CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

1a2f, a324, bc52, 70be, 6e4c, c7e0, c7f1, ascaad2014_008l4, 2cff, bf54, e868, e176, 84b8, 1a9d, f0ff, sigradi2016_507vv, acadia17_52v, 6ca8, acadia14_579k, 8d02, sigradi2013_77, d27d, 19fd, sigradi2016_400k, caad, 8f9f, 2124, acadia17_82zz, ccfd, f2eb, b060, 5195, 911b, d2ef, 8d31, ec03, acadia17_189nn, caadria2015_081w11, 63de, ca55, d648, ecaade2013r_002u1, 7cdd, 201e, acadia17_37ee, caadria2017_001e1, 74e0, 0420, 877b, ba98, 224d, 663f, 7436, dd0c, b1aa, ecaade2017_172v, caadria2017_029o10, 779b, 7b82, b8d2, 0b33, bc11, sigradi2015_10.177y19, 1a0a, cf34, 7b32, caadria2017_136p36, 8ca5, ecaade2017_057h, b7af, 1fff, f121, 28e2, 121f, b2af, 1218, acadia14_709al, ecaade2016_243c65, 602b, ecaade2017_172cc, c197, d3b6, 55ef, sigradi2014_047j4, d746, 80ae, ecaade2015_109t20, acadia14_435c, 798f, 4e0e, sigradi2015_12.19d27, fba2, ecaade2015_193a40, e0a6, 70e4, acadia16_106m8, acadia17_38uu, ascaad2016_044s17, e771, 44f3, a6e8, sigradi2015_3.201s3, acadia14_101aj, 2466, 2695, 2e41, 36e0, 637d, ce2e, 9821, caadria2016_013v1, ab52, 5ecb, 69bb, 5985, ecaade2017_282r, caadria2017_129r34, bf9b, cdfe, caadria2017_096v26, caadria2015_002a1, f60a, c5b9, a3f4, 34e6, a989, ecaade2014_080c19, d58d, 3824, a28d, 9009, c23f, 2401, 893d, 9cdb, a5a9, 469b, 3083, ecaade2014_012s2, d4c6, 05e3, 67ae, a1ff, 218e, ascaad2016_025m10, ecaade2014_168f42, dca7, d817, ecaade2016_104y28, 68a4, cb87, 3d96, acadia16_372o23, ecaade2016_118i32, 7078, 5fee, 7fa7, 901a, eebf, 9c10, cce6, 9cc7, 846a, ijac201412304z9, 808c, 7a07, cc90, 407b, 5769, sigradi2013_28s, ijac201614204t9, caadria2015_181f27, 8677, 4618, 3e3e, 5bbc, 9cb2, 6c2c, caadria2016_105w4, bf28, 3147, ecaade2014_113t26, 8977, e4c8, 5f7d, 4f9d, fe5d, 116b, f300, 0f3d, 1ff1, a977, ac19, a205, 18ed, c3e5, b52f, 1fea, 0bd9, 1a08, 9b3e, e09e, f1aa, a1a1, 26ae, ascaad2016_037g14, 0f55, ecaade2017_256gg, 50b6, ff4c, 0602, 94ac, 87c9, 6eed, 1810, 8194, b367, ijac201715104y, 224b, d816, 1234, 78b0, d1ef, a230, 3017, acadia14projects_589i, ecaade2015_303s66, sigradi2013_234g, ecaade2017_211aa, d560, d1fc, 8608, ascaad2014_020r3, ecaade2015_100w19, acadia15_47g1, b469, 4e38, acadia17_82vv, 92c4, acadia14projects_103af, 840a, c531, ijac201412204o3, sigradi2014_281e3, acadia14projects_619ab, 6620, 2378, 0bba, 54be, ac22, 402d, 47bf, 6a2f, 8231, acadia16_394j24, 337a, ca79, 53ab, 975a, 7343, caadria2017_104f28, ecaade2017_017g, 5f0b, 5e54, 42ed, dc70, 1bcb, 7d55, 5e98, 9635, ecaade2017_201b, 0cbf, d17b, sigradi2016_448z, ef1c, b077, dce4, dcfd, f27e, 1745, ecaade2016_132s37, 3921, acadia17_232jj, 0eca, f4a1, e887, 1f94, ijac201614208x13, 77d2, sigradi2015_8.239y13, 16f3, ead5, d4e8, 83a8, 1b1d, 0d5b, ecaade2016_162z44, ijac201412404u7, 7525, 3397, ecaade2017_079q, c409, c23b, 6b91, cf75, a92b, ecaade2017_011ii, ecaade2017_291u, 2c58, ijac201412303y8, bad6, ade5, sigradi2015_11.196k26, d7a7, a13e, 7797, ecaade2016_tkod67, 37fa, 909a, c6bb, 696c, 7490, fee7, ab36, 6f11, ecaade2013r_005n4, e611, c6d8, 3c5a, ecaade2016_075g22, caadria2016_713u30, 4ff2, ecaade2013r_009y5, acadia17_90ff, acadia17_340ww, 4a1c, 565b, 4b27, 33d5, 5634, dc9b, b77c, 0dc0, c70d, sigradi2014_049g5, c42e, a0a6, acadia14projects_579a, 5951, d7f3, 6f73, 538f, d0ca, 0d21, ecaade2015_61v12, 355a, sigradi2015_9.152a17, sigradi2013_429b, ascaad2016_043k17, f495, fe13, 78d5, 4549, f744, 2e1f, 80ad, d55d, 45be, 89cc, bdf6, 194a, 9e41, acadia15_431n18, 12ca, 5eeb, acadia14_357av, fa7b, bf5c, 65a7, c006, f89f, a17b, dd9e, a890, ecaade2016_087t24, 4326, 9c8c, ef5b, a11b, d16e, 5482, 2f9d, 8aca, ecaade2014_233h60, b360, 8cc0, 057d, f225, acadia14projects_63ah, sigradi2015_10.140k19, 3354, 3369, sigradi2016_490z, d6d9, 9bc1, ee17, acadia14_375n, 876d, 0c20, e53a, sigradi2013_347t, 1df3, c165, ecaade2017_155e, 9258, 5afc, 1ec6, 55b2, 8e59, 0b56, acadia17_329dd, ce6b, 2837, ecaade2017_170h, 6ecd, ecaade2015_170v35, f73b, 11f4, c8d0, 8dbb, d70f, 0c04, 89d9, ea4a, 8b0b, 2641, 23cc, 87d8, ijac201412204i3, 6112, f962, ecaade2015_230n52, 1e42, 98c1, de95, caadria2017_067t21, caadria2017_051e17, bae0, acadia17_544c, acadia14projects_487h, ijac201412204s2, ec73, d058, 1c39, 4c39, 29d6, 95ac, aa68, acadia17_82d, acadia14projects_479j, df18, b599, e6a7, ecaade2017_169vv, b6e1, 8817, 9053, 53c1, 339c, 73ae, 65e3, ijac201513306y12, acadia17_678gg, ijac201614403t2, 2c2e, ijac201412301y5, 389d, 1604, e6aa, e0ad, caadria2017_096n26, a2f7, ecaade2016_102b28, 6289, 06be, 9dd5, 3c70, 9b61, 34cf, 13ab, sigradi2016_592s, acadia14_661m, 0be2, 3c64, cba3, a699, sigradi2013_244i, 81db, acadia14_281ac, ijac201513303t11, 7d75, a976, 35df, 9e83, f513, ca3b, 5674, 7a0a, aa63, acadia17_177i, 1dcc, ecaade2017_042y, 548c, 03b2, 86a9, f4c2, 5f8b, ecaade2016_161v43, 7ac2, caadria2016_487h20, 9c54, 3a68, ascaad2014_022r4, 943d, caadria2017_056g19, acadia14projects_375f, 6382, acadia15_451w19, acadia14_619ae, 31d1, 960a, sigradi2015_6.387r9, 4e05, a721, 0319, 39c8, 5b24, b889, 1fdd, ecaade2015_138z28, d78b, 9d47, a982, ecaade2014_153h37, 7fb3, ecaade2015_293d64, acadia14_601ac, 6604, c3c7, acadia17_424rr, caadria2017_129y34, 1175, 0ebc, 56f1, acadia16_62n4, d936, 1119, 7034, f640, 20f5, cf8e, acadia17_177t, 554b, 3fc8, 0fa9, sigradi2013_343g, 9b35, 1ca2, ecaade2017_038tt, 7b99, ecaade2016_158h43, f541, c4d6, acadia14projects_609ar, acadia14projects_291av, 536f, 7a82, ecaade2016_144g40, 9a65, 904e, ascaad2016_048d20, sigradi2014_048u4, ffbe, caadria2015_185k27, sigradi2015_2.213v1, e9fe, a5ba, 0577, ecaade2015_138t29, 1e1e, d5d8, cca3, acadia17_36y, be43, 9a85, 7205, 0e6d, ijac201412403c6, b6dc, 4bd5, 9c08, ecaade2015_81s15, 979d, 81f8, ecaade2017_210t, 05da, 2370, bbfe, 2a2a, ascaad2016_041l16, ecaade2014_180b45, acc5, e5f1, f2f8, 6fe0, ec46, 1b63, 4555, 20c1, ascaad2016_030e12, ab06, ecaade2014_233g60, ecaade2017_244jj, 6e23, caadria2016_735z31, 3e49, 6bcc, ecaade2017_214u, 0495, abe9, 807d, aafb, 84c3, ad0f, 2c90, cdbe, ijac201412306v2, 3675, 8c58, 224c, 7872, d0e4, 9050, 15ad, f885, 4008, 1011, f695, 4439, ijac201614401a1, 6b5c, ae47, 0fa8, 7e7e, bf3b, ecaade2015_206s45, acadia14_681ah, 17d7, bfb8, d52a, 5d7b, sigradi2016_560z, 2902, 3e73, caadria2017_142h37, af7a, 32d7, ecaade2015_129m25, caadria2016_311e14, 0a3b, 22ea, 86e2, ad13, 354a, ecaade2015_173i37, acadia17_610ll, ijac201513104v3, ecaade2016_210i54, 01b2, f36f, 9d7b, bc7c, c61c, 1334, 56f5, 43ea, acadia17_50tt, d8ce, sigradi2016_777ii, 311c, b75d, 8809, 6b9e, dd5b, a423, 08d6, dd39, e6f5, d719, acadia17_138f, ecaade2015_278r60, ascaad2016_041n16, ijac201614405o3, 61b2, f630, b736, ijac201715201u, ecaade2016_120f33, 273f, 4f83, 9c53, 36f0, fc95, 4094, cc6a, ac8b, 2afd, ee48, ecaade2016_234x62, caadria2017_168b42, 42d9, c039, f038, 57e5, 046f, ecaade2017_118gg, bfc4, 020c, 8d8b, 0dcf, 80d7, 193d, ijac201412303l9, ef8f, b3cc, ecaade2017_044ss, a72a, 6bab, 4fcc, dc06, ebce, 3427, 2c6c, 5bcf, caadria2016_871m37, 265c, 4417, ecaade2017_195dd, caadria2016_683r29, e4d5, acadia17_60y, ecaade2013r_001b1, aadf, 21b6, dda3, 827a, 3ffe, 0e52, 279e, ecaade2015_86l17, caadria2015_213i33, ecaade2016_132n37, ascaad2016_014m6, 0c64, a3d1, 9d72, ijac201715202i, 2010, ba40, 1abf, bbf1, 67be, ijac201715106l, 6bc6, 379e, 6069, 5736, 4701, 0e81, ca5e, 860f, caadria2015_087d14, 3289, ebab, 6cc8, bde1, bbe4, ecaade2016_223f58, 2a35, ecaade2014_104n23, c239, a9a3, 3e19, f945, 9b99, 0744, acadia17_520o, 6e5b, dc14, d2e4, 4e3d, d50c, 67c4, d6cb, 6189, d4de, 14b7, sigradi2015_10.381h23, 9985, ecaade2014_239s61, caadria2016_003k1, acadia14projects_153al, b574, ecaade2016_021v5, a253, acadia17_413z, ijac201513105t4, caadria2016_063s3, acadia17_163mm, caadria2016_343f15, d708, b641, 0079, d2e9, f8a8, ecaade2017_181x, 3a92, 438d, 6f51, 1fe2, acadia17_222m, 4c52, caadria2016_343j15, ecaade2015_320o70, 929e, 4b10, 3b10, 9c64, 933e, 05ca, 7b39, c0ab, ecaade2017_grig, 3e70, cdf9, 7c44, caadria2017_131f35, 4edd, 143a, ijac201614401h1, b1b0, ecaade2015_22u4, 6daf, 3dc2, acadia14_43ap, ecaade2017_029aa, 91f1, acadia16_402v24, caadria2017_135e36, caadria2017_023r8, acadia14projects_189ax, ed62, d868, 47f9, 6ee1, 3901, 02d2, 15ba, 0196, 3f3e, 3f25, f453, caadria2017_074p23, acadia14projects_681as, 233d, 04da, 7e02, ecaade2017_269zz, 6888, 8563, 69f1, sigradi2014_164l4, f02d, ae92, ascaad2016_045a19, 62a0, acadia14projects_375o, 796d, 76c9, 0972, acadia14_655aj, a26c, 5a67, 75bd, fe7a, 9363, c6c5, c53b, acadia15_497k22, d140, 1339, 5cc5, d411, acadia16_88a7, e66a, 2756, 5b48, c329, b01e, ijac201513203z6, 5cfe, 04b0, fd0f, caadria2017_174w42, 923e, 75dd, c481, ecaade2016_mrtv65, 62d8, f516, 4229, 89b7, cd60, 9c1d, a550, e994, ea5c, a183, 9b2b, 6358, caadria2015_081c12, ijac201513105p4, ijac201614203c9, 7116, e600, 0850, ecaade2014_066t15, f1a8, 2667, ijac201513102u1, a869, ee89, 6360, bd5a, 7e58, 1378, 175c, sigradi2016_381l, c92f, cb56, fad1, 75c7, ecaade2017_274bb, e21a, ecaade2017_228w, 279d, ijac201614208d14, 5ed3, 8208, b4cc, e1a2, a3ba, 21a1, 3717, 2b6a, ecaade2014_185t46, 1f03, 7401, 7644, 39b9, 8aad, 0adb, f6db, 02bc, cdca, b9d2, 885a, ecaade2014_084o19, ecaade2016_073c21, 70f0, sigradi2016_360y, 4f62, b9ac, b45a, fb04, ce84, 5113, bad2, d455, ijac201715202ww, acadia16_270b17, ecaade2017_291j, 32d3, ff50, 59e3, 0749, b5bb, d337, e738, 61ab, ecaade2017_133e, b998, d236, acadia15_203h8, ac78, 3b4c, 22a9, acadia17_221x, d8ff, a12d, d03d, 7aa3, 05f8, 6051, 940d, 0e48, acadia14projects_375i, 703d, 7ff0, ecaade2016_136o38, 6ced, e307, ce44, 8c64, d4bc, de9f, a700, c511, 1e50, ijac201715103b, e73c, 5058, ddde, ijac201412406o9, 29f1, ecaade2016_144l40, f6b1, 5e0b, sigradi2016_431bb, ecaade2017_228u, ecaade2017_046ww, 16fa, 29ea, 2123, 3a3e, 9061, ecaade2015_35b7, 547e, 02a0, 9bf6, ecaade2017_028j, 0b32, 09c1, ijac201412405s8, ascaad2016_003w1, c8f3, ecaade2015_155p32, acadia14projects_153g, ijac201715203p, 3bdb, 2e08, ccca, 5043, 3a6a, 5a05, cf48, 17c8, ccb8, 09d3, 4889, 80c3, b702, 0137, 2771, 0399, 6a02, caadria2017_163g41, 7803, 9684, 5870, 82c6, 9ed7, 2189, a089, 7f3e, 37b9, e1ca, ec52, 0dd5, d823, a0a1, 7208, 3166, fa59, 2e39, 5c07, 3703, sigradi2014_132z1, 02c0, 647f, caadria2017_115l30, ijac201715102bb, d879, c361, 1ea6, 4ce8, c355, acadia14_473ag, 95c3, de04, ecaade2015_303v66, 1e44, ijac201715104r, 63fe, 42e7, 4799, 4d40, c148, 374b, acadia17_266w, ascaad2016_001c1, 8df2, 8676, 393c, 50d9, af33, 144e, sigradi2016_801r, 3a2d, 4f15, 31f6, 59da, c6fd, 7551, da18, d01d, ed3c, 45c3, 7ad4, 0f1e, 0d63, 107f, ecaade2015_248k56, sigradi2015_3.111g3, ecaade2017_059ll, 8d35, b6ad, ecaade2017_184gg, a807, c65a, 3b34, ecaade2017_041t, 467a, 947a, sigradi2013_44, 8e3b, dfd3, e866, bdbd, 541f, ecaade2017_199z, ascaad2014_029w7, a664, edae, 4472, 0a3e, 2ad7, 5e4b, 08d8, da3b, 17db, 8691, ijac201614104z3, d96d, 77a6, 1f44, 6f86, ecaade2014_070s16, cbf3, sigradi2014_074m6, sigradi2015_8.186i12, sigradi2013_91m, caadria2017_043d14, 45e5, 6705, b7bb, 9889, caadria2017_145y37, c0f1, 6ff1, 7ea2, acadia17_117cc, 8fa1, caadria2015_012e2, ba55, 3846, 9498, ijac201614208x12, 557e, 9181, ecaade2017_057w, ijac201715202g, 6b30, 8b91, ecaade2016_mrtl66, af67, 154a, a588, f115, ecaade2014_029x7, acadia14_153g, caadria2017_086i25, sigradi2016_490aa, caadria2016_197j9, 2f47, ac2d, 1be7, ecaade2015_155y32, 8e4a, acadia16_72b5, ba48, c7b7, caadria2017_016l6, cef6, 105f, 3aaa, e5cb, ijac201412302n7, 033a, 2976, 2743, d40f, ijac201715105i, fe4e, e642, d8e6, 581e, sigradi2016_449jj, 1746, fd56, 4866, sigradi2013_117o, 70db, abf7, caadria2015_087u13, b647, f60c, acadia14_479v, ecaade2017_009bb, 3aab, 401b, acadia17_350aa, 2d0c, 66b0, 5057, 6578, ascaad2014_019j3, fc02, a449, 3aa4, 7b89, 2fa8, 0ebd, ecaade2015_227m50, ijac201614302j1, 1197, ebe1, d496, 1ef4, 6eae, ecaade2015_155j32, 066a, 82da, 5bf8, ascaad2014_036f2, f14b, ecaade2014_052i12, sigradi2016_467m, bc5c, 3674, fe8c, caadria2015_049g6, 8341, 1bc3, 7b44, afbd, e7ea, 8580, acadia14_247k, ecaade2017_021f, 9460, 7880, sigradi2015_11.136s24, ecaade2014_024l7, 1bf1, 28e7, 1732, e87b, 56f7, c8d4, 3f4b, cf37, dd5e, 1f35, f90d, 6179, e14a, ecaade2013r_011f7, acadia17_382uu, 522e, b285, d2b6, 8b8b, ecaade2017_054kk, 5a6a, a369, e3ef, b203, ecaade2014_143m32, 0b13, 94ad, 2d04, acadia16_488x28, cc1c, 4176, 6988, ecaade2017_007ww, dc5f, acadia14_601ah, f487, b20e, 902c, 493b, a1e6, 5d5f, caadria2015_226k34, ecaade2014_111k25, 20cc, eb76, d8a0, ac1a, bfa1, 96d7, 05d0, 8284, 09db, ea76, d32a, f034, 887f, caadria2015_096l15, 8769, 7ff4, c9e7, acadia16_54x3, 0093, ijac201412205f4, 17a8, ffcb, 23d0, 4dca, 7a79, c353, 8a25, c7ca, c075, f424, d549, afe6, acadia15_311i12, f884, 268f, ecaade2017_203v, ascaad2014_035z1, 1b04, 4a8d, 8a3f, 9f1c, cb62, 5a7e, ecaade2017_054y, acadia16_98m7, 4928, 2538, 580c, 4907, e114, 1ac8, 0aa6, sigradi2016_792h, c1ab, b27d, 9fac, ecaade2016_210a54, d6d1, 74d1, 69c7, 6878, 63be, 0ee6, 50e4, d9e8, eee2, 027b, acadia17_491y, 234a, b236, ce69, 0907, a70e, 8d43, acadia16_88p6, 60ad, acadia16_424d25, caadria2016_611b26, a4df, 488b, 9d2f, 4ec1, ecaade2017_003k, acadia14_627az, sigradi2016_595gg, 14d0, 17bd, sigradi2013_183r, 8896, d9da, d949, 93a7, 44a5, 74a6, 3bb3, f605, 1487, 1e94, caadria2017_183i44, bdcb, ecaade2014_195l50, bd13, 3957, 4e95, 85ef, 3aa2, f380, 8cef, a33b, ba8d, e683, ecaade2014_233a60, ecaade2017_066v, 1b52, 9bf8, 9fcc, 3de7, ecaade2016_ws-dheritaget67, ecaade2017_006q, ea33, 7504, 034d, acadia17_640ii, 2ed4, acadia17_318a, c04c, e85f, 6c9d, 5914, b91b, 3647, d51d, a28e, 9f2f, 1be5, e539, 881d, 62c3, 3945, acadia15_185w6, 2384, 81c1, fb8f, 8b97, 2914, 7256, 51af, 43f5, 9471, dae6, ecaade2016_162c45, 00a8, c8e4, 1ba7, 637c, f2f4, 120a, 6500, acadia14projects_229n, 49a3, 684c, cd06, f5b7, eeec, 0122, b44d, 68e0, 39ad, sigradi2013_386o, sigradi2016_602f, 2205, acadia17_189vv, 6146, 6105, 9b6f, acadia15_251j10, fc20, 37e8, 1fcc, ae30, cca4, 0930, sigradi2016_479dd, 2dc3, ee82, ecaade2015_171d36, ascaad2016_023x9, 5bfd, baab, acadia17_436u, f60d, 529d, 75da, ecaade2015_138w26, 633e, b1f4, 5d7f, d4cb, 24c8, 16a6, 4112, 896b, 16ee, de57, 12bc, ijac201614105n5, ad86, 3868, 7115, 4a89, ecaade2017_059pp, 12fa, ijac201614306b4, ijac201614208f14, c084, ecaade2014_055y13, 052a, 5cd7, a203, 5a88, 7273, 0115, acadia14_671r, 7e60, 80d6, 79b0, acadia17_382ff, sigradi2016_426g, 9a14, db43, 3693, a51c, acadia17_154mm, d8eb, sigradi2013_222i, 705e, caadria2015_226c35, 8238, 3a63, 50fc, e3e2, 3f5b, 7995, acadia14projects_291ay, fd85, f85c, 2180, d158, 4481, 49ba, f1bf, sigradi2015_8.186x12, 2a81, caadria2017_118l31, bf99, ae13, 6cd2, 089f, 634c, acadia17_178x, 4736, 03b6, 0191, 81c9, 5a4f, 98e0, c3e4, 2f0b, acadia14_619as, 709e, 0344, d05b, ecaade2016_096s26, ae86, sigradi2014_045y3, ecaade2017_164n, cbbc, 9d98, 175a, 9883, 0d48, 4688, ecaade2015_113n21, 586a, 3ef8, 42c3, 977c, 680a, 0464, ecaade2015_170k35, 7760, 34ec, d93c, bc0a, d870, 3435, 040c, sigradi2013_411m, ijac201614408f5, 8011, 56ae, 067c, sigradi2015_8.289h15, sigradi2016_467p, 9fb8, 9acc, 4cc8, 5e87, a595, ecaade2014_224h57, e90d, d888, sigradi2014_049m5, 867b, 39b1, ca9d, 71ed, f709, a5e1, 14ef, eef2, sigradi2016_781xx, b6f5, c01f, 523f, ceed, ee88, cecc, f02a, acadia16_12a2, acadia17_382ss, ecaade2015_325y70, 2270, ad80, b666, acadia17_211i, sigradi2016_448ee, 6e25, 69e8, 2e35, dab5, f4e2, 7814, 98eb, 3a0a, 8629, f326, fe5a, abd2, 9690, e2c3, ascaad2016_042w16, a9c2, 4029, 156b, c836, 69af, acadia14projects_291ak, 4494, 6ee0, ecaade2014_057o14, 3798, ecaade2014_149p34, 159b, 71b9, c133, a2ce, 304b, 14f0, d6ee, 3258, 74eb, e249, 8697, fa73, b9e9, e3ad, acadia14projects_435c, 7c91, 1720, 882b, 784b, db69, ec2f, b795, 92b4, 6d75, acadia17_678uu, ascaad2014_033x9, ca1e, sigradi2015_8.189o13, ecaade2015_59c11, 48c8, 1876, 917c, ecaade2017_056a, sigradi2014_018n1, sigradi2014_041i3, sigradi2015_8.328k15, sigradi2014_075a7, 0daf, 9e80, 05c4, 8b0d, b7a3, daf0, 0d6c, 4b6d, fd25, sigradi2015_12.107f27, 06fb, caadria2015_073r10, bd29, ecaade2016_073w20, ecaade2015_265o58, 6f6c, acadia15_343z14, ecaade2015_195k41, 52ef, 7c34, de18, 8cb5, acadia17_464uu, ad9c, d11e, acadia14_661k, 254b, e1e9, 9071, f817, d600, c878, 3bf8, 1ff9, a3e3, acadia17_501pp, e6a4, 79bb, 610c, 6c10, 1d47, 1317, 352d, ba6d, 2e33, 989d, acadia17_128rr, e415, 8d26, ascaad2016_041g16, 6890, sigradi2014_080n7, acadia17_340r, bf24, 2d8d, 501a, aa2b, 7a23, 8f34, ecaade2015_284j61, 9304, acadia17_456ll, 951a, 45f4, ecaade2017_152xx, c260, bb68, ecaade2014_186w47, acadia14_23x, e369, ecaade2014_010n1, b6e7, f257, 1fa8, bce3, 073b, acadia16_8e1, 2437, 1e7f, acadia17_82ww, 1053, acadia14projects_357ao, 10bd, sigradi2016_710cc, af0c, 8d51, 5384, sigradi2013_387h, ecaade2017_079s, 7c14, 19af, 5484, sigradi2016_383ee, bb2a, aca0, ecaade2016_018w4, 5c12, acadia17_552l, 834c, 15b7, b418, 33d9, 24a6, 8c65, ad68, 9c07, 9372, 699c, sigradi2016_441mm, acadia17_154gg, 18a2, 4731, acadia14projects_301ay, 4942, 84d5, fceb, 26f4, 8607, eb28, d52b, 8e57, 6313, caadria2017_134c36, caadria2016_797z33, 8b4f, ascaad2016_059n23, 27ca, 4f10, 7c64, ceb8, 721a, ecaade2017_308ff, acadia15_333o13, caadria2017_185s44, 9715, f94c, 145c, 8bf2, ascaad2016_045f19, 5b06, 3db3, a66b, 1d9c, bc58, d2e3, 35f0, ecaade2016_108v29, 020a, 2144, ecaade2016_127z34, d194, 185f, acadia17_137nn, ce73, 1c6a, 1e73, a395, a365, 6cf1, eb51, 1704, 70f7, 9036, 1f54, acadia17_273gg, ecaade2014_018p4, 384c, 183a, 8e54, 4af5, 37d7, eb2d, 7316, 11c9, 9dcb, sigradi2015_2.213u1, bb35, 7166, 41ea, ijac201513201r5, e650, acadia16_432m25, edde, ecaade2016_078c23, 5848, ecaade2017_215ffr, 68f1, 9534, 417c, 6ac6, ecaade2014_153j37, acadia14projects_463e, 24dd, 46ca, a5a7, acadia16_44l3, 9bf2, 11ea, f765, 5f8e, b5f5, 380e, 579d, 124b, 31e6, 33b9, a35a, ecaade2016_095x25, c287, ascaad2016_013y5, ec4b, caadria2015_108x16, 3b5f, ecaade2016_199w52, 6373, a9c8, acc8, a955, 3e4b, 680f, cefe, 1e0b, 76dc, 0f88, f844, 276d, 5142, 9b26, 42ae, fa99, b3af, 464d, 8290, acadia15_451p19, 44d0, 3fd7, acadia14projects_33ag, ecaade2016_175h49, a7f6, 9235, acadia14projects_199ad, 00bc, cbd0, caadria2015_081x11, 17e1, 91ab, ecaade2016_167o47, ecaade2015_116k23, 1508, 3905, 810e, 2460, d667, ecaade2015_303u66, ee76, 23f1, 7895, acadia15_451h19, eab0, 833a, 716f, sigradi2014_178r5, 09f7, fc3a, 2754, 46e6, 4a90, 511e, a5ab, acadia17_358mm, ecaade2017_148ww, b45d, 829e, ecaade2017_021z, cef1, acadia17_248e, e1cb, e4d1, 33da, 320a, caadria2015_087l14, 151d, 2093, 34c0, dd0a, e98c, sigradi2015_6.42a8, 1226, e305, 7071, 88f8, 43ce, f226, 9598, 4857, d08b, caadria2017_055m18, sigradi2014_266h2, 1242, 1056, 2bfb, ijac201513206d9, 7e7c, 86dd, ed54, 4be3, 2375, 1605, 6998, 31a1, acadia14_435ar, bd21, d70a, 8e64, 8c0c, d383, ebf1, ecaade2015_229m51, ecaade2017_269uu, sigradi2013_271m, 27b0, 4655, f74b, 74de, 45ca, 381a, 4779, acadia16_34b3, bd0b, cbc1, fbad, 2813, 05c8, 0304, e4f1, 3b53, 80d2, 4763, 4b01, 4355, ecaade2017_215ee, caadria2017_046m14, fb4c, 5004, 0230, ecaade2015_195l41, 13f5, a0a7, e5c9, ecaade2014_016w3, ecaade2017_170zz, acadia15_451y19, 4b20, 4af6, 50e7, acadia16_214t13, sigradi2016_382x, b098, acadia14_199ab, 6109, 54a0, b747, sigradi2013_401n, 1a05, 70d4, 59e5, aa77, 0f5a, 87b5, 96df, 66e6, 0c02, 8bd9, e8d4, a2f3, 6a72, 6a5c, 282c, d622, ijac201513201k5, acadia17_59j, cff7, 5d44, fed4, b521, 64ba, d6e4, ecaade2015_269i59, f2b7, ecaade2014_194h50, 36ac, ascaad2016_023v9, caadria2017_048o15, 2acf, 36f3, 0c2e, 2c2a, ecaade2015_185u39, 847f, 435a, 2f41, f501, 7efd, 9034, ecaade2016_110d30, 5ee4, ecaade2014_195k50, f420, e953, 4547, sigradi2013_194s, e898, 21d5, bf75, ijac201513201l5, a9ff, d2f9, 6075, 4ac5, 386f, f6eb, af0d, 0efb, 9cc0, 8f54, 7dd7, 1465, 2cf7, c9c0, f6f2, 8fd3, 0a94, 035f, acadia14projects_445ae, c2f7, 8f17, ecaade2015_59i11, 4658, acadia14_427ak, 9926, 2c2b, 9469, d32d, ecaade2017_152ii, 7b00, ea36, db47, 7d64, 95ae, acadia17_127dd, c7c8, caadria2016_839m35, 9538, f0c7, 7b51, f6a9, 0fda, acadia15_203g8, ee0a, 3923, a636, 12ce, d848, c324, ecaade2017_293tt, a823, e36a, 4c8c, b22f, 78fd, b739, caadria2015_142m23, 0457, caadria2015_078l11, 046e, ijac201513303v11, 4853, 4ce0, 88dc, fad4, ecaade2017_230mm, caadria2015_164g25, ijac201614202p7, b8b3, b578, e1f3, aca3, 3773, c42a, 0cba, 1106, efa0, eb7f, ff8e, 0c6c, a566, acadia17_640uu, f5ca, 3d68, e1cd, 566c, 14ae, ijac201715106ff, e00a, sigradi2015_8.81z11, ef64, f22a, ecaade2017_094i, ed3d, 986d, b35c, f5bc, b22d, 0629, caadria2015_090v14, caadria2017_070i22, 24b0, ecaade2015_306i67, 6f64, db45, ff11, eac6, d054, sigradi2016_751ll, 7462, 9fb0, 009d, d553, ecaade2014_201j52, 695f, ecaade2016_217v55, 1a3d, 75d4, 9af0, 5992, acadia14_531w, acadia17_81e, ef1a, c3f5, f90a, ee1c, 2d0b, sigradi2014_345s8, acadia17_177z, 13b2, d68f, acadia17_678ii, 4eb4, d772, caadria2016_321g14, f151, ijac201715204hh, acadia15_243e10, sigradi2016_710ee, 09fa, ecaade2014_147a34, acadia17_257zz, 5bf1, bd4f, f46a, c822, c856, 7188, caadria2017_055l18, ijac201614104j4, sigradi2016_484m, a91a, sigradi2014_151p3, 4bc2, fa71, de93, 601a, ascaad2014_005v2, 40ec, 6e09, 0ac0, d322, ecaade2016_ws-dleadr68, 9b5d, 651b, fea3, 20e4, ecaade2017_018bb, sigradi2015_12.297g28, af39, 5e7b, bc66, e40f, ecaade2015_61d12, cc08, 1d0e, ecaade2017_169pp, 2d35, ecaade2017_208h, 095e, 1f1a, 6895, 9d89, ecaade2015_233u52, 3c65, 2cf9, 3c41, caadria2016_797w33, acadia17_404w, ecaade2016_058x14, df72, 6b2f, ecaade2014_168e41, f233, caadria2015_114c18, acadia17_678cc, b417, 0ba1, acadia14_53s, e7f4, 8d7b, 502c, 85f7, caadria2017_055i18, 7d65, be3c, bcd6, b5a3, caadria2016_291u12, 6481, d9f2, ecaade2017_230tt, 4b39, 1960, ascaad2016_033z12, ecaade2014_218t55, 55d2, 85c9, f2f2, 3174, aa00, ecaade2014_186m47, 40b2, e6ee, 80a6, ecaade2016_042f11, 6e44, d397, sigradi2015_sp_12.402x31, caadria2015_084t12, acadia17_145e, ecaade2017_288kk, d82b, 1995, 8898, ecaade2014_086w20, 301b, e9b3, f13c, 8027, 09e3, 5631, dbf8, ecaade2016_013o3, acadia17_248n, 9b18, a2da, 4609, ecaade2016_102e28, 9fce, 0bf0, caadria2017_096c27, caadria2016_631k27, c447, 91e1, a46a, 8056, 1c80, ae2c, ff60, ad90, ecaade2015_101i20, 3dc9, acadia14projects_177ai, cec9, 3291, ijac201715103ss, 95f7, f6ff, ff79, cf66, f76d, 34a5, ecaade2015_129j25, ecaade2017_021u, ecaade2017_189vv, a4ab, 1a21, debc, a399, 0174, 00ca, 57ff, 570e, 4a64, 2efd, 87e8, 070d, sigradi2014_151m3, 4e81, sigradi2013_234m, b133, caadria2016_549k23, e00d, sigradi2016_417mm, caadria2017_005a3, 6bd3, 3def, 1249, 701d, 3881, 0f14, 54c0, 8713, ecaade2016_213s54, f23e, a7c2, ijac201715105t, 4e63, 4f1c, 8400, 5f67, 859b, 6cf3, ijac201614306w3, b718, ecaade2017_056vv, fce3, a8f1, ijac201513102b2, 332d, 2243, 7191, 0aeb, cc1f, sigradi2015_10.140o19, caadria2017_074s23, 7fdc, 1b2f, d834, d3a4, 35ce, ecaade2017_146jj, 96d6, c263, acadia16_12m2, df64, 48ba, 7151, ecaade2014_100f23, c43b, 6350, ijac201513303u10, caadria2015_033d5, 34fc, 3ef2, ecaade2016_015t3, 88c8, c2d5, dce6, 4327, acadia15_431l18, sigradi2013_194v, f466, 10bf, ab12, 427f, caadria2015_077a11, 0ce2, dd06, dbe6, caadria2015_130a22, e5ac, d84b, f25d, 6458, 16c3, 6f04, 4363, 1e52, c08e, a75f, 1260, acadia14projects_555i, bc5e, a8f2, 76d6, caadria2015_049b6, 28e8, acadia17_640u, 6c11, 04fb, 6de3, a9ad, e97e, a53a, a749, 9e2a, d985, 4aec, b34b, ascaad2016_049z20, 56ea, b1d7, 49b4, 0942, caadria2015_010a2, sigradi2015_9.152n16, ecaade2015_28v5, be1c, 1cf0, a79a, aa0d, 