade2015_86f17, c3b0, dada, sigradi2014_266j2, 21aa, ecaade2017_208o, 3b79, 03eb, dd39, caadria2015_150b24, sigradi2015_10.307x20, 7df0, 30cf, caadria2015_172e26, a37d, 823e, 15c7, 7c67, ffd2, a746, 5438, ee1c, 90ab, cfbe, ae98, e025, 1021, 57be, ijac201614308d5, ed59, acadia14_135x, cdb7, 07ca, 3978, 25a7, 56ee, 6d5c, fc8b, 4b39, 1064, 5969, 5cd6, b3df, ecaade2017_199ss, 5c32, 7afa, ijac201412407x9, 7d85, ecaade2016_239b64, 8071, 1333, 9c7c, a90b, f389, ecaade2014_204a53, c2fd, 773c, ea95, 2750, d428, 99d6, sigradi2015_10.220e20, ff71, 4286, a03b, ecaade2015_129i25, 9a3d, feaa, fbd6, ecaade2015_194e41, 370e, 173e, a7eb, a9a2, ecaade2015_228w50, cdf4, acadia14_691aw, 8b3c, 8082, 6aa5, d007, sigradi2016_363dd, sigradi2015_sp_10.179h31, ad49, sigradi2014_303f5, 2e80, 6444, ecaade2016_113b31, 43ad, 4202, 4e5a, 0942, 5bb6, 8160, ecaade2016_077o22, acadia14projects_189aw, a6d7, acef, 3d8a, 2788, 2df3, e289, a308, acadia17_426a, e47a, be0e, sigradi2015_10.140t19, 6c11, 639b, sigradi2016_654xx, c942, aff6, ecaade2017_116k, 4f46, 9325, 0777, a9ac, 5c0d, ba5e, c109, acadia16_308u18, caadria2017_124v32, f9c9, 7d06, 1b12, 6932, fbbd, ec40, df44, ecaade2016_068h18, 0c23, f179, 5d5e, 4590, 84fc, 2412, acadia17_145xx, 8df0, ecaade2013r_014g8, 4021, acadia14projects_463az, 6356, ec09, 03f2, a32b, 540b, ecaade2017_006y, 4a47, 1f53, 09ea, acadia17_520p, 3cc0, 9964, ad34, 1994, 8058, acadia17_544a, 85c8, b251, e5f7, c9d1, 748e, a976, beca, f72b, caadria2016_755o32, caadria2015_122r19, 9fa0, 59b9, 9288, e5d7, ed35, 2a9a, ecaade2017_044tt, a8e4, 05f3, ijac201412402k4, e575, 9619, d970, 0ab7, f32b, caadria2017_051i17, ecaade2017_213zz, acadia17_36cc, b028, 0afc, f650, 6d00, 2bcd, ccde, 086e, 73c2, cab4, acadia17_572ii, e89b, 0d33, a7fe, 5c06, 3b37, 4958, sigradi2015_sp_4.388x29, 46e8, d6ee, b288, 19d1, e4fa, 507c, 7090, e208, 941f, 8243, sigradi2015_sp_8.78j30, 057e, ecaade2016_223i58, 2a42, 3de1, 7a9d, 64f5, b2a4, 8004, 9e69, ascaad2016_012r5, sigradi2014_049k5, 0844, ascaad2014_020v3, 5399, b483, 6615, 5036, c494, f2d8, ecaade2017_308hh, 0f19, 16c1, f2e7, 5089, b54c, d1e1, acadia15_443x18, 7a68, 17cd, acadia14projects_229l, 9c58, af41, 007e, cbbf, a042, 113c, acadia17_678ww, 86a6, ecaade2015_178k38, 1043, ecaade2017_094c, b06d, ae8e, 1acf, 631d, 2a36, f32c, fcd7, a562, 85e3, ecaade2015_215f47, 621a, 5e1b, 81c1, caadria2017_155n39, da95, 5ede, ijac201412408s2, acadia17_222qq, ecaade2014_240h62, ijac201412303a8, 7753, c899, sigradi2014_339y7, 8a72, d7c9, ecaade2014_233o60, fc0c, 98f0, acadia17_102y, 970d, 585b, c204, 368f, ijac201614208d14, 15ad, ijac201412307j3, 7f22, 199a, 874d, dbf6, ed5c, b409, c94f, acadia14projects_33ai, ecaade2014_143u32, be58, 1266, b1ea, 4c1f, e176, b754, 956d, 6f5b, db44, ecaade2017_213i, 0818, ecaade2016_110j30, ijac201614204k9, 7610, 8673, caadria2017_041i13, 416b, acadia14_487h, f934, sigradi2016_659z, bb82, caadria2016_301r13, aa45, 6e1b, 793d, f3e8, 77e1, acadia14_479a, 4f08, d37e, ascaad2016_013a6, c158, ecaade2016_006k1, 9173, 93a5, 95eb, ecaade2014_038b10, effe, ecaade2014_153i37, ecaade2014_233y59, 346b, dab7, ecaade2014_052u12, 835c, ecaade2015_72v13, 7ab8, 4728, f919, ecaade2016_079v23, 1c68, 8a3a, f54a, 6c3f, sigradi2014_345p9, 469b, be63, e51d, cd08, 021e, 5d72, ecaade2017_124bb, d27e, 3503, 6179, 1cb5, acadia14_389c, 26b8, 7135, eeeb, 1911, ec1d, 6ca0, ijac201412301h6, sigradi2013_387g, 3012, ecaade2016_071k19, ecaade2014_067a16, acadia15_57t1, ecaade2016_070r18, aa2b, ec6b, bb7f, ijac201412408s1, 2a23, acadia17_82ww, 154a, acadia17_248k, a970, 0094, 5531, 9719, ijac201412201j1, 6c8f, 135d, e7a0, 74ee, 02ac, sigradi2016_560v, 8e34, 3ae0, 16db, a54d, caadria2017_046o14, 255f, ecaade2015_48w7, ascaad2014_030a9, dc1c, da07, sigradi2013_389p, 49a9, 8090, 455b, 48e8, 3a83, 4721, ecaade2016_166n47, c54b, 6093, 3dc2, f978, 5326, 79b3, 09b5, acadia16_154g11, c33d, 9ab5, 9f90, 756d, 5f23, 4810, acadia17_318o, 86e1, c482, acadia17_648ss, 8fab, b6f7, ecaade2014_186u47, ecaade2017_079j, ecaade2016_163k45, 7293, 7cb2, b7a4, 7948, 41ab, 1129, 0165, fa48, f8e0, ijac201412205n4, acadia14projects_487e, b676, 5bad, 3243, 10c8, 169a, c8cb, 92cc, acadia14_317y, 2c54, 8cb6, sigradi2016_770o, acadia14_125y, 7e63, 8dc8, sigradi2016_792f, 610b, 58e4, 4da5, 3d8f, 3a80, b383, e96e, d1be, 69f5, acadia17_273ee, ecaade2014_206o53, ecaade2017_172ff, 54cf, caadria2015_208m31, d140, b573, f56e, acadia14projects_479r, 11fe, acadia16_382d24, 9e25, acadia14_63ad, 9834, 1351, ijac201412408z1, 9811, c219, acadia16_140d10, sigradi2014_032j2, 5fb5, 0981, 000a, 27ab, 4db8, 9419, b1e1, 8a5a, 8a4f, sigradi2015_10.309y21, 8214, ecaade2017_076w, 08af, 593a, 2c21, af09, 67be, 1c19, f5dd, c91d, cf49, b656, 5471, d837, f709, c63c, 17a5, 96e8, dc34, 0383, d5dd, e7f2, 51db, ecaade2014_145i33, 2ad1, 9c71, 310a, 24de, 66b1, b31f, ascaad2014_006z3, 38f6, e5c4, 0b15, 769c, ecaade2017_144x, fbc4, f406, 5bc3, 3447, ac38, 4ad5, 4a9e, b07a, 4ae3, ecaade2014_052i12, 4d57, 72ca, f3d3, 70ba, 7380, 76a7, 0b61, 6525, 3f06, ijac201412406l9, 0531, acadia14_135ab, 750a, caadria2015_150x23, b256, cfaf, 4c76, c803, 9507, 7f85, ijac201715105b, c139, 3d8c, ecaade2016_079t23, sigradi2013_315v, 532c, bad1, sigradi2013_44, 6f32, 0fb0, 3bb2, ecaade2015_285h62, a1bb, 94af, 642b, b311, 7cea, caadria2017_094x25, 42c4, 7f7d, dd96, sigradi2015_11.196k26, 7239, ecaade2017_280b, caadria2015_226r34, 06d7, b9a3, 6417, acadia17_189ss, ecaade2016_123i34, aaf9, 3309, sigradi2015_sp_11.303p31, 6dd0, sigradi2014_186i6, 3bc7, 9ab7, 9318, 25ed, 67d6, 56e0, ijac201715204z, 26c5, ecaade2016_167a48, ijac201715103f, sigradi2013_285z, ecaade2014_127j28, d615, 7fcd, cbd3, 27fd, e9f0, ecaade2016_089g25, 1fc1, 6e71, ecaade2016_mrtj66, 327a, 4bdf, 88c6, 596b, 765e, 8e0b, 82a0, ecaade2014_221l56, 494f, c984, 0695, 587d, 92ba, 8df1, acadia17_91a, f43d, db34, 2724, acadia17_330ii, 0b23, 4e2f, ebdf, 7991, caadria2017_056v18, 0c1a, d55f, ecaade2015_148r31, ecaade2017_032m, 945c, 4b3f, sigradi2016_642jj, 370c, 4a7d, acadia14_497ab, ecaade2017_054tt, 7a20, fb00, 8b43, 482b, 9528, ecaade2017_198yy, 0afd, ecaade2016_113w30, 412f, 35ce, 15e7, ecaade2014_065e15, 2eb9, 68c4, ecaade2017_048x, b347, 6eba, cf82, 40f3, ecaade2014_224g57, bc06, c61b, acadia17_291o, 3032, ecaade2017_183ee, acadia17_628oo, 1aa0, 5fae, 2d89, bba9, 5886, ecaade2015_33i6, ecaade2017_085k, ecf4, 915a, 1dd1, 7639, caadria2016_343e15, 7d23, d101, 6027, a4a2, sigradi2014_052p5, 8f91, 01c5, d38a, 75a8, 9cec, 8e75, 66a9, ecaade2017_169oo, 9fec, f1c3, ascaad2014_010t5, ecaade2014_096x22, 67cb, ecaade2015_297s64, ce3a, eaa0, 8820, 4674, 0455, 7461, 9fcc, 4602, ijac201614405e3, e162, acadia17_51ww, ecaade2017_172ii, 0c13, 706c, 4777, acadia14_281ad, fcbd, d36c, 8b60, 83ff, 11d9, ecaade2015_73w13, 071e, d657, 2fdb, 27fc, 367c, 2282, 83f0, f8e8, ecaade2015_237x53, 44a7, caadria2015_061i7, 62ce, acadia14_435am, a266, 742d, fc04, ae8b, 3a6f, 96e2, 1958, acadia14_655y, 31d3, a15f, 73fc, acadia17_520x, ijac201614307v4, d180, d0a1, c054, 053c, d114, 1671, 161b, 4b81, bc50, 2468, d086, 986f, c1aa, 540e, 11b9, caadria2017_046n14, ascaad2014_022j4, 5be5, faaf, 829c, ijac201715202b, 6ffe, acadia14_63a, 6fbd, ecaade2013r_018g9, 944c, e346, 5a02, 7f50, 5629, 7706, caadria2015_114c18, 43f4, 16eb, 2829, 7d6f, 34dc, 302b, b990, ecaade2016_223m59, 5b16, ecaade2015_164x34, acadia17_178bb, sigradi2014_030x1, 8b4a, aba3, ebea, 537f, 027c, de7a, c0ef, 9757, ecaade2015_273h60, 6e2f, 42cd, 6ead, 5995, c25d, 5a00, dce4, fa0d, e278, e39b, 4af9, caadria2015_043h5, 3d20, 9765, ecaade2015_171p36, 5785, ebbf, c3f9, 3716, 41ea, dd79, ab0e, 1f28, e7cf, f839, 50ca, 85c5, 8a6e, bda5, 4aee, 03d0, 7028, 8f08, 98bf, ecaade2015_332r71, 8429, cb6e, d678, ecaade2017_053j, caadria2016_601f25, b28a, acadia14projects_627c, d1ab, 537b, a9d4, c471, a037, 0f9b, ecaade2015_87v17, 3804, 6b34, dbe1, a9c3, ecaade2014_195n50, 9452, 5071, ijac201614104m4, 7ca9, be14, ecaade2014_175t43, 3f22, 72db, 6b7d, 89a3, b9e3, ecaade2015_72u13, e1fd, 89e4, caadria2017_041a13, acadia17_154ee, f153, 27e1, ascaad2016_038j14, acadia14_487i, 59f8, 75c8, 2c28, bcc4, 051c, cb48, ecaade2015_206n45, 4574, 816d, 3db6, 726c, c1f1, a653, 66f4, 45f2, acadia17_82pp, sigradi2013_303o, ec57, e183, 4589, ecaade2017_268hh, b554, f1d4, 4203, 7340, acadia17_177u, d9fa, 0225, 6133, caea, 3568, acadia17_283uu, 0352, 3a91, d659, dd75, acadia15_451u19, f56a, e206, 0c58, 48e9, ecaade2016_068k17, 896d, 072b, 0c9c, acadia16_224e15, e496, 08e1, ecaade2017_122rr, caadria2015_210l32, 106a, 95f5, ijac201412307h3, d643, a17e, 2c62, acadia15_311o12, a67f, ascaad2016_041l16, ecaade2017_198zz, 99ce, ascaad2016_028b11, acadia17_637i, 40a2, ijac201614103s3, 8017, a2ee, bc9a, 7bfe, d62e, e1dc, d979, ee9f, ecaade2017_198xx, 4917, caadria2017_009w4, 7997, ijac201513304b12, 82ae, 37bb, 4fe5, 0e58, 33cf, d5d9, sigradi2016_490ff, bd72, bac5, 28c0, 602b, 3ad3, 76f6, ecaade2016_023l6, 979b, 2395, caadria2015_208p30, 1552, 9efb, d530, 9cba, 8a6b, cc96, eeb3, caadria2015_090u14, ijac201412403u6, ec10, 29ee, 664e, d3d4, ijac201412401u3, 20f2, dc4e, 4946, ecaade2014_019f5, a331, 56d0, 6907, 351d, 8261, ecaade2017_309ss, e223, 7f3e, 5ea7, c905, c144, acadia17_137mm, 5076, 30c0, 9004, acadia16_196g13, 12f2, 983c, 29e6, ecaade2017_122xx, 30e6, 4d34, a216, f10f, 5a39, 0e80, cded, c078, 3fa6, acadia15_57c2, fc3c, 388d, ecaade2017_037hh, 19a6, e187, f9ba, 208f, caadria2017_183j44, 9971, 9fab, acadia15_173v6, b963, ebe5, 4240, 05ac, 6aa9, 11e3, b3be, 32cc, 0a6c, 1607, 7aee, f2da, 5999, ecaade2015_61a12, 663f, sigradi2015_10.7k18, 2cf4, 07e4, 17fc, 10b4, 7757, b068, ed65, eefa, b5d2, 1cdf, 2d76, sigradi2016_488r, a0ea, 6f8f, b774, c001, ijac201614203z8, acadia14projects_63an, 02d5, 7e74, 20f7, sigradi2013_387z, 2f80, caadria2017_080k24, 0571, cb4e, caadria2015_016t3, f893, 1084, sigradi2013_248a, 85ee, 6ee0, caadria2015_126x20, 0e4b, acad, 9fbd, 469f, a635, fa69, 4161, sigradi2013_267z, ed75, 8681, 4a1d, 19af, sigradi2016_524q, ecaade2017_116j, aa12, c3e5, acadia14projects_627an, e9b4, ecaade2016_016e4, ecc3, 8e24, 8315, 3579, ascaad2016_054t21, ecaade2016_104y28, aa81, c4b9, ijac201412202s1, e43c, acadia14projects_117h, ec67, 6db0, acadia14projects_365ai, 2416, e48e, 7f93, 6b81, acadia16_344c21, 5c02, 8393, 277b, caadria2017_165m41, 8d51, 4475, cae8, 0423, 382c, ecaade2014_072l17, 6cca, e3da, 5880, 94cb, ecaade2017_051p, 04ee, eeab, e31a, b614, 1ef4, sigradi2014_015i1, b45e, eb7a, acadia15_47e1, 7916, 564a, 5632, 1041, caadria2016_713d31, 4104, 9d04, bee7, ccc2, ed87, 270f, a82e, acadia15_451g19, 3b6c, ijac201513105w4, 10ba, bb00, 5056, 7c97, 4407, e542, 62e7, ce80, 7613, 8b22, 41d7, ecaade2015_122m24, 41d9, 9f6e, fc4f, c4d6, 4c00, 2cdc, ecaade2014_109v24, 106d, 30c5, a4bb, 78af, sigradi2014_271n2, ecaade2017_144q, 66f5, acadia14projects_619aa, 5ff8, caadria2016_281j12, 3e0f, cc90, eb4e, 70f8, 96b7, sigradi2013_54l, dcfc, a698, 66eb, 1904, b5e6, 81b2, 8951, 3f57, 5c22, b557, ecaade2014_011g2, cc5b, 1e6b, acadia17_232ff, 0ee8, dfaa, ijac201614201v6, ecaade2013r_011f7, 7aa5, ecaade2014_194x49, 9e4a, d028, f7b6, 4e9f, ab13, ecaade2015_144g31, 79a0, acadia17_348xx, acadia14projects_347at, 2e25, 2243, 55d5, 938b, ecaade2017_170k, faef, acadia17_230h, e73c, ecaade2014_055a14, f99d, caadria2017_113t29, ae11, 1575, 3785, a70f, ascaad2014_024m5, 3d01, 7318, 51a4, 9a6f, 53a8, 9432, d637, d3fa, b903, db9e, b4e1, ecaade2015_129l25, 7019, 76c5, cb86, 559a, acadia14projects_117c, 3bae, d923, ecaade2016_140o39, 6591, eb3a, 93ce, caadria2016_147g6, ecaade2015_158f33, 3a58, 54c9, f663, 1099, 4995, bfb0, 1ca6, ecaade2017_248uu, ecaade2014_030p8, a450, da4d, 0e7b, cc4c, e8fb, acadia17_283nn, 42eb, 7b19, c18e, ecaade2015_180a39, acadia14projects_145s, caadria2016_187d9, 79eb, 1b24, 2047, 5e9a, 2e79, e058, acadia16_140j10, 7323, 370d, acadia14projects_339aa, 5648, 47e6, b231, 5fff, ijac201715204cc, a7e9, 61a5, 514d, 5c37, 5d02, ed1f, fc53, 890c, acadia17_72i, a1df, 7bc9, ecaade2015_155r32, caadria2017_182l43, acadia15_451v19, sigradi2014_084x7, a81c, 20a2, e079, 77a8, sigradi2016_714ss, 5234, 73d5, 9258, 361c, acadia14_579j, ecaade2016_bkot65, d242, 97c2, 4bca, f84d, 0833, 61b8, a624, 7c23, b051, 00dc, edd4, 36cd, 5568, fcba, 08be, 77bc, acadia14projects_301d, caadria2017_124u32, b667, 3385, 9ecb, 5929, 1dfa, ef47, d873, ac9a, a062, 53d2, ecaade2014_070h16, acadia17_318k, ecaade2014_224y56, 1ae4, ad4f, 9009, acadia17_582oo, 651e, ecaade2016_075d22, 32c0, caadria2015_087w13, 0859, 8215, 6c27, ecaade2017_170a, 4ba3, fd85, 74ab, 225e, ascaad2016_039n15, 2086, ijac201614407u4, sigradi2016_695o, 633d, bc0a, f959, da49, acadia17_670x, d047, 33bf, caadria2016_281m12, ascaad2014_001k1, 0fc5, 79d3, 6d3f, ijac201412302i7, ecaade2016_075x21, 30f7, aa83, 1fe4, 680b, c0d8, ecaade2014_169r42, 2f53, 44f6, acadia17_492dd, 7128, c1fe, 170a, e4b9, 8eaf, f9d2, f58a, 47f0, 3419, da2c, acadia14_699t, 2a01, 6a9e, aa35, 1f3e, 1dfd, 2bae, 10be, ecaade2015_296r64, 9252, sigradi2016_601uu, 9dbc, ecaade2015_227j50, ijac201614105m5, 61eb, 16b7, e0df, f9e9, 7042, 5cb7, 6e53, 0934, 6fd4, 0f13, c7a6, 660e, ed1b, 4287, acadia14projects_267n, 8575, ijac201412403e6, f817, 015c, acadia17_52b, 447d, 8576, ijac201614305o3, f84f, a95b, 08ae, 28b0, d942, c223, e173, 1917, 7cc5, 1e96, ecaade2013r_011e7, f0eb, be76, 3b75, f49f, e222, 6655, defb, d731, eff5, f73d, acadia16_260m16, ba16, 6f89, 323b, acadia15_203j8, sigradi2016_537a, 6111, caadria2015_109a17, 7bb6, 47e3, 60f6, 0df8, b687, 501a, f5ba, c977, 38cb, aff5, f67d, 569e, 2755, a693, ijac201513305j12, 099b, 4e09, cba5, 57da, 612c, 0099, 373e, 4041, 909e, 8cb5, 0c97, 8ad1, 38e3, ecaade2016_237b63, 225c, 8534, ecaade2017_290yy, 014a, d1b9, e1b3, 4510, c437, a6f7, 4377, c664, ffa5, 44e2, fd9f, sigradi2016_364mm, 54fb, ef42, 1875, e6d9, 28fe, b4df, de7d, 5aa5, ecaade2015_333f72, e603, 7981, sigradi2016_809uu, 8a79, 2137, 6e2a, 4253, caadria2016_809d34, f65e, ecaade2016_208n53, caadria2016_125o5, 6ee2, 6227, sigradi2013_74e, ecaade2016_043c12, cac7, 15ec, 50cb, 19b8, fc13, 1447, 12e6, 717e, 64ec, e761, 9b22, fd47, 6e7b, 3972, 2304, caadria2015_130r21, 8afa, 18ea, d396, 1f76, ae5c, f857, d2e1, b50a, ijac201614307s4, 52d1, 4b31, 1407, 2280, c97a, ce1f, acadia16_214z13, ecaade2017_056a, 9eb6, f267, ae39, 633e, 6e10, 09d1, ec6d, a5e1, 39a6, 4441, 6ff7, c15b, 5ec6, 6fbf, 6233, 3235, 4591, 5c5c, caadria2016_601e25, 682b, e8a1, 20f9, ecaade2016_154h42, 4f72, 95ca, 1717, fad7, d849, f6b4, dcfb, 9926, cd12, 1e5d, 2d83, a80a, acadia14_189ap, 3d81, 0d26, 9892, fdaa, 661c, acadia14_43ac, 9fcd, 71f7, e866, 15a9, f99e, sigradi2016_729a, ascaad2014_029z7, 77cf, 79d1, acadia17_350kk, 2734, 1b76, acadia16_460x26, sigradi2016_441mm, 93ec, acadia14projects_339ap, ecaade2016_102k28, ecaade2016_213n54, 5227, c861, d532, a62e, b927, e4f6, bb06, b819, caadria2016_601m25, c607, f164, 3002, 46b0, 2733, ab69, acadia15_297d12, ce28, 2c71, cd0e, 13f0, acadia14_637ah, e20b, 984a, 542d, 59d0, acadia15_357s15, a391, 1d7f, 5381, ecaade2016_140t39, 1b7c, ecaade2015_170z35, 2491, 03e8, caadria2016_301g13, f1bf, 0c21, sigradi2016_751mm, 90aa, 7974, acadia14_463r, 3460, 6452, 715d, e512, 1d7b, 7335, c0c3, 5164, 57cf, 1d94, 5c7f, 6500, 9d16, 739d, ecaade2014_224s56, dc29, caadria2016_713v30, 96e6, e77e, 7d31, a20a, 78e2, dbee, 7fb6, c49b, c91a, c315, ba06, f756, ecaade2017_054ii, ff94, sigradi2014_197y6, ecaade2014_072f17, b8a9, acadia14projects_101t, e1e7, 5145, 0098, 9b0d, 4886, sigradi2013_343e, d905, ecaade2013r_004z3, 70ef, ecaade2014_072t17, 8e05, 7611, faa4, a069, d666, c0bb, ceff, 0b66, 7a63, bdc7, 1398, 28d0, f144, ascaad2016_038o14, ecaade2015_261m58, 63fe, b6d5, c257, 1762, 2c19, b35f, 5800, 210c, caadria2015_226l34, acadia14projects_699c, 5194, c618, ecaade2016_183u49, 