CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

0a23, e5a9, 38f8, 677f, 76a1, ijac201412304r1, 1079, e99a, 1689, 11b1, e066, 5dc0, ecaade2016_025o7, b462, 4970, 282b, 0b02, 96fc, 8083, b856, 0cd5, a244, acadia14_647as, d3fe, ec5b, 8c17, 1c74, a218, caadria2015_043i5, 910a, b491, c93d, caadria2017_124u33, e573, 14db, 81db, 1446, caadria2015_090a15, sigradi2016_771u, 031f, 86a0, sigradi2014_036r2, ecaade2016_191l51, 8237, 93a1, a19f, acadia14projects_479at, a469, 3b89, 9254, c5bb, fa70, sigradi2014_239g9, 61cd, 02be, 080d, be23, ac42, 1599, 28d2, b0c0, 542a, ecaade2015_127s24, c76e, sigradi2014_172v4, 7b7c, sigradi2016_792j, 5027, d0a6, 7302, 6104, ecaade2016_136u38, ffdc, 0670, ecaade2014_143o32, ecaade2015_172c37, 4bb9, bef6, 06e1, 511c, ecaade2017_017k, d2ae, e179, c650, acadia14_661l, f363, 2c9d, 07bf, 6c6d, ecaade2016_228i61, 0eac, 35a0, 3bcc, acadia14_101v, b51d, 3291, 8398, 1c79, e1c9, ecaade2014_237u60, d67e, acadia14projects_655af, b43d, 97a0, 1b28, a2ce, d6d2, 00cf, 24bd, ecaade2013r_004w3, ecaade2017_181s, caadria2016_073y3, ecaade2016_241i64, 8767, 18d8, 09db, eb2b, 639d, 75f7, 8edf, 4187, caadria2017_096l26, ecaade2017_021u, 2095, caadria2016_187d9, c960, 78ad, aca2, 93aa, 266e, eacd, 9211, 4f13, 4bc4, 34f7, bf4b, ecaade2017_085f, 9956, 0a5b, 2867, 0c25, bebf, caadria2015_114f18, fbbc, 2f5a, 0232, sigradi2014_232n8, 01d3, ecaade2015_17g2, 4bed, 9ded, 3516, 3ad9, 0b91, acadia15_195e8, ce65, 2e81, 6eaf, 97a2, 39ce, 3c21, 8fac, 1d83, 1e7a, a6ba, f4c4, 9ed8, 30e3, 4e62, ascaad2016_045y18, a59d, e504, 37d8, d806, ecaade2014_042m10, a911, f015, ecaade2016_198r52, e9a9, 3325, 655f, eb74, ba14, 4c80, f7bb, b522, 2857, acadia14projects_339as, caadria2016_507p21, c359, 18a7, 9339, acadia16_244v15, ab08, 4d62, 937b, 34d3, ab6d, ad23, d891, 4f03, 39ec, 7998, 26f9, acadia14_145ac, e7b6, 777c, f10d, 8212, 7bc4, 9c45, 246b, 34a4, bcc4, f937, 242c, 7fc8, 24b4, ecaade2015_35o6, sigradi2014_293w4, 589d, 85d4, 7c1e, e140, 7b6c, ecaade2015_82x15, 6923, a61d, ecaade2017_164q, 250f, c337, ijac201614202m8, 05fc, 560b, fd48, 8200, caadria2015_218u33, ecaade2016_ws-dleadm68, d4cc, 8380, 5fe2, e278, ecaade2016_208o53, caadria2015_203h29, b2b8, 3958, 3a26, 5167, ac43, 3517, c7bc, acadia14_339ah, 3dc6, caadria2017_041s12, f176, 3cd3, aa73, ecaade2015_319h70, ecaade2016_230t61, c191, ddba, c8e4, ecaade2014_157r38, 65fc, 4399, 5951, a905, 4da7, fc55, caadria2015_176s26, a3e4, 881c, c8c5, d32e, 286b, c9a7, ecaade2016_154d42, 6aba, 27c3, b826, c2b0, 0dc7, 3c1e, b221, 091e, 43b8, d257, d3a0, 68d1, 7122, 7a87, acadia14projects_145m, 7bec, acadia14projects_145l, 6d5d, ecaade2014_151w35, 5ab3, ecaade2015_201x43, e213, 6c02, d99e, ecaade2014_163f40, sigradi2015_11.142d25, 62f1, 6d64, ecaade2017_255n, aad6, 3cd5, ef68, 61ce, caadria2017_003r1, 6901, sigradi2013_407j, 4b4b, acadia14projects_189an, fe3f, e3a5, acadia16_224c15, 268e, f4d2, ecaade2016_028k8, ecaade2016_108y29, 6aa9, 6726, b383, ecaade2014_072a18, 44cf, e403, acadia14projects_135w, caadria2017_118x30, 6aa2, fb38, 09ad, a721, be66, a496, 17de, caadria2016_115k5, 7156, f577, ae4b, b215, ecaade2016_183s49, 3e91, 7d2d, 6d68, db76, 905f, ecaade2017_091yy, 5432, ecaade2017_061d, ecaade2017_066m, d53e, d7e3, 81c0, acadia14projects_281ae, 4e97, f697, 49e9, 6810, ecaade2015_48f8, 5630, caadria2016_693w29, ascaad2014_009e5, b8b6, 476d, e9a0, c5f1, sigradi2016_732m, ecaade2014_044i11, 43c8, acadia14projects_609al, 317f, 02a6, ecaade2016_120m33, 07e9, 8e73, 3ee8, f7d9, 5846, 5ad5, 2d90, 0c51, ea43, 3fd6, ecaade2017_173ww, 9a6f, 7ab6, d7cf, 041d, ecaade2017_192m, ecaade2016_162y44, 62a9, 8074, ecaade2017_085d, 5a30, ecaade2017_051s, c37b, ecaade2016_080w23, fd1f, 59a6, 96c2, f0b7, e162, 45be, f10b, 81ad, b22c, 2670, ascaad2014_036c2, sigradi2016_490q, bdaf, caadria2016_045k3, ecaade2017_149l, db9c, ead0, caadria2015_213n32, 784e, 0df9, 6bd4, aeb6, acadia16_12l1, c6f1, c030, 2fa8, f8a9, e5fa, dfab, ce86, d459, ce47, b3e3, 0959, ecaade2017_017z, caadria2017_002h1, 2cf5, ffd6, b028, ecaade2016_ws-dleadf68, 2e5e, 8732, a1e9, 2d71, acadia14projects_147am, ecaade2017_194bb, 13d4, 3ba7, bf39, dfa0, 49c5, b0ab, ecaade2017_122ll, ecaade2017_019pp, 37a6, 84c6, 77a8, 65aa, c34d, 251b, acadia16_164v11, 39b5, b768, cfba, 6665, ecaade2015_273k60, caadria2015_237r35, a31c, 3d56, be0f, e4d9, 232f, 504c, 03d9, dd9a, ebd0, bb9b, 32ed, 3e6d, c947, 27f7, acadia14projects_311u, 12fc, 907e, 90f7, f8cc, acadia14projects_153aw, bf2b, c659, 44ff, sigradi2014_252u9, 1e32, 7606, ecaade2016_ws-foldingu68, 7da6, 86ff, e019, 25cf, ijac201513103s2, d9f1, acadia14_177n, sigradi2014_185x5, 64a5, 9ac9, 83b0, a23e, 20f1, 450a, d3ac, ecaade2017_271l, 3470, 8e22, ecaade2017_225f, 5c52, 84bf, 66bd, 4d1e, c9d8, ijac201614308d5, acf4, 0019, 64a2, ecaade2017_130zz, e649, f4d7, d2d6, 7a15, 0455, 18d2, 5d97, caadria2015_246e36, e32f, acadia14_311z, ecaade2015_202p44, 823c, 2bcb, ecaade2016_102m28, 6d96, 2d31, 897b, caadria2017_035u11, 517d, 8faa, dc3f, 88ed, ecaade2014_168b41, ad40, ecaade2014_192e49, acadia14projects_619z, 2e82, fc96, b52c, 7c56, 7da9, b470, 0ddf, 403e, 2fc1, 52f1, 029e, 8af7, c296, dded, 41c0, ecaade2017_017s, caadria2016_651c28, df60, f417, 63fd, ijac201614105v4, e954, ijac201412404a8, 6b3e, a7f3, 8a3c, 7e52, 6a22, c10b, caadria2016_105d5, 8aac, 67ad, ecaade2017_076mm, 5c8e, 8c5c, 8b89, 8833, 1d18, 2f7d, 3c4e, 6714, e4f1, e10f, sigradi2015_8.47j11, a271, c14a, ecaade2017_255p, eb82, 3fcf, 1ab4, 759f, caadria2015_213w32, c4b0, bc3f, caadria2015_130a22, ccd0, 06a8, c9a5, acadia14projects_267h, sigradi2015_sp_4.388a30, cbd7, 6114, a7b7, 4a44, 68bb, c729, a495, 3dfc, 4cc3, 92e8, ijac201614308o5, 5ed2, caadria2017_015z5, 3d42, 28f0, ecaade2017_019vv, 40fd, fafa, acadia14projects_257aa, acadia16_184s12, 1c4d, 0926, ascaad2016_007n3, 7d6e, b8ab, bc87, e348, b8de, c517, ecaade2016_067l16, 33fe, b7f4, ecaade2015_122r24, c9b0, a89c, 006e, 1002, 6a43, 412b, ascaad2016_023v9, ac56, acadia14projects_671p, db2d, d483, caadria2016_651a28, 2c83, ecaade2015_248j56, 25b8, 1658, f331, baa3, ecaade2017_144q, 7bf2, 3121, f6a0, 240f, 118a, 7004, 3b37, ecaade2014_218k55, d9c3, 4523, be5e, 7046, ascaad2016_042w16, 646a, 902c, 0148, 0855, d344, f5bf, ccf7, 3939, caadria2017_094x25, d7ee, 3fad, dc72, 1e7b, efa1, 1213, ecaade2017_033y, bfd0, c351, 99a4, sigradi2013_158f, d3e8, 509b, ascaad2016_017y6, ecaade2015_180e39, 7fd2, a07a, 61b2, 8e48, acadia14projects_63c, dfa6, ecaade2017_049zz, a64e, ijac201412205h4, 3b32, caadria2016_725h31, b6a9, 657b, 3f39, 922d, b4e3, 34c5, 9c22, 07e6, 5e54, ijac201614103l3, 95a5, 4d3f, bb7a, ecaade2014_023d6, sigradi2015_10.7j18, 709a, fc92, cd2f, c8df, ecaade2017_051cc, e4e4, fde3, 3dda, 70ed, fa92, sigradi2016_625qq, 423e, e659, ecaade2014_108l24, a285, a3b0, dda0, 7041, e5a6, ecaade2017_049uu, c5a3, 430f, 182e, cc92, 9bdd, 0dea, 2e91, 21c6, acadia15_497s22, 0dc3, 1f64, sigradi2013_135j, 14f4, cf61, 66ee, b195, 62c7, cc68, ecaade2013r_015n8, 07b9, e8b5, ecaade2014_191t48, 5e72, ijac201614102h2, ecaade2014_140b32, 5742, c304, ecaade2017_027e, caadria2016_631c27, c1c1, f9e2, 9f80, ecaade2014_024d7, 456e, 145c, 6dc6, 4efe, f73e, caadria2015_096k15, 9607, 411f, sigradi2015_11.142g25, ecaade2015_333m72, acadia14_101u, caadria2015_111i17, bd24, c7f4, e0e5, 53c7, 99d1, ecaade2016_217d56, d83b, 7281, ecaade2014_009a1, 3a8e, caadria2015_124i20, f0a1, 3dc3, f07c, 6a15, 3b4a, da62, acadia16_154k11, d955, sigradi2016_399e, acadia14projects_479ax, 846b, ecaade2014_121p27, ffa7, 1e0b, d7b1, c6ae, acadia14projects_427ap, 7726, a49c, fc4e, 00f7, ecaade2014_057e14, 035d, 4661, ecaade2015_301p65, 618c, 4c04, dc58, 7cc6, d15e, fd02, sigradi2015_9.152p16, c010, 81c4, caadria2017_127k34, 6f55, 75b7, 78fb, f371, 092c, ecaade2015_158c34, b667, 1477, ijac201614305r3, 7e55, df29, sigradi2013_326l, 425a, d6a0, sigradi2014_178o5, ecaade2017_228u, ijac201412301r5, 3ded, acadia16_106f8, f9a1, caadria2016_549u23, 410c, 2d44, 22f8, 6a76, 2d23, caadria2016_507l21, dc51, 315f, ffd7, sigradi2013_294v, cdc7, bdc8, sigradi2016_585qq, sigradi2013_289m, acadia15_469n20, acadia14projects_301j, 1da5, sigradi2015_sp_8.6c30, caadria2016_147k6, 1cf6, f2c5, 2a4d, 8630, 7a55, a4a1, 7272, 6907, 5745, c0d8, e52d, 34e2, 1260, aefe, 4dc5, 92ad, da23, 789e, 15e7, 2aa8, ecaade2016_225n60, acadia14projects_229i, 7860, ea91, 154b, f4f8, 8352, f460, 6220, ijac201614306c4, 2d7f, 4c93, dd19, 9847, caadria2015_202y28, cc2c, 25a9, ecaade2017_173ll, 9dc4, 5868, 3436, 6d4a, 6f6c, f564, 7f07, 1895, sigradi2013_10b, 4347, f08c, 8574, 1a00, ecaade2014_157z38, ascaad2016_026t10, ecaade2014_152f36, 2e12, 7aed, 0ac3, 8acb, 098c, 2c93, ascaad2014_005y2, cdf9, ascaad2016_004s2, c999, ecaade2016_130p36, f5e9, f869, 01e2, 4796, 90d9, 3fdf, 2e05, 26c1, b783, 7f42, ecaade2017_039i, acadia14projects_177n, d9f3, 741f, ecaade2017_273o, 44f8, 6bd2, ecaade2017_192g, 856f, acadia14_317w, 5fc5, acadia14projects_135j, 101d, 12c0, f56c, ecaade2014_015m3, f260, ecaade2014_121s27, f6dc, caadria2017_086g25, 649b, 86be, 1fc1, c0fd, db36, 7104, 90be, 914e, ecd9, dda2, cfaa, ecaade2014_094r22, 22e9, ecaade2015_144g31, 4a76, c12d, d6cd, 2dbf, 0451, caadria2017_015o5, 988c, ecaade2014_173i43, d586, sigradi2015_8.264r14, sigradi2016_360v, caadria2017_142x36, b78e, 1678, 756a, caadria2015_206h30, 390e, a656, 5a06, d188, sigradi2013_131, acadia14_619ad, ecaade2016_011d3, 8ced, ijac201614405b4, bac8, 2cf0, ijac201412301f6, b7c2, 9ca1, ijac201513302a10, 4d46, caadria2017_163c41, sigradi2016_383ii, caadria2015_032w4, b823, d26c, acadia15_483l21, b53b, a2d3, 6dc2, bfd9, c5e7, 1550, acadia14_671x, 77f5, 2153, acadia14_111j, 2512, b3dd, f7c5, e805, ecaade2015_171l36, cb65, 9bbc, sigradi2014_303i5, 2434, d53f, 54ee, 54ec, 7357, 2e5a, f8d5, 8ba7, acadia16_440e26, 0a87, 61b7, 9185, ecaade2016_095k26, caadria2017_069y21, 41f0, 0f10, ijac201513105c4, 3557, f2be, 89d0, sigradi2014_082u7, 33be, b568, 571e, 7fa8, 7467, 7757, b634, 1301, 049e, 8d78, 5143, 1305, sigradi2013_208l, caadria2017_145a38, caadria2016_579p24, 4534, f132, ecaade2014_184p46, ijac201412403o6, 0cea, ff60, f2c6, 4262, 57f0, a1b7, 4aa0, a09c, b158, 0302, ijac201513303t10, 2049, 4965, 10fb, ecaade2015_21z3, f1c9, 966e, 2217, a68e, dbb5, ecaade2017_170zz, f71d, d3f8, c76f, 7809, 3cdb, fb1b, acadia14_199al, 7983, 2a08, df6a, a8df, 45d9, db90, 35b9, 616d, 1f08, 38b3, ecaade2016_170v48, eda7, 2e21, e666, 5936, 5c6a, c0fc, 5867, aef5, ea9c, sigradi2015_10.309b22, caadria2015_172k26, 191e, 2ec4, efdd, 776f, bf38, sigradi2013_183a, 552a, 1a43, 79d3, fa46, aa65, eed8, a569, 8a9f, 92e6, 1ad0, 6ad2, d822, c75d, 6e65, 0d53, acadia16_308p18, acadia15_497h22, 7e34, caadria2017_051x16, f1cf, d155, cb0b, 357e, f6cd, 3650, 60b0, 423a, afbd, 07fa, 3527, 0916, 49fd, acadia15_173t6, 2616, ecaade2013r_009n6, bdb9, 33de, b3b6, 246d, 8393, a971, 17a6, a6a3, 3c80, 2d6a, 1dde, 6cf4, b1c1, 9c05, 7710, ecaade2016_228l61, 2952, bffe, 8b45, 46cb, 854c, 92a8, ecaade2016_023n6, 7f71, 310e, 8973, d9e0, e04c, 8a8f, ecaade2014_218m55, 6e33, 5916, b7e1, a795, 8a3d, 91b2, caadria2016_579s24, 794a, 5e1a, 68b0, f7c2, 71af, fdde, sigradi2013_386a, e3d9, 45f4, f3b7, 2f16, b1ee, a1a7, 4488, ecaade2017_101p, 915c, 4e31, 9f68, f2d9, 4fad, ecaade2014_108j24, df09, caadria2016_187n8, 7be2, 3113, 73c3, dda8, 634e, f727, 9bf9, ba29, sigradi2015_10.140m19, df75, 58f1, ecaade2014_084x19, acadia16_344j20, 1e10, 8138, ecaade2014_108e24, 1b35, 76f6, 5ce9, 318a, 8b4f, fb70, ac3c, 833d, c8ab, 179b, 688a, ecaade2015_138s29, acadia15_185o7, acadia14projects_539c, caec, cd8f, 4af0, 3ac1, 795b, cb44, 1b3f, c142, e16f, 29c6, caadria2016_819v34, b9ab, 161f, acadia14projects_681af, caadria2016_425f18, b7e5, f8fc, e18f, e622, 2cab, ecaade2014_067d16, 0015, c144, 0622, 3d6e, 16f9, a502, f72d, b9aa, 7d48, a9b1, f51a, 1e99, 1e7e, d7a3, ecaade2016_185d50, 0a6d, 55d0, cc77, 1c71, acfa, 811f, 60d5, 0bea, 0a91, 0f6f, 4dff, acadia15_57k2, 311d, e683, 3a6a, a529, ecaade2014_095u22, 4a6e, b884, ecaade2016_055h14, 37cd, 851d, e5ce, 52ee, 3154, 654c, 37ad, ecaade2016_095x25, eb42, 85a0, 27b6, bb44, 4577, 0361, 705c, b620, 0633, 52e4, e08b, caadria2016_713c31, 414c, 36be, bc01, c4c1, 242a, caadria2016_333b15, c3fc, 0b48, 7c6b, ecaade2016_151b41, eaf4, ecaade2017_194t, bf1d, abb4, f4dc, caadria2017_021f8, 9bd7, 22d8, ecaade2016_047g13, sigradi2013_315v, sigradi2015_8.27n10, 7e64, c6d9, 2203, 4729, ecaade2016_102r27, 4e21, 363a, 3661, 0c6d, 02f4, dfc3, bd2d, ecaade2017_215v, 9273, e9d7, 213c, f6b3, 6591, 21d9, 16af, 7c66, sigradi2013_41e, bdcd, c64b, b790, b9f7, acadia14projects_655ae, 49d9, ecaade2016_243d65, 22fa, acadia14_463p, 6c9e, 7f94, db4b, 60dd, b5a6, 095a, ijac201614402t1, a18b, 854b, 639c, b87a, ecaade2015_17e2, aee7, sigradi2015_4.219e7, 530b, a0d6, 495a, d6ee, 3098, caadria2016_621w26, a139, 3a0e, 477c, 8cd7, ijac201513104n3, 71e3, 32d3, 3b58, 8fe5, caadria2017_081r24, b488, 1327, sigradi2016_815bb, 3b29, 39f0, d743, c14d, 1b72, 6fc1, 8e44, b1fb, ff73, 83b3, ijac201614302l1, ecaade2015_200j43, b74b, c1e3, ecaade2017_215dd, f032, d7da, ascaad2014_013z6, 9441, 50b3, sigradi2013_343e, ecaade2015_304b67, ecaade2014_176h44, 5f91, 7894, ecaade2014_226d59, 9d1d, ijac201614408k5, 4fc2, acadia15_161w5, 91c0, f9b6, aa60, 173f, 256c, 8907, 5e66, 02bf, 27ca, sigradi2014_186c6, 3083, 99c2, 22d0, 0f01, caadria2015_122p19, caadria2016_477z19, bd1e, caadria2017_122t31, 5c0b, a56a, c70d, 0fe8, 8694, ijac201513303x11, 9e65, ecaade2016_089x24, acadia14projects_709ao, ecaade2017_256aa, 6bca, acadia14projects_301ay, ecaade2016_134e38, 6eb6, ascaad2014_023t4, ecaade2015_138m27, 9226, 581e, 25bf, 42e5, acadia16_460s26, d836, 15b0, bf73, d31e, 219f, ecaade2015_250h57, ecaade2015_21v3, ascaad2016_028d11, acadia14projects_691as, 8bf5, 82c9, 1ec8, 87d9, sigradi2016_408dd, ecaade2014_109r24, ccfc, ecaade2017_028j, 8785, sigradi2013_194n, 3c71, 731d, ae34, 09dd, 9845, ceb3, 515a, 22f5, 59c8, 3a22, ijac201614105f5, 7b42, caadria2016_281c12, acadia16_184t12, sigradi2014_015h1, d2d2, 6936, ecaade2014_206k53, 872d, 9fa9, a8c7, ecaade2016_193n51, 5739, 83e6, 1dee, ecaade2014_153z36, a148, f08d, 0571, f3dc, ffd2, ed56, 4a88, 2c1a, 56c0, ff71, 2f8c, ijac201614103j3, 6d17, be4d, 6c75, 4374, 8f95, a19a, b6f3, dffc, acadia16_488c29, sigradi2016_636l, ecaade2016_222b57, 327b, 8922, 039e, 35fa, 6173, 559f, caadria2015_237i35, 41c1, acadia14_555e, fb4a, caadria2015_105i16, ad52, 9349, 5eb5, acadia16_140l10, 2e1c, c675, c440, 914c, ecaade2014_046r11, 9bd2, f546, 9e88, 50dd, 382d, 3f52, sigradi2014_239a9, 484b, e6ed, 88e3, 02a5, caadria2017_062y20, 3c93, 83f6, ecaade2017_006zz, caadria2017_165t41, sigradi2015_10.309l22, ecaade2015_116h23, eb11, acadia16_206k13, bc27, 1af5, d41a, 9dd6, acadia14projects_291e, c333, ecaade2015_180o38, 2698, fd12, c7b8, e106, 3c99, ab2e, fc47, 15e0, 5e8a, 4d7b, d30c, b362, 4d40, 015c, da1f, ecaade2015_53y9, 6139, ecaade2013r_001b1, ijac201412301x5, 6467, c871, 5485, bb50, 8b37, 9044, ecaade2014_094i22, dade, 34df, 319d, 2040, b14f, 02b7, 9021, 127d, 766c, ecaade2015_314a68, ecaade2016_046p12, a938, ecaade2015_59h11, ecaade2015_100p19, 71ef, 6832, e6f5, aa36, ece6, a841, ff09, ce82, 9b44, 9e0f, 727b, 4242, 9fd0, caadria2016_197s9, sigradi2013_343c, 74b0, 74d9, 9453, fd6b, 8db1, 1e95, 094b, 1e59, 9ba4, b1ba, sigradi2014_032j2, sigradi2014_335t7, b461, a294, ascaad2016_022x8, 04f9, ecaade2016_013l3, 946f, ascaad2014_032r9, c9a2, ecaade2017_164bb, ecaade2016_222p57, 21a8, e055, 5a3a, 8126, e471, 965f, 62c6, 7df7, b64d, 6119, 2538, ecaade2015_144w30, sigradi2014_041k3, ccb3, fd8f, c534, 1474, 921a, acadia15_311k12, 4658, 5e2b, 1c0a, 611f, ijac201614201h7, acadia14_267p, f754, f316, ijac201513303e11, cf09, 98e3, 5124, 8da1, 6525, 5444, b776, ecaade2014_140s31, 8c8c, 2bf9, 30b9, 0e44, 59b2, d27e, d907, acadia14projects_189as, sigradi2015_1.320g1, 9474, 4b5b, ecaade2017_079i, dfe6, 5050, e603, 1a6e, 627b, ecaade2015_194u40, e079, 33dd, 128e, 88f0, ecaade2017_076ff, 990c, 42b7, 94ef, e224, ecaade2014_011g2, b112, sigradi2014_232p8, 2220, 1fb9, c334, ecaade2016_238u63, edab, ad4f, ecaade2014_038x9, 36ad, 5cf7, 8f31, 0b46, abf9, c3a2, 1a69, 75b2, 3ec2, 9d8a, 6389, 27e6, 0ab2, be42, 9580, 0b78, 17c0, sigradi2014_172w4, 873a, a25c, caadria2017_047d15, f4de, 9a2c, 6ad9, fd8c, caadria2016_767t32, 0b4d, sigradi2013_271p, 9c82, 6ebf, 9830, ea2d, 45d3, e6a1, 1673, f117, 9b70, 4229, 42fe, ecaade2015_306j67, ecaade2013r_015s8, bde8, 40a9, ecaade2015_278o60, 6746, 7297, e5fb, ebde, 03bd, ecaade2016_043b12, caadria2015_069o8, ecaade2016_075m22, ijac201614208k13, e728, cae6, sigradi2016_637y, d896, d1d7, 087a, e423, ecaade2016_089b25, eea9, ecaade2015_196f42, 28df, 2779, af6e, ijac201513303r10, a74b, acadia16_244n15, 68e2, e1c2, d80f, fbe0, 3dec, 1433, acadia14_53t, 25bc, c1d9, 52de, e3c9, acadia14projects_63ap, 1e84, fa2b, c5dd, ef70, c5e2, e633, 4aa9, 5e42, d252, ascaad2014_017r9, 6c90, 6ce8, d00a, 00a4, ijac201412302l7, 4e69, 6429, 2216, 68b3, 7b3e, 1dd0, 3f8a, caadria2017_174x42, 9182, ecaade2017_203dd, 507b, ecaade2014_220c56, 92b1, f76a, a82d, a2da, ca72, bbae, 2b26, ecaade2017_006w, d879, 8d30, 64d6, f4fd, d4a6, 1472, ad20, 3cf5, a57b, cb71, ab3a, 489f, 4711, caadria2017_027r9, ec03, 5982, ed6b, 02cb, 0491, cb9d, caadria2017_086n25, c7dd, af60, 6ef8, 3efe, 58f7, 08af, ad7b, 6cb1, 1763, sigradi2016_724uu, sigradi2015_8.186o12, sigradi2016_381o, 0287, dad9, b4fc, 636c, 71ab, ecaade2015_94b19, 7e36, efad, ecaade2015_318l69, da21, e5b4, 82f9, be5d, fd72, f386, 8c2a, ecaade2017_192j, ccdf, ecaade2016_243o64, b3a5, 02b5, 12ba, 711f, 39cc, e52a, sigradi2016_534nn, 8bac, 7dda, ecaade2016_037c10, 8968, e22c, 73d5, ecaade2016_071w19, bd43, ecaade2016_017m4, 819d, c4be, 4e84, f592, af53, 5b41, acadia14_671t, 3a1d, d576, ccdd, ijac201513303c11, caadria2017_023k9, 9897, 8b0b, sigradi2014_263g1, 0f11, acadia14_389c, ecaade2016_158n43, 7e6a, bf25, 9d7e, deec, dcab, 9328, 03a7, sigradi2015_10.307n21, 6b9f, 056e, ijac201513203p7, ca9d, 7849, fcfe, a232, 447d, 7f7f, 45a9, 494c, 5488, cd13, 14b6, fc75, ecaade2017_032o, df0a, 5d9b, 7e17, 184d, e6c3, a226, caadria2015_208s31, 955d, ecaade2016_217p55, d985, de6b, 35a7, caadria2015_081s11, ecaade2017_029aa, 3ea3, 0979, 864a, b3e1, acadia14projects_145ac, a438, 53c1, ijac201614406h4, f761, d49a, b483, 2d3b, c1bc, c391, c20b, f643, b660, b5a0, e71f, ascaad2014_015y8, 370f, 70d7, acadia14projects_375a, 2cf6, b094, ea67, b6a3, ecaade2016_067i16, 5531, ijac201412302s7, ecaade2016_152u41, 05d8, 7691, dd33, ecaade2016_ws-dheritaget67, ecaade2015_265o58, 62c8, 2191, ecaade2014_153h37, ijac201614405r3, acadia14projects_189aw, 2926, 4bd1, ecaade2017_037ee, 1bb1, 5452, 3bf7, ascaad2016_001c1, d3d2, 16d0, ecaade2016_222c57, 2de3, 981f, acadia14_681am, 8445, 696f, ecaade2013r_019e10, 8025, ae4d, ijac201412301g6, dba0, eab0, acadia15_137f5, 221a, ecaade2017_122tt, 4476, ecaade2017_jgou, 012d, sigradi2015_10.307c21, a37d, 4d3c, 8901, sigradi2013_386z, 02d1, 454a, sigradi2013_387v, ijac201412301l5, 5fd4, 98e1, 5c6b, 9dab, caadria2015_188r27, 8643, e7f0, c0b1, ecaade2015_170x35, 597b, 79c1, 1866, 23a7, 1ced, a0c9, 9e6c, c3da, ecaade2016_016h4, dfb7, 2255, ff2c, 33a3, dd16, 7db1, ecaade2017_122pp, sigradi2014_229m8, 1bf3, 740b, c280, 9305, 03ee, 6ee7, 1a3a, 831e, 56f3, acadia14_409n, 7ce0, sigradi2015_8.47k11, 3ad2, 7151, a771, bf04, cb88, 7e80, ascaad2016_042z16, 768d, ae9c, acadia16_478o28, 47ac, a7a9, b4cf, acadia14_75e, 6e4c, a2b3, d268, f21a, e570, ecaade2014_020o5, acb4, ecaade2016_063k15, 9e0d, a576, sigradi2016_590h, 996b, 30fb, 2712, 9cbd, 453b, e3f1, ccf2, ecaade2017_254oo, caadria2015_064u7, ecaade2017_213ww, 897d, 3515, 5139, fb96, ecaade2015_200l43, 6ff6, 0803, ac9d, e0fa, e682, db4a, eb48, f63b, c1ba, ecaade2017_101t, 01b9, ecaade2016_113v30, caadria2015_208m31, ecaade2014_225s58, 1e5c, fe25, caadria2015_064l7, 9ec6, ecaade2017_212mm, cd24, ecaade2017_277ss, caadria2017_062z20, f6ae, 58f8, ascaad2016_018k7, cc9a, 094e, cb2a, ecaade2014_010o1, 3305, ecaade2016_015b4, 6667, 8d20, 7b33, caadria2017_048j16, 090a, 4551, f8c1, bc5e, 8c90, f843, caaa, 6e3d, f988, e8bf, bc70, ecaade2015_129r25, 80dc, sigradi2016_710jj, sigradi2015_sp_8.284p30, 63ae, caadria2017_142b37, 7418, 4419, 4b35, d906, efb3, e6b7, ab7e, aaef, cbde, d4bf, caa3, sigradi2013_226r, ecaade2017_293ss, 3ebe, 959a, 7f1e, 2f73, d484, d61f, fe06, 1d9b, 9f78, 1650, 3609, c17c, de40, df06, sigradi2015_8.186k12, 4ed7, 1d3d, ecaade2015_287h63, 7286, d8b9, 8726, 0dfb, 805a, sigradi2015_11.34e24, 6c8b, a484, acadia14_445ag, 7ca3, ecaade2017_252m, 5205, sigradi2016_360q, sigradi2013_167, af26, c8f1, ddee, 4aba, a0e4, ac26, a2ac, acadia16_88h6, sigradi2016_431bb, 6482, 5d71, e73d, 44d6, ecaade2017_009u, 1071, fdfd, 3dd3, 68ef, fce8, f496, ecaade2014_113o26, cd70, 07fc, e20a, 03a9, caadria2015_002c1, 06d4, ecfc, 5f04, 38d9, 166d, c978, b9fd, ecaade2017_253ff, 83fe, d2ee, 644b, ecaade2017_091ww, 4c92, ecaade2016_057p14, acadia14projects_189at, cdda, 13e3, ecaade2017_090ll, 8dc1, c6ee, 7d79, 5088, cb1a, fb2f, c481, 5440, b053, f3a6, ecaade2017_148uu, ebc4, ecf9, ascaad2016_010v4, e792, f61f, 8db6, acadia14projects_479ap, 2841, 7e0d, ecaade2015_21l4, 094f, d04b, ecaade2015_285v62, a015, ecaade2017_006bb, b732, e632, d0b6, 2d66, acadia14_145y, b3cd, ecaade2017_053o, 3cca, 713f, 9214, 7fbf, 3815, fb80, feed, 3d24, ascaad2016_028b11, 088f, 8b0f, be94, 8e0c, d52d, sigradi2015_sp_8.326y30, acadia14_565ag, 61a2, ecaade2017_097ii, 715d, 823f, 0d4c, 93b8, 655e, ecaade2017_108y, a131, 11f0, ecaade2016_mrth66, 0c21, 73fd, 7c6c, 8318, 6298, 9168, 765d, 1cb8, 0051, 1b5c, 3df7, c9cc, ecaade2014_176k44, 7c68, ecaade2014_157k38, 3c8e, cdad, ascaad2014_005z2, 1bfa, 1528, b459, 7fae, sigradi2014_250o9, 41a4, 5188, 1b5f, 477d, 965d, 5700, ecaade2016_154s42, sigradi2015_9.141e16, ecaade2014_186d47, ecaade2017_079s, ecaade2015_199e43, ea18, 6ab9, 6e20, a9e7, 711d, sigradi2013_397, e3d6, d758, 1711, ecaade2016_068u17, 5c86, e664, a483, 1c96, f8af, 8f9a, 9dcc, sigradi2014_136c2, f7ef, 2435, 18c5, ecaade2017_189rr, 51a4, be56, f852, 9e6a, acadia14_347ag, 2e3f, 752e, ijac201614205t10, cdee, e45a, c8ba, 8ca6, af55, 8b88, ecaade2014_020r5, b2ff, caadria2016_177b8, 2d47, d360, 8826, acadia15_123j4, 1478, ecaade2014_225o58, 0307, 1595, f2a0, sigradi2016_550k, d449, 9b72, ecaade2017_122kk, caadria2016_467r19, ecaade2014_156e38, ed52, be67, 6755, sigradi2016_816uu, caadria2015_096i15, d82a, ijac201513105u4, 358e, 8552, bf8e, 5558, e28e, 10fe, caadria2017_005f3, ecaade2014_149n34, 54c1, ab7f, f409, caadria2015_002e1, 2bf0, 027a, ee0f, a9ab, d619, 016a, caadria2015_070j9, ascaad2016_033d13, 4847, b6f6, 9699, 2f78, ecaade2017_282o, 5201, d1b2, sigradi2016_455h, 80b3, 6231, 4c3f, e94f, ijac201513102z1, sigradi2014_159f4, 5199, ecaade2017_056d, ef89, 04f1, 2c81, 90fb, 3f0c, ef19, acadia14_619au, 2b3d, 6772, caadria2016_301u13, ecaade2016_073g21, 0776, 35db, f776, caea, caadria2016_405b17, 3d38, 85cb, f879, 5e9f, 2639, caadria2016_611y25, 7295, d6ab, ecaade2016_011v2, ascaad2014_005t3, 7510, acadia15_323k13, ecaade2017_301t, ddf9, 26f5, 459a, 04d1, caadria2016_819r34, d1b0, 822b, fa16, d112, acadia16_298i18, a215, 47bb, a8fc, sigradi2014_339y7, 331a, sigradi2014_329x6, 