8254, e0cd, b2e2, f183, cd5d, 753e, caadria2016_147f6, cd55, ecaade2014_071y16, ecaade2017_071ss, 8ad2, 0834, acadia16_478k28, d2a7, b5ca, 80c9, 4ef2, c489, b59e, dbf0, 215d, b3ca, fc74, d0e6, 455f, e6a3, 5786, 709a, dcad, f9f1, 2498, f967, 3c1d, 20cb, acadia14projects_33af, 291f, 7d13, 4bfa, sigradi2015_3.11d2, 0300, 620f, ijac201715105s, 56c6, ijac201513203j7, ecaade2017_264qq, ecaade2016_018l5, cf9f, 0f8c, 270a, 23e0, b475, acadia14projects_145ae, 9260, 8f93, 93fd, 8d99, c4a1, acadia16_318l19, 5a94, 447f, ijac201715204cc, 05dd, 79d7, 5fa2, ecaade2017_140gg, ecaade2014_044w10, ce59, 8493, ecaade2016_169k48, c16f, 5be2, ceea, 0936, caadria2017_027m9, e9dd, 8fa4, 8987, 1b5f, a5af, d134, 49bd, ijac201614202x7, ecaade2017_118ff, 8c90, cb01, 9256, acadia17_581ii, ijac201614405r3, acadia16_344s20, a72c, 8b00, ced4, 6117, d93f, acadia17_60bb, 49e7, 7c54, ecaade2015_129n25, d67f, e4ca, 832f, e1de, 49be, 5ea8, 3e29, ecaade2015_193e40, eb2e, 7967, 2f3e, f759, f4cd, 70bb, ecaade2015_114f22, 7fb8, acadia17_222z, 3052, c651, 9f28, ecaade2014_152i36, 62e6, ijac201412408v1, a85b, ecaade2016_217x55, ascaad2014_016h9, acadia17_414vv, 9f1b, 489e, 1e0e, sigradi2015_11.166w25, b566, ecaade2015_227s50, d573, 47f7, 861a, 2734, f189, acadia14projects_601ag, 0e38, 3d94, d1b7, 41cc, 00a5, ecaade2013r_014d8, acadia14_357ap, sigradi2015_sp_2.112h29, 8c78, ca93, 762b, 3115, acadia17_373l, sigradi2014_284x3, 103d, acadia14projects_115ag, 84dc, 8ab0, e2bf, acadia14projects_339ac, 0e0a, 0a07, 72f4, 5608, caadria2016_851m36, 2ef9, d180, caadria2015_014v2, sigradi2014_015g1, 8178, 99e7, 9b0c, aea5, d94c, ecaade2016_ws-afuturek67, b328, c122, acadia14_339az, ascaad2014_029m8, dcd7, caadria2016_177b8, ca8c, 90e3, sigradi2014_347m10, 7d0d, 262d, d8d6, 1117, 326e, e3dc, d2bf, 1c2b, a384, 229a, 0cb2, 9fed, ijac201715106nn, abd7, d0cf, 5764, caadria2015_226l34, d047, d2c7, 3af2, caadria2017_123n32, 7244, c67c, 98ac, 0f35, 622a, cc75, ijac201513206n9, acadia14_365ap, 4e4e, 7643, be16, a45e, caadria2017_113z29, 6771, bed7, ascaad2016_054m21, ecaade2015_229n51, d984, 3ec8, 14db, 693c, ecaade2016_002h1, a4e4, 2e80, abf3, 07e6, ecaade2014_230l59, ascaad2014_026h7, b32b, 899e, 8055, 4337, 7508, 285d, bfce, ecaade2017_054uu, ae15, ascaad2014_014i8, e22e, acadia17_650a, 3272, f264, ecaade2014_202k52, 5146, 5372, 1897, f41a, c4f2, ecaade2014_052o12, ebde, ecaade2016_127w34, b586, ijac201412303b8, 8e23, 07ad, acadia14_23ac, 84e0, ba52, caadria2015_102x15, f4a7, e92f, d9dd, acadia14projects_619w, ecaade2017_076bb, 187b, 05cd, ecaade2017_097bb, 4536, ecaade2015_195p41, caadria2017_023v8, 5285, 2dd1, 04f1, acadia16_106j8, 0521, f119, 5628, 2960, sigradi2016_627f, ad60, 6cac, acadia17_202p, dab3, 6af8, b386, ecaade2016_197z51, 512a, eeed, c563, ffe9, 1f0a, 4964, 4613, fd1f, bb91, sigradi2016_356h, baff, d6dd, ijac201614402y1, acadia14projects_189a, 73b0, b2c3, 0a82, fb1c, 9e32, ded9, sigradi2013_342v, 0886, 798d, 21bb, ijac201412402k5, ecaade2015_114j22, ecaade2016_221p56, ascaad2016_050a21, f8e4, 7b91, 300c, c333, ecaade2017_215ggr, ecaade2015_92l18, 0ded, 909b, 3817, sigradi2016_560q, 4e89, 9750, ecaade2014_221n56, caadria2017_129m34, 16b1, 9e52, eaf5, ijac201614405d4, d7b4, ecaade2015_155s32, 1bb6, cf3f, ecaade2014_123e28, 3408, dd6e, e84b, e91d, sigradi2013_389p, 086e, acadia14projects_199ar, caadria2015_031s4, 8f89, 048d, 6a6d, 6b5d, ascaad2014_002l1, 46de, 133d, ijac201614401b1, 7261, 6399, ijac201614405p3, 3b35, bfd0, 4a1f, d2c6, ea7e, cecd, 529f, 32ba, f123, 7d1e, 9828, acadia17_318m, 1560, fb84, ijac201715203b, sigradi2015_8.264g14, 1ca7, f528, 0c09, 5ce9, d07a, 3828, de4c, 282f, 3730, 93d9, 39e0, ad11, 33f6, edfe, 980d, 6783, 48dc, 5e3c, 9df7, 2298, 77eb, caadria2015_220i34, 1d70, 07e9, 3094, d5fe, 0387, sigradi2016_752ww, 52b8, 879b, c049, e5ba, f936, ascaad2014_015v8, a43d, a885, acadia14projects_23y, 0345, 27f0, 1791, caadria2016_651c28, caadria2016_033x2, 894c, 8b18, af75, fde4, 7025, ba91, a057, e293, 0e9c, 4b4d, 25ce, ca4a, ijac201614203e9, 09cf, acadia16_440w25, 16a0, acadia14projects_517o, ecaade2015_64p13, acadia14_453g, c502, bfc3, 8ac0, 7b96, ca64, 9a10, ef0a, c0e5, 8b80, 5ea2, cb6b, 5fe2, a7e7, acadia14_601ai, c51d, ascaad2014_018b2, ecaade2015_325a71, 5068, 53cf, acadia16_234g15, 21b4, acadia16_424g25, d54b, 10a0, e4e2, e3ab, ecaade2015_278s60, 513e, a6cf, acadia14projects_53m, 6c6a, b388, 7a4b, cce3, 3982, ijac201614405e4, 68aa, 83a9, ascaad2014_024i5, eb73, 8df5, caadria2016_507h21, f31e, 4111, ecaade2015_199e43, 1bc1, f6ad, cd0d, 6ac2, da64, acadia14_365ah, b458, ecaade2015_268g59, 016f, ecaade2015_309x67, 2387, 7f07, 4b6e, ebc3, ecaade2014_113p26, ascaad2016_013c6, 626b, ijac201412307f3, 0d76, ascaad2014_007h4, ecaade2014_010t1, 9866, ecaade2014_092d22, 2192, acadia14_473an, bb31, 673f, caadria2017_052v17, 65d8, 8230, ecaade2013r_019f10, a836, 2a6f, ascaad2016_033e13, aa94, d563, eba7, 37e7, 35c1, 10c6, 7364, 3883, d9b9, 5fa5, cc11, ecaade2015_33k6, 3203, 2ea0, 3145, sigradi2015_8.186l12, 7da8, deb1, 02e0, ecaade2016_238j63, 6fb0, dd83, 39bb, ad55, ecaade2017_108m, sigradi2014_045e4, 4daf, f0b1, acadia14_531k, 1afb, acadia14_409n, a52a, 82c5, 9dbb, be85, 4bd2, d196, d951, 9e6c, 0a7c, e213, 62e2, 725b, caadria2016_013o1, 79f5, ecaade2013r_006u4, e6c0, sigradi2015_sp_10.179j31, 3c8e, 1c93, 7767, f5ef, sigradi2016_602b, 6e24, ef49, b742, cd8f, dc15, e652, 8e99, c4b4, ad69, f0e3, 3699, d2de, a164, caadria2017_023i9, 1f11, sigradi2016_685nn, 0846, 0c2d, 3373, caadria2016_291x12, 0ae2, 4129, 4d8a, sigradi2013_267t, ascaad2016_012o5, 67aa, caadria2017_005t3, 8b5e, f1c9, ecaade2015_81r15, ad6f, ecaade2013r_008j5, c3ec, caadria2016_055n3, cbaf, 079e, a39a, ecaade2016_067t16, 4b47, dc92, 7ef7, 9551, f0e7, acadia14_375j, 9b8e, acadia15_513z22, 7ba1, 44e2, a159, 3a2f, 8fc2, 251f, 63f7, acadia17_511tt, 1e32, 1be8, fa6d, a90a, 5a15, acd5, ijac201412301c6, e6e4, 8791, ab76, ecaade2015_61x11, caadria2017_018t7, 60ce, 03a9, f1dd, bc08, c843, ecaade2015_284a62, 46b7, 8e34, 4336, 83a7, 8882, ascaad2016_059j23, 5a7d, 20d9, 0538, ecaade2017_198j, 9532, e9cc, 53d7, 34c6, sigradi2016_595nn, 709f, ba88, dff8, 4df1, ecaade2015_140e30, d257, 741e, 1747, 8f9b, sigradi2016_729xx, 865b, fbf7, 46a9, c6d1, f04d, 1b77, 2109, 3e5b, d731, fcec, 7a3f, 6eca, e720, ecaade2017_021g, ecaade2014_011f2, ecaade2017_100l, 0707, acadia14_339ar, 9e68, 73a8, caadria2015_233d35, 0a7b, ijac201715101c, 310d, ecaade2017_108t, caadria2016_559w23, 6476, 6ac4, acadia15_451c20, 63a7, ecaade2015_53k9, cc04, acadia17_221oo, 2d16, 7634, 0f86, 3fb9, ecaade2017_008i, 1d52, 9287, 6978, caadria2016_663r28, 9657, 0e25, 58ab, d39c, b4e8, c833, ecaade2016_095e26, e302, e1da, 3514, 9113, ea50, fdf3, 1df1, ijac201715202y, acadia17_491w, a26d, f461, 3eae, b93f, dc9d, acadia14projects_339w, 713c, sigradi2015_10.377x22, e44a, 7f77, 08dc, 4cd3, 4502, ijac201513303e11, 8492, 2915, cbb5, de88, 3313, 7c2d, c371, 2b20, acadia14projects_199am, 3683, b5be, 24a4, 12d9, a196, ecaade2016_222p57, 7570, eb0c, 50f2, de38, c7f0, fb5a, 7f90, c61f, d76a, 5cdd, acadia16_352e22, caadria2017_070o22, 9d0f, d281, f57e, b265, sigradi2016_515g, dc12, caadria2017_135g36, 68ee, d9b8, 0b98, cd28, c901, c839, 72ce, 1fe0, 46fc, eac0, ecaade2014_100d23, ascaad2016_016r6, 7a7d, aa46, 0c57, ecaade2017_301p, ecaade2015_139u29, 7266, sigradi2015_10.138v18, ascaad2016_043f17, 47c4, ecaade2016_021g6, 9f4c, 8d07, deae, 6427, sigradi2016_625rr, ba9d, ecaade2015_298l65, 3f36, ecaade2014_194e50, a776, 71c7, ff2e, 8437, 3157, 180d, b377, 465f, 4f6d, 76fa, bad7, acadia17_28jj, d086, 0b45, eac7, 04c2, acadia14_81n, 7299, 3aeb, 48d1, acadia14_479f, ecaade2014_163d40, 561a, ecaade2017_124z, 3e18, caadria2016_415y17, 8dd2, 99c6, cb14, f428, e159, 87ab, 9a90, ascaad2014_026s6, 90ea, a9be, 4b93, 9be7, 9fc5, 0cc1, caadria2017_054d18, a5c4, ascaad2016_024j10, bd0a, acadia15_161d6, acadia16_280m17, 3096, ecaade2017_302ee, 6eba, 9ce1, 6603, 4393, 8a60, 740b, sigradi2013_294, 5b9d, bb56, e8b0, ecaade2016_222x57, 0661, f312, sigradi2015_2.213t1, daaf, caadria2015_137n22, 7770, e80f, c26e, 6820, 9333, 7999, ecaade2013r_014h8, ecaade2013r_003c3, f47b, d8f8, dabe, 28f0, 9019, 046c, ecaade2014_208d54, 7287, a0f1, a9c6, ijac201614202r7, acadia16_402t24, ebd1, cf20, sigradi2014_345f8, caadria2016_487j20, cb61, ef76, acadia15_357n15, ascaad2014_001f1, ijac201513101l1, ecaade2015_138g28, 4ef6, acadia17_473xx, acadia17_27o, 618b, caadria2016_549o23, acadia16_460x26, 28ac, 9970, 7848, afd1, b01f, 28bc, ecaade2015_53v9, ecaade2017_008r, caadria2017_067n21, 07d1, ijac201412407t9, acadia14projects_237aw, acadia14_43ao, e40b, af7d, ascaad2016_020v7, f1a9, 7be2, 618f, bb58, c8c1, 5d95, 0e04, 1b48, ecaade2015_206r45, caadria2015_016m3, 27b6, 297f, ecaade2013r_019w9, 78a5, 95b5, 44ee, 8eae, 361b, aeeb, eef1, b85c, sigradi2013_43u, f14c, acadia16_62m4, acadia14_435ap, 71ac, 6a5a, ijac201513303p11, 7dc8, 31f5, 6a58, 3d6f, 17f4, 3f78, ecaade2017_108h, 0b79, e223, 982f, b460, 96e7, d5f5, 6d6e, 3418, 4a32, ijac201715204x, ijac201614102s1, 8b25, e6ae, ijac201513302i10, 7091, d0b2, ebf4, 5f2c, ecaade2014_186d48, f862, 3bbb, 34db, acadia14_427ao, f29b, 56d8, d198, acadia14_339ao, 7aaf, caadria2017_101m27, 59c8, 87d4, a7b6, 8f4b, 9450, 4c62, faa4, ffb6, acadia17_413cc, eeb0, ecaade2017_215d, 3251, 3f5f, 8b6c, acadia14_63aj, 075f, 7916, 98e2, 7cf7, f057, 2cd3, 7501, 46a5, 4053, 6e39, 9b52, d025, ecaade2015_206g45, 1767, 0ae0, d41e, 3768, 9190, ccbc, b8c5, ecaade2014_120l27, 111d, 6d03, c2f0, 8999, caadria2017_048u15, 8bad, ecaade2017_215xr, ecaade2016_130e37, d0f3, 76f8, 23e1, 24db, b85e, 9b60, f359, e27f, 3043, acadia14_445ac, 931b, 32bd, caadria2015_002e1, 06c9, 624e, d45b, 0bcb, 273a, ascaad2014_014y7, 78e1, 493d, 15c9, acadia17_100m, 4e80, 19a6, b3fc, 8a9e, a3b1, d3c2, 2594, ba31, 3729, 0b5f, ef35, acadia14_435af, ecaade2017_192ww, 9ae4, 4c48, 2376, 010b, d6c8, b993, 4d48, c807, ecaade2015_21f4, 4b66, 7fd1, b428, 1f08, 3508, e567, 60f1, 8190, e66f, 178a, 7444, 470e, cd39, 7152, 5549, acadia15_417g18, 6468, 8757, db10, d9cf, ea8f, sigradi2015_4.219k7, 1ed7, acadia17_660l, ecaade2017_003d, d9bd, efdc, c7d9, 2a5d, be42, bd69, 4e08, 4daa, 8831, fc7b, c760, f631, e348, 0882, 6653, caadria2017_035v11, e2ae, 98db, acadia14_327c, ecaade2017_031mm, 3cc6, 8f61, acadia14_463av, 6230, 6442, 419c, sigradi2013_28i, b0c0, 34a3, acadia17_202l, f6b9, caadria2015_081b12, sigradi2014_299c5, 4bdb, ecaade2015_237e54, acadia14projects_435av, caadria2017_041o13, 61e7, ecaade2017_072c, d6cd, 08f0, 9c83, 33c2, acadia14projects_661e, da7c, ee30, e798, 8eb1, 37f0, 4837, sigradi2014_128a1, 8924, 524, 97be, 2096, sigradi2016_625tt, 4ecc, 7d02, ecaade2013r_009t5, 1fba, 2b42, f047, e3d2, 5f37, 6dcf, e768, a87e, sigradi2013_194u, a792, acadia15_395f17, 8dc8, f8b3, ecaade2017_225c, 308d, 4437, 0652, acadia17_678mm, acadia16_106n8, 980e, ascaad2014_017l1, 15af, e11c, b818, 8da8, 32ec, 28e0, 57de, sigradi2014_082v7, acadia14_435al, ecaade2014_184i46, f13a, 24f4, efd9, acadia17_660h, caadria2015_124c20, b04d, 19b9, 4702, dcd8, sigradi2013_401l, 1669, 9bae, sigradi2016_363ii, 5a75, sigradi2015_12.167j27, 61a5, b796, 1d0c, 18b4, 7784, acadia16_414b25, 4318, 5b73, a036, 6ff7, e272, e0d4, 5bfa, 7439, caadria2016_445y18, e3ed, 8352, ecaade2015_176z37, 8236, d894, c4e0, acadia17_590k, 80e3, ecaade2015_297s64, 7c3e, ba04, 21dd, aadb, 854e, 466b, sigradi2015_12.215p27, f5e3, ascaad2014_019d3, 5a5b, 7ed6, 2d52, b25a, aaa2, e7cb, a476, ascaad2016_044v17, f6fb, 43c2, 3d25, 26fa, acadia16_478x27, 51b9, fe0b, acadia15_483a22, c74a, 3199, ijac201412305t2, acadia14projects_199ag, c2e5, 0b1e, dc6a, ecaade2015_175s37, d6bd, e97a, ecaade2015_82c16, caadria2017_074k23, 3e4e, ecaade2017_028n, 54a7, fecf, 0200, df90, aaf3, e9ec, 0afb, 61be, sigradi2015_13.181t28, 4ea2, ceb2, ecaade2014_015u3, 23ed, ecaade2017_170l, acadia16_98r7, ijac201412205u3, f7f6, 2ac4, acb6, 7610, 57d0, c41d, 130d, 22e6, acadia15_371j16, 5df7, d97b, 8f8e, 82f2, 396e, 5502, ae23, ae1d, 0e09, sigradi2013_30d, dc6d, 9cb5, ecaade2014_233n60, 293b, 82e2, 1ea9, ecaade2015_122h24, 2c05, acadia15_149s5, 0527, 55a5, acadia15_110g4, c7a5, sigradi2013_43b, 1a98, ea2c, 0277, 914d, 6bf6, c571, 1e35, a833, bd76, f517, 8748, e766, 3637, 96f1, ecaade2015_127v24, 4189, f2e1, sigradi2013_425n, b444, dca5, ecaade2015_297b65, 6acb, 238e, 884b, 5f29, 6a6b, ecaade2017_143l, 5779, a80c, f8cd, 9c1f, ecaade2017_038nn, 71c1, ecaade2016_130z36, 0748, c3c6, fbbd, 6eaa, 756d, d5d9, 4498, bc86, acadia16_382x23, 9345, 733c, cec4, acadia14projects_101al, 65e4, cff0, acadia16_308c19, ce9c, sigradi2013_294u, 1310, acadia14_699n, acadia17_435qq, 7cb9, c638, acadia17_340j, 1c17, 65ac, d66d, c2b1, 531a, e639, 2664, 94d1, 2005, 3ea7, 33fd, 7738, f16c, 2a72, 2c44, a37e, acadia17_178ee, caadria2017_124k33, fd95, sigradi2013_347s, 1a09, 9fd5, ecaade2015_227r50, bffb, d297, ecaade2015_205w44, f75e, sigradi2013_260, caadria2016_177l8, cd8a, ecaade2015_158a34, acadia14_619y, sigradi2016_360x, 9db0, c3fa, 37fd, 2ca0, 8e5c, 51ed, caadria2017_051l16, f2f1, ecaade2016_106n29, 58fc, 36fc, ijac201412303y7, 0550, abb9, cae2, ijac201614208i13, ijac201715103d, e134, 7a52, ee08, 7e37, abe6, 54cf, ecaade2016_210h54, dd07, 65cf, 0301, d802, 1cca, ecaade2017_053vv, 23bf, fa35, 7a2e, ecaade2015_138c29, 6138, eef8, 4e01, c213, c5b4, f7d4, 05eb, 451b, ecaade2016_087o24, acadia14_145ak, 5710, 038e, d381, 174f, 1c2a, caadria2017_040l12, d2d4, a385, d833, c2fa, fc6e, 5fef, abd4, 4503, 4808, ecaade2017_230b, 5933, d48f, cf7b, c9dc, ecaade2014_052h13, 77af, 4319, 8929, 0d56, d251, c7bb, ascaad2016_057s22, ecaade2015_202h44, caadria2015_010x1, ecaade2017_302ii, d542, d80d, e9c8, ecaade2017_008l, 0ad5, ecaade2014_122w27, sigradi2015_3.370y5, ac4d, ecaade2017_008g, e671, 95e2, ba94, f03e, 223f, 324c, sigradi2015_9.152x16, 967f, 05f3, b041, fd7d, 1def, 33a4, 023c, cc84, a4de, ecaade2017_220jj, eb59, acadia14_719p, 064d, ee34, 9feb, sigradi2016_777mm, 6ddf, 9fd0, 3d3c, da72, c667, 35b2, d2d8, b86f, ad9b, 990e, 18b1, fc1d, f7ec, 6ad5, 7e12, caadria2017_021h8, 1798, b6fb, f89e, 4cbf, 62de, 8bc3, 5ecd, b394, 3fb4, d263, a052, ecaade2016_190r50, 6447, 6dce, c030, 9fc2, 5232, ecaade2015_318n69, sigradi2013_117z, 396f, 6907, 6fd1, aac1, ecaade2016_242l64, 06cf, 61b5, 71f5, 790b, 8715, 15a1, 099b, 6a87, a2ff, e53e, 4040, ecaade2015_113r21, acadia16_280p17, acadia17_50rr, acc2, a110, eefa, 790e, ecaade2017_288aa, 67b3, 3909, 4eec, 7f30, ef26, 579c, 6606, acadia17_221mm, 4e64, 110d, bb77, dd53, caadria2017_067h21, fafe, 3c87, 1001, 573b, caadria2016_517y21, fea0, eeb4, caadria2015_124e20, 800c, ecaade2017_099qq, 25e8, 53d0, 64fe, 5f8f, 176d, a328, a8a4, 036d, sigradi2015_10.267m20, a2d1, ecaade2015_294k64, acadia17_190qq, 2646, 216a, sigradi2016_441kk, cb53, 5c31, 6828, 7925, 700b, 3f63, debd, f3cb, 2621, 950e, ada0, ecaade2017_108b, c331, e405, aefa, fb1b, 56f6, 3a36, 7855, 12ef, 4aaa, caadria2017_127d34, 9765, 8ef9, 588c, c313, 4c19, 4b9a, acadia17_338ff, sigradi2016_590r, ecaade2017_076jj, ecaade2016_mrtb66, de34, 1079, d24c, 1d81, sigradi2013_117, sigradi2014_271n2, 6bd9, fecd, 7f8c, ecaade2015_227z49, ecaade2017_038kk, 643a, 9ad0, aff2, ijac201513104u3, fef1, ecaade2016_175k49, acadia14_229g, 5a93, d3db, efb8, ecaade2017_089aa, 8aab, 4e5c, ecaade2017_253y, af09, acadia17_178nn, 56bc, ecaade2015_318m69, bb60, a04a, 7304, 2b53, 8709, fe93, 3086, 2395, ecaade2016_097t26, ecaade2015_122g24, 211a, 00db, ijac201513306x12, 16be, 35d3, c548, ffe7, 8e9f, ecaade2017_243cc, ecaade2016_140v39, sigradi2013_226t, 6c8b, ecaade2017_105pp, acadia17_552p, caadria2017_016s6, d305, sigradi2013_28, e2ca, 5a36, 6b27, ecaade2017_143qq, 0826, acadia17_308pp, 671c, sigradi2014_057r5, e7e4, 4504, a66a, 3bb8, ijac201614203t8, sigradi2014_132y1, 6f1b, ff99, 9e38, 2b34, 5494, ecaade2015_332x71, 95ff, 5694, 3e72, 6010, 71e9, acadia17_598t, ecaade2014_019i5, e7d1, sigradi2016_801t, ecaade2016_106j29, ecaade2017_028k, acadia17_290e, 18f2, 2585, 5953, d60b, d680, caadria2016_621x26, e481, fe8e, 8d91, sigradi2016_592aa, 40ca, 3d62, 8a4b, 984d, ecaade2017_017f, 6e92, c79a, ce8d, 80b1, 437c, 2b14, e927, acadia17_232bb, 8fdc, 98d1, 725a, 6897, 2d05, c991, c283, acadia17_322d, f888, 2702, aa81, f06b, 58ff, b7dc, e1f4, acadia17_59c, dda6, 346c, da39, 0935, ecaade2016_171e49, 7912, caadria2016_095p4, e7b4, c293, c079, a0b0, 1e89, ecaade2016_152r41, 27c3, d389, 62bb, ecaade2016_223r58, 9ebc, b24d, 3664, 93e9, 94c1, 11f8, ecaade2017_208e, 992c, 109c, bdd4, e14d, 72d2, e8ea, ef8a, 18ee, 120d, ca60, 3a04, ea55, 1d22, fca7, 43bc, 27d3, d362, 123b, b1a9, 2352, e515, 94e1, 465b, acadia14_517r, ijac201715205i, ac34, ecaade2014_019l5, ijac201614309i6, ecaade2017_199t, acadia14projects_101o, 8d17, 00de, c0cd, 8b6a, 7973, sigradi2013_397, acadia14_565o, f46d, 369c, 7dbd, d89f, sigradi2014_155z3, f6c2, 7cba, ecaade2017_143k, ecaade2015_202m44, cff9, 7108, 5d63, 47c3, acadia14projects_167y, 401c, bb06, a194, 213e, 0755, 19e6, caadria2017_070r22, ac0c, ecaade2016_025b7, caadria2017_104u27, 6d27, acadia14projects_691aw, ijac201614201y6, 5720, c81e, 376b, a51d, f7b7, 1cce, f433, 3f52, ecaade2014_163a40, af94, 3287, 7874, 381b, fc5a, a386, ascaad2016_013d6, ijac201412406g9, 8c76, cc43, ijac201614303z2, ecaade2014_104l23, feea, 9ef6, 1b54, 8dac, ecaade2014_156d38, df17, 81b2, bf90, 007b, 1e00, 10f1, ecaade2015_336f73, 55c4, d58b, a57c, 5b9f, 34f5, ddbf, acadia17_247nn, 6c80, 4178, ef91, ecaade2014_191s48, 6c39, ecaade2014_194a50, 313f, ec50, 408a, 9044, e917, 0686, bfbd, b84d, 0c10, 4b33, 63d1, f71c, ecaade2014_132c29, acadia14projects_671m, ecaade2016_166m47, acadia16_12n1, acadia17_90tt, dc3f, 5424, 6699, ecaade2015_201v43, 4242, 6b63, 5bd3, caa0, d26d, 05e5, f0f1, 1023, d608, 59a4, 83cd, 5dc6, ee36, ecaade2014_019h5, acadia17_322j, 93c1, 2bcc, 732f, 9ced, 497f, 0682, fa56, acadia17_640mm, 50e9, c7ef, d9ce, 6e68, b6cc, dba2, cad1, ff1f, ab90, d722, 0690, ecaade2017_053i, sigradi2014_345o9, 875c, 57b4, a929, 669b, d82e, ecaade2017_057x, sigradi2014_213u7, ecaade2017_151aa, 1ae4, acadia17_520i, 0898, 2fa4, ascaad2014_029n8, caee, 498e, ecaade2017_003o, sigradi2013_208, ea3a, 8a35, 2a98, caadria2015_233e35, acadia17_138ww, 55d9, 92e3, 4455, b364, ijac201715102q, 49b3, acadia16_124i9, 08cf, ascaad2014_001e1, d862, f874, b29f, 0f69, d8e9, 8c51, 0416, 793f, ecaade2015_233w52, eb00, 8075, ecaade2015_116p23, ce8b, acadia15_263g11, 7c27, 6e45, 9880, 73b3, 9000, bcef, bc18, 6731, 0107, b317, ijac201614301c1, aea7, 2d4d, fadc, 6c1a, 436c, d7fc, 93b5, 7be8, 7262, 0e7f, 5e5c, e3b3, 3445, d9c9, 6b42, ijac201412405d9, 5624, 6371, 9c2e, 8ab8, d124, cdce, 5fb7, 83d1, 519d, ascaad2014_003o1, 4043, 54ad, e08b, 0c77, 01b8, 56d7, sigradi2015_8.41r10, c818, 8270, 0716, c0d4, 2592, 60d2, caef, c73a, ecaade2017_057dd, d03c, d3df, fb64, 49d2, d7f8, ecaade2017_269c, c3da, 3350, ijac201614103j3, 285c, 12cb, 4dfd, ca1a, c506, ffa7, cd73, ecaade2014_195i50, 58b4, a819, b37e, 6285, 78cc, ecaade2016_154m42, 94a5, acadia14projects_357az, e94a, 605c, 5c58, ecaade2016_079t23, 8b45, 9c7b, b9c8, aa6d, ecaade2014_071x16, ae81, 79bd, 8391, b986, 6fb1, 6bb1, c641, d828, 9dac, 1dce, acadia17_102y, caadria2015_237j35, 1e4b, 726f, caadria2015_004r1, 7ff1, b10f, 46ad, sigradi2014_045a4, 234c, dd73, ecaade2015_72z13, ijac201614302u1, d040, 57a4, 3eb6, acadia14_579a, dc59, 5b41, 1049, b0a2, 7153, ijac201614308n5, 741d, bce1, 7313, b4bf, 7485, d38f, 981c, 08d4, 35ed, acadia17_52n, ecaade2017_072a, ecaade2016_067d17, 5d8c, caadria2016_497y20, 1f5e, efea, 2a95, 49ce, acadia14_375m, acadia17_640r, 3320, b96a, 884c, acadia14_311w, 893b, sigradi2013_387z, 870f, acadia14projects_347av, c22c, a68b, 5a54, ecaade2016_032x8, ed4a, a760, 2a50, 164e, ecaade2015_109u20, 86ae, 57a0, ab70, 0911, f169, c66a, 2644, acadia15_333u13, 757f, 46e9, e757, 7136, 3ff4, 802a, e2c8, 6f54, 1c1a, 1420, 92d0, 48cc, 6d10, 62f2, f274, f531, ecaade2014_140m31, 583c, cef7, ecaade2015_269p59, 23b0, sigradi2015_9.347l17, sigradi2016_467v, c850, c1a9, 7547, 545c, ecaade2014_121r27, d153, a605, 4f7f, sigradi2013_386c, 3c33, 7e69, acadia15_483g21, 201f, 9e85, acadia17_670yy, f129, ascaad2016_046r19, ecaade2017_091a, c554, 1bc7, ecaade2015_64h13, 783a, ecaade2014_100j23, ac52, 28ee, caadria2017_067m21, 82d9, db03, da67, c514, 32a2, edbd, 6385, 83e9, 467f, 5d85, 4293, sigradi2014_276u2, 429c, fc66, 6b95, caadria2017_005f3, b174, 775f, acadia14_199al, 951e, 6536, ecaade2015_15v1, 0bce, fbe5, 2c0c, 0e65, acadia14_101at, 9bb0, e14b, ecaade2014_184g46, 427a, 3931, 41ab, 3bca, aba5, sigradi2013_387, d18d, 49e3, 8dd0, ecaade2017_101r, sigradi2013_285d, f80f, 2e15, 11a8, 22c3, f2e6, aade, b235, 6e72, 86ac, 107a, e2ee, 22f2, 04bf, ecaade2015_285o62, 1349, 6236, acadia17_512s, ecaade2017_044uu, 5e09, a0ab, a8da, 1dc1, b540, 08d7, 260c, 12ad, 08c3, f7e4, 3015, ascaad2014_003z1, acadia14_101p, 6f6f, ecaade2015_195s41, ad46, 77e6, ecaade2017_143b, acadia17_339ss, acadia15_483x21, c9b8, 71a4, ecaade2015_278t60, c9c9, ccb6, 6fb8, ijac201715204s, 6193, sigradi2014_345c9, d5be, ecaade2016_162m44, 9408, a202, 4d06, 1aaa, aebb, 309f, 9c4f, cc70, ecaade2016_119a33, 1ea5, caadria2016_219c10, c230, 2afa, ecaade2017_199rr, 3704, ecaade2017_149h, 126c, 4b2f, cf36, 99d0, caadria2015_073t10, 9d53, a628, 2a76, a999, 52ee, ecaade2017_229ff, 371d, 03a2, 6560, 081e, e38d, c92a, 5123, 24a5, 97da, acadia17_163ii, f620, ijac201715102m, 5fb1, de36, 83e0, db39, ecaade2014_225p58, d00f, 8c49, ascaad2014_017h1, 6d2e, 6ac0, 2aac, ecaade2014_191u48, 3e78, b7fd, 18b7, 814a, 50c1, ecaade2015_55r10, d42e, acadia17_364ww, 394d, 74d8, ecaade2014_162v39, 8ea5, a149, ijac201715202b, acadia14projects_565l, 5f5d, 7bab, ecaade2016_040t10, 9a87, ca05, 8eb8, d74e, f1a2, sigradi2015_11.196j26, 58e0, 15b0, caadria2017_158w39, 7e5f, 6a3c, 67f5, 97c3, caadria2017_041x12, eb2c, 2736, acadia14projects_479av, caadria2015_109b17, 1cc5, b27f, ecaade2016_223y58, 49dd, 7cc3, 3467, e097, 876f, 7aa0, caadria2017_046n14, 60e6, 1f90, sigradi2014_074f6, 2b2c, 01c1, sigradi2013_391i, 4406, 4ec6, dedb, ascaad2014_003p1, acadia14_627ax, ee99, ecaade2015_53y9, 0710, a3d4, 6c9f, acadia14projects_555c, 1dc0, 8f1d, ecaade2017_133l, ecaade2015_215n47, e534, e704, ce5d, d275, ed7d, 96dd, ec70, b164, 76d0, 448b, ceaa, 6c41, 2bb1, ascaad2014_003r1, ijac201412201j1, 1644, efdb, acadia17_473zz, caadria2016_045f3, 2ef6, 6c0e, 68e6, ee33, 40ff, 2eb9, sigradi2014_180s5, e765, 79e5, acadia14projects_63at, caadria2017_182n43, 2b52, 2528, caadria2015_049f6, 7b03, 4a8b, caadria2016_549r23, acadia17_290c, 186c, 4db4, caadria2016_291w12, 8fe7, af3b, 5b2e, caadria2016_187d9, ijac201614102k2, 54c1, db41, aa56, 7afa, 0343, sigradi2014_048z4, ba1c, sigradi2015_11.136z24, ecaade2016_074z21, 10b5, db24, caadria2017_147y38, 0bf4, eb64, caadria2016_651x27, 388d, 7bc9, 663c, acadia17_308uu, 1d61, a653, 9a9f, 5154, 944a, 7f56, d652, 24ef, ecaade2015_35a7, caadria2017_056v18, c06c, fbe8, 3519, 067f, ijac201614403i2, b1be, cd71, 8ec5, 53f3, bd0e, sigradi2015_10.307e21, 7cea, deef, cd96, acadia14projects_655z, sigradi2016_595cc, 3afd, b8d1, b956, 05d1, caadria2015_206s29, ecaade2014_139c31, b760, dbed, ecaade2015_297z64, ecaade2015_138n27, acadia15_57s1, f042, cb43, 34a6, 0d06, 3130, ea7d, acadia16_318g19, 5853, ecaade2017_201qq, a37f, 6836, a043, 4829, 9cc6, 6037, 4358, 9ac9, f5e5, acadia16_164y11, 31d4, caadria2017_046u14, dcd0, 578b, b150, caadria2017_104w27, caadria2015_139r22, ijac201412303t8, caadria2015_206k30, 