CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

c49a, da98, bf97, 8fac, 3ef3, 600a, sigradi2016_483hh, 3dc7, ecaade2017_038zz, b3a4, 12ad, 5412, 9556, acadia14projects_637ae, sigradi2013_226z, caadria2015_090p14, b77b, ecaade2015_193i40, 39b8, d7ce, eb2f, ecaade2016_bkor65, 5fce, e934, caadria2016_549p23, 96a8, e077, ca21, f2dc, f53a, d0de, ecaade2015_233b53, 9083, caadria2017_058f20, 121c, 4b8c, 9eb9, caadria2015_087j14, ba9a, cff2, 1a19, d795, 8333, 0721, e0d5, acadia14_565ab, ecaade2016_183t49, ecaade2016_040m10, e4be, 969a, ecaade2017_087n, 859f, b110, bdd8, a35a, 7080, ecaade2017_290ss, 970f, d453, 70cd, 88c4, ascaad2014_035s1, c971, 87d1, 5058, cced, 13d8, 26f7, caadria2015_069p8, caadria2016_819i34, 7295, acadia17_137ss, ecaade2015_205x44, 1a3f, 9aa2, 11f4, ecaade2016_045n12, f69c, c950, 5018, 3f4e, 1c79, acadia17_374dd, 0619, 8b0c, 112b, ecaade2015_251l57, 47e5, 42bd, 61b8, 91fe, 1f71, ea37, f93a, 3b43, ecaade2017_079p, caadria2016_147k6, d969, 2779, 6ca1, 45bd, 7043, 8ced, ec78, b8a9, acadia17_464uu, 13c1, 5413, d625, d421, b3fa, f2c8, a773, e0e5, 6bbd, e249, ecaade2014_120h27, f5b2, ecaade2017_214n, a7bf, ecaade2017_041s, 6ab1, b97f, cc87, sigradi2015_10.177a20, 538b, ecaade2016_ws-dheritager67, ascaad2016_034h13, ddd8, 5ccd, ef06, 9bd0, ef24, 334f, 4162, 1b88, b299, 2c8d, ijac201614403u2, 29e5, acadia17_18o, f9c0, 30b7, d2df, 562f, 4590, 6693, caadria2017_041a13, ijac201412303d8, 0915, b7a3, e635, ecaade2014_149e34, 0e6a, de4a, 6be0, 3d09, 34ec, 93ce, 0177, c3f9, 9837, f63c, 018c, b433, sigradi2016_534yy, 81a7, 9ebb, ecaade2017_291q, acadia17_308tt, 3ee2, 1c7f, 0eb8, 35f1, ecaade2015_114p22, 60d0, ecaade2017_051p, 9f66, 7092, 2ff1, aafb, ecaade2015_48u7, c9b0, caadria2015_122k19, e74d, 947a, 3abc, 33b9, caadria2015_246y35, f166, dae6, 426c, 03df, d126, 12a9, f621, 89c2, acadia17_323m, acadia16_342d20, e176, d5b1, dfe6, sigradi2014_074u6, 4ff0, 6e3c, acadia16_362n22, 3952, ecaade2014_157a39, 22e4, 1de6, 0c81, 6f3c, ecaade2017_116f, f14e, ecaade2016_006m1, 7943, 4d39, 5b0d, 8a77, sigradi2015_7.184c10, caadria2015_233h35, caadria2015_172x25, 9246, 5c79, ecaade2015_176z37, 7a2e, acadia17_201qq, d357, 6f8b, a528, acadia14_565w, a0b0, ijac201614102t1, acadia17_82ff, 1ad7, sigradi2014_345f10, d03c, a496, 95c8, sigradi2014_265r1, a847, 19cd, ecaade2016_021g6, 7eac, e0b3, ijac201513201f6, 51bd, 999d, e299, e31c, aca6, 6bae, 8492, cbe5, 89f7, cd08, ca3c, 336e, c4da, df98, 8431, sigradi2015_sp_11.303s31, e48e, 75cc, dddf, d04d, 394a, 59d5, fef3, 90a1, 204b, acadia14_291ay, ecaade2015_138o28, 3315, 4e1a, caadria2016_157z6, 3996, acadia14projects_33ag, 8ba4, 7484, 0640, ecaade2017_248uu, 1b79, acadia14projects_375i, 5449, ecaade2014_151b36, 67f8, acadia15_263a11, caadria2016_819j34, ee55, ascaad2014_001g1, 7f08, aa4d, 0f04, 0b02, ecaade2017_140bb, b2e3, 9e1c, 3c18, e3d8, 5f88, ecaade2017_095v, 528e, ijac201513101p1, c4e0, 149d, caadria2017_021j8, sigradi2016_814xx, 871a, c91d, b033, 9dbc, 2775, 4d35, 2d77, ecaade2015_53x9, 53f1, sigradi2016_381t, ba6d, da4b, e43e, 6212, 8969, sigradi2014_169n4, c2c9, 30ed, ea67, fdd7, e7fa, acadia14_267k, 5b85, ebca, d4de, 83be, caadria2015_108v16, cbb9, 020f, 1f9d, f322, 7f05, 88b0, 93b7, sigradi2016_428l, 5ec0, 6e73, 8b04, caadria2015_188u27, 81f1, d8eb, 8786, ce51, ecaade2015_129j25, caadria2016_713d31, ecaade2016_tkos66, ecaade2016_058v14, ecaade2017_252j, 5d92, 8d16, c724, a386, aae9, da5e, sigradi2013_155j, ecaade2017_256u, a45a, bb7b, ecaade2014_009a1, e817, d386, 92e0, 45a8, ecaade2016_193o51, 6b3c, sigradi2014_347r10, caadria2017_190u45, 41e3, 152a, ca95, 8d08, a376, 60cd, ascaad2016_058d23, ecaade2016_065c16, acadia14projects_117b, acadia17_222a, 4574, ascaad2014_008x4, 30f6, sigradi2016_602k, caadria2016_641s27, 450f, 6b43, f276, 9e60, 41b0, e2b9, 133e, ecaade2016_118i32, acadia16_382a24, d013, 4152, acadia17_340m, ecaade2017_059zz, acadia14projects_291aw, 3c0d, 70a2, a5ae, a8c4, eb61, acadia14projects_91s, ijac201614207g11, 4def, a74a, ad50, a737, 2e2b, 3afb, 7115, a849, edc7, ead4, b158, 1b62, 781b, f04d, d098, 4c69, 4be1, ad15, 1423, acc2, ecaade2016_228h61, 4873, ijac201412206b5, sigradi2016_441kk, fef1, 4172, b3ba, 5cb3, 8191, b3a0, 5eb2, 902a, 3332, 7952, 1ef4, 1bd6, 0589, 85f0, ecaade2017_124t, e769, ab19, 8069, eab7, 3c6a, 1890, 2a06, 1242, eae8, 32ca, 30c7, 8530, 5975, 2e36, ecaade2016_163v45, afdc, 43c3, ca77, 95dd, a455, 8a08, 7ef0, 26a7, 9000, acadia14projects_281ae, 0c12, 74e0, 61c2, d7c4, 2db4, 7181, ecaade2014_072y17, a36b, 9761, 936c, f554, cb2a, ecaade2017_008m, 3036, 748e, ecaade2016_130m36, 7600, 8e3d, a5d3, df0b, dd90, d035, e452, dba9, 8e82, d5c2, fcca, 03d3, sigradi2015_11.222o26, 57d0, 37ea, 7899, 21a4, ec52, acadia17_640ii, 0f35, 6afe, bf29, 6ec6, sigradi2013_268f, acadia14_435d, 6394, 2272, 1901, sigradi2014_314l6, 3cb6, c52d, ecaade2017_277rr, caadria2016_745c32, ecaade2016_ws-dheritages67, sigradi2014_197z6, 537f, sigradi2016_732p, 80b3, f914, 3a5c, ecaade2015_221s48, ecaade2016_098w26, b84a, 6bf3, ef13, 45c0, 06bc, acadia17_90cc, 030c, caadria2017_023s8, e962, 1a64, caadria2017_124l33, 5ff3, b2e7, eb86, 6ad0, 7f72, sigradi2015_10.309z21, b973, b189, 5201, f104, e38b, sigradi2016_446g, 0a2d, ecaade2017_087p, 2891, ecaade2014_094o22, dbaf, ecaade2017_203ii, bdc8, e624, 7107, 1274, ecaade2017_053h, ad12, 8d55, ecaade2015_196o42, ec3d, sigradi2016_383kk, beba, 26d4, 9fef, ecaade2015_155m32, ae4b, 35a5, 7356, 8773, acadia17_598i, 20ed, 6fd2, 9b69, 9d61, 3116, sigradi2013_429z, 4ac8, 0a51, ecaade2013r_009j6, fd0f, ecaade2016_048z13, ecaade2017_118gg, 606e, 6ce9, abbf, d0f0, 15b9, ecaade2016_057n14, 3fc3, 171e, 4578, ascaad2014_019r2, 4768, ijac201614408i5, 30a4, 23f1, caadria2017_070i22, acadia16_372o23, ecaade2016_104t28, ecaade2015_217b48, c050, 7802, 808a, 4afd, e5a4, a4bd, e7ef, ascaad2014_035t1, d30d, acadia17_170r, ecaade2015_86j17, 1869, 8602, acadia14_619ah, 5c3a, sigradi2015_3.209e4, sigradi2016_448z, e36d, ecaade2016_ws-dleadl68, 234a, a1ae, 64ba, 8139, 5557, caadria2017_107u28, ed61, bd40, 45cc, ce2d, 9cec, 0d14, 4c3b, sigradi2013_401j, caadria2015_016k3, ea8f, fbde, 18cc, 702f, ecaade2014_113y26, 1670, acadia16_244l15, 04d2, e981, 1e44, 97e4, bd7a, 8021, 78c6, b144, 7384, d189, 1454, ba9d, f01d, 6828, sigradi2016_399g, 55f0, e2be, caadria2017_047a15, 980c, caadria2017_149e39, 4247, ecaade2015_59a11, 09de, acadia16_196g13, f1e9, acadia14_23ay, 016e, e6ce, b03a, f2eb, 124a, acadia16_12m2, aae6, b9df, 8cb7, 73df, 6c01, 9a74, 839d, cf9a, 3e53, 7ca8, sigradi2016_714pp, 49be, ecaade2016_167o47, c7ee, ffc3, ijac201614308f5, a6d1, 3277, acadia17_221z, e366, caadria2016_415w17, 27de, 8f57, e9cc, caadria2016_157m6, 6e31, b17f, 751e, caadria2016_651x27, sigradi2016_363gg, f83c, e1d4, ascaad2014_004b2, e8a2, 6d02, f1a7, c455, 4c0b, f572, ecaade2015_253u57, 1088, e3d9, 1d0a, f68d, 52cd, ecaade2017_072e, a547, caadria2016_569d24, 8da3, da05, caadria2017_033r11, 982e, 601c, d287, 2ac6, sigradi2016_455e, 7c1c, e365, acadia17_349r, 51ae, 885e, 5038, 243d, ecaade2016_ws-intelligentx68, 402b, 6aad, caadria2017_005c3, ae21, fba8, 7019, ecaade2016_071v19, 7ec5, ed6e, 586e, dd30, 3fe3, f472, ecaade2017_305i, bfea, 9655, 02a3, ascaad2016_045r18, d1eb, 3aac, 6f06, 4d1c, 893a, 2dfd, sigradi2016_814r, c989, ijac201513104l3, 785c, ecaade2013r_012k7, c37a, 2fe1, 5766, acfa, ecaade2017_269oo, 258e, 9435, sigradi2016_426h, acadia17_36x, ecaade2016_087u24, caadria2015_086o13, acadia17_403r, 8df1, fb56, ecaade2017_051ee, 7300, 5b51, d589, acadia17_52cc, 7666, d5aa, 0cd3, 269e, acadia17_59d, c636, acadia17_620vv, ijac201614303i2, 3df1, 8fd7, a00c, 18cf, 266e, cea6, 4b1b, 2e5d, c59a, ba45, abd8, 1b97, 9707, ijac201513203g7, ecaade2014_109p24, 63f0, 91d0, acadia14_435al, b8ce, 99f9, 3259, 28ad, 9c9a, 3a36, 559e, a131, 340f, e225, 24de, 0203, acadia17_551a, 677a, cc51, 8f27, 6512, sigradi2015_10.262k20, c8cb, 4e77, 1461, e2ac, a5e9, 7e20, 0ec8, aafa, b489, sigradi2013_43t, 59bc, ae69, a354, 20b1, 2752, b2c5, ecaade2014_072m18, sigradi2013_28p, ecaade2016_110g30, 6bd7, 9c6d, b270, ecaade2017_256ll, 2814, sigradi2013_183u, df4e, 6eec, ecaade2017_225m, 26f2, b19d, 2df3, 6e26, 79be, 31a9, acadia14projects_479a, caadria2017_081t24, f2f0, 62d1, ecaade2017_199u, 153d, 2f21, 791a, caadria2016_135z5, 7407, sigradi2015_2.213x1, 6de6, d5b6, acadia17_89z, 925e, 6588, 9840, e3b0, ijac201412307f3, ecaade2016_106g29, 55d2, acadia14_531l, 3234, sigradi2015_9.152p16, 93bd, eddb, sigradi2014_045w3, b88e, 22f5, ddfc, a09f, f352, 6f50, 581e, efa5, e7d8, bc3c, 851e, 3ee6, 694d, 409e, 2930, ffd8, 48d8, a248, 91e5, 5c76, c686, be88, d7a0, ecaade2013r_012s7, 515f, acadia14projects_347ao, 412d, f62a, ee62, 678b, c74c, a5b6, 230a, acadia16_344k21, 3e9b, 9c65, 2e57, 82d3, ijac201614102l2, acadia16_270d17, acadia14_445ac, 0c57, 685e, d84e, 55a7, f35a, 4c64, 1f28, 9f7f, 6a25, 430e, 1279, acadia14_463n, a457, ecaade2017_213a, a557, f187, 9b6c, 8643, a422, 686b, 5783, 25b1, 77ca, caadria2015_194u28, caadria2015_145u23, c0b0, ecaade2016_021t5, ecaade2015_285g62, d538, 1967, 4e89, ca00, da5c, sigradi2015_11.34a24, 02a6, a7eb, ecaade2014_014f3, ecaade2014_046p11, 37d7, ecaade2016_068k18, b435, 6240, 9d0a, 6380, caadria2016_023p2, 5ae1, 98cd, 30ac, 0f47, f3a1, ascaad2016_053l21, ecaade2013r_001g1, 0328, ecaade2016_062g15, 8adb, d14a, 736d, 2b49, 5a4e, 3b2d, a37e, d282, acadia14projects_101p, dc03, acadia14projects_627g, ecaade2015_205d45, sigradi2016_752vv, b4ef, 3e2d, ecaade2016_048a14, 6f0b, cdf4, c3e1, 95b8, 26c6, 5f3d, 9c3b, 8666, sigradi2015_7.203g10, ecaade2017_grie, sigradi2016_635k, 24c6, 9e13, acadia17_658c, 70af, 888c, ascaad2014_005n3, cfbc, b60c, a9dd, 83e3, ecaade2015_293f64, sigradi2015_6.151g8, cbd8, 8716, 23e3, a322, caadria2017_009i4, 539c, 4679, 4ff3, ascaad2014_029j8, 25f2, caadria2016_405b17, 30fd, aa24, ecaade2016_223g59, 6250, 70f3, dc31, 57c1, 3f55, 9aa5, fe0e, 1eef, a7ff, 70b0, 0d66, 1bf4, 5812, 914f, f20e, c161, 34f2, aec3, 317d, acadia14_579d, bf9a, ecaade2016_171f49, c6f3, a3af, a4ba, 4841, e650, sigradi2015_10.140l19, 26d0, c704, dbce, 84a5, acadia17_648aa, caadria2016_013l2, 17c8, 7ae5, 5114, acadia14projects_463p, caadria2017_005x2, caadria2015_087x13, ecaade2014_023j6, 1531, 10a0, 4ef1, 7ad5, ecaade2013r_002f2, 8972, c83e, 308c, 1e1d, 8c7b, caadria2015_220b34, abb1, b53d, ecaade2016_175h49, 9e33, 6b91, ascaad2016_023u9, 44df, df27, 268d, 461a, 6d1c, ecaade2016_033f9, 04c3, ce22, 3c22, a20a, 642a, acadia14_619ag, ecaade2017_033t, 00fc, 7153, f492, 44d2, c5d1, e8ff, 9a44, ecaade2017_056e, acadia17_481k, 03ba, d6fa, 0f0a, ecaade2017_122vv, ecaade2014_080i19, ecaade2015_35z6, a774, dc29, ecaade2014_176m44, 6cf1, caadria2015_226p34, d8a4, caadria2015_139w22, acadia17_28dd, 15e0, ecaade2017_152ss, aa49, ijac201513101e1, e7d7, 18a0, 9fe2, c9e1, sigradi2014_292s4, f9ec, ecaade2016_013m3, 4f00, 21be, 1f23, a8a8, 6c2c, 86d7, 723d, 78ba, acadia17_154bb, f1cf, 4929, 77a3, d2e0, 412c, 5b4f, d676, a7e2, a194, 9f65, 0e9b, 871c, 6317, c5cf, 81f0, cd45, ascaad2014_033c1, 1d0c, ecaade2015_152t31, a75a, acadia14_463s, 9016, ecaade2017_037cc, 6c3d, 4a49, ecaade2016_230z61, 6ada, a71f, 656b, ecaade2014_030l8, 8d96, 998f, ecaade2017_072h, b210, sigradi2015_6.341w8, caadria2017_132m35, acadia14projects_709ao, 6d09, 5645, def8, 1223, 1f79, 2936, 377d, caadria2015_202w28, 64fe, ecaade2016_017o4, 443e, ecaade2016_216d55, e5ca, ecaade2017_006xx, 53c7, 09e8, acadia14_435ac, 2631, 9b70, 7649, fc7e, d049, 19f1, c2fb, 4635, 4908, f7b8, sigradi2014_132t1, 4bd2, 9e56, 00b2, e8e9, 4e85, ecaade2016_228i61, ecaade2015_158p33, f9ce, f99e, 99a2, 64da, 334c, 66e0, 9c2a, b26b, 99e8, sigradi2013_390c, c79f, 7cfc, 7247, 9008, sigradi2015_10.309m22, acadia14projects_199ae, 4db6, 174c, 225c, 4cf4, 664b, ba01, ijac201614207p11, c2d6, 3e4e, ecaade2015_217n48, e7e3, eef3, d7a6, ddec, acadia14projects_357a, d58c, 431f, 532c, 582c, caadria2017_158z39, 9d30, 7138, b354, 9ac9, caadria2016_663o28, 2095, 389f, 3a5d, 2250, 6e77, 5ef4, sigradi2016_483gg, 30f9, 605d, acadia17_323p, af1b, 826b, 062f, ecaade2015_92z18, 06a3, 85e9, 6931, abf2, 6354, 58df, ecaade2016_tkot66, de66, ecaade2014_153f37, 9095, acadia15_95n3, 0edf, ecaade2014_196b51, 5be7, 5f60, acadia16_12t1, b97e, acadia17_512i, c86f, caadria2017_122v31, 7e4d, 88c8, 5e0a, ecaade2017_291e, caadria2016_373l16, caadria2017_085d25, acadia14_375h, c631, 8454, b66e, daf7, 3974, 1ce6, dadc, 2c79, 0e15, 5f74, d294, d744, 42a1, efdd, 692f, cbf9, 655e, ijac201614101b1, acadia14_347at, ascaad2014_019i2, c34a, caadria2017_056c19, sigradi2016_710kk, 5b37, 8f47, 4b1c, ef34, 833d, 052e, 06e6, ecaade2016_223x58, c701, b0c3, fde9, ecaade2016_mrti66, 71d4, 1dcb, 9198, sigradi2015_8.264r14, d661, caadria2015_073a10, b211, 2c02, 9306, 87ee, e41c, 3855, 0d9b, e446, ccf8, 285f, 5232, ecaade2014_023f6, 1386, caadria2017_051s16, 056f, aab4, af8e, 3767, ecaade2016_106h29, acadia17_339nn, 26e0, 1b38, c52f, bde5, 3382, f072, c1ae, caadria2016_851w35, 2561, 08ac, caadria2017_051l16, 15fc, a262, df63, acadia16_140o10, 11e7, 1ef1, 1509, ecaade2015_261k58, f848, c0c6, 95b5, d120, 7ca7, 6571, 8d20, ecaade2017_215oo, 3486, 8b71, 9092, acadia16_260k16, 65c1, f36c, 6be7, 903d, 7967, 09c7, 823c, 5d6b, acadia17_669n, 597d, ddc6, febb, 9da5, 630d, caadria2017_132s35, 2958, 58ca, a944, caadria2017_113o29, d0bb, b24d, acadia14projects_531p, bc0f, 8979, db00, 330c, c6ca, caadria2017_008z3, 0adc, ecaade2015_48l8, 1b04, e12f, eda3, 0e6b, 3b93, ascaad2014_021y3, adf2, 77c4, 3333, 6deb, 6ef7, b51c, ff95, acadia17_177o, cff8, 6281, 090f, 6a89, e929, dd9f, acadia17_26n, d6a5, caadria2015_105h16, sigradi2016_421ww, 467e, ecaade2017_230c, 6ed8, 303a, eb82, ecaade2015_138h28, b8c9, 0cc4, 55fe, af9e, 41bb, f341, cb9e, d293, caadria2016_611s25, aba1, 188a, sigradi2015_11.136w24, d97d, adea, sigradi2016_357k, 0001, ecaade2015_235k53, f951, e274, b87e, 1327, acadia14_463ay, eaa1, 319f, 6a0b, a055, 3ac2, 4daf, ecaade2017_006jj, ijac201614308i5, 5c9b, e472, c226, 2c5a, 22c7, da75, 5614, 1822, acadia17_162n, ascaad2016_048m20, ecaade2014_195v50, 2507, cf84, 7c68, c11b, caadria2015_077z10, fc2d, a357, ijac201412201r1, df11, sigradi2014_157e4, 68f2, caadria2016_435k18, cea8, e674, 1657, 0c80, 4396, 53c2, a0db, 40b4, c6cc, ddb5, 9ada, 1c8e, a229, 78a1, 5502, d7b9, dc84, 4fa2, 936b, 3064, 283f, 7954, aa4b, 335b, 2638, adfe, acadia16_478g28, dee6, 978c, e7df, d74a, 7702, acadia14_199ao, sigradi2014_074e6, affd, 5ec9, caadria2017_145l38, bbfb, af55, c5cb, bd93, a193, c859, caadria2016_229t10, 614f, 1c97, 491f, 2be4, 6a22, d5da, bcd9, 52a6, 3bb3, 502a, ecaade2017_265r, ecaade2017_117r, ecaade2016_071s19, 642c, e48a, 6337, 9729, ecaade2015_59g11, 2e6d, 1449, 0184, 7dd0, 001a, ca42, 62fe, ascaad2016_038s14, b202, acadia14_601ae, 686f, caadria2015_099p15, 25a8, 7786, caadria2015_002c1, ijac201614307u4, 3037, 595c, sigradi2015_12.19c27, 0f33, 1256, ecaade2014_145m33, 7f6e, 573e, f348, ecaade2017_203kk, cb85, ae8a, sigradi2016_590o, 2b3e, 962d, 65e5, cfdb, 9bb0, d796, e611, da1c, ecaade2017_269e, 0c18, ecaade2017_109jj, 101c, d7f0, acadia17_290m, 27f4, b6b5, 4318, caadria2016_663p28, ecaade2013r_020t10, dbff, 742b, acadia17_266aa, 50e6, db70, ecaade2014_108j24, 7512, f391, 09d7, c188, cc39, 1bb2, e0c6, 8bde, ecaade2017_037hh, c9fa, 3fc9, ecaade2014_197f51, 1be8, b427, ad14, f3f2, 92f6, e478, 4f34, 90af, 6fd5, 4c31, e493, sigradi2014_345j8, 8727, ascaad2016_046j19, 2bc4, 4ceb, ijac201412204b3, 99c7, 39d2, c539, ebd7, ecaade2014_072z17, 11ac, f346, 7747, e09a, be09, 9ce3, c7ac, 9872, c143, 336a, 91a6, acadia17_570gg, 9b08, ecaade2014_096v22, ecaade2014_046u11, acadia14_125ab, afa2, e7e8, 2a40, f70d, 55a0, 5eec, 8822, f295, 60ed, 7f95, 1e66, bd73, ecaade2017_291c, caadria2017_122a32, 7ecd, a010, 7284, fbbc, caadria2015_072s9, caadria2015_206a30, sigradi2014_176f5, ecaade2017_301h, cc82, 68d6, ecaade2017_225j, 53eb, 9d36, b0da, 5e69, 74f5, acadia16_298l18, a50d, 7c71, sigradi2016_815ee, 4829, c660, ijac201614308s5, 856c, df72, ad87, 8eab, acadia15_407j17, 177b, 4815, caadria2015_090z14, caadria2015_014z2, 83cf, d1d9, b8f7, caadria2015_016i3, bb0a, 8c54, ecaade2016_027a8, caadria2017_118i31, 861d, 0685, cb61, sigradi2016_488p, 2f13, ecaade2017_148zz, d64e, 5cc2, b2ae, 2daa, 9c5e, 8f73, caadria2015_078p11, 82ab, 4441, e1fc, bb69, 82a9, 4285, bb57, 2d7d, 236e, bf36, ecaade2014_030m8, f5d9, d6eb, caadria2016_177e8, acadia14_671x, acadia17_81e, b64e, 5db5, d418, fff4, sigradi2015_11.71i24, 24c3, caadria2015_099s15, 56ce, ecaade2017_155p, sigradi2015_8.239a14, 04a6, 9e25, 3834, bba8, 79af, 298e, acadia17_544f, 57aa, acadia14projects_291am, f9e1, a7d9, acadia17_360h, acadia14projects_555e, f4e4, 90b4, e9b9, ce3e, 83e5, b788, f7a9, acadia16_106l8, b4e1, 1c61, fc79, eabc, c37d, 87a5, ecaade2016_057m14, 0950, 1a7d, sigradi2014_080p7, c604, ascaad2014_008b5, 7cab, ijac201614201n6, ecaade2017_122d, 3e7b, 8bbd, 6c2f, c9ff, 290d, sigradi2013_52j, c44c, 5f53, b113, 6323, 3218, 6a4e, 67b3, 272f, 377b, 2ebc, 5b34, sigradi2016_443tt, 356c, 51d2, 3422, 9270, cc5e, 86fa, 547a, 931a, ecaade2016_243f65, 3ff7, ecaade2016_222m57, df09, 81a1, ff54, 9770, 29f8, 26fb, 3cd3, a6e8, e1d6, caadria2015_226u34, 3c62, 9f34, 781c, e6e2, ecaade2017_220pp, e868, acadia17_446w, 2e51, acadia14projects_75ax, f684, d2da, 15c8, e7e1, 8aaf, 6152, 068a, 7771, caadria2015_010w1, 9900, 9e66, ecaade2016_164o46, ecaade2015_143k30, c696, c07f, 391c, e9c0, 2475, 9c1f, sigradi2015_11.166e26, b2b3, acadia17_392v, 0895, 1dce, 900a, f9a8, 00c8, 7310, 695b, 7c02, 92fb, acadia17_373m, ecaade2016_bkoj65, dd2e, 209e, a495, 54d5, 8b0e, b822, ijac201614207k11, 22f1, caadria2017_056a19, e4ef, 9a55, 97bb, 3059, 4d3e, 1f14, 6c0d, e191, ecaade2015_170m35, acadia14projects_23ab, 5dd6, 2e4e, ecaade2015_215g47, dd49, sigradi2015_12.215u27, caadria2017_094r25, 1d8b, 463d, b5f9, 4e82, 9200, acadia14_463b, ecaade2014_159k39, sigradi2015_6.341b9, ff27, 428b, ed17, 34bd, d07d, d483, ecaade2015_127x24, e0e9, sigradi2016_559t, ce6a, 6ac0, 3b5f, 2988, 0204, e782, ecaade2017_ws-archieduq, f1ed, ca4e, 1091, 1e35, f42a, cf52, 9568, 432a, e860, 9e55, 7fda, 0d71, ijac201513206s9, 8ce6, cd01, 6992, d778, 0f7f, ecaade2016_032u8, 77b7, ecaade2014_221k56, acadia14_53t, acadia14_43aj, 1487, a45f, sigradi2013_117n, cf02, acadia14_333az, ecaade2017_144aa, sigradi2015_8.328m15, ecaade2014_133o29, ff78, 2262, sigradi2013_313p, bd3a, 78bd, ecaade2015_207t46, ea46, e30b, 33d1, caadria2017_056k19, ecaade2014_152j36, e91f, ed3f, d01f, 32d9, e052, 90c6, 082e, 6405, e402, 2c75, aba2, 7660, 58d8, 6a28, ecaade2015_155x32, 3a19, 12f9, 105e, 7735, 5e80, acadia17_170d, sigradi2014_186b6, f94a, sigradi2014_047l4, ac9f, b5ca, 6ec7, 26ff, acadia14_601w, 6d41, 3507, 606d, a541, 7bcc, 7e16, e74b, 1501, d265, acadia14_125p, ascaad2016_054r21, b6de, bb2b, 1aea, sigradi2016_807ll, 9b3e, 8bef, d99f, acadia16_344f20, 9138, ed84, 1f92, acadia14projects_473ai, ijac201412307k3, sigradi2014_281h3, 9792, ascaad2014_028m7, b26c, b242, 6724, caadria2017_086l25, caadria2015_002e1, f8ea, acadia14_375d, 7c64, e564, 3270, ecaade2016_013s3, 615f, 555f, 24f0, caadria2015_218r33, c362, 119f, 8a99, acadia17_307ee, caadria2017_005b3, 2666, sigradi2014_276t2, cfeb, eced, 5ae8, 02f2, a1fd, 0665, 1dad, cfc1, ac9b, ec7c, acadia14_101am, a730, 8717, 206d, 4f25, 9387, 0d88, d1a6, 5183, 6c1b, 115e, bac4, ecaade2015_64n13, acadia15_357v15, ecaade2017_203zz, 7f5e, 261f, 47d9, ec70, 8e24, sigradi2014_284x3, ecaade2016_132i37, 9929, a89b, ecaade2015_221x48, acadia14_339ah, acadia14_153aw, b888, acadia17_62xx, d0ff, 5801, ecaade2017_172n, 3d66, ecaade2017_031pp, d4b7, 519a, acadia16_470i27, caadria2016_405r17, 685c, 8c91, acadia17_164vv, edb8, ecaade2017_129ii, c1f0, 07ef, 7d4d, b1d9, 84bb, 400d, 7620, de43, ecaade2017_050k, ae8d, 55f9, df01, acadia15_81u2, fd27, 027d, 6b67, 58b5, 7239, a7ae, 1f6e, 930d, 1460, ecaade2014_214l54, 0dc0, acadia14_81m, 070d, 8cd2, 9aa4, 73a4, ecaade2017_006ee, a1d6, aeb2, ijac201412403b7, 04ae, 089f, a9e2, 315a, 2041, 7566, 855c, ijac201614405p3, 976d, be20, 06eb, b186, 2c2d, f715, c2ce, 8efd, 1f6c, aac7, 26b6, 1e42, 452d, 73b7, a6bd, dc13, caadria2017_015l5, 74fe, ecaade2014_159n39, 6e44, 04b0, a41a, ecaade2015_35t6, 7571, e463, 3001, 74b8, cd4f, 0804, 37d2, ace9, 0d85, 58d5, 5182, caadria2016_861y36, 2613, acadia14projects_189ak, e575, e728, caadria2017_123e32, 7305, 4d84, 8b07, f0de, cfba, 7ca4, ecaade2014_052l12, dccd, caadria2017_055r18, ea63, e429, 0dcd, 9f13, 1a46, eb6a, 19c2, e3f2, 351b, ecaade2017_199q, 888a, d39c, d787, 123a, ascaad2014_017n9, ascaad2016_020u7, c3d5, 7d8b, acadia14_517r, acadia17_648y, ijac201614305l3, 2432, c351, acadia14_317aa, 6c84, ecaade2014_157m38, 3d9e, e43b, 6112, 2d78, acadia17_92j, ecaade2016_217j56, ecaade2016_163p45, 3f9f, ijac201614101f1, 3fa7, e162, fdbf, a162, 4f4e, e396, 5862, caadria2015_004j1, 8535, 19a2, ecaade2017_053i, caadria2017_163k40, acadia17_473d, f54b, 3310, b13f, 4dac, 70ac, 9fcf, 4cd4, ijac201513205d8, 57f7, caadria2015_030f4, bdb7, 8dac, 9d71, 54c9, 7d58, acadia14_579k, b388, 8eec, ecaade2016_243n64, 296a, caadria2015_137n22, acadia14_219av, eea1, caadria2017_016e7, c28e, cfb4, 1508, 8582, acadia14projects_317v, acadia17_570x, 181c, 9402, 3c11, caadria2015_054j6, 238b, e3a5, 7a4b, 42d5, e9ab, bbf2, 5187, f3b2, ecaade2017_208l, 7293, 6e89, b115, 5ad6, 44e2, bedd, 6fad, a337, 9f5a, 5805, sigradi2014_159h4, e845, 69e6, 83e6, 6e8f, acadia17_600ee, b653, 4766, 434a, 18f2, d345, sigradi2014_213n7, 56c3, bdf7, ecaade2014_024r7, e7d4, 60c2, acadia17_678bb, ecaade2016_102x27, 4f22, 3641, 845f, c25e, 2403, acadia16_106y7, acadia14_43ak, 3d23, dff3, d7f1, c683, 02d7, caadria2015_077v10, sigradi2016_690ww, a7a4, 191b, sigradi2014_284g4, 50b0, ff63, ecaade2017_142tt, 20b2, e532, f505, e03e, bd17, 3d07, 7c2e, acadia14_473ak, c25b, af2d, 18ec, e6c7, 4bb1, a402, 05ff, eb77, 4612, 743a, 73a7, ecaade2015_64f13, 65ef, 58cd, 302d, cfc0, 00cf, ff24, sigradi2013_359, 0480, 5698, acadia14_671r, cc81, acadia14projects_497p, 2f1b, d248, sigradi2014_152s3, acadia14projects_681ak, sigradi2014_265p1, 155d, 9c0f, ecaade2016_168i48, acadia15_251m10, bf90, f3fe, ecaade2014_094h22, ecaade2015_319d70, ijac201614103s3, 60c7, ecaade2014_012u2, 77bf, 28e7, acadia17_520v, 6522, 9237, 35aa, 7a40, c72b, ed1b, b310, acadia14_267l, ecaade2015_302h66, bc5e, 08e7, 6453, 17e4, 26ab, cee0, 1df6, 65c8, b220, ecaade2014_138w30, ecaade2016_042o11, 7ec0, 4e10, acadia14projects_549t, 58c8, 8512, 559c, 1c2e, af00, 824e, c939, dc07, 85ed, ijac201614204b10, ascaad2016_005w2, ecaade2014_186z47, ecaade2017_212oo, ecaade2015_314l68, 2101, e3bd, a608, 60aa, 17bb, 80e9, 7b63, 6d68, ecaade2016_224o59, sigradi2014_221h8, d043, sigradi2014_032l2, 0cd0, 187f, 8a8d, ecaade2014_052a13, 8670, ecaade2016_154z42, ecaade2014_206j53, 22e9, 9abb, acadia17_512h, 651b, acadia14projects_111o, 93c5, 1a01, 0b4a, b699, c810, 9771, 77ec, f81b, eb44, acadia17_92p, 31de, 26c4, 7e5f, 0a6b, ijac201614207e12, ecaade2015_35y6, b928, 4dec, 238a, ascaad2016_028e11, 77d5, ijac201614208x13, 5a7d, acadia14_339as, 853a, caadria2016_073x3, 57ed, 9c06, acadia17_92k, b3c8, fd0d, 80a1, 5d44, 4eef, 9e40, 334a, 210f, 550e, ijac201412303a8, af18, 957e, 4269, 98cb, cf61, 8892, e17f, 0241, acadia14projects_479ay, f18f, a684, 4958, sigradi2015_10.309f22, c412, 8ec1, d68f, ecaade2017_234k, 17fe, ecaade2015_83k16, 9fb6, ecaade2014_177z44, 