6e14, 49c4, sigradi2015_8.186t12, 6fc6, ae4e, bda9, ecaade2014_186r47, bbdc, 47a7, acadia17_390jj, fd34, caadria2017_183m44, 891f, caadria2015_226v34, 22fa, ascaad2014_022s4, 3683, 037a, 5d9a, 78e4, e387, 19bc, 90c9, ff97, sigradi2014_108c9, 0904, f492, sigradi2013_414z, 055f, b0e0, 8f3c, 0f8c, 010d, 60bd, caadria2016_291w12, 5bfb, d518, 496f, 9751, acadia17_637g, 48c5, ascaad2014_019a3, 6c35, f0c3, 6635, 685a, df01, 9b5e, ecaade2017_199rr, 0d39, 8f02, caadria2016_651x27, c93a, a8ff, 4b13, 0732, 59a3, 2225, sigradi2014_345p8, 0bde, 06d8, 2d15, 5186, 948a, sigradi2014_265o1, 3b3c, acadia14projects_389e, c1e7, 5709, a720, 71fa, 52ad, 5e78, acadia14projects_609ao, c0d9, 9826, fbf8, acadia16_140o10, a4a9, adf6, ca0d, 8e07, 6602, 7a44, 99ab, 9f3a, ea8e, 1e30, ijac201715202u, 65db, ecaade2014_060y14, e041, 7d0f, 21a8, ecaade2017_090gg, ecaade2014_201f52, 01e5, d74f, fb6e, f9ea, 810a, b977, 2925, 860c, 6df6, d71a, 664c, acadia15_357v15, 6262, sigradi2015_sp_8.6g30, 3219, ecaade2017_212rr, 7c96, d4bf, 18b7, 09cc, b645, 6a52, sigradi2015_8.334u15, eecb, 1d91, ecaade2014_127m28, 0da4, f8df, d075, acadia14_199al, caadria2015_233d35, 37d2, 827a, a7f4, 463d, fc51, c662, 391a, ijac201614302i1, 084a, 3285, ecaade2015_207e46, 6b9c, ascaad2014_012b6, caadria2016_187o8, 6247, ecaade2015_180y38, 0d28, ecaade2015_241i55, 9ddb, ecaade2014_141j32, c64a, 7e93, e129, acadia14projects_327c, f394, 727e, a414, 6ec3, 6c7b, b272, bea7, 17a1, f8c8, 4d08, d1e5, ecaade2016_099k27, 467d, 2fc0, ecaade2017_013uu, aa96, f13f, 976e, 2caa, acadia17_237ee, sigradi2016_801v, 47af, 7b78, b6e8, 69ce, f288, ecaade2016_072t20, 77e7, 5593, 15b8, 1f3d, 73a2, 7a1f, e8e4, 2ac1, b799, 869e, 83ca, c4c3, acadia16_184n12, ecaade2017_099zz, 5350, dd1b, 45d3, 8a59, 40b6, ascaad2016_045d19, 7b14, 4076, 9a64, f9f7, 39a1, 8281, acadia14_317v, ecaade2015_180g39, d618, ecaade2016_071b19, e317, 76c2, 4426, 295e, 9f8a, 2ade, 2fee, df10, caadria2016_487l20, sigradi2013_268f, c8f0, sigradi2016_637x, d944, sigradi2016_490bb, a2e0, acadia14_445ak, 848e, ce4f, f8f8, sigradi2013_303r, caadria2017_041t12, acadia17_464vv, 162c, 146d, 6c36, caadria2017_190u45, caadria2016_809e34, 6f34, 489d, 7dee, d7ae, 9eba, db31, 742b, acadia14projects_691aw, 4dd8, fc1b, f874, 0c5a, caadria2017_016y6, sigradi2016_357j, 76e6, cd41, sigradi2016_817s, 2803, caadria2017_041s12, ecaade2017_142zz, 77d1, 6278, d16b, 6d8b, ecaade2017_302cc, ijac201715104ee, 2b51, 61d2, b664, ecaade2015_301e66, caadria2015_206j30, 1b7f, 9855, 0747, acadia15_395x16, 1432, ecaade2016_223u58, 99c0, b0a2, 98e1, ijac201513305n12, eb54, sigradi2015_12.19a27, ecaade2015_206y45, f49a, e5c7, 8095, sigradi2013_62t, sigradi2013_260, ecaade2016_154j42, 6b28, 1c62, ecaade2015_250h57, ecaade2017_274w, f3c1, 4c6d, f75e, 8ca3, 37ce, e444, 83cf, acadia15_95d3, c814, 812a, d070, ecaade2015_271w59, ecaade2016_091j25, d995, ecaade2017_184hh, 6a97, dc41, sigradi2016_777ee, 3f01, 7bd7, 3e20, ascaad2016_018r7, ijac201412303y7, caadria2016_219d10, fd8a, 018b, fdbe, 4c34, 4653, acadia17_170h, ecaade2014_147a34, acadia17_350dd, cba1, 096a, 622d, b4f2, acadia17_163aa, d0f9, ecaade2016_126n34, 4f17, 3883, fc88, 84b5, 029d, 1e5a, 0d05, caadria2015_172x25, 7e65, 90dc, 1b37, cfb5, a896, ecaade2016_129b36, 4d0d, 6a0e, 179f, ecaade2016_165u46, acadia14_375n, f298, 1d7d, d076, e861, 8c7a, fd39, caadria2016_055n3, caaf, 4398, 7287, 1f0b, a1ac, 37ab, caadria2016_095u4, 2db6, 3170, ascaad2016_045v18, 55f3, acadia14_101v, bf5b, eeaf, f15e, acadia17_522dd, c324, 01d9, cf73, 6c0d, 533f, ad6a, 969c, cb24, 1c45, acadia14projects_627ay, f510, c4f0, 17e2, 5327, 54d7, acadia15_407v17, 675e, 1535, caadria2017_016b7, d58b, acadia14_189ay, 1e56, b1b4, 09bc, 5856, 5ded, 1d39, 4c4a, 12c0, df7c, 2e90, f6e0, 6b6c, a256, acadia17_491s, acadia14_549u, 36af, 6a99, 04c5, 00ce, 3e71, e683, 1971, 4eec, f134, ecaade2016_099i27, ijac201412402r4, acadia17_36v, d290, 316b, acadia16_402t24, 6cce, caadria2015_178x26, 9531, c4f1, 7750, f6d8, 1f6b, a043, 9c73, 6ac6, sigradi2016_568ll, c842, c23c, 8ce8, 66fb, 157a, caadria2015_213y32, 71fd, acadia15_211p8, ecaade2016_170z48, 0473, 6a1a, 6bf7, d1ce, sigradi2016_816tt, acadia15_95m3, 3441, ascaad2014_014e8, ce10, 6fc7, ecaade2016_108x29, 575d, dcbe, cbd9, ed50, 3481, ecaade2016_224h60, a58c, 8997, ijac201614208j14, 4d80, 6dd1, acadia14_435av, 2a5e, 1a2b, 08fc, f829, sigradi2014_032o2, ecaade2014_224h57, 53aa, ecaade2015_336d73, 2a9c, 9901, c05f, 7b08, a56c, 5d41, 25ce, 8147, c011, 7a3d, ecd9, b193, 1968, 1d98, ee67, b431, 4a77, 25ac, 9462, ecaade2017_288bb, 2103, f85e, c48d, d058, acadia14projects_565x, 79de, 9084, ijac201614204z9, ecaade2015_143i30, ijac201412403z6, 7ff6, a401, 46e0, ecaade2016_ws-foldingv68, 6330, a57a, c5c1, 6f52, 62ca, 3951, e6c9, 0d04, sigradi2013_280n, ecaade2013r_001a1, c8b7, 8b5a, db7f, c560, da38, e0bd, d869, sigradi2016_669cc, 36ea, 2548, acadia14_655ai, 4bbd, 0866, ijac201412403k7, ecaade2017_059nn, b855, ecaade2016_243b65, 61b6, sigradi2014_052o5, acadia17_90uu, sigradi2016_732v, 114b, a121, d386, b346, 3b7f, ecaade2013r_008o5, 108b, ecaade2017_117q, sigradi2016_431z, a223, dad3, 9063, sigradi2014_263k1, f586, 9137, ecaade2015_230d52, sigradi2014_018o1, 21e5, 697a, 990c, fd11, sigradi2015_9.152v16, 821a, 50ce, ijac201513101n1, 1b3c, 0f36, e39f, sigradi2016_614t, sigradi2014_037z2, 4d72, a9dc, 8744, ecc9, c11f, 5125, ec14, e12d, ecaade2017_117bb, e60e, ca94, caadria2017_132o35, 975d, ecaade2017_172s, acadia15_357j15, 0734, 98d2, caadria2017_004h2, 12c1, ecaade2016_045f12, ecaade2014_206s53, ijac201412203a2, 795a, ecaade2017_jgol, c8f9, 745c, 770c, caadria2017_051y16, ijac201614305m3, ecaade2017_032d, sigradi2013_158e, acadia15_469m20, 7ae6, e305, ecaade2016_169n48, fccf, 1989, 9a08, e72a, ecaade2013r_003y2, d316, f199, sigradi2016_764h, sigradi2016_669aa, sigradi2016_522u, 2bb5, ecaade2015_129n25, ecaade2017_215f, 8565, 4181, caadria2017_009t4, c57c, caadria2015_156n24, sigradi2016_815aa, 1839, ce88, c08f, 1dfe, 61fb, d372, bd76, 9974, cc06, 0749, 7d49, sigradi2016_561gg, 4bfd, acadia17_330nn, 513c, ijac201715202q, f004, 0b2d, 6737, c909, 0928, 5df6, d008, e29b, 66a6, 8fe9, ecaade2015_273f60, sigradi2016_385pp, 80e3, 85d6, 06b4, a697, ijac201715104u, 17b1, caadria2015_213z32, 632f, a35e, ecaade2014_019i5, b8af, 715e, a2bf, f40e, 43fa, fad1, c04d, sigradi2013_285e, acadia14_247v, 2f76, a5be, ecaade2014_108l24, ecaade2016_164l46, ac52, c763, 5d60, ecaade2016_193o51, a2ca, fe2e, 0591, 32cf, 58bf, 6205, fba6, 1f74, ecaade2016_118e32, 1410, c49e, sigradi2014_314p6, sigradi2014_313v5, beba, 20e8, fa9e, 108d, cbfd, 50a9, 5107, 64e8, b979, d4e7, 63b3, ecaade2014_088d21, 2d93, e179, f8a7, 4b3e, cc5f, 5b55, 9e6e, 1d01, 69bd, 7379, c89c, c1e3, 4080, ascaad2014_036b2, ecaade2015_185u39, 2a1d, 4213, 9c0e, a579, 8c77, caadria2017_182u43, 114c, 4813, 5a38, caadria2016_415u17, 06a4, acc7, 0a98, ca8f, 6db5, ecaade2016_126u34, 9337, sigradi2016_590r, 460d, fff2, 31df, ecaade2015_248o56, 65aa, ecaade2015_100a20, ecaade2016_132i37, fc05, 9495, 2351, 068e, 73f7, ascaad2016_039j15, 0ca3, 4210, e2d8, 94d0, 81e6, 0c4d, sigradi2013_42n, 0209, 7b0c, 1f94, 46b6, 78d0, da1d, b9df, 771e, e61b, b851, f3b8, 2c39, 8fe2, 13a6, acadia15_323m13, 07e8, 50fa, 2c13, 0f43, 7dc1, ecaade2017_227o, caadria2017_055r18, a7c4, acadia14projects_463as, de30, d26c, caadria2016_755i32, 801e, c556, d69e, b62b, 38bd, 25ff, acadia15_407j17, 85d8, ecaade2013r_019i10, 8a1b, 0af7, 9db2, 96b1, 9aac, bede, a1e2, 0fe7, a081, 87fc, ecaade2017_201f, a95f, acadia15_137o5, ecaade2014_146p33, 43d9, 4bcd, sigradi2014_339w7, 7b23, 9e96, 5ac9, dc81, 0376, ijac201614207a12, 4b66, 4a8a, 91c7, 077a, acadia16_196e13, 4cdd, 7252, 4ab2, 721b, 7fa9, 52e7, ijac201412203l2, 55cc, 57e4, ecaade2014_140j31, ijac201412202u1, f3fb, 0d32, ijac201412403b6, 7457, 6acd, 2898, ecaade2014_010d1, f00d, 2a61, ecaade2017_192d, a874, 5fb1, 2d1f, 33ca, 81be, ecaade2017_291ee, 4c09, acadia14projects_247n, 4a53, cb67, 190a, 28f1, 6021, cfd2, e0b4, ecaade2014_175v43, acadia14projects_473an, acadia14projects_267i, caa9, 389c, 0b4d, ijac201715201x, ecaade2016_158m43, 794a, ijac201412206t4, aaba, acadia17_274ll, 276d, 73ee, d8a1, 485a, 88d5, 2d6e, ecaade2016_ws-dleadh68, 28a7, e979, ad79, 25c3, ecaade2016_063j15, ecaade2017_215l, caadria2016_187c9, df4c, ecaade2017_199ff, a0cc, 1f14, b50f, 3aea, e23a, cf0e, ecaade2015_25i5, acadia17_247uu, acadia17_169c, d932, 8d5e, ecaade2015_158i33, fc4e, f9e8, 1f6a, 1a79, 9e21, f233, b5a8, ecaade2013r_013u7, ba19, 1e07, 56fc, ecaade2014_011a2, 2702, ecaade2014_072s17, b054, 573a, 8d9f, cae2, f63b, df36, 9c90, 7bf6, d6a2, 2eef, cebe, acadia17_258g, 94cc, ecaade2014_201a52, c423, 2962, c3d9, f3ef, da72, 41e2, 80df, b19b, acadia17_212bb, ac88, caadria2015_119b19, sigradi2014_015h1, 153f, 3cb2, 8b91, f7e4, 7cc3, b166, 2378, afdc, f8a1, a29c, 1008, a8b8, e9f3, ecaade2017_046b, 5081, dcfd, cf45, 0a7f, acadia17_648ii, c21e, f772, 2325, ecaade2015_138v28, a796, 0a68, 5042, ecaade2014_153o36, 3713, caadria2017_005t3, 8d27, 7616, 4195, 5366, 7055, 1a14, 4004, 6b7f, 6e34, ecaade2016_bkom65, ecaade2017_046m, f73e, 404d, 4e8e, b92e, fd72, 490c, fcc8, 0696, 6dac, d03e, 3655, 11bc, ae95, 19e0, 64af, 68d7, 020e, acadia17_168tt, aa77, cfca, acb6, 86e5, defa, ecaade2014_155w37, b731, acadia14_539c, b102, 4fe7, 58f2, 466d, acadia15_203f8, e70f, 8377, 5bf3, caa7, 6d9b, ea07, 075b, 5065, sigradi2013_52, acadia17_598zz, 30bf, ecaade2015_77a15, ecaade2015_114f22, 7127, b6bb, c327, 434b, ascaad2014_031e9, e735, a57c, 1afd, 6ad4, a3f8, 5eab, 8f06, 598a, ee70, ecaade2014_024j7, a3fa, 99c3, acadia17_71kk, ccb0, 14aa, caadria2015_081s11, 80ef, d0cf, 9427, ecaade2014_092g22, 4037, 9f28, 2e6c, aa06, acadia14projects_189ar, 5eed, acadia14projects_339av, a039, acadia16_440w25, dd5d, 7996, 2f2c, ecaade2017_199w, db80, 80e8, sigradi2015_13.316a29, ascaad2016_059i23, 4f94, 4856, facb, ecaade2017_108i, acadia14projects_427al, 0fe8, 5b76, 4cb6, acadia14projects_463k, 147c, 67b2, f19c, acadia15_110r3, 7f8d, 9700, ecaade2015_196x41, 04cb, 6131, a78e, 1bb8, adaa, 6e94, 8d41, caadria2017_085b25, caadria2016_045c3, caadria2015_164d25, d924, abc0, 8d8c, 1b52, sigradi2014_263b1, 387d, ee0f, 5272, acadia15_185a7, 17ba, 81fa, ecaade2015_317u68, f6ea, 599c, b2d7, ecaade2017_059pp, ba30, e3f9, acadia14projects_691as, f9a8, aaa4, 42a9, 926b, 340e, 4189, ecaade2015_205d45, ecaade2017_130yy, 688f, 1313, ecaade2014_094l22, ijac201715204ll, b9e1, e6ee, 8454, e262, 9a43, ecaade2017_220uu, ascaad2016_047w19, 9580, aa65, 9822, 5a45, 482c, 2864, ijac201715106l, 40d4, 2a48, caadria2015_069n8, ee82, c119, sigradi2016_470w, b03c, 232f, sigradi2016_490jj, 7c5c, bf52, e321, ecaade2014_153z36, acadia17_237ii, d327, ecaade2015_194a41, b576, ecaade2017_255c, a99c, 890e, b75e, ijac201513303u10, acadia15_47c1, 9909, 85a4, a143, 1815, 1002, 0a34, 5b86, 7b4a, b077, acadia14_497x, 3c7e, 10d2, caadria2016_467t19, caadria2015_012e2, 0112, 7343, 03cc, 817e, sigradi2013_243r, ecaade2016_213k54, 5b28, 8740, ascaad2016_045h19, b460, 2fe5, 8279, 0059, bac2, acadia15_185y6, 3129, eef4, 528a, 9e43, f35c, 0bfb, acadia16_326r19, 4634, 470a, be5e, ecaade2016_215v54, 9446, acadia17_18o, 97bb, 8a2a, 26e6, 023c, a19c, 9f0a, acadia17_630l, 8afd, 12aa, 2fa0, 4d01, 8459, 8bcd, 1127, 6f38, b568, ecaade2017_014qq, 1a03, 4f36, e122, caadria2015_109w16, b642, ecaade2016_185h50, 3754, 2e12, ecaade2017_109oo, e9ff, acadia14_75ay, a2b0, 2e6f, 1955, ijac201715204ff, 17c1, 5bec, 07c7, 21ad, c84f, 568f, 0cd9, 7b12, 4a0c, 08f2, sigradi2013_343, f33f, 1826, 6b0f, ijac201513202g6, 785d, 0011, ascaad2014_032v9, ca0e, ecaade2014_153m37, 9eb9, 1a4f, 089d, 9150, 226c, 5425, 0422, 32fb, 82ce, 30af, ijac201614302k1, dab0, acadia14_479x, sigradi2015_11.34a24, acadia14projects_63ao, f6a2, 54d9, fcca, e83f, 9124, 1c6d, acadia17_542ii, 787c, caadria2015_142s23, bd6c, 5c57, ecaade2016_011u2, f480, fcde, a0b8, 0334, 0e1d, ecaade2015_180z38, 4da2, b0e5, bc6d, 3ccf, sigradi2016_637aa, 2dfa, ebbd, d13f, d6e3, a9c2, f7e5, ecaade2017_013oo, c379, ecaade2015_230e52, e9c6, fb1b, a395, 0331, e656, 7fac, c6e2, 972a, e1c8, f55b, 89e5, 96f5, caadria2015_049i6, 7bfa, ascaad2016_017f7, 2ceb, 8c70, d025, 1b77, d2d8, eb5f, 542a, 0d5b, ascaad2014_022r4, acadia15_451a20, dc37, 8584, 97c7, 5af8, be71, fce4, acadia14projects_115ah, ecaade2017_054nn, f236, 8de8, 2c2a, 6e8a, a6c2, 7265, 5d99, c34d, d4fc, 1b66, 4622, acadia17_238tt, 8f25, 6343, 6434, 73d7, ad44, sigradi2016_737cc, 0f3a, ecaade2016_065c16, sigradi2014_329w6, d1a9, 0ac1, 2e0d, ecaade2016_140z39, 8458, sigradi2016_450a, e124, b9bc, ijac201715204rr, d852, caadria2017_155u39, sigradi2013_234, 7fc9, ecaade2013r_018x9, 7f99, ed8a, 5906, 84db, 11bb, bca4, e478, 14c7, 1e5b, ecaade2016_017p4, 824f, 13c3, 7fba, 4233, 4aec, 63dd, 59d7, cca2, acadia17_92s, ecaade2017_071tt, cbb2, 793b, 8917, 2cee, 09ec, 2c1e, 7ac6, 1a10, 3eab, 012c, 5f45, 40a1, sigradi2014_075d7, 2557, 861b, ecaade2015_177c38, b049, 83f3, ascaad2014_030x8, 2270, 918f, b39d, 7e28, a2b4, caadria2016_683f29, 34f1, c029, caadria2017_129e35, b538, 6132, e306, ecaade2014_187e48, 1be4, bf10, 2672, 56a0, 5157, acadia14_671k, d5a6, 70b2, eb48, sigradi2015_12.215v27, 6807, a57e, 7075, d48f, 3040, 2a31, d020, 3ad2, ed04, acadia14_453g, fbb4, ascaad2016_045j18, ascaad2014_021a4, 0b0b, 5031, 2fb3, b4f9, fc79, 7c6b, ccb6, 767b, 02c8, ff61, ecaade2015_92w18, acadia14_339x, 034b, 0c6e, eba5, 3316, 8044, 7451, 93d8, fba5, 837d, ecaade2014_085i20, d68a, f474, 468b, 6c3c, b5b1, a5e7, 6906, 51df, ecaade2015_143t30, 07f7, ecaade2015_241e55, ascaad2016_021k8, 90fa, 00b6, b639, d1a7, acadia17_59c, c7e8, ba04, 2661, 2fff, 7621, 282d, caadria2017_009z4, 554d, ecaade2014_070o16, 1bc8, b9a7, 7c07, 5ccd, sigradi2013_387, bed1, 5d2f, 77c4, 5b8c, 51c5, de02, caadria2017_056c19, 52ff, 965d, 4366, acadia14_291h, 7191, 9d02, sigradi2013_95p, 38f7, c747, acadia14projects_699f, 723b, ab5f, 6943, 2bd1, 64ad, 66e8, ecaade2017_213l, 9ebf, 1856, ce95, 8253, a165, ecaade2015_317w68, 712c, acadia14_145ae, 3d24, 4c56, 53c5, caadria2016_549l23, c847, 49fb, acadia14projects_347aj, 30d8, acadia14projects_531l, 44dc, d51d, 1bb2, 6347, ecaade2013r_010t6, 018d, acadia17_358rr, fa4b, d922, dba9, ecaade2014_030g8, 6fdc, f043, de28, 3d62, 5153, ascaad2016_007r3, 4cbf, 5ae4, 0a79, 1067, 800d, dea6, d21e, 5902, 8d2c, a95c, 52c0, aa57, sigradi2015_12.19c27, ascaad2014_011v5, 9e57, e87c, ab61, sigradi2016_383jj, 1368, a800, ecaade2017_117v, 0c3d, fee2, caadria2015_208x30, dfd4, sigradi2013_62u, cc91, bf29, acadia14_619y, 92d4, 8cc9, 3af7, f302, 89a9, 379d, ed30, sigradi2014_313d6, ijac201412406h9, ecaade2017_199v, ae0d, 62e3, c1bf, 0587, 90c7, 3f51, 203a, 143d, 6efa, c55d, a34f, 1efe, ecaade2017_087o, ecbd, 357c, f7dd, acadia14_609au, 11b6, 4d2a, bd5b, 091d, 593c, 1765, 7556, 1bc4, 430f, ijac201412304j1, 8c5c, acadia14_627e, 2b64, d996, 22b9, 8c7c, ijac201614201w5, 5d0c, 947b, bf2c, 72b6, 3ab7, sigradi2016_443xx, 98fa, sigradi2016_407n, 7c20, c65e, ijac201513102j2, 7ac2, 020f, 3494, 9e3c, 808d, b6cb, 35c7, 0f15, b149, 526e, ecaade2016_136v38, 9d85, adba, c8d2, 6089, ijac201412405a9, 2bbb, 5376, fead, ebe6, 097d, caadria2016_851e36, 1e2b, 8216, 921c, c957, ee66, 85ce, 9632, 5dfa, 40d1, ecaade2015_138a27, a397, 1a0d, 3870, 43a5, ecaade2016_199w52, 7a53, cb80, caadria2015_130y21, 3af9, c456, 02c5, 4638, 5b34, 556e, feb3, ecaade2015_196t42, 871e, ffcb, 0c92, ecaade2017_199zz, ecaade2014_072i17, acadia14_53t, 23d3, ecaade2016_129a36, 79e5, 132b, 5b50, sigradi2015_12.215r27, sigradi2016_522y, 5a4f, 0d49, bd22, a51f, 92e6, 914c, 0ef6, 1be7, 6522, acadia17_464b, 9a5c, acadia16_244t15, b5c6, a068, 3030, 4329, ecaade2016_208z53, b5d7, c671, dd23, cbb8, 92d6, caadria2016_045h3, c877, 958d, 34b0, 9d56, acadia16_344n20, 