CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

5648, ecaade2014_149a35, 8a4d, 3ad3, 4e40, 8dad, ecaade2016_047i13, ed18, caadria2017_058m20, c6e2, acadia14projects_135u, acadia14_671s, 4ce7, ecaade2016_158d43, 7c26, b01c, sigradi2016_602qq, 5e47, 4abf, ee9d, acadia16_98j7, 8392, 145d, 1f28, 6f72, 402a, 744d, f9c6, e9da, b293, 3cf2, cd88, 4008, daa6, ecaade2016_120e33, ecaade2017_172jj, 285b, dc26, ec03, 3d42, 1381, 172d, sigradi2015_3.212l4, 2702, dc52, 5d74, ecaade2016_047e13, c1e4, 8d5f, a876, ecaade2016_073c21, 1972, 291b, 7746, sigradi2016_564ii, 43ae, 7d33, d7be, 1119, ascaad2016_028g11, 4043, 2efa, dff2, 6d9c, 3701, 30ca, ecaade2017_052ss, b4cc, e8d7, 3cb1, 8790, 5fee, caadria2015_170p25, fc60, 4f15, 51df, ba44, c7ce, d7a3, bdbc, 7861, ff50, ddb3, 5289, 880d, 87c1, bdb9, 185f, 3d12, acadia15_311p12, 6f5c, 7282, c9ae, 4e7b, aad4, 0709, 16b6, 4bb1, b1e4, acadia14projects_237au, b2c2, e0df, dba5, 5c82, 8582, f0b3, 1b51, 2a81, 175a, 5de7, f298, 4698, 1d8b, 4c62, 84db, 86dc, 2c90, e0dc, ea5d, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, ecaade2016_139c39, 69f9, 8687, be22, ecaade2015_138j28, 8c72, 6f69, 1238, 63ce, a5f1, 8016, 92bf, eed5, 3d6a, caadria2016_539d23, acadia16_382w23, 8fb5, c447, d84e, 5714, ecaade2015_74m14, 1ffc, 8eeb, ac27, 545b, 6778, 6a8a, 5b24, 4a0e, 7da6, acadia16_352x21, 52b0, 0a4f, 963b, 2d57, ascaad2014_018c2, 6df7, 32db, 7673, cd62, ecaade2015_193i40, 637d, ecaade2014_197h51, ecaade2017_057o, e4bb, ecaade2015_100v19, 3b44, 9f3f, 2bfa, caadria2016_477u19, 32d2, ascaad2016_045c19, 1937, 0125, caadria2016_703n30, 0633, 868c, 9f22, ecaade2016_223e59, 54ac, 71c6, ec2b, 1094, 0c4c, acadia14_671j, 9d77, 8995, sigradi2016_446i, 12c8, 2945, 0098, 793b, ijac201412408t1, 85ef, 8873, sigradi2015_6.327u8, ad05, 0c37, 4e26, ijac201513102i2, ecaade2017_203xx, 092a, cdf0, sigradi2014_070a6, 2a3e, 8acc, 090c, f16c, 681c, caadria2017_005c3, acadia14_565l, 0742, sigradi2015_sp_8.284n30, ac49, 1a9a, 08c5, c05f, 4ab2, e906, d74a, 9e0b, fce5, 3575, b9ca, b7a8, b54b, b438, 4da5, acadia14_399an, a8e9, 7c66, 5508, 861e, a9a4, a008, 4255, caadria2015_119e19, ecaade2016_225c61, 8c90, sigradi2013_263, 4da4, 7d6b, 5c1f, ecaade2015_138a29, b601, fbb7, acadia14projects_145w, 1412, 45a5, fec1, 1687, 6c40, 878f, f075, 190a, 21c7, 369a, b0b1, 412a, ecaade2014_144c33, ad23, af20, 0578, sigradi2016_455c, 392f, 89d0, 67ba, sigradi2013_226s, 5c8e, d890, bfff, f504, 8f43, ad4b, f6ea, ecaade2017_059qq, 54cb, bf0d, a931, f151, 3ee1, e20e, b9b5, 6efe, 5957, c4a5, 3578, c67c, 054e, cf1d, ecaade2016_094z25, cfa8, 53ba, 54c8, 9791, c514, 5b12, 38c8, ijac201614207d12, c4eb, 53bc, 6677, 66a1, 5881, 96f0, 6a88, 62e3, bea3, ecaade2015_113l21, 4166, 86a1, 5760, b07e, e8ba, 00db, acadia15_57k2, 6b95, ijac201412402l5, d857, 2ab3, 8398, 36cf, 8444, 8d9c, ascaad2014_014p7, e73c, ff59, 386c, 1792, caadria2015_090a15, 028e, 4852, dca0, ecaade2016_067h17, 6e96, a296, e832, c3a1, sigradi2015_6.42x7, 8613, b0c3, be9d, 0a44, 96bd, 8c7c, 04aa, 7796, 47dc, 1d77, 0497, 47c2, sigradi2014_045d4, acadia16_344r20, 443c, 9b5d, 5880, sigradi2015_9.347n17, c17c, a8b9, fcaf, b010, 7068, 1f50, a9e6, 6f51, dbeb, 6e24, e635, ecaade2015_195h41, 79d8, ddd1, dc93, 4d1d, 184f, e4cf, sigradi2014_075a7, 611b, 1dda, d2fe, 3548, sigradi2014_345g10, f80e, ea53, 5396, a88e, f205, ecaade2017_037bb, 59f6, caadria2016_819u34, add3, 3ed5, bc3f, dfbd, c160, 0006, ecaade2014_080i19, 2e39, 7df0, 66c0, 5947, b640, 67cf, 2c87, b106, sigradi2014_292s4, 9772, aacf, 683f, a452, 3e80, bc2d, f4fd, ed43, 7131, 994b, 45fd, ecaade2016_095y25, bdd1, 4d5b, abb1, 352f, ijac201412204e3, d9bd, 32a2, 54c0, 512d, d80b, ecaade2016_042k11, ad13, caadria2017_142w36, 34f1, 0fa6, acadia14_479i, 029e, 3b3d, 3af2, acae, ecaade2017_308hh, 0a62, ecaade2015_229z51, f389, f19d, acadia14_247g, de50, df6e, acadia14_655ab, sigradi2016_431y, 4c9a, 3d5d, 918e, 50a8, f236, c8af, ecaade2015_87a18, sigradi2015_3.111w2, ca60, e7e4, ecaade2014_071d17, ef39, 509e, 2248, sigradi2016_381t, f10a, d0a7, ecaade2015_158i33, 34a6, 7205, ijac201614207p11, fb27, 290b, sigradi2016_654xx, sigradi2015_8.189p13, 99b2, sigradi2013_425u, ecaade2014_044t10, c688, 11f0, e3f6, ecaade2017_056ww, 735f, acadia14projects_719h, 7ea7, a7e5, 10cc, 71a2, ae66, f25b, 4bed, 1054, 1f96, 6dbd, 9be3, 8cc2, d824, d773, acadia16_478s27, 7aa1, 8c9c, 2bc9, ascaad2016_044z17, ecaade2016_230y61, d399, 16df, f0b0, f703, 493d, 5917, addf, ab56, 609e, a668, 9e3a, sigradi2013_326f, a95a, ascaad2016_041i16, 391d, 5ad5, 13fa, ecf4, 522d, caadria2017_129o34, aa1c, 0fcb, caadria2015_086f13, 4ddb, caadria2017_057d20, c93b, de99, c026, 2bb9, 9e46, 65de, 6899, 0715, ijac201412403a7, 65cf, d2cf, ecaade2017_172w, 3170, 53b3, 5b1d, b447, ecaade2016_215x54, acadia14projects_43aj, dd03, b7c7, acadia16_98u7, ecaade2016_154f42, c940, bf36, 5eb2, 2684, e658, caadria2016_187b9, cade, c631, caadria2016_187o8, 76b1, 2c19, 2e67, c669, 120c, ecaade2017_057j, ecaade2016_120i33, ecaade2016_217n56, c2e1, 40e3, 002f, dee6, ecaade2017_192n, 884f, f31d, ijac201614208b13, 110f, 27dc, ecaade2017_042gg, e3d1, 5113, ecaade2014_113r26, ijac201513206d9, b6e9, 2871, 1398, 9aca, ad1f, fa29, sigradi2016_714oo, 2cc8, ecaade2015_241k55, c43e, e4ae, acadia14_589a, 5e7d, cf9c, ba9f, ecaade2015_130k26, 4537, 2a34, 7991, bd65, d8cc, c21d, sigradi2014_213v7, 0c0b, b007, 557e, 2ba9, 2af5, ecaade2014_086r20, 0bf6, 8ebb, c069, ecaade2014_080b19, 5f67, sigradi2015_3.209b4, c892, f84e, cb8f, ecaade2017_202r, de1a, ffae, c4b3, ff06, acadia14projects_347au, b0f3, b8e1, e449, 89ed, 9003, b9c7, 61fa, ba28, 0af7, 77f0, b7a1, ecaade2015_193c40, a743, d928, 12a9, ecaade2015_18x2, 628c, 9ca6, 1547, 3a56, acadia14projects_267p, caadria2016_611h26, 0c4a, ijac201513306a13, ijac201513206i9, 6a05, 1351, 743d, d039, 6b31, 9e22, 7fe9, e713, b132, 9647, e23f, d78c, 8ed2, caadria2016_851l36, bd13, 3315, 1fa8, acadia15_95f3, d822, 5bcf, f4df, ascaad2016_048k20, 1040, da42, 620c, sigradi2013_223n, ecaade2017_079aa, 711d, 6cc9, aee1, 6e4f, d8e4, ecaade2015_158w32, ecc4, 9b18, 7a21, 2c3d, 9b09, 9083, 3b6c, f5f8, ee2d, 7aea, 67fe, ecaade2016_118f32, ca5d, 715c, bc4f, 5476, 0113, sigradi2016_484ss, 56f7, 2044, 3414, b8ca, ecaade2016_216y54, f499, 77c3, 3152, 5523, 7149, caadria2017_142e37, e6de, 74db, 75a2, e394, 5c39, 5a9b, e32d, 0638, b3c5, ecaade2016_073w20, dd23, sigradi2013_358, b6bf, 96c9, d771, c5eb, dd25, 0d86, 5a27, 99df, d09e, e2b9, 2443, 072a, 3180, acadia16_402s24, ff7a, 1c33, a33f, 7a92, 52be, ascaad2016_041m16, cbd3, f533, 0695, dd4a, caadria2017_132p35, c2f6, 46ae, ae45, a369, ascaad2016_004h2, c9ff, 7a1b, 45e1, 2648, b514, 77b5, 0fa9, 5fb8, 201f, a599, ecaade2014_012u2, 9d17, 3c61, 5726, 4f12, 1a56, 00d1, c259, 525d, caadria2015_122l19, ecbc, 2b42, 5cf7, ijac201614309f6, 8fb3, acadia14projects_479y, 4778, a36b, ecaade2014_151z35, 880e, dedf, 9018, 7477, 0fff, 2426, 636e, 50f4, 9b71, ea83, b8ef, f2c3, 58a6, a471, fd41, 1594, 13ae, acadia14projects_199af, 9ae4, f1cd, ecaade2014_224i57, 66b8, ecaade2014_230o59, acadia14projects_719r, b6d4, a6b7, 82ec, 3690, eb98, acadia14projects_43ab, acadia14_339aj, ecaade2017_212rr, sigradi2015_10.267t20, 1161, ae56, acadia15_137h5, 7d55, 7f54, ed92, f4e1, b0bf, caadria2016_271v11, ijac201513202m6, sigradi2016_817p, ijac201614302s1, 2b68, 886c, 27e3, sigradi2015_12.215p27, fab2, 6800, b99a, ecaade2016_085m24, 1077, 6adf, ecaade2014_153b37, e33c, 498d, 58cd, 606e, 9dcc, cb48, 09b0, 4339, ijac201614204v9, cd32, e6cf, 7b4f, 0fcf, 3e81, 8e05, 3ff1, e5d4, 8b50, acadia14projects_267m, ecaade2016_111s30, 889d, 0dc0, ascaad2016_018k7, 8c8f, fa00, e37e, 7e9e, cb14, 91e9, ccf1, 51e7, ecaade2017_087n, acadia16_174d12, 5d80, ijac201412405n8, 2a46, 8ed5, efc6, 8a00, 24dd, ijac201513206o9, 0d98, f337, ascaad2016_045k18, 2984, b9fa, b35a, dc0b, acadia15_483f21, ascaad2014_020o3, ecaade2016_191i51, dd5c, ijac201412406f9, cc4b, caadria2017_165z41, 9385, c00f, e55a, 277b, 101f, 38ca, af95, 8418, f84f, ecaade2016_170x48, 4201, 4fbd, 0b1c, feda, 1948, b96a, 881b, 17e3, d689, ascaad2016_009m4, d19d, 5f8d, 5227, 47c6, be4f, sigradi2014_049f5, f172, a62f, e7b1, a3a3, bbbe, cf80, sigradi2015_10.267o20, dafd, sigradi2016_695t, c79a, 2c43, 8c0c, ecaade2014_024e7, c6d0, c2c2, 0206, 3b0f, fb09, 7809, caadria2017_122a32, 6517, cbba, cd05, a783, ecaade2016_095d26, f4c6, f3e1, c3b2, ecaade2017_080gg, ecaade2017_116a, 009a, 869e, 7e72, e724, acadia14_43ag, ecaade2014_111r25, f14f, c6bb, 1f53, 2521, sigradi2014_109g9, 6dc6, cc8a, caadria2017_095e26, 02ae, 7102, d9cf, 448f, ecaade2017_208qq, 1bf2, ecaade2017_230rr, c8f7, acadia14_579d, ecaade2016_015t3, 095f, f756, 0e7e, ffe6, ecaade2014_239v61, 2476, ecaade2016_tkoe67, 9ab7, 1ea2, a39e, 058b, 3f46, 1730, c793, a6fb, 9f8f, b5a8, 88cf, 6f2b, de2e, 55bb, 876b, d4ef, d1fd, 3f6e, sigradi2016_484qq, 4e7a, 0708, de9e, ecaade2014_094r22, ijac201614208y13, caadria2017_113z29, d3ad, 7e51, acadia15_451x19, b6dd, 3c4b, 053f, ecaade2014_186b48, 8e88, acadia14_23v, 5817, b194, 0092, 36a2, 259a, 3d37, 961c, 4cb9, 7a4e, c9cd, b61d, caadria2017_124y32, 9b7c, eefb, 149d, 842c, 286a, sigradi2016_773z, c6c9, d02d, caadria2017_081y24, a9d8, 395d, 1d6b, 85b3, dfcd, 47f2, a7e9, ee4a, a5f0, ecaade2015_53r8, 4206, 10f1, 7176, 9135, 78dc, acadia14projects_247i, 202c, 61fb, caadria2016_579p24, 710c, 936e, d736, f795, 985e, ecaade2014_108l24, ecaade2014_140b32, ecaade2014_023e6, 0fb2, 1d47, 38c9, 1309, caadria2015_181e27, e34a, 56b8, 7812, 6495, edf9, e7d1, f7f4, f21d, b343, 43eb, 3389, 9a36, d869, a934, c719, caadria2016_271b12, 2128, c2d2, acadia16_414y24, 452c, 72a2, f5fd, 55d3, d52d, 4adc, ecaade2015_215k47, ecaade2015_217a48, 1440, e6ee, c9aa, e4e6, 116f, fe20, 1010, d338, sigradi2015_10.307m21, acadia14_627at, dd40, sigradi2015_10.309e22, 0c6e, c8ba, 2c8f, f91a, 8eef, b688, 1b38, b7cd, ijac201614105n5, 03a7, 03d9, f2b5, 3c78, ecaade2016_118p31, 4dde, f16d, 5d1f, 57b6, 04bb, 1504, 14c1, 75ea, fa6f, 6297, 82c6, sigradi2014_136d2, a26d, caadria2017_041y12, 5e62, sigradi2015_9.152r16, f11e, 7025, 815b, 4ffe, b4e4, 9b25, acadia15_137n5, 27bd, ecaade2015_158e33, ijac201614407o4, b0ee, 39b3, 1c4f, 44af, 1585, 47d8, c1db, aed3, e44d, 3d4c, 2b6b, 6d4c, ecaade2015_21z3, 9600, b816, f020, 903e, acadia16_106f8, eade, 3c47, aae4, f388, fd23, 24ef, ecaade2017_098pp, 3f98, 8979, d9f7, ecaade2017_277yy, c96d, eb35, b13f, f40c, ce00, b425, c748, b078, 55be, 8673, a145, 3411, 8b86, 6db0, 7ef4, f375, sigradi2013_215a, 057b, 12ab, ecaade2015_284m61, sigradi2013_164, caadria2015_016n3, 29a4, 1423, 80a4, d5b0, ab4e, 8acf, ecaade2016_152y41, b509, 5f0a, 8d92, a594, 44a1, 3b7b, e683, 28c1, f61f, 59fb, d366, ascaad2016_004g2, 328e, e57b, 8f98, b3c0, sigradi2013_183r, 8fc4, 5d64, ebe9, caadria2017_043y13, 11af, sigradi2015_sp_8.326u30, c52e, fea0, ascaad2014_015z8, cc54, 0d4c, ecaade2015_217d48, 4c0d, 3ebc, b6e5, fd60, 429c, 6f08, 3a38, 6000, 30bc, 833d, e4b3, 9184, 97fd, 901b, ecaade2016_067i17, 19b9, 6b89, ecaade2017_048y, 6015, d1f2, 9f95, d8fc, 6278, f139, 4d9c, bf8c, sigradi2016_360v, 27bb, acadia14projects_579b, 8717, ijac201614203x8, fd2e, c6bc, 9743, caadria2015_213a33, f767, 3fd4, fdcc, 3093, d7e2, 67da, 0467, 1563, caadria2016_745b32, ecaade2017_195jj, 0e72, 46c7, ecaade2014_232u59, d1e5, 7277, e9aa, 5a62, 186d, eaec, a95e, caadria2017_051d17, f2cd, e266, d543, ecaade2017_146ii, d190, 9585, 9211, caadria2016_497c21, ec4a, 2819, 26de, ecaade2017_006aa, 29f1, caadria2017_015j5, 402c, d504, acadia14projects_81m, b396, sigradi2015_11.165x25, caadria2015_090f15, 1ff0, 0936, 6117, 889a, f6a0, 4416, 3590, caadria2016_219j10, caadria2017_163s40, e5a2, aa90, acadia14projects_699c, d020, 0da2, sigradi2016_450xx, 15a6, 1140, 14f1, d73d, d5fe, be8a, acadia16_270z16, caadria2017_023x8, 52e4, c184, acadia15_137y4, 0f07, badd, f2e0, f3d9, 9c61, 08bd, cdf6, ecaade2016_147r40, 606a, 224b, ecaade2016_224y59, c99f, 9e49, 4e2a, acadia15_483v21, 78a1, fa03, 75e7, acadia14projects_365ai, 2655, 32e2, b020, 432b, 51ac, 97e7, 4d17, b54f, 95a4, 010a, de13, fcab, aab4, ecaade2017_grih, 0657, 7729, d188, acadia14projects_435ap, bd95, 8a10, 95f9, e104, f65f, b244, aa46, 21e8, c9d6, 43b1, 5d5b, b7bf, ecaade2017_071jj, 6806, 5ace, a368, a199, ascaad2014_029w7, 5f6a, 5d99, 4060, ecaade2017_265i, 48fd, bffe, 54fe, a7e4, caadria2017_043w13, 45c9, 233f, 96e7, 7d40, 99dc, acadia15_47c1, 9488, 7dd3, e31f, a8ca, 7ae5, 1277, 0f69, df68, sigradi2013_200d, sigradi2016_446b, 6fa1, caadria2015_090x14, 5bde, 2533, a218, 5e58, 872a, 5d39, 2299, f693, 4a7f, b557, f431, 3450, 75b2, f177, 4710, 544c, ecaade2017_108q, 5767, ascaad2016_036w13, ecaade2014_108k24, e916, 08c2, 8b7c, caadria2017_183i44, 1c49, sigradi2015_3.385c6, d8cd, c683, b015, 3b12, sigradi2014_265v1, ecaade2014_052f13, e88a, 2bef, 56cf, 1cc0, caadria2017_043x13, e697, sigradi2015_8.41w10, ecaade2016_139f39, 3afb, ascaad2014_029i8, 5ff2, c2d4, 33c4, ecaade2014_149g34, ecaade2017_032n, b46a, 040f, sigradi2016_443vv, d9c0, 939c, b58f, c8c4, 6390, ijac201614408h5, fbf7, 1371, f4ca, ce9d, ijac201614405b4, 0b86, acadia16_106k8, d80a, a3b3, ecaade2014_176p44, d155, sigradi2013_275, 7e05, 1e68, 4bac, sigradi2013_375g, ecaade2016_154n42, af47, ecaade2017_225qq, fcd9, ascaad2016_038j14, ecaade2017_282o, 4788, 888b, 7976, 6f14, 9983, 297b, 7064, 4a6a, ecaade2015_17o2, c695, ascaad2016_045t18, acadia16_154h11, 821b, e4a9, acadia16_478m28, aaeb, b79a, f7ec, sigradi2016_590l, 7b7a, e5e2, a092, 9d5e, ecaade2014_038k9, 15ef, 4d32, 4de3, 252d, 88cb, 5419, b60f, caadria2017_062y20, 598f, 7e10, 813a, ascaad2016_057l22, 03d1, 96f5, 6be6, 87ab, d50c, 7439, 9e34, dd0f, 7d8f, 0d25, 729f, caadria2016_177f8, sigradi2015_8.264e14, 40f2, 99a7, 7cad, 4ab0, bdeb, 8670, 60ab, ascaad2014_014m8, 1178, 9606, 8a9d, f798, d95a, bab1, caadria2017_009g4, 8940, 7359, b5fd, caadria2016_073x3, ee38, 3564, ascaad2016_025l10, 919d, f32f, 11d9, f097, ijac201513202o6, sigradi2013_98, 19e9, 59a3, ecaade2017_157ii, ecaade2016_134c38, 114c, de9a, 08d6, 4dcb, ecaade2017_230b, fcfd, 9b1d, a57b, acadia14_637ah, fbe9, 17ab, 6992, 9a39, 6140, 4c33, caadria2017_142j37, ascaad2014_029x7, 8529, caadria2016_559w23, c161, e0cc, 4286, b46e, 444a, sigradi2016_507rr, ca16, db69, e808, 1180, acadia14_327d, 2345, f990, acadia14_125x, 8292, 9183, ffde, b79b, ba93, 9a74, 146b, 5adb, 0c6c, 69a2, caadria2017_009m4, ecaade2017_077ss, acadia14projects_627c, 9614, 87dc, 43fe, 2059, 8404, a275, caadria2017_158z39, ecaade2014_185v46, sigradi2015_sp_4.388y29, e998, ascaad2016_046p19, 3cf0, f6c4, 2fcf, 6213, 3a01, ecaade2017_066t, afec, ijac201513203h7, fb4b, c406, f2fa, 4a48, 1568, 6613, ecaade2014_180l45, sigradi2015_8.339y15, caadria2017_030z10, 602f, ecaade2014_206r53, 6acc, acadia14_177ad, 31dd, ijac201614102d2, 96fb, 2f02, 8c86, 1f2b, 1450, 1570, 01c3, 63b7, caadria2016_405c17, ecaade2017_302oo, caadria2017_163h40, c09a, e8a8, d878, ebdd, 2b48, ecaade2017_013vv, 1363, ddf4, caadria2015_126a21, ijac201614405u3, 5ba4, ecaade2016_243f65, ac6a, 0263, ddcb, ecaade2017_041j, 09a4, de32, 4b46, be58, 6eee, 17fd, 276d, aa34, 247d, f586, dde6, aac4, dd94, e44f, ijac201412402l4, 3e7c, ecaade2016_123d34, 18a1, 431f, ecaade2014_140u31, ecaade2017_094n, c590, 6ec3, caadria2017_142f37, ecaade2015_59b11, sigradi2015_3.209d4, fe2e, ecaade2016_078c23, c456, 73ad, 0ed4, ecaade2015_138y26, ijac201412201m1, caadria2016_445c19, 4c37, 2649, ecaade2016_019m5, ijac201614105b5, 566f, 921d, sigradi2013_95s, 325b, 0a21, 4e6a, 5571, ijac201513203k7, 5959, 8803, sigradi2015_11.136l24, caadria2016_703j30, cd74, d1f6, ascaad2014_018x1, ecaade2017_085b, 66d1, 457c, d894, ba9c, acadia15_57s1, 3854, f90d, c870, d758, 28f7, 3695, c492, ecaade2014_192c49, 4cd7, caadria2015_016m3, 52b5, 59a9, c542, 10e3, 4fdb, 8da4, sigradi2013_244k, caadria2016_105a5, 9ded, 4ed7, cda1, b211, ascaad2016_035z13, a957, 4f48, 1caa, 4823, ascaad2016_048e20, 49d3, 1158, ecaade2016_tkoi67, 03bd, ccdb, e548, def3, 0d7e, 4abe, ecaade2013r_003u2, acadia14_555k, ecaade2014_046n11, f8b9, b4a4, 97e6, 1705, f5dc, sigradi2015_sp_8.6c30, ecaade2014_055u13, 9839, a8e4, b245, 11e4, 6f09, 0daf, acadia14projects_103af, sigradi2016_381u, a398, ijac201614208k13, 6242, f802, 8442, c594, 2d73, 36fd, 28e5, e3ae, bae0, 1de0, be66, acadia16_280a18, bcc5, ecaade2017_214s, 9584, 6e23, c68e, d8ad, 0f14, caadria2015_072u9, 6c30, 14cd, 4eb8, 95dc, 043f, fdb6, feef, dcd0, 0406, ecaade2014_132e29, ascaad2016_022n9, bedc, f004, f1a1, 9d75, 321c, 0cf4, ba75, 20a4, acadia14_311z, 4ba6, 4dfe, a249, 85d7, 2d39, e264, ecaade2014_071a17, 6bdc, ecaade2015_13m1, 28dd, f327, sigradi2013_77i, 7245, 6b59, fc27, c5f5, 6e71, acadia14projects_101ac, cbef, e9e9, 7450, 7711, sigradi2016_448ii, d834, 6dd2, 4ec5, d0b0, 0684, ecaade2014_184m46, 99a5, 6ab0, 1ead, ecaade2017_076w, 0c28, 764b, 39fd, 4124, 7ed5, f066, 40c8, ecaade2017_174b, 0ada, sigradi2013_183u, 5066, e227, 55ee, f9ac, 62cc, caadria2017_056l19, f044, 3509, 8b42, 9e8f, ecaade2015_82y15, acadia14_53k, ijac201614102r2, a705, ea36, 6332, e7f9, 0d07, bbf1, e92b, 285d, 642a, ee20, 2ba7, f401, 323d, de75, 5d75, ecaade2015_336y72, sigradi2014_178n5, ecaade2016_062d15, 8261, ecaade2016_217j55, b5e8, a3de, 27a2, 6224, e023, ecaade2013r_014k8, 32cf, aca5, 565f, 64f6, b55f, 451c, ecaade2015_21d4, sigradi2015_8.276y14, 91cc, 9b57, e68c, 55d9, ade5, 03db, caadria2016_395y16, d4c1, 28ad, 5448, 394f, b4af, sigradi2014_079i7, d36d, 3a30, ecaade2017_152ff, 6a63, 365c, 485e, d62b, ecaade2015_250g57, b25f, 77a4, fb5c, 89aa, cee0, sigradi2016_724tt, 6e44, ecaade2015_268c59, ecaade2015_240v54, acadia16_184m12, 1aae, e781, 1927, 34ab, acadia16_352b22, 9e56, 9955, a87b, d8b4, 4098, fe0b, f60b, ecaade2015_319f70, ecaade2015_37f7, b345, 93bc, ascaad2014_035o1, 3a80, 004f, acadia16_54v3, 2aa6, b280, 5b6b, acadia14projects_153d, 8fdc, e8a1, a498, a0ef, 902d, 6336, ecaade2017_057n, 879f, 925a, 190d, sigradi2015_4.219i7, 0a64, f1fd, caadria2015_084z12, sigradi2014_047m4, 6077, 4aa0, 8446, f27b, 9950, 944e, 4089, d5d7, 27b7, 4cb6, 71ce, 439f, cc4a, 4c2f, c893, b4cd, 4636, d8d0, 6b41, 18a0, 5d76, e9ca, bb88, sigradi2015_4.219g7, 4522, 745a, e5a4, a02f, a91d, e677, 1994, 777c, eaa9, 6ed5, cbbd, ecaade2016_021s5, acadia14_555h, acadia14projects_709an, 21c3, fc10, eba3, ecaade2017_140kk, 11a8, fac5, 1e6a, d502, ecaade2016_015y3, 6863, ae2f, ba5d, 45a4, 5e32, sigradi2015_10.74o18, ff1e, b516, acadia16_154f11, 8860, ecaade2016_071n19, fccf, a14f, 2abd, 8297, ecaade2016_071y18, 3fa0, caadria2015_070g9, d37a, 1fc6, 0d9a, f4f4, 4f3b, caadria2017_124f33, ecaade2016_055e14, f3c2, acadia14projects_317y, ecee, sigradi2013_285c, 273a, 37ef, 6552, bc1c, d1ff, 1f3b, 0764, sigradi2013_364p, 855d, def6, 7410, b5ef, 96cd, 528a, 38e5, e6e9, d492, 81d0, d25a, c27c, 8bf6, ascaad2016_054p21, 2a44, d072, 058f, 72c0, 0e9e, 31d7, 3754, 4474, 6de6, ascaad2014_008u4, 4278, 6f9f, 4886, caadria2017_047k15, ecaade2015_17u2, ecaade2016_165v46, 042a, f1c6, 380b, ecaade2017_149h, 8b6d, 87d9, 0d15, caadria2015_086g13, bd63, ecaade2015_217y47, 37c0, 71b8, 329a, ecaade2014_180m45, 0dba, c5c1, sigradi2016_448x, 9821, 088d, 7b68, 161a, cea2, 25cf, 526d, 447e, 2f52, caadria2017_109b29, 51a6, ab0b, ada4, ijac201412205r4, 1cf7, sigradi2016_764f, 9320, 7bee, ecaade2015_61a12, ascaad2016_057n22, 1d65, 5774, 9a4c, c701, 986f, decf, caadria2017_147w38, 5e72, 6649, ecaade2017_094s, 7d59, ascaad2016_023z9, sigradi2013_305g, ede7, 0845, d0f4, 8082, cef6, ecaade2015_138x27, 0c06, 1bde, 84e2, caadria2017_048p15, sigradi2016_737dd, ae2a, 0ce5, 281b, 6c71, 6aa9, 1073, ff98, 129d, 98c4, ecaade2014_111p25, 2fcd, e07a, caadria2017_063c21, caadria2016_881w37, 0787, ae77, ecaade2017_184ii, caadria2017_123o32, f0d1, 4360, acadia14_479z, bc8a, a817, 5c47, sigradi2015_10.378a23, 1229, f691, acadia14projects_23w, 197b, 8e38, 0354, 72af, caadria2017_055o18, aace, 7058, 9d39, 861b, a260, 753b, f25c, 8d3d, 5db2, a449, 4821, fde5, d1f7, ecaade2017_019cc, acadia14projects_479au, 440e, 1d2c, aa0d, ecaade2014_078s18, 26af, ba01, ecaade2017_109dd, 7d67, ijac201412202v1, 8615, 1516, 510b, 6040, 6a53, ijac201614305n3, ecaade2014_121z27, 1414, 1598, 36a4, sigradi2016_360r, de70, 3367, sigradi2016_792h, 987b, 047d, f30a, c63d, caadria2015_015e3, 23e7, 6a40, d049, ac84, 8dfc, ecaade2014_121n27, 7d77, 7b75, c914, a780, 921c, c757, acadia14_589d, 9a5b, 9bbd, 8dd2, de35, 61df, f569, f1a3, be12, ab0f, cdda, ijac201513303l11, abd7, ijac201614201r6, 26da, 18a2, 2050, 4ac7, f0fe, d598, 4569, 5866, acadia14_257ac, dbab, acadia14_565v, ijac201614207j11, caadria2016_395w16, ecaade2017_023x, 92d8, 6931, b93a, d83f, 0c96, acadia15_211v8, 7747, 3bb3, 7459, 4a55, 9b78, 2888, ecaade2014_157f39, 1188, ecaade2016_tkoj67, ecaade2014_208w53, 3765, 1061, ecaade2017_151u, 0322, 24bf, 969f, 6c34, c548, bf7a, acadia14projects_189au, a779, ecaade2017_023cc, fa86, 00b1, ecef, ijac201412306w2, 2868, 72cb, 2f20, 61cf, ijac201412203a2, 2ae7, ecaade2014_204c53, ascaad2016_041f16, 2806, 8364, sigradi2013_194k, ascaad2016_045e19, sigradi2015_3.268e5, acadia14_167t, fa6a, 6b29, 03aa, 8328, ascaad2016_043n17, 46d3, 3330, 200e, 51ed, ecaade2013r_008r5, sigradi2016_430m, c0f9, 4004, ab40, 51c0, 02e1, ijac201412302p7, 0060, caadria2015_070v8, acadia14projects_699h, acadia14projects_229h, f4ce, 3726, b380, a345, caadria2017_047h15, 04a3, sigradi2015_sp_11.303p31, afe7, b88f, 1300, acadia15_483x20, f912, 9599, f624, 3102, df90, sigradi2014_049e5, 7437, a7d0, 6f36, ijac201412304p9, ad98, a250, 786c, 7571, d2f9, d94a, ecaade2015_227z49, acadia14projects_53r, 4a49, acadia15_173v6, 449b, 663f, 9333, f5e5, ecaade2017_047p, 6e34, dd2b, sigradi2014_042l3, d057, 4d67, f7ff, 0151, 3ca9, 58ce, d086, f9a2, be64, a3d8, ecaade2016_185y49, 1825, 3c9f, 846b, aeba, 1ec2, 45d5, 9287, acadia14_375h, bdf3, sigradi2013_206, acadia14_247k, e814, eee6, fa88, a97a, ijac201614102n2, a00c, f2c8, 004b, sigradi2016_776w, caadria2017_055k18, bdf5, 7301, 7b82, 270a, e5f2, 7aaa, 39ea, 3e3e, acadia15_311l12, sigradi2015_2.213t1, bf38, ascaad2016_046r19, bc90, 46a1, 39dd, 0827, dca8, 384a, 37d3, ab43, sigradi2016_621ff, b05d, ijac201614308h5, cda6, ecaade2017_290ll, 2f6a, f290, 124d, acadia14_609af, ecaade2014_029a8, ecaade2014_185u46, bef0, 942b, d7c1, 103a, d7e1, ijac201614201f7, 31a0, 4ffd, acadia15_483w21, b508, a868, ae87, 5125, ecaade2015_248n56, 794a, 02bf, caadria2015_081e12, f82b, d23f, fcb9, 9300, ijac201412205b4, 46c2, f89a, ijac201614308y5, 03ff, 3018, 04be, caadria2017_107p28, 2a38, e8ce, ecaade2016_047f13, 6e86, 3965, f5ea, 810a, acadia14_479n, ab53, ecaade2014_141h32, 22e9, 4e00, fa7c, 2074, ecaade2017_083kk, 75d0, 1794, e01e, c428, 685d, 2cbe, 672b, ddbb, caadria2016_539h23, 7f12, 4304, f8e2, a35c, caadria2015_181b27, b10e, 0f76, 1ee3, 8b5d, ascaad2016_010y4, ecaade2016_144g40, ecaade2014_020r5, 9e6b, 541b, ijac201614201b7, sigradi2016_764d, 577b, 444e, 4291, b54c, 8967, ecaade2017_253o, 910b, 2e03, 8710, 5d8d, acadia16_184v12, d984, sigradi2016_590o, ac77, ecaade2016_123a34, ecaade2014_019c5, 052d, sigradi2015_9.141h16, 1168, 929d, e1f6, d56f, bc47, 7db4, ec86, 9a01, bb12, 2eb0, 4a38, e948, b8f3, 9532, 982f, e980, 37f7, 3a06, 6e80, 