25c3, ecaade2015_227t50, 52ec, 9a2c, c2b6, ab51, 4c45, 98bf, f8e1, eb22, 3b2c, ascaad2016_030c12, 0c78, ijac201412207g5, acadia17_324w, acadia15_185y6, 22ef, 9496, 4e7d, ecaade2016_234w62, cff5, 8a9a, a441, acadia14projects_189as, acadia15_483e21, e4cc, caadria2015_099p15, 49a4, ijac201614202o7, 08df, 589e, sigradi2016_431y, 72e3, 568c, c246, 9225, 1b2d, 635c, a6b2, 3b96, 56ed, b77a, b5db, 7278, bd98, 47a7, acadia15_497r22, 7a78, ecaade2015_194e41, b2d7, 6c12, e7df, 8dc9, ac1b, 866a, ecaade2014_031t8, aa95, 5cbe, a94b, ec33, c556, 12c2, 0199, 182b, caadria2016_229r10, b2be, acadia14projects_23v, 301d, 5faa, 6b93, a9d0, ijac201513203x6, 890f, a7d5, fbc6, fc2d, 8fd7, 152e, acadia14projects_219az, bc1a, 317f, f4b5, b613, ecaade2015_13p1, 26a4, b53f, ecaade2016_063s15, 9587, 822e, 641d, 48a8, 504d, 06a3, 8b11, 3ddc, ecaade2017_220ii, 415d, ijac201412402g5, 9bfa, acadia14_267l, 5483, 7ac1, 915b, 89f7, ff41, 28c5, 4120, ae5b, ecaade2016_bkop65, 85e7, 87a7, 5688, 8e91, 94fa, c123, acadia17_590i, f0ea, 3792, 8853, b9e8, ecaade2014_157r38, e430, 0a89, ecaade2014_180k45, ff0f, ascaad2014_013x6, c04b, 5e02, f688, c8e7, ecaade2017_048aa, e52b, 052d, ffcc, ecaade2017_101u, 527c, 651c, 5bb8, d26e, 9451, acadia14_479ax, 457d, sigradi2015_2.162n1, ecaade2016_203k53, c974, 80ac, 364c, 0791, 9caa, 771d, 13f0, 203a, 21fe, 2c4e, acadia17_570hh, ecaade2017_198yy, caadria2015_070a9, acadia15_343g14, acadia17_414oo, acadia15_284r11, db98, 60e5, 3031, 7b11, 2e84, e0e7, acadia14projects_79ab, a3f6, cb99, d404, dc39, 6d3d, acadia17_28u, d15a, 7db1, 0624, 9d24, c96c, ijac201513104e3, 2994, 1705, 3d15, acadia14projects_53u, a5de, acadia14_479aw, 3d1e, 9d84, sigradi2013_234k, sigradi2016_764k, c482, 0f10, ecaade2017_041s, eaa6, 5e9a, ecaade2015_101g20, 1f4d, acadia17_358q, 3450, 1129, d2d2, 2d30, fdaf, 5098, 5859, 6377, 3fa4, acadia16_88j6, 296e, b78a, ecaade2015_265r58, c156, acadia15_483f21, ecaade2017_169ll, caadria2017_069y21, ed4b, b1bd, c0c1, ecaade2013r_009z5, bfb7, ijac201614103i3, f644, acadia17_231n, sigradi2015_sp_10.179h31, f1a7, 718c, e1bd, 8276, afd6, 6936, ecaade2017_100f, e6a5, 7be5, ecaade2017_291e, 489d, ecaade2015_86m17, 1ab4, 5c8a, acadia14_23v, 7f04, bce6, acadia14projects_63as, 513c, e8c5, 72b5, ecaade2017_017x, f8cf, 4774, b8e0, ecaade2017_254nn, ijac201513105y4, 6227, d23d, d160, bf63, 99da, 635a, e277, 24bd, 28b0, 6933, 7ae1, 9ff3, f21a, 4e26, 59a2, 4ddd, 77c2, ecaade2017_252f, f2ab, acadia14projects_43ak, c2e4, acadia14_177aa, 4c0f, e61d, ba13, ijac201614105r4, 8e85, 1dc7, 593c, 1063, ijac201412408n2, d215, ac99, 7d5f, eedf, 671f, e8a7, 462b, b49d, sigradi2016_360q, b4c5, 777a, 9955, caadria2015_033e5, ascaad2016_045c18, cec7, ascaad2014_010n5, 59ed, d534, 14b4, 5208, 8621, caadria2016_249l11, ijac201412407y9, c594, 979c, 7310, acadia17_544d, e619, d01c, fa4f, dcdc, eee6, b89a, 7c7b, b0f7, ecaade2014_168g41, 189b, caadria2016_621z26, ecaade2017_023gg, 42f2, 2822, 8f75, d8cd, 992b, ecaade2017_198uu, 7002, ecaade2017_240t, b6bc, 72e2, bdb8, 65a1, 3a88, 682d, e971, d0c8, 60e0, sigradi2016_450zz, 1244, sigradi2013_183c, acadia17_59k, ecaade2017_254kk, 49bc, 9145, acadia17_598yy, 76c1, cb3a, aa99, 3421, sigradi2016_443zz, 05c5, 2cc3, ecaade2015_55f10, 8bd6, b4dd, b744, 52f6, b787, 945f, 40b5, c631, 4a24, 5665, 0afa, sigradi2013_274v, d655, e536, 6b32, c581, caadria2016_725l31, f694, 138e, b9ab, 1697, 20c5, 6f62, ecaade2014_149z34, 8e09, 92b0, 55b5, 7eec, 4aa0, ascaad2014_036d2, 5065, f42a, 5e5e, 04ab, ab65, acadia17_154rr, f952, 0c35, ecaade2017_215dd, 75ee, 53b5, 8735, ddff, 9920, 157f, b2f7, acadia17_436r, acadia17_552u, 5144, a49d, sigradi2016_741kk, 0b7f, 1292, e61f, 7407, ec8d, acadia14_91t, f2b0, f5b2, 9903, e4b3, 0fc4, 16a4, sigradi2016_601uu, e568, b5b6, df0b, d0a0, sigradi2014_172y4, 5775, 47ce, ascaad2014_014s7, cc68, a638, 69bd, 86d1, 3862, caadria2015_092h15, d39e, ab83, 90b3, ascaad2014_030b9, 53fc, ijac201614302i1, dc77, ecaade2016_023p6, acadia14_125t, caadria2017_028e10, 1afa, acadia16_244t15, 1e71, a6bc, 3e7e, ascaad2014_014r7, 6cd0, 6111, caadria2017_129u34, sigradi2016_751mm, 65c4, caadria2016_457m19, acadia14_189aj, acadia14_281aa, ad4a, 92cf, ece0, c20d, ecaade2015_130y25, ecaade2017_161c, sigradi2013_155m, 69a5, 2ad9, 01d7, 93e7, a9fc, ecaade2017_215tt, af12, 2b65, 2fb7, ecaade2014_167l40, fbb2, ijac201614201g7, c547, caadria2016_755l32, fcd6, 0187, d6da, 6f70, caadria2017_015s5, 6768, ecaade2016_108z29, ecaade2017_288hh, 3128, acadia17_670uu, fa41, a7d0, 13a4, cde4, 17f3, 654e, c564, 9ff2, caadria2016_487t20, ecaade2016_140r39, 02f0, caadria2017_142f37, sigradi2016_592u, 78ec, ad82, 6e9f, 68fc, 3b8a, ecaade2017_172y, 159a, 7651, 7f96, ascaad2016_021w7, 0cdc, acadia14_565w, caadria2016_271z11, ijac201513102z1, 6f07, 3f3c, 51d7, 35eb, 37ad, 1a04, ca9e, 49a6, 5af0, 1e64, f556, 12ab, ecaade2017_032j, 5ee0, 7b63, acadia17_590f, cd93, edaf, a8a2, 3a8f, 61c6, dc7b, 0d8b, 38d4, d644, sigradi2016_484b, bd28, ecaade2014_145j33, acadia17_52aa, 06dc, c02a, fd1a, 6eec, 2917, adf9, ecaade2014_010f1, 0881, 4c66, ascaad2016_038h14, 617a, ecaade2015_207d46, 93e6, f20e, d342, 9bc0, 2731, cb3d, aa4f, d654, caadria2015_126t20, f00b, eb68, 3e69, 7e45, d3c9, 4d1e, ecaade2015_18d3, ec55, ecaade2014_217i55, ijac201513206z8, 09c6, 2b94, 43e3, f065, ecaade2016_095j26, 66dc, caadria2017_081r24, 08ed, 4da2, 9c29, 32c1, a6b7, 9494, 3198, f9aa, 1b98, 7a8b, b1d5, 0ce4, 5fc9, ecaade2017_254hh, ee16, b997, d2a8, ecaade2016_032t8, ecaade2015_280w60, 91c0, 6e6c, bfb4, 344a, 4b31, d310, ecaade2017_069ff, ecaade2014_224r56, 6a48, 662e, ascaad2014_020v3, 4e1b, caadria2016_663v28, 0b86, bcbf, 58d3, ascaad2016_023u9, c186, cb6a, 5682, 70c4, d15d, d695, sigradi2014_032e2, 0f9b, d64d, caadria2015_203e29, b724, 5d3b, 6b78, acadia17_570ff, ed82, ecaade2017_282g, e4e8, 6018, 43fd, sigradi2016_440gg, 6486, ascaad2016_041m16, c6c2, 2e60, caadria2017_101h27, 443a, 8a03, 3f82, acadia17_560m, 5cd3, c650, 020d, 1371, acadia17_71pp, 2249, a805, 04b9, a042, ecaade2016_168g48, ac4c, 20c6, 7fd4, fc60, f894, 4e3e, 41a3, 2589, 699a, 4f61, dec7, 64c5, 5312, 58d6, 2c75, sigradi2014_109f9, 80b0, 33e6, 5450, 7d4c, 82a1, f6b3, 4e37, 603d, caadria2015_124a20, caadria2017_124l33, b92a, 0f84, acadia17_340t, 9cd7, 4b90, ascaad2016_036a14, 1696, acadia15_357h15, 38bc, 2992, c4aa, 7e94, 6bc7, sigradi2013_347o, 91cf, ea52, 15e0, 77ed, ecaade2015_175n37, 2b73, 0f9a, 79a3, 05a9, 3ef1, 1e63, 1788, ascaad2016_031i12, 919a, sigradi2015_11.34u23, 8fda, ecaade2015_48a8, f0fd, edc6, 7506, 5190, acadia14_153a, fc67, 5c41, 6409, bc54, c611, d2c9, 1de5, f0c2, ascaad2016_048i20, 8fab, ecd5, acadia17_588oo, ecaade2017_140ii, 8159, 8a87, 6ceb, 8a83, 6d1f, 4add, acadia14projects_257ab, dee0, 7cb3, acadia17_660m, de8f, sigradi2013_117m, sigradi2013_96u, ecaade2017_156y, 8f62, ad89, 0abc, fe55, 9ca2, ba4b, 12b9, ascaad2014_019j2, 3f37, 2ccd, 851d, b660, acadia17_62pp, caadria2016_673x28, b4bb, ijac201412306b3, e524, ascaad2016_056e22, sigradi2016_732o, 7471, 9b71, caadria2017_145j38, a1fe, 3176, abb3, c1c4, dccc, 5e32, 8385, 56d1, e331, ec57, f184, ecaade2016_190u50, a99a, acadia17_670w, bf08, dba1, c405, acadia14_601ae, ecaade2015_53o8, a31b, acadia17_329v, a1dd, dad7, 2ccc, b5e0, acadia14projects_291au, f97d, 1d83, 4f8f, 8d97, sigradi2013_285, a899, ecaade2015_304d67, 3bb9, ecaade2016_tkoi67, sigradi2015_3.268j5, ecaade2014_230n59, ec82, 3f0f, 7f33, 1b58, 07b9, 9dcd, 7fdd, ecaade2014_100h23, ad35, 955c, b9ad, 9d48, e478, 5691, 1a42, acadia14_589g, 9f86, acadia16_106g8, ecaade2015_100b20, 2415, caadria2015_069n8, 6a9e, 2429, fc0b, 2f09, bf47, 9b06, ecaade2017_268bb, f463, 3552, e36e, 3f45, ecaade2017_073k, ijac201513104g3, ecaade2017_198zz, a834, 0cd4, f7e3, acadia14_549p, ed53, dade, d20f, sigradi2014_032n2, 5e62, 798c, caadria2017_115m30, 5528, caadria2015_220f34, a217, 6125, ecaade2015_115t22, sigradi2015_13.316b29, ijac201614101c1, b089, sigradi2014_232p8, 6490, acadia14projects_153am, e565, 3eef, 60c7, ecaade2017_112xx, a36b, 0db7, ecaade2014_046s11, d78e, 3960, a136, 9ca1, ecaade2017_091uu, daef, 309e, sigradi2016_435dd, 9086, daa8, 95d0, sigradi2013_275c, sigradi2015_10.177b20, sigradi2013_157p, e807, 47a8, e800, 15c6, d6a2, c535, 847b, ce96, f6d0, 5ae0, 78d8, 6c45, f8b9, f938, 6f3c, acadia14projects_131ap, 7ce8, 0832, 889d, 73ea, 4595, b5e5, acadia14_333av, caadria2017_072d23, 1f65, ecaade2017_076t, sigradi2015_8.186j12, 4653, a20e, e12d, ded8, c188, 4a8e, dd46, fd9b, d8f5, 33c9, c741, 158d, ascaad2016_018m7, 2331, df93, 45cf, bb08, caadria2016_683h29, a9e6, b534, 5b96, b557, b03e, f5aa, 0e95, b995, 90ee, ascaad2016_022n9, a434, caadria2015_108z16, 71b3, acadia14projects_531n, 680e, sigradi2015_9.141b16, 6b71, 2910, ecaade2015_48b8, cf87, 292b, a332, 4632, dae5, ffd1, f6e0, c2cc, f14a, 84d6, ecaade2017_280a, d831, 9570, acadia17_292aa, ecaade2016_168h48, sigradi2013_286h, a299, 26c8, 3384, 7d61, 7a27, ecaade2014_168g42, a9e8, 2778, b7c5, 42a4, 7472, c7aa, eb05, c190, caadria2016_641m27, acadia17_648tt, 7c1c, acadia17_600q, ijac201412407v9, d9ab, 6b06, 74d7, 01c0, caadria2016_631l27, 8c14, 4d3a, ijac201412408p1, 6a91, 9766, 75a3, ed64, acadia17_373w, ecaade2017_199aa, ecaade2015_268w58, sigradi2015_8.264p14, 22b7, c0f4, 6a55, ecaade2015_287g63, sigradi2014_186h6, a652, ee1a, ascaad2016_010t4, 1bab, 9a7c, ecaade2015_227s49, 0e35, b339, ecaade2016_243n64, a430, ad40, acadia15_243w9, 8dd1, 78e8, acadia17_522ee, 2856, caadria2016_003c1, 6b18, e662, acadia14_427am, d5eb, 6bb4, beda, sigradi2014_345i9, acadia16_308v18, 986e, 8fb6, c3ea, c2e6, f25b, 24d3, cc01, 535c, 8b29, ecaade2016_163n45, 5164, e13a, 68b8, 09d8, 2640, acadia17_502c, e039, c309, 641c, 0c06, 18cc, ascaad2014_025l6, fdf0, d319, 13ac, 485b, acadia14projects_43ah, 9953, 69ac, 2601, 5ce1, 9395, 6b21, 247d, ebfb, caadria2016_851o36, sigradi2014_070w5, ijac201614204n9, 8c8b, 5895, 29c4, bc72, b8bb, 6994, 937f, 1fc5, 9574, ecaade2015_301o65, 6b16, ecaade2017_066n, 1f38, 2052, 3c82, acadia15_395e17, 43b4, sigradi2014_109i9, eb79, 88b4, ecaade2016_216w54, e6de, 1749, 344f, ecaade2017_gric, 9fba, 8b39, f609, caadria2017_080j24, 923d, 5d93, 33dc, 486d, 12e2, 6e04, 6c48, ijac201513305h12, 8283, cda9, f19e, aba8, 04ac, c74b, ecaade2016_144i40, a0a8, 0750, 3d8f, c93a, 48b1, 43cd, 63f2, 2231, ecaade2017_124o, 77ca, 0450, f3e8, b1e1, 4ed2, b54a, ijac201412404p7, 01a6, 980a, 7452, bd86, b447, a3dc, sigradi2014_176b5, 3689, acadia16_432z25, df22, d2c0, 7b40, cd8c, d2da, 27a1, 86be, 3f2a, dd00, 5c76, 1598, sigradi2013_366d, bb15, ec14, af22, 5,7e+10, caadria2016_013f2, b449, c80f, 612f, 9968, 8995, 96ad, acadia14_63ad, 8770, d773, fc3b, f8a7, d23a, 8b7a, sigradi2014_169n4, acadia15_311j12, 313b, ascaad2016_037f14, 2a52, 4661, acadia17_637j, e4a6, 56ba, 48f6, a3d8, 75c0, acadia17_423hh, ecaade2014_066r15, 7277, 9d3b, a5d8, aab1, ecaade2017_220oo, 3ddd, 2d00, acadia15_284x11, f773, c672, 3996, caadria2015_124d20, 5f47, sigradi2013_397b, ecaade2014_237y60, 15ff, 61d3, 66ee, e91f, ecaade2015_217k48, 8655, acadia14_301f, db64, c1a3, caadria2015_213v32, 5f0d, 4b2d, 1418, cf4b, acadia14_219d, 4e6b, caadria2015_064o7, 9e3f, b584, 7500, cd8e, ijac201513105n4, 9308, fe6b, 718d, 4e30, be3d, acadia16_24v2, 48e2, 8195, 8f5d, 4303, 869e, ascaad2016_039s15, 74e5, sigradi2016_449kk, fa6f, 240e, 90e4, 9f35, acadia16_140w10, 0b18, fd99, ijac201715201n, sigradi2016_431v, 4509, fe9e, b4c9, acadia17_630qq, sigradi2014_345v8, acadia16_280n17, 7cc0, ecaade2015_144d31, 9a47, 57c9, caadria2017_069e22, acadia14_247s, 1797, sigradi2013_43a, acadia17_562gg, f7cb, 464e, 74c3, ecaade2016_011a3, acadia14projects_229k, acadia17_62yy, 8301, be4e, 8cff, 8db1, 18d5, 6a36, e243, d86b, e613, bb9c, e36f, sigradi2015_sp_8.284p30, c9e0, 8434, 0ecc, 5f9d, acadia17_221aa, dc10, c694, a50c, 9d08, c6b5, f0cb, 6804, e72c, ecaade2017_009aa, 139d, 3fb7, f209, 1543, ijac201412401x3, sigradi2013_429o, f496, ecaade2014_182w45, 0397, caadria2015_002d1, acadia17_349p, 323e, 8efe, acadia17_265v, f044, ijac201412204n3, 6321, 108d, eb0d, 042b, fa84, f52a, 0c29, f052, 97ae, sigradi2013_311i, sigradi2014_197s6, a8fa, ascaad2016_022s8, 3b56, 05aa, ijac201412203a2, ecaade2015_129v25, f554, bb14, ba92, 4125, caadria2017_037g12, 14da, d8c0, 14f4, e111, e622, ecaade2014_042n10, 30f9, sigradi2016_385uu, acadia14_609au, 518c, 8105, sigradi2013_400l, 29b5, a672, f1ff, acadia17_257d, 8835, acadia17_435k, a1f1, ecaade2017_090ii, ascaad2014_008t4, 0bf3, 7b18, 3dbd, 9f87, 5bc4, 5c9f, ecaade2015_200i43, 59fa, 5f1e, 3208, 134b, ijac201614201x6, acadia17_177k, 036e, 6a97, c21e, 8ce3, ecaade2016_162e44, ecaade2013r_010p6, 639c, c8ec, 3ac8, 200e, d64a, 22dd, 98c0, acadia16_344x20, cd2f, 0815, 5253, 578e, ecaade2016_129m35, 14b1, e350, dd3b, ecaade2015_94j19, 4a49, 6d79, f01c, 3711, 2c56, sigradi2013_184z, 1087, 6984, 9965, 82f5, acadia14_719f, 6f55, 44f4, ecaade2015_173e37, d306, 868d, sigradi2016_517t, ecaade2017_072d, c0ce, e7b9, 32e8, bc9e, e122, 1964, 4d72, 467d, e33e, cc63, ecaade2015_100n19, ecaade2015_206k45, acadia16_124f9, f796, 818a, ae0a, 0407, caadria2015_084c13, 042d, 03ce, eb5d, 94ba, 4a83, 64bc, 5941, 3460, 4977, 34fb, 247a, 32c3, cc97, 5b10, ecf8, 2e46, f41f, 6f08, a3e9, ec97, 2a2f, 9aac, d671, 5c48, 8aa7, 7d29, acadia14_609at, 903b, 9b68, caadria2017_040m12, 100f, b43f, de07, 7592, 9a82, 9c57, 8784, ae6b, 9a3c, df81, 894a, eea3, d4d8, 96e3, ccd4, b62d, ef4a, 73dd, ecaade2017_175m, acadia14projects_101p, sigradi2016_611n, 1206, b5ec, ca23, 56fc, 421c, caadria2017_031l11, 696b, 2a56, 827e, bd05, c202, 8e3a, c3a8, 12aa, 7a45, e746, beea, 1635, 8be3, df3a, 797c, 3502, 2028, 488e, c517, cd69, 9b7d, 12f4, de44, caadria2015_108l16, e0a2, 4050, d989, c0ff, 7eef, 7df6, b286, 42ff, 8f56, 361c, 7028, 699d, 1275, 1fd0, ecaade2017_253t, dc21, 710a, d543, sigradi2014_152v3, ecaade2014_088d21, ijac201614302v1, 2967, f11d, a410, 136a, 60a6, acadia14_301h, 176c, c19f, sigradi2016_752uu, 83ee, 9b7a, 1427, 8f81, acadia14_479as, 5af3, fe5f, c73b, b1f6, 307a, 3cf7, 9e3b, 0a83, 1077, 1b16, 5131, d53a, a778, 4468, bdbb, e332, c127, sigradi2016_522u, ijac201513305t12, sigradi2016_443uu, c3ad, ecaade2014_237x60, acadia14_145ab, 6cea, cdaa, a076, 1268, acadia17_628zz, 1e9f, 45dd, 9a06, 5f15, 0eb1, sigradi2015_3.190n3, cfdf, a1c3, 776d, d8d7, c305, fb0d, 0eb8, ecaade2016_tkog67, 5a9b, 981e, ecaade2016_025o7, a292, ecaade2017_161ww, 9e9d, 6bdc, ecaade2017_195kk, ecaade2016_223e59, 617f, ab5a, c4c4, 722e, ecaade2014_168i42, bfbb, d431, d2dc, 7505, acadia14_267g, b91a, 7f18, 73bd, a91c, a7c4, acadia14_75ax, 9eda, sigradi2014_041d3, caadria2015_139d23, 5192, ecaade2016_015a4, sigradi2016_814b, 2446, 8398, 3b6f, e51a, e644, f9e2, d636, 0b67, c7b9, 9555, 2bfd, de08, d838, dc8c, 99f7, ijac201513303x10, acadia17_221kk, a7d3, 0039, sigradi2015_13.316y28, 515a, sigradi2013_41e, 0db6, 8cd3, acadia17_190xx, 472e, c27d, sigradi2016_647mm, 7cb2, 5165, 572c, 40a8, acadia14projects_479t, 6f93, 51a6, ecaade2014_218a56, 4ee5, ecaade2017_052ii, ecaade2017_143f, caadria2017_056w18, 89e7, 82e0, a215, 28e4, acadia14projects_111o, ijac201614104b4, acadia16_344f21, e82a, ijac201513305k12, 6f10, ascaad2014_014l8, 9b5b, 1057, 583d, 446c, 587c, 0ec2, 5f7f, beff, 0ee1, 358c, df4e, ascaad2016_034j13, 8cd7, b1df, fc9b, 3806, 3b19, f53f, 8d16, 57c4, ded0, acadia15_123o4, 7608, ascaad2016_054b22, b8f8, 1cba, f6c8, 4d0b, 3cfe, caadria2015_108v16, ecaade2015_61e12, e3a0, 3a6c, sigradi2015_6.387t9, 2fb3, 9eb0, acadia17_222tt, a482, 7a90, ecaade2017_271f, ca20, caadria2015_012c2, 3db1, eeef, 79db, 198f, 8e22, 7d06, 9950, 7bbc, ebff, sigradi2014_345g9, 658f, 4719, sigradi2015_7.184d10, 1f5d, d0a4, 5e7e, 293c, 8f02, 7408, sigradi2016_627h, 66cf, d47e, 16aa, ed0a, sigradi2013_222l, 5205, e89f, 5e95, 1225, 4ff4, faf0, 1965, acadia17_472mm, 2032, ae7d, 4737, c74c, caadria2017_142n37, e6e9, 57f9, 57c6, sigradi2015_3.268k5, d228, ecaade2017_076s, sigradi2013_294z, 8a89, 303b, acadia17_318f, fda8, ijac201513201u5, ecaade2017_229kk, 8bbf, 8cbd, 19fb, 5d4b, 917b, ecaade2014_133t29, fbe9, 648a, b167, sigradi2013_215e, c6c6, 86de, 8c80, 25f7, da2d, c42b, 8fbb, d927, caadria2017_057d20, 5d46, 663b, 21f3, 8c1a, ecaade2014_151s35, 557b, 4ce4, 8c6a, 0440, 4169, 8d45, d8c1, 6ac5, a4db, 7dfa, caadria2016_589y24, 40d5, 6f37, 3855, 61ad, 0b76, ecaade2015_100p19, 0189, e8be, a42f, b45e, f092, acadia14projects_311w, ed43, ecaade2016_126s34, 874d, 098c, 9e39, 3e9b, d088, 5d54, 6351, 197f, 75a1, f60f, 3b33, 0018, ad06, 2053, acadia14_637ai, acadia15_357k15, c927, b7ee, ecaade2016_221s56, caadria2016_197l9, c2f6, 5743, caadria2017_104a28, 5689, 1e4e, 786c, 8028, ascaad2016_009i4, 7630, da14, acadia14projects_357an, e6f1, ef0c, 73f1, 5fdb, 1072, 7fc8, 5acf, 1893, 6b82, d63c, 88fe, 567e, ea10, cfda, ecaade2016_021i6, acadia14projects_167u, 0c25, d010, 8af7, f639, ecaade2017_021s, ecaade2017_142vv, f854, 3bac, 89d7, 293a, ecaade2017_151u, acadia14_317ac, 14a0, 4d43, 2d25, 2706, acadia16_344v20, acadia17_424yy, ecaade2016_119w32, 68bb, ijac201513104l3, sigradi2016_659x, 0458, 0342, sigradi2015_3.65x2, ddf6, f864, a1e1, 4f04, ecaade2015_296o64, 1d0f, 3d3b, 3058, fe32, caadria2016_445x18, 2a07, c543, 1f4c, 895d, caadria2017_124i33, sigradi2015_11.34w23, ee66, fdd6, cf60, acadia14projects_339at, 3d72, ijac201513206e9, a46e, d3b0, 8bf5, 693e, a826, 181f, sigradi2016_764d, 9548, acadia17_82u, acadia14_681as, 3e50, ijac201715105xx, ecaade2016_119p32, ecaade2015_53n9, 4e87, a919, 41aa, c59e, 33e0, ecaade2017_257tt, 25c2, b4ed, e572, 75fe, f269, c275, 4f50, ecaade2014_010l1, ecaade2014_100i23, dfbc, 2436, acadia15_451r19, b6d1, ecaade2015_202l44, 5353, acadia17_373s, 8070, fcef, ascaad2016_054v21, 8cad, 115a, 4092, caadria2015_090r14, 5086, sigradi2015_6.183l8, sigradi2013_194r, 44af, 16b2, 738c, 178c, 0cc3, accf, 7888, 502b, 7d31, caadria2017_051g17, 6770, 3173, ba4f, d3cc, ijac201412408e2, 2226, 3e91, 43c0, 4454, acadia17_424mm, eb0e, 58f4, 7ec9, bd64, 4d82, ascaad2016_018l7, 3ec6, f3e9, 6ffa, acadia17_600gg, c552, dcbe, 2258, 8ace, 6300, 91d4, b371, df7a, 9ccb, ea73, ecaade2017_051t, 5af5, eee8, 8f52, 9417, a931, 2906, 907d, 8512, 33d6, 5198, acadia17_414hh, 4f1f, a3a0, ijac201513201e6, caadria2015_084x12, 8b68, 239e, a38e, 852d, 161e, b44e, ccf8, 8f85, ijac201513105d4, ecaade2015_161g34, 15e1, 786f, 35d2, b675, sigradi2015_10.378c23, acadia14_409o, ecaade2014_226w58, 0a05, 2ed2, acadia17_350tt, 661c, e5cc, 398b, e7ca, bb17, 14a2, sigradi2016_756a, acadia17_26f, db52, a5c9, daae, bd9e, acadia17_374cc, 3de4, dacd, acf6, acadia16_460u26, cfa3, 5a25, ecaade2016_167y47, 82b0, 2632, ecaade2017_163f, 292c, 347d, 0a1a, fc88, 94ec, 33a5, 353a, sigradi2015_11.136y24, 8c7f, e791, 734c, 5ca9, 4cdf, 9d06, b2c6, 78a6, 342e, c441, 3cba, sigradi2015_8.186g13, b6a0, cde7, 563e, 6877, 1e7e, 5fc5, acadia17_473g, 3686, 5d01, 157a, 502d, f633, e18c, 4fa8, acadia17_340yy, ec67, 3eac, d6e6, 5899, 1b64, ecaade2016_036m9, c808, caadria2017_118e31, a9b0, 8cae, caadria2016_147l6, cced, 6665, ecaade2014_128t28, a758, 5a91, 182e, ascaad2016_058g23, 273e, acadia17_283a, 34da, 82bb, 2631, d6af, 072d, ecaade2016_132v37, ca9b, caadria2017_005w2, 33fe, e8c8, acadia17_230f, 0b99, ecaade2017_164w, ba32, acadia14_427ap, 2687, acadia17_349n, 7d20, 991c, sigradi2015_10.377t22, ascaad2016_038z14, ascaad2016_042c17, 8a62, 741b, 1599, 6fda, f853, caadria2015_139z22, 23d9, 7fcb, caadria2017_041h13, 2128, 87c4, f519, ec0e, 6e19, acadia16_214u13, acadia17_330mm, ecaade2015_94f19, cf5f, ecaade2017_152d, 8eba, deb2, 6cdd, 7528, f2c4, e842, f391, ecaade2016_091h25, 7e36, 3f07, 04fc, f4ed, a199, 0f7d, acadia14projects_627as, f5fd, b306, 6256, c79b, 97f7, 7ece, f74c, acadia17_307ff, acadia15_123i4, ecaade2017_302oo, 6d02, 0c5c, ba4e, 03e5, d92b, caadria2015_114w17, 9abd, 3daf, ec16, 01b0, 4995, ecaade2016_073y20, ecaade2015_302j66, 334e, ecaade2016_185f50, a1a7, acadia14projects_247z, acadia15_95e3, acadia14_311y, a6fa, da55, 0dfb, c0a6, ecaade2015_92s18, ecaade2016_230w61, caadria2017_056z18, sigradi2016_814j, 8150, ecaade2017_007c, 6234, sigradi2014_048s4, 8d47, caadria2016_871p37, 49b7, 0395, c306, 5dec, caadria2016_045b3, 3a9e, acadia14projects_339aa, ascaad2016_054w21, b935, 1596, ecaade2015_195j41, 6fdc, ecaade2017_089x, sigradi2013_267a, 370b, edd3, 5c17, ecaade2015_206y45, c274, ijac201715103f, a122, f40d, 2278, caadria2015_077y10, caadria2017_142p37, 4602, 01ec, 2732, 386c, a6cb, 18d6, 65e7, acadia14projects_609am, 4ad8, 5fe6, sigradi2015_12.19w26, acadia17_62xx, 8760, ecaade2014_057n14, e9de, 031d, 16f7, ecaade2015_241h55, a3bc, sigradi2014_345l8, ecaade2016_075d22, 2dcd, 2386, 1913, ff07, a5df, 2797, 3f0e, ecaade2016_tkov66, sigradi2015_3.209w3, acadia17_403t, 515c, d3d4, f56f, c294, 8f12, f7a3, 175b, 2043, 30e1, f4e1, ecaade2017_108s, d2e8, c8ae, c35e, ee07, 6a94, 4b9f, 6000, 37eb, 9844, a4ce, 965a, 8e97, ecaade2016_191h51, dd41, ascaad2014_035t1, ecaade2014_155y37, b1e6, acadia14_445ah, 8c36, 0a47, 99e3, caadria2016_539b23, 94d4, ecd7, 98d6, 5c59, b6b3, 5562, 16e1, ba96, 79d0, sigradi2016_357l, 92b7, 6ed8, bbf3, sigradi2015_11.196h26, ee75, 7c11, a98e, d9fe, 3f26, acadia17_648nn, b7e0, ca22, 4922, 9230, ecaade2016_134d38, acadia14projects_435as, e83b, 768f, 1d89, ecaade2017_194q, acadia15_431s18, eb74, 0908, c4f6, 95fa, eb7a, d5a4, 347a, 2343, 2e4c, 0139, be31, 0bbe, 46f7, bcd7, 324b, 902e, f375, ad7b, caadria2016_271u11, ecaade2017_302cc, acadia16_106c8, ecb5, 0d7d, acadia14_699f, acadia17_472rr, ijac201412402k4, e592, ecaade2014_168d42, 530f, 29c5, 30cd, acadia17_59m, 9aa0, c4af, acadia17_232hh, ecaade2016_130j36, 315f, 84ba, bfa6, 0bc6, 3410, 191d, c1ff, c0a4, 7427, e69e, 9b4f, 0036, 84a8, b19b, be94, 0abb, 1ea1, bc8a, af6c, ebb4, 870a, 7c1f, 912e, e8fa, 5174, f835, c1c7, 8093, ecaade2017_101aa, a925, 6a53, 91f7, ecaade2014_104p23, d1aa, 0cdf, d150, 3990, 3ffc, 7933, abe5, sigradi2016_385oo, 6f32, 9b7b, 1873, caadria2015_015f3, acadia17_190b, ijac201412403y5, ea54, ecaade2014_151e36, ecaade2016_163b46, e042, 4280, bc46, e6a2, cfde, 01eb, f175, bdd1, ecaade2015_205u44, 91bd, caa6, 6ca7, 8310, 3914, 66e3, fc48, 13bb, c068, ecaade2015_114z21, 6028, 03ff, f550, caadria2015_203k29, 2752, ecaade2014_120j27, aeba, 7ea0, ijac201715203pp, 7851, b8d3, 84e5, 25fd, e928, 217f, 9581, 528c, ijac201513101e1, f8a5, 81cd, 93ce, 63d5, 7ceb, sigradi2014_232s8, c00c, 6bc8, b9e2, 2542, 9951, 8f67, c8f5, cc35, ebeb, ecaade2016_074u21, 5d22, 147b, 4153, ee83, ascaad2016_041k16, 5b0d, sigradi2016_803x, 6cb9, ea4b, f17c, d56e, d2b7, b726, 3ea3, acadia14projects_101z, 313a, ba50, 9072, 130c, 0f61, 1edb, ecaade2016_166h47, 0302, 05d4, 87d6, 77c6, bbfc, acadia14projects_229g, caadria2016_507n21, 9801, e2dc, caadria2017_015y5, f455, ae70, f993, 55ab, 2357, 7074, 02c5, df37, 9e14, sigradi2016_637dd, e07a, b1dd, 0b7b, b2a3, 167a, 98aa, 330c, d70e, 4a41, cb97, 48e4, c8ce, cad3, 511d, 79e6, 8cdd, 9a69, ecaade2016_002f1, c0aa, e4fe, d555, 7402, 71f4, c82f, ea5f, a1e9, ecaade2017_293oo, d280, 2280, dcd6, acadia17_90mm, ef68, 090c, ec13, c914, 7e0b, caadria2016_157n6, ecaade2017_130ss, faff, 839c, 517e, ecaade2015_334r72, c38a, bcf3, 7445, 2a02, ecaade2017_164q, f240, sigradi2015_10.74o18, acadia14_565af, d103, 06e6, 6009, 4876, dcc0, ijac201614402u1, a7ba, 51bf, 6a7b, 1c44, b343, f70a, 538e, ascaad2016_052f21, ecaade2014_239u61, 6b69, ecaade2015_21p3, 69d1, 9aea, e576, sigradi2013_401f, ecaade2017_037hh, 0769, 7dac, 