CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

2191, d903, b225, 4d38, 081b, 8b5a, f744, ace6, 5878, 1fd4, c2a8, 0214, c9c6, ecaade2017_046f, 455c, ecaade2017_029w, c756, acadia16_352c22, sigradi2016_815ff, ecaade2014_180p45, 1d47, 18db, f093, sigradi2013_275b, fbe1, acadia14_589j, 4176, sigradi2016_448ii, e413, 5c6d, e794, f060, fa3c, 4a79, b38e, caadria2017_056b19, 7e06, ecaade2014_052g13, 3ff2, ecaade2016_188k50, c8ea, db31, 3518, c0c2, d6f9, 17bb, 3d3c, ecaade2016_089e25, 9e26, c1c2, ccc8, d0e7, 0f20, 5c33, 96b8, ecaade2015_158t33, 1804, sigradi2015_10.140f19, 4527, dc22, ascaad2014_024y5, 40c4, e3b0, 88a1, caadria2015_150d24, ecaade2017_049xx, eb8e, ffc4, ffe1, 56de, 611d, ijac201412301k6, 7cee, 6fae, cc1e, 5a16, acadia16_344k21, b90a, sigradi2013_429j, 3369, 7672, f6f7, acadia14_125u, ecaade2017_124i, ecaade2017_008s, f851, 64c3, acadia14_565j, ecaade2016_048w13, 8cab, 4f97, 70df, 9137, 5b09, cce0, eaeb, 6c26, 70de, acadia14projects_479u, d3fa, f8f7, acadia15_497k22, abb8, 5432, sigradi2015_11.8r23, bbc9, 2c60, acadia14_601ae, f035, 236a, 3fa7, e0e6, db6f, 93ac, eafb, acadia16_12i2, a7a4, 773b, acadia14projects_281ad, 825b, c9ea, 2c15, 2de5, f634, sigradi2013_206, 8a2b, a727, sigradi2013_326d, 577b, ecaade2017_288ii, e84f, d08b, 8668, ef25, d502, a216, 3c9d, 3801, 43d1, 7d23, 9a91, caadria2017_174h42, 74ec, ecaade2016_102h28, acadia14_347av, 5a0b, e54a, b0c1, 28b7, f6b0, ecaade2017_277xx, 09c3, caadria2017_067j21, f58e, 3109, a364, 6ec1, cdaf, 96a3, 662e, 2b0a, 3efe, ecaade2014_208c54, a5a0, 684b, 374e, edc7, 5bf9, 416a, 9d61, ascaad2014_017t9, ecaade2016_126n34, b63c, 910a, ecaade2015_82b16, 119f, 6da5, def3, 47e4, b972, ecaade2015_284u61, 08ae, sigradi2016_375h, d24c, fdad, aad5, 3ca3, f9d9, sigradi2016_814p, 7bfb, d7d2, b265, 19dd, sigradi2016_446a, caadria2015_087h14, acadia16_98n7, a2e0, 0aac, ijac201614405u3, 68af, 19df, 7ab3, f406, 9ef3, 6360, 4ab8, cebc, sigradi2013_64a, 2856, 073a, 7ef7, 6761, caadria2016_115l5, 3ff8, b9fc, 43c0, f603, 51c9, 0aaf, d6a4, 7d0b, 73f9, 2fe7, 3696, ecaade2017_302kk, 3743, 110e, ecaade2015_173l37, 4794, b380, 8d93, 38aa, 3c38, e6ed, 70d7, 9247, 8d68, 258c, 0ded, 5610, cb94, ff1e, 4fe0, eb6e, 7fc0, sigradi2016_483ii, 3d9f, 4d0d, 346c, a384, d50a, 3332, 49c9, sigradi2013_212, 9a68, 8158, 2c2f, 0ef6, d827, ecaade2014_169l42, caadria2015_157u24, de14, acadia14_63ae, sigradi2013_359f, 03c0, 269b, 13e4, 8ef1, b15e, ecaade2017_148a, 65e0, fbc0, 467f, ecaade2014_029z7, c9e6, 0402, acadia14projects_79w, ijac201614301b1, ijac201614303o2, b3b8, 6051, 1b35, a406, ecaade2015_230p52, 66fd, e195, sigradi2015_8.264l14, bc83, 9a84, 17dd, ba6d, 84e0, 5aab, 1cd7, 2cbd, 290c, 93af, sigradi2016_484g, 3364, sigradi2013_77j, e1fd, caadria2017_027m9, b4dd, acadia16_280c18, e3e8, acadia14_153au, 7d8b, 2217, fd4b, 2a41, b89b, caadria2016_683r29, 3641, 3011, f0b0, dd61, 0686, fdb0, 4f8f, c1be, 4264, 7b7a, ecaade2016_132p37, 7bfd, 3a63, b62a, 507c, 4db0, c3b9, sigradi2016_814i, eb82, 516f, c2b2, 8fdd, 7cf8, ecaade2016_223b59, c0e3, 4468, d103, 4555, f371, 78ba, 53a5, f54e, 5cf1, 4ead, 3c0f, d854, 661b, e114, 53d4, 7ff3, 1932, 3fc1, 8906, f9b7, 79e8, eb65, f431, 4dd6, ecaade2017_264g, fb9c, ecaade2014_145k33, caadria2017_070t22, a464, 143d, 960b, e031, 79d4, caadria2017_002k1, 9f61, 5814, caadria2016_539b23, 508f, 9cfa, 1583, ee33, ijac201412408x2, acadia14_699i, f539, 132e, 86b0, 7a7d, 9937, 1b52, de5b, 78be, 175b, ecaade2016_170u48, 124a, b59e, f79c, 6663, ecaade2016_094n25, caadria2015_081z11, e498, ascaad2016_030e12, 0f5b, c7c6, a0b1, 6f08, b579, acadia14_339ax, 11a8, b6e0, 90c9, ascaad2014_024j5, acadia14_339y, 0c20, c7ca, acadia15_451z19, e7a8, aada, 3621, e8ed, d5b5, e435, e7d2, acadia14_681au, 35d9, fbcf, d014, ascaad2014_008u4, dbba, f98a, 5a37, e054, sigradi2013_275e, ba3e, 45a6, acadia14_579g, ecaade2017_161b, ecaade2017_029z, c03f, caadria2016_353r15, 53b0, sigradi2015_2.213t1, 276c, 3d56, d95e, b246, ascaad2016_044s17, 7666, a7ed, 9314, 9bbe, d23d, 9076, ca0f, 7b29, f44f, ad6e, a2ee, e494, a424, ecaade2015_83o16, 754b, 82d6, 1464, ecaade2014_071e17, 6088, caadria2016_725i31, 2840, 1a57, d362, 2015, 2530, acadia14_291g, 7c2f, sigradi2015_3.65o2, 4f12, ecaade2014_112y25, sigradi2013_400s, aebb, 0d1e, 1cf4, 03bd, f3f8, 9690, 3fa8, 3d7b, ef8a, d9fe, 7db3, 5f28, 0f6c, e7cc, d03b, ecaade2014_140u31, e141, ecaade2017_249a, 62da, sigradi2014_018m1, ecaade2017_gric, e0f8, 4bf7, 3ca0, 9a2d, 54bc, sigradi2016_546h, e97b, dbdd, caadria2015_070c9, e1e0, 5502, 6fd7, 7b3b, ecaade2015_144e31, a017, acadia14projects_463f, be17, 2f33, caadria2016_601i25, 2882, ijac201614102p1, 1450, 9d22, 2c40, 6f20, faa2, 45cd, 546f, 4ee9, 18a4, ecaade2014_225h58, 3c09, 7c89, c16c, 3a03, 3abc, 1c14, 4bcb, effd, fc1f, 332f, dc25, 286e, acadia14projects_347av, 1833, ecaade2017_269pp, b932, d257, 5071, ecaade2017_027e, beb6, 0c0f, ascaad2014_014r7, d0f3, 6ad8, ecaade2017_080gg, 69a4, sigradi2016_571vv, 4319, ascaad2016_023c10, ecaade2015_309w67, 9c48, 682f, acadia14projects_699b, ascaad2016_031j12, 0800, caadria2017_101f27, 9190, fbbf, caadria2017_069z21, 6afa, 2950, 8a8e, ascaad2016_017e7, cabb, 8309, b6ee, 16fc, acadia15_483h21, sigradi2014_284a4, 3861, 2cd3, ecaade2017_198qq, c206, cd0f, 75dd, f81c, a494, 1848, ijac201614105y4, ecaade2017_017x, ecaade2014_221k56, ecaade2014_201d52, 5a71, e596, sigradi2015_9.152a17, 40e6, 32bd, 8ee6, 2f12, 94ea, 079b, ecaade2015_171f36, sigradi2015_8.276x14, a0f4, e461, a1e5, bed3, 2517, 6330, f638, ecaade2014_084p19, ecaade2015_61z12, c230, ecaade2014_180k45, f3bc, 5a06, 21f7, 0123, 1b3e, d44c, 393d, cfd6, caadria2015_130a22, bcfd, 1535, f553, ijac201412303e8, a6ad, 13cf, acadia15_483o21, ecaade2014_180f45, 0589, 0992, 6446, ecaade2015_158z33, 4111, e8ba, ae82, ecaade2016_045m12, acadia14_135i, 1664, 6b4a, e82d, b6d4, 8695, 868c, ascaad2016_041i16, caadria2017_048o15, fdb1, 9ab6, 9ae3, sigradi2016_625ii, 6328, ascaad2016_026t10, 8864, ecaade2015_177w37, ecaade2016_068r17, 3b5d, caadria2015_012g2, ea0f, 5d95, 6f85, 0ab0, 6519, 37b3, sigradi2015_10.220c20, 5d77, 9f83, 0371, a427, a4d9, eb85, 43fd, 4b3b, 829f, 34c0, ecaade2014_149d35, 14d0, 34b8, f6a2, ecaade2017_175j, 8aae, ecaade2016_129p35, 1ec6, 88d8, 3417, ijac201614205j10, sigradi2014_347t10, a3ba, f20b, f2ec, b42f, e7c9, bfac, c0ce, a274, 4197, d829, 9d0e, ascaad2016_028u11, afb0, ecaade2017_265x, 57b9, 4bba, 97cb, 59db, 0489, 91c0, 222c, 8e9d, caadria2016_353y15, sigradi2015_10.377v22, acadia14_237au, b167, e949, c847, 0993, 06d6, 909f, ecaade2015_17e2, f222, c425, b277, sigradi2013_389, 7d8e, 5ed6, ecaade2014_218n55, fa02, d431, 011f, sigradi2013_46, 36a3, a007, 8f26, ecaade2016_123c34, 4d30, 4757, d77d, ascaad2014_020r3, sigradi2015_8.47o11, ecaade2017_230rr, 82f6, 7fd3, acadia16_130u9, e897, 6547, e0ff, 63ac, 6110, b0b1, 3f4b, e1aa, sigradi2016_602d, f875, fcee, acadia14_671l, e66b, c57b, caadria2017_147t38, d92b, a091, ecaade2017_173uu, 4110, 759b, 6b00, e192, 8f9b, d917, 115a, 7e15, f77b, 5900, ecaade2014_168b41, a8e3, 8738, 91cf, 562b, 1a3d, ascaad2016_045k18, 21d3, 0de2, d098, f680, 68c7, ijac201614405h3, sigradi2015_1.288b1, d8fb, 83e6, 4137, acadia16_440y25, 1070, f0b8, 77f9, sigradi2013_64, 1036, 64a3, 09b6, f36b, 246d, ecaade2014_226a59, 81f7, ecaade2017_066v, ecaade2016_037z9, cc94, 9009, 8d1a, 41b1, 9a08, 8800, 7d3b, fbb8, a617, 17cb, 582d, c421, aeed, 2592, ecaade2015_205a45, c905, sigradi2014_313i6, 611c, 29e2, 1a98, 4627, e53e, ecaade2014_016i4, fef0, cb1c, f398, 751a, 6b75, 2dfd, df24, b42d, acadia14_177ah, 2ab1, a2f7, ab63, 896b, 2e5f, ecaade2016_094t25, b2af, 964f, 8f04, bc20, eb69, acadia14projects_23v, edfa, 9636, d165, f57a, e927, a223, f6c1, 71c2, ae30, b648, sigradi2016_490dd, 3878, sigradi2013_158u, 06eb, sigradi2013_390e, acadia14_91s, fc91, d780, fa96, fe0f, 6188, 703e, b041, ed04, d897, 9d50, 68ab, caadria2016_405e17, fbff, eeec, ijac201412302d7, ecaade2017_059tt, a0cb, 1ba2, caec, 69aa, 8757, ijac201513306g13, 4359, a2cc, af9e, 9612, face, 312f, a52b, f820, cd98, 14b5, 0168, ecaade2017_jgos, 2117, dfed, b29b, 1154, e744, ecaade2015_33d6, ecaade2017_268hh, 4428, e38a, 35d7, ecaade2014_180t45, b01a, f8ca, b47e, 3f5d, 8356, 36ac, 7c12, d168, 29b5, acadia14_365ag, 0b05, ecaade2017_309uu, 7221, 6858, acadia15_47b1, 0e8e, c67a, c75f, caadria2017_017h7, sigradi2014_341d8, 573f, f6ac, caadria2017_016g7, 5d93, f298, ecaade2015_215r47, 49a2, e45b, acadia14_117az, e98a, sigradi2015_10.140l19, caadria2017_003s1, 555c, 16c7, fd23, c699, 264b, ijac201412303l8, eca6, 1a47, ecaade2017_059oo, d07b, ecaade2016_078m23, ae8e, 32e2, 5171, 4168, d8fc, 5dc1, b38b, cf75, 072b, f3fe, 7d82, 536e, aa92, caadria2017_165m41, 4cc5, 6537, e6c2, 6d30, acadia14_177t, caadria2016_467s19, 7039, 369d, sigradi2013_263o, ecaade2015_250c57, caadria2015_145t23, cec3, b578, 33c7, acadia14projects_101ac, 3c62, 6067, 16df, 3a56, 9639, 8cb0, c6e0, ff24, acadia14projects_63al, 9030, 26d8, dd8c, bf2b, 91bd, acadia14_101ah, 27be, 49cf, ecaade2014_156g38, 4d80, 0581, 06e5, ddf9, b93a, 9969, c99e, 9298, 5fea, 6852, caadria2016_249i11, ecaade2016_026r7, 2332, ec38, 1077, a45d, daab, e48d, 5414, ecaade2016_ws-dleadp68, 1de6, ec32, 33fa, ijac201614202w7, caadria2016_651e28, ecaade2015_194n40, ecaade2016_ws-intelligentb69, 7f89, b504, sigradi2014_330r7, edd5, a771, ecaade2017_047v, e47a, 7506, acadia14_33ak, 9cb3, ecaade2015_59o11, e20f, de2b, ijac201412401b4, 4c7c, 2f28, 72ef, 5afa, 0b94, 454a, ecaade2016_193p51, 3f6f, 89ca, caa0, 8cc1, ecaade2015_268c59, df78, ecaade2014_100g23, 8aa3, bb2a, 0926, 8ee4, dda0, 75ae, fbc9, 34e4, sigradi2016_694j, ad32, d2dd, 6a95, 1f08, 8cd2, sigradi2013_135, ecaade2015_21s3, cc7a, 5a2b, e2bb, ijac201412303g8, 20bc, 14c3, sigradi2016_558r, sigradi2013_397e, acadia14_177af, 1ce3, ijac201412401g4, 6211, 7790, 5f1f, ecaade2016_106h29, b292, 45d9, d4d7, c910, d16b, ad37, c9cc, 8bcc, 9ea8, 9798, e2d3, acadia16_440c26, bba6, 7b09, 82d0, 7b00, 9e88, 05e5, 05a5, 9f63, 867a, a8e6, d3d9, 6e49, fda1, 39ed, 9161, 86fe, 897b, 08dd, 88bd, 0af4, ecaade2014_157m38, 772b, ef29, 66ff, ecaade2016_170t48, sigradi2014_178l5, acadia14projects_463v, acadia14projects_661c, 317a, ecaade2017_288x, 305b, 8df2, acadia16_478b28, e35a, f3b4, 2018, 81cc, 8712, a0f5, 3e41, 24cc, 9186, 58dd, 4281, 381a, 8e68, b70a, 013e, 7841, 07eb, d83b, ecaade2014_153d37, 5c25, 1810, 674f, acc2, df2b, 1895, ecaade2015_48e8, e6d1, ef63, 8078, 6bf9, 268d, 3362, e530, cfc5, cedb, 5b8c, d960, e217, f127, 91eb, b574, sigradi2015_9.141e16, caadria2017_163s40, 30f8, ascaad2016_047x19, cd86, cdd0, f061, 9ff6, 6556, fd40, 2868, 8308, c5ed, 45b3, d6e0, acadia14_463at, e1b2, 987f, 2412, 262a, 0375, b052, ecaade2016_223v58, 6c7f, f604, caadria2016_383o16, d941, ascaad2014_026w6, 0cb3, ecaade2017_057l, c66f, ijac201614208m13, fa59, 6a9a, c7f9, ebf9, d87e, b06e, b4e6, 07f7, ea42, 0917, d549, acadia15_451t19, 7a4a, acadia14_189av, 4cef, dd6d, 69ba, 2862, f528, 2901, ascaad2016_039r15, 82a0, 5b63, a446, acadia14projects_189aj, 5627, b1e6, b1fe, c6d5, dec3, 7263, caadria2015_124f20, 63eb, 6a34, ca4c, 7941, 7593, ecaade2017_019yy, 9301, ecaade2015_94e19, 67b7, 63a4, 0787, acadia14projects_135t, 7979, 6f7b, d671, 8370, e9c6, d80e, 456e, ecaade2014_149d34, 0680, b55f, ascaad2016_028b11, ecaade2013r_018z9, 2d72, 965a, e7c6, 43cc, 43a8, caadria2017_070r22, 1078, 812a, abe5, db1c, bb58, 28f7, ac08, 8982, ecaade2016_068k18, caadria2016_517a22, c53e, ascaad2014_033a1, 8067, 05fc, 776e, caadria2017_190k45, 0619, sigradi2016_534uu, 4300, ecaade2015_59s11, 34a4, b695, a9b3, 8e5b, 3756, bf0e, 3515, af31, ecaade2014_206t53, acadia14_43ai, 967c, cf2b, ecaade2014_086x20, acadia14projects_199al, sigradi2015_4.219j7, ecaade2017_046b, 807f, 774e, f25f, caadria2015_030k4, acadia15_123p4, 91ab, acadia15_185k7, 0d30, sigradi2013_330e, ascaad2014_012h6, 30b1, f4cb, 48fc, 38a8, 556e, 4044, 4e5f, b679, b6fb, 220d, c3f2, 3d11, 9c64, c467, 4004, 4af9, 4947, ecaade2017_085l, ecaade2015_304a67, 29ed, 5921, cb1f, eac3, ijac201614206d11, ijac201614104h4, e086, 0c6e, 3553, c236, da06, ijac201513303u10, 0df2, 5725, sigradi2015_8.189z13, 5b65, ecaade2016_071s19, 8e1b, sigradi2013_387u, 534a, 4863, 0c43, cbc7, 23d8, 885d, 5a0a, 4c7f, abca, 7fe0, 6eb8, f96c, 613b, acadia14projects_153az, 1f24, 540e, bfa3, 714f, caadria2015_049d6, 9a06, 9307, c7de, fcc4, 014d, 180c, a802, 9c1d, 4b68, e7b1, 9419, ecaade2013r_011g7, d5cb, 5146, 66fc, 248b, 30da, ecaade2017_172ee, 5ae7, 5aa4, ecaade2016_032z8, 357c, 7ddb, 5d2f, de02, 85a6, ecaade2017_033v, 1984, 88bc, 58cd, f4dd, 2fa8, acadia14projects_647av, 17fe, d61f, 75cb, acadia14_311s, 4ec5, sigradi2015_9.270h17, 2650, ecaade2015_294l64, b4d1, 3fc6, 97f4, acadia16_332a20, 2c05, 6a0a, ecaade2015_293x63, c0c4, ee9b, sigradi2015_sp_11.303r31, b1e5, e8b8, acadia14projects_115ai, f897, 4a8e, 2edc, 2f8f, 25e4, 5bb0, ijac201614105b5, 9874, c1d5, 3907, 6632, 01e5, 51cb, 50b7, ecaade2017_212mm, acadia16_164x11, 5f80, f4f6, bc42, 715c, ffbb, sigradi2013_243a, 5ee1, ecaade2016_071d19, c396, 9090, b0f7, 42e3, ecaade2014_042p10, 6e50, ecaade2015_155v32, 4470, a183, e4a2, cdb6, 16b2, 8595, caadria2017_080l24, 0b61, 2e24, d721, caadria2015_072n9, 0b0d, 89b0, sigradi2014_303i5, 8ac9, e25d, 88fc, acadia14projects_709ap, d23b, ee35, 10e2, e5f2, 21c3, 7101, 4765, 2c51, a34f, f6b6, 5843, db24, 9607, 82b6, 00ad, ijac201513205z7, acadia14_357au, ecaade2017_203bb, ecaade2017_268kk, 0770, sigradi2016_732r, 558c, 3421, cecc, b34b, 5303, caadria2017_027r9, 18de, ijac201412205y3, 5541, 6aad, 50f4, db2b, 11ce, 6ca1, acadia14_53u, d96d, b520, 7965, 9353, c92a, 9115, adb8, ecaade2014_224p56, 3a33, cca4, 9fc5, 06ea, sigradi2013_183c, 465b, 47ef, 2171, 5f3a, 6b10, dd60, d8be, bdc5, 104c, a339, 741d, 8ff1, 24de, 0b72, 96a9, ecaade2014_156h38, 7e36, d67a, ecaade2017_006yy, ecaade2015_284a62, ecaade2017_189zz, 8ac7, e982, ecaade2014_153a37, d9e5, ecaade2017_116l, ecaade2015_138x27, c58c, e7b5, 11b4, c781, 9ca6, 3821, 4b1e, b96c, 0b6b, ecaade2014_113r26, ijac201412408i2, ecaade2016_040v10, c003, 6d17, sigradi2015_sp_11.303s31, 812b, 8155, faa6, 397d, 59aa, c61c, 79a1, 2281, a7df, da6d, 67db, 0779, 476f, 0710, acadia14projects_75c, 413f, 2a6b, 0aa1, 888d, ca59, dc7d, e628, 1b19, 876b, sigradi2015_sp_8.78j30, 1e16, 0845, acadia14_699g, sigradi2016_654xx, 0c3c, 121e, 9b35, a131, be92, 1585, ijac201513203x6, 73e0, sigradi2016_431u, e932, 8bfd, ed73, acadia14projects_619aj, 9c18, a344, 8b7b, ecaade2017_105pp, acadia16_214b14, d41d, 1a6f, 2587, ecaade2017_108x, ascaad2014_004b2, acadia14projects_565ag, 9920, 4ccc, 94c1, d384, eef9, 5872, 340b, 57a3, 4559, 83a9, c677, b8ff, sigradi2014_201e7, 6b4b, ed2c, ijac201513205m8, cd07, 2fde, 1e1b, fd54, caadria2016_197s9, sigradi2014_276s2, 808e, ecaade2014_111c25, ecaade2016_144f40, d1b4, 012b, d076, fc1a, 1471, ecaade2017_301n, c75a, 1df7, ecaade2017_215tt, 3a27, caadria2017_158c40, 9e32, 5ac9, 0a8b, caa5, 23ad, aaac, 1325, 5a68, 213c, d9cf, 5ffd, caadria2015_067g8, ijac201412408s1, ebf8, 3a35, ecaade2015_110h21, f605, fc29, b398, b7d2, e4c9, acadia14_145ad, 04ef, caadria2017_142b37, 1cec, 605f, 2e08, 6dc2, caadria2016_301m13, ecaade2017_031uu, ecaade2016_046v12, ecaade2014_046t11, 6d96, 9890, 516d, ecaade2014_052r12, 80aa, caadria2015_016n3, 4fa0, 93f9, 2eb9, caadria2015_016h3, caadria2017_135h36, 0ca1, 615f, cebe, 9a2b, c0c8, dacb, ecaade2015_144z30, 4d78, acadia14projects_479f, 50a8, b5e8, 0279, 178c, ijac201614201l7, ef0e, ecaade2017_100f, 3885, cae0, sigradi2013_263r, c0cc, a532, sigradi2014_074u6, f161, 2bdd, ecaade2016_222f57, caadria2016_023o2, f0ef, sigradi2013_183z, e481, 52a9, 7dc5, 9891, 9dca, acadia14projects_435an, 51be, sigradi2016_467p, ecaade2015_169a35, 1c0c, a06e, 6fb0, sigradi2013_411, 4b73, 5600, 0793, ecaade2017_052ff, caadria2017_175b43, 965d, ecaade2014_168l41, caadria2015_064t7, db69, 20fa, 6f2f, 0813, 1f56, 034d, 9c7d, 6975, ecaade2017_003n, 44d4, fc3d, dcfa, 57da, c53c, caadria2016_045l3, f092, ecaade2014_214n54, 5235, 55e8, 20e5, bdff, 2662, dc5e, 91a4, 0a40, 693a, dc8c, ecaade2015_170m35, cd78, 5c57, 1571, 9a0b, c0bb, 2415, 634a, acadia14projects_661e, c3b5, 2d02, 5fde, a41b, ba0a, 32f2, 9a48, ascaad2014_006u3, 22ca, f9dd, ecaade2017_076gg, eb1c, 1ef5, 9d52, d857, ecaade2017_080ee, 3c3e, 71e2, ascaad2014_031j9, e7b4, cf79, ecaade2015_130a26, acadia14_479r, acadia14_435d, 7721, 5d91, 8a31, 1a26, 838f, 9b95, 2a1d, dece, ecaade2016_021e6, 28e0, ecaade2017_044ss, c199, b326, ijac201614306y3, f386, fb20, 481c, eab4, a2ea, 70da, df8d, f4eb, 21e4, caadria2016_177a8, 46c4, 66a1, 9b72, sigradi2014_152s3, sigradi2015_6.42p7, 7d34, a82d, 1ed9, sigradi2014_345s8, caadria2016_013g2, 7189, 2e1b, c35b, ba61, ecaade2015_318l69, 76e1, acadia14projects_311s, 7854, 346e, a5e4, 9d2f, a325, a36c, 6bd2, acadia16_318p19, 96d1, 5936, ef71, 23f6, ecaade2016_tkov66, 618f, caadria2017_118d31, 218c, f1a7, caadria2015_108z16, a588, ecaade2015_11d1, 718c, sigradi2014_070a6, ascaad2014_024b6, 9478, 36fc, 1636, c0f2, 8c19, 2c29, cc96, d4dc, caadria2016_797n33, 6bc5, sigradi2015_10.7l18, 1873, 5101, ecaade2014_239r61, 1111, 4805, ecaade2017_309qq, 30b7, 5f27, c7dd, f503, 4766, a1a8, 96b5, 9a34, 130f, 101c, 0391, 7013, 9904, 3978, 646f, 3c54, ijac201412304x9, 9de7, 4738, 7d33, 382d, 93ce, e85f, e580, 5372, bc6c, acadia14projects_291as, c0c9, 41cf, fcce, de79, ecaade2017_254vv, acadia16_44o3, 1cc3, 9d9a, ecaade2015_227i50, 763d, 4d7f, caadria2017_029k10, ijac201513302f10, c55f, 0d85, 2cde, 3a26, 0d94, ecaade2015_225h49, ijac201513305o12, ijac201614202m7, sigradi2016_696x, efcc, ecaade2013r_014e8, 2847, ecaade2015_122g24, 4623, 2f36, 0e22, ecaade2015_138b28, 9a26, c09e, d3fb, 5c28, a4e2, 4457, ascaad2016_038a15, 028f, 9a64, 338b, 23e0, 7164, 275e, 703d, aa17, acadia14projects_531w, 2851, 31e9, ee01, 2226, a2fe, 1a91, a3bd, 15d4, bc16, 3b5b, f297, 61d2, ecaade2017_048ll, 21ec, 1c16, ffad, 9cab, 391c, 8c7a, fa6d, 21da, 2391, 8ea8, caadria2016_487l20, f0fa, cf90, 757c, ascaad2016_036b14, 7239, sigradi2015_8.47l11, ecaade2015_194e41, 93bd, 0980, ef90, ce2f, ijac201412304b1, b2a5, acadia15_232n9, da89, 3e13, b6d7, caadria2016_219i10, e574, ceb6, ecaade2015_55e10, 1985, acadia14_111n, 4fa4, d29e, f7d6, 94c9, b21a, caadria2017_132n35, 2a8f, f59a, 9765, b6f1, 0d08, 93a0, c01f, 0dfb, 6b41, ecaade2015_115u22, 6d19, fbac, ad14, 5c46, ecaade2015_317x68, 1bac, 5a47, ee62, 3d80, 626c, ecaade2014_224w56, 1f02, 6454, b7bf, 3026, 72d9, caadria2016_405j17, ae06, 437d, da95, fba1, d49b, bdf9, 51b9, 06f6, ecaade2016_238i63, e0eb, caadria2017_104b28, 3b67, 72, 4c18, acadia14_531u, e29c, d075, 7aea, 057b, 463e, ecaade2014_225k58, fb34, 5348, acadia15_451b20, 3070, fbf7, ca3d, b4c1, 7939, 5354, 8b3a, acadia16_308w18, 9d3e, 26bd, f33c, sigradi2013_386f, a09d, 173d, 236e, ecaade2015_215s47, 1afc, b0d2, 426a, 11c3, df92, aac0, 288f, 1e3d, 0bf0, 8278, 6fee, 6025, 2676, ecaade2017_172gg, 1045, acadia14_53r, ef7a, 868d, d34f, b824, 5b52, db51, ecaade2017_109nn, sigradi2016_781yy, 492c, 7bce, 50fb, 5f12, 0a90, 31c9, 5112, a15d, sigradi2015_4.219f7, 59f8, d2fb, ed60, c6cf, 27c4, ecaade2016_123b34, 7591, b969, ascaad2016_059o23, acadia14_619ak, 19f3, be33, 894a, fc6d, ascaad2014_032u9, 81b2, b58f, 52f6, d336, a4a9, caadria2016_601k25, sigradi2015_sp_8.326x30, 51f5, 217e, 8547, ecaade2015_33g6, acadia15_149x5, a068, 9789, f958, b9c2, d4f8, ecaade2017_157ee, dfa7, 1cdd, sigradi2015_6.183k8, caadria2017_113t29, 99c1, e01f, caa4, 4826, 7589, ecaade2015_116m23, 957d, 859c, 00cd, 456d, 80d6, 04b6, acadia15_311i12, 303f, acadia14_671u, ad5a, 4f92, a88f, 9811, 3a75, 1b0d, 3fdc, ijac201412301t5, ecaade2015_207k46, sigradi2013_195, ecaade2017_041r, b220, 9f05, a224, ecaade2017_199s, ecaade2014_072w17, ascaad2014_022k4, a7a1, 8a2a, 2e85, 3fcd, 09ad, c1db, 496b, 6f69, 8dc3, b9fb, e78e, ascaad2014_012f6, c418, 93ab, 6162, 1f57, d4c6, ce06, 7121, 6296, 377d, 37f9, 3de9, 5caf, 55f1, sigradi2013_359d, 61b5, 078e, b843, 2463, da87, 00c4, 1bdc, ijac201614405d4, 3993, ecaade2017_142xx, 3456, d658, 53a9, 9061, acadia16_12j2, sigradi2014_282n3, 648a, c6f3, acc7, ecaade2015_294j64, c563, 10f4, 4067, 0034, 79ad, cd18, f726, 7a34, acadia14_33am, 95dd, e448, c34d, sigradi2016_669cc, 4620, ecaade2014_237y60, 30ae, d1e4, sigradi2014_192o6, 6ecb, 07ff, ecaade2017_097bb, e19b, 76cb, 97fc, caadria2016_621y26, a5f4, 4960, c98f, bc12, 8698, c61a, 86fa, ccff, 8f93, c18d, 8a6b, e8e7, 194a, 63a7, 98e8, bffc, cd1b, caadria2016_507s21, 03a9, 5467, 3c29, f543, 19e8, 5fb8, 50b3, 1374, f5f8, 85ae, 5cc1, ascaad2014_014c8, acadia16_488c29, cb4b, 56f7, 4878, f41e, 466a, ecaade2017_076jj, 1aa1, bd2c, b7be, 1d72, 00dc, d02d, 96f8, caadria2015_090r14, 9e1c, 07ad, bca7, ecaade2017_146bb, 272c, ascaad2016_004n2, 71a0, 51a2, 316c, b960, sigradi2016_636n, ecaade2015_92o18, 60df, acadia15_371n16, 8620, 3bfd, 842a, ijac201412402f5, 89d0, acadia16_326t19, 883d, ascaad2016_006h3, 85f2, 86de, 795e, c050, ijac201513101j1, 8180, 72b3, f271, cf87, faa0, 4f1a, b7ea, acce, 833e, e0b8, ascaad2014_014o7, ijac201513201e5, 1b88, a82c, ecaade2013r_009x5, 5dfe, 77af, 52b5, aef2, c982, 5912, ecaade2015_297b65, 366c, 9945, 1cdb, ef58, ecaade2015_53h9, 7aee, sigradi2013_387e, 0e1b, 45b4, 14f9, 539e, 7746, ecaade2014_030k8, 25b3, df67, d213, fa4b, 85e2, ddbb, a42b, 9374, 5795, caadria2015_077u10, 5cb9, ijac201412203w1, ecaade2015_194p40, ijac201513101i1, 34c8, 5fcf, caadria2016_073u3, 0b64, 1e3c, 4835, f3a5, 2130, ecaade2017_039c, ecaade2015_180p38, 0aa3, bd4f, 0bdc, 5fd6, caadria2016_621a27, 642e, 54a3, ijac201614208d13, 55be, b8a7, 853c, 41fe, 33eb, d461, c880, 11a2, sigradi2015_10.267s20, 2747, 419b, 259b, d814, 0bb4, 4df8, 29c8, fa42, 6026, 4b5e, 3c3a, 8044, 9638, 9d6a, ecaade2016_106g29, cf57, 87fc, d37b, sigradi2015_3.212l4, 436e, sigradi2015_3.268d5, 21cc, ecaade2015_158b34, da59, 8db8, 6dff, ecaade2015_136r26, ecaade2016_140x39, 80e2, 037e, 2935, 74c5, ae35, 0ac9, 872d, 86c5, fe78, b37c, acadia14_565ai, c1b5, 31c2, 1d95, 798a, 9c8a, acadia16_106x7, acadia15_69p2, 1961, ascaad2016_003f2, ecaade2016_225a61, ecaade2014_157j38, 47eb, e615, 303c, 026c, 99da, 4128, 60ec, ecaade2014_186a48, b216, ijac201614403m2, 2faa, 79f7, d072, f5fc, b717, 3c46, 5de8, ecaade2015_329l71, a482, acadia14_229j, 8e7a, 8536, acadia14projects_317r, 0ffd, 67c4, ascaad2016_030f12, bbca, dbb1, 607c, ecaade2015_53s9, ecaade2016_151i41, 2cf4, 7ad9, ae2c, 7abb, d9e1, 0db9, sigradi2014_042v3, 8ca3, 755f, acadia14projects_435c, 31f0, 9fdc, caadria2015_064o7, 8ad4, sigradi2015_8.81x11, acadia16_460u26, 56bb, 84b2, 06bd, 701a, e3cc, f8fd, ijac201614202c8, f136, 907e, caadria2016_259t11, e02b, b516, 21be, 3ba6, f6b5, 116b, ecaade2016_210h54, 30ee, 0d54, a05f, eba0, fcb3, 983d, a81b, baad, 00f5, bc7c, 1e87, 07a4, 0a20, 8b72, e342, 1272, 12e3, caadria2017_079b24, 203b, b56e, 591d, 8e3a, 0897, 8ba4, acadia14projects_153d, aa0f, 4e61, caadria2017_005g3, 7ad0, be66, a7ef, f610, e306, ecaade2015_240r54, ecaade2015_194x40, 47a5, 80b6, 021a, 2bde, dc96, ca85, a6f7, ecaade2014_089t21, 418f, f930, acadia14_111l, ecaade2015_171i36, b149, 2f85, ecaade2017_057z, 3b9f, f894, sigradi2014_313z5, ecaade2017_198tt, ebaa, ad66, ecaade2017_282u, 41ca, e1c7, bc54, 