CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2015_180d39, 698d, 422a, ecaade2017_172x, b64a, cedf, ecaade2015_318v69, 77f0, 0c5d, caadria2015_126s20, ecaade2017_184jj, afe1, ecaade2016_161a44, ff19, 7263, 4c31, 96ea, d8b4, c497, e869, 097f, acadia14projects_409m, 6266, e484, ecaade2013r_020r10, b41f, 882a, 2562, caadria2016_321n14, 8df0, 3608, a5bc, f3cc, dfaf, f49a, 07bf, c609, 872e, ecaade2016_048a14, 84fc, c39b, ecaade2016_217i56, d5f4, 3e1e, 1c80, b542, 08b0, 085c, cd4d, 1027, 19be, acadia14projects_479j, ecaade2017_199bb, ecaade2014_029f8, 859e, 5b5f, 13e7, a0c2, ecaade2015_100z19, 5e4a, 190b, f5b1, 6b41, b29b, 7ae9, c2b0, 1303, ba91, 5bee, 7c4c, 2759, 42d6, e655, ecc0, 0acc, caadria2015_213o32, 25a8, 5866, d3fe, 2207, 395e, ecaade2017_094j, ecaade2017_265k, 71c1, cf2a, sigradi2016_364mm, d93c, f7fa, 8d96, a9e6, 4d6e, ascaad2014_029j8, 10c1, c25c, e264, caadria2016_497b21, f234, 97d5, 53e9, 1201, f129, b144, ab76, ijac201513105f4, aa44, 34ff, fe33, 58ca, c4f2, ab11, 92cf, 0d78, 5ed1, 3664, ecaade2017_215kk, 389d, ecaade2017_051s, a27b, 265c, 8e63, d50a, sigradi2013_54, bd45, a968, 18c2, 13d5, c147, ascaad2014_003z1, 76ce, 0b93, 42c5, 065b, 369d, d236, 161a, caadria2016_333s14, f694, sigradi2013_411l, eb77, 75e4, 5526, c93b, 8c6e, 7025, caadria2015_114g18, 3346, 4cb1, 090c, ecaade2015_325d71, sigradi2013_200c, 46bf, ba23, sigradi2015_10.307d21, ecbc, 3330, ascaad2014_033y9, ebd8, ecaade2015_118s23, e157, 6baf, 000b, b27c, acadia14_609ag, bf5b, ffd5, ed9f, 8e2e, 9cf9, 5ad2, f0e3, 7a4a, ecaade2016_243a65, dd51, acadia14projects_347ai, 46c3, 3447, 5ec5, 1c66, caadria2015_130c22, 3256, 0510, 4913, caadria2017_145v37, 5b83, acadia15_407i17, 3445, 6aab, 4a72, ecaade2015_180y38, 159c, b592, ijac201614103j3, c08e, a954, 8a0c, acadia16_62d4, ef41, 00c2, fd3f, sigradi2013_248a, aef8, 86c8, 7497, 2940, f6d6, 8c76, sigradi2013_150, acadia14projects_409o, ijac201412403a7, ecaade2014_240h62, ecaade2015_21j3, 9dda, sigradi2013_347t, ascaad2014_029b8, 7023, ascaad2016_004j2, caadria2016_871k37, sigradi2013_421i, 986d, ed79, 0678, b2e1, 4153, bc15, 1552, ecaade2014_038b10, 7378, 3946, 71d4, 8799, ca24, a6d5, c785, 220c, 2db8, ddf9, 52c5, 37f7, c980, 0b88, 4dd4, 4237, d2e3, fab3, 9689, 6128, 245a, acadia15_57h2, d49c, ecaade2017_215w, e237, f3b7, bced, ascaad2016_040d16, 0f23, 4898, 789a, b581, a5fa, 849b, e2fc, a250, d279, d789, b7d2, c477, fed4, 85be, ecaade2015_284t61, 78ca, ffc6, f9cc, 3140, b7fb, a41c, 600d, 281a, fc82, e861, 0196, fc16, f081, 25cc, d179, 7191, dea5, 2553, 6a9e, bf00, 7197, sigradi2014_201d7, 73ea, 3022, ascaad2016_028p11, 9caf, 5afa, ecaade2014_112f26, 8902, da03, a857, 4ef6, c3e4, 5d9b, sigradi2013_222l, 764b, ecaade2017_038ll, 20b5, ef1c, 9c09, ecaade2015_185n39, 9f93, 86f9, c05a, 0cdf, ascaad2014_017x9, 6b0e, 0938, 9cd4, 817b, 3e7b, d597, 2893, 79ca, 0ef3, ecaade2016_ws-afuturek67, sigradi2016_792f, f8d7, 04f3, 7463, 9b41, ecaade2017_164o, ecaade2017_019a, 0bd1, c141, c457, e353, 55ca, acadia14_177ae, ecaade2014_206p53, 158c, 1fa6, caadria2017_147w38, 5e51, b2d6, acadia14_549s, 33bc, 4876, a1da, 33d6, ecaade2014_195j50, 6fe1, ecaade2017_192i, ca2f, ea2f, ecaade2014_151p35, acadia14_247r, ijac201412202u1, 3c81, 1aa7, f03c, 4074, ecaade2016_230u62, dde1, bc14, 9585, 5e67, e7bd, ecaade2016_095e26, 4b18, 58a4, df26, db37, 93ad, 474d, sigradi2013_271l, b07d, c71e, 0e88, acadia14_389f, ecaade2014_141e32, 8b21, 2d08, ecaade2015_17p2, 2097, acadia14_125v, 9d78, e439, e84a, f6c5, cd24, d8fc, 9d22, 0b0b, 4a03, b7c2, caadria2017_132v35, ecaade2015_158i33, ascaad2014_033i1, f9b2, d053, 8dba, 15d6, acadia16_116v8, 78bb, df79, 82dc, b2b4, 5591, d683, 0c28, ijac201513104z3, f201, acadia14_627at, dfe7, ascaad2014_018e2, 3e0c, 5d00, 4284, a870, 7b38, acadia15_381u16, f65b, 0183, 30be, 43d1, ac39, ecaade2016_032x8, caadria2015_049w5, b5a9, db73, sigradi2016_737ee, 51ac, caadria2017_009x4, af70, ecaade2017_215ff, 0f5f, be7d, 3c62, 1a15, 85a8, c048, 87b8, c499, 1d85, c6b7, c5ed, 6031, 67d2, 29b2, 40cc, 42d1, ecaade2016_095y25, sigradi2014_345z8, 445e, 0eac, ffd4, 27ae, e558, ef4a, 46b9, 25ac, 00d9, a47d, sigradi2015_6.327r8, 19cd, ecaade2014_168o41, b692, e151, e9af, ac43, cea0, 7a21, 4b6d, 3a82, 3a65, ecaade2014_104o23, c33a, acadia16_88m6, 21b3, e52c, ijac201513105i4, 7495, caadria2016_861c37, 2991, acadia16_184y12, 0e84, ecaade2017_170e, 12e8, 1cb6, 6499, 2ceb, 306c, caadria2016_197p9, 6f8f, f15b, ef9d, ascaad2014_005h3, b97b, ecaade2017_189tt, 017e, 5a4f, 56c2, 5955, caadria2017_129z34, 49c1, 88ac, fba8, caadria2017_016c6, 259a, 0576, 74cb, 906d, e42a, ecaade2013r_018u9, f3e5, 0ada, 44b0, 8b9b, 1085, 01db, 6b75, ecaade2015_130e26, 1c58, cfbf, 315b, de2c, 5dbf, b387, cbdc, 7010, ea5d, acadia14projects_589g, b556, sigradi2016_621cc, caadria2015_032v4, 44fc, 1df1, ecaade2015_143g30, ab52, caadria2016_517i22, ecaade2015_268f59, 5876, ecaade2015_241f55, 1d04, 287c, 177f, 8af8, d1f7, sigradi2016_443uu, ecaade2015_246b56, 0dea, bb7d, 1336, 7d92, ecaade2014_072l17, a3e8, caadria2017_067n21, b733, e486, 81e5, 7c7a, 64cc, 7078, ecaade2014_138d30, 2a9d, 4a70, e1d9, 53f3, acadia16_424g25, caadria2015_237j35, c9b9, 6047, 2873, 27ea, 51ca, b286, ecaade2014_239v61, d146, 1008, 3edc, 9c78, ecaade2015_103l20, 6519, ascaad2014_029h8, bf98, fd41, sigradi2016_809ss, 3fd3, 1f8e, 61f6, ae1c, ecaade2014_044d11, sigradi2013_342, a6e4, fbba, 0f83, a37d, 9806, 858a, sigradi2013_304c, 3ace, 7e51, a975, 7b3b, ecaade2014_084y19, acadia14projects_81m, fbbe, 0fcb, 3026, ijac201412205g4, 030c, ecaade2017_100d, ecaade2014_153m36, d334, 8c08, 2e20, 318c, e5ef, c94c, acadia14projects_145t, 9faf, ascaad2014_001f1, f016, 6f6b, dd93, acadia14_177ac, 8f50, sigradi2016_490mm, acadia15_395a17, 7c0b, f284, 8617, ff01, 8088, caadria2017_001a1, f69a, caadria2017_009i4, 9bae, 089f, ecaade2014_041h10, c451, 5371, f92b, 574c, 82db, 6711, 9939, d0ab, caadria2017_074s23, d258, b179, ecaade2015_139y29, 596c, 2927, 7a0b, caadria2015_114c18, bef6, 5f7a, 1112, 8e78, 9532, dbe1, acaf, 3a59, e1c7, 0751, a424, dab5, 1916, b46f, ed53, ascaad2014_016e9, 9b54, dcf9, 93c4, 726d, eaa0, 1fbe, 3d8e, sigradi2015_11.34w23, ijac201412408n1, 24df, e8ac, abf4, f068, sigradi2013_30k, e8a9, 5b59, 9db7, acadia14_23u, sigradi2016_816qq, a89d, 545c, 4783, 6f87, a32c, 3775, 1818, 894a, 05a8, b52b, f0a0, 2d65, 4b19, acadia14projects_145y, 23aa, 65cb, ecaade2014_020o5, 6863, ascaad2014_019k2, ecaade2016_230m61, 72c9, ecaade2017_199yy, acadia14projects_43ad, ecaade2017_003r, edde, ea9f, 6af6, ee9b, a114, ecaade2016_098c27, da50, eba5, 18be, 266f, 27ee, sigradi2016_814h, caadria2015_220g34, 8641, 4df3, 8bc8, 4b56, e919, c77b, 60a9, ecaade2015_113n21, 4deb, e4aa, ea45, 3e6b, 7b08, ccec, a657, 04a0, 1ed1, beba, fc81, 138f, a406, ecaade2017_085i, aa83, 1ed3, 5988, fd61, 8d80, edb0, caadria2015_126l20, acadia15_431t18, 7ac9, d056, caadria2017_005n3, 7bc8, 6f02, 4103, f255, 1120, b685, sigradi2014_169p4, f728, ecaade2015_84w16, 41ce, aad8, 5b64, e364, 6744, b3ab, 0802, sigradi2015_12.19b27, caadria2015_213m33, 42c6, caadria2015_170u25, ecaade2014_239k61, 4c3d, ijac201412204w2, 74d4, 6910, acadia14_627h, b717, a864, 5359, 9745, 8629, 852c, acadia14projects_153an, 49c2, ecaade2017_007c, sigradi2016_602g, 6132, 92bb, b246, 491a, sigradi2014_284x3, 1086, 96d7, 8516, 9084, 590d, acadia14projects_661g, 91ac, sigradi2015_9.152b17, 4f6a, acadia14_601af, 2d51, 7a18, 69df, 1134, 4d0e, ecaade2016_018k5, sigradi2013_347, 8296, cb60, ijac201614201g6, sigradi2016_690e, fff0, ebed, fd49, d101, 7a25, 4d36, 30b6, 5f60, 6983, 5a16, caadria2016_353s15, fce4, acadia14projects_619v, 1442, 401b, 2a2c, eada, ecaade2014_066h15, a7c8, bff3, 4572, 875f, ecaade2016_096s26, e557, 088e, 435d, 2f13, ecaade2016_071w18, 676d, e4f7, f4ae, c4ce, 68d0, 1877, f809, 8487, 037a, sigradi2016_625hh, 0812, 4048, sigradi2013_267u, ecaade2016_164k46, 1f38, ecaade2017_013oo, 214e, 039a, ijac201614309o6, 33e3, a219, 172c, 67d5, sigradi2016_546h, fd10, 228e, ecaade2015_185m39, caadria2016_177v7, 3d35, 3271, 33db, 9e46, ee49, a3f3, 3bfe, acadia15_371j16, f8d9, 84e6, caadria2016_683z29, 9820, ijac201614101k1, bf28, 7568, b758, 9314, ded0, a822, faf0, 9fe6, ecaade2015_287i63, 6bfc, 81cb, ecaade2016_241f64, d1fa, ecaade2016_006a2, d4c6, 72e2, caadria2017_190v45, b048, 6273, fb6f, 9dc1, ijac201513104t3, ecaade2017_195kk, ecaade2015_48f8, 44c9, ecaade2015_86n17, f180, 3888, eb04, f27e, 228d, a3d6, e844, f6a1, ecaade2017_309oo, b5f4, b8f5, ce1c, 534a, ecaade2017_213f, ffdb, 1a9e, 8230, 01a5, 2548, 173a, 2049, b447, c229, sigradi2014_041i3, 5821, sigradi2014_271o2, bb95, 285f, sigradi2014_232o8, ea4e, 0111, 7cda, 5763, c34d, 2442, 0c01, fa07, 3f98, bb2a, f40a, 3dda, 9af1, 23c2, 3b2e, caadria2017_048p15, 9f73, bbb9, 7cc6, 5ba0, bc3d, 5533, de54, 8686, 50fd, fbdb, 80fc, caadria2015_067g8, ecaade2016_217g56, d3aa, 917a, 26ab, acadia14projects_79ab, acadia16_440c26, acadia15_407o17, 2820, 4ff7, caadria2017_110k29, ebd3, dd3f, dfb0, d273, e584, 2645, e21f, ijac201412405r8, f664, 88bb, af11, ecaade2015_329l71, 0e74, 2f01, caadria2017_129b35, 7264, d07c, 7877, ecaade2017_003k, 0625, 94c4, ecaade2017_003o, 8e6e, acadia14projects_103af, 1224, 5323, ed1a, ecaade2017_009w, 3876, 4754, 0362, ijac201412304t9, 360c, ddfa, a369, sigradi2013_30f, ecaade2014_016d4, ecaade2016_216c55, dee8, a483, 8267, b025, 409b, a2e0, a231, 995b, ijac201412205k4, c5ce, e8b5, sigradi2016_817j, a57b, 9508, 435e, caadria2016_713w30, sigradi2013_303p, 8299, d8d3, a71d, a9c5, bbc2, 8406, 8297, a408, f05a, ecaade2016_139f39, ce84, 6851, ecaade2013r_008l5, 0516, a724, 9182, 8deb, 6ebe, 7a3b, dc9b, 4bbc, acadia15_469j20, 0614, sigradi2016_695z, 9c06, ecaade2015_94f19, 757a, 1b40, 9d68, a0b3, b14f, 774e, fdf4, 9618, ecaade2017_083kk, ecaade2014_180h45, 8fbc, 885b, 5e8d, 7713, 7af5, caadria2017_028f10, 8d10, 174a, c2fe, 13c1, c88c, 4b22, 8c90, 0939, 49b4, e1df, 73a1, sigradi2013_206, 79bc, 7543, f533, 312b, 1ca2, 01c5, a8d4, caadria2016_415z17, 38f8, 7d1c, b674, 53ea, 61d8, 5835, b410, 735c, caadria2015_077y10, b2a5, c053, c7f4, acadia16_206j13, 346c, acadia14projects_177n, 2650, 5546, 1953, 3a26, bfcc, e6e2, 7a7d, c481, acadia16_470n27, 8ad5, 4687, acadia14_579j, 449d, a56c, 94d0, c968, sigradi2014_015f1, 1bf6, a627, ecaade2014_224n57, 9ae7, 77b5, 2673, ijac201614309k6, 302a, 9e84, ac5c, sigradi2014_291n4, 8108, 073c, 97ee, ea69, d0f4, acadia15_417a18, 924b, ecaade2017_268ii, ac23, 1ef1, acadia15_297c12, bfa3, 5cd5, sigradi2016_752uu, ecaade2015_237e54, cbdd, 163f, 68a2, ecaade2015_48u7, ac85, e15f, sigradi2016_751ll, 16aa, d7dc, a007, sigradi2016_814ww, 6371, dd5f, 25a0, d0d7, a7b9, 8117, sigradi2016_625uu, 67f8, ecaade2014_173u42, 4152, caadria2015_150b24, dc18, 4503, 04aa, ecaade2017_203xx, 6d00, 9ca7, df7f, f576, sigradi2016_625ll, 2250, ecaade2015_170v35, bee1, debb, bce1, ecfd, sigradi2015_11.222u26, 8e70, 85af, 5fea, ecaade2014_176y43, 0c68, 4c7c, 34df, 5386, eeea, a7b7, af91, 27f4, d1f9, 8361, a16d, 2bec, 7e0b, 5548, 80df, sigradi2013_407b, dee9, c5e9, 191e, caadria2015_176t26, d68f, ecaade2017_269rr, 8483, 9d91, 2418, c299, 7525, 65fa, b675, f390, caadria2017_056w18, sigradi2016_792m, 4280, c81c, 7374, e89b, 6cbc, b630, 7118, 5611, 797a, acadia16_140r10, e86b, 8a85, 0461, 0c83, 9690, ecaade2017_175l, 5f61, 46a5, ecaade2014_175s43, 9eeb, 6c98, acadia15_123i4, adc9, ecaade2015_64g13, acadia15_57r1, 1626, 8aa2, 5e70, ecaade2016_154t42, 496f, bbba, 8efe, cbe6, 0ef5, caadria2016_177z7, da93, 13c8, 4593, ecaade2016_102i28, b509, 7e36, ae4d, b061, 1671, 0685, 76fd, df0c, ascaad2016_028c11, 8c1f, sigradi2013_286h, b0d7, ascaad2016_012t5, ecaade2016_015a4, 0f7b, sigradi2013_43b, 5395, ecaade2015_307m67, acadia16_244s15, 64de, f049, a986, bb1c, 3b29, f6dd, cc98, 6f09, caadria2016_249m11, 16ab, ijac201412406k9, 3fec, 4c80, caadria2017_085d25, 9d4a, 517f, 1dc8, f597, 3b58, b30c, db20, ecaade2014_038r9, acadia14_199ak, 8f93, 2c2c, da5b, acadia15_483v21, 515f, 21d0, 58cc, d40e, 8b59, ascaad2014_014o8, 91fb, 42e1, d327, 066a, fc6e, 83cc, ecaade2015_206s45, caadria2016_517v21, b0be, 8a37, 2e39, e912, faa9, eab6, e717, ecaade2017_085j, 8f58, 4f91, 769a, 3187, d4ce, b430, caadria2016_343k15, acadia14projects_43ab, bddc, 8c3f, acadia14projects_565v, dcfd, b808, cb18, ecaade2015_284n61, 1586, sigradi2013_28s, caadria2017_003c2, ecaade2014_173e43, 5c3b, ijac201412405l8, acadia14_327d, 6da0, 8e15, f5e7, ecaade2017_265l, a80c, c598, sigradi2016_408q, 0bc5, ecaade2015_114i22, 4a18, sigradi2013_32n, ce59, edbe, 3fbd, ecaade2017_173oo, ijac201412402c5, cbbe, 577d, caadria2017_147t38, 38fd, ecaade2015_195g41, 9a1c, ed8c, a242, fe4b, b910, 510a, f3a8, acadia14projects_671n, b12d, caadria2017_142y36, 23f2, ecaade2014_057k14, ijac201513205z7, e145, 79f4, a993, sigradi2015_4.219h7, 485d, ecaade2014_140d32, c11d, 15af, acadia14_247j, 59f0, d335, 9923, 5577, fb54, 22b0, c372, 6f15, aa70, e0b3, d055, 68c2, dd9e, 7655, d15e, 9c45, ecaade2016_021s5, 5485, ecaade2017_076hh, 4ec5, ce70, ada9, ecaade2015_317p68, bc46, 8041, 534b, 0f11, dc71, 4d78, 352e, a6f6, 2444, ecaade2017_152tt, 1ad0, caadria2017_124r33, 0597, ecaade2014_186h47, sigradi2013_400l, 22ed, ecaade2017_008k, ecaade2015_207g46, 47df, d46e, c34b, f6af, 1803, 69e5, 2c52, 0ad0, sigradi2015_10.309t21, 3a37, sigradi2014_075b7, ee5b, 4fd5, 00b2, caadria2015_208r30, ecaade2014_182y45, ecaade2015_241o55, caadria2015_081z11, 117a, 5e17, 158b, ee16, 3d2c, 7f00, 6ddf, ijac201614103r3, 18eb, 73aa, 91fd, eed4, 046d, 0598, e5fc, 6b20, d358, abbd, 6a03, f8cd, ecaade2016_167p47, 3a99, 262c, 4985, b231, ascaad2014_004e2, ecaade2017_152ff, 192b, 021c, faf1, 09f7, sigradi2015_13.316c29, 87de, e776, f1b8, 2f46, f37e, 2440, acadia14_357av, 1a9a, 3669, b418, sigradi2015_10.138v18, c0d3, 1b36, 1466, e689, 0d40, 820e, 9a85, sigradi2016_724uu, ba02, 420e, 7631, 779f, acadia14_463u, 65d7, b507, acadia14_63at, 66bd, db6d, 9788, 09a8, e285, 8ab1, ecaade2016_077x22, caadria2017_070t22, ascaad2014_025k6, 38e4, d430, 0f98, 4cf4, a810, ecaade2017_077tt, 2e4d, sigradi2016_773v, feaf, ecaade2015_100s19, 76a2, 3001, 08e3, ecaade2015_230g52, 55be, 84e5, ecaade2016_mrte66, ijac201614207i12, 0e5a, d5f2, f707, 80a7, d36c, 9d72, 90fb, 2279, ecaade2014_217g55, ecaade2016_tkox66, 785c, 159f, d5d1, c880, ijac201614305c3, ecaade2016_132k37, 279c, abfb, 5eb6, 9efc, cfc2, 3f05, sigradi2015_11.136s24, 7839, 0e7b, ecaade2017_042cc, 125b, 7e3f, dafe, ecaade2017_054q, ced1, f093, ecaade2016_068e18, 5eda, 1444, c62b, a4dd, c6c0, 9db6, ecaade2017_087s, acadia14projects_327c, a0ab, 88da, 470e, e24d, ijac201614308a6, f595, dc5a, bbfd, ecaade2014_215e55, d783, f66f, 5b29, ecaade2015_196a42, ecaade2014_140x31, f16b, d038, a2e7, 61d6, 5f6e, 8dbc, 16ca, a64c, ascaad2016_039m15, b804, sigradi2015_11.165u25, b6a2, 5638, 8e9c, ascaad2014_027i7, d88f, sigradi2014_341d8, 6593, b71a, e566, acadia14projects_43aj, 35b9, caadria2017_142x36, 5d49, acadia16_88n6, 72c2, c176, f8ab, ecaade2015_59h11, 25c6, acadia14_463z, 0414, c6b5, 7032, e74b, 635b, ecaade2015_302m66, 96e2, ecaade2015_297s64, 71f0, ce99, f269, 21ee, caf8, a43e, 79a0, 7f83, sigradi2015_8.264u14, 3793, a48e, 74e1, 0474, bc9f, b5cc, bb2c, 39b6, d9a2, ecaade2017_215ll, 8f86, 4de0, 9c5c, 9214, 490e, c65a, 4b97, 5bf7, dd0b, a5a1, ecaade2017_031uu, ecaade2014_011k2, caadria2017_016g6, 29e3, e883, b818, e4b5, a8d2, ecaade2016_198m52, a1e8, ecaade2015_205e45, a9da, ecaade2016_170z48, ijac201614205t10, a2b4, ff4a, acadia15_232o9, fb6d, 4db6, fd72, f3b0, 9f8c, 7a53, 9da7, bf66, 21ef, 39bf, ecaade2016_006s1, 7dd7, fb69, ecaade2015_59l11, 91b3, bde6, 44ee, 68dc, sigradi2014_140p2, ed7f, ecaade2016_111p30, 7e0f, sigradi2013_315a, 7358, 6838, 008e, 7e16, 1fb1, 06b5, 749b, 0bfd, 0815, ecaade2016_166k47, 95e9, caadria2017_081v24, 5561, 96b3, d009, e3f6, caadria2017_040p12, ff8c, acadia15_57y1, sigradi2014_345m8, f224, 3a3c, f014, 824b, ecaade2014_182a46, 4f65, fa56, d78b, 440a, 6217, 404c, 180a, 9c75, 47e6, 3c50, a7d5, 4c09, bd7e, caadria2017_055i18, 668a, ecaade2015_92o18, 0011, b6a3, cbf9, ecaade2017_100l, cd01, 23f3, ae25, 37ed, sigradi2016_360x, 89b1, 0efd, 8433, caadria2017_085w24, acadia14projects_539d, 03b9, c220, 484d, a212, 9f17, f72c, 92ef, caadria2016_517d22, 8e13, ecaade2017_148oo, 79e5, caadria2016_517j22, ecaade2017_073k, ascaad2016_025r10, 2e71, 5208, bbdf, sigradi2014_159h4, e7c9, caadria2017_183d44, e857, ecaade2016_225w60, sigradi2013_303i, b197, acadia16_140b11, aa3c, caadria2016_871o37, ecaade2015_21e4, b1a7, c9d5, 4888, 0613, a1de, 64a0, 294f, a702, 2bf8, 808c, ecaade2014_072j18, d281, 716b, 2867, sigradi2014_048b5, 1eb8, sigradi2016_369qq, acadia14projects_463r, acadia16_352v21, 49d8, 19f5, 8a18, 9462, ijac201614207o12, eb88, edf6, 35d7, a9ef, 5496, d2d0, cda9, 99ba, sigradi2016_669cc, ecaade2017_133g, 5d38, ecaade2017_143f, caadria2016_167r7, b7a5, e64c, 5d07, de00, ecdc, 5dec, 8675, d604, 8fe5, f097, 8a6c, 94b8, a35b, 18f0, 40b4, f06a, 2969, 07df, d1b5, ecaade2015_143m30, ecaade2014_206l53, cd39, f4bc, 2d0c, caadria2017_023z8, sigradi2015_10.7g18, 5cce, 8698, ijac201614307j4, caadria2016_013a2, e420, f04d, 6a42, d3ac, 0df8, 8f3d, 3f53, 043c, daa2, ecaade2014_145k33, 8c1b, ascaad2016_045t18, d39e, 838f, bd80, 7c76, 41b4, afa1, ae2e, 4254, ecaade2015_261h58, 6177, f5ce, 18c6, ijac201412408c2, 6d93, a3bb, caadria2015_170r25, b074, caadria2016_311w13, 84e0, 532f, 1ade, 7e9e, c3f3, sigradi2015_8.189t13, caadria2017_142b37, 5919, 5d8b, c26d, ecaade2016_171a49, e026, 0433, 4fd6, 9026, 5235, 566b, d00b, 60d0, 1940, da74, dc9d, ac16, 5eb3, ecaade2013r_002x1, fc5c, 2cc6, 7f46, adfd, dc89, 43bd, ecaade2014_130x28, 10de, 47cd, ceb5, 57b6, 8831, ced3, 42a9, 6149, 59f6, 114d, ecaade2015_294n64, 32ea, 988f, d119, 3aa0, dd8a, c359, dff1, caadria2017_085e25, 0463, 9d8e, 8b94, ebfe, 20b4, e48a, a31d, 53b3, eb11, 7a9f, 899b, 818c, d0f7, ecaade2016_025f7, e6ac, ebe7, 0211, c402, 1843, f0a9, 9a1a, acadia14projects_579h, 21ed, b1d7, caadria2017_023k9, 4bf6, a9ab, d6f3, 6f71, sigradi2016_807kk, ascaad2014_014r7, 92a0, 8f4d, 8ba6, acadia14projects_539f, 0c71, 09c5, caadria2017_080i24, 64e4, cb58, 2155, 4715, d426, 88b7, 79c6, fdb6, 6b6f, 781a, ecaade2017_229hh, b597, acadia14projects_473au, 563e, ecaade2017_308u, cc1b, d084, d5cb, ijac201513103o2, bb64, f2c3, ecaade2014_149h35, b887, 6dbe, 23a2, fdef, c03b, 4090, 8671, 5b22, 0f64, 3523, db3f, 75fd, 9971, 5be8, a52d, 1651, ecaade2017_308aa, 3118, 3c28, ijac201614201g7, db45, 543b, 37d4, ecaade2014_187g48, 65b6, af2c, ecaade2014_015o3, c975, e305, ijac201614105p5, sigradi2013_397h, d2dc, caadria2016_809e34, sigradi2016_814t, 37e3, ijac201614208d14, ecaade2017_157tt, 1555, dae6, 0e71, 27bd, 5761, 1ac2, 0fee, ee43, e0ff, d13b, bfbf, c58f, f2cf, sigradi2013_117c, 21ec, 8461, acadia16_106e8, a842, 86a0, 1ba5, acd7, c159, 6fb4, ascaad2016_010t4, c087, 7e3d, 154c, a5f9, 8668, ecaade2016_046p12, 9b1f, acadia14_691ax, c61f, 197f, ecaade2015_241g55, b309, acadia16_382w23, 7a96, acadia14_627f, sigradi2016_537b, 158a, a6ea, caadria2015_109a17, f1c1, f8fc, f57b, b6f5, ijac201513303m11, sigradi2014_141r2, 98fe, c4ec, f0ac, 2147, caadria2017_033r11, eb89, da63, 98f6, 6741, sigradi2015_8.81z11, ijac201412402x4, ecaade2017_046f, 2d8c, 5bdb, dfe9, 24af, 83c1, bdf4, 5ec4, 54d0, 6af7, cb52, ijac201614208o13, fdfd, 7fab, 0e3a, ecaade2017_230vv, 75d1, a591, d1c6, f312, aa9a, afe9, 6b52, c73e, 577f, ecaade2016_027y7, 9fbc, be96, 388a, 5a5b, 745f, 9cb2, feea, 2e75, f79f, sigradi2015_9.347o17, ecaade2016_140y39, 90ba, f4b3, f1f6, a63e, ecaade2017_032c, sigradi2013_183z, 96c2, d65f, 1258, a9f0, ecaade2017_157dd, f8b5, 8324, b637, ecaade2015_175s37, 2284, bc76, 1dc9, f931, 590b, 372a, ecaade2017_291s, 4ec7, 88c9, acadia15_333c14, 3b60, 4ec1, b4bb, 9710, 6d46, 1aa4, ca09, ecaade2015_215o47, 55af, a2c6, b69c, acadia16_88a6, ecaade2014_188r48, caadria2016_187u8, c542, d2b4, 5256, caadria2016_343g15, ecaade2017_291e, 906e, 50bc, 9825, 5451, 716c, cd8c, 0f39, 7dbb, f09a, caadria2017_142f37, 7e2f, 3f69, 0a69, e8dc, ecaade2017_047n, c057, acadia14_43ar, 3816, adc2, caadria2016_601l25, 2d52, acadia14projects_237as, 6a7b, c68e, 862e, 51fa, caadria2015_226n34, 8c17, b213, acadia14_479r, 61aa, 5b0f, 26bc, f319, 147c, a526, 008a, ec10, ecaade2014_072g18, 69bb, 2527, 0c3b, 07bb, c650, ecaade2017_079l, ascaad2014_003r1, da65, f4c6, 1ea8, f343, acadia14projects_219av, efe0, 64b9, 7377, acadia16_106y7, ascaad2016_022f9, 37f0, e1a9, ascaad2014_034m1, 1b42, 0dd3, b92b, 653f, 8492, d2a0, d49b, b37d, d370, 2248, 07b8, 4f4e, caadria2015_032z4, 8a62, dc31, a950, 1999, 9ddb, 0446, c2cf, 26c5, 2823, c7fc, 3d36, 3aaa, ecaade2014_080i19, ecaade2015_138f28, b4eb, 2805, 151d, ed3e, 8035, 3e3f, sigradi2013_275f, 38bf, e29c, 01a8, 67a3, ecaade2015_61h12, cfb6, f654, 438f, f5f9, ecaade2015_317z68, 1608, 231f, ecaade2016_021i6, e914, d211, 3f97, ecaade2016_164s46, 0bb8, f58d, 6dd2, acadia15_161a6, caadria2017_174w42, c431, caadria2016_187b9, ecaade2015_77d15, 716f, acadia16_184u12, 9dc7, 31b8, 53fc, sigradi2016_695v, 4ad6, 9ec4, d561, 85a0, d4d9, caadria2016_013y1, cd80, cb79, 355a, 3ab7, e2d5, ecaade2017_255e, ff96, ecaade2017_041m, 8cd8, 2400, ecaade2017_076jj, ecaade2017_156z, acadia14_237ay, c91e, acadia15_323k13, ecaade2013r_004b4, 73b2, d01b, sigradi2015_sp_11.303o31, e331, 165e, caadria2017_132h35, acadia14projects_79aa, caadria2016_095o4, 04c7, 9a3d, e956, acadia14projects_375d, b3a7, 0e02, 67ce, a705, 0e62, fe23, 3eef, 58fd, 0654, e3a0, sigradi2014_151l3, b117, 70f5, caadria2015_060z6, d6f4, ijac201614105i5, acadia15_284s11, ijac201513102e2, caadria2017_115m30, 9f53, 5128, 8a86, cbfe, ecaade2014_011b2, ecaade2014_208e54, sigradi2015_8.41x10, 957f, sigradi2014_181u5, ecaade2015_271w59, 6700, sigradi2014_345r8, 610b, 25d6, 3e87, 145c, 3015, e48b, 7f09, 1e36, 2e97, 76fb, 97c6, 1ca1, 6e78, caadria2017_129l34, ecaade2015_116n23, caadria2017_005s3, f0f7, 63b3, c471, be94, 3682, 9275, aae3, 40fa, caadria2017_163k40, f5fd, sigradi2016_561gg, f537, 103a, sigradi2015_11.165l25, bcb4, afd7, acb9, d195, 5f09, 2921, b8ce, cd36, 5da2, f1f5, 6a0e, 0ca7, 236a, 7fe2, 7f22, ecaade2015_176z37, acadia14projects_291f, caadria2016_229s10, acadia14projects_311w, 7fa2, b813, 1876, acadia14projects_63ay, bf96, 05e6, 4818, 6cbf, ecaade2016_025j7, ea6e, 657c, acadia15_123j4, 0739, acadia14_565v, a71b, 88a4, ba88, dbf8, af86, f592, 32c7, 4028, ijac201412205c4, 9afd, acadia16_24n2, sigradi2015_8.239b14, db48, 2da8, ecaade2016_140p39, 5291, ecaade2017_230yy, d71c, 833d, 6ac8, ascaad2014_024o5, b2a6, 6941, caadria2016_819r34, 36cd, 6b2b, 06e3, 1242, sigradi2014_023z1, d014, f85b, 5bf6, 477a, sigradi2016_737bb, fd65, 9215, b85b, acadia14projects_63av, d514, ecaade2016_068k17, eb3c, 04ee, 0b5c, e9a8, 21bb, cad1, 8a31, 3a92, 0b38, 2298, edff, c33b, 42bf, a180, f60c, 71af, 6cfc, 80e4, 557f, 992b, a67c, ce28, a9ee, 9b67, 0360, 88f0, sigradi2013_326l, 41f4, 0adc, 9362, 5e18, 2cb1, 25f3, 665f, ecaade2015_53k9, 17f3, 6885, 9f71, 40c5, 249e, acadia14_145ag, b27e, ecaade2015_202r44, 6b74, 2555, ec0e, c9a7, d3bd, 6600, caadria2017_043w13, 