CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

fc9f, 0052, acadia17_154mm, caadria2017_094z25, d5af, 0ad1, caadria2017_185r44, e127, acadia14projects_609ai, 87cd, 03ce, ce66, f33c, 14af, 3d52, 0797, aad5, 0646, 678d, acadia15_343n14, c5e1, 1626, 3f7f, 22a5, ed4e, f663, c28a, da95, ecaade2014_149y34, 8ee6, bfdc, a132, 0593, ascaad2016_013c6, 6be8, 8513, ecaade2014_044t10, f82e, 039d, c0d4, 68f2, 348d, 42c1, cfdd, 7765, ecaade2017_094t, 9609, sigradi2016_710ff, fd7e, 8c36, c93d, ascaad2016_003b2, f4c9, a28a, 3084, b957, 5bc7, fb54, 75d1, acadia17_290i, ef04, b030, 1cf7, ecaade2017_087o, acadia14projects_699s, 7bb4, c87b, 32ba, ecaade2017_019b, ecaade2015_253r57, f9a4, 3b70, 98f8, ecaade2016_072r20, 8b58, caadria2016_311a14, de11, ascaad2014_014j7, 21e2, b635, 49b1, 46dd, 131b, ecaade2016_158d43, 8be5, acadia17_678ll, sigradi2013_244l, ecaade2013r_005o4, 61fc, ecaade2017_jgoo, d88a, ascaad2016_035o13, ecaade2015_83j16, ecaade2016_089g25, acadia17_502a, 603c, 3039, ascaad2016_039s15, 8a59, 6b9c, 4f07, f037, ecaade2017_229jj, 41a3, c091, 9453, acadia16_440w25, 350d, caadria2016_851l36, 4029, 9399, c05e, ecaade2017_044nn, acadia16_8c1, a022, e444, 852f, 1f12, ce45, sigradi2016_467t, 6ee6, ecaade2017_019jj, 20b2, f14a, 15c6, f601, acadia17_474n, 0d8c, c96e, 354d, caadria2017_056i19, aec3, sigradi2016_816uu, a63d, ijac201513306x12, caadria2016_517b22, b4e3, 629a, d6fe, 2d3e, 1c6b, 4121, d732, 18e3, b550, 8446, 69e1, 21bd, sigradi2016_673hh, 0994, a48d, 74b9, ecaade2017_118jj, sigradi2016_484ww, 3423, 1b11, 5adb, 3cc6, 3fea, 310f, 97d3, 7ccd, 39a3, e53a, ecaade2015_61b12, 7cbc, 6239, 8b94, e777, 4836, 7dca, f1d0, ba19, ecaade2016_243z64, 5571, f46d, 1934, 7f63, acadia14_347ar, 86c4, c0ef, 877f, abba, acadia17_232dd, caadria2015_209b32, dea8, 5982, dbd4, caadria2016_703m30, ijac201412408s2, ecaade2014_019h5, 3d81, 89eb, ascaad2014_031i9, ecaade2015_38t7, ecaade2017_268dd, sigradi2013_155e, sigradi2013_205, 7e85, 1b6a, e9d7, ecaade2014_168c42, 2bbe, ascaad2014_017t9, 0baf, caadria2016_621t26, 06b9, 4da3, bb60, 6fc2, 8fbe, acadia17_190zz, 9efe, sigradi2014_015d1, e170, 39dd, bf29, acadia17_552o, 285a, c4a0, 18b5, sigradi2016_407y, 94cc, a3e3, dc66, b99a, ac1b, cb0e, 5271, d244, 01a3, e607, caadria2017_129t34, ecaade2015_202g44, bc41, 9891, 4dc2, 9183, aebc, bd6a, ecaade2017_273s, caadria2015_078f11, ecaade2015_21j4, 745d, bb5e, c9a3, 6472, acadia14projects_327b, ascaad2016_054s21, sigradi2015_8.189r13, sigradi2016_420uu, 9f6f, fe22, 42ad, 80cd, ijac201412305i2, c760, b06c, f404, ecaade2016_223b59, 2c91, e985, 4f2c, 84ac, 4566, ecaade2014_186o47, a700, 8e53, a87b, d8d1, d455, a198, 2101, ecaade2014_020r5, f481, acadia16_432p25, ijac201513105y4, 3ea8, 46d6, sigradi2014_345m9, cf04, 3294, f3e1, ijac201412301a6, ecaade2017_013tt, 07fe, caadria2017_015d5, 3671, 4484, 0394, f711, 18ae, acadia14_699f, acadia17_390oo, 2430, 53ed, 9f24, caadria2015_130i22, 0d12, f446, 35d3, d9a5, ascaad2014_029h8, 2f29, a990, 71ce, ecaade2015_138a27, c54c, bd46, b4d9, 894d, ecaade2017_254nn, sigradi2014_043z3, daef, 0298, ff7c, 71bd, acadia17_308ss, b512, 8c33, 5c93, bab0, a8ac, a050, sigradi2015_9.152n16, 8007, 862d, c873, 53e1, 8a26, 9e3e, 0115, 3a83, 65c1, ecaade2017_255k, bd09, 3c2d, ecaade2016_130n36, 62e7, 0dac, c084, 76cc, 3ad9, d7f6, a257, acadia14_43ap, 14a8, ijac201412303n9, 632d, sigradi2013_359c, acadia17_60bb, fbc8, 73ca, caadria2017_051m16, acadia14_375f, 7044, 8310, ecaade2015_207p46, ecaade2016_bkog65, 3ae3, dfd8, 1299, f185, fbfb, bd47, caadria2017_023g9, acadia16_432s25, e975, 2062, e432, acadia14projects_579e, c4e4, f517, ecaade2014_143r32, ecaade2014_111n25, 5356, ef1e, 8689, 7dcf, 9ebf, ad39, ijac201614201l6, 11c7, 7995, 8051, fbf5, 61e3, ecaade2017_208e, ecaade2015_114g22, 7ad2, 9c1c, sigradi2016_770n, 0bf6, ecaade2015_11c1, d3da, f68d, a45c, acadia17_403s, ecaade2016_058w14, 1b6c, 0203, 0509, 3227, acadia14_517r, ascaad2014_005w2, 1385, ecaade2015_196w41, be75, 1561, 26e2, c602, 511d, ef93, acadia14projects_63am, 1275, e5ac, 7f8b, cf3b, ae76, caadria2017_155t39, 33e0, 29f1, 28d2, 36eb, ecaade2016_118p31, a9d0, 554d, ecaade2016_075f22, 6947, acadia16_78k5, 4dd0, 6c55, faaa, 605a, caadria2015_087f14, 22fb, 6c46, 9477, 2dbb, d43e, aa08, 7009, 4fac, 26cc, b628, 3140, dd66, 1f39, f60c, sigradi2014_266j2, d7d7, ecaade2017_046d, 247a, sigradi2014_201d7, 90e9, b911, 8031, 53e9, ascaad2016_056i22, 130e, 9972, 54d2, 75b0, 2108, 14bc, a773, 7d75, 391f, 8906, 20dd, d7a8, 0cf8, acadia17_117w, 8e55, 90f9, bb26, acadia17_248t, acadia14_601ac, acadia14projects_101ai, 5981, acadia14_627h, 0b0f, 3f5a, 6e29, f003, ca64, acadia16_280i17, ijac201412405c9, ab26, ea33, 9dc6, fc31, 4f54, 4eac, 5a99, 345b, 90f0, acadia14_671j, caadria2017_028a10, 1d7f, sigradi2016_732g, d56e, acadia17_330ss, dd8e, 2dd8, sigradi2016_770r, 55ac, ecaade2015_248r56, d92b, ecaade2014_024a7, febc, 1c1e, ecaade2015_302l66, 92a9, 4c86, b449, 0d40, 48e5, c1f9, db76, sigradi2016_515k, sigradi2015_11.166y25, caadria2015_072m9, ecaade2017_027vv, 791f, ecaade2017_172kk, d24c, d172, 4dbb, 6efc, 5e61, 5e29, 4d2c, 7a9f, ecaade2015_250j57, ec90, sigradi2015_10.307m21, b51e, 6bfc, acadia14projects_627e, acadia14_523ar, d775, e242, sigradi2015_10.177w19, ecaade2014_053n13, acadia14projects_565m, d233, d746, 7b67, 1f29, 898c, 6cf7, acadia16_290f18, 6c66, caadria2016_167c7, 2197, 3936, ecaade2015_325d71, ecaade2016_036r9, 0ee7, acadia14projects_699e, acadia17_474l, 1e55, ecaade2017_051o, 6d72, 4707, eefc, d442, b2c2, 82c1, 3cf5, 5a23, c47a, ecaade2016_182n49, a6fb, 50d8, 6d18, c429, bc5b, ac75, 165d, 143a, 057e, 80db, ecaade2015_304f67, 94ed, 3102, 2787, acadia15_451a20, ab8d, c6ee, 747a, f96a, db90, fc17, 1c5c, ecaade2017_155n, acdf, 15ca, ecaade2014_070h16, 237e, 0059, cb1b, 2650, 9c50, 11be, caadria2016_477y19, sigradi2014_123v9, 9f31, acadia15_357x15, 3ddf, efe9, 0dc4, 32ae, b847, 088f, b05e, 9adf, 4974, ecaade2015_217y47, 6d47, ecaade2017_306p, d88f, c70f, 1945, ec7b, 9c3b, ecaade2017_028h, f674, 85c0, d425, 57a5, 6551, b38e, 93d5, 214a, c21d, 500b, ecaade2015_109b21, 670c, 09f6, 2496, 56d3, acadia16_234g15, 99c1, ecaade2015_138k28, 9aed, ijac201614208a13, 2c3a, caadria2015_168m25, f183, ba6a, fb16, b97d, d00a, 7aea, f9b4, f38d, a31e, 67f7, ecaade2015_115w22, b5b4, 44e5, ijac201412403t6, 2b17, 704e, sigradi2016_732r, 9d41, 048b, 75ec, ecaade2015_227g50, acadia16_270w16, 6545, 30c6, fb02, 5183, 093f, ac11, acadia14_339ae, b459, e207, 1a6b, 06a0, acadia15_110v3, 58e1, 6cf5, 8e22, ecaade2017_101x, 34fb, d4af, 35d5, 420a, c006, 2bbc, 9612, b402, e69a, b849, ascaad2016_021i8, ecaade2016_208m53, efce, sigradi2013_135h, ecaade2015_217a48, a641, ac71, caadria2017_009t4, 6c99, ec9a, f4ae, 70af, acadia17_18o, 900b, 65c6, sigradi2016_409ff, ecaade2017_013mm, 7aaf, acadia14projects_101aa, 24ec, b31e, 4509, de52, 5fbd, 9f1f, 85ed, 3e31, e7b3, 2d59, 2f39, 58be, eff0, 688a, 87bc, caadria2016_013t1, 2af4, cf9c, 895a, 0ec2, fcef, 4a9a, ecaade2017_050i, 6656, cb75, 0c50, 7fad, a917, 9a14, 2ff4, e451, a059, ecaade2016_164m46, a092, 65d9, 2b4f, e125, 6622, ascaad2016_030c12, 5c81, 93b2, 73a9, 1953, 3069, 3afa, 0979, a062, d214, ba16, aa9c, fba8, 9df6, b978, ef67, 9e84, 49c1, 5d2c, ecaade2013r_009n6, ecaade2015_229o51, ceee, ecaade2014_186r47, 0f2a, 198a, ijac201614104a4, aeae, e6c3, acadia17_211o, 0dbd, 0c39, 6583, ijac201715105a, d96b, 0953, 4985, 0f06, 986d, ijac201412404p7, a9c1, fd6a, da7e, ascaad2016_028g11, 5b5e, 3194, 34f2, 8856, ecaade2014_188m48, 7c4a, 1c68, ecaade2016_136h38, sigradi2013_223o, fa26, b73c, 9b3e, ecaade2017_293yy, 4395, ecc1, 1ed6, bd28, 0922, 4eef, 3231, 3a7f, acadia17_248xx, ascaad2016_018r7, 4514, 6728, 5a19, sigradi2013_315a, bbcb, bb88, 125f, acadia14_199ag, b89b, ff0c, 1a65, 4be8, 1213, 45d5, ecaade2017_038ll, acadia15_343r14, e145, 1807, 4d11, 82cf, 20ac, 83a1, 4af2, cb6f, 62e6, sigradi2016_484zz, 52bc, 7432, acadia14_339as, sigradi2016_737y, ad7c, 5546, 19da, acadia16_344f21, a404, 5b45, sigradi2013_43s, 1b21, ecaade2015_116e23, c5ad, bb61, 45db, 7146, b023, 07fb, 27b4, ecaade2016_139h39, cdb9, c078, 002e, bc9d, d1ed, ecaade2017_jgok, caadria2016_063t3, 904f, aedb, 239e, 9fcf, 662b, a6de, ecaade2015_11g1, sigradi2016_752ww, 06d3, 0a7c, aec4, 7660, 4f98, acadia17_598tt, 99f5, a444, ijac201412205l4, e556, c4c7, 2b0d, cf3e, acadia14_125u, 3c8e, 8382, b6ee, ascaad2014_014g8, c650, 9b82, ef24, a44a, ascaad2014_033e1, 5f2d, 18e7, 14ed, sigradi2016_560z, ce48, 7774, 28af, 9723, e62f, ecc3, 91eb, 5790, 12fe, 57e6, 391e, 1eea, 129b, 2382, b642, 8939, 48b3, 2425, 1b13, 1353, 2312, a82f, 7ef3, 6c06, 6e9d, 0c06, 6aa6, 867c, 2037, 7299, f103, b41a, acadia14projects_153h, acadia14projects_589f, 8af7, fc6c, b112, 21a9, 2d10, ff41, 0c5c, 0024, ecaade2017_054t, 78f7, 4774, 4a66, 4e7d, ijac201513206g9, 55a4, 305b, 4670, sigradi2016_602j, acadia14projects_219e, dfd6, f220, 9e9f, acadia14_555h, b9b8, acadia16_344n21, 5645, 8baf, bebe, d6f1, 6ce9, dd63, e661, 5193, 8dfa, 77cd, ecaade2015_91d18, 6118, 9094, sigradi2013_390f, caadria2016_539b23, 3ac9, 66b6, ecaade2016_083b24, a02b, ecaade2014_015o3, 90da, b7f4, 999a, 535d, 1fc7, 7b42, 0828, 8620, ascaad2016_001d1, 9b8b, 3f10, ecaade2015_237i54, db09, 73cd, 48c9, 5334, ecaade2016_225y60, ecaade2015_229i51, e666, ecaade2016_185x49, 964c, 6c64, e217, 3f87, 42c4, acadia17_296t, 691f, 0a96, 3f43, 2482, 1b01, ecaade2016_108t29, efe7, ecd0, 60ea, b7c1, 3c38, ecaade2017_031yy, 0f95, ecaade2014_225s58, a55f, 3cbe, 1d41, sigradi2015_9.347o17, 67e4, b0be, 991e, sigradi2014_048z4, sigradi2013_222, 2770, de41, c9d4, sigradi2016_431r, caadria2016_851s36, b2be, 53ac, 4c49, 6745, b4d0, sigradi2016_595hh, 942e, fc36, caadria2015_122i19, acadia14projects_167ac, 3f98, acadia14projects_145ad, 5235, a6b5, fe4d, 480c, ecaade2015_217h48, ijac201412303c9, 9714, caadria2017_002h1, ascaad2016_043l17, 2abc, 2229, bc8b, effa, e2f6, 1c59, acadia14_671z, b8ef, f926, a083, 98c1, 9269, a6d8, 2c62, sigradi2015_9.347w17, f6a5, 0583, 97db, sigradi2014_339w7, b0f4, ecaade2015_261l58, 4c1d, 790b, acadia14_267l, 44bd, bf65, bafd, ascaad2016_002i1, 229c, ecaade2016_095i26, 19fc, ecaade2017_164r, 04d5, 0f24, 2c1d, ecaade2015_227n50, ecaade2015_304w66, ecaade2014_120j27, 4810, 8921, 7f6c, bae3, ijac201614201i6, 47a0, 4f8d, 0fdc, 65c2, ecaade2015_193c40, d5e4, af71, caadria2016_013r1, 1671, 5e2d, ijac201513304d12, 708c, acadia15_263y10, acadia14_479m, sigradi2013_194o, acadia14projects_539aw, b8af, 8cae, 4d80, ijac201715105l, ecaade2016_038f10, ec58, acadia17_164uu, 678c, d740, d1af, 65ad, ijac201614207l11, e19c, eedd, 43ad, 4688, caadria2017_182u43, 9a07, 53e3, 9bdf, a14e, 7d3d, 8146, 2f0e, edc3, d1eb, 9610, 8675, 3ad3, fe6d, 2a74, ascaad2014_028n7, ecaade2014_096v22, ea65, 9652, ecaade2016_046t12, a999, 36b6, be53, b1cc, caae, ijac201614408j5, 7988, 1161, 6831, ecaade2015_286c63, 4722, e87c, 8c86, e529, e571, 4a05, ecaade2017_105hh, f10f, 25a0, fad7, b3f3, 1f6d, fa74, 19fa, 8025, c68e, c84e, 5407, sigradi2014_329z6, 8731, 1ac3, 75c6, 5d19, 8769, ijac201614403o2, 5306, 1d1a, 7497, b82f, sigradi2014_234x8, c105, f0d5, 8ae6, 74a3, 0a1d, be7f, d7bc, caadria2016_745b32, 8913, ascaad2016_057z22, ecaade2014_153o36, 2bae, 482f, ijac201513201f5, a04b, ecaade2014_149f35, sigradi2014_103x8, af12, 2f9e, 08e2, cacd, d37e, f521, 3f8e, 598b, 6e7e, caadria2017_110k29, b7ca, 8e1b, 62a2, 1685, 78af, ecaade2014_163d40, d084, caadria2016_713a31, c871, acadia16_62o4, d155, 15eb, ijac201513305m12, 731e, 6186, 3f36, acadia17_391uu, fbf0, 60be, acadia14projects_517p, acadia16_244s15, 1425, 1f4f, sigradi2014_032e2, c229, 9187, 7827, 5dde, 110f, ecaade2017_038nn, 72a0, ecaade2015_246x55, e336, 0ce8, 31f9, e3cb, ce1c, 81bb, ijac201715106uu, ascaad2016_054y21, 671d, 1acc, acadia14projects_117f, 9ce5, ecaade2015_53z9, sigradi2016_669aa, acadia15_469i20, acadia14projects_609av, c1f4, ecaade2017_157jj, 9266, caadria2015_164c25, ba2e, 0fe3, 2e59, b360, 5f04, c1fc, 5679, 24a1, caadria2017_165y41, acadia17_59i, acadia16_24n2, 20a4, ecaade2016_163i45, fbc7, 09ed, 5c80, 96d5, fd62, bd92, af70, 703f, 26d4, 40ff, caadria2016_425f18, sigradi2014_151c3, c34d, 4618, ecaade2016_167e48, caadria2017_029m10, 9ba9, 1140, ecaade2015_217d48, caadria2016_177a8, acadia14projects_579h, 6890, ijac201614208g13, ecaade2016_071l19, a728, 143e, 0c02, caadria2017_041b13, d98a, ecce, 6d22, acadia14projects_619ag, 885b, 25cc, 5ab5, c56e, ecaade2017_199aa, e10a, ecaade2017_293tt, acadia17_670kk, ecaade2014_144a33, caadria2017_048c16, 2bd2, ef86, 024b, ijac201513206t8, sigradi2016_449nn, 3a55, 914c, e9ad, caadria2016_819i34, d991, 90df, d852, 5b70, 33bd, ijac201614403d2, sigradi2015_10.7d18, bd7d, sigradi2013_280k, 7d1e, f021, 60b9, 40da, 6fcc, 7abb, 8551, 4d8a, 88a5, 7c4b, acadia14_339av, sigradi2015_3.268d5, 390a, 3ce4, c6c5, 7c63, acadia15_323d13, 67d8, 599a, 1ad2, d5b7, e46e, c90e, ascaad2016_014m6, 4113, ce9c, 72d9, e940, d196, eb27, 7cc7, 7b43, 8ba8, 8875, sigradi2014_232r8, caadria2017_017k7, acadia14projects_655ab, 665d, 71ed, 6740, 4881, 1577, ascaad2016_001c1, 852e, 241c, 974f, ecaade2015_240s54, 1db0, caadria2017_056j19, e6fb, 2836, acadia17_307ee, caadria2016_435n18, e435, eeed, 2506, sigradi2015_8.264s14, 9ae4, f289, sigradi2014_015c1, 2666, b603, d1e1, 71a5, b3b5, ecaade2017_076x, 90cc, caadria2016_693a30, 2051, f203, 0538, ijac201614308o5, ff85, 7ff9, acadia17_330nn, 84ab, sigradi2016_461k, sigradi2016_602h, ecaade2014_133o29, 940e, acadia16_308a19, f24e, db04, be88, 753e, cd62, 8d1f, 3603, 7558, acadia17_221ll, f0c8, 9fe4, f086, cf0c, e80a, e61b, 2d04, ba83, acadia14_691av, 3a73, 8def, cd10, 13eb, 7170, 023f, 63c3, b55b, ecaade2017_280a, caadria2016_819n34, 97e1, 3736, 0b48, 8229, d322, caadria2015_213i33, f7c7, acadia17_62a, 9973, ijac201715104ll, 3765, 169d, 5d6b, ecaade2016_021u5, c2b5, ce20, 412f, e344, ecaade2014_225t58, 35e8, acadia17_18t, sigradi2016_449kk, e877, acadia17_92o, 1eb8, 28d4, bec5, f838, caadria2017_124n33, 37f9, 0572, df13, 5eff, b24c, acadia14_549v, 3cd2, cd44, 6723, 1494, acadia14_619au, 1ab9, ecaade2015_129o25, caadria2015_111j17, f906, 6589, 2bc3, 6881, 8381, ad58, 6eea, 18c8, ecaade2015_233z52, a960, 6032, be2c, cf85, ed46, sigradi2016_399b, 7134, 5ec8, 1b70, 146c, caadria2017_145u37, 2636, f2f8, 0375, acadia17_109y, acadia14_153a, acadia17_670mm, caadria2015_122g19, caadria2015_111o17, ecaade2014_176k44, ce35, 7f9c, e567, acadia14projects_247k, d8e6, cc30, df75, 7822, ecaade2015_302k66, da5c, b8a3, 7c3e, acadia14projects_153e, e811, 0900, c3ad, 0e32, sigradi2016_814c, sigradi2016_809vv, 9e08, acadia14_655z, 2c52, 8354, 23f2, cc9c, caadria2015_150y23, 4151, 56d2, acadia17_232jj, 84b2, db0f, 3d4d, ecaade2014_023m6, 41a1, 0387, sigradi2013_222i, 4072, ecaade2016_167a48, e931, 8262, be51, acadia14projects_589h, b61f, 1fa4, 58ab, c955, 68ab, ae80, a35a, 6fa5, c266, 945d, 91fe, b862, caadria2016_033t2, 052a, 8dd9, 55a2, ecaade2015_59u11, acadia15_371k16, e222, f7ad, 8369, acadia17_456kk, 1756, caadria2016_641t27, 83d3, acadia17_212t, 9cdf, 44a0, ecaade2017_077pp, acadia17_211s, ascaad2016_004n2, caadria2016_311w13, ecaade2014_224t57, 9ee4, 7a93, 4048, 3063, d71d, f474, sigradi2014_151k3, 168d, 8976, 01c4, 02af, d97b, f21f, ecaade2016_036m9, 21cb, acadia17_100k, 0a33, acadia17_455bb, 80cf, 7553, 0ea4, 3629, 7aad, ecaade2016_tkov66, 4823, 191f, aae0, caadria2016_477d20, 2db2, 44cb, 8864, acadia16_62i4, 1449, ecaade2014_038k9, ijac201614102a2, b53c, 9109, 6e09, 9003, 102d, ec48, 765c, 3a2c, caadria2016_157s6, d73c, sigradi2013_330, 4b0c, 27fb, acadia14_229g, caadria2017_096e27, d8ff, 7fdd, 4c6f, f1f8, 549d, ecaade2017_152ii, ecaade2016_ws-afuturel67, ff77, 0bdd, fa5d, ecaade2015_302m66, 4cd9, 08ab, 68ae, 378e, 7a0e, ef81, acadia14_619at, d5fa, 66b1, 6861, b8f3, 040f, 9f92, ff6c, acadia14_301a, caadria2016_477w19, a56a, dfe2, 4345, 3711, sigradi2014_063v5, f89d, de79, e64f, sigradi2015_8.77p11, 340d, b31b, caadria2017_047c15, 8917, f097, fc51, ecaade2016_045l12, 3e53, 755f, 68e9, ca95, acadia14projects_347ao, 78ff, 16d7, acadia16_488y28, 103e, 1b62, bcdf, e56d, 894a, caadria2015_002c1, ecaade2014_038r9, e43d, b82d, b4ab, 0e5f, 35df, ecaade2017_215dd, df02, 70ea, 0bb7, ecaade2014_197j51, 9a9e, 1131, acadia16_270a17, 8a11, 0ffb, bdfc, 1758, 0ef2, a06c, 4c88, sigradi2016_625xx, 5db6, 06e1, acadia16_344s20, acadia17_37kk, ecaade2014_159l39, ecaade2016_094s25, 8199, 5639, sigradi2015_8.289d15, acadia14_339ab, ijac201513105c4, 27fe, 7a2f, ecaade2017_309qq, 652f, ecaade2017_173vv, 334b, ascaad2014_007x3, acadia17_512aa, sigradi2014_281j3, 4f06, d337, 60af, 266b, f277, 09be, a950, 240d, f9d7, ecaade2016_120k33, c059, 72a1, 1a9c, 9459, c961, df83, 0e6c, sigradi2014_189m6, 26c4, 5c4f, acadia16_298l18, 85b6, b908, bf0e, 5afc, 0369, dd92, fed9, 512d, caadria2017_016y6, b769, 36c5, cef0, ecaade2014_185s46, b621, 2a6d, 1d55, caadria2016_249h11, acadia14_153am, 12f9, 9c21, acadia17_414yy, ascaad2016_028b11, e19d, caadria2017_107r28, 5ea8, ecaade2015_122r24, 370b, acadia14_627al, ecaade2014_192h49, 489b, ecaade2015_268w58, ec28, 7e43, acadia17_117x, 1562, acadia15_407h17, 17f1, caadria2017_163s40, 9cfe, 132a, 4ce6, e0fd, a83a, 13fa, 6ec4, 2260, acadia16_326s19, e39c, fa09, d805, 28b8, 126d, d136, acadia17_560l, ecaade2016_225e61, acadia14_375a, d144, ecaade2014_029e8, 5641, ecaade2014_168a41, e48e, ecaade2017_079q, e53f, e4b8, 5937, caadria2017_004o2, 5ac4, fdf4, f407, ecaade2016_132n37, sigradi2014_080m7, ijac201614402u1, ijac201715103f, ascaad2014_026u6, a7ad, 76ea, ascaad2014_019k3, bb72, ecaade2016_006v1, e636, b189, dded, 8dca, sigradi2013_64a, 1cca, 3218, 3789, caadria2016_651d28, 1669, 91b6, sigradi2014_114o9, 8f38, ijac201715202v, e22b, 9f7a, caadria2016_881z37, 6ed9, c6d6, c95f, 43ac, 8edb, dc0f, f358, 31a4, 9e1b, 0fea, ecaade2017_079m, e3f4, 4790, c01c, acadia14_435ax, sigradi2014_095j8, f976, acadia17_464ww, 9bdc, ecaade2015_237y53, 26e3, ijac201715105qq, c280, 9dea, ijac201614309m6, cbaf, acadia17_82u, 979e, bd0c, ecaade2015_11h1, 88e9, 9de1, 26ea, 876a, 2e30, acadia17_426k, fc6d, ecaade2016_011t2, e8c1, ff50, c806, f20f, 4923, 3e1f, 77b9, acadia17_27t, 40ea, 11dd, 66ac, 56cb, 4e51, ecaade2016_102w27, acadia17_59e, acadia16_244n15, 045f, e115, 8433, 1ee5, d898, ecaade2015_138o29, ijac201715202kk, 8c81, ascaad2016_002h1, sigradi2013_44, a760, 729c, ijac201614402a2, 9491, e50e, a369, 6707, ijac201412305l2, 12bb, 84e6, 070b, 6e93, 7506, bab2, 8284, acadia15_185n7, c253, eec2, 2911, 1821, ijac201715202yy, 953d, 5a84, ecaade2014_176p44, sigradi2014_345u8, 2e71, acadia14_23az, f8c6, 73b0, 15b2, c772, acadia17_358tt, c98a, ecaade2017_215qq, caadria2015_081o12, acadia17_18r, da58, 245e, ijac201614207h11, 35bd, 8767, ijac201614105k5, ijac201715102y, 2a77, 49a4, acadia17_329y, 85b2, d43f, de5e, c846, ecaade2016_025g7, 9d6a, 1333, sigradi2013_421i, 2ee2, 5290, 57a6, e341, ebc7, 2d11, 4512, af98, 3217, e828, 6988, acadia17_316vv, 8a86, f4ad, ecaade2017_256v, 4038, 3956, b7d9, ad64, 0074, 9563, ecaade2017_054jj, 9890, ijac201513104j3, d900, 6743, 616a, f8bc, 6c8b, 480e, ecaade2015_261m58, 2938, 5332, ce92, 1fe9, caadria2017_115k30, 6534, sigradi2015_10.140r19, acadia16_98r7, ca2d, 79dc, a618, adfc, sigradi2016_752vv, 4aa5, 6aea, c15e, dc9a, 1003, 3c8d, ceb3, 77b5, sigradi2013_100d, 6cac, 91ab, 9649, 0dda, 01d1, 319e, 0cec, sigradi2014_041c3, 13a5, ecaade2017_076z, 9cc5, ecaade2016_046s12, 3fe1, e8a9, ascaad2014_013z6, ecaade2015_138r27, 67c0, 0ffd, 58c4, ecaade2016_102c28, a539, 9e2a, a2c2, ad4d, 9d1b, 8a03, 1b97, d43c, 13f1, ecaade2015_48i8, a657, afcd, 3f70, acadia17_598r, 726c, feba, sigradi2014_185x5, d423, 1007, e6ec, d5f0, 58f9, 7579, c6e1, d268, 61dc, 888a, a499, 280c, ascaad2014_003v1, caadria2017_067n21, 6bfe, ff2a, acadia15_263v10, 1c12, 1900, sigradi2016_792h, 06f0, 1dbd, c304, 0f26, 21ec, 5e9b, acadia17_542rr, acadia14projects_473au, 3ff4, de74, 46ac, c85b, sigradi2014_155z3, 7ed8, 6694, 39c6, 469b, 1ee8, 9b69, d478, ijac201412407v9, 4edb, b051, ecaade2015_59z10, ijac201715204ff, b50f, acadia17_292q, sigradi2014_303h5, 90de, sigradi2015_8.186o12, 7d35, acadia17_678xx, 93cc, ea9a, 4328, ecaade2015_83h16, f682, dcb4, 85b4, 7331, ac34, f28f, ijac201412302s7, sigradi2016_407n, a411, ecaade2015_280c61, db1d, sigradi2013_158v, c1b5, 4bb8, b9fb, 65f7, ecaade2016_139w38, 0bdc, c921, afe5, efae, b3cc, ijac201715104bb, caadria2017_009j4, ecaade2014_092a22, 953a, f18b, dc21, acadia17_169b, acadia15_57y1, fe9f, ebea, acadia17_257zz, acadia17_247ll, a735, 6eb7, 0acc, 34f3, 6cea, 4381, e9c5, 1278, a5fb, 6284, ecaade2016_002f1, e26a, 00b1, d013, d102, 3e4b, a454, 17ee, afb6, ecaade2016_222k57, a774, a662, f9a2, ec53, 7ee7, b7dd, sigradi2014_144t2, 42fc, 5d7b, 3ee0, acadia17_110aa, ecaade2017_053yy, 88d6, 8b9b, a17d, 99f3, 8abc, b114, caadria2017_104w27, 9e78, 4eca, ecaade2013r_002a2, acadia17_648uu, 938d, 6725, 9b1e, 27bb, e34b, 20c6, 29e5, 5d74, 6f86, 3c53, ijac201715104z, 68d6, ecaade2017_105jj, 5a4b, acadia14_23ay, 2d7c, 4e82, ecaade2017_061h, a225, 750f, 1f37, 6027, sigradi2013_347v, 052c, 08f5, 7e3e, 7801, af3f, 8b41, b4b1, ascaad2014_023a5, e148, 8745, f035, a320, 4bef, caaf, f6c6, ae93, ecaade2017_118gg, 2d29, b25e, c9b1, ecaade2014_086r20, 4533, a674, f084, 198e, 4220, bbbe, 5909, 032e, 3cf6, da7f, 815c, 6416, ecaade2017_253ee, ecaade2015_205y44, acadia17_170d, 2509, 0a79, 6715, a163, acadia17_551qq, a5c7, d04e, c350, aa17, ecaade2015_206p45, 4ce9, ascaad2014_032m9, 9922, c11e, bb35, f4bc, acadia14projects_463i, 5745, 2cdf, ecaade2015_268c59, 298f, 627d, bf8c, d9e8, ecaade2016_023l6, 16d4, acadia16_352e22, 2dc5, 2893, a167, dbc1, acadia17_82dd, 7dcb, 4ec6, 8476, 5afe, 5e53, 263d, 2713, ab87, ce80, f12a, caadria2016_819r34, d266, 0def, ae37, 107a, 10a1, ecaade2015_140e30, 4a95, acadia17_590l, caadria2015_124v19, 026e, 2f06, fec4, 0831, c316, 1197, de63, 79d7, 697f, 3fef, acadia14_33am, ecaade2014_186v47, ijac201513206n9, 8314, 13bf, ecaade2015_246y55, acadia17_637d, 5814, d8c1, caadria2015_124j20, sigradi2014_015f1, sigradi2016_729a, c7cc, b09b, bf30, acadia15_483r21, sigradi2014_181t5, ecaade2016_111m30, acadia17_212u, d419, a2a4, ea1f, ijac201513104y3, 92af, de7f, caadria2015_084c13, 5e5d, ecaade2016_110e30, b404, c590, 693c, 7161, 216c, 9307, d6fc, 0165, 669b, ecaade2017_087s, c4f0, acadia17_512z, c4b4, 1ff5, 496c, acadia17_52d, 2a05, 853e, abc8, ecaade2017_244pp, f7af, bb2c, 6102, ecaade2017_282p, b744, 90b2, a92d, 8f41, 1468, 6d71, 8bc0, 40a2, f90a, 5,9999999999999999e+83, 9b31, b05f, e247, ecaade2015_122i24, ecaade2017_172bb, 3788, 5536, 7d54, ijac201715105mm, e7f4, 996d, acadia17_414jj, e836, ecaade2014_057c14, 173d, f7f6, 8975, 6d84, 42e5, e40d, ac61, 0104, 98dd, ecaade2014_149m35, 81a7, fe3d, 326d, 004d, ecaade2017_255r, 3d17, 00f2, aca7, 7f8a, 8a98, ea88, 03f5, 57c3, fd25, 190e, f662, caadria2015_109b17, 4efe, acadia15_195e8, acadia14_375az, acadia14_463at, 4e66, 3f2d, f905, 98e6, 2ee0, sigradi2013_117a, c348, f912, 8bee, ecaade2016_170x48, ecaade2015_269r59, 3f3f, bf36, 54e3, 4e3b, 4ebe, 46c5, 0f71, 799c, 6a3d, 338e, 4721, ecaade2014_201e52, 6352, 00f3, 99fd, f038, 33a1, 70e6, fe19, acadia16_280d18, 7f02, acadia14_301i, 7e11, b548, a838, acadia16_372n23, acadia14_681as, acadia14projects_177ag, 21fc, 882c, aeba, 4611, ecaade2015_268e59, 5ab3, 7cc9, ascaad2014_023v4, 5f01, 35da, ecaade2014_088d21, 7b91, 7026, acadia17_154pp, 8a74, d1fd, 772c, 9705, 4d70, caadria2015_142o23, 4945, 9b6b, 84b6, acadia14_487g, c249, 0e97, sigradi2015_10.309j22, a892, acadia15_443x18, ecaade2016_102s27, acadia14_507ad, ecaade2016_011x2, sigradi2013_267a, 