0f9d, ecaade2015_268a59, fc4d, acadia16_260r16, 3068, 8e16, 27aa, 33f1, ffff, 5594, 6e3c, 5fe9, ascaad2014_037j2, 8f37, acadia14_627b, 113b, 4143, 92b8, e68d, f4b8, ecaade2016_095l26, 30c3, 380f, 2158, acadia16_440a26, be87, acadia14_409m, 6117, 9066, 1f84, 3945, c842, 9402, ascaad2016_029b12, 7a76, 4ac0, ecaade2015_87s17, caadria2015_170n25, 3b45, f9a8, f973, 9fed, 9ff1, 7e56, 3ae7, e2ad, f337, 60cc, aabd, 03a1, b9d6, 29c1, 8540, ecaade2014_086p20, f53c, d78c, 7199, ijac201412306e3, e39a, c66d, ae05, ecaade2014_140z31, ecaade2015_314d68, f155, ecaade2017_210y, bf4e, 97cf, 80b9, e549, ecaade2016_136p38, 06d9, dcd9, ijac201614102r1, 4ac6, 7b69, acadia15_343b15, a7bf, defe, 7b77, d73f, sigradi2014_279w2, bb41, ecaade2017_052tt, 8da0, e1f9, sigradi2014_151i3, ecaade2017_269ss, cd12, acadia14_539c, 1390, 03f7, 18e2, ascaad2014_024g6, 1c41, edf1, 4571, 4d3f, 8a6f, ecaade2015_293y63, sigradi2014_345v8, 0a12, c6ce, ecaade2014_092g22, d1cd, ce92, 1bf6, c321, 6745, ecaade2016_208v53, ed2a, ecaade2014_168x41, ijac201614207e12, 835a, ijac201412302i7, ecaade2015_227s50, ecaade2014_084r19, be44, 324d, 5a61, ecaade2017_124t, 154c, 8154, d6d5, ecaade2016_mrtk66, 2fd2, deca, a62d, ca04, caadria2017_056v18, 6bbe, b904, 437c, f35a, ecaade2017_203jj, 89b8, 9b45, 4b96, 0435, 5440, 1e51, f4cc, caadria2016_383s16, cfd5, fefb, d83c, 5d8c, ecaade2015_61x11, ecaade2017_173tt, b71e, 1679, acadia15_443z18, sigradi2016_654zz, 7578, af54, caadria2016_085j4, 4b4b, c9c5, 4d55, ascaad2016_052i21, ecaade2017_067aa, acadia14_135l, 5c09, 2cd0, b2de, 9764, 7512, caa1, c4d7, ecaade2014_198u51, 4e26, 08df, ecaade2016_208z53, 9c94, ecaade2017_257uu, ijac201412407w9, 29c2, b700, 34e6, ecaade2015_325a71, sigradi2014_041i3, sigradi2016_490ff, 0a30, ijac201513203y6, 959f, c47a, 20c1, 1e41, d559, sigradi2014_074l6, 62fa, 8b5d, 3bc8, 20e7, 3895, 729a, f2f7, sigradi2014_345n8, b175, a898, 4bae, baec, d105, acadia14projects_661p, ef08, 7494, 5a5d, 5bdb, 9cf8, ijac201412204y2, ecaade2015_170v35, 3a01, c1fa, e94a, 32a4, 0428, 7c15, e6a8, ecaade2015_53r9, sigradi2013_400a, 36e3, b72c, 1a6b, 5a07, 20ec, caadria2015_185m27, 28eb, ad59, ca90, d943, 4075, ecaade2016_089g25, 0fb2, 0a5e, f825, ed23, 7108, c655, f58b, ddef, 273c, acadia14_43x, dd94, 3532, 58a3, 2d60, cc62, 01a1, e824, 631b, 4499, 30d3, 4228, 1b89, fbdc, 7968, 9473, ecaade2015_320o70, ijac201412304g1, d8d4, a1e8, 40cc, ecaade2015_287t63, 1a94, ecaade2017_215zr, 9dd4, 4517, 2116, d54d, 40fd, 2cd4, 0fa7, caadria2015_030e4, 7782, 0e67, dbc8, 3017, acadia14projects_111l, 31ea, f7e6, c718, 8873, 8368, 2bb2, ascaad2016_003d2, 4e1e, 3b34, 920d, 80db, 6cf8, ecaade2015_324x70, f8ab, 7ba8, 89b3, f1ab, b9bd, df02, 3627, acadia14projects_145k, f3c1, ecaade2015_314o68, sigradi2014_313a6, 565b, 10ef, 0a26, 5119, sigradi2013_100h, 04e1, a6f6, d75d, b0d6, f561, 14e5, 1e62, 9e71, 5b66, 75fa, e8d8, 8e6f, 2969, e0dd, 1667, ab81, 7c08, 03e2, d656, 093a, e3fb, ecaade2016_154d42, cef2, f1ec, ijac201412205d4, ascaad2014_014d8, f972, e0b7, 7cd8, be7f, fc20, caadria2017_142w36, 2d21, sigradi2014_169n4, acadia16_280w17, 8896, d39e, 83c8, 2038, a928, cb84, 6b8c, acadia16_244m15, a8b6, ed1b, ecaade2017_109bb, bf13, 0fa1, 4064, ascaad2016_045z18, 6d5b, ecaade2017_265j, 7538, d39f, sigradi2015_8.239a14, b25a, 9f15, 21a5, 0a55, c649, 2b55, ecaade2014_021t5, fa13, 4911, a69b, sigradi2013_32n, fdc4, acadia14_609az, ijac201614201x5, 0731, sigradi2015_10.74s18, eaea, 8134, f512, f596, 57a7, sigradi2016_641hh, cc32, bc1c, ecaade2014_019h5, b87c, acadia14_661b, caadria2017_056l19, 544f, 21a7, fbef, ecaade2015_61p12, ecaade2015_114j22, 0411, a144, b3fb, d6e4, f714, 8071, 7ca0, sigradi2015_10.378e23, 0da2, c240, 027e, 9aa0, d8f8, bb74, 0c5f, ascaad2016_019s7, 573c, 0bcc, 8680, ijac201614405e3, db3f, caadria2017_147u38, 67d4, 23dc, sigradi2013_248c, 9c59, 9c07, 8dcf, b816, ecaade2014_168a41, sigradi2013_359n, 146a, 9181, acadia14_389a, ecaade2015_221s48, caadria2016_477w19, 496c, ijac201513205b8, 72d7, 5f36, 6df6, c860, ca01, ce4d, 4224, 52ef, 15ff, acadia15_137g5, 9a5b, 978d, 1c3a, acadia14_627as, 8f65, ecaade2017_148ww, eeab, 44eb, d00c, fc6c, c724, ecaade2014_143s32, 39c4, sigradi2015_8.81t11, a7f0, 66f7, caadria2017_145w37, cc7c, 3fc2, 57f8, f949, 7af7, 098c, 5379, 764f, caadria2015_208f31, 8597, caadria2016_663u28, 4dcd, e715, 9315, acadia14_145w, bb27, 2887, bd73, 66b8, e456, c151, b015, 3433, 0327, 4cfc, sigradi2014_108e9, 6a4f, acadia16_290e18, acadia14projects_565n, 49e0, 47a7, 1e80, 6e5b, 83be, f598, 68fd, ecaade2016_018d5, e283, 2eab, ecaade2017_144w, acadia15_263e11, 9aff, f8dc, caadria2016_693a30, 3116, sigradi2016_490jj, 6597, 34e3, sigradi2014_084a8, b52f, f5bb, 70ef, 0261, 73d3, sigradi2015_11.165p25, ba85, 4bd1, f107, 5d5e, ecaade2013r_001a1, fc25, 60a9, 1c10, 058d, f96d, ijac201412301d6, bb98, 8f13, 69e0, 025a, ecaade2015_317s68, 4903, b426, a0b0, 67a5, ecaade2014_149e34, 3947, ijac201614102u1, 5e59, 5bd3, sigradi2015_3.209w3, 1537, b062, 6f83, cb7b, acadia14_339ao, cdbc, ecaade2017_142yy, d9b3, 07ae, bd4c, d107, e0db, 86d7, 074a, 1c7e, ee50, 8e7f, ecaade2014_197i51, 8922, e69b, 1993, b5bc, 087d, ec54, caadria2016_861a37, 8cd7, c26b, 5cd8, 3f60, acadia14projects_189az, f07d, a7d1, 6579, e65b, bad8, cf5b, 19af, d25e, a6a3, dd25, b7c6, 206d, 271a, 5c42, 6bd1, 8a7b, ecaade2015_269p59, da6c, 9afb, 69ae, f201, 2ff4, d15e, 80f7, 900d, 4006, c503, sigradi2015_7.203h10, 2fec, 5f08, c363, 401a, 67ba, sigradi2015_11.222p26, ffab, 329d, sigradi2015_sp_4.388b30, 979f, 8431, 54d5, 8f28, 99c7, acadia14projects_291aw, ecaade2014_085h20, 8b41, d8ae, ijac201614205i10, 7950, ecaade2014_192z48, 222f, 0250, 8050, ad31, sigradi2015_10.307n21, 6e30, sigradi2014_197u6, 447a, 5f4b, 4407, 6256, b6fe, ed5b, e0f7, ecaade2014_085j20, 83a8, acadia15_95e3, ecaade2013r_018j9, 7bfe, 8976, be0e, 5cfc, 52be, f030, 545d, 1689, dc5f, 6ecd, 38a2, c195, c0fe, caadria2016_861v36, e7bb, c6a6, a46e, d2cc, acadia16_234g15, 9043, ecaade2015_280e61, 9aea, e0ce, 9411, b285, caadria2015_181a27, 196a, 9055, acadia14_479s, 1634, sigradi2016_752ss, ebdc, ecaade2016_017o4, 5fc7, 15ef, 5e2d, sigradi2014_049e5, ecaade2015_271a60, 2961, 13bc, 93ed, 531a, b2dc, 20a3, b56a, 148b, 9c82, sigradi2013_364p, caadria2016_291r12, a19b, d2ff, 4e8c, 65fe, ijac201412303m8, sigradi2016_724tt, d832, ecaade2016_222o57, ecaade2017_282i, 51bd, 8630, 9c12, b537, 3187, ad0c, acadia14projects_517r, 352d, 7003, 235d, acadia16_196e13, acadia14projects_101s, 77c9, e7e0, 4b8c, 1fa5, af35, 82a2, sigradi2015_10.309m22, 7edd, 4b37, 18c0, 5ce9, 6132, caadria2016_395y16, 68ce, 1897, dca8, 2fae, ecaade2013r_009c6, 3dae, 208c, 3528, ecaade2016_224z59, a651, caadria2016_611y25, 383b, ce30, 224a, 54a7, 408f, 87b5, 4c29, b5b3, 61c8, ecaade2015_83i16, aa1c, 3cc5, 3de2, ffa6, 7b9c, 1ca1, c6fb, 77d3, e662, 2a27, ae78, 5f61, f847, f3cb, ef13, 565e, c439, sigradi2016_512b, 154b, sigradi2016_417nn, ijac201614407d5, 6914, acadia16_298n18, 1b1c, 0bc4, daaa, b563, caadria2016_851v35, ecaade2015_202r44, af7c, caf9, eef7, ecaade2014_112f26, ecaade2017_230tt, 934c, 8c70, 236b, ad6f, ecaade2015_171w36, 631d, 0693, ecaade2017_169hh, 2f15, 5eb5, 9008, fc52, 2d83, ad2f, f732, a721, ecaade2014_194o49, d22c, f631, db79, e8c4, 27ef, 64e0, b8e4, ascaad2016_003c2, 19cf, 5b9e, e759, 9480, 9940, caadria2016_229c11, acadia15_395b17, e027, 1f1d, ad3c, c1f1, 21c8, ecaade2016_071h19, ae3c, 18b8, f4c1, 1912, 7fab, acadia14_117h, 5721, 2a6a, ecaade2014_186c48, a602, c8ac, sigradi2013_397b, 3a5c, ecaade2017_079g, 90f3, ee84, sigradi2014_144v2, cfdf, fbe3, c275, caadria2017_081r24, acadia16_106c8, afb8, cfb8, fed7, 885e, ijac201412402o4, b0ec, 3d72, 116f, 8e97, c324, 0df0, e89c, ascaad2014_004f2, ascaad2014_017i1, ecaade2014_149m35, 8891, 6fd0, ijac201614308d5, 5b7d, f81d, 0dd5, 8822, 9d14, ecaade2015_314j68, sigradi2016_781a, c2ad, 9cd9, 5797, ecaade2017_164gg, 3c10, 73bc, 71af, ff44, ad17, d150, sigradi2014_032o2, 04e9, ecaade2014_220c56, sigradi2016_441mm, ecaade2016_223r58, b828, 5d35, caadria2016_003k1, 436c, 88d5, 59f1, 595e, 1759, 8574, ijac201614402w1, acadia14projects_579i, b350, f147, 09cc, f655, 85b9, acadia14projects_311t, 3f5e, 3f9c, sigradi2016_560x, 284a, 1d4f, acadia14projects_389f, cb57, 4ae3, sigradi2016_507uu, ecaade2014_153x36, ecaade2014_169r42, ec09, da4a, f1c0, 9905, 13af, aee1, caadria2017_063c21, sigradi2014_345b10, ijac201412304s1, b2f8, ecaade2015_21z3, 5d3a, acadia14projects_699d, ijac201614202b8, sigradi2013_238, a33c, acadia14_463a, 2168, d69a, aa3e, 4a5a, b290, 4e83, 8338, acadia16_382t23, f5bf, e898, ecaade2014_070i16, fd5d, 8488, d118, de31, f35e, ae56, 05c4, 93da, 968c, df61, c062, cb06, 3dcf, bd9d, 95cc, b640, be7c, 53dd, 3428, 4fc7, 64f2, adf8, 0226, aabf, 76c1, 38fb, 1876, 442c, 8221, 583f, 9741, 26ef, b32d, ijac201614302n1, ijac201412401a4, acadia14_101v, f84a, 750a, d6cb, 67f7, 5d69, 5dd7, 8ef9, 3025, 2362, 50df, 69ea, c35d, ecaade2014_111f25, caadria2016_435m18, be07, 367e, ecaade2014_018p4, 8962, 5da1, 65f8, 06bb, sigradi2015_10.309r21, 10b0, c17a, 9b9c, ijac201513305z12, 8347, 6228, b324, c3db, 9259, d53e, d8f6, 8fec, 3ace, ecaade2016_021b6, 04eb, 9edd, ecaade2015_269m59, 5dd9, 8dc6, acadia14_111j, 7f2c, d0c1, 7f8b, ecaade2016_bkoj65, a9b8, sigradi2014_032j2, acadia14projects_135n, ecaade2017_172u, ecaade2016_071b20, aeeb, 92a1, fd45, 5f97, ecaade2017_152d, caadria2017_165k41, baa8, e6b2, ecaade2015_195i41, d6c0, 8b07, 6fa8, 634d, ecaade2015_84z16, a67c, ijac201412403p5, ijac201412302b7, 5957, aa5e, 681b, 4733, e388, 2ad8, 9242, 4642, 69f2, 39c0, be89, 317b, 0938, df6e, 2c5e, f924, 7d2f, 1df1, ecaade2017_208h, 3e9e, sigradi2014_074k6, 1777, cbe9, 244c, ecaade2015_235n53, ecaade2017_059zz, 6829, 8b3e, ecaade2016_ws-dleadf68, e33e, 8346, 15e0, 5de9, ee72, 95ca, 8d51, ecaade2017_253cc, ascaad2016_015p6, 9f7b, acadia14_177ac, d2a0, 3e12, a56a, 1a87, 8b56, b1bb, ecaade2017_038yy, b039, ijac201412407b1, ecaade2013r_005o4, 5c4f, 61f3, a237, be2a, 0a24, ecaade2016_021v5, sigradi2015_12.259y27, sigradi2015_8.27p10, ec70, 46f9, 4d19, 9073, 0fd6, c989, 72f5, sigradi2014_345i9, ecaade2016_164o46, ecdb, d89d, f198, 4b04, b5c9, b472, cdc2, 7767, d7e8, 98bb, e5d1, c740, d4af, f7c7, edc2, afd1, ecaade2016_224t59, 58b6, 2eed, 39c8, 3b94, sigradi2015_6.387g9, ffd6, d43c, 3f5c, 99b2, ceac, 10c2, 9495, acadia14_435ab, 45ba, 71e5, 5fce, sigradi2014_128e1, c821, 099a, 09ba, 5695, ijac201412408k2, ecaade2016_158u43, 8991, 53d0, bf25, c40b, 07a9, sigradi2013_393r, 0f92, 475d, b59f, 6074, 5ba1, dccc, cf5d, b282, 8ee3, caadria2015_032z4, ca24, 0a3c, c60d, 1744, ecaade2017_046m, 6f52, a9d2, d736, 9cba, ebb0, f962, acadia15_333w13, ecaade2017_161a, 2d53, 9989, 34fd, be05, 55c3, 580b, ecaade2017_215nn, 8e42, 1a8d, 7448, 8f12, fea1, e1cd, ijac201513201t5, acadia14_63ac, 87f6, 0170, 3baf, da4f, 95ce, f776, 0f2b, 9483, ascaad2014_019x2, sigradi2015_10.140i19, e30f, 0e4f, ecaade2014_206j53, eba6, ff2c, 4402, 922e, 6bb8, 5a2c, caadria2016_851k36, 22b0, ac5c, 052f, bd6b, caadria2015_073c10, c3cb, caadria2015_054n6, 5d6b, d87d, 6c77, ecaade2014_201i52, 7d92, ecaade2014_137c30, ecaade2015_235t53, f2d0, 1558, 90b6, sigradi2015_3.65m2, 21a1, ecaade2017_008i, sigradi2014_132m1, 7553, 4995, ecaade2014_109n24, b41a, aa09, 1a6c, c085, 1a7b, caba, ijac201513303u11, 9722, 8319, ascaad2014_017p1, fb87, 0d0a, 738c, 919f, ecaade2016_239a64, ecaade2015_161f34, 1691, d3a3, ecaade2014_186r47, 3b26, a527, 4a52, 7a67, ae73, caadria2015_016l3, cf61, ecaade2017_090oo, f9c7, ae03, ca0a, acadia14_589b, 1373, ecaade2015_164r34, caadria2016_311d14, d591, 52bb, eac5, ecaade2016_111t30, 2345, ascaad2014_003t1, 7bd4, 242a, 1584, ecaade2017_201b, ijac201614105l5, 1241, 8abe, e9dd, 9a9e, 46a2, d284, 9025, 41c0, 8e6b, c72a, 1830, d12c, 89f2, cf1d, 1b46, a6b0, acadia14_189al, caadria2015_208y30, 2bd9, 1774, 2f0b, 6281, 7067, 85db, 2b1b, acadia14projects_365ah, ijac201614403k2, a7c2, ecaade2014_192e49, ecaade2016_075e22, 25fb, 74a9, acadia15_497n22, sigradi2016_467r, sigradi2015_4.219l7, f4e9, 9b24, ecaade2016_071y18, 5888, 2318, caadria2016_135w5, de3a, b075, ijac201614305f3, ac70, affe, edba, ecaade2014_012m2, 3c03, ecaade2014_100h23, 151d, ascaad2016_030c12, 6b6d, 1d68, 0e4c, 042e, 14b6, 59af, acadia14_167x, ecaade2017_290ll, bbc5, 4187, ecaade2017_172p, e2e7, b8cb, b84d, a5fd, ascaad2014_021b4, ecaade2014_010i1, 4616, 4f18, 7033, db7b, 5d4d, ijac201412401y3, f13e, e112, caadria2016_415u17, ijac201614202n7, ae50, 1f3e, 71bc, ed13, 31a7, b86b, dc80, af2d, 51e8, a69d, 74e6, 7ec6, 3bac, 71b7, 8eeb, ea45, 100b, 7e96, 09e4, ef78, caadria2017_145g38, 759f, a6ab, e687, 4032, caadria2016_457f19, sigradi2015_8.264e14, ecaade2017_094d, c5d2, 96ce, 7f77, ijac201614305w2, acadia14projects_435as, f13b, c00d, 197a, 10ff, 7e7f, 4a6c, 2e18, 907a, d9d8, ecaade2013r_013x7, eb9b, 019b, bea9, 9449, 4eb7, 7d50, 981f, 1617, 3324, acadia16_196d13, acadia14_487h, acadia15_451r19, ecaade2014_055y13, acadia16_450l26, e503, 3e09, 6e64, 855f, 4e99, ecaade2013r_007g5, f670, c661, a903, 17a4, 71dc, 958f, ecaade2017_051dd, 2302, 790a, 540b, 83db, f8b3, 7174, dd7a, 67c8, ascaad2016_058g23, acadia14projects_375c, fe7b, 9add, b20c, 1dc7, sigradi2016_585ww, e05c, 189e, d625, acadia14projects_153ao, cab0, 3661, 1975, cce8, f5e6, fc0b, d0d7, caadria2015_087y13, fe21, 6626, 31dc, sigradi2014_266i2, 5e64, 89db, 72ff, d91c, sigradi2013_326k, ecaade2015_17d2, 1096, 8fa8, 1c85, f98c, 0190, e988, e30c, caadria2017_057z19, ecaade2017_049pp, ijac201614208a14, a74d, 6566, 5493, f17e, 6275, bd42, ijac201513102i2, 9f77, b19a, b638, f6db, b286, fb4e, acadia14projects_301h, 2406, 9ede, c50a, 15bb, 7ceb, 08b1, ecaade2014_230r59, e057, ascaad2016_041n16, ecaade2014_214u54, 2ad1, sigradi2014_345d10, caadria2017_058f20, 2572, ecaade2017_199u, 9131, 7a09, 7442, sigradi2013_391, a84f, 33d3, 916c, 8dde, 150b, 3b7e, sigradi2016_669bb, acadia15_57l2, f166, d94e, 10bf, 58ec, c021, ecaade2017_052hh, a553, ac18, 4c12, ascaad2014_024h5, 5d45, 0ecb, 96ae, ecaade2017_124u, sigradi2014_047l4, 39fb, 9ada, 32db, a25e, 2afa, ijac201412402v4, 749b, 2895, sigradi2015_8.186g13, acadia14_681at, 2892, acadia14_445aj, c430, 524e, cfd4, 080d, ecaade2016_129n35, 63de, 7f11, 7a52, bb5f, ascaad2016_035y13, ecaade2016_175k49, acadia16_184m12, 7815, 1495, acadia15_483f21, e0ca, caadria2017_033r11, ecaade2014_072h17, 4237, sigradi2014_030y1, ijac201614102u2, 52eb, 14c5, 1c2f, a710, 872f, ascaad2016_020u7, 360c, f7d8, 78b3, cadb, c6eb, daa1, e9a5, acadia14projects_177u, 5d0b, sigradi2015_11.34c24, caadria2016_579o24, 62c2, 2f5d, caadria2015_124c20, ecaade2014_010e1, 17c3, 536c, ecaade2014_224s56, sigradi2013_135h, 2a3b, cd84, b3ce, ecaade2015_241f55, 4c6e, 6953, b107, 6456, 57d8, ecaade2017_046d, 8809, sigradi2016_431s, ecaade2015_113j21, 07d8, caadria2015_014z2, 87fa, 5194, 6b2c, 0f81, sigradi2016_637cc, 5109, 993c, 5ca3, 42ea, aa0a, 885f, bfc2, c8cb, caadria2017_056k19, acadia14_589l, 6460, 9288, ecaade2015_278n60, 82e9, 6b2f, ascaad2016_040b16, sigradi2016_710ff, 0864, 3e8a, 22ff, 4adb, dcad, 16c9, 2648, 6492, acadia14projects_497x, ijac201614203x8, 7ed5, ea3b, e20a, sigradi2013_267v, 67fb, 0db4, 945d, a969, ffeb, f6f6, 924e, e6f1, d542, ef2c, 06d8, cb00, d2f1, 5d1b, dfa0, ijac201614102f2, fe86, 7dca, 4183, e4f5, ecaade2017_253ff, ecaade2016_238m63, d479, caadria2016_105d5, 5870, 4387, e258, ecaade2015_143s30, 5fb0, 471b, 2be6, d2a2, 2c9e, 57fa, 8cf8, b951, 038b, ascaad2014_009d5, acadia14projects_655ag, 8d7d, 8afe, a2ad, 8a57, sigradi2016_647mm, a2c0, ecaade2014_112g26, 507e, f9b2, sigradi2016_448t, 11e0, 2981, ff22, 6ff9, be9f, f8b2, a71b, 7346, acadia15_469i20, 82cf, f0ad, f255, 34dc, b44d, 03ea, 9630, 9463, b897, 2e82, 11c5, 0737, 006a, 3b15, 9af0, 116d, 50c8, ecaade2017_072f, 40ad, ea4d, e554, 8a4b, ascaad2016_003x1, 083b, 8599, ecaade2015_94a19, 1ce8, 1eb7, sigradi2016_815w, acadia14_479i, sigradi2015_3.345r5, 7251, d745, ecaade2016_113z30, 9ae4, b7b2, 8e4d, 5793, f350, 984a, 9623, ecaade2014_149i34, 2dea, 597a, 533c, a970, caadria2016_405h17, ijac201412403j6, bad2, e7cb, acadia14projects_177aa, f9c9, ijac201614407a5, ecaade2017_152cc, ijac201614207z11, 178a, 1083, fc79, 4e7e, 391f, 8479, f8a4, 676b, 0b85, 7c83, d473, ecaade2015_297a65, 8041, acadia14_281t, ecaade2013r_019w9, 1afb, 87a1, 1383, 33c6, 893f, caadria2015_114b18, 30d9, ecaade2017_048jj, 8130, acadia14_199ak, ascaad2016_057z22, f9c8, d44e, 9858, e914, 0cf1, f794, b40a, aff0, ecaade2015_200p43, ecaade2014_233x59, c21b, acadia15_95i3, ecaade2016_006w1, sigradi2016_710mm, 5798, 3a15, 4781, 3aab, ef79, ascaad2016_054r21, 591f, 3000, 7027, ascaad2016_007a4, 54ae, 3599, 8a01, 5446, ecaade2015_21l4, 646c, bcfb, 768d, 69b7, b49e, 0000, caadria2015_137m22, 569c, decc, d28f, 6298, 5ddb, 6bd7, dcc4, 4f27, 10f8, acadia14projects_23ad, 4cdc, ddc2, 01aa, sigradi2016_484tt, 9d8c, ffd0, sigradi2016_484h, 0f07, 71a1, 6b4d, b0e5, 6c1b, acadia14_565af, 710b, 0bc6, 907d, a53f, 80a4, 509c, 999b, 14ca, 25e6, fad5, ecaade2017_208m, 600a, 128e, 15a8, ecaade2017_122b, 1cfa, 9553, acadia14projects_565x, sigradi2015_11.165z25, c0f7, 8675, 532b, f4ea, 34ae, caadria2016_187x8, acadia14_153at, 956f, 415f, c540, f4c8, 5a0d, ecaade2017_211ee, 62e4, a54d, a02c, 034a, 0853, acadia14projects_153c, e100, d319, 97b6, 66ce, c9e8, bb84, f564, b14a, 88eb, 91a9, 0902, 5023, 4e06, dbc9, bf3a, ecaade2017_133g, 39a1, 48a3, f129, 1c9a, 1035, sigradi2014_045y3, a108, b62c, 2736, b1cb, sigradi2014_239c9, 8d75, 65c9, acadia14_357as, 9d78, 20b3, 44fa, d36e, 3d33, e043, ijac201614308y5, ijac201513306c13, f740, cd08, c260, 3312, c449, e6f3, caadria2015_206k30, 27c7, 5eca, 5932, adde, f35f, cfeb, d674, dddb, 4975, acadia16_352y21, a218, 7206, ecaade2015_61t12, acadia16_98u7, ecaade2015_297c65, ecaade2017_026oo, acadia14projects_53k, 3caa, ecaade2014_168i42, 4cb2, acadia14projects_435d, b489, 66a3, 51d3, 7549, 10c9, 7e6f, dc7c, f2dd, db38, df3a, 5453, c149, 1e17, d227, a6c0, 89c8, sigradi2016_590c, sigradi2014_068y5, acadia15_443x18, ad23, acadia14projects_479as, c68e, 5c02, ascaad2014_016g9, sigradi2016_590l, caadria2017_174f42, cf88, 7167, a418, 0891, 2bd8, ecaade2016_223p58, ecaade2017_130tt, e476, sigradi2013_386v, 64ae, 2c34, acadia16_224w14, b901, 213b, eb52, 2ebe, afea, 6d58, caadria2015_150b24, f743, 5c17, ecaade2017_202n, ca45, 1910, ecaade2014_157d39, 7ffb, 4e44, ecaade2015_193z39, b8e1, fed9, d356, ecaade2017_099vv, 2548, 11d2, 223e, 01a3, ecaade2015_221v48, 0e07, f4fe, 2a47, 90fb, ecaade2016_108p29, 2731, 34f2, 17c0, b28d, sigradi2013_429g, 38e8, 654b, 4b53, b115, ecaade2017_072a, acadia14_281ae, a279, 44cb, a593, 493c, e4a9, 0932, ecaade2013r_002b2, ed53, 6dfa, d90d, e254, cf3a, 4828, 6386, db2a, ec35, b384, 3a40, 5868, 76c8, cc0d, 8ed9, ecaade2016_042v11, ascaad2016_035r13, 69d0, d469, ca27, ecaade2015_211x46, 7083, ijac201513202i6, sigradi2015_11.8i23, 2222, 8de0, 33c2, e516, c248, 3859, e233, 8734, acadia14_145n, 8aab, 59bb, c46a, dcd2, 551a, 0ebe, 3ad5, caadria2016_197l9, b23c, bda1, 3e34, 9d32, caadria2015_030f4, 2d13, sigradi2014_070w5, 4dc7, 1725, ecaade2014_237i61, 59a5, b96b, c9ae, 8a8f, ecaade2014_070l16, b4db, 548d, acadia14_339ap, 703f, ijac201412207h5, b8f2, 80ba, dfaa, a161, caadria2017_054f18, sigradi2013_407g, f30a, 4c9f, a112, ijac201614208y13, 2330, 2ab6, ec6f, 16d8, sigradi2016_381s, 0447, ca7a, 5e14, sigradi2013_62, b36d, 5cc5, 8ca8, caadria2016_219h10, fa51, 8d78, ecaade2015_217h48, 71ea, ecaade2015_127e25, caadria2016_621u26, 7963, fe25, 8e07, caadria2016_787f33, ecaade2014_176x43, 0ed9, 871c, 9c37, a7eb, ecaade2016_079o23, 1bc5, f940, ecaade2014_224c58, 519a, dd03, fe0e, ad80, 974d, c51f, sigradi2015_3.190n3, c0eb, acadia16_478o28, 5be9, cc81, 2449, 5bb8, d7a4, 07ee, 80f6, 99d9, caadria2015_111g17, bb34, ascaad2014_033i1, 857e, 4917, e913, 8f95, f9ed, 7224, ecaade2016_222n57, ecaade2016_197a52, b118, 8230, sigradi2014_074j6, af9a, bb31, 046f, fd4c, sigradi2016_534pp, 0faa, 419a, 929a, 2971, cf34, ccf1, 6787, sigradi2016_614u, 97ff, 9f68, 061c, 68d9, 895e, ijac201614407m4, 1660, ecaade2014_011w1, 06ee, 6b20, sigradi2014_155z3, 5294, caadria2017_043i14, ecaade2017_256t, 7361, 98e1, c97a, b6ba, 48a8, sigradi2016_817k, 6203, 9162, acadia14projects_365ar, 2419, 1859, ba5f, f646, ecaade2016_199d53, 9e29, ascaad2016_039m15, ecaade2017_308v, d8cf, c6de, 5f37, 8409, ecaade2014_100k23, c117, b36c, cea8, ijac201412402n4, 4dae, e13f, 72ed, 735a, ecaade2016_238v63, ecaade2015_227d50, caadria2017_046k14, 8e86, 2779, sigradi2014_075w6, 2219, 636a, caadria2017_016h6, c613, e979, 36af, c3fb, 5bfb, 5dfc, 1def, ascaad2014_007j4, 9c30, ecaade2016_091j25, 3f72, ijac201513206d9, ecaade2015_114n22, 9fa0, 4bac, ecaade2017_169nn, 5470, 7fcb, 849a, sigradi2013_411n, 0185, 5083, 5a51, aebc, 57f0, 937a, 6961, ecaade2017_277jj, caea, acadia14_75e, 689d, ecaade2014_149s34, ecaade2015_170t35, caadria2016_147j6, sigradi2013_294, 643a, ecaade2016_127g35, ecaade2015_227z50, ffc8, 0994, afd4, 7972, 97d2, ecaade2014_108j24, acadia14_347ao, 3d70, 36a8, acadia14projects_609ar, cca1, b85f, 5913, daec, 31fa, acadia16_244u15, fd1c, caadria2017_051u16, 701e, 1704, caadria2017_072z22, c1b8, 8d59, e640, caadria2017_005l3, 711e, ecaade2015_22w4, 7ef9, 7ffe, c819, 862c, afeb, 2cb7, 9aef, a12b, 6092, 5767, 34aa, 43ca, 9358, 5264, aee8, ijac201614305e3, 8887, ecaade2014_240d62, ed9b, ecaade2016_055i14, 5e81, 11c4, ecaade2016_114g31, c0e9, 5ea8, 66a5, f780, 21f4, 5c3d, 957c, acadia14_435ar, 161c, 168b, 6bcc, sigradi2016_534xx, sigradi2016_450yy, acadia14projects_479a, ecaade2016_067j16, 0895, 7ef0, 37d6, 0251, ijac201412203m2, ecaade2014_024k7, ijac201412203d2, 0726, c68b, ae7d, b89c, 9fb2, 16ab, fed4, sigradi2014_345h10, 7290, d6d8, c2a4, ijac201412404s7, acadia14_473af, 7279, 7f7a, acadia14projects_177s, 32bc, 35df, acadia16_260s16, 63ae, 0143, ecaade2015_53d9, 3cfe, acadia14_43ac, 244d, ecaade2016_167d48, 4434, 1e4a, 4906, 5e7f, sigradi2016_777bb, 9a41, af19, f18e, a688, da7d, 0558, 53d9, sigradi2014_314t6, 9824, 70ec, 3704, cc4a, f77f, sigradi2013_429z, feb3, 4219, 3792, ascaad2016_008d4, 6452, a57e, 546e, dbaf, fc58, ce8e, f368, e4d6, sigradi2013_244p, caadria2015_014t2, 0ae8, f81e, 2883, 2059, cc85, d9b6, ijac201513303t11, 9fa6, acadia14projects_473at, caadria2017_023s8, acadia14_399an, e2d4, 13ee, c131, d4ae, 0f6b, 35c4, 9270, 6748, d76b, 754d, 4305, 89a6, 451b, badd, 8812, ecaade2015_13o1, d510, ijac201412301c6, ijac201412302l7, 8e14, d62e, sigradi2015_6.183j8, e304, 0941, 051a, ijac201614208v13, 1b72, 7d24, ee61, abc7, caadria2015_070y8, 3d49, e46e, caadria2015_203n29, 6e3d, 26f8, a1c7, eb54, 6cfe, 0bcb, 3a6d, c93a, sigradi2016_816tt, c9c0, acadia14projects_579ay, 172e, 816e, 4181, 1c68, 98f3, f2bc, e8cb, 56a4, 83cf, ijac201412408r2, c488, a18c, 2a1b, 446a, bdb1, cda8, acadia16_450m26, 2618, ijac201513201v5, ba1f, sigradi2014_232u8, fb74, 8d1f, c180, acadia14_565ae, 0d8b, c846, 1ee2, 512d, 3a39, bc4f, ed03, 58fc, d23e, 7ec0, 0230, db7a, de90, ece8, 56b2, ecaade2014_078p18, 91c9, 1208, 659f, 6586, ecaade2014_230s59, sigradi2015_4.219i7, sigradi2015_10.267o20, 46d3, e3e5, 8360, 477d, 3735, d5f5, 2499, cad5, 5481, 025b, 2b06, ecaade2017_254oo, 1ac2, 1913, 2ee1, f377, 