334b, 5bf9, 23e7, sigradi2014_128g1, 034e, 8747, a218, ecaade2014_041g10, 7a0a, acadia14projects_101ak, sigradi2016_655i, acadia17_608u, 73f5, 4077, b20b, a3aa, 4aac, 32d4, 0c9f, 593b, 79b8, 0080, 8dde, acadia16_280s17, 1dce, ec8a, 015f, f678, ecaade2016_243v64, c153, 8dc9, 6af6, bf1d, 650b, acadia14_145s, 06af, sigradi2013_189g, 389e, 9fe2, acadia17_570dd, f2fa, ijac201412204k3, 2846, ca42, ecaade2014_138o30, fa39, caadria2015_070i9, 0fe5, 77f3, 7aa6, d5d4, ab08, 31e2, af87, sigradi2013_200c, 54c0, acadia15_263y10, 02a6, ecaade2017_105tt, fb98, 76e7, acadia15_137w4, d1d7, b58a, ecaade2015_158w32, caadria2016_703r30, 8e45, 76d3, eec1, d0c1, acadia14_357at, 763c, 27c2, 1b10, ff67, 678a, b682, c3b9, 465e, a40a, e637, 2868, 1486, 46ea, a3ae, 5934, acadia16_72d5, 88e8, e190, 5b9a, ecaade2014_225k58, 795d, ed57, 8c83, 8332, a5fa, bdef, 051b, 8072, e545, 886d, ecaade2017_091tt, ecaade2014_111i25, ecaade2016_mrtg66, cb4a, 499d, 61c6, acadia14projects_601ai, 80d9, f03d, 79e7, 4c9e, 9794, sigradi2015_sp_4.388b30, ijac201513105n4, b543, ff89, 74b0, sigradi2013_158v, 5cf6, ecaade2016_065b16, 696f, caadria2017_016v6, 4bde, 86ff, 5eda, 9d90, 7444, 6005, ccfe, a087, ascaad2014_033g1, 7187, 33e8, 05b2, 35d4, 684a, d62d, ijac201614403l2, 3834, 7ab3, ijac201513104n3, 3e27, d890, 2469, a51e, 7922, ijac201412207h5, caadria2017_134c36, a3fb, e318, c38c, 9eea, fec0, a742, 12c7, 99fc, 7842, sigradi2015_13.316z28, 70c0, eb35, ffe4, 18a3, 1479, d6d8, 5591, cf84, 287e, 6172, 3a38, 96bc, acadia14projects_555f, caadria2015_004o1, 7bae, fc7a, 35f2, 9d57, 36c5, d5f2, ecaade2014_072v17, ed47, 273f, c5b9, ea4b, 38d8, bf39, 5122, 142c, 1838, ijac201513205l8, 505b, c20b, 4bdd, ecaade2014_157j38, a7fa, 47c0, d0e6, 5bb0, dc6c, 24e3, 4d3a, ecaade2017_105ww, acadia14projects_145ac, 7176, 53d5, acadia14projects_339ac, d2b6, c90f, 7f40, 26ad, 57f3, 6af7, ecaade2015_53m9, 5140, 1a04, 9897, 0d4c, ce61, 4093, 98c5, ecaade2015_148l31, 1a37, 4640, sigradi2015_8.41b11, ecaade2014_104u23, bc0e, d8a5, c16b, 52e0, 08f7, ff3b, 3369, ascaad2016_012s5, 3212, d031, f033, ecaade2016_023s6, 3a90, caadria2017_015t5, f06f, 63e8, eef5, e7bc, 86f9, e84e, 0886, f846, sigradi2016_507rr, 3a7e, 2a07, 7817, e28e, ecaade2013r_001o1, 16d2, 1891, acadia17_38oo, ba13, acadia17_670nn, 3deb, ecaade2016_038i10, ecd4, ecaade2016_121o33, d3ff, 244c, f502, 097e, sigradi2016_805ee, e973, 7853, 473a, 6fb3, 39da, acadia17_154w, ijac201614204j9, 5ed2, ecaade2015_83n16, ecaade2017_134o, 4e89, e406, 01dc, 945e, ecaade2017_208e, c0b0, eb10, a444, ecaade2017_089w, fa93, 9769, a461, sigradi2015_4.219w6, 9e37, 3179, 9629, 0428, a10f, 018e, 02dd, 14db, sigradi2015_sp_4.388y29, 1378, 1b4c, 7f23, ecaade2016_074u21, c8ca, bdec, 6040, 0129, 2288, 08c6, 0053, caadria2017_055i18, 498c, f667, acadia17_648o, ecaade2017_199ii, ascaad2016_010u4, 6f59, a68e, 3408, 417d, 80f1, sigradi2016_393qq, 563d, 6b06, 3081, 056f, d259, caadria2015_176m26, 5179, e012, abbd, d0c0, caadria2017_002n1, caadria2017_190l45, df25, ecaade2016_042i11, 6bb5, cd61, acadia14_375d, 14a8, 72c1, 42ec, 5df1, 5151, 17ab, caadria2016_167k7, 74ca, 9aa9, dc3c, 3d7e, b7c0, 938a, af34, fd7f, acadia15_137h5, a02b, ecaade2016_099j27, ecaade2017_042x, bbfe, 4a03, 1f49, sigradi2014_345o8, 614b, bff6, 4953, 8403, bc19, 39b7, 4793, 990a, caadria2017_029o10, ecaade2014_112z25, c663, b6ba, caadria2015_049g6, d8d4, 9ee0, acadia17_71pp, c2e4, 2860, dd43, acadia17_588mm, 6e6c, 1677, ecaade2014_240k62, de49, acadia14projects_317aa, acadia14projects_579f, 724c, 452e, d0b4, 884c, ecaade2014_132c29, ecaade2017_023bb, 0593, ec36, acadia17_350q, caadria2017_113l29, e69e, 71f9, 0579, bae7, e5b1, cee4, 9890, 2a5f, fee4, ad9f, 2e22, ecaade2014_224u57, af80, ascaad2016_013f6, 6a13, 494b, 6a6e, acadia15_357y15, 3f38, afc8, c62a, 01f7, 2b1a, ecaade2017_017s, dcc3, 490a, aea6, 139a, 11bd, 6dfd, 1f03, sigradi2014_021v1, 33d9, 6466, f339, sigradi2015_8.239w13, 15bf, ascaad2014_003v1, d555, caadria2017_021d8, feb0, 07dd, f234, e74c, acadia14projects_565v, dafc, 5c79, b40f, e497, 72c8, acadia14projects_63at, 925b, f70e, f008, caadria2016_851d36, 8531, 1cfe, bad4, 8922, sigradi2016_771t, b65c, 6221, fca0, caadria2015_126s20, 2a8a, 925a, 1941, b13d, b5ac, d538, 66aa, 2522, f82b, 9384, 7840, d796, c893, 3311, 6a65, bed8, 76ca, 357a, 4fd5, 1c06, 965b, ecaade2017_057u, 901d, acadia17_221x, 10ff, ijac201715105o, caadria2015_114t18, 9a34, 86d7, ecaade2014_149o34, c83b, 33db, 918c, 4e2a, 8086, b8a5, ecaade2014_089x21, bbcd, ascaad2014_029c8, 1e94, 5072, 95ef, 9c64, 4d8b, 6190, 4474, 630f, aae1, 5be3, fcdd, 07d8, ecaade2015_53s8, aaca, f1eb, 029e, 80b4, fd7b, c59c, 9975, 32ec, caadria2017_023c9, ade8, 96df, b4bf, 76a8, 9b77, 601e, bd1d, 72a4, 6e4c, f7b0, 8217, 6311, 3b91, e5b7, ecaade2017_013mm, acadia17_28kk, eebb, 3736, 1883, 6d35, 53bf, cbf0, 6aed, 6986, 150a, be1e, ecaade2016_048u13, 8b57, ecaade2014_230j59, 90dd, acadia14projects_435ar, 48f4, 4bb5, ecaade2014_226g59, b72f, e4ff, 6fe2, 7fb7, 4079, 8938, caadria2017_043h14, 4511, f29d, 4f7d, acadia14projects_539f, 0125, sigradi2013_155i, 2eb7, 2903, 3a5d, d351, e0d7, sigradi2013_414e, a733, caadria2017_115g30, acadia14projects_63c, 22f3, 03a0, fa52, 1384, ecaade2017_152tt, f833, 2666, sigradi2014_345w9, 63f4, 073d, 3e98, ec20, 717b, 7d2d, ecaade2016_223f59, 5245, c396, ecaade2015_314j68, 9979, 042a, 3a19, ecaade2013r_004v3, a703, 79f0, 1397, ecaade2016_013n3, b869, 93b1, acadia17_296t, ae88, 71a4, 253f, 2423, cdca, 9f86, acadia17_316uu, 005f, 70b3, b26f, dacb, b5d0, acadia17_290k, f204, e11a, 9541, 8707, bda2, 3aae, b607, c702, 65d4, ecaade2015_215j47, 36e4, sigradi2013_267b, caadria2017_149d39, 2ad6, 1694, fd21, d2d0, 92f6, 1efd, ee1b, f791, dbdd, 0e5f, acadia17_551g, acadia17_358q, ijac201412204n2, adff, sigradi2013_194h, ecaade2016_225a61, 68ff, cf92, f0d9, ecaade2014_214s54, a243, acadia17_542nn, ecaade2014_144w32, 346d, 71aa, 9a57, 23b8, 18b5, acadia17_230uu, d662, a13a, 19ce, 18d4, acadia17_82s, caadria2017_125a34, b741, ecaade2014_023v6, ef20, fe8a, 0803, 7ade, acadia17_52f, 2b62, 6e63, 2704, 762a, d23a, 0a2d, ijac201412408c2, a061, 8fe5, 5303, ijac201715101b, acadia17_318h, acadia15_137d5, 864d, 22a0, ecaade2014_055y13, 851a, acadia17_464rr, 2244, e6aa, a664, 44cd, ee17, 5092, fbf4, f8c0, 98e9, caadria2017_009k4, 27b0, ecaade2015_248w56, db83, ecaade2017_032a, ecaade2016_102y27, ijac201412301v6, 7968, 99b0, e294, ascaad2016_028i11, caadria2016_085k4, ecaade2017_026tt, c79d, ecaade2016_033d9, bfa3, 8954, caadria2017_145c38, 4eeb, 61a8, ecaade2014_140c32, b4d3, 6319, ecaade2017_140jj, dc79, 242f, dc0c, a324, 4f4e, acadia14_497r, aac7, 239a, caadria2017_015a6, 786e, 160f, sigradi2013_100d, caadria2015_054l6, 19bd, aa8d, ece0, sigradi2015_11.8i23, sigradi2014_345r8, 3cbb, d344, 0601, 9ab0, 52ed, dade, acadia17_366m, acadia17_318xx, 4d1b, 9d22, a80e, 7a1d, 5f78, acadia14_473ak, ecaade2017_jgom, acadia17_562y, 2c86, 13d0, ecaade2015_73e14, 320b, acadia16_164x11, ecaade2014_055z13, ccd9, ecaade2017_080ii, 41ec, 9799, bfb3, da5b, ascaad2016_040x15, 69ed, 879f, 1b14, 12ac, f8a0, eea6, ecaade2013r_017y8, 6ca8, ijac201513102a2, 0227, bdd5, acadia17_248qq, 1a1e, f863, dfa4, a04b, 60d5, e110, 6209, f48a, sigradi2013_42p, 003d, 6715, 6e9d, a53e, 728d, db6b, 4c60, 46bc, 843b, 02df, ecaade2017_100g, sigradi2015_4.219x6, f4a0, acadia14projects_427am, 73e3, 3bbf, 017d, 9889, sigradi2016_484ww, ecaade2016_223r58, 21da, caf4, d121, ecaade2015_221w48, eddf, 0d9c, 7a6c, 2077, ff2b, 6387, ecaade2016_087o24, d3e3, d815, 13ef, 468f, 9f13, 93e7, 0c8e, dc07, 6102, 0557, a765, ded8, e50e, 5294, 3da7, sigradi2014_222j8, 505d, ecaade2016_213s54, aff0, d54d, b375, 0c4a, 54b2, caadria2017_015b5, 1ad2, f9bb, ecaade2015_11e1, b604, f1c9, fda0, 72f0, f79d, acadia17_339tt, 4a49, 35f6, ecaade2016_098b27, 069b, bbb0, 43a4, ecaade2015_195o41, caadria2015_061b7, sigradi2015_10.7h18, acadia14projects_199ah, 3f5a, c2eb, 8831, 30d5, fd10, 88f8, a092, 45ca, d6fe, a4d6, 313b, 52db, sigradi2013_285f, acadia14projects_473ag, 61aa, ad38, 9057, ecaade2015_307n67, d664, 8d25, 01bf, 005d, d880, fc5a, 7eb0, 0a15, ijac201614305g3, ecaade2016_208x53, fa0f, 41f0, bf41, 17be, 23f4, a1a5, 54b0, 0905, bc7e, 536a, bb48, a32d, 02bb, 16ae, acadia14_601ac, acadia16_184v12, 7ba3, 0b2e, sigradi2013_275e, ecaade2015_247g56, c92c, 80b6, 8a03, 2882, 11b8, 282a, acadia14_33ah, fcae, 58a7, 7a8b, a776, cb46, d5b4, 0062, f4a9, acadia14projects_357ar, ecaade2017_097ff, sigradi2013_117c, 9d53, 001d, bcd1, ad75, 7653, ab14, sigradi2016_449mm, 66df, 1a69, cff8, 7c28, 096d, ac6c, 1413, caadria2015_070h9, 3d12, d4a7, e63a, ecaade2015_241f55, 9c74, 51ae, e4f5, 6920, 9d84, 3c7b, c9d3, d95f, acadia14projects_101r, ecaade2015_55c10, sigradi2014_266k2, 2daf, e466, b21f, cd4a, ecaade2014_123d28, c3e9, 2f40, 49be, dd44, sigradi2013_111o, 0411, 3be2, acadia17_28y, ecaade2014_010r1, acadia16_98c7, 3c35, d24d, 6845, d8f1, 5c6c, cc1c, 6491, acadia17_590xx, 008c, bcc6, acadia17_403u, b950, ecaade2015_114c22, c789, 90be, b074, fdb6, e9bb, 5046, ecaade2017_302q, d4a6, 2df2, d7f6, ecaade2017_212ll, 6cda, ijac201614101e1, 9905, acadia14_63ay, ecaade2014_186s47, 00f6, 1f50, cd46, c98c, 69c0, de8e, sigradi2016_467p, acadia14_531m, ad2e, fe11, 8e95, 560d, bbb5, ecaade2014_204x52, 68e1, 7a33, 0115, b14a, 36a3, 8faa, 431d, 2a25, ecaade2015_306i67, 5a47, 54fa, 8e5f, f7bc, 5609, ecaade2016_157b43, sigradi2014_232t8, d6fb, 6c95, 1b5f, 5209, 280e, sigradi2015_6.42z7, 26f2, acadia17_340k, 6a87, acadia14projects_517p, caadria2016_745f32, c377, a3c7, 981a, e1a5, 48ca, 9099, bf46, 38a7, ijac201412305c2, 9132, b8d3, 9d4b, 81a8, acadia14projects_565ai, b6dd, d146, e0a9, 4bc2, acadia17_26j, 1beb, ecaade2017_170xx, ecaade2016_210d54, 5005, 8ed3, b697, f02f, ecaade2015_185p39, caadria2016_797l33, caadria2015_072r9, 529a, 23a7, f422, sigradi2016_550i, ecaade2017_026ll, acadia14projects_719h, 9424, ecaade2013r_003w2, acadia14projects_291an, 21a7, c614, sigradi2015_6.341w8, 4f86, f69f, 5e8d, 6d99, 9fbc, ecaade2017_028g, 802b, 4d76, ecaade2017_215wr, f79b, 1ded, 5034, 0154, f449, ecaade2014_038c10, 0622, 1bc7, 694e, ecaade2015_21n3, 6149, 8706, 44d0, 5332, 21e4, 1051, sigradi2015_8.41z10, 046f, 2c68, 7a87, 741c, 3f7e, ijac201614204a10, ba0a, 6e4a, 856b, f723, ecaade2017_156q, 63bb, 47c6, 9b69, 8e54, ecaade2015_225l49, 90cf, 3dee, acadia14_291as, acadia17_274tt, ascaad2014_024f5, ac5a, 1c60, dcd1, ascaad2014_013s6, 47b9, 448c, c517, acadia17_365d, 7c5a, 449c, e5d4, acadia17_52p, 35f0, e8c9, acadia17_640ii, acadia17_424zz, 0251, be36, dd7e, 6d52, 9ad8, b97f, 8f86, ascaad2016_008e4, ecaade2015_21r3, 5dd9, acadia17_630f, 04bc, sigradi2015_8.41c11, caadria2016_631f27, 7250, b1fb, 9f0d, 97e9, 1c65, acadia16_244z15, b5fe, b750, 4526, aeb1, 35d2, 64e6, acadia15_451p19, 9b53, 8ee2, sigradi2016_792l, a1e6, sigradi2014_329v6, bc9f, cf28, 4747, 8ec0, e54d, 4cc9, ecaade2015_284t61, 8666, 547b, ea34, d3c2, acadia17_340yy, ffba, caadria2017_163w40, 0b8c, sigradi2016_558s, acadia17_154cc, 0395, 45ab, 97fd, c00a, 654f, ecaade2016_068r17, a7d4, ecaade2017_194w, 802e, acadia17_512o, ecaade2017_140hh, c2ee, 08d6, 0da9, 77d3, a7be, 5cc0, 534a, ecaade2014_100e23, ecaade2014_112w25, a888, 0347, edd0, 3d86, 4857, acadia15_57o1, 42f7, 27a0, 7c35, cd35, acadia17_170u, 0665, c500, ascaad2014_011x5, 5bc8, 1d29, ijac201614302m1, dcbc, 7e49, sigradi2016_483gg, 0265, b892, 0229, e4da, 3903, 0c29, a885, 2101, 6ff4, 4461, bb02, 585d, ijac201614309u6, 60a4, 589a, 4787, 887c, c16d, ab01, a90e, 3e6f, a47d, ecaade2014_233g60, e533, e399, 1a7b, sigradi2013_390c, 8939, 705e, a076, ascaad2016_022f9, ecaade2017_169kk, e00d, 98fb, 9741, 7a90, 0ba4, ad42, f0f9, sigradi2014_132m1, 9b8a, 1a02, 618d, 9b36, 03d4, ecaade2017_066k, acadia14projects_579ay, 079e, 7919, b277, b07c, 82ab, 904a, de68, 5d42, b3d7, ecaade2017_293ss, acadia14_445ae, ab41, acadia15_232z9, 0d02, ijac201614309m6, 1e11, acadia14_347ao, 82b2, 33f7, 7877, 1e2a, 8fe0, 959c, 004e, ecaade2017_057hh, 4e5f, 001a, cd94, acadia17_648bb, 75e3, 75b2, 96d3, 446c, a852, fede, 467c, ecaade2017_027b, sigradi2016_356a, 1dbe, 3163, 9429, 66a7, ecaade2017_305h, eadc, ecaade2014_038n9, b296, 2cf2, 136a, caadria2015_246y35, ecaade2016_036j9, ecaade2016_108y29, 9c26, sigradi2014_330o7, 6764, 58ad, ijac201614309i6, 91df, 8538, acadia14projects_63ay, fec3, 7a5e, 1be3, 0321, ccf8, 889a, 53fa, ijac201412401m3, 373c, ff31, e4f8, 4b41, ecaade2014_016g4, 4e48, 74c1, 82a5, caadria2015_087f14, 720f, d49e, f556, e455, 0a2f, 8db9, c726, 65fe, 8434, ecaade2015_286b63, acadia14_339ap, d784, f7ae, 7ca1, 4df8, ecaade2017_017q, 648c, 6a9c, b9ee, 590d, 80dd, 00ba, b838, ecaade2015_130z25, sigradi2015_10.144x19, e5f4, ee35, acadia15_343m14, sigradi2016_455f, acadia17_637ww, c087, ecaade2014_057e14, 75ac, 6d6c, 5807, 7049, 72d8, 7801, e806, ecaade2016_163d46, ecaade2017_194u, 885e, 986e, ijac201614206d11, d7bc, 7005, acd7, caadria2017_132s35, be8b, 77dc, e1c5, 4143, 4438, 4aa1, b267, ijac201412301j6, ascaad2016_041g16, ecaade2017_032h, d906, ecaade2016_068l18, 1467, 7bb9, 7105, bb39, 4422, 26fb, 8a47, 8903, fdb5, 673b, e1f8, 26a2, c5cb, acadia14_389f, 15e6, ecaade2017_134s, 6b3a, e2b5, 53de, 579e, 5ac1, ecaade2014_143o32, ijac201614201c7, 4a5a, b540, 277e, 4505, sigradi2013_303t, 7db9, 57fe, acadia17_248zz, ecaade2017_172jj, acadia17_212u, 1d0d, ae70, 8f92, 7e8b, 001b, 5aa2, 656b, acadia17_90mm, ecaade2013r_018s9, sigradi2016_537ww, 1133, 2458, ecaade2014_195s50, sigradi2015_10.378a23, ecaade2017_105ff, caadria2015_081r12, ecaade2015_129u25, ecaade2015_273d60, 163e, 43ac, ae69, 1b6a, ec7a, 8a58, 4169, 2064, 1edb, b30c, 49a5, ijac201614206a11, acadia16_308b19, 8d66, f755, 8d39, 5a48, 2713, 2e54, ecaade2017_198h, 6059, b8f9, 2d94, 98ec, ecaade2017_170l, ascaad2016_038w14, ad36, acadia16_78s5, 19dc, ecaade2017_073r, 0bdd, cd19, a4d0, f742, a0f8, 22d0, ecaade2016_102w27, 6a22, ijac201412301l6, a374, sigradi2015_8.189p13, ecaade2015_180u38, 79ba, 5566, 1952, 319d, 0c77, 4447, 7443, 3be0, d9a2, 168c, c44c, e269, 927f, cd29, 7c60, acadia17_492gg, 2f2f, 5735, 2496, 6593, 7567, a410, 5855, 9188, ecaade2015_144d31, ecaade2016_198o52, ecaade2015_233z52, acadia14projects_479ax, acadia17_552j, dd5f, sigradi2016_512c, 9982, acadia16_344m20, ecaade2016_230d62, ce07, 4c8a, ecaade2014_182x45, sigradi2014_109g9, 058e, 4f6d, 4e60, 2784, 8df2, 72b4, 2234, 2dbc, 77ae, 195e, 8151, dae6, 14c5, b26d, 344a, 14c3, 9210, d70e, 734f, ecaade2017_066m, e1a8, ecaade2016_120c33, 19c7, 8c94, d860, 7d1d, 38b7, b67c, 2e04, d3d6, 4e37, b0ec, 96e5, 54fd, 638e, 1eca, 600b, 5905, f5cd, 181d, acadia17_637xx, c70f, 14c2, 54e9, aab4, f655, acadia14projects_63as, acadia17_542tt, 3662, 80f2, da15, b3a9, sigradi2015_11.136s24, acadia14projects_167x, bfab, 6fb1, e511, 3eaa, ecaade2017_155i, ecaade2015_118s23, 8fd9, 3a4f, 5bb3, 221f, 368b, 173b, ascaad2014_035t1, 8169, 0354, 7eac, e62c, acadia14projects_709ap, e011, fb4e, ecaade2016_094m25, 4dac, acadia15_381o16, 3671, sigradi2014_347r10, c2da, 9d68, acadia14_229k, 8387, aeba, acadia17_50ll, caadria2015_194z28, acadia14projects_23ab, dbf4, 184f, ce5e, 7b55, 7730, 540a, 95e3, ascaad2016_041h16, ecaade2017_293nn, sigradi2013_117b, 9995, 7cba, 044f, 5cd8, ijac201614401c1, c6be, abf2, 98a6, 9729, 15bd, 7b0b, 0656, caadria2015_126t20, 1658, 7200, acadia15_284r11, sigradi2014_335u7, caadria2017_107r28, 8f52, e0be, a1d0, a894, 3902, fb5a, sigradi2013_327t, 74f4, sigradi2015_sp_8.326d31, b3f1, ecaade2017_130xx, fc01, e2eb, ecaade2015_333c72, 04c8, 3094, c535, caadria2017_003a2, ascaad2016_005c3, 7089, ecaade2014_153s37, sigradi2014_197x6, acadia14_479l, 0210, 062c, 5d3d, 0bb8, ecaade2016_007g2, c89b, d56f, 147f, ad2c, e607, 215b, acadia15_185k7, 40c7, 2e7b, 97ba, ijac201614306w3, e397, ecaade2016_230a62, bac3, 8a60, 