7ad5, cde5, caadria2015_032z4, 1849, 6549, cd0f, a3fc, acadia17_60s, ecaade2014_085k20, 1ba0, 55d8, acadia17_391b, 1299, b0d8, ecaade2017_305g, a47c, f4ec, acadia17_222vv, 7894, 9d7e, ecaade2017_009u, sigradi2014_314k6, acadia14projects_75c, e682, ecaade2014_206i53, 11aa, b4df, e99a, acadia17_640jj, caadria2015_078b11, e3ac, ecaade2015_114o22, 0c81, f868, 5137, a4f9, ijac201513104p3, caadria2016_641n27, caadria2017_070p22, caaa, f493, 759b, e2d9, 0e96, ecaade2016_223l59, caadria2016_167f7, fa52, e6d8, 46d6, 9a15, ead0, fb97, 6ef8, acadia16_196c13, 063e, acd6, cd3c, 9024, eb8d, 9cf7, e9e9, c7ff, 46b6, 917d, 2784, a5f3, 241d, 173f, 23be, caadria2016_291c13, 459a, caadria2015_172c26, 2649, 742b, d8bd, af2b, ecaade2017_203w, 963f, 19fc, b104, f9a1, acadia17_145g, 001b, acadia17_273w, 39c0, f9c0, 0c8e, 77bd, 9cfc, c8db, ecaade2013r_009h6, ecaade2017_100e, 5a5c, 5f2f, ijac201614405h3, 0180, 7a59, 9707, c607, sigradi2016_428j, 91a7, sigradi2014_347k10, 55c0, 5217, 1cdd, acadia14_609ap, 417d, 4cf8, ecaade2014_094k22, 1241, ad26, 9f40, 626e, acadia14projects_153ar, acadia17_678vv, cd16, acadia14projects_681av, 1756, 37a4, fe08, 0899, 3fc3, ecaade2017_208k, 08e6, b519, 17c5, 4b72, 50d0, f522, caadria2016_663s28, 3b07, c012, caadria2015_150b24, d0ac, 788b, c092, ijac201412301o5, 466f, 6861, 154c, 90b8, ecaade2016_063o15, ecaade2014_180j45, ba64, a267, 179b, 06fc, 93bf, 1185, 0713, 300e, 75d3, 07ce, 45c6, 4950, 243c, caadria2016_797p33, 412b, 4510, 1544, caadria2016_013z1, b65c, cfc6, dc1b, fffe, 65a4, 146d, fbc1, 158a, 9210, 7589, 5dd8, ba80, eeeb, e698, deff, acadia14projects_549u, 789c, 09f1, caadria2017_079d24, 8c5d, 8305, fc09, 465e, 8d56, dd22, 74dc, aaa8, 94e3, a781, 4b2b, 681c, 9a3f, ecaade2016_042n11, 026e, 265f, f208, e3a2, 89df, bcb8, 00cc, 4a86, 908c, a6f5, ecaade2017_164t, 35d6, f447, f76e, 77f6, 87ae, acadia14projects_375aw, ecaade2015_241s55, 077a, e826, ecaade2014_240r62, sigradi2016_484h, 59bf, f0af, 9a38, e3a5, acadia17_542ll, acadia16_402r24, 855a, acadia14projects_497p, 1593, eec4, 1709, acadia17_323p, 57cc, 63ac, acadia17_163jj, 04a3, 1847, 0763, 6c67, 9b6d, 2c20, 1a60, 7990, sigradi2015_8.239c14, acadia14projects_33am, f4dd, 84af, ed2b, acadia14_47h, bec9, 332e, acadia17_464c, 9b2d, ecaade2014_112f26, caadria2015_072l9, dd29, 6dfe, 1d21, sigradi2015_6.327s8, ecaade2015_144f31, 49f4, 9c09, 04e7, a6e2, ecaade2017_026pp, 26fd, ascaad2014_008b5, 8680, caf3, fc42, a098, ijac201614308i5, caadria2017_016z6, 7fe9, bca0, 5407, 310a, fc68, 4727, 1ed0, acbf, ecaade2015_155o32, 4a12, 1445, 4311, 75e2, caadria2016_517h22, 6e56, 0a99, 385b, ecaade2016_237h63, sigradi2016_363gg, 485c, 41e0, 28aa, acadia14projects_339ar, sigradi2014_266j2, 8388, ecaade2014_202m52, acadia17_52j, 50fb, 3607, c2d0, 2b4f, 31cf, 0d37, 1307, ada9, 0cde, acadia14projects_301a, bb02, a6d9, acadia14_473as, 1db9, 24e5, e02a, fab2, 4044, ascaad2014_019r2, 0589, 9bbc, 6be5, 83e3, 4df2, ecaade2016_223o58, 35db, c5f8, 1685, 3183, acadia15_57w1, 911d, ecaade2015_287o63, 2b78, 5495, 5469, 805a, 2bf0, ecaade2017_057z, caadria2017_104e28, sigradi2015_8.264u14, 467e, e883, ijac201715204mm, 1943, eb36, 0f85, ijac201412402a5, a9ab, ee52, ed66, a6de, acadia17_221y, acadia17_89p, sigradi2013_244k, e764, 2ef1, 0ef6, f698, 3351, 5b76, 873a, 4231, 29a3, ecaade2016_017r4, sigradi2016_814qq, 890a, 9439, b474, 2930, caadria2016_641p27, 89ff, ecaade2017_116k, 03fd, 6c60, acadia17_562q, d53b, abf1, ecaade2015_248u56, ascaad2016_054d22, 3d02, 4c73, c85d, a173, 693b, ijac201715202ss, f3c1, 1a32, 49da, d2d1, 5cbb, d1d5, cf2a, acadia17_258i, 4bf2, b144, 5d18, 0aed, 2f63, caadria2016_777y32, 1037, 8612, acadia14projects_43at, 30ff, sigradi2013_387b, 079a, e6c7, b372, acadia15_223b9, 698c, ascaad2014_026y6, ascaad2016_028l11, eb33, ecaade2015_240r54, ecaade2017_067x, 61c4, sigradi2016_546g, 7b5d, e6d5, acadia15_483h21, af73, 79f0, 387f, be14, ecaade2014_173w42, b1ba, ijac201412404h8, 6465, 4f3b, bd16, 1e9b, 63e9, f5d0, 1a5a, b8db, caadria2015_185j27, dd42, 36cb, 31a7, 7dc5, ijac201614208j14, 452a, caadria2015_126v20, 7c59, 350a, 7847, cda3, d6f0, ecaade2016_105e29, 1403, ecaade2015_86p17, 372a, caadria2017_110e29, caadria2017_067j21, fd12, 5fd1, 389b, ecaade2015_284k61, acadia14projects_463as, 4fe8, 6457, 5d39, acadia14_63e, 1d11, 8e1f, ascaad2016_058e23, 0ab3, acadia17_640tt, 861c, 2f8d, fc77, f1b9, d8a6, 7035, 271e, 6b75, c1c9, 2099, 64f4, ff7a, 671d, 32fb, 2991, aaff, acadia15_431h18, 856d, 3e5d, c8b1, d5c6, f5f6, b85f, ecaade2017_212mm, 79fa, 6419, eaa7, ecaade2016_158s43, 1c9a, e5e9, ecaade2017_172s, 3235, 1ea0, 2553, c68a, 9dee, 7b9a, 6881, caadria2015_210i32, caadria2015_130o21, 4fc2, acadia14projects_601ae, b1ae, 552f, ecaade2016_224s59, acadia17_118ee, ecaade2017_163g, ab4e, 8b38, 4bc9, b4fe, ac0f, e7c8, 8c86, fcd3, 2cc4, ascaad2016_022b9, d7bb, acadia16_124e9, caadria2015_016l3, fe27, acadia17_678pp, 4939, dc8e, 66ad, 47d1, 791a, 088a, 0b15, f7d1, 8591, ijac201715106z, 3c27, d1e7, 0b6b, 4162, d478, caadria2016_851v35, ecaade2016_118u31, 61fc, ijac201614105o5, ascaad2016_028o11, 4ae5, df60, a229, 4e31, acadia17_628yy, 8813, d9d1, abd6, 6217, 6049, ecaade2017_028h, caadria2015_081s11, acadia15_497p22, 7d9b, ae78, 85bc, 2568, ab3e, acadia16_344j21, sigradi2013_117h, ijac201513305e12, cd2e, 21e4, cae4, 0341, 7f51, caadria2016_259r11, 9d5a, dac8, bcb5, acadia17_212u, ascaad2014_024g6, acadia17_50vv, c023, e208, 63cc, d684, 3d33, sigradi2016_710ll, cfe8, ecaade2016_230x61, 6688, 2df7, a403, 783f, 7ce3, db35, ijac201614105j5, c6ff, 4761, 18af, 35aa, 5b67, e1ce, sigradi2015_10.309i22, ecaade2014_112m26, 587f, 05bb, caadria2017_142k37, a468, ecaade2015_110g21, ecaade2013r_001m1, 18f6, 3791, 3b0e, caadria2015_030g4, caadria2015_108s16, sigradi2014_136f2, b195, be8e, 77a1, 60b3, 3fe3, 9583, a376, 275e, d187, feab, acadia17_189hh, 3645, 0f0f, ecaade2015_284o61, sigradi2015_8.189v13, 3356, fa30, 719d, be4d, ijac201412407d1, b030, 8251, fae3, 3af0, f78d, 93a0, 2a54, ecaade2017_029s, b946, 89f9, 2e2e, ca95, 5138, fe4f, c8a6, 43b9, 0afd, cbcd, 773f, ijac201513303u11, 3025, ec2d, ijac201614407t4, 1ff8, c804, 6212, c700, b840, 2bdb, caadria2015_237m35, b74b, ecaade2017_282e, acadia14projects_601v, 62f6, ascaad2014_037p2, 34a7, ecaade2016_079s23, 4994, c076, e77b, ff0c, ijac201412206w4, ecaade2016_223p58, 0fc7, c88f, c0b6, 9311, ecaade2014_149s34, c7b8, sigradi2013_98, sigradi2014_037w2, f786, sigradi2013_30i, 7233, sigradi2015_2.162m1, ecaade2015_194z40, 9459, ascaad2016_011f5, 1650, 44f7, 5250, fc40, 49c9, caadria2015_181a27, 9632, 2c8b, 874c, 587a, acadia17_392i, 0490, 012a, ijac201614302k1, ecaade2015_180h39, acadia16_174a12, acadia17_170s, d20e, 0cb1, c569, 6660, 087b, 2e83, 679c, 1e08, ecaade2017_225g, ecaade2015_158c34, ijac201715106ww, acadia14projects_199ah, e2a3, sigradi2015_9.152u16, 3422, fd05, 1b43, ijac201715106f, e71e, 4ce3, ecaade2016_110e30, 99e5, be8f, ecaade2015_332t71, 935a, f26a, ce42, af49, 7aba, e267, 38a0, e3a7, 841e, 6c46, 800e, 8b6b, e5a1, a678, ec99, ijac201715202hh, cba8, caadria2016_819x34, 0049, 39dd, b409, sigradi2016_714rr, b5ee, b5e9, a5e0, f13b, ecaade2014_168p41, 0977, 371b, acadia14_445ag, sigradi2014_293y4, bbc6, 9386, 78b3, 6173, acadia15_211s8, ijac201715203g, 2c98, acadia17_590zz, 279a, 0960, 248c, 4191, ca83, 75fb, ecaade2014_023o6, 2911, acadia16_344m21, 8174, 61d4, 56eb, 2dda, ecaade2014_071e17, c93f, 9b83, 7441, 43f4, acadia15_195e8, 0f2f, f070, 0e53, 74cb, ecaade2017_301x, 5b20, 6626, 137f, ecaade2017_172ii, ijac201715102gg, ijac201412405t8, sigradi2014_015a1, e16e, sigradi2016_560aa, caadria2017_163p40, 57f6, 611c, 26ac, 336a, caadria2017_057c20, e0fe, ijac201513201h5, 884e, 777b, a34b, 4660, 7c48, 8a09, e7cd, 44ae, 9717, c78c, e406, caadria2017_005y2, 674e, 9ab4, 3736, ed9e, ascaad2016_021a8, 3536, 186a, ecaade2014_070p16, ec90, e1d3, 21e7, 34cd, 99ed, a871, 5ddb, 07b3, ascaad2014_019k3, caadria2016_073z3, e25a, 0c54, ecaade2017_097ii, f5e1, acadia14_619an, fc08, 801d, 815d, 9c2f, ijac201715103qq, cdfa, ebc7, sigradi2016_357m, sigradi2013_112b, be6c, 2b7c, acadia14projects_497s, ecaade2017_214t, 719f, 7db2, a472, 91b6, 765f, 24f9, 2069, 93cd, 8ae3, 4271, ecaade2015_250i57, c928, ecaade2015_129u25, a303, bc24, caadria2015_246z35, e0af, 94bb, d6f2, 4212, ba83, e670, c96d, 4fd3, 933f, acadia17_391vv, 82bc, 4fc9, sigradi2014_099u8, 95f2, acadia14_463p, acadia17_52s, sigradi2013_212t, af5d, 1938, 29cf, dc74, 9f21, caadria2015_237u35, 62ee, 1fc8, 63ef, 5b99, ca35, c15e, 6e2e, 48ed, 1ebd, a7b8, 15dc, ecaade2017_079x, 94db, b308, bead, fcfc, 5c7e, 62c4, aaa5, f4b1, cfe3, caadria2016_281e12, ecaade2017_013oo, acadia16_344r20, 6275, acadia17_330ss, ecaade2017_256t, e937, 55f8, 0e17, d57b, 0488, ecaade2016_158g43, a877, ascaad2014_012i6, acadia16_62i4, acadia17_454v, acadia14projects_473am, 976b, 0aef, 5da7, 5956, 98c6, a4e6, ecaade2017_148nn, 64ef, ecaade2017_203ff, 36ec, a282, 1571, 6282, 89ed, acadia16_224b15, d146, 21f1, 8aee, ecaade2014_086r20, de6f, acadia17_350y, ba6e, 51b3, afff, acadia17_27r, 15d6, 4a36, 2e32, d2b3, 3af8, acadia17_560l, 0f6f, 42e8, acadia17_71mm, b3b2, 12d7, ec8b, c48d, b2d1, sigradi2013_62u, c645, 1dbb, acadia16_184y12, acadia17_212dd, 5a1e, d26c, 87eb, d0a5, c6b3, acadia15_137y4, 89ea, ddc2, ijac201513103t2, cd5a, acadia14_539g, 287f, 40f7, 9075, ecaade2017_306n, f7f9, acadia17_37ii, b560, 9e11, acadia17_590qq, d691, 4c3e, e0a7, ecaade2015_227t49, be5f, c621, 393a, 8e77, d115, 3fe5, 757e, b083, cb46, f445, ecaade2014_186b47, acadia14_579i, 4cb3, 290c, 75e4, fd13, acadia17_338gg, aff6, bbb0, acadia14projects_71v, 151b, 80f9, 78c9, c683, 10aa, f647, 1237, d734, sigradi2016_450uu, 8532, 82b5, caadria2015_049y5, ecaade2016_152a42, 6176, ecaade2015_314a68, 6eee, 55aa, a152, baa4, sigradi2015_10.140l19, 1eb5, fcdb, 0d38, 7b84, 58cf, ecaade2016_162u44, 7638, 6a0d, 8522, 1466, 41d7, 8aaa, d4e9, 6fac, ecaade2017_grif, 9a02, 801f, 8f64, 11c6, 290d, acadia15_323i13, fe74, 50fa, ijac201513206k9, fe46, d31b, acadia16_470d27, 9dc9, da0e, c2de, caadria2017_021n8, 66cd, 7a64, 93e8, c450, 2a29, 4b91, 9ade, 3764, d6d6, 1d85, e748, 6f22, 0d44, 521d, d741, 9ce6, b9ca, 7396, a886, 630f, c248, 336f, d83c, ecaade2015_53f9, e41e, caadria2016_209w9, 4b45, 9a92, 7543, 6fc0, fef3, 0024, 19c9, d277, f93d, a757, 827d, d49c, 9bec, 4d55, 6f4b, b9b1, b8d0, ecaade2017_215a, ad17, 7810, 3eea, cb88, 95dd, 548f, ijac201513201x5, f116, 66a6, sigradi2014_284y3, bd1c, caadria2017_124u32, ascaad2014_022s4, ac07, ee4f, caadria2016_755p32, 453a, 92e9, 69a0, ecaade2017_225j, c740, dc1e, b1fa, ecfb, acadia17_222p, 4c37, 04d2, 069e, acadia17_237cc, e78a, 9b1e, ecaade2015_17j2, ecaade2016_162f44, 8534, acadia15_407p17, fb58, 6d01, ecaade2017_199ff, 9cdf, f2cf, dc24, 8d2c, caadria2016_013j2, 6942, ecaade2014_123g28, acadia17_482y, 6d21, 5680, sigradi2015_8.41w10, ijac201412205d4, 22b4, cbd7, ad32, abee, 00fb, caadria2017_023h9, 0b51, 7432, 14c1, ee22, e7c7, sigradi2016_614u, sigradi2013_429p, 8080, c48e, caadria2017_136n36, acadia16_140l10, 7395, e992, b2a8, acadia17_456ii, f8c3, caadria2017_132t35, cd7b, sigradi2013_313m, 06e2, 7a11, 2d41, sigradi2013_421i, f0f6, 458a, ijac201614208i14, 29dd, 03d8, 640c, 4e72, 71ff, 6142, b332, 9cb8, 6b39, a00e, b40d, fcc9, f294, 0ff4, 07c6, 195d, ecaade2014_225h58, 9c4b, e457, bd7f, 3986, acadia15_451g19, 3b3e, c55a, ecaade2016_046b13, 1293, 6c49, 4284, ecaade2017_199mm, acadia17_520bb, ascaad2016_009l4, 3ab5, acadia17_221bb, 4522, 2155, 4f1a, a8de, acadia17_316zz, ed1e, e9f9, a5b5, b3f8, b16e, efa9, 5e40, ecaade2014_218r55, 34f0, 9acd, 5969, 27a0, ecaade2016_134c38, 1fda, ecfc, 4fb6, 9a5f, acadia14_153f, 8b78, 0280, 932f, c596, 034c, f985, 84e2, acadia17_230uu, b4d7, e7e6, ecaade2017_006bb, f8bd, acadia17_322xx, bbde, cd27, ascaad2016_020z7, d247, 9c8a, f7a9, 4218, f1f3, f12e, 3677, ecaade2017_143o, 5c20, ff90, fe1d, d10c, cdb1, 3872, da83, c4fa, 74db, ecaade2016_068l17, 1a6b, 88aa, acadia17_570x, 3815, 8749, c4eb, 6f9e, e7a1, b2ff, d627, acadia15_81w2, 0dd9, 60e4, b9e0, aebd, 75a5, 7172, 374e, 9fa0, 3236, dfe7, a23e, 60d3, ecaade2017_309ll, 8804, d328, 1431, 2826, ascaad2016_032p12, 612a, 197a, 5730, 2e7b, e1b6, a702, 5498, 5b1c, acadia14projects_63ae, ecaade2017_169ss, ecaade2017_031rr, ec27, acadia17_424oo, a891, 9d1e, e6af, c06d, 9dc1, 4485, d696, ecaade2015_207h46, d79a, 05a0, 042a, acadia17_232gg, 1e97, acadia14_655ag, caadria2017_086m25, acadia14projects_601y, 46a3, acad, 2e6d, sigradi2015_sp_8.78k30, acadia14projects_111i, acadia17_62kk, 56e1, sigradi2016_690a, 2350, 4f4a, ijac201412404n7, 6701, 0f40, f0e2, bf0a, ascaad2016_022l9, e915, fe21, 1c53, ecaade2017_232i, f1d5, caadria2015_210k32, 0ba3, 7b4c, 3700, bbc7, ecaade2017_094h, 0d72, aaf9, 7b37, 5555, 8ae7, fb5f, ijac201513102m2, c42f, 0bfa, 0aca, 5187, ecaade2015_285f62, 88f6, d916, f56d, 8729, 81d2, ecaade2014_187f48, f2bb, 74a7, ecaade2015_48e8, 12eb, 8f8d, ecaade2014_149c35, e367, d73b, 8feb, ef02, ce93, ecaade2017_021k, 18ca, acadia17_414tt, acadia14_655ad, 026d, c444, 49cc, 3655, 4a2f, ecaade2015_178f38, 868a, 5dd1, fe78, ascaad2016_022y8, aa33, d0ad, 93d4, acadia14projects_565ad, 90c8, 8974, 072c, ecaade2015_164p34, 396b, 1952, c1d7, ac44, cff3, 82f9, 44d3, bde8, aa09, d168, 53e7, e68f, 2dba, 8a6d, f7c6, caadria2015_114f18, acadia17_274xx, 4e9d, 28af, f4a4, 17f5, 650d, a7ac, caadria2015_172e26, acadia15_395v16, e399, 46bd, 7c83, 44fb, acadia14projects_327d, ecaade2015_138s28, 66b7, ecaade2014_145f33, sigradi2015_9.152k16, eeb2, c614, caadria2016_197g9, c159, fe76, e491, fc57, 333e, b5e4, 0ad6, acadia15_57x1, acadia17_658ww, e9cf, f097, sigradi2013_407c, 5dca, ce50, 8794, da34, f72d, 5887, 7ab9, 1a40, c8ac, 6822, 8b37, c18d, 0d1d, 2198, 64f2, 446a, ijac201614104y3, be8d, bed5, 0d90, ascaad2016_007z3, 55c9, 2685, caadria2015_077x10, 2c00, acadia17_390ii, ecaade2015_287n63, 4a51, 5011, cbe6, 4f3e, 7805, f084, ecaade2014_239m61, 7dc4, acadia17_492ii, 2fd3, 2cac, d159, 967e, d583, 686b, dab8, 0b5b, bb64, ijac201614102s2, c295, 6260, ecaade2016_065e16, 74a4, b48a, 307b, 8fd8, sigradi2014_250p9, a80a, 25c0, eeba, 741f, 0b48, 7679, e6cc, sigradi2016_448l, 974d, 312a, sigradi2013_386b, e229, 061a, acadia14_145v, aec0, 402b, 95e8, c0ba, 9931, 249c, 7636, f3f4, 6862, acadia17_201qq, b1fd, dbd1, 789b, 61c1, 6c27, e8dc, ee45, e958, 4788, 5acc, fe44, 2a7f, sigradi2016_732e, ecaade2014_016h4, f460, 0655, fb99, ecaade2014_070f16, aa3e, bec2, 62b8, fe64, a377, caadria2017_123j32, 1bb8, acadia17_608dd, 73c8, caadria2016_713a31, 2653, ad52, 0643, a25c, ijac201412405p8, 2550, acadia14projects_655ae, ccd3, 36a7, beb1, 4c8a, ec75, acadia17_164xx, 37d5, 217c, 323a, ascaad2014_019m2, 26ca, a7ed, acadia16_352z21, 5393, fdc2, ecaade2016_063k15, 3331, 94c5, c118, c20f, b91f, ec81, ascaad2014_029t8, c29b, 23c4, sigradi2013_138n, 322e, 8401, ea5b, acadia16_244r15, dece, 3146, 70e3, b7c7, 8453, 3918, 2d7e, 62e8, 5ca6, ce1f, b1d1, 18fb, acadia17_221ii, ecaade2015_209v46, dcbd, sigradi2013_387e, cafc, 18c2, bb25, 8c15, fcc3, f0b8, 1a96, 5de8, ab2f, 4818, b589, f0d4, e535, 3064, 4e07, sigradi2013_194d, faaf, ecaade2014_065e15, a002, acadia14projects_357ax, b7e2, 23f0, 5a7c, 323d, 13bf, 77b5, 6afa, 62ff, 4f13, acadia17_404y, a25a, ecaade2014_163i40, ecaade2017_116c, 8c40, 5fb8, d525, 6525, sigradi2016_686uu, 53c3, ecaade2015_122k24, 60b9, ab54, 272c, 8513, a95c, acadia14projects_619z, sigradi2015_2.213w1, 6da7, ecaade2014_111h25, 9021, 4b6c, ecaade2017_277cc, 54bd, df48, b2b7, 45d4, 656a, 4765, bb82, acadia17_71ll, 604b, 7877, caadria2015_010u1, 6683, b6ff, ffef, 3b0d, fdfb, 7b5c, acadia14projects_601ai, ascaad2016_003x1, f181, caadria2016_177v7, fce4, ecaade2017_269ll, 37db, 062a, b335, 6225, 86a0, acadia17_127gg, 1f60, c5ff, db86, ijac201614201o6, e2ed, acf9, 2090, def0, 42e2, 9427, 015f, 51e7, ascaad2014_024h5, sigradi2016_655j, 448a, 86c8, ce2b, sigradi2014_186w5, 9e2f, 0a3f, b296, bb1f, 841f, acadia14_549r, f75f, acadia16_224x14, ijac201513101g1, 6249, 9a0a, bdce, acadia14projects_291d, f238, 1a38, 4d00, ijac201412301x6, 6f33, 6db2, 3de1, ijac201614303g2, 13ca, f769, cbdb, ecaade2015_217v47, 1a43, 6990, ce21, a4c6, fda6, b0ff, ecaade2017_079m, sigradi2013_400u, caadria2015_073b10, 3419, 8ee2, 4dce, acadia14projects_565ac, caadria2015_122m19, acadia17_38oo, 93f1, 2928, b430, 3f6f, c9b7, a783, ecaade2017_192c, 3f06, f7b5, f384, 7160, 70d3, d369, 56f3, 9dd1, caadria2015_137m22, ecaade2015_139y29, acadia17_170h, b16d, ff65, 99e1, 730e, 13c3, ecaade2017_129nn, b9a7, acadia17_230g, f106, caadria2015_087e14, b9e1, c9b5, bd1a, ecaade2013r_018n9, f5cc, ecaade2015_225o49, e4c7, 716d, 71d0, 9154, ad50, 85b8, 9bb1, 9a77, 33de, 225a, 7adb, ijac201412302a7, sigradi2013_343f, 183c, 1b21, acadia17_382oo, 264d, 8fe1, 149b, 3153, a79e, a0cd, 511b, a360, a213, 6e96, 3b91, 8f60, 6c98, acadia17_348c, 9542, sigradi2016_507uu, acadia17_170g, db97, 490a, cc5d, d74c, b2df, 20c2, acadia17_162s, f1ed, c935, f144, cba6, 812e, 8cbc, 0ef7, ecaade2017_234l, 3c13, 4471, 542b, ecaade2016_ws-dheritageu67, 50a1, 5949, 0129, 9200, a19a, 7ce7, ff5f, d3e7, sigradi2016_381v, 83b6, be36, ecaade2014_079u18, 95f9, cfce, 3825, sigradi2015_sp_2.112n29, acadia14projects_463aw, sigradi2015_sp_4.275v29, d201, sigradi2015_3.268f5, 1546, caadria2017_125z33, 7a5a, 9457, 8508, e4bb, ecaade2017_151w, 16ad, eaaf, 5100, 97b3, acadia17_38ss, 16b7, 4968, 4c5b, fa6b, ecaade2017_059oo, ijac201614208y13, ecaade2015_28x5, 58bb, 9bc6, 04d6, 4325, c733, ijac201614103o3, 6aec, 1021, ff1d, b2b2, d097, c31b, 3d1f, 6954, ff9e, 5c46, 1cb6, fd8f, 4bc0, sigradi2014_213w7, 9ab9, caadria2016_457k19, e1cf, 1284, 87c8, ecaade2014_226i59, 7adf, ijac201614308a6, ecaade2017_129jj, ecaade2014_168r40, ecaade2015_205y44, 6880, 664f, ascaad2014_018a2, eb30, dc1a, 0dde, 7e86, ecaade2015_82a16, 647a, e404, 42c5, 85db, 6569, e502, 74ae, e77d, d8fa, ecaade2014_195t50, acadia14_619aj, ascaad2016_028w10, bbd2, sigradi2014_097p8, 505f, 0cd2, ascaad2016_008c4, 1e1c, 5526, 9dd3, d669, ecaade2014_224x56, 4594, 9057, ecaade2014_176i44, ecaade2016_006m1, 2d42, 49dc, 6b1d, 61e0, bedc, 33e7, ecaade2014_011c2, f816, e240, 313d, acadia15_451n19, df5b, 6ab4, 243f, c790, acadia14projects_347ap, 5994, 8fb5, 2745, sigradi2014_151e3, 1bbd, a5cb, ijac201412305a2, cbef, 28c0, ecaade2016_217b56, 172f, c526, bc44, ce55, 79a2, 94b8, 51f7, 9266, dd2e, 33be, ecaade2013r_019h10, a2af, 626a, e280, a044, 9aef, 96a0, 11fd, 6fc4, 48bc, 88c9, ee4b, 799e, a2f4, sigradi2016_428k, 7853, d893, 5893, 31d6, 919d, 9830, 1f27, ascaad2016_038d15, 56fe, f02b, 5035, 00dc, e9a0, caadria2015_081t11, c8d3, 3c2b, caadria2017_080k24, acadia15_343f14, sigradi2015_8.186v12, acadia17_284d, 252b, acadia16_440g26, e336, 0b55, 7fe8, cd49, cabe, bd9d, 639a, ecaade2017_091tt, a07d, 2e6c, acadia15_274k11, 6957, 5d02, 2ab5, adfc, 9489, 59c1, 6d62, ijac201614202z7, 07b6, 10f7, 49d5, sigradi2013_387c, 349f, b92e, 6755, a78b, 5cc0, 7669, 56e3, a48b, a0fa, b081, de58, ee9a, cb57, bdbe, 08bd, caadria2015_013j2, 7c43, ecaade2015_199a43, 7515, a526, 9f94, ecaade2014_133p29, 900b, acadia14projects_33aj, acadia17_70ee, ce27, acadia16_308u18, 9611, sigradi2015_3.111a3, e384, cf1e, 24e4, ca0b, 7bc5, f297, c669, 363a, b5eb, 3c2d, de3f, 9550, c955, c63e, 469f, sigradi2014_217f8, e0e0, 3fbc, 0673, 5468, 4d50, 1ba8, 84c5, sigradi2013_347, 6b25, 6de7, a611, 09e4, caed, 7935, db1a, 85c1, ijac201412204u2, 89de, 4077, 12f9, ecaade2017_116e, c54c, sigradi2015_sp_2.112g29, c77b, c0f8, fe4c, 04a4, d4ee, 2e68, 7b22, ecaade2014_100c23, f975, e3df, 8041, d2f4, 6659, 91c9, 177e, 657b, 6ed4, 5f46, 1b27, 9b7f, f6d9, 724f, 64b6, e177, d0aa, 360c, 9c2a, 5c81, bba1, 9038, 310b, 14c7, 9f5d, 62a6, 5982, ecaade2016_234a63, 440b, 422c, 86d5, 4b5c, a52c, ecaade2015_94e19, 6bfb, 20b1, ijac201614309l6, bea2, db2f, acadia17_164uu, 0cc9, f272, acadia17_170t, 9178, d0c4, 7030, ecaade2014_052y12, 597c, e016, dd19, 64c7, 8f41, 8fd6, acadia17_392m, caadria2017_009p4, acadia14projects_311x, 9b82, 6ebd, fe49, ecaade2013r_018k9, 3033, 8296, bee6, 0454, fe9d, acadia14projects_145aa, acadia15_274h11, ecaade2017_072e, ecaade2017_208a, ecaade2014_072x17, 2b1d, ecaade2014_086l20, acadia17_248d, 3ea9, 7bd5, 0810, 9c01, 244e, ad5e, 561e, acadia16_174w11, 56c9, 6917, ecaade2017_017c, sigradi2015_11.34z23, 390a, f05d, ee0e, fbcc, 8b12, 2630, ecaade2017_100d, 36bd, 8380, 6973, acadia17_154hh, b609, d35a, 89f1, caadria2015_114o18, acadia14projects_627d, 3120, ecaade2014_066o15, 0fc9, 2e45, f79a, ecaade2017_255c, 7e14, 22c8, 18f4, ecaade2016_077v22, 7442, b757, 79e4, c36a, be82, acadia15_110u3, acadia15_81y2, 4ba1, acadia14projects_317s, 8e30, fdd1, 7184, 028a, 39c6, a80e, fcf7, fac3, 15b1, 0630, 4b3a, 604a, 11a1, 53cb, caadria2016_673b29, b113, 1b6a, f966, 0c9f, 014a, 3e1f, 4087, acadia14projects_619ae, ijac201513104z3, 2744, 6dab, a148, abf2, 212e, b763, e90c, 263c, caadria2015_087s13, e939, bdc1, ijac201412301l5, d0f5, 3f85, 0783, 1d07, 5740, ffb7, d599, b9c9, 7a77, 2e1b, 15a8, sigradi2014_345n8, e78d, 3f56, a111, 1607, 9e02, 737f, 23b5, fe68, 9e3a, b1e8, dfc6, 19c6, d477, a4bb, a2b6, 6777, 9b7e, e8a5, 8992, b708, ecaade2016_222n57, sigradi2013_347r, acadia14_719s, ab7b, acadia14_167z, 983d, dc1c, caadria2017_051r16, dd9b, caadria2015_150a24, 95ad, 90b5, 3a85, caadria2017_027l9, 0f79, 02b6, 64d3, ecaade2017_253ee, f655, 7279, 0861, d0fe, b0b8, acadia17_464qq, caadria2016_851u35, caadria2015_086h13, 0f12, 12e0, b108, caadria2017_107z28, e9ad, acadia14_281z, 0d14, 5318, 888f, ijac201412307k3, ed11, 6b35, ecaade2014_153b37, 5257, sigradi2016_461j, ascaad2016_003c2, c1cb, 5b8e, caadria2017_115p30, 70a1, acadia14_311s, cffa, ecaade2013r_001l1, ef19, 85bf, ecaade2014_239o61, fe26, 67a4, acadia14_517m, ijac201412403k6, 8fd4, 11e6, 0d9c, 2e50, ecaade2013r_019c10, ecaade2016_072o20, 2fbd, 7fba, d9a9, ascaad2014_014t7, 7509, e9ca, ce29, 7b14, baee, 850c, fae2, c601, f0c3, bb0f, sigradi2015_10.309z21, ecaade2017_059rr, a232, a317, 5fd9, 76bf, b405, e34c, ee84, 179e, 4380, 0d26, ijac201513302n10, acadia17_391uu, 9dba, 96b4, fb0c, 33ec, c75b, 705d, aa92, 607c, acadia14_189ay, ecaade2014_044u10, 46a0, ecaade2015_268f59, 95b1, 9367, cc73, sigradi2013_389j, 2202, 33b7, a90d, ecaade2015_286x62, f35e, 76b3, 6ff0, 1cfe, ijac201614208w13, df8b, 3f60, eef4, e4b6, ecaade2014_180s45, f5d8, ecaade2015_158b33, caadria2015_072z9, fb0a, 7e71, 2cdd, cd1d, daa6, 6498, sigradi2014_041k3, ecaade2016_132w37, a3d3, ecaade2016_047e13, sigradi2013_386a, ijac201412303m9, 7f6e, 185e, 7af2, 82ae, 7883, c909, e342, 8ea3, bcb0, 8a5d, db22, b5c4, 23ae, cb50, a10a, 3d14, cb80, ascaad2016_034h13, ascaad2014_024d6, 6fcb, ijac201715106k, 7cbc, 44dd, ecaade2016_225b61, acadia17_426ww, 94fd, 493f, ecaade2016_243v64, c398, 4c6a, 7ad9, fc5f, ijac201412301z5, ecaade2016_023v6, 1781, 1c32, 600c, 4e86, ecaade2017_294a, 3f54, d6d2, ecaade2017_072i, caadria2017_163m40, acadia15_371c16, 40d4, dbdd, db55, acadia14projects_333az, ecaade2015_170y35, ba2b, eedb, 20f1, b82d, 677a, caadria2017_105l28, 18dd, 9e23, cab5, 8a97, 29b3, ijac201412401c4, e58b, c873, acadia15_173v6, b9b4, f6f7, 7988, 56e0, a641, f917, 33ce, acadia17_360i, acadia14projects_63b, 3a4c, d7dc, acadia17_435a, 6e99, ecaade2017_152ll, 4e1c, 1ab8, c7b4, 69bc, acadia14projects_317w, d69f, 175f, acadia17_318e, bd66, 1908, 31eb, cdd2, ecaade2016_223l58, 1377, ecaade2015_293e64, caadria2015_070z8, 42a7, 1f92, d757, b5c6, 4259, 2f46, ijac201412303i9, 4e7c, d5cd, 210d, 17a4, 0e28, 7f89, b35b, c050, 