84e4, ijac201412408a2, 1011, ecaade2014_044y10, 9d7f, 5b73, ecaade2015_171v36, ecaade2014_023z6, 2f54, f65f, f0b1, acadia14_647az, 8318, ascaad2014_012b6, ecaade2014_191v48, 0803, ecaade2016_221p56, d647, caadria2017_048r15, bdcf, ecaade2017_291n, ecaade2016_094l25, 8ae8, 0e6e, b67f, f2e0, 8a5c, a736, ascaad2016_023x9, 3b99, f73e, ecaade2017_203gg, d164, 65f1, bfdf, bf9e, 0a7a, 2bdf, 6963, 803f, ecaade2017_225d, 7af6, 4dd1, 32e1, a8d7, 5426, ecaade2016_089w24, 209e, 4ddd, c5b5, ascaad2016_020u7, ca97, 0766, f9e5, d896, 47a5, a5f4, 9967, 52bd, 0753, b59f, c047, fd8e, c5a8, 63ef, fe69, ecaade2016_182o49, df5e, sigradi2013_393l, 6551, ascaad2014_008y4, f719, 69da, d748, af61, e4c3, 6b5b, ascaad2016_007o3, bc6d, dd04, f53f, 9708, 6ec3, 2ec2, ecaade2015_298k65, c655, f955, ijac201614206y10, sigradi2015_6.387x9, c26e, 762c, dbe8, 5b82, 9de8, acadia14projects_479v, 5018, 9629, f184, 45ab, 7d33, 0491, b757, 1ffe, dc01, 828b, e957, ecaade2014_100d23, f877, 1a95, 1485, 75d7, be07, 07f0, bd1c, 1734, d953, c8aa, 948d, ecaade2017_007a, f4be, 0c32, 73f4, bb54, a6c2, 1c40, sigradi2016_686yy, caadria2016_539a23, d63e, d713, acadia14projects_63ai, 4d63, de9b, sigradi2015_12.215l27, sigradi2015_sp_8.284n30, sigradi2016_702w, 218a, 9f46, b544, caadria2017_017o7, ecaade2015_256b58, caadria2015_090p14, acadia14_497u, 597d, ecaade2017_199ll, f98e, fe08, 48e5, caba, 6e73, 843f, acadia14projects_23ac, 6cec, 1d75, 962c, ecaade2017_172ii, 1b8a, 5aeb, d800, e70d, 25fe, 45c5, 2565, 3470, 52f8, ecaade2016_063r15, 60d9, caadria2017_107s28, ecaade2014_226d59, sigradi2016_550m, 59ec, f865, ecaade2017_156q, 1887, edc3, 3e62, 4cc0, dc6c, b999, ecaade2015_171e36, bac9, c58a, ecaade2017_076ee, ijac201412302s7, 6e06, ecaade2016_216f55, d621, f9b5, bcbe, 28d7, 4737, 3c5a, 22bd, 9ec3, ecaade2017_291aa, 3e99, 888e, cf47, 917b, 5d90, e384, ecf0, ijac201513103r2, f6c0, d31b, acadia14_81p, 4879, 497f, 7ab0, a96f, 2a42, 114e, c50c, ecaade2016_127e35, 18d6, caadria2016_663s28, e64e, 4672, 8457, 39c8, 1c0c, 1649, 3acf, 7284, 2dd5, ecaade2016_113d31, cfff, caadria2017_008a4, ecaade2015_195h41, 3385, ecaade2013r_004u3, caadria2016_861x36, 05cc, b654, sigradi2016_695u, 84dc, 3eb2, deae, ccbb, cd4a, caadria2015_203d29, 22a0, 89d3, 00d8, 717f, 7657, cec3, 902e, ecaade2017_053r, b80b, fe15, 3544, b450, ijac201614303h2, e571, c708, caadria2016_219c10, ecaade2016_162g44, ecaade2016_011e3, 4d2b, 5050, f830, 3e00, 3e55, e4e2, caadria2016_003g1, a008, 7a2f, c614, ecaade2015_13s1, c076, 82ab, d098, f8f9, sigradi2015_6.42u7, sigradi2015_11.222s26, 4720, 2e2f, cb8c, 5d79, ab73, ecaade2016_183t49, 9e85, 5150, dacc, 913d, e238, 14bd, 77fb, d376, 7806, 161b, 0386, 3cfc, 9d95, 925c, caadria2017_056l19, ijac201614302p1, 29aa, 83c6, sigradi2015_9.152x16, ae50, d253, 56ae, 6a65, 3108, deca, d0cf, 5631, 2e53, acadia14projects_531l, acadia14projects_517t, 946d, b11d, 6df6, d833, acadia14_101aa, ceb0, 5dc7, acadia14projects_589f, a4a9, 2ec3, 0492, 7f79, ijac201614205n10, ecaade2016_154y42, 4049, 7c6d, ecaade2014_072w17, 3fd4, 66ba, 4eb8, ecaade2014_080e19, f63e, eaf7, acadia14projects_167ac, 487e, ecaade2017_172aa, beb3, ecaade2015_320o70, e9a9, 0551, 3b0c, sigradi2015_6.151f8, d4ef, ecaade2015_185u39, 3962, ecaade2013r_001i1, 06cc, b23e, e405, 3070, 9a7c, 70a5, 99ed, 0be5, ascaad2016_015o6, 32d9, 12ea, caadria2015_188e28, df18, ecaade2015_221y48, 09a2, 565c, c723, acadia16_280l17, sigradi2015_10.307w20, dc25, 883a, 82fa, 8faf, 701e, ea1f, c1d6, 8d86, 62de, ascaad2016_024j10, e3aa, 1c9f, 3939, eeb6, 8d7a, de49, 26a7, 6c93, dcd9, 58f1, 9f0a, b199, 9f52, 6e3a, 63fd, 1476, 4994, ecaade2017_027qq, 6aa9, 840e, 80ad, cf96, d116, sigradi2015_sp_3.85r29, 0fab, 7548, ecaade2014_237w60, b0ae, b6ef, aec4, 0031, ecaade2014_215d55, be68, fbef, 7873, fdbe, 026d, 6bae, d593, 8742, e13d, 7946, e0af, 882e, ed1e, c569, 091b, 501a, eded, ascaad2016_041o16, 9563, 480a, ecaade2017_309yy, e4c9, eb19, bfaf, ecaade2015_229n51, ijac201614205r10, 15ff, 06ac, caadria2017_070n22, 0144, acadia16_372i23, 5712, ecaade2016_129z35, 230a, 873d, bb86, d0c1, 442b, 103b, 5700, 9484, e84d, caadria2015_119a19, c801, 2216, eb7c, be4c, acadia15_211p8, ecaade2014_018v4, d27f, 675d, 0aea, 3abd, e65c, 7d14, acadia14projects_43y, ecaade2015_287k63, 7537, 99ff, sigradi2016_637ee, acadia16_196h13, e5f8, caadria2016_105h5, 0ee7, 0329, b660, 0984, 0edf, 429f, eea8, 8be5, fd44, 1a52, 37c1, a24f, 0da5, be8b, 2347, 5007, acadia14projects_719e, 8cd9, bf24, c2fa, 2ae3, 865c, 2836, ec8a, 33f3, 9975, 6e6b, 4f13, 8b1a, ascaad2014_029z7, ecaade2015_217i48, b68b, 3ffa, f004, caadria2016_157o6, 7722, d5b6, sigradi2013_167, caadria2016_559b24, db1a, fd2c, 7cb0, 5ef7, 598d, 5f8e, b498, 3a05, 07b0, d58c, ascaad2014_014x7, 0e91, 0f43, 4e4c, 5dc6, a72c, ecaade2016_058v14, acadia14_281u, 217a, 8602, ijac201513303o11, ecaade2016_154e42, 60ba, 7acf, 7528, 6dc2, sigradi2013_30e, 0cb5, 033d, 05d7, ecaade2015_82x15, b8b8, affe, e3c3, d091, ijac201513101k1, 5370, aba5, acadia14_389aw, f12f, caadria2016_177d8, 4915, fbc6, 2980, c0dc, 9e9d, 3bf1, f0f5, acadia15_81u2, 0dc5, e38e, sigradi2014_099s8, 2621, 3d07, a8ce, 7881, acadia15_343e15, 70fb, aae8, 62e5, ecaade2016_071p19, ascaad2016_007s3, d218, ecaade2015_285e62, acadia15_137r5, 0880, 1335, ecaade2014_060v14, 6b8f, a47e, e4ff, acadia14_301a, 5b3f, 8386, a099, aea0, acadia14projects_53u, 6b40, ae9f, 5a88, ecaade2015_317g69, a78a, 879b, 7b7b, 2170, e2ac, 1cb2, 61eb, a1f5, 154b, 00d6, sigradi2016_490gg, cb5f, 84a2, a61b, 91a0, 44de, 14fc, e040, ca9b, 8e41, 1b86, e10e, 8424, ascaad2016_006g3, f266, acadia14_609ao, 54e6, 98b2, f969, acadia16_244n15, 3801, sigradi2013_289k, ee91, 7bf2, 353c, ecaade2016_mrtl66, acadia14_153al, fa63, ed31, 7490, 6637, 370a, 54e2, sigradi2015_11.196h26, caadria2016_197o9, db15, 43c2, sigradi2016_448w, 2464, e4f4, b41b, bb35, acadia14projects_23af, 53d4, 97c0, 7782, f228, caadria2015_070b9, 5f9a, c67e, 0746, 0961, c4cc, 9b61, 9d86, e2db, ecaade2017_244ii, d60c, ecaade2015_225m49, dde7, f15a, b4ff, 7475, 4688, 20a9, e65e, ecaade2013r_010v6, c46c, sigradi2015_3.345z5, 1193, acadia14_125y, caadria2017_031g11, d18f, sigradi2016_659z, e5db, 5941, 4527, cc72, ecaade2016_140i39, sigradi2014_271n2, 9e38, ecaade2015_177a38, 0fe6, 3030, a36e, 272a, 5056, acadia14projects_115ah, ac3a, 0f17, f1e1, ee60, a847, ecaade2016_072m20, eb5c, 67e3, e09a, 7795, 04f8, 7338, eaf9, 4573, 97ae, ecaade2016_033a9, ecaade2017_157ss, 652f, 3ac0, fa2e, b22c, 4c3b, acadia14projects_339ai, caadria2017_109w28, 19b7, 2ca6, 09a7, 1650, ecaade2015_61z12, 7089, 807e, ijac201614407v4, 73b3, 319a, ijac201412403h6, ecaade2016_140s39, 6ed6, 7757, be55, d00e, 6f76, 6a29, acadia14_445ae, 4104, ecaade2015_130h26, caadria2016_631j27, 2229, f179, 0d32, e5a5, fbd3, sigradi2016_449kk, ecaade2017_031tt, d0c9, eb05, 67ee, 1827, 1b32, caadria2017_069a22, af42, ijac201412206v4, 1e8c, 8048, 7428, ijac201412301y6, e911, 38cb, ecaade2016_089b25, ecaade2016_152t41, cb9c, 56b4, 7aca, 4ada, ecaade2015_287r63, 39e5, f970, 82bb, ecaade2014_070f16, dc36, 5ecf, ecaade2017_308q, ecaade2013r_003t2, caadria2015_081p12, 3780, 135b, fa6f, 2506, b300, 5fb9, ecaade2016_154j42, ijac201412303e9, 45b4, acadia14_473at, 0d74, a2be, 76a1, 4640, 0977, 8fc1, ef3e, af05, ecaade2014_143m32, a62a, f122, 4903, caadria2016_755p32, 0384, acadia14projects_517o, ecaade2017_117x, caadria2016_383s16, 2258, ijac201412301k5, 3d6f, 4565, fa49, c191, 5f54, 1d48, 6aae, 01cd, sigradi2016_515f, ascaad2016_044v17, eb6d, 88c1, 1fee, decb, ijac201614208l14, ecaade2015_194a41, ascaad2014_028n7, d948, e51a, ecaade2017_ws-archiedux, acadia14projects_117a, 2d37, b20b, ascaad2016_036w13, 59dc, 1f41, 0063, ecaade2014_020n5, 70fe, ascaad2014_029r8, fd55, 4330, 7a38, caed, dccd, 7256, 5c80, 6090, df7e, c195, 96dd, aec7, 47bd, ijac201513105h4, 6209, 6c4e, sigradi2015_8.186a13, c08f, edbb, d0e2, sigradi2013_263n, ecaade2017_230rr, sigradi2016_654xx, 08ed, 306e, acadia14_601ae, 8072, ecaade2015_194v40, sigradi2016_659y, f4e2, sigradi2016_635j, 8cc4, 49c9, 5e09, 6561, e60c, acadia14projects_619aa, f3f4, 84f4, 7d40, 49ef, 5c59, 1296, 872c, 4654, 6592, sigradi2015_12.215o27, d10f, f103, sigradi2016_382q, 3087, 3534, c63a, 84c9, ff7f, 38d1, 18d3, dac4, ecaade2014_094r22, b8fc, ijac201513305h12, 1096, caadria2016_457m19, acadia14projects_389aw, 37f1, ascaad2016_048j20, ijac201614208b13, e7cc, 935c, 1a3f, de62, 1e44, sigradi2013_158c, 4d3f, ec31, f8cc, 458a, 34d3, 1a8a, cc77, 1c29, bd50, b6e4, fd77, c8e2, 3c60, 47c4, 19bf, 52e4, 6f34, 3fdb, b985, 289a, 7c08, 016f, 23d7, 1a9f, ijac201513305f12, 83af, sigradi2016_360w, be8f, 7c41, 041d, 3589, edb5, acadia14_91s, b2db, c3e2, a53b, 60c3, 9680, b006, d495, 526a, 6ece, 0a5e, ecaade2016_043d12, ecaade2014_112d26, ecaade2017_033s, 0a90, 7467, 6e79, ecaade2017_265n, 349b, 24bd, ecaade2015_114h22, 426e, 7325, 584e, 5fa4, f7fb, 2516, 4ad1, ecaade2017_192ww, 867d, ecaade2014_202n52, ecaade2015_206z45, 2ab3, f256, faad, 0b24, 850f, 147b, 67bf, acadia15_483t20, 4db1, 7430, 851c, 3bd2, 5918, 5a13, a7c6, ecaade2017_026nn, a0ec, f33c, 9622, db6f, cfc9, ecaade2014_012n2, a08c, ecaade2014_214v54, c0c5, ecaade2016_071g19, 02f0, 4e09, 6819, 90a2, 21d2, ef84, ca23, fa24, ecaade2017_157cc, ecaade2014_225h58, 0d47, 7d71, da2e, sigradi2013_271s, 5bc9, sigradi2016_408x, acadia15_185d7, 3e72, 4a36, b6a4, ecaade2017_006tt, ecaade2016_123i34, 87c0, 9df5, b00b, 4576, cc30, d0ae, d222, cb6a, 94f8, caadria2017_104v27, b8ca, 9107, 8556, dcfb, 93b3, sigradi2015_8.163e12, ijac201614402z1, 65e4, 52e1, 05b9, 7f2c, cdc7, ecaade2015_324t70, a638, a470, d89b, 8205, 29db, 7b81, 4b82, dcbb, a147, 1e2d, 6369, ecaade2017_101z, 79a9, 53f2, f39b, ijac201614104w3, a6c0, 44c5, e677, ecaade2016_023o6, sigradi2016_602xx, acadia15_431v18, 9b1a, f15e, ffb5, ecaade2014_114e27, 85c3, 4502, caadria2015_170v25, bfaa, 82bd, 279b, 6aac, a58b, 3223, 0f13, b005, 6de8, a348, ecaade2015_114m22, sigradi2015_11.165p25, 70cc, b315, 4e55, 7e60, 62b3, ecaade2015_170j35, 79d4, 7fde, ed7e, c790, ecaade2014_151u35, 81e9, ecaade2014_206z53, ijac201614202o7, a7bc, 0325, 7feb, 9d39, fb98, aeb2, 4d71, 96cf, d984, d447, 99b0, b3b3, f435, sigradi2016_400k, fa88, f6f5, caadria2016_291p12, b585, 7d9a, ecaade2014_012l2, 15f7, ecaade2015_148r31, 0688, 02e1, 807a, ecaade2015_87r17, 5c86, fbf5, 0b60, c478, 5f65, 27da, 74cc, 66e1, 0cb7, sigradi2015_8.264o14, 92b3, 6e71, 85b2, ecaade2017_210v, ecaade2015_22z4, 6833, 25a5, sigradi2015_8.186u12, cafd, 9f97, c065, 311d, acadia14projects_365ak, e7a4, b8a9, f979, 4ae4, 2e43, acadia14_655ah, 7002, sigradi2016_360q, 7203, 5eba, 5822, afa6, de06, 9759, b2ee, ddde, 1a1f, 4c77, 52ac, acadia14_609az, ijac201614101g1, ecaade2015_185p39, 921d, d09a, 408d, f29f, b6ab, 333d, 2f10, 5ea7, feb1, sigradi2013_313m, caadria2017_124g33, 5093, 798b, caadria2016_073u3, caadria2016_683e29, d90d, ecaade2016_198h52, 7831, 4073, 5bb7, d977, 1cc6, a121, 69d7, sigradi2015_10.307f21, a0a0, 3468, 4085, 6513, acadia14_555j, ijac201412204k3, d931, sigradi2014_080p7, a2f6, 5841, 1933, 1a46, f241, sigradi2016_773y, 095b, eba0, 4e7b, 5af3, b3f4, ec62, fa83, acadia14projects_33aj, f861, efbb, caadria2015_114a18, fc5f, f9d0, 962e, caadria2017_081t24, 5509, ecaade2016_110i30, caadria2015_084x12, 9f18, a40b, 98f3, 99c8, 33ee, 0c6a, 19b8, ecaade2017_101s, 5795, 0050, b8f1, 1210, f34e, 0c44, a050, ijac201513303a11, dc82, f5ec, c5d4, 6b13, d684, 316c, fb63, 1dcc, ascaad2016_041i16, 8cd6, 32b2, 1abc, c508, 00bd, sigradi2014_239f9, ef6d, 950c, f692, sigradi2014_132o1, 639f, f1c9, 39fa, 68f3, ecaade2016_062c15, cbd5, 4ac5, 0e4a, c96c, 446c, ae27, 677d, fbcc, 2058, c438, 7dde, 2ce0, 0e3e, 76ff, 6ad1, e627, 45cf, 0197, c64e, ecaade2015_293a64, c520, 96fc, a222, da87, ecaade2014_201c52, 1cff, caadria2016_157p6, f4e7, 6145, 0a85, caee, ecaade2015_136u26, bdc7, 4cd3, sigradi2015_8.47k11, ec03, acadia16_62k4, 26fd, ea3f, ecaade2015_109b21, 6f82, ascaad2014_022g4, f2ad, 6a50, 2dc4, 6160, 1272, 5340, 4353, 8b3b, sigradi2014_084y7, 70da, 4fde, ecaade2014_052k13, ascaad2016_026s10, 18a4, e812, ecaade2017_117o, d0f5, 858f, b4e3, c367, 5887, 8547, 16b9, c135, 3dd8, ecaade2015_287l63, 178e, d897, acadia16_450r26, dda7, 6fbd, 07f7, sigradi2013_112d, 87ec, de16, ecaade2015_206x45, 7386, e4e3, fe1b, 8ff4, 7515, 35da, c64c, caadria2016_105f5, d3b6, acadia14_565af, 4418, c6e4, 6ef1, 311c, bdaf, 94f2, ecaade2014_072n18, 7be0, 4536, acadia14projects_389az, 51e6, 78be, acadia15_483y20, 10c9, 3ccf, ff2c, 4303, 9a62, 85ab, ecaade2017_124l, 6b0b, 07ba, 0568, 8dda, ecaade2016_234z62, a7e7, dcd5, sigradi2014_282l3, c44f, 836c, 7724, f769, sigradi2016_595ff, 4689, e23c, 10c7, sigradi2016_807mm, c855, ecaade2015_207p46, f35b, f4fa, 59e1, acadia14_435aj, caadria2016_301o13, 421a, 7e74, 81c9, 29c7, ascaad2016_014i6, 0806, c6ac, e8e5, b327, 9a5d, 4e43, sigradi2015_10.220d20, acadia16_140n10, 3541, 2917, efa0, 89e4, 89ed, acadia14_691a, a7b4, d5e9, 71d7, e01a, 9318, 21c5, 9ac4, da79, ecaade2016_237c63, d534, ecaade2015_100v19, acadia14_23ae, 05ac, 2335, dfcd, d264, b185, 92de, 1bdb, 6db5, 3239, 3db6, 11bd, d4ca, 69ca, 3984, dcb0, acadia16_280b18, c4c4, sigradi2013_30i, 9463, 80e0, e132, e701, 0233, e1ab, caadria2016_787f33, 29a2, 8a9b, f6cd, 7ed2, dd8b, f413, d62b, 0336, a37f, 0e20, 3b87, sigradi2014_178r5, 895a, 3216, ijac201513303e11, cf21, e164, 7d9f, acadia14projects_301e, 280e, acadia14projects_479x, 6ac6, 8b85, c1fa, 047a, 868c, 8575, ecaade2017_225m, 7e09, 9fb8, e106, 7470, 830e, 5528, acadia15_173s6, 7491, 183f, 623e, ce58, 2db4, ecaade2017_044jj, 88dc, acadia14projects_153am, 07e0, 1b0c, 428e, 0916, 96f7, ab91, 0dbe, 5030, bb40, 49ee, 9830, 5d53, f168, 7f81, 2b80, ee83, 572a, caadria2016_321m14, ecaade2016_ws-intelligenta69, 41b8, 9010, ee55, 04da, 2e00, 30bb, e28f, 2729, 2b54, cb04, df0b, ecaade2015_35y6, 223b, 63e5, 989a, 3ba9, 4aae, b17f, cf44, ecaade2013r_015m8, ecaade2017_046zz, d1b0, cf4d, 2b79, e6fa, c865, 3095, dc6e, 9df2, 4937, 816d, 4d6b, ab59, 57c9, b91f, 9564, b014, 825a, ecaade2016_016c4, acadia14_301f, ecaade2017_006y, 4d5b, e30d, f98a, c32b, ecaade2013r_009u5, 679e, c04c, 4db9, d6a1, e61a, 5e02, ijac201513305g12, 6e9a, sigradi2015_8.264v14, d3eb, d717, 91bc, 259e, caadria2016_013l2, 0048, caadria2016_829a35, 4db2, 965f, 53bf, f584, ecaade2015_122i24, 9dbd, 181d, 7c22, caadria2017_067h21, 6ef6, 1878, ecaade2017_109jj, caadria2017_129s34, acadia15_161d6, ecaade2017_049qq, d47f, 7437, ecaade2016_216b55, 5587, ccdc, 9933, 4dc8, ascaad2016_012z5, 0860, caadria2016_601d25, c2ef, 90d1, 44aa, 3737, a82c, 4463, f5e9, ecaade2016_243p64, 6b2c, d2b5, 5418, ecaade2013r_015s8, 3220, caadria2015_030h4, acadia14projects_647as, fea5, 963d, ijac201412403e7, 189e, acadia14_177ad, 6d21, d9a7, 5895, sigradi2016_816vv, 807f, 27f0, acadia14projects_115al, 4147, 1250, abfd, 39fb, ijac201412406o9, 6338, 6559, 7cb3, e613, ccb0, 6971, 9494, 4661, fde3, 847e, ac5a, b5c5, ecdf, dc9e, ecaade2017_048q, 85ea, caadria2016_809g34, a1c7, a0eb, 2d1d, sigradi2014_313d6, 81aa, 4835, 4fd7, a40d, 38d7, 4dbd, 97e6, acadia14_589j, acadia14projects_479h, edb1, 72ec, ecaade2015_158r33, ecaade2014_173g43, 4be5, ecaade2017_302bb, e5f5, cfe3, bee6, sigradi2014_145b3, 3712, cebe, c171, 12e7, 095a, caadria2015_210h32, 2c9f, acadia15_251k10, c581, ecaade2014_057c14, 7abc, c47d, f2d5, bae0, 59b7, ec6a, c1f4, 9ea7, 8703, sigradi2013_194h, cf0b, ee50, 84d0, 5302, sigradi2013_158f, fddf, e318, caadria2017_043g14, e421, sigradi2016_778oo, caadria2017_021g8, a474, f84d, cada, 7cb6, 31de, f9e1, 29d6, aed1, f418, 3ba8, ecaade2014_163a40, ecaade2016_068i18, ccea, 827d, 096b, d898, ca62, acadia14_357ay, 67e7, 379c, ijac201412403g7, ace5, d34e, ecaade2016_025m7, 2aad, bc64, acadia14projects_453j, ecaade2014_176c44, 3eb6, ecaade2015_170m35, 72b4, ffb8, 57bc, 261e, 3552, ecaade2014_224z56, 005d, 4c45, 89f9, c964, ac5b, 4bc7, 8328, e6c2, ecaade2014_018x4, fc20, d4b1, b5da, caadria2015_048p5, 3f18, acadia14_609au, ac6c, 0992, fb2f, aac0, ab00, f392, acadia14projects_409n, 8d9d, fdc7, 927c, e256, 2abe, 0ca5, 1f49, ecaade2015_230l52, sigradi2016_467v, 6cdd, eee7, b12e, caadria2015_016r3, 9c9f, 41e7, f2be, acadia16_130r9, cf9a, ascaad2014_001i1, ecaade2016_032s8, caadria2015_081y11, acadia14projects_339ae, 3a22, ecaade2016_238o63, d042, ea5e, fbd7, fd60, 4e49, bdb9, b110, 66f5, caadria2015_213j33, f034, 5bc0, f63c, 07ca, dbc7, 39fe, f3e2, 9aee, 1f28, 02ba, 2952, 2c6d, ac82, 1e4c, 9146, cc3d, 5a3b, f35e, 49ae, 579c, 7b69, f47a, 9448, 33bd, 1f0b, 1e74, 54a0, a40a, ecaade2015_22x4, ijac201614208r13, a31c, e5b8, b461, 08ac, 9808, 47f4, 8f92, 2cc1, 8d74, 2a52, 55aa, 49c3, 446d, acadia14_327c, ecaade2017_211ee, f2c6, bfba, a987, 0e89, ea42, 37ae, a0ca, d03a, 289d, 08ef, b8a8, a3a2, acadia14projects_247o, 48ca, 2114, 1ee3, 612a, 251c, ecaade2014_120l27, e235, acadia15_263c11, 2bc6, 1404, 5802, cec0, acadia14_463aw, f535, 9430, 83d5, 3a6a, c275, eb6e, 23c3, 1d46, 8ab2, 8a55, ecaade2016_164g46, 0fda, 9080, affb, caadria2016_125o5, ecaade2015_136t26, acadia14_719g, 06e7, cb4a, ecaade2016_067u16, sigradi2015_4.219t6, 783b, sigradi2013_387a, c1de, f571, 9dd1, cc13, e9d1, d3bc, sigradi2014_345h9, 96f2, 8008, 4975, e47b, 8aa9, ed7b, 3745, 66f1, 57d6, 8ac7, 1f4e, bc18, b44f, 728c, 0084, 5a67, 767e, ecaade2015_170t35, 3daa, 3309, 016c, e159, acadia14_23ay, 7781, 66fc, acadia14projects_145z, 613a, 3392, 0407, 5e0d, bb0e, bac0, ecaade2015_15v1, 5ca4, ecaade2016_230r61, 89e2, sigradi2014_313c6, a1d6, ecaade2014_066v15, ecaade2017_140hh, 7efa, 9181, 3fdd, 807c, 1496, ecaade2015_269j59, 0781, 8e6c, ce76, 2f0e, 4b33, f0bc, 61dc, 1a35, 6b19, 7d05, 12a5, e87b, e16d, 34f6, b811, 401d, dc1c, bd5e, 417f, acadia15_323f13, ecaade2016_123u33, eae9, ed94, d6b4, caadria2017_174y42, 3bb3, 9def, e3dd, 5a47, 842d, ecaade2015_294h64, 433e, ecaade2017_164p, ecaade2014_012o2, 20da, c6a7, 7bd7, f23b, cd9e, 0569, sigradi2014_347t10, f65c, 94ab, 9d4b, 7127, d706, 964b, cb57, 42b2, bc83, ecaade2016_096o26, ecaade2013r_008h5, ijac201412203b2, 4a94, acadia14projects_167aa, f2fb, ascaad2016_031j12, 43be, 1470, 9c1a, 6269, 2fdc, 802d, ff49, 5d5a, 60ef, 0f4d, ecaade2017_293yy, 2de8, 9fec, d70b, fe26, bfd0, 08f4, ecaade2014_230r59, 24f9, 77cc, b1e2, 4623, 3fca, ecaade2015_217n48, f1ae, 6656, ecaade2016_167w47, fe91, 9392, ascaad2014_036g2, cd26, b145, 364e, b09c, 7bb7, adf2, acadia14_435al, 8a5f, 0c41, 6bf3, 9bc9, 85f4, 65cc, 0908, a22d, ecaade2015_17k2, cff4, 0970, dfc7, 00a0, 74c9, ecaade2016_230w61, caadria2017_074k23, 68fa, 95ed, acadia14_375aw, 1fb7, sigradi2013_375g, 00f4, ecaade2017_079k, sigradi2016_777aa, ec86, acadia15_451d19, 13f9, 74d8, 6bf5, 8444, 0fe8, ecaade2017_079cc, 02da, 1adf, e781, 14ff, 9c91, bdc8, ec04, ddf6, a70a, ecaade2017_099a, c910, 6b1d, eb22, 0542, 0686, 9bab, 9d87, 707a, 961d, ijac201614206d11, 71b0, 196c, 154a, e8b4, 9757, 2d8a, ecaade2013r_004s3, 2751, 61a4, caadria2015_048v5, b94f, f7a8, 15cb, ecaade2017_124r, 9956, caadria2017_016l6, 0db2, ecaade2015_248h56, ecaade2014_149a35, 7d46, acadia14_219c, 18ba, 5de4, 4c28, ascaad2014_037o2, 7a9e, ecaade2015_13p1, c993, 2241, cc27, sigradi2016_803dd, caadria2017_003d2, acadia14_357ar, 9c9d, e074, caadria2015_208s30, e3cf, caadria2016_881u37, ijac201513303v10, 3daf, 994e, 7a9b, 22b6, acadia15_81y2, 2353, d2c5, acadia14_23aw, ascaad2014_026c7, ecaade2016_167r47, sigradi2014_063u5, a7b1, c80e, c6d5, 6da7, 1e16, 699a, fe75, ecaade2014_140m31, acadia16_214s13, 7df3, be83, accf, 76d6, 7dc1, ccb1, a1d7, 44b7, db75, a9a8, d242, 87d8, feb7, 8f4a, 2bd5, c7c3, da53, acadia14_247y, fed9, 1073, 437a, 25bc, ecaade2015_155t32, 5f77, 6545, d3f6, ad99, 51df, 0411, ijac201412203l2, ijac201513206f9, caadria2017_043f14, db96, da13, sigradi2015_8.81y11, caadria2015_010u1, d804, 23de, 0baa, 34a2, caadria2017_145i38, c575, ecaade2017_164dd, caadria2017_107p28, sigradi2015_sp_10.311k31, 7ebd, sigradi2013_405v, 81ca, 03b1, ecaade2015_194x40, ecaade2014_143t32, 946f, 2675, sigradi2015_12.297i28, ab06, ecaade2017_149l, ecaade2017_274u, 2fc4, 6cda, 6027, 3268, caadria2016_851r35, ecaade2013r_015t8, f965, acadia14_229j, sigradi2015_6.387f9, 1340, 99f7, caadria2015_172k26, af36, a0ef, a1ec, acadia14_63e, e8da, ce5a, f1ce, 97dc, ijac201412403o5, ce74, ecaade2015_18d3, 5c78, ascaad2014_029a8, d8ad, 1942, acadia15_223k9, e191, 4e0b, 9aa3, a7d3, ecaade2014_105y23, 2545, 62f5, afea, 27e9, a815, bb29, 41bb, 5a21, 1079, 8874, cd90, ascaad2016_049r20, 540d, d52b, 5b4d, 43e9, caadria2015_061i7, 34c1, 70f3, ad42, ecaade2017_215ddr, 6aed, 900f, 43bf, 4095, 318d, 7ef6, a98d, 3202, 492b, sigradi2016_399f, ad3a, 800d, 1fdd, cab6, 1162, b806, f361, 5dcb, 2845, 95c7, f3b9, ecaade2015_83t16, 04cb, b1da, 516a, 8245, 135c, 95bc, sigradi2016_524bb, ecaade2017_203mm, a3bc, cf64, f6ac, a387, df19, 3a78, acadia14projects_609ao, 2337, c666, eac2, acadia16_34d3, aa0a, 75ea, 0c26, 41d7, cbea, 3835, 5017, d78e, 2048, 461f, a410, sigradi2015_8.41u10, ef29, acadia16_88i6, 6647, aebc, 38d0, cf0e, c9ae, acadia14projects_699g, d157, ijac201412407a1, 7588, be39, 14f9, cd7d, 37dc, 341a, c329, 6228, ijac201513105c4, 5348, ca1b, 9734, 5efc, ecaade2014_139g31, ecaade2016_197z51, e954, 4022, 810a, a21d, 074c, ecaade2014_080b19, sigradi2015_8.47j11, d4cc, ea63, 5bf3, sigradi2015_10.309j22, sigradi2013_43t, 40ed, ecaade2017_249c, ascaad2016_007a4, c71c, 9bf1, fbae, 611b, 2eb2, 1056, 81a0, bb3c, 51de, f8a5, 7385, ebe6, ecaade2015_325y70, 232c, 446f, 9b68, 6706, 3e86, ecaade2017_087p, ascaad2016_050x20, b6f2, d82a, 61d3, 52b5, 1e48, 268d, df62, 1ace, 0185, 7669, f49c, dea7, e64d, dfdf, dd0f, caadria2016_249j11, ecaade2014_152f36, 0b7f, 21f3, 04fc, e71f, b1d5, f294, 9c70, 9bc3, 0f38, ecaade2017_230qq, 1b9b, 94fd, c8d2, bd8b, b0ef, 3cff, dfad, d008, sigradi2013_111t, ed75, 819e, a6d0, a753, sigradi2016_659v, 247b, 2f2e, ecaade2015_306j67, 376b, 5bdd, caadria2015_087h14, 67eb, ecaade2015_178j38, 0922, acadia14projects_291at, da9f, 2481, acadia14_301d, 93bc, sigradi2016_710gg, sigradi2013_226t, 8133, ff97, ecaade2014_218k55, acadia14projects_101y, sigradi2013_268g, 5a90, 311f, 9b55, sigradi2016_430p, 7dd1, 909e, 1b72, caadria2015_030m4, ea75, a62f, 46a2, b222, 65a1, 898d, a165, e9f9, 678f, 7927, f8d1, ac46, f42e, sigradi2016_639gg, 349d, c05d, af8b, 6628, 1322, 7b12, b365, 5dbe, 381e, d645, 243f, ecaade2016_217d56, f36b, fbd4, 3f71, acadia14_199ad, 9bfa, 1cf6, ecaade2015_301t65, 7ddd, sigradi2016_770r, 17ba, 8cce, 64db, f838, ecaade2014_066r15, a0f6, caadria2015_070h9, f182, 326d, acadia14_101al, 3c69, sigradi2013_327p, sigradi2015_8.339x15, a5fb, caadria2017_005x2, 5063, e82b, d8cc, 019b, f776, 59c3, d574, ca1e, 9615, 05e5, caadria2016_147j6, c2ed, ecaade2015_233f53, 7c6f, 8e82, caadria2016_829h35, 4430, dc62, 377d, 1226, 4f5d, 9c24, ecaade2015_301r65, sigradi2014_075d7, 6509, cfc8, b405, 14c0, 4dfb, sigradi2015_10.307n21, 422c, 9ded, caadria2016_631c27, 2e93, sigradi2013_101k, 7aaf, c860, 8ebc, 0301, aa9e, ijac201614203r8, c847, acadia14_601aa, b9a7, 0159, caadria2015_031p4, 4a5c, d9ad, b11b, 2b81, 98f4, 9b2a, 02eb, ecaade2017_213h, 9dae, e9c4, acadia14projects_267h, bf53, 