57c1, sigradi2016_710jj, cd1d, eaad, 13d9, ecaade2016_210g54, sigradi2015_3.268n5, 7dd4, d245, acadia14_81m, 263c, 6e84, b3f3, acadia16_224v14, bbec, 7d7f, 2721, ecaade2014_226g59, bc21, 9cef, ecaade2017_108z, bdee, caadria2015_073y9, 3401, 07d9, fba6, 3e43, 53c2, 05c3, 3fd1, caadria2017_096r26, ijac201412304s9, ff68, 0118, 836a, 0817, b8bf, 2280, 7caf, ecaade2016_191a51, f6c4, ascaad2016_017a7, bb63, 71b9, fe8d, ecaade2015_81s15, 3a6f, b74a, ecaade2017_265q, de4f, 8abd, 5a12, e015, 8d48, e77f, 4dba, cac8, 9823, c545, 3140, 56b5, 8782, 0912, 76d6, 06b9, e688, 2fab, 0e90, ccec, b905, 0480, 4466, 2f42, 8caf, 2109, acadia16_154j11, 2ed6, ecaade2017_079aa, 8b8b, ascaad2014_018c2, 9e3d, 1b42, ascaad2016_021w7, sigradi2013_280n, 5f84, acadia14projects_75aw, 2f78, 4a8f, 8367, 7b82, ca8c, sigradi2015_3.65s2, ae55, cc2f, 0348, ffd9, 4b06, 8b70, 7859, 1de0, 1dd0, f52c, 21ed, b251, ecaade2017_293jj, 5804, caadria2015_208h31, 4915, baa9, 8adf, 2c1c, a8f1, 7d8a, 3693, 9b01, 56b8, b0f6, ecaade2017_302ff, 7984, f906, ed2f, de1f, 062b, ascaad2016_045g19, 7b49, dc26, 0ed0, 7007, 460d, 40e9, e97e, c266, 3ec1, 3089, e73b, 5368, ecaade2014_052z12, 0bb9, 4867, bb24, ecaade2014_237c61, 2447, ecaade2017_172y, 3799, e61d, caadria2016_477x19, bc78, 2cad, 4a34, sigradi2013_407c, c88b, d6f4, d898, 60bb, ecaade2013r_015l8, d209, c1b7, b476, caadria2017_165v41, ecaade2016_171d49, 43cf, ecaade2017_215ii, 4d28, 0e72, d20a, 6808, caadria2017_048x15, 4768, 114e, b21b, 45db, 2fe3, ecaade2015_92k18, 4d65, ebea, 1f17, 7df8, ecaade2017_122ss, 56bc, 0a9d, 2c39, 261c, ijac201513303c11, a8b0, ecaade2017_215mm, a513, 9377, ijac201614308o5, 5097, 77a4, 38c7, ecaade2017_140ee, 577c, f15f, b27a, ecaade2017_203ff, c48d, b29a, sigradi2015_3.221s4, 4116, 18d0, 6de0, 0002, caadria2015_206c30, f529, b066, ecaade2014_071c17, b687, aec8, ef88, sigradi2015_6.42x7, 9044, fbf5, acadia16_34a3, 6916, 798d, 1f6c, 308d, 1008, ascaad2016_031i12, 28ba, 0a80, 117a, 3f25, 5229, 7f2f, 1ddf, 7913, a16d, a838, db89, 29ac, sigradi2016_490kk, 086d, sigradi2013_285d, 6fdf, 0b80, ecaade2015_261i58, 3f28, 6755, f516, 7ddf, 55c0, 2cbe, f5a2, 48c0, 459b, ed97, 551c, ecaade2015_127w24, 36d9, a5ea, 6d33, c34a, 4817, a739, 072f, sigradi2014_239a9, ecaade2017_051x, 399b, 1939, d482, caadria2017_001e1, e801, sigradi2014_049g5, ecaade2014_168t41, 4776, 7cf5, 3367, 5680, b2d5, acadia14_339al, b3cc, 828f, 290a, 06cd, ecea, e8af, 3344, 8fc3, 3790, a638, da03, 9209, 2f3c, 543f, acadia15_232o9, 46cc, cb37, 566d, ecaade2014_052o12, acadia15_57j2, 5f53, 594a, c8f3, 745e, c2c7, 0a0b, dcc3, 4ecb, 7e64, ecaade2017_138q, ecaade2014_239m61, ecaade2015_129i25, ecaade2017_142ss, 06fe, ascaad2014_029j8, 4eff, 5bbc, acadia14projects_101ar, 51b8, sigradi2013_275c, a612, acadia14projects_247j, 1ecf, f813, a78d, e047, 1042, ecaade2015_113u21, 5558, 8150, ecaade2017_057r, 0764, fef9, d67f, ecaade2015_82w15, ecaade2016_078a23, 9876, caadria2017_165s41, 58e9, 7359, 2bef, 0355, a22c, 9978, 2e45, ecaade2015_33j6, 12b4, ca4f, fcf5, 9f6c, c937, sigradi2014_021v1, 1893, e17c, sigradi2016_654ww, cd7d, 00ff, 42e4, 349a, 4695, ecaade2015_127x24, f717, 73a7, acadia14_555e, 5911, 5aa7, 9071, 297d, 21d9, 1bf0, acadia16_280a18, acadia14projects_539aw, ecaade2013r_007a5, 1b22, 7490, 2035, e167, caadria2017_124t33, 0944, 46ca, 58f5, 4c41, e096, e56b, caadria2017_009g4, 24a3, 16b6, b8e9, 192e, 99ee, 1e1d, 423c, 93ae, 1570, acadia14projects_627ao, d0b2, a769, 9714, acadia14projects_565ac, 8b64, 3d2f, ecaade2017_225l, f0f1, ecaade2016_021y5, ecaade2017_269ll, ascaad2014_014x7, ecaade2017_033z, 797b, 57ba, f37b, aea0, f3aa, sigradi2015_13.181t28, 7ff4, c281, fd30, acadia15_137a5, ascaad2016_025n10, 6396, 0c9b, f751, e188, f87d, ijac201614206v10, fc78, 4eb6, 766b, 87e1, 41e7, ascaad2016_047y19, ecaade2013r_008l5, caadria2015_096l15, sigradi2016_448m, d09b, 8ea3, ecaade2017_008r, ecaade2017_099zz, 56f4, 359f, acadia15_343n14, 6717, 0fce, sigradi2015_8.186l12, 559f, 6c8e, 289a, 5c29, 05d3, c8b7, ascaad2014_004l2, 1a58, d71e, 1183, c05b, c88e, acadia14projects_63az, 87b4, cc36, ecaade2016_015a4, 2c91, e69f, acadia16_88i6, ecaade2016_163m45, 68ef, eb51, 5976, 50f7, 4575, 3457, 3bae, becf, ecaade2017_203x, ecaade2014_057r14, acadia14projects_153h, 95a0, bf51, acadia14projects_281y, 2e6b, 3c58, fdaf, f862, fd74, 1554, acadia14_23ab, ascaad2014_026c7, ca44, ef1d, 664b, 45ae, 83b9, 4545, ecaade2014_153p36, 0b34, acadia14_189az, 9fd2, 5435, 6c90, 1084, 1fbe, 5ea0, d05c, ecaade2016_130w36, ecaade2016_013r3, a7b8, sigradi2016_455c, a1c1, 16f5, c2d8, f4fc, ecaade2014_057l14, sigradi2013_342, ecaade2014_052b13, ascaad2016_035s13, 0077, 8cea, a2e7, caac, abc6, ecaade2016_048u13, 1f0d, 5d7a, eb14, 51e7, 1476, 8a0e, ecaade2017_105uu, 3251, 6c81, 49ce, 9bd9, 734c, 0695, 2920, 0bcf, 3f6b, cc82, c4ef, b826, 1ea2, ijac201614301a1, fb00, 6dae, 2c42, fba8, 31d9, 05a0, ddee, c6fd, ecaade2017_170f, e313, 9796, 89dc, 5791, e35e, f454, 158a, acadia16_270u16, 6edd, 935e, e659, 2c1a, ecaade2017_019ww, 9fcb, dd52, 9236, 63cd, ascaad2014_027l7, 3244, 398f, a149, 9d3c, ecaade2015_164x34, 3492, 85c5, 63db, acadia14projects_339aa, 2434, 599c, 74b0, 98aa, db05, 843a, 0940, sigradi2015_3.212m4, 649b, sigradi2016_448v, e843, caadria2016_187z8, ecaade2014_204f53, e90e, bc4a, aa9a, ecaade2015_100b20, d8af, 09c5, ecaade2017_269a, acadia14projects_375o, caadria2016_673z28, b9e2, 08ce, e5a4, a263, 8198, 7040, 46f0, acadia14projects_71t, bedf, e0f2, acadia15_81v2, f08e, 015a, acadia14projects_691az, df50, ecaade2015_59d11, sigradi2013_337h, acadia16_382p23, caadria2015_190n28, e765, cf71, a3d1, 929c, ecaade2014_010k1, d619, d7cd, ecaade2015_171p36, a565, 799c, ecaade2014_201g52, 3687, 1376, d191, 87ce, 2ecd, bf04, 44b1, 351a, sigradi2014_289k4, 6274, 8c69, d6dd, 4246, fb86, acadia14_219ax, 6bdd, bae3, b3da, 90f5, 5018, 0775, 86ac, acadia14_399al, aaae, acadia14_311y, 7baa, 3eab, 0b22, edae, 9470, 64b6, 05f4, d923, 81d1, f011, ef94, 9dce, 0da1, 4aa0, a7d0, 0abb, c3ab, fd04, acadia14_153ar, b174, 2d84, 44bf, ecaade2014_038j9, e00e, cb46, c229, 3012, ecaade2017_061b, 1c4b, ijac201513104k3, b5cb, ecaade2014_168m41, 3c8c, 4d40, 4857, be27, ecaade2015_301t65, 37cd, 801b, 5b76, f5e8, a7e1, 49a7, ecaade2016_102f28, d270, acadia14_75a, 7018, sigradi2014_084d8, 3f90, ecaade2015_196e42, eb0c, 91f6, 5cf0, 04c9, 819c, ae10, acadia16_78o5, b7b0, aeb4, f073, 2297, 2fb8, ecaade2014_149f35, f463, caadria2017_023a9, 2f00, 103f, e962, f0d6, 3d48, aeb0, 39d3, 1980, 902c, sigradi2014_217f8, fbf8, 818e, 9d25, 5247, 13b8, 1aee, caadria2015_049e6, ecaade2015_82z15, sigradi2013_411m, 6394, 99d2, c259, caadria2016_713v30, caadria2015_109e17, 6be6, c753, ecaade2017_225k, dbdf, ecaade2015_116e23, 95d7, 9ed7, 13c5, 62fc, 7d38, 37e2, 8f5e, 6f4b, 6e09, 7156, 8070, ecaade2016_162s44, 4283, e799, caadria2015_060t6, f72a, acadia15_251j10, 0b07, e9fb, 54f6, acadia14projects_357a, 5ece, caadria2016_013k2, 8612, 7353, sigradi2014_099u8, 6b28, 7b74, 65b1, ecaade2016_136l38, facb, caadria2017_074j23, sigradi2014_339a8, 6c89, 8bd5, bb68, 23d0, 1d37, cc88, ecaade2015_48w7, ecaade2017_253v, 54e9, 2ba4, be51, 529e, 6cf9, ecaade2017_213ww, 3e81, 6189, b5c1, b3ba, 7f91, sigradi2016_614y, 8647, ecaade2016_198k52, 5cd0, 7241, 14ab, e27f, 03ce, 744e, d75c, 6aca, 9e67, f12a, sigradi2013_212p, 96ba, b6a5, 79fe, f2a6, 8b0c, 69e6, c8fe, d623, f03d, 8cf5, 9884, e129, a8fa, ca97, 0edf, ecaade2016_152y41, caadria2017_041v12, ecaade2017_057h, sigradi2013_215c, 0c01, 08e7, eefe, da5d, 8a29, 0b7c, acadia15_297f12, sigradi2014_281i3, ac1f, f46a, ae9b, ijac201513302e10, 6ecc, ba97, b80f, 1e01, d511, e49a, 154d, 25e7, acadia14projects_445ag, b434, 4540, sigradi2016_773z, c318, 0121, acadia14projects_63ay, ecaade2015_193y39, ecaade2015_21a4, 653e, acadia16_432v25, f23a, a0a2, 6186, 5b5f, caadria2016_045d3, 4deb, sigradi2013_389o, c3b7, 9963, be67, 4818, cad9, 56ae, 9a22, c668, ff04, 5acb, sigradi2016_356g, ecaade2017_134u, 8e28, 4d1d, ecaade2017_172n, a429, 4551, 8279, c830, ascaad2014_004o2, ae8a, ecaade2014_019j5, ecf9, 5744, aa61, 86ea, 77fd, ecaade2015_113r21, 189b, 5cff, 6053, 1fd9, 16c2, 0abd, 5066, acadia16_34c3, ecaade2016_230p62, 4f76, ecaade2016_127a35, ac9d, 033a, ba50, 3831, 935f, 04cd, a208, acadia15_110v3, caadria2017_041o13, acec, ef0a, 45bc, caadria2017_015n5, 6701, 7c0e, cb9c, 10f3, 995f, ecaade2016_095i26, 62ea, 1cc7, c690, ecaade2017_108j, 6423, 9a18, 7829, b034, acadia14projects_463j, ecaade2017_100j, e667, 75ec, 51f0, 7915, f5fb, 8638, 5a4b, bbb0, 56d4, 76ed, f4bc, f95e, 991d, ecaade2015_64t13, 68bc, e675, caadria2015_188u27, 0914, acadia14_257ac, sigradi2014_289i4, 1f9a, e12f, f981, 9c34, 4fc4, 0fb3, 1485, 9a97, 62f3, 10aa, c3a2, sigradi2013_370, ecaade2015_129n25, 03dc, aff2, e643, 0f9f, ecaade2014_194t49, e99b, ecaade2015_82y15, ceda, ec11, ecaade2015_225k49, a44a, feb6, c6b1, ec67, sigradi2013_345m, 317e, 11a7, eeb7, 3a69, ecfd, ecaade2015_206c46, 7772, c1ef, 1e25, 6646, 6979, 0dd9, caadria2016_713y30, 0229, 2edb, 519e, 8fef, 02fa, 7f6d, ecaade2015_59h11, 9f65, 9e6e, caadria2016_003d1, 72ac, ijac201412201o1, ecaade2016_095g26, ecaade2016_068m18, 504d, 6564, 876c, adfc, 4b78, df1f, 601e, 618a, d53a, 3005, 086b, 7d0f, b66a, b3c5, bcc0, 3243, b0d9, 9882, fa1e, 0be0, 551e, 46a9, ed9c, ecaade2017_019jj, ascaad2016_021h8, 2a42, ecaade2014_023g6, d566, f0d0, 47b0, 107d, 051e, cfee, ff05, sigradi2016_695o, sigradi2015_10.307o21, e57f, 0088, 02ab, 8247, 903a, 6d06, feae, 6238, 1030, a993, caadria2017_147y38, 90a1, 46b3, b222, caadria2016_819t34, ascaad2016_038s14, aa98, ecaade2017_008j, 054d, c472, a700, caadria2015_073k10, 8623, 867b, ba4e, c2e8, ascaad2014_023b5, 28ea, 8496, acadia14_125ab, 9975, b76e, 46bb, f987, acadia14_347as, ecaade2016_223h58, b592, 4b7f, sigradi2016_751mm, 7292, sigradi2014_345t8, 054e, acadia15_123u4, ecaade2016_018t4, 6dfd, sigradi2013_184a, cb85, c5f3, d748, cbd9, 9d9c, 6c0c, 8253, b2f6, b45b, a635, 5f18, 3aad, fb6b, 628f, 1178, 3542, ec5b, 3d5e, 8ee8, c25b, 8690, 8129, 7dd9, df22, 5c30, acadia16_98g7, acadia14projects_267g, 6335, d706, 6d76, c31d, c1ca, 7ebf, 7e11, 20c9, 1a36, 9c70, 3dcb, fba7, ecaade2016_033b9, 5b90, 34cb, f0dc, 9b4b, f3ad, f5a8, c4b8, acadia14projects_565t, 6e2a, ijac201513205j8, e8b1, 3514, 6d80, 9416, ijac201614204m9, ca69, 028e, af82, 4ffc, 8b76, 0518, 5d99, f89a, 3ac2, 0a6f, 32fa, f6d5, d125, b8a1, 69cc, 6f2a, 5f9e, d020, 84df, 770e, acadia14_479h, 1c0d, eede, 0867, 5dc0, 766e, acadia16_206l13, 8fc9, 2f53, 948d, 7709, 99ac, e3a2, ascaad2014_005t2, ascaad2016_042s16, sigradi2014_080j7, b39d, 581f, 2cc5, 8240, 7d42, ecaade2017_184nn, 22d8, 80df, 54f1, 39a8, b66d, ecaade2017_032i, 45a8, 26b3, 9ee1, caadria2017_174m42, 25af, acadia16_62r4, e379, sigradi2013_364u, e318, ijac201614207m12, 2ef1, 39b4, 76bd, 3730, ecaade2016_121r33, 0b9a, 86f4, 84e5, b69f, 9ab4, 9881, 6c13, 3386, 0e42, 7afc, 10b5, 73a4, f7e7, c2f8, ecaade2014_240h62, 07f3, ecaade2017_028i, 4968, 4372, 0f98, 0942, 88d2, 37e1, a9ff, ecaade2015_217d48, d7e0, sigradi2016_690b, acadia14projects_565aa, ecaade2015_38t7, 92f0, f0b4, 5352, c214, 4a36, a8af, 1934, b88f, 4247, ecaade2015_173e37, 5e09, 3635, ecaade2014_049w11, 6cc4, 66c4, fcf8, 1ef1, ascaad2014_013t6, ddda, ecaade2015_113m21, sigradi2015_12.297l28, 0d04, 7e5f, 253d, 0eee, 2045, 90b9, 194b, 95d4, ecaade2016_046w12, 0854, ecaade2014_149a35, sigradi2013_52g, caadria2015_150x23, ecaade2015_284o61, b10b, 8e62, bc47, 96af, d3df, 90ae, 91fe, 2f4c, 3a3e, ecaade2017_057n, acadia14_281aa, 17bd, ecaade2017_032b, d700, 9226, ecaade2017_255g, ecaade2013r_017b9, 66c2, 216a, afa5, d97e, 11c8, d5bc, b19e, 717b, 14df, 762f, ee2c, e524, ecaade2016_132l37, sigradi2013_41r, 0973, f116, edfd, 68de, 171b, b083, sigradi2013_315z, ecaade2016_027w7, a019, 0c5a, 5622, aa30, caadria2016_383n16, 4dd0, fe66, 4756, ecaade2014_111m25, d684, 8363, 10e7, bd2b, eef3, 8978, acadia14_473ap, 3ee3, b809, e58f, c55b, b24c, sigradi2014_169t4, 3af1, 7c22, 8faf, ddf8, 51b2, e31a, f360, 1631, 5593, d3fe, acadia14projects_117az, 2444, 2c13, 1750, 4361, 930c, 9fe0, ac55, 46e5, 6d54, 5db1, caadria2016_353v15, 86f8, 732e, bd62, ac74, acadia14_681ak, 2659, b50b, caadria2017_142i37, 6024, f2ac, caadria2016_291w12, 4b4c, 7cf2, 8171, 0e58, 0c04, 5eaa, ecaade2017_291gg, dbce, d3f7, 36aa, 942f, 2163, cdf2, ijac201513103x2, 3eca, 62bd, 3133, 35e8, 80eb, 6786, 37f4, 03d5, ecaade2016_089f25, 6b21, dfee, d702, a75e, c01d, f383, 1af6, f409, sigradi2016_781ww, 87b3, f982, 0243, 3950, 5116, 97ba, 3c26, 57cb, 5485, ecaade2016_199a53, e7e9, acadia14projects_579b, ab9f, 8cff, 10dd, d70f, sigradi2013_91m, d25c, 8afa, 25b9, caadria2017_104r27, b625, a3ef, f17c, sigradi2016_515k, 58c2, 1c7b, 2743, ascaad2016_012o5, 5b2d, 4001, 3263, fd89, ecaade2015_33w5, 5d0e, b284, 0533, e627, e972, ecaade2016_055h14, f3f5, 05e9, c6ee, 9407, 159b, 124d, 9d65, c253, 1317, 3fb0, 8207, 8cae, bfb6, ecaade2017_085g, 1852, 8f14, ijac201614407o4, acadia16_344f21, acadia14projects_661l, 1100, c89c, b219, e85e, 0330, db16, ecaade2014_224m57, ascaad2016_011h5, 1fc9, 1fd5, ce4b, 1163, 0e3f, a470, caadria2017_074r23, e634, ecaade2014_023v6, 45c5, ecaade2017_302uu, 70d8, ecaade2014_206r53, da32, c084, 9803, 674a, 59c3, 8986, 45c3, 56f9, 5c07, acadia14_549p, 28fd, ecaade2014_138m30, e4a7, 9f38, 484b, sigradi2014_345l9, 2799, caadria2015_126g21, b8db, f723, 77df, 011d, 68b3, ecaade2017_274aa, ijac201614201k6, ijac201412305r2, 7b81, 6a62, e777, ff6b, 486d, bc04, 2102, e24b, 02f4, 3de0, a7f1, ijac201412402d5, 1b4e, ecaade2015_25k5, 561f, e079, db9a, 50ea, 8361, sigradi2015_10.309s21, ecaade2017_157dd, 6aa7, ecaade2017_264e, 7077, d1dc, 9b5c, 5954, caadria2015_124w19, sigradi2016_792p, d51e, e88c, 48d1, 4496, 5f59, 4393, 10c4, 6003, b565, 7648, 897f, 8db3, ecaade2015_248k56, 9da8, c47b, 84d1, 4e64, 7009, 38f3, 71d1, 13d0, 69b5, 0b00, 3453, 4ea3, 5c4d, e1d6, 59d9, 07f6, caadria2016_033x2, dcea, 4a20, aa25, 6810, 4055, 0f19, 2d93, e5eb, b008, 3d7d, a4a8, da62, acadia15_161i6, ascaad2016_008g4, 7d5d, 2205, ecaade2016_241h64, 26fa, cf9c, 7d7e, ecaade2016_046p12, c970, 1f0e, c456, cb75, ecaade2017_087r, 66bd, 6f00, 5183, 593a, dd72, a798, e683, ecaade2014_151p35, fbf6, f8dd, cc56, acadia14_619ag, a249, e820, 3d95, 1a20, 7464, 9cf0, 1683, fddb, e0fe, 84a8, 4a64, 569e, ecaade2015_199w42, 679d, 6767, 8d1d, 3b66, 1dbc, ecaade2015_202p44, 7421, 4b98, dd8a, d2e8, b774, caadria2016_819w34, 2c22, 6cb0, adbd, 2875, 15de, f1c5, 8ed3, 3151, caadria2017_145b38, 5436, caadria2017_048m15, cbcf, ecaade2016_225v60, 7e21, caadria2017_163p40, caadria2015_061h7, e64a, ijac201513306h13, c033, bd63, be13, 44d5, ae87, bcf2, 740b, 28b4, 335c, caadria2017_009w4, ecaade2017_057u, a723, 2397, caadria2015_087v13, 7b23, 9b0c, ijac201614102e2, ijac201614407n4, 02e7, acadia15_47a1, a94d, 0476, 5a9a, 1d84, ecaade2015_138n28, acadia16_34d3, e944, 8774, 48a7, ecaade2015_61s12, 9c99, ecaade2014_024p7, ecaade2017_255e, 72f9, f822, 68cd, 3da4, 908b, 6040, ecaade2017_257zz, a609, ecaade2014_221l56, 025f, 69e4, eecf, ebdb, 89fc, 983c, 09d5, ascaad2016_036w13, c8f9, 9bf3, ffc1, 75da, fd77, 5bdd, 7b0d, 5e3c, ascaad2014_014n8, 5568, ecaade2014_239z61, be0f, 1b4b, ascaad2016_004m2, sigradi2015_12.215v27, 4309, f557, d967, 7fd8, eb4d, ascaad2016_043g17, 5956, f665, d886, 07b9, fb36, 54c3, 1511, sigradi2016_737ff, e1ce, db0d, ijac201412301o6, 2d8c, ecaade2015_114k22, sigradi2016_737y, 4672, 879f, 2301, 86ca, f520, a80d, 173a, ecaade2014_138t30, 5ee8, a40d, 5215, ecaade2014_052a13, acadia14projects_487g, sigradi2016_448z, c3c6, 21f6, a047, 6fd2, ecaade2014_186o47, 5f99, 3624, 2df8, f325, 4996, 3d91, 08f1, 2d61, 9ae5, 250a, 3713, 47c0, sigradi2013_429i, 745f, b912, 0350, 96b1, 7831, ef69, 8d41, 16f4, ecaade2014_067b16, acadia14projects_627e, ecaade2017_048mm, sigradi2016_467n, sigradi2014_085h8, 17b9, 18b9, b6ce, 50ce, 52b0, ecaade2015_217b48, ef0f, caadria2016_851h36, acadia14_609at, ea5b, 2464, 1530, caadria2017_030e11, 74dd, e792, b317, acadia14projects_317z, 1da1, caadria2016_641v27, 4ae8, 35d6, 9143, ascaad2016_002p1, acadia14_153as, f569, c850, f99f, 30e6, 31b4, 89dd, 127c, 3777, 68d1, af63, eff3, ijac201513203j7, d421, ecaade2014_192w48, 13c8, 2f17, 5f0b, 73f5, 0a68, ad6c, 59c7, 90a4, 2c75, sigradi2014_282r3, ce01, ecaade2014_206v53, b83c, eed2, 4cbc, sigradi2015_8.328l15, 17e5, 38d6, sigradi2016_792m, b758, 8d18, 489e, acadia16_460w26, ecaade2014_157g39, 8ca0, 0ad8, 73a3, 85d5, sigradi2016_770m, 150d, ecaade2016_162e44, ecaade2017_grii, b64b, fb4d, 847f, 4869, 7a41, 0136, a3ea, cd77, 7ed4, acadia14_619ap, ecaade2015_235p53, c5f6, 532a, cea5, 3eb4, 8015, c8b4, 956b, caadria2016_073b4, acadia14projects_473af, ecaade2015_180x38, ac75, d1ff, 672d, 9a7e, ecaade2017_203t, b2a2, 3e25, 52d8, caadria2015_218s33, e1cf, 27d2, 820c, e6f2, 5421, ecaade2017_098nn, 45ac, 5641, 039a, 09fc, ijac201513201f5, 8588, ada9, 0a8a, b941, 6a42, 9705, ijac201614104i4, c759, ascaad2014_028v7, acadia14_111i, ecaade2015_261h58, 67b9, ascaad2014_016j9, b8df, b528, 74d8, ijac201513306y12, acadia14_479aw, ecaade2017_129ff, ab19, 856c, df81, acadia14_655ac, e3c3, sigradi2014_347s10, ecaade2014_240f62, 39e4, 25fe, 0d65, 4a3e, acadia15_469d20, 0536, 5fae, b54e, 9c29, ada4, c7e1, caadria2016_435r18, 34ea, f64c, ascaad2016_006i3, ecaade2017_192n, 9f6f, caadria2016_415v17, 64c7, sigradi2013_411l, 924c, b412, c497, bd26, a82a, ef76, 6ba6, 50b8, e371, a95d, e95e, d1d2, a81e, 3193, sigradi2013_150, a473, ijac201412201c1, 09ab, de5e, a9e5, 374d, 69d4, ecaade2013r_019h10, sigradi2016_387vv, fe20, ijac201614307f4, 6ee1, b2c9, 38a3, acadia14_655ah, 3545, ecaade2015_200k43, e04a, 5ecd, 1dec, caadria2016_477g20, ijac201614307k4, 5b6c, ecaade2016_119l32, 913f, 0d22, 4112, 6e8f, fba0, ecaade2017_039d, 435d, acadia16_88a7, 9814, 957a, ecaade2014_194g50, sigradi2016_654c, 2e27, ea2c, 799a, a60a, 3a18, 8ec5, 19cd, 203f, 5241, de6e, 38c4, 307a, 64c5, 64bf, ecaade2016_ws-dleadr68, c2b8, ecaade2017_213e, 2284, sigradi2016_590m, 69cd, 7c8b, 3d7f, a15f, 33dd, caadria2016_095l4, 4039, ecaade2015_18d3, acadia14projects_189a, caadria2015_213h33, c498, 5525, caadria2016_311c14, 0561, 87da, 48c6, 280e, 0970, 296b, 7734, 0266, 18ae, 73dc, 6065, 3f6a, fab7, 910e, 2ed7, acadia15_407h17, 3561, 22b3, 0f82, 7d86, 884f, bd10, 0439, fffd, e426, f296, c877, sigradi2013_390s, ecaade2016_166m47, 1018, ecaade2015_217e48, 1f65, 5652, 1a56, 97c1, acadia15_223c9, 228e, caadria2017_081p24, caadria2017_057a20, aa64, 4fb8, 7497, 208b, acadia15_81r2, 252f, 8744, b8c6, 6a6e, a43c, f896, b9d7, b3ab, sigradi2015_10.140p19, 7926, ecaade2017_308dd, a870, e38f, 92a9, b581, 2b99, 9ad4, ec6c, e693, 0808, 9efe, be21, 1cee, ecaade2017_170g, dd88, ecaade2014_011j2, faf5, c29b, a93d, acadia15_395g17, d783, 9eb8, a9b0, sigradi2013_77k, b4fb, 4bd6, fa98, f2ee, sigradi2013_30h, f120, 5b75, fe63, sigradi2014_250r9, c514, 09c9, ab92, 52c1, adc4, 9c1c, 9222, dada, 36b3, ff20, 7ce9, a394, 4aae, 1a89, 7edb, 2fcf, ecaade2017_jgop, 7a23, ijac201513305i12, 6644, ecaade2016_166j47, ecaade2013r_010t6, 295d, ecaade2015_158i33, c7a7, 4f8d, 9f6e, dcae, 9670, d20e, 6768, a631, a489, 33d7, 1d77, 3519, a47b, 8a1e, 6cae, 6fef, ecaade2015_280b61, 7305, dba3, a42d, ascaad2014_031i9, 8c0a, ascaad2014_015w8, 4bf1, c7ab, f288, ecaade2014_078t18, caadria2016_601e25, 4896, a6b3, 07d2, ecaade2017_306n, c6a5, 6653, caadria2016_797r33, 6708, 364a, ecaade2015_114w21, ecaade2017_203s, 9785, caadria2017_040o12, 1140, caadria2016_187s8, db94, a7b5, fba4, 71fc, 88bf, 72f1, sigradi2015_11.136o24, 65d6, 448c, 1e6d, 319b, 2236, ijac201614203h9, 0023, e2b9, 7cb4, b9ff, 1bdb, 3bea, sigradi2016_455h, 5de4, 0f51, 84cd, adcf, ca91, 3a83, af4b, caadria2016_797x33, fcf4, 9238, 7acb, 025c, 11b0, 7fd7, 41d5, 0360, 8d08, d8bf, caadria2017_058o20, 541a, caadria2015_016j3, 543b, ed71, 7bf2, bdc8, 9695, aa55, ecaade2017_291e, ecaade2013r_010x6, dfbe, 5faf, 787e, ascaad2016_033c13, 44f6, f171, 1137, caadria2017_113a30, acadia16_308c19, 0ae6, 191e, e208, bee8, 4abf, ecaade2015_130d26, 5501, a27c, 1305, 1877, ijac201614305b3, 8d47, f4f5, ecaade2017_013rr, 0b97, 27a5, 635a, f713, 0dbd, acadia14_609as, bab6, 8d00, ijac201513303l11, 4515, b322, caadria2016_641s27, d1c8, 5283, ijac201412303i8, 20eb, ecaade2017_069bb, ijac201412305m2, 8481, ecaade2017_199gg, 6d86, ce7e, ba87, ca84, f9d3, 2501, e531, f263, acadia14projects_43al, 587c, acadia16_98l7, 4cfd, dba6, acadia14_601ag, 83d6, c14d, acadia15_185j7, a524, ecaade2014_011a2, c2b4, ecaade2015_59p11, eb92, 93bb, 063f, 18d7, ecaade2016_203h53, 94d5, sigradi2013_244k, sigradi2015_6.42y7, ecaade2017_192ww, e81a, e539, c11a, 43d6, bdce, 7097, acadia14projects_237at, 6abb, 5beb, b22a, a6cf, be74, 9389, b054, acadia14projects_507ad, 7ae0, f6d0, f396, ijac201614309b6, 0f68, e162, 663c, fe49, 9b87, sigradi2016_611p, sigradi2013_183, ec3a, ecaade2016_027f8, 55ef, ecaade2014_023o6, ijac201412307h3, 1046, 368e, acadia15_323h13, 77f4, 6420, 5550, dc91, cdeb, cc1d, 1778, b2e1, de4c, 5787, sigradi2016_777q, ascaad2016_041h16, 22a6, caadria2015_067l8, sigradi2014_279a3, 84eb, ijac201513206j9, febe, 0858, 6b15, bd16, 7415, 822e, ecaade2016_077z22, 776c, 8f64, 75a8, caadria2017_009v4, 029d, 0a37, 1a9c, 5e39, ecaade2015_22p4, 1145, 1cd0, sigradi2016_595nn, acadia14_63az, af73, caadria2017_101o27, 6bca, acadia16_488b29, 1a95, ced4, 0753, ascaad2016_027y10, ecaade2013r_007e5, ecaade2016_190z50, d866, 6ead, da58, a9cb, b31c, caadria2015_194v28, 5918, 4b86, 6559, a194, 42b1, 48e4, 5e91, acadia14_699t, 38e3, db35, ijac201614208w13, acadia15_123r4, aa7f, caf3, 1b4a, ecaade2015_129u25, 188a, 42c0, 7e90, ijac201614207h11, 2c84, 1ae1, ecaade2014_044e11, 88ea, 389f, ijac201513102e2, ba40, 15a5, sigradi2015_10.307e21, 38ca, e4d5, acadia14projects_63aw, 7728, sigradi2015_10.307z20, b19c, 1e27, ijac201614207m11, 9d5e, b96e, 3595, 28ae, ascaad2016_057x22, acadia14_661e, babd, 33d1, 8d07, bf87, 5a53, f7d1, 5cfd, 9a51, a16b, caadria2016_735t31, 2a3a, sigradi2014_284w3, efce, 75c6, ecaade2014_152h36, 79f0, b3aa, 7c3e, 3ef2, 5df5, a7f4, 62a5, ecaade2017_203u, sigradi2016_590r, a7c7, 99a3, e560, 7c46, f088, ecaade2013r_002u1, e5ce, 03ca, caadria2017_029m10, ac71, sigradi2016_690g, caadria2015_213d33, caadria2017_029o10, ecaade2016_078w22, 196c, ecaade2015_202h44, 30f9, acadia14_473ad, 0467, caadria2015_078k11, 8943, d0b1, ecaade2016_042h11, ecaade2016_139y38, sigradi2015_11.8l23, 3181, ecaade2016_068g18, b050, 21fe, ecaade2015_35t6, 8993, ecaade2014_057t14, 283b, deec, 390d, 8c37, 617c, ecaade2017_009u, 9668, 9c0a, 22c4, ascaad2016_054o21, c856, 102c, 9a81, ddc4, 1ded, ecaade2016_191y50, bb23, 9154, 5376, fe17, 5f15, 282b, d08a, 31a3, 4a0a, 06e1, e9c9, bbf3, bdba, 7ffa, f4f9, d18d, sigradi2013_286, 5ac4, ijac201614101i1, acadia16_184o12, 4089, b75b, cbca, 1d87, a25c, 000b, 598d, 9b02, ecaade2016_158g43, caadria2015_218t33, ecaade2014_122w27, sigradi2016_737w, 1974, 4d42, 557c, 4015, 6b3c, acadia14projects_609ao, 254b, ecaade2015_161j34, 4dd5, 225f, 7e02, a210, ac2f, 9134, e5ca, 8465, e21a, ecaade2015_230f52, b329, 8a7a, ba8c, 21e8, acadia14projects_637ae, acadia16_382f24, 63bd, d45f, 59a0, 0af2, sigradi2015_12.297k28, ecaade2015_320l70, d0b6, 