9638, ecaade2016_114f31, 55c6, 9e10, 0d18, 185f, e56b, 136e, 2440, dfc1, 1903, ecaade2015_202b44, b527, 8017, 6492, ecaade2014_070p16, 6f1d, 00ea, e1b6, de80, acadia14projects_627av, ab25, 8991, sigradi2013_326j, 91fc, ceac, bf40, f585, 178f, b251, c3ac, 9bd7, ecaade2016_130d37, 9540, 3f35, ijac201715203a, 6adc, 4555, caadria2015_087i14, 8943, ecaade2017_017b, 2e7d, 1dfd, ecaade2015_227x50, ecaade2017_208k, acadia17_324aa, 25e0, fcca, b7c8, c64b, 883c, eb9d, 28b3, 1544, 02cf, dbe2, acb7, 8ed1, sigradi2013_117b, 559e, acadia17_137pp, b5fb, 0e4b, 2241, 470e, cf34, ijac201614401a1, ceb2, 99dc, acadia17_360i, 74e2, 5989, f018, ff74, ecaade2016_072m20, c5c3, acadia16_34w2, d0d1, f56c, d6a8, acadia17_424xx, 2144, 1af7, 2ca2, 770f, 633e, 392e, dad0, acadia14projects_189ar, f146, 830d, 7ecf, f6a2, sigradi2013_244t, acadia16_62c4, 87d7, 4c09, caadria2016_343d15, fb15, ijac201614404y2, 2174, sigradi2014_266b2, acadia14projects_619at, cfd6, 4fe8, ce43, b0bd, ed9e, 8d77, 0239, 6109, 8d3f, ijac201614102g2, 19a1, acadia14_453f, 761b, ffa7, 4e20, b4c1, ascaad2014_006u3, d99b, 6a57, da8a, 11e4, ecaade2016_119a33, ecaade2017_199rr, dba9, 43e1, 4ce2, a361, acadia16_88h6, 9df9, ijac201614202g8, 3141, eed9, acadia15_211o8, 365c, caadria2015_114p17, 1e18, ea02, 28b7, b432, 3738, b139, 5229, 7235, caadria2015_032w4, b1d5, 98f7, d508, sigradi2014_313g6, 17ce, f5d7, sigradi2016_637v, eaa6, b77a, 24ef, acadia16_460t26, 180f, ecaade2015_303x66, 5090, 6050, 6a38, 76b8, 8e13, caadria2017_174g42, sigradi2015_8.239x13, 6e37, 2486, acadia17_222c, ff6f, 1208, acadia17_274xx, b084, e3a6, 8725, 3aaf, 299b, e89a, e438, b2b7, acadia17_70ff, 20cb, f382, 8830, f600, a7f0, c3c0, 8f9e, 3b06, ab6a, caadria2016_693y29, sigradi2016_752pp, caadria2017_048u15, 74dc, 2cc3, ecaade2013r_005m4, ecaade2014_023p6, ecaade2016_168i48, aadc, 37af, 7826, cc47, aa13, ascaad2014_013b7, 8397, 425a, a4ad, 0ed3, 5bde, 2215, 49b2, caadria2015_213o32, acadia17_658c, 8d5d, 27d1, sigradi2015_6.387f9, d3ce, a8c6, ecaade2014_191u48, ecaade2017_164v, 39a5, ecaade2014_140a32, ijac201513105k4, ecaade2016_123l34, f7bb, 2537, b979, 2331, 080e, 5172, acadia14_357a, d2d5, 822e, a5a3, f0e5, ecaade2016_078c23, 8276, 038b, ijac201614401e1, 970c, 3075, cdf9, 28ba, ecaade2017_054y, abc3, caadria2016_861z36, 98df, d9bb, 1da4, e840, 6c7a, 5e75, 46f1, ecaade2017_201c, ecaade2016_223a59, 1485, ca8d, c2d5, caadria2015_012g2, cc56, bc3e, 758e, 16e5, ff7b, 3def, acadia16_260k16, 2377, 623e, 0ba4, acadia16_184o12, ef5b, ecaade2014_224b57, ba11, ca3d, d618, 24c6, b556, 05c4, ed70, 5376, ecaade2014_111c25, 7346, b209, 376d, 9ecb, e19a, e702, c8bf, b286, bf95, bf37, sigradi2014_213a8, 12f1, 15a7, c990, 9efb, caadria2015_049y5, 0abb, 7147, ecaade2017_170j, 825f, 5968, ecaade2016_105f29, ecaade2015_164z34, 1fc3, 8ded, aa37, ef50, c669, acadia17_472nn, caadria2016_497c21, 1f05, 59b8, caadria2016_033a3, 5042, 26f3, acadia17_648tt, 7061, ecaade2016_ws-dleade68, 1ee3, 30d8, ecaade2016_074u21, 3f8a, cb64, e4ca, 8e1d, d743, a661, acadia17_18m, d206, 1deb, de97, 418a, 2d7d, 9829, 4a67, 09cc, ef43, ecaade2016_163u45, acadia16_130u9, 8559, ijac201715102ff, 052d, 9d81, 41c9, caadria2015_073b10, 534f, 4544, 7288, b3af, a9bb, fdd8, b239, 1dcb, 1348, 53cf, 37fe, acadia15_203j8, 75ad, 28ed, acadia17_670cc, 90ac, 0c43, sigradi2016_686rr, c50a, a875, 512b, 670f, d5f2, 2f2d, 3cda, sigradi2016_602k, a509, 485a, 3726, 2944, b0de, caadria2017_135e36, 8f1d, ecaade2017_124s, 04ab, 632b, ccc8, 13dc, 8bd4, ecaade2015_64m13, 525a, e1bd, 37fc, 002f, 3a25, 6bff, 21a6, 410c, ecaade2015_327g71, 3bad, 3cb1, de18, 9987, da92, 6c36, 4ea1, 3104, acadia17_51qq, 5624, 4168, 89da, 5767, 3498, 8a04, 6dfe, 165e, c074, ef0b, e1f9, af0d, 4add, 5b40, sigradi2015_8.41c11, ecaade2017_116e, f857, ecaade2016_006z1, caadria2016_809h34, 0367, f1f5, 929f, sigradi2014_030x1, 2808, bf7a, 59da, 6f80, dce9, 1c47, 68d2, fff3, c5e3, 6d26, dfcb, e30a, acadia16_34d3, ecaade2017_026rr, c187, 2af1, ascaad2014_005c3, b8e0, 3c82, 180c, acadia16_344l20, ascaad2016_048g20, c2a6, caadria2017_048w15, 0ec0, 4dfb, 92c5, acadia14projects_389c, ef83, f6b5, 553a, ecaade2015_114z21, bb1d, ecaade2014_149v34, 601b, bc9c, e979, a0fe, 44c8, 55ae, bdcc, 1498, 8abf, 80cc, f68a, f802, cd2f, ed82, 55cd, caadria2015_194s28, bc76, b0a1, 14e3, caadria2015_064s7, 45ee, sigradi2013_194k, ecaade2017_290xx, a930, ecaade2017_117v, 6e59, 0b8e, ecaade2015_202m44, 1fe1, 7f1d, e863, sigradi2015_3.221x4, ecaade2015_59e11, e3b2, 5cc2, f951, ecaade2014_153w36, acadia16_352x21, 91f5, 54b4, 5464, 8ae2, 1500, d79c, ecaade2017_214s, 8a4a, 60e6, c928, 85e4, ecaade2015_202d44, f5cb, ecaade2014_143s32, sigradi2013_342, acadia17_669m, 3f50, caadria2015_194r28, ee3d, acadia17_162n, f2f4, ijac201412204l3, 529e, 8483, bc22, acadia17_473qq, a4b2, 8dba, eda1, sigradi2014_213t7, 729b, sigradi2015_12.259c28, e5a6, 77d6, 4539, b4bc, 1e25, 865a, ecaade2016_055e14, ddad, 868c, 7f83, db26, 77f0, 5475, 0ef5, 95d9, a2f6, 13b0, d5f6, ecaade2015_35p6, caadria2017_142y36, acadia14_619ad, 0397, 73b4, aeb9, sigradi2013_28n, a9f9, 7893, acadia16_424g25, 4d5f, d935, d1c7, caadria2017_027r9, 5a27, 27b8, 38bb, d52f, ecaade2014_233w59, b3c3, ca04, 50ff, ecaade2014_176o44, 7648, 1f53, fb60, c5a0, acadia15_513t22, 040a, 4869, 4b25, acadia14projects_565n, 1281, acadia17_339tt, sigradi2016_815gg, 61f7, ecaade2015_336b73, 939c, d6d8, 0353, bed9, e2dd, c2d2, 1101, 6c7f, 9242, 06db, 3309, 946c, e80f, sigradi2013_411o, sigradi2013_41b, ascaad2014_025k6, 364b, 55b9, ed61, 7881, ecaade2015_199b43, ecaade2015_211c47, 7dd2, 001d, 5859, a624, ed05, ecaade2017_083nn, bd26, 4237, 7d33, 5189, 1184, ecaade2014_186w46, 0eb8, 763e, 155d, d0a1, ce60, acadia14_627am, 1f0b, ecaade2017_215h, d957, 19a7, 9b6e, acadia14_699o, 3a9d, sigradi2015_9.347k17, 1d92, 0786, 3e1d, 755a, ecaade2017_301f, acadia17_640jj, b125, fe52, 3590, ijac201412305e2, 6b4d, fbdd, ecaade2013r_018g9, sigradi2013_212s, 6283, 2511, caadria2017_134w35, e01b, acadia14_435b, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, acadia17_62dd, ec1d, ecaade2015_207j46, acadia17_221x, 2ba3, bb64, 00c0, b08c, caadria2015_114z17, 8a00, f2ee, e54c, caadria2015_096l15, 5697, caadria2016_611x25, 008a, fb90, 08eb, ijac201614203z8, f6eb, 150b, 329e, 3338, 96c1, ecaade2016_171a49, acadia17_670xx, 60f6, a963, 1754, sigradi2013_391i, c5b6, 437b, 02d0, 75f3, f0d0, c584, 42bc, ecaade2017_003f, 49b8, e276, e147, d8b8, a793, a014, b94b, 13ce, e7bd, fffa, 9814, sigradi2016_592q, ecaade2014_024l7, 4bf7, ecaade2014_132k29, ijac201513202h6, 5bcb, 8094, acadia16_470n27, a872, acadia15_513u22, b784, a07d, sigradi2013_397e, ed5e, ecaade2017_192h, 77aa, b421, 6642, ecaade2014_204v52, 8f20, a0f9, fe93, 2876, f86b, 264d, c91e, e68d, caadria2016_281j12, 3e76, 0955, 17c6, 5208, 4fda, c0e7, acadia14projects_565t, ecaade2015_297a65, 075f, 8caf, 1f7d, acadia17_248a, 2edf, ecaade2014_188l48, ce78, 441b, ecaade2017_308gg, 2c50, 7e28, bf55, ee73, 791b, c76b, 4fa9, sigradi2013_160, bbcd, bb24, ecaade2016_167t47, f2e0, 5ee4, eafe, ijac201614102r2, 5f46, 9cbf, ecaade2013r_010y6, e698, 877b, cba8, bfc5, 05a5, 2aac, 5488, ascaad2016_040w15, acadia17_231z, ed85, 3f89, sigradi2015_9.347n17, ecaade2017_294d, 7a8a, daae, 62ec, a794, f97b, ijac201715102w, 85ea, e064, 0730, 4c11, 7dff, ecaade2015_196k42, 40c0, 6344, d1f5, caadria2016_115j5, 3aa0, 7d01, 3fc4, c1a9, 14b5, 034a, ecaade2014_109p24, f945, e59d, d7f2, caadria2016_477f20, f3cb, ef14, ba49, ijac201715205e, 608f, ecaade2017_133d, f234, 833e, 1c4d, 1267, 3852, f03b, ijac201412403g6, ecaade2015_138a28, acadia14projects_75e, 0fbe, 2ede, f27e, ac04, 97be, 4054, 0f11, 4320, 3cab, a42a, 1cc9, dd42, cc10, 9355, 941d, c03b, 8c5a, f244, ecaade2014_233j60, 1602, c998, acadia16_88c6, 3eeb, f246, 8fa1, 6268, 970d, 7930, c614, 14cb, a104, ijac201614302p1, 518b, c78d, b0b6, e030, 23ca, ecaade2016_230y61, 7e33, 65e2, 0984, ijac201715203mm, 8928, 753b, ddde, ijac201715203i, 108f, af25, 44c6, 59ff, 4461, a6b6, fecd, 3bcd, bcdb, c096, 56d1, cae2, 25d4, sigradi2016_440ff, ecaade2013r_020s10, a0a6, e850, f64d, fe31, 840e, 3e61, ecaade2016_038g10, 4bb2, 1864, 1019, ascaad2016_010v4, e91e, 75d0, e7bb, 9928, 507a, ecaade2016_ws-dleadv67, c910, 5dd3, acadia17_600ee, 79ef, f433, e8ed, 66ab, 00af, sigradi2013_281, 2553, b88b, acadia14_145y, a8f8, 29b7, 71e1, 10b4, acadia17_360a, cf5d, 4fbb, dced, 3aa4, ecaade2016_243r64, 775e, c5f7, 8d72, c2e7, acadia17_660n, a792, 0a4a, caadria2017_174s42, 7af8, 93af, ecaade2017_210w, be01, d003, caadria2017_005u3, ascaad2016_057s22, 644f, ascaad2016_036b14, caadria2015_064r7, ascaad2014_009i5, 57ef, 8c6e, 7268, 4b1a, 8d7a, ecaade2017_019ii, 3a58, 1679, 49ef, ecaade2014_180h45, b7f0, 0907, ecaade2013r_001n1, 2372, ecaade2016_163j45, 27b7, 1f77, ecaade2016_111r30, 6eac, 0f6b, 6967, 98e7, ce15, acadia14projects_177ai, ecaade2016_210a54, 01f2, 9e35, 459f, 1a9f, ijac201715202w, 1f71, sigradi2013_243u, a5b0, 8889, 7dd8, 327d, 8068, ecaade2016_237h63, 2b07, eee5, 7a2c, ecaade2016_162f45, 2f03, 88d9, caadria2017_023e9, 2a9b, 450a, dd4d, 50ac, ea15, 93da, 34cc, d3d0, 09c3, ecaade2015_127v24, e778, ce89, acadia17_70ii, 1f45, e67c, 11df, 0dd5, 9444, caadria2015_139u22, 459d, c96a, f2e2, 26a6, 157b, 5c96, 6e60, ijac201412206x4, 4967, b69d, sigradi2013_359e, ecaade2015_202r44, c10e, 91aa, a818, acadia17_390mm, 59a3, 1c09, 9209, c221, 657b, 920b, acadia14projects_291a, 7c96, 22b0, 5565, baa9, ecaade2016_bkon65, 2584, ecaade2014_015v3, ascaad2014_001k1, 7390, abff, b4df, ecaade2015_61r12, 8cf2, 3a84, sigradi2016_534mm, a364, ddaa, 0079, acadia16_414y24, ecaade2016_042j11, 4732, 462a, 3869, 40d8, 530f, ecaade2017_192n, ecaade2015_38p7, 8ec3, 13cb, 989a, 01bf, 8db0, 683c, df68, 24d2, 1464, bf8b, 5a9b, bfb1, a7fe, ecaade2015_294m64, 7c74, 286b, 021f, 7adc, d6be, 44bc, b8c2, 6d66, caadria2015_218r33, f806, 8293, df3b, f083, c47d, e855, d7f0, ecaade2016_222a58, fd20, d89b, b39a, bca8, 9b7a, sigradi2016_792m, caadria2017_104x27, 3c2b, ascaad2014_022k4, f837, 9654, 8150, e887, 484a, b8ac, ascaad2016_050a21, 8f99, 9b25, 1107, cf91, 00c3, 8f3e, 3a2e, a068, c71d, ecaade2017_253z, sigradi2013_389k, bcaf, acadia17_221dd, f909, a7fb, ecaade2016_225m60, 8590, b377, bd3f, 99ef, 740e, sigradi2016_690ww, 1826, d23f, 2c63, ecaade2017_044tt, acadia14projects_473ak, acadia15_110x3, ec8a, dee2, 6101, 82fe, 9745, d371, ccfb, caadria2016_073b4, sigradi2016_625b, be07, ijac201614307t4, 77f6, 2b43, d547, 7b83, 1a80, sigradi2013_41k, ecaade2016_067y16, 74a4, ecaade2014_031z8, a48b, c301, ecaade2017_288cc, ce99, ascaad2014_028u7, 4b5c, 350f, c62a, c1e3, 1358, 5e9e, a914, 24d3, ecaade2013r_003t2, eb1b, eb6d, 1036, d17b, 1b5f, caadria2017_149i39, 787b, 4705, 903b, bc81, acadia17_482q, f617, eda7, 128e, 6a63, 8f62, 6301, 9cd4, 0411, 280b, acadia17_222s, fabc, caadria2017_074g23, ecaade2014_157z38, 7b04, 3f21, b63f, 9dfe, c573, 678b, fb86, 092e, 5165, 979d, 7b5a, acadia16_12v1, 78c7, bc5c, a355, 768e, e4ed, ffb4, 0127, 208a, acadia15_395z16, ijac201412301y6, 4cb2, bc4f, acadia15_284p11, caadria2015_150a24, acadia16_260t16, 9c6e, f578, ecaade2015_83n16, 2dbc, 38fb, ecaade2015_180p38, acadia16_344p21, 50dc, acadia16_460v26, 6d51, fea8, c237, 6222, 6887, ijac201715101e, a71d, 9071, 126b, ecaade2015_109v20, ae35, acadia17_660h, f51d, ascaad2016_007y3, 74fb, ae01, 7229, 9e1c, 2366, 00c6, 7c28, c26c, acadia17_110q, ijac201412401v3, 2f6b, 2922, e2b7, 1df0, cc95, 577f, b8d6, 6f9d, 07e4, sigradi2016_637x, ijac201412304z9, 4b38, acadia14_589a, 4ba0, ecaade2017_254tt, a635, f412, 3e51, 3245, 52b1, ecaade2013r_008m5, 4657, d32d, sigradi2013_222k, 35b0, 0b12, 1baf, 2136, 7811, 4159, c93a, d1e6, 3e68, c1df, e3a0, b371, 6256, b7eb, d243, ecaade2015_158b34, a32c, ecaade2014_072c18, 1369, fa11, 32ca, 6d10, b2b5, 7e71, 4b8e, sigradi2016_814j, 4488, 6c5f, 2563, 9965, ffae, 2c67, 8cdf, 4989, f335, ecaade2017_124p, 5b07, b7db, caadria2017_009s4, caadria2016_861e37, a3f6, 85d8, ecaade2015_229b51, ecaade2013r_016u8, 0aa1, 1aeb, a406, ijac201412405v8, 2131, 3853, e54e, 5d2d, 7246, 117a, sigradi2014_281c3, ecaade2015_304a67, 55c3, d967, b5f3, fd05, 3cb0, a647, af84, 59f7, 15a3, e5e7, 8c9e, f0f7, ijac201715202j, 5034, f0a8, ecaade2017_142yy, 7ff4, 4f87, 79c1, sigradi2016_446d, ecaade2014_180r45, 4c3c, ef39, caadria2016_177v7, f40c, 9d73, eb61, ascaad2016_046t19, c12a, 2da2, 26c2, e605, c6f3, f0d8, b7a7, bc0b, 105d, 101b, 54ac, acadia16_88u6, ff80, 900e, dd3b, 8848, c189, c12b, 9ad4, a578, ecaade2017_097ee, d4db, 3298, 08b7, acadia14_601w, c913, 6bad, 61cd, c4b8, 30e1, 8461, 6974, 9db5, c358, 297c, caadria2016_735o31, ecaade2017_152d, 1825, caadria2016_353w15, ec84, 7f74, 6145, dc90, 0350, caadria2017_189f45, 7070, ecaade2017_253v, caa4, ecaade2016_123u33, bb3c, caadria2015_206c30, 6a6f, e4b7, 9a02, acadia17_445p, a238, efa7, 96a6, 4260, 61bf, b764, 0405, 3f26, acadia17_82y, 5ace, d748, 46a8, 078f, caadria2015_213p32, e259, 475d, e0eb, acadia16_98s7, a580, 0510, 9a30, ecaade2015_314i68, ascaad2014_034m1, 63d6, ecaade2014_168d41, acadia17_678vv, 0a44, 7a5b, 2e34, acadia17_258h, 6f3d, 4a71, f643, 5002, sigradi2016_590h, ecaade2015_164v34, 8e0c, ijac201715106q, 2272, c38b, 1ae2, 8b2f, 18ab, 6f23, b8a2, ecaade2017_032qq, ecaade2016_191w50, d383, 0b47, 9c27, c615, db3f, 03ab, 574a, ecaade2014_065g15, ecaade2017_228t, 5418, 43c0, f135, 846e, dd24, 57bd, 30a1, 6da2, 31ca, 067d, 8bda, faba, 29c2, 0a3b, 37e7, 022b, ecaade2017_108w, 7322, f93f, d239, ee6f, a6c8, sigradi2016_647ss, 84cf, d47b, 81c0, 5364, 4a34, 0964, 2678, 94f5, ecaade2015_33l6, 081e, d18a, 4558, 0ad2, c14b, bca3, c3c6, 705b, c11b, a929, 314f, 8a4d, c8ce, 09f8, caadria2015_010y1, 9a3c, acadia17_221aa, bb0e, 28b0, 94db, sigradi2015_3.111i3, 48a6, a20b, caadria2015_043k5, acadia15_451v19, 6a1b, ecaade2016_047n13, 4291, c079, e509, 8d46, acadia17_600jj, ecaade2016_047l13, 4c47, 6770, 60f9, 4714, cdba, acadia14projects_453k, 77b4, sigradi2016_690h, 4d4f, acadia17_392v, acadia14_565ah, sigradi2015_10.220f20, acadia14projects_63ay, d351, ecaade2015_138b28, 367b, 8594, 4552, 53d3, 50b9, 2c75, ed54, acadia17_455dd, b227, 9b08, 5d8a, ccc4, ab01, 9d20, 3eb0, 9d3b, 2076, acadia14_81o, 7dab, sigradi2015_11.136y24, caadria2017_190v45, 1618, 7373, d2e0, 4261, 06e6, e27f, 50ba, caadria2015_066e8, c3d3, d1d5, 2b7d, 6d3f, 73a5, sigradi2014_213m7, d2ee, 43de, 4ac6, b154, 89c7, 06b2, c183, bbe8, 745e, 9665, e3b5, 81eb, 1199, acadia14_445ag, ddae, 5cc9, caadria2016_405m17, 73f9, 68a6, 1629, fc6f, 0546, 5310, 62f6, a380, 6c68, caadria2016_457i19, ecaade2015_113s21, acadia17_164b, bcf0, 56e5, 52ab, caadria2015_004p1, 47a5, 5fbb, 2599, 3c93, d711, ecaade2017_071nn, ecaade2017_039d, 0e71, 89e4, ce18, caadria2015_090w14, ecaade2016_136f38, 4802, ijac201715202ee, cca6, a245, ecaade2016_068b18, 7360, be2d, ascaad2016_021c8, c234, ecaade2014_214j54, 6af9, ijac201513203j7, fe95, 025d, a3cb, e803, ab2a, 7d9a, sigradi2014_345f8, sigradi2016_534jj, d551, 1831, ad3f, f877, ecaade2017_038vv, 1edd, 9bb5, 5693, e331, 6ac1, cb22, d4bc, f4de, 7c2b, 3349, acadia14projects_661m, c1e5, 7365, ec93, b03d, c09b, 167a, caadria2017_147c39, 255e, 1e99, 55b0, ascaad2014_008l4, ecaade2016_147u40, b820, 6c98, 7c94, 6f1c, 6f93, a311, 5e0c, bef0, acadia17_637xx, caadria2015_084d13, 42ff, d7be, 6d6e, acadia16_224a15, 9819, 3b63, ecaade2017_277ff, 8baa, 85fc, e8d6, ecaade2016_083d24, b780, acadia17_178ll, ijac201412206v4, c514, 8966, 4226, 341c, 0ab5, 8a7c, 9be0, 0529, 344b, ascaad2016_048m20, b507, afaf, 79b6, ecaade2017_172o, a26a, efba, sigradi2015_10.267n20, beba, 9237, c162, ebff, f476, acadia17_90oo, c702, b4e1, ascaad2016_058h23, ecaade2015_180d39, ecaade2015_318x69, 4973, 339f, 5788, 6d96, 10bc, 2622, 8303, f4e8, 858e, e94c, ecaade2017_008j, 69ad, 9e27, 7298, 23fc, cdef, e705, ec6b, 3c05, caadria2017_016r6, 81ba, 34cb, a250, 8249, befc, a281, dc6a, 4c48, ecaade2016_171f49, af44, ecaade2013r_012r7, 8162, 8814, 52eb, 0cb6, 7597, ascaad2016_016u6, cd50, 149f, 36c4, 6c87, 479e, 65bc, 06fe, 952f, 7b24, ecaade2016_140o39, c59b, 1c54, acadia14projects_453h, 2fc8, acadia14projects_579m, caadria2017_107v28, caadria2015_218p33, sigradi2013_54r, cc11, f325, sigradi2016_381n, 978d, 823f, 5897, 3577, acadia17_373p, acadia14_479w, 70d3, ijac201614205m10, 495d, 55ab, 67ac, 06aa, sigradi2014_103z8, 6985, c119, 1e93, ba0d, sigradi2013_274u, ced1, 533a, b06f, 9cd2, ecaade2017_006uu, 3740, 7cb6, 5ca6, 2bde, c11c, 9d98, bb5b, 0e0f, 0ae4, 93de, 0d36, 8907, 0729, 50b4, 6f76, 6f39, e730, ecaade2017_057ff, ijac201715102z, f15c, c5bf, 0bab, 8c7d, 33a9, sigradi2016_615q, 0ccd, sigradi2013_337h, 153b, acadia14_167z, e677, ecaade2016_223f58, be30, f1a9, d55a, ecaade2013r_001f1, ea2c, f26e, 6a5c, 1b3b, c2ea, 01ad, acadia17_238kk, acadia15_211v8, acadia14_33ag, 4f03, ecaade2017_008s, ecaade2014_088g21, 07c6, 3c4a, e5bb, f6c9, acadia14_627at, aac9, 5e49, eba2, 58a0, d027, 5835, 0931, ascaad2014_003a2, ecaade2016_025m7, cc8c, 890b, acadia17_360ww, e6d3, sigradi2013_30d, 890f, d8c5, sigradi2016_659x, 761c, ijac201614207e12, ecaade2015_206r45, 704a, 22be, sigradi2016_659w, 8c42, ecaade2016_070r18, 5548, 96fc, ecaade2014_137b30, fa7a, 7166, 6254, f09a, d578, 06a1, 8d88, 5af9, b25a, ijac201614201x5, ecaade2013r_009l6, ecaade2016_238x63, acadia14projects_199al, b4c8, 2e77, ba4d, ascaad2016_035y13, 64fb, ijac201513305p12, sigradi2016_431bb, 292e, 35aa, 7ab7, ijac201614205k10, dc29, faca, e7f5, 5f1a, cbcd, 91e9, bcba, aa66, 758d, acadia17_137tt, dee5, 965c, sigradi2014_152u3, da01, 503e, 67d3, 12e2, fd14, 6ccb, acadia16_382v23, a853, caadria2015_188y27, ecaade2015_144x30, acadia17_600ff, 5595, 6be1, b8e6, 3c66, ijac201513305j12, 459b, acadia17_511ww, sigradi2016_627g, acadia14projects_671t, b099, 326c, caadria2016_703n30, sigradi2013_222j, 76aa, 5527, 508a, 9975, beed, 8da4, c56a, e5b6, 5a3b, acadia14projects_135ac, d08f, e953, ca56, sigradi2013_359n, 6d48, 8b11, 39e7, 3c55, 9eda, 1605, 50a7, 279b, 8bf3, aa84, ca42, 12b4, 3ac5, 6816, 9130, sigradi2014_164m4, ecaade2017_133k, ecaade2016_121r33, d85f, 388f, ffcc, 2e79, 3323, caadria2016_249i11, caadria2015_061j7, 2368, 1343, 0595, 2c56, b31c, acadia14projects_637ah, f436, 0fa9, 0528, 457e, caadria2017_023y8, 7cd3, 26d3, acadia17_544qq, 90e3, e7f6, 282e, caadria2015_084b13, e93d, 6588, afb4, c53f, ecaade2015_48v7, 0a77, f978, c44a, ea2d, acadia17_162z, 0d0f, sigradi2014_023z1, de9b, 44c9, ecaade2014_138d30, ecaade2017_052kk, c16d, 30ee, b808, sigradi2014_252u9, 686c, b368, 3445, 1365, cb04, c838, ecaade2016_163a46, d9d8, faec, 10dd, ecaade2016_057t14, 9e2f, ascaad2016_046m19, 8015, 41dd, 99c2, cad3, 62e9, 847f, acadia16_432x25, d726, eb70, 7837, 2822, cb21, ce1f, 3bf2, 6d1d, c223, ecaade2016_164s46, e685, 6bd0, 537e, ecaade2014_155v37, fc8e, db0e, bf76, daea, ecaade2014_030i8, 748a, 3867, 049a, 5335, 4302, acadia15_451y19, 23ed, ecaade2017_105vv, 569d, f387, b953, caadria2016_291z12, 0d83, ecaade2015_169y34, acadia14projects_549p, f0b4, ijac201614302s1, ascaad2016_043j17, f6cc, 57d2, b846, a5c5, 136f, cda2, ecaade2016_072g20, b12d, d25b, 2674, 6c91, ae74, 8be1, acadia17_473tt, 6baf, 91bc, sigradi2015_6.341b9, 10b8, 04f8, 2998, sigradi2016_641hh, 7629, cb5c, 5f45, ecaade2017_240p, 4ebc, 2973, ecaade2014_086z20, 9812, caadria2017_129l34, b0d5, sigradi2014_074m6, 91fd, 25ee, 5c55, ecaade2017_051q, 9d04, 0eab, f34c, caadria2017_080i24, 24f6, ecaade2016_167o47, 32c3, ecaade2015_64s13, ecaade2015_77b15, 370a, d31c, ecaade2015_229l51, ecaade2016_tkob67, 9cb0, ecaade2015_138g28, 4104, 3648, 99b4, caadria2016_683j29, 9a09, f178, 342c, 4508, b6fc, 9d58, 37db, d9f5, 057c, 85c2, 8ea5, a894, 874d, 73a7, 6fe0, f76f, bae5, 88e0, 76cf, b923, 6923, cfe7, c1e4, ecaade2014_214k54, ecaade2014_173y42, fa71, a69b, a3b6, ecaade2017_047u, 971b, ecaade2016_068v17, bdeb, 27c5, 2877, 3a66, 54da, aeb0, a22a, 6638, 56c4, 7706, ijac201614205o10, fb57, be52, ascaad2016_011m5, 37a6, c8c1, 03cc, acadia14projects_487i, d4dc, e8be, 32cc, acadia14_647au, 470f, 3503, ed53, b7f9, d784, sigradi2014_345g8, dddd, 1b3d, a1d1, 96ed, caadria2016_457d19, db68, 50e6, 69a5, dadd, 999e, acadia17_648r, 4282, ab4d, a9cc, ecaade2017_194aa, 2373, 8ee5, ecaade2013r_013v7, b6a8, cec7, bfdd, 1575, 5b24, 5048, 4f79, sigradi2015_11.8o23, 4437, 2ae0, ecaade2015_158i33, ijac201614204c10, 29c3, ecaade2016_217l56, af5e, acadia14_23u, 8867, 7485, a290, 3eaf, acadia17_232gg, sigradi2016_522z, acadia14_365ah, 1a49, d6ae, ecaade2014_070n16, 6b41, acadia15_343z14, d72c, bdae, ecaade2015_28y5, ecaade2017_051bb, sigradi2016_448gg, 2e6a, 0459, fa31, ecaade2016_016j4, 1397, 29ac, dc38, 054f, d88e, 2be5, 33b1, e7e3, fe42, sigradi2016_490jj, 2c5c, 8d64, 6ec9, 88bd, efa2, acadia14projects_375d, ecaade2015_73g14, 7815, 08db, 9ce6, 3dee, sigradi2014_313v5, 159c, caadria2015_206e30, ecaade2016_223m59, sigradi2014_303e5, 2f2b, ecaade2013r_010p6, a851, 11f8, 2af5, ecaade2017_215xx, 0bdb, 463d, 9435, 0a63, 830b, ecaade2017_229ii, f2a0, 078b, c971, db5b, ead9, 3ac7, acadia14projects_627ak, 71b6, c877, 5ccb, 243f, ijac201412307g3, ecaade2017_066m, 8d6f, f41d, 00ec, 727a, 0205, 306a, 3769, 30c3, ecaade2015_171m36, ac83, ce3a, eb5d, 6bec, ecaade2017_220oo, sigradi2016_642kk, 8b80, 5af0, acadia17_658f, ecaade2014_042m10, ce29, 1243, 989c, 9049, 644a, 833d, ca79, d8ed, 2faa, 9bfb, 1153, c31f, 917c, acadia17_92p, 0c60, 6e92, b91e, e507, b69c, ecaade2017_215p, b016, 7ecd, f3aa, acadia17_82q, 303a, 6339, ecaade2015_301r65, 94ff, baa4, 52f1, caadria2015_172a26, f43b, 5245, 86e2, 79eb, ijac201715106ff, 7490, 31dd, a4de, 2e18, 1ae9, acadia17_274ii, 226f, fed2, ecaade2014_218x55, c19e, ecaade2017_189xx, acadia14_709an, 33b6, 3165, ecaade2014_182v45, 54c3, 40c6, 38f3, 8e36, 494d, 606c, 8f42, c594, 2ddb, 65c5, d039, 4a52, fa0a, b21e, caadria2017_145i38, 0ec3, efb3, 5ec7, cb7f, 15ad, eaad, caadria2016_209w9, 9b57, acadia16_98t7, 9a49, a554, 4331, 25fa, acadia14projects_219az, acadia17_358y, 3a2f, caadria2016_683u29, 4e83, a040, bb50, acea, 88c1, 6dee, 27cd, 5225, 8b93, c02d, 792e, ijac201614105b5, ecaade2015_286b63, 1f60, b64c, 4ac5, ecaade2016_132m37, a3e7, 2c86, a70d, c9c2, 0ca2, 5f42, c3aa, acadia14_177ag, ecaade2013r_004t3, 51da, ecaade2017_203tt, sigradi2013_386u, c61b, 1375, af68, 67fc, 60a5, 3065, e766, 736b, 030c, df6b, 5b17, aa57, 6ca5, 0c42, 4dec, 6672, caadria2016_517i22, cddc, c004, sigradi2015_8.189s13, 434c, 4ffa, ecaade2017_244ii, 58b5, sigradi2013_158z, dbfb, f887, 869c, caadria2016_851p36, 1cd7, dedd, 9971, 59ac, sigradi2016_724uu, fa8d, ecaade2017_101y, b255, ecaade2016_132h37, 641a, 8aa6, 2432, 79cd, 8c69, 443e, acadia14_609ak, ijac201614105x4, caadria2017_096a27, 989b, sigradi2016_639ff, 29bd, acadia17_202p, 2176, b9e6, ecaade2017_ws-archieduq, sigradi2016_426h, 6104, 7418, 1aa0, a8af, ecaade2013r_009d6, ecc6, 8f63, d738, ecaade2015_233v52, c492, fa44, 10d0, caadria2016_405r17, acadia17_100p, sigradi2015_10.307x20, a668, 2438, 5234, 1a0b, 236b, d1fc, a8cd, 35be, 854e, sigradi2014_074n6, 4633, 53a1, 1649, e27b, 2eeb, 62be, ec52, 0d02, 3b2f, acadia15_311n12, 5b2d, 46e3, 23d0, 1af3, 390c, bc8e, ffd6, 9662, cd77, sigradi2013_215v, 7e9f, 859e, ecaade2017_066o, ef40, 520f, 0dd9, ecaade2017_049ss, sigradi2013_313t, a164, 0503, 9d13, c28f, caadria2017_085w24, 70c8, dfda, 67c7, d683, aea1, 555e, 96a8, d9e7, dc13, e6e4, 5c53, caadria2016_755j32, 2021, 18ec, 04bf, e89f, ecaade2017_130vv, 9198, d010, 50be, 91bf, ecaade2017_076ii, caadria2017_129r34, 0404, f210, ecaade2017_143ww, f83f, 