0de5, ijac201412201h1, a851, 3858, 0cb6, ecaade2014_111x24, a27f, 23cc, b84c, 562e, 84e1, 9655, acadia14projects_101ah, 77ac, a716, caadria2015_162z24, 5978, 0213, e1eb, 88ff, c6be, 34db, 8ffa, 6cbf, d488, ecaade2016_018j5, 8230, 0aa5, ecaade2017_288hh, b98b, c394, 4e23, ecaade2015_64r13, ecaade2017_079i, eb99, 5b8a, 0b5d, sigradi2014_229m8, a198, 0d1f, caadria2017_003g2, abcc, debc, 5697, a98d, e4fa, 7cdc, sigradi2013_74, f9a7, 132c, 1e0b, ecaade2015_171x36, 5643, ecaade2014_157v38, ecaade2014_206l53, acadia14projects_339ac, 2346, 8919, 390b, acadia14projects_671z, 5403, 3ceb, acadia15_333x13, acadia14projects_237av, sigradi2016_441ll, 30a6, 0bb5, c95f, d04e, f1fc, 5e7c, e73b, aee7, ecaade2017_175p, 95bd, 6b18, e200, 2b04, sigradi2014_103z8, 9969, 1316, 703f, caadria2017_136l36, ascaad2016_041g16, a7d4, fa4b, b996, d8b6, c18f, db88, 60c5, 2e8f, ecaade2017_172z, a9a3, fdac, 73a0, ecaade2014_012l2, 24bc, 09ae, ecaade2014_095t22, acadia15_185d7, 4bca, d864, ecaade2016_063o15, d0e2, sigradi2014_097k8, b8d8, d132, b081, 3a28, d378, b642, 2bba, dff7, d19a, ijac201513105b5, 0fbd, 8742, 2bcb, c047, 1c0e, 714f, ascaad2016_039m15, 1ba7, 8dbb, ecaade2015_227o50, 46d9, 2b9b, 7b6d, c008, 7e5a, 2c35, ecaade2017_037hh, caadria2017_158w39, acadia16_196c13, 2eb6, cc82, a551, d056, dacf, 3ff4, ecaade2016_123w33, ijac201614103m3, a540, sigradi2013_281, acadia14projects_681ar, a557, 4708, 81b0, c1cd, 6b77, e4e0, 785b, ecaade2017_122pp, 906e, ec01, 9df5, ijac201614207m11, acadia15_371d16, caadria2015_172g26, d16f, sigradi2015_10.177y19, ecaade2017_269mm, fb5e, 02a9, ecaade2017_198j, ascaad2014_014h8, dac5, 3797, e55b, f398, d6ef, caadria2016_683p29, ecaade2015_205e45, 988a, 89e7, a172, 0101, c7ee, ecaade2016_ws-dleadv67, 4424, 117e, 538e, 9e1b, ecaade2017_282t, 027d, 96d8, c920, dce0, 4cb2, ecaade2016_021b6, acadia14projects_87ae, b678, caadria2015_114e18, 8c54, d073, 46bc, deee, bac5, 9790, 686b, e461, caadria2017_070s22, a3f9, 5e64, fe48, d2b7, ed8d, 073f, a759, 1758, 5a03, a409, f559, 1135, sigradi2016_358o, 97fe, 55d0, caadria2017_067o21, 6085, 351b, ac44, f90e, 9990, ecaade2017_091a, ecaade2017_091ww, 00f8, ecaade2017_037ee, 4b74, 6d0e, 0bc9, 9e2d, e443, da2e, 1c3c, dcf5, 324e, 71f0, 2002, ad36, 5277, e8d6, 65b0, acadia16_414w24, 7270, 2e5b, 012d, c68f, 272a, b4a2, ecaade2017_309nn, 351e, 017e, e01b, 07a4, a45c, 5232, 1ff8, f8c1, 8976, 3ddc, ca77, 1263, ecaade2014_214o54, 9f3b, 2a45, sigradi2015_6.42w7, 8274, 44c7, 73b7, 61a7, ae85, e283, c162, 1623, ecaade2016_221u56, ec22, 2d79, 4f4c, 22ff, ijac201614403b2, 9a08, ecaade2014_024t7, 30ce, 9bb3, 2298, f0f1, e10b, f7a9, 2b56, 9d7c, 7d35, c494, 9458, ecaade2013r_008s5, 0ef7, d191, b63f, ecaade2013r_001k1, 34de, ecaade2016_158g43, ce0c, 4476, b4ec, 6ee7, acadia15_149x5, 1b75, 2cbd, 29d5, 9fb4, c626, e49f, 8bb4, 884e, b9cd, sigradi2013_138p, 6c6d, 822f, 2b55, caadria2015_049g6, 25f1, 0b37, b063, 843b, 71c8, b112, f062, 2279, ascaad2016_007n3, 322d, a822, 91fb, ed44, 1a7a, eb34, caadria2017_163z40, 2d8a, 8168, be94, 6754, ecaade2016_098w26, acadia14projects_117aw, 87b9, acadia14projects_199ad, 2db4, 7bc4, 18f3, e8ca, c572, e929, e7d6, 08dd, ijac201412204i3, ecaade2014_195r50, fe4d, 2548, 3dd9, 808f, e1a6, c401, sigradi2016_801y, ijac201412402g5, 3df5, 61f1, fa53, f7b6, 263e, 0e29, 041f, 6be3, acadia14_671o, ff55, caadria2016_517f22, 068e, ecaade2017_052ii, ecaade2017_282h, 393f, caadria2017_015l5, ecaade2016_ws-dleady67, 20ca, aaa3, ecaade2016_197d52, 7b81, 5d43, 6da9, ed2c, 0538, 1cae, 6759, 2d62, e714, 87ce, ca07, 5e84, ecaade2015_64s13, 4cbe, a8f3, adbc, sigradi2016_400j, 9340, 617f, 0a49, 4dd5, 8184, d8d6, dc17, b845, 5367, 179d, aab7, e029, 0129, bc4e, a155, 2473, ascaad2014_005x2, cea6, 5193, e166, 6648, b649, 0de3, 1784, 9613, d907, 9ddd, f66e, d29d, ee9e, 9b68, edb1, d4f5, bcae, e3fb, 7a97, 4c59, c331, 6d9b, 10a7, 7ddf, d201, 0165, ecaade2014_145l33, 7b8c, 447c, ecaade2017_056zz, c1cb, 9e84, 1795, 7eaa, 8d73, 67a6, 9672, be7d, f9c1, d0c9, 3057, 282f, ecaade2013r_014d8, 6eae, 123d, b50c, ecaade2015_248v56, 2010, 329b, 9d81, 8a6f, a82a, bf20, 1067, caadria2017_155r39, 1442, 1120, caadria2017_118g31, 9ad4, 9386, 1ddf, sigradi2015_11.196h26, c42a, 1a27, 1751, 98ff, 7ae7, ecaade2017_083uu, 8e48, 2cea, 0ed6, 4e80, 071a, 4430, 1633, 4132, 2534, 23f4, ijac201513104j3, d5c5, 9d63, acadia14projects_389e, acadia14projects_435ay, 7930, ijac201614403s2, 334d, ef80, 94cf, 5728, ab9b, b44d, 2623, 6e65, 3ea9, 6574, ascaad2016_023b10, a25b, 7f99, sigradi2015_8.264s14, a0df, f93b, 054c, acadia14projects_579a, ef6f, acadia15_284s11, 0ca9, 54dd, caadria2015_070i9, 7a91, 790a, caadria2015_109a17, 2b5a, e29a, 90ee, cd02, 7e68, b11c, 1387, 41f3, 5f4f, e531, b0a6, a18b, cd69, bb20, 90f9, 73f9, efae, 0e41, dc6a, ba97, e1a9, caa1, acadia15_513u22, 2016, 9d58, ed2a, ijac201513103v2, 404d, a602, cadb, d0a4, 54b0, 76f2, ba9e, ijac201614204d10, 1959, 1428, 8b44, 25b3, f5c0, ce7e, bb2f, de9c, 6a11, 1e42, 0826, d1d0, bb60, c8d6, c44f, 2522, a546, 6cdc, 5505, da21, e2a2, bc10, ecaade2017_105vv, 6b4e, 2c02, caadria2016_105h5, ade3, efaf, 0c59, 7890, 282d, 71b4, 6eea, 3047, ecaade2015_196c42, 55c5, ecaade2016_002i1, 5bcd, 6d38, 19bb, ec4c, 83ba, 5526, 1c7d, 75a4, 3dad, 46ef, 2d43, 67b3, 2a29, 0d6f, cab6, ecaade2014_088b21, 62fa, efcd, 7423, ecaade2015_140e30, a85a, 49b5, 15d9, ecaade2015_17g2, e255, 0978, 6635, 33db, ascaad2014_011z5, df0d, 48b8, acadia16_424d25, b20d, cd0e, 2d92, 9978, 252b, aaff, ecaade2015_202f44, d811, f186, 08aa, ecaade2015_59t11, 0066, e3ad, 91f1, 99db, 251d, ecaade2017_130uu, b2d0, a6c7, 6e47, acadia14_681an, 8092, sigradi2016_637bb, 0e79, ecaade2017_072j, caadria2016_085j4, b8b6, ecaade2017_019dd, 8620, 5100, 5ea2, 66e6, 2f0a, acadia16_394g24, d750, e5a7, 9d3c, fabd, d4ba, 4bce, 6f73, 69d6, ecaade2016_017p4, fa21, c581, b02d, ecaade2015_241x54, 0b65, 780c, ecaade2017_229dd, ed9e, ecaade2016_025d7, 3f00, 4896, 435c, 684d, 01c1, d04b, 092b, acadia16_244z15, 0a3e, e6e2, ebe8, e58f, ecaade2014_176j44, 2547, acadia16_78t5, 8bbb, acadia14projects_327d, ecaade2017_054q, 4c75, ijac201412305j2, f5c9, ecaade2014_221n56, 8bfc, 4d4f, a2c0, 1ba8, d6e7, edb9, 1473, ba9b, ecaade2017_134s, 4a7a, 6ee2, ecaade2016_130b37, 35ee, sigradi2016_710dd, ecaade2014_140m31, 63da, fff3, bd00, d0a3, d5d1, 4216, caadria2016_115j5, c110, 11bc, 264f, 104f, ijac201614204o9, 2352, bd85, 4f8d, 59ed, 217e, sigradi2013_327v, 8be2, acadia14projects_719d, 68c5, sigradi2013_401o, ecaade2017_006w, 533e, b1f6, 13f0, a238, caadria2015_114v17, 0f50, b490, b815, 797d, acadia15_123m4, 26fa, 2034, 06fa, 951b, 1e1c, 20d7, a7be, ecaade2015_185t39, ec23, e522, 819f, 3cc8, ebca, b793, 5ef7, 6eed, e7b3, 31fd, 1a6c, ecaade2017_009ee, c117, c66c, bb62, debd, a0b6, 4386, 9786, f256, bde5, ecaade2017_149g, dba0, 5d40, 7d41, 1049, ecaade2017_265k, acadia15_323d13, ecaade2016_199z52, 61b7, aaea, 993c, 2004, 37eb, acadia16_12k2, 50d5, ea63, 7830, 07c9, ecaade2015_22b5, da70, 04d3, ecaade2016_068k17, cac8, f8c6, aa00, ef76, 51d1, cba8, 93a9, 4e92, 8ea5, 1d87, 8447, ecaade2015_73i14, ab49, 8cfa, ecaade2016_011i3, f8fa, 7880, 554d, caadria2017_145d38, 5827, 27d9, 52b3, 28a8, f578, d910, 1bc1, ecaade2017_269c, 42a7, ecaade2015_196j42, fcb2, 197f, d22b, 24b1, 1f6e, caadria2015_077w10, a750, f631, ea5b, 5caf, ea4c, 68cb, c8d5, ecaade2015_64h13, 3e7b, 1b5b, sigradi2015_3.268n5, sigradi2016_803bb, a67a, fd0f, 2d7a, 5cce, 95cf, 151a, cdfb, 1613, 97a7, ijac201412301r6, 4f1f, 5778, fffa, 3ca8, ecaade2016_075m22, ascaad2014_026f7, 3ca5, 9945, 667b, 5b5e, 2305, caadria2016_013e2, ecaade2015_129m25, 31a7, e663, cf1e, eedb, sigradi2014_048x4, 559f, e646, 7d4e, 4cd9, 0a89, ecaade2016_224s59, 4bdf, 99b5, 0488, 64fb, 6dba, 4c82, e0ff, ecaade2016_102u27, e1dc, 8c3b, 6e1f, 850e, de41, d105, 3d80, 541f, 076e, 5566, cbbf, 72dc, 6cdb, ecaade2014_159r39, 2895, 44ae, 7010, db5b, 51b4, 9367, bf02, efa8, 419a, acadia14projects_681au, sigradi2013_400a, 666d, 38cd, acadia14projects_43as, 6024, 9770, 19c1, f285, 8c5d, a681, 75af, 4801, 69d9, 26d2, 13ac, e352, 24f8, 4b1a, ecaade2014_194u49, 7a0a, e491, 0285, aa20, 543f, 9ec7, caadria2016_621y26, a909, bcdf, 7153, c76c, 121f, 0fd6, f6c8, 2cfd, 7373, ascaad2016_043g17, 503b, ascaad2016_027y10, 40c9, caadria2015_105i16, 1044, 3527, 7b59, sigradi2016_364rr, ecaade2015_155h32, acadia14_247t, b777, ecaade2016_073e21, fa85, sigradi2013_411, 262b, ecaade2016_163r45, acadia14projects_709ap, cc3a, 7bb7, 983c, 9fbf, 0347, 0b2c, 28d5, acadia14projects_71z, 99e3, 7992, ecaade2016_102e28, ecaade2017_057cc, 7910, 51f0, 0ca2, b466, 9141, ecaade2014_079u18, ae34, 2424, 471d, d4ab, acadia14_479ap, 9ef7, df87, e09a, f581, 183e, 207a, d315, 8e62, 8fe0, d17b, b2e5, 3a43, d5fd, 8b3c, 2d29, 6387, 617c, 0600, acadia16_88a6, d5c1, d0df, 721d, 9f4f, bd73, 8234, 988b, 3472, ecaade2015_248h56, 5dfe, b4b6, caadria2017_046j14, 955a, 1cc2, 1e2a, 6d3e, acadia14_619ab, 5cbe, d401, 88fc, ecaade2017_164m, f471, 2d31, acadia14projects_463e, 946a, acadia14_473ae, c296, acadia14projects_473at, ecaade2014_224y56, b619, acadia14projects_71v, 0d52, 7637, e493, f511, bee0, 240d, 3223, 47fd, 52ad, 3a6f, ecaade2013r_015l8, 5030, ecaade2016_071g19, acadia16_478e28, 203e, 5ecb, cd31, 22b9, 9349, a43a, 63cd, sigradi2013_303o, e417, 049e, 39d7, 907e, ecaade2014_111i25, f25e, be99, 0c9a, 0699, 7c56, 063b, 38b3, 4cd5, 6089, d661, f02e, 3cd5, 7838, f394, 15a5, d7d6, 2cb8, 2de1, ecaade2016_110c30, 29ac, ijac201614303s2, c9d5, 44bb, 19a2, 2411, 30d3, 05c6, 17d8, 0ec6, f2aa, 16b2, 8099, sigradi2013_194p, 0782, 5b05, df31, ee6b, a3cb, fa60, e4ec, 5601, sigradi2016_732o, c8e2, ecaade2014_202m52, 6c7d, d789, 7ab9, ecaade2015_325b71, 9b8f, a565, b846, ecaade2014_214j54, 5d86, acadia16_78l5, 57f2, b8db, 53e2, bcd1, 0443, c685, ac3a, 61a8, ffa6, f2d9, 33e3, 6236, 371b, 665f, caadria2017_081p24, 1943, 5392, ecaade2015_37d7, 5cbb, ecaade2014_157e39, ad43, c973, a162, f9d8, 5a45, 1ac2, a61d, acadia16_432l25, 1c19, acadia14_473af, 352b, 98da, ijac201614403r2, sigradi2015_11.8p23, ecaade2017_213yy, eb06, 4684, 2daf, ecaade2014_239x61, f564, 2d5c, c782, fa2e, sigradi2014_313g6, 7bc0, sigradi2016_367vv, 2d99, 1bdd, ijac201513206u9, d7cf, sigradi2015_3.111i3, ecaade2015_227s50, e3db, 6ee1, 767e, 0902, c2d6, 3a61, 02ca, f31b, c7db, ascaad2016_045g19, 8f0a, 40d6, cb65, 9bea, 6612, caadria2017_142r37, 378e, 8b6a, ijac201513105n4, b40b, sigradi2013_280t, caadria2016_569h24, caadria2015_010w1, 3ebf, e34d, cbad, caadria2015_188e28, 89dc, 74f1, 3759, f056, fb9e, 2bd2, 79ea, 03e5, 6005, 54dc, 7b4c, sigradi2015_10.317p22, a6c1, ecaade2016_065a16, acadia16_308t18, fe9e, f81b, 3e2a, caadria2017_055m18, aaed, 3e93, f2cf, 5635, 70e2, 8002, b12a, a2d3, df7a, 8033, ecaade2017_302hh, 4fd0, acadia16_72h5, 3402, 1ee4, a773, db8e, 3416, 8ee2, e76f, 7656, d90a, f9fd, 377c, 7608, aaee, 0b15, ecaade2017_155i, 06ce, 4675, e53a, 3bea, c434, 6e85, e48a, ebff, 80bf, 62a2, f609, b0ae, ijac201412204n3, 60d1, eb23, db9c, 55d6, f9b0, a654, 3270, 0b66, 8054, e445, ceb6, 020d, 3278, acadia15_47f1, 3c75, 8305, 3eeb, 15d2, 668d, 8c20, cefc, 2e6f, 1b09, 4b95, 92a9, 1658, 9e42, 1e1a, 87c9, 1edb, 9a90, 770f, b4f7, fb57, e1df, f21f, acadia16_152c11, fb79, acadia16_372w22, 0b06, ijac201513206p9, ecaade2013r_010s6, ecaade2014_011h2, 53f7, 083e, ecaade2017_291b, aa10, a106, 8b5f, 4027, 6797, ijac201614309n6, e3b2, b48b, 4a18, 8f20, f44a, 8dc2, sigradi2014_345t8, f6e2, ec95, 2ad7, 7c65, e15c, 1361, acadia15_343f14, 05fa, ec3e, 8838, 3f87, sigradi2016_484oo, e1d5, 5a01, dc4d, d2da, ecaade2016_223k59, 7099, ecaade2017_199vv, ee6a, 9432, 4922, 40be, 0f7d, dcf2, b60b, 7af7, 2134, 2536, 561b, 99cd, e172, 05ff, 413d, cca2, ecaade2017_184kk, acadia16_10f1, adfd, 5663, 3d95, 29ce, sigradi2016_815pp, bf75, daf1, 0182, f7c9, acadia14projects_111j, ecaade2017_210u, edbc, 2032, 18bf, caadria2017_067i21, 35c7, sigradi2016_770r, 6831, df82, caadria2017_094t25, bedb, 577d, 0a68, acadia14_43ad, 3a89, 0fe1, caadria2016_673w28, a3a0, ijac201513205b8, 87d4, 5e10, sigradi2013_387v, d899, b6ec, 3b6e, ecaade2017_079s, ecaade2017_108x, a4bc, caadria2015_108v16, 3b89, 4a2f, a3ed, 27c2, 8f75, d5b6, acadia15_203m8, c10d, 21b7, 7b61, ea60, 545e, 1364, 9dc9, 1e0e, ijac201412201a1, 3d18, c736, e387, ca4d, ecaade2014_111t25, ce93, 7118, 4eaa, 3a17, 86c6, acadia16_8b1, 727c, cd6f, 2100, c749, b7e7, 9cae, 55d1, 9df1, ddad, 8139, 122b, 00ed, ed4b, c064, a2a3, 7dcb, 698c, caadria2016_033t2, 37a7, 69b6, ijac201614208a13, ecaade2017_079bb, f4de, 06bb, 3208, bdfb, b558, caadria2015_049w5, 9652, 230f, caadria2015_086i13, sigradi2014_293w4, 39a9, 8b76, 838a, a6b3, 31ef, afbf, cd79, 18d9, a7c9, acadia14projects_167ab, sigradi2015_2.213v1, 8704, bae1, 6e05, ecaade2014_094k22, 514e, 5360, 30a5, 350b, caadria2017_027n9, 8f01, ecaade2014_052i13, 5dab, ecaade2017_215c, caadria2017_136s36, ecaade2016_105c29, f53f, 0342, 518d, eccc, acadia14projects_247j, 087b, caadria2017_174d42, 647a, 678a, 8bb2, 3f4c, ef4f, 0612, 1c3d, sigradi2014_023z1, 172c, e3ed, 548e, ecaade2014_089o21, a1ef, 29d2, 1685, b4be, f1ce, 25ad, ecaade2017_164v, bb58, sigradi2015_10.378d23, ff6b, d8c0, b661, 4e7d, 59f7, 89d7, f845, c861, 5989, bf13, b7ef, 13a9, 7ca5, caadria2017_033n11, ac4a, sigradi2014_266e2, b444, sigradi2014_267m2, 22cd, ecaade2014_157z38, 320e, fdfa, c423, 7d74, 8286, 0ea5, abeb, 8bb9, a7e1, ab20, 7900, 8f89, 7210, acadia15_431v18, f6f4, 594b, 7c87, 6e84, eb32, c648, ijac201614303r2, da10, 4539, 38a0, acadia14_291aw, 334a, 160b, ecaade2017_051q, 70aa, 1151, 8bc5, 38ab, b881, 217b, 37e4, caadria2016_651e28, caadria2015_168m25, efed, 46bf, sigradi2016_467t, 298f, d5aa, 428d, 3441, dfee, 932e, 2607, ecaade2016_033y8, 8c70, ac70, sigradi2016_625d, 473c, bf04, 4417, ecaade2015_325y70, 9450, 5ddb, b867, ed20, 8f80, sigradi2016_399f, sigradi2013_386l, ijac201412405s8, 1121, 2491, 8e77, b712, b4d9, 189b, 1078, 8983, 3c10, 1269, 7be3, fbb5, ff4f, 9c69, 5c7e, e517, e8f5, acadia14_517p, 8641, ae71, ecaade2016_104p28, de7f, 2225, ecaade2016_144f40, d4f7, 6821, 6947, ecaade2017_006kk, 22b2, ddea, 13da, 0196, caadria2017_124z32, 5c7c, 010b, efba, 4548, 5035, acadia15_343a15, 6fcf, c335, ef45, 86fa, 12ee, 94e9, ef13, e709, 7bf3, 3679, ee7d, ecaade2015_77a15, 2779, 5a88, f8a4, fa94, caadria2017_129x34, 7e19, 3bbd, aef5, ijac201513105c4, 1bbd, 1de2, 720c, 2397, caadria2017_023u8, ecaade2017_170xx, sigradi2014_265o1, ecaade2014_089n21, d8f5, 7363, f1eb, cab9, sigradi2013_10a, 9b80, 8129, 7972, a109, 39b2, ecaade2016_147y40, 9a67, ddcf, 80e3, 1307, 6ade, ecaade2016_223l59, 1b77, 6849, a231, ecaade2015_38l7, 869f, acadia14_199ak, df59, 91c4, 3eee, 8660, e865, d147, acadia14projects_291a, ecaade2014_206m53, ecaade2017_jgoj, 8071, sigradi2014_347j10, 9483, 7a52, 349c, 5d03, 00c2, acd9, c764, 33f8, ecaade2013r_009m6, 34e8, e588, ecaade2017_124y, efa0, e680, a2a8, 27f8, 067c, sigradi2014_045x3, ecaade2017_057k, 30ed, sigradi2016_375h, ecaade2017_044kk, 3f64, 64fd, a348, 6957, sigradi2015_9.152x16, 6825, d650, caadria2015_004r1, 778c, sigradi2016_615x, dc23, 2e75, 379c, d024, 16c3, 06b8, caadria2015_004n1, 8f28, ascaad2016_045x18, 8be0, 0042, 7ffb, 35c8, a040, acadia16_344w20, f278, a60b, 71b3, 78e2, ijac201412303n9, a61a, ecaade2015_87v17, a591, f221, sigradi2015_8.186g13, 59d6, efb5, 2e01, 32ec, 227f, 9d8f, d380, 202d, 361b, 901d, 6b40, 1cf5, c34a, 87ba, acadia16_140g10, d2e3, a505, d061, 15b5, 824d, e0e8, b242, 65bf, ff37, 1efd, c3db, ascaad2016_007t3, ijac201412407e1, fcbb, 1a6a, af7b, 672f, 8930, 9d4e, ecaade2017_232d, 7a58, 5e1a, 3d8e, ascaad2014_013b7, da81, 6ec5, 8ed6, fad9, c1c3, acadia14_699n, 51a7, 9f8c, d0d2, 9768, ascaad2014_017u9, 34a5, f859, ae74, 090f, 8957, 5e34, ee82, bf7b, ecaade2016_098b27, 39a8, a141, acadia14_463g, f2a0, aaa1, d4eb, c71a, 5413, caadria2016_809a34, ed23, c4df, acadia16_224r14, 7633, 2e21, de12, 3f17, f56b, sigradi2015_6.329x8, caadria2015_015f3, sigradi2016_732i, ebfb, c93a, ffac, ecaade2016_057t14, e1c4, 347e, cc1a, f329, c803, 3952, df4e, acadia14projects_365ak, c8d2, 672c, 5dc1, 9b0b, 0ce4, 6b25, ecaade2015_64p13, caadria2017_031l11, 147f, 07d8, 03e9, sigradi2014_265u1, bcf7, ecaade2014_138k30, 1863, b3b8, 7575, 9a33, 3c39, ecaade2017_201qq, acadia14_589j, dc3d, 9ead, 019d, ecaade2014_186b47, 406d, 035a, 1d71, 7b57, d688, 89af, f7f6, 95c6, eec6, 8c64, ecaade2016_033f9, eff9, 944d, ecaade2015_77x14, f0fb, 3c22, a2e6, sigradi2016_484m, 5214, 8c45, c9d3, a948, d90e, ecaade2015_230l52, fe30, eb46, 04a0, ecaade2017_053zz, ba04, ecaade2015_200g43, ecaade2017_152ss, e37f, 2ea8, 5a54, cf54, e096, da71, 5a6c, 077e, 9ac6, b0f1, 0d55, sigradi2013_267u, fa05, 4460, 457f, d626, c054, 6bbb, f6f1, 6d54, sigradi2015_11.8r23, 1247, 9759, 5f0f, ecaade2017_215gg, 556b, eadc, c3ba, 20c2, 4b10, 1e66, 05ea, ad3e, 06ff, d0cf, 733e, 091b, ae5b, acadia14projects_427ak, e7bd, 9ff7, caadria2016_229x10, ecaade2016_018k5, sigradi2016_408ee, 4097, ecaade2016_104o28, sigradi2015_8.264z14, ebea, 0e39, 71c4, 2ca4, 28aa, ijac201412204k3, f0a8, e72e, cccf, c5c6, eb7e, 1eee, c7d3, 7ba2, ijac201614105u4, 4c26, bbf4, 0487, 2a03, 448c, 754a, acadia15_483j21, ac32, caadria2017_079w23, a1c0, aaae, 5ea6, 8559, 564e, 2a00, 7896, ecaade2015_248x56, f44e, 841b, caadria2017_149d39, 8f6e, 0c78, sigradi2013_330d, acadia16_140j10, caadria2017_124m33, 3c66, f188, 469c, 8cd3, ecaade2015_207l46, fad0, aa47, 4fae, 68a6, acadia14_339ax, 3e56, 53ce, caadria2015_010y1, 91d3, acadia15_407i17, 6c91, a929, ecaade2015_55g10, 898d, 7786, dd81, 3203, 5127, 4604, c1b0, 9c7a, ea74, aed9, sigradi2016_409ff, 18bc, 849b, da66, ecaade2015_248w56, a7de, 7114, 27c5, 1d78, dd7a, 9a21, a915, 837f, 0bb9, 9cfb, 364e, 3642, b170, 4219, caadria2015_246x35, 5afd, a2b2, bf43, ecaade2017_220ss, d6ed, fcd2, d3da, 2d14, caadria2017_174p42, f2b1, 33e4, 255e, ecaade2017_301x, 9353, acadia16_478c28, 6096, 9032, d5ac, 28a6, 1d36, 809c, 8a32, ab68, 2516, sigradi2014_281j3, c693, e34c, 409f, ascaad2014_033g1, caadria2017_123n32, dcee, ecaade2014_072u17, b6e4, 0975, ijac201412406i9, caadria2015_126z20, acadia14projects_339ak, ca9a, ae59, 44b5, 3837, 86d0, ascaad2014_028t7, c7e7, ijac201614403o2, ascaad2016_038d15, 25fd, abf4, d0c7, 3b51, 8d8d, 60e4, caadria2017_002h1, b5bb, e000, 7246, d5bc, ascaad2016_004n2, ecaade2014_019k5, ecaade2015_38p7, fae4, f4db, 820d, 32fa, 0345, 3eea, 637f, d355, 95ae, b1d4, caadria2015_218s33, 5588, 446e, daa8, 4940, c4dc, 7dc2, d507, f5e3, caadria2017_129z34, 8949, ecaade2017_152a, 02d8, c9e3, 6df9, ecaade2016_102t27, 5271, acadia15_357z15, 7860, c908, sigradi2013_303n, ecaade2015_92z18, ecaade2017_229ff, 128f, fbb0, f0cb, sigradi2014_155x3, f618, ijac201513201m5, bc9c, acadia15_251j10, 33e6, ecaade2017_003m, 4b18, f3b8, 6156, dff5, 2116, 36f6, a0e5, b389, a8d3, e4ff, be36, 0c39, af49, ecaade2015_83h16, 5a25, 1e5c, 81a4, aa7d, cdc5, sigradi2016_399c, 5aaf, ijac201412304c1, ecaade2017_087r, ecaade2015_101e20, ijac201412303s8, ecaade2015_298i65, ecaade2017_021g, sigradi2014_329v6, d03f, f922, 967d, ecaade2017_027d, 4c96, ecaade2015_77d15, caadria2015_156i24, 3ebe, 9971, 3e54, f858, 4e4c, sigradi2016_399d, ijac201412304h1, 2e4f, ba4b, sigradi2013_364, 6acb, 336a, b783, 3cf6, 6081, bb91, ecaade2014_132j29, 18fa, dbbf, 404b, fbb9, 2b59, ecaade2017_309rr, 36e1, f15a, ecaade2015_25i5, 3bb8, 05e5, bc99, 128c, 0940, sigradi2016_595dd, 6b68, c63b, acadia14projects_63c, caadria2017_016d6, a664, caadria2016_713d31, ecaade2014_139c31, 06c7, cb68, ecaade2015_55d10, 8dcc, ecaade2014_153i37, cec6, f7bc, eb88, 0077, 06f9, ee36, 92c6, 8669, ecaade2014_084m19, fed2, ecaade2013r_006y4, caadria2016_631l27, ecaade2016_144d40, acadia14projects_111k, ecaade2016_068i18, 06f2, 6e42, dfbb, 8677, c69d, caadria2017_104v27, 766e, 06ec, 5b85, 66dc, sigradi2015_9.141j16, 5004, ecaade2017_156y, sigradi2014_345m9, 57fd, caadria2015_203r29, 1bec, 1c8b, 8883, fc28, baa7, 9406, 0104, caadria2017_132r35, 4300, ba71, caadria2016_839m35, acadia14projects_177ad, d812, ecaade2015_73b14, 5e12, fdb1, 2fc7, d602, a86b, 0c63, f95d, cd97, caadria2016_013t1, e5fa, 5c3b, caadria2016_703i30, acadia14_281ab, acd6, bd1e, ed73, 81cd, a48d, ecaade2015_202m44, bf25, acadia14_101n, 1cb0, caadria2016_539e23, ecaade2017_118gg, 50ce, 1de3, 4380, caadria2017_033o11, f199, cb1f, be14, ecaade2016_ws-dleadk68, 7436, c5ac, c482, sigradi2016_590i, ascaad2014_033e1, 4053, 2ef1, ed8f, 1472, 1ba2, f7fc, 8052, 3821, fb52, a46f, 5551, caadria2015_208d31, ef9f, 3e11, f90b, b523, a2a2, f144, 931f, caadria2016_713e31, ijac201614208d14, 0de9, 0145, 0da7, bdb6, 299f, 4928, caadria2015_122h19, ecaade2016_119v32, sigradi2016_669aa, 7f3f, 836b, a950, 7695, a5a7, ba64, ff85, 7f86, 0618, 998e, 1921, 3281, ffb8, a4d8, ebcf, 0cb4, f92c, 5dd7, 2faf, 3347, cd40, 80a6, sigradi2013_387f, ecaade2015_118b24, 237b, 6e36, 25db, a0eb, 0a82, caadria2017_063w20, sigradi2014_291r4, d3d2, 801b, d078, 156b, ff19, 0cd2, efb9, ecaade2015_171u36, 410a, 5b80, ecaade2015_248o56, acadia14_125y, 0502, ac43, 3394, ijac201513102n2, sigradi2014_283u3, d94f, 07d7, 5c0d, 95fa, 0fbc, 5393, acadia14_473at, 8455, ec44, acadia14_579j, c218, dd51, ecaade2014_120f27, 3cab, f450, b0d8, d0c4, sigradi2013_397c, acadia14projects_627ak, fe7b, 60d6, bc7c, 38d1, cfd8, 69d4, a03a, f9be, ijac201513104r3, 5a8e, 304d, 17d0, dbd4, c083, d06e, a7c7, ecaade2016_154l42, 16bc, 43cd, 0c1c, d1e8, c032, ijac201412303o8, d4b0, 7dcf, acadia16_362s22, caadria2015_081f12, acadia14_655x, a3b1, bb5b, aca3, f8bd, e7fb, f30f, da86, efa6, 2f62, 6d00, 7ad3, acadia14projects_427al, cfbd, 6286, ef50, ed45, ffc8, 5dba, e4ca, 4dc1, 23ff, 5bb9, acadia14projects_53k, faf9, c450, sigradi2013_390t, 6814, f66a, d70b, fe55, fae7, 6ab8, sigradi2015_3.9a2, ecaade2014_030k8, 3126, sigradi2016_732b, 1e65, 69c9, 6e60, caadria2015_170r25, ac2c, acadia14_699o, 5910, f2a1, 493e, 5752, 553e, ecaade2015_222c49, caadria2017_043b14, 4702, ecaade2014_071z16, 4264, 9e7d, 8b5e, c41c, 5aff, 7d68, 24e7, 7afe, sigradi2016_732h, fa87, be2e, b984, 721c, 4a66, 6d76, 0cf0, 67ec, ecaade2013r_017a9, ascaad2016_023d10, acadia15_137e5, d595, 6529, 5dbe, 321f, acadia16_470r27, ecaade2017_056c, bde1, 1c64, a7d6, c04d, f82c, 6ffc, sigradi2016_590d, d9ba, 1af8, 82ed, 0711, 838b, sigradi2014_151c3, 2aa4, ee08, ecaade2014_016f4, caadria2017_163w40, 6446, caadria2017_043g14, 0161, 2557, 7538, ce7c, ecaade2016_152p41, sigradi2013_244p, 0372, 5420, sigradi2014_282o3, 34c7, 532e, 1597, 8c88, ecaade2016_046a13, 77ee, 90d9, 6f99, sigradi2013_91m, a102, 4d61, d31c, ecaade2017_049xx, 57c1, ecaade2016_163b46, 3d63, 4ade, d8e0, c9ac, a029, ecaade2014_176o44, 4049, bb2a, 6313, 5bdc, bb9e, 6d1d, ecaade2014_144y32, f87c, f483, caadria2017_096m26, caadria2015_208i31, 03b9, 5062, 07be, 7065, 7cfb, 5ca5, edf4, 21df, 9fdb, f414, ecaade2015_202k44, df2b, dc63, 171e, 54bc, 5432, 604a, e1e9, de72, sigradi2015_12.297f28, 0a7e, f017, c84e, ed25, abb4, cd7f, e2ff, a69c, b973, 2a47, 1133, 3c59, 6279, b966, 712c, 66a4, 3245, c6e0, a9cb, b4e1, ecda, 393d, 5d5c, 27df, 61ec, caadria2015_218v33, c917, caadria2016_467t19, caadria2016_415u17, 1c88, b27d, 81f2, ecaade2017_215z, 127e, 908e, ijac201513201y5, 400a, ecaade2015_237p54, 4af9, ff5d, 9009, 