1fa6, caadria2016_829c35, 716e, b145, a681, acadia14_427am, 6715, 9b1e, 2435, ijac201412206b5, 1224, dcc5, 4db7, 2c3b, 08a4, 0ac1, 216f, 5572, acadia14_23x, b2fc, 3502, f722, aa78, 0529, caadria2015_208s30, a8e0, 91e7, b13c, 4a8b, d2d6, fd0f, ecaade2016_028m8, ac91, caadria2016_177u7, 63e8, 00e5, dc1d, 442e, 205f, 784a, 628e, ccb8, bc82, 67a7, d412, 17eb, 597d, d130, 0b8a, 521f, 5479, ijac201614402s1, d1d4, 33cd, 54d9, e2a2, cbf6, 1eb0, 2d8f, 97b0, 3b62, 4ae0, 830e, 10ee, ecaade2017_146ee, caadria2016_249j11, sigradi2016_515e, 638c, ce17, 69e9, 0920, bc38, a88e, 767b, 763f, 3f99, a9e0, caadria2015_078g11, abf0, 0604, ff2e, 596c, 0740, 2684, 8f56, c380, e7dc, ecaade2013r_003d3, 1eb3, 2393, 1118, e8ca, 4f75, 5cb5, ascaad2014_003n1, 1f05, acadia15_274j11, ec46, 4ff4, 468a, ccb2, ecaade2016_026z7, ecaade2015_53v8, bd56, ijac201614303k2, 7b87, 7670, a005, 5eb1, ca03, aace, ijac201412302m7, caadria2015_210f32, ijac201614207u11, ijac201614306v3, d834, 001d, 5cc6, 48be, 6ff8, d94f, ecaade2016_223i58, 0357, 672e, acadia14projects_101u, ijac201614303r2, 5fd9, ecaade2014_057n14, 2da9, f839, 871a, a020, 5a2a, 72f6, b12c, e515, 98c3, a7c8, ecaade2016_164i46, acadia15_47j1, c2ca, ecaade2015_53k9, 5ab1, ecaade2014_182b46, 9f9e, d7e2, 59f7, bceb, 82da, 9a5e, 3342, 00ca, fe14, c77a, sigradi2014_181u5, b86a, acadia14projects_619az, 43b5, 4ef3, d416, c0bf, 0c4c, c267, 5eba, 35bb, ac85, eca0, ab22, 984e, 8923, 94fc, bb70, acadia14projects_565m, 7744, 06da, 6654, 2259, 986d, 6ad9, caadria2015_065w7, ecaade2017_172jj, f2a2, 65f7, b273, caadria2016_311y13, 7420, acadia16_270z16, 9442, ecaade2014_018t4, 432f, 7bc6, 5ba9, acadia14_609ae, af78, edef, bfdc, sigradi2016_484qq, 5393, 6a4c, ecaade2015_100z19, 592b, 840b, ecaade2014_163x39, a029, 9cfd, d22e, a629, c7b8, ba2f, 55b7, 3ec6, 769d, 8877, 66f2, 8374, 44e0, 3373, ecaade2014_018a5, d238, 9a5f, 44d1, ff45, e52c, 9db0, ascaad2016_023e10, 7d21, b400, cbd8, b95a, f7f4, 0cd0, 749e, 21c4, 3d06, 25e2, 0048, 2caf, 06bc, 7583, ijac201412204j3, 42e2, f74a, acadia16_116t8, d73a, ecaade2017_047t, 8a93, d94b, 6607, e9f1, ec6a, acadia16_440b26, ecaade2014_173x42, ab50, ea9d, ecaade2014_206i53, ecaade2016_128i35, 6e8a, 1ffd, d69d, 00d5, 969a, c4a0, caadria2017_047f15, f4d8, ecaade2017_152dd, 754f, d9ce, 0c7e, b56b, c68f, caadria2015_209b32, 5524, 4480, aafd, ecaade2014_055z13, 4c9d, 03a4, eb05, 8ff3, 567d, 970a, ddf5, 8f72, d52e, 58f2, ecaade2017_017j, acadia14projects_435au, 7732, 65f1, ascaad2016_007m3, beca, 441d, ecaade2016_071i19, a5b5, ff2a, f834, ijac201412304l1, sigradi2015_10.74r18, d81c, 0eba, sigradi2013_343i, acadia15_451l19, 1133, 2215, d3f6, 42d5, b44b, 7049, 61c6, 9a28, sigradi2015_3.43j2, dc78, 6bd5, c72c, f53e, 1e5f, 0f53, acadia15_57f2, 244f, caadria2017_015x5, 248a, ecaade2016_217l55, 05d1, ecaade2013r_010y6, 8d01, d541, f339, ecaade2017_089x, 4549, 0410, 9145, 6bfa, 6e9b, 16f6, 3dd8, fb95, ecaade2014_146p33, sigradi2016_568ll, sigradi2016_407r, d9f6, caadria2017_016l6, 4c70, 26f1, 0a6e, 060d, 8c44, sigradi2013_400p, ecaade2016_065z15, c973, f278, dd2b, d1a6, d71b, e381, caadria2016_839l35, 4fab, 7cf1, b0ac, 9ed3, 10a1, f7dc, c963, 9dcd, 9299, 7f85, 7252, fed5, 1b5c, 472d, 4c3b, 2727, ecaade2017_255h, caa7, acadia15_497o22, f169, ecaade2015_233g53, d7b8, 95e8, 459f, 633d, 651e, d9be, 59a3, ebca, ecaade2015_53c9, 9898, 3e7c, acadia16_224l14, 7a49, 088a, acadia14projects_719o, 4dfe, ecaade2016_087z24, sigradi2013_389p, caadria2017_104a28, d7dc, acadia16_214w13, cf67, 5b82, c998, e7d0, 8c91, 4d96, 67cd, 1128, 7c6e, b032, f206, sigradi2015_9.347z17, caadria2017_027o9, caadria2016_579s24, sigradi2013_194p, 447e, 2f5c, 135f, ecaade2017_291n, sigradi2016_441jj, a992, ecaade2013r_010r6, 0130, c182, 541b, e74b, 388d, 6d63, cf4b, bc9d, 56f8, 8145, 2c2c, d14f, 5bcc, 4a9f, sigradi2015_3.268e5, caadria2016_755n32, 6682, ecaade2014_127o28, fff7, ecaade2017_202m, b1c0, 48b2, 7254, ascaad2014_012n6, 54d6, 8ae1, 74c2, ecaade2014_218v55, 264e, 62cc, 9252, 411f, ascaad2016_022o8, ecaade2015_205y44, 2646, 430b, 2af9, cb28, 0a8c, 3c7c, d993, 6ff2, 9780, sigradi2015_9.141c16, 88b1, ca7b, sigradi2014_074x6, 2373, c4c4, 9b1c, feec, 22e2, 7491, 5dc5, 8ede, 54c9, aac3, 4234, c4e5, d636, ijac201614102t1, f2d9, c393, 2161, sigradi2015_10.307c21, 70d6, 9b7a, ascaad2014_003w1, c309, c8d7, 8c3c, 8261, ecaade2014_080j19, a9bf, 515a, sigradi2013_28n, ecaade2017_048cc, 25cb, ecaade2013r_001l1, acadia15_81w2, 51bb, ecaade2017_003s, acadia16_12f2, 09f6, 026d, 6063, 2ca2, acadia16_352d22, ecaade2016_118a32, 7b80, 5848, f2f2, 63e9, sigradi2014_032e2, 1ce4, 57e5, 2c9c, caadria2016_311x13, ijac201412301s6, 52c9, ecaade2015_319c70, 0e14, ascaad2014_015y8, acadia15_149y5, ecaade2017_077xx, 3762, caadria2017_031g11, 37cb, 32d9, e4fc, 3e68, e075, fcc0, ijac201513102n2, caadria2017_016n6, 64fc, 1e19, eec6, acadia16_62k4, ascaad2014_019n2, c4b2, 41af, 7727, caadria2017_070j22, ecaade2015_211a47, ijac201412406p9, acadia14projects_63ah, b060, 9934, 0df4, eb3f, 1ec8, 6882, e15d, de51, f34b, 8223, acadia14projects_199ac, 342e, 5675, 4260, 49d5, b781, sigradi2014_263i1, acadia14projects_555l, ecaade2017_198e, 5544, 9272, 1661, cb83, f4a7, 5e3e, 4461, caadria2016_579j24, ecaade2016_007b2, f2c1, a46d, 8efb, acadia14_579l, 118b, ecaade2015_231s52, ecaade2017_013jj, 4cbb, e9fd, 78b9, acadia14projects_435aw, 8bdb, af72, ecaade2015_114g22, sigradi2016_467u, ecaade2016_222b57, 7d76, 32d4, 629f, 8d4d, 2826, 911e, caadria2016_809b34, acadia14projects_375g, efc6, ijac201513202o6, 469b, 6d6b, 714d, 22bb, 30bd, f302, 45c7, ecaade2016_072p20, 74ea, eb3c, 71db, 0645, 8023, d043, 887e, bf72, 7808, 9e1f, 9035, caadria2017_163j40, 1ea0, caadria2016_259n11, c34e, 7d37, 1933, ecaade2014_014d3, 25a6, caadria2015_172e26, 1bd2, 2066, 59b7, 13a2, 6fab, ecaade2017_305g, b213, 537c, ecaade2015_227v50, 5370, e8e4, acadia15_195w7, de13, 77a7, 7559, dd59, acadia14projects_43ah, sigradi2014_176b5, ecaade2014_184k46, d4b6, ecaade2016_mrtg66, 093c, e62b, bc44, b2fb, ab79, fad4, fd18, 7e58, b05f, c287, a6eb, 614a, 6af3, ae3a, c272, c624, 9d00, 18ac, bc76, sigradi2016_560q, ecaade2014_186p47, 574c, 2e62, 8a2c, caadria2017_016y6, 24f5, 27ae, be46, c964, 0732, 89f9, ascaad2014_017w9, 93b1, 6683, sigradi2015_10.307f21, b566, e30a, 4955, cd81, f59d, 9e21, 7109, 2eb6, caadria2017_163m40, f2ff, 3e9d, 0fe4, 39a9, 9a86, ecaade2014_201f52, cef3, 5f7f, 3135, acadia14projects_347at, 54d3, d694, acadia14_53l, e52b, 6e57, 0f84, ijac201412301p5, sigradi2015_12.19a27, 949b, bc10, 126c, b797, ecf6, 8ea5, sigradi2013_342n, 9054, acadia14projects_375k, 1381, 34d9, 18b7, ecaade2014_149n35, 1676, c07f, 0515, 80c1, 2b42, 75a2, 07b6, 570e, acadia14projects_655ac, 9fe7, 5c5d, 61d3, ecaade2014_072k18, 89e5, 09e7, e62c, f2e7, fd2d, ddfd, 8101, 89ad, 6d4b, d14b, ce2a, 870c, sigradi2013_98z, 80e0, ecaade2013r_012r7, 923f, fc1b, ade5, 325f, caadria2017_002n1, b1fa, caadria2017_046v14, 89c2, b4b8, d76e, ecaade2015_171g36, fb26, 4b88, a239, 4ad9, 3bba, 0905, 02fd, 79da, 1ef0, d1b7, c978, ecaade2015_77z14, 9738, 9cbf, db29, 98b8, 830b, 404a, e363, 5cc7, 3e30, 1671, 6276, 3a32, caadria2017_147a39, eb13, 357d, 502e, 5439, 8727, 82ee, dbed, 526e, c048, 233f, ecaade2015_35y6, 9c85, 6501, 1c17, acadia15_483a21, 2e1f, 9cb2, d655, dd0c, a6f0, bbbf, 67a4, f6c5, 45cb, b340, ecaade2017_029s, e4e9, 582a, ecaade2014_215a55, 46b7, 3ac8, 1f18, 0a82, ba12, 3fa6, c332, bf73, ecaade2017_175f, f660, 56c7, 4b0a, 710a, d4e5, 0797, 7b61, 9fa8, 020b, 9202, ecaade2016_147o40, ecaade2014_015o3, 6069, bd9a, 0492, 2f5f, ecaade2017_148tt, 59ce, 381b, ecaade2017_277zz, 7668, ecaade2016_197w51, 3b46, d12e, bfd4, f1dd, 0fef, acadia14_339x, a3d8, 19de, 6554, 7b04, 11bb, ecaade2014_215y54, bc51, 30b5, 00b7, 5ccc, 65fc, ecaade2017_019b, acadia14projects_637ai, ecaade2013r_004t3, 0ab5, sigradi2016_590h, b9eb, 062e, 791a, acadia14projects_579aw, caadria2017_096d27, de36, ce98, e652, sigradi2015_3.201s3, 13ba, 209d, 6043, 832c, bfe1, ijac201513105c4, 1aec, 5a14, 4612, 8b2a, 4b42, ascaad2016_038b15, 30ec, 10d0, 174e, 04d5, bea3, 9450, c513, 36fb, c1a6, acadia15_211s8, 44c4, ac17, 31f5, ascaad2016_022z8, 6e92, 75b7, ad1e, bab2, 7a53, c65e, d2f3, 089e, 3d00, 1f68, 9276, 0456, 6002, sigradi2016_659s, caadria2016_177l8, 07a1, c6d8, b14c, adb3, 524d, f7ed, a866, ecaade2015_37f7, ascaad2016_023x9, 715e, 4375, caadria2015_122g19, a986, 098d, 0c17, 87df, 0a77, 5172, 3cb4, a3e8, acadia14_291al, 6ff5, 20da, d725, 3252, 8b26, 6ec8, 89e4, 5e47, ecaade2015_114a22, 4ade, 0f1c, f9b4, 03ef, 170a, ba0f, ascaad2016_052f21, caadria2017_125b34, d29c, ijac201513206p9, 3a08, 526d, caadria2017_086o25, 91b5, 333b, 373e, 3ca8, a2f2, 575a, 9105, d741, 3940, 3d90, 85f6, 9188, 57fb, d1c9, acadia14_81j, 0453, 5b71, acadia14projects_589e, be8f, 4ad6, e63b, 1220, 3e63, 2a49, sigradi2013_41c, 1903, d06f, d8cd, c09a, 9647, 9917, 0ca0, 17aa, 4914, 90d4, 3e9c, a38a, sigradi2013_347s, fcdf, sigradi2016_381t, ecaade2017_215e, 06c4, 5464, a819, ecaade2017_079n, 0395, acadia15_343p14, ecaade2014_044l11, 3299, acadia14_281s, b9aa, eb73, f56a, 60fc, d9bf, 3238, 32cf, 2113, 574d, 4d01, efeb, d029, 9c4e, 6896, caadria2015_206g30, d7cf, sigradi2015_10.140e19, 2ce8, f64e, 7c66, 494b, caadria2016_095o4, 9657, 82f1, 50bf, 109a, 729b, caadria2017_056j19, 1a5b, 4475, ecaade2017_149m, edc0, ebee, ecaade2013r_002w1, b321, 2763, sigradi2013_100b, c854, 3b5e, 3dad, caf6, 38af, 2ee7, ijac201412404r7, f777, 2e10, sigradi2014_108b9, ecaade2015_116k23, 3c92, 7d5e, e1eb, 4436, 4933, 8730, ecaade2015_130j26, dcf2, bb33, 0f35, e868, d6c9, 68a1, ascaad2016_017f7, ecaade2016_062d15, 8c15, 5200, ecaade2015_118x23, 4a4e, 2aa9, 13c3, 9b2b, 9830, ijac201513201r5, caadria2017_052z17, 0256, ddbe, 2cfd, 42e6, ecaade2015_61a12, f6fb, caadria2017_094y25, 8dd3, 5d05, acadia14projects_347ar, 81a0, 9d04, 3b52, 10bc, 5f3d, 3d9e, caf7, afb6, 7e38, e8bb, caadria2017_009y4, b2ab, c1af, 364d, f2df, 2f77, 6149, 801a, 1d3b, ecaade2017_253s, 0f6d, 57b1, 7a0d, 6cc0, bc59, d451, a54b, acadia15_123z4, f348, fae5, 2411, dded, e59f, ecaade2016_199b53, 3588, 7231, 9af7, d3eb, 68a0, b094, dc13, cfb7, e666, 6197, b41d, 952b, ecaade2016_142b40, 48af, 23d2, caadria2015_246c36, caadria2015_031n4, acadia14projects_719e, e840, d0b4, 5f75, 394c, 7b33, b827, 94b1, e452, c358, b918, e232, af64, e13c, ca63, e055, c331, 0dcb, e268, 19f4, fbde, a927, caadria2015_181e27, a808, 1f09, 3b13, 1c39, dbfe, ecaade2015_87y17, ecaade2017_jgor, 5268, 3d4f, fa20, 2a92, bc72, d578, 58bd, 3cc8, 2eea, ecaade2016_032x8, 27ce, ecaade2015_178k38, acadia14projects_681ak, c86f, acadia14projects_555i, 65e8, ecaade2017_265u, acadia16_10f1, 3ea2, sigradi2013_138n, 93b4, d3c7, f77a, cd99, caadria2017_113l29, 7632, 3e82, 119b, 77c7, 6d91, d65f, 2c45, 3d19, 581e, caadria2015_102x15, sigradi2013_285b, a39e, c4d0, 3828, 9907, 6bd3, fad0, a703, sigradi2016_764f, 23a6, sigradi2015_6.329x8, ca67, ecaade2016_150a41, 2162, 54ea, ecaade2016_ws-dleade68, bac3, fe2e, 6ef0, 03cc, ijac201412403l7, 8c64, c627, dfb1, 5b67, ecaade2015_100u19, 6b74, ecaade2016_002i1, 12f2, sigradi2014_095j8, 2f72, 2bcf, ecaade2016_078n23, ascaad2016_031l12, caadria2016_343j15, a0de, 8307, 8610, 6e9e, d0da, sigradi2014_345p9, 5637, ecaade2017_156bb, ecaade2014_104s23, 2e13, b6e9, 0eef, ecaade2017_057ii, 80ec, 9721, 87d0, 0d9f, 4d2e, f152, ec7b, 756b, 968e, 4317, c102, 60ce, 4c2b, eb0e, 63fd, caadria2017_016m6, d472, 4ec2, f315, 6d04, ecaade2014_153l36, 0bf2, e243, cfcc, ecaade2016_007m2, ecaade2017_097dd, 21c1, d47e, c838, 819a, acadia14projects_619at, c0f8, 8dea, d6ab, c684, acadia14projects_671u, d557, a4df, 46de, 20db, 0e91, sigradi2016_777ee, 6125, f641, d719, ecaade2014_184g46, 3b38, 9ee5, 7481, ecaade2016_130y36, sigradi2016_686yy, 25b0, sigradi2015_11.136l24, 6c5f, acadia16_326r19, ecaade2017_173ww, d56c, 21a9, 8f2a, 3ce4, ae74, sigradi2013_421h, ijac201614207k12, a035, 35a3, cf96, 39dd, f285, acadia16_260t16, ecaade2014_157v38, 1ca0, ecaade2015_130x25, d109, 0d00, caadria2017_182y43, bac4, bff9, 66ac, 5cd7, e9eb, 2566, 9cdb, 8d63, f828, b26a, 2274, 4e89, 4eb5, 0fc8, 4966, 8b80, 05c1, 1fd2, acadia14projects_177n, 7f62, e585, c20e, f55c, 3d92, c0f3, 2a44, cf33, f55b, ecaade2016_007l2, sigradi2015_3.221u4, 3f8a, ecaade2015_309v67, 0a39, 3520, 432a, caadria2017_145o38, 27da, 09ec, c6e9, e751, 0499, sigradi2013_387c, 4e25, 7d2e, ecaade2017_031zz, 4b49, ascaad2016_042b17, caadria2016_477u19, 4df5, 1c0a, sigradi2016_655j, 304e, d09a, 68fe, 8e40, 5829, 8c95, 6627, 1483, 6196, 0bf5, ecaade2017_152oo, 4782, 937f, ecaade2017_056qq, 19a4, a1f9, 7399, fc3c, 69d8, 146f, c5af, acadia15_223l9, 8c5b, fdff, d803, f0c5, 9538, acadia14projects_427ap, d428, 95af, e471, 9a3a, 05f3, b242, b7c1, 74d5, ecaade2015_143g30, ecaade2014_067c16, 424d, 5bb9, 19f5, 972f, 27c3, dae5, adf4, c211, b9de, e74a, 205b, a38b, a876, 94dd, sigradi2013_397c, ab7f, 23e1, e974, 3d47, 6fb5, c4b6, 8ad1, 7cb7, 77b1, 4aba, fce7, 70d0, 4082, 3889, caadria2016_333v14, 8568, d62d, dcf1, 6876, d432, 2550, c8c3, dd93, a109, ijac201412303p8, 5822, sigradi2014_330e7, a30c, 0818, ecaade2015_169c35, sigradi2015_3.221p4, 4450, b59d, abe0, 4715, bf3d, ab6e, 52f9, e0bc, 0807, 4ba5, a05a, 0283, 284f, 1dff, ecaade2014_036f9, 6308, a7c3, ffae, c089, 76ce, 5180, 81fa, ecaade2017_302hh, 9987, 7646, e89e, caadria2017_147c39, ff3e, ecaade2016_016c4, 401e, 68ff, 65c4, ecaade2015_301w65, 1b8c, 6561, abba, 0c10, acadia15_333x13, 9dea, ecaade2017_133n, 387a, c36b, caadria2017_072y22, b658, 245a, 80c4, 1fec, caadria2017_096k26, d07e, fa2e, e9ff, 806e, c1a4, sigradi2016_408cc, ecaade2016_222u57, ccce, acadia16_12z1, 8794, f48a, e653, c7b5, 8450, b927, b17c, 6fe0, ecaade2015_158y33, e734, 5a60, ae20, 2fc3, ijac201412408x1, 5fe3, 45b0, 047d, sigradi2016_446b, dbe5, f10f, ijac201614208s12, ecaade2015_178i38, 0242, e286, ae85, 3efb, 918d, bb21, acadia14projects_229l, ascaad2014_035n1, sigradi2015_11.166d26, 05c8, b24d, ecaade2017_133i, dfbd, c29f, 1123, 3773, 0342, e6a7, ea01, 3260, 5771, ae02, afaf, ijac201614202p7, a4d2, 818f, b805, caadria2017_051d17, ba1e, 0c8c, ascaad2016_050b21, ce10, 78bd, c74b, 0b6c, 55ba, 4b2a, ascaad2016_039j15, acadia14_531x, debe, e2c6, 8476, 9587, 71b0, ijac201412205e4, 1ea4, ab5e, dea8, acadia16_478t27, 145d, 10ca, 6bc6, acadia16_362l22, acadia14_681af, be5d, 7d7b, fb24, 4021, 96f9, 7f16, 1044, a391, caadria2017_079x23, f0b3, 3dff, ecaade2017_144aa, 425f, ecaade2015_241o55, caadria2016_797y33, 21e2, acadia14projects_111i, 126b, 69c6, ecaade2017_146ff, 5545, af02, caadria2017_189e45, 1a42, 9d20, 9d81, 7082, 85ed, c077, c261, ecaade2017_122tt, caadria2017_052p17, sigradi2016_393ww, e14d, ecaade2015_13k1, acadia14projects_453j, 1f4b, 53fa, dad2, ascaad2014_014s8, b1dc, 0d1b, 8257, ecaade2015_22b5, 3173, e9bb, 76c3, 8d35, e2cb, 350f, sigradi2016_443tt, 2ba1, f322, a953, e975, acadia14_125r, ecaade2014_151r35, 7e37, acadia15_47i1, dcab, 12da, 1b9c, 41d8, ecaade2014_237a61, 9475, bd94, 0cec, ccb5, sigradi2016_430o, 2378, c129, 4272, 8c23, 7dfd, c8a6, 2e07, 94fd, acadia16_184i12, e3e9, 0d78, ec4c, b93c, 25d0, a7f3, bf65, 20d3, 8ec6, 3dea, 5deb, 6a26, c75c, ecaade2017_301f, 67fd, 0f36, 9f45, 6a3d, b74f, 3e35, ca2f, 465e, ijac201513206f9, 75ac, 8557, 14b8, 2df9, c647, 25b1, ascaad2014_016c9, ecaade2017_073r, 09b2, sigradi2013_364t, 8204, ecaade2015_271v59, 54d2, c65a, f0bc, 819e, 1202, ecaade2014_024h7, 0901, eedf, d145, 64a8, ijac201513206n9, 9652, acadia14projects_63ao, 96cf, db74, ecaade2015_61w11, cc0e, ee7a, 73e6, 1e5d, 555b, ea86, 312c, e4ec, 241f, ijac201614104u3, 80b8, 0a79, ecaade2016_230b62, ecaade2014_176b44, 467c, ascaad2016_025o10, caadria2015_246w35, a932, 65b6, ef89, 4328, sigradi2015_8.143c12, 9e02, e603, 1f39, 1b87, 5d04, sigradi2016_530ff, f063, f228, 7047, ecaade2015_127g25, efd2, 09e8, ff47, acadia14projects_619ai, e26e, e3a0, ecaade2017_094l, b061, 2ae4, feed, 4bdd, ascaad2016_022v8, a8ae, f67c, caadria2017_123e32, sigradi2014_347o10, 57c3, ecaade2015_38k7, 8f92, de28, ecaade2016_217u55, 370b, c1d9, 224c, ad39, 4b87, acadia15_57y1, ascaad2014_017h1, 60e0, caadria2017_051j17, d1ae, 477c, 88f1, 4a3f, 7ce0, 4424, cf10, ascaad2016_036c14, 9d2b, db8e, f001, 58ac, 6339, c15d, 731c, ecaade2016_217o56, b83b, 4345, 5e98, 9213, ecaade2017_301t, 92d8, a533, ecaade2016_152z41, ff02, caadria2017_085d25, ecaade2015_336z72, ecaade2016_197f52, caadria2016_529r22, 616d, f1ba, 4ca6, 8683, b488, e1bf, 8da3, 1a18, sigradi2014_074h6, 06ef, acadia14projects_53l, 66a8, 4702, 7b31, 43c8, caadria2017_029j10, acadia14_301ax, 5def, 5726, 4657, 2521, ecaade2015_138y28, dd12, 7a27, a6cd, 034e, 3b6f, 8381, a0a9, 8a5e, 356c, ascaad2014_005c3, 3db3, acadia15_381s16, 6113, 8d2f, 2d79, 16f8, ascaad2014_014z7, ascaad2016_045s18, ecaade2016_210d54, 4052, 9a13, 5bf8, 0a1e, 127e, caadria2016_611d26, ab70, 72d8, ascaad2014_018e2, acadia14_153ax, bdad, sigradi2015_11.196k26, 172c, 3284, 086e, 966c, ijac201513201a6, 2bd2, ecaade2017_234m, caadria2016_851w35, 7fca, 73fa, ac4e, f218, df54, 7163, d818, c3c7, ecaade2015_73j14, bf48, sigradi2014_159h4, 260c, ecaade2014_204z52, fcff, f3d2, ba7a, 95b9, 2728, ecaade2017_254ss, ecaade2016_130v36, b527, a817, fdd9, 7b4f, 858c, acd3, caadria2016_425b18, acadia14_627am, 009a, 683e, 974f, acadia14projects_145ae, sigradi2015_8.264m14, 3a44, 6a05, 14e0, c40e, ecaade2015_28v5, 1120, sigradi2013_194d, abd4, 33b4, 397c, 4800, 160e, ecaade2017_048oo, 6d27, 74d4, ecaade2014_057s14, fe6e, acadia14projects_619v, 7116, 1a65, f492, ecaade2016_185z49, 43aa, eafa, acadia16_140b10, ecaade2016_027d8, c4e0, sigradi2015_10.140o19, d35e, 7293, 2cb6, caadria2015_194u28, c570, 6cac, f7b9, sigradi2013_243r, sigradi2016_550k, 296a, 9760, be50, a278, ecb4, ac98, aa16, acadia14projects_247o, ecaade2014_138n30, 2c2a, 679e, acadia14_619am, edb7, d3d2, 7332, 7a32, 4a2f, 4abc, 2aa0, 3900, be2e, b131, caadria2016_333u14, e5a0, 3f41, 1972, 1ace, 6e39, f2c7, 0191, a3a3, 0934, b8da, 241d, ecaade2015_217w47, 1c65, 005f, 782a, caadria2017_129b35, 2b2b, 93f0, 7f66, 1fc8, e359, c4ff, ijac201614208b14, 0a89, d2f0, 0ef9, 061b, 61b1, 2972, 5f5a, acadia14projects_565r, 81f1, acadia15_395f17, b146, 066b, ca87, 3a36, ebef, 0db5, 03e5, acadia15_57b2, 819f, ecaade2014_176l44, ecaade2015_303z66, acadia14projects_619am, ecaade2015_103o20, b75c, d239, caadria2015_181b27, 9e6b, ijac201412201m1, 1d16, beed, 9a0a, 88ab, sigradi2014_213x7, a1b9, bb5c, ecaade2015_59g11, cf1e, caadria2017_008z3, sigradi2013_386i, cfa1, ascaad2014_023x4, df94, cd41, 1af5, b01f, caadria2017_015z5, d088, f5fa, eed5, acadia14projects_531n, 83fe, sigradi2013_364r, 22c3, ba94, bfb3, ecaade2013r_003i3, acac, ecaade2016_221t56, a8ad, a09a, 5981, 4ef8, 298c, 6802, 4005, a171, 9b49, 5f4e, 7930, ecaade2017_308z, 4992, caadria2016_851e36, bbae, ecaade2016_006y1, ecaade2015_103l20, 83d2, 64a5, 8ee1, 8dfd, ijac201614403p2, 91de, caadria2016_177g8, caadria2017_085c25, caadria2017_009i4, e24d, 4633, 2a69, a3b5, 64a2, fb4a, caadria2015_054l6, ecaade2015_241m55, eb59, e58b, 81a1, acadia16_78t5, ecaade2017_198yy, e4dd, d14a, 20cd, 1862, 55ae, sigradi2014_075e7, 1f83, 9b8d, 6cff, 2956, 40b4, 664e, ecaade2016_223m59, ijac201412303s8, ac9e, 2da5, 5422, 8cf4, ecaade2014_046m11, ecaade2014_052i12, bae8, 647d, 05aa, b80a, 740a, sigradi2016_710dd, ecaade2014_138u30, 1298, 313b, 4261, 7d6d, 256b, bc15, 53e5, 8457, caadria2015_043k5, d1a7, fa26, acadia16_214y13, e473, 62af, sigradi2015_6.42b8, caadria2015_246d36, 5e12, ecaade2017_085ww, 9640, 28d1, 64a9, f52d, 641a, 054a, sigradi2015_4.219z6, c38f, 64ff, ecaade2014_195v50, 3953, 2ae2, c921, eeaa, ijac201614307o4, acadia15_431r18, 2798, 3836, 9ee4, ecaade2015_265o58, ecaade2016_163g45, 8845, e311, 2610, 376f, 053d, sigradi2015_sp_8.326a31, 1431, b136, 0eb5, 5ef8, c4da, 42f0, 8e2c, f290, bbd7, caadria2017_081u24, e081, sigradi2013_313n, e288, 21d1, 71d2, ecaade2016_163t45, ae79, bb97, acadia14projects_375b, b7aa, b01b, 6cb6, 042d, ecaade2017_170j, ascaad2016_010v4, 2ded, 6305, sigradi2016_777ff, acadia16_382s23, 6b72, c7f4, 6317, ecaade2016_158c43, a2b3, 5837, 18c6, 5f35, 5d87, sigradi2014_085i8, ijac201412305g2, acadia14projects_53j, ijac201614201j7, 1cfe, 7c5f, c8be, 34bf, 186f, 8a30, a012, 3baa, a1e4, 24fd, d926, c154, 5bbb, 6812, ad8c, 77f3, d5ad, 4fe5, aecc, acadia15_483n21, 32ad, d208, 043d, 7fcd, 4e1b, 23d4, 5901, ecaade2016_025c7, d3cd, 726c, 1a80, 7307, ffa9, ijac201614202a8, e4b9, ecaade2015_11g1, 73fd, ecaade2014_204d53, ae72, 2052, abaa, sigradi2015_10.138b19, 1d7a, 98c0, 2ce1, 769f, 7531, 6068, bc9c, 686b, 3f91, aaa5, 4335, 3497, 6a37, acadia14_101ai, e02a, 6982, 1572, b603, caadria2017_057d20, 1c15, d8b5, e008, ca7c, 5243, 16ef, c005, 13b4, 9c41, caadria2016_477e20, ecaade2015_240v54, 83c7, b665, ascaad2016_022n8, 2d0a, c286, acadia15_497p22, ecaade2017_203cc, sigradi2013_295c, caadria2017_051a17, a772, 8810, 849c, 1a17, 1ce6, f4b9, cca6, ecaade2017_109hh, 53d8, dde0, 351c, d1c2, 365d, 0dce, 6ef6, 6fd5, 4303, a0c8, eaaf, 882e, 980d, acadia14_473ak, 6a5c, 3680, 9687, b60d, 59d1, 80e4, acadia14projects_691au, dff9, 23c4, ijac201412403s6, caadria2016_033v2, e1b4, ecaade2014_175u43, de88, 2e3f, f8ec, e64d, d7d7, 7afa, 7eff, 1ff0, 4464, 74a6, 3f2d, acadia14projects_539c, 9fd5, caadria2016_177y7, 51a9, 5c4b, ecaade2013r_002y1, 0650, dad1, 4ef5, bae1, b1d3, 22bc, 65a1, 7ac1, 568a, 07ef, 8d97, 3488, 4a08, 30a2, acadia14_565k, 6e38, da7f, 918e, 0ba2, b1d0, 94f1, 053e, ascaad2016_008b4, e485, 4dce, 00f9, 7ce3, 6b0e, 020e, 0847, 65ba, 26fb, 2027, c83e, 19fb, 1c5d, f62e, ecaade2016_047e13, 2cf9, a59a, 2075, 8ff7, d4d4, ab3f, 1a46, df4b, ijac201614102j2, 8bc2, fadb, 7bc5, fe72, 895f, c09c, 6729, ecaade2017_254uu, 3bf3, sigradi2014_345m9, acadia14_671s, ecaade2016_171c49, ecaade2016_210a54, ad27, ascaad2014_005u2, ascaad2014_012m6, 4916, 8046, ijac201513305r12, fc7d, d1c4, c018, 12b7, 0fa3, d397, b247, ac13, ac21, e4d3, caadria2017_132s35, 0189, b874, 1270, 4033, ijac201412205r4, 11bc, 5a6c, aafb, 2d81, ecaade2017_109gg, 91fc, acadia15_483s21, 381d, 85c8, 80dd, 875c, 1bd9, cb40, ecaade2014_096b23, c03c, caadria2016_229a11, b806, f193, 986f, f313, 7e9f, sigradi2015_10.220i20, 25b6, ecaade2014_024b7, 1ede, 3e1c, sigradi2013_343d, d266, c313, eab5, 8915, 0840, 7eaf, ecaade2014_022y5, 887c, e36c, 0bf1, f8d5, 1e92, d016, 1d1a, acadia14projects_291ap, 8d15, 73cc, dfa1, d438, 91d9, 08b2, 775c, sigradi2016_448y, 9cca, ascaad2016_022j9, sigradi2016_363dd, 0b5c, 8815, 3fbf, f0ca, 60a6, 6841, e2d2, e68f, f5a6, 73d2, 1a7d, 0ed6, dff8, cb68, 6e27, fa0e, 0b27, 58f4, 827d, 9879, bfe4, ecaade2016_216y54, a816, 8025, ecaade2017_007qq, e967, fb84, caadria2017_016f6, a505, ad85, acadia14projects_627g, 8b40, 5dad, acadia14projects_435ap, 2b38, e32d, a76b, e2fb, da5c, caadria2016_457e19, caadria2016_219f10, a5ca, acadia16_260k16, ijac201412304z1, 73b9, 3c75, 2303, caadria2015_130x21, 15d7, 71e3, 8f09, 5e28, 1f5f, 29ec, 0ac7, 6cf7, d69f, aa35, d675, ecaade2017_108g, acadia14projects_101ak, fab4, 9ac3, 9df1, 6f74, 5251, d4f1, d9c0, 9e50, be41, acadia15_333o13, sigradi2016_625gg, 05b3, 5794, 7cd1, 944e, ecaade2015_180f39, acadia16_308t18, sigradi2015_12.215o27, caadria2015_210m32, ecaade2016_055e14, 8676, 2dcc, 3ee1, 6e62, e1d7, 