81e8, b532, d22f, acadia17_283zz, caadria2015_033c5, acadia14projects_655x, b22b, acadia17_560t, 7f11, acadia14projects_63ax, acadia17_570cc, ecaade2016_071o19, 8bd0, 659d, 7258, ecaade2016_028m8, 439c, 4997, 6d20, a92a, a232, 356a, 077a, a978, acadia14projects_427ap, 11ad, e9b7, caadria2017_023v8, 0189, sigradi2016_448aa, 5a7f, 776a, 9f17, f324, acadia14_479j, 7301, 8c44, 1b91, sigradi2016_550k, 6ff2, ecaade2015_175r37, ascaad2014_032s9, 385c, 3477, ascaad2014_029e8, bd43, acadia14_531t, e291, ae0c, acadia14projects_101o, 8953, 0e3f, 7b56, d39e, caadria2015_111k17, 2225, ecaade2017_052tt, ecaade2017_155l, acadia16_326t19, 525b, b045, e882, acadia14_579m, ecaade2014_198n51, 161d, eb7f, ascaad2016_021j8, acadia17_474k, f49b, 61a5, acadia17_544c, acadia14_63ax, f167, e8ef, 8f36, sigradi2013_342u, ascaad2016_043k17, ecaade2017_301k, bd97, ecaade2017_213xx, a2b7, 7e98, c8d6, 0ddc, ecaade2014_060v14, bdf4, b77d, ff5c, 1d44, 189a, acadia15_431h18, 415e, b587, 253e, 7fc8, ecaade2014_191v48, 2d8e, acadia17_390kk, f7e2, 6b51, 17f3, sigradi2015_10.140t19, ae1b, ecaade2017_254rr, 7eb6, c92c, c45d, 0718, acadia14_291ay, c768, 0da4, 8334, ascaad2016_021a8, 018f, f66e, 58fe, 08ee, 6035, e387, acef, 91ca, acadia16_254e16, 62a0, fcf2, c613, ecaade2014_112h26, 4f92, 7599, acadia16_488a29, 52ba, 3ada, 56e6, 6b69, bccf, e67d, acadia14projects_473ar, ecaade2017_164m, ecaade2014_086n20, 7f5d, e285, 3552, ascaad2016_004l2, 93cb, 092c, caadria2017_132l35, 8d9f, ijac201614305e3, ecaade2016_191g51, fdfa, acadia14projects_145ah, e135, e6eb, 12f7, d4f2, 4c41, 1411, ecaade2017_087r, c476, f30e, f380, 9fe9, 6c20, d240, sigradi2014_128h1, acadia14projects_719k, f2f1, ee97, ecaade2016_058v14, 0652, 6573, a55a, 76f0, eb6b, 42a3, ecaade2017_027xx, e86f, ecaade2016_130r36, acadia17_28ff, ecaade2016_043c12, ba3e, b1e3, c850, b1fe, 55cb, b76d, acadia17_89y, acadia17_678gg, 34e2, sigradi2013_393t, 531e, f612, 2f98, caadria2015_096j15, c811, 030a, 05b4, acadia14projects_627ap, ijac201614405z3, 8ec7, 318c, ecaade2017_054w, 951e, 2d12, 8b3e, 5bae, a5ea, cb73, 8afc, 4047, ad53, acadia14projects_153c, 4b9c, 67f9, fca0, f391, 38e0, ecaade2017_jgom, a2d3, ecaade2013r_020r10, ecaade2016_017o4, ecaade2014_195v50, caadria2017_118u30, 5719, 1530, a579, 1412, caadria2015_108m16, fe3f, c197, 4c7d, 5b7b, bb51, 9f90, ecaade2014_092d22, a241, 6803, 3f25, ecaade2017_164bb, 2ecf, 20a3, f11a, de86, f3b6, 1a09, c1e1, e5df, 6996, 8123, ecaade2014_214z54, a6b4, ee82, a83b, dba5, 25eb, ecaade2017_051t, acadia14projects_671u, 98c9, 0308, e2f0, 1b2b, ecaade2014_240k62, 081a, 4784, f72a, caadria2016_683k29, 4942, df88, sigradi2013_194m, 24b5, e036, e1eb, acadia14projects_101m, 9f22, ef91, ece1, ecaade2014_141h32, 8a02, e2f4, ecaade2017_156u, 61ef, aa5c, acadia15_123j4, sigradi2014_292t4, f460, 1327, caadria2017_021e8, 2102, fe75, 6fd4, 864d, db5c, a7b1, ecaade2014_157p38, acadia14projects_357au, 255a, ascaad2014_025m6, 4f12, bde9, 76c0, 50ad, c6de, 79c2, 9675, ijac201614105u4, 46cf, ed14, be2b, caadria2016_549n23, 41bb, c7a5, a46c, 0251, ccd1, ecaade2015_91g18, 7a10, 07a2, 8870, ecaade2014_225u58, ijac201412303g8, ijac201614201g6, fd02, 6c13, e4dc, 9182, caadria2016_851x35, 227c, aede, d487, caadria2016_115m5, edee, 4652, e8c5, 41bf, d5dc, acadia17_426f, 4140, c96f, f3f2, 8fa6, 43ae, c0e4, 3473, 9553, acadia17_544d, a39a, acadia15_323e13, 5e6d, 91ff, ijac201412406o9, f749, acadia14projects_339aa, ecaade2014_230m59, sigradi2013_286h, af5f, 58d0, ecaade2015_320l70, f651, 02a6, eb72, cfdb, f72d, 1cfa, acadia14_681ah, ecaade2014_113u26, 8d34, acadia15_110t3, e299, 3844, 7e07, sigradi2015_8.186f13, ascaad2014_026r6, 9036, 83df, 7792, f2cd, b476, f5af, 2f3a, 6c4b, ed8c, 59bf, 3126, ecaade2014_121r27, ac42, a37f, 5942, eee4, sigradi2015_10.74n18, 2970, da71, 23ff, ed66, 398f, acadia15_110h4, edf4, a110, a8ea, 816a, 63e0, 56a0, 8e9a, 7a2d, 6325, 959d, a5cb, 3c63, a73e, 32fd, a1f7, 769d, cb8f, acadia14projects_339al, d8d4, a098, 8893, 0f45, 26db, 8412, 9e72, acadia14_427al, 3283, caadria2017_115m30, a876, ae98, 8a80, c929, cfcb, 5c90, c1bc, 37fd, d789, 103d, 368f, ec9f, ecaade2016_096m26, 9de8, 10e6, sigradi2016_357k, 285c, b23f, fb0e, cc27, 4996, ijac201715204ee, b0bf, 7cad, 22e4, b1d1, acadia17_52u, ce93, acadia17_177p, b497, 6e23, ecaade2016_047j13, ecaade2014_011b2, 108c, 3320, 02a5, ijac201412402i4, sigradi2015_7.146b10, acadia17_307ff, 2212, 8474, ecaade2017_098ll, 282c, b758, 578a, acadia14projects_247p, 7584, 317e, bd34, c815, 09d5, d21e, 0e73, 1388, caadria2016_281d12, 2bdd, 0c48, 59df, 1ac9, ecaade2016_126v34, 68ba, cf53, 2e8b, 860b, b739, sigradi2013_268j, acadia15_263w10, 2c69, aaf9, 377d, ecaade2017_049qq, sigradi2014_339x7, 137d, b946, b932, abbd, 0b16, caadria2017_136l36, 8b14, 506a, f644, 9c23, 47b1, 60b2, 36f1, d457, 5ab2, caadria2015_084x12, acadia17_373o, 318a, 7570, 3f1d, acadia14projects_53m, 87c1, 8227, 1021, caadria2016_013x1, d9f2, caadria2015_070g9, acadia14projects_473ae, 7131, f656, 4416, 669f, 6187, 05d8, sigradi2015_8.41y10, 9ac3, dcaa, f254, acadia16_402m24, d48f, f75e, bcf9, 353d, 5caf, db4a, 57d5, acadia17_60r, 51f3, 54b3, 77bd, bf5e, acadia16_488u28, 4876, caadria2017_046s14, 0526, db4f, acadia14projects_573aj, 5784, 2fe1, 3afc, ecaade2016_191a51, e0a2, 97c0, ecaade2015_129l25, 4de7, ec57, ecaade2017_006nn, ecaade2014_133u29, acadia16_12n1, f179, 3fb4, f2dc, 9c4c, dc51, 496b, c099, aff2, 4dcf, c51d, 7cfb, 8fc4, ecaade2015_301u65, caadria2016_321h14, 0fb0, b38c, d092, ecaade2013r_010u6, ijac201614303m2, 180a, sigradi2013_30c, a0b5, acadia17_201g, 2742, 5a74, e96b, ijac201513105z4, acadia14projects_719s, acadia17_491r, 2a3b, 5829, acadia14_189al, 6e7a, b7b4, acadia17_473zz, sigradi2013_194h, ca09, 7662, c4d0, 39ab, 3250, ascaad2014_007h4, caadria2017_015b6, a4d1, 3fc1, 1a7d, b3db, 4cd6, e622, 0544, c658, 46b3, ecaade2015_84a17, f3f6, 467c, fa17, e33e, 80c1, 24f9, 0ffa, f02a, 1644, ecaade2014_123g28, a9eb, da8e, 88a8, 823b, c849, 3b1a, 37b1, 1bfb, fcea, 0c9e, f952, d790, ecaade2014_233g60, f13d, bacd, 2106, e1c3, c177, 4bdb, ecaade2014_050g12, ecaade2015_148o31, 4014, f77d, 9690, 8413, eb16, 8d74, 902c, 9816, e9c2, cc08, fddf, 9051, 24ed, 5055, caadria2015_220g34, ecaade2016_023x6, ddd9, a013, 4ec9, bd1d, 2e9d, 87a0, b0d4, bd52, 334c, 4f26, ecaade2017_006q, ijac201614308c5, 5591, 4e5d, 2a01, a126, cd32, sigradi2014_293z4, 9970, e003, 737b, 81dc, ecaade2015_110g21, ijac201513101h1, 9e00, 6c3b, d294, a98e, 0698, 2451, sigradi2015_6.387i9, b50c, 75de, ecaade2015_86f17, ac0b, 5cc5, d109, 2b85, sigradi2014_263b1, ecaade2017_152xx, acadia15_323h13, f654, e137, cb2b, 385f, ea1d, 2586, 6b4f, ijac201715101j, caadria2015_010u1, 16f0, 451d, 1ab0, 3743, bafe, sigradi2013_243t, db3d, ijac201513203i7, 745b, ijac201412205s3, 9c25, b8fe, ecaade2015_171l36, f123, sigradi2014_213v7, ed5a, e488, 3518, sigradi2016_625nn, 70dc, 169e, b6f9, b3f6, sigradi2016_558r, 5242, b27f, 2c59, 18f1, acadia15_195b8, 9b6f, 3087, 71f5, a421, 7e66, 138f, 0b5e, 32b7, 7e2c, 2ad7, b5af, 246b, ecaade2016_221r56, dd23, 31ea, 8986, ecaade2017_037ii, dbda, 0d0d, ijac201412202z1, acadia14_609au, 69f8, b987, c513, 4191, caadria2015_126f21, 4927, dd87, ecaade2015_21c4, bd9b, 68fd, ecaade2017_309ll, ecaade2017_156t, ecaade2017_255f, 5fcf, 86af, bd7c, ecaade2013r_012t7, 34ec, ijac201715203kk, 4c93, 82ab, 5ed8, f22d, 8047, 4316, 8d4d, 8c23, a045, 8d27, acadia14_145ab, f2ac, d545, f5fa, 9ade, d2da, 1033, acadia15_123k4, febf, ecaade2017_071oo, 7a97, acadia17_62pp, sigradi2014_282l3, ecaade2017_202l, ascaad2014_012g6, 6243, 2d66, 32d8, ecaade2017_203zz, ba0b, a38b, ecaade2017_215v, 2302, 5182, dfa9, 000c, c9b9, f6ec, e245, acadia17_163pp, caadria2017_134x35, ijac201614305b3, 5f22, bb87, 91c1, ecaade2014_149f34, 8e90, ecaade2017_117o, dadb, 1e92, f8cf, 1018, 1554, 6432, ee77, ae3b, 20b3, bba6, caadria2016_621r26, badc, a0bb, 8a83, ecaade2014_016d4, 1061, f4a8, c0e6, ff71, 46da, ijac201412302o7, 77f1, d1a3, 7596, 62b0, d51b, sigradi2015_10.377v22, fde4, a45f, ecaade2017_006ee, da25, 0aed, 022f, 31b7, caadria2017_123c32, 147f, 4ebd, 0b01, ijac201412403l7, da42, 0017, caadria2016_343p15, ecaade2017_170k, f61d, 4306, 7b2c, d2ed, c945, 9181, ecaade2017_208n, 3734, 77e1, 8c52, 3d72, 3cb6, 2002, 5494, 2ed5, 1405, acadia17_446ee, acadia16_450m26, 01b5, 005c, sigradi2016_375g, d23e, acadia17_260v, daab, 1b33, 5f70, 3d3d, dc76, 5449, ecaade2014_080f19, ecaade2017_174c, 780f, 7f67, ecaade2017_183cc, 193a, ee53, ecaade2017_309nn, 63a1, d54d, sigradi2014_015a1, af49, bf80, a148, c8ac, acadia14_101ag, ascaad2016_054x21, f4e4, acadia17_435f, e85d, 14a2, ecaade2014_089t21, 9ec7, e964, 24ff, sigradi2015_12.215u27, a553, 528f, cdab, 8a8a, aa15, b750, ecaade2015_37g7, caadria2017_056v18, 041a, d64a, sigradi2016_673gg, 3af5, 65f6, 3aee, ijac201412402l5, 0abc, efa4, 5408, 95e2, c02a, ijac201412403y5, 788e, 20ef, ecaade2017_032d, 40a7, acadia16_440a26, 47b5, 5fec, 7d3c, sigradi2016_407v, db10, ceaf, ecaade2017_090nn, ecaade2013r_018m9, ecaade2016_074k21, 3986, b4a0, caadria2015_208c31, c4e9, 89f4, 5b4b, 92c2, 35ff, 01f1, 0f8f, 9a13, c4da, 2585, 1e8a, de5c, 17e8, 5a9d, 8e5c, acadia14projects_229k, 3343, aa65, 76cb, e7b2, acadia17_542pp, 9bfe, ijac201614208j13, 58ef, de21, 39fd, sigradi2013_173o, f851, 513e, 8b38, 16be, acadia14projects_43ah, 8ce7, f105, e3b3, ecaade2017_291g, 804b, 18b9, ijac201614405l3, acadia14projects_609at, 83ae, 8cb0, 6732, 8378, 883f, ecaade2015_170o35, 499c, sigradi2014_197c7, c382, acadia14_23x, b144, 9f64, 228f, 38d7, e498, acadia17_71nn, 4968, 2775, ecaade2016_040v10, 915d, 46d4, dd5a, 1812, 0c59, e263, ascaad2014_024c6, 0d75, 18d8, 3123, a564, sigradi2016_814h, 2a10, 4e57, ecaade2017_308jj, ijac201412401m3, ecaade2014_084o19, 9aab, ijac201614404w2, b0b4, d573, 9527, 5c2a, 8746, 8588, ecaade2017_248ss, 01b3, 51d1, 59a1, cdca, fbd5, ecaade2015_320k70, 5be3, 198c, ijac201412303k9, ijac201412302k7, 8b12, ac08, ecaade2015_158c33, 1613, acadia17_424zz, d93d, ijac201614403e2, 0d45, sigradi2013_389o, 7644, 41ed, 09b6, 243e, c33c, bf1c, d93b, acadia14_479h, acadia17_292t, c3b0, 41b8, acadia17_473ww, d919, caadria2017_015a6, 0b58, dda5, acadia14projects_627c, f172, ijac201513203u6, a8ba, 163a, aed8, d6ee, f0f3, 8f5f, 5a7d, caadria2016_219f10, acadia16_62x4, 7cec, a7f6, 2b99, dfca, 849b, 983c, 5bb9, a2e6, 1cdd, acadia17_292s, 0bd2, d63a, 0b84, 6749, ec88, a07b, deb9, e8a5, ijac201412403p6, 5f05, 45f5, 8afa, 5472, acadia14_463n, ijac201513202i6, ecaade2014_096b23, ebfe, cbe0, caadria2015_049g6, 0290, d1df, 11a9, 7ddb, fed5, acadia15_451l19, b3ec, ecaade2014_096x22, 6ec7, bdb0, ec80, 5c52, 9b18, caadria2016_135b6, ijac201513103a3, acadia17_435j, 414a, 1e20, caadria2015_077v10, ecaade2016_121o33, 7412, ecaade2015_217e48, 9a59, efb5, 7d74, bb04, 6067, eaf1, 1329, 48ed, 30c2, 497c, acadia14_101ai, caadria2017_127f34, 1a9e, 70c5, 9da3, 545a, 9ef3, dd2d, f4ef, acadia14projects_101v, ecaade2016_047p13, sigradi2015_6.387p9, 3aaa, 7642, 3517, 4f93, sigradi2015_sp_3.85s29, acadia14projects_445ab, edb5, 2363, fd4e, ec04, fe9a, 2e9c, 4a17, bc7c, acadia14_339ak, 4843, ecaade2015_48f8, 053e, d27d, ecaade2014_239j61, ac9c, b508, c867, 4e18, 526a, 120c, 6f52, ecaade2017_290pp, 7e08, ecaade2017_234o, 8d32, 6d95, a6ab, 2300, f067, 1860, 47ae, cc59, ecaade2017_169kk, f081, 8aeb, ecaade2015_55w9, 7040, 04c3, f8be, a77e, acadia16_54x3, fb70, ecaade2015_206k45, ecaade2014_194v49, 22ca, 6f4b, 5e41, ijac201715201m, b340, ed3f, ecaade2014_168g41, 56a6, 6e0f, c626, b1fa, 8b92, b81d, 2eda, 6ecc, 3f96, 6f12, 5b55, ijac201412301p6, 8b28, 22c4, 3cd5, ecaade2017_156s, acadia17_36bb, 7e3f, effe, sigradi2015_12.297e28, 39ea, ecaade2016_225s60, 3afb, sigradi2016_399f, e0cb, b48f, caadria2016_095o4, sigradi2013_215e, 9d86, 569e, b06b, 5274, ecaade2014_175u43, 271e, 660a, 2d21, 9632, 059a, 4669, 9276, caadria2016_105w4, 9892, f6ca, ecaade2015_143k30, 4f33, fd1a, e0a0, 986b, 5387, 0c08, c690, d20b, 0872, de3d, 70f4, acadia17_168uu, 3bf8, 1d39, 9c94, c0b9, 332f, b842, e049, 56bc, fd6c, 9118, 10f6, caadria2017_158x39, ecaade2016_099j27, c5cc, 1afe, 5632, ecaade2014_072f17, sigradi2016_490gg, 50ab, sigradi2016_686xx, 0b4b, bc3d, 1c6e, 8fd7, 9b06, ecaade2015_155n32, sigradi2015_13.181r28, f5b2, 369a, 59be, 414d, f361, e683, c771, acadia14_671l, 274c, a66d, f301, b2cd, b93d, 824d, 0d53, ecaade2014_072w17, eb7c, ijac201715202m, 1409, e6f2, df2f, ad04, ascaad2014_037l2, 38a0, 194b, 57dc, 78e0, ecaade2014_215f55, 9686, fdfc, 2015, acadia14_719s, 88d2, sigradi2015_4.52n6, 9557, acadia16_280n17, caadria2016_209a10, sigradi2014_128x9, b331, 02d8, b6e6, 7cc2, ecaade2016_223m58, 3f7c, d468, ijac201715202gg, 80d4, dc03, 1be1, 8665, 9be2, 78c3, 9a37, a03d, 2eb0, dace, 4b76, acadia15_513z22, sigradi2013_425, 21af, dbdb, 670d, ecaade2017_122uu, 533e, b65d, a338, 6cf3, ecaade2017_305xx, 2418, cdfd, 47c5, 20d5, 9106, sigradi2016_635k, 1c96, 4451, cc04, 3703, acadia14_357at, 35bc, 1df9, f51a, f027, adeb, ecaade2016_037y9, acadia14_291av, 8088, eb9b, ddb6, 2d93, c52a, c04e, bcea, sigradi2015_sp_12.402u31, e598, 4c99, e630, e566, caadria2015_111m17, 988d, bb85, bd72, 9d39, caadria2017_086n25, af22, 5ea1, sigradi2016_364tt, caadria2017_051n17, acadia15_161l6, da21, 6079, acadia16_450l26, ecaade2014_024g7, 6e13, caadria2016_013p1, 1cf3, 78ea, 54f3, de4f, 5fdc, 3f12, 1249, e526, 217a, 3bde, dee1, 3236, 996f, a6c3, b01e, caadria2016_187m8, 1117, acadia14projects_435aa, 4e19, 6a8c, f44b, 3492, afd9, ascaad2016_033w12, e71a, acadia14projects_327d, fd5c, 02bd, acadia14projects_63ah, a8c9, f53a, c985, ecaade2013r_002h2, ae9f, df49, 4180, ecaade2017_148oo, db6e, 17b3, b647, 6379, ijac201614407s4, 65a4, acadia14_63w, 774e, acadia15_469e20, f3bf, acadia14projects_301c, 2ab6, 2d18, 62bd, c4f4, 060d, ecaade2014_145o33, 6b35, 997d, 5379, 9f37, cf61, 2c30, 8434, dfa8, 44e3, b3d8, d04b, 460c, 317d, acadia14_347an, ecaade2014_140v31, sigradi2016_530ff, 9828, sigradi2014_047l4, 9837, 138c, 7066, 1814, 67b8, d67c, ecaade2014_079u18, c91b, 222e, bd17, 45b9, f120, ijac201412305g2, ccf8, b899, 38b3, a4bc, 7420, 8436, 9ef6, bb89, 4edd, ecaade2014_065b15, 6d39, 39b5, de10, 1d2f, 85c1, c705, 1403, e305, 66df, caadria2016_777x32, c939, 42b1, acadia16_224y14, 3cb3, 53a5, 080a, ed4b, acadia17_324ee, acadia17_570hh, e0c3, ecaade2014_012l2, b9c8, caadria2016_725i31, dd54, 569a, 040b, 36f5, c2e9, aeda, fdd0, 5868, b17e, 887f, acadia17_178jj, 6b18, 8b7f, 9805, cdd6, acadia14_333az, c598, 7876, ecaade2017_014yy, 4941, 3b02, 3210, acadia14projects_229j, 8320, fa64, acadia16_12r1, 54e7, acadia17_590o, 0de7, a961, c86e, 7786, a68a, 27a9, 2006, acadia15_137r5, 857b, acadia16_450p26, 1d82, 753d, bf5d, 8691, ef74, 2771, 7c69, 9ce8, 4cc3, 95f0, 4995, 8602, 7fb7, 1933, ascaad2014_017c1, 7d52, f9d6, acadia16_140w10, 15e1, ecaade2017_164t, 445d, bf44, 153e, 885e, 0531, acadia17_382mm, 9908, caadria2017_046r14, 490b, 7bf4, 6a76, ijac201513101f1, acadia14_339an, 6c2c, bb4e, ecaade2017_198xx, a96f, ecaade2017_255a, 6bc2, sigradi2016_595ff, 38be, ecaade2015_185r39, sigradi2015_sp_8.6g30, ecaade2016_095y25, 0bd7, 35ec, caadria2015_073m10, 225d, 3490, sigradi2015_7.146a10, caadria2015_072t9, 571f, 12f2, f876, ijac201614407t4, sigradi2016_560dd, aad7, 0013, 0f38, 4f3c, 2d30, caadria2015_060z6, 31bd, ecaade2013r_012m7, c6ff, 5c28, ae0a, ecaade2014_145d33, ecaade2016_132o37, 6b60, 610f, 6a5f, f426, ijac201614306b4, db97, 4cee, sigradi2015_11.34y23, ecaade2016_217f56, caadria2016_157w6, sigradi2016_690a, 4499, b198, c164, ijac201513205w7, acadia14projects_619y, 037e, 3970, 8358, cc36, 5623, e522, 1f4d, ecaade2017_152nn, ecaade2014_237g61, sigradi2016_431t, bad7, 9d53, c649, 2d7e, 45bc, ff29, acadia14projects_117c, a19a, b540, ecaade2015_61x12, bf56, dc93, a9f7, 55d1, 14ca, ecaade2014_057r14, 667d, 18f7, 4717, 0c29, 45ca, 4820, acadia16_488w28, 9ca1, 06fd, caadria2017_015j5, acadia17_648q, a4a0, 403a, 2eab, 1078, 6fa4, ascaad2014_022n4, 95e3, 73eb, 2193, 8b2d, 8180, 0793, d81d, aa53, b5c1, ecaade2017_122nn, 3950, acadia14projects_365ah, accb, b319, c137, f7d1, ijac201614203p8, ef84, 2543, acadia17_650f, 8b2b, cea1, 5e55, ascaad2014_014o7, ce00, 0ed7, b54d, dfff, a96a, 5233, 52dd, acadia17_231u, ecaade2014_132i29, ecaade2017_184ii, ca34, 7eca, 26b3, f283, fb13, 3251, 086a, 02fa, 76b3, ascaad2014_002l1, dd37, ff60, 89e2, 1c04, 4aa7, 5480, ascaad2014_019i3, db02, d7f3, ac8a, 4fdb, 9836, 13b6, 7d1a, f30c, ce6b, d02f, a5e1, acadia17_177i, ea95, 2671, cb38, 696f, b6fb, ecaade2015_273f60, ecaade2015_59p11, acadia14_463f, ea0b, caadria2015_090p14, c8e3, ecaade2017_302tt, sigradi2014_330l7, caadria2015_087c14, 49ca, edf0, caadria2015_176o26, 3d56, ecaade2014_168z40, 0704, 8d28, acadia15_161w5, ef2f, sigradi2015_3.268j5, caadria2017_189b45, ecaade2017_164ee, sigradi2015_8.328l15, ea31, c6b7, 218b, 9493, 60a6, 2401, ijac201513101b1, 6a7e, 0eb2, 80a3, 3139, eb07, 5555, a309, 6dc7, acadia17_258n, 8e79, 2c5a, 15cc, 97c8, 5783, ecaade2017_066t, 40c4, acadia14_671m, 2406, f7aa, 2629, d4ce, caadria2016_157t6, 5d9e, 3386, acadia17_154n, ecaade2016_203e53, ijac201412204p3, ascaad2016_003u1, d52c, 1789, ecaade2015_171o36, ecaade2015_170m35, 9794, 8f8f, 7062, f169, 1f4c, 0f61, sigradi2013_194p, 3a31, ecaade2016_217h55, ecaade2016_102v27, acadia16_344u20, 0f12, ee40, ecaade2014_100e23, 627b, ascaad2016_034k13, e6e6, e577, sigradi2014_141r2, 2717, ijac201614405r3, 9c47, a260, dcec, ecaade2017_305qq, afe4, sigradi2013_189r, acadia17_436p, ecaade2017_212pp, sigradi2014_114n9, f804, sigradi2014_263g1, aa64, e613, ecaade2016_ws-foldingz68, cb51, 239c, ecaade2016_123c34, ecaade2017_124bb, ecaade2015_230g52, ebc2, ecaade2017_230mm, ijac201614306w3, 44fd, 6207, af90, 5c72, sigradi2016_801u, ijac201513201x5, 6d8b, 85fe, caadria2017_190x45, 9ff2, acadia16_478f28, ecaade2014_015p3, 5abe, 9e2d, b97a, a0ca, cff6, acadia14_75ax, ecaade2014_156e38, 2b24, 49bf, 9a92, 16bf, acb3, acadia17_358oo, b50b, e44a, 0a82, acadia17_491y, 346e, ecaade2017_269c, acadia14_199ap, 7492, 6fba, eba4, 2b44, f696, ecaade2014_233e60, 0532, 93f9, dad5, 9040, caadria2015_137n22, 4373, 4608, caadria2015_164f25, c4dd, d5d3, 1377, 610b, ffcf, acadia17_154oo, 0df7, 1508, 5388, acadia15_57h2, 339b, 69ce, f0fc, e060, ijac201614305m3, acadia14_389b, ijac201412205u3, 275e, 7dbe, 768d, a012, 295e, d6e5, 0c04, 37c8, 53e6, daf6, d74a, acadia17_82p, 394d, 702a, f36f, ijac201614309p6, ecaade2016_mrtg66, 22c0, 6612, f833, 0f1f, a12c, 516d, 8c2c, 59e5, ed2c, 10e9, f985, 96d8, dbad, caadria2015_004n1, c6a9, 11f9, fed0, 1044, 28f0, 2fcf, 2950, ecaade2015_61c12, cb25, da69, acadia14_189ao, bd01, de6d, ascaad2014_014n7, 95d3, 431f, ec2a, e22f, acadia14_601ai, c4ef, 1370, 86c2, c914, ecaade2017_029t, 9577, 03f6, ad0b, caadria2017_175c43, edd6, 04bc, acadia14_671s, b52b, 85d0, 1190, fe2d, 6ff4, bb67, d370, 1469, a786, 9d4b, fce2, 2bcf, 58d6, 2183, c9b3, sigradi2016_483kk, 175f, 8a2a, eb8e, ecaade2015_118x23, bd6f, b6dd, e5b5, 0fb8, 73aa, ecaade2014_149b34, ecaade2014_042n10, 24b3, acadia14projects_153b, c466, 4bb7, 8440, 2a2a, 9ea1, bd29, 8191, d7ed, 9559, ecaade2016_217l55, 6997, 769a, 297f, 9ec8, d184, ecaade2017_252l, 826b, 18a7, caadria2015_108z16, 359d, 2251, de7b, 5e4f, ijac201513105r4, e1f0, 9747, 343a, acadia15_343f14, sigradi2015_12.215n27, 9cde, acadia17_50rr, 6c34, 6ed7, acadia15_407p17, ijac201614101g1, ascaad2014_030w8, 8ec9, 0fd2, 0e26, 0ef6, 076a, 8463, 0c7e, f45c, 9142, 5e34, 98e3, 2ffd, ecaade2014_018o4, 7489, 9e95, 6ab8, 31f1, c20d, ba1e, 5dd4, 7710, dda8, 7871, 0472, b3e0, ascaad2016_057p22, 3efb, ccd2, c899, a10c, 1e13, ecaade2015_13k1, d44c, c3b2, 0dba, 76c1, 8985, 6cde, 7f22, b920, 8dfc, dc7e, e15f, ecaade2017_269ww, 63b3, 5162, bd6e, d932, 7b8a, 616e, 723e, ba82, 4de0, e694, 1e78, caadria2015_114p18, caadria2017_107s28, fdf9, sigradi2015_1.320i1, e9a5, acadia17_330uu, acadia15_407y17, 2f25, 9966, b797, c18b, a7cd, c0e3, sigradi2016_807mm, c85d, eb8f, acadia14projects_661n, ecaade2016_tkop66, 11e3, a99d, sigradi2016_817c, ce4b, c265, 8868, ecaade2016_224e60, 231f, ecaade2016_147v40, a883, ecaade2016_110k30, ecaade2015_13n1, 81ed, caadria2017_001b1, 5bf7, 6ea9, 3e49, ca46, ba4a, acadia17_630b, ccbb, ecaade2014_191s48, 992f, fb7c, bc66, 80a5, b26e, 62eb, 709a, 5e2a, 54bd, ef09, d8d2, sigradi2014_128w9, acadia14_229h, 1ce9, caadria2017_003y1, caadria2017_067p21, b484, c637, ff96, 736f, 1722, 53ca, 6431, 7060, d097, 87f5, 7cfd, 6bb0, 92db, 22d4, 944f, 8817, 186c, a4ab, 4e34, ecaade2014_159p39, f9f0, 6b96, 2995, 1def, ecaade2015_61h12, caadria2017_072a23, 7291, 283f, 5a68, cd8c, ecaade2017_203aa, 8f4d, e78a, 3270, 9907, 965f, 7370, 5636, eb64, d7fe, de3a, 47b8, ijac201614202z7, acadia14projects_681ap, d6aa, 5659, caadria2015_114l18, 258c, ef37, sigradi2014_032l2, ijac201715106ee, cb2c, 5d5c, 2adb, acadia14_199ak, 4df1, aa90, acadia14projects_317ab, 803b, 2d3d, 4911, 8ada, sigradi2013_117h, 0c19, a3d7, 228b, ecaade2014_140t31, acadia17_307jj, c510, e2f8, 46c4, ecaade2013r_019j10, 7e3c, 842d, 63cf, f814, acadia17_238mm, ecaade2014_084a20, 9e37, acadia17_598g, 4423, b058, c758, 57b3, cbd7, b629, 0c98, ffa1, ascaad2016_040y15, 0a28, 866f, sigradi2015_2.213x1, b4a5, acadia17_340s, ecaade2016_234a63, sigradi2013_138p, sigradi2016_702w, 19ff, a093, 7e76, f536, 401d, b6d6, 87d0, 429c, d34a, 2d8d, b4da, d475, e5b8, 5c5d, 19a6, 860c, 45dc, 8c89, 3614, cf75, 27fa, 1422, e57d, ecaade2017_ws-archieduy, a9ff, bb92, 78d8, 7749, 1a95, af19, c9a0, 604c, sigradi2015_sp_8.326b31, aeb7, acadia15_357w15, 8797, 3948, caadria2017_070t22, e45c, acadia14_479f, b2ec, dc02, ecaade2014_224e57, caadria2016_797p33, 820d, ascaad2014_017m9, 644d, bde0, ecaade2015_143m30, caadria2015_004m1, 29be, 4e8f, 87c4, ecaade2017_098pp, c557, a9a7, 61c5, 0a49, sigradi2015_10.138v18, ijac201614103r3, 59d0, acbb, 9e58, ascaad2016_030h12, ef46, 9db1, 84bb, 1c58, 282a, e7c4, c88a, ecaade2015_317z68, 210d, a165, 9427, ca1f, acadia17_520n, bd30, sigradi2016_400m, 946d, d86a, 89d9, sigradi2016_777jj, 3392, 449c, a16d, 1109, 1c9c, ecaade2014_176h44, 6ffe, ecaade2017_249c, b43e, 74bc, 4c58, bd1e, sigradi2014_265m1, aa04, 5f78, 9494, 286c, 6520, f70c, 2624, ecaade2014_111p25, 114d, 6c2a, 4805, 6f04, 7e14, cfda, c383, sigradi2016_756a, f835, e631, e6b6, 792b, 1f46, bd2f, e581, 7899, 41aa, b8bd, c5ec, cfa5, bec7, a131, sigradi2016_771t, 53ec, 46e5, aae6, 6126, ecaade2017_047t, c9bd, ecaade2014_132j29, ecaade2017_146bb, ecaade2014_070l16, 3c91, 67c5, f940, 82dd, 6e5a, 3383, dc47, 7849, b9e7, ecaade2017_071uu, 1068, acadia17_62rr, 016e, 38fc, acadia16_488v28, c4fb, 3515, e503, 55d6, 2032, ecaade2014_042l10, ecaade2015_230j52, 3d15, a5fa, 1f19, 63f1, 3e52, 3494, fc5b, caadria2015_170p25, sigradi2013_364p, ijac201412301m5, ecaade2016_079r23, 8646, 5b34, d0c9, f2c6, ijac201412403x5, 781f, 4777, d2f2, f58a, 1203, 124f, 0d54, 750c, e6b4, 06f3, 6972, 41d3, ea50, 3b25, acadia14projects_661d, 2ad8, acadia14_565ad, acadia14_539f, 5e3a, c66c, 3a36, e79c, e5cf, ecaade2017_308x, 41d5, ecaade2017_256gg, ba8a, 6823, ecaade2015_301a66, 870b, 6e77, fc14, b936, caadria2015_073i10, acadia17_436n, ascaad2014_012b6, 6a28, fb91, 439b, 3814, 36ac, sigradi2015_10.307b21, e9b8, ad14, acadia14projects_219aw, ecaade2015_233y52, ecaade2017_172n, 89ea, c2dc, sigradi2015_8.289b15, 61c3, 2683, d238, 61d2, 6e53, ecaade2017_174b, da9b, sigradi2013_393, ea41, 4760, 2d37, ascaad2014_036a2, 2e1f, d6c3, 6516, 434a, 5a97, a4aa, 2e1e, 39f5, ecaade2015_22v4, 241f, c86b, ccee, ascaad2016_004m2, 06fc, acadia17_110bb, 573b, sigradi2014_128g1, f99c, 53b9, 52e9, f238, 293a, ee9e, 884e, f3b7, acadia17_52q, 