6173, 07ee, 42b1, 8a5a, 066e, ijac201614207i11, eaec, fe76, sigradi2015_1.320i1, 67cc, c2d3, c0d6, 839a, 3813, 714e, ecaade2015_118c24, 12e9, c1d7, ecaade2017_077zz, 3039, 8d9c, dae5, 7812, 6ee0, ecaade2016_222s57, 6e04, f001, 8737, acadia14projects_479b, caadria2017_165n41, 5294, 3c22, 8dc7, ecaade2014_109p24, ec0a, 1e52, ec13, 53ce, 97ba, 76c2, sigradi2015_13.316y28, 5e92, 684e, 9423, 785d, e15d, 008f, f37c, ecaade2017_jgos, a6be, 72fb, ad59, 0868, acadia16_224w14, 7455, 692c, 40bc, fefc, 79b6, bdb5, aee1, fe70, ascaad2014_016j9, caadria2015_206h30, dace, 6288, e901, 959d, a29c, ascaad2014_012c6, f111, 31a4, 3fc5, dcf7, ecaade2016_002i1, 0db5, acadia14projects_531v, sigradi2013_244l, c25b, 4499, d67c, ed72, acadia14projects_291au, d5fa, 807b, e015, 3aa2, e588, 2359, 71fd, b702, 91ef, ecaade2017_027e, f118, sigradi2015_6.42t7, acadia15_323t12, e852, sigradi2015_2.137k1, daff, 1711, 8a65, ecaade2015_83r16, a0aa, 3d77, 3e6e, e30a, e2f3, da1f, c2d0, caadria2017_132r35, 6b63, c151, de71, cc9a, b6cf, 3950, fbb1, 5bd6, 2a9a, a66e, 80fe, ijac201513101m1, 385e, bd5b, 7dbe, 9c47, 580f, caadria2015_185k27, f933, ecaade2016_162v44, 29c8, caadria2016_673a29, 0e9c, 0fad, acadia16_382c24, 8e34, a2b9, acadia14projects_291h, a82e, 0246, a434, 7987, 7968, d9ff, 6be3, f6c4, 22dd, 34e3, 25f0, a3aa, 7796, 37c7, e925, ecaade2014_120f27, 9c7c, caadria2016_229m10, 939b, 8023, 81bd, ecaade2014_188i48, 9f94, 1454, d2de, e3b6, 8376, ecaade2015_171l36, ascaad2014_031f9, e952, 4b76, a0e7, ecaade2014_168p41, 8676, a6e6, bf61, 9aae, 1e2c, caadria2015_119f19, caadria2017_104r27, 42b7, 5bd5, edf8, 078d, ascaad2014_005b3, acadia14_719b, cc7b, ecaade2014_185t46, e669, 977d, ce17, caadria2017_125x33, 9c83, ecaade2014_035a9, 5626, 57b8, sigradi2016_659p, e532, 8378, ecaade2016_057s14, 39cc, 50cc, 7d77, 43e7, a794, sigradi2014_048v4, 2d3f, e5b7, e2d6, ecaade2016_130v36, 5dcd, fbb4, f4b9, 087a, a218, 0130, 4ef8, 9321, 8eb2, c990, ecaade2015_161i34, caadria2015_139u22, 5f2f, 8491, d3cd, ecaade2017_257rr, acadia14projects_153aw, 6f62, sigradi2014_279w2, 22a3, f552, a85d, 6e36, dda2, c265, 7308, 6c73, ascaad2014_029u8, 0dc4, 1482, 974d, ijac201614403h2, acadia14projects_301g, 3936, ecaade2017_032o, ecaade2017_101aa, 24c4, 39b5, 46ba, be2a, 5de3, sigradi2016_625b, ae3e, ecaade2016_120e33, 32e6, ecaade2014_224r57, b6f9, sigradi2014_048s4, ecaade2015_196r42, fbcf, 3fd9, 5314, f151, ce8e, 5473, 9847, 44af, 3e63, ascaad2016_054p21, 3845, 665b, 72f4, acadia14projects_33af, d03d, ecaade2017_029w, sigradi2015_4.219v6, e366, 13ce, a598, 8bd0, d074, cfe5, sigradi2013_30z, dfbe, 9f06, c7eb, f81b, caadria2015_090w14, b5dd, 26d4, dd9a, ecaade2017_282m, 4a51, c018, 4c98, caadria2017_079y23, 9b38, ecaade2015_199z42, be22, caadria2016_311z13, 304d, sigradi2016_446i, ijac201412304g1, 52d1, 149e, 19a6, ecaade2016_084h24, bf68, sigradi2014_099t8, 9373, 8212, sigradi2013_386g, d247, 217c, sigradi2015_sp_11.278m31, ecaade2017_225qq, 76bc, sigradi2016_685mm, e5ad, ijac201513203c7, 99ae, 30a9, acadia14_619at, ecaade2015_59o11, caadria2015_023w3, 1c81, 305b, 5058, 499e, 05e8, ecaade2015_18w2, caadria2016_229x10, sigradi2016_408aa, 1119, ijac201513202n6, 8d21, acadia14projects_555e, 7348, e6a7, acadia14projects_115ai, 0dd8, 9237, cc69, adc8, ecaade2015_287n63, e335, ecaade2015_287p63, sigradi2013_303t, caadria2017_101m27, 31e5, caadria2016_539f23, e595, cfa8, dea1, aa50, ca05, c604, acadia16_362t22, 3695, 6ad4, 75bc, caadria2016_477c20, 3fbe, 6356, ef8a, 3ecc, 4255, caadria2017_063c21, b336, f31b, 8aa8, ecaade2017_101q, 5dea, ecaade2015_287g63, 788c, 485b, f2dc, ecaade2017_072b, c52f, 3b08, 3d55, 9e9a, d810, acadia14projects_177t, 9cfc, c16c, 638b, acadia14projects_719g, acadia16_298l18, a98a, f80a, 938c, ca8c, 90b4, acaa, d573, 2cb4, 1529, 8a7a, ecaade2017_255k, 4e70, 8a94, a10d, 086c, acadia14projects_177w, caadria2017_165t41, c70d, 5fb8, 64aa, 70ac, c80b, ascaad2014_033w9, c9e5, ecaade2017_148zz, b217, 37f8, 5324, b5ff, 63ce, acadia15_333x13, c805, f2b4, 5448, ecaade2014_070s16, ecaade2015_194u40, dfa9, 257a, ecaade2014_151a36, ecaade2015_115b23, ecaade2017_301r, ecaade2015_17d2, ecaade2014_176p44, 9491, acadia14projects_671j, ecaade2017_229ll, c490, caadria2016_197k9, 8b17, 6a12, 9279, fec2, bbb0, 8fc6, ad82, ba99, ebfb, ecaade2016_121o33, 8bc5, 21ca, ecaade2016_048t13, 2344, 8455, ecaade2017_047o, 6aa7, 6f77, e77c, af7a, 2ddc, ijac201513206u8, d7ea, 0c3e, e1d7, c57b, eb2b, 0b97, b3f6, sigradi2015_10.309m22, acadia16_140h10, c82e, ffdc, 3707, 5b08, 84fd, ea94, 2ae0, 8371, caadria2017_057v19, 7400, 78b8, 8c4e, caadria2015_139v22, 6afb, ecaade2017_203hh, 12e0, 41f7, caadria2015_072v9, 2c33, fed7, 8c47, fc36, 7f41, ecaade2015_158v33, 3727, ecaade2014_173d43, ab1a, 4f93, 06d6, bd18, 16db, 06dd, ad29, 24ae, 64d9, ijac201412404c8, 4018, acadia16_206m13, 10f4, 2d87, b3dc, 45a9, 8af6, ea46, 9c81, ecaade2017_264e, a030, 09c4, 3ea4, cef5, bc50, 54e4, 98b0, e5bc, f0c8, f530, 3ef1, 485a, 2044, 427c, ee8c, acadia16_372h23, acadia16_402v24, cfd7, e6e8, 91ff, d708, c99b, f14c, df4f, b65a, 3c0a, e176, d558, ecaade2016_185c50, a1fa, 7b4c, 0bad, ecaade2016_158n43, 689b, 7b93, c540, ecaade2014_168v40, 7d42, 20c2, 5f96, be71, e16b, 20a5, sigradi2013_138l, 9c16, ecaade2017_273s, d96e, 8ddb, 4877, d8da, ijac201614301a1, f61b, 766b, 8eb6, acadia14_63ap, 8bfc, 9d28, a2ba, 195f, 1e9b, caadria2017_042u13, 8c1a, 9329, 23f1, ascaad2014_013b7, 3e95, ba16, af89, 8112, 844a, 01e6, f018, ecaade2017_008e, a179, 0692, 09c1, e837, a618, ecaade2016_167a48, 0d3c, acadia14_691as, sigradi2014_265m1, 357d, acadia14projects_237ax, b60d, acadia15_431k18, b93e, 9bf6, d45e, 4ee9, f00e, 4bce, d926, ca64, 7524, daa6, acadia14_619ac, d9d4, 77e6, 9fc1, 83b9, bd19, 8a08, 467a, 5049, 69de, ijac201614203h9, ecaade2015_319a70, d29e, 3b32, 6989, fa12, ecaade2015_193m40, a731, ecaade2017_213i, ea73, bd1d, 1d87, caadria2016_819u34, bc4a, 12df, 8a5e, 8604, b49a, b801, 4c1a, ecaade2015_21r3, 484b, c6e0, acadia14projects_627az, caadria2015_150e24, e761, 7b46, d2ab, ecaade2015_127v24, c8fa, caadria2015_208e31, 11a6, 444f, c086, fd0b, 2e7f, bc89, caadria2016_177h8, ecaade2015_48z7, 139e, 050b, ijac201513206p9, acadia14projects_247n, d508, 4dc0, 85f3, 5b0a, 86a1, ecaade2014_186j47, 5714, b28f, sigradi2013_311j, cf14, e371, 8e24, 4f00, 2f59, sigradi2013_397b, 56aa, e314, 5cad, 2350, 7342, ecaade2016_097u26, 0015, 1b13, aa33, ascaad2016_022m8, 61e3, 8ac3, ffef, 2e06, b470, e5e7, 5415, acadia14projects_453e, d3af, acadia14_101x, ecaade2016_077o22, 7609, 3796, 66ec, 565b, c0b1, acadia14_601ag, ecaade2015_101c20, 2578, 1345, 52f5, caadria2017_122z31, c9fa, ecb3, eab1, caadria2017_005y2, 7bff, 9297, 1d40, 6049, 592d, b170, cca3, a865, 9fee, 11f8, 974f, 1969, acadia14projects_357ax, 84ec, d587, ecaade2016_170x48, fa22, cf77, b8b9, 8f6c, cd99, ecaade2015_161g34, caadria2015_111g17, 96c1, acadia15_371m16, 6cdc, 2855, 5f43, d373, 36d0, 1fef, acadia16_382d24, 5797, 52f3, 69b0, 7e19, 4457, 08c0, sigradi2016_625zz, f629, ijac201513305u12, 22b2, 6051, b232, 1b08, sigradi2013_401k, 3b9c, c1e0, 845a, 425e, be74, ijac201412304p9, c518, 0b85, 8bb8, 40e3, dba8, sigradi2016_515g, 0677, caadria2015_078b11, d542, 12ce, 46ca, 56ee, b4a1, caadria2017_165y41, 59cf, f108, caadria2017_125z33, 71b8, 9ba5, 1266, c900, 5782, 3717, 26a9, 6ac4, 635f, a7dd, ecaade2014_173m43, 258d, b7ee, 5db8, c387, 6719, 4be4, 2480, acadia15_417c18, 363d, ab37, b6d0, 2ece, aa48, ecaade2016_071j19, cc8d, sigradi2015_8.186j13, acadia14projects_235r, caadria2015_081h12, 5b52, 8e3a, ecaade2016_123k34, f503, ff6a, e6e5, 9a53, be03, 4382, acadia15_451k19, 2f8f, ascaad2016_025m10, b247, 88b4, b724, ecaade2015_113o21, ecaade2015_158n33, 4ca0, 2b07, sigradi2014_049e5, e3ec, 4159, e516, 9efd, 4c6d, fd33, e265, 40f3, 91e7, afe4, 398b, acadia14projects_365an, 90bc, caadria2017_015w5, aff8, 1d90, e460, c8b0, d769, f57c, ccf6, sigradi2016_654yy, 397f, ecaade2017_053k, caadria2015_208v31, ecaade2014_024b7, ecaade2014_152k36, ecaade2017_067w, 430d, 0b26, c694, ca2a, 4f85, ecaade2016_023u6, 456d, 9f57, 90a5, 06c9, 85f8, a1e5, c3da, ecaade2017_077a, acadia14_479au, ecaade2017_083zz, 9f33, ecaade2017_157vv, f0d7, caadria2016_487m20, 65e0, a52e, ecaade2015_15a2, caadria2017_055l18, 60de, 8d48, 83bb, 1532, a150, 2ee0, ijac201513302w9, 0dcc, 92aa, 3a31, a920, caadria2015_126c21, b665, ecaade2015_113r21, c3ff, caadria2017_165j41, 5a38, sigradi2016_815bb, c6b0, 8f39, 26f1, 5b42, e8bb, eeb3, 0cd9, 566e, bf9f, 1d2b, c02e, c2d8, ecaade2014_230l59, f34c, a765, 456f, ca0b, 358d, b0cc, a131, 0eb7, a27c, 3316, 8694, b50d, 6f1f, 983a, 930f, 9b39, fa01, 6855, 35f2, 1d88, acadia15_357w15, aeae, 7db5, ascaad2014_029s8, caadria2017_122a32, e468, acadia16_414w24, 3564, ecaade2014_196e51, d7e1, 9801, 228b, 2e14, e646, 1b80, ascaad2016_016t6, 8ee9, 8eca, ecaade2014_088j21, ba44, caadria2017_142w36, 24b5, ecaade2016_104a29, d202, acadia14_177y, 1cea, aeaa, 59e7, cb87, dc38, 3be8, 3a1d, e7dc, 01c9, d5ce, 1354, acadia16_140s10, ecaade2017_057dd, sigradi2015_3.65x2, ecaade2014_011j2, 8157, sigradi2015_3.345r5, afb6, e84f, 4f02, 0a49, 92f5, acadia14_565m, c73f, e75e, caadria2017_074g23, 9892, 2b13, ecaade2015_173l37, caadria2016_167b7, a3af, 5b9c, 438a, 3856, 487b, dfb3, f957, dc4a, fbe8, a1e4, f047, 8563, 95db, 1867, ecaade2016_042s11, 5be2, caadria2015_213h33, ce0d, sigradi2014_178j5, 7c86, 52db, eb93, f357, 2667, 8098, acadia14_699k, ecaade2015_130f26, ecaade2014_232v59, 3266, sigradi2014_132m1, 1ab7, acadia14projects_135i, 2082, ed6b, 0c09, bdcc, aa71, 0448, b325, c979, 5ce0, 05a0, 252e, c1a4, acadia14projects_247i, 4bdb, abe8, b10c, ascaad2016_057u22, a2fe, 6a17, 7b1f, 8bc0, acadia15_483w21, f978, 7a86, 4934, f11f, 86c4, 4fbe, fe6c, bc3e, 67b7, ecaade2014_021v5, sigradi2013_285b, 9483, e0b2, acadia16_470o27, 2f45, 1c44, 7423, 7b70, 5dbd, a5a5, ecaade2015_317r68, f384, ec74, a5ca, acadia14_399an, 4486, 86e0, d3c8, a09c, 59bd, 2c9b, 0f69, ijac201614309d6, 6886, 14fa, d438, 1a14, 3748, 5a60, 2b5e, c0b4, 2ccd, 51ff, 15fb, e7fe, 9876, 501d, ijac201614102n1, ecaade2016_042g11, 7e1c, sigradi2013_189j, 841b, a89f, d8ff, f3d6, 4b3a, df5f, c623, sigradi2014_276s2, 4703, d3d4, 1ab6, 7e66, 7a7f, ecaade2014_108e24, baa8, bb2e, af32, ecaade2016_114i31, 0e7a, d21c, b7a0, c624, fcd8, aa8b, sigradi2016_627h, c702, a47b, cee5, sigradi2016_450xx, d871, d0bc, b6cd, 394d, 04fe, 6b31, acadia15_333e14, 1fe0, 4a7b, 8ef4, 2f81, 7b72, acadia14projects_347av, 21bc, 077d, 3425, d33f, 5506, f136, acadia14_435ay, a0ac, 7d64, 34a5, 1863, ac5e, abb2, 6c8b, 71bd, 2a89, cfdf, sigradi2016_817s, a1b4, 4247, 5d60, 1bbd, ecaade2015_110h21, fcd1, f31e, c126, 3b54, caadria2016_013i2, sigradi2016_393qq, 2040, 4dcd, 5689, acadia15_483d21, ece5, ed55, c58e, ecaade2014_151x35, ecaade2017_077vv, 4d65, 1fde, 7388, 0c9b, 8417, ascaad2016_038e15, ecaade2016_063s15, 9600, f267, 3875, bef9, acadia16_124e9, 314a, 717e, 5e8e, acadia14_267n, f494, 31d3, 708b, fc37, acadia14projects_719f, d4c7, c5cc, ecaade2015_33j6, ecaade2017_215pp, 323d, dbf6, eea0, 2d45, d51a, be48, b7cc, 19c4, c416, af94, caadria2017_190a46, ae72, 292f, a88c, f02e, be3a, aedd, 2316, acadia14_389ay, 7c43, cb7d, 971f, 0929, 6396, 784c, 84e9, ascaad2016_038b15, 77ee, 73ca, acadia16_318i19, d151, 1f5c, b563, 387c, 696a, e994, 6a39, e37f, 34fb, 0c2e, acadia16_244y15, cbcd, ecaade2015_215r47, 033f, 34cc, 80bf, 9e49, 5995, 0dbc, 908b, b6de, 18bb, 9fa2, sigradi2013_401g, 79ef, ecaade2014_084s19, 418e, 86c2, 4ee3, 9261, acadia14_389az, ee3a, f3b5, 9104, c5b9, sigradi2014_289k4, 67ba, sigradi2015_10.307g21, 9f1f, ascaad2014_022k4, e4d2, a2a3, ec17, 0fcd, 8d15, 0a16, 76ab, f3a5, sigradi2016_637z, b150, 5b91, 8dc8, c874, b691, f3e0, caadria2017_046o14, ijac201614204r9, 567b, 4f73, e1ae, 5d54, acadia15_95h3, 3f61, 1ecc, 856d, 63f7, acadia16_174b12, a91b, d141, fc1c, ecaade2017_244nn, 80fa, 1af3, ijac201614204o9, 491e, 6248, 719c, f419, 0b7b, a418, sigradi2016_490ll, caadria2016_517e22, 8fd3, 9fb3, 2ae1, 0870, 09c7, ecaade2017_006nn, 24e1, ecaade2013r_019l10, b0cd, 3417, sigradi2014_303h5, 51d9, 4b4b, 9635, 8f62, 97ef, 3bf4, ecaade2014_085g20, sigradi2014_330k7, ea0c, 9982, 5d3b, aa03, ff09, 8b4a, 1817, da94, 3808, fe59, 0ae4, a948, ecaade2016_080y23, 032f, acadia14_627aw, 67e1, ee33, dc7f, ed5b, 8e6a, ecaade2017_072a, b570, b385, 28c4, caadria2016_693a30, 8f5c, e8ef, eef9, 99e8, 5695, ijac201412405c9, d842, ed21, 971e, cb40, 1beb, e2da, 74dd, c01b, ijac201614407w4, aea7, ecaade2016_072o20, 43ad, 57f7, e702, ecaade2015_334n72, 1b3a, 283d, f25e, ecaade2015_116e23, sigradi2014_213t7, sigradi2016_524dd, c482, ijac201614102p1, e899, 55dc, d577, caadria2017_069x21, d550, f840, ca31, 8cbc, 217e, d9bb, d55c, 0faf, c803, ecaade2013r_002c2, 7dca, ecaade2015_241d55, 8fc2, ijac201412306z2, ecaade2017_144u, 987e, 3021, a207, acadia16_344l20, 499d, 9e7f, a764, caadria2017_107n28, sigradi2014_192p6, 3f2c, bf51, 1d7d, 4b9a, bf3a, 28af, e3db, f614, a2c1, ecaade2015_237b54, 69d2, f408, ecaade2017_089u, b569, f40f, acadia16_344i20, 0cec, ijac201412407c1, 5acc, a821, 5a36, 2631, ecaade2016_047h13, ecaade2014_139h31, acadia16_382y23, 2550, 1be1, d14b, 6e5e, 71c7, f1cb, b7b9, 995a, 430a, 1d17, 06a0, 3bc5, sigradi2015_10.377r22, ca63, 61ed, 9a60, 4126, 0738, 7606, 3eaa, 463a, ecaade2014_066o15, 9449, 0e6a, 7375, 37c3, 482c, 67a2, e738, e065, 8dca, d565, sigradi2015_4.52m6, 1853, ecaade2016_221y56, 140b, caadria2017_016d7, e04b, 7dbc, sigradi2014_128g1, acadia14_435ar, 5ed9, 1b28, c3c7, caadria2017_165r41, d2e4, 51c6, 99b1, defb, 32db, 65e8, 1b1b, sigradi2013_138r, a1c5, 7b80, 0d83, d971, 2312, 0976, 59eb, 811c, 0086, ecaade2017_155g, caadria2016_259o11, f028, ecd9, c772, ecaade2016_129d36, a6fd, dd13, 2bba, cf93, 1b38, e7f3, 9bef, c1ec, 4273, ce3b, d318, 8da7, 564a, a5b0, 90e8, 5cee, ecaade2017_109ff, caadria2017_183f44, 1432, 7c07, b08a, d48c, 17f6, 0def, ecaade2017_048ee, 717a, f38c, 5016, f909, 7330, 46ef, 68ef, 7d03, 1646, 0d14, a5a4, fb5b, bcfb, 32fc, bcfd, caadria2016_343f15, bfdc, 923f, 2bd2, 84d4, 8103, 6ab8, ijac201614309l6, f98d, 1e2f, 1989, ecaade2017_019jj, 5efa, 9b84, 3853, 8582, ecaade2017_173rr, caadria2015_208n31, 9160, cd62, ecaade2017_148c, 2226, b5ea, ijac201412301l5, e0c9, acadia14projects_661p, ecaade2017_302nn, ecaade2017_213c, faf5, 8c2c, e6f2, 3e78, 1ea3, ecaade2014_128u28, a6fe, bd10, ecaade2017_077uu, ff35, 821c, 1554, 1d13, caadria2016_229u10, ascaad2016_030h12, c489, sigradi2015_8.239d14, f7cf, 69eb, 1b31, e79b, acadia14_435ac, 637b, 009e, e5f7, 63cd, 1974, caadria2017_048d16, 5af2, 4988, 97ce, f1d5, ecaade2017_059kk, ecaade2015_21l3, ecaade2017_271f, 08f1, 051c, caadria2017_118v30, caadria2015_054k6, 3100, bc62, 7a43, acadia14projects_565z, 8b3f, ecaade2017_202n, caadria2015_065b8, 7700, 120d, b7d5, acadia16_280d18, 9d60, 2be5, 02c1, 1010, 2d4a, db39, b57c, 4fc7, ff48, ffeb, sigradi2014_313x5, d4c2, 5829, e483, f77c, ecaade2013r_019d10, dd37, 7984, acadia14_43ai, fe8d, 222b, sigradi2014_345s9, caadria2015_213z32, 1c6f, 23fd, ascaad2014_035r1, 13af, ecaade2015_155j32, b30d, a6a7, 8816, 8829, 11c1, ascaad2014_022s4, e6f5, d00a, 98e9, b051, b7ce, ascaad2016_049u20, abed, caadria2017_131f35, 3f39, e626, 9ff2, da73, 4682, 2c8b, 3e11, sigradi2013_303j, b1fa, acadia14_177x, 226e, 5f49, caadria2017_136l36, b60e, 9e21, 1990, b77a, 3fff, 7e7d, sigradi2016_440ff, f437, 6eab, ecaade2014_038d10, e1a1, 1966, 02cf, 1ba0, ecaade2014_176b44, 1864, e02c, 7e25, 1251, ecaade2017_212kk, 02a1, ecaade2015_129m25, d71d, 82b7, ecaade2017_053qq, 3fe4, 8401, 9df4, ecaade2015_196i42, sigradi2015_10.140m19, 73da, 0f91, a072, 81f0, 0b4c, 4584, 6303, 3f8d, 1cd1, c9eb, 6811, 638f, 3b3f, 77a3, 08ae, e42c, 0123, 9f98, 12f0, 8f31, 2af1, 41de, 10df, 88f5, b7a7, ecaade2014_067w15, 8418, 8666, 1fe9, a509, 652d, sigradi2015_10.309l22, 39c7, 4963, d57e, acd3, 21c6, ecaade2014_198u51, 690f, 038a, ijac201614302v1, 39b7, 800b, ecaade2016_mrtg66, b167, sigradi2013_342n, bce4, ecaade2015_127b25, da39, 7dbd, d0ed, 57a0, 9dc3, fecf, b127, 5d06, a8ae, f601, ijac201412402z4, 6dc8, f794, sigradi2016_637r, 6eee, ascaad2014_023a5, ecaade2017_189vv, 8443, ecaade2015_202s44, 0020, 39b2, db93, 7011, 17bc, dfb5, 8305, e73c, ecaade2015_287m63, 9f2d, 419a, bb79, ecaade2013r_006z4, a3a3, 36f5, bd96, fb9b, 395c, 6287, 28d4, e6f9, 60d4, 31e9, 7d55, f46f, e1f5, d10e, 0cd3, 80ca, ecaade2016_102c28, c7ad, acadia14_399aj, 6a5d, b528, c2b9, 2970, e873, 3e8d, 9888, 4ea5, ascaad2016_033c13, 90c6, 6ce5, ecaade2017_184nn, f566, c622, 8f48, ecaade2017_232h, 3f5b, 1070, acadia14_473ak, d3c2, 7ecf, 875b, 99bf, fcdd, d588, cc86, 56cb, cde7, ecaade2017_170b, 3c7e, ascaad2014_005p3, ecaade2014_192y48, e1a3, ecaade2014_237y60, bcec, 37c8, fcd2, 4d51, d40d, 0f2b, 18e6, cc99, e83b, 2509, b8d9, e4ca, 0668, c1d1, 87bc, e457, dcdc, 3474, ijac201513205w7, 6508, 4e3f, ecaade2014_224r56, sigradi2016_809tt, ecaade2016_147r40, 6bef, ecaade2015_233g53, 6b98, ecaade2017_006cc, 3605, ecaade2016_067w16, f5a3, daf9, ecaade2017_269oo, e48f, 8b93, ecaade2017_029ee, 9411, d562, ecaade2017_117z, caadria2016_703p30, 6ebb, 8032, 02e4, 5501, ddeb, 27d1, ecaade2016_067e17, d474, b74a, 9e04, 6975, 41a4, caadria2017_104a28, ijac201614308p5, 9207, ea0f, 906c, ecaade2016_230y61, ecaade2016_163l45, 3d0e, 82ef, cc10, e4c1, 3f5f, caadria2016_703m30, 0a31, 71d0, 2c1b, 26b2, 72b7, ecaade2016_ws-afuturen67, 87ac, sigradi2013_326f, 9c4a, ecaade2017_208k, 0b6e, caadria2016_425h18, 65ba, c541, dcac, 167d, e3f2, 6a69, 3ad7, b531, b99a, 5de0, 9f56, f81a, 52e5, 57cf, 013b, 3d3c, 77e9, a0c3, 33c9, d55f, 31be, ascaad2016_040a16, acadia15_483l21, 5596, acadia15_232r9, cc23, acadia16_432p25, ecaade2017_013ll, fbb5, c8fb, 775a, sigradi2015_11.196g26, acadia14_291c, 3e8a, f323, 905f, 0f26, ijac201614203p8, 3393, acadia14projects_627d, 9236, ijac201614305e3, 80f1, 9301, 70b5, c1a6, caadria2017_101h27, ecaade2017_085qq, af99, cf59, acadia15_211o8, ecaade2015_59n11, ee47, ascaad2016_014g6, 01f9, bc34, 36e5, 148c, 0756, de80, ijac201614102x2, acadia14projects_81l, e528, 2218, f067, ea22, a6a0, 7a62, 51c2, 5446, ffd9, bc7a, 0639, 0652, ede7, 69cb, 9c3c, ecaade2015_237k54, ijac201614203e9, c895, 4ea6, ceac, 6d94, 4e65, 11dc, 4859, acadia14projects_487f, fb17, ascaad2014_026b7, 9d1a, 98cf, 41b1, acadia14_117b, 3fde, a79c, b401, ba8c, eb90, cf3c, sigradi2016_467p, 6549, caadria2017_042s13, sigradi2014_172z4, ade1, 7c70, ee99, afed, 78e8, acadia15_323x12, 580b, caadria2016_787g33, 9ec7, bc3f, 2bd7, 8b13, 910f, acadia16_116s8, bcea, 82f4, acadia14_619av, dc76, sigradi2014_036r2, 7fc6, fb76, efbd, cf35, 59b3, 6903, ecaade2015_110i21, acdf, 3657, 1daf, f982, caadria2016_013z1, sigradi2016_792l, db91, a2ef, 806b, df09, ecaade2014_086l20, 903c, 6e97, 45be, cd73, 5365, 9751, ee4e, 8744, 208a, caadria2015_108l16, ecaade2015_170p35, 12ef, a118, ba8d, sigradi2016_602f, 3614, b1b3, 9857, 6f57, 4412, 9826, 5452, c700, caadria2015_067l8, 787d, 015c, 8f7b, 27a2, 596d, 77af, sigradi2016_383gg, sigradi2013_100e, a7a6, 81b4, 2a97, a02d, d20b, 2be0, 7e73, 11eb, aa90, a86b, 5361, 45c9, 0c7a, 1824, fffd, e4f9, ffbc, 757b, 5b9a, ed09, 8cfb, caadria2015_105f16, 8aec, ecaade2017_293ll, b85f, 98a4, 54d8, e471, 9ef9, cfbd, d64c, 8968, ascaad2016_042w16, 3124, ecaade2014_201j52, d976, ad2d, 8f74, 820a, 5f05, ca14, 5907, 3935, caadria2015_209x31, 217f, acadia14_375o, c18a, 3d99, ecaade2014_214n54, d902, 014f, ecaade2017_229ee, 1f30, 52df, 6240, b915, 9cac, 1f92, 49ce, ascaad2014_003v1, ecaade2017_293ss, bd43, 5676, ijac201614102s2, 645e, 2db9, 197a, 7886, ecaade2016_140v39, c045, 905d, 6e43, 3f52, 65b7, 9d8f, ecaade2015_64p13, ecaade2014_014z2, 7cd1, 8216, acadia14projects_229g, 06fe, 88c2, 033a, 23e3, 878b, ecaade2017_026rr, ad4e, db62, 2a45, 646b, d8c7, 1c20, 9b76, 62d8, 9c2c, ee5c, ecaade2017_175h, ed42, ecaade2015_206r45, 7ed7, ecaade2016_102l28, 19cc, 4a9a, 9a36, ecaade2014_072j17, caadria2015_209w31, 5655, ascaad2016_038i14, bf07, ascaad2016_007l3, 05d1, 706b, cee4, 8fd1, 5974, 093e, 6076, caadria2016_229v10, ecaade2017_006w, c0a4, 9100, 1cc9, 3f20, 1f6c, 375d, e9f7, 3498, bb74, d369, 2872, a04d, df20, 517c, a181, 987b, a058, ecaade2014_080j19, 11df, fb28, ce87, ecaade2017_018bb, 4062, ec2b, b593, c23b, c39f, acadia14_699s, caadria2017_016v6, ascaad2016_038p14, 0a6e, 4096, acadia16_44l3, d6dd, 6b89, b3d6, 10a7, caadria2017_051o16, bf35, 16c3, sigradi2015_3.268k5, caadria2015_206y29, ascaad2016_052k21, 8578, d3cb, 4775, a2f5, ecaade2017_225a, ascaad2016_016r6, sigradi2013_52j, 37b6, b407, acadia14_125ae, ecaade2015_320n70, sigradi2014_157b4, ecaade2015_235u53, 0d60, b5c8, ijac201412205e4, a13e, b234, 4329, 06b7, 9972, c215, c87c, sigradi2016_363ee, fa0c, e7f6, caadria2015_081s12, ecaade2016_217o56, d511, d74b, 0990, 278e, 1570, 17c1, 2661, 7399, ecaade2017_089y, sigradi2014_345p9, d3b1, 8def, af9f, 3cfa, b8d6, 542a, 2b9c, ecaade2013r_010r6, 15db, 6075, 593f, caadria2016_735s31, 4128, sigradi2016_534yy, 2075, 1871, 561b, 6d25, 654d, 9890, 4742, 866f, 1cf3, f960, ascaad2016_021h8, ascaad2014_001d1, acadia14_145aa, caadria2017_155t39, 178c, 59f5, 64f5, caadria2015_218z33, 0adf, 36e0, d2c4, 595e, a340, ecaade2014_111m25, ecaade2014_153w36, sigradi2013_379, 0805, f6ff, 4cb4, 8c0c, 4c2f, 3399, 4e60, 37fa, 883e, 28ca, 938a, caadria2017_134y35, 66e7, 0d9d, caadria2016_611t25, f609, f19d, 7a89, b80a, ijac201412403h7, 71f9, f5cc, ecaade2015_196b42, 7ea3, 34d0, 6988, 7c35, ecaade2015_64w12, 0ef0, 8c2b, 305a, 82c4, 86d4, 7269, 6687, 7f7a, 532a, sigradi2015_11.166a26, 624e, ecaade2014_023v6, ijac201513104u3, acadia14_291g, acadia16_478w27, ecaade2017_027c, c1bf, 7d2e, ecaade2015_253s57, 38fc, 1fec, 9bb7, 8d69, ecaade2017_089q, 2521, 4f14, 47c2, 46a7, 10d7, 5e56, d3fc, sigradi2014_084c8, bcd0, 4e99, bebd, sigradi2013_387g, 1688, 7e92, 431c, ijac201513303u11, 3f95, b715, 3f31, 9920, d9ba, 5574, af8a, 38b6, 63c4, ab8f, e9e1, ecaade2016_217p55, b84e, 364c, sigradi2014_239d9, 2bcb, 6b17, 7a3c, 17f8, 2944, f338, 70ae, ecaade2014_011e2, eb0b, 670c, ecaade2013r_001d1, 1761, 26e5, 12d5, 5580, sigradi2015_8.186b13, 1126, 88e3, e686, 19fa, caadria2016_125t5, f9ce, b2c7, dcba, 9d88, fe3b, dad8, ecaade2017_199w, 01d3, 08c9, ecaade2017_041t, ecaade2015_48k8, 9497, bf45, fa66, 8a23, 35f7, a381, 2b0e, 97cd, caadria2015_087n14, e6dd, 89c1, 7846, 1c59, af1d, 24b6, 6f90, 55ab, 257c, 6775, ecaade2015_324u70, f436, sigradi2014_299c5, c64f, 6bed, 007c, 3cb8, 0905, b0c5, ascaad2016_045m18, acadia16_478f28, 3dae, a341, ecaade2015_38t7, ecaade2014_052d13, 4d28, e534, 2582, d488, c066, 2ccb, 0e70, 1c4c, acadia14projects_365ar, 748e, ecaade2015_256e58, ijac201412301o5, ee68, 933c, ecaade2017_039b, bda2, caadria2015_139g23, e27b, d79e, 68ce, f0aa, 7fad, 78b4, sigradi2013_393, acadia14projects_497aa, 7659, 5c7f, 900a, sigradi2015_3.221s4, 69e7, ecaade2017_271g, f51f, 65b2, ecaade2015_215e47, ecaade2015_118z23, 2a21, 1f47, e394, a54c, ascaad2014_019f3, ascaad2014_005v2, caadria2017_009n4, 3aff, 5ad5, 639a, sigradi2016_590i, a153, 5161, caadria2017_055j18, b2ca, d032, aa25, b7f0, 52fe, 0e38, c3c2, 1b65, 25e0, a840, acadia14projects_647ax, 