CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

985c, 8ed7, 4bb8, 67dd, sigradi2016_625e, acadia17_473i, sigradi2016_479ff, 1920, 3a86, 95eb, ecaade2017_203dd, 7244, f101, 9ca3, aecc, 359c, acadia14_125w, acadia17_52z, 145e, 230f, 8f76, caadria2017_009x4, d322, acadia16_140u10, ccab, 1acb, 3688, 6390, 95d1, 4f67, 19d1, 2340, a0a7, caadria2017_147v38, ecaade2017_021o, 60ec, c630, fc99, 01c3, 7ef5, 5ecc, 5f60, caadria2015_122k19, 7a79, ascaad2014_019j2, 8ce6, 267c, sigradi2016_625a, 04de, 3355, ca2d, caadria2015_081g12, 5d91, d3b8, ad83, acadia15_57z1, ecaade2013r_007e5, ijac201513104g3, a01b, 766c, 5ff0, ecaade2015_336f73, 51f9, b0f8, acadia16_298g18, 978d, 91a6, e327, 4ea9, ecaade2015_334u72, dd5b, 7eee, 57a3, ca79, 5315, aec2, c7fb, ecaade2017_291bb, ecaade2016_068a18, b9f2, 52b2, 1084, e56f, c6c8, cbc7, e109, 3d82, abdf, ecaade2017_172aa, ecaade2015_170k35, acadia14_565i, 2d94, 2c2c, cbb5, 8b21, 556a, 3afc, e0d1, 6d90, c474, 0517, 5bf9, f7cd, a4f2, 091a, 74a6, f324, 4d0c, fe08, cb87, c359, acadia17_308pp, fd07, acadia17_598j, caadria2015_073n10, sigradi2015_9.152k16, d1a9, 67c1, acadia16_214z13, 49f6, acadia16_308f19, 5c06, 4fc4, d707, ecaade2016_099n27, sigradi2015_6.387j9, 489f, bdd3, 162c, d891, 2367, f04e, sigradi2016_770p, b975, caadria2015_206t29, ecaade2014_186b48, ecaade2016_158h43, b262, 3578, 0331, 59a1, ecaade2017_009v, 1dec, 2295, 30f2, 3bd8, 65be, 9d34, 157c, cab3, 89a9, 9b27, ecaade2017_215x, 9fcc, 699a, sigradi2016_732s, ef7e, 36b0, sigradi2015_10.307w20, sigradi2014_048s4, ascaad2016_017z6, 62e6, d339, aa14, ecaade2014_088j21, 2f34, ecf1, 680d, f8ee, 344a, de31, f32e, a1f6, fba4, 92ff, acadia15_110g4, sigradi2015_8.27p10, 7214, acadia17_392l, 64ef, b462, a9ec, 4671, 2244, 6f6f, a933, ascaad2016_051c21, 55ba, c01f, ecaade2016_ws-dleadm68, 02ef, 2e9d, a731, sigradi2014_345j9, ecaade2013r_002a2, 7187, ecaade2014_072z17, acadia14_301b, 18b0, f3a3, f232, c524, 74e8, 9ba0, 7da2, 876b, 9942, 9afb, caadria2017_048o15, 4ab1, ecaade2014_145k33, d13a, 19f6, 15be, sigradi2015_3.201v3, d262, f643, 4816, 66f3, 799a, c6f7, 963e, ecaade2016_113c31, fd42, d026, dfad, 4752, 66de, acadia17_373y, acadia14_229n, ijac201614208t13, e943, 8deb, cece, 95f0, 93fb, 5d30, acadia17_373u, e39a, 0b67, 4717, ijac201412303b8, 1179, ee9c, bc1e, acadia14projects_281u, 6537, 35a7, ecaade2014_225n58, sigradi2014_099r8, sigradi2016_360z, e3d2, 9556, 1d03, 9a18, ddb3, sigradi2015_12.19d27, 0adf, 666c, 2452, 1c1c, 40a0, ecaade2014_019c5, b679, 2f2a, caadria2016_683i29, 569c, acadia17_640x, acadia14_153an, 49f0, 285c, ascaad2014_014j8, 6601, 6351, f307, 7b28, eeaf, ascaad2016_052h21, ecaade2015_94j19, d1fa, sigradi2013_429o, acadia16_372w22, ijac201513203a7, d5fa, acadia17_90aa, f173, 78a1, ab94, 4a23, 05cb, 865b, cda5, a2ac, a9ef, 8137, c484, sigradi2013_248v, 8f98, 455b, b9ed, c000, 835f, 2a3b, f4b3, 636e, a0ec, ijac201412401e4, a959, sigradi2016_686uu, adeb, 74d9, 6c82, ijac201715103e, 3447, ecaade2015_118c24, 59fb, 5e1c, 3482, a7be, ecaade2013r_001i1, 3e72, 959f, 079d, ijac201513105c4, bd7d, 70b8, f181, acadia15_173z6, a02f, a78e, sigradi2016_360s, 4e52, caadria2015_012f2, caadria2016_777w32, 9d30, 5d70, 6b76, ijac201614305h3, c26d, ecaade2017_032i, 4f73, 6401, 1c15, c831, 5717, 78fc, c825, ceb3, 92e4, acadia17_581kk, 614b, 7f97, a54e, 4add, 53cf, 3b0d, 812b, 9a0e, dad5, ecaade2013r_012k7, aeae, 5032, 31a7, 7449, ee51, 6cfd, 21fb, 3bf6, f507, 30c2, f5b9, e284, ijac201614402o1, f1bf, a9aa, b3cd, 9cef, 77b0, 4a7f, acadia17_551c, 17d8, d129, 1200, 0d7f, 57ba, 52d6, fea7, 5384, 25d6, bb1a, 3e4a, ascaad2016_028j11, 3436, 9071, caadria2017_113u29, 3881, ecaade2016_071z19, ebdf, 350a, ascaad2014_017o9, 6596, ef7c, 2d76, sigradi2016_710ii, ascaad2016_033y12, sigradi2013_194e, c34d, dbbc, 939a, ijac201614404v2, caadria2016_787h33, sigradi2016_431r, 0b9c, 0d86, b33e, ecaade2017_170qq, ascaad2016_018i7, aa2b, 3c7a, 9ad9, ee61, 2258, db0d, acadia14projects_229g, be86, 350d, b2cf, caadria2015_084d13, acadia15_483s21, aa51, 9210, d501, f1cd, 7363, f639, ecaade2015_152y31, 57c5, d686, ijac201614405s3, 370f, 5360, 6f57, 1b93, 8c6f, ba11, d622, acadia17_90q, 526e, 3f14, 602b, caadria2015_203k29, caadria2017_048u15, d2e7, ecaade2017_032a, acadia16_140l10, ijac201715202q, dadc, acadia14_23ad, 9949, 0be4, 9c1e, f5e3, f9c0, 2761, cbcb, f35c, 93a9, f967, 56db, 0263, f00c, ijac201715202t, b053, e32b, ijac201715105yy, e964, fd2f, ecaade2017_208d, ee94, 94f6, 67c4, 3ee8, 8f71, 46e0, 1e01, 70f1, 2a64, c811, f23b, ecaade2016_230i62, 3854, b9ac, d966, b885, ijac201614202n8, acadia17_308vv, ecaade2017_144z, 7043, 61d2, e2b1, caadria2017_105i28, b2de, 999b, caadria2015_077v10, 37b3, acadia17_560o, 4548, 3607, b639, d290, b183, 170c, 0f56, acadia14projects_317r, 6c9f, abb8, 8897, f975, ecaade2015_122l24, e1ef, ecaade2017_gric, ijac201513205z7, d45d, 005a, d3a7, b941, cc5c, 6500, 9f04, 3373, ee80, b7d2, 8e82, ecaade2015_101g20, d4a6, sigradi2013_263o, 65d3, d5a4, e993, 20f5, 277d, 147f, add6, 1de3, 3829, ecaade2014_086p20, acadia15_483v21, ecaade2014_024f7, f93f, 03d5, 7192, 7e97, ijac201513103u2, 2ff0, 8b9e, 08a5, ijac201614403f2, f844, ijac201412205x3, e768, f0e5, fa37, 39be, 019c, ecaade2014_018w4, 8f82, sigradi2014_314r6, 508a, 1cd6, 4fee, 9c7d, 854f, f0ac, 8dc7, 8148, 79af, b7b1, 7a83, 374c, a2eb, 454a, ecaade2015_129i25, ijac201614104a4, 5252, 7f09, 9340, c78d, d9a3, ecaade2017_094d, c759, 9d1b, e891, cb5e, ecaade2017_046i, ef9a, 9b6e, ecaade2014_019k5, 1a36, 56eb, ecaade2017_282h, 3da8, caadria2015_030g4, ecaade2015_27u5, 2374, 397f, 99a8, 314b, 3473, 0c6f, ecaade2017_199hh, 4db4, 32c6, 9e16, d9b3, 1576, ecaade2015_284n61, e312, 3065, 6b01, caadria2016_517g22, 43ab, dc55, 8970, af5c, b665, caadria2017_115o30, f11f, 64dc, sigradi2016_792h, 6adb, 3729, fe6b, a856, 4e2d, 0d11, ecaade2017_122zz, 31ab, c84a, sigradi2013_28t, 85c3, a4e1, e308, 31f4, ecaade2017_189vv, acadia14projects_409n, c561, caadria2015_145t23, c79e, ebf7, 494e, 0990, 37bb, 5367, 7373, 02bf, 33cc, 7a47, 500f, fb94, caadria2016_703n30, ecaade2015_251m57, d690, acadia14_389ay, 17f0, bc43, 9929, acadia16_98j7, ecaade2015_152u31, d465, cee3, 073c, ecaade2014_196a51, 8bfc, 9f08, 202b, sigradi2013_366b, b9e3, ecaade2014_053p13, 82a8, 48ea, 7ecd, sigradi2015_8.81v11, 4c08, 3961, 20ad, c60e, bf90, a8b7, 7831, 6e93, fc2b, acadia17_292q, 78de, ecaade2017_172s, 71da, ecaade2014_130v28, 07cc, 056c, fa88, a6b1, 0cd2, a633, 3a47, 8a51, edb5, ascaad2016_050a21, ascaad2014_019v2, ecaade2015_200l43, e093, ijac201412306x2, 339f, e996, sigradi2014_201d7, ijac201614208b13, 076a, aeaa, 53c3, acadia16_318g19, 800c, 2c86, a259, b274, 3626, cc7c, ecaade2017_028g, 7cdb, 37da, 839f, 8151, 8a92, caadria2017_182l43, a3e1, 897d, ecaade2017_066v, 6dbd, aa30, 01cd, acadia16_260r16, sigradi2013_10, 21d6, 770d, 2d6b, c15f, 6944, fec4, b892, 2e2e, b112, acadia17_338hh, fa52, 39ef, 18bd, acadia16_24s2, 38a4, 6876, c907, acadia17_640r, 7919, 6576, 5d89, c4ec, ecaade2014_224y57, ijac201513201f6, 2c29, 251e, 07ba, 7b6c, 814d, sigradi2016_364pp, 3d34, 32d9, 2916, 6fdc, 7474, 4a57, 0702, e9c7, 7710, 5520, ecaade2017_211dd, 38d3, 01cc, dfcc, f330, a144, 1c40, 0088, 22e1, 3b72, 090c, f9a8, cf12, 1832, b6f1, 420b, sigradi2016_448p, 5289, 08c4, c96c, 2d18, ecaade2015_152z31, 819b, bd72, 93fd, ecaade2016_074n21, ecaade2016_217b56, c720, d171, a084, 0ecd, 4666, 7997, acadia17_348a, acadia15_232o9, c315, b727, sigradi2014_103y8, 29af, 6011, ecaade2017_175h, ascaad2016_052k21, 6c6c, 5525, ecaade2014_038o9, 3f98, 94c5, b9da, ijac201614208d13, 09fe, caadria2016_333o14, 98e3, 31a6, dedc, acadia14projects_681as, b5f4, 29ab, 6b1d, a65f, sigradi2016_544d, edee, f29e, f1f8, 4419, sigradi2016_408w, acadia16_124e9, ecaade2017_215tt, 5a38, 49b8, ecaade2014_111p25, c4fc, 522f, a64f, acadia17_27p, f563, 85e1, caadria2017_005z2, 524, 3128, 42dd, 4d47, 5910, dd6f, acadia16_164s11, ascaad2016_057l22, d1f6, ce01, ecaade2016_087r24, 65b1, 2c69, 0415, 504f, c278, caadria2015_054m6, 4afa, a1ab, e8f7, 5501, 80d5, caadria2017_016z6, ab12, c79a, c0a0, sigradi2014_345d10, acadia17_257qq, c248, c048, ijac201715203bb, 2405, f797, b810, b68d, 0cfc, d514, 35ee, 3ce4, 4ed6, 9b7b, 17ad, 8bab, 1afd, caadria2017_054f18, ascaad2016_026t10, b6e4, caadria2016_095s4, f169, ijac201513303z11, acadia14projects_627am, 74de, 6be0, 20a9, sigradi2013_244o, acadia14_365al, sigradi2016_446ww, edc1, 3696, ecaade2017_076cc, 6a68, ecaade2017_291k, 9e6e, a34b, ecaade2014_071a17, caadria2015_012c2, sigradi2013_303k, ecaade2016_ws-dleadx67, c358, sigradi2016_382dd, 175c, caadria2017_094a26, 6b85, 20c5, ecaade2015_55w9, ascaad2014_026c7, 06c0, 0fa6, ecaade2016_241d64, fc49, acadia17_212aa, 283d, acadia17_145f, ecaade2015_199a43, 29f7, 870a, fb13, ecaade2014_072w17, ecaade2017_256y, 2895, acadia14_609az, 3c94, 0f43, 2b10, f215, 9d72, f91a, 685b, 389b, 8a37, 5ed9, fa30, acadia16_308w18, a66b, ecaade2014_240e62, 821a, 61ff, 7832, 2234, caaa, a2f8, 0424, 2882, sigradi2013_74d, acadia14projects_539d, acadia17_658yy, caadria2017_069a22, d9bc, eef7, 8453, sigradi2015_6.329y8, ecaade2015_317s68, ecaade2017_164o, db1c, c71b, 2b3a, ac50, ed7e, 95aa, ecaade2013r_001g1, fed7, acadia14_317w, 6437, b413, e797, acb5, 4741, caadria2017_057z19, sigradi2016_420ss, ecaade2017_184ll, 8641, caadria2017_129z34, caadria2017_067l21, d5b9, 3515, ecaade2017_254kk, caadria2016_507s21, 4f7a, 3a61, caadria2015_090v14, 40cc, 074e, 6b69, 94bd, ecaade2016_047m13, 7459, 7fcd, 4d1d, acadia14_291az, ff0e, acadia14projects_135p, 4074, 0602, f26e, 0af1, 4d60, 10b8, caadria2015_096i15, f513, 630f, 61b9, ecaade2017_083rr, 99c5, 2224, 5470, 400b, 0e63, 8ed4, bb44, f328, 859b, 3aec, ijac201715104n, ecaade2017_094f, ecaade2017_172u, c89d, ijac201513102x1, de2c, 8985, 7729, 84b2, caadria2015_061c7, b9fe, 36a5, 3cbe, e81f, 7b72, c17b, 8a8b, 0f3b, cda0, d0ec, d25e, acadia14_75d, 61e8, 9ab1, 4305, 20f9, 3648, 06ad, 8690, 4d54, a490, 5b0d, 86c7, d67e, ecaade2014_072v17, sigradi2013_343j, cb57, 9ac4, c4a4, fbd0, acadia15_311o12, 0e84, 5f0d, 155f, 5793, 1252, c926, 592f, da53, ijac201412403t6, 3968, aef4, acadia16_382f24, a553, be5c, b95a, e77d, ecaade2017_301i, 6f4f, c147, acadia14_531r, caadria2016_487m20, d6ee, 1b49, acadia14projects_609ai, bf22, sigradi2015_9.347r17, afee, acadia15_497f22, 414c, ecaade2016_040p10, 0576, 3486, 1539, 44dd, 654c, 0436, acadia17_348c, 07f0, acadia17_358uu, caadria2016_683v29, caadria2017_070m22, ijac201614206c11, c381, a5a2, 16d1, a1e0, e1e5, 6c30, 6679, caadria2016_033u2, 64aa, 043b, e3cb, 6740, 28b1, ijac201513305e12, c55f, a522, sigradi2013_295, 4a10, 9366, 9fc5, f69b, 2611, a0f3, 2538, ecaade2015_59s11, acadia16_478b28, ece5, 94be, ecaade2016_007c2, 997b, 4631, 4c92, ecaade2017_112xx, caadria2017_074i23, 8938, fc72, ecaade2017_046l, 3f21, 832e, 886d, ecaade2017_152oo, 01f7, 30dd, 94b2, ce1c, ecaade2017_108l, ecaade2016_013s3, caadria2015_114r18, 6605, 7c55, 5134, d739, 3532, 4c85, 1675, ijac201614303i2, 984c, bbac, 0d10, a58f, 03cd, 370a, a9d8, ed97, e289, ad94, b033, a17d, c3ac, e029, acadia17_38ww, 392b, d5eb, 6a9b, acadia17_366s, 5e5e, f881, 37a5, c7fd, 7a21, 9a0f, sigradi2014_015b1, c613, bc1b, ecaade2016_ws-dleadv67, efde, acadia16_106c8, 9932, ijac201715104dd, ecaade2017_255h, c8c5, cf53, sigradi2015_3.209g4, ijac201513206w8, 1eb9, 98a4, 690a, 90d7, 2a86, ecaade2016_152s41, ecaade2015_109x20, cdc6, cc9a, c169, 22dc, d48e, ascaad2014_026t6, sigradi2014_015i1, 779b, b6d3, 81cc, 62d2, 7ba9, 3390, acadia17_90pp, b8c7, ea0d, 8d75, 0fe7, 1894, acadia15_483r21, 349a, 513e, 89a7, 43fc, caadria2015_014o2, 1e4c, d2aa, acadia15_497e22, 6c08, af0b, b11a, cfc3, a9cd, caadria2017_005u3, ecaade2014_157k38, 27f0, a841, 406d, e842, 5d0a, 1d60, 744a, eedb, acadia17_178rr, ecaade2017_257oo, 5a8e, 0cd3, 1a56, 8eb6, 424c, ecaade2015_200s43, 943d, acadia17_52u, ecaade2016_140k39, af80, c436, a5f8, fffc, acadia14projects_435ac, 6e08, 989c, 7ed2, 9d58, ecaade2014_092b22, ijac201513203s7, a598, c120, caadria2016_819v34, ca05, 4ffa, c397, 0e66, 89d0, cb2b, 9e19, sigradi2015_3.9a2, 2d23, caadria2016_517z21, 235a, cc5e, d826, 4be5, e10a, c5da, e1dc, 428b, 1dd5, e960, e196, fae2, 15b7, sigradi2015_8.289g15, 4736, 8785, 32ef, 2474, 32b7, acadia17_552t, 1fec, 320b, b327, caadria2017_174g42, 98a9, ijac201412401m3, 1e50, 2eba, 5db7, 92fb, 0b7c, 662f, sigradi2015_sp_3.85s29, 6d95, d802, b406, ecaade2017_003n, 5590, ecaade2014_224d57, f14f, acadia16_344v20, 60ef, ecaade2015_196h42, acadia14_339av, 7442, 36b5, 3058, acadia17_189ff, ecaade2014_024e7, 6794, 125f, b061, d6d0, 6038, acc9, sigradi2014_238y8, 750d, ecaade2016_018l5, 16fa, 9750, ecaade2017_042ee, b7fa, sigradi2015_8.264g14, acadia14_627az, 46be, acadia17_648oo, 419c, d10f, a726, b21a, 7bce, 958d, 49d5, 2852, bd11, f556, ijac201412301o6, fd6a, c8f9, 4f25, 357b, ecaade2016_230v61, 3528, d74b, b6b3, 364f, eab0, a9ad, ecaade2015_136r26, acadia14projects_445aa, caadria2017_052v17, ecaade2017_199q, ecaade2014_239p61, deaa, 3800, e59a, c35b, ecaade2015_53h9, fad5, 972a, 67ea, acadia15_333c14, 7eb5, cdf0, e8cf, acadia14_479h, acadia17_72g, acadia15_333a14, acadia17_598t, 4417, caadria2016_281k12, ecaade2016_097t26, cd8d, 247f, caadria2016_851n36, 1c85, a676, 4d75, ecaade2015_27p5, 3217, 9208, acadia15_497i22, 0c40, 95c5, caadria2015_049i6, ijac201614308k5, 6e1d, acadia15_284y11, af2f, 6121, 4001, 98e0, 7e41, 2fa4, 81cb, acadia14projects_473ak, ijac201513206u8, d932, 24e4, 746f, 2007, ecaade2017_293yy, acadia14_681ah, sigradi2015_10.140k19, 4f45, 9126, 92a2, 64b8, 4ec7, d2a1, c80b, a072, 573e, bad0, 2da5, 485b, 20fb, 1f4f, a7ff, ascaad2014_017t9, b8a7, acadia17_464pp, ffeb, 036f, c8b3, 3e99, ijac201715105g, ec9c, acadia17_52c, ecaade2016_057o14, ijac201513305m12, 2cb0, a3d0, fef1, 823b, 0ab1, dfff, f8e4, bf5e, 79db, 1d52, e0a7, 6983, ccd6, 6203, caadria2015_073m10, fa4a, 713b, b0db, 9a63, bc15, ecaade2016_130l36, ed20, ecaade2014_132h29, ecaade2016_083b24, ecaade2015_61r12, ecaade2014_065a15, 7d5c, 1b2b, dafd, e66d, 2b4f, a6e3, 8727, 0958, 8d31, cd9b, e2ff, b857, 04d6, d3a9, 5d37, acadia14projects_473at, 95af, acadia14_247h, acadia14_357ay, 1db9, ecaade2016_071k19, b9a7, 93ee, f4c1, 11b7, 077a, acadia14_347ar, 1a66, f6a0, ascaad2014_018a2, acadia14projects_189aw, 9bd0, ascaad2014_015u8, e0cf, 2443, 2c88, sigradi2016_625pp, eabf, caadria2016_683x29, b8c2, af84, b29f, c740, a794, 4605, 389e, 487b, 232b, 2c4c, d240, ecaade2017_256dd, dbc0, 8d4c, eb81, ascaad2014_014a8, caadria2016_291y12, 78a6, e3fc, ee4b, acadia17_18d, 49f3, 3edf, f59b, c19c, 119d, 26d9, c521, ecaade2016_011x2, acc5, sigradi2016_611s, ce45, 033b, ecaade2017_305xx, 8777, 6118, cd27, 9893, 3a19, sigradi2013_42n, 21aa, 9ce2, 5a66, af9f, fea6, bc8b, ecaade2017_164t, f765, dc2c, sigradi2014_276z2, ed6e, d3fe, 300e, 02bb, 3677, 87cc, 8f46, c4d8, 8d51, 4431, caadria2017_122o31, 31fe, sigradi2013_359l, 25f2, d1a0, sigradi2013_194t, 5a45, 12d9, a3c9, d499, 2708, 61da, 6a89, 0c4a, ecaade2016_021z5, 47e5, 7841, caadria2017_096v26, 3f3d, 4cf1, 1deb, 27e3, 1d95, 2cd9, ec3b, ascaad2016_049v20, d2fb, 0b5e, d815, caadria2016_013n1, 8f11, ecaade2017_108x, 7654, 0258, acadia17_340d, 4893, 76d1, a995, 0f44, 50dc, 728e, 4512, e107, ecaade2017_105ii, efcd, 0c41, 3a25, ecaade2017_048y, 5b56, 33a7, acadia14_579b, c3c7, 6ac2, 292d, acadia14_719s, f3bc, ecaade2017_048ll, caadria2017_183d44, 9061, ecaade2015_114y21, fe81, ecaade2014_233l60, 1b54, acadia16_224p14, b2fe, fbbd, e3f2, 856f, 99c1, caadria2015_072s9, cfbb, 22f0, c8d5, 83b9, ecaade2014_202o52, 3172, 5807, f1fd, 4363, acadia14_531w, d4e3, 3cdf, d4f7, 898d, 146b, 2978, 7212, dea3, acadia17_316nn, bda0, 7f1c, bb61, b8f0, ecaade2016_118h32, 60f3, 5b05, sigradi2015_9.152x16, 9899, 9149, daca, ecaade2017_067y, 84d6, 080d, 9a9c, bdac, ace3, d0ba, caadria2016_167n7, cc99, acadia14_435ar, cbd2, 8232, acadia17_648y, 8ca5, e5d5, 4f55, 00a2, acadia17_350q, 9a42, fe93, ascaad2016_039o15, acadia17_570ff, ecaade2015_256c58, 6d2e, ecaade2015_92m18, b54c, a1a1, acadia14_63ao, f4bd, ecaade2015_35b7, acadia14projects_473am, 361b, 5d3e, f2d6, 161d, 333b, 4a32, 8283, ecaade2017_109gg, acadia16_34g3, sigradi2016_382w, d52e, bcad, caadria2016_809b34, 776f, 5151, 6819, ecaade2015_205x44, c6f8, c02a, 2d43, 1baf, e9f9, sigradi2016_426g, b30a, 6ee5, 24cc, 3096, 72cb, ce7d, f826, 7e93, 79d9, 2da6, 2843, ascaad2016_010c5, 5e8b, c5ef, d3d3, 1ddc, e1f9, sigradi2016_446qq, a26f, ascaad2016_041f16, 90a6, ijac201614407w4, c4b1, 4835, 9424, ecaade2017_282p, 90bf, 9c12, 591f, 5db0, 37e4, 40f3, 9e4d, 23c5, sigradi2013_52h, e3d4, sigradi2015_8.289f15, 460c, 4d22, c2bf, f6e0, ecaade2017_026kk, b077, 6877, ijac201614105s4, 9331, bf91, 761f, 7ff9, 7928, ecaade2014_121s27, 0ffc, 33bf, 3815, 2299, d674, 2574, 3a37, 09ae, b189, 3874, 7a38, caadria2017_056s18, d24f, 388e, 555e, 9b97, caadria2017_147u38, caadria2016_641p27, e65f, 4d05, 18b3, 7753, a42d, 9f87, 2f0e, eacd, sigradi2015_10.307y20, ecaade2014_184l46, b685, ecaade2017_199v, ecaade2017_057hh, ecaade2014_053s13, bdf7, f15d, 17d5, 3715, 7c8e, b9c1, e286, e5ff, 1d94, 14e5, d7b2, 61fe, 2de1, fcfd, e90d, 0c04, 3b08, sigradi2014_169o4, 7048, f4bf, 5718, 78d5, acadia17_322a, eaf4, b2d7, sigradi2016_420zz, 1656, 8bb9, 979d, 4d4b, f0e9, 3454, a3e7, 0080, a2a7, c98e, 7aa2, 6b40, 49a6, d59e, 0304, acadia16_174f12, 5990, 13a4, 01f2, 780b, ecaade2017_056e, 25bb, 713f, 8a4b, 6468, 9177, sigradi2013_343e, c83f, caadria2017_079u23, 33ec, d902, cdeb, 552a, acadia17_202j, caadria2015_126s20, ecaade2017_277yy, 76a0, 2f87, 56af, ecaade2016_040m10, a15e, 1fb9, be44, eb4d, 8e8b, b9b8, e655, b2ea, 98e5, fb2d, 547e, ecaade2016_132a38, 1f1c, caadria2015_054k6, acadia14projects_63ax, 17d0, ecaade2016_217e56, 4e80, e854, ecaade2015_284k61, 98da, e1ab, c48f, ecaade2016_140v39, f4f9, acadia17_18c, caadria2017_074l23, 72b8, 7f77, ef7d, ecaade2017_254uu, 13ed, caadria2016_157o6, 255d, acadia14_291g, dbb7, 4fae, bf4b, f8dd, 09c0, 9839, 986b, ijac201513105n4, 620e, 27a1, ecaade2017_101aa, 9551, d9dc, 298d, df63, 4fb6, sigradi2014_345j8, acadia14projects_75a, 9731, 7bad, 82df, bdbf, 408d, 0f4b, 8639, ascaad2016_028b11, 3251, acadia17_339kk, c5b0, 98e2, dbbe, 17dd, bf63, 5992, c8bd, 87bc, cac0, 9a84, e480, sigradi2015_12.297o28, ce30, 1f4c, 80ad, ecaade2016_011o2, acadia17_512w, 3132, 2567, 747a, 5b8a, bb75, 3171, 433d, 83a1, 092d, caadria2015_111h17, 7d09, ecaade2014_198l51, 4535, 020d, 5a02, ecaade2017_195ll, 43eb, b1cd, 2bdf, 8236, 383b, 9f4f, 60d5, acadia17_292u, f23a, 7138, ijac201715106cc, caadria2017_052y17, d83f, 2e13, acadia15_47h1, ea4e, ascaad2014_014m8, a76e, 0c46, 765f, ijac201412303h9, sigradi2016_817a, 752b, ca20, ecaade2017_148e, 4a4a, ecaade2015_138h27, ecaade2017_069cc, f99d, 98db, 0380, cf06, acadia14projects_357aw, c793, 9c90, eb5e, 263c, 8559, f6d0, 09c8, d2a7, 9281, acadia16_78r5, acadia17_473zz, 0c75, d468, 07bd, caadria2017_123o32, fb5e, 49da, 53c9, b5ec, 4c1a, acadia17_62gg, 2803, 37d1, a49f, 120b, acadia14projects_435ab, acadia14_523at, 9e9a, 5597, caadria2017_127g34, c04a, 2b1b, 7dc7, 9f44, 9bfe, ecaade2017_006zz, 6de5, d3cc, f6e8, acadia16_402u24, baf5, ecaade2017_124m, 811e, 7ac4, a9be, 8e77, 7b4f, 42ba, bb80, d141, 9840, ecaade2017_050d, 2f36, acadia16_116w8, b376, 2061, 447c, 023f, a85e, c91c, ecaade2016_230p61, e92a, 3470, e7c8, 85f8, ecaade2017_017c, 285f, sigradi2014_263i1, 1301, 7ea5, c473, 9114, caadria2015_119w18, 4e3b, af6c, 28a9, 0c1b, 2ccd, ed55, sigradi2014_015c1, caadria2016_713d31, 63ed, 09a8, c8fd, acadia17_373k, 1ebe, sigradi2014_239c9, ade3, 5c6e, sigradi2015_8.41t10, 76ba, 00e0, caadria2015_081p12, 35d6, 9469, 9afe, f752, d3b0, 1429, ecaade2016_102s27, 2929, ecaade2017_144u, e86d, b0ca, f91d, a700, 9d4b, ecaade2017_056zz, aea5, ee52, 7407, ecaade2016_021y5, 09d0, 1ef3, 200b, 22d1, c3fa, d62b, f44d, 308e, d744, 506d, ecaade2014_194h50, 5d84, b26b, 8ad0, 7c02, acadia14_177ag, 6bc2, 64e0, ecaade2017_053r, ecaade2017_097bb, ijac201513303l11, bc32, 50f0, acadia14_247r, aeba, f66e, 16b7, ecaade2014_038v9, b096, 9d5a, 3465, bddb, 0eea, 13d7, f76b, 8a9d, acadia17_446w, 97e5, ecaade2015_155o32, 534d, 2de7, sigradi2016_674kk, fef9, caadria2016_177i8, 2fd5, 781b, af33, sigradi2013_244, c861, aaac, 4414, 7c80, cb8f, 4bcd, 301e, a3d5, sigradi2015_11.222v26, 53f1, ecaade2017_057i, acadia17_669u, 59be, ccc9, ecaade2017_079e, sigradi2015_3.43j2, e718, sigradi2014_213l7, 39b2, ae99, 5085, f96a, ecaade2014_233s60, acadia14_347ak, 2ceb, 59f8, 6b0f, ecaade2015_27s5, b33b, 5f95, 2b55, 8ad1, caadria2017_115n30, 2abb, 16bf, acadia17_366z, ecaade2015_170t35, a23a, 7243, ecaade2014_121x27, c141, d9a0, b233, sigradi2015_8.186o12, e917, c3f7, dfcf, c72a, 78a5, 83b8, acadia14_63b, sigradi2016_686xx, 366d, 22f5, 6246, 82fd, c6ad, 83c8, 2204, e5ac, ecaade2017_269pp, 577d, ecaade2015_48i8, f270, acadia14_555i, d29e, ecaade2015_240z54, f475, caadria2016_693y29, ijac201513205e8, 17eb, ijac201513304a12, ecaade2017_079p, ecaade2015_83d16, b8dc, b984, sigradi2013_248f, f5f1, 57f9, 7063, 9550, e26b, 25b4, bf37, 3b54, d0e7, f549, d104, 3998, a8d3, dd20, f6da, acadia14_699h, 5e65, 61bd, 2a4f, f3ab, 97b1, 8206, bba9, ecaade2016_208p53, 00b5, 1ab9, d757, ascaad2016_057z22, 1beb, 2fc3, 07fa, 801a, 78f6, ecaade2015_251n57, 7e9a, 6a92, 9053, sigradi2014_283u3, 800b, d816, ecaade2015_59o11, 28de, 7545, acadia17_512l, caadria2017_058n20, a720, 01b6, 2a7b, ecaade2017_038vv, 2794, 6a6f, 0e71, acadia15_311h12, e11e, 45cf, 1050, 2165, 86fb, 2ab9, 23de, 9c53, b6ef, ecaade2017_305g, da4f, ab08, dc34, b035, 4aa7, bd8a, 1f0b, 07fc, 679c, caca, sigradi2016_690h, f789, 7551, 03b6, 81fb, bfd4, d1fb, caadria2015_226x34, caadria2016_353y15, 403b, 6a09, efaa, 3f26, 09d9, 5a61, f680, b79e, 3b49, 6b68, 1d5c, 0fde, 7c72, 9425, c67f, 6e9b, 5072, 6f4c, d766, ecaade2016_ws-intelligenta69, acadia14projects_589l, 5a92, ecaade2014_192f49, fcd8, c54b, 63bf, 6378, f555, b051, a461, da02, f8a7, 1bc4, c335, f258, 196a, 55c9, 1c0b, 6df4, ab07, ecaade2015_59u11, 8ebe, 4fe4, 67e8, bbba, de5f, 3604, b9e8, 7003, 5057, 3774, 787a, 882a, ecaade2016_028l8, 2291, ecaade2015_211b47, ad80, ecaade2016_111m30, sigradi2014_074s6, d915, 841c, e698, acadia14_601y, 9147, a817, 4182, 1eb6, acadia17_648hh, ecaade2015_325e71, 46a6, 4f77, 6ab8, c6d0, dc18, fed3, e57b, ijac201412406k9, fc29, 0125, 3d56, a0a4, caadria2016_167b7, 8f14, 70c7, f846, 9678, acadia14_479ax, f4a5, acadia14projects_199ai, 9f32, acadia16_62t4, acadia17_258r, ad2d, c685, c7e0, e8ed, f19c, 7829, 5c62, 31b2, e5d4, 3f49, acadia17_71xx, 4829, 743f, 4df6, 3c97, f298, a991, b69a, 31e8, a667, a034, ecaade2016_075m22, 99e8, 1eab, ecaade2015_116i23, sigradi2014_266c2, 9543, bfd0, 59e5, 0f50, bbdf, sigradi2015_3.221t4, db85, 533c, 85a5, f4ed, f08c, 6133, ecaade2015_180a39, d7ff, ecaade2017_199nn, d919, bca4, db62, 431f, ijac201513105b5, dec4, acadia17_91f, 9d06, ijac201715204ii, 4544, ab98, 235b, 63b7, sigradi2014_330e7, 7be6, 8bee, ecaade2016_171a49, dd08, 81cf, 2a08, 9915, 9cda, 591a, 36ad, 3935, 2af6, 7389, ecaade2016_225w60, 57b9, b1a3, d90e, 7e40, 416e, ecaade2016_027e8, 918f, 6521, cd8e, 049c, 9a9a, ff20, 6463, 5b68, ecaade2015_221v48, acadia14projects_389a, 72a7, 9952, 9873, acadia14_291e, c1a8, ce69, e885, ijac201412301p6, d66c, ijac201412408j1, ed64, 7e8b, acadia15_137r5, 69b5, caadria2016_033y2, 7a64, a138, c5f4, e33b, 0faa, 8436, 