5fca, fd39, fd16, 8719, 87f8, e25a, 3eb6, d6a2, 9639, 8a71, 0275, e6b0, aa6e, sigradi2015_10.140j19, sigradi2014_144a3, 87dd, d608, ecaade2017_301l, ecaade2016_130z36, 2acd, 2c55, ecaade2015_304c67, caadria2015_139h23, 3d1a, acadia16_280p17, ea28, caadria2015_012g2, 2c9b, b658, 3300, 9fa5, 1d14, a6ad, d24f, caadria2016_229y10, 3c64, b9fb, 98ad, bec9, ecaade2014_167p40, caadria2015_049a6, d1bc, afae, f49a, 8f30, e8d1, sigradi2013_303g, ebb3, 7ecc, caadria2016_209b10, 3eed, 25da, 556c, 20f1, 8b1b, de66, 61bd, 7004, 1f3e, 3357, eb41, f387, acadia14projects_291au, aa30, 0b31, 8ef3, 3c7c, 9520, 468b, bd5b, ecaade2016_215z54, 4a1e, ffb2, afb8, ecaade2016_110h30, e8df, acadia16_344j20, 78e1, 37a9, ac65, 73dd, ijac201614104x3, 0a17, 1b4c, 2699, d9f0, 3ccc, c963, 5997, 784f, ea0b, cb2d, 9b1a, 1c2d, 4f9c, ecaade2014_014d3, acab, 1a21, ijac201412303x7, 16cf, 5a16, fedd, caadria2017_001a1, fd1a, 6f84, bbde, 80f0, 7f85, 8bf8, edb4, 02c5, 52b4, ijac201412305w1, 0f71, d548, ecaade2017_274z, 1163, b550, 9e3d, 1212, 4ff8, cf73, sigradi2015_8.289d15, 08dc, 7781, c0a0, 972b, 8664, 62eb, ijac201412306v2, 5544, 07f6, e85e, 1a46, 8863, 89f9, acadia14projects_691ay, cd27, 255b, fcaa, ecaade2015_265r58, e642, a838, 8186, acadia14projects_531y, 9e4c, 03df, sigradi2015_9.152l16, 0040, 5e21, 8d68, bfa0, cc0f, aa78, 20cc, ecaade2017_048x, caadria2016_167m7, 082d, d2ec, ascaad2016_045b18, c820, 4ca2, 0ec8, 6f0f, 52dd, ea2b, 83a8, a403, caadria2016_517v21, 5380, 4d0f, 8b89, 7cda, 6f95, 8af9, ijac201614105o5, 3bc8, sigradi2015_10.7g18, ddef, acadia15_497k22, ecaade2017_215hhr, 4813, 6e11, 26ff, 138b, c758, c072, 719b, ijac201614304y2, f051, 2acf, 7da7, c518, 256e, 173e, 3e8c, ecaade2015_53k9, 34d3, 7be5, b00f, 6b4d, ecaade2015_253y57, 540c, 1b0f, ecaade2017_305e, d1b0, 2bbd, 8156, 18e4, d98d, 8ee7, c79f, 4e95, 0f09, 88c9, 3a26, b200, 4c43, 5ed0, sigradi2015_3.268d5, ascaad2014_028n7, 7470, a80c, 9d1b, e3c0, 3032, a90a, 21da, caadria2015_170n25, 1dc6, 2455, 1ca0, 60cc, b312, 43ed, sigradi2015_8.186h13, d7a8, c1ab, 162c, d9ea, ecaade2016_tkoh67, acadia14projects_23ad, d13b, 5928, ab95, f165, 513e, ba3c, ecaade2015_240t54, sigradi2013_289m, 1f21, ascaad2014_026v6, 7c21, 6257, 77fe, ecaade2015_285h62, eaa0, e59b, acadia14_63ar, 3984, sigradi2013_117i, d8bf, caadria2015_126c21, 1b78, edc8, ecaade2014_168b42, 417d, caadria2016_507l21, 4090, 3f34, caadria2017_174g42, a732, ascaad2016_058f23, 1974, acadia14_145n, 338f, 138c, acadia14_365an, d4e4, f95c, sigradi2015_11.222s26, 7573, d085, 3ec5, a5bf, fca0, 9240, d318, bc37, de01, 58e8, ecaade2014_240p62, cf3c, ea9d, f806, 961e, ecaade2014_162t39, e09c, dd3d, 43c8, ijac201412406j9, 51c6, dbe4, sigradi2014_123t9, ecaade2016_120d33, b611, 87d0, acadia14_43aa, ce76, bb3a, caadria2016_013r1, 24de, ecaade2015_144f31, 9ad5, 376d, acadia14_445ak, cf22, 6915, 4a12, acadia14projects_63b, acadia16_98l7, a771, 464f, 8913, d1ea, e78f, 7d0e, 21c0, 70eb, ecaade2017_041t, 7fcc, ijac201614407s4, 66f7, fe05, ecaade2017_240y, 32b6, caadria2016_373h16, b2ed, 62bf, 1dee, 9f52, ecaade2016_217r55, 3504, ecaade2015_317d69, 6166, 4a25, d5b8, 1137, f214, acadia14projects_681ak, sigradi2014_068y5, d6db, 6d14, ad2e, caadria2017_017o7, sigradi2016_571rr, 72e5, a763, ecaade2014_168k41, b1ba, ecaade2015_171n36, ecaade2015_138h27, 5bc7, a026, 4da9, ecaade2015_130f26, ecaade2016_032p8, ecaade2013r_003k2, 6037, 819e, 3a40, f993, 6082, ecaade2016_163g45, acadia14projects_375n, caadria2016_445b19, ecaade2015_180n38, ecaade2014_149k34, 28fd, 2aef, 2956, 6b3c, 7675, 53eb, 2fc0, ab4f, 3f0b, 28c3, 8dcb, 5518, bbd0, 69b0, 35d2, cd13, 57dc, aa0f, 37b1, d286, 4bd4, ecaade2015_243u55, 9d22, ea47, a7f5, 1ec8, ecaade2017_083ll, cd7a, a6f4, 9705, fe8f, 5348, c856, b797, 3966, sigradi2015_12.297o28, 2b08, 296e, 583f, cd2a, 0c4d, 8b18, a00e, f143, 32c4, 07c8, 31b8, a0ea, 9fab, 4fd2, 358f, f6a2, d1c9, 7b4b, 426c, 067e, ijac201412404i8, 0a05, 0127, a669, 17b3, c521, ecaade2015_114x21, 2f79, 86bf, 4095, 85e6, e619, f412, 849e, 9b07, acadia14projects_473an, b623, 84a5, 4289, acadia15_381t16, ecaade2015_325d71, 7084, 75e5, 9f92, ecaade2017_029hh, 0dbd, 19ad, 4781, e2b6, 7f4f, 4e14, 07a9, ecaade2015_235s53, fa1e, acadia16_88s6, sigradi2016_690g, e54c, 3755, baa4, 89c1, 4b97, acadia14projects_219e, cca0, 4ba1, ecaade2015_230m52, caadria2016_033z2, 4247, a59f, 8cc1, 394a, 699f, 6fd4, sigradi2016_814zz, 62ef, ecaade2014_031r8, caadria2016_435j18, 1202, acadia14projects_681ag, caadria2015_070u8, 911a, a535, caadria2017_056e19, d625, 88ea, 9682, 5b51, sigradi2016_537b, ascaad2014_019t2, ecaade2013r_017x8, b2a7, fd51, acadia16_140r10, 53bb, e74b, 7451, ecaade2013r_005m4, 5963, b403, bd9b, 3286, d104, 201c, caadria2017_115p30, 43fa, caadria2017_046u14, d8a2, ecaade2015_317g69, 066b, a852, 6fe4, 91c6, ecaade2014_014x2, ecaade2017_215r, f93a, ca0e, 7f1f, acadia14_199aa, 965b, 40f5, 41bb, 89b2, 4c23, bfb2, ce90, d240, fbcf, 74ba, 8d32, e299, 9eff, eedc, 9504, a559, 074f, 653d, 64c5, ijac201614208s13, 0b09, d62e, c44c, 7e38, bf94, 859e, 1871, ijac201614403t2, acadia16_432v25, ecaade2014_208c54, acadia14projects_609as, c36f, e621, 6a27, ecaade2014_153m36, ijac201614407p4, a90f, e284, f492, 3b46, c5fa, 3861, ac59, d826, c667, a375, 18ce, acadia14_671t, 00ec, 9d24, c016, b4d6, ecaade2016_tkoy66, 7e59, 7f62, ascaad2014_002l1, c03d, 67b8, c5d4, 0cdb, 70c8, 4e50, 3beb, 8476, 280d, bdef, ascaad2014_027i7, ecaade2017_271g, 4fd9, ecaade2017_282k, 1f51, 2f27, bf71, 320d, 7c3c, 2929, 224d, 7664, cddd, ecaade2016_099h27, ascaad2014_004n2, 5320, 9376, d5df, ecaade2015_37e7, 881c, 5e11, 750a, ascaad2016_001e1, ecaade2014_014y2, e571, 8208, acadia14projects_131ap, edca, 98d8, acadia14projects_145ak, 1027, ascaad2014_013t6, ca85, f746, f650, b537, ecaade2014_108h24, caadria2016_219g10, sigradi2015_11.142b25, bd05, e913, sigradi2015_8.189n13, 4450, sigradi2014_075e7, 486b, 4b96, c9e0, bfc2, sigradi2013_30, acadia14projects_637af, 9266, a12f, 47f6, 3d27, acbe, 72f9, b3ad, 7bed, 0288, a1cd, 3190, ecaade2015_170m35, 7cb8, acadia15_47k1, acadia14projects_539a, ecaade2014_225l58, 31cc, 1411, 709d, 5a60, 0f63, 9edd, 1879, 11b9, d320, 845e, ecaade2017_116h, caadria2016_631f27, 22c5, ead1, ijac201614207u11, 7476, cfa5, 9ba1, fd1b, 0ff4, 8029, fcf0, 9d0e, 3739, acadia15_451s19, fb40, ecaade2017_026oo, 163e, 7364, 6a80, 5bbc, c1c6, 1a12, cc29, 564d, 83a9, d5e7, 5cf1, 6b20, b192, 8e4c, sigradi2013_101m, 8e66, 6643, 8c42, a52e, 3bdc, 69cb, f31c, abc6, ecaade2016_084h24, bf46, 0d2d, ecaade2014_237c61, 7a59, ijac201412303i9, 07ee, fd71, b699, acadia16_140x9, 5143, caadria2017_145j38, 4442, 53b8, ecaade2014_042k10, 9140, da2c, f232, b9bd, sigradi2014_021p1, 220b, ecaade2017_249xx, 6380, b8b0, ecaade2014_143v32, 3fb5, 019e, 4e57, acadia14projects_435ak, 415f, 7d63, 5ea5, 8fc7, 327b, e55c, 5460, ecaade2017_240t, sigradi2013_96, 83ce, acadia14projects_565k, f928, acadia14_445ad, ecaade2014_132i29, fc0d, a128, 65ce, caadria2017_174v42, 25bd, ascaad2016_008h4, 8f12, 282c, ijac201412402b5, sigradi2015_8.239d14, sigradi2014_097p8, 5493, c7d0, acadia15_185o7, 9a5e, 9a57, 161d, ecaade2017_172ii, 5bb1, 7f65, 52bc, acadia14projects_473ap, 041a, b134, 2c52, eca4, 3de3, 93a6, 5784, caadria2017_104x27, ecaade2017_252l, 0851, caadria2015_124d20, c85b, ijac201513301x9, 8a8c, 9ce8, 0a75, sigradi2016_483hh, 6012, 4992, d911, 5b64, 73fd, ecaade2015_171h36, c80a, caadria2015_206y29, d1b9, ecaade2016_087t24, 4c5b, a597, 2ae4, 4145, ijac201614201z6, 11e0, aa45, a437, bb83, d2a9, a2fd, aa0b, 8962, e6b8, ea5f, e7dd, af6d, 73e6, 8836, 621d, 1f33, 22b0, 1ef4, 4987, f74f, f4af, ff96, ecaade2017_198n, sigradi2014_132u1, sigradi2016_625nn, d388, dd04, 55f3, 04a1, adfa, 5aed, d530, 7e48, caadria2016_549o23, acadia14_661c, 354c, 860f, f04e, a791, eb00, acadia14_153al, ee69, 9cc2, f8e0, ae98, 0ab8, ecaade2014_066j15, sigradi2014_132s1, 4af4, d64c, 5dbb, 733f, 065a, 8874, e71e, 45fc, acf1, da8e, ecaade2016_225z60, ecaade2014_052k12, 2224, efb1, 32e3, 785e, 8a8f, 15e7, ecaade2015_229a52, 614a, 6eaf, 20e3, a075, ecaade2017_105nn, sigradi2013_386n, ecaade2016_bkom65, 8c7f, cb96, e09f, 800c, ecaade2015_207g46, 031d, 4f06, a792, 1beb, caadria2017_185x44, daca, 8f1b, 99be, d93d, 23f0, 76e1, ecaade2013r_009d6, 5376, 27ae, f093, fb80, 9f83, ecaade2013r_015t8, c4e4, f526, 97b5, ecaade2015_148m31, ijac201614208i13, ecaade2017_232g, 439e, caadria2017_015z5, acadia14_453j, 22d1, b1eb, 1db8, f59e, ascaad2016_002j1, sigradi2015_8.186l13, fc3e, 3f3e, ecaade2014_157b39, c829, 4c86, 58a5, 815c, 6c86, acadia14projects_497u, caadria2017_063b21, 9cdf, 1d22, 8b2d, 492b, 9296, 5a2e, c4f4, ecaade2014_112c26, 0d05, 4f63, caadria2017_134z35, 4016, 0583, 3fc7, 3e25, 18f2, caadria2016_229l10, 9381, acadia16_460u26, acadia14projects_661n, fe3a, c028, c619, a506, 391e, acadia16_130l9, 50fd, ecaade2015_287p63, 38a4, ceb8, b3c3, caadria2015_208g31, ffc5, 9947, aa67, 840d, 6772, 8aae, de30, ecaade2016_222x57, 0ed9, ecaade2016_094t25, c84b, 379f, ecaade2015_227m50, 9ed8, d745, 700d, ijac201614202g8, ecaade2014_168o41, 2cb7, 0379, 0eaa, e8d5, 0e55, aea9, ijac201412302t7, acadia16_54z3, 1162, 6135, c786, c486, 643a, 7aaf, aa09, 98d5, sigradi2013_386a, ijac201513204t7, 2d2c, 8735, 7da5, 96ef, 1ccb, d79c, e2d1, 1f03, 1ddb, c2e3, 7f1c, 866d, acadia14projects_177aa, 9292, 8a5b, e29b, 0d35, 568c, ecaade2015_237m54, 2c7b, ecaade2014_052b13, 7f05, 1425, 8243, fa58, ecaade2014_173v42, 6688, ef67, d8db, 2e16, 7db7, 9874, 91f5, bd59, 350c, caadria2017_057x19, 087a, afee, 18d5, 9d2f, ecaade2015_248i56, 4222, 9d43, d70d, ecaade2014_010x1, ecaade2017_023q, a006, ecaade2014_011i2, 6344, fb15, c78f, ascaad2014_017c1, 1d41, acadia14projects_43ae, f9cf, 6e20, 519b, d426, 742a, fc7b, 1a67, ecaade2014_180t45, ea89, ascaad2014_025l6, 2bb6, caadria2015_218z33, 5764, f957, 3235, 4d59, 5855, 6ef9, ecaade2016_057p14, 6a57, 9ade, af69, 8100, 8a4e, 087f, ecaade2014_214p54, fdb8, 34c0, caadria2017_104c28, 3b1f, acadia16_280r17, ecaade2014_191s48, 9c9e, d0ee, caadria2017_005n3, ijac201614201e6, e747, 3142, 0f88, b555, 1e08, sigradi2013_189, 6ed9, 7194, ecaade2016_208s53, sigradi2015_12.297e28, 57b5, fd91, 574d, 7414, b7e4, ecaade2015_237l54, aa69, d576, 4494, 920a, a30e, b168, ce3f, 77ab, 04cc, 31f5, acadia14_445al, 7a13, bd02, 8ebe, sigradi2014_347s10, ae6a, 683b, 859f, e87e, ecaade2017_077c, da9c, 4e4d, c1ee, d8f9, a18d, b3e2, cb19, 0d4d, acadia14projects_339at, a3b8, a9f8, ef3b, b6c1, ddfa, 32dd, 0d4f, ecaade2014_141f32, 1a5d, 432f, a643, 5607, 5ae7, f57c, ecaade2015_170l35, a0a9, 4cd3, 505f, 2b1c, 4944, 6edf, 53b6, e6ec, acea, 1f0b, acadia16_270y16, c49b, sigradi2013_98z, 4530, 3fd6, ecaade2017_253v, 4da1, 7260, d170, sigradi2014_197c7, ba8b, 846d, acadia14_117c, 5952, 0b0d, a3ba, ecaade2014_187f48, caadria2017_005a3, caadria2016_703f30, 717d, 01dd, caadria2015_043i5, 3e94, 6071, eccf, acadia14_63af, 182f, 4f1a, ecaade2014_070u16, ecaade2015_21w3, 7de2, 7086, caadria2016_819s34, 056c, cba5, c925, ecaade2016_237f63, e8b6, 0167, 9073, ceda, 7011, ce63, 25f8, aea3, ascaad2016_004r2, sigradi2013_389o, caadria2017_101k27, a72b, be0a, 7778, ijac201412301d6, 55b1, 33c6, 90a3, 63ee, 1d93, 5e3b, ecaade2014_233e60, a753, c173, 9080, caadria2017_051a17, fc06, 9235, 2e8e, ecaade2017_023hh, 0581, 78a5, 2e83, b5cc, 9392, 39e1, ecaade2015_118u23, cdb3, 761f, ecaade2017_230tt, 380c, sigradi2015_sp_4.275v29, 7abf, ecaade2015_336x72, 2816, 9322, 5195, 1e19, 5dc0, 16da, ecaade2017_094m, 4a29, ecaade2016_140j39, acadia15_443b19, 5c6b, 6e12, ecaade2014_010n1, 4786, 825f, ecaade2014_080e19, 1fde, c47a, b41e, bfdc, 81b4, sigradi2013_243s, 9202, 9921, bc1f, a118, caadria2016_167a7, ee5d, b59d, d030, 9710, d1a1, ascaad2016_031i12, ijac201513103y2, f2fe, 20aa, 863e, f7e2, 7c53, 9ffb, ce3c, acadia16_116s8, d809, 5f7c, 6020, 048e, ijac201412401w3, 020a, 54b2, b91e, 7b62, a4b9, acadia16_488v28, a10c, acadia14_531n, 59c9, f765, a209, 0217, 13bf, 9398, 617d, bb87, 555f, f893, fdcb, 4493, 1699, 75ad, 45ff, c83b, 9fbd, ecaade2017_032l, 554c, 9a6f, db3e, d303, 12b0, acadia14projects_619aj, c112, 9316, 214a, ascaad2016_012u5, a503, sigradi2013_379, f373, acadia14_699g, sigradi2013_327r, 6291, 8905, a62c, b4f3, ijac201412203k2, a76c, acadia14_565p, fbfb, 948e, d26a, c497, a516, acadia14_53j, ecaade2016_ws-intelligenta69, ef35, sigradi2013_393s, 3b42, ecaade2013r_013a8, 408f, 713e, sigradi2016_686vv, 77d5, ijac201513206e9, cca8, ecaade2013r_009o6, 2660, acadia14projects_101n, aab0, 842e, 7998, 49b3, 4630, 32aa, 4f72, 34c1, 247c, ecaade2016_224a60, 8c77, fffd, 11ab, 6244, ecaade2016_079t23, 76b5, 255c, caadria2016_353z15, ecaade2017_090ii, 827e, ecaade2015_144c31, b75f, ab86, 6a7a, caadria2016_735v31, 0f94, 4d04, 4b3a, caadria2016_157m6, 62be, sigradi2013_303l, 49bf, 0152, 5ddc, ecaade2016_216f55, e907, d2d4, 38ff, 17ed, 537c, 8647, 97a2, 3d7c, bfa4, c51e, 7cb4, 7be7, ijac201412305m2, d17f, ecaade2017_155e, 58a8, 021d, 8ac2, 8727, d1a4, e247, afaf, caadria2017_175a43, 3425, sigradi2016_773v, 1117, 82a0, ac4b, 5bbd, ijac201513201f5, 322a, db58, ecaade2016_007b2, d7fa, 2723, 9d49, b9ea, ecaade2015_177y37, ascaad2016_038t14, b34a, 9668, 15eb, da2b, ecaade2015_87z17, f633, 4993, ijac201513102y1, 3175, c5ef, caadria2015_010s1, 609c, 65dd, 4545, c32f, sigradi2015_8.186k12, b5bf, a1c9, 5ee9, 2139, 48e5, c345, e7d5, 469f, f1c5, 4611, 1c81, a0e6, dcf9, 9728, 7641, 2289, bb97, 096e, e20f, 8144, d797, 5d98, ae2d, caadria2016_333w14, f269, d257, ad82, 5b47, acadia14_681ak, 6873, 7c34, 5e83, 1aa6, 4fa2, dca7, sigradi2015_8.47f11, ecaade2015_268a59, 860e, 9a26, ac88, 80dc, 3a84, 75ca, f28d, df16, cbdb, caadria2017_009i4, 5c2a, b3ba, 72c5, 2f82, 0be1, ijac201614302k1, ab9e, 8bb0, ascaad2016_033a13, 4f1e, 7c0a, ecaade2017_041u, ecaade2014_157x38, 683a, acadia14projects_267o, 32fd, ascaad2016_028n11, b3cc, f916, 290f, 99d5, ecaade2015_196v41, 44a4, 8798, 33fe, 015f, 88c2, sigradi2013_390d, 9696, 6ed4, ascaad2014_017o1, a69b, 425e, ecaade2016_208r53, 17fa, ddf2, ascaad2014_017a1, d51d, f5f2, a4c6, c8db, 8183, 15ac, befc, 1949, ascaad2016_001c1, d927, sigradi2014_015i1, bce1, e16a, 47d5, ijac201614405p3, aef2, 31d6, 5b66, dec7, 8f5f, 2147, da75, 484f, 77f1, ecaade2017_039g, caadria2017_136m36, 0aab, caadria2016_003d1, fe81, ecaade2013r_019c10, 1116, sigradi2016_625oo, be79, ecaade2017_014qq, ecaade2016_140o39, 8346, 3f9f, a15d, d041, 7c3f, 6426, 1bea, ecaade2015_115y22, 22a6, f99a, caadria2016_663o28, 4bd7, 345b, 9ac0, ecaade2015_205y44, 52b6, 94e2, bfae, e8bb, 22b6, dd36, 1bfc, acadia14_647as, e65e, e6f3, 8199, f121, e9a4, e2d7, ijac201513306x12, 7c76, 1824, d35a, c98e, a50f, d9e0, a58b, caadria2016_363c16, ed47, aff0, sigradi2014_265t1, 6ecb, 0d78, ecaade2016_243c65, acadia14_661n, c08a, sigradi2015_6.387x9, e8e4, 7171, 5116, 9dad, ijac201513203a7, acadia14_661p, ecaade2015_200l43, sigradi2016_363ii, e1fe, f96c, b0c6, 6c8f, caadria2016_693a30, aab5, 6e19, 0941, d895, caadria2017_104p27, 95f3, 5e48, f97f, acbf, ecaade2013r_002u1, 99a2, be82, 1e2e, 6c29, 684e, 8e9f, d4d1, ba31, 291e, sigradi2013_390u, ecaade2015_327h71, ddca, 8aeb, db6a, 5a69, 49c0, ecaade2014_224z56, 028d, 4099, af30, caadria2017_155o39, c63a, sigradi2013_52i, 1639, sigradi2016_690b, 4454, bc75, a425, ijac201614208f13, acadia16_382p23, ascaad2016_009l4, c287, 533f, 8a0b, acadia14projects_601ah, 1156, 5816, b2bc, 58cc, caadria2016_467p19, dffc, 9c28, 4df5, 28ca, a6dc, ijac201412401n3, 7535, acadia14projects_479k, 3311, 3aa5, sigradi2015_10.220e20, a5b5, dfd2, ecaade2015_185u39, 8f76, d5f5, caadria2016_197n9, 3600, 68ee, ad27, ecaade2016_080a24, 94d4, c978, acadia14_445ac, e5d9, acadia15_57p1, 0bcf, d7d5, 3dc1, 0a3d, acadia15_333z13, 7aca, 210a, acadia15_195e8, acadia14projects_579ay, 19a6, ecaade2017_006jj, acadia14_237as, 6d3b, aeeb, a621, cc64, e46f, caadria2017_051k16, 4bfe, abc0, 97b1, 256d, 976e, b510, 2e78, e6a3, ecaade2016_158c43, e47a, d6c4, 4185, a011, caadria2016_197j9, 4f5f, b318, e7f0, acadia14_463k, caadria2017_165x41, be5f, 2786, 4151, 2f24, 066e, d62f, 315d, 7ed3, ascaad2016_037e14, 9495, a89f, 1bae, caadria2016_457g19, c262, ecaade2016_118a32, fbf8, 5b8b, sigradi2015_4.52m6, 8b69, 2161, 74ca, 3fc6, dc10, sigradi2015_8.239a14, b5d5, 90fd, 3219, 3a97, c78d, 215f, 677a, ecaade2017_027vv, ijac201412306z2, ecaade2016_018h5, d919, cf49, sigradi2016_484g, 5894, 212a, 2bfc, cf47, cc62, caadria2015_010a2, ecaade2017_173rr, caadria2015_220e34, ccb5, ef32, acadia14_619aj, c52b, fec7, eb51, 4a0c, 5eec, 2cb5, acadia14_435al, ffc3, c098, 6ef7, 8cc4, ecaade2017_192b, ca4e, 2559, dad3, b2c1, 571f, aff8, 5c08, fd76, 8105, f528, sigradi2015_4.219u6, a75f, ef10, 7530, ascaad2014_022f4, 5ab8, 3789, 7d97, 7443, ecaade2016_089a25, afa4, 5ad2, 58cf, 67dc, 3a47, cae9, 0ebd, ecaade2014_011j2, 2430, acadia14_257ab, 7cbc, 0d06, 20d3, e94f, 6986, ecaade2017_203kk, ecaade2014_137c30, 1bb1, c85d, b472, f899, 88d1, 400e, 90ef, 79c8, caadria2017_048c16, sigradi2015_9.152u16, ijac201513103z2, da51, 7545, 4553, 7b21, sigradi2014_330o7, 8f0c, efbb, 0825, 05b3, ef8f, c22a, sigradi2016_479dd, ecaade2016_095c26, 6259, 9da1, caadria2016_405r17, caadria2015_176n26, ecaade2014_070n16, 984a, ecaade2014_206k53, 6373, d1ba, c575, 8272, caadria2017_023b9, sigradi2015_8.47h11, acadia16_130v9, 2068, acadia15_469k20, ascaad2016_021w7, 56cd, 6df0, cd3e, 9be5, f3d2, b1e1, ecaade2014_038t9, 5dfa, 7e9a, 38bb, acadia14projects_409n, 40e0, 0ebe, 4e7f, d358, 152a, 933b, cb9f, 465e, 5268, 9e58, acadia14projects_699t, 21bc, 1e30, 9ec3, 6f15, 17c3, 4628, 76fe, 2285, sigradi2015_10.220c20, 511b, 0be0, 5fd3, 8e58, cdc7, 3fac, ecaade2014_239w61, c3d7, ecaade2014_147a34, ijac201513305j12, 86c2, 569f, fd54, 4067, c4a8, 9b21, 63b9, 9daf, 99c7, b3f2, ascaad2014_013w6, cc17, 6fc1, sigradi2013_117d, ecaade2014_157r38, sigradi2014_114k9, e55d, 7d29, f340, e4e7, ab13, caadria2017_070p22, 396a, 740b, 4e69, 097b, c9d1, 4e83, 071d, 71f4, 14ab, abc7, 6be4, e6e4, 0408, ecaade2017_019vv, af0f, acadia16_432x25, 6483, 0acc, ijac201513101g1, cb39, a5ca, c05d, b217, ea72, ascaad2014_001b1, 7fb7, 348b, 5c79, 1239, c319, 49ac, ecaade2016_167y47, e375, caadria2017_056z18, 70e5, 531f, ecaade2015_180o38, sigradi2013_359n, ecaade2014_104p23, fba6, eb09, 2a25, sigradi2014_330d7, 54f7, 542d, 7c48, 06bf, fa82, 4776, ecaade2014_182b46, f821, 77dc, 9727, sigradi2013_244n, 566b, ecaade2016_062g15, 12c3, e025, 48fb, 23a5, 8343, b64b, 4699, 765e, 9646, acadia16_184s12, ecaade2017_116i, 5dcc, 3a10, caadria2017_134x35, e4c2, ijac201614308e5, ecaade2017_129ee, 2982, ecaade2016_068e18, 9aee, caadria2017_174m42, 9517, 3325, 22be, 93a2, 347a, f474, 71e1, 4b7e, f0da, caadria2016_095p4, d294, 033f, ecaade2016_065w15, caadria2016_013n1, 9ab4, acadia16_394h24, acadia14projects_473am, ecaade2015_173l37, f9b4, f53c, ecaade2014_038b10, ef82, fc71, 1b2b, 3475, sigradi2013_194, 2f76, 7cce, ascaad2016_043f17, acadia14_153ap, 1139, 24e8, cf8a, e10c, caadria2017_016m6, 6376, 4120, 42e5, c427, ecaade2017_230a, ecaade2015_180l38, b42c, 5c8a, f9ab, ecaade2017_301g, acadia14projects_291ap, ecaade2015_169w34, 06f3, 8f57, 314c, be59, 0f8f, ecaade2014_201f52, ijac201513205a8, 34b6, 5dcb, 74c1, 9cb3, 45ac, 8bb5, da79, a9e5, 1f91, 0eb5, ecaade2015_144k31, aa06, 4eab, f308, adb6, ecaade2015_194y40, acadia16_440d26, cd87, 1844, e0f0, e28e, acadia14_661l, 9586, 9f6c, 0a51, ecaade2017_083pp, aa73, ecaade2014_104m23, a6bd, 9c2b, ef2c, a3ab, 66b5, 019c, sigradi2014_128f1, ecaade2017_302ff, ecaade2017_032d, 9af1, 6148, f9de, 766d, c65a, 92e4, fd2a, 1e22, ecaade2015_61h12, cb72, a646, ijac201614306a4, 7e1b, e0e2, 11e1, 7051, 6330, c6f0, 9372, f1f6, d9f6, sigradi2016_771u, f4b9, d48a, 7aa8, 73b1, 3f2c, f91b, 2cfe, 498a, e782, 4532, 2402, f86d, d047, ecaade2016_168g48, 5be6, fbac, caadria2017_145c38, b288, a132, 6a4c, caadria2017_101l27, ecaade2017_140ii, 2fc8, 1214, 24b5, 1fc9, a15c, bc56, caadria2017_018a8, 9008, sigradi2013_429f, ecaade2017_225h, 2805, 8eff, 4784, ascaad2014_024r5, ac00, 4df2, 0fb8, 567e, ef94, c44d, 3aea, 2bde, a04e, c6df, 9881, 8ba3, a9fa, ecaade2014_147w33, sigradi2015_10.140p19, bd47, e673, ae36, d3b7, 02b7, 7bab, e397, acadia14_219a, caadria2015_213z32, a79d, 59db, 99c3, ecaade2013r_001c1, 7e71, 6c9a, 87ed, 847f, c722, efe1, 3c46, 2d86, db29, ijac201513101h1, caadria2016_045j3, acadia15_173u6, 6d78, a5e6, acadia14_601ah, 1403, caadria2017_028x9, ed70, caadria2017_058j20, 8a96, b426, c4ae, 3731, afc3, 640b, sigradi2016_537a, 1d0a, 03e8, 3257, acadia15_323f13, 9a4b, eeaf, 8b3f, 9ae7, ecaade2016_113v30, 7c2a, 2823, 7f8b, b3ff, acadia16_98c7, 4de2, 2a85, 02c4, caadria2017_079u23, 121b, ab37, 4cce, 96a8, ecaade2017_225k, ascaad2014_024g6, 680f, eeff, 2fc9, e005, 697f, eb6d, 1bed, f13b, acadia14_549r, d00b, e5df, caadria2016_467s19, c5fd, f67e, 061f, sigradi2013_364t, f041, b835, ed0f, 0e27, 5c03, 9af4, 4844, acadia14projects_473ai, 9c75, 2389, 075d, 1b1f, deb6, 73f2, e589, sigradi2016_450qq, ecaade2016_165u46, 04b3, 86c3, ecaade2015_206l45, 2fa4, 49f2, a4ea, e2fc, ecaade2015_139a30, sigradi2016_441oo, acadia14projects_177p, ijac201412407h1, caadria2017_124t33, ae81, 3434, 29f6, d9f4, ecaade2016_225m60, e888, d615, 09fd, ecaade2016_164m46, d165, 4d7b, 5646, 3459, 4432, dc0e, sigradi2015_9.347k17, 27e0, f4bd, ecaade2015_17f2, 8487, 4164, 502a, ecaade2017_203q, adab, 7184, eece, 77d2, ec1a, sigradi2014_048y4, b154, 8855, 8bf9, df2e, 73c3, 5137, 64c8, 9440, 8b0f, f700, 127a, 7fb6, 24ff, sigradi2016_515k, ade8, 5e52, ijac201412301n5, 4a08, 6454, d56e, e6f5, b926, sigradi2013_414r, aaf4, 071f, 4e85, 9849, e4fe, acadia14projects_189ax, c0e2, db48, caadria2016_549r23, 319e, acadia14projects_43ao, 2ec6, sigradi2014_144z2, d11c, cf01, 48c2, ef1f, caadria2017_142d37, b2c4, 1de7, 9ee5, e353, 3198, 4e78, 0a07, 19fa, caadria2017_074j23, caadria2015_190l28, 0f52, 2993, f33b, 879d, d739, d31a, bbdc, b24c, f180, 90bb, 390e, 12e9, e595, ecaade2016_217h55, 1a34, 56db, 761b, 0dcd, sigradi2015_8.289c15, dac8, 5b84, caadria2016_797y33, 2ed4, f6bb, f8d9, d741, 3172, 9d70, ac1c, sigradi2013_364s, 183c, acadia15_483d22, 5203, 8942, ecaade2014_049y11, d9f8, 7b9a, efca, f6d3, e629, 9e92, 1b72, 6f48, sigradi2016_467p, 0a23, a82b, d7ee, 4e25, 5a6d, 7ec1, 84e5, b1ef, beda, acadia14projects_375f, 6c63, 1ebb, 3934, ecaade2014_009b1, 1ecb, 4005, c180, 78be, 4d9b, 04b0, caadria2015_139u22, 0be6, 1753, d4b7, ecaade2015_87r17, caadria2017_037c12, f60a, 964d, 64f0, 6846, 1807, acadia15_47d1, 9767, 5cf8, 40a8, da52, acfe, f368, 4de7, bdb4, acadia14projects_167x, 57cf, 537e, ee28, 10bc, 8b8a, sigradi2014_041g3, f8bb, b19e, a731, 51b5, fafd, 38a6, cf34, 56c7, d4cb, 35dd, dd30, 6c99, 1a88, f869, acadia15_483t21, acadia14projects_473au, b2ff, ecaade2015_227y49, 6746, 3191, da5a, eba7, ecaade2017_067y, 7672, ecaade2015_59s11, ecaade2017_157cc, 4509, sigradi2013_138t, ecaade2016_tkov66, sigradi2016_595cc, ecaade2017_021e, 3adc, fd5e, 30a0, 0bff, ba78, 9267, ecaade2016_230v61, caeb, 69f1, d3af, 6543, 6365, caadria2017_016y6, d031, 2cae, 7904, 7ca4, d2ea, 45cc, ecaade2017_288ee, 78a4, 3442, 109a, c904, 5704, db38, 1017, ecaade2017_109mm, sigradi2014_330n7, 2b2b, a611, 99a6, d74d, acadia16_244r15, 992b, ecaade2015_53h9, ad42, 