98bc, 66a5, 0fbc, 0681, 43e2, da1b, sigradi2014_284w3, ba39, cd48, 8d04, ca56, 2c4a, a442, bc7d, 2085, f888, c7b4, d829, sigradi2014_345p8, 3da1, 04fb, ecaade2016_119l32, 2c94, a05f, ecaade2014_020r5, caadria2017_149f39, ff9b, ac4c, 409c, ecaade2017_199ee, f5d2, 1d3a, 63ac, 1fd3, 2ab0, 41dc, f467, 0e1b, ecaade2017_282r, ecaade2017_274v, 2fc8, ecaade2016_021o5, 3f91, e66c, 5721, sigradi2015_10.377z22, a9c0, 6dd4, 81a4, 2e4f, 33a6, 23bd, 2936, 9350, d257, 1d3d, 9015, f8a8, sigradi2014_057t5, fbb6, fea6, b91a, ecaade2014_072n17, 5ab9, a51f, c868, ecaade2015_73w13, 6a93, 5265, ecaade2016_167t47, ecaade2017_208d, 9d76, 16dd, 3162, bd31, 9119, sigradi2014_048z4, 4a5a, caadria2017_145f38, 0b37, ff18, 0bbb, d64e, ecaade2015_83e16, b9ee, 8255, 1dbf, sigradi2016_801r, 36e6, ascaad2014_017n1, effc, acadia15_69p2, 1487, 65aa, 5d8d, 391b, ca18, 61bd, dcb9, 9f1b, 4eb6, sigradi2015_11.34a24, ascaad2014_019y2, 8725, caadria2015_218s33, 1aee, aea6, de20, 92e4, ascaad2014_005e3, 2236, f80e, a42a, 7de0, d9a3, 2a25, d895, a5d8, e9aa, 1eb4, cc8c, acadia14_699l, 96c7, f1b0, ijac201614208x12, 3461, 9a26, 2bd6, ecaade2016_191g51, ijac201412204x2, eef8, 2ac9, a909, f88b, 0af8, 9229, 8e16, b16e, d075, 5e90, ecaade2015_215p47, e278, 992c, 0d3a, 3412, 65f6, 0fa5, e67f, ecaade2016_036o9, ecaade2014_085f20, 198d, acadia14_479h, bd82, 0d89, 3aab, e8eb, 5281, ijac201614102w1, 6061, 7b97, ijac201614201r6, 5ea2, 1d06, sigradi2013_389, caadria2016_621u26, 0305, 2101, 343f, ac77, 3622, 4a48, ca54, caadria2017_165o41, acadia14_399am, 20ae, 6634, 8f30, e396, bbc4, ecaade2017_100j, 916d, ijac201614201i7, 4b60, ascaad2016_023v9, c92a, 83c2, ijac201513203a7, 0d1d, 3132, ecaade2014_113b27, bdb1, ede1, dadd, fb46, bb65, sigradi2016_764j, e5e5, 6ec2, d981, 188e, ecaade2016_217a56, 25b3, 8df5, d6db, ecaade2015_284o61, bdbc, 8f4c, 0aef, e549, 395f, 8d31, 3dfc, sigradi2013_390e, 8837, d230, af2a, 5d40, 58d0, bd63, ecaade2017_201xx, acadia14projects_479i, 7158, d568, 84b0, 8ca9, a7c4, 5dfc, a8a0, 43d5, 1189, 0b9d, ab22, caadria2015_237v35, 7c6c, 70b1, 4a12, 8cdd, sigradi2015_8.264l14, cfb0, 61a6, 6af9, d678, ecaade2017_101t, 3a0c, caadria2015_190l28, 63ae, dfb9, 3f41, ecaade2017_011hh, acadia14_463s, ecaade2015_130x25, 9e79, ecaade2015_325e71, sigradi2016_803x, 4996, 7383, 88fd, ecaade2017_083uu, 9594, fbf2, c00c, 7036, ecaade2017_069bb, 74f2, 9e4e, b381, 6c95, 959e, d066, 50c7, 3d9a, ijac201412403j7, 3fba, ascaad2016_003r1, 85e5, 4a75, 853d, 2776, 1674, ecaade2015_59e11, ee51, 3823, 9403, aa18, acadia15_357k15, a916, 7a0e, caadria2017_018a8, 4164, ab99, sigradi2016_803aa, be93, be37, 69b3, c9fc, 1835, 0e22, 2c06, 2d3b, ascaad2014_001b1, ecaade2017_282g, e0dd, 05a6, acadia15_343m14, b4ad, b972, ecaade2015_170z35, 8890, 0b1e, caadria2017_009s4, 7b74, sigradi2015_3.11i2, 4476, acadia16_140i10, sigradi2014_197x6, aaff, 21b4, 8d3a, ede2, 4ee6, cf2c, a1bf, 2b0b, sigradi2013_155h, d6b2, 2c99, 4cd9, 774a, 4a6b, 1035, 21e1, b21b, b5bb, e95d, 2046, ijac201614208d13, 15d2, cd0b, 944c, 2320, ae8f, 8b4d, acadia14_199ag, b45f, caadria2017_008e4, e57f, 9437, acadia14_627am, 6533, 1bd5, 4370, ecaade2017_268kk, sigradi2015_sp_2.112f29, e7ff, ijac201614307p4, 12fa, 3c5b, ijac201614402l1, 963b, 865d, 2d43, ecaade2017_056vv, 9586, 8ce5, e317, 7499, ea90, 06f0, 6d40, b7a3, 43a8, ecaade2015_61u12, c014, ca7f, abd0, 0179, 0c8a, acadia14_579a, 07cb, e166, c936, ecaade2014_071v16, 9b49, 14cf, a6b1, sigradi2014_250o9, d386, 332d, 29eb, 26ea, 4bdf, 12e2, caadria2015_111i17, d31c, 98b5, 54e9, adcd, b601, 4864, c22c, ecaade2015_227i50, 2ace, 6fdb, bfad, acadia14_565w, 9056, 2ebc, 65ed, sigradi2016_592t, 8c1d, 9f0f, 88d4, ecaade2014_151s35, 6332, 740d, caa7, c285, d668, b624, 3571, 2c79, 6663, 33b2, sigradi2016_803w, 0e86, 6615, 3955, 1eda, 3e7e, 926d, c616, 61d9, 08da, 477d, cb99, acadia14_719n, acadia14projects_699f, 6e7b, 1bbe, 7653, 588a, ijac201412302m7, 3d0d, ecaade2017_277xx, 1c2e, b75b, 029d, sigradi2016_602c, acadia14projects_301b, 681c, acadia15_431m18, 5d80, ecaade2017_302gg, 723d, caadria2017_003t1, cb96, ascaad2016_022h9, sigradi2014_186h6, 4219, ecaade2015_304y66, 7658, 4392, ijac201412204a3, 0eb3, d913, ecaade2017_155o, caadria2016_405g17, ecaade2015_61b12, 5a46, 13e5, d106, ijac201614309b6, a2db, f61a, ecaade2014_145d33, 9b9a, fd0a, 8de9, ascaad2014_018f2, de51, a02f, e95e, 2da9, acadia14_681as, 773c, 1284, a265, 1a7a, sigradi2013_173o, 235d, 8da4, caadria2015_073s10, ecaade2014_038l9, aca4, 119d, fb77, 83f3, fb11, 1722, sigradi2015_11.142h25, c590, 91c2, 0e4e, 4204, 012b, 7bd3, 96c4, 7875, acadia14_145ab, ecaade2017_052kk, caadria2015_124e20, acadia14_463o, 45c4, f19a, ecaade2016_221s56, f463, acadia16_318j19, c3c0, 074a, 5069, 1c7e, 1abe, b5c2, 0468, 7888, 9c84, 5dce, 9fcc, 15aa, e2bc, 4407, a1e9, ecaade2016_111s30, 839f, 6035, ff24, ecaade2017_169ii, 47e4, 02b7, 95b4, 1e0b, acadia16_98c7, 3ec3, 7028, b64b, 2b9a, sigradi2016_571pp, c0a3, 22b1, ecaade2016_162c45, ef87, ascaad2016_034i13, ecaade2014_024a7, 5c89, fe86, 73a6, 3ad9, cae9, cf23, caadria2016_197r9, 9a84, e276, e46c, 35f0, sigradi2015_6.387e9, 8855, f350, sigradi2014_037w2, ecaade2016_221z56, ecaade2015_306i67, 7a66, 090e, 2076, ed6e, 229b, e3c6, sigradi2015_10.307z20, 3b5e, bb45, ecaade2014_104m23, sigradi2016_385nn, caadria2015_170p25, 5edf, 2b34, 89c2, 90b2, 312a, a7a4, 1f14, c60c, e481, caadria2016_249k11, 9e94, acadia14_539f, e5dc, 986e, 7f08, d19b, 50ed, 6141, 4478, b4df, babc, e29f, 80ec, 293c, f87c, b3e5, ecaade2013r_014f8, 8b8a, 078c, ecaade2016_230u61, 7cde, 58d3, 65b9, caca, 7d1f, 9d26, 81f1, 6c78, a1a7, acadia16_372b23, acadia16_344j20, caadria2015_014p2, sigradi2013_389p, 9372, caadria2015_032w4, 4470, aff5, 5c34, caadria2017_047c15, 8e8a, b77e, 6415, e374, 90ab, 220e, 53da, 7eae, ecaade2016_079v23, fc39, 8313, 23cb, 36e1, ijac201513104s3, ijac201412303y7, 1de3, b0a3, e829, b527, af95, 36eb, 6ca0, ecaade2014_035x8, 452c, eb45, 6181, 1e58, 58bd, 7889, d9cd, 8015, caadria2017_136n36, 48ef, ecaade2014_080a19, e5c8, 6968, a1d5, de75, 0351, 465c, 919a, 79df, 2ed3, da82, b59c, ijac201614104h4, ecaade2015_92l18, 155a, a53a, 82aa, acadia14projects_507ae, ff31, 6476, 1579, b364, caadria2016_333a15, 644d, caadria2017_047w14, b756, d66b, e443, sigradi2013_343j, 8043, 389f, e703, cd09, caadria2016_405b17, 5083, 4188, ascaad2016_021c8, 601f, 12ed, 796e, 83be, b955, 9d6f, e52a, 5923, 0780, ecaade2017_031vv, d2d4, 9213, 95d3, 039b, acadia14_347at, a6bb, 30c0, 1806, 91d4, 5958, 28f0, 69ec, 68b3, 6a84, ecaade2017_148vv, ijac201513103z2, 5231, ecaade2014_066j15, 74df, caadria2015_111j17, 269b, 7856, 78ff, 956c, 2e61, sigradi2015_10.309e22, 8527, 6490, 58c9, b682, acadia14projects_565u, a194, ca5a, 3ed4, 0276, ecaade2017_042w, 6ef0, acc0, acadia14projects_699e, 7185, c66b, sigradi2015_11.136w24, 2cc0, 866b, e330, caadria2016_477f20, ecaade2017_198b, da47, 8ec8, 44db, 34e5, 82ba, e4cc, 5a29, ascaad2016_033x12, 0112, 64bb, ec5b, 8e55, 5869, sigradi2013_41t, 0389, ecaade2016_114g31, 92b5, 3f58, dc53, 4752, 5187, fb99, 3337, f00d, 12a4, 708f, 9a2a, 7fc8, 4234, 2724, ab1c, 372c, b09a, fdea, 2f0f, acadia16_54v3, ad0a, ce50, 8b99, b1d8, ecaade2015_64l13, c8d0, 0b86, 52da, 81c7, sigradi2015_8.334t15, f9ac, bd2e, a4e2, 6323, 4aff, dd7d, 3aad, 08b7, ac89, 3815, ecaade2017_100i, 45f5, 4abc, d0a1, 4812, 7ddc, 6e8a, 64c7, 7a56, e80c, 1ab9, ed1c, 4b7b, acadia15_161l6, 1be7, 0a54, ascaad2016_025p10, sigradi2015_9.168e17, sigradi2016_770m, acadia14projects_627a, f98f, c9ef, caadria2015_048o5, 438d, 5e42, 27d6, 08b4, 473f, ecaade2017_053e, 9908, 1b3e, ascaad2016_041f16, 7800, ascaad2016_022k9, cdd7, 730b, a872, b2c2, 317c, b56e, 4554, ijac201412203a2, dc93, 5ce7, ecaade2017_057w, 52b0, 5105, 545b, 982f, 080c, 2564, 2ab4, ijac201614406h4, 4b7f, f3d1, 32c3, 4e92, 94d5, 6bd3, 2644, 2a5a, 8ce9, ba7a, b8f4, 8c4a, sigradi2013_243b, b79e, sigradi2013_386c, 3e28, 0607, acadia16_206o13, 288e, ijac201614308h5, cc78, a355, ecaade2013r_006v4, 395b, 8163, ad6f, 03d2, 849a, caadria2016_851y35, 1c8a, 6e89, acadia14_117av, 05fc, 2a44, 0e12, 2b82, d7ab, sigradi2013_155j, d344, 538d, 130c, 2e5d, d2f0, f0c7, ecaade2015_320l70, 6ca6, c9dc, 0d99, 0ecf, ecaade2016_210i54, 3aa3, fbf1, b362, 66c5, 2b18, 5480, 8f1a, 7a85, d40b, 27eb, b58a, c17d, 066f, 1808, 2309, 5a05, d84f, cd86, b5af, ecaade2014_094h22, 465f, 797c, 52fa, b066, b317, 48cb, dbab, 50d1, 7890, ecaade2014_072p17, 9c89, ascaad2016_049s20, acadia14projects_589c, ecaade2016_222b57, ecaade2015_115w22, 4b73, ecaade2017_048kk, acadia14projects_619at, ecaade2017_091ww, 8e0b, 7667, b2a2, 9642, 5dbb, 9d07, ecaade2014_094j22, 7f34, 63f2, 0db7, eea1, 7620, acadia15_274j11, 3713, 2748, a7e9, c352, adc7, acadia14_719e, ecaade2017_066t, caadria2016_395u16, fa5d, ecaade2014_186f47, a402, 7f16, ecaade2015_35b7, 575d, db68, 80b5, acadia16_130t9, ecaade2015_302i66, ecaade2015_250e57, caadria2017_018y7, a79a, 4072, 5ed8, 36b7, c857, ecaade2014_226y58, 5ada, 3511, 91c0, e069, caadria2016_095t4, acadia15_251h10, 39e2, ecaade2016_126v34, caadria2015_126d21, fdbc, d74f, 8260, 336a, f7f7, ae45, caadria2015_162x24, 3442, ed96, ecaade2015_181k39, caadria2017_118z30, 6aa8, 2537, 3bb0, 555a, 0174, 9f41, 3830, 65a7, fff8, ijac201614202v7, 9a0c, 0deb, f5ef, 93ea, 12a2, cbb4, 6d77, c5f8, ecaade2017_201qq, 31b6, 8e3c, 1385, sigradi2013_327s, ee6d, ae1a, 8a97, 1c35, ecaade2017_089w, ecaade2017_056zz, 9937, a557, ecaade2016_223f58, faef, b9c6, e2ec, 537b, ijac201614104f4, d78c, caadria2015_203r29, 0cbf, 66e6, ecaade2017_039qq, 779a, f3db, 1acd, 3057, 052e, dbce, 116d, d96d, 9acc, 867f, ascaad2014_014l7, bb09, ecaade2015_21d4, sigradi2013_41v, 2a07, 822b, ecaade2016_057n14, ecaade2015_217k48, 5e93, 18ab, caadria2017_081m24, 2386, d441, ecaade2014_226v58, 1065, acadia14_219f, 7b5a, c120, c96f, 3e6c, caadria2015_156m24, 8bd5, ascaad2014_034k1, b417, d93d, ascaad2014_019p2, 2079, 946a, ecaade2017_122vv, sigradi2016_637q, 8bb1, ecaade2015_325a71, ecaade2016_102b28, ascaad2016_004t2, c433, 5bce, 9e89, 5dc3, 5c49, d0b3, 5571, 1a21, d2fa, 33b4, 51bc, be67, c2b3, 46d4, 18b5, ecaade2014_121t27, ecaade2015_199a43, fd29, 6abb, ascaad2014_019c3, ijac201412201o1, 157c, b458, 799f, aa96, 4167, caadria2015_061b7, c2f2, e602, 1417, 5037, acadia15_451i19, 2f53, ijac201614207x11, c03c, caadria2016_559y23, 472c, c957, c04f, sigradi2014_239b9, ijac201614303g2, 42e4, 33f5, a960, 5df3, 148b, caadria2016_559a24, 3eb0, d9b3, sigradi2013_411o, 0b1c, ecaade2016_078i23, e343, ascaad2014_002m1, f540, sigradi2013_342u, 1c0e, 250f, f7c2, sigradi2016_642jj, 48fc, 2b97, 9e5a, 1b03, 89d8, b511, 3579, acadia14_63ad, d063, 3189, acadia14_177ai, 7304, ecaade2015_334p72, acadia14_33ao, caadria2016_395x16, acadia14projects_281u, 5728, acadia15_243b10, 8a36, 0cb4, 325a, 7867, ascaad2016_003v1, 9106, 6407, 45a2, 2ff0, 45a6, e1a5, ecaade2017_192n, fd2b, sigradi2016_777bb, ijac201614208i13, f3f1, 522f, 4fe8, 722f, 0348, sigradi2016_659l, ab0c, sigradi2016_358o, 6f3d, 6fa6, ecaade2014_089v21, acadia14_463au, a3dd, 42cc, e236, 926c, 2708, 1ccd, d5cd, 6095, e2bd, acadia16_62l4, c5da, 89b4, c8cb, f9a1, ijac201513203z6, 64e0, 8e68, b0c4, f581, c37c, e4f5, e135, acadia14_199ae, bff8, b566, 9365, 57fe, a7f0, caadria2016_611i26, 3dba, 731a, eae2, 7496, ecaade2016_230l62, ecaade2017_309ww, 321c, 581e, 7ff8, 9d4d, ecaade2015_79i15, caadria2016_209v9, df68, 22e3, e792, 1cdf, e8c6, 88df, 2e7c, 488b, ef58, d5f9, 7f0d, 51b2, f89b, 14a3, 3079, faa2, cd0c, 142e, ecaade2017_027ww, sigradi2014_152v3, b457, e7db, e073, e720, 05ab, sigradi2013_268h, ecaade2016_042c11, fc99, c592, fc90, 4fdd, ecaade2015_48j8, 5295, a466, 1f05, sigradi2013_295c, 8d6c, e1ac, a28f, d968, ecaade2016_223h59, bdd7, 7d75, 649b, ecaade2017_003i, 8a2e, c13a, 3259, 2ddf, 5219, 6bc0, 75f4, e73e, ecaade2015_114y21, bb5e, 5e10, ecaade2014_239p61, d3be, 1701, ecaade2016_171f49, b0e8, 1db3, 1d8b, 2886, 130b, 91a6, sigradi2015_4.52r6, sigradi2014_263y9, ecaade2014_199w51, 1441, 89c0, caadria2017_015i5, 52d6, 3de9, sigradi2016_801t, ecaade2014_016y3, 43ff, 97d7, acadia16_214k14, ab27, 912f, 85a2, 4db5, dc61, e89c, 52c7, d432, 8276, 7244, ecaade2016_048s13, ecaade2014_153j37, 4f4d, 3ada, acadia16_224u14, 63d0, 6258, ecaade2016_072r20, 4f5a, 18f1, 5a2a, 047f, ecaade2017_080gg, ecaade2016_169m48, 28c5, 9eed, 76e8, 8559, dede, e1e8, ac09, 9f14, 377e, 662c, 0204, d9b5, 58e7, ccff, 2aba, cd87, caadria2016_157m6, ecaade2016_047m13, 84de, caadria2015_126w20, 601a, 8c18, sigradi2015_10.307j21, 27c5, 26c7, 7fcb, sigradi2015_12.215m27, 2125, d8af, c7ba, ecaade2017_144t, 4b48, caadria2016_405o17, 6336, 47db, 2296, e200, 213e, sigradi2013_30a, sigradi2014_144a3, caadria2015_066c8, 6c8a, 4309, acadia14_267o, d599, 9b96, 171a, ecaade2016_016h4, 35e2, acadia16_362p22, af46, 8e21, 8438, sigradi2015_10.378b23, ecaade2017_085h, 40e2, f1fd, 49a2, ecaade2016_118y31, caadria2016_517g22, 08be, 105e, sigradi2014_144u2, 7500, 1e5e, 12c8, 7f63, 438c, 5f1e, bcf7, ecaade2016_071s18, 0cee, e062, 4686, 5b1d, f646, 8467, 622c, 50ba, 73e1, 342b, 4ec8, ecaade2017_201e, acadia14projects_473ai, 2bee, 22e1, 891d, edd2, acadia15_483j21, 4cee, ec85, 301f, ijac201412403s5, c45c, f0f3, f45c, 0221, ecaade2016_188i50, 3bcb, 0e43, 0e3b, 6cd6, caadria2017_142l37, 741a, 0a3d, 94dc, 3884, ijac201412408e2, 7ec2, 518a, 8082, f6d1, caadria2017_096j26, be78, acadia14projects_135t, e2f5, af5e, 06c8, 69f9, 310d, dfc5, acadia14_247t, fa7a, f41d, 4cba, e67c, 7591, e839, ecaade2014_168s40, ijac201412302a7, eae8, 8646, ascaad2014_022h4, c206, 49ad, fd03, ca35, d886, 3615, b730, bd66, 4266, b07b, ecaade2017_282k, acadia14projects_167x, 7404, ecaade2017_269uu, 889b, ascaad2016_058d23, a22b, 6976, 295f, 4efb, fc64, b43e, ecaade2013r_004a4, 58db, 4b08, b2ac, fc6a, 2732, 634b, caadria2015_087x13, 0beb, 99e2, 1234, 4825, e8b8, 51e9, d445, 2738, a65a, efeb, ecaade2017_037gg, 00df, 22cb, caadria2015_208u31, 8df7, 8721, 3c6a, 4d8d, 1f82, 17f1, abac, 8766, 8ccb, 9eef, b816, 7372, a54e, 432c, 5903, bffa, 0151, 825d, 02bf, ead3, 7dd5, 38c1, b072, acadia16_440y25, sigradi2013_386l, 4e01, 4d59, 751c, 7a04, 87d9, 8be6, acadia14_365al, 4863, ecaade2017_041v, ecaade2014_194c50, 7e15, ecaade2015_241x54, 77ac, ed19, ce8d, acadia16_382r23, 5c8e, 8b35, c2f3, 8664, ecaade2015_333k72, f124, 3c38, 3082, sigradi2013_386p1, b07e, 0396, caadria2016_405m17, 823d, 98dc, 4fe9, 8f9c, 142c, acadia14_719h, sigradi2015_6.341w8, 1fe2, 6ddd, 0878, caadria2015_073p10, sigradi2013_212p, ecaade2017_248zz, c48c, 88b5, c752, 3010, 94b7, ecaade2014_143n32, 9513, 3cca, d6e5, 09cf, 45a4, 313b, 0988, ecaade2013r_019j10, b5f1, 99a2, 55f6, 69fa, ecaade2016_208m53, ecaade2015_64s13, 6bcc, b44a, fc29, aae1, fd86, ecaade2014_187e48, 8d56, ecaade2014_224y57, acadia15_333v13, sigradi2016_814p, 5751, 58f5, ijac201513206c9, b2c0, cdd6, 8858, 828a, cc70, 530e, 1145, f9f1, ecaade2016_089d25, 5a94, caadria2017_001c1, ef66, 6b9d, 1587, 76c9, ecaade2016_026v7, 474e, 0f14, de6b, fa33, ecaade2014_015k3, 8303, afa4, cd89, 6d81, acadia14projects_479as, a9d2, 10ce, c15d, ijac201614105r4, 8087, d714, 41c8, 2510, caadria2016_229y10, 8edb, 9241, 7dd3, 5fa3, ecaade2014_127o28, ecaade2016_158c43, ae62, 2b64, a804, ecaade2016_132i37, ef67, ecaade2015_130y25, edbf, a9bc, e715, 540c, 2175, db99, 1aca, eb1d, c937, caadria2017_058s20, sigradi2014_151d3, 15f5, 3913, 63c6, 29ab, 5f10, d8c1, 3af9, 2958, 2322, c901, b423, 517e, acadia15_57f2, 0273, ecaade2014_123e28, a53f, acadia14projects_357a, 9b43, add8, 20c5, a373, 3fce, 5914, d07a, b826, 8231, e683, c3e9, b331, ecaade2014_239o61, ed15, ijac201614307s4, sigradi2013_112f, c138, ecaade2016_073h21, ijac201513101e1, 7dc5, e0e8, 7b35, 9525, c0c9, 841f, b859, e20a, eea9, 7950, ecaade2014_218v55, e4db, 9248, 1779, 3002, 389c, f395, 15ba, 9795, ascaad2016_002p1, 9cea, f885, afdf, f55f, f550, f2c2, 7ffb, 9143, cbac, 9cc7, sigradi2016_414gg, d786, dd4d, 2842, e49a, a723, d7fb, 38c5, acadia15_95n3, 7c1b, a9d9, sigradi2014_313i6, acadia15_451n19, d174, ecaade2015_138u27, d154, 38fe, fdc5, ab1b, 6f69, df84, a215, c0c3, ascaad2014_033x9, 7340, c853, 77a2, a9e0, b3b2, 4b3c, eedb, 6516, aded, 6a30, caadria2016_745d32, 863c, 2e3c, sigradi2016_625mm, 730a, 7a75, 1bc8, cc4e, 32fa, 3a34, 32cd, acadia15_110r3, f849, f71f, ecaade2014_052g13, ecaade2017_240u, ad0e, dfee, 24a9, ce24, 79e7, ef85, fc1d, 6760, 57cb, ecaade2014_225e58, 1f85, 57ca, 1ab0, ecaade2014_088i21, 7702, 68bd, f14a, 3870, fa98, 5750, 1963, ecaade2017_280a, b0fd, ecaade2017_grif, b4fa, e56b, ecaade2017_232j, 1288, 091a, cafe, 0670, e816, 9040, ecaade2016_123b34, acadia14projects_473an, e4e8, 1e5d, 837a, 9640, a237, e76e, 8334, 01d8, f0ab, e8f9, 31ec, b046, f7b4, 6644, 596b, 0cf4, 18c5, adaa, 1703, dfea, ec95, f59c, 5eee, ecaade2016_038j10, 527a, a9a7, 1080, ascaad2014_024s5, 43a1, 63ad, eba9, f624, 8237, faac, d917, acadia16_344l21, cb54, 65ff, 8e8e, 6e81, 2716, f189, 9243, 9a99, ecaade2017_019hh, 5605, 8801, e3e0, 44c2, 0e96, b87f, ae7a, ecaade2017_048ii, 9dd6, 9fe5, b549, 2766, 9ff6, ecaade2017_203kk, 891c, dc3c, c19f, ecaade2016_170p48, fadb, bc5b, b842, 12fe, caadria2017_052x17, a2e6, 8ca4, c597, 38b9, ecaade2016_230n62, ecaade2017_172ff, eab5, 7c81, adce, 6b22, 653d, 19e9, sigradi2015_8.189p13, 2f5e, 226b, 29c1, df93, ecaade2013r_009g6, ecaade2016_075a22, c793, f655, 884e, 57ba, 3b06, 3a1b, f3b4, ecaade2017_031yy, 1097, dd66, c3c4, a36f, ecaade2016_102v27, 7502, ddd6, 82d7, b09b, 1498, ijac201513101j1, 6fd4, ascaad2016_012s5, 4452, 8f83, f1bd, ecaade2017_277jj, ecaade2015_243u55, e362, 7607, 6ced, ascaad2014_017k1, 0d33, acadia16_154o11, sigradi2015_8.41r10, bb68, ecaade2017_265s, 583f, ijac201614403j2, ecaade2017_254rr, caadria2017_163h40, 9a7f, f587, caadria2016_333u14, 078b, 7cf4, acadia14_479ay, 1ea1, 6d97, 3e31, 5203, e64f, b95e, 3cb3, ddfc, 4e7c, d079, 9893, 2221, 9b1e, e00e, 96c9, caadria2016_683h29, f834, 7b60, 3c4d, e5e9, ecaade2013r_012n7, 23e5, ijac201513203g7, b8f8, 0e6d, acadia14_523ap, d09c, faa4, c8ae, ee52, ebcc, sigradi2016_356e, 3956, 3868, c5d1, 466a, 26d8, 0057, fe7c, dc94, 6294, 5ac9, 5a53, ecaade2015_221z48, 7126, bdea, 8a3b, ace0, deea, 3963, 667a, 8f8d, 8ef9, 72bf, 9603, a0cc, 6143, 3e56, 357a, 6146, af71, 3045, ijac201412403c7, 8a0b, ecaade2017_143d, acadia16_24u2, 42e5, 476f, ecaade2014_192a49, af38, 5e2c, c350, 5963, a676, 9307, 92fa, 48a5, 01df, d277, 68e9, 03fb, 2fc9, e84b, 9a9c, 4c56, ecaade2015_21h4, fe30, 1a06, 8cfc, 46a4, acadia14projects_681ar, ecaade2016_132l37, f59d, ba37, ecaade2016_074s21, 5775, 0f7e, 683c, 22d5, 7767, ecaade2015_170r35, acadia14_589d, fa35, 4b94, 805a, 95ca, 7d01, 2fc7, 81a1, 61a7, 4f06, sigradi2016_488s, ebe0, 5b1b, sigradi2013_391j, ascaad2016_003c2, e895, 85fb, 4834, acadia14_555c, ecaade2017_308hh, c620, 2623, 6806, 3a93, dfc3, c878, 3c3f, 53d2, fd58, 2687, dc74, 6f5b, e9a2, 0a46, ecaade2015_268w58, b08e, b1f4, a297, bde9, ascaad2014_031j9, 2cc3, 881e, caadria2017_015c5, ecaade2015_77b15, sigradi2014_018n1, caadria2017_056o19, 2920, b376, a1c1, sigradi2016_601zz, ba19, e97e, a6f7, 3907, 2487, 227d, f2f6, b184, acadia14_619y, acadia15_371i16, 2bc8, ecaade2013r_010x6, 8c9c, e552, ecaade2017_183w, 8184, 1a69, sigradi2014_314r6, bca8, ac0d, ecaade2016_007e2, 60e3, ff87, sigradi2014_132n1, sigradi2014_099r8, 8656, fe7a, a54d, e2cd, 2da0, caadria2015_072m9, a1b5, ecaade2015_201a44, 9d7c, 0847, ea82, caadria2016_013v1, acadia16_62r4, e625, ecaade2016_006y1, 0059, 2745, ascaad2014_020p3, 2eb0, ijac201513104f3, d545, 8c59, 1e0f, f90c, 8a92, 8bdf, a20e, d69b, ecaade2015_235z53, 5044, 0be0, c931, bd04, 93d0, ijac201513206j9, 5757, ee20, sigradi2015_4.219c7, f573, 3c6f, d873, caadria2017_046v14, sigradi2016_659o, 8e38, 8b05, ijac201614405e3, 4978, 6cff, 6731, d70a, 6f8c, ab97, 8187, 47c9, aaab, ba09, ca0f, 199e, acadia14_517m, 20f3, caadria2015_102z15, 0f47, 192f, ecaade2014_144z32, d3b4, a329, ecaade2016_230r62, a295, 35dc, caadria2016_013x1, 368d, 6ac7, sigradi2016_814e, b0bd, 970d, sigradi2016_686vv, 062e, sigradi2016_490ee, 1202, 0ce1, 0f02, b421, 9578, sigradi2015_3.11d2, 3c29, 29b4, 7b6d, b7dc, ab87, 9b29, f4f5, ascaad2014_019g3, 294d, 2551, ecaade2016_042l11, f60b, 822d, fc8f, 005a, 661e, e6be, 4b57, 441e, 9402, f845, a87d, 3a20, b534, 8b1b, 6293, ecaade2017_240r, 1e68, 73fa, 0a0c, 58f6, 9263, f914, bfd2, d285, sigradi2015_sp_8.6d30, 774c, sigradi2013_274, 8555, b129, 9490, ascaad2014_006z3, fe1a, f40e, d63a, sigradi2013_286, e487, a67d, 5416, e1c2, 1494, 34f8, sigradi2013_194g, caadria2015_164b25, e1e2, acadia14_619ab, bc0f, e5c0, 4d5e, c764, d3a8, d704, 09a6, 7768, b33e, 1200, caadria2017_132p35, ecaade2013r_002i2, 78d6, ed5e, 0367, ecaade2017_053l, 5129, 7f92, 238a, f1dd, 166c, bb1f, 2d13, acadia16_424f25, 8892, bb9e, f55a, f006, 104e, ecaade2015_336b73, 9a6a, ecaade2013r_013z7, caadria2015_016m3, ecaade2014_237c61, ecaade2015_48b8, sigradi2016_637x, 70d7, 3b78, a866, 0a79, 3324, ecaade2015_211y46, ascaad2016_044w17, e31c, 8780, caadria2016_517a22, 1fe6, 10cf, 2ade, ecaade2017_090pp, 524e, 9f3a, eb70, ecaade2015_17l2, 6ae5, acadia14projects_43as, bed0, 0103, 4e52, ada6, 144d, ecaade2015_27r5, 06ff, acadia14_167ab, acadia16_372n23, b652, 3bad, sigradi2014_293a5, e6e1, ascaad2016_004r2, sigradi2013_135g, e551, 2383, 607d, sigradi2016_450zz, ecaade2014_186p47, 8ef7, f37f, 3d4b, ecaade2017_215q, 4585, ecaade2015_17o2, 10b2, d04c, 5433, f527, ascaad2016_039p15, e160, f181, ecaade2015_178e38, caadria2016_281f12, 30f5, 9c41, ae90, 4970, a15d, 6748, 537d, efa5, 8a46, dc07, cff9, ac80, 2dc1, acadia16_106x7, 1bda, d815, ecaade2017_026ll, 43f6, 4a89, 95e5, 2267, 9a56, ecaade2017_269d, 3318, 342c, ascaad2014_033c1, d1ed, eade, 1c9b, 4eef, d0d4, ecaade2014_113n26, 8e01, 8cc2, ed18, 1b45, c603, cd60, 9a4f, sigradi2015_9.152m16, 2090, d5be, 6500, 45b3, 1cb5, sigradi2015_sp_8.284l30, e0fd, ecaade2016_074v21, caadria2015_130g22, f258, f5fe, 2caa, ca53, caadria2016_311b14, dee2, c331, ecaade2015_217m48, ecaade2016_243t64, c1c7, fa11, d12b, sigradi2014_151k3, c51b, 90f2, 1276, ecaade2015_279y60, 2538, 7d96, 2237, sigradi2015_3.370y5, ed04, af43, 5b6d, a104, 2a55, 0c0b, 8222, 2fbf, 61da, a537, sigradi2014_266c2, fd0f, ad3e, 2413, 8bcc, c692, 91c4, f499, e0dc, 5f3f, caadria2015_206d30, 6f28, a6f4, 9356, 83c8, 7511, acadia14_609ah, 5b6e, ce95, 90f4, 2605, 619b, de74, d04a, b49f, cb55, ffc7, cc89, caadria2016_013f2, cfc0, 9b33, 5497, eda5, ijac201412204v2, 2278, 6616, acadia14_589c, e963, 61ec, 1839, 3159, ecaade2014_225n58, caadria2015_109c17, 86ec, 1c78, 5c4b, 0eec, 97f1, a413, b0b9, 8470, ascaad2016_038j14, ascaad2016_012p5, 31db, dc0f, 1aef, ecaade2017_271k, caadria2016_311y13, sigradi2013_327, sigradi2015_sp_2.112i29, sigradi2015_9.152t16, ijac201513102h2, f355, 343b, 9527, 7683, 25fd, faab, e58c, caadria2015_130s21, cd37, 13a1, df64, c2a4, dcbe, 66e9, 176e, acadia14projects_135o, 7641, 5934, b852, a8df, 9d13, c288, d3b5, e117, 6439, acadia14_347ag, b94a, 6c79, 8598, f8f0, b41c, ecaade2015_143h30, 73d9, ecaade2016_191a51, c6b3, 020a, ecaade2016_bkor65, fcf9, 62cf, caadria2016_725f31, c85e, 0b9e, b9a9, 704f, c2cd, 8e46, fa73, 