83d9, 711f, 75b4, 674d, abc6, c4c5, 91db, 31b3, 09b2, a385, 7b30, 3177, 9a68, 2989, 41cb, 789b, acadia17_81f, db76, 8e66, 476a, ecaade2013r_010u6, 2fe6, 7adb, 2f50, e049, 0ff4, 80ad, acadia14_53n, 87e9, ecaade2017_089cc, dd73, 8f4e, be0f, ad87, ecaade2017_050f, 1dbd, 0340, b6c2, 1f39, b5e4, 3efb, 908e, 3ebd, 1bed, 73f0, 5105, 75da, acadia15_497l22, 53ec, ecaade2015_118b24, c12b, a099, 7fd1, 0b99, 6e99, 4e32, 6d8f, a846, 5e6c, 18b4, ecaade2014_186c47, 0cee, 6d34, d152, 02f4, 37b9, 44f2, 6c4d, f7b5, f9d6, cd91, fa95, 0966, a964, ecaade2016_063s15, ac1a, acadia16_270y16, e707, 91c6, ecaade2016_111l30, 5b51, 459f, caadria2017_051e17, ecaade2016_134e38, ecaade2017_077uu, b44c, 987a, 6658, 4abf, 7065, ecaade2016_006y1, caadria2016_851z35, f73b, 2e1b, efe4, acadia17_648y, caadria2017_015r5, ef7f, ascaad2014_011y5, 9dd1, ijac201614102r1, acadia14_619aa, acadia17_366o, 08ea, f265, ecaade2017_215zz, 5afe, 6e8b, sigradi2015_sp_3.85r29, 6a35, caadria2016_631h27, 15d6, 2976, edd1, ascaad2016_016r6, ecaade2015_303u66, 39cf, 1cac, aa54, f44c, a029, ecaade2015_285d62, acadia16_402s24, c424, b956, 0177, 4837, ecaade2015_38r7, 47a9, a2ba, 169f, c79a, 95d3, a66f, ascaad2016_018p7, afab, dcdc, f0da, acadia14projects_655ac, 5e26, acadia17_436r, ecaade2017_184gg, ijac201513305i12, 7f55, ecaade2015_318s69, dfbf, acadia15_185e7, 1a06, c082, e1b7, d0ad, acadia17_100r, 7185, 225a, 7d94, d94f, eaa4, 62f3, b034, 9911, 38d3, b9d9, e792, 6dbe, acadia17_551ww, c056, 85d0, a339, 6321, ijac201412304h1, a40f, 3b43, ecaade2013r_010z6, 9e40, 38b8, cf5e, 1e4d, b2f3, sigradi2015_13.316c29, sigradi2016_770r, ascaad2016_044w17, be81, b586, 11d4, 213a, 7989, 31fe, 1cf4, 5311, f114, 0369, 75b6, 463f, 0e05, a0aa, 86f0, e3c2, ae75, 16a8, e86a, ecaade2017_054ll, 32ee, 06b8, c357, acadia16_140p10, a4bf, 2c20, ijac201513201i5, 813e, 6136, acadia17_360f, e25c, 84d0, 68da, c873, c2d1, 2cbc, 28ae, 87ff, acadia16_24n2, d062, acadia14projects_681ag, 2aed, 91d4, ecaade2015_309z67, acadia14_609av, 3c43, sigradi2015_10.74n18, e555, 0946, 2bde, 673d, 3987, 8f3e, a3e0, ddb4, acadia14projects_219f, 1f92, d24a, 19fb, sigradi2016_817f, f692, 0e6e, 9ca3, ijac201412405p8, 79ac, ecaade2017_269a, b0c8, bbfd, 0769, 28dc, sigradi2016_400k, 53d6, f1a4, ecaade2015_114g22, 7b3e, d691, 333a, acadia14_153ar, sigradi2014_250r9, acadia16_440c26, ecd0, sigradi2014_247k9, 8d88, ijac201614405c3, 9d28, acadia17_62hh, 6c79, 5980, deea, 3adb, c7bb, acadia17_101u, caadria2017_023x8, sigradi2016_636n, c4d2, 1918, sigradi2014_074v6, ecaade2015_138u28, caadria2017_105h28, 9f71, sigradi2013_400z, 50af, ijac201614204v9, a26a, 7020, e3c0, 519a, 140c, ecaade2016_037w9, 518d, 55a4, 8653, 29ec, 610c, 909b, 5787, 3552, 6aad, e83a, acadia16_72g5, 5d9d, 3637, 731d, b050, de0e, acadia17_307ii, d848, bc70, ba0e, a81b, acadia14projects_589b, 26a0, 04ba, acadia16_184y12, 65ad, d79e, d592, acadia17_28cc, ecaade2016_057s14, 323e, b4c1, de6d, ijac201412305s2, 08c9, ff90, a3a6, b58d, ee04, 4b34, ascaad2014_022m4, a0b9, ecaade2015_27s5, c797, ecdb, sigradi2015_10.250j20, 37af, acadia17_608ff, 869a, 7434, 4bc5, ecaade2017_308ii, 8b29, 6146, f6ee, d63b, 5fba, 6bd0, ecaade2017_170d, d757, 1b21, bf4d, 320e, sigradi2014_201g7, acadia17_520l, ecaade2017_105nn, dd8c, 2494, acadia15_195x7, 43e8, ecaade2015_138g28, caadria2017_047a15, acadia14projects_609az, 8d89, dcd4, 12d7, 9292, 5b26, 2e05, ecaade2015_13p1, 6015, 10e5, 2712, 08e5, b118, 08c5, 2cdb, 004c, f9a9, 99a8, ed19, aeaa, 0e3e, 6aae, 1cae, 1b4d, 5a9b, ijac201614202n8, 3e84, 3e14, 8d67, caadria2017_145s38, caadria2016_631j27, ce2a, ecaade2016_162h44, 09e4, 37c8, 297f, fbe6, 2505, 5a49, ecaade2015_114z21, ecaade2015_53v9, c559, adbe, d420, ascaad2016_011i5, adb0, 0a4d, dbf7, acadia16_72b5, e096, fe0a, ecaade2016_129g36, 02d8, 6024, a335, f469, 35a1, 5680, c417, 51f7, 707d, 3620, 1c67, f5da, ecaade2017_212oo, ascaad2014_029b8, 5b41, dc80, baed, 3f00, 251e, ecaade2017_006ee, 4c5f, 3542, 0407, 2359, ed4c, 0be0, 3d7c, 0f11, 3fe2, ac76, feb7, 3979, caadria2017_081t24, 806c, 3fe1, e42f, e892, b603, 7272, 5751, sigradi2013_189, 4ffa, 554f, d33c, acadia14_445aa, 3909, ecaade2014_141f32, bbc7, 1500, 9e27, 66ce, 9f08, 64a3, 9216, 4caf, ecaade2016_130x36, 7831, 0257, ccae, a1f4, 0dee, 6f22, 1895, ijac201614208a14, caadria2015_206v29, 055d, a64f, d9b5, ascaad2016_020x7, 9d41, acadia14projects_609as, ddb1, b210, 2823, f025, 5168, d459, acadia17_640dd, 9b16, dc6f, 6b5a, 3852, 0dde, ascaad2016_038g15, f78e, 6e51, 138a, caadria2015_203j29, 2c7b, e152, be05, acadia14_117e, 95c5, b405, aa79, caadria2016_507r21, 5961, 19f1, 6a0a, ecaade2017_155r, 9d92, 06c1, acadia14_117i, 6deb, 44a9, a890, 42fc, 1726, d20c, 1d43, 20fa, 0301, ecaade2015_211y46, 25a8, 5f11, fc59, af9a, 24a4, eae9, 8b58, acadia15_95a3, 8650, 2e09, 51d3, dc74, 4e04, 9fa5, 348a, ijac201513303y10, 7809, c807, e382, ecaade2015_127g25, ecaade2016_166b47, da78, bb69, 9fea, fe40, f4c8, caadria2015_188w27, sigradi2016_356g, 3e9b, d834, sigradi2015_sp_8.326z30, bbbc, ecaade2015_84a17, ea7a, caadria2015_092h15, acadia17_222o, 8273, ecaade2017_002b, df46, 4835, 3453, c6e8, acadia17_463jj, caadria2017_033n11, 730c, 8f23, 625e, 1485, 6116, ecaade2015_303x66, ecaade2013r_015l8, 4d59, c568, d55b, 5eeb, acadia14_445aj, 35f8, a9db, f76e, 7815, d77b, 5e59, 11d5, 2f15, 35bb, 1385, caadria2015_170t25, 5a73, 16e6, d405, caadria2017_047f15, e005, 6fdf, 2b7e, sigradi2014_265m1, e1cd, acadia17_608x, caadria2015_208s31, 4d99, 5aa3, 4349, 49e9, 9c25, ijac201412407w9, d20d, caadria2017_182t43, 57d9, b1b6, faf8, 133e, 8ea8, a351, bfbe, acadia17_146k, cb7e, 0889, 5d38, 76f8, sigradi2013_359g, dc5b, e0b5, b877, ecaade2016_237h63, 0555, acadia14_43ad, acea, f06d, b2c4, f891, f213, ecaade2016_104x28, 0731, c0bc, 9bcc, 0972, 7713, bce3, acadia14_445al, 4720, 0035, ce43, db27, a337, ecaade2017_003p, fd43, ecaade2017_124g, 9019, sigradi2013_347t, 627d, ed97, 631c, 1f59, cb8f, ijac201513303a11, dc38, a77f, e41c, 9350, acadia14projects_619w, 2b0d, 5190, ijac201715205h, 5d8d, f085, f42f, 35d9, ab2e, e9b8, c776, 944b, ecaade2017_277rr, ijac201715204nn, 8c09, fd8e, ecaade2017_066l, 4442, 413b, d813, caadria2016_177f8, e610, 5b3d, acadia15_137y4, 79a7, 1ad9, 3bc2, ea5d, 9514, 3d60, 0cec, 1596, e008, 0ed9, 7bb8, 8b25, acadia14_661b, 43e1, ec74, 6fb6, c13a, 4f73, ecaade2015_115y22, 828d, 7f67, 8438, ecaade2017_046c, 04e8, 2a47, ecaade2014_237z60, ecaade2016_072k20, 3194, acadia14projects_565aj, ecaade2016_158i43, ed83, 3ab2, caadria2017_041d13, 4f04, d42d, f109, acadia17_297bb, 9ec1, 8564, acadia17_290i, 9675, 8043, 946f, 7f6d, cefe, acadia14_347ai, f976, acadia17_26g, 3214, da96, ecaade2017_079v, caadria2016_797w33, acadia17_292q, 2d27, 26d4, ecaade2014_226w58, 618e, ecaade2015_193e40, b7fb, b459, eadf, ecaade2016_217u55, 70f3, d256, sigradi2016_695p, abe7, 4fc1, f66a, f67a, d1dc, acadia16_98r7, acadia16_106v7, 61c3, ab1b, 1d31, 5d30, 6cd2, caadria2017_122r31, 53b0, sigradi2015_9.168e17, c809, 16f2, 606d, acadia14_523ap, 73c3, acadia15_357p15, bca1, 78ad, ecaade2015_116p23, d49f, ecaade2014_224a57, sigradi2013_390, acadia17_501pp, f32f, acadia17_414gg, 1a42, acadia17_323l, ascaad2016_003z1, 415e, acadia17_382pp, a0c9, 2f2e, 1323, 04dd, c304, a180, 2cc1, fd6c, acadia16_308s18, 1bb6, 506d, sigradi2015_sp_4.275u29, 67b4, cb9f, ijac201412407d1, c0ea, d04d, 5ec9, ascaad2014_035v1, f6e2, a8c4, ecaade2017_100d, 8338, e649, ascaad2014_017h1, 2e21, ecaade2017_143i, ecaade2014_145k33, 64b2, 6f2c, c531, b17f, 7d48, 32b0, e709, ecaade2017_044uu, ecaade2014_121x27, f1a8, f97c, 9fa3, c5e2, bc28, 1db4, 2355, 9c55, 06c0, acadia14_281ae, baf1, 92af, 4e6f, acadia17_138yy, d4de, f884, e32a, 3d31, df0d, acadia16_470o27, acadia16_214i14, 11eb, 17fb, 5745, 0b6b, ecaade2014_086r20, f981, 3f43, ecaade2017_124w, 192e, 341b, 9c6b, 2da6, ac96, fc02, b7c9, 32d2, 6a24, adbd, 681e, 85f9, 4342, 709b, 8ce0, sigradi2016_455i, ecaade2016_047p13, cb63, fcb4, 275c, 4e0a, bafc, f7bb, sigradi2014_164k4, c94e, 0711, 2ec7, fe30, 17aa, 6bb2, ecaade2016_136f38, ecaade2016_011z2, e9ed, ecaade2013r_009n6, dcce, acadia14_699k, 197f, ecaade2017_198pp, cd72, f8c5, e506, da23, f21d, 438f, ac17, 35c8, ecaade2017_021i, 4151, d3c5, ecaade2013r_018d9, ecaade2015_64a13, 5fe4, 0bf1, ijac201614102z2, sigradi2015_9.152k16, 608e, d286, d0e4, 1882, ascaad2016_007l3, c034, 59ea, 5ed1, 7eea, 4e7c, 192d, 6d91, 6a26, 80b7, c0f3, sigradi2016_550n, 9014, 3449, ijac201412304f1, ecaade2017_076t, d3fe, 2399, 2c8b, 5bf1, sigradi2015_8.264m14, f29b, eb50, acadia17_630a, 2222, ae89, 308e, 5c2d, 43b1, e562, 184b, 3694, acd0, 017b, c599, caadria2017_142a37, ba39, ce55, 94ca, 6e22, ad3a, 117f, acadia14projects_357at, 31e9, ecaade2017_288cc, acadia16_214b14, 4c21, acadia17_71rr, 5477, b3ed, 933c, 2943, 3ee9, f9bc, 9b7c, 92f5, 63a0, b6ca, ac34, 5e0a, c5bc, 0b34, sigradi2016_364oo, 5348, 3709, 0f68, 12ed, 2ca2, 62f8, dd4b, 69cd, bc90, ecaade2014_011h2, aa3b, sigradi2015_5.384n7, 5603, 995b, cba2, 34d0, acadia17_598pp, ascaad2014_019y2, ecaade2017_051ee, bef9, 12f7, 6678, 7ec1, caadria2016_611y25, 08cc, 4a42, acadia17_211k, 1eea, 6d6f, acadia14projects_291g, 9c4b, ecaade2014_152g36, ecaade2017_039g, 79d0, b0de, 3837, b204, 698f, 4666, 27f1, 19c6, c80c, 31dc, 6c6a, caadria2017_142p37, e58c, 7bef, ecaade2016_078g23, d4aa, 022d, acadia17_501nn, c4eb, f4bb, d6db, b377, 52b2, 74db, 11c5, 65b0, e2e4, ijac201513303b11, 6d3d, 44c4, f921, e886, 5f13, 33ae, e3b1, b056, 8dca, ecaade2013r_003v2, sigradi2014_123r9, 58ab, acadia17_650xx, fed7, 5988, 9338, 2d0c, d621, ecaade2014_186i47, 05f5, e018, 2efc, b121, 42c2, fbe8, bd37, a613, 0ed3, 9b1e, 70ec, 50f3, e68c, 1b3d, caadria2017_190m45, 9821, 8c74, sigradi2016_420pp, fd60, 7f57, 0759, b234, f38f, sigradi2014_045h4, fc4d, ijac201513305z12, acadia14_655ab, ijac201614104k4, c07e, 554a, 6250, ijac201412206c5, c057, acadia17_640p, b6b9, 380a, 7a9a, caadria2016_735s31, a561, dc0f, d9d9, ecaade2015_170g35, 59af, edfc, a8b3, ecaade2017_109jj, 5523, sigradi2016_571rr, sigradi2015_3.65t2, 3af0, ecaade2015_278o60, fb30, 2431, d1fc, ecaade2015_293f64, ea5f, c2f5, 72ad, 5329, acadia15_161k6, d0aa, f37e, 5792, 3e0e, 0b90, c282, sigradi2016_592aa, 9e97, 5b40, b8c6, 78f1, ce1e, ecaade2016_118m31, a37b, 4692, 268d, c013, 1b25, 03b7, 2ac3, ba33, 5719, 91f6, 5f67, ijac201412206z4, sigradi2016_595jj, 2275, 8431, 9463, 4029, 48a7, 4a81, f6de, 51a7, acadia16_184x12, 974d, ecaade2015_248x56, ecaade2017_173ss, 9936, 66c7, 2aa7, 85d9, 23e6, 9712, sigradi2014_049l5, ecaade2015_21w3, sigradi2014_132u1, f75c, 6208, 1111, 4ede, ecaade2015_235v53, 07af, c439, 9f0e, 569f, sigradi2013_303p, ed44, 01d8, dde6, bbc2, 6964, 9e02, 4959, 61bd, a115, 7f76, c17c, ecaade2014_214u54, ecaade2015_138k28, ascaad2014_017p1, 0f92, 6165, 2531, ecaade2017_302dd, ecaade2014_109s24, 84f2, 3e75, caadria2016_517w21, ijac201412408n1, 17a4, ecaade2016_094u25, d67c, 8637, 26f5, c28c, f6c4, sigradi2014_186f6, 24e7, c5f5, 5c48, b451, a420, 3f81, 7ef7, 7228, caadria2017_041j13, acadia17_382ii, ecaade2015_185n39, ad40, 97a8, e5bd, 0ad9, acae, a7a2, e02b, ecaade2016_136g38, 1593, 955b, ascaad2016_003y1, 5133, 98b1, sigradi2016_364uu, b117, b3cf, b5fd, 6b10, ijac201614309l6, 1f97, 04b6, 3fb5, acadia14_63ac, ecaade2014_080i19, 758d, cad1, aaeb, de1b, 6505, 776c, 4fe0, 63a1, 3f25, c5ae, 0e74, 5bd1, ijac201614102s2, a929, 54d1, ecaade2014_156d38, b906, acadia14_389az, ecaade2014_149b34, 2c60, ascaad2016_049u20, 8619, 8242, a2e1, af7b, ce33, sigradi2016_450ww, b802, sigradi2015_10.74o18, 1c0f, 3cef, d145, ecaade2014_015t3, ijac201513304y11, 2586, 5030, d305, ecaade2017_100e, c28b, ijac201513104r3, 1986, f20f, a50a, 0307, 4fec, 885f, 3513, ecaade2017_066n, 1080, 3b1d, 982c, b7da, 19e3, 4090, 55a0, b62e, ca00, caadria2015_139a23, ecaade2015_309w67, 3a17, cf7c, 081c, 0ec5, ecaade2016_095l26, 000f, d88b, 6b8f, fb9d, acadia17_330pp, acadia17_154o, 676d, dbd2, 8c9c, ead2, bbbe, c02e, ecaade2014_224w56, ffa6, 0172, 8a7e, ecaade2015_169b35, acadia15_211s8, 9574, sigradi2015_9.152b17, b365, 4fdd, acadia14_135t, 8417, 2a16, 1605, ijac201715201s, 540f, 1014, 39f5, ecaade2017_215r, 8d8a, 2f41, 3f09, df9f, acadia16_34b3, eb70, 4eca, ceee, 1aaa, 5f64, acadia17_678ii, 2bfc, 64a0, 04ac, 405a, caadria2017_145e38, a360, f778, e6ed, ecaade2014_195w50, f5fd, b50b, ecaade2014_015m3, 4083, 197e, 7205, f819, acadia14_589h, 14e6, ba6a, 9328, ecaade2015_53o9, b6e5, 8a5e, 5936, 5b2b, b648, 4796, acadia14projects_177p, ecaade2014_065b15, 7b5b, 9b95, acadia17_358aa, e242, 16ff, ff79, ccff, f42b, ascaad2014_022l4, 85b7, 23b2, 3f4c, 38cc, ecaade2016_217k56, 6e7c, 4e12, sigradi2016_815mm, a9a1, acadia15_311j12, 53b5, ascaad2016_052f21, b8ab, 4a1a, dae8, 04b3, eedd, 42dc, 7802, 74dd, 6dee, cfc5, acadia16_214x13, ecaade2016_108w29, ef69, 0d8e, 5bdd, 277f, fe05, 7d20, sigradi2013_248b, 4d22, 7f05, acadia14_125aa, ebc3, sigradi2016_592bb, caadria2017_029n10, 5d40, 59b2, 1f4b, 171f, e404, e1cb, 3c36, caadria2016_683m29, 9698, 68b0, 4e28, 8971, 8221, acadia14projects_91r, caadria2016_507h21, c3c2, acadia17_290j, caadria2016_549i23, 3e78, 7960, acadia17_590d, 59e6, 1314, bef4, d75a, 12f5, 6b2e, 3d1f, 8c19, 484b, 5fe0, a126, 1a85, acadia14projects_699l, afe7, c6c4, 50e5, 9af9, ecaade2015_178j38, 5a3a, f74f, acadia14_177ae, c9a8, 1654, 8755, 2b9c, 7855, 0b0c, acadia17_190g, b0d4, ecaade2015_248t56, 8665, 831e, e855, acadia15_251m10, b531, 8c28, ecaade2016_217t55, c2d0, 5803, 26ca, e9cc, acadia17_551qq, b1d7, a293, ecaade2015_127z24, b0da, caadria2015_087x13, e35a, sigradi2016_732i, 8444, 3f0e, ascaad2016_004r2, e210, 2da3, ijac201715203vv, f96c, 9453, 64ee, a529, 0c50, 9506, f60e, 548b, acadia14_463as, 2dd7, ascaad2016_034i13, ascaad2014_026e7, sigradi2015_10.138w18, 654a, 8375, eb27, sigradi2015_9.141g16, ecaade2016_063u15, f4a6, 786a, acadia17_36bb, c95f, 48af, 3c3b, ecaade2015_227w49, acadia14projects_145u, caadria2016_197s9, ijac201614102g2, 799f, 3458, 0b77, 4555, 41ca, 16c7, 4c49, d77e, 894f, 14b3, ecaade2013r_005h4, 3aca, 95f6, 475d, 1507, ijac201715204y, 4d65, a035, sigradi2014_345s9, c989, fce1, f271, a1b1, bb4f, ecaade2016_033e9, ecaade2014_079y18, 8839, 2d4e, 7a58, c898, sigradi2016_625tt, ecaade2015_227s49, bb89, ecaade2017_059qq, 6738, b62c, ecab, sigradi2016_560y, 0e3d, 9017, ijac201614105r5, 0e64, 6891, cf8e, 1946, ecaade2017_109aa, 1d8b, 6314, ijac201614208r12, 5909, 0496, 6718, 79bd, caadria2017_072z22, 135f, ad8d, caadria2015_004l1, 10fc, 9cbb, 95a1, a2ef, 4554, 4d12, ecaade2016_108v29, 4fe9, ff7d, b7e2, acadia17_562q, ecaade2017_067q, caadria2016_219h10, 4239, acadia17_38ww, 89ac, e32c, 7ad2, b999, ecaade2017_013nn, 3b57, 2e28, ce06, a277, 9a29, ecaade2016_230b62, ed7f, ecaade2015_72z13, 8ef3, ijac201513205a8, 63eb, 77d5, bd05, fbb7, c1fb, caadria2016_851x35, 7790, 4260, ecaade2014_012r2, b3f9, eee9, 3f28, caadria2017_042r13, f39e, da8f, ecaade2015_59n11, 1e58, 78b9, 3b32, d6e1, a52d, 79c5, 73c0, b7b7, 96a0, 3272, ad90, f9a5, aa95, acadia14projects_267j, ecaade2015_138m29, e4ca, b060, dc5a, 913e, 0765, acadia16_88a7, ecaade2015_235m53, acadia14_101n, b839, e3f8, 56db, a6fb, 0d0b, ad56, 211c, f9f5, 6792, fde9, 03b1, a3b3, c8bb, 5077, f05f, 1a9a, 527a, 069f, acadia17_390mm, fae6, 3b9e, fd4b, 4034, acadia17_511uu, aacd, 9a7a, sigradi2015_8.186d13, ab0f, 9835, 9551, db29, 8ce2, 5e2b, a515, sigradi2015_8.81z11, 730e, 6576, df62, acadia14_111n, d131, 2ba6, caadria2017_074n23, c450, sigradi2014_266a2, 05fa, 7c5b, 0c79, acadia14_699u, ijac201412408m1, 69a2, 2e20, 96e4, 5385, d5b2, 5b18, d8e2, c72d, c30f, 067f, a4a5, ijac201614402p1, 7a18, 01d7, db51, 5f99, aa4c, ecaade2014_123g28, 41ed, 63bf, e6b5, 0b56, 5d01, e6dd, caadria2017_124y32, 0ca0, sigradi2016_815bb, f402, d28a, a447, caadria2015_077x10, 9759, 844b, sigradi2015_2.162p1, sigradi2014_097m8, ade3, 