7b5d, eb64, 3346, 9e89, 2ff7, 2632, 4930, ae8f, ccac, a323, 76c2, 1247, 4c47, 88d0, ecaade2017_215eer, caadria2015_226a35, 28df, ijac201513206b9, ecaade2016_077r22, acadia14projects_311y, d66f, 21e5, 75af, 46ed, sigradi2014_015c1, ecaade2014_239l61, ecaade2015_247c56, caadria2017_129a35, be68, a61c, dc76, aea9, acadia15_407x17, acadia14_531k, 03e4, 60e1, ecaade2015_22r4, 39f9, ascaad2016_003a2, b1a0, 89c0, 650f, 7261, f5a0, c493, caadria2017_118f31, b9e4, sigradi2016_448w, 8b47, 1300, ascaad2016_038u14, dc99, a9b7, f0e4, 69ec, c901, f845, adf1, 4ac8, 6cc6, 01ef, 9005, 38d4, ecaade2014_202l52, acf9, eafc, 3ff7, 99bb, ecaade2014_224l57, c9a9, 1159, ijac201614103o3, 188c, 1600, caadria2016_445c19, 92f1, 3c5d, 20c8, ecaade2017_053qq, 9d4c, 21bb, 97e7, a080, ecaade2015_229c51, 2c79, 86f5, 3af2, 8463, 2f6c, 8e18, 84a1, 83fa, 149b, 79c3, 9802, sigradi2016_792o, ecaade2016_068f18, 38dc, 28b8, a361, 0622, ab7c, ecaade2016_021r5, 2184, acadia14_311u, 6722, ijac201412408z2, ab6c, ecaade2015_256d58, bc53, 79ff, c3d2, b0af, 3d43, acadia14_219d, 1507, 20b2, c1e1, ecaade2014_204e53, e831, a3a2, 4752, 5177, 1a6a, 6deb, 3d8d, 1456, ecaade2016_063s15, 5931, 2183, 404d, db98, dbc5, 87cc, ascaad2016_057a23, sigradi2013_421, 5a1a, caadria2015_102z15, ecaade2016_007d2, ascaad2014_018x1, ecaade2016_166n47, a003, 70fc, 00cb, c37b, 8e78, ecaade2017_044uu, 7bd2, 9193, ecaade2014_066t15, 52df, 0761, d3d6, b6c9, fdbe, f373, 9880, 434d, acadia14projects_719j, 6d14, 8968, 7ec7, ecaade2017_256y, 8876, f3c5, fa8a, caadria2015_087p13, 0d27, 485e, 8f42, 6326, 370c, be4d, e3f0, 76e7, 261f, dc44, 2506, acadia15_297c12, ecaade2016_140v39, 0639, 1f66, e3c2, ijac201614105o5, 3110, 774a, 6d3a, caadria2016_745b32, 7973, ee49, fa12, caadria2017_115n30, ecaade2016_239b64, caadria2016_663l28, fb6d, ecaade2016_108r29, 8840, 07f1, 2f9a, 3e56, ab65, d158, ecaade2016_026t7, 5e74, caadria2017_058s20, e855, 9431, 0f7b, ecaade2017_192o, ba41, 0efe, b372, ecaade2014_121v27, ecaade2017_192c, c0f1, 640e, ecaade2015_196t41, 257b, 8087, 0b38, bb35, 310c, 58b1, 8627, f4e4, ecaade2015_83s16, 2252, 2829, 6904, ecaade2016_070n18, ecaade2014_057j14, 657b, ijac201412204m3, 4b21, d21d, e28a, ijac201412303d8, 5cf5, 6241, sigradi2014_293v4, 52c6, 7e1e, d72c, 9985, 8086, 8af4, 34e2, 5963, 7b76, 99db, 807c, b8a0, d33e, 5dc6, ecaade2017_134s, fe7f, ecaade2015_61b12, fcae, caadria2017_185x44, b66b, 5d92, fd73, eb20, db9d, 2702, ecaade2015_193d40, 2984, bfca, bf56, 659e, 3ce6, caadria2017_135f36, 4f44, eef5, eb6a, b163, d690, 9290, 01c2, a7e3, ecaade2017_252l, 0227, 4332, ijac201614102t2, b05a, cbe5, sigradi2013_54, d3ef, sigradi2013_158b, fc45, caadria2017_074f23, 8e60, 5eab, a3fe, 095f, d5ec, 061e, 2d06, acadia14_463j, ecaade2016_188l50, 0819, 94df, 6875, ijac201513202j6, 8432, 7cb6, caadria2016_631f27, 4812, 9d4a, ecaade2017_044vv, 678a, ecaade2016_241c64, 7ecb, 56e6, 3544, 8251, 5208, 34e5, sigradi2013_407f, 42f6, 7a56, cd59, ijac201412408c3, b70f, ac11, sigradi2014_281c3, 3c79, e619, aab5, 4f11, aea4, ecaade2017_265r, b13e, a24f, e52e, 12a8, 533d, b739, ad34, 58e5, sigradi2014_252t9, eaf3, 5bfc, 7c0c, ecaade2017_091tt, 2e38, f796, 2cf5, ascaad2016_031o12, 7be9, 348c, 75d8, 8e95, 823c, 892f, 9fac, 3f4c, 6b08, 4f13, ac99, ecaade2015_127v24, d5f3, ecaade2015_101j20, 9c06, 9965, 3e0a, 6b95, c2a0, d766, 1f5d, 0544, d753, caadria2015_054m6, f63f, 3f9f, ecaade2014_052c13, 4c4d, 665d, caadria2017_124k33, 39f2, e212, c5de, 4523, da91, 7945, c765, 9b3f, 96c1, 35e0, caadria2015_209w31, 3ab7, 2dbc, cc5b, c1d2, 3c47, b9db, 77c6, e995, 8579, 6603, 8c81, 78ad, 7f99, 277e, d221, ecaade2014_173l43, dde2, c2ed, edcb, caadria2016_229m10, 5a59, eb91, sigradi2013_101l, 33f5, sigradi2016_558p, ecaade2013r_019j10, 4753, 5ceb, 8e4f, ascaad2016_057m22, d509, 9cd8, 16c6, 89df, c48a, d387, f975, 728f, 27b1, ec57, b0db, 348d, 50f1, 5d46, 6893, d1f2, 9a7f, e8cd, 2c61, 4d17, e5a1, caadria2017_115o30, sigradi2013_30d, sigradi2013_391i, 70b5, 1297, sigradi2016_741jj, 8301, 0edc, 9191, a34e, 4dd7, ca6f, 00a3, b499, caadria2016_549u23, 8732, sigradi2013_189m, caadria2017_118i31, sigradi2016_360w, 3c1c, aad2, ecaade2015_206w45, 6bbb, ecaade2017_095x, 13f8, ab74, sigradi2016_426f, dfbf, 0ff1, 9d1f, ecaade2015_175p37, 27a0, ea4c, fa6c, 4697, 8a7c, 3413, caadria2015_030h4, 7787, ecaade2015_227p50, 4c6c, acadia14projects_177ah, 640d, 79b3, 4af0, caadria2016_291t12, 57ff, sigradi2014_074b6, sigradi2015_4.219h7, 361a, ecaade2014_122c28, c128, 55ce, 8f3b, 5d30, ecaade2016_057m14, ef1f, ascaad2014_012b6, 1a2a, ascaad2016_022t8, 49ea, 0f0b, ecaade2016_158s43, ce02, 3ae2, ecaade2013r_009e6, ijac201412304v1, 3a74, 61fe, sigradi2013_342j, ecaade2017_253gg, acadia16_440e26, c4ad, acadia14_487f, e95b, 366a, c16d, b2ae, 6120, 95d8, ecaade2017_274y, 1adc, 5d2e, f6e9, 3655, ecaade2017_054ff, acadia15_274o11, 905e, 9eaf, ecaade2014_224y56, e642, 3882, efde, de3e, 787d, b8cc, eae7, 73d5, 36b1, a57a, dc66, ecaade2014_122y27, 27a1, a308, ascaad2016_049z20, e32c, efe1, d437, ascaad2016_029a12, ascaad2016_018m7, 2a29, 6b83, 7c93, 741a, 677e, ecaade2014_057d14, d3f9, e66a, 1749, d2cd, ecaade2015_251p57, 505e, acadia14projects_247k, sigradi2014_137k2, f495, 3f26, ecaade2014_225s58, ecaade2014_038p9, ecaade2015_202g44, ecaade2016_136t38, caadria2015_226c35, aac4, 2efa, ijac201614203d9, 651a, 2efc, ecaade2015_227h50, 60ad, 7446, 6a8f, 2fdc, 0524, 5f98, 2e23, sigradi2016_446d, 2123, 2402, 2b53, b1aa, ecaade2017_031nn, b5af, 38fa, 83b5, 5769, 8f02, 1bc2, sigradi2016_448cc, 9ee9, sigradi2013_389j, 0b32, 5062, 99b4, b1d1, ecaade2014_020s5, fbd2, 3048, dd6a, a7ba, ecaade2017_172kk, caadria2017_096n26, 1eb5, caadria2016_703n30, ascaad2014_008v4, 12f3, sigradi2016_544f, 88ef, 185c, 71fd, sigradi2013_425n, 8f33, ecaade2017_213d, sigradi2016_534rr, 9786, 5887, c4f7, 09fb, e2b8, acadia14projects_497ac, eaa4, cea3, 074f, fb2b, acadia14_339aj, 73f2, d532, e1f8, 1a2c, caadria2015_145v23, 5696, sigradi2013_294r, 6373, 4920, a4b3, 1430, f4f7, b929, 3a16, ad64, 8084, b20a, 64f6, 108c, 2d4e, 1eb4, a4a4, fd5b, 3ec4, 00b8, ee07, f139, c3fe, caadria2016_383t16, 5ebf, d15f, 25b8, bd08, ijac201614203f9, 658f, 0322, 8c0c, 011b, caadria2016_457d19, d44d, sigradi2016_417kk, bbb2, b52e, 1eeb, 2369, 15f8, 9767, 2b5d, 9b06, c250, f994, 47e5, ede8, ecaade2017_302pp, 970d, 29bb, ecaade2014_104t23, 76f7, 1c29, bca9, f33e, sigradi2014_047n4, e191, db86, 14f7, 46a6, ecaade2017_192h, bdef, 4c78, 0dfc, 8dae, sigradi2013_274v, dbc2, fa17, 06ec, 3e83, 53e6, 7a61, a215, 4180, 0bff, 4c52, 14f8, b9c1, fa10, 6177, ecaade2016_120i33, ecaade2017_302ll, 8c07, e547, e1f2, 5bd0, 624c, sigradi2016_470q, fd7f, e259, d9ec, 14bc, acadia14_267p, bbe9, 1a9d, ecaade2016_163i45, a205, ecaade2014_173b43, aa38, acadia16_308x18, 49b8, ecaade2015_271z59, f61d, 6345, sigradi2016_431q, sigradi2015_sp_2.112k29, 05e4, 1142, 1501, 4bf3, d946, b43a, 61c0, ecaade2017_047n, a3b7, ascaad2014_010j5, 12af, 3357, f753, aae1, 1f5c, ecaade2017_172w, caadria2017_124e33, 2c14, d4ac, 2db4, a59e, ecaade2017_255a, d8a9, 5a88, 38e7, 5225, 6e7b, c0c0, ecaade2017_031vv, d09d, 11c1, 5f39, 08c1, 85fb, e1e5, b07b, 0809, 9e7a, c093, caadria2016_477d20, 88a9, 809a, c45e, d407, 335b, 2e14, c285, a9b5, 34fb, sigradi2016_443xx, ecaade2015_17j2, f219, caadria2017_122a32, b1ef, e6ee, ecaade2017_199z, ecaade2014_029f8, c21c, 7df5, 1cb3, 813b, bce8, 5ec3, 87be, 38eb, 229e, a7d9, 4c32, a371, e082, e694, ffe3, sigradi2014_293x4, 8a37, 0e68, 16f0, sigradi2014_339w7, 5eb3, 5833, caadria2015_081f12, 7213, 841c, 84e4, ecaade2015_302i66, 1f6b, 868b, 89d1, d87c, e8bc, 3625, 0d9a, 3bd1, f3a3, 4771, f2d6, ecaade2017_108u, 6185, acadia14_153d, 529b, 4598, caadria2017_029r10, ce68, 8fb1, acadia14_101ad, a820, b6f6, ecaade2015_53t9, 76a5, 79bb, b13b, 019a, 1858, 9943, 2bf0, 053f, 1db2, 6344, ecaade2015_114m22, 5582, a967, caadria2017_190w45, 2e39, ecaade2016_197e52, 49dc, 2a82, 86b1, 2737, sigradi2016_595cc, 1f4d, sigradi2015_sp_8.326t30, 2aae, ecaade2016_129o35, d424, 94e0, 0374, 79f3, ecaade2017_208b, 8376, 9eb2, ecaade2015_15c2, ce5e, 9c4d, sigradi2016_637p, 02d8, caadria2016_177k8, caadria2017_113e30, sigradi2016_777hh, c08c, 6e18, acadia15_263d11, c95a, b4d6, 61ca, f2da, ecaade2015_303s66, ecaade2017_215bb, c543, 21df, bc62, 77d7, bcdd, ecaade2014_206p53, cd6c, 22af, a4f6, sigradi2013_208l, 4950, caadria2015_185l27, 9318, 0292, 8331, ecaade2015_180u38, 1555, 3dc2, 8710, ab4f, 0784, b198, 56b1, 3a58, 5c81, e80a, 1c45, fe35, ecaade2017_253ee, ijac201412204e3, 553f, c1d6, 0733, b980, f1d2, 2026, da97, ea99, ea00, 6551, sigradi2015_sp_2.112m29, ijac201513302i10, 5dca, ecaade2016_126v34, 9c7f, ecaade2015_196y41, 6010, 7ace, 53ea, 717a, sigradi2016_364mm, dbb8, a261, 87dc, a040, caadria2015_061k7, f752, 3bb4, ecaade2015_317r68, 0de4, 3d76, e9ed, 7145, f2d2, 3767, sigradi2013_343j, dafb, ecaade2016_130h36, 8b7a, ecaade2016_139d39, dd86, sigradi2016_420ss, 15ee, 1e20, ec2b, 72a4, 30b0, 7e86, caadria2017_003d2, 7b28, 71ff, 5c6b, e916, ecaade2014_192d49, 65a7, a97e, acadia14projects_339ab, de83, 0671, ecaade2017_038jj, 7120, ijac201513203l7, 74a3, ecaade2016_077p22, 1107, 55fe, 949f, 38d1, 6846, a3be, 7f0f, ca49, 4841, ccca, 1139, 08d5, d282, acadia14projects_281aa, a522, d906, ea6b, 36f0, f856, 5704, a30f, 8c7f, 990c, acadia14_627ap, 02fe, 99b6, 4f2c, ecaade2017_143a, 1290, 8d36, fb61, 7888, 7c36, 5578, 682a, ecaade2017_079cc, 1e40, sigradi2016_809vv, 9688, a805, 5996, 72aa, 90b3, b967, 67e9, 2cec, ecaade2014_186k47, fcf1, ecaade2014_237u60, 38ad, 6d8f, 6aeb, 79a6, acadia15_469e20, 19d8, a57d, 5b45, ba53, ecaade2016_067z16, acadia15_297d12, 4dab, 3565, aea6, d1b3, 332b, 7b88, 2651, 42c3, 49ac, 5358, c4f9, 6f8f, f8e7, a754, ijac201412408p2, 3c6c, 808c, caadria2016_187o8, c9a6, 5ef1, 1d8f, 8916, sigradi2013_215b, 7d0e, b4c4, ac4a, 4248, 1d4d, ecaade2017_124cc, 46c1, 23e7, 2923, f93c, 4061, 52a6, f9de, dd20, ijac201412303u8, acadia16_298j18, 7b85, c8b8, ecaade2017_098jj, 327b, d8de, d3bc, ecaade2015_48c8, de3d, 17cd, 3219, ceea, ecaade2016_243n64, 08d6, 6d62, eff1, ecaade2017_006y, 9bc5, sigradi2016_654qq, aa2c, sigradi2014_074c6, acadia16_98i7, 0cb1, d0f8, ijac201513205a8, d470, 3371, 774c, 78bb, bc94, ijac201412402m4, ecaade2016_074t21, d581, b94a, 77c4, acadia14projects_199an, 1c76, b636, ascaad2016_001f1, ecaade2017_019tt, 7799, c1c8, de1b, sigradi2016_417mm, caadria2016_871s37, acadia15_311l12, 2a72, 89b6, f192, caadria2016_045b3, 86f3, c221, ca18, ecaade2015_158n33, fd95, 8622, 2091, bdde, 5839, 9e96, 258e, d83e, acadia14_43at, b85a, caadria2017_015k5, 801d, 7379, dd78, acadia14projects_257ab, 3090, 27ad, 4390, 93a5, 045e, fd44, caadria2017_041t12, 9406, ecaade2015_130w25, 7a08, sigradi2015_3.268a5, 13c2, 99aa, c4cd, b345, sigradi2016_455b, acadia14projects_339az, 8cb2, 34b6, caadria2015_043l5, sigradi2015_6.327s8, b5e4, bdd0, 1f30, acadia16_478l28, 0834, 5d16, 4af4, b99e, a1ac, abdd, sigradi2016_614z, 404c, 1121, 746d, 3d84, 8762, caadria2017_183a44, acadia16_24x2, caadria2015_069p8, caadria2015_150w23, b8e6, 239a, caadria2017_058r20, acadia14projects_719n, aeea, ecaade2015_22v4, 98eb, 7348, 4c2d, 7b14, 51f2, 1c97, 9349, eb22, afe2, ecaade2017_122ww, 2b08, 9c23, sigradi2015_9.347i17, 4e88, fb65, ecaade2015_206z45, e144, ascaad2014_005j3, bd38, dca5, a19a, bd71, 3554, c31e, cae2, acadia15_203k8, 9649, 29a7, d96a, ecaade2016_129r35, a202, b8e2, da78, caadria2016_197r9, ecaade2017_019rr, 34f5, 472c, d128, a4bc, caadria2015_087c14, 9453, e19f, e0ad, ijac201614201b6, f068, ecaade2014_130z28, acadia14projects_339ad, 81d7, 1b4d, sigradi2015_sp_12.402t31, e87a, c72d, ecaade2016_080x23, 0525, ca10, caadria2017_134x35, 1b93, b109, cf40, 46cd, sigradi2015_6.327r8, 4171, sigradi2015_4.219c7, b743, 7413, sigradi2014_080m7, 657f, ecaade2016_136h38, fd8e, 666b, 8881, c839, dc42, ecaade2015_253u57, ecaade2016_mrtw65, ecaade2013r_004g4, 475c, ecaade2017_230ss, d42a, a1f5, 52a5, ijac201412201i1, 64a1, 638f, 5f6a, 94a4, f8f6, acadia15_323s12, e170, 4ff8, acadia15_371a16, c56e, 4d66, 9e87, c45d, ecaade2017_277hh, 04bd, 7b97, 7d4f, ecaade2017_053xx, 54ce, ecaade2014_215e55, ecaade2014_180l45, 5f69, 5ec4, 1cb8, 9ebd, caadria2016_219k10, 6d3c, 39c6, d450, ascaad2014_005b3, 71f8, d009, 411d, c8f0, e810, acadia16_450p26, 4364, caadria2016_157n6, 47b5, 5a09, 386e, 080c, acadia14_479ar, acadia14_153e, acadia14projects_71z, 34fe, f6dd, 8bd4, 5fda, dd36, 68db, c344, 4acc, 6e01, ba68, b786, fbee, 8d8d, 181c, ecaade2016_078f23, ecaade2016_102u27, fd69, 504e, sigradi2016_737dd, 8d3e, 331e, edb4, caadria2015_078j11, afc5, eeee, 4c80, ascaad2014_019e3, af47, ecaade2017_210v, sigradi2015_11.142a25, dee1, abb9, 29b4, 4be6, ecaade2017_108i, 8bc0, 3d7e, c46d, 6def, 353c, 8f5c, 980f, eaa9, 7453, f2b2, 5772, dc54, acadia16_72h5, 30cf, f937, 88aa, c936, d41f, adad, 6b8b, 5178, 9303, 7b7d, fd52, caadria2015_142s23, 8511, d100, 7088, 865d, ecaade2017_019ff, ea51, 156f, fee5, 1938, sigradi2015_10.74o18, 6c24, 693b, 8853, 2b8b, c108, ecaade2015_138p29, 5cc4, caadria2016_487z20, 11ba, 4fbd, c60b, 55a0, 7478, 98ed, cd5c, ecaade2017_050c, ecaade2017_008p, 28dd, 4af3, caadria2015_122l19, cc06, 9386, 1fdd, f86e, efbd, 70e3, c8da, 3865, 2461, 2387, 9887, 12dc, ab8f, ecaade2016_104a29, f7ec, 1328, b161, 5e77, acadia14_549v, ecaade2017_079z, ac7d, 951c, fe41, 6725, 5efa, f433, bf05, ecaade2016_098z26, caadria2017_046o14, 2898, 4ae1, c7a9, 6ede, d743, 3dc0, 2793, 3cef, sigradi2013_112a, 84d5, b9bb, ecaade2015_193l40, 0959, e671, 83c9, d36a, 2071, b182, 66fa, sigradi2015_sp_8.284o30, ecaade2016_025j7, cd9d, 2567, fafa, 4313, sigradi2013_330, ecaade2016_193n51, 77f6, e364, 5ee9, b979, eeb3, ecaade2013r_018i9, f513, b5d9, 0748, sigradi2015_11.136s24, 026b, 7070, 3161, b61b, 9d8b, 691e, acadia15_381p16, 777d, f718, ecaade2015_293d64, a4fe, ijac201614309o6, 3daf, ecaade2016_217n56, ecaade2013r_018p9, 57b7, sigradi2016_414gg, 7a0f, dac9, 76bb, f499, 5dba, ea6f, b84f, 0b4e, ea36, 14a1, ecaade2017_170b, 9214, 8be8, 857a, edb1, ecaade2015_22m4, f5b4, f66f, 2672, ascaad2016_045a18, cb44, ca41, 9f1d, bde4, 4972, 58d8, 7f6a, 0989, sigradi2015_11.71f24, 19d9, e39f, a35b, 9f51, e6e9, 6a8a, 568c, 1915, 8eef, f180, cc21, dd1c, 7b7e, baca, ede1, 79ef, 011e, 9a15, c110, d87a, 2e5b, 6dee, e48a, b467, ebf3, e697, caadria2016_105c5, 0715, ba06, 4063, ecaade2014_042m10, b126, 2e53, c125, a55e, 5094, e7ee, ff52, 0a88, 7520, 9fce, 527e, 8152, 6d13, 715d, sigradi2016_752nn, 418d, ecaade2015_230l52, ecaade2017_130vv, 6e19, 09f9, 1a08, ecaade2016_072s20, d830, sigradi2016_431r, ascaad2016_021c8, bbb4, 529a, d02c, 7d4b, c27b, 3b89, ijac201614203t8, cd8f, 7944, 4d73, 6dce, 7c62, 999f, sigradi2013_386n, c0b3, f3e4, ace1, 492d, a502, 3dd7, ecaade2014_186w46, 2d9b, 7908, 7b9d, c987, ecaade2014_105y23, b8c5, e587, e8c7, 3a4b, 2a9c, c80a, 78b0, 21d0, d663, ascaad2016_017y6, ascaad2014_024v5, b6fa, d371, sigradi2016_467v, e68e, 05f0, 4544, ijac201614208z13, 72c2, 2915, c696, 59fc, sigradi2016_690i, caadria2015_084b13, 34c9, edd2, de5d, ecaade2016_045f12, 5993, 017d, 363e, d40e, 10f2, dfdf, f82d, c635, 6a6a, 3bd5, 0155, ecaade2013r_009y5, fa60, acadia14projects_463ay, 1905, ecaade2017_038tt, 41d6, 538f, cf4e, 423d, c720, c2cd, ebb9, acadia14_91u, 19e6, ascaad2014_001h1, 6023, cc97, 5596, 1157, c4ea, 2d8d, sigradi2014_197z6, 39be, 0093, 480f, ecaade2014_214s54, 4d29, 5e79, a92a, 38c5, acadia14_237aw, 7919, 5327, 1f62, fc92, 466b, 38ba, e447, dd7e, 73ab, ecaade2016_162d44, sigradi2014_128x9, ecaade2016_217f56, b6be, caadria2017_072x22, 572f, 5eaf, 8c9b, 3310, c63e, 98bf, 8414, 0257, sigradi2016_635k, caadria2017_015m5, 90ee, 8e83, 4100, 5c23, a5ba, 0a01, 5f0d, e139, afe0, 483c, d216, 8f9a, ijac201614403j2, caadria2016_539e23, 8f20, dcd7, 40df, 854c, 9aa6, 880b, 1586, a518, 670a, eaf9, 19b7, 62d1, 21a6, 6365, 92b1, caadria2015_004i1, 9b67, ecaade2016_163l45, ijac201614303h2, a73d, 7f6b, b915, 694c, sigradi2015_12.297j28, 1e9d, 3425, bc02, b627, d6d1, 4454, dab1, ecaade2017_023ff, acadia14_43an, af6f, 03fa, 7e80, ecaade2015_231r52, acadia16_414y24, caadria2016_621r26, 31c8, 8436, ecaade2017_203nn, ef5f, 9187, 002c, f3bd, 622b, sigradi2015_1.320i1, 07ed, ecaade2014_030l8, 71fb, 50a3, ecaade2017_061e, ecaade2015_55o10, caadria2016_457n19, 9a6f, ecaade2014_042k10, ecaade2017_252k, 35de, 8c06, e01b, ecaade2015_332s71, 49d9, ecaade2014_202m52, ef19, 52b2, 644f, sigradi2013_248d, acadia15_343z14, ijac201412301i6, 0dd0, 2816, 31a8, e6b3, 1362, 9f60, 9c1e, b119, 3fee, 4907, dc4b, ijac201412205f4, efb1, acadia14projects_311w, sigradi2016_550i, 2770, ae33, eaf0, caadria2017_037c12, 31ca, 3a25, 1cb5, 1cb9, acadia16_440g26, sigradi2016_387zz, 2f05, de69, 5716, ecaade2017_175n, sigradi2014_273p2, ecaade2014_140m31, eee9, 7a4d, afbf, 1940, bfbc, 6633, 9c2a, 8f3f, caadria2016_033u2, ecaade2015_248z56, sigradi2013_43, 2448, ee94, 98ac, 3a00, d3cb, e3aa, d25b, ecaade2017_253y, b3f5, e6d6, 2c73, a7bb, 0e4d, 61c7, 5628, d4bc, e4d7, b536, 9e93, 3b53, 77e1, 722c, d643, ecaade2014_066h15, f385, c802, 014f, 82c6, be1e, 1f67, be98, 02a3, ijac201513301x9, ecaade2016_224s59, 1f3f, 7493, b907, 9d47, ecaade2015_247e56, 97d6, c7a1, 0716, 8529, caadria2017_118c31, sigradi2015_sp_4.275u29, 736d, 7434, ac06, f14f, caadria2016_601p25, 1d3f, ecaade2014_194v49, 57a8, e9d3, f6ed, 69b1, ascaad2014_028p7, 94a8, 783a, 3701, e1a5, b8bc, 5f77, 1e48, bfbd, 3ba7, ecaade2014_012p2, sigradi2016_448dd, aa12, 9027, ecaade2017_029r, ecaade2017_215c, 7606, 2ed8, e741, 9072, 1ad8, 5621, 65b3, 5eb8, 5c6c, ecaade2015_17l2, 0d76, ecaade2016_175l49, 21b5, 5164, 6dfb, dd4a, 9d39, cd69, acadia15_333t13, 70e4, ecaade2014_094h22, 3963, c405, 71c5, ea72, f28e, ecaade2016_068c18, 8f2e, 5f94, 4127, bf1e, ecaade2014_112l26, 881e, c2e7, 4209, 8c18, b181, 719b, 8c3a, 61d6, a1bc, b24e, 002f, ecaade2015_287m63, a129, bfb7, d7a1, c5bd, 26a1, 9253, abed, e4bb, 372c, ecaade2015_229m51, ecaade2015_155l32, 71c1, f662, 7833, fabe, 8388, eb19, 3fd9, 9a2e, edbd, ab94, 871b, ecaade2014_162s39, afca, 686e, ecaade2014_052h13, d0ed, e4a1, d17c, ec4e, sigradi2013_294u, 86a8, sigradi2016_807jj, ecaade2016_217v55, 8fb2, 79f1, caadria2015_213n33, 45d5, 9d92, ecaade2017_066m, 5b1a, 2311, ecaade2015_77c15, d909, aa2b, b978, 0fbe, acadia14projects_291h, sigradi2014_152r3, b10f, caadria2017_190t45, d2ec, 9c09, c479, 110c, ecaade2013r_011f7, ecaade2015_79j15, 0aa8, sigradi2016_443ss, d4ee, e4c8, 6fb7, 0288, ecaade2016_152r41, 7739, 22da, d8c5, ijac201614205t10, 8995, 5533, 0270, f79e, a411, 14eb, 6f6f, e2cd, 3b86, 796e, 09a9, b86d, 45be, f2c2, acadia14projects_101an, 5127, acadia15_371h16, 7e67, 3838, 5463, 3958, ebba, c0a4, 6136, 4ba2, 5985, acadia14_619z, b875, bba1, ec40, acadia14projects_43ao, bc84, 7f19, 6e1c, c3be, 9f99, c126, af0e, ecaade2017_054ee, 9394, 5441, b9d1, 0ddc, 9246, b997, 2aad, caadria2016_147k6, 0bfa, 6b38, 1b25, sigradi2013_429f, acadia15_243e10, ecaade2017_140cc, cfba, 2db1, 9ed8, f2f4, sigradi2014_108c9, 7618, bf55, ecaade2015_194t40, bc40, ac23, f240, 62c8, sigradi2016_673hh, 92bb, 79c2, 4852, 2ce2, 9c96, sigradi2015_10.140k19, caadria2017_101m27, fdc9, 3d52, caadria2015_246y35, 2b29, ae09, 31cf, 57bb, 925c, caadria2015_067m8, 177e, 7281, ecaade2016_136f38, 0745, 8e6d, 8798, f4db, 1ae8, 5fa8, 7ba1, 8474, 4f3e, 78db, ijac201513203h7, 0641, b9bf, 0be5, a393, caadria2017_037d12, ae2d, acadia14_671z, d8d6, cd53, ecaade2017_118hh, 223a, cc65, 4aa9, 3830, 8b14, 044f, 5779, acadia14projects_53p, df68, 557f, d9de, 6b29, f6ea, 578e, 8137, fa7d, ascaad2016_028g11, 2f48, d05a, ecaade2015_17u2, ijac201614101c1, 8f5b, ecaade2016_164l46, c986, 570f, f581, b98e, 4a17, ca72, 5891, 531d, acadia14projects_247r, 641f, 1699, 0147, 438b, b020, 266a, 7ddd, f7d7, acadia16_174h12, 4e5e, 49b0, 485c, 6089, 95b1, 5e6a, c1a3, 68be, sigradi2013_375, ascaad2016_045f18, abec, 9a11, 4e24, caadria2016_797o33, 01b6, sigradi2015_9.347o17, ecaade2015_152y31, ecaade2016_118n31, ecaade2017_027yy, ijac201412406l9, ijac201513203f7, 550a, 3770, acadia14projects_87ae, ba56, eb47, 4a13, 74e0, ecaade2014_184m46, d2dc, 0e80, 60d7, 3d2a, 0991, e747, ecaade2016_023n6, 12bb, caadria2017_124z32, 706c, 72fb, 3066, 0d37, 75e8, a2c6, 182f, e882, 1067, a452, c4be, 544a, 288a, 663f, acadia15_357h15, ijac201614202v7, 9d93, 34fa, ecaade2016_164s46, caadria2015_096n15, f7a0, ecaade2017_203kk, 2cf7, f0b5, caadria2016_105b5, sigradi2014_284v3, a840, 6437, caadria2015_208j31, ecaade2017_105oo, 5a94, acadia14projects_145ai, 584e, ecaade2017_108b, b881, 82a7, e8eb, ascaad2014_004r2, 0728, 8765, caadria2015_014l2, ee42, 3fc5, 0a81, e1dd, e43a, sigradi2016_492pp, 9d79, f99e, cb20, 8b7e, d79f, 8377, 8f70, cdc9, 78d6, 7fa1, c73e, caadria2017_057w19, ascaad2016_010y4, 0d58, 9365, 2eeb, fdf7, acadia14_135j, 7388, ecaade2016_074n21, 5786, ecaade2016_169m48, 1487, 7b9e, 793a, fe56, ecaade2015_170k35, sigradi2013_400z, 00bc, ecaade2015_306k67, f64b, ecaade2015_138i28, b71d, sigradi2015_8.239b14, 98fc, 829d, c5d5, ecaade2015_307r67, fc8f, f02a, sigradi2016_752oo, ecaade2017_054ii, ijac201614309g6, sigradi2013_425t, d93d, 7bbe, 463a, f689, caadria2017_183w43, 53b8, 1718, 0ef4, 35da, 884b, 1d6b, 00ba, 4d74, 57dd, ecaade2016_191f51, 3462, caadria2016_703p30, 78d2, d756, c15f, 0866, fd1e, 20a8, e4d2, ca56, 06ad, 6314, 8bb1, 6ab5, 83c0, f587, 1b32, 6a58, 4278, 0aa2, acadia14projects_347ag, cfc3, 1d8d, 8b03, 60b7, dc9b, 8127, 3db0, 074c, 4afb, 26aa, 2e0f, acadia14_709ao, 6319, 1f0b, 9012, 38a6, c71f, 903e, c52d, ecaade2014_149v34, 1379, caadria2016_045j3, 3de8, 3e87, sigradi2014_263f1, 337a, 0c90, 7bcc, 7ff0, bbb8, e513, ecaade2014_038k9, ecaade2015_18e3, sigradi2015_8.289h15, acadia14_145ai, 794c, sigradi2015_10.267u20, ecaade2017_280c, ecaade2015_180y38, 91af, 3019, 1ec3, e22e, 5f2f, 050f, acadia14projects_627an, b631, 86bc, 6cbc, e6c0, 8f4c, f098, eba2, ijac201412304v9, ijac201412303w7, 0a2a, ecaade2015_269i59, acc8, 60fa, eb3d, b2a6, 0a09, a544, e248, 6d4a, 475e, 248c, 1444, 5cf7, ijac201614206c11, 5eb4, 23ae, cbd4, 67e8, e26f, acadia14projects_637ag, 0ea6, 417d, 8934, b8dd, 94c6, ad7f, 7176, 2dbe, ijac201412407x9, e214, ecaade2017_215vv, 34fc, 3638, 5e6c, 256d, 2deb, 7cfa, sigradi2015_12.215m27, 3040, 9841, fe7a, ecaade2015_237b54, ecaade2017_293uu, d448, ecaade2016_238p63, ijac201614308n5, bf84, 1417, d47f, c082, 0351, acadia16_88w5, 0cc2, 3a8a, acadia16_344x20, 47c3, af57, cb23, 14c7, 5c0e, 1421, 83cc, afb9, ijac201614207p11, acadia16_280l17, caadria2016_343e15, 650a, 3611, 81ce, c2f3, caadria2017_123r32, acadia14projects_91r, c717, da64, ea18, 45fd, 7022, 6582, a0a4, dfe2, ab91, e7d6, 2f83, 6723, de46, sigradi2016_602qq, c1c3, 40ec, 63d3, dcbb, d16a, 0f86, caadria2015_162y24, acd2, c2df, 061f, 6ea0, caadria2017_085w24, c186, ecaade2017_037ii, 8009, ce1f, 56fb, e6a1, dd97, 1b17, 2df0, cbe8, 2333, c2ee, ecaade2017_057ff, ecaade2014_121z27, 2430, 0e8d, a48e, 067f, c39e, ecaade2017_244kk, ecaade2016_152w41, db1d, caadria2017_122w31, 6b12, 1032, 5579, 7efa, 70db, 0ace, b933, 29f4, 53f0, sigradi2014_247l9, 5126, 2294, d082, ecaade2015_241r55, acadia14projects_601v, 9282, f921, c4c5, caadria2017_113d30, 87cb, bcc3, 049e, 287c, c417, 28c0, 6628, f168, c3e3, bcbe, 3bee, 41b8, e8a9, sigradi2015_9.347y17, sigradi2015_11.222r26, c8cc, 