3347, acadia14_219d, ecaade2016_021e6, 234e, 8b95, 8100, 92e8, 4d16, ijac201614203o8, ecaade2016_154s42, 85fe, caadria2016_851h36, 1c70, 14e4, e5ac, 82c8, 802d, 35ef, af4c, b9b8, 6d5c, 29ea, c994, 4860, fcdc, 8375, 45ee, 4d93, dd8e, sigradi2015_10.267p20, 9c20, caadria2016_003m1, fde0, ddf3, 39dc, acadia14projects_609as, e6d6, a53b, 5b98, bfe4, a5e6, 29e0, 5009, a6c3, aff5, 7306, 83f6, acadia15_149u5, ecaade2017_094f, f65b, c1a0, sigradi2013_243c, 363b, d2fe, cb82, ecaade2016_213l54, 4015, ascaad2016_018k7, 6ec0, adac, 2d2a, 0d07, ascaad2014_037i2, ecaade2014_065f15, ff8a, cb4d, 339e, acadia14projects_647ay, 39d4, 3112, 0df8, 49dd, ecaade2014_195k50, 06cc, 4669, 2284, c398, d481, 2591, acadia14projects_177o, bd03, acadia16_424g25, b2b8, dbde, 08a6, acadia17_221cc, 83e7, 30ce, 273f, 8e87, ijac201614407r4, ecaade2015_207h46, ecaade2014_010v1, ascaad2014_033f1, dd85, 01c5, 6130, 0ef7, 3423, 4d38, acadia14_291ak, 38f9, e644, aa2e, af32, ascaad2016_048b20, 77ef, caadria2017_081n24, 80ae, f8b1, ce54, a3ab, c39b, 6f54, b866, 35de, f55a, c688, 08c7, 21d3, 617b, 24fe, eb3c, ecee, acfc, e347, d364, 96f8, b273, 862e, 7028, 1c2b, 3882, caadria2015_130s21, sigradi2016_431u, b4cc, 3c7f, acadia14projects_627ao, 484e, sigradi2013_95r, acadia16_88a6, ecaade2017_051w, 8572, 9d25, caadria2016_405m17, d61f, 70f1, e0d2, 4b04, ijac201412407h1, 6842, 3087, a1d0, sigradi2013_343d, 4167, de83, 85b8, aba0, 4ec6, ecaade2014_175z43, 73b4, 41f4, 7534, d3cb, acadia17_27r, caadria2016_549r23, 086d, 1b30, sigradi2013_189f, 0342, ecaade2015_138n29, 3d35, caadria2016_425c18, f6da, a81e, 9701, acadia14_409m, 196a, ecaade2015_333f72, 8b9e, a4ce, 5702, ecaade2016_067d17, acadia16_270z16, acadia14_117a, 7676, 392a, caadria2015_073k10, 2a24, 84bd, 551c, ecf5, 2d41, ecaade2015_194t40, ecaade2015_336e73, 0772, a712, 5c32, 1b73, 6179, 8d3b, 77fc, acadia17_637c, d4f0, fc8c, d33a, d52c, c57e, a30c, 8589, 924f, 048c, d158, d26c, ecaade2015_280a61, caadria2017_079e24, caadria2015_156r24, ecaade2014_010j1, 5f25, caadria2015_246c36, e953, 61cd, acadia14projects_661h, 60fd, caadria2017_165p41, de3e, 86b8, ijac201412403t6, b276, 4ba4, bb18, a711, ijac201614201a6, 7c05, 5396, 716f, acadia14projects_33ah, acadia14projects_63as, 5a30, bf11, caadria2017_056w18, acadia14projects_661c, b4d5, 4495, eb56, c9b3, 5a1c, acadia17_162y, f131, c772, 5350, 39cc, 5a2e, ecaade2017_007c, 75a0, ecaade2014_022y5, ascaad2014_026w6, ecef, 5afc, 74b9, acadia14_135t, ecaade2017_225g, ecaade2014_112h26, 0602, ecaade2016_126t34, cba3, 23b7, ecaade2017_199kk, ecaade2015_314e68, 9505, ijac201412403p6, bb39, e150, 0935, a8b1, ecaade2016_225r60, 5ba9, ecaade2017_094h, ecaade2014_230j59, ecaade2016_071c20, 7a31, 2669, 6158, 0f0c, 8916, 5d24, 6e14, acadia16_352b22, f3c2, f389, sigradi2016_592q, 2bd0, ecaade2013r_012j7, b61a, 87ba, f6ad, c02f, fbdf, 6690, acadia16_460y26, b857, de4e, acadia17_62zz, ecaade2016_042j11, 4e07, 6ccc, f1db, bd49, fe56, cb95, 0fa6, sigradi2015_10.7h18, 0ffd, 7c2f, 7180, caadria2015_054l6, 5c44, 1ba4, acadia16_164s11, 3f8b, ijac201412204d3, 5b38, 24a8, fae6, 2bfb, ijac201614204r9, e809, ecaade2017_215xx, a5db, ecaade2017_293zz, 1edc, 8980, b777, ecaade2017_208h, 9fad, f8f9, acadia17_221jj, sigradi2013_359g, 9a1b, dcee, caadria2017_182l43, bbf9, c13a, 93b5, 8b73, 1699, 27eb, 0e1e, ecaade2016_037a10, 0312, c502, 97c4, 6820, d9b5, sigradi2013_304e, 425e, sigradi2013_381l, 2a45, 5fc1, sigradi2015_3.394e6, df41, e1e0, a05a, 4e70, acadia16_130n9, sigradi2013_212t, ecaade2016_170w48, f67a, 4646, ecaade2017_170c, 9cf1, 6324, 02a0, d6dd, 1792, c7af, d3b4, 080e, 57dc, a396, caadria2017_074m23, ecaade2015_21d4, eb66, 5b7f, sigradi2015_12.107f27, c80e, acadia17_212w, ascaad2016_005v2, 7357, d91c, 9789, fa60, 539a, 16a5, 370c, c3aa, 1103, c00f, ecaade2014_225g58, d263, c198, 0fdb, acadia17_257xx, sigradi2013_387d, b05b, b3ac, 1275, c2ed, d025, 705d, 5669, ab32, 6341, caadria2017_001d1, caa1, b715, ebef, d3bf, 255a, 2258, a801, d598, 07f2, 07c5, acadia15_395x16, ecaade2015_227r50, f106, d05d, 635a, a64b, 5fdf, 78f3, acadia16_414c25, d85f, caadria2015_032w4, 0398, 7d4a, e0f3, acadia17_570q, 1469, 7fd4, c06d, 06ce, e9e6, 3ba3, c9ac, 5168, a70a, 7046, c2ec, c7d9, 1744, 172e, bbca, 9273, ef69, 16e5, ascaad2016_033z12, 6a51, 2ffb, 1d8c, d9f4, acadia16_8c1, ecaade2015_237x53, 7965, a34d, sigradi2016_751mm, 13a8, d6b5, 9bad, 4dd2, ecaade2017_129oo, a5b3, 0fba, faec, ac1d, 11f0, dd3e, 8dda, 406c, ecaade2017_032k, 4c95, ecaade2017_083tt, 8bc3, e2dd, c338, 98b5, 39ac, 467f, f61d, e4b6, ecaade2017_293ss, c5b4, a7f1, acadia14_619ac, acadia15_323j13, b184, 500e, 4e2f, 5d59, 7fbe, 5879, 43ec, acadia17_339vv, 13ad, 311a, acadia16_130t9, 803c, ecaade2016_163m45, 24ea, a08d, f8b7, 9554, 31be, 4b30, c8ed, d1d6, f37b, acadia17_350x, 5ca4, d7c9, fd99, 2252, c089, 9210, 473c, ijac201513203z6, b79f, dabd, d307, acadia15_223j9, 1155, 2ac1, ecaade2015_280b61, 6f6c, f077, 5204, 087e, 2c92, ecaade2014_214r54, e5c2, a601, ecaade2015_271b60, bcc2, ecaade2017_170f, f529, c952, caadria2016_197o9, 1937, ecaade2013r_006r4, 8a0e, 6d32, e046, eb9e, caadria2017_081u24, 8c49, 7f99, d3ec, c995, aee5, 4243, 776e, 9017, bb51, 0e56, 2a1c, 5b7a, c43b, ff49, 8a9d, 565e, acadia16_402o24, sigradi2014_266e2, 705b, ff5a, 019b, 93e6, da8c, 88a1, db57, ascaad2016_009n4, ecaade2014_046t11, bab2, sigradi2015_6.329y8, 7d86, 86a6, 37cc, 9f47, caadria2015_119a19, f052, 25a3, ecaade2014_224o57, 3fe1, acadia15_223d9, sigradi2014_313h6, d038, 26bf, 7785, a72a, ecaade2017_155j, sigradi2013_131, 886c, 5b1c, 45ce, ecaade2013r_003e3, f90b, acadia17_154aa, 53b2, a2a6, 635c, ascaad2016_019s7, 0faa, 43b9, ascaad2016_003z1, 314a, be7d, 4c0c, acadia14_91t, e574, 8ef7, 6100, 273e, 4c5f, 15a0, 7fe7, c008, ceed, ecaade2017_054z, 583d, acadia17_436t, 518b, 6905, acadia15_451w19, ecaade2015_324t70, ecaade2016_221v56, ijac201412301o6, d4b8, 624f, caadria2017_142j37, cd6f, 9abd, sigradi2013_268h, 59ab, acadia14_23x, sigradi2015_6.42t7, 76a4, c834, 1236, 10da, 2a08, d17b, ec9a, acadia14projects_719o, d1a7, 0027, 0b36, ca04, 2691, dada, 28bc, 8997, caadria2015_206h30, 0ed8, 8906, f440, a655, a51a, 94f1, aae0, 45d9, acadia14projects_497v, e947, 7f9d, f7ae, acadia15_195b8, caadria2015_213l33, a3c6, 086b, 8e98, a619, 6ee5, ecaade2017_173ll, e605, ecaade2015_15y1, 7cb0, ecaade2014_139g31, 5534, 68aa, d656, caadria2016_517h22, 8a68, 5a82, a897, 7816, 591d, acadia17_590j, ecaade2017_252m, 2c25, eb98, acadia14_565r, c64d, 9cd3, 51b5, c42a, e98e, 3807, 6bcc, 1ee6, 1064, 0533, 38f7, 49c5, 79e3, 4f8e, 3118, 43d8, 56ea, a81a, ascaad2016_005b3, ecaade2014_111j25, 46ed, e20c, e97b, 7cac, 9598, ijac201614104d4, ecaade2015_202f44, ee4c, 33d7, ecaade2014_057l14, ff7f, 9665, ascaad2014_022k4, 0d72, ecaade2015_325y70, acadia16_478l28, f73b, 0c6f, f526, 1bcb, 3017, bd13, 6d83, e4c4, 2365, 7a38, ijac201614208y13, 7642, acadia16_130o9, cdd5, f8af, 0bbe, ed19, fbe6, 9e24, d907, e4d8, f396, 227f, 9dd5, 7a21, caadria2015_090u14, acadia17_162u, 14ad, 0e05, 0242, a98d, ecaade2016_158c43, 1ad5, e2d5, 8e49, 2ba5, 8e6e, ed55, 3d01, 3f9b, b855, ce7b, 6624, 6858, ae7e, 009f, 0ff1, ecaade2014_180i45, 67a7, 73d1, 1e5a, 07da, fb9c, fb6b, 4455, 417e, 6cfb, eada, 85bd, 50cf, caadria2016_023s2, a1fc, ecaade2017_050f, c8f7, acadia17_164uu, 42f7, ecaade2016_147z40, b8a2, bc95, 47b9, ecaade2015_196y41, 8dbd, ac1e, 1416, bdac, 3919, d647, ecaade2014_132c29, c5a8, c321, 8ba9, ecaade2016_079u23, 0881, e03c, caadria2016_787j33, 65e9, ijac201614102r1, 111b, 5dfe, 90e1, 8adf, ecaade2015_253z57, sigradi2016_515g, 92d3, f5b9, c8d8, 0d70, sigradi2016_777ee, sigradi2016_363dd, 6266, 1bd3, 3b6f, 8ccd, c7e2, b7e1, 8168, acadia15_311h12, ecaade2014_053s13, 4e38, a2a4, a28d, 8765, 8713, 2a46, abe0, ijac201614105p4, f07a, 91f1, f3d2, 4a05, f75f, d1e8, 3e01, 6395, 3bc1, b4a4, 9091, 1d93, 6e8d, e9af, 1dbe, eacc, bce4, 6884, ecaade2015_285e62, dd0a, 1ba0, 2f0b, 01de, bd78, 747a, ijac201614306x3, acadia14_647az, 93ef, caadria2016_013r1, 6d58, f420, 1a74, e8d9, c452, 9291, ecfc, 1a7f, b6c7, 849c, 3601, df23, ijac201412205f4, acadia14projects_63w, 630b, 607f, 1262, f6f9, caadria2016_839p35, 7b91, sigradi2016_625mm, ecaade2013r_002h2, e9b5, a918, 51e8, bf7c, c850, 42cf, 7d41, a118, dc43, 935f, 493b, 3b97, e7ca, 533f, d953, 2975, ceee, caadria2016_549l23, 9f22, 6e2a, ijac201513201o5, aae7, 87fd, acadia15_343p14, 9f4d, c8a1, sigradi2014_249n9, caadria2017_056v18, dbc8, 403c, 6827, abb7, 6106, 429a, 7791, 79f9, ecaade2016_026z7, 2e69, e84f, 43e1, e835, 297c, 20d4, 5fd7, 7087, ijac201412204s2, ijac201412303j8, ff80, b8b8, b076, 5061, d25d, acadia17_660j, 6ba7, fc43, 7ce0, 4132, e29b, 5007, 06d3, 6a2e, 0e40, d1b4, f34b, 5d17, 614c, acadia14projects_609av, caadria2017_004u2, ffa8, b2ec, d92a, b834, 72e4, 6f63, acadia16_460a27, ba43, 99e6, e180, 41a8, 287e, f605, c833, b019, 00c7, ab6f, 2347, d544, c521, 99eb, 6121, 23d0, a4c1, cf66, b34c, f328, 1039, 5848, a270, 5f72, ecaade2017_124x, f3f8, 1f4a, c8e2, f248, sigradi2015_8.163e12, 3390, 2108, 8875, ad6d, b0f0, 16cb, caadria2015_164i25, 7b59, f147, sigradi2014_313j6, 866e, d986, 2187, 861e, acadia14projects_301c, aa3d, 745b, ecaade2014_024l7, f2bd, c367, 23c9, ecaade2017_071ss, 8195, 4ce9, 2e84, d374, 91fc, 1d6b, 0e8b, ccd9, 0e59, ecaade2017_071ww, ddf2, caadria2017_127g34, 2abd, e661, 4f13, ecaade2017_212gg, beda, 72ab, 18a9, 33b5, acadia16_196w12, sigradi2014_018m1, 3b68, 382f, d179, 8d43, b6a9, acadia17_190qq, acadia17_373w, b290, 4b35, 2aa0, 8c65, d8ef, 6bde, 4aa7, d890, b64c, 6282, 8412, 78e1, 0770, 9ce6, 4cc0, a4b0, a77b, 8012, c42d, 8616, b0cb, 9322, 7b62, 0660, 4496, beff, 4438, daf0, 92be, sigradi2014_108d9, beb8, 151b, f036, a0ac, f2da, 2d29, 7018, ecaade2015_161g34, fe8d, 82b7, 8a6e, d4e6, ed04, 1cb0, 2d3b, 5ac1, 8b2f, ecaade2017_290nn, 6692, ecaade2014_149j35, 6c53, d31c, c2fe, 9a7d, e06f, sigradi2015_10.309d22, ijac201614308j5, 31ef, 109c, c7ae, 6bb3, 692d, e705, ffbc, a913, 44ce, ecaade2017_028m, 0864, 78d9, 6e76, 63f6, 78e0, 865a, 0906, cbaf, d40f, 1e00, acadia14projects_75e, c9dc, 8429, 9a3c, 8812, 974f, 7eef, acadia17_190xx, ecaade2017_215xr, d3d1, 7603, acadia17_92r, edb4, a632, 9969, 0944, c394, 7160, 5219, 4419, a3cc, ascaad2016_005e3, 8948, 031d, d491, 42a0, ijac201614208j13, bc0e, c239, sigradi2014_313c6, f12f, bba3, 3361, 659e, 4163, b67b, ecaade2016_075x21, f233, caadria2015_213w32, ead2, 9983, ijac201412402a5, caadria2016_033z2, 294c, 92ae, 1a86, d9c8, 078f, sigradi2014_048u4, acadia17_329ee, acadia14projects_23ae, 78a4, e866, ecaade2016_225f61, caadria2017_051n17, ecaade2017_101dd, c015, 711d, e833, 2e83, 47e7, e0e6, e5c4, 5c4a, 5cd4, cd3e, 5891, c644, 3c2f, c06a, c2e6, b588, fe7a, sigradi2013_222, 1abc, 46d3, 7629, ecaade2017_052hh, cd89, a1b7, 8c9a, ecaade2015_170o35, e60e, c3e3, ecaade2015_336b73, 4c89, 3606, sigradi2016_360p, e8b8, 80e4, ecaade2014_163y39, 4dbf, 8859, 880b, b179, 2a95, ecaade2016_216c55, 1689, 4586, 83c1, acadia16_12f2, ascaad2014_017a1, ff2b, 8c58, 1080, ecaade2017_184pp, caadria2015_070k9, eb7e, d389, ascaad2014_004i2, acadia17_426a, cbaa, 8a4c, 69aa, e5db, b6c2, acadia14_63ac, 7745, f114, 9239, ecaade2015_278n60, b9d6, 971f, 504d, acadia17_463kk, acadia14projects_317aa, sigradi2015_10.177y19, d4df, e2fc, 3174, 52f0, acadia17_26c, 62bf, 75ef, 9f17, 3239, 7d57, sigradi2016_792k, 4b16, 5529, sigradi2016_732u, d2f3, f9d6, e378, 7929, 843b, ecaade2016_224f60, 7c37, ecaade2014_072j17, 5c33, f2e1, 3a05, a549, 3109, sigradi2014_282s3, 752a, sigradi2014_313e6, 5e84, 6ffe, 974e, c663, 0546, c959, ecaade2017_048x, 6daf, ecaade2015_324z70, a33e, sigradi2015_13.181r28, ecaade2016_104a29, 8e43, 02d1, acadia14projects_311w, fce9, caadria2016_549n23, ae65, bc63, 8d8a, c480, 3505, 1ea4, 5ef1, 6bd9, 368b, 771f, 3490, 1bad, b4ff, 1a13, acadia14projects_33ak, 846d, fde5, 9d67, 1b3c, 8b62, ascaad2016_022t8, db24, defc, b94c, 9afc, 8fe2, ed9e, 1ae6, e5a5, 4932, 6ce0, e52b, 756b, acadia14projects_339al, 0324, 2a9c, ijac201614104i4, 9f39, 1e50, 409d, caadria2017_008y3, 6464, a8d8, 3d02, ec5e, b408, fdf3, 2c06, acadia17_81i, c535, ecaade2015_53k9, ecaade2016_225y60, 2bb8, 14f9, acc1, b139, ijac201412403b6, sigradi2013_390z, 5a74, 54ad, 68fe, 118d, acadia16_174b12, acadia17_145qq, 7044, caadria2016_487l20, ecaade2017_083mm, caadria2017_047f15, sigradi2013_112d, caadria2015_111o17, c6ce, 47fc, 2a6e, 38a2, 8fa4, acadia14_709ar, 0f4c, 6117, e07b, 7d00, 7614, ecaade2017_085m, 6746, 7a17, caadria2017_057w19, a222, abd6, 3872, ba9e, aaf8, acadia14_23af, 84ed, 7400, 7e89, acadia14_463c, 9a4b, 154c, f3b4, e795, ecaade2016_018i5, ecaade2017_252i, febc, e5c5, 53ad, fc75, a98a, e2f5, 9b1b, ecaade2017_203t, 79cf, ecaade2016_163k45, acadia14projects_661d, 49a3, c1a6, 69a9, ab7f, acadia14projects_153at, 27ce, 0e83, 42d9, 3753, acadia17_381ee, acadia17_168tt, 685f, ecaade2017_212ii, 82be, 906c, ccbf, acadia17_330mm, 413c, 8daa, 5e46, ab2f, ecaade2016_065e16, acadia14_473ad, 5f89, c3e2, 4307, 4960, 8f0d, f3e1, 74df, fc03, ef77, ecaade2015_21a4, 6df9, 8ec9, 9807, b85a, sigradi2013_112, 2d85, ecaade2017_105rr, ascaad2016_018l7, 13a7, caadria2016_281e12, 71fa, 9af5, 3d4d, b92f, acadia17_350kk, 7693, acadia14projects_101ao, 2e94, 1607, ecaade2015_200t43, 8e3b, 3e97, 8320, b055, ecaade2013r_004f4, 917e, sigradi2015_12.19w26, 4c88, ecaade2016_118z31, ascaad2016_018g7, ecaade2013r_014i8, 4209, d28d, acadia17_51a, ab1a, fc66, ijac201513201c6, 4376, 0122, 230c, sigradi2014_345l8, ed13, 170c, 9298, caadria2016_755j32, 2352, db4e, 8462, 4b03, 8235, 4a94, 0fd0, 3e48, c839, caadria2015_023c4, 28d4, 3d3f, 82aa, ascaad2016_048l20, b570, ecaade2015_119d24, 3e28, ad0d, 56e0, 4119, f6c6, eaae, 51ad, 2b4d, dcd5, dc56, f230, 692e, 87b3, d2d1, e78a, 4f8a, 1f4d, 572d, e7fc, ecaade2017_302cc, sigradi2013_387t, fa70, 9476, 580c, acadia17_640ll, caadria2016_147j6, 1528, bdcd, ecaade2017_101z, e211, e25c, ascaad2016_010u4, ccec, ed52, 1c7c, sigradi2016_777ll, 3058, 633d, 61c8, 0ab5, acadia14projects_671w, 6c66, acadia17_413ee, 9396, ecaade2017_210w, fcbb, 251b, 53b7, 74b4, 44ee, sigradi2015_9.347r17, 3ecc, ijac201412402x4, 63a3, adf5, 4e08, e09d, 3945, aa0e, 9394, d904, ac37, d321, sigradi2013_234i, 377a, c9bc, c10b, e42e, 5f5a, ecaade2017_028i, f717, 82c0, 29ee, 2993, e115, 5de5, 540a, b47e, 63c5, a7ed, 63bc, 7c13, 5305, 1a08, acadia17_348h, a0d5, e864, ecaade2016_166c47, sigradi2013_271n, acadia14_463at, bcdc, 3f3a, 0e7c, ba24, 09ce, 6413, f1a9, ecaade2016_152v41, 12e0, c54c, 0ba5, 18a6, ecaade2017_051n, sigradi2015_9.347a18, f869, 328d, 217e, 8520, 3006, cab9, 088d, e0df, d224, aad7, f743, f91d, 01db, 09fd, ecaade2017_282z, 932e, 7174, sigradi2015_3.11g2, 223a, 93c6, 7a5d, 40f4, acadia14projects_281aa, 547c, 205f, 2e01, 72f0, acadia14projects_463e, caadria2017_056d19, 212a, 3a0f, c3a5, e639, a90c, ecaade2017_282h, 8f82, ecaade2014_111n25, ascaad2016_029b12, 0f50, ecaade2017_155e, 1f68, 4736, b5b9, ff06, 39aa, 4f04, f652, 9491, 3b0c, e4cb, 4ba2, 24f9, 1877, 49bb, 3880, df20, 150c, sigradi2015_7.203h10, 484a, e88b, 1e65, d2c1, ecaade2016_037x9, acadia16_344j21, 3708, sigradi2015_11.34u23, 340c, 65d7, 076b, 8f64, 3854, 1e54, e27c, 0703, ecaade2016_023u6, 5da4, sigradi2015_3.111g3, sigradi2014_074l6, cdc8, f268, 5c30, caadria2015_203i29, bb7e, 97ea, 59da, 48da, cf72, sigradi2015_11.34b24, 6518, 64b7, 5407, 9e7e, c913, 9a56, 2ba2, ecaade2015_77a15, caadria2016_641r27, 3bb8, sigradi2014_313g6, acadia14_719m, 077b, 1c73, ijac201412303h9, 3e8e, a0d2, 1a42, ijac201412202x1, 2896, 6491, 0fa8, ecaade2017_254hh, sigradi2013_117z, 8838, ee50, c20e, 6544, e3eb, 7afa, 3677, 78ef, c3ee, 721b, 5d26, 03bb, caadria2017_033o11, e76d, acadia17_238rr, 905e, e1bb, 977b, 0692, 1c68, 7b1d, 2221, 2806, 4a98, 69e2, 1eb2, acadia14_291c, 6261, c544, 1482, caaf, 71db, 9d06, 83f5, bb7c, 985c, ecaade2015_33f6, ca0e, 737c, 2ae1, f2b2, 3e34, 995c, 8f8b, f0a7, ecaade2015_25m5, ecaade2017_019qq, 2ff8, acadia17_598pp, 60e9, caadria2015_043f5, ecaade2016_073b21, 0990, 0f5d, ecaade2017_079l, 0da2, f0e2, 1886, 6844, acadia14_579g, a823, 67d3, 6762, sigradi2015_8.239b14, sigradi2015_12.19a27, acadia15_395b17, ed82, 24b6, 558d, d33c, 2633, 5031, 385b, e9fd, acadia17_222r, ed40, ecaade2017_019ff, bd66, 1296, 23fb, 83a4, 3458, 2d23, 590a, 626f, b810, 5c9c, d283, d057, e948, 5070, c22a, 6634, 96a0, acadia14_647ax, sigradi2013_330e, sigradi2014_045d4, acadia14_53k, ecaade2016_147p40, 03ec, df31, ceea, f107, 49a0, 9ffc, 204d, 90da, acadia14_145n, f1c9, 3ea0, 277f, 1afc, 9b97, acadia14_399am, d24e, ecaade2017_006vv, beb7, 5bcb, 1ad8, sigradi2016_426a, fc92, 7e34, 28f4, ecaade2015_86d17, 36a6, eee4, ea19, bb1b, fd38, 194c, a955, 3c1a, c574, a749, caadria2017_003b2, 0639, 9783, a88e, 6110, 46be, c1ad, 48cd, 5179, ae85, 4474, 4b3d, cac3, a567, ecaade2014_130v28, 1ae4, ecaade2017_124aa, ecaade2016_198i52, 6bb0, 96ac, acadia15_395f17, 48ff, caadria2016_713c31, 3291, 1838, ee69, 772e, 4fb6, c861, be5b, ec04, caadria2015_246x35, 1597, 5081, ecaade2016_077y22, ce37, 96fd, ea36, bec7, 5c7e, acadia17_26h, 60e5, acadia14_719c, 6eb9, a64e, 2362, 3d3a, 3970, c09c, 2956, 1385, 75ad, 40aa, ecaade2016_071a20, 45db, ecaade2014_072g18, acadia17_232ee, 28f2, a292, sigradi2014_339w7, 64f9, 21b9, c553, acadia17_162p, d870, acadia16_88d6, ecaade2013r_018j9, c837, ecaade2016_191l51, ascaad2016_007a4, 91ee, ecaade2017_122c, 53bc, efef, 3d98, d6bd, a469, 16b6, 9fdf, ecaade2017_112xx, e2f9, a9ef, ecaade2015_195i41, 019d, ijac201412304x1, 0902, ecaade2016_242k64, a8ff, ecaade2014_176l44, 359a, e969, 95c2, 7545, 238d, 05ea, 38a9, cd0d, caadria2017_190p45, b809, 1966, ecaade2014_139c31, 02d2, 3372, ijac201412407y9, c1f1, dd7b, 60ca, 89d0, 47dc, 5aba, d49e, f836, c66d, 2dfe, edb2, 23cb, b002, 22c2, 1aec, 2864, d5d7, acadia17_544b, 05d2, ijac201412301i5, de26, d884, 3df3, 0aa5, bda1, ec06, 2598, 0da3, af56, f73e, 87b4, 3c00, c9da, ecaade2016_167u47, a3c9, 1388, a891, 3393, af85, acadia14_317u, 0d90, a152, 00cc, 6466, e882, de3b, sigradi2013_386v, caadria2017_041o13, cb88, 866f, c2d8, 8a83, 16af, ffcc, 861f, ecaade2014_168z41, 7dbf, 0209, ff18, 6f3d, ecaade2017_309qq, b349, 5630, e297, 10b2, ijac201614402u1, ecaade2017_142yy, 8448, 2554, 6c80, b852, e212, 0aca, 8397, ce5c, 1bbe, 1a2e, 375c, f8ec, ecaade2015_268e59, a40e, e565, 8c99, fec4, e7c0, acadia16_478c28, 6af1, 5737, 0119, b795, b728, sigradi2015_sp_11.278m31, 720e, caadria2017_035v11, acadia14projects_291i, ijac201412302o7, 4b6b, 8f10, 079a, ecaade2017_169vv, acadia17_153i, 2152, 18dd, acadia14_101au, 14b3, 8d56, 6027, 4621, f493, 760e, e84b, 57fc, 81e5, f0e3, 452f, 6f3f, 5104, caadria2016_105i5, acf0, caadria2016_229s10, 03b3, 4eea, 0f76, ecaade2017_306n, c875, caadria2015_150b24, df73, 21fe, 09df, c1d6, f130, eb39, ascaad2016_052j21, acadia17_608v, bd24, 2e87, 27ba, af50, sigradi2013_43, 5793, 44dd, 094b, cba1, c68f, 5091, caadria2017_163g40, 9660, 7e8e, 65ed, ac6c, a967, 18d5, 5bf4, 6d64, 179b, d6a2, acadia16_54a4, 4b7e, 79ea, 9621, abdf, ecaade2013r_008p5, 890d, 85df, e63f, 2a94, 4f89, ee63, 98c2, 0e3b, 0be9, 97f3, 7eb9, 0064, c6be, a989, ijac201614206v10, a7ba, ecaade2014_233e60, sigradi2016_448m, ecaade2017_009v, e919, a391, 85aa, 6e3d, eb1e, acadia17_296q, ff6c, ecaade2014_149i35, 0138, ef3c, 54dd, ascaad2014_036c2, sigradi2015_12.215s27, ded2, 939f, bca4, be08, d945, e9aa, 289b, bebe, 2ba1, 9542, 3c08, ecaade2016_019n5, 777e, sigradi2016_686zz, 3192, fe47, acadia14_671o, 0055, 0f4d, f0ae, ecaade2014_240u62, 0fb9, 2ff4, 1d97, 8726, d279, 8b19, ascaad2016_003a2, caadria2016_755i32, f0c1, 045b, 589a, 486b, 229c, ecaade2016_ws-intelligentw68, ecaade2015_158w32, 4250, 62dd, a0c4, 37c2, b4c8, 7dc8, a921, ecaade2017_170j, bfda, 29d4, sigradi2013_54l, 6948, 32bd, ijac201614207x11, ad5e, 7369, e1aa, dbc9, ecaade2016_070p18, 82b8, ecaade2017_269pp, 10ae, sigradi2016_550j, df06, d419, 8895, ascaad2016_043k17, 63d2, 4b34, 731f, 046f, e29c, ecaade2016_238n63, 0e89, 81d0, 3693, 6c14, ascaad2016_013f6, d7da, 2e0f, a96f, 5656, 5771, ecaade2017_122mm, sigradi2016_534mm, caadria2017_027n9, 95c3, 31fd, 1f4f, b63d, dffe, sigradi2015_11.136z24, 20c4, 454f, acadia17_511qq, 30fa, 5d85, 9d59, ecaade2013r_006x4, f049, 77dc, 2749, 63dc, e555, 58b2, 22bb, d708, 6fd8, 45e4, acadia14projects_601ae, e67e, 3a33, c310, 17d0, acadia15_357k15, 12c7, e94f, f982, cb5c, b373, 1eca, 1a1a, ecaade2017_157yy, 914c, 5227, caadria2016_579m24, c844, f5ce, c062, 245a, 14dc, 143e, acadia17_222s, ecaade2016_118c32, e03d, sigradi2013_243r, c57d, d45c, 3840, 292d, df3c, b4f9, 642e, a297, 3f12, caadria2017_041y12, de6f, d105, 0465, e64e, b51d, e1ab, d460, c690, sigradi2016_816ww, 3e64, acadia14_317v, 8db0, 7921, ijac201513304a12, cad1, 5d65, 0040, ecaade2015_129p25, ecaade2016_225v60, b14a, acadia14_125v, 70e3, sigradi2016_467o, ecaade2017_038mm, 738b, 0f8a, ce74, c1e4, eb7b, 4312, 6e7a, c1c8, ijac201412301u6, 6907, d221, 4fad, 512e, d1d1, c47a, bee7, 41fc, ecaade2017_028j, ecaade2016_091k25, caadria2015_054k6, ecaade2017_203uu, ed34, acadia16_106m8, 79c9, 814d, 14cc, e61f, b757, e3f5, 1947, 3de7, 072e, 9e58, 7d51, ed7e, sigradi2016_807nn, ecaade2014_201j52, 5284, 9ad8, sigradi2013_337, 399a, 7ea1, ecaade2016_216f55, fcba, c1b8, 80dc, ecaade2014_157x38, ecaade2016_123e34, 1c5d, ecaade2014_151c36, 211f, 3004, 9101, 897b, 2d3d, 68de, 8b67, 3a77, 293a, ecaade2015_27u5, 82f8, acadia14projects_101z, acadia17_28x, abda, 5c0d, sigradi2014_048a5, 4ed2, ecaade2014_140s31, 1259, c6dd, 85a4, 9373, c308, ecaade2017_156s, 2409, sigradi2014_049e5, ced7, eb90, ecaade2016_mrtk66, d2a3, 4ace, 7ff4, 968d, acadia17_322ww, b7da, 193b, ecaade2015_235t53, 5eff, aa66, ijac201412305t2, eb6e, c61b, 4510, ecaade2015_229m51, 1a55, 0e9c, a856, 72be, ecaade2014_153b37, c44d, sigradi2013_275e, a3df, ddd4, 66ff, acadia16_280b18, acadia14projects_339ag, ecaade2014_044e11, ijac201412406j9, 7e2b, ijac201412306x2, 39dd, a63f, sigradi2015_10.307f21, ad8f, d266, 3f23, 6e4c, a239, d6f0, ijac201614201j6, acadia15_469r20, 4eba, 00d2, 5a5a, ecaade2016_075e22, 761d, feb9, ecaade2017_077c, 82a1, a3e6, f7ff, 8275, f60a, d950, 6d00, 9060, e40f, 82a3, caadria2015_130h22, 7413, acadia14_43aa, cf4c, acadia15_323l13, d60e, dda6, 727d, fd23, ecaade2014_186v47, abcc, 7867, 9b93, d909, 4ea4, a2f5, 3cbe, 3be6, 3866, 324c, 6587, f71b, a7fe, 15a3, c07b, acadia15_57p1, 95fd, 22a1, 9ac6, 9244, ddd6, fac5, ecaade2015_130c26, sigradi2015_10.307g21, 4f0d, 6003, 5b09, 1796, ijac201513302g10, caadria2015_150a24, 32c5, caadria2017_123c32, 5f26, acadia17_298ee, b2a4, 3040, aebf, decd, fc00, 2616, fcfd, b35f, d658, 3251, ecaade2017_090rr, 448a, sigradi2015_12.297e28, 47f5, f9b8, ecaade2014_057p14, b0fa, c10e, d90e, 40b7, 387a, db50, caadria2017_118t30, ecaade2017_195nn, acadia14_125u, sigradi2013_359l, ddbb, 6d49, de03, 6b20, caadria2015_170s25, 6aa9, a0b9, 226d, ecb6, caadria2016_353y15, b8c4, ascaad2014_015z8, 388a, sigradi2014_265t1, b606, 9c40, 5c97, fc2a, ad13, 4d15, 6a66, 579c, caadria2016_861u36, 063c, 2ec4, acadia17_598l, ad9c, f332, 7515, 78fc, 6da7, 6a6c, ijac201614105z5, 884c, 7462, 7ae8, 1d8f, 7e4e, 59d8, ecaade2015_333y71, acadia17_90aa, 1c5b, 3478, ecaade2014_237b61, ecaade2014_157y38, d6ff, 94af, e714, eebf, d017, 49b4, ecaade2016_217d56, ccf3, aadd, 5359, 4520, d2ea, a84d, ecaade2015_237o54, ad90, 21c0, 342b, caadria2016_229z10, acadia14projects_79aa, 3dbe, bd62, 2e6e, a628, 3365, 6765, 68c4, ee43, caadria2017_030u10, dbf4, 