7a7d, c734, ijac201614102m2, caadria2016_405r17, caadria2016_477g20, 5377, 8104, 7906, 77b9, dc9e, 221d, 44d8, caadria2017_081n24, 5c0e, ca38, 60fe, acadia14_709ao, 8e7c, acadia17_138c, 2f28, 148d, b9c8, 2707, ascaad2016_040x15, acadia17_297bb, f8a5, 3b99, ecaade2016_130p36, 84a0, ecaade2016_126u34, 4930, acadia14_247z, 23f1, ec4b, ijac201614102t1, 5aaa, 7b7b, 0098, ecaade2016_tkoy66, 2c83, 9329, 1ce9, ecaade2016_210e54, 6b55, sigradi2015_8.186c13, 554e, 98de, 887d, 20d7, 99e1, 4c7b, 3313, d7af, b817, 0744, c577, b1be, caadria2017_051a17, fe29, ecaade2014_144c33, 2f68, 67d2, e060, ecaade2014_195u50, eeda, f473, 9fc4, ac64, 3e02, a77d, sigradi2016_407z, f529, 8c9c, ecaade2017_290zz, 8eac, f141, 8106, ecaade2017_175f, 8e52, d226, a64c, bbb5, a396, 1d97, 49f4, ecaade2016_tkof67, 3baf, cd4f, 032e, 86e8, 78c0, b515, a3dd, 097a, ecaade2014_214z54, bf0a, 716b, dec0, 6634, 8519, ijac201715105oo, ecaade2015_170p35, caadria2015_087k14, 89c8, d46f, 05ae, f53f, e165, c0bb, 5b19, 678e, ecaade2017_032f, 53d6, 1b47, 42a6, ecaade2014_108j24, f35f, 2eb8, 184c, 3325, 5e54, acadia15_407s17, de6f, 9696, ecaade2017_140pp, sigradi2015_8.264e14, acadia16_270h17, fb18, 4b6e, 06a0, d886, 9fb6, 2d10, cac9, 429e, 0177, 1e07, dafe, caadria2015_190i28, caadria2017_109w28, e556, a6c2, e062, 4b47, 0aa6, a863, d156, 11e7, 99af, 9ab0, 0386, 7be5, 539b, ecaade2015_18y2, ijac201513103c3, 5e2a, 93f1, 591c, 71fe, 74fe, 4eb7, bbcf, 718a, 6544, sigradi2016_595ee, c6e8, 1652, 38c2, sigradi2014_221i8, c25f, sigradi2013_244l, e88a, caadria2017_145a38, 4260, 554f, 74bd, 48e9, 925f, acadia16_372c23, 0882, 3d76, 1070, df95, ijac201614102k2, b4c5, 7e16, caadria2016_003e1, acadia14_479k, bea6, 1818, 823a, 32ce, acadia17_231u, 5f05, acadia17_308ss, ff51, ed47, a0f7, 3c2b, 579d, ecaade2015_250b57, acadia15_95p3, ecaade2017_294c, 7ec2, 2925, 6af6, 5169, 0e6c, 2a9b, 043e, a3a7, cbc1, caadria2015_114k18, 2657, acadia17_426c, 9ffc, 6402, e9e6, caadria2016_663n28, 88bb, e770, f3ff, ijac201614307g4, ecaade2017_044tt, 33ee, 9dcb, sigradi2013_386p, 7b61, 561d, ba37, ecaade2016_170x48, df98, 07ca, ijac201614207j12, sigradi2014_041b3, ce4c, db67, ecaade2017_101s, c785, 09f5, a274, e4f7, 1a74, ecaade2015_122m24, d9b6, 58cb, ca3c, 0660, 7676, aaff, 02c4, caadria2016_045l3, 25d2, ecaade2014_086s20, ff49, caadria2016_777y32, caadria2015_004k1, fd12, 2e9b, 8b92, ecaade2016_129s35, acadia17_492dd, 850c, d444, df6e, 71be, 0cc0, caadria2015_162y24, e473, bb48, bcfa, ecaade2015_250h57, b816, 9730, d10a, 2101, 9260, 57c0, 4500, fd20, 1a45, 3678, 47a5, acadia16_460v26, a94c, 0313, 65d4, f5c8, 500a, 3a3a, acadia17_222d, acadia14projects_699d, 7339, 9789, 0134, be0f, 0126, caadria2016_529r22, cf80, af5f, acadia17_222i, f70f, ecaade2014_144b33, acadia17_318xx, 0cec, acadia14projects_327c, 33b6, ecaade2017_042x, ecaade2017_302ff, 93f2, 80b3, d804, 19f4, 56d5, b43d, 0e9e, fafc, a5df, 94c9, sigradi2014_099u8, acadia15_149t5, a533, 2d09, sigradi2016_381p, acadia16_402r24, f220, adc2, 1e11, 3518, acadia16_298n18, sigradi2014_144z2, 1cdc, 8843, caadria2015_099t15, 2b3d, 19fe, 68a0, bc2a, 0ea4, ecaade2015_22v4, acadia16_164r11, 504a, 9f51, c1b0, 8423, 52c7, 8d34, 471d, ba90, acadia14_435am, d863, 99cd, ecaade2017_302ee, 93e1, 943c, f498, 3c15, 4e69, 910f, 590d, 19a0, 3a7d, 616e, a29d, bd90, 2dd0, 42d9, 1967, ecaade2015_196v41, 6cb5, 0710, c1ec, acadia17_628ss, ascaad2016_021d8, 1596, 2e0d, ecaade2015_287n63, ebe9, 2779, acadia17_323p, ecaade2016_058v14, d13c, sigradi2013_62v, 62fc, 2fe9, 7ca8, 6320, ecaade2016_042i11, dd42, 6be2, 2e06, acadia14projects_463k, 99bc, 37b2, caadria2016_507g21, 8bc9, 4a06, 3672, 33f0, b575, 399b, 802f, acadia15_431n18, acadia17_222z, a232, df2a, 39e2, 111d, d17b, caadria2017_015g5, caadria2016_013v1, ecaade2016_164i46, cad2, d645, ecaade2017_293ss, ecaade2017_059oo, c29e, 39ed, 913b, f18f, 83e2, 87c8, sigradi2016_764e, a0a8, a481, de76, acadia14projects_145x, af9e, 3a82, fda6, acadia14projects_681ai, 4787, 9e14, 67f2, dd0a, ea83, acadia14_153c, ab53, 3a20, ecaade2016_243u64, 192b, b2a3, ecaade2017_044oo, efa4, a363, eeaa, 18ac, 78e7, b7bb, ecaade2014_206i53, 5251, 0e7f, caadria2016_321i14, acadia17_201g, 8644, 1d26, e734, ecaade2016_120g33, 99dd, e665, dc94, b108, ecaade2015_33j6, 144b, ecaade2017_210x, bf0b, ecaade2017_149r, ecaade2017_122pp, 93b2, caadria2017_124a33, f645, 1b79, 2a67, 7db6, cb3e, ecaade2014_019j5, e58e, fde9, 6f7a, 890a, dfdd, f625, 8aed, 3b9f, 14b7, d358, e75d, c42a, 0195, 23ae, ebdb, caadria2015_096o15, acadia16_362o22, 74ae, a6a1, 3224, b12c, 488a, aec0, bb15, 489c, 6bc1, 81dc, c1b5, fca7, ecaade2017_124u, 0c53, acadia17_648dd, ecaade2017_199kk, ecaade2014_194v49, e4b6, 5547, ascaad2014_008p4, ecaade2015_86i17, 20e1, 7927, 01f8, 467d, 992a, f99a, 4f9a, 7394, 1496, b3d3, 514e, 301b, caadria2016_797k33, 07f5, c69f, ecaade2017_101t, acadia15_323n13, 55d4, acadia16_54w3, 2c81, 8e8d, f524, sigradi2015_10.309t21, acadia14projects_145n, 29ca, 1cba, caadria2015_210m32, a8ac, 347e, 1016, ijac201614105t5, 5cbe, adb1, 87d1, sigradi2016_817d, ecaade2014_018m4, 8f47, dca7, 556d, 1531, def4, sigradi2016_426e, 41b5, 8b08, 5473, e020, b23d, ce78, 8fd9, ecaade2016_222b58, ce90, 7300, a4ee, d43a, b822, 563c, a728, 14c8, f508, 8933, 97fc, ecaade2015_248k56, 061c, ecaade2014_192w48, debe, sigradi2015_11.142h25, 1a39, ijac201715106y, ijac201412402x4, 2a78, db44, 2424, 69f6, a909, 9e36, e4c5, ascaad2016_050y20, c3f8, cade, ef70, e608, 098e, b3be, acadia14_101as, 23e5, ba01, 2b9a, 9b63, ecaade2017_053d, c9d3, 6bba, fd96, ijac201715102ff, 5d5f, 0a52, ecaade2017_290ww, 6a07, 5e28, 2720, 4f0f, 8cce, 15fc, ecaade2016_166g47, acadia17_366j, ascaad2016_004m2, a7a1, 7281, 52e4, ecaade2016_098x26, ecaade2015_48u7, acadia14_661g, ecaade2014_173i43, c732, ecaade2016_085l24, 0a3a, 6f49, 453d, e77f, 099b, b4ff, 407d, 7d5d, d42e, f229, 52c8, caadria2017_027r9, f7d9, 95dd, 7d0b, 71c5, 37c8, cebc, dc5f, dbf6, ecaade2017_124y, aa67, 2ca5, ascaad2016_009n4, e53a, f5c4, 0768, 7750, 75b0, bc62, 306d, b33a, f560, d1d0, cc36, 388f, 31b5, 391f, 73d6, 77b3, caadria2016_187r8, 931c, 1d35, sigradi2015_11.196h26, acadia14_473an, caadria2015_203j29, a280, caadria2017_055o18, 53ac, ijac201412302t7, c991, 604b, 44e9, 5ea7, e7e8, 1628, 30b5, 3788, c3ad, 5c5e, ecaade2016_055j14, 60a4, e8d0, d889, b785, ecaade2017_049a, b99f, 71b6, sigradi2015_13.316a29, 4ae6, 8bce, acadia16_88j6, 2f48, ecaade2014_109p24, be70, ec72, sigradi2014_021t1, fb4f, 02a7, f974, acadia14projects_63w, cc3c, 1b7d, acadia16_140d10, 16f0, ecaade2016_217l55, 61ba, 94e2, 9304, e921, caadria2016_549m23, 3cf6, ecaade2014_240d62, 3a9f, e224, 0ada, 66f8, e70c, 47ae, ecaade2017_142yy, dfe6, d2fc, a9b9, 486e, a012, e0ce, ijac201412206v4, 7175, ecaade2015_13n1, 3c3e, 8538, 2347, 9453, sigradi2013_268g, d6dd, 2254, 4120, 976d, 4f11, f929, 6aea, 80a8, 6acc, 8791, 90ea, ecaade2015_278t60, caadria2017_190t45, caadria2015_206j30, c01d, acadia17_163ii, cefa, ascaad2014_022n4, 78c1, 898c, 7e73, d644, d429, ijac201412205h4, sigradi2016_792j, f99f, 811f, 2087, e9d7, acadia17_189kk, ecaade2016_021a6, aa26, fcef, db43, 0228, d0cb, 0b78, 5faa, fa66, 8c67, 79dd, ccfd, c80c, c841, b1cc, 8d6a, fe22, ecaade2015_116n23, c645, acadia14projects_463c, 68fa, 5b2b, 4eb4, ijac201513201u5, d15f, 64b1, 20b5, 64c4, d6a3, 8cb6, 1fb7, 35e6, 88f6, 6776, 5e68, 1082, 32bb, 60e6, 3bbc, 9865, 431e, ecaade2015_196v42, 20ec, caadria2017_056e19, caadria2015_172k26, 179e, 5229, eeff, 2a9f, 7610, 38ad, 8002, e55a, dbf0, acadia17_164a, 084b, 54e7, 1f75, e820, 9831, e56a, ascaad2016_007w3, 4c8c, f6b4, f93b, a4e3, 693e, ecaade2017_208j, 8d01, acadia17_329u, d959, ecaade2017_017h, 2001, ecaade2017_215z, 4aaa, 83c4, 3aed, e59f, ijac201614102c2, ecaade2017_243dd, 3fa5, e661, 5ab0, 6787, f6ed, d609, ecaade2017_203mm, 36a2, c143, dcb2, 8ad4, 0899, c417, ecaade2017_031tt, sigradi2016_408x, ecaade2015_73e14, 7182, c2cc, f2e8, ecaade2014_224a57, 9fb1, caadria2017_096w26, 1a91, d637, 50f8, d539, ascaad2014_036w1, 55e1, 162b, 534a, ecaade2017_244oo, 2ae0, e347, dd57, a6c1, ecaade2013r_003p2, 1793, d9eb, b77f, d203, f79e, ae81, ecaade2014_021t5, acadia14_699o, ijac201412407v9, acadia14projects_145ac, 4c4d, 787b, ef57, ecaade2015_152v31, fc5e, 55e4, 744d, caadria2016_095n4, f1d4, 3be7, ebb6, 1f15, acadia17_231p, 94fd, caadria2016_187e9, ecaade2014_057l14, 85e9, ecaade2017_076t, sigradi2015_2.213w1, 18ec, 3bf8, 75e4, acadia16_140y9, 9060, 074b, ijac201412408x2, c92f, 1499, 9cc7, acadia16_24x2, 163d, 4959, 1dd6, 53e4, 9d17, b683, 8435, 0bb9, bad2, acadia17_91qq, 1582, acadia14_365am, 0b7b, 929e, c0c4, ijac201513206y8, ascaad2016_022s8, 3fbf, 2d69, ecaade2017_087s, 1589, 0137, 1af4, 8d7b, 04e0, sigradi2013_414f, 325a, d008, 0ad1, 6890, 4378, 70c2, aaaf, d8e6, 6ba1, 50f7, ecaade2017_jgon, 5283, b45c, dfa8, a05a, ijac201513105s4, f672, 1b1f, ecaade2017_244jj, c3f4, 4a7b, 73dc, f308, c725, c1d0, ecaade2016_164n46, caadria2016_755m32, aebe, 8498, acadia14_111l, 541b, sigradi2013_100c, sigradi2014_263a1, d9f3, 231d, bc47, c029, bd48, cdf2, 1ccf, ecaade2016_ws-afutureo67, 3c30, 70de, 9ea9, 369b, 286e, 5dfb, 11c9, d118, ijac201412303j8, af44, 908a, f9f9, 1791, 7e05, 1e77, 59bf, ijac201715103yy, e715, ecaade2015_129p25, a119, 823e, 7164, 1e6c, acadia16_382t23, e7cc, acadia14projects_531p, 587e, 437b, ecaade2014_072h18, 2118, ecaade2014_111f25, 41b3, caadria2015_226p34, 08a3, ec34, a474, c592, sigradi2013_131, sigradi2016_356e, f166, a0fb, a0b7, ee18, c23e, c06f, 583a, 4a59, ecaade2017_156z, dca1, 6d3a, ecaade2015_92z18, 2896, c52b, ecaade2015_61n12, acadia17_324w, 2a76, b0c0, deb3, c702, efbc, 08aa, 719a, sigradi2015_3.65m2, d5a1, acadia14_619v, 2465, 09ee, 8c03, d9e3, 7bcd, 685f, 4589, 23fe, a48e, ecaade2014_024r7, acadia15_223k9, 0239, caadria2017_005o3, a1d1, acadia16_98p7, sigradi2016_431y, ecaade2017_194y, ecaade2015_215n47, b492, a718, f3d9, db7b, a44f, fddd, 5b98, caadria2016_105a5, cf5d, 259b, de00, 8263, 066e, ijac201513202o6, ecaade2015_296p64, 5274, 1c2c, 20f3, acadia16_24r2, ecaade2016_164l46, bb66, 54b8, 382c, 990a, d3c3, ad8d, ecaade2017_230ww, ecaade2013r_010x6, 5301, 5bcc, 7947, caadria2017_175a43, caadria2015_139p22, caadria2017_056v18, sigradi2013_43b, ecaade2016_068d18, 4c1f, f9f7, feb2, bed3, 997f, 9183, acadia14_365ag, b4aa, ef80, dd3e, cc27, d789, c377, 1422, 8ee6, acadia15_371b16, 87de, 7040, 36d0, 9f7b, 7853, ecaade2017_095v, f853, bdc3, 16c8, caadria2017_190l45, e2a9, caadria2016_517w21, 8251, 34e1, ecaade2015_175p37, 3524, 2c6b, 34dd, b4a7, 65b9, d25f, 405e, 66c1, ecaade2015_294i64, a63a, f423, ecaade2014_168y40, 3d93, c9b8, 079a, 7521, a158, c89f, caadria2017_031f11, 04fb, sigradi2015_10.378d23, 28cc, 09da, c18a, ecaade2017_301s, f1f5, acadia17_230e, acadia17_511d, f243, 7478, 6478, 1111, 5850, ijac201614202w7, fe27, ijac201715202f, b3cb, caadria2017_001d1, d9d8, e4ab, 206f, aa83, ecaade2016_tkou66, ijac201715104z, f543, ecaade2015_225k49, c5c0, b48b, c600, 5a9e, 00a0, 0247, 5df9, 732b, 6fd6, ecaade2015_171x36, ijac201614202s7, 727a, 73b4, 269f, c08d, bedd, 1135, 6d23, sigradi2016_571pp, 4936, 2447, 2b40, ecaade2016_175l49, ecaade2014_237e61, fc8a, ecaade2017_215xr, sigradi2014_021p1, caadria2016_415y17, 69f7, 8705, 47b7, 3b3e, e240, 4dff, a22e, 885f, 0871, 8658, 1781, acadia16_140x9, 4f66, d384, caadria2015_081b12, b208, bb25, d56f, ijac201412302j7, ecaade2014_168f42, 7143, 01e9, 6241, 2cc5, ijac201614308i5, 1b46, ecaade2016_021x5, 62dc, 80ef, 3077, 5040, ecaade2014_157i39, e9a0, 48b9, 8f04, bad1, acadia14_53n, 0a6b, 052e, 67cc, 74a8, 2b99, 4655, 5bcf, bb9c, 9af9, 88c2, 62e7, c594, 83b7, 9806, c7ea, caadria2017_155n39, 2f25, ecaade2017_268ii, ecaade2017_053c, ecaade2017_228z, 4565, ecaade2014_147x33, 9447, 87ba, acadia14projects_357at, ecaade2016_058x14, ecaade2016_238s63, ab73, 1ec6, d8e5, d531, 2f8f, 9b14, caadria2016_559z23, caadria2016_003a1, 9468, 5268, b5f6, ecaade2017_255yy, caadria2015_102b16, cec0, 620c, 98d8, 6dc6, d2d4, ecaade2015_77x14, dd59, bcfe, a865, e42e, 0e67, 2e17, fad0, 08af, 2a88, 5eb8, acadia15_123t4, caadria2017_041e13, 9936, ecaade2017_108q, 086a, 174e, ascaad2014_010p5, 5d86, ecaade2016_225r60, f444, 3c91, c6fc, 3503, 8571, sigradi2015_10.7h18, ecaade2017_079i, ecaade2017_101ee, 4c1c, ecaade2016_132x37, 8b82, 291e, 654d, db0a, 86f9, 4b42, 09d3, ae7c, 1b36, 7515, 0050, cfa3, 6969, acadia14_291aj, 2868, d25a, 83d7, 1be2, 22be, caadria2017_017l7, bd34, 2e51, ecaade2016_238l63, ed60, ad6a, 7432, 7e96, b3cc, d0fd, 4d7f, acadia14projects_291d, a8c7, f1b3, 001b, 4bde, 5a8f, a80a, ecaade2015_15y1, a0b6, ecaade2016_065b16, 5d80, ijac201513101c1, ecaade2016_033w8, ecaade2015_253s57, da85, 80c2, a27d, ecaade2015_251p57, 8434, acadia16_12z1, 1845, ed04, acadia17_532gg, ef0c, a5bd, 49b7, ddfe, ecaade2015_161h34, ea4a, eda8, ecaade2017_101r, 69e9, 900e, acadia14_23w, acadia16_62e4, 7490, a040, 126c, caadria2016_095t4, 1f26, e93b, 6dc3, 51b2, 5a24, ecaade2017_170j, 46f5, fe4a, 94c7, acadia14_555d, e39d, 5d90, b510, acadia16_72a5, fa03, sigradi2016_426i, e3af, f7eb, edbc, 7025, eb57, 4147, acadia17_648nn, 2218, 4258, bb3c, 083a, fb5d, 45de, acadia17_92v, bca1, b834, acadia16_332y19, 4dda, ad5d, ecaade2014_055y13, 1669, acadia14projects_145p, c102, 73fd, 4c1b, acadia14projects_389ax, 4e18, eb4c, a72a, ecaade2014_052k13, 5691, ijac201412406h9, 951b, a465, acadia15_211y8, 6fc4, caadria2015_102w15, sigradi2016_507vv, 5b25, 7965, 712a, ijac201715201y, de39, 6c03, 3fed, 0d66, 99d8, sigradi2013_364p, 535a, 94ee, ecaade2016_102r27, 74e7, ecaade2017_053f, 7776, 127a, acadia14_699b, acadia16_308x18, b69f, e637, 808e, ecaade2014_010d1, a0a0, 7314, 027f, 5437, acadia14_671z, a36d, ijac201614308c5, acadia17_446aa, e670, 71b1, 310d, 319b, ef21, ascaad2014_015y8, 8b90, 937a, 83d1, ecaade2015_103m20, c9b9, bcf9, caadria2017_086n25, dd2a, 2200, abff, ascaad2014_017p9, 57dc, 6d4f, a816, ecaade2015_94k19, b58b, 1cd9, 7e01, 4dab, 9325, ascaad2014_019n2, ijac201715106gg, d1dc, fdd2, 8926, 4206, acadia14projects_135m, ecaade2017_033z, 2176, sigradi2015_sp_12.402u31, 1375, dcbd, 2bb3, ijac201715105vv, 88b5, ascaad2016_008d4, 7323, 81e1, e787, ecaade2017_140ff, 5755, 3d77, acadia14_101z, ffad, b64c, c64c, 9143, bbeb, 38a8, ecaade2014_072i18, d111, e784, a7dc, 56ad, 5432, bd91, acadia14_135t, acadia14projects_435az, c76d, f756, caadria2016_405j17, 05e9, ecaade2017_077d, 1197, a16d, 6674, b42f, 89f9, 5062, 238c, caadria2015_049z5, 9c91, 3fe8, ecaade2017_149k, a303, ecaade2016_224w59, ac67, 9b0e, acadia14projects_135i, 64f2, 624a, c722, 5a03, caadria2016_405n17, 8d7d, e415, 386d, 4a82, ecaade2017_059zz, 6136, ecaade2014_186w47, 0765, 09ec, 7723, 67e4, fbff, e52a, d7b0, ecaade2015_59b11, ecaade2016_ws-dleadk68, 26de, c4a3, 63f4, cc34, 63ff, c2d6, c52d, caadria2017_041g13, ca9b, sigradi2014_247l9, acadia17_560t, 8b4c, fdfb, 0033, 1778, faf3, c3b9, ecaade2014_052r12, acadia17_570ee, e1fa, 0431, ecaade2015_195f41, 280c, caadria2017_070p22, ca9f, 864c, 7177, 52b4, 0327, acadia17_90yy, ad16, 4ab0, b563, 97d9, b3c2, 5d4a, acadia14_177x, 5426, ecaade2017_291t, 6a2d, ijac201412405d9, acadia14projects_167ab, 074c, 51f8, 3d79, 1e71, ecaade2016_238p63, b0d1, 6bd5, 804d, ijac201412403l6, 8b1c, 1f6c, d1b8, 9966, 782c, 7795, sigradi2013_135i, ijac201715103c, acadia15_274k11, 4296, ecaade2017_201a, d3ac, 5f7a, bf2a, b994, 9170, ecaade2014_024s7, caadria2015_176s26, 3a91, acadia17_670ll, 33d3, 0631, acadia14_339at, 321c, acadia17_212q, sigradi2016_815hh, 5b83, 0aa7, 9765, 00a9, 7504, 6817, ecaade2016_094m25, 3f01, 6cea, 883c, 7def, 4e3f, 2e74, c194, 476f, 1379, bef5, 6a41, e113, 0e35, 544e, aba4, f9ec, 5774, caadria2016_435o18, 0a2e, 2a7e, 39fc, d2cb, cf62, 7d02, 76d4, 8159, ced3, b2bd, caadria2016_851f36, acadia17_338gg, dc1d, 53eb, 0473, ca56, 1a3f, da92, caadria2017_074k23, a069, sigradi2014_079h7, 7eec, 70c8, 1af6, 61bb, sigradi2013_315v, a3a1, acadia14projects_301h, ecaade2017_044pp, fdd7, acadia15_185f7, 4f1b, 8952, 1d3b, 5081, 8d93, d61e, sigradi2016_479dd, 0b10, 28e5, f889, 3343, 1cf6, b467, bb85, 4052, 32f6, 6cb9, 294f, 8e8a, b023, 1a93, 1de0, ad1d, 0da3, acadia16_344d21, e4e8, sigradi2013_271o, 0ace, 3c9d, ae12, 5143, caadria2015_170s25, b42b, ecaade2015_194c41, acadia14_719b, afed, 93a3, acadia16_88e6, ff8f, 14cb, 982a, d4d0, c8db, cbd9, a6d4, ac89, 8e47, 0d1f, 9ff3, e37b, ecaade2015_129n25, 3af8, 2dae, sigradi2013_95r, acadia17_391qq, ecaade2015_193f40, ecaade2017_032qq, 2b9d, acadia17_650a, a2cc, 5d1b, 4283, 74c1, 4367, e7ba, 4523, 7fac, 41d0, a38d, df69, sigradi2014_197z6, caadria2017_105k28, caadria2017_057b20, ce3a, ecaade2017_ws-archieduy, ecaade2015_273f60, ecaade2017_172jj, 5352, 1112, 3175, c095, 1a02, 955d, 948f, ea25, 135c, 9309, caadria2017_122p31, 8bbc, 240b, sigradi2013_226, 8c2c, c4e4, 8dec, ecaade2016_224f60, ijac201412304o9, sigradi2013_234i, sigradi2013_138u, 869c, 73eb, acadia14projects_347an, 258c, a047, ascaad2016_033x12, 8f0e, c3b8, f1db, 6c48, ecaade2015_37i7, ff91, decb, caadria2016_683s29, e908, 9f14, 0446, 9995, 914a, ec5b, d44a, 0705, 81e9, d62e, ecaade2016_230k62, c3d5, 41ca, 3f23, 25d4, 4f14, 90bc, ecaade2014_044a11, ee05, f9f5, 5b17, e5ab, 5e72, ddb1, fb7c, ecaade2017_309mm, d458, 4d2f, 8560, caadria2017_123i32, 4938, ecaade2016_191w50, e7aa, caadria2017_003c2, acadia14projects_661g, 2de6, ab67, 8544, ff33, 9a14, caadria2015_139d23, 0032, caadria2015_213k33, e9f3, da03, acadia16_344s20, d0f9, 071a, 6986, bd8b, 7e42, acadia17_414mm, ecaade2015_115c23, aa88, b65b, 4ff1, 3e1c, 6b3b, acadia17_329ee, 2108, c046, 32ee, acadia14projects_135z, ijac201614103p3, 547a, 0aec, ecaade2017_192h, cd33, 8293, efa2, b5b5, 404a, e493, acadia17_163ss, f5c3, 5f85, ddb9, acadia17_238tt, ecaade2015_196a42, 1d31, c6a8, 109e, a698, b34d, 205f, ecaade2015_333m72, 2247, cd9a, de82, 54df, 2301, 7147, 2828, ecaade2014_078s18, ae5d, caadria2016_611l26, 398c, 8eff, 0d7b, 2539, e3df, 56e0, 158f, 0f5a, 90af, f485, caadria2016_755j32, 1dbe, 0a9e, a952, 4bf0, c5d3, 672d, e9bc, d885, d3ec, 0a2d, ecaade2015_33l6, ec71, 90ab, sigradi2014_041c3, 84e9, 6c8a, ijac201715204w, 5a01, acadia14_609aj, bce1, 1921, caadria2017_056y18, 3651, 6bb6, ecaade2017_189yy, c60b, ee56, b7c4, 8e71, 029f, b6a2, 1b97, 804e, 5428, 5f90, 09ba, 25b5, 5ece, c724, a1c1, ecaade2016_230u62, 3a9d, sigradi2013_330e, 6379, f280, 8a76, 411a, ecaade2017_146cc, 67d8, c057, 5c91, 9ac1, e0d7, 3f9c, acadia14_177ad, d754, 34b3, ecaade2017_172r, 09de, 74d7, acadia14_699r, 0505, 28d3, cca9, 4203, sigradi2013_44, ecaade2016_023z6, acadia14_237az, caadria2017_081z24, 018b, ecaade2015_114c22, eed5, 3d3b, ecaade2014_057h14, 2e49, 6a05, acadia14_339ar, acadia17_298hh, a58d, caadria2015_164b25, 0104, ecaade2017_201b, 9092, e7c5, 3394, e924, 629c, 65e8, c5a2, ecaade2015_196p42, a068, ef95, 596b, ecaade2014_224c58, f9e8, 2256, 5657, 514c, de7e, 4e94, 339a, c745, 60a6, b32c, 58ed, 2767, acadia17_350cc, 1406, caadria2017_016l6, 2a23, e802, 98df, 5d58, caadria2015_168m25, 5065, c201, 3e2a, 26d0, f159, 8f39, 370d, 1071, c8f8, fa1d, 9630, ec57, bc4e, dfce, 13c3, ecaade2013r_013v7, 8755, 7e68, 1eba, 9b40, ecaade2017_215ggr, ecaade2014_151e36, 7d34, d990, 35c9, 4376, 1b07, bde0, 2b85, sigradi2016_455e, da89, 7e25, c65c, f8e6, 065a, 646b, c03f, a5cc, 0d3b, 972b, f903, 029b, bab0, 87e1, 6175, 6789, ecaade2017_203ss, c38d, 0972, fe52, 6a30, 14fd, b473, ascaad2016_028n11, ecaade2015_196l42, 15f8, sigradi2015_9.152c17, ecaade2016_089b25, 5b07, 1ee0, 7526, 7570, ecaade2017_028j, fbd5, 89ed, c7eb, a331, sigradi2013_390e, 8989, 6082, d407, f4d5, 6abd, 5ef7, 40fb, sigradi2016_530ee, bc76, 7542, 2fee, 95c6, fc00, ecaade2016_225o60, ijac201412403b6, ascaad2016_014i6, 9093, 0220, 8f72, acadia14projects_627ar, ijac201412408o2, e74b, 56c6, sigradi2014_345e9, sigradi2015_3.190n3, 545e, ab77, sigradi2015_sp_8.326s30, sigradi2013_429k, a98b, a2c3, 15e4, b356, 0223, 18aa, ec32, 1360, 6610, 5d29, 3219, b5bd, cfdf, f87b, 5d1a, c16f, ac3a, acadia14_609ae, 5025, 63e5, 73c7, ijac201715203k, 3d39, caadria2016_301k13, e2bb, d7bc, c535, acadia15_469l20, 75ee, sigradi2015_10.307j21, 0f61, sigradi2014_186y5, 5397, c567, acadia17_648zz, 1873, acadia14projects_101al, 8bf1, c72c, 2653, 2f47, 37b1, a2fc, ecaade2017_053a, e9ff, 5d15, 868f, 4d95, a7d7, b50a, 64fc, 5a08, dc0e, f4ec, 1b99, ecaade2017_006kk, ecaade2015_261h58, cdd3, cc78, e976, 5e4f, cc4e, b8af, 1029, ecaade2015_285n62, 2cc8, 3370, 204f, 1ba4, ecaade2014_173b43, 7e3d, 2865, ecaade2015_233b53, 059c, ecaade2016_077t22, 0185, 35b1, f2aa, 70a5, 924e, b773, a66a, acadia14_101n, 4eeb, 1a3c, a7b8, 6e9c, eeb4, bbe2, 7d9a, 2aa4, df09, 8ea3, 0793, 4bef, ijac201614201j6, 56fa, 1c5a, ascaad2014_019b3, 04c3, ad9f, 2b6e, f0fa, 8a2c, 5831, fb54, sigradi2016_809tt, ea96, cf99, 9f43, 2981, acadia15_371e16, ea38, c608, 82c8, d749, ddaf, 2cd1, acadia17_178bb, 4875, d028, ascaad2014_004n2, e8b0, acadia16_424d25, 43c3, e03f, 0bb6, 9eb4, 3fd4, ijac201412201e1, 1792, 7bb0, 3239, 3fd7, f394, 1209, 8228, 6871, 4cde, caadria2015_208r31, acadia14projects_473ae, ascaad2014_036x1, 3fec, 5795, e911, f465, 3bda, ecaade2014_122a28, caadria2015_185o27, ad66, 69e4, ecaade2014_055z13, 067a, 2beb, sigradi2014_097k8, 912a, 4ccc, c0a5, ascaad2016_012s5, caadria2016_291a13, 23bd, ba2b, dacd, 093b, 9dbf, acadia16_414x24, f71e, fc34, acadia16_372a23, 947a, ecaade2014_195y50, acadia17_640hh, de46, d2bc, 07d1, 6d5d, ecaade2016_129d36, f3b7, cdc3, 8d49, 6e3f, ecaade2017_029ii, 167f, ijac201614204o9, 298c, caadria2015_122h19, 1d2f, 0b4f, b1f5, 775f, 4acb, 10fb, 323d, 79d7, 9945, 1cad, ecaade2016_191h51, 8406, ecaade2017_152gg, ecaade2016_021d6, 0746, 4645, b998, f62c, 8ef9, bef7, 9346, ecaade2017_021u, acadia14projects_281ab, 667d, b496, 896b, ebbf, 0583, 53b2, 57d9, 4ef6, 9a8a, 698a, 1b15, 569b, 662d, 59e6, dd9b, 9387, 1a87, c7b1, ecaade2016_151j41, f8de, c7b0, ecaade2014_057u14, 9f3b, f6c8, acadia17_59d, d253, caadria2015_087h14, 3f71, fc7a, ecaade2016_078d23, d6ca, c097, 6e2c, caadria2017_005g3, 9231, 1a1d, 6090, 2230, 552f, cf56, ecaade2017_051t, affd, 1742, 0e82, 4477, 4bb2, 8212, acadia16_344i20, 47c5, bb0b, f07c, 384c, sigradi2015_6.42s7, e965, 20ee, 17ba, 1e73, acadia16_344g21, a49e, fae9, 2a82, 0bae, caadria2015_073r10, 34fa, ecb4, 0e76, a0c4, 21e8, 9acb, e87d, 9f07, 9c18, ijac201614208s13, 6eb7, 4313, db72, 44f0, be8b, a4bc, caadria2017_081p24, b8db, 765d, ef0a, b075, b88b, ecaade2014_080f19, b305, 7d76, 8241, ijac201513303b11, 2167, 7bf7, 25ce, ecaade2014_180r45, b9ba, caadria2015_010s1, 96e2, c225, 9c82, 7794, aabc, ef6b, 22c0, 5e21, 3a6a, 2091, 3da0, a4a8, ascaad2014_037p2, 701f, c7dd, 1123, ascaad2014_003x1, 07a6, 4c65, sigradi2016_737gg, d6d8, 1e4d, 449e, 2a59, feb1, acadia14projects_301i, 90f0, e697, acadia17_358oo, 8e12, ecaade2016_126s34, 4b17, 5fac, caadria2017_009m4, ebfa, ecaade2014_151u35, 621c, 78f2, caadria2015_114c18, 94ff, 1e51, 0e1f, dfae, 6cdc, caadria2015_150b24, f840, be1f, 017d, 7d9e, 44f3, 35da, c669, 34de, 38df, 9127, 6332, 6efe, 3176, 7210, 9db2, ecaade2017_225b, 9f27, 8452, 97fd, sigradi2015_7.203f10, 9c67, ascaad2014_034j1, ae86, ecaade2014_224z56, 3c74, 595a, 1bf4, 5e22, c2c1, 1f60, ecaade2014_141j32, acadia14projects_531y, acadia17_678zz, acadia14projects_63au, 991f, 48f7, caadria2016_703j30, 43f8, ecaade2015_94e19, e763, 284e, f3c0, 3468, 297a, ecaade2016_123z33, sigradi2016_816ww, 9ee6, ecaade2015_261f58, ee0d, 3716, 371e, 