6deb, ebc0, acadia14projects_235s, ecaade2014_014f3, 12bd, b754, 0cbe, ecaade2016_165z46, 0c73, ae54, 838c, sigradi2015_8.264e14, 8760, 6607, 35b6, 743e, e951, f7e2, 379a, 4c96, 2bf5, a7da, 1e15, ecaade2017_013nn, sigradi2016_431t, 78bd, ecaade2017_255d, ecaade2014_092e22, 83d8, baa3, 473e, 071c, 7117, ecaade2014_010d1, ecaade2014_206i53, fa97, acadia14projects_691a, ecaade2017_277mm, 5278, f8d4, ecaade2017_002a, 69f8, 81be, caadria2016_651z27, ecaade2014_024w6, e2b3, ascaad2014_017i1, 7601, 3c0e, 7fe0, ee90, 17f7, 01f4, f2ac, c6ae, ecaade2014_173v42, c027, 52de, acadia14_589e, sigradi2014_252s9, f4e9, 3fea, cd58, 57e5, c0b7, 6e40, acadia16_62e4, ecaade2014_019c5, 4587, ecaade2015_193y39, d43c, 9e0e, d1e2, 29bc, 2ef2, 6998, 35e6, 120c, cb77, 9983, 90a3, acadia16_270b17, acadia15_483c21, d33a, 3e2a, ascaad2016_042c17, 7310, ecaade2015_196u42, d809, 7cfa, 0785, sigradi2014_313f6, ecaade2015_61g12, f404, ecaade2015_53h9, 2982, ecaade2016_025p7, sigradi2014_137j2, d4bb, ijac201513203d7, 3e57, 15ea, 38f5, 16f0, 95e7, sigradi2015_1.305d1, e91b, 16b5, 741d, d535, acadia15_47g1, 4561, df37, 17c5, 16ea, ascaad2014_017t9, 7e99, ijac201513203e7, acadia14projects_609ai, e3ce, 1973, 0310, 2da7, 871d, 9555, a559, 591f, 3004, e766, 347b, f50d, 1a1e, ac01, f8ef, ijac201614405e4, bff5, bc59, 03a5, ecaade2015_48m8, 4e20, sigradi2016_654ww, acadia16_326t19, ijac201513303s10, 4c08, sigradi2016_369b, 3a36, caadria2016_703k30, sigradi2014_247l9, 7224, 32de, 45eb, f330, 664e, aa3a, ecaade2016_223u58, 5cf7, 08f9, ce04, ascaad2016_047z19, e2f7, 2f8e, e975, dfe0, b993, 1c21, e262, b106, 7429, 6b37, 32c4, c12c, acadia14projects_63aw, 9683, e65f, fc47, ijac201614303t2, 6ffa, 24e6, 723e, b21d, add0, caadria2017_183g44, 5864, 17e3, 9d90, 6d3d, 7ebf, 9875, 8581, f416, 7fd5, 261c, 0937, f4fc, 860d, be65, e542, 4343, 2ff5, a2e4, 652b, ecaade2017_051u, ecaade2014_072b18, sigradi2016_654zz, 8e5e, 2ef0, 7298, ascaad2016_028f11, 55c2, 1a10, abdd, b63c, 9f27, ac33, 81a6, ab47, 8fc5, acadia14_601ah, 0eaf, bca4, aa53, e03f, c248, 972b, 533f, dafd, f804, 9dee, ecaade2017_116j, e6d2, f9a2, 1590, 9fbd, b50b, 1b82, ecaade2016_025n7, sigradi2015_3.268l5, 7ddb, 0e46, 4a92, 40c3, d8b5, 64f9, 444a, ijac201614206u10, 24a1, e8de, d675, 2e2c, 01b1, bb17, b6f3, 50eb, 2370, 3cc5, 8653, 543f, a268, 2b99, aaf7, b9f6, 30dd, ascaad2014_029x7, ecaade2016_191f51, caadria2016_755i32, 3d20, 367a, ed85, fe10, 7ea4, f20c, acadia14_347an, d849, 8552, 429a, 96a2, ecaade2017_203ll, 5bcc, ijac201412304w9, 2e0f, 4274, sigradi2016_752tt, dbb9, acadia15_185l7, f6cc, ascaad2014_030x8, 6864, 1656, c67b, aafd, cc81, c4a6, faed, f918, 3c33, ecaade2015_285m62, ecaade2014_070n16, 8835, caadria2017_037e12, a4bc, b888, 3423, 8f5a, 6acf, da08, 1a00, a3f1, 953a, 4aea, 3d4d, d383, ecaade2016_130x36, 885d, d7df, ijac201614102z1, 040e, 3916, 0439, 8af4, e293, ascaad2016_045w18, a60e, 6f85, 41a8, ecaade2015_143k30, ec8c, ece4, 27b8, 45ca, acadia14projects_63at, ecaade2016_130d37, ca47, 3c8f, f55c, 80e3, a0c8, 6ea4, 2946, d05a, caadria2016_383t16, ab1e, bfde, b1bd, 433d, 7762, sigradi2014_339c8, 1449, 0a0a, ijac201412408w1, c9ca, acadia14projects_301i, a53d, 7169, 93f1, d7f9, caadria2015_072r9, 7730, 0226, bd2d, 6d79, ijac201412403u5, 3d8a, caadria2015_220f34, a2d8, ecaade2015_86j17, 4cb0, 0759, b55c, 9812, a671, sigradi2013_400u, ce2c, c101, 9258, b101, ijac201412301t6, caadria2015_172c26, 50f8, 29f2, ecaade2014_218t55, 198c, a9db, 81c0, sigradi2013_285z, ecaade2017_008o, e9d9, 6eaf, e79e, fd2a, ecaade2015_152x31, bc2a, 9f78, ceef, 5ec2, ecaade2014_014e3, 987d, b6fe, ecaade2016_217s55, 2103, 81de, acadia14projects_435af, c5c6, cff2, f1e4, 1ce5, 133d, 64ad, 36ef, b019, 02e7, a73c, 5794, ad22, cc1d, 0bae, caadria2017_042z13, d92a, 2a04, e6e9, 10d9, df2c, 29c6, 6cc1, ecaade2017_294e, fe38, eec4, 6daf, 2286, ecaade2017_290tt, ecaade2017_042hh, 1720, acadia15_483p21, 9f24, ecaade2014_096w22, bde0, 15d7, d330, 30f1, ecaade2015_64i13, 9fc5, 814f, ijac201614208v12, e09e, acadia16_470h27, 2d07, cdb8, caadria2017_096n26, 9150, 7a76, acf1, abca, dda8, ecaade2016_154n42, a2a0, dd33, c907, ecaade2014_224c57, 0f9e, efba, 7e69, 22a9, ascaad2014_029n8, 4439, 8266, 04b5, ascaad2014_030d9, 6efe, d6ee, e30c, 3b82, f2aa, ecaade2017_071yy, 2619, e57a, 7842, 1a91, 2910, sigradi2016_431cc, 9a13, fc32, 29a0, 208b, 59b6, 76ee, fc59, 7fdd, 8364, 5cf0, ijac201614305s3, 6af8, acadia14projects_189ar, ce43, ecaade2016_213o54, 7ae4, caadria2016_683p29, 02b6, 7144, ea57, 30c5, caadria2017_118l31, 6f9e, ecaade2014_185s46, 7884, 1bcc, 8a77, ijac201513203n7, 71e3, cfc7, 9521, 1539, ed48, ecaade2015_304b67, 1473, 052f, f3a7, 4f89, 2214, c69a, ijac201614405y3, ascaad2016_001b1, d0df, d82b, 635a, 767c, 755a, 80c0, caadria2016_095m4, acadia14_347al, 2612, 6e7a, bb81, ecaade2016_006o1, ecaade2017_208qq, 094c, 5b6b, ecaade2015_113u21, b302, e44c, 3a13, 1d32, bede, e34c, 3889, a4e1, ascaad2014_005a3, ecaade2014_197j51, c845, 28fc, caadria2015_130f22, e300, c198, 01fe, sigradi2016_544d, 7443, e19a, ecaade2017_308cc, 5f08, 65c8, b1cc, 2f48, 970a, acadia14_435d, acadia14_661k, 37b0, ecaade2015_171f36, ecaade2015_251l57, a9b2, 8bce, sigradi2013_289, 7290, 3af8, c3b3, 95df, 94e9, ecbf, 0865, 708e, 851f, cd19, 0953, ijac201614102c2, 2e22, 2978, 0f80, 5f6a, 654a, 93da, cbc5, c877, 28df, caadria2017_145k38, caadria2016_291x12, 2ce4, 45f9, 3f72, ecaade2016_166e47, 4460, a502, caadria2017_023b9, 5bf5, 287e, 7c1a, a674, ijac201513201y5, 2c62, a15a, c136, aafa, 2dfd, 9f8e, caadria2017_003o1, caadria2017_123c32, 1593, ecaade2016_006j1, 706d, e23b, 996d, caadria2015_016l3, f986, a97f, 8a58, 2dd4, 641f, 9dd9, 9780, f9d7, b85e, af67, 5d9d, 3b37, caadria2016_735t31, 2cd8, a639, 3b65, abd8, ecaade2017_208i, 4238, 14ab, c1d2, fc4f, sigradi2014_347n10, 13e3, caadria2016_415u17, acadia16_344n21, d300, 1e7d, 548d, 96b5, 644c, 52d5, 6bf2, 9d24, 9296, f811, 6122, ecaade2016_065d16, f772, 0b6d, 2086, 4e4e, 38ef, 3565, 183e, caadria2017_021i8, 91de, ba4b, b219, d0e0, ecaade2017_269b, 7951, 0659, d2a7, 283f, 6c52, caadria2016_663j28, 9257, 9557, 571c, e756, acadia14projects_655af, af1b, ecaade2016_136i38, 4310, da8e, 8183, sigradi2016_357k, 732e, 9045, 8d90, acadia16_196f13, f805, 72f7, 801c, e853, sigradi2014_074l6, 4504, ascaad2016_022t8, 5d17, de35, e49c, e4fe, ijac201614103d3, sigradi2014_036t2, ascaad2016_057w22, cdbe, a8ec, 9115, 35b5, 9466, ecaade2015_246w55, a6c1, 2913, 4a8d, 9e07, 0947, 87f3, 7732, 0f03, caadria2017_058n20, 882d, 9a1d, c394, ceeb, c150, sigradi2016_443ss, 8c7e, 7299, 5c00, ecaade2015_230p52, ascaad2014_005d3, 06a3, 7535, 4e8c, 0ae1, sigradi2016_710ll, sigradi2014_137k2, c6fd, 9408, 4c50, 3d59, eb48, 6531, 9ceb, 14d0, 74ed, 604f, ascaad2016_035p13, 62a8, f1c8, 10f9, 02f2, a407, b91e, caadria2015_172g26, d4e4, 4135, 7e97, 8ee8, 120f, c321, c8d6, abb6, 45de, sigradi2015_9.347j17, 57a1, ijac201614204b10, cdb6, fe9d, sigradi2014_284c4, e213, d9d0, ecaade2017_042ff, 63d3, caadria2016_177c8, 5b55, sigradi2016_431r, 8587, 35c3, caadria2016_621r26, caadria2015_087e14, c0cc, 062a, dbe5, 2aa0, a66c, ecaade2017_214u, acadia14_655ad, 3507, d33b, eb28, 0cfa, 8e1f, sigradi2014_329y6, d1a0, ecaade2016_017p4, 77c9, 7406, 3d38, e5be, ac75, sigradi2013_400z, ada3, 5ca2, d433, cdc6, 6a1f, a332, 126d, f6b3, 6eda, 5ee0, caadria2016_373f16, 721a, ecaade2014_140c32, 9134, ecaade2015_100b20, dfe6, b6d4, e843, de99, e11e, 3192, 1583, 30c1, 0621, e2d0, 0299, 6729, 7cc9, dd99, c904, acadia15_57z1, caadria2015_213a33, e07c, 5c82, sigradi2013_243a, f803, 006c, 850b, 95a9, f1fa, acadia14_709am, 4936, 8acd, ecaade2014_112x25, a9a4, d11a, 27d4, 5d70, 0b43, 0ed9, 083f, sigradi2014_047o4, ecaade2016_040v10, aa67, eaf4, 1a36, 0487, caadria2017_067p21, 243a, caadria2015_203n29, 2b30, 5a39, 7402, 7e59, 810d, sigradi2014_151p3, 60df, 746d, 06e8, 2ad0, acadia14projects_199ag, 3d74, 760f, b91b, a823, e7aa, f066, dc51, 6e05, f21a, 41ab, 223e, 1d4d, 9c27, cc84, 36d2, 9b8e, ecaade2014_195k50, 1c93, ff92, 86d2, 48c8, f67f, 5c44, 0932, 7030, 0302, sigradi2016_443vv, 234b, 5cbb, 9dc2, 82a3, 0202, fba0, 1d60, e69a, 4da3, 5632, 1f90, 5697, 944b, 8f98, e23a, 39e3, 9a87, ba4e, 291b, 8736, 9ba1, abc4, 00c6, 4aaf, 0156, ecaade2015_129r25, 3514, 80f8, ecaade2015_201y43, ecaade2016_mrtz65, efa7, 7016, b755, bf4d, 879d, 8194, 760a, acadia14_463i, 1749, e1f1, ecaade2016_mrtx65, 8c3e, 831b, e8f7, 5ad1, b314, 2273, a5b4, acadia16_116w8, 674a, 38a4, 9af6, ecaade2014_206t53, 9178, acc1, b350, 96f6, c8ad, 4f7d, 8990, ecaade2015_155d32, c7f8, ecaade2015_35r6, ijac201614407e5, f997, 31dd, d09e, 0dcf, ae4c, fcde, d4c4, 320c, sigradi2013_425t, 8aea, 7688, cdd5, 34c0, c6bc, aedc, a441, c6ca, de84, 7411, ecaade2015_217g48, acadia14projects_427ao, caadria2016_809c34, ecaade2017_213g, a814, 2abf, 3368, 5530, b7b6, caadria2016_415x17, bf8a, 5d75, 1aba, 0be4, 14e4, 069a, 7a51, acadia15_343g15, 10f3, 8da0, 3472, d5a8, 7f56, c1da, c84a, eea2, e22d, 2388, f59b, 24a6, ijac201614102t2, e7a3, 8dbd, e7c6, ijac201412203j2, acadia14projects_473at, caadria2016_105w4, fd01, ecaade2015_296p64, 6c4a, 4e2a, ecaade2017_108p, acadia16_78n5, cece, b519, b78f, 3b2d, 4707, 189c, ad51, 359a, 32ed, ascaad2016_054z21, f197, d9df, c539, 4e3c, 4f1f, ecaade2015_171a36, acadia15_263w10, 82b2, 0fc4, ecaade2016_136u38, abda, 3f3e, caadria2015_210i32, f2b6, 8be2, 4b65, c1b6, 2f0d, eed9, 67d4, ecaade2016_013m3, ascaad2016_044r17, acadia14_445ag, d3e8, eeac, acfe, 1c42, ecaade2017_254pp, e5c2, 1644, 9bd1, 0f4e, acadia16_478s28, caadria2015_226t34, acadia14_219a, ecaade2016_015z3, b89b, 309d, 496b, afff, cf12, 250e, 6612, 80e1, d026, f93e, 89ee, f4ee, ae88, ecaade2014_143v32, ascaad2014_010l5, ijac201412401d4, 1796, ecaade2014_168v41, d94c, f41c, 69af, caadria2017_132o35, sigradi2013_234, c528, ijac201412301m5, sigradi2014_032b2, acadia16_34f3, dac0, caadria2015_130z21, 63be, 7efb, fdd8, e53f, 506c, ascaad2016_039j15, ecaade2014_015u3, b6ec, 68eb, ecaade2017_027vv, f824, b6c2, 9993, 658d, 9e7c, 7b54, 110d, 15ec, 47a3, 73ee, 1632, ecaade2013r_013b8, ba42, 5f35, 75cb, 7c38, ecaade2015_269n59, a2ca, 1b98, 338b, 8571, 48c5, caadria2016_333w14, 4a23, 8a06, c178, 5f5c, a2e3, caadria2016_085i4, 7813, cb67, sigradi2014_232s8, b4f5, fa06, 1912, 3f7c, e643, 9e35, ecaade2015_193j40, f192, 4695, f57a, ascaad2014_005s2, 8360, 0911, c64b, d677, 55fc, ba1d, 65c3, caadria2015_206l30, ef18, f9cb, 970f, ddd5, 12de, ecaade2016_166f47, 0767, ecaade2017_ws-hybridlabee, caadria2017_051r16, ecaade2017_124bb, 6e5f, 629d, ecaade2017_249a, b35c, b3da, 4a67, caadria2017_113d30, 4a30, acb2, ecaade2013r_007d5, 1893, e80b, fa69, caadria2017_009o4, 65c4, 40d5, c452, b316, 47ac, 113a, 1d5c, 2fd1, 15f9, 40cf, 1643, f0ea, 21ba, 6325, ascaad2014_024w5, c07e, 9262, d797, bf69, 0b27, d15f, acadia14_101ag, acadia14projects_435d, 9f01, ijac201412203h2, aee6, b0b2, ascaad2014_026f7, e8ad, ecaade2017_210x, acadia14projects_237aw, 2809, f8fb, e441, 5dc5, 9695, 73ed, ad8a, 3107, 1b2c, bedb, a6b3, 37e4, ecaade2016_210h54, ecaade2013r_019h10, 87bb, d686, 26f4, 6c8f, b33a, 37af, 89eb, f9d9, fa1d, ecaade2014_149f35, 069e, d68b, f5f7, sigradi2015_11.136y24, 9fe3, ec9f, d051, sigradi2013_386o1, ecaade2014_184g46, ecaade2016_021a6, daa4, 8e04, e3bc, ecaade2015_74m14, 9aca, acadia14_219d, b161, 6d62, b839, 86e2, ecaade2014_157m38, 9587, c869, f839, f625, acadia14_145ai, 16a2, sigradi2013_95p, ijac201614104i4, 382a, d6e1, 8785, 3794, da64, cacb, ijac201412301u6, caadria2015_213r32, ae92, 94d6, ecaade2017_069ff, 0e6c, 0560, 03f1, d0e7, ijac201412207d5, f0da, acadia14projects_479ar, 285b, a3d4, 75c3, 5f2a, 9a50, 8439, baaf, 2b95, fa75, caadria2016_435m18, 7529, sigradi2013_74d, abcc, 7e7a, f636, 0032, e35c, 183d, e8a1, acadia14_145w, 4259, 7c5b, 9e82, ecaade2014_100h23, 028e, ijac201513101l1, 0036, ecaade2017_208l, edb7, 9d66, 0393, 3b0d, 96b8, acadia14projects_291ax, d1e5, 1913, ecaade2015_13u1, 0df5, 03fd, caadria2017_001d1, f41b, ijac201513103b3, 2b20, 75df, 2cc4, caadria2017_182y43, sigradi2016_470y, 7bfc, ecaade2016_185b50, 05e1, c760, ecaade2017_302kk, 6532, ac3d, ecaade2016_119n32, 4744, 3eec, 7d84, 2c38, e7b0, ecaade2014_218a56, 79fd, ff78, ecaade2017_156bb, fa9c, 095c, ecaade2016_238l63, f5cd, bad6, sigradi2015_8.47n11, c24d, ccf1, ecaade2017_172m, e185, 5aa1, fdf9, 2c6a, 06d0, caadria2017_002j1, caadria2017_023h9, 2aa9, 0834, 6c5b, e7ba, 719f, e4b0, febf, 8b37, ijac201614401b1, c7e2, 567e, 540e, 8539, 9470, c7c5, cbc7, 1b9c, e270, fe2d, 149b, ijac201412304s9, bab7, 9349, 5706, 4b7c, 7681, ecaade2014_240t62, fc57, 4bca, f86a, 2178, e00c, f9ca, acadia16_130j9, 0ce0, 47bb, 3adc, 922c, c76f, fdab, ddba, ecaade2016_198v52, 0eea, 0c93, caadria2016_003i1, caadria2017_104z27, 37a1, 6834, 10ff, fad7, ecaade2015_268v58, ecaade2013r_002a2, 3ee9, 61d5, ac1d, 345d, f876, 282f, 90ff, 0573, ea32, 4e08, ecaade2015_21b4, 8aaf, sigradi2015_10.140p19, 069c, 107b, 49c8, c187, a1bc, 29b6, c1ac, ascaad2016_033e13, caadria2017_021e8, ae1b, 4b9b, ecaade2017_122nn, ecaade2017_133d, 47ba, 5644, 41d6, 2866, 0836, 82f0, 624d, sigradi2016_431s, 1760, f4b0, ecaade2015_84v16, cccb, 3347, 4698, b140, e2d8, 34a3, a61d, 2647, 363c, 520b, 9de3, b86d, ecaade2014_105w23, 0a98, f5db, c8f4, db49, 363e, 6fac, 7f19, 39da, sigradi2014_074c6, 71d5, d6b9, 18c3, 2593, ecaade2017_293jj, ascaad2014_014y7, 8a2a, 22b8, acadia14projects_357an, 5830, 2637, 2d64, 5484, 4b1f, 1d1f, 9a9a, 29e1, acadia16_12r1, cc51, 6f75, 6a6b, fc27, 7c50, acadia15_95d3, 04d8, 3e15, 8400, ecaade2015_285g62, 553b, 57c3, 9765, 4e5c, ecaade2015_91g18, ecaade2014_011i2, 645f, 648b, d40c, 147f, df39, 6b5e, acfd, 354c, 2ea8, bd00, ijac201614309n6, de78, fa65, e33b, sigradi2013_294v, 1339, 2990, fd67, 44d7, acadia14_117i, 8054, 9360, 8096, 01cf, 7863, 071e, ecaade2014_019l5, ecaade2017_124aa, efb9, d620, 0a78, feb6, 920e, 6021, acadia14projects_609ak, 62a4, d03c, 15e1, ecaade2014_094l22, 37a6, cee6, 7c36, 4262, 8bdd, ecaade2017_254ii, 58da, sigradi2013_28r, 1e03, 410b, sigradi2014_132r1, ee13, abc1, efc3, 8512, 3016, 0671, ecaade2017_184ff, ijac201614201w6, 936c, 5bb5, 8f01, df81, 5269, caadria2016_333o14, 78d3, 6f2a, 2937, cef9, 5798, efb2, 7c7e, ijac201614208v13, 27fe, 79ab, ecaade2016_134d38, 44e1, 4dd0, 8776, acadia14projects_681ao, d5a7, a382, 28cc, 6080, ecaade2016_151j41, 1094, caadria2017_115k30, 3175, d350, 1bd6, d16c, ascaad2016_021j8, a783, sigradi2016_490dd, 08e0, 2eb5, 7177, 7d7a, 02ce, 61df, ecaade2015_301a66, e741, fa54, 3359, 46c2, 313c, ecaade2015_55o10, 6cd1, 42df, a78b, 6185, 3d81, f109, b05a, 8e85, 8d0d, ecaade2016_210y53, 76e6, 6bc9, a8d6, 7db6, dcc4, 850d, 0237, ecaade2015_241h55, 334e, 4c95, eb2a, 675e, ac6e, 7f03, ca79, c337, 0270, d52d, ascaad2016_022x8, a4ae, 92f6, 7f8a, a354, 26ed, sigradi2013_10, caadria2015_031o4, c94d, 72b6, acadia14projects_101z, ecaade2017_199z, dbd3, 4a88, 39ec, c925, sigradi2015_10.138x18, aedf, 57d0, f681, 8af5, 6e16, 0720, 61e0, 46e3, ecaade2014_192w48, acadia14_33am, 432a, fc22, aea9, c7f6, a59e, caadria2016_177u7, 48c4, 56c8, 746c, c201, c381, 9813, sigradi2013_387d, b149, 92ff, acadia14_145ad, 7345, f92f, 9226, caadria2017_080g24, ecaade2017_028j, 646a, f562, 102d, 0876, sigradi2014_247j9, 421e, 4e68, ef1e, 5da4, 852f, ad5f, 2b2c, 4ade, c646, ecaade2016_129o35, 5d0c, 5351, 7d7b, 8956, 941b, 3404, 9b27, fd46, 11cb, 612f, 350b, 4aec, caadria2015_122r19, c579, 679d, 7af4, 71ae, 000c, acadia14_339am, cd4e, acadia14projects_317ac, 6bb9, b8a3, eefa, ba55, ecaade2016_102a28, 9c2d, 6bd1, 28f3, 7a37, 4a5e, 4612, 1935, bb1e, f3e8, d53b, 34fc, 060f, 6107, 957b, 6c69, 7a29, 5cb9, 009a, 3b1e, 2570, 92eb, 5f7d, 5e61, sigradi2015_9.152v16, 66c4, 4b31, 9da9, 9874, de7d, 1f5a, acadia14_549t, f766, 4894, efdb, a655, 9d2f, 8f5b, caadria2016_013c2, bcd4, sigradi2014_339b8, ecaade2015_327g71, 27a0, b51b, acadia15_284y11, db79, 1881, 6d7c, a3d1, 4642, 2c21, 2fb9, 6b0c, 8d8d, 28bb, 834b, 1798, 0b23, a94e, 4ccf, ce8a, ijac201513203s6, d97d, a43a, 8536, ascaad2014_023w4, sigradi2013_42o, 0fb2, 8a2d, ascaad2016_010r4, f11b, c9d1, b609, 3a9a, 2884, caadria2015_126r20, 7174, 3307, 32af, ecaade2015_285f62, 2466, 307e, 4cbd, 2a81, 7c78, 1f68, efac, 0e8d, 5c32, 68f0, b25b, 01d4, ecaade2013r_014i8, 6f01, ecaade2017_090mm, 6d8e, a727, 25d3, 7a24, e46e, 2eea, 4b96, ijac201412402o4, acadia15_297w11, 826e, ec27, 1da6, dc7b, acadia16_270x16, 9f67, ecaade2017_057g, 003c, a13a, cddb, 90f7, eca5, 089e, 4057, 333b, 2657, caadria2017_052s17, fa9d, 3098, 9f2c, 5e34, 4f3b, 3486, c12f, a305, sigradi2015_11.34d24, 254d, f667, fd66, 38f2, bc16, caadria2017_035t11, 4850, 6f81, 8060, c16b, de30, 6cc0, aec8, 70b8, 166f, ecaade2017_071xx, caadria2017_048f16, 2c16, 0107, 0ffa, caadria2016_013b2, b6b7, 6314, ijac201614407k4, 470b, f884, ecaade2014_024h7, e68c, 3224, fe06, 8375, 4d0d, 1cbf, 5d98, sigradi2016_655g, f936, caadria2017_104s27, 15a7, caadria2017_165s41, caadria2017_004t2, caadria2016_735r31, ecaade2015_55g10, 4ef2, 4aa8, ecaade2014_214p54, 1710, ijac201513105n4, ecaade2017_291x, 935a, 6104, 9add, a450, 8f36, b778, 43e4, 92a8, 4f0a, 9a15, 70a8, c1e1, d666, 81f4, afd8, b795, c2a5, 1b37, 2d3a, c0e2, d2a4, ecaade2014_163b40, dbea, ef16, sigradi2013_386i, ecaade2017_291g, ecaade2017_164m, 0025, 5be0, 507b, 9c5b, ecaade2016_161w43, 5c5c, dbb5, da86, 933e, d2a5, aaa1, aa46, ijac201412303v7, b8c6, 88d3, 9472, 87f2, ecaade2016_108y29, 7e03, c31a, ecaade2014_155x37, 0a5d, 2adb, dbb4, 16c9, e796, ecaade2017_240z, b2de, 3386, c5fc, 3d2b, f04e, bc38, 6059, 4267, f142, ascaad2016_017f7, 5100, c681, 06f5, 8195, 78ae, ecaade2016_222k57, 284b, 78ab, sigradi2014_263z9, 943d, ef6c, e788, e0fb, 9fc8, 6969, 1f5e, 754f, a3ef, b6b9, 418d, 716d, fa29, cd0d, fc0a, 80c4, b3f0, e8bc, 5d34, ecaade2017_133c, af23, caadria2015_137n22, 088f, 3bb9, d715, ba1a, c60b, 50af, 0bfa, daed, caadria2016_569h24, 2827, af4a, 44ba, 0558, 8de4, 6b30, 9273, ecaade2014_194a50, e894, c38a, 6358, b165, acadia15_371g16, b81b, 25d7, 9bf4, 3f26, fcf8, ecaade2015_271a60, 9b99, 6204, f165, ijac201513302k10, b155, caadria2017_048h16, 2ca7, 96fe, 314b, a5cf, af08, c5d6, fcda, 6ad3, fb41, ecaade2017_253w, 6494, 60fd, a4db, 4fb9, afe7, sigradi2015_3.111g3, 2a88, 4fc2, 826c, 4eaa, bf42, 13d7, 5f9c, a322, 8cba, a44d, 05bc, f57e, 7ac5, bbee, 95e0, e3c4, 88e2, 6727, 084f, 5847, faa7, b0b0, caadria2017_189d45, acadia14projects_33ak, 413e, ecaade2017_143l, cb6e, acadia14_219az, 84eb, 454b, 5ef8, ecaade2015_297x64, 28ec, caadria2015_202w28, 73dd, cb75, ecaade2016_152u41, 826d, 70fa, c774, 6538, ecaade2017_051n, e9cd, b2bb, 1943, acd5, acadia14_409o, 7456, e1b6, 3f50, 010f, 2f74, 87dd, 1d7c, 4935, 1ea5, c9a9, c09b, 7ac1, ijac201412302t7, 91e9, caadria2016_497d21, 6b50, 3597, acadia14_153ak, acadia14projects_23z, 984a, db82, a3b7, caadria2015_206s29, a302, c56d, d667, d185, 669d, 5e4e, a531, 62c6, f2f4, 6495, ascaad2016_024k10, ba05, 9b34, ijac201412304z1, e9fd, 0e2f, a19a, fa15, 705d, f53b, e3ba, ecaade2015_77y14, ecaade2014_067y15, 6ee3, ecaade2016_217z55, ecaade2015_230e52, ecaade2017_085m, a5ee, cb1b, df89, caadria2017_016h6, 656b, fbfc, ecaade2016_062h15, 6b47, d3db, 44d2, sigradi2016_814j, ce9e, ecaade2016_170o48, 589e, 0d3f, b4f9, 532d, 87b3, 1a3b, ecaade2014_080g19, 6c90, 6e21, 3929, 3a24, ea77, 8adb, ac24, 47fa, 4bff, 76ca, 33ce, fb81, b1ae, 4482, 9122, 54ec, 41b6, 1471, 5fdb, fc5a, ecaade2015_130w25, 031f, dab1, acadia14_375p, efc4, 95f9, 3988, 811a, 547f, c67d, 8ab5, 3c19, 8ea4, sigradi2015_11.166d26, 88b6, d52e, ascaad2016_022j9, cf3d, 8186, 4c81, 3139, sigradi2015_11.142a25, ijac201614308w4, 4516, 559c, b894, 39df, 65f3, b2b9, b292, 59da, c820, ecaade2014_233b60, 036e, fbcd, acadia16_270e17, 1d53, ecaade2017_213zz, ecaade2015_235l53, 0a5f, acadia15_185f7, 5e04, sigradi2013_243s, ecaade2017_061i, 51db, bb8e, a256, ijac201614405b4, 268f, sigradi2014_151m3, 2210, b4b6, caadria2015_073j10, 2f1a, ascaad2014_012f6, 88c3, d664, caadria2017_110j29, c78c, 042b, ecaade2016_120m33, 5276, 7928, sigradi2015_11.165t25, e9c6, a28e, 00f8, c9bd, ecaade2016_217j56, f38f, 782f, dd70, ascaad2014_010m5, e381, caadria2017_048t15, acadia14_709an, ecaade2017_240aa, 5fe5, 4f33, 600b, d1e6, 77e7, 4bf1, cc75, caadria2017_182v43, 8cbd, sigradi2015_10.317p22, ccb3, e8e1, ijac201513105y4, 8c42, f5bd, sigradi2015_10.378a23, 9feb, e6ae, 57f3, 2c0f, acadia14_281ac, 637d, e780, acadia16_124a9, 22c3, 2607, 7083, 7f35, acadia14_479ar, bf7d, 7cc5, 7817, sigradi2016_602e, 3f76, 1995, ecaade2015_171w36, 4785, sigradi2013_215z, 8031, aa04, 3e39, ecaade2014_030l8, 311a, ab32, 3647, 0d1c, fa9f, 7a39, 3e5d, 1151, d9b4, fa95, acadia14projects_87ae, 880d, c4e3, 0d06, 467e, c3ec, 92fd, 1f5d, dc20, caadria2017_056i19, ecaade2014_149b35, 369a, afab, 6897, 71d6, ecaade2015_53o8, 7a3d, b3eb, 34ea, a389, 6436, caadria2015_014k2, 51c7, 5bd1, 2f90, 37ec, 630b, 9b0f, caadria2015_023a4, caadria2017_094w25, ecaade2015_138l27, 9c11, e5bd, d98b, 487c, cbb6, fd69, ecaade2017_031oo, a087, 04bb, sigradi2015_sp_8.284r30, ecaade2016_045i12, 706a, 5f5a, fcb2, 1905, ijac201412303t8, 851b, cb2d, f985, 77bb, 2b42, 224b, a01e, 1bd7, 3c02, 6e9b, f8b6, 5d56, 697a, a029, 40c4, 200f, 97bf, 38c9, 1bf1, bcd7, ba94, e5de, 7f88, 5043, eabf, f617, 30f2, d8ab, 4076, 73d3, f6eb, ce9d, ea20, 1127, 8ce6, sigradi2016_364nn, 60d3, sigradi2016_764h, 08f7, bc8f, 7f84, 9f42, 48dc, c5c3, 31b3, ecaade2014_157u38, e060, 3851, eeef, ascaad2016_023c10, aa29, b135, b043, e37b, b8b5, 56e7, 2195, 8458, c37f, 08e5, 42c8, 77ba, a13f, 90be, 29a4, c000, sigradi2016_815hh, ddf8, 8791, ijac201614201v6, c2d7, cec9, d99f, ascaad2014_036y1, ade2, c523, 3600, 4798, sigradi2015_3.394d6, 824c, 4a2c, 286c, 0f89, 7426, ecaade2014_192i49, ed29, aceb, 2ee1, 61d4, ecaade2013r_003m3, 798d, 3ed0, 5a32, 4c90, 8531, ijac201412203i2, 4696, 9c3a, e92e, bb70, 29f1, caadria2017_123o32, 1c47, sigradi2016_515j, 2f68, 693b, 1368, sigradi2013_10g, 4c74, 2dcb, 7214, 39b8, b6bb, 8b02, 7d60, 22b9, 1ed6, 653c, 8347, 4105, e0c8, 5af1, 6d16, c98c, 05ff, 41fb, ijac201614308y5, ecaade2017_164bb, 5ea1, 2f6a, caadria2016_167o7, 87af, b8af, ae81, ad74, 3f68, ecaade2016_047p13, f6b4, 4662, ijac201412303f8, afcf, c7cd, 3055, sigradi2016_724tt, 2800, af35, c783, 0bc8, 7c77, ecaade2014_019k5, ecaade2017_172v, b768, 9366, 84af, 8f0d, fc49, acadia15_223e9, 6eff, 5c71, f875, 6e64, ijac201412402a5, d326, ff9d, 7b06, b88a, ea2c, 0140, 520e, acadia14_153c, 731c, b3c0, 43df, ecaade2016_118a32, aca2, d3df, sigradi2015_sp_8.6e30, b440, 6645, ijac201614207f11, b9cb, 2dd9, 3495, a714, c514, 0dad, 6139, a74a, 865b, cfef, 5b40, d391, caadria2016_157n6, ascaad2014_023v4, a162, db84, feb8, c016, 23a6, 693e, 6467, f5d7, 22d8, 6563, ecaade2016_098d27, 7eef, 0c96, a2bc, acadia15_284x11, ecaade2014_157j38, deaa, ecaade2014_041f10, caadria2015_060w6, e5fb, b732, ascaad2016_021w7, caadria2016_611d26, cc16, ac78, ecaade2014_084c20, f99e, ecaade2015_127t24, ascaad2016_028h11, fd1f, 31bc, f5c4, f815, caadria2015_069s8, ef2a, a152, 82e8, ijac201412301z6, 00f9, 39a0, 7d9c, 1e6e, 1f80, cf87, 2dac, 1f3b, 6b81, ecaade2017_083oo, fd28, 3784, 6a58, ecaade2014_225u58, 8834, ascaad2016_047w19, caadria2016_457l19, 