5f95, sigradi2015_8.328p15, caadria2015_061c7, 8fee, 35ec, acadia17_211h, 4fa4, b3f8, 2822, sigradi2014_144x2, 6efb, a7bb, acadia14_135j, db3f, e26c, 836b, e1ef, caadria2017_155p39, dd92, 1021, 83c9, 6e1a, e941, 810c, ecaade2017_ws-archieduaa, acadia17_18m, 2c24, b44c, 16c9, acadia17_71zz, 1c95, 708a, sigradi2015_8.264f14, 981b, 2f36, 8340, 3c07, caadria2015_070v8, 1ea7, d4d7, caadria2017_062t20, 367c, ea40, 296d, b352, sigradi2014_015b1, 129a, d6bc, bfd3, sigradi2015_10.250j20, 5703, b240, ijac201513206k9, 20f2, 7ae1, ascaad2016_045f18, 10c9, 313f, 0068, acadia14_479at, 1511, 8c0f, acadia14projects_565ad, a508, 4eae, ed6d, 81ae, acadia15_57b2, 960f, aaac, de5d, ecaade2014_049y11, e229, caadria2016_353s15, sigradi2015_11.165s25, 9b46, 16a6, 5c65, 66b4, sigradi2014_239g9, ecaade2014_029y7, ecaade2015_180c39, 62f1, acadia17_358ii, d532, 2d51, sigradi2015_12.297j28, bf70, ff26, c038, acadia17_590yy, 9061, 3943, ijac201412301v6, 38db, ecaade2016_021x5, 4434, d128, 85b9, caadria2017_005h3, 05db, c0fd, e4f8, 1dc5, ecaade2014_139h31, fc37, 53a4, 5e26, 830a, ecaade2013r_019c10, 36cd, 0667, c62b, 18da, sigradi2016_777ff, ijac201412405r8, 05d0, cd2b, 54c2, d4a3, 9b8c, 3a54, f386, 94a2, 0a81, 8728, acadia17_464qq, 6038, acadia15_123s4, 93ab, ecaade2017_051r, 417b, sigradi2015_6.151d8, 6056, f0e6, 15a9, ijac201513102h2, 65a6, 638c, ascaad2016_009j4, 3e39, 12fb, 89f3, 5914, 0a3c, acadia16_478v27, 4fff, c828, ecaade2013r_013x7, 7a81, 5331, b2a8, 2db9, 34f1, sigradi2014_330l7, 2da6, 88f4, 3ffb, 8e83, da31, 1ec2, 6e41, sigradi2016_615x, 91e8, 0587, acadia14projects_177ah, 31fc, 6c93, 7436, caadria2017_016h6, 70b9, 77c0, cafe, dfab, a757, e530, c6aa, acadia16_414b25, 93ac, 8e25, 19cc, 6668, 349d, 0968, 0cac, cf1c, 721f, acadia17_178tt, d05a, ijac201513303v11, b2d7, acadia14projects_655af, afe2, 39d1, 4186, acadia17_127ii, 895a, b648, ijac201412404d8, 6613, sigradi2016_654vv, ecaade2014_137c30, 315d, 1e28, 717c, b1dd, cb9a, 93fb, 5cdf, ijac201412405u8, 19c4, afff, 2c09, 8950, b1f0, e7cd, ffe1, ijac201513305r12, 8b24, 41a4, 8952, caadria2017_094v25, d7a8, 679a, e4a0, 574c, f531, 3e0d, f9ca, f8db, 3eba, 3818, 17fa, f753, acadia17_284i, 797b, 04c2, ascaad2016_045a18, 0caf, dd2d, 284b, e357, 40f5, ijac201412402h5, ecaade2016_136p38, 0271, 78a3, acadia14_589c, 106f, ascaad2016_048d20, f67c, ascaad2014_023v4, 705e, 4fed, 4f63, sigradi2013_100g, ascaad2016_039u15, 884e, c75f, d89d, 7bd2, acadia16_140d10, b138, ca50, 1b9b, ecaade2017_041v, 2b3d, ecaade2014_233y59, be93, ascaad2016_045b18, 1621, a1c3, 506d, 21f7, 14ba, b46a, 1ecb, aa0a, ecaade2016_027d8, 6824, d395, 3594, 3046, 3588, 0538, 8e0d, 7ed5, 9c43, sigradi2016_752tt, c5d3, sigradi2015_8.186i13, 9ed1, 054b, ecaade2015_138x26, ecaade2017_046k, ascaad2014_013x6, 12e9, 67db, c23a, 8478, 8a7e, 77c8, e2df, ecaade2017_269nn, 12b4, 8d6e, 1622, 0a76, 3f7c, ascaad2014_025h6, 197a, 414b, 4f26, e46b, 0c33, 4245, 35ca, 5d58, caadria2016_333t14, beab, 1de5, ecaade2016_171g49, fe79, 7e26, 07df, 4bf9, fcdd, 7722, 5d40, 880d, 2672, b24f, 1d70, 0912, ecaade2016_094p25, 7523, ce7e, bc0b, acadia15_123k4, ecaade2017_054gg, ijac201513201a6, ecaade2017_173ss, a3d0, be9d, acadia17_637l, 1d31, 9bab, 0c15, 0d44, ecaade2017_227r, 05ed, a43c, beeb, fd81, sigradi2013_194u, 93cb, sigradi2013_91m, ddf5, aa86, 54df, a5dd, ba4e, f2af, a564, ijac201513104u3, 153a, ba8e, ece7, sigradi2015_3.65r2, 45f0, d960, e973, a9d8, ijac201412407z9, d06f, aafe, df4d, 929c, c272, ecaade2017_156t, cfa8, f562, acadia17_296y, ef52, ecaade2015_35x6, 4b95, acadia14_135p, caadria2015_208r30, 257c, ecaade2015_314k68, ijac201412304b1, 3fbc, acadia14projects_229l, 54b0, 776a, d4eb, caf9, acf3, 6bfe, caadria2017_009v4, acadia16_382s23, acadia15_311o12, ea35, ecaade2017_026ll, fca8, sigradi2015_3.201z3, cdb8, caadria2017_127i34, 6079, 972b, c857, acadia17_492oo, ecaade2014_180l45, 0cb4, f74c, 1426, ecaade2014_218s55, 4d4f, b72d, ecaade2015_59h11, cefb, 10db, 80ea, acadia14_43y, ijac201614308v5, ascaad2014_019l3, e55c, f72c, 2b89, 3968, 04c9, a25c, acadia14_145aa, fc0f, sigradi2013_189g, 3d9b, fa43, 60f9, 49c8, caadria2016_745d32, 21c7, 37ba, 53a1, 00a1, 0381, 467b, sigradi2015_8.186j12, 8002, c2ab, acadia17_473b, acadia17_350gg, ijac201513203k7, 94d8, cbbf, d6e8, 05d4, 79e8, 4486, 57b5, acadia17_358gg, ecaade2015_201w43, acadia16_62m4, bd85, 7942, acadia14projects_375k, 53d4, abad, acadia17_178aa, 3f09, ascaad2014_020s3, 6c91, 4433, ecaade2016_129f36, 58a0, 87bb, 13aa, ascaad2016_020x7, ecaade2014_233l60, 597c, ecaade2017_077xx, 53cb, fab0, ecaade2016_bkok65, c8d6, 761a, 4d47, caadria2016_693y29, acadia17_52b, 1239, 50a4, 7498, acadia14_619ai, d0fa, efe9, acadia17_258i, bca1, 1085, 1098, ecaade2015_59t11, ecaade2017_019dd, 30a2, 43c0, fb5e, 16de, 4915, e4b2, ecaade2017_050j, 7b93, 5c7d, 1040, db80, 327f, fffc, fc7d, 9e01, 34b3, sigradi2014_080k7, caadria2016_809e34, 3dd5, 2d34, ecaade2014_109t24, 7397, d83e, acadia14_153az, c99b, 96fc, 19a9, ac5b, 90a4, sigradi2015_9.347w17, ecaade2016_ws-dleadj68, 4ebb, 4d91, 2700, ascaad2016_051d21, caadria2017_009o4, 2d7b, 07f8, acadia16_78m5, ecaade2015_18b3, a3d7, b86e, 8466, 95ff, e784, 52e4, ab97, 47cb, ecaade2015_278u60, 6ddf, ascaad2016_002h1, 6615, ijac201412301v5, 2160, dcc2, 52c9, 554e, 5a3b, e188, a286, 232f, ascaad2014_016c9, ecaade2015_297c65, 0124, f9d1, c786, 1d34, c637, ecaade2017_140nn, cdb1, 283d, f745, e6fb, 2d30, ecaade2014_015t3, ecaade2015_250b57, 1862, 46d9, 5a8f, acadia17_100k, f56b, caadria2016_663l28, 0527, f436, ecaade2017_215vv, 01cf, c874, efce, 138b, 8046, ascaad2016_057r22, ea02, b829, 1f84, e633, 333b, b516, 3409, ijac201412201p1, e518, bb40, ecaade2014_109n24, cc13, 0855, caadria2016_003e1, dc9b, b245, c53d, a6b5, 477d, 46b1, 4f43, 02a7, e020, da32, 212e, 7fee, bd8c, 4634, bc7e, ecaade2015_233u52, 0fbd, cc9b, 0ae8, 7feb, 9bff, a0e9, b2a2, f523, c7bb, c83b, 3826, 3d1a, b0d8, b7f3, 8e71, ijac201513203s6, 99a0, 312a, acadia17_221dd, c538, c559, c93a, 409f, b1ef, 0150, 19d1, 1c5e, c5c9, caadria2016_055r3, a074, acadia14_101ap, cd0e, 7794, 2bc1, 8bc0, 9ad7, 4b84, 2745, 903e, d06b, sigradi2013_347v, a3b5, 8e89, ecaade2015_25k5, acadia14_619x, 0762, 4db2, e004, e0cb, e86d, ijac201614302v1, 7694, 209a, c716, 6dee, fd2b, 761b, f012, 9c90, 0275, 70e1, 7ccc, a9d6, 208f, 0e04, ecaade2015_48b8, d66f, sigradi2013_274u, 7900, fb38, acadia14_497p, fbff, a9bc, a791, sigradi2015_10.140k19, f62c, sigradi2016_655e, 165d, 4624, acadia17_82y, 2919, sigradi2014_330o7, acadia16_382r23, d097, 461d, 3065, 4ed8, 3ae8, 2fb5, ascaad2016_042y16, 8499, 7955, 8994, 5ac6, ed89, ecaade2016_175l49, 04e4, 1303, 5ce0, 2afc, acadia17_177u, acadia14projects_671v, cdbe, 2b3a, f489, 9f93, 0cb8, 69c0, ecaade2014_230r59, f259, 7234, acadia16_440e26, ascaad2016_021e8, 2c80, 6899, 0696, 872c, 2135, 6eb4, sigradi2014_282l3, ecaade2016_042m11, 3471, 807a, 6cfc, c797, caadria2016_457f19, d99e, sigradi2016_625ww, ecaade2017_033y, ecaade2015_77z14, 0599, 4e19, 527a, ecaade2014_072h17, 3115, 0310, d5c7, 8897, sigradi2016_595dd, sigradi2016_770m, 8832, 5ee1, f3e5, 7b70, cd1f, ffdd, 5033, 2ea0, 58d3, af59, 9d3c, d932, 599c, 01cc, ascaad2016_005c3, e7db, ecaade2017_199oo, ecaade2016_129n35, 5a0f, 12a7, 1f4b, ecaade2016_065b16, c87f, fc05, 3da4, de68, c50b, ecaade2017_122xx, acadia14_497ab, ecaade2015_177y37, 7ab2, sigradi2016_564kk, ecaade2015_317h69, a99e, ecaade2017_041k, ascaad2014_017b1, 8201, 267b, a580, c27b, acadia14projects_453j, d74c, b73f, 0423, 4d6a, 8bd1, 34e9, 62f8, 7042, 956e, 8a69, 4ffa, 426e, caadria2015_130t21, a3a1, 6e70, c611, ecaade2015_301y65, 7583, 112a, a626, d8df, 9bf0, 3191, 922f, fb55, ecaade2017_054w, 03ca, 14b6, 243a, 1230, cf7c, 2e4d, 9909, 974d, caadria2017_069w21, ecaade2015_17n2, ecaade2015_110i21, a0a0, ecaade2016_011g3, 4cc1, ae2c, b52e, a485, 58cc, acadia17_522dd, acadia17_392f, ef64, 1e78, 766d, acadia17_90nn, 9de6, acadia14projects_661m, a8d9, b1a2, ecaade2017_277zz, acadia17_257a, ecaade2016_bkop65, 3a8c, d1c6, 916c, ff4f, 8254, ecaade2017_033x, ed0a, 6e3b, f977, ascaad2016_039h15, 9ddf, 0aba, caadria2017_041d13, f02e, 3908, efa1, b31c, ecaade2017_271j, ecaade2015_144k31, 78db, ecaade2017_091a, ijac201412403x6, acadia14projects_153al, 8093, 25e7, fd17, ab73, d7e5, acbb, 36a8, d7fd, 6d2e, 82ee, acadia17_338jj, 9224, 3b21, caadria2016_713s30, 5405, 320c, 5659, 44fe, 378f, acd6, b7a0, 4a7e, 41ab, sigradi2014_263e1, 2c61, 4b45, cae5, 1837, 1d43, ecaade2015_61d12, 288e, e798, 39e0, 9e61, c744, 3ee5, e0a1, ecaade2017_309nn, 35f2, 3cc3, 6145, c097, cc53, ascaad2016_005d3, bada, 7d23, acadia17_544d, 5596, 7c5b, d73b, d8f0, 06c4, 6cd9, 0ed5, 1341, 04e8, ac0c, 7db0, a6c6, ecaade2014_185z46, 748a, 9b3f, a721, 6bca, 3028, acadia16_98c7, 7216, bcd2, 8ef4, df91, acadia15_343l14, 4059, 9fd2, f278, acadia16_214s13, 1b02, ijac201412303n8, e671, b1e3, 1bdf, 0407, e3e7, acadia14_699t, ed53, abbb, 69dc, ijac201614201h6, d450, aba9, e12b, b10f, 7e63, bd48, ecaade2015_155i32, 08ee, ecaade2016_033a9, sigradi2014_151l3, c71f, acadia16_98l7, b1d1, f12b, acadia17_413dd, caadria2017_008v3, ascaad2016_031l12, acadia14projects_291ar, acadia17_648rr, 3082, f241, ecaade2015_248m56, acadia14_145ai, f983, 2da2, ecaade2017_203s, c757, 9cf0, 2c40, acadia17_560n, 43c7, 17c2, 5311, b48d, sigradi2016_484rr, 59ef, ecaade2015_320r70, acadia17_318o, b935, ed6c, 9150, 6c6a, 8fe7, 2e91, 959f, 9ba3, 7336, 0e4f, 48ca, 0406, d207, 2cbb, 246d, 392e, acadia14_473al, 9823, c478, 0ada, 0006, 4657, 3e58, 265a, 8675, sigradi2013_200c, 155f, caadria2016_105w4, 6495, 4720, cbd3, b4ee, ce8c, ecaade2016_243y64, 8541, c5f3, a39d, 9266, f4ef, acadia17_648vv, sigradi2015_10.307y20, c852, 1dca, 121f, fcec, 6f7f, b325, acadia17_630i, 1d3d, c773, acadia17_590r, e196, sigradi2014_041b3, b077, caadria2017_067k21, cd7a, 5992, 3edd, acadia14_655aj, 4459, a2e6, 8cb8, ecaade2014_137a30, ecaade2016_077t22, 53a8, 5743, 958e, 1aa8, da67, sigradi2014_108c9, 1932, acadia14_63ak, ijac201614303r2, 54bb, 6848, a527, ea5b, 0082, 0028, 0851, 86f1, 7b5c, a126, ecaade2016_157b43, 08d8, 9135, sigradi2015_10.307b21, cf12, 6705, 22ee, b5ad, 5773, sigradi2014_084a8, acadia14projects_81p, 0092, caadria2017_182x43, 22f8, 1728, a79b, 5e94, 7a8f, 9014, d6c0, 1b08, 007f, 9b0b, 24f3, ecaade2015_317f69, c136, d18b, 4174, 9bd2, f754, acadia17_640rr, 6e06, 341a, 33e8, acadia17_222o, 4c32, ddb4, 3e83, 94da, 9241, 4509, 48b3, 3cd0, 5c2f, 5384, f915, acadia14_327d, 374b, caadria2017_030y10, 89a4, 3f05, 0953, babc, 9788, 2261, c7a9, 3b71, 1987, 9315, ecb5, caadria2017_069z21, 1410, f3e9, aa2f, e24c, 9d4e, b5f6, ijac201412201l1, 4dca, 9df9, 493e, 0dc6, 5b55, caadria2017_018z7, f2d7, 780c, ascaad2016_021g8, 1be9, 8be9, 7070, ecaade2017_230vv, caadria2016_435n18, f117, caadria2015_102w15, 6f65, a329, caadria2015_206y29, sigradi2016_814d, d0ab, 6d7d, e0a8, 8f07, 944b, acadia17_70ee, 1d44, sigradi2015_9.347s17, a27b, 4de7, acadia15_81t2, ecaade2014_139b31, acadia14_229n, 0766, 1188, ecaade2016_110d30, c891, 10bd, 3fce, 8f8e, ecaade2016_221r56, 64e1, ascaad2016_050x20, ecaade2015_84w16, 842d, caadria2016_167o7, sigradi2016_817a, 0b08, 4644, 8560, ecaade2013r_011i7, 3a28, e98b, ijac201614305b3, 1124, 7fba, 2a68, a6b8, acadia15_323c13, 3575, acadia17_296t, dcac, a41c, 8c9f, c556, 2742, d668, ascaad2016_049u20, c402, a4f8, sigradi2015_3.268j5, faae, c520, 67bf, 2f4b, 2faf, 38f6, caadria2016_311f14, acadia16_196e13, ecaade2015_304b67, 4a26, 2c26, 10de, 5d56, 29b8, ecaade2014_225e58, 8883, 6f30, sigradi2015_sp_11.278n31, cc03, caadria2017_035w11, cb13, ecaade2017_194u, 29b4, caadria2017_132u35, b36e, cfb3, acadia17_414ii, ecaade2017_240q, f9df, 7a8c, c64e, e619, fec5, 194f, 719d, 5ed5, a42c, a6e1, acadia14projects_473at, ec97, 9cc3, 04f0, 710f, e727, ascaad2014_019b3, a4e6, d785, 09a1, ascaad2014_027k7, 1c05, 61b4, edea, ijac201412407x9, b918, ecaade2015_127s24, 51df, b593, sigradi2014_330g7, c6ea, f52c, 4dee, sigradi2016_408w, b207, dcf1, 1a8e, 052b, 36fd, faab, bb4e, ecaade2017_023w, 92bb, 4c57, sigradi2016_375h, acadia17_349o, ecaade2017_302rr, ijac201412301f6, e267, ab99, ijac201412302h7, ecaade2015_81p15, ecaade2017_049vv, 46b8, caadria2017_113d30, 6eab, d548, b5e4, 55e4, 51c1, caadria2017_016g7, 563d, ecaade2015_77c15, f431, ecaade2016_154v42, 470d, d35a, 94fc, ijac201412302f7, 247a, 7b47, 0da0, acadia17_221aa, 506e, ecaade2016_013n3, aa69, 251c, ec51, 6c24, caadria2017_113n29, 8d74, caadria2015_203c29, 472f, ccbe, 1529, c66a, sigradi2015_8.239w13, 2b67, 2c6d, 777a, a0aa, f1bd, b79e, ijac201614105t5, 666c, acadia16_224n14, 44e0, a568, ecaade2017_229ll, 2090, 8787, ecaade2017_109gg, sigradi2016_729yy, 4acd, acadia17_669z, 7e98, c28c, 8817, 513d, 2283, c481, a2da, caadria2017_174g42, caadria2016_641m27, 0bfa, 0547, ascaad2014_022f4, 7455, sigradi2016_732e, caadria2016_177a8, 2e75, 378a, b57b, a5be, sigradi2015_9.347j17, ecaade2016_158m43, badd, 4d34, ecaade2017_198j, 1c23, 21b4, ijac201614303z2, f271, acadia17_212dd, ecaade2017_157rr, 07d7, 675f, ecaade2017_ws-archieduz, b125, 7b17, e4d4, b48c, acadia14_435ax, ecaade2014_173x42, 4d80, 36ee, 3c39, 24f1, 4d25, cb6b, ecaade2016_166b47, acadia14_601x, 0165, 7af0, 9c12, b438, 01fd, dd1b, 3521, b17e, 04b7, 2c14, ecaade2017_152qq, af8a, ecaade2017_232g, 4353, 3cee, 9f46, f363, 36d7, 23fc, 9b2b, 9c4f, acd7, f3cb, ascaad2016_037e14, fade, 0f8f, acadia14_619ap, 3ab2, acadia14_347am, 3c1e, ascaad2014_005r3, 34ca, a344, acadia17_290e, 1971, caadria2015_096o15, b5cc, ee9b, ecaade2015_38t7, 7026, ascaad2014_002l1, 4a87, f449, c62c, 28ef, 33a7, 2593, 42e8, 9fe9, a66c, 3cb1, acadia17_37jj, ascaad2014_014t7, 0672, acadia14_219f, 8e03, e08a, ijac201513103o2, 70f7, 7e70, caadria2017_129m34, 3a1d, 1acb, ea62, 814c, a899, aaff, 4acf, 5c8b, b416, ecaade2014_195p50, 1853, ecaade2014_192w48, 2f81, 4fd7, acadia15_483k21, ijac201614208s12, e3df, 6b26, acadia17_608aa, ijac201412305m2, 857d, ecaade2014_194w49, e60c, ecaade2014_109r24, sigradi2016_770r, fb19, a507, caadria2016_851a36, b7ea, efa2, ascaad2016_045c19, 5eaa, a7ac, a2cc, 6970, b357, ecaade2016_217h56, 5525, dab2, 9039, 25cd, 532a, 2697, sigradi2014_128c1, 720b, c0de, acadia17_542rr, 421d, 7435, 4439, 8bf6, a6eb, a8d1, 1f59, sigradi2015_3.65y2, 3c87, a5c1, sigradi2014_128f1, 3562, d107, 14ff, sigradi2016_490oo, caadria2015_072o9, 6297, 25f3, ascaad2014_014k8, af07, 9a70, cbb1, 2b88, 64c8, ecaade2016_188k50, ijac201614208a13, 3525, bcf7, caadria2017_132h35, acadia17_512t, 32cf, 6b0c, a776, ecaade2016_162m44, 2fbe, 6a6b, 3477, sigradi2014_108e9, 2640, ecaade2016_025j7, fee1, 2209, 109f, 445c, c851, 7002, 7753, acadia14projects_619v, ecaade2017_277ee, ecaade2016_018h5, 2a65, 8060, 961f, e169, acadia17_154n, 0260, ab13, acadia17_330ii, 90d9, caadria2015_176o26, d93f, f5ca, 84aa, acadia17_365b, d674, 2372, 0992, 566c, 5d4c, 35f6, acadia16_106n8, f8a1, dd5b, 77da, 6a24, 8556, caadria2016_497c21, c044, 6d38, 2323, b9a5, 174f, 3a47, 4675, 2734, 4598, 5225, b01c, caadria2017_096j26, caadria2015_090d15, 0da9, bcd4, b511, 6de7, 5607, 0d87, 8dbe, e2ba, 4f6a, 239a, acadia17_365h, 71b8, ebb0, 2586, caadria2017_018r7, ecaade2015_256c58, 11c1, dd15, 7249, 548e, a566, 9e46, 0341, ecaade2016_047h13, 8ed2, c615, acadia14projects_53n, 5231, 277d, 82d8, 69d7, 000b, 036e, 65af, ecaade2013r_020n10, 302a, 715a, 9c28, 4387, acadia14_117c, 63da, f824, 179e, 64dd, abd9, f196, 4c98, ecaade2017_023hh, cef5, fb4d, 5f1d, a417, 9275, caadria2017_129w34, caadria2017_147x38, a284, 6eee, acef, a190, 648d, acadia14_497aa, ecaade2014_021t5, f204, a7be, 546b, 0866, 0da7, ae97, a358, 0aa2, 7577, ascaad2014_005b3, ascaad2014_017o9, f8f1, 2d1e, 1d81, 8097, e8be, 7408, 27b3, 82dd, c77b, 49cc, bcad, caadria2017_047g15, f8b8, 9e4c, ecaade2014_180a45, 118f, 7be2, 6873, dcc1, acadia14projects_609au, a79a, acadia14projects_627a, b1c3, cc2a, ecaade2016_120m33, 2a16, 6030, 98e5, 9b60, e38a, 4967, e4b1, ecaade2017_157ii, 78aa, 505b, c904, ecaade2017_225h, ca6c, b876, b2fb, ascaad2014_037m2, 9f9d, 9cc9, 32b4, 0139, 5620, caadria2016_281d12, 94f3, 31e3, ecaade2016_151k41, bf0a, ascaad2016_024i10, sigradi2016_710ff, 3156, 9a07, acadia17_381aa, a5ee, 6acf, ecaade2017_164aa, acadia16_478x27, a1a2, 2072, 64f6, e7b4, a094, acadia17_189kk, fa9f, 302c, 7448, 4f4c, ecaade2014_149c34, 605e, a768, sigradi2014_176e5, 7b7a, ecaade2017_156q, f92f, sigradi2016_490bb, ecaade2016_169m48, 7636, 330a, 085c, ijac201412404w7, 51b4, 4e6f, 5b78, d6b1, 66c5, ecaade2015_271a60, 25db, caadria2016_755m32, caadria2017_016m6, 3868, 76fa, 253e, 91df, afdd, ea81, e4de, 31dc, c29e, sigradi2013_286i, 200d, e78b, ecaade2017_124r, 82b0, 4cd8, 6c0a, caadria2017_056l19, 6ec5, acadia14projects_531w, 3b0f, caadria2017_023t8, e095, ijac201412408l1, 3324, ecaade2015_225m49, acadia16_260i16, d593, ijac201614105x4, 0b4d, sigradi2014_042t3, 2ddf, 8138, 68a8, e4ad, ecaade2017_199nn, dafd, ecaade2017_268gg, acadia16_352h22, b31d, 5eda, 6086, c064, 7837, 631b, c9d9, 81b9, cc58, 59f8, sigradi2015_3.201v3, 11ff, ascaad2016_016u6, 6f76, acadia14_291a, 993c, a1be, bdbf, sigradi2014_345u9, 7593, 912d, c920, 5cec, acadia15_263y10, b614, sigradi2014_345g8, 468e, 2420, d3f9, 5450, acadia14_589i, acadia17_512p, ea5a, acadia17_232dd, caadria2017_158b40, caadria2017_104s27, c071, a17b, 764b, 0da4, 999f, 9125, 2d64, 180b, d519, cf36, ecaade2017_255xx, ed48, 9858, d9c9, 95a0, ijac201614405y3, eb4c, ec38, sigradi2014_347j10, a816, 8b29, b255, 63e2, ecaade2016_017p4, ecaade2015_81v15, caadria2017_041l13, a4d4, caadria2017_029s10, ijac201412303j9, 6cb3, 7c04, acadia14_311w, 9031, e2f2, bd0e, d36a, 1c13, d50e, caadria2016_003c1, 29f2, f65f, 2531, be85, 798c, 01ce, c633, a822, 1290, sigradi2016_559u, f98a, e37e, 24a5, 4db0, e2cb, acadia17_110q, caadria2016_249k11, 3db1, 2b09, e62b, 5df7, 3729, f647, 99a4, 14a6, e821, 6a42, ecaade2017_203tt, ab27, acadia15_149t5, 6562, 4047, ascaad2016_022u8, d993, ecaade2015_53v9, 72fb, f8ff, 9b81, 68e4, 38fd, bced, 83c6, 601f, c5ab, dbf3, ca80, d7f7, 586b, sigradi2013_226r, sigradi2014_279a3, 9ef1, 06d5, 4823, e0b1, 527b, 6ef0, f6cb, ijac201412201j1, acadia14projects_229i, 2c13, 8b9b, acadia14_365ar, f7d3, a78b, 2842, caadria2015_078l11, 9c94, e1db, 965c, c38e, 7b8b, ecaade2015_33d6, 6997, 4752, 11b6, 82c4, fab8, 59c8, acadia14projects_145y, ascaad2016_057y22, aa46, fc4a, ecaade2015_171h36, ecaade2017_041l, bb19, fe42, 185e, 563e, 310b, 68ed, 0914, 104e, acadia17_201ww, befb, e2e8, f5f7, 917c, caadria2015_172f26, acadia14projects_291a, 3b16, acadia14projects_661e, bba6, ecaade2017_155g, 2dda, 414c, a521, 7613, sigradi2015_8.47m11, ecaade2015_116i23, c0fa, 89b6, ecaade2014_049z11, ae18, ecaade2015_144e31, f4c7, 9887, b3a3, e8f2, 1d61, 688c, sigradi2016_360r, f29b, 891e, 2a34, ac6b, 0213, 2765, sigradi2015_10.309r21, 9bdd, ecaade2015_318v69, ebf3, cffc, a3a4, acadia17_177n, f976, c8ee, 4862, acadia16_124d9, 483b, ijac201412305s2, ecaade2016_011z2, 3fde, c2b1, 19b6, a861, ecaade2015_217e48, db8c, 3770, ecaade2015_225p49, 28ba, 367a, caadria2017_051k16, 63a2, 8b40, 38e4, acadia17_522cc, 4560, 5c3b, f653, 9d9c, 791b, f639, 7bc6, fc61, acadia16_318g19, ecaade2014_024i7, e9d8, baa0, 0711, ecaade2015_269r59, ecaade2017_032p, 9148, ecaade2015_248h56, be3f, 76d9, ecaade2014_084w19, ascaad2014_014w7, b0cc, ecaade2016_027f8, acadia14projects_145aj, 295b, ecaade2015_129o25, dce7, ecaade2015_138e28, ecaade2017_073m, 0752, 92ee, 1c94, acadia16_372f23, 4c42, 1c17, 8525, 9027, sigradi2014_263a1, 66cc, ascaad2014_019x2, acadia17_90q, acadia17_670ss, 6707, ecaade2017_208j, 238f, d7ec, dcd7, ecaade2013r_001b1, sigradi2013_429, 6367, 49c9, 7863, fd3d, 5715, ea9c, c39f, a82c, sigradi2016_446b, acadia17_100r, 36c5, ecaade2015_94j19, 3e46, caadria2016_507s21, 009a, c0d6, 7bc0, acadia16_372b23, 17e8, 9eab, caadria2016_611m26, 030d, dc22, b64d, acadia14_549t, f172, c4e3, e5e6, 5df2, 7185, 0ad0, 5d60, acadia17_445r, 6b8b, dc01, bb4d, 43de, d9e3, 86fe, caadria2016_045j3, 419d, 1826, acadia17_170i, e266, acadia17_358oo, caadria2016_767u32, acadia17_296aa, 3d5c, e69e, 31cc, 7896, b736, 46a7, ecaade2016_222l57, 6cb5, 2a53, 7344, 31e7, acadia14projects_75ay, adcd, ba6e, 8fdb, 6c6c, ecaade2017_031oo, 6ab2, ecaade2017_203mm, b311, ba37, acadia14projects_189ao, 2768, c570, caadria2017_155r39, 189e, 0814, 02a1, 7638, 3e95, f3ad, 48b4, 04e9, 48ac, 66c3, f317, d059, sigradi2015_4.219a7, 7a36, acadia17_373s, 5dfb, c4dd, 698d, 863f, 31a8, 33fc, ijac201614205i10, 3c52, ijac201412305y1, 1335, b779, 4ecc, 06b0, e25a, 8120, 479f, dc10, ecaade2014_192f49, d8da, 53e0, 5d1a, 4b53, ecaade2015_158a33, a77f, e3bb, 27f9, aea0, c83a, ecaade2017_302q, ascaad2016_046o19, 903b, 1a4c, acadia14projects_63ao, 3585, be4b, f073, 95ef, 9716, acadia17_491bb, ac83, 3110, acadia17_534vv, e5e5, ecaade2014_168d41, a92d, 88ee, b9de, 7c03, 7a33, dd14, caadria2015_206d30, 9c73, dcab, acadia14projects_479y, 2e95, db7f, 9490, 54cd, 5b9a, ecfb, 00e4, ae2e, cfbb, ijac201513101k1, ecaade2013r_018e9, 536e, 8a91, 17a8, 9c8b, ascaad2016_028f11, ef0a, ascaad2014_008k4, 5115, 12c9, bcf4, 29f4, 8411, 2b7e, sigradi2013_223n, acadia15_47b1, caadria2015_213p32, dafb, b39e, 893d, 76e8, ecaade2017_220mm, 7340, ecaade2014_105x23, f1d0, 1471, 5959, f82c, 49c3, dd69, a5d8, ecaade2014_173t42, c060, 23a6, 947b, 67a0, a037, beb1, 07f0, 64e0, 2b58, 0f4a, acadia14projects_699t, c7dd, 5e9f, caadria2017_190v45, d4f3, caadria2016_651h28, 7d8c, ce4c, ecaade2014_132j29, bfeb, 734a, 0144, 883a, 4e00, acadia16_78n5, 4055, cc5b, 44a8, 4db9, 100d, 7c78, 90a8, caadria2016_601o25, ecaade2016_208o53, ecaade2014_018n4, d196, caadria2017_070k22, ijac201614309u6, fdc0, ca57, d737, 1b07, baaa, acadia17_560p, ed73, f1be, 5d5d, ecaade2014_113b27, b3b3, 6d0e, sigradi2013_303k, ab4d, 8e13, 8cd6, c068, caadria2015_122g19, ecaade2015_195k41, fd05, c287, 3db9, ca60, 654f, 1f12, 3b5a, caadria2015_139r22, d97e, acadia15_57i2, a43e, sigradi2016_590l, df48, e5df, 8d99, ecaade2017_080hh, ecaade2016_123v33, 0cc2, 16d7, 3061, 80d7, 55c8, c589, 98de, c291, acadia14projects_427al, fda6, caadria2016_045l3, ecaade2017_201d, caadria2015_081e12, acadia17_590tt, 1c78, edda, d415, dd17, 91a3, 854b, acadia17_660u, 10e8, 178c, f08e, ijac201614308p5, ecaade2017_031xx, 229e, ecaade2017_079cc, d327, ijac201412306b3, e05d, 0d64, 1140, 13f1, fdcc, caadria2015_226n34, 4512, 3762, e39c, 3997, 3a4f, 4d9e, 9af2, 0d18, 0227, sigradi2014_217f8, acadia14projects_53p, 40d2, c5db, 44d3, a249, 6e2e, acadia16_362t22, 7433, 7670, 3228, 116e, ca20, d4aa, sigradi2016_615aa, 5390, 0aaa, bcc3, 159b, a787, eb74, ae5c, b00c, caadria2015_213m33, e599, 96e7, ecaade2014_019l5, ecaade2014_214o54, 9841, 10b1, 2bb9, 7510, ascaad2016_040x15, caadria2017_018p7, 758f, sigradi2013_54p, 9b53, fde7, ecaade2017_210x, 8ce9, bd20, ecaade2015_169c35, ecaade2014_030j8, 48e3, ecaade2014_052i13, ecd0, ecaade2014_086a21, b326, ff11, c561, 5fe5, 4888, b377, 70c5, ecaade2017_098rr, c6a9, f27d, 57ec, ecaade2017_053vv, 6a98, acadia17_177e, 74e7, 77bb, fba0, 02e2, 5818, acadia17_273gg, 3a07, 66bc, 1b0c, 0fc2, f0c4, 1a30, 8286, ecaade2016_130n36, 37a0, 06de, 4d64, acadia17_658b, 3f98, 7c0b, 5c17, ea75, ecaade2016_058a15, 89e8, ecaade2015_55a10, 2a11, 20a6, acadia14projects_565aa, ecaade2016_067i16, fcbd, 0401, 364f, e3c4, caadria2015_170p25, e859, bbb5, 0870, 15d8, d6ca, acadia17_117aa, sigradi2015_8.41b11, acadia17_36q, 9df6, 459c, 12ec, 971b, ecaade2015_61z12, 9002, fd71, 8203, e0de, db1f, d031, e7eb, 5716, acadia17_391ww, ecaade2014_023i6, c416, sigradi2013_400n, 