6b90, ac16, 3139, 5e1e, ascaad2014_020o3, ecaade2016_057p14, 21cc, acadia17_628pp, 489e, 6353, 8509, ascaad2016_054b22, 99f7, cb20, ecaade2016_113u30, a9a6, sigradi2016_414hh, d551, caadria2016_291n12, 4985, ecaade2013r_004b4, 6d38, 2683, 270c, d287, ascaad2016_044y17, acadia14_125r, 7eb8, 4607, d821, 7de6, 4abe, d9b1, efea, 200a, 8dc4, acadia14projects_549v, f57d, ecaade2017_050g, 3ba7, a31f, d107, 5b77, 52f9, ccfc, 0c63, sigradi2013_390c, 3520, 3a71, 7f14, 4ef7, c65f, 1323, 3075, 4f5d, 95dc, 2960, 6dea, ecaade2017_071vv, ecaade2014_225f58, 0c89, caadria2015_233h35, a19a, ecaade2015_199x42, caadria2016_187b9, caadria2015_060u6, 603f, 797d, 1b34, 74be, 4db9, 78a0, 37c7, ijac201614102h2, sigradi2014_330c7, 105b, 17b3, a954, 7a0a, 9bdd, caadria2015_220d34, 8c3f, 0e9d, 701a, 1f00, 286b, 2ffb, 0eca, sigradi2013_150, e16e, 16df, bd2b, b7ca, ecaade2016_223o58, 24e0, 5803, sigradi2014_266a2, acadia17_62kk, e0c9, 911d, 4236, ff3e, acadia14_627a, 5986, caadria2017_040p12, 52dc, acadia16_196g13, 6807, caadria2017_055i18, affe, dd28, 0389, acadia14projects_301e, 54e6, ca5c, f71f, 042f, acadia17_82t, 4b2e, 99cc, 44bb, 37ce, ecaade2014_240n62, 2810, 64fb, 74c0, 763b, caadria2015_237u35, a651, a76c, 2740, sigradi2014_159f4, acadia14_117e, ed53, acadia14_23u, b3e3, bd17, 5e8a, c6f6, sigradi2013_400t, b722, 2cc3, sigradi2015_8.47k11, acadia17_678bb, ecaade2014_072m17, 5355, f679, acadia14_479aw, 84cb, aad8, caadria2017_041p13, 9bb4, acadia17_62hh, 9cdb, sigradi2016_534jj, 8d79, 4cb3, acadia17_463ll, 67df, e11b, b15d, ecaade2016_036n9, c462, 9db4, c832, 423e, 0f68, 9e91, 51b5, 86cc, bb90, sigradi2016_601zz, ed6a, 375e, ascaad2016_045o18, d586, 8a00, f956, e81d, 4f3a, 589f, 469e, 3a57, fe0d, 1541, f9e2, e7d8, 24fe, 3705, sigradi2014_036p2, cb7c, 3303, 7dd5, ascaad2016_046k19, caadria2015_070v8, cfc0, 9e07, ad36, 2263, 5068, 5e67, caadria2015_178y26, acadia15_57k2, aa76, 785e, be56, sigradi2013_315z, 9a56, 12ad, sigradi2015_10.220f20, 9600, 7109, acadia14_549r, 8c76, 4928, 0fac, caadria2015_126r20, 1984, 9477, 4aed, 8414, 9fa5, ba03, 9fa7, 9c05, bc86, aec5, 031c, 91e7, fba9, bed8, caadria2017_027m9, caadria2015_084z12, 2746, 391c, 19f8, 035e, 665c, 3395, caadria2017_127c34, 30f8, acadia14_699j, ab61, c3fd, 0819, a148, fb31, ijac201412305d2, ascaad2016_033b13, caadria2017_079w23, a880, 137c, a38f, ecaade2017_215rr, sigradi2014_244i9, 6959, dfde, a8aa, acadia14projects_177w, fc3d, 5edc, 6e71, acadia14_661h, ijac201412301u6, 47c3, ijac201513203p6, 24f9, ac5b, cb49, d4d8, ecaade2014_208b54, a958, ec91, acadia17_560l, 0cdf, a696, 7ce2, 697e, dcf3, c4f2, 46f6, sigradi2015_sp_2.112g29, 6455, 053b, ec0d, 579e, cf6c, 77e7, 445c, 9a6e, c74e, f8d5, 303c, 4b3e, 963f, 0a75, 7150, e622, 32c9, e22c, 5c9d, 08ff, bedc, 9e3b, e5df, 8fae, 385c, 5fbb, 89fd, acadia14projects_199ar, ijac201614101a1, ecaade2016_123v33, 228c, 9930, 3ef1, 4d67, c944, df7f, ijac201412205m4, 3076, sigradi2015_11.142i25, c8ee, 90ca, 15e9, f97d, 157f, 442d, 9c02, 8224, 465c, 079b, 1373, 6086, ecaade2016_224o59, 5e1a, ce8a, 7a31, caadria2016_881a38, ecaade2017_173uu, ecaade2014_070n16, a6ce, 8dc0, fab9, acadia16_106a8, 3691, 42d0, ecaade2017_101m, c89a, b400, 3ed2, a07f, acadia15_323u12, ijac201715201u, 9dfe, edcf, ab8e, 0eff, e9e3, eace, caadria2017_005y2, 6590, a469, acadia17_360f, eef9, 677a, 527a, bd1b, ecaade2017_255k, 6292, 9f50, 3512, a2c8, acadia17_82pp, 1ed7, 5395, 3cb4, 7cee, caadria2017_182z43, 7c15, 778f, 3cd3, 0870, c25d, acadia17_669s, b1e1, a44c, 9f2b, 408c, 062b, caadria2017_081x24, ac9e, d844, 7482, 17f2, ee62, c2a4, acadia17_266bb, bd43, 8dd3, acadia17_482q, sigradi2013_359g, sigradi2014_281k3, af8b, acadia17_404ee, a58e, sigradi2016_732v, 85aa, 2085, b1bd, 7f7c, de15, 4874, ecaade2015_318t69, 6a0b, effe, 874a, ecaade2014_186x46, 7a53, 996f, 208c, 6deb, 1d38, 3d2b, ecaade2015_287i63, 43d1, ecaade2016_ws-dleadb68, 6cdf, cc40, caadria2016_829f35, 95a5, ijac201513203r7, acadia17_38uu, f578, 94ea, ecaade2017_293vv, b15e, sigradi2015_sp_2.112m29, 48d4, 16c4, 3694, sigradi2016_815v, ecaade2013r_014h8, 0988, 8b30, 4c33, 8b22, 1590, ecaade2017_157jj, ab85, 7c1b, 37d0, 5825, 95ca, 35d3, 0d2d, f4f1, 6682, acadia17_648p, 8abe, 56e2, 692a, sigradi2016_507ss, 3185, sigradi2013_248b, ccd0, 7857, 9545, ecaade2015_261j58, b94c, sigradi2016_524dd, 08f8, 612d, 86ed, sigradi2013_194h, 48d7, 75ad, 7092, eec8, 80dd, fb91, daea, 3eff, 7a58, ecaade2016_198s52, 98a7, e61c, caadria2017_046k14, 819d, f6af, ecaade2017_148yy, 0121, 2cb5, fd46, a579, sigradi2013_381l, 2e25, c710, 26ba, caadria2016_829g35, 8d42, 4bad, c1f7, 2add, sigradi2013_387d, ecaade2015_240t54, acadia14_375az, 9b88, ecaade2015_180u38, c0e4, ff9e, 2fe3, 3335, 0fab, acadia14_555c, e3b3, ecaade2016_225c61, 5d1d, 3416, db9e, 0167, 14c5, 7b29, c493, ecaade2014_029z7, ecaade2017_099xx, 9fb9, 310c, 8a1f, 9fdd, 1402, ijac201412301k5, c074, 0c20, 9976, d71f, f68c, 616d, c966, 26da, 0a8d, 97e6, b341, 424e, 5f82, sigradi2015_8.186e13, 770c, bd19, 7933, acadia14_43x, 5ab2, 78f0, 9917, ecaade2014_111j25, acadia17_128ss, 137e, 8752, 1be9, 8f53, sigradi2016_710ll, 2518, de0f, ijac201412402p4, f4ee, 9397, 4f47, ecaade2016_015v3, sigradi2015_11.196m26, b6f8, sigradi2014_048v4, ascaad2016_010d5, 2228, 9547, 85af, 7e45, fea0, 9288, df54, acadia17_72j, sigradi2013_244i, 3122, 6b8d, 58b5, a2f2, 3857, a77e, d4b6, 33af, acadia17_391yy, ecaade2015_227m50, 4714, 85d9, ascaad2014_014o7, 963a, 6beb, af04, acadia14projects_145ah, a924, ecaade2017_050j, 11e3, caadria2016_539f23, 2ed5, 0546, ceb8, 94e9, 7c69, 9c74, ijac201412303e9, 9e48, ecaade2016_238x63, 2c25, a1c2, fe2e, 83fd, acadia14_257ad, 32be, b396, 60ff, 3f73, c6e7, ecaade2014_218p55, ecaade2015_144c31, a48d, acadia17_660l, 43d9, acadia16_214f14, fc2c, ecaade2016_190r50, a5d7, c2fe, 328b, 34d3, 6fea, f18b, 4d90, ijac201412401y3, sigradi2013_95, 524c, 741e, 1e2e, ecaade2016_ws-dleadn68, 731a, 50c3, a612, sigradi2016_448n, 30b6, acadia15_417c18, ijac201513306c13, 403f, caadria2017_070i22, dc54, 718b, 863c, 47d4, e15a, 2463, 5a1a, 8d7a, ee6f, sigradi2015_3.11h2, caadria2016_249j11, 44d0, ecaade2014_052a13, 925d, acadia14projects_229f, acadia17_423hh, 2d26, 6b35, b8f6, caadria2016_517b22, 11c3, 9c3d, f208, caadria2016_559w23, sigradi2015_10.309s21, 4900, ijac201513305l12, ijac201412201k1, 7b59, a5d4, 7db0, ecaade2016_163z45, 80e6, 0078, caadria2015_176u26, f621, 7fbe, 6b46, 052d, f5a9, 7825, 1ec7, 7748, ebde, acadia17_630qq, cde0, 873a, 558c, e75f, cb12, b61e, edd5, 790b, 1c62, cd6a, 9b1b, e545, b628, f21e, b3f1, 6908, 64c5, 6134, ijac201715203pp, ecaade2014_143p32, acadia14projects_619y, be65, ecaade2016_215u54, 754c, 036b, 7ad6, ecaade2017_041k, e7ca, 4238, b63c, 2e6e, 752f, da65, 85ee, acadia14projects_699j, 3c4c, 3c98, 738f, 763a, 38ac, 3e7d, ecaade2017_140ee, ecaade2015_83t16, fbf1, c1d2, f36d, b44b, dbd8, d7a6, 0bfe, 101b, 4252, sigradi2015_8.264n14, ddce, 243e, 8008, ecaade2013r_014f8, f2af, d067, 48f9, 3c5a, 7c67, 8895, 29e7, b8b8, ecaade2014_186v47, 8292, 0d8f, ecaade2016_087t24, acadia17_82s, 3918, 133a, 799f, 3b09, 4c2b, sigradi2016_695u, 2df6, 1507, 830f, 1775, 8d85, 7e59, sigradi2016_816uu, ba67, 4807, 9ae2, 959d, b673, acadia17_544a, 7bf3, e537, ccfa, 246c, ecaade2014_159o39, acadia17_390mm, caadria2016_187u8, 1c4c, 42f4, b31e, 9ee2, ijac201614202t7, 43bf, 3912, 2e3e, acadia17_273cc, e6d5, 4a36, 8f28, acadia17_364ww, 01b0, ecaade2014_132e29, 8088, ecaade2017_044rr, 58fc, fa63, 5668, acadia16_12o1, ec9f, 0a7a, acadia16_164z11, acadia17_350w, acadia16_260n16, 55d3, 7727, 108e, d523, fbc2, 5a10, 6033, sigradi2014_263k1, 4665, 5224, ecaade2017_164dd, 95db, acadia16_352t21, b64f, 92a6, acadia15_243y9, 6102, cb70, 09a0, caadria2017_142d37, ecaade2015_158o33, ascaad2014_020s3, 5b72, 138b, 4bbf, 7767, a5b6, 7ec9, f07b, c1d8, 6182, acadia14_691az, ecaade2017_143f, 7a16, 203b, acadia17_28kk, acadia16_88x5, ecaade2015_35a7, 1fdf, 8df3, ca0f, caadria2015_164c25, caadria2017_125w33, ff65, 03e7, cb14, 44c9, ecaade2016_016g4, 26a7, e4a5, aff8, caadria2016_631d27, 71af, 5aa1, fecd, 8a80, c695, 2ab2, f28d, bce8, b092, 13c0, ijac201412201i1, 9acc, 0898, acadia16_224m14, f7f3, e788, c209, ijac201614308g5, cdb8, e5d6, f548, ad25, e0a4, ac5f, 3151, 77f2, e68b, caadria2015_119f19, bc53, caadria2017_008d4, acadia17_292cc, acadia14_291ar, acadia14_647ay, d612, a7b9, acadia14projects_507ad, e3a6, 1450, b074, 3e93, b741, 0d52, eb71, 7a8f, ascaad2014_027i7, 7391, dcfc, 842d, ecaade2017_134r, 34ca, 4a72, c638, bfd3, 31d7, d8c7, d927, 2788, b84d, acadia17_435j, acadia14_709ap, a1c8, ecaade2016_147v40, b4d1, c09d, acadia17_170s, 4647, ecaade2017_156x, 8c2b, 6e64, 8327, 791b, 4b12, 7ef1, 5b15, ecaade2016_127x34, 643b, 3e46, 89e8, 272d, ecaade2014_111u25, acadia15_483k21, 48de, 84b1, 56f9, ecaade2017_059qq, caadria2017_079a24, 3a41, 7782, 793d, e496, 65c4, acadia14projects_565p, 1d9e, 755d, f2b1, aad1, d631, ecaade2016_071g19, 6afb, ecaade2014_187f48, ecaade2017_108a, 7ddc, 5191, 0e0d, caadria2016_861z36, ce42, caadria2015_194v28, 956f, ecaade2015_116k23, caadria2017_135h36, caadria2015_032x4, fe7e, 9911, dd07, b854, 1272, c30a, bfa4, 1c07, 866f, 3a8b, a749, b7a5, 5713, c31f, ecaade2013r_008k5, ecaade2017_293mm, ecaade2014_049y11, e14c, 8cb3, e3c8, 102d, 04ca, ecaade2016_074z21, 72b3, b7e1, 7811, a28e, 952d, bbd2, 21a4, ascaad2016_034l13, 2580, a49d, 4224, 4f40, afcf, d345, 157a, sigradi2013_100i, 51c2, a621, 8152, 17fc, 408b, 895b, ecaade2015_302o66, c5c8, ijac201412403u5, 8bb2, ascaad2016_045w18, eeef, 571c, 889c, 3b7d, ffd2, aa11, acadia17_154ee, 4fd9, 4a4d, ecaade2016_077v22, 358d, f4f0, ijac201412201d1, 2c35, c6b4, e586, fbc4, d061, b55c, acadia14_389a, 094e, c988, 1b52, 1374, ecaade2016_119a33, cdc4, acadia14_317aa, ecaade2014_197j51, 730f, 7746, e6c8, 46ba, e2d4, 2e44, 2ccf, b7d6, ecaade2016_102e28, 6960, ecaade2016_154g42, ae4e, ijac201513104h3, 1da1, 8e70, 7882, 4fc9, cf50, ecaade2016_230b62, 08d9, 7035, a487, 6146, 9289, ascaad2014_033w9, ce05, ecaade2016_217m56, c8cd, 4820, c5d2, faf7, ascaad2014_016i9, ecaade2015_171v36, 8ed3, f78f, 2d7d, 653b, a0c7, b4b9, 68ea, 8fa3, ijac201412301s5, 46cc, 8f9c, 6a9c, ff25, acadia17_52h, c753, acadia17_70ff, fd5a, 593c, caadria2017_174m42, caadria2017_047e15, ba0f, sigradi2016_484tt, 503c, ecaade2015_21w3, 15a5, 4e49, 7655, sigradi2015_3.111f3, 1454, bc55, f537, 32e0, 728d, e91a, 8e44, c82c, 1146, 39c9, 3588, bc80, 23d5, 6057, f6fc, 7258, 80b1, dd13, ecaade2016_170y48, 822f, bb59, caadria2017_136n36, 2dba, bc96, ecaade2016_067h17, 6d6d, 4423, 13f5, bd76, acadia14projects_189al, ee75, sigradi2013_30k, dd3b, 0690, 62a4, 5ade, 475f, a5f1, e253, 6dc8, 357a, e7d4, 208b, cf8d, b5e7, 53bd, ecaade2015_314b68, ab26, 2599, a4b9, 0b05, d14f, sigradi2014_180s5, 6da2, d541, 970a, 4f29, b054, 6978, 15d6, 8b74, e2da, 45b1, 241c, cd83, f653, a82e, acadia14_375d, d51d, d4a0, 3079, 23a6, 878f, f56f, f94d, e5dc, 6aec, caadria2016_105d5, 42de, ecaade2013r_009b6, 80bd, sigradi2014_176a5, e8e4, a3df, ecaade2015_81o15, aeb1, 4672, ascaad2014_004m2, ijac201412303y7, db91, ecaade2015_229h51, 428d, 9d41, ecaade2015_130g26, 7269, 4948, b794, f202, d9cb, acadia14_463ax, 2f9c, 146e, 4bee, 88d9, b19b, 8638, ascaad2016_010s4, sigradi2015_11.136k24, ec1d, ec2c, caadria2017_163p40, sigradi2015_sp_12.402x31, 6736, ascaad2016_046o19, 3c8f, 4527, 5750, sigradi2016_659m, ecaade2015_83l16, sigradi2013_414a, 7790, acadia17_678x, eefe, 808d, 779c, 4154, f43b, 2432, acadia16_414a25, 0ffa, eb60, 59a7, 5cc2, 3fdd, 3b84, caadria2016_085e4, sigradi2014_345u9, b1c4, ijac201614404w2, 1415, sigradi2016_484k, 2d44, cfb5, 7f0a, sigradi2016_611p, ce0e, 9068, dab9, 1988, ecaade2014_072f18, d872, 96f4, db0b, b6a5, 022a, 8805, a345, 0a5e, d869, sigradi2016_724zz, ba88, 2593, a344, 93ac, 8e6d, a3d7, 051e, 464b, 6d6c, 9e20, ed9c, becb, 9f8b, c70e, caadria2017_174d42, 5305, e798, acadia14projects_267m, 63ee, ea76, 5ccf, 310f, ijac201614407b5, 204d, 1e55, ecaade2013r_008i5, 537a, ijac201412304y9, ecaade2016_057t14, d12a, 62cd, d8a3, 0009, acadia14projects_565ac, b6a1, a06e, f494, 864e, caadria2017_165j41, 3c7f, 4b87, ecaade2015_144g31, 6c4f, b3ab, bf60, ecaade2017_134u, 4774, caadria2015_049e6, 6a35, 4fe9, 408a, 8669, 5886, 651a, cc7e, b2cb, dab2, ba09, ijac201715105i, 31b0, 644d, 13c7, 5cc6, sigradi2015_10.267u20, 98f8, 6249, 2758, acadia17_520f, ecaade2017_181u, ecaade2015_138i29, ecaade2017_109ff, 4541, 89cd, ijac201412403h7, 6143, bfd8, 4839, b7d5, ecaade2015_279v60, c4cd, 70b0, 51a1, 631d, cb03, caadria2017_182y43, 34cd, 517f, ecaade2017_066u, d391, 8925, ecaade2015_287s63, 0997, ascaad2016_058e23, b0bd, 27be, 6f75, 1a3d, ec9e, ecaade2015_195k41, b9fd, d87b, c1af, d3a5, 6a58, acadia15_395v16, 4cbc, f37f, caadria2016_703h30, 48c3, 0405, acadia14projects_589b, baa5, d0f5, acadia17_318k, acadia14_189as, ijac201614207n11, 770e, 28be, 916a, sigradi2015_11.222o26, 2cbc, ecaade2017_grid, 3ba5, caadria2015_124j20, ijac201513304d12, 3898, 448d, 711c, c9ec, 2710, 674d, 7b8c, 6f09, sigradi2013_405v, 9b11, 0c4b, ecaade2014_015r3, sigradi2013_343b, 7664, ijac201412203e2, 5649, 7be2, sigradi2014_185x5, 23e1, 2a53, f796, e7d1, acadia17_154m, 4335, acadia14_435ae, ecaade2017_061d, ac03, b1d8, d566, a1ef, 23cf, d0bc, dd11, sigradi2014_213o7, acadia17_71tt, sigradi2013_386r, fbc6, e2ec, sigradi2014_074l6, 77c1, a6a9, sigradi2014_045w3, e933, 1ebb, ecaade2015_136s26, sigradi2013_215b, ecaade2014_176g44, 1952, c176, caadria2016_549l23, cc8d, cc79, b76f, caadria2015_220i34, 81e0, 6687, 7ca3, d558, 4d35, 46ab, d993, 77d0, 9198, 2d8d, ba56, bab4, 45ce, ecaade2015_53u9, 71c2, 79de, ecaade2015_13o1, e874, caadria2017_124v32, ascaad2016_025m10, 75ba, 3c3d, 0cea, 3205, c374, ijac201412304x1, ecaade2014_088f21, cf22, 4970, 26af, ecaade2016_068i18, 73a6, ecaade2017_117q, 7ad3, 1db4, 55aa, ascaad2016_037f14, 7356, caadria2015_114r17, 3c6f, acadia14_229m, 1ac8, 4fa8, ecaade2015_193j40, ffef, 573b, caadria2017_058p20, a82d, 6b16, 287a, 64ca, fbb3, ecaade2014_195m50, ce1b, a178, 793e, 1b8f, ecaade2015_294j64, 4ee8, 73a5, 86bf, a7b4, 326d, 646c, b771, 3d85, 9666, 82b4, 6327, 98b5, ecaade2016_163r45, sigradi2014_339a8, 6113, aea9, 3934, acadia17_322f, 9a49, 6790, ijac201614407z4, 0fbe, 41e6, sigradi2016_431t, 2439, bfbc, f521, da94, 9f6b, 8fa8, 31d0, 632b, 3905, d6ab, 2375, 5bb2, 5b52, e62c, ecaade2016_025m7, caadria2017_029s10, b74f, f971, ea5b, f491, 81a4, ca57, 8f97, d66b, ecaade2015_241w54, 9a3c, f0ab, ecaade2015_13k1, 4db1, 1b67, 8eaf, acadia16_326u19, ce60, 6529, 2b83, b3fc, b6e2, 19ac, acadia14projects_463n, 0c65, e80c, ascaad2014_017l9, 727e, 2040, acadia17_100j, aea0, ecaade2014_030m8, 7781, 1931, aac7, ab92, ef53, 7759, 7bb4, 9642, 6158, 1424, 0a4c, bae2, 9821, 73e8, e7c2, acadia14_463m, d746, 9856, ecaade2014_240u62, 314a, 96c1, ijac201614207v11, 5a9c, ecaade2016_072k20, acadia16_318h19, b5a9, 1999, 4f4c, 67e3, acadia16_362k22, bdff, sigradi2014_080j7, sigradi2013_28r, 65a5, 8492, a63c, 9ae7, 93a4, 36b1, a5f3, 445f, e0ed, 1fa1, 57c8, be83, 9ee3, 544d, 5337, ecaade2014_123f28, c681, ecaade2017_017q, 7934, a95d, ascaad2016_057m22, 8c72, 5205, 52db, ecaade2017_085i, ecaade2014_132d29, 2c97, cf0d, 8ebb, 8950, 39a5, c5fb, acadia17_660i, b41c, ff96, 48bd, cf1c, b0c4, 1490, 03f4, 57aa, 263a, c22e, 13ea, ecaade2017_203rr, 6b8e, acadia14projects_549t, 71e9, 632e, 559a, d969, acadia17_222y, 7c31, acadia14projects_565s, 649f, 620f, 539c, 6314, 715f, cee6, 0f52, 34d8, 91b8, f1d8, dfaf, fd6f, 25a2, sigradi2015_11.166e26, e43e, a842, a7f6, 33ef, ecaade2015_53k9, a4f0, bdfa, acadia14projects_153av, d65b, b5d8, caadria2015_023z3, 721f, 0655, ecaade2014_237f61, 1286, 40c1, a326, 2f07, acadia17_424tt, 1fc1, 4e76, 0a73, c857, da00, 9dfb, fb75, sigradi2013_91m, 968a, 3915, acadia17_390ll, c41f, f155, 1803, f388, ijac201715106w, 8a3f, ecaade2016_217n56, ad0c, ijac201412304s1, 377a, 94b9, caadria2015_108t16, 4fb8, 9c8e, da39, 4b8d, 28e3, ecaade2014_151p35, ecaade2017_059a, 7c3a, acadia14_619ad, 97bb, ecaade2015_246z55, e391, 969d, 8c11, 330f, bd49, ecaade2013r_005i4, d14b, 13fe, ecaade2016_170t48, 3879, acadia17_678yy, 167a, 798a, f224, 1bd5, c495, 6515, 54dd, b83b, dc4c, 1709, f495, 8a74, d3fc, c6e2, 5a39, 0a6c, bc2b, eb36, acadia16_362u22, 1d15, 9a3b, 977f, 520b, 8dbd, 8da0, 184b, 4ce2, 5e2f, 1467, acadia16_140y10, 065e, caadria2015_061b7, 8ec2, 6447, 70ce, 0186, ecaade2016_094v25, dc40, ab74, acadia14_189aw, 7c40, 8483, caadria2017_043b14, 6f9f, 1ac6, cd55, e22a, 5c51, 22c8, 3e86, caadria2015_194s28, 1689, da11, a3e5, 8ea0, 5bd5, 43a5, 0a4a, 7b3d, ecaade2014_157n38, 2b31, acadia16_326r19, 5376, c27d, d669, acadia15_81w2, e8ca, 4c12, ecaade2015_227p50, 249b, 9cb6, de07, f71c, ecaade2017_094r, sigradi2013_359, ecaade2015_91h18, ecaade2017_133l, caadria2017_145k38, ascaad2016_022l9, 7603, 3ac8, 1b69, 236a, 3349, b9af, caadria2017_104p27, e1ba, 1659, faf4, acadia15_123p4, 44af, ce08, 9f36, e846, 7c46, 0a6e, c996, ascaad2016_049s20, 19c8, ed0b, caadria2015_070f9, ijac201614201f7, 5afe, 887a, sigradi2015_2.137l1, 1318, sigradi2015_8.186f13, d30e, c3c8, 7476, d2ac, 99c2, 6ca8, 9672, acadia14_365ar, e13f, 0dab, ce88, 3244, 7d18, de34, e4b2, ff8c, d79f, 851f, f5c2, cddd, 2abd, 15fe, 2438, 1c35, 3599, 2c06, 0ec2, 9dc1, acadia17_560i, fd0d, 85a0, acadia14_339af, a4b8, a8e8, ascaad2016_045r18, 0d1a, ecaade2016_136j38, caadria2015_220c34, sigradi2015_sp_11.303p31, ecaade2015_193b40, fa25, 5932, f6d4, d7d2, 140a, sigradi2015_sp_8.326b31, af5a, ascaad2016_054v21, 347d, 4b25, fcc8, f8f9, ecaade2015_217e48, 62de, f3c1, af9c, ecaade2016_045h12, 7929, 2132, 52df, 0596, ecaade2013r_006x4, 54ec, 72db, acadia14_435an, 8a0f, 5828, 237f, 25b3, d8f7, dec7, acadia15_274l11, e0b0, d0b9, 26a2, 77ef, e2bf, acadia15_333s13, a707, 407f, 9b91, d73e, d2d3, 781c, sigradi2015_sp_8.78j30, 6fd5, cb1f, caadria2016_589w24, 8133, fa4b, 9d46, 5327, c86c, 0398, a56d, d945, 0451, acadia15_483w20, 4ded, 8d59, d045, d36e, ijac201715106ii, be03, ecaade2015_233d53, c03b, ecaade2014_055x13, sigradi2015_sp_8.326x30, 8141, 740e, ecaade2017_301k, ecaade2014_173f43, 7e99, 0caf, c49a, ecaade2015_268c59, a9f9, 2451, 261d, 95a8, acadia17_238rr, 8dbf, 0bc3, ebd0, cf4b, 7d2a, 7635, f633, cba0, sigradi2015_3.345u5, e6df, 7735, ecaade2017_181t, 1118, 01d8, c9c4, 3f6f, sigradi2016_602k, ecaade2016_129u35, bf09, c87b, 09e8, 73e2, 9cc6, 72ab, 82f5, 71b2, b018, cd19, sigradi2015_5.384o7, ecbf, d43e, 697d, 5ac1, 2def, 5840, ecaade2016_144n40, 57b6, 6ded, c550, caadria2015_004j1, 53da, 5407, c2eb, 6ae7, ascaad2014_024s5, c11d, 6b11, 1a8c, 21c9, 1afa, d04c, 9711, 8fe7, 3706, 8dfb, 0bd5, 8f78, 58a5, 6461, e0a3, ba73, fbfb, ecaade2014_173t42, dba7, sigradi2013_285c, ijac201412304z9, d3a1, 9a91, caadria2016_683u29, ecaade2015_227z49, 9e64, ccf2, 7696, fed8, fe5b, 10a8, a20f, 87c7, e86a, 3db2, 12cd, 07c0, 6383, 5724, 4278, ecd6, 2a93, 9145, 9c78, a506, 49ea, c973, cae4, acadia17_146i, b0c2, d3b7, f919, cb4e, e3ee, fa53, 0703, 2a83, d353, ijac201614303z2, f45a, 3f8f, ecaade2013r_011e7, 44ac, ecaade2015_17o2, 47cd, f0fc, ecaade2016_072p20, 469d, sigradi2016_592w, d13f, sigradi2014_217f8, 0774, ecaade2015_333l72, ebcb, 9e68, 3034, 93ec, e04a, e46c, ecaade2017_019nn, c37e, 0d7d, d720, bad6, 446f, a390, caadria2017_094t25, 60bd, ecaade2017_140ll, 02c7, 8dfa, a81d, e3b0, acadia14projects_463az, ecaade2017_164r, d955, 4bab, 2aad, c8ac, caadria2017_136m36, 1a37, cf35, 414a, 5496, acadia14projects_619ae, ascaad2016_045m18, 83e9, 114d, 10b2, 9a40, 4a6e, d6c0, acadia14projects_117aw, 67d4, bf7c, 5a7b, acadia14_347ap, fa6e, caadria2015_073f10, b394, 8f96, 3497, ae49, cc91, 8e0d, dd98, 253f, 25da, sigradi2013_238o, 8cb5, ascaad2016_022e9, 8536, 3514, 32f1, 273f, acadia17_358tt, 8776, 40fc, 5457, a8dc, ecaade2017_019dd, ijac201513206r9, f735, d1ee, fa9a, 3848, 36d8, 937f, b531, a838, f649, ijac201715202b, 30bf, caadria2017_069z21, 1ffe, 0145, f2a0, b9cc, sigradi2015_11.136y24, 7dca, b4f9, ecaade2014_239z61, ecaade2017_006vv, 21ec, ba81, 3619, ecaade2017_129ll, ijac201614408g5, 8888, caadria2017_021m8, ecaade2015_138d27, a1fe, ecaade2016_170r48, be02, sigradi2015_12.107i27, 669a, c04f, 3ef2, 36fa, 36b7, acadia14projects_101ab, 52f5, acadia14projects_453i, 07f2, b080, bfa6, 6338, 80b0, f4e1, b318, cbec, ecaade2015_61v12, 0e1c, caadria2016_105h5, acadia15_407i17, 7d90, ijac201412301k6, c20d, 6598, bfdf, 399e, 695a, acadia17_660o, 0a2a, sigradi2014_159g4, caadria2017_067i21, 76c1, 2c87, ijac201715104jj, 8dc5, aa3a, e381, 5754, 4b78, 1b0e, sigradi2016_363ii, acadia17_340k, 1b30, 1583, 1b23, f46e, 524e, add2, 6f0f, c700, ijac201412205c4, 2fcf, caadria2017_031h11, acadia14_229i, 7ea6, acadia14projects_579m, 8adf, f3d0, de91, e6f4, d6a5, 24e3, f9e3, ecaade2017_211cc, ijac201715102y, 2f83, d3a8, 1bdf, acadia15_311j12, bc9f, 0f8e, 97c4, sigradi2016_659y, 2425, 552e, 8ba1, acadia14_145aa, 0a8b, d75c, ecaade2016_152a42, 77d8, 280d, 1db5, 6a90, caadria2017_142z36, sigradi2013_117z, 622a, 4168, acadia14_91r, 63f1, ecaade2016_077n22, 10e6, 344c, c6eb, e125, 794c, c5b2, 0ff1, acadia14projects_627as, 3852, aae9, 5f23, f9ad, 7ef0, 1c41, acadia15_417b18, 71c6, 3d35, 3545, acadia17_318ww, ecaade2016_102x27, ff7d, efe8, e175, ijac201715106ll, d5be, 8c7d, sigradi2015_4.219i7, 19c4, a23c, c6cd, e7e2, ecaade2017_265j, a95f, 56ba, acadia14_189ax, caadria2016_013y1, 0829, caadria2015_218a34, f30e, 9504, 5350, 3f8b, 77d2, 687f, dea5, caadria2017_096s26, ijac201412402d5, 008c, 791e, b037, ascaad2014_013c7, 5cd9, d8e4, 62d7, 06e1, 123b, ecaade2016_164m46, ce3d, bd06, 0441, 88ea, 8a86, 7530, caadria2016_167s7, 316c, 2495, 934d, 396c, 2103, ecaade2016_055e14, 73d4, 8872, 6cd5, ecaade2015_181l39, 774d, 82e1, 9a45, sigradi2015_3.209x3, 3a70, e335, acadia17_222yy, 61c7, 98c7, ecaade2015_206p45, 86b8, 6f71, f2bf, ecaade2016_222w57, sigradi2015_2.213x1, ecaade2015_53m9, 46f2, caadria2017_003t1, f694, 84f0, b282, ecaade2014_111x24, 69e0, 7385, sigradi2013_46b, ecaade2017_208e, 2213, caadria2015_122n19, acadia14projects_619z, a814, ecaade2014_202n52, acadia17_590p, ecaade2014_233i60, cc22, acadia17_72m, 04fa, a005, 2c47, caadria2017_069e22, ecaade2014_144x32, 4c91, 70ac, 10b7, 38e6, sigradi2016_364oo, ascaad2014_029g8, ecaade2016_mrtw65, 1225, 3d7a, 8a3a, acadia16_12l1, 6dc0, 3fe0, acadia14projects_101x, 69dd, f251, c20f, acadia17_190d, 7d00, acadia14projects_53u, df21, eefb, 6706, 957e, 6d24, a942, ae71, 1382, c601, d0e2, d732, ecaade2016_085m24, c661, ecaade2017_032p, acadia17_640ii, ecaade2014_240s62, 7fab, 20be, acadia17_522dd, caadria2017_132s35, f915, c14b, 122c, 3b89, 2957, 75ea, 88a0, ascaad2014_003w1, c22a, caadria2015_206l30, 84c3, 299f, acadia16_184y12, ecaade2015_113u21, 3d53, 027b, 1ab5, 4f9b, 55f6, a320, 1585, ijac201513302h10, 621b, 6bdb, e628, sigradi2014_049e5, 2fe1, b230, c97d, caadria2015_226c35, b234, 51ab, acadia16_344p21, 96ef, acadia16_34d3, ecaade2017_268ff, d99b, be9c, 9067, 864b, 8364, ecaade2015_185s39, caadria2017_009y4, 2cf7, b502, e605, 5ad9, 35c5, 89ce, cf36, 9458, 9c3f, ecaade2016_123w33, ecaade2015_37e7, a391, 5a21, bdf3, 35f8, 1ff8, 09dd, ecaade2016_120e33, c8fb, b7ac, 4d5e, 05db, 0603, 800d, 2f17, 18d9, 7b3a, ecaade2015_171b36, 53b4, a327, b675, b772, fedc, ecaade2016_113d31, 918c, ecaade2014_195t50, c4c5, e2b4, 26ec, ecaade2017_198zz, acadia14_63av, ecaade2017_044uu, 2a55, ecaade2014_072k18, 292c, ecaade2014_084r19, ecaade2015_246a56, acadia15_483u20, 