09e2, 9aae, 42db, 1d79, ijac201614306a4, acadia17_424tt, 0095, 5750, 1a28, f148, 6b83, 60f4, b05d, c291, b6bd, 8faf, 2dc2, af6f, acadia17_221cc, acadia17_648y, acadia17_62ss, 93ae, 9692, 29e7, f50d, 6ebf, 0a2c, c911, cd4a, 6a77, f0e8, ada6, eed3, 40e0, aed9, de50, caadria2016_425d18, a0e2, acadia17_211k, 9afa, 55a7, af1d, 83e5, ba31, a3c7, 3070, 3863, acadia17_660p, ae11, 6556, 1478, caadria2015_124h20, 2304, 12b9, 9fa8, 102a, 6fef, ecaade2017_146ee, b365, 19c7, sigradi2013_183c, 781c, bd86, 2297, 58cb, acadia16_98g7, a7e3, db38, 60a3, abb4, d430, sigradi2014_345n9, 14c9, eb88, ecaade2014_157b39, acadia14_63az, 0fb1, caadria2016_797s33, f95a, caadria2015_070z8, bedd, 68f3, b68f, 1a87, ijac201715203g, 587c, d81c, 068b, 5fc3, 3b3e, 8353, c339, ecaade2016_089b25, 217b, d69a, acadia14projects_347ap, 37b9, acadia17_59l, 3705, 2221, 68b5, fa87, 316f, d6bf, acadia17_322b, f2ec, 43df, 242d, 2846, caadria2015_065y7, 7c0a, 50d0, acadia17_258k, 370e, ecaade2017_029u, eec9, acadia14_357an, ec7c, ascaad2014_019m3, ascaad2016_045r18, ecaade2017_199jj, 54b6, b708, 19cc, 1bb0, ecaade2016_136s38, ecaade2014_153j37, f222, ff3a, acadia16_62t4, sigradi2014_305m5, d42d, 39fc, 4e56, ecaade2014_012t2, 0e1a, ead7, 6a4b, 89f3, 0234, f7cd, dcd5, 907e, e116, 895f, cffb, ea27, acadia14projects_691at, ecaade2017_203yy, a298, 1227, acadia17_648s, 88e1, e095, ecaade2017_023x, acadia16_34a3, 4944, ef9c, 6645, acadia14projects_167ab, ef3d, c0ff, a648, bad9, ijac201614208v13, cc0c, 079e, e6b9, 43a1, 3f34, aa32, d9fc, e1c4, 402a, acadia14_365al, f7fd, 431e, 9593, f2aa, 99d0, e88a, caadria2015_087e14, 71bb, 52aa, d55d, ecaade2016_063s15, 4f78, 7443, b34e, 3982, 17db, 48ae, acadia14_517o, a262, b399, acadia14_497aa, 555a, ecaade2015_59k11, f5de, acadia14projects_463aw, 921d, 78c5, 4d84, 30b9, 9d2d, bc25, 2ba6, ec39, 69c5, 541e, acadia17_90uu, ecaade2015_116m23, a7df, 9aea, f65a, 81e0, 19be, ecaade2017_140mm, bd33, f06e, 5d5e, 904c, 5436, 903e, 681a, e3a2, 8a78, 1afa, 683d, 77e6, acadia15_451w19, b4f6, sigradi2016_467u, 9e60, 6282, 70eb, ccf9, ca0d, acadia16_140m10, a836, 1284, acadia16_402r24, cd38, ecaade2016_154r42, 257f, 9465, 3361, 7b3d, 4a5b, caadria2015_122j19, 3ecb, 84fb, 061a, f020, acadia14_661n, ascaad2014_011v5, 1bc5, dbc6, 6f20, 4765, 9140, 15dd, 61fd, 2332, ecaade2014_014a3, 60cc, 4f13, a10f, ff43, ecaade2014_086t20, 55fa, 41db, 9fe0, sigradi2015_9.347z17, 026b, e272, e617, acadia14_267m, 2ce7, 0dd2, 18c0, cf1c, b9c3, 2f79, 868b, 30b6, 540c, e4ab, acadia14_81m, ecaade2017_146jj, aabe, bacf, 919a, d66b, 00d4, 73c2, b5d0, 6b0b, a65e, ecaade2015_53s9, ascaad2014_005h3, ecaade2016_017r4, 8575, 013f, 4d7d, e028, f43c, e49a, 54fa, 3d1e, f068, bdd3, b6c4, 261f, ecaade2014_016b4, 72cb, 16ce, 774d, ecaade2015_180a39, fca7, 61c9, fc1a, 881a, sigradi2016_732d, acadia17_221jj, 1460, dd38, 3730, 8011, ecaade2015_170k35, 9ab3, 1e8e, 8cc0, a06a, f27a, 9db3, 70cc, 6a06, ab3f, ijac201614105i5, da59, de38, e915, d20e, 8274, ecaade2014_052d13, 07b9, ecaade2017_089x, bd1a, ijac201614105c5, d99a, ecaade2014_011h2, 5dcc, ecaade2016_042b11, d58a, ecaade2015_180c39, 3f53, 7b0f, f87f, ascaad2016_039r15, 83a8, acadia17_373r, ecaade2015_196v42, 6ae9, 1c5d, affd, caadria2016_735z31, 628c, 9d0d, 1631, acadia14projects_627an, f0a5, caadria2017_040m12, acadia14projects_699k, 0e95, 0e50, acadia16_402o24, 2195, fdcb, ecaade2017_175p, 3f9b, e7b4, 39c8, d6ef, 4ad0, bd82, 4fc2, 16bc, 4cbe, e0f8, 3ed9, 599b, ascaad2016_003r1, a994, a70f, b87c, acadia15_110a4, sigradi2015_sp_8.6c30, acadia17_257d, 54b1, 8cf1, 03ef, fd33, 8ebc, 132c, cc48, d140, 105b, ac69, 3971, ecaade2013r_018n9, d6e8, c011, 886a, a877, 3cca, 295b, 4b17, a5fd, caadria2016_621s26, 5f85, 491b, 82a1, acadia14projects_517n, e569, 3c95, caadria2015_164g25, e75c, ba97, caadria2017_067t21, 985d, dcc9, 8891, 094c, ecaade2015_307o67, 5b4d, 59b3, 30ef, acadia16_54v3, 5478, 453b, acadia14projects_199ar, b3ce, d553, sigradi2015_2.137k1, 5722, 5a43, ecaade2014_186u47, 44aa, 41f3, ecaade2014_215a55, eb94, ijac201715205ww, 7dd5, sigradi2013_381, acadia16_206p13, 92e2, d312, f040, 56a2, a2fd, 5a81, caadria2015_137k22, dfd3, 6932, ecaade2017_175n, 3ae1, ijac201614207f12, b53b, 5e98, 6385, afd3, 3082, sigradi2014_330i7, 210e, 10ea, 988f, d747, c345, ecaade2015_18b3, e8cb, ecaade2013r_013x7, 9361, ecaade2015_261f58, d016, b352, b33e, sigradi2016_407t, acadia14_237aw, b3b3, ecaade2016_140i39, d040, 8421, 01db, f425, 69fe, c677, acadia17_339rr, d15c, ecaade2014_152k36, 21ab, 1b47, e691, 9821, 9b43, 1675, c482, a0d9, ecaade2016_163t45, ecaade2016_185a50, ecaade2017_215nn, 2263, f3b4, ecaade2016_167z47, 79b8, b7b0, b188, aee3, 55a1, f117, 6b49, bd66, 2eb8, ijac201614302c2, ijac201614201w6, 841c, ijac201412204x2, f522, daa1, e3d3, acadia17_154u, 70d0, b339, ecaade2014_122c28, e609, 8ab7, 0507, sigradi2015_9.152t16, c5a4, 2ecb, caadria2016_539x22, a7b0, ijac201715106j, 0e13, ff01, 7c78, dcf5, 5ba4, f496, f77c, 8545, e5c0, ee6d, b8eb, caadria2016_797u33, bad4, 1e91, 778c, 1539, 860d, 54b5, sigradi2013_379, d57c, acadia15_251l10, acadia14projects_63aw, sigradi2015_11.142a25, d654, acadia14projects_565s, 7055, f499, sigradi2015_12.19d27, cc1c, acadia14_661p, ea81, 2631, 10f7, 0755, ecaade2015_227y49, 2d62, 36f9, ecaade2017_173ww, e31d, 57d1, c4e6, sigradi2015_10.267o20, 58e0, acadia14_523ap, 8214, f1cd, 87ba, 31d3, acadia15_431t18, c2ec, b641, e82a, acadia14_479e, d12c, 56ec, ecaade2015_206h45, aa6e, 7d19, 1e08, 5d18, beca, b0c7, d5e7, 23e5, ecaade2017_212ff, e959, 6487, 0d67, eb65, sigradi2016_764j, a284, b450, sigradi2016_483gg, sigradi2014_159g4, acc7, a058, ecaade2016_238n63, acadia15_251p10, ecaade2015_86e17, 8395, 592c, 79ae, ff05, 8ed2, f88c, 7d5a, c23d, af7c, 8cb1, aa2e, 6260, 13fc, a17f, sigradi2013_275g, 084b, 2f09, 386d, 054a, ecaade2017_061c, ecaade2017_077d, faf5, 09ac, 36bb, 55de, 9d7e, 270c, 0330, 58ae, b5e0, f4f5, a4d9, 2d72, acadia17_620tt, 4a6c, aa92, caadria2015_114a18, 38e3, ec18, ecaade2015_233d53, acadia14_487i, 4c7a, 2d6a, sigradi2015_8.41r10, 7a83, caadria2015_208s30, f754, sigradi2015_sp_3.85r29, be3b, 70e9, d3bf, 2778, e710, eee7, caadria2017_158z39, 1faf, 4e8e, c4a3, 0303, 7a62, ecaade2016_163v45, 4e9e, 2b0c, 1427, c8a4, acadia14projects_63ad, f139, b875, 6b02, ijac201715202jj, 19ef, 929c, 2cc9, 685e, 9fdb, ecaade2015_209v46, ecaade2015_286x62, caadria2016_085g4, 12f3, 937d, ecaade2015_201x43, 0eca, ecaade2013r_004x3, acadia17_127gg, 1257, 6ba0, f61a, sigradi2015_sp_8.326v30, 0966, 7ef9, ecaade2015_333a72, 7d7a, a209, 8b1d, ecaade2017_277mm, 1f8c, acadia17_298jj, sigradi2015_10.307a21, 1e62, c2d3, fb24, abbb, e311, a60c, 3ed6, bb1f, 42e1, 01e7, 4476, 094a, 9b34, c1f8, c44d, 82f4, 9f74, 10b3, acadia17_600w, acadia17_392h, 298a, 9a11, d66c, 2ea3, 66ce, 7137, d3b8, sigradi2015_7.203h10, 4975, 5e8d, 3a56, 8a5a, 669d, ecaade2014_194y49, 8177, acadia15_343t14, 1fce, 5773, bd7f, 46eb, c0e5, 9004, 00a1, 6302, 625b, sigradi2013_158s, 7117, f99e, 17c0, acadia14projects_189ak, 32b2, sigradi2016_592bb, 97b4, 8f0a, 417c, da37, 3a4e, 16cb, caadria2015_150c24, caadria2016_405k17, 7b3e, 8823, 16f6, ijac201513303v10, a7b7, 8ab1, 07cf, sigradi2013_112, 8211, b713, e2e1, ea9e, a704, 74c4, fce1, 8cc4, 7cbb, 4dbc, c3df, 2e00, 0770, 9df7, 5491, d596, caadria2016_497a21, ce5c, acadia17_562gg, a7a2, afeb, acadia14projects_435al, ijac201412204y2, sigradi2014_151m3, caadria2016_301r13, e654, acadia17_390hh, 76b1, a7c3, 1191, 7708, 5a85, acba, 4221, 6085, acadia14projects_463r, caadria2016_851t35, b537, f258, a35b, 0df1, d73b, 0f02, d91c, 3d32, ecaade2017_006pp, 724b, f64a, 7eee, a8d6, 1345, 7cb0, caadria2015_004l1, sigradi2016_484a, ecaade2015_217b48, 64a6, 43a4, e3af, 0237, 0341, 8852, 4135, 6cb4, 294a, 4082, 7107, ecaade2014_143m32, 1fea, ae32, ecaade2017_054mm, sigradi2013_111, ecaade2014_038w9, 347d, sigradi2014_084b8, 9a77, dab9, cf70, 7577, d4b6, caadria2015_049d6, 25ec, 6824, ascaad2016_053l21, 10b5, f405, 8548, 82ba, 22e2, 069f, ab48, 35b2, 7f47, 868d, sigradi2014_330n7, c965, caadria2015_126t20, 64da, b551, ecaade2016_120i33, ecaade2016_129z35, acadia17_212jj, ecaade2016_023r6, 0e53, 20f9, 2ebb, 9626, c6ca, 17ac, 0402, 1e2c, 892d, acadia14_671x, ecaade2015_227h50, 4b12, 228a, 8f7c, 463b, 5b66, 0099, b97e, caadria2017_129y34, acadia16_470k27, a443, e7b7, 16a8, 0895, 621f, 96cc, 533b, a589, fb12, 2d96, adc8, sigradi2013_226v, ae92, 5ca1, add3, c551, 5249, 1f08, b801, acadia17_426ww, ea24, ecaade2016_114g31, 9a6c, d796, caadria2016_477z19, acadia14_565h, 1dce, 88ed, d0fe, acadia17_435h, sigradi2016_732z, 8309, ecaade2015_227v49, acadia14projects_135k, e578, caadria2017_115j30, 6235, bcfa, 1898, f4d5, ecaade2016_065z15, 5db2, 0f3a, 2831, 43b3, caadria2016_209x9, dfe5, d3b7, caadria2015_067k8, d527, 8980, 11a3, bb0b, c303, caadria2015_170o25, 4be1, acadia14projects_709ao, 177c, a4eb, c61e, df24, acadia15_137k5, a772, fb8c, sigradi2015_11.8k23, 3584, 9cd3, ee7e, d63c, c665, 9b3d, 8d38, sigradi2014_197x6, 85d3, ecaade2015_116j23, cf8d, caadria2015_072s9, 6327, acadia17_82f, ecaade2016_021h6, acac, d24d, dadc, 6b91, 1015, 5202, d4c0, ascaad2014_008t4, 70dd, ecaade2016_223k58, 2981, ascaad2014_037i2, 4988, f82d, bdd1, accd, 3345, ecaade2014_079y18, 8edc, 658f, caadria2017_005f3, caadria2016_851v35, f06c, 58e8, 8560, sigradi2016_564ii, 7b70, 0976, 5574, ecaade2016_224g60, 6a5b, acadia17_51a, 5f91, 7024, sigradi2016_356f, 695e, fc2d, ascaad2014_032v9, ecaade2017_052pp, 0cf5, cc26, ecaade2017_101u, 04b7, sigradi2016_382y, 7461, 7b5b, 9c58, c82f, sigradi2016_360z, 7847, 52db, a548, b3e2, caadria2015_111n17, 8690, sigradi2015_8.186j12, 1961, 4abc, 8605, af82, ce63, eeb4, 80af, 3796, 5244, sigradi2015_11.142f25, 6945, d0d0, 1690, 1545, 4470, a0e8, 4892, 8fa0, 1d96, eb30, 93a3, 1d70, dc89, d820, 279a, d14b, acadia17_146j, 4f5d, 6e08, ab08, fd87, 7672, ijac201715202p, a159, 52b6, 3a63, ecaade2017_053f, acadia16_12p1, d7c6, 7e0f, ecaade2014_239x61, sigradi2016_805hh, ecaade2016_158c43, ecaade2017_170g, 0d79, e848, 07b5, sigradi2016_583xx, sigradi2016_448v, 9d4c, 3202, ed1b, 7a52, ecaade2017_091uu, caadria2016_147l6, sigradi2016_816rr, bcb9, sigradi2015_12.167k27, acadia17_222z, 2591, 528c, caadria2017_051n16, 4fb3, ee7b, 43ea, caadria2015_070a9, acadia14_445ae, ecaade2017_138y, f462, sigradi2015_9.152k16, f10c, sigradi2014_048d5, sigradi2015_8.81b12, b9e8, acadia17_590k, 26a8, 8608, ba41, ceb5, fa76, a9ad, c05d, dceb, 5097, 8acf, ecaade2015_127e25, 5a45, f614, ecaade2016_119m32, 24aa, f8a0, ba69, sigradi2014_097p8, 323c, ecaade2017_072c, acadia17_349o, 1dd1, 1e3b, cc96, ecaade2015_48z7, 91a5, 46b9, 9c2c, 4350, caadria2016_881x37, 9663, acadia17_482z, 6e8f, a93c, acadia17_520t, c956, f356, 93d3, ecaade2014_214h54, 67e6, acadia16_332a20, d07f, d1bb, 9146, 36be, ecaade2016_136z38, 710c, 5df0, cf7f, ecaade2017_306n, ecaade2015_25m5, acadia17_154x, acadia17_118ff, 48ac, 4bc0, 777b, acadia14_223a, fff5, sigradi2013_327s, acadia16_224u14, 2154, 0a48, caadria2017_047x14, df9c, 6591, cc3d, caadria2015_060y6, 825c, 2019, 4753, ecaade2014_019d5, 1cda, 8bb8, ecaade2015_18f3, sigradi2014_265p1, 2237, 48aa, f0a9, faee, caadria2017_175g43, acadia17_170v, 0d3b, 34e0, ecaade2017_189ss, 9344, 893e, 3224, 2f90, caadria2017_081t24, 8183, c547, 5b3d, 7176, 4837, 5870, sigradi2014_345b9, ecaade2017_037gg, 26d2, b788, 84f2, ecaade2017_072a, 3877, caadria2017_174y42, caadria2015_070u8, 4b7c, b2b8, ecaade2016_136o38, 707a, 0c09, 9421, aca2, ascaad2016_032s12, ecaade2017_029r, 1ee1, sigradi2014_213o7, ecaade2015_114h22, b90a, 3cbf, d953, e5d0, 6818, 1458, ijac201513105f4, ecaade2016_077u22, a821, e22a, b542, ecaade2016_025w6, acadia17_358nn, 4e65, 2c80, caadria2017_048t15, e084, e202, caadria2015_087a14, 625f, 10f1, sigradi2014_291n4, 9c13, d308, 78df, db2a, 8c09, 8716, 016c, f819, 9e69, 43f7, ascaad2014_017s1, cef3, e8f1, 7362, e176, 53f7, ed78, ecaade2015_268y58, d7cd, ijac201513103b3, a465, b761, acadia17_178dd, 43ff, sigradi2016_595nn, acadia14_339aw, sigradi2016_694l, ecaade2017_ws-archieduz, a64d, 575b, 0364, 5477, c7f7, sigradi2015_8.264u14, 9d84, 0be7, 49fe, 92de, d6d2, fec2, sigradi2015_3.212k4, sigradi2016_564kk, 1e22, ecaade2017_038tt, bad0, acadia14_699k, acadia15_263g11, sigradi2015_6.387y9, ecaade2015_53u9, b0e5, ecaade2016_113y30, caadria2016_651f28, ecaade2015_77c15, b84a, 6aa8, 9454, 9622, 56eb, ecaade2017_057hh, edd9, 2f07, d960, caadria2015_145t23, 0afa, 509d, 3a70, 6b6e, 2d02, caadria2015_078j11, 1b2e, 4d83, efda, 4dca, acadia14projects_681af, 451a, f296, 28f8, d9f6, 2227, 72f5, 2cd3, 5331, caadria2015_078d11, 28c6, c7be, acadia14_479s, acadia14_247z, f0a3, 1401, 28ef, a36f, ecaade2016_007h2, sigradi2016_400j, 426e, 53b4, debe, ijac201614102m2, ascaad2014_023z4, 098d, c235, adbc, 5166, ijac201412408e3, 9b41, acadia15_137l5, 0047, d200, f526, acadia14_389c, b712, 148a, dfa1, 3ed8, bfd1, 2548, 05b8, acadia17_18p, acadia14_199ah, ecaade2014_100i23, 442b, caadria2017_072d23, 1057, 0811, ecaade2016_011f3, ecaade2014_084d20, 4a49, 679a, acadia16_88l6, f8b7, 0e2e, 0241, 2fe4, acadia14projects_91u, ea43, d3dd, caadria2017_080j24, cd0b, 6d8c, a114, sigradi2016_590b, 5abc, sigradi2015_11.142g25, 6046, dc19, caadria2017_016d7, 7ff0, ca5a, acadia17_512m, 267b, 7e7f, ca28, d851, 2f3b, ecaade2014_140b32, acadia17_464nn, e154, acadia14projects_473al, caadria2016_861x36, 0de5, ff69, 3544, 3657, 2ced, 05d2, ecaade2015_229d51, 55ff, acadia16_130n9, 151e, 23e0, 28fd, 692d, 523d, acadia17_232ii, 34db, 9d6d, ascaad2016_029b12, 1798, caadria2016_013s1, dda7, 2882, 1c8a, 72, acadia14projects_311u, 75c5, dbbd, caadria2017_183l44, ecaade2015_285v62, b889, b1f6, 2a4b, 4ddd, b16d, 20e9, 4953, 25a5, 530a, df76, acadia17_492nn, 9185, 0f10, ijac201715202w3, sigradi2013_342v, acadia14projects_153aw, ecaade2016_154m42, fda1, 6fad, ea4c, b594, 1111, 9c4a, 59bb, 49fa, f61f, 1a5c, 200b, da55, 39f2, b515, caadria2016_651h28, de2e, ecaade2016_072h20, 9d5f, a513, caadria2016_445b19, 9a8f, 9406, f0b5, 2ce0, c435, 158d, a5d7, caadria2015_218s33, 4481, ecaade2016_067k16, cdb8, 5c00, 65df, 1325, 3e25, bbab, d514, sigradi2014_151f3, acadia14projects_311x, 3775, f3c2, ijac201412406n9, ce73, ddce, ecaade2014_239v61, 8592, becc, 11b2, 0682, f40d, 5dfa, d690, ecaade2017_212mm, 84be, adc1, 5830, acadia14projects_565af, 8a58, sigradi2016_777aa, 518c, 2b0b, bdf7, bee6, 4da8, 663f, be79, sigradi2014_345u9, 818a, 0541, 91f0, 40f6, a0be, ijac201412201a1, acadia17_91xx, 4a3d, 281b, decc, 6b25, d697, 3355, 5dbc, fecb, 4b58, ecaade2017_080hh, b356, 44b5, ada1, ijac201614403m2, 0fce, b0ef, bdbc, ecaade2017_116h, 6597, ab68, c201, 4576, dea7, 4afc, 4fde, 7af1, ac60, ecaade2017_302hh, c862, sigradi2015_12.19b27, 1d1f, d572, acadia16_164y11, ff27, 3eff, 2ccc, 06a3, e38b, 9f73, 5fb7, f194, caadria2017_043y13, cb8e, sigradi2015_8.186b13, da8b, sigradi2016_773v, 2851, 5bab, 73ab, 521c, a799, f783, a85c, 63a4, acadia14projects_671z, ijac201614208r12, 2d9f, 7b9f, sigradi2016_637p, ecaade2014_149i34, 195c, ecaade2017_094g, ecaade2017_195dd, feff, c7b7, b72f, f615, 885a, sigradi2016_816qq, 63cd, 32c7, 7162, ecaade2015_103n20, ecaade2014_072e18, 3a52, f862, bbd2, ecaade2017_255c, sigradi2016_659n, 645a, aa72, 5f40, 3408, acadia14projects_517r, acadia17_640x, ecaade2015_241r55, e23c, 5368, 8351, fdf0, 4222, 8adc, 9564, 2ea6, cb5b, 60e2, ca18, 055d, 8154, acadia14projects_135m, caadria2016_167m7, ecaade2014_015z3, ecaade2015_18g3, 5b36, 987f, 7105, 54d5, f19c, bb4c, 5938, 8348, 1142, c555, e520, d1ab, 90a7, ecaade2015_237j54, ecaade2017_210s, 364c, b374, ecaade2017_234k, fc40, sigradi2015_8.47o11, caadria2016_539h23, 9f2e, 7f60, 7b40, ijac201614102y2, ijac201715203nn, 3318, 1979, af8c, ascaad2016_033f13, ecb3, 05b5, f709, 000e, ecaade2017_029x, 8364, 0df6, 9191, 4d6b, ef96, ab32, efcc, b9cd, ecaade2014_024p7, ecaade2014_070m16, ad09, 282f, afb3, sigradi2016_815mm, acadia17_153j, a7ea, 1294, acadia16_214c14, ijac201412301t5, 55e5, ijac201412203a2, 86f5, b4f2, ecaade2015_48c8, acadia16_152c11, 1fdc, ijac201513305h12, 5396, 83b9, ebdd, 8dd2, 45c8, 3de6, d163, a263, b4ff, a89e, da33, a397, sigradi2015_3.370x5, caadria2015_206u29, f7e5, 9e77, cb42, acadia17_18n, 0101, c00c, ecaade2015_205z44, b3fe, ec14, 4046, 2cba, 51ba, acadia16_88e6, 9476, ijac201412204f3, ee9f, d6dd, 86d5, b695, caadria2017_058p20, caadria2017_165t41, 2c9b, 7a04, b649, 9ec0, 036f, 413d, 40d5, 44fc, 2c73, 1de1, b918, f7f2, 2350, 504a, 83c2, 7c76, caadria2015_049a6, caadria2015_016o3, bfa4, 63f9, fc7a, fff7, sigradi2016_654b, ac6d, sigradi2014_284y3, b5a6, ascaad2016_039o15, sigradi2016_777gg, 3c7d, 85d1, 556e, acadia14projects_23ad, 9dbb, 9f95, caadria2016_395x16, 3b22, sigradi2016_483ii, ascaad2016_054c22, 7efe, 40f9, 04c6, ascaad2014_029x7, f97e, ecaade2014_151p35, 8e11, ecaade2017_052rr, fa63, bb9f, acadia16_44o3, d2e7, 1886, sigradi2015_2.162o1, 18eb, 589b, ecaade2017_291y, 766d, ecaade2016_225r60, f4b9, 4e02, 6d9e, acadia17_473f, acadia15_483z21, 92e4, ecaade2016_067g17, dde8, ecaade2017_144u, 008b, ce55, 03a1, acadia14_627ay, sigradi2013_267t, 93c8, 7bc1, ecaade2015_317s68, acadia14projects_655ag, d736, ecaade2014_169n42, 7998, acadia15_161k6, 7a01, 8bb0, 43c4, ecaade2017_053j, 6340, 9595, 8996, 64c7, fe80, 7142, ecaade2016_230m62, 8572, ijac201412408u2, 055b, c804, b233, 4339, 1012, f3dc, ecaade2017_198o, acadia14projects_135y, ecaade2017_257ss, 3493, ecaade2016_ws-dleadl68, ijac201715203pp, 8945, f902, 0022, 69fa, 57e8, 2084, 61ed, sigradi2015_12.259b28, ascaad2016_005v2, acadia14projects_565aj, 2d63, b4f7, 6e83, efb1, 1596, 6041, 6ef7, 3af4, ecaade2015_233f53, ecaade2017_042gg, fcde, 0175, 671a, b8e5, b23d, 3d7a, 8ff3, f86f, ecaade2015_22w4, 9770, b16f, bcbd, ascaad2016_041m16, 51a5, 069e, sigradi2016_686ss, bfc3, caadria2017_123m32, acadia17_358cc, aa5f, 9446, 677b, f1bc, 5551, c5b0, ascaad2014_017l1, b2e6, 7700, a763, 9657, 574d, ecaade2014_225o58, 133d, 61fb, f1d3, c2a2, 4144, ba9f, 2a44, 9312, cafc, 12b6, acadia17_52cc, 93f1, acadia14projects_281y, 0590, 32ef, acadia16_106w7, sigradi2016_659o, ecaade2017_042hh, 7850, 2b92, 97bf, 7c5c, 9ae6, 5cb1, 5cfe, 7309, sigradi2013_117k, 0e29, 6e1c, 1b54, 740c, 9bf3, acadia17_323p, 40b4, 8365, 2a17, 2736, ecaade2014_144z32, 9241, ascaad2014_018y1, ecaade2015_59d11, ecaade2016_183s49, 8778, 6233, 0488, ecaade2016_058b15, c561, ecaade2017_144z, d19b, 14b3, 81c2, 98e0, 2f15, e6cc, ecaade2013r_014c8, 6d2e, b181, d5a2, 84ce, 7e7e, f748, 850d, acadia17_482aa, 2e35, bbdf, a25a, sigradi2013_155l, sigradi2013_289l, c8c7, 279e, acadia17_230e, 857a, 9c3e, 782c, d615, 00d3, acadia17_365i, acadia17_189uu, acadia15_417c18, 78fa, adcf, 2a86, 6876, eb11, 718a, ecaade2015_273g60, ecaade2014_143o32, 995d, ecaade2016_043b12, caadria2015_124s19, 764e, 5ff0, abda, 16fc, 3dca, 325d, 51f7, 4795, 6aad, b345, ecaade2015_114r22, acadia17_572ll, 629e, d97f, 6751, b07e, caadria2016_539g23, 80e7, caadria2016_651z27, ijac201715106h, 7a6d, f534, dbc2, a65b, 2484, 0e0b, e233, caadria2017_183i44, ecaade2015_82b16, 3897, 06b1, acadia17_221q, a964, a99c, 868a, 2a27, sigradi2015_12.259w27, sigradi2016_585qq, 642e, d881, 9a6f, ijac201513206t9, 34d1, b47f, babf, ecaade2014_168v41, 0b0a, 60e0, 57a7, 12ac, 0713, sigradi2014_232u8, 6455, caadria2016_881y37, d602, 87af, acadia14_301e, 86cf, acadia17_660j, ecaade2014_239m61, eb76, 4418, e62e, 12ab, bbff, 93ce, e175, acadia17_284p, acadia16_206j13, b4f8, ecaade2017_143j, 766b, ascaad2014_017k1, 1c3f, 4db6, 4f8a, acadia16_318p19, 46f7, caadria2015_176p26, 7870, b13e, 2f11, sigradi2015_11.8t23, 82c8, b44d, 004f, 5603, ascaad2014_020z3, ijac201614208t13, 495c, 5c9a, e2b3, aada, 198f, 12d5, 6ab9, 82db, acadia14_167t, 94be, acadia17_464xx, ecaade2013r_015s8, eaf8, 26e8, 32de, ecaade2015_233u52, d14f, a8ca, cb1f, 5905, de8b, 3fec, ijac201614404a3, ecaade2017_309oo, ijac201614205t10, 05d4, 812f, 88e6, acadia16_106j8, 2b53, acadia14projects_43ar, acadia17_562bb, 8686, ecaade2017_229cc, a4c1, 0484, ecaade2017_172aa, 4d31, 2449, fbd9, a2d1, a7d7, ecaade2015_17u2, 153c, cd76, 73bd, 1817, f434, 79f8, 6e27, 73b1, ef88, 35f9, a9c3, ecaade2016_074o21, 21cf, 18cb, 0571, caadria2017_023u8, b439, 68d1, 6c18, ijac201715105rr, 746b, ad20, 9c53, 45cf, 09bd, 63fa, ecaade2016_mrte66, cc66, caadria2015_073k10, 9054, e289, 33c3, ijac201715101i, acadia14_655ae, 7dae, cceb, acadia14_699n, 7f4d, caadria2017_135f36, ecaade2016_018y4, caadria2017_189g45, 5492, acadia16_414c25, 095b, aaad, sigradi2015_sp_4.275t29, 5111, 96c4, a931, acadia17_590h, 2c16, a9fa, 9231, sigradi2015_11.8m23, 9f5e, acadia14_53m, ebcc, c745, 0ced, 2bc1, ecaade2016_019n5, 1d09, c066, ecaade2013r_003e3, ecaade2017_037bb, 63bd, ascaad2016_057l22, 05b1, d7a5, 1a4b, 9549, ddc3, 9f0d, 139f, e04a, 2964, 186b, af1a, 13c5, 4597, 5991, 1d66, 30a6, ijac201614403j2, ecaade2017_021g, 5d8f, e7fd, a664, 6b33, acadia16_24y2, 0606, caadria2015_061d7, 3d00, ecaade2017_256t, bc62, c288, 81d7, 8174, ecaade2015_116g23, 7f56, ijac201412404u7, ecaade2017_008l, ecaade2016_166m47, d036, ecaade2016_166w46, e604, f733, 3db9, dc52, ijac201513206a9, acadia17_28hh, 20b6, 7359, d320, 76a5, 7b5d, 682a, f41b, 8a9d, 65e8, bb1e, acfe, dee6, 2930, 84b8, 851f, fc87, sigradi2015_8.289a15, 921a, a264, 8e12, 6c30, acadia16_244o15, d499, 50cf, ba33, 4305, 1d7e, sigradi2016_642jj, acadia16_372x22, 2b80, 6567, d9b4, 437e, a19c, caadria2017_063c21, c774, ecaade2017_019ee, caadria2017_043e14, sigradi2013_183b, d07a, b0ce, f83d, ecaade2014_173d43, 38f0, sigradi2016_558s, e0e7, d955, acadia17_82uu, ea68, efa9, bef3, 9c98, 5fd6, 82e0, 2eb4, abb5, df23, 0552, 0802, 6574, e732, ede0, 892a, dd2a, 0812, 7af0, 636a, ecaade2015_256a58, 8e14, 2810, 505a, bc79, caadria2017_056a19, 1a7a, c08b, 3650, acadia17_52e, 8523, b654, c7bd, 1a32, fd86, ecaade2014_157n38, sigradi2016_431z, d2fa, sigradi2015_sp_4.275u29, 7033, sigradi2016_781yy, 19dc, sigradi2015_10.140g19, ff9f, 1686, ascaad2014_024e6, 8407, a573, 1ad0, 647f, 8e15, 9fde, 3da7, caadria2017_018v7, 6319, acadia17_127ii, 457a, 3c5d, 8872, 82a3, 7b2d, 7eb4, sigradi2015_11.165n25, 28cf, 49af, 7a35, fded, 8abe, 70cb, eb96, 6361, 60d1, 0a6a, f941, e905, 5e7b, 3637, acadia17_52v, c6a6, a7bd, 9a5c, f074, acadia15_483w20, ecaade2017_169ss, acadia17_230g, 3c86, ecaade2014_113s26, 83dd, f9a7, acadia14_135k, f37d, 502c, acadia15_223k9, f8e8, ecaade2014_153n36, 7738, sigradi2013_311i, caadria2017_070p22, ecaade2016_230t62, 63bf, acadia14projects_671y, 3044, 8dc1, 32bf, ecaade2015_138i27, f0ec, 6b15, 9f19, b60c, 30f0, d1e4, 4370, ffdd, ca27, ecaade2017_301y, 06c1, ecaade2015_138w27, 0614, ijac201513303s10, 7454, c27f, baeb, 094e, f15b, fac3, 7d1f, be99, fcd8, 8d14, f928, 3e80, 7d91, ecaade2013r_015n8, c746, d556, 80ad, acadia14_247y, 02b7, f4c5, ecaade2014_224i57, 6ae5, acadia16_394g24, 6927, 3c2a, 6856, 1185, 2d5d, a0a3, 86eb, eae8, caadria2016_507r21, acadia14projects_153a, deb0, 34b1, d448, b85a, 19ee, 6a0f, sigradi2016_490ee, caadria2015_124u19, d3f4, 41cb, ijac201614308p5, 3669, ecaade2017_203jj, ba20, 07da, 0c6d, 88bb, f350, f4d2, f677, 60b4, cf4b, 817c, 0171, 2bf3, bd8c, caadria2017_074s23, 9d97, caadria2016_229p10, ecaade2015_103r20, 6ff7, cd31, ecaade2017_077ww, ecaade2017_282l, 5cdb, 7ce7, 429e, 6ca2, ca6f, caadria2016_383s16, ee72, caadria2017_081n24, ecaade2015_136s26, 6e6a, bfa6, 02c8, c411, a532, ee22, f70e, 88d1, ascaad2016_007z3, b7d8, 4ad8, ae87, cd98, 315a, 5c67, 1400, 149d, a265, 3d1f, 77e4, d13a, c31d, 18ff, 09af, 8ece, bf4e, 6ab2, 6eae, a581, c47f, 8e74, 8cbc, 1d22, 7704, ce1a, 579a, ijac201614204t9, 9a80, 4085, 