463c, acadia14_565z, ecaade2017_057o, acadia17_648jj, d204, 1272, ecaade2017_101x, 4fd0, ecaade2015_21h4, 7ce6, 9032, d611, ad77, c311, ijac201614208v12, sigradi2015_8.81y11, 64d3, 2102, 1e25, 1387, 36ed, a4c5, c621, c5f1, b612, 9283, acadia14_409n, 7dbc, ascaad2014_024d6, f323, ecaade2017_274aa, ecaade2015_227y50, 7544, f87b, acadia16_34b3, 9145, 70b2, 711a, d424, c275, 71a5, 7d97, sigradi2013_381j, cd0a, 80e0, 332a, a25b, 37e0, 32eb, 6f14, 4982, 534d, e0ef, sigradi2013_205i, 5d7b, 8b51, b843, dcec, d0b9, 459b, 4d1d, 7c8c, 8612, d664, acadia16_470g27, caadria2016_033w2, 0946, ecaade2017_202j, a00d, caadria2016_271z11, 1566, ecaade2016_154t42, 26b0, ecaade2016_087s24, sigradi2013_387f, c7ab, sigradi2013_414s, 93dc, cc6d, fa7d, e7ed, 3d97, af5e, e5cb, 4fb2, 5629, caadria2017_080h24, f11a, ecaade2017_130ss, ee9e, 6ca8, ecaade2015_118c24, 90fe, ijac201614201o6, ecaade2015_101j20, 7a76, caadria2017_147z38, 1d7c, c794, ec56, acadia17_164ww, ecaade2015_301a66, 45ea, 9df5, 653c, 5089, ef9e, 358d, caadria2016_197r9, 29b2, 3967, 65d5, f79c, 335e, af47, 0466, b4e3, d8a9, acadia17_274pp, acadia17_669l, caadria2015_185o27, ddfa, ecaade2016_224u59, 8603, d9c4, ee24, 7d1c, 358f, d3d0, b37d, 3c67, e187, e4f2, 5250, ascaad2016_032u12, 534c, e995, 1f0d, 62da, a50c, 6c37, acadia15_223f9, fd53, c8b4, 87c5, d0f7, 5f73, ecaade2014_019g5, ecaade2014_018s4, ecaade2015_161n34, fe9d, 537c, 22cb, ecaade2016_223z58, acadia17_340v, f442, a60c, 27d0, ecaade2015_301v65, acadia15_451y19, f741, ecaade2014_149c35, 7332, 6f77, fe25, caadria2017_015x5, 8c1e, ecaade2015_38j7, acadia17_284d, 4f85, b6e7, 3c4e, 244b, 6bf2, 3222, 8117, 7b72, a174, 3185, sigradi2015_sp_8.6i30, a0d8, 0c2f, aae8, 4779, e345, 570d, 2d17, acadia17_360ww, 28c7, 6f75, 633b, ijac201412205w3, caadria2016_621p26, bcf2, ascaad2014_019z2, acadia14projects_719h, acadia17_404bb, d143, ecaade2016_123y33, caadria2016_343k15, c217, caadria2017_001b1, cdc0, sigradi2016_815pp, e257, 7892, ecaade2017_240x, 116c, ab36, 8b44, ecaade2015_83l16, 0191, 3b82, acadia14_333av, e5ce, e087, f984, 8527, ecaade2016_151m41, ijac201614203s8, f0bd, 9e2b, 0520, cdab, 8805, e4c5, b26e, b984, efbb, 3dfd, ijac201513101h1, 1942, 6a7b, ecaade2016_210b54, dd75, 6333, ecaade2015_237c54, 8605, caadria2017_142a37, 4537, 9054, f1e0, 8a5a, a2ce, 20be, 36df, 29fd, e7b2, 4539, 94c6, 7cfe, 0e76, acadia14_661l, 1b92, ascaad2016_049r20, 1056, 7e6e, 48ad, e971, fcb1, e703, d047, 12b0, 5ee2, 1863, 40f6, 306b, 435b, 94ee, 034f, 592c, 517d, 96a6, ecaade2013r_008i5, c137, a232, 614b, 6d6b, 3653, 7100, e43f, d39a, d536, addb, c55b, ijac201513303p11, 3018, 9013, acadia14projects_247k, 01ef, 0c9b, caadria2016_063t3, ascaad2014_027l7, 80b5, e851, ijac201614105m5, ccd4, ec9f, 9b67, acadia17_348f, 5749, 18b7, 1f1d, acadia14_281y, 99c8, 053f, 0ffc, 78a2, ijac201412204o3, 4857, 3b35, 241f, ecaade2015_227n50, 91f8, 63ab, 3e47, acadia15_417f18, bfe2, ecaade2015_170s35, d926, 23a8, a6c4, ascaad2016_039t15, 5d31, 433d, 175c, d5db, a2c1, b0d6, f5a0, f740, 5c1e, 3734, fb57, ecaade2014_197i51, 1500, 5eef, 4928, ascaad2016_027x10, e2cc, acadia14_719r, acadia17_570v, sigradi2016_777ii, ascaad2016_058e23, 62c1, de9f, acadia17_502xx, b27e, a259, sigradi2015_10.307o21, ecaade2016_033d9, 49f1, ascaad2014_003u1, 59e4, ascaad2014_032n9, ecaade2017_203u, c4d2, 904e, 655f, a466, 861a, dce0, 7a90, 2de4, ecaade2016_238s63, sigradi2015_2.213z1, 9a18, 408b, ecaade2017_054pp, ecaade2017_173tt, c71e, acadia17_318p, 41d9, 67c4, fa4f, 5fb8, d411, 8465, 000e, 2cb6, e092, ecaade2017_046h, ecaade2014_023z6, 30cf, 5c42, 2239, 4c67, sigradi2013_77i, e60a, acadia17_648zz, 2883, 1620, b7de, acadia16_184z12, acadia14_445am, 204e, ea3b, ecaade2015_334p72, 4c7e, ea50, acadia17_247ss, de8f, a2de, 3d2c, 37da, 96cd, 115d, 86f8, 59b7, 2c60, 7bf3, dddd, 0345, 43a7, 7c57, 5d11, 5a28, ecaade2017_100j, 41b3, ecaade2015_109w20, 5790, caadria2015_130v21, 9945, ecaade2015_38m7, 0e1a, 7f89, 7762, ecaade2014_237e61, ecaade2016_217m56, 5039, 51db, ca2d, 541c, caadria2017_163f40, acadia14projects_247u, 2d20, c819, ecaade2017_059qq, 8471, ecaade2017_228t, 1a57, bdd5, 626b, decc, c8a7, c019, 201c, 3b81, acadia14_523ap, 6987, 3b40, 1c64, acadia14_609ai, d200, acadia17_482z, ecaade2015_158m33, ecaade2014_012l2, 3f10, sigradi2016_561ff, acadia14projects_609ap, 57db, 1213, 43aa, ecaade2016_074z21, ijac201614105r5, ecaade2017_037gg, ascaad2014_030c9, 228e, acadia14_565ah, 7627, baef, 3e21, 3d04, fa24, caadria2016_405i17, 7fc6, ea8a, ecaade2014_141f32, ecaade2016_166g47, 2bfe, ecaade2016_047e13, 3515, 6684, 1812, 1ab3, af31, 65c5, c72a, ecaade2017_203aa, 06f0, 7ad2, fe02, 56f2, ijac201513105y4, 7c3b, 8303, b5ed, sigradi2015_10.309u21, cd55, sigradi2013_189, 25ff, sigradi2016_654uu, fa4e, fad8, 257f, de9b, f2a7, caadria2015_023y3, e1df, ecaade2016_046d13, 4eb8, ecaade2016_120l33, ascaad2014_019n3, 8d23, f37e, c290, cfc4, caadria2016_321j14, cda4, b07b, 00d5, dd73, a492, 1629, 71a4, 52d9, 7e53, 908b, 891f, ff23, dc7e, caadria2017_070j22, 3dc2, ec0c, acadia15_483i21, ce72, 67ca, c89a, b466, fc7f, e5b1, ecaade2016_025o7, dee0, a15b, d0c8, acadia14projects_517o, 4c18, 70d5, 2c3a, 2339, 4cdb, acadia17_562w, 5e21, sigradi2014_189j6, 2ed6, 7be1, 0440, ce05, 5c84, ecaade2014_145e33, 5b9e, eadc, e6a8, 3a79, 759a, 19b1, 1adb, sigradi2016_399a, ffe8, acf6, 9d16, 2ac8, sigradi2016_714rr, 4ce4, ascaad2014_023u4, 2061, e9d9, 34e0, 6dea, 7330, ac2c, caadria2017_189e45, 9ec2, acadia17_91c, ebbc, cf1a, ijac201412303e8, ecaade2017_302vv, c2fa, acadia17_91g, acadia17_231u, 677f, acadia17_211i, ecaade2014_112y25, cb2c, bf68, 96fe, 15f0, 6d33, dc83, sigradi2016_724vv, 51ce, 77c5, 56ad, acadia14_479e, acadia14projects_479x, 11f3, 5d1b, 9dd6, e854, 33b3, 109a, ecaade2017_013nn, 6783, b929, 40c3, 11e9, 014f, 47c1, 807f, 2c50, 9c8a, 3227, 676b, 5248, 1a3c, c727, 67fa, 4521, 298c, acadia14projects_389c, dbb8, bb8d, acadia16_402u24, 0d3c, ecaade2015_320n70, f80c, d0b6, c2ca, acadia16_12h2, daae, ba23, ecaade2016_158d43, 72dc, 3b41, dcf7, ad26, caadria2016_333b15, 1467, 18ff, fc3c, 7223, 7840, 7e27, ecaade2015_138c29, 3848, 3025, ae41, c9f3, 8833, 3394, sigradi2013_414b, 950d, 1771, 02c4, ee79, 3b1a, f786, d1c7, ecaade2017_244pp, 1e52, ecaade2015_193j40, 7449, 7cff, 1e64, 1c6a, f103, ijac201614203v8, 3e99, 32e2, 6e32, e573, 9e51, 17dd, 54a6, 0874, ecaade2017_039b, caadria2017_016w6, 11ce, 19ff, 3f52, acadia14_619am, abc4, a556, f04e, 021e, 987a, d5b7, 0af0, 5d6a, ecaade2014_052p12, acadia14_497s, sigradi2015_8.81v11, 1ace, 3cd2, 1ae0, sigradi2016_544c, acadia17_154y, 79fb, ed80, acadia14_531r, ecaade2015_273h60, 9fc3, sigradi2015_8.41w10, 4c6b, cb8c, eee8, ecaade2015_227s50, 7b1b, d24a, 279f, sigradi2015_10.309k22, 52e1, 4a44, ecaade2016_096s26, efcc, d448, d68d, 2c23, bd72, 80b4, 950e, 6a15, 135d, 5718, acadia14projects_43ah, 5a48, adee, e8c1, e41f, 052c, 6ab8, ecaade2017_255k, 8516, dca4, ecaade2016_045m12, acc8, ecaade2017_021k, 6836, 91ca, 7679, fd87, 7ac6, 647a, 442e, 0519, b7df, 1f10, d388, 7f43, 1dba, 2162, caadria2015_081d12, b579, 3012, 0a7a, 1250, sigradi2015_8.186r12, b2f8, e1f5, 05ee, ecaade2014_057m14, 7625, 02b0, 6f86, c3cf, 4e0f, 8251, bc69, ijac201412406f9, 3c3e, ecaade2017_148ss, 4c41, 26c8, 2a12, e026, ecaade2014_011g2, ecaade2015_115a23, acadia14_627ap, 3af5, bab8, bc60, 96fb, b924, cd42, ecaade2017_212nn, 6ac6, dbc3, c2c5, ecaade2016_123a34, 5375, d380, 3fbd, b518, 8ad8, acadia17_90yy, 7c44, 00e6, 682d, ecaade2017_201g, 90f0, cd7d, ecaade2014_071v16, 2aa2, cd9a, f225, ecaade2016_150a41, f6c0, 1ea1, fef0, e61e, 9821, a4b5, 6c19, sigradi2016_814m, 6932, sigradi2014_345s8, ecaade2015_155l32, 8d15, bbd1, 48e7, acadia14_101w, ca6d, d51e, 693c, ecaade2017_124h, 08fe, acadia14_497x, 4ca6, 5faa, 54fc, e0e1, sigradi2016_817o, 00c4, 12a2, ecaade2016_221t56, caadria2017_062u20, c21d, ca2b, acadia14projects_479l, acadia14_145w, 5c06, ijac201614202a8, 5fbd, 8d85, 74ae, c14b, da26, ascaad2014_010o5, aef3, 25a7, ecaade2015_113r21, 9a80, e382, b46d, 2351, d42d, sigradi2015_5.384n7, 1522, 52c0, d7fc, caa5, ecaade2016_230b62, 3bbb, af3b, 8245, f256, sigradi2013_414d, 4baa, 3ce3, d8a6, 3b07, acadia17_322xx, dabc, 6d23, bf4c, c20a, 4fbc, 5f37, 33a8, 4c52, acadia14projects_145ah, acadia14projects_555l, ecaade2015_269u59, 9d72, 6dc1, 68e2, 4e4e, 84a3, 07c9, bcd0, db18, ascaad2016_032v12, 9143, 25aa, 8e90, 434b, ecaade2014_141h32, acadia17_82jj, f64d, ce18, 6f88, b626, 3572, 164e, 650f, 43c4, ecaade2014_086r20, caadria2016_073d4, 89b4, 7ddf, 644a, caadria2016_487i20, acadia17_435h, 7000, 88be, 59c5, 0503, ecaade2015_248s56, ecaade2015_55d10, d15c, f872, 699c, 69d4, ecaade2015_118s23, 8b1b, d18c, eebe, sigradi2014_049i5, caadria2017_142p37, e6c4, 1836, sigradi2016_446f, acadia15_185o7, 4d4a, 4006, ecaade2016_154d42, 073b, 5387, 1cc9, d25c, 0627, 6f5c, ijac201614404z2, 10df, 74b2, 3d80, 9a96, f17d, sigradi2016_417kk, 51dd, 3002, ecaade2014_163a40, 1222, cd07, cbe0, ecf4, sigradi2013_407c, 36c9, caadria2015_202y28, 95d3, 7057, ecaade2014_173z42, 3503, 0a97, eafa, caadria2015_226o34, 5c57, 129f, ae8e, ad3c, 5cb7, sigradi2015_10.307d21, 0373, ad2c, 735c, 19a1, 616a, 57e4, e079, 7ba6, 8f1d, fc06, ascaad2016_007r3, 7338, 1df1, acadia17_502tt, 6a31, d5e2, d883, acadia15_323e13, ecaade2015_301x65, ff44, e192, 6602, 2246, 4e3e, ecaade2016_167y47, sigradi2014_176d5, af0a, 5bb8, 24b0, d4d8, 4e25, 88e5, c168, 3c8c, 0576, 314e, caadria2016_693d30, ijac201614407d5, 99ae, 4a5f, 7ebb, 1377, ee6d, a091, 2bfc, ecaade2017_140hh, e6e3, 601b, acadia17_424nn, ijac201412204m3, 8a89, 6000, caadria2016_013e2, ecaade2014_180w44, 264f, acadia14projects_619aa, 88e4, caadria2016_539d23, ecaade2015_196u42, 554b, a73d, 5117, ff40, ecaade2016_073e21, ecaade2015_55l10, b4f0, d1b6, acadia17_551xx, ddc3, acadia17_82oo, 5cf6, 9f58, f133, ad08, 0ecf, ecaade2015_138c28, 879e, 6d6c, 5312, acadia17_648x, 62b9, caadria2016_281i12, caadria2016_187d9, 08db, 8b6c, 9710, d420, ecaade2017_215ff, 1aaf, e1fa, a3b4, acadia17_118ee, 8df6, acadia17_330gg, ecaade2017_220ll, da12, b74f, d621, aafc, 3220, 8292, caadria2017_079y23, sigradi2013_393z, ecaade2014_024n7, e155, 02c1, acadia17_650b, 7b2e, 13f8, 778f, sigradi2016_654a, acadia14_661e, 7543, 56f5, 2e5b, ecaade2016_136m38, d752, 4f72, 693f, 0f96, 66f5, ebd5, 8d26, 4cd2, ecaade2017_305b, 9639, acadia14projects_71z, 84e8, f512, 349b, bdda, 9c6c, ecaade2014_015s3, e0af, 681c, 7a70, ecaade2015_155d32, df1c, d5fb, 1d05, 33f9, d4b0, caadria2016_383r16, db16, sigradi2015_3.345u5, sigradi2016_484h, sigradi2015_9.141g16, 8e4b, ecaade2016_047i13, sigradi2013_327v, 6cd6, 8026, ijac201412403z5, ecaade2014_072w17, b333, 2e04, acadia14projects_43ar, 82ca, sigradi2016_375e, 2230, 6443, 6ef1, ijac201614402o1, ec81, sigradi2015_10.144u19, 427a, c63d, cd12, 37f4, ecaade2015_83j16, 1351, 7161, 7d9a, 895d, 9528, f097, ab5f, 458b, e874, 899b, dd95, acadia17_658yy, b3f2, 8d0f, 3d1c, 0e0e, dab7, f8e9, ijac201412403l6, acadia15_497e22, fea6, 2685, 738d, 3b00, 290a, 37f0, ecaade2017_198r, 485a, 3995, 9f7a, caadria2017_189g45, f5da, c219, ascaad2016_012o5, a14b, 59b2, ecaade2017_269qq, ecaade2017_049uu, d600, 7887, e1b0, bffe, da0d, f692, ijac201513305v12, b200, ae39, 66b5, 11c9, 4642, 1aa9, caadria2017_016i6, ecaade2015_87t17, ecaade2015_122g24, e017, 491e, b159, 97e7, ecf9, b704, 6c43, ef1e, e51c, 2cca, b188, 4534, ecaade2015_251o57, 2acc, afc3, 320d, 9d64, ecaade2017_050h, caadria2015_099u15, 9643, f4a2, db87, acadia14projects_565ag, 7a1b, 2504, acadia14_661o, cbeb, 1419, cc63, 4b77, d1c2, 8c72, 6513, c536, 81df, 0196, eeb1, 3189, 95fa, 1207, dfee, 0385, acadia14_661m, ecaade2017_108k, ecaade2015_229h51, ac85, acadia17_446z, bcf1, acadia17_51ww, 8265, ecaade2016_213m54, 176e, caadria2015_067m8, acadia15_343t14, fa50, 58b6, a21f, 103f, aa23, 8178, 37c9, 3f3b, ca45, 1e72, 5176, 6d87, ascaad2016_048h20, acadia17_178ee, a968, 503f, 20d9, 20ba, d35c, c513, ijac201513302i10, f44c, 1e06, 4265, b9ce, 3071, 714b, ecaade2016_129r35, sigradi2015_9.347i17, acadia17_414xx, eb45, 01ba, 857e, 6146, sigradi2014_345k8, 1a97, a66d, acadia17_260v, 6197, sigradi2015_12.259y27, 576e, 9958, 3755, bb07, e772, 17dc, 088b, 70c6, ecaade2016_221w56, ascaad2016_035m13, bdd7, ecaade2016_215z54, 33b2, 8252, ecaade2016_203h53, ecaade2017_091ww, 69fb, eda7, ecaade2015_21u3, ecaade2015_293c64, 8926, ecaade2017_023ii, 0e85, sigradi2015_sp_8.326b31, 62f3, acadia16_372x22, c880, sigradi2015_12.215t27, 8836, 27b6, a063, acadia17_426d, caadria2016_045g3, 6178, ba3f, 4a7f, c7c6, caadria2017_057y19, 57b1, 5fc5, caadria2017_017h7, 7bf9, caadria2016_467t19, 6bdd, ee7d, 24fc, d3a5, 90fb, ecaade2017_050d, sigradi2014_048b5, 4ab8, 3b3b, 9801, ascaad2014_014o7, c53a, 0976, ecaade2015_297a65, 93d2, sigradi2015_sp_4.275v29, acadia14_257ab, ac13, ecaade2015_148r31, ecaade2014_140x31, 2a63, ecaade2017_047s, f8b5, acadia14_517s, caadria2017_058i20, 8159, caadria2017_052z17, ecaade2017_017s, 7d89, 9132, 5cf8, 4776, 917d, caadria2015_105k16, fb7a, bca9, ecaade2017_133h, acadia17_221ee, caadria2015_237o35, ijac201513303c11, caadria2017_129b35, ecaade2016_130r36, c784, 3ccb, sigradi2016_360y, c02e, d93a, acadia16_478p28, 6599, c762, ecaade2013r_013y7, c3e4, 2393, acadia14projects_691aw, 9090, ecaade2015_241a55, edb6, ecaade2014_086z20, ecaade2015_202c44, 9bc0, ecaade2016_036o9, f737, 8a35, sigradi2014_137j2, ecaade2014_240c62, 41be, 171f, ecaade2017_215kk, c7b1, bc06, cae2, 270b, eae4, 0592, d3b6, a87c, 6167, 6890, 2663, e8ea, edb1, 52a8, 686d, b78b, 127f, 1c08, ecaade2014_186k47, c257, a66a, ecaade2017_021p, 84f4, 360d, 08c1, 6d3c, 697a, 5a63, 6941, c0e6, ecaade2015_325a71, ascaad2016_004o2, b7a6, 503c, 03b7, 8b9c, 71c3, 865d, ascaad2016_044x17, bb38, 8611, sigradi2015_11.136n24, 3e82, cb47, acadia16_298n18, ijac201614202m7, f4d9, ecaade2017_079y, 90c8, adcf, 9664, 202e, 70d2, ecaade2014_022x5, acadia15_185k7, 00a8, 872b, 3d74, c4d6, 6581, 3e92, d9f8, 6e80, bdc9, 475f, sigradi2014_041a3, 5f67, ecaade2015_202i44, 602c, ecaade2015_171o36, a121, f07c, ijac201614305j3, d21f, ascaad2014_009d5, ac52, 68b1, 1317, sigradi2015_9.141f16, 9326, eb81, 99d5, 8801, 21e2, acadia17_189ll, d1c0, 0cf7, ecaade2015_129l25, e4d0, b6c0, 0cff, 89eb, acadia14_479a, 362a, 7981, ce62, 73c2, 5e3b, 2113, 0f1a, ba10, 5a7e, ecaade2014_104r23, 1b47, 0134, sigradi2014_041k3, b2a0, ecaade2014_180s45, b1cf, 2698, 2aac, 8552, 20da, 6df6, c194, 43fe, ae11, 2eb2, 63aa, 2aea, 72e7, 7b5e, d782, 8f6b, 865e, 2c51, 375a, acadia14projects_167ab, ee37, 627a, d1c4, 2db6, 958c, 2d47, sigradi2016_764d, acb3, 2cc3, caadria2017_004n2, acadia14projects_317w, 22b3, dc5d, ecaade2017_240t, ecaade2017_042y, ecaade2017_256y, 610b, cbde, f30e, ecaade2015_201z43, fc1a, ecaade2017_009q, 0809, 1820, acadia17_38mm, 7b30, df36, a03f, fcd3, 3f8d, sigradi2016_448ee, 6c72, 4bed, aef8, c7ef, acadia17_598h, ecaade2016_045k12, 5a89, 9575, 5121, acadia17_137rr, sigradi2016_484d, fc5a, 6294, fdd2, acadia17_464f, 60be, ecaade2017_143m, c3eb, f4c1, 8d64, ecaade2015_293e64, acadia16_440f26, 935d, ascaad2016_056j22, 9c70, 8342, acadia17_231r, 4ab0, 35ac, 07eb, sigradi2013_359m, acadia14_619an, ac95, 2584, sigradi2014_097n8, d12d, fa3c, caadria2015_114w17, d9f2, 6b6a, caadria2017_113r29, bbfd, 42d0, ijac201513201b6, 49f8, acadia14_435ai, 89ee, 3504, 5092, caadria2017_048t15, ea27, 3182, acadia16_12a2, 1113, sigradi2016_737w, f9d2, ce21, fd1d, 1da5, 5817, ff3f, 0ae5, 2200, 1506, ce49, c5ec, acadia14_189ap, 4be3, ecaade2016_222u57, 13f0, 7ef4, bbb1, d152, ba12, 07aa, 69b4, fcf8, 9c27, 9e15, acadia17_329y, acadia17_669u, 049e, 410d, acadia17_640y, 5bf8, de16, 4a25, 7a57, 0a83, acadia17_360yy, 35d6, acadia16_12i2, 4a1d, caadria2016_477c20, adfa, sigradi2013_267d, f1ca, 5566, ecaade2015_122m24, 7cea, ecaade2017_049ww, 3789, acadia17_473a, 5968, cd23, b4e7, e1b6, 6da2, 8609, 8841, 380d, acadia17_82i, 027a, 7f9f, 8277, dc88, 5b2f, caadria2017_104e28, 7af5, 8221, caadria2017_058l20, f31e, c0d4, d21b, aaaf, ebc1, 1c3e, 6bf6, ecaade2016_162l44, sigradi2013_194h, e02a, 8562, 5623, 9289, 585d, 7e43, a087, cee1, ba9c, 5892, a5cc, 4877, 3d93, 3b1e, 7483, eb67, sigradi2013_421j, 6c57, e659, ecaade2017_253cc, 4465, daeb, acadia14_523as, acadia17_445p, 797e, e8ac, acadia17_620tt, 2f87, eacd, 942c, c588, ascaad2014_017v9, 2e93, 8284, b44e, 581d, fa9c, 38ff, 30a6, d297, sigradi2015_10.267l20, 26e2, ecaade2014_019c5, ijac201614308y4, f906, c7b4, ecaade2017_170b, 3e42, sigradi2014_339z7, 0083, ecaade2017_164t, 4507, ab58, f07f, 0690, d592, d0fc, 8a7d, 7e28, d5e7, 9f67, 591f, 9268, a180, 5216, c765, ecaade2015_200r43, ecaade2014_112x25, e4a7, b08a, df0a, 1c89, acd2, 0e7f, 6066, bdde, f7f5, ecaade2015_143g30, 62b7, 2ab9, ecaade2014_173n43, caadria2015_012h2, 25a2, 6389, 3369, caadria2016_871m37, 2121, 572e, a419, ad03, ffa9, 703a, 0b4b, a9fe, 53e5, c251, 89f2, b3e8, 6bfa, a1a3, ecaade2014_145n33, sigradi2014_345c10, 3ece, 9211, 0a91, df04, 5d63, d9f6, b26f, ijac201513103c3, 7cf8, af1a, 9045, b4e2, 043a, 578c, 95fb, 830d, facc, ecaade2017_006y, 309c, 2e9b, fd8e, adeb, sigradi2014_250r9, 1da8, d0b7, 506f, ecaade2017_089v, 58a1, ecaade2017_133c, d9e1, acadia17_221y, ec2e, ecaade2015_15b2, efa0, 7519, 0bf7, 6fd6, a9c8, 3b96, 2d6e, ecaade2015_269o59, d80c, caadria2015_213g33, 0c22, 6d3a, 5556, ecaade2016_067f17, 23a0, 9c35, 2447, ecaade2016_028n8, ecaade2017_309a, ecaade2015_334n72, 1841, f022, be49, 44c2, ascaad2016_042s16, ecaade2017_047z, acadia14_135l, 548b, ecaade2015_200k43, acadia15_161c6, 0a8b, d7ed, 54d7, d2c6, de41, ecaade2016_016i4, 891d, 901e, c563, 0113, 382e, 3ec2, ab00, caadria2017_081m24, c60e, 6ced, 0427, 73f3, dee9, 9923, f5cf, ecaade2017_198n, acadia14_177p, 6217, ecaade2016_217l55, 9003, f937, 4cae, 14bb, 8f41, 0e16, 65fd, ecaade2013r_014d8, 1be6, caadria2015_102e16, f1e3, cf0c, 0bb9, f197, caadria2016_405p17, ceef, c9d4, ecaade2016_223e58, ecaade2017_257nn, 0911, ee57, 5a7c, b6c8, acadia16_470r27, c76c, f885, 14f2, 31d7, ecaade2016_119a33, ddf4, 2df4, sigradi2013_386n, acadia14projects_719g, 1b36, ecaade2015_11a1, 16fe, 7cf7, 8da8, 44bd, 8461, 54b2, 9c7a, 8bc9, 6edb, a46e, a4d1, 3d3d, ecaade2017_215nn, acadia17_82zz, 8c85, ff96, 6023, d2bc, caadria2017_183h44, acadia14projects_43ac, acadia17_322h, 4d06, ijac201513101o1, c6f5, ecaade2016_167d48, acadia14projects_539e, 096c, 714d, f1d2, b538, acadia16_62g4, 72c2, 2500, 16c3, fd2f, 0b0c, 1b43, bc68, eb11, ce68, 2050, 4ea7, ascaad2016_022v8, caadria2016_703i30, dd7f, 56bf, 66a6, ecaade2015_127z24, acadia17_322j, f1b1, 6e72, 97a5, a369, dd0e, 97c3, ijac201614203p8, acadia14projects_517m, 9c1b, 968b, 1adc, f400, 14a8, caadria2015_010z1, ee7f, 371f, 0b7d, 00f4, ecaade2014_192c49, ea08, ecaade2017_008l, 6abf, 6f44, efbe, ecaade2017_215aa, 6dcd, caadria2017_067t21, acadia14_145ak, fae8, 775d, 3cd8, b25c, 6ad6, 1d4d, caadria2015_060x6, d85c, ijac201513104m3, acadia16_72a5, 4a03, 6614, ecaade2017_189yy, 0dfb, b636, caadria2016_321g14, b642, 5f9f, e124, 206c, 2c84, fd57, e38d, 9881, 1d7e, sigradi2016_592x, 4232, 770a, 54a1, 930c, fc34, 5e97, ecaade2017_032r, sigradi2014_048v4, 8522, 4861, 2f5d, 21b8, 51c3, 4e79, f081, acadia17_248b, ijac201412202t1, cdb6, 5aed, 61ad, ed56, caadria2016_167p7, e4c9, c1a7, 2142, 9653, b7bb, 2ec3, 226b, sigradi2016_385mm, 68e7, 4883, caadria2016_333s14, 78f8, a149, b880, b899, 0137, 87e9, b129, 17f5, fe0f, 8fbe, caadria2017_057x19, 5345, f09a, ecaade2015_87x17, c469, 2851, 2120, ecaade2014_057b14, 67b8, ecaade2014_078s18, ecaade2016_055f14, b2d5, ecaade2014_143p32, 9437, 411a, acadia17_127hh, 16ef, 64ec, 6dd4, 1b12, 3f34, 9c04, bc12, 8280, acadia14_531p, ascaad2014_004o2, 0a31, acadia17_90bb, 387c, 7af7, d984, b878, e752, 5fa9, acadia14projects_317t, acadia14projects_539d, sigradi2015_6.387j9, f487, dd68, eed3, 96b3, ecaade2014_224z57, 9098, e985, c9f9, ascaad2014_019j2, sigradi2016_602j, 42fe, 9994, 42c4, 096a, ecaade2017_194z, 1112, caadria2016_683h29, cdfb, 8a84, 3c9c, b60f, acadia17_163jj, 0eae, 50a8, f34f, ecaade2016_118n31, sigradi2013_303i, d75c, sigradi2015_9.152u16, 0ad6, b982, cb67, 2844, 3f53, 6dca, sigradi2013_389p, 0116, b613, bffa, 9c91, f88f, 3e35, c65b, acadia14projects_719b, c34d, 0198, b319, 0050, ecaade2017_042q, 855a, 961a, 9e16, 36f9, 8ade, 2b4e, 7ffb, 733e, ecaade2015_217a48, 0a21, ecaade2016_163g45, 1b8c, sigradi2016_534kk, 8864, sigradi2016_732j, 9fe4, acadia17_258m, 53db, de25, bdf8, d5e5, fc67, 23c6, acadia15_47e1, 9b71, ab87, d929, cd5d, 862b, 8058, 2302, 90f1, 727f, ecaade2017_175o, 7301, f015, acadia14projects_365ao, 6b03, bd79, ecaade2014_233i60, 18bc, 601a, 9d2b, 246c, 7e72, 11c6, d185, 2326, bb2e, a0ff, sigradi2015_12.215v27, 4863, acadia16_140i10, 9656, 3070, f7b7, ec29, ecaade2015_177c38, 05b8, ecaade2015_83p16, sigradi2016_807kk, 93e3, sigradi2016_592aa, 7915, 843d, 01dc, 618e, 95c1, e9d1, 6b76, ecaade2017_215pp, ecaade2016_mrty65, 7d3e, 4737, 40e7, acadia17_52s, 629c, 147b, 7339, a9b5, bf73, 6f4f, 6dc4, 0e6d, b883, ecaade2017_208c, caadria2015_206b30, 59a9, ecaade2015_22n4, acadia14projects_681at, 95cf, 9641, caadria2017_145w37, 500f, ijac201412406p9, acadia14_681au, ecaade2013r_015l8, ijac201614203b9, ecaade2017_214o, acadia14projects_655aj, 2471, e210, df71, 3b8f, ecaade2016_084g24, d255, 4d3b, ecaade2017_101r, 00fb, 134f, c91c, acadia17_296w, 3073, 35f5, 003b, 18fc, 2009, 3ce2, a9bf, f5ba, 9ca1, 8800, c777, 57ef, d88e, acadia14projects_375ay, ecaade2015_82a16, b99b, c0b6, fae4, 6ee3, 1702, sigradi2016_382z, d104, 88e9, 9a40, bbbf, ecf7, 0447, 7def, 423c, c7d6, 9959, c699, sigradi2016_461k, ecaade2015_327g71, 293b, 1fac, caadria2017_125b34, f9bb, 5d36, caadria2016_517b22, 2986, 2ddc, c8ab, 46f1, 8ef5, 1999, ijac201412302k7, 5418, 9099, 024f, ddb8, 422e, e824, ecaade2017_044ll, aad6, ecaade2016_139b39, 055f, 827c, 1fa4, 0aea, 356e, sigradi2014_282m3, af57, e140, 2cd0, 673b, acadia14_267p, 3fc4, 7d26, ijac201412402m4, ae7b, 3dc9, df29, ijac201614102c3, de50, acadia16_196d13, 0638, b22d, 5536, f84c, 7278, 5e1e, b83f, e1fd, ijac201614104j4, 78b4, caadria2017_004p2, 11af, 7889, ascaad2014_024u5, 5499, 1c57, 23ce, 347a, 6556, ecaade2017_229gg, 1109, b07d, ea39, 9c75, 64f8, ecaade2015_253r57, ecaade2014_096z22, caadria2016_363d16, 2225, sigradi2013_294z, 8629, caadria2017_101n27, 374c, ac14, 33c7, 6f33, ac55, 2757, cfce, ecaade2016_217n55, 7551, ecaade2017_006yy, 359e, 7d14, 3bac, 8674, ijac201412207g5, 9550, 49a1, acadia14projects_101at, a27a, caadria2017_005e3, 3b75, caadria2015_213n32, ijac201614202i8, e3c7, 93f7, ecaade2015_196h42, 6d34, f18b, acadia17_238mm, 6bda, acadia15_274j11, e7b3, caadria2016_549o23, 94c8, ascaad2016_039m15, 3728, 2c65, 5256, acadia14_145p, d9e5, 317b, 579e, ecaade2015_155y32, 2439, 6dda, caadria2015_156l24, afd0, 9676, 8c7d, ecaade2017_256ff, a013, 25d3, b6ad, 493c, acadia17_650g, 6a88, ecaade2017_099xx, c323, f8e1, b2e4, ecaade2016_158l43, c278, sigradi2014_213t7, 5e95, 35b0, sigradi2013_407i, acadia15_469e20, be4c, caadria2015_162y24, f8ca, ecaade2016_017n4, d5cd, 1548, e3db, fe01, bf5f, 17cd, ijac201513302w9, 6b53, cb3b, 5faf, ecaade2014_112f26, ecaade2016_ws-dleadc68, f71c, 771a, 96aa, acadia14projects_627av, f574, 32e5, 2287, bb81, ef89, fdb0, cb28, 311f, 863c, 777c, d85e, 8a5b, 33a4, 6dcf, 915f, a269, a5bc, 157b, fdef, acadia17_360a, ecaade2014_176n44, 6da0, ffed, ecaade2014_157g39, 11c7, 2fe6, ecaade2017_290pp, 9371, 29c3, 7a65, 73b5, c984, caadria2015_203r29, 