9485, b765, 4116, ascaad2016_038j14, 4eee, 6901, 2597, sigradi2014_015h1, 4e90, 7a65, 78e9, 2e11, f1ce, e7ef, 60d3, 56f8, db49, caadria2015_073i10, acadia17_177o, dc3b, 9301, 27a9, sigradi2013_390a, a370, d07f, sigradi2016_375f, acadia17_542tt, 42f3, 9bad, b098, acadia14_463av, caadria2015_172x25, 78a4, 211e, 6448, d1a4, 6535, 3c8c, 23dc, 43dd, 67cf, caadria2017_041s12, acadia15_195y7, caadria2017_163k40, acadia17_36z, bfa5, 6f0b, a298, 6f37, 1a22, 7823, 0211, c2ef, 2420, 71fb, 60e3, 4638, ad34, 06d8, 2479, 6660, 2e58, cd17, e3d7, 2203, 3a72, acadia17_138zz, 4c90, ff77, 0cc7, b607, ecaade2016_151k41, 73af, ascaad2014_025p6, 699c, 729b, 4576, ea3f, 28ab, 1170, 1b91, 781d, 7804, d42d, bdb4, c908, 177e, 4fe2, 00e2, 1716, sigradi2015_6.387z9, 2cdb, 6b60, 4944, ecaade2017_021l, 2989, caadria2017_104t27, b555, b7f8, caadria2015_181f27, 1035, 27ff, 725e, ecaade2017_213qq, 6ad3, 86df, sigradi2016_814g, 429b, dc53, 9553, 6c89, f0b4, sigradi2013_345, da64, c338, e5b4, 4ece, d652, 5d4c, 1ed8, sigradi2013_158v, sigradi2015_1.305d1, 90df, 316e, acadia14_463h, 42ac, a432, f0f1, 7167, 68b6, bee4, 80a6, 172d, acadia17_82ff, 5f01, f395, 3757, 1ac5, c0d3, d5db, acadia17_38zz, c4bf, 94e1, caadria2017_174f42, c6e4, 97a9, 1bad, 9ef1, 2fdd, 25f9, 9bee, caadria2016_861g37, 8573, 1942, 95c0, 1397, 1bce, ef40, ecaade2017_213g, caadria2015_070h9, 2d15, aafb, 6d76, 6b28, sigradi2015_6.327p8, a36e, acadia16_460s26, ed46, 19c9, f760, 527e, 595b, 7957, caadria2016_115n5, f5b4, 5942, 9080, 1b21, 9d29, 2819, acadia17_512bb, 648b, 9fe1, a268, 836a, fda4, ecaade2015_194e41, b7ef, acadia17_52t, acd0, 41bd, bc4a, ecaade2014_153t37, c073, f00b, c58b, ecaade2015_22b5, ecaade2014_162t39, d7d3, c8d1, b96f, ecaade2017_023ee, 4dee, 93c4, 548e, a353, caadria2017_095i26, ad06, 71fa, acadia17_630k, 5902, 5db3, 5f6c, 2f98, 0f5c, ecaade2017_293uu, dfe3, ecaade2015_55t10, 62b3, ba61, 7d8f, acadia15_185h7, sigradi2013_223o, 0f8f, 0c79, caadria2017_165p41, ijac201715106nn, ecaade2017_057j, ecaade2015_59y10, ed79, aff6, 27ef, c1a4, 07fe, 15e8, ijac201412302l7, 68b3, caadria2015_109b17, b276, f339, b3e0, 697f, 4f36, 76b2, d4bd, 44a7, c376, acadia14projects_177s, caadria2017_190p45, da5f, f0a9, 0aed, 52cc, ascaad2016_035p13, 8103, 5382, 5994, caadria2015_124w19, 4e4f, ecaade2015_248l56, 8a2f, 477d, 10c1, 5fcf, 440f, 4f4a, 58d0, 7c1a, 91fa, fb3b, 353e, acadia17_414ll, ecaade2015_303x66, acadia14_365ao, 7793, ecaade2014_072h17, 678c, f3e0, ecaade2015_148m31, ecaade2014_157x38, d6be, c319, f33b, 1e98, 2004, ecaade2014_195w50, ascaad2016_022g9, 1b16, 0ccc, b0aa, ecaade2017_047t, 5a8b, 3679, caadria2017_067j21, 00d1, dbb4, 8665, 5b8d, ecaade2014_035c9, 2b4e, 580e, f03f, ecaade2015_25n5, 3517, ca76, 1785, 741d, f9d5, 5841, 8f1d, acadia14_375c, e079, ecaade2014_198o51, sigradi2016_807ll, ecaade2015_138v27, 0bfb, ef94, f6b5, 7fa9, 17b7, a41e, af58, c5b4, caadria2017_147t38, e1a1, bf68, cc69, ijac201715106dd, ed38, b5e5, 71d3, 4977, 9064, 9c32, 5e44, ijac201614306u3, acadia16_362p22, cf89, dd50, 674c, acadia17_640zz, 9ab2, 6700, 8ccb, 6a0f, 418a, 6af0, 6b8a, 0eeb, 4a30, 2e93, 2924, ascaad2014_013t6, 16b8, b70b, 09f4, sigradi2014_314n6, 4905, 9fbe, 0dbe, 99f4, acadia17_72n, 437d, 0b5a, 1e15, 271e, caadria2017_142u36, b38d, sigradi2016_801v, a4d6, 7de9, d1bd, ijac201412204l3, dd86, acadia14projects_333au, c676, sigradi2013_303s, ecaade2016_006w1, b124, 9634, 66e5, 5ebe, 69ce, caadria2015_099s15, a55f, 7117, 1e5e, 6260, 7c78, 63b4, c72d, cf0b, acadia14_125z, 30ca, ecaade2016_223c59, e68e, 1769, 092c, 0184, caadria2017_021j8, 75b9, 98f0, 0627, 3c1e, f50f, 72ff, 8b2d, ijac201614305w2, d93a, ecaade2014_168h42, 28b8, 6358, c3f0, 3689, acadia16_12u1, 899d, sigradi2015_9.347x17, d5a7, sigradi2014_132n1, 6ebf, 6e6e, 52fa, efb6, 2a3c, 9c36, ecaade2015_33h6, dfdb, 6325, dd9f, fe1d, 13ad, c02f, 11f8, bc6d, 605f, a23e, 3e49, ascaad2016_031j12, 72d3, 1ecd, 896e, ecaade2014_133o29, ab71, 1722, b3fe, bf6e, ecaade2013r_002d2, ecaade2017_052ii, ecaade2016_243z64, 45dd, 6826, ea2f, 6a1d, 04d8, 233d, dcf2, a3a9, acadia14_219c, 8aba, 1b8c, a5ea, 74a2, 1108, cea4, cb81, ecaade2015_38o7, 22ef, 4ad2, 7ed0, 9ae4, 5855, ecaade2015_139u29, ec13, 5b84, acadia15_407y17, b0a4, 5e5b, e31c, ae21, e05c, d68a, ijac201614202c8, 610d, caadria2017_003a2, a1ad, 677d, acadia17_162t, a979, 6948, e279, 59e9, c54d, 854e, ecaade2016_ws-dheritager67, 759e, d0d0, 275a, df37, ijac201614201o6, d0ed, ce0d, 5f4d, 7bab, 1569, f43e, c1ad, 7467, 1cd0, 5cf4, 90db, 9754, 500b, 9d2f, sigradi2013_390t, e2d2, acadia14_301j, d6d2, 26c4, b30d, a1b6, 8784, 49b3, dd14, 6115, ecaade2015_177y37, b4d5, 6ca5, ecaade2014_053n13, 60b1, 9368, ecaade2014_224s56, 644a, 5e95, sigradi2016_479bb, 6513, ecaade2017_228x, 4c38, 03df, caadria2015_168k25, 0b18, ecc0, 6dac, ascaad2016_028f11, acadia17_71jj, 23c6, 2bd2, 07c4, c336, a382, 314e, 0063, ecaade2013r_012l7, 3a58, 40c0, sigradi2013_28s, ecaade2017_254jj, c580, 6545, a906, caadria2015_130r21, 7f11, aee9, 831b, fcd0, ecaade2017_302jj, fdc6, 0f94, 03c9, fcfe, 96fe, ecaade2014_096y22, 6c97, acadia17_348qq, 5c77, 48a2, 2b61, 5ae5, ecaade2017_229aa, 7819, sigradi2016_490ee, e6ef, e71f, caadria2017_185w44, 88d4, 9b55, 7af3, 50d3, aef3, e366, acadia17_71pp, 67a1, 2358, caadria2016_197s9, 5e6d, ijac201513103r2, 0536, b8c3, 2135, d6f1, ijac201715203r, 4109, 9362, c18b, a96b, 9bfc, ecaade2016_203l53, 7a1f, fbd6, 0717, 57e0, 4834, e383, 06a2, 37bc, acadia17_562ff, daa0, ijac201715205yy, e561, ijac201412403r5, 5239, 7a86, 4a92, 4dd3, ecaade2016_025l7, 9d5f, acadia17_426j, acadia14_389c, 7a46, acadia17_464c, b1f4, 5fa9, dd0c, b932, 221b, acadia14_637ah, 1a47, 2e12, 4b65, bc60, acadia15_343b15, ecaade2015_230m52, a9fe, ecaade2016_110b30, acadia14_281ab, ecaade2017_090oo, acadia17_232hh, 00fe, dbfd, a30f, b781, ecaade2017_225j, 5290, 6d80, 7bf6, 565d, fc55, e9c9, 2104, 2fa7, 5163, edb0, 6eae, 7baf, 5b3e, c696, caadria2016_383p16, 57f0, 197a, 8e49, e25d, ecaade2014_071z16, fb9a, 9fec, c0ea, 1141, 6e76, 6e72, f4ef, sigradi2014_151i3, ecaade2014_237x60, 34d5, caadria2017_125b34, 56d2, 675e, e631, 444c, f7f1, 4426, d534, f3ef, 0217, bfcc, 8c52, acadia17_330nn, 4591, ecaade2014_173u42, 4ddd, 0670, caadria2016_871t37, ecaade2017_254ss, 1305, b63a, 1ed1, bc66, ed03, 1f2c, 4fd1, sigradi2015_13.316z28, 80f4, d5c8, d98a, 915a, 40a6, 6b5b, 5fd6, 89b9, b6f9, 729e, 70e0, 58e1, acadia17_598e, 7bd5, b3ce, 287b, caadria2016_507p21, ascaad2014_024e6, acadia16_106f8, 4f6b, 4a98, 8edd, 5436, 80ab, sigradi2014_313w5, 594b, 856d, f39b, 96f8, e0b7, ecaade2017_105kk, b0a2, 4d65, f0c3, 6bf2, 8464, ijac201715106z, fc42, a2b4, 5b1a, ecaade2016_243y64, caadria2016_851d36, c64d, 250c, 7291, 938c, f834, acadia15_185g7, e3a7, d004, 34fb, 7b95, fc2f, fa6b, 730a, acadia14_671u, 2422, sigradi2016_360bb, f632, 092b, ecaade2017_265k, caadria2016_003k1, 6202, d272, 86ad, dae8, 96a1, 2034, 99ec, ced9, 6a83, 14bb, ceb4, 8730, ccc1, 0221, 3552, ijac201412404o7, sigradi2015_6.387l9, 5bbc, caadria2016_095u4, 6ebe, ecaade2017_101cc, acadia14_101at, ecaade2015_83p16, 32a1, ecaade2016_072f20, cb04, ecaade2016_072n20, 962b, b220, 706d, d1be, 7347, 7d84, ecaade2017_098oo, e287, caadria2017_004h2, ba3f, f805, ca8e, 3897, 9f66, f667, f9cf, 2f6c, 1969, acadia17_82yy, sigradi2015_sp_8.284r30, 52d1, ecaade2017_108j, 8fa1, ijac201614105t4, 3324, 0e8c, 4b58, ecaade2016_ws-foldingz68, d0de, 4f37, e7f4, 05ba, 5701, b9ec, f281, fb2a, 7ed6, 6ccb, b75c, d4d3, f9d9, 152e, 9693, ecaade2014_015x3, 917b, bdd9, acadia17_72l, 347f, ecaade2014_120f27, fd68, 95b4, 8591, e681, fa85, b96d, cbba, ascaad2016_022b9, a542, ecaade2015_202b44, 797e, 3ba2, 415a, 8ccd, 91b7, caadria2017_048s15, 4cce, acadia15_343u14, acadia17_52b, 7dc1, 27fa, 3936, 2dc2, ceac, 3188, 22d0, 4aa3, ijac201412402v4, caadria2017_052z17, 9a30, 1afb, 5fc0, 91ad, 701c, 6962, 7692, 7901, c62a, c864, 8b01, 7c54, c13d, a10c, d23f, dbd4, a5e2, a90d, a8b1, b271, sigradi2016_814a, caadria2017_005a3, a82c, 999e, f7f7, 2b13, ijac201412305l2, caadria2017_069x21, 9e53, 53de, db22, 7518, ecaade2015_225n49, acadia16_478i28, 4754, caadria2015_213t32, 46ca, fd06, 6a2e, a999, caadria2015_102x15, 6a47, 877f, 32a8, 380c, 0f34, 7939, c3b2, dc25, 4775, 350e, 01f6, f07e, ecaade2015_61x12, 0d5b, caadria2016_013e2, c4ef, 907f, c165, 1828, ecaade2013r_013a8, 710c, 8e58, c8bb, ecaade2017_017e, d5ff, 162f, c391, c900, 4603, acadia17_590qq, 56a1, 3fde, 9363, c117, 2f08, c95e, 27d9, cdaa, fd8a, sigradi2013_327p, 2ada, acadia17_247rr, 84a5, 7e5e, ecaade2017_244ii, 8cb4, 5273, 4294, e035, 4014, e8b4, 5df8, 004f, e22e, 19b9, b34a, caadria2017_070u22, af40, 5672, 25e4, 1eea, c1ce, 66ec, 0479, ecaade2017_116m, 14da, 78c7, c0f3, 661e, a6c0, 0f38, 4bbb, f5c5, ecaade2015_336z72, ad61, ecaade2017_021t, caadria2016_683z29, ascaad2014_014i7, e48d, e488, b565, eb29, 0cce, 7e47, c602, 4e5b, f594, ecaade2017_229ff, 617e, sigradi2013_387e, 5696, c959, 844a, 8597, a4d4, 2052, 9651, acadia17_50oo, ecaade2015_196t41, 8264, 6b3e, acadia16_224v14, da48, b67b, ecaade2015_94b19, 10ab, acadia14_81j, f2f1, ecaade2016_119m32, ascaad2014_005r3, a62d, acadia14_177r, acadia17_522gg, 25e1, bdc6, 36c2, 9592, f566, acadia17_608u, 1c68, 8084, ecaade2017_195mm, b31b, e61d, acadia14projects_497x, 4c01, d320, b1b9, a7ed, 7a68, 3865, 7e28, fa22, 3eaa, ecaade2017_253n, e68c, 3645, acadia14_301h, ijac201614208z12, 3aba, ecaade2017_309ww, 0b1e, sigradi2015_8.334t15, e2b6, d139, acadia14_125x, 1a46, e37c, 8dfd, 124b, b331, acadia17_670aa, d4b8, caadria2017_001e1, e5e0, a67c, ae41, 0d4a, 8a45, 3b4e, caadria2015_170t25, 4132, b50e, acadia14_473ap, 8041, ecaade2014_120g27, ascaad2014_005f3, 1833, f728, 845c, b5da, 4718, aa82, ecaade2017_019oo, 075d, 3550, be20, 2fe0, dff2, 700c, 13cf, 5987, acadia17_364yy, f279, eaa3, 6ebd, 83ec, sigradi2016_490nn, ecaade2017_199mm, a4bb, 9ed7, 126b, c7ed, b0eb, a936, 982e, ecaade2016_213m54, 2b88, db50, 3425, 19b0, f68b, dd2b, ascaad2014_001c1, b065, f30c, ab35, acadia17_212kk, acadia17_101t, sigradi2016_515g, 1f6e, acadia14projects_375h, 002e, f3ba, 9134, 8f79, sigradi2016_611o, 7962, 09a9, e363, acadia14_661f, ec04, 42d1, 0f0c, c61f, e483, 7e26, 907a, 380f, a795, acadia17_164c, e54a, 003a, 501a, 50d2, d0cd, 5b73, sigradi2016_490aa, 3413, c428, c3de, edda, d334, 3c3a, ecaade2017_268hh, 4e39, ecaade2016_007m2, 4a60, 0562, 3422, 8717, ac15, 42d6, c18c, 25bc, 0554, a1f5, 4a7e, ba2f, b6b5, 21d9, acadia16_88z6, ecaade2014_168f41, 0df8, acadia14_145af, f2e7, 80fc, 81b1, 4396, 772f, 846b, 5e3d, 92d4, b437, 3299, acadia16_382v23, 12ec, d220, ecaade2014_094i22, acadia14projects_115ak, f7b3, 95a9, 7193, ecaade2017_002c, ecaade2014_215d55, c719, e581, 75d4, acadia15_81y2, 8d69, 0375, ijac201412205k4, 4d9a, e358, 730e, caadria2016_797t33, 6ce4, 8beb, sigradi2015_9.347a18, bd7e, 337a, dcee, 0568, 6e89, 7c76, 4fa2, 36a9, ascaad2016_040w15, acadia14projects_311s, ecaade2016_074j21, 188a, 2684, 6fdb, 69a7, edb7, d55a, fdac, 55b9, 122f, 2787, caadria2015_209w31, caadria2017_043a14, 4c49, c261, sigradi2016_421ww, ecaade2017_021h, ce94, 1a06, cb67, 9619, 00fd, efb7, 820f, acadia17_298dd, 3453, 529f, ce59, acadia14_463j, 31bf, e322, acadia17_51yy, acadia17_18e, 8b11, ecaade2016_043w11, 117c, 57b1, 0470, sigradi2015_6.387g9, caadria2015_218r33, 53dd, ecaade2017_003o, 7988, 07d0, c008, a672, acadia16_470h27, ecaade2014_072l17, 1db7, b5e1, e0fc, ecaade2015_334r72, 21ac, 0324, d692, de53, a717, 4d18, e817, sigradi2013_155e, 066f, 1887, 75fb, db66, 642c, acadia14_619al, 4459, ijac201614302p1, 6dcb, c20c, ecaade2016_095a26, ecaade2015_144f31, ecaade2017_210s, c0b1, 1ac9, 67d0, aa1f, f2fe, fb92, bb7c, 01fd, caa2, 3be5, 74c2, ecaade2017_172p, ecaade2016_018v4, 4869, e6f9, 8710, 72a8, cb0a, 684c, 3e1f, 9337, 58ce, e841, 249f, 63d1, ecaade2016_129v35, 1134, ca3f, acadia14_619av, 4f4d, ecaade2017_051dd, caadria2015_061h7, 479a, bd4d, 5610, b23e, 412d, 4d83, d9e8, cb4a, ecaade2015_194n40, e562, 1fc7, acadia17_414oo, c1c2, 74c9, 68c1, f626, ijac201715106x, caadria2016_271x11, 61e4, acadia17_212hh, e6da, bcb9, ecaade2015_127e25, 8676, bf48, 538f, 073e, 79f3, 8f7e, 2547, fe7d, 3f00, b257, 7353, cb13, sigradi2013_386o1, 7191, 4ad1, 7dd6, ascaad2016_039i15, caadria2015_108n16, e992, 32cd, 5063, sigradi2014_330s7, caadria2016_641r27, 8ac9, 488b, b401, 6d3f, f344, 5714, 1cb5, 6021, cbfa, 8563, 9e81, 1017, d0ad, 2747, 0cf7, 5864, 176a, ca01, ac6d, d88a, 9f57, ecaade2014_224c57, 0363, 8b5b, e239, b1da, ascaad2016_041j16, ecaade2013r_019c10, 827f, 1604, ff0a, 3ee1, 0d33, acadia14_479ap, 2a19, 7286, 139a, 4e37, 6b54, 2772, 9dd8, b6e9, 8dff, 84e6, 615c, acadia14_463a, e7ee, f9d4, bf30, 91a0, 92bf, caadria2016_755k32, 9eca, caadria2015_073p10, sigradi2014_048d5, sigradi2015_11.166d26, 5617, ascaad2016_025n10, 69da, ce10, c4b7, 7ce7, 417a, acadia14projects_671r, 0a12, caadria2016_725j31, 89b3, ecaade2016_129a36, 4fbc, caadria2015_072v9, b117, ecaade2016_067p16, e68d, ecaade2017_013uu, f07f, 4071, 1ce5, acadia17_202p, 5312, sigradi2013_52i, d231, 36ce, 35c7, 0977, 58b6, 579a, 0448, 8b97, a297, af77, acadia17_339rr, 3e27, fd00, ecaade2013r_020r10, a175, ecaade2015_114a22, 807a, ecaade2016_167s47, c2a7, e8e0, acadia17_162z, acadia14_523as, f2ed, ecaade2017_jgoj, 08a8, b244, 3222, 78d6, 6c16, afef, 490d, db0e, c4bb, 3ba1, cbea, c9da, acadia14projects_463p, 2c78, 32f2, 43f7, 3943, f15c, 606d, 8d24, 57d6, cf91, acadia17_296y, caadria2015_105j16, ed4d, 289e, 782f, 99e2, 9cbb, acadia17_670y, 32a3, ecaade2017_116qq, 2fed, b90f, ccd5, 8c60, 35ab, 31b1, 4384, 8c48, 5f73, 47c4, 9eb8, sigradi2016_602a, 666a, 7703, ecaade2015_318r69, 7c64, caadria2015_078f11, ad37, a38a, 0a44, 1c53, 81a8, ijac201614305r3, ascaad2014_002l1, ascaad2014_020r3, caadria2017_174e42, sigradi2016_803cc, bd66, 045d, ecaade2015_83o16, 6da5, 536b, ecaade2016_134c38, sigradi2016_515l, 4de2, b3b4, cbee, a203, 28b2, 4e11, 58dd, c743, 6c34, 9038, c742, 59e1, 0aaf, 32e2, ecaade2014_233y59, 543c, 0481, 6e66, 36bc, 3d01, 9ba5, ecaade2015_170i35, 95f1, b0e4, 9e2a, 3348, b322, 44ae, 611d, ecaade2015_196t42, ecaade2014_224r57, bcf4, ecaade2015_53c9, da79, acadia14projects_479g, ecaade2017_265x, caadria2015_087w13, 5cde, acadia14projects_479f, 6957, ae56, acadia14_463f, f34a, df73, caadria2017_027v9, 5126, 0528, d581, 8f05, ecaade2017_143d, 1f68, 9d85, acadia14_463k, f2c9, 95ac, 236d, 46bc, 37f3, 11ef, 771b, 2fa2, sigradi2013_152, ab88, ecaade2015_100a20, sigradi2015_6.42u7, 16b4, 27bc, a043, 0fd6, 17bc, 93cc, ecaade2017_232g, e610, ecaade2015_336a73, 04e8, ecaade2015_287g63, 6cef, acadia17_283yy, acadia17_82h, a753, bafd, c7d4, 57cf, d9f2, caadria2017_056a19, 7d97, sigradi2016_467m, d9fc, 5297, 62ad, ecaade2016_tkoi67, 87f3, bd01, acadia17_678w, 1706, b486, 93b6, a03f, sigradi2016_654yy, sigradi2016_654uu, 63f3, 1f17, f35a, 1be5, ecaade2017_152zz, 06fb, f027, f445, ff7c, 34d1, 6611, 8e57, 8c1e, acadia15_451i19, a7af, ecaade2015_92u18, acadia16_372z22, acde, 440a, f7df, d69f, 06f6, f833, ec4e, 70d0, 14e4, 20cc, 9de6, ea8c, 9eb2, caadria2015_237l35, c067, e4cd, sigradi2014_132k1, deb4, b52a, fead, 7b49, ecaade2015_230h52, 02aa, 9e2f, fa29, 8d52, 7a91, 5a4e, 4b70, a1e7, f52f, 062c, dce5, acadia16_12c2, 04d4, ijac201614204x9, 9ad1, 279b, 338b, abab, 2745, bd0b, 5929, 7787, 212d, 0ef5, f9bc, 2eec, 2777, 5ae2, acadia17_154v, da98, 6a8e, 12d3, 4308, 7c0d, ecaade2014_206u53, 2b7d, 1aee, 3956, sigradi2016_752vv, sigradi2016_484rr, 51c3, 8bbb, 504c, 14f3, 29f0, 2fbc, ecaade2014_071d17, ecaade2014_224t57, 13f6, c677, 9bce, c05f, fb9e, 7e09, 634a, fd4e, 3de2, 74f7, 2bdb, 8aa7, ijac201513305r12, 31c9, sigradi2015_9.152l16, 595e, 9dee, sigradi2013_342o, 27ce, e6d0, c532, ascaad2016_022f9, dd80, 396a, 4d41, ecaade2016_091h25, a25e, ecaade2017_264f, ecaade2017_288x, 2ecc, e105, 4b93, caadria2016_311x13, 4c9d, 19e2, 8075, sigradi2013_311j, 2380, 4bb6, 2e2c, b15b, 2433, b99b, ascaad2016_042z16, 523c, ecaade2015_195l41, c28e, a2a4, 759a, 8576, 8e5b, 8d18, fbd1, ecaade2014_194w49, ecaade2015_158i33, f8c5, 881f, d617, be0d, ae30, 711d, 4368, 85cf, c0a2, 90f7, a244, 3f15, ijac201412303n9, b911, cf6e, 0b9e, 6847, ca34, 6993, bdcd, 55d6, bb9a, cd87, 8bd2, 82bc, ecaade2017_007a, 798d, b6ff, a74f, 869e, aede, f8e0, d162, ecaade2014_195o50, a6b5, b735, 5d95, sigradi2016_752rr, 844c, sigradi2016_590b, ecaade2015_22a5, bc3f, fdfa, acadia17_62vv, d3e1, a0bd, c1f6, eb0c, 8aa1, ea87, 4a26, d071, 0f63, 05c7, 158e, 6bd0, ecaade2017_019cc, 56d1, ecaade2015_205f45, sigradi2014_345m9, 14fc, d1ff, d80a, caadria2016_157t6, ecaade2017_098ll, 4ed0, 88bd, 0a54, 85cc, 6561, acadia14_91u, 094d, 8456, caadria2015_033d5, dda0, ecaade2014_038j9, 2b4d, 84be, 5c8a, sigradi2013_112c, 10c0, cbb9, a891, sigradi2014_247k9, 949f, caadria2017_029p10, 8d06, fdf7, 6f30, a103, cc60, 3d97, 3daa, a133, ff16, acadia14_135l, e812, 2e33, acadia14_281aa, e01f, bd92, 2c62, ac8f, 3c9a, 0ecf, ecaade2017_291n, ecaade2016_126v34, a919, 55a8, fc9d, caadria2015_060p6, 1c78, 3850, 86ea, f932, fa0f, caadria2016_809e34, 82e9, 5b3a, 40af, sigradi2013_397, 8190, sigradi2016_440hh, sigradi2016_515e, acadia15_483p21, 1bcf, f977, 3b75, 633c, 3155, b542, c53d, cc96, 3ecb, 16c7, ecaade2015_55j10, 2878, ecbe, 70f9, 97ca, 246a, 4ce8, 1dd9, bf02, ecaade2014_201d52, 47fb, a971, sigradi2014_345t8, ascaad2014_017w9, 7ebf, sigradi2013_285a, a21b, 61e6, e371, 1f04, e320, d4ca, caadria2017_104a28, ed94, 4338, 5fb4, baef, 07c3, ascaad2016_019s7, 3a9b, 9fab, 2f5e, cac3, c5f5, acadia14projects_43ac, 0f9d, 13ca, acadia17_511b, c422, 0834, 4592, b749, ffc0, 0db3, 2b97, f123, f32b, 2fa5, 8f9b, 0d13, 4af1, 66e2, 8a9c, fe15, 371a, aa85, 0c54, 6b39, ecaade2014_023f6, 3575, 6e47, acadia14projects_199ab, sigradi2015_12.297k28, caadria2017_048c16, ee59, 072a, 54c7, ecaade2015_278m60, ecaade2016_130z36, f837, 1735, ecaade2016_095b26, 3f0a, 6e48, 040b, 5fd9, ecaade2015_144b31, ecaade2017_169pp, d991, sigradi2013_74e, sigradi2013_303n, 8b6d, 1941, acadia17_91d, acadia14_81p, ecaade2015_130c26, ce71, 1e75, 03e3, ca74, b34e, acadia17_231n, be72, fb1d, 1cec, c9a8, f605, acadia14projects_661i, a0f6, b431, 8a95, 6a66, 088c, 26ed, ecaade2015_101c20, ecaade2014_224x56, 461c, cd32, ebc1, 901b, d554, sigradi2015_2.213v1, 5375, 4e35, 5dc8, 20ce, caf5, 3004, 8e95, d270, fffe, ijac201715105h, fe71, d42c, 07a5, aafd, 4de3, d9f9, e892, sigradi2013_183z, 6653, 65ba, a36a, f882, 5249, cddf, d4b3, 2ce5, 23a0, 78b5, ijac201412405z8, 08c7, acadia17_60aa, 5331, c198, ascaad2014_001f1, a087, ecf6, ecaade2015_130n26, ijac201614206u10, acadia17_630e, 6647, sigradi2014_201g7, 402a, cc06, acadia14_291d, ecaade2016_048a14, 2637, ecaade2014_143m32, bfc4, acadia14projects_135n, b064, 3378, acadia14projects_365ae, 2342, c195, 7129, e58f, 354e, c5ac, 021a, 388b, 251d, 2f6e, bdfb, 30fc, 2dfe, caadria2015_010t1, 7844, 5619, ef54, f854, caadria2017_016k6, ef32, 1150, 52cb, 739f, caadria2016_125s5, 1629, 6feb, 9188, caab, 2b33, ea04, acadia14_399ah, 82a1, caadria2017_067t21, sigradi2014_347o10, 734a, bcff, 9e85, 38d7, 78ff, acadia17_390oo, 2db9, 233b, ecaade2015_86j17, cdfd, e078, cca2, b54d, ascaad2016_032r12, 9ad2, 3006, 3c82, 8f6b, fd69, acadia14_601ai, acadia14_177ae, ca07, 6393, 0294, 3862, fe30, ijac201513303v11, aa5e, acadia17_290l, b81f, acadia16_244n15, ecaade2016_063n15, 2ca8, 38c7, 5591, 0827, bcb2, 3255, f1b9, da5c, 99ba, 4fc5, 880f, 8c86, 58be, 081c, ecaade2017_108m, f27a, 26d3, c2e5, b011, 5461, acadia17_221ll, e171, 2656, 69c1, 0bd6, f31e, d4a2, 6cfa, caadria2016_809g34, 3081, acadia15_81t2, caadria2015_203m29, 4e9a, 5f78, 7a85, 76c9, a1dd, a339, 5d26, ecaade2017_006pp, 39ee, b7eb, 106d, ijac201412403x6, 9f8c, e31b, b824, 710e, 6882, f03d, 9791, acadia17_52q, b8cb, 76e6, f7b5, 9f4e, d66d, caadria2017_158a40, acadia17_322i, f575, d13b, 1bcd, 9774, 8ac5, ecaade2015_161d34, sigradi2014_036v2, ijac201614105b5, acadia16_88g6, caadria2017_027u9, a443, sigradi2013_359c, sigradi2013_243d, a075, a0ae, acadia16_62c4, 041a, ecaade2016_063v15, acadia17_414jj, cf2b, 94cf, 3363, a5a3, ecaade2016_238j63, 1955, 6b9e, acadia17_162x, 0950, 2b90, ffb9, 3622, caadria2017_096j26, 635b, d02e, 1929, 261e, ecaade2017_003i, ecaade2013r_001f1, ecaade2015_306h67, 76ec, a106, c2dc, 97f3, acadia14_627at, 9bcf, ecaade2017_118hh, a121, af09, f489, d59a, 23d9, acadia16_140z9, ecaade2015_233h53, 7e94, 3813, 2a31, 070c, b534, 2671, 5b10, 76b3, 6205, ecaade2016_089y24, b231, 63a1, aa38, ijac201412401o3, d8ac, ecaade2016_154s42, sigradi2015_13.316x28, c5ec, 6f40, 6e16, d127, afc2, a123, 084a, 7feb, ijac201614203g9, 2688, 4c0a, ecaade2017_306j, 758b, 1d53, eee2, sigradi2015_12.167j27, 0d45, 4ea6, 2dbf, a16f, 56d7, 92e6, ecaade2014_153l36, 0875, 7653, 60ae, 2f99, fa20, f970, f05d, ecaade2016_118t31, a949, 1cfb, a310, 6f76, 8e7d, 2259, 61c4, 164e, ijac201614105i5, acadia17_350uu, acadia17_340t, ecaade2017_194w, 455a, acadia17_322d, 7adb, 7f27, 6587, a839, 0e18, 0094, 1fe2, 2c85, 7d13, 715e, acadia17_366v, 839b, afb8, 11fd, acadia14projects_33al, 00f1, 6ce6, 54cc, 38a3, e4c9, ijac201715106b, acadia17_18o, ccc4, sigradi2014_049m5, 174b, 6b2d, 0a3f, 8e1f, 23a3, 9125, 5e75, ascaad2016_038h14, caadria2015_206b30, sigradi2016_449ll, 1514, ascaad2014_028v7, 59f5, 6f7c, 3318, acadia15_483d22, efc6, 6142, cd71, 2911, fd55, f42c, sigradi2016_448ee, ef37, 7d52, feb9, 1c9f, e0bd, 9f5a, ecaade2016_165v46, 5544, 4472, 59fa, aff9, fcb3, acadia17_640dd, acadia14_671t, decc, 47ad, f743, sigradi2015_2.162o1, 4447, acadia15_431t18, f8ef, ecaade2014_080c19, 7558, acadia14projects_375ay, 5330, 1a9d, aa5c, c9c8, d879, 0d7c, 4b52, 8761, be71, bd6a, 5b26, 4632, 33b1, 6a74, 0c6a, f205, ae22, 29d0, 9f20, ba00, ecaade2015_237c54, 7444, d54a, aa32, 0757, sigradi2016_568oo, 5364, b78f, 2ad1, ed06, aaed, caadria2015_126c21, 33e7, 6e8b, 773a, 89fb, 87af, acadia17_92r, 91f8, acadia14projects_111j, ascaad2014_030a9, d547, c0ce, b779, a982, 5b99, 3ea5, 04b9, cfb9, f3c3, 3b66, 0853, 16a6, b116, sigradi2014_313j6, caadria2016_187f9, 44ff, a6cb, f783, 0ce3, 259a, fbc8, ae1f, f6a3, 8a39, 7d29, ecaade2017_255m, ee13, bb51, 2d5b, 4c23, 1a24, 7ec1, 4b0c, 8e46, 9097, 52ab, acadia17_308yy, 2b6f, f3aa, acadia16_98t7, a739, sigradi2015_8.41u10, afc5, acadia17_221q, 70e7, ecaade2014_168t40, ijac201513101s1, 73b2, 2df0, ijac201412303i9, f5d3, fae5, caadria2016_621r26, sigradi2016_400j, sigradi2014_074r6, 1e58, b36c, 72f9, fd2b, 55ab, 4991, 23f7, ecaade2014_176m44, 8484, ecaade2015_304b67, ijac201412405u8, 5cdd, 2e98, 2c75, 20a6, a83c, ecaade2015_317u68, c760, sigradi2015_4.52m6, sigradi2015_6.151e8, 1694, ecaade2016_033c9, 1e39, sigradi2016_817i, ecaade2015_303t66, 8a2d, a4ba, ijac201412403m7, 4957, 426d, de0e, 01cf, dece, 1f27, aa5a, d513, 2ec7, ecaade2014_240t62, de4f, 44b4, 3495, ecaade2015_206t45, ascaad2014_019i3, acadia17_390jj, cc1f, fb79, ascaad2014_023w4, acadia16_12k1, 3e0d, 58a3, ijac201614208e14, sigradi2016_407r, acadia17_82r, caadria2015_170z25, d3bb, 082e, b1a8, 5b48, f82c, 7954, sigradi2014_347n10, 46c0, b95c, 49cb, 0622, f177, 4677, 9bd6, 5084, 9cb2, 6fa0, 3b33, e07d, sigradi2015_9.152b17, 197b, 21da, 24cf, bfc2, c866, 786e, 5eb3, ijac201513303j11, cd6f, a5be, 8014, caadria2015_087r13, 0565, ecaade2016_210h54, 88cc, ascaad2014_028t7, 6eff, 37c9, ff69, 5ac3, 65e4, ecaade2015_333g72, 9d32, sigradi2015_10.378b23, b2a9, 626a, ecaade2016_mrtz65, 