4e07, ecaade2015_194w40, 0ed8, ecaade2015_235u53, f113, sigradi2014_330p7, 67ab, ijac201614207h12, f07a, 5ef8, 2cee, ijac201412301v6, 5c14, fe5c, be67, 9a9d, 2901, a3c1, 9574, d3b5, caadria2015_164i25, 07c8, caadria2015_203l29, 0d8a, effc, 1a3d, e0ed, acadia14projects_479i, c1d6, 5802, ecaade2016_033w8, 930e, aba2, ecaade2017_157ff, sigradi2014_074c6, ascaad2014_012h6, acadia14projects_445ai, bd18, de76, 4d81, acadia14_445al, d575, 9d71, cdfa, d8f7, 4ce8, 23ba, ee87, 5670, 3ce7, ecaade2015_302o66, 08a3, acadia17_455ee, abbe, d5f1, c8cd, ascaad2016_011f5, a91d, acadia14projects_699c, 30c7, acadia14_655w, 0318, 9544, 83b4, aaf7, ecaade2017_301g, ec8b, acadia15_371d16, bc51, sigradi2014_313a6, 2b4e, 8a1b, 2189, 8c66, 3610, 7115, ecaade2016_185z49, sigradi2016_446c, acadia17_230ss, ascaad2016_034h13, 43a6, 24ba, 2d14, a37a, e1b1, 206a, sigradi2014_049m5, 695b, 93bd, 0e4c, 7a3e, ascaad2016_049u20, 171e, a47e, f5a6, 66f8, caadria2017_145x37, ecaade2016_188m50, bfbf, 002d, 43d8, ijac201614102h2, 020f, ecaade2014_088c21, d5ee, 5544, 4de6, 02fd, acadia14_609al, 0097, 17a2, ca50, f10d, 423a, 240a, 7604, c263, ecaade2017_148d, 8758, sigradi2016_510yy, c248, 0dec, caadria2015_172w25, 4757, 619b, 9f8a, 4ea0, 6959, c27d, 8e28, dd15, c8a2, 2a1e, acadia17_128kk, ecaade2015_215m47, 1116, ecaade2017_006aa, aac4, sigradi2013_167, c77c, ecaade2015_21j3, ecaade2016_134d38, acadia17_491cc, a633, ascaad2016_001e1, 52e0, 9f81, de1a, caadria2015_172e26, acadia16_308u18, 4905, 3417, 3011, 2356, f3d7, 2653, 8669, ecaade2015_33a6, sigradi2015_2.213w1, faf3, 25e6, 6a89, sigradi2013_389j, caadria2015_130i21, dcca, 3178, d84c, 5e7e, e2c1, 0a9c, da98, f8dd, 7534, f0f9, 6f71, a1fb, 1151, dd25, dd7d, 2d7a, 5e3e, 02f3, sigradi2013_414c, d7ea, ijac201614309e6, 1c37, acadia17_590zz, 22ab, 3c0b, 29d3, 1fe4, 8965, ascaad2016_003v1, 9e5d, 2145, efb2, 44b8, e568, 0721, 5019, bfd7, bf25, ecaade2014_038z9, 97f4, 8be7, 7423, 6048, 5647, ee66, 7e7d, 7158, 83f6, 5512, a8cb, d94a, d2b0, 430b, d927, dd33, c8b5, 410f, 2ef6, bc0c, caadria2016_271w11, 72e4, ascaad2014_029k8, f90c, 6633, a65a, bea3, 1818, 21e0, ascaad2014_003u1, 95cd, 461c, 9f10, 64b5, dab0, 6600, d2ad, 7ce0, 228c, d638, e69c, caadria2017_163k40, sigradi2015_sp_10.179j31, 43ba, caadria2017_182v43, ecaade2017_244hh, 152f, 46d8, da5b, 1b4a, 47f7, 8dea, acadia17_628vv, acadia17_51ww, acadia17_222o, 319d, 5ee1, a0c8, 9083, ecaade2015_297w64, 4f5b, sigradi2015_8.47l11, 2034, c0a2, sigradi2016_450ss, d730, acadia14_589e, 5608, 4278, acadia15_407l17, b9db, e8ee, 7d29, 5c78, 1563, ae30, 106a, 5fd9, ecaade2015_268g59, ff2d, 6558, ascaad2016_045h18, 0bcb, 59f6, 26bf, 97d6, acadia16_402v24, ijac201412402y4, ascaad2016_023e10, 4922, 19c9, d67b, 9933, f888, 1ef3, sigradi2013_400a, 1cae, 42dc, 7005, b151, ijac201412305c2, 0795, 0c58, 2c4b, 806f, 11bb, 5e60, caadria2015_099u15, 80c0, f39a, 948b, 474f, 103a, f69a, cef1, d222, daad, dcc1, a863, 889b, f100, 31d6, caadria2015_023c4, ecaade2015_18i3, e23d, ascaad2016_047z19, 741b, 6990, ijac201513203r7, 454a, acadia14projects_655ae, 0901, c3c3, ascaad2016_013y5, acadia15_137e5, 71b0, 5711, 4154, b752, 77ac, 779f, 7434, ecaade2015_250h57, ijac201614407w4, d8be, 5655, 96b6, 0db3, 8fd2, ecaade2015_118u23, ecaade2014_169p42, 64b1, 91d1, d329, 8cfb, 76fc, f33f, 9cf0, 7e5e, ascaad2016_012s5, 5f1d, d2ae, e5d6, abb8, bbeb, c282, a334, ecaade2015_170u35, e59b, 8549, ffce, f31d, 8ad0, 6750, 5735, c23b, ecaade2013r_018f9, b83d, 2dd5, 5a1d, 66f2, 2555, 03f7, dcba, e191, aa10, 36ec, ecaade2016_163c46, ecaade2015_83r16, 91a2, 4091, 71fe, 5f30, b18e, sigradi2014_263w9, 79b7, 5ca3, d7e5, 3dd0, e84d, 9e3a, caadria2015_190g28, ed52, 4b9e, 3e33, 85f2, 5a3e, 3e74, 5ac3, caadria2015_049h6, 9702, 5d9d, 52c4, 6957, 9a66, b9e0, 03b3, acadia15_333o13, a428, acadia14_199ae, 03a2, caadria2015_102e16, 4951, ae78, acadia14_229n, 29e0, caadria2016_281m12, 992b, 48e0, caadria2017_040i12, ecaade2015_100x19, d1a5, cb5f, 0dca, 6127, a088, sigradi2016_455f, 4e49, 2d17, 17e5, acadia14_479i, acadia17_500ii, 97b7, 7db5, c20f, 4d71, ba5f, caadria2015_190i28, 0993, 524, 686b, ascaad2016_049s20, d22e, 1647, caadria2016_745w31, 960a, 0198, 87c5, a4b7, caadria2015_181g27, 56e8, 82bc, 8b1f, 8adb, 230b, 169c, abe1, 5de7, 387f, 0ea6, sigradi2015_11.165l25, acadia14projects_517t, ascaad2014_019o2, ascaad2014_010t5, 904e, 77ee, 3115, 4b09, 2824, 7244, fb62, ec9c, d48c, caadria2017_030c11, 1b52, e407, ascaad2016_028d11, ijac201412406k9, ecaade2017_277oo, ecaade2015_180n38, 1fff, ca07, sigradi2013_359i, 4464, fde7, a6df, acadia17_316nn, 249b, caadria2016_445c19, 7364, a896, e163, e5a4, c4c6, sigradi2013_400m, 606e, e754, ecaade2017_194x, ecaade2014_151r35, 892b, 5452, sigradi2014_032f2, 0eac, 1486, 8eb8, 5341, 4be9, 380a, 23d2, 8c08, ecaade2014_057k14, ecaade2015_53o9, 6815, ac81, 54c9, 5eae, sigradi2016_815y, ascaad2014_012f6, 7bc7, caadria2016_281i12, a6ee, 1008, 78f2, 416f, ijac201513202n6, acadia15_431p18, f99a, f240, efb4, d6ea, acadia14_539c, d98c, 4f21, 6af8, 812c, b3f2, 14fb, fd3d, df1c, fd39, c848, sigradi2013_202, 7912, 8834, ascaad2016_016s6, 9b1c, 66fe, c70e, ecaade2015_301w65, 6841, 178b, e7dc, 10e7, sigradi2014_021t1, acadia17_18h, eb80, e4b9, acadia17_512s, ascaad2014_012d6, 5ed6, 5a58, 450f, 524c, 2317, e0a8, 97d1, acadia17_500ll, d118, 5366, 8642, 58b1, 0e72, acadia14projects_291i, 17b6, 3826, f3d2, 64cd, acadia14_463as, fadf, 3d51, 036a, acadia17_178q, d208, 298d, fab2, acadia17_290f, f2c1, ijac201412408c3, acadia16_362j22, acadia14projects_347ag, c903, acadia17_630g, sigradi2016_369a, 488a, c309, acadia14_219az, 4ba9, c60f, 0696, aa46, cb11, 3989, caadria2017_058g20, beee, 4e73, 962c, 3c80, 1e27, a25e, 378b, da31, 56fa, 77c0, 6426, ecaade2016_223x58, 926e, 1e7b, cff4, 4a19, 7ee8, ecaade2017_155g, 66a4, c085, 5d85, b796, ecaade2017_140rr, 378f, 8af8, 764c, 5bd7, f666, acadia15_284v11, 945e, 9a01, 338d, f71e, 0dfb, 8e07, fad0, ijac201715101k, 9582, 0334, 2e40, eb39, 09ce, acadia17_381q, sigradi2016_431s, 466e, caadria2017_182s43, 67b1, acadia16_372f23, db23, ijac201614407e5, 04f6, 926d, 8da8, acadia14_339y, ecaade2015_207n46, ecaade2016_072o20, d6d9, dd3d, 1d8a, fcd5, 6150, sigradi2016_558p, c174, 41ec, a595, 7355, 05c8, 0043, 6f75, db39, ecaade2015_48x7, ba0a, dc49, 0004, e40b, 5949, a839, 457d, ecaade2017_149j, b7aa, 39d3, 8ff8, 14d2, f152, e309, ec3a, 6626, 30a0, 5ddf, 3127, a80c, sigradi2016_470y, b5b9, sigradi2015_3.209x3, 05cb, d453, acadia14projects_565ag, ascaad2014_032t9, 3689, 0754, 22ec, 570e, acadia17_292y, 10ed, ecaade2015_207m46, 9d87, 4dff, d82a, ecaade2015_77r14, 8e5f, c22e, 7560, da0f, acadia17_648aa, 0dc5, sigradi2013_401g, 2b72, fc3a, 3a10, 5dd9, e34d, 7561, 776d, ecaade2016_223u58, b2e7, 3fa6, 7b81, 9791, ecaade2016_045k12, 8555, 5538, 716d, a9d6, 66fb, d6f5, d1e7, f8c0, acadia15_431v18, 6238, ecaade2014_225r58, 8957, ecaade2016_046z12, f2dd, 0d6b, 1b43, ecaade2015_231r52, sigradi2013_135, 3177, f20d, ecaade2017_101cc, 2388, caadria2017_096s26, ecaade2017_122mm, 54ed, 39b7, 5513, 5614, 8dc2, 2a96, 91c9, ba06, 6bdc, 2114, 6bb3, 21b5, 4332, acadia17_248i, 5e31, acadia16_362n22, sigradi2015_sp_2.112h29, caadria2017_058l20, 63d5, ecaade2014_224l57, sigradi2014_128y9, a2a9, 01d5, acadia17_391ww, acadia17_511c, 4b02, 10c1, f986, ecaade2015_221y48, acadia16_214k14, 8582, 714a, ecaade2014_128t28, ecaade2015_109d21, ecaade2015_180r38, acadia17_82h, 8661, sigradi2015_10.74m18, 891f, 2662, cbc6, 1c4f, 3f4e, 60c3, 41de, 870c, 2f66, 2d35, sigradi2015_sp_8.326s30, ccc6, 8bc9, caadria2017_063d21, d4f7, 0461, caadria2017_067k21, acadia14_661d, caadria2017_067o21, 8ced, 6054, 97d8, 6cf0, acadia15_57l2, b8b0, f0b2, d718, da1c, 9804, a054, b0cf, 7b09, fc12, 092b, sigradi2013_244i, 146d, ecaade2017_152ee, 871f, 8ee0, 9adc, 147a, e21a, sigradi2016_484j, 4e27, 50ea, 1aa8, bac6, a07e, 7bd8, 80c5, dc05, 5aa9, c318, d2fd, 7747, 25c0, f703, 5cfc, ecaade2014_111m25, 1cdf, ecaade2016_042m11, d53d, caadria2015_012c2, fa85, 2d34, 8bec, e173, 2f19, 91ac, 6153, da4a, 2c87, ecaade2014_184l46, 5fba, be5a, 3aa5, 4097, 97ff, a32d, c82c, ecaade2014_053s13, 66c5, 284d, 22bd, 9e59, caadria2016_861w36, 6aee, dfe6, 629d, 4cda, 6f4d, 9864, 2982, 06ed, a805, 7fdb, acadia16_140b11, 5511, sigradi2016_448t, 5dac, ce19, c5e9, 8b0e, 41e4, 15cb, ca08, ca21, 4ace, d0a3, sigradi2016_710jj, 9508, 7c97, 69b9, ecaade2015_25f5, ac6c, f0e1, 2298, f12c, f62c, acadia17_348d, 07bd, caadria2017_132v35, caadria2015_004o1, acadia14projects_189av, 5b37, caadria2016_725g31, f7c3, ecaade2016_028n8, sigradi2015_9.347l17, 5083, 02c5, acadia14_453g, 1005, 4391, 3628, 6839, 84e8, 8bbe, ecaade2017_097ff, acadia14projects_435d, caadria2017_118y30, ecaade2016_036n9, ascaad2016_045b19, 8bd9, 84dd, ecaade2014_144c33, 2552, ecaade2015_320m70, 8d8f, dcf0, f025, ecaade2015_101g20, bbb4, ecaade2015_320n70, 318f, caadria2017_027p9, c65d, 2788, ecaade2016_140u39, 39ac, dcef, 11a0, 840c, 8dd5, b6e8, 691e, 4408, ascaad2016_017c7, 5dfc, ecaade2017_021h, 317f, 6c27, a988, sigradi2014_151g3, 1415, e73d, ba4c, d744, ascaad2016_043g17, bb40, 4cdc, acadia16_214z13, f227, d046, 5466, ad86, 7d46, ascaad2016_022m9, debf, d242, eda3, 02d1, caadria2015_246c36, ecaade2015_306h67, a36c, caadria2015_119y18, 8c4b, 72e7, caadria2016_735v31, 8d95, f1b0, ee12, e080, caadria2015_185m27, acadia14_357aw, c6bd, 7424, d612, 264e, 1b4e, 7316, dcad, acadia17_282mm, d08d, acadia14projects_145m, e26e, ecaade2016_163m45, acadia17_678ww, 39b9, ecaade2017_164s, b9d1, acadia15_110r3, bf3d, ecaade2016_162x44, 7030, 245c, c8fc, 754f, ecaade2016_158o43, ecaade2016_013r3, 0873, caadria2017_015h5, sigradi2016_441ll, 551a, 9712, 913d, 2ee5, 4ae5, cde4, 8522, e9ae, d32b, ecaade2017_105rr, ijac201614407y4, dcb0, 3b01, ijac201412201g1, 964f, 7075, ecaade2015_206c46, 324b, 9790, d3d9, 58bf, 2441, f66a, 5b6c, sigradi2013_381j, 2e7e, e1aa, b213, 0d8f, c9a7, acadia15_483n21, caadria2015_209c32, c875, caadria2016_023o2, 780a, sigradi2016_363ee, ecaade2013r_007c5, sigradi2015_11.165o25, ea76, ced8, 0a15, 9fd5, 8226, acadia14projects_579ay, ecaade2014_021u5, caadria2016_517v21, 6d0e, ef90, b214, ascaad2014_024n5, 5fd3, 3fdd, acadia17_248qq, 2370, d8fd, caadria2016_229x10, ecaade2017_142xx, ae7c, 97b9, ecaade2016_102a28, fd52, 00c9, 1520, ecaade2014_024e7, ascaad2016_021k8, a1eb, ijac201513205l8, 8d68, acadia16_382y23, b786, 65b4, 65e4, 0a14, 0a98, bb75, caadria2017_110e29, ecaade2015_15v1, caadria2015_139e23, 66b8, b711, 4516, 7575, acadia17_511tt, a346, 1cf1, ceb1, 8ee7, 2e81, b7f3, 0b06, c6b8, 38ca, 6527, aaa2, 086e, 8e62, eff4, ecaade2016_015b4, c57c, 1aef, 9a90, 681c, 0690, 813c, 3a68, 4909, 26fe, ijac201614207m11, 7fef, 82da, 16cc, acadia14projects_199af, cdfc, f31b, acadia17_511vv, acadia14_101z, e753, 05eb, 36d5, ecaade2014_121n27, 90d8, cd21, f840, ecaade2017_129gg, sigradi2015_10.309i22, 516c, caadria2017_041u12, aaff, 3997, e286, caadria2015_086o13, 9400, sigradi2016_627f, 35ef, 4130, ecaade2017_095v, c8b2, 29c4, e20c, 7888, d52d, 78a8, ecaade2014_052y12, a7e5, 5a4c, ascaad2014_024x5, 613f, 86b3, 6a94, ecaade2017_142tt, 2153, 966b, ecaade2014_044z10, a4f9, 0edb, 0ff0, e971, bec6, caadria2017_147z38, e066, fc44, a341, e14a, a0aa, 8ac9, caadria2017_040k12, f63a, fb6e, cc79, 9497, a7ef, caadria2017_123r32, d887, d2f4, f375, 8ec1, 64bb, 4353, d8ba, ecaade2015_130e26, c402, 5db9, ecaade2015_100z19, def8, e8f9, a0ac, caadria2015_164h25, e6e9, ecaade2014_206z53, 5a20, 7052, 6727, c50d, 1a40, b03b, 59a4, f345, 6d89, 953e, sigradi2015_3.209h4, fc27, 7ac6, ecaade2014_151u35, 86a2, 8586, 5522, d7cf, f8ad, 996c, da84, 523f, 492c, 880c, acadia17_323s, 549f, ecaade2014_233l60, 6669, ecaade2014_167l40, 618f, 9863, 4fa0, c19c, 2478, 87b9, ijac201412403c7, fc58, 35f8, sigradi2015_12.167j27, caadria2015_208m31, 71da, 9fbd, caadria2016_517c22, c3d5, caadria2017_094v25, 9919, cf64, 08fe, 5b12, 9dcb, sigradi2013_195z, 65b5, sigradi2014_282s3, 7b6a, 8a3d, 79bc, caadria2016_023p2, c91d, ea6b, 4884, ecaade2015_207k46, 2a5e, e833, ca4a, 0d49, sigradi2013_425n, ijac201513101c1, 44a3, 0e49, de51, d543, acadia15_451r19, e58d, e1e0, caadria2016_611n26, c7c5, 9a2c, 3246, 6761, caadria2017_023k9, 595a, 0913, 8b0f, fea6, f029, 6fb8, 69da, 56b0, d918, 001a, 17df, 06ff, 9213, 9ea7, b96a, c6e2, 6371, f005, sigradi2014_250r9, ecaade2017_122ww, 84ba, a8cf, caadria2015_067g8, 7153, 7aa9, 91e3, 2000, 3198, 4070, f28a, 34d8, caadria2016_851m36, ecaade2015_127g25, c2a4, 2d19, ecaade2016_139c39, 4624, fc98, 9de2, 3697, 7782, 2d6d, ecaade2015_55d10, 85f7, caadria2015_142i23, 2a2b, ed08, 6b17, a1b4, sigradi2013_271s, acadia14projects_311w, 1181, 9d2a, ecaade2014_105y23, 0f36, ecaade2015_176t37, 8f90, 6928, 39cc, ab98, 3644, 82d0, 4d4e, feb0, f94f, c920, 03c3, ecaade2017_290mm, 0773, 6ecd, e24f, f613, ecaade2016_134e38, 6aca, sigradi2015_10.378b23, 3a5c, 1ea8, acadia14_23w, 39ba, cdda, 71b8, 44f4, 0d89, e9eb, e053, d8ac, 84b7, caadria2017_046p14, acadia17_36u, 08f8, 235f, 9e85, 508c, 6021, 4472, 2ae3, ecaade2015_92w18, 9310, 5c8e, 38a8, 7a25, 8021, 3bdc, acadia14projects_427ak, ea46, sigradi2016_777ff, sigradi2014_345c9, 4081, f045, c2d4, 6a61, e7dd, be5d, ab67, ce0c, f816, 7fe3, 6feb, c113, 2d3b, acadia17_358q, ascaad2014_016e9, 4d9a, ascaad2016_058f23, 966f, c807, 87bd, 6a11, 8747, sigradi2013_405v, f5df, 5b9c, c82b, 78fc, c4b1, acadia17_492ff, a24c, 02a2, caadria2016_755p32, 1f0a, a6eb, 5962, ecaade2014_239s61, 8d17, 1f15, 1d9c, 282b, d771, 63a8, 9b05, 1984, 6a64, aafc, 55ee, 2a4f, 309c, acadia14_43an, 4434, ecaade2016_016e4, b3d4, 9201, 72b1, d538, ecaade2017_031pp, 79d1, 3468, 38ad, ecaade2016_015t3, ecaade2017_203kk, c37b, sigradi2015_9.152r16, 313e, 3b0d, 7775, 94e4, 5d96, e9f5, faff, acadia14_63ae, 077b, sigradi2013_342n, 1e31, 859c, caadria2017_132j35, 6ca7, 45ac, ecaade2015_194t40, ecaade2016_087r24, bdea, dbb6, caadria2017_023a9, 66e0, sigradi2016_426a, caadria2015_108t16, ad9b, ecaade2017_073n, sigradi2016_375e, c2c3, a698, 2fbf, ecaade2017_039i, ecaade2014_240s62, 0161, 8851, c190, caadria2016_797r33, acadia14_177v, sigradi2015_10.138z18, 3b0f, 5604, 918c, e6cd, 9005, 8f66, 7f9f, 7320, 24f2, 429b, acadia17_189oo, 42d2, 43f8, 8a6a, 3968, c9e6, e4a6, 3a20, 8ca7, caadria2017_029o10, a4ee, 31cc, acadia14projects_43y, 674a, d50a, daeb, a402, 1bcb, 6071, 7803, c0e0, ecaade2015_319d70, 85ff, e011, 9050, a9e2, acadia14projects_609ak, acadia14_365ai, ecaade2014_176m44, 1859, 6377, 5ff2, 6b8e, fcb4, b9ae, ijac201614208w12, d3cb, ascaad2014_007c4, ecaade2017_277tt, 3c1e, 984c, a0a8, f3d8, caadria2015_190n28, 3207, 68b0, 2fb3, d265, 58d5, efd0, 6208, 9edc, ecaade2017_076gg, 9fb1, d5d2, f337, 470d, d358, 90b7, 87b1, cf55, sigradi2015_9.141f16, ea40, sigradi2013_183u, fec3, ec00, sigradi2016_654vv, 97a3, 6db7, ecaade2013r_006s4, f575, cb66, eb24, cc17, 24e8, 388b, 792a, b6fd, e0b1, 5134, a944, c4ae, a15b, fb35, b560, edf3, 2325, ae38, 014a, e538, 4b6f, 58e2, 1b44, c907, 1588, ecaade2016_108u29, d302, 83e9, 697d, 429d, acadia15_333p13, ecaade2017_ws-parametricdesignff, caadria2017_009x4, 5bf9, 6601, bca0, acb4, 0679, 7592, 9862, 780d, 21b1, 44a1, 94dc, 6f4f, sigradi2016_710ii, sigradi2013_189o, 0535, ascaad2014_005g3, 9373, caadria2016_871j37, 079c, 5d0d, 9439, ec78, d434, c0a3, 1552, ff3b, caadria2016_187n8, 3ed1, fe2b, ascaad2014_001j1, 7649, ce04, ed88, c090, 962d, 446b, sigradi2013_343d, 2cc5, 363f, e926, 576b, 7c00, 955e, 4887, sigradi2015_4.52p6, sigradi2016_448ii, fd81, ecaade2014_024u7, 583a, 221e, 651b, 0734, 7a30, ed0a, acadia16_62l4, sigradi2013_135i, 880e, ijac201412408m1, 1af0, sigradi2013_421k, caadria2017_070f22, b15d, acadia16_140z10, 289a, 4253, caadria2016_851k36, 2fce, 481d, ecaade2017_293ll, b128, d438, fb6a, acadia14projects_339ar, dd31, 8751, 666f, d817, 11d4, b8be, e1a7, 44d4, 45cb, acadia15_95o3, ecaade2014_066k15, caadria2015_139z22, 063e, 1f4a, 1d52, e9da, ecaade2014_072o17, d617, 653c, 6618, ascaad2016_056h22, 6c10, c66e, bbf9, 8fc0, 40a1, 186e, fd58, 8fab, 27f0, ecaade2015_319f70, fef1, 6f42, 7046, 55b1, ffbb, b8f2, 2ae1, ijac201412301p5, ecaade2017_269vv, edff, ascaad2016_054t21, 48bd, 17ea, bb56, e8b1, a1e5, ecaade2015_301n65, ijac201513101a1, acadia17_154nn, 9268, 3821, ecaade2017_210z, 4f9a, 2faf, 4c72, 74f7, 76c7, f821, 8cf9, 9530, caadria2015_126s20, 214d, 1be3, d16a, 5081, 8108, 1112, c37a, b9a5, 1862, 7a87, ecaade2017_105ss, acadia17_473uu, sigradi2016_590a, d755, 4edf, 97ea, 6c04, f36e, 3279, 0b20, 45c2, d646, 70e1, 46ca, 94ba, e3c0, 44a4, b84d, caadria2017_135h36, ijac201513103w2, 9a93, 71a9, acadia16_344m21, 2468, 6e6d, b96d, 7c18, sigradi2014_070a6, 7035, 7025, 6470, d368, acadia15_232z9, caadria2016_755r32, f126, 783a, 4c5e, 29aa, 3031, 72fe, edcd, 1571, d3ee, 2878, b82b, eac3, a363, 6bf4, 0105, ijac201513206b9, d399, 42e3, f589, 11a7, a3af, 8db5, 7a96, 4857, cf15, 7471, ed03, 8d0f, 42ec, sigradi2013_295d, bd0a, sigradi2014_082r7, b67c, c3d1, aa02, 3f5b, caadria2017_029l10, 9c68, 3af9, ijac201614202c8, 8341, 937a, d7c2, 07c0, 53ba, ijac201412301o5, sigradi2014_178h5, 2d75, 295f, 035d, 1fe3, a432, ee83, 61c1, 88ba, f7b0, 8cbd, 5b22, caadria2017_056b19, 27f2, 64f7, 8508, 827f, ecaade2014_052c13, acadia17_660l, ebf5, 7fd4, ecaade2016_190u50, 0261, bc19, 6fe8, 7163, 72fa, ijac201614202n7, dacb, 4800, 24a7, acadia16_460a27, 8807, acadia14_117e, caadria2016_435u18, 42ac, d6c6, 6aab, c77d, a1b1, ecaade2014_141e32, 9c81, ecaade2015_202p44, ijac201412203f2, caadria2016_187o8, 4960, a003, 95b2, caadria2015_208l31, 870e, f12e, ea49, c564, 49e0, 7e29, ecaade2017_198i, 10ac, sigradi2016_669bb, ecaade2015_293g64, 984f, ijac201614404v2, 64c0, e074, 0a69, b639, 087f, acadia14projects_147am, 0780, 5f6f, f7c5, caadria2015_122h19, 8cac, ecaade2014_153k37, ijac201614203v8, 20ea, f4fa, 4999, 307c, 2eb3, ascaad2016_013x5, b85e, dae5, ecaade2015_170v35, c905, 9391, 1fde, 4c0b, ecaade2016_144l40, 3fa4, c3e8, sigradi2013_91m, 2676, 16dd, acadia17_231m, 08a0, 0b97, sigradi2016_752ss, ecaade2017_280b, acadia14_189ar, caadria2015_157v24, 3443, e19b, c80f, 29fe, 59bc, 8a49, 2f48, 07af, 3e43, 6a6c, caadria2017_041t12, edc5, 6b5a, f515, 00d2, 235c, 911d, ad28, 6c25, 2e4c, acadia14_101an, 9c08, ccec, ecaade2017_164aa, 11c2, 66fc, 7d7c, 070e, acadia14projects_79ab, 107c, acadia16_140b10, 7714, caadria2017_142b37, 2299, acadia14_291at, 8684, 2e3b, 6ace, d2dc, 6b27, acadia17_231n, 5a40, f710, b1ba, fa7d, ecaade2017_017m, a529, 64ab, a1d8, ecaade2017_019ww, 5bea, fd8a, 733f, 5c7d, c4ad, sigradi2016_382aa, f35e, 79f1, 5552, 9567, 5b0e, f6c7, 28d3, 9f6b, ecaade2016_221u56, b079, 9f00, fb4f, ecaade2016_162a45, ecaade2014_052j13, 6d5a, 5b8c, bd31, 9488, 90b9, f368, 2898, 59d4, caadria2016_663s28, acadia14projects_619ak, acadia14projects_357ao, 4ff9, ascaad2016_033a13, 9db4, 3854, ecaade2017_009u, 9001, 8d0e, cab6, 2d2e, 1518, 197b, acadia16_478s27, 67fa, acadia17_502tt, 8ea1, ccea, 62ce, c6d4, acadia17_373y, c63e, acadia14_257ab, 454d, acadia15_161i6, dfe8, 9995, 310c, 6474, ecaade2014_140y31, 6525, sigradi2013_183r, 6281, f4ab, f942, caadria2017_023r8, dd0d, acadia17_307ii, ecaade2016_073y20, 85d2, 7d76, ab2d, acadia16_478b28, b5a4, caadria2017_058e20, 8b59, sigradi2015_3.65r2, 3a17, ae5e, caadria2016_343e15, 0686, 7756, 82a5, 08c2, 73fd, e9c1, ecaade2013r_018p9, f1f0, 39c3, 3b5f, 1ffc, 4852, ecaade2016_108a30, b254, 79e9, 59a9, 3f4b, 0c74, 76f3, 7b4f, 4da9, ed6a, 98f2, 50ce, 1d72, ba95, 97eb, ecaade2017_048mm, 550a, 2c20, 968b, ijac201614304x2, 6cc9, ascaad2016_032r12, caadria2017_001e1, 2a87, 5763, 272a, 9c4e, fdc5, ecaade2016_038h10, acadia14_573aj, 7417, a45b, 96d2, 3ea7, 02eb, 796e, 6a70, ecaade2015_144j31, ff9e, ecaade2015_48d8, 1ed7, d4aa, 993f, acadia14_699t, 6c0c, 2ef3, caadria2015_073h10, 2828, 6fed, acadia14_681aj, 0342, 646e, 0010, acadia15_323y12, 5c2b, ca92, 3c73, dd46, e495, 3883, ascaad2014_033w9, 5e6b, acadia17_404q, bea1, b28b, cd28, ef3b, 31c4, 2702, c240, 1f22, caadria2015_124b20, c9b0, ecaade2015_196z41, e1e1, 31ce, 8473, ecaade2016_223i58, 96bc, 76bb, c430, f9c6, ijac201412403e7, 1bfd, 1c73, dd4c, c018, 4651, cdbb, 8df7, 67d0, b2da, 5572, ba61, 4895, db69, 4b69, caadria2016_167l7, 7b5f, ab6e, eb57, 8f37, 8f29, 4f09, 3301, fae7, 170a, b49e, 4617, 6dbe, 9d55, a651, 6bc1, dc83, eecb, 56f4, d258, 4035, e4c8, 9ffb, c938, 5e78, 438a, 9796, b7e3, 69af, caadria2017_174k42, 69bb, f841, 0f97, 77d3, caadria2016_177d8, 7f4e, f386, a426, 1720, f93a, b1fd, 674f, caadria2017_048h16, fcd0, ascaad2016_039k15, a671, 2119, afc4, 15d5, 59ba, 6b46, ecaade2016_158n43, 20e4, acadia17_330ll, 2069, ijac201513201w5, ecaade2014_168t40, 2a9f, 07db, 2c98, f7b9, 8f0d, 99ed, d492, 2baf, 8d16, af02, c39e, f5eb, ecaade2013r_004o3, acadia17_534hh, 4bb1, 5b09, da19, 2819, 23db, ijac201412301d6, 8b2c, b66b, 704c, ec2e, 3d3c, c946, de66, 30be, 4675, 6086, ascaad2016_059m23, ecaade2014_218v55, 3df4, 965d, 767b, 2132, 933a, acadia17_230uu, ecaade2014_230n59, 6023, 4b8d, sigradi2013_389l, sigradi2015_7.184d10, acadia14projects_565ai, 4f04, sigradi2015_sp_2.112l29, ecaade2015_217k48, a93f, ascaad2014_020v3, 9a18, d5e3, bf7f, db24, caadria2015_016g3, 0f51, caadria2017_095f26, 69c1, caadria2016_457k19, 83e4, ecaade2014_015k3, 47c4, adfd, 38bd, 11fa, 2284, 8efa, acadia17_366m, fae8, 487d, ba7a, sigradi2016_686vv, acadia15_123i4, caadria2015_190l28, e3cc, 78b7, 6f1a, 7c41, f08d, 39f8, 3a8e, ba77, a749, 35e3, 3b9d, 0537, ecaade2015_265p58, 709c, 9b44, acadia16_124a9, 7015, acadia15_451j19, f6c1, caadria2016_631k27, ecaade2016_063u15, 4206, ascaad2016_057y22, 9ada, fda0, 7059, 1737, c936, sigradi2016_522x, acadia16_62e4, ecaade2015_294l64, 9f6a, e4c7, 4556, ecaade2016_072l20, ccab, b36a, 92d5, 85fa, 1974, caadria2016_693b30, caadria2017_113u29, e0be, 7875, c1ae, bf99, 8045, 24ce, ecaade2015_309v67, 1e7d, 7395, 94d1, a94a, 6ebc, 0452, ascaad2016_018k7, 9c72, 9154, c3a0, 11b9, ecaade2015_297y64, ascaad2016_057t22, e321, cad9, sigradi2016_625hh, ascaad2016_052h21, 7bea, ac32, acadia16_34k3, b3d1, ijac201715102jj, sigradi2016_695t, caadria2017_085c25, b2e3, sigradi2016_803cc, 9b65, caadria2017_113n29, 9bbc, b1be, 4d86, ecaade2014_057u14, acadia17_164yy, 5aba, 7071, ecaade2016_046d13, ecaade2017_006w, ffd5, 0cbf, ecaade2014_163x39, b993, 84b9, 8271, b88f, 78d1, 296a, caadria2017_021l8, 91f1, sigradi2013_303o, 9165, aab4, 009d, 09cf, ijac201614308y5, 8960, d6bc, 7361, b6a5, c5d7, 5243, 6f94, ecaade2017_095x, ecaade2016_ws-foldingt68, 45e0, acadia14projects_199am, ecaade2014_220g56, ffe0, a754, ecaade2014_065d15, caadria2017_054d18, 92d3, a064, caadria2015_049x5, 391d, 03e1, 0d5d, 68e7, 1d9b, 7a0b, sigradi2013_267c, 408a, 7c92, 74ef, caadria2017_048x15, 9edf, ecaade2015_233c53, e95b, ascaad2014_024k5, e87a, caadria2016_819z34, a6da, 043e, f8de, 9787, caadria2016_301j13, 709b, ascaad2016_003d2, d24f, 6db1, b326, 462e, 22a3, d799, 1da5, c17c, 0399, acadia16_196f13, f257, 2edd, ecaade2017_199kk, d59a, ecaade2014_153h37, b724, sigradi2014_103w8, f1c7, 7e16, ijac201513302c10, cfca, acadia14_435al, 7921, d928, 7789, b6bf, b4c5, ecaade2016_048t13, caadria2017_107t28, e668, e078, f1e1, b8df, d31b, 3e17, 8004, e2d0, eba3, 758a, 1c9d, c28e, a4f8, 0559, 4f6e, ijac201715202oo, 8200, 5956, eddd, 197e, 595f, f693, 2336, 70ba, d1a6, sigradi2015_8.81v11, ecaade2016_065d16, 8336, 7d23, 12f5, d303, 42ce, 6ebe, f6f0, acadia14projects_719d, e7fa, 9f84, ecaade2016_113e31, ae0e, ae14, ecaade2017_291cc, sigradi2013_30i, 22b7, 2a82, 368e, sigradi2016_446a, ecaade2015_185o39, aba6, 9d78, sigradi2015_8.328j15, 1cea, a2ae, f20e, 5509, ba46, acadia14projects_497s, adff, da4d, 5fd2, de61, 