6950, 779c, 0aa4, aed0, bf6a, 2f06, 071b, e563, ijac201412403i6, 2344, 45b7, 9921, 0d8a, 1ded, f2da, 6793, c387, f586, 083c, 2d7c, sigradi2013_95s, aa93, acadia15_417f18, c5f4, dabb, 5049, ecaade2016_048x13, 5593, 07a8, 4cdf, 031b, ecaade2015_240r54, 19b7, bbc5, sigradi2016_490oo, b0c1, b5d2, 0822, 5677, fd13, caadria2015_226r34, b894, 69ce, 7b70, f717, ecaade2017_198a, ab2c, f8d9, 357f, sigradi2015_12.259a28, caadria2016_851r35, sigradi2016_814g, c14e, b9f0, 0dc4, 5e06, 261f, ecaade2015_196n42, caadria2016_281f12, 5933, d497, 6c45, 6c64, 2898, fc45, 99c7, 1007, a699, 95a0, 1cd2, 822d, e454, caadria2017_009j4, d3fa, 1026, 2148, sigradi2016_484i, cdb2, acadia15_173v6, 4687, ijac201614402p1, 6511, acadia15_431t18, 29a1, f628, 1c4e, ecaade2017_100g, 2d3f, bbaa, 2d4f, 831c, ecaade2017_256gg, bd04, acadia15_47h1, ecaade2014_145e33, ijac201614207b12, ijac201614105m5, ecaade2015_92o18, 0368, 5b1a, acadia14_125ab, 7308, 228a, 4f50, 40e9, ecaade2017_227r, ecaade2017_229bb, b534, ecaade2015_237m54, ecaade2014_140v31, caadria2015_190o28, c414, sigradi2016_751mm, c204, acadia16_88f6, f1aa, 2aa3, 5ef2, 8deb, f6bc, 7c40, caadria2015_203k29, ecaade2015_138f28, caadria2017_069v21, 2559, a7d7, 164f, acadia14_63b, 3bdf, d8ac, 0cdb, 1218, ae7f, 6331, 340d, a101, 633b, 9047, 4ecb, 1b76, sigradi2013_347p, 2ca6, a9ac, acadia14_63an, 7c9a, 6dda, 4420, 3747, f338, sigradi2016_803w, c7b2, 0ff9, 716a, ijac201614207j12, sigradi2014_282t3, adfe, 7188, 4367, be58, 22b3, 6118, acadia14_517s, 24d7, ecaade2015_64l13, 9cf6, e96a, sigradi2013_275e, d210, 89d9, dc15, c604, 0cc6, ba2c, c6b3, b8f3, 61b1, sigradi2013_397e, sigradi2014_330p7, 38b4, 9e35, 75bd, 4751, ecaade2017_302q, 0487, 4561, 5f72, 10d1, c5d7, 5184, 0bdb, e68f, sigradi2015_10.220d20, 7b19, b11d, c530, f582, sigradi2013_294s, ecaade2015_18h3, ecaade2015_59l11, 073e, ecaade2016_158m43, 03df, ef20, 2f29, acadia15_483u20, 8e6d, fbce, 2d4d, 6ad6, 1bba, 2520, bfa4, 8477, sigradi2014_345f10, 6f48, ecaade2015_285n62, 2177, 7671, acadia14projects_427ar, 64be, 9c0c, sigradi2016_595oo, 6a38, acadia14_23y, b191, 1382, f49a, 3e80, 7322, ecaade2016_033i9, 2645, 9111, 6f7d, ascaad2016_004u2, 63ad, sigradi2014_151h3, 327f, 9b4e, ecaade2015_318r69, d338, 622f, 4963, ecaade2015_334s72, 3367, caadria2015_203g29, 8bcf, f5e1, fe60, 47ad, 3b1e, 8fd0, 1e63, 2ea6, a103, fa67, 2c72, 7194, 387a, d869, ecaade2017_229aa, acadia16_88s6, 9aa4, b061, ecaade2014_079z18, ef4a, d61c, 286a, caadria2015_087d14, caadria2017_063c21, febb, 9c6c, ecaade2015_169c35, 0e3d, 473d, b7b1, 16c2, 9d61, 4989, sigradi2016_817i, 7e42, bd69, ijac201614404x2, acadia15_483h21, cce4, 0d5f, ijac201513206g9, 050a, 8e8e, 4a3d, caadria2016_797y33, acadia16_72f5, 3921, e725, 6b79, 1370, 29fb, ecaade2015_83s16, fa1d, 7b90, 4fb5, ijac201412403n5, ecaade2014_109v24, dbe9, 8f15, fc77, 4d1d, 01db, ecaade2015_22u4, ab87, ecaade2014_197i51, 47cd, 4628, 96b1, cdfd, e5cd, 06bc, 3664, 5c3c, 36d0, b9d0, 25e6, 4fc4, sigradi2016_534jj, accb, ef9a, 177b, c7bf, ecaade2014_169k42, caadria2016_861u36, 7389, 173d, b761, 1b9c, 7897, 75a5, sigradi2016_431z, acadia16_78t5, ecaade2013r_002u1, 3696, ecaade2014_138k30, sigradi2013_243c, f0ae, 4f41, 30fa, fd0f, cd0f, af19, 2eb3, cc21, e8c5, 6e54, f495, 0e69, f66a, 6744, adf1, 57b6, 2082, 643c, f734, df0e, 004b, 936d, e5b6, e772, cc41, 83a1, 4483, ascaad2016_007z3, ce00, 9f97, e344, 5fce, ecaade2016_203h53, 202d, 1bb9, ee1f, ecaade2017_051l, 0082, ecaade2017_151v, 1571, b289, c4c4, 7c73, acadia14_63ae, 2276, ca39, ecaade2013r_010y6, acadia14_43aj, 3285, f663, cf20, 8244, 9ada, 895b, 552d, 625b, 2633, 9902, 20af, e5b8, 8b11, acadia14_445ab, 4170, acadia14_281z, ecaade2016_230x61, 7298, 1c27, 1041, 4b40, 1776, 60bc, ba8d, 3e2d, ecaade2016_215u54, ecaade2014_186f47, b6ad, 4bc3, 84f8, ecaade2016_104r28, 87ad, ecaade2014_140p31, fbe4, cca8, acadia14_609ae, 4e01, 1cac, 3483, c2f5, 6692, d01a, 05ed, 3e8a, c7f2, b728, 3581, ecaade2016_154u42, ecaade2017_098ss, ecaade2015_207j46, 512d, 275d, caadria2016_881c38, ca5d, e9bc, ecaade2016_063t15, 9505, daae, 4aee, acadia14projects_549r, 8d3e, 0f67, 5a75, 3554, f6f1, ecaade2017_109hh, 85b5, f6c2, a4a7, ecaade2014_186a47, 299b, ae93, ecaade2016_ws-dheritager67, b2d4, 7c0b, b9f2, faea, 94f9, 0575, 1a67, f7ec, ecaade2017_138z, acadia14_145aj, caadria2017_047c15, 9fd3, 8bc8, 65fa, c438, a425, ascaad2016_042v16, 398c, b20a, 7aad, sigradi2015_11.222r26, sigradi2014_284z3, 6067, 96f0, c9a3, 7912, 786d, 19cb, ecaade2017_023gg, caadria2016_301r13, 2f27, ascaad2014_030a9, e0b2, acadia14projects_317u, 9814, fc2d, c69c, 2e2b, d07d, 3d43, ecaade2017_054v, ecaade2017_192h, 66bc, bf69, a2f0, ascaad2014_009g5, ecaade2017_291aa, 194b, cdcb, 273f, c6e6, 87a7, ecaade2016_mrtn66, ad55, 05bb, caadria2016_851e36, 78b5, caadria2016_497e21, abca, ecaade2015_268z58, 620a, sigradi2016_809rr, f0ea, 24fc, sigradi2013_222k, caadria2017_048w15, 1352, 289f, 1c91, ecaade2016_170w48, 0ad4, ecaade2016_215x54, b09b, ijac201412408a2, 0814, 82e0, ecaade2017_199gg, dddd, 8655, 745e, 9e70, aa5e, ascaad2014_020u3, cefa, f0f2, ijac201513201j5, f14c, 2e7f, sigradi2015_8.47f11, 0ba1, ijac201614102w1, caadria2017_009v4, e986, caadria2017_037g12, 22cb, ba8b, sigradi2016_764f, sigradi2016_673hh, 7cd6, b61e, 457e, 5a1d, 4456, 16a0, 5938, ecaade2017_152uu, ascaad2014_027k7, 8b91, ascaad2014_029p8, 595a, ecaade2017_232d, a22a, ecaade2014_072u17, dc08, 6174, 2fed, 3450, 2750, caadria2015_202x28, caadria2016_343k15, ecaade2017_210v, 5548, 22b2, ecaade2015_138m29, 8be5, c89e, f3ca, 1fc8, c425, ea38, cb40, caadria2017_041d13, d701, a951, cc50, 20a7, 35a9, 9890, 57c8, 5663, 6f91, e549, caadria2016_851k36, 2a6e, 6e98, d125, ecaade2015_92y18, 2088, 9c06, 3a85, b311, sigradi2014_289j4, 1e00, 278e, sigradi2015_12.297i28, c5a7, ee31, 99a2, c4f9, ecaade2017_003s, f57b, 3eeb, 2ca1, b7e9, 4dd0, ad32, 9cac, a6e8, 6b87, 44ec, 4436, caadria2016_045c3, 8b3a, 4999, 9752, ijac201412205r3, e369, caadria2017_145p38, ecaade2015_241r55, acadia16_318k19, c7ac, fdd8, b03e, c4cb, b31a, 0cf1, 4890, b44a, b0b4, 80b2, 7bf6, sigradi2015_3.65v2, 5142, c2c6, 3995, f2b3, 44f1, ecaade2017_257rr, c0af, ecaade2015_194c41, 5817, c09e, 7468, db45, 343b, 11b0, d261, d034, sigradi2014_330s7, sigradi2014_132y1, 6378, acadia14_33ai, acadia14_565k, caadria2017_123g32, acadia14projects_681as, ac51, 3137, ba0c, ecaade2014_044t10, 1e21, caadria2017_017i7, ced9, d66f, a73c, 1e66, ecaade2017_301u, 641d, 6fb1, d265, 3a1e, 361e, ff96, ecaade2016_058a15, 7933, d21b, ascaad2014_017y9, bb5c, a43d, 3cfb, 8c67, d01b, ecaade2015_185s39, 0f61, 1b31, 9d59, 0d17, ecaade2015_115t22, ecaade2015_144c31, 0d87, 6764, a83c, c158, caadria2017_004s2, 0411, e3f2, 9b6d, 222b, b519, 7801, 6ee4, a36a, sigradi2015_3.65s2, acadia14_281y, e412, 2456, e147, e03f, 0869, 7b77, 70aa, ijac201412408n1, sigradi2015_8.47d11, 65bf, ecaade2017_050j, 1ead, ecaade2017_017x, 2813, 436f, 0ee7, caadria2016_477w19, caadria2017_031m11, eba4, acadia14projects_145af, 53de, 7b62, 87ab, 5a32, c730, ac0c, b244, 0f3b, 25d7, 6be6, 5187, 6a24, f71f, 3fc6, d330, 9ec4, 9deb, abdc, 50b5, 30b2, 0d9f, 01d4, 0101, 4c05, b8bf, 2c4e, c5c2, 36c2, f06d, 81fd, b8f1, ecaade2014_123f28, f877, 9d4d, 12e4, 1fd6, 3354, ecaade2016_119a33, 98a4, 8823, 9039, e53b, caadria2017_048p15, ecaade2016_072f20, f5f4, 570d, c6f6, 888d, 057c, 9871, 900d, 6fdc, ecaade2016_015y3, d995, c42c, 85a8, e0ce, ecaade2014_014f3, 5a5c, 8524, caadria2015_077x10, b07a, d298, 31fb, 0d28, 85ab, 697b, 6508, ascaad2014_014b8, caadria2016_517u21, 4fae, 5740, 1b9f, caadria2016_579i24, 065b, 5c82, caadria2017_067h21, 625f, ecaade2017_101dd, 09b4, b63b, 43f3, 7f22, 6141, 37de, 9a1b, 5c08, 210d, ecaade2017_134u, 8cc5, 8940, 510d, e389, b092, 7d4d, 6dde, b11b, 92c7, c9d9, ijac201614308e5, 15be, caadria2015_016k3, 06db, bb3c, ijac201513202g6, b804, 5505, ab66, 31f6, 6d98, c51f, 8ddb, acadia14_691ay, c58e, 6065, 648c, 6770, ae52, 1cc9, fd92, e9a4, 7415, 412d, sigradi2015_8.186s12, da1a, afa8, 90df, bce2, 0cdd, sigradi2016_805ff, acadia14projects_347ai, 192a, d0aa, 868e, acadia15_371a16, 6e90, edbc, acadia14projects_177t, 24f1, 6df1, 06e4, bea4, sigradi2016_756c, b009, 7009, sigradi2014_282s3, 2652, 14e7, ef8e, 0a8d, a0a0, ed6a, 48b2, 68ca, 3e22, 2f6f, be4c, a367, 96f3, 8569, 20f6, e572, c63c, b40b, d8b6, 9aa5, 3a9f, a68d, 3957, e33b, 03be, 7c5e, 18b0, 6d16, ecaade2015_55h10, ascaad2014_024k5, 6900, acadia16_402r24, 9df6, ijac201614207k12, a313, a509, ecaade2015_158c33, sigradi2016_426e, 2374, b9b1, b6d7, 6505, c61f, aa69, d7f8, 9071, ecaade2016_217r55, 5f94, a088, e95e, ecaade2016_104p28, ecaade2015_17m2, ed9c, c5a0, b405, 4b21, 6989, ecaade2016_095d26, 7a23, 1d67, 63d8, ecaade2015_202l44, e26b, 65c7, 2c56, sigradi2015_8.186j12, 37fd, 4f9a, ecaade2014_182c46, 7008, 9f56, ecaade2017_138y, b27e, 1896, acadia14projects_145w, 1457, f914, ede8, 1337, 0ff4, ascaad2014_035t1, 7b96, e2dd, 0890, a6da, 811b, ecaade2016_023o6, cf87, ab44, 779a, 46f9, 1f6f, sigradi2014_032m2, b222, 7d16, 557e, 7c4a, ecaade2015_303r66, acadia14projects_101p, 6d3a, acadia14projects_473ad, 238c, dab0, acadia16_184y12, 8d6b, 7cea, 7892, acadia15_203f8, ba12, ecaade2017_ws-archieduz, ecaade2017_117v, sigradi2016_421ww, bd32, 5a73, ascaad2014_035v1, 607e, 277f, 943d, 8ee8, 1ed5, 0288, caadria2017_118i31, 5f8f, a10f, ecaade2016_105d29, 489a, 0d04, 7baa, 4637, f1ee, ba11, 5d56, 98dc, 05b3, b4df, d0f6, fc03, acadia14_317t, ecaade2016_045e12, cd9b, b714, a4ee, ecaade2014_104m23, 4ce6, 4c21, ed39, 8018, c673, acadia16_88n6, 6e5f, 65e8, acadia14_375j, a963, fd5e, feb9, ed58, e1a2, 09d0, 3875, cb89, 81bd, ecaade2014_010j1, 1453, 018c, f347, caadria2017_056n19, a926, e7f9, 271b, 3418, c3aa, acadia14_153an, 3944, ecaade2016_168i48, 913e, 31c1, ecaade2017_269uu, 9355, 2df4, ecaade2015_129s25, 0043, 48ed, dc0c, ecaade2014_035a9, 43cf, 1d2b, b89e, 07c4, sigradi2016_732b, afed, cfbd, ecaade2016_134c38, 53e8, 9a17, bc52, b1d8, caadria2016_881v37, c835, fe08, 5c49, 42ee, d998, 7993, c5c3, 056f, a937, aeeb, 3bfa, d450, ecaade2016_068p17, 0388, ecaade2016_071p19, f25c, 816a, f907, a377, ascaad2014_017t1, ecaade2017_175e, sigradi2014_047r4, 55aa, acadia14_399al, 6400, d7d5, 5d80, ecaade2016_091k25, 3036, ijac201412407v9, e131, a2f3, 0311, fe2b, 061b, 277a, d970, dc5e, 4fb8, e863, 04ee, sigradi2013_238o, bd9e, acadia16_54t3, ecaade2016_147x40, sigradi2016_467u, sigradi2014_345n8, af7c, cc5b, 17b0, eb7c, 36a0, d5d4, dd60, ecaade2017_306s, f6dd, 1d45, sigradi2015_10.309f22, 42d6, 3f75, 761b, caadria2017_080g24, fbff, e469, 1935, b70e, 5008, 214b, d8bb, 2c4c, ecaade2017_175o, 91cb, cf02, 9799, 357d, 7a9b, 95df, 8ad6, 2d03, acadia14_339ai, cf7c, 2085, dcf4, e45c, e5f4, ijac201513305h12, 5af1, a18d, 2f2a, acadia14_517p, a5ac, ecaade2017_129pp, 825d, 6c96, ecaade2015_138g28, 32c0, 1625, 9f4c, ca9b, 2658, 8dcc, f642, 3c98, fec8, f1e6, sigradi2015_12.107i27, 151a, ecaade2017_172x, sigradi2014_345p8, caadria2015_122i19, 56a9, dc52, a28e, ascaad2016_029y11, ecaade2017_290ll, ecaade2014_012m2, 1d0a, 222f, af46, ecaade2017_308gg, 580e, 4ffa, 9953, cd1d, acadia14_517o, ad7a, acadia14_479w, acadia14projects_463s, f147, b176, da74, 5dae, e091, ef26, 8a2d, ba5d, b802, b0e0, 9dc0, a86f, 09ba, dc29, 1949, f4cb, ecaade2016_040p10, 75e2, ecaade2017_213i, 7a1a, 5a0a, ecaade2016_068h18, 8e80, 0bdf, ecaade2016_018c5, ef1a, 5362, 4e9a, 4519, efca, ecaade2013r_019b10, 5080, 6d25, ddc6, 28c4, db54, f691, ascaad2014_037p2, 68d5, 82b4, 0fe5, ecaade2016_018j5, acadia15_333a14, ecaade2017_122yy, 7e69, 70b6, 606d, 08ce, dafd, 8522, 913a, d40f, ecaade2015_64r13, 10e6, 96de, ecaade2017_122b, 29c4, 72d6, fbb9, 9550, df62, acadia14projects_23ae, 53a0, 9b20, ecaade2015_237x53, f878, 450f, 2078, 0784, ecaade2017_053n, 3f7e, ecaade2017_243gg, ijac201513101m1, acadia14_257ab, 8773, 1cba, ecaade2014_060y14, fb57, adec, 50d2, 7374, acadia15_123p4, 4fb0, f75c, f17a, a08c, ecaade2016_230p62, 2c75, 35cf, 95d3, ijac201412305i2, e6a9, sigradi2015_10.140j19, ijac201412302a7, 896c, 5860, 5ad0, 4463, 38fd, 2080, da12, 807c, 9eab, b43c, ecaade2016_102e28, c3e7, caadria2017_030z10, 7ec0, sigradi2013_359, ecaade2014_206t53, 7b4f, acadia14_301b, 66af, a6a0, b586, sigradi2014_047k4, 15d5, 744e, f3dd, 4976, 6179, b4ad, ecaade2017_252k, 7ef8, 4f09, 9910, f4c9, d533, 8499, acadia16_154o11, ecaade2017_248rr, 8b43, ecaade2015_143m30, 3551, d9e2, sigradi2014_221h8, 0bb4, 1295, d8de, 3940, sigradi2013_389m, 0943, 3060, sigradi2014_074j6, b83c, 863f, f259, 8789, c6de, 017a, cf06, 76e8, d637, d355, 66b2, ebe1, 6d5e, 5676, caadria2016_291y12, 9867, 2365, 31c4, 3982, b735, 5d24, ecaade2014_141i32, ecaade2017_288jj, 4fb4, d6dc, 645a, 4646, sigradi2015_sp_8.6h30, 421b, ff68, b731, 2c28, 5613, 3a81, c950, 8f00, sigradi2015_11.165r25, 0bd7, 3443, 9917, 2f51, acadia15_284t11, 899c, 9585, a2af, 9fe0, 24aa, caadria2015_170u25, 98e5, f787, 717c, fd6f, 9b8b, ascaad2014_008b5, 328f, acadia14projects_497s, ecaade2017_124p, 845c, 9f77, 5413, ecaade2016_036l9, eac9, ecaade2017_116h, fe6a, ecaade2015_61d12, 40ac, 7524, 314d, d026, dc30, f8d0, 40c8, ecaade2014_095s22, ecaade2017_118ff, ecaade2014_173t42, 928f, da0b, 1b45, ec8e, 88ca, b2dd, 6df9, 1022, 0c71, 98a9, ed7c, ascaad2016_054a22, c0eb, acadia14_609ao, b87b, c8da, fb6f, 42ea, 2390, caadria2017_041i13, 0ab5, 78ce, 7432, 90a9, 6205, ecaade2014_094n22, ecaade2015_15z1, acadia16_344f20, 1cc8, 6054, 69bb, 9b1a, 8e75, 7b7d, 96c3, b402, ad47, 5ead, f5c5, 34ea, 45f8, 6a41, de41, 32a1, 5f07, 4b27, caadria2015_226y34, 3a35, 6b01, edfd, ecaade2014_024j7, 5f1a, 32c4, 7293, bd6a, 77ab, b614, b4ff, b49e, 5f0e, 2bad, ecaade2014_024m7, sigradi2013_243v, eef5, 664d, 8f75, acadia14_33aj, fd26, fe41, 5153, 7444, 7aca, 1f14, acadia14_101ad, dac4, 9f8f, fcd9, sigradi2013_267b, b8d3, 7ae4, 5b51, eeeb, ecaade2016_118x31, acadia14_135i, c688, b89b, ecaade2017_130ww, 46c0, 0938, 15b6, bd18, ecaade2016_021d6, a3a3, ecaade2017_203cc, d980, caadria2016_073b4, 4cba, 2cdf, 4cc0, 89e2, caadria2016_651z27, ecaade2013r_003j2, 70fc, 5e3f, 7584, 4578, abdf, 2608, b3a4, 5e76, d4c3, caadria2015_220b34, c1c5, 9577, 1090, 97db, d346, cf79, 9330, 41e7, 17a0, acadia14projects_153az, 6ba7, 4159, ee3c, 2355, 6b54, 197f, a9b4, b38a, 02d9, ecaade2016_222l57, a22b, 027d, e61f, 662b, b953, 757a, caadria2015_237s35, e15a, acadia14projects_177ah, 3b13, b2c0, bcf5, 6fce, 73ec, cf29, 3f24, sigradi2013_303s, b393, 90ef, 3e98, f5b1, 3150, 5ec3, ecaade2015_127e25, fd44, 7171, sigradi2013_391h, 04c2, efcd, ed64, 7b2a, b583, b205, 7907, 713d, c05b, 8fbf, 1e1a, 947a, 1d2a, 8530, a06b, caadria2016_445c19, bee6, 6957, ijac201412303y7, d15f, ecaade2017_044rr, 141c, 618f, 138e, 2447, ecaade2017_087s, 1f5a, 6b5c, f548, ecaade2015_178i38, bf44, d7ab, 2cad, e29a, e395, 1cbd, 8ad0, 619a, 6396, b3f5, 0a48, acadia14_43an, d8b8, 918f, 336f, 0550, 6a1a, 19ad, 6e5d, 9560, 907f, 9a8e, 3e8c, 545f, a93e, 113f, 626c, 919b, 98dd, 2d2a, c3c9, e864, d8fd, 2d6f, 5d2d, 9579, 8f65, 41cf, ijac201412301i6, 5dd5, 381c, 895c, 00ff, caadria2015_190k28, 474b, adc0, b7a8, 15c9, 6603, 77cf, 4770, 50cd, ecaade2017_212pp, 7f81, acadia16_214y13, ecaade2016_108a30, 4ec3, a85a, dfa5, 1c9a, 7036, 576f, ecaade2015_193j40, 618e, sigradi2015_12.107h27, caadria2015_137j22, 9b56, acadia15_323l13, 3a90, 6126, 2402, c023, ce07, acadia16_106k8, caadria2016_487o20, ee21, 93c1, 890e, 7488, f133, 27ed, 4550, ecaade2016_225d61, 5e6f, 9a4d, 4f5f, c273, 0bed, 87bd, 3867, acadia14projects_71v, ba1c, 9167, 136e, f61a, e911, a639, f6a3, caadria2017_185p44, 7767, d107, c082, ecaade2017_294qq, caadria2015_108m16, ecaade2014_035d9, 3ef4, da55, ee2e, 082c, 2662, 7a5d, 19ea, c35a, 9933, 69ab, fb41, ee92, f829, 842a, 4814, 5071, 4dc7, 0b49, 9e2a, 64b3, 3d5e, be5f, acadia14projects_463b, c5b8, acadia16_244t15, 3e0f, 50e3, 1c7b, f46c, 3ad0, 0044, 8587, sigradi2014_305j5, ijac201513306e13, 2d38, 4bec, acadia14_579h, 7866, b504, ecaade2016_mrtb66, ecaade2016_223u58, 9820, 02e1, 2b06, 0fa3, caadria2016_829b35, cb75, 65c4, ecaade2015_302m66, ascaad2016_028t11, caadria2016_517f22, f6ab, ascaad2016_010y4, 4983, 8a7e, 15ad, ecaade2017_199bb, 8ff9, caadria2015_150f24, 0ace, 8238, 9ae4, a07f, ae33, e5fc, 023d, 9fef, 7b6e, f1b9, ecaade2016_217t55, 1621, acadia14projects_719o, ecaade2017_129oo, e872, 2c78, 9bb2, 717d, sigradi2015_1.305e1, ecaade2015_158a33, acfb, 5870, d2ce, acadia14_357as, 9b6e, ijac201513102f2, 20bb, c7a7, ecaade2016_237c63, d176, 2beb, caadria2017_115i30, 6dc8, 88eb, db44, sigradi2016_809oo, 696b, ecaade2015_84c17, bece, 3e0c, 372c, cb39, 5ca5, ecaade2014_147y33, 1d38, 2f9d, 74fe, daf4, f432, e654, 744a, sigradi2016_385ll, 42df, 7573, 9368, 6f78, 8559, ecaade2014_144y32, ascaad2014_010u5, ascaad2016_005x2, ea6d, 0457, 4fd4, be89, 754d, 4d72, 9f0b, e571, ee02, 9d41, e033, 0449, e574, 1321, ec17, caadria2016_539x22, 9059, be83, 93d7, 24ed, afcc, 9076, sigradi2016_817o, 9d70, 6bf4, 0e7e, caadria2015_226c35, 326f, 484a, 69fa, 0c4b, 039b, ijac201614405f3, ecaade2014_123g28, a0c7, 872e, 8591, acadia14_167w, 4d9b, 8075, 63d0, b03c, 3613, 2c82, 8b73, 911d, 4816, a8c4, b349, 872a, ecaade2014_011h2, 7c92, 8782, ecaade2015_100m19, 2890, 230a, c86a, ef47, ecaade2017_117o, 7657, 4b8c, 7ea9, 7fb2, 70a1, caadria2017_134c36, a3bf, 75d2, d6c9, ecaade2014_173k43, 274f, 8c94, fe2e, 1ff8, 5578, 614d, ijac201412301t6, 89c3, ecaade2017_124dd, 8f2c, 7a8b, 5437, 43fa, acadia14_301d, 97cd, 5af5, cc75, sigradi2014_330r7, acadia14projects_531l, caadria2015_145u23, cbad, acadia14_719n, 6a98, caadria2015_124t19, 7e8e, 8627, 51bd, acadia14_699g, 5b49, fe85, ca47, 91ac, 8fa4, acadia14projects_43ah, 53fc, f3fa, ijac201614105y4, cc25, ecaade2016_129u35, e031, f334, e8da, 1e5a, acadia14projects_479m, 146a, 4df8, 33e7, 3ac4, efbf, 47e6, b811, 948b, 5ef9, b680, 7291, 12af, 7d1c, c1cf, 2be1, a205, caadria2017_056b19, 7599, f8f1, acadia14projects_177ai, ascaad2016_040c16, ecaade2017_240x, 8395, 14ee, 0928, acadia14_555d, ecaade2014_182a46, 7888, b50d, 3bf1, 8de6, 1e34, 8be0, 34dd, cd23, 6961, b05d, caadria2017_189b45, sigradi2016_534kk, acadia14projects_247z, ecaade2016_033e9, sigradi2014_345o8, ffe2, cc9c, ijac201412408z1, acadia16_308c19, 38dc, ecaade2015_84z16, c56c, 4153, caadria2015_208r30, 6b3d, b7ad, 30c4, 371e, cb91, 58af, 4cbc, 7410, ecaade2017_173zz, ce1d, 7536, 689f, 0e30, 5ab9, 0723, 71a6, 3f56, b6f1, ecaade2014_057t14, 40c0, ecaade2015_116d23, 6d32, 5d14, 1d29, b837, acc6, 9851, 6f14, 38a7, 6fab, a5a9, e951, ad99, 6a71, 0850, caadria2017_074g23, ecaade2014_019l5, d915, 0619, sigradi2015_10.309x21, e157, c53f, 7dd9, 838a, 9acf, d55c, ascaad2016_028m11, e878, e2c6, 1774, 69b6, d71c, 55fe, 3ecb, ef17, 8431, ascaad2016_040x15, f502, ecaade2017_149i, 557f, ecaade2017_306n, 5b93, efae, ecaade2014_188j48, ijac201412204n2, ec08, 85d8, 656e, ec0b, 3d3d, ecaade2017_042ii, 0e64, 175a, ecaade2015_35p6, caadria2016_569e24, a7eb, ed76, acadia16_12a2, c924, caadria2016_611b26, 5284, 97da, 08c1, ecaade2014_155a38, 604f, caadria2017_048o15, f7be, 47b9, fb3e, 86e5, 837c, 6c5f, sigradi2015_8.81t11, caadria2016_683o29, 674b, acadia16_140s10, ecaade2017_210y, 447e, aade, 8156, 7615, 05f2, 98c7, 79a2, 1191, 5de8, b571, 1107, acadia15_323j13, 80be, 623f, dc61, f0dc, 5bb2, sigradi2016_383ff, dde7, 3941, c963, caadria2016_693c30, 80f7, 0592, 4e78, sigradi2016_408cc, 0e62, af82, c5d8, 150a, ecaade2014_224r56, e06a, a1cb, 95bc, bf5d, f7a5, 8c1e, 4f74, c12a, df2f, 8480, 0c27, a8ec, eb46, 4932, 9fcc, 2a56, caadria2017_174w42, 8eb2, c2cb, b02d, 1353, 7354, 4738, dcdb, 48cc, f238, 3eb4, 6340, eee7, e6fa, ecaade2013r_004a4, sigradi2014_140p2, c8ee, 04b2, sigradi2015_12.259w27, da6c, d86b, ecaade2015_155i32, 36fe, a7f7, 388e, e024, 0e07, 9738, ecaade2015_256b58, ecaade2016_027b8, 2ecb, 312c, acdb, 2a41, fa33, 1a42, 188b, 956f, caadria2017_028f10, 6dd7, 3318, 4c96, 7891, 2cbc, 5235, 0339, acadia14projects_691aw, 4a01, ecaade2016_154f42, 31f4, e0d3, b745, 147f, ecaade2016_108p29, b15c, 27d4, ecaade2014_042r10, ijac201614303n2, 4ee7, 33f2, 5688, ecaade2014_146r33, e3a1, db9b, 3669, 3068, 5026, ijac201614403e2, 2c70, cf72, 4554, sigradi2013_267z, ebdd, f4bb, 8831, 45fd, a519, 9d07, dcc7, d910, 3621, e8d4, acadia14_167t, sigradi2016_771t, 0163, ecaade2014_173b43, ecaade2017_073l, fafb, 6610, sigradi2016_801s, ecaade2014_194x49, bd5a, c4cc, caadria2016_713w30, 68ce, 159a, 4359, sigradi2013_28t, acadia15_357t15, 93db, caadria2017_136k36, c526, 6512, b0f7, ecaade2017_026kk, 0f56, 0f45, eadd, 4227, 8082, 1af0, ijac201513201b6, 37dd, sigradi2015_8.289b15, caadria2015_178z26, ijac201412205t3, sigradi2015_11.222s26, 47fd, f5b0, bd17, 7b4e, ecaade2017_140oo, ecaade2017_169ii, 7f0e, c3d3, 809b, acadia14projects_681ai, 8802, ijac201412201e1, 8787, e40d, 698d, ijac201614203c9, 85ca, afca, d5f7, caadria2015_181b27, e9d6, 0c66, a3f1, sigradi2014_151m3, 8dff, acadia14projects_145u, 8b72, 28fe, d4e0, b418, 10b0, 35fd, 0128, ecaade2017_054cc, acadia16_106y7, e678, caadria2015_010a2, 5f3a, eea8, 4181, 21e7, ecaade2016_130b37, ecaade2017_006xx, 3758, 5cd5, caadria2016_003d1, c55a, d92c, db52, 587a, 3526, bb27, 2523, ecaade2017_164r, 0c53, 4c79, 926f, b957, af4d, 9984, c8d0, caadria2017_165z41, 78c1, 9802, ijac201614305g3, 3b61, 5ed8, 39bf, ecaade2014_046m11, f7aa, 568d, 8ecd, 673b, 2327, 3d41, ecaade2015_194x40, 4e2b, 580d, sigradi2014_239e9, 335f, sigradi2013_366d, ecaade2014_112f26, 2213, deb1, d8a1, 9c44, ecaade2014_071c17, 8349, 0773, 52ce, acadia16_244l15, ad8d, ecaade2014_022w5, caadria2017_016g6, 4ba1, dac6, ecaade2015_250e57, fa63, 2c88, f148, ijac201614405c3, 1a55, ijac201412407h1, 755f, 6d20, 99f3, 0010, 788a, sigradi2016_381u, ecaade2015_127c25, a54f, 3187, c4ad, caadria2015_220g34, 3c35, dbc5, 17e7, 6066, ed1c, 3b69, acadia15_323r12, 3cc1, eef0, db82, 446b, ca1d, a8e5, 0dc6, d25f, caadria2017_123c32, 11eb, 51c9, acadia14_101y, ecaade2017_213h, 39d4, ecaade2017_052tt, b2ec, f588, cfc7, ecaade2016_068w17, 27fb, e518, ecaade2016_158t43, 1146, sigradi2015_11.136z24, fda3, 89e9, 3f63, 4a42, ddda, fe4e, ebc9, ecaade2014_196c51, 2a15, sigradi2015_3.201p3, acadia15_371f16, 7139, a067, fe66, ecaade2017_038mm, 3b6d, eba5, 3447, 6e78, 2f26, acadia14projects_81l, 062a, sigradi2013_271s, 2940, d069, b955, c259, 25d9, 5c35, 2f49, fa9e, 6da8, caadria2017_122z31, ecaade2016_142a40, 26be, sigradi2016_729yy, edfa, 720a, e37d, cce6, a4bd, acadia16_352c22, a888, ef99, ijac201412407g1, 0446, 035a, acadia16_130r9, 0df2, 3c67, 8d52, a643, 94d6, ecaade2014_122w27, 6cff, d046, 3f41, ecaade2016_127g35, acadia14projects_177r, 75c5, ecaade2016_190s50, 52cb, sigradi2013_54, 6159, a49f, 3ed2, ec89, 1c82, 6af0, 0d49, ecaade2015_21x3, aad4, d63d, c1d4, 67f8, caadria2016_301o13, d491, b6e2, 8143, a72b, 6b57, ecaade2014_151p35, f075, c8a6, 2e20, 4a7a, b8f7, 91f4, 18fb, 1e61, ascaad2016_058g23, ba33, 62bf, ccb1, caadria2017_067j21, 3b1d, e641, fa5b, caadria2017_002j1, c75f, e55a, acadia14_219ax, 200d, 7c0f, ascaad2016_048b20, ecaade2016_077x22, e529, a105, ecaade2014_149m34, caadria2016_797x33, 550c, 5ab5, 6948, add5, 3791, ecaade2015_229k51, ijac201513201c6, acadia14projects_81n, c595, 63b8, 4713, a83a, ecaade2014_046n11, a81f, 805c, 0ad3, 9afa, ascaad2016_045n18, 9676, 6504, sigradi2014_189m6, 55f1, 54dd, f0cd, 782c, 8cef, sigradi2015_11.136l24, effd, b8da, 