273e, acadia14_291ak, acadia14projects_117i, caadria2016_177b8, e1b3, caadria2016_353z15, 2562, caadria2017_165o41, caadria2015_070i9, caadria2016_373i16, bc0c, f378, ea09, 790f, ecaade2017_059uu, b0fb, 81a3, 26c5, 6417, acadia17_248s, 0100, bcdd, d266, 3086, sigradi2014_282m3, 2499, 13e0, ecaade2017_101z, ascaad2014_028u7, 22f4, c58c, acadia15_333r13, adf2, 1fcb, 7cd4, 1d19, sigradi2016_621cc, 3893, ecaade2016_165x46, 592c, 38dd, acadia14_517t, sigradi2014_263c1, f4a4, 5998, d269, 38cc, e896, ecaade2017_059tt, 8211, d4f1, 6a2a, ae75, 6008, d01e, 6f7e, 7e11, sigradi2013_28n, ecaade2016_087v24, 4769, b5fb, acadia17_212ee, acadia16_184z12, 6bc9, e575, 4ea5, ecaade2017_ws-hybridlabcc, ecaade2017_038mm, sigradi2016_448x, 441e, fc59, 6001, 10c9, aa3b, 535e, b08e, ascaad2016_016v6, acadia17_511e, 94ad, acadia17_290d, 3fb1, 24c1, f440, caadria2017_190z45, ecaade2014_239v61, 3e88, c925, b3e8, d06c, 7382, 393e, 1fda, sigradi2015_5.384n7, ijac201412408t1, a30e, 3e16, 47aa, sigradi2016_590j, 0400, 634e, caadria2015_124z19, acadia17_189tt, be48, 02b1, 8baa, a775, d5c4, ce79, 343c, acadia17_70gg, sigradi2016_816yy, bd61, 6af8, 2f44, 0edd, ecaade2017_149j, ijac201614205l10, 0c64, ecaade2017_053k, caadria2015_190m28, a31b, sigradi2013_315a, 2a5f, 1d3e, dc58, ceb7, ecaade2014_177t44, acadia14_589b, 03e9, 022f, 488f, ee1b, fe60, ac88, e3c0, b09f, e887, acd2, ecaade2016_234v62, sigradi2013_389, 50eb, acadia14projects_83ad, acadia16_140s10, d8d2, a3a2, b2a0, 034c, 7998, 1728, c941, 22ec, 4f43, fba1, 015c, 931b, ecaade2015_114l22, 7e15, ijac201412204k3, d65d, caadria2017_070r22, ea4d, acadia17_222s, acadia17_201b, sigradi2013_54m, ascaad2016_039t15, b5f5, a10a, ffc5, 10f7, 121f, ecaade2016_130s36, f955, 362a, ecaade2016_140t39, 66ee, acadia17_640cc, 3b06, d606, ecaade2015_222b49, ada6, 8123, fedf, sigradi2014_339w7, 1b32, ab28, acadia17_640ff, 3a5f, acadia17_153i, 4d1a, sigradi2015_13.181s28, sigradi2015_8.186j12, ecaade2017_032k, 5b4b, 3e9c, c834, ecaade2017_057w, e48c, 575e, acadia14projects_257aa, ecaade2017_039g, 106b, b307, 2bbd, aefb, 70ae, acadia17_670x, b9b9, f5f7, 8756, 8dac, bf7f, ascaad2016_010e5, 85b5, bdce, c538, b045, acadia14_565aj, 6bc3, 6481, 454f, acadia17_71a, acadia17_445n, 3a1d, b65f, 61b7, bb3b, 8235, caadria2017_086j25, ecaade2016_166f47, sigradi2014_314s6, 6f2b, ecaade2016_217s55, 8c0e, 1a28, ijac201614405g3, b9d8, b0c8, aedc, 8301, ecaade2016_057s14, 6b7f, 4482, 9fcb, 8976, 24d8, 3445, ecaade2016_074o21, 8735, f4c8, acadia17_648z, ecaade2014_169r42, sigradi2014_164l4, 742b, abd1, 89e0, df79, acadia16_72i5, d210, bc82, 341d, 2117, e003, dba9, 5c14, 3bf5, ab00, 9202, 6963, aae8, sigradi2016_714rr, d877, 8065, c2a8, ascaad2016_031k12, be52, acadia16_88a7, caadria2016_373j16, 3b47, 4b8a, d4c0, 1654, 4caf, 0cda, cdd1, acadia17_552l, 5d96, ecaade2016_032s8, ecaade2015_235p53, acadia17_177f, sigradi2013_401r, 33ce, 8155, cc3d, ecaade2017_164aa, e793, sigradi2016_781xx, dacf, sigradi2014_103a9, fb05, 5417, ijac201412206c5, 53bc, d37e, 42b6, 6e46, ad7f, acadia17_318g, ecaade2017_048cc, 0805, e748, 8eb5, d736, f2f4, ecaade2017_111rr, ecaade2015_127f25, ecaade2015_138m28, f140, ecaade2016_132r37, sigradi2015_8.339z15, 2021, b43e, be25, caadria2015_213i33, 3069, d542, 1c59, 30ee, 6f9b, b28b, c842, aa97, 140f, add5, 0cc2, b74b, b212, 7021, acadia16_382w23, sigradi2016_636n, 7c08, c30d, 908e, 2073, bc21, dde9, 2942, 59c2, ecaade2014_146u33, 2ee4, e7de, 221a, e292, 69f2, 63b2, 7159, dcaf, 672c, c663, ijac201715101c, e987, acadia15_451w19, af20, 9979, e728, f815, sigradi2016_356d, ecaade2016_139f39, 8e0b, sigradi2016_801z, ecaade2016_011p2, a688, e4d8, 3682, caa4, ecaade2014_046u11, 33dc, 763c, 06b6, 0e27, 5d06, 62c2, f1e3, 0929, ascaad2014_005s3, e3f3, 0158, 6c0c, 695f, d83a, bac7, 482d, acadia14_357a, ecaade2013r_003r2, eb11, d699, 17dc, caadria2017_040m12, 1730, 55ea, sigradi2014_197u6, ecaade2014_130w28, sigradi2013_41p, cfac, sigradi2013_326, a85d, ecaade2014_023r6, caadria2016_209w9, d02d, 811b, caadria2016_693w29, 4434, ab6b, 3da4, f077, 0209, 5020, e733, d0c0, 6352, cc61, caadria2015_181c27, ecaade2015_302h66, sigradi2014_015d1, cef8, 59ca, 040c, c79c, fd31, c980, 5345, 9162, acadia17_446z, fb37, d786, 48ec, acadia17_340p, 1b0f, b766, 3e89, d7b8, 908f, ace4, 7332, 4399, 4573, sigradi2013_155f, 7263, fe92, caadria2015_067h8, sigradi2014_330k7, 3a53, 94f4, c292, ecaade2015_109a21, c673, c001, d1d8, 054d, ecaade2015_215h47, ca10, 5570, b9c2, c06c, acf9, 07dc, 94b5, fe06, 46b3, 6bf4, 2986, 43a2, ecaade2017_291l, ecaade2014_072j18, 4cf5, sigradi2016_408ee, 19b7, ascaad2014_017x9, c78e, 83fc, a8d1, 20c8, ijac201715203n, b808, b6f5, 09b4, ecaade2017_038uu, 8da9, c311, 9353, b1bc, fe83, sigradi2016_560bb, a5c0, 582d, 5f06, ef81, 3307, ecaade2016_118r31, f0a1, 588f, bbf5, 163a, acadia14projects_427ak, 499c, e02f, 1116, e3f5, ba55, 421c, ecaade2017_202m, 2544, c88d, 2e30, 1611, sigradi2014_281d3, ecaade2017_148zz, acadia17_212x, e61b, 647e, d2ae, caadria2015_078m11, 78d0, 5e9d, aea8, ce91, 7054, c8ab, 896d, e1a3, 6b4d, 1a49, b1b2, 96f5, c8c3, b2da, 6ad5, e3e0, 4f44, fde8, fce5, cf68, 5988, d6ac, 2a43, 5d9f, 3b95, e87b, acadia17_562v, 9d57, b2c9, c8c2, 5e24, 1731, 40cd, c36d, ecaade2016_099i27, acadia15_451a20, eb56, 8078, 0d30, caadria2015_194p28, 79c2, 7add, cb50, c810, 8b9f, ec82, 41b1, 2161, 2996, ecaade2016_144h40, cdc2, 2f5f, f227, 0a32, 024d, dd6a, 74e6, 9158, caadria2016_539h23, c29d, e278, fade, f34d, ecaade2014_240i62, bde9, ecaade2017_116a, 1dc3, a32d, 4e5d, 4d8a, 0d27, ecaade2017_146hh, 425a, 7237, ecaade2017_076ll, e91b, caadria2016_851u35, ecaade2017_240s, 434e, d753, e5b2, 5fc1, sigradi2015_10.377z22, f592, caadria2017_005k3, 3342, sigradi2016_694k, 6b75, sigradi2014_292s4, 14ca, ecaade2015_72v13, caadria2017_122w31, caadria2017_054c18, caadria2016_839p35, dc1c, ascaad2016_043m17, 5f32, caadria2017_021h8, ebab, de83, caadria2016_311f14, 8e6a, 2826, caadria2015_226y34, 3e97, 9de9, ecaade2014_133p29, f125, a9d9, 656d, acadia17_82bb, ca86, acadia14projects_153au, 705e, 550f, ab33, ecaade2014_015s3, 4d3f, 5df3, 6efc, ee1f, 3310, 6405, 41d2, a9da, 60cd, 4c37, acadia17_598l, e807, 5a83, 1b75, ecaade2017_173mm, caadria2016_415w17, 8998, sigradi2016_400i, 19d3, ecaade2016_238u63, ecaade2016_169k48, acadia14_237au, a744, b389, 4762, 1f06, ecaade2016_223e59, 66f7, f1e9, 10d1, bf0f, caadria2017_002h1, 764d, 48e1, 43fa, 3d47, 9972, acadia16_224a15, 96cc, 0a42, a15f, 0ea5, 1ca9, caf0, 736f, 44b3, 783f, acadia16_116p8, f676, ecaade2014_224i57, ecaade2016_055i14, ecaade2017_253o, d6e1, 00c0, 665f, ce07, ecaade2015_148n31, 6d06, b8e5, 240d, d194, ef20, 01e3, ecaade2014_239y61, ad62, sigradi2014_282o3, 4bd2, c327, ae35, 8bcf, 5637, cf49, eecf, ecaade2016_132p37, caadria2015_139g23, 1af9, ecaade2017_026ll, 8dca, fbcd, sigradi2015_1.305e1, ecaade2017_027e, 9796, caadria2016_839n35, b30e, 9836, 73c2, 99ea, a360, 93cd, a5d8, 8efd, b68a, bf86, caadria2017_054h18, 61b1, ecaade2016_074u21, 1aa7, 2a01, 85b2, 0b84, e23b, ijac201412404a8, 82d3, 3df9, 78cd, 6d8f, 228f, c013, 31a2, 8c0f, fece, ecaade2017_006q, 84d8, f66b, ecaade2016_037w9, 8583, 84ef, ecaade2014_016g4, 45e7, sigradi2015_3.212l4, dc3d, sigradi2016_669aa, 0464, b634, ecaade2014_111o25, a503, bac4, 2ee2, 872a, acadia16_298i18, 2973, 385a, 6bfc, deb9, f343, 23e8, 4a09, 1058, 65ab, e868, caadria2015_087z13, f04b, cd37, 537b, ea1b, ecaade2016_070o18, d5b1, 5653, cdfb, 2b89, 5f2c, 5621, 4d72, 8d87, 627d, 801c, ijac201412305m2, 8771, ecaade2015_229s51, caadria2016_767v32, 6cb2, 3618, db04, 1771, 90bd, 5fc5, caadria2017_132h35, b9b1, 8c2e, c9df, acadia14projects_435ag, ecaade2015_256b58, ecaade2016_042j11, 72e0, ecaade2014_044b11, a8da, acadia17_163pp, f436, ecaade2016_099l27, fbb4, 6027, 26c6, acadia17_238oo, bb89, 68a5, sigradi2016_583xx, bad8, 4291, d517, 1d17, 10ad, 27d8, 6ff9, d9a7, ecaade2014_019f5, 99e3, 8398, 7051, eb6f, 9e08, 19ae, a82b, 07fb, ca73, f5e4, 481c, 8dcf, d651, e9cf, bcd4, 70fd, ecaade2015_138x27, cffa, 33d1, acadia17_608y, 1238, 3f56, ecaade2017_140gg, 2b80, 567d, 850d, ce65, cddb, e5e1, b92f, 1471, 94e8, caadria2015_010u1, 414d, 0322, 65f4, a048, 3c22, caadria2015_054n6, ecaade2017_170b, 23ef, 633b, 1782, d924, ecaade2015_114h22, 6e33, caadria2016_663t28, fe02, acadia16_12a2, 8af2, ecaade2014_201a52, f1df, 3a0b, ecaade2015_280c61, a6d5, ca69, 92cd, fad9, ecaade2015_227i50, 4522, f5bd, 67de, 3106, 25ba, ecaade2017_133h, acadia17_590h, 9c47, dee4, ecaade2015_129u25, ba07, ef00, 29c5, 8dea, acadia16_254a16, f3bd, 06b1, ascaad2014_008l4, 8aad, 3fe7, ad17, 15df, acadia14projects_339as, ecaade2015_306k67, 689f, 9760, ecaade2015_138e28, 6942, ecaade2017_274q, e484, 4f12, 268f, bd71, dc49, 99d2, 775a, ecaade2016_095c26, d939, 3e3a, f813, 6b7a, 33da, acadia17_82xx, sigradi2013_259i, f0af, d9df, 87dd, 1124, cabd, caadria2015_087v13, 3fb7, 83f9, c10b, 55b3, sigradi2013_275, f9ae, 49d8, caadria2015_156o24, 9aee, caadria2015_077x10, ijac201614309o6, ecaade2017_087n, sigradi2015_sp_8.6g30, 90d1, 7fbb, 015d, 6c81, 640f, acadia14projects_101ar, acadia14projects_63ah, da63, f0b1, ecaade2016_017n4, 9b83, 7788, c03e, 4cd3, ff87, e4d2, f50a, 0acd, d414, 76cd, 6da6, 2e7e, 32e4, 0d8b, ecaade2015_53n8, 4223, 385f, 505c, 2473, db5d, 3e64, 27a2, ecaade2013r_003n2, cb62, ecaade2015_118y23, 6e80, acadia14_177y, a282, ecaade2017_054hh, 0de1, c490, 333a, ecaade2016_223g59, caadria2016_611m26, 6928, e121, 43e4, a361, fc03, 95ab, caadria2016_611v25, 1435, d09a, a5ce, f998, fcd1, sigradi2016_484g, b680, d713, b255, sigradi2015_8.186a13, acadia17_257yy, dea1, sigradi2016_428l, b2d1, 6d00, caadria2016_425g18, 9bff, acadia14_719m, 6fef, ecaade2016_162z44, b569, add1, 1a31, sigradi2013_313, 105e, 4057, 923c, 2c40, ijac201412401a4, caadria2016_033x2, 727c, be90, e875, 3593, 22c9, 8ae3, dbf9, ecaade2016_140z39, ijac201412403m5, af73, c2b7, 2f0a, 5690, ecaade2015_55d10, 9e5a, 4e19, f1e1, 6974, 5138, 2390, 2963, ecaade2015_100t19, 165a, 20c9, 16d5, c49b, 7573, c699, 9850, b805, 6afe, c999, 0cb3, caadria2017_183f44, caadria2016_851r35, f1ef, ecaade2015_138s28, ecaade2016_139y38, f81e, 6b4b, 6d02, 9f0f, 302f, sigradi2013_414c, 7700, 7511, 3790, 2c1b, 9f22, bce2, 500d, 16f8, 9906, d8d5, c082, e1f2, acadia16_440i26, acadia17_282kk, acadia17_660j, 9982, 9c3e, 9528, b8d7, 8e2c, 9388, 5fae, e725, af28, acadia14_565z, 951c, acadia14projects_153f, 199c, 6212, f6ee, bfc7, c432, ijac201715101d, 386a, ijac201412303a8, 74f1, 346f, ecaade2014_180l45, 5694, a515, ijac201412303d9, 7dcb, 4023, ecaade2015_200k43, b7c7, 37a3, 05bd, 84c5, 3a30, 9cfc, e5f3, 1c55, eb94, 50cf, ecaade2014_139g31, 60e1, 0821, acadia14_691au, ijac201513203m7, 4baf, sigradi2016_385ss, ecaade2015_318u69, 618f, acadia17_608bb, c6dd, 0c77, ecaade2017_146jj, bbca, ascaad2016_003c2, 1ad5, 76e8, 8c8e, 56f5, 6475, acadia17_82zz, 38b1, 5a1b, f602, acadia17_91i, b388, 80f9, cf4e, acadia17_59l, 04f2, 70f3, ecaade2014_225l58, 8374, 0340, 0680, acadia17_590uu, dfcb, 7ba6, 0bad, 5d2f, 75af, acadia14_339aa, f0a0, 6d74, 4448, 028c, 6339, 858d, b2b8, 648e, 190f, dc99, 9351, acadia14projects_101ag, f772, ecaade2016_197c52, 2741, ecaade2015_35r6, ijac201513302m10, 02f3, 3c7b, ecaade2017_240v, f301, 5f12, 1840, 450a, 80e9, 6485, 8f45, a634, caadria2016_569f24, 7721, caadria2015_137k22, 41c0, c16b, 6c4b, 927e, 8c36, acadia14_339au, a85a, 845e, a589, 9794, b76a, ijac201715205d, 2596, sigradi2015_3.65v2, 32a4, c53b, 8d4e, 2ef3, sigradi2016_490bb, 73f6, ecaade2016_221t56, ecaade2014_152f36, 11b8, 726f, 50ec, df0f, 2239, 4fbf, 1a64, 2a52, 423b, 947b, 9647, 6cb4, ecaade2016_136t38, 52e2, ecaade2016_057m14, d46a, sigradi2013_158z, f428, 98f5, c976, 100c, ecaade2017_008g, 9463, f4b2, 3304, 8f1c, d7f8, 561e, 26d2, ecaade2015_79i15, 8642, acadia15_513u22, acadia16_34j3, 11a7, 6952, e8bb, ascaad2014_014h8, e0b1, ecaade2015_116h23, 0da2, 8195, caadria2015_210g32, 4a86, 160d, f3cf, ecaade2016_120l33, 01d4, 023b, 4e71, 1329, 40d8, ea32, db2d, 2019, 70b1, 9167, 9ca9, f67b, 90a4, 552c, 6f63, 6f7b, acadia14projects_281aa, f14d, b7c3, acadia14projects_473al, ijac201715102dd, 50ff, 7541, 3b2f, dedd, 61a3, 1293, 7534, acadia16_234f15, 2623, 4eaa, 1500, 92ca, d4e1, 5d7a, b4d4, 2ac2, ijac201715203a, 0ccb, cf38, sigradi2014_032c2, f5c9, 305e, fcf9, d3ed, ijac201412305b2, a263, f72b, 1fe7, e1ee, 2334, 9f96, 9541, 7216, 468a, 6522, ea5f, 321d, acadia17_382oo, 4556, eeac, e519, acadia14_43ar, f118, 55c3, 8da4, caadria2016_559x23, ascaad2014_032r9, 0df9, 8a62, a45f, a71b, eb8c, 44e2, d618, 7e84, 1f7f, 5601, 52a5, 9e8f, 46c6, 9df1, ecaade2017_215mm, a8e3, cbc9, 5f36, d09f, f9fc, e3c7, def0, 1f14, 4d56, 8e0c, 1bbd, d1fe, b38c, e106, c0f6, bc83, 16fb, ecaade2015_217z47, a7fe, 41be, 8c5c, ijac201412203c2, 1a57, sigradi2015_3.43k2, 39ea, ecaade2014_035x8, b4ab, c6aa, 3ff9, ea57, ecaade2017_067x, 35b6, ecaade2014_070f16, caadria2016_713a31, caadria2015_139h23, a22d, 7fb6, 0c13, caadria2016_601f25, 6ebb, 6c8e, c96f, 2d7a, 79cd, caadria2017_163g41, ecaade2015_101j20, 4020, 1666, acadia16_352b22, sigradi2015_12.259b28, d64f, 5935, 684a, 8b6f, acadia17_59e, 652d, f8b5, acadia17_608ff, 1184, sigradi2013_411, 8e3d, dd7a, 6b41, 567c, 467c, ef10, acadia14projects_473ar, bebd, ecaade2015_138n29, 7a7c, 9d09, ef4d, acadia14_531x, caadria2017_023g9, 7812, 663f, 115a, ecaade2017_254rr, bcd6, 5489, 81f9, af0a, f326, 0a0b, 6bc0, 8593, caadria2017_079x23, 1dc6, e178, 67ba, ecaade2016_072o20, 1a70, ecaade2013r_008j5, e21c, acadia14_565x, 50b0, 1971, 783b, 3403, c889, e7e1, 48df, d3d5, 4642, 8451, 6ff5, 867d, 6d7b, 8288, ba79, a3f0, 3263, e9af, acadia15_357p15, 6250, ab8d, 15de, 0141, 4f15, 7a5f, a6f7, ecaade2014_023p6, 7002, 6c12, cc70, 9eee, 320f, acadia16_280k17, bf52, 833e, ecba, 0d3c, sigradi2014_074v6, ecaade2015_193i40, sigradi2016_484n, 9537, 028f, e829, ecaade2015_304y66, e60c, 6e15, d1b9, ascaad2014_007e4, a116, dc4f, c51c, acadia14projects_389b, 1790, ascaad2014_026g7, 3ead, 01ee, eb83, 5037, sigradi2013_248z, b993, ee7b, sigradi2014_074m6, 68df, 07b5, caadria2017_145f38, 31a3, b851, ecaade2013r_001n1, de0b, 3ae8, f29b, d86a, ascaad2014_019m3, 15ba, 185c, ecaade2015_246w55, acadia16_116y8, 2887, 3eec, b6cd, ijac201614104v3, 484f, ef47, 08d7, 2846, caadria2017_122s31, 5b43, 27fc, ijac201614201t6, 6546, ecaade2017_194s, 120a, 045b, ecaade2014_195j50, ecaade2014_042s10, a682, 76ee, ecaade2014_224a58, 818a, ecaade2016_230w61, 93bc, a101, 1302, acadia17_273w, f565, 2f18, 1760, 8f68, ascaad2016_004j2, 7ba0, cc9e, 7c50, cee4, ecaade2017_309tt, 1139, b23b, ebfc, c356, 123f, 59d6, bf9d, ecaade2016_158m43, 1395, c552, sigradi2014_281g3, ecaade2016_tkox66, 6e96, 3238, 53bf, ecaade2017_215ddr, a73e, 0f77, e5f4, 59a9, 067b, ijac201412204z2, cc63, 2ee9, 6c19, 9c85, 55ae, 571b, 3037, 4df2, b8bf, acadia14projects_43ak, cc48, 3f05, caadria2016_839k35, 6b88, b642, 29e6, 7eb7, d3da, 46a8, 92fe, sigradi2013_62, 9d8e, 531f, ecaade2016_120h33, d9e9, 2f4f, ecaade2017_051l, b347, d77d, 9702, ecaade2017_080ii, f58c, e74a, b58a, 4e92, dc00, 24b2, fd25, 13d1, 8b0c, caadria2017_145v37, 0b20, 3f7e, ijac201614309i6, 4ce9, 9ce8, b24f, ecaade2016_197a52, 2586, 6c46, c7e9, 52ac, 5b7a, 578f, sigradi2016_642jj, c4d1, 9773, cd5e, caadria2016_229s10, 1c5d, a257, 55fc, 1ef1, acadia15_203i8, ecaade2017_048aa, caadria2016_197k9, caadria2015_206n30, 10dd, 47c0, e97d, 9456, de70, 4de4, d177, 16d3, 2995, e466, ascaad2014_024t5, 81f8, 64f4, sigradi2016_524cc, 2ff9, 3778, sigradi2015_11.166b26, caadria2015_016m3, 9d6e, f5ff, caadria2016_819u34, 71a5, 84e0, 851e, b289, 00cb, 1a07, 1c19, b22b, ecaade2015_169w34, 4554, 0681, d054, acadia17_551e, 1c63, 4e5a, sigradi2013_275g, 5ef8, ecaade2014_089u21, 85f1, 79be, c403, 8876, f0b6, 21d3, 53e3, ijac201513305f12, b62d, ecaade2014_163h40, ecaade2015_148l31, aba3, 04e4, 9fb2, 6fd4, 9766, d640, f131, 80e8, bf74, ecaade2015_237f54, 5eab, 6703, caadria2015_206o30, ascaad2016_035z13, ijac201412205u3, acadia17_413bb, 5968, 004e, ce77, ea06, f943, 6eee, acadia14projects_167z, 1562, ecaade2014_014z2, caadria2015_181a27, acadia17_492ll, 24d2, 4227, cbde, b0f6, 81ee, caadria2017_016m6, 21b6, 632d, cc0a, 9d31, 7253, 5542, ecaade2014_088b21, b651, 7271, 6137, 8a84, bd65, aba9, fb7b, ecaade2015_21d4, 2fd1, ecaade2013r_002c2, c8c0, 11b9, acadia14projects_531s, fb30, 9579, 9825, ecaade2017_291o, sigradi2013_10b, ecaade2015_48e8, acadia14projects_63ar, bc70, 0ac8, 8eee, 0616, 932c, fbd3, ascaad2014_001d1, 6f73, 5808, acadia17_600gg, fd50, 4a3a, 0a13, 1be8, 4076, 604a, e7e7, 461a, 8ea9, 8df8, 08fa, 30a9, ecaade2015_230f52, ecaade2017_215l, 0b3d, caadria2017_029j10, f9c9, acadia16_318n19, 2b8e, d961, sigradi2014_214c8, b458, 4220, ecaade2014_224o57, 6757, 8504, 9c39, ecaade2016_230j62, b4d3, 9c0f, ecaade2017_117v, sigradi2013_244k, 76c4, 2ed4, 091c, 4814, 45a0, c219, 48db, 6bfd, e7eb, f246, a2c4, 6112, sigradi2016_448dd, 7304, acadia15_110t3, ijac201513202m6, 2bcb, 956d, 3b3a, 40c4, ce00, 2941, 1f67, caadria2017_105j28, 7b00, 91cb, 708d, 712f, sigradi2016_595ll, 98cf, sigradi2013_397h, 5bda, 7b73, 0a07, e674, ijac201614104l4, acadia17_572kk, a33f, a845, ecaade2015_138b29, ecaade2016_071w19, f0d4, 0bf0, 7d4d, b09b, c0b7, ab99, e390, a98c, aece, ba4b, ijac201513303n11, b21b, b45b, aa44, 603e, caadria2015_114v17, baf7, ecaade2014_108d24, 0f65, 9c34, 2c1d, ecaade2015_193m40, caadria2015_130k21, 968d, dad1, e360, 1461, 3441, e639, 8572, ecaade2015_155i32, acadia17_491y, 3a46, 7485, 1bd9, 3693, f55f, 3287, 22bd, 0358, 972e, a93b, 7fcc, c09f, acadia14_589c, bc36, 54f7, 4c7f, dba5, dbed, d925, sigradi2016_382y, b4b7, 8b2e, acadia17_162y, 0812, ecaade2015_269l59, 3146, 0159, ab1c, fd0b, ijac201412401w3, 0d6f, acadia14projects_291au, 9f0d, 1160, ecaade2015_202o44, 5383, d0ab, 8b98, ef55, acadia16_470r27, b48e, d608, 4d8e, 0b71, 886a, caadria2016_435s18, ecaade2017_215zr, 34af, 7d83, 6d1c, 591b, 66fa, ijac201412403w6, 84d5, 9569, 8bf0, caadria2017_145n38, 6b38, f2c5, adae, 5dbf, ba5a, acadia17_570z, ac58, f697, 475b, 6be1, sigradi2015_8.186s12, cc93, 65f5, sigradi2013_222k, ecaade2014_151w35, 1f47, d0da, 8585, 9264, 18c6, sigradi2014_213n7, 2fca, b3e1, 5ca3, 68f0, ecaade2017_257zz, ed69, b540, acadia17_598n, 3f18, 64c6, 6135, ecaade2017_294b, 6fab, 2b70, ascaad2016_022x8, 6a45, sigradi2016_467n, 5390, 2504, def5, acadia14projects_389aw, ecaade2014_138y30, ecaade2015_13j1, 1987, 69e5, ijac201614405l3, dc45, 4c42, a4e7, acadia14projects_655ah, 78b1, b0a6, 8719, 4b5e, e47d, 1f69, 134b, 509f, 7e2c, 5dc6, 77b5, 4994, 6f90, c371, ecaade2017_256x, f26d, 9fb5, edfe, 99b8, ab15, d420, 871c, 32d5, 0fa4, be7f, 4217, 2527, 79bc, caadria2016_301t13, 2f1c, sigradi2013_414z, 15b0, ba3e, 0ca7, 24c6, 0bde, 8ceb, be26, acadia14projects_365am, 1fab, 72fc, ecaade2016_230s62, ecaade2015_138i27, acadia15_185k7, 371b, ecaade2015_194t40, b8b5, da41, 23e9, ecaade2014_078r18, 8eb9, 4cc7, caadria2017_021k8, f4d0, da7f, d988, bfc9, acadia14_365ap, a32e, 7a9b, caadria2016_435j18, acadia16_224r14, ecaade2014_214t54, 84a2, 9657, f315, f6ec, e527, 1248, 290c, 1165, 43cb, c086, 5f17, acadia15_263f11, 6c11, 9f1a, caadria2017_030b11, 29a2, 7a5b, 5726, 5756, f7bf, a191, 8182, a1e5, caadria2016_579s24, bea3, 7ed8, ecaade2017_277uu, 7493, caadria2016_651y27, ecaade2017_290pp, 3b53, 7b66, 0a5f, 958b, caadria2016_435m18, 4f28, 3c25, ascaad2016_041m16, 94fc, a7cd, 971b, 38c0, df0e, 0c57, eaca, 82f8, acadia17_18r, 61e7, c77b, caadria2017_048n15, 53ee, 3667, caadria2015_084b13, 64b6, acadia14projects_79ac, 190c, a471, 51ef, 13f9, sigradi2014_048u4, 5e7f, 12a2, ijac201715202oo, sigradi2014_329z6, caadria2016_445b19, b221, ecaade2017_195oo, a238, sigradi2016_446a, acadia14projects_609ag, 013b, b6ac, 3246, 5dce, a661, 02b5, eae9, 18e9, 0a29, c5db, 110e, 1350, 9c58, ecaade2017_108t, d94e, 8e9c, ecaade2017_277xx, 01df, c746, 670f, acadia17_501nn, 32fb, 3a96, d1f7, c574, sigradi2016_778ss, e535, ecaade2015_317j69, ecb2, 5815, 1187, 5d46, 96a0, 771c, 0529, 5f10, 473c, caadria2017_051w16, acadia17_581jj, 85b6, acadia16_12e2, sigradi2015_10.317p22, 2d40, f8ec, 2173, acadia17_598ss, 83ed, ecaade2017_085m, b49e, 8685, 58ba, f4fa, d0e9, 217b, 1020, 2136, 6171, 0de5, ecaade2015_127z24, 10c5, ecaade2016_028h8, 5ad3, fd97, 4fb4, 9667, 469b, f46c, 1e5f, 1ffa, d283, b8cc, 7355, acadia14_389f, 8071, ce31, f824, 8d43, e696, 6dc1, sigradi2013_294s, 4c26, d130, c921, ecaade2015_87a18, 1863, 4bb7, 955c, 3c59, acadia17_551ww, 0348, acadia16_344k20, 3acd, 94e7, ijac201614309j6, 8f41, bb91, aa9d, acadia16_332v19, bc7b, 6431, sigradi2016_400l, a552, f451, ff4d, ea20, 1042, acadia17_414vv, acadia14projects_375o, d6e9, 577f, 4ecd, 46a7, 9b54, c1fb, bc58, 137f, 3636, 1746, d3de, 6da8, 02be, 78f5, 1d67, 9793, 1469, acadia17_82ll, acadia14_517o, 6b47, ccef, ecaade2016_075l22, 3bac, caadria2017_163r40, fd60, ecaade2017_105nn, ecaade2014_218z55, 9153, 9096, 16e2, 31fc, 8368, acadia17_18k, f2c4, b4ea, 78ed, sigradi2016_522y, sigradi2013_41i, acadia17_512i, 721d, acadia17_464tt, 795b, 1074, 3dc8, acadia17_316vv, d073, d795, d984, ascaad2016_020u7, 6a03, 7dfd, 20df, 6bd1, 2421, 3f82, 2d38, 1b96, 9dc2, acadia15_57f2, acadia14projects_565k, 44ed, 3f87, 18e2, e323, 6ff1, 72a5, 931f, 2576, b153, c575, 0ec9, 7aab, a4ad, d5ed, 1968, fec8, 4d45, 207c, 5571, 2413, 9706, ijac201513303c11, 0dae, caadria2015_203g29, 3d81, bece, 5534, c72f, acadia14projects_647ay, d5ce, 0772, 1634, c110, ecaade2016_094t25, 3730, e8e6, ccf7, 97f9, 4693, ecaade2014_194b50, 17ca, ecaade2017_049tt, 1cbf, 91f9, ecaade2017_029bb, ecaade2015_171d36, 1e9c, ecaade2015_25f5, 7810, ascaad2016_025r10, dcab, acadia15_110r3, ecaade2014_036e9, ecaade2017_273o, 9ed4, 2a77, 4f85, c703, acadia17_678hh, b76e, 6f88, 9f56, 9111, d611, ecaade2014_029y7, e685, dcb8, f365, sigradi2014_047i4, ee90, 67ac, f923, 3ccf, ascaad2016_059l23, 2ecd, 3d0c, ecaade2017_009w, ecaade2017_277oo, 5832, caadria2016_177u7, 64b0, 267b, 4166, 43ae, a940, e255, 14b4, ecaade2014_113u26, 8635, 766a, 6039, 671d, e7bf, 7c12, ecaade2017_225xx, sigradi2013_364r, 2d0d, acadia17_18b, ecaade2016_055h14, c1ef, ecaade2015_318s69, 38b8, 1a2a, 44c7, 31c0, 5563, ijac201614405u3, c4d9, 5783, c603, 25be, 09a6, 904e, 42e8, d2fe, 9415, 548d, 2a6f, 80a3, 1bb3, 2f15, 4c70, 12c3, 732a, 7142, ecaade2015_173f37, 0326, 5891, adf8, 78dd, acadia17_600dd, acadia16_254c16, 06b0, be18, 84ee, ecaade2016_tkoa67, 8bd6, caadria2017_027s9, e333, 1e90, a779, acadia17_464ww, 0623, bb10, cfa4, 6a51, f6c9, sigradi2016_484mm, 1f3a, f429, dcf4, ecaade2017_029dd, 81fc, acadia14projects_627ao, 7acb, ba45, 2292, 0f3d, ecaade2016_222j57, 4b05, 17a0, 8311, 54a3, caadria2016_115m5, de38, bbf7, eaa6, 5834, 3156, ecaade2017_243ee, ecaade2017_265u, c031, 0077, sigradi2016_777jj, 39c5, 31ca, 3edc, ecaade2017_066t, 02af, c254, caadria2015_043g5, f53c, fd7a, acadia14projects_71v, a458, sigradi2016_407s, affc, f4e4, 5517, 42f1, 89d8, b57a, acadia14projects_473ai, 2558, 8ba9, 70ea, db2c, 7ee3, 8c9d, sigradi2015_6.42b8, ecaade2015_33a6, d341, bb63, e7b9, 733d, 8774, fb1c, 0d36, b1ff, 7059, 753b, 3da5, ascaad2014_022m4, ce1f, ecaade2014_018n4, caadria2017_094x25, ecaade2017_057o, eb9e, 4595, e676, 96cd, caadria2017_016c7, sigradi2013_387v, a1d3, c4a5, acadia14projects_601ag, e884, 7a96, 1a01, 9d16, cfab, 4566, f1b5, acadia17_170v, acadia14_601w, ascaad2014_025m6, 49a2, 6017, 1b0d, c70b, 472c, 73db, 1e47, 3d70, 06a9, d6f6, 0a23, 0956, 8671, 