76b6, 4471, a5ae, 2044, acadia17_392t, 26c7, caadria2017_046m14, cb54, sigradi2016_455h, 6b70, 7983, 8c19, ecaade2015_324x70, ecaade2015_284o61, 916b, acadia16_244m15, ecaade2015_87v17, 8d12, 997f, ba63, ecaade2017_291p, 357e, 11cd, 0a6f, 6a8d, e52e, 8079, 6b32, 966e, 7ac3, 9e40, 719e, bfe0, f2af, 160b, cba0, sigradi2013_271r, a2b3, ee2c, fa00, 9343, sigradi2016_544e, 1d0d, c032, 5f3a, 2c6c, c2ae, 17f5, a629, ea91, 0071, 68da, 10f3, ee75, acadia15_395a17, 5fc8, 8d02, 0483, 2a5b, 7fbf, f98f, e53d, 340a, 9155, ecaade2016_230n62, 8398, 4798, ecaade2017_198d, c5a3, ecaade2017_244jj, 8aab, caadria2016_105y4, 5a9a, 83bc, 2107, caadria2017_122x31, f8ae, 99bf, b019, faab, ijac201412404r7, 94aa, ca2c, 3d61, 4269, 6ed8, f7da, 3f7b, 467f, ijac201715204x, 2de4, sigradi2015_8.264t14, ecaade2014_010t1, sigradi2015_12.19w26, dc22, ecaade2014_012n2, 88ad, 0b65, sigradi2015_10.378c23, c36f, e67e, 52d5, ijac201513102y1, d7b1, 3167, 21b9, 2fa2, 0a6c, 0c2a, sigradi2015_8.186g13, 8b0d, f119, 80da, ecaade2014_237a61, de23, ac74, fe26, ecaade2014_111j25, acadia16_116s8, a400, 09dc, sigradi2013_131f, ecaade2015_307m67, 43c9, b04a, 5148, fd2c, 404a, e5cc, 4c6e, a6ff, 18c9, 8008, sigradi2015_3.268a5, ecaade2014_168y40, dbb0, acadia14projects_71u, 1897, 30d9, acadia16_88y6, acadia16_488b29, ecaade2014_108c24, ijac201614206x10, ecaade2016_071c20, caadria2016_829a35, 12ee, sigradi2016_752qq, ecaade2016_243y64, 3b12, 58f5, 331e, 2e4d, 53a6, fae2, 515f, 7dfd, 6fc5, 4a7e, sigradi2014_345j9, acadia14projects_627ar, caadria2016_713b31, caadria2017_190s45, 0b8c, ae8c, 498f, 4116, 1e06, 9ec2, acadia14_167v, c4c1, acadia14projects_357aw, ascaad2014_032u9, sigradi2014_335u7, acadia14_375i, 34a7, ff97, acadia17_212ii, 0782, e949, b184, e164, b1b4, acb6, sigradi2015_10.309e22, fffc, a9f8, ecaade2017_144t, a471, 6ad6, sigradi2015_3.201z3, 1c7d, 2a72, 4d7f, ecaade2014_151y35, 741c, 9e17, 4f74, 3ed4, ecaade2015_247d56, 8043, f39d, 461b, 6572, b7ed, 1ed0, 3e0f, sigradi2016_450yy, ijac201614203c9, f552, 1d0a, ecaade2015_138t28, cfe3, caadria2016_683v29, be26, fd29, 9152, 032d, 4afa, e2fd, 5c1e, eace, 27e6, 654d, 9359, caadria2017_055m18, 4c0a, ijac201614208l13, fc7c, 5d40, 632f, ijac201412405d9, 5fdf, fb87, ecaade2015_144b31, sigradi2013_42o, fbb5, e087, 9f4f, caadria2016_787f33, 07e3, e2d3, 0d41, 06fa, ecaade2016_130x36, 69a8, 58a4, c53d, cefa, 2bba, 5bb5, ijac201715201s, 77a8, acadia17_608hh, cbe4, 514d, ecaade2016_007j2, 4490, sigradi2013_397, acadia17_60t, 86ca, sigradi2016_364oo, caadria2017_158b40, 955d, f417, d36e, 3c40, 99a1, fdb6, 0429, 87d4, 99b7, ebad, ascaad2016_022v8, 1103, 4cc9, acadia14_229l, 96b5, b87a, 6918, 960b, acadia14_375n, 7d80, abf4, 4248, 85b7, b8e4, ecaade2014_218m55, fba5, 1de5, 9e0c, b9a8, 4fb1, 383e, ecaade2017_291dd, ecaade2017_212kk, 904d, ea6c, 13ad, d39b, d0f2, 1f5f, e3fd, 5c89, 5fc1, c1e6, 5b32, ecaade2014_202m52, afdd, 23c2, ebee, a01d, 7bec, sigradi2014_042s3, dc34, b054, b601, 3de9, ac09, 0bad, acadia14_719d, 8576, ecaade2014_024i7, ijac201513105u4, d261, 35c6, 4e9a, 95e5, aeab, 25aa, acadia15_81z2, caadria2016_621w26, sigradi2016_625zz, a3c3, ca8e, sigradi2016_446j, fbc3, 0e3e, 71e5, dcf9, 507e, a663, 1fc9, 0e25, 1fcf, 3263, 19a5, 1634, 7834, caadria2016_839o35, ascaad2014_033b1, 7dfb, 3160, 9208, 50c7, 6f40, 2313, ca22, ijac201715203aa, 050a, caadria2016_507o21, 3712, b037, caadria2015_096o15, 5238, acadia16_196w12, caadria2017_124z32, acadia16_214v13, 6131, 11f6, 82ee, ee0c, 7272, 2110, 98cb, ecaade2016_228j61, df52, d362, fe7d, db5f, caadria2017_067s21, sigradi2014_345e10, aa88, c32f, ascaad2014_031f9, b6cf, c84d, ac9a, ecaade2015_293d64, 7337, 8e87, ecaade2015_193g40, 6625, 265d, cba2, 3ab3, a93d, sigradi2016_470z, 82e7, ascaad2016_038l14, fadc, acadia17_349u, sigradi2016_627h, bcc5, ecaade2016_002i1, e0f5, bd7b, 235b, b754, ecaade2017_172p, 9fcc, acadia15_483x21, c6f2, f1ad, d758, f8e5, a0ef, ded1, caadria2015_218w33, 8ac8, sigradi2014_314k6, ad49, 28c8, acadia16_470o27, 70f5, acadia14projects_671p, b96f, be50, 26d5, 1e95, 0910, acadia14projects_463at, 9f4e, 55c0, acadia17_178gg, ijac201614101d1, 22cd, 44d7, acadia16_424j25, 9f85, cbd6, ca25, 1d40, caadria2016_383m16, acadia14projects_75a, 5186, ea51, f000, 073b, d68b, acadia16_478r28, ac27, a45a, 99d7, 6e64, ecaade2014_079x18, 5d04, 3868, 4d3e, ecaade2014_156i38, ed20, 5031, acadia17_640w, 8d57, ecaade2014_092c22, 84d5, 848d, ca5f, caadria2016_197m9, 1770, ecaade2017_083yy, 1c7c, b401, ac6f, e68f, de75, 29d1, 563e, caadria2017_015r5, sigradi2015_sp_4.388x29, acadia14projects_199ap, 23e6, 707f, 3af8, ecaade2015_53m9, e396, b80c, acadia14_237ax, ec15, 96b1, adf0, cbd9, 9a4f, d885, ijac201412303p8, 8fe9, caadria2016_487m20, b275, b9b7, 3b3f, 1f99, 6cbd, ecaade2015_207t46, aa2f, 8d1a, c0d2, caadria2017_183h44, 49e8, db34, 0ca6, acd3, 4c16, 8fba, 1206, 9825, 59e3, 03b0, c21a, sigradi2015_11.166w25, 6ac9, 700b, 7f3f, b37c, 17f6, bc5f, ascaad2014_030b9, 7e67, 01e3, acadia17_637k, bff4, bb2a, fa52, 19a9, 3034, c0b1, ca3a, b7e9, 3859, c279, 1e2b, e629, 917d, b341, 7ff7, ecaade2014_169s42, ddf4, ecaade2016_042c11, ecaade2017_192m, 13a2, c76a, ijac201412304e1, 086b, 48cf, 7cf1, 45f1, 2d01, 58e7, 660b, 65c8, e226, 95f3, 43b9, c04f, 3287, af8d, sigradi2013_405, 3e59, ebd0, 54ce, 47a4, ecaade2014_029z7, a7b2, c2a1, 9d85, d101, d915, ijac201412402n4, 43a9, 6ec2, d361, acadia14projects_565z, f8fe, bebf, ecaade2016_085k24, 7ba4, c657, 5aa1, ac4b, 5413, 766f, f2ef, 6548, sigradi2016_507uu, sigradi2016_615aa, acadia14projects_479r, 1739, e181, 1a39, b802, acadia16_478k28, 7b16, ad4c, 1c76, 4f9d, 85b9, acadia17_340ww, f280, 4027, 3816, ecaade2013r_003i3, 723f, acadia17_164tt, sigradi2015_8.27o10, 7457, 67d7, 1c67, c393, 9c7e, ijac201513201j5, 9cb6, 0f1e, ecaade2016_166l47, acadia16_24r2, 93f6, 6e22, 9eb8, 968d, 0746, 426d, caadria2017_056l19, 47d7, e9ed, 0c90, f353, a4a5, 0659, ecaade2017_210u, 528a, e74e, 434b, ad00, 465a, 9b95, fe91, 5f44, 8a93, a398, 82b6, ecaade2015_285u62, 0971, ijac201412207f5, 8564, 8c4c, ab15, caadria2016_529m22, 9b83, c501, 6395, c57e, 89c6, c906, ecaade2014_194b50, 1347, 51dd, 93b9, a952, 94fc, 83dc, 4bff, 825d, d642, f5ab, cbbf, ecaade2015_158o33, 6a4e, sigradi2014_144y2, 82e3, b5e1, caadria2017_017j7, 398e, 81bc, 9cf2, 1ce8, b21a, f930, cf20, e26b, sigradi2015_8.264g14, 127d, d319, 5fb8, 9254, sigradi2016_408cc, daa2, 8a39, 9a2b, caadria2015_016p3, c69f, 7bed, bbf3, 6d3d, ee56, cef4, b7b8, 6eb4, ijac201513302n10, a41e, 10d6, ecaade2015_82y15, a2ea, 0272, d299, 3e44, ijac201614204l9, 1497, 88dc, ijac201614105z5, sigradi2016_583yy, 8886, 932f, cd5f, ff79, 85ab, ff32, b1b0, 079a, 17a5, 1408, 78e6, caadria2017_015i5, 3f1c, ecaade2016_104p28, ascaad2016_008h4, c897, ecaade2017_099vv, 52c0, 08e4, e9fd, ecaade2016_175j49, acadia14projects_291au, 647d, acadia17_640y, 0c3d, 5ad9, ijac201715205zz, e5f0, ecaade2017_264qq, ijac201614402n1, 31a9, 57d6, ecaade2016_042d11, b2e9, 3b64, f2da, 3ba7, 1d51, 8d4c, acadia17_146i, c432, d5fe, ecaade2014_067e16, 22e0, 50f7, 03a5, c029, caadria2017_085b25, dedb, sigradi2016_732u, 5ca0, 0ba6, caadria2015_122l19, 6b07, 04be, ecaade2015_231s52, 1287, 5c42, f281, 22d0, 291c, sigradi2016_448p, 5f6b, c7ea, 5b4e, ecaade2014_014b3, de49, 5c0f, acadia14projects_479m, fea1, 7e64, acadia17_322i, 82d1, caadria2016_477e20, c96c, 155a, ab09, f8c7, ascaad2014_015u8, e76d, b816, f66f, a381, acadia17_154hh, ffc0, ecaade2017_054gg, f63d, ecaade2016_222o57, 7a8e, bc87, ecaade2016_018g5, a1ff, 1236, ecaade2016_228k61, 8dd8, f224, 7d5b, 4024, ecaade2014_168g42, 07b1, ea89, caadria2016_797x33, 70d7, 36e3, d83c, 0063, 062e, ecaade2017_029z, 6d74, 90b1, c200, 7e24, d7b5, acadia17_637l, a2d8, fc2a, 10d7, d689, caadria2016_829g35, ijac201614202x7, 9c32, 2ccf, 4b4c, b2fb, 6182, sigradi2015_10.144z19, acadia17_382a, 85af, 0259, 0d24, 2f4b, 9113, 580f, sigradi2015_8.186n12, ccef, cbd2, 75cd, ecaade2017_057ee, 8b4b, 6263, 91e8, 3ee8, f955, ff14, 29a5, 99c5, d412, 03c5, ecaade2016_217m55, b9a3, 315b, acadia17_273ff, b210, 75b3, faa3, ecaade2013r_019i10, acadia14_619ah, ecaade2015_129n25, 8b56, fd43, ecaade2015_17d2, a7f3, cf28, 75f4, caadria2016_405n17, 79c6, ijac201614105g5, 050f, e364, 022a, 46e9, 18fb, acadia17_170u, 4be7, c57a, 4e5c, a972, 37f1, ba65, ecaade2015_138y26, a77b, 301a, 0283, e748, 371e, 39f7, ijac201614405i3, 5b6a, 807a, b1d9, c8a8, ccf4, 73d5, 38a4, 1d3c, 90d0, 15ff, 75f6, b04e, 42a0, 68f6, 6cb0, c4d4, 38c4, 542a, 68e8, ad46, ce2e, 475f, f70b, 8bff, ecaade2014_198l51, 7903, a6d7, eeea, acadia14projects_565ad, 7f53, 3e86, f3ae, 3e56, 0b89, 2aae, a39f, 6052, e5fb, 278f, f736, 2310, 799e, acadia17_231w, cda8, e270, 1f14, eb33, caadria2016_839p35, 03e7, 2b9b, 6e6c, 33b0, af9a, ecaade2017_049zz, 3aa7, sigradi2016_426c, ab7d, 80f1, 5786, 54f5, 9250, 6177, 0410, 9a48, eb5c, acadia16_124i9, 5e25, da1a, c5c5, acadia16_98p7, 3c7a, 592f, 1c77, 023e, 1259, sigradi2016_387zz, 8494, a53b, c5e2, 07c9, acadia14_101ao, 03fe, e727, 1e43, 6396, 12ef, 5e88, 40ac, ec4c, 13b9, ec85, f7d3, 8569, 806a, ascaad2014_022g4, acadia14_709am, caadria2017_118w30, acadia14projects_619v, a480, 7493, 14fe, ecaade2016_130w36, ef85, ecaade2014_060z14, acadia14_43at, 9e7a, ecaade2016_067j16, acadia17_424rr, ijac201715106hh, 1aab, f245, 6a3a, sigradi2013_359, a8fc, 438e, 8e54, ecaade2015_233w52, ijac201513105w4, 17d6, f142, 7074, ecaade2017_079g, d355, ecaade2017_253u, caadria2016_445y18, 1e33, b066, d585, ecaade2017_039ww, da4f, 797d, fbfd, 0a13, e4e9, 2eb6, 1344, 651e, ascaad2016_017b7, 4149, d6e2, 6f61, 91a0, 0974, 4417, ecaade2014_019j5, f2ff, 6a91, bc64, ab61, 9148, acadia16_440g26, 0a65, sigradi2013_200d, c0ec, 783b, ecaade2017_013ll, caadria2017_158d40, d352, ecaade2014_204y52, 8490, acadia16_352w21, 1ded, 7300, 74cc, bba9, ecaade2017_306t, caadria2017_043g14, df36, 682f, 9149, ecaade2017_072h, 2a0b, 2835, c76e, b70a, e99f, abbf, sigradi2014_037y2, e725, 3a91, ee91, c87e, acadia14projects_661f, 1e5c, 6d91, 1414, 864a, 2cd7, b2aa, 484b, 35cc, 7155, 51ec, ecaade2017_152ww, acadia16_308f19, 3101, 2a7a, ijac201412303v8, dbd8, b2cf, 5566, ecaade2015_127b25, 9c1a, 409a, 3b50, b851, ascaad2014_026e7, cb69, ecaade2015_94c19, ijac201513203s6, cfa1, 54a7, cc55, 1506, e965, 62c2, c027, 9445, b3bc, b220, e262, 43a5, ijac201412408u1, e1bc, acadia14_539e, fafe, ecaade2017_257nn, bc3c, acadia14projects_145aa, 5de2, 4779, 45fa, cffe, 5557, 7cd4, f4d0, 48c2, 3543, 41f8, ijac201715202b, 1c56, f2e6, ba74, acadia17_178nn, e3e9, ecaade2015_15y1, 71fb, fef4, e3ef, 59bd, 757c, 0236, a423, afd6, ecaade2017_124m, 58da, bfbc, a02c, dfed, a142, caadria2016_003a1, 0036, 4006, 00a3, 59fd, b839, 818d, 4c2d, 22c9, 9dc8, 7d02, c6cb, 43a2, 7e4f, ecaade2017_213c, a58d, 34a5, 5a96, 3090, e2e8, 8b7b, c7f8, ecaade2014_145k33, 73b3, caadria2015_072l9, c3d0, dd3f, 030b, 981c, ecaade2017_122yy, 57e1, 4a4d, 4348, b5e3, 2c3f, ecaade2015_319h70, 0178, f657, d4a4, dfdb, 458b, 2d74, aee7, aafb, acadia16_478v27, a41c, sigradi2013_347o, 6e58, 639b, caadria2017_174z42, caadria2016_085i4, acadia17_670yy, e39e, db22, 79a8, 54ba, 27f5, sigradi2014_281i3, e49c, acadia17_637h, acadia14projects_427ar, 7495, 9fbf, 1ccf, a747, a8a7, a1f3, be86, sigradi2013_234c, a403, 9e8e, 38c7, 3047, e2c8, 7a54, ijac201614102b2, sigradi2014_303g5, f397, sigradi2013_96u, 34fa, e2c6, 3d01, b482, f73c, 92fa, ecaade2016_077t22, acadia14projects_317aa, 991a, acadia17_600u, 2ff8, acadia17_72j, c6fe, 2886, fd59, 1759, 8f9d, 090f, 4ca6, ecaade2017_170ww, a0f4, 67af, ecaade2015_38m7, b3dc, 5b3c, fa6f, ecaade2016_132u37, ecaade2017_164p, df22, fe8d, f00e, 3dbb, d96c, e64a, cefe, 4b2e, 55d0, 8c3e, 15f3, ecaade2015_22e5, 0fff, df00, 25a2, df19, 082e, f57b, acadia14projects_199ac, ecaade2015_53e9, b21f, ecaade2014_180m45, d6ba, sigradi2014_213w7, ebc5, ecaade2017_053h, ijac201614105o5, de7c, sigradi2013_117c, ca6e, ecaade2015_241j55, 9f36, de04, 4e7c, ecaade2017_046c, ecaade2015_332z71, 16de, ecaade2014_221l56, afc1, 1ca3, 03f9, ebc6, 934e, fc19, 7aca, 1ce5, b472, 1a3f, 46b0, bb7a, f998, sigradi2015_3.212j4, ijac201412305d2, ecaade2015_161j34, ascaad2014_014n8, 924c, 4202, 7ad7, e856, ijac201513105o4, ascaad2014_024f5, f6c4, b63d, 0d03, ecaade2017_026nn, acadia14_453j, dd1c, acadia17_18s, c67a, 08c8, 1342, c9e1, acadia14_153ar, a659, f047, 4b14, a3ee, 2bbf, 598e, 3010, 3105, ecaade2017_225k, acadia16_72d5, 7754, aa63, cfd3, acadia17_258l, ecaade2014_112m26, ea22, ijac201715203ww, ijac201412403d7, dcd0, sigradi2013_397d, ijac201513303t11, 4bbe, acadia17_177m, fbf1, d30d, 4c33, acadia17_350hh, caadria2016_809b34, ecaade2017_170e, sigradi2016_381u, 5a32, ijac201614405p3, sigradi2014_345y9, 7c21, 2fb7, 67dc, d571, de67, 0d19, d0c3, 381d, 30bd, d6e9, b5a1, c927, 2b9c, 5f6d, 45d1, dd96, e79d, 0d90, 307a, 6630, ecaade2016_123g34, b288, 5cdd, acadia14projects_531m, 046a, acadia14projects_23x, 1eac, ecaade2015_241c55, 405f, c13c, ecaade2014_201h52, e099, f686, ecaade2013r_006r4, acadia16_12o1, 0e3b, 2595, 3596, 09ca, 5bd3, d0ea, 4797, ecaade2015_17h2, a9b3, 1840, 0aac, 1d02, 2909, 937e, sigradi2014_128c1, ee79, d947, ecaade2014_133m29, 2b93, 3200, ecaade2017_117y, 2a5a, bfb9, 29ef, ecaade2017_210x, f106, f340, e47d, 8cef, caadria2015_126z20, d77b, 43f0, f070, a97a, 6e1f, bdab, caadria2016_589b25, b46f, acadia16_12m2, b5d1, 468d, 055a, ba62, 3957, c0c5, ecaade2015_180z38, df90, 0dcf, caadria2017_056z18, bb48, ecaade2016_171c49, ecaade2015_215e47, acadia16_184i12, acadia16_344b21, cae9, c8a1, ecaade2014_085j20, f895, c619, ecc8, sigradi2016_801r, f42c, 6312, ecaade2017_007b, 1d30, 465e, 8df1, 9bec, sigradi2013_390u, 2a7d, 9739, 804c, 3e4a, sigradi2014_313b6, acadia14projects_681al, daee, e3dc, acadia17_52i, ascaad2014_016d9, 5fbe, d0c0, b9df, 8ecd, 3965, ascaad2016_017z6, 6af2, 164e, fcda, sigradi2013_226t, c355, 7f10, ecaade2016_162o44, 5c5f, 7805, 837b, 3189, 3d5e, f1f4, 5ead, 1324, 1f68, 1691, cd05, d458, 2b59, acadia14_435ak, 6620, fe0d, 671c, 52ea, 512a, ca49, ecaade2016_023p6, ecaade2014_180b45, ijac201513303b11, 3b60, sigradi2013_421, a0a0, 522a, bd93, 794d, acadia17_373x, 38c8, fa6b, a279, fa42, caadria2017_002i1, aba5, 3a3e, b579, 9854, 6154, d225, f498, ijac201513105t4, cfba, 166d, 7d81, 2ff9, 99b9, 9fd7, bd41, a081, de19, bef6, c77f, fa08, 992d, 154d, acadia17_291o, ecaade2015_158v33, sigradi2014_263e1, ecaade2016_025n7, acadia14projects_63az, caadria2017_086i25, 1254, a29b, caadria2017_101o27, 9bb6, a807, 12ba, 07e5, e5bd, fdec, 32af, d382, 2f7c, ae8e, 042e, 8c24, 7615, afb7, 04e2, 2f1a, 30bf, sigradi2013_303p, 50cb, 9c61, acadia14projects_565v, acadia14_23ac, 6d69, 34e6, 9144, acadia14_589j, caadria2015_090u14, cb52, e261, 3634, 9d54, d00b, 4cad, c969, d4ea, 6af7, ec51, f723, 5976, d643, 36e0, acadia17_307gg, ijac201614201e6, acadia14projects_531y, f511, 16ff, acadia17_678zz, sigradi2016_602e, acadia14_145ai, 7ab1, 2cb7, 45c7, 152c, ecaade2017_051r, a6d2, 1473, caadria2015_137m22, 023c, 7f0c, 62dd, acadia17_62qq, 9b60, f1a8, b0da, caadria2015_078c11, caadria2017_095d26, a4b9, 3bb6, 9b29, ecaade2016_058a15, acadia14_281u, 0c6c, acadia14projects_291ak, 2c05, af34, b1e6, ac72, 9b01, bc65, df53, e7ae, 31ac, 5a2c, abef, caadria2016_725k31, 601d, 5af3, 3f40, 9af9, 3905, a2d0, 734c, 315d, 6eab, caadria2015_139a23, ab38, e2d9, 5442, ijac201412303w7, 6dd4, 1d98, 95de, fc4b, 94c1, ascaad2016_023z9, d90f, caadria2015_016k3, fb2f, 2c22, 94ea, 4813, acadia14_565j, 0574, 5b7d, 9575, acadia16_174e12, 6c42, c0ae, 5401, 7ca6, 6366, c916, c996, 8df3, af43, 1d67, 82d3, ea4f, d330, b972, dd3a, ecaade2016_040p10, 3620, ecaade2017_152kk, acadia14projects_719o, 6417, 1439, f3bb, e5b0, c4b2, fdca, 2f3f, ecaade2015_91i18, 8b8f, 1b99, 9299, 78ba, 3811, acadia15_57r1, 1861, 2a58, 0dad, eb6a, 24fe, 5f65, c7d5, 9742, ecaade2017_009ee, 6948, 31a5, 236e, 532b, 06f7, caadria2015_087w13, acadia14_357az, 62c7, caadria2017_056w18, caadria2017_135g36, ba37, 812e, ecaade2017_195hh, 86b6, 29ad, 0dd8, 4ecb, 6d5e, 43f1, 7ca9, 6286, caadria2017_016e7, c1a8, 28d5, acadia16_344g20, acadia14projects_579b, 4289, 9e39, 3228, ijac201513201v5, caadria2016_611e26, d2d0, sigradi2016_732t, 36aa, 3159, acadia15_297e12, d584, caadria2017_046n14, 22f1, 7a89, f2b1, 63df, 9fee, 6738, 6d07, 143c, 1b81, caadria2017_079v23, 4015, c2aa, addc, 7f46, 033c, sigradi2014_164j4, f741, ecaade2016_013k3, 6702, 0f67, acadia17_678mm, 9538, c900, beb6, ijac201715102s, ecaade2017_277kk, ecaade2015_138g29, ecaade2014_208b54, db40, ijac201412304x1, 3a3c, ecaade2013r_003d3, a622, 4196, 06da, 8e33, ecaade2014_072o18, ecaade2017_079p, 9174, 7ae4, acadia14_311v, 98c8, ecaade2017_232j, 9451, bf73, 191d, f2b9, c216, ecaade2016_038i10, 5871, fb1a, c2f5, 2a3d, acadia17_570x, f0cf, d64f, e935, caadria2015_077y10, 6374, ecaade2014_050f12, 79da, b162, 78d3, caadria2017_057r19, caadria2016_487u20, 3af6, acadia14_101ap, ecaade2015_114c22, 7f16, 9ee2, sigradi2016_364kk, 0663, acadia14_579g, 66ff, dbfd, 819d, ba2f, a8ab, 109e, f868, a02d, acadia16_308v18, sigradi2013_43, sigradi2014_084y7, 047f, acadia14_339au, b9a6, 5e52, 850f, 7939, 0e83, c79a, ae96, 90cf, 5b2c, caadria2017_051k17, 553e, fff8, ascaad2014_005o3, ba24, ascaad2014_024i5, 11da, acadia14projects_555i, c8c9, caadria2015_096k15, caadria2016_435r18, acadia14_719i, ddc6, ijac201513206f9, 1a18, caadria2015_061h7, ecaade2017_049uu, 8e96, 0981, ecaade2015_130f26, 4b37, a6ae, 5a2b, 0b78, b7bf, f173, 09d9, a778, ecaade2014_120k27, ff4e, a4dd, 4340, 7556, 53a3, 9fff, acadia17_330ff, 63d9, 091e, 7b17, 5528, ecaade2015_55n10, sigradi2016_625uu, bbe4, 071c, faad, ecaade2017_073k, ijac201614307p4, 5f0e, cb40, acadia17_670zz, 18d0, sigradi2014_239w8, ecaade2015_202o44, 6f63, 2e82, 9d44, ddbf, c8d7, d797, 6647, 5554, eea3, 2654, ecaade2016_118j31, e9fa, a1fc, d9d0, 42fe, ecaade2014_111t25, sigradi2013_41g, d6d4, 899f, ef20, 54e1, 27a7, a409, 5d07, eeb6, caadria2015_139d23, 9784, bc93, acadia16_140e10, 8b00, 822b, ecaade2015_81o15, acadia16_214w13, fac9, 2507, 211f, 5c84, e21f, c80a, 909a, 3fad, 83fd, 27f1, 8903, a347, 6077, 5727, acadia17_534vv, sigradi2013_112a, ijac201614203h9, 33e2, 26fb, 200c, 94df, 5926, d509, 90aa, a6fe, acadia14projects_699m, ddba, 8460, ijac201412306d3, b74d, 964b, acadia14projects_375l, 59c6, sigradi2014_057t5, sigradi2016_625ss, 993d, caadria2016_249m11, 96df, 7daa, 44e0, ecaade2016_239w63, 0373, 0201, 6a1d, 44de, 7863, 95f8, ecaade2014_072h17, 2a75, ecaade2014_177s44, 829d, ijac201513303u10, 1619, bffe, 3bc3, 7400, f708, 42c9, ecaade2015_158x33, 1ae8, bd3e, 1e1d, 25f0, 8d3b, 3c3b, 0fc3, ijac201614202b8, ecaade2016_203h53, acadia14_199ab, 8abd, ascaad2014_024w5, bc20, 3f55, ecaade2016_bkoh65, acadia17_581ll, f60f, c205, bbf8, cd56, sigradi2016_817k, 7c5d, ecaade2016_162p44, 984a, 2a03, ad60, ecaade2017_108y, a98a, 93eb, 9f1d, 0a90, 99bb, 2232, ea04, acadia14_75ay, 5873, acadia15_443y18, caadria2015_188r27, 51b6, 163c, f712, f77f, 9098, c123, acadia17_392o, 24d6, 57e3, 8ede, ecaade2017_192g, 0cf4, sigradi2014_080p7, ijac201715106x, ecaade2016_230j62, 19d5, 3faa, 65d1, ecaade2016_242l64, 79e6, 630f, 372e, e073, ijac201412403s6, ecaade2016_230n61, ce14, 7fff, d8ab, fc8b, 30c9, 1745, 2fb8, 6c3e, acadia16_12c2, acadia17_348b, d09e, 9cb5, 9644, acadia14projects_435ay, acadia17_640kk, 73bb, acadia17_90yy, e3d7, fee9, baa2, 27c8, ecaade2015_269i59, sigradi2016_360cc, 8451, 5ba8, 41e5, 9b11, f432, 37d9, 5813, ecaade2014_226d59, 0d7c, a8c1, ecaade2017_309kk, caadria2017_070i22, a8c3, 90d4, 7819, 1c8e, 29ae, c802, a26f, 051d, ec66, f6d1, ascaad2016_033d13, f48d, 2cbf, ecaade2016_208u53, edf6, sigradi2013_359g, f8f8, 0f55, 9585, acadia17_482t, 43fa, acadia14projects_375a, ijac201715103c, 3a9c, sigradi2014_074e6, 15b0, a05b, 5941, 4ef9, acadia17_402e, 9a86, db57, sigradi2015_4.219d7, 4c9a, fd34, 3708, caadria2016_797w33, sigradi2015_10.381h23, 77fa, 5c92, 48de, 001e, sigradi2013_155, 26bb, 668a, ijac201412408l1, caadria2015_145z23, 5567, 5ba6, 1232, 0155, 3656, 3de4, e620, aa48, e484, eb90, ecaade2016_072e20, ecaade2016_018l5, ijac201513201p5, 39d5, caadria2015_126c21, f532, 790d, caadria2016_457f19, 6fd2, 86c6, d075, caadria2017_158w39, 5ec2, 363a, 56bb, acadia16_382d24, 719a, 50da, 912a, afe1, caadria2016_177c8, ecaade2015_233x52, 71c3, sigradi2015_6.183i8, 4e0a, df21, ecaade2017_006ll, a2ed, 6e7b, 522c, caadria2016_871k37, b078, ecaade2017_048gg, ascaad2014_014u7, caadria2017_051i17, acadia14_23ab, d0f8, ecaade2016_047k13, 5257, 1de0, 2046, 846a, 57f1, 322e, sigradi2013_135g, 0167, 5cdc, 9f05, 3531, ecaade2016_057r14, f457, 37ef, d722, ecaade2017_109bb, 50d6, 238c, 3c8f, 5026, ba76, 84d9, 58dc, fe21, 6893, 527c, 6f06, ecaade2016_046w12, afc6, ccde, a453, 4338, 3fd6, ab29, 23ef, 6e8e, 965b, d08a, df0d, 72f2, d909, 4ef7, c96b, 1afc, ecaade2014_184j46, f45a, 74ee, caadria2016_281k12, ecaade2016_223f59, e0e9, caadria2016_641v27, b390, 3a8a, 6ff8, 2980, 3de7, eab1, 28e4, acadia15_110y3, 364f, c528, 4d47, db36, cd2c, 8eb9, 62d5, e804, bf01, 8445, 47bc, ca0b, f0cd, ee4a, f16d, b9fc, a5ab, 17c8, 0761, ijac201715105d, d0e1, c536, ecaade2017_291d, b806, c7d0, 0af0, 3a30, 5d35, 0784, d359, 1657, ecaade2014_157d39, a46b, 7118, b541, 6f4c, caadria2017_062y20, ecaade2014_035b9, a847, ijac201412302p7, 0a67, 7bd1, 677c, ecaade2016_230f62, acadia16_116v8, 853b, sigradi2015_8.27p10, 8f69, caadria2016_219k10, 9296, bb41, 0dcc, b2ea, sigradi2015_sp_8.78j30, a941, e530, ac20, caadria2017_122b32, 6bba, ee28, f9e5, 914d, caadria2016_229v10, f797, f5ae, 2414, f0f6, e6fe, acadia14_63at, 54df, 9481, f3df, f90d, f5c6, 14aa, dea9, e5c2, 6671, 7ff1, a525, b7d3, acadia14projects_479d, 6566, 41b9, 0f0b, 7bc3, sigradi2013_54, bfe8, acadia15_357v15, d53a, 0eb3, 977b, 1dc2, 685f, 61c4, 7867, ad08, ecaade2016_158j43, 1fa7, sigradi2013_414u, ee35, 6719, sigradi2013_386d, b8e3, sigradi2016_611n, 9788, ecaade2016_047f13, c1ee, sigradi2014_049f5, acadia17_464rr, 7f19, 2958, a722, 2673, a1ea, 4c4d, 3a34, ecaade2017_288bb, b266, fea7, e84e, a790, ecaade2017_056zz, ascaad2016_010x4, 09b0, b3bf, ecaade2017_048ee, e927, f372, caadria2015_188v27, e5eb, 3a01, 2a0e, 1306, 0225, e0da, e0c4, acadia14_177af, 7049, 2a0a, 70b3, f102, 01c1, 17d8, 564a, 0ff7, 9122, ecaade2014_173t42, 5159, 2957, 40e1, caadria2016_713w30, 69d2, acadia14projects_267i, 35de, 496d, 94e6, 0c64, ascaad2016_046n19, 396d, e23f, ascaad2014_033d1, 803a, 258a, 768f, 52f2, acadia14_291aj, b42f, 7c72, ijac201614307m4, 93e7, 1fbd, 0337, 9202, 07f5, ecaade2017_248tt, e146, 8649, 6f72, e7e7, b0cc, 4c54, fc22, 5d30, 34a4, 8037, 5de3, sigradi2016_484d, 0db7, sigradi2013_244s, 1b50, 66cc, 78e4, e382, 90ff, c904, ecaade2015_61z11, 242b, 1954, bf87, ea94, 5eeb, 5925, acadia17_284m, f791, b751, 2e02, ijac201513205f8, 3683, sigradi2016_752nn, ijac201412303s8, 80a9, 8d08, c7ff, c437, 9d10, 8ee4, 4b84, 438c, caadria2017_040p12, 2756, 2a92, b1c0, 0296, 3771, e3cf, afda, caadria2017_096c27, 8b35, c5b5, 39e8, sigradi2014_077g7, 0216, b2a9, 3cff, bf98, 2791, b0ae, ecaade2015_21b4, d6c0, e28d, e55c, eb18, fe87, 6016, ecaade2016_108z29, eae1, 1610, b8bf, 8029, a8a5, 80de, 7d96, 4e7f, caadria2016_219d10, ecaade2016_157a43, 6c92, sigradi2015_11.165x25, b400, ecaade2013r_007f5, 78f8, sigradi2014_291m4, 1ae4, 50c2, acadia14projects_661k, 55b8, 0d66, beff, acadia17_127hh, de56, 850c, dad2, 5e42, ecaade2016_027a8, 2b73, 2884, e73b, 0be3, f8eb, ecaade2014_022w5, d436, ecaade2016_mrtn66, acadia17_273bb, ecaade2014_016h4, dec7, 4112, 7781, acadia14projects_435ap, ecaade2015_86p17, dd7e, 39ec, ascaad2016_035m13, ac25, 0e3a, 