89d9, ecaade2017_215l, 2764, beee, c099, 0f52, 9743, 5357, acadia14projects_43ae, a469, c354, ecaade2014_096y22, ca81, 085a, ad5c, acadia15_323j13, 7d4a, sigradi2015_3.65p2, 4927, 6201, 415d, 59b2, dbae, 7763, bef3, 2c5f, caadria2015_185j27, e59a, 4bf7, 3362, de1a, abec, 5d88, 93ae, ecaade2016_147x40, e7d1, ecaade2016_163r45, ascaad2016_011i5, 921f, 210c, 2b63, b8f2, 9692, bd41, ascaad2016_020x7, ijac201614307x4, e3f4, e71e, 9ac3, ecaade2016_230a62, c12e, c07b, 8525, 0ecc, sigradi2016_695m, acadia14projects_609ar, a8b6, 89a8, beda, dd53, ijac201513303x10, 9fd3, 8d75, sigradi2015_3.11h2, ecaade2014_072h18, 743c, df38, 7b55, 0f08, aabf, 1315, 6fca, 56c5, ecaade2015_248u56, 815a, dc06, d2f6, caadria2017_018v7, 6163, 46c8, d928, 4552, ecaade2014_206h53, 41b5, da24, acadia15_185a7, d1af, cd5a, c6b1, 9841, c781, 17b0, sigradi2016_737cc, 5303, ecaade2015_55d10, 3969, 3ec6, 1848, 0e28, ijac201614105t4, 3402, c57c, c0d1, d428, ecaade2017_183aa, 0353, 217b, ab63, c0e0, 6620, b195, 6f65, 6a2d, 8b50, f6a0, a364, ecaade2016_197c52, 94e0, 9f4e, 322c, b83f, c4df, af53, 3dd7, df49, 70c4, 9c63, 3135, fded, a3b2, 6e99, 30b9, b1c3, ecaade2015_317h69, de79, 4a32, e89d, 95cd, sigradi2013_425o, dded, b893, 15fe, 6b66, sigradi2013_326g, 1f29, ae58, fb1b, 1e71, 2b8d, 680c, 5cfa, 1402, 598c, 6c76, a1fd, 4a64, 35e8, 170f, 0265, fe2e, b615, ecaade2017_253q, 22e4, 2488, 3bea, 54f7, b19d, 98c3, 68b2, 862d, 1d47, e6d8, a12c, 09ec, 073e, acadia14_435ad, a206, ecaade2015_243v55, acadia16_440b26, e103, 39f7, 8b67, 1a63, ecaade2016_094o25, ecaade2014_173b43, f631, 59f3, 4046, c14c, ebfd, 837f, f04a, ccfa, cfac, 39ae, acadia15_284u11, 1946, a70b, 1d62, bae1, ac9d, 8995, 5bdc, c887, sigradi2016_407n, fefa, c302, ijac201513203j7, sigradi2013_138n, 0b28, ecaade2017_006uu, ecaade2014_049x11, 7f60, sigradi2015_sp_11.303p31, 46c9, 159e, 34ae, 03a4, cb92, d252, 7e11, 3644, b6e7, 4b4d, 7451, d02b, 50b7, 3b05, 72de, 4664, 9f91, ed2e, ecaade2017_017t, e111, 7d21, b2dd, 7b17, acadia14projects_549o, 6473, a02e, a83e, 03df, ecaade2017_164aa, c4b3, dc9f, ascaad2016_052i21, 1794, ecaade2014_198p51, ijac201412401y3, 3d76, 951f, 8355, 68cb, d709, sigradi2014_063z5, 8368, c436, ae4f, 67c9, e61d, 98f8, 8caa, a3c7, c380, ijac201412205p4, 590e, caadria2017_021d8, 7195, 58e2, ecaade2014_038k9, 9456, ce9f, ecaade2017_199uu, sigradi2013_411m, c6bd, 8449, 2fbb, c246, ecaade2016_047f13, 7883, 772b, ecaade2016_027w7, 524, e989, ecaade2017_157ff, ijac201614305i3, c3d5, d089, caadria2017_174e42, 5502, cb29, sigradi2016_614u, caadria2016_229c11, c9ad, ijac201513103s2, 70c6, 3bd9, 5b8b, 3d52, b218, 26a6, 66f4, 75f7, 7fe4, 3eeb, 4599, 40d1, e24b, 8690, 0018, a5a3, 4af8, d2c0, 92a3, ecaade2014_194r49, dff0, b357, ecaade2016_163s45, f33e, 9628, 27cd, 6be7, 4db7, caadria2016_549o23, acadia14_409m, 9d29, sigradi2014_345l9, 063a, 5227, 571d, 0d00, 6894, 1a8d, 2118, 413d, 3b4d, 3b36, d03b, ecaade2017_169hh, 4082, caadria2016_311f14, 2269, 718f, 484c, acadia14projects_463d, f4aa, deb2, 8c2f, 7a84, c1cf, d623, 4891, 98d6, 2d7c, a7ec, 2c89, 1514, 72d3, sigradi2016_450yy, c8a6, 2326, 0521, e743, 7d2b, c5ee, a8b8, fd23, acadia14_189am, ef57, c9bf, sigradi2016_659s, b173, a5c2, 87a9, 88f7, d540, 6127, e14e, sigradi2016_490bb, ae0d, ecaade2016_130w36, sigradi2016_455f, ascaad2014_009d5, acadia15_407v17, c37a, ecaade2015_333a72, 28a7, ecaade2014_204f53, 9f15, bf86, a631, ecaade2016_tkov66, e493, ecaade2017_129ee, ecaade2014_224p56, d6da, 9499, a8d3, 390a, caadria2017_056f19, 27e4, 8cc1, 1009, 9f39, ijac201614405m3, sigradi2015_10.307h21, 15bd, c2c5, 94da, e41c, 9773, c139, b5ab, 1fc7, 79c5, 04c1, e0e7, f0e4, 7238, a835, caadria2017_175d43, ee7f, 15a4, d239, 1306, da3e, acadia14_479w, efbc, 6925, 1d7f, 57bd, 0570, 0c99, baa0, 1e17, f488, ecaade2017_097ii, a327, 241d, c7aa, ad7f, 0412, 6ef4, 95f6, 9541, 405f, 7677, b252, ascaad2016_012r5, 3be2, 3d96, ac68, d876, 9ed2, 6569, d5a0, a460, b434, fa77, 1eea, caadria2016_755r32, b06c, f31c, sigradi2015_7.203e10, 869f, 4305, b4c3, 2713, 2060, b785, f62f, 72ae, e344, caadria2017_062y20, a802, b0f9, 7b34, c71b, d930, 4f43, ijac201412408p1, eecc, e2f8, 7880, 5bcf, 6c77, 4034, 1dd0, ecaade2016_238p63, 20dc, bc01, 6742, e406, ac67, e131, a411, e8c7, a0b1, 6587, 205d, e5a7, 53db, d479, 9141, acadia15_357x15, 1b90, 1991, b68a, a56f, acadia14_619ar, 1e1f, ecaade2014_104n23, acadia14_463v, 9325, acadia14_267j, 65ac, 297f, acadia15_451l19, d927, ecaade2014_237e61, 4567, acadia15_333b14, ecaade2016_162n44, 616e, bcc2, a925, b5c0, 7ca6, 7c24, 5e60, 660c, cbc0, sigradi2016_441oo, 9b22, 2d24, 0064, 0ed2, ecaade2016_129b36, acadia14projects_473ao, ecaade2017_265t, e85d, ecaade2016_203h53, 2e36, 6e96, ecaade2016_119s32, 5cf1, 2083, 32ab, ffde, 74d7, 25ad, e9a7, ee6b, 3dc1, caadria2017_062t20, a061, 5b5b, ecaade2013r_010z6, ecaade2017_017d, feff, fef7, 0de8, 95c2, 4541, 4458, a776, dd80, acadia14projects_189al, a45b, 888d, d8ee, a0a1, 746b, 2f96, cf9b, e338, 498a, 3339, 8fb8, 7f62, 5a44, 4f6e, d66d, 00fc, d9ee, 7e95, caadria2015_237k35, bbb7, 6db2, ecaade2014_108k24, da16, acadia15_451v19, 9c48, 8ede, 5354, 9740, caadria2017_015u5, 9fd7, 203b, ecaade2014_072s17, 8f69, a88b, aef4, 81e4, 08e2, 77ce, da2b, 3e02, a3a8, daf6, f77f, caadria2017_125w33, a955, 0010, d8a2, f80c, ecaade2017_301m, ijac201412407u9, 6bac, 2a70, 35a1, 6820, 0a34, acadia14_357as, daec, ef61, 0de4, e7c0, fdaf, fe13, 8ccd, 62ae, 8d7d, 6eb5, b313, 8208, d606, 93f0, c548, c06a, d5d7, ascaad2016_029z11, e92c, caadria2015_070d9, 070b, ascaad2014_016d9, 4c27, acadia14projects_327a, f209, e681, f497, e118, fcac, 1d08, 6ea3, 9bac, 901f, 528c, 2a57, caadria2015_078g11, 36c0, 9e36, ecaade2016_027x7, 77ad, f773, 4c43, b515, caadria2015_213v32, 8b5e, 85f6, 9047, a2ac, 2019, 8633, 314c, 2714, acadia15_497p22, f41a, 3dbb, 0fdb, def9, 4e1e, 37e8, 19da, 7df8, 69cd, ecaade2016_tkoh67, caadria2016_601p25, e144, 8168, 4f07, acadia14projects_101u, c44d, 4f53, fb26, sigradi2015_3.111w2, ecaade2017_215k, 0d46, fc89, 9639, 274b, ascaad2014_036b2, 840d, 5027, 8be3, 01e2, 93fa, caadria2015_114n18, 736e, ecaade2017_198pp, e3b7, c875, ecaade2014_113a27, a6aa, 3fb9, 066d, ecaade2017_042gg, 13b1, fcfc, ecaade2017_079z, b932, 0042, 8b33, 1b21, ecaade2014_070l16, 7dc4, sigradi2015_3.268p5, acadia14projects_691ay, ecaade2017_201f, ecaade2014_149r34, fc56, 4cec, 44a6, sigradi2013_397j, 6a9a, acadia16_106o8, ascaad2016_013f6, caadria2016_229b11, 586a, 2b9f, 206d, 4033, fd3d, eadd, 461e, ecaade2017_027zz, 8f12, 7bf5, cae8, 8b36, ecaade2016_067x16, ecaade2014_182v45, 99de, 34cd, 04e1, 0454, caadria2015_130p21, 6c67, 3f2d, f86f, cf28, 73b9, c45f, 3f1c, 7398, 73b0, ecaade2017_240y, 7895, d1cf, 220b, 082c, 92d9, 5a6e, 197d, 04d3, ecaade2015_119d24, d872, 9c33, 0cd2, caadria2016_135x5, 2c1c, 5ff3, dfc0, acadia14_445ac, 1000, 486b, 2ba1, 1fe7, aaa7, 0ff9, 8ec6, 8f29, bb8b, ecaade2015_222f49, acadia14projects_219a, a334, 0ae8, cf2f, d4b4, 37a4, 663d, caadria2017_158b40, 355f, ecaade2017_254hh, 156e, 85f9, 3114, efb1, f198, e835, sigradi2016_625vv, 5a04, ecaade2017_220tt, sigradi2015_7.146w9, sigradi2016_777ll, ascaad2016_045k18, bdd8, cc63, 3185, 2653, e9f2, 5a51, 7bea, 1f20, 691d, 196d, 48dd, 94ac, 2231, b7f5, 5f51, ijac201614207k11, caadria2016_601o25, 9eac, caadria2017_122t31, bd51, 49e7, 955a, ecaade2015_103o20, 4e1a, e948, 190f, 7841, ecaade2016_197b52, 4214, ecaade2014_137a30, ecaade2017_037ff, b99e, a715, d305, 2190, 8952, caadria2017_113u29, acadia16_372w22, 4d83, 1e05, 8fa1, caadria2017_094r25, 665e, dae2, 01d0, 2c74, ecaade2016_162t44, caadria2017_017i7, b136, ecaade2017_282p, ecaade2016_016e4, e50c, 4279, d466, ee34, dced, 1dfb, acadia14_463b, 391d, 36f1, 6807, 1cb8, 1816, acadia14_219b, 6d02, a023, 56f3, 2154, acadia15_110x3, 3c64, a896, 7334, a6d3, aa37, a912, 9287, 7cec, b951, sigradi2015_11.71i24, 4cda, ecaade2014_168u40, 79b8, ecaade2015_59g11, 890e, c66f, 5a9a, ecaade2016_144d40, 5748, 09b4, ecaade2017_032b, a75a, 4f46, 1ab3, 9fe7, 9aea, c97f, 8b6d, bc1a, 527d, d86e, caadria2015_060x6, acadia16_344d21, 1560, 12c7, 4872, 74bd, 2d7e, 715e, c578, 979f, sigradi2016_360p, caadria2015_124c20, 20d2, ecaade2015_314b68, f71b, 88e1, ecaade2017_203u, 73c9, 7944, acadia14_33ah, 2c51, ecaade2014_202p52, 62bc, 96fa, e5a3, a0d8, 71c9, 5f0c, 0904, a11f, a03a, caadria2017_005e3, 9a2d, acadia16_206k13, 1f91, ijac201614202n7, 5cf9, 50c9, 2cf4, caadria2015_130k21, 2d68, 2d1e, bdc1, 0cad, 4c86, cbe4, ecaade2014_176g44, 713e, dc15, 4f0b, b5f2, feb0, de10, 1564, c7f5, fde5, 08d0, 9b71, 5c6d, 6875, c87e, 7d52, ecaade2017_133f, ascaad2014_024g5, 7dea, e791, 3094, 0d6d, 655d, 0080, 1ca7, 40ba, ba35, 5ba1, ecaade2015_138a28, 6ddb, acadia16_260m16, fe60, 9a8e, e1da, b4a3, 991b, 556f, cb33, ecaade2016_036k9, 223d, 2ef5, sigradi2014_136f2, ace3, 8c9a, e217, f6fd, b582, sigradi2016_409ff, ecaade2015_301c66, caadria2016_819z34, sigradi2015_8.143c12, 34ce, 458d, 504b, ac00, 4846, 3a75, ecaade2017_215aa, acadia14projects_365aj, da52, 2f25, c8ec, 84b5, e271, 2b8f, eb2c, ascaad2014_014s7, de3c, ecaade2017_215ggr, sigradi2015_12.107h27, ecaade2017_277kk, b611, c118, 2f87, cd55, 6ddc, 655f, 3d16, d5a4, sigradi2014_330e7, 9e5d, 7e8b, eb5d, 50b3, 9a6c, cc4c, 0f77, 70c5, caadria2016_343p15, 9932, 5586, 383e, d727, a693, ecaade2015_230h52, 0481, 68cd, 85e4, 26bf, f022, 79dc, acadia14_301h, 6a48, bf06, ijac201614304y2, 6abd, f5aa, ecaade2016_067s16, 1320, ijac201412403a6, 7287, b7c7, acadia16_372x22, 5e4d, a50e, fae0, ce61, 9033, b943, b378, fb7d, fa0b, 0ba2, d034, 44c3, 4342, sigradi2015_8.264t14, 2d12, 7595, 3593, d302, 14fd, 048d, 3809, 304f, c5ff, c6cd, ed1f, e97a, ecaade2015_227c50, af7e, 288b, d3b7, 6921, aecb, 2c20, 33e4, 0065, 5077, acadia14_375l, 78ef, 7182, 7d10, caadria2015_086h13, aafb, 96b9, ec5f, 9583, eebb, 710f, sigradi2016_484xx, 1c65, sigradi2015_9.141a16, ijac201412405j8, fa26, acadia14projects_517p, ff65, a379, dd28, 16b0, b52d, 1d8e, 0460, sigradi2013_244p, e1aa, caadria2017_124s33, ecaade2017_192o, 2ef1, 67ad, ascaad2016_039t15, 7df6, ecaade2017_151q, 6f42, acadia15_123l4, cf7f, ad60, 0040, 2d61, 9253, ecaade2015_309y67, caadria2015_124i20, acadia14_427ak, f441, 775c, b805, 2859, 73a0, 2a1f, 9660, 9103, sigradi2016_611r, ijac201513306f13, c0fb, 1947, d238, 5633, 25ab, ecaade2017_156aa, ec5e, edb3, 5d85, ae11, 194b, 4a5d, cbee, 71f7, ecaade2015_109d21, 4553, sigradi2014_084z7, 6d30, 866d, 1702, 770c, 8627, ffe1, 97eb, 53ff, 50b6, ijac201614207l12, 462e, acadia14_565aj, sigradi2014_164l4, 36e8, 4a77, b45b, 8d82, dfcf, ecaade2014_016a4, acadia15_357m15, ecaade2017_230tt, d270, 1652, f7aa, d256, 50e7, 2486, caadria2016_187p8, a201, 1d9e, 9d0e, acadia14projects_43ap, c6d2, 4e86, c306, 68d2, f102, d5af, ecaade2017_175g, 8680, cd28, 55b3, af4c, f58a, 0af5, c412, c91f, 1190, 2f3a, f84c, ecaade2016_191c51, ecaade2015_229p51, ecaade2014_195v50, 6040, b633, ef6b, 9634, ada5, d24f, 11ce, 4dbb, f12b, acadia16_244t15, b583, ecaade2014_084z19, ecaade2014_204t52, a8cb, 2674, 1025, 7810, 3892, 3bd0, f2e5, 4373, 142d, 4271, 95cb, c0c1, b05e, caadria2015_170s25, ecaade2017_302rr, b830, acadia14projects_63ab, acadia16_12f2, 708c, d8d8, 86a2, b784, ascaad2016_041l16, 2143, caadria2015_188x27, 65a3, 9ca5, 911b, 8684, acadia16_270z16, 0aff, dce0, 83f0, 8f68, 283a, ascaad2016_005a3, 4d81, ecaade2014_080d19, bbd0, cfab, 7219, ijac201614207j11, 2fe0, 3802, 6fc7, ijac201513104p3, d5fe, 840c, sigradi2015_11.136l24, 97fd, 9ddf, 3406, 68ac, d288, caadria2016_187n8, 8dc3, bdde, 60a8, e73d, d650, sigradi2013_234k, caadria2016_073w3, 5dff, 9fb4, 2ef9, 5383, 625e, 4e96, 8afb, acadia14projects_135ac, 104b, 6379, 12bb, 0d6c, 2a36, fa3e, sigradi2014_057r5, caadria2017_124f33, d1a5, acadia14projects_601aa, a78c, 379e, ecaade2013r_005n4, sigradi2015_10.309k22, 6664, 787b, aa6d, 057b, ecaade2014_180o45, e001, e52e, ecaade2014_176a44, 9d85, 1cdd, b442, 7380, 18a7, 23d8, ad96, f015, 8d95, 73b6, ed00, ecaade2014_173x42, 9da6, caadria2017_127c34, 88d7, 44fa, c4b9, d4a6, sigradi2016_381u, 5890, 45cc, 1137, 2739, 5687, ecaade2016_230s61, 418c, 04ef, a1e3, 079f, caadria2016_549i23, 5cd8, 7fd0, 58b3, f229, 1f01, f49e, 142b, 51d7, d052, caadria2017_124c33, acadia14projects_229j, e958, 90cf, sigradi2013_364t, sigradi2015_3.65t2, 3a67, 4f3a, 9a73, 182d, 49d5, 0230, 26a4, ae56, ascaad2016_002h1, ecaade2015_237f54, 52b2, c4e8, sigradi2015_9.152k16, 0b68, 998e, 9c38, sigradi2016_431y, f456, 3274, d5d6, 48f0, 24bc, 6205, 2941, sigradi2013_271m, caadria2015_237p35, caadria2017_189h45, b68e, acadia16_24t2, ecaade2014_156b38, fd4c, d66f, 41a7, 7cf0, 82dd, 641b, 0da7, 9584, 39bb, f1bc, ijac201412403b7, ecaade2015_336w72, caadria2016_579v24, f1b3, 2c19, 4b6e, 40da, 00d4, fe56, 8197, 2756, 3c5f, ecaade2016_113c31, 6995, eaf1, e9b0, cda4, 4ee2, 7c6b, d5b7, ecaade2016_011r2, sigradi2015_sp_11.278n31, 2c93, 214f, 9195, ecaade2014_157z38, 0332, 3ea0, acadia14projects_719p, a239, 04ea, 4129, e990, b132, 14fe, 01cb, 8e66, 3666, f50e, 6b7b, c004, 9114, d6f8, ad18, 133b, ijac201614201y6, 9811, b870, 861b, fc9b, f007, dd84, 440b, 580d, 8e4e, 73b4, ecaade2017_291r, 4ee5, sigradi2015_3.43j2, 9290, 0bd6, caadria2017_074l23, 85e8, sigradi2013_429g, 3f9a, 9771, 9c07, ecaade2017_302w, d62c, ae40, 6b7d, 8067, 1a74, caadria2017_009p4, f7da, f8e9, ecaade2015_205c45, acadia15_203j8, sigradi2016_515h, dabd, 8463, 6bc4, 29bb, 74dc, 439e, bd30, 8d2c, 109d, 96af, 3533, 8c64, 138e, e1cc, 0c4c, b0fe, 3128, ecaade2014_072e18, a191, b6ed, 85f0, 4559, 4881, 76ea, fc21, 341d, acadia14projects_365ag, fb70, sigradi2014_345e10, 154f, c8a4, ecaade2015_199d43, fca5, 55f0, 1987, bb1b, 48e4, 4c9f, ijac201614405o3, ijac201513205o8, ae2b, c30a, 46be, a3d9, 24ed, 0962, ecaade2015_155z32, 4f28, 3e93, acadia14_153au, 378f, caadria2016_045e3, acadia15_203n8, bf59, ecaade2015_61o12, 08d1, 1bf2, ecaade2014_042k10, 553a, f6cb, a6af, 7eaa, c0da, 6361, 0f5d, 9ce8, 740f, 865f, 9d37, ecaade2014_196c51, sigradi2016_674ii, a2cf, cc38, ab86, 848d, a611, 548b, 19c9, b00d, 31e1, caadria2016_045h3, f590, 9df1, 1ad1, caadria2015_137k22, acadia14_117f, acadia14_365ah, 9925, 4c5b, 5579, 2158, 3028, af8e, 6c86, ecaade2015_158e33, 774d, 647d, 83f9, c756, fe2f, 8eab, e73b, 1c32, ce2d, 0b7a, 5321, 9050, dc8e, bcd5, aea3, 8142, 35ef, b721, ecaade2014_157g39, cbe7, 0e60, 58fc, 39e1, 8335, f0c1, 7f86, 0158, 7de5, caadria2015_086o13, caadria2017_023i9, sigradi2016_443rr, 75ba, df3b, 9e9b, 4c48, 6c3b, 518b, 7ebc, d4ee, 703b, 3273, 4f21, caadria2016_167m7, d846, 6ee9, acadia16_224l14, c6d1, bd4d, caadria2016_767t32, fc2f, 1819, 17ed, cea5, ef8b, 656a, 55bb, 0000, bb6f, e70f, caadria2015_164f25, cc0d, ecaade2017_157rr, acadia14projects_145m, 6596, 251e, 4854, caadria2016_621p26, 0c53, 51a6, c9bc, 245b, 88ab, 541b, 0a89, ecaade2017_199vv, 3760, 6d1e, 647e, 504a, 7bc9, sigradi2016_568oo, sigradi2016_695n, 121c, ijac201513201s5, 52cb, 4d40, b669, 9efb, 3dc4, e448, 2e89, 0d6b, 450f, 8006, 768e, ijac201412403z5, 5e8b, 1ad5, 6278, ecaade2014_128r28, a4c3, 598e, 1896, 040f, caadria2017_080h24, 8f16, 6ab5, caadria2015_218r33, 046b, 827c, 726a, 070f, 20aa, ecaade2014_152g36, a465, a62b, acadia14_291az, d6c9, 399e, 88ec, 7e79, ecaade2014_224v57, e0a8, e147, 3b43, 7095, aff1, 3121, 5c5b, 66a7, 557a, cad4, acadia14projects_247z, acadia16_440f26, fb07, 8d08, b263, 291c, 91ba, 558b, 790a, ijac201513206l9, d12d, 8b44, caadria2016_735m31, 1793, 1d97, b928, fe49, e5cb, c640, c93f, a60b, fcad, ba6c, acadia16_382a24, 5bed, 22f1, aecd, 7297, ba58, b233, f6a2, ecaade2014_086m20, ecaade2014_111p25, a2ed, acadia14projects_627aw, 53df, 97cb, 0f68, 57ef, d3d0, ecaade2017_308x, e5dd, aab6, acadia16_214g14, ecaade2015_286c63, 2821, sigradi2014_314k6, d418, 793f, acadia15_343p14, 2014, f90a, 4da7, 8a3c, sigradi2013_315z, b1d3, 8eb4, 13aa, ca0c, 6c40, ecaade2016_016g4, 6260, c5d5, 7bd8, 3d98, 7a2e, 3375, bae4, 1ce1, c8a9, 1ee0, bd95, f130, caadria2015_130u21, 0f8a, dca9, c8d7, 3c49, b621, de0b, caadria2015_213c33, 30e3, 37f9, 384e, a88d, ecaade2014_123f28, 13f8, 108c, acadia14_291at, 556b, 06e2, e97f, 1965, sigradi2013_425, f5b9, acadia16_362n22, 2e2e, f9de, 0c43, 968f, 0402, 7321, ecaade2014_149k34, 0d13, 7d44, 9dd7, 7576, sigradi2016_522x, 0978, 76bb, 5fc2, ascaad2016_048f20, sigradi2015_12.297k28, caadria2017_004v2, 313d, 62a2, ecaade2017_101u, c730, aeef, 968e, 11ff, 89ad, 8843, fedd, 5a3e, sigradi2013_393s, d031, 748a, 29fc, e3b5, 6016, f271, 83b1, 74c0, ecaade2014_237h61, 72d8, 1e0a, 7f42, e5b6, 9772, e252, b914, d877, 112b, ecaade2016_098e27, 639b, 78ac, caadria2015_176p26, cc01, ecaade2013r_002w1, acadia15_137g5, 05f7, 4c01, 618e, ecaade2015_169d35, b96b, 64c0, ijac201614307k4, caadria2016_477x19, 8876, 6de3, cd7c, b7b8, b35f, 8625, f990, e537, ecaade2017_208c, b34e, 590c, 7cb7, ee59, 1eba, ecaade2017_118ee, 1c4f, ee98, 50d0, 631b, c207, 2c0a, 2960, 5350, fd79, 774b, ijac201513103x2, 77b0, 37ee, ecaade2016_118h32, b7cf, dcf6, 1c95, 97fc, 2514, 2436, b9de, sigradi2013_330, 0d09, 4712, 4f52, 598f, ecaade2014_024g7, 97b2, 53c6, 4652, d0a0, c75c, 8fb6, 1e4f, 338a, 368e, 8a27, ff2f, 1898, ecaade2016_188m50, 0a3b, 2e77, e789, 9a79, ecaade2015_211w46, 7f4f, e833, 2351, ebec, d233, 87b2, 0d12, 2e6d, sigradi2015_sp_8.78j30, 9632, 4fb0, ascaad2016_012v5, b8df, 1401, caadria2015_226y34, 4ee7, sigradi2014_291r4, 1b2d, ecaade2014_155z37, 2efd, e311, a8d8, 3f56, 386b, ef83, 1c73, 4c6e, acadia15_251g10, acadia15_395e17, 03d0, caadria2017_105k28, 4189, c69b, 227f, 78fb, acadia14_389c, ecaade2014_215f55, dade, fdac, ecaade2016_118f32, e866, 90a0, 2a95, 0b65, ecaade2015_215d47, 1a09, a1dc, 449c, a3f5, 552e, dd54, 8d37, 62b4, sigradi2013_117o, 8edc, b22a, 3e20, fcc7, 9fe2, caadria2017_183b44, 2f77, 1072, 048f, b27f, 515d, bb80, 1b61, 0fc0, ecaade2017_057bb, 53b8, fb04, 263e, acadia14_473am, ijac201513305e12, 6cba, d820, e2ff, 57ea, 0af4, 5277, fb01, 3940, fa94, f7eb, 0f0a, c639, d022, caadria2016_157v6, 4bb8, acadia16_344a21, ecaade2014_050d12, 429c, 243b, acadia16_12g1, cbb2, ecaade2017_203s, caadria2017_163r40, ae02, 264e, acadia14_199ao, caadria2017_115j30, e229, 234d, caadria2015_190o28, ecaade2015_227a50, acadia14_101an, deb5, ecaade2017_059ww, 7b41, c8ab, 1707, 067d, abcf, 0089, acadia14projects_655aj, aacf, cf54, d0ca, 9ef5, caadria2017_185s44, 282c, b875, 87ed, a9f4, ecaade2014_055w13, 3d14, a2fd, 9636, e8e0, sigradi2016_393ww, e5ee, 332b, f596, 0c12, b695, 0c6f, f8d8, 0109, e63d, 33e1, 24f2, 01b7, 9ecd, 0db9, acadia16_184s12, ffa4, acadia14_565ab, cee3, 3a7a, 7120, 1aab, bf75, 2ab6, f8f3, e836, 6a21, 8272, e60e, 5e2f, 492d, sigradi2015_6.42y7, 9984, acadia16_352b22, cc83, 2a64, ad2b, sigradi2014_114l9, acadia14_101af, d0ba, 4f8e, 584b, caadria2017_063e21, ecaade2014_206s53, 0b0a, cc7a, d8f9, bfd1, ecaade2017_264ww, f10c, caadria2015_164c25, 091e, ecaade2014_157i39, e8a8, acadia14projects_619ae, ecaade2014_010h1, 63a2, 9fd8, 967b, aee9, caadria2017_107o28, ecaade2015_82c16, 2e05, 176c, 69a0, 35a7, 2d3d, caadria2017_175b43, 0e1f, e3e6, ecaade2014_023p6, aa7e, cf4b, 11ae, d282, ecaade2015_329i71, a03d, d197, be6c, caadria2015_049b6, ecaade2013r_005h4, acadia14_101ao, ee6a, ijac201614208y13, 890b, cd12, 9a3a, ascaad2016_030e12, e05f, 19b1, 1d80, 1923, 0fce, 7b01, sigradi2016_510zz, a560, d43f, 1d68, acadia16_260g16, f869, ecaade2015_196g42, sigradi2014_021p1, c318, 828e, 060a, 1800, 4601, 7be3, 8d6d, d7a0, 49f6, ijac201614102l2, sigradi2016_814xx, 7440, c9b3, 727b, 9f3c, 59ad, 8220, 26a1, cc96, ecaade2017_253z, 9756, 3b11, ecaade2015_273h60, 86ce, ijac201614201l7, 1337, 410c, 2039, ijac201614405c3, 794f, ecaade2017_044mm, sigradi2013_189k, 6f03, 141e, 4fb1, caadria2015_213b33, f476, ecaade2015_82y15, 1df4, e0a6, 73e8, e1b2, 12ab, e433, 82d2, b427, sigradi2015_sp_2.112h29, ijac201412407f1, cd66, c986, e972, 7054, 0d03, 99c3, d0a6, d20a, 6f74, acadia15_263d11, ascaad2014_031k9, a9e4, a233, 5b27, caadria2016_549r23, 471a, acadia14_619z, b47d, 9ce5, 821e, 91b0, sigradi2013_248f, b38f, b53e, e520, 9157, 5179, 1fb8, caadria2015_172e26, 864f, 0058, 2172, d144, a1d9, ecaade2017_108d, e218, 20cd, ea26, 2963, ecaade2016_199d53, 9b8f, 7489, 17b9, ecaade2016_028g8, 9e69, f326, acadia14_135t, 98ee, acadia16_214j14, bfc6, be49, ascaad2016_031n12, b3f5, ecaade2015_180w38, 24eb, 8042, ecaade2017_203w, 05a7, 8f24, ae05, 9e25, caadria2017_015m5, 742c, 078f, 3862, ecaade2017_094f, 5f0b, ijac201412305d2, 6667, a3b5, 599a, 3aac, 2e4c, 3818, 316e, a29e, 12d2, 88cc, 20ad, 94a6, acadia16_470r27, f3dc, fd15, 6175, 7508, ascaad2014_026g7, a287, 8349, 52c0, 08f8, 40c8, ijac201513303d11, 7351, 29fb, 5cb3, ecaade2016_142b40, acadia14_365an, ecaade2015_138w28, 1744, 1d05, ascaad2016_039z15, 71c0, caadria2016_187v8, b774, ecaade2014_018o4, 816f, e46f, sigradi2016_817c, dba7, caadria2015_126k20, d1de, 3d42, 5183, ascaad2014_019h2, dbdd, 3931, 975f, d9f8, 8383, 7241, d35a, b05d, 5d29, d38c, ecaade2017_057aa, 6329, acadia14_281t, 8946, b667, 5961, 1e66, 2862, 4943, 4bae, 27b6, caadria2016_187e9, d128, a964, 7e27, 5abf, ee0a, ed2c, 3380, sigradi2015_4.52l6, 456a, 2725, f4eb, b15c, 7bed, ijac201412404p7, 5244, 121b, b071, 047c, ecaade2017_155e, 23d0, 8abc, b9a2, 33e0, f843, ijac201614302t1, d9a1, ed84, acadia16_382z23, ijac201513303w10, 52ad, f8bd, 73d5, d24c, caadria2015_203f29, cb06, 3f47, b85d, 09ed, 6152, 25f9, 3b83, 4c70, ijac201614201k6, 69f5, 4673, 57ff, 2c3b, a169, ecaade2015_35x6, dc0b, f07e, d8cd, 4223, 28a5, f481, caadria2016_861b37, beae, 1347, 0547, 5793, 56ec, 6fbc, 478f, acadia16_12b2, 9363, d090, 6996, ecaade2014_113x26, 5e00, 9605, 6362, b426, ecaade2015_155o32, ecaade2014_023u6, a05e, f0d3, ac25, caadria2016_073y3, 68a7, 98a7, 3af3, ecaade2017_046qq, caadria2017_086h25, 2f52, d121, 56c9, 7718, cd5c, e9dc, 0b4b, caadria2016_517z21, b499, 75e6, df67, eeb9, ac2a, acadia14_145m, e83f, 66ce, fd71, 5921, e62d, db13, abc3, da69, aa2d, 4e47, acadia16_154d11, 7b89, ecaade2016_007h2, 2ed9, f0bd, f20a, ijac201614401f1, sigradi2016_534pp, 3e41, ecaade2015_221t48, sigradi2015_9.152c17, ecaade2016_089x24, 5b88, 4828, ecaade2015_303r66, sigradi2014_232v8, sigradi2014_132x1, 4945, ecaade2015_297y64, 8f40, 70b7, 9670, f3ba, f082, 0495, 0fde, adba, acadia14_153aw, e55d, f7dc, acadia14_23ab, c505, 3ac7, a65b, 4493, c705, ec07, 06cb, 8fac, 40a1, 2c12, 5384, ijac201614204m9, c69e, 99fc, acadia16_362o22, 55cf, f1aa, 587f, caadria2017_105h28, 43b4, 5791, 8464, 91e6, caadria2015_130o21, 43f0, ecaade2017_164v, acadia16_478j28, 495c, a99f, f18d, 79d5, 7685, 6887, 70cb, de34, sigradi2014_036u2, ecaade2015_230i52, 47c6, e995, 6e4b, bad1, 00d5, 23e2, 2f19, d29a, 5ba8, 6265, 904d, 2022, c53d, 3689, c7b7, cede, cd21, 253f, 935b, e930, 055e, ecaade2016_071u19, aaf1, c86c, caadria2016_641o27, sigradi2016_467u, caadria2016_755j32, cf01, 9b9c, ea59, 2d92, ecaade2016_243v64, 876a, af1a, e4d5, acadia14_479as, 0bb5, 869d, 1a56, 05c8, 9277, 3473, 5330, e694, 8752, a068, 7da9, 608b, d167, c6af, 778e, c59e, 2f51, 03dc, 6e0f, 8fb5, c308, 6d55, 9bdd, c181, sigradi2014_239c9, b3db, sigradi2013_222, f217, 573b, caadria2015_081o12, c6c2, ascaad2016_005c3, 8056, 1a4c, 6da4, f0c2, b885, cfd5, 6d4d, a8ab, 8c2a, 