4787, d121, 9417, b17d, ecaade2017_076kk, 3dca, 7cc3, sigradi2015_3.111c3, ecaade2014_072g18, 49c3, caadria2016_115l5, 93bb, 188e, 1e92, ecaade2015_196u41, ecaade2016_062h15, c350, 5f5e, 2023, 26a8, 8538, ecaade2017_149o, ed6a, 1cd6, 65e8, 8a0f, 21f1, ecaade2016_188k50, 1bb8, acadia14projects_375i, 42f4, e108, 4828, 43ff, fe43, 0b4f, ecaade2014_149t34, 83ef, cf10, ecaade2016_222t57, 7467, 0823, 2922, feba, 0881, 3b64, acadia14projects_281w, 8204, 9e73, ecaade2016_224x59, 26b0, 0db5, a7d8, acadia14_153j, fd8e, 0bc1, 44eb, 1310, 975d, ecaade2017_039i, 886a, 112e, 7cac, b927, 25b7, 6a0a, ecaade2015_21i4, 6290, b29d, sigradi2016_590n, fd2c, e6a2, 5790, 7d6c, 3b81, 1345, 0d1e, ecaade2015_138i29, 90cf, b4b7, ijac201412305s2, 53cf, ecaade2014_168n41, d1ca, 27bc, 2bbf, d2b0, acadia14_427ap, b9e3, acadia14projects_357ay, c281, 3b0b, 1847, ffed, 8d3f, ba4c, c713, 4546, 1925, 2cc0, facb, 10b9, cf13, ecaade2017_215y, e838, ecaade2017_042bb, 90da, 7119, ecaade2015_61z12, acadia14_479at, e7f5, acadia15_357p15, 396e, ijac201513302k10, d53d, 2a2f, 7ef1, 9e62, bf91, ascaad2014_024o5, b082, 2a42, 4c47, ecaade2014_153v36, 08f4, bc04, 6069, 6591, 7581, 8020, 28e9, 5fe3, sigradi2015_8.186s12, c342, 915a, c0c5, 7f4c, 2262, 72d2, fcf5, caadria2017_056k19, b39e, 15d4, 1dac, d0eb, ascaad2016_016v6, 1bc0, 8178, ecaade2017_124i, 6203, caadria2017_051r16, b88b, d178, 3555, 3676, sigradi2014_084z7, caadria2015_087h14, ascaad2014_036h2, 88f7, 20c8, ascaad2014_031i9, 5026, 0eab, ff97, 5dd9, caadria2016_851k36, 9d38, ea1c, 69d0, caadria2016_177g8, 8c9f, 6e6c, 3237, 2b2f, acadia14_463e, sigradi2016_560q, a7bd, ascaad2014_005t3, 42c4, acadia14projects_699f, 0084, d9d7, 9970, 41ea, f47c, c38f, 439a, 67d2, caadria2017_165l41, caadria2017_018t7, a7e7, 7eea, 47a4, acadia14projects_101r, 360f, 3421, 6989, f61a, acadia14_473ar, 4aa5, 8c16, acadia14_565s, acadia14_637ae, 4bf1, b452, 8828, ea7e, 8525, 63e4, 24e1, ijac201614201k6, b099, 6b1c, 8d20, 41a0, sigradi2013_64, aa59, 62fb, ee41, 4d21, ascaad2014_037i2, 229d, bc8f, aa68, 9e99, ecaade2016_016e4, c56c, 6e09, 0592, ascaad2016_043o17, 2ff2, 5d16, fca2, c4b5, ascaad2014_007c4, fa34, 0ac8, acadia14_229l, a396, 96da, caadria2017_058o20, 72b8, ecaade2015_231t52, acadia16_224n14, ascaad2014_005z2, 56f0, 5df6, 146f, a6c9, 1950, 86af, ecaade2016_223n58, ecaade2017_254tt, caadria2016_881v37, acadia14projects_619ac, c35b, caadria2017_104a28, 4cf6, ascaad2016_028k11, ijac201513201r5, caadria2016_735n31, fc20, acadia14projects_647az, ecaade2014_226a59, ascaad2014_009f5, ac54, 1160, 764c, caadria2016_703o30, ecaade2014_070m16, bbf9, ecaade2016_193n51, 6308, 8d66, 0c14, 0db2, 18e3, 1129, 5972, fa83, 97ec, 0b36, acadia15_297d12, 2c5a, 0789, 15f7, 4504, e758, acadia16_344t20, d837, acadia16_62r4, b38b, eff6, c8b3, 9e1a, 3edd, sigradi2016_484yy, 6f71, 5853, 0624, d97a, 585d, ecaade2014_187g48, b41d, 77eb, 7ea8, 679b, ed01, 0d13, a4f5, 02f4, ijac201412305c2, 1636, d610, 7be1, 9f7c, 6cd3, acadia14projects_579f, dd91, e84f, 8ce7, be6d, ecaade2014_163c40, 5f29, c0f8, 6cb0, 073d, 6bac, 4603, ecaade2015_64c13, ecaade2017_049ss, c6cb, e70b, cfca, 6d60, 58bc, sigradi2013_243e, 2366, e497, 90d0, ff44, 3f6a, 62c0, df84, acadia14_311x, sigradi2014_307o5, c57b, c9f6, 8f16, 4bfd, bfe4, e450, b862, 67fc, d829, b9ba, dd29, 97cc, ecaade2017_041m, ijac201614307f4, sigradi2013_173o, 914e, a45a, caadria2016_055o3, 4802, 3f8b, a598, b78b, 525b, d29b, bba0, 809b, 870b, 6e9e, cf56, ad52, e083, ecaade2017_198r, f163, ecaade2016_063u15, ecaade2017_047z, cbf4, fdd7, ecaade2014_066p15, fa93, fb83, 11c5, sigradi2013_111u, 1ea8, 93cc, 1cb3, 607e, 347b, sigradi2014_313a6, ascaad2016_042r16, 27c6, 0473, 8ca6, a0c1, 9def, ecaade2017_152xx, 477b, 3fc4, ecaade2016_mrtn66, 75a6, 8cab, 1535, bfaa, f573, 269c, 1593, acadia16_270h17, c1d7, a54a, 9168, ecaade2017_111tt, ecaade2017_290xx, e822, f05d, 6a21, d533, sigradi2015_6.387e9, 27cd, 12a6, ab79, acadia14_691av, 9a03, f630, 5186, c290, ijac201412405z8, 12eb, 4bb4, e0d1, a4e8, fe1e, ijac201412404h8, 95d4, 6dd0, ecaade2014_022a6, d9db, 7995, f024, d013, ecaade2015_109y20, a313, 3e32, 41c6, 1761, ff81, 4a24, ecaade2016_114g31, ascaad2016_009n4, ecaade2016_203l53, sigradi2016_732k, ecaade2015_127y24, a832, eac0, d823, 7fdb, b9e4, 180c, 8936, beb9, 6036, a12e, 28c9, ecaade2017_033z, ecaade2013r_004r3, d62d, 4547, d742, b2d8, 8047, 0526, ad94, c39d, 83de, bc31, sigradi2015_1.320f1, caadria2015_054l6, 901a, 4568, 1747, ecaade2015_77w14, 2393, ecaade2013r_015o8, b1b6, 9b9c, 7726, 7692, ascaad2016_024j10, 997c, 7fcb, 8f6f, d40d, acadia14_435af, d752, 8dd9, sigradi2015_sp_11.303r31, aafc, 9331, 91e4, 96ba, cb82, 1ae2, 701b, 7403, 38e1, 0fed, 641e, c821, ascaad2016_004k2, f469, 7fde, dfb4, f737, 9f4a, ae15, caadria2016_477v19, ecaade2014_157p38, ecaade2014_149o34, 7533, b386, ecaade2015_205c45, ecaade2017_277uu, sigradi2016_590e, 1eac, acadia16_24n2, 66e0, acadia14projects_311x, 9407, 3316, 3d38, ce24, caadria2017_122y31, c1ad, cc57, d9a5, ecaade2016_123k34, bc6f, c6a0, caadria2017_182u43, b8a2, fcb5, 86e9, 6e3e, 9f3c, sigradi2016_685mm, 5e6c, 6dec, ascaad2016_045a18, e540, a963, caadria2017_123r32, 446a, 0e81, 323a, ascaad2016_009p4, 7732, daec, acadia14projects_479ar, 153c, c276, e71c, fe54, d342, 3596, 9a94, e5e9, d887, ecaade2015_27r5, 0ef8, caadria2015_092h15, a071, 94fb, ecaade2016_238u63, sigradi2014_345h10, e66e, 3669, 762d, 9595, 4831, c1c8, e9e0, cd1f, 5bda, 76b0, fdbc, ecaade2017_151w, 698a, 6bb3, 2891, f3e2, fff0, 26a4, 6b1d, 2580, 1b1d, ecaade2014_232t59, a12d, c6e3, ad83, e0ac, 772b, f7bd, fec5, f61d, ab3b, ee62, ff0c, 0a06, ecaade2014_044k11, ascaad2014_029o8, c192, 7bce, sigradi2014_266b2, bb53, 0e38, acadia14projects_389b, 45ea, a797, 9539, caadria2016_881u37, 81b3, ee58, 42cb, ecaade2014_052s12, d690, a52d, 0d7b, sigradi2015_9.270f17, 920f, c41f, 626d, 7024, caadria2015_122i19, 63b0, ecaade2017_143g, 0558, d417, sigradi2015_3.111e3, caadria2017_004j2, ecaade2016_bkon65, 05d4, 6bad, 5943, 7bf2, 7706, 008f, ijac201513105h4, 19fc, 2bad, caadria2017_017m7, 62d0, 51ee, sigradi2015_8.143c12, 4db8, ijac201412404z7, 88da, bf2d, c0d2, 34bd, 21f6, 5d10, 0290, f35f, eb5b, acadia15_137o5, 41be, 25bf, 5410, bdf6, 8db6, ijac201614309e6, 26b8, ecaade2016_094l25, 9182, acadia14projects_375e, ecaade2015_59r11, sigradi2013_10, f0a3, ecaade2014_019e5, ecaade2016_094s25, 082e, 8434, d944, c924, 43ec, afde, 46db, 7e14, a511, df71, aae3, ae48, 5dc5, caadria2016_829g35, 8dbc, 2082, f2a8, ec50, d726, acadia16_470c27, 9a09, 3297, caadria2016_549k23, eefd, db9a, 9b47, 44ff, 1248, ijac201412207f5, acadia16_8d1, 207c, b371, ac96, 3c58, 3d41, 0bd9, 5806, 1d5a, 04c3, ecaade2016_055f14, 560b, f651, f7aa, ecaade2015_325a71, ecaade2017_208g, 0f27, 8a5a, 985a, 814f, 9be2, a31d, sigradi2015_4.219b7, caadria2016_507o21, sigradi2013_414b, ecaade2017_122rr, d0e3, df72, ecaade2017_274w, e19b, 3003, 4ff1, caadria2016_871r37, ecaade2014_180a45, 4814, 7391, 0532, 3752, dc43, 8ee0, 521d, ecaade2017_054w, caadria2017_123g32, ecaade2015_28z5, 15bb, e570, ijac201614104y3, a58f, acadia14_661d, a3f6, 5830, 8ddd, 486e, 960a, 84c6, 315e, a1b4, ecaade2015_118v23, ef5b, 9eeb, sigradi2014_345f9, ecaade2016_025f7, 3bd8, 7f79, 6b3e, ascaad2014_005j3, 4c14, a4d2, b6fb, acadia14_463j, acadia14projects_445ac, caadria2016_301s13, 99f0, 2369, 93e9, 17e6, 34ed, 40b6, c734, c1a7, d72e, caadria2015_126r20, 5291, 1d23, 0a61, 16d3, 73b6, 6cf6, sigradi2014_108e9, ecaade2015_48u7, 9206, 4b31, 1dc5, 5f96, sigradi2014_123s9, 5378, ecaade2016_025h7, sigradi2016_710aa, ecaade2015_64y12, fdaf, 7c17, 6080, bce2, 2c1f, 4492, d57a, 733a, ecaade2017_291gg, 5023, f43c, c2fb, e78b, ecaade2017_183cc, ijac201412401d4, 39e9, d6aa, d705, e3ec, 5d0d, ijac201513303d11, 4cb4, 26ae, e47b, ecaade2017_076mm, 69c3, ecaade2016_046c13, ecaade2014_095u22, 2ac9, edab, b3f1, 490f, e304, 4841, 7ac8, cef1, 2a55, sigradi2016_592x, 8dc9, sigradi2015_12.259y27, e282, 800e, sigradi2015_13.181p28, caadria2017_056y18, a693, b93e, c809, db98, acadia14projects_357av, 8e9d, eb6f, 2712, ab73, ecaade2016_157w42, 3060, ecaade2016_120c33, b0e2, b6f9, acadia14_101aa, 1ea9, 5ff3, 42e1, b754, cf5b, 5050, 85a1, 5e4b, ecaade2016_018l5, 6d7b, d9fa, 00f6, 1c4c, b11f, c5cf, 1a50, 7bbd, ijac201412403m5, ascaad2016_052i21, 266c, ecaade2016_013l3, ecaade2014_023m6, 9b3f, 507b, sigradi2013_52e, ecaade2017_028h, 6f41, 0e53, da5b, 6657, 3f91, 328f, a15a, d7b2, f14e, acadia14_281ae, sigradi2013_294r, 5d34, d3c1, 1a17, caadria2016_549v23, 7af8, a428, 0270, acadia15_211s8, 90de, c0ff, caadria2015_194t28, 5489, ecaade2015_38n7, 1e0d, 3842, ijac201513103w2, 0a92, ecaade2017_039qq, 1c0b, f6d9, db78, acadia16_12g2, edac, 8131, acadia14projects_627au, b5f2, acadia15_357k15, 3f73, ecaade2015_196i42, sigradi2016_483kk, 06cb, 650b, fd5d, f78b, 64c4, ecaade2014_057l14, 677f, 5787, 7b1a, 7052, 6d68, 4da8, 2878, 6b39, 4842, 1166, acadia14_189an, ea01, 5cb9, 6d24, 1266, 778d, 6ce8, 335f, fee0, acadia16_342d20, e73a, 2b57, ecaade2017_006ll, acadia14_435aa, 3ded, 3370, ed98, 1343, e5b2, 8b62, 0594, 4f5d, bf68, 61d5, 3824, 12aa, ijac201412403t6, e0ef, 0369, c1bc, 0c3a, 1558, 3eb0, e047, 2304, e4ed, ecaade2015_61y11, ecaade2016_110i30, 504d, d9fb, d76b, a582, f127, 9006, a961, ecaade2017_094t, bb94, a417, sigradi2016_367yy, 73a7, ecaade2017_152oo, 1628, f55d, sigradi2013_234m, 9773, bfbd, 4205, 77d8, 3329, 71fd, 4213, ecaade2016_074p21, 87b5, ecaade2015_196w41, f1ae, 595d, ba98, ecaade2015_18a3, ijac201412408g2, ijac201412303c8, 6061, 4a78, sigradi2016_467v, ce06, 2321, ecaade2017_157tt, 1c67, 2abe, f6ff, eb5f, 9b52, b0e0, 33d1, ecaade2015_77u14, 8c0f, 95ad, 7486, 233c, ijac201513205o8, ecaade2016_223x58, acadia16_470j27, 0c81, ecaade2014_029d8, d42f, 59be, 732b, ijac201614407j4, acadia15_311j12, 24ac, 7d7d, caadria2017_055i18, d445, cd30, e3b8, 202e, 12e1, 4853, ecaade2015_286c63, e421, cfd0, 8637, 37e5, a72a, d684, 6f92, f025, 761c, 7613, 064e, bab8, 675f, 7ea5, 6da4, 4296, dead, 9d8c, d929, 9a5f, caadria2016_219k10, 3683, d76e, f7e3, ecaade2016_230d62, 2186, c9a3, bc29, eb3f, e330, 7219, 579c, 6d1b, 52b7, 0ced, d584, d4a5, 9c15, ascaad2016_045h18, caadria2015_049x5, c19f, 030d, 90b8, ecaade2016_tkou66, f8f0, ecaade2017_105zz, f0ca, 2fd5, 4727, b8f5, cfd2, ae06, 69c0, 3104, 1e47, sigradi2015_9.347j17, 73df, 6c82, 6241, caadria2015_090w14, 70d2, ba6f, 8b38, e681, e653, edb6, ecaade2016_018e5, acadia15_371l16, c003, 7f50, a49f, sigradi2013_138u, 051e, 2b3c, ecaade2014_240f62, f65c, 5618, 0030, ce16, a450, 0143, d4cf, 4e73, a05c, 3657, ecaade2015_329k71, 38e3, ijac201513201b6, 779b, c6b5, 87a5, 1c16, de24, 0224, ecaade2017_099a, fcbd, ijac201614308d5, 0859, caadria2017_123t32, 2747, a69f, 2456, 7a2c, 0f6c, f9ee, 5292, 7d21, 6cbb, ecaade2017_305d, e0d6, c0ec, ecaade2014_195u50, 569e, acadia14projects_79y, 590d, d2cd, 4584, 41e3, 6cf3, d20b, 1754, acadia14_655ag, d49d, 025f, e41b, ecaade2015_169e35, ca6b, ascaad2014_018z1, ecaade2015_269r59, 2c09, caadria2016_517b22, 1323, 127f, 1dd6, ccd3, 982b, ed48, edd0, caadria2016_611z25, a462, ecaade2015_199y42, 9823, 8eca, ecaade2014_072s17, 98c3, b05a, 4a46, dced, 98b4, 5f59, acadia14_339aw, acadia14projects_531t, fccc, 41c1, acadia16_224v14, 0501, de78, b147, sigradi2016_764j, 144a, bfd4, f558, 691e, b82f, acadia14_399am, 0bfb, ff72, 2f32, 4e58, 837c, dc0a, sigradi2014_282l3, 71e5, 1feb, a4d6, 3d75, 9b3b, ascaad2014_037p2, a78c, ascaad2016_001f1, ecaade2017_253r, bb33, e8be, b3b3, 4534, 5e24, dfda, 9375, 4192, 3709, d04a, d1b6, 182b, sigradi2016_364ll, e24a, caadria2017_174k42, sigradi2014_021v1, 47bc, 61e7, 373b, d91f, 7456, aed7, caadria2017_165s41, 52aa, 2671, ecaade2015_74p14, 9888, 8334, 170d, 3c5a, ecaade2017_264h, cb80, 537d, a2d6, 20de, caadria2017_086j25, bf2a, d570, 219d, 3dfb, d07a, 4bf5, 91ac, af92, fcc9, 5725, ecaade2015_327f71, 260e, 0cf3, 2713, 4cb7, b0a9, ebde, 36ad, acadia14projects_281x, edb7, e338, 8763, ecaade2017_215bbr, ecaade2017_169kk, caadria2015_067i8, a6f3, b554, ecaade2017_301s, 6144, 5,9999999999999999e+83, 8a27, caadria2016_353x15, ecaade2016_217b56, 1053, 9816, f3b2, 4150, 1b8a, ed66, 292e, c6b8, 0a74, ecaade2014_194e50, 2561, 5178, cebf, ecaade2016_065z15, 73fb, ascaad2016_013x5, 5e71, acadia15_469f20, 4a87, de02, 6e00, b614, abc4, 8b4b, 35c4, 0645, 8040, 5ffd, caadria2015_139b23, acadia14projects_445ai, sigradi2015_8.264f14, ecaade2017_151v, e63b, f043, 27fb, 1799, ece4, 5e31, d957, ecaade2017_271k, 5103, b9a4, 5c4d, f38f, 1186, 36a1, 78b8, caadria2015_004h1, b399, acadia15_232n9, sigradi2015_3.268m5, 7387, 74e4, c30d, 76f7, abac, sigradi2014_049k5, 7a09, 8d98, 9ab6, be5c, 2026, b969, 7990, 0eac, a43f, ecaade2017_214t, ijac201412201g1, caadria2015_114a18, f1b2, c8ed, 575f, 96fd, f8b2, 4cd4, fd07, 0f1b, 9b28, 832a, ascaad2016_045w18, e82c, 0873, e9af, 4045, acadia16_124h9, a030, 0093, 104d, 9636, sigradi2015_11.222n26, 909f, c398, bab2, ecaade2015_127f25, sigradi2016_803aa, a1bc, a201, ecaade2016_169n48, daae, 25d2, 33ef, aa11, 9fec, 0e8a, ecaade2016_163w45, bf1e, 5b03, 3dbd, 0f67, 8aaf, acadia14_347ah, d245, 79e5, eec5, ada8, sigradi2013_100f, 6e01, 1c03, ce6d, c0cf, 36e9, 992e, ecaade2015_285p62, ecaade2015_138s29, 6dc3, 1f57, 1d10, sigradi2013_30k, 9fb1, 0f2a, 46d7, 63d1, 3cdb, 8e00, 2246, 442e, e7aa, 62c9, 3d10, 5fd0, sigradi2016_358n, ab96, 88b3, 639b, 8c50, 0e97, 743f, caadria2016_239f11, c534, bcb4, sigradi2015_10.307e21, 8a9a, fdef, 7981, ca88, e6d6, 2909, 1ed8, 7070, 9ba6, 5f16, acadia16_280x17, cdf5, d4f3, ijac201513103c3, sigradi2014_169p4, 8fee, a8e8, caadria2015_220b34, ecaade2015_301z65, 9fca, 2940, ecaade2017_302pp, 1712, 1514, 8d1d, b967, 29ef, 57c8, 07cd, ascaad2016_014k6, 5884, acadia14_311t, 8931, 2c7d, 74da, sigradi2015_3.11i2, a9f5, 5673, 1def, 8fa8, 2e50, 8dd1, cdce, 432c, 0434, 9ea7, d5bd, e95e, ecaade2017_215u, a635, a385, feb0, 48d5, 313d, acadia14_479k, 9b51, a8cd, ecaade2015_261k58, sigradi2015_6.341a9, sigradi2015_10.144x19, ffa5, bc95, b1b0, ecaade2017_ws-archieduy, 1216, 9bf5, 75c0, ecaade2014_169s42, acadia16_206l13, c65d, 2aaf, 8e83, c3d3, 7ef6, 7617, c24f, ecaade2016_046b13, ecaade2015_180t38, 775d, 6fc0, 23e3, 7b16, a9c0, 8164, 67e2, 9a63, 2052, caadria2017_009z4, sigradi2015_11.196j26, 5347, a239, d42c, ea56, b728, acadia15_185i7, 0ff7, b38f, ecaade2013r_010t6, ecaade2014_214s54, f00d, ba3d, 8344, b0a0, sigradi2013_271m, 7f0b, 8a44, 61ba, d6b4, caadria2017_051c17, 3031, 537a, 2392, 1901, caadria2016_167g7, 4bb6, 7047, caadria2015_090d15, ecaade2014_186u47, 4b5c, aedf, d3a9, ijac201412408v2, 474e, caadria2015_181c27, 2e4e, f732, 2513, 8ef2, ecaade2015_285g62, a9ec, b3f5, caadria2017_124e33, 8cae, 588a, caadria2015_188a28, ecaade2014_221l56, 29a0, 6784, 5d7a, 07e9, d158, dd0b, 9998, ecaade2017_211cc, sigradi2014_249n9, ecaade2013r_019i10, c92d, b175, 53ee, a4a9, 486c, fa4c, affc, b5e0, f10f, ecaade2017_138w, b918, 3b2e, acadia14projects_153al, sigradi2016_814f, 368a, ecaade2016_087r24, e568, caadria2017_037g12, 63d2, f658, a920, 6be2, 9761, e44a, b469, ae86, caadria2015_172w25, 92ba, 190f, 99ff, c0bb, ecaade2016_037b10, caadria2015_237p35, 85a8, 58ec, b4b1, f51a, 3a4f, 21bf, caadria2016_651c28, ascaad2014_026u6, 8984, e408, 73bd, ecaade2016_098c27, acadia14projects_531v, 7cc1, acadia14_463p, 5259, c962, 3501, f705, 4fe2, cd3c, 7762, ac21, 47f7, bd03, c568, c694, ecaade2014_044e11, 214b, 2743, 8050, aaa8, caadria2017_005j3, sigradi2016_590p, acadia14_445ab, caadria2015_181d27, 043a, af62, a483, ff82, caadria2017_058g20, ijac201412301y5, ascaad2016_023y9, f7f5, 72b7, a0ab, 4838, aa26, d93a, 8f13, f245, 62c3, 37b3, 1b58, 3a93, acadia14projects_389az, 7ec7, acadia16_140m10, 04df, 0541, acadia14projects_655ah, sigradi2016_356d, bb23, 99f7, ea1b, 41b4, caadria2016_755k32, caadria2016_105f5, afd6, 699a, fcd7, 9c57, d65e, 0974, cb78, 03ce, 552c, 953f, caadria2017_110e29, 1877, c200, c168, ecaade2016_023u6, 7948, ecaade2017_172kk, f91f, ecaade2014_168s41, a3d5, 6fd9, 064d, caadria2017_124v33, 3e8a, ecaade2016_mrtb66, 9b00, 5688, c768, 0da0, c1ed, 111f, ffb0, f4b1, b45c, ecaade2015_201y43, ecaade2015_148r31, f811, 58b6, caadria2015_064u7, 2450, 3a5c, 794e, 0baf, d867, 8c05, acadia14projects_177ag, ijac201614302w1, e54e, 6e73, caadria2016_725f31, ecaade2014_156g38, 5d4d, bd52, ijac201412204m3, bf3d, 6fcb, ecaade2017_050f, 37b0, 1a4c, 0660, ecaade2015_303r66, 1a96, 0acf, 96ce, 73a9, 78b1, f1df, acadia15_243a10, c516, 571b, 13b2, ascaad2014_036x1, 6d0a, 398e, ecaade2015_53n9, 5d3c, 769e, 0971, 280c, 42ad, a996, fe38, 6706, e2e8, 5530, ecaade2015_175n37, 425a, caadria2017_123j32, 5e17, a538, 639e, 354f, ecaade2017_033s, caadria2015_218x33, 3900, sigradi2014_313y5, ecaade2016_ws-afutureo67, 811d, 0015, ecaade2015_230e52, a3fe, ascaad2014_029f8, 3256, 06cd, ascaad2014_021c4, 19aa, 8ad7, 8840, 3455, 030b, cf23, 7a04, 85ec, e1cc, 2cda, e863, 3d00, f4fa, b33d, b349, ecaade2015_202e44, 9bd7, b3b9, bdee, acadia16_34e3, 877c, 2e2b, sigradi2015_sp_2.112m29, e35b, ecaade2015_152c32, 8b2a, 5a8d, 1651, 012c, 397c, caadria2015_023a4, cf95, 64b6, 5c99, 9601, e56f, 66ca, ecaade2017_215ddr, 8bc8, sigradi2015_3.345u5, acadia14projects_357b, fc0b, ascaad2014_024y5, fc73, e9f7, 8fdf, 7ea6, 5c69, 40fd, ijac201614102e2, d43f, b417, ecaade2015_320l70, 40bf, abbe, 5c73, 52ef, 3caa, acadia14_661m, ab6e, c329, 8bb8, 966d, ecaade2016_078b23, acadia16_196e13, 31fe, 0a0e, de00, 7661, 38b2, 605a, 32a5, e24b, 9d8b, 551c, c6f1, 0c9b, fbea, 30cc, cd47, 187e, 8ecd, sigradi2015_12.297h28, 6766, d329, ijac201513206z8, 2283, 2055, ascaad2016_008f4, 3925, 0557, 5ac0, de96, 2bae, 4ce2, 154c, 193e, 7a8a, aefc, 0f30, 0c7e, 3d32, df57, 65f0, ecaade2015_196r42, caadria2017_056u18, b5df, e902, 2fdf, c464, 403f, ab44, 671b, 3ade, cb24, 40f8, f539, 67b4, 1d46, 1280, 69b8, 5b96, 3f28, 713f, dac9, 5e6f, ecaade2013r_003h3, edd8, 976b, 3ae2, febb, 1873, df91, 88a6, 5119, e986, 44f8, ff47, b43b, 789e, ecaade2016_048u13, ascaad2014_014t7, afb6, 6edd, 4721, 84f0, acadia14projects_237ay, fe34, dbdd, 50dd, f85e, be6f, b805, 1b97, e8f8, afce, 5ed7, 80d8, c930, ijac201614102b2, 12b6, 7d47, e360, 83c7, a3f0, f8eb, fe29, 798d, 43bc, 2639, c704, 10da, ae97, 2db1, caadria2015_246c36, 36ca, e45f, af13, acadia15_203f8, ecaade2017_056e, b8ce, 328a, 4926, 9000, ecaade2015_320k70, 7c8e, ascaad2016_056j22, 01c6, sigradi2014_099s8, ascaad2014_029s8, acadia14_153au, 74ac, da59, 5d6d, 5ea0, 605c, f2c0, ca3b, 3c85, ascaad2016_002i1, 44bc, ecaade2014_133m29, 7311, ecaade2016_025i7, ecaade2017_019rr, d70f, 4411, 1046, 1001, 107f, acadia15_417b18, 24d3, 4c5f, 94b9, 2f11, ecaade2016_079s23, 05fd, 6dcf, sigradi2014_037z2, 3282, c885, ecaade2017_098oo, 6123, 3fd8, e4d5, 6d10, sigradi2016_815oo, f0fc, 81d1, b2f2, acadia14_435ab, 7c52, 849f, 204c, dbc8, dde0, 3ec4, ascaad2016_049p20, 7e4b, acadia16_470h27, 512e, ijac201513206j9, ecaade2015_55j10, caadria2015_117v18, ecaade2017_192e, 6110, 72b5, ecaade2015_61p12, f0f9, a6fd, caadria2015_142l23, ecaade2017_138y, 6493, d1c2, ijac201412403i7, f32e, e2cd, f19a, 36cc, ecaade2014_218a56, ecaade2015_309y67, 239a, 09e1, 0bae, 6bb6, ecaade2014_167o40, 1ce7, a140, acadia15_251p10, ascaad2016_033g13, 552d, a24f, 9245, 7a54, sigradi2014_276s2, cb1d, 1c62, 7c77, c565, sigradi2016_669cc, ecaade2016_072t20, b140, 659d, acadia16_488a29, 5c51, 25b6, 91a0, ecaade2017_054ee, 1392, ecaade2017_152tt, 4799, 4f49, 495e, 2445, 8d1b, abc9, sigradi2013_393v, 9564, acadia14projects_479r, 3798, a742, 4c76, acadia14_463a, 1400, 5ff9, 9d28, 88a2, 4c2b, a1a8, a8de, 9dee, de97, 7e8d, bc6c, 93b5, 65e7, 59f2, ab50, 13d6, a5ff, ecaade2013r_003k3, 2d63, b73a, d893, caadria2017_046p14, acadia14projects_53u, sigradi2014_339z7, ascaad2014_010p5, fda9, aea2, 5015, 0d76, abec, 4066, 7409, sigradi2013_386n1, ecaade2016_057o14, d776, 5bc4, bf4d, cd5e, 72c2, fe64, 9bd0, 14b8, ec18, 77dd, 739f, bbf8, ecaade2014_044y10, 6c44, 72d5, ijac201614405f3, 828e, ecaade2016_185e50, 4130, caadria2016_517g22, c56e, 9468, 7ba9, b2c9, 47dd, d7d8, d0fc, 5222, 6d2a, 165e, acadia14projects_199al, 59e6, dbd8, f001, sigradi2015_8.27l10, 0de8, bf0c, ijac201513105p4, caadria2016_819n34, 2800, 6c1d, f713, a841, e6bb, ae5f, 440c, ecaade2015_161n34, 4758, 7eec, 82dc, 360c, sigradi2014_047l4, f4ad, e0ee, 134d, 0118, e9ef, 3b30, 4fd6, a091, aa84, sigradi2013_112f, 5e6a, 6547, ecaade2014_132d29, 4f0f, a182, 17dd, 7e57, 6c24, ascaad2016_013f6, acadia14projects_627e, caadria2016_373j16, ecaade2015_138f28, 7a5a, 380d, sigradi2014_082t7, f666, b5a7, ijac201412305g2, 49b6, c627, 94cc, a207, c5f1, ascaad2016_024h10, 3fed, dc4b, 2849, ecaade2014_186c47, 91c1, d15c, caadria2017_136o36, e9e1, ecaade2017_199nn, e0a8, 0fdc, b2d2, ecaade2014_163i40, ecaade2015_171f36, aac0, e770, 5128, c27e, c53e, acadia14_177n, 344d, ecaade2015_64j13, 9842, 719f, ecaade2017_293ss, a502, e79c, 1b5e, d63a, e94c, ecaade2015_215l47, ecaade2016_075d22, 674b, 1e49, 672e, 9741, efb7, df7c, caadria2015_237v35, 7a9e, ijac201614407y4, caadria2016_549n23, 3fc2, da19, 8258, ef41, f90f, 9cee, 198d, acadia16_440j26, cf4d, 7cfc, 4fec, de36, sigradi2016_381l, 6adc, 95b8, ecaade2017_042cc, 475f, 53f4, ad93, 4c2a, ecaade2015_143h30, 1860, ascaad2014_007e4, ecaade2016_ws-dleadj68, 5770, e9e7, ecaade2017_172u, da9e, 4c17, 857a, fc97, 8b6c, ascaad2014_014h7, 2154, e329, c339, d730, ee00, 8f5e, 8fae, 2410, 249a, 3e61, 215b, 5706, 1ec4, ecaade2015_82c16, cc73, c25f, b947, 6f01, acadia16_12j2, 6c0e, e939, f96d, e08c, 17f7, acadia14projects_647ax, acadia16_372x22, 7225, 80ff, 6919, accf, ea90, 40b7, 68c8, 0cd1, 8bbe, d7ef, acadia14projects_719g, ef15, 3ce9, dc19, caadria2016_507j21, d8bd, 728c, e25f, ecaade2016_208n53, 2ad2, f399, ce98, 6f18, 0c8d, b8f0, 3375, 6622, 576a, f02c, 77ca, 915c, ecaade2014_182w45, 5349, d952, ecaade2015_59i11, 3c8a, ed7e, 5d7f, 0e1a, 2c9c, eb93, 432a, fc08, bad7, 0d4a, ecaade2017_071xx, bb17, 112f, 9804, acadia15_451w19, e971, caadria2015_126x20, 7236, bc8c, 0b6b, ecaade2016_199x52, 6deb, 5e22, ecaade2016_102z27, 80c9, ecaade2017_085j, 3937, 3ffb, d0af, 9995, 5c8f, 77ae, c3bf, ecaade2013r_004p3, acadia14_619as, 7ef5, 9a48, 8b65, df6a, ijac201412405e9, cb12, sigradi2013_294z, 4bd0, sigradi2013_327z, 7cf6, 948d, 39e7, cc94, acadia16_106n8, ascaad2016_045e18, 1480, e372, 6ea6, b960, e7ef, 0506, a3a4, caadria2017_145l38, sigradi2013_243t, caadria2017_182t43, 6946, 1b9b, 4ece, a83a, ca14, cc98, 79db, d4e6, sigradi2014_032n2, 630a, 3552, 72e3, sigradi2016_614u, 1a32, cfd1, 2a96, 00b4, 2e7c, e817, 4767, ecaade2017_164z, c21f, cac9, 4c04, 829c, 0c8f, sigradi2016_752rr, af0b, acadia16_362v22, 7298, 8835, acadia16_54t3, f639, ecaade2017_240r, df6b, 29a5, ecaade2014_239r61, ecaade2015_73j14, 8213, 8279, 6682, a75e, ecaade2015_138v27, 5fab, 005e, ecaade2016_158m43, 1954, acadia14_177ac, 35c3, a767, ecaade2015_59w10, caadria2016_333c15, acadia14_317t, 62bb, acadia14projects_517n, 31ad, 2c2a, 66ef, c261, ea27, ecaade2014_057m14, 124c, 63f9, 1d60, 19b7, 75b6, c2b8, 9c8d, 7ddb, 9f68, 1a0a, ecaade2014_186s47, 2294, sigradi2014_151f3, acadia14projects_435as, a9d5, ecaade2014_214n54, caadria2016_549j23, d554, f27e, 2b72, 694e, 1d1c, 0d18, 95e6, 8075, fce4, 