058a, dfa8, a145, c043, 84b7, 400b, d049, e7da, ecaade2014_038r9, sigradi2016_625e, 1bfc, ecaade2017_273m, 00c9, 17aa, f9c9, 7c82, caadria2015_181c27, 0272, e056, 66eb, cf47, 0cee, 7fc4, 1477, sigradi2014_345o8, 9028, 6a8c, ecaade2017_117q, ijac201614103t3, 1e76, e708, 1384, 1200, c99f, 4f32, ecaade2015_170u35, 762d, a76a, 12da, 1500, 7bfa, d11c, 16ca, fc54, 600b, 4d2f, acadia17_188w, 17f2, a333, 6a9c, d946, 9560, 62cf, caadria2017_149h39, 01c3, f38e, aab6, 05f5, b413, 08a1, 4cb7, ae66, ecaade2014_191v48, caf9, b7ca, ecaade2016_154u42, sigradi2015_9.141i16, ecaade2017_199nn, 9115, 10ed, d8e5, acadia17_59i, 00f6, bc7e, 9579, f1ba, d714, a411, 356f, ecaade2015_59f11, a3e6, ecaade2014_015k3, acadia16_244s15, b15c, 3932, 4c13, c04f, e7ce, b703, acadia17_512l, acadia17_298hh, 252e, ijac201715102kk, 58ca, ecaade2017_152ee, dd94, acadia16_260i16, caadria2015_203i29, 6db3, e80c, 50f7, 8d40, a81a, d815, 7af3, 349d, 64dd, acadia14_199aa, f287, 2351, ijac201614103m3, 6a2c, ascaad2014_024k5, 7311, ed08, 495c, 5f74, a971, sigradi2015_10.309m22, 351d, sigradi2016_817d, 6ca0, e20c, b518, ecaade2014_010u1, fdf9, 35e4, 5bca, ecaade2015_317e69, caadria2015_087r13, ecaade2015_91e18, e04d, 3527, acadia17_620zz, 1a71, f9d5, ecaade2015_138y27, 3ec9, 2f11, cd0c, 3f17, ecaade2016_065d16, ecaade2015_201x43, 0a10, df7f, 9c12, 2ee0, ecaade2017_155n, 624a, e952, 52e1, 2303, c6f7, a233, ecaade2017_111rr, 3539, caadria2016_683e29, d045, sigradi2016_695y, ce1e, 8767, 9a45, 08b2, c7e4, fbc3, 4c93, 8e0f, c00f, 368b, 4e0d, df4c, f97c, dd97, ecaade2015_199w42, 5044, 4123, 7d4b, bdd3, 2964, aecc, acadia15_323w12, edb6, d530, ceb7, acadia14projects_101ab, sigradi2013_425o, 8294, fd82, 29f2, aaf0, ecaade2014_176h44, eb3a, fb31, 2149, 55a3, 8c6e, ecaade2014_214x54, 4394, acadia17_90rr, 1820, acadia16_130j9, caadria2017_052z17, acadia17_170o, 3e76, 3365, 7d8d, acadia17_511a, 9efa, e16d, 6065, ascaad2016_017c7, sigradi2014_178o5, cdc6, 6d05, afb3, f278, aae9, 52b1, ecaade2016_223i59, 06c7, caadria2017_165t41, 4760, 5c3a, 445d, ijac201614301e1, f663, f79b, dda4, 9cc3, 15b8, 1d17, 113d, ecaade2017_164cc, e8c3, ecaade2017_108o, ecaade2014_192j49, ecaade2015_129h25, 9def, caadria2015_162z24, 8894, 6324, 3cd0, e385, acadia14_531l, 1fe9, c124, 8a9c, 7efe, 1a47, 83e1, ce09, acadia17_630g, c961, 601d, 80fd, caadria2017_069w21, 645e, 1c95, ecaade2016_127x34, 7326, 6aa3, 0ea5, 2854, e900, sigradi2015_8.264m14, ecaade2017_059xx, 172c, 86eb, 08ff, 1e6c, 8904, 1d1a, 49d9, ecaade2015_77e15, sigradi2013_303, 0d6b, ac72, acadia17_190g, 3f9d, ecaade2015_178k38, 7a81, f537, bfeb, 8546, bc39, sigradi2014_282m3, ad7c, 3d88, 5262, 845b, 3490, caadria2016_871t37, 6c87, acadia17_600x, e5e2, 474e, ecaade2017_052oo, 1aa4, 53dd, acadia17_70ff, acadia17_365d, 3a35, 32df, cbd2, fa81, acadia17_660r, 9c13, f4bf, caadria2016_125p5, b68e, a727, a28a, ebaf, sigradi2013_158d, sigradi2014_157a4, e196, ff44, 8c2f, e03f, bd3b, 5791, acadia17_221ff, sigradi2016_611s, 6975, eb26, eced, caadria2017_129a35, 2b59, ecaade2016_224a60, ascaad2014_008a5, 9553, acadia17_177r, 646e, 11ec, 8f24, c3fe, 14f9, 0fe7, ecaade2014_024c7, 5eb5, f406, 0a40, c6e3, a169, 4bcc, 44f0, f509, 1aba, f124, 7e39, a080, ed41, ecaade2014_220d56, 3439, afd9, fd3b, acadia17_297cc, f2d8, ee86, ascaad2016_039j15, 9c20, 5cf6, acadia16_206l13, 22b0, 7998, caadria2017_005i3, 20bc, 5742, 949c, 114a, 4372, e06a, caadria2017_145l38, 2c7f, 648f, 4161, 0619, ecaade2016_065z15, 8248, 80b4, caadria2016_569h24, acadia14projects_267j, 8892, 4a58, 6db9, 1843, df59, e123, 2d5f, 623a, 793b, eea1, a39d, caadria2017_145g38, ijac201412304v1, 19d5, 8f33, 204c, b58f, 6024, 65e9, 8755, ecaade2017_215c, 597d, f9ec, 64cc, fa57, 8ed9, 064e, 701e, 24da, 099f, f7d5, sigradi2016_387vv, 75e7, f80a, caadria2015_048s5, 4913, 00c3, eb8a, b980, f986, 8f25, 53f2, caadria2017_042v13, 9873, 8bbd, 921a, 7972, 2175, 8c35, sigradi2014_316u6, b97c, dc42, fe96, b605, b817, a4a4, acadia15_251p10, fe12, 142b, 33db, bae9, a8aa, caadria2017_056d19, 3555, acadia14_661i, 29ba, 5dd6, 0a2e, 0d71, a905, 6059, ecaade2017_199kk, 1b76, acadia14_691a, acadia16_280k17, b086, 7ccf, dabb, 6c0c, e582, f589, 57be, 9bee, fb85, e1ae, 6dfd, 7dd9, sigradi2016_448ff, e542, c656, 22a6, caadria2017_182z43, 04b6, 7893, ijac201715203ll, 0360, ecaade2016_bkog65, 067a, ecaade2014_168w41, ecaade2016_224c60, sigradi2014_347t10, ascaad2016_006j3, ecaade2013r_004f4, f23b, ed1d, 0a7a, cb37, 3a8c, 8c85, 88dd, 7bb1, 8a8f, 2782, ecaade2016_163w45, 31a3, acadia14projects_63au, ecaade2017_243ff, ab9a, 7032, db3f, caadria2016_033a3, 6edf, acadia14projects_531k, ff18, bfed, 5d66, bd70, 7aca, 17ff, ad15, 0f18, bb3f, b25e, ascaad2014_017j1, ecaade2014_057l14, a1f5, ijac201614201m6, b0e3, ecaade2014_204t52, 5395, 9ae8, b47c, e32b, 57b8, 422e, 8834, 825e, a36e, 5b4c, 58db, 60ab, 434a, 3e57, sigradi2016_544c, 5134, eaca, de09, 2907, ff06, 1aa8, ce34, c26b, b9a1, acadia15_123l4, ecaade2014_138j30, a114, ijac201614301b1, 1b17, d532, sigradi2014_080l7, fa1b, 9160, 9a56, ffff, 23d7, ecaade2017_097cc, 959e, acadia17_27t, caadria2016_683g29, ascaad2016_007x3, 88e2, 38b4, acadia17_590tt, c9bc, 1f2d, 89a6, 8872, caadria2016_281h12, 9eff, 5871, 33ea, 79a8, ascaad2016_057z22, 2a05, acadia14projects_517n, a362, 96de, 03a5, 90bb, 96b2, 6e58, 5d73, 9a3b, 14a8, acadia14projects_147am, b2b0, sigradi2015_8.264f14, sigradi2016_625uu, 2eaa, b119, ec88, ecaade2015_285r62, caadria2015_122i19, 17ee, fc14, f093, ascaad2016_018o7, 3cda, d388, 7890, a8e2, ecaade2015_285k62, 6dcb, 5b0e, 7897, b3de, 4ed6, e10c, 5ac1, 4c2d, ff1a, acadia14_145ag, 8311, 4eb5, 3add, 545f, ecaade2017_017r, caadria2017_129s34, a255, 7838, 6072, 74f1, 297a, ijac201715203nn, 7b5e, bfb2, 8fe9, sigradi2014_313u5, 3acc, acadia14projects_681ao, 2d76, 2c3e, 1adf, e7f9, ecaade2017_265j, a7e3, 2f6c, caadria2017_110f29, acadia17_28hh, b16f, 78df, 3a5c, ecaade2016_224r59, e210, 14b6, 3c4d, 9c0a, acadia16_372z22, f306, 7e1c, 6791, 6714, a214, acadia17_522ff, 1050, 09cb, f134, f35d, bb66, 4199, b691, 0820, 53b1, 28ce, caadria2016_703p30, ef37, ecaade2016_132j37, 93c7, c6db, 2c79, f5e9, acadia17_570aa, 9b1f, 76d1, 3a23, cfac, 680c, ecaade2013r_014e8, 2156, 8923, ecaade2014_239n61, a357, fd26, acadia17_154o, ecaade2015_158c33, 95fe, ascaad2014_005x2, a988, 9718, ffc4, 13d9, ijac201614205i10, 336d, 5841, ijac201614403o2, 0dee, ffd6, f3b9, 1bc8, acadia14projects_347ah, 104d, 6d81, 2a42, 9e06, 71ec, fcc8, acadia17_464rr, 2d8f, 68cf, 4287, caadria2017_104d28, 7cdf, fa05, 9f41, ecaade2016_068y17, caadria2016_683x29, d272, 614a, 40cf, 488a, d5ed, 4018, sigradi2013_112a, 6b7c, 0766, 2c1e, 6e21, ecaade2017_255xx, 42d7, ascaad2014_020p3, ecaade2015_170n35, 10a6, 88a4, 2211, fdc8, accb, f681, ecaade2016_011s2, ecaade2015_152c32, e00c, 8235, d374, 66b9, 6a88, 8684, f507, dcd2, b94d, ecaade2014_186i47, ca9f, 6d8f, 26ab, ecaade2017_006jj, f35c, sigradi2013_400c, ab7f, ecaade2014_187e48, 6ce1, caadria2016_529o22, 1ec0, 2eb3, ecaade2015_336x72, 4a18, 0bd3, eafe, acadia16_140b10, ecaade2016_080w23, c1c3, 848c, ecaade2014_199y51, 1606, 80b2, eba0, acadia14projects_357av, bd6c, 593a, 532c, ascaad2014_017t9, 403a, ecaade2015_17g2, acadia16_214c14, 5dd4, ascaad2016_048j20, 4f2b, 24d4, 71d6, d99e, 3b9e, 0a75, caadria2015_142k23, f564, 418a, 5f28, 59a8, sigradi2013_135i, b66c, 158f, acadia15_443c19, 3d52, b2a6, 8920, 63c6, acadia14_565j, 0515, 17cb, 6966, b8f6, defb, ced3, c5ed, e441, 1c1c, caadria2015_213n33, ecaade2015_261h58, afc1, acadia17_640rr, caadria2017_124g33, d3a2, 346e, acadia17_62jj, 52ab, 3e45, 278b, 8e60, ecaade2015_225m49, a591, 923a, ecaade2014_224o56, 56d2, 48df, ff0e, fb51, bcae, fcee, 71c0, acadia15_333v13, d3e6, 64f5, 5d10, caadria2017_158d40, 6122, fb6c, a250, 0409, 83d2, f28d, 3800, 9ef8, 0a1f, ecaade2013r_018x9, caadria2017_046p14, ecaade2016_163r45, 9e0a, 8609, ijac201513201j5, d853, 709c, 8fde, 5a32, eade, 0b7c, c33a, acadia17_608u, d63e, 9984, 93fb, 13e5, 9dca, 18bd, caadria2017_174j42, 6869, 08ac, 407d, f9e6, acadia14_399ai, ecaade2017_108a, 85c4, ecaade2017_105ss, d6fe, dac9, 2948, aaf1, 8ac2, ijac201513101s1, a524, 68bf, d0f4, 4db1, 77a0, e051, ecaade2014_066v15, c002, acadia16_280c18, 83cf, 2b9a, ecaade2017_067aa, 7d2b, caadria2015_067m8, bdeb, fb4b, 86a2, 7e8a, 2e17, dda0, ecaade2016_118l31, fa3d, 5b94, 5ba9, 9e93, ecaade2014_180u45, 7e3d, 2bd0, e8b6, 63ce, 4137, ecaade2014_195y50, sigradi2013_117v, 6200, acadia16_164r11, a9e7, sigradi2014_307o5, 0d57, d65c, 04a0, acadia14projects_627ak, sigradi2013_295b, d181, 23ec, ecaade2015_248m56, acadia17_522cc, d813, 6583, 192d, ecaade2016_026u7, e45b, caadria2017_021f8, ba5d, ecaade2017_215mm, 7c04, b313, 1f72, ijac201513201o5, acadia17_189ll, ecaade2016_225m60, 2ec0, 1e90, ecaade2016_151j41, 4d05, 1368, ecaade2017_148zz, 0508, 0587, 2406, 1e13, e89e, 5c8e, 3c52, 6553, ijac201412303h9, caadria2015_069o8, 810c, bb3e, d1cf, 51a7, fc92, 702a, 3e8b, 6ba4, 5c25, f5dc, 52b3, 7dd6, acadia17_274nn, 5e9f, 78ed, 90e0, d69d, e933, a121, d7f9, baac, 9d8c, e787, 963e, 4638, ascaad2014_007e4, cc6e, sigradi2016_375j, 03b0, ijac201513202m6, e0cb, a1a6, 1113, 22bb, ecaade2015_138d29, dbe7, e335, 826c, acadia14_479s, eeb6, 82ea, ijac201715202pp, b1ad, f8f7, 42a5, acadia14_189ax, 34be, b256, 17a5, 962d, f029, 7de0, ecaade2016_102c28, ad16, 6201, ecaade2016_151m41, ecaade2016_139c39, e834, ecaade2015_82y15, 4af2, d0cb, ab4a, edb9, 3acb, 88e3, ecaade2017_301i, ecaade2013r_009a6, sigradi2014_282t3, 6ef2, d59f, 10ae, 952a, ecaade2013r_017x8, 9414, ae4b, f6fe, db17, 2a28, 65ad, 117f, 49c7, 4410, 1dc6, b580, 9156, acadia14_317r, d9e9, ecaade2017_124h, ascaad2014_017b1, 4cfb, ecaade2015_17o2, ecaade2014_149g35, 68ac, f11b, ab22, 7ff5, ecaade2014_173x42, b792, c3fb, e24a, 9104, 7931, ecaade2016_123j34, f3c9, e6dd, 4ba9, acadia17_38rr, acadia16_402s24, cacb, b706, ecaade2015_202k44, 9708, ecaade2016_241g64, c5df, 0f26, be76, caadria2017_055n18, sigradi2014_021v1, sigradi2013_243t, ee9e, caadria2015_048p5, e5de, 44e5, acadia17_222zz, acadia17_358rr, a2f9, 4af3, 9e3c, b232, 24d2, c80d, ecaade2016_ws-foldingu68, 981f, ecaade2014_177z44, f9a7, 69ea, dfcc, d4cc, 94e0, sigradi2014_292t4, af2a, sigradi2015_6.366d9, f79d, 5311, 7d9f, 71f9, aac2, acadia14projects_311r, b3db, cd04, 8c8d, 1984, 8c3c, 652c, cc74, d05f, fd7a, 0cae, 0e97, bf33, ijac201614402l1, 9069, 4c0b, a849, acadia17_220t, 32d6, sigradi2013_234e, 624b, acadia15_443z18, sigradi2014_222j8, 379a, ecaade2014_072k17, d403, 04f7, bc7d, cc1a, 3bf7, fa48, ecaade2016_158m43, 1a16, ecaade2014_084n19, 9626, b82c, 809e, be5a, d7be, 49c6, ijac201715104l, 81c7, 850d, 3fe7, ecaade2014_237c61, 2674, sigradi2015_3.394e6, efa2, 546b, 215e, acadia17_552s, ecaade2013r_001h1, 68d4, 3338, 6547, 2d84, caadria2015_014r2, acadia15_81s2, acadia17_598m, acadia17_329aa, 07c5, 6875, 4d10, 653a, d5b7, 284a, bfc2, da77, 731c, sigradi2015_sp_8.326x30, d495, sigradi2015_3.65n2, b06a, 30f3, b8da, ecaade2015_17u2, 16c8, b97a, 8c3d, b56b, 37b6, 7957, 7953, e55f, 7917, acadia14projects_637ag, 703e, 7b48, 4f5e, 2f4a, acadia17_322c, acadia14projects_117b, 1e4d, 3f4f, f909, caadria2016_601i25, 4360, ijac201715104t, 18cb, ecaade2016_224y59, cf09, 0412, 69b5, 121d, 4091, ecaade2015_114g22, fc69, 51cf, a127, ecaade2017_274u, 25ef, 92be, 8443, acadia14projects_435ap, ecaade2014_071z16, 0ccd, 82fc, caadria2017_182r43, 7ded, b5d6, c95d, 80f7, ecaade2015_193b40, 0d17, 9f4d, 2199, ecaade2015_92t18, d871, 1a7e, 915f, caadria2017_016p6, d5dc, ijac201614105u5, a401, b2ab, d524, acadia17_350ll, acadia14_311r, 74a9, 9100, 551e, ae96, ecaade2017_220vv, caadria2017_030a11, 2ba8, bd4c, 4775, a1a3, a9af, b7c9, ecaade2014_112z25, 67a0, caadria2015_139s22, 125f, ec21, ecaade2015_87z17, acadia15_81x2, acadia15_451m19, d55b, acadia17_658g, e504, a3bb, sigradi2015_10.140r19, 30dc, 1878, abd0, caadria2017_094t25, f150, sigradi2013_244r, 6ad2, 3297, 1530, 4261, a9ec, 662b, f030, b991, c4bb, 020b, 1980, caadria2015_202y28, ecaade2016_043a12, ecaade2014_072s17, c2cd, 0c8c, bb9a, 4a21, ecaade2017_293kk, sigradi2015_8.264n14, b58c, 15c7, 772e, 5b1a, 3dfd, bff6, 9ef4, 8fdd, 9eaf, dbea, 85dc, 622d, sigradi2015_9.152b17, e514, 8223, sigradi2013_200e, acadia16_88z6, acadia15_483a21, ace9, caadria2017_109a29, 560a, ecaade2017_071xx, ijac201513201y5, 1029, b487, 449e, 8520, caadria2016_013h2, 0d24, 4f73, ecaade2014_214g54, ecaade2017_105zz, 033f, 96ba, ecaade2017_076ll, acadia14projects_479v, caadria2017_174l42, 8aa5, 7fa3, 83e4, 7c87, a4a8, acadia17_290l, e664, acadia15_497i22, 2925, caadria2016_507r21, de64, acadia17_349t, caadria2016_819y34, 62c5, aa5a, 45cb, 113f, 3b92, f928, 503c, 8245, 4b16, 4228, dbeb, f782, ecaade2016_062c15, acadia15_483o21, b94e, 27c4, d6e3, ascaad2014_035u1, ecaade2015_15a2, acadia17_512j, 8b6d, 37cb, dc61, f65d, a4f5, f66c, 60c8, 82b1, 18ea, 828d, f9c4, c13a, ascaad2014_012d6, 5844, 532e, 1c04, 5700, 7c00, ff3c, 3a21, 9918, 2e16, acadia15_323r12, e848, c4ca, ecaade2015_196t41, 2fb9, ijac201614208v12, 13af, ijac201412301f6, 1b9f, d112, ac21, ee6b, 4f71, 69e1, 7c4b, ecaade2015_307n67, f05c, 280b, 9d60, 3e17, ecaade2014_173b43, 5e75, fcbd, acadia17_630xx, 30d1, b70a, 0867, acadia16_62u4, acadia14projects_135w, 37f8, caadria2015_188z27, ijac201412403l7, 8b7c, 55ee, b899, f352, bc96, acadia17_381cc, 0c5d, f2e4, 3d69, b6c2, eba8, 11e2, e844, 63a3, d37c, c061, sigradi2016_752ss, ecaade2013r_004a4, acadia17_392s, 3306, 741a, f1de, 2777, caadria2016_797o33, 7110, sigradi2016_817m, a544, e988, 12c6, 7c7f, b762, 5422, 9cd8, a428, 1319, caadria2016_683p29, caadria2017_104t27, b67d, sigradi2015_6.151g8, sigradi2013_359g, sigradi2016_360cc, 06d4, ascaad2016_029b12, 5095, fef9, sigradi2015_5.384m7, ecaade2014_138p30, 71f6, 1495, cf10, ecaade2014_084w19, 9e49, 9e35, eb94, ea51, e0b5, sigradi2013_386k, 483c, 5609, 951b, acadia14projects_135v, 390e, 7318, 02b1, acadia14projects_53p, 3c4a, ijac201513302y9, 244d, ce0a, ecaade2015_271c60, acadia17_350kk, 02c1, c27f, 5362, 02d7, acadia16_440e26, sigradi2016_601zz, 88fb, 9327, b953, 7cda, 9e95, 6ae5, fec7, 4b5a, 4aa3, sigradi2015_sp_8.326v30, 3955, 0141, b674, 1690, 5f72, 2fad, ecaade2015_136r26, a2c9, 0c72, acadia16_98l7, 013f, 5052, fca1, 8640, fe42, 7ab7, 5862, 4bc6, d3ce, 8959, ecaade2016_157b43, ecaade2016_230b62, 4f14, 662a, dc04, 507d, 7104, 02c6, 235c, aeda, e914, dfaa, 40b3, sigradi2014_018l1, 3d55, 0c26, 8145, f832, 326c, e266, ecaade2017_117cc, db0b, caadria2016_601n25, caadria2015_073g10, c693, caadria2017_056l19, 7b75, 8541, sigradi2016_484k, f8d2, c9a4, dd96, f395, 9c66, 0a5c, 77b2, ijac201412304r1, 34ad, 7e2e, cece, 38e2, ecaade2014_151x35, d818, sigradi2013_275d, c0ca, ascaad2016_034k13, 7d50, sigradi2014_239c9, 394b, 61d8, ecaade2015_207t46, e5a2, ecaade2017_215jj, 84ae, b6a6, 15fc, sigradi2014_151g3, bab9, acadia17_177g, 5de3, 46c4, b619, 9fb6, 4332, 1f99, 95c4, 8b4d, cce7, cd14, 5454, 7cd2, 1450, 6d09, 6ce2, ddac, bef3, 30a7, acadia14projects_719n, 3604, caadria2016_167i7, ecaade2014_089m21, 7aea, sigradi2015_10.378d23, faf9, eb8e, c288, ab95, 2393, sigradi2014_347o10, 0c8d, sigradi2015_11.392z26, ecaade2015_237p54, 5168, acadia14projects_661i, ecaade2016_007c2, 4d5b, ecaade2015_138l27, 6061, 3a30, 0fbe, 9838, 0087, ff0d, acadia17_473uu, 82c8, abbc, 0b11, f904, caadria2016_333x14, 53c9, b228, ijac201614102n1, a9f4, 41ce, sigradi2015_8.189s13, 2c8f, 23c8, 3048, 4bd8, 0d4d, ascaad2016_048n20, f0f4, 2cb6, 431c, ijac201715101l, 00b4, 3bd4, 6b47, ecaade2014_233k60, 632e, 2d3b, 6797, 83ff, 9206, ijac201513103y2, 037a, 9cdd, 0ed9, bf7c, ecaade2017_308dd, ascaad2014_028r7, 56fb, 6809, sigradi2013_295e, 6089, acadia16_164v11, 6d8c, 0eb0, 2a55, acadia14projects_53o, bd8b, 5a11, caadria2016_683i29, acadia17_620tt, f338, 6bfd, 78f7, 8f88, abf4, 42e1, c1f2, d441, sigradi2013_234d, 4fbe, f3b4, d91a, 7b67, caadria2016_673c29, ecaade2014_239z61, 9a57, c05c, 85cb, ce1b, 2953, acadia16_280j17, 3376, ecaade2017_046j, d97d, 383f, caadria2016_703k30, ea07, bec0, 7246, sigradi2015_10.307z20, ascaad2016_043l17, a4ea, be92, e621, 4527, sigradi2014_330e7, 5356, eb10, 59f4, 3fac, 562c, 6adb, d8fe, e6a9, acadia15_57i2, 03db, 1d35, ijac201614102a3, 7193, 3e35, 0cca, ascaad2016_007m3, ecaade2016_106i29, caadria2017_145b38, b177, caadria2015_086j13, sigradi2014_132i1, 8c4c, 88d9, acadia17_360a, f0aa, 0dba, 7fc0, ecaade2017_164dd, 0c55, 4e1a, 2ed3, 2a2c, acadia17_82ll, acf3, baf5, ce57, 44fd, 43a2, 5c7d, b481, 3316, 1a77, a9a9, 0430, 915d, sigradi2013_155g, 4c3f, 6710, acadia17_413x, acadia14_435aw, ee1e, 71de, 139a, acadia16_342e20, ecaade2017_208m, 5db0, ecaade2016_017p4, dcc2, 7ab3, db88, 09b7, ijac201412401r3, e6ad, sigradi2013_135g, ijac201412306z2, 9c51, b996, b8f4, bd3d, ab5d, 1394, 6316, b939, 5e72, 095b, 9443, 9c8e, 42b1, 1cb8, ecaade2017_305xx, a408, acadia14_153c, a938, 54e6, e3bf, ac2b, e2b9, 1719, 6ea1, 55d0, 30cc, ecaade2017_054ll, 3f68, d022, sigradi2014_164k4, ecaade2015_215t47, b6c8, 4214, 9a0e, 163e, sigradi2014_197w6, 60a5, acadia17_640bb, caadria2017_047d15, sigradi2015_3.111d3, 1e6b, 3070, d264, 248d, ecaade2015_230c52, 9564, ijac201412303p8, ecaade2015_297x64, bdea, b84f, ef3f, c3dd, 7645, acadia16_414w24, 00e1, e070, ecaade2015_171p36, 13d7, a131, 8f06, 15ab, cd7a, 63d9, c748, 7cce, 1d7c, 2424, 7984, ijac201513104y3, 29ec, b965, cb84, eff4, sigradi2013_215c, 0eb3, cb9e, 7bcf, ec1f, 27dd, f15a, e300, b514, sigradi2014_063v5, ecaade2016_047o13, ecaade2015_161f34, 337b, ecaade2014_169k42, 36e3, ecaade2014_145i33, a0ad, f4b9, acadia17_28ff, 163d, 69f0, ecaade2014_128s28, ffa4, 6b97, b98b, ed3b, 4f48, 57dc, 6d63, e377, 9e56, bb8d, f582, a7a4, efdd, 29fc, 47b3, sigradi2014_347s10, acadia14_661n, e093, dbb8, 63fa, 5517, 0712, d4ff, 5d0e, e8a4, a506, f88b, 15fa, 2ecc, c6be, 0038, 7195, 0700, 1c45, f4a2, 4974, be46, 9a1e, 6448, 0cb3, caadria2017_136t36, ecaade2017_079h, sigradi2015_8.328o15, 4ef5, 13cc, df04, 3b97, aa4d, ecaade2014_143p32, 5780, 41ad, fff6, d213, a3d7, 4a14, f4c9, d35d, 6cfb, 6303, sigradi2014_345b9, ecaade2014_078p18, 92e8, bea3, 9505, caadria2016_405j17, 659d, caadria2016_013n1, acadia14_267k, 12e3, ecaade2016_067h17, 56a0, 20b9, a89d, acadia14projects_589g, 8039, 3f58, 875a, acadia14_333au, 6663, 90e2, 4f7b, af37, acadia15_263y10, bffd, 5e5f, 9a80, 8ae9, ad7d, acadia14projects_681af, sigradi2016_625c, 010f, c472, 82d7, sigradi2013_243b, 5069, acadia14projects_435ae, ecaade2014_072k18, c51f, b0e6, caadria2016_115j5, 9d4a, 27d6, 7d92, 555a, ijac201513206v9, 6b8a, f47d, 64ec, ecaade2016_222y57, 7b7d, fd79, b6d4, b10a, 00dd, b565, ecaade2016_224o59, 3e9e, ecaade2017_032o, a766, acadia17_481m, 6b7d, b66b, 3019, e5b5, d4b3, 139e, ecaade2016_151d41, d265, 1c8f, 051a, a67c, d98b, 349a, 1b05, 1ee3, ecaade2016_223k58, ecaade2017_044vv, 9d9f, a069, d75d, ecaade2014_157y38, acadia17_283yy, caadria2016_797t33, 27e8, 36ce, acadia17_670cc, ecaade2014_113z26, b018, 9714, 2870, 611b, sigradi2013_397f, 26f0, 28bb, ecaade2015_217c48, d771, acadia15_371n16, acadia14_177ab, 6b0e, 712d, caadria2016_291b13, ascaad2014_008x4, ijac201412303i8, ijac201412405u8, cfd6, df8f, ae43, 510c, 6d93, 28f1, 37a2, b1c1, caadria2015_130h22, 7ee2, sigradi2014_265m1, e495, 26d1, a00f, b633, c02d, 4c3c, 8b86, 6aa7, e2e1, caadria2015_172g26, 10b1, ijac201614201j6, 355b, 2b15, 7139, caadria2016_579u24, 3ee7, 4013, 090b, fbd6, 7c65, c4c6, a005, 34e7, ecaade2014_072a18, ecaade2017_054oo, acadia17_38nn, ecaade2016_068r17, ecaade2017_095v, e115, 1f96, 1512, ecaade2015_25g5, 7633, 1d76, 8a5c, 8e62, 79d5, fa9d, 8eb7, ab6c, 4a4d, 07f0, 62a1, 7c24, ecaade2016_068a18, 3e6f, acadia14_479r, 7fae, ijac201513302f10, acadia17_392f, a61f, 5d3d, ecaade2015_155f32, 61f1, 586c, 9c5e, c2b9, 4b62, 2fe9, bdb3, 59d8, 61df, e450, fc2b, acadia17_247rr, 29d3, b307, d16b, acadia17_90gg, ecaade2014_140y31, 845d, ecaade2014_140w31, 6097, 6187, caadria2017_085c25, 9e96, ecaade2015_284t61, 8e79, ecaade2014_138u30, 0348, 2d09, ab38, b52a, 3238, c84c, ecaade2017_256dd, b43e, ecaade2016_165u46, d19d, 0de2, sigradi2015_3.111i3, 15a7, d88b, caadria2017_035t11, acadia17_435d, 49d4, dd62, 9922, d303, 034e, ascaad2014_005p3, ascaad2016_030f12, dadd, 352e, acadia17_404bb, be99, 0fe1, caadria2017_145w37, 6ecb, 2153, 3a7c, f07e, f1be, 83b8, 790f, ce78, 1ef1, f2fa, 7dd8, 1210, ecaade2014_230r59, ffba, e173, ff6d, a996, b09b, 74ab, 9f6b, ascaad2014_010m5, ecaade2016_234v62, 760a, ecaade2015_256b58, ecaade2014_030g8, caadria2016_343e15, dede, 29ff, acadia17_542vv, ecaade2015_294i64, 411f, 5b3c, ecaade2017_067w, 8d55, f551, 1efa, acadia14_339ap, 1286, cb4c, acadia17_382b, f64d, 7a05, 13d1, befd, 0c75, 5f9e, 99ec, 72e5, fcc6, 7164, 9817, ba53, 7d4f, 0ea0, acadia17_222i, sigradi2013_393m, 24d0, e903, ecaade2016_108a30, 2dad, 5900, ecaade2016_166k47, 5a13, d9ac, b1c4, e43d, ecaade2016_094t25, 281f, ascaad2014_017z9, d110, 6f69, sigradi2014_313w5, 18ce, 03b7, fc03, sigradi2013_407d, b3ba, b161, 3a0c, sigradi2016_484qq, b673, 29e7, 3a59, 67d5, eddb, 4118, acadia14projects_229h, 1896, 2a0f, 97bc, ecaade2016_217a56, fa31, b4de, 9e33, ecaade2016_222b57, bb43, 4ab4, ascaad2014_014p7, 0522, c726, b04c, cdb0, acadia15_407j17, e20e, 82d2, 8ff7, 64c1, acadia16_62d4, 8913, e821, ecaade2016_007k2, 50a6, ascaad2014_006z3, e21f, ecaade2014_140b32, 8d4f, ecaade2016_023j6, 1823, acadia17_324ee, 75ac, 597b, 8d10, 098b, acadia17_153h, b1a8, b994, b7f0, f3e6, 97ef, 64c8, 9cf4, f0fb, bc68, caadria2017_009o4, e57c, 4237, be1f, acadia16_244y15, 2693, 87db, 48d5, c88e, 4416, ascaad2014_004m2, caadria2015_202a29, 9162, acadia17_265u, 8d6b, 6b51, 400d, 171e, 5172, acadia17_202i, 8472, 5f35, e069, ecaade2016_168i48, b780, 97fd, 72f2, ecaade2013r_007b5, 19c5, f090, 9f7a, 527e, 129a, acadia17_502uu, a9a1, 25ea, 7dd5, 2e02, ecaade2016_074v21, f549, 25f5, 969b, 6d08, 78a0, acadia16_98g7, 92a4, 8211, ecaade2015_227o50, 14f8, acadia16_254d16, ecaade2015_138m28, acadia14_435az, 4a42, 1a3f, ecaade2016_089d25, 76df, 375b, 00bb, acadia17_404dd, 1328, 1f68, ecaade2017_032a, b40a, ecaade2017_101q, 1591, ce81, acadia14_33af, caadria2015_012d2, 5942, ecaade2015_194t40, ecaade2017_129hh, 3b7f, 2ed9, b72c, 9413, a0df, d068, 1f82, ea6e, c096, ba36, 6f77, fb96, 7e22, 3f9c, b528, 1ce4, 0485, 60cf, 1161, acadia14projects_199ao, 9474, 335a, 443e, 4933, caadria2015_226v34, 6b57, ascaad2016_022o8, caadria2015_130h21, 18c7, 1aca, c7e8, f6a6, 0f4a, acadia17_109y, 92d8, 9c5b, acadia17_178dd, 2629, 00b1, ecaade2016_191a51, ijac201614103e3, d811, 5379, 00ce, acadia17_660u, 6728, 3391, e8c9, 9906, 670f, 9d8e, 706c, ijac201614402w1, 7926, sigradi2016_590h, 45af, ec7b, 0798, caadria2017_031g11, 3e54, ecaade2017_256s, 162c, da12, ecaade2016_162r44, 8fae, 59a3, e11a, 6466, a429, 8ed6, acadia16_98e7, a3cf, sigradi2015_sp_8.326t30, 6afd, ecaade2017_248ss, f3c8, ecaade2014_072f17, 0e8c, a8f7, ecaade2014_224n57, fa87, 1d15, 73a2, ecaade2016_046v12, d593, 6a6a, caadria2015_043i5, 26cf, ecaade2016_ws-dleadd68, acadia14_247m, dc08, ed74, 08fd, caadria2015_130j21, df0f, 3926, 2f77, 74df, ecaade2015_87a18, f7f4, 398f, acadia14_145z, acadia14_101ak, 33f4, 4f65, 1879, 9e00, 845f, acadia14projects_135s, 2ec7, acadia14projects_101at, 421a, bf13, c168, 278e, fbfa, c057, 1723, e084, 9d46, f88a, 9760, 4897, fe65, 5c77, c682, e2e8, 3f12, ecaade2015_122o24, sigradi2015_10.138d19, 8c61, 2873, 2329, dbce, 7601, 714e, ecaade2016_037c10, d6b8, dc7e, fcb2, acadia17_258o, 5983, 0175, 8c4a, ecaade2015_155x32, c1d4, ascaad2014_007b4, ecaade2016_121s33, beb8, caadria2015_073n10, 17de, 