277e, dcd7, ecaade2017_067q, ecaade2015_11f1, d9ca, 8851, sigradi2013_386j, 6533, 1d47, sigradi2016_792i, sigradi2015_sp_8.326z30, fd3e, fcc3, e5cb, 2827, 4946, acadia17_297cc, f4f4, ecaade2014_084z19, acadia15_395c17, 94f1, sigradi2016_659l, ecaade2017_140ii, 0b37, caadria2016_651a28, 047d, 44c6, 212b, 855a, 79d8, 9399, 4514, d2d0, 3aa1, ee3c, 5c65, 161e, ecaade2017_302vv, 12ac, acadia17_669o, ecaade2016_068u17, ecaade2013r_014d8, d59d, e088, sigradi2013_111p, 7492, ecaade2015_233x52, e070, 7adc, 51c8, ecaade2015_127y24, 2bfc, ecaade2015_287h63, bf41, 19b6, 790c, acadia17_628yy, 035b, acadia17_436s, 5da5, f4bc, 37d6, 8daf, 9b6f, 6bd8, acadia14projects_153ay, 32d0, 8c91, d038, 7ccb, b51f, ee7f, 4c0f, d4ee, sigradi2015_8.339x15, dac6, 0102, 09f7, aeb8, eaa7, f4a0, abc6, d03d, 0a89, e25e, c301, 9cf9, f744, ab7b, e818, acadia17_637a, 7379, ecaade2014_153o37, 3703, ab6f, caadria2017_163h40, 77b8, acadia14projects_281x, f926, 7a3e, 93f4, 93d9, 0cd8, c0fd, ascaad2016_003d2, cc75, ecaade2014_153v36, caadria2015_208z30, 764e, acadia14projects_135t, a2bc, caadria2016_135w5, ce09, 1b5e, ddc7, 5d08, 05c1, ecaade2017_050k, c3e1, 3259, 22c7, 9488, 1e0d, b7c6, 9f8f, 612f, ecaade2015_15a2, 3974, ecaade2013r_003d3, ijac201614208v13, c82a, caadria2015_108p16, d83c, e850, caadria2016_003h1, 3376, a335, 0796, d400, c56b, f6b9, c1aa, c27e, 1498, c4dc, 4c8e, a42a, 5837, 44ee, 5c88, 588e, a7f3, caadria2017_051c17, d246, b2c0, ijac201412406m9, 42c1, 016c, 0938, ascaad2016_041k16, ijac201513203p7, ecaade2013r_008r5, 081e, fedb, ecaade2016_158t43, ecaade2016_164p46, 93b9, ecaade2014_080k19, e4da, caadria2017_004p2, acadia17_237bb, ecaade2014_233h60, d58e, e069, b4bc, ecaade2015_206a46, ecaade2015_180x38, 29c4, 6516, 161c, c874, 2110, 3a4b, 18d8, 5fdf, 1f84, a2d9, cfaf, ca18, 7f91, 3b92, acadia17_91e, 59b6, 0525, 466b, f617, 38ea, 2f1f, 7695, 5b35, 2174, ecaade2013r_019j10, fe6d, sigradi2014_075f7, sigradi2015_3.268o5, 5c40, ecaade2017_229jj, 6232, 143e, aab9, 7923, b821, sigradi2016_455c, c2de, acadia17_640u, 9381, caadria2016_045g3, e542, caadria2015_087a14, 5276, 461d, ecaade2017_172o, ef03, sigradi2016_564hh, acadia17_628vv, 0df6, sigradi2013_271l, db25, 6b56, ebe0, 66f4, 30db, c7c0, caadria2017_110j29, acadia14projects_101w, f1bd, ecaade2017_183w, 6db6, 0e47, 421f, eb1c, f16e, a41a, 847c, 3acb, 87f7, d024, bde5, 6cbf, f46d, 185e, 52af, ee55, 6c6d, acadia17_560n, 8080, 0434, acadia17_189nn, 7431, ascaad2014_035v1, 4753, 868d, ecaade2017_192m, 8eef, 27cd, 7de8, 61f1, 0fdf, ecaade2014_023t6, d5c0, 430c, acadia14projects_33ao, sigradi2016_381v, 64b9, sigradi2013_54r, c827, 63fc, 2b38, acadia17_382a, 320e, 03db, ecaade2015_185n39, 2c19, 069a, 61d3, d30a, 0e17, acadia17_472oo, bfca, acadia14_317ac, 8cd7, ac84, ijac201412307h3, 4359, 6e3a, 5f1e, caadria2016_333a15, 178a, f540, 3a78, 1ce0, 45b5, 428a, sigradi2013_222l, a8c6, 090f, ecaade2016_006y1, 4053, ecaade2016_108s29, d4a9, 6c18, 05fe, 8d72, c14d, cdaf, acadia14projects_177t, ed50, 6222, caadria2017_136l36, 679f, 9f62, e520, ijac201614403c2, 275d, 0ee8, 5189, 905e, 4ee7, 3e91, 53b3, ecaade2014_194t49, ea3d, fa15, 87fb, 3dbc, 9981, 2ba4, 67b2, b3f9, 04aa, ecaade2015_48l8, 2bff, sigradi2016_710ee, bd04, 78f4, acadia17_296w, acbe, 27c3, 8936, 29d6, ijac201412403k7, 8e91, 17d7, ecaade2014_176c44, 6fb8, 621d, d076, 3479, a4cd, 6c15, a6bb, 7d21, sigradi2016_816vv, 2dc0, ecaade2015_222e49, cc30, acadia17_266z, 5cb5, a968, 0810, b5cc, 7ea4, dd43, 6b0b, f368, cf9a, sigradi2015_3.370x5, 76b5, 480a, 1dfa, 5c70, 2b37, dfe8, caadria2015_164d25, 8c71, 4480, 77d4, fc58, 5e4c, 03eb, 1fac, ecaade2015_269t59, ecaade2014_060y14, 1a2b, d077, dfb4, af98, b8c5, 409d, caadria2015_064u7, 32fa, acadia14projects_311y, ecaade2014_157e39, c9ef, caadria2016_045j3, f8ad, 7b13, 81f0, 0e1a, 310b, ecaade2016_183t49, caadria2016_829c35, 5575, 6440, 28a6, 733c, e6cb, 1766, ade9, 1c45, e5cc, aefe, f7d7, caadria2015_049w5, 385d, sigradi2015_10.7g18, ebd6, 1c4d, acadia14_43w, 6779, 0fd4, 1a99, ecaade2015_200f43, 547d, 3bb4, sigradi2016_777ff, 218d, 3fd0, acadia17_59b, 45da, d741, 6f0e, 1f18, 146c, 37b6, 836f, fdad, 63d3, ecaade2014_163g40, ijac201513105w4, acadia17_52cc, 5ec1, 6676, ijac201412404y7, 5930, 8b0a, acadia14_247p, 92ce, ecaade2017_288q, acadia17_456ll, 8c6b, c482, acadia14projects_589g, ecaade2017_031rr, f637, acadia17_266cc, sigradi2016_364jj, a036, 7d4e, 07f4, 001a, 414e, 9fd6, sigradi2016_431u, d742, ijac201412205j4, 3acf, 8153, dc93, 843c, acadia14_257aa, 0d5e, 5237, 184d, 08c3, d41e, df61, d042, 3e62, 3e65, sigradi2016_732z, acadia16_98f7, 7874, d53c, ecaade2016_182r49, abee, ecaade2015_21l3, f333, 1713, 85e2, 4725, 77a5, 9ee8, 2a36, 747c, ecaade2014_224m57, caadria2017_015r5, 7ae5, bc44, 6cf7, acadia14projects_189am, 5bf4, sigradi2015_12.215o27, caadria2016_871j37, 8446, d505, 7a59, c2e2, ecaade2016_163u45, ijac201614102a3, 3580, ecaade2014_233w59, 89d7, acadia14projects_691aw, ascaad2016_043l17, ecaade2017_169nn, e9d8, acadia17_221dd, 8d0d, ascaad2016_007m3, ecaade2014_218v55, ascaad2014_033c1, 6888, 7d23, d638, d3a0, 67a8, db64, sigradi2015_1.288a1, fbfd, 23e3, 2274, 13fd, 84cc, ea53, 21d5, 25cf, ecaade2015_92p18, a4db, c7e6, 0a02, 9907, 96ba, ae0e, 7faa, sigradi2015_8.163e12, ecaade2017_019ii, 6918, 62a5, 8ab8, 12ea, df08, 4075, 115f, ab46, 7111, 571e, acadia17_492ee, d98c, e1d1, acadia14projects_427ar, sigradi2014_079i7, db6c, 7b93, 6c23, 9752, f849, eb95, 0d80, ecaade2014_163k40, caadria2017_028z9, ce4d, acadia14projects_375m, 0b2a, d2b9, sigradi2013_215, 8165, c193, bd00, 77ac, 6920, 0bb7, 5da6, 2d80, 1fe9, 8d0b, 3ad5, 4538, caadria2016_881c38, caadria2017_174i42, caadria2016_271u11, dd9d, bfee, acadia16_62m4, 1b3b, 0f23, sigradi2015_10.378c23, ecaade2014_140x31, 72ec, 9da3, sigradi2015_3.201r3, e08b, ecaade2015_196j42, a5f4, acadia17_338jj, c707, ecaade2017_288ii, afd4, acadia17_60p, 561c, a2a9, e717, ef79, 32c3, ff23, 4142, ijac201513306b13, d49f, 6242, ad4f, e9ab, 112c, 378b, ijac201715105uu, 6979, dd0b, 5f6d, 8b73, b27c, c7e5, 7971, b073, 4afe, 686f, 3e63, ijac201715205c, a10e, da0d, ijac201412304j1, 4b15, 58e5, e898, 7f83, 110b, c7a4, 5630, 2c24, e92c, ascaad2014_019y2, a4ce, e8d1, 842a, 4035, 7a94, 9645, 64bc, b999, 0414, ecaade2015_103n20, ed6c, ecaade2014_140n31, bbdc, ba53, 583c, d86e, 3502, ecaade2015_227a50, 4caa, 1bd1, 2379, 0c74, caadria2016_467s19, ecaade2017_230c, e43f, 04c1, 9e5b, 6a0d, ded6, caadria2015_004n1, f936, 7499, 4973, be57, 4497, a397, 8eb8, 6786, 894f, ff28, dc3e, 2b21, 9892, 3ec3, 5e6f, caadria2017_057x19, f496, 15d9, caadria2017_107t28, d36b, ce2c, 23e4, cc24, c643, e66c, f6ff, caadria2017_145m38, ecaade2015_138o28, d146, f8dc, d54e, 5042, c2c3, 38dc, fe67, cb78, a198, a1aa, 3197, 0306, ecaade2017_203x, ecaade2017_214t, ecaade2016_068l18, 0c03, 27b4, 9f21, 3d8f, 3971, 97b2, acadia14projects_463as, ecaade2016_147o40, 502f, de61, sigradi2015_6.42p7, c39e, 6862, ascaad2014_030b9, 9d49, acadia16_470p27, adba, caadria2016_157y6, d1aa, ecaade2017_152tt, sigradi2015_6.327t8, a663, 9f70, 15c4, cee7, ecaade2015_269p59, ecaade2014_138h30, 0a0c, 3285, d871, acadia17_222u, c772, 2a71, 8928, ecaade2017_227n, dd52, acadia15_185p7, 1625, f192, 6a81, 90fe, 06a6, 4d8f, 6e24, 5d5d, d01a, ecaade2016_027y7, 4103, 9fbc, d23c, 47a3, 5b29, ijac201614402z1, sigradi2013_195, 1d4e, 1235, 3ada, ecaade2017_157vv, e1aa, a2f9, acadia16_174c12, caadria2017_079c24, 0896, 864d, 92ed, b6ca, e454, 39a1, e70f, 079f, 7e4c, ascaad2014_029u8, baf1, 2392, 6999, ecaade2016_099j27, dc7b, 0720, acadia17_620tt, cb0d, 6e74, caadria2015_188e28, b7d0, 2267, 5ad6, ecaade2017_083ll, 81df, f97f, 49f1, 9c1c, 4ebb, sigradi2015_4.219e7, cf82, e27a, 0c84, 91d6, fb39, eb31, 191b, d3ce, 1d28, c876, 1787, ecaade2014_226w58, e558, a389, 7be8, ascaad2016_009l4, caadria2015_114d18, 762d, 4a8b, acadia14_389az, 5ac2, 7313, e1cc, ecaade2014_192z48, be85, ef35, 0e50, ecaade2016_222m57, c485, da27, 4e32, 8c4e, ecaade2016_011u2, f349, 4186, 4d8c, aa4f, 71ae, a2ef, f629, b4ae, ijac201614303m2, 3381, b725, e707, 3712, 3658, acadia17_154t, c168, ijac201513303t11, 43c9, ijac201715101a, cb4b, b9ef, 557c, efa5, ecaade2014_186t47, 064d, f06f, 62fa, acadia17_222r, ecaade2017_116b, 60ea, 82ef, ecaade2015_229g51, 2d68, b46e, d4cd, 9cd6, caadria2016_539x22, de95, acadia14projects_479az, d9a5, 8608, b791, ecaade2016_243v64, ecaade2017_255ww, 1d98, 8a50, 16d8, 9446, ecaade2013r_003w2, ijac201715105f, 6749, ecaade2017_152ff, 26e0, ecaade2014_121v27, 397b, acadia14projects_479at, e09a, 329a, ac82, f089, b4cd, 141f, sigradi2014_345f9, sigradi2015_8.47l11, 40ef, 8587, 8ad3, 1104, ecaade2016_026r7, d89c, b844, 037a, 6432, c82f, cbe9, 65db, 3d1d, a928, c615, acadia14projects_135k, f7d0, 311b, acadia14projects_43y, ecaade2015_230b52, 89b8, sigradi2014_169s4, caadria2016_013t1, 9c98, a398, acadia17_90ll, 4542, e268, 0f9b, 13ab, ab25, a9a7, e4d1, acadia14projects_53n, ecaade2017_019rr, 9379, 91cf, acadia17_330rr, 6e9f, sigradi2013_244r, 62b7, 820e, b14b, acadia14_435ak, b711, 77cc, ecaade2017_117x, 4abb, 8ff1, 1390, 6719, sigradi2015_9.347m17, 2ec8, 6ddb, acadia14projects_81n, 8020, bccf, 89cc, ebf2, 8e3c, 8e37, ecaade2017_129mm, acadia16_244t15, ecaade2017_248vv, 94a7, 6fac, 5114, ijac201715202w3, b94d, 2782, ecaade2016_011w2, ascaad2016_056j22, e6ae, d259, 0408, 18cc, 275e, 6586, 5272, badf, 7b3c, 3179, acadia17_81h, e511, f5d4, bc28, f606, 86af, caadria2016_157w6, ecaade2015_180v38, ecaade2017_006jj, bec5, acadia15_81v2, c507, 9a1b, ecaade2016_006u1, 581d, db23, 7311, acadia14projects_153aw, sigradi2014_313a6, 3641, ecaade2017_059ww, ascaad2014_010s5, c6ca, sigradi2013_327, 6dd2, 346b, 9192, 9465, 26a9, 0b30, ecaade2014_182z45, 4a79, e649, f514, 3895, ijac201513203f7, e1c6, sigradi2014_213z7, da96, 4b27, 4e72, 1057, ascaad2014_017c1, 99ab, sigradi2016_752uu, b3ca, ecaade2017_059kk, 0540, ecaade2017_215ee, acadia14projects_463t, 3776, 57e7, sigradi2016_585ww, 3029, 8262, c243, 08cd, 4f2e, ecaade2014_214r54, fec3, 1dcf, d9b7, bc14, 08c2, f4ae, 5131, a049, 5449, ecaade2017_269rr, acadia17_481n, bcb1, cc86, 8a68, 9b01, d447, caadria2017_155o39, ecaade2015_84z16, 377e, 3eee, 7a33, 66c7, ecaade2016_058a15, caadria2016_477z19, ecaade2017_184ii, ecaade2017_229kk, d0f2, e662, 689a, 5d0d, acadia17_92s, sigradi2016_490y, acadia16_140r10, c252, 1b77, 160c, f170, a7b1, c514, acadia17_637f, b436, 7ad1, a807, 50f9, d763, 1a50, 40bb, 427f, 60f5, 2606, 7d75, 76d3, sigradi2013_343g, 0320, 7cf4, 1fff, 981f, sigradi2016_484m, 11af, a625, 6484, 9074, 1b2d, f57b, 88e3, f79c, 4f5a, 9039, caadria2016_013j2, 682f, 8f52, d419, ascaad2016_046s19, 2d71, ascaad2014_008x4, ecaade2017_021p, 1c8c, caadria2015_176r26, 3791, 53f6, 487d, a13b, 95fc, caadria2017_129c35, 15c5, c032, acadia15_284r11, acadia17_669i, ecaade2014_140k31, acea, ecaade2014_010x1, 5f62, 16f1, 9e45, 15e6, 87b6, 69c7, acadia16_206k13, 1be3, 6a86, acadia17_52bb, df32, 0732, sigradi2014_144t2, ijac201412306y2, c23c, ecaade2014_029f8, 1cd5, 0b62, ecaade2015_17g2, 32b3, b9f0, f56a, 144d, 13eb, bfd2, sigradi2016_694l, 4bbc, ecaade2017_007ww, b1fd, e735, 9928, d822, fd79, ecaade2017_301j, e4e9, ecaade2017_213yy, 9f81, aef8, f4d8, c3ee, b9dc, 4907, c3c2, 2304, 50d9, 1433, b78a, b9c0, 6b97, 12e6, c1ba, ascaad2016_056g22, 7c26, ecaade2014_138r30, 9a5d, fa99, 750f, 0d64, ecaade2014_095s22, bd16, b459, acadia17_138yy, 6d4d, 9d28, 1c09, 0229, sigradi2016_484vv, c3d1, 5027, de69, acadia14projects_565aa, 3560, 7dd3, 54da, 5827, e51c, acadia14projects_435ae, ecaade2014_206x53, 8827, 36d4, f1c9, 9197, 41fe, 5a75, e4eb, 528a, 6e03, 13b4, acadia14projects_473af, 86f3, 2b60, 2491, caadria2017_149j39, 383f, b5d9, d235, 1b0c, 63c8, acadia17_678ii, b614, f8e8, 2f46, 5651, 083f, fd9c, e0b6, 1e20, ccb2, c4c9, b23c, d9d9, db9d, 32a6, 72ce, sigradi2013_41, 054e, 8d37, acadia17_322g, a694, 8401, 35f2, 25a6, 9597, 5219, 9501, ijac201412205n4, a9c1, 7850, ecaade2017_076aa, 4621, da97, ee48, b94b, 7d85, 46d8, sigradi2014_114p9, 04c4, 636f, sigradi2016_599pp, 1993, 4bfb, e6eb, 432a, ad76, df99, c7f2, ecaade2014_195l50, c5b1, ecaade2015_59z10, 3382, 65a4, d131, cba8, 9740, b919, d5d9, 9c3b, df80, 768f, 864f, abd8, 4571, 837f, d9d0, fcc6, d2d5, a627, 7037, e60d, a0a2, 5e84, 8f7c, ecaade2013r_015s8, 7df8, ecaade2014_188r48, 2d06, d989, 4330, 2901, fd3c, 1198, 74cd, 36ed, 1f9d, 8f4f, c453, d27d, caadria2017_056j19, 7902, ecaade2016_230r62, 9ba8, 2453, ba99, ijac201412205w3, 8aa2, b593, a1f8, d748, 657d, sigradi2016_407n, acadia14_153i, 97de, ecaade2016_023n6, ascaad2016_045f19, 9904, 5c7b, 23f4, f90d, ascaad2014_009d5, ecaade2016_167e48, a2b2, afb6, 38bb, d8a4, 7acf, acadia16_72c5, 1df3, 4ad4, 4d06, 057e, 4b45, 29e4, c963, 5cfb, c05b, fd86, f461, b1c6, ascaad2016_054o21, d60b, acadia14_655ab, acadia15_211v8, 0d96, 6cd9, ae29, caadria2015_156n24, d7d0, 12ee, 8af8, ijac201412402i4, sigradi2014_032i2, bbc9, ascaad2016_003e2, 4788, d385, sigradi2016_399a, 7b38, 77e1, acadia14_389b, febf, 2c39, 0a57, eb79, 6fbb, d2a8, bcd8, 5bcd, 2d3d, 9fe5, 7c32, ecaade2015_284m61, c8a1, 26b1, 3f60, f551, 7a15, 1c95, 068c, 1a8e, acadia14projects_317ac, c118, ecaade2016_002b1, ecaade2017_152ee, caadria2016_073d4, c564, 4624, caadria2016_177w7, dfd9, afff, a021, 6796, 6ddc, 4f58, 66e6, 3b3b, sigradi2014_021r1, 2456, sigradi2016_490oo, e695, caadria2015_073h10, caadria2017_145j38, d64b, sigradi2013_347p, caadria2017_003w1, e4bc, 493e, ecaade2014_218t55, 0e16, a401, e234, acadia14_435as, e945, ecaade2015_91c18, 30d4, 0ce4, ijac201412304n1, ecaade2017_203nn, caadria2017_094b26, ecaade2015_211w46, f003, ecaade2014_237u60, 6285, a782, caadria2017_134x35, 8dc6, acadia14projects_589e, 0113, 318b, bd5c, 2e55, 1566, 8064, 017e, ef15, e73a, a74c, 1346, ecaade2014_240f62, 3b13, 9621, acadia17_62nn, c235, 968c, c543, sigradi2015_7.146w9, ecbb, 97f2, ecaade2017_079y, 9572, cec6, 6fc8, a930, af2a, c76f, 0201, c078, 1d91, d7f5, b27d, 1640, f1b4, ecaade2015_228w50, 554d, 1b6a, f78c, 44b7, 4f75, 9db5, caadria2017_094p25, 14ed, 6892, e937, 84ab, df85, 0469, a3d4, 1d3a, ecaade2017_215b, 027c, fe7b, d82d, caadria2017_043f14, 7411, 0ece, f296, caadria2015_213a33, ccf3, acadia14projects_719k, 4888, acadia14projects_565aj, sigradi2015_3.345r5, 7039, 5066, f2a9, 69f9, e7c0, 1e9a, ecaade2015_253v57, df3d, caadria2017_046s14, 81e3, bc1f, ab95, 5bd0, 687a, 37cf, acadia15_243b10, 8963, f878, 3101, c6dc, 5cdf, 250d, acadia14_619ai, 379e, 5254, 7c8d, a29c, sigradi2016_635k, be5b, c447, ed21, ecaade2015_114j22, 174d, sigradi2013_117k, acadia14projects_135y, d145, 7414, 4ba1, ecaade2016_136h38, 3d06, caadria2017_086i25, 4dbd, acadia14projects_247x, d258, ijac201614102n1, 1e7a, 5b44, fae1, d5f4, c37c, 8d94, d908, 488c, acdb, fc5a, c4fd, d9cd, 93be, acadia14_409n, da49, 2cae, af6d, ec7a, acadia17_189pp, ijac201614102c3, e90b, 3f0b, c94a, c454, 3346, acadia17_390rr, 8278, ecaade2015_206j45, acadia14projects_549u, acadia17_492mm, 45ab, bd26, 86ae, 89ec, 9b18, 4a41, 52f4, 344d, caadria2015_084x12, 6f38, 5a86, acadia14_33aj, 0db6, 8411, 3632, 097c, ijac201614202u7, 47b0, 6a65, ecaade2017_059ll, edd3, f85b, c529, 6f2f, cfc6, 5edf, 07c2, sigradi2016_448s, sigradi2015_10.267r20, a0c6, ecaade2016_019n5, 4d37, 82cc, a94a, 3a0f, sigradi2015_8.239c14, ijac201614208y13, 9ca2, 331f, 7a7b, c418, sigradi2016_417oo, sigradi2016_446i, 4588, c3d3, eb2b, b02d, aa0e, 7497, 16e3, 9ff5, caadria2016_311e14, 9a0d, caadria2017_135g36, eb5d, 9f19, 2778, ijac201614405p3, c317, acadia14_719c, 2bc1, 811a, a567, ad42, caadria2016_641v27, 5cd3, 0e3c, 2884, 771e, f8aa, 7f44, d20c, 37ff, 27dc, a3b0, e647, b3b9, 199e, 8971, ecaade2015_61g12, acadia14_609ag, 7bd0, cc47, f235, ecaade2015_109b21, 014d, acadia14_637ae, sigradi2016_524bb, d40d, 2e6d, ad44, 434d, 5fb9, 3bc4, 4d97, b60e, 0d62, 3adf, d99c, a56a, bb3e, 11ce, d059, 84b6, sigradi2016_614y, 222c, acadia17_404q, a3e3, ecaade2014_198u51, acadia16_270c17, ijac201412402r4, ecaade2015_48x7, 900b, 5feb, a643, e8fa, ecaade2015_195s41, f180, 5c4c, f1b1, 2ae9, ca4c, 6845, 7802, 819c, 245f, aef0, a237, 6fd8, e625, acadia14projects_719c, 3feb, 9a8b, ecaade2016_015y3, 049e, 27aa, ecaade2016_073f21, ecaade2016_043x11, 46de, e98d, 60b2, sigradi2015_11.142f25, 037c, 0fef, sigradi2014_048t4, 966d, ac41, 17c8, 3e82, 8372, ddc2, ecaade2015_314j68, e36b, 9c6d, 8581, 3bfd, e0e5, ecaade2015_205d45, 568d, 3f51, b090, c8bc, 9e38, b047, ijac201412205z3, caadria2017_072z22, acadia14projects_177n, 458c, 846e, 94de, 2b8a, f87f, 3dbb, ecaade2016_006k1, cbc4, 1b08, 8508, 823d, ecaade2017_199vv, eb6d, caadria2017_101f27, 533e, caadria2015_130s21, sigradi2015_11.71h24, ijac201614201e6, 5b51, 06f5, c87e, ecaade2016_127c35, 0482, a414, a1ce, 4422, 250f, 224d, 48c6, ecaade2015_59k11, d4f6, 4986, ecaade2016_099g27, acadia14projects_75b, e30c, ecaade2015_38p7, 3f95, 432d, 029a, db9b, 3017, a8c1, 1349, c4dd, 0e68, caadria2016_209t9, 79e1, 768e, 3afb, d079, b127, 3aac, acadia17_60q, e346, acadia14projects_497s, e44b, 5505, 469f, 49f9, 5300, ascaad2016_038t14, 01d5, cd35, bfdb, sigradi2015_9.347n17, 919f, ecaade2015_138f28, ecaade2016_119r32, 77f5, ecaade2014_023k6, d790, 1bf0, ecaade2017_105yy, f624, 04f3, fd72, befb, 7017, 28f8, ecaade2014_167o40, 2cf6, ijac201412408w2, c6ae, ecaade2015_94g19, ffc7, 29d4, 42fa, 1a0c, ecaade2017_009bb, a609, sigradi2016_792n, 9235, 07b9, 709b, acadia14_291ax, 0b66, 8e54, 1cd2, acadia14_619ak, f3ac, 61ae, acadia14projects_647ax, 1da7, b1fa, ijac201614208e13, a59b, 5b23, f742, sigradi2014_032o2, d57e, b7ba, 5580, b88c, ecb0, acadia17_660m, 07d2, c279, 0ff8, 7574, acadia14_463r, 9c45, 915c, eceb, 2a51, 8cea, 2877, d044, acadia14projects_565h, ascaad2016_023o9, caadria2015_013j2, ascaad2016_045e18, bfe6, 82fe, 9d23, ef66, 4983, ijac201715201v, 6f7d, 029e, e06f, e0c5, acadia17_404bb, f6e1, 26ff, 0c3b, 555c, acadia14projects_281w, eac7, ecaade2015_227e50, ea90, 0e2e, e4d3, ecaade2014_031t8, 3083, 82d1, ascaad2014_012g6, sigradi2016_654a, c853, 9e86, dd73, 5303, ecaade2014_100f23, 7780, 8cfb, sigradi2016_517t, afd0, 4dfe, 0b4a, 735c, a6cf, 6f20, ea85, e815, bf83, d6b5, ijac201614208m13, 02f2, 343d, 9460, baf6, 8a7f, 257b, f6e2, 680e, d8e1, 9926, 2c7e, 2695, 8a33, caadria2015_218o33, e783, acadia14_619at, 40b8, sigradi2014_276s2, d344, 6199, 1c88, a2ff, 2fbe, 1961, 80e2, 72f1, d5a6, b222, afa8, 756b, 700f, acadia17_502vv, f100, 5f02, b9ae, a324, a2cb, bf65, 36a1, 8772, 1e2a, acadia17_38ss, e93d, ijac201412408c2, ijac201614308s5, ccae, fa8a, 24b5, 828c, ffee, ecaade2016_106l29, acadia17_60y, ecaade2017_195jj, f40e, 8f16, cdab, 211c, 4694, e7d0, 528f, a610, 1ea9, 7f5f, 6d2f, 43c2, 843b, 3276, c632, 3eb3, 40ea, 8333, 1f8e, 8358, 82fb, sigradi2013_401g, eaf8, 1dc8, e2a0, 893e, c287, 1c99, ecaade2015_317h69, cbe5, 83ae, a3ac, e08f, d847, ba43, c571, b336, caadria2016_435t18, 93f9, b1aa, 6cae, dc2f, 6fd9, 3166, 2a90, 392d, 6ec8, 789a, ecaade2015_318y69, acadia14projects_619at, 1e04, f164, ff5e, ed66, bf28, def9, 509e, 2869, d4fb, 494d, 0513, e4e1, 5023, 27cb, ab3d, ascaad2016_035r13, 0d82, ijac201614202h8, 0ff7, 3979, 5d74, ecaade2015_273j60, 2f1a, 90c2, ef14, ec10, 860b, fa59, d34d, 1e38, ascaad2014_024g5, ijac201715203b, d4ce, 48e6, ijac201412301i6, 8cc6, 96ab, ac1e, 8e63, cb8b, 7ba7, 23b1, ijac201715101i, 219b, 5899, edef, ecaade2017_026ss, bcdf, ecaade2014_128u28, b792, acadia17_274zz, ade0, 3967, 9fc3, b7df, 99bf, 739c, 273a, ijac201715204nn, 7dd7, acadia14projects_565x, eb59, ecaade2016_130a37, 49d1, ecaade2015_170j35, acadia14projects_647av, 6935, 9720, 23ca, a026, acadia16_372x22, 2549, 025a, 6b67, 75fe, b704, bfea, 1ca5, 2c7a, ecaade2016_234z62, 6441, caadria2017_118i31, 10d5, e398, 4656, 63a7, ac5c, b4b8, b9e6, b933, e22b, 66b0, 098d, 173a, acadia14_661p, 9682, ijac201412304o1, b8c1, 1452, sigradi2016_564ii, 5b5d, 071f, sigradi2015_11.136t24, 2005, ecaade2014_218k55, 834e, 7a44, d8df, sigradi2013_28m, acadia16_98n7, a226, f12c, 7034, 42fc, acadia16_280l17, ijac201715105qq, 23ab, sigradi2015_10.309g22, dadb, 7bb8, 0a94, a3a8, 5bbd, 60d4, 245c, 9c61, 9f78, acadia14projects_565m, 5e41, b83d, 1012, sigradi2016_817c, 625f, e5af, e1be, 9246, 48a9, 7f6b, c8de, b656, c65e, dad3, 305a, 03b9, 32fe, d438, a099, fdae, bd0d, 505b, 7b8b, 8689, acadia14_135m, 14e8, 5bff, 5c98, b50d, ecaade2016_130m36, 4144, 93ef, 4afc, acadia14_301i, ecaade2013r_018j9, acadia17_177k, f99e, 6254, 9faa, 7e4a, b961, 94ca, acadia17_292s, 3ca5, 92ad, e1ea, 1563, ffa0, f997, 7e17, 9f7f, 6e36, sigradi2016_558r, 2980, ecaade2015_118r23, 3b69, d594, ecaade2017_079k, 6dd1, 4e40, 8a58, 55e3, bb12, 767f, 98a5, b677, 1ea7, caadria2015_208t31, 3253, da42, b344, aef1, sigradi2014_282n3, ae79, e799, fff5, fad4, ecaade2016_217o56, 7c6f, e719, 4f05, acadia17_274ww, d5c9, 658b, 3d58, acadia14_463e, 00bb, b004, 64cb, 1867, 0450, 3db4, b692, acadia14_435a, 4055, ecaade2015_196r42, 9385, 40bd, 4de6, ijac201614207h12, 151f, ecaade2015_235l53, d870, 8405, a778, 8ac0, acadia14_135r, sigradi2016_637p, da83, 8609, acadia17_212jj, acadia14_619au, sigradi2016_522w, a161, db36, 2b1d, 0f70, e0da, e67e, 1d89, a742, 939b, sigradi2015_9.141f16, acadia16_344j20, ecaade2014_153g37, ijac201614205i10, 1a2d, c8f0, acadia16_224x14, 17ec, 774f, b02e, 0cdc, sigradi2013_364, 9baf, ecaade2014_180g45, ijac201614105p4, 970e, 3767, 173c, sigradi2013_268i, 2485, ea7c, ae4a, 847d, 7f58, 5cfe, c3f9, cae9, fcee, d73a, 6896, 2181, 705a, b752, 82e8, acadia16_54s3, acadia15_47f1, acadia15_161c6, eb44, 1dbb, ecaade2016_106m29, 92df, ijac201412304c1, 95b5, 5c2d, ecdc, e44f, 88a6, 7d2b, acadia14_681at, ecaade2015_169e35, 72d5, ecaade2016_136k38, ecaade2014_239k61, 826d, ab2e, ecaade2017_201f, 2b27, 80d1, 2112, acadia17_404z, caadria2016_177y7, f784, 607e, fb09, 0214, 2024, 6a9a, 8d92, f828, ascaad2014_001i1, 7877, 2d4c, 706f, 1cfd, caadria2017_104u27, e632, acadia14_81m, fbf9, 465e, 22e8, 9e75, 7e54, fbaa, 38de, ccec, caadria2015_203d29, 0b42, b53d, 9668, 166b, b138, d216, 5468, 7362, 5a6e, 6084, 6bef, b45f, ecaade2017_079l, 2ae4, 2ded, 6c59, 7b58, 9b50, 35d8, caadria2017_016x6, 804a, 06d1, df90, 76af, 7397, ecaade2015_127c25, acadia17_463jj, 3bcb, 5cf0, ab37, ecaade2015_235m53, ecaade2014_112w25, 4201, b59e, ecaade2016_225b61, f1d1, sigradi2016_655j, 378c, 1e80, fe6e, 5e2b, caadria2016_321g14, sigradi2016_625qq, b841, caadria2017_070v22, 65d5, 0305, 1b84, adc5, 085e, ecaade2016_165z46, 5479, d00a, ecaade2017_148rr, caadria2016_631e27, e879, 4618, 87ce, 8f7b, 9457, 2687, e4c3, 6fa3, 4123, b184, e985, ijac201412403k6, 52b0, bdf5, 45e6, cbab, fc48, 3067, 769c, 4838, 15c3, 88f4, e8dd, ecaade2015_170v35, df8f, 4243, b1e4, 31e1, a0e8, ed9d, c99d, 30e7, a271, b7fe, ecaade2014_009a1, acadia17_316ss, 68b2, ea9d, ca31, ijac201614307j4, ecaade2017_019ff, 04b7, 01a5, 8051, 1f02, 9919, b8fe, 8ae9, caadria2016_579i24, 9d54, 989a, 21a9, b559, 7071, 088f, 1648, e497, 5541, df9a, 54d5, ijac201412305g2, 4ed1, ijac201513201e6, 351b, ecaade2014_138j30, sigradi2016_441mm, ijac201412305r2, 8473, 5285, 7dc4, aef9, ascaad2016_007k3, 7173, c8fa, 7ea8, 4d3b, ascaad2016_015p6, 5847, acadia14projects_111k, 4bec, ijac201614201r6, ec6a, ea60, ce7b, 7e7c, acadia17_455w, eb8e, 3b58, 7c3c, 39b1, ijac201614303k2, ecaade2014_050f12, sigradi2016_770m, ecaade2015_81s15, ecaade2017_229dd, accf, 546b, b553, 367a, ecaade2014_088g21, 96ad, 013d, 4113, 0e29, 188b, 721e, da75, 85bf, 7a8c, 420e, sigradi2013_411o, acadia17_472mm, 