0ce7, ecaade2014_162v39, 45bf, acadia15_333e14, aca3, caadria2017_009j4, dede, 0750, 3a80, 040a, 5d75, acadia17_318k, ed77, bad3, ijac201412201i1, 64ad, 7968, ijac201513104z3, 8b75, 4918, sigradi2013_387s, ecaade2016_123u33, 0c3e, 69b2, acadia17_36cc, 4432, 21c3, aa47, acadia15_483b22, 3e5e, acadia14projects_549o, d288, 647b, 28d7, ecaade2015_21k3, e4fc, e0e3, a5e0, ecaade2017_076cc, b267, acadia15_357o15, 6a65, def4, 3325, 94b6, f09c, c780, 2e48, 46e8, acadia14_479s, f9a7, bc4c, d816, fd4f, 6d66, 260a, sigradi2013_158t, a5aa, 92cd, c903, 5463, 5406, 35d0, ee51, 01bf, ecaade2015_155t32, 122a, d13e, 34e2, ecaade2014_111m25, c5d5, 1bf6, fe64, 06e5, eb0d, 54d9, d65b, f211, 218d, 1ad1, acadia17_82hh, f7c3, 3368, 76e5, 9cc6, bf10, 13b2, 7f94, c85b, 9d6e, ecaade2016_166i47, f6d3, 5125, ecaade2015_38n7, 1b09, ecaade2017_229aa, f70b, ijac201412204r2, 5871, 4f5c, 39b3, e878, be5d, 3487, 3fd3, 9fdd, 62e3, ecaade2015_115w22, ecaade2016_057t14, b8be, 948c, 7e6b, 1833, 8c53, e2af, 8013, 88b3, 1e80, caadria2016_809h34, 41c2, 3338, e5bb, 3e33, 2dca, d71b, caadria2017_096x26, 4b9d, ecaade2017_051m, ecaade2017_202i, eaa5, 08ea, 23b5, 8a51, 4d00, 55bd, ecaade2016_048w13, ecaade2014_143o32, 57fe, d6e3, sigradi2016_752ww, 5704, 118a, 67c0, sigradi2014_345o9, 21ac, aa37, 1c4c, 887f, ecaade2016_222v57, 0dd5, b0bc, ecaade2015_118w23, 3b2c, 258d, acadia14_435au, 8377, ecaade2015_229l51, e43c, fe8c, e23d, 3db8, a4ff, 2f7a, 1f2f, 8e9c, 862a, sigradi2016_814n, 5448, d25f, 1b21, 22d8, cde2, 9c25, acadia14_153d, c516, acadia14projects_145m, 23b0, 932c, b316, d2ad, 3580, d2c7, ecaade2015_248z56, 09ea, ecaade2015_81t15, ecaade2014_163c40, acadia16_344x20, 8bb1, f967, 9161, 0146, 7886, f236, a8cc, 32f0, 982d, 29db, 1ac7, d790, acadia14projects_565ai, acadia17_678mm, 90c7, 118b, 65ff, 632b, a75e, ascaad2016_059r23, ijac201412408s2, 1d57, acadia16_106c8, 2824, 4645, 0ca7, c4cb, 196b, f994, e8c4, 9543, 11a1, 4f77, acadia15_57o1, 0d73, bcf6, 94d3, 0f0d, c023, c855, 99be, cfc9, 827e, ecaade2016_025h7, 3ea7, 5528, 7817, ecaade2014_153e37, 612b, 4d5a, 9fbd, 54fd, 0e52, e8bd, 0b67, 06f8, 61c1, 6737, 2d4c, a627, 1ea9, 7d69, b744, ae82, fb6a, acadia15_110h4, ijac201614208k14, 873b, 9a2a, ijac201412408m2, 656c, sigradi2013_407, bdf4, 02ea, 6060, 58f3, ecaade2014_009c1, bcf8, 3833, ecaade2014_169m42, f0df, cda2, 7d6a, sigradi2014_155z3, d6bf, 4944, ecaade2015_164u34, ee30, ijac201513203t6, ebe4, c357, e957, 7631, 8b69, acadia17_109z, 6400, 8758, 2e18, 51de, 24bb, 9a23, sigradi2015_10.267r20, 77f0, 39c1, 9f56, 5c22, 5ee5, 74e3, dc7c, 4af9, e45a, 3859, a8c1, ecaade2015_268b59, sigradi2013_117c, e8e8, 09e5, fd2d, 6e30, 6c04, ecaade2015_176t37, caadria2015_170v25, 1451, ee67, d039, sigradi2016_470q, sigradi2013_244m, 13c5, d97c, ecaade2015_100t19, c497, 7cf3, 3f7f, 485d, d914, 7429, caadria2017_124k33, 27b0, 6c3f, dad7, 46bc, 1a52, c6b0, 2bd2, acadia16_280c18, 4a50, c853, 32e0, ffbd, e44c, 3e08, 80fc, f4e7, 62c0, ea09, f3df, 925c, d55c, 60c1, a07c, 574f, acadia17_238pp, sigradi2015_9.347t17, d994, 26ac, 7cc9, 8302, b692, caadria2015_122n19, 97eb, 8424, acadia14projects_539a, 32e1, ac63, ecaade2017_220ss, ee03, 055e, ascaad2016_059l23, ced8, a4b1, caadria2017_017o7, caadria2016_777a33, 2c93, 6e0e, 224c, a671, feec, 4a2e, acadia15_311n12, ecaade2017_071jj, e36f, 231c, 1047, 9ae6, ecaade2014_206h53, 78fb, c5fd, d8ff, 321e, 15ff, d40c, ijac201412405e9, 5d3d, d7d6, e4ab, 4263, 3e90, ecaade2015_37g7, 58f9, acadia16_308z18, sigradi2014_099t8, 7710, ecaade2016_136h38, 15ad, sigradi2014_279x2, 403b, sigradi2013_359h, ecaade2016_129o35, d47b, f541, 6372, acadia17_456ii, 021c, 9376, a452, acadia14_291e, b398, f111, 0fb5, 1deb, 6ba9, 5dc6, 64d6, 0b18, a88f, caadria2015_084z12, 33d5, 0236, 97fa, caadria2015_206c30, ascaad2016_057n22, 1955, ace7, 8264, sigradi2014_099u8, c05f, 6284, ce77, a0ad, ascaad2016_003r1, 07fa, 3ae3, 777d, 796d, c8e5, 89b1, 6e24, acadia14projects_153j, 68b9, 28ea, cece, ef4a, ecaade2014_188o48, 0e2a, 5fc2, b9cc, 6b06, c91b, 01f6, ecaade2017_265j, ecaade2017_302hh, 0b58, e82b, ascaad2016_038w14, 9185, 9f2d, 100a, ecaade2016_129d36, 5a01, ijac201513303l11, e098, 4feb, ac9e, acadia14projects_117aw, b92d, 64db, 7c18, 08cd, 7aea, 5643, 3a87, ac20, 2b37, 7bc4, sigradi2015_3.212l4, acadia14projects_699j, c6c0, 2882, d49c, 5676, be5c, 9879, 3659, 3fcf, 5dcf, ad10, ec0a, f1a5, acadia17_231w, ecaade2015_61x11, 1e16, 1929, d72c, 1708, 6880, 561d, 8d1e, caadria2017_018w7, 3a75, 3613, sigradi2016_479ee, 26ed, c3f3, 8649, acadia17_426k, 89ce, c111, 5e2a, 3610, acadia14projects_347aj, dad5, b4c9, ijac201412303i8, 88d8, a308, ef3d, e6c0, 2d37, 5cb4, 58f0, sigradi2016_507tt, 35bb, 18f0, 9607, 4d3d, ecaade2016_185e50, 7a88, 26d6, d449, 754f, acadia16_260f16, c247, e54f, c054, 4041, e743, a81b, 3bd0, bfa0, a886, acadia14_619y, daa6, 2f6d, cfdc, 34fd, 353b, d46e, 1418, c792, 2df1, sigradi2013_281, 32f2, 30a0, c741, acadia17_230f, 565d, acadia15_483o21, 6673, 274b, 784a, 8739, 5f13, 1215, 4dcd, 25d8, 0913, 5d9d, f916, sigradi2013_234c, 75fe, cdd4, 9576, ecaade2017_172cc, ecaade2017_124v, 16b3, f0ff, 1767, 68c0, 8193, acadia16_140a10, cff4, 6cbd, bb05, 61bb, 8b15, 5264, 8718, df43, 6499, acadia15_333p13, 66f8, caadria2015_002b1, 1e62, 435a, e6b4, ecaade2017_056vv, d3f4, fa05, ca5e, 53d9, 5472, 4e6e, ecaade2017_047v, 2057, 031a, b45f, 5f8f, eb50, 1780, eef7, 9b77, f1ef, 9353, b1d0, 0a65, acadia14_281u, sigradi2016_440gg, ascaad2014_029w7, 4791, f8f5, a15f, bcfd, 7ee9, e40e, caadria2017_027r9, 8cf4, 7b05, aa84, 4af7, af7b, 4d97, 8988, f91f, 369d, 7251, 9eb3, acadia15_469f20, caadria2017_069y21, 160c, 8cbc, sigradi2014_263v9, 1636, acadia14projects_479p, 47a3, acadia17_365d, ascaad2016_007l3, 8aac, fb47, f618, 5c19, acadia14_681av, 4f0e, ecaade2014_225j58, a6e3, acadia14_473ah, 4827, beca, 3a10, 6698, 9d17, 24ec, 9cbf, 99df, 1b6c, 2321, f6a6, 7325, dc6a, c276, a38b, e2eb, 5c21, 55cb, ec15, 6fa2, 7202, ecaade2017_085c, 7d06, 555a, 76d2, 42f0, f429, 9b13, dbb1, 9a92, c840, 722a, 056a, 227d, 8798, 6a0e, 9673, 7b3c, 2d31, 1f8e, 36bb, ecaade2017_225l, ecaade2015_229g51, 0706, ecaade2016_080y23, 3af4, 8f76, acadia17_426h, ef73, caadria2016_445y18, 0445, b6ae, 5662, 45f7, 20d6, bc49, ecaade2014_100j23, 222b, ea84, ecaade2017_215hh, ecaade2016_072r20, a275, acadia17_82mm, c379, f85c, 268b, e75f, e517, ecaade2016_208v53, sigradi2016_686tt, 6108, 7ca5, sigradi2014_082r7, c6ad, 4852, 1762, acadia17_648bb, acadia17_190d, sigradi2016_430o, 07c1, 455e, acadia17_282mm, b8a6, ascaad2014_005g3, 57fd, 74d7, acadia17_283a, 22b7, 651c, 4b0f, 0403, 75d5, ecaade2017_029hh, 0f02, 1842, d751, bd18, 32af, 994a, 4762, sigradi2013_304b, 5bfa, c8f8, 21ef, 2e80, 034e, sigradi2016_817k, 06b8, ascaad2016_001e1, c96f, d776, 16ed, 9379, 7aa2, e049, 4af3, abf8, e4a4, 944e, 6914, 273b, 38c7, ccb0, 15ac, 2496, caadria2017_057u19, fc81, 506a, b8b1, ecaade2016_132h37, ecaade2017_041p, ecaade2014_084a20, 314d, d133, 2578, ecaade2016_ws-dheritageu67, 6eac, ecaade2016_018f5, sigradi2014_085i8, f947, ascaad2014_025o6, acadia15_211w8, 28c6, 8745, caadria2016_683v29, a767, 99fe, 905b, caadria2015_078e11, 5991, b711, d2c4, f831, b748, ecaade2014_237h61, a946, 5cae, 5e8a, 9274, 8c2b, 9672, 97b3, 4276, 2c3f, caadria2017_069b22, e9f6, cf8b, 466f, acadia14_549p, ecaade2016_042c11, 9629, a639, c515, c8a3, 0fbe, 109d, 48cc, 76de, 55d5, caadria2016_683s29, f8dc, 1f81, acadia15_443y18, ecaade2015_285u62, sigradi2014_347s10, 4fc5, d2c0, 5751, ascaad2016_021i8, 6410, sigradi2013_155m, fd52, 1470, 07f6, sigradi2014_114m9, 5cdb, 2880, 1541, 8eed, 387d, 8e78, ecaade2015_59o11, 8790, 5260, ecaade2016_161v43, 0d4e, ecaade2016_046x12, acadia17_52h, 5523, 7658, 48cb, 6846, 875b, bdd9, 2fb8, a36e, b750, c026, f324, sigradi2016_446j, acc3, 96cf, ascaad2016_016r6, f773, 7779, 0313, 43ea, 4cc8, ecaade2015_171f36, d6e5, 3537, 352b, 5f01, ecaade2014_050b12, 65a1, 8fdf, a32d, 5310, ffb1, 3ad6, ff59, c02a, ecaade2015_73b14, ecaade2014_153u36, 06fd, acadia17_350jj, 2777, bf7a, 43f5, acadia14_63a, b8ba, 412e, 1340, 11e6, 44d9, a665, caadria2016_549k23, d6e0, 96d7, 9da8, d4e8, 6ef9, 6485, 54ee, fb8e, 0b0e, ascaad2014_012e6, f7e7, 6e6a, caadria2015_099t15, 469c, e6f4, 77b4, 4976, 02fc, ecaade2014_089y21, ascaad2016_050a21, aa72, 9472, 1c4e, d5e8, ecaade2013r_002g2, 1a4a, cb35, 6763, 1b5b, caadria2016_611b26, c99d, e6b7, c13d, ecaade2015_241e55, 7594, ecaade2015_318o69, 510c, 0e33, ff79, ecaade2014_105w23, a007, 4e8c, ecaade2016_130k36, acadia15_47a1, 0433, ijac201513101t1, 22be, 3d33, 14be, d1b9, fb28, ecaade2017_056xx, 9171, 6cbc, 37d5, dcb0, c75e, d16e, sigradi2016_356e, df30, 6acb, ecaade2017_254vv, b77a, sigradi2015_3.111a3, ef78, acadia14projects_135m, 14ef, c568, a72e, 22d3, ascaad2014_030y8, 864d, 2f7f, 1ad9, 5fae, 3ed1, f948, caadria2016_415a18, efa7, ecaade2017_051o, acadia14projects_135x, 29aa, e467, d05f, 7a35, 1201, a581, 091b, a4f6, 6d86, acadia14projects_609an, d5df, 4114, c39a, 8175, 6b4f, 931d, dcbe, caadria2017_048u15, a1c8, caadria2015_246e36, 250a, a9e6, ce97, 9482, 5713, 079e, 3c4d, 5e43, b553, acadia17_426l, cfd6, ecaade2014_215d55, f17f, 6c02, 08b6, ecaade2014_157c39, 28da, ascaad2014_032m9, acadia16_140v10, b0dc, ijac201513203r6, 7117, 4867, 54ac, d561, acadia15_251p10, ijac201513102y1, ecaade2015_122l24, f58a, 8e76, sigradi2014_313r5, 09f4, e9d0, 8bb2, 7d62, ijac201513203c7, ecaade2016_123b34, 76eb, e4b5, 20f4, a635, ce56, 4ae5, ascaad2014_007x3, 4a02, 6d1e, 2c16, 988a, d01c, b610, 5af1, a2f9, aa62, acadia17_414vv, ad2d, caadria2016_187f9, acadia16_88y6, dd2f, sigradi2016_364ss, c22e, 8a71, 2d28, 6a33, 1ae2, 8040, c3be, 73d6, d8a7, 25e2, 6d62, 90e4, c48c, acadia17_138zz, 7c4d, 998e, f0e7, acadia17_492rr, sigradi2016_515m, 50f2, d526, b485, 4618, e6e5, 3dae, f9d9, c1ed, 6f04, 1e85, 7276, 957f, 1326, 9d24, c306, 62f0, 7e52, 27b8, 75a7, 65d8, ecaade2016_ws-masshousec69, 1fc7, 9f76, b912, 1456, 7987, acadia14_47h, 96d3, 7d4b, ecaade2015_138p29, d9d1, 85c2, da1e, sigradi2013_138s, 2a87, ff97, ecaade2016_021f6, acadia17_426e, 9e5a, acadia17_464pp, e7fb, a70f, 45f4, ecaade2014_066z15, c0bd, 849b, 26bc, ecaade2015_227m50, 066f, ecaade2014_214n54, bca6, f4a1, e5ff, e3a6, ea49, 5822, 9ac3, 8e10, 4f4b, caadria2015_218o33, 1543, ecaade2017_029cc, 42f8, 63c7, caadria2017_055o18, 5d94, df35, fbfd, ecaade2017_006pp, ecaade2014_239p61, 5780, 9cdd, d542, 3538, bc64, dc47, acadia14_479v, 804b, 6e0a, a1e3, d7af, ab5a, de4b, ascaad2014_022e4, 35cf, 9e91, acadia14projects_719m, 49bc, 0d8b, ecaade2016_147r40, 5a91, ecaade2016_239y63, d2cb, a708, d3c5, bb55, acadia16_344a21, d6cc, 9cb6, 78f2, 30e1, 642f, 465b, 9b1d, b6ca, 4924, 064c, 5baa, 6679, ecaade2015_207l46, 62e4, ecaade2017_017f, d772, 4344, e9c1, 3aa9, acadia17_221w, f155, 9ee8, 0330, 05fb, 6adb, ascaad2016_027y10, e67c, ecaade2016_038l10, 6f32, af05, caadria2017_074s23, acadia14_719l, dc3c, caadria2015_194v28, 672e, 646c, 9e64, 8a60, 74ed, 5e54, e49a, 3401, ecaade2017_308dd, 986e, ecaade2014_173b43, 0509, 5922, acadia14_487h, ecaade2017_156bb, 5c52, ijac201614102b3, acadia14_177ai, ecaade2014_072u17, 29b0, 4169, 9d3f, eb09, 4d71, 0ac7, a634, 33d6, 026c, 919c, 46c1, d2cc, 37ee, sigradi2016_778nn, 2396, 6125, 10fe, acadia17_446cc, ecaade2013r_015t8, 258f, 42b5, fadb, b4f8, 5dd4, 8cf2, 2960, ecaade2015_217g48, 33ab, f057, 47ac, ecaade2017_269d, 6557, 23d1, c70a, 808e, 063f, sigradi2014_186g6, 443a, fdaa, 2d66, f30d, 9ba4, 8fc3, ec61, ab61, 4582, 7c69, f28a, 545a, acadia17_330pp, 8956, a4c7, ascaad2016_031j12, acadia16_280t17, 99b6, bb33, 61ed, 6c33, e95a, 4b48, 62fa, caadria2015_049w5, bf88, caadria2016_797p33, 6aee, bfa8, 6433, af37, 47b8, 8fce, 05a2, 3ce4, 22b6, acadia15_95p3, e443, 4f3d, 06d9, ecaade2016_072d20, 5323, ecaade2014_086o20, ecaade2017_148qq, 60e4, 5e98, 5ea8, 071e, f1ec, 4124, 113b, b535, 46dc, edf6, acadia14projects_517r, 3ae4, caadria2017_040p12, d38e, 90c4, ecaade2017_309oo, caadria2016_819v34, 2eb1, ecaade2015_116n23, 31a3, a657, de76, 34b2, 9df3, 4814, f08d, 406e, 3946, e3f9, 11b3, e094, acadia14_531k, ecaade2016_023m6, ea1c, 5461, 0b31, ecaade2016_036r9, b2bf, ec6a, acadia14projects_301j, 69e9, 9552, 0fe0, caadria2017_055p18, 2215, 297f, 0c7f, 3584, caadria2016_333r14, 7a83, 2d10, ecaade2015_235n53, b7fb, e222, caadria2016_819o34, f9b0, caadria2016_579z24, ecaade2015_228w50, 7151, b3e4, 7a80, ijac201614206x10, ascaad2016_010e5, 89c1, 2e7e, 5ea2, 9893, 4d30, 8389, c2e1, 521c, acadia15_483n21, 9d38, 9e8d, ijac201614104h4, e2e5, ecaade2015_18d3, e4ca, f465, 605b, affe, acadia17_390ll, ecaade2016_119u32, eace, b318, 1de9, 80a2, 0208, 8abc, 1da7, acadia17_154cc, ecaade2014_018r4, 859c, ijac201412203e2, sigradi2016_450zz, 72a9, cd4b, 883f, 8dc0, 986b, 72ef, d19a, 032a, f07d, e31f, 9fea, b441, ca12, 7928, caadria2017_165y41, ascaad2016_009o4, 95bd, caadria2015_178z26, acadia16_62p4, b1e0, b5e2, ijac201513305s12, ca8a, ad17, 0fb7, 2dbd, 3447, acadia14projects_167w, sigradi2014_186c6, fb5b, 0dcf, b9f6, 990a, 1816, f306, 127c, 6855, acadia16_98f7, ab37, 4eb7, 91d1, 3739, ecaade2017_122ww, ascaad2016_033e13, 7c32, f061, dc4a, ecaade2016_033h9, bfc5, 6afd, ijac201614203a9, 2bb3, ecaade2017_255m, caadria2016_881x37, deb3, 4428, 5e02, caadria2016_507t21, e0a7, 020e, 8b33, acadia15_483c21, 4091, 4366, ecaade2014_100d23, a8e8, 61b0, 2f7d, b7dc, 2fea, f731, d5e0, 46fc, ea12, 4c3f, 1969, a96a, 2ccd, sigradi2014_186d6, ecaade2017_044kk, 3fda, sigradi2014_293b5, sigradi2015_11.222s26, 76f3, 11a5, acadia17_382rr, d5ec, 0059, eb12, 04e5, sigradi2015_sp_2.112l29, cfdf, sigradi2016_625e, 5333, 60f4, 60a3, 5b3b, 7ebf, 28e9, d7f6, f7a5, d977, 72f6, ascaad2014_024o5, 7f73, ffcf, ff8c, c317, 3f4c, 84ff, 2eaa, sigradi2015_11.222p26, ecaade2014_031s8, a16c, 484b, sigradi2016_360t, 812c, 7173, fb59, ecaade2016_075b22, ecaade2015_138h29, e5c8, ascaad2014_020z3, ascaad2014_019y2, 310a, 3298, ascaad2016_022s8, acadia14_473as, 2d0d, c3f7, d617, ec86, b664, sigradi2016_685mm, 0a10, 3e8d, 1a11, 8a24, ecaade2015_84y16, caadria2017_124a33, ecaade2017_038vv, 9c50, acadia15_110s3, ecaade2015_185o39, ecaade2017_051t, ca29, fbd6, bbd6, ade3, ecaade2014_109m24, 451e, 1996, caadria2016_157w6, ecaade2017_053ww, daf2, a7c9, 84af, ecaade2017_124cc, ecaade2016_243v64, ecaade2016_127a35, 4587, d3b9, caadria2015_209x31, 94ce, 6aac, 56b5, 1654, d93c, 7cdd, 2bad, c4c2, sigradi2015_4.52n6, e7d0, c66e, 7541, d084, 4938, 2787, 1dfd, a6b9, ecaade2014_163g40, c5ad, de8d, f8d5, e23f, e11b, b1d6, 3f82, 5bc2, c207, ecaade2013r_003m3, 87e6, 76b5, 7c0e, c90e, ecaade2014_111h25, 4f50, acadia15_211o8, 1845, 0d2b, 2123, 1649, ecaade2014_188m48, d9fb, 15b0, ff12, 6fcb, af6f, ascaad2016_018j7, 7ede, 8d51, e66b, acadia16_78k5, f9a4, f77c, f82e, 1eb3, 3411, ecaade2014_233n60, 6356, ecd1, caadria2017_145c38, e5fc, 881a, 831b, 65b6, 0b93, f272, f01f, acadia17_339uu, f2fd, 9997, 41a0, acadia17_72f, f5f4, a68b, ebcd, 77c9, 34a9, 4921, 57af, cb6e, ecaade2017_124u, ec48, 0141, 6b74, f82f, 1048, fbba, 3821, 26c9, ec2c, fabd, ecaade2017_277ii, 109e, acadia16_24n2, 9890, acadia14projects_435at, 76f8, c61a, 3972, 2643, sigradi2016_778ss, caadria2017_113l29, b8bf, 7b3e, 1a65, c53c, 6227, sigradi2013_405, ecaade2016_096n26, 12a3, ecaade2016_230s61, f0d9, ecaade2015_130a26, 8d53, ee08, 6f43, ecaade2014_157u38, sigradi2016_517r, 66a1, cf90, d8cb, 7ad6, 8ad0, e164, ecaade2016_154i42, caadria2015_142p23, 4038, b88b, 0775, 1aeb, a4da, c2a9, 7537, 507a, 4a66, acadia17_168zz, a8b4, dcb3, ecaade2015_61a12, ecaade2016_mrtd66, caadria2015_124z19, a5a4, a8d6, acadia17_435j, 700d, f8c8, 5432, f33d, sigradi2013_95p, 5997, 060a, cf2a, acadia14_619w, 7714, sigradi2013_234f, 4a20, ecaade2014_016g4, 0017, e5f6, 6c9d, ecaade2016_167s47, 5599, c51a, cec0, cc47, 8df0, ecaade2016_154u42, 3ed7, 4e45, 2d46, b6cf, ecaade2017_265o, fa45, caadria2016_363c16, ecaade2015_130b26, 1866, ascaad2016_058h23, 930a, 97c8, eab6, ijac201614208c13, 7f8f, 5932, 9c6a, a88d, c72d, 6188, 68c1, 9b10, ddb9, ecaade2014_217i55, 1688, ecaade2017_130a, ecaade2014_167n40, 9702, a808, 7372, 9164, caadria2017_028w9, acb7, 6b4b, 290b, caadria2017_021m8, 4c14, 1cd1, d32b, 388e, 41fe, ecaade2014_079x18, 73c5, d507, fa53, 0887, 63c3, ef08, 753a, ecaade2014_232z59, 0a32, 12ac, e1cc, ecaade2016_063k15, c14f, 88f8, 3a15, a2fb, d3e8, c537, sigradi2016_360s, sigradi2013_117k, f864, 4125, 172c, ecaade2016_190p50, af22, acadia17_51yy, acadia17_446v, 2016, b10b, 65db, b700, e49f, ec1b, c738, ijac201614405c3, acadia16_460v26, afc9, 323a, e4b4, c45f, a543, fc24, da88, 479e, 6136, 2fcb, 37cd, 04fa, 3a69, eeec, 9a65, f336, ecaade2016_078i23, b7d3, 0235, ecaade2017_291bb, 20b5, 326c, 8260, acadia17_82uu, ad73, ecaade2016_046a13, f4b1, caadria2016_725f31, 9102, 3164, ascaad2014_015a9, acadia17_600ff, acadia14_153b, 95ad, b40e, a0d9, a827, e1ca, c091, a5cf, 3480, bf83, 0e7b, af51, 2f37, ecbd, f616, a4fc, 20ea, 889c, bb5e, a922, acadia17_590k, 9f38, 7439, e464, 5a06, ecaade2017_248rr, 7608, caadria2017_056h19, f629, sigradi2013_303p, ecaade2014_240b62, 3f58, 9042, 4891, 1888, 892d, e8c2, acadia17_534uu, dc32, b130, caadria2016_271y11, 27b9, 95bb, ecaade2015_83m16, 5f24, fe08, 4bad, c22d, 363a, acadia15_451u19, a02c, 4a3c, f3f5, db2f, 6f0f, e916, acadia14projects_531n, f756, 2333, 3176, c7ed, sigradi2014_279y2, acadia16_98g7, caadria2016_693e30, cded, acadia16_184j12, 076a, acadia15_57j2, f2ca, 3c6b, sigradi2013_271s, ijac201513101a1, 313d, acadia16_342e20, 6f51, 2a64, ecaade2015_64a13, 37f9, dfba, d1c9, caadria2017_163u40, acadia14_555f, sigradi2013_315, 9704, sigradi2015_10.140g19, ed47, 00d3, 5f51, acadia14_435ao, acadia17_403h, db72, ef66, 85f8, 9468, ascaad2016_054n21, dc1a, 54da, c033, d110, 8a65, a19c, da90, 623f, 178d, 0e8d, ascaad2014_010t5, 61a7, 9b2e, e7fe, acadia17_630f, 0fd3, a051, 23f6, 1a27, ab2e, ascaad2016_010s4, 178b, sigradi2015_9.347o17, 7047, d4a7, ae6e, f435, 3582, da45, caadria2017_122p31, 86fd, 934e, f1f4, ecaade2017_271g, 4223, caadria2017_123n32, ecaade2017_026tt, d3d3, 3b91, c641, d225, 1cbb, 64a6, 0930, 7447, ecaade2014_240s62, c0ce, 4952, 0c8e, a43f, 225e, acadia17_534jj, 4bc7, 4365, ecaade2015_148m31, 7ff6, b7ca, f47c, 7a14, acadia14projects_627an, e340, 65cb, caadria2016_839o35, faa7, acadia15_497p22, c37b, ecaade2015_35c7, 0816, b7d8, 33c9, 0c07, 7f10, 1808, af6b, 88f2, 74c5, dac8, d384, ecaade2014_218z55, caadria2015_188r27, c6e9, acadia14_247n, acadia17_59e, 94be, ecaade2014_130z28, 6703, 6a3f, afcb, 83a8, caadria2016_477v19, 55ec, ee15, 7e48, cb38, 8041, e9c7, caadria2015_070d9, ijac201614208a14, 7ee0, f3f0, 6f40, caadria2015_031r4, 61d1, 2c9e, 05be, 6c3a, eae1, ascaad2016_022n8, 7af4, 5328, 4ad9, 2f1e, ecaade2016_161z43, e74e, 0a3d, 4404, 037e, sigradi2013_28r, fefd, ea06, 1172, 62ae, 8ee9, 2b11, 1a1b, sigradi2014_214c8, caadria2016_219i10, e9cd, 9fc9, 81e1, bf91, sigradi2016_710ll, 6e42, bdff, e14a, b108, c5de, ecaade2016_190o50, 04c4, 63de, 9173, ecaade2015_94e19, cdcc, ijac201412303h8, 5542, 572b, f6df, 7587, 3546, ea54, f4c3, 7b95, sigradi2016_673ee, 1224, 9873, fa00, 6b0a, d155, 66fc, a1ac, 6d8d, 5065, ecaade2016_193r51, 8306, 364b, e57e, 787f, dcad, 3b0e, acadia17_482bb, sigradi2014_252t9, sigradi2013_117r, acdd, aa32, ascaad2014_018d2, 2498, bd09, 0dfe, 0101, 0fc0, 2636, ecaade2017_083pp, 053c, dc65, caadria2015_172i26, 41f6, sigradi2015_10.74m18, ecaade2015_55j10, 59ac, d144, 17ea, 0928, ecaade2017_212pp, ecaade2014_225h58, acadia14projects_33ai, 82f4, c3b0, 6b86, 7675, 0378, 7e96, sigradi2013_42n, c17c, ecaade2015_38p7, e2fd, c42f, sigradi2015_11.34w23, ecaade2016_057s14, 0cee, 6580, acadia14projects_627b, 5cd7, c682, 4131, 0c9c, acadia14_145l, 6a02, 619f, fbe4, sigradi2013_389n, 787a, sigradi2016_710jj, 023b, 2712, aba4, 86e3, 92da, caadria2016_477w19, 7fcf, a6c2, sigradi2015_6.387r9, 59f1, 3fd6, 1d12, 58c1, d1aa, ecaade2015_246z55, caadria2016_487t20, db2e, acadia15_211s8, ca08, ascaad2014_017r1, 933a, 6f8e, 0598, d377, ab69, ecaade2013r_018v9, be2c, d792, ijac201513203b7, 8d00, 998c, 529d, 7ab4, ecaade2015_100m19, 1337, 0a2e, a706, 4980, 85be, acadia17_291o, sigradi2013_414e, 7b22, 17e0, 7864, acadia17_324u, 87f2, e8a4, 4e67, 0746, acadia16_62z4, fcea, ascaad2014_026h7, 45a6, caadria2016_559b24, 81a4, 650b, dd44, 7df8, 40d5, ecaade2017_059rr, 1499, ecaade2015_136t26, 5660, 4e4d, f439, 5f7c, 1a14, 7dd7, 7829, 128d, 3410, ecaade2017_031ll, 0090, 86d0, ecaade2015_17u2, ec59, ecaade2017_057gg, 4935, 1d98, 2211, d3ba, e800, 3424, acadia14_301b, f578, ecaade2017_215c, dbc0, acadia15_81w2, f60b, fb52, caadria2016_539z22, ecaade2016_099n27, ecaade2016_021o5, d891, 4ea1, c58c, 17f9, 99cb, b11f, b8e1, 048f, 775b, 0d4f, c7c9, 3903, 1963, de11, d70b, acadia14_189as, 7bf2, d836, ijac201412402r4, ecaade2016_208t53, a502, 9a84, ecaade2017_071xx, 2268, acadia14_145ad, 8e28, sigradi2014_282t3, 4a8a, a3aa, acadia17_82b, 0471, ecaade2015_332v71, a947, 1851, 665b, 25bd, sigradi2013_280i, sigradi2014_037w2, ede8, 97b6, 946c, acadia14_53m, a08f, 2840, 4cee, ijac201412302g7, 9cfe, caadria2015_185l27, 68f8, acadia14_435ar, 7860, d2e4, 5bde, 9bae, affb, ecaade2016_165y46, 5f83, 6e2d, acadia17_364zz, 3937, e842, a57d, 2440, ecaade2016_113w30, sigradi2016_625a, e233, ffa6, 43f6, dd61, 4c1c, 94bf, ecaade2015_230p52, ecaade2015_55g10, fa6d, ascaad2014_014h8, 6256, ecaade2017_079e, ecaade2015_100p19, 5712, 6bb1, 45b7, c7d2, baad, sigradi2014_284c4, 95f9, d1de, acadia17_127ee, caadria2015_033c5, sigradi2016_590g, 8a7b, 6225, ecaade2014_208b54, fdfa, 7c2d, fa75, 57c5, 8697, 0532, 6384, 8170, ecaade2014_204g53, 9c19, 4156, cf70, 3bb2, ecaade2017_215a, 0d1f, fcf7, ecaade2014_022b6, sigradi2013_327u, sigradi2016_732n, ecaade2017_021u, 49ff, 982a, 1e32, caadria2015_119w18, 9f4b, ecaade2014_046n11, acadia14_327a, 1b85, 3a02, ecaade2014_023d6, f24e, 1a06, 5a64, 4db5, 32fb, caadria2017_118u30, ecaade2014_162u39, cf0d, 8ff1, 7656, 3b5e, 127d, 508b, 4a9a, 4a2c, b7ff, 8130, 7c8b, dfd0, 42db, acadia14projects_145z, acadia14projects_111n, 6148, ecaade2014_052m12, 9f91, ecaade2016_067k16, 3c61, 450a, 485c, 1647, dfb7, 941c, 5254, 3beb, 1f03, 7485, 01a8, 2f88, 7b16, f522, ecaade2014_157h39, 67c3, 4328, cdd6, 76ea, e86c, acadia17_145d, ecaade2017_173yy, ecaade2015_314n68, 42e3, caadria2015_178x26, c947, 4b63, 900c, c35d, d1f8, 2465, e562, e822, 8ffc, a789, caadria2015_010s1, df22, 41c6, 6fb2, 0d26, 91cf, dc19, sigradi2013_158s, acadia14projects_339at, dea8, 6eb2, 2cd3, da85, 1907, e19a, 96d0, f40b, b458, eb47, 721d, ecaade2017_118ff, 80ee, 5cc5, a9de, 108d, fe68, 142c, 5d6f, 1b6e, sigradi2013_158f, 1ab5, 6600, 684b, 08e4, 82a5, caadria2016_631b27, a39b, acadia14_681ag, ecaade2013r_010v6, ijac201614208v13, ea3a, f78d, ecaade2015_136s26, 658b, 0aee, fad6, ecaade2016_071a19, ecaade2014_018x4, 7e1f, 441a, 3992, b92e, ijac201614105b5, 752f, c8fb, ecaade2015_230i52, a004, e10e, 2461, ecaade2016_098a27, abe8, a55a, 324e, caadria2015_213y32, 444a, 5100, ed15, f07b, ea2a, 5768, ecaade2017_059a, 57bd, 16df, caadria2015_108o16, f024, 1b39, 8dcf, 0b94, sigradi2014_151p3, ecaade2015_265o58, 937e, ebc9, 53b9, acadia14projects_435ab, 03f6, ijac201614208d14, 76e4, ascaad2016_005a3, 6e7f, acadia14_101u, 3343, ac7b, 6c06, cadf, c956, 21e0, a6fb, fc0a, ascaad2016_037f14, c933, ijac201614104u3, acadia14projects_281ab, d693, 4916, ecaade2014_186h47, 8f2c, 2445, d7ba, b800, 1073, 05b0, ae17, 5b5f, b802, ecaade2014_145i33, 2c88, 7abb, d6ea, 144f, d616, acadia17_145ww, 02bf, 8404, sigradi2013_327, ab07, 