2d74, b6b8, acadia14projects_719c, c7e9, acadia15_137c5, ecaade2017_108m, 66dc, ecaade2015_138i27, 15bf, 9a00, 6369, 3cd6, 899e, 9a31, 939d, 3494, 4e6a, acadia16_196w12, 18ec, 73da, c3f6, 428c, ecaade2016_080a24, a95b, 2f23, ecaade2016_073e21, 83d4, ecaade2013r_017z8, 9d4b, f7f0, ecaade2017_017y, d0c6, 8731, 6a20, b4a4, ecaade2015_173f37, 72fa, 8369, f15d, 1028, a04e, cbe4, ecaade2017_271k, ijac201412403e6, 1426, 18a8, 597e, 3c55, 6fad, f44c, sigradi2013_342o, 80fa, 777a, 9680, 53bc, 35e2, 288d, 0c46, ee15, f1fe, 3d4c, 58de, eb9c, acadia16_106e8, b168, ecaade2017_152hh, b298, 29b9, ecaade2017_228z, 4b5a, 15b4, ca96, a180, d1ad, acadia14projects_375p, b778, e76e, 880e, 396f, 4fb9, caadria2016_621p26, 4749, 5ddc, e918, a75a, sigradi2015_3.221y4, ecaade2016_047j13, 1455, sigradi2015_sp_8.6c30, d059, f055, d46f, ad8f, ijac201513101e1, 0d67, acadia16_62g4, 7416, bd7c, ecaade2014_128u28, 282e, ascaad2014_004j2, 8e29, 290f, 5598, 42f7, 0cfd, 5474, ecaade2013r_019d10, ecaade2017_220nn, 1e45, f792, 6b88, e5dc, 5d9d, 9535, acadia14projects_719b, eb8c, e6df, ijac201614201e7, 4c63, abac, 5566, 310b, 405d, 35d4, 17fa, 5643, 5219, 59f4, a84c, 8a10, e0e0, ijac201412207e5, 37ee, 11b3, 4f8e, ijac201412204o3, cbf7, 3166, 3803, c043, d376, 0075, aff4, 0b2b, ab1c, ijac201614103f3, e6d3, f1ca, b5a6, cf97, 0878, cf06, 9577, acadia14projects_671l, ecaade2015_170s35, 285a, sigradi2013_397g, 0c8d, 32b9, b842, 2ba9, c19f, e70e, 75c1, bfab, bd97, 9443, cde2, b9a0, ecaade2017_051t, a07b, 7adf, 2c0f, ccab, 4cb5, sigradi2016_654d, ba8f, ecaade2016_130m36, 21a2, 9b53, a8c3, caadria2017_040k12, 47b1, b8a9, 84cb, acadia16_140u10, caadria2016_125u5, sigradi2016_484rr, ecaade2016_111o30, b959, 528f, eb4c, ecaade2017_269yy, 0493, 5465, 571a, ecaade2015_207j46, 9a39, ea1f, 8719, e264, 786a, 095b, ecaade2014_046o11, bfd0, 2feb, ecaade2017_268jj, ef62, 121c, d249, 9f9f, 62f5, 2ebf, d061, sigradi2015_12.215z27, ascaad2016_045b18, caadria2016_601g25, 4c1c, c542, ba60, 8870, 6059, 5131, fb0f, 415b, 22a0, a356, 1e46, 8884, ijac201614403s2, 465c, 23f2, 6331, ijac201513302y9, ecaade2015_229d51, 2c64, 0b67, 8f44, 3c64, ba91, bda7, acadia14_237as, cf0e, 8b88, ascaad2014_014t8, 85bf, 8b67, 826c, acadia15_57z1, ecaade2016_129a36, sigradi2014_339c8, d293, 235c, ba6f, 7f45, ascaad2016_002l1, 12c6, 5ada, 0e7c, 4f71, 974a, fadc, 1015, fd05, ecaade2017_085k, 4acf, a42a, f3b5, 3f0b, 017a, 247b, acadia14_145ac, d0a7, 473d, 87bb, 3f33, 1aef, 2097, e778, 05bf, c9ba, 4b2e, efd8, b81b, 7160, dc74, ijac201513201e6, 68d0, 068a, 8e17, bc5d, 65a3, 2433, 8cd8, ecaade2013r_003u2, 67aa, caadria2015_014u2, e65c, b140, 6f57, ecaade2015_155f32, cbc1, df0f, sigradi2016_455d, ecaade2013r_012s7, 91c5, caadria2017_051b17, 3353, 1c28, 38b5, b2a0, 43bd, ecaade2013r_008i5, caadria2015_087e14, c9f7, ca77, 84f0, acadia14projects_247u, sigradi2016_815mm, f5e9, a5e2, cfd0, 2340, d7a8, eb31, 198e, e9a9, e7ae, 22a5, aeaf, 49ad, ijac201614401d1, 6a93, 6698, eb2b, d6b6, 70e8, 4a16, ecaade2015_55m10, sigradi2015_8.186p12, df7a, 421d, 8c08, 835b, e813, 5437, 85cd, ecaade2014_173y42, aca7, 2d3c, 5f85, 2216, ecaade2015_171u36, 81c8, c310, c2a5, 929d, df93, ecaade2015_217j48, ec82, 0bb5, 94c3, 426d, ecaade2017_138y, 0ce2, 7b19, ae2e, 96d4, 12f8, c2d3, 39fc, ecaade2017_309zz, e845, 67c1, 994d, 2958, 661c, aead, 2644, ecaade2013r_017c9, efef, fb8a, ijac201412305e2, 4acb, d00e, caadria2015_064n7, ecaade2014_240r62, 0aa9, cdc7, c242, 857c, c953, d786, ecaade2016_tkog67, 185d, ecaade2017_021i, ecaade2015_237e54, ee5a, 89f7, 41a6, acadia14_531p, d422, 2413, acadia14projects_619w, ecaade2016_102k28, 9d6d, 654e, 4af2, acadia16_308y18, cbbf, caadria2016_363d16, b525, caadria2015_156j24, f768, caadria2017_174g42, 21dd, sigradi2016_488u, sigradi2016_809pp, c81f, 18fb, 401d, f410, ee8e, caadria2017_016f7, ceca, ce80, de47, ac36, ecaade2016_118t31, 5a62, ecaade2015_77w14, 9845, acadia15_251h10, sigradi2016_590p, 1d20, 6bc2, e562, acadia15_357p15, 207a, c553, 9949, b8ef, 6ac6, d6ee, fabb, 013b, d2c6, caadria2016_373h16, acadia14_291at, 4a5b, caadria2017_015y5, caadria2016_157x6, 522c, a55f, 2d78, 4c22, 5d38, a8d0, bd05, e4b6, f18a, 3aac, 57ac, sigradi2014_140n2, 7d6b, f39b, f0c8, ascaad2016_006g3, 3ef3, df4e, 686d, 71c9, ecaade2017_021r, 1746, 0570, c4fd, 4922, 9775, a1d8, f13d, 83f3, 33bd, 72c1, e1d1, b3ad, ascaad2016_023s9, 4c8d, ecaade2017_169mm, eee5, f911, 274b, e01a, 841b, 8f6d, ecaade2015_138g28, d252, f1ae, d406, d286, f764, e929, ijac201513104y3, 4a35, ed86, dfc0, 8b46, 2954, d577, b4b5, e287, ascaad2014_003y1, 9dd7, ded1, d6fd, 6f0c, ijac201412403y6, f292, b3c9, 90c3, acadia14projects_619aa, 3bb9, sigradi2015_11.136y24, affa, 09d1, sigradi2013_205i, c2bb, ecaade2015_185o39, 66bf, 5b34, e2a0, c54d, e339, 9f28, caadria2017_131g35, 7f5b, 8ec0, 2db0, c652, 3ffd, 9a6a, 4054, 9838, 13ff, 125d, ecaade2016_033f9, ijac201614308m5, acadia14_339am, d24f, sigradi2015_11.34v23, 9cae, 8e6e, 7ce8, 3b44, 47d0, caadria2016_683x29, e924, ecaade2014_139b31, e699, 2b35, 84e1, 5962, 3d9a, 5d50, 646d, 8c04, 04db, bd74, ecaade2014_173f43, 6857, 7dea, acb8, 0036, 308f, sigradi2015_sp_2.112i29, d089, 38f8, f32b, fca7, 34c4, ascaad2016_039v15, 3102, 7075, 841e, edf6, 25dd, cbac, 1db1, 37da, ecaade2014_149p34, a409, b761, ecaade2015_286e63, 01e3, d61c, 0551, f2c5, 94b0, d28e, f10d, dc10, 4344, 02b0, 6fea, 5693, sigradi2014_164l4, 39e8, c776, b1b3, 44bd, aa6e, b736, fce8, f75d, acadia14projects_619ar, caadria2015_073a10, 9791, 6ec0, c419, 06b7, ecaade2015_122h24, fc94, 89a1, a0e8, 42cd, 3e0d, bc2a, 9ac4, 8ce0, 0961, 385b, d7c7, acadia14projects_565l, 49fd, e9c5, baa6, e496, 2b81, ecaade2016_216a55, c001, 645b, ecaade2017_213vv, 0e16, 6c4e, d160, e2f6, 9bf8, ecaade2016_068e18, fefa, ijac201614103r3, a98d, c787, ee32, sigradi2013_400n, sigradi2014_213o7, e94f, 30b8, ecaade2015_285o62, 3c6b, 24c6, 6ee2, fa78, caadria2016_851y35, 345e, a05b, caadria2017_149l39, caadria2015_090t14, a8a9, acadia14projects_101z, sigradi2013_195z, dea7, sigradi2016_431bb, 8577, a468, d59a, ccf3, 4588, 3ba4, fdb3, 824d, a907, acadia14_463aw, 703c, 03b0, 38a9, 1d5d, 3212, aad1, c194, 2bfc, ffb0, 976d, ccf5, 6665, 7705, 6d18, cc07, sigradi2016_625vv, 3384, 71dd, caadria2017_051m17, dad8, caadria2017_074p23, a5c3, sigradi2016_515f, d51f, 1df5, eeae, ascaad2016_054p21, a9e6, cf53, 1998, 347f, fe4c, 2a9f, 09f1, 8ac5, ff0c, f971, 2845, 1536, 6cf1, sigradi2016_599pp, sigradi2016_595ii, 38f9, 5d29, 3e52, sigradi2013_429h, cbdc, 51ea, ecaade2014_206u53, 596b, 85b2, 84c9, 2b92, 6aba, f3ac, b42e, a868, f630, 0ce7, ecaade2017_203xx, a74a, ecaade2017_054ss, fcb4, 1874, eed7, acadia16_88n6, bc61, 66c5, 1edc, 1451, 462e, da11, 4175, 1a31, ae3e, 0f06, d945, 4e00, ecaade2015_201w43, 8952, 523d, 4329, 868a, 02ea, 62e7, 9e47, e798, ecaade2017_213k, ecaade2013r_008p5, ijac201513104z3, 6a9b, 7c63, sigradi2015_8.264r14, 394b, b572, 6940, caadria2017_016w6, afe4, 1fb8, d4e9, acadia14_357ao, 2c9d, c828, ecaade2016_210w53, 75eb, 04f8, sigradi2013_401s, ecaade2015_116p23, 5117, sigradi2016_356i, sigradi2013_386t, 88a2, 4090, 9435, c54b, ecaade2015_114r22, ecaade2016_047l13, fe8b, f428, e990, ijac201513103w2, fd1b, beb4, ascaad2014_004n2, 71ab, 1386, be4f, ascaad2014_009i5, 0b21, 9836, 19f8, 2821, d361, 1166, 361d, acadia14_579aw, ecaade2017_220kk, 5893, b6d6, 64ba, ecaade2015_268g59, ijac201412303o8, 7692, d42c, 7304, 7997, 7dc8, 582e, fc72, ab67, 7dcc, 81c1, 5c0f, 12ec, ijac201412404b8, 72e6, 030e, b378, 1f75, 9311, ascaad2016_043l17, sigradi2016_382x, sigradi2013_405v, ecaade2016_164k46, 0816, ebdf, acadia14projects_125p, 9d97, ecaade2014_153i37, 1459, ecaade2015_87u17, 05fe, 1416, 6587, cfe9, f47e, c382, sigradi2016_400l, b634, ed2d, c7a8, acadia16_98e7, a4ce, 9f29, sigradi2016_470w, sigradi2016_805hh, acb1, 0f26, 4c61, 7db7, 9cc1, 12ed, dd9e, 1846, 00c6, acadia16_88z6, e678, 72cb, bdc7, eb5b, 2933, f026, ijac201614405r3, caadria2015_213v32, bc81, 1b0b, add8, 55bd, ecaade2014_096a23, 0eae, 6f0a, 6aff, 7fa3, e60b, cc71, b0f0, acadia16_124h9, 9a3d, bf78, 3487, 5f82, 3e05, 8305, 2147, 456f, caadria2017_070n22, def2, ea1e, sigradi2015_6.42s7, 65a0, dca4, a1ca, e50d, 9295, a367, sigradi2016_367vv, acadia16_106z7, ecaade2016_161w43, d2e3, acadia14_435ae, acadia16_432s25, 562d, 768a, a346, ecaade2016_091h25, 9acd, a2e8, cb4d, f591, fa81, 6918, sigradi2016_695y, 897d, 2b20, 5339, sigradi2016_431t, f148, 2ec6, 414a, 6a2b, 6fd1, acadia14projects_671j, sigradi2013_429n, ab45, bc1f, f3f6, sigradi2015_3.221v4, 7329, a255, d031, f968, 3ea5, d6a5, f0f6, a4ab, a74e, 521d, 4080, 6011, acadia14_463b, d683, 51b4, fb3a, ecaade2014_023p6, b204, 026f, 9713, 38c3, 100d, ecaade2016_067h16, 4f79, 8012, ecaade2015_317y68, e261, ecaade2014_180o45, 51f7, ijac201513105i4, 7d1d, 6bfc, 749c, 243a, c5bb, 41bc, 1c89, a410, 7835, 4b72, sigradi2014_339v7, 147e, 60bc, 556b, ijac201412401u3, 549b, ascaad2016_043e17, ecaade2013r_013a8, ecaade2014_168v41, a991, f2e0, 0594, cad4, acadia15_343k14, e54d, 091f, caadria2016_405k17, bd50, 27b2, 898f, 4490, 8421, 8adc, 6105, ecaade2017_174a, c466, da01, 85e8, 0729, 2fad, 6374, 99b0, 7852, f56d, 3ebc, 750d, e9d1, bce1, 74f5, 1151, a4d5, 6c07, bf70, 20ae, 3f87, a38d, ecaade2017_210s, 4ab0, 60ca, ffb6, 3a98, ecaade2017_155n, caadria2016_725j31, ff3a, 80a2, 5216, ecaade2015_109b21, 9742, caadria2016_549i23, a8eb, f0c4, cdee, dc0c, f5b6, 993a, 301c, e978, 2bda, 989c, bb38, 3311, 3b47, bcfc, ascaad2014_019l3, 2f2b, 60ac, 72a3, 7ebd, b7f6, 8b19, cfe2, ea95, 9591, 2893, 1562, 130b, f6fa, 9b3b, c49b, b0b0, 5e66, ijac201412405b9, ecaade2016_062f15, 138d, caadria2015_090y14, e7b7, 0a74, 42fa, 9af2, ecaade2017_054z, db92, cead, acadia14_539b, a517, 7c1d, ae0b, f9f1, f7ac, 0fe9, 9e8d, ecaade2015_21k3, 0e10, 6e1f, 676a, e3d8, 1ef8, 96fe, 359c, 21e6, ecaade2015_229x51, 8a21, c5ab, caadria2016_085h4, 586b, 035d, 4d9a, 827f, 4d8c, c475, 7b2c, 921b, ecaade2014_217i55, sigradi2013_62v, acadia14_647ax, fc1c, ecaade2017_271i, ijac201614402j1, ac39, 6574, sigradi2013_54o, b583, acadia14projects_589g, 6380, 7e33, acadia16_270f17, 4440, 6db1, ascaad2014_003u1, 3452, 5889, 1f60, a6f5, sigradi2013_77, 05ad, 0643, d938, fec8, ccaa, dfaf, a1f2, f5ad, 5c32, ed1d, 6d74, caadria2016_073d4, acadia16_280j17, 57a9, 0841, 98f2, ecaade2015_317e69, e157, c036, d8c1, cc22, 2401, ecaade2017_067x, ff7a, 6732, d9a6, 071b, e670, ecaade2014_121n27, ecaade2014_066k15, d203, 1baf, 340a, e4ae, 4ba6, 4ab4, ecaade2015_229u51, 5ae4, ecaade2016_147p40, 3608, ecaade2015_215g47, 7cc4, sigradi2016_512qq, 1936, ec79, 2b1d, 1b20, abad, aaf5, 7848, f29f, ascaad2016_046m19, 0b99, caadria2017_009h4, 5afe, c1f4, 2a30, ascaad2016_023d10, e7ab, 3d2c, dea1, f8fa, 7922, dae2, ecaade2014_067y15, 2154, ba1c, caadria2017_110d29, 8ebe, b3c7, 0feb, 8ca5, af88, 8c60, 6be4, f02d, 1bfa, e22f, 2c00, 31b5, 44fc, a2b2, 74ce, 439d, sigradi2013_243e, ijac201412408m1, fe13, 5f33, 51e2, cf01, 5270, 69ca, 82c8, caadria2015_070a9, c9df, b2c8, 200b, cbb8, f110, 337d, ecaade2017_011ff, caadria2017_074h23, 6eed, b43d, 14dc, cc35, 1899, ecaade2015_74m14, ecaade2016_213o54, ecaade2014_226d59, cdb5, c04c, c596, ff7f, 4ab2, 728c, e732, f172, 97fe, 8149, ed0a, 126e, caadria2016_477v19, ecaade2015_143u30, acadia16_12v1, d04e, bbcd, ecaade2016_033c9, 184f, 957e, b48f, 51af, f69f, 714e, ae2a, b27e, ecaade2017_184mm, caadria2017_104u27, 71b1, e994, c222, 33e5, 99f6, ecaade2015_209v46, 3981, d35d, 7bc2, f56f, 12d4, 4d43, 9efc, 989e, d793, 93f4, 602e, 9889, 7572, caa9, 58f7, f761, cd64, 1800, 2797, 42a0, c11c, 5dde, ecaade2016_213k54, e348, 7d36, 2709, 501e, bec3, 8da2, 4f02, 2421, ecaade2015_114s22, 1fce, 730f, sigradi2015_4.219e7, fc81, a3ab, 3d3e, 538c, 821d, caadria2015_218a34, 1c3f, 0a18, 7765, 38a0, 1737, ecaade2017_240u, f5f1, d01a, f64f, 1063, caadria2015_218u33, ca06, 94b6, 2855, 8161, ijac201412303j9, db8b, 074d, ecaade2015_48a8, 1326, c440, 47c1, 32e3, 6cd6, d1d0, 07f9, f769, c999, 2929, 3bbb, acadia14_101m, c6e7, 0a6b, 58b2, bf74, 1d58, f36a, sigradi2014_201i7, 5ade, dc07, c40a, 1ad3, b698, 2f2c, ecaade2017_130xx, 4b55, c934, acadia14projects_517o, 9bac, f4ac, 06a9, 90e7, caadria2016_569f24, 51f8, 39e3, ijac201614201p6, e2fe, f71d, 9d96, 25e3, acadia14projects_539d, 2669, e7f2, 8998, sigradi2015_9.347x17, 45e7, fa76, 8024, 12db, ijac201614307v4, f98d, acadia15_161c6, 165d, 5a10, 90cc, f83d, bc37, caadria2016_321g14, 75fe, eae5, 7ee6, acadia15_343m14, b04d, b6e3, 507b, 723b, 1bc0, 7bc4, 7a99, 8d66, eb37, 3a7d, d8ad, 12bd, acadia16_244p15, cfab, ecaade2014_214r54, 3fa2, e01d, 3aa7, 8503, ecaade2016_089b25, a5e6, 683b, 8445, ecaade2016_071e19, ecaade2016_221w56, ascaad2016_045r18, 8ef0, e9fc, 0534, 6a71, sigradi2015_10.74p18, ecaade2017_051y, 062d, e760, e45d, 19db, ecaade2016_072f20, 6324, 11f0, 1c2b, sigradi2014_314o6, 8dcd, ascaad2016_013d6, dae1, 963d, 0a07, 503a, 6427, 6e07, 248f, 8564, 8e1d, de20, 0f79, caadria2017_096a27, acadia16_478s27, ce26, ecaade2014_086a21, 47d4, 3549, bb4f, sigradi2015_3.394e6, e936, sigradi2015_6.387o9, 3086, ascaad2014_018z1, ecaade2016_077o22, c7fc, sigradi2016_595ff, 9c57, 45d4, 02c5, 5055, a31a, 09ae, d613, f57c, 2dd5, sigradi2013_390c, acadia14_357b, 3a80, 8519, 8ceb, 88e7, ecaade2014_215f55, b228, ecaade2014_123e28, 68a4, d3c2, ecaade2016_118s31, e676, 623f, acadia14projects_237as, a83c, 3740, ijac201412205v3, ecaade2017_184gg, 8a82, 67da, caadria2015_226u34, 28b0, 27fa, 28be, 3d16, 4b4e, 76f5, sigradi2015_3.268g5, 4efd, 2021, ecaade2017_072c, 075c, 223b, f867, b1ce, eebd, af15, e6f7, b639, 016b, ef40, 0965, 2730, 7fac, 13ad, 9a1e, 4d5a, 0ed3, fcaa, ecaade2017_301o, sigradi2015_8.189n13, ijac201614307u4, ecaade2016_225u60, f4ce, 6efb, ef1c, 855d, 05d5, c8a4, a35f, 523c, cff6, 98fb, f9ad, c943, caadria2017_067t21, 57b3, ecaade2017_202h, dc9e, f781, caadria2016_013i2, 4677, 75c7, sigradi2016_399g, a80c, 4da8, dd7f, 8872, 9e40, 4bf5, 23bf, 3b60, bc18, 6044, caadria2017_005b3, 44e7, ccfe, 67ad, ecaade2016_110c30, 881c, fdf9, caadria2016_445a19, 81d2, sigradi2015_13.316b29, 006c, sigradi2013_414f, 0f38, fd38, 5b9c, c172, d824, b1b0, a942, 4707, a0c6, 54c1, de76, 5c77, 286f, 1700, cddd, 0220, f233, 51e3, 5a04, 6358, acadia16_470c27, 78e3, dfc2, 0a16, dd05, sigradi2016_615aa, ecaade2015_200r43, 5fd0, 5e9d, 2056, ecaade2016_075h22, b65d, cbf5, 3f73, f1ef, b4f3, 57d3, 6499, a495, b65f, 84c5, 6963, c862, c0da, b81f, 13a1, 0adc, bafb, 2145, 4d60, a6d8, ecaade2016_223m58, bdf6, ecaade2016_130n36, 7884, e5b1, 0c55, 5661, ecaade2014_157l38, 4dbf, sigradi2014_265u1, ecaade2016_023v6, ecaade2015_170p35, fa2f, 525f, d5a7, 38f4, ecaade2016_038g10, 04c5, acadia15_123i4, c166, 805e, ecaade2013r_007f5, dcca, ecaade2017_215xr, 708d, sigradi2016_792l, c95c, acadia14_101au, 144a, caadria2015_002d1, 6482, e092, b274, b6f2, 9ca3, e963, 2ab7, 0772, ecaade2016_224c60, 4037, 6dec, caadria2016_693e30, acadia14projects_347al, ad89, daeb, sigradi2014_151f3, d0d9, 0caa, 75f7, a8e4, 4937, 1f96, 79be, 6233, 1c00, ijac201614207e11, sigradi2014_132i1, 0a61, edab, 1579, e3df, 7484, f0a4, 2c19, 129b, 5c45, sigradi2016_635i, 283f, caadria2017_054b18, ab40, 8a4a, 4495, 977b, 43d8, 4881, df38, 6521, ecaade2016_132j37, a17b, ecaade2017_253dd, 7103, d755, 43dc, fdf4, acadia14projects_365am, d287, d214, abf9, f97d, 11c9, 70ac, 5dc9, ecaade2015_140f30, e05d, 8059, 906c, ca4e, dda8, ecaade2016_027a8, 2e4d, 3cc4, 5845, 7d17, ecaade2014_186f47, 0178, 14e9, 4a6e, b203, caadria2016_197m9, ijac201513205k8, 3d04, 9fc2, acc6, ecaade2015_27s5, ecaade2016_006p1, 3ef4, bb8c, 7c2d, caadria2016_641n27, c037, 8183, ijac201412405a9, f2ae, cb3a, c09f, 0f45, 2585, ecaade2016_017n4, a818, e050, a597, 758e, f811, 941b, 54a0, 465d, 8448, ecaade2017_230qq, 4e21, 7fa7, acadia14_479x, 2b6c, 0fac, eb4e, 7e46, c9e0, fcb2, a939, sigradi2014_345e10, acadia16_412z24, 5561, 7259, d7ac, ecaade2016_175i49, 3cc9, 7b8b, ecaade2016_089d25, acadia14_435af, 2ecc, 9bc6, d7bf, a5c9, 5ba8, a914, ecaade2017_302gg, f830, sigradi2016_446j, 02d1, 90c6, 6e81, fdf1, 4131, 66be, 8103, sigradi2013_248, ecaade2017_212rr, 0751, 4a4f, 8e67, 37bd, 22dc, 5a1c, 3a88, acadia15_149t5, sigradi2016_490x, beb8, 99a5, 781b, 7b13, caadria2017_031l11, 2b7a, 2d24, 840a, 21b9, 7229, 2e89, e1e1, 0923, 9ea4, 53a7, caadria2017_129x34, e2f1, 1fb3, ecaade2017_027vv, c1bd, 7d95, 968f, 57d2, 2122, 22df, db78, 2e9e, 37d5, ecaade2014_175p43, 1582, ascaad2014_034j1, sigradi2013_226a, f532, a030, sigradi2013_303l, 604a, ijac201412407h1, 082f, 5c40, 8113, 7489, caadria2016_343o15, 3465, acadia14projects_135o, cea6, caadria2015_048n5, f423, fa01, ecaade2014_145f33, ea8b, 2ead, 8ef8, 78e1, 2fcc, d243, ecaade2014_173h43, sigradi2016_741ii, acadia14_719e, 41f0, 5fee, ascaad2016_018g7, ecaade2016_067i16, 6a2c, f4f0, cbdb, 9628, 7988, b2eb, fbc4, 762a, caadria2015_130j21, 3665, 94d0, 7b91, ijac201513304d12, ecaade2015_114f22, caadria2016_055o3, 3822, 0830, d3d1, 4cc6, 2431, c25c, b502, ecaade2014_168a42, 7801, e8d4, 6c9a, a4fb, 574f, ecaade2014_113a27, 9681, 6e6e, 2fdd, 2abd, c99a, ec60, b4cc, sigradi2016_815nn, a782, 03c2, ecaade2017_210u, 9dfa, 3569, 6fc6, af67, eb46, ecaade2016_163a46, db58, ecaade2017_059qq, 6c32, 7f09, f366, bdda, eb49, b6a6, 7696, ecaade2016_203l53, fdc0, 9a52, 962c, 4a19, f594, b3c8, e749, 5575, 6cba, 0e94, 34cf, 3c52, 640c, 1875, sigradi2014_345g10, dc8d, sigradi2015_9.152s16, ijac201513201d5, 8f16, b354, 6538, b415, caadria2017_095i26, ecaade2015_59b11, 4cb7, 2cb2, ae1c, 52bf, 9bd5, a913, 6a36, 6fb8, 4fca, 4c3d, 50e5, 6bf4, cbdf, bd3e, 1acf, bbf8, cd34, a04a, 3d54, d3de, 057f, 8f2b, 40ce, 2afc, ecaade2016_162k44, ecaade2016_bkor65, caadria2017_132u35, c990, bb06, b306, ca6a, 418e, 519f, c404, 82ab, 2a91, acadia14_281w, 2a55, c814, ec23, ecaade2016_123f34, 3591, sigradi2013_101, 5b99, d079, db12, af01, ecaade2017_079m, 9cb8, bca6, 578c, c022, 9cc5, sigradi2013_41v, eae0, 5ca8, 5df4, ascaad2014_024e6, 0310, 1e35, 1aeb, 800f, cac0, 981d, 1c36, b9dd, 01bc, 0b29, acadia16_344h21, 5e5b, 3806, 9486, 4f64, acadia14_619ar, d017, 870e, 1ac3, 57f3, 76ae, ecaade2016_136n38, ecaade2014_168b42, b128, a25d, 9c66, d62c, sigradi2015_8.328m15, fff5, 1a8b, 4e86, e4a5, e88e, sigradi2015_6.366d9, ecaade2016_170z48, 8d62, 0104, bf46, 9f4b, ecaade2015_205u44, fee9, 1c86, caadria2017_002l1, ce2e, ecaade2016_230s61, 97ed, 9744, 6c36, e499, 6c8b, f286, 7a8a, f100, 3b24, c2e5, 298e, 4027, d809, 1a7e, 6db0, 2aca, ecaade2014_071y16, 0790, 9da7, bb14, a304, a150, e201, c826, 97af, dc40, f376, 860c, 49cb, sigradi2014_151e3, ecaade2015_13r1, 1f6d, a555, b9d0, bbdb, 3210, 58ea, 25d8, 5c72, 7a45, ecaade2015_194y40, 7c9a, 7e31, 436d, cf82, ijac201614405e4, 31ec, ecaade2016_025n7, e6e1, 427a, 0906, afbc, bdd9, 5139, 1beb, 3536, e983, 0cef, caadria2015_150f24, 1860, caadria2016_851m36, 0a2f, caadria2017_163v40, 2a8d, f6d1, 79af, b8ca, 7725, 61cc, 00c2, 179d, a6c8, ecaade2014_153p37, fb89, ascaad2014_029g8, 81de, 74ef, 2911, 49af, e60f, 3b85, 2ea5, 4028, 969b, 2ea1, d868, a6c5, 67d1, a243, 4da0, d8bb, 2de9, 0d5c, ascaad2016_013e6, ecaade2014_159k39, ecaade2015_284k61, d9c3, ecaade2017_277nn, 59c6, ee6b, e49e, acadia14projects_291aj, 53e1, c30c, e130, 4368, a2a3, ascaad2016_044x17, 3562, a9a0, 4d57, 6f92, 3d21, ascaad2016_054y21, ascaad2014_032v9, 9692, acadia14_565u, ecaade2016_243c65, 1e2e, acadia14projects_229f, 0037, caadria2016_343f15, 5278, 0234, ecaade2015_225o49, e0dc, d441, caadria2015_172k26, caadria2016_085e4, 225a, 5b5b, ascaad2014_022d4, c056, ecaade2016_191b51, ecaade2014_168t40, b4c2, 1ce5, ef23, 98d8, caadria2017_041n13, 23dd, ecaade2015_285v62, b582, ecaade2017_071nn, 4ce9, 36de, 1758, acadia15_417c18, ba96, dd71, 426e, 151a, 98da, ecaade2016_ws-afuturel67, ecaade2016_158e43, aa91, ecaade2014_140b32, ecaade2014_105x23, bb0a, 051c, e6f4, c434, 1596, sigradi2013_28j, cb1a, fd9e, 0309, 480c, 43e5, add1, ff53, 8b28, ecaade2017_164s, ecaade2015_61h12, c7b7, 7f4d, ecaade2017_212kk, caadria2015_213y32, 415e, ef66, 26b8, 41e9, a78e, 0ade, 632a, b1e9, 0a7d, a1af, f36c, acadia14projects_589c, f948, f96f, f5a4, a627, 5a54, caadria2015_206f30, 6201, 006f, cd30, acadia14projects_549r, 7b75, ecaade2015_217c48, 7c4c, caadria2017_165x41, acadia16_124e9, e6e5, acadia14projects_655ah, f57d, ecaade2016_224d60, 4a1d, 5c87, f1de, 41cd, f943, f902, eb8f, 6bf1, 305c, ee00, 2d5c, 75ab, 675e, d474, sigradi2013_386b, sigradi2013_342u, 3ae3, ecaade2017_208ww, bcec, 6144, fa2b, e92e, 8096, 43b2, a03d, 3b9c, d572, bdd5, a827, fc42, caadria2016_187e9, 100a, 489d, ae18, ecaade2015_100v19, 2d95, a579, 220c, 1e60, edb2, b610, b94e, 2283, ac59, efc7, 57ad, ea76, f274, sigradi2013_189, c4ab, 5231, ecaade2016_074v21, 4569, 115b, 2312, 3d10, 7368, ijac201513305g12, 4b0c, 7f34, 4d8b, ecaade2015_211b47, ecaade2014_080h19, 827e, b8ab, 3479, 7822, 5c4c, 11ac, ecaade2017_009bb, ecaade2013r_012t7, dc57, 8cf0, f642, d6e7, sigradi2013_401k, c115, 9357, 50ee, ad69, 65fb, ecaade2015_55w9, caadria2016_405t17, a460, 13c6, ijac201614105c5, caadria2015_023x3, 77cb, a148, 6972, dff5, 1891, 60b2, dca6, 0f1f, a3cd, da00, e187, da46, c203, 7dcb, sigradi2013_100i, f8f1, a959, efc5, ecaade2016_162m44, 5236, deaf, 2805, e3c8, 6134, ecb5, 7cc5, ecaade2017_079v, 2a2b, acadia14_497v, a9ec, d120, b202, f8d2, caadria2017_041x12, ascaad2014_005v2, b756, ac2c, eda5, caadria2016_819j34, dc49, 33a4, 19c5, df48, ecaade2017_264c, ecaade2017_130a, caadria2017_163h40, e36b, 3394, f616, acadia14projects_199ad, 3642, 4625, 2755, 8ae8, e5c5, ecaade2017_268gg, 589e, ecaade2016_072i20, a11a, 5686, 99b3, sigradi2013_117c, caadria2015_194s28, 17db, 14a4, b390, ecaade2015_284i61, 49e2, 86fd, ae11, 4bf4, 7fc6, 2bfd, 8645, d5d4, 8662, 737d, d2b4, 55d5, fe22, 7341, 5da9, 54b9, 1e84, 6c23, 8349, sigradi2014_074o6, 816d, 96eb, ecaade2014_042r10, 9839, 4094, 8745, 0646, d07f, 49b4, ad5b, caadria2015_109c17, e941, cbeb, acadia14projects_671t, caadria2017_079c24, a5c6, 797f, 7c3d, sigradi2015_sp_8.326d31, sigradi2016_751ll, 707e, b5f4, 07a5, 8e09, ecaade2014_151y35, 4981, ecaade2016_083c24, ecaade2017_189xx, ebfc, 3547, 89b9, a652, 7669, 3d2d, 97e2, 7ef1, 71ca, bc4c, 6c4a, 43da, d596, 87c9, 5a4e, ecaade2016_126t34, e930, 47be, b9d5, 6bac, caadria2015_124t19, 63b8, 07d3, acadia15_195y7, caadria2016_249l11, ecaade2015_25n5, 226a, ijac201412408i1, b589, 0fc5, 6661, e4e5, 67ae, e0b2, 3157, 6863, fb92, b4a2, 8589, 2258, 8661, 73a0, 2ddf, da2d, 99bf, fb8d, 70cf, 0749, d93e, ijac201614302c2, ecaade2014_239n61, 5234, 47bb, ecaade2017_140kk, 5f0f, 3059, ijac201614204x9, ijac201614105e5, 2339, f370, ecaade2015_178f38, ecaade2017_109ee, 9157, sigradi2015_4.52k6, df5d, acadia14projects_357aw, ijac201412303v8, 7f75, sigradi2015_sp_2.112g29, ab3a, 688c, 1c79, acadia14_531r, 8daf, 3323, ce45, ecaade2017_293ii, b212, 0af5, 5b19, d29f, 3640, 07a0, c098, 35f9, f5c2, 7d7c, 3aa2, ecaade2017_215d, 490c, b8b5, d09e, 9e44, bd7d, f821, 7bf4, 6f84, 01d7, 115e, 4330, 3975, 85e3, e335, 26b2, acadia14_339at, 3cd9, 0a53, 75d4, faeb, f866, 84d9, c3ec, 7ec1, ecaade2017_026ll, 0f02, ce6d, 3f7d, b4a7, ecaade2017_143g, ecaade2014_035d9, df0c, 6363, 8fe8, db33, cb4a, 95d6, acadia14_627al, sigradi2016_375i, cf9d, 4a61, c716, c66e, bb47, d67e, caadria2016_333p14, d6b8, ascaad2016_035v13, 