3af0, 755a, 6430, ascaad2014_025k6, 74d3, 08f6, 61bf, 6d3d, b841, ecaade2015_130m26, 578c, 1b7b, 98e0, 05c3, acadia14_565u, a5ca, 7a53, e83f, ijac201614302w1, bee3, fd03, ascaad2016_007u3, 4e2e, ecaade2016_ws-afuturel67, ijac201614103r3, 1369, 2600, caadria2017_165u41, ecaade2015_155v32, ecaade2015_287m63, 7365, ecaade2015_21d4, ascaad2014_003p1, cc47, 23a5, fdf2, acadia14projects_357at, 18c3, ee12, 6c07, bfb3, d4e5, 0844, 08f2, 2ac0, bfe3, ab8b, caadria2015_181c27, 6886, 3fff, 001d, ecaade2014_105a24, 373c, 067c, 8a7d, b59f, 25ae, 6e06, ecaade2017_215k, 60a8, 8e69, caadria2015_004j1, e2f2, 52b8, 961c, ecaade2016_094p25, cc3e, fce9, baed, c04f, 0e58, b34e, ecaade2016_095l26, b34c, ascaad2014_017l9, 1ec6, 3933, 7181, 61f8, ecaade2015_294j64, d22d, bf0d, 1b96, ecaade2015_225m49, b4f2, a05a, caadria2016_809c34, 1792, caadria2016_651w27, 4c42, e332, sigradi2013_268i, c12f, ijac201412301n6, 12ff, 3bad, 5b92, dea6, caadria2016_881a38, 49ad, af24, acadia14_619ap, b866, sigradi2016_385mm, ecaade2014_084a20, sigradi2014_030y1, 1bf2, b796, 0053, 62b1, ab1b, d366, c20f, cc17, e94b, caadria2016_611x25, 991f, caadria2015_220d34, ecaade2016_102i28, 767a, 8716, 0645, 5cf3, e82f, 7b57, ece8, caadria2017_051l17, e6ac, ecaade2014_123i28, c28e, be6a, 9265, 4727, 3346, 212b, 29b2, 2e4a, 21b4, ecaade2017_249c, ecaade2017_041j, d1d9, 0a7f, 66a5, acadia14_339av, ecaade2015_109u20, afef, e847, f612, 1e51, 2526, sigradi2016_490hh, 0cb3, 7815, fd5b, 2af3, 6eed, c54c, 0370, ea8c, 128d, 255c, sigradi2016_592q, 2cf2, 0921, acadia14projects_681al, 94b8, d920, ecaade2014_162t39, acadia15_263b11, 3df8, eba3, ecaade2017_302pp, 6f0f, 5cf0, ijac201513305u12, sigradi2014_021v1, ec1a, 4763, caadria2017_056s18, 8032, a003, 944a, 78d3, a419, a7df, ac0e, 68dd, f1b0, sigradi2015_12.297f28, 7d0d, 2517, daa3, fe57, e23a, 8f8b, 58c6, 313f, e47b, db60, affa, d704, 6c5a, 0c96, ascaad2016_016v6, acadia14projects_445ae, sigradi2014_189k6, 9d49, 4908, edbd, de38, c043, 017e, 873b, acadia14_375n, b83e, caadria2015_150d24, acce, 799e, 4473, f0ab, caadria2016_405f17, acadia16_140j10, 23b5, ecaade2016_217u55, b2d2, sigradi2013_189r, 3bbb, a207, 7a04, 7ae9, c175, e925, 050b, a5b1, a347, 6786, ecaade2014_111f25, ecaade2014_149p34, 4c47, 4b0b, deea, 8099, c3d1, caadria2016_517b22, sigradi2014_197z6, 2d52, 8310, caadria2015_084y12, c578, 0e55, c52c, ecaade2014_194b50, a866, 559c, ecaade2017_173tt, 312b, c663, ae7e, 94f0, 046c, f282, 5bbb, acadia14_579ay, 5971, 911b, e2c7, 6565, 83e9, d2e2, e056, e1e2, ecaade2017_170yy, e35f, 1405, a902, 7877, 7d38, 5305, sigradi2013_238, bf10, cd4e, 7037, 93eb, b544, 26cb, 6c12, 9def, 8950, 06eb, b41d, 60e8, ascaad2014_012r6, ecaade2015_114a22, f5d1, acadia14projects_101t, sigradi2016_814k, aad3, 00b1, ecaade2015_327g71, 446d, 3c9c, sigradi2014_197v6, ecaade2017_151y, acadia14projects_565aj, 2e95, d17e, 3abd, 9e52, 841b, sigradi2013_326k, 5cbd, dcb5, ecaade2017_006oo, cdc5, 9b79, 8e50, f6f7, f258, 1e2e, 6b14, 730a, 53c6, 02d5, a63b, 022c, 7fd5, 4773, aa9a, 70a9, 52f6, 9c0f, 3519, fb68, b482, d9dc, 1f38, b4d5, sigradi2016_816rr, ecaade2016_217x55, df36, e64d, c54f, a4c7, 0d02, 594a, 972c, 5b78, 5bac, 8da4, ce41, 83ab, a8d3, caadria2015_145z23, ecaade2017_033v, 6c7d, 32b4, fb86, ecaade2016_165y46, 9ea0, 31c6, 5763, 39d2, b0ae, 3f9e, ce63, a282, 3fb1, dfd4, 8066, 9bec, acadia15_451y19, 4ccf, caadria2016_745e32, d78f, 35ab, ecaade2015_110i21, 4b6b, ecaade2015_138d27, caadria2016_197r9, ijac201412401p3, e48a, ascaad2014_019p2, 66a8, 5bed, 4e07, ecaade2017_080hh, ae79, 4a00, 76c9, bbec, acadia14_339af, d20f, 6260, 724f, 6999, c832, 3e92, 1b26, f910, 0efa, 8da6, 8091, 9f8b, 7e95, ascaad2016_004t2, 9b91, da05, b5dd, 5cab, d0ab, acadia16_140h10, 6f39, 5b9b, 12f6, 337b, e827, 8415, ad3a, b2a2, ea66, 6ec7, 34c6, b570, a5d1, sigradi2016_773y, ecaade2014_151s35, acadia16_352e22, sigradi2014_347s10, 267e, ascaad2016_034h13, f8c5, 53f4, 00de, 7268, cc44, ecaade2017_253z, acadia14_531m, 3394, 2f00, 1acc, 7182, cfdd, b2b2, 8441, cd2d, 9462, 6436, 0391, 8936, 5a54, 730b, c300, 5d12, ecaade2017_155l, 1e70, a89e, caadria2016_549r23, 2b23, 5883, 22f4, 09c8, a6c3, ef32, 1f92, 21cc, 10b2, 3d5d, d308, 88db, ff87, 2ddf, acadia16_460a27, 586c, a555, 7e0a, 8c5d, bc6f, e192, 1aac, 7ad6, 55e5, ascaad2014_024i5, sigradi2016_625c, a275, f273, 8c70, b224, ecaade2017_253o, b4f6, ec78, ed83, 79f0, sigradi2016_695p, c3c6, b77d, 7ee5, c88e, acadia14projects_267g, acadia14_661i, 0212, 1018, 5887, 8887, df7b, 3b8c, 8bbe, 4a51, 9bac, acadia14projects_339at, 096b, ecaade2017_257tt, 6f81, 9186, f6cf, 9485, da3d, 037c, 97cb, 393d, 42d5, 04be, fd43, f6fb, c4d2, 3b60, b304, d1fd, ecaade2015_178k38, e92f, 9128, ecaade2017_164z, fd5f, fba3, ecaade2017_220tt, 3d90, d97f, ecaade2014_184e46, df89, 114f, b2d0, 8c78, 0afa, 7aaa, acadia14_375d, 3223, d7d9, e28b, sigradi2013_326f, c624, fd28, ijac201412202u1, sigradi2015_11.222n26, cab2, 1619, 3aef, f578, a00a, caadria2017_023f9, ecaade2016_166j47, 9db7, acadia14_539g, ascaad2014_024t5, ecaade2015_155k32, 8eda, 5988, b7f6, e90a, 6c33, caadria2017_041h13, 362c, 94fc, 1c20, b0f6, d201, de88, ascaad2014_010r5, ascaad2016_028s11, c24a, 785d, 3707, 422e, 28ca, dcb1, bab8, e042, 70b8, ascaad2014_005t2, ea6c, be57, cb5b, 333c, c83a, ea7d, 54d5, 50cf, ecaade2015_33f6, e345, ijac201412305r2, da86, 6917, sigradi2015_3.43l2, dc3c, eb54, f314, 0c0f, a0ff, fc5a, ecaade2017_288ee, c297, 91e0, 43f7, 86b6, f9e4, 338e, ecaade2016_230c62, 9267, 96cd, 17ba, ascaad2014_010p5, ijac201513206k9, 82c1, a53a, 1040, c18d, bac5, caadria2015_114s17, 8563, 0abf, f607, 74e3, c05d, 6dbb, ecaade2017_265z, ecaade2016_223h59, c5af, ijac201614308f5, ascaad2016_021b8, 539d, fd8d, 3fa0, ecaade2014_015k3, 4dec, 1073, acadia14_101p, cd62, a538, 4ef5, 6e14, 68a5, fb9d, 64af, b4ca, 9f5f, 4ee1, 681f, 187c, d7a2, c348, ecaade2016_163c46, caadria2017_018z7, 62d2, 49d1, 7356, 3a67, 43d3, a6a9, ascaad2016_016s6, c8c6, 5bd1, caadria2017_040k12, c711, da42, ab4b, 7076, 44fb, be63, 8c3c, 3c27, 2c9b, db06, dbbe, 1bc0, ascaad2016_022h9, b962, caadria2017_107n28, 0f0e, ecaade2015_113p21, acadia14projects_671v, d5ae, ff18, ea0e, b934, b82d, 3588, caadria2015_049a6, ijac201614408i5, db19, 3e4d, acadia14projects_627as, acadia14projects_427al, ecaade2015_280f61, c967, caadria2016_497x20, 950f, d613, a95f, ecaade2013r_014g8, 9c6e, 4e7e, 5228, ecaade2016_118y31, 5d6e, 9a06, 9757, e362, 4deb, 0feb, 391b, 7bd8, ecaade2014_220f56, beff, 0a7a, ccd3, 1745, 5c81, 69a4, 5dff, 2758, 58c8, 9138, bf28, sigradi2016_766l, acadia14projects_75aw, aacf, 17b9, sigradi2013_295c, e18d, c1b0, 6885, caadria2017_051k17, c07b, fbbf, ba73, sigradi2015_sp_10.311k31, af54, 691f, caadria2016_549s23, sigradi2013_43v, 9b21, 27a2, acadia16_478e28, 6913, d31a, 554c, ecaade2016_104w28, d6ad, ascaad2016_047a20, 8114, 9bfc, acadia14projects_81m, ecaade2017_203aa, 5d0f, 12fa, caadria2017_122v31, be88, f169, a257, ijac201614403t2, 2413, d149, a38e, acadia14projects_33al, caadria2016_611o26, 9737, 8734, ecaade2014_018o4, 36b5, 1f52, ecaade2016_067w16, 116c, 7477, d2a7, 31f9, 9d33, 24fe, 330d, 9857, 9821, ecaade2015_138y27, c7a4, 433a, ecaade2016_198h52, acadia14projects_189au, 8af2, 0047, sigradi2013_359e, 83f0, 0bcb, adfd, 5b7b, f1cc, cffa, 7adb, 6b30, 16e3, 8d04, c948, 7677, bdcf, ecaade2014_214o54, d5e7, a3db, fae2, 1b57, b968, 056c, d258, 5fd6, ecaade2017_293zz, da52, ecaade2017_244ii, 7cf1, 7051, 3db6, c623, dc5a, 5f7d, c81a, dcc3, 0a8f, 9fa1, 86cd, cc26, ecaade2014_024c7, c86b, ecaade2017_069dd, 1928, b230, 5e12, sigradi2013_223n, 6e6d, f885, c8e7, df5c, acadia14_219g, 41eb, 7881, 4a10, 26b2, ecaade2015_92x18, 8b42, ae7b, 7047, acadia16_344z20, ecaade2017_301g, 1ee8, sigradi2016_399c, 3705, e39a, ecaade2014_186c47, c652, a523, d4a1, c736, d83a, 51be, ecaade2016_151e41, 21a4, f6e7, 93a2, 15f3, caadria2015_226b35, ecaade2015_332u71, 3c89, ecaade2014_177z44, 183e, 06c0, ecaade2015_27r5, 1077, ef9e, e26a, 6b32, 2568, ecaade2016_162g44, acadia16_432s25, 383d, 54bc, 3847, 2bb0, 82e1, 6635, 4762, 61e7, caadria2017_079t23, ecaade2017_257yy, fa8c, 1a97, sigradi2016_431s, 774e, af45, 04ba, ecaade2017_170h, ecaade2014_084d20, 508d, ecaade2015_278s60, 010d, 6d0e, 361f, cb95, 428c, 6064, 303c, 0958, f2df, 564a, acadia14projects_33ai, d104, 0181, 652a, 1b9b, ijac201614407x4, 5ef1, 3e69, 020d, e2f8, 4828, 90a6, 4733, 4f4b, fdbf, f48b, d831, 398f, 7f3f, ijac201412404r7, 5f4e, ijac201614308h5, 33d4, ecaade2017_214m, ecaade2017_175j, cf12, ascaad2016_042d17, ascaad2014_017k9, 6186, 361c, 4458, fe69, d5cc, ecaade2015_327f71, 0dae, ad4b, caadria2015_218s33, 694b, fac0, 1675, 0f38, ecaade2016_bkot65, eec7, 1274, 838d, 5c68, 35f5, 1ea4, caadria2017_043b14, 6061, acadia14projects_619ar, b7ab, fb4e, 34b8, 8c3e, 2cb1, 178a, e5c7, 40f1, aa8e, f5e5, caadria2016_095m4, 864e, 19b1, fee2, db5d, sigradi2015_9.152l16, 483a, 8cdf, acadia14projects_555d, 463b, ijac201412205b4, 8439, 6b7e, 84c4, 7869, cb03, ijac201412404x7, 7f9d, 6a6e, c65c, 4a7d, 3c5c, f141, f19e, ca95, 625c, 7600, bd10, 0f1a, caadria2017_047y14, 0801, 8aa1, 31ed, ecaade2017_184mm, 0377, 0ca4, b74a, c221, sigradi2015_sp_2.112o29, ff82, be51, 8af9, ascaad2014_013t6, de36, 78cf, a2b1, b5f7, 483b, 36e2, 3ff2, a4d5, ascaad2016_033f13, acadia14_339ad, 4fac, b487, 2eda, 2a7a, 87b2, 7dde, 4056, acadia16_34i3, 367c, ecaade2016_072k20, 9546, 2006, 619d, 8762, 322c, 02cf, c8ac, b3dc, 685b, 8c3d, acadia14_627f, ascaad2016_018p7, 54b0, 6bf7, b1a9, a6c4, 4e7d, 82a8, 95c1, 5c33, 48e1, 5075, bcd5, 6e70, bd33, d2fd, caadria2017_122b32, 4247, a43c, 2771, d243, caadria2017_163k40, e6f9, 04fd, 8bb2, ecaade2015_38s7, 4aef, 1979, 1a1e, f130, ecaade2015_176z37, 8a79, 6beb, 045d, acadia14_135u, 4295, acadia14_619am, ecaade2016_074n21, e275, ecaade2015_48j8, 5cbf, 936a, ecaade2015_144d31, ascaad2016_032s12, ed6e, ecaade2015_21b4, 507e, ecaade2016_188m50, 8564, caadria2015_073k10, ecaade2015_247g56, caadria2015_078f11, 0e2d, 426a, d7fd, 98f7, 3f0e, 10a6, c3ba, e737, 1777, 153c, sigradi2015_12.107e27, ecaade2014_151x35, ecaade2015_17u2, 2d32, bc8e, 899e, f1d6, 9606, e58b, 800b, cabf, sigradi2016_601uu, e6bb, ed96, a133, 5902, ecaade2014_038r9, 64a7, 3935, acadia14_291i, a0fe, f1ad, 1793, 620d, 7c70, 0a74, a6c8, 4904, ecaade2016_067x16, 771f, feeb, c14f, a838, af6a, 9eb3, da4b, b816, 948a, b591, b1b3, 4124, 883c, ad65, 26fd, e4ec, 5997, f12a, c7aa, caadria2016_569g24, 2f2d, d50b, a4fe, ecaade2015_143p30, 79ca, 6de8, e29f, ascaad2016_049z20, 4870, 3f2e, 7306, ascaad2014_016f9, e264, d661, 9f06, ecaade2015_217a48, 4a36, 67c6, 3f30, ff12, cdc6, 28b4, 4e87, f8ee, acadia14_75aw, 5d52, ecaade2015_109z20, 6eb9, ecaade2015_138f27, 755b, sigradi2015_9.152r16, 0ab6, 10a5, 6f31, 83d4, 97ca, 3051, 95d7, f5d8, ecaade2017_175g, 32ea, 59e3, 38b1, ba7f, ca8b, sigradi2013_155k, 2d1d, ecaade2016_006j1, 2292, acadia14_637af, de1d, e7ef, 49f5, ae2b, ascaad2016_023z9, c557, 6e7e, cd5d, 09e5, sigradi2016_446b, fe4c, 5244, 6838, 0dd9, 15bf, 292f, 1688, 9822, 8020, bf59, 4224, 6534, ecaade2017_jgoj, ecaade2016_120i33, caadria2015_126v20, ecaade2016_032u8, dfeb, 7c27, 7d37, 0f0d, 45ed, sigradi2016_781a, aaed, caadria2016_529k22, ecaade2015_332z71, 64a1, efa2, 956c, ijac201614305d3, ecaade2014_036g9, 4ecd, e75a, 557d, e48c, 9e9f, cfe5, f49f, ijac201614105b5, sigradi2015_8.143c12, ecaade2016_120k33, 67af, fd17, 8bdc, 82ec, 19d3, caadria2016_333w14, caadria2015_016i3, 2499, 072d, 3d78, b8cf, ascaad2016_050x20, ijac201614105n5, ecaade2017_095y, 8b51, 50e7, b41f, ecaade2017_264qq, f1b8, caadria2016_383p16, sigradi2015_sp_8.6i30, 583c, fb10, b3ac, b0df, 39d9, a2a3, f2c2, 5bb7, acadia14projects_661i, 6f11, 06d5, f9f8, caadria2016_745b32, ascaad2014_014t7, 63f1, 5004, 2eb8, 0237, ecaade2015_287l63, 0bc1, fddc, de3f, 46a6, ff44, bfae, 2494, 8d02, bc6c, acadia14projects_619ak, 2bab, 387b, b157, b58b, 0b7a, cd7e, 209c, 500d, fb97, 2068, ascaad2014_014l7, 7825, ecaade2016_bkon65, be15, ecaade2015_28x5, 4906, 1341, ecaade2017_264h, e80b, ecaade2015_101i20, 883a, a876, a8b8, 8711, caadria2017_072x22, ijac201614303l2, 7f26, a7fd, 2e2d, 8042, 5998, 836c, c13b, 556e, bf18, 4e7f, ecaade2017_271i, 0de4, 4ef1, acadia14_627ao, a927, 6b45, ijac201412304u1, 9136, ascaad2014_014o8, 57bd, ijac201513104i3, sigradi2013_194b, caadria2016_229v10, 1e18, caadria2016_229b11, 1aa2, 8315, e144, sigradi2016_625b, e1db, 4e71, ea59, 85b6, 22e4, 8518, a030, ecaade2016_102l28, 40e0, caadria2015_142n23, 4598, c584, 5b27, 8b7a, 92fa, acadia14_565t, c483, ecaade2014_023c6, acadia14_473ak, 725c, ecaade2016_040n10, 6964, ed69, 1184, acadia14_671s, fde7, caadria2017_086h25, ecaade2015_297a65, b930, 8585, a96d, ecaade2014_180d45, d866, acadia14_479au, 1ecd, bb7d, 415a, 24c2, ecaade2017_256w, caadria2015_023c4, acadia14projects_539e, ecaade2015_122l24, 1b85, d3e2, 647f, acadia15_47g1, caadria2016_167n7, ecaade2017_274q, 4a07, 7cf3, c127, caadria2015_032u4, 0389, 9002, sigradi2015_6.42s7, ecaade2017_032qq, f7fd, acadia14projects_117f, 53e5, ecaade2014_052i13, ascaad2014_001k1, 1189, c06d, 735c, bf30, 2b24, edc1, 7ac8, ascaad2014_018x1, b237, sigradi2016_561gg, ascaad2014_024h5, 6211, 9b99, ecaade2015_229b51, 5336, 6882, bc2e, 449a, b961, 2b91, 5644, eaa6, e846, 343d, c3c8, dc19, 1aaa, dc1f, caadria2017_142f37, ddcd, 1c8a, 9b0f, sigradi2016_752ss, ecaade2017_057y, 00f9, 0831, 86da, c712, acadia14projects_619aa, 5317, ecaade2014_015l3, 2aed, 27ff, 8575, 56b6, a2b8, 8e23, dfac, 4b4d, sigradi2015_7.203g10, cdb0, 035e, 5521, b3f6, ascaad2014_036a2, 2da8, ecaade2014_192c49, fe12, ecaade2017_155o, ad10, 6a68, 0ca2, acadia14projects_101an, c4f8, 48e5, 4306, ad21, 59e6, 112c, 1a4b, ac5b, ecaade2017_306r, 0807, e7c4, ecaade2013r_003k2, ijac201412403t5, 0009, ascaad2016_010s4, 0d61, ecaade2016_210c54, ecaade2017_013oo, 70fa, e473, e286, ascaad2016_028u11, b35b, f215, 82ed, sigradi2015_3.268c5, ecaade2017_252l, sigradi2014_032g2, cc64, aaf9, cf3b, ecaade2017_059mm, b2bd, 6bb7, 0a1c, d0b2, 5611, 63ff, ecaade2017_066l, 990d, 50f0, 62e9, fed8, acadia14_357av, c09b, caadria2015_206s29, sigradi2014_197b7, 734d, sigradi2015_12.215n27, afe6, 9a36, 6c6b, e674, e141, 11dc, 0267, 9dcf, c0a5, ecaade2013r_008i5, acadia16_432l25, a262, fa91, 4791, a77e, 9f23, sigradi2015_9.347b18, sigradi2015_12.19b27, caadria2016_095s4, 01bc, cc32, d179, d108, 01b5, f020, ecaade2014_089v21, 30f3, ecaade2014_086v20, 30ec, acadia16_414a25, 3ed0, 720c, ecaade2015_230i52, 4080, 7bb9, 39bb, afa5, c39f, bbaf, 86ec, 6642, cdc4, ade9, a16b, ecaade2017_169ss, c019, 1821, 80c6, 91d5, ecaade2015_116e23, ecaade2017_240q, 7083, 2044, f204, 5c58, 3fbf, 83a8, 7d50, 07cf, ecaade2014_153p36, ceaa, 3f15, ecaade2014_151y35, c013, b378, d2f8, 750c, ecaade2015_59t11, acadia15_443w18, ecaade2015_129p25, 3454, ad63, d86d, 6615, ecaade2014_030o8, ecaade2017_019d, e304, 89bd, d7e5, a3d6, 3114, 59c2, d9e1, fd54, 9467, acadia14_463d, 62a8, caadria2016_311e14, 14a7, 09c5, 7cdb, cc45, 178e, 6b8a, c4b2, ecaade2017_198b, 39f3, 1d6a, 2b99, 79b8, e021, ecaade2016_067p16, 6358, caadria2017_124z32, d091, acadia16_488y28, 9eef, 7168, a34b, acadia16_478x27, 72e2, 462a, c508, 4d55, e4b2, 097e, 3954, ce9a, acadia14projects_199an, 8f4a, ecaade2014_151c36, ecaade2015_215f47, ecaade2017_079aa, 8ccc, daa5, 51ab, ascaad2016_023x9, ijac201614208j13, sigradi2015_9.152x16, 8b86, 5a1f, sigradi2013_315a, 40eb, 6438, ascaad2016_007v3, 6158, 0ff3, dbd2, dcb4, 59cc, 4e73, 4250, 3ceb, a4a4, 8f7e, cd5c, 6942, a9b0, 2cb2, 0573, 0df7, cd4c, 88d4, 63d7, 80cd, 16e6, b50f, cdbd, ecaade2017_011ff, 1ec7, adb2, 0f34, ebb2, 5495, aa7e, ecaade2017_jgos, 1832, d0ea, 7c98, ba25, 7a91, dc2e, b0d7, ada4, 9460, 2311, acadia14projects_655ab, 86d3, acadia14projects_291ao, 2f70, fb2e, e88d, caadria2015_190f28, 9808, 7d0f, c90e, sigradi2014_314l6, 0a27, 1cd5, ccbd, 5981, 13a1, 55cf, 3e4c, acadia14_601x, 8be8, 0cd8, 1704, 450d, 0db8, 87cd, 0f1e, 8098, sigradi2013_194a, sigradi2015_6.341b9, 66b6, caadria2017_051r16, 24cc, sigradi2013_429h, ecaade2017_057hh, 73ff, bfb2, 1171, cbdb, dfc4, 541c, 57ce, 0353, 1dbb, 2c8c, 2f30, 3029, ecaade2014_149w34, aa3b, ecaade2017_155g, 57a5, 99b9, 2ac1, 42f5, 1755, a678, ijac201614309b6, 3fb2, db05, 0b9b, 6945, 6891, 06d0, 386f, 4199, caadria2017_056v18, a55c, 739f, ecaade2017_282m, ecaade2017_157pp, 3966, 5669, f1e8, 0b5f, a04c, 3245, 1aad, ecaade2015_199a43, f01f, 2afb, 4599, a5e3, sigradi2014_213m7, 9e4d, 18f0, ascaad2014_008v4, caadria2016_003a1, da22, 7afc, 6395, 81a7, d3d3, ascaad2016_046j19, c9b1, caadria2015_181e27, 3118, b6f0, c201, ddf5, acadia14_531w, 9945, bdf1, 4e11, df13, b130, 5c80, sigradi2014_213w7, ddbd, 15e8, 0248, a853, acadia14_709ar, 64f7, ac66, 7791, ecaade2013r_004x3, 6e9d, sigradi2014_169s4, 9df9, d6fe, sigradi2016_448q, 1534, 5acc, 55ea, 0eca, be68, fe43, sigradi2015_10.377x22, dc2c, fabf, acadia14projects_565h, sigradi2014_213t7, 994f, c44a, e937, a61c, caadria2015_213t32, 9220, 6f06, 02e6, sigradi2015_8.189u13, db42, b91f, 01ca, caadria2017_182s43, 0fbe, 6196, 6622, babb, ecaade2016_063v15, 8e63, 14bb, ecaade2015_158t33, 01f3, 4a53, 1d75, 021f, 462d, c5ac, sigradi2013_222, 1d23, 0a78, be47, d30b, e71a, sigradi2013_111o, e0dd, be03, b4b2, 89e6, caadria2017_023x8, 58ca, ecaade2017_215c, 7219, 641a, fab4, caff, ecaade2014_194u49, a66f, acadia16_12b2, 7393, 22d6, ecaade2014_024a7, 1251, 6117, 83e5, 1b25, 501c, sigradi2016_654d, d747, 5897, 5912, ae8b, ascaad2016_003y1, ecaade2017_ws-archiedubb, aa1d, c970, 0a19, ascaad2016_035y13, caadria2015_081i12, 19b8, 157c, 76a6, 1e40, b106, 4d1b, e861, 85f9, 0903, 228c, ecaade2016_068m17, c7f0, 985e, 661f, 7928, ecaade2014_015x3, 27d0, acadia14projects_267j, df04, e323, e011, ijac201513203m7, ecaade2016_089f25, ecaade2015_86g17, 3ac3, 062f, 2370, 16b0, caadria2017_149l39, e3f4, 393c, caadria2016_579u24, 94fd, 4e9e, c1be, 9636, caadria2017_132p35, e9d3, e88b, 910c, 4ca7, 1901, bebb, 9b0e, 9ccb, f3ad, d06a, 1c65, 806c, ecaade2016_tkoz66, 0edc, ddc9, ae90, acadia16_174f12, 7c0d, ijac201614201l6, c247, 6d1c, cc94, b48c, ba0e, 997e, acadia14_43aa, 8705, 0da8, f16e, d143, sigradi2014_271n2, 7603, d7ad, b86f, bb05, b453, 0150, b52a, 5ebe, c306, ascaad2016_035x13, acadia14projects_453k, 0ecd, 045b, 393a, d668, c0fb, 2e13, 4c45, sigradi2015_8.328i15, d834, 90f0, d56d, sigradi2015_11.34c24, 2a93, 2d8b, 0687, 1389, ecaade2014_198n51, c73c, 6804, cbc6, 2737, ecaade2016_102d28, 2954, 5be5, ef6e, 0955, 7faa, 820c, 5e4a, ed48, 3c55, caadria2015_087c14, 6417, 8c7c, b821, 4d80, ecaade2017_094o, caadria2016_529t22, e67b, 69ff, bd68, 0ec3, b051, sigradi2014_284d4, b8a2, ecaade2016_002e1, ijac201614208t12, acadia14projects_637ai, 0744, ad54, 041a, 011f, ecaade2016_067i17, 2294, acadia14projects_339az, 9938, ijac201614102a2, 0bc2, ded2, 3a07, 22d2, ecaade2013r_019a10, ecaade2015_61j12, ecaade2015_317t68, ecaade2014_018v4, acadia15_483d22, adde, f3a4, ecaade2017_269zz, 79e8, 1ba0, a118, ff7e, 1f5b, ecaade2017_108r, fd37, 1fd0, 15f8, aa78, ecaade2016_084h24, f134, 61c3, 687c, 067b, df4d, acadia15_57a2, ecaade2014_157g39, ff8c, 59de, sigradi2014_345v8, 2b02, b68a, b906, ef3f, 0cc4, d4f4, 1567, b8dd, 77ff, 5a86, c647, 4568, 6caf, 5e8c, fe0b, sigradi2015_12.19a27, f01e, 8a1b, 4e2c, eeca, 29d7, b69a, 3496, 4e81, b7e6, 695e, 8255, 0496, 009a, acadia14_497v, acadia16_98g7, 9dd7, a580, a1c8, a3c4, ecaade2017_192l, 87c2, 9312, fbad, 1c29, ecaade2017_105vv, 7cd7, ecaade2017_061i, 3492, baf1, 4e70, c891, a249, 6c20, 1246, a984, 220a, ecaade2016_073i21, aad8, 058e, 86d4, 384f, ecaade2015_235k53, 8dd5, sigradi2013_327t, sigradi2015_10.307j21, a2b2, e6f6, 9716, 0658, 6836, ecaade2017_252f, acadia14_531u, e5dc, 33bf, ce0f, 31d8, sigradi2013_275b, c783, ecaade2017_172ff, 2faa, 7cc4, 079a, 54e9, ffbf, 9a2f, f97c, e385, 7704, ecaade2015_233z52, ijac201412201p1, 31c7, 5f83, f614, c707, 1d8a, ff77, 51d3, caadria2015_188z27, 58bb, c3d0, 92ef, d0c4, 5a2d, e47a, d67a, ecaade2015_317a69, ecaade2014_157m38, caadria2016_013l2, ecaade2016_037x9, caadria2015_004h1, 5f84, 9118, e794, d307, 8b7b, caadria2016_549o23, 1f34, 3a16, 5011, ijac201614208n13, 67ba, 14ba, 6094, 2626, 1909, 0205, ecaade2017_089ee, 1504, c6d6, ecaade2015_138j28, a1af, 49ed, cd9f, e467, sigradi2015_11.196m26, d350, 5251, dbef, 6c9f, 59bb, 68e6, e138, sigradi2013_183r, ecaade2015_81o15, 006b, f170, bea1, 4f5e, 751c, e84d, b372, a149, 93b0, ecaade2016_216c55, ebfa, 474c, b8c4, eb7b, ecac, af59, 7780, 2c44, 8279, 8a75, 1f24, 8f1c, 6840, 344d, 3e07, 3792, 500f, 81dd, ecaade2015_127b25, 8a16, caadria2017_165l41, ecaade2015_171c36, e0c4, d1d8, ecaade2017_007qq, acadia15_203h8, 929e, 09d5, 0ec0, ec77, 9282, caadria2015_111h17, ijac201614204i9, 103a, ee6f, 8fee, sigradi2013_10g, 5084, 0b8e, ff11, acadia14projects_375m, 75a4, a9a4, eafd, acadia16_382a24, ad9b, a042, 398d, 5899, ecaade2017_195ii, a683, 5255, ecaade2015_215e47, ijac201412301z6, ecaade2015_196e42, f930, 129a, 57e3, 8c4b, 714e, bd94, 6d3f, sigradi2013_387d, caadria2017_118m31, 6f13, 8207, caadria2015_126z20, 43df, 5f77, 0db3, 1fad, sigradi2016_484b, 6fd8, 9ef9, f0c5, 52f0, caadria2017_067t21, acadia14projects_145z, ijac201513101e1, ecaade2017_173yy, e551, a44e, 6131, 7777, ecaade2015_207o46, a2a9, 56d4, fde5, de54, 9ed3, 56f8, 2b04, 167e, ecaade2015_92z18, a0b0, ecaade2015_138w28, ascaad2016_022e9, 0c5f, sigradi2014_128h1, 9b15, 8ef5, ecaade2016_032z8, 0fce, b95d, e166, caadria2017_048c16, ca78, fd11, 1e8b, ascaad2016_030e12, 3385, 3655, 12b6, 76a3, 33b4, 234a, c172, ccb7, 74ab, 701e, 6315, sigradi2014_082t7, 767e, 23a2, 2476, 0236, caadria2017_033p11, fe4f, bc04, 04f7, 0d89, 8e39, 4518, b97e, b05b, ecaade2015_148n31, 4c9c, 190b, da7d, f9c3, 1ea7, 6316, ascaad2016_013x5, 25fb, 2a2e, 8f73, 0cb7, cc38, caadria2016_611h26, ac6d, 1e07, e159, e650, d1b7, ijac201614308a6, 9e93, 4903, d151, a4f4, 7493, 1671, b7a6, f859, 1eb9, 00da, cabb, 6ad5, 137f, e76e, f27e, 4ae5, 42ac, caadria2016_497b21, 2a46, cf59, 050f, ae0f, 8c48, a4db, 2977, bf50, 0887, 06a0, sigradi2013_400b, ijac201412301w6, cfc1, a898, fd9a, ecaade2014_163g40, 1b3c, ceff, c128, ecaade2014_018a5, c88f, b4d1, acadia14_229j, 56b4, c314, ecaade2015_53n8, 05f5, 55c7, d5f1, ijac201412403y5, fbaa, 7728, e7fb, 7096, 4be7, c2e9, 7485, caadria2016_829g35, sigradi2013_390v, ecaade2014_159p39, aac1, 724e, b4da, 005c, 8a76, ecaade2013r_003c3, 69e8, be4a, sigradi2016_642jj, 82cc, f574, 06f2, ecaade2015_293d64, ecaade2015_114g22, 68b7, ebd9, acadia16_308z18, e1f5, 9281, ecaade2014_044a11, 87f9, 4470, sigradi2014_305l5, ecaade2017_021z, ascaad2014_025i6, sigradi2013_358, 4f5c, 2b83, ac4b, ecaade2017_003r, 0af5, 7e5c, 8fe6, acadia15_357h15, a3f5, a144, 60df, b0b8, ijac201412405m8, caadria2017_122r31, ascaad2014_009d5, ecaade2017_140cc, cc4b, 95e2, 91fe, acadia14projects_539g, 9732, 9d53, 8341, 82b8, 687d, eb4f, 22dc, ecaade2017_199t, 8bc2, ed67, f6bf, f8fe, ecaade2016_217y55, 78b8, 113b, ca51, 8f96, 26d3, ecaade2017_291s, 5e69, 5769, 5850, 637f, ab9b, 14d3, 8a7b, 58bc, 15cf, c723, 3169, 0be2, f4b3, 364a, aeff, af58, ascaad2014_021c4, 9b5b, 4219, sigradi2014_140o2, ecaade2015_138r28, e7bb, cca2, sigradi2015_11.34w23, acadia14projects_435aj, aac0, 2f94, ijac201412303v8, 78f3, 50fd, e7ca, ijac201412203m2, ijac201412402h4, 8d67, ecaade2015_92v18, ecaade2016_225y60, e2cf, 