8086, ecaade2014_168v40, 3229, a046, 7dc1, e8b2, 2d11, 7a34, 9713, c3f4, 4aee, b78c, sigradi2014_074t6, d6cb, 9d27, d5c3, ecaade2015_129h25, 1490, d5a0, 628d, sigradi2016_484j, 527f, 26a1, 55dc, 1f54, 5287, 6040, 17ef, de5e, 0c19, 2cc1, 4845, caadria2017_017i7, 1b22, 2d43, 138d, 62eb, sigradi2016_448u, 4d40, f595, a48e, 040f, caadria2015_072z9, 436c, dcff, 84e3, 02f9, 0ca5, a10c, 8fc8, 3204, 6bd1, 9790, sigradi2013_101k, 29dc, ecaade2014_066l15, 1655, b3c2, ecaade2017_116e, 0bca, 1a39, 0ce8, caadria2017_058o20, sigradi2015_3.209x3, sigradi2014_128x9, 3f14, acadia17_392i, ecaade2015_28v5, 7286, caadria2017_129r34, acadia14_565s, 5756, c3ad, 0277, bd2a, c796, 29b5, d709, 4501, e9ec, ecaade2016_057l14, ascaad2014_030v8, f92d, cf8f, af23, 7257, 3b6d, 50cc, ecaade2015_61u12, c5c2, 885d, 6725, 3814, ecaade2014_046v11, de0c, 3418, 0e99, 9d50, acadia16_130s9, caadria2017_174w42, c141, 54bc, 2748, c735, b0a3, 07d6, 7e57, ecaade2015_64e13, ecaade2017_054v, ecaade2017_215ss, 5971, ecaade2014_199x51, a522, 063e, 7830, bc8d, c56b, 57a3, cacf, ceec, 96ef, ad6a, 0455, c353, 6019, 77fe, 903f, 4a6e, f74b, a0fa, 704d, 0b21, cb23, e1ec, acadia17_212bb, dd1e, ijac201614207v11, ecaade2015_22t4, a43a, c190, af2f, acadia16_106h8, 1c66, b5b3, ecaade2017_083kk, 1292, 3ec4, caee, 649a, d859, bfb2, 98ab, d243, ecaade2017_264c, caa3, 46e2, d663, 3e32, ecaade2017_195cc, 6cf8, 53c1, b8bc, 293f, 934b, 8246, 4493, fcf2, 6220, ed26, 88e6, acadia17_600q, 25a1, ijac201614105v4, sigradi2013_326f, acadia14projects_311t, 826a, 0bd9, 5b03, 572f, ecaade2016_185b50, f45a, da51, 8789, aaa5, ecaade2017_172m, 8d8c, 1434, aa6e, ffe9, cf85, b509, 850a, acadia17_628tt, ecaade2017_149i, acadia14_189an, b346, 9c80, 294d, acadia17_154ll, 8695, a66b, 7fe9, 8df5, 5a3a, 9363, 384c, 9721, fb8d, 180d, caadria2016_663n28, c40b, d638, 9115, 8482, faeb, ecaade2014_233j60, 34d6, 8706, acadia17_423jj, 50e1, a828, ascaad2016_042u16, 34f4, acadia14projects_79w, a8e3, 0e19, bcba, 76e0, 14bf, 8f9a, 0d24, eaab, 58af, acadia17_138b, acadia14projects_199ad, bbe7, ecaade2016_bkom65, ecaade2017_006gg, 0f6c, ecaade2016_026v7, 72ad, 1883, 111d, ecaade2015_84c17, 0d3d, bfae, ecaade2014_071a17, 9aef, e954, 571b, 7368, 3445, ecdb, 45c3, c08e, f54e, ijac201513305u12, d2ab, 8bfd, b396, ae51, 6631, d192, caadria2017_051m16, aad8, sigradi2016_792l, 5f0a, 9d02, 54f7, 8820, 7788, d6ad, 2e09, f2d0, ecaade2017_215cc, caadria2017_056u18, 5664, eb8d, d72f, fbfa, 96c8, ecaade2015_207d46, 8cf6, 245b, acadia14projects_463g, acadia16_206j13, 139a, c128, 8d50, b841, 0fbf, e00c, c831, d8bd, ecaade2017_095q, sigradi2016_414gg, acadia17_628pp, 2f24, 753b, ef5e, ac26, dd79, 8ff2, 532b, 3194, a973, 4cd5, sigradi2016_674jj, c928, eaf4, daec, 1aa6, acadia17_404w, ecaade2015_116h23, 9885, a71c, 1b14, 7c50, caadria2017_009g4, 7bdd, bb1f, acadia15_185c7, 6bb6, caadria2016_157v6, dd2c, 6eb1, 7c51, acadia14projects_479as, 7095, 294f, 4237, 7813, 6357, ecaade2015_11c1, acadia14_365ai, 6e29, 9cd4, ae09, 9213, 3633, ecaade2015_217y47, 9094, c170, a510, b674, c376, c981, acadia17_348j, 7717, acadia14_601z, 8ee6, 0281, 3fae, 8f70, 2cbc, c9bf, 7663, 1055, be36, f802, ijac201614105o5, 951c, 2309, ecaade2017_253s, c2f5, 4fb0, 9e30, c051, a394, acadia14_709am, 024a, ecaade2014_168y40, 0e72, 8ea8, a0b3, 192a, 0698, cb17, acadia17_170f, ascaad2014_007f4, ecaade2017_170k, f739, 65e8, 5d27, 3ded, 7f2a, 6fee, 96da, 8ffd, 666b, ijac201513103t2, 6011, 18a7, 8247, 1dab, ebd1, 8b7a, 3e49, ecaade2015_297w64, sigradi2015_sp_8.6c30, 4ee9, 1ba3, c9e2, ascaad2016_022j9, ecaade2017_230ss, b1a9, 072a, ecaade2014_140w31, ecaade2014_157p38, ecaade2017_277dd, caadria2015_156p24, 05c0, sigradi2016_510ww, efe5, sigradi2013_215b, 27b2, 93b6, 7141, sigradi2013_244l, 3446, 9b25, a2d3, a9d7, 401c, 06b1, 9123, ecaade2017_157kk, 815b, 6623, sigradi2015_3.111i3, ecaade2017_203nn, 0268, 8e58, 169d, 5d2b, bff6, ecaade2014_109s24, 882d, 0d67, fa4a, ecaade2014_153l36, 93f8, 7a5c, 6f6f, 7ba1, 8759, ijac201412405m8, ecaade2017_085e, 8437, 4aff, de36, f1c1, 6415, 8187, 4875, 6aea, 5f34, 7596, 18f6, b5da, f9ee, 1513, 547e, c19b, 784c, ascaad2014_017x9, f5bf, 1b1f, e631, a893, 78b3, 9647, ecaade2015_180o38, acadia16_344j20, d84a, f0a5, d7ab, 7163, 3f3e, d591, ecaade2015_171n36, e665, 56e8, e8ca, 34e6, 9329, 11aa, 8b42, d831, ecaade2015_114c22, 111e, 99fd, acadia17_365c, acadia17_544ww, 5e48, 29ad, ecaade2014_237y60, 7e8c, 2c94, 9451, ecaade2015_199a43, c9f1, ecaade2015_303v66, dfb0, c8b7, 1a5a, eca8, ecaade2015_206l45, 22f2, 3b66, ijac201614208m13, 250b, 1eed, 5414, b9f1, caadria2017_067i21, 2951, fb12, 7df3, 1f66, a912, 2f56, fab1, c0d8, fe12, cd1c, 1271, 410e, acadia17_258n, 30e7, a977, ecaade2016_142a40, acadia14_311s, 503d, ijac201513205y7, bfd7, bdca, 3494, 556c, ecaade2015_248k56, ascaad2014_017k1, sigradi2013_10b, 9661, 920c, 7012, 3b78, 1424, 49f4, caadria2016_177h8, f1c4, 23e8, f24b, 221a, 0d0a, 3571, 36a4, 7e5c, caadria2015_126f21, ecaade2014_038k9, ad3d, sigradi2013_28s, 95a4, 7e2e, 9308, sigradi2015_8.264v14, f25c, caadria2017_023r8, 6520, 6c5d, sigradi2014_313u5, 07ba, 1d4c, 6822, d274, 8290, ecaade2016_152w41, 74da, 4ea6, 99cf, ff9f, sigradi2015_4.52i6, b3b8, f3c1, e030, c274, 5b1a, c197, 278c, d360, 5b91, 2374, 1eb4, 1b66, caadria2015_096l15, 03ee, bda9, sigradi2016_381u, 0821, acadia15_173u6, 52cf, 74a8, 3c29, acadia14projects_43w, ecaade2017_195ii, fe86, 3638, f0f2, ecaade2015_110h21, sigradi2013_30, c719, 5cf2, b49f, bb11, 838e, d973, 451d, 0430, 09f6, 9b23, 3916, 7db1, 0076, 5564, e95d, 7f74, ecaade2017_172s, 5d46, 9aa1, 3c70, ecaade2015_17e2, b524, 9ca9, caadria2015_142r23, 2d06, e226, c1a3, cf6d, caadria2017_149k39, 2b77, d50f, d214, 44ea, 06fe, 6292, 63c2, 213d, 6749, acadia14_555j, ecaade2015_113m21, c543, ecaade2017_208i, 99d2, 2664, ascaad2016_045h18, acadia17_38ww, caadria2015_185n27, 0a2a, b487, sigradi2016_479bb, 9931, 70e7, 6625, 0ba9, 96ee, acadia17_403l, 858f, ee9c, d655, 25fe, sigradi2016_732r, 6429, 192d, 6017, f244, ijac201412408l2, e7f4, 2fc5, acadia14projects_463az, ecaade2017_255i, sigradi2015_sp_8.6d30, 82bf, 4b29, 30d5, d92d, a33f, 101a, bc1e, fac3, 5746, 5aac, acadia15_323h13, 4900, 1f4c, dded, c434, 7467, d701, a605, d5a5, b2c4, 7808, 937d, ecaade2016_217k55, dfa6, 8ad6, ascaad2016_023f10, caadria2017_015k5, a8d3, acadia15_57w1, ecaade2017_301y, 0927, 07cd, a3fc, ijac201614105w4, b1b0, 0b6d, ac69, acadia17_349t, 7136, 9a39, a982, 0500, 1d28, 1220, 8be3, f169, 7d99, ebe5, 309f, 0a5c, e899, 9b19, 28f8, 72af, caadria2015_004o1, b81a, f7ea, 52a3, ijac201513206i9, f460, ecaade2016_068o17, 8e48, 8ef1, 0238, 5b76, 14ee, 651e, 785a, 060b, 56ca, 7398, ce00, 1043, 6532, acadia17_544g, ac22, acadia16_352x21, ecaade2014_168d42, a000, 35d1, 44cd, ae04, a23d, dffa, sigradi2014_032f2, ascaad2016_046l19, ecaade2016_185f50, d871, ffba, ca9c, b1ae, ee40, ecaade2014_104o23, db45, 873e, ecaade2013r_005k4, 9889, b99e, ecaade2016_152a42, 623d, d1f9, 851d, 42ac, 0fd4, e5f2, acadia17_27s, 238e, 16da, 8cb3, acadia14_389c, acadia14projects_473al, 72a7, f525, ad42, 8b59, 77dd, c836, 2ec9, ecaade2017_118hh, 17a3, ecaade2016_062e15, a1ee, 17c6, d26b, 9f74, caadria2015_185i27, d819, 5c39, aa97, a4df, 2d76, cac8, 04c5, ecaade2017_023ff, af8d, 6069, adab, c49f, acadia16_214b14, 3043, 0acb, 7445, 021a, be46, 613f, ecaade2015_127e25, ecaade2014_218v55, a459, 99e1, acadia15_110f4, ecaade2017_198f, 78c2, acadia17_628zz, 550c, acadia17_349n, 4d44, 427f, 58dc, 5b1e, b30b, bee3, ecaade2015_138i27, e38f, 7dae, 286e, e0eb, c316, 9144, cc9d, a534, ecaade2015_261i58, c846, 4a21, 1e9b, 713f, 8756, 76ed, c10c, 1777, caadria2016_693a30, 9a63, d998, 4c2d, ecaade2016_018z4, 4cb3, 4ab1, 206e, c419, ecaade2015_21y3, eb79, 76be, 89cb, 7116, a765, 0d04, 7f2e, 1a9c, 19bf, ecaade2017_252k, sigradi2014_080n7, e5e0, 1e01, fe62, 872a, 29a1, b4d8, 5f29, 52ba, sigradi2014_074d6, 624c, 1d60, ce28, 2b53, acadia14_427ao, fe0c, sigradi2016_792f, sigradi2013_390f, b379, d70c, ae76, 031b, sigradi2015_8.189s13, 7706, e3c5, a294, 7c95, ijac201412206z4, 30fb, 377f, ace8, 3683, ecaade2016_222r57, 840a, caadria2017_015z5, ijac201614203h9, caadria2017_033p11, caadria2015_015c3, 6f69, 6ae4, 23d8, 7a3f, acadia14_101n, bf1c, acadia14projects_357as, acadia14_357aw, 2197, e63c, sigradi2015_12.297o28, caadria2016_487o20, ecaade2017_140dd, df3a, acadia14projects_339af, 9186, 7d84, f714, eddf, 5944, 9985, ecaade2016_164m46, sigradi2016_625yy, sigradi2014_185z5, ecaade2015_227a50, 8d57, 43b7, acadia17_404q, c122, ef21, 2afb, 5103, 5e85, 7bf7, e32d, bc14, 4fe7, acadia17_590o, 1573, 5bdb, 25bc, 8568, 6120, 9a61, 76ab, ijac201614309h6, c554, 48f3, ecaade2014_022z5, 9c76, c799, 2f04, 0582, 640f, 9158, f159, 0f88, 3d8a, ccd1, sigradi2013_407e, acadia15_69p2, 97d5, sigradi2016_592bb, 9acb, 1a79, c7b2, ba60, 1a7b, ecaade2015_144g31, 6df4, a8a5, acadia14projects_365ad, 4eb2, 3b53, 2952, 13bb, ecaade2016_171a49, a8ae, e380, dda8, ecaade2015_325c71, abba, c912, 1007, 6f07, e10c, d57c, ed2f, 3cc1, aa0f, acadia14projects_63ak, 86b0, 291b, cb45, cad3, add4, ee49, ijac201614102u2, 6567, aa9e, caadria2015_109b17, c435, ecaade2014_173y42, caadria2016_851d36, caadria2017_046n14, 8aa2, 7f17, eb19, e6a7, caadria2015_081r12, c44e, ijac201513306g13, e0c7, c65a, 27c5, e71c, 7a0f, f1d7, 28d8, ace6, sigradi2013_150, c68c, ecaade2017_087r, 6f20, 135a, 3ec1, b9af, 7a37, fd1c, fbcd, acadia14_681ak, e3c2, 0cb2, ijac201412402k4, sigradi2013_389, ecaade2014_060y14, 4858, c97d, 6340, 83ba, 1f95, ecaade2016_190u50, 6759, fd63, f634, c46e, 520e, f941, e52f, 89e9, bd67, sigradi2016_363ff, ddd5, cda3, f988, 0a13, sigradi2014_144t2, f083, fd0a, acadia14projects_115al, a30e, sigradi2013_42o, d9cb, 57cc, 154a, 99b2, df1d, 39fd, 6467, 2b8e, 503b, ijac201412405j8, ascaad2016_035p13, 3d41, a09b, 99c1, dca1, 03fb, ascaad2016_054z21, caadria2016_755n32, 47e8, 19b9, 7849, 2d13, ecaade2014_156h38, 0f98, fe5e, ecaade2016_046t12, 54fe, ecaade2017_172jj, b3f6, ee56, 276f, sigradi2016_467p, 92c6, acadia16_280p17, f573, ecaade2014_186a48, c802, 586a, c344, acadia14_619aa, acadia15_185g7, 1383, 9b9d, cf68, ecaade2017_202k, d7ac, ascaad2014_007c4, ecaade2015_64s13, ecaade2015_278m60, 0ebe, 6f8c, 67e2, de97, sigradi2015_4.219i7, 6165, sigradi2014_141r2, ijac201412408j2, 90be, 664f, ecaade2014_038t9, ecaade2014_010y1, c3a7, 4527, f498, 5156, 690c, f227, f03f, 6e11, d9ef, acadia15_57l2, c7d8, ecaade2017_008o, acadia16_372c23, ascaad2014_007w3, ecaade2017_053s, cbad, 262d, caadria2017_096w26, 61c3, 45fa, c92f, c1f9, 5905, e709, 2464, d47d, 695a, ijac201412402v4, d13a, 95af, 7059, acadia17_445s, d55e, acadia17_177p, ijac201513206z8, 9df0, ascaad2014_029x7, acadia17_274oo, ecaade2016_147x40, caadria2017_002n1, bc13, 4d5b, 8fbc, 20de, 414a, 65bf, ed99, acadia16_214u13, ijac201412303o8, 2a20, 1b54, acadia14_365al, 11f1, 3d30, acadia16_280a18, ijac201412303m8, e895, ea4c, 257a, 6cd3, dd26, acadia14_43al, c9f0, 7003, 1be7, ecaade2015_227t49, 0cb0, sigradi2013_386z, 2582, 1643, a2ad, b8e5, f3da, sigradi2013_400t, 648f, 31f8, acadia17_62mm, d11b, e07a, e9a6, ecaade2014_010m1, a914, ecaade2017_172bb, acadia14projects_153f, e4ed, acadia17_28u, ecaade2017_048ff, a0cb, e099, caadria2016_477f20, 5348, ef16, a4a2, c923, 3744, 46b3, f496, 40fc, 091a, 0de7, 7902, 9d8c, da4d, 4e33, f0ab, 9bac, ee27, bbc4, d371, 46e3, dd4c, ff98, 3485, acadia17_640bb, b8ca, acadia14projects_681au, 5d6d, 150b, ijac201614201g7, e7a0, 5af3, sigradi2013_138l, 0aa0, c0b8, caadria2015_030h4, bd5b, 9fff, ascaad2014_024t5, 8282, 8bfe, acadia14projects_463n, c5ce, bb84, 816a, 5f52, 2dee, c71d, ijac201513105o4, ecaade2014_169r42, acadia17_258r, 11ec, acadia14_627av, 252c, fa91, ijac201614309r6, 0960, a101, ecaade2014_180g45, 3f80, ecaade2016_136o38, e7b0, ijac201614102a2, 0053, 1fcc, 55af, acadia17_298ii, 84d8, 02e4, sigradi2013_74d, bd77, 60f0, acadia17_678kk, 1f57, a0c3, a148, ecaade2017_172v, 00c0, acadia14projects_357av, e87d, 82f0, 0099, 6590, 29fa, 6295, 0360, 5047, 4a9d, ebea, 2431, a61d, 0b84, 34c1, 326a, 2428, acadia17_50uu, 36c8, sigradi2016_441pp, a1d8, ae55, b7fe, caadria2017_086m25, fb39, 717f, 9910, 552f, 0dbe, ascaad2014_009h5, ecaade2017_073n, 0891, da6a, 3aca, e15a, 2c9d, ee99, acadia17_590n, ebee, a8b0, 8055, 1a7e, d10f, 63fb, b19e, 4e75, c0eb, f3f9, b32f, c43d, 5fe4, sigradi2015_4.219k7, d8fa, 1b9a, ecaade2015_207r46, 6936, 2c0f, a2b7, 10bf, acadia14projects_517n, 54cf, 2819, afa7, 6ea9, b81f, ecaade2017_003l, ascaad2014_024b6, 42c5, 8f48, ascaad2014_005s3, e2d9, 344d, a984, b3a6, acadia17_82yy, sigradi2013_41i, 7a50, caadria2016_631e27, ecaade2014_180b45, 7464, b11d, a0c2, 2d69, 8fa6, 7aee, e6f6, acadia16_130r9, c0a9, 34b0, 2d6b, 82ea, 65c6, 1a76, acadia17_170t, ijac201513306y12, acadia17_669i, ascaad2014_024p5, 4273, 33ed, ecaade2014_072d18, 81dc, ecaade2015_22y4, d88d, ee23, 787c, ecaade2017_269ww, 8b14, acadia17_491r, b8d8, 8693, 7c39, ijac201614403k2, 7895, ecaade2016_072h20, d2f1, 0161, ecaade2017_057q, acadia14projects_219c, 00be, 007e, ecaade2015_22p4, daef, ecaade2016_063p15, 16b2, 82cc, ecaade2016_119x32, 66cf, 9141, 6fa5, 3518, 50bb, a3ae, acadia14projects_43aj, 7966, 1e88, 021d, e2e4, 7d8a, 036d, 41cd, caadria2016_497b21, d7dd, 7ff2, ecaade2017_057cc, 4db1, b8c5, acadia17_38vv, 790f, 8580, 21d1, caadria2016_333p14, ecaade2014_153z36, d612, 412b, 7ea7, 0fe6, caadria2015_114f18, c753, acadia14_91u, 5832, 59a2, 8e14, 4b3e, d210, e33e, 7549, 5508, 2bf8, 2b34, a15d, 9360, 4628, 3ad0, 801d, f845, acadia14_189az, 75c9, f81c, acadia16_280y17, caadria2015_090c15, acadia14_497u, 84a1, 2217, 2a13, f89d, acadia17_562q, 6a3e, e9c9, 09b9, 526d, a0fb, 0210, bbd0, 18c2, ecaade2013r_002v1, 8769, c74e, 9a33, 2482, 93e0, aa9f, caadria2015_078g11, eb36, caadria2017_124u33, acadia17_170n, 52fa, ecaade2014_084p19, 3508, abfb, a5a0, ecaade2016_067a17, 8e64, ecaade2013r_010z6, eff5, ba67, 5dea, ab78, e2a5, 701d, 5a41, 20d8, 40c8, 4edc, ecaade2014_224p57, ecaade2016_tkox66, acadia14projects_135ab, caadria2016_209w9, 10d9, a02e, 1d35, c06b, 6dc7, acadia17_221q, 2c85, 20bb, ecaade2016_025l7, 88c7, a96c, e994, 98a7, e392, 1b10, acadia16_344d21, 10ee, 1b93, 1f9b, 6c69, 9197, sigradi2014_341e8, 52b6, acadia17_50ss, 89da, 839b, 2ecb, ijac201513201l5, acadia15_431p18, 7fa7, ecaade2017_192f, deb5, b1fa, 7458, sigradi2015_1.288b1, ecaade2016_128l35, 4c7b, d07c, caadria2015_237s35, be97, ecaade2017_175l, ae45, sigradi2015_11.222n26, 30c3, ab9a, e762, 4f76, 2383, ascaad2016_042w16, ecaade2014_204c53, b4f3, 62a4, caadria2016_085k4, 691b, caadria2015_164d25, fd69, 70dd, 9302, ecaade2013r_015p8, 7bcb, d4ce, 380b, 8181, acadia17_562v, acadia14projects_565x, ecaade2015_64o13, cb3a, 0282, 0f44, acadia15_284v11, 2940, acadia17_658e, acadia16_478d28, acadia17_212ll, b118, b897, bd8e, 713d, a633, 4731, 326b, caadria2017_017n7, c2f7, 0c90, ea28, c5e1, de40, 03f2, e0e8, c09d, 73d0, b174, 5573, ascaad2016_041o16, 6787, d660, fd96, 4078, 1f13, 9443, 80eb, aee7, ecaade2017_228s, caadria2017_080l24, ecaade2015_233x52, sigradi2016_592t, caadria2015_072m9, 6db1, 3743, d311, 6eb3, ecaade2014_168f42, caadria2015_203p29, acadia17_153k, sigradi2015_sp_11.303o31, dfae, 9bbe, 19e8, 08b7, 5653, ecaade2017_017c, b34e, 9256, 734b, 75d7, bd53, 11ae, 660a, sigradi2013_397h, 313a, b293, 6fb9, ecaade2015_158b34, ecaade2015_178i38, acadia17_340ww, 9e43, 241b, b446, acadia14_539e, 0ba1, caadria2017_023c9, f9dd, ecaade2016_224a60, dd52, a8ec, 2a5b, ecaade2017_089z, 2d5e, sigradi2015_11.196l26, 8569, 0a6a, 00ea, 7821, 6d24, caadria2015_073w9, 1053, ecaade2016_203f53, sigradi2013_359n, 892e, ijac201614204a10, 28ca, 404a, eabf, acadia17_349u, e810, 2dcc, sigradi2016_801r, f41c, sigradi2014_128d1, 32ff, ecaade2014_167o40, ecaade2016_217i55, 6de9, ijac201412301a6, caadria2015_172a26, 0e3a, acadia14projects_647ax, 4567, 8056, 28b1, e332, 89a6, e9e0, acadia17_640gg, 9a68, b6d4, 8ff9, 13cd, 60f8, 9976, 6fab, 251d, cb07, f055, ecaade2016_036n9, 0d3f, e331, f59c, 0ac6, 18d8, 6d80, ecaade2016_058b15, 1316, 231e, fe57, f42e, ecaade2014_177t44, f9e5, f897, 0f67, 76e7, sigradi2014_132w1, ecaade2016_171d49, 3808, e883, 6533, a848, dd7e, f269, ecaade2014_112k26, f5ff, 7e31, 9c5b, 2253, acadia17_258o, 89e6, 2d61, 06f5, 3459, ecaade2016_094m25, 74b0, 7b79, ecaade2016_140w39, cf6b, ascaad2014_019g2, 84d0, 0ce2, ascaad2014_036a2, b457, ee9a, f584, a5cb, a8a4, 45ec, 67d1, 46f4, db1a, 72d8, 5e30, 396b, c494, f58b, 94d6, 371c, acadia14_291as, ecaade2014_044v10, ecaade2016_224g60, a6dd, 9c3d, 85ec, caadria2017_048a16, sigradi2014_289l4, 0b5a, 4b2d, c7a7, c0a8, bbe0, 30cd, 140e, 04b8, 9ff0, ecaade2017_172ff, 2de6, 2f60, 65fa, 62d0, 3dcb, acadia15_451p19, 645f, 2a7d, ebdb, ecaade2014_108c24, ed7d, ecaade2017_021h, 4568, caadria2015_206w29, ccfd, 1572, c85d, acadia17_82qq, 8f83, acadia16_432k25, f842, 4be8, dbdc, bd36, 440e, cb14, 4fbe, acadia16_344i21, 7a5a, fc3a, d95a, a005, 4a1a, c4fe, ecaade2015_130f26, 0420, ecaade2016_217y55, deee, 9fae, caadria2017_118y30, 432d, 6e54, df3d, caadria2016_229w10, 14e3, ijac201614407w4, d4d5, 9d9f, caadria2016_187t8, a4f7, e171, b38a, 216c, 0469, f2f5, a78c, df2d, 4551, acadia15_251n10, cd6a, fc52, 74a5, ascaad2016_054b22, 5b15, d727, caadria2015_117u18, 4812, a7e3, cd09, 5b28, caadria2017_031m11, 8d78, 183f, 7178, sigradi2016_814b, 5fb4, bef2, acadia14projects_357b, cbf4, 8c5d, acadia14_267g, 4611, 1eeb, d695, 4869, 9242, 1e3d, 955e, 7b0b, acadia17_50zz, 7e02, 4f49, 3cbc, ascaad2016_045n18, 8fb2, ecaade2014_012m2, ijac201412401s3, ascaad2014_036g2, 1153, ijac201412405n8, cc16, 0171, 8c02, acadia17_360e, 27ee, 8028, 32a3, 59b1, 474b, fc27, 4758, ebb8, a69c, acadia14projects_63ah, acadia15_137p5, 60e2, 57a6, 2f0e, acadia15_497h22, e18d, 1ddd, acadia17_491q, d5e4, sigradi2015_10.377r22, caadria2015_139x22, 63ff, 9d68, 126d, 6fe0, cf8d, b491, a1d3, 4b89, 57e1, b959, 8835, e96b, 6ac5, 157a, 08e1, 6251, 7e25, 6dd3, ijac201412303l8, d4f4, ecaade2015_53u8, caadria2016_621t26, 07cb, 2791, 0be2, 0a08, caadria2015_114z17, 48c5, d6df, 79ee, 1f89, e7b6, sigradi2015_8.186i12, caadria2015_032y4, acadia17_284k, 4efe, d654, 22ef, 0c2c, bbc1, ee11, 5a27, 9f7c, 0eca, eb5d, 5318, ceca, 9588, caadria2016_157t6, dc40, 4153, b0d5, aaee, ba72, 333f, 1e10, f5c2, caadria2017_017k7, 93e1, sigradi2013_387e, e389, 2cdd, ecaade2013r_009k6, 273a, ijac201412403h7, f69d, caadria2017_104b28, 9e65, 8c3b, caadria2015_209c32, cf2f, caadria2016_395y16, b6e0, 7c15, ecaade2014_184j46, 95c6, aa63, 3c2b, 1f63, 7052, bce2, fd3c, 6233, ecaade2017_252f, 1574, 291c, 623a, acadia17_154s, acadia14projects_131ap, 9812, 7ef1, 6173, c1df, ijac201412201n1, 763c, 9080, 25e8, f290, acadia17_364vv, 5ac9, 026d, ecaade2017_057t, ecaade2015_109z20, ijac201614105u4, 7805, e910, 37b7, 16e4, d927, acadia17_230g, edce, e8e7, 4e20, 6104, b101, 3432, 0d19, caadria2016_229x10, caadria2016_735p31, 3206, 16bb, 42bc, ecaade2015_73k14, 7b56, fb8b, d5bc, f0f9, 9f60, c26f, 8064, a039, 9097, sigradi2015_4.219u6, e22f, 23c7, ijac201513206a9, 8efc, 6a5a, 804e, 5a04, 2517, caadria2015_188x27, 2378, 899e, d051, 4067, b8ac, e567, e0ce, 97e1, acadia16_130v9, 8e9e, 3c6d, ecaade2016_123t33, acadia17_360c, 7df1, a064, 500d, ca49, ecaade2015_251m57, 27d9, 91eb, caadria2016_333x14, 9c16, 2731, ecaade2017_053p, 3468, acadia16_478h28, ecaade2014_198l51, f243, ijac201614208n13, ascaad2014_007a4, b60a, 4553, acadia17_222x, d734, 5fd9, caadria2016_311d14, ecaade2014_133w29, 0f80, f75c, 1a9f, caadria2017_123o32, 1dfa, caadria2015_126o20, ecaade2015_240s54, 8778, 9c3f, 76a3, 5567, b8c0, 193a, d99d, f1bc, fd37, caadria2016_745g32, c4bd, sigradi2014_137k2, b8e2, acadia14projects_435ao, 8782, sigradi2015_3.345t5, 5360, 96ad, 6a84, 1f8f, ecaade2014_195i50, caadria2017_056z18, 91e4, e194, 9ec4, ecaade2017_254ll, ca19, 046b, ecaade2014_186g47, acadia17_247uu, a1c9, 2286, 9b11, c557, acadia14projects_53u, caadria2017_175c43, ff03, 2382, 5634, 0622, 909a, sigradi2015_11.34y23, acadia17_211m, 176d, ecaade2014_149k35, 2a8b, b690, b869, 5c58, 9403, sigradi2015_11.136x24, ecaade2017_151x, da74, 0541, a846, 22e1, c7ea, 0ba6, 5019, 4607, sigradi2016_360q, 79ec, ad29, 8be1, acadia14projects_135v, f9c5, 3936, 7308, 1a6c, bc7a, 64d2, acadia14projects_435ah, 232a, 8183, ecaade2015_143r30, ecaade2017_254ii, 1d09, ecaade2017_199yy, 88cf, ab1c, 2e2d, acadia17_435e, 03e7, 68cc, acadia16_24t2, 0425, 9c9b, f076, 5ebb, 4cfe, c449, 509f, caadria2015_218s33, db7a, ecaade2013r_004s3, ecaade2013r_009o6, 719c, 9536, 8226, acadia17_640uu, ab77, d21c, 6989, 6782, 7767, 0483, 5a14, acadia17_414ll, e2bd, acadia14projects_445ae, c547, 3aba, ijac201614202l8, fc47, caadria2015_066f8, caadria2017_079v23, ba71, 9f8f, ecaade2016_102i28, 0f56, 5e28, caadria2017_145r38, b374, d054, 7e58, 4a54, 1324, 4166, acadia16_34h3, 26f9, 9285, 2018, 3f4a, 9829, 767d, 7696, b870, fc95, 56bd, 77e6, 5b14, sigradi2014_345n8, c4b3, ecaade2016_037c10, a5b4, 840c, caadria2016_281f12, c838, 98ff, acadia17_290j, c555, 5bed, 75e3, b6da, acadia17_170e, 4bf2, fe81, 6751, 1284, 3511, bdb1, 7318, 0f30, ecaade2014_175p43, 564e, 9fd7, caadria2016_105d5, 3630, dfd7, 4d05, 8b09, 90d8, 7f76, 3113, 75c7, acadia17_232cc, 4734, 944f, 726a, d71e, 593a, caadria2015_172b26, 13f5, 0bd7, 19de, acadia14projects_619ae, 4616, f54f, 706d, caadria2017_028e10, acadia14_229f, 7282, d56a, d53f, 9ce2, 2e44, 4060, 1cb2, ijac201614402n1, e2ef, 17d9, ccb1, ecaade2015_61j12, c1b9, 7ba9, 94db, ecaade2016_223h59, e408, 4cfd, e410, 0a8e, 0453, 1c0e, 06a9, acadia14_565y, a175, sigradi2013_330c, 3e1f, 07d5, 05fc, ecaade2014_159p39, fa58, 6a6f, d46b, 9c05, e42b, 3eb4, 2aab, 30f8, ecaade2015_127f25, 4dfe, sigradi2013_400, acadia14_375j, ecaade2017_046j, f078, acde, 807b, c795, 79eb, 74c3, 4c02, 197b, sigradi2016_426b, ecaade2015_103s20, acadia17_318m, 6889, fef2, 0c34, 19b8, 3ddf, fddb, 81da, 97f4, 58fb, f87d, 7f49, 4c60, 3e18, f22b, 4661, ecaade2016_162d45, caadria2017_096c27, ee45, e4a1, b74b, 252e, acadia17_391ss, caadria2017_057b20, ecaade2014_156i38, 1c5c, e04a, 504e, 785b, 7edf, 20a4, 8348, 854e, ce60, sigradi2016_777gg, 9ff7, 6940, 74a6, 9ae0, 8afa, f017, 6d79, ecaade2017_170h, 5779, d576, f24a, 39a5, acadia16_414a25, 9019, ebf8, be00, 4608, 0fee, 9340, 2e99, 5415, acadia14projects_229g, b861, acadia17_512u, 80df, 2e34, acadia17_248vv, 5441, ecaade2015_91f18, 2fbc, 7945, acadia17_248h, sigradi2013_274v, a1f9, cab7, c896, 3a3e, 8076, 1291, ebf4, 4315, 882c, f4e6, e776, 9715, acadia14_189aj, acadia17_404dd, 57d5, 057d, 7fde, cd5b, 4cd1, acadia14_435av, 6385, 2b02, sigradi2013_10f, b06c, 9a81, caadria2015_233f35, caadria2016_187n8, c5da, 176a, ecaade2015_27r5, b89d, 2c48, acadia16_54s3, abcb, 7105, eb4b, fbad, 287a, 9413, 9087, 47a8, 926c, 67e8, 3d40, 1742, 4a46, 3c38, caadria2017_058m20, acadia15_232s9, ecaade2015_113n21, 5a6d, d88b, 5064, 25c6, acadia17_290b, 44dc, ijac201614202e8, d5fc, 63b1, ecaade2017_133b, 05e1, 1fb2, 5dc5, 0080, 465a, fd9e, ecaade2016_132g37, f193, ac21, sigradi2013_28j, 32dc, f447, ecaade2016_025f7, 05d3, 94f4, dbdb, fe06, 7b25, 89e3, 59ca, 572a, 2b62, ab26, 31d8, 6550, 40ff, caadria2017_067m21, d1c8, 90b3, 2459, acadia14projects_365ah, ff46, acadia14_565af, sigradi2013_294u, ab1f, d394, d73d, fdc9, 7245, acadia15_323n13, 7b09, 9f3d, caadria2015_087t13, b2e8, 67f0, bc45, ecaade2016_185w49, b7d5, 0b5f, sigradi2015_11.222r26, fe20, bd76, 4835, 8ba1, d2b8, 7e07, afea, 6c51, 30bf, 5ff6, b9ff, 89f4, cb7f, 68af, 6e18, 9622, 