6a8b, ffe8, 5014, 6f82, ecaade2015_152x31, ijac201513301z9, caadria2015_139r22, 6fec, c7c1, e832, 764c, 1bdd, 7ee5, ad2b, 3dfa, 0336, a7d8, a431, ecaade2015_287r63, acadia16_140v10, caadria2016_725g31, acadia14_111g, 0bc8, bfc3, 469e, 0080, b068, caadria2016_343k15, caadria2017_183b44, 1285, 950a, b721, df47, 72ee, 9b4c, 198a, 3e6a, bec8, c30d, ascaad2016_044u17, a196, caadria2016_611c26, 0b86, 6a52, acadia14_389e, f374, 90ce, a6b8, bfa5, 1cb7, 7a83, 3cf2, 07cf, a9f7, acadia15_137e5, 26ea, ecaade2017_215hh, 5949, d7f8, 2bf8, bc2e, 9a89, 7271, d33d, 972a, ascaad2016_050a21, 1fa1, 0a4f, caadria2017_067m21, 7783, 1d0b, ecaade2017_264d, 8e55, dccd, 2361, e669, 2cae, 2543, fd99, ed16, ecaade2015_129j25, 2414, ed32, ecaade2016_bkoi65, 06b0, baac, 4562, 55f4, 7a96, 5b9b, 679f, acadia16_106m8, 295e, 870b, 903c, 6c97, f31a, f7bc, 0718, e796, caadria2016_167i7, c1f7, caadria2015_194r28, 73af, c025, 4b79, 391a, ascaad2016_054d22, 455a, caadria2016_507f21, ijac201614302j1, 6fc7, sigradi2014_345d9, bcc1, ascaad2016_038x14, 53b6, ecaade2017_076mm, 1624, c569, caadria2017_185o44, 5ced, sigradi2013_244n, 5451, 216d, f7b1, 8a59, caadria2016_651g28, f552, e080, 4ea2, ascaad2016_018j7, d457, 1cc6, acadia14_33ag, 3a43, d0bc, 728e, 228d, 9923, 2999, c6ca, 42bd, cfce, ecaade2016_102r27, a714, ecaade2017_274z, 254e, f50f, b295, ad3f, 1437, ecaade2015_55i10, 5bc6, 893e, 46c2, c615, ecaade2017_046e, caadria2015_086i13, 7392, 4bfd, caadria2016_167s7, 916d, 0b2e, 41d7, 8a1b, a543, 8be7, e15a, ecaade2015_248h56, 3cb2, 3a24, 435f, b456, ae90, sigradi2015_11.142e25, 5323, ad28, 2d10, ab2d, 67e2, cef0, 50da, ad50, 7cda, ijac201412206c5, acadia16_12m2, 2e03, sigradi2013_10e, 8a87, 4993, f1d9, d2f4, ecaade2015_138y27, sigradi2016_659t, ecaade2016_094p25, 58bb, 23b9, d9a1, 8fee, ijac201412401m3, caadria2015_150c24, sigradi2014_036u2, 996e, 1cae, 4ac2, sigradi2016_814qq, sigradi2016_814xx, fa69, a6b7, sigradi2015_11.165k25, adea, ecaade2014_138f30, caadria2017_096m26, 2f4e, 6e34, bac0, ecef, 41d0, c8f2, sigradi2016_431v, 3a4e, f6df, 61e6, ijac201614403d2, 1d9f, ecaade2017_105tt, 2d8a, 9175, e664, ecaade2017_098oo, 29ce, 975c, fda6, sigradi2013_359h, 1888, 26f9, 48b9, 0afd, 7463, 7920, a74b, 2ed9, 4350, 38ff, f00a, 50a5, 0794, ecaade2017_189uu, 6163, 7151, 26c4, 4e76, ecaade2016_018u4, 26e3, 24ab, 378d, cf08, e7ce, sigradi2013_41u, 912b, 4c9c, b2aa, acadia15_357v15, caadria2015_073s10, a456, 23f8, bd4e, 985b, 5459, ecaade2015_333y71, 53ac, 3c6e, 2b0b, 4bf9, sigradi2013_95r, b81c, ijac201614102d2, ecaade2015_193f40, 4445, 43b6, c0b6, 267b, acadia14_507ad, sigradi2014_263a1, b43c, 4e38, 200f, 17d2, 5166, sigradi2015_10.307d21, 299d, 7d2d, 1108, 41c8, acadia14_365aj, b53c, 3f16, 6747, 51d2, e14e, 98ea, ijac201412303b9, e347, 1fe4, acadia16_244o15, 2955, ecaade2015_221r48, ecec, e127, caadria2016_851f36, 7105, 7427, 1d96, caadria2016_507l21, e9bc, bd8d, sigradi2016_803cc, ecaade2014_121o27, eca7, ecaade2017_006mm, 9862, 818d, 3fe1, 82e7, ddea, adb7, 73c4, c4dd, 6073, 6874, fadf, 870d, c24f, 412d, 0ae2, 072a, f748, ecaade2017_269d, 4b92, 403d, 7485, c1bc, c560, 1935, acadia15_323f13, caadria2017_163y40, acadia14_63a, 2120, 9ae1, 56d0, 894c, 754e, 8cc3, ijac201614202u7, de4a, 79a4, 643d, ecaade2014_138e30, sigradi2016_814j, 7186, 7f3c, ascaad2014_014k8, caadria2015_015b3, c3fa, ijac201614402y1, 2cb3, caadria2017_018p7, 3c07, ascaad2014_001g1, ecaade2017_229gg, 1da4, 6e76, 7c04, 19c0, 51db, 145a, 8cd5, 84de, 3c67, caadria2015_210l32, baf5, 99ed, a3ad, 0618, 71d8, f0d4, aeb5, 1e6c, acadia16_130r9, 3550, 3da8, 2c83, fa30, e97c, e5d7, ecaade2016_225s60, 38f0, 35e3, 1677, ecaade2015_169y34, ecaade2016_134b38, 19fa, 0762, abae, eccc, e604, bf5f, cdd6, 32e0, sigradi2014_041b3, acadia14projects_579d, c4b7, 0963, affb, ascaad2014_029f8, 0b0b, cd4e, b896, 1dcc, ecaade2017_124z, acadia14projects_671x, 3004, f750, 9f62, 1ec9, d4d9, 4d89, 02e1, 7c44, 40a9, f903, 08cf, caadria2016_673a29, 2374, caadria2017_015v5, caadria2015_081n12, 502a, f27c, c58a, a6bd, ascaad2016_009m4, f5d2, ca53, ecaade2015_21d4, 67f4, 150c, acadia14_33aj, 01f2, 4673, 26e5, ecaade2016_132z37, 2398, 7122, 2bab, 9d7f, 2438, e2c9, a95c, 9982, 0408, 0019, caadria2016_651w27, 70dd, ecaade2016_140m39, ecaade2017_269oo, ecaade2013r_018t9, 105f, 32f7, f592, e6ce, 50cf, 7f03, 89f4, 6c69, 6baa, b450, ecaade2015_206k45, a0df, a272, ijac201614201c6, 9ac8, 5add, ascaad2016_033z12, 9001, 2e2e, 5456, ecaade2015_268z58, ecaade2016_055j14, fe5e, 6616, 59b9, abf6, 3350, f018, 8754, 5142, 5017, 1e82, 5aca, 8489, acadia16_352x21, 93cb, caadria2015_073d10, 6511, ijac201513101k1, caadria2016_363c16, 0fae, a201, 78e5, 6b73, 63c3, e3b9, ecaade2015_155o32, 8311, 2ccd, f225, fd22, 13a6, 86aa, 5573, 488c, 01b8, 1802, ecaade2014_145m33, cd1f, d4bd, a3cc, 5651, ecaade2015_127d25, 75fc, 8406, ecaade2015_332u71, 11c6, baa3, sigradi2015_3.268j5, f3cf, 8fda, ecaade2014_071w16, acadia14_517n, 320a, 2f66, 3cb9, 4306, d8c6, ecaade2016_068l17, 7197, f20a, ecaade2015_256e58, c9a0, 2ed4, d4e7, bff7, 8337, bb2e, ecaade2016_221r56, eab6, 3cb0, d9a0, ce61, 191b, ecaade2015_136p26, acadia15_483b21, fd5e, 97fd, b742, 80a9, f963, c4db, 913c, 2691, 8ac8, ecaade2014_010n1, sigradi2014_314p6, ijac201412303x7, e2ce, 7768, caadria2017_123d32, 103c, 53be, b310, 2f6e, 423e, 1a85, f279, 05ca, 0948, c70b, 418b, 390b, ecaade2016_225i60, 2271, acadia16_140y10, 01dd, fbc6, 1f33, 89bb, 847e, eea8, e173, b331, b4c0, 13dc, ebc8, 1649, e889, 96c3, 1275, ecaade2016_162e45, c3dc, eb75, 94c8, 0bbc, 5af5, 3b8e, 179b, acadia16_44l3, 7ee4, 5934, 64bc, ijac201513203d7, d6e6, ecaade2016_123i34, 6bfd, sigradi2016_642kk, 19e9, b4d5, 51dd, 6f39, a777, 8354, ijac201614402n1, aae6, 81c6, 58c3, 635f, f0a7, 2dc5, 4bc2, 055f, 692a, 1b82, f21b, 9a6d, cc00, 01dc, 8335, e3ba, 7bd1, 8708, ecaade2016_068x17, 58f3, 4cd7, bd39, d5ff, ecaade2014_088g21, d0cb, b9fa, 8e8c, ecaade2015_115x22, 973e, ijac201513105x4, acadia14projects_311u, 3e89, 38b3, fea6, d710, ecaade2017_228u, 2836, 3689, 9ff7, ba34, ecaade2017_071ii, 8685, bf31, e6fd, 761b, 6d3f, ecaade2016_213t54, 9f21, ecaade2013r_014d8, 8418, 3bdc, db21, ecaade2014_185t46, 6b4c, caadria2017_094s25, 5aeb, 4938, 64ca, 5c90, ee41, ecaade2017_048gg, a676, cd5d, bcad, bd30, dfa4, caadria2017_041b13, ecaade2016_239w63, c325, acadia14_435c, acadia14projects_81k, 954e, 6d11, 067b, f22d, 5548, 0e24, e41b, 83bb, eb61, caadria2017_158e40, 13a0, fcba, bd5d, c2ae, cae1, 36df, 9f12, f81f, 96e5, a7a9, 6d79, 5991, ecaade2017_059ww, 3ce2, da27, 50de, 442a, 95f7, dc04, ab64, aefa, 846a, 2d76, 5559, f0ce, cee6, caadria2017_074i23, b0e2, 39cf, 6774, 3786, ijac201614301c1, ecaade2017_170e, 5b01, de8a, 7722, a260, ecaade2015_230n52, acadia14projects_627aw, 7611, 3712, dea9, ecaade2016_223j59, a9b9, ecaade2016_043w11, 1a79, 5e44, sigradi2016_816yy, 7885, d6a8, 2fb0, fb5e, d0f9, ecaade2017_181v, caadria2017_174p42, 3c2c, 3b1d, 038c, caadria2016_601c25, f03b, 4f04, 97e3, 83e0, 21b1, 3afb, a111, 8544, b962, 38de, e5e3, caadria2016_713a31, sigradi2015_8.289c15, 3fb1, b7ff, b593, aac6, 1ba9, 5e0c, sigradi2015_sp_2.112j29, 8e5d, fa45, b21f, 8b52, ecaade2014_224t57, caadria2015_060s6, b0f9, 7862, ascaad2014_033d1, 94cb, 8140, 18b3, d4dd, ecaade2015_200j43, 9da2, 8828, e851, 63ef, caadria2015_004k1, caadria2015_010s1, 1ecb, 41fd, edd4, ecaade2016_132g37, sigradi2015_11.8s23, fafb, e2a8, ecaade2014_108h24, ecaade2016_025h7, 1372, 45c9, 0433, 9850, caadria2016_881c38, 4c20, acadia16_34f3, ascaad2016_050w20, 5d48, acadia14_655z, 3fd6, 8e77, 960d, d31c, 4db3, 6075, 1e77, acadia14_237ay, 4c3a, 0661, ijac201614104w3, 2f43, 3f35, ecaade2017_215l, dcba, ecaade2014_153s37, 368f, 460c, ab7b, fc6b, b6c7, sigradi2014_266j2, acadia14projects_247g, ae92, 2998, c77d, d504, cfa9, 7c24, 7de3, eaa1, d2a3, acadia14projects_357az, a4b7, a93b, fc57, d895, abf2, a0d6, 967a, sigradi2013_117u, ijac201614308a6, 2cf2, c2c0, sigradi2013_164, 2a93, sigradi2015_10.309x21, 760d, 4614, 41ea, 3ea0, bc3b, 3115, ecaade2016_097u26, acadia15_223h9, 52e8, 1d1b, a09c, 3148, a0e9, 5e58, b49b, 0413, acadia14projects_199ao, 838a, ae0e, f069, d88d, b5f3, sigradi2013_138l, sigradi2013_62u, 4212, ecaade2017_050e, b411, fbe0, 6611, caadria2015_233g35, ijac201412302o7, fdfb, 5948, 5179, 8bbc, bd12, 5765, 566f, bf2e, b4cb, ab55, 6dfc, ascaad2014_007g4, 32a9, ijac201412304x1, 7eee, 59b6, 2f69, e24c, 5e0f, f41a, 111c, 130a, c4b1, acadia14_479ay, ecaade2017_099a, c1cf, ecaade2015_171z36, 64c8, e405, 0174, df5f, 3ef9, 47d9, 5073, 09f3, 0390, 0547, 15d2, b5f5, 4bbd, 13f0, bdbd, 5c3c, 3e93, ffd2, ijac201412303h8, 9493, sigradi2014_045e4, 1e76, acadia14projects_389ay, sigradi2015_13.316y28, 2255, 61ab, ecaade2017_291o, ecaade2017_228v, 85e0, 9f4a, 4b30, bbe6, 43ef, ecaade2015_114y21, 76d0, 1519, ecaade2013r_008n5, caadria2016_651z27, 30dd, 1b45, b04e, caadria2015_156m24, 1bcb, 10d8, 28ca, f7a2, 641e, f68d, 9257, 8786, 696a, af99, acadia14_487i, ecaade2016_161b44, d6f6, 7ccc, ascaad2014_024f5, ebcc, 2c90, be72, 3eb3, 5e84, 3162, 6f2d, 62f9, ecaade2017_100h, 2a6d, fda7, ecaade2017_133k, e1e3, 6996, f3b0, 6e8d, 3376, 799e, 189f, ecaade2017_105hh, ecaade2017_290tt, ecaade2017_291d, 326a, sigradi2015_10.220f20, 6cf6, 844c, c482, 7684, 1e94, 3c93, acadia16_106d8, ad5c, b36b, b9f5, acadia14projects_189ax, dd1a, acadia16_62n4, feb2, aff8, ee73, f63d, 558e, 7ef6, caadria2015_092g15, 6898, eedb, 071f, acadia15_513t22, e0bb, ecaade2015_138e29, 60e4, 1f93, ecaade2015_138l29, 312e, acadia15_371j16, c79c, aa26, e101, ee8f, 929e, 1b50, 56e3, de24, ecaade2017_203mm, ijac201513103r2, 20e9, f3b7, 55a1, sigradi2013_400r, 3c71, 58aa, 063d, acadia14projects_497r, caadria2016_187d9, sigradi2016_544d, 831d, be90, ascaad2016_018r7, 7104, f480, a6ed, 3285, f7d9, e150, caadria2016_157u6, ijac201412305j2, ab29, 08e6, 1be6, 923d, 7943, 76d7, 85d3, 4e3d, f9af, sigradi2014_018j1, 636f, dcd4, ecaade2015_324t70, caadria2017_042z13, 2428, f9bd, a9de, caadria2016_271v11, f260, 4676, 78b7, 54a6, e3ea, 9559, 9eac, 7f59, 117c, 958a, d05e, sigradi2014_186a6, bdae, ecaade2014_233w59, caadria2017_052r17, acadia16_450n26, 6b56, 7e83, 5830, 373c, a1c9, ijac201412404i8, b863, ascaad2016_005b3, 11e1, 0852, ecaade2016_183v49, ecaade2017_006pp, 23c0, ed7c, 54c2, ae54, ascaad2016_041f16, b300, 5320, ecaade2016_190u50, f250, 7971, dfc9, caadria2016_621t26, a395, ecaade2017_140ff, caadria2015_031s4, acadia14projects_691ax, 2efb, a672, ascaad2014_007f4, 8d0e, 3df2, 7499, 7403, 2c08, 28f2, ecaade2015_298k65, 421b, sigradi2013_280m, caadria2015_185i27, a822, ijac201412402h5, acadia14projects_53s, 52cc, 352b, 531b, ecaade2017_164r, 9fc1, 10d4, 8da1, 98ff, caadria2015_030l4, sigradi2015_11.136n24, 187e, 48f1, f447, ae36, sigradi2015_13.316w28, 51fa, b613, 97d3, 0f60, caadria2017_030c11, acadia16_402n24, d4e8, 96c6, 25d5, 48dd, 905a, e23f, 85b0, 21fc, 99eb, 52c7, sigradi2016_625hh, ecaade2014_015p3, ecaade2015_180v38, 5fc0, ecaade2014_070o16, 855b, 4f42, a606, ecaade2017_294ww, ecaade2015_136u26, 35dd, 0e70, ijac201412403b7, 5b0e, 5707, d788, 0095, 202e, c59d, caadria2016_147f6, 6c39, 4dad, ef01, f683, a62a, sigradi2015_12.259a28, dd77, caadria2015_086l13, abc5, sigradi2016_625tt, c7df, da29, ecaade2017_290pp, 0dc8, 2bc1, 7701, 0440, 6b94, ff8d, 9bab, 59e4, ascaad2014_030b9, e632, 9db2, 7abe, d1e0, ca61, 40b8, acadia14projects_199ae, 9b79, ascaad2014_019d3, f12d, da53, 5afc, 3f55, b353, bd0e, sigradi2013_315, d4e1, 3188, 829b, 25de, 220b, sigradi2016_815dd, e76a, e205, 1b39, 8034, 24c1, 39e5, 733d, 994a, 1923, d989, caadria2017_124c33, 0223, edf8, ijac201614309h6, 4db8, ecaade2014_159p39, 327c, 4d8a, 5165, 36e9, 507f, 6905, sigradi2016_571tt, d785, f5c6, caadria2017_136k36, 925f, 08db, 11a9, fb8c, b8c1, 4f6d, 0b5f, 9168, 346f, 0469, 05ef, a162, ecaade2014_140j31, f9a6, d1aa, b6f7, b2ea, 6df9, 4353, 9654, ecaade2017_050g, f54d, acda, 46fa, 894b, 357b, a1f3, 2376, e8b2, 8c8d, 3062, c5da, be8e, 65f3, 8df1, 00e8, ce14, ecaade2014_010x1, 39bd, ecaade2017_029u, f0ac, 5034, 40b3, 06d2, 5d15, 53aa, 51ee, bf4c, 6687, e5b6, ascaad2016_021l8, 2338, ijac201614408k5, ecaade2017_100d, 14f1, 610b, 612c, accd, 4aed, 5337, cd3f, ecaade2017_271g, ecaade2017_152ee, c1c0, acadia16_432t25, aa1f, 0da8, 41bb, 2044, f5eb, ascaad2016_022i9, 0747, 5099, b872, sigradi2014_345k9, b5c8, caadria2017_104d28, 3fc8, af53, acadia14_579c, 608e, 48b4, 4147, 5445, sigradi2015_9.347m17, 5534, ea37, acadia14projects_517n, 5ca9, 2bf5, bf36, 99cc, 1e3b, c207, 63d6, 4b1d, 4fb7, 12d8, 25ab, 4043, ef1e, 7be2, 2d9e, acadia14_229k, a4c8, eab2, 1557, dac2, e5e8, 2b22, ascaad2016_022m9, 5b53, 9f8c, ecaade2015_114l22, caadria2016_745d32, b5da, e172, 45f9, 8900, 360a, 0569, acadia14_43af, c8e1, 2f8d, c4fa, ijac201614407r4, e572, 227f, e3bc, sigradi2016_779vv, 3435, fc8b, 8b45, 137e, be5a, 9864, 3136, fd14, 3e06, 4910, aa7e, ecaade2015_25l5, 9918, eb56, sigradi2016_435dd, caadria2017_041e13, 1f25, 1135, e817, caadria2016_003e1, dc6c, 3753, ecaade2017_073p, 9e9e, 46d5, c185, 3b28, c506, 2ae6, b4bf, d921, 1f9c, c0ef, dfdc, sigradi2016_669q, acadia16_280t17, 7457, 78fb, 18ea, 2b5b, 603b, 55cf, ee06, sigradi2014_239b9, ascaad2014_036d2, e41e, ea26, 0b68, b98c, d82e, 6cfa, 7a3a, 7f9a, 9e66, 0d63, 425c, 69d6, 5509, acadia14_281ab, 2c44, sigradi2015_11.222o26, cae9, f6a6, 5cf4, ab05, ijac201412204p3, ecaade2016_203j53, c3bb, 8e1e, 806b, sigradi2013_183r, sigradi2013_387, 362e, 53f7, 9c61, d5c8, e1c0, f442, eefb, sigradi2016_360bb, ecaade2015_28z5, ecaade2014_240o62, ecaade2015_250d57, d3ad, ecaade2014_132f29, acadia14_473at, 7942, 6f59, d00d, 420b, 88fe, e326, ea06, 7fe8, 7be5, 4760, da3e, b249, 62d0, caadria2017_175k43, ca4d, 6262, 4b00, 159a, acea, 5e20, 569b, caadria2017_122n31, ascaad2016_051e21, 675d, 76fc, ecaade2014_226y58, acadia15_195v7, 6788, 2ac9, ecaade2015_109u20, 597b, ecaade2016_036o9, 647f, 4641, ecaade2015_202i44, 9e72, 529f, 2aa5, dc93, 102d, 2012, ecaade2017_282y, 09ce, 67be, 20f0, ecaade2014_156f38, 4e3a, 618b, caadria2017_124m33, c336, c458, 0cd1, 86c0, aeef, 6af4, 8b2b, eea3, 0583, 9fcf, dfcf, acadia15_357l15, e72f, acadia14projects_671s, e2f0, 78a8, caadria2015_181d27, f506, ecaade2014_140t31, 8997, 6927, fe62, c656, ecaade2013r_012n7, 2c9a, 7056, b7e7, da50, 2834, 991f, e728, 015e, 9d6c, 9e82, c897, 12e4, caadria2017_149f39, 591e, ecaade2014_157r38, caadria2015_139s22, 0444, ecaade2014_133l29, f436, 760c, 0315, 9602, 87b8, 5edd, 5630, caadria2016_579t24, ea58, 9ba5, 9113, b1bd, 20b4, 73be, acadia14_719p, f8db, 4206, 163c, bafe, c9be, acadia16_106h8, f21f, 0fe2, f1ac, e307, 9388, 0e18, 3d3a, 4859, f9bf, 96c5, caadria2017_115k30, ecd2, ecaade2017_100l, ef68, 1a28, 3084, f74b, ascaad2016_022y8, 21a0, ecaade2017_143j, f831, 0c2e, ecaade2015_59n11, 6377, ecaade2017_215ggr, acadia15_483d22, ecaade2013r_001j1, 10b8, 3cfc, 1cc9, 9d60, 83ff, caa3, 0e8c, f41d, 4dbd, 7d29, ec4a, 2706, dc23, 9e24, 3424, 09eb, ecaade2014_015m3, 45ec, e1ec, caadria2015_170o25, 2cb1, 2863, caadria2015_237u35, ecaade2014_151d36, 2dc3, df79, ecaade2016_136x38, ecaade2016_130s36, 3b50, 7a4e, 11a1, sigradi2016_440hh, ecaade2016_071f19, sigradi2016_426a, 72a6, 4e1c, 10b9, 9291, 7f90, caadria2016_373j16, e745, 4293, ecaade2014_180n45, b9da, f9ca, 8b65, fcad, 5ad8, 5b5e, 3138, 9534, 00c5, eba5, ijac201614103t3, bf1b, 7e74, c9a3, 6097, acadia15_357k15, 18d2, 9900, 0400, f67f, 3bf2, 9dc8, 3459, ff5e, 2668, ecaade2014_113p26, ed55, ecaade2017_192m, 57af, d9aa, 9693, 17d3, 99c2, sigradi2016_625oo, 0e97, 2bb3, ecaade2017_198h, 9579, d617, 71d5, ijac201614205f10, 56d2, 15f7, acadia15_483g21, c85a, 8691, abfb, 8073, 75b1, 7832, 9fba, sigradi2014_049k5, 70c1, ecaade2014_155z37, 0b57, ecaade2016_067r16, aa14, ecaade2015_261l58, 3b59, 9db5, cc2b, 020d, ecaade2016_006t1, ffb4, 9605, d274, a3e5, f83b, 3294, d654, 4be3, 4d5e, acadia16_62x4, 68ae, sigradi2013_303p, 25e9, 74de, 54b4, acadia16_344o20, 3fcc, caadria2017_041g13, 9d73, 92b9, 297c, 968a, ec81, 3250, 1f3b, 8f54, ecaade2015_100a20, 0b30, ae63, 16f9, b2cd, 077b, 4cbe, 870a, b594, ca3e, acadia16_54a4, ebfa, f8ef, afc1, bfdf, af68, e0fc, acadia16_260f16, 59e2, 4f6e, 3ef5, acadia14_177ae, dac6, c8ce, d47d, be2b, 7c28, 0237, ddb3, d41b, 78dc, ac9a, ff65, 6674, d821, ecaade2017_225i, sigradi2016_515g, 89ac, ijac201412301r5, acadia14_135ac, 007b, 2629, ddca, e21d, f0fd, 690d, 8b9a, 84be, sigradi2013_234, d533, 5988, a7fe, 6c16, 07b4, 408b, 809f, 3023, 7cf0, 8885, e036, d4b8, 6172, caadria2015_081v11, sigradi2013_274u, f053, 9be3, 3971, sigradi2016_770o, 82a1, 07f8, ecaade2014_079x18, sigradi2015_4.219y6, 2ee4, e15f, 0212, f143, sigradi2015_8.27n10, 1e23, abc1, 6ece, 2fd3, 1c1d, 2c0b, d840, d5b2, 03b3, ecaade2016_230s62, 0096, 50bd, 2e56, 8a64, 00c0, acadia16_34w2, 2bd4, 734d, ecaade2015_227l50, 258a, 92f3, 916f, f387, 0590, 0e7a, d27a, 0373, 3a3f, 6245, sigradi2016_383ee, b963, 7c07, 8e64, d6d0, 68d2, ecaade2016_016i4, caadria2017_163l40, ecaade2016_234y62, fb25, ecaade2014_020m5, d58f, 5b0b, 80f5, 9e4c, 9db6, 4ea0, 70c8, 60a8, ascaad2014_014o8, 78c1, d8b8, df14, ecaade2016_tkob67, 0d50, b208, 3e59, ijac201614305n3, e3c4, 5b6d, ijac201614202h8, 3aa9, 864b, ff71, caadria2015_172c26, acadia16_244k15, 2a2f, 7cad, 87de, acadia14_601w, 3c27, 1ec5, acadia16_280r17, b1bc, 9d3b, f319, 1fee, 2a64, 854a, a421, 8052, 5a4c, caadria2017_183l44, 586c, 9119, 09cf, 0d87, f478, 643b, 6801, 54fa, 9b88, 9bb4, ijac201412301a6, 15be, 88db, 6899, c32d, a50a, ad7d, 0df6, 9f7f, 42a9, 2eb5, 04c8, 95b7, 311f, 357e, 8b4b, 1225, ec72, acadia16_344n21, b1a7, ecaade2017_009aa, 84c4, 6843, 434e, sigradi2014_189n6, e226, 6f1e, 944b, acadia14_189aj, 8f52, 1496, sigradi2016_450uu, fa28, 44c3, 96f7, ce0b, 416b, ascaad2014_010r5, ecaade2014_070j16, 2fc1, a962, fc5a, 3df5, ba79, d04d, caadria2017_086g25, cf28, f2b3, ecaade2016_027b8, 2bba, f23b, 98b5, 2e31, 1768, 0a29, e921, sigradi2013_41f, d8dc, 8a16, sigradi2016_685mm, 5612, 4796, ecaade2015_229z51, 7807, 5690, 02ce, d0e8, ijac201412205j4, e9af, ecaade2017_155e, ecaade2017_215hhr, ecaade2015_304d67, 1065, 3be5, 676e, 77cc, 968d, sigradi2014_045w3, 7d11, e5d2, 9de8, db80, 3ee7, ce47, ecaade2015_200g43, acadia15_395e17, 29ea, 2121, 5060, c55a, 12b6, 5f8e, ecaade2016_222m57, b6e7, e278, 67a1, be42, 9bff, 1d5a, ecaade2015_269t59, ecaade2017_230c, ecaade2015_84v16, 9c78, 988c, ecaade2016_162f44, 1528, 3bd9, 7b57, 68c5, 25a1, 35c9, acadia15_57k2, f5a7, 931d, 930e, 1bd8, 8324, ee22, 6a0b, 8055, bf10, 6666, 7b54, sigradi2013_111r, 524a, ijac201513202l6, 33a2, 83b6, 2853, 29cf, ecaade2014_010j1, a31c, 030a, 58d2, f19e, ea5f, 38c1, ecaade2017_294qq, 07b7, ijac201513101r1, ecaade2015_293z63, 3acd, ijac201412303x8, acadia14_125aa, c274, ace0, ecaade2017_172hh, sigradi2013_243z, 4b6b, sigradi2016_524aa, 2b37, f37c, 4989, 3813, ecaade2016_073i21, d8a2, ecaade2017_215o, dc3c, d30c, ecaade2017_033u, 8446, a1fc, 6d56, 411c, eaac, 4f0f, 2626, bfb8, 7c79, 125a, acadia14projects_699o, 2140, 5fdd, 5b0a, 6825, fdc8, d175, faf8, sigradi2016_659n, f565, ascaad2014_009f5, 3e1d, 7b5b, d20d, 729e, e546, cbfd, fce4, 4a73, aa5c, ecaade2016_006m1, ad90, acadia14projects_473ai, d8eb, 911f, 1f98, d754, 373a, 1764, ddaf, 00f0, f183, sigradi2015_8.189t13, 6be9, ascaad2016_006j3, 6e04, ecaade2017_057hh, c8a0, e7bf, 5a23, 35ae, caadria2017_069a22, 5c1c, caadria2015_078e11, sigradi2015_12.19b27, 1f5a, 9b2c, 5708, 7873, 6804, 9929, ecaade2014_128t28, ecaade2017_061c, 99f4, sigradi2015_sp_8.326s30, acadia15_483x20, 149c, 511c, b673, b287, 93de, ecaade2014_072s17, 6e28, 70f0, ca08, 1480, ecaade2016_032p8, ascaad2016_059m23, f580, ecaade2014_019g5, c8f8, cdf6, dede, ecaade2017_269ww, 07cb, c1a7, sigradi2015_12.215n27, ecaade2017_220rr, 5360, 2a84, 1a70, 6b09, b970, 1695, 5d97, a3e3, f633, 2dae, 8d8c, ijac201513103z2, 7f82, 7780, a9a1, 133a, acadia14projects_43ab, c5e4, 5604, a646, ecaade2016_224r59, ecaade2013r_006w4, 78e2, 6c85, 7ff7, 50fc, df26, ijac201614201s6, ad78, 480b, ascaad2014_001e1, ecaade2017_129oo, caadria2016_881y37, 5b6e, ascaad2014_014j7, ijac201614303j2, f725, 5e5c, 3bd7, 9e9a, 06c1, a23d, 1c12, ecaade2015_269s59, b683, 6bf8, 19fc, ascaad2016_020z7, 9575, 10a2, fab2, 9438, 6a76, c390, dab3, d955, 4311, b0cf, ba4a, 5f26, fad3, ecaade2017_090rr, 25a3, 37ae, caadria2015_111j17, cb3d, ecaade2015_138n29, ecaade2017_293zz, e10f, 2efe, 0085, f63c, b28f, a9e9, d680, ad52, 5f65, 672b, adc8, 73f3, acc3, ea96, e2d6, 092c, 7e73, 9e4b, 0c67, 865c, 21e3, sigradi2015_8.186t12, 83f9, 75a9, 9dc7, b8ba, caadria2015_065x7, ecaade2016_016f4, 0a6d, b7b6, 79e4, 5a13, cee0, f264, acadia15_173t6, 60c1, 291f, caadria2015_004r1, 5491, 3cb5, ascaad2014_022r4, 25a5, 723d, 4d71, 748a, 1b66, b633, 2443, 5987, ascaad2014_014m8, e29b, ijac201412303c9, c461, ecaade2015_227r50, 651d, 007f, 39bc, 8542, e8aa, 3737, 0149, 56da, caadria2017_129z34, dd10, 5ff9, 9ee3, 64f0, 5f1c, c888, dd37, 30db, caadria2016_157v6, ijac201513305k12, 0c45, b4be, 107b, 6fb1, 7476, 3ca7, b160, ascaad2014_024t5, ecaade2014_169m42, ijac201513103c3, fc40, 7d77, caadria2015_014m2, 7df7, sigradi2014_339z7, e396, caadria2017_069e22, 8f7d, 47e8, fa33, ascaad2016_028i11, 9b18, 673c, sigradi2013_280l, b2c5, 1ae6, 96f5, b598, 8cb4, 3506, ba5a, ad71, 27c2, 7daa, 192d, 4b41, acadia15_431s18, cf24, 879a, acadia14projects_357an, f1cf, ebfd, 03f9, 3fe0, 7936, 7ad6, b7c5, sigradi2015_11.142g25, ecaade2016_239y63, ecaade2016_170r48, e49d, ee87, 6a5b, 9604, 5e8b, c9e5, 0f97, 22c9, ad0e, 6bf7, caadria2016_219d10, acadia14_167aa, 3844, caadria2016_569e24, 2f0d, caadria2015_111i17, 3a4c, acadia14projects_145w, caadria2017_183f44, 6dd2, 03e0, 7937, ba7e, sigradi2016_490q, ff09, 57e7, ecaade2015_237c54, 2796, 0b78, 28c6, sigradi2015_12.297e28, 04c3, 2be9, 24c4, 5620, 9c2e, 9328, caadria2016_839p35, 800d, 8de7, 5564, deb9, ijac201614401h1, be6f, 7609, 70f8, caadria2015_203d29, 0b3c, ijac201614305t3, ce35, b5d6, caadria2016_457g19, dbd3, 1b7b, ecaade2017_148ss, ecaade2016_119o32, ecaade2017_229hh, 46cb, 81fe, 66e5, 57b6, 31d1, 847b, ecaade2017_157jj, dd8f, 9e7c, 2bfb, 2354, ecaade2015_13t1, ecaade2014_153y36, 505a, e154, 7344, e221, dd17, ef1a, 76d9, e061, 1e44, ecaade2014_153o37, 7676, ijac201412407u9, d55a, 8524, d349, 1ea6, 7f12, e305, 4e94, 9e77, 5649, 243f, ab9d, a1b4, aa87, d6cf, ecaade2015_81p15, 90f6, 8bbf, caadria2017_079v23, ba8e, acadia14projects_445aj, 07ab, f7d2, 08aa, 9ea7, ecaade2016_136j38, 8561, 1597, 1303, a0db, a7f8, 78a9, 820e, 4e2e, ab75, acadia14projects_81j, 8a8d, 01ca, 7f0a, 39a3, ecaade2015_138l27, 542f, 1e5e, 336e, 2f49, e5f4, 23a0, 13f1, 0783, 6969, e2c2, ecaade2014_224v57, sigradi2013_387h, afce, a748, dec9, ecaade2017_094j, 29ba, bfb4, bde0, caadria2015_188v27, 5c13, acadia16_280z17, c25f, 62d7, 52ba, fdc5, ecaade2017_038ss, ecaade2017_308y, 56bd, caadria2015_126d21, sigradi2015_10.250j20, ecaade2015_248x56, caadria2016_311w13, 6ac3, caadria2016_291s12, 24f2, acadia14_125s, 73d4, 1500, 11be, c935, ijac201614102x1, caadria2015_137k22, 77fc, feb4, ecaade2014_199x51, 3d1f, fd46, f8aa, 1cd3, e0a8, c4a3, f0f5, a358, d31a, acadia14_347ap, 0de5, ce86, ab08, e1e8, 99f9, ecaade2014_031t8, 0fb8, sigradi2013_244, aecb, f860, sigradi2013_326n, a65d, 9af5, a7f5, 2993, ca48, 