77ff, sigradi2013_184z, e477, sigradi2013_397j, b68f, ecaade2017_309ww, d30d, e7dc, fbfe, 0dfe, caadria2017_008w3, d32e, c30a, c776, sigradi2015_13.316w28, 8eba, ecaade2017_249qq, 5966, 37bd, e8e7, 8885, eb26, acadia14projects_301aw, 849a, 01d1, 1e62, da04, 9d44, 3f97, 08d7, 6a02, 7a93, acadia16_214d14, caadria2016_851s35, 1ca6, 3565, a475, 8a02, 5bc1, 79f6, ecaade2016_130r36, ecaade2017_274aa, 2460, acadia14_153e, ascaad2014_010o5, acadia16_98k7, ecaade2016_071b19, 6300, 7aab, 60da, 38e6, fe63, 0969, be5a, 3155, 4086, 3968, ed3a, b721, dadb, bfc1, d288, 170f, 4a67, a738, 02b0, acadia14projects_291h, aa24, 7f5d, 44b0, ijac201614401h1, 7551, e93a, 1cf0, e0f9, abcf, 0eeb, fa66, sigradi2015_4.219y6, ce9a, c496, a1ed, 7524, ecaade2015_241t55, ecaade2015_302i66, 4632, 60fb, 2b84, e04d, 409b, 54ae, bdf9, ascaad2016_013d6, 3d59, a073, fa07, caadria2015_203d29, a8a3, 7b63, f72b, 91aa, 3a03, 6aac, 3ec2, caadria2016_291r12, 0bc8, 6715, a572, 8b10, cc93, 86cd, ecaade2017_029aa, d222, 21dd, ecaade2017_042hh, ecaade2017_244ii, 2041, 38f3, 62d5, 47e0, dd70, 76f6, caadria2016_105x4, 97b9, ecaade2016_097u26, ecaade2016_191w50, 23c8, 7cb9, d8ea, ascaad2016_022o8, bc1b, caadria2015_014k2, 4169, sigradi2016_770n, 5856, a4ec, 46fb, 498e, 6c7c, 5e89, 83d6, da94, ascaad2016_014j6, be40, 6cd2, 2b0c, 6e7c, 21fc, 49d6, c916, f3ca, ecaade2015_230d52, caadria2016_507s21, e512, 0f3e, sigradi2016_560z, caadria2017_028b10, ecaade2016_002e1, ijac201412408m1, 1baa, 7ba0, 92f0, d03b, 6cd0, 9712, b7eb, ijac201614302g1, ffdd, 818b, 0105, 1b63, ecaade2017_021v, 09b5, 2485, e637, d0d8, 8b3d, 15a7, 1933, 1e44, b10d, 33f0, 0c69, c7ca, caadria2015_170z25, a9e1, ecaade2015_138m28, acadia16_140e10, 360b, d28b, 9b7b, caadria2017_021m8, 1966, 1e81, 3a3b, 39b0, 7f04, 8142, 3730, dc53, 44db, 95b1, fc6c, ecaade2015_144z30, ecaade2017_291l, 8401, 3279, 7579, 3f3d, 897d, 1929, 1798, ecaade2013r_004g4, 09bf, 123f, ecaade2016_068y17, 5d87, a358, caadria2015_070e9, cfcc, acadia16_88w6, ecd8, 6e82, caadria2015_087n14, e4b0, 5497, 79f5, ascaad2016_003d2, 1c54, 23fb, fe9f, 213f, 94d1, 5529, 9c32, dff6, 0fda, 8d10, ecaade2014_024i7, f6bc, 1fd9, bccd, aa5d, 5c3e, acadia16_478f28, 89b3, aa19, 5c42, sigradi2016_443zz, ecaade2014_188p48, ijac201412403o5, ascaad2016_022i9, 1f47, ecaade2017_117y, cafd, 2b82, d05c, 848e, 0f2d, 9b81, cb63, 72ee, sigradi2014_036t2, d108, 9463, 2370, ecaade2015_92v18, acadia14projects_517o, ecaade2015_33m6, bc5e, e22f, a98f, caca, 034d, ec04, 15da, ecaade2016_158f43, 5983, c2f5, f250, 2998, c7b1, 7126, 9cad, bfac, b3d1, dcd3, dd55, ecaade2017_198l, ed2f, 9a31, b5e6, caadria2016_693d30, b4e2, ecaade2017_181s, ecaade2014_089z21, sigradi2014_347p10, d683, cd55, 2ef7, fa0b, e95d, d32c, caadria2017_189h45, f63c, 68af, 6275, 052f, 5a68, 2c8a, ecaade2017_265t, cb90, f8b3, ijac201614102f2, acadia14projects_317ac, 0595, 3a20, e073, f111, ecaade2015_103n20, aa04, c628, d3fc, ff67, ecaade2017_306n, b705, 18de, 24ee, 58ba, acadia14_531w, fe7e, fbc8, 9b11, caadria2016_209x9, 1b83, sigradi2015_12.259a28, 65c5, 89bd, 73ec, 20b5, ascaad2014_023w4, e8fd, 6b8a, 50c2, 415a, 5c23, 2687, 717e, 7190, acadia14_177aa, 2601, 8aa7, 8496, e0de, 92c9, e96a, ec4d, 2fbe, 593b, a459, ecaade2014_145d33, 1ff7, 0243, caadria2017_070v22, e74e, ea1d, 2bd3, ecaade2015_278t60, 0923, acadia14_347aj, bbab, 5613, b87c, 0653, e02e, 0b58, 66c9, 4a97, 9734, a081, 2bd4, ecaade2017_019ii, caadria2015_043k5, acadia14_229m, acadia14projects_389a, f6cd, 7a25, 1d29, acadia16_34f3, bfa7, fc51, ecaade2014_149k35, c7e3, 4873, dda4, 5bb4, b894, eb73, 7ee9, ecaade2017_271h, 4abc, b589, 32f9, acadia14_267j, 28af, 3451, 0680, 270b, ebbd, 0c17, ecaade2014_079y18, ijac201614303d2, 0bd0, f5e8, 26bd, b9df, 893d, sigradi2016_446d, e727, 8291, f5ce, 093f, 605f, sigradi2013_359c, ffd8, a456, 67f1, 776c, fa44, caadria2017_018y7, dce2, ecaade2017_053vv, f64c, 0ae3, ecaade2016_120f33, 9a66, ecaade2016_222n57, af39, 3d51, 597e, 4913, 946c, a9aa, acadia16_362u22, 84b6, 1a97, 8928, 757c, acadia15_407z17, 4565, a697, 1958, 2c37, 75c7, fb75, acadia16_124f9, caadria2016_383p16, ecaade2014_217j55, 5628, 75ae, 9d32, 4769, 97ff, 2c6d, 4521, 7a6e, 4c0f, ijac201412302r7, 3307, 0fbb, a900, 38fe, 284b, 8a09, cc49, 5f84, 0344, ecaade2013r_009l6, 790f, ascaad2014_014m7, 0265, 544b, 8cfe, 0f7e, 0ccb, 8efe, e633, ecaade2014_089r21, e69f, sigradi2014_186b6, ecaade2014_100k23, fb0a, acadia14_375l, b759, ecaade2017_152mm, ae90, 32ba, 0d54, 9baf, sigradi2014_041a3, 7142, sigradi2016_515h, caadria2017_016z6, 8342, sigradi2013_400o, 1b46, 2686, e63c, acadia14projects_291ao, 1458, b57f, 1e46, sigradi2014_281i3, abe0, 8573, sigradi2016_571vv, 9233, 3f4b, 1b41, 4e54, 91ba, ascaad2016_010r4, 7fce, 05e1, 9687, sigradi2016_592y, acadia16_298m18, ecaade2015_196f42, 43ac, 02d0, 6ff8, 18f7, 16cb, acadia14projects_101ao, c357, sigradi2015_11.136w24, 2b36, 8fd7, 588d, f551, 41f6, c6de, 543b, ecaade2017_101dd, d283, d3c6, 58c7, cf4f, a263, c22e, caadria2017_055j18, 9e66, e050, 8d2c, 5b5a, 2c6c, 3bd1, de17, acadia15_497j22, ijac201614307p4, caadria2015_060o6, ed61, acadia14_655ai, 82ad, ijac201513302i10, 4317, ecaade2015_158h33, c1ff, 8d18, 8eb2, f550, 5b2f, b75a, c2c0, 9ca8, bc3a, 8e42, ecaade2015_55m10, ecaade2015_35b7, e091, 705a, 8721, 0e25, 7e86, d70c, d76d, ae5e, be57, caadria2017_109c29, 7fec, d9be, f99b, 15f8, d9b7, 5459, ecaade2014_084v19, caadria2017_005y2, ecaade2015_94c19, 57a3, 6cfa, sigradi2016_490ll, 05bd, e791, sigradi2014_021u1, 36cb, c8e7, ijac201412305y1, acadia14projects_435af, 2382, b4bb, ecaade2015_25k5, 79ce, cd23, ecaade2015_83g16, 59a6, 6dd7, 858f, 79af, 4f4d, 63b3, c295, 67ac, 8068, cc1d, 7c85, c1da, 29ab, 3a29, 466f, 6909, 5fd6, ijac201412201e1, 7808, ecaade2017_172gg, 0bf2, f3cb, 42d6, 2d55, 6801, 6db2, 1bba, 586a, ijac201412402o4, caadria2016_683t29, ab07, a1aa, 14e4, 8898, b43f, acadia15_57r1, 02ac, 522e, 2efb, 25a0, 09d3, bd6a, 23ed, 7c59, 2a51, 8602, e2e9, b9ef, bc71, sigradi2016_673ee, eb63, 1ff1, f010, 0f8a, ascaad2016_056e22, a354, 9062, b77d, ecaade2015_227w49, ijac201614208n13, 63e6, 7a75, 40ef, acadia16_140s10, ecaade2016_033g9, b1cc, d84f, bc91, 80e5, bdfa, ascaad2014_024s5, c1d5, ffe3, caadria2017_051v16, 4a8d, 6cac, 6e26, d438, 88f5, f420, 8fb8, b1a1, fb6d, 5c14, ebe2, 03ee, 9bec, 5a7a, 28fb, 50d6, 6295, 37c5, ecaade2014_220h56, cb84, a9c3, 5a9d, a532, ecaade2013r_009h6, 476a, 002e, bb0f, b120, ef95, 4f92, 29a7, d453, a5af, 84dc, sigradi2014_284c4, 4022, ijac201614406i4, acadia15_223e9, 4f2f, 4982, 6146, ecaade2014_225n58, 1af6, 5f2b, 6663, eb18, e33e, 7c9c, caadria2016_735z31, caadria2017_118y30, e49b, d7b5, e4ba, 6e91, 3fe8, 59dd, 4cdd, bf42, 31ac, c7a4, 5329, 3559, 0752, f22a, cf16, 7203, 3bb4, 0be4, a57d, ijac201412305d2, e5a0, 4d1e, 07ec, 9895, 50d3, 4253, ijac201614407c5, ec3d, de07, sigradi2015_10.307g21, ecaade2014_201b52, 71d7, ea15, 9e7e, d4b6, 8fce, ecaade2015_138v26, 08db, ecaade2014_225e58, 3c8e, 2b95, 97de, d6ac, b33f, 1ad4, 0f83, ecaade2016_223r58, 4893, 9288, 9986, a7f2, sigradi2015_sp_8.326x30, e28f, 2e65, caadria2017_016x6, 3374, ecaade2017_077xx, 29db, 3e90, 557d, a925, d3bf, f641, ascaad2014_019a3, ijac201412408r2, 94b4, sigradi2013_268h, adb0, 5d69, acadia14projects_555e, dcad, 787a, 6f2e, 51a0, 727b, d22c, 2aa3, 5629, acadia15_110y3, 1f37, f7a2, 7798, 8a30, acadia14projects_145o, ecaade2017_006v, 8684, ac51, 1dfa, e674, 28d6, ecaade2017_265m, 4961, baa6, 20dd, b367, 0555, sigradi2016_690i, caadria2017_095i26, 9b4b, ascaad2016_007y3, 8624, cf4e, 4791, 4299, aa42, 1515, 1e89, 59de, sigradi2016_602b, ecaade2017_184jj, sigradi2016_356i, sigradi2013_152, 237d, 3e5b, ecaade2014_186h47, 19e4, 0123, dd95, sigradi2016_805hh, eabb, 59ef, 5e2c, 8fd5, ijac201614201g6, 0230, ijac201412205u3, ddd2, d740, ac9a, ijac201614204r9, ecaade2015_155o32, 00d5, be8c, 9543, 5507, 1922, 6027, 6c16, ecaade2015_158v33, 4755, ascaad2014_008b5, acadia14projects_153a, acadia14_189am, 94e5, 94a8, ecaade2015_143m30, 1319, 3043, caadria2016_003a1, ce85, 4528, 90ba, 159d, ecaade2017_149k, 64f7, acadia14_339af, 35b2, e8a3, 9e04, 1152, 60ca, 23ea, ijac201513306g13, d886, c392, 962d, 1136, 9fc2, acadia14_43af, caadria2015_137k22, dd10, 3dfd, acc4, f273, c0a7, e794, 974e, 2f65, 3e01, c12d, c875, e38a, 0833, 6418, sigradi2016_360cc, ijac201513306h13, 6d67, be86, 61ad, 8089, a73d, ascaad2014_012h6, 54a8, cdec, e3cb, ecaade2015_114z21, e94d, 84d1, c699, sigradi2014_239b9, ecaade2016_tkop66, a884, sigradi2016_764k, d7df, 2717, 7f95, 8317, 4968, ecaade2016_123x33, 54a3, 523d, 64ae, ecaade2015_293w63, 7d1c, ecaade2014_072z17, 81bb, acadia15_284z11, sigradi2016_381p, a47f, sigradi2013_390f, 0b5b, 5ca6, 6228, 14e7, ascaad2016_054o21, 081c, f939, d6bb, a610, 2243, 5262, acadia15_47a1, afda, acadia14_301e, acadia14projects_463i, 1ea7, c3a3, 5ada, a13f, b6ee, ecaade2017_225yy, dce8, c824, 4b56, fb51, ff1d, a5b3, 21fb, sigradi2016_568nn, a51c, edc6, 5c1c, 9d0c, acadia16_254e16, ecaade2015_293g64, 767a, ijac201614203f9, ca56, acadia14projects_281v, 730a, 4f22, eb78, bfce, 7af1, caadria2015_073a10, 5f19, 1086, 90c2, ijac201412203e2, 24c4, e0e5, 4b71, 9de2, e85c, c8fe, 4d15, acadia14_43aj, acadia14projects_539aw, acadia15_223d9, 7f25, a0d3, 2bcf, acadia16_280l17, 6d93, 98e1, 90e8, 2584, cc8e, 3015, 91ad, 4c13, dbca, 8671, b95d, 62a6, 20ed, 9b1b, 93d4, sigradi2014_265p1, 17be, ascaad2014_019i3, 03b1, ae72, 125b, 0c42, ascaad2016_054r21, caadria2016_871o37, 2ad5, c07b, ecaade2014_030n8, 6985, 9c8e, 3793, 9114, 857c, 5bc8, 6619, a0cb, bf72, b40e, ecaade2014_168h41, fefc, 7105, b739, 437e, ijac201412408h2, e871, 6cd7, e103, e426, ecaade2017_033t, 8aff, 979e, 854a, 228f, 62df, 5355, ea98, caadria2016_135v5, 94f5, e993, 02af, 3376, c2ea, ecaade2016_102s27, 8784, d830, acadia14projects_555i, acadia14projects_101aa, bdcc, d235, sigradi2015_3.394e6, 8012, d367, 9e0a, ecaade2014_151w35, 354b, 5064, sigradi2016_779vv, ecaade2014_240d62, 41d2, 7cfd, sigradi2015_6.366d9, ee23, 3bce, dcf7, fc74, caadria2017_016d7, b624, ecaade2017_026nn, sigradi2013_194f, e424, 6053, c9f2, sigradi2016_781xx, 8515, 5ba1, 35da, 9063, acadia15_343c15, sigradi2015_9.141a16, caadria2017_149g39, acadia16_344a21, 69f6, 50ac, e02a, ecaade2016_015w3, 583b, a046, 07a3, sigradi2014_305n5, ee3e, 234b, aa33, 2c9e, acadia14_565ag, acadia15_417g18, a311, 60b4, e706, 8f55, f3dd, f2c5, ecaade2014_144a33, c01f, 2095, ecaade2015_127a25, 9c4e, ecaade2016_062c15, sigradi2016_534tt, sigradi2016_778ss, 6fe0, 3647, 9d56, sigradi2014_084w7, 0445, 0f5d, ascaad2014_025h6, c84c, 6c1c, 70ad, c3ab, 45a9, b6ed, 02db, b7ac, 7574, 80f5, caadria2017_118c31, caadria2017_149h39, 2828, 6bd2, 50c5, 2b35, 0e7d, acadia14projects_117g, fd22, 0df4, 9b8b, 2870, 0e63, ascaad2016_011g5, ijac201412402y4, 7ff2, f042, c498, 085c, ecaade2014_132f29, sigradi2015_sp_8.326a31, 5cfd, 5f9b, 6030, 5c9e, 4f8e, d8c9, 5ba3, ecaade2016_230n62, 709b, c488, e771, 8baf, a8dd, ef78, 7c61, ecaade2017_254hh, ecaade2016_037x9, 22cf, caadria2016_819l34, 35ec, acadia16_344y20, dd8f, a5d4, c530, caadria2016_777d33, ecaade2017_301h, 164c, 322c, 2fb2, 4957, 378b, 4073, 2a69, 42d9, ecaade2017_052ll, fa2c, 04e4, acadia15_263e11, f105, 9b38, ba84, ecaade2016_057m14, 17f3, b0d2, c3e1, 6288, ea62, sigradi2013_429g, cd41, d685, 3e9b, f7fe, ed30, f575, 390f, 28bf, 1675, 2692, 75fa, ijac201412203w1, ascaad2016_003y1, 842a, 90dd, caadria2017_163o40, bbc0, ad3a, 2505, dc14, 101e, b313, f897, 7de9, c5e6, acadia14_135u, 0e90, af9e, 4b8e, 44e1, 3897, fbef, acadia16_318m19, 3661, 2fd8, ascaad2016_012p5, a88f, 0aa3, 1b39, 2e15, 10ca, 8a47, 7cb3, 9131, d77b, ecaade2015_13o1, acadia16_34g3, 317b, 89ef, 6195, ascaad2014_017h1, 5936, 6e75, caadria2016_673c29, d11d, 1bf5, 7037, ecaade2016_ws-foldings68, ecaade2017_229hh, 34d5, 5043, 839f, 7b88, ecaade2016_089w24, c8e4, 83ee, cd9f, fd44, 02a2, acadia14_177ag, acadia16_332y19, 632b, 8f50, 9fbb, ecaade2017_225f, 850c, 7f0e, 2c5f, cbca, 1584, 896c, 93f8, c156, 8d78, 1a8e, c258, a828, 02c3, f823, sigradi2015_sp_8.326v30, dc83, f619, dbac, efb2, 2b30, f63b, c240, ecaade2013r_011e7, a7c8, cbe2, b9be, ecaade2017_201c, ijac201614101j1, 4d63, d860, 3649, ijac201412304o1, 165a, 955e, 53e3, 1270, c57f, edcc, 4a9d, 4a31, b06e, e83b, acadia16_362i22, 51f9, ccf0, dd98, 0b3a, ascaad2016_052g21, b4a1, 6280, e41d, a580, 4667, b8c2, ecaade2015_206k45, acadia14projects_435ah, cb5c, acadia15_47e1, sigradi2013_414c, 6e2c, 84fc, e710, ecaade2017_252i, b364, 9d55, f951, 680c, b0d5, 655b, 4f59, 9cc9, a23f, 0cbd, 4f89, 47e5, 4885, 9718, 1892, a809, d6ee, 1047, 3fe4, fe51, 1955, 579d, 41cf, 4782, afc1, f446, 0622, fed6, ijac201412303u7, d346, a6ed, e8cb, ijac201412303k8, c858, f38a, f72d, 6c08, c65f, 33fa, e93f, cba6, b30d, a5e7, ab11, 14cb, f2a2, bde2, ecaade2017_215qq, d7ec, ijac201412302n7, 5965, ea79, acadia14projects_375az, 706d, acadia14projects_565v, 77be, f29c, 7bcc, acadia16_372i23, ecaade2017_199ss, 2700, 053b, 2bbe, 7945, caadria2015_126s20, 6b6e, 7a1f, 938a, be53, 43ce, 6d21, a3e3, 2c4e, ijac201513303m11, 940f, b762, 7cbb, ecaade2016_067d17, b0da, 85b1, ac16, 2ca3, ff74, 921b, 03fb, 7445, ascaad2014_016f9, acadia14_177x, acadia14_579b, ce41, f685, 2d40, 96a3, 5f4a, ecaade2013r_009a6, 6b19, 911d, fe8a, 13d7, 72, 5308, sigradi2014_345o8, 568d, fc07, 518f, 8db7, ecaade2015_138f29, 1cef, 0df9, f28e, e150, c34e, b67f, f47f, 782c, ecaade2015_250j57, b858, 9f9e, 73ab, f632, 254d, 27cf, 60a3, ac10, caadria2016_301r13, 3e2d, e49a, 6a72, 62ff, 6a15, 1349, ecaade2017_053e, 21bb, ed99, 855e, 7fd9, 0985, 3620, b17a, af7f, 2a75, fbe6, 1acc, 72c9, da85, 13ab, 6fc2, b413, ecaade2016_075l22, 5fa6, ecaade2017_156s, 9e95, 32c6, 438d, caadria2017_110i29, ecaade2016_238p63, ecaade2015_302m66, 939a, ecaade2016_077r22, 253b, 1c1b, 9719, efeb, 3c4a, 6410, 6f6e, f24b, sigradi2016_815y, 3a5d, ee01, ef0a, 1e77, ijac201412404s7, 7192, cecb, fe21, 28e3, 5a9c, c670, acadia14_487h, 1839, 8087, ce05, 987a, ccea, b4bd, 8d11, acadia14_199ab, 47b8, cd5b, 35a3, 37e0, b186, 06c2, 8e7a, e618, 7848, 46cf, 5401, 7977, 494f, 4899, sigradi2014_157d4, d0f5, e93e, 9011, caadria2016_425g18, 301f, 2b12, bb7b, sigradi2013_194d, 807e, 25d0, 8be9, dbe1, 575b, 5b6f, 30e4, ed9d, 3963, 24b7, ijac201412402u4, ecaade2016_223j59, 75eb, f1e5, 9162, ccc9, 6315, 1836, c348, c64d, 9f63, 4d4b, d68a, be9f, dd22, 03c7, 4cef, e41c, e088, dcba, sigradi2016_363hh, 1e15, f938, 9aa2, 4934, ascaad2016_030e12, 5417, ed41, 88a4, 9368, 5709, ijac201412201r1, 7cd0, acadia14projects_135i, 7fac, 94fd, aad3, 74d7, 569c, 1786, 35c6, 658c, e61e, 1c69, d923, ecaade2017_215s, 2553, 0136, 1dfc, 2c4d, 8a51, ecaade2014_070s16, 353a, 23b4, 4b1f, acadia14_589f, c0d9, 3e22, ecaade2016_027y7, acadia14projects_167z, ecaade2015_152a32, 92f4, f635, c443, 97e4, 2d16, acadia14_135p, 1802, 6c9b, 0273, e1cf, 0c3c, f878, f02b, 65b1, 451d, 2d8f, 1732, 4bea, acadia14_497u, 3cad, acadia14projects_101af, 9f26, cff1, 4f2a, 3eb5, bf65, 5c48, caadria2015_069r8, a00f, 7302, a68f, caadria2015_208p31, 6399, 59a0, 6f38, 51c4, 3bb5, b850, b190, ecaade2017_039a, cf32, 6de1, 6277, 7722, c7ba, b012, 226e, f03f, 6717, 3b92, a28b, d510, 47ed, caadria2015_087t13, 14d9, 024c, 2b37, acadia14_709an, sigradi2015_8.41u10, b4c4, a5d1, sigradi2015_11.8o23, e647, ec0c, 15ad, f48e, 1ade, 63c9, ecaade2015_172a37, sigradi2013_28m, 9f71, 53ad, acadia14_609av, 04bd, 55f0, 4d27, acadia14projects_619al, sigradi2015_8.239w13, bd9d, 084f, sigradi2014_291p4, 72ba, 0d95, 74c9, c43b, 988e, 3688, 7223, a477, b308, 8f08, fc65, f0b1, ee46, 3702, ascaad2014_009e5, 33a5, sigradi2016_385rr, 00fe, 9919, eaba, 6138, 2390, 4372, ecaade2015_27p5, acadia14projects_79aa, ddcc, 2c77, b732, b644, 4966, ce5e, e48d, ecaade2015_158r33, caadria2016_291a13, 4670, d43b, 05be, f026, 7bdb, 4478, a05f, 1642, dd8d, eb1a, 2fd6, f7b1, df01, 3e96, 725d, 666f, 672d, 05df, ecaade2017_089u, 5df0, 27f2, 1402, 3cbd, 15d7, 483a, 9bc5, ecaade2016_213p54, 019b, 5b29, 1bbe, 5f90, ecaade2015_155i32, caadria2017_074o23, 8655, f06f, 04ab, 601a, 5e20, d42b, acadia14_333av, def7, 9f51, beee, 06a5, d1e0, sigradi2015_10.267s20, cbf5, 9979, ecaade2014_201h52, 1e03, 2172, caadria2017_021o8, aa96, caadria2015_084u12, acadia14_229j, 3b8f, 1914, af35, 69dc, acadia16_62t4, 9c08, 5af0, 77f8, 1746, a704, 29ad, 7db8, 8c68, 98a8, 5365, a347, a5b7, 8c8e, sigradi2016_732e, 8ae3, 9a56, sigradi2016_510ww, 615f, 2509, 3954, acadia16_62u4, ecaade2015_73c14, f3b0, ecaade2014_168h42, f860, 1064, 806d, 1e53, ecaade2014_070k16, 00aa, acadia14_101v, e0cb, 3a08, 17c9, 47ea, 6ce5, d1be, 3d78, 500d, 4489, 5860, 69e9, 0ecc, 438c, ecaade2017_033v, caadria2015_157t24, ecaade2017_105pp, 2dc9, ecaade2016_043d12, 8c79, 230a, ecaade2015_221p48, d8eb, 8314, db1b, fd01, 9b14, 283d, 54e3, caadria2015_150b24, 21af, b233, 71d3, ecaade2017_146dd, 54b8, aa03, 6728, 37a4, 80cd, c25e, 817b, c6f8, 00fc, ecaade2015_298k65, 2c51, ecaade2014_120k27, c52c, 523a, 22e1, 0805, 660a, 0dd9, bede, 4e74, b4e3, 5903, 40bd, 94c7, f706, acadia14projects_33ai, 52ba, ecaade2017_140ll, ascaad2016_029y11, 4cc7, ea13, b1af, 5f7b, 1a18, ecaade2017_017p, 1dd2, ce78, 0c87, 2b6e, f0e7, 877a, acadia15_95c3, 46d2, 2228, acd0, 7547, 1608, 25b2, 7862, 7782, 6b11, 7463, 7a8b, b531, 1586, 027c, 2738, 96b9, 38b1, 11e7, 5eb7, 5e9d, 2995, fceb, 7b70, 662c, 9933, ecaade2015_122j24, 93b7, 913d, sigradi2013_400n, afcb, 661f, 27f4, 3399, 639d, 1b28, 6357, 1e00, cc61, sigradi2016_792o, d568, 8081, 2261, 7b76, 2567, 27a0, 06f0, 1048, 2928, 4ef6, ecaade2015_92l18, aeb9, ebf4, 7984, 8fb1, 0c09, 1c53, 87b4, 8e0d, 99d8, b8e6, fb48, sigradi2014_045g4, 2404, 352d, ecaade2014_140d32, 3538, dde7, 9d26, acadia15_357t15, e22a, 36ae, 52a4, e0f2, d2f8, 8d52, caadria2016_797o33, 5389, caadria2016_851r36, 9575, sigradi2015_10.138v18, 8fde, 922e, 07f4, 0d65, 4e3e, 130f, fdbe, 3e03, 299c, ecaade2017_290rr, dcb7, c3fb, acadia14_435ag, 3a79, acadia14_167y, 0a42, 2c7a, 0258, 4e24, d0c3, 4a1d, cc8d, acadia14_301j, 4ca6, 07bc, sigradi2016_446a, 84ce, afdd, b5ff, 0431, d330, 8611, 01cd, 47b5, e485, acadia16_440f26, 75e8, 6fe6, b2e1, 4c38, f625, 3c8b, 6432, acadia14_487e, 0081, a6c6, 3266, 7baf, 36a7, e1e5, 1d34, 71ee, 5a70, e361, 283e, 0393, cd85, acadia15_223g9, acadia15_451f19, b207, 139a, caadria2017_095g26, 0bbe, ecaade2016_152o41, dda1, 6197, f61c, 7907, b5e5, 3fab, 28f2, f852, ijac201513206k9, a60a, 2fae, ecaade2014_130y28, ecaade2015_64g13, 6747, 1abd, cb3e, c13a, e081, fcc8, 6958, acadia16_488y28, 0c7b, sigradi2014_132z1, ecaade2017_215ss, ijac201412301j6, 2740, 0c41, dd28, 6716, sigradi2014_082v7, cde0, ecaade2017_083nn, 4774, 3fb6, 5bfd, 2a9f, 469b, sigradi2014_036u2, d5e9, d25f, a0ae, 771f, acadia16_344s20, 01b6, bc16, 1b80, cf3b, d3aa, ecaade2013r_010z6, sigradi2016_816yy, c4e6, ecaade2014_139f31, sigradi2013_401l, caadria2017_122z31, caadria2015_139p22, e2c5, a4d7, b68b, a11a, 8604, acadia16_214t13, d292, 8818, b28b, 4656, cb7f, 2322, ae01, 01c8, a4c3, 11c3, ecaade2015_230f52, bf6e, 1592, caadria2015_002a1, ecaade2015_271z59, 8060, 61c6, 3dd2, ascaad2016_005a3, 3b99, ecaade2014_186y46, d409, ecaade2014_067x15, 7c3d, ecaade2016_018y4, 685f, 6379, 2777, 7deb, 13d1, sigradi2014_247k9, 0629, acadia16_244m15, 37ee, 31ee, 2ce8, fdd4, ecaade2015_222f49, ecaade2015_233z52, a37a, 9247, ecaade2017_269pp, 3659, ecaade2017_220kk, 3284, ecaade2015_64t13, sigradi2016_484tt, 1e28, 4b93, 9c2d, f5dd, f8d6, 9257, b248, 692a, caadria2016_363e16, 26bb, 46c8, ecaade2014_078r18, df9d, ecaade2014_111y24, ab19, 4fb5, c931, 8cac, b636, ad25, d15d, a2da, 825c, c228, 2992, 1dbc, 9cf8, 08e9, ecaade2013r_003y2, 3f3c, 6208, 7876, a416, 7ba6, 7b87, d014, caadria2016_301j13, 419d, acadia14_565y, caadria2015_064t7, 463b, f786, 0835, e5c1, 90e7, d1fe, 8c4c, 60ed, ccd7, dc5a, sigradi2015_6.151f8, 20b4, aea1, 7bf6, 8c51, 7562, 4690, caadria2017_018s7, ascaad2014_005b3, ca5b, 83d4, ea3d, a48c, 793e, 6fba, 005a, 6261, acadia14_661e, 5240, 806e, ecaade2016_224f60, 21fd, c98f, acadia14projects_53p, d3cd, 51ea, af18, 4239, 87f5, 0667, 05a1, 7a73, 78ce, b9d8, dbba, 75d2, 844b, 8c1b, 180d, 4760, cd54, 41a1, 84ee, 9c9d, ijac201412403z6, d92b, 94a6, 7352, acadia16_140i10, b6c2, 339e, ascaad2014_018w1, 1bd5, 3c80, sigradi2013_421l, 3c4d, 4815, acadia14_347ar, d5e6, 1b5a, ed0c, 12d0, acadia14_473au, 3b93, bbf0, c191, f5c4, 7c0f, acadia16_308r18, 8f9c, 6f5b, 7662, 741a, ecaade2016_108v29, b571, 083c, ecaade2015_319g70, 6ca9, 962a, ecaade2014_094j22, c3a9, acadia16_372y22, c5c4, cef7, 42ea, f942, d4d7, ascaad2016_022d9, bd1a, e2f7, ecaade2014_057p14, caadria2015_049c6, 7214, 7a6a, caadria2016_033y2, 77bd, 2e52, bb99, f51c, b25a, d476, c4a1, 4840, 972a, dd2f, acadia14projects_479ax, ecaade2017_157ff, 8bab, cc03, 1cc4, ecaade2016_199w52, 8ffe, e07e, bd66, 5d20, sigradi2015_8.239b14, 3b5d, 9223, 9dfa, 90c7, 7252, 0a86, 04e6, ecaade2016_166a47, fb0b, 78ff, ecaade2016_127z34, ecaade2017_097hh, fc9f, 34ef, c6eb, sigradi2016_407n, ab6c, caadria2016_601i25, 6427, ecaade2014_196d51, 7eb8, ccbc, ecaade2015_53t8, 2157, b1f5, d389, 1b0b, 96c2, 9469, 5265, ecaade2014_153l36, b933, 1f97, c4d7, c15a, 58bf, c009, 631b, acadia14_219ay, f37e, 5a51, sigradi2014_169t4, 3f13, 81fa, e301, 338b, 6d96, caadria2016_167f7, caadria2017_027p9, 1dbe, 683e, 3e29, ascaad2016_048g20, 4725, f331, d1bb, d305, 6798, 7a47, ecaade2013r_006z4, ecaade2013r_003r2, a262, b983, b5f0, 0057, 3f8c, sigradi2013_407d, 20ad, b2d3, acadia15_211z8, 5b86, a623, b253, caa0, 9932, ecaade2017_059kk, ecaade2015_297f65, ecaade2016_129u35, 6d0c, 742b, 7912, acadia14projects_177o, 4db0, 686c, 729b, 35ff, 9c81, 7140, d457, 8c46, 1fb4, cbf0, caadria2016_177e8, a886, 50d9, 1af9, acadia14projects_267h, b5eb, ecaade2017_164aa, b075, 1f23, d9de, acadia15_469h20, ecaade2014_218u55, 640d, f97b, 7e81, 6470, 5f79, sigradi2015_6.387n9, 36a9, caadria2017_009y4, 083b, caadria2017_029m10, cd7c, bfb4, ea16, sigradi2016_659v, 32d4, ecaade2014_194z49, aa98, 6c56, ecaade2013r_018l9, 43f1, 450a, 9119, 1c58, caadria2017_129l34, d630, 3adb, f128, d63b, c64a, sigradi2013_52h, 581a, a6d9, 7207, ecaade2017_124q, 6962, 7415, 0f1a, 4fb1, 125a, 2555, d175, acadia15_243d10, d8d8, 6afd, ecaade2016_072d20, caadria2016_177c8, 6b06, sigradi2013_226u, 8887, ecaade2017_183bb, 747a, 4868, e401, b139, 2fa3, ecaade2017_268kk, 4436, a8fe, 0d70, ijac201412403k6, fdfb, b9b3, 2f6b, ca1d, f4da, c882, 9fba, e9d3, 752b, caadria2016_055n3, a257, ecaade2017_228v, ebb1, acadia15_323n13, sigradi2014_227l8, 4ca0, f351, b37b, 7de0, 42f5, 4f79, ecaade2016_042c11, 7527, ecaade2014_224g57, ecaade2017_087p, cd76, dc8f, sigradi2016_686xx, ecaade2016_102d28, 6f22, 5900, 3f11, ecaade2015_81u15, acadia14projects_153as, e20d, cfab, 91e7, 361f, 51b2, 4acd, d7f2, 5d89, a5f8, a87c, 9597, 2a60, a282, 899a, a4a8, be01, ecaade2015_201z43, 8470, 6c80, e102, b406, 2b5d, 4b2a, 496a, acadia14_237ax, 1125, bc0f, b99f, 1424, 9740, 7346, f123, ecaade2016_170u48, c152, 06f8, 5306, 76ce, ecaade2016_228i61, 7137, de51, acadia15_251g10, 0ad4, ddd9, 9b44, acadia14_23u, 0220, ae35, caadria2017_095f26, ecaade2015_48a8, aad7, f3c1, b250, 0a79, f11f, sigradi2014_049h5, 1e2f, 5b65, eb6c, 9f50, f6b9, 8d60, ecaade2017_175k, 8731, 85cc, ed96, 36ab, 2edd, ecaade2017_170k, 07a0, sigradi2014_070w5, a9c9, 