41c0, afdc, 1ebc, d328, caadria2015_081u11, ecaade2015_195s41, ecaade2015_74o14, 9058, sigradi2013_189n, acadia14projects_101aj, caadria2017_003b2, 472b, ee62, acadia15_333s13, 7c5d, d969, caadria2015_206j30, acadia16_440d26, 64f1, ecaade2016_077p22, acadia16_382f24, sigradi2015_3.190n3, 9269, ecaade2017_290zz, 539d, ecaade2017_054rr, 10b5, 4fd2, e110, f415, ecaade2017_181t, sigradi2015_11.34x23, 5f99, acadia14projects_33an, 5e1d, 63a9, ascaad2014_028m7, caadria2016_529o22, acadia14projects_189aj, 5609, 12cf, 962f, 3c82, 5be6, 7542, caadria2016_229r10, acadia14_357an, de89, 40d6, 6557, acadia14projects_301c, f9d1, 7941, adb7, 3620, 00fb, 6e08, ee36, 4710, 7335, 597b, ecaade2015_55i10, caadria2015_096k15, 89fe, ecaade2017_152mm, d439, 3b38, acadia14projects_661e, a9c1, ecaade2016_042n11, ad16, ad20, acadia16_62x4, 8b2b, b2f8, 21b2, ijac201614402k1, ecaade2015_278u60, 1185, 153d, c24a, 58f3, acadia15_232z9, 6106, d457, d509, 18c4, 0079, 62a3, 6445, 30cf, 9733, 5347, 16bc, a81e, 43da, 4239, b1ec, 213f, ecaade2017_199pp, 54f5, 98c1, 7cdc, sigradi2016_817d, 0192, 5ac5, ec05, 18a0, ecaade2014_188p48, dc85, 7ecc, 0e2a, c989, 4dde, 910a, e451, a572, a7af, f790, 609a, b716, 0728, 87c2, 31d9, ecaade2016_164o46, 85e9, e814, sigradi2015_3.111i3, f39c, ecaade2014_111s25, a781, 2c6c, 8435, 55c9, sigradi2016_414hh, 1ba8, 7031, 20bd, e0bd, 24b1, e26c, 3e50, 61e1, 3f01, 69f2, 0eb1, 758d, ecaade2014_153f37, 869c, 2070, 3b3c, ascaad2016_052h21, ecaade2016_225z60, e7ac, 9591, ecaade2015_100t19, acadia14projects_101ad, sigradi2013_407f, 53ab, ijac201412408m1, cabc, 32fb, 6a9c, f186, bfb9, caadria2016_589x24, caf4, 2eaa, a0f0, c4f3, a066, sigradi2013_345, e78c, caadria2016_725g31, 81d3, 356e, 2e86, c279, ca41, 8573, 11d1, 88ff, f44f, 2530, ce22, acadia14projects_189am, daf2, ec87, 988c, 6f79, afef, 7f1e, caadria2016_415a18, 8873, f1ec, 1209, f06c, aebf, f4d5, 57f5, ecaade2015_61z11, 72fc, ecaade2016_bkon65, 0846, aa87, 5d72, 9529, sigradi2016_686zz, afcb, 38b8, 9ffa, 8f8f, ec18, 6773, e16f, 9c9b, e411, 9eb4, 8de0, c758, 4f96, 99e1, 9916, acadia16_460w26, 0dfa, ecf4, ecaade2014_204x52, 8c6f, ijac201412305t2, 5273, 4abb, sigradi2015_sp_11.303s31, ecaade2014_146t33, ba45, 5d7f, afb7, ecaade2015_138b29, 8d29, caadria2017_124w32, 35b2, e31d, f612, c27e, acadia16_54x3, 6d1b, 8116, acadia14projects_479z, 6c10, ecaade2016_191d51, 2482, 74cf, 259b, a8be, c8dd, b3d5, a669, dc56, aeeb, acadia14_63ah, 14f0, dc35, ecaade2016_237d63, 66b0, 8b0e, bcff, 904a, sigradi2014_345i8, ijac201614208x13, ff72, 144b, 55c3, 0c7c, 8407, 952e, dd68, e91e, ecaade2015_229u51, 9335, acadia16_372y22, caadria2017_125a34, caadria2016_839i35, 85d7, 9653, 4139, 6db6, ecaade2015_199c43, 11b0, 0f28, sigradi2013_194u, ecaade2015_227m50, 538f, fb4d, f763, ecaade2015_53v8, 9d73, bd15, fc8c, 99e4, ecaade2017_051aa, 790b, 111f, 2d04, 5184, d006, 6c46, ef1d, a4b6, 3699, acadia16_280p17, 41e0, 2342, cc90, 9378, 55df, acadia14projects_145s, df82, bea0, 3f16, 37ff, da31, acadia14projects_565aj, c572, 517b, ce56, 0fa9, caadria2017_174u42, 2e79, e762, 2e8b, ijac201614208l13, 2463, 80d5, c5cb, 5b54, ecaade2014_143r32, ed49, e380, ea61, 6d2e, 2d01, 901e, ecaade2016_111r30, 3a45, 69a8, ff41, ecaade2015_143t30, cbf3, acadia14_219g, f645, 594d, 8642, ee86, caadria2017_135i36, de5b, e60d, 7e1a, 8181, 6a7a, ecaade2014_122w27, ecaade2014_192g49, ba86, 0e07, caadria2017_051a17, 362c, ecaade2015_158a34, ecaade2017_095w, b9fd, ecaade2015_294j64, 6c25, 2c5e, 28c3, 95d7, caadria2016_529l22, 95aa, b524, 3f80, ascaad2016_054w21, c180, 4bbf, b1f3, caadria2015_181b27, 2950, fb3c, b82f, 4041, acadia14projects_565s, 83c3, c134, d382, 5542, ecaade2015_161d34, 9cad, e679, 0cc1, ecaade2016_118o31, f16d, c8ed, ecaade2016_129a36, 54bf, b011, e524, acadia15_47j1, 121d, 9cc0, ddb8, 754e, a747, 0706, ecaade2016_102x27, ecaade2013r_019k10, ecaade2013r_003n2, ec93, ebc6, ecaade2015_221a49, cd23, 6987, ee3d, 0a12, 2c30, f16e, 582b, 80c7, 6859, ecaade2017_046k, 64a9, 7d45, ab20, 3f17, ad88, 7707, 8bcd, acadia14_301j, e7fd, ecaade2017_140bb, e4b9, f586, 5488, 56b9, b495, ab69, ecaade2015_273g60, 0c7f, 4699, 13d6, sigradi2014_032i2, 56ea, b791, b462, 21c3, ce1d, d5eb, a0dd, dcc2, acadia14_257aa, ecaade2016_068v17, 69ee, ffb7, ecaade2017_164n, a254, af33, 2a99, ecaade2017_249xx, f477, 35b7, dbcc, fc18, ecaade2016_217t55, ecaade2015_261m58, fd21, 7037, e03a, sigradi2016_585qq, a929, 0807, a401, caadria2015_081v11, caadria2016_809h34, 0de6, e46d, sigradi2014_176b5, c83c, caadria2016_851f36, fa31, 8298, 9097, sigradi2016_807jj, b49d, ascaad2016_018h7, 24b2, 1968, 78e4, bf50, e93d, a294, 6a63, 95cc, sigradi2016_741ii, 6e46, sigradi2013_280, cb78, d37a, 411b, c149, acadia15_95f3, 16d3, 5ec8, 2df4, be95, 38c3, acadia14_619ak, sigradi2016_752vv, 4a66, b036, f281, 1b6c, b50c, a047, acadia14_229m, 9b57, caadria2015_109w16, a87b, 8b54, 74ce, 3ca9, e035, ecaade2014_186i47, 0b41, c01a, a27d, ecaade2015_118u23, caadria2015_203m29, sigradi2015_8.186h12, 1214, sigradi2016_595cc, d695, 922e, sigradi2016_446c, a96d, b5dc, ecaade2015_86p17, ecaade2017_291b, 0bba, 17f5, 28e3, da6e, ecaade2017_161b, caadria2016_055n3, 02b4, c3f2, 3fa4, 12f9, ascaad2016_035o13, 724f, acadia14projects_339ap, 544d, dd90, 89e9, 9748, c429, 9575, ad09, ecaade2014_180m45, 19d8, 7273, 4962, caadria2016_271v11, bc70, 9488, caadria2016_167a7, 80ed, 5067, a803, 1379, 784d, ecaade2015_217y47, ae70, 0e09, adcb, 78b5, cdd8, 8e9d, 5bf4, 689a, acadia15_110f4, ijac201412403k7, ecaade2014_138f30, 390e, 3fe6, df65, 8955, 2aca, c4bf, de2a, 427e, b2ff, c856, ecaade2016_162o44, 4763, 867a, ecaade2017_215e, sigradi2014_178h5, 7f74, 3a61, c419, ascaad2016_057v22, 3fa5, sigradi2015_8.264k14, d6b0, 8d5c, 8055, 31ea, 52c1, 4c0c, d7d1, caadria2015_246w35, 90e0, ecaade2017_021u, 55a4, caadria2017_056j19, fbe2, 9c0e, 866a, ecaade2016_129s35, c991, 4150, bccc, 19f3, 907b, ijac201614105n5, ecaade2016_168f48, 7d31, ecaade2017_163e, 3e10, 6096, ascaad2014_009g5, caadria2017_015t5, ecaade2015_318o69, 1bb5, a6a8, b664, deeb, ecaade2017_227r, c92e, 6a52, c87d, 9866, 7b8d, acadia14projects_153ap, 978c, ecaade2015_17v2, 7d66, sigradi2013_117b, 584a, ecaade2017_288dd, 435a, efef, ecaade2017_230pp, 72dc, 10f2, ijac201614407m4, 9b18, c2bf, bcde, 5112, 4944, fc31, b425, 057c, 9af0, a6c6, sigradi2013_54o, 33df, e684, acadia14_301i, 0aab, 329d, cdeb, 6dd1, 4ed3, a013, abe1, 9b03, 547b, 984f, 464b, acadia14_671w, ecaade2013r_009e6, 88ad, 5253, 6c38, e31a, ff37, 0363, 02f3, 05f5, 75ff, 599d, fc12, a01a, 4ac8, 5ddc, ecaade2016_225k60, sigradi2016_737gg, cc80, 99a7, ecaade2014_201g52, 43c4, caadria2016_829g35, 35f5, e993, d7a4, 48d2, 28c2, c987, e555, caadria2015_122i19, 3834, dad7, ecaade2017_277pp, a7c0, 02c4, ecaade2017_144z, 1121, 5409, a075, 89a5, 10b9, caadria2016_003j1, 3619, 765d, 9388, 19e0, 2ff9, 6b82, 5070, 85cf, af44, 2423, 7cb8, 7ffe, 3ae5, sigradi2016_431aa, 38a3, 846d, 1ffa, 5b57, b08c, sigradi2013_311k, 5b76, acadia14_53s, c00b, 660a, c81a, a4fe, 0d94, acadia14_627d, cf11, 1b57, b5d5, 18c1, ijac201412306x2, acadia14projects_43ac, ecaade2015_268b59, 3e88, aec6, 4086, 648f, d47d, d559, ijac201412408v1, sigradi2015_3.155k3, 8356, caadria2015_237t35, sigradi2014_082v7, 4adc, bab2, 3168, 9232, 75b7, ecaade2015_271y59, a0b0, sigradi2016_732h, f94c, 5cc0, caadria2016_229t10, 9385, acadia14projects_601af, 8e05, 93dc, b223, 2416, ff68, ab56, 78df, c173, 4227, b8a5, acadia16_224y14, cc59, e966, 291d, 3663, 9458, sigradi2014_214e8, ecaade2016_071o19, 3419, 8104, be6b, 5c24, 75d0, 7897, bf9d, 67f7, sigradi2016_484vv, acadia14_167u, 09ca, 6083, 7e23, ecaade2017_172z, acadia16_280s17, b020, 5237, 2d6b, 4ff5, 4c6b, 4f11, c31f, ecaade2017_155i, ecaade2014_072u17, 09b5, cf58, acadia15_95i3, a613, 0346, 85da, 8a57, b245, 17e0, 72fe, ecaade2016_223y58, caadria2016_683l29, 6906, af10, sigradi2015_6.42z7, cdf8, ecaade2013r_003n3, 8631, c6d3, 6bab, d83a, 03eb, ecaade2014_217j55, 737b, 32c0, c1c1, sigradi2015_10.138z18, 5eb9, ecaade2016_217k56, 7e0c, 6b1f, 631e, 803d, 40fd, 2c84, 3e34, ecaade2016_193p51, a4c6, 6506, 1157, d09d, 7ac0, c304, 420b, sigradi2014_345a10, caadria2016_797y33, ecaade2013r_004e4, caadria2017_005u3, 97b6, dd25, ecaade2017_048ff, ecaade2014_206x53, ecaade2016_243f65, 3859, f899, sigradi2015_2.213y1, 5749, 02df, fb66, a5d2, 3ad0, 8f87, b76a, 0c1d, 3673, a310, 72a6, ea1a, 5104, 1691, ecaade2015_230n52, 6232, 883f, 4890, 06d9, 21a5, ecaade2013r_007f5, caadria2016_147i6, 2eb4, 1de4, 0dc3, 14b7, 4581, acadia14_719f, 1fcf, 6e27, 1e9d, 48ce, aa35, e99d, 2f38, ecaade2016_126p34, 8e4f, 7369, de01, 84dd, caadria2017_021l8, 83bd, fef0, 4982, f72d, 6901, 4122, ecaade2017_225k, d1e0, 9c4e, sigradi2016_817e, ecaade2015_268e59, 49b2, 322f, 76b3, 6195, 5c53, sigradi2016_360v, acadia14_409l, 1aaa, ecaade2013r_002u1, e0a1, de6c, acadia16_488v28, a9af, 329f, ebda, 3e25, 4f17, 04cd, ascaad2016_028a11, f0c3, 2a69, 7227, ecaade2016_099g27, 92b8, ascaad2014_020z3, 10a8, 5af6, 6e5a, 4393, ecaade2015_273e60, 8b7c, 6432, 4466, 32d4, 631c, 27b3, c3d1, 19e8, f399, 28ab, b4e4, e6c8, 8320, fd34, 4822, caadria2016_167g7, 4dd8, e573, e38c, cd08, 887e, 7beb, ecaade2015_138l29, eb30, 859a, 3c24, sigradi2016_356f, 9b40, ecaade2015_73k14, acadia14_473an, acadia16_72b5, 2f43, 98da, 7b63, cbb7, caadria2016_003m1, c517, sigradi2016_559t, ecaade2014_121x27, d8cb, 6e3e, 940e, 2479, b31a, 3a10, 5b11, 0792, 9b59, 64b6, 6438, f9d2, cde9, 9a23, b13b, 0fa7, ascaad2014_017a1, c56e, acadia14_101as, 2253, 4a2a, 0b8b, 7c28, 4ab9, 3076, 5b32, ecaade2017_293oo, 2d6c, eb9d, 8d5b, 4ed0, eeec, d939, 62b2, 1aea, 2754, 4a69, 81ea, a672, bd35, b84b, 03af, caadria2017_008z3, 24ab, ecaade2016_217j55, ijac201513201e5, 4721, ecaade2014_188m48, d392, 7371, 4bda, 6929, acadia14projects_63ax, ijac201412408k1, e519, 7a0d, 8886, 8dab, a784, 5592, 2109, 96e3, 213d, c347, c626, 658c, ecaade2017_066r, 0aac, 9bff, 5c4f, d4ed, decc, 7a26, c9ba, a6e7, 1a4d, cd7a, a42d, 0eff, 9eab, 5b84, 94f4, sigradi2014_041c3, 49bd, 6b01, acadia14projects_199an, a516, dd4f, ecaade2014_104u23, ecaade2014_015j3, 9500, 739b, 9242, ea30, d53c, 8b29, ijac201614305f3, 68e5, f005, e3e5, c493, 1d4c, 448a, 0017, 0841, 42cf, ecaade2017_072i, 5238, f37d, ecaade2015_205v44, efe8, 95f1, e62e, e2e3, ascaad2014_001g1, 6a91, ecaade2017_023y, 8c75, 2c22, 335b, 64bf, 313a, 577a, 089d, 07d1, ascaad2014_012m6, 3b4e, 297c, sigradi2014_047l4, ed6a, sigradi2016_455h, 6808, afa9, d95d, c54e, ecaade2016_068p17, 4dc5, de23, caadria2016_167k7, ecaade2013r_003u2, ca99, 78b3, 9c8e, 7c69, 8647, aa8f, f86b, 9616, fc3b, 0ec4, 4e72, 2819, f2b1, caadria2017_155p39, b123, f801, 0c1a, sigradi2015_10.140e19, 493a, ijac201412203y1, 081e, 64a1, 9b6c, 2547, acadia14_357ap, sigradi2015_9.347z17, sigradi2016_470q, 7fbc, cecd, 35be, ba1c, b9a8, 6ae8, 10e2, ascaad2016_028r11, 590a, 9b12, 84e1, fff2, sigradi2015_12.259x27, c143, c61a, 599b, 855c, 42da, 405d, 0136, ecaade2014_024j7, 853a, ijac201412304r9, b688, 0287, 00fe, 1642, e469, c4b7, caadria2017_074h23, caadria2017_055m18, dc2a, ascaad2016_057z22, 025a, 5681, e4f1, 4d46, 64d1, 2e95, ascaad2014_035p1, 06b1, ecaade2014_169l42, caadria2015_206i30, 21a8, e754, 2bf6, 4e3d, 0512, 69d5, e3bf, d50b, caadria2015_087m14, sigradi2013_429l, b994, c82d, 84e7, 80d0, ecaade2016_043w11, 8a38, a083, 60c9, a10a, acadia14projects_291g, 8d6f, caadria2016_861d37, 6c14, 88cf, cf72, 1afa, ecaade2014_177u44, 5746, 8a66, ecaade2016_067n16, ee02, ac07, eb4f, b58e, sigradi2014_047m4, ijac201412405x8, 3710, sigradi2013_46, 7f11, 908d, 9a9e, 8fd8, b6ca, d4f7, eb99, 4318, ecaade2015_207k46, sigradi2014_114o9, e0e4, 87a5, c7ea, 84c8, 734c, 5cdc, sigradi2016_360u, 3c17, 8c98, be0c, 565e, 47a6, 1a30, f3ef, 699b, ascaad2016_035v13, b356, e670, da88, 720e, caadria2016_487t20, 4d9c, 7c02, 2aef, ecaade2015_278r60, 7389, 83f6, 8d05, ecaade2017_071hh, a2a6, sigradi2016_614y, 3cfb, e030, caadria2016_033a3, sigradi2016_408bb, a712, f4bd, sigradi2016_781a, ecaade2017_203y, 5917, 29f6, e31b, 4010, f076, acadia14projects_117g, 689d, 2c86, 86d1, acadia14_339ak, 1f1b, a8b9, ecaade2016_075x21, b9b7, b9ae, 7dba, 82ae, 684b, 792c, c5b2, ecaade2015_280g61, e19b, sigradi2015_9.347x17, b497, ffcb, 5b3e, a444, caa3, 9381, b26e, 9a0d, c80f, b2c4, 4529, ecaade2014_019f5, sigradi2016_375h, 3c7f, 4b2c, ecaade2016_162i44, acadia14projects_619ai, 51f2, 7f48, 945b, ecaade2015_268x58, ascaad2016_004o2, 0f31, 36a6, 58d8, acadia14projects_479av, caadria2017_096u26, 453d, 016e, sigradi2013_421j, 68fc, acadia14projects_681ai, 1f6a, ae77, ecaade2017_023jj, 4968, 8b30, 5c81, d4dc, af6a, daf7, sigradi2015_4.52n6, 45b1, 16da, 4e4d, d1b7, b077, f669, fcd5, acadia14projects_111f, 82cf, f450, e476, caadria2015_061g7, 12ff, 6c34, aee5, ecaade2015_122j24, ecaade2017_039ww, a7cf, 27b7, 427a, 0118, efc9, a192, 2456, 7c61, ijac201412303d9, 0a9a, ea24, ecaade2017_048y, 60f9, 04ca, ecaade2014_237d61, ecf5, 1ed4, b3ee, 2baa, 56ad, 00e7, 05bd, ecaade2014_159r39, acadia15_123v4, 218d, acadia15_149s5, 5acf, ecaade2017_042bb, ascaad2016_033g13, ijac201614208f14, 8a1a, ecaade2017_229ii, b1bc, f423, 314e, 175d, ascaad2016_046j19, ecaade2015_152w31, 5f1c, ecaade2014_202m52, 02c5, f8e5, 75a6, 21e2, 7bc5, ecaade2017_302yy, 171b, ecaade2017_008g, ecaade2015_309v67, 585f, acadia16_352x21, 0b31, ecaade2017_157ee, 4ea1, caadria2017_054f18, b6ff, a4e9, 2f60, sigradi2014_155w3, 350a, 25df, 0068, 27be, ecaade2016_222c58, 0df7, bf6d, 4e91, 17e4, e346, ecaade2016_068l17, 3fa8, fc30, 0abf, acadia14projects_497v, 0119, 2009, a703, acc6, 1db0, 5369, 9755, ecaade2014_153o37, 8278, a4ce, d0fc, b902, c51e, ijac201412404w7, 6fe0, acadia15_243y9, ascaad2014_025n6, ecaade2015_17s2, 094d, 9357, 4753, 0fb1, 792f, 41b7, ecaade2017_280c, 1342, e05b, 01af, 79fc, bb43, 920d, sigradi2016_602h, ce6f, 0c57, 18b0, sigradi2013_280s, 3012, acadia15_417w17, 5d41, ascaad2014_019j2, 1d78, 26b5, ad9c, ijac201614208k13, 7f8e, sigradi2015_sp_4.275u29, acadia16_54z3, 1cf0, 404b, acadia16_424e25, 8394, acadia16_214y13, sigradi2014_015e1, 0a58, dfe8, 5ff7, 4cf8, 4fa9, b66e, 0954, b591, acadia16_270u16, a582, e33c, ecaade2016_168j48, 5b62, 8fb3, f6e1, 8a0f, 1c62, 86c6, ijac201614202z7, 21f1, ad06, 139f, ecaade2015_144z30, 21fc, 0fba, acadia15_451m19, e4ab, caadria2015_031r4, 79b9, 670f, caadria2016_497w20, 913c, 52e7, acadia14_117c, 19d5, 827e, b346, 4cb8, 5cc1, ebdb, 9845, 5471, 7bdc, 411c, 6873, 336b, 9784, b98c, ca06, 2159, 9f25, 614e, 7f8c, b3ff, ascaad2014_014l8, ecaade2017_199ss, b5a1, ecaade2017_172r, be14, sigradi2016_621ee, ecaade2014_057j14, ecaade2016_027f8, 8d4a, b9b6, 0edb, 52ae, sigradi2014_201g7, 7efe, sigradi2013_244m, 6577, 7853, 61fb, a55c, 9330, 9b70, 77d4, c7b1, b6ce, caadria2016_477y19, 2d77, f374, acadia14projects_153c, caadria2016_105i5, fcb6, ac3f, ijac201614407x4, 8248, ba72, fd70, d492, 657a, 0d2f, 5d35, 7d4c, acca, acadia15_81w2, ede8, 932d, caadria2017_008b4, 3678, 92da, cf37, a834, 462a, acadia16_352e22, d536, ecaade2013r_003x2, e610, ijac201412402n4, 23c5, e01e, 744c, 2182, 2b40, ijac201412402h5, 2b6e, 7ba3, 399f, 47ef, 7105, acadia14_453h, e518, 4b62, sigradi2014_084w7, 3a0f, bd29, ad78, 8d14, eb84, 3a2f, ecaade2016_085l24, 945d, b21a, 9190, caadria2017_124v33, be82, c797, a813, c9e8, 27a6, 249a, caadria2017_035u11, 30e5, ecaade2017_195mm, 03ee, 91d9, 47b3, 515b, 278f, 5ad6, 6d2b, 5118, 5c56, 7860, 500000000, ecaade2017_256u, ecaade2014_224d57, ecaade2014_057i14, 3e32, 00f6, e351, f083, 46b5, ascaad2014_005n3, d879, 24aa, eb66, sigradi2013_294u, 3ec0, f371, ecaade2017_032j, 7a01, 0985, 7f28, 01e3, 0edc, 75a1, ijac201513101g1, c927, e70a, 321d, ef0f, e495, e2ba, 96fd, d5b8, 2246, 7fb7, d537, ascaad2014_017c1, 7103, a19e, 644a, sigradi2014_345i9, 6e56, 87f0, 0193, 373a, 9d94, 8820, bf5c, 7bad, d6d6, 56a3, 562d, 814d, 889e, 2fd8, 96b1, sigradi2016_807ll, 92fc, ecaade2014_044b11, sigradi2014_144v2, 0092, d3a4, b02a, 8f34, f421, a0df, cc33, 74af, caadria2017_132t35, 1430, 76cd, f51b, e27a, 3a91, sigradi2016_737q, f95e, f714, 5aac, 3a2c, sigradi2014_345a9, 12c6, 4bd9, 55d4, b484, e644, 04ab, 8dfd, f120, 51ed, 4451, cb51, 9f7b, ecaade2017_098ss, sigradi2015_3.221z4, 4a85, ascaad2016_038o14, deed, ecaade2015_205d45, df21, e390, ecaade2015_217v47, b4fc, a3ad, ecaade2017_130tt, a7b0, b190, 9bbe, 6334, ecaade2014_226i59, ea27, ecaade2013r_009w5, 2571, c637, 25f8, caadria2015_156i24, e8c4, 7694, fba3, acadia14_189ar, 5311, 8331, 6437, 56b8, ecaade2015_227x49, ce89, 6c9e, 272c, 2e69, acadia16_154i11, 8ef3, 5e8a, ab41, cbf5, ca59, 6f0a, 9540, ecaade2015_64o13, ijac201412406r9, e916, 1df7, acadia15_483e21, 71f1, ecaade2017_264d, ecaade2015_230k52, 42f8, acadia15_343l14, ceab, ascaad2014_021a4, 9922, 5576, 4e48, af27, e8cc, acadia14projects_347ah, 0631, 8302, dea2, 770b, caadria2017_051e17, d718, 5753, cfdd, 13eb, 36ba, ecaade2017_215zz, 9592, 6b10, add1, sigradi2016_801s, acadia14projects_101x, 7891, 3b94, 688d, 2cb7, c074, 21d7, 821a, 7936, a34a, d172, a961, f0d5, 944f, c9c0, ef24, acadia14projects_281x, 19ac, caadria2015_137m22, ecaade2016_067k16, 5e11, c6de, a7e3, c2e9, acadia16_224x14, a57e, 100e, 474c, a5dd, ab51, 68f6, cce2, bf2c, 2b50, ecaade2017_170ww, c74c, ea53, 7bcb, 9606, 2cd7, 1a18, 8019, caadria2016_871n37, b7f7, b141, eab0, 9061, 7ce7, 2a98, 234c, 54ff, 98cb, sigradi2015_sp_10.16g31, f0f1, ecaade2016_158p43, ae85, ascaad2014_016g9, ecaade2016_055h14, 35fe, acadia14_389b, 9597, e815, 0a9d, 7da0, b318, 5bc1, 5b18, 326a, 928f, 0aa5, 1c48, 7c1d, 9111, caadria2017_046k14, 3ac4, 98bb, ijac201412403p6, 54ef, c14d, 55d2, sigradi2014_108d9, 47ee, 74ff, 8dd0, acadia15_323r12, 861a, 6a06, acadia15_323d13, b414, 5d2f, 0037, acadia14_517n, a614, 2a53, 52cd, 871e, f3c4, ijac201513303g11, ecaade2015_247c56, ecaade2016_118p31, acadia15_274o11, 1f83, 7da3, 6ea6, 39f5, c21c, 344e, 3d1f, 300a, f5bc, sigradi2016_484nn, ecaade2015_235r53, 9a57, 90d0, b5a8, c935, 6757, 61fd, caadria2016_797x33, ecaade2017_212jj, a7ac, acadia15_333u13, 5fe0, f962, caadria2016_219d10, 8000, 0c0f, ecaade2016_169k48, 974a, 535e, 138b, ab4f, 22f6, 2077, ecaade2014_202s52, acadia14projects_101v, sigradi2014_128w9, f135, 219a, d1e8, ecaade2017_006pp, ab77, ecaade2016_163y45, a235, f82c, sigradi2015_10.307x20, 37ca, acadia14projects_111i, 149d, b3ac, e8ee, 0091, ecaade2014_052i12, 9a29, c7e1, caadria2015_114z17, d956, 4e06, 1fb0, bc74, 710d, sigradi2016_771u, b0f7, 1b33, f0e5, 5f2c, caadria2017_016p6, e16e, 2d2e, d1bc, caadria2017_051n17, 4144, a3e4, e983, 8669, cd5b, 5f40, 64e3, ecaade2017_048cc, 18b3, sigradi2015_6.366c9, 3006, ecaade2014_024t7, ecaade2015_148m31, ijac201614405v3, 3b35, c137, 610e, 950f, deb6, caadria2017_062u20, 89bd, 38ee, 136e, 1b67, 61c7, f6ed, befb, 015a, 9d5a, ecaade2014_204d53, a99d, sigradi2016_766l, 41a6, 96de, ecaade2015_298m65, 51eb, 3b92, f919, ab3d, f3df, 6d3a, caadria2015_203g29, ascaad2014_014f8, 8bb3, e02f, 6a6f, 3dd5, ecaade2017_038jj, ec6f, ecaade2016_191b51, f019, 7929, 4477, 88e6, acadia16_450l26, 510d, 3de6, 7041, 529e, acadia16_62f4, ijac201412307g3, 7cb1, 9693, 327e, 2489, 0800, 6ae9, 3a08, 7e39, 4f09, 5e71, 2bc2, ecaade2015_83m16, 13db, 1715, caadria2017_182s43, 78a0, b66b, c40e, 2392, 6560, 7a70, 6203, 0ce5, c73a, fdd6, 25ee, ecaade2016_225v60, b97e, 9763, 5317, 8d18, acadia14_111n, a175, 8095, 0260, dd83, c2b2, ijac201412301i6, 522d, d3e5, acadia15_357n15, ecaade2014_163g40, f6e0, 5b2c, e0d1, 0a2b, bdf5, f6a8, 7d83, ecaade2016_046c13, 9b7c, fe39, 8007, 4b8e, d9e0, 48ee, ecaade2014_050g12, 2da2, 1a6a, ecaade2017_214p, 6176, dc70, 3b81, def3, caadria2015_150c24, ecaade2017_095z, 1919, 40f9, 2e4b, caadria2017_190m45, c983, 48a0, ef4b, caadria2015_081w11, 2f98, c4ca, f128, ijac201614208s12, d5d5, 2490, 1269, 09b0, 4e64, sigradi2016_408dd, 065d, 27ef, c74d, 621d, 19ef, acadia16_98m7, 7bf9, 410d, b1e3, 55ed, 6e0b, 8330, ebab, 9e68, ecaade2015_233v52, sigradi2015_3.221p4, ijac201614204v9, a46d, ecaade2016_136p38, 143b, ecaade2015_180g39, 80f5, ecaade2014_111n25, acadia14_579i, feef, e0ba, 3800, dbff, 5768, 7a7a, b379, sigradi2016_483kk, ef3d, ecaade2016_147w40, 8b5f, d4d8, b012, dabe, 8b9a, ee31, 3047, ecaade2017_148qq, e594, ecaade2016_139h39, acadia15_343g14, c41b, ascaad2014_024l5, 380c, 2215, 01d7, acadia14projects_497s, 20d4, ecaade2017_172o, eff1, b45e, fefb, 624f, 59aa, 3d87, ecaade2017_302hh, 21d6, 63eb, ef3a, fbb0, ed81, 6124, d824, db63, a606, f5ee, 5a0e, a0d3, ef3f, 3305, ijac201412302g7, 18e2, 733b, da20, ecaade2015_77t14, a74f, acadia16_8e1, caadria2015_032y4, caadria2017_069w21, 00a4, b94c, 7bc7, 0bab, 3b88, afd5, 23e8, 52ed, 9633, sigradi2013_74g, 7557, 13cd, 298a, ijac201412301f6, b1ea, 788d, 3a5c, 1f0d, d799, ecaade2014_225m58, a48a, 9a4e, 1a39, 22c2, a093, sigradi2016_816rr, f2f3, 6e67, ecaade2017_255i, 8f66, 2e5b, f054, 508a, f7b3, 58b0, ecaade2016_130i36, 1de1, 9f9f, 5a31, acadia16_12n1, ijac201412305y1, cc0b, 2931, 408e, ijac201614203g9, aa5e, d080, b44e, bf9c, 6b6c, 7e7f, cb0e, aa34, 1849, 5beb, b7c9, 1f9a, ascaad2016_033z12, 6bbd, 1b59, d1b8, 65d8, 3778, f1e2, 4d19, 10f5, caadria2017_124o33, e1ca, ecaade2015_180t38, ecaade2015_227f50, 28de, 54c4, 998b, sigradi2016_592bb, 3c27, cd0f, e43e, 18a2, 890f, 777a, 449f, 819b, ecaade2014_157w38, 8cbe, bcc3, 19e4, sigradi2015_3.111f3, ascaad2014_029c8, 4eed, eec2, 760d, ijac201513104l3, 8d0a, acadia14projects_229f, sigradi2013_98z, 4df8, a7a1, 5c19, bb6b, 67a4, 2349, abf2, c5b4, e630, e7a6, 23a4, 5319, ac11, af57, 587c, 6843, 4fcf, 5c9b, 1165, 93e8, df1b, 34bb, 23f4, ecaade2015_215l47, d25e, 65ee, acadia15_137i5, d920, d867, 80c1, ascaad2014_021x3, ef6f, 50e6, acadia14_357aw, a6fc, f8c3, 5839, 9c68, be8e, 172f, 965d, b84c, e674, 5832, cb9a, ecaade2015_287s63, ijac201513202g6, 590f, 3a95, 5a2e, sigradi2014_265l1, 1156, 2c14, b7a2, ae34, ecaade2013r_001s1, caadria2016_167p7, 11a0, b6e8, 6fc0, 78c3, 00e8, f972, e763, c0f8, 1e84, b68f, sigradi2016_564kk, 60e9, 22ab, 2438, sigradi2015_4.52p6, ed95, ecaade2016_190r50, 1500, 067f, fbd8, 6847, e3ad, 7e63, 9a66, 8839, ecaade2017_288w, acee, 87c1, 0268, eb6b, e988, d882, caadria2015_004r1, 04a6, 1945, 531e, abe4, df55, 7b23, ecaade2014_194p49, 7fb5, 15a8, e21b, caadria2016_517f22, 5bd7, ecaade2013r_011c7, 62f3, 965e, 9ebc, 964d, 275c, 7fb6, aa13, 7cd9, 6f07, 8e1d, ijac201614303k2, ecaade2014_185z46, 891a, a3a9, 080b, 6ca1, cffe, 3714, 31e7, cd45, fd87, 5f48, ec58, 01e7, a34c, edec, 64f8, caadria2016_209b10, ecaade2016_151f41, db4d, d2da, d237, d002, ce5f, 16f2, 6813, 9877, e8d6, e9e5, 11e8, 5aca, 5acd, a94a, de88, 442f, 690c, d025, 8c20, 6d48, 1426, c055, dc0e, c336, acadia15_110u3, 46e4, acadia15_232t9, 9d25, d02d, e8f0, ecaade2016_067g17, 03ad, 1729, ecaade2016_163b46, a7a3, ecaade2017_172jj, ijac201614105e5, 903d, caadria2017_041m13, 3ed6, b16c, 46ee, 4f45, e444, cb02, 550e, faeb, ab09, 7a1a, 2bb4, d563, 5dae, d261, ecaade2016_062d15, caadria2015_114t18, fd54, acadia14_661i, 3e90, 3542, cf27, c373, aa52, 1e46, ecaade2014_194d50, c606, 5e07, 1038, 8f89, ca38, 633d, 6a2e, acadia14projects_177aa, 6828, fc69, 8cb4, 0d1e, 2988, 205f, ijac201614102m2, 849d, e7b3, 6fb6, 8b75, f032, 1252, acadia16_98r7, de9f, f6d7, 