6ac2, 0840, acadia15_185t7, a007, caadria2015_188t27, caadria2016_861f37, acadia14_339w, ascaad2016_023d10, 0d42, 154c, acadia16_402u24, 1bac, 2038, 44bb, acadia16_362n22, 176e, 33d8, 498a, ecaade2015_113m21, 9276, fd20, 4f1c, 30c7, ecaade2015_21k3, 81b9, c1b4, 5df4, 5d1f, acadia14projects_101z, 2de1, c564, 7bfa, ecaade2017_152qq, 781b, 9866, ddb5, ecaade2017_184jj, ecaade2017_017p, 9e8e, ec4a, 329c, ecaade2014_168i41, ac86, 4be9, acadia14_517m, f4f6, ecaade2017_269yy, 77c2, 2794, 172a, ecaade2017_006ff, c4ed, 4849, 60a0, acadia14projects_619av, 8ab0, d106, 048a, f4ac, c37d, a6cf, 0548, ecaade2016_tkoj67, c69e, cb3c, 8769, 7146, 9d09, 8d1d, 4829, 9641, b56a, 450c, 157f, 9d35, fa93, aea5, af22, 038f, d5f2, c93e, 1166, 8046, ecaade2016_213r54, 520b, 4b2b, 09a4, 22b4, 5ee6, 36ab, ecaade2017_006mm, 2567, d1a4, ebe0, 5aa1, ecaade2014_019j5, c521, 49a7, ecaade2016_065f16, ec57, 27ba, 5ea6, aecb, dd6c, 72, 340a, 0d3b, 7231, 5405, sigradi2016_382dd, ecaade2017_143f, sigradi2016_636m, db14, d43e, ijac201412204d3, d84e, 4193, 62c9, sigradi2015_11.8p23, ascaad2014_016j9, acadia14_43am, dadf, f0d9, c203, 1889, 0129, 820b, 2146, 2973, ecaade2015_206c46, 854a, 7b53, 3070, bce4, ijac201412401m3, 9327, 9141, 8265, a4ba, 2f87, df57, ecaade2013r_002y1, b54f, 61af, 6da3, 800f, adb3, 7c90, c6cd, ecaade2014_180a45, 54f8, ecaade2017_grie, 3f31, cdca, ad64, 1fb2, ef3b, 2b42, 13f0, 93d3, a4b3, 9551, ecaade2015_206n45, 0fde, ab0b, b915, cc01, 0b5b, 28ac, 1df9, 1622, c455, ac58, 9a82, acadia14projects_453h, ce1e, sigradi2015_8.41s10, 212a, 0522, ac32, aa28, aac4, ecaade2014_029e8, b1ec, caadria2016_301g13, 50bc, 8187, 775d, 1b7e, c811, sigradi2014_263h1, a047, d2fc, 78d0, cc09, sigradi2013_285z, 97fe, 0eae, c850, 2de6, f678, beaa, caadria2015_016l3, e27e, ecaade2015_55b10, 9053, d264, de43, 524, 1579, e4af, 129e, 0242, 8a95, sigradi2013_393s, 256d, 02af, 0505, acadia16_298l18, 1ba1, 149a, ijac201412203y1, 8a45, f277, 9879, def4, 5e56, 20b8, a2b9, ijac201614202g8, caadria2015_114b18, 4a23, d8eb, caadria2017_175b43, 1853, 7973, 8064, a8ca, 3af5, ecaade2014_195t50, d5be, a881, e9f8, 195a, d030, af97, 8063, 65cc, acadia16_260k16, ecaade2016_170x48, c140, 359d, caadria2015_176t26, 0846, 8bb1, 2372, ade6, a246, dd0d, c1d8, d35e, f42c, ecaade2014_031t8, c8e6, 99f4, 9908, e901, 8bb5, 09e0, 1914, ecaade2014_022a6, acadia16_478t27, 37e9, 1af7, 4f70, c3ad, 8680, c118, ecaade2015_285o62, 305c, ecaade2014_168p41, ijac201412303u8, 5c26, d64a, 63ce, ecaade2016_175h49, af3d, 939f, 631c, ecaade2017_019ss, 5144, 7ab7, f0e2, 5f3d, sigradi2015_10.7l18, 9012, 8a47, f5ec, 2b15, ecaade2016_080y23, 6f92, a541, 9f93, caadria2016_177z7, a0fb, caadria2016_589b25, ecaade2017_094h, 3f6b, 59d5, cb0c, ecaade2016_222y57, fe68, caadria2016_651d28, caadria2017_129c35, 1bd4, sigradi2016_637q, 88be, 4b5e, 8d39, ecaade2017_157gg, sigradi2014_263k1, 6bd5, acadia14projects_281ab, 51cb, 9343, 3d20, 207a, 3b12, 0f79, c5c6, 660c, 2073, 8f3f, 11ad, ascaad2016_017w6, 565c, 5249, ca96, 318f, f3a9, 105b, 6e12, 310c, a6c6, 4286, ecaade2015_79i15, 75a1, 2d40, b66a, 9fc9, 1b27, 2264, 6fc8, 2485, 5622, 1c1d, 574a, 45fe, 871c, 0c16, 4bd4, 976c, fc3b, 6e63, 5837, 82c3, 35aa, ecaade2015_155j32, ecaade2017_203zz, a7f8, f8eb, 6c6f, ac0a, 4eba, de7e, 9734, sigradi2014_281b3, 21b7, af3c, sigradi2013_74, 6935, a665, f8c0, a590, ff06, 159d, c114, caadria2017_104t27, 3e02, 23c9, 2028, 3752, 85f0, 6cf5, aab8, 2b21, 6c44, 5064, 1d59, 97e1, 9612, 477f, ecaade2017_054ss, e00e, ecc5, ecaade2014_162u39, fff6, d93f, ijac201412204v2, 79ec, 5bc1, 76b9, 3536, 20c6, 5107, ecaade2015_268e59, 5f82, 019e, caadria2017_079z23, d359, 975f, cd3f, dd3e, db4f, 850c, ijac201614407z4, b136, ecaade2013r_020m10, 876b, dc84, 44d7, c5e3, c9fb, b995, 52be, 6643, 8c85, 6fb7, ijac201412401f4, acadia16_382y23, 0654, ecaade2014_070n16, 5fc2, 894f, sigradi2014_189j6, 5ee5, bd62, sigradi2015_sp_10.16e31, 0ede, caadria2016_311d14, 1b2a, ecaade2015_61z11, ascaad2014_008x4, 426e, e589, ecaade2016_032r8, 0636, ecaade2015_33c6, 7391, 5a68, 8055, ecaade2017_181y, 7e4c, acadia16_106h8, ecaade2015_18d3, 4e6a, b5d4, 5ba7, b713, 3315, d332, f69a, caadria2016_881w37, 6f9c, 8b87, 7dc2, a958, 6483, 5cb0, caadria2017_054c18, 9336, a47d, 7237, 790c, e488, ijac201412303e9, a5f0, 16d3, 5441, 1ef2, ecaade2017_108i, 459b, 04a3, ecaade2015_136o26, ecaade2014_046v11, b328, ascaad2016_057v22, c8cb, ecaade2015_59b11, 9068, sigradi2013_315, 873e, sigradi2013_138o, ea3e, 663f, ecaade2014_157a39, 4647, 77b9, 9e03, a5b0, 84a5, ecaade2014_012t2, 14ff, ecaade2017_057j, dbc2, 5eed, 66c7, 65ab, sigradi2014_178n5, a66a, e547, 3019, fcbd, sigradi2013_30j, 29b8, sigradi2016_696x, ecaade2017_229cc, 19ba, 7b32, 7ede, 740a, ecaade2017_076cc, 7fd0, 6cac, babe, b36c, aabf, ac10, ecaade2015_138e29, 2896, caadria2015_010z1, ecaade2014_180c45, ab3b, ecaade2014_038t9, 7d98, 686a, ecaade2014_016e4, a821, e5eb, f866, 2ec5, 09b3, 33cc, ac61, 6df4, 8eee, 1238, e4b3, c71b, ecaade2017_071kk, 1ab8, caadria2017_016e7, caadria2017_113c30, 5eac, ecaade2015_333y71, 3ba0, 998d, 2860, d68f, 0c90, c3a7, 652b, sigradi2016_792p, 0289, 7021, 4a54, ecaade2016_033y8, 74a6, c9c0, ecaade2016_046t12, 6967, 2408, a811, 9972, ecaade2017_029dd, ecaade2016_045g12, ee47, 93a7, 79a4, 9b65, caadria2017_113s29, 4d1c, 934b, 5b30, ijac201614202y7, b220, 2dde, 43bb, sigradi2014_339z7, caadria2016_187b9, 320d, caadria2015_124a20, caadria2017_004l2, 7bbb, 0ce9, ecaade2016_154j42, cfdb, 48a3, cf76, 191d, sigradi2014_151j3, b5fc, bb96, 003b, d99a, 29b4, 537f, acadia14_101ap, 0512, 7055, 5009, ecaade2017_244oo, 7a9a, ecaade2014_072w17, e02a, e383, 2ca7, 04d9, 0d6a, 15eb, 346f, 7662, 985c, caadria2015_208z31, e4f8, c4dd, 770a, ecaade2015_269n59, 887b, 26cc, 968d, ecaade2017_029ee, ecaade2016_111s30, 9a2e, 0393, 35ae, 750f, 3bf4, 6a74, ijac201513201u5, 3c1b, 4c1f, ecaade2016_tkoy66, b889, 7855, 6121, d945, 409a, ecaade2014_224z57, 1eea, f7b6, c6c1, 087e, 9e11, ijac201614306z3, ecaade2015_138n29, acadia15_263e11, 49ac, acadia16_280d18, 7163, a340, fe93, 07c7, fe16, 5b63, c0c8, 780e, acadia14_709ap, 6bb1, 4aa2, 0306, sigradi2014_263z9, 1e56, 69f0, caadria2016_755p32, ecaade2016_071s18, b3f4, caadria2017_054b18, 304a, 1997, 6144, sigradi2015_9.152v16, 1c60, ecaade2017_212kk, 8aef, ecaade2017_052ss, ascaad2016_045x18, acadia14projects_601aa, 682e, e6b4, da27, b9c7, daf5, 6ea0, 7853, 7276, 77f9, ecaade2015_241m55, 9962, ecaade2015_336a73, c717, sigradi2013_157, ecaade2014_086z20, 339c, 705b, dfba, sigradi2016_777jj, 235d, 8896, caadria2015_124x19, bb0a, 6790, 76c2, 4653, ecaade2014_120i27, efda, 4f15, f109, b95a, d51a, e63b, a18c, a74a, acadia16_106v7, 5ed0, bf03, 02e4, ecaade2017_038ss, ecaade2014_038k9, 723b, b535, sigradi2015_4.219t6, 7eb6, 8199, e111, 61dd, acadia14projects_177af, 3e96, bbd1, 200a, ijac201412408e3, d43c, 8761, 57bf, caadria2015_012f2, d5a7, 0909, dae7, 144d, a297, d7e8, 621b, 7c13, caadria2016_405k17, sigradi2014_132l1, acadia14projects_43af, f3d6, 9e0a, da1e, 6ccb, a0e2, 433f, ece5, 7d26, 9a0c, 4543, f9f0, 195c, acadia15_263d11, cb1f, d7e4, dcf6, acadia15_57i2, d571, d3ec, ecaade2015_336w72, sigradi2016_381t, sigradi2016_448ii, acadia16_34f3, acadia16_260f16, 918d, 3da9, ecaade2014_015j3, b7da, ascaad2016_033b13, 72a9, dc7a, caadria2017_029t10, 99bd, ecaade2017_079l, 6937, 13d8, 4702, 7d31, ecaade2014_225l58, 560a, 6b22, 3f02, caadria2016_167g7, 0f7d, 15d7, 6496, 2ed3, ecaade2016_243u64, e44e, ecaade2017_268jj, caadria2015_122o19, bfc1, ascaad2014_028p7, f23c, 538a, ad91, 5aa6, caadria2017_165x41, 58d7, ec9a, 3360, 12aa, 381e, 5869, 9479, 8665, fbb1, ecaade2014_020s5, ea5f, caadria2015_185o27, 3b67, 0c4f, a273, e3fc, ecaade2017_305c, efd1, 9260, 5d50, fe84, 6659, 7847, ecaade2016_223o58, 9728, 115b, 367e, c746, 7a3c, 2dfd, 87f1, 40ae, c4cf, sigradi2014_329w6, 93b3, 62d1, 7626, 6e1d, 8fa6, c631, 9d66, 1cb0, 2dea, d974, ascaad2016_043i17, f255, acadia16_116v8, 9d92, 8551, 105e, 65ea, e15e, 2143, 6276, acadia14_301c, 5eb4, eb91, acadia15_483v20, 5e25, ecaade2015_287i63, 3e9c, ee51, 2d4e, cad7, 4e47, be91, 94d0, fcc6, sigradi2015_10.307e21, 2b80, 5690, 5572, 6663, 5047, ecaade2016_243r64, 78a0, 8579, ac8a, ecaade2014_011i2, ijac201614102m2, ecaade2014_157s38, ecaade2015_79f15, d16a, 4438, feee, f4a7, 38d2, 29e7, acadia16_244k15, 85f5, 9227, a0a2, ascaad2014_010m5, ea0c, 187d, 4cd4, 56d7, 760b, 9598, ad72, c40d, adcf, e108, beae, 8909, 7419, 741c, 5c69, 4d15, e198, 8ca7, 0588, 7fbd, 583e, sigradi2014_345w8, 46f3, 133e, 21c0, 3ad4, acadia14_101as, ff8d, ecaade2014_060x14, 8c9b, 1bc3, 4a73, sigradi2016_642ll, 6add, acadia14projects_257ac, a57d, 2c6d, 867b, 22ac, 6481, 45a3, acadia16_164z11, afda, fa8b, 223e, edf6, a4b4, 350c, 9f81, 9632, d8f8, 49dd, 11ce, ecaade2014_038i9, bac0, 1117, c619, 39e9, 837f, caadria2016_507m21, 41a3, ascaad2014_014m7, 5e8b, 0b1c, a787, caadria2016_291r12, 7fb6, 86e6, af75, 1b43, f32f, 2b7d, 3f34, ecaade2014_239x61, 24cb, caadria2015_246c36, 84a1, f9ad, dc2a, edb2, ecaade2017_215a, 284b, acadia14_339ak, 0e2b, 6f16, 55d8, acadia15_137w4, d241, d710, d961, 1206, acadia15_185j7, 0620, 9ba0, ecaade2017_255b, 67ec, 6ec9, ffde, 2be6, 5b9c, sigradi2014_075f7, 1b6b, 109d, caadria2017_048m15, ecaade2015_256c58, 8c4e, a5ae, sigradi2014_292u4, ecaade2017_290vv, ecaade2015_332r71, 3823, sigradi2016_685oo, 40fc, a97f, 6625, acadia14projects_347ag, 41a2, ca33, 664e, 7e2d, ijac201412302b7, sigradi2013_387f, c323, de51, 4ef0, 21ed, 7807, 6fec, ecaade2014_042p10, ecaade2017_256kk, bcdf, 7bcd, 064b, e432, acadia14_375b, ijac201614102o1, 8859, f827, 2d93, 60b4, d1b4, a51c, fc12, acadia14projects_153ap, db46, 85d0, e152, sigradi2016_710dd, ecaade2014_016f4, 1dd8, sigradi2015_8.186a13, cec5, 6353, b6b3, 6781, 50c7, 0d09, sigradi2016_792n, 5fa1, 76ce, 0427, 726f, sigradi2014_284e4, sigradi2013_183z, ecaade2015_333d72, 3768, 6b2b, e3c1, c12c, 7956, c60d, 09a3, 1092, 64cf, ecaade2014_169p42, aa7b, 39b1, 7b8e, e968, d8ae, caadria2017_048b16, be3a, b879, 5112, a335, e17d, fdb7, a850, ecaade2017_109ii, ecaade2014_057o14, 5013, 047d, 7001, e798, be53, cf89, d033, b633, 8483, 0500, f2f1, a632, da8f, b887, acadia14_101n, 295d, ecaade2015_138w27, ecaade2015_181k39, c50f, 6ccf, ecaade2015_138n27, 86e4, b5ee, acadia15_343a15, 5fb0, 17b5, acadia14projects_43am, 8b07, ecaade2017_212ff, 0bc8, db25, sigradi2014_345i8, 0261, 79eb, dcbf, 868a, b208, f9c0, ecaade2017_050b, 45c4, d230, f299, 70d0, 4f37, 8430, 6ee6, bdf5, 90c2, ecaade2013r_004t3, ecaade2017_019uu, f2a7, 2757, cde5, 2878, c35c, ecaade2016_118a32, 8fb0, caadria2017_056d19, 5ccd, acadia14_43ak, ae17, c5cc, 70b1, b438, c43b, fda2, df95, 5109, ecaade2013r_018z9, ascaad2014_014e7, 14f0, sigradi2016_364nn, 23f6, 5e1b, f965, d454, 4112, 6bef, ascaad2016_059m23, ecaade2015_178g38, ecaade2015_193y39, b874, ijac201513305r12, sigradi2016_637r, sigradi2014_018n1, 4d73, 736c, de23, acadia14_311w, 2001, 8cd5, ecaade2017_077d, 6f2b, caadria2017_021o8, 3e5b, ecaade2016_216w54, caadria2017_142e37, 5879, 34de, sigradi2013_386h, a8f8, 1f5e, 565a, 5bff, caadria2015_188x27, 50f3, 8cb2, ecaade2016_007g2, 226e, f2d7, 85a3, 5090, 0baf, 458d, 7ead, 4902, 5811, 5377, 848c, acadia14projects_219ay, 5924, sigradi2015_8.81y11, 5839, ecaade2013r_018m9, ijac201513104t3, 05c8, 69f8, 2756, 870d, b00c, 0358, 617b, 3022, bc54, ascaad2016_054o21, ce67, 2d07, ecaade2017_051w, a784, 8109, bb03, d816, 32e1, 8407, sigradi2016_647nn, 0523, d35c, 6b8c, f47b, sigradi2013_164, a8e4, ascaad2016_041p16, 716b, 502c, ecaade2014_055z13, bddc, c689, b3d0, 4c85, cea7, dcbb, caadria2015_181w26, 7136, sigradi2015_8.186r12, 9fda, aee0, 9631, ecaade2015_138k28, 903c, e709, ecaade2016_163v45, 97b1, caadria2017_058r20, sigradi2013_366b, 5a7e, 83c9, e97a, 304f, acadia14projects_473ar, 2baf, 622e, caadria2016_301j13, f2c1, 5d44, e776, 2b2c, 5212, 095e, acadia14projects_699o, 86a1, ecaade2015_228w50, cd21, ddb4, caadria2015_090e15, ccaa, ecaade2017_195kk, de4e, ca64, cbc4, c887, ecaade2017_038zz, 73c4, a4a2, bcb5, 7e8d, acadia15_431m18, 2bf5, a9cd, 1f31, caadria2015_061c7, 2cea, 6f1d, 6dc9, 34eb, caadria2016_281g12, 1f2f, b789, a026, ecaade2016_102u27, d4d2, 167a, 44c2, 47c8, a043, ecaade2015_138n28, 08e1, 1834, sigradi2016_443zz, ecaade2017_009t, 35e2, b69c, c797, acadia16_12k1, 1f48, 8236, 7b75, 87c7, 3c11, cf8b, e7e5, e58c, ce5e, 24b0, 4eeb, 4785, 5a8f, sigradi2014_201i7, 635e, 4433, c837, ad05, 671d, caadria2016_023p2, sigradi2015_6.341w8, 9cd6, 075d, 5514, 3cd7, a399, 6470, 9394, 2a72, 1a83, e729, 697c, fd6c, 536b, 17be, db21, b980, 7292, 0004, c979, ecaade2017_203kk, 5615, 6ca8, 00d1, 8e8d, ca91, e414, 3c09, dedc, 96af, 795c, ad89, eae2, 5682, ecaade2017_277tt, 33bc, 2381, 80a1, 3735, 558a, 732a, sigradi2014_232z8, c249, ijac201614105s4, acadia16_196d13, d49d, 9724, b751, f370, sigradi2013_189, 7346, d4c9, 3ff0, a8bf, d21d, b375, caadria2017_003w1, acadia15_343p14, 45ad, 7132, ecaade2014_237x60, 718e, e74b, ecaade2015_303p66, 8d75, ascaad2014_022m4, 1cb3, f713, ecaade2015_205v44, 65d2, f79a, 066d, ecaade2015_233a53, ecaade2017_256y, 90b1, 1639, 58dd, b76a, 9abb, 3aed, 3a61, 76ab, 1439, c9df, ecaade2015_21r3, c836, 7e70, 0733, caadria2016_291n12, bcbf, b0b6, acadia14projects_43ai, 70c3, 142f, 549c, caadria2017_021c8, ecaade2017_199ee, a9d8, 2c64, d81d, 6e07, 88fd, acadia15_110u3, 16fe, 15f7, acadia14_463c, 8844, 8ac1, 4833, ecaade2017_195nn, ecaade2016_mrtx65, 9cd1, 11b8, 5d8b, d7a9, 8d01, 8733, acadia15_443b19, f60e, f973, 0aa3, 2a9c, sigradi2014_132r1, b06a, becb, a106, fb7b, ecaade2015_193z39, b4b5, 9c31, ijac201412407b1, caadria2015_119f19, 8da3, 0e06, dadd, bc9f, 02bd, acadia14_427ak, 5db9, d699, edbf, ecaade2017_006dd, 8d24, 8b22, a9c0, acadia14projects_33ao, f2b8, ecaade2014_145k33, 665c, 6e0e, aaa2, d486, 4e66, ecaade2016_136o38, 93e8, e084, e319, 4ae3, 2d75, caadria2015_012c2, caadria2017_018s7, 0e9c, 0206, 8d54, 04f3, caadria2017_057v19, caadria2016_405p17, 7eac, bc96, 10bc, 2a18, 381a, fc23, 8e56, 878b, fa20, ecaade2016_108t29, caadria2016_013a2, 3166, 02ec, f3f1, 8ed2, b379, 4165, caadria2016_343m15, fccf, e1dd, 03ab, 1320, 9fcd, 0f75, 97e0, 13d5, 1226, d078, ed45, bd73, ecaade2015_227e50, c04d, acadia16_394g24, 3279, 4361, bd59, 260b, 71c5, 69ba, 227c, caadria2015_218x33, 1ea0, efed, ecaade2014_214n54, f18d, b754, sigradi2016_483ll, b168, 9e23, 067e, ecaade2016_085l24, ascaad2016_056i22, d3a2, ee49, fbdb, ascaad2016_057x22, 89f9, ecaade2017_049rr, f160, caadria2015_126g21, ecaade2013r_003t2, acadia14projects_619ac, 543d, d611, caadria2015_126b21, 87f3, d9c7, acadia14_655x, 38e3, acadia14projects_177ag, 7094, 81c7, 4d59, c0a1, caadria2017_118t30, cc2b, ijac201614402m1, 1ccb, acadia14projects_267l, ecaade2016_095h26, ecaade2014_168o41, c74b, 8805, f8c4, f9d1, 069a, 418c, ecaade2015_21f4, c7d1, d971, a1ef, 73f0, 4f2d, 3f0f, caadria2015_111o17, fa3c, e340, 26cd, d029, 631d, acadia14projects_281v, acadia15_223c9, 02ce, d5f5, caadria2015_172c26, a77b, 44c3, b9a5, 5561, 9a6e, caadria2015_049d6, ecaade2017_195oo, acadia14projects_601ac, d654, acadia14projects_357az, 8b6c, 3a41, 3ca5, 2d09, 6321, 0b4e, a3e3, 0d71, 4d17, ecaade2015_268w58, 3f5f, ecaade2016_065w15, caadria2017_081x24, 60d1, ecaade2016_185c50, 4d79, caadria2016_601g25, ecaade2017_105ll, 24c4, caadria2015_206n30, 494b, 7dc8, a856, ccfd, 1818, d9bc, 5dbb, acadia15_110f4, ed5b, 6d1d, acadia15_407s17, ecaade2016_110k30, 62f0, acadia14_43al, c7bb, fb8c, ascaad2016_044u17, d65e, 2cd8, 715f, ijac201513203z6, 5ceb, 180b, 7fe1, acadia14_347ao, b5ae, 2235, 5f2d, ijac201513101b1, 6779, b8fd, 3a9b, 633a, 4949, bc77, f580, ascaad2016_021w7, 3a3c, 4bb8, 9e67, b54c, ecaade2016_199a53, f3bf, caadria2016_517d22, 315a, 2b66, ecaade2017_054kk, b818, 168b, 1715, 3ae0, caadria2016_787i33, acadia16_214a14, fc4c, sigradi2014_263e1, 8557, 6bff, 4492, 4d4d, 4248, 609f, fe22, a575, 11df, ecaade2017_282z, ecaade2017_308z, 39dd, sigradi2013_429n, a261, d7b9, c0e3, 4191, f103, dbed, ecaade2014_204d53, 2f3c, 55a5, sigradi2015_10.140n19, ecaade2014_024l7, bb1f, acadia14projects_75d, f65a, eeb7, ecaade2016_055k14, e051, sigradi2014_178l5, 5e81, 6e72, 80a8, 283c, c593, 3fc3, 63b2, 4e06, 1dfd, e8ac, beb7, 451b, ijac201412302e7, 08a0, ijac201614208u12, ce32, 83c2, ascaad2016_001f1, c42a, ascaad2014_026s6, 1f32, ac8b, 91da, 83e1, 0750, acadia14_135ab, 5a1a, sigradi2014_084b8, 6134, ecaade2015_229l51, 4098, caadria2017_057r19, a27e, 7acc, 939d, 8a55, 9063, c8e0, 264c, ecaade2017_071uu, caadria2017_095g26, ac9f, 3891, 13bd, 3ae1, d372, 2c73, 390f, bc92, a2c4, 6204, dd7d, ijac201614206x10, 79fa, af28, 332d, 1a6d, 8ce4, caadria2015_102b16, 7b50, 5990, 38b6, a8e8, caadria2017_190o45, 3dcc, c124, a348, acadia14projects_671k, ecaade2016_152r41, e77c, 11e4, 6592, 3533, ab80, 8f5c, f872, df22, 310d, 6c37, acadia15_357o15, ecfd, a228, ecaade2014_121o27, 8bbd, acadia14projects_43aa, 54b2, 8d4b, 95d8, 5a62, bb83, 34d0, acadia14_463a, d534, f861, 657e, 13e1, ecaade2016_018e5, 6e7b, 5200, 3646, caadria2015_081d12, ec9c, 4151, e1bc, 3c68, 946c, 7fbb, 2100, 10b6, 37d2, 295a, 4b8e, 3b10, 36e3, caadria2017_174g42, 870f, 82b1, 8295, 0753, acadia14projects_135m, 2dfa, 3a4d, c500, aa84, a74f, 21df, d2f3, 42c2, d768, 169a, sigradi2016_534rr, aca7, b9a2, caadria2016_829h35, 294e, 6d07, 68fb, b68e, b673, 2983, 58e3, b0f8, 3d07, 2d1c, aafc, sigradi2014_152r3, b29a, f8d6, ce38, cf95, 0a11, f786, f943, 3280, 8d15, 0ebc, d1e6, acadia14_719b, 31b5, 4e1f, 65fb, acadia14_117az, f819, f33f, 3a57, caadria2017_070j22, a270, ecaade2016_221y56, ea2f, 0eba, 06fa, f8e7, sigradi2016_479cc, 92f1, 950c, f802, 8cf6, 6346, ecaade2014_139f31, ff05, 532e, 9fa0, caadria2017_145b38, d14f, e60b, acadia14_589b, 5c77, 6563, dd6e, f6b9, 59f7, 96aa, dea1, f127, 2a31, 081a, 4bac, 63a8, sigradi2015_6.329x8, acadia14projects_719k, e01e, 1f4c, acadia14_609ai, 462b, e2e5, 6208, 762f, ec1b, d60f, sigradi2016_387yy, sigradi2016_714rr, f352, fa31, 688d, 491f, ascaad2016_022n8, 2362, ecaade2017_006ii, 1da7, 1153, b66d, 20d8, ecaade2015_317u68, 3380, 45ac, edce, 1bc7, f9a7, ecaade2014_138m30, 5f08, 125c, sigradi2015_10.140o19, f4a3, caadria2017_021h8, 52f5, caadria2016_529v22, 38f5, 9fe4, 9d44, ascaad2016_008f4, 77cc, 0b35, ecaade2017_220ii, 45a1, caadria2015_086j13, cc3d, 9471, cd0d, a155, 432f, caadria2016_425c18, 0a63, 0643, b1f0, 188a, ecaade2015_247d56, e7a0, ecaade2015_35c7, f07d, b4bd, d58f, 3e76, 1364, 0ada, eaa9, 1d17, b33a, 6ff5, 4bfc, 0fec, 3bc6, 2589, caadria2017_027s9, cd3a, ecaade2016_077o22, c84e, 3304, 61c7, ecaade2015_333b72, 9af2, e5b3, 1c32, 2680, 8df1, 4dbf, 6295, cee6, 6927, b16a, fae6, 0175, e48b, 93fd, f3d5, cf47, ad6e, b9f1, 76f3, 46a5, 228b, 2c3a, e4d0, 44cd, 9626, 8a94, 7369, 5709, a3c1, e0b1, 26f2, 2b68, caadria2017_104y27, 4780, 81a9, 935a, 64cb, 108b, 5fa0, 5649, 5060, 40b8, 548d, ecaade2014_109o24, bf1e, 05e7, 4f2c, 4719, a44b, ijac201412203a2, b60b, 8537, 8f19, 18ae, ecaade2017_090hh, 86f5, e404, dbe8, ecaade2017_199x, de68, ecaade2017_274w, 4fdb, 7d3c, 0d66, ecaade2014_194w49, fd50, a9f6, 5702, d0da, 95e3, 2630, ijac201412201o1, sigradi2016_816yy, 3259, 0935, sigradi2015_9.152c17, ascaad2016_018r7, 3bb0, bb78, sigradi2014_048u4, e964, fb79, b25e, 52c6, 5c5a, 0eff, ascaad2014_024d6, 56c4, 70ba, a0ea, 9110, 91a1, ecaade2017_085b, 641f, bbb5, 756f, a2e8, ecaade2014_153i37, f89f, acadia16_196h13, eba6, acadia14_473af, d773, b5f5, 5a7a, ea53, 5087, fda1, 01ae, 77ac, ijac201614303v2, 6eb5, 72fe, sigradi2015_3.345v5, c84f, 031e, 4f7b, ab30, 7717, 93c7, 8424, 13c9, ecaade2014_240p62, a6d0, bed1, 61d4, caadria2016_281m12, 6742, 56e6, 78df, c341, b46d, 4f8e, b590, 49ea, 85fe, e815, ecaade2017_094d, 388b, d0bc, 19d6, ecaade2016_132n37, c13c, 58d2, b65d, ecaade2017_215vv, c078, 5723, ab15, f7f3, 9494, cfc0, ijac201412304o9, acadia15_417c18, 6eb1, d512, 0923, 884a, 45da, sigradi2015_3.65o2, e15f, 799f, f416, 470d, f84a, b322, 441d, caadria2015_014n2, f0b4, 6506, caadria2017_021l8, 2f95, a3ac, acadia16_62j4, ascaad2016_016t6, 801c, sigradi2016_515l, adf7, acadia16_88e6, bae7, 4945, de8a, sigradi2016_484zz, ba53, acadia14_601ag, 80b0, f3f9, 6cd7, 33f8, 40ab, acadia15_81y2, sigradi2013_173, ecaade2015_138k29, e6dc, 9fb4, ecaade2014_214p54, 03f6, ef08, 0cb6, 04a1, caadria2017_107t28, 67dd, acadia15_57s1, c7dc, 972b, f2d1, d5ed, 38cc, c9e2, sigradi2013_294z, ca65, b6e7, de90, 8f63, bffc, fffa, ce6a, 7285, d8f2, 4a9c, sigradi2013_200d, da5d, f415, 33d5, 38c2, 0506, ijac201614302i1, 881e, b4a3, 0c7f, cc2f, f7c7, 25f3, 9eea, ecaade2015_164v34, f0bd, a51f, ecaade2017_282h, c022, sigradi2015_6.151f8, ecaade2016_151d41, 9d12, 2c02, db35, caadria2017_070p22, c497, acadia14_619v, 054b, sigradi2015_12.297n28, 305f, 2555, sigradi2016_602ww, 8367, d02a, 875c, 25b6, eaff, 157b, 21dc, c550, 37f6, 1d66, 6280, 8f39, 3548, 1954, 82d4, 326a, bfee, 7010, c386, 713e, 445a, 7c4b, a1ab, ecaade2015_297z64, f511, dd74, 9225, 6245, ec00, 4c28, acadia14_627c, 1c67, a0ce, ecaade2015_194r40, 479e, ascaad2014_035n1, caadria2015_213u32, ecaade2017_143b, 2b5d, 2e68, a2d4, 383b, 23ad, caadria2017_147b39, d2a9, acadia14projects_145y, ecaade2014_138w30, ijac201513105x4, ascaad2016_028a11, 6974, caadria2017_046r14, ecaade2014_157l38, ecaade2013r_003k3, acadia14_479x, 5281, sigradi2015_3.268k5, sigradi2016_479ff, acadia16_62i4, 97b9, 3300, 32f4, f0be, 63f7, ecaade2017_203pp, 8def, 8622, 0221, 55c9, 8375, 9008, 1ee1, 7461, acadia14_463z, d4a8, 56db, 0d4d, 79d0, 479c, ecaade2016_bkog65, 95ca, b0b9, 97d0, 79c4, 0d11, ff9b, 0797, fdcb, 1b9d, 4090, 2dc7, ecaade2015_247c56, ecaade2014_214k54, 2762, ecaade2016_162k44, 6e0c, cc8a, 4234, 9a7d, 5155, 6729, caadria2017_134z35, 2a5e, 1dea, 0467, f083, 61f9, 4939, 0c41, 2b9b, ecaade2015_279y60, ecaade2016_087n24, 3993, 7508, sigradi2016_732r, 55e7, 3bae, 3eab, ecaade2015_196u42, 3090, ecaade2016_071u18, dedb, 84b9, sigradi2015_8.289e15, ecaade2014_072h17, 5829, 8b74, sigradi2016_592s, sigradi2015_8.189v13, sigradi2014_109i9, 794f, 9c90, f4d9, 2e0d, 9815, 1cb6, 5b56, d410, sigradi2016_809pp, 25e8, sigradi2015_6.387k9, a745, 0ca6, ecaade2016_163d46, a0de, 4843, 3484, 490b, 0c58, 1c00, d79a, 7a65, 0367, ecaade2016_118p31, dec4, 3a82, 8ed9, 35c1, 3699, 7211, 06a5, 3879, c356, 30ac, c7a2, 8959, 52a7, ecaade2017_052mm, ecf4, e252, efdf, e1f2, 492e, ecaade2016_241h64, bef3, 3b33, c9ab, 2bf2, 5a0c, e69f, 9bc0, ijac201412302j7, 798f, 68c0, 82c6, ecaade2016_118h32, a617, e13a, ae0d, 766b, ecaade2016_110h30, 9334, ccdb, a67b, 1d1a, acadia16_280p17, 9817, 096c, a504, b000, acadia14_339ay, 87d6, 3f1c, 4ba5, ecaade2015_103r20, 6d34, caadria2016_333o14, sigradi2016_615x, 0b09, 5d39, 8b8c, 636b, 6e66, 1a95, sigradi2015_9.347z17, 97e8, ae6b, ecaade2014_215e55, ace0, de16, fad0, 061f, 2d3d, acadia16_318h19, 3151, da63, 844a, f4ed, ecaade2015_127u24, 0f32, 50d9, ecaade2014_188h48, ascaad2016_024h10, 2511, ecaade2014_143l32, cc23, sigradi2016_647oo, 3e1c, 5963, 6a4f, 3424, ecaade2015_324x70, 489c, acadia14_479r, 690a, ecaade2014_133n29, 54ce, 2c84, 4336, 73a8, e90d, 47eb, ab07, acadia14_81o, caadria2016_239e11, ijac201614403p2, caadria2017_029j10, 6b9c, ecaade2017_098rr, 178c, 87c6, bf8c, 2b20, 44f4, 2297, 5291, ecaade2017_105xx, d9d2, 4201, 1b3b, dac8, 664b, c210, 1a1d, sigradi2015_11.8m23, 5785, e8e1, 