992a, ecaade2015_297y64, acadia14_81o, ecaade2014_010e1, a9f4, 2254, ascaad2014_027k7, acadia15_123s4, 1a35, b8fe, 90c6, da24, ijac201614207l12, acadia16_196h13, ecaade2017_052nn, f321, eaee, e2bf, ecaade2016_017l4, 8923, 9cc5, a33e, 43c3, sigradi2013_194r, a305, 4d85, ecaade2014_086w20, sigradi2014_329b7, 7561, 8a59, 9675, 13f4, 3df4, 3242, 691c, ceed, 3b65, 1be1, 0802, caadria2017_017j7, caadria2016_881z37, 497a, ad07, c8ec, 1d15, ecaade2015_251m57, 8b36, 2e77, 18a9, 993e, b0b2, c16e, e870, 9c50, e132, c23c, a1e2, 6c9e, ecaade2014_224o56, 42db, 359a, 4fc4, ascaad2016_057p22, 3537, 61ab, 3033, acadia16_326t19, 0a9c, e259, 3346, ecaade2017_208d, c6ee, ijac201614103r3, 2a63, 1e7a, 644c, 7498, ecaade2014_123i28, 3f5d, 5ab7, a7f9, 9ac2, c460, 1a3a, 1097, 53ab, ecaade2016_025b7, 5dd5, sigradi2013_95o, ab25, ascaad2014_008x4, sigradi2015_3.394f6, ijac201513305s12, 7b39, f8a1, fe28, 76b8, bb27, ecaade2017_006pp, 802d, 075b, ecaade2015_280d61, caadria2015_067m8, ecaade2017_048gg, 92ed, fca1, ecaade2014_155y37, 46f1, 38b4, 8f67, 9860, acadia15_513v22, a492, a889, 76ab, 0010, ecaade2014_180g45, 3569, ecaade2015_227e50, f0c9, 70fe, 6374, 2707, 9722, 8821, ecaade2017_053f, be23, f045, ecaade2015_318t69, sigradi2016_815kk, 0784, 1578, e736, ascaad2016_042s16, 7e87, b30c, 5e65, 3030, 2181, d345, 1a94, f7ed, 7076, 43a4, 63c4, 862f, b0dd, ed09, b4ee, ecaade2015_138x26, afa9, 1f63, b779, d9ab, acadia14_247s, ec5c, 8b57, c72d, e86c, f1b5, acadia14projects_101ad, 4f4a, 46cc, ecaade2014_122w27, 1c65, 41d6, a5de, cd1b, 0209, caadria2017_107t28, ijac201412306y2, f6e6, 638a, sigradi2016_415ii, aa27, fb3d, e1f1, dfe2, ecaade2014_080h19, 998d, 1d01, caadria2017_113x29, 1745, 59cc, cd5a, 0ccf, 681d, 5a4f, acadia14projects_145af, sigradi2016_382x, 23d5, 8815, 01a2, d7f3, b735, f8ed, 15cd, 2429, 5707, 51b6, b013, ecaade2014_156f38, caadria2016_259r11, d69a, c441, ecaade2016_230c62, b561, 92cb, 44d1, acadia14_43ap, 7ac6, 1cb2, ecaade2014_224y57, ecaade2014_225t58, 9dbc, da22, c9fa, daed, 9e82, 6af0, a2d4, ee0b, 17b6, b3ef, 98c1, bc7d, f524, 0ff9, 196b, 7a79, d8e2, 33eb, 1d91, b778, fd40, 1ccf, c1e0, 48dc, 2db5, 174c, ijac201614103f3, f57f, 338c, de2a, 2545, acadia14_709al, b575, ijac201614303e2, 4400, sigradi2016_381n, 991b, 7e13, 4134, 78c0, caadria2017_008v3, 427d, a632, ijac201614203o8, 0bf5, ecaade2014_208b54, acadia14_339as, e51f, 41cb, 0148, aa2d, 6b5c, f549, a63e, 9578, 98db, 2132, af36, acadia14projects_565j, ecaade2016_113y30, ecaade2015_273k60, b148, sigradi2016_635j, c6cf, 4d36, 67bb, 621f, e251, b7a3, aab6, a28a, d017, caadria2015_213n32, 884d, a7ef, 25a4, bd60, 57b1, 1e10, ecaade2017_029gg, 7c44, d657, sigradi2016_732z, b990, b70e, sigradi2014_032l2, a333, 0fc2, acadia16_130u9, 2769, 6c45, 39ac, 6a9b, be60, ecaade2017_006hh, ec46, sigradi2013_111r, 8c1a, 1f54, 25ae, ascaad2016_023r9, ecaade2015_144j31, d13f, e844, 2d37, 619f, 7d92, 89f3, 2764, d0a1, acadia14_589h, da1d, 4306, 30da, 3f86, 504e, ecaade2015_22t4, 9201, 5a55, ijac201412206x4, 90a7, caea, dfcf, acadia15_57h2, fea6, 8d4e, ascaad2016_010z4, c4b8, ijac201614305o3, caadria2015_087u13, caadria2016_819j34, 460f, 2fa8, dfe6, acadia14_627d, cfc6, c8be, acadia16_44p3, 48a5, 798b, 1321, b32a, 5b91, ascaad2016_059l23, 317f, d7ce, ijac201412203j2, 148a, bdc4, dc9f, 4e05, 6c76, 1aa8, 959e, 5dfd, ff65, ffab, 4764, 8cb7, afa8, 0cb2, 5e9c, 7355, ee13, 8edf, e868, fc16, b3a2, 40b8, c653, 392a, caadria2015_004g1, 9c47, 8b06, b710, b281, 9230, f846, 74ae, ascaad2014_003v1, sigradi2013_194g, ascaad2016_046k19, sigradi2016_479aa, ecaade2015_248p56, 9272, ijac201614201f6, d59a, fbce, ecaade2017_175i, 544a, sigradi2014_345u8, 547f, 6a49, 8ac7, 9117, 1c5f, acadia14_357as, ijac201614203s8, 9dfe, ecaade2016_106n29, d41e, 986b, ijac201412408l2, d004, 5d58, 36f5, 813b, 56b0, f4a6, ecaade2017_003n, 6af3, b3e8, 0c48, ascaad2016_041l16, 786d, caadria2017_094a26, ecaade2017_071vv, a489, 36b4, 31b9, 2eb7, 5583, bb90, ecaade2014_138y30, d57c, ecaade2016_021i6, 5960, e15b, a301, 0856, 32b1, aafa, bd70, 8af2, caadria2015_130k21, 023a, 29bf, sigradi2014_197b7, 430a, e36c, acadia15_243y9, a7b0, 1f1f, ecaade2014_030o8, ecaade2015_113p21, cbeb, 9ff1, 31cd, acadia16_372f23, 67c8, 902a, ecaade2017_230ww, 7b90, c70f, acadia14_389c, a0d6, 9220, 0b32, 6ddb, c01c, d442, 97ea, sigradi2016_387yy, 6ded, a052, 649b, 24ce, 43e7, e87b, 0705, dc6f, 2877, 9035, 0659, b6a8, ecaade2015_21b4, sigradi2014_347t10, 5047, 30e8, ijac201412203g2, 881e, b0a3, eb07, ijac201614201j6, b500, ae09, 51d2, 3e14, 714e, acadia14projects_435d, 8277, ea9b, c81e, ecaade2017_076t, 8301, ecaade2014_015u3, acadia15_284u11, ecaade2016_140i39, caadria2015_108s16, ecaade2015_53x9, 5691, 9e9f, caadria2015_170u25, cf38, acadia14_399ak, 081b, dce4, caadria2017_174z42, caadria2015_114h18, e8f1, ee04, caadria2016_809e34, 2518, 3801, 0e83, af1b, f2bc, d559, 4a53, 1605, f1a0, ae8d, ecaade2014_015x3, 9e36, caadria2015_065x7, 5adf, 6fce, 476e, 42c8, 1385, 0099, 0398, 9a15, 6ba5, ascaad2014_014o7, acadia16_402o24, 822c, ecaade2017_291bb, sigradi2016_637ee, c709, acadia14projects_375k, ecaade2017_008g, 0852, ecaade2015_21c4, d84a, 2d5e, 5b37, 3dce, c140, ecaade2017_050g, caadria2017_122p31, ecaade2016_203f53, f4c2, ascaad2016_044x17, 01ea, 66ed, a105, 584c, 903c, ecaade2016_111o30, 22f9, 7ff1, de11, 28e8, 6158, 86f6, 4448, caadria2017_069d22, 4765, ecaade2016_162f44, d82d, e5b4, acadia14projects_565z, b79d, 7048, ecaade2017_056d, 49bb, 7a02, 4b78, c549, 8bd2, acadia14projects_445aj, 1f8c, f29a, 6175, 67e4, 8f37, a985, 752e, 7f34, 2961, 1f99, ecaade2017_038tt, d1cb, 2f22, sigradi2013_330, 2c36, ascaad2014_012m6, 569d, 2cb0, 9fbe, ascaad2016_019s7, 0839, ce33, 3a95, 1f84, b2d4, 6638, caadria2017_174t42, be98, 5aca, 1765, ecaade2014_055w13, f049, 565c, sigradi2015_sp_8.326b31, 7acf, ae88, 9c54, b2a4, caadria2017_031i11, ad51, ecaade2017_264b, 41f9, ae53, 4850, 6f43, 3bfb, 645e, 0389, 4ab6, c966, b5de, ecaade2017_051s, 5d2f, b831, a23e, c3ac, acadia14projects_347ah, 05a0, c7bb, b7d3, 86ed, 777d, d35c, 8e2e, adb8, df17, 66e1, 687c, ecaade2014_192j49, 5668, ea8e, ecaade2014_153h37, 7dad, 025e, 5574, cd1d, 3bdd, acadia16_34k3, cf48, ecaade2015_92s18, c4bd, caadria2016_745c32, ef8a, d1eb, 093d, ecaade2016_223f59, 0f85, e2ca, ff58, 7682, c22b, 76f1, 0252, 6727, ecaade2015_194t40, ecaade2016_078j23, acadia15_469d20, db6c, 7619, 0e3e, acadia14projects_317x, ijac201412406m9, 4d87, dffe, 9f32, bd75, 46d4, ecaade2015_317e69, 1342, 578e, a405, sigradi2013_337h, f5e4, ec52, 610c, 0781, sigradi2015_3.65o2, c1b1, caadria2015_016j3, 9666, ecaade2016_119p32, 1aaa, ba1a, 3470, sigradi2013_390b, 4ed3, caadria2015_188b28, d284, 1591, 3bfc, fc33, ecaade2016_132z37, 9785, 8a0c, ecaade2015_11e1, 3b88, 983f, 5809, 6f0e, e576, 1734, 5c10, 0e04, 8b61, c3e5, ad8e, ecaade2016_169l48, ceb7, 5d17, 7aed, 60b7, 0d31, 97a0, 2dcc, 53df, ede8, caadria2017_004r2, 3069, 7c99, ccbd, c35d, sigradi2013_359e, 70c5, a202, 2273, fe80, 28ff, 578c, 2a7d, acadia14projects_145aa, ecaade2015_130y25, acadia14projects_153f, caadria2017_175d43, 6742, 1282, 98e4, e6d8, 6126, f880, 4aaf, b14e, ecaade2016_237e63, f0f5, 515f, 2c4a, 7b78, 4a14, f107, d990, caadria2017_074g23, 68fd, 9c9c, fa14, ecd2, sigradi2013_189f, 0b9b, b36b, ce4b, 6d94, 830f, 9c6f, cde7, b896, 4bc1, 92b2, 89b5, ecaade2015_92m18, 3da7, 8b45, 9c3e, f027, b3aa, 7f9d, d6c6, sigradi2016_673ff, 7b4e, 0446, 8e1c, 4093, 0031, db80, 38d2, 8827, 0b2b, a5b4, 206b, ae37, ecaade2015_279y60, sigradi2016_426c, caadria2015_109c17, acadia14_463ax, acadia14projects_167y, 07d4, ecaade2015_293c64, 0207, 8a7e, 0471, 14dd, cad3, ecaade2014_194f50, abd4, acadia14_153at, dc38, cb71, d0ce, c50c, 5be8, ecaade2015_139v29, 41de, e54f, ecaade2015_285i62, c26f, sigradi2014_074s6, ijac201412403s5, 2b75, 643b, ascaad2014_018b2, e6fd, ecaade2015_233w52, 99d7, defb, ca5f, sigradi2016_426b, acadia14projects_339au, 5d35, acadia14projects_135aa, 8fa7, 473a, cd6b, 99b6, caadria2015_072p9, 2d97, 896d, a601, 7d7f, ecaade2015_302h66, 59fe, de37, be46, 4fb9, 2eb4, caadria2016_167b7, 4285, 6bc0, 16a9, 1496, d034, d27f, sigradi2016_430n, 517c, acadia14_145p, c3f0, bbe4, ecaade2015_61b12, 42d7, c135, f1f5, 55cd, 8ba2, c553, 2a79, ecaade2016_230h62, 9eda, 2627, bf62, 4fcf, 1404, a6a5, fd0e, 7dea, 970, 34ac, dc78, 652d, 3c83, 14d8, 7115, 6408, 266f, c79c, acadia14_33ao, f5d7, f1d4, ed71, bcfd, d641, acadia14projects_135x, acadia14projects_565ac, b1fc, ecaade2017_109cc, f41d, bca0, 6ca3, 1d7a, sigradi2016_515i, 52df, cefb, cd9a, 2078, ec83, ecaade2014_173h43, sigradi2016_448t, ea6d, 329d, sigradi2014_201d7, 553c, 7382, ascaad2014_030w8, acadia14_339av, caadria2017_023t8, 384d, 42ff, sigradi2014_169o4, ae46, df3e, a365, 1dbf, 139e, 788f, 622a, sigradi2015_9.347w17, 0200, caadria2016_209w9, 9861, acadia15_333r13, 8964, sigradi2013_304, 4884, aef3, a14d, db2f, 1e67, caadria2017_062v20, 20a3, 0222, ecaade2014_072l17, 3354, ecaade2017_090mm, ecaade2014_218x55, 8aad, ecaade2017_105yy, ebb0, caadria2017_030w10, dc88, ecaade2014_019g5, 6485, 00be, caadria2016_703p30, 5902, 4a9a, 8a6b, ecaade2017_240x, b2e4, a48b, 74b1, acadia15_223k9, acadia14projects_497ac, caadria2015_073l10, c245, e346, d519, 663c, 66bb, 549a, 5382, 52fd, bc61, caadria2015_033e5, 79ad, b2ae, 520c, 06e6, f505, bd10, f87e, d573, f08d, 8b0e, 4b75, 51e9, caadria2017_123s32, 3447, dcf3, b3c8, 4fab, 9025, 573d, b295, 3ce1, 15f0, eeae, ijac201614207f11, c7cc, a50c, 5b1e, 891e, e694, b800, 19d3, ecaade2017_148yy, 1a2b, 94c5, af9b, f4b2, 0892, 791a, 6da2, aca2, d731, 30b6, cd07, ee71, b434, sigradi2016_625ww, 480e, cb51, 5f2d, acadia14projects_565y, 952d, a662, ddf9, ecaade2017_172m, 4857, 081d, ecaade2015_15a2, f07e, 433a, 1a89, cfda, 07db, bef8, sigradi2015_1.305e1, c691, ecaade2016_136p38, acadia14projects_473ak, 5532, b69d, ecaade2015_304y66, 7c81, f7a8, ba40, 1536, 83e8, 5757, caadria2016_343o15, 47f1, 18ca, d821, sigradi2016_729qq, ecaade2014_127l28, 6bd3, 13bd, acadia14projects_135v, 2f9a, 4f47, caadria2015_172i26, e7a8, d774, a356, 66eb, de2f, 0b6d, bf1b, 6174, acadia15_343u14, 627c, dc44, 30d2, 1c11, 650f, ff83, 36c7, d947, 1264, 8e49, 9ffa, 9700, b502, 2a76, ecaade2017_252e, 3863, 0650, 868e, ijac201513201n5, 502c, 7bd5, 83b4, c47f, e20c, ecaade2015_285c62, c076, a7db, caadria2016_157z6, 1fa3, 60d4, 9b66, 304f, 6a34, ecaade2014_072l18, 1e3d, b958, 6149, aae7, ecaade2015_325c71, 6cc7, a965, 4ace, 1562, ecaade2016_118i32, caadria2017_048u15, 7941, 1c41, d5b7, 91b3, 8d7d, ecaade2017_101p, 4ac8, b1b7, 3512, be9e, ecaade2016_021a6, 37de, bdc9, a606, d7af, 0f57, 4b65, 8d84, 9886, 7e9f, b7a0, 1324, f46e, ecaade2014_070g16, 9210, 8dbe, ecaade2013r_001t1, 2f0b, ce9b, sigradi2014_041e3, ijac201614103h3, 260b, 77fc, 966a, caadria2017_118t30, cebd, f052, 2fdc, 1db3, ecaade2016_216d55, da99, bbb9, acadia14projects_63ax, 31f1, ecaade2015_15c2, 0df6, b6d0, 0f26, 8a97, 4fc5, 3e2f, f65e, d0ad, ecaade2017_071tt, ecaade2017_181z, 66c5, ecaade2017_057u, 4cc5, ijac201614101b1, 03ca, 05c2, 4f9f, 01d6, 35fa, 9fa4, ecaade2016_021o5, 0ff6, b8c4, 0ae8, baaa, ecaade2015_61t12, e82f, d12d, ecaade2014_072r17, b24d, b3ec, acadia14projects_627ap, 7b27, sigradi2014_232u8, ijac201412407c1, d6c7, 9ea5, 4d8f, ecaade2017_095q, 95c2, 1760, 49f7, e007, 8a60, sigradi2015_10.309t21, 7cdf, sigradi2015_9.168e17, 959d, 23eb, d152, 9570, c1cc, 97fb, f731, 8b48, ecaade2017_031oo, caadria2016_819i34, e6ea, a749, cfbc, a45b, ecaade2016_079v23, ascaad2016_004i2, 1c23, f3ed, a97d, ecaade2014_208a54, b54d, fb97, ijac201614305m3, ea68, caadria2017_155n39, 365b, ecaade2017_202p, cdb5, acadia14projects_661o, ecaade2015_304d67, 47ad, ecaade2015_48e8, ecaade2017_117w, f959, 13a8, 5042, 7cbf, 7795, ecaade2014_018t4, fef2, b4fc, e1b3, 8792, 397d, 6bbd, 787f, sigradi2016_560y, 3012, c2c7, acadia14projects_339y, f8c9, f3f5, 1bf4, ecaade2015_91e18, 613f, 2377, c3d1, 8678, 0dc5, e65a, caadria2016_363d16, de3d, 08d8, 6771, 17c0, c784, acadia16_24x2, ecaade2014_167n40, 5fe8, 0036, 3cec, 116c, 4204, caadria2016_291y12, e303, 338a, 0c1a, d7b1, 64ce, 2651, 9559, caadria2015_208j31, bc24, ecaade2014_153a37, 3b29, 16ea, 11cd, d088, 1cf6, c480, 2414, 6b34, 63fa, ecaade2017_302vv, ecaade2016_217k55, ijac201513205e8, fb5a, 31bb, 3dc4, 091e, 36d2, acadia14projects_33aj, 1485, 9b77, 82e8, ecaade2015_241y54, 18ab, f7cc, ea24, sigradi2016_792p, 70bb, 9f2a, 3360, acadia16_184j12, 1d12, ae50, d782, 9548, 2900, 4c83, 8fe8, 3fff, 289c, 7dda, d06f, 5491, 79f0, 15ff, ecaade2015_84c17, c12e, f02d, 9c87, 919b, a7a2, ecaade2017_198g, ijac201412204u2, 8c39, f97e, 53e0, acadia14_229n, 0463, a6d4, sigradi2015_10.309w21, 765a, a8c3, 1a7f, ded2, 29c5, ecaade2017_029v, c328, 8f7b, 5a6a, 579e, 194a, a1ea, 4c95, 6263, 7404, a237, d7c9, 8ec4, 31c8, dc96, 5b7b, eeba, f5b0, 6ef0, 6ebd, 519e, b1e8, 6844, sigradi2013_267b, sigradi2014_189j6, 3fa1, 6fbb, 4aef, 2640, ecaade2015_161m34, 7e65, ecaade2016_042f11, d1f4, sigradi2016_431z, d614, 22cc, 027a, caadria2017_056s18, ecaade2015_138e27, f30c, 27d1, 294c, faf6, fd04, a49b, d8ee, d0ef, 3a2e, caadria2017_051n16, c909, b08d, 8fd3, 06d3, 3715, a8df, 765f, 96cb, d547, 20a9, 25f6, 9dd7, d394, 3d99, ca8a, 4fd7, fb99, 141a, 14c8, 0310, 3e97, 7bd8, bb5f, a2ff, 699e, ecaade2017_108p, 574f, 367c, 5eeb, 5a34, b42b, 2637, acadia14_247y, f62b, f520, ecaade2017_029u, 6d4d, 546a, 1723, 59fc, acadia14projects_145ai, 2523, ecaade2017_054gg, fba8, 3f1f, aad9, dcef, 6955, acadia14_357aw, ijac201412203i2, ijac201614201c7, e575, a01d, ecaade2015_79f15, ecaade2016_164g46, a215, 13e5, 7057, 94fc, f51f, 52eb, cd2f, 40ac, cec7, 333b, 7b03, 0d5d, ecaade2017_138x, 15d6, d737, 3a8f, 5ca8, 926b, ecaade2013r_003t2, 64c3, ecaade2014_173z42, ecaade2016_055i14, f696, 712a, 566e, 3b80, facc, 3bb2, 33e1, ecaade2015_230h52, 2239, b4fa, 3525, 49ce, 47c9, aa75, 776a, a3cd, 1843, 9fa9, ecaade2015_225r49, 7576, 73ae, ecaade2017_071uu, acadia15_211x8, ascaad2014_034j1, d75f, e32e, 3132, 9c80, 4b6e, e5db, 7dfe, acadia15_371h16, 483c, 85bf, ea81, 3ab6, 0126, ecaade2017_140hh, 9052, 8d03, 0abd, 1813, caadria2016_157w6, ecaade2017_146gg, 80bc, 654e, 1d3e, 0987, ca52, ecaade2013r_019b10, 7008, 9871, 58cb, 4eff, 274f, 603b, 04e0, b093, e389, 29b4, acadia16_98f7, 8e2b, 0cc8, ecaade2016_023y6, c99a, caadria2016_353t15, 67d7, 9c1f, ec8f, fd46, d95b, eb71, 4f37, ccd9, 9609, d735, c36c, ecaade2014_133u29, 9662, ascaad2014_014d7, 75db, 1c32, 6cc6, 6504, 76fb, 5ad9, 9a22, e87d, e0e4, d3f9, efd9, fdfe, 07d1, e343, 2b96, sigradi2013_155h, 3ee7, 1aac, 883f, 8c47, ecaade2015_285s62, 5dce, 4241, c0be, 51b1, acadia16_382b24, 97a8, 3a52, 9337, 66fb, 4c50, 3fa3, c404, 2b9a, f137, e075, ef75, a0a0, 745d, 1b0d, c165, 73c8, ascaad2014_036y1, d337, d09a, ijac201614206b11, e45e, 08c7, ijac201614204s9, ecaade2015_211x46, cbee, 3b8d, 383f, 5577, ecaade2016_197g52, 6256, 2bc4, 4abb, 6945, bd83, aa4e, e811, 75ef, 3220, 5506, 4044, acadia16_382e24, 5061, fab8, 4c4f, c247, d2cc, caadria2017_015r5, 3769, 465b, 358a, 7026, f5cf, sigradi2015_11.136r24, 5ecf, 4c0e, 8302, ab34, 542f, ce9f, 826e, caadria2017_033p11, sigradi2014_339c8, 146a, a4fe, a4b3, 5e33, 8fda, e878, 90ce, b863, 4835, 9317, 368b, 0248, 126a, 93ce, ecaade2017_229ii, 3806, ae54, cd34, 2667, ddfe, 6cb2, 2b26, 4bcc, 44df, fd65, 8dd5, 8a50, caadria2015_114i18, 3f29, ecfd, fb26, ecaade2014_145h33, 5c4e, c94a, bf2e, 05e0, 0df3, f3d7, 712f, 15de, 3522, db97, 97bd, ed77, 81ed, ijac201513304c12, 59bd, caadria2016_819r34, b0e9, 4415, 853e, 9ca9, d130, cca3, 5f25, c33f, acadia14_291ay, ed0d, 3070, f34f, d9a7, 326f, ecaade2016_162o44, ecb9, d07c, caadria2017_074k23, 6ac7, b44a, 713b, sigradi2014_273r2, d627, ecaade2016_152t41, 8a2c, ecaade2014_240m62, 817c, 20f4, db71, a0a5, 01ee, d4f4, fe40, eb0e, sigradi2014_341d8, 2259, 50fc, 9af3, 9adf, 938f, 88ec, ecaade2017_jgok, acadia14_531p, 3869, 0ef0, bd7e, ascaad2014_016g9, 84d0, 634f, 6e62, 58c3, 2ae9, 8273, ascaad2016_003f2, caadria2017_094b26, d6b5, 211c, 82c9, 2ce5, ijac201412301v6, caadria2016_405g17, 4882, acadia14projects_435al, 8b02, 6fe9, c2db, 7478, 8734, acadia14_627ay, sigradi2015_3.209x3, fd26, e145, ecaade2014_015v3, 2a2e, 9ec0, 5094, 7292, 6e58, acadia14projects_655aj, 0461, c929, acadia15_451p19, 37f0, 9109, fafb, c9c7, 7b3c, d945, 6b56, 08e4, d698, ecaade2013r_001n1, 7652, 1c9d, 316f, da15, 4092, a61f, 4531, 4162, 0d34, 0391, ecaade2015_33k6, 2d5f, 2af4, 5c3d, 59bc, ecaade2016_217x55, cdd7, 6af7, 0a02, ecaade2017_069cc, acadia15_483v20, b157, 03fc, 2085, 7f67, sigradi2015_11.71h24, e944, eaf5, 1d81, bc8e, c983, 840c, 35e4, c8b5, dbce, 0111, 4969, ecaade2016_048d14, 67f2, 2d33, ijac201513202i6, c149, f2f8, ecaade2016_165z46, 0fdd, bd43, 7015, 8c10, ecaade2014_024d7, 0f9f, 5c7d, 58de, ecaade2017_057m, ecaade2015_94i19, e434, fb37, 4431, cdb6, b8c5, 8785, caadria2016_621s26, 8630, e70a, caadria2017_113t29, acadia14projects_153ar, ecdc, a29b, 8705, ecaade2013r_018y9, 1626, 4959, ascaad2014_008z4, 2892, 802e, aed0, 10c0, ecaade2015_87b18, f146, caadria2016_725k31, d5ae, 989d, 35e1, 6f0b, 6296, c6aa, 6311, 2bff, eb1f, 1fe5, 30fd, ecaade2014_149b34, 7d75, caadria2016_187x8, fbc0, ecaade2015_334o72, 6abf, 6c14, ecaade2013r_018i9, 867d, 3dd3, d2ef, 850a, ijac201614202z7, 82a7, eef8, 620e, acadia15_381r16, a6f9, 0a71, acadia15_469l20, 9361, sigradi2013_100h, ecaade2016_002b1, ecaade2016_067p16, 8657, da77, 19bf, ea64, caadria2016_405h17, ecaade2017_094l, c1e2, 3b22, caadria2016_517e22, ea48, 0527, 02c0, 695c, cca1, a4dc, df66, ecaade2015_35u6, 07d9, 8ef9, 69f2, 4679, 4cdc, 0d4e, ijac201614207l11, 3c3f, 7fa8, 50e2, eb90, 100b, f95a, 04f6, 2bb3, 6c55, 26d0, 3c8f, 9453, 8da2, 2241, 7b54, f8b0, ad4a, ecaade2016_193s51, 2cc5, acadia16_298i18, acadia16_78o5, 0988, db2e, 94dc, 58ad, a23c, 582b, ae1d, 8eec, caadria2017_107n28, 2480, d527, 5f39, ecaade2017_ws-hybridlabee, ecaade2015_185n39, dd18, 2e32, 7bd7, caadria2015_122m19, 4496, 56e5, ecaade2016_165x46, 56f8, 5b17, 550a, 74cf, sigradi2016_408x, 29e3, f3f1, dd0a, 3aad, a500, 2a20, sigradi2013_267t, 7852, sigradi2015_8.186x12, ecaade2016_158j43, 7fd8, f65b, sigradi2013_28k, f45f, e545, 9286, de03, ecaade2017_099qq, 2659, 0a39, 95f6, 27e4, sigradi2016_659y, 5ccd, fbd9, e3c5, 27e9, 6014, fce3, f96a, 872e, a65d, sigradi2016_484mm, ascaad2014_020s3, ecaade2015_287m63, 8eb7, 22bd, 1530, d5d6, 091c, 5416, 7f22, 755c, 95f0, 54e4, caadria2016_871k37, caadria2015_114r18, ecaade2017_215d, a3ef, a943, acadia14_153ao, ecaade2016_221y56, b7db, ecaade2014_022y5, acadia14_281ac, 5a5b, 2328, 1709, caadria2016_683n29, e14b, 0897, a5a1, 2375, c974, 890f, aaa0, ecaade2016_230m62, caadria2017_122x31, 37c9, acadia15_123i4, baf3, 7bec, ad8d, sigradi2013_401f, 6702, 48d1, d2e1, 2b10, 4f7c, a587, ijac201614105t5, d060, 9f1a, 166a, 97e8, caadria2017_016t6, ecaade2015_91i18, sigradi2014_049i5, a2cd, ecaade2014_153f37, 151d, 202b, 0052, ea7a, 0fe0, ecaade2014_029e8, 1233, 50e1, 39ee, ecaade2015_136u26, caadria2015_150f24, c5c3, ecaade2016_068g18, acadia14projects_101v, ecaade2017_248vv, 79b2, 94e0, 37cd, 49da, 5fb5, 65b6, 8862, fd89, 22a2, 2f26, aed1, b354, dcb0, 9ef1, 2c46, a65a, e3ea, 29a9, ecaade2017_006ii, caadria2015_084w12, 4ed5, 865e, e36a, 763f, 5310, 19fb, dc4f, 5303, ecaade2014_206o53, 56f3, 7e4e, ab31, fc2c, 2086, ba46, ecaade2014_186g47, sigradi2015_11.136o24, eb17, e610, de42, aae2, 43aa, 8b82, caadria2015_226m34, d80d, acadia14_291az, 28b2, eb3a, 2d52, 3b18, b49b, a341, acadia16_224p14, ecaade2014_180b45, 1dbb, b30e, 32f1, e66c, ecaade2015_138j29, 6628, b21d, 9f37, bcdc, 92e8, ada3, 0365, 7f97, 964e, 91da, 7f68, sigradi2013_342s, 647e, ijac201614208w13, ijac201412302j7, 4cf1, e0dd, 9aa4, ecaade2014_175u43, acadia16_106c8, e2b8, 37e1, cc55, 0837, 873e, 218a, 0c6b, b65e, ascaad2016_057k22, 5fcc, 2106, eda5, 9309, 922c, abf8, 0315, 5df7, sigradi2014_151e3, ecaade2016_025p7, dcb9, c0a9, d77d, 2ff7, 575a, ee0c, ecaade2014_138o30, 811e, 6dc5, sigradi2016_490oo, 53e5, 50c6, 2eb3, e884, sigradi2015_8.47k11, 2f0e, 8256, 2e46, ecaade2017_124r, ce80, ascaad2014_017t9, 60c9, 94a3, c7da, caadria2017_015x5, caadria2017_009k4, 3823, acadia14projects_43al, ffcb, 6369, be0f, sigradi2014_021t1, ascaad2016_023w9, 187d, 4eb2, 19dc, 5326, b6b7, 25e2, 505d, 6791, 87e8, 565b, 2a22, fa63, 82f5, 6a89, ecaade2016_237g63, c8b8, 0b6a, 0235, 2005, 9565, acadia14_311v, 1d8c, 0745, dea1, sigradi2016_360w, acadia14projects_257aa, ecaade2016_222d58, ec3f, 6e31, ea80, b26a, fcb1, ea8b, ecaade2014_186x47, sigradi2016_625tt, 3867, ce15, bde8, b841, 4a57, 59ba, f140, 6372, c7ea, 1479, 65c4, ecaade2015_287k63, acadia14_63w, sigradi2016_483gg, sigradi2013_215v, caadria2015_233e35, 88bf, 345e, e9b5, f801, c50a, ab51, 0404, 15c3, acadia14projects_333az, e8fc, 944c, 88d0, sigradi2014_136f2, ecaade2014_149d34, 4bba, 1676, 83c1, 40a3, sigradi2013_421i, 8197, f2c7, ascaad2016_044s17, 2613, ecaade2016_199y52, sigradi2013_195a, df19, 0075, 6ed6, cdf4, ad4f, 9c96, 9b23, bdb5, a0e7, 8f91, da61, 0b5f, af2c, ddce, caadria2016_611s25, e8a4, fc18, sigradi2013_189k, f7de, caadria2015_073b10, 967f, cef4, 686a, 6143, 07c0, 84a0, sigradi2016_601zz, 12bc, 42fa, ijac201412204o3, bcc1, 18e1, 7c7e, 6a8c, 7d50, 6b48, 695e, 5f17, 183d, 7655, 51b9, 5fa0, ecaade2014_168y40, 1606, acadia14projects_339af, caadria2017_124i33, caadria2017_115f30, 04f9, 047f, a689, 81c3, 173c, 9db0, caadria2016_621r26, 4e7e, 5df2, 2fee, e1bc, 3776, 86ae, ecaade2017_268cc, 78cb, 6df2, c7ab, 39d4, 6694, 38cf, 93b4, 54cc, 91be, ecaade2017_248yy, ecaade2015_317j69, 6442, caadria2016_249i11, 495f, e7b2, 4dd8, e412, cdad, 405a, 0fe4, caadria2015_064s7, 6562, 5436, 25fa, aaad, ecaade2017_256x, 288e, d977, 3d31, 914f, f09b, ecaade2015_83r16, f99d, ecaade2016_068b18, 03f2, 007e, da33, 20e0, 670d, 4511, ecaade2016_119m32, e250, 364a, 2f5a, 0a94, 3acd, 5388, caadria2016_517d22, c0cc, d16a, 8eb3, 7408, 4cda, a96e, a564, e9b7, ecaade2013r_002i2, f9c8, 6c38, ecaade2013r_016u8, 4d1b, c539, ed2d, d5ee, caadria2016_281e12, 59ec, 134b, 9239, 3e30, 7a4b, adee, ecaade2017_122vv, b415, a9a5, 000a, 623b, caadria2015_185o27, 3a31, aaaa, f5d5, 8abd, cfe6, f0c7, 24f2, c766, 021a, caadria2015_122o19, sigradi2013_243d, 8960, ecaade2017_jgol, ascaad2014_031f9, 9103, e6ed, f69b, d6fd, 2054, d5ef, e981, 520f, a30d, sigradi2015_12.215n27, ecaade2016_095h26, 1417, 6740, bf44, ecaade2016_027d8, 0e59, 1421, acadia14projects_291av, 0801, 0627, f216, ijac201412205v3, c888, ae29, 667c, ecaade2014_184j46, caadria2016_851s36, ijac201513305f12, e0aa, caadria2017_124u33, ecaade2015_100u19, acadia16_72a5, fecc, dffb, d8a0, ecaade2014_072i18, ff4c, 5a4c, 7a95, ecaade2016_121o33, c3a6, 7ffd, a135, sigradi2015_8.186p12, 2209, 5315, bd72, ijac201614308z5, d9b3, bed8, 520a, sigradi2016_690qq, 2191, e499, a6b2, 4526, caadria2017_067m21, 4ff4, 35be, 13dc, 2be4, 36e0, ecaade2014_088g21, 700b, 08a1, 0fcc, ecaade2016_162u44, ijac201412303e9, 6cba, acadia14_555l, e567, c14e, 564a, 23ba, 6ac2, 68ea, ijac201412307i3, acadia14_497p, 1e6e, 897b, ijac201513206m9, acadia14projects_375c, 9150, 66a2, c4f1, 43f2, ecaade2014_224j57, ecaade2016_225o60, caadria2015_114y17, 5e8d, caadria2015_130b22, 95a7, 083a, ef9d, f8e7, 9852, sigradi2014_282m3, 90e3, ecaade2015_18w2, 1ce5, c700, 