7ae0, acadia15_297f12, b0af, ijac201412408h2, 0f24, 67e8, sigradi2014_070w5, caadria2015_086n13, ee0c, b5ec, fdd6, 3c2a, 9d5b, 5737, 68fd, d06b, ecaade2016_110h30, ascaad2016_019s7, 546c, a22a, 0f4a, ecaade2015_101f20, 5acf, 6f31, 744b, 08da, acadia16_352y21, 3313, ce8a, c681, sigradi2013_303s, 33b6, 0bf2, 948c, acadia15_483u20, 7da3, a7a6, 8cde, 0b60, acadia17_316rr, 0a71, c2a5, e452, f4dc, 778b, 7ac0, 8fbc, sigradi2013_275d, b5ef, fc81, sigradi2016_732n, ecaade2015_318u69, ascaad2016_010t4, 8c18, acadia14projects_43ak, 0899, 221a, b816, d508, c89e, 95cd, ecaade2017_291e, c41e, sigradi2013_138n, 4e1c, c1cc, 7460, c362, c9bf, a701, 9e8e, b344, 8baf, ecaade2015_287o63, 387e, 85b5, 85f1, 582d, ecaade2014_208f54, 041f, 5dde, 0848, c15a, ijac201412303r8, 14d6, 952c, 775d, 5c11, cf14, b578, b03f, e4d9, ecaade2015_336x72, acadia14projects_167y, 7ae4, 4a69, 1c72, 23a6, acadia17_445p, 8591, 5d26, caadria2015_086g13, acadia16_34i3, fa33, 8122, 0215, 3ee8, d524, bbed, 0dfb, c64c, 931a, acadia14projects_619ae, 7952, 8388, 72eb, 39af, 9b2e, sigradi2014_152v3, ecaade2016_tkov66, 45b6, b124, ascaad2016_033x12, sigradi2013_303u, sigradi2015_10.309g22, 0bad, 3213, ecaade2015_294m64, 8e8a, 7505, f4e5, acadia17_28ii, 2327, c5b3, cd39, 7a29, ijac201715202c, 006e, e4d7, 3ab5, ecaade2017_202h, e795, 56bb, 1a7f, ecaade2017_108c, e001, 8728, sigradi2014_276t2, acadia16_382b24, 3d9f, caadria2015_102b16, f6b6, 9100, 283c, 31dd, acadia15_311k12, 2c08, ea60, ecaade2017_ws-archieduq, 95fe, f372, d461, cc87, a283, 5cf0, 2635, 721c, sigradi2016_488p, eb51, 2767, c73a, 549b, acadia16_24v2, f0b4, ecaade2015_155e32, a0ba, e1ee, 2f05, ijac201715203qq, 5177, 4b46, 36ed, e725, cc21, dc7f, 6686, 18fa, 463e, 7035, c30b, ecaade2017_199gg, 20c5, acadia17_628rr, b42e, 8cf3, d607, e310, 095a, 1367, 7a81, e07c, 6be9, b452, 04e4, 27ee, ecaade2016_018z4, 21b7, 628e, sigradi2013_268j, 4f85, a3c3, 1d25, 2429, acadia14_719b, caadria2017_063e21, a7ae, b5cc, ecaade2015_170n35, a90f, b339, 9b70, 07fb, 2da7, daff, caadria2016_745g32, 53ac, 2ae0, acadia17_90tt, 245f, ijac201412406r9, 4749, fafc, ascaad2016_021h8, 6816, f3d0, sigradi2016_814zz, 3e23, d4f5, ijac201513303e11, 8519, f803, 6fe3, 5835, 883b, 830b, f6c8, caadria2017_185z44, caadria2016_745b32, 8be3, 2050, e9ec, 9676, ba10, acadia14projects_555d, a32e, sigradi2014_345x9, 48ac, acadia17_455y, caadria2015_061h7, acadia17_338ff, 8e9c, sigradi2015_9.141e16, bca5, acadia17_284f, 983e, 3ea8, ed2e, 300b, acadia15_323r12, 3e5d, ecaade2017_109pp, ecaade2015_152a32, 93be, ecaade2015_164u34, 4b9a, 3c4a, 8735, 02c4, ca28, caadria2015_181h27, 31f9, ecaade2014_176g44, 30c8, 45cf, 95f9, fde8, 5a4c, 5b6a, caadria2016_663t28, 572f, 043a, ascaad2016_035y13, a88a, 98bc, b104, e593, e394, d745, 5957, 83b0, 0fc4, 6d0b, 03ec, ascaad2016_038k14, 7fa0, ecaade2016_175j49, c48f, caadria2016_457h19, 9681, 5228, 9660, deee, f780, 302e, fdfc, 86b9, ecaade2017_291f, ecaade2016_230y61, 0118, 7498, ec00, 3fe7, ecaade2014_140l31, a946, fe93, 3f03, 133c, acadia17_678mm, f830, 14b7, d1c8, 3725, 9df0, f6d4, 3bc0, cee6, b8cf, f581, ecaade2014_029d8, ascaad2016_038z14, a089, 6d75, fd2c, 8723, 18eb, 46eb, ecaade2015_59l11, 6748, d411, 6d9f, 13c9, f471, acadia17_482t, e4df, b292, 5a01, 9983, b2ec, bcb0, 7cf2, 3228, acadia14_281y, 46ff, c3ae, befa, sigradi2014_140p2, 541c, d1df, d475, 192f, a667, 8eed, 9d2b, ecaade2015_333k72, 345c, a8cb, c7d1, ascaad2014_014t7, 7a56, 8ee7, e5d9, 189b, sigradi2016_714pp, ecaade2016_072e20, 08d8, 4571, e2b9, 4ca4, acadia17_426f, acadia17_551a, 6aec, 5d20, ea96, be98, a748, d5dc, caadria2016_259o11, a2c6, 7c1b, cf97, 2802, c1cb, 0ea7, ecaade2014_023l6, sigradi2015_12.297h28, 997a, 20a9, sigradi2016_571zz, a9ca, bc74, 3bdb, 17ef, 3c25, acadia14_619ah, e673, eda4, 8871, caadria2015_087u13, 3dd4, 6592, 1cc4, c12f, 201f, 4417, b93a, 9853, 2fe1, da51, e595, sigradi2016_590a, d2ea, acadia16_460z26, 20ca, acadia16_344f21, 883c, a7af, ecaade2017_265u, sigradi2016_484mm, acadia17_454z, 96d7, ijac201614207f11, 0e1c, 8537, 1a44, 3166, acadia14projects_115ai, 0e77, 208e, acadia14_497y, a7a3, 4b11, caadria2016_013f2, ecaade2015_194c41, acadia16_62e4, 5022, 9585, eb5b, 36b7, 88c9, aa4e, sigradi2016_448n, caadria2016_549u23, 9efe, b9a6, dc91, b130, 9b0a, b732, 864b, 1879, 8776, acadia17_118jj, f7fb, a8c5, 58f9, 831a, ea75, de07, 103e, acadia17_600cc, 482a, 7a91, ijac201412301w5, ecaade2017_143c, sigradi2014_144z2, e84d, 395a, a1e1, 74da, f6d2, 1581, 2ca9, acadia16_44o3, ecaade2017_021k, acadia14projects_145ah, 5002, 6e73, acadia14_637ai, a084, 0a3e, b252, 8d94, 76a4, 8ef9, a2c9, ascaad2014_022i4, 1436, a54c, ijac201513205z7, 7122, ecaade2014_010n1, 0efc, b495, caadria2017_018p7, cd98, d638, 86e3, 74c2, sigradi2015_6.183m8, 4215, d29e, caadria2017_123s32, acadia17_329ee, ecaade2017_085h, acadia17_392u, acadia14_719m, caadria2017_052y17, 6597, 56b1, ascaad2016_033z12, 66b9, acadia17_138a, c448, ecaade2015_227d50, ecaade2016_045h12, ecaade2015_48y7, sigradi2013_54m, ascaad2016_048k20, 5020, 5622, 1e41, ijac201614103k3, 6681, 8950, 6032, ascaad2016_038p14, ijac201412204r2, 3fc6, 17b5, 8ed8, sigradi2014_109h9, f732, sigradi2016_592x, 4cf1, 1ea6, 6c71, ecaade2015_317c69, 7e70, b3dc, 22f0, acadia17_391qq, 0179, fd4d, c08e, e445, ecaade2014_023x6, c420, ecaade2017_094n, b820, caadria2015_130p21, ed0b, f069, ec97, 6842, caadria2017_062u20, ecaade2017_220kk, 0c0e, cb87, d309, ecaade2014_151s35, 55f9, c608, 57ce, 0447, f551, 65cb, acadia14_427an, 487a, f94d, 09be, ecaade2016_tkof67, 2aa6, ecaade2017_109dd, ecaade2017_253q, acadia16_214e14, 159e, 00fd, 09aa, acadia17_628pp, 1f63, 462d, sigradi2014_151h3, 6117, sigradi2015_6.151e8, 5db6, a479, 0a4b, 5ed4, ae6c, ijac201614208y13, sigradi2015_9.152x16, acadia16_8a1, ea92, 9296, 2850, 8fb5, 3d99, c25e, c092, 0609, 6fab, 24b2, 132c, af90, 433d, ijac201614101k1, 7fe1, acadia15_431i18, dd0f, 718d, ecaade2015_94e19, b99a, ascaad2016_042x16, c802, 80c0, 12e5, 21c0, fa01, 5bd8, ecaade2014_157k38, e8e9, ecaade2014_151d36, e35c, acadia16_154e11, ecaade2015_114v21, ecaade2016_158o43, 98fe, 86f4, 22ca, 88c2, ecaade2014_010f1, ecaade2016_062f15, 5fee, 0764, 079a, cf77, ecaade2017_256jj, 0256, 539e, 44c2, f8bd, ijac201513102d2, 0c16, 9cdc, 74f1, 06fc, 0b4c, ecaade2014_239m61, 2dce, e8d5, 23cd, 1df3, sigradi2015_sp_10.311l31, 001f, 5cef, acadia14projects_347au, f3b9, 26dd, ecaade2013r_018o9, 081f, cac6, 049f, ecaade2017_090hh, ce44, f377, 24ed, 877f, 4c47, 0001, 4f50, 0788, ecaade2015_287l63, acadia17_232cc, 3a61, 365b, fd0a, ecaade2017_006ll, 95bb, cc60, c1a8, d043, 7d71, 185d, 8cea, ecaade2016_162v44, sigradi2014_036u2, 9256, 60b6, ecaade2014_111u25, 1a9e, b83b, sigradi2015_10.377r22, caadria2017_129s34, b8c5, 6349, f7be, 8ca0, sigradi2016_490v, cbd4, 7a1e, ecaade2017_105rr, a8fa, 7852, acadia14_301f, bbcb, 9d79, ad74, 7827, 8502, sigradi2016_817j, bdc8, 0e4d, 0e85, d1af, 9047, b177, caadria2015_208g31, 48e0, 8d53, 2e4b, e078, acadia14projects_101x, ab89, 9f2e, 73ba, 673a, 428c, 2032, 9c79, 3ceb, sigradi2016_637dd, b7c8, 8c78, db39, 8b7f, ab8a, de3d, eb21, 69fe, caadria2016_187y8, 2c93, caadria2016_539b23, 0ba2, ecaade2015_194d41, acadia17_211r, 7fe8, 1bca, 92e5, bc1c, 7ba9, 9557, 1dd6, e09d, 6c60, c708, aea8, 68fb, ecaade2014_218t55, 3c6d, acadia17_640ee, c3de, 1793, 2c44, 0a20, 6aa8, ecaade2015_119d24, 4bd6, ecaade2016_217g56, acadia16_116y8, dac2, sigradi2013_330d, 90ae, 0fef, fb8d, 4118, sigradi2015_4.52p6, 4687, b1be, ecaade2017_151u, 7bba, 31de, 8e56, 14a5, ecaade2014_014b3, da76, 4cdb, ijac201715106a, 0279, c673, a3b0, e2bd, 5b8d, 7480, 40a0, 6410, ecaade2017_202n, ca26, aa0d, 964d, ecaade2017_011ff, 74c8, 5627, 0c89, 94cf, acadia14projects_473ah, f058, c62c, 1f70, 08a0, f79f, 425a, 78ed, 934c, sigradi2014_132o1, 906e, f188, 7df6, ecaade2015_280a61, 3359, 66bb, sigradi2016_724uu, a687, caadria2016_549t23, 97a2, 5928, def5, 5a0e, 42b2, d955, b953, ecaade2016_006a2, 9182, 8952, ecaade2014_120l27, sigradi2014_345i10, 69d5, 65e1, acadia17_349u, deb3, acadia14_301j, 44b3, ascaad2014_009e5, 165d, 6e85, sigradi2013_289o, a0e0, 5666, 533e, 8439, 974a, 33a1, 79ab, 6fbb, 9d7d, f989, f967, 0808, 8896, 5420, 524c, 0674, 68cb, 3efc, cb71, 6e31, 1631, dcc4, ac92, ecaade2016_018t4, 4efb, 91e0, 79f3, 4b5b, 0f65, caadria2015_070c9, cc0d, ecaade2017_172aa, edb7, sigradi2016_695y, 28f5, acadia16_478n28, acadia14_267g, caadria2017_056d19, feee, 4315, 9b30, 1cb9, f660, acadia16_344m21, ecaade2015_83i16, e290, 56ad, 6052, 0f7e, 42b6, 73dc, e500, sigradi2016_408cc, 7c9c, d9cf, 56c6, ijac201412204i3, 289f, f5b9, a4a4, c8e7, 6234, ce42, c0a6, 09e2, bd86, 2129, 179c, d104, d3d2, 541d, 7e7e, f38c, 7286, a109, 5fef, acadia14projects_463aw, 2e51, ecaade2014_206p53, acadia16_414c25, ecaade2016_102g28, ee51, 4c92, 2e4c, 0c2f, a91a, 6bb8, 8765, 0aa0, 06e4, 74ec, 54bc, ecaade2016_104r28, 47fe, 4657, 87c3, d87a, 64bc, 64c7, 7c63, f80c, 9a0d, 7986, caadria2015_162x24, sigradi2016_408q, acadia17_552u, ascaad2016_009o4, e3d5, 8cc1, 675a, ecaade2016_129s35, ecaade2017_309a, ace5, b190, ecaade2015_138y27, sigradi2014_281c3, 72f7, 6e40, sigradi2014_282r3, ad05, caadria2016_703j30, 8b2b, acadia14projects_199ae, 1855, a9a0, caadria2015_190o28, 8d48, 9e55, 28cc, ecaade2017_053r, 2db5, ecaade2015_195i41, 5af3, 5e18, 004a, ascaad2016_044z17, 995a, 47ec, 2133, ijac201614305i3, e0c8, sigradi2015_2.137j1, b8ba, ecaade2016_123k34, 8bfd, 20ee, f3a3, caadria2016_507k21, 5b0d, ijac201715202s, a58f, 902d, 6371, dda9, 7d81, ascaad2016_010c5, 501c, 833f, acadia17_650b, 4d3b, 6fcb, acadia17_81j, ascaad2014_005m3, 7f10, d8a4, acadia17_560n, ae05, aed9, sigradi2016_732s, fd06, 4a54, acadia14_627d, 8e15, caadria2016_881z37, 69f4, 6580, ecaade2015_61b12, 7683, 5fc6, 4581, fbd2, ab2c, d09c, fa29, 5927, acadia16_344h20, bb0b, a681, 3d65, 86f3, 3109, 5bc7, 02a4, 261f, 81b3, 39c7, 7159, aadb, b898, ebdb, f30c, acc1, 640f, d1b0, caadria2017_015k5, sigradi2015_2.213z1, 6960, 4b07, f54f, 2feb, 7f4f, 8b81, 1ecc, 6b15, eb91, bf3f, 47a2, beb4, acadia15_323z12, b9d7, 562b, 5d7d, 76ad, be9c, acadia14projects_71v, c6c6, 8e50, 2422, ef23, ecaade2015_269o59, 8045, 8aa1, aa2e, a177, acadia14_539a, 7cab, 3c54, ecaade2014_014c3, e396, 83c1, 6465, ecaade2013r_015p8, ecaade2016_217l56, ff03, 40c2, acadia15_161d6, ecaade2016_011d3, e1ff, caadria2016_673a29, 6d94, aed1, 13c2, 6887, 9076, caadria2015_130c22, ecaade2014_159o39, 82b5, 7c0d, 9e11, 5185, sigradi2013_30i, e63e, 71ab, 4915, 6f4e, debc, dc3a, ecaade2016_007f2, 2f27, 77fe, 7865, 5eb1, 71b1, 8c95, 09b4, 08e9, 3820, 80aa, ascaad2014_019h2, 15fa, d2d3, ijac201614207g12, cf8d, caadria2016_651y27, 2841, 4250, 1438, acadia16_414b25, f426, 4808, acadia14projects_579i, 1418, 9139, ecaade2016_213m54, 603a, 29c9, 34b2, 4950, 6a54, db74, 24ee, 1185, b46b, 1ba5, sigradi2016_777hh, fe58, 9365, 70aa, 691d, a171, ce58, b06c, d774, ecaade2017_054u, sigradi2015_9.270h17, de12, ijac201715102s, 8515, dae3, caadria2016_549k23, 7b64, sigradi2016_484oo, a809, 8d84, 7e2e, c050, c436, acadia14_267p, 7435, 0f34, 4668, 6ff5, c8dd, ascaad2016_035z13, 5e11, 1580, 9b20, acadia14_327b, 21ce, a30b, acadia17_318g, acadia15_343w14, ecaade2014_018u4, 8131, bba6, acadia17_308rr, 69ae, aab3, 1983, 42b5, 8287, 2602, e501, 64cd, ecaade2015_55a10, acadia14_125ag, 90cb, b353, 6999, ecaade2015_139v29, 6652, 6b83, acadia14projects_619x, b513, acadia15_251l10, a4d9, ecaade2017_271g, 481e, 506c, 54e5, e24f, df3d, ijac201412405t8, 6de0, dbfb, 1d5b, bb75, 5163, 43c3, c86b, d82e, 9f16, d5b3, 2f56, 0be8, ecaade2017_291bb, 6bab, acadia17_170l, 42aa, f6ae, 0800, 765f, ijac201614309g6, f49c, f495, 295d, 87b8, ecaade2017_059jj, bceb, c672, f1fb, 86d4, cb60, ecaade2017_079cc, ecaade2015_293g64, d97a, e60f, acadia17_92n, ijac201513205n8, 80e1, 29d6, b115, d12f, eec8, sigradi2016_602yy, 965f, aff4, 1692, ascaad2014_010n5, e69f, 0356, ac61, sigradi2013_304d, 80ac, caadria2016_621y26, b53d, 3115, dfb2, a8b6, e0d6, caadria2016_167s7, acadia17_658e, ecaade2017_076ii, ecaade2014_066z15, 21fb, acadia17_222xx, ecaade2015_202k44, a69d, ecaade2016_222c57, bb23, 8d7e, 0559, 5bc0, 2d5f, c6ed, 09a1, sigradi2015_3.209x3, acadia17_62ww, 75db, 36e2, c7f8, 1663, a3dc, caadria2015_061d7, f49b, e362, d606, 5241, 1ead, 4e19, acadia17_640rr, 5484, ffd6, 990b, f9a3, 3d88, 0b4e, 0306, c53c, 9667, ecaade2017_157kk, 86c4, 8eae, e0a6, e12c, ecaade2017_308jj, cb89, c907, ascaad2016_045a18, sigradi2013_41j, ecaade2017_019yy, a8c2, 82f4, 1f1a, a274, 2732, 5a80, ecaade2017_077rr, 9bbb, 197c, 7a40, 6e96, 297b, caadria2015_070e9, ecaade2016_151m41, f53e, ecaade2015_237l54, 6fe8, 6ed3, 2199, 6358, 9c1f, sigradi2014_181u5, 3ab1, 3dea, 486b, ecaade2014_149c34, ecaade2014_233h60, 5cad, acadia14projects_619v, b872, sigradi2014_074r6, 6bdf, 26db, ecaade2015_22r4, f30d, 410e, c294, 82da, ecaade2017_jgon, 77ea, cee3, d41b, 2168, 8cad, 4f9b, 8e70, ecaade2014_088g21, 81a9, ecaade2015_170y35, 9af3, a8e3, 758c, fd76, ecaade2016_208t53, 785e, ijac201513303r11, c570, 0a77, acadia15_483g21, ecaade2015_173j37, sigradi2013_275a, sigradi2015_10.267p20, ijac201513305u12, a551, sigradi2014_074i6, ecaade2015_114k22, f322, 6066, f0a1, acadia17_231l, ac4b, 2892, caadria2017_016e7, ecaade2015_314m68, 6e01, d99e, 67a8, 09a6, 91ee, 12a5, 42c6, caadria2015_096m15, cd96, 6c8e, 5b5c, b81f, sigradi2015_8.334s15, ecaade2017_122zz, 6c3d, 4909, ac3a, ecaade2017_029z, 92a4, da9a, sigradi2014_049i5, 657a, 421d, af58, ecaade2017_253n, 11ac, 2f47, ijac201614405b4, 019d, bfd2, ed00, 455a, caadria2017_055k18, d52e, ecaade2014_157r38, ecaade2017_230c, baa9, 4a85, 49ee, 30b5, 7d67, c1e0, sigradi2014_282o3, b8c8, caadria2015_206y29, ecaade2017_291x, sigradi2015_8.41a11, e628, 9415, acadia16_34e3, ecaade2017_202l, acadia17_349o, 1530, 7222, 9bd4, c46f, 4769, 0c8f, b7f8, a1d4, 8b0d, 1c5f, acadia16_184j12, cec5, 3571, ecaade2017_007qq, cc69, 2f94, 52cc, bd83, 3cd0, e671, fed2, ecaade2014_044l11, 4fd1, ecaade2013r_007f5, 7daa, fd67, ijac201614201f7, 2fb4, c3f6, 6c6d, 83e2, 55dc, 1248, b83c, acadia14projects_101ar, 030a, af4d, ed3f, 7580, c138, 05cb, ecaade2017_282z, 614f, ec66, acadia14projects_365an, 92ef, 8772, 2945, ecaade2014_089m21, cac2, 207a, b135, faf1, ecaade2017_203xx, 0960, 75e8, 34ce, cd34, 52b4, 16ed, acadia14_589g, 4012, caadria2017_009p4, 8bcc, d0da, c7db, 08ec, ecaade2017_249b, 21c7, 9bdf, caadria2015_090e15, d4cf, bcbc, 4fd4, c4bd, 4025, 1953, ecaade2017_052jj, 62c5, sigradi2016_621ff, 54bf, 8788, acadia14_479d, 455d, acadia16_244v15, ecaade2015_180v38, bdeb, fa2c, 8441, 4e3f, f585, ba08, 76be, 7f9b, ecf9, 20dd, 7b51, d918, a2f9, c7a0, f58e, acadia14projects_549v, 4918, 4f14, 2bd2, 6112, 5799, d6fd, ab67, de9b, 12dc, ascaad2014_001i1, e3b8, 0c35, 0a44, e9e6, f618, b3ce, ecaade2016_224e60, ecaade2015_227h50, f8ad, 72e1, e8bd, b11a, 6a8d, ecaade2016_068f18, 9b00, 5db8, f539, 4434, 4629, 165c, c169, ed22, 9bac, ecaade2013r_004e4, 0275, c6af, d173, acadia17_222ww, 57f7, caadria2016_435t18, 9020, acadia16_470g27, 076a, 9ee2, 9d00, sigradi2016_602j, ecaade2015_18y2, 82fe, 1c16, 5088, ascaad2016_030h12, 9f41, 002a, be7b, ecaade2015_297u64, sigradi2016_420tt, ecaade2016_073i21, 1d2e, 543c, ecaade2017_175f, f990, 3d7f, 3f87, b1cc, ecaade2017_213ww, 2af7, 7bac, 425d, 8edc, ecaade2017_054mm, a03d, acadia14_101ac, sigradi2013_280i, 640b, sigradi2015_10.140p19, 7c14, ecaade2016_134c38, 5de9, sigradi2013_303l, caadria2016_809g34, 89e2, ijac201614408i5, 84ef, 5f18, acadia17_82dd, def2, 6abd, 66a5, 6f8a, de71, ijac201412403s6, d93e, acadia17_358ll, 3822, be19, ac6f, efbd, fa1a, ecaade2016_142a40, cda9, f606, acadia14projects_237ax, 4dee, 30ad, dcf6, caadria2017_029i10, 122d, 4a78, f0d2, 5add, 4d9a, e7bf, caadria2016_291y12, 2737, 803f, caadria2016_363c16, acadia17_381q, 0c28, 8a39, 5305, 27ec, cb14, acadia17_273y, 