35c8, acadia14projects_661c, acadia14projects_291d, ecaade2014_143n32, ecaade2014_198p51, acadia17_472mm, 5314, sigradi2015_8.334t15, ecaade2016_032s8, 1fbe, ecaade2015_302h66, f528, ecaade2017_215hhr, e48b, ec5b, 46c3, a043, 7f77, acadia14_565ac, 41cf, ecaade2015_284u61, sigradi2014_176c5, f4ac, 4917, d823, acadia14projects_357av, 0ab4, 4ee1, 7494, 672b, acadia17_26k, ecaade2016_045g12, b18f, 65fb, c74c, 4449, acadia17_350kk, bcf5, ecaade2017_192r, 684b, sigradi2013_234h, 8fcf, a5a1, ecaade2015_155g32, acadia15_57d2, ecaade2017_282n, caadria2017_163u40, 881f, 3367, acadia14projects_339aj, acadia16_12d2, 72c1, 5444, bca7, a89b, e3f7, df6d, ecaade2016_037v9, 2ee7, caadria2016_497w20, ec9b, ecaade2017_274bb, 3795, a654, 29b8, 441f, 1f41, 6321, caadria2016_197r9, 9650, eb0d, 3758, 26f8, 05a4, baf5, ecaade2016_055f14, fe8e, 4eb8, a3bd, caadria2016_487t20, ijac201513201d5, 9874, ecaade2016_113d31, d173, caadria2017_063w20, 32ea, 1746, e12a, 9107, 7b05, 4948, f136, b466, 6479, 181a, 86ed, d64e, b516, ijac201614102z1, 1779, 99fa, 56e7, 9a53, b6f3, 5f69, 6c95, ecaade2017_029s, b278, 938c, d6f4, 647c, 8515, 5714, 5518, 48cc, 1c5f, cbec, 1873, 407c, c570, 5f50, 8054, 861f, 4b1d, ecaade2015_317h69, 3564, f07d, 667e, acadia17_562ff, 9a42, ecaade2015_114y21, 826e, 7e6b, ecaade2015_172d37, 1244, 0035, 46f2, ee39, c09f, 5657, 6be6, ea5d, e2e2, 6b28, 2587, d6e0, e433, a026, f41a, a0ee, 21d8, 6ad8, 84c3, 9ec5, 2e4e, cc45, 8238, c3ce, 90ce, bc05, a78e, acadia17_82oo, 7149, 5589, 4c8c, 187c, ijac201614308x5, caadria2017_041w12, 40fa, 98bd, 895c, acadia14projects_115aj, a06f, 9b38, ecaade2017_047s, sigradi2014_099t8, acadia15_195c8, a90e, fc94, d7ef, ecaade2017_229hh, acadia14projects_609al, acadia14projects_445am, ecaade2017_203u, 45a9, f9fa, caadria2017_028y9, 8328, 4d7c, ecaade2014_224v57, ddf3, 1167, ijac201715106yy, e5ee, 564e, caadria2016_045b3, d0a9, 63ff, 06ea, 839f, 4a0e, 40e7, 31c7, ecaade2017_305a, 74ab, ecaade2015_235z53, 8981, ascaad2016_054a22, 97a1, 7d25, 6410, fed8, c4dc, ascaad2014_029j8, 2daa, c7b4, a44f, ad7e, 36bc, sigradi2016_455c, 3687, ecaade2016_043a12, d1cf, eb7b, ee65, sigradi2016_595oo, 5804, 9756, 07a4, bbd3, ascaad2014_037j2, 95f6, 8246, d460, ddeb, a789, a4af, 0448, 187a, 1931, sigradi2014_169o4, 351f, b1b6, bde3, ijac201715102kk, 7c3a, acadia15_149t5, 94b4, 4a61, 3601, 8e5b, e7ed, 7c5a, dafa, acadia14_333ax, 1681, ecaade2015_37h7, ijac201614208c14, ijac201412301z5, ijac201412205b4, 2aeb, 6252, b930, d47d, 85cd, b471, 779d, 2c21, ecaade2013r_018r9, deec, acadia14_647ay, 6080, c824, ecaade2016_161x43, f880, 31ef, 8a46, ijac201614309c6, acadia16_140z9, 93a7, 447e, acadia14projects_339aw, 916d, 5b69, b58c, 4ac2, 22e3, ijac201614303u2, 6b9a, d6ab, b989, 9924, acadia17_237gg, e6ff, 25d2, 2a29, 36f2, a4a2, ascaad2014_025l6, ecaade2015_22s4, 346f, caadria2016_187a9, c9f3, 8c94, ijac201412207e5, 445f, ecaade2017_077yy, f354, 9832, 7a22, 8053, 1c24, acadia14projects_565i, 3559, b6a4, acadia15_483a21, b81e, b689, 2fc4, f1cb, fb3c, 432c, 6503, 0626, cf6b, 013a, caadria2015_032u4, 2501, caadria2015_194v28, 4825, b45d, sigradi2016_801t, 9fb3, 6b95, 0e36, 46a1, 6a66, 2592, 8d3a, 97c3, ecaade2015_155r32, 6289, 5307, ecaade2016_243d65, 5564, 7c65, 8dce, 6387, 9957, 1e70, 7678, acadia17_232ee, 4680, 542e, sigradi2013_280n, sigradi2013_117z, d988, 740b, 122e, ecaade2015_38j7, 5669, 8085, 7293, 6454, 7814, ed3a, 5c64, 4c67, a7be, a9cf, 4114, ecaade2014_020m5, f5e1, a828, ecaade2015_301e66, 2806, 18df, acadia14_153aw, 4635, 0977, a230, 7d04, fa97, 4c0c, 9537, 8216, fe18, 8636, 7baa, d6f0, caadria2016_851t36, acadia14_539b, 633b, acadia17_177h, 4086, fa56, caadria2015_126v20, ecaade2016_021v5, 8c22, ed44, f212, acadia17_512k, ecaade2016_182m49, ecaade2014_180e45, ecaade2016_021t5, 8644, a079, 63c5, 1b9b, 112b, 9c9a, 2466, 69ae, ecaade2014_060x14, 4cae, eb32, 390e, ecaade2014_141g32, 3675, 4be2, 9357, f6a8, 8833, 3c22, cade, 771b, 9e9b, d6e1, 4706, adac, 4e94, d5e9, e64b, 4759, c9e2, ecaade2016_129s35, 2985, dc1d, 3f6d, ecaade2014_023f6, f2b5, bc43, 4a3f, 3e16, a028, 209d, ecaade2016_089f25, 231b, c552, 4871, 1e26, ecaade2017_061d, 5a6a, 3d7b, d4d5, 308b, fb96, ecaade2016_023s6, 36ae, 329a, ascaad2014_003r1, sigradi2013_42n, sigradi2016_816yy, 8558, f605, e977, caadria2015_157t24, b546, 5201, 7c62, 24bb, ce0d, 1242, acadia17_266aa, acadia14_33ak, f8ac, a46d, 90b5, 9820, 9ae1, 025c, c8fe, 5819, ff4c, ecaade2017_003l, 1f1d, 205e, 4f08, 2cec, dae3, 8233, ascaad2014_014e8, 9d7c, a113, 0807, 01e5, ijac201513302y9, c79f, a213, cb98, b0ec, acadia17_37dd, 3006, 2640, acadia17_365h, b4dd, ee9b, ijac201412408x1, da38, 788b, aab0, acadia14_473aj, 19ed, 806b, c9c6, b6ea, ecaade2017_163k, 896d, ascaad2016_042y16, 7159, b4e4, 2b83, 3c1a, 0888, 1ada, b324, 017e, 5d7f, 9a3b, 062d, 036e, sigradi2014_074u6, b8dd, 9736, 3d23, ecaade2014_108l24, 55e0, cbc5, f4a2, ecaade2015_143g30, a18b, af93, caadria2016_579r24, c0b3, 066e, 34ac, e9e3, d762, 2a65, ecaade2015_287n63, 14d0, e2b0, 6540, acadia14_389a, sigradi2013_52h, 3b23, acadia15_483l21, b921, 988e, 30f9, 2f40, 1146, dbb2, 09a7, 66e2, ecaade2014_240h62, 9131, sigradi2016_694k, 8bd8, caadria2017_002m1, 838e, 56ed, db98, 17c9, a4b4, f925, b763, efc4, cf57, d495, acadia17_598vv, faed, 82a2, 5f8c, 4a9d, 113a, 1207, 6427, 6d19, ecaade2017_183aa, caadria2015_188a28, ijac201715105u, 8477, 778e, 6896, 4239, 4447, 098a, f0bb, ecaade2015_333i72, a207, 8666, 0707, 95c0, 998a, ijac201614305k3, cc77, a834, 70de, ecaade2017_215bb, ecaade2017_211bb, 6484, 9316, 5103, c03c, fa69, da26, ecaade2015_15w1, 86da, 2667, a40d, feaa, 5482, acadia17_189rr, b8b6, 4d64, fef6, 2714, 5001, ecaade2016_071n19, ecaade2013r_004r3, 3a7e, 94e2, 743d, a966, ecaade2017_152gg, caadria2015_233h35, caadria2016_013u1, 728b, 54de, acadia17_590i, 90a5, 1570, 52e2, 313f, 0af8, ijac201412304v9, be58, ca47, 448c, 292d, a897, c747, ecaade2014_218s55, e2af, 0fda, ecaade2015_138m28, 1876, 0446, 04f2, c6b3, 7fba, b721, acae, fe45, 5bf1, 692e, 0ca0, 4f29, 3a38, eb31, 4f1d, 3dd7, 114c, a9e8, 5fa1, acadia16_382t23, d313, acadia17_18i, 7b03, 663b, cdf1, 121f, 4879, 52ef, b295, b5cb, 6843, 337e, 4699, ecaade2013r_009j6, fe15, 75f9, ecaade2014_153l37, e9fb, acadia15_185x6, 9bde, 2ab3, c7bf, e724, 36a2, 5980, a699, 8d1b, 1828, 5a6f, 2ead, d9e1, 7d5d, 8bea, d91f, ascaad2014_004g2, 1168, acadia17_81n, ijac201715204uu, 3c7b, ecaade2016_241i64, d4f4, 4c71, ecaade2016_169k48, ecaade2017_059ll, c88f, acadia14projects_463l, bb57, sigradi2016_484b, cbda, sigradi2013_268g, 152e, caadria2015_072z9, dcf7, d274, 8b3d, ecaade2017_198ss, 2f63, 347e, 615b, d6cf, cb70, b722, 6433, f726, 3156, bfe7, 3269, acadia14projects_699l, b11e, 8093, acadia17_670pp, f86d, e72b, eb3e, 9ba4, 7ed1, 0403, f963, 1158, b513, caadria2015_226p34, 5741, 322a, 38da, 9886, 419f, 8df4, acadia16_440b26, acadia14projects_301i, ascaad2014_010p5, 2fbd, ecaade2015_169a35, sigradi2015_8.81r11, 2a6a, b60d, d464, f231, ecaade2016_238v63, b028, 79f7, fad1, acadia14projects_153am, 1705, 03b6, f8cd, 3674, bbc6, caadria2017_080f24, caadria2017_002j1, b30b, 6e1d, 433e, 28fa, e864, aa76, caadria2015_014l2, 8059, sigradi2014_263c1, 6ca8, 83a0, acadia17_501ss, 258f, sigradi2013_311, a4fe, 7b74, 99ab, 6846, 629b, 297d, c9e0, c7af, 7430, bd2c, b396, 18e4, 08a8, 2fbb, ecaade2015_333f72, d951, 4898, 4dee, 06bf, 64ff, 49d1, caadria2017_129b35, 8f55, 765d, ascaad2016_028c11, 5d7d, ecaade2015_122n24, be34, 4a6a, 432b, d398, e8dc, sigradi2015_10.377x22, ecaade2015_304e67, 4327, 8340, fee8, ijac201412405p8, e8e6, e260, 178d, 5791, 6f45, 601e, 8e30, acadia14_661f, 379f, 5173, 99b3, cdee, 1ecd, ecaade2016_013p3, acadia17_491x, caadria2015_185j27, ecaade2016_079o23, 5993, sigradi2015_9.347c18, 1632, 3e7f, ijac201412402p4, e96f, ecaade2017_124y, b7d1, ascaad2014_001f1, 0b45, 8184, c6bf, ecaade2017_248zz, caadria2015_077u10, 724e, ecaade2014_072g17, de87, b614, 908a, ascaad2016_040d16, sigradi2016_467p, ecaade2015_173g37, 6b6c, e861, ce0e, sigradi2016_446k, ecaade2015_138c29, ae46, 0a9b, 13cc, f341, acadia14_199al, ecaade2015_250i57, 98aa, 9412, eb98, a0bf, e9df, bba0, acadia16_424d25, f7fe, 79e3, 3b78, 16c4, b886, 3931, ecaade2017_264c, b4b5, ecaade2014_163f40, 7883, 3497, 002b, ecaade2016_221x56, 3bbe, bd7a, ecaade2015_271v59, acadia14_281x, 3d3b, acadia17_598j, ee5a, 99a5, 3c85, 1382, fca6, 8f93, 88c6, ec2d, 741a, acadia17_81g, 71dc, ecaade2016_025c7, cbad, 07ec, ecaade2013r_011d7, 88bf, 5b91, c6b9, 1c1c, 9ab5, caadria2015_188z27, 8d39, 28bd, ijac201614202a8, 8482, ecaade2015_303t66, ecaade2013r_002v1, ijac201513203s7, 086f, acadia14_681af, 095f, b447, 9308, ddf6, 24b2, 7e10, acadia14projects_177aa, acadia14projects_647av, a73b, 5129, 4421, 0217, ecaade2015_87a18, cb44, 6ba5, ecaade2015_248p56, e4e4, 952d, 3744, ffeb, c530, caadria2017_054h18, eb34, acadia14projects_75b, acadia14_301j, 8039, ecaade2015_173j37, d443, c003, 862a, ecaade2015_207s46, edaf, af6a, 6c88, e946, 99f8, 491f, 003e, acadia14_75c, 1525, e31a, 0eae, 8192, bcbf, caadria2017_056n19, 0f29, 3d55, 0b57, f2f7, 2ec8, 7fb3, 6c61, eec3, caadria2017_155m39, edf7, b36f, cada, acadia17_435e, 76c6, e72d, 6a36, 7006, 2479, ijac201412405k8, f506, b29b, 63eb, acadia17_283nn, f7eb, caadria2015_090x14, caadria2016_177z7, ed9b, 40cd, f02b, 13f4, sigradi2014_314o6, 8935, c3fd, eabb, 3459, e97f, 6851, 55fd, bd6b, ecaade2014_185z46, 8aff, ecaade2017_215mm, ccd8, 7687, bdbd, 03e4, 34d7, 962e, ecaade2017_302oo, ecaade2015_13s1, 11f3, 1932, caadria2016_829c35, dbe7, c95a, 1868, 2303, 643d, 5fcb, 0726, 2765, 1b94, ecaade2017_130tt, 8fe1, 1de7, ecaade2016_078h23, ebe1, ijac201715202xx, db45, 8fc2, 7b34, 78a9, 0fc6, 72f7, 9f59, sigradi2016_637dd, bac1, 1164, e3f5, ascaad2014_005m3, 990a, ijac201715203l, 052f, acadia14_63ad, e281, a670, 2c66, 5903, be42, ascaad2016_012r5, cdf0, acadia14projects_79w, 0712, c215, sigradi2013_158f, 8846, 0d46, 6cdb, 175b, caadria2016_321n14, 0a29, f357, fefa, 57dd, 789b, ecaade2016_102j28, 7b18, 2fd5, ecaade2015_25h5, d2fe, 7210, bf7e, 4c34, cd9a, caadria2016_013d2, 8e71, ad85, 696e, 1f81, 1e14, c6d5, 1194, ede2, 03c9, dce2, da17, 6a75, 220b, 569b, ascaad2016_042x16, bea9, a188, ecaade2015_225h49, ecaade2016_222b57, acadia14_619as, 22c3, 3df1, ad3a, ijac201412303x7, b719, c8cf, ecaade2015_185u39, eee9, cff8, ecaade2017_189zz, sigradi2015_8.186l12, f318, 336c, 4d46, 9d64, 6ba4, fe33, acadia15_323c13, 5cac, b92c, ac96, f328, 34ce, e6e5, df7d, 8f11, acadia14projects_145o, d105, c884, 1673, df74, 8019, sigradi2014_347t10, d20d, 9284, 1fdb, 7750, bb01, 5a17, acadia17_650g, ba8b, b8fc, 0642, 6d1e, ecaade2014_163b40, ecaade2017_053uu, f758, 578f, 5b28, 1dbb, 7a02, 2446, acadia17_177z, ecaade2014_023d6, 5362, 9377, e92b, fade, fd44, 9e09, acadia17_163nn, caadria2016_187p8, caadria2017_003v1, d400, 3144, 74c9, 45a2, a94c, 2181, ecaade2015_235m53, c663, a07a, 564f, 43bf, e3d6, aeb2, ecaade2013r_010z6, sigradi2014_214c8, 94b2, acadia14_347ak, ijac201412301y5, d232, ebed, 0327, 7174, 892f, ecaade2016_223g59, ab59, ecaade2015_193e40, 4c50, 7821, d975, 9822, c058, fb31, 6404, e7e5, ecaade2017_041k, caadria2017_124c33, 1bef, ecaade2017_099a, 446f, e6dc, ca41, 9456, 6f44, ecaade2014_237h61, 8cf7, f2e4, 5e79, 58c7, 1973, bba5, 8ff1, b40e, 1eb3, 8c88, 38ed, 9651, c730, sigradi2015_11.165r25, 5144, 1d9f, ascaad2014_013c7, acadia14projects_247h, sigradi2015_12.297j28, 07df, ee90, 0279, eb23, bd65, da54, 0a53, sigradi2015_9.347i17, 33ac, 68aa, 1094, c525, caadria2016_291c13, 26e5, 5c29, 4b41, 10b9, ecaade2017_215zr, 15aa, 544a, caadria2017_005x2, 4888, 63da, 4e92, sigradi2015_3.221r4, 18a3, caadria2017_048i16, sigradi2015_3.221u4, 3390, 8af4, acadia16_54r3, 4b91, a379, sigradi2014_074l6, 0b5f, 0d6f, acadia14projects_135t, ijac201412408g2, bb97, 6bfb, 561e, ecd8, bf4f, 3e27, 9856, 0ae1, acadia14_43aj, cf9e, acadia14_291as, 0926, 1893, e443, 13ae, ecaade2016_140l39, b72e, 9bc4, d37c, 9440, 1cfe, c8d9, b410, 5501, 5de4, 69dd, caadria2017_107u28, 6a58, dd77, de45, ef23, 8a40, 887c, 55f0, c295, acadia14_301ay, 67f2, cd13, 340f, a7f8, 2053, 7949, caadria2016_477a20, sigradi2015_6.329x8, 1813, 97b1, ed16, dc4b, 2205, 83ec, d251, 4f58, dc46, 7334, 9592, acadia17_201e, c4ce, 9887, 6304, 5f09, 7d72, ce16, acadia17_221y, e9a7, acadia17_230b, e782, f8a1, sigradi2015_3.111a3, 7699, 4a3e, ascaad2014_024j5, 61c6, caadria2015_086i13, c10a, d60d, acadia14projects_153f, b574, 13c6, 77cf, a74c, 87e6, 978b, ijac201614204w9, 8dc8, df5d, 242e, 635d, 2870, 0226, b136, ecaade2016_170z48, 957e, 907a, e3be, ecaade2017_208h, f20a, e930, ascaad2014_014t8, ecaade2015_229a52, ecaade2017_198k, 3316, ca37, 27a8, acadia15_69p2, ecaade2017_256jj, 54e4, 6a25, 66da, c0ea, 7bbd, b40a, d0e6, 6dc3, ecaade2016_239y63, 818f, a23d, 8cbb, sigradi2015_11.136p24, acfd, 1eb6, caadria2015_004g1, ecaade2017_066n, 0be4, ijac201614105v4, bafa, f29f, 9f7b, 7408, 4740, c8e2, acadia14_267o, c32b, c9bf, caadria2015_246d36, ecaade2014_041f10, 2209, ijac201715101d, caadria2017_123t32, aa21, d038, caadria2017_004r2, 710f, ba23, 2375, ecaade2016_013o3, 6a81, c47c, 20c0, acadia14projects_655ad, 77e5, ecaade2015_336w72, 373d, ecaade2016_158f43, sigradi2013_43u, 90d1, 026d, ecaade2017_044pp, 7adb, acadia14projects_63ap, caadria2015_208e31, 86cd, 170f, acadia14_199ad, 3c5c, 1d88, b7ba, 68d7, b0fd, 0d55, caadria2016_725j31, ascaad2014_026d7, caadria2017_124a33, acadia17_177r, 975b, 213d, f497, 9e82, 98bc, ecaade2017_288ff, 6b87, 09f0, acadia17_247mm, 855c, acadia14_135m, ijac201715201n, sigradi2013_98, 4d45, ijac201614201p6, 874c, af78, 5363, ecaade2015_195l41, 5969, e4d8, 9021, ecaade2017_199t, ascaad2014_030x8, 2928, 6858, bd98, ecaade2017_049xx, acadia17_266ff, acadia17_660u, ecaade2017_140ii, 6183, ecb8, acadia16_280l17, 7ed2, 9032, ecaade2015_114l22, 1091, acadia17_382rr, 5414, 2918, ad18, 6c72, caadria2017_079u23, sigradi2016_777cc, d04c, acadia14projects_199aa, 8bae, d11d, sigradi2015_11.196m26, acadia14projects_153au, ecaade2016_144k40, ascaad2014_015x8, 2b11, e813, 700d, ecaade2017_071pp, ecaade2017_140ll, acadia16_12g1, fa4b, b4fb, 734e, 082b, 269f, acadia17_28cc, ecaade2014_072r17, caadria2015_213c33, eca3, e05a, ijac201715203uu, 9bb9, 2c2f, b148, c81b, c36d, ascaad2016_048h20, ecaade2015_155i32, faf4, 3037, d5bb, caadria2016_663p28, sigradi2016_732k, 6b53, 4bfa, ff56, 7a5f, 5096, e533, bd85, 14f1, ecaade2017_108a, ecaade2016_ws-dleadg68, eb87, 9e4a, db3a, 8709, 34e1, cd74, 7610, 246a, ecaade2015_130z25, 0bd9, de55, acadia14_719h, 4b83, d59d, 4422, 7963, 3439, 5b54, sigradi2013_41d, sigradi2013_184z, sigradi2015_6.387k9, d218, 3be7, 7178, 950d, ecaade2017_215t, 1c75, 90ec, 36fb, 1fa2, dcb5, sigradi2013_366d, 9247, f570, 820a, 76a8, b01d, acadia14projects_115ak, b7dc, 25a7, 54c0, caadria2017_080k24, ecaade2015_138o28, e2c4, 70bc, 9ce1, ce39, 5441, e8fb, 15b4, a686, d220, ecaade2014_230p59, b380, 38f1, 7143, 2cdc, ecaade2015_155s32, 53f6, d7f7, ecaade2017_089aa, 023d, 693a, af0f, ecaade2015_235k53, 96d9, 406b, 9c5c, 1f47, 5250, 0bb8, 47d9, acadia16_290e18, d971, f77e, ecaade2016_045j12, 8ad6, b88a, b4a3, 225c, b6f2, 7017, sigradi2014_021p1, d996, a285, ecaade2013r_007g5, acadia16_244v15, 1b1b, 7694, 3b86, 539a, 6dfd, 6c0a, acadia17_266bb, d213, ecaade2017_198j, 4a91, 7891, 712d, 3e34, 2aea, bf20, 3549, ecaade2016_140v39, c175, 2309, ecaade2015_297x64, 3d75, ceec, e77d, f121, eb3a, 5470, 8e66, 7216, b543, 718d, 6752, acadia14projects_357b, acadia14projects_291az, aefc, ecaade2017_308cc, 320c, 8dff, sigradi2013_43b, c8d1, d986, b195, e669, acadia17_660s, caadria2015_087m14, 17fa, ijac201513201o5, ijac201513206y8, ascaad2016_028o11, 29ec, bdfe, ijac201614101i1, 2e93, 4f99, edfd, acadia14_435a, 6952, 7a5d, acadia17_72f, 2ba5, e460, 4c59, ecaade2016_104y28, sigradi2016_399c, acadia14_317w, 4173, 01ed, b04d, ecaade2014_023i6, sigradi2014_265s1, 9028, d21a, c67e, 2618, fcf8, c5aa, 5c09, ab02, e372, 8be2, 6134, ef4d, d9ee, d3d5, caadria2017_041k13, 78fe, ecaade2014_186z47, 47ac, ef11, sigradi2016_732i, f197, 7d1b, 5f7e, 833b, acadia17_92k, b4d7, 3735, 8de2, bfc1, 2fcd, 9067, cc42, 6f7e, 3c07, dad8, 289d, 3ef9, f6fc, 6c49, 2df7, cf10, f744, caadria2015_190o28, ecaade2017_152hh, 972e, 536a, 4af6, cc3b, acadia17_274zz, 32eb, 88da, 00de, 27be, ecaade2015_293y63, c5f2, 1c8f, 3979, 04f1, sigradi2015_4.52m6, 1dcc, da27, 899d, 6e91, 1ba7, be63, 50a0, 8978, fb99, e43e, 7426, acadia17_358x, 0861, ecaade2015_333b72, acadia17_118hh, 76ee, 79c8, c957, acadia17_348a, ecaade2016_142a40, 717e, ecaade2017_172hh, caadria2017_041i13, 2265, ijac201412204d3, 3b76, d25c, 5deb, 7b13, e94d, c8f6, sigradi2016_807kk, 5531, ecaade2016_016g4, cf59, 3d8f, 059d, fb6c, d5bd, a638, 74d1, ecaade2016_157b43, d297, 7128, ecaade2017_046zz, 531b, sigradi2013_243c, 4f57, 53e0, 61b4, sigradi2014_045b4, 6a16, d4ab, 5be2, ecaade2017_003o, d06c, ijac201513201f6, 4ec0, sigradi2016_625d, acadia14_153ak, ijac201614309g6, f629, b3df, dee8, c8e5, 7ea7, 0467, 191b, 13c2, ecaade2014_014h3, 57b0, 6fa0, 6a88, 2ace, b175, be25, 54f4, acadia17_82ee, 6a8b, ee9a, ecaade2014_180l45, a42b, caadria2016_013f2, acadia17_374q, 9047, ecaade2017_175l, 628d, 47df, ecaade2017_172jj, 19b9, 8bf8, 8bb5, ijac201412404c8, 518f, 7f0a, e4b2, e9e7, c861, a256, 23b2, sigradi2014_347n10, b0a4, 5af6, acadia16_88p6, caadria2017_174c42, 6cbe, 4b65, 1d9a, ecaade2016_021g6, e1ab, ecaade2016_223i59, 02fe, 0763, cdaa, c696, 4890, fce6, 1a5d, a637, acadia14projects_357an, bdd7, bfec, 3cf9, d751, caadria2015_226c35, c5e4, 0a41, sigradi2014_172y4, ecaade2017_291w, ecaade2016_129a36, bc28, 1be8, ecaade2015_38k7, 0131, cb99, 4c83, 5626, 8efd, d4d1, 9528, 8cc5, ee25, ijac201412202u1, caadria2017_015w5, 97f1, 1471, acadia14_497p, 3901, 2f96, b5c8, ecaade2014_149c35, b7c7, ijac201614302m1, ijac201614307z4, 1326, ecaade2015_110f21, 5253, 2f6a, 32c2, 3724, ecaade2014_182z45, ecaade2017_212oo, acadia14_681at, 2389, 1a73, f342, 40f8, 28e8, a077, 7546, f013, 3e9e, ascaad2014_011y5, c46c, 2927, ecaade2016_225n60, da5f, ab33, ascaad2016_004i2, 465c, ef4e, 6b13, 6466, a712, ec45, ecaade2014_095t22, 8923, 789d, b0f9, b243, 7d95, sigradi2013_95o, 7652, d511, a95a, sigradi2014_070w5, c59f, 5742, 6389, 1ebd, 4b4a, 996e, ce7f, 4e76, ascaad2016_042v16, 3797, c5f4, ecaade2015_53d9, 294e, 2061, acadia14_339af, 3329, 7151, 845a, ecaade2015_122o24, eb84, 30eb, a96b, 6169, sigradi2014_345g9, ecaade2017_148b, ae70, ascaad2014_035o1, 75ef, d459, ascaad2014_009h5, 6128, acadia17_339pp, 0f88, 6943, 1d35, acadia17_630h, ecaade2015_64y12, ecaade2016_210c54, ecaade2017_054ss, f73a, acadia14_699p, a350, 07d3, sigradi2015_11.136k24, 4106, 49a0, 24c8, 7cdd, 3e69, 0172, ecaade2017_273p, c5b7, ad76, ijac201614204m9, 636c, 1ae0, ea92, d696, ecaade2014_180u45, 16cf, acadia16_280p17, 6fd0, 1bac, ecaade2016_007i2, sigradi2013_400s, cf8e, 5f9a, bab9, d639, 675f, ecaade2015_171v36, 0935, 9f0a, c5bd, 2ed8, sigradi2013_215, 2b1f, ecaade2016_119z32, fc4d, 7f80, 1b5e, 3bff, 365e, 411a, 04e7, a00a, 7e6f, bab1, da4e, 7951, 7a92, 6b5d, 47b2, 95a1, 5ee6, sigradi2014_291o4, c1b1, caadria2017_041d13, 9157, ecaade2015_265o58, ecaade2014_182y45, ecaade2017_098nn, caadria2015_126b21, fd74, d657, 2d2b, 058e, bfd3, e586, 07d7, acadia17_590b, ijac201715101g, 5706, 1ec6, 3394, bb9e, e4f4, 07be, 527a, d56a, ecaade2017_243ee, 7bd0, cd88, fcbb, acadia14_453h, 2a00, caadria2015_012h2, 7c3b, f642, 9287, 2188, 08da, bf97, acadia17_670vv, 5e1a, ccf2, b988, 2d5a, 302a, c93c, ijac201412304u9, dd7c, ecaade2014_192g49, ecaade2017_006oo, ecaade2015_171y36, 475a, acadia14_719g, 9b24, acadia17_403h, 4a8f, 3b1f, ascaad2014_014i7, ecaade2014_162t39, ecaade2017_229ff, a35f, c6a7, 5e96, 0cea, ad24, 921f, 0b52, 88dd, 4aaa, 4815, 33d5, 4744, sigradi2014_313s5, 8294, cad0, ijac201614307u4, ascaad2016_028k11, 36b2, acadia17_512j, ascaad2016_056j22, ijac201614201y6, 4201, ecaade2015_200g43, 5fe0, ecaade2017_ws-archiedux, d87f, 1584, 65f0, ecaade2014_127j28, 2014, 624e, 3b57, ijac201513303f11, ijac201513303h11, e3ab, 63d1, 17f0, caadria2017_094s25, ecaade2017_254vv, 9c0f, 7ad3, ecaade2015_138w26, 2d4c, caadria2017_057c20, 1a41, df0f, d93c, 33ec, 4840, 859f, d1e0, caadria2016_663l28, 9cf3, a87f, 63a9, ecaade2014_153d37, 3212, acadia14_111k, sigradi2015_sp_11.303o31, 47cb, 7fa1, ec7f, dec3, 1a7f, e424, ed55, 72f6, 5bd6, 9052, 4f6f, 6d58, 076e, acadia17_340v, efb0, 752a, 2d99, aa62, 0944, 92a1, 7e30, acadia15_357s15, 9e8a, bca4, 13d2, 41fb, 8918, caadria2015_114r18, 31ba, f6d6, 06c3, caadria2016_435k18, 7b90, 5eb3, 2845, 5d2b, ecaade2017_031nn, cf32, 2777, a266, d219, ijac201513103o2, ijac201412303x8, acadia14projects_219a, ascaad2014_016h9, eb60, 51a8, ijac201715205xx, 1a20, 33c9, acadia14projects_463e, 5352, 045c, f3a0, 20cf, acadia17_202r, 1e58, sigradi2014_134a2, 9aca, 8c6c, 143f, b2b3, e153, 95db, 2c95, caadria2016_579s24, 80ea, ecaade2015_284i61, ecaade2017_033x, caadria2015_208v31, 25dd, 623d, sigradi2016_751ll, f7ae, 297a, ecaade2014_145j33, ba52, 6338, 7793, 33b8, a09b, ascaad2014_014b8, 8aed, e16d, d247, 67f1, ecaade2017_066p, de39, 2f28, 3fbe, 5ebc, 4d38, 93fb, ascaad2014_001b1, 3c26, 9bcd, 9c7d, 7252, a6cc, 2821, f681, sigradi2015_6.387h9, d024, 41c2, 7cca, 3180, acadia14projects_153g, fa18, sigradi2014_265x1, 6192, 248e, 5272, 6b8f, ecaade2015_273e60, fa8a, 22b5, ecaade2015_155f32, ecaade2015_61n12, f37b, b0f2, ecaade2017_105ll, sigradi2016_490aa, 88a3, de98, caadria2016_333c15, 1332, 52b9, 8ef1, caadria2016_549r23, 04cd, 2338, 4eb3, 3243, 6ffc, cd20, ecaade2017_029ii, 33f5, acadia17_102z, ecaade2016_223e58, sigradi2016_814yy, acadia17_52p, ab3c, e7b0, d0ad, 4378, 4e39, 6fb0, 08e5, f523, a4ef, sigradi2016_816ss, 5a5b, 65cc, caadria2016_177k8, b116, ecaade2014_072n18, eadc, acadia17_212mm, 9775, f687, b16b, 13df, caadria2017_018t7, 993c, d3ec, acadia14projects_177v, afb8, 1088, b08b, 5521, 2859, 73e2, cbc2, d9c8, 9d27, 8a50, 53ad, efed, 9bac, caadria2015_119x18, e933, 5907, ecaade2015_248k56, d770, acadia17_520g, 8cc1, ad06, ecaade2017_230nn, sigradi2016_815ee, b3e7, aac3, 1ddb, bc75, 5a3c, 0379, ecaade2014_177u44, fc5d, caadria2017_005a3, d546, d831, 1a45, sigradi2013_386, 4cfe, 29d7, 931a, eda6, 5099, 17fc, acc9, f463, ijac201513103v2, 81d3, 9304, ecaade2016_119n32, 9bdd, acadia14_365ao, 5f0c, 00ee, 75d8, 4f2a, 8099, d0a7, f55a, f331, 7013, 58fd, 49e4, 9681, 9b4a, aea8, 544b, 38a2, sigradi2013_157, 11c8, c925, dc67, acadia14_153h, 709f, 2708, 755d, ecaade2015_271y59, c406, 122c, c395, 7f6f, 54c1, 7948, 734a, caadria2017_095i26, bf8e, acf7, ea63, 6320, ijac201715104ff, bbf7, 9e43, a8e4, ff18, 3557, 2f4d, 02d3, d714, 3bfd, ecaade2016_023u6, e33a, dcaf, f043, 98f6, 3dc1, bee8, a2c8, ascaad2014_014r8, caadria2016_425g18, acadia14_81j, d0d7, ecaade2017_253w, d664, acadia15_185o7, 0214, af17, 1f9f, d9a9, ijac201614208c13, 71f0, fb11, ecaade2016_191b51, ecaade2015_248h56, 3347, 9779, dd6d, 4468, 0f3e, 64f0, d465, acadia17_154o, 05bd, 38fe, eaf6, ecaade2017_213yy, ecaade2017_116b, 5b44, ecaade2017_169mm, c8f1, ecaade2014_109s24, 8a5b, 6a0e, bff0, 3af3, 32cf, c48c, sigradi2016_732n, c114, c470, 4a45, ecaade2016_tkof67, ca80, 4b52, 52f8, f4af, 74c2, b4a6, f149, ecaade2017_076ee, 3524, fde2, ecaade2016_140y39, 07ad, fb8d, 9d46, acadia17_426d, 771d, 83d7, e3b6, acadia17_640n, 469f, 1c26, ijac201412204u2, caadria2016_373l16, caadria2015_190j28, 57f9, caadria2016_559x23, 5dad, 9e4d, 7431, 2c5b, 5ac5, sigradi2016_448hh, b9ef, 46e8, 9938, 5c86, 1063, aa3d, e5c3, bcd8, acadia17_222g, 7c64, ascaad2016_001a1, e6c2, ae8a, 065e, acadia14_117c, acadia14_189au, 81f6, cdc0, acadia17_502c, fb8f, 60c9, 5ed1, 771c, 8232, 