88a5, ascaad2016_044t17, 8f31, 7ae3, e44f, d132, d133, 1f01, caadria2016_167k7, sigradi2014_032c2, ecaade2016_120g33, 6b0a, 1ef3, 082d, ascaad2016_022f9, c16e, 4bf5, 54f1, 9f63, acadia14_177r, fd7e, acadia17_502qq, acadia17_570dd, ecaade2017_027b, 2505, ecaade2017_059ww, 26d5, acadia17_162y, 84c7, 37ca, 8758, 2890, cc96, ecaade2015_48f8, d898, acadia16_88k6, ecaade2017_225qq, e9f5, a5b1, 9d82, ascaad2014_024o5, sigradi2013_52, 7a86, 5193, e9ba, 538c, b90f, 6807, 58df, 08a4, fd23, 3252, a8d2, 3c0b, b3d8, 0054, 8869, ascaad2016_048k20, dcb5, acadia14_267i, 707c, 5e50, 9777, caadria2015_010y1, 24a3, ecaade2014_140v31, ecaade2016_042p11, f901, 2e47, 1eed, ae18, 6be8, beca, e1ac, ijac201614302b2, cf26, f5bf, 7319, dc47, 684d, bef5, f733, 8d88, d85e, efc2, 9804, 954b, aa5d, ecaade2015_21o3, 01a9, ecaade2017_194z, 3433, 81a5, 1645, ecaade2015_200j43, acadia17_482x, a45f, 8c34, sigradi2016_639gg, fad8, fe16, acadia16_98n7, sigradi2015_6.387z9, 20db, e86d, sigradi2014_339b8, 103c, 950a, 9735, 3409, afb5, 6841, 01f2, sigradi2013_386s, 1b86, acadia15_110d4, 69bf, 28df, ijac201614303m2, d3f2, ascaad2014_017c1, c3d7, 0535, ecaade2015_233a53, 287c, caadria2016_725h31, c8dd, 6337, 306a, dbb4, 6f82, ea59, caadria2016_167g7, fdac, 4de4, ee6f, abbb, 9b0e, 9c9b, ijac201513206a9, a4d0, caadria2015_139f23, acadia14projects_281u, b517, 86e4, cbb1, 7604, 5cfb, a6ed, 7124, c10e, 718e, 429b, 54b8, e83c, 03b9, 425c, ecaade2014_105a24, acadia17_231w, e929, 4626, 376c, 60a8, ec42, acadia14_101r, 539f, e546, 48e1, d522, 8f6a, sigradi2014_032h2, 059d, a88b, 8e17, 6e22, c042, fd92, acadia17_648dd, 7179, dadf, 6872, 938b, e20a, 53b0, 77f8, sigradi2015_12.297n28, 8ec4, 05ed, ecaade2015_138e29, ecaade2015_307p67, acadia17_145c, ecaade2017_220nn, 7775, 7e80, ecaade2016_083e24, 9233, ecaade2016_110f30, fa74, 8264, aefb, b715, fdc1, ecaade2017_157pp, 7521, ascaad2014_019m3, ecaade2017_293rr, acadia14_539aw, c567, 7bb6, 0ce9, ijac201614202h8, ijac201513101r1, ijac201614402s1, 2a67, ef36, b342, sigradi2014_276v2, 9656, 25c4, d317, f6d7, 703c, f5a1, fdb3, 73d8, d101, 77f3, ecaade2017_122zz, 719c, f1d0, sigradi2015_sp_10.179i31, 91da, ecaade2017_049ww, ecaade2014_086z20, f234, 0922, acadia17_570ee, fd98, ecaade2015_194y40, 1a85, sigradi2015_8.334s15, 2995, f3ee, b77f, fb2b, c6a3, 1787, ecaade2014_057u14, acadia15_483b21, ecaade2017_152gg, caadria2017_174d42, 32dc, acadia14_549o, d205, 4e0c, acadia16_206k13, 8c37, b98c, 1b29, 435b, acadia14_709ao, 59de, 261e, 75a7, 0466, 2864, ecaade2014_157w38, sigradi2016_564ii, 2058, 6851, 816c, bc1b, acadia16_224o14, aef4, 4ae0, 32b7, 884f, fc7f, acadia17_381q, b8dc, sigradi2015_3.268n5, 119f, 4d1d, f140, b456, 3342, b015, ecaade2017_148pp, caadria2017_009j4, 6f3b, 25cb, 4aa9, ac94, ecaade2014_138l30, 02ac, 8dab, ecaade2017_142tt, sigradi2013_173, 749e, 3e2c, 5772, acadia17_189ii, acadia17_82z, f053, 7d8c, 3b58, 914b, acadia17_330uu, ijac201715202mm, c4b7, ecaade2016_130t36, 8579, e128, ce38, acadia16_72e5, ff4f, cf69, 3be5, 09fb, bc15, 9f81, e1ba, 59d1, f3ef, 8040, ijac201412404g8, 9a23, 8a31, sigradi2016_637ee, 6acc, acadia17_37ff, 3006, 1dc8, df4b, 0ba8, c9df, 6923, caadria2015_185i27, acadia17_670aa, 6619, d44b, e19b, f30b, 9600, ccc6, bdb4, da78, c85b, 9799, c136, f007, acadia14projects_627a, 7e4f, c56b, 84e9, 92c7, 30a5, acadia17_316nn, 9ae2, e08c, 1856, 41ba, ijac201715106d, 2dbd, ddaf, 043d, sigradi2014_084c8, ac3d, acadia15_57k2, 6d97, 4ea6, c059, 1c59, caae, ecaade2014_016e4, ecaade2015_35x6, 3ead, 6fc1, 866d, 6b5e, 3819, 0802, sigradi2014_097m8, 4636, 4633, ecaade2015_129i25, 93f3, 45cc, acadia15_137h5, acadia14_347ap, f153, c436, c44e, ecaade2015_268v58, caadria2016_601o25, 3fe0, 2ddc, 0cb5, sigradi2016_816tt, ecaade2017_008e, 60ae, sigradi2014_265y1, d2cf, 936b, 0c93, 3049, cb66, d803, f978, ba66, acadia17_257a, 5d4c, ecaade2016_047k13, ecaade2015_246a56, 7ffa, bc4d, 06ee, 64f7, a954, 2d46, d197, d62c, ecaade2016_129n35, 315d, 7a99, 8ce0, fea2, f383, d8f3, caadria2016_209x9, a3e1, 977d, c452, caadria2015_067l8, 03c8, dccf, e15a, f54f, 2a0c, 0db1, 5614, ecaade2015_87r17, 543f, acadia17_482cc, ascaad2016_017e7, 0b47, 0e1b, fd54, 4b26, 0f8f, caadria2017_127c34, ascaad2014_014s8, 47c9, ecaade2014_186u47, 4444, 7642, 1794, 110e, 0bfb, acadia15_483d21, sigradi2016_752xx, acadia14projects_115ak, 7b66, caadria2015_073d10, 4463, sigradi2014_128f1, 34d8, ecaade2014_057j14, ijac201715204ff, 68c9, ijac201614102b2, 25ba, 2f5a, 0dd4, 81f3, ecaade2016_021f6, 8465, acadia17_534oo, 947b, ca7f, acadia17_349v, a0c5, ecaade2017_282v, b65d, sigradi2015_13.181r28, 7692, dbf2, eef9, b38e, sigradi2015_sp_2.112l29, 6155, 1d38, 247f, 1401, 3ca5, ecaade2013r_001p1, 4a6e, ecaade2015_196e42, c6ca, f0bf, 28c8, 14d7, 8d92, 6372, d8bf, acadia17_211l, ijac201614308y4, 91b5, 3aa5, 1ccf, ijac201614204a10, 4bfc, cb42, ecaade2015_303t66, b544, 0a90, c001, e66b, 54cd, 1b24, 8e19, 910b, f91a, 2e66, ecaade2014_233y59, f8b4, 2d6a, 945d, 20eb, 6980, ecaade2017_305f, 9814, 52b2, 45aa, 3b61, 9809, 17dd, 174b, 13fa, 4592, acadia14_357ar, 1b47, acadia16_54w3, 8616, 6504, sigradi2013_160, f1b1, cdf0, 0f9d, ecaade2015_21k4, e7eb, a959, 2e78, 5ec9, 99f4, a730, cbd6, 89c1, sigradi2015_6.366c9, b5f2, ecaade2014_089s21, sigradi2016_732f, 78ac, f298, ecaade2016_223h58, 61fb, e407, 0380, f254, 2a53, acadia17_274vv, acadia16_62r4, dfb6, sigradi2015_3.221t4, acadia14projects_301e, 902d, f61a, fa88, e0b2, 7a91, ecaade2017_157cc, ec08, 74e6, 435f, 6605, 2d6e, 92d6, caadria2016_147g6, 5182, 4a0f, 9f39, ecaade2016_221z56, 8405, 5ce7, f98e, 4f72, 5244, caadria2017_107x28, ea79, d778, 646b, 7efc, 75d1, ecaade2017_170i, caadria2015_142o23, sigradi2015_9.152s16, 531e, 1910, 2db3, 0f5e, 2d19, 0496, sigradi2016_815kk, df33, ecaade2016_140o39, 5d65, adc8, 46d9, db2a, 2487, acadia17_324q, a99c, eab1, e39b, d704, 5b89, ee3b, 64f1, e3f0, 3822, dc68, b36e, 27c0, 4061, 476f, da88, 687f, 5249, e23c, 723d, sigradi2013_414c, d4a8, e2c6, acadia17_364vv, acadia17_190zz, 88c0, aa8f, aff3, acadia17_600jj, be93, 8add, caadria2017_163c41, 8dba, ecaade2016_002a1, 777f, e7b8, 7055, df1d, 99ca, 7c5b, 67e4, ecaade2015_221u48, b4b8, 2c61, 6c3d, acadia17_283nn, 6199, 325f, sigradi2013_366z, acadia15_371f16, 98fc, 04d8, fe0c, 8d0d, 2b0b, 8a2c, 6ab9, 0b2b, 9ffb, 0e75, 4614, ecaade2017_032f, da10, 7f35, fe62, 39ed, aaea, c8f8, ae50, 2521, 26ea, b279, 0cea, e5f2, sigradi2016_625hh, ecaade2014_038i9, 661e, ef08, 0537, 49ae, 94ff, 0dfa, cfbd, 4a66, 8ddf, cb31, 95de, 009e, 97d5, sigradi2016_490bb, a170, ecd2, 2d88, sigradi2013_184a, 2200, 8a07, acadia17_178jj, eb99, sigradi2013_117r, 9365, ada7, ecaade2016_164g46, 71b6, ascaad2016_008e4, 2fa6, 4958, eb37, ecaade2017_213l, 1e91, 1f2c, f500, 0968, 94a3, caadria2015_218r33, acadia17_640dd, acadia14projects_199al, 7bb0, fb00, ecaade2013r_018d9, 2862, 23c3, acadia15_223e9, ecaade2016_068x17, cf81, 9a1b, f113, ab4b, 4577, 5a96, 14df, 1e31, 8b73, b546, af84, 8852, fb27, 390c, 172b, 7d68, 9aa2, bb83, ijac201614105v4, 97b1, 72ad, ascaad2014_017r1, c74d, 5d0c, acadia17_231q, acadia17_138g, a697, a55c, 6c3b, caadria2017_174e42, 86e7, ab66, 2c80, b768, ecaade2016_230l62, ad84, b61f, ecaade2017_019ww, acadia14_339ac, f97a, 613e, acadia17_201c, sigradi2016_778nn, 844c, 48a5, 7789, 6a54, ef5d, 6d56, bdee, sigradi2014_313f6, acadia14projects_565af, sigradi2016_364rr, bc38, ijac201412301y6, 38e7, ecaade2015_18f3, 1476, sigradi2016_777jj, cfae, 9de1, 354e, caadria2016_713y30, c099, 2b7d, 90ba, 4413, ijac201513103a3, ecaade2014_220h56, ecaade2017_099a, eac3, 4cf5, d89d, b5bc, f2e5, 6df9, fa45, acadia14_53r, 51b8, 7e4e, acadia15_195z7, 5602, 6b02, sigradi2015_8.186r12, e509, 93c3, 5f62, 9b66, f987, 0a46, c454, 6fcf, 6b17, 6441, 4fdc, caadria2016_539x22, 6b3f, 0209, e3cf, f8a1, a4c5, fa08, ec37, 58d8, 3c37, 0af5, 7dcc, ecaade2014_225k58, c0e9, 844e, sigradi2016_383hh, ecaade2014_206l53, 7f2b, 9b93, 006a, c346, e254, acadia16_488c29, 60d5, 78d3, 276e, 79f4, 3f83, 0b30, 0823, 0f11, fced, 925a, 5877, d2e0, 0248, ecaade2015_233c53, acadia14_627ao, 3878, ecaade2016_132t37, ecaade2016_163v45, 783d, acadia14_291aj, ecaade2014_130v28, 13a9, ascaad2014_018f2, 1186, sigradi2015_4.219x6, b1b7, c8df, acadia16_260p16, ecaade2017_212ss, 3782, d031, ecaade2014_038d10, 6a8a, caadria2015_031n4, ecaade2016_065y15, 5bba, c40c, dba6, 85f1, 7714, 2aec, 782c, sigradi2015_4.219z6, f045, 998d, eac2, 711d, 29fd, 9582, acadia14_339au, 2285, 0705, acadia17_91h, bd49, 2a9a, 2b2b, b686, 6e2f, 6b11, acadia14_23az, ab6a, caadria2016_363d16, 1905, 6e77, 7664, 8bec, 6cf9, 0325, 3ac5, ecaade2014_113r26, 0108, 4ba2, 079d, acadia17_340p, 3a7e, 8389, 0533, 01a5, d71b, ijac201513302c10, acadia14_33ak, 306b, ab08, d79b, ecaade2015_155l32, 7fee, 274b, 01c5, 86b5, 66fc, 54fc, e31f, d1e4, acadia16_280r17, ijac201513102d2, 9382, dc57, 73c0, 4e34, 9f3f, sigradi2014_249m9, 4b4f, ecaade2016_210y53, ecaade2015_122m24, 083b, a9d2, d884, 9605, acadia14projects_229l, c60e, fa60, 9dc0, 382c, beed, acadia17_62zz, 7da3, 047c, c94f, 45c4, 47d8, 5128, a1ee, cbfb, 64ea, ijac201412304k1, 7ab5, 3442, ijac201614201w6, ijac201614405v3, 3678, 7026, ecaade2014_057e14, 933a, 1e38, e2f9, 88f1, ecaade2014_149j35, ecaade2014_151p35, 16e8, f4eb, acadia14projects_189ao, e05d, 293d, sigradi2016_654d, acadia15_343r14, ecaade2016_017l4, c671, 959c, acadia14_63av, ff32, 605a, sigradi2015_3.11g2, 9c19, 5003, caadria2016_187f9, e997, a553, ascaad2016_021l8, f532, 3ff0, ecaade2016_036n9, c0ef, ecaade2017_269d, 8a3b, db34, 7d3d, ijac201614308o5, caadria2017_004r2, 6e05, ecaade2016_040p10, ba3e, 6944, 6721, 937d, 1410, sigradi2016_375f, 3c6d, ijac201513101h1, 62e5, 577e, caadria2016_579k24, 5381, ecaade2014_044e11, a857, ecaade2017_290ww, 5fad, ecaade2015_317r68, 1406, acadia17_678tt, 3bd1, d066, ijac201412408y2, 5d8b, ascaad2016_003u1, 86cf, ecaade2013r_009f6, 077c, f926, e7bb, 89f2, 47e5, c255, 9c87, sigradi2015_6.387g9, ecaade2017_220mm, acadia17_292t, 5525, 6666, b7db, acadia17_52c, 2e3d, ff01, b4e3, 221b, 7e98, 58f3, ecaade2016_119y32, ecaade2015_94i19, 3ae6, 2877, 9af9, 86d9, 9490, c0da, 1480, d91c, ascaad2016_031o12, ecaade2016_199y52, 4e97, ecaade2015_269r59, 2f97, ecaade2015_171w36, ae6a, 3abd, 692c, ed75, ef32, caadria2017_037a12, ijac201614104m4, e730, ijac201715106ss, 616f, 17a9, acadia17_391qq, acadia16_414x24, ecaade2016_130u36, caadria2017_058o20, ijac201513205v7, 2da2, bdf7, 2dfd, 013c, 7c78, 63cd, 31bd, 89c0, 1484, 1f47, caadria2015_061k7, e5d8, 9f88, ascaad2016_057t22, 0723, e0e6, 836e, a71d, 8972, b13c, 2045, 0f5c, 75a0, 4d78, de51, 2cc7, 70cc, b336, 284e, 2cca, 8071, 3f91, 4ad9, acadia16_140x9, ecaade2017_269e, acadia17_600bb, ecaade2014_185s46, ijac201715205c, caadria2015_060u6, 0586, e560, 0987, eee1, 7552, de7b, 3d47, d2ea, 38ae, 4159, ebf7, e8bc, 4eb6, b471, acadia14projects_427am, 53da, beba, acadia14_365aj, 3d66, 55a9, bdb1, 1ddf, ecaade2016_023n6, ecaade2017_203nn, a254, ijac201614307i4, 4e15, 75a6, 4d59, 0256, caadria2016_197p9, faf3, 7c8c, sigradi2013_194m, acadia15_211x8, c894, 80ba, sigradi2016_450tt, c84d, ecaade2015_293z63, 6cc4, de0a, eaf3, 42e6, d12b, db8f, f63d, 96f4, ecaade2016_191k51, ef77, caadria2015_156n24, 4e5b, acadia14projects_177s, 18b8, 07de, 1507, 561d, 1ec2, ecaade2015_302l66, acadia14_565l, ad9f, 9ccc, sigradi2016_421xx, 6a14, 29ab, 46cf, ecaade2014_157x38, acadia15_407i17, 5074, ecaade2016_154y42, 5196, 3652, sigradi2013_138l, caadria2017_136l36, bc6c, ecaade2015_119e24, 2d21, 025e, 0ff6, acadia15_185s7, 1cac, b3bf, 82b2, 12a2, ijac201614203r8, 40a3, 8945, 6751, ecaade2014_176p44, 6d9b, 42cc, c9f4, d5e0, 21fd, 3142, acadia17_72f, 6886, ecb0, 0fe3, f412, acadia17_481n, 015d, 9685, caadria2017_047b15, 2e4e, acadia14_53n, 7493, 7bb4, 42d8, b289, 78a2, a2c6, acadia14_101t, ecaade2017_117v, dbc6, 40ce, 490e, 6bb5, caadria2016_539a23, 02df, 982a, 45f0, 522f, f467, e500, 7a48, 99f8, 7abc, ecaade2014_185r46, ecaade2015_250h57, acadia15_497g22, 9780, acadia17_82kk, a1af, caadria2015_061i7, 5b58, abea, ca82, 48c9, acadia17_189gg, 814d, c83b, 7536, b7b1, acadia14_63ag, acadia17_117bb, ecaade2014_036h9, ecaade2015_138j29, acadia14_177t, 0fef, 790a, 72b3, acadia17_307kk, f657, ijac201715203dd, 3e7d, 83ec, ff3b, a508, 51e5, badd, 71b4, b11d, 4901, 274d, d58c, 9419, ea1d, a321, ijac201715205zz, ascaad2016_012z5, 0255, d016, 25de, 27ff, 80f2, 2ef4, 6368, 2f72, 87b1, a559, 1c86, fdc6, f331, de9a, 624f, ecaade2014_140k31, 3544, 4dac, ecaade2014_155a38, ecaade2017_277nn, 1744, 5a79, d1e3, 3b32, 4100, 9458, 845a, 9702, 0caf, f855, 869c, 0b21, 1947, fbbc, 8598, dd34, 93b2, sigradi2014_330g7, ascaad2014_005l3, acadia17_360b, 1887, 6b34, cfbe, acadia15_203i8, ecaade2015_136u26, d5de, sigradi2016_484l, 379b, ecaade2016_198k52, e292, acadia14_43aj, a056, ascaad2014_024f6, 7f63, ecaade2014_218y55, 99ce, caadria2017_190s45, 0e41, ecaade2017_085a, e861, caadria2017_069d22, ecaade2017_215g, c6f6, e92c, ecaade2014_089u21, 6764, 9e37, fbe4, acadia17_307hh, sigradi2016_515k, ec56, 8efd, 54f8, 78a4, 0134, acadia16_308t18, acadia14projects_219aw, 8072, 8b05, caadria2015_072m9, 65f4, f867, edf9, d111, 4bee, 1eaa, 9fdd, acadia14_435ak, 1b79, 871b, d3c7, cddb, caadria2015_078g11, 296b, 3c28, 16eb, f840, 341d, a972, caadria2015_016s3, 3414, ecaade2015_72v13, ascaad2016_021i8, e438, 5f64, 4ddc, ecaade2017_117aa, sigradi2015_11.165v25, 1443, fad5, acadia14projects_63an, 9b32, 9bd5, d920, acadia14_619x, 6649, 7425, caadria2015_206u29, 1657, acadia16_344p21, acadia17_52x, 856f, 9798, 5807, 2aa7, fa76, ascaad2014_026z6, sigradi2016_450ww, ecaade2015_194p40, db38, b892, ecaade2014_133z29, ecaade2015_265u58, 78b2, 8a5e, 228b, 2818, acadia17_146j, 9431, d706, ecaade2017_302gg, fb38, caadria2015_016k3, 6c94, 00e3, c5a1, 7f05, acadia14_719l, ee87, 42a9, 4b1f, 4bf0, 8ca2, d23e, caadria2017_046z14, ee2f, 4da3, acadia17_330tt, sigradi2013_313n, ab84, ecaade2016_068s17, 842b, 42b4, 224f, 2c53, e758, 8afe, 5a52, ba9e, 92ca, 3477, 33cd, e594, a57b, a457, caadria2016_507f21, 0a01, 568e, a6cd, fdad, c6a9, b5fd, d8b1, bf07, f4cf, 1333, 2e69, 05d5, a921, cdbc, 5724, 323b, 3dad, ijac201412305h2, e790, c77d, ecaade2015_110i21, ascaad2014_029g8, 1ff3, 7e20, e46d, 5580, ecaade2014_096z22, 3e51, 1702, 8997, a21c, ecaade2016_096n26, 8846, bb6c, 59f3, 6f80, 3398, acadia15_95i3, 3619, 7915, bec1, 1533, 7b5f, 1a2c, 7a46, 4918, 803b, ecaade2015_144i31, sigradi2013_425u, 820d, acadia17_164ww, 31f7, c897, acadia14_339af, caadria2017_016w6, 8a64, 2eb5, ecaade2015_250e57, d2e6, 22ad, 1911, 5f07, sigradi2014_085h8, 409a, 6252, ascaad2014_005c3, c09b, a15f, caec, d42d, 3a82, a19b, ecaade2015_327g71, 8c5a, acadia16_116p8, b7ff, 5170, 0f0c, ecaade2016_098d27, d085, f31d, f4d5, 51a5, 9c7e, caadria2017_124h33, d22f, 1f97, ijac201614101e1, 8098, 1933, 785e, 85a8, ad67, 10a8, ecaade2014_096v22, ecaade2017_194w, 55f0, aa0f, 41d4, e3f2, aadc, f3b6, ad0b, 03a6, 23d2, 1240, 1692, 2da8, 7da1, 5fa8, fa46, 4be0, ecaade2016_147t40, f0ca, ca59, d5f1, ad85, caadria2016_787h33, 8148, c6a2, b640, b7b3, ab5e, 83c2, 2613, c5f7, 986f, ascaad2014_029x7, 4867, 0f0d, ascaad2016_007k3, 6763, e3ce, 9059, d748, c585, ecaade2015_279z60, 5aa4, 8353, 005d, 6cb5, 6a75, ijac201614402r1, ascaad2016_040e16, 6860, da90, 8010, ecaade2017_073o, 6c56, a73d, b435, 5e26, 91a5, 3184, acadia14_135u, 9577, 2747, 4c1e, 4c15, 3d4b, 8474, sigradi2015_10.377u22, ecaade2014_224z56, 1e87, acadia16_270e17, 736e, 689a, 3595, 0cb6, ijac201614309g6, ijac201412403h7, caadria2016_333p14, acadia14projects_145ag, edfc, 8726, acadia14_463d, 25f1, 16c7, ecaade2017_046xx, sigradi2013_275e, ecaade2017_170k, 19a4, sigradi2013_429l, 7f4a, 471d, a014, 9fc3, ijac201614207p11, ijac201513104r3, e42f, ecaade2017_019vv, 6545, 5be9, f9e4, acadia14_281s, sigradi2016_443ss, ascaad2016_059k23, 6487, c6d3, sigradi2014_276t2, e1b3, 2443, ecaade2016_132l37, acadia17_238pp, caadria2017_135f36, f164, ecaade2014_049a12, 1785, cc5b, b31e, caadria2016_713e31, d36f, 9060, f138, ecaade2013r_001e1, 77c0, 512e, d529, 2fd2, ijac201412303e9, 9ed4, ecaade2015_103k20, e822, 1fa1, 6a63, ijac201412204n2, ac11, ecaade2017_161b, ecaade2015_229r51, acadia14projects_101ad, ijac201513102c2, d34d, ee15, dfd7, e9e1, 44bb, f48b, acadia16_130u9, 06b9, bf42, 418b, caadria2017_094v25, fcfd, 7799, 6186, ecaade2017_152nn, b85b, 2b40, 907e, 60ca, d9bc, ecaade2014_149r34, e75a, 2b70, f055, 35c4, 2548, eb72, 94f8, 27f5, 661b, 380d, af81, 2d7f, 7e6d, d89e, ecaade2017_079l, bab6, ecaade2014_071a17, ecaade2016_036s9, cd25, cf31, ee0b, c753, ecaade2015_118a24, a16b, 309d, c380, befb, 9c15, 920a, 6eb8, 8c7b, 6e10, acadia14_497x, 2c25, 5747, 0af7, e8ab, acadia14_145l, caadria2017_118h31, 7d8e, df25, 0156, 23b3, sigradi2015_1.320f1, ecaade2015_237a54, 3e16, 8bfb, 6b8c, 2819, ecaade2015_319f70, be52, 1ebe, sigradi2016_654tt, dd7d, ecaade2014_111w24, f268, d75f, 4694, a454, ecaade2016_104a29, 6719, ecaade2017_027e, ecaade2016_095b26, acadia17_414yy, 7709, caadria2016_861x36, 53d2, bfde, 0cc6, ecaade2016_048v13, 9432, 6a43, ijac201513305u12, 1fed, 9105, caadria2017_163y40, e2ce, f087, 9407, 94b6, caadria2015_070v8, d6f3, 83f7, 742e, 6334, d99c, caadria2017_069v21, acadia14projects_145x, 5171, 0428, 22ab, caadria2015_226t34, dea5, be95, cd01, 76e5, fb4a, 5df6, d623, b8e9, 063d, cdba, ec80, ecaade2016_119s32, acadia15_483y21, 8494, ijac201614207y11, ecaade2015_221z48, ad8f, 6311, 8a45, 8bcb, a10f, ecaade2017_215j, 364d, c968, b27a, 17e8, 44fc, 36ff, c4ba, acadia15_137m5, 84fe, 9892, 5c9b, 441f, 1ffd, aee2, 52be, acadia14_699m, acadia17_455y, sigradi2014_266k2, 49f5, ecaade2015_235s53, 71a8, acadia17_520q, ascaad2014_030a9, acadia14_497v, ecaade2013r_018f9, ecaade2017_254tt, 14bd, acadia14_317aa, ascaad2016_035o13, 149f, e3bc, 4583, 2ba2, 2694, ascaad2014_003y1, abb2, 5041, 6471, 16df, f2a6, ecaade2015_161e34, 60e7, da9b, 0f27, fd04, b72f, f718, 04a8, 06fd, 1035, ecaade2017_155m, 6ee7, a312, 99ef, 0d8e, da11, ecaade2016_071s18, dbdc, 4dcb, 9943, 1f9f, fe4a, 7e0c, bfc8, 38de, 767c, 8933, e50e, 8c18, ecaade2015_194x40, acadia14_619ah, ecaade2017_051q, f58f, ecaade2014_089z21, caadria2017_005e3, 17d5, 0880, f069, 6166, 6752, acadia14_291an, 585e, 97e0, fead, 5632, 11bd, a431, 3395, 01ae, 1d1b, 4fd4, a6fc, 7f4f, 8675, f1c7, ecaade2014_173k43, 01e3, f29d, 6678, bacf, cc88, sigradi2013_414f, f3f1, af42, sigradi2016_443vv, 3adb, ecaade2014_123d28, caa9, cff1, cccf, c418, 38b1, 4828, ecaade2017_232h, 9902, 5bbb, d19f, ecaade2017_172dd, 3d10, 8708, 95b2, 4db9, 59db, c218, 403b, 6c54, ea70, fd29, 6bdf, 9591, cd77, a099, 7ee1, 48ae, 9316, 9b38, c25d, acadia17_382hh, 24b3, f3c2, c7b5, d738, 2ded, 98bd, effc, 94d6, a5e9, b58b, b784, 9863, 67f8, ecaade2015_279y60, af82, a6af, ijac201715205qq, 0084, 7223, ecaade2016_238l63, c4f7, 879c, 8cb7, 0480, ijac201614208n13, b0c8, 24a7, 4f9c, 0d97, 0290, 9dc6, sigradi2016_732z, d785, 77ba, 6cd9, d419, 0870, caadria2017_005l3, 4d94, ijac201412403t6, 01b7, ijac201412402v4, caadria2017_115g30, 2aa0, 8cee, ijac201513203o7, 0125, sigradi2014_132p1, caadria2015_119f19, ec35, ecaade2017_037ff, 2fff, 2455, cc71, 7d9d, 1dde, caadria2016_187r8, sigradi2015_8.328n15, 903f, sigradi2013_386t, 7a1b, ijac201412403v5, 9764, ecaade2017_195ee, b502, caadria2015_139e23, sigradi2015_9.347j17, 6d98, sigradi2014_041b3, d063, acadia17_50nn, df2a, 373b, 6baf, 01d0, 2301, d126, ecaade2014_111i25, ad0e, acadia14projects_453j, 2a3c, 2ea2, 0aa7, 4d97, ce43, ijac201715106jj, 350b, a84f, 173e, b687, b523, sigradi2015_10.307v20, 9b78, 22a5, ecaade2015_55c10, acadia17_618nn, dfbd, f2a1, 2caa, 1e9e, acadia14projects_681am, 6320, f911, 7308, caadria2017_145z37, b365, 4909, 813a, ecaade2015_248w56, 2673, 6af4, acadia17_473a, ecaade2017_109pp, ba27, 06c1, 32e7, bfe9, 08b1, cb64, d331, fae1, caadria2017_056b19, fb86, 4266, 8157, ecaade2015_285e62, 99f2, acadia14_23af, dec8, 1277, 763a, ecaade2014_214h54, 476c, dcf3, 183e, acadia16_12l2, 4a50, f22d, c1b3, c55f, acadia14_565p, ijac201614403g2, 82ff, ecaade2016_223m58, cbeb, 76e9, d6ca, e6da, caadria2015_023v3, 50b0, f364, d28f, 7f1b, 76b6, 1502, e033, 61f6, 85c8, 1fb8, 4f92, 0997, ecaade2017_006mm, 023b, 29a0, e87e, 3521, f202, f6e8, db3b, 9ea9, 717f, d963, caadria2016_343k15, ecaade2017_021l, 3841, acadia17_266aa, ecaade2016_123c34, 69b4, acadia14_145ac, 19d8, a050, c522, 1eab, 1f0b, ecaade2015_230m52, fd9d, f6c5, d07e, 0c45, 4917, 9b15, 3ded, 7b25, 5a3b, ascaad2016_038l14, f820, eb9c, 71e5, 4750, sigradi2015_10.140n19, bb01, caadria2015_206e30, ecaade2017_117dd, 2825, 2785, 9b1b, sigradi2016_484n, 211c, acadia14projects_497x, a8e1, b2e8, ecaade2017_050g, bd52, 187e, acadia17_620ss, 457b, 46ed, da2a, acadia14_531s, 092d, 34d3, ecaade2016_072d20, ecaade2015_38j7, 6641, ascaad2014_021y3, 6d38, b8b8, ijac201614402v1, ecaade2017_021m, 6323, 1a72, c1a4, 31ce, sigradi2013_28r, c8bf, 6fbc, 6fa6, acadia17_482aa, ascaad2014_005o3, 1819, sigradi2015_10.7j18, 2ee7, ecaade2016_191g51, acadia14_539f, ecaade2016_033e9, acadia14_435an, daa2, 62c8, 15e8, b7a2, 79a9, e4c3, ceef, cb19, 3bc2, 5d1d, 1af7, acadia14projects_75b, 80d8, e48d, 2ac9, ijac201412401v3, 55a2, ff54, 05dc, ecaade2013r_002c2, be88, caadria2016_167m7, 2308, 2d8a, aa50, d294, 2c38, 5c1b, af32, 14bf, 41cf, 8293, 9dae, acadia17_52e, 562d, cc86, 2c92, fb46, bc85, a2aa, 0746, 1f00, 391d, e228, 1e2f, be6b, 07a2, a98a, 4e23, acadia14_523ar, e456, 5286, ecaade2015_194s40, 0b38, 4174, 56d6, ecaade2015_138h29, ecaade2016_021w5, 25cd, d3dd, 053a, 5600, d116, 195b, acadia14projects_177ag, 14b3, caadria2015_208f31, 20d5, 73d2, 76b4, 4c46, 5fbc, 6780, c770, 6133, ecf1, sigradi2014_132o1, 4f30, 3725, 93a1, 0044, sigradi2014_345j8, 46d1, 9a59, 3633, 9ad1, 7022, 6015, b15e, ecaade2014_239j61, acadia14_375o, 1273, 2ee3, aaba, 5061, ff24, de71, 9e99, ecaade2017_172kk, ecaade2017_042aa, ijac201614101k1, 785d, 9da6, d453, 5928, bb63, ecaade2017_029hh, sigradi2013_390v, sigradi2015_10.309b22, 79c2, 3a16, 3d40, c8a7, 0ff2, de90, caadria2017_016g7, cadf, d500, sigradi2015_1.288c1, b34c, 5390, 049e, efa6, ijac201412408h2, becc, acadia17_669k, 4a87, 87ba, 40bd, ecaade2014_163e40, d29c, d1d3, f171, acadia16_260m16, 4610, 76de, acadia17_257b, 9806, 9401, 3f1b, 144f, sigradi2015_10.250j20, 7366, 5b11, fc05, caadria2016_311a14, e31a, 7d57, 4ec3, 498a, 2b8e, ecaade2017_140nn, 47ad, 6745, 6867, ea11, adda, 9d4e, ecaade2016_154j42, acadia17_36u, 99b6, ecaade2016_071w18, 1d43, cb1f, d325, caadria2015_102a16, ijac201412406s9, sigradi2016_431x, sigradi2015_4.52o6, 2c9a, 382d, 77b4, 56e8, b2c9, 92f8, ascaad2014_029o8, 68fd, ecaade2015_205v44, sigradi2016_710jj, 070e, 57d4, d776, d76e, 9bd2, afc8, aa36, 4eee, sigradi2014_042u3, 2859, 3ab9, aaf5, acadia15_57h2, ecaade2014_023f6, 84db, e902, 30c3, af99, ee8a, 6c9c, 1a29, 1e99, 2c06, cc10, ecaade2016_163t45, e627, ijac201513105w4, ijac201715104bb, a5b8, 6251, 3a84, 067e, b482, caadria2015_111g17, sigradi2016_381r, 792c, 7e52, 2e0d, caadria2016_095t4, 845e, cedc, ecaade2015_64b13, a227, cb70, 21df, da20, 569e, 453f, acadia14_555g, 49f2, be26, 1e9a, ecaade2016_225t60, fbf6, b6c3, f880, 06c0, 33ed, ecaade2017_192r, ecaade2015_207f46, caadria2015_194z28, a7df, ebbb, a0d1, ea0f, 69c6, 46c5, acadia16_424f25, acbe, ecaade2014_121v27, sigradi2014_045c4, 7a36, f228, ecaade2017_017m, 545b, ec5b, b5c1, 861d, 3335, 8a36, ecaade2014_145h33, caadria2016_559b24, 820b, 7da4, f89d, ab0e, caadria2016_725k31, 7892, ijac201513303c11, caadria2015_188d28, sigradi2016_770o, 6723, 6154, 2ae2, d9f8, 27c9, ef00, ijac201513205i8, ecaade2016_084i24, 