86d3, a421, 948a, sigradi2014_109f9, caadria2017_021g8, acadia14_145z, 5169, e3f0, b8b4, b67e, ecaade2016_197w51, ecaade2017_234n, 95f7, 5ed1, sigradi2015_11.136p24, d516, 87a7, a96b, ecaade2016_147s40, 66b6, aa26, 2716, d944, 1f9a, ascaad2014_022g4, 98ae, 2d0c, 8ca7, 6132, cc41, feac, sigradi2016_383hh, f6c9, acadia16_362k22, 3689, dd56, acadia17_81h, 4581, ecaade2015_158y33, ecaade2014_152i36, bb65, a79f, 8e21, 7b20, fa54, a31d, 086a, f5c1, 0774, 4230, faad, 2bb5, 9d0c, ac80, ascaad2016_045t18, 2ae8, acadia14projects_637ai, 6db3, 61df, 3a83, ijac201614305a3, caadria2017_072x22, 5d7f, 5221, a8ef, 28de, b6db, 8ccf, ecaade2017_079z, 9b3a, bad0, 50a3, ijac201412408a3, daff, 42b7, ecaade2015_155e32, 3654, a1f5, f334, 0bd6, acadia17_600aa, 2e1d, sigradi2014_266b2, ecaade2016_042l11, 6507, c9ad, 56f4, ecaade2017_071ll, cf55, ijac201412303w8, 810b, ecaade2014_100c23, 43d0, ecaade2017_309vv, cd15, af9a, 2d1d, caadria2017_118k31, 878c, ecaade2014_020m5, 4526, ecaade2016_113b31, 8dd9, ecaade2017_199ff, acadia14_435ad, 1714, c675, a3cf, e0cd, acadia14projects_153h, 46ef, caadria2016_187a9, 774d, 80ed, 3c59, sigradi2015_6.42v7, ac71, 150a, 52a1, 1642, 1d2b, ecaade2016_154m42, ecaade2014_053r13, 0036, 8e84, acadia14_479ax, f67d, 4c74, sigradi2014_057s5, a1ec, 8ce1, 1525, sigradi2016_817r, 2821, ecaade2017_ws-hybridlabee, sigradi2013_183c, d2f8, a4e9, ecaade2015_317z68, 0b7c, 2450, 8126, 2d45, b6b1, acadia17_284p, acadia15_243x9, d6dc, 1fb9, acadia17_560h, f292, ecaade2015_22a5, d6fb, b2b5, 3d90, acadia16_280k17, 4d7a, df37, 9131, 7870, ecaade2017_157ee, 1302, 2983, ecaade2015_285v62, bd3d, 9209, ecaade2015_155r32, c987, 2ee7, c150, acadia17_211p, e785, 9b95, 126b, ecaade2014_024b7, 1122, 32db, ecaade2013r_020p10, 4a16, 82cb, a214, acadia17_232hh, caadria2017_158y39, 8c8f, 1bd1, ascaad2016_038n14, 2dbe, d77c, 4936, ecaade2015_100w19, 9fd9, e506, b31a, 2a35, 681b, 4f9d, caadria2015_077a11, acadia14projects_43ap, 5404, f7fd, c0e7, ecaade2013r_004g4, 9203, 37ad, 34da, sigradi2013_41z, ac7d, 0251, 7020, c6a6, 9c93, dc92, 13a1, acadia15_137o5, c54f, 2a6d, 1b00, ecaade2014_182c46, 7e94, 2ea5, c692, 9895, 805c, 3c92, 3574, 0ec1, ecaade2015_202p44, 6e67, c53f, 29d7, ijac201412204u2, 2987, 6d10, caadria2017_175h43, 0f26, f7e9, cae3, 98ed, 37c6, 2cec, ecaade2015_171e36, ecaade2017_264xx, ecaade2016_164g46, ecaade2016_042z11, ijac201614204s9, c653, a2e3, ecaade2016_237e63, ecaade2016_154r42, fe72, 55d0, b119, 9b7c, 25ce, 7fc7, 8824, 584b, sigradi2014_265x1, 5010, ecaade2015_53n8, f843, 8553, 7f88, 5a54, 6215, 88df, 6964, 0e5c, 5b04, bb35, 3c56, 0158, sigradi2015_6.387l9, 163e, 68f5, ecaade2016_120c33, 998b, 96e1, caadria2016_457k19, ecaade2016_230j62, c39c, 9739, 805d, afa6, 372f, 0f93, 5b6b, sigradi2014_213u7, b6e8, 441c, 0317, d17f, 25ac, c496, 5368, ab1d, 2bac, 18bf, 321b, d6e9, 7795, 3b3d, 2964, ecaade2014_031u8, d69d, 1a00, 4f4d, a1b5, ascaad2016_023z9, 3cb8, f830, acadia14_43x, 7075, 895e, be8e, ec32, caadria2015_233e35, sigradi2016_815mm, bfa1, 189c, ff6a, 461f, acadia17_164a, ascaad2016_046k19, c9c8, 620f, 783e, 639d, 6479, 2856, 0306, 8e7b, acadia17_413x, 344a, fdcf, 1f83, cf28, 1b58, ea4e, 6bc7, 8091, 32f5, 0288, e1e7, sigradi2013_100f, 7811, fc5b, e3d1, 05a4, b252, ecaade2017_061b, f2a6, ecaade2014_018z4, fc48, f0a8, 6c3b, ebb6, acadia15_323x12, 8a4a, fcc5, 5691, 6043, 97f5, 8351, 6dd9, 30bd, 8370, c65f, ecaade2017_148f, 202c, ecaade2014_138k30, 43fb, 0794, acadia17_670ii, 1bfe, d1bd, 6efc, ecaade2017_073p, d553, sigradi2015_sp_8.284l30, fdb4, acadia14_339ay, 2520, 1900, sigradi2016_602qq, 8c36, ijac201513303u11, acadia15_69o2, 1042, ijac201614401i1, aa22, c5a1, 28ac, 29d6, 4995, af41, 1e11, d08b, 96f5, acadia14_609ar, 09d1, sigradi2014_263z9, acadia17_551b, ec25, acadia14_671p, f515, e5c6, a80f, 672f, a698, 8f0b, ijac201614102x1, 92c1, 8317, caadria2016_851b36, ff19, af9f, 13e2, 6638, 56a5, acadia17_90vv, 4511, f5b7, 9b37, 4da7, d4ad, e48f, dfd4, 652c, 823a, eda4, 2767, sigradi2015_8.143c12, dd76, aca7, acadia14projects_627aw, 5eea, ijac201614207j11, ecaade2016_127y34, 8c20, 9110, 142d, sigradi2016_595ll, acadia17_318n, 9370, 8c9c, 4deb, 0925, 8f18, 6a9d, 48fe, 9f99, 9051, 69ed, 1a7a, sigradi2016_803w, ecaade2013r_006u4, ecaade2017_067w, 589e, ascaad2016_013c6, 8549, 2219, a13c, c7a8, 9d1d, 0ea5, sigradi2015_sp_8.284m30, ascaad2014_026c7, ijac201412205u3, ijac201513306d13, c2db, ecaade2015_217w47, ecaade2017_234m, ffaf, 8899, ecaade2015_59j11, c039, b660, 7c27, caadria2017_040l12, ecaade2016_046p12, ec72, ad1a, efb0, f702, 7ec4, 2472, a473, 0e84, ecaade2017_142xx, 2622, 6bab, sigradi2013_275b, 00df, e114, acadia14_579f, 0552, 742e, fca5, 30bc, sigradi2013_304, a542, 16f3, 5c94, bb89, 88ec, 97d0, 7c79, db31, caadria2015_156n24, 9da1, 5d84, 97b9, 9b7a, e92c, 4395, c597, 0904, bb66, sigradi2014_074k6, 7e5b, ijac201614309m6, c8f5, 4819, 406f, 73e8, caadria2015_176t26, e8da, 36d3, 778b, ecaade2017_202h, acadia17_82nn, 877f, f808, a09e, 4898, f789, 644d, ee60, fdc5, 8a31, e3da, caadria2016_013j2, e4bd, acadia14_317r, d0e2, 1e3b, ba09, e4af, 5d3f, c45e, caadria2016_579i24, 4efd, b235, 2cb5, 2d39, 3707, b7b1, ecaade2017_243bb, 1ff8, 64e2, 9d45, 7fb6, ef70, 39ab, caadria2016_187p8, e031, 3a93, b4cd, ed6b, c8e4, 0bb1, acadia14_247x, 9cc1, 8f43, ecaade2015_195m41, ec90, ecaade2014_035d9, dc86, acadia16_124i9, 10cc, 876e, ascaad2014_013y6, 6b10, 1f3e, ecaade2016_047f13, 9c5a, ff1c, c720, 1464, e765, 9e32, 1b2b, sigradi2016_625nn, 7329, e50e, acadia16_280l17, acadia17_274ww, ee2b, ecaade2015_287t63, 5a69, a57b, ab3c, ae9c, 681d, c2aa, cde0, 864e, 21b5, c9fc, caadria2016_829d35, ascaad2014_017m9, eb54, 6b39, ee35, caadria2017_037b12, 50ea, ijac201614309b6, a12e, 910a, a076, 5aae, 0f20, e05b, caadria2015_070f9, ecaade2017_033v, e3cf, db40, e86f, 71f9, e6f7, edb5, acadia17_358x, e093, 37a8, 7ff1, ecaade2016_221a57, 0eb0, ijac201614205g10, f407, ddda, 491a, c39e, 588a, 4008, a8fb, be34, c336, b4ab, edd2, 4ebd, acadia17_678nn, 82c1, bbcf, 64cd, acadia17_164xx, 910f, sigradi2014_144w2, 9fa2, ada4, 9bda, 5b68, 86fc, 9465, 8468, eb95, ea0c, 1f73, 4450, ce4e, b07c, 3d65, 12ff, ecaade2017_306m, e2ce, 3632, 790a, 0c14, b723, acadia14projects_539aw, 5a0c, 15d9, b17b, ijac201614207h12, 26cf, f96e, ecaade2015_298m65, 72c5, 0a36, sigradi2016_781d, 72c3, caadria2015_206k30, 1586, c9d3, 2da1, sigradi2015_3.345r5, 11de, 91aa, 77fd, 8c69, acadia14projects_589a, cc17, ecaade2016_118e32, f235, ecaade2016_210f54, d19b, 6b9f, 902e, e6be, ecaade2016_118y31, acadia17_59n, bf2c, cc3c, 9af0, c1f7, sigradi2013_194l, 8ec5, 73fd, c66b, acadia14_555c, 5d51, ecaade2014_057s14, d042, ecaade2017_098jj, ascaad2016_044t17, 335c, 40b1, 5765, 8fef, c2c0, ascaad2016_042b17, 5321, 8347, 32cb, 7526, 1530, dfdc, 5269, 14c6, ecaade2016_182m49, caadria2017_110h29, ecaade2016_071b19, 185f, edf8, b48b, 8976, acadia14projects_627h, a771, 0d7f, 97d6, 71bb, 7c61, 416a, a9e7, 1002, 4f8b, 437a, 2e50, 0cf5, 2e0e, sigradi2013_215a, 71f4, 399b, 7277, ca99, 2f5c, acadia15_251k10, ecaade2017_211bb, 7cce, 6025, acadia14_479h, 0bd1, 271d, ecaade2017_172gg, d7d4, bea9, ecaade2014_094r22, b03d, c54a, fe7f, 0f18, 7e79, b771, sigradi2016_479aa, d7d0, ecaade2016_065d16, 614e, 88a4, 9378, 83ed, ecaade2017_225qq, 778d, 9486, 6271, sigradi2014_021t1, 59a4, 502b, c77a, 9d76, c74d, b76c, faef, e980, 20e2, acadia16_460w26, 5915, ce96, ecaade2017_155k, ff01, ab7d, e4eb, ijac201614303j2, acadia14_177ag, 3e5d, cec1, ecaade2014_240k62, caadria2017_127k34, 3d69, 1f70, ab93, 6716, sigradi2016_382q, acadia15_185n7, fa62, a3ec, 1078, 3230, 1161, acadia17_598p, sigradi2015_10.74r18, f696, 1f5c, e9a3, 041b, sigradi2016_583xx, a591, da16, sigradi2016_792p, c8c6, a9ba, 518f, a453, acadia14projects_291au, d942, 65b5, f6ed, 055a, caadria2016_271w11, 5484, 280b, e5fb, 15ef, c0a6, 4c8e, ecb7, 9527, 7c4e, ae1f, eb5e, caadria2016_517e22, 76d0, 6bc3, ca39, 357c, a1fe, 3fb5, 2389, acadia15_407s17, ecaade2014_042l10, acadia14_247m, 27bd, d197, ascaad2016_032p12, 410c, ecaade2017_079j, 6403, b1da, 19a7, caadria2015_049h6, b709, ff5d, ecaade2014_215b55, ijac201412408s1, 826c, 8c2d, ijac201614102d2, 9982, 6ae0, c30d, f417, 5bae, 17ff, 519c, a740, 4b8a, ecaade2016_126o34, 3748, b35b, f804, 74c2, sigradi2014_266a2, 12de, f3c4, 04b1, e607, ijac201614201l6, 7d0b, caadria2017_048b16, d29d, 6888, efd7, 395d, bac5, 766e, c81b, 477b, 2254, 5bc5, e8a9, caadria2016_013g2, 5365, a351, acadia15_232p9, 39e4, 6d5f, ijac201412302j7, b868, 7f07, ijac201412204i3, bb58, acadia17_670ll, ca64, 9073, c807, eff0, 5513, ecaade2015_103k20, f6d7, 0305, ecaade2016_223t58, d187, d62e, 7872, c1bf, fdfc, 3cff, f3b8, faea, sigradi2014_063v5, bbd8, 3e2e, fd97, a9eb, 199f, 9d9e, 64bc, sigradi2014_084d8, caadria2017_051j17, 1145, ecaade2015_100n19, 0410, b282, dd91, 6851, ascaad2016_045z18, 2cff, 3b67, 7054, faca, 9717, c169, ecaade2016_068t17, 618d, 6826, sigradi2014_049k5, sigradi2013_343c, 1df7, 6c1c, sigradi2015_11.136t24, b1bf, c26e, 81e9, ecaade2016_110h30, 39a9, 526f, ecaade2015_333j72, 28a8, 9adf, 8f92, ecaade2015_87a18, 926d, 1583, 8a17, ecaade2016_118o31, ecaade2017_031kk, 50b2, c2b5, 83ea, c667, ecaade2016_182o49, efa6, dcaa, 4f09, acadia17_560m, 2e72, b9bf, 39f4, 4d63, 3ebc, e424, 2ae6, af95, 6c03, 49b1, 42a2, ecc5, acadia15_343s14, ecaade2017_ws-hybridlabdd, bede, 8d06, 5d10, 52af, 212c, 5f04, acadia15_263u10, 281b, 8aee, 4a4d, 486d, ecaade2017_057k, ecaade2015_173e37, sigradi2016_441ll, ecaade2014_024d7, 2713, caadria2016_249h11, 3b80, 10c2, e09e, 70ae, 9925, af36, 022a, 5580, 2267, ecaade2017_308x, a204, caadria2017_190y45, f4f6, acadia15_497o22, 8fd3, 0fd2, ecaade2016_217p55, b8c7, b825, b011, 51d5, 4d26, 2f57, ecaade2016_230s62, ef42, 3828, 9eba, 3d05, 42b4, edaf, ecaade2017_157dd, caadria2016_745a32, b436, 77cb, ae1a, 9a91, f798, ecaade2015_329l71, b048, 700a, a298, 0d78, acadia16_352f22, f6aa, ijac201614207p12, a6fc, 1cd3, d646, ascaad2014_030w8, b515, d1ae, acadia17_52u, e8b6, 0753, 3b45, sigradi2015_11.196g26, sigradi2016_817s, acadia14projects_311x, abf4, acadia17_145yy, e3a4, a9a6, 779f, f92e, ed66, c921, 21da, 71cf, 14cb, ecaade2014_080d19, 1669, 1c5f, acadia17_50vv, 54d4, 074c, 874c, 7cc6, 6b17, a027, ascaad2016_010z4, caadria2016_249j11, 7316, de70, df32, a4ec, ascaad2014_028u7, ecaade2017_181x, 88cd, 5c75, acadia14_167aa, acadia14projects_627ay, cc15, 0c71, c5cd, 8c71, 9b86, 1608, acadia17_222v, a39e, acadia14_463av, b1fb, 80a4, caadria2015_049z5, 3262, ecaade2015_61c12, 3dcc, 2f52, b21a, 94ca, c89f, 0e67, ascaad2016_049z20, ecaade2017_057x, 0274, fcc1, caadria2017_047e15, 1a16, d6b3, b0d3, 0f72, 156f, ecaade2015_217j48, 828a, sigradi2013_295e, ijac201614103t3, 11e2, 3211, ea13, efd4, f4fb, 9963, caadria2017_125y33, 1e92, b093, acadia14_23au, 716c, 8211, 8c6c, a7b6, e723, acadia14_609ak, acadia16_362o22, e0ff, acadia17_570w, c114, acadia16_478f28, 0f09, ascaad2014_028r7, sigradi2013_326d, a3de, ecaade2016_104y28, a3c7, 7b9c, 220b, sigradi2016_417nn, ascaad2014_021c4, acadia14projects_671l, 7c6f, 8d76, 4503, 031e, 4176, c811, 6c9f, a8eb, 5468, caadria2016_085i4, ijac201513303f11, 27d5, ab89, 9170, ecaade2017_302nn, c63e, ae48, 5e5c, ecaade2015_33c6, df74, ecaade2014_220c56, acadia16_440b26, 7d9c, 4597, d757, sigradi2013_189r, 472e, d201, 7aa7, e715, 4409, 49b7, ecaade2016_013l3, ce5f, 5ccc, 4e32, 047b, sigradi2014_213p7, 402e, 9eb6, ecaade2016_062d15, d7d7, b770, f92c, 7208, d83f, cbe8, sigradi2016_560x, f092, 6445, acadia14_101an, f2ba, dd19, 70e2, 5897, a855, b199, 536a, 9979, acadia14_699i, fcb5, sigradi2016_360bb, eaa9, fee8, ecaade2016_006o1, f8fd, acadia16_196c13, ecaade2015_237i54, sigradi2015_10.138z18, 448b, df38, acadia16_72e5, ascaad2014_013a7, ecaade2014_162s39, 43eb, 4dab, b29c, ascaad2016_001d1, 183c, acadia15_173z6, 19f4, caadria2017_183e44, ecaade2013r_003a3, 09d5, ascaad2014_014o8, 729e, db71, acadia16_270u16, 8066, 53a9, e234, ijac201614101g1, fcae, f080, 69f7, c8af, 70fb, c058, ecaade2014_175s43, 5d7c, beae, ascaad2014_018z1, a437, cdd8, 853b, cd0c, 7b14, 2816, 1965, 77de, b2b2, b9da, b9c8, d605, bb68, 0ff0, acadia14_601ab, acadia14_199ad, 4fd4, caadria2015_081t11, 5f3c, 5a80, ecaade2016_113y30, ea6d, 2f02, acadia16_372k23, 9500, c578, df9c, 61cc, 9121, 8774, 53ff, 7e4a, 42f1, ecaade2014_138p30, bf41, a95b, acadia15_69m2, 53e9, ecaade2017_019oo, ecaade2015_55e10, 7ba4, 1f74, 518a, 9b5f, f6b2, d7d5, acadia14_223a, 65df, 9c08, 71cc, 4ddc, ecaade2014_192b49, ecaade2016_018t4, 5253, ecaade2017_198zz, d6d2, 5417, cc8a, f32e, ea05, 6598, 7927, 7eed, 897f, 4f21, 9ef7, a059, ecaade2015_77t14, 6264, acadia14_609ao, b7c9, ecaade2015_171y36, c002, 073d, 219d, 4363, acadia14_661g, sigradi2013_375, caadria2016_311c14, caadria2015_031t4, 9d1a, 2997, f4a8, 05c8, 8430, acadia15_232v9, f750, 0dc4, ecaade2015_196b42, d6bb, aaf3, fcce, 15df, ijac201412305c2, 2436, 4beb, ecaade2015_200g43, acadia14_627f, ecaade2014_057k14, ascaad2014_009i5, cb84, sigradi2015_3.221u4, 9e5e, cd03, 484d, ecaade2015_280f61, e693, 4aa8, 11cf, cc14, d145, caadria2017_016f6, 6891, 459f, 7dfe, 9a06, 2a51, 19b4, 0b01, bd02, e337, 01c0, acadia16_140w9, ecaade2016_028g8, 5b81, acadia14projects_247y, e40c, eb2b, acadia14_627b, ad2e, 796f, 0041, ecaade2017_032ww, cd69, f79b, sigradi2016_724zz, a291, ecaade2017_256ee, 9450, 7c6b, acadia17_403j, 2fce, acadia17_162x, 9724, 4fcc, 5745, ffab, bb36, caadria2017_021n8, 3829, 5d79, 0862, ba5a, sigradi2013_347s, caadria2017_182y43, ea88, 8f17, acadia17_414tt, 1aac, 0c83, b4f6, 8aa5, 2525, 9bed, b89f, 355f, 55a1, 9f04, 6ff1, ecaade2016_132a38, ijac201412403m7, ecaade2017_198ww, 8e00, b020, ecaade2015_17d2, b315, 808f, 2177, b447, d41a, ecaade2017_257yy, 083b, 6dd5, 2340, 3402, 04b9, 9a8d, e952, 6d0f, a759, caadria2016_095p4, 6d2b, ac46, 4954, 61af, c2fc, fb7c, ecaade2015_55w9, fb6c, 20aa, ijac201412206x4, a554, ee77, 7dd2, 37de, 8f74, a898, f068, 17f8, 48bf, 8aab, a161, caadria2017_110d29, acadia14projects_189as, e6b0, 73ea, ijac201614208j14, c253, sigradi2015_1.305d1, 9d75, cdcb, sigradi2015_sp_3.85s29, 05a9, a86a, c1d9, 27be, sigradi2016_484g, acadia15_381o16, c695, 48aa, 5be3, 84a0, e0a9, acadia17_291p, bddc, 4868, 5cf7, 0f25, ecaade2014_010o1, acadia17_170g, acadia14projects_619ap, sigradi2016_773v, 569f, ijac201614208f14, ecaade2017_006x, 26a9, 1189, 94bb, d9a0, 300f, b77e, ecaade2017_108r, acadia14_145v, acadia15_343c15, 8149, f1a1, afbc, ec5f, cb69, cf79, b6fd, 8b4d, 7ac3, acadia14_267o, 2a55, acadia17_138c, sigradi2013_386p1, 5ab9, b1e9, ecaade2016_237c63, 7e76, ecaade2015_138j28, 3853, 4b46, ijac201614105n5, ecaade2014_233c60, sigradi2014_345h9, 015a, 14d3, acadia15_395a17, d6b8, f3a3, d040, c401, cbd2, sigradi2016_561ee, e8d7, 4e56, ecaade2015_116l23, 41ae, 2a1d, sigradi2016_639ff, acadia16_88g6, fcaa, b5f3, acadia15_497j22, 79ab, 1d63, ecaade2017_138x, 0f66, d3ca, f09e, 2f2d, c11c, acadia14projects_435av, 913f, 3ca7, e1f6, ecaade2016_120n33, sigradi2013_411o, acadia14_267h, acadia17_348b, ea60, 2fda, ce40, ecaade2017_256kk, 56cd, 6d63, sigradi2015_6.387h9, f5ea, 2fb7, c882, 1d87, ecaade2016_071o19, 7c22, d7ae, ijac201614407p4, f0ea, ecaade2017_210s, f9b7, d2be, acadia15_161h6, cdf3, 2a99, 2c77, c21b, sigradi2014_339y7, ecaade2017_255yy, sigradi2016_382cc, ecaade2015_100s19, c901, fcd8, bcdb, acadia15_161w5, 10ea, 8acd, 97fe, 6007, c782, sigradi2014_345o8, 508f, 2953, 4c71, 85c8, ecaade2016_191y50, 6d2d, 67c6, b83d, 5316, caadria2017_124b33, 1436, ecaade2015_94a19, b18d, 7b5f, fe7c, b922, ba93, eab5, 9f4e, 4ff2, 2f5e, 1e2c, sigradi2016_817m, 29b6, 0897, d3db, 0ff5, ecaade2015_217o48, 4604, sigradi2016_550o, 32c6, ff22, d9f9, acadia17_212oo, bb5f, 6a04, a267, c67a, f17b, 0548, 58aa, caadria2017_003o1, 12d7, 4f55, acadia14_589f, 5f21, 75f8, 9be8, 9459, ecaade2015_336x72, 113a, 273c, sigradi2016_752ss, d27d, ascaad2014_024h5, ee8b, d2ed, 283b, ecaade2016_089b25, sigradi2016_441jj, ecaade2015_303t66, 2be7, 0bef, d51c, 5028, ecaade2015_28y5, 84cb, 3053, acadia14_609am, ecaade2016_032s8, 4d07, ecff, 901c, 9d79, af2b, ecaade2017_248vv, 78cd, 03e6, 809c, acadia14_497r, acadia15_323a13, acadia16_54y3, b224, f443, fd47, 6e0c, ecaade2015_138v26, 104d, ecaade2015_11h1, acadia14projects_661a, 3a44, e18a, 43ee, 1904, 153e, 1ea6, c4de, 3232, acadia17_60bb, 7b37, 6c40, 2d60, 6aab, ijac201412303z8, acadia14_23ad, ijac201412303f9, sigradi2016_659s, a0f3, acadia17_38qq, 0570, 850d, dab1, d73a, ijac201513205l8, dde0, 4ec9, caadria2017_163h40, f5ab, 9e8e, cafb, caadria2017_145g38, 376b, ecaade2016_072l20, acadia14_609ah, ecaade2014_168a41, 5568, a804, 140c, a2bd, 6806, ce84, ijac201412203d2, 1956, 842c, d29e, d3f3, 4c2a, 278e, ecaade2015_241f55, acadia17_168yy, 8dd4, 327a, ecaade2016_067o16, a7fc, d1d2, acadia17_38uu, 4c87, acadia17_491t, 556a, 8955, ecaade2014_204y52, 4647, c4c4, 3681, f94f, 87f6, de59, ecaade2017_203dd, b9b3, 07e9, 708b, ecaade2017_130qq, caadria2017_037e12, acadia14_291b, ecaade2015_287m63, ba35, 19bc, 4127, 817b, 4548, 6ff0, 0fd7, ecaade2015_37e7, 43a4, d8b9, 609b, 3c21, b907, a7ca, caadria2017_085b25, 7a54, e062, 0476, d581, ecaade2015_138m29, 4fac, fd16, c266, 52fd, 2e74, 8157, c627, 3279, sigradi2016_488u, 1b0e, caadria2017_158e40, ecaade2014_151u35, 4206, 66b1, 5d0c, 53b1, 958a, 31e2, b8ea, 0ab9, 6279, 25ba, ecaade2014_065a15, ecaade2015_207s46, ecaade2013r_019i10, 6370, d5f8, 54f3, ecaade2016_027c8, acadia14projects_291ak, b1ba, sigradi2014_313t5, 5477, 128a, 130c, ecfa, 7bd7, 2304, 4d52, ecaade2015_138y28, c462, 1483, 0ca0, feb3, 72f8, 6ddd, e632, 4576, f851, fcc7, 2491, ascaad2014_029z7, 4c06, ecaade2014_042s10, ecaade2013r_019g10, bf87, sigradi2016_408x, a6c7, 9107, 9c4b, a4cd, 3894, 8f6d, 4ce6, 7fbd, 675e, 0d9d, ascaad2014_012p6, c7b0, acadia17_669h, 603e, b2ad, caadria2016_787f33, 8ef8, c812, sigradi2014_097o8, 73a0, ca2c, ijac201412304a1, sigradi2015_11.8o23, 5c54, 6700, 1cf9, 2cfa, 0d57, ecaade2014_029c8, d14b, ecaade2017_248tt, 8877, 093a, d072, caadria2016_055p3, dbf7, d1da, sigradi2016_590r, ca2e, 6572, acadia14projects_555c, c84a, f365, caadria2015_081z11, 4c62, ecaade2016_243u64, ecaade2014_019j5, 910e, b298, 124f, ecaade2016_243t64, 27d1, 6334, a3be, 96c7, acadia17_52f, caadria2015_073b10, 8d2d, ecaade2014_084d20, 06b4, 2508, ecaade2017_152d, ccbc, b0d4, dadb, 6d74, 8cac, c7f2, 61b7, 1393, 6e48, f0b9, acadia14_153ay, d95f, a2e0, 64ea, 4885, a9a4, 47e4, caadria2017_023x8, 4605, 22a4, a83b, sigradi2014_305l5, 5d21, d0c2, d296, 68be, ae84, 47e1, 445d, 708d, 8689, a3a3, f00e, 725e, 8829, 0244, caadria2016_457d19, ecaade2015_139d30, 50e5, ecaade2016_006r1, 3787, 9932, ad5d, acadia17_164qq, 95ae, 8364, b759, 77a4, a340, ecaade2016_163y45, ecaade2016_191g51, bbb8, ae7a, 9d31, bf55, 5b4c, 3ccd, a207, 7f8e, sigradi2016_625rr, bdb2, e2b5, 54db, e327, baf7, aa7a, f00b, 6fc6, 8493, 2d63, ac81, 22af, ec30, eb42, 3c4f, f788, c09e, 618f, 4f46, b646, ecaade2014_133u29, ecaade2016_136x38, ecaade2017_109oo, cff7, 2802, 23f0, 148e, cc90, 9590, d34d, a1f1, e6ee, 5f85, 1348, acadia14projects_601af, 7b97, c9cb, 6a17, 8dcb, 2438, bc0c, 6c89, f7cc, 7e80, 8131, ascaad2016_022k9, ec43, 2ab3, ecaade2015_38r7, 653a, 9ebe, 7490, 5beb, 9433, 8baf, acadia14_487i, ecaade2016_162e45, 418b, sigradi2016_560cc, 4fe5, 5fb6, ecaade2015_158u33, 17b9, e3de, 90a0, 20f8, sigradi2013_183s, ecaade2016_164l46, 7217, 9847, sigradi2016_815kk, b663, 00f5, d662, 1e89, sigradi2013_215e, 3dbf, 7460, 2bce, 1881, 2116, 2a44, d8a2, 88d7, acadia17_350oo, 2aaa, ascaad2016_017z6, ecaade2016_169l48, a47d, 9b8e, 8848, 4589, 4bc5, 37cf, acadia14projects_681av, 3fa1, 48e9, ecaade2016_139w38, 0b1b, 219c, 6138, ecaade2015_306k67, e2ec, 0c52, 72ca, 2e81, acadia14projects_531o, 7699, 5c4b, 7d02, caadria2016_683u29, 52fe, b23f, ecaade2014_023r6, bfcf, 5aff, 4d23, d9e0, e936, edd4, 60a9, ecaade2017_199vv, 004f, b42a, ac3a, c495, caadria2017_149h39, 1cb9, d44c, 607d, 1d65, 8d31, caadria2017_135g36, e143, ascaad2016_021d8, ff1a, ac54, 4278, f7fb, 931f, acadia14_681am, 46ae, d1b0, f3ce, 6af5, 1a2f, 6d51, 9062, 78da, e91e, 870b, ecaade2016_222w57, aaa8, ecaade2017_028p, 6510, 6dc3, 5856, 88dd, c411, sigradi2016_773x, 8e99, sigradi2015_10.377t22, f566, 6ce3, f207, 43fc, ijac201412405t8, 3628, 31e4, ijac201614303o2, 0d9a, 3565, acadia14projects_339ad, f175, bb93, ijac201412403t5, sigradi2016_358o, 7fe0, acadia15_451c20, caadria2015_220d34, ecaade2014_163k40, acadia15_483e21, 0bb8, ecb2, 028d, 999b, sigradi2014_347k10, ecaade2017_255f, 1198, f34c, ac7c, b7c5, 8990, 6a80, af1d, eb92, d2f9, sigradi2013_400a, 5f6c, 4696, sigradi2014_313d6, ecaade2016_222s57, 3eb7, 5093, ecaade2017_021z, 169c, d41e, 1cf1, fd9f, f620, 0d94, ad09, caadria2015_206n30, 0a42, acbd, 7e8a, 2cb2, ba7b, ecaade2014_044g11, 38ae, ascaad2016_012v5, 40d4, cee3, ccd2, 2a8a, ecaade2014_143l32, b384, 33e4, sigradi2014_329x6, 8886, 935b, 1fe4, ea5c, ijac201412207e5, d64d, 8276, ascaad2014_010j5, b86a, 6310, 9207, ecaade2015_118y23, d808, acadia14projects_497ac, b7e0, caa2, 896b, 41a3, 47e9, cea7, 05f9, c64a, b621, baa4, 98d3, 8e44, 1aab, 191f, 4123, 1395, 3f02, c413, 3cb9, 299e, 1084, ecaade2014_031r8, sigradi2015_6.387n9, acadia14projects_199ao, 763d, acadia17_324y, bd1e, 6288, 6918, e51e, 4739, b1a8, 69af, sigradi2016_637v, acadia14_281w, 9ae4, 6dfb, 78f6, ecaade2015_139v29, ecaade2016_097u26, 613e, 123f, 4468, 2b8c, ecaade2017_053c, de00, c713, 3557, 9faf, b30c, 4c56, c175, 6f89, acf7, 6d8f, e31d, faed, 4383, 8e07, sigradi2013_267v, aa59, ecaade2016_079p23, ascaad2016_017e7, 6cd5, 4ce2, d68b, acadia14projects_83ad, 114f, 8957, bfb7, ecaade2015_215h47, 66bd, aaf7, ecaade2014_206i53, 0b1c, 22c9, fbf0, 19f5, 11e1, ed68, 5a5b, 5bac, 6a39, 96b7, 90e0, 4b0c, eafb, 0434, 77f7, 9456, bbcb, ijac201614302w1, 84ce, 5bc1, ecc8, caadria2016_559w23, ecaade2014_186b48, cd87, caadria2017_095g26, 0ea4, 2ba8, acadia17_231y, 2b13, e8fd, caadria2017_095f26, 0e5f, 4fdb, acadia16_116v8, 494b, 8df3, 45b2, e99f, ad5f, e4d6, ecaade2017_006dd, acadia14projects_699p, afbb, 4378, 6ab9, cf6e, 30d4, 2532, c234, 03d1, 3c3a, 29ae, caadria2015_208m31, e852, 91a7, 2534, acadia17_491y, 06fb, 0299, e0b5, cb77, caadria2016_013z1, d531, acadia15_263z10, 3781, 0e60, 07bd, f9a2, d488, sigradi2014_075d7, 5dd1, 8502, acadia17_82p, da79, d652, ffe3, b945, dc4f, de7b, 66a2, d3f6, ecaade2017_026rr, acadia14_199ag, ad2b, 6531, 34d8, 8c42, 38c5, c72c, 81d4, 8bd8, sigradi2015_8.81s11, ecaade2016_223e59, 3a7e, d7fe, 07fd, 2ade, acadia17_231i, f383, 8ffe, 8182, c6fa, 7c2c, f5d2, acadia17_464mm, e4f0, 50a9, ascaad2016_017w6, daf6, a0c0, caadria2016_621r26, f2cb, 05d1, c04a, 6541, d0b4, b234, 40dc, 214e, 2682, da9a, fd14, 4807, 7f3b, e49b, e53b, caadria2016_353w15, 108b, 9ff8, d494, 19e3, b0d7, 0df5, a728, baa2, ab66, 1b35, 8ae0, 957d, ad7c, 04dc, 6ea0, 5ece, ecaade2016_123z33, a0e6, d05b, acadia14projects_219ay, a5ba, 909d, 3a00, acadia14_627d, 812e, 10d1, caadria2016_713x30, e309, 07db, baac, ecaade2014_066r15, sigradi2014_103a9, dcae, 4b11, 9038, acadia17_640dd, c4f8, c6bd, 6530, 267a, 9b2d, e5f1, 7664, 4400, 282b, acadia17_350ii, ed70, c823, a256, d375, e2aa, 3c40, ecaade2017_192n, bfd8, c0c3, ac18, acadia17_366y, 4384, a844, 3506, 5585, acadia17_648m, 6431, 626e, 6647, 91f3, 13db, 04ac, sigradi2015_11.136y24, sigradi2014_132i1, 3d72, 6b6f, 0a8c, sigradi2013_393m, acadia17_323r, ecaade2016_011r2, f780, 4f61, 02b6, 26b5, c779, a346, e6da, caadria2015_109a17, 1612, acadia14_389ay, b308, 6080, 7d25, 