23b9, ijac201513105f4, ecaade2017_194z, 3465, 6a8e, caadria2016_631i27, 9552, eb3c, acadia15_407l17, d734, 059f, 7be9, 2b61, 3843, d172, 9a1a, b37c, c2b0, 9c11, sigradi2013_43a, ecaade2017_199yy, ascaad2016_023f10, 3c1e, 5c94, ef7e, sigradi2015_12.107g27, ecaade2016_119n32, acadia14projects_655z, b8d9, ecaade2016_032u8, 2615, 4c6b, 5467, 295f, 803a, a55e, e737, 6a9a, 5b20, acadia14_565u, 8854, a53e, 3e62, 7553, 06ad, 5ed3, 6665, 475b, acadia14_473am, a810, 547e, ascaad2014_035n1, be4d, b6a4, 6dc7, e30d, ijac201513302h10, c616, 1611, 5c18, sigradi2013_414t, 63f0, 0bde, sigradi2016_814c, 5e23, ijac201614405y3, 6e2f, ca68, 9953, 3edb, 95ef, ff52, 8181, 5851, ecaade2014_214i54, 84c5, f59b, 5afa, acadia14_347ai, ecaade2016_087v24, 0eec, c4a3, 852e, 56c2, ca02, 15d1, 7b08, ef47, c827, 6362, fd29, 4336, 437a, 4711, 8203, b374, 234f, 952f, 5d94, a2c5, e0d8, 923e, 9fb9, ecaade2015_230b52, 3074, 173a, 5975, 6be8, d836, dcf6, a77b, 77d0, a8c6, 0cce, ecaade2017_071mm, fa75, bce6, c37a, 390a, 77b4, 37b6, aa14, e36e, ecaade2016_006w1, 94aa, 5878, 7268, sigradi2015_12.107f27, b7dc, df61, ecaade2017_017h, ad46, ecaade2016_163n45, ecaade2015_48g8, ascaad2014_029k8, 4078, 215c, 3684, 41dd, ead2, ecaade2014_088c21, 6253, 5eb8, ecaade2015_202l44, c416, b84f, 933a, b1cd, 45cf, fa65, fbc9, 1eea, 2fd1, 20ff, 1249, eea1, 93bd, 735a, 47d4, 0fc5, caadria2017_101m27, 7e67, 5b98, a91a, ecaade2015_199x42, 4352, caadria2016_735m31, ecaade2015_17s2, d2b8, c2fc, sigradi2013_303h, c913, 1089, 8799, 3321, 150e, 6b30, 6a51, ecaade2017_230uu, 65f8, acadia16_244n15, e778, e2d5, dac4, 2d95, ijac201412403w5, 72cd, ecaade2014_132g29, caadria2016_073a4, ecaade2016_078i23, ba67, 9b26, ecaade2017_052gg, f2e4, 277c, ascaad2014_030b9, 9127, 4376, 9d3a, f113, bd14, ascaad2016_044v17, 04bf, 4705, 1cd0, 61f8, 72cf, 812a, ed02, 1a55, 5f22, 2f3b, c946, 297f, d071, ijac201614104v3, f643, acadia15_263t10, ecaade2015_235u53, ecaade2014_199x51, sigradi2014_330e7, b9ad, ecaade2015_158d33, 9967, 5dd1, 587a, ijac201513105a4, 2a88, c561, cb9c, fde7, 8c8d, 131b, 6ddf, fb16, fd3a, e1b5, caadria2017_190v45, ecaade2016_040y10, 20a8, 3998, 2136, caadria2015_073p10, 83f1, 16ff, 7f9f, b04c, 869c, 259b, 85a5, 89b8, caadria2016_167n7, 1c05, 533a, c446, 8522, 3bef, dccb, 1306, sigradi2016_777dd, e311, 268c, 76d8, 9676, a408, ascaad2014_022i4, 83df, a27e, b652, dc69, ad71, dec2, 370d, acadia15_333v13, 5ccf, 1695, 024f, 1976, d489, 63a9, 57a4, a4ba, ce2b, b8ea, acadia16_62v4, 7f4e, 8d57, fdba, 17ca, 80d4, 58f9, 1288, 8668, 86a2, 1b7e, ab4d, fec6, 6a1d, 08e0, ccc4, 8f11, f5f6, 035b, ecaade2015_138e28, 6f9d, 92f1, e9eb, 556e, acadia14_281y, b90a, caadria2016_073y3, 759e, 6942, ba33, sigradi2015_8.189s13, ecaade2016_223w58, db3d, 05f0, d029, 7a22, 135b, 4b98, 7e78, 0a08, 7d14, 799e, caadria2015_208w30, caadria2016_147f6, 90a5, af0a, 287d, ecaade2015_84a17, caadria2016_819x34, 7850, f8c3, 1126, d76c, 123e, 115c, caadria2015_156r24, 8865, 6b99, 506a, caadria2017_125x33, 9165, 0162, 30e3, sigradi2016_400m, 5e5a, 0377, a568, 1627, sigradi2014_314m6, caadria2016_301v13, caadria2015_081h12, 7dfb, 6023, 5fa4, acadia14_681as, a002, sigradi2016_517s, 6878, e8b5, f102, 16d1, 542c, c22f, ecaade2016_166e47, ee78, 7ebc, c29f, ascaad2016_035x13, acadia14projects_473ao, 116e, dc68, 5b70, fbd0, d866, ecaade2015_248j56, 4bef, acadia16_206r13, 2f1c, 2f38, 85e0, f6eb, e148, 9942, ecaade2016_068t17, ccdf, ecaade2016_073y20, 981f, 9fc5, 541e, ijac201412204r2, 88c5, 9867, 85c6, ecaade2014_140y31, a744, 4ba2, ecaade2014_072t17, 0eb8, 48c3, ca45, 7c94, 66ac, 36a8, a8dc, 92e5, 5762, sigradi2016_512c, 2453, 0c1b, caadria2016_353y15, 6500, a137, 1a70, fbfd, 6c93, 2236, 5406, cf87, 56be, f950, fdf8, 56d1, ascaad2016_044w17, acadia14_699j, 1e6f, ecaade2016_162i44, acadia16_260s16, 3860, 574a, f74a, fe88, acadia14_365aj, d68d, caadria2016_405j17, 81fe, a7a1, 70d9, 0e3f, a254, 4b20, ebba, 90e6, caadria2017_163l40, 3415, 258d, 640f, 7b06, c04f, 8174, ijac201412407z9, e407, b80a, 7f06, ca38, 46aa, ecaade2016_058a15, c7ad, 4236, 27b2, ecaade2015_314n68, 15ca, 36b0, c45e, ec8c, 6042, 69a6, 1b18, 4471, acb5, 95b6, sigradi2015_11.34c24, b97a, c2e7, 01bb, f757, 273f, cb76, 7ae1, fbf4, acadia16_196d13, b4c9, d92c, 0425, 315c, 5e3c, 0de1, 7952, 2999, sigradi2016_777ee, ijac201614403p2, 9cf3, ascaad2016_045v18, d462, ecaade2015_81t15, 4e32, ecaade2014_111o25, c50f, 9e38, 415e, faf8, c63f, 26aa, ecaade2017_215ccr, 6616, b9c1, b760, fc54, ascaad2016_014m6, ff23, da68, sigradi2015_6.42u7, acadia14_479az, 1f9f, caadria2016_333y14, d55d, 8951, sigradi2014_082s7, ff02, 98a9, fae9, 9f4d, 0cee, ecaade2017_037gg, 92d5, 5ad1, afbd, caadria2017_008d4, 0469, 106f, 5411, ijac201614205r10, 6961, acadia14_655ad, a949, 82cf, a4a7, 9b5a, 35de, e190, ecaade2017_199tt, 235d, ecaade2016_094o25, 0cf7, acadia14_375o, acadia14_145ai, 4558, 49f9, ecaade2017_003d, eb7b, bbcf, 15f1, ecaade2015_193g40, 9500, ef37, acadia14projects_357as, a776, dbf8, 158a, ijac201513105u4, caadria2017_081u24, 0c16, 7e5e, fb04, 881d, 57c5, cfc3, 8834, 527f, sigradi2016_417oo, aadb, e7fe, f5b4, ascaad2014_012j6, 5568, 6a62, 092d, 3302, ecaade2017_213f, c5b3, 670a, c120, 5a53, acadia14projects_609az, ecaade2017_094c, d490, e274, 6916, 3617, ecaade2017_130zz, a90e, acadia15_185p7, acadia14projects_655y, 1de1, 68f4, c651, c9ed, aefe, 559c, f70e, 232a, 2633, 4804, 61af, dc87, 675b, caadria2016_621v26, d363, caadria2015_067l8, 07d0, sigradi2015_10.140r19, 6781, 24c9, 2964, 2889, efbe, dcca, a553, 2cf4, ecaade2014_019i5, sigradi2014_291m4, 717a, 252e, 39c4, 4624, ijac201412303j9, fb62, 1ae1, ce83, 0e91, ijac201614201p6, ecaade2014_143n32, 2dcf, 2075, 28ec, 1e3c, ecaade2016_068u17, 8720, 4ff0, caadria2015_213x32, ijac201513305r12, e931, ascaad2016_005b3, ee89, aa2b, a1f8, ecaade2017_265o, 527c, 39c7, b7f5, c5a9, e3ac, 1e91, 0613, 9418, ecaade2014_163f40, eadf, 69d2, e02b, ecaade2017_256hh, e465, 1d9f, caadria2017_070g22, b7c8, 3e0d, 167c, 3bfd, a07e, 6892, adaa, 205c, eff5, 3f25, acadia16_72d5, sigradi2014_284y3, caadria2016_797t33, 664b, f3d0, 1f13, sigradi2015_sp_2.112i29, 479d, acadia14projects_43an, acadia14projects_531n, 8403, ecaade2016_228l61, 9966, sigradi2013_386o1, 9314, f5a5, ce2e, 912c, 9954, sigradi2016_686uu, 5994, 186b, 5ac8, 6e74, ecaade2016_111n30, 725a, f41a, fc4f, b91d, ecaade2014_186j47, 42b4, a6e4, caadria2017_149i39, caadria2016_301n13, 18e9, 220a, sigradi2014_085h8, sigradi2013_405, 6397, 5fbb, sigradi2014_015b1, b4bf, 478d, 7083, 3f77, ecaade2015_116d23, 257f, f6d2, c1b5, 0138, a16e, ascaad2016_059p23, b065, 7241, ad89, 1ed5, 9764, 222d, bfd6, acadia16_342e20, ff76, 019f, bff3, 82c0, 4b9d, d4a2, 2d0a, 9aff, 244d, ff43, 83f6, 5852, ascaad2016_031o12, 8d0d, 89a9, 9bf6, affb, caadria2017_070t22, acadia14projects_291d, 363b, 20d1, ijac201412305t2, e1c8, eec0, 982c, acadia14_661, 46e0, 3c94, acadia14projects_177v, d5ce, ascaad2016_033c13, f6af, 7b04, 2065, sigradi2014_047p4, 31dc, e7cf, 2da7, 8388, ijac201513206t9, d097, b83b, cebb, e3e1, ba3e, a73f, db59, c24c, b899, 2f3c, ecaade2015_318s69, acadia15_95o3, 3f14, 79d7, 546e, febd, sigradi2016_815ii, 4833, 61ce, aafd, 75dc, 8fc1, 5f62, 1f9c, 46f6, sigradi2013_28n, 298d, ff31, fd4b, ecaade2017_203mm, 83bf, 45f4, 8810, 8f06, 4baa, caadria2015_099u15, ecaade2014_086o20, 813c, 1eb4, 37f5, 0299, 64bb, f74e, fa16, cbfb, 7db0, 2e81, d297, ecaade2014_108c24, caadria2017_136t36, 8f41, caadria2015_210i32, ba29, 5701, sigradi2016_420uu, c2d3, 497f, 6d0b, 454d, b014, 2524, 842d, ecaade2017_071ii, 4d64, 4068, ecaade2015_307l67, sigradi2013_41d, 9621, 8faa, fb36, 8143, 3de8, ecd0, 0b0c, a32f, e035, b4f1, f2e9, 7e93, d48d, 423a, ecaade2015_217e48, df1c, 43b2, acadia15_513t22, ed84, acadia15_69n2, ca9f, a3c5, 01ed, 4cbf, b9f4, 5d31, b751, ecaade2015_180d39, caadria2015_043h5, 6894, af6c, f547, e5cb, e196, b792, 1572, dd86, caadria2016_197p9, a07d, 9f43, 4b08, e12f, 1533, 0135, 3829, ecaade2017_071ww, d9f3, 845d, caadria2016_611t25, a92c, d525, 3625, 8896, 597c, 367d, c1ba, sigradi2015_sp_4.388a30, 361a, 1ef6, 1766, sigradi2015_9.347p17, caadria2017_003b2, 2722, 27a5, 2dd5, ecaade2015_158c33, acadia14projects_229l, ecaade2015_205v44, 596b, 2f18, d777, 49d7, 6067, d1ae, 2d9a, 2ce1, 7a7e, sigradi2015_8.189v13, eabe, ecaade2017_306m, 5ebb, baf8, 2d5d, cf57, ecaade2015_180s38, 619b, sigradi2014_132y1, d9ce, 026f, caadria2016_457h19, sigradi2013_326l, ecaade2014_092e22, ba96, 2159, fc6d, db44, 739e, 1b60, 7d32, sigradi2014_345y9, 8319, 7468, 53ac, 331b, 175d, c869, ecaade2017_308bb, 5edf, 066d, 18da, be31, cff8, 96a7, ecaade2016_136m38, 7958, bbba, 4419, 76ba, d859, 2894, 78e4, sigradi2013_43t, dc1c, caadria2017_009v4, 11a6, 60bc, ab47, 70cb, 13c4, sigradi2015_3.43j2, 068f, ijac201614305f3, 3fd3, ecaade2016_067v16, baa0, eaf4, ijac201614205o10, 0641, 4903, 2ebd, 6201, sigradi2016_431q, d9b5, 2949, 4bbe, 902c, 00ca, 6c5b, ecaade2016_162s44, a0d4, 21ee, 1f5d, f5a2, cbb6, b16e, c4e0, caadria2015_073c10, ecaade2015_139u29, cc21, a7b4, 09e3, a913, 90f7, e46c, ecaade2015_207p46, 3980, 6274, 2c1b, 4be1, e802, f54f, 8d26, bc4d, 0121, ijac201513305z12, ascaad2016_011j5, 4b9a, f0d0, 0c2c, acadia14projects_357ao, 4981, 9445, caadria2017_122s31, 3bec, fc0c, ecaade2017_234l, ecaade2015_301c66, caadria2017_163b41, ecaade2015_287l63, ecaade2017_265p, ascaad2016_012n5, 3a9b, 989f, 8062, 9e5b, ascaad2016_038a15, 96b3, sigradi2013_313r, 30f9, ecaade2015_314m68, 01aa, ecaade2017_009cc, acadia16_12v1, 7e3b, 2c92, f465, ecaade2015_143j30, c0a1, 3261, f5b7, 45b8, acadia14_531m, 135f, c915, 3f5f, acadia16_106g8, ecaade2014_194w49, sigradi2013_274u, 152c, 5ae5, fa69, 5882, f9e1, a5e1, 5953, b8d7, 85b0, fdb2, 92cd, 79c2, d6d3, 8ce9, 48cf, e9ea, 313e, acadia16_224m14, 3544, eb22, caadria2015_130d22, 1fc4, f0d6, cc3f, ecaade2013r_020r10, f6c6, 8b70, 92d3, 100e, 925b, fa4d, f919, 1df5, 88cd, 960b, c030, 086a, 2d98, ecaade2014_159m39, 3ecc, 856c, c068, 2792, b33e, 8700, 07ca, ecaade2014_089w21, 8b29, 91ca, c8ea, d9b8, 3a62, 5134, caadria2015_226x34, b0ef, a90b, ecaade2014_184n46, 5cdf, 8bbf, 033a, aa01, caadria2016_147h6, 18d8, ecaade2015_138b29, 37fb, bb5a, 1475, d672, caadria2016_829e35, sigradi2013_315a, bd19, 5c00, 2d51, cb01, be42, e469, caadria2015_077x10, 9eb9, 2a15, ecaade2014_133v29, 99e2, ecaade2016_040u10, ijac201614302z1, 2c23, e44b, 5e4e, bb6f, 05cb, 65df, d001, b7ae, sigradi2016_710kk, be0c, 44bd, 6f61, sigradi2014_032d2, 15b7, f94f, 6bf0, 078a, 2ae0, ecaade2017_094e, e801, 4441, f8a3, 53ca, 12da, e202, 2761, dafe, b817, 79cc, ecaade2017_050k, acadia14projects_327a, 58fc, b0c7, 9b49, 2898, f884, d289, caadria2017_129d35, b959, 4a9b, d0e1, a236, d912, 82d5, af4f, ecaade2016_161z43, 3d13, a10a, 5a3c, 550f, 8ba0, 118f, a9fb, 4275, 2e55, 7f24, ascaad2014_017k9, 6212, 848b, 74d1, 86d5, 8475, sigradi2016_446g, 5f53, 8fac, ecaade2014_052z12, 4ef4, acadia14_375j, ijac201513202j6, 159f, ecaade2016_127d35, 8353, f591, ascaad2016_004s2, e8b7, caadria2016_819p34, 9dbf, ecaade2016_021v5, 8795, a269, c073, caadria2015_130e22, 5d6b, 144d, 6541, 49bd, b4aa, 3b84, d61c, 67ee, c62b, bdd5, d9e8, c840, 3fb8, 2862, efa7, sigradi2016_595gg, caadria2015_188r27, 8246, d022, a3e1, cdef, dd8e, 882a, 3a6e, de94, 00dc, 4d6f, 387f, b826, ecaade2017_152vv, 6087, d8cf, 7ee2, 8b9f, sigradi2013_386, a1db, 23e5, 55b7, ecbd, ecaade2017_008d, 8b63, 70fb, a5c6, 37e3, e49c, bfb7, 22e7, 12ae, e15a, sigradi2013_342, 9dc2, 50be, b3f6, b76b, 6b2c, ecaade2017_212mm, 7e76, 6c7f, e117, d65b, ce10, a28e, 4bd8, ecaade2014_206z53, fd00, 938d, 436d, 8e0e, d141, 16e9, 2cd8, 4b7c, 4ed0, b7de, 5ff1, 373e, 63e2, ab21, a13d, caadria2016_013g2, f24d, 0d8b, 2386, c2b6, c090, caadria2016_033u2, 5366, 4f94, 8f15, 2fe0, 0017, 3924, 496e, cdff, e559, caadria2017_048f16, 8db3, c143, af87, d89c, a7aa, 2727, 7304, 856b, c57a, 561a, 1c92, cf05, ea0d, a057, eabc, 937f, 8c81, e21a, caadria2016_045l3, ascaad2014_026s6, ijac201412303z8, 2c6a, bbe5, ad2d, f7d2, sigradi2015_10.267n20, 2098, b955, ecaade2016_089b25, be74, f80d, b95e, ecaade2015_17t2, sigradi2013_327t, 3734, caadria2016_589b25, caadria2017_104u27, 4596, 2bec, 2ce4, 59d2, 9ba8, b771, b47e, ecaade2016_046w12, 2541, ecaade2016_216e55, 2a0e, c3f8, 8c1f, dceb, acadia14projects_291ar, ecaade2016_025a7, sigradi2016_490jj, 78af, ijac201614103j3, ijac201412204y2, ecaade2016_114h31, 279b, 3511, acadia16_12y1, 71bc, 6d8d, 6cae, 17ef, 9e20, ba16, 9894, acadia14projects_317z, 17e8, eafb, acadia14projects_655ab, c1fd, 3baf, a936, e6bf, ecaade2017_199mm, sigradi2015_8.328n15, ff04, 5176, 218b, ecaade2017_212hh, b370, 6f7b, cb9e, 65af, 0f32, 5149, 2abc, 3ed7, 2579, d511, 7805, c19d, sigradi2016_585qq, 03e3, acadia14projects_347as, ff7b, 7a61, caadria2016_487m20, 246b, ascaad2014_009h5, 2508, 5578, 15fc, cdcc, 7d0f, f5e0, c49f, caadria2016_095v4, cff5, 9444, caadria2016_797z33, ecaade2014_173y42, 2360, 3c72, 2029, ca3e, c5a5, 0a6b, e507, 6b7b, 7d7a, c6e1, 341a, ecaade2015_285f62, f5e6, 3938, acadia15_161b6, d9ee, f4b8, d848, caadria2015_108t16, acadia14_101an, sigradi2016_488s, ea7d, b7e1, bce0, 0521, da7e, db16, ecaade2016_222k57, ecaade2016_067j16, 8b23, 4931, c3c2, d2d7, 3bd2, 362b, 6a6a, a2de, 6ebe, cc3b, ecaade2017_122xx, ijac201412405p8, b1db, 1b34, 6086, f879, 301d, ijac201614102a2, 6531, 30d5, ecaade2013r_005n4, 8deb, c60f, f4a8, b88d, ecaade2017_148rr, e6dd, ecaade2017_277tt, sigradi2014_045y3, fa18, b52b, 4a15, c0c2, acadia14projects_609ak, c087, b8da, 5d2d, ecaade2016_217e56, d0cd, caadria2016_621w26, caadria2015_213f33, cd91, 1894, ecaade2016_130p36, c1bf, 8afe, ecaade2017_094o, 4276, ecaade2015_241f55, ecaade2017_229ll, ec07, sigradi2016_590j, acadia14_101z, 0f48, e9f5, 968c, ecaade2014_108j24, 7b6e, ecaade2017_027yy, 1d1e, ee31, 47c0, sigradi2016_710ll, 7d4d, e2c1, 6ce7, 7b86, ba39, ecaade2016_027a8, 03bb, e2a7, 40ba, 90a8, c629, acadia14projects_291az, ecaade2014_163b40, caadria2017_142g37, fee9, acadia15_323x12, 2440, 08a5, caadria2016_259n11, caadria2015_178z26, 6a6e, 3796, d2a7, f741, 9fbc, d34d, ecaade2015_301w65, d261, 7d02, 4589, sigradi2013_345, be67, b7bd, ecaade2015_333m72, 904a, d1af, 2d18, 38c7, 8a85, 84f8, caadria2017_008b4, 682e, f885, 2932, 8817, c4a0, cf7a, 5055, 69c6, ff3d, a224, 0824, f313, ecaade2017_042x, ijac201412405w8, 861d, ecaade2017_048cc, 9363, 1686, ec48, e8a6, sigradi2015_11.142d25, 378f, 02c1, ecaade2014_140w31, fb44, e4e3, 5919, 0107, acadia14projects_409m, 378c, a055, 6e52, 15fe, sigradi2013_400r, 0f35, ad54, ecaade2017_122tt, 103d, e98e, 0c33, ac55, a334, 9b43, ecaade2016_217v55, 1a2a, 74bc, eb6a, a947, 5337, 8f17, 6ae1, 7e4d, 1a13, 2540, de3c, ff35, 5242, 448a, ascaad2014_024b6, 3de4, acadia14_317y, 76f0, beeb, b99e, 62ec, b062, 12f7, 6133, 9dbe, 81f4, caadria2016_249l11, 710b, d2ce, dd1b, 6840, ecaade2015_129n25, 93b2, f4ee, caadria2017_118b31, 6e41, ecaade2014_121p27, e13b, ecaade2016_089f25, ijac201513205s8, ecaade2017_048q, 1a1d, c9d9, f759, ecaade2014_024y6, 07b9, 0e9b, bbc6, 1c8f, 2809, a9a6, 36c0, d5ec, acadia14projects_671r, ecaade2014_088f21, 3080, acadia14projects_301a, 7b94, aa87, ff39, a288, 67f6, 6a17, 704c, f589, a06d, 3539, 4af7, e79a, ijac201614205h10, 9e90, c95a, 9cab, b468, caadria2017_113m29, 0a12, 783c, 2c8e, 9528, ecaade2017_152nn, 0479, dc97, bb70, 6e8f, 68d3, 08f1, ecaade2013r_018r9, 6925, 51ba, 5661, 0d69, 97bc, d921, sigradi2015_10.307z20, 1435, acadia14projects_23u, 468a, 8516, de6a, ecaade2017_059zz, ecaade2017_215aar, c418, ecaade2015_59z10, 904c, fb19, c6b3, 9f6a, ecaade2016_111p30, 8228, caadria2017_004v2, ddc9, 5961, ijac201614201x6, acadia14projects_619an, sigradi2014_239f9, 59d4, sigradi2016_375f, 3be4, eb5e, 6804, d654, 87da, ascaad2014_005w2, ecaade2014_224u57, c03c, ascaad2016_021j8, 7df6, 7708, ecaade2016_221p56, 4dfa, f508, 602a, 65f2, acadia14projects_661h, d1c7, ecaade2016_163a46, caadria2016_601f25, ba0f, 9019, sigradi2016_571uu, 2839, caadria2015_202w28, acadia15_371n16, e302, 07e6, 3cd6, 9800, 5cfa, 3d3c, db9f, daea, ecaade2016_130w36, caadria2017_113v29, 3986, acadia14projects_219a, 17d6, sigradi2013_343g, 75fc, sigradi2016_455f, 3e7f, 4323, d997, ff51, sigradi2015_8.186v12, dd9b, d44f, ecaade2016_ws-foldingt68, acadia14_23ax, 8055, 30f8, acadia14projects_589j, 1c2c, 5897, 8d5d, 0af4, 005c, 8b40, ijac201412403t5, da6c, ecaade2017_017w, b0d4, sigradi2015_8.289h15, 3f96, ecaade2017_273m, ecaade2015_21s3, f506, 8473, 0fcd, 9e7c, sigradi2013_155m, 8cc3, 9aa1, 8431, ascaad2016_032s12, 9128, ecaade2016_127e35, ecaade2017_013ll, acadia16_154d11, 3af5, e110, 211b, 133f, 830e, ascaad2014_008v4, 8007, 016d, ecaade2015_21v3, 306d, d3ab, dec5, fd57, 678e, 42f8, 3473, 1c1f, c2a8, ascaad2016_052f21, ecaade2016_106g29, caadria2015_156h24, da54, ecaade2015_227r50, 82ba, 2d42, da49, 656a, 83a6, 8e5c, ee7e, sigradi2014_244i9, 26f0, 79e9, 20cd, acadia14projects_177u, d707, 02ef, b7f1, ad1d, bcd7, b409, ecaade2016_154y42, acadia14projects_691a, 7de7, 9715, acadia14projects_235r, f503, fdfd, ecaade2016_243t64, b104, 5591, 097d, ecaade2017_264qq, b593, 9879, 1d1f, 47a6, 7780, 046c, 6cde, ecaade2016_104u28, 8c7a, e86b, sigradi2013_366z, 6c18, dcd9, d480, 35ea, 09fc, 4365, 43b9, 4f7e, ascaad2014_011v5, fb25, ecaade2017_211aa, caadria2016_851g36, ed67, 136d, 6d5d, 54d7, ijac201412401x3, d96f, f4a7, 2030, 1834, b195, 422f, 39f9, 1b62, 9777, eba4, ab45, sigradi2013_425s, 95ee, e547, 43a3, ecaade2017_172ff, a107, ecaade2015_233a53, 63ec, ecaade2015_278n60, 86dd, acadia14projects_147ao, bc3e, 9e40, 5fda, 9545, de09, ecaade2017_006xx, acadia16_124g9, sigradi2016_659u, b1c9, ecaade2015_100o19, e7a0, 2905, f015, acadia15_451i19, ecaade2017_080hh, afa7, 5bd1, b937, 4371, a225, ecaade2017_302rr, bb44, 2876, 9d6f, acadia15_431l18, 0614, sigradi2016_642jj, 2dab, 3cc5, d71d, ecaade2015_185o39, c4d4, 9d64, 52bb, ijac201614102z2, sigradi2016_490gg, 1a53, e604, 7f4d, d219, ecaade2016_123y33, 377b, ecaade2017_089ee, 1833, fdc7, 61da, 55a7, 566a, 2a73, dbc6, e925, 7fa2, bc26, 0aec, 1474, caadria2015_176u26, 67e1, 36a3, 686d, caadria2017_183h44, a34d, 2b7c, 0e80, f47d, ecaade2017_059mm, sigradi2014_048u4, 4640, 3b4c, 24c3, ecaade2014_168s40, 5c05, ecaade2014_153t37, 914b, 929c, ecaade2014_240s62, sigradi2016_467u, caadria2016_405m17, 24b3, caadria2015_208e31, 7e0f, 2150, 5eb4, 22a3, 048f, b72f, e6a5, 4381, caadria2017_147b39, ascaad2016_025p10, 86c8, e5d3, 61d0, 9f1e, 7620, 5611, cef3, ecaade2013r_003o2, sigradi2013_183, ecaade2014_111b25, fd58, d72f, 6d51, ecaade2014_214x54, 132e, 138f, ecaade2015_194z40, 3b8a, 1c17, 4c8b, e8b0, ijac201513105j4, d6f6, sigradi2015_8.264l14, e7ac, 1b8c, bc51, ecaade2013r_009j6, f3d8, caadria2015_105h16, ecaade2016_158r43, 1230, 6028, sigradi2013_194t, e399, acadia14_463i, 7216, 3c9a, e640, sigradi2015_8.81s11, 0a04, e4be, b368, 6bc5, ecaade2017_130yy, da14, 6902, acadia14_247z, 32d7, 32e6, e364, dfb8, 22ac, sigradi2014_041h3, 22d5, ecaade2014_024o7, 861a, f284, 8416, 3602, 96c6, 68f9, cdfd, 7303, d234, ecaade2017_019uu, 3e72, 9194, b41b, 9067, c71d, 3bee, 6dc1, sigradi2013_244o, 70e4, a5a3, 46ac, c444, 4c8f, caadria2015_111g17, 994c, caadria2016_013p1, 04d2, ecaade2014_072m18, ecaade2016_067o16, 861c, d87f, 5b4d, 28f9, 7a68, 11f8, c0b3, 75d9, d903, c3e3, 7bb4, 0b7b, 15e0, 6f5a, 3e36, 911f, 73a5, 24a2, 1644, ecaade2017_301u, 355b, 314d, cf8c, ecaade2015_22x4, 0935, acadia15_95d3, ijac201614303z2, e4d4, 1a43, ecaade2015_297b65, 0d3c, acadia16_488u28, 8327, caadria2015_206z29, sigradi2013_41e, a382, cebe, 0f47, 99a1, ecaade2014_194b50, f067, ascaad2016_022l9, acadia16_54r3, ac48, b6b9, 2356, 13b9, da23, 9347, 6d2e, 5fc4, a03d, fadb, ijac201412302h7, 3ce8, 70ab, 9ebf, ijac201614208r12, 90b4, ijac201614406g4, acadia14projects_71u, 2de2, ecaade2016_221s56, ecaade2015_11a1, e86d, ecaade2016_095j26, c537, 4fd4, 6f1a, cbb5, e15d, a54b, 10bd, 7501, 1b3c, 57c6, ecaade2014_015k3, 5fbe, 6d66, sigradi2013_222l, 7434, ascaad2014_007b4, 451a, 0d39, 4c03, acadia16_140h10, b9e0, 7a8f, caadria2016_105w4, caadria2015_081s12, 05fc, 29f5, df8a, 1c79, ac01, ijac201614207s11, 0c73, 4aaa, 0ddd, 080c, a9c8, ecaade2014_015z3, ec8d, 23c9, ecaade2017_201e, f602, c29b, sigradi2016_443xx, caadria2017_175i43, ecaade2017_256aa, 146e, e25e, ijac201614208t12, 7877, 3dbe, ecaade2017_290nn, 14bb, f682, 8eed, 6bb8, f37f, 16ce, 6bca, dc12, ijac201513101p1, 8101, acadia16_244w15, c381, sigradi2015_9.347c18, ef83, 04f2, 9bd4, 3ad2, acadia14projects_101ap, 8997, 0e64, 705f, 9562, 514a, caadria2016_167r7, a869, 111d, 6134, d8b5, ecaade2017_198uu, ecaade2016_164h46, 6751, caadria2017_029k10, c5e0, ecaade2016_065y15, acadia16_432r25, 10ac, ce44, b39a, adc3, 3a81, 8b74, a99a, c075, 7b29, c593, c933, caadria2015_237o35, ecaade2016_191c51, ecaade2016_025m7, 0eb6, ecaade2014_042l10, cb18, 4746, 50e3, ecaade2017_199cc, ba0e, b276, 9d68, 7d9b, bddc, 8918, 7381, 6caf, 7b6c, 0436, 55ca, 5858, sigradi2016_357j, ijac201513104z3, 49dd, 867b, c9e1, 530f, ecaade2016_243o64, ecaade2016_225e61, beab, 9827, 6fb3, ijac201513203o7, d4b3, 567c, d9b9, 7d93, 6d1c, d33a, 11f3, 731c, 7095, 514b, c197, ecaade2015_185m39, ecaade2015_314g68, ecaade2015_116p23, 20d2, f80a, ec75, ecaade2016_140v39, 963c, sigradi2014_049g5, 6f3c, acadia16_402r24, dfc6, ef9b, ecaade2017_077nn, c41e, sigradi2016_639gg, 06d2, 49a1, b3cf, b326, 1a03, 1cc6, 7234, 27e7, 2464, ecaade2015_59d11, 097f, ijac201614102o2, 7628, 7f44, 6911, 5843, 7e8c, d53f, caadria2016_735s31, 6bc7, 96fc, ecaade2016_163p45, f753, caadria2017_018p7, e448, 246a, 3d8a, ecaade2017_308u, a571, acadia16_352c22, dae1, c780, 4df1, 6c74, 76b9, 9eca, ad0e, bb01, 8587, acadia14_135aa, 665b, sigradi2013_326h, ijac201614208u13, 4b2e, ijac201513104d3, d396, 1f0d, ecaade2016_067a17, ecaade2016_bkor65, bdc2, 99a8, 8675, e2b1, ecaade2015_110g21, 729c, 145e, sigradi2015_11.165j25, 5b2b, 3ae3, 4726, c134, 93cf, 0f74, 8566, sigradi2013_184a, 49fd, b610, 130d, 38a1, 354a, 8de5, 864f, ecaade2016_068k18, 3381, 3fef, acadia14_619az, 9771, 944f, ascaad2016_043e17, 5316, 1026, 9fc6, 610e, 4263, d007, 91cf, e7bc, 42c0, ijac201513203t6, 1fb9, 9f6f, 5d9c, fbd2, cde9, 9738, 7279, 50f0, 117a, a1a4, 95a6, 814b, 2355, 6b58, 96eb, 8904, eb1d, 7d06, fa17, 632e, ecaade2016_016d4, 5a47, 9838, bddb, 9f77, ecaade2015_178h38, 74e0, 38ef, 77b8, 7b17, caadria2016_415z17, ecaade2017_044uu, ecaade2015_175m37, e70c, 00a1, adb7, 7be2, f7fb, 81b5, 14b7, 1b2e, a09d, a2d5, caadria2017_041c13, ecaade2016_011s2, ecaade2014_053r13, 403e, 4072, acadia14_627e, dabd, d3ae, ecaade2017_049zz, 1d24, 2333, ecaade2014_163j40, 6065, 6673, sigradi2014_080l7, 0b3b, ecaade2015_130g26, acb0, be05, c432, 8c5c, ecaade2016_162d45, 60e8, 6ef3, 1773, b98f, 2885, 57f8, b1ee, 8038, acadia14_463n, 0ad0, 8283, 988c, aa8f, 4db9, c051, 372a, a5f4, 0edc, 9384, 9433, 38e4, 218e, c468, sigradi2016_805ee, ecaade2017_079l, 1aa4, 4918, 33c0, 268f, ecaade2015_100t19, ecaade2013r_001h1, acadia14projects_301ax, bfe9, fcc2, 92dd, f78a, 0858, c95b, bd46, 0579, 4de8, 6f5e, 94b1, f34e, fd6c, 816b, ecaade2015_11i1, ijac201614308n5, ascaad2016_022s8, ecaade2017_118jj, 592b, 7d2a, c82b, 5fbf, 1b12, acadia14_291g, acadia14_463t, da4b, acadia14_719n, 70fa, ecaade2014_104s23, ascaad2016_039r15, 6ece, 604e, 