3b7f, 9b26, b32d, cda8, b24a, acadia14projects_691ay, b85a, acadia16_352y21, af6c, d322, 8dc2, acadia14projects_153e, 19f9, e866, acadia16_12s1, f64c, 1ee3, 52d6, fae4, 6394, sigradi2013_414f, c9ef, ecaade2015_221z48, ecaade2017_071xx, 9464, ecaade2015_196m42, 10cd, 00c6, 5e73, 9511, d08c, eb27, 528a, ecaade2015_237c54, 49f8, 5a4f, 623e, fbf9, f6ad, c2e8, dac9, fb1d, d718, 0c80, 320c, b820, e71d, 0692, 4b2e, d591, 30c6, ijac201412407x9, c904, 57ee, ecaade2016_002d1, ef11, 2817, acadia16_88d6, 93ef, ecaade2017_169tt, d8e1, b629, d4b7, ascaad2016_002j1, fdfe, acadia16_224n14, 82e3, d3f0, acadia14_691a, d46b, a66e, dea4, dead, acadia14_365ap, 4dfe, be7c, ecaade2015_158w32, 4a89, 59d7, 5a01, e49e, ijac201614204k9, 4935, 12db, 7689, 3e1f, ijac201614308i5, ecaade2015_333l72, a1ca, sigradi2013_327p, 0cd6, 2436, b302, b1c0, 8092, 895f, 3ff3, d1bb, 7227, e14f, sigradi2013_429i, acadia15_311j12, d33f, 04ec, caadria2017_101k27, eaea, b4c2, ijac201412304g1, 78a3, 7ac6, bee2, 4404, 67f7, 687a, 4e99, ecaade2016_111t30, ecaade2017_255d, 0c76, 72b8, 7c9b, ab54, 09b7, 8804, dac1, e2a1, 055c, b0ba, 6334, 94c5, eb3c, e06b, aa1a, 4c01, ecaade2017_291n, 6d7e, 085d, 1413, 0215, 53dd, 5e94, 9954, ecaade2015_100n19, ijac201614308c5, sigradi2016_484e, fee3, dc83, e364, ecaade2016_015a4, 34ad, 424e, cac6, e0c8, e515, acadia14_219d, 5e4e, 621e, 87fc, bc07, sigradi2016_710hh, ascaad2016_048h20, ec2c, c3be, ecaade2016_217o55, 814a, 4e64, de26, 8335, 76aa, ascaad2016_048i20, b3cf, 4b8d, acadia14projects_463f, ab12, 0b5d, ecaade2015_206w45, 972d, bbf8, 3d75, 8d26, c78e, ijac201412204g3, ecaade2015_301y65, 6675, ijac201412402k4, 3107, 3092, f913, 9487, ecaade2017_291x, 8110, 0fc7, ecaade2015_318n69, 9547, 62ac, a52d, 5d5f, sigradi2014_284g4, cbc8, 8c36, 75f4, caadria2015_033e5, ecaade2015_225p49, e2b7, acadia14projects_463e, 2c1e, 3790, d54f, 376a, a444, sigradi2014_136e2, caadria2017_043g14, 2590, dbf3, 7901, 7331, ba56, ced7, sigradi2013_326d, bfa9, ijac201412303z8, 39fd, ca84, d53c, ijac201412405t8, a47c, acadia15_232v9, ecaade2015_248s56, 9161, db1b, sigradi2015_8.289h15, 2852, 7034, 1ff2, 485b, 143a, d1b9, d78d, 5e57, 891e, 57f4, ecaade2016_198i52, 3793, ecaade2017_291m, cfd6, ecaade2013r_013x7, d7ac, 83c6, 7ea4, f13d, 7b74, 8eea, 43de, c696, 8328, acadia14_365ak, 34c4, 55dc, 0866, d77e, 7f2b, 0ed2, 70cf, ecaade2014_225u58, 75ea, sigradi2013_189i, c838, 5a3b, 2021, caf6, 2489, ac05, add1, cc0f, ecaade2015_94j19, ae9f, 17e9, 5280, f210, caadria2017_158x39, ecaade2014_096v22, bccd, e6c4, caadria2016_683s29, 506d, f5ce, 9c92, ecaade2014_182z45, b471, acadia14projects_473at, ecaade2015_230b52, 4532, d430, 53cc, d60c, b775, 87b7, ecaade2015_11d1, 6c5c, 9abc, 853e, 32f5, 8505, 5e9d, 742a, 10bb, 3177, 55bf, ecaade2015_17f2, 8816, 75fa, 26ec, b3e7, 5492, sigradi2013_260, 1f74, ecaade2017_087n, caadria2017_067i21, 5504, fe7e, 4fc1, 90ba, 5e2f, ijac201412408y2, 7c10, c47d, 31fd, 9ff0, 9e4f, 30f1, 0cf8, ef31, 1978, 5475, 3efa, a4b7, caadria2016_177d8, f920, ecaade2016_193r51, a6b0, 027c, c934, 8d6d, 8727, 577a, 235e, acadia14projects_549v, ijac201614201f6, 23cd, 8c88, caadria2015_084v12, be19, 5507, 42db, 69c8, f2cc, e594, 7c3e, 3aac, 2267, 2957, ijac201513105m4, 52ea, 4863, caadria2017_136n36, fece, 6b98, cc30, 7071, cf7d, 8fd7, 6111, 9ca6, b2cd, ecaade2015_200u43, 267c, e38d, 6ecd, e554, 836a, ascaad2014_012j6, ecaade2015_250f57, ecaade2014_196b51, 5eec, b529, acadia14_91t, 1df2, caadria2015_206k30, ijac201513102i2, df50, sigradi2016_686vv, e223, 922c, 8ca0, 82ee, sigradi2014_123s9, ijac201412406p9, 8d7e, c576, 0865, sigradi2013_200, sigradi2015_9.347n17, 1a0a, b3bb, f9c9, 30bd, 41c4, caadria2015_108y16, c60b, ascaad2016_056g22, ascaad2016_045k18, 346d, e761, dbfd, abb6, 77e5, 782f, ecaade2016_047h13, 9cd5, 5a4e, sigradi2015_8.328k15, caadria2016_023s2, 87b4, de6a, 34f0, 01dc, sigradi2015_sp_10.16g31, fa9d, 69aa, abff, 8e17, caadria2017_136r36, sigradi2014_018m1, 2338, 6e40, 8241, 1ce9, 3541, b652, 2a70, fd68, sigradi2014_047j4, 3fac, 9e6f, f3eb, bd82, 6f22, 4297, 9829, 448d, dd24, ecaade2015_294k64, caadria2016_497c21, 58d8, sigradi2014_197w6, ecaade2015_77u14, 8869, ecaade2017_098jj, b38f, f473, caadria2017_124y32, 7862, 9aa1, c92a, cf54, 03ac, 86ca, 0de7, 3d29, e8e4, 14c3, caadria2017_105l28, 14f1, d990, 92ba, 70dd, ee79, c11b, 9b9d, 75c7, 0ab1, bc9d, caadria2017_163e41, 250e, caadria2016_373f16, 7b41, c2d5, b0b5, caadria2017_023b9, 6c57, de9d, 8b7d, 0c6e, 7c42, d220, 6827, ef75, ecaade2014_072e18, 4684, ebeb, 12b7, cf6a, b8ee, de03, f9f3, ijac201614101a1, b73f, 3d80, 30e9, ecaade2017_198ss, ecaade2017_211cc, 48db, acadia14projects_23z, 787c, sigradi2013_425o, sigradi2016_417mm, ecaade2014_138u30, e328, d021, sigradi2013_263p, ecaade2014_133s29, 0bfc, ed50, 113d, af0a, ascaad2014_019c3, c474, ecaade2017_288hh, sigradi2016_814b, acadia14projects_135u, acadia16_12u1, acadia14projects_479n, 1a09, d8d0, ecaade2015_94f19, sigradi2016_571pp, de2d, ijac201614301c1, ecaade2015_284n61, ecaade2017_053p, ecaade2016_ws-dleade68, eec2, 627a, 7b72, e3ee, 6e24, 6fd1, b8ac, 7ae1, 142c, acadia14_655z, acadia16_414w24, c9f4, sigradi2016_792e, 20d3, f2a8, acadia14_549v, e8f5, acadia15_483b22, sigradi2015_3.268p5, sigradi2016_690ww, sigradi2014_345a9, 87ec, ed95, 34fa, 9fb3, ecaade2016_191h51, ebea, 4b28, f121, 992c, bc86, 84ae, sigradi2015_11.71i24, e206, sigradi2014_128a1, 08a7, 998b, d702, a325, e415, 741e, c993, 92a0, b71e, 0598, acadia14_267j, acadia14projects_63at, 880d, 9b7d, 3abe, 371d, 399c, 3f37, f470, ecaade2015_138z27, ecaade2014_021v5, caadria2017_122u31, caadria2017_142v36, 1570, sigradi2016_440ff, caadria2015_156j24, sigradi2015_7.203k10, fc14, ecaade2017_003e, adf5, c106, cb61, 8faf, 8026, 5327, a8fb, caadria2016_033t2, 1c77, 88d2, acadia16_318m19, acadia14_375k, ecaade2014_168t41, e1e5, 0c2f, 46c4, caadria2015_218z33, 7e7a, caadria2017_174y42, 3dd7, 2ca4, 3357, 4c50, 150f, 1d0c, 8675, 8a54, ecaade2016_118s31, b1cc, 04b5, 9521, 64d3, d88f, acadia15_323h13, caadria2017_124g33, 3028, 889d, ecaade2017_130tt, 7480, 2cd1, f43e, 7201, ecaade2017_232j, 5caf, ecaade2017_grih, caadria2016_703n30, 6c8a, ecaade2015_138p27, d159, f254, ecaade2016_094r25, d685, 3749, a4cc, sigradi2013_391i, a956, ecaade2016_136l38, b8c9, a2c8, c184, bcb3, 8658, e41f, 3729, acadia14_101ar, 177a, f687, 2bcc, 1ed6, acadia15_149u5, 5b6c, 1c1e, sigradi2014_347k10, 2592, ecaade2017_090jj, 55b4, 53cb, sigradi2013_95p, 07d0, 5731, 0d99, 0644, ascaad2014_018d2, 4267, ijac201513203s6, d67d, 65d9, e2a7, 8d16, c913, d9ac, 61a1, acadia14projects_153al, 5cb4, a6ab, 4b0d, ecad, 0fbd, 1726, 885b, ecca, 5f4d, ecaade2017_293xx, ecaade2014_201g52, 52dd, acadia14projects_177ac, da87, 08e8, ascaad2016_032t12, 6527, ecaade2017_309vv, d5d8, 135f, ijac201412303d9, 8b77, cf7e, ecaade2017_152dd, b309, 8c60, 49dc, b941, f1da, 773a, e909, 2f96, 65ac, 5fbb, 1482, 45e0, aa34, 3504, be59, dbf9, 1897, 2d46, 231d, f4af, 17f7, a329, 70bf, 8d89, 0cca, 1c22, 619c, c2f1, sigradi2014_109g9, d418, 525a, 8d85, f151, c97d, ecaade2017_071ii, 3812, ascaad2014_027l7, 493a, b575, ascaad2016_045l18, f979, 980a, aa04, acadia14_63ay, cccc, ecaade2017_215xr, ecaade2015_206h45, 2f7a, 8f44, 2c6b, de14, 5ae6, 5faf, 3116, d07e, 2f62, ca27, 0396, 8978, 671c, 9114, ecaade2014_112w25, bafe, ecaade2016_043y11, sigradi2014_128x9, ecaade2016_119o32, ecaade2015_273j60, 3e79, acadia16_88z6, a2cd, b5a2, 9287, caadria2017_145r38, 4ffc, ecaade2014_070p16, d3da, bc20, 2e78, ecaade2016_018d5, 99dd, f046, 45e2, 814d, aff7, 5a83, de4b, 74d4, 926c, 9f7f, acadia14_589d, f6c6, sigradi2016_805hh, 0d52, b38b, caadria2017_005a3, 5c94, ca7b, ecaade2017_244kk, a76b, d6fc, b42f, ijac201513306w12, 5991, 681e, a073, ecaade2016_071e19, caadria2015_139s22, ecaade2015_73h14, sigradi2015_10.309y21, ecaade2016_011h3, sigradi2015_11.165u25, e606, 3ce4, sigradi2013_401j, 6656, c7a3, 4aac, babf, 61e6, abbd, 2cd5, 828d, 6855, c562, 1680, 57c7, 6ead, 0a81, 96b8, 2549, 80a6, e36f, 9d8b, 75f9, de83, 9035, 49c6, ee5d, 68eb, cdb7, f946, a4c2, 5be3, caadria2016_839k35, 822f, caadria2015_190h28, de8c, be16, d3fc, 5f8b, 2393, fafe, caadria2017_043y13, acadia15_185k7, b1c7, 87f6, 3d62, ecaade2015_143o30, f7a1, 6a2f, 12f4, d4b3, 4927, ecaade2015_301r65, 1232, e408, 9010, 82b0, 95c3, 8360, e0c1, 89e0, ijac201513205c8, 6f53, acadia14projects_647at, 14f3, bf31, b4d6, ecaade2016_119p32, caadria2017_055k18, caadria2016_693e30, 335a, acadia14_565z, 422c, ijac201614206w10, sigradi2014_345v9, 359b, 28ba, ac20, c796, 81f6, 851a, caadria2017_063b21, ecaade2017_124f, fe5b, caadria2017_008z3, c5c4, a5b3, ecaade2017_044ll, e46e, 497e, c625, ecaade2017_253w, ee7b, fa82, 787a, ecaade2014_175z43, 961d, 7c62, 53b9, b5cc, acadia14_691av, ce13, 03d7, f986, 5b69, 97bc, 3464, 3642, acadia15_137h5, 79e3, sigradi2014_097m8, ascaad2016_003f2, ecaade2016_073y20, 2ba8, bfc7, f989, ff98, dbf5, ecaade2017_308w, 01d9, ascaad2016_007m3, a6b6, c598, bfe7, f538, c3c5, e49d, 952d, caadria2016_435m18, daa4, 7571, 17c3, 21e8, 8c12, 3077, 6893, 389b, d672, ascaad2016_026u10, adb8, afa3, 99cc, 93ec, sigradi2014_109h9, 13d9, f32b, 0d7f, b95b, ascaad2016_007y3, 6473, 3cda, c506, caadria2015_014m2, c1a2, 7d55, sigradi2014_151n3, 2321, 08eb, 65af, 78d5, cfaf, sigradi2013_244k, e8b2, 69e7, 4092, 561a, 608e, 3c77, 0947, 8aea, 4309, 8403, 3894, sigradi2016_815y, ecaade2016_223w58, 82ef, 727f, ea52, 54b5, c468, 4288, 079c, 136b, 69a2, ijac201412204s2, 6b39, ecaade2015_138u28, 2dca, acadia14_375ay, 9aab, 98bb, ascaad2016_021f8, 6820, acadia16_12r1, 810b, 41ae, ascaad2016_035s13, sigradi2013_183c, 940c, 01e9, 06d2, d001, a4c0, 3f04, b933, ecaade2017_ws-archiedux, caadria2017_004n2, 8dfc, 1b37, 8caa, ecaade2015_227u49, 3086, 3fd8, ba34, 7e14, ecaade2015_325d71, acadia15_483p21, ba07, 9893, b175, abd1, caadria2017_081m24, 214c, 5c4e, 8583, ef82, dfcb, 4266, 52a8, b478, 70e2, 0db2, 5aca, 1e7d, 42d9, 66ca, eca8, ecaade2016_119n32, 6cb8, 8095, 847d, 353a, ca52, 3f76, 64a8, fe42, f439, cf9b, ascaad2016_038e15, aeb5, 5f58, 1211, caadria2015_087f14, befc, acadia16_44m3, 3c32, fbb7, 4681, acadia14_365ag, de80, 2f53, 8a3f, 6c27, 09e6, acadia15_263t10, 2c1f, a528, ecaade2015_261g58, ecaade2014_112m26, ascaad2016_045e19, 44fe, 5dd1, 52ae, d4ec, 7d04, sigradi2015_10.309d22, 98f4, 6915, b71c, acadia14projects_453f, e8f4, 6328, b1f9, 64de, c6af, 44b9, e87b, 91de, ecaade2017_142vv, 7fe2, 4c41, 3d16, 0122, ecaade2016_171e49, 201a, 8394, b48b, c4e8, b6c7, 6077, 0238, af04, b280, 8216, 7f57, d7b6, 186d, 86d6, df0f, ebe2, fd24, 5d08, ijac201614104v3, 4a1c, a2a0, d52c, 06ef, caadria2016_651y27, ef5c, eca2, ecaade2014_191u48, 43f4, ecaade2017_163k, caadria2017_074i23, acadia16_402n24, 12f1, sigradi2014_074n6, sigradi2014_095j8, 0b87, d929, 4370, ecaade2014_011f2, b4fb, 0946, 9b83, 83a2, 43ed, 892b, sigradi2013_343d, caadria2017_145d38, ea3b, ce88, 7de8, 8cae, sigradi2013_215e, acadia14_427ar, sigradi2015_8.81z11, 1b2c, ecaade2013r_001o1, ascaad2014_026e7, e8ff, ecaade2017_094l, 294c, ecaade2016_224x59, 02ca, 2262, 5b04, 95e4, 8449, 51c1, ijac201513205r8, 1991, 9131, ijac201614102u1, 7d74, f696, 9d72, acadia15_195a8, 0c7c, c74a, 2883, 8729, d08b, ff58, e7cd, 2fd7, sigradi2015_9.347j17, ecaade2016_123t33, sigradi2016_571tt, b2b7, 051e, ecaade2014_140o31, 5759, c935, acadia14_627d, acadia14_357ap, caadria2017_028a10, 9ba9, c0cd, 29b6, 04af, b550, caadria2017_158z39, a760, b992, f081, 2f39, 43ab, d1f9, f76e, f68f, 368d, ijac201614105h5, e255, 87a8, ecaa, ecaade2014_133m29, d97b, b21f, ba6f, 3ede, sigradi2013_386u, 45d2, b02b, ascaad2016_038h14, ef5e, d2a8, a258, ecaade2014_168u41, sigradi2015_6.341a9, 85b7, ecaade2017_003n, eabe, caadria2015_111f17, fc81, acadia14_399aj, ae45, 24a1, 6857, 74aa, ecaade2013r_004b4, 2964, 35b8, 698a, 95c8, 9cde, ascaad2016_054v21, 2b71, e53c, e0e3, 7e97, 2429, bb99, a3cc, 3d8f, acadia14projects_531y, ijac201614103o3, d3e4, 8746, 500c, dd71, c00d, ecaade2015_18x2, ecaade2015_77b15, ecaade2014_168s40, ijac201412403j7, 5b67, cd58, 5d4c, d55f, sigradi2014_345k9, 7e5f, a42c, a953, c82f, a94b, ecaade2013r_018d9, f830, dd9f, 6fc2, d39d, edae, e6ae, cba2, 7244, 7af7, f305, b92d, ecaade2016_163y45, caadria2015_043l5, 8e90, f931, 765c, acadia16_214w13, eeb5, ac99, 5aa5, 1756, e89d, 58b1, c85e, 2c5b, 6cd2, ecaade2017_290qq, a8b1, caadria2015_049g6, ecaade2014_153u37, 72c2, c936, de20, c85c, 8d4d, 47a0, b318, 703f, b14c, ee36, 2531, c498, e087, ce5f, 6b96, 1d2e, ecaade2017_230pp, d492, acadia14_699n, 47f9, 0444, 76d4, 32c8, d784, caadria2017_175g43, 335b, e2af, 5743, 6347, 550b, sigradi2013_194f, 6587, d0a3, 0cc2, b0f5, sigradi2016_647ss, 6e2b, ecaade2017_255g, 3751, a78a, 8180, ecaade2014_157n38, 0b51, ecaade2014_113r26, acadia14_153aw, ecaade2017_305d, acadia14projects_473au, 8f28, 5bd7, 4768, 74a3, f97b, b209, caadria2017_125a34, b672, 4b0e, 6c06, 5d29, d0e3, 8bd7, sigradi2015_6.387m9, 24b8, acadia14projects_365ao, ecaade2015_144h31, b6e0, 5520, e3de, 567c, 2015, 1024, dfd2, 32fa, sigradi2015_11.8r23, e587, 0b13, 645b, 5233, 5733, 4df3, a2fa, 1f0b, 164d, 96db, 2cca, 09af, e982, a4f9, 39ee, acadia16_34h3, 4072, 7b6b, 456a, c5ad, 442d, ecaade2015_155g32, a524, 3461, ecaade2016_162i44, caadria2016_055p3, f397, fb81, b163, sigradi2014_074z6, 8bea, b5ce, 8a00, 6023, 638c, sigradi2016_381p, fadc, 46b6, 8ebf, b795, 78ba, c432, 2421, ecaade2015_13m1, 20c0, ecaade2016_140r39, 439b, 18ff, a9a1, fa04, acadia14_339as, 5c65, 5e08, 1ae4, 61d0, f531, sigradi2016_467v, 202e, 6566, acadia14projects_153at, da93, 0cfa, e4cf, ijac201412304x9, c336, sigradi2013_342n, de5d, acadia16_12g1, 2f8f, a722, 2560, 1f18, 3fd4, 1e50, ecaade2014_127j28, 064a, 5389, f784, e2cd, fef1, 6f9a, 66e4, aa70, 4a5a, e460, f86a, d02c, d860, d4ef, e8ef, 052a, bb11, 6eae, 98d3, caadria2017_072w22, d546, f854, b9dc, fab7, 5260, c4d8, ecaade2017_301j, de77, 4a05, ce8c, 5757, 136d, 1971, 567b, caadria2015_012g2, 693d, 16b5, 94df, 0586, e1ff, 86fd, 99b1, 322b, a89b, 2a43, 1222, 9484, dc5d, 5c66, 4692, ecf8, e341, 7dc9, ecaade2015_193b40, 1cc2, d592, fcdd, 40b1, ecaade2015_284h61, baab, caadria2015_185l27, f74c, e4f3, ddc2, 199d, 0659, 558f, ecaade2017_268bb, bb7b, 8060, 21b6, 284f, bb33, 0305, 3d39, 2613, 10d3, 2b27, 6356, caadria2017_015u5, sigradi2016_625oo, b103, acadia14_517r, 027e, 47d3, a81a, c239, 5ac7, 18f7, ecaade2014_186k47, sigradi2016_752xx, c930, fdcf, 30a4, 47ec, 5e1c, sigradi2015_9.347s17, 16a8, 856a, bc30, 135d, 748c, ad11, 60f9, e601, ab70, 3cba, ijac201614308s5, c1ce, 5b4c, d2ab, 9b80, 8e10, 3c2e, a668, 5778, 171b, d118, 1c56, a8cb, 9295, 6570, 1ac1, ba61, acadia14projects_463n, ecaade2015_100a20, 9c81, 0049, 90ab, 0520, acadia14_389f, acadia14_199ab, caadria2017_003z1, a238, d191, e915, 1e22, sigradi2016_448dd, 559e, ecaade2015_170m35, a9f1, 2c31, ac87, ecaade2017_157hh, b9b5, 4e34, caadria2017_174h42, caadria2015_067l8, 0c48, 7a8e, ijac201614207o11, ecaade2017_146dd, 43e2, 9c3a, caadria2015_081y11, 55be, acadia16_34g3, 251d, 2e53, ecaade2017_054jj, c851, caadria2016_135a6, bec3, a8e0, 52c0, ecaade2015_161j34, ecaade2017_269tt, b22f, 8d9a, 1ca4, f583, 5cd3, d1b5, 5c4a, acadia14projects_81p, 3afe, fc05, 4652, sigradi2016_777ll, 911f, 7812, ecaade2017_213zz, caadria2016_529m22, ijac201513201s5, acadia15_333p13, 2d96, ff89, 6e9b, 3e6b, 2cce, e496, d205, 61cf, 604a, 808e, caadria2015_208k31, 3a01, eae3, ab01, acadia15_95c3, 2f48, c9c4, ascaad2014_019f3, c5a4, 3c2c, 5ca8, 370b, 7b12, 54ae, 6b52, d2a0, ecaade2017_240v, 83fc, 9a48, sigradi2014_345g10, e100, 9a47, d691, 41fa, acadia14projects_409o, cf83, e44c, 9fba, 2d54, sigradi2013_303m, 3145, ecaade2015_303t66, 2722, 8cd9, a916, 99cf, ecaade2016_007l2, a388, 4298, e3a9, 3bcb, d47a, ecaade2014_214v54, fb13, 9b49, aae8, 0017, 201d, d16e, sigradi2013_304e, 86fb, acadia15_323n13, cc03, 43fe, dafc, 7e10, b20c, d8cd, deed, d0b3, 40c9, bfe2, sigradi2016_770p, 14c8, 3ec8, 3e20, b96a, d684, ecaade2014_233h60, b24b, caadria2016_125u5, ce8f, 179f, 3252, 6bc3, 9e55, f551, b5e7, f627, caadria2016_333p14, acadia15_311l12, 747f, f425, 302c, c511, d5e1, 8466, a234, ijac201614101h1, e4cc, ecaade2017_203jj, 7f72, 40aa, 1586, ecaade2015_74o14, ecaade2014_233p60, ec02, sigradi2013_212r, b084, 456c, 8965, 5264, 8b4d, 1912, 07bc, ecaade2015_48i8, ecaade2017_032a, 1f17, 5454, ff92, e0a7, 52d1, b4c8, 5b9f, f1a0, 792c, acadia16_184z12, 227f, 69ee, 1394, 0a3c, caadria2017_115o30, 878d, e3dd, 5ed4, 04b1, c234, ded8, c929, 5f5b, 7959, f126, 39e4, ecaade2017_192e, ecaade2015_116k23, f3fd, 70f4, 1c66, ecaade2017_140aa, cd39, cbbc, a30f, c629, f7c9, 3e56, 88bd, a591, 57d8, 75e1, 4317, ffd5, ecaade2016_077t22, c76b, 2b19, acadia16_116t8, 1778, 9fe5, 02a8, d561, d956, ba1a, f39d, ijac201412408m1, e244, caadria2015_208b31, sigradi2014_345l8, 8ba5, b5ec, f88d, 9a4f, 8112, 91dc, 0a7d, ecaade2016_197g52, 7845, 22ee, 927a, 129d, cb6d, 6b82, 0ebb, 0298, ecaade2014_191s48, sigradi2016_621cc, beb8, 6e55, acadia16_196c13, ecaade2015_329l71, 53ed, caadria2015_077a11, c867, 2918, 2b69, ijac201614405o3, 1a36, 6a78, b905, 1a3f, 74f7, 3b1b, 39b8, sigradi2013_138s, 8e51, 627f, bcb7, ecaade2015_53s9, 57b3, 4854, ce62, a4a5, 3510, b144, a45e, 889c, 73b7, 199b, ecaade2017_079t, 1635, caadria2017_052s17, f4bd, 60ab, bd54, 8745, 232c, ecaade2017_057v, 47a9, ijac201614309k6, 2d7a, a8ac, 27bc, d272, 312d, d11c, f2e5, 4d37, ecaade2015_138h27, 3b4b, ad26, ecaade2016_072t20, 6815, 468f, 1c9e, 302b, sigradi2013_337, b076, ea1b, sigradi2013_195, 422b, d85e, 8f6b, 136a, 50c1, dcaf, 5e5f, 4da2, acadia15_57l2, 08f3, 25b0, 9a76, f513, 5196, 967c, sigradi2014_128w9, 1db4, 8696, 2301, acadia14_409o, 7d89, 3c42, caadria2016_477u19, ecaade2017_164u, 3341, 8233, 0f23, 9bba, 407c, 768f, 5da1, 2552, 5ebd, 2017, 7d66, 8ca8, b077, f8ae, acadia14projects_463m, ecaade2013r_019c10, e360, 9266, c068, d8bd, f4e1, 0314, d692, 600f, c2da, 8942, c563, caadria2016_611n26, f555, 4c75, 74d7, 9102, 2b5c, 70f6, df16, c62c, e5b9, e1a1, c5d5, d645, 7700, sigradi2015_6.151c8, d5c5, 4f67, 43a5, 9825, ecaade2015_278p60, 6ef4, cadf, 51e7, ecaade2016_158l43, sigradi2016_621dd, 8d0d, ijac201614309g6, 29e5, 3ec7, 2f61, c699, ecaade2017_111tt, 7ce5, ff75, 1f54, 9657, 13a8, a7ca, acadia14projects_339ac, ed11, 6f23, 543a, e165, 2828, 0d3e, d98c, 97a1, 8b34, ecaade2017_203mm, 6993, 1609, 4321, e16d, acadia16_260n16, 9593, ce02, 233c, sigradi2016_484yy, 9773, 2a3c, c918, 15a8, 7189, 9455, 5849, ec51, 4b1b, c2b5, sigradi2016_590j, 9d75, 2925, ed5a, cb7d, 92be, 0538, caadria2017_072z22, d838, 3ead, fbac, 0a72, 9b81, f153, c1a0, 59d0, 1d8b, 518b, 1de3, e38f, 22af, 1583, 0a3e, d5fc, 92a1, sigradi2015_10.250j20, ecaade2015_161k34, 1852, cc99, f082, ce6f, 2ee6, fe70, 50e2, dc4f, 728a, cdaf, 8ab7, 439e, e55c, ecaade2014_096w22, 0690, 5059, b40d, e6fd, 9772, a062, a1cc, c591, a252, 0ba4, 84fc, 590e, 59e0, 2fb0, 85a9, ijac201412404z7, 6a58, 1dce, be13, e101, 8eec, 5d64, 46b9, d2d8, 5270, eecf, e411, b1a6, 7a60, 0e52, 164c, ascaad2014_036f2, 094a, 1ff3, caadria2015_049w5, 9e85, ecaade2014_100j23, 8902, 22aa, caadria2016_353v15, ecaade2017_033u, caadria2017_023s8, ecaade2016_126t34, 68fc, acadia14_565ad, 7799, f7c8, b7d7, 42ba, caadria2015_087r13, afc0, 160c, 5cb2, d061, ecaade2016_224f60, 2881, 5db3, b640, cd91, ecaade2014_072n18, 1a78, ijac201412207h5, 0848, c7a8, ecaade2016_136t38, 9ab0, c07f, fd9b, a93d, ecaade2017_003p, 4a38, 3e83, 9437, f491, 9ab8, 0a16, b5bb, 5efd, cca4, 20a2, 3522, 015a, 402d, b3fe, 29f4, e0fb, ijac201614203b9, 1005, f240, 0905, 9d16, 552b, c3ef, b5d7, sigradi2015_8.186c13, 1198, 67d3, cfcd, c2f6, b11a, e8ae, 5254, sigradi2015_8.186i12, d6c6, 5b70, acadia14_473at, 7ccf, ecaade2017_152nn, 527a, 5c8a, 5784, ascaad2016_031i12, 5976, acadia14_145z, ecaade2014_086u20, 2b05, 8597, bcbe, aaf2, b05e, 2ca9, d434, ef41, ec66, 68e0, d42d, 493c, d44f, ecaade2016_213p54, 405e, ascaad2014_029l8, c813, ecaade2016_223k58, 0ae7, 16b2, ijac201614208d14, ed75, ecaade2015_233f53, e2de, sigradi2015_3.155m3, b2d5, ecaade2015_13n1, 5a6f, 054a, 15b7, 23e8, caadria2015_150c24, 40f2, e8e8, ecaade2016_075g22, fd91, fa7e, 9a01, 2046, fa2a, 34d7, 057e, ecaade2014_139g31, 2a75, 9109, caadria2016_579m24, 3734, ecaade2017_083mm, 65ce, sigradi2015_11.166e26, c747, 8356, 3741, 86f6, 2913, 87fe, fcde, 3261, af2e, ecaade2017_090kk, 96fb, 9df4, 7027, sigradi2016_741hh, ecaade2015_21m3, 16b4, ecaade2014_195u50, a306, 3b62, 629b, 45f7, f0a8, 5913, 3aaa, acadia14projects_199ap, ecaade2017_017r, ab77, ijac201513205i8, fdd0, 522a, 60ce, ecaade2016_158s43, 7212, 84eb, 93c4, cdb3, e897, 358b, 9e40, 8bc4, ecaade2017_059jj, 5a1b, e485, 984d, 5e1d, 8e18, aa59, 8f60, sigradi2016_446j, 4200, 5aec, acadia14projects_167w, a609, 1467, 4fd6, 4b90, f636, 1ce8, sigradi2013_41b, c762, ecaade2017_301i, 291f, ascaad2014_017s1, e01f, 1529, f28a, a8b9, 6e42, 0eee, 8cac, ac48, 37c7, cd50, d87e, sigradi2015_9.347c18, ecaade2016_230g62, 2baa, d883, cbab, f22a, 5ea0, d0dc, 7cc2, 2bfa, ecaade2015_196v41, ab20, aaa1, 67c9, acadia15_232o9, 1af1, b991, d12e, 01ed, ecaade2016_221r56, f5c4, 69f4, acadia14projects_681ap, 053b, 72da, acadia14_327a, ecaade2015_287n63, 12e1, 0a52, 1a7e, 2d37, 8368, ecaade2014_195i50, 52c7, 51c0, 431b, d712, 71e8, e38e, ecaade2014_072o17, sigradi2013_194h, ijac201614104e4, c24c, ecaade2016_129c36, caadria2017_058o20, efd4, 1e6e, bcb1, ecaade2015_38t7, sigradi2015_10.140e19, f8c7, caadria2016_457e19, 9ae8, 2775, 52d4, 8497, ijac201614204w9, f654, e7e8, 2e7e, acadia14projects_479b, 1b7f, acadia14projects_365an, cc1b, 85a2, 3f54, 2585, 3196, 8fa9, f9fa, 0721, a165, 72b2, cc5d, b76f, c346, sigradi2014_075c7, ba91, 689b, 676a, c2be, ascaad2014_001c1, 3c75, ecaade2016_078a23, 7fdc, 7594, a1ba, 57e2, 73e7, 9030, d4df, 61a9, 67b1, 1a19, ecaade2013r_010z6, d281, a6bc, sigradi2016_654c, 43a2, c3ec, 3fbe, ecaade2017_215j, sigradi2013_393l, 8770, 62cb, 0911, sigradi2013_117h, c309, 869a, caadria2015_084d13, sigradi2013_342r, c205, 3bdb, f860, 0a60, b750, 7b7f, 161e, caadria2017_145s38, sigradi2014_074b6, caa1, 5843, 4203, 7bd7, ef53, caadria2017_142c37, 0d79, ce94, caadria2017_042t13, ascaad2016_045v18, acadia14_145w, 0d5d, 8c58, acadia14projects_81k, a935, 9232, ecaade2014_153s37, 6232, ijac201412405b9, 60ed, ae92, acadia15_110h4, 98f8, 28dc, dd86, c287, 5599, 0c23, 3615, acadia16_280z17, 6987, 4d1a, 7a9d, 4e0a, 109c, acadia16_184u12, 1856, 49e8, 7109, acadia14_237as, 7988, f56b, ecaade2016_ws-dleadh68, bc43, 2aef, bf9a, 05a3, 388f, db94, 3a1b, 0555, a3c3, ecaade2014_023e6, caadria2016_229c11, d615, 5728, 97ad, ed19, 6a4e, 430d, e7e3, fe4b, acadia14_365aj, 3232, 1dcb, 8621, 80a5, a572, a91b, e98c, 2699, cadd, da0e, 8b50, caadria2017_129e35, 74de, cc62, b7f9, 4ff4, b128, 46eb, ecaade2016_072e20, caadria2017_041a13, 0f30, ecaade2017_157ll, be79, 7ff5, 5812, df3d, ijac201614407l4, ijac201614202v7, dfdc, sigradi2016_724vv, acadia14_135p, 0711, e151, 2efb, ijac201614308n5, 9b4d, 0ed5, 97f0, cf25, ef25, f205, c8fe, 2fe6, 4635, 6e9c, 1880, ecaade2015_230o52, caadria2015_150b24, a1a6, fe72, 0829, c446, aff6, ecaade2015_227y50, ecaade2017_108u, ecaade2015_235v53, 9b43, ecaade2014_016a4, ad6d, 85aa, 401a, 9ee9, acadia14projects_479y, 5fa5, 8ad9, a8f6, 330f, f550, 551c, 93be, 5cbb, 6074, 6155, 0b8f, ecaade2017_053c, 