416f, e18d, c479, 230c, ecaade2016_102l28, 0b94, f8c8, ecaade2017_274v, sigradi2013_414v, fda7, ecaade2015_221t48, 99d0, 34e7, ecaade2016_223v58, caadria2015_130u21, ecaade2016_130h36, 0c07, 39fd, ecaade2017_143h, 2844, b014, b164, 53d3, 021e, 3d61, 51a0, c94d, 85fa, ecaade2016_007d2, caadria2015_203e29, 33ff, acadia14_435af, sigradi2013_304a, a210, ecaade2016_087p24, 8b93, ecaade2014_240j62, f391, 39e7, 7380, a151, d41b, 4e4c, acadia15_497l22, 2994, ef19, 6043, 4e20, 3853, ecaade2015_130m26, caadria2017_118s30, ecaade2016_018k5, ec86, 9031, 5130, de1c, acadia17_637e, a532, 0cc3, 6759, ecaade2014_138u30, 3f63, ecaade2015_284b62, 9f1d, f008, 7e1b, d066, 1b10, a544, ecaade2013r_018y9, 4f51, 83aa, 9955, acadia16_8a1, caadria2016_157n6, 3229, 7a4e, 5dd0, sigradi2015_8.264k14, f08b, ijac201412401p3, ecaade2015_171n36, e794, a9ed, f0c7, 3f2a, 6d9e, 4eba, e641, 1d09, 7731, a824, ba1e, ecaade2015_59v11, 88a9, ecaade2014_052k12, acadia15_137d5, fb9f, acadia14_135p, ac63, c379, sigradi2014_137l2, c64f, e076, ijac201614403r2, 00e4, sigradi2016_766l, acadia17_542vv, 8ce3, d2f2, 4daa, 255a, ecaade2017_194v, f393, a4c2, cd0e, fc76, ecaade2017_302gg, e776, 41f0, 3d71, 8ade, 664a, 1893, 683a, 1e65, 66e9, ecaade2014_233o60, caadria2015_164a25, 12a8, 935e, ecaade2016_078b23, 342e, 2d6f, 662b, 73ba, ascaad2014_033y9, 97b6, a8c0, 00dd, caadria2017_033r11, c6c0, 250b, sigradi2016_809vv, b494, ecaade2014_088h21, b110, b6c2, 2a1d, cb9d, 5c0a, 5033, ecaade2017_172q, dd1e, ijac201412302p7, acadia17_350ee, ecaade2014_146s33, acadia14_153al, acadia16_260i16, 8d6e, 86dd, adc9, acadia16_244z15, f5ad, 0d09, 6be6, 2590, 82a7, 7d88, ecaade2017_026rr, ccde, 4445, d8ca, ijac201513201i5, b1c0, 33c0, 2198, bb8d, c84b, sigradi2014_339v7, ecaade2014_055a14, 229c, 27f1, sigradi2015_sp_11.278m31, 9fc0, 10ea, ecaade2014_108g24, 49a1, dc8f, ecaade2017_288jj, 8d9a, ascaad2014_031j9, a205, 548f, fc1b, e81c, 6509, d46e, 191c, caadria2017_058f20, e79a, acadia17_648ii, 5fcc, ca90, acadia17_534ll, 75a2, 6581, 9f7a, ijac201513201z5, c4d0, d94a, 8f90, 1122, 8c0d, ac5d, 809a, f0cc, caadria2015_226m34, caadria2015_043l5, acadia15_407x17, 0317, d373, acadia17_169qq, ecaade2017_291i, 1c54, 8661, 18c8, d4ec, 2c28, f1a1, caadria2017_147z38, fdf4, fc6d, 1e21, 862a, 770f, 2899, bb5c, be0b, fc51, ecaade2015_22y4, 169f, 656f, b56f, bf15, 0706, sigradi2016_814p, 814b, d63e, acf5, ijac201513203t6, afd5, sigradi2014_141s2, 6a19, sigradi2016_647nn, sigradi2016_801u, aab8, 766b, ecaade2016_191e51, 3f70, b78d, 77d6, sigradi2014_128y9, ae14, 011e, ecaade2016_230x61, cafb, 202a, ac2b, ecaade2017_302q, ba12, f7d1, acadia17_273x, 4e2c, 6cfe, ecaade2014_156b38, bb9b, 2db5, 36b8, cbd7, 4932, 9303, 30ae, 4d58, 6881, 3bf0, sigradi2013_173n, cff7, 582e, be79, ba78, acadia17_50ll, 3960, f673, 6aad, 3992, f23f, 085a, d321, 9d9b, 2f31, caadria2015_078i11, 3302, c208, ecaade2014_163w39, 9eff, df7c, 6bdd, e92e, sigradi2015_10.177b20, f0ee, 603c, baed, ab3e, 1109, 52a2, dcb3, 37a1, ecaade2014_080i19, 7e00, acadia14projects_281ae, c765, 77aa, 5981, f6e5, 08ca, e4dc, b622, 490c, 3be6, ecaade2013r_007g5, acadia16_88l6, 63e1, 26d8, a406, 48eb, ecaade2015_100l19, bcab, acadia16_98b7, 9a3f, aad6, 1eb0, ijac201412302k7, 154a, 96a7, 4751, ijac201412404h8, 8e3a, acadia15_243f10, 6f2d, 7c7a, ecaade2017_308aa, cb9f, 88b9, d6af, 3cd4, ascaad2014_005a3, 4a03, ecaade2015_59a11, ecaade2016_110d30, e80a, 682b, 33a2, 8698, bda4, e3d9, 0382, efe2, fa17, 39a9, acadia14_167v, 8a55, 45a2, 9b44, ecaade2014_071v16, 328f, 5f7d, sigradi2015_6.341a9, f9de, acadia14projects_357an, 5752, 73e6, 561f, 34d6, 4fc7, 64f0, 5aa5, ijac201412401t3, 94f9, cb32, ecaade2017_048bb, 5442, 7ddb, ecaade2015_336w72, 32fc, sigradi2014_345x9, 6054, 72d7, c82b, ef71, 0910, 8a66, ecaade2017_057k, ddf2, 3c70, b4a2, 9f40, 8e15, 4bcc, 82de, caadria2016_539y22, 83de, ecaade2015_228a51, 405c, c228, 87bf, ecaade2015_22o4, acadia17_473ww, 66e1, ecaade2015_333d72, 817c, 8edf, 9558, 2bf7, 0d0f, 1f09, 3be2, 4c3a, ascaad2014_023b5, defb, sigradi2015_sp_8.6h30, ebef, acadia14_339as, 54fc, fcd9, f1ab, 7674, eea2, ef88, e186, 9a34, 853d, f579, 8fdc, 6122, f6d8, sigradi2014_197x6, bb65, acadia14projects_719s, 4c09, 6462, 12e4, ecaade2015_172b37, 5660, afcd, dd65, ef04, ascaad2016_018h7, f86f, a7f8, 5ad4, sigradi2013_366z, 72e1, e7e6, 6821, a5f0, 7d36, 5693, ecaade2017_014zz, sigradi2016_367vv, 2133, d722, 2977, acadia17_473c, 3da3, a84e, 61a0, ijac201715103zz, 15ab, 5308, 6d39, ecaade2016_225e61, f62a, 292f, acadia17_455q, 98b6, ecaade2017_256jj, a8fc, 080b, ascaad2016_057p22, b86c, caadria2015_108r16, bc48, 95fe, 3b07, 8427, ecaade2017_173vv, 977d, d49d, 2f20, f041, 6375, 2bd7, 11ae, ecb7, ecaade2017_061g, e4c8, sigradi2014_151e3, f335, 55d8, 907b, 803a, 6457, e3fb, c368, 3e4d, 9838, edec, acadia14_145ag, 9109, 02bc, 245d, ecaade2014_156f38, 36f0, ascaad2016_009m4, caadria2015_010w1, 3896, b349, 111c, 2690, 6372, 5452, beb1, 15ca, 8d76, 5194, 6080, 04a1, ascaad2014_004e2, 9bf1, 41d7, ijac201513203l7, 3d20, ba17, a0ef, ecaade2017_215ccr, e6c9, 6889, a5a1, acadia17_62xx, 41e0, 9866, d069, caadria2017_004j2, 92aa, ddf6, acadia17_358ss, 324f, acadia15_185i7, 0124, 2d90, ecaade2014_016h4, 0ca4, 1554, de85, d909, 2a94, cc4c, 1303, 6132, 1307, d041, bb55, acadia17_500mm, 0c24, cf03, 5227, 1f5c, a9d3, ecaade2017_077ss, 00bd, acadia17_366l, 8a01, ecaade2016_144k40, 8e2b, 77e9, f7de, 9b4c, 39ca, bba8, a2b5, d70e, 059b, daf1, 022c, f10a, acadia17_52f, 7a52, bf50, 072c, 355f, da54, caadria2015_203b29, e434, caadria2017_070k22, 59ac, 1b5b, ee28, 288a, e550, d060, af60, b4dc, e980, 4e25, ijac201614401a1, 551d, ecaade2017_175l, 0a40, db7a, 4dba, 4129, ecaade2015_138w26, acadia14_291h, ecaade2014_206j53, 1fcc, b2f6, 33c7, 32f3, ae4c, f3f8, acadia17_640tt, caadria2015_185i27, 7f9d, 6b26, e42d, 8d13, d620, 06b4, 95f2, cf64, ijac201715103a, e162, caadria2016_673z28, 80c5, feef, ecaade2017_282t, 64e5, e7cd, 2509, 54f3, ecaade2015_269i59, a12a, acadia14_33af, eec6, 327e, d5d5, 2783, 291a, cd78, de36, 60c5, 370c, d282, 00c8, dca2, d0dc, eb7b, 21b8, d16b, a15c, ecaade2016_144g40, 80d2, bce3, e9a7, f75f, ecaade2015_185t39, 90ce, 0e4b, 817b, 8847, ecaade2016_021r5, acadia15_81x2, f29c, 005f, sigradi2015_10.74u18, 6599, 07a3, da23, 13ae, ijac201412304f1, acadia17_170i, 84d7, 594c, acadia14_53u, e047, 68f3, 5958, fd3b, fc82, acadia14projects_63ag, 0eaa, 8d2c, d1c3, 26e3, 7b5e, c0e1, acadia14projects_375e, f3e1, acadia14_699n, 6d1f, 4088, 5516, b60a, cea2, c625, ascaad2014_023y4, 2bc5, d0be, 36a4, ecaade2015_284i61, caadria2016_187y8, ecaade2016_199d53, ijac201412405e9, c4d2, caadria2017_113w29, 1f08, 9ffb, 33df, ecaade2017_256t, b9b5, 06d2, fe04, 166a, 4a3f, d548, eafc, 510c, c7e2, 08ee, ecaade2017_099qq, 7cb8, 3e59, b51e, 194a, 7abe, 83d5, acadia14projects_691a, d3e2, 709e, 59b0, 751f, ecaade2014_109s24, ecaade2017_042w, 3cc1, f9d0, b210, ijac201513101i1, 566a, ijac201614208h13, ijac201513303s10, acadia15_513t22, 8e0a, d0a7, 7302, acadia14projects_347ar, 5371, f553, 97d7, ijac201614302x1, 14d8, 4dd0, a74e, c735, acadia17_640v, e0e7, acadia17_640vv, e568, c744, b581, 92d3, b3ba, a96c, 404d, a5b3, 3152, 7e0e, ecaade2016_163l45, 42bb, d502, f2c3, 9285, 197c, cc12, sigradi2013_343d, caadria2015_070g9, acadia14projects_427ao, a17e, 311a, acadia15_469o20, 3d94, 3c40, 9b6b, e06c, bf00, ecaade2015_11c1, 8a98, ecaade2017_008j, ee11, 8ded, 47a0, 7cd7, 5465, 7c49, 5cd7, 12db, 5295, e436, caadria2017_086k25, 14cc, 37bf, ecaade2017_254vv, ecaade2017_202k, e6a7, acadia17_482u, 64a7, acadia17_50mm, ad10, 8816, ascaad2016_011g5, bf3b, cf6d, 694c, 60d2, 51e9, 58ea, d2b6, 7c9f, 405b, 8de5, ecaade2015_113p21, a4ab, 7fc5, 5fde, 0041, acadia16_12m1, acadia14projects_565t, d82e, 1d7a, 1281, acadia16_62i4, 77de, 225f, c6bd, b25a, ascaad2014_017a1, d37d, caadria2017_005d3, b427, ecaade2017_032g, sigradi2015_10.381h23, ecaade2017_291d, 71b4, a9e3, b17c, 638e, e587, 253a, acadia17_532ff, 8853, 0886, ecaade2017_050f, ecaade2014_149u34, c2a1, 7012, 0347, 914c, ecaade2016_094p25, 8be6, f5d0, b50b, fcfb, 1eb2, c7bd, 617f, ecaade2014_149n35, 5a4f, 1c8f, d7a9, 16c5, 418f, 376b, ijac201614309d6, ascaad2016_043o17, ca53, 2f3b, 3d1e, 08bf, f721, 49d0, ecaade2017_175j, eed7, ecaade2017_301y, 26cb, 8a93, acadia14_539a, 9258, f698, acadia17_248n, acadia15_81s2, ecaade2016_169l48, 35d4, ijac201412404i8, 82f1, 7d01, 4a83, ecaade2017_122b, 818c, 6fe6, 709d, e153, ecaade2017_157kk, 9ece, acadia14_479at, 03b4, ff9b, caadria2015_237i35, acadia16_488z28, acadia17_221x, b811, ef25, f7c9, sigradi2014_128a1, 858c, 1dd3, 1d01, 9dfa, c131, e059, 2c3c, 7f9b, 949c, ascaad2016_008b4, 293c, b556, 845f, c01e, e2e3, b987, acadia17_551f, 252f, d6ad, sigradi2016_627h, b391, abd9, a7d4, d967, a876, 49e0, af35, 1f23, 5214, 5e9a, 62b1, 96a4, 5cf3, 80c8, 58b1, 752e, 6273, 31ee, 9184, e7dc, 21ca, fd24, d977, acadia16_394j24, e3b5, e6e0, ascaad2014_019d3, 9636, 8ad9, 4362, 19e3, 2647, 0fec, 9566, 15e1, 8ac4, 2480, fc7b, 102c, db2e, a6d1, 8994, b62f, ecaade2017_089dd, 7634, acadia15_251r10, acadia17_426ww, caadria2017_123l32, acadia17_456hh, 8158, ijac201412401g4, caadria2016_219i10, 3674, bffe, 1a42, 0af9, ascaad2014_029f8, 0e9b, acadia17_413aa, c1bd, 9df9, bd24, ecaade2016_120k33, ijac201614207w11, 1ce3, acadia17_640aa, 57ec, 4910, 076e, 4f23, 5692, f4a9, acadia14projects_579b, 8db7, ecaade2015_116j23, acadia15_407u17, 65d2, 77a0, ascaad2014_007w3, sigradi2016_443tt, 2d49, fa32, 2adc, 91b4, ecaade2015_227t49, 3d86, 1a6f, fc5b, ecaade2015_178j38, b27b, 10cd, ecaade2015_227x50, 7cf2, ascaad2014_037l2, c7c8, dfa1, ee69, acadia15_407m17, 5b59, a2bd, d76d, ijac201412303a9, 33ac, ecaade2014_072s17, 69c2, sigradi2016_732d, b285, sigradi2015_12.297e28, 93e6, 2193, ea70, d422, ecaade2015_164v34, 29ec, 703e, caadria2015_114y17, sigradi2014_263h1, e9b0, b4c8, 7c18, 97ee, sigradi2014_057s5, caadria2015_203n29, caadria2016_819o34, 116a, 331a, 6005, 0645, 49e4, caadria2016_529u22, fbc7, ecaade2016_078i23, de7c, b9f6, 434a, ce51, 2b76, sigradi2016_369d, ascaad2014_005b3, 054b, sigradi2016_770n, 805a, acadia17_481k, f60a, 38db, 2748, caadria2016_631i27, 375c, 2500, 21a6, 2b92, 9da4, ecaade2016_071v18, 3513, acadia17_360g, 9a97, c2d5, e88b, 1cc9, aba1, sigradi2015_sp_8.6f30, acadia14_219d, 3cca, sigradi2015_11.222r26, 1056, b40e, acf2, ecaade2016_072l20, c71a, 8d02, 2ede, 13a6, 3400, 497f, acadia17_381cc, 65a8, 2387, 1e0c, fe62, ecaade2015_155p32, be78, 42b9, ecaade2015_129v25, ecaade2015_201y43, 7539, caadria2016_559a24, 7cc4, d4c5, bed0, df89, 6183, 9770, c736, bad7, ijac201412303s8, ad05, acadia15_333w13, ecaade2016_162i44, 14c9, b0a7, e1db, 494f, 9aac, caadria2016_839m35, caadria2016_013o1, 9165, caadria2015_064m7, acadia17_118hh, ecaade2017_061c, caadria2017_124y32, fb64, 5b24, e3fe, 1638, bd67, 227c, dca8, ijac201614103n3, f186, ecaade2017_227r, 968b, bbf1, 5051, 3ca8, caadria2017_122t31, e677, 469a, 0f59, caadria2016_549p23, 09b3, 9ab3, 90aa, ecaade2017_244mm, 9a89, ecaade2016_042e11, 603d, 81de, 8993, ecaade2014_066p15, 79d4, 9464, 93ed, aaa8, ecaade2015_205y44, ecaade2017_212hh, caadria2015_139a23, ae50, ecaade2016_154u42, e50d, 36b6, 2dda, acadia17_473a, 07f7, 2765, 8c1b, af50, 7184, 71ec, 48b4, 1266, a6c3, 3dee, 0883, 9269, 6961, 39f4, acadia14_339ah, 6784, 5a0c, 8bb5, abb4, ijac201513205i8, ascaad2014_005o3, cf51, caadria2015_030j4, 0b03, 0b02, e1a9, 25c9, 8c46, 24af, 5dd6, 8fc6, 7926, 8f86, ecaade2014_138w30, d3dc, 7ffb, ecaade2015_77d15, 2bbf, a6ae, 4f18, 03cf, c4f3, cda2, 354d, 417b, 1d1a, 92a1, d982, b121, ed24, ascaad2016_038i14, ascaad2016_002k1, 08a4, 9b16, 5e88, a47a, a322, f1d7, 2d57, f05a, b2df, ijac201614102u2, e418, sigradi2016_488t, e068, 7f4e, ecaade2016_147x40, 13ce, ijac201412205t3, 6aff, f670, 11d4, c604, b25f, 4aa0, 2f6f, f086, 9142, caadria2015_048u5, 8127, 35b0, 3555, 0892, f34b, d940, ecaade2017_152d, ea18, ecaade2017_071hh, 1d6f, 30e3, e06d, d77a, b8ea, 1c84, sigradi2016_488o, da8c, 2914, ecaade2016_078f23, 9f94, e3d0, ecaade2016_102z27, sigradi2015_8.186g13, dfbf, ebac, e00a, e264, ecaade2013r_011g7, dd02, 7324, 8413, ecaade2017_212kk, 4d62, 5c21, 2ced, 848b, 1924, 2677, ecaade2015_273i60, 6f1f, sigradi2016_801y, 5e3b, sigradi2013_391j, 7d92, 8323, 8c5b, 4876, caadria2016_157r6, 3114, 596c, 59f2, d379, 5b61, ecaade2015_195o41, 6040, 67c9, b264, 9b43, acadia17_322ww, 0232, 0971, 8838, 7ac7, 8ed6, 9374, sigradi2015_10.309j22, ecaade2015_143g30, ae95, ijac201412401s3, f106, 17cb, 209e, 5c04, sigradi2014_030y1, a342, eca6, 56aa, ecaade2017_192ww, e84d, 4470, 6155, c92d, 0b99, caadria2015_109a17, 29fb, ecaade2017_053p, f709, caadria2017_175k43, 659e, ijac201614202z7, sigradi2014_266j2, ac76, 0288, caadria2016_085h4, caadria2017_118d31, 6b2e, af5d, bc54, d854, 91ec, ecaade2014_052o12, 4887, c5f9, f15f, b97f, cd5a, 43ee, ijac201614201l7, eb37, 2dcb, 4c94, d664, acadia17_658d, 05b4, f92c, 8aee, cca5, 0887, 0bdd, 190b, ad4a, bb93, 348a, 0c72, 1485, d764, cdbe, 47ea, 66c6, c1e1, 00cd, ecaade2014_184m46, caadria2015_137o22, e800, c22b, 3a1f, 59d4, a931, ecaade2014_133r29, 9402, e39e, sigradi2015_11.8j23, f448, ade6, f957, b055, 78f3, 4947, d5ae, aae3, 55dd, a03c, ea9a, caadria2017_003o1, sigradi2016_484pp, ecaade2016_118b32, fc18, 5599, ecaade2017_157pp, de2e, c41a, acadia14_125v, da30, 45f8, 8bb6, sigradi2013_414d, 3110, 9211, 3909, 02b9, c9ff, ecaade2015_180z38, 79b7, fbf0, e380, a60f, 0f33, e356, 7b03, caadria2015_119a19, ecaade2014_011c2, 7e1d, ecaade2014_152j36, 1083, 6360, 64d8, acadia17_221y, a66e, 7a04, ecaade2017_282y, ecaade2014_105b24, 8469, ijac201412202s1, ff88, e8d2, 2e43, 941f, sigradi2015_9.347j17, cda3, ecaade2016_170w48, ae8c, adbd, ecc2, aa59, ecaade2017_290vv, 3233, acadia14_709ar, b520, e949, 98b4, 6a32, 81ec, ijac201614307e4, ascaad2016_032t12, 19aa, ecaade2016_139d39, ecaade2017_124s, sigradi2016_375e, fbe1, d016, 9f2a, e0f3, ff02, c1b4, ecaade2014_187e48, 0037, 26e9, 4d99, ecaade2016_002d1, 4b40, e8c1, 0a97, acadia17_247tt, 4031, 8bc8, ae16, a8ff, f601, ddfd, 7b60, 0160, c3c5, 7f0e, ea88, 3a83, e3e5, c0ad, 6a11, ecaade2015_28y5, 6226, acadia15_110w3, c9d6, 7e5a, bd9e, 9769, 1c80, 6efa, 3fa9, 0416, d95e, 85be, ecaade2014_066j15, ascaad2016_005c3, sigradi2016_690g, acadia17_71oo, c78b, 8a9a, e3b6, b790, ecaade2017_023jj, d1af, d0b1, 7fc6, acadia15_443y18, a9df, caadria2017_016w6, 0c01, bf6c, cfff, 02d9, ecaade2017_090kk, ascaad2016_028c11, 1330, 6a34, 52f7, ed4c, 51ac, acadia17_640oo, caadria2017_056h19, d1ef, 0945, sigradi2013_32n, bb7e, c4aa, f353, 0f39, dceb, 5dcd, da58, 6874, b4e8, d473, caadria2016_529s22, 69d4, 9bf5, 2a65, a5d0, 1d49, 6573, 7de1, 18f8, ecaade2015_155u32, 945b, 6299, ca8a, ecaade2015_241h55, bd98, 2e8e, 7a7e, 5874, 415e, 40c2, 5f2d, 80af, 2dea, e77b, 2e54, 3d66, 31e2, 1e36, caadria2016_787j33, cdd4, acadia15_232s9, ecaade2014_010j1, ijac201614105u5, 1306, 4ba7, acadia17_324v, bde6, sigradi2015_11.142a25, acadia14projects_75c, 35fc, ecaade2016_175j49, 2cb2, cca7, 5e89, ecaade2015_241n55, c1c3, fe55, ecaade2015_227y50, sigradi2015_6.183m8, 4e23, c3f1, 822e, ecaade2016_045k12, 00eb, f8e3, 55f0, b182, 90d6, 90fc, sigradi2014_291m4, f1a2, acadia15_469p20, 002d, 1464, ecaade2017_051w, 68d5, 2890, 8e43, caadria2017_072a23, acadia17_238pp, ecaade2014_217g55, 6193, cef7, c8aa, 5e8f, 300c, acadia14projects_347as, ijac201614105p5, 7737, a5dd, 4d93, ecaade2014_237y60, 31c7, d7c8, 7505, f6f3, 59db, ecaade2016_223l58, ecaade2017_140bb, ecaade2016_027b8, fb67, 5921, 28e9, a65c, 41d5, acadia17_258k, ecaade2015_176x37, 5594, 8630, 89b7, 05fb, 5d5b, ecaade2015_301a66, 81c1, 1bf7, cc74, ecaade2016_067s16, 415b, ijac201614207o12, 2660, b2e7, d487, 02f1, 6d2d, c369, d328, 2d3a, ecaade2016_221a57, fe7f, e8d7, ijac201412206a5, e5a7, 8adb, 711e, 295b, e821, c715, sigradi2013_215e, d771, c76b, ae8a, d380, cb3d, 7c14, e61a, 4a51, 252d, ca77, ascaad2016_023c10, ecaade2014_086m20, 4358, sigradi2013_155g, sigradi2013_31, a4b7, 14c0, 3e44, acadia17_413x, 53b1, 78da, f48e, ijac201614105r5, 11a8, d245, d7aa, 57e3, e51f, 9fb8, 2035, b292, a2c5, ef4b, 41ce, c809, 7e7f, f133, ecaade2014_018b5, acadia14projects_671p, b632, sigradi2016_695v, d768, 00e9, df34, ijac201614208s12, 9eae, 404c, sigradi2014_042r3, 3ddb, acadia17_163cc, ecaade2016_045e12, 161a, sigradi2016_592z, 4219, 1839, 5620, d343, 1fba, ecaade2014_138x30, 8a02, ecaade2014_011j2, c518, d1cc, 0138, caadria2015_072z9, 1c7c, 4b34, 08e1, ecaade2016_132o37, 5c09, e86c, acadia14projects_79y, 7077, 4f07, c087, ecaade2017_248rr, 972f, 08c1, ijac201614104j4, 6f4e, 6c99, a594, acadia16_478u27, sigradi2016_602xx, c233, b468, 7745, b237, caadria2015_048s5, c5ed, 55d9, af81, 75d2, 7de0, 2b00, 349e, ead1, 066c, d0ae, 480f, c768, b5fd, 6842, bf40, 416d, a8f9, caadria2017_009h4, ff68, 6af3, 789e, 1bd0, b14a, cbbf, ecaade2017_056vv, 6d41, 9015, ijac201513303k11, sigradi2015_1.320i1, 74ff, 4558, 92d5, c223, 343f, f75c, ecaade2016_136n38, 0aef, acadia17_551d, ecaade2017_288cc, ijac201715103ww, 3d3e, cc7d, sigradi2015_8.239a14, 0d28, 6eb8, 826c, 91ab, 89df, ecaade2017_019zz, cd5d, caadria2017_018x7, e865, acadia16_308r18, 0a28, 0498, ecaade2014_194n49, ecaade2017_214o, 4536, e2b2, acadia14projects_53l, sigradi2014_021u1, 65fa, e835, d46b, 4d6b, e0ea, ecaade2017_288kk, 4bfc, 8eb2, 5e38, sigradi2014_075b7, c0ee, 25c6, dbd5, 10d0, adb4, cf17, 41a8, 143b, 0cf9, 6452, b8d2, f271, 2920, 44f9, bfd1, 7771, acadia17_542ii, 6570, 3d30, baad, acadia17_89s, 10b4, a1dc, 6a75, 9855, 7d07, ecaade2016_080y23, ecaade2017_170l, ece6, acadia15_123k4, 6bf6, 52c1, 1335, 9a13, 890f, ascaad2014_008m4, 4e05, a460, 389a, acadia16_154m11, 0dd6, dc4d, ecaade2015_115w22, 6229, c413, acadia16_372g23, bd5b, acadia14_311y, 87db, c31e, ecaade2014_011f2, ijac201614201l6, 2663, ecaade2015_304g67, 52ed, a974, caadria2017_004s2, c617, 2d62, 9a20, c2af, ecaade2015_92r18, 226b, a5ed, aa23, ecaade2017_057gg, ecaade2017_208o, 3a64, acadia14_357at, 9980, 5561, 9272, a5ba, 7099, ijac201614306x3, 62d4, sigradi2016_625ww, f5eb, c285, 9d89, e249, 4539, sigradi2015_6.183k8, 55de, 2419, 3c47, 8ab9, 133d, 98a2, a3ae, 0795, e71b, ecaade2015_158a34, 1d0b, sigradi2013_304b, ascaad2014_010l5, aa4a, dac4, dfa0, c511, ijac201412402t4, 61ed, 427c, 77a6, 6aee, ed5f, ecaade2015_199b43, 14b6, acadia14projects_445al, da37, ecaade2016_016k4, c1d7, 23fb, 94f3, 9713, be3a, 6cf1, df5f, 7b86, da70, acadia14projects_267i, 66cc, 6fec, b0f1, b8ab, 8ab5, ijac201614305m3, 84e8, 0787, b32f, b177, 6c8d, e68a, dc4a, 8d10, 03e8, 6549, 2571, abbe, d1f2, f04c, a98d, 79ce, 4502, f6fb, 0067, ecaade2017_210w, 81aa, cb43, 1853, ecaade2016_221x56, 3812, 335c, 26dc, acadia17_154rr, ecaade2017_215hhr, 683f, 4355, 8990, ijac201412402h5, ddd8, e57c, 1f57, acadia14projects_375d, 3f7d, feda, f47b, acadia14_565ag, 55e9, ed72, caadria2016_197r9, sigradi2014_266i2, 08fe, ecaade2017_042hh, 9cb5, 545f, acadia17_62zz, 44fe, 06ac, 7a9e, ce17, sigradi2016_483hh, 5dec, 5715, caadria2015_206c30, ecaade2017_048x, 76eb, 4d31, ecaade2014_024t7, ecaade2017_029z, 755f, 03cb, ecaade2014_224b58, c1df, e6d4, 62c3, cc68, bcc2, 6cf2, 605c, 9a94, b412, ecaade2016_042g11, d663, d4d5, 0753, acadia16_130n9, 4f3f, 57d1, 683d, 9eea, acadia14_177w, 711b, ijac201614302o1, d64e, 2714, 065c, 9acf, 8864, 6ddf, 9c4d, ijac201412403r6, b119, ijac201513201s5, caadria2016_229v10, bb2d, bc40, caadria2017_118k31, 4855, ec23, 9d8f, ijac201513202n6, 2fba, 4c11, 6d53, fe10, 3dd0, sigradi2014_109g9, 35a6, efff, cb8a, a1a6, 70da, e8b1, 70ad, e2e0, d81d, 66a5, ijac201513203h7, d629, acadia14projects_479t, 5070, ijac201614307t4, cd46, 77bb, bd63, 44f2, 9c93, dd88, 551a, 88d2, ecaade2017_079v, e567, 48cd, 5007, 983d, ijac201513201o5, caadria2015_114e18, 9048, 4008, ecaade2016_mrtf66, e131, 8775, 1fd4, f441, 98dc, c123, ecaade2017_038zz, caadria2017_008x3, 14aa, 7e58, 0c87, 3024, 5695, sigradi2016_568ll, ecaade2014_080b19, f804, ea9f, 74df, 3275, 8caa, 3a21, ecaade2017_085xx, 23db, f115, 9af2, f91f, 2a2c, 6b79, ecaade2015_59i11, 34b8, sigradi2014_041g3, 03c7, acadia17_90ii, acadia15_57e2, d44b, f147, ecaade2015_319i70, 14ad, ecaade2017_164w, 34f4, acadia14_267k, 0995, f992, 87c5, acadia17_163ll, 1837, 1f90, 3331, ebee, be84, a04e, acadia14_75aw, a6d6, acadia17_349p, 081b, 8789, sigradi2015_sp_8.6c30, 6898, ecaade2017_152ii, 0f9f, 2ff7, 4b9e, 2264, 6638, 7c82, bde4, 6685, acadia14projects_101ac, acadia16_352g22, 09d6, bed9, fa70, b60f, 6a7c, 5dba, ascaad2016_042r16, 9174, 9003, 620a, 1f2b, f890, b46a, caadria2016_353r15, 54b7, 6994, 74f6, ascaad2016_030e12, 2217, 1bbc, 8549, 4476, ecaade2016_104v28, 4143, 0fea, ijac201614306c4, 5318, acadia15_149z5, 96c6, ijac201513203g7, fcf5, acadia17_481p, a8d5, d9a1, d614, caadria2017_132t35, acadia17_90ff, f1ec, 88ad, 6024, 4266, sigradi2015_sp_8.284m30, 48cb, ecaade2016_170s48, sigradi2014_189k6, fac9, b1af, 60e5, ef5b, sigradi2015_8.189z13, 6204, 53a3, 1a41, 2551, 96f1, 1c30, sigradi2016_517o, 7331, cea0, 705b, 4d30, a95a, 4d9f, bf9a, 0c1e, df78, 56e4, sigradi2015_sp_8.284n30, ecaade2014_038b10, 8a8a, 13cd, acadia14_101ar, 093d, df10, 3bb5, f225, 3832, 1c2e, e2ba, 3b1c, 9bdb, 2c00, 9c5f, b433, e254, 177b, 297d, 5238, ecaade2017_011ii, 0843, ac72, aac9, e997, caadria2016_663k28, c8f2, d440, 2923, 003b, b06d, 8a82, ecaade2017_157yy, ijac201614102f2, ecaade2016_161a44, acadia17_82gg, ecaade2015_301n65, ecaade2016_237g63, c1e3, ecaade2015_114f22, sigradi2014_075a7, sigradi2015_8.339y15, caadria2016_819t34, e467, ea52, d8f4, caadria2017_124e33, ecaade2015_53v9, ee7a, c35e, ecaade2016_139w38, 4051, 518d, 9cf7, 466f, b09d, e96a, c68a, 239b, e160, 6470, ecaade2016_016c4, bfe9, a50f, 470a, sigradi2013_243, 3d5f, de4d, sigradi2014_313s5, 0d2e, 4aef, 287d, 7649, d1ab, 6034, ecaade2017_117y, 205c, a306, b85d, 9757, a02e, 7f5e, ecaade2017_268jj, 1207, 2be5, 5b39, 54ac, ascaad2016_048n20, ecaade2015_273d60, da66, 5b90, ijac201715204s, ascaad2016_048c20, 6815, 8d8e, sigradi2013_112e, acadia17_360vv, 2e63, 44e0, d8bd, 446c, acadia14projects_637af, cdb0, acadia17_26n, 0deb, ace2, sigradi2013_30d, f5ec, 1b24, 7f1f, d207, ecaade2014_038w9, a1a0, sigradi2014_213t7, acadia17_534oo, 6149, d405, 8060, 5f28, eb61, 2969, 8758, 86c6, 6aed, 56cb, ecaade2017_129ii, 514b, ecaade2017_049ss, 5093, e47e, 2705, 3b25, 2f1e, acadia17_154q, 5282, 8ec7, ecaade2017_256v, e7ac, ecaade2017_129ee, ee6d, ecaade2017_252d, 6da1, 1521, a33e, cff9, e653, 997e, 9575, 72f8, 04b4, 2417, 9ba1, ascaad2016_029a12, 40d1, 12fc, caadria2015_086f13, 8890, bf5c, db9a, 553b, 884c, d725, 528b, ecaade2015_48m8, a946, 83af, f4df, acadia14_463az, e0c7, d825, 63f6, 3507, cbc8, f2bb, 2a5c, f607, f530, sigradi2014_303i5, 436e, 4d57, sigradi2015_9.152n16, 76f3, sigradi2016_431v, ecaade2016_106k29, acadia14projects_347ap, acadia14_531l, f4d4, c296, sigradi2013_74g, 017b, 2fb2, fbfa, ea6c, sigradi2015_10.177w19, d718, 7dc0, 7486, d0db, 26bf, b67c, 7915, 78e1, ecaade2015_237p54, 86d1, 7524, 5302, 3c7c, 2964, 5c96, e636, 0612, b2e4, ijac201614202v7, 80b8, e15b, 7803, 010c, 2378, acadia14projects_79ab, fe85, acadia17_598c, e304, ascaad2016_008g4, 24d6, 606f, ecaade2016_139e39, d7d1, acadia15_483w21, 0524, a874, a329, f6f8, 98fa, acadia17_322b, sigradi2014_299d5, 4253, ecaade2017_029gg, 80c9, 7b15, ecaade2013r_009u5, fabf, 4776, b1e5, fda0, cde7, f841, sigradi2014_032f2, a601, ecaade2014_194o49, 928a, ad86, 