973c, 26bb, ecaade2017_172t, acadia15_161c6, 3df8, ecaade2017_037ii, 6d6c, 33ab, 8aa0, 5b25, d5b5, ebbd, 5aa8, 3bf1, 0f24, ea01, sigradi2015_10.317p22, caadria2016_445a19, 9d3a, 7caf, 42fd, 51a4, ecaade2016_067l16, acadia14projects_579l, sigradi2014_281i3, 319b, ijac201412201b1, 6534, ijac201513206o9, acadia17_62vv, 33e2, ac51, acadia17_628vv, 7165, edb1, 4c65, 01d5, sigradi2015_11.8p23, ecaade2015_37i7, d089, 3631, 62ef, dba5, 77e0, acadia17_72h, d538, 5ef1, de73, e0c7, 90dd, ecaade2017_253v, ecaade2016_075w21, 2dc4, 2304, b4d6, 5c8f, f4ab, 5543, f3bf, 946c, 8169, acadia14projects_281w, 9d32, b2b8, e083, dbb7, acadia17_339tt, e281, a045, 9a74, b855, ac18, a20b, ecaade2016_217j56, 7602, 52c1, ecaade2015_15c2, 3022, 7cee, 354d, 2932, 20d7, 631e, ecaade2016_136s38, ee0c, ecaade2017_309xx, 32b5, 9e19, 55d5, d28c, 8ffe, acadia17_231v, aa14, 2d40, acadia17_572jj, e278, 113e, 994b, 81c6, d0cc, d1cb, fe71, acadia16_260t16, caadria2015_073j10, ecaade2014_188h48, edf3, d293, ascaad2014_018w1, e856, dc38, 1691, sigradi2016_654uu, de4a, d84f, f439, 1a15, 8636, ecaade2016_074o21, caadria2017_147b39, ecaade2017_215yr, 6401, 17b2, 81b0, 9f38, fded, 2471, c655, f4be, 1768, f191, ijac201513101i1, 074d, bc93, 3750, 1993, 1b1f, d904, 08c4, ecaade2014_173f43, sigradi2014_128e1, a4d3, fdf4, ascaad2016_004p2, 00af, 3367, 4a56, ecaade2016_163e46, f08d, ca72, a489, ac4b, ascaad2016_041j16, ecaade2015_158x33, acadia14projects_719b, ecaade2014_030k8, ijac201614205t10, 193c, ecaade2017_050f, ijac201614204p9, d8cf, d8f4, 9772, ecaade2015_86o17, 9284, 31c9, f619, 142d, ijac201412204w2, 33f8, 6432, adc4, e258, 69b9, ijac201412403a6, sigradi2014_015e1, ecaade2014_109t24, 0c4b, 70af, sigradi2016_450qq, 28f2, 0ade, acadia17_26c, 1a8a, 5573, ascaad2016_042s16, a29a, 8ef2, 6587, acadia14projects_473at, ecaade2017_232g, 4e5f, acadia14_117az, 9599, 928f, af19, 3b3b, 6a46, 32fa, e149, 9c4e, ascaad2016_045p18, 5459, db73, fdcf, ecaade2016_028i8, sigradi2016_710ff, 89f5, a980, acadia15_274j11, 7b6b, sigradi2013_401o, ecaade2017_054nn, 9209, acadia17_637h, a621, d966, e065, ijac201412303g9, bb57, b914, 5443, a86e, acadia17_648v, 5e9b, f05f, ecaade2016_026z7, cde9, 90f0, f4da, dd18, 5158, f4b0, 4274, c1af, f25f, c997, ecaade2016_162v44, 0fc3, 9d81, 8fdb, c03b, a5a2, 9eb4, 02b4, ecaade2015_48u7, caadria2016_549s23, c358, cbda, 2157, 0b16, f4ae, 4dcf, da17, acadia14projects_389aw, 6131, 2b3d, f048, f547, e2a2, 5e1b, 037c, ecaade2015_170t35, 11b1, 3050, ijac201513102y1, ascaad2016_022c9, 9a4d, ecaade2016_015y3, bdd0, 9e84, acadia17_92s, c766, 23f3, 06c2, b80b, b50c, a298, 2bb9, 4efd, caadria2017_002i1, 97c7, b615, 0de9, f55d, ecaade2017_199y, 9dbd, 63a1, sigradi2014_186b6, 7431, acadia17_360xx, ee92, d061, b938, 7fc6, 71ad, bf16, sigradi2016_801s, acadia16_224n14, eddd, ecaade2016_230g62, 37de, caadria2015_208b31, f8e3, ecaade2017_201f, a5d7, a29f, 7b86, 1c2d, acadia14projects_339ag, 3ab8, a91f, 5cb5, 5013, 67c1, ecaade2017_305qq, 4e19, ac20, 0e14, abd3, 12d8, 1ae1, 1c40, ecaade2017_194s, 6ab2, 6cbe, 561c, 3358, 62d4, 32c9, ecaade2016_223c59, 804b, 2599, 528d, 51c4, caadria2015_108p16, ascaad2016_042y16, 0f15, 4a1a, 5405, ecaade2017_282n, 1382, ecaade2015_61s12, 0b43, d0dd, c83e, ae31, f1c8, caadria2017_096w26, 9a20, fd2b, c7b0, ef30, sigradi2015_11.8j23, ce40, acadia15_263z10, 9014, ecaade2016_188m50, 2e8f, fa00, 4888, 7a56, 927b, acadia14_435au, 2ab6, 1d57, a182, d633, ascaad2014_005f3, 39c1, sigradi2014_176a5, 1bff, 1042, 6e14, 5a19, ecaade2016_071f19, 638e, fc96, e008, acadia17_360vv, caadria2015_072p9, 5867, 77ec, dee7, 72c3, 389f, 9683, 6d71, 5038, ad77, 5866, 2812, 032d, efb6, 4535, acadia17_190e, 0ae5, d439, 00d6, ba00, acadia15_161e6, 49e2, cdcb, ecaade2014_012n2, d585, sigradi2015_10.138x18, ecaade2017_028l, 2ca9, 0077, a26a, bd07, ijac201412407e1, 66cb, caadria2016_767u32, e957, d7f4, c49c, b69e, acadia14projects_375n, 1340, c3a9, 7aee, acadia14_375c, ijac201715104s, ecaade2013r_018g9, bfb6, ab61, ecaade2015_176v37, 3797, 3592, d9fd, 38e5, ba99, caadria2016_683t29, f851, 0743, e863, acadia16_270d17, b99b, 4ccc, 42d5, 5333, 29d7, a709, 8581, 51fe, 2257, ijac201513103v2, 8dbe, ecaade2017_031zz, 137d, 814c, 7a49, ascaad2014_031k9, 0a59, caadria2016_333z14, acadia16_106k8, 2a47, ad54, 1c72, fbae, fe4d, ecaade2014_120i27, e975, ijac201412404o7, a531, e72e, ecaade2015_206h45, acadia17_637xx, 3917, 1c35, 3c71, 2165, dc56, ijac201412407g1, 736d, cbc8, 3fb1, 7008, 1626, d905, d1fa, f838, sigradi2013_429z, 02d3, e154, 92ef, ascaad2016_022p8, 8f2b, 0bd1, acadia14projects_435an, acadia15_161f6, acadia17_258r, 8c43, ed6d, ecaade2017_291k, cac9, ecaade2017_156t, a0d4, 4252, ecaade2016_171g49, ecaade2017_129ff, 8fe2, 1d94, 8d0f, ijac201412304v9, 497e, caadria2017_135d36, a05f, caadria2016_517a22, 3d42, 672e, e29b, acadia16_244z15, c82b, 1224, 5428, 84fc, 7745, caadria2016_003i1, 71cd, 89e9, 6945, 98b0, c3ac, ecaade2015_185m39, 44b3, 3d87, 7467, 7c4d, ascaad2014_021w3, cdc2, ascaad2016_039u15, 2049, 9d0b, caadria2015_213k33, 6f2c, caadria2016_497b21, sigradi2015_11.34y23, 4079, ascaad2016_038p14, ecaade2016_163s45, cb83, ac7f, acadia17_403p, bf46, d5a5, cc39, bedb, 4a70, 5ce5, 65ab, 7f23, 576d, ab69, ecaade2015_285p62, 89ee, acadia14_463au, 0fad, aa20, 47f3, beb9, ab46, ascaad2014_026u6, f3a8, caadria2016_055p3, cbc6, a490, ecaade2017_215aa, 5ce3, a77a, ecaade2016_123k34, 6825, caadria2016_425c18, d988, 81ab, caadria2015_004k1, 4d54, 3c05, dafb, 89a3, fb30, bcaf, 854b, 200b, sigradi2016_673ee, 828f, 9d5e, 8aef, 1aef, a9aa, ijac201412202z1, 7bd3, be62, 2dae, 1b95, feeb, 748a, c1b2, 43e5, 877e, ecaade2015_296r64, 8ce5, ijac201614305k3, 50f1, cfaa, f4c5, 4d16, ecaade2015_116f23, c400, ecaade2017_189rr, 37d1, ecaade2015_293g64, 52f9, bb13, ijac201614402m1, ijac201412205v3, ecaade2015_329o71, 7773, 739e, f76c, ecaade2014_067a16, e2d1, 698a, 5cb7, 1542, 787a, 1d78, 1d3a, 1872, 6345, ecaade2014_042s10, f53c, 5560, 4b88, 4faa, 8428, caadria2016_281i12, 4473, acadia14projects_463az, a627, 5978, 9a6a, 37d0, 7e49, bce9, e0cf, 9852, cd2d, 6d3c, sigradi2014_137l2, acadia15_185a7, ecaade2016_013l3, dcf5, bb41, 1028, ascaad2014_019h3, ecaade2015_235r53, 935c, 0ec9, a1bf, 9278, 720e, 6f79, 1f1c, ec9f, ae76, a41a, fcf9, 3a75, c2c6, caadria2015_246x35, 59e7, f43f, 819a, f3be, acadia16_470g27, acadia15_469p20, e8ad, c5d5, db02, acadia14_145ah, 9ae6, b963, sigradi2016_621ee, 5777, d7b6, acadia17_492jj, sigradi2016_807mm, cc15, 94af, ecaade2014_145o33, ea28, 4c64, fd4e, acadia16_478j28, ascaad2016_028r11, 3869, f368, 3995, caadria2017_189b45, f3a1, f3df, 853c, caadria2016_507o21, 367a, e31e, fcb3, a467, 03d3, ecaade2015_109v20, 634b, ijac201513105o4, ecaade2017_029ee, ac0e, 4e3b, 8131, 5b16, 2cfa, fc65, 76b8, 2a1a, ascaad2016_022x8, f68b, ea19, 63d3, 3968, 1559, acadia16_12j2, b120, f738, fd6c, 235e, c67b, 33bb, ae68, 3ba2, 376d, 8f83, ecaade2015_138a27, ab17, acadia17_230xx, 3c98, 3322, ecaade2015_138d28, caadria2016_353z15, 85ec, b728, 8fc1, caadria2017_015c5, 4f45, a71b, ecaade2017_184pp, 819b, acadia17_423jj, 9a9e, ecaade2014_088j21, 79eb, 0576, d284, 4c88, 7ca3, 6af7, sigradi2016_615x, 24d1, sigradi2015_11.196i26, b112, ecaade2017_056xx, e1e8, f915, 606a, da45, ecaade2016_077x22, ijac201715106pp, 29a5, 5783, bc14, 49a1, 3cc8, sigradi2013_303g, ea67, 44a3, 0955, bab3, 4697, ecaade2016_140u39, 0529, 6d53, 2dd5, 9d11, 4db7, caadria2017_079w23, ecaade2017_006gg, 1c8a, 9a51, 9400, acadia14projects_497u, ecaade2017_301z, 27c5, c9fc, fccd, 5e10, b791, 2224, 877a, 61ef, d8bb, 8e8d, ecaade2014_035a9, 993e, a109, 1988, dc01, ijac201412303h8, e7fc, a3be, 2d03, ee96, 9438, b733, 0d70, 8ae6, f5c7, 758b, 2f0d, 24dc, 83ac, e1ad, 67a2, 7e56, d360, 38c0, c900, 690f, 9f61, ed8f, 9a5d, 72bd, b1a7, bf80, 89dd, 849c, d70d, ecaade2015_304f67, ecaade2015_17d2, 6bc2, acadia14_135j, f7d6, acadia15_381p16, b147, a711, 90a5, 1959, ecaade2017_041z, 1485, 8e65, ecaade2017_053d, ecaade2015_301d66, 6885, 5b32, 5de5, 9c77, 3190, 0218, a34f, c7dd, 104e, ecaade2015_33h6, e01e, 1760, 2018, 9249, 12dd, 99c7, b254, d2fe, ecaade2015_265t58, 664c, bd92, 9c23, acadia16_12g2, c65c, 3685, 1feb, ed4f, 969a, fd36, d7e7, 99cb, 6335, e8da, 6f5a, 3f65, 911e, ecaade2017_105vv, d980, 0e55, acadia14_691az, dc41, 1fc7, ecaade2017_017d, e202, 3404, 02fd, caadria2017_110j29, 990f, ecaade2016_058v14, e017, d5d1, 9a8b, 8fa7, acadia14_691av, caadria2016_829h35, 2cb5, 75ce, 359b, e07b, caadria2017_009x4, ascaad2016_048g20, caadria2017_165y41, edec, 41d6, 8932, 3771, 8d79, ecaade2017_301l, db70, caadria2016_033v2, 2edc, sigradi2014_074u6, 64d7, 2d5a, 95a9, ea3e, d520, 033d, 8f19, 59a1, 18e8, d43b, ascaad2016_010b5, c5ad, ijac201412204k3, 02b0, c48a, caadria2017_041b13, 055d, 900f, 10b6, ae6c, a8d6, c16d, 6686, 1bed, ecaade2017_264d, 015e, 06a8, 58b6, ecaade2017_038yy, cbbf, 078f, 5652, ecaade2016_223w58, 4ed9, eb39, ecaade2016_089g25, 6046, 4a27, 889b, caadria2017_110h29, b038, 6d59, e36d, bf81, ijac201412301t6, e851, b7bc, ecaade2014_168y40, d7cc, 05f4, 10f9, b7cc, 36f9, a021, 2dfa, sigradi2013_400v, 15bd, 5458, 662c, acadia15_381u16, sigradi2014_041h3, 985d, 66f6, 7c1d, caadria2017_069c22, acadia14_153an, 713a, ijac201614405l3, 5050, da37, d90a, 3123, 294b, ecaade2017_290qq, 9d97, 4f49, 2a01, 4645, 9219, 22d6, 05a8, c5c7, ecaade2015_265s58, b79e, caadria2016_167h7, ecaade2015_317z68, 421b, e94c, e13c, e9cd, 65c3, a3ac, 8829, 89ad, 133e, acadia17_38yy, cbcc, ecaade2014_015z3, acadia14projects_709al, c77c, 720c, sigradi2016_814d, bd7d, 5704, 2465, 083e, c4d5, ijac201412301w6, e3ae, 00bd, ecdd, 3fd1, d546, 7021, acadia16_12g1, caadria2017_063w20, sigradi2015_9.141h16, 7dec, 2c09, d1b5, acadia17_482bb, 0e1f, caadria2015_081a12, 742f, ijac201513104k3, ecaade2016_002c1, bf78, 2721, 090d, caadria2017_095e26, acadia14_301aw, ecaade2017_152oo, ecaade2016_158e43, 4352, f039, 5ac0, sigradi2015_8.339w15, 0ed2, 9246, efb0, 308f, b269, 7886, ascaad2016_043p17, ecaade2017_112zz, 0607, sigradi2015_9.141a16, caadria2015_170z25, df8e, 74cc, 43ac, 7d37, ab58, 7dca, 43f0, e4c2, acadia15_333t13, caadria2015_049d6, 5dfd, 5e28, 935f, ijac201614207m12, ecaade2015_269l59, e882, sigradi2016_363dd, 5566, 411d, ae00, 566f, 1f25, 9cb4, cca6, ecaade2013r_012s7, 2225, fde5, 498d, 4d74, 7e54, b153, de2d, acadia16_260l16, b89c, 9e07, acadia16_24n2, 343c, e84a, 024d, ba07, ecaade2015_333g72, e009, ecaade2015_53h9, 6602, b4e5, a05a, 4a67, ascaad2014_014g7, ec62, 91e3, a8d0, d5da, 0d7a, ae79, 8504, 087a, 3649, ec78, ae93, ecaade2015_127y24, 354c, 002f, 207b, acadia14projects_63ag, 73fe, sigradi2016_816vv, c34d, 2a90, 4677, b44b, 07a8, caadria2017_048e16, 4adb, 4bb0, 33a3, 4d9e, 1274, 7f9d, 5997, 9db6, 9010, 8370, 64aa, 899d, 1f80, ccc0, 54e2, 1b55, acadia17_650g, ecaade2015_152y31, 8fe6, 7189, ecaade2016_123b34, ijac201412303m8, ea4f, 4ff3, 38ab, 8873, 9049, 15f2, da05, 345f, 835d, ea6b, d178, d967, 5d6d, ijac201715204ll, 576c, f4cb, 5f93, b223, ecaade2015_148r31, b5fc, ijac201614205l10, 446d, 28d4, ecaade2017_256hh, acadia14projects_473ae, 72ea, dfec, 6542, 557d, ecaade2015_329j71, c4bc, ecaade2016_185w49, 7bc0, caadria2016_291f13, 456c, 1919, 6cb2, 303d, ecaade2014_224w56, f0a8, 7654, 96b7, f6dc, aa1f, 0b28, 6436, a909, acadia17_62gg, acadia17_648gg, 780c, b903, 7996, f131, f4f4, 57a2, 1ee6, 611d, 4c74, acadia14projects_375az, 1470, 4376, 018d, a140, bc55, acadia14projects_177u, eb5e, acadia14_661j, 5995, 381d, 9218, ecaade2016_042k11, acadia17_170u, 98c4, ea9c, de40, ijac201513105h4, ecaade2015_116o23, b074, 314a, ab93, f382, 3441, a62f, 0159, ecaade2017_052nn, acadia17_360d, acadia16_224a15, sigradi2016_724vv, 07d7, ecaade2017_009y, 7070, sigradi2014_099t8, 7825, c02c, sigradi2016_756c, caadria2016_673d29, 3a43, 0795, 87dd, 3760, 60f8, a887, 8b70, 1a2e, caadria2017_021j8, e76c, ijac201614401g1, fe90, e6e5, 77a5, 5806, 0b6a, c90c, e47a, 15fd, acadia14projects_145o, adf1, ijac201412301u6, ascaad2016_039v15, 84f9, 1ac2, f857, 5cab, bc62, 1567, caadria2015_002c1, acadia14projects_311v, 6abe, 44bf, e871, 9277, 753f, 2663, 52ed, ef7c, ecaade2017_257ss, 2922, b406, 07b0, sigradi2015_11.142g25, 47a2, 6b90, a84c, 3ed8, sigradi2013_244, 9d19, ac55, ca7a, f6e5, 56b6, 5911, 20ec, 24c9, ff9d, f9f5, sigradi2016_382q, 3a87, 1514, f1cc, 7e28, c3a6, 98b7, c3a3, 0541, 704c, ecaade2016_118h32, ef78, 0c7c, e156, 3204, acadia14_531t, 6509, 3032, caadria2015_202w28, c3cf, 177a, 4c09, 2251, 5fb2, fb28, 35fe, 5af8, 93fe, sigradi2016_777q, cb7d, 8d83, e8fe, 9d14, 9f52, 956b, 8ae0, 8b55, ed48, ba19, fa78, acadia14_327d, 77ab, 78b8, 66e4, ecaade2016_016i4, caadria2016_197k9, 1449, 96cf, b7a9, b8ab, f06e, caadria2015_004f1, 9af2, acadia14projects_63a, caadria2015_188s27, sigradi2015_8.186y12, ecaade2015_114s22, 85b2, e7e8, 771f, caadria2015_188a28, c093, acadia15_185u7, 0391, f947, ascaad2016_028t11, caadria2016_477y19, 199a, sigradi2014_197z6, e5a4, ecaade2017_302jj, ce51, 4b54, 03e8, sigradi2013_164, ecaade2014_094i22, 2067, ecaade2015_130c26, acadia16_488u28, 746e, c27b, be48, 5ce2, 5aad, 92c0, f172, caadria2015_150e24, 5a01, b69d, fcd0, ecaade2015_22s4, ecaade2017_229ii, ecaade2014_202s52, acadia15_323x12, 0634, 96d8, 9151, 2eec, caadria2016_601j25, 754c, ecaade2017_076dd, a82c, acadia16_344n21, a687, sigradi2015_11.136k24, acadia14projects_435aw, 462c, 9ed8, b472, acadia17_600ii, 4810, 649e, bb7c, b94b, 4c60, e52f, c17f, 890e, 4651, b242, acc6, 0d35, acadia14_257ad, 9a34, 8a4a, 5184, 76f0, 3459, 193e, 6e7c, 87ff, 0229, 8ac3, caadria2017_015n5, bf3f, 7f08, 6c20, 2e94, c7ac, d08e, ecaade2014_208c54, acadia17_284b, ecaade2014_206m53, 270e, 4fc0, ascaad2016_033d13, e6fa, 8587, e849, deaa, 2867, aad5, 84ab, sigradi2015_sp_8.6d30, ecaade2017_048oo, acadia14projects_473ah, 33a1, 7fcf, 0f5b, fff8, bd3e, caadria2017_056y18, 7544, acadia14_43y, 4249, 8168, 8c1c, e745, 711a, 9088, 5f4c, ca81, 4512, ascaad2016_025l10, sigradi2013_52h, d492, 498f, caadria2017_057x19, caadria2017_015a6, sigradi2015_4.52k6, 1026, 5e56, db9d, 1138, 7bb3, 7c63, acadia14projects_539d, f101, a6d2, ijac201412301x5, ba06, f6a3, dbe0, 9d6d, 0aa0, acadia17_231i, 3f3d, e76e, 872e, ecaade2017_100j, 7a53, 9eb8, acadia14_497u, e4ec, 55ca, 3fea, c43c, eeb7, 4a45, 8840, 7a5e, acadia14projects_101am, 45ce, 11dc, ecaade2015_227c50, 3302, f104, 902f, ijac201614303v2, 248f, f6d1, 620e, ecaade2015_253z57, caadria2017_052p17, 669c, 0fae, df41, bdf4, d4c8, dc75, 96f0, sigradi2016_714ss, caadria2015_061f7, 412d, 58ed, 8161, ae8e, 5207, ecaade2017_170g, a7bb, d7c7, 600e, ecaade2015_319i70, a83e, acadia17_18h, 184e, 09a1, caadria2017_018r7, 440f, 76e8, 3e62, a05c, c93b, 992d, 8b17, 780a, e314, 0fba, ed4d, ijac201412304c1, a7ea, 46dc, d7f7, cd6f, a94d, sigradi2016_801y, f7ae, dee5, d2d5, 141d, 220d, a91e, eff0, fb12, ascaad2016_007r3, ded2, 7a1c, caadria2017_063f21, 2b28, b68b, d653, ecaade2017_017t, ecaade2014_198k51, 1839, 6b2c, 33e9, 25a5, sigradi2013_411n, caadria2017_015h5, eac5, a6f4, 266c, 6950, acadia17_324v, 30b1, 6d67, ecaade2014_167p40, f0ae, 8a29, 9973, f6be, d5c5, 03d7, cfe5, 8f58, 5c43, ascaad2014_014m8, 595e, 810f, c9f3, 6450, acadia14_339an, acadia15_95l3, ascaad2014_031e9, 2598, ecaade2016_068j18, 4f2c, 1cb2, 88c4, d4a2, acadia14_647ax, bb74, 6c89, 8b04, e823, 7281, acadia14_531z, a6b8, ijac201715104cc, 1f73, 8261, ecaade2017_085qq, f072, ecaade2017_057t, 8fa8, acadia15_469d20, 6fb6, 69db, c5fa, bd06, dd28, 6889, 1ba4, 7706, fab4, 6406, ecaade2017_164p, cd42, d25b, 1176, c18b, bf45, f43c, ijac201715201r, 5f54, 63f3, 1e60, ed79, dd8a, caadria2016_425f18, 2d9f, 6977, acadia14projects_145ak, a22d, 05bf, ecaade2015_64c13, e3b6, 3d03, a538, b0a3, sigradi2016_364kk, 81e5, 5434, 5bf9, 0bd2, c4b3, d913, cf53, 39e5, b827, ecaade2014_176x43, 31b5, c388, e48c, 0d2a, 2e07, 4cba, acadia15_149u5, 71e6, 24f5, ijac201614208g14, 4703, 68c8, 9f9e, sigradi2016_673dd, caadria2017_057r19, ecaade2015_302o66, 1c29, 9879, e25b, acadia14projects_473al, 9094, 0ce0, ecaade2017_032p, c1e7, sigradi2016_592v, e5ad, 2f31, caadria2015_142p23, ecaade2017_157ii, 6d73, 45a7, 442d, 788a, ijac201412304r9, 507c, 8ea8, b479, 20c4, ecaade2016_217l56, 342b, acadia16_432x25, b407, dc50, 5d15, d548, d580, e022, ijac201412407f1, acadia15_161j6, ijac201614308p5, 4ce7, 21a0, 20e5, 7f84, 36d8, ac5c, 2bdc, 0282, 10fd, ecaade2017_014a, 2658, ijac201614204k9, 94dd, sigradi2015_1.305d1, 54f4, ecaade2014_140x31, acadia17_322e, 9f96, 1c0c, 30d4, 8886, ecaade2016_225y60, bf55, 32c5, 33b0, 2a5c, caadria2015_073l10, bd09, 777c, 94b3, b4d3, 45d6, 890b, acadia16_154p11, sigradi2015_10.220c20, 5793, ecaade2014_052j13, 69dd, cc7b, ecaade2017_213ww, 2408, 6ffb, 63c2, acd7, a245, ac04, c4cb, 894f, acadia15_110f4, 33d1, 59e2, 5bcc, b932, acadia16_78v5, ecaade2017_077c, ecaade2016_164m46, 9001, 2a04, 85d4, ecaade2015_136s26, 012b, f1e9, dd89, b8c4, ecaade2016_ws-dleadl68, ca37, 640d, ecaade2017_169ii, 0a6a, adee, c280, a743, 76c4, ecaade2017_253z, 2245, e4fb, 3026, dbff, 29cb, 0d79, 724e, 95e9, acadia14_125p, 155f, 7683, e879, 0e9d, cb94, ecaade2017_108x, 9077, 714c, ecbf, 066f, 9d83, 7ede, sigradi2016_814i, 5f59, 3189, a55f, ecaade2014_141e32, 6f68, ecaade2015_59b11, a344, 8bd2, ab53, 0cbc, sigradi2015_10.220i20, b7e1, ecaade2014_182x45, a90f, a316, b1e5, c71b, 3c3c, 807f, b888, e0c5, 75f0, d9cb, cdb5, 5ff6, e88d, cb82, 4208, e669, edbf, 1d40, 26e5, 2985, ecaade2015_143o30, acadia14_517n, ae7e, 657c, 666c, 3b0b, 08db, 5ab9, 53a8, acadia17_274uu, a707, 5a61, a87b, defc, f24c, 801a, ecaade2016_040r10, ecaade2017_225f, bc81, 8d7a, a8f3, 43b1, bd23, f195, 663e, ecaade2015_73c14, 1047, 05df, 646d, 9476, 849a, bb8a, ascaad2014_004g2, 5a41, 2e7a, eee7, ecaade2015_268e59, 4d26, 8810, 72f1, 911f, a69d, fe83, fcca, 1680, b295, 85f0, 66f9, ijac201614206z10, b21c, b1fc, 165f, 6b01, 5545, d4d9, 7118, bbee, 1429, 2442, 6c53, ecaade2013r_002b2, ecaade2015_325w70, 636d, ecaade2014_023n6, ecaade2017_265y, 68b9, d7d6, 6d1e, 72a0, 8ca8, ecaade2015_215e47, sigradi2014_047k4, daab, 3095, acadia15_251g10, acadia17_678w, ecaade2017_201ww, 35bc, sigradi2015_3.111j3, 6a77, e2a8, sigradi2016_426d, 4bfd, caadria2017_028f10, adc1, a414, 36a2, bd84, 52d5, e71b, b80f, 4671, acadia15_47n1, add6, 2454, ecaade2016_203l53, 2dd4, ecaade2016_132x37, 8c77, 7b36, d9c5, 8a63, 0e6c, 85fa, 3ce8, d9cc, 5c3e, 7f06, ecaade2014_214n54, ecaade2017_085b, caadria2017_043a14, 22b8, 25ff, 23d3, 4608, ecaade2015_79h15, c735, 1002, 0abe, b7f1, f97b, ecaade2015_84y16, 17cf, acadia17_358uu, 7ad0, e5b9, afc2, 658d, acadia15_137o5, c01c, 6b64, 5036, caadria2017_190t45, ecaade2015_158h33, e5e0, ecee, ab18, 093d, 62f1, cbbe, caadria2017_027n9, 8527, 8ae8, a868, ecaade2014_113a27, 88ba, ac63, cfed, 75de, acadia14projects_609ai, 31c0, 2081, b52d, caadria2017_005g3, 24e7, b9ed, d4c5, 6cec, e0f9, a584, 5932, 4163, a5a1, 4987, 8c79, f750, ecaade2015_161k34, 7b64, 6484, 0af4, 9721, 4700, d467, ecaade2015_206o45, ecaade2015_332v71, d11f, 155b, 429a, 2006, ecaade2015_207r46, ecaade2017_129oo, f7b8, acadia17_237hh, 2bb8, ijac201614105p4, 209b, aefe, ecaade2014_052i13, ff6f, 9d75, afd3, 94fc, 0c9b, 9a6d, 3de9, caadria2016_703l30, acadia17_307mm, ascaad2016_048o20, 38e8, caadria2017_183e44, 111c, ecaade2015_94h19, f0db, ecaade2016_085l24, 8fff, f00e, e41a, 149a, 97cb, 6151, 5e0e, f430, 9c40, ecaade2014_143u32, 3906, 21f4, ef01, b149, a115, c34e, 108f, sigradi2016_399a, caadria2017_113l29, 521f, 7d96, 65c1, bf2e, 338a, 9d3f, f9b3, 5eea, 6004, ab9c, 1258, cb2d, cffb, a0f0, 3f1e, ecaade2017_291z, 39b6, ecaade2014_089p21, 0c36, d3ab, 8de6, 3c84, 4172, acadia14_619al, ecaade2016_230h62, fbd3, 8e12, ecaade2015_334u72, 2a0e, 4d69, c032, 4559, 65cd, ijac201614206y10, sigradi2015_10.309o22, 40a2, b362, 3dd0, f356, f38f, 225e, 2759, 562b, 5671, d9fb, d540, ecaade2015_94k19, f4f1, ijac201715102v, de91, 3e0d, e095, 0ec8, b7c0, 37cf, c07f, c2a1, caadria2015_220g34, 46f6, ed73, c57f, 44ca, a010, 5a17, 3a50, 2933, 0475, 5201, ecaade2017_225a, ecaade2014_237i61, acadia14_681af, e9a9, 5b54, acadia17_248ww, 9b4d, 0ae7, 95b4, 8279, 13fe, 8ffb, 1656, 0c7a, caadria2015_176n26, d0f6, b950, b788, ecaade2014_168m41, acadia14projects_145ai, 5129, 3efd, ecaade2016_002i1, 51b6, 49b9, 8b4c, 2aff, 879d, 8fc5, 6aed, acadia14projects_43ab, e527, fd72, acadia16_260n16, fd41, 887e, e9aa, 0177, bf1d, e9ea, 8d5d, b4cb, d752, acadia17_669o, acadia14_627d, ecaade2015_140f30, a3af, bc77, 55b3, 9a1a, dd31, eb45, 5de4, 264a, 61b1, ecaade2014_155v37, ecaade2014_175z43, 3e03, faa6, caadria2015_073a10, cc33, 7284, ebd4, 9fae, ace0, ecaade2014_010d1, a274, ecaade2014_052s12, 1848, b3c5, 61d5, e8d7, acadia14_153ax, 1e9c, f0bc, bb37, 04ea, 6f05, cd10, b89b, 0676, ecb2, f6a4, 37f7, 10ab, 5df3, f0d8, 1fd6, caadria2015_117z18, 1846, 176f, ecaade2017_033z, d80c, sigradi2016_816zz, 7df2, ded4, a4b6, 16e5, c937, ecaade2015_278u60, 23fd, 9566, 5648, 2a9d, 111f, 213a, 1fac, caadria2017_132v35, bbd8, 5ba7, b689, 757a, acadia14projects_463b, b6ee, ecaade2015_114d22, caadria2015_126n20, 7c4e, d5b9, ecaade2015_119f24, aa34, 5c19, 5bd1, 1e06, 3f73, 9f7d, c995, 77d8, d5a8, e501, b9db, ecaade2014_176d44, sigradi2016_615aa, aef7, caadria2016_281g12, 93d2, d416, acadia17_82c, 399b, 3f2f, 48c3, 4097, 442f, 8f0e, ascaad2016_004r2, 551c, 0d31, 4c22, ecaade2014_023g6, ecaade2017_032e, sigradi2016_522z, 2563, c8ff, 7d97, caadria2016_517i22, caadria2017_001c1, 69d6, 59c2, b309, c37b, ijac201614203u8, 6060, 1e79, d825, e907, 1c74, 3194, 0386, 09df, 6e61, 35be, 3aff, ecaade2013r_018s9, acadia17_637e, caadria2017_174h42, ff34, 643f, cdf6, 91d8, 706f, 9148, f505, ascaad2016_021f8, ecaade2014_113y26, 3f64, e158, 0e6e, 5d00, ecaade2015_237o54, f660, f523, 9fca, 51c6, 7167, 31af, 3fc9, ecaade2015_297d65, c69b, 4011, caadria2015_145v23, 9b64, 8f74, 4562, de6c, d4aa, 3a98, e518, 99c3, acadia14projects_145v, 82a6, 8cb1, 2ac3, 780f, ijac201614405d3, ed8c, e88a, b36a, aa49, 30ce, b252, ecaade2016_241c64, acadia14projects_479s, ab03, 0de7, 6e07, 7b56, 1099, 69a1, 0fa4, c52c, a86b, 2cf8, 0663, ijac201614305s3, 29eb, bbc5, 64a5, caadria2015_172j26, 5e78, a809, 3694, ascaad2014_037m2, b649, 8143, 5206, d645, 32b3, ascaad2016_017f7, e329, d49a, d509, 729f, be1a, 96f9, 0042, 8f36, d6e8, acadia17_364qq, f830, ecaade2015_333j72, 26a7, 76f3, 6c79, caadria2017_190l45, caadria2016_187v8, b606, 9445, ecaade2017_089z, 1e2c, a7c7, a88c, b271, 8fa9, 6833, 6640, caadria2016_301p13, 4f51, 5d69, ecaade2017_054ff, 7003, a2d3, 91e0, f1c2, 332b, 1f0d, ijac201614103n3, ecaade2014_197g51, 1953, 364b, 100e, 692d, a682, ecaade2017_282t, aa9c, 47a9, f416, acadia15_57j2, f408, acadia17_177e, eb38, ceca, 88f7, ecaade2015_206p45, d44e, ascaad2016_041h16, acadia14_531r, 0e3a, 0d69, ef58, f826, ecaade2014_085g20, d93d, fa37, 2701, sigradi2016_805gg, ascaad2014_029h8, 16ed, cfe1, a3b3, 2e70, 1aa0, ecaade2017_052rr, 681e, d95e, caadria2015_061e7, ecaade2016_222d58, 8887, a804, c19b, ascaad2014_019n2, caadria2015_054k6, ac40, 242c, acadia14projects_681au, d011, 2a32, 3d45, 9e4b, ecaade2014_163y39, 70c1, ijac201412203k2, ijac201614103k3, 34ea, a685, 35fa, 3898, caadria2017_147a39, e148, 6304, 92c9, ecaade2014_149h35, e8ac, e2a6, 0f59, caadria2017_008b4, acadia14projects_301c, 5f25, 5305, c272, caadria2015_130w21, acadia16_196f13, 1c58, f9b4, ecaade2014_052k13, 3543, 584c, sigradi2013_260k, 88b1, 8daf, c5ac, ebf6, 4e2b, ed14, 4936, ed39, 9d43, sigradi2016_550o, 3b8c, f361, 81a8, sigradi2015_8.186k13, ecaade2015_158u33, 665c, ecaade2017_305b, 1552, d783, acadia17_500ll, f3b8, 