54db, a92a, ijac201412403p5, aa48, 2163, 699e, 7e3b, c665, a02f, ba58, 49c7, 0674, 9fa3, 7f0c, ce30, d8c2, b10d, c8e8, 79c7, b0b2, 4f26, 43c0, 3ba9, acadia15_223j9, 7bad, 78fd, 4405, 7623, 684d, 48b8, 12cc, 80a3, 23a1, f388, f6fa, fefa, sigradi2014_345i9, acadia14_479az, 12bc, f606, 7ec6, 6724, 648a, 3369, caadria2015_090c15, 80b7, d86f, 29a0, 2c4d, acadia14_627at, f6d1, sigradi2013_386t, acadia14projects_655ag, 94a1, 3a60, 77a5, a5e8, 68ae, ijac201513101l1, 4041, 1f83, 2ea0, 9293, c8dd, 8693, ecaade2015_101c20, fc7a, b101, 20b3, 347c, 2de0, sigradi2013_407, 46d1, ascaad2014_036g2, caadria2016_013i2, ce74, b758, 37ce, abe4, 912f, 339f, 07de, 68d9, caadria2017_149d39, 144b, ecaade2017_101y, e1fc, 7718, ecaade2016_163j45, dd89, bf99, 62f6, 1c7c, a498, 058c, ecaade2016_062d15, cd11, 02bc, 56de, af8b, 14fd, b985, 397f, ae61, 9964, caadria2016_383m16, d37f, acadia14projects_291al, 3898, 5bea, 0d1f, ecaade2017_230nn, 35e6, a389, d419, 8736, acadia14_627b, 8b96, eb85, cdf0, 3869, 7a13, 82f8, 9a32, 2b12, f82a, 77f4, 7ddf, 05e9, b5f4, 9258, a93c, 52d8, ecaade2016_057u14, dc87, caadria2016_425h18, acadia14projects_53r, 07b7, edc4, 9886, b421, 7fa9, 67aa, caadria2017_005t3, 703a, a153, 5633, 0fcc, 2451, caadria2017_030c11, 10ef, 5c79, f44e, 882d, 9b6c, 6176, 422a, 5e61, 64b0, a9c2, bf47, acadia14projects_619ai, 85c5, ecaade2016_068o17, 9e8c, 9baf, 237c, 877a, 725a, 0752, ab7d, 6728, f67d, 906b, f3e9, ecaade2017_006tt, ecaade2014_206v53, 9fc1, c11e, 0ba8, 4b18, acadia14_247n, ecaade2017_072c, 14f5, 3570, 7547, caadria2017_023e9, ecaade2014_220e56, 94bc, ecaade2017_095w, 3c60, b8ea, 72c8, acadia14_291au, 638d, caadria2016_073a4, acadia14projects_719h, e6d7, 457f, 5d31, c4a0, ecaade2016_223c59, d28c, 53ac, ecaade2015_11f1, eecb, ecaade2017_291y, 423b, 6379, 595c, 774f, ecaade2014_139a31, ecaade2016_065e16, 01d1, acadia14projects_81j, 4a45, e2c5, 7edb, e4b6, 4bdd, caadria2017_145x37, 849c, 0390, acadia14projects_565ac, 830c, a01b, 4c76, ecaade2015_59j11, 3234, 6c2c, 928a, 74f5, caadria2017_055l18, 1a98, 662d, caadria2017_003u1, 51a8, f4ea, feae, ecaade2017_230c, 084c, ecaade2017_265l, ecaade2016_163n45, 6424, a553, 212d, sigradi2013_117b, 58cb, d3e5, sigradi2015_8.27p10, acadia14_497w, 91e1, 73a9, c0dc, f864, 59f0, b958, ecaade2016_123e34, ae04, ecaade2016_ws-dleadw67, e382, ad36, 23fa, f27f, 63bc, 4593, 3f42, 7325, 1eb2, a89d, 92ac, 6233, f01c, 6571, sigradi2014_145b3, e6e0, 84ba, 7ebc, ecaade2016_018x4, 8e4b, 9f7d, a84a, 91d2, 7c29, 2107, 0974, 987b, c046, 280b, 43cd, 1fbb, 4c8d, sigradi2016_408x, 96c6, caadria2017_015e5, 893a, 74ce, e07e, fa34, 882b, 63b9, sigradi2016_673dd, 5f81, c004, d7c3, 934a, 7012, d28f, a8a9, 5ffa, fc22, acadia16_308f19, acadia14projects_53o, ab32, acadia15_95f3, de63, 6bf1, 4ca4, 627e, 2747, ecaade2017_232g, 2ed7, 3eda, dd04, 8c21, ba4b, ijac201513101f1, 8088, ascaad2014_013u6, 7b0e, a451, d289, 0222, acadia15_110v3, 7d17, 1e0e, 1468, 93a9, ecaade2015_301a66, acadia14projects_347ap, e261, 8482, ecaade2015_118b24, acadia16_174g12, 93a6, ascaad2016_038y14, f719, f8a0, d09f, 5942, 47ff, 8104, 4edb, 2c90, a317, sigradi2015_10.307z20, 59b1, 1552, d868, b8fe, e44f, ecaade2017_028g, 0b59, f11c, sigradi2015_6.366d9, 6780, b9f3, 969b, sigradi2015_4.219f7, 55a0, 9621, caadria2015_203j29, 342b, d05b, ecaade2017_013ll, 50f6, ecaade2017_249b, 5b6f, 3184, ecaade2016_104x28, 177d, 5f90, 9200, ecaade2015_136p26, c54e, 5ed3, f5e4, 632d, a17e, b308, 5876, ascaad2016_028i11, 6f45, ecaade2016_221v56, 4e76, 49af, 3fab, 1e14, 1315, acadia14_317z, f7db, ecaade2014_167n40, acadia14projects_43ao, f422, d33d, 3167, b79d, 251f, c706, 6c8f, 6fad, dfb9, acadia14projects_153i, 2273, f0da, e250, c467, ascaad2016_012s5, 3725, 9a68, e5b5, fa9c, 702b, 50ee, bf0f, sigradi2015_9.141i16, ec7b, ecaade2016_127f35, ecaade2015_100l19, 96a6, 46b4, 5d18, 9d89, 1f6b, fd79, d675, 9783, ijac201513101o1, 356e, 062b, 223a, ecaade2016_239a64, f2a5, e3a6, c0e1, 1140, 9658, 8fd4, ecaade2014_038e10, 8a1e, 08d0, 0549, 4663, ecaade2017_017h, d34a, 6846, a9ea, cddb, 26db, 6874, f031, ddfa, sigradi2014_313j6, a081, 194f, 7a33, sigradi2014_085g8, 4608, 0546, c775, b02f, caadria2015_102v15, 8979, 7248, 49db, 0cfb, d9f7, acadia14projects_115aj, fc09, f76d, faa5, 05cf, ecaade2014_145m33, sigradi2013_184a, 53e7, acadia14projects_479l, e2c8, e409, 4b12, acadia16_88r6, a018, 8cca, 5ef6, a99c, acadia14projects_619ah, 8299, f528, caadria2015_078i11, 485f, acadia14_301e, 8117, sigradi2013_117v, 642a, sigradi2014_070w5, fba4, f58b, 25a5, 6c0e, adb0, acadia14projects_339x, 1926, 8cf8, 38aa, f3b2, 26a2, ijac201614302z1, b0e3, 4afb, sigradi2016_807jj, ecaade2015_193h40, acadia14_627h, b0ee, caadria2016_187y8, 788c, 402f, afd8, caadria2015_213d33, 97c5, 0e16, 0e0f, ffc5, 032a, f194, 21f9, ijac201412206u4, 58d5, acadia14_301a, ecaade2017_jgoo, 825f, c42d, 8f7b, d407, caadria2016_851t35, ecaade2017_215ii, 53ec, 24db, sigradi2014_075a7, sigradi2014_291o4, sigradi2015_10.309n22, cef0, 8a0c, 4a4c, 50c6, a846, f45e, ijac201513303o11, fe81, 1b8e, sigradi2013_429d, e112, e788, 8f74, 40d4, a06c, ef97, 36ba, a099, 23de, fddd, 20bc, sigradi2016_814yy, 598f, 92e5, f264, afd1, dfb3, ecaade2014_130x28, f02a, d6de, sigradi2014_074i6, e7d6, b159, ecaade2016_091j25, caadria2017_047b15, ecaade2015_170r35, 0161, b77f, bdfc, ecaade2015_116m23, 74ed, caadria2016_013b2, acadia15_343h14, 9149, d3c4, 76b7, bd53, 56e0, ijac201412203d2, ecaade2017_085l, ed5e, 2c11, ecaade2016_mrtm66, 3620, 335c, ecaade2017_282d, 4133, ecaade2016_025g7, 9ab9, 8981, 91ae, ecaade2017_301f, 3845, a349, f39a, ddf1, eed6, 5a71, e514, c65d, 6348, c5aa, 81c2, d63a, cec4, caadria2016_631j27, acadia14_565l, 404f, ea80, d857, b0a4, ecaade2015_250j57, 8fe1, caadria2016_507n21, a167, d8a4, 9615, acadia15_407o17, acadia14_43ae, 6df8, 8839, 4fc6, ded9, b20e, fcb7, 3f98, 2b1a, dc44, 165e, 7bdc, 5dc8, a9a9, fa9f, c382, 688f, af3b, caadria2017_118e31, ecaade2015_114l22, c6a1, c41e, 2700, 5dd0, 9fb2, 46ae, ecaade2014_096x22, 1b50, ijac201412304f1, sigradi2016_694j, sigradi2013_234c, 1b12, 64f4, df4b, acadia14projects_281u, e93a, ecaade2016_032v8, b045, 55b9, 1e75, 412e, e29e, 1f2d, 7b18, f4eb, 884c, ba42, 388c, ecaade2014_014h3, 4409, f272, ecaade2016_040x10, e096, 8284, 969a, a4f5, 4724, 5511, 8a7c, 0ca3, 47cb, 7275, 7a12, b912, 2fd4, c9b4, a86b, 69f5, ijac201513202h6, deeb, 4c07, cc54, 2515, bdbe, ecaade2016_bkom65, 22cc, f5aa, a492, ede4, ecaade2017_108p, d770, 4591, sigradi2013_303k, 1972, ecaade2015_271y59, 1cec, d3f5, sigradi2014_144w2, c8c0, 7307, b9bb, 9df3, 9df5, e19b, ef91, ecaade2014_070u16, da6e, 6344, 3a72, afd0, acadia14projects_281r, ecaade2016_025a7, fe86, 10d2, af6d, ddce, 961b, d63c, 09a1, c805, ascaad2016_054m21, 434e, d4aa, 9cf8, 309b, 3512, c9a0, 9262, 008a, 148f, ascaad2016_041n16, 375f, 6daf, 5a7b, 80f8, ecaade2014_186j47, ijac201614403b2, 1afc, ecaade2014_192j49, 9190, 7023, d9a5, acadia15_323d13, 2946, 557a, b243, a616, c907, ijac201614207c12, ecaade2015_138e28, 6446, 10ff, 9f3c, 7a7d, d5c2, 549b, 1d00, acadia14_531o, e6c1, e018, 5f96, 67f5, 16cb, 804b, 75dc, c3eb, a4fa, 042d, 25e7, 1a5e, acadia14projects_235r, ecaade2014_072n17, c6ba, a052, ae42, ee55, 45ee, abbb, 1706, ecaade2014_066h15, fe2d, deba, b059, db98, aaa9, 3f6a, aabc, 4c72, a283, dd23, 6cf3, 9e1b, d76b, 80bc, b940, ecaade2015_171k36, ecaade2014_010x1, 5f1d, eaaf, c849, ijac201412303a8, 9664, a204, fb74, 1c2e, 34d6, 6647, e012, ecaade2015_113s21, 9135, 7c2e, sigradi2016_659u, a777, 355f, a7b0, 0a41, 1b6f, a5d3, 7204, 5cd4, 4230, 6cea, ijac201513206m9, 5687, 991b, c9f2, 3f97, e1c6, cc56, ecaade2016_007c2, ascaad2014_007j4, 2aaa, e752, ecaade2017_253u, 2e5c, 68f8, fd7a, bb66, e7bd, 4cde, sigradi2013_234l, f626, aa45, ijac201614401f1, 1c72, 9314, ab63, ascaad2016_052i21, 2392, ecaade2017_293yy, acadia15_343g15, 92bd, 38a5, 00aa, 79e5, e2d6, 7d61, d498, ecaade2016_070p18, c765, b351, 30ab, ce8d, b2c3, 966f, 63fa, 3e32, 787b, c0ef, 32db, 1930, acadia14projects_647az, 0a99, 5be0, ac83, 176f, 8653, 4e8d, 0b63, bf72, a5be, f00e, b7c9, 6847, 8d97, ijac201513105a5, 836b, b1cf, 1195, a8d4, f54f, 238e, acadia14projects_375aw, b4d0, caadria2015_194s28, b121, 9b9a, 5085, sigradi2013_234f, sigradi2016_674ii, 2506, 2e11, 1147, 9c4a, 28b8, 6797, 12a3, b76d, 8105, 6008, ecaade2017_212jj, ecaade2017_079r, 2b6e, ijac201412403g7, 0aca, cfa9, ecaade2014_173f43, 249f, acadia16_140r10, d9bd, acadia14projects_199af, 0ea7, 0566, c680, 9ce3, 455e, 26d1, c9a1, ecaade2016_tkog67, acadia14_435am, 8754, 5c51, e833, 6c41, 1177, 5497, acadia14_339am, sigradi2014_347o10, ae15, 726a, ab65, e300, 99ea, 8215, 63e2, 6629, 20ab, 02dd, eeb3, 6996, 96dd, c301, 1312, 9ffd, acadia16_326r19, 73d2, 908d, 1807, f68b, cf44, ecaade2014_240o62, 8401, acadia16_440b26, fdfc, sigradi2015_12.297m28, a6dc, b2bf, bfc5, f2dc, fd71, 9647, ff93, ee20, 6b83, 6905, 8c25, ecaade2014_011e2, 43e6, ecaade2014_108f24, ecaade2015_35a7, 97ac, 2161, ecaade2017_089w, 2d35, acadia15_137g5, d5a5, da01, 9de2, be4b, ee34, 42ca, 2fe0, ecaade2015_158j33, 1838, a807, 2d45, 3500, ecaade2015_185m39, bf2a, 5aa3, 0246, fbda, 7382, caadria2017_035w11, 5d0d, 35b6, e7db, 8e2f, aa39, 919f, sigradi2014_313r5, b19d, 8234, 8b32, bb89, 6021, 2208, ascaad2016_022c9, bd8a, 56e8, 0d56, 305a, ecaade2015_229j51, d73a, 0eb9, 51ee, 2a9b, 3219, bca1, f5b2, 468d, f85b, 90d4, 4d13, 2dc5, 1f36, ecaade2015_241w54, 3a3e, 53af, 1653, ecaade2016_119s32, caadria2016_187p8, 5290, ijac201513206l9, sigradi2013_327r, bd97, sigradi2016_595nn, c40f, 5468, daef, 7caa, a250, 5575, 5bdd, 905b, 2de7, ijac201412408s2, 98c0, 1170, 793d, aa0d, 73b2, 2039, acadia15_297d12, ecaade2015_25j5, 0635, 5c3e, ecaade2017_059nn, ae4f, 624b, ecaade2016_168f48, 8fcb, 5464, 3ea4, f799, 306a, 7f62, 299e, b5c5, ecaade2014_084t19, ecaade2015_53x9, 53e2, sigradi2014_047o4, 51a0, ijac201513305z12, 785a, 6f84, ef1e, c192, fcef, c694, 2378, d673, 8e40, 5a5f, e79b, sigradi2016_814o, 867e, c6d0, 8da5, 82cb, 36ed, d45e, f617, caadria2016_073u3, 9e45, 529c, e63d, 4731, ecaade2016_224d60, 5e6e, ed44, d82e, f0f1, c20e, a39c, acadia14_357aw, 90b8, a53e, c3e3, ijac201412302h7, ecaade2014_112z25, 63a9, 1016, 47e1, acadia14projects_63ad, 0414, ascaad2016_022y8, 5777, 5412, 37ee, f7ba, 29e2, acadia14_375h, a1ff, bdad, ecaade2015_115u22, b0eb, 3392, 1bfc, 70c9, ecaade2016_225t60, b39e, ascaad2014_017c1, sigradi2015_9.141c16, ecaade2016_015t3, f1fb, 5830, cdff, dfa8, fc73, 3446, e593, 9e95, acadia14_463h, 6753, 7360, d59a, 0871, ecaade2017_148c, fff7, 4b9e, f14b, acadia14_691au, ijac201412303j8, 0b72, sigradi2016_440hh, b76b, ijac201412404y7, ijac201412304m1, 9041, 3bd8, ecaade2017_308dd, 7639, 3da7, 53d8, 6a83, aca1, 5ab2, 7701, bff1, 110d, c9e9, f092, 2c06, 9888, 18d0, 61f6, b9af, bede, e00d, 08c3, 32d8, 8033, acadia15_371j16, 68f5, 36b1, ecaade2017_117s, c13f, 15da, f56f, ecaade2017_053k, fda9, ascaad2014_034m1, ecaade2014_169s42, 9a0e, ac8e, 3a55, bedb, 5a80, sigradi2013_303t, 5fb1, cb86, 83c5, ecaade2016_058w14, 2101, sigradi2015_9.141g16, caadria2015_067k8, ascaad2014_033a1, acadia14_63al, b782, b8e9, 94b6, caadria2015_030k4, 03a3, b7bf, acadia14projects_627az, ecaade2015_195k41, ecaade2016_075h22, d757, b69f, caadria2017_072d23, acadia14projects_619af, 15a9, b8c3, 4002, 0cd0, 76df, 1840, caadria2016_167h7, 20fe, f77e, 5cb5, a5e7, 0bbd, b223, 22bb, 19aa, ffed, da85, c1c7, a801, 583b, c7d3, bd28, eb43, df3f, 3c85, db1e, ecaade2015_180u38, 27f5, 9d9b, caadria2016_187c9, f703, 6ebd, acadia14_473ar, ad62, 9062, 669d, ascaad2016_046p19, sigradi2016_492pp, d2b3, a3cb, b09f, bf0a, 8fd9, 7f6e, 7b48, ef36, 7b26, 3482, 429c, caadria2017_015w5, b927, f278, f37c, acadia14projects_627at, 8e2a, caadria2017_113n29, f250, 9f49, d084, 543f, ijac201412301u6, 63bb, f448, 36c0, cfa7, acadia16_12e2, fbfb, acadia14_435a, a1b1, 3561, bc47, 4289, ascaad2014_035o1, ecaade2017_203q, 5209, 640d, 8f98, df59, 6ef3, 4df6, c0a2, sigradi2016_815aa, 6caa, fd42, 8abf, 521f, 29bf, 589b, 4c40, 8428, 490d, acadia14projects_71t, 487c, cd2c, c95e, 7e35, a5a1, 7c6f, a115, bfc6, 9f05, d6a1, 83ae, 5b9d, ijac201614201i7, a182, 8c59, bb69, caadria2015_111k17, 2363, 755e, 1252, caadria2016_487z20, 62b8, acadia14projects_365ar, 74b5, 0f43, 0ea9, e828, d17a, b1c9, e27a, acadia14projects_301h, 5172, f966, 6a6b, 5ab4, 0a1f, 6681, ed15, a481, 9562, afbb, ecaade2015_207n46, ecaade2017_243ee, 2a3b, 578f, ascaad2016_032r12, b290, ecaade2017_044jj, bba2, d1a0, da51, 1691, b657, ecaade2015_231t52, fa95, 48f3, ecaade2016_075d22, b949, 96ff, 9df8, caadria2017_165p41, 6bda, 586b, 1afd, sigradi2013_52, 2bff, 75ac, aeb1, 59fa, 9b82, ecaade2016_213s54, 3d3f, acea, 4b68, a663, 93c3, sigradi2016_490ii, 61fd, 48b0, 00b5, 9c4d, dd9c, 49cd, 330a, 94e2, ecaade2017_057q, 18b5, 52e9, 2293, 268c, 651d, 0dff, 2553, cad6, e0c2, 9b04, acadia15_263u10, 56d8, beb1, cc04, 0190, ecaade2017_215i, 9f10, ecaade2017_056qq, ijac201412204j3, 2c69, sigradi2016_637w, c3b4, bbcc, e0f3, edbb, 3965, 8c13, a880, e465, b78b, a424, 1d4f, dc91, ad17, 0d05, 5dca, ecaade2016_158h43, e293, ijac201614201u6, 9bfe, 3632, 0e45, 1788, 393e, 61ca, 39fe, ff10, f735, 2468, 4a25, 3945, aa81, 8cb3, 66db, e766, 8c9d, b5bf, 6b5e, ecaade2016_136v38, acadia14_531z, 8c2e, 55c1, ec22, ecaade2017_189uu, ecaade2016_068a18, b77a, 32d2, eab6, 408f, 70e3, cc71, dc39, 91e7, 8b6b, 9692, ecaade2017_198l, ecaade2017_124bb, sigradi2015_12.297j28, 5639, d064, c115, e7a7, b6e5, caadria2016_819x34, b4ef, b0fe, 61bb, ecaade2014_024u7, 0828, 7153, 3b91, caadria2016_745f32, sigradi2015_9.347u17, cbef, 03ef, sigradi2013_62, acadia14projects_219ax, caadria2015_081h12, edf7, 106a, 2d5f, ecaade2015_138c28, 2f12, 42d3, 18e6, 83db, caadria2017_070h22, b3af, 807e, 5556, e653, b381, 1a53, 8fd6, c3ff, caadria2016_197j9, acadia14projects_311t, ecaade2015_298i65, 1fc4, 0dcb, f928, 2ff5, sigradi2013_303u, ecaade2015_94a19, e6d5, bd06, fdf6, 63bd, da5f, 3cb4, be77, 8107, 34e4, ecaade2017_294c, 005f, 7cba, a240, e2b9, 01b2, d3b8, 35e1, ecaade2013r_019l10, 2d39, b8c7, a1a8, fd04, e9a3, e8a7, 22cd, ad98, ecaade2015_298k65, 5969, 07be, b81d, 32d4, ecaade2017_203ff, bff5, ecaade2017_grib, 55f6, ecaade2017_008s, 0dfc, ecaade2013r_001h1, d345, ecaade2016_011e3, aae3, 68fa, 40c7, 8aae, 31be, a8e3, d88e, 7eb2, 5477, c4df, 8877, e03a, a636, 3809, ecaade2015_86d17, 4c56, e318, ecaade2017_255j, eb7a, 5501, 70a2, sigradi2014_169n4, 7e7e, 9274, 7e04, 60a7, dcfc, d38b, d13a, cf1a, f171, c600, 9205, 2b1f, ecaade2016_072m20, 75df, 6ab2, ecaade2017_076z, d942, 2ea8, 1229, caadria2017_067m21, 94db, 0e71, a456, 429a, aa74, a36c, 07db, bab5, f5fc, 948c, caadria2015_048m5, 5a37, d587, 734b, cfce, 585d, 2223, 5d86, f30f, 6802, ecaade2014_237z60, 8169, fae8, ecaade2016_225m60, ecaade2016_tkoi67, 2824, 6b5a, 6fc5, 4d4f, 4f76, 24f0, e4cd, 8985, 3a74, 0198, acadia15_323f13, acadia14projects_619x, ecaade2017_198c, 2536, ijac201513203d7, caadria2015_218v33, ecaade2014_149x34, ecaade2014_144c33, acadia14projects_153h, fade, 17c6, 462e, 14ce, caadria2015_015c3, a59b, ecaade2017_041v, e37f, sigradi2014_157c4, 4620, d535, 7e18, bb18, ecaade2015_176v37, 07c0, 31dd, beec, sigradi2016_369a, 418e, 0efb, a69e, 464e, ijac201513104p3, ascaad2014_003x1, ba8e, sigradi2016_815w, 4af3, 6963, sigradi2016_534ss, 5c03, 1fcf, 020f, 55ac, ascaad2016_021j8, 8412, 3afc, ecaade2016_127b35, sigradi2014_082s7, 8fff, 6dc5, ijac201614402v1, 07c2, 1bbc, 2f28, faa0, acadia15_333w13, c876, 8b98, e91b, 2afc, 92ee, 829e, sigradi2013_327, 03ff, 3db8, ecaade2017_225b, 96b7, 2888, 0399, 86b4, 9197, 7e60, d4ca, ecaade2017_157rr, 6183, 1037, 607f, 1244, 301c, a074, 49e7, 14aa, 07b8, 0577, caadria2016_177c8, 8e20, 0ef9, ecaade2016_199c53, 12e7, 21ca, 7347, c26f, 1a45, 459c, caadria2017_124b33, d959, 9d20, sigradi2016_364jj, be54, sigradi2015_11.8j23, 43fd, acadia14projects_115ag, c148, 31d0, ad9a, ba95, e8b3, ijac201412303y8, acadia14_135l, 7067, f0ad, 8628, c30c, 40ca, fb88, 03f8, caadria2015_213y32, f526, 89ca, f1ae, eba1, 2d13, 2708, 866f, bd44, 2387, ijac201614104k4, 5e18, 9920, ecaade2016_097u26, c161, d266, 23e5, a34a, 3b6b, c82c, 4919, 5220, d466, c1e8, b9a6, 64f3, 66e2, 3323, 5f32, 7361, 0bb1, 97d5, 6bb8, ascaad2016_021i8, 6596, d925, c8f2, ccd1, ad00, bd02, ecaade2014_204b53, 5ce2, 53e9, 5653, e98b, ecaade2016_198l52, 3e6c, ecaade2015_287o63, 1dc4, 8dc0, e2d7, 3ba8, b7b5, 6aaa, ecaade2016_217z55, 0fa2, c5d2, ecaade2017_277yy, a65b, d5a3, fc56, d154, dfa1, 3175, 957f, 5fca, 0f89, caadria2017_163d41, 0acf, a887, d557, fe4d, acadia14projects_291ax, ecaade2017_094f, 853b, 9a92, caadria2017_062x20, 598b, 871a, e95c, 8495, 6095, 691c, 01fe, 02a0, cefb, caadria2015_188c28, 0e73, acadia14projects_347av, 8a14, ec10, 4d45, b39b, fe07, 6c0f, b77c, 5f47, d864, c8a0, 772c, ascaad2016_010c5, sigradi2014_128g1, 0235, ca4e, 77b8, 9ab5, ecaade2014_233e60, 565d, 9c80, a12a, e658, e800, c317, b785, acadia14_177z, sigradi2016_375e, 735a, c9b6, acadia15_173s6, e37e, 0352, ecaade2017_049vv, ecaade2015_217f48, 936c, 34e3, e5d4, 0f85, 4eb1, a566, f89d, 54a8, d089, ascaad2014_024e5, 1c4b, 71e6, 33ee, e3eb, 8921, acadia14_291av, 20d1, 2b60, 5f3c, ascaad2014_013a7, 5cda, ecaade2015_215i47, 6888, acadia14_145v, 6cdf, 1fa5, sigradi2016_814f, ecaade2014_152j36, aaa5, 4db2, eebc, a20d, cf6e, 131a, acadia15_110c4, ecaade2016_040r10, sigradi2016_490kk, caadria2016_239d11, b273, ijac201614203t8, e238, acadia14_101s, 6d63, c70c, acadia14projects_699b, b38e, 25cb, c7a5, 198a, 5926, 88c7, 0751, 5fe8, a4f8, 0e4c, a51d, 494a, 6ca3, 62d6, 7884, 1b0a, 6b9e, 04a8, ecaade2015_319i70, e329, eed1, acadia14projects_317y, 650a, 9794, acadia15_274j11, 2c43, a190, 170e, 32df, 5b03, 1990, 6b3a, 3eac, 74e7, 8ef2, 5033, ecaade2017_274y, 815c, 008b, b17e, 3b42, 2278, sigradi2014_289i4, cd33, d3f7, c3c1, ecaade2014_132h29, aec0, caadria2017_047k15, 20f2, sigradi2014_192r6, 99cd, a652, ecaade2014_149h35, caadria2017_174v42, ecaade2015_180b39, ijac201614309j6, sigradi2016_530ee, c3f5, 93da, e74e, 7110, caadria2017_056u18, 642d, 4394, f7b1, 3f74, b5b6, ffc3, e4c6, 71b9, 4d69, 194c, ecaade2015_246z55, 2c18, a7e2, 9241, 63c0, a71a, 569e, 8a56, dd8f, 08fd, sigradi2016_431x, ecaade2016_072p20, a512, ecaade2015_303z66, 5b75, 45d1, ecaade2014_111z24, ecaade2014_018s4, 82a6, 007c, 3543, ecaade2017_124m, 8afd, 4bf8, f1ec, 49d2, 1790, 9e5d, sigradi2016_448l, 5b77, 9120, 152e, 9249, 0e48, ijac201412204n3, 6cfe, 36f8, fb19, 04bf, 0c4e, f978, ecaade2015_53p9, c360, sigradi2014_074m6, 5559, 1286, 14a2, d136, 91c5, af7f, acadia16_72y4, 3e2f, ijac201513206d9, fa80, 81c3, 453f, ecaade2015_53o8, ecaade2017_161b, 9edf, 4b79, d97a, ecaade2016_040o10, 7987, eb88, a2f4, e8e7, b73c, 9c04, ecaade2017_163e, dbf6, b595, ecaade2017_006uu, 7cfc, 73d0, ecaade2014_224o57, d78e, 03b0, 6eb0, c253, ijac201412407a1, 5605, ijac201412402i4, eb81, adbf, 7c15, 53fd, 8958, f18e, 8db4, acadia14projects_539f, ecaade2016_151j41, 4ae9, ecaade2014_168y40, 9481, a694, 2d25, 7d70, ecaade2017_089dd, ecaade2014_138z30, f354, 1884, 26b9, d9b6, 882f, bf34, sigradi2016_484ww, c02f, sigradi2015_13.181t28, 2853, ecaade2013r_010x6, c6da, ecaade2017_116d, 3539, d6e3, dba1, 517c, ecaade2014_120l27, efbc, acadia14_327c, ecaade2016_013n3, sigradi2013_303j, cf4f, 290f, f595, 20a1, ef61, a331, sigradi2016_448p, ce6d, dbf0, a705, f335, c32d, ijac201412306a3, 3e54, a4c6, c0b9, 42e2, b778, e3f8, sigradi2013_315z, 7e03, 3b31, de3c, 6ff0, 378b, 5eb8, 8465, caadria2017_037b12, 17c1, 1e1c, dbc6, e7d0, 8edd, ascaad2014_019n3, dd65, 7582, 88ab, ecaade2017_047s, 3bb9, 0116, caadria2017_118h31, 9d64, b32c, ab26, 114d, e848, 6631, a57f, b57f, 391d, sigradi2014_214d8, 4db7, 5bee, 7232, ff61, 37b3, caadria2017_051f17, 2108, 28ee, 3653, caadria2017_123e32, 3c47, b341, 25af, 0ff0, f265, sigradi2013_400v, 97bb, cd95, c38c, ijac201614404z2, b6cb, acadia14_101ai, 796d, acadia16_372a23, bc23, 8d33, d0ed, 38e2, acadia14projects_517s, 5d32, ecaade2014_018m4, 8be2, a810, ecaade2014_072r17, e47c, 0144, 200c, 845d, ebf5, df71, caadria2017_185s44, sigradi2013_390z, ecaade2014_072g17, ea01, fb7d, ijac201412304o1, 5e55, ec1e, caadria2017_042u13, a8ba, 1045, 440c, 720b, 5f57, sigradi2014_074f6, 320b, 217b, 3ac6, 6224, fa78, 8419, ijac201412408r1, 91d8, a55a, 0f35, 018d, acadia16_124d9, 7931, ascaad2014_020s3, 791b, c116, c31e, ae1b, ecaade2015_152a32, sigradi2016_659l, 51cc, 2069, 22e1, ecaade2015_116f23, 491e, f93d, 660e, 97c0, ac15, caadria2017_046k14, 3931, d8b7, 8d55, f683, ecaade2015_302o66, acadia14_117c, ecaade2017_052hh, 1e25, caadria2015_124u19, a9e3, c9f6, cafd, sigradi2013_30e, 252f, 9f46, e4e8, 808d, afc5, 29e3, ced5, 84ab, ecaade2015_175m37, 8987, c021, 34b9, 0b20, caadria2015_099p15, f738, acadia14projects_145r, ab2b, 60e6, 28e2, dece, 123e, d8f3, acadia16_478z27, 6444, f431, cbfa, 236a, sigradi2014_074l6, ecaade2016_166h47, f640, caadria2017_016h6, acfe, 8a0a, acadia14_709an, c3ac, 6bfb, 333d, ae7d, c616, acadia14_43w, 033e, 893c, sigradi2013_414e, 51b2, f847, sigradi2013_260k, 78c4, sigradi2015_3.221t4, af88, acadia14_199ag, ab14, f29a, 2666, 7bc3, d967, e748, 8d79, ccd8, 2bb3, ecaade2016_021s5, acadia14_555j, b023, d8d2, ecaade2014_108i24, 606e, a164, fddb, ecaade2015_280d61, caadria2016_745a32, 116d, sigradi2016_524cc, b29d, ecaade2016_132k37, 108e, 48e6, ecaade2014_180p45, acbc, b21c, 5cfa, caadria2016_157y6, 56ac, aaf3, caadria2017_015l5, ecaade2017_100f, 6e13, ecaade2017_117t, d086, f87f, bf00, d7be, ecaade2014_031u8, ecaade2017_152d, 3cf2, 971b, ecaade2017_232e, 04d5, 2ea3, ecaade2015_79j15, 6a10, sigradi2016_814r, 475c, 1ef8, baf3, a428, e8f2, d598, 377d, ecaade2015_196s42, ec3b, a626, f824, dcd1, 1e3a, d871, c84d, 99a3, 471a, ijac201614208p13, 0076, 0d1c, 58a9, c44f, a7db, ijac201614208f14, 54ea, c50c, 7372, cb80, ec1f, 9031, b2f1, 7332, 8695, 44b1, 5d1d, 43e9, fcb8, 5b89, b924, 5e96, 7cc3, 94e5, bf83, a691, 5a24, 8d88, f739, acadia15_357r15, 31c5, a05b, acadia16_424h25, acadia15_469j20, 4323, dc70, 364b, 5cf1, ecaade2017_308u, acadia14_609ad, d7ec, 25a4, 9092, e6a6, 7e85, bf90, 12a2, 1300, 344e, 2696, 05b0, 6776, 55a8, ecaade2014_109p24, 0da0, c87e, f92d, caadria2017_028w9, d074, ecaade2016_072s20, 5206, 5da6, fca8, caadria2017_001c1, 554f, bd03, ffa3, 3a25, 5012, e900, sigradi2016_421yy, sigradi2014_169t4, ascaad2014_035p1, c1a1, 81f5, cee0, fe9f, sigradi2016_770o, 1caa, b169, ebd1, fdc9, 165b, acadia14_435al, 6f4e, 6e82, a67f, ecaade2017_208p, ecaade2015_83j16, 0551, e0bb, 27b8, 2740, sigradi2013_183v, 26b7, acadia14projects_531r, ea3c, ecaade2017_108m, ijac201614303i2, ecaade2013r_003m3, 0057, f795, 01f8, 777e, acadia14projects_619at, 1582, acadia14_125ad, 3e57, cf58, b84b, a713, 554e, 4c0d, acadia15_323v12, 7dd2, 93ed, caadria2017_016c7, c8d3, 96cb, d45a, d394, 03bf, 5e6c, 1d82, 3f1f, cc12, caadria2015_084t12, 9ca7, 782a, 4441, 7352, 098d, ecaade2017_124z, 8cad, 1fd3, 8f25, 89ef, 881a, 5956, a525, cd46, 40ee, 2a69, sigradi2016_595jj, f53d, ca2b, a75d, sigradi2016_729qq, acadia14projects_497t, sigradi2016_360y, 1a91, acadia16_184m12, 30ed, bb94, 036b, abed, 603c, faff, 2e8c, 5e79, 05d9, 7dbf, ecaade2014_132b29, 6758, d96d, 91d6, d85b, 864c, 370e, ecaade2014_206m53, 5d90, 3bbc, caadria2017_057c20, b389, 332e, sigradi2013_131f, 8590, sigradi2016_484d, ascaad2016_007a4, 1d97, 1d26, 