5434, acadia14projects_709an, ecaade2017_011hh, d6cb, 7bf0, e44c, 64d8, acadia15_195b8, ecaade2013r_011c7, 915d, 609c, 4987, ecaade2016_078d23, sigradi2016_777aa, 9a33, 5748, bf73, 2638, 6364, a6a5, 6a85, d5a0, 7ec0, ascaad2016_035n13, d297, fd2e, acadia14projects_177s, 4e6b, ef79, 958a, 9d69, 1462, 8355, e2d7, e9e4, 3293, 382d, acadia14_317ab, a67d, 963a, acadia16_478e28, ascaad2016_045c18, f091, 97ca, 7a8c, 8112, 33e2, 583f, 9e53, 2955, 6ae4, ae79, ecaade2016_025e7, ascaad2014_017n1, 1f1c, a97c, a72c, a507, caadria2015_237t35, sigradi2014_307p5, 57ea, acadia14_479t, a950, a6fc, 20e6, 2511, 89cb, 3eea, 7615, caadria2015_099r15, 398d, e9bf, 8768, 6310, eaa5, 60c9, acadia17_290n, 7641, 1e5e, ead6, ascaad2016_006j3, ecaade2014_194k49, a5e0, a76b, 84e2, acadia17_640x, 2623, ijac201614207h11, caadria2016_003a1, 0e17, 7358, 29f3, 9b3f, 7b5a, sigradi2014_080p7, fac5, a992, 5b67, e8b1, 42ee, 8756, 2001, 42b9, ascaad2016_056f22, 3c31, 450b, c9de, 9b83, 8b90, 4c7a, ecaade2015_202s44, 2b97, 7c78, b17c, 3300, 4c2e, ecaade2017_143o, b53b, acadia17_60q, sigradi2016_814c, 2d42, 90a0, c911, fdda, cc64, ecaade2016_102x27, 6ac3, c222, f822, c90a, a377, e8e2, 4529, c56a, acadia17_500jj, ecaade2014_111e25, f4b6, ecaade2014_144y32, c6b1, ecaade2014_197f51, 7fe9, 521d, 1929, sigradi2013_194b, a705, f099, acadia17_381ee, 7d12, 44d9, acadia14projects_579h, c879, daad, f6f9, acadia15_57e2, ecaade2017_146ee, ijac201513203a7, 987d, 2b86, 40e7, 0079, 1252, fe5e, 0253, acadia15_497o22, fcf6, 3324, 6d33, 59fe, ecaade2014_215e55, acadia14_199ac, 09bf, 876c, sigradi2015_11.165p25, 8a52, acadia15_110z3, acadia17_201e, acadia17_248h, ecaade2015_81v15, a147, bb28, 9198, f82a, 3fea, 9140, 7d8a, cbfa, ecaade2017_108v, 0b7e, 1a6a, aa69, db1f, ijac201715104o, 85e7, 634d, 96f9, ecaade2017_029cc, 1fdc, ijac201715105i, 38a2, sigradi2013_117v, 897d, 1fe7, acadia16_130o9, d90e, 8678, 76b2, 8abd, acadia14_111o, 98ce, 7120, 7999, 485f, 45cd, c9ed, caadria2016_013h2, 3400, 0b19, 8b8c, 5f1b, 1e99, c051, 1188, 1352, d66d, ecaade2017_009q, 6515, sigradi2013_52e, 791a, ecaade2017_ws-archiedubb, aed4, ab0b, 64ce, 111d, ee0e, f950, 78a0, f427, sigradi2014_213p7, sigradi2015_10.309w21, 66c2, 4d35, 1613, ecaf, ecaade2017_203ll, f090, d88d, 225b, a312, af37, f89f, acadia15_357l15, acadia15_323s12, caadria2017_125b34, acadia17_162s, ijac201614303m2, 207d, 4a3b, 3f30, ecaade2016_065x15, aac0, 0ec0, 4a57, edb3, 84bc, 2bb2, ascaad2014_022p4, 8e97, a43a, 2ad2, c2d4, 1b23, 7624, a5ca, d899, 5e29, 98b4, a14d, acadia14_463h, f640, a50e, 4530, ba32, 7ad9, b601, 3b35, fa59, ijac201412405l8, sigradi2013_386n1, 47e7, 163b, sigradi2016_507vv, b9aa, d072, 5d70, b3b7, e156, 0f1f, fdf2, be54, 3b3f, c043, bf9c, acadia14projects_281s, 426e, c69d, e7c6, caadria2015_004g1, e831, a292, f6b1, 25bb, 4664, caadria2015_049x5, e31d, 20ea, 01d0, 2c2b, caadria2017_107u28, ijac201715103zz, ecaade2016_016c4, 3e7d, 215a, c75f, c185, e21a, 6342, caadria2016_209v9, ecaade2016_067u16, b991, ecaade2016_042o11, 3bd3, 884b, dc82, c10a, d434, 5e4e, 5740, ea67, 540d, e116, 3b06, 7c18, d95b, sigradi2015_3.111j3, ac67, 4c23, 8470, 4f40, 5289, 5ed0, c754, 5b19, 0b37, cf23, 4fa7, 0ace, 656c, a032, 9324, sigradi2013_194g, 76d6, caadria2017_035t11, ecaade2016_161w43, 013f, 5651, 7cfe, caadria2015_064m7, ecaade2015_13s1, 0534, acadia16_88c6, 535f, 6950, 4c11, aecc, 1156, 507b, ecaade2015_61z12, 57f5, a6a0, 2902, 6431, c252, 2560, 1319, ecaade2015_294i64, c56b, b443, ebff, 7db2, cdab, caadria2017_129d35, 427e, ecaade2015_144z30, fdc9, e766, dad9, 7014, caadria2015_218v33, de86, ada4, 610f, c7b2, 05e3, ee1d, a634, 64c3, ecaade2015_250b57, ijac201614102o1, 5bdf, bea1, ecaade2016_144i40, acadia17_358cc, 2dfd, caadria2016_529n22, dbb6, 04a2, 7b1e, d8ed, 6562, 706f, 9a91, 494a, 5183, ecaade2016_033h9, ca10, bf15, caadria2017_129v34, 6714, caadria2015_081s12, 2a94, 0a09, 7955, 8721, 80d3, ecaade2017_008o, 1f72, 61b7, 025a, 0937, acadia17_211l, 2da1, ce91, ecaade2014_168s40, f7da, cbee, bc41, a767, 060f, 3d64, 379e, 620f, ecaade2016_237d63, 942c, cc2c, f629, 033c, 69dd, ijac201412201l1, ecaade2017_265l, 94ec, 44da, 402f, 8ac9, d6f5, 5f7b, 04b8, 65dc, 8de2, 526a, 257f, fb59, 72e8, 7b72, 7aaf, 0e0e, 4522, 8e59, ceb5, 79c4, 0611, 48be, 57d4, 1c9a, dd94, 635c, d2e8, e255, 86a4, acadia17_366n, 46d6, ascaad2016_010z4, sigradi2013_342o, ecaade2016_bkon65, 4033, caadria2015_070a9, fcd2, ce4e, 60fd, 20bc, ascaad2016_054u21, 268a, 979a, ecaade2015_202d44, 966f, 308f, 8a2f, d978, acadia17_318ww, 52ae, a53d, ecaade2015_225k49, 639f, sigradi2014_289k4, 30dd, fe02, a396, 9afe, b3d5, acadia17_71tt, 56ac, 723c, caadria2016_013x1, 3dd2, df76, ascaad2014_036h2, acadia17_413bb, caadria2017_003y1, caadria2016_425d18, 6efc, d032, 9edc, 498d, f83f, 7d59, 7dcb, ecaade2014_233w59, 0b75, d54e, sigradi2015_8.186i12, e567, 2a78, ecaade2017_140kk, 33b4, sigradi2014_347o10, 75c5, 13c8, ecaade2013r_011g7, 2f85, a610, ecb2, ecaade2016_032s8, 1ac0, f47c, e95f, cd74, 3567, 6504, 4ea7, acadia17_403m, 5055, e0a8, a527, acadia17_52aa, ff70, ecaade2017_301y, 0a21, 815e, ecaade2015_287p63, e367, 29ef, 212a, 8f77, b8b6, acadia17_202k, 1961, d47b, ecaade2014_230m59, 3c53, 5897, 10f7, ijac201715103ww, f6ff, caadria2015_170p25, 3b6f, ijac201715106i, e5ba, b262, 5495, 79bb, 4845, f2eb, a62b, e60b, acadia14_311z, 495d, 119c, 2ce6, 4b3a, 9cb7, ijac201614309v6, ddba, 3137, 0aed, 043c, ijac201412403p5, acadia14projects_63w, ecaade2017_071zz, da04, aefa, a64d, 8c29, 4ff8, 6670, 763d, 6e9a, caadria2016_445z18, 90b6, 197d, 0280, c516, sigradi2016_595ii, 160a, ecaade2016_025w6, ecaade2014_024u7, ecaade2017_098oo, bfec, 230f, ecaade2017_143k, sigradi2014_178i5, sigradi2013_364, ascaad2016_011l5, ecaade2017_023aa, 2975, e098, ecaade2016_071g19, b52b, 0dc8, caadria2015_139s22, 2a06, 9575, bdaf, 4a6d, a500, 3b20, caadria2016_851y35, acadia15_343f14, 49ff, 2e38, cbc7, ab3c, acadia14projects_699t, 9859, aef0, bf0d, 62d6, d23b, acadia14projects_719p, 6744, caadria2017_001a1, 7384, 5139, b2a2, 1b6e, aaed, acadia14_291at, acadia16_260k16, d333, ed10, cbce, e64a, 91e9, bd29, ecaade2017_029q, 17e4, 53e7, sigradi2014_042l3, ijac201513201f6, 23ce, f11b, 1235, 9326, 9134, d18c, e1d5, f2c7, 104c, 3274, dc51, 2985, 6cdf, acadia17_154ll, sigradi2016_364jj, 8e47, ascaad2014_012l6, f9a2, sigradi2014_032i2, a3e7, caadria2016_321m14, 4444, a830, f869, ecaade2014_044y10, 7a59, 961c, ecaade2016_098w26, sigradi2014_172y4, bd6b, acadia14projects_317s, 5c9b, 1285, 2be5, f66c, d8c4, 8c30, 3653, 8f13, acadia17_522ee, 6692, 53c9, 5c67, ecaade2016_006m1, 7e06, 03ba, eb2e, 74b7, 2f9b, 4575, 4f09, fec6, b19a, dedc, 766b, 604c, 6220, 7deb, efd0, 1121, ecaade2016_025k7, 083b, 807a, b032, 1a5d, 76b3, ecaade2014_192f49, 98a8, 1ff0, 7342, 5dbf, 2fc2, a8e6, d1c6, 8a0d, 381e, 6351, c378, 4596, e48c, 594d, caadria2017_113u29, b80c, dc21, a3c0, acadia14_177u, ecaade2014_072h18, 84a4, b0fa, 971c, c92b, 2ccb, 3b55, 4ae9, 935f, aeef, ecaade2014_112l26, 9bf4, ecd8, e37b, acadia14projects_565ab, 563a, a24d, 6b85, acadia14_117d, 088b, 05db, sigradi2015_3.268o5, 3443, 8085, de45, dd2b, e90d, 49fa, 6110, ecaade2017_032o, acadia14_357ar, 6c02, caadria2015_130s21, 54ee, fad8, b14b, d265, caadria2016_829a35, 5aa1, b5ee, ecaade2017_215o, 4b7f, 8051, caadria2015_049w5, fd95, 384b, 1b43, 00c0, 307c, caadria2016_197k9, 1681, ad54, 6b30, 21b5, f412, 7576, d6cc, a5f5, f448, 1fa0, cec1, d717, ecaade2014_159m39, 149e, 2015, bee5, ecaade2014_080d19, 0b6a, 0c34, ba36, 29b8, 4de3, fc26, sigradi2016_625jj, d478, 6c7a, d5b0, 3bd0, 5769, e7c7, 8fee, 2bd6, 7bb5, sigradi2013_100g, e0f4, ac5b, caadria2016_725l31, dcb9, 7e77, acadia16_460s26, f56b, 8ca8, b2f8, 2c51, 0ea8, b37e, ecaade2014_089v21, caadria2015_213e33, 331b, sigradi2013_263, 97a6, 82c7, af89, cf32, 729a, f964, 7fdf, ecaade2017_198p, 3764, acadia17_36u, 16ec, 0187, ecaade2015_233v52, 7b06, caadria2015_043f5, ecaade2017_192r, daa8, cd71, 6d50, a2f4, 31a5, bcd3, ab0d, c810, 177f, c339, acadia14projects_63d, 8ade, b806, e0dd, ecaade2015_74n14, 9d29, 6239, d32a, ecaade2017_083mm, 57c7, ca6e, fa71, 83a4, 8c21, fd97, e4a7, a252, 007d, ecaade2016_070n18, d264, 1dd3, aae6, 7e51, f44a, c951, caadria2017_054d18, ffd1, b4e2, 61f4, f00b, acaf, aa6f, 43ea, ijac201513206a9, 0901, e488, 41ae, 4e61, caadria2017_085d25, acadia14_75c, acadia17_373v, afa1, ad15, 8317, 9379, bf44, e6a1, ef4e, 45f1, 30de, caadria2017_048x15, ecaade2017_142yy, caf6, 6f44, fd49, 1f44, 83d2, ecaade2017_215j, bc31, 9253, sigradi2016_467r, sigradi2013_243c, 96d9, 584d, 8f8b, 591e, sigradi2015_12.259y27, d597, ecaade2015_21i4, d5c1, 6088, c669, acadia17_360vv, 340c, c629, 95a4, ijac201614403f2, 69f2, 1632, 20d9, 54d4, 0e07, 9c6d, f808, 7b2d, 33d5, 97c6, acadia17_283oo, ecaade2014_186d48, 4cb3, 1da9, ecaade2017_071ll, dcab, b09c, 32ab, 3aa6, 221d, ecaade2014_120j27, 39c4, 5bfe, 286b, 9c63, 608d, 7325, 89de, ecaade2016_144e40, 7fd6, e21e, 5c73, ecaade2015_196o42, ff12, 8984, 8894, caadria2016_621r26, 4ebe, 04c0, acadia17_164c, ecaade2014_138n30, 55b0, efbc, fe06, ecaade2014_111g25, daa9, 6c47, 3df4, ecaade2013r_010s6, 1092, ijac201715106yy, 3ce5, ijac201614207k11, 90ba, caadria2017_095i26, 9866, a5c8, acadia14_655x, 2ede, sigradi2016_615x, 739f, ecaade2017_053zz, 9987, eb96, b423, acadia17_290e, caadria2015_126g21, 3f2f, 3d96, d809, acadia15_81v2, sigradi2014_128d1, ecaade2015_77z14, sigradi2015_8.41s10, 8e9f, 629e, adad, ijac201614401b1, 2960, ea8f, 62ea, ecaade2015_172b37, ecaade2016_067n16, a642, sigradi2013_414, 9725, 0086, sigradi2015_10.220g20, 5b3a, aea4, dbe5, 4e2b, sigradi2016_360cc, 110b, a000, 2764, bc3c, f6a4, 7838, aada, c29e, 1cb3, acadia14projects_565h, 5018, 8a7c, sigradi2014_339c8, ecaade2014_192a49, 8127, ecaade2014_024y6, 4be0, aa5a, c7f6, sigradi2016_360q, 6594, a345, 6c64, 936d, ascaad2014_019m3, sigradi2013_359l, 621b, b23f, acadia17_590n, ascaad2014_032m9, acadia17_222f, b6a7, ecaade2017_253v, 983b, acadia17_248yy, 1f31, caadria2016_405s17, d7e2, e615, 4cf8, 0b9a, 4f55, sigradi2015_6.387p9, d804, 4eae, ascaad2016_022z8, ecaade2017_148nn, cfd0, bfa5, a98b, 1a3d, 534d, 468a, e2a8, d1cd, ecaade2016_198s52, ecaade2015_194w40, 40f6, cca3, f3c2, 2639, 802f, bd5d, e962, 11ab, d09f, e003, caadria2017_149j39, 943f, sigradi2015_8.289g15, 183d, acadia17_90aa, ecaade2014_089n21, e28f, ascaad2014_036g2, a909, 0bca, ecaade2015_221r48, b44d, ecaade2015_48f8, ecaade2016_203e53, f24e, 8d1e, 70c3, b82b, 5174, 1e69, ijac201614206c11, 5ad8, 587b, ijac201715105qq, sigradi2014_345g9, fa42, 7bdf, cd7f, 6bdd, ecaade2014_046s11, 2b48, 9f65, acadia17_316oo, 9517, caadria2016_457k19, b9c0, e2e9, sigradi2013_189p, 4748, 9f52, acadia14projects_389d, 7a37, a838, acadia16_344l21, edc5, 1cd1, 4ed2, acadia14projects_281w, 203e, dfc3, ecaade2015_35y6, 2762, 59ac, b4be, sigradi2015_8.27p10, sigradi2016_814p, 9388, acadia14_347av, 0855, caadria2016_425g18, acadia17_366u, 38af, 9648, 4b58, 89c8, e002, cf34, 6ce5, f157, b38d, 89e1, caadria2016_631b27, 7f5f, a2a1, acadia14projects_479az, 024d, e70a, f65a, ecfa, a4fb, ascaad2014_005j3, 187e, acadia17_600ee, ecaade2017_254ii, 1562, 0620, sigradi2016_449ll, add6, 89cf, bd7b, a867, dfa5, 5649, 2be1, 2ef6, e92c, e477, eb60, ecaade2016_216e55, 87a8, 5b07, b7e1, a684, 29f6, 6b1d, acadia14_619ab, c2f2, adec, e97a, ecaade2017_003j, acadia15_95n3, ecaade2015_314o68, 0725, caadria2015_142k23, 3cdc, e585, a26b, 6264, cbd5, acadia15_195z7, e14c, b9b5, ascaad2014_003o1, acadia17_455w, ijac201715101g, aac4, 8c8d, sigradi2016_659x, 8a14, d73c, acadia15_211u8, d045, b571, fca1, 186a, 49f8, 5e01, 792c, ecaade2017_071qq, 4bf9, 8a16, caadria2017_096u26, c5bf, 6862, 3ade, ecaade2015_158b33, 51f9, c24e, acadia17_413y, 17f5, 864e, 5331, ecaade2017_029x, ecaade2016_238k63, 63d3, caadria2016_197m9, ijac201614308x5, f435, 09a5, ecaade2016_002c1, df1a, 9c14, caadria2016_095o4, f7c4, eee3, ecaade2016_221r56, 7cfd, acadia14_549r, 8fdb, 54ab, 77f8, ecaade2014_066s15, ascaad2014_033e1, ecaade2015_22e5, 3b96, ecaade2014_014e3, 3cdf, 6341, caadria2017_047y14, 5389, 195c, 9a12, ijac201614404x2, caadria2015_049h6, c432, a547, 597a, a38a, 47bb, 0ae0, 38fd, 7171, sigradi2016_637u, 26c9, 59f3, 10a9, caadria2017_163n40, acadia17_60u, acadia17_137ll, caadria2016_033t2, 2315, 596d, 0bdc, sigradi2014_032m2, c855, 7848, 6309, 9112, 71c0, ac37, ecaade2014_094o22, 3bed, 65d0, b641, ecd2, dee5, f2ba, 30ce, 7601, 6018, 8563, sigradi2016_685pp, af88, acadia14_145m, d857, 024c, ascaad2016_036a14, d030, ecaade2014_127o28, 6fc1, 77eb, ff35, 889d, acadia15_161a6, c633, 7d93, a7c3, caadria2017_009j4, acadia17_648ff, 287f, 8da8, 2013, 65df, a4f2, dafe, ecaade2016_083e24, af53, b944, caadria2016_673x28, 3aef, 2d65, caadria2016_487t20, ecaade2015_13r1, cafa, 828a, 2172, e2ba, 04e2, 8f2f, ecaade2017_144y, acadia17_544c, acadia14projects_565r, 2105, 8f98, 08b3, f785, 1f65, d84c, a54b, ecaade2017_288ee, ecaade2015_237b54, c36c, sigradi2014_186g6, ecaade2017_091zz, acadia17_473e, acadia17_230tt, df9d, acadia14projects_81l, ecaade2017_274v, 9128, 4b90, 3bbc, c88e, d164, c3ba, f81d, 8b68, 5ea0, ecaade2014_105a24, 0c85, 8705, 9279, acadia17_212ii, af82, 9e04, 0e71, ecaade2016_188j50, eb0a, bfd4, 5a4e, c299, 7a27, 8906, 5c98, 12e1, 9392, 8219, b1ed, 4290, 62a1, acadia17_318b, 1987, 2115, b101, 82ef, ea8c, 9c47, 2ad8, 1920, 56cb, 07e1, 0653, caadria2015_176p26, sigradi2015_8.264t14, d3ab, d099, ca2b, 5c76, 2813, caadria2016_457e19, 06a0, cbd8, acadia14projects_619ak, acadia17_339kk, b168, 9ae4, 6d60, 84ce, 209c, bd6d, 85a0, sigradi2015_sp_10.16e31, f8cd, 739a, 8ffc, 27e3, sigradi2013_100, fcb2, 2a8b, ecaade2016_025p7, caadria2016_621s26, c567, a7c0, 9c21, ecaade2014_206t53, 7ad0, 426d, ascaad2014_007x3, ecaade2016_224z59, ecaade2016_222f57, 121c, 5955, 9d93, 56f1, ec98, dde0, 9989, 2897, d406, acadia17_323t, ecaade2015_317r68, sigradi2013_381j, 7d2c, acadia14_601ad, 86d3, 2bb0, cb7a, ecaade2014_197i51, sigradi2016_356d, b1bd, 0681, 9013, ffb1, sigradi2013_243b, acadia17_163ii, 0410, 7235, c75a, 4ef0, ecaade2017_099xx, a503, ce24, acadia14projects_435ae, 9c40, sigradi2013_194f, caadria2015_012f2, acadia17_146i, 0282, 289c, 51a8, 66ec, b831, 4514, 9cf6, 9ee1, ecaade2016_230p61, f6af, 3826, ec45, 481b, 7173, c0de, e7c9, ab8f, f988, 186f, caadria2015_108m16, 5441, 85b3, 2634, 5975, 15d1, caadria2017_015o5, 306a, 7ea5, 5,7e+10, f6cd, ecaade2017_149k, sigradi2015_12.297m28, 5774, 938c, 3634, a745, d93f, 56aa, cfc9, 1ddf, c9c1, ascaad2014_030z8, 7f17, ae23, acadia14_311r, 7c7f, ac89, d646, caadria2015_084x12, ecaade2017_130tt, caadria2016_663j28, 8c35, 2338, 8660, d7c1, 3fd2, 5fcb, caadria2017_027r9, ecaade2016_073e21, 987f, 4f71, c335, ecaade2017_169ii, 2a8d, 87c1, ecaade2015_225g49, 0467, eb90, ecaade2017_215v, 7c11, 2b31, c622, c2cf, af73, 8416, 5898, f22f, ecaade2015_201a44, caadria2017_037c12, 7f6a, ecaade2015_196h42, 31b1, 9e26, 1896, 14f2, 5a1d, 1a2f, c3e7, a2f3, 5b2a, 4c71, 12e0, sigradi2016_592t, ecaade2014_139c31, f018, e86d, 907f, caadria2015_081u11, ecaade2014_018v4, 1f19, 9cbf, db12, 5c36, 0679, acadia17_358ff, 02fd, e028, 0113, cc84, e153, bec8, e989, sigradi2016_814b, ecaade2014_138d30, ecaade2016_118y31, bbf7, aab2, 7d89, 8620, 1d06, ecaade2014_024a7, d62b, a85e, 16a6, 01c9, 2f3c, 977e, cdbe, 4788, 9aa2, 6284, 0055, sigradi2015_2.137l1, 4b5c, 73b5, f4b1, 14ef, f77d, 479f, 3189, acadia14projects_647at, e373, c442, 3b77, c0a1, 6a78, b2eb, ecaade2015_221t48, sigradi2015_9.347u17, fe95, ecaade2015_100o19, f0a9, ascaad2014_026u6, 80f6, 68ef, 2604, e5ef, f3b0, acadia17_89v, 701f, 5a94, sigradi2015_9.347a18, 8fb9, c9dd, caadria2015_066f8, 0a52, df98, 5e24, 5ea1, 6547, f1e7, cd1e, 13ae, 26fd, 77e6, acadia14_199am, cc29, 168f, c75d, 15ee, ijac201513205u7, 7687, acadia15_483h21, 7dc5, 17c8, 4954, ijac201513105i4, ecaade2016_224u59, b10d, 