7e70, 7618, b7a5, acadia14_699p, ecaade2017_155o, 3f18, c302, ecaade2017_076z, 43d4, acadia16_432s25, 4f0b, 0a4f, 6ecf, 9ca6, 7cad, 432a, 1434, 8610, 40b1, de7f, sigradi2014_213l7, 6940, da7d, 67ba, acadia14projects_619ac, acadia16_140j10, cf94, 5480, 2e40, acadia14_199ag, ijac201614407n4, de69, sigradi2013_342l, 4b29, sigradi2015_6.151c8, 9914, 4725, 454a, a461, bae8, ddee, ecaade2017_054rr, a568, 29a7, 48f8, ecaade2016_078m23, dd16, 34f4, 6918, 6f5c, 5bc0, ascaad2016_023w9, 432b, 1f3b, ecaade2017_293uu, ecaade2017_215l, bb80, d64e, 232c, 07e4, a8ba, 79aa, ca65, cc9b, 8392, e371, ecaade2014_225r58, c7fc, e484, ijac201715105vv, 9e05, f489, e919, 0e3f, 151f, 75d8, d169, 4da0, d2ce, ijac201614202c8, f028, 059a, caadria2017_003g2, 0ab5, ecaade2017_256v, acadia17_81n, 815b, 6ad8, a220, ee54, b1a6, 113c, 18a7, d1f7, 8a70, 8f45, bf89, 222c, 1686, 52b9, f127, 5c82, 94a7, c285, f45d, 1f83, sigradi2014_063x5, 2606, b1c8, 2f84, 4546, ce11, sigradi2015_sp_2.112f29, 3fd2, a1b1, 3dc1, d412, 64ab, 7812, sigradi2013_390t, 358f, 9730, ecaade2014_225n58, 930a, ecaade2013r_018p9, 10b7, c443, 969e, acadia16_88y6, 1d1d, acadia16_34j3, 4dbf, 04ae, 78db, b910, acadia17_374bb, 6a4c, 1437, acadia14projects_479r, acadia14projects_647as, 66b3, 41de, acadia17_358ff, 014c, ijac201614401e1, 3e33, 2ae7, d34b, 1020, 830e, 86b8, 0ad1, 4188, 806c, 19d4, b8f3, da31, 2e4a, 5e03, e812, 7867, 022f, 41fa, 4a46, 7a9b, 1158, f634, 8c24, ecaade2016_033d9, fe24, 7ff3, 1dc2, acadia16_412z24, ascaad2016_054o21, e850, ecaade2015_13k1, 66b4, 6f28, 3475, e651, 30d0, 014d, a18b, ed2f, 2dd3, caadria2017_067g21, ecaade2014_220b56, 06ff, ecaade2017_194bb, 5cd9, 8c27, 25e4, 4c0d, 1296, d92c, bca2, 8eec, acadia16_224w14, acadia17_324z, 5aeb, 169d, f8c4, 94d0, 8c13, 5c47, 39eb, 4a82, sigradi2015_3.221v4, ecaade2016_094l25, caadria2017_023z8, 36b4, ecaade2016_072g20, bcc7, 8155, 2c04, aa2a, 7526, acadia15_161n6, 508a, caadria2017_183d44, e916, f31b, sigradi2013_155h, 6667, 60f9, 907c, 6ca5, 414c, 749f, ecaade2015_155v32, 6b14, 5329, 02e5, acadia14projects_177p, 3a4b, 39b5, ecaade2014_018r4, ecaade2015_130w25, 623d, 5de0, 13e1, af4a, 2a6b, 0da2, de6b, 5dfe, 63d2, 5b8a, 7648, caadria2017_079x23, acadia14_91s, 3629, ascaad2016_058c23, ecaade2017_032c, 1e1d, 6b5f, ijac201412403z5, 16fd, 9bd9, 96a3, acadia17_82oo, 50ab, c7a2, bebb, c633, db4b, 50b3, a3f9, 73d7, b596, 79b6, 03a7, 1a5f, b422, 9911, a409, 7e4b, ijac201412408t1, ee98, 9831, 7c8b, 0d4a, 6538, 238b, 04a9, d2bb, 5423, 5c73, a44c, 4e03, ecaade2014_218x55, 8e2a, 189d, bbbf, 4ce1, e0f2, ecaade2015_296p64, 7159, 858f, d4b1, sigradi2014_032b2, ecaade2017_277ww, ijac201614309o6, cbc2, 8431, 9fcf, 8e39, d44c, sigradi2014_345s9, caadria2017_070f22, ecaade2017_255d, caab, ecaade2015_91d18, ecaade2016_119v32, sigradi2014_289i4, 921e, da02, 55d3, d364, caadria2017_104y27, f721, 8b08, 665d, cfd0, dafc, d5df, 6737, 008d, 7352, 3f19, ecaade2015_200p43, 6f8c, ecaade2017_105uu, 2af1, ecaade2015_241w54, acadia16_326s19, 4db2, 62e9, 747a, ad9d, fc22, 5fc8, 10ac, e58d, ad53, ed19, 8704, caadria2016_861a37, 1fdb, 1204, acadia17_382kk, 4e77, 9f3d, sigradi2016_690ww, f0f8, 4d6b, b810, 6a06, ecaade2013r_018i9, 33ac, 1438, 8903, caadria2015_073s10, acadia14_453e, 1a8b, 5c4e, acc9, 1706, 8327, ecaade2017_013uu, sigradi2014_234x8, 804a, ecaade2015_196o42, da22, ad01, 755f, 772b, 870c, 5c1d, 4277, ecaade2016_132a38, 88b8, 1064, 50b1, 9c41, e74a, d713, caadria2017_008a4, cf5b, 82bf, ecaade2013r_017c9, sigradi2013_327z, acadia17_298ii, ef87, 7129, af1e, ecaade2017_199cc, be77, cfcc, f6ac, 1c23, 73e7, 36df, acadia17_366j, caadria2016_755o32, 9767, 6563, sigradi2016_637r, ecaade2016_129z35, 6997, ee47, 630e, a256, b5cb, 097a, 8507, 5116, acadia17_482r, f318, fa96, 0a3c, ecaade2014_176j44, b2cb, f659, caadria2015_181e27, sigradi2016_426b, b39f, acadia15_195d8, e0bd, 53e4, f871, a9fb, ecaade2016_006y1, 8ffa, 1753, acadia14_125y, bbcf, ecaade2015_155m32, sigradi2014_263e1, ecaade2017_213f, c4a4, 8e29, a8f8, 24d7, 4e3a, 506d, a34c, 885f, cd61, 0777, 7a28, e78e, 4537, 51c5, 1e48, sigradi2013_31, 0445, ecaade2013r_018e9, abfb, d01b, caadria2017_155p39, acadia15_443b19, 2ffa, ecaade2014_240n62, 75bf, 5edd, 5687, 55ad, d6d8, caadria2017_086g25, 5d5b, ascaad2014_014o7, 0f48, caadria2016_177z7, 08f3, d069, f046, d177, e44d, 3b9b, a060, 171b, 9453, c480, 6fc9, 29e8, 11a0, 4ca0, 82e6, 01c9, e66d, 0c08, ea48, 64e0, 428b, 4cbc, d57e, eaa4, ecaade2014_149f34, 24e9, 206c, f4df, 47dd, dfc5, 9781, ecaade2015_53c9, 003b, 4c9c, 6ace, e964, c17e, 4130, ea2f, 6e3b, 03b5, cbf6, 05b0, caadria2016_797x33, acadia17_492ee, acadia14_555f, acadia16_372n23, e207, caadria2016_333s14, eed4, b883, 2ddd, b2ef, ff48, acadia17_274oo, 7c49, e772, 9c76, 62be, 3cc0, f7bc, c705, acadia17_426a, 4270, ascaad2016_007t3, c466, acadia16_78l5, 2cf1, 2deb, sigradi2014_314m6, dde2, 4540, ecaade2017_198qq, e90b, 9e89, 101b, 5a68, bd9c, d2fc, e4cd, ecaade2017_243dd, 8941, 3378, 4c02, 4acf, ascaad2016_021g8, 07f2, 34fe, ijac201614305m3, 883d, ecaade2015_261i58, caadria2015_130c22, b3fd, e8fb, b37d, 7f9b, dc95, 4fe6, 4ff7, f7bb, a8ae, 5886, 544c, 7e63, ecaade2015_180w38, 1c3f, 865f, daa9, caadria2016_333u14, acadia17_137tt, 2968, acadia16_236i15, ecaade2014_100g23, 4855, 8449, 2459, b151, 17b1, 625e, 04e5, eaf6, 9607, 3c10, c2a4, ec6b, 8891, 1167, 43c7, acadia17_560h, e469, ecaade2014_149n35, 3728, ecaade2014_065w14, 9c81, d0f1, c289, ecaade2015_301y65, ecaade2017_039b, 570d, 8073, 9680, 7e08, a8a1, 9936, c776, 1639, ad2e, 316e, f393, b5c8, 4a74, d62a, sigradi2013_52e, ec3e, a000, 42e5, caadria2017_163b41, 5eec, 81b4, e433, 7f02, ecaade2017_069ee, aef8, acadia17_445n, 1711, 0d50, 5a34, 091f, 1092, acadia15_137w4, 2c69, 678c, 75f7, ijac201715103tt, b172, 94d9, c332, 5dd0, sigradi2014_151c3, e5a8, 896d, acadia15_274o11, 0d82, 4e50, 5f0a, 0b88, 7c56, acadia17_628rr, ecaade2015_200t43, ecaade2014_014d3, caadria2017_015b6, acadia14_565z, 68bd, 7827, 04e9, c174, 6db8, 5063, b13a, acadia14_627an, ecaade2015_233z52, 1a7a, 1dea, 4d7b, 8f2d, sigradi2016_673hh, a40e, 5811, acadia15_185n7, acadia16_344h21, 87e1, 1ad1, 939e, 2e18, 86f8, bcbe, cd43, 97eb, bc1d, acadia17_464tt, 56ad, 5635, ecaade2015_250d57, ecaade2015_180t38, ecaade2015_324u70, ecaade2014_153s37, acadia17_27s, ecaade2015_64r13, 3e0b, 4049, sigradi2016_360u, 2b29, sigradi2015_8.264z14, d537, acadia14_479ay, ecaade2017_215yy, 1272, fa49, 4687, d577, a533, 439f, e977, caadria2017_123i32, d6f1, caadria2016_631c27, a8cd, 0993, 0d09, 63e6, 579f, 8d70, d0a1, c6ec, ecaade2015_73f14, ecaade2015_21t3, 56c1, ce63, ecaade2014_173m43, 14b8, acadia14projects_463at, f9fe, 1ebb, 1b1c, cc37, 5a73, ecaade2015_325d71, sigradi2016_568mm, acadia17_648aa, c000, 15bf, 7def, 2a59, 0659, 2284, ecaade2015_202o44, 0c95, fc7c, 6eb9, 68d9, c3c5, ad07, 273d, acadia14_229m, sigradi2014_132v1, ec0d, 1c37, sigradi2016_381s, da68, 5ac5, cb8c, 41b4, caadria2017_142d37, 5c33, 48ad, 03dd, b12a, b58e, 7acd, d4c4, 2dc5, acadia17_52k, 27a4, d7b9, ecaade2016_129t35, acadia14_479h, 85c0, a436, ded7, 4385, 1bec, ijac201614105s4, acadia17_348d, a273, f290, d578, sigradi2013_397c, 734a, 5479, sigradi2016_714pp, caadria2017_134b36, a7a7, aea0, 3b67, cbe5, c7e2, 4432, a557, a1c8, f67b, 9944, acadia14_375k, 9054, c795, ee5c, c4c2, a146, cf6a, dad1, c9c1, ecaade2015_235t53, 7369, acadia17_435e, acadia14_681ai, 7dad, ecaade2017_023aa, b032, 3f55, 6c91, d1b4, f4f2, aea8, caadria2017_028y9, 0f73, ijac201412408d3, 25ec, 42c8, 1b78, 69e3, e74e, 2dbe, 951f, acadia16_460y26, d8ae, 3939, 7c23, 6eb0, c0a5, 4a4a, 3be3, acadia17_640cc, 6a26, 856b, ijac201614202w7, d4a0, 4a69, 70df, acadia14projects_365ae, 6ed0, 1998, 9674, 8fa0, ecaade2015_287j63, 08a9, 67bf, 5c13, c291, 855f, ecaade2014_084x19, ascaad2014_004h2, 9e51, 4d0c, 52a4, 9f1a, 1e65, acadia17_72l, a811, c1fc, ijac201715105n, ecaade2016_062h15, ecaade2017_252e, 426e, 7910, d79f, sigradi2013_54o, ecaade2015_253u57, acadia14_435ac, 7ed5, 0d96, caadria2017_062u20, a9b5, ijac201412408v2, acadia14_655ac, eec6, a1ef, 3105, 2d54, 327b, ecaade2017_jgok, sigradi2014_151k3, d083, 28a9, aac4, 234b, 9f3e, 3341, ecaade2015_287l63, 2edf, acadia17_600dd, 59fc, ecaade2014_072n17, acadia14projects_627g, 8ba7, ecaade2017_023y, caadria2015_208e31, ijac201614401i1, be71, 6ab6, 7f37, f9e5, 3ac1, dd11, f9b1, 83af, acadia15_251h10, f40f, bd53, f925, 90fc, 424d, ecaade2015_230h52, ijac201412203b2, f81a, 3a90, a705, f444, 8f23, 0c5e, 4ae9, 0fd5, 2493, a26f, ecaade2014_144y32, caadria2017_015b5, aaeb, acadia14projects_237av, b8b0, caadria2016_209a10, 2ace, 6fcc, 1fa4, 6c64, cec1, 8dfd, be08, 8a16, 29e3, caadria2015_208r31, c37a, 420d, ecaade2017_011ff, acadia16_10f1, 47c1, 6882, 40a1, acadia15_357u15, ijac201412203l2, sigradi2016_407v, 2e1c, abed, df84, dc84, ee60, 60a2, e2c4, 2807, fdcd, f658, d225, b61d, 3a8d, b09c, 8c10, ijac201614207h11, 6ccf, 6fce, a47e, ecaade2015_265n58, 3065, b323, 1238, ascaad2016_058d23, ecaade2017_164z, 0ff5, 3a5f, b5e2, 8447, d8ba, 8059, 789a, 9b95, caadria2017_028c10, sigradi2015_11.142a25, c490, b4cf, acadia17_562y, ecaade2016_128j35, f283, 0900, ecaade2017_073l, f8c0, 6834, a4f2, f8ea, fa92, 4324, ffd9, ccab, ecaade2015_116e23, 7b6d, db58, 8298, 78f5, acadia14_23w, 9132, 56c7, f629, 10c9, caadria2017_005h3, sigradi2013_30g, 867c, ecaade2017_108c, 7bc6, ecaade2014_198s51, ab9d, ecaade2017_076x, da6f, 46c9, ec76, f010, acadia14_357a, ijac201614306v3, ecaade2014_023l6, caadria2016_095l4, ecaade2015_302n66, 9512, 81bb, d396, ascaad2016_042t16, ecaade2015_280g61, 8cc9, ecaade2017_143p, 9f14, 7417, f5f0, acadia14_357ax, e045, 189a, ec79, 1d73, caadria2017_052r17, 769c, 5b15, 7a9f, ecaade2016_185x49, ecaade2015_319j70, 7e5a, acadia17_82g, 514f, 2607, d877, sigradi2015_2.162r1, 0e69, sigradi2016_696x, edac, ecaade2017_054u, 3f90, 2a6d, ecaade2016_068k18, 4f18, caadria2017_041k13, 8f71, ecaade2014_010m1, acadia14projects_719l, 4589, 559a, 0a27, b2e6, e50d, b04f, 2fc9, acadia14projects_565w, bc5f, cc2e, ecaade2017_051z, f8a3, ecaade2017_083tt, 1ee4, 7036, 09dd, 3277, 5492, caadria2017_174p42, ecaade2014_221l56, d030, 5096, sigradi2016_534kk, ecaade2014_240d62, 306f, f7e7, 0e26, 88c2, acadia14_365ak, 8657, 5189, ecaade2017_152ff, 674b, b86a, f418, ed05, 061c, 764e, 57af, 74ee, a81b, ecaade2017_094o, f59e, cdfc, 9fa1, ecaade2017_255ww, e0fb, 150b, dcb9, 8d01, caadria2016_415u17, 3b20, bfe5, 7cf9, 06ef, 9c8b, 536d, 8496, ijac201412301n5, 6246, 6742, 30a2, ecaade2016_071a19, 09bb, sigradi2016_356c, 409e, 63fc, e9f0, e32d, aed9, e23a, caadria2017_129d35, a065, caadria2016_797y33, a894, 39dc, 2815, acadia15_497l22, 1e3c, 3099, ecaade2015_233h53, ecaade2016_164l46, ee11, acadia17_89r, 378e, caadria2017_163x40, 099d, 7d51, ecaade2017_248uu, caadria2015_073p10, 5f0c, 5a33, 6bee, ecaade2017_083uu, 939c, 82f4, acadia14projects_167ac, 18cf, 28ed, 1a87, d16d, 08bc, 2ede, 90a1, sigradi2013_215v, 09ab, f7cc, 6826, acadia17_28ee, 218c, ad19, 77f5, ecaade2015_127g25, 8e08, e08f, a728, c769, 0b0c, 0553, 6bbc, 9b56, 2138, 5c9d, 540e, 7498, 9ff7, acadia14_463g, 9003, 81b6, af3a, 726b, c551, 1108, c23c, 553c, ecaade2017_172hh, f808, 0782, 43d9, f8ac, e7d9, ijac201715105rr, 8f7e, ijac201513203h7, acadia17_455x, df83, 699b, ecaade2017_052tt, 5bdf, 244a, 531d, sigradi2016_455d, ef9c, dcee, ecaade2017_053p, f543, 82e4, 02d8, b45b, 576b, cfe6, be86, e8b1, d008, cec3, 8531, 8721, b0ee, b116, 5504, caadria2017_094u25, ecaade2017_059uu, 093a, acadia14projects_435ab, 3429, 8aac, ecaade2017_184oo, efec, 2355, 17b3, acadia14_135s, acadia15_371g16, a5bc, b57e, ijac201614405a4, af58, c575, caadria2016_797k33, 300b, ecaade2016_058z14, fca5, sigradi2016_534oo, f82b, 01ab, 22e1, e381, 427d, 56aa, ecaade2017_215k, 280d, acadia14projects_339az, d769, d398, ecaade2017_056b, c6b9, 8fbf, 42cf, ascaad2016_038w14, 17d9, f45a, 8717, 65c6, 0b92, ecaade2015_297v64, ecaade2016_046t12, be01, 295b, acadia17_329u, acadia17_473tt, 385a, 5b23, ecaade2015_114n22, 930c, ecaade2017_105ii, 4b3d, af5f, 0a5b, ijac201614207o11, caadria2015_206j30, acadia17_436s, ecaade2015_17e2, e9b1, 53c6, 90b1, acadia14projects_291b, acadia17_542uu, 2a4f, acadia15_451l19, sigradi2015_11.136j24, 1a06, 03fc, 7a89, 0e2c, 2264, fd91, ecaade2017_048y, 9055, 92aa, dbef, ecaade2017_273o, da70, ff9c, fa63, c3a4, 694e, 8e56, b6f0, 7904, 6532, 57d1, 299b, 1442, 544f, adb5, ijac201412206x4, a218, 35d4, acadia14_637ag, 043f, ijac201412408w2, 872c, c1d3, 1fe1, da86, bfcd, ascaad2014_012m6, 4667, 5c60, caadria2016_229v10, 72bb, 5394, caadria2016_249h11, 5572, 1069, ecaade2016_154c42, acadia17_511vv, 534e, ecaade2013r_002f2, 7241, c0c2, 97df, sigradi2016_517o, 8517, 3a7f, 2aa6, 73cc, a801, e67c, ecaade2015_230i52, 7b8c, ecaade2017_244kk, ecaade2017_164aa, 3b2a, 6eff, ecaade2015_253t57, 6be6, 0f20, 82dc, ascaad2014_008r4, sigradi2014_176d5, acadia14_609ar, 03e9, 4773, 0e1c, 30da, 1335, 5f86, df11, c71e, ecaade2013r_019j10, 00d0, acadia14projects_257ad, acadia17_339uu, cbac, a0dc, f0fc, 86f1, 1b67, sigradi2013_10b, bf17, b933, c15f, 026a, b0d0, a89f, caadria2015_124s19, acadia16_440y25, 17ed, 76c6, 6c07, 87d2, 92b8, sigradi2016_534tt, ecaade2014_163g40, fc9d, caadria2016_435s18, f0ec, b8e2, 30df, sigradi2013_243a, e33d, 23fc, 7b5a, e165, 3657, caadria2016_703f30, ecaade2015_61k12, bf11, acadia17_28dd, b11b, 2ebf, ecaade2017_032d, caadria2016_311c14, c41c, c13b, a706, acadia14_555k, ecaade2017_003r, b411, acadia17_637l, d370, sigradi2015_13.181s28, ecaade2017_291x, ab81, sigradi2016_415ii, ecaade2016_058w14, 15a5, 47dc, 9e8b, 37f2, 994a, acadia14_63au, 22c4, eca5, 8c46, ecaade2014_023z6, 8af9, 4dfa, d93b, caadria2015_226j34, ecaade2015_199d43, 50cf, a166, 11c2, 0e46, c691, 0298, adfd, c062, 1ca0, f9fc, ecaade2017_225m, a4c2, sigradi2015_sp_3.85r29, 9da2, e246, ecaade2017_172q, bafe, acadia14_135v, c8c4, sigradi2015_10.377z22, dae0, sigradi2014_123v9, ba4d, 5f95, ae28, fd65, 82a7, c73e, d6aa, 9601, d27a, 1bc4, 5167, 00cd, 6e4e, ijac201614102g2, 0fd1, 6ff8, 0d64, 0197, c6a5, ijac201412405y8, e310, ijac201513105f4, ae9f, ec64, 855d, 5a38, acadia16_88d6, 7f09, a2eb, 0904, acadia14projects_655ac, b465, cc82, fd47, ecaade2015_118s23, cce2, acadia17_258t, 2f13, f99b, 5e4f, 08e5, ecaade2015_227x50, ecaade2017_091b, ecaade2017_229ee, feb5, 4102, 566d, 814f, 5ea6, 673c, c907, ecaade2017_109aa, 3feb, 465d, 5a64, ecaade2017_214s, ascaad2016_057n22, fea4, ecc7, 2999, 1ca9, 1c91, acadia14projects_167w, 57e1, 0a8b, 79ba, cd7e, f637, 4459, c9ef, 02e8, 2ad1, 27e9, 2aea, ijac201513105c5, 8f0f, 006e, 5f8d, ecaade2015_241d55, 8356, 76fc, 287a, d232, acadia17_670tt, e7d0, 5b4e, acadia16_78r5, acadia16_332x19, sigradi2013_215a, acadia17_511d, 5567, 5eef, d6bc, 9239, a978, acadia14projects_565x, b37b, 9575, 28cf, 8646, ecaade2017_061i, 348b, 40a5, ijac201412201g1, 49df, d099, 0822, 52bb, acadia14_317x, 73d5, acadia17_38tt, eb21, 0469, sigradi2016_590a, ecaade2014_014i3, acadia17_660j, 2526, 4611, ecaade2017_308z, 6e35, 610a, 9300, 5706, d841, ecaade2015_129s25, d971, bc9a, 55e8, f2db, caadria2016_177x7, 6544, 2fd0, 6812, ecaade2015_180p38, ascaad2014_036c2, acadia17_520x, 1db4, 4641, ecaade2016_222t57, 4a80, 8dd4, 701c, d587, d49d, caadria2017_028z9, f310, acadia17_512k, acadia14projects_661o, 0d8a, 2b97, ebd8, dbd3, 6694, c745, 1aa7, ecaade2016_043y11, 9659, abe7, ecaade2014_111x24, sigradi2016_369c, 1d66, a9b8, 09d6, ascaad2016_057o22, 47f1, ecaade2017_277zz, 02f5, 5514, 2a12, ecaade2017_215eer, acadia14projects_153h, d72e, 8058, bb7f, d1fd, 0d49, 8bee, ascaad2016_018k7, d68e, 3517, ad88, ijac201715203cc, fad0, 1620, 75c5, a582, 725d, ecaade2014_121s27, caadria2016_013b2, 36c3, 460b, ecaade2013r_018r9, fe29, fd15, 8106, df94, e541, c598, bf76, de96, 2a77, 2338, 2260, a878, eddc, 8c02, b907, e689, 3e6e, ecaade2016_079p23, 769f, 6f46, acadia17_598k, 219e, e817, 1f69, 36fb, 0653, ed7b, b480, a2dd, 8a72, dfea, 16d0, caadria2015_030d4, d395, 39d9, aace, acadia14_237ax, caadria2017_122y31, e003, 6639, 9079, 04e8, d1b2, b11a, ecaade2014_020m5, ecaade2015_33f6, 4705, 3b90, acadia14_167ac, 3667, e52c, 26b6, sigradi2014_151i3, c616, acadia14_655ae, acadia14_177ag, 3b1d, 4cfe, 57e0, f341, ijac201715105j, ecaade2017_214r, 1126, ecaade2016_077s22, ijac201513203y6, 41b5, 9958, 1f2f, 61ae, 42bb, aeec, 3371, 4a7b, b341, e3f8, ijac201614402t1, 1a26, 348e, 04e0, b919, sigradi2015_10.74m18, b9f6, c1e6, 4955, 7d0a, a613, 0299, 6e08, a7d6, ecaade2015_91i18, 4fcd, ecaade2014_153g37, 4ff1, 2080, fd55, a63f, 6896, 79ff, e8a9, afa2, 149e, c2bb, 9d38, 2df2, ecaade2015_79l15, e443, caadria2017_122n31, 3e20, d08c, 8ec7, acadia14_445al, e3eb, ecaade2014_194w49, d690, sigradi2013_243f, 66a8, e59e, cdd5, caadria2015_023w3, cc06, caadria2016_013e2, 945c, 8b9d, 5c78, fb92, caadria2017_145c38, eb71, 5564, 18e2, 0fb8, eb44, 713e, 171c, sigradi2016_441ll, 5d90, 7040, d3fe, e0ef, ecaade2017_213h, fa14, 32c6, 1d26, 1670, ijac201614204x9, c5c8, ascaad2014_013t6, 4852, b7e5, 9db1, sigradi2013_327, ffdd, dce3, sigradi2016_558s, b126, 875e, ecaade2014_105w23, e193, 140d, sigradi2016_595ll, 1313, acadia16_372c23, 2717, f706, acadia17_608x, 0d7b, ca91, acadia17_18j, ijac201513102h2, bb9e, 192b, 1cb7, acadia17_221ll, sigradi2014_085g8, acadia17_542tt, be23, 7e78, ccba, 29bd, 4fed, b8d5, acadia14projects_473ap, acadia14projects_111h, ecaade2015_100v19, fa72, ecaade2014_138n30, a2c5, acadia17_307ii, acadia16_214w13, acadia17_72i, ecaade2014_070m16, dd1b, 1a34, b71d, ecaade2017_301n, acadia17_177l, c30a, a659, acadia14_473au, 0d8f, 5c28, a738, caadria2015_030l4, 8ad3, 3deb, 48c1, acadia15_483d22, acadia16_214a14, fa10, c2ce, 3213, a832, 0917, c4e3, 3a60, 94ee, caadria2016_157r6, b275, e99e, a55a, acadia14projects_153ao, eef5, f8ba, e1ea, ascaad2014_024u5, c889, acadia16_344i21, f976, 24cc, 28b3, cccb, sigradi2015_10.140g19, acadia14projects_619ar, 30fe, 1b49, afee, 8ef0, e6b3, ace6, 7a1f, 5c86, 7a29, 311a, 2ba3, f5ac, 69ba, 7c0e, ijac201715104m, acadia17_211p, ed47, f790, 0cd0, 90cb, 76a0, a20d, b5d8, 81c8, 944d, 4d53, acadia17_464vv, b974, fa36, acadia17_678ll, 8509, 343d, 7a8c, c7f7, ecaade2014_072j18, ee3f, aed3, bd58, ecaade2014_153s36, ijac201614402k1, ecaade2014_157s38, sigradi2014_128h1, 683e, d84d, 9d3c, a212, 5378, d2e2, caadria2015_114s18, 767d, ijac201614404v2, caadria2017_123p32, 3b93, acadia14_579h, 0fc0, a413, 6a3f, b251, acadia14projects_445aj, fb7c, 7c28, 6e64, ecaade2017_163j, 5872, 625a, 716a, d05a, d1bc, 78d4, 461c, acadia17_340i, adb6, fefd, 07b4, ecaade2017_028o, 8bef, 042c, acadia14projects_691as, bbe3, f836, 9a6f, 79ed, 8c87, ab5b, 898e, ecaade2016_225c61, 13c6, 9966, caadria2016_477d20, caadria2017_058r20, sigradi2013_401j, d57a, ascaad2016_010a5, acadia17_59d, f63a, 55ff, 6d8d, ecaade2015_217o48, 38c4, ascaad2014_022g4, acadia17_678oo, 9cf0, 0a56, 09ce, ebf5, 4046, 80a4, b3e3, 1d2e, ascaad2014_024m5, 0bf9, 83d0, 922a, e19f, caadria2017_004u2, b3dc, 4073, b9fa, 418f, f378, 6ec5, b2b1, 7da6, 185b, b5bf, f6ee, b887, 9571, fe7d, c09c, acadia16_214k14, sigradi2013_64a, acadia14projects_291a, 3119, acadia17_92j, 653c, acadia16_290f18, sigradi2013_359, f499, b114, 2447, 7abe, 12cf, c4de, caadria2017_021i8, 9fc7, ascaad2014_009c5, ecaade2015_118u23, 48ee, ecaade2016_095y25, 3510, acadia14projects_699i, ijac201614302r1, 2539, c5a6, 8ab9, a2c7, a6d5, ecaade2015_130a26, sigradi2013_397i, 72e7, 127e, d8ef, acadia17_424ss, 7099, 18b9, 473d, 6ba6, fbe2, b663, ecaade2016_164s46, bb34, 7a14, acf5, 397b, 614d, d072, 57a8, 6a99, e5bd, 4672, e3b7, 942b, e9fb, df1c, e706, 928a, acadia16_140v10, acadia14_189al, 3799, 91a9, 1f63, 6993, acadia15_407t17, 60d4, 0293, 565d, d668, 410b, 419f, 5a1c, ecaade2017_049pp, acadia14_601y, 8a00, acadia14projects_247h, 855e, 5f48, d0c2, ecaade2014_175o43, 6a19, 4eb1, 960e, e78c, b315, acadia17_71rr, sigradi2016_534vv, ascaad2014_018c2, ecaade2016_017s4, caadria2015_081y11, caadria2015_077z10, acadia16_98t7, 37c1, 70d0, acadia17_391ss, sigradi2013_223n, caadria2017_142z36, sigradi2016_781d, f5ae, 0de3, sigradi2014_074t6, sigradi2015_12.19b27, 4770, f39d, acadia17_640s, c8e3, f906, d41c, c395, 3547, ca5f, cc19, 5ae1, 784e, cd0b, acadia17_464nn, 8b98, sigradi2016_627g, 41dd, 4c50, 2bc4, 69fc, e4c9, 4bfe, 4523, 1e3d, b03f, ecaade2017_109mm, bb2d, 2795, 37e9, 6cd4, 62fa, 0b83, c946, ascaad2016_039i15, ascaad2014_026w6, aea2, 0c84, acadia17_178hh, c4e1, 66d2, ecaade2015_64k13, 09ad, 572e, 459e, 526e, 565e, 6d2b, 730d, 58ea, 0e94, acadia15_343a15, 69ec, ecaade2016_091j25, 6a2e, ecaade2017_282o, sigradi2014_213s7, ecaade2017_208f, sigradi2014_049f5, a0a9, 6a89, 1828, ecaade2016_072f20, cd11, ecaade2017_301r, 636b, eacd, 32f6, 093b, acadia17_62rr, ecaade2017_053xx, ca3f, 245c, 60dd, acadia14projects_317aa, ecaade2017_057y, ascaad2016_028a11, 99d4, 064c, de68, 9d27, cbfe, 1961, 5290, f0fe, caadria2017_113u29, a917, cc4d, caadria2017_135i36, 811b, f47f, 9b42, acadia14_177s, e805, 2499, e9a8, 3c55, ecaade2016_114g31, ijac201513303v10, 690a, f5b5, 7748, 37b0, b30d, caadria2015_114g18, d3c0, ecaade2016_110j30, ff88, 74d9, ecaade2017_122vv, ecf0, d86d, d859, ecb1, 8cc1, efe6, fdfc, ecaade2015_180v38, ijac201513306h13, ce12, 79c8, sigradi2014_164m4, aa69, ecaade2016_104z28, 2def, 94c2, 0cc5, 82a9, sigradi2015_10.309s21, 541e, 3528, 831c, caadria2015_072u9, 81c2, cfd1, 0dd3, ecaade2015_285j62, 0647, 262a, 60e1, 5ce0, 655e, 7072, b9b6, ca2a, a124, 072b, 1d84, 4fd7, 46e1, acadia14_33ag, 217a, 840e, 1825, d2d9, 3370, 9938, 56ee, 2a3e, d724, 8611, b429, 04c4, 9834, sigradi2016_647pp, 155c, 9596, 83f9, ascaad2014_034m1, cd64, 2eab, caadria2017_185p44, 9f53, 3014, 81d8, 2342, sigradi2015_8.186z12, d75c, 6acd, 3d5d, ecaade2017_215hhr, de23, 675c, ascaad2014_012e6, 095c, b199, caadria2017_189h45, fee6, ae2f, 73d9, ecd8, 0e4e, acadia14_247r, ecaade2017_105tt, 3e5a, sigradi2013_315z, 0226, edd4, 04e1, sigradi2013_268j, 703b, 60bf, ecaade2015_247c56, 063f, ca88, acadia14_473ar, 872a, sigradi2013_342, c484, 36d7, 29f0, 4532, 923f, b637, d3d3, caadria2017_142b37, 3b40, b034, cf4f, 5922, ecaade2014_023k6, 59e0, 4443, 1252, 1af4, c626, 1347, 3f4c, c9c5, sigradi2015_8.189p13, 6839, 341a, ea7c, 79ac, ijac201412204r2, a865, ecaade2015_161l34, d5b8, c12d, 0402, 424e, 3b99, sigradi2015_10.144x19, dcc9, d0e0, sigradi2014_074n6, 7938, ecaade2016_114i31, faa2, 2979, fd17, acadia14projects_291ap, 89e3, 9fd4, 524f, ffeb, 8a3c, sigradi2013_138m, a684, ascaad2016_002p1, 4499, sigradi2016_815x, 055e, 2dc2, c539, d526, 26c1, 63f0, caadria2015_203b29, 131b, ijac201412403t5, ijac201614205s10, 404f, 0e4d, f5f2, caadria2016_663p28, 473e, e7e5, ascaad2014_029k8, e75f, caadria2017_041i13, caadria2016_507g21, ecaade2016_067e17, afd8, 0b03, 7bdc, 8b4a, sigradi2015_10.74s18, sigradi2013_183t, ascaad2014_014p8, 4224, 3481, 1fc4, fe11, ijac201614208e13, 68a9, a485, 09b9, 1311, 3516, ijac201614202b8, 4e70, 939f, 532a, fa58, f8ee, acadia16_332z19, 846f, ijac201412303d8, caadria2016_435m18, c973, baa0, ascaad2014_017k9, cf68, ascaad2014_034l1, 8102, bc53, b2c2, 3a1f, ecaade2016_182r49, e0d3, e71a, cf9a, ecaade2016_123w33, 009b, af97, 993f, caadria2017_041y12, f692, d791, e43a, 18e0, ecaade2015_21l4, 1ae3, d1ce, 9f6d, 22c7, d501, 66d7, c2b7, b0c1, ijac201614308y5, f825, e3c5, 7793, 3d2d, 1f04, 98f0, 15be, 6aa0, b943, 7fec, 99df, 2f9e, acadia17_18g, 97b5, 6d16, f37b, 37c4, 0604, 48cf, 37f4, f514, e5eb, 5161, ijac201412304o9, acadia17_201f, sigradi2016_381n, 3b4d, b3fe, 361f, bc4a, 93bc, ecaade2015_21e4, caadria2015_015b3, d64b, dd12,