50f9, ecaa, b212, acadia14projects_719o, 621a, 29d6, ecaade2015_158g33, 0687, 45ed, b2a9, 0f34, ecaade2015_118c24, 095b, ed5e, ecaade2017_111vv, 4a04, 11ff, fa3a, 1b31, acadia16_478g28, 29a2, 7a46, acadia14_281s, f967, 3d22, 2aa2, a5b1, e210, 8e50, af74, 9624, sigradi2015_2.137k1, e945, 76c9, c04b, aa56, 2dc8, 00cd, sigradi2014_042v3, e5c2, fb58, ecaade2016_016c4, sigradi2013_158b, 7e74, d7ae, 170b, ecaade2015_301a66, d307, c69e, ed19, e997, 3c88, acadia15_371f16, 3abb, 4536, ca8d, ad47, 70b9, 8fbe, 3967, 8740, 9132, ecaade2017_195ff, e05d, f681, 8dab, df3b, a64a, ecaade2016_228k61, 6e3d, d64f, 6092, b094, sigradi2014_213z7, ae6b, 4256, ecaade2015_317a69, 108e, 48b5, aafe, 4054, acadia14_463h, 5473, 89ca, f0ec, b506, 06b3, 1508, fccb, 74f3, ecaade2016_ws-afuturel67, db68, eed4, 488e, ijac201513101k1, a1f3, 21d9, 9ae5, fe19, 59b8, 4ca3, caadria2016_003f1, e0af, 1330, 6ddd, ba34, 1d31, ecaade2016_108s29, 4bd2, 2b83, 820e, caadria2017_149e39, 8bd3, b680, f932, caadria2017_079e24, caadria2017_008z3, f3ba, b6cd, 5ca9, 86ad, 8540, 39c2, caadria2017_127i34, ijac201412301v5, ecaade2014_173d43, bfe5, 9d1d, cb4a, 16e5, 467f, eb74, f76b, 3397, e00f, c12f, d41c, 7259, 53de, bc40, ecaade2017_019b, 12dc, df41, 3ad4, 6689, ijac201614405g3, e915, 649a, f566, 3719, caadria2016_105y4, 63e1, 5269, caadria2017_094z25, 4f67, 7a37, 145a, c308, sigradi2016_455g, a8eb, c753, 1395, acadia16_12x1, 5e7f, cbcb, 4797, 1465, 164d, 2cfb, e362, ecaade2017_100j, ea99, ecaade2017_157dd, sigradi2013_401h, 266b, 1430, eca6, 33b2, 19b4, a05b, efd1, sigradi2016_381r, sigradi2015_6.387i9, 66e5, caadria2017_131f35, 0d8d, 79b1, ff38, 55cb, acadia14_101ad, acadia14_463l, b2dc, ijac201614105n4, 7c58, 71e3, acadia14_111i, 0327, 3085, 2043, 9d2c, cc42, 1fe2, ecaade2014_185r46, 58c0, 6511, d08a, 4912, e61d, acadia14_565i, ce11, sigradi2014_134a2, 45c4, 83d3, c2e6, f73b, 1f93, 69a1, cffa, ascaad2014_004m2, c5b7, ascaad2016_040e16, f287, 817d, befe, 6df6, 5dd8, 5a13, 7922, 58fe, ef97, 3f69, e14f, 6718, b423, 2f8c, 68b0, 3ee0, 8079, d8bb, 9031, 30ea, 7aad, fdc9, f518, ecaade2014_029f8, 03d4, 9755, ecaade2017_054hh, dc5c, 8a73, 0986, 7a86, db53, ecaade2017_138v, caadria2015_208s30, fd8d, 6e4d, ijac201614403i2, 355c, c2d1, ecaade2015_271w59, 3267, 5d8c, a328, 98e6, 788d, 2943, 0aef, sigradi2016_816ww, caadria2017_027r9, d33e, caadria2015_078d11, 8998, d0d0, caadria2017_072b23, 0dfd, ec8e, 4cfe, a94d, 5632, 82d0, ecaade2015_253z57, 31f9, 2ad4, 0c04, da43, e77f, f973, be06, ijac201614407w4, 44c4, 4989, f1d8, be16, acb9, 13eb, acadia16_98i7, 5f9e, 96db, ffe9, 7b7f, abd2, f1f0, 06d6, b5fa, edcd, acadia14projects_111i, e2c7, ascaad2014_037o2, 4db4, ecaade2014_151x35, bd97, 8da5, b818, d951, 0e9f, fc05, a6b8, c710, ecaade2014_022z5, 29fe, caadria2015_015b3, df70, 5415, sigradi2015_10.377z22, ecaade2017_083rr, c94f, abf1, ab98, d42d, 1740, acadia14projects_719p, ecaade2016_237h63, c981, 37f2, d7d9, 272e, be29, 8bd0, 72e9, ijac201412405v8, caadria2016_631h27, 7ccb, caadria2017_145k38, a609, ccbf, ecaade2013r_012p7, 27af, 6545, efa5, a297, acadia14_247v, fa4e, 0d51, 319c, 8914, 628d, bbc4, a864, sigradi2015_12.167k27, caadria2015_030j4, eb21, fdeb, ec6d, 74c7, 8dc3, 6420, 5c7b, 43f9, ecaade2015_170k35, 3035, 029a, ascaad2014_014s7, ddb6, 1826, 7836, 7167, 18fe, 20d5, caadria2017_123f32, af4e, da97, sigradi2015_11.222u26, 9ee2, 0634, ecaade2017_198e, caba, 7c40, 0ec3, bd04, ascaad2014_017l9, 0d00, 8cd0, fa9e, 2f50, fdf0, 5e90, acadia16_270u16, f25a, d3f1, 99d1, 538a, 296c, c4d2, ecaade2015_206v45, 5cca, 9fe5, sigradi2015_10.267m20, f85c, 0d0d, 6720, acadia14_375i, 6da5, ecaade2015_177w37, dfa7, 6216, sigradi2013_41f, ascaad2016_041j16, 91d9, 379b, acadia16_184z12, ijac201412408c2, eed6, facf, 4945, 300b, caadria2015_208f31, 8968, a883, ecaade2016_071u18, ecaade2014_112j26, 48e8, 260f, 2e4c, 9efd, 6855, 135e, f5ab, 4f78, b81a, 6a83, 4889, a4b2, acadia15_395f17, ecaade2015_33f6, acadia14projects_63ah, caadria2015_124v19, b324, 73d2, 2309, aefa, 6f60, caadria2017_030u10, 3fa7, b0a1, e3d2, 3008, caadria2016_177h8, 14c0, f413, cea3, 3f0e, ecaade2017_309xx, 8f35, b122, 07e1, a26b, f2b8, ef96, acadia14projects_479h, e2bc, 777f, 3d09, 475a, 9e75, ecaade2017_124aa, 8088, 472b, acadia14_601v, 0d14, d8ff, 5fea, acadia16_88i6, 1978, 908f, 243a, 0e71, eb49, 73e4, b45e, 08fa, bbfb, ecaade2016_167r47, fd20, 5138, ascaad2014_003s1, b6cb, fcc4, ascaad2016_007s3, 1fec, cd28, 5d28, 0156, a8aa, caadria2016_611e26, 5d65, acadia14_339ag, e850, ecaade2017_230pp, 0a7d, a7f6, 8539, ecaade2016_132u37, 3276, 3844, 074a, 7ec6, 22b7, 6c2c, 1c78, f56c, 447d, sigradi2013_173, e23a, 2d4c, 572b, 90f3, 3de2, 8f8f, d4f9, acadia14_23ac, acadia14_427ar, 82b3, ddc0, 237e, 0544, 4e36, e2d3, d5cf, f33d, 8408, a530, 5fcd, 9d2a, db23, 7cc5, 50a0, 7253, f030, caadria2017_016f6, a2c7, cfd3, ecaade2016_074u21, 757a, befb, b275, 0f0b, 613c, 460a, 87f6, ecaade2014_042p10, c38b, 418d, f8af, ascaad2014_014f7, 7ea0, 147b, 262f, ecaade2014_016i4, fcfa, 35fe, 56d2, 57fb, 6a8b, ijac201614402v1, 1011, 64c2, 398f, ae5a, e357, 22c7, 3982, 371d, 7045, 4c74, 9148, ecaade2016_152v41, 472c, sigradi2016_625c, acadia14_101ab, acadia16_54u3, a5e8, 96cf, edb0, acadia15_323b13, 6f94, 8fcb, c8f6, 273e, 5f83, ff68, 5642, bcef, 7266, sigradi2016_814r, c066, de74, da8f, e2e5, ecaade2014_070t16, d63f, 5319, 3e88, b12e, 145c, 0316, bd87, a6d1, 7fca, 27de, 40e9, acadia14_357ap, ad58, d6af, d2ba, d74c, 657f, 4a21, ce4a, fbde, aa7c, dc40, 933c, aa05, bfdd, f25d, 0cfc, e926, 714a, acadia14_479l, e53d, 838e, sigradi2016_448ff, eb1c, 52f5, ecaade2014_038x9, ecbf, 39ff, 04c1, 174f, 90d6, 54f2, a0e0, 885b, b352, a3eb, eac8, acadia16_214k14, 81e0, sigradi2013_342p, ed3c, ecaade2016_140r39, faf1, beb7, b94e, sigradi2016_659n, f161, 4ea0, sigradi2013_167, f5d9, 570f, a7d2, ecaade2015_130j26, caadria2015_109b17, 2c91, 3ffc, ecaade2017_097cc, f01a, dbea, c048, 8daa, ae75, 3e1c, 3526, 93e8, adb4, 3456, 7a27, f231, ecaade2014_053n13, 8d8f, 5f0b, 1706, 6828, 25f4, 13b8, b11d, 6be0, 60c6, f06c, 177f, dc71, 6aef, 30a3, ecaade2017_057z, 385d, 72ae, fd77, 5206, 1f7b, 298c, 7754, 59bb, 876c, 9f1f, ecaade2016_011b3, dc4a, e53c, ecaade2017_192p, 217a, b2e9, 4473, 50e6, acadia14projects_189av, 6489, 68d7, ecaade2016_023k6, ecaade2016_013p3, 1436, ecaade2014_072f18, f590, 401b, 20a7, 38e0, 3fb1, 5b23, d7b8, 4be4, 7712, ad45, a85b, 1018, 83e3, 8cee, 60a9, 1c3a, e76a, 16cc, caadria2016_611b26, 9449, a3e2, bbf3, ffbb, 19f3, 9096, 8592, 2c6e, 8cd2, 5108, 5b5c, a1c7, ijac201412304b1, f7ef, 539f, sigradi2014_263w9, ec36, acadia14_453i, ecaade2017_009z, ecaade2017_181v, c114, 9d72, 75a3, 1ab9, 47a9, ecaade2016_067t16, ecaade2017_148zz, 457b, sigradi2016_751ll, 63d9, 1100, ijac201513105y4, 795c, 811b, 9491, 76b2, ab14, 9f7e, caadria2015_122n19, caadria2015_016h3, 475c, sigradi2016_534oo, ecaade2016_163e46, 6598, ascaad2014_013s6, d633, 6aa4, ecaade2016_190z50, b328, 18ad, ecaade2016_140n39, 64b1, 22c1, 1afa, af1c, f4aa, 418f, e543, ijac201412204b3, ijac201412303b8, 3f40, 5fba, a054, 7145, 51a4, bb4a, e6fc, b2c3, 5622, dab6, ac67, dd7d, 4f82, 876f, 6eac, 88c8, f005, d3db, ecaade2015_293z63, 1ece, df2d, bf3a, d3dd, b356, 6443, f60c, sigradi2016_792m, 4d51, b654, 669b, fc82, ecaade2017_029ff, 5385, 0717, 73c4, 2090, 57e6, 388d, 2fac, 86b6, e5bb, a314, acadia14projects_189at, 9e45, c5ea, sigradi2013_215c, d3c2, eb0a, acadia16_164v11, ecaade2015_302f66, 921a, 8888, c30b, sigradi2016_515l, d169, ecaade2017_112yy, 7e58, 4860, c14b, bb3b, 8682, ijac201412205f4, 2e40, dcb3, acadia15_161i6, acadia15_243e10, 1668, d7e7, 0b30, 99bc, 796d, c73b, 684c, ca8f, ecaade2016_120b33, b681, 980b, 69c5, ecaade2017_273p, 124b, ijac201614204l9, 8e97, 5788, 5a73, 9929, 3e39, fa04, 484c, ecaade2017_133f, b67b, 6d30, 9a25, 6644, f1d1, 8598, 0441, 7ae4, 2031, d15b, 3631, d67a, 6d8f, acadia14_719r, b9c6, 8b1f, 6a1a, ecaade2017_109ff, 7de4, 70b8, 8e44, 4700, 49e8, 4ff6, 67b7, 4aa2, ecaade2016_230e62, 37b2, 32f7, 49f4, acadia14projects_565ah, 03ea, ascaad2014_022d4, 3052, ascaad2014_024k5, 51be, e6f6, 822b, 9568, c06b, acadia14projects_135n, f936, 09bd, 115e, 03a1, 14ba, c3c8, ijac201614105i5, ecaade2016_042p11, f175, d493, caadria2015_102w15, 8093, 5609, f514, eedd, ddc5, 4c34, e2df, 86f0, sigradi2015_11.136x24, 6436, 1f07, 87f2, 9642, 1b04, sigradi2016_816rr, 4b5f, 30c1, sigradi2016_408dd, 0a26, d832, a700, 5aa1, 4111, 1d43, 53d9, ecaade2014_204z52, ac86, ea49, 6060, c1a0, acadia16_54y3, ecaade2017_090rr, 95b2, 0c60, sigradi2015_10.267p20, 7fb2, eeb3, 4081, ecaade2017_163j, f3b5, 32e4, 7314, ijac201614405l3, ed03, ecaade2013r_008k5, 2711, 3737, ecaade2014_041i10, ecaade2017_140nn, ecaade2016_225n60, ecaade2016_075i22, ecaade2017_067x, fb43, d892, 9abe, db13, 5708, fa91, c03b, 3197, ecaade2014_151a36, fd63, 47b9, ecaade2015_196t41, 5059, ijac201513301z9, abb2, 37ae, 56c6, 6692, 427c, bfec, 0460, cbae, 9560, 36eb, ecaade2014_138t30, 58d6, bf89, 7c68, e084, 2908, f212, fe2c, fa45, 25d7, a58e, ijac201614303f2, a8fa, 9c4b, sigradi2013_41c, c23d, acadia14_81m, 75c1, 026e, 6ab4, 6f52, cfc9, a3da, 8396, 1520, c907, 2c98, ecaade2016_071a20, 1d0c, 0464, f225, e85a, 36f9, 5b35, 19c9, 4fe7, 1d1a, fcbf, ab0d, d470, 73ac, ecaade2014_112y25, acadia14projects_691aw, ascaad2016_046n19, 7edb, 027b, f32b, 955d, f5f4, 26fc, 51ce, 2278, ijac201614208x13, 5c5a, f383, 5330, 90cc, 8ca5, 29a6, 5124, 126e, 6a16, 326e, 61e6, 6807, 040b, de57, d3ce, 54f8, a729, 4b01, d95c, fc4d, 8cca, ecaade2016_123g34, e8b9, 8b9d, 06d5, acadia14_681aj, e6a9, sigradi2014_176f5, 375b, a327, 1350, 1596, 34a7, cdc1, 0a91, a4d1, ecaade2016_102w27, 3106, d465, 3fcd, e011, 40d2, sigradi2013_381k, c853, 36c3, 6683, e121, ac8d, 21c1, sigradi2015_sp_8.6e30, cdd4, c336, c057, f264, 676d, 7c89, ccb4, b334, 2973, ecaade2017_215pp, ecaade2015_116h23, 21ff, 83c4, ecaade2016_185c50, e4d8, 119f, caadria2017_142i37, fce6, 0ad2, 26ce, caadria2017_017k7, cff2, acadia14projects_691az, 17ac, 47f9, ecaade2017_118ff, sigradi2014_239g9, 7eb0, bdec, fde3, 6753, caadria2016_003h1, b94c, dbc0, ecaade2014_239o61, sigradi2014_284e4, 7634, a765, 9cea, a94e, ecaade2016_132h37, 0e4e, 2bd1, 543e, 34a0, 4a92, 19b0, ecaade2017_101s, 2d01, cb23, 805f, ascaad2016_005d3, bec8, a639, 3fd0, acadia16_414c25, 3216, acadia14projects_199aj, caadria2017_096k26, b650, ecaade2015_248a57, 30a9, 4482, b028, ecaade2014_052c13, a504, ecaade2017_124k, db36, 2594, 9df7, 0dcc, 68ef, ae02, f286, d421, caadria2016_477a20, daef, sigradi2015_11.142f25, 0dab, sigradi2013_259i, 5428, f83a, e1a5, db03, ascaad2014_036g2, sigradi2015_9.141c16, 3bc5, e87f, 8841, fbb1, 48fc, ecaade2017_268ii, sigradi2016_381v, 0609, ecaade2016_075x21, caadria2016_787j33, d53a, d018, 7efa, eacd, caadria2017_149l39, sigradi2015_6.329z8, 1d00, 7fad, 5718, cd2b, ecaade2017_291ff, ae0f, 94d9, ecaade2014_153y36, sigradi2015_10.7h18, 6437, 66a6, acadia16_184o12, cc5e, caadria2015_111h17, 4770, dabb, aeea, 386a, ecaade2017_046l, 90ab, 594e, 0829, 0405, 3007, 3519, ecaade2014_120i27, 1e8a, 8a64, 8e80, 69cd, f2ae, 9419, 0186, 9840, caadria2017_113c30, ecaade2017_301p, 010e, f88b, f627, e892, 0fc3, 227a, b74c, 4768, b84a, 0636, ecaade2015_127b25, sigradi2016_781c, dc95, 19eb, 262d, 1bd9, 59f4, a192, caadria2015_213u32, acadia14_101r, fa41, 1401, 8a5c, 869b, 47d1, ecaade2017_302ll, ef0f, ecaade2017_148b, 7dca, d7ca, 17d1, 2586, c668, ebfd, 6438, c658, 6774, ef26, 2fd9, ijac201412307k3, 9a3e, ecaade2017_129hh, b5ce, 71ac, acadia15_185u7, 9ac9, 5b0e, 0a52, ijac201614203c9, c9da, fd62, 3d79, ecaade2013r_007g5, caadria2016_703r30, 6652, 8842, acadia14projects_681ai, b794, caadria2015_172f26, caadria2017_168w41, 2501, a578, ecaade2017_290qq, 2cd5, 14af, 81ef, a09a, caadria2015_126u20, 0677, 51e3, 60ff, sigradi2014_036s2, 770b, sigradi2014_217f8, 62a9, d447, a21e, 5c4c, ee4b, c2cd, ijac201513303r11, dea5, ec4f, 684a, 858a, 030f, eef5, 80e2, sigradi2013_10d, f7b4, ecaade2015_284r61, a4cf, ecaade2017_053uu, f63f, 0dff, ecaade2017_008j, acadia14_291at, ecaade2014_176w43, ecaade2015_116m23, c29a, 2cc7, 5f11, 89b1, aee3, f3bb, b981, 7d71, 84d6, 0061, c088, addd, d6cb, 4321, ecaade2016_223v58, ecaade2014_066m15, sigradi2015_11.136m24, 9f90, 7ff8, ecaade2015_237i54, 6a87, 4929, 0e2f, ecaade2015_240s54, ascaad2014_024f5, 2d4f, acadia15_251h10, cde3, 70b4, ascaad2014_004g2, fb63, 446f, 0a8b, ecaade2014_111s25, c53f, 9e44, f92f, e789, d369, 1e71, 0972, 84eb, caadria2015_156l24, 8524, 2c6b, ecaade2015_173j37, ecaade2017_170g, ecaade2017_032c, ecaade2016_132p37, c5d5, 4616, caadria2017_015o5, cb3b, 9fa1, 5d78, 694b, da0e, caadria2015_176s26, a0f0, 6b72, ijac201614103t3, acadia14projects_75c, dc35, 3cbb, b1aa, d1c8, a2f3, 545c, 2861, f82d, 7638, 0440, 48ea, ecaade2014_078t18, b087, 7505, 1552, fbe5, 3b2a, acadia14projects_565n, sigradi2015_12.215r27, 9123, 0ffa, b2a3, 0588, sigradi2016_611o, c3d6, sigradi2015_10.220d20, 9b3a, 24f1, 0f43, cc38, afd2, 65c0, e100, ecaade2015_285r62, ijac201614207e12, fea2, 8331, ascaad2016_031k12, 012f, cc0d, ijac201614302n1, ecaade2017_029ee, acadia14projects_609av, ecaade2017_051v, 5579, a43c, ecaade2015_284a62, 3378, 8bb6, caadria2017_145x37, ef56, 9b42, 7a15, 6697, sigradi2014_313x5, 7630, b85f, 0d58, fe82, bf9c, 0fa0, 99d0, a419, 928e, ecaade2014_016b4, 5e40, 79cb, edff, 940c, 8fca, d6dd, 0cba, 7afa, ecaade2014_224f57, ecaade2017_049qq, acadia14projects_145m, ecaade2017_038zz, 65e9, 9939, d30e, ijac201412303d9, caadria2017_009p4, ecaade2014_018w4, 89ee, e685, ijac201513205i8, 1a5f, 20cb, acadia14_339y, 2a06, d23e, 19e2, caadria2017_016h6, ffe4, sigradi2014_276v2, acadia14projects_219ax, 7055, f408, 4ef9, 6cef, b694, e217, 1179, 72b9, 179c, 38d5, bb21, cafa, 6ad6, ecaade2017_257pp, ecaade2015_318z69, d2a3, 6908, ecaade2017_027a, 626c, ijac201513205l8, b8e0, c632, e17b, ascaad2014_028v7, a05e, 8621, acadia14_153av, 09c2, 7741, 137d, ascaad2014_029b8, e813, ascaad2016_016r6, 4b0f, b859, b339, dc58, b58b, 963a, ecaade2016_070p18, caadria2017_041m13, c288, 0b9c, 75d5, ecaade2016_070r18, ecaade2016_068v17, 4b64, fe07, 3771, ijac201412206a5, feae, b687, acadia14projects_63ab, 7cef, ed08, cd75, abf9, 8b7f, 5d8a, b23d, 0a15, 682b, 2cca, 1f7c, 4a09, b445, c3c0, 9911, 49b1, d827, a0c7, 1e38, 2593, acadia14_125aa, caadria2016_487o20, 957f, c828, b25d, d649, caadria2015_130o21, sigradi2015_8.328p15, 4ea1, 602d, e3ce, 887a, f085, d639, 3e21, sigradi2016_534mm, f2fc, ijac201614208j14, 312c, cf91, a064, f493, b05e, 4bb9, 1fbd, f095, ecaade2016_223z58, 72df, 321e, 49e7, ascaad2016_021f8, 2373, b00b, be77, de4d, 8026, 3c36, ijac201412402v4, e696, 66c6, 9159, 1413, e756, acadia16_24r2, 06ed, 2726, 6c5f, sigradi2016_440gg, ecaade2016_102o27, e480, 0424, 0756, 9e32, 8d8e, f12a, 5bca, dc92, e7a5, ecaade2017_101t, acadia14_365al, 732e, 38f6, 5703, 9dc1, ecaade2015_59o11, acadia14projects_291am, 430d, ecaade2016_225b61, 255d, ecaade2017_108u, ijac201614407d5, 5ef8, fa74, 59dc, acadia15_343n14, c730, 608a, acadia15_451h19, ecaade2017_198b, bb86, a191, 55df, caadria2015_150x23, ecaade2015_130n26, ecaade2015_284i61, b04d, 4906, afd0, 1f9d, c8cf, a2e3, 7ea3, caadria2017_023i9, 6249, 6c73, 599e, 2d48, 8c78, 7071, 388a, 64a6, 3c86, 037a, 4bc0, sigradi2015_3.65z2, caadria2015_124j20, a8b3, ijac201614202e8, 8ff9, ecaade2017_076s, ecaade2016_040a11, e9db, ecb8, 88f1, 831c, acadia14_339al, 15f2, ecaade2015_27o5, ecaade2014_044x10, ecaade2016_042r11, 3ad6, af22, 9d10, ecaade2014_072j18, 1d7e, ac14, 33b7, a8f8, 2395, ecaade2015_169y34, db1a, b95f, 47b3, sigradi2014_041k3, 8216, 2e0a, fbaf, b995, 0f08, 58ac, 6b73, caadria2016_085i4, ascaad2016_028o11, caadria2016_013l2, d251, add4, 58a4, b7df, 9963, 9776, 331d, 701e, ijac201614307o4, f991, caadria2017_094x25, 2654, sigradi2013_359d, fe6f, 87a7, 0abc, 4501, 23fa, 0ae5, 0c56, 9482, c986, 584e, sigradi2016_625qq, f44b, 3f63, f9f5, c454, fb8f, 3d20, f279, 8ec3, b09c, ecaade2014_182x45, 50ba, ecaade2017_306t, a444, baf1, de31, ecaade2015_303p66, be62, 5a56, 1779, 6ef1, 276c, 3e85, 57b8, caadria2015_208p30, 8c27, 6aa5, 2d47, caadria2017_145u37, 3ed8, ac3c, 9863, 7d5f, b321, a677, 3c68, caadria2015_203i29, 2552, 5de2, f588, ecaade2015_59y10, dcdc, 2e7d, 40c0, a125, f5c6, 9ae1, 388e, df2a, 66ea, 7c19, ecaade2014_196a51, sigradi2015_10.177a20, 4313, 93b6, sigradi2015_7.203j10, b1fb, 5999, f622, 44c0, 64ba, b613, 4152, acadia14projects_609am, 9769, a66b, ecaade2017_198tt, 4024, 3f7f, ecaade2017_023ee, 682d, 1d80, 5ac1, 6245, 954f, 2a94, ddcd, e19a, acadia16_440w25, acadia14_317s, f5b6, 3d1b, acadia16_154n11, 4d0b, 9a2c, ijac201614105z5, 7d87, 82ce, cf77, b901, sigradi2014_041c3, eb68, d02e, 57d7, 4f9d, e380, 92cc, e806, eab4, 76cd, d82e, b64e, 2d28, ce0f, e669, 5d6f, 2c2b, sigradi2016_817f, 8ac8, ecaade2015_116l23, 4f51, a3b4, 357e, e479, 4a3a, 97c9, ca81, 022f, ecaade2016_042e11, 4f0d, 4fac, caadria2016_861a37, 126c, 2a65, 0b05, ecaade2017_013pp, a02a, ecaade2014_239m61, b183, 102d, ecaade2014_224t56, f7b9, sigradi2016_625pp, d78f, 1db0, ecaade2016_096o26, f4a2, a070, b289, 9c79, 069d, ecaade2016_230o62, f344, caadria2016_311d14, b59f, 0a98, 100a, caadria2017_185z44, ddc7, 64a9, 4541, ecaade2016_105e29, ecaade2017_054jj, 307e, 62fe, c6c1, 7e39, 7b15, acadia14_435ac, be5d, ecaade2017_215aa, 9bca, acadia14_655v, 9f7a, acadia14_479t, 79c3, 757f, 1716, a70d, cf1b, 60b5, a928, d83d, caadria2016_435l18, ecaade2015_206j45, eb50, ecaade2016_046p12, 8242, 0f68, 6965, sigradi2015_10.250j20, d9f2, e75b, e552, f14c, 3218, acadia16_460x26, 8240, fb2e, 4eb9, 6579, c1e9, 3573, caadria2017_079t23, ecaade2015_138g27, ecaade2015_171t36, 2b7d, acadia14_719l, 5d1a, af6a, fd85, 413c, 444f, 7a66, 3194, dc13, 188a, 8982, 4b5b, 1d6f, f33e, e54b, efad, ecaade2015_61o12, 5990, a2b9, e943, 0841, fe9c, sigradi2015_3.111d3, 9a68, 74b3, c8f4, 9788, a470, ecaade2017_057h, 49b2, cc9d, ijac201412303f9, caadria2017_003u1, 01c9, ecaade2016_190s50, 82ab, 5dcf, 48be, 74cb, 1143, 9a0b, ecaade2016_098a27, acadia14projects_117a, 881a, 42a0, 783d, b9e6, 2e76, 9f13, 8b6b, 555c, 8b77, d909, 38e7, ecaade2016_074j21, ijac201513302m10, 9f2d, ecb5, acadia16_34a3, ecaade2017_308z, 2aa8, fd33, 78cf, 5126, d1b1, 2921, acadia14projects_619z, ecaade2015_143o30, ecaade2014_225m58, 93f6, sigradi2013_155i, 7e88, ecaade2016_063p15, a8d7, c8c6, b6bb, 8f4e, 1787, b734, 64de, b56c, aecc, a223, acadia15_497i22, fced, acadia15_284r11, 7116, ecaade2016_198m52, 04b7, 4155, 9dde, ecaade2017_059rr, ijac201614402x1, 9c18, 9caa, 3e77, d86d, 8eab, 666b, 1805, ecaade2017_203zz, 992f, 2890, ecaade2017_184ll, dc47, 7985, a0c6, 8709, acadia16_54s3, 7b40, 980a, 8259, e1cd, f17b, 0f0e, ijac201614306y3, 5c7a, 2d30, c87a, 3143, a3ec, a1b3, 7c23, 08a3, d3f5, 4eb1, 7e66, 3e5c, 816c, c4e2, f84b, 2a54, ecaade2016_123l34, b82b, fadd, 69ed, 8d94, 879b, 5422, 2496, 8f88, 6b03, eac6, 597d, 91d1, fbb3, 44da, d5ca, ecaade2017_203rr, 2405, 2a64, ecaade2016_021h6, ijac201412406l9, cfea, c00e, c0d4, 4563, 6b83, 6e32, a274, caadria2016_383o16, 9e06, a6ee, caadria2017_016f7, b32d, cf1f, 1681, 07fc, 0cf5, ecaade2016_067z16, b36d, caadria2016_569e24, acadia14_101as, 5b08, 2c2d, 5df1, 0399, sigradi2016_417nn, 4013, 914c, 84df, 5f0d, 9205, 9d5a, ecaade2015_235v53, 8463, 1c72, 47ec, 0267, 6951, 4e84, 071e, ecaade2017_146kk, 80e4, 7b0a, 1600, 71eb, 0a5a, b6ca, 78c1, 82fb, 14bd, b51c, d1fa, ecaade2014_218o55, fe60, 7197, ecc1, 9975, 4e34, b0fe, sigradi2016_449mm, acadia14_699k, b385, c420, ecaade2015_221s48, 072d, ascaad2014_005m3, 0c1e, ba38, sigradi2013_28s, 19d5, ecaade2014_100h23, 4406, e179, c3d8, 4a4a, d66e, ascaad2014_016j9, sigradi2016_385pp, ecaade2016_065f16, 5c7f, 5905, e316, ecaade2016_128k35, ecaade2017_056a, b1e2, 2e23, 8194, 01cf, 2f41, 3244, 4ce6, 427e, 9a92, 6563, acadia15_311m12, 0085, ecaade2016_033b9, a0e8, ed51, 5241, 248f, 81cc, 408c, 5025, ecaade2017_264ww, ecaade2014_086z20, ecaade2016_047k13, 43db, aa86, 18c9, ecaade2015_333c72, 2986, 95f5, 74a3, 241d, 75d7, 8d06, ecaade2017_148d, acadia14_435at, 85b8, c312, d13d, sigradi2016_781qq, 3bc3, ecaade2015_230g52, caadria2016_013u1, ijac201412301m5, 707f, ecaade2017_051y, ce9e, ijac201513102x1, ecaade2016_188l50, 8b98, 0f0c, 7e7a, sigradi2013_248c, 931a, sigradi2015_3.212k4, bf22, 2a08, 4c28, 7eaf, 19d7, sigradi2015_6.183j8, 5521, ecaade2017_227p, 49c5, 1c6c, 4433, d9a2, a4fa, 35df, ecaade2017_277ss, acadia14projects_699n, 1616, 97f4, 7273, 89fd, acadia14projects_117az, 3f18, 7429, acadia16_140w10, 6953, bab0, ecaade2017_057ee, d7cc, 0b94, c502, 0a81, 42d5, 36e5, sigradi2014_074c6, 344e, 7fe5, 0056, b985, 38ba, 768e, 1ae7, 8ff3, ascaad2016_050y20, sigradi2016_420rr, sigradi2015_3.11f2, acadia14projects_247g, 7c82, 63b2, b5d2, e762, 0d29, 9723, ec7b, 25e9, 1c8e, 43e0, f95e, d618, 0482, e562, caadria2015_114k18, 949c, 11fd, ab38, 494c, 8207, 5645, eea8, bb0e, acadia14projects_339aw, 539b, 0091, 92c7, 2d6c, acadia16_140p10, caadria2017_069a22, sigradi2013_158f, 41bf, ecaade2017_152jj, a300, 3e53, ecaade2014_233o60, 3a7f, acadia14_691ay, 5a5d, 619e, 3732, 23de, 52ab, 559b, b7ee, ecaade2014_155a38, 8c2c, ascaad2014_017i1, caadria2017_124r33, sigradi2016_431v, 7b0c, caadria2015_145u23, ecaade2013r_009n6, 4c93, 59b0, 23ec, 4c65, 4845, 01b8, acadia15_123v4, ebad, 9ff0, 6927, ecaade2016_075c22, a9cf, ijac201412205s4, caadria2016_229c11, 3c5b, 77d6, ecaade2015_251p57, ecaade2017_290pp, edda, 5695, dac3, ecaade2016_130j36, acadia14projects_699b, 47cc, 88c4, 899b, 54d5, c153, caadria2016_797p33, cec5, 040c, 0bc2, 8f3d, 8cec, ecaade2013r_005h4, f1f1, caadria2015_203l29, 13d3, 3e79, bce5, 08ea, 53d4, 743b, 374a, 6999, afb0, sigradi2014_032k2, b4c6, 3201, ecaade2013r_007c5, ijac201513203z6, ecaade2015_173h37, 926c, 65b5, f0d9, af2d, d521, 3932, caadria2017_086f25, ecaade2016_217z55, d9dd, 1e33, acadia16_154i11, a0a4, 7433, 0bf0, 4e1e, 245a, 9d0f, caadria2015_111f17, 54bb, ecaade2015_53e9, ascaad2014_003t1, ecaade2017_046b, sigradi2013_268j, 2e36, 364b, edf6, bb54, sigradi2015_9.347b18, 5057, sigradi2014_345n9, sigradi2016_732n, ijac201614208s12, 4191, a84e, 055c, 5946, bc0c, ecaade2017_157ss, acadia16_88w5, 313a, 7275, ecaade2017_164l, 9110, 5e80, e8c8, 17f8, 2942, 1c90, 3d1e, 98b2, 8ad4, 06da, d3e1, 1204, 6e2d, ascaad2014_005n3, 3aac, 7a6f, 87b7, ecaade2017_051m, 20ee, cdf2, 28f8, b392, 4609, 8b09, 8d3a, 92f3, caadria2017_096b27, caadria2016_229v10, 9fb2, a5ba, dc34, fa8a, 6e8e, ecaade2016_164o46, ecaade2016_018x4, ffa1, e928, 4a80, ecaade2017_146ll, 19e6, acadia14_145l, 72e7, e33d, caadria2017_046v14, caadria2017_046k14, acadia16_62z4, caadria2017_145s38, 26df, 346e, f50d, db3a, 9157, caadria2017_096a27, fedc, eeb8, 6c5c, 7a23, 95e7, 40c6, ecaade2014_173m43, 199a, 454a, 0198, af14, 551f, e0eb, ecaade2014_230m59, 03c2, ae69, 58fd, ecaade2015_94e19, f76a, d6da, bff7, 338d, 2a50, aa2e, e6cc, bf66, a714, 2cf1, sigradi2016_510zz, b303, 6c62, 6364, 7660, 9819, b160, ecaade2016_ws-dheritageu67, 06f7, 719e, 7128, ecaade2016_175i49, 3232, 421f, acadia14projects_579j, 5f00, ecaade2016_021w5, dab9, c0ca, 84ef, ecaade2015_92x18, acadia14_427an, a4c1, c039, 94db, acadia14_699f, 6181, 7e30, b1d8, bd51, ecaade2015_100y19, 0b81, a1ce, 1936, d3c5, 7500, 2abb, 007c, 8e8b, 5794, 91e3, 96ae,