0415, c2b9, ecaade2017_021j, f90e, 0f71, e316, e2db, a01e, 97b7, 0ddd, sigradi2016_585ww, bf42, 6a91, ef79, e0f1, 6ca6, caadria2015_078o11, 3e4c, 5bca, 5581, 608e, 95e2, ecaade2014_041g10, caadria2015_208x30, 06cf, 2a5d, acadia15_137w4, 08dc, 0a63, 3ffa, 3072, ed44, ecaade2017_143n, caadria2017_185p44, sigradi2015_sp_10.179i31, 61a5, 2aa9, e265, 68d4, acadia17_318h, cfa3, 7d33, f023, 6a81, e04e, 1f3a, e3f6, 6bfd, 2b06, ecaade2016_114f31, ecaade2014_204v52, e63e, fd9d, ac08, ecaade2014_095t22, b2b6, 9440, ecaade2016_222t57, 6699, ec63, sigradi2016_611s, 94a5, a1b4, cda1, 18ab, dadd, 3688, sigradi2015_sp_4.388a30, be58, 9494, d446, 4896, faa3, ea9b, 7e49, b215, 6175, ed37, ecaade2015_227u49, ecaade2016_132u37, 957c, 9852, 3e94, ecaade2017_254uu, 953a, ecaade2016_072e20, 9120, 509b, ecaade2015_84v16, 9c44, 6427, ecaade2015_37h7, 3668, 4c3d, 81af, 3dec, 0cc1, 9fcc, 4c63, a939, caadria2017_070h22, fda0, 62d8, e9cf, 2fb4, 4286, dedd, 240d, f56f, 67a8, sigradi2013_271o, 7540, de4c, 7265, d28f, e170, 0f53, 80f1, 8399, 4c4b, ecaade2014_225i58, f059, e2c8, 82e1, ecaade2014_180r45, ab21, 9006, 2512, acadia15_371k16, 3a71, caadria2016_177w7, 03e1, 71ac, f4f8, ec44, 5c90, 9d54, d140, 4b99, 9a49, 40e4, 105c, e61a, fc8d, 721a, ecaade2015_284o61, d4fa, ecaade2017_077a, ijac201614203t8, 29cb, 5bfb, acadia17_257b, ca35, 1ed3, 6b75, 1701, ad67, 0220, 9c8e, 59f0, bafb, 00db, 611c, 3885, 72f4, a0af, acadia17_189jj, ecaade2016_067v16, sigradi2013_286h, 4a0e, ecaade2015_100a20, 0c67, d25b, ca97, 7959, 9a28, 0248, c519, ded3, ecaade2013r_005h4, 9d8e, ef1b, dfda, 0c01, ijac201614308y5, b1de, 478c, acadia15_371d16, c595, 41d0, 4777, 2089, bb0d, 0428, acadia17_512aa, 0042, 3196, f333, sigradi2014_042p3, 21d6, 6d4f, b7c2, ijac201412304h1, faa4, 4cef, 6263, 2b8a, acadia17_366l, 8fa0, 1527, d8b7, ecaade2015_221r48, caadria2017_052y17, sigradi2015_sp_8.284p30, b0f7, e71f, a23f, ab7a, 64f5, 429b, ecaade2014_072g17, 05ca, e4e3, 8e72, acadia17_392g, sigradi2015_10.74s18, ec99, caadria2017_021c8, acadia14projects_145ac, sigradi2013_215z, acadia15_483d22, 4007, ecaade2014_176e44, ijac201614305h3, 775a, sigradi2014_176c5, 8804, ad56, 4639, ed3c, fd2c, 0123, 6363, a6fe, e7f7, 0b9b, 9e4b, 4b09, 8a46, 2835, ecaade2014_143r32, ecaade2014_042k10, dfbd, 4962, e658, 2783, 626a, d06c, 81e2, 9604, 5296, cc4d, 05fa, 3ae9, 194e, e7f1, 81e8, ac97, c2cb, dd99, ascaad2014_024i5, sigradi2013_158z, 2a32, c9fe, 9bee, 3fb1, b49a, 5b82, 66b7, ascaad2014_019p2, 32fa, acadia16_394k24, a9cb, 4116, b668, 8dc3, 76e9, ecaade2016_074o21, sigradi2015_8.81u11, acadia17_590uu, 2c4f, b7b4, 5651, fc8b, a009, ccd8, ecaade2017_268cc, 8209, 11c2, 2ce8, 36c2, sigradi2014_048s4, 270a, bb31, ec08, 4039, fb5c, 19ad, cd7e, 932a, 80af, dfd5, ecaade2014_198p51, ecaade2015_114h22, a8e9, ded5, dff2, ascaad2016_016s6, cbb5, e30c, b4a6, 0098, 0118, 2094, cc0c, 9127, ecaade2015_86k17, sigradi2014_132x1, bcde, caadria2016_125s5, d5ac, b566, 2906, 6fef, d7c1, 6502, 0022, sigradi2016_770n, 7c5f, 8bed, 9e1e, fa7a, 0e14, 9f70, 4775, 9d99, a184, 18ea, ecaade2016_130u36, 0014, d254, c88a, 2251, ecaade2015_155z32, ecaade2014_104v23, d838, 1824, ecaade2013r_004x3, 31f2, cd1d, 7669, 6911, ab79, e5cc, 645d, b55b, e7dc, 6dde, b006, ecaade2016_132v37, acadia17_178kk, c16c, ecaade2017_155r, ecaade2017_006t, f76d, sigradi2016_470x, sigradi2014_283u3, 630f, acadia15_381s16, sigradi2015_8.264e14, e61c, e8dd, 69b3, 7da6, 172b, 3217, 70f5, 87ce, 78b9, 034a, 4117, ed42, 45cd, 806c, b90d, 3d62, cf30, c978, 5e55, ijac201412304t1, 2e98, b57e, b424, 9426, ecaade2016_068e18, 3cbb, 818f, 3509, sigradi2013_200e, c0ba, ecaade2014_012o2, d8c6, d626, 3a1c, c3d7, sigradi2016_512c, acadia16_44l3, 769c, caadria2015_142l23, 60e7, 308f, a4db, e9f7, 29f7, 856f, 49b0, sigradi2013_343e, 66bf, dee8, 6aca, sigradi2013_222i, 385f, 6a83, be3b, 0009, ecaade2015_278s60, 0d2f, eb23, 193c, 0a79, 3a72, ecaade2016_222i57, 5f4c, 0366, acadia14projects_301a, f71e, acadia17_340qq, 7cd8, sigradi2016_385rr, ecaade2013r_003d3, 711b, 8b60, 449c, 35a8, 7f7c, 2635, ef60, ecaade2017_230tt, ecaade2016_163f46, ecaade2015_334o72, 9390, acadia14_435ag, 9d0e, ef02, 9bba, e8db, 3712, 887d, cd28, babe, 58d6, ecaade2016_157a43, b997, 11a3, 7f5c, caadria2015_237r35, 4351, adc2, 6741, 2dfa, 8865, c7fc, 93c1, aa33, ea2b, b496, 2222, e855, 4b64, 7f0c, c375, 33cd, ecaade2014_192y48, f5ee, 5082, d69a, 68b0, 542e, acadia15_407m17, d829, 8048, 15fb, c389, 791c, d4ee, 3067, 3d37, 2750, 9a29, d7c5, 1d2d, 09c5, f619, 1e77, bdf3, eb14, caadria2016_735n31, 1e1f, 7a60, b00e, caadria2016_219e10, ascaad2014_014r7, 09e3, sigradi2015_8.189z13, 967a, f360, 55a8, faf8, fa14, 1a4d, 2859, deb4, ascaad2016_045b19, sigradi2016_420tt, a23e, 889a, sigradi2014_114n9, ecaade2016_111s30, 710a, ecaade2016_237f63, 1bb6, f203, ecaade2017_090ii, 4b92, 5988, ecaade2016_163j45, 2065, acadia14_281r, c196, e96c, 3651, 8479, ecaade2014_080j19, def6, f7e3, ecaade2017_215y, bd2e, 426d, acadia17_128mm, 1d33, a307, 8e2d, 0cfe, 8278, adc5, f9b2, 4693, f300, e2b8, 49ad, ecaade2014_138z30, e2fe, af39, ecaade2017_124l, 63f1, 4630, acadia17_145xx, 3bc7, ecaade2015_13k1, 433e, 9f83, 3a6c, 7c91, 8eb8, 249d, aa34, 20bf, 4e63, 2293, 0977, sigradi2013_359d, caadria2017_142k37, ecaade2015_273k60, acadia17_178mm, 4d2d, ff9b, 9193, d312, sigradi2016_625hh, fb50, 4aa4, ecaade2016_197y51, 6d82, sigradi2016_602yy, d139, 564d, 7051, 2d0b, 70d6, 6b82, 54c0, acadia17_274ii, ecaade2017_067q, caadria2017_031i11, 70f2, 513e, caadria2016_745x31, 61f1, 502d, 56a4, caadria2015_032x4, 26f8, 62e7, sigradi2013_194g, 9377, ecaade2014_224b57, ecaade2015_196v41, 8fbb, 514a, 523a, 9ee3, a090, ijac201513104d3, ecaade2014_088h21, c5ff, caadria2017_096o26, b652, 3fb7, ffce, ce13, 4f12, ecaade2015_17j2, 6235, 0669, 1aa0, 4042, acadia17_542uu, aecf, fdb8, a276, 2d01, f4af, fe2c, f538, acadia17_340f, caadria2015_124c20, ba63, 8242, 6c48, 8261, bc4b, a63a, 699a, 38b2, 61aa, ecaade2014_044u10, f398, e1a5, caadria2017_118g31, ecaade2016_129w35, acadia17_82ww, 4eaf, 2363, 0110, 4b98, 4113, c23d, abea, acadia17_338hh, dbb5, caadria2016_797w33, 2a02, ceb4, 14c0, ecaade2015_227k50, ecaade2014_067d16, 9d98, acaa, b915, ecaade2016_120b33, 23ff, b02e, 75c2, 31b6, 4c10, ecaade2017_089x, 811f, 922b, acadia14_601v, 65f8, 4221, 5cf3, 1db0, 8630, c32c, 7425, 2847, ecaade2014_138l30, ijac201614208o13, d877, 6d30, ecaade2016_068p17, acadia14_691a, b440, ecaade2017_212hh, ecaade2017_047r, sigradi2014_276z2, 36b1, ecaade2017_214s, sigradi2013_43u, ecaade2017_257uu, 1390, 4d3c, sigradi2016_615q, 93d7, d684, acadia14_311t, 936f, ecaade2017_099yy, e8b0, f9f7, 3694, 2cef, 2277, 8bf4, 7b12, 4e41, 8441, 7261, 4458, a0bf, 30eb, 3253, c6bf, 7492, 1c8f, bc3f, 79b2, 65b1, ijac201614208i13, 1c40, a6f6, d6aa, ascaad2016_040a16, dcd8, 9cd5, a67b, acda, 4c26, 0fc8, acadia15_431v18, 6a26, acadia15_47g1, f331, e561, 9e70, 5ce4, 6abd, a525, d46c, 81e7, 73f4, b519, 71dc, 71f7, bb12, 63e8, 1097, 5319, 2451, ecaade2017_210u, e209, 70f8, 1cd9, 9b50, a04b, caadria2015_070g9, d781, fe92, ecaade2015_138b29, ecaade2016_027x7, acadia17_670zz, a830, ceae, 9114, cab1, eeff, f337, acadia14projects_135u, a24d, 29e4, f353, 2ee5, 1f51, caadria2016_321m14, acadia14projects_101t, 2167, 01c1, 28ae, f557, 6082, 980b, aa73, bcbd, acadia17_660k, ecaade2014_112l26, ecaade2017_269a, b2c7, sigradi2015_9.141i16, sigradi2016_420vv, 22b9, 5a18, 94a4, 71cd, 1185, ascaad2014_014v7, sigradi2014_266i2, ea66, f942, acadia14projects_655z, caadria2015_014v2, cea9, 86ec, 5969, f490, 3433, caadria2016_445z18, b143, 9a8a, acadia14_479t, ijac201614205m10, 35dc, 0ff3, ecaade2017_117n, 175b, 96ec, 38aa, acadia14_311v, fc7a, d0d7, 0d0b, cf07, 28bf, add1, ijac201614309d6, a949, c431, 522f, 387f, 86f9, 2fbd, f637, ae06, ecaade2015_64i13, d714, ecaade2014_138x30, 3d78, 676e, fb79, 1c6e, 5267, e597, ecaade2014_096w22, caadria2016_517y21, fc5e, sigradi2014_345t8, aeee, caadria2015_081j12, 5888, caadria2015_206v29, 1769, 499a, ecaade2017_255d, 4800, acadia14projects_135z, e735, ca4f, 0f0e, 2afa, sigradi2014_164j4, 434e, fecc, acadia15_343m14, ascaad2014_017w9, 4c6a, 7b2f, bdc1, ijac201513105b5, sigradi2013_313, fa41, 06fc, e576, sigradi2016_420ss, ffa1, 00b9, caadria2015_086k13, ecaade2015_336z72, sigradi2016_817l, ecaade2014_088b21, 71ca, 0793, 4667, 5786, acadia14_375ax, acadia16_130j9, c227, ecaade2015_61s12, 55f2, 1ac2, 80b2, d623, e0bf, 1006, 0949, 6248, ijac201614204y9, d5a6, b7f4, e508, 528b, ecaade2016_193s51, 72db, 9d40, 45ba, 67f4, bd04, e152, 8c2a, 435f, sigradi2013_212r, 91c6, 48e2, ascaad2016_043j17, ad18, 1f90, a467, 4d31, 025f, ecaade2017_199gg, 6109, 4fc1, fa95, 7923, 5c4f, cd5a, ecaade2016_217v55, 4e8f, 4446, 05d6, db65, 3523, 4751, 1c9d, f6cd, 80ba, 20d0, 33eb, ecaade2016_185a50, 979c, bf8c, bf2b, caadria2016_177x7, da84, 8d4d, ecaade2014_153s36, 8954, sigradi2014_084z7, ecaade2015_84b17, acadia17_60cc, ae47, 9421, 8070, ecaade2015_173l37, 06d7, 8378, fc17, 20ff, da22, acadia16_206m13, 4c7d, ecaade2016_036s9, 54e7, c700, ecaade2016_140r39, cc49, 16ee, 5616, 4b1e, bd59, 642d, 376e, ecaade2015_53s8, fed5, 5470, caadria2017_124s33, ijac201412403d7, 977f, b385, 73e2, 856d, dfa5, 0e4d, 61bc, 0543, ijac201412402j4, 2138, 182d, fe61, 3b99, sigradi2013_215v, sigradi2016_568mm, b561, 8497, caadria2017_086n25, 79e5, ecaade2017_195ee, d15e, acadia16_394j24, 171b, fa76, 6f58, 328c, df13, ascaad2014_028t7, 5fe7, 5fbf, 6f5a, 166d, sigradi2014_345i8, 2dc4, 76d7, 17db, 38dd, 3e3e, 3774, e90d, 4198, 7073, 4f48, cc7e, b29a, 3048, c0cd, 77bd, 71df, 3dcd, 560a, 0838, bf56, sigradi2016_446c, d7a5, ec9c, f2ff, 7a95, 2827, adbd, 3553, f8d1, ijac201412405b9, caadria2017_190l45, 192b, 1cdc, ecaade2014_122b28, ijac201412301j6, cd5e, f2c3, 6fe5, 4b67, 959c, ecaade2017_021t, 2cf8, 00e7, acadia14projects_531y, 56c7, 777b, bc4f, a2f8, f335, ef3b, fb37, 79df, ecaade2017_291l, 5c3d, 5618, 5a3c, acadia16_362u22, a150, ecaade2015_79k15, 1137, 3be8, 42c3, b3c7, 6d6e, 8274, c97f, 6766, 62ea, 77c3, caadria2016_703j30, 9562, a5c0, acadia16_394h24, 40eb, 81cf, 2ddd, 50fa, 3596, acadia14projects_473as, 64eb, adcb, 19bb, 516e, acadia14projects_691as, acadia14_579b, c9f7, 6d0b, 8d46, c650, 487e, 35da, f218, 1373, ijac201513303r11, 74e8, 463f, ecaade2017_047o, 5e0c, 1849, 089b, 5efb, 90eb, sigradi2014_345p9, 0f5e, 02de, 5258, 858a, 87cc, 44d4, 352c, 26c7, 352a, 7963, acadia14_565v, ecaade2016_230c62, b10a, ecaade2016_128i35, 53cd, 7575, ijac201412301j5, 03c3, cbdd, 8192, ecaade2015_248v56, 15c9, 476a, c4bb, 94e7, 23bd, 4754, caadria2017_047y14, 5388, a5eb, 2025, 7774, 7268, 8eca, ad46, acadia17_600ii, 014e, 1f53, f113, acadia17_630b, ec0d, a622, acadia14_661i, acadia16_54v3, c761, a4fe, 39c2, 072b, 2c20, 2da3, sigradi2013_260, 3edc, acadia14_357an, ecaade2014_016j4, ascaad2014_003o1, 8733, 41bf, d22c, fcd2, 4a9e, 30a8, 0818, sigradi2013_183z, acadia16_326t19, ac4a, acadia14_699r, db60, 0343, cecd, ad8d, a8de, 2488, 6b64, 0cae, d77f, 43d5, 0c82, ecaade2015_227v49, caadria2015_012i2, bf37, 7f24, 613c, 696d, 6629, 7643, 5f23, 5a88, 7061, 55bb, ijac201412301z6, a54f, 6bf9, b3c5, b54a, ijac201513105j4, 5592, 2480, cd88, 52b8, fa0a, 4e3f, 5615, ecaade2017_105pp, 5cd1, 1662, 75fa, b977, 2b1d, 8354, caadria2016_641v27, acadia14_399aj, 453e, ijac201614208c14, caadria2016_735v31, a247, a54b, 3cf9, 7d3b, 36e3, 4712, caadria2016_755l32, acadia17_284h, acadia17_552s, 2ce6, ascaad2014_011a6, 9fb4, 598e, 4e49, 3552, b4da, 8b3e, 6a13, 1cfb, 0e38, e93f, caadria2016_745e32, 7ead, 2f39, sigradi2013_425r, caadria2017_149i39, 2634, 03af, ijac201513303h11, 65d9, 3b51, 3030, 99f7, 7abf, acadia14projects_589g, 932d, a257, acadia17_329w, 542c, 2292, b66b, 4805, 13ee, be0f, 633a, 6d5a, 67eb, sigradi2015_8.289d15, caadria2016_073z3, c93c, e885, ecaade2014_014e3, 6662, 4bf8, 4476, 9ad2, 3b73, 14ea, 8024, cb6a, 0493, 6750, 9acc, ecaade2017_172hh, 465e, 7719, 0e28, 1c85, 77e1, a0d0, ea33, 5149, ecaade2017_152ww, acadia17_360g, ba48, ffc6, 662a, 2b46, 57df, 30be, 0514, 217c, 6d17, sigradi2013_248f, d479, 0f41, b2a9, 8d84, f291, caadria2016_839j35, ec46, ba26, 20bd, 6128, 0f08, caadria2015_012b2, ae5e, ijac201513301z9, ba44, 0dde, 0731, sigradi2014_197a7, 1553, 6273, bd4e, ecaade2016_198j52, 2eec, e3cd, acadia14_473ao, ed20, ba66, acadia14projects_375ax, ecaade2015_280c61, fa34, sigradi2015_11.196j26, 45c8, 08ae, 3c12, ecaade2014_208a54, 0f1d, ea10, c390, 9c0e, e28c, caadria2016_601c25, ecaade2017_152tt, 195c, 0031, 33e9, 68c7, caadria2017_096s26, 16d0, 35ce, f4eb, 48a6, 85cd, fc56, caadria2015_226z34, ae4c, 4a56, 87da, caadria2016_197h9, f26d, 7cb6, ijac201614404v2, 57e9, f327, efed, acadia17_212jj, 0c7e, d6af, ecaade2015_235z53, 5f7e, 945c, bbdd, 0d27, 52de, ce8d, 457a, 048b, sigradi2016_792g, ascaad2016_029z11, acadia16_402p24, 1d74, 9757, 00bc, caadria2017_029p10, ecaade2014_016y3, acadia14projects_199af, sigradi2013_248a, e37d, 577c, ecaade2017_201qq, bf14, 41f5, 7708, de3d, ijac201412301n6, fe2a, d044, 5b87, 5196, 5db4, ecaade2015_268f59, c522, 1630, 7a9c, 44fd, 3716, c630, 43bb, 3f8f, 2b83, sigradi2013_421k, 7396, ba1c, ecaade2015_138m27, ecaade2016_077v22, c27f, ecaade2016_118a32, de09, 2f69, 0b47, 8179, 3319, ecaade2016_167a48, 9271, fe9c, c977, f38c, ascaad2014_011v5, 98fb, 265f, 1cd0, 803b, acadia17_542nn, 2999, e310, bf62, 81ef, 3c1b, 5859, 57d3, e352, 1ca0, 3350, 96a5, cfd4, 797c, sigradi2016_385uu, aa0b, 1989, 6383, 1830, 97ad, 4431, cd85, 5483, 9bc9, ecaade2016_075l22, ecaade2017_038yy, 3888, d840, b4ba, 8b8a, 309b, 4bba, ecaade2014_140k31, 18d7, 829b, 66cd, 2460, f45b, 8e2e, 2d84, ecaade2016_057p14, 4ce5, ecaade2016_027y7, fc91, c3a1, e22c, 44e9, 45a5, 7176, acadia17_630xx, 8eee, 53bb, 88d2, 4f7d, cc91, 3fba, bb47, sigradi2015_8.289e15, 58fc, d579, 5f86, ecaade2016_217j55, 49eb, ecaade2017_243cc, acadia17_500jj, dfc6, 3281, caadria2016_013t1, fc78, ecaade2014_206p53, d814, 36fb, aacb, 5d91, ecaade2017_146kk, 137d, acadia14_111j, dd45, ijac201614402y1, 5dc8, ijac201614103r3, 3de1, fd67, ecaade2015_130k26, sigradi2016_695m, 4ab6, ascaad2016_034k13, 4502, acadia16_140f10, d5d1, ijac201513101g1, 509c, c877, 160a, d2a2, 4b3b, dc5b, caadria2017_030v10, e617, 8f78, c19d, caadria2016_281k12, 0c2d, 328b, a349, b882, d9e8, ecaade2015_178d38, de0b, d00e, 6a5e, acadia14_357ar, 14af, 4251, 13eb, ccea, caadria2017_005t3, ecaade2016_002e1, b266, caadria2016_291c13, 5401, 394d, dfa8, 1300, 11a6, 0563, 72b1, 16a7, 9082, 2917, ecaade2016_162h44, 966f, 1c30, 6773, ascaad2014_012l6, 694f, 1ea5, 6e53, a5d6, ecaade2014_070f16, 3fbe, 5b69, 02ba, 96c0, ef2f, 23b4, 7d16, sigradi2013_244, a700, a96e, 9916, 9949, caadria2017_021k8, 1c5a, aec7, 5bf3, ecaade2017_291aa, 3d22, ecaade2017_109hh, 2657, be1b, bb4b, ecaade2017_308z, 2774, ebb7, 6738, 97ee, 339c, 057b, 50d3, b500, 8d3c, 7cd2, 2f59, ca88, 6db8, e8fa, f30f, bd51, e901, 2ab5, ecaade2017_253gg, 99d3, ae12, 06e2, ecaade2015_250g57, 0294, c101, 0db5, 352f, 1e2d, 698b, 2e32, 1827, c4e1, 89b9, ijac201412404v7, a8f6, 0c6e, e30e, c1f2, 50e2, 81c8, acadia14_291ax, 3948, 97ec, 7ebe, 25f6, ecaade2017_083jj, sigradi2014_080j7, caadria2016_157p6, ce44, 28e8, f64f, 9f32, 342c, ecaade2014_144y32, 6088, 2b80, acadia17_640n, afaa, acadia14_365ae, 92f1, 45b9, 5249, 62c6, 63b7, 3ed3, e9b1, 77e0, ecaade2017_083uu, 9787, 9a03, sigradi2015_10.177b20, e66e, 928d, d673, bb85, 8344, c9ce, f2c2, 35a3, d683, 32c0, ea3c, 9aaa, 770e, ijac201513105x4, 3299, caadria2015_237t35, 8b06, caadria2016_611v25, 1b8b, 2b44, 7d24, acadia16_280s17, a1f8, 5803, ebe9, 553e, 5451, ec39, 3dd0, 4831, a727, 7dce, ecaade2017_293jj, acadia17_544c, a202, ecaade2017_044mm, 11ab, 9ccd, 06c3, a119, 0740, ecaade2017_101ee, fa02, acadia14projects_43am, 1d15, 7d6d, ascaad2016_021c8, a741, acadia17_137tt, 1fe2, 201e, a001, 8eff, 448c, ijac201412406l9, bbbe, 2a5f, cc1c, ecaade2017_149o, 9fac, 54bf, ecaade2017_175k, ecaade2017_054cc, 193f, ea14, b81c, 664a, 3c32, 7665, 9281, fbaf, 4500, fd64, 05ec, caadria2017_051a17, sigradi2016_546h, ecaade2016_040r10, ecaade2014_239r61, ecaade2017_108p, f194, ecaade2014_080c19, 7bae, sigradi2016_522v, ecaade2017_274bb, ecaade2017_244mm, 8871, ecaade2014_168m41, ecaade2015_59x10, 4036, d82a, 33f5, 457f, b957, d874, caadria2017_009l4, 7ded, 1083, 25e5, ecaade2017_293pp, 2eb9, 8a6b, af66, afee, sigradi2015_10.307k21, 1087, 4ed3, ecaade2014_153u37, e5d0, 3863, 12b3, 4e1c, 13ec, acadia14_347as, 49d2, ecaade2014_019f5, ecfd, 564a, acadia17_82vv, a054, 2ad1, e965, 0bb0, ecaade2017_095w, caadria2015_119d19, 7ba5, 2eab, bdcc, 0a18, 1fd2, 6b7b, f0a3, 207e, caadria2017_174o42, 7f98, sigradi2016_448p, 3f03, 6ca5, 6687, 9e8b, e83e, f2e0, ecaade2014_168p41, dd24, 3e89, sigradi2014_314s6, 0ff7, caadria2017_005u3, 7133, d58f, 8372, c3ab, 841c, 8f14, ecaade2016_099l27, f84a, bf52, sigradi2013_42, 7b10, acadia17_72d, e4a6, d5eb, ecaade2015_158c34, 5d68, f481, e6fd, 3381, 911d, eeb9, 8291, e291, 29e9, sigradi2015_3.221n4, b4b7, 2be8, acadia16_88v6, e62e, 8551, acadia14_53u, ecaade2017_271i, d2dc, bb48, sigradi2013_364p, 9def, 88ae, 53a2, 224e, e37c, ijac201614307k4, 1345, 9a86, sigradi2014_345j9, caadria2015_061g7, 9d73, caadria2015_092h15, c8e0, b40a, ebba, acadia14projects_63d, e589, eba9, e08d, d3eb, acadia16_214f14, 3cf8, bb67, de9d, caadria2016_579r24, fb6e, 0167, ecaade2016_221z56, acadia14_709an, a4bb, acadia17_637k, 85b0, ff42, c165, 4e0c, sigradi2016_636n, cfb0, 160d, bd5d, 25c1, 006c, ecaade2017_189rr, 99b5, ecaade2017_203ss, 0b39, acadia17_349z, 08da, caadria2017_132v35, cf3a, sigradi2014_213v7, 78d6, ascaad2016_048c20, ee66, e509, 638a, 49f5, ecaade2016_197g52, acadia14_219g, 02ae, 464a, 4813, 39bc, 504b, 3709, b124, 4c4d, 7dda, 611b, a225, fb2b, e0b7, 5a40, 76a1, ijac201513305e12, fe2b, 1338, 8163, a6a4, 0156, ecaade2016_068k17, 320e, acadia17_560t, ecaade2015_101f20, ecaade2013r_004r3, ecaade2017_172y, sigradi2015_3.370a6, acadia16_12h1, d04a, ecaade2017_291cc, 9d20, 5f6f, ecaade2015_233h53, ecaade2014_133s29, f609, ecaade2016_110f30, 61c7, sigradi2014_084b8, ecaade2015_318u69, f4dd, 635b, 3169, 6f60, 701e, caadria2017_136o36, 526a, 2ead, 743d, 565a, 45e8, ijac201412406o9, d022, 33ea, c41d, 9a19, 1b94, a9a7, 522a, bbb0, 8e31, 226a, cf88, 34c9, ijac201614307t4, cda5, 18c3, 6f73, f537, ca10, ascaad2016_007x3, 3c20, 8ad2, 4cdc, 49c6, 8f25, caadria2017_147v38, a1c7, 07e6, ijac201614102z2, da15, ecaade2017_090hh, 61dd, 259b, a44c, a203, 2153, 4d21, caadria2015_208h31, f17e, acadia17_59k, 7a86, 2303, ecaade2017_192i, 560c, 6fe7, 4e02, caadria2017_182z43, 1fad, caadria2017_109c29, 5fe2, ijac201614208b13, ce6b, ecaade2014_224s57, ecaade2017_273m, 1f77, d630, ecaade2015_285d62, 5e3d, c2ad, 1a92, b493, 7bd6, 7d08, 3cc5, 4892, acadia15_263w10, de42, acadia14projects_463au, 4558, 57c8, 851b, 5767, f04a, ecaade2017_072g, 4765, ecaade2014_011e2, ecaade2016_198v52, 0c8c, 14e5, sigradi2013_390a, 85fa, 605c, ecaade2015_301p65, ecaade2014_108h24, b11e, ddfb, fc93, 4cfa, 1e7f, a780, b7f2, 4f74, sigradi2016_383ee, 0329, 5bcf, 646b, 05e3, 0bbc, 9904, caadria2017_051y16, acadia17_290i, 019a, 183e, b9ca, d50b, f4d5, e29f, 6923, ecaade2016_071u19, 5d66, ecaade2017_215yr, 4a89, sigradi2016_515h, 7e6a, 15ba, c8bb, 308d, 203a, ecaade2017_199ll, b2b9, 0a38, 5ff8, acadia14projects_647au, 8d69, caadria2016_013v1, ecaade2014_157o38, sigradi2014_169u4, caadria2015_150d24, 717d, 45ef, 0674, 8b5c, sigradi2016_382w, cfcb, ecaade2016_193u51, 3b13, e9ea, caadria2016_529p22, ecaade2017_198ss, fac7, 9c1c, 667b, 4595, sigradi2015_8.186d13, 4fd2, 25fa, acadia14projects_473ag, ff69, 7404, sigradi2016_710ee, d0aa, 29e7, caadria2017_054c18, ijac201513201j5, 9b0e, sigradi2013_32, 9262, 017c, 0629, 332f, 9129, 7327, 1d32, 9ab3, e306, ijac201412301e6, 48e6, 6c52, 8e79, 50f1, 9122, ae54, acadia14_549s, caadria2017_123g32, dc82, 1252, ijac201513205x7, acadia15_47i1, 429d, 730c, 35e5, dcd3, 03d8, 75e6, 1707, 6579, fc42, 13d6, 7f62, 770d, ecaade2015_181k39, ecaade2015_248o56, b321, ecaade2017_039f, fd84, 8ea5, 7fd2, 25cf, 8c87, ecaade2014_012t2, 56f8, 79e1, ecaade2016_046r12, 3b0a, sigradi2014_015f1, sigradi2016_752oo, 6cf2, af54, acadia16_164v11, dde3, a293, 597a, caadria2015_145z23, f4a6, c949, 36b3, cccc, e174, efaa, cab8, dbd0, ecaade2016_171b49, b1e5, cea5, caadria2017_079x23, 8129, e1ed, 5eed, 5d41, 80fb, sigradi2013_275f, 6329, d2bf, 52f7, 9bcc, 0292, ae4e, ecaade2014_038p9, 66ac, 96f4, 832e, acadia14projects_579e, 6b80, d6d9, ecaade2017_031vv, caadria2016_539x22, 8d73, fc39, e2d6, f58c, bbf6, b7b0, da8d, 6a00, 7f70, 6b40, 1994, 44af, 42e5, 4287, 9ed0, 695d, f7f6, ijac201412302s7, c07d, 907f, ead7, 87a2, a725, 00c6, caadria2017_005r3, acadia16_184y12, 5f6b, cbcb, f109, 7c3f, de4f, d05e, acadia16_344k20, ecaade2016_193n51, 1c59, ecaade2013r_018h9, fde8, 5454, 5bf9, acadia15_343h14, c960, 1baf, caadria2016_673y28, 05bd, e023, acadia14_357a, 17f2, ascaad2014_024e5, ecaade2015_113l21, 8376, 5cfe, 95da, 2a6b, efc0, ecaade2017_076aa, 44a6, b71e, 4456, ecaade2017_225zz, 5193, 8357, sigradi2015_4.219b7, cfa5, ecaade2015_77v14, 1d23, 1a8b, e6c1, 06ca, e831, cedb, 2795, ascaad2014_024v5, 21a8, a2bf, 47bf, f3e0, 805e, ecaade2017_099ww, 9e19, 3010, e350, 02ad, 6efa, 648c, f2fb, ecaade2016_130j36, ecaade2017_277xx, c70e, 89f5, 589b, f4e9, accb, f5fd, d3a9, 43b6, c36b, 937b, ecaade2015_81o15, d585, 7e86, ecaade2016_225k60, acadia17_71uu, 0dd3, f708, d9b6, f86b, 0798, 1f93, 078c, 8764, ecaade2016_223p58, 9810, 601e, a335, 8902, c624, acadia17_358hh, ascaad2014_005m3, 1247, dc0a, 71c5, ascaad2016_045k18, 7c80, f5e1, 7426, acadia14projects_435az, 318a, acadia15_407z17, 4981, 0b95, acadia17_424tt, 07f4, d7cc, 5e49, acadia17_257ww, caadria2017_123d32, 0192, 8fcb, 6bb9, 8233, 170b, dc99, 598f, 9924, 05fe, 874f, sigradi2015_4.219s6, 98e9, ecaade2017_jgom, 2c45, e45b, acadia17_473uu, d4b4, 40e0, baed, 8755, 1009, 21fb, 2671, ijac201614102z1, acadia17_339oo, 784b, 86ac, f29d, 504a, d1f5, ccb3, acadia14_153av, 5847, 5146, 7380, 6d90, b873, ec67, 7780, 6524, 8a8f, 653f, ef8d, f607, d3e9, 62c9, 92d4, 3aea, ed9f, acadia14_463t, f255, 53f8, 39df, ascaad2016_021f8, ecaade2017_253z, b272, e498, acadia15_173o6, 54f4, d42c, 6446, 1339, ecaade2015_265p58, 2e6c, sigradi2016_407u, 566e, a7aa, c471, 5ffa, 32ac, be16, acadia17_660i, f776, 7cc7, 410a, e26e, 5907, 2b42, 999c, 9c38, 2bf5, 62f4, a713, 17b5, acadia17_28hh, ecaade2017_122pp, c827, 4143, 3431, 768f, 1371, 4fec, ijac201614309f6, ecaade2014_151v35, sigradi2015_sp_2.112k29, 370a, 2a14, 15fe, 87db, ijac201614202m8, 2fe3, e243, 661a, cd1a, sigradi2016_446a, 5dc9, ascaad2014_023z4, 0f3b, 9796, ascaad2016_042d17, f762, ddb2, 57d6, caadria2016_651i28, ecaade2016_038f10, 5b3f, 1e8d, ecaade2015_61h12, 46b4, e67a, ecaade2017_215d, 67c2, 4e8d, a4ea, 2855, ede1, 248f, acadia17_552p, 5abd, f59f, acadia16_478z27, caadria2015_220f34, f6d6, 5668, f404, 568e, ecaade2017_054tt, ba76, caadria2015_087l14, 5752, cf20, 9044, edc9, ijac201513206o9, f855, c591, 4e28, 9ceb, 70ef, ecaade2017_302mm, 30ef, 6a74, 2b2f, e7fd, 77ac, caadria2017_057a20, 0a41, 9dff, f71a, a8c5, fa79, 0d7d, 691e, da5a, bf78, c805, 19ee, ecaade2014_151e36, 6774, 19fc, 40d6, 08ef, caadria2015_178y26, 972c, 8ede, 8518, acadia17_360qq, acadia14projects_189at, 9024, f63a, 3ef7, 5774, 9695, 633f, 830b, d014, ecaade2015_240u54, 2ded, 5c5e, 8b32, ecaade2015_237l54, acadia16_318p19, eb94, ecaade2016_048c14, e072, ab16, cb05, 71b0, ecaade2017_019uu, ecaade2017_257ss, 46c9, acadia17_598r, 6a0c, 9b06,