53ab, b8e5, e5bd, 5dfb, be45, 266f, acadia14_427ao, 18d1, ecaade2016_223f58, 44f5, 9e6c, a335, 823a, c366, faed, 4f37, acadia14projects_101ah, 0ba6, 7a0c, ffe0, d8b2, caadria2017_185s44, af5c, 33af, 7f4a, ff2f, c979, d89e, ef59, 8bc1, 6479, 7e7d, 36e0, d6da, 7d51, caadria2016_073c4, f693, 62b8, 7272, ecaade2014_140o31, sigradi2013_160h, cce6, d11d, f1b3, ijac201412306z2, e0ea, 12d3, 8cd3, 1127, ecaade2014_157b39, f56e, 61be, acadia14_43ar, 651b, ascaad2016_043m17, 4347, acadia14_281z, ff2b, fb0c, ascaad2014_020t3, ecaade2014_010v1, 6f9c, 3a1c, 17c5, ecba, ecaade2016_243r64, 8bc8, 10b1, ecaade2017_048dd, 7e1c, fe65, ecaade2016_162i44, acadia14_609al, a074, d3b7, 0397, 52ae, sigradi2014_305m5, 28f3, acadia14_291ax, ecaade2014_149k35, 1b38, 0672, 9229, dacf, ecaade2014_113w26, 37a1, 5dcf, ecaade2016_046z12, c616, 8f34, a989, 3b06, 9c52, 1283, 43f3, e3bd, c7da, aa44, acadia14_661c, ecaade2016_167c48, 78a2, 5239, ecaade2014_084t19, 542d, 36bb, 8a6c, a974, 4bb1, caadria2015_164i25, 4c86, 1c98, d0ae, 7c71, 0a0f, 38b9, 0750, b241, ascaad2014_035o1, ebd9, ascaad2014_020s3, f548, 24f7, 8c5a, d0b7, ecaade2016_222j57, 3b77, f1ed, e2ea, 2a6c, ascaad2014_011x5, ce84, ecaade2014_146u33, baa4, 3e88, 4d25, 5f29, 1793, sigradi2014_313g6, e8f9, 5f9a, ebb4, b8f3, 264c, 7e88, 8392, ecaade2014_111a25, 956c, 0935, 234c, fe75, ecaade2015_336y72, d9ed, bae2, 0833, 059a, 7ee7, 9f82, f239, 097c, caadria2017_124b33, ascaad2016_033f13, aad0, d10f, a997, acadia14_579a, 1293, ecaade2014_015k3, 28ce, ecaade2017_199ss, 9390, a744, cd1a, sigradi2015_12.107e27, 31e5, faea, 0098, a2aa, 4fc0, 6ca8, 18b1, 6edb, 5a5e, 0705, ecaade2015_87a18, ecaade2016_190v50, 7f02, bde8, 3e48, f455, c255, 8ca9, d06a, 2774, ba75, 9b1f, 4716, 2084, 3490, ascaad2014_010n5, 37ad, 6753, ijac201614303z2, ecaade2016_185f50, eda6, cd7f, f76e, 9d63, a2c7, ecaade2017_175p, 4cd3, sigradi2014_265v1, 34bd, caadria2015_099r15, 1ea9, 500a, 970f, c394, 4e5c, 08d0, 0788, 1959, 4576, 3b0b, d8ec, 827c, 02cc, acadia14projects_555e, acadia14projects_267n, 27bd, ascaad2016_014m6, ascaad2016_042c17, 355d, e6b8, 2251, 55f2, 5752, 8dd0, 984d, caadria2016_395v16, ad22, ecaade2016_074m21, sigradi2016_550n, c1dd, sigradi2016_399c, 54e0, sigradi2016_369ww, f77e, 9a94, 6e88, 1540, 8af8, ascaad2014_030d9, ecaade2014_186a47, sigradi2015_7.203e10, 74c9, sigradi2015_8.289e15, caadria2016_703j30, d32f, 4b52, b31d, 6b4f, 01ff, 952d, 73f7, da2e, 15e6, faf2, ecaade2017_122rr, dc1a, 792d, 5151, b68f, 8dbe, 2b0d, 8f2d, ijac201614103p3, 7d05, aeae, 32c9, ecaade2016_217k55, a8c8, ascaad2016_044t17, 88e5, 3b5c, 3781, 076b, 437a, 084a, 5e75, a762, db7c, 1cc5, a408, 2cda, cdfc, acadia14projects_699p, 9f67, a791, d7f3, caadria2017_129p34, 906e, 9986, a64f, ecaade2015_314e68, b795, a569, b36a, 8587, ecaade2017_253u, ecf5, ecaade2014_015u3, c9e1, ecaade2015_87v17, 6f5c, sigradi2016_814h, 60a1, 2e9f, 4cba, efab, bdc4, ecaade2014_224x56, 7bc9, c03a, c98c, 6884, 5300, ascaad2014_012d6, eada, caadria2015_206a30, 37d9, 914d, 5ac0, ijac201412303u7, c907, 6920, 6417, sigradi2016_420uu, 75e3, 313e, 4587, 74f1, acadia14_389ax, sigradi2013_295b, 3f12, ecaade2017_124l, b680, b2ee, ascaad2016_007s3, 71c4, 5fa4, b262, 82e5, ijac201614201h6, 05d7, 45d1, 2ce6, 274e, 08a2, c593, sigradi2013_30j, 5412, 6988, ijac201614204b10, 70ba, sigradi2015_3.370a6, d64c, b833, e176, 8eb0, 8fa1, ecaade2017_085qq, 4385, 5e95, acadia16_98t7, 604c, 8729, 2f4b, 5d80, be8b, ecaade2016_018c5, 473f, 098b, 02eb, 04b8, ac88, 355e, 38ef, 0b11, caadria2015_156h24, ecaade2017_124bb, sigradi2016_592y, c2c1, b0f3, bdd3, 4827, c785, 3647, 349b, 7592, d1b0, fde0, 7994, 15af, acadia14projects_435ao, f00b, 4c92, a581, ecaade2014_052k12, 8b38, acadia16_460y26, d9f9, 36c7, b258, 2104, dcb0, ecaade2014_147w33, dcdd, ecaade2017_302ii, f266, sigradi2016_694k, sigradi2013_304b, sigradi2016_694l, ascaad2016_040a16, 84ee, 151f, b862, 34ca, c3d6, f174, 0e2b, f1b7, sigradi2016_815bb, 911a, sigradi2016_674jj, 83ee, 6728, f5be, a68e, 077f, 8cf6, 3d05, 735c, 68e8, d722, ijac201412404p7, 4b39, caadria2017_107o28, e2c5, c52c, 7c7f, db84, ecaade2015_110g21, e570, 2abf, db2d, b4fa, a27f, 3b3b, sigradi2013_414d, 7f61, f1a5, ecaade2015_193v39, c558, 0e09, df35, 063e, ascaad2014_032p9, 00a2, 7aef, acadia14_579f, fc46, 88f4, f546, 51f3, caadria2015_078h11, 877d, acadia14_555d, sigradi2013_10, 62b3, ef51, ecaade2014_072k17, 669b, c703, fad8, ecaade2016_ws-dleadg68, ecaade2015_320n70, ecfc, 6c5e, 3a31, 2c41, 294f, ecaade2015_122m24, c610, 9180, 3257, 562c, 56e7, 4b0b, f5b2, acadia14projects_63ax, 108d, sigradi2016_805ff, 3b55, 310d, 9aaa, 7f4b, 3800, ecaade2014_224h57, d268, ecaade2017_032k, caadria2016_209x9, ecaade2017_301l, acadia15_323e13, 38e0, 8be5, caadria2017_080k24, d957, f94e, 876f, sigradi2013_263n, 15a1, 8088, 70ab, f73c, af39, ecaade2017_294a, 3126, ecaade2015_319g70, bdb8, 4d70, 0474, ecaade2014_080f19, caadria2015_066d8, cee2, 7504, e5ad, cd71, 232f, 98cb, 4363, 6bbf, f698, b369, 3f36, acadia16_270w16, acadia15_81y2, c743, 9de4, b8c4, 8c51, 3f93, 2c17, 17f8, b063, c1ec, 1a96, 75fb, 1384, 1829, 9970, cbf9, 8a24, 9fdf, ecaade2017_023cc, b34f, 67bc, 6215, acde, b8e7, sigradi2015_3.221z4, 3b97, 3716, 1fbd, 53c0, 38df, ffdb, 15f9, 7eeb, 978c, 7e23, 1de5, ecaade2015_92j18, 9bcb, 849d, 1ead, 7e4f, caadria2016_539h23, 81e5, a845, df03, eda9, sigradi2014_347m10, 4dc5, acadia14_189aw, 6613, 51ac, d9c5, caadria2015_226l34, 80fd, 451e, f024, ecaade2014_143v32, bfc5, 06e3, 5f0c, 3583, f34c, 2f62, 3d88, 0423, 20d9, 7ae5, aade, ecaade2015_202b44, 9195, eead, 5cce, e6c1, f44d, db20, d8f0, ecaade2015_285u62, sigradi2015_10.140n19, 9801, ascaad2014_017b1, ecaade2016_068l18, d806, a8ff, cceb, be58, b16b, 6476, ecaade2014_092b22, a8a5, 9efd, 98a3, sigradi2014_213b8, 9735, sigradi2016_714rr, eab7, ascaad2016_041k16, 1dd3, 11d9, ijac201412204l3, 80fc, e115, bd28, ce31, 280c, ecaade2016_028l8, 9e4d, 9cd5, 2ccc, 1d03, 916e, c89f, 2f16, c5d0, 9988, ec3e, 9fe9, ecaade2013r_020t10, ec0b, 179c, 9617, 4a77, 9565, 1dbd, ecaade2017_122oo, 5c11, 9c55, 11af, acadia14projects_579j, 890a, ascaad2016_002m1, 8d8e, c2c4, ab62, e36e, ecaade2014_169p42, 6091, sigradi2015_10.309y21, c1a1, 7752, 2b7c, 5859, 2694, 0f57, 616e, b7b5, acadia14projects_317t, 8df9, 8413, f5c4, e26c, ae99, 1122, 79db, ec97, ascaad2016_005d3, 1627, f9a4, 9d4f, 5448, 60cd, fe40, 7208, 7461, 1382, 6ee8, 49bc, ecaade2014_180c45, a8ef, 88b4, ecaade2014_036e9, cd93, ecaade2016_139w38, caadria2015_102v15, acadia16_24v2, 98a9, a3a1, ea59, caadria2016_373i16, 59df, e9db, f859, ecaade2016_042j11, bd25, 0683, ecaade2013r_004s3, c2eb, caadria2017_003t1, fcd3, f5f0, b529, 575d, b6c5, 4c07, f08f, b7bc, 7729, ecaade2017_076ff, 5be1, 3604, ecaade2016_225c61, 2609, f09a, e613, ijac201614407p4, 19fd, 0803, d8a4, b10d, sigradi2016_815hh, 0a11, acadia14_301aw, caadria2015_060v6, ecaade2016_223j58, 34b3, 95dc, caadria2017_074s23, f5f4, 315b, 95a8, b388, ecaade2015_237h54, ebe0, ecaade2016_067y16, caadria2017_155p39, b909, 5155, 2ff0, dd9b, 6ed2, a38c, ascaad2014_005l3, 2df5, 9f66, 64c6, ecaade2015_164v34, f67d, 726e, e3f1, e280, d0d8, e981, 0f09, a6a4, caadria2016_871l37, 99e0, caadria2015_070e9, ijac201412305d2, 863e, 4ec7, d7db, d011, 6bba, acadia14_365an, dbf8, 1289, c80e, 6548, 7020, ijac201412204t2, 86af, 0659, c82a, fade, 160f, 3691, sigradi2016_817n, ce1b, ecaade2017_257tt, 4081, f5e5, c063, 4a8a, c9ff, 7273, 0084, 088d, ba5c, ecaade2017_019vv, ecaade2016_224y59, 7e70, a591, 89a7, 9348, e3e2, f5de, 31c1, 5c9c, caadria2015_073o10, a2b6, b3b5, da3a, c02d, 0eaf, ecaade2014_070r16, 4ab9, 2941, ecaade2016_102b28, f772, 5aaf, 4000, c201, sigradi2016_729qq, 6311, 59b3, 0c83, e218, caadria2016_819x34, 76bc, sigradi2013_41a, 7c05, 0163, acadia14_427an, a401, 9e1d, 8902, d3da, 2023, 3dbe, ecaade2016_040p10, a365, c1d0, d247, 1ea5, acadia15_123v4, c667, acadia15_357n15, 2ac0, 396d, sigradi2015_8.41s10, 4da7, 645f, ecaade2017_199rr, 833c, ascaad2014_024g5, ascaad2014_005s2, 0aed, 3042, cc9a, a170, 995c, ecaade2014_173j43, sigradi2015_3.209e4, d744, b142, 367f, ijac201513105z4, f4a2, 9d3f, acadia15_431o18, 8082, caf1, 682d, 46ee, aaf7, 9231, 7336, 77cd, 9be2, acadia14projects_375ax, 992f, 4250, 4282, 7c43, ab77, 543d, 46d7, 343c, ecaade2014_012l2, 28d3, 062f, 2e7c, sigradi2014_305n5, dd34, ecaade2015_158s33, 22ab, 5ae3, f64a, d466, f733, sigradi2016_490gg, 9696, fbd6, acadia16_318g19, ecaade2014_109o24, 755d, b004, sigradi2015_9.347s17, 51da, 19d1, ecaade2015_229t51, 66f1, c2ab, 7bcd, acadia14_601y, 37d4, bf09, ecaade2015_59t11, ecaade2015_55t10, ijac201412203e2, d7ec, ecaade2016_007n2, b44a, fa16, 716c, b7e2, 54b2, 826d, dd83, 03eb, 3f11, 300b, acf3, ecaade2013r_008r5, e6a9, caadria2015_226t34, 0d05, b11f, 42e9, d884, 7474, acadia14_619az, a2b8, ecaade2015_327g71, 704b, ijac201412306b3, c191, ecaade2017_108a, 73e8, ecaade2015_185s39, acadia14_463g, 550e, 9c4f, 8518, ijac201412304c1, d965, ed1e, 63e0, 4009, ad2a, d48a, 6730, d8d2, 9abf, f600, c163, fce6, 2ec4, f9b5, 9901, ecaade2017_108d, 4d9d, ecaade2015_176x37, 9d12, 88ed, afc4, ecaade2014_050f12, 5353, 685b, 6e11, 0f41, 0454, c7e3, ecaade2016_mrtc66, 6244, a5e5, 95de, 602d, c339, da49, ecaade2016_217m56, ebd4, 91c4, 75a4, sigradi2014_232p8, 4934, acadia14projects_145t, caadria2015_206i30, caadria2016_745x31, 77ee, ecaade2014_038b10, 505b, b4c5, f956, f43a, 90b2, 155d, 36d3, ecaade2017_008l, c825, c1a0, e38e, 4d69, c0e6, fe6d, 7429, 0fc9, sigradi2016_375f, d63f, 4b99, e0de, 631a, d46e, 11aa, 68ee, 3f5a, acadia16_98s7, acadia15_451s19, 1e8c, ecaade2014_168c41, caadria2017_104x27, ecaade2015_205x44, b66e, a625, 56b4, d935, sigradi2016_654a, 878c, ea11, 47cd, sigradi2016_382dd, f1f2, 1eb1, 40ca, acadia15_451g19, ecaade2016_067o16, acadia16_270e17, a44c, ecaade2015_100t19, 2323, 0ce6, 8bb6, ijac201412304u9, 7dc0, 72a0, sigradi2014_329b7, ede9, ad1d, ecaade2014_042s10, 0652, 2647, 5355, ecaade2014_225j58, sigradi2014_214c8, 2073, b022, 398c, 00fb, d98d, 3049, 6afc, 09ac, ca22, da9f, 6ccd, 5b68, de8e, 5ba0, e2fc, 92e0, ecaade2017_256ff, d8c0, bf1d, dcdc, 3146, acadia14projects_43ae, d6a6, 36d8, beba, 5c6a, e883, cad8, 1c88, 12ac, ecaade2017_256cc, 0937, 4646, 47ca, 8fab, b7ec, 993d, 13b1, 3ef6, 748e, 2928, ecaade2014_070g16, 4bcf, 479c, 7b53, eb94, sigradi2015_6.42v7, a854, 303e, 5603, ascaad2014_012o6, ecaade2015_74o14, 1ac8, e03c, ecaade2016_032s8, ce03, b5ea, 96db, 76ee, 2700, becb, ecaade2015_286x62, eae8, 5d32, e9ac, ecaade2014_066u15, d7bb, 3c82, 40ea, ecaade2015_215f47, e25b, c517, ec10, 2c27, 609b, 45d8, 5cde, 125e, cf9a, 8886, 3d4e, 46ea, e60e, dbc1, d9b0, 0d29, 4c3f, f5d4, fb31, ab15, ecaade2017_117y, 8005, 918f, 3271, acadia14_199aj, fa48, 6dde, f0af, fed0, 7bca, e292, 94b4, ee0c, 2352, 5138, 3b18, eaf2, ecaade2015_196z41, eeed, fc09, 9c7e, ecaade2016_063u15, de04, ecaade2014_217g55, 2f08, 5f63, ecaade2015_92z18, ecaade2015_195f41, cb99, 591b, ecaade2017_109cc, 8a81, 0507, 3f58, 6594, ascaad2014_003z1, a9da, e13a, caadria2016_713d31, 851b, 6237, 40d8, ecaade2015_138h29, 354a, cc4b, 21b7, 3529, 07e0, 8554, ab03, ijac201614402v1, a08f, 32a0, ijac201412403w5, d57f, 79e0, 9ae9, de6c, ccb6, d782, 4a6f, 2c26, ff27, 27bb, 240a, ed1c, 7528, 3901, d556, 6f14, ijac201614307s4, acadia14projects_365ad, 49eb, ef72, sigradi2014_114p9, 95ee, 4e51, c711, 57ef, ijac201614404a3, ecaade2016_098w26, 2b66, 58d9, sigradi2016_488s, cabe, 3c5b, 7e13, ecaade2016_154f42, 4ccf, 9359, c162, 671b, 7187, 67dc, ecaade2013r_011i7, b7f1, caadria2017_182s43, d98f, a484, 3c78, ijac201614308z5, 6bd6, 2e8b, 4b29, sigradi2013_194r, sigradi2013_117d, ijac201412406h9, bf58, de8d, 00cc, 147a, acadia15_47f1, 23ec, 695a, ijac201412305s2, de3b, 67ee, b1cc, c5cb, 8341, f559, 2a3e, ecaade2014_233g60, 636b, sigradi2013_52j, 288e, 4f09, acadia14_479p, 7f26, ecaade2016_068m17, 34a9, f466, 94e3, ecaade2017_032d, caadria2015_043j5, 429a, acadia14_589a, e137, acadia14projects_601ae, 1e8e, 4b6e, d380, acadia14_473al, 269a, ecaade2014_157a39, 3aeb, 3e9f, ecaade2016_151d41, e8e5, f7ef, 3d31, ecaade2014_023t6, 20fe, df46, 0e43, 0ee7, ecaade2015_314a68, 3c1e, ff92, ijac201614305s3, 4456, f043, 37bf, 3bd8, d194, c5d1, sigradi2013_407e, d94c, 1c8c, c3f9, 4a33, 0224, 966a, bde9, caadria2015_070j9, cb35, 8a3e, 75e7, 362c, 7136, b7ac, d0d6, 6756, 5c38, 3631, ac3a, 0afa, c334, 4ad3, 8ab8, 88b9, 9e4e, ascaad2014_017k9, dd76, ecaade2014_104o23, c5f9, edf0, b387, e459, 5b04, ecaade2016_120e33, ecaade2016_129v35, sigradi2013_401l, 0b26, eee8, ecaade2014_206s53, bc58, 2d47, 44cd, ecaade2015_227n50, cfbe, sigradi2013_364, 600b, d091, cf3b, 1996, 7247, 1d61, 319e, f09e, 1ee0, 8592, 3850, 7e3c, 2970, c81a, cb11, 1cf2, 362b, fd93, ijac201412403s5, 59d4, 9b84, c5cc, 49c3, 6d60, sigradi2014_213t7, 9a58, 314f, c939, 9560, 6576, b4fe, f853, 964e, e136, c2e9, acadia16_244j15, cd2b, e8b5, a5cd, 8594, f1e2, ed30, 5d64, bdfe, f203, sigradi2015_10.307b21, 0e13, ae31, e4d0, f73f, ijac201614105h5, 785c, 75f8, ecaade2016_215u54, ecaade2014_139g31, 7aa3, acadia15_357y15, 987d, 2f1b, ijac201513306w12, ea84, caadria2017_123n32, d7e4, 9c6b, e42f, ecaade2017_151w, sigradi2013_280t, ecaade2016_098x26, d207, ijac201412403x6, bfc7, 5bb2, sigradi2014_052o5, be47, ba3d, 864e, dc34, 9927, d87f, 0584, 3ba8, 77d5, 78fd, e256, 101f, efa6, ecaade2015_286y62, c8cf, f4a3, 574b, 7e71, ascaad2016_022l9, 6ab3, d4b0, 525a, ca74, acadia16_402v24, acadia16_280n17, caadria2015_031r4, 5bca, eeaf, 4f5c, ecaade2014_016c4, 3b1c, a35a, 5288, bdeb, 7037, 2e19, b0b3, 2f98, sigradi2016_814zz, ecaade2014_180x44, 5e6b, acadia14_311w, acadia16_62l4, b025, 727a, ecaade2014_224s57, deb7, 3b10, 41f5, d4d8, 111b, 3f5b, e5f0, 27fe, fb38, b65b, 5a42, e376, sigradi2016_484f, 41f9, 982e, 7e2b, 06b4, b856, 637d, 8852, d811, ijac201614401a1, 1d7e, a2a8, 4304, ascaad2016_010d5, 1a0c, ecaade2017_157kk, ecaade2016_102t27, 9130, d025, 9509, sigradi2015_6.42w7, 611a, fda9, a0c1, acadia14_145aa, 7f4f, e917, ascaad2016_034j13, ecaade2014_023r6, fb27, 338f, d40f, 9079, 5c6e, 3d41, 8477, 7ea6, acadia16_44n3, ascaad2014_005n3, acadia14projects_219aw, 9606, acadia16_12a2, ecaade2016_152x41, b9be, acadia16_224d15, 8f8b, 6c9f, ecaade2015_73e14, acadia15_343g15, d1a2, 428d, 9496, f12b, 99a9, 4c65, ijac201412402k4, e3ef, b4b0, fb8e, 7276, b6ac, ffbf, e1ae, d42b, 905b, f2a3, 0cd5, ascaad2014_017g1, 1c5b, 49ab, caadria2017_124u33, 9050, caadria2016_435s18, cc1c, bc5f, sigradi2014_305k5, a9a5, da8e, 112c, acadia14projects_681ar, 87d4, 90dc, 3e2f, 49bb, f52b, c9c8, 3464, 0da5, 7bb1, c249, d375, a008, 6ff3, sigradi2013_429k, f523, acadia15_185b7, caadria2015_181h27, ecaade2016_241d64, 7f57, e601, b127, 334f, 7628, 5fb2, ijac201614302i1, 363d, cb89, 877b, acadia14_681am, 03d8, e085, 2692, 7a19, ecaade2015_13n1, 66d9, caadria2017_127h34, acadia14projects_153ar, ecaade2016_158f43, 5d0d, a322, 7894, 8a0b, 85e4, ecaade2014_143r32, b626, ecaade2017_090nn, ecaade2016_tkoz66, caadria2017_035w11, 37a0, be73, d7e9, 2cfa, sigradi2014_155y3, ecc9, ad11, afc0, ecaade2015_171c36, 96d6, d93f, ea0c, 3652, acadia14projects_681an, ecaade2017_011ii, 96bd, 8f55, fc2e, 894d, 6c2d, d085, f874, 9855, ecaade2015_320p70, 42c6, 58cf, ijac201614208g14, ecaade2013r_001e1, 8783, c8b9, sigradi2013_158d, 148a, 9b57, 891f, d2b8, 6ac1, ecaade2017_029t, 589f, a38e, 3dca, f140, c06e, 9b62, sigradi2013_280j, b60c, 56fa, acadia14projects_627ax, 2a34, 724f, a706, 04d7, 5c91, 7fcc, 5ddf, 3872, sigradi2014_271n2, 1cfb, sigradi2016_450tt, 2f24, acadia14_125y, 9068, 2b24, ecaade2017_282g, d115, acadia16_116v8, e07b, abb4, 9b3c, 3584, 8019, ff1c, 2322, b5b8, 3f62, 08ee, ecaade2015_139z29, 0bd6, 62ca, 9542, c818, e45c, fe15, c95b, 343f, 00e3, 0bbb, 0924, 0b0c, 0c0c, e9ec, e5e2, 39d6, 9eaa, c23a, ijac201614208g13, db4c, acadia14projects_479e, 658d, c169, 7c27, 350b, dbe9, 8b91, 59fd, 3b30, 570b, sigradi2013_386l, c0b0, 0d48, 6c54, f0b9, sigradi2014_284y3, 6eaa, ecaade2017_095q, 625b, 7280, ecaade2014_224x57, cb39, 6d4c, 6d0e, fae2, 948f, 052e, 3fac, 798b, 68cf, debd, 121b, caadria2015_014o2, 07a3, ecaade2014_191s48, acadia14_111o, 8a3f, f39c, sigradi2016_382aa, 2239, ijac201614102n2, 2d43, 42ba, afb5, 375b, bef8, 564d, ascaad2014_014u7, 42c8, b2b5, 838b, ecaade2016_222l57, 9c63, 931f, bb28, edda, c0ee, ecaade2014_191v48, ijac201412201f1, 9bb5, 4c9b, 50d7, ecaade2016_126p34, 439f, 5b26, 711f, 7748, 67b6, d123, e9f5, caadria2016_333c15, 3cba, 9230, b200, 4a45, c327, ecaade2017_240z, acadia15_483i21, 5880, db76, b523, 6abc, 8983, f06a, 7132, 2b2d, 798f, abbc, fb42, ascaad2014_014h8, 4455, c480, 610f, 18dd, 9ed0, f708, 0fdd, 134b, 5bf3, 1dba, acadia15_483m21, 9a7a, 249f, acadia16_344d21, 3ca2, ea62, 9abc, 96e3, 59ac, 618c, f508, ce3d, ijac201412403t6, 1082, 25d2, 8b06, 8e9a, 67c3, ecaade2016_071p19, 4fb0, babe, 769b, a11f, ecaade2014_185r46, 34a8, 0040, 1c46, d9c1, 5025, 8c74, b256, a5b3, 4f3f, 1dd2, 25c0, ecaade2017_282e, 4ada, 976a, 9a38, 4662, dcaa, 8d53, acadia15_137d5, fa84, ascaad2014_023w4, 9e84, bf7b, f32d, 09dd, 4a00, 94d4, ee1d, 201c, a8ce, sigradi2015_8.81b12, e837, dc2e, ecaade2017_254hh, caadria2016_881v37, caadria2017_005w2, ecaade2015_18y2, d08d, a154, b414, bc56, 80f4, 848b, c5f5, 6332, acadia15_443c19, bd19, c499, 515b, 3a5e, a1d9, 0562, 9e3e, 24d2, 5d4f, ecaade2015_309y67, caadria2015_208s31, ascaad2014_013a7, acc9, 8cc6, 3630, bda0, d292, 11d0, ef3f, c427, 00fe, acadia14projects_267k, 88c8, 3da0, 6ef1, 5a44, cf49, cdf7, d78b, 33c8, be12, caadria2017_029h10, 37b9, c16e, 2b19, beda, 8d6d, 89ef, b22d, fd8a, a29f, 4bb3, c454, 07b3, ecaade2016_129d36, d93c, 3da7, a834, 5674, 5397, 3612, cb27, 5e35, 1062, d3c8, b053, eeb8, aaa4, 4e3e, 76b1, 11d6, 53b9, caadria2017_058p20, 32ee, acadia16_254a16, a5a7, 02bd, acadia15_57g2, 2f7f, ecaade2016_104y28, f35c, d4a4, 4593, f4af, acadia16_270y16, dd91, 3164, bfa0, 57e2, a20b, ca8f, 809d, 3ffc, ff36, 390e, b408, b264, ecaade2015_336d73, ecaade2015_118r23, 7c23, ed51, 53a6, 100c, ecaade2014_163j40, 8142, 6bbd, d50c, c398, f941, 1fa3, 8408, e0e8, edb6, 25d7, 1216, 834a, 2f76, f1ff, 9ef9, 8926, 2900, 6c02, ecaade2016_080y23, 370e, 0638, 21ae, 431c, 6514, 0d82, 4d81, d3d0, ecaade2016_151k41, 6f7c, acadia16_88v6, caadria2015_122n19, b31b, 56c4, sigradi2013_429o, ecaade2017_199ll, 226b, 2cfb, f3d8, 0294, ccea, badc, 9cd4, 1fd6, 71b4, e361, sigradi2016_550o, ascaad2014_005m3, aaaa, 9958, c922, acadia14_135r, 9b86, ecaade2017_152ii, 4a58, 9bec, 91c7, 740e, eecb, 2ddc, 7f80, cd51, 5da2, 902d, acadia15_407n17, ascaad2014_017p9, 5a5c, sigradi2013_359j, 5853, 0857, 0829, 77d9, 30e7, 8fcf, 5332, eb95, eb5a, ecaade2015_53o8, 4706, c96f, acadia15_110e4, caadria2016_271b12, 3949, ad72, b0cb, 47ab, sigradi2014_313v5, ascaad2014_035t1, 4fc6, 7456, ascaad2016_045b19, 37d8, ca92, 015d, 8a46, fc08, cbd6, 487a, sigradi2015_3.201u3, 7a5f, 7ae6, c84c, c1c6, de7f, sigradi2015_6.387n9, 112e, c831, 0b5b, 87ab, 6581, 3c72, 008a, 52ec, 1805, ecaade2016_063t15, ecaade2013r_003l2, ecaade2015_333m72, 735b, de0f, 64c9, 440c, 55aa, 1400, a7be, fa47, 5e33, 68f6, 61d4, 0af1, bf5e, b3b2, 67d0, d0e1, ecaade2017_256s, e15c, caadria2016_063s3, 8715, acadia14_145o, ecaade2014_194m49, 6349, d37a, a20a, sigradi2015_6.387s9, ascaad2016_039n15, e6cd, caadria2017_003r1, 8051, a7fb, f491, f08d, c0e7, ecaade2016_097v26, 9f54, 35f1, 1f15, 3b58, d18a, acadia14projects_389aw, 68f0, 6c8c, ascaad2016_024k10, 65d4, e46b, 1c7d, sigradi2014_249n9, 18ca, f28b, 899f, 4990, 2553, 01e6, c82c, ecaade2017_jgol, e93a, 64fa, 47de, 2f93, d76f, sigradi2015_sp_8.6g30, 5958, acadia14_637ae, a135, caadria2017_067p21, 3eda, sigradi2013_74d, c0f6, 8027, 369f, bd2d, 6f79, ecaade2015_201z43, 7b39, eb57, ascaad2014_008y4, 5f48, c913, 2b01, 29b6, 1d93, ecaade2015_138l28, 8fb6, 901c, 6929, c278, 069e, 764a, 235f, c155, a092, 0369, ecaade2016_225e61, 7d04, caadria2017_015d5, 5ad1, sigradi2013_248z, ascaad2016_007t3, 2fef, 9ec5, 8e91, 998f, 20cf, 9ab5, a4ad, 6ed1, c6b4, acadia15_343a15, sigradi2015_3.65n2, eb34, acadia14projects_565ah, abfa, 612d, 703b, 3a0d, ecaade2017_017h, 0ec3, 5abf, a317, sigradi2016_450ss, f5dc, edcf, 2756, ecaade2015_180z38, acadia14projects_619ah, 92d6, 822b, da90, 7a42, eb44, 4a43, 385c, 6214, caadria2017_067k21, ecaade2016_182r49, 9286, ijac201412408k1, 947a, 6806, c68a, 384f, 96ed, ecaade2017_066p, sigradi2015_11.136m24, dd26, e32f, d64a, ecaade2015_181k39, 4124, e460, ascaad2014_003r1, c1e3, ijac201614201i6, fd0e, 314d, 6da6, dfb4, bf99, acadia14projects_177t, ecaade2014_168g42, a78c, b0ce, bbfb, 4026, b0e1, 94a3, ecaade2017_291aa, sigradi2013_43u, 0445, 2245, 86b9, ecaade2015_53l9, eb06, c890, f084, ecaade2016_110f30, ee2f, caadria2017_048y15, ecaade2017_253x, 6f86, 4f34, acadia16_344t20, d097, c092, 99b8, b4af, caadria2016_693w29, d70b, c1b3, 558b, 4def, d1d5, 881f, 8c22, 537d, ddb0, b6e1, caadria2017_051v16, c919, 5afb, caadria2015_142k23, caadria2015_067i8, aef0, d5ba, 274a, 4808, fca3, sigradi2014_313x5, 7a84, 46b5, 8ebb, 3106, ffa3, acadia14projects_389d, 1674, caadria2015_162x24, caadria2015_054j6, sigradi2013_42p, e2f4, e4eb, 9cff, 487e, 5039, ecaade2014_198o51, c0fb, ecaade2017_229ee, 64e9, ecaade2014_024t7, 811c, fe0c, ecaade2017_057t, bab1, 9563, 7fbf, ecaade2014_233d60, 892e, 3e92, 4271, acadia14projects_281t, 3fab, fd5a, 3d0e, 8f18, 90c8, 3325, ecaade2017_291i, 5082, 89d4, 5b5a, e877, 104d, ecaade2014_176f44, 8455, 55c9, ffcf, b00f, sigradi2015_11.165n25, 43e1, 4daa, aff3, 0dc3, 6d7c, 0df9, caadria2015_208g31, 9ebf, 6ab4, 9d8d, 03b2, ecaade2016_102a28, cd8d, b0de, 4193, 0995, 4ed1, 6ad4, ecaade2017_274t, 270a, ecaade2015_301o65, 8b2c, ab5b, 30ab, b6eb, ecaade2016_140i39, 210a, 1031, dbfd, bd29, 4894, caadria2017_018x7, 5748, 1236, 204d, ascaad2016_038l14, c906, befe, ecaade2015_285n62, ecaade2017_256v, 163f, d033, 9859, 6ad6, afdc, caadria2015_069o8, sigradi2014_075c7, 0470, ecaade2016_119s32, cbbb, 4a39, 7b66, acadia14projects_153ak, 624b, bd17, 8007, decd, fc6a, fcc3, f0f2, ecaade2017_192f, 2099, 7557, 697a, 9b8e, 0bdb, 273d, acadia14projects_497aa, 4a37, 87a5, 7fb1, acadia16_184j12, acadia15_223d9, ascaad2016_005f3, 22de, 43dd, 7470, ecaade2014_127k28, ascaad2014_029h8, 3052, f0c1, ad48, 963e, 609e, 7730, caadria2015_060r6, c6b9, b9bc, sigradi2016_776w, 2ccf, 869a, acadia14projects_101o, deb2, 75b9, ijac201412408e2, 76b3, sigradi2014_213n7, 63a1, 0c0a, 018e, 6e4b, ecaade2017_305a, 7c7c, b38a, eafd, acadia15_343v14, ecaade2017_194z, cced, 3ab8, 0bb1, 2d22, 1d0e, bac1, a5cc, 32eb, ae64, c2bd, 669f, 29d4, acadia14projects_365ao, 8e94, ecaade2015_317z68, 6895, e121, 66c3, c1ee, a7c5, 0d6c, 6400, f25e, 6cfb, aa66, cc42, 02f3, 5597, 16e6, aa1b, ascaad2016_046r19, 43fe, 15c6, 9e78, 22a7, 5737, ascaad2014_017a1, 2468, e9b9, ijac201513303v11, acadia14projects_333az, a578, 87c3, 70e0, f80d, sigradi2015_8.328r15, 56c0, 4f2e, sigradi2013_238o, 53cb, ecaade2014_052t12, ijac201513105s4, 0ff5, 3d14, f517, c755, ascaad2016_025r10, 7a07, 36cb, 55cc, ecaade2014_214o54, 59d8, de89, a094, e83e, sigradi2015_8.339z15, 3a3d, b90c, 3ef1, 63cc, ea64, ecaade2014_009c1, d1a9, c33b, ec16, 279c, 8e41, 79d6, acadia14_101x, 9c24, e8ef, 655a, 10ec, 1fdb, 6518, 2eef, f356, 3327, acadia15_137k5, c775, b85e, ecaade2017_143i, 02b1, b3e1, e79f, d3f1,