6e6e, ecaade2017_192n, f7c8, 0867, 48d1, acadia17_38uu, f95d, fe01, acadia14projects_87ae, 09e0, c1e2, 1a7d, sigradi2013_32, 52f1, 4585, ecaade2015_129r25, 3ec3, 00da, 8988, ecaade2016_028m8, caadria2017_124i33, 77a6, 42b4, 1877, dbf0, 798d, 8e86, sigradi2014_075w6, d30b, d983, 331a, 5d33, 21e7, d0f0, 5cf9, 810e, 9af1, f726, acadia17_26b, sigradi2013_313t, ecaade2017_100j, 8fdf, e486, c112, ecaade2015_13u1, ecaade2015_240z54, acadia17_163ff, ec3a, caadria2017_145h38, ecaade2017_050e, 0152, caadria2015_081m12, 2333, sigradi2016_732o, 2947, acadia16_352b22, caadria2016_507g21, f852, acadia17_72f, sigradi2013_54o, sigradi2016_408dd, ecaade2016_217m56, 980b, d5c4, 9313, acadia15_223h9, e759, de1a, ecaade2017_268ee, a7f8, 3ac2, 700e, ecaade2017_052hh, ascaad2014_033c1, 6877, 51d1, 83ce, 1cd5, c626, caadria2017_015b6, f59e, 0083, 696e, caadria2015_233f35, 8415, 5c78, 11e9, 295b, f91c, 6e44, d7c7, ecaade2014_113z26, fdaf, ecaade2017_294a, ecaade2015_53j9, 099f, 6dbc, f7a9, ijac201412303d8, 74d5, ecaade2013r_004y3, 15be, sigradi2016_778nn, 9df3, af3a, a2b9, fc1f, 7502, acadia15_343g14, a08e, 2f63, 96dc, 62c0, acadia16_344i21, aea3, caadria2017_118t30, d596, 4cad, f0cd, sigradi2014_152s3, 541e, 1564, 10b9, acadia15_137g5, acadia17_670uu, 4725, 9aba, acadia15_95g3, dd17, ed1e, 2d4b, 3ed3, ecaade2014_014h3, sigradi2015_3.212m4, acadia14projects_671v, 7767, acadia16_62c4, 7483, d84d, ecaade2016_225u60, 61ea, f6da, f26c, 71df, ijac201715106ss, e3fb, f86c, c995, ad1d, fdb3, 5fcc, 5fd1, 1139, ecaade2016_182n49, 4230, c03a, 0e51, ecaade2017_117x, e0d2, sigradi2015_8.239d14, caadria2017_074l23, 37ee, a417, 33ad, 4a88, 5285, 9e1f, 2512, ad04, 8bf8, 8586, ca62, b644, d78a, 9ba6, ac26, d829, 0f8f, acadia14projects_479z, 0dca, caadria2017_122y31, 71a7, cbf6, 654d, 3526, ascaad2014_029u8, 46b2, 1f12, ed0e, sigradi2013_315b, ecaade2017_155m, b27e, ascaad2016_057m22, dfae, 50a8, acadia17_324aa, 8394, ecaade2015_284b62, 3499, 8aa6, 9e0b, f09d, b1d1, acadia14_117a, 44cf, sigradi2014_155y3, a3fd, 0f8d, sigradi2015_12.259w27, ascaad2014_026y6, b249, a2f6, 13d4, f0dd, d987, f060, f8b7, ecaade2017_118ii, caadria2015_002d1, 04ce, 306b, 1bbd, d5a9, ecaade2014_137c30, 9607, 1a76, 7549, ecaade2014_133p29, aac5, 79e0, 8351, ascaad2016_032v12, 7cdd, 7a35, sigradi2014_074d6, ad93, ad43, 026d, 3156, ed78, ecaade2016_042t11, e730, 7a09, caadria2017_165x41, ijac201715203ss, 7ec5, sigradi2016_781a, 42f8, ecaade2017_282h, 86fd, acadia14projects_43x, ed79, ecaade2016_071v19, ijac201715106w, 594a, 5b7e, f823, 794f, 0f4e, a365, caadria2016_851t36, 22c1, ecaade2016_048b14, 3e29, ccd5, 69f0, 843f, eb86, ecaade2015_33f6, c7dd, 4b9d, c10d, de9a, 1c35, 1a13, af31, ijac201513104o3, b01a, 4c8c, ecaade2015_229o51, 3c32, 5fe7, 559f, 0840, 8487, bb83, ce9f, 4b56, 6c0a, 0e4c, cc92, 69bf, d825, 9d50, dbca, 7881, 47b3, b7e0, e5d2, 6d7f, 3afd, b490, a488, a7ee, 022a, 2c04, be8f, f32d, ecaade2016_121s33, acadia15_469g20, ijac201412203d2, 7a1b, 3edb, acadia15_137f5, 3551, acadia14_719s, ecaade2014_071v16, 1a92, 4eab, 2428, caadria2017_113c30, ecaade2015_200k43, 01d2, 8778, ijac201513105x4, a049, 9b3d, ec03, sigradi2013_117, 6ff2, 1d5a, 96da, e38f, acadia14projects_671n, b4c0, caadria2015_081a12, ecaade2015_329j71, 9933, 31ff, 4fc2, 6d02, de57, acadia15_395z16, d4fb, e70e, e361, d306, 8a9a, acadia14projects_565ae, a9ed, acadia16_280k17, 5d56, 24c3, af16, ecb1, 66e6, caadria2016_311w13, caadria2016_507n21, sigradi2013_411o, ascaad2014_014r7, acadia17_382oo, 9e89, fc89, 05d1, 56f9, ecb3, fa1e, 1013, e415, 1816, c0d4, sigradi2013_268g, abe5, ecaade2014_194l49, 07eb, 9977, 35bc, 31a4, 7837, a560, cc25, ecaade2014_239j61, ascaad2016_013b6, be31, dffe, ecaade2014_226e59, d096, d022, 28d7, 0f87, 088c, aa5e, f7f2, 850c, acadia14projects_699s, 802a, 8e51, a952, 0ea9, c09e, sigradi2013_359j, d444, caadria2017_016p6, a97d, 769a, e675, ecaade2015_18x2, 46c3, 5b6e, d773, 73ae, 4673, 48bf, bd24, 3f34, 8003, 3d10, ecaade2017_211q, 67c3, 21ea, 8d78, 01f3, caadria2016_767u32, 9b8b, acadia14_699j, ecaade2017_124u, d079, caadria2017_054b18, 0869, acadia14projects_479i, 8592, a678, d4a0, 14ab, 72f4, 6827, ijac201614105z5, b10c, 13e2, ddec, b78b, caadria2017_142h37, a6e3, 26d3, 3a53, a086, 9add, 746d, 1eb4, 51f5, sigradi2016_814n, ac0c, ecaade2014_010v1, 0693, ecaade2015_240t54, a079, f1bb, 4ac8, 85ef, 2213, 7f3c, 7e75, caadria2017_056l19, 3d32, dde3, 80fe, e76c, 9af4, acadia14projects_647as, 01bb, ecaade2016_241i64, 2f75, 2875, caadria2015_114p18, 25df, 6f33, sigradi2016_659n, 47ed, 8bff, c6ea, 21a2, acadia17_365h, 9227, sigradi2015_8.81w11, sigradi2013_343a, sigradi2013_274v, fb63, caadria2015_081v11, 207f, 3372, 0bee, f68a, ecaade2017_172kk, 2be7, ijac201513104j3, 47a5, 7a6e, fc30, acadia17_189kk, ecaade2017_265i, ascaad2014_008y4, ccda, 588e, 679b, 66dd, 99e2, ascaad2016_057r22, 2708, acadia17_273gg, 4fe2, acadia17_474j, ecaade2015_103s20, 6712, 1244, 4502, e475, 5824, 771c, b12c, 4ff0, ecaade2017_071hh, 5703, 5b1e, 9061, sigradi2016_801y, acadia15_211y8, 58a4, 1baa, sigradi2014_032e2, 5594, acadia17_373j, ecaade2015_28x5, 4bed, 9511, sigradi2013_285, ca31, fffa, c4b1, bab2, ecaade2014_173d43, 3c9f, 3b56, c4b6, d13e, 8604, cb16, c928, ecaade2015_334n72, a9b3, ecaade2015_247e56, fed9, ecaade2016_055j14, b4e0, 7f54, acadia14_661, 298f, ecaade2014_023f6, 32d9, 335f, ea1d, acadia17_62ff, 1354, 0614, 43a3, 31cb, 7700, 7832, 8ae1, ecaade2016_217l55, acadia17_446bb, sigradi2015_10.307b21, sigradi2016_484tt, acadia14projects_339ao, c74c, c376, acadia17_522gg, caadria2016_851n36, 219c, 6750, df1b, cfa0, f530, 318e, 7982, sigradi2016_559u, 148f, 7290, acadia14_497s, 952e, 8da9, ea3f, fbb2, 4875, 8ebc, sigradi2014_263i1, caadria2017_028d10, aea2, c520, acadia16_8e1, 9156, 2908, 2ef8, 1380, d38d, da75, sigradi2015_sp_2.112n29, e54a, caadria2016_683o29, 7543, 8632, ecaade2014_232t59, 0eff, 643f, 630e, 6fec, b105, 0e39, ecaade2017_046i, 2028, f600, d573, 2e1c, 85b8, 1ab0, dd32, caadria2017_105j28, 5202, 4b4f, sigradi2014_341e8, 1198, da5a, 6e2e, da43, 3e04, ecaade2017_291h, 6b97, a966, acadia16_372f23, sigradi2014_250p9, acadia17_562z, ecaade2014_086m20, fe09, cc0f, 2a2a, ff80, caadria2015_090v14, 16e5, 024b, c47a, d092, 962a, 7847, 4910, 69f6, 9095, a013, acadia17_274nn, 075c, 9a10, 6041, 622e, 329e, ceb8, 7bf2, f43b, dbec, c22b, af60, 89b6, b34c, 3323, a433, 7d34, dd67, 74d7, ecaade2017_152qq, 5adb, b71d, af07, ee93, 505f, e8c2, ijac201614103t3, 9fc0, 28a5, 3dca, 7c1d, ecaade2014_155x37, acadia16_8d1, ff5a, b382, 1763, 5ef6, caadria2016_871k37, 809d, ecaade2014_168w40, acadia17_364ww, 7b2c, acadia16_440b26, sigradi2015_10.309f22, 1db1, c863, ba96, 4508, 9298, 9b8e, ijac201715202m, 93ff, 30b3, acadia16_106a8, a37c, ecaade2017_051cc, c64d, ecaade2017_264b, 199d, 12e8, 9fe1, e1eb, 22c4, ijac201715205ww, 9018, acadia16_62l4, bdad, 944e, 5d59, 5328, fb64, a513, c08b, acadia14projects_145x, 6bf0, acadia15_185d7, ecaade2014_149j34, b3c8, 2dbf, 7fd3, 065f, b89a, 9fc1, 7b50, cbaf, 2dff, f1df, acadia17_392g, caadria2015_086i13, sigradi2015_10.138z18, fe70, 1321, 60cf, 4463, d20a, cfa8, 2804, a3dd, 6b2b, 4162, ecaade2015_285m62, ecaade2017_301p, 413f, ecaade2015_21c4, 2621, e8c3, 4305, sigradi2013_327r, ecaade2016_136z38, 86f5, dbad, f7f3, fc75, 7a2d, 17b6, 6435, ea5c, d53e, ecaade2015_113n21, 02bf, db9a, 885b, a533, acadia16_130m9, 9561, ecaade2015_114d22, b594, 995c, 5acb, 7a6a, efdb, ecaade2017_079z, a8f6, ecaade2016_162g44, 5a4b, sigradi2016_817e, 9b48, caadria2017_118v30, ab59, 7e02, 53b9, ecaade2016_ws-dleadg68, d7df, ecaade2017_277xx, 5457, d5ec, 1ec8, 8bd5, 628a, 580b, acadia14projects_609am, 1cce, 094a, 9946, f387, ecaade2013r_004t3, 9c81, 0607, 6b1b, be9a, d133, ca72, e642, 3989, 53eb, 4984, 5bf6, c94d, 8d35, ecaade2015_17e2, 0e30, sigradi2013_391i, b1fd, 179a, 9a44, 359f, 9ecd, 389a, acadia17_481m, 0e53, ab2a, 97af, ecaade2015_61p12, 5a19, sigradi2016_364kk, 3238, ce89, d714, 159a, 11e5, 447e, 3242, ffcc, d0f6, ecaade2015_225j49, 71d2, aec3, 5972, e43d, ijac201614105o5, 74ba, afa6, 33a8, e35d, acadia17_390hh, 4cc0, 9c36, acadia14projects_463a, 8aa8, ecaade2015_284j61, fa23, b5dd, 8aaa, 4e9e, caadria2017_042z13, 4139, 57d5, 6b43, 8dee, ecaade2014_096v22, f146, d46f, f5ad, acadia17_212x, c9a6, c0a8, a77c, ecaade2017_232i, b5dc, 836f, 50a3, acadia14_135z, 0bba, e32f, 63f1, ff10, b794, dd8a, b845, ecaade2014_092a22, 3f6b, a43b, d0c6, ijac201412204p2, f369, caadria2016_383o16, 751a, 3dc9, ijac201715103e, b9e4, sigradi2016_602e, ebed, 1498, sigradi2013_285d, f935, 201c, ascaad2016_009n4, ecaade2014_078r18, c72b, ecaade2014_070p16, e8f8, ecaade2015_181l39, 3a88, fcc4, 2633, 8270, d31e, ecaade2015_101d20, e879, ecaade2016_018i5, 9c7b, 8407, 22a5, 1e5c, 63e2, 3fc8, c853, 6a14, 38c0, 3b85, acadia17_340ww, 2559, sigradi2013_425t, a213, 7e47, 32da, da47, 333d, caadria2015_139x22, 807d, 8241, ec95, 7275, 3c81, 31ef, d529, d69d, ecaade2017_282s, ascaad2014_003s1, 0a80, sigradi2016_803x, e807, 2aad, acadia17_324q, db88, 43cc, 9180, c431, 86a0, ecaade2015_329n71, 6f48, ascaad2014_019g2, ascaad2016_006g3, f5db, 48c1, 9db7, acadia14projects_681ak, 0cff, f02d, sigradi2016_534rr, c83e, 08e4, 80c1, 7fcc, 7447, ijac201715105uu, e703, 6830, 0945, e7fc, a007, 43e6, d5e5, acadia17_154m, caadria2016_631g27, fe78, ecaade2017_032qq, ascaad2014_019r2, fa1f, 19b5, 8b97, 7be1, caadria2017_168w41, fea6, 07ea, 3a63, caadria2015_203p29, ecaade2016_129x35, 13ba, 0359, sigradi2014_041d3, sigradi2013_429a, ascaad2014_028v7, c245, c208, 00e2, ecaade2017_161ww, fc5b, 3f3e, dd92, 614a, 2536, e398, fe17, sigradi2016_602m, ac64, ecaade2014_240f62, 710c, ecaade2016_123v33, f7c5, e764, caadria2017_069d22, 76bc, 14e0, sigradi2015_10.378c23, 8717, 8c39, 2ed5, fbde, 278a, b2e7, cdb3, f494, 2ea4, 1977, a45a, db14, 513f, 1b51, e314, 4f1f, sigradi2015_3.209f4, 5de8, bf72, acadia17_274xx, sigradi2016_764d, 43d6, bb8c, a0ca, 4357, dd62, bd0c, a270, 5817, 7829, 1d66, acadia14_609ar, ijac201614407m4, 29cc, caadria2016_457o19, ecaade2014_240i62, acadia17_600u, e845, 4ece, 73ff, 6f55, 6228, aefb, fb91, acadia15_149y5, dee6, e829, 1269, f73c, 2f1d, 4cb4, ecaade2015_229i51, 7a10, dd8e, ef05, acadia17_324cc, acadia14projects_445ad, e7e0, 0214, cbe4, acadia15_469l20, fcda, ecaade2017_282p, sigradi2015_3.268j5, ijac201412206b5, faff, f17e, 6fc5, dee1, 8614, caadria2015_210h32, 6b73, 34c1, 64a1, a804, 9ec5, c96e, 890d, f023, 2bdf, ascaad2014_024h5, 6509, 6b65, 0c61, caadria2015_226c35, 1ee5, 60ad, 9ee3, 245b, 5a18, acadia15_211r8, f34a, e048, 6b99, 5d8c, f1a2, 4880, 1529, 45ed, ecaade2017_029bb, 30ea, c5e4, 8554, a3ac, 2af1, 8b59, 9682, sigradi2013_313p, 44ff, caadria2015_188s27, 85c3, c9e7, a6b4, ed0a, 3e60, 460e, 5d1d, 77d7, b44a, 180f, 352b, 21b9, acadia17_640nn, ecaade2017_046e, abce, 52ef, 1973, 3c69, eb4a, 7ed9, acadia16_382w23, 6c81, b530, d387, ecaade2016_018f5, 1555, f1be, 13b9, 938e, b15f, 9844, 52c4, ecaade2014_057l14, e4ba, 4470, 6872, 0864, 95b2, 054e, 5cc2, 58c0, 3931, 60e7, ecaade2015_268c59, 4b75, 2a2f, c7d3, 9155, ecaade2015_59k11, sigradi2015_3.268p5, acadia14_463p, 8d56, acadia16_224a15, caadria2016_187n8, 22ea, cc6b, baa8, bfa4, eebf, aae2, 8572, ecaade2014_066t15, acadia14_311u, c34e, 5a60, sigradi2015_8.186a13, cb70, d384, 02c1, 1747, bde5, 0ad3, d797, a1fe, 8d0f, 3783, 3eb6, f58f, d18f, 93c7, d9a6, 2cd4, ecaade2017_302hh, ecaade2015_22c5, acadia17_26l, acadia17_282jj, d2ab, caadria2015_246a36, 9475, 1884, 66c1, 97f1, acadia15_381t16, 9f73, 479e, 0daa, sigradi2016_814d, ecaade2015_17j2, 03fc, 8d98, 1675, caadria2015_073x9, 1001, acadia14projects_281v, ecaade2017_111uu, acadia17_59j, a87d, 3953, acadia17_414rr, b3a3, 8ea7, 6dab, a6fe, a164, 9154, ijac201412402c5, d961, 19c9, sigradi2016_814l, e574, sigradi2016_448u, f3d6, 3ea3, 1edd, acadia14projects_167z, 7bfb, 7336, caadria2016_777z32, 5aef, b31b, 501b, 2965, 8139, 95d0, 2e08, caadria2017_079w23, f8ed, 93da, ecaade2016_021g6, caadria2017_147t38, 1bf3, acadia14projects_219az, 0661, 9617, d4c4, acadia17_231q, 14a3, 9687, ecaade2016_028n8, acadia14projects_101p, 1721, caadria2016_209a10, f861, 12fe, 0fca, acadia17_201c, acadia16_402p24, c4a4, caadria2015_126w20, eb36, f897, acadia16_12y1, 3b29, cf72, 9733, c1af, 0d74, f9ee, c696, 1012, 5e83, fb3e, 41c6, ead5, sigradi2014_213x7, cb0c, 754e, 5d7a, 23f2, 9bc1, ijac201412304l1, 92fc, 2d28, 568a, 62aa, faf9, acadia14projects_539b, 93ad, 8061, ecaade2015_318l69, 6a06, caadria2017_113m29, 9be4, ecaade2016_242k64, 8171, bfd3, a5da, e59f, 0bbd, 5977, 022b, a315, 9939, 3be3, 8079, 515c, acadia16_54z3, 239f, 0b2a, a84e, ascaad2016_039m15, 34f2, acadia14_219a, bea8, 1fd4, acadia17_426ww, 617a, 8c12, b705, 99df, ce4a, 65b1, 3f3d, c4c9, b929, ecaade2017_264f, b54b, fb66, 1c1b, cdbc, c0cd, acadia14_671o, bb22, b523, fd54, 53b8, 317a, 5044, c20a, 0348, f378, 94ad, 155e, 81e2, f6ba, c1d3, efc4, bdc6, fe1a, 89ab, 5c54, de2c, acadia14_347an, 3872, 5505, 0bc3, 838c, 5060, da4a, 9126, 9310, ijac201513103v2, e6f2, ascaad2016_042t16, 10fa, 3ead, 6a0c, 59cb, b690, e3e9, de40, 1511, e739, 5525, e751, 0654, ecaade2015_202l44, ecaade2016_139e39, ed31, 4d40, f3cf, sigradi2016_446ww, 5115, 38dd, 0d65, 171d, ecaade2016_127w34, sigradi2015_10.140r19, 04bb, f0b2, caadria2017_015e5, f5cf, ijac201412203f2, b72b, sigradi2013_28m, acadia17_318s, cd6b, b092, acadia14projects_177ai, 9aaf, c0e9, d223, 321c, 3d38, 049b, 4ca9, 9116, 874b, 6780, 8347, 2747, ijac201412404i8, 9d9c, 5877, acadia15_323i13, 9039, 6b42, edf7, b885, 9be9, sigradi2013_386p, 7aba, 8677, 056c, a0bf, 4cfe, eb55, 53f4, 753f, 8be4, a083, acadia15_469j20, 1b72, 8256, ecaade2015_185o39, acadia14projects_517s, ecaade2016_ws-foldingz68, c1c6, 1eeb, 1841, 8e41, 99ca, 7217, 99bf, 0f4d, ecaade2014_019g5, sigradi2013_234k, ecaade2017_225g, ecaade2015_237o54, 676b, ascaad2016_043m17, acadia14_365ah, 49e3, 6930, caadria2017_015w5, 1644, eaa6, 7284, 9c6f, acadia17_247tt, 2c7c, e944, 7f98, 6a12, 7174, 1bd5, acadia14projects_291i, ecaade2014_173u42, 4e3a, 3921, 95f7, 2eff, 091e, acadia17_590c, 9075, a29a, 5678, 5688, acadia17_358ee, 8877, 9a81, 6b32, 96f6, 5bb9, 1848, 30eb, c4ae, 2616, 67bb, 73bd, 8664, 1ed9, 8010, 1601, ecaade2017_175j, cb03, acadia17_660u, acadia14_145aj, 0248, 65c1, e438, 2d86, 6dd5, 9bfb, b3f5, 7d35, 998d, 7df2, 2039, 2b85, 99a1, 6af9, dda1, acadia17_52l, 3d4f, ef56, ecaade2014_153h37, 06c2, ecf6, 007f, 5cea, b5a4, caadria2017_136r36, f767, 7a2c, 0cdd, ab55, sigradi2013_429d, 2d60, c9b4, e98f, 2d37, ca2f, e10f, 1733, ijac201513201u5, bb2b, 4d89, ecaade2015_195l41, 99d9, 7a2f, sigradi2013_243t, a34a, ecaade2015_194r40, ecaade2014_153e37, ecaade2017_079m, 53e1, be28, sigradi2014_074t6, d969, e26b, 04f6, fbca, acadia17_260v, b0e3, ecaade2015_138e27, 278e, 9413, ijac201513303s11, 976a, 1a15, ecaade2015_144h31, ecaade2017_117dd, 1ce8, a901, ecaade2017_044mm, b8c2, 04f4, b2e5, 23a3, 5290, a263, sigradi2014_137l2, b31e, ecaade2017_152ii, b16c, a600, 7cef, 0b53, 4e43, 2e15, 07be, 6b19, bd23, ecaade2017_212ii, sigradi2016_382bb, c66b, ijac201715106tt, 2537, 06a7, ijac201614402n1, 6942, f8e2, ad8a, ecaade2017_290xx, e274, 9230, ecaade2017_069ff, 6e28, f5f8, 5942, 12f0, acadia17_391a, d268, 7017, bad0, 307f, 4308, ecaade2015_82x15, ijac201513303n11, f749, dd6e, 1fd3, 41b4, 62cd, 7e59, acadia15_469h20, 1c03, sigradi2014_345x8, b421, 00b7, 5408, acba, d0c5, 25a4, e320, 9a5a, b723, 0b1f, ad41, 1bd3, acadia14projects_579g, aacc, bfc7, ascaad2016_045y18, 8cbb, aad4, 34f3, ecaade2016_048x13, caadria2016_611k26, 8827, 3795, f894, acadia14projects_237at, ecaade2014_184m46, e1d0, 0e19, 0c55, ecaade2015_25m5, acadia16_470m27, a47e, ecaade2017_033u, 8047, 411d, 4ef8, ecaade2016_087z24, 1a82, caadria2015_139z22, f77a, 8f75, a891, fb2e, 968a, 1250, f003, 42c9, cfde, be1f, acadia16_62n4, sigradi2014_252s9, acadia14projects_699n, cc67, 