22ff, ecaade2016_071d19, 813a, bdc2, 6276, 2644, ecaade2015_317w68, ecaade2014_157s38, a3f1, f3df, b149, 909e, 5aba, fcae, acadia16_44p3, c3a4, c67d, sigradi2014_345c9, e782, 64f9, eb62, ecaade2016_225s60, ijac201513102b2, 04d5, 113c, 8cf7, 500e, 452c, acadia16_432r25, ec0a, ecaade2017_023q, c633, sigradi2016_732h, 5b9c, 52e0, dade, 0c78, ecaade2015_217c48, 0f06, 92eb, 8739, 6fa4, 8857, 2e84, 0148, 920d, acadia14_339ap, c384, 58eb, acadia17_640pp, d06b, caadria2015_237s35, sigradi2013_326e, a8d7, 1692, 1859, ecaade2015_320o70, caadria2017_042t13, 2068, 37f4, 3c0f, 0f2e, acadia17_570cc, da22, 7c25, 9b8b, 6218, ecaade2017_076bb, sigradi2013_30, ecaade2017_076mm, 7103, dc82, acadia14projects_53k, 34d9, fa60, 16e6, 93e5, d14d, e634, 9d27, d998, 73de, 7854, 8cbb, 5e00, f163, 194e, 90ef, fd65, 9f0a, ea28, bae6, fe74, 9eaa, ascaad2016_057s22, acadia17_600x, 9f42, 3be9, 329d, 875e, 61e5, bc00, 0ba3, acadia15_483t20, caadria2015_130i21, 7093, 155a, f7a3, ce72, df0d, 6d5f, ecaade2014_225t58, 9c44, 7a5e, 181a, 4050, 29e8, ecaade2017_019pp, e127, ecaade2015_103k20, sigradi2013_28l, sigradi2013_286h, ac4e, eed1, 2269, eaa4, ecaade2013r_011b7, caadria2015_078d11, ascaad2016_041n16, 2cef, caadria2015_181g27, 2e04, a582, d485, 538c, 75fa, a200, 551f, 17c0, acadia17_402d, 1368, dea6, ecaade2016_163j45, 5d21, edbe, caadria2017_029m10, 0da8, 9058, 1c23, c3ca, 7fe3, affa, ecaade2014_152i36, f40c, acadia17_283uu, a276, e382, ijac201412301j6, 4ac6, db13, acadia14projects_101n, sigradi2014_151j3, 7238, 73fa, bb6c, a0a5, ecaade2015_73c14, ccac, 20c4, 125a, 6e6f, 4b30, f371, 3c84, ijac201412202z1, 1b58, b620, 4d02, acadia17_648uu, a317, bf5a, ecaade2013r_009z5, 227f, b72d, eef6, 38c9, 74c3, sigradi2016_363ee, 2138, 658d, 98eb, b499, 8893, 3145, 4160, 8192, 6496, 07b2, 3d25, dd1d, 389f, b320, 4a4b, 9c1a, 9ad7, 5f30, 01da, 7200, df1e, caadria2016_735o31, 7079, sigradi2016_446k, db06, 78e2, a5e7, acadia14projects_347ag, 11bb, d31e, 9dcf, 5f88, ecaade2015_248i56, 0086, acadia17_230a, 9dbb, 8073, 89b5, 007b, acadia15_431h18, 281f, bb37, e048, ecaade2017_265i, acadia17_283nn, 48dd, sigradi2014_132z1, 3e76, dbeb, 00cc, f2b3, c276, 0e52, ijac201614202o7, 4441, 6b6a, 7062, 1e53, ecaade2015_171i36, ecaade2014_018k4, 2152, ecaade2015_25i5, 7d74, 3913, f55d, 5d88, 83f0, bc45, ijac201614402x1, ecaade2017_017t, 0058, sigradi2015_10.140f19, 5df0, 334d, ab9c, 810f, a447, ijac201614207f11, 9493, ecaade2015_79m15, ac73, 3fd9, eed4, 921d, 7e61, ecaade2017_027a, acadia17_358jj, caadria2015_226n34, 1c93, a701, ecaade2015_302l66, ecaade2017_265r, b67a, 7108, ecaade2016_127b35, acadia17_212v, ba1d, d1ea, acadia16_8e1, ba26, a438, sigradi2015_3.111c3, ijac201715102kk, sigradi2013_158s, acadia17_360ww, 195c, fb43, 2661, 296b, sigradi2015_6.387h9, 6f3a, 905a, 8497, be7c, 30ac, 1f0f, ecaade2014_155y37, 1ea3, 7593, 8f95, 203e, ecaade2014_065f15, 243b, b0a5, c69c, acadia14projects_463au, add8, c994, 6677, ecaade2017_122a, 1d05, caadria2017_163x40, 0dde, f0e6, 796d, ecaade2017_046d, c55d, 7717, 5b5f, 8be7, 5a8a, e24f, 8765, d4f4, ee40, cdfa, ecaade2014_186u47, ff79, e861, ddb6, a369, 0f26, 9e71, 3c0e, ijac201715203ee, ecaade2016_048w13, 7cb6, b2f5, 4169, sigradi2014_339x7, de5e, 2fcb, cee8, ecaade2014_113c27, acadia14_609am, ee93, 5636, 3a3b, 93ab, 3ce1, f89d, sigradi2013_117, ecaade2016_048z13, 3cb9, 435c, 1bf1, ca30, f61c, acadia16_184j12, ecaade2015_87z17, 9e63, ecaade2016_tkod67, a766, 358b, 495d, acadia17_36cc, a38e, sigradi2013_202, eb8b, ijac201412406s9, 62d8, ecaade2016_095i26, ecaade2015_293a64, d5d2, acadia17_366u, 7cb1, 8bed, c4df, a174, f870, 0e13, f4c9, a4a1, fc4e, 2818, 37df, 88a1, 063c, 3866, acadia14_691as, ecaade2014_029e8, ecaade2015_221r48, caadria2015_016i3, f538, sigradi2014_041d3, b96c, 50b9, ecaade2017_146ii, 1fb2, a3d2, ef99, caadria2016_549t23, 917e, 20c3, sigradi2014_347k10, eb77, ecaade2017_031oo, 59ab, e49b, 0b39, ascaad2016_022n9, ecaade2015_144a31, d41f, ecaade2017_305f, ecaade2015_227j50, 1bdc, 0b8e, d437, b79a, acadia17_190f, caadria2015_208p31, ecaade2013r_012s7, b29e, caadria2017_067o21, 7ae1, 6d0e, caadria2017_023u8, fe19, 7967, de64, 4a11, 6161, 3a2d, b503, ecaade2017_089v, 3ed9, 5656, ecaade2016_113z30, 85bd, f304, 1073, 6384, ad6e, 5b5b, 7e21, acadia15_185u7, c839, caadria2017_072w22, 41b8, ecaade2015_21v3, acadia17_38rr, 3d52, e9db, a669, 6b08, 1bb0, sigradi2014_345p9, 3045, e402, 2398, c95b, 400d, 5c44, acadia14_63ai, 25fc, e244, 3b0f, 5e92, f93c, 1f83, acadia16_88p6, 5fb0, 9195, ef9e, ff4c, e4a7, 8842, 403c, 11d2, c125, 7dc3, d7e4, 24c0, caadria2015_004l1, fb1f, 7fea, 86cf, a836, b70f, sigradi2016_381o, 20f1, 1cda, acadia14projects_317y, c6b6, 2a8f, d62d, 6ce2, acadia17_618nn, 04bd, c46e, 50a1, 6148, 1de6, 5c33, cbdd, ascaad2016_036a14, 26c0, f7a6, 8cc2, 644c, 4b5d, a760, c3e7, 1c3f, 3064, ce18, 1898, 0807, ec87, 00a7, 7123, 5ee7, c5be, 5baa, acadia17_231t, 09c5, 28b7, ecaade2015_83h16, ec94, 1a1f, 04c0, d536, 18c9, 5545, ijac201614104y3, ecaade2017_044kk, 2685, 2471, d8bb, 9f9a, 06c5, acadia17_598a, 6591, 1e81, 5aa4, ijac201715204pp, acadia15_381s16, acadia17_435h, 427b, acadia16_344y20, ecaade2013r_017c9, 1f6b, bf24, a3b9, fcf4, a134, f509, 92e3, ff76, dc4e, 5265, c7d2, 93c3, 4bf3, d9b0, 260d, 4242, a2d0, caadria2015_081n12, 1bc0, ecaade2017_309a, cc6a, a081, ecaade2017_026tt, 9405, ascaad2016_002i1, ecaade2014_067x15, 32f0, acadia17_339uu, ecaade2013r_004e4, e9f0, 6f08, 9cae, acadia14_101ae, 63e0, b07e, 08d5, 9591, acadia17_290i, 43ef, d590, 8b1b, a45d, 9bbd, 4e4b, acadia17_38xx, 5fe6, e1f6, b404, 06a8, e73e, 6c6f, sigradi2013_10g, sigradi2016_369b, 145f, d1f4, ecaade2017_027vv, aeb3, 1fb3, e939, ab7d, 20b9, 1df1, d702, a1f7, e859, 8122, c4d6, a0e2, 7e2a, d772, 98cd, 10aa, ac10, 5132, 25e3, 4cc0, acadia16_244x15, 5aef, f552, ecaade2016_213k54, c7f8, d8b1, sigradi2016_685nn, acadia15_381p16, 9467, ecaade2015_138z27, ecaade2014_239j61, eca8, 651e, 92cc, ecaade2015_297w64, ee12, acadia16_280w17, acadia15_451p19, ecaade2014_096x22, b625, ecaade2017_116g, 623d, 44d9, ecaade2013r_003j2, 3702, ecaade2013r_009a6, 0f48, d02f, bbb3, sigradi2016_420pp, 80a1, d882, 5d97, 7774, sigradi2016_467r, 6071, 45ba, 471b, 8fa4, bd64, ijac201614201c7, 6165, caadria2017_145b38, dfd6, c050, acadia16_88o6, 4d74, b7a0, ecaade2017_108h, 1b1e, 3f4a, acadia16_24u2, 3620, d0ee, b12e, 5078, ecaade2017_108o, 81a0, ecaade2016_118y31, sigradi2014_074y6, ecaade2014_185v46, 5ff7, b469, acadia17_202r, ijac201412403t5, caadria2016_457f19, 8c40, 56e8, 0723, c8f5, acadia15_333e14, 73d2, 2180, acadia14_145p, 48a8, 87a0, a8cf, acadia15_343z14, sigradi2016_625mm, fbf3, dc59, 95b7, 61ec, 560a, b070, caadria2017_081t24, 4f78, ecaade2017_079j, 40e2, ce96, 3194, 00c7, 544a, d29b, 995d, 0130, 2286, d100, ecaade2015_55u10, 2d78, dba8, ecaade2017_152a, f076, 34b5, c565, 1fae, c61a, 3f55, 9d03, a27a, b629, af2e, ijac201715105pp, 8e50, a584, d858, 1300, a482, caadria2017_104e28, acadia17_373z, 7733, a9de, 4f83, ecaade2017_215c, f0f5, ba6f, acadia15_343y14, 8862, 8b31, 79e7, d3b3, fdbc, 5a9a, acadia15_161e6, a97c, 132a, b7e8, 3b29, ecaade2017_277qq, caadria2015_014l2, 1f54, 4293, 1398, 3a94, ecaade2014_138g30, sigradi2014_293x4, 5b8f, 2045, acadia14projects_291av, 8ee7, ijac201614207h11, sigradi2015_3.212m4, c82d, ecaade2014_173k43, 9b4b, a8d2, caadria2015_157s24, ijac201412407a1, 74db, 995b, ecaade2014_127n28, f978, acadia14_435ac, 90ff, fca1, ca70, ba48, ascaad2014_024w5, 76fb, 1d9b, 53e6, bff1, sigradi2014_263j1, ffcc, 5187, caadria2017_003f2, e07f, 851d, 66c8, 8782, b27f, ecaade2017_006t, 79f1, 9c1b, c29a, ecaade2015_79j15, 1068, 751d, b105, 4a74, 1f2e, ecaade2016_006z1, cd65, 571d, ecaade2014_186r47, ecaade2013r_001h1, 91af, 2cf2, acadia17_266q, 3d38, ecaade2015_86m17, c48e, 7bcb, 700e, acadia17_82dd, acadia17_202m, a99b, 57fa, c229, ecaade2016_023o6, d1ca, 1fce, e5ea, a8a3, 79da, 342d, 8ae4, 1bd3, 23ec, 0907, sigradi2016_385uu, 1129, 80ba, eb93, ecaade2016_ws-foldingt68, cec5, d16e, 2a17, 8d04, 54d1, 3c6c, 8ee5, 81f2, 7ae8, e1b8, e28a, caadria2016_797n33, 8c99, a433, 139e, 7ada, fc93, 1d99, fac6, ecaade2016_234a63, 1fad, d8b4, cbe0, 9ae8, 1199, 381e, ijac201614308p5, caadria2015_145v23, 44ef, 5814, 0775, acadia17_520g, ef6d, 1c0a, 853e, be41, ea05, acadia17_502qq, 6867, sigradi2016_809oo, d14c, 3775, 6f52, 2f1b, sigradi2013_160i, ecaade2015_169c35, c53a, acadia14_237ay, acadia16_196a13, ef1f, 1581, b02a, 7c47, a053, sigradi2015_sp_8.326a31, 843f, cce7, ce81, 139d, 055f, dd25, b90e, 3822, fe69, 8e00, caadria2016_713b31, 5a0d, a323, ecaade2017_257rr, e220, cf02, e9a8, sigradi2015_9.347t17, e083, sigradi2014_293b5, caadria2015_031p4, 776a, ecaade2015_158h33, 6ade, d5fb, d2ba, 6c33, 46ee, 0d26, de42, 9e6a, eb2a, 3e51, 6494, 2fe2, 274b, cb22, acadia14projects_339ar, sigradi2016_764g, aee8, b447, 8b75, c97b, f3d8, 54e5, 4030, ecaade2014_120h27, 9b0d, d14a, daa3, 9b62, 0a7b, cd93, ecaade2017_215n, e1d8, 1fc0, ecaade2015_109y20, b610, acadia14_479f, 836d, 0c26, f18c, 3109, 3933, acadia17_81m, defd, 7eaa, 737b, 6652, 3d9d, 7f7b, e4b7, 606c, acadia14projects_101ad, 6d48, ecaade2016_222c57, ecaade2015_229t51, daae, bfcd, 241a, sigradi2014_186b6, a308, c9f2, c242, 8bfa, ijac201715203d, 5602, acadia17_358q, caadria2017_018t7, ea8a, 109c, 8d29, 792d, 2f93, cb25, a07d, 0d9d, 6ec9, 4ef5, fe9f, a7d1, f61b, ecaade2014_157o38, c036, 91bd, 31fb, dde0, 8dc1, 428f, ijac201412407w9, 410c, 0c0e, 45a7, d00c, ijac201412404v7, 83f7, ecaade2016_119z32, 0c9d, ijac201715102x, d105, cebd, bf5b, 381a, 91c0, 3bc7, 1cd7, 64f6, 6355, 0d56, caadria2015_130f22, d72c, 30df, 87f9, ae80, 0547, d5af, f792, 3f64, sigradi2014_172z4, sigradi2014_099t8, e0db, 57f6, ijac201614203h9, 7980, 5846, ecaade2017_027b, 4723, 83dc, 558a, 4b74, d7cc, 3fb5, ijac201412303l8, c323, ddeb, caadria2017_142x36, 8e34, sigradi2015_8.328r15, 4b9a, 1b61, c159, d2d8, 963d, 95c2, 339c, ed01, 1cde, 96db, ecaade2014_111n25, 62f8, 273c, sigradi2015_10.378f23, ecaade2015_269u59, 8052, ecaade2017_172cc, 0101, sigradi2015_6.341b9, df13, ecaade2016_036o9, ecaade2014_053o13, 0b87, 5f4c, e12e, ecaade2017_277ii, 09d4, sigradi2014_085h8, 8bae, ecaade2017_073l, b128, c910, abf9, dba6, 725c, b107, 5be6, b06a, ecaade2014_233c60, 2953, acadia14projects_531n, ecaade2016_011z2, acadia14_281t, c5ff, 16c2, 20a1, ecaade2017_056qq, 32e9, b4ce, 2505, dd87, 9f16, a960, d160, 2349, cfb7, b840, ecaade2015_92l18, 3ffa, ijac201614308b5, c3fc, b901, fb5b, acadia17_189vv, 44c8, 2d61, 624f, 7010, acadia17_534rr, 033a, 7a1b, 1f30, d0d7, b890, 2755, 38f3, b0ff, ascaad2014_003t1, b4f1, ecaade2016_018e5, 6d61, ecaade2015_155z32, ecaade2016_bkoj65, b3a3, 0e92, a704, ascaad2016_005v2, acadia14_479y, ecaade2016_238z63, caadria2015_014u2, 8848, f7da, 52b1, dc39, 4da2, 54b1, 7fc8, 6328, a39a, 76be, 5bc5, 468c, e8a8, ecaade2017_169tt, db07, f8a1, 396f, bd29, b485, acadia14projects_453f, acadia17_101u, a8d8, 6b29, d90b, 4e61, acadia14projects_609aj, ba0c, 8513, 34ee, bb17, 4ba0, c3af, e643, sigradi2013_226v, fc90, ecaade2017_243cc, 8891, ecfc, sigradi2016_690i, f22c, sigradi2014_063v5, b5b1, ecaade2015_319g70, bcec, ecaade2015_38n7, 5,9999999999999999e+83, d791, fe18, 0eec, d906, e8de, 38e5, 9fda, ff43, f94e, c7fc, 94d4, 69c3, 9837, f33d, 22d9, b20f, 07f9, a8fa, 7911, 5eaf, e726, f2c2, 2864, c94f, acadia17_52e, 9eda, acadia17_424mm, 4fdf, 6777, 8c47, 5193, 614d, aa70, 7757, 2572, 6bc5, 36d6, c4e7, a65b, caadria2017_095c26, d7d5, 93ad, ecaade2017_308x, 8b57, 60f2, a9a4, 3d33, 815c, 233c, be80, acadia17_648ee, a56f, b7ad, 1fd6, 3b9b, 87cd, c8b7, ecaade2015_122g24, 21fa, 84d1, 91c5, f557, 5983, caadria2016_601m25, cfb8, 5ae9, 63ea, sigradi2016_560x, acadia14_565y, acadia17_630d, 1a2e, 7571, 73f2, b931, 61db, ijac201412403f7, 02ad, caadria2016_745b32, a472, ac08, bbf2, 6eb1, acadia14_101w, 72a9, 7508, 06d0, 2c7d, ee76, adfd, sigradi2013_74f, fd90, 518a, f731, 8eca, d42a, 2c93, e290, c75e, ea46, f690, 1332, b915, ecaade2017_072d, caadria2015_023w3, ecaade2017_227o, be55, 6f62, 5606, 9e50, 857c, a105, 9a46, e7f3, acadia17_82w, a88a, 4080, b3f6, sigradi2015_sp_4.388w29, 77da, fc56, 24d4, 3b12, acadia17_502b, 1990, 1e0a, 0d32, 3d7c, b243, 2a98, fad1, 5c1d, sigradi2013_389o, ea47, sigradi2015_10.378a23, 023d, c7ec, 57b2, 6012, 1259, 1d7f, 2012, d750, ecaade2015_148o31, acadia17_162n, acadia17_648x, ecaade2016_167o47, c92b, d2db, c544, 4019, d960, c465, 127e, f314, 44a8, caadria2015_070j9, 76e7, a994, ecaade2017_048dd, 572f, 25c3, e52d, 5c3c, dd41, 80dc, 7eeb, 9140, sigradi2016_710jj, 0606, acb9, 9718, e71c, caadria2015_043j5, 319d, 0e87, ebce, 5dfd, ecaade2014_201b52, acadia17_464i, d2de, 193f, d227, sigradi2014_075e7, da4c, 4231, ecaade2016_011a3, ecaade2015_55b10, 3216, 92a9, b202, acadia17_330hh, fcff, ijac201614103l3, ijac201513103w2, 16b3, e9fd, 0e77, d660, 65a2, fee8, 3d8a, ijac201412408n1, ecaade2016_037d10, ascaad2014_028m7, sigradi2014_330h7, bd74, b79c, 0b00, 6f24, f7fb, 1733, 9f26, 1ff1, 4c2a, 6831, fb41, 4782, 2654, 3b65, 5939, 7eff, 7f0b, b1e3, 392e, cd11, acadia14_317z, 2d0e, ecaade2014_168c42, 1231, c84d, f6ca, fa2f, ecaade2017_054ii, f83e, 482a, c483, ascaad2014_019k2, 47fd, ecaade2016_239b64, 59e8, ecaade2017_215p, eba9, f6cb, 3e80, ba69, b3aa, 7257, 5ba8, 7568, ecaade2015_247g56, sigradi2016_571ss, ijac201715204z, f20f, 8999, caadria2016_713y30, 6bf5, 5eb1, 9275, f74b, 30a5, 6416, 39c7, b114, ecaade2017_269uu, 6833, 1e00, 5f0b, ecaade2014_168b41, 3085, ddc5, 6c7f, 158b, b944, ecaade2017_308ff, a7c7, ed3f, 669e, 4429, 4695, ecaade2016_167u47, 6e43, ebd3, b3b1, fc86, 7221, 84e7, 6d85, e65e, ecaade2017_203zz, 38be, a08a, ecaade2015_206r45, 0a15, acadia14_619ac, 492e, 1e8d, caadria2015_213x32, acadia17_38ll, 4485, acadia14_291at, ecaade2017_277gg, f5be, 58ad, 3a23, 90ac, 2650, 0b7d, 3c99, 368e, 9be6, c32b, ecaade2016_154e42, 296c, 458d, f77b, 9679, sigradi2013_205h, caadria2015_114w17, ecaade2015_199z42, 14cf, a216, e7f6, caadria2017_136o36, acadia14projects_125p, 4a04, f0aa, fb71, 9fba, fa02, aeca, sigradi2013_389l, 7765, 6793, d5f5, c2c5, af4a, e598, 4989, 38e8, sigradi2016_729a, ecaade2015_83n16, b985, 5338, 5719, c672, f773, a40e, e7ff, ijac201412404c8, ff70, a7e0, 975a, 8c94, ecaade2016_078w22, eb3a, b5bf, 8f15, e611, 8c3a, sigradi2016_817n, 42f2, 1431, 296d, e962, 459a, 0e90, a2b0, 7c1c, ecaade2014_214i54, 57fd, 0f1b, cc20, ecaade2015_193z39, a66f, ecaade2017_252f, cd18, 902d, ijac201614208k14, ec99, 1f97, 7713, fc69, ascaad2014_004h2, ecaade2017_215cc, ecaade2015_178g38, d16a, 0491, 6609, 7c29, b7a4, 1048, ecaade2015_229i51, 3c8a, 6089, 57c9, acadia15_343h14, 39ce, caadria2017_109c29, 7180, ecaade2015_115z22, cf41, ecaade2016_123d34, 7632, d8cf, aa95, 26c7, ce3e, acadia17_570dd, ecaade2017_199bb, sigradi2013_54o, 9e09, acadia17_366x, 89c9, acadia14_479ay, 5467, acadia14projects_453h, ef5e, ijac201715105ss, ecaade2015_116m23, e913, 306b, 8881, 6aa5, 2563, ecaade2014_055w13, acadia14projects_699t, caadria2015_208c31, 63a6, ff40, f4ba, 0f78, 6bd7, 44a6, f520, 3821, 039e, b75b, 4f9d, 76fe, caadria2017_074f23, ce7e, 584e, ijac201614202m8, af31, ba8d, 5a1f, 5f99, f384, ece0, 7889, 849c, 40f6, acadia14projects_33ak, caadria2015_096n15, acadia14projects_619ap, 0053, 363f, 9a31, 8557, cb5d, 9b53, 82d6, a9e6, 79fe, 2750, de0c, a5d3, 8285, ecaade2017_046yy, acadia16_280d18, 8e3b, 95a2, 78d9, 63d9, 0a63, 89b1, ecaade2015_73h14, 66ab, acadia16_440d26, 2bf0, sigradi2016_479cc, cff0, 17f3, 4ce3, 43c4, d166, 0230, 6419, acadia17_648t, 0578, 9ec2, 484c, caadria2015_190h28, b332, d143, 2ddf, bea7, cdb2, fc91, 4f76, aae4, 5e08, ecaade2017_173pp, acadia17_258s, 43f6, 203a, 3b2c, bae7, f2ae, 7b94, e81e, 07c6, 78bd, 40c8, 47d3, acadia17_473b, bd5e, acadia16_382z23, c0c5, bff4, 4124, acadia14_111m, acadia17_590o, sigradi2015_8.186h13, d4b5, b6df, 3258, ecaade2015_116g23, 75a4, 26d4, 6c80, a3d1, 3ac1, 3fcf, 4179, acadia14_291b, f05f, c1b6, 2122, e115, 4a2a, sigradi2013_138n, 507a, 3540, 0e97, 58df, 2921, caadria2016_861y36, 4711, 1f94, 1193, d1c7, 86c8, ecaade2016_163o45, 45e1, 601c, 8844, caadria2017_043x13, 9f98, 939c, ecaade2014_089l21, 7dc5, d312, ijac201715203vv, cd82, ecaade2014_194g50, 7327, 93a2, 7430, ijac201715205vv, 804f, 6512, 3a5c, 60fa, b5f7, sigradi2016_426d, acadia14_301ax, 4e6c, 3faa, ecaade2014_182b46, 9ce5, b7e7, d0b7, b9a3, d97f, 1b7f, 63be, 2b63, ecaade2015_269m59, 8f6d, 2b0b, 50c5, 7540, 7a8b, 9232, c42d, d9b8, 97f8, sigradi2016_625uu, 4b16, 7749, 61cd, 2d3b, 335d, 6e7b, c7ca, ijac201715203gg, 0ea6, ecaade2017_306p, ecaade2017_085l, aa2d, 5cc5, 35a8, d607, b691, d461, 5df7, a1e3, ae83, 87d4, ecaade2016_062d15, 03de, 3bb9, caadria2017_086f25, 401a, 1af8, 26c9, dfd5, 3007, cc5a, ecaade2014_194k49, f3dc, a57f, 2579, ed2d, 3b8d, acadia17_678cc, 59c8, b1d7, acadia16_124a9, sigradi2016_625xx, sigradi2015_12.259c28, 4232, 9607, a894, 4f16, caadria2017_016d7, cc56, e1f7, acadia14_75a, 6d8d, 6049, 5720, acadia17_274rr, sigradi2014_074t6, acadia14_435d, 4d64, 10ca, 97f6, b61a, 63f7, 9091, sigradi2016_448cc, 4e99, 8b24, 734d, acadia16_352f22, 10f2, sigradi2013_41e, c247, acadia14projects_301j, 846f, b22e, 596a, 5fc4, 3d6e, ecaade2014_157z38, ecaade2014_070i16, 0b3c, f096, 9909, 3807, ecaade2014_113b27, ijac201412206b5, 0f83, c346, 9ced, f2d3, 51d3, 800a, bc3a, 8077, 7b1e, ab5b, sigradi2016_490ll, a84c, ijac201412303v7, d3d6, d3a2, 96a2, a456, 06b9, 5e8d, 80ed, 4682, 2099, 99eb, sigradi2013_285, 74fa, 682a, 7c33, d4c8, 5c13, 2307, 8b0d, ijac201614102o1, caadria2017_107z28, de43, ascaad2016_021l8, 71cf, 0a0d, 0669, sigradi2014_037x2, 0953, f183, 678d, 66c2, caadria2017_008v3, 5b0b, 025d, 6409, ea3b, 07b4, 19f1, sigradi2013_41f, acadia16_54r3, 1dc1, 5031, 284c, b2a7, ecaade2017_077rr, 3aa7, 16b9, ff86, b729, 79a1, 03ea, f8d6, c430, c035, ecaade2015_138g27, ijac201614204n9, acadia17_90jj, 06bb, ab43, ee71, ecaade2015_35u6, cc1b, 13db, e1e8, 4f3d, 1e13, ae9f, 9497, 4568, 5ec8, f867, 52d5, c761, ecaade2014_218u55, f4c6, 5f66, dee0, acadia14_681al, 690b, 6c2f, ijac201412204n3, ecaade2016_068f18, 7ab7, 7eab, 5dee, 4d13, 84ec, 9fe0, 07d5, b3e9, fe54, f6bf, 2171, sigradi2014_232u8, 9639, 52ba, 9cf1, 6637, 3e5b, 2885, b907, ab30, acadia17_273gg, 6580, 85e8, acadia16_352r21, 2010, f696, 8496, ffbc, 4302, acadia17_339tt, acadia17_392m, ecaade2015_314m68, d698, 219f, 20a4, ecaade2015_201a44, ebc6, dabc, c1e4, c004, sigradi2013_366a, ecaade2015_18h3, d1ae, ecaade2015_161m34, 20e4, ecaade2013r_009d6, 1b1a, 2257, 5147, 8753, 5781, 89c2, 3d2e, 6b45, a24c, 8daa, bc0d, 6a99, 952e, 159e, ascaad2014_008b5, 12d7, e956, 2f39, 45d7, a76b, b8f2, sigradi2015_9.347v17, ecaade2017_033u, 3978, 084d, caadria2017_185p44, 828b, 3779, 1059, 3e68, ecaade2016_121s33, 7113, ecaade2016_136i38, caadria2017_094w25, acadia14projects_145y, 944e, 31f9, 2944, ecaade2016_230h62, ecaade2014_163d40, ecaade2015_285l62, ecaade2016_213l54, 18a0, 7a6b, ecaade2015_86n17, 680a, 871e, e604, 053e, 88d5, 21af, 1880, 0cc5, 7f66, ecaade2017_130tt, d5bf, ecaade2015_180h39, b385, 0385, a75d, ecc7, sigradi2014_045y3, 3566, e134, 1bc2, b3db, 1b66, ijac201412205d4, acadia15_381r16, ijac201614205k10, a9f8, ijac201513205k8, caadria2015_203i29, 93a5, 2f9a, acadia17_220u, 0878, be95, caadria2016_861h37, 31d2, bf73, sigradi2015_3.370w5, sigradi2016_641hh, ijac201614204p9, 4c52, 504b, f8a0, ecaade2014_132j29, d86f, 65e0, b1ee, ascaad2014_033g1, ijac201614105f5, acadia14projects_53r, aa2c, 8c3b, e293, 27fb, d973, c153, 84c1, 3abf, c2f4, acadia15_47d1, bebe, caadria2017_048r15, 5bf8, 7d7f, de84, bbd3, 19d4, e442, 1505, 2eb6, 413d, b888, acadia14_63ad, 8ed5, 6b2f, dad6, e168, af11, caadria2017_183w43, 249e, e084, 3bc3, ecaade2015_53r8, ad43, e35e, ecaade2016_036k9, f807, 4e03, 6aeb, ecaade2015_55m10, f7c0, 20ea, 2050, e0b9, ecaade2017_308hh, a6b9, 942f, 508c, 8fd4, 2fc5, fdc5, 6f68, 025e, ijac201614207g11, de5d, b5ce, 56ab, 6702, 83d0, acadia14_135i, 7042, caadria2017_129p34, 8835, ecaade2016_028m8, acadia14projects_619au, f517, b156, fc0a, 3344, 2d05, 90f3, caadria2015_114g18, 5e47, acadia14_463as, ijac201715203zz, 3b3c, bf2f, 9889, 7bb2, 484e, 8369, b4f0, sigradi2016_381l, 9372, 7b0d, f3fb, b44e, 062f, f36b, 8208, acadia17_90cc, 6329, 5d3d, 0bce, ee46, 5ba9, 414f, 67ad, ecaade2016_075e22, a868, 8093, 5bfe, cb51, 66ba, 0103, d44d, 5eb5, 2ef4, 3371, acadia14projects_637ai, sigradi2013_194m, 6a3d, 5a67, 0c4f, d043, 89e1, b482, fe5f, 13f4, 5779, 8214, 2d1e, sigradi2015_sp_10.179j31, 994a, sigradi2016_363gg, ba6d, 96b8, 0d63, 46f1, ecaade2015_302k66, 1c6f, ef5f, sigradi2013_244p, 0494, 41b0, ecaade2016_mrtx65, af46, 2bec, ijac201412404r7, e90e, 22b8, 4da7, 1ef9, ebaa, ce2a, 4393, 6c56, a1e1, ecaade2017_230uu, ecaade2016_071a20, 7623, 237c, ecaade2016_071x19, efd5, 9d43, 796c, 7a0e, d19f, 401f, 4e6b, acadia17_382yy, acadia14projects_145o, 21ed, 6691, e397, 9b00, e9ef, 7860, sigradi2015_8.41y10, ecaade2016_167a48, ijac201614302m1, c909, 86a5, ecaade2014_052m12, 88b1, 2814, acadia15_483c22, da32, b0b3, a3d6, 9ed6, c979, 9522, ijac201614102r1, 4f95, 8bd7, 7e4b, 9d4e, 9389, 273d, 1db3, a815, 8dd5, 0f6f, 8b9b, b746, fbdd, dc79, fae6, 27e7, 227a, ecaade2017_229ee, ce86, 7359, ae7a, 3474, 6661, 23df, 238b, caadria2015_073j10, ecaade2014_188p48, 60bb, cb83, 034b, b19d, 55d5, 7936, c1a5, ecaade2014_224v56, d40f, d5b0, 8362, 2696, 81ab, 7c94, 5daf, 4466, 5c64, ecaade2015_293c64, acadia14_671y, acadia16_214u13, caadria2016_219j10, acadia16_98h7, 5f59, a0aa, 554c, d010, ijac201412403z6, acadia16_184k12, ecaade2013r_007f5, acadia14_167ab, ecaade2017_054ss, ddcb, ecaade2017_019d, acadia14_637ag, 8b3a, acadia16_106z7, 33cf, cf08, aed4, 0296, ecaade2016_018j5, d331, a99e, ddca, 6492, ba02, 4310, 352c, a90a, acadia17_501oo, 307e, 6442, e7e0, sigradi2014_045b4, ccbe, a94e, 5615, 438b, 7e02, ecaade2015_138p27, ecaade2016_055f14, 12e0, eb75, 0e48, 2bee, 667f, c3d0, caadria2016_405m17, 2e96, ecaade2017_144t, 634f, 7d6c, 0630, caadria2017_174v42, c3f6, acadia14projects_671v, ecaade2014_057s14, ecaade2014_186p47, 2408, 9d2d, 6e8f, caadria2015_209y31, 621e, 70e4, fb93, db92, 83ba, b3c1, acadia17_608ee, ecaade2017_291s, 429f, 6800, 802a, caadria2017_028e10, caadria2016_881v37, 2158, ea69, sigradi2015_9.141b16, f042, ecaade2014_147v33, f59c, ecaade2014_157v38, 6228, 66fc, 1eec, 5cf9, ecaade2017_157cc, 91a9, acadia14_435ay, 142b, ijac201715105c, acadia14_247v, 91ca, 8619, ffdd, d2f0, sigradi2015_8.239b14, 3af2, ebfd, f44e, b2b4, acadia14projects_609az, c52c, sigradi2013_386n, 1d5f, 85d6, ecaade2017_210z, a3f7, 719c, fd7f, 1f81, 0f25, 02b2, 1950, c83e, 7b98, 96ea, b22a, ascaad2014_026y6, c624, c8ba, b25e, 8781, e600, e05a, 4ffe, 0bc4, caadria2016_333u14, 02fe, 43d2, 0afd, 0c2d, 889f, 46d1, ecaade2014_113r26, 8f25, 9a61, 8016, e7b5, 088d, ff37, b295, acadia14projects_291ap, 78d3, f63f, 3c5c, ecaade2017_199aa, 7bbc, ca94, 65f3, 9b94, 1747, 7c98, 4c22, 979b, 64da, 26aa, caadria2016_405o17, acadia17_284c, caadria2015_002d1, c06d, f908, 7e3a, fc23, ecaade2017_101w, 82a9, 7a13, d6f0, 8887, c6a9, f38f, 1106, 86a9, af7f, 9f4a, 7709, 55bf, 5732, abe2, e4b3, ec88, 5670, 1a5b, 8546, 2cda, ecaade2014_153z36, a68c, a0e4, 13d2, c8ca, acadia16_12j2, 762b, 244e, 84db, 3060, 2023, caadria2017_043i14, bc77, caadria2016_651i28, f036, f8c4, 16ef, 0cb1, 7699, ffc8, 1b3e, sigradi2013_400o, ecaade2014_030i8, ijac201715106ww, ecaade2017_grih, 8cb8, c491, 94fb, fe35, 9574, 53d8, 4ad8, 5a16, 6982,