5d33, ecaade2015_33j6, 3fb6, ecaade2017_031oo, fd7b, ecaade2016_216a55, c640, acadia14_655y, bced, 4fa8, d769, 2987, 2556, acadia14projects_609am, 68f0, 02ef, ascaad2016_059i23, ecaade2016_ws-afuturek67, 3de9, 391f, 2b37, 80c4, 84df, eca1, e67c, 9b52, 4007, acadia14_375g, 4d71, d91f, c731, 07ab, 5054, acadia14projects_189ao, c6b5, 4447, 3222, 436d, e521, acadia14_555k, sigradi2013_41, ecaade2016_130m36, d936, 59f2, ecf5, ec97, 93ae, d72f, acadia14_347at, 4535, 8061, 7140, ascaad2014_025p6, 8ea5, ecaade2015_92u18, 7aaf, 3d82, e5e9, acadia14_435ad, 5c53, 95aa, 391e, caadria2016_353r15, e347, ed9b, aa19, e5ed, 0edf, 0398, ecaade2016_083b24, c06f, ecaade2015_92l18, f657, 8293, ecaade2015_248m56, ecaade2014_168b42, 25f6, c443, 8369, ecaade2015_109c21, ascaad2014_010t5, 9321, 0823, ac69, fa58, dde2, sigradi2013_194, acadia14_463s, 1b56, ecaade2017_215qr, a0d9, 00ba, caadria2017_182n43, ba26, e2a5, fd31, ecaade2017_097ff, ecaade2016_ws-dleadn68, c764, sigradi2014_273r2, 1c6a, 6fb5, ecaade2017_274v, ecaade2015_169y34, b5da, 33e0, a6ad, acadia16_62h4, ecaade2015_256e58, f5b8, 3377, fd9e, caadria2017_094z25, e0b3, 227b, d8e7, caadria2015_164g25, 12d9, a965, be5a, e40f, fae9, 9cb4, a9b2, f10e, fe03, ijac201614207l12, ecaade2015_143n30, 18c7, 614e, 019a, 1591, c07e, 94ab, 03c7, 0b3b, ecaade2015_206b46, acadia14projects_247n, 7256, 5120, 62ff, efac, 2bb5, 47aa, 863c, 5794, 0a69, sigradi2014_232t8, 8115, ecaade2016_154l42, 6243, dd4d, ecaade2016_190u50, 02f3, 4a9b, b937, caadria2016_601c25, c7d7, 44c7, d714, a1ec, b263, c174, fa7c, caadria2017_142i37, 66fb, a490, 342a, b71f, acadia14_681ak, 7fdb, 0906, sigradi2016_592bb, a948, ffb9, 5c9b, eb49, ecaade2016_114f31, 1aa8, a97d, 9257, 941d, 4faf, e9ec, ec63, 8087, e25d, abf4, b354, 024f, 0022, ca9f, bef2, cb51, c29f, 00b0, 1d06, a2ad, ijac201614102e2, eedb, 14b8, sigradi2013_215d, afc1, 5123, 2ae6, de98, ffe7, ecaade2016_bkou65, ecaade2014_128s28, acadia14_301aw, 7675, 89c1, ijac201412301s6, b99e, aad5, acadia16_34w2, 39e3, 55f3, ijac201412202z1, 3518, d8da, caadria2017_086o25, 803f, sigradi2016_571ss, 5cec, fb9f, 29d1, caadria2016_281l12, 6a30, e929, 6351, 95bf, b813, 5322, bf7b, caadria2017_029k10, ecaade2017_054z, 8471, 3769, 1c48, da9c, 2399, sigradi2015_8.264h14, e221, b67d, 40d6, bfa1, 87cf, 80aa, 2e42, 153e, 1ffa, b252, b646, 284e, 58be, a409, d61d, bde7, 0f8b, e1d8, 2c8f, 6d4d, e07d, ecaade2014_208c54, cea3, caadria2016_405j17, acadia14_589g, 7243, a3ee, ecaade2016_095b26, ecaade2015_228a51, 7210, 917e, sigradi2016_710mm, ee25, ecaade2014_173v42, ecaade2017_039h, ecaade2014_224s56, ecaade2016_110j30, 44b4, 3064, cf7f, 2330, eff0, ade5, acadia14projects_199ad, e919, caadria2016_611z25, ccc2, 1ae2, ecaade2017_215nn, sigradi2016_695s, ascaad2014_005f3, 51ad, sigradi2016_408bb, 34ac, cd0b, 1b95, b7cc, ecaade2014_084b20, ecaade2016_047n13, e271, sigradi2015_3.394h6, 9569, 004f, 2bd8, e10e, ecaade2017_208m, caadria2016_135e6, 8728, 818f, b677, sigradi2015_11.136x24, 684e, 002f, 938f, sigradi2014_099u8, a78b, 99be, 1ecb, 1bea, 5fcb, sigradi2014_186b6, 973c, ecaade2015_59u11, 7330, ascaad2016_048j20, 2e06, 66a4, ecaade2015_248o56, 94da, 0c54, ecaade2016_042z11, fb09, 737e, sigradi2016_524bb, 72b5, acadia14_589h, ecaade2017_265t, acadia14_609av, 03c6, 5d6b, 1f58, 46c6, bacf, 0df3, sigradi2015_8.328n15, sigradi2015_2.137l1, 04d8, 5c3d, sigradi2013_366c, cd9a, sigradi2013_28n, 152b, caadria2016_343j15, 8a03, ecaade2017_050h, 40d8, 1d32, 81b4, 9ff8, 9425, b1ef, f402, df86, c6ef, 5ec7, ecaade2014_224t57, 9442, sigradi2015_12.297k28, ijac201513203o7, 9f89, sigradi2013_326h, 221b, 2f0a, 6693, 4f48, 1963, 1a68, 2210, 7fdd, 2db7, fa23, 152f, 124b, eea7, ac25, ea07, f47a, ecaade2014_066n15, 98e2, 9f63, 9b38, 4b8b, 7472, caadria2016_209x9, ecaade2016_040z10, caadria2016_197m9, ae20, 8ab9, bf7f, c80c, sigradi2016_659p, caadria2017_043f14, 9db6, 1615, ca03, 7a4f, 55e9, sigradi2014_052o5, b5df, ecaade2015_164p34, 2d0c, fd78, 5091, f80e, ecaade2016_018k5, 1799, acadia16_44o3, ecaade2017_028p, a89a, ec47, ecaade2016_065b16, 4251, ecaade2016_225s60, ijac201614307n4, 40ec, ecaade2015_287t63, 7370, ea34, acadia15_483o21, 7756, a96f, 406c, 9203, 73df, 283a, e82d, b764, a970, 3016, sigradi2014_345b10, ijac201614201o6, ecaade2014_168v40, 04ff, acadia14projects_237av, 7fc1, 4a91, f223, c322, dcb7, 13cc, acadia14_145ae, ecaade2016_046y12, 4bb2, 86cf, 5fe3, 360b, 230f, c237, caadria2017_107m28, 7b83, 10f5, cbcb, 701c, 2192, 6c83, f6c9, sigradi2016_515e, caadria2017_003v1, 55b7, ecaade2017_112yy, 14a6, 7a49, 321b, 5a6e, 255e, ijac201412303w8, 9841, ace6, 3209, acadia14projects_619al, ab59, 7435, a253, 578d, a136, ecaade2017_133n, sigradi2013_271r, b01d, sigradi2016_817c, acadia14_365ar, ascaad2014_029y7, f3e5, 9ad4, acadia15_407h17, 5516, caadria2017_056o19, 0d24, 1314, 8f80, 36a2, f7da, 096e, 93a8, 59f9, abce, ijac201412401e4, 78d8, a9f5, sigradi2015_sp_8.326t30, a450, f912, acadia14projects_339am, c061, f0b5, dadc, ef00, 1957, sigradi2015_6.42w7, ecaade2017_009aa, f381, ecaade2015_138b29, caadria2016_683e29, ecaade2016_127y34, ijac201513202l6, 98d5, 5e8e, 6e19, sigradi2014_042u3, 261c, acadia14projects_189ay, 79be, 4d8c, 9242, 7eb7, df14, ecaade2015_241p55, cb9f, 6d89, 6116, ecaade2016_023v6, 7d53, ee53, 7d0e, 7522, acadia15_149y5, 5eaa, caadria2015_139f23, 7638, ijac201513303l11, 9187, ecaade2016_163i45, 00f5, 8755, cbb0, 5e04, 16f7, f23a, ed07, 2fff, caadria2015_014s2, acadia16_106j8, 7445, 8100, 0f80, 16d1, 26b5, 32dc, 10c4, 6795, sigradi2013_364, 1f61, e684, 8157, sigradi2016_814zz, a3d0, 7032, f78c, f0e5, sigradi2013_326, acadia15_497i22, 43a7, f4bf, 9963, 6acb, f9c4, 849b, d228, 9b09, 67ae, ecaade2017_172q, 83ad, dcf7, 137b, 8c31, 657c, c9e0, adea, 096f, 2a3a, ce22, 1fd1, b110, 0e9e, 2fbe, aac2, 2f09, a0f6, ca54, ecaade2017_108qq, eba7, sigradi2016_807nn, 882c, c514, ijac201513104m3, f4ad, ecaade2016_183u49, ecaade2017_252j, ecaade2015_247e56, b2aa, ijac201513201o5, 203e, 88c1, 858b, caadria2015_114a18, d575, sigradi2015_12.19x26, b727, ecaade2015_284x61, db4e, 1d1c, 52ec, 07cd, acadia14_497z, bfd5, d916, 75de, ac52, b8d4, fee9, 7193, 4c30, ecaade2017_057ff, ad42, 9bda, 5480, 3139, 19de, e87e, ffe6, acadia15_483i21, 916b, d028, 5128, 49b8, ecaade2017_213vv, aba5, 6d48, febf, 1c24, acadia15_185g7, ecaade2014_044y10, 3e13, sigradi2015_9.347m17, ed8a, b29e, 80cb, ascaad2014_016b9, 02de, ecaade2017_117p, 4a79, 90ce, cb17, 204e, b2e1, caadria2017_155r39, ecaade2016_tkof67, ecaade2014_088j21, 3fb4, sigradi2016_590r, 2683, d232, 4921, f671, ijac201412408m2, ded7, bbd3, fd97, e584, 30cf, f78b, 0718, sigradi2014_144y2, cae5, 9da2, 7e23, sigradi2013_173n, 0b5e, f184, f035, 22fd, c262, 8456, ecaade2015_318x69, ecaade2015_301t65, 82a0, ae9a, aefa, 6c4a, 03a4, 846a, b7f0, abb0, ecaade2016_078c23, 750b, 88a2, fba7, 2e18, 94c3, 62fe, 9b36, 5e91, d9c9, cfae, ecaade2016_mrtf66, 97a9, 2eb1, 3943, cc6f, caadria2017_040r12, 668a, 488e, caadria2015_114i18, 8051, c676, 2491, c398, d2e9, ijac201513102y1, ecaade2017_085c, 7a34, d98d, bfc9, ecaade2017_291w, ijac201412206x4, ecaade2014_149c35, 5716, 1e4c, f7a7, ecaade2017_117u, baa6, e09d, 085e, d4f6, c49f, f33b, acadia14projects_579ay, 6461, c41d, f5fe, 7984, d8c9, acadia15_469r20, ecaade2015_33w5, acadia14projects_435an, 931a, 654a, caadria2016_851p36, 9572, 06d8, sigradi2014_045y3, sigradi2014_265p1, 4ca8, sigradi2013_41p, 6c0a, 3b7a, 2d8f, a380, acadia14_237ax, d0af, 04a6, caadria2015_218w33, 95ab, c044, b6af, acadia16_402o24, dbdf, 47e3, 8817, 13f6, d0a8, 0954, acadia14projects_375c, cff8, 6fc9, 4942, 3838, ijac201412407t9, ecaade2015_77s14, c394, 0151, b6c6, acadia16_424i25, be3f, 158c, 753c, 13e5, f450, acadia14_579b, a45b, ef81, b981, 3ee1, b306, 8581, 1538, dc26, 27c7, f970, sigradi2013_326m, 77a1, 6262, b557, df8e, ef3a, 5f6f, b803, f779, e8a8, 7d8a, caadria2016_745h32, d7bc, 854f, 3ae6, 61c0, 7224, 778f, ecaade2016_016j4, fb7a, ecaade2016_096s26, 776c, a8f3, a9dd, sigradi2014_329z6, 0877, d819, 08c6, acadia15_161i6, ecaade2014_233w59, ecaade2017_105rr, ijac201614202e8, 4e36, 21a6, caadria2017_016o6, 07b6, ecaade2017_257pp, 142e, cc36, ee8c, ecaade2015_77d15, ecaade2016_147r40, 7438, 025d, 5bb9, 3828, ascaad2016_037g14, e2d1, 75d7, 8a2c, 827d, af13, c379, a2cb, 0b06, 351a, e0a4, ae74, 94eb, d7ed, 35c2, 0afb, 9e96, 4f4c, acadia16_432v25, 94b3, 97b2, sigradi2014_232r8, 0582, c799, 435b, 88fc, e72b, 1331, c3d9, acadia14projects_453g, sigradi2015_4.219v6, 9fca, 2d7e, 947b, 9bdb, acadia14projects_497ac, 1410, 6f6d, 2ca5, ecaade2014_035w8, ecaade2014_198o51, acadia14_497s, 7d22, acadia14_389d, 16ac, 3141, 0386, 1d57, ecaade2015_217c48, 2b3b, 7bef, bd4f, 6323, acadia14_375f, 7597, ijac201412301b6, sigradi2013_54m, caadria2015_099u15, ecaade2017_215yr, c95d, acadia14_229h, 312e, 2ac7, 0ba6, 4120, acadia14_671v, 9166, ddae, 3497, 665e, 6fac, 3c69, 90aa, 9a61, 4792, d1a9, 7a6b, sigradi2016_564kk, ff35, 5448, 6cae, 0c8d, 13db, ecaade2017_072d, c701, a95e, 8276, f111, ijac201412303j9, 0ddb, ecaade2013r_007b5, ced0, 9034, caadria2015_061b7, 41bf, c75b, 17c9, 6baa, bdf2, fc78, 427b, c236, f55f, 6a0b, 7f68, d830, ecaade2016_243w64, 1e1b, caadria2015_119d19, 84b3, 28f4, ecaade2014_157f39, d35d, dcbd, sigradi2013_401g, bf67, 5149, b716, 4132, fb66, 3d8c, df73, e122, 8624, 3b63, 4d85, d0b9, acadia16_326u19, 503b, 3005, cbd9, 90c0, c776, 6f7f, 27ec, 9805, cc0c, ac0b, 4db1, ecaade2014_149i35, ecaade2015_109t20, 0a13, caadria2016_003i1, b2d1, 1629, ecaade2017_108g, ecaade2015_172d37, ijac201614302u1, 0f21, 8b6f, ecaade2017_183aa, ac2b, 0bba, e258, e698, 8ec5, ecaade2014_143p32, 8717, 7587, 5c2b, d9ef, 5f63, 29fa, ec62, ijac201513205g8, cd97, 5dd4, c7c5, bd66, ca86, 4a58, acadia14projects_135ac, caadria2017_190k45, aaf6, 854e, 70ac, acadia14projects_375ax, fb22, 0e14, caadria2016_517c22, 3feb, 0329, 7b55, acadia16_244z15, 388d, 5d2e, 49e6, ecaade2017_073n, f73f, 49ae, 19c3, 9e1f, ijac201614303j2, 0c9d, ascaad2016_023a10, 9097, e7ed, ijac201412205x3, caadria2016_085e4, caadria2016_301v13, e91d, 1735, 95d5, 6c4e, 171d, ascaad2014_005h3, f519, d85d, 84af, ad37, 1455, c2bd, 0105, b448, ab2a, 05e4, ecaade2015_180h39, ecaade2014_038l9, 9045, f2dd, fda8, 2c57, a066, 212f, 0cab, 833c, 31aa, acadia16_244r15, ecaade2017_ws-archieduv, 94cf, bcd4, ecaade2015_127x24, e533, 0006, ascaad2016_002h1, cb54, eb05, 3c1c, fd7e, sigradi2015_8.81b12, bc99, 8358, 5684, 29cb, ecaade2017_288kk, sigradi2016_602m, ecaade2017_046yy, ecaade2015_138t29, ca25, 6c3f, 1f67, acadia14projects_291as, cc4d, caadria2017_058e20, 3bd9, 6035, 0bb9, acadia15_333d14, 1533, d335, ecaade2017_181z, ecaade2015_144a31, 2b78, b8be, fd21, 3d53, dbfb, ijac201513206a9, 928d, 929c, a4a0, 7c82, b6a2, a9f7, fe9e, ecaade2013r_003j3, 8384, e39f, b0b3, a763, 4c2b, 2612, bb0c, 789a, bf4f, caadria2015_237o35, 5aad, d212, f3bb, acadia15_284v11, fbb2, 7f92, 2bb8, c0cb, abb1, 994a, 2317, 5325, 6916, f327, 0a62, acadia14_531y, 9a77, ijac201614207f11, 62e6, 1e5f, sigradi2013_411l, 567e, sigradi2013_30, 992a, 8c64, 3a5c, 4815, acadia16_280s17, 269c, 6872, a8ef, f679, 011d, 0966, bcf3, acadia14projects_101as, ecaade2017_248ss, 644e, caadria2017_040i12, f82b, dd87, b626, 756c, c916, 9ddb, fbcb, f2d5, e688, db88, sigradi2013_342j, e971, a546, 8ea2, 3aea, caadria2016_651e28, 7eb4, f540, 5f51, 52b4, 08fe, 89a3, f9ae, 4666, ecaade2017_164s, 229f, sigradi2015_10.317p22, 271a, b696, 1beb, 3ecd, acadia14projects_681an, d7d1, b888, caadria2017_054f18, caadria2017_046t14, bb26, 96c1, 5b15, 4e0e, 2361, c250, 0fb5, 7ea3, sigradi2014_049j5, ecaade2017_085xx, ecaade2015_27u5, b75e, ecaade2015_205t44, cce9, 80f5, b442, ecaade2015_48m8, ecaade2017_265n, fd83, 2ad6, 75b9, 7920, 716d, 1874, 72db, 9443, 91ad, 06c2, 34f4, 8724, ecaade2014_086m20, 1bf1, 8651, d73f, cfb1, ijac201412407z9, f4cf, 4d0d, 3210, 7014, ecaade2016_ws-masshousec69, 5949, 00c8, 6cf9, ecaade2014_044b11, a343, b0d3, 0933, 4540, acadia14_375c, ba02, 2066, 5878, a359, 1a9c, acadia14_435ar, cfe7, ascaad2014_014s7, 194a, ascaad2014_022g4, 2cf8, ccf3, ef0d, 79f9, 0375, 7744, 773f, f6d0, de13, a0ee, e720, e42b, ecaade2016_217m55, a185, a0ae, ecaade2017_046l, acadia14_145ah, caadria2017_174k42, b367, e4e7, 735f, 4aa3, cd02, 6911, 3daf, f372, 0fba, sigradi2016_779vv, 3437, acadia15_185y6, 6da5, e86f, fe58, 96eb, 918e, 017d, 222e, 9ca4, 8141, caadria2016_497w20, e8f3, caadria2017_123m32, 0790, caadria2017_070v22, ecaade2017_277uu, 6a9c, sigradi2016_550o, 0ded, a25a, e032, e55f, c63a, 5bb3, sigradi2015_2.162r1, cc4a, 9300, f591, acadia14projects_473am, 9cf7, d824, 5369, a9c3, b4bc, a5c8, e9a8, 4415, 4cff, c3fb, 7c81, 175c, f83c, d314, 6b04, ffe9, ecaade2017_143ww, c88b, b13d, 371f, d41b, 50e0, e3a2, sigradi2013_343i, 5813, sigradi2013_111t, ascaad2014_005i3, 8619, ecaade2014_141g32, 6c98, ff36, caadria2017_056l19, 4a50, ae56, 9117, sigradi2015_8.186y12, 0f2b, 9db2, caadria2017_056z18, 9d15, b6c5, e00a, ecaade2017_094g, ddad, 8e91, 51a7, sigradi2014_057t5, 9088, 7d33, 6de2, acadia14_365ad, 9060, 6270, 0ae9, 4044, 5110, cffd, acadia14_101o, d885, 6d83, sigradi2013_343, d5d6, ecaade2017_256z, 3cf6, 6a9f, 7a80, af66, 25c4, sigradi2014_339b8, ecaade2013r_014h8, 429e, ecaade2015_158k33, 49b4, sigradi2014_032k2, 4644, 3e24, c865, ac7d, ce70, c820, ecaade2016_tkod67, 8543, b3c3, 36aa, 38a1, 299a, 0509, fc7e, 8d7a, 1915, 901e, 4da8, 3d91, 0f93, sigradi2015_3.212m4, 7a62, 7dea, 89a9, 2b0b, 3fc5, 9c54, 33aa, 9125, 9288, c7f9, ijac201614104w3, 4cac, c956, ecaade2017_301v, e62c, 73db, ecaade2017_072b, sigradi2016_637z, 54c7, 81be, 7664, cc13, sigradi2013_429f, 7a1f, 0d33, ff9a, caadria2017_095c26, acadia14projects_719n, 1c04, 8b0e, 1587, d27f, 0c2d, b32e, ecaade2017_108e, dd84, 265a, 06ee, ae02, sigradi2013_295e, f506, 17ee, ecaade2015_248w56, 9f88, 523e, db43, ecaade2014_214m54, 544f, 96c7, 3db7, b450, 5f48, sigradi2015_8.189p13, 7141, e5dd, beb5, be07, df7f, 92d8, 6f4d, 73d3, ecaade2016_067n16, 8f32, 5460, acadia16_478f28, bb4e, 4afc, d520, 7bdd, f1c3, b26f, 35ac, 38ab, b1bb, 7523, 243f, ba60, 9115, 71c3, 2c07, 8392, 67ea, cf92, d4e2, db70, b0e4, fbb0, sigradi2013_189f, 4043, f837, 4fd5, cabe, sigradi2013_274u, 4335, caadria2015_069s8, 710c, f4a6, acadia16_362v22, acadia14_347ah, 4f98, 291d, d70b, 7ebd, 4730, acadia14projects_63ag, c350, 4e1b, a16c, b42b, 9d17, 4617, d515, 5b44, ecaade2017_302rr, fd56, 56a0, f8f8, 2fad, 128b, 722f, 8194, da76, ecaade2017_157ss, 6d6d, b541, 8f7d, ecaade2016_013j3, 3c23, 08d4, f062, acadia14_523ar, 8cfc, fc74, acadia14_189at, bb3d, 8d31, 8598, acadia16_140a11, beeb, a053, 0c9a, a4e0, 2823, a2f7, 7e9b, ecaade2014_095t22, 0596, ecaade2016_047k13, fc4a, 6704, 1329, ecaade2015_118t23, d34c, ecaade2014_010h1, e83e, cd3d, ijac201513206b9, caadria2015_087n14, 9c91, ad60, caadria2016_549n23, b417, c639, acadia14_445ae, 27da, 2eb2, b46a, 848a, sigradi2013_295b, 1294, edea, f7a9, d0e0, 5e0a, caadria2017_185x44, 7d2a, 6eaa, 2eee, a2a1, f2ef, 3810, d1d5, f3f2, acadia15_57v1, 4a8b, 2533, fc30, aa2a, 8dc4, 814b, 4567, 8b69, 0d12, c1ee, e5c5, ecaade2016_120b33, 646b, ecaade2015_180c39, ecaade2016_154t42, 4115, 5506, ecaade2016_224y59, ijac201614406i4, dbce, bd36, 979b, 90b3, ec3d, b50c, 08ab, 2155, f285, 07f9, 002a, 8d1f, 57cf, 04e9, 70ad, 315d, 7059, 5a34, caadria2017_016m6, f284, 7950, ef8b, 46d2, 6ffe, 5ad6, e934, 3395, b360, c0ca, sigradi2014_042n3, 6cd0, sigradi2015_11.8l23, ijac201614105o5, 4e15, acadia14projects_579j, 909c, 9a46, 325b, 4968, e425, ede6, abe7, ijac201614203o8, 2f4a, 1235, e92e, 8829, acadia15_469p20, 1779, e438, 2e08, sigradi2015_sp_4.388w29, 684f, ea5e, 5b5a, 76ed, 6af4, ecaade2017_211dd, acadia14projects_63ar, 7505, 221e, ede1, 3583, acadia14_681av, e727, acadia16_244p15, ecaade2016_078h23, 263f, d234, ecaade2016_188k50, e7f7, aea6, 3adc, 91aa, a63c, 5098, 3724, ecaade2014_199x51, acadia14projects_661d, ecaade2015_55m10, 47ce, 19e2, 3e30, sigradi2015_10.220h20, 3a0c, 457a, f701, 6f33, f27c, 79ef, caadria2017_163t40, 460a, 5a9c, ecaade2014_240d62, 74ff, 64c6, ecaade2016_111l30, 62c4, ascaad2014_014f7, 1dc7, edf5, 5c93, 64b2, bcd2, f0a9, ijac201614203x8, ecaade2014_072m18, dcf9, 8b16, 8595, 9b2d, 90f8, aaff, 6ffa, ecaade2015_21k4, b278, b74e, ecaade2016_140n39, 532d, b28d, ecaade2017_203ee, 746e, acadia16_362j22, fc2b, 24a5, ba2b, 72f4, 3e3a, ijac201614302y1, 539a, sigradi2015_11.8i23, 6538, e42a, a1a4, a321, 2bfe, ecaade2015_22d5, sigradi2016_815mm, 0912, 3133, e9b9, 6922, 1325, a5c3, 542b, ee1c, sigradi2013_359j, 311e, ascaad2016_054b22, b439, acadia14_619ag, 3373, ijac201412203f2, ecaade2017_257zz, 962f, ae9d, acadia16_140g10, 09e2, bc9b, 6b9d, 357a, d5b1, 202a, 587c, f91c, d655, 2411, ecaade2015_15a2, sigradi2016_385ss, ab22, 131b, 11be, 2072, 19a4, 396d, 85fa, c5d3, sigradi2013_429z, 914b, 68f7, b8bb, 86c4, 4038, 01bd, 499f, ecaade2017_042aa, 2133, b336, e7e1, ecaade2015_195j41, ce89, 8649, 01e3, 5030, 90c1, 3c48, d343, bb7c, 2cb4, 7316, 7792, 3546, ebda, ab43, c6ea, 4660, ecaade2016_162x44, b883, 1284, acadia15_443z18, 2728, d2a5, a666, 51e6, 39dc, a7b5, 5fb4, 56cd, caadria2016_013k2, fe21, acadia14_453h, caadria2015_130f22, ecaade2015_261f58, 2ce4, ef35, f17d, acadia16_140x9, ec25, b971, b7ae, 0dd6, 9469, b6f4, ec61, 20e8, 0290, 0a35, 5370, 88dd, 9f86, sigradi2014_137k2, b807, e06f, acadia15_343x14, ca35, d574, 537d, d90b, 902f, c3cd, 9743, ecaade2016_175j49, ecaade2016_tkou66, acadia15_483w20, 2415, a13a, 1308, 920a, 74f0, 066a, c88a, acadia14projects_199al, sigradi2014_282l3, a50f, 52bc, caadria2017_079x23, 13a4, 6e4e, 4af2, 5719, sigradi2014_307o5, d909, ecaade2017_302uu, ijac201614403k2, 7366, 4ee3, bee0, e78f, 8bb4, acadia14_101aa, caadria2017_005s3, acadia14projects_497y, 759e, 6e05, caadria2016_651x27, acadia16_270c17, eec6, 1b39, sigradi2015_sp_8.326z30, 3765, 5635, ecaade2017_044oo, fecf, 25c9, ijac201614202a8, ecaade2015_241i55, 9144, 7d29, acadia14_317ab, acadia16_34b3, e4bf, 3d1e, acadia16_298o18, 5dfe, 1c39, fdf7, c7e8, 0003, ecaade2014_057i14, caadria2015_061a7, 094d, b4fd, cb68, 7e59, 0630, 968b, ascaad2016_056j22, f21c, sigradi2016_732g, cbe8, ijac201614307l4, 9885, 0b7c, a9e5, ecaade2016_013p3, 1289, e65f, 0741, ecaade2014_024e7, b893, sigradi2015_2.137k1, 5eeb, ecaade2016_027y7, ijac201513102j2, 3b78, bb1d, ecaade2013r_004f4, d2e8, 9e49, 5e0b, ee8b, af8f, 550e, b27c, f941, 6be2, sigradi2015_3.201v3, 3ebc, 0f95, 2160, 690b, 3378, 2fe2, ca29, sigradi2013_117i, cef5, fe9c, f70b, 4f7c, 15de, 11b4, ecaade2017_089q, 4d53, 1913, b245, ecaade2017_213k, f45f, 3f58, 3cb2, 9456, 1af8, 7e28, 5bab, 4b7c, e067, 2fc0, 60d7, ccbb, 9cb5, ecaade2017_007ww, acadia14projects_339y, 0a10, 1416, 5bf6, sigradi2016_515j, 3cdf, caadria2016_559a24, abcf, sigradi2016_801z, b281, ecaade2017_175h, c063, 1d89, 23e9, 368a, 2b81, 0b90, b330, 2105, c7ae, 2648, 215d, c3a4, dac7, bcb8, cadc, abf1, f4ab, a7ea, defe, ijac201513302o10, 4ff0, 5a7f, 0184, acadia14_609az, a734, fd94, 983d, sigradi2016_595gg, ecaade2017_116k, 2efd, 0e76, 534e, 548a, 7aee, 8618, 6a99, 8ed7, e134, d9f2, 54e8, ecaade2013r_017y8, b0b1, 0ca1, fb6e, ecaade2014_204g53, 88a9, 8988, daea, 1163, 97d7, acadia14projects_479t, ijac201412301r6, 0591, ecaade2016_238r63, d9c4, 2c1b, ecaade2016_162d44, ascaad2014_008k4, 3b8b, ijac201513105w4, cda3, 9c1f, 4ab5, ascaad2016_044s17, 8425, f181, bbd5, ecaade2014_049x11, e6d6, 58ba, 6451, 23eb, 1303, 7794, 7d6f, caadria2016_291d13, e1c3, 4c0e, f452, 5197, ecaade2013r_004y3, 69b2, 2622, bba9, cff7, ascaad2016_051e21, fd2e, ecaade2014_239k61, 8fca, 8832, 90e4, ascaad2014_029d8, ijac201614303s2, 9424, 40b6, 9f91, ad8b, eb59, c37a, 5e83, 76c3, c943, d61b, 409e, ecaade2016_047m13, ecaade2017_282n, 7e11, ff1a, acadia14projects_189az, ecaade2016_130n36, acadia14_153f, 72a8, e7a8, 8ae4, 26e9, 149b, caadria2017_030a11, 4dd5, 03d4, caadria2016_517i22, 8934, e257, caadria2015_124e20, caadria2017_158a40, 8fce, sigradi2015_1.288a1, 4d36, f26d, 31bb, f149, caadria2016_343i15, caadria2015_066d8, ecaade2017_054uu, 8e34, 6082, ecaade2014_010n1, 147d, f6ff, 7760, ijac201412204z2, d010, d0d1, bcdb, ecaade2016_224p59, 1760, f072, f79c, db95, 8fe9, sigradi2016_690c, e9dc, 504a, 146d, 1808, acadia14_145t, 599a, 7d13, ecaade2017_274u, 15a7, ecaade2015_200s43, ebac, fabd, dea9, 17e6, edd4, 753f, 9a8b, acadia14projects_357av, 9c78, aa63, a0c5, 2185, 5eb1, 017c, 9410, aba3, ac06, ecaade2015_284o61, ecaade2016_036n9, caadria2016_013s1, b06d, 178d, 70b5, 7de7, 3f35, sigradi2016_446f, f424, d59d, f8ac, 0211, ecaade2017_006ee, sigradi2015_10.138v18, 2d08, 6d29, d881, cc1e, ea00, d379, b078, 81b2, e1fd, ijac201412205s4, ascaad2014_011v5, b7bd, 06fc, ca42, ecaade2016_071v19, 0e5f, caadria2015_142s23, 201c, eee1, 8ba2, 6dea, 89bf, 3cef, 6289, 8a74, ff23, ecaade2015_229p51, ff16, ijac201614402n1, fcd7, 7324, 1d16, caadria2016_683g29, 26c9, 3f10, 7dd8, 48ac, 1cf5, 2e96, 513b, 2ba0, 0097, e5c0, 1de6, 733e, ecaade2014_195y50, 9f74, 03c2, 47da, 6265, d413, e09b, d57b, 3b99, 9b8a, a41a, b4a7, f49d, 932c, ecaade2017_140ii, d4fb, c9db, 5b53, acd4, 9084, 64f5, 47fa, cf55, bfa7, 0594, d439, ee56, ba4c, ecaade2015_319g70, ecaade2014_128u28, ecaade2015_114c22, ascaad2014_012e6, ecaade2016_158j43, 06e9, ecaade2014_224o56, ecaade2015_196g42, 244d, 2a54, dd51, cfe6, 8a64, 3efb, e22b, 06bf, 1ee2, 69a5, ecaade2017_023w, caadria2015_237t35, 7cc5, ecaade2014_153u36, 3764, b8ff, 2110, 9c2a, 940f, sigradi2015_10.267s20, acadia15_451o19, ascaad2014_004n2, 29ec, ecaade2015_180l38, de0e, b481, afcb, 71f3, 862f, e31d, 4ec4, 1e4a, 069e, bd83, b6ca, 858e, a17c, 1ede, ecaade2017_201g, 98cd, 1356, 31e4, dd85, 1700, 1487, 84d3, 23f7, 953d, f097, 4c06, acadia15_343y14, d33a, 745d, 758e, ee7a, d3fb, 7fcd, d92a, dcfe, 7544, d392, 87d3, 7068, 7b3f, 9478, b93b, 436b, 86db, 631f, fabb, d0fd, ecaade2017_041r, 6002, ff53, 6371, fdfa, ffef, 8997, 58bf, e5ca, f80d, 0e19, 470e, 5393, cf3a, a2f5, 384e, cb9c, caadria2015_014u2, ecaade2016_182p49, 471b, 427d, f6e3, caadria2015_208u30, 6355, 2a30, 71b0, 18a8, 1db7, e379, 1a2f, a6d8, 4603, 490f, bad6, bded, ecaade2017_274z, c200, cce2, acadia14_531s, 9764, 5152, 42c1, caadria2017_052t17, caadria2017_125b34, 6489, acadia14_229k, 7c86, ijac201513203i7, 5fa9, 6d2a, 79e9, 03a2, 512c, 0937, 56f5, 527c, 341e, a688, ecaade2015_155p32, 2224, 00ca, 9696, 12b9, 8e98, 2454, ecaade2017_169vv, e1ca, cedb, 31e1, 3a17, 5d6a, 9d32, d39f, 4b42, 8517, 6491, 5661, 6384, ecaade2017_198p, ijac201614307r4, 7f25, f248, adb7, 5673, f58e, sigradi2013_98, d4f0, 566f, 03b3, 8e11, b3f3, aedc, 3336, 2e0c, ecaade2017_077nn, 6df6, 2014, 570c, sigradi2016_512b, 6180, 58b5, 35af, 6485, 41c3, e097, d517, 8b27, ecaade2016_130i36, a21e, ac09, 376c, sigradi2015_8.264u14, b4e9, 49c0, caadria2017_129x34, ecaade2015_207t46, 73a3, 65ca, 1417, caadria2015_070w8, f361, ecaade2014_055a14, 80b6, e18a, ee26, ascaad2016_035n13, 5c8d, fcfa, sigradi2014_265s1, 3b23, ecaade2015_158h33, 9240, f34a, 0a7b, d114, 524c, ecaade2017_291c, 3d10, 9304, cd34, 9ae6, 3451, c58a, 890b, d4d9, 4a92, 810e, 83fb, 925a, 2cc9, ad38, caadria2015_030f4, ec4c, 6de6, 0ed6, 322d, ecaade2017_053h, cda2, 9da7, 15ea, 77bf, 669b, 0e67, 3704, 2abc, 0b9a, cd88, 0608, 7514, 4e5b, b599, c61d, caadria2017_080i24, 9f7c, 3f66, d25d, 1ffc, sigradi2013_111p, c9d3, 7525, 0145, 452a, 1a11, 