5612, ecaade2014_038z9, ecaade2015_164t34, ecaade2014_237b61, 61fd, caadria2017_009u4, 6c38, 4fb5, acadia14_389aw, c66f, caadria2015_124z19, ijac201513201t5, 3140, caadria2015_130o21, 5147, b1e5, c05a, b005, a041, sigradi2013_390f, 81e3, acadia17_511xx, 6097, a1f2, 151e, caadria2016_435k18, caadria2015_124j20, e331, b445, 6ee1, caadria2016_797o33, 85b2, ef03, 7579, a00c, df89, 3589, 68f8, a038, caadria2016_353v15, bf35, 79db, 62ba, ecaade2016_217m55, 9c24, acadia15_251n10, 76dd, acadia17_82f, 0663, d4c8, 53fd, 7d1c, 53a3, d3db, acadia15_431t18, sigradi2013_387s, bd7c, e49e, 6fd9, 684e, 3ddf, e98b, c7a1, ecaade2017_054q, 92b5, bb24, ac81, b239, ecaade2017_203y, 1fa2, d91e, 0d09, 3b0e, db94, bc36, acadia16_164z11, 29b6, dd29, da6c, bb81, 5ab4, ac00, 40e4, 3bac, 6b48, f8b4, e801, 96f7, caadria2015_073d10, sigradi2016_710jj, de56, 9422, ecaade2017_122kk, 56c0, bd2f, ascaad2014_017w9, acadia14projects_655aa, 3090, fee9, 90f6, 684c, e093, acadia17_18i, a9fd, acf6, c438, 8ea3, ecaade2015_138j27, 22a6, 9001, sigradi2013_429m, ascaad2016_045i18, acadia15_95c3, 89c5, acadia17_222rr, bd62, f39c, sigradi2015_12.19y26, ce01, caadria2017_074r23, f0d4, 65b8, 6924, 9a11, 53e3, sigradi2016_815ee, a672, 4d2b, 1c41, 971e, acadia15_137e5, ff38, 2419, 2a1e, f620, ecaade2017_225zz, cae3, 9389, aa33, 0d36, 9b26, 2991, 80d7, 5750, 1e8e, dc4a, b3d8, 8651, ec9b, 7dd1, 87ad, 103f, sigradi2015_3.209c4, eed9, 5f7d, b8f7, 0000, ed60, f0a5, 5850, cfa2, e2b8, 9bce, sigradi2015_10.307m21, 0230, ecaade2016_230k62, 4423, d9cc, 5725, 0ac5, eca3, 7617, 6959, acadia14projects_463d, 71a9, 663d, caadria2016_105b5, 21a4, ecaade2014_177v44, sigradi2015_8.189o13, ecb4, 22e2, 2298, 7b04, 2273, caadria2017_058g20, 6441, 7e5a, 6bec, 30c7, ijac201614204e10, 8cec, bba3, 36cf, a323, 7cf9, fab2, 5d3b, c373, de38, caadria2016_301t13, ecaade2017_061g, 94ab, ecaade2017_117o, 198b, 907b, ijac201412301s6, e061, 7a49, 4e05, 44bc, 2ac2, 155d, 19a3, f9c5, 10fb, 0fac, ascaad2016_001c1, ijac201614308b5, ecaade2017_007c, ecaade2015_116d23, 1fc9, 25d0, 194a, b335, 1056, 9cd2, 75b9, caadria2016_073d4, 7f18, d74d, b065, caadria2017_174i42, a5aa, d764, 55e4, a785, ffb0, 8065, 724f, 795c, ae40, f9c2, afa4, ccf5, 7ce9, 90ef, e4c5, 00d8, 2e2c, 8c59, 4e0d, e3bc, 6e95, 51ec, 1753, 46a4, f524, ijac201715103xx, 28b7, 3797, a22f, 26e9, 3427, caadria2015_090b15, fc4c, 6726, ijac201715105n, c457, sigradi2013_327p, 6eb2, daf7, 8db8, 04d5, c22d, 4b1c, 7eb2, bec3, f543, 34bd, c795, caadria2015_206l30, f18a, acadia15_185i7, b072, 4862, 1e72, 0196, a8a7, eb6b, 061e, 8eb6, 1202, 7bdd, caadria2015_139w22, 216d, acadia17_274oo, a063, acadia16_12l1, 8486, f2d6, 0d8c, a68b, 5af9, sigradi2015_8.47d11, 3ae4, 3339, 3a76, da44, 9f8d, af6a, ijac201614104w3, f9fd, 331c, ecaade2014_153k37, 8594, sigradi2013_212, ecaade2015_138r29, acadia17_71ll, c81a, acadia14_43ap, 7bc4, ecaade2015_83d16, 3cce, cc43, 00ae, ecaade2015_253w57, 34d4, 3fc1, 9922, sigradi2015_10.177w19, acadia16_12l2, 5a5c, caadria2017_028c10, 7111, bfa9, a7f2, d4a2, 5fbb, ecaade2017_274y, caadria2016_797t33, ecaade2017_203t, ijac201614208m14, 389f, ebe9, 0cdf, acadia17_221ll, 283f, acadia17_221q, bb3c, f93a, 168d, 28b5, 8b33, ecaade2015_92n18, 0b42, 5ec4, 0917, ecaade2014_067c16, 64c5, 2b05, 08f3, a903, cd6a, 281b, 52fb, ecaade2015_55d10, sigradi2013_407d, ecaade2016_016j4, 2881, 2c6b, 425c, ecaade2017_152vv, 9b5a, ecaade2014_053r13, 5ca2, 9079, 0d2b, 4410, 905c, 7bc2, e929, 64b6, 7397, ecaade2016_070p18, 47aa, 42d2, ec1b, 4985, d87c, 051f, cbc8, 48f2, caadria2015_090d15, 68dd, 1382, ijac201614103h3, 66db, cd76, ad7c, 69ac, acadia17_89s, 4494, d6b4, 02e6, ad22, bd63, 1744, a25e, 4b2c, eac0, 1e6c, 77b1, 56fe, b144, ecaade2015_61i12, a35c, ecaade2017_108k, ascaad2014_007d4, bb73, 3ddd, ecaade2014_199w51, sigradi2016_817n, 4c1a, 6fa1, 310d, f847, 2c64, 67cd, a2aa, ecaade2016_091k25, acadia17_640n, eea2, bb9a, 5208, ecaade2016_127x34, 641a, 329b, de79, ecaade2017_029aa, 63a5, a9c7, a840, 3876, 495f, 5352, 6d3e, 4321, acadia17_189pp, 266c, 8015, e0a5, 289e, ijac201614207s11, fc83, 83b1, acadia14projects_145ab, acadia17_202j, f9a1, 2928, 622a, 0457, 7539, d40d, 4c87, acadia17_403g, 20d3, acadia16_382a24, acadia15_333p13, 07c4, acadia17_177m, ecaade2015_217z47, 5b72, c6e4, 1662, 12ff, 884f, e080, 805b, f29a, 47be, ijac201614207n12, de99, caadria2017_057w19, ijac201412305e2, 8353, 3345, 824e, 366b, eaf8, 087f, d1ac, ecaade2016_152p41, 1597, a578, cda4, 270c, acadia17_273z, aa1c, 1af2, 57bf, 9c4e, 9a52, caadria2015_067l8, 9a1f, 757a, 3f0f, a864, ecaade2016_191i51, 9c48, 5fa2, 427d, b055, e765, 3b8e, 7e5f, 7258, fe79, f4e4, caadria2017_124w32, 7098, 8cd0, 258f, 15db, ijac201614401g1, 877b, 4a9a, b1f0, 7ef4, 55a8, 9cef, 0144, 5ce8, 0830, 013d, b68a, 409d, fd6f, 66e1, d3d3, b71c, a27d, e503, ecaade2014_038s9, ecaade2015_77t14, f2db, 231b, caadria2016_291u12, 8975, aa21, f677, acadia17_265v, caadria2017_056k19, b3bd, fb62, e09a, 799c, a9b4, d6e7, db5c, ecaade2015_329m71, fe86, b06f, e695, 6536, sigradi2015_8.189t13, 5694, 6e25, 9ac3, ef81, a0d5, 6f7c, e268, 8912, 5b7f, 5b05, 5c83, acadia17_640r, acadia17_308yy, 9d86, 2844, dede, c6e1, 52a6, ascaad2016_004m2, 1126, f38b, 83de, ca2d, acadia17_382ll, acadia14projects_671o, acadia14_281ab, 5100, 4faa, 56b8, acadia14projects_339af, sigradi2013_271n, ecaade2017_277gg, acadia17_628ss, c642, 20e4, 9774, ff7f, acadia17_318i, caadria2017_029l10, 61d4, bb0a, f883, c707, caadria2017_158v39, sigradi2015_3.345t5, ijac201715204ii, acadia14projects_229f, ecaade2015_317s68, c85d, 5e5b, 5c62, 0de7, ecaade2014_163x39, 0ea3, 75d3, dd97, efa0, 491b, 7c32, d8c6, 914f, ascaad2014_023u4, ecaade2014_149s34, 1182, d9d0, sigradi2015_10.140n19, acadia17_91g, 5ecf, 14b2, sigradi2015_2.162n1, sigradi2014_299d5, 888f, bdc3, acadia15_47n1, acadia14projects_147am, b62f, 8c46, 99d8, 687b, 45ce, 16de, 20a7, 12c9, c8a6, acadia14projects_247g, ecaade2014_111p25, 46f8, 14d1, 466e, ecaade2015_114b22, e7e1, acadia17_91ww, edf5, ascaad2014_014w7, ecaade2017_152yy, 66d7, 3af8, dd90, acadia17_260u, d010, caadria2015_220f34, 6ed7, acadia15_263a11, 5958, 9f70, sigradi2015_10.140g19, f06a, 5a1c, cb76, ijac201412205r4, ijac201614308z5, ijac201614206x10, c3b1, cc05, f81b, 5377, 1e55, faa5, e9a5, f8ea, ecaade2014_162v39, d9e1, f423, 7618, ecaade2014_127n28, sigradi2015_11.165v25, 2ed0, caadria2017_101l27, f4c3, 1836, 31a2, acadia14projects_517n, 98ba, aae9, 01a5, ecaade2015_271y59, 84b3, caadria2016_333o14, b7d3, sigradi2015_8.328n15, af94, c28e, 0ede, ecaade2017_117p, ecaade2017_028p, d1ae, sigradi2013_295e, caadria2015_066c8, acadia17_358oo, f5c7, 5953, d3ce, ecaade2014_054t13, 98e5, da29, d2f0, 08bf, acadia14_63at, 59b0, 8e9d, 12eb, a14c, ascaad2014_027j7, b6bd, 3975, cafd, c5c0, b1e2, ecaade2017_124r, e192, sigradi2013_407f, ascaad2016_023y9, acadia14_219av, ecaade2017_grih, 7bfc, 5635, ecaade2015_55b10, ff00, ecaade2017_305d, acadia14projects_531s, 3514, 634c, 87a5, c261, ascaad2014_019h3, 9ac6, f0a0, 2394, ecaade2016_058x14, cf35, 17f9, a46c, sigradi2015_10.307f21, acadia17_542ss, 701c, 963c, 346f, 69a8, f70f, ijac201412301x6, 0433, b533, 3430, acadia14_579k, 3f6d, 1619, 493f, 291d, 69d9, ecaade2016_071z19, acadia17_392j, dd58, 58d8, a4bc, 8b98, 1ec5, f3a4, a5ba, d000, 09db, caadria2015_054k6, ecaade2014_094k22, ascaad2016_012u5, ecaade2016_154i42, ad1f, 89c6, caadria2016_611i26, 5d6e, df22, caadria2017_051h17, acadia14_589f, 3e1c, caadria2015_014z2, 5ec5, 60e9, f932, ecaade2015_301d66, c04a, ecaade2017_050h, 4d5f, ecaade2016_071a19, ac9c, ecaade2016_230o61, dd26, ecaade2017_192b, 2e6d, 49cf, d065, 20d0, 3a1e, 63f3, 2805, 606f, 68ca, 9b9d, sigradi2013_183d, ecaade2016_002i1, 6ccb, 3775, acadia14projects_111o, 5e9b, 37a7, b57e, 5bc9, a1cb, 63fb, 61cf, 23cc, 8006, caadria2015_087d14, 824a, f514, ecaade2016_084h24, 98c4, 4af3, 641f, d94c, f8c3, c9aa, 022e, 5ac8, ijac201614203y8, fcb8, a5ea, b630, af4e, ffc4, acadia17_365b, cfa1, acadia14projects_101w, a86c, ecaade2014_187g48, 5567, 0247, ecaade2017_152d, c392, bcb3, e620, caadria2016_187s8, f041, ddc5, 41b2, a310, acadia15_251o10, 418a, 6676, 6720, 3793, d821, ascaad2016_025l10, cd48, be1c, 5480, 3ed0, f66b, 66ee, a487, ascaad2014_017e1, ijac201412205i4, ecaade2014_113v26, 7310, ecaade2017_042w, 2bc2, ce59, 9051, 7f9a, 4890, 5275, sigradi2016_815ff, c8a2, fe77, 3fb3, 1bfb, c5b2, a706, 6f40, d0ea, 6412, 1684, 9012, acadia16_432p25, ecaade2016_006s1, acadia14projects_33ag, d582, aa49, ecaade2015_11b1, 7d99, f103, 7629, 014b, 4c40, sigradi2015_6.329v8, ecaade2016_223g58, b3c3, d8ac, 21f2, b2cd, c003, acadia16_140u10, ijac201412304x1, 352e, acadia14projects_135p, 33c6, a987, sigradi2013_243z, 2720, 1649, 4639, ecaade2015_109a21, 3d77, afcb, b858, 1d15, sigradi2016_695m, 443a, caadria2017_094y25, ijac201614403n2, 2df5, c040, f621, 61b5, a9df, 8e7f, caadria2015_081k12, e308, 5391, 3f17, acadia17_598g, 7b93, 5538, acadia14projects_479as, ecaade2016_bkoi65, e0c9, 7749, 2b0f, 5717, caadria2016_343h15, 4705, ecaade2014_084u19, abbf, 6bf5, da40, 6c57, ecaade2015_11f1, 91ed, ecaade2016_238p63, 6b04, 7b84, 3ecc, 0ecd, ecaade2016_007i2, 0505, ascaad2014_003u1, caadria2017_110j29, ecaade2015_304d67, 7e4a, ecaade2017_042dd, 25b3, caadria2015_142n23, f977, 12e7, 8bde, 0205, b9e8, 1217, 8d64, acadia16_318l19, 0233, d50c, ecaade2017_091ss, 2fdd, acadia17_324u, d39c, c141, 31f4, 9d99, ecaade2014_024e7, ecaade2016_023k6, af08, acadia17_100n, bdcb, 6879, sigradi2016_714rr, 2e23, acadia17_37kk, 9ee4, baa0, 490b, 6dcb, 4395, sigradi2014_330e7, b013, acadia17_296x, 44d5, 051e, ecaade2015_241y54, b1f7, sigradi2015_10.140s19, 9697, 4fc4, dc84, sigradi2016_490hh, 0868, sigradi2016_636o, bab5, 537e, 29cf, c95d, 3bb0, acadia15_297c12, 3e92, c823, addc, 06d3, ecaade2016_132g37, e204, f6e3, ecaade2016_182o49, 67ed, 5180, 2bfa, cc08, 7779, caadria2017_041p13, eef3, 80ba, 0458, 760e, acadia14projects_699j, db08, ijac201513203p7, 07ce, 035f, 7f74, ascaad2014_008v4, f52d, 8897, 93c0, 517a, 378e, 355b, ecaade2017_059uu, aded, d6ab, 82de, 680c, 8601, d5f6, 8a41, bc82, caadria2015_156l24, 234d, 8639, 5a26, 2095, ecaade2017_031vv, 9ac1, 392d, b9be, 8671, c834, acadia15_123j4, c885, 6c20, cdc0, c260, d761, 0264, 2612, c33f, c3e3, 9ce2, 5d94, fdb7, ijac201513101o1, 39ee, bff8, 9b08, ijac201715102aa, b006, 9b34, acadia17_163hh, sigradi2014_266l2, f68d, 910e, 5a6d, de35, 3dce, 8c99, caadria2016_147k6, 8148, cb39, 3597, b7cf, 82a8, acadia14projects_463e, 3435, 7dc9, c960, ecaade2017_291u, e8ff, 99d4, 59c4, 5ebd, acadia14_101ah, ecaade2015_139c30, 0f08, sigradi2016_534tt, ac1b, 6195, acadia14_671u, 0ff7, 83a5, 61d1, 48d9, df79, acadia16_206l13, 076f, ecaade2016_241d64, 893a, 1172, 59c2, 6df8, 7162, 0e0b, 3dcb, a856, ecaade2015_319h70, a3cf, b46d, 11b5, 8600, 6db6, 7588, 3772, 0e01, 9e8c, c465, 38bc, a953, 3e94, ijac201614208e13, ijac201614302j1, acadia14projects_317y, 09a9, 157d, 6105, 4c10, ecaade2014_233s60, f33a, 6b84, b709, 1295, 54af, acadia16_98t7, aa58, cdfb, ecaade2017_138v, ecaade2017_006aa, 1d3f, 743c, 0367, ecaade2016_046u12, sigradi2016_400h, d58c, d5e9, f745, 7a1c, sigradi2013_289k, sigradi2016_431s, d2f6, e1de, d00f, ec27, 7c13, 2442, 089a, caadria2017_046m14, 91eb, d7db, 5d34, ecaade2016_222d57, d6be, 62da, b889, f0f3, f6a1, acadia14projects_291ak, efe3, ecaade2014_199y51, ecaade2013r_013a8, ecaade2017_052kk, ijac201412408a2, acadia14projects_479f, df9a, acadia14_23af, sigradi2013_347p, 5fbf, 5316, 6da5, e0f3, ed4f, a161, cb6c, acadia17_424nn, 3cf3, 6a00, bb8e, cc8d, 44d3, f87e, d464, bb12, 704f, 475c, af10, 9fa4, ecaade2017_032c, ascaad2016_038u14, b7f3, 311b, cb5c, a0be, 9a27, c582, ijac201412408e3, 90a2, 32e2, 3c76, d7e9, ecaade2014_138m30, ecaade2016_058a15, 13fe, caadria2015_015b3, abfc, acadia15_407m17, 115e, sigradi2015_4.219b7, ebe1, 7308, 0669, d156, afd2, dabf, caadria2017_134z35, 1fea, 205a, ddb8, 4970, 6332, ecaade2017_213c, e718, caadria2016_569g24, 4ad6, ecaade2017_101cc, 8764, 12b3, a673, acadia17_100o, 86f7, cd5d, caadria2017_163u40, sigradi2013_347s, 9589, 69e6, sigradi2016_484uu, ijac201412402m4, 6141, 098a, 6dd6, 12ea, 3e52, e499, ef0e, acadia16_470e27, f814, 6399, ijac201412304n1, 8861, 9d0e, 030f, 4387, 1cb2, 49cc, sigradi2016_393ww, a5c0, 95aa, 9cdd, 4894, 9505, 64c2, 043e, 21a6, caadria2015_114s18, acadia14_101ae, e76b, ab50, 695e, 6050, sigradi2014_213v7, 6707, ecaade2016_065w15, acadia16_62m4, 538e, 8930, 335e, bf76, ecaade2014_012l2, 272c, 39e5, acadia17_70ee, c518, 184d, 40fd, d543, 0a40, 6055, 683c, a6ef, ecaade2017_072c, acadia14_655ag, acadia14projects_91u, 85e9, ascaad2014_001d1, sigradi2014_045g4, be16, de0a, d642, 8e1c, fce5, 2a6c, ecaade2017_265o, 8007, 2379, 8854, 3c8b, 53ef, 76ea, b6be, 05dd, 0b8e, 1a24, e80d, 531c, acadia15_81r2, 696d, sigradi2016_507ss, 74c7, 2e32, 7bea, e66a, 5b9c, ecaade2015_110f21, 402b, acadia16_62x4, 2818, 018a, 5c8d, 6fc2, sigradi2015_13.181r28, c499, 3393, c51d, 28de, 1735, ecaade2017_003n, 0ad5, 7d0b, 4335, 4fa0, c63f, ijac201513201f5, 36bd, db35, c441, sigradi2015_8.239y13, 3e24, 7b6e, sigradi2016_771u, 12b1, 49ce, 49e7, sigradi2015_10.140m19, 69e4, 8de7, 106e, ecaade2015_53t9, 3d3e, ecaade2013r_003z2, ebd2, e8b2, d68d, acadia17_118ii, 73d6, 1a74, 346e, 1f18, sigradi2015_8.27o10, caadria2017_070s22, 5470, 9b02, c8b8, f232, 55bf, ecaade2014_088c21, 18ac, b9f0, ecaade2014_015k3, 03b9, 3d3f, 0879, 2e02, ecea, 99da, 50b4, 00ca, a229, 2aca, b627, 232d, 3320, 8448, 8b9f, 18ba, acadia17_222tt, 89c3, ceeb, b1f5, 06d0, sigradi2016_448cc, 6765, 11ed, 6c3a, 47f6, 7f94, caadria2015_049b6, 7b4d, e1ab, f2fb, 9860, 6b94, sigradi2016_814xx, eaba, 2149, 7001, 1640, ecaade2014_225i58, caadria2017_081o24, 4a94, e241, 41a9, f6c2, 7e98, a7a8, sigradi2016_392xx, 4a4a, bd19, a656, 2fe2, acadia14projects_101aa, 7d9f, 435f, cfcd, ecaade2017_094m, 576e, 03cd, ecaade2017_066o, 5f77, bed3, ecaade2014_169m42, sigradi2013_401, e23f, 5a55, 64be, d17f, 5155, sigradi2014_293a5, 20cc, bec2, sigradi2016_625zz, sigradi2015_3.212k4, 3fa1, 5f8a, 0908, 9e07, d07b, 36d1, 2766, 2700, 49f9, ecaade2015_225o49, caadria2016_353t15, f226, acadia17_298gg, 65ea, caadria2016_177d8, 6a25, a404, ascaad2016_024j10, ecaade2017_301k, 1534, 0f3f, 57b6, f3c8, 58e8, 0c57, sigradi2016_382cc, 1fe8, 5445, caadria2015_078n11, ecaade2016_193u51, fa15, acadia16_154k11, acadia14_531u, ijac201614102s1, acadia17_90kk, ascaad2016_017e7, 73b7, 80a2, caadria2017_048f16, a704, d337, c0fa, ac7f, 6224, fa65, ecaade2015_37e7, ee27, c2ba, abae, 5aba, ecaade2014_070l16, 3812, d740, 7659, ec7c, 505a, caadria2015_081w11, 02ee, sigradi2014_201e7, a2a9, 5d36, d6b0, caadria2015_150w23, 83d6, 86ac, 45b5, ecaade2013r_014h8, 8ca9, db63, 10f1, 6b11, 18da, ecaade2014_149j35, 839e, af46, ef0a, 005a, 8994, acadia17_138ww, ecaade2017_253u, cf2b, 17a3, dd3d, 9ad3, a7cc, 968f, c267, b035, 1376, 843d, 2cc6, e0eb, cfb8, 9479, 5426, caca, ecaade2016_198u52, 705d, b444, acadia17_374cc, 342f, 5747, sigradi2013_421, 3e1f, ecaade2017_027f, acadia14_177v, b4ca, 1538, 947f, bc99, ecaade2017_210s, acadia14projects_199ai, acadia15_451o19, f2d5, ecaade2017_269ww, fc11, 25d6, e6f3, 8b5c, b36b, f0af, 7147, 22fc, ecaade2017_019d, ecaade2017_228w, 823b, e594, c54d, ecaade2014_044i11, ecaade2016_104a29, 2d64, f802, 0bab, 9e67, ecaade2015_237c54, 007c, 6829, 404b, 66fe, 8cfa, e437, 0804, c7ce, bbc8, sigradi2015_10.267n20, caadria2015_087p13, acadia17_62tt, 3cbe, e1f5, acadia14projects_339am, ac08, ecaade2016_238r63, ecaade2014_024d7, 72c6, ad58, 93b5, ecaade2014_168l41, f8f3, ecaade2017_152uu, 45f4, acadia14_101ao, acadia14projects_479k, 80d5, a388, 7311, e0b3, sigradi2015_3.65o2, ecaade2017_208g, f693, f9a6, 87c6, 8d82, b4f3, 3718, a36e, c429, 7701, b61a, 64f1, 22f1, dc1b, 5109, ecaade2017_039i, d31a, be40, 8d08,