2cde, 89cd, 18ec, acadia14projects_101w, b33b, e1eb, caadria2016_187r8, 9803, fd92, 500b, 087e, 6f25, 3795, e9e4, cabe, 8c2d, 05a9, 2e25, de73, ecaade2015_200t43, 4870, bc4b, b947, 1aeb, 46c5, ecaade2015_143n30, caadria2017_041j13, 99ca, 6d9c, abad, 3b20, ijac201513303b11, ecaade2015_171g36, 0c15, ecaade2014_022b6, ijac201614208t12, ffb0, 42eb, 3d89, f0dc, 74e2, 199f, 2084, 71a7, 2dbb, c00a, 5377, caadria2015_208w30, 38aa, 8e86, 4e25, 5443, 9817, 83c9, db44, acadia15_251r10, d3ae, 028b, ae6c, 655a, eec0, 54a6, 258b, 1458, d3e4, 58c5, ecaade2014_153g37, 1f4c, f652, 274f, ec43, 26fe, 6bb7, 6bca, 2d2d, sigradi2013_393m, sigradi2015_3.201v3, 91a4, 14a2, 2a03, e336, 7ca0, ascaad2016_017e7, f939, da3c, 83df, 08ad, 446b, ecaade2014_184o46, 31ed, b183, sigradi2016_625c, 43d7, 7301, c0ed, 711b, 64d8, d2ad, f09c, 1e99, 8a24, caadria2015_069r8, ecaade2015_55t10, 3cd4, 52e6, 4f12, e560, sigradi2016_602ww, 271c, c837, 1670, 05e9, 9980, 2a0d, 04ac, eb78, acadia14_247m, caadria2016_003l1, d7f1, 40cb, bb87, 3566, 4c7d, ecaade2014_214r54, 2eb1, 1cd3, de8f, sigradi2013_41j, acadia15_311k12, 7bf1, 7257, 0f4f, 53a7, 54b0, a58d, 6831, ecaade2016_078k23, acadia14_691aw, 3742, 6eb4, ijac201412304b1, 514d, d312, 88f9, ecaade2014_195p50, ecaade2014_199y51, eb95, 1d55, 8223, d5bf, ecaade2015_53l9, 40db, e25e, ecaade2017_192g, d73c, 1a32, 0a28, 7809, f726, c346, e039, 6f2c, acadia14_637ag, 382d, c62d, 10eb, ecaade2015_250i57, 09dc, e3de, a8c1, bc2e, aa4a, 51f0, bbc8, caadria2016_621s26, 8d9e, f01a, 3ad1, 5e97, 10ba, 8d8a, c923, sigradi2016_655f, afee, 09fe, 3f5e, f2ef, ce3d, 33a1, 21af, d82f, 5743, acadia14projects_497z, 63e2, ijac201513203b7, 3662, caadria2017_021k8, 3154, 945a, b7ac, 9b6f, e041, b9af, 64a7, b71d, 9286, 3eb7, 1da0, fb1c, 6be5, 9f7c, sigradi2015_3.370x5, 8d8e, ijac201614202l8, sigradi2013_386u, 2af0, caadria2017_122p31, 2e2b, 56d2, dfd1, sigradi2015_3.9b2, ecaade2015_138o27, caadria2015_032a5, aacb, ecaade2017_006hh, 796d, 17b7, ecaade2015_113p21, 416c, ijac201614207m11, sigradi2014_244i9, 399a, ecaade2013r_004d4, 80eb, cc31, 81ba, 152f, sigradi2016_421qq, 2dc5, ecaade2017_170g, 48de, ecaade2014_224h57, 9c8d, sigradi2014_347o10, fde8, 6154, acadia16_98h7, 0e3d, f9dd, b00c, de1f, cb16, 4e0d, 172e, acadia16_460x26, 58dd, ecaade2014_053r13, sigradi2014_140o2, ijac201412408u2, ecaade2016_142a40, caadria2016_663v28, caadria2015_105i16, c1b3, ijac201614403e2, 63ba, 9f1a, 3cde, e699, 10d4, 4618, acadia14projects_453g, e734, 7da8, 426f, 7cff, aade, 6e0a, 3b9e, 8b2f, 8be1, 51a8, 1a83, 3730, f8c7, acadia16_308s18, 75fa, ecaade2016_036l9, e8e3, 4e9a, d8ba, d48a, 0df1, 3e54, ecaade2014_113t26, ecaade2014_180d45, ecaade2016_007i2, 89e7, 7fd3, 109a, 26c0, 5d58, acadia15_483i21, 70f4, 7e33, 05d2, b274, 0470, 8cd0, 4c6c, f8c4, 5aab, acadia14_199am, sigradi2013_194l, a4f2, dff3, 98c4, 54f8, 9a3c, f1e9, 0319, caadria2015_172y25, c84f, c6ec, dbfc, 02e8, d938, 2f15, de18, b8de, 9f03, bf95, ecaade2015_294k64, 8940, ecaade2016_223i58, 2a63, 1890, 3036, ecaade2013r_005l4, 1236, 8baa, ijac201614202d8, c611, caadria2017_165m41, fb25, ff45, acadia14projects_177v, acadia14_497aa, sigradi2013_158t, 3073, 7b73, 55ba, acadia16_394k24, f4e6, e50e, 0380, caadria2016_487n20, b89f, eb23, acadia16_460v26, 50de, 2a2a, b3d0, 7572, 4965, e6b8, ecaade2017_059ss, sigradi2015_10.267s20, ecaade2016_210e54, 4f94, c110, d453, ecaade2017_173nn, 94db, 698f, sigradi2014_152u3, ascaad2016_031l12, sigradi2014_018j1, cba1, f33f, caadria2016_343o15, acbd, 5e24, ee72, 8577, f7f5, 5df8, caadria2015_043f5, b7f4, ebaa, fcb8, caadria2015_084z12, dc8d, 8c62, f759, 77be, e0d3, acadia16_184m12, d23e, aa07, 2dcc, a079, caadria2016_839l35, ecaade2013r_003a3, 74e3, f22d, 75d4, cc32, e34d, bffe, 18d8, 113b, 09f8, 93c3, d735, bd6c, ascaad2016_023o9, ed2b, 0b46, 3062, 3a03, f8b2, 66db, 7235, 5922, acadia15_357l15, 08cd, ecaade2015_180e39, 5eab, 8ee3, fa8b, acadia14projects_281ae, caadria2017_029k10, 32d0, caadria2017_136t36, caadria2016_703n30, 4aa7, e4bc, 57d8, e9fe, 18f2, 2d7a, b348, ecaade2016_078e23, 0b4f, acadia16_478a28, caadria2017_002h1, 21d5, f9a0, 3ae4, c156, 1a5b, 4c61, 3cc2, a77d, 3c2b, 1b1f, 8860, 5973, 2e7e, 8169, ecaade2014_233p60, 20fe, 70f1, c9b1, 2519, caadria2016_797l33, efaa, c806, 2f7f, 9a82, 2c69, ecaade2015_161l34, 8c94, acadia14_339al, 0c0d, 8ad4, 2b3e, e463, 8e5d, a063, 7b19, 336f, 054e, 4a8c, 7f9e, 5f9f, 06ec, 40ea, b996, 3014, 560e, 8274, b7b4, ascaad2014_004l2, 6907, 13d8, 11b4, 6915, 75f6, 8030, b9c7, cfb2, 1a43, f7d9, 244c, sigradi2016_479aa, 04dc, 841a, 691b, dfd6, ecaade2017_080hh, 0edd, b66f, sigradi2015_1.320h1, c2dd, 64b4, 2c07, 9f9e, a648, f2ab, af3c, e6a3, dbc5, 966b, ascaad2016_043n17, sigradi2015_8.328o15, acadia14projects_291aj, c7c1, acadia14projects_487h, e4fc, a2d6, d97a, 42a1, 8650, b52f, 257d, ea3d, faee, dd91, c55a, acadia14_389a, 7b1a, 8613, 7f4c, 3413, ed50, sigradi2016_560cc, ee28, 1838, 4b4a, ascaad2014_024e5, e8c2, 11d8, 61d1, 13fa, 60b2, 1ce3, df52, eb51, 1dba, 41b2, 8c23, 18b7, dd4b, bfae, 369e, dc6a, 4615, e21c, 3503, 7033, ecaade2014_168b42, 55b7, 7ed4, e187, c4e0, 41af, ecaade2017_057y, 2c4d, 8c8b, ecaade2013r_004v3, 8218, c605, f74c, c276, 280b, a6f1, 1fdc, 763b, ascaad2014_019m3, 60ac, 67dd, 6cad, sigradi2013_387z, 82f1, 1a99, ecaade2015_53m9, aac2, ecaade2017_124p, ecaade2017_116qq, 2470, 765b, ecaade2015_158s33, 10f0, ecaade2014_072x17, 5074, acadia14projects_435ad, b780, 593d, 2ed8, 077e, 45e0, 14e7, 1d30, acadia14_111m, ff84, 83f2, 87dc, 6cd3, caadria2015_172b26, 93ec, e253, 9f7d, 74f0, 81a9, de3e, cfd8, 23b0, ecaade2017_230oo, 1678, 4681, ecaade2014_024y6, 362d, 94b9, 06bb, 62eb, ecaade2017_038pp, 7233, 4ba4, ecaade2017_256s, 13fd, ea5c, 6034, 9742, 5356, a33a, 2f35, 4198, c93c, f3c0, d13f, e961, sigradi2013_226u, 741f, 729d, ecaade2014_224g57, e8e7, a16a, 24a3, 4b39, 6e42, c20f, 7cc3, 4bec, 93ab, ecaade2014_240i62, acadia14_339ac, acadia14_247k, 11a5, 04a2, 6751, 39c0, 22a4, 4cab, 63db, dacf, b8d7, a288, 2452, 5df7, 34b1, sigradi2016_815kk, ecaade2015_114d22, ecaade2015_148n31, ecaade2015_285n62, f037, ecaade2017_037cc, cf1a, 492e, ecaade2017_248vv, b41d, 4e5a, ecaade2015_196l42, 07af, b5c1, ijac201614204k9, f2ae, ecaade2017_155n, ecaade2014_184p46, 4aa0, caadria2017_015r5, c216, sigradi2015_10.267p20, acadia14_189al, acadia16_72e5, 64a6, 6e4d, 2f08, ascaad2016_059o23, 4a55, 5ae6, a5d1, 8d24, 13df, 2924, ecaade2015_324x70, fe58, 2146, feec, 4b77, bbeb, 9162, 365d, 7fda, b70c, 55a9, 0d80, faaf, 831d, fde7, a81b, 956d, db1f, sigradi2014_265s1, 5ab3, d1f8, 6657, 7bdf, 885f, b3a3, 2780, ae24, 88ce, ascaad2016_059l23, 83ab, 7281, sigradi2015_sp_8.326y30, ecaade2013r_004f4, bd84, 7226, acadia14_291am, 5ca6, 9572, ec12, 1277, ascaad2016_018p7, ec98, 3482, ecaade2015_92p18, dde2, caadria2015_070y8, ecaade2015_180u38, ecaade2016_068f18, 12ac, fa92, c3a1, fdd5, 49b1, 3640, 5b2b, eec1, f44b, 1031, a03c, a945, 1f89, 9c1e, fb05, b0f8, 6b2a, a142, e4a0, fadf, acadia14_539c, ecaade2015_301o65, dda1, f77d, 6dcc, ff4f, a7f6, 8090, 4992, 7bf6, 96c3, ecaade2017_212hh, 42e7, 9175, sigradi2013_54r, fcd6, 5011, aa8c, 400a, 2455, 48ac, ijac201412305b2, caadria2015_111k17, b0fc, acadia14projects_435av, 33fa, caadria2016_177t7, 11d5, 65bf, 4ca2, a113, feb4, 6a1a, b6eb, sigradi2016_420ss, 5c9e, 085f, ecaade2015_173h37, 436f, ecaade2014_072y17, ecaade2016_097v26, sigradi2016_690ww, 2b2d, ecaade2017_031rr, sigradi2015_7.146b10, ecaade2014_187f48, b27a, caadria2016_703g30, 943b, sigradi2015_4.219f7, 0f60, ccd1, 4afd, f9c7, 6791, 6a77, 8148, cc7d, 1b27, ijac201614102n2, a0b5, 258f, sigradi2016_592s, ecaade2015_233u52, sigradi2015_8.239w13, b082, 2225, cd69, ecaade2015_138j28, sigradi2014_186e6, ecaade2017_ws-hybridlabdd, sigradi2013_275c, 8e2a, caadria2015_016n3, f20f, 0735, sigradi2016_400j, 59dd, 0cf5, 91aa, adb8, e700, sigradi2015_1.288b1, 63f0, 57b1, 4aed, ecaade2016_223m58, 9093, 7034, 3db5, 571f, d37c, acadia15_57i2, fdad, ecaade2017_051m, ecaade2017_195ee, 4e2b, 2de1, 8a1f, 9d74, eaff, 448b, ijac201614201a7, cc55, 8759, e7e6, dead, 3f82, 3806, 3b24, f030, cb83, 76c3, 153a, 7444, 6d71, 4a58, 0038, 3000, 66cc, bf5d, b7c0, d254, 20f1, 73c2, c8b4, e03d, 28f7, c007, 8de3, ijac201614301b1, 365e, a11d, d998, 5d76, 8eec, 3671, d2b0, ecaade2016_119p32, sigradi2013_285f, 6919, ijac201412404b8, d338, c324, 05dd, acadia14_357at, ecaade2016_127a35, 344f, ascaad2014_019r2, acadia14projects_189ay, 5186, 5616, 1e69, 416a, d9f6, ijac201614402y1, caadria2016_085f4, c74f, caadria2016_745x31, b1a0, 06de, 426a, 2295, 1154, bd74, f0ef, 495d, 766f, bc1e, a8db, ecaade2014_168c41, aa99, acadia14_153av, aaa2, 874f, 59e6, ecaade2015_86e17, ecaade2014_159l39, f2d1, 1ff9, 9a63, ac7a, d02c, ecaade2016_225x60, 1f57, 828d, 41d3, caadria2016_073v3, 78f2, a9ac, 6e75, 95ef, acea, acadia14projects_647ay, 274a, a95c, 336c, ecaade2016_079t23, 72b9, c9cf, afce, 7110, 14ac, 9c73, 6836, 6c42, caadria2015_208i31, sigradi2013_401t, 6bb6, 1d41, dda5, 6e70, ef1a, a8b0, 0c66, 22e6, ecaade2016_102o27, 65f9, 032d, daf5, 9e2b, 6c64, caadria2015_213k33, ecaade2014_224a57, c588, a984, 0abd, ecaade2014_153o36, 6daa, bd60, ecaade2017_057h, ijac201412403d6, 8e94, 265a, ce35, acadia14projects_267k, b260, caadria2017_129n34, caadria2017_190k45, 98d4, 5a7d, 60fe, 9e91, 8105, 79cc, 8115, 3824, caadria2017_115h30, 4622, 5d11, ascaad2016_038m14, 26c4, f341, ba92, a932, d208, fc06, 596f, ecaade2015_59t11, c51f, ecaade2014_018s4, 5d6c, ecaade2015_304f67, 5d30, sigradi2014_293v4, 8663, ascaad2014_007b4, fa25, 11cc, f915, 43fd, 8b63, 6ceb, ca5f, f44e, ecaade2017_021f, 5581, 6ec6, dce3, f6d3, ba5b, 1b73, edab, a609, 89b6, ecca, a3ac, caadria2017_185y44, 587d, 1622, cc5d, 7e32, 678e, 6658, 4bf0, 6c03, 4667, 0b02, e90d, 5766, c84c, 49b0, 9c55, 1c70, ecaade2017_268ee, acadia16_342b20, 879f, 193e, 330b, fbc5, a427, 0e03, 6936, acadia14_317y, 752c, 1183, 957c, sigradi2015_8.41c11, 2b7a, c6eb, 205b, 6878, ecaade2017_149g, 7cf1, ecaade2015_180m38, 356a, fdaa, eb9f, 51cd, d0e1, 95de, e462, ecaade2017_019zz, ijac201614201c6, 86e9, fe41, 6df2, acadia14_661, 2a76, 0368, 2ed5, 8065, 2399, 57b5, ee6e, ecaade2016_110h30, ascaad2014_026a7, b58c, 875a, ecaade2017_264h, acadia14projects_177r, 7de9, 8fe9, caadria2017_182t43, 42b0, 61cb, 04e4, 1fa1, a690, ecaade2016_055j14, 6be4, ijac201513203s7, 6a14, 7ee1, d739, f29d, fe80, 8984, 2e24, caadria2017_016i6, 726e, 04f2, c899, 50cf, 48a7, 5f7f, 4514, e891, fa3f, ecaade2015_92x18, acadia14_627ar, ebee, d8fd, bfc4, ac88, 389e, caadria2017_030v10, ecaade2015_64n13, 69b8, de38, 9048, f7c7, d53f, 1c2c, 9176, e583, 80b7, 3642, faca, 5ad4, 06a5, 9986, 8244, ecaade2016_048y13, caadria2017_023a9, ecaade2016_230b62, 31ee, 5eaf, efce, 4275, 5283, 867c, bf10, 15f2, sigradi2015_3.43l2, ecaade2017_254nn, dcf3, 23a3, 4d03, 4679, df2b, 911f, 6dbc, af7f, 8049, c0bc, 7aef, af6b, 127c, 27c6, 84f1, 5578, 9924, f39f, 2196, 684a, 3068, da66, 2186, 5940, 7cc1, acadia14projects_579c, 8028, 022e, caadria2017_041g13, ecaade2015_38k7, fcc3, 94c9, ecaade2016_072g20, sigradi2016_357m, 264d, cabb, 86ed, 29ee, 65eb, 0983, 3b8b, 8333, 19af, 3d48, ijac201412401c4, aaf6, c8e7, 270a, sigradi2014_132z1, ecaade2014_095t22, 00ce, cd1a, 1270, 0c4a, 1259, 815f, acadia16_12k1, sigradi2013_387c, acadia14_339an, 0225, 28a2, df94, 87e7, b370, 83ad, ecaade2017_076v, acadia16_244o15, 6307, 5871, 1d2f, 93c2, 6cd4, 7401, 64ee, dad9, 9ed3, 7da7, caadria2016_209w9, c1e4, d524, c038, 8b81, c789, 203d, sigradi2014_289i4, eaf8, c11b, 6e18, 5f86, 74ef, 6b67, 9dff, 4c46, caadria2015_233f35, ef0c, 4a8e, 899c, acadia14_339af, ijac201614101a1, c0f9, 107d, 8c84, sigradi2016_426c, 1f93, 745c, 5a96, 7626, d286, bddf, ae93, b0e6, bc7f, aeb8, 931d, 2305, 993c, 6360, 0710, 1371, 9235, e5d4, ce6a, f6d9, 7c5c, 4e07, ecaade2015_285d62, 6b24, caadria2017_027s9, 7799, 8b74, sigradi2014_303g5, ecaade2017_073n, 14e3, ijac201412303e8, 9fb0, ecaade2016_120b33, 41c1, ecaade2017_220uu, ecaade2016_113z30, ecaade2017_151w, 0fd1, a3e9, ijac201513102n2, d2ba, ecaade2015_235k53, 92e0, 903b, 2166, 2e23, 3429, d77a, 8a6f, ecaade2015_18a3, fb0c, cbf8, ecaade2014_010l1, ecaade2017_144v, 6184, d603, e3ae, a0c4, 0b0e, 3b7e, ca67, 86e3, 593a, f253, bcb2, acadia16_244p15, a1b1, cab1, 1d29, cccf, 9ab8, a471, fd2f, ee2a, sigradi2016_764i, sigradi2014_045w3, ecaade2014_169o42, 5889, a30c, ce64, 8ae7, 6766, 4c33, b3f9, ecaade2016_123w33, 0ca6, 637c, 89d1, d999, 46c7, 1e97, de1e, ecaade2015_297u64, fe3a, 7c63, sigradi2015_11.8j23, 5a66, a049, 37c9, ecaade2017_291c, b699, 4f37, 7627, 0c51, c6a1, ecaade2016_222d58, 4fba, ae9b, cf48, 5ab6, a8cd, f555, 4d04, ecaade2017_252g, 9873, 83a3, caadria2017_113b30, ecaade2017_302oo, d95b, acadia14projects_435ac, 2c23, 965a, d294, ijac201614105m5, ecaade2015_13m1, 9a70, 04e5, 4364, 3122, bc4f, 30e6, 2c1a, 5a43, 50e2, 155c, 13a0, 99b7, 9e6f, caadria2016_135c6, ecaade2017_257tt, 20e3, 09d3, c551, f430, ecaade2015_13l1, 6384, a722, c35d, 12da, 3789, ijac201412403v5, 4490, 7a40, 2dd6, da10, 0d29, ec4b, sigradi2015_10.144v19, ecaade2017_269pp, sigradi2016_417mm, 71b9, ae9a, 81d5, c61d, f9fe, ecaade2015_193z39, 7ee7, bb9c, ce98, ecaade2017_094t, ecaade2015_319d70, c4a4, 70d8, 16d2, 6d84, 2c8c, 9dd2, 948a, e8f6, a3c4, ac08, 83ae, 8d20, 3c18, acadia14projects_389ay, c685, ecaade2017_215z, 8ff0, e00f, 93b8, e8cd, 0bf5, sigradi2015_3.65s2, ecaade2015_265p58, 0ce9, caadria2016_631i27, 5444, 9818, 2fa0, caadria2017_129c35, c82a, caadria2017_127i34, bd68, 50a2, fa4e, 00b0, acadia14projects_63ae, aaa4, 2377, 20ff, 5534, f5e5, 93fc, 2b22, adf1, ec7f, ecaade2016_242l64, ecaade2015_237l54, 1cc7, 0d2e, acadia14_63ax, 508c, 7b2e, 2354, e3a4, 5c8c, ea1e, b0b5, 674c, d821, f378, acadia15_469s20, 7675, b39a, 21a4, sigradi2014_074i6, 6e9f, ecaade2014_173l43, 63fa, a337, c45d, 4120, 5736, ffe0, a566, 5d86, ascaad2016_056j22, 9a02, 5726, sigradi2014_178n5, 6de7, 25e6, caadria2016_095n4, dbbd, d205, 4655, 791c, 26e4, ecaade2014_095u22, ecaade2017_140nn, ecaade2016_223t58, d79c, d5c2, 58ed, 8092, 4670, b97a, ecaade2015_79m15, sigradi2016_625qq, ijac201412205i4, d2bb, acadia14projects_177ah, ascaad2016_031i12, e561, a5b3, f58e, ec2c, b21e, 9624, sigradi2015_9.347u17, d690, acadia14_23z, ecaade2016_078f23, ecaade2016_110c30, 5660, 5d18, f6e3, 4c91, 8258, 6fcc, a7f2, ff7d, 4dfa, ca57, 2333, ecaade2016_106n29, 131b, bb5a, caadria2016_487k20, cd30, 4e05, d755, 3769, 86a9, ecaade2016_163g45, 542c, acadia14_473ae, e55b, sigradi2015_12.297g28, 94ad, b683, 1f9d, e14f, a44a, 42d2, 278a, ecaade2015_114j22, abc6, 1747, e8e6, 1318, 5ff0, 17f4, ecaade2016_007c2, ecaade2017_091uu, 2f0a, d974, 150c, 9433, ecaade2016_151k41, 5965, dcf1, ea81, a0d5, 8959, ecaade2014_224u56, ecaade2016_223k58, 41a9, ecaade2015_200s43, 8251, 04a9, edc5, 73fb, ecaade2016_183v49, 18fd, 4add, ecaade2016_071x18, 0504, cf74, fbad, c97c, b09d, ecaade2016_210d54, 9a65, ijac201614402v1, 386a, ecaade2015_27p5, eb8b, b883, 1074, 310e, a5c5, 2c64, 0909, b2da, 00ed, d28a, 7945, ecaade2015_201z43, caadria2015_130i22, 6305, 3f02, 88ea, 3c57, ad19, df17, 2c85, 72c1, 9c0d, 8ebe, 767a, 0ec7, sigradi2014_281i3, 0730, 0262, 0245, e5e8, a324, 2d33, f9bd, 8b95, a9e9, 402f, acadia15_443c19, 8e27, 4a0b, c049, 131a, ad8f, ecaade2017_108y, acadia14projects_189at, 729a, acadia14projects_267l, da55, 5eb1, 2c02, 58e1, f00f, 5a85, d166, acadia16_440e26, 032e, f4c7, sigradi2015_10.309d22, 5dba, 3d7b, a5c6, caadria2017_005i3, d61d, 5003, 2059, a9ed, c484, 93e0, c36f, c08c, a6df, ecaade2017_149p, 561e, ascaad2016_012n5, ecaade2017_105pp, aa31, 9b92, eb6c, ecaade2014_168e42, a32f, 3ac9, ecaade2016_228k61, ecaade2016_016j4, d0e8, 3bd7, ecaade2013r_012j7, 4e41, 62df, e182, 3bc7, 8e45, 212e, 7b48, 246c, d229, 28e2, caadria2017_081x24, b4a7, c2bd, 3634, sigradi2015_11.392z26, 7df5, 85ec, 60f8, 85fd, 4417, 07cf, 51a5, 7f3a, sigradi2014_049f5, 3b76, 8166, 97a5, d685, caadria2015_172w25, a457, ecaade2016_102h28, 526f, ecaade2016_046d13, c0d2, f24c, 6210, ada0, 2dae, sigradi2014_109g9, 3111, 8011, eb60, 00bf, 0213, 1dd4, 3377, 7073, ce37, 2e59, c1b0, ecaade2017_277ii, acadia14projects_153ay, 5e75, 8a40, 184d, 92bd, fc5e, 3c52, acadia14_135m, 7c54, 177b, 844f, efb8, ecaade2016_042v11, 32f8, c3aa, e2e4, 5d10, efa3, 0d55, 1377, sigradi2016_602k, ec19, 47c8, 8fd6, ebb9, c309, b96a, c50b, 650b, 163d, acadia14projects_167y, 7326, fbac, c9f6, 5d45, ecaade2015_38m7, 8093, caadria2017_110g29, 1b81, ecaade2017_215ffr, 139c, 73ec, e13e, 40b5, 6bfe, dff4, caadria2016_291r12, aa23, 1f8a, d681, 1ee2, 021e, 039f, 9bf5, 826b, fdc8, acadia14projects_153ax, 6854, 543e, a7a5, f3ae, ecaade2017_029t, f8c5, 1b79, 6a49, af3e, acadia16_308y18, sigradi2015_3.268b5, 473c, caadria2017_163f41, ee85, 6d60, 9ffb, 6627, caadria2016_353u15, acadia14projects_153d, ascaad2016_005w2, sigradi2016_615x, 49ba, 996e, 5279, 41fa, ecaade2015_13j1, eff2, ecaade2013r_001t1, c254, 7d0d, 8c04, e5e0, 83e1, 68ae, ecaade2016_154z42, 657b, 80cb, 259d, 9151, 5769, acadia14_153an, b5be, acadia14_339ai, cc47, 4c20, 3b4f, ijac201513203p7, caadria2017_069z21, caadria2015_124g20, 7c46, ea64, ecaade2015_231r52, sigradi2015_8.189z13, d045, ascaad2016_042t16, d6bf, c703, 3b91, b99c, 870e, e1e0, 5948, 6ed2, 83d9, 340b, d914, 6f63, 019a, b5d1, 204d, 7b7a, 9bcd, 1e4b, 9566, 7407, 683f, caadria2015_043h5, caadria2017_127d34, ecaade2016_078a23, 89c5, 533d, 4ba6, 07cc, ascaad2016_018o7, 07c3, 94c8, b7ef, 1bb8, 5a45, 8453, 1141, 4e00, 0b2d, 278d, ecaade2017_079o, sigradi2015_sp_2.112j29, 98c6, e386, caadria2016_125u5, ecaade2017_124w, be30, ecaade2014_149j34, b3d2, caadria2016_569f24, 82e6, sigradi2015_11.8s23, sigradi2015_6.387u9, 1962, ecaade2016_058b15, 1bdf, ecaade2014_225k58, a8c3, ecaade2015_73j14, a378, ecaade2013r_018n9, ae8e, 8c55, c7bf, b95d, 00a1, 321b, 8906, 4c99, caadria2016_353r15, ecaade2016_108t29, c656, 24a2, c349, ecaade2017_146ff, 6809, 9dad, eb8a, f304, acdb, 7db8, caadria2016_851u35, 6dde, bb23, 9a42, a973, 12b1, 437e, 652e, b693, da5c, ijac201513105b4, b111, eaf0, ecaade2017_109nn, 4f56, 201e, 3cd0, 3ae7, ef30, 9f5b, 2311, a01b, 834c, eb24, 9d11, ff62, 0d2b, bdc3, 7bbc, 5a99, fa44, 5647, 409d, 40e4, 2d93, 06d2, 525c, 1d6f, f32d, 2b6d, 1af7, ecaade2016_225m60, cf8a, acadia16_62t4, d05d, 4e74, f3f5, 1e2b, 05ea, 658e, ecaade2015_161k34, acadia14projects_311y, d4ea, 9832, 5a1b, 9dc4, c754, sigradi2014_250p9, d115, 6ff8, 3616, a66d, ecaade2013r_004g4, 2890, 443e, 7c1e, 7755, 3295, 9b19, c0bf, af30, ffce, 4d58, 94d8, df43, sigradi2015_2.213t1, 8cb0, 66e4, b015, b34a, 7998, e51f, 7f57, 2d76, 7fe9, b003, 565d, c445, 01f6, 3a16, 1f10, 45db, 30fd, 855f, acadia15_57d2, 30c7, ecaade2015_73a14, ijac201513105k4, 03d7, ecaade2014_186a48, 8ddf, c631, cfe4, ecaade2017_071jj, a515, b5a0, b8b4, 40c0, 1f08, c5b1, 3371, e921, 76d3, 0ea5, 6c56, dbcb, ecaade2015_297t64, 99a8, c0fc, caadria2017_005b3, d420, 56ca, 1013, 268a, acadia14projects_79w, d478, 35ee, 1fd7, 3685, 331f, ae41, 80ba, 0f01, ecaade2015_81t15, c87a, ec63, 540b, 948c, b547, 8cac, caadria2015_178v26, ac60, da6c, 801d, 2aec, acadia14_189ax, acadia16_424h25, 9bb1, a68f, b201, d9f1, a78f, 358b, 62be, 5d22, 8701, bdf0, 6dd5, f7d6, ecaade2014_010u1, 9696, 7907, f09d, 7c89, 1c1c, caadria2017_105i28, f851, 83fa, 43c9, e89f, ff9c, dd41, 3dfb, 3451, 6d35, e729, acadia14_199an, ecaade2014_180x44, b2fb, e222, a263, ecaade2016_046w12, f789, e3d2, 1243, b6ae, caadria2015_065a8, caadria2016_177i8, 5086, f7f6, 387e, 2467, eb50, bd9a, 194e, 3f6f, 0ff2, f705, 0757, 9851, 9571, 6842, d1e7, 70d2, d21e, 34d8, ebe9, 7e90, 5ac8, ecaade2017_288ee, dad5, 563b, 6126, 4e34, sigradi2016_751mm, caadria2017_113s29, 20ec, 03c9, 93b1, 0afd, bd13, ecaade2016_026z7, ecaade2016_221t56, 6991, 1fea, cba3, 94a2, 3017, bd7a, 40d3, 01d2, bb55, c44c, c249, a98b, e928, acadia15_371k16, 2c3f, 7249, fdb3, caadria2016_641v27, ecaade2015_25n5, 7230, e2cb, 4b10, ecaade2015_229t51, 42a4, 2b86, a064, 0cc3, eef1, 5654, 6d10, f50f, d320, ecaade2017_143n, f708, 6b21, 5ec0, 9afe, caadria2016_405p17, 516e, 62f4, 2849, bc26, ce13, 6724, fb7f, 9c6a, bd06, caadria2017_118j31, ecaade2017_029cc, 2688, a8f1, 03a3, c218, 4f25, f396, 93d8, 4c57, 558d, ecaade2017_051q, 7c9c, ecaade2014_038w9, 44e7, eff8, 5dc0, sigradi2015_6.387h9, c46e, db59, b4c9, 3b3d, d4fb, 4960, 9ca4, d4b6, 13bc, sigradi2014_080m7, caadria2015_102y15, 24fc, ecaade2016_224e60, 5dd7, ecaade2015_21s3, e65b, 77dd, 9be2, ecaade2014_194g50, c511, becd, 2999, e569, 4bee, sigradi2013_111p, 3e14, ebfa, d3c6, caadria2015_033b5, ijac201412302h7, ecaade2015_22r4, 6ba4, 4f3f, a280, f506, e9b9, 59f1, de8d, 0ea7, ecaade2015_206b46, e1b0, 33b9, 9a38, c930, 56c6, sigradi2015_11.166w25, 9752, 5366, acadia14_463m, bb69, b97d, 553e, ecaade2014_186z47, ee7d, c420, 103d, 1fda, 9b06, 557b, 7921, ecaade2017_273p, be21, 74e0, 05ca, ebae, ecaade2015_227v50, 3091, 36b8, 8988, fdc3, 0ac9, b4f7, c536, ecaade2017_173mm, fb68, de85, facb, da68, a9a6, ijac201412201a1, 603d, 073b, 5fb1, ecaade2017_282f, 09d6, 7146, 4eea, 27ab, 9d99, 0385, 4848, ecaade2017_215hhr, 88a8, fe8b, bcad, 06fc, db8b, ecaade2015_127e25, 36c6, a5bf, a0b6, d6ac, c374, acadia15_407r17, f46a, e0e2, ee6f, ecaade2016_095d26, fc4b, 15d3, 054f, 73c1, a947, f73f, 8872, 2238, 3787, ecaade2016_151g41, 6f8d, 61f3, 2a7f, ijac201412302o7, fdcc, caadria2016_725j31, ecaade2015_48g8, 161e, acadia16_140x9, ecaade2013r_012k7, e2a0, sigradi2015_8.186t12, 7833, e358, 37a2, 1dc2, 554f, 6d52, acadia16_12p1, ecaade2015_114a22, ecaade2017_117v, 3060, 3879, f8e3, 4f4a, sigradi2014_132j1, ebb3, e98c, sigradi2015_10.377x22, c645, 1211, sigradi2016_381l, bb16, ascaad2014_008v4, ecaade2015_195f41, fee8, 86b1, ijac201614403d2, f55e, 6470, ecaade2017_230mm, dcc3, sigradi2013_429n, b160, ijac201412304l1, 2812, 0bcc, 4bb9, 6bd7, 7e5a, c3d0, 0db8, 83a4, 4491, 9cd9, ecaade2016_070p18, 2a10, 552b, 37f4, 718a, e876, 2beb, bd23, dac6, 18af, f7ef, 0afc, ecaade2014_224b58, d816, 0a8c, 8df6, 9b5b, 14e1, a99e, 39de, 5223, caadria2017_165x41, 9770, acadia15_343i14, 0ebf, acadia14projects_445ah, ff8b, 447f, 5413, 95ff, ecaade2016_113y30, caadria2015_073m10, caadria2016_549t23, b618, 00dd, c36b, acadia14_53n, 1142, 099d, 9e92, d007, f15f, 08a5, 0312, ecaade2016_216a55, ecaade2014_089k21, 1dd8, dfdd, ef02, d41a, caadria2017_021f8, 51fd, e4a8, sigradi2016_732s, 5b80, 0719, 70d9, 30d1, 1f1e, 8bd1, 92e8, 370b, b134, f593, acadia14_365ar, 3c9f, 75b1, 1745, 809e, ascaad2016_045e18, 96f5, b1a9, ecaade2015_280w60, fa86, 0ba4, caadria2015_233e35, 908e, ijac201513206v9, 4ae7, 153e, ecaade2015_301e66, e2d1, 66d2, 4fef, bfc8, 8868, bbed, fec3, 0055, ecaade2016_168i48, 1e7b, 059a, ijac201412305c2, acadia15_185c7, ecaade2017_215ee, fd9c, be3c, 953e, 0695, f657, ecaade2015_18f3, a432, aebd, 05a5, e863, e227, caadria2017_096v26, d1b1, 3287, d9fe, 834d, 836a, 7343, 18e3, d729, 47ed, 679c, 8d49, 5f8b, 9e8c, 2905, e9ce, ce66, 0f59, 660f, c932, 812d, ecaade2014_168f42, ecaade2016_074p21, f7b0, 48ba, sigradi2014_339a8, a982, d5a1, 1636, ijac201614309r6, 9565, aaae, 6b99, 7672, 1975, cb4c, 66ac, 2f30, ascaad2016_045c18, bfe1, d6d7, 6793, 45b9, 1a11, 1a4f, aa8d, 216e, 55e7,