0434, 3711, a11c, ecaade2014_168w41, f86c, 770b, 3505, sigradi2014_152v3, a2a4, 783c, caadria2016_851d36, 0420, e0f2, 9ef0, ijac201412405o8, 4917, 82d0, 4b20, 5e32, ijac201614309s6, c46d, ecaade2016_208r53, ecaade2017_053xx, caadria2016_487j20, eea0, 3cd0, f67f, 02fa, 06df, 7d2f, 970d, 522d, 4ec9, eeee, caadria2015_156m24, 18e3, 4d44, 006f, 29d4, c195, b303, ecaade2014_187g48, 9d97, 541a, 7ca7, caadria2017_094r25, 0495, 7c54, fbcd, sigradi2013_100e, 5218, acadia14projects_609ad, 0dd3, 7781, 7b30, caadria2016_063t3, ecd8, a0f1, 4824, 5c7e, bbe1, 1740, 2bc9, 214d, 5acf, acadia14projects_463a, 75ff, dc03, 80fc, 9668, 6228, 0fee, e9a2, 1547, 461f, cf36, 1d3e, 92fe, e985, 12d6, 1c61, 8d25, 16bc, 3a62, 6c52, 6683, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 3f69, ecaade2015_38r7, 0ed9, c145, 714c, 0656, b9a0, 7031, sigradi2015_6.327r8, ba8f, ecaade2014_184j46, ascaad2014_030b9, cce8, 8e6e, caadria2015_126k20, ff21, 96a9, 6ce1, 7459, b04d, 54a3, acadia14projects_539aw, caadria2016_735z31, f7e0, 9797, 0ecb, ecaade2017_021s, d34b, 62cd, bcc3, 3858, dfd3, 4053, c636, 452e, 3802, 18c9, cbc3, e439, 5a7d, 250c, e3fe, e27d, acadia14projects_479i, fb60, sigradi2015_4.52l6, ecaade2015_207p46, 4544, 5580, ecaade2016_167z47, ecaade2014_168j41, dd31, f367, a08d, sigradi2013_407f, acadia14projects_33ah, 2627, cf41, acadia14projects_291f, 27fe, 53bf, ecaade2017_225l, 2afa, 44b7, 1705, ecaade2014_072t17, 8879, b817, 9d87, ijac201412303o8, 34b2, 523f, 8270, ecaade2017_077yy, 55b5, caadria2017_158c40, acadia16_382p23, caadria2015_188a28, 79b7, ecaade2015_61e12, cc98, 80fe, fc3f, 4f14, edcb, 6ce7, 2c40, 826f, ijac201614102f2, dbae, 118e, caadria2016_579k24, de49, 8ce0, f631, 963c, ecaade2015_171o36, f942, 3082, 45df, 1aeb, 1028, sigradi2015_4.219b7, 5d67, sigradi2016_695t, cb6b, 116a, 3a63, d2e5, 6fdf, d895, 673e, 1857, dbdc, ecaade2016_021x5, 2c7f, 95a6, 70d1, 35d0, 878f, 0bad, caadria2016_517g22, acadia14_43at, 8bce, ecaade2014_052w12, c284, dc7c, fc4f, caadria2016_735r31, 9887, 4e54, 14cc, aaea, 0e4d, 0f22, 3fdd, sigradi2013_41l, 4b7a, 5a22, 4333, 53c5, 8a77, eb41, dcd2, f757, 584a, acadia14_91s, ecaade2014_144a33, caadria2016_851a36, bc60, 1dab, 119a, d43b, 3edc, c173, 6f70, efd2, 6f46, cb93, ff45, 9acb, b521, ecaade2017_130yy, 0775, 428e, 575a, 1f37, sigradi2016_816zz, c2fb, ff39, f03f, 0873, d841, 9c57, 2f6c, ascaad2014_024z5, sigradi2016_426c, 1f8f, a8ea, sigradi2016_590o, 9f79, ecaade2015_143s30, aa46, 74f4, e1f4, ff70, 4c97, sigradi2015_9.152k16, 0ec9, ecaade2015_229y51, sigradi2016_407y, acadia15_395z16, 04c5, aecf, caadria2016_745y31, 9b76, c976, 3574, 4f83, 9f95, ecaade2014_089p21, ascaad2016_004h2, ecaade2014_224v56, 43d8, 8ee0, acadia14_681ai, 9859, caadria2017_185t44, 7f24, 065d, 0b96, 904b, acadia16_394j24, e239, 0279, 8780, 308e, 5699, 7766, sigradi2016_382aa, c93f, bd58, sigradi2013_389l, ecaade2015_251o57, acadia16_402s24, 7326, ecaade2015_38j7, 38ed, 3626, 4a63, 80e9, ed20, 6ef1, 18be, cf50, c37c, ecaade2016_006o1, sigradi2016_360x, ce44, 761a, 829f, be3d, fea5, 7ee7, e34d, b369, 4fbe, fccc, 0615, caadria2016_197h9, 258a, 72bc, 8974, acadia14projects_291av, ec67, 5570, 345b, 782b, f094, a981, ea4e, a21b, caadria2016_861g37, ecaade2016_154n42, ijac201412403m6, 4175, 8b9a, fca9, ecaade2016_018y4, ad16, 3467, 5168, e4ed, 65ec, 9cef, 1392, 6f5a, 185c, 886f, d023, 0783, c5ab, 259d, 41da, 778c, 94e6, ca97, 48e0, 0119, sigradi2013_330c, 9026, 06e7, sigradi2013_400t, 9bd8, f1f1, 4b37, 3606, acadia16_432u25, c677, 66c3, 649e, ascaad2014_024j5, a62d, ecaade2013r_012t7, 32fc, caadria2017_189d45, caadria2017_004v2, f279, 97b0, 5214, 8f0c, ecaade2017_172z, ijac201513302n10, b913, 0263, 46db, f395, 3ff5, 9673, caadria2015_014v2, acadia15_185a7, 8078, sigradi2013_212p, ecaade2016_083f24, 9966, 74cb, ascaad2014_014s8, 7336, 8ec1, 753a, acadia14_647ax, 128a, 0325, abba, ijac201614202p7, 7e08, 1826, 16f5, 237f, bb68, 7b39, 77e0, ecaade2016_bkok65, 87a3, caadria2016_735s31, acadia14projects_189al, 3e67, f174, e9fd, 3953, 6ec8, 979a, acadia14_267g, sigradi2013_342k, 5ebf, 7854, fd52, caadria2016_589x24, acadia15_371m16, ceda, ba0f, 4167, acadia15_243e10, ecaade2015_170l35, 6650, cfad, 83fa, bda7, 1fb3, 79bf, f732, 4d5f, ef3e, e09c, 2d3c, c9c5, 03ae, ad93, 91a3, 417d, e035, d75b, acadia14_167z, a61b, 27ef, d42a, 7999, caadria2016_767u32, 8a5c, 28a7, a3a6, e4d6, 1870, b7a4, 80fa, 755c, 3947, ecaade2016_136z38, acadia14projects_199ah, ecaade2017_255m, d72d, ce9f, bddb, 4af5, 1254, ecaade2015_100s19, b3ed, b296, 0a54, e336, 8c6d, c28c, 2f98, 5ded, 6f21, 974f, ecaade2016_028g8, c2eb, ecaade2014_132j29, ae09, 4ee0, 7b4d, caadria2016_839n35, acadia16_450m26, c0f6, 14da, 26f8, 6455, c759, 3bc4, 74fd, caadria2016_445w18, bbc6, eeae, ffe3, 6e97, 3e7c, 4055, 9ab2, 6c03, 834b, 487f, cbe0, 9a19, d65b, ecaade2017_194y, 02e5, 7d6a, caadria2016_343n15, c50e, ecaade2016_223p58, 8797, bcf0, 9cf9, ecaade2016_021t5, ff74, d89f, ecaade2015_55c10, 6476, 590d, 357b, 5665, 4b13, acadia16_206j13, 84b7, sigradi2015_1.288b1, 02df, ecaade2017_264ww, sigradi2013_234d, 5020, caadria2017_085w24, ca5e, 8862, 03f3, 568a, f7d4, ad56, caadria2017_174z42, d56b, a41e, 4783, ascaad2014_034l1, 506f, ecaade2017_117r, cf21, 9f16, bf57, 8b3b, 10d5, 2615, b019, 1f4a, fefc, 2938, feec, b5d8, 7ffd, 772f, sigradi2015_3.345s5, 8178, 0268, 7b31, 691e, ccbe, 0781, 6c61, caadria2017_074h23, ecaade2017_294e, 872f, b410, 7837, 0f42, 7fec, ee45, 9239, 8af0, 2632, 865c, 52b0, 4625, acadia14projects_531v, ijac201412402g5, 5e98, ecaade2016_230n62, 6def, 1fff, f6c4, 0b38, c840, c763, a820, 0adc, 25da, cfa5, ecaade2015_138x28, d7f2, f166, 72c9, 7455, ijac201412403l6, 219a, c01a, bff0, f5c1, 59aa, b1ff, b23c, bc62, aa2e, f7b8, 8b00, ec56, ddbb, 57fe, 9c83, c362, b838, 0e2c, 530e, 203f, e45b, ascaad2016_023s9, 46b3, caadria2016_663l28, e7f6, ecaade2017_308q, 4d02, 61d1, 0bc6, 9306, 9a88, 7215, sigradi2014_186d6, 2b92, 6db5, b29b, ecaade2017_054tt, 0f3e, 79d6, ecaade2017_053uu, 01cf, c087, 76ac, 9b42, 4fa2, ecaade2017_048hh, acadia16_98t7, b1d6, 230b, 41ac, 81c6, acadia15_451l19, caadria2015_114x17, 916a, b622, acadia15_407n17, dfc8, cd72, 1bdd, e5d0, 9530, acadia14projects_389ay, ecaade2015_122i24, 6c26, ijac201614308w5, 8c30, 9147, e27c, 9ccd, b61b, d911, sigradi2014_114k9, 0fc3, 32d9, ecaade2017_227o, 26de, 89d2, a8b6, c4fc, eb80, 8898, ijac201614207i12, 4ba3, 12b3, ecaade2017_077c, 20b9, 1f03, bee7, 7c02, acadia14projects_681au, 30da, 04cd, 59fe, a090, 9c3e, caadria2017_016j6, 2e0f, 46a4, 0447, df48, ascaad2016_036b14, 0eb6, ecaade2014_010t1, c332, b091, b699, acadia14_399am, acadia16_308s18, 8806, acadia14_125aa, 858a, d785, 2024, 8c08, ecaade2016_ws-dleado68, sigradi2014_185z5, d04c, 1937, 33f0, b898, caadria2017_175c43, 7ed0, 737d, f950, 0eb5, 41a9, a055, 44fa, ascaad2016_054d22, ecaade2015_22v4, 6319, 6997, ecaade2015_138y26, 3d59, acadia14_53s, 929a, 0efd, ecaade2015_17i2, ijac201513306d13, f324, 4594, sigradi2016_408w, 33f9, 9fd8, d250, 8ac2, e3b6, ijac201614309v6, acadia15_185e7, 78a8, ecaade2014_147w33, a94e, acadia15_185d7, cece, acadia14_177ah, 7057, 5a23, ecaade2014_237f61, ascaad2014_020z3, b6d5, ecaade2017_085qq, ecaade2017_148d, 56b1, dfd7, 14e3, 3d97, c898, 78b3, 07d4, 8611, 7a4e, c56a, 4237, 79a9, 45b9, 59d2, 6047, b793, ecaade2017_006z, sigradi2016_702w, a8de, acadia16_140p10, d48a, ecaade2016_118v31, 5931, 8fe7, 256a, 99e3, 410b, 90f4, sigradi2016_817p, a50b, 0e85, b610, ed37, 2c79, ecaade2017_117y, caadria2015_114t17, 57a1, f3da, ecaade2017_008o, sigradi2016_752qq, ee64, d707, 743a, 1e73, caadria2016_487r20, caadria2017_147z38, 7533, 9912, ecaade2017_044mm, 150e, e79f, ecb4, 9aef, edc9, 7405, 8add, 4b7b, ecaade2014_014d3, c6d8, 64c3, 7749, ecaade2017_291a, 685a, 6e1f, bfa0, abe0, 9674, fba9, 2193, f693, ijac201614208h14, 4a96, ea68, d88c, 67dc, 6828, ea4f, acadia15_497j22, 87fa, 7a0e, ec6f, 8531, caadria2015_210g32, e02e, acadia14_573aj, cdfc, sigradi2013_342s, ec83, 069c, 4e65, caadria2016_861h37, a40c, 0421, 9212, 9873, a3a2, 6699, efe6, 3c2d, 6f99, a0e8, sigradi2016_777dd, acadia16_440h26, f7b2, acadia14_339ap, dbe1, 0223, 7c96, 20c4, 2104, ascaad2016_028o11, f605, 17fe, 47b0, 783d, 8118, b0ff, 2308, 5e82, 8a06, ecaade2016_026s7, d2f7, e750, 7208, da3b, 88e9, acadia14projects_565aa, ecaade2016_164r46, 2db3, ecaade2016_111o30, 75b4, 292c, 7f08, ca01, 57d0, 2efa, 4257, 082b, debd, sigradi2013_391, f2cd, 7719, 8163, ff14, 469a, 2abe, ece2, ecaade2014_024o7, ecaade2015_287k63, 94b2, ecaade2017_157yy, 05c5, 2a2f, 0a34, a2fe, 3ccb, 04d0, ecaade2017_052ll, e4ca, 7875, 98b0, c8dc, acadia15_483c21, 7739, a974, acadia15_185b7, caadria2017_023h9, 5276, bc0e, 421a, 03db, 7909, 39d5, bc81, 9207, c543, 7d9c, f8f3, a23d, b8ba, d639, 7a08, acadia16_116s8, ecaade2014_151u35, acadia16_8a1, d6bd, 91ef, sigradi2014_345w9, 0791, af79, efb5, 071d, e9a1, cb58, e960, 2e16, 8d11, b184, 2995, ecaade2016_078e23, sigradi2015_1.305d1, sigradi2014_252t9, ijac201412408l1, ecaade2017_142tt, 9648, f565, caadria2017_051m17, fd96, 01f7, acadia14projects_573aj, sigradi2015_12.167k27, 986e, c266, d25e, e578, 08fb, 13af, 51da, 0927, ecaade2016_215v54, e24b, bb65, dbca, d19c, a43e, 0ddd, 6abf, 1670, 1396, e8f7, ecaade2016_223e58, f38c, ijac201614302t1, 4301, 622d, 0bef, 5469, 5da8, ecaade2014_168x41, a37e, 5294, a68f, acadia14projects_43x, 3cb1, 088e, ijac201614309n6, 7024, eda5, 77c8, dc33, 6239, sigradi2013_389p, ecaade2017_170d, 50fc, cb21, 02c8, c417, 2186, c241, dfdd, e78c, ddaa, 5a49, 0e0a, 1c4a, ecaade2017_234o, 8132, c01e, 1b23, ecaade2017_109aa, ecaade2015_304c67, sigradi2013_421l, 7f12, d3ee, 5aff, 46e5, caadria2017_009k4, 1276, caadria2017_132u35, sigradi2016_637v, caadria2016_197k9, ecaade2017_148tt, a013, 859e, ijac201614103n3, aa80, 0604, c81b, 1db6, 47f0, 75d5, sigradi2016_602f, e0fc, a8d7, ddb8, c7c9, 02e9, 0717, acadia15_185x6, 628a, ecaade2017_244ll, caadria2017_122o31, ecaade2017_129mm, 917c, 9503, 6792, f6f8, 54b8, dc11, sigradi2015_11.34b24, acadia14_53n, 8366, 7375, a63e, 88b2, 5915, 2fb5, 1b4f, a20a, 4134, 3453, 9108, 953e, b0c8, sigradi2014_169p4, acadia14_619al, a121, 9de1, ecaade2014_029c8, 5c92, 0be5, acadia14projects_75ax, 84ee, ffce, f83e, 5451, cf8a, caadria2016_683j29, 02f7, aca9, b7dd, 3591, 4017, d3f3, acadia14projects_247j, sigradi2014_074o6, 306b, 84e0, sigradi2013_41a, ijac201412301h6, cd87, 7ad0, 148c, 2c5e, 4560, d939, 10ec, ecaade2013r_019i10, caadria2015_208j31, ascaad2014_017b1, ed03, 962e, 5392, 813f, 1e58, 1ce4, 7532, 2acf, 3387, ecaade2017_085g, 860c, acadia16_478s27, 1ee6, 2ed4, 0542, caadria2016_003m1, ea11, 7721, 871d, sigradi2015_6.387n9, d414, 76cc, acadia14projects_23v, 1db9, edf4, ecaade2016_013o3, acadia14_445ac, ascaad2014_017d1, ecaade2016_073a21, ecaade2015_280g61, f6cc, 13d3, caadria2017_029i10, bc94, 1f9f, 2c87, acadia15_123v4, 48f6, ecaade2014_078r18, e916, 3c4a, ecaade2016_151c41, 42cb, c252, 2df7, ce5c, e61a, fa72, 3d6d, ijac201614204y9, 5681, ecaade2015_237i54, 727e, 4a65, 3680, f822, 0422, 4eaa, b572, d24d, 034d, 20cd, 39b6, 05b7, 3412, 084d, 47a1, 124e, 4f1b, aea7, 4036, ijac201412303m9, 39f8, acadia14_453i, b920, 50a0, 97e9, 6910, f7e5, caadria2015_070x8, sigradi2016_448bb, ecaade2015_86f17, 3900, 7832, 9046, 5b76, 0136, dda5, 7097, 5d78, bd0b, 17f4, 498d, 9b1e, caadria2017_113z29, ecaade2015_284j61, 68b2, d4a3, 1e0f, e9b2, def9, ecaade2017_148b, ecaade2015_77c15, ecaade2015_297w64, 6b67, 48ec, caadria2015_014o2, 075e, dc81, 5e53, caadria2016_177w7, efb4, c2a0, 621d, ecaade2015_171v36, 7e19, f672, 1055, a25f, 1d63, 5117, 5dcb, 6fe8, acadia14projects_115ai, 1605, ef2f, aa79, ecaade2014_191v48, 841f, 4461, 7790, f3e8, 9fff, 3192, acadia14projects_565k, ecaade2016_140l39, a7e5, 7bf7, c56f, ecaade2014_151v35, 2a51, acadia14projects_101ah, sigradi2016_364uu, caadria2015_014w2, acadia14projects_709ap, be29, d752, ecaade2017_273s, ecaade2017_140ee, c34a, 883f, 7c33, acadia14projects_101ar, 8741, ecaade2014_109n24, 515c, 0a06, ecaade2016_241g64, 6666, caca, 5bf5, a4dd, 0a45, ade1, 0742, 9bf7, acadia14projects_229j, bd92, sigradi2015_8.276y14, 57f6, ff59, caadria2016_033w2, 8e4f, c43c, 3293, ecaade2017_195gg, 3ce6, d380, 23c6, 8052, 958a, 6f3b, acadia14_291c, a940, acadia14_111i, ecaade2016_151f41, 29be, 4a0e, ecaade2017_172hh, c55d, ijac201412305n2, sigradi2016_455c, ecaade2016_197b52, 308f, 68c8, ecaade2016_151m41, c176, ecaade2016_018u4, bc32, d764, 3f21, fee7, caadria2017_031h11, e61b, 05ab, 1510, 6a07, 0e8e, e5d9, ascaad2014_023a5, 8b02, 174d, 4b0a, 2c66, 4dfa, 39b3, 945e, 66fd, 6c13, 3088, 4217, f40f, 5f18, 4ad7, 7bca, 6de0, a792, sigradi2016_654b, b93d, acadia14_389a, ascaad2014_019m2, d6c4, 831b, 51a6, 2f57, d182, 958f, d1f8, b753, acadia15_483t20, 85e8, 1b59, 0c44, 9f5a, ijac201513205x7, ascaad2016_045z18, 147e, 1227, e6b9, 1b99, 9cdf, e114, ce12, 581a, 5ef4, f095, 257c, 07a0, 855f, ascaad2014_014p7, 57d7, ijac201412403i7, ecaade2017_143i, 0b75, 2f8b, 3f8e, a2de, 9b3e, 910d, ecaade2017_066t, 7816, ffb8, caadria2016_673w28, 8836, 85c8, ascaad2016_027y10, c02d, acadia14projects_565n, 173e, caadria2016_435u18, c79d, sigradi2015_10.140i19, 9e8f, ascaad2016_028g11, 12b8, 3d1c, 1db0, ecaade2015_256d58, d62a, 9c27, 849d, sigradi2014_291n4, 1877, 3728, 9c5b, 3411, 6f66, sigradi2013_28j, 9e33, b62d, d855, acadia14projects_445aj, 5119, 389e, 423d, cfc8, 0e63, 6fa7, accf, 515e, 0f9e, 9a3a, 50c8, e150, sigradi2013_390a, f98f, 2f23, dd1d, a117, 1f9d, 0bf8, ecaade2017_308ii, a87d, 3c7f, 8e36, a91f, caadria2016_861w36, 894c, 54ef, a368, 2156, b6d1, ecaade2014_147x33, caadria2017_041p13, sigradi2016_479dd, b28a, beed, cfab, ecaade2015_61o12, 9d13, fde9, 4c89, 305e, 0d59, bfed, 1293, 5c24, 4fee, 9463, f5b4, ecaade2015_100w19, bb31, ecaade2014_030n8, bbbf, ecaade2017_255k, 38f3, 16d7, db96, df97, ecaade2015_84v16, d529, ecaade2016_102x27, 0ae2, 43b2, 8281, caadria2016_651b28, ecaade2014_080b19, 2a9a, ecaade2017_215y, e69e, sigradi2014_084c8, aeab, 919a, 8f79, ijac201412205y3, 12bf, b6a6, 1c69, 26f3, 14cb, caadria2017_041t12, 8b6a, ab04, 290e, d6d8, efb6, 0d6d, 3849, 49cc, 097c, f457, 9fc3, 6ccd, acadia14projects_565ab, 362d, fc34, a14b, 6894, 29c8, 187a, ecaade2016_163e46, d3f9, 0d1a, 147c, 915e, b466, acadia14_719k, 4cce, 9b92, 2067, 362a, acadia16_488a29, caadria2017_042v13, 7d82, ecaade2017_117n, 2f89, 5b0f, 130d, 0db9, e6ef, 528f, ijac201614201x5, ecb5, 00a8, 2fec, f5d3, 9f84, f6f5, 8b90, 4daf, e6c5, ecaade2017_256dd, sigradi2014_032l2, ecaade2017_253y, 7f59, 6448, ecaade2016_047i13, 19b3, 4039, ecaade2015_13j1, 48bc, 28b5, ecaade2015_114m22, caadria2016_023m2, 92f4, 7a29, 7f78, ecaade2014_153l37, a214, bbef, 80d1, 26a0, caadria2016_343d15, 56fb, c57e, 7334, 3250, 07ca, 805d, c35e, 0a98, 98ae, ecaade2014_084n19, ad13, 9f32, a2cc, 786b, 9abd, ascaad2014_037l2, 4e39, 7db4, sigradi2016_647mm, c6ad, 1bb5, 7d69, e5e6, acadia15_417d18, 2fb2, 3155, eeba, f2b9, d203, caadria2017_124e33, f383, ecaade2016_157b43, acadia14projects_135l, 6b24, acadia14projects_719e, 61ad, a0d4, 4807, caadria2015_114m18, fb61, 374e, 67d6, 406b, f1d3, sigradi2016_484g, 8f20, 7ad9, 63f0, 85bb, 5195, 757b, e814, sigradi2016_590f, 61e5, 2ace, 57fc, ecaade2016_230d62, e00f, 2704, acadia14_627an, 9ed1, a732, f1cb, b199, 0db0, caadria2017_030b11, ijac201412403g6, ecaade2016_243a65, 13a2, 4597, 6bc5, 0889, ecaade2014_195s50, 21a3, sigradi2016_512qq, ecaade2016_094n25, caadria2015_139z22, acadia15_47e1, 7a4b, 321e, 9a07, aa99, b2df, caadria2017_021g8, ecaade2017_057h, ecaade2017_041n, b747, sigradi2015_3.268j5, 38e4, 9247, ef66, bd20, ab09, a943, d688, 5223, 2d16, 01da, 1217, f3df, 0473, 705e, 2c10, 2a20, 390b, 6015, ebc5, 7c78, e867, ecaade2017_151w, 1536, 10f1, sigradi2013_400o, cfed, 4704, caadria2016_003g1, 960f, bd99, d3c5, sigradi2015_8.189r13, ecaade2014_194t49, 9308, 7ba8, d312, 8b8f, e023, 6944, b8eb, 7266, ecaade2016_230u62, ijac201614302n1, f190, eed3, f8ad, 6dc1, c98e, 010f, ecaade2013r_009e6, 055f, 36f0, ecaade2015_138v27, 83d2, be8e, 154e, 63b5, 6382, d099, 46e8, d49f, 6cbd, 29cf, ecaade2015_241h55, 76e9, 97a8, 41d4, 6e6e, ijac201513201v5, 3811, 26aa, 4f17, 1a8d, cb1e, 87d4, ecaade2015_304e67, e765, 6f94, 9f25, 7772, 63d9, 50ed, a09f, ecaade2016_078d23, d634, 9db1, b08e, 2ec1, e7cc, cb43, sigradi2014_266w1, 5348, ecaade2015_138l29, caadria2017_015n5, 4faa, b647, acadia14projects_699e, 4100, 32e9, bcd1, 406a, 4609, fe53, ecaade2015_217z47, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 2879, caadria2017_163f41, caadria2017_163y40, c9b8, acadia14_479o, 244c, 014b, 146c, 2051, 29c3, 001c, a473, e124, 458b, caadria2016_353u15, sigradi2014_079i7, 7b5c, 1efe, b857, 9da9, d409, 2a40, 44ea, 2271, 5d3d, f478, 8421, 94e7, 78a9, fc31, c6fd, 1851, acadia16_164t11, ecaade2016_113d31, 9959, df2c, acadia16_124i9, d999, 06ae, 4d47, a0ed, ecaade2017_229gg, 73d6, e20b, 5a08, a83e, 493d, e9e4, 232a, ecaade2015_64k13, 25ab, be26, sigradi2016_814i, ecaade2014_065e15, ad88, 86a5, 05e2, 735e, 6b0c, 8c96, ecaade2017_049ss, 1714, f8e6, 96fd, 0b24, 6b66, a51a, 4a3b, 474d, ddb2, sigradi2015_12.107f27, 618b, 1243, 6546, ascaad2016_054t21, dccf, b301, 1513, sigradi2014_080n7, 1372, 4735, acadia16_214c14, 5d0e, e394, 66f9, f438, 4cd0, 1025, ascaad2016_004o2, 3905, 2d9f, 4907, d2db, c33b, 16ce, a77d, 8cf9, 2018, 2d43, ijac201614203p8, 58b0, 9ba2, 8fef, ecaade2016_144k40, 07cc, 0b60, 1af2, 4426, 2086, ascaad2014_004g2, 9f3a, 69df, dc3d, 9250, 899a, 727c, eade, f765, 538b, 2fd3, 517e, 595f, 0a57, a462, f650, caadria2016_529r22, ecaade2017_124o, c036, f69d, ecaade2016_048a14, 2a5c, ecaade2014_014x2, sigradi2015_sp_8.326w30, fd81, acadia14projects_365ai, 9ac5, b9f4, ecaade2016_216d55, 0c7e, a386, 9865, 3432, 7d03, ecaade2017_273m, acadia16_184v12, ecaade2015_152t31, af9d, acadia14_661j, ecaade2017_199ll, 465f, b004, e117, c4fb, e0f7, 0968, ff2a, 823a, adcc, a71e, 5e23, 4315, 2df2, f4be, ecaade2016_126m34, f842, 02fb, sigradi2016_817n, 48ae, d062, 2f10, f1ca, ecaade2017_129ii, b1cd, ecaade2015_114o22, sigradi2014_281i3, 3d71, b2fc, 0b3a, a025, ecaade2014_224e57, 899d, 8a52, ecaade2016_167p47, ecaade2017_229kk, 736f, cb2d, 6c0b, ecaade2017_072i, 7cce, 3a59, dc25, 00e0, ecaade2014_066t15, 09f8, dbeb, 8043, caadria2016_589a25, d181, 649a, da0a, c641, 5914, 180f, b9c8, 01c1, 7f27, ecaade2013r_018h9, ecaade2016_217o56, bf07, cdac, 0cc8, 7631, 8f83, 6f10, ccab, d02f, 8192, 1e01, 028e, eb03, sigradi2014_018o1, ecaade2014_233o60, sigradi2014_159h4, 0bcf, abef, c870, acadia15_57x1, 7621, 46ea, ecaade2017_155n, 9e97, d6af, 964b, caadria2015_032v4, 9f99, 0247, 47e5, e31c, f9a4, 79bb, 2ef6, 79d8, dc32, 482b, ijac201412301i5, 8ed0, 1961, a31d, acadia15_371d16, ecaade2013r_013y7, b07d, 77ef, ecaade2015_230p52, acadia14projects_43ak, 1a28, 76b1, 039d, 2fe1, 8fe0, ecaade2014_192w48, b5ac, ascaad2016_052f21, ascaad2016_057s22, 36ae, 6058, ecaade2015_130d26, a14d, 7428, 6895, 6cd5, ecaade2014_149l34, a391, 0908, fbab, 2493, 8dc6, 3343, 9f69, 5fb5, 451c, 86ae, ecaade2016_190o50, b6e1, 6cb3, 1c85, ecaade2017_163j, 1101, 6164, 6349, 1054, ca31, 1265, 297a, caadria2017_182r43, 4c53, 03b5, 3649, 66ab, 66f5, 1b04, ascaad2016_048l20, 33e4, 3e45, 07c5, e553, cdd7, ecaade2015_241s55, 0c5c, cc22, 20f9, ecaade2015_230c52, ascaad2016_013b6, 3887, 682c, f188, b0ad, 04db, 71ff, sigradi2013_155l, d2ba, ecaade2017_291r, ecaade2014_192g49, ab97, 4285, 597f, 5385, 23a3, 198b, a8ee, 72fa, 72eb, d490, 95c0, 15f5, ecaade2016_166i47, f69f, f9a5, bf42, c0ee, ecaade2017_095u, e427, d0b4, 58c9, a00b, ecaade2015_61v12, ecaade2015_304g67, 64cd, ea8a, sigradi2016_426a, e9cc, 4406, 010b, 0445, b412, 8b19, afab, 64e4, ijac201614208r12, ec85, ascaad2016_012n5, ecaade2017_173uu, 8e3a, sigradi2016_655i, 13d7, caadria2017_051s16, ecaade2016_190z50, 36db, 5847, 63fc, 092e, acadia14_63ap, ae77, 1614, f295, 2544, aa89, ijac201614305j3, eec4, ecaade2015_87s17, 68e4, sigradi2016_363gg, 375c, caadria2017_107s28, 4f25, db27, 3ece, 72a4, ebbd, 2aae, ecaade2016_ws-dleadp68, 7fab, sigradi2016_764k, 4214, 7ae3, 1d69, ijac201614306y3, 1a44, 3493, f339, ecaade2016_098w26, d2c8, bb85, ed3c, 6775, 71b7, 10fd, aba2, 56f4, 034a, 9b87, 2a94, a2bb, 331d, 5e34, f313, f70c, caadria2017_189j45, 456b, 6db8, e881, 839b, 0e84, 6a2e, ecaade2014_145l33, f52e, cc11, c9e8, 1d13, 7bc6, acadia14projects_497v, caadria2016_539e23, d072, 5bfc, f589, 7bb8, d947, 678b, sigradi2015_10.140g19, acadia14projects_301c, 4f80, fac5, b617, 9904, d291, ecaade2014_163z39, a6ae, a6f3, 6584, 83ea, e23c, afe7, caadria2016_861e37, ecaade2017_277ll, 8a8a, e75d, e993, bd08, c97a, acadia16_8d1, e7b8, 3ef0, 6050, d81e, ascaad2016_045f19, 33fc, 96d5, 6a09, 7229, 1b4b, 2e7a, e7fe, 8a6d, 962b, 2117, 280e, cb69, ecaade2015_227y49, bf60, 9020, 3f7d, 3c9d, 51c6, d5dc, 3f61, 19d9, 8ee1, 18bc, 9d24, ecaade2014_089o21, 6087, ecaade2014_195j50, a870, 725f, 73ad, eb51, acadia15_195d8, fa02, 46fd, f60c, f427, e30c, 7b8d, 9574, 6418, 8ae6, ecaade2016_132l37, 2ecf, 4455, 1aca, sigradi2015_6.151g8, 0b44, 265d, b895, e876, 2a8e, e6ab, 0557, 1eba, 34a8, db15, ab85, 5882, ecaade2015_318y69, acadia14projects_177u, 0d3f, 6784, ecaade2016_bkor65, fe3a, 863d, ascaad2016_031n12, b9d7, 12ed, 5c67, ab05, 2f9c, d6aa, 7955, 624e, 7086, e818, a719, baa0, aba7, sigradi2015_7.203h10, ecaade2016_130l36, 9e1c, d558, 3a53, 67c4, c59e, 75c1, d452, eef9, e656, ecaade2016_017o4, 021b, b4e1, a594, acadia14projects_497aa, ac0d, f959, ijac201614207h12, 007a, 4c61, acadia14projects_247x, 5c89, caadria2017_189f45, 6dce, sigradi2013_184, c065, 3cc4, 18f6, 8182, ffe0, 420b, 0b73, 8fd2, 5e8f, 2655, 0f71, e49f, a0b5, aac9, 1b98, ac79, a8be, 6c38, 65f0, a799, ad82, 662a, sigradi2015_10.267t20, ecaade2014_121z27, 40b2, 1fac, de0b, caadria2015_031s4, f0f9, 3971, 80ee, ecaade2017_jgok, f9ce, 2aa1, 5fd3, acadia14_375aw, sigradi2013_160i, ca07, c60c, ecaade2017_117q, 4809, 2da2, 88ee, 378d, 44be, acadia16_298j18, 667b, ac28, acadia15_123i4, ecaade2017_133b, 9e5e, acadia14projects_389ax, ce91, 92d4, 830f, 7c94, ecef, f1ef, caadria2016_033y2, d71b, af89, ecaade2015_309s67, 4ce7, a6f0, 5632, c718, a796, 7446, ijac201412402m4, 9c59, 7337, 7daa, 3469, 7a17, ed7d, 6774, b960, caadria2017_123o32, 5b4e, 3d63, caadria2016_861d37, 1e17, sigradi2015_10.138y18, 40c6, 40af, ascaad2014_001f1, 79d5, ecaade2015_28y5, 3531, caadria2017_147c39, acadia16_196a13, ijac201614203w8, de42, c0be, 1931, ecaade2017_201d, f8a3, c69b, ecaade2017_023x, ecaade2016_028h8, 929b, 1a08, sigradi2013_386o1, e978, bba1, 2afd, ecaade2017_050k, f557, 943f, 7f2d, 8ba4, caadria2017_072a23, 8f13, 2a71, fee8, 4331, c21c, 73ee, 5ef7, 7020, ecaade2017_109pp, 0d60, fa06, 68a1, 4d10, 5383, 9a65, bce0, caadria2015_190l28, ecaade2013r_007d5, af0b, f6bd, bfba, 8f0b, 1ac9, 9237, 999f, a831, 5ec4, 9c10, e760, 5eb6, a6c7, 282e, 19ef, 8ef0, sigradi2014_047p4, a770, ijac201614201k6, c798, 6abe, 2a84, sigradi2016_393qq, 9366, e1fa, acadia14_63ad, f6b4, d479, ed5d, 39a6, a241, c787, acadia14_311y, a4cd, 7284, f812, d977, ecaade2015_170k35, 6cdd, 5542, cea4, fe79, 4f90, e9b8, 457d, ecaade2013r_018e9, 7b07, 454f, 5ac6, 1b1f, a712, ecaade2017_199cc, 11c5, 94a7, c19d, f1fd, 35d8, 635f, ecaade2013r_001j1, d475, f411, 8ce6, ijac201614404a3, ecaade2017_248vv, 19ff, bcff, 0e02, sigradi2015_11.165v25,