3777, a41b, 4440, 499f, 78d7, c049, 1add, aa09, caadria2015_067l8, acadia14projects_589i, ecaade2014_149e34, 3388, db2e, 6911, e051, acadia14_365ag, a239, 7cd6, 758b, d4d2, eef3, 0988, 955a, 1bf8, a0b3, f2fb, acadia14projects_177x, 5d6d, 45da, d4fd, 2c40, 64f1, caadria2015_203i29, 866d, c2d8, 8723, acadia14_111g, c9da, 8afe, 86ec, 0edd, 4231, baf7, ascaad2014_037m2, 1f04, acadia17_247nn, acadia14_389aw, caadria2016_343h15, 3d68, 5df5, 27ac, ecaade2017_230xx, 23e4, 6ede, ecaade2013r_010r6, ecaade2015_118s23, 05bc, bba7, db44, ecaade2015_229f51, eed2, ecaade2015_193x39, 793b, 98f5, eb6c, e692, 0afe, 4b34, 1c91, ecaade2016_071k19, 4351, ecaade2015_278p60, ea48, 1881, 7f5c, 7ca2, ecaade2015_318o69, 2f60, 69d0, ceb6, ascaad2014_015z8, fa02, caadria2015_064o7, 7993, 03d4, 6d8e, c8b1, ijac201513105a4, 9475, fb65, 6ad2, 8e32, ecaade2016_243b65, ff93, acfb, 2b7f, 0a43, c09c, acadia17_60cc, 2caf, 488c, 9aee, cc76, ecaade2015_301p65, 0d1e, 8774, 6fa3, 5117, 8899, ecaade2017_301h, b622, a1a0, ijac201412301u5, ecaade2015_61j12, a0f8, caadria2017_189c45, ijac201513103y2, ascaad2014_022l4, 0fbb, ecaade2016_188j50, c6bc, b707, a2a2, ecaade2014_024r7, a015, d9d6, sigradi2015_10.309v21, f76c, df17, acadia15_431u18, c692, 236c, 8be6, 50fe, 6a93, 5b29, acadia14projects_147ao, 7384, caadria2016_073c4, f3fc, fd95, 0f58, 424f, 7cf2, caadria2017_029k10, 0687, acadia17_52aa, 8e7a, ecaade2014_133y29, sigradi2014_282m3, 04ef, a980, 37ae, 46a5, 4ff3, 80f6, 3541, c76c, ff08, 68d5, 0016, 7208, af7b, 1da9, 3a4a, 3307, 9333, ecaade2017_057u, 24e3, 164d, 34d2, 7bcb, 7150, 1771, a01b, ecaade2017_164l, sigradi2014_176d5, d56b, f8a6, 0c5b, acadia15_469m20, ijac201412407h1, ascaad2014_011z5, a981, c532, 4f70, 8259, c023, acadia17_292v, 9974, 816c, c2cf, acadia14_145z, 62ab, acadia17_348ww, 9044, ecaade2015_196t42, 7032, e750, 811b, ascaad2014_005f3, 22ea, sigradi2014_239a9, cb8a, 6164, ecaade2015_284h61, a4be, 1dc7, 64f3, 54dd, acadia14projects_365ao, ce77, ijac201715106d, c8c6, 59db, 38bf, a274, f78c, ecaade2016_193o51, b465, 1420, c9ec, 5cbd, acadia17_222b, 3166, acadia14projects_463az, d2a0, ecaade2016_018e5, 56f5, fbca, ef7c, 4a5a, ascaad2016_059l23, ecaade2017_134u, 7be6, 8403, 8fb1, 9a56, 4af8, 73d9, 4bd6, 896e, 3e19, adea, 038c, 4afe, acadia17_482r, 0921, 68c6, aacb, 5e80, ascaad2014_014r7, 5360, ijac201614104x3, 99da, ecaade2014_022a6, 5b38, 3992, 175c, 5a33, b89d, 65a9, 6f50, d9e6, 4f97, 47e1, ecaade2017_006jj, sigradi2013_248e, ecaade2015_138c28, 5340, 45df, acadia17_590d, 6a7b, acadia16_344o21, bd5c, c9f5, f5ef, 08c3, 3784, 89c4, 240b, ascaad2016_038b15, 30e6, f3ee, 8883, bf1d, 2029, bce9, f8e2, ecaade2016_190s50, caadria2017_016v6, 6531, 7acb, sigradi2016_809pp, 39a1, ijac201412303e9, acadia17_414ss, 0037, 52a3, acadia16_8a1, 9055, a24b, 0ba7, a985, 74ec, b585, 9b52, 9350, acadia15_57z1, acadia14projects_681au, b21b, 84f9, e796, 38b7, sigradi2014_347m10, 3a62, ascaad2014_008v4, sigradi2014_217f8, b52d, dbf5, acadia15_57t1, ijac201412404i8, 2940, ecaade2017_094e, e64c, b4a4, sigradi2016_732c, 9be1, sigradi2015_10.307v20, 961b, 0882, 9105, caadria2015_139v22, sigradi2014_214d8, 3d03, 6a6e, 38b4, acadia14_53t, acadia17_231i, ecaade2015_227t49, acadia15_297a12, acadia15_357u15, 8ca0, caadria2017_005h3, 1000, c414, 5ca5, c146, aaab, ecaade2015_205b45, 7145, sigradi2016_550l, 5098, ddec, 072f, ecaade2014_138y30, 584d, 4297, 0d6d, e904, 5f5c, acadia14_555f, 05cf, caadria2017_030w10, 7abd, 14cc, 0bc9, b655, 94a2, ijac201412305r2, 5ac0, f990, 2326, 1efc, sigradi2016_441jj, c8b8, ecaade2017_192j, b24e, acadia15_185i7, 041f, 2670, f46c, f49f, a0c5, ecaade2017_155r, 3766, de7e, bdf5, cc54, e77a, 4a1c, 2847, ecaade2017_161d, dc8e, 3e91, 7a15, b811, f88e, sigradi2014_266w1, 733a, 99d8, 1834, ijac201412204z2, 111e, ijac201614104v3, 8a23, acadia15_497f22, 32d9, 158a, 74ba, a933, 9859, 3b13, ecaade2017_257rr, ecaade2014_163y39, 9ff5, ed0c, ecaade2014_010o1, 2de0, 836a, caadria2016_517x21, 4c03, e798, 104f, ecaade2015_301b66, f352, c299, 1b6f, 579e, 2d5b, acadia17_349p, acadia14projects_111j, sigradi2013_117d, caadria2016_291a13, a469, b6a9, 0af5, 93ad, 9c78, fedb, acadia14_111f, 1df4, e29e, 0555, ascaad2016_058e23, d2b2, 9370, 1c6d, 81b0, ad37, 7ebf, ascaad2014_018d2, f459, 528b, 7804, ijac201513202j6, 0de9, 0aa3, 4e13, 0bc4, e228, 3184, 69ab, 3a67, 780c, 8e3b, 0b91, 3146, ascaad2016_058b23, 3555, c2db, 04eb, f29a, 2f62, 182c, ee37, acadia14projects_189ax, acadia17_238tt, a741, 6066, fc90, 90bd, b938, a932, 9255, 54f2, 3be4, e7e9, ab66, 1d86, ecaade2014_202r52, af2f, d427, c424, d4ae, sigradi2015_10.309p21, b6b0, 61b0, 1c0d, 0409, acadia14_589c, 12c3, 38f4, 72d5, 3528, 64b8, fd97, 3ea3, 5b0d, 86fa, e508, b62b, ffa8, 1246, 4dbf, 76ab, ecaade2015_158y33, ecaade2016_222w57, a277, d23b, 90d5, f727, 8f09, 6ce4, ijac201513105d4, a2e3, 200f, 5be5, 0e4f, ecaade2017_157tt, b1da, d493, 09b8, ca6c, ecaade2017_076bb, ee1f, fecc, acadia15_483m21, caadria2016_321i14, 5e8f, bc10, 678f, 8064, 95e4, dfcd, ce12, d6af, 4f1b, 400e, acadia17_163kk, 4500, sigradi2014_305l5, 72ba, 74a7, f56f, 609a, a927, ecaade2014_177t44, 384e, 1e73, ab7a, 460b, 86ba, ijac201715204q, acadia14projects_145l, 6c45, 9f30, b5ca, 9fcb, 8009, sigradi2014_263h1, acadia14_247g, 0dc8, 0d9b, acadia17_72i, e7f9, 5f38, 29fa, 6ebb, ea9c, 69d9, 6c56, 98be, 7b3c, 5648, ijac201614304y2, 8718, 1069, 1314, 0139, dfbe, 89b6, acadia14projects_189ay, caadria2015_004j1, 63b4, b615, 7b73, ecaade2017_269ll, 0942, bda2, acadia14projects_531p, 2a42, f4a0, ecaade2014_226h59, 42f4, 9080, ecaade2017_155k, 7069, e37b, c1ba, 66bc, 006b, 3d1d, 2f8d, ec35, ed45, 0752, 0188, ecaade2015_247g56, 2c54, bece, 1457, 06cb, 99fb, 4502, 3608, 224e, sigradi2013_429z, 2f64, e370, e3e2, eecd, c65a, ecaade2015_303s66, 6ea3, a4f0, d187, 0b72, 81cb, 9e42, ecaade2015_193a40, ecaade2015_161l34, 3975, 4137, a31c, 8fbf, 0468, 7511, 7bb3, b866, caadria2017_190u45, afa4, ecaade2015_195f41, c617, sigradi2016_673dd, ascaad2016_038g15, ecaade2014_176a44, sigradi2015_4.219c7, bee3, b901, 3e90, acadia16_308r18, sigradi2016_484i, caadria2017_185w44, 223b, ijac201614308s5, caadria2016_209z9, 3f2e, d2a8, 9381, ascaad2016_048k20, a11c, 16d6, cddb, a653, d53f, ecaade2014_112f26, b97b, 1764, ecaade2015_301z65, 7d10, 3289, ecaade2017_157zz, 0a26, bc44, ijac201614104g4, 2070, ascaad2014_024m5, 969c, ecaade2016_190z50, 24eb, ecaade2015_53x9, a02a, ijac201614105w4, aae1, b9b5, caadria2017_155n39, 1b39, ijac201412204m3, acadia14_507ae, ea4b, 4b00, 9375, e3ed, ecaade2014_111o25, a489, b1f4, 5af1, 9729, sigradi2013_366, ecaade2017_183q, 0417, ecaade2017_254ll, bd9c, 2f20, ecaade2017_198m, acadia17_257yy, 5e1b, caadria2015_033b5, ecaade2016_018j5, 1f3a, 7342, ecaade2014_014z2, fdef, 25e4, 0de6, c5c8, 19a2, ecaade2015_33c6, 0c87, 09b7, c924, ea0a, caadria2017_142h37, 3db7, acadia14_565ab, 63de, ecaade2015_21l3, b8f7, 4ece, acadia14_681ar, 72b8, 3873, bc6c, caadria2017_081y24, caadria2016_745y31, ba42, 81b4, 3ec2, 8c51, 8796, bfa2, 4dcc, ecaade2015_21g4, ceda, 0a32, 7db1, 2f6e, 1491, sigradi2013_414s, 5b84, f1b8, sigradi2015_6.387s9, 8cc7, adf2, 21f1, a3ad, fdea, 3d76, a8d4, f2ed, 1dd2, ecaade2015_53p9, ecaade2015_205u44, ijac201614402l1, 9aa0, 9a82, a67b, 7911, c894, bd57, 23a6, 4b61, ecaade2015_180b39, ecaade2014_225e58, acadia14projects_63ag, 794a, b3c8, ecaade2017_051v, 7d97, f482, 6494, ecaade2016_027y7, acadia14_101y, c27a, 31a0, b140, 5a8e, ecaade2017_140aa, acadia14_627c, e4f5, cbb5, a626, sigradi2016_455d, 5820, 1c79, 57f5, 012e, 2aa7, sigradi2013_280s, acadia14projects_111l, 7adf, acadia17_27r, faa6, 0844, e46d, 1bbd, ecaade2014_226z58, 48f9, ecaade2016_078w22, ecaade2017_032f, e239, acadia16_88v6, ecaade2014_022z5, 46a7, ecaade2017_006zz, cac9, 6607, acadia17_446y, f4f0, edbc, 735f, a4db, 742d, 46c6, 1ec7, ecaade2017_203v, 1f57, ecaade2014_050b12, b3de, ecaade2016_095k26, 2ff1, aff7, de6c, 720c, 793c, 1c90, caadria2017_125b34, 25b9, fa53, e168, acadia14projects_627d, a417, 2784, ecaade2017_124g, acadia16_440d26, 6341, a685, 13ba, 0377, acadia17_273cc, c02b, ecaade2014_065f15, 1680, 85f5, 2812, 5204, ijac201513102n2, 7f08, caadria2017_031i11, da72, 8aa7, acadia14_681ag, 2df6, 784d, cfb0, d966, caadria2017_113l29, 2693, d21f, 1775, 690c, c8da, a029, 4962, ecaade2017_265q, 40cf, ijac201412401c4, ecaade2013r_001s1, 8173, 4a27, 312e, b5b7, a3f5, 5977, afee, f99d, caadria2016_363e16, 5b7a, 60b5, ec91, a487, 5550, ee96, 6307, db86, ijac201513304y11, ecaade2015_206m45, ecaade2017_011ii, ecaade2013r_011c7, sigradi2015_7.203j10, 4477, c958, def1, 5720, a0a9, ecaade2015_318s69, 4530, e9f9, 74f5, 5e54, 85ec, a1b0, sigradi2014_265r1, 35fe, 7a56, e8b8, a292, d5c4, a936, b787, f54c, sigradi2014_314r6, sigradi2015_11.165m25, fec5, sigradi2016_814e, sigradi2014_232z8, 79be, ffde, ascaad2014_029w7, acadia17_230vv, a157, ecaade2017_181s, 3a2d, acadia17_316tt, 15e4, 8790, cd1c, 9385, c192, ijac201513302w9, acadia14_247n, acadia14_291am, 09b9, d2bc, f5f7, c7f6, 1609, 9ee5, acadia16_342b20, 156c, caadria2017_046k14, d389, ecaade2015_155x32, b277, 79f3, ecaade2017_017o, 0855, ascaad2014_003x1, 1f9a, 2b7c, 1096, 0e19, 56b5, ca17, b132, e687, df80, 5377, ecaade2015_72v13, 59d1, f8ba, 64d0, ecaade2017_142ss, d944, b3a9, a1ed, 58ba, 8155, 1c42, 8223, 3ee7, ba96, 6cb5, 517c, ecaade2017_048hh, sigradi2013_10a, 6bdb, caadria2016_373h16, ae9d, 1d4b, 5a02, 2e3c, 7083, 6298, ecaade2016_063l15, f366, 05cd, 5c16, 0f72, 7d84, 34e7, 6fb2, 9218, ce5b, 6759, 92ae, 6929, 1830, e547, e546, 5d46, 5006, c67d, 0c8f, acadia17_590t, f47b, 566b, 01b8, 141f, 41d6, 9bf4, 89c1, 214c, a2bc, ef36, 89d0, 060a, 0745, 464c, 010c, 546d, c7e2, a3bb, c831, acadia14projects_153ao, d9ad, 7c6c, 3e0a, 6f98, 0a22, a80b, 9d65, 1d0f, ee00, b37f, acadia14projects_43ak, ecaade2016_tkox66, 39a0, acadia15_47d1, 1b0f, 31f2, sigradi2013_243d, caadria2015_208v30, a20d, 01ba, d255, c9b8, 67bd, bbdb, 3201, caadria2017_023s8, a7ca, 8cd8, sigradi2013_41h, ff04, ecaade2016_140n39, c039, ecaade2015_171p36, 0a19, 0904, c347, 7cdf, d554, ecaade2014_138n30, 4c07, e8b5, a7c7, e980, 9542, 4192, 5aed, 3829, sigradi2015_8.143c12, 0b2e, 4891, a18e, ascaad2016_040x15, 07b8, 121d, be9e, 1e1c, 57c0, c117, db08, 355c, aef0, ecaade2017_252g, f3e2, 6c85, 0e90, b40b, 6eed, sigradi2013_364t, caadria2015_048p5, 9838, d81f, e368, 5213, 6da8, 9753, 3451, a1b6, ecaade2015_196u42, d4cf, 0dde, b25f, ascaad2016_022l9, 6094, 0f9d, 39b8, c6b4, ijac201412304g1, b082, 6af6, ecaade2017_253bb, ijac201715106c, abf7, sigradi2015_sp_2.112g29, fd1e, 99ee, 98b4, 156f, 6f10, b065, 8272, a8d0, 81c3, ecaade2015_27s5, ac7c, f648, ijac201412305p2, 2f10, ascaad2014_014k8, 4821, 3822, c199, 32a3, 3a7b, ecaade2017_026ss, sigradi2016_625jj, 92d6, ff2e, 4374, 4c62, ecaade2017_277ee, acadia14projects_719f, ijac201614403f2, b836, 9fc3, ff88, e921, d429, 5abf, 92a8, acadia17_678w, 77ca, 4a99, 53af, 131a, c013, e9d3, a0d8, 5ef1, 5ce2, 5cbb, caadria2017_113c30, 1095, caadria2015_054k6, ecaade2014_042k10, 4e3e, ffd4, a8c2, sigradi2014_108c9, 7d65, acadia17_340yy, b222, 973d, 34de, ecaade2014_123d28, 66b3, 6459, acadia14projects_281aa, 5223, acadia14projects_237au, acadia17_292aa, 6c1f, 9cff, 5419, 4067, 70db, 46b2, 9af6, ecaade2016_ws-dleadp68, 8f3a, a0b0, f006, 0db0, 88b7, 1355, 85cb, cdbf, 7dbd, e335, ecaade2015_314l68, acadia16_344j21, c553, 9cb9, a6dc, b997, 093d, 74a5, a61f, cf74, ecaade2016_mrtk66, e540, 8937, ecaade2014_198r51, 6568, 7759, d845, 5845, 5a7a, 4b3c, a861, 570b, caadria2015_081k12, sigradi2013_100, ijac201412303o8, d772, c67b, 28b2, ijac201412405b9, a791, acadia16_206n13, acadia17_640bb, 1419, cb1e, ecaade2014_206i53, aecb, fc5f, 9bd3, bb8d, 885d, ecaade2017_199hh, 6f4a, ecaade2016_198l52, ecaade2016_222r57, 6926, caadria2016_457m19, acadia17_230ww, e7cf, d614, db87, ecaade2017_302jj, e21e, eece, ed23, 8256, 411b, acadia14_565aa, 95ee, 5efc, a8bb, eb9c, sigradi2014_074p6, 4a21, c858, 9601, sigradi2014_339z7, 00fd, acadia14projects_117az, ecaade2017_116qq, 81c8, 0f6c, ecaade2013r_009k6, ecaade2014_198o51, 0fc9, 6c0f, ecaade2017_032c, 575a, 95fc, sigradi2016_400h, d45b, c256, a217, 78b2, f610, 5c59, 24e5, ff49, aeb1, 83c6, 171a, 3f90, d8c7, 319b, acadia14projects_247j, 7da8, ecaade2016_166f47, 233f, caadria2016_395y16, f2b4, ascaad2016_020v7, sigradi2015_1.320g1, df6c, a85d, 5ce7, 477b, fe05, c1cf, caadria2016_477g20, c0b2, acadia14_199ao, 2fee, 1aed, 4f1e, ecc9, 3f9c, 103b, 6efe, 4eb6, ed62, bc58, affa, ecaade2014_066s15, fd4d, 4034, 3f86, 8042, a81a, 3832, cc9e, 2e0d, 38c1, d5b0, 8af2, 14e2, 94ae, sigradi2014_313w5, ecaade2016_ws-afutureo67, 229f, sigradi2014_271n2, 78f3, f5ce, acadia16_62h4, 36cb, 677e, acadia14projects_699h, f3ba, ijac201513203r6, c0f0, acadia17_350ff, ecaade2014_050d12, 750b, 8600, a2a1, 5d59, f9ff, 46ad, a47d, 9460, ecaade2016_105b29, 7655, 04ca, 1043, 6aff, 6a50, 3dea, ecaade2017_192f, 3266, 8c8f, ecaade2014_055u13, 9905, 960f, ecaade2017_080ee, 58a3, acadia16_78n5, 9ff9, acadia17_630xx, cba4, 58b4, 1462, 5cb7, 5422, sigradi2016_393qq, acadia16_54u3, acadia17_89z, f1bd, c48f, 88ef, ecaade2014_153u37, 58c5, caadria2017_003g2, cd06, 76ba, fed4, 6322, 9301, d432, ecaade2017_013pp, e528, ijac201614101l1, bf6e, 8cf8, 8267, 2bfe, 6d4e, ddca, acadia14projects_719r, acadia17_232bb, 95bd, sigradi2014_128b1, f1d1, d84a, fcc6, caadria2017_043f14, 9a7b, 66c0, 613b, dcb3, 2b62, e23e, acadia15_333u13, caadria2016_579l24, caadria2016_477c20, d5a1, 1ea6, e0db, cf46, ecaade2016_067v16, 93ec, ecaade2014_185t46, 7215, caadria2017_057w19, f0b7, ijac201715103zz, 81b5, 8c77, 8321, ecaade2017_042cc, cff5, 873a, ff64, 951d, acadia16_318n19, b335, dfde, b456, 2b41, f026, 2d20, ecaade2017_011hh, 1c28, 39c2, caadria2017_124j33, d289, sigradi2015_11.136m24, 911f, ecaade2017_199oo, 15d6, e4a3, 21bb, 6f92, ascaad2014_032l9, 762d, 08c7, e761, 7041, ad45, sigradi2013_280m, 9703, a7c4, 8c20, fc04, ascaad2014_017b1, sigradi2013_30z, d35f, 5231, 52dc, efd8, 40c5, 3da3, 0421, 4398, b217, 589c, 4c5f, ecaade2017_094f, 1b0c, 3a92, acadia14_135u, b431, 0958, 7325, 4ed6, 8a67, 6bd9, ecaade2015_241x54, e186, b8fd, ee30, 5c47, ecaade2016_067p16, acadia15_469n20, 4da0, 9cba, 0c05, ecaade2017_017s, bc68, acadia17_248g, 2df2, 9a83, 6e3e, a9e4, ecaade2017_151aa, 419c, bb68, 3107, 3a29, 1858, abca, caadria2015_139s22, sigradi2015_8.189v13, 3980, sigradi2014_345m8, 236f, 1b71, sigradi2016_417kk, 8c0a, 8bb9, 7305, a07f, 6933, cf65, 94ac, 4fc7, 0789, 58d4, 1eeb, 81e6, 5a03, sigradi2013_315z, 746d, 6bc9, acadia17_435g, f751, 14e5, 9807, 00a6, 69bd, 49d0, acadia14_153av, acadia17_154m, f2d0, c7e9, caadria2017_047h15, e0df, e5f4, 449d, 56f7, b8a6, ecaade2016_047g13, sigradi2016_815x, 9235, acadia16_352z21, be3a, 5be0, 53bb, 0c00, aca0, caadria2015_030i4, caadria2015_114b18, 1080, ecaade2014_146p33, 6292, acadia17_138uu, 55ec, da86, d325, sigradi2016_387yy, 6855, a9c2, ecaade2016_127b35, 1cd9, 36b0, c453, ecaade2014_140z31, db47, ecaade2016_182o49, caadria2016_839i35, 5d76, sigradi2015_10.307j21, ecaade2016_094r25, d650, acadia16_184l12, ae3a, 42fb, d11c, 0867, 7a09, 20c8, f57e, 8bcb, f920, 1f8d, f697, 45f7, 018e, acadia17_168zz, 10e5, 6b7a, ecaade2014_194e50, sigradi2016_690i, a714, 7b0b, ecaade2015_293c64, bbfb, 6d4f, ba8c, sigradi2016_488p, ba09, c51f, a1bb, sigradi2013_303r, ecaade2017_083ss, ecaade2017_268kk, 9e53, 6dae, afb0, ac9f, 7e25, ascaad2016_031l12, d59e, e00e, 413a, f625, ac84, a6af, 0cda, caadria2016_013b2, sigradi2016_484k, 9dc3, caadria2017_055o18, afc0, 46af, 03da, sigradi2013_30b, sigradi2013_62v, 4a23, ecaade2015_100w19, acadia14_719k, 405d, 2045, e04d, sigradi2016_814m, 6c0e, 74ae, ecaade2017_309vv, acadia14_719l, ecaade2015_278u60, ecaade2017_116m, acadia17_178mm, 8c3f, 86c9, ecaade2017_072i, 82be, 8ff2, 2fad, 1988, 723a, 52a5, 50ed, ecaade2015_92s18, dba0, dede, fa49, sigradi2014_292s4, acadia16_206r13, 0371, 4a0a, ecaade2013r_014i8, acadia14_145ad, 6ab0, c2bf, f96c, bcab, 55ea, 2c37, ecaade2017_109cc, b376, 39eb, 22d8, 7e09, ecaade2016_234z62, e316, c7ac, abd8, e43a, c36c, 3f69, ecaade2017_122vv, 416b, d33a, a645, 4cca, 37d6, 15e5, 7be0, 0835, 472b, 5827, c8be, 73b5, 3431, acadia14_145v, 9ac2, 969b, 0ca9, 9489, ijac201715102dd, caadria2017_104t27, 11e7, 0fe2, ascaad2016_038w14, 1543, 4727, 2b1d, eaf7, 0361, e1e4, b4b6, 3941, 1dd4, cc1e, e81b, bf02, 8362, e9a2, 6e8d, acadia14_375c, f30b, a4cd, b1d0, sigradi2015_8.264o14, 3e6e, ecaade2017_305f, efef, c9cd, af67, 634c, cfc6, sigradi2015_8.189t13, cf08, ecaade2015_206t45, b2c4, caadria2015_188b28, 261e, 54d9, 2a2e, 0e93, d121, ecaade2017_124v, 7d38, 32a6, sigradi2015_1.320f1, ecaade2016_161v43, 68cb, e760, dfd4, 517e, 4f7c, 37cf, 0553, d03d, 09d8, 2620, c962, a4cb, ecaade2014_086w20, 2ebd, 3308, 378d, e4fd, d38b, 7db2, 7c70, ijac201513105x4, cd66, caadria2016_735t31, 77d9, 0d26, c940, ecaade2015_178e38, 2e43, 2456, 7c39, 5065, 592a, ecaade2015_319a70, d282, 17b0, a524, 37f6, 5a73, c152, 7224, 7a72, acadia17_520s, e46a, f4fc, 0021, 6190, 6329, d4f3, e274, f997, 5e72, d9cf, 9cda, e779, acadia14projects_101p, acadia15_57j2, 655e, cd29, 4037, b354, e0fc, 9100, 1df6, 3944, 2a8a, ad65, 13c0, ijac201715104k, ecaade2016_217y55, 445b, 4d66, ecaade2017_048y, acadia14_189az, 713b, ascaad2016_035x13, 13cf, b317, ecaade2017_071rr, 9c30, 2a83, fd78, e634, ecaade2017_265s, a455, acadia14projects_333au, 9578, ecaade2016_140r39, 26ed, 6e20, eddf, ecaade2014_052i13, f7ff, c670, sigradi2013_226u, 17af, acd5, ecaade2015_28x5, 5e4c, 0f5f, 1ddc, 805f, 3fe2, de9e, bc34, 6d63, ca51, acadia17_590j, acadia15_232n9, 496e, fc24, f24b, acadia14projects_23y, 44fa, a5c3, 24b6, 3f72, ecaade2016_213r54, 2146, acadia14projects_81m, 5cd3, 3a78, 4cf2, cbdd, 1379, 60ec, 7e4a, 60e9, ecaade2014_155x37, 38a9, 33d4, acadia17_82pp, 8fd6, 1d38, ijac201412404x7, ecaade2014_237x60, 5d13, 2141, f29d, e6c1, 0475, a31d, ecaade2013r_003j3, d715, 6a09, 5032, ecaade2015_278n60, ecaade2016_208s53, ca85, 4d6c, sigradi2016_534rr, baa1, a852, fe7f, d0a2, e723, 5d02, 416a, 73e8, 4d2d, 5ecb, 94ce, cbb2, 321d, a8b1, caadria2017_029i10, d8b4, c2af, ecaade2017_038uu, ecaade2014_066r15, caadria2017_055p18, 3c5b, ecaade2015_196p42, 77ae, 185e, ascaad2016_013w5, 80b2, 088d, e16f, 1ec3, caadria2015_073p10, 6b92, ecaade2014_180c45, acadia16_372y22, sigradi2015_sp_8.284p30, 82ae, ecaade2017_225a, 84aa, b771, ijac201412205n4, 82ce, f96d, 5615, sigradi2014_180s5, 72db, 249c, 8b21, ecaade2016_007m2, 145c, ecaade2017_003e, sigradi2016_815bb, 75fd, acb9, 7324, 1e51, acadia14_291i, 0567, 7ef0, 6114, 5f02, 1211, ijac201614203o8, ecaade2015_171j36, 98d3, cefd, 42c0, acadia16_98b7, d537, dd85, caadria2015_023u3, ecaade2016_102h28, 1582, e49b, ascaad2014_017m1, 3a71, ecaade2014_085g20, a00c, 0587, 7b29, 4972, c242, sigradi2016_387vv, ecaade2014_168f41, fc26, acadia14projects_53j, 0aa9, ecaade2017_291bb, ecaade2015_194x40, a13a, 4005, cd80, 8f8e, acadia14_101s, 85ca, 9e30, 70a8, 44c1, ecaade2016_096o26, 4954, ecaade2017_146gg, bc45, acadia17_308oo, 7a77, 0ac3, 9dbd, a6e3, 92e7, e471, a216, ecaade2016_223h59, 6f24, acadia14_145x, 8e4b, cc31, 7f5f, acadia17_365d, 82e6, a75d, da9a, 0c70, 386f, 8bab, ecaade2017_252i, b791, cc23, 7e03, c833, 7a94, 2637, ascaad2016_022m8, ce4c, fb9a, a796, acadia14projects_115ag, dbf1, ascaad2016_030g12, a23b, c349, cc20, ecaade2013r_003m2, dc16, 9007, 7f2c, 75a4, ecaade2017_269rr, 3d38, 37bf, ecaade2016_bkom65, e192, ad92, 15ee, 82d9, acadia17_266y, 3dc2, f23a, 6b3c, ed63, 5d58, a5d9, sigradi2013_194g, fbb3, 3690, ijac201513305s12, 65b9, 7cc6, acadia14projects_375m, b250, 0ff6, 5d44, 43ed, 0e6f, acadia17_446v, b3a4, 4f84, ecaade2015_332v71, 7bb0, c7f3, ascaad2014_005s3, bb49, acadia17_628yy, 75fe, acadia17_373z, cdbe, sigradi2014_032d2, 4d8c, sigradi2013_244m, 7b32, ecaade2015_287h63, a4d2, 5875, 37c3, b228, 015a, sigradi2016_637w, 1e4f, a95e, acadia16_254c16, d2c3, 18e9, 3f14, bea0, 6dcb, 429a, e2bb, e13c, ijac201715106l, 4f11, c548, 70b9, ecaade2017_156bb, 1709, c0de, 088c, ecaade2014_168v40, 1c0f, e5a8, 3546, 25f4, f707, ecaade2016_238s63, fc76, 63ef, f223, acadia17_222vv, ce24, 426f, 6438, sigradi2014_137l2, bcdc, ecaade2016_bkot65, d94b, ad1f, 172c, ecaade2015_332x71, 192d, f52f, b20c, dc0e, ecaade2015_301x65, ecaade2015_138y27, 6b1e, 3991, aa7e, cc4b, 310b, 7448, 56f1, ijac201614203d9, 1796, e11f, dbae, e2b4, d20a, 373f, 7625, 3413, 1499, de2c, 89dd, 64df, 708e, c9fd, 476a, ba80, f3f8, ecaade2014_233a60, 8197, c580, 4d76, 8d92, 3a53, dde9, 3c4d, ijac201412205j4, edc6, ecaade2014_163i40, bb36, db1c, caadria2017_085e25, a79f, 5b04, 3331, dece, 0c57, ecaade2014_096z22, acadia17_274rr, a86c, 0ce3, bf77, 3350, 31c5, ecaade2014_132b29, b690, 5f31, e158, 3467, 6e80, ascaad2016_034l13, f362, 2cf0, 8bfb, 38c3, 8500, db8f, caadria2015_087d14, c59c, a26e, d0e5, ecaade2017_048w, ecaade2016_164l46, b55c, caadria2017_074i23, acadia17_366s, 0b3f, 9e34, 5d4e, aded, b17b, 4280, e1c0, ebbf, 0451, eda8, ff52, 7ead, 3946, ijac201715101l, caadria2016_529k22, caadria2015_117z18, 0776, ed7b, ijac201412304j1, acadia15_431l18, 6237, 20e1, b5dd, a14b, ecaade2017_019kk, 95df, 29c0, 066b, 2f37, e61e, b8ea, caadria2015_081p12, 5738, acadia17_169qq, 8593, 16e2, df1e, 7978, f012, f45b, 5664, 4115, 5264, 0d88, f734, 6aa2, 99ec, a9a5, d484, ecaade2015_17j2, 5d9a, acadia17_551xx, 71d3, sigradi2014_109h9, a29d, aeac, c121, 4356, 4018, f0d9, 47ad, sigradi2016_490y, 7a8f, 0e9f, e59a, 7fc4, caadria2017_043h14, 9e1e, 9376, c832, 9648, e353, 26da, 9474, d2df, acadia14_555j, sigradi2013_150, 9879, 2c8c, 46dc, 2709, ecaade2017_014zz, 1b6d, 0f50, ecaade2014_169m42, 2a59, 790e, caadria2017_080l24, c6be, 7735, 03de, 1ee4, b63b, acadia16_78m5, 3199, 9136, cb8d, ad32, 9010, e020, ijac201412407y9, 08e3, ecaade2017_023w, sigradi2016_455i, 5e45, 51a7, 9894, c2ce, 6ad5, 9f08, caadria2015_004i1, b224, 16aa, 19de, ascaad2014_031e9, ecaade2014_240i62, 2a4d, 9b6a, 5053, caadria2016_683h29, 42f6, 2deb, 4ee8, e8f5, 80df, ecaade2014_226f59, d123, 4bf3, a2a3, ecaade2014_038s9, a23e, 8aa2, ecaade2014_067y15, 9485, 97fe, 1303, 4a64, caadria2017_005p3, ecaade2016_015u3, c045, e486, 3e82, b73b, sigradi2015_4.219v6, 5e30, 19c1, 1444, 97ed, ecaade2015_84c17, 4050, ecaade2016_067t16, cf4d, ijac201614402m1, 5e26, b2c0, 56c5, af94, 6571, ea71, 4243, ascaad2016_041f16, ijac201513202k6, e1d0, sigradi2014_186b6, 01c6, 07cb, cb3a, ijac201715105t, 22b8, 54ea, 8e0b, f577, sigradi2016_550j, 7d63, sigradi2015_sp_8.284n30, fd61, acadia15_483w21, acadia14_145t, 0054, a945, 4ea4, sigradi2014_045e4, fc2e, d899, 8f45, ecaade2014_021v5, ijac201412403x6, e403, f110, 343d, ijac201715106ii, sigradi2013_117j, 56e4, fc0a, ecaade2016_198p52, b046, acadia16_344f20, a5a0, ecaade2017_199yy, 1454, ab5f, sigradi2016_602f, 4354, 193d, 8fb5, 0ff1, b855, da4c, c7b1, 54db, acadia17_50mm, sigradi2016_524cc, 5611, 9295, 4550, 90e8, sigradi2015_8.239b14, a8db, caadria2016_851i36, acadia16_78r5, caadria2015_010t1, 5858, sigradi2014_227l8, b941, 95f5, ijac201614306d4, 2ee1, fee0, 9a79, ed06, de44, 349e, 8f88, 4d1a, accc, 61fe, 40dd, 5fdb, b219, bd13, 4df6, sigradi2014_048a5, fa95, 6981, 90f4, ecaade2014_092e22, acadia17_648ff, sigradi2013_271p, c08a, b9ab, cec8, f5b0, caadria2017_190k45, 3208, cf87, ecaade2016_162v44, d5e8, 4cdf, dd91, 7a64, 6225, 3bab, 484c, 076d, acadia17_640aa, ad29, e51d, 699b, 5ec6, f31c, 8ce8, 363e, sigradi2015_3.65o2, acadia17_292x, 7f2d, acadia17_138d, 3db8, 5107, 685a, 14b7, 5265, 4a03, caadria2016_373i16, bf18, bdaf, bd12, ascaad2014_029n8, caadria2017_115l30, 558f, acadia16_88w5, 3398, 8662, cc65, d520, e5c5, 94f3,