CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

acadia14_281s, 8449, acadia15_311m12, sigradi2016_625uu, 3dcb, fa61, ecaade2017_028m, bd47, 591b, efe0, 3e19, ce0d, 7768, b172, acadia14projects_117av, 0ecc, faff, 4102, ae2b, 9597, b754, 32d8, 933a, 6207, ae3e, ee39, 8c27, 3f95, 8e1b, 464e, 57f3, e0ff, 35cb, ecaade2017_085m, ecaade2013r_012o7, caadria2016_003f1, acadia14_479az, 795f, d54f, 8294, 91d0, ecaade2014_084s19, 36ee, acadia15_195b8, bcb2, a48e, 8a37, fbe9, 8874, 43ce, d889, acadia15_185d7, 4c68, 7b9a, d62f, 6685, 37c9, ecaade2016_065e16, caadria2016_651h28, 40d6, 7428, 0918, 2985, sigradi2014_265n1, ijac201513102z1, 325d, a0d8, ecaade2017_215s, 7c18, sigradi2013_390t, 6f5f, 1a1f, d4e3, 33dd, 6d74, caadria2016_013y1, 25cc, caadria2015_208l31, f011, cf85, acadia14projects_389az, 5023, 5732, ce3d, c6e7, afc6, f761, acadia16_154f11, 00ff, 543f, sigradi2016_636n, 1de3, 2aea, be0e, 3d99, caadria2015_069r8, 8604, 046f, caadria2017_175c43, 3b74, 4269, sigradi2016_484pp, 3adb, ecaade2016_157b43, 88c9, 2805, ad26, 8db4, 95f0, 0243, ecaade2016_048x13, 9461, 6c74, 008a, 590c, c77e, 6911, 31c7, 821a, fd8b, f345, ecaade2016_108t29, c11e, ascaad2014_033b1, 0f63, 4d39, 0d1a, bcaf, eec2, acadia16_488b29, ecaade2015_194e41, ddb0, 8fec, 3e3c, cce5, 3da8, 9f81, 4125, 6f94, 830e, ascaad2014_014k8, 3365, 7b88, sigradi2013_62t, f5b6, 51fb, d49f, e9c0, ecaade2016_185g50, ecaade2016_132f37, d2fc, 09c6, 1d5f, ascaad2014_030a9, 35c7, 283c, 2950, 2204, 866d, sigradi2013_326k, acadia15_161d6, 5390, 3e8e, 6aba, ijac201412406l9, ijac201412204u2, 630e, ba9a, 2f87, aa7c, 7d01, 2311, ecaade2014_217i55, 2751, 5f73, ea44, 4302, 06a7, 2dcc, ecaade2017_054w, ecaade2014_192g49, 34e0, 27b2, ecaade2015_284n61, 1a1c, ceb0, 62b2, ecaade2015_227w49, 3bf0, ascaad2016_041m16, 6a0c, 3519, 66fa, 7b25, 18e8, 1d78, 7ae4, 9c59, 0ca3, 2b52, 6128, caadria2016_777b33, c0a9, 800b, acadia15_343k14, sigradi2013_95o, 1656, ed5d, cdae, eae2, 706f, 528b, ecaade2017_006ll, 56d1, sigradi2013_407c, 900f, 901d, 88dc, 8dd3, 7fb6, b13b, 455e, 9297, caadria2017_110g29, c232, 8055, c76b, c896, 3557, 6cbe, ecaade2016_170t48, 45c7, 2f98, 8103, c1fa, c38c, 1f11, ecaade2015_196e42, b6d4, 2269, 82ca, caadria2015_170s25, cf35, 6295, 1ab4, 5d0c, 797e, d76d, ijac201513201f6, 130e, 49b4, 88ce, 2c6e, 863f, a3a1, 26b5, 6ab5, 6d3f, 67be, 2152, 45cd, 067a, 31ab, ecaade2017_146bb, b028, caadria2017_035u11, caadria2017_131g35, 85a5, 2c52, sigradi2014_284y3, 5d76, sigradi2015_10.267o20, a2c6, f434, db4d, 43a0, 89aa, 17bf, 8304, 02ed, 3590, 6713, f5b1, 6309, 32a5, 8d04, 7ed1, 4656, 89d3, 54ae, caadria2017_051u16, e8b9, eb78, 6243, ecaade2016_071v18, 652a, d596, 31cb, ecaade2014_157w38, c9da, 2047, 2040, 8d59, ef36, d9a1, a5c1, 2787, edc9, ecaade2016_028n8, 1168, 234a, a83d, 4a3f, fb0b, beb5, cdb0, 8fc8, 79d3, c8ea, caadria2015_114w17, ba31, fda7, ecaade2014_186x47, 234b, 8a6a, ijac201614202c8, 81d3, e462, ascaad2014_026g7, 0d15, c39c, 80ca, efca, e515, 7460, be1f, 1bc5, 6dc4, acadia14_291az, 71f3, caadria2015_194r28, 3c8a, 56dc, d34b, 038b, acadia16_394k24, 56c7, 0406, 7aab, acadia15_95n3, acadia14_219av, 0fee, ascaad2016_058c23, 0617, 3630, 7871, b5cc, ea2d, acadia14_627az, fe46, sigradi2013_100d, c1a1, 490a, 4690, caadria2015_081v11, bc3a, 51fc, ecaade2017_083nn, 0881, be74, 60a6, 95a3, 4573, 1fc0, e2ca, e079, 7cbd, c730, 5d7b, 2886, ijac201513203p6, 3d2d, e7e1, f5a3, 8cbe, ecaade2016_163d46, 61b0, b4d1, ijac201412303j9, 325f, ed7e, ecaade2017_069dd, 7829, 3b13, b549, bde3, 6a94, 5ac0, caadria2015_108r16, a37a, a00b, 3b19, 8b28, bd03, d2f8, 8717, dc0a, 0a5d, b6b5, sigradi2013_337h, dd86, 8912, 01ec, 74fa, bee6, e514, 1d59, caadria2015_016k3, 10e4, b6c3, caadria2015_081z11, e695, 964b, a592, ecaade2014_195s50, sigradi2016_732k, 066a, 01e3, ecaade2014_149m35, 2f2b, c4d3, 5cc7, ijac201412301t5, 0d72, 0d38, 3bb9, e73e, 2764, 7add, 554a, 0469, ecaade2016_037y9, fd86, ijac201513301x9, 633a, acb5, d419, 7f28, 39c8, 58ba, 45a9, 1d00, da31, 5037, 6e8b, 9d93, acadia16_432n25, de96, 4903, acadia16_62c4, 5423, 8ca3, ecaade2017_173vv, caadria2016_259p11, 22b6, 16e5, ce20, sigradi2016_590l, cd8d, ecaade2014_173f43, 0a12, 8fab, b6ae, a96b, 6da6, 996c, 8bf8, bf65, 163f, d2f0, 3fb3, 243f, a9b6, a4b2, 098e, be01, a946, 616b, ac9b, 2dd0, 77d5, sigradi2013_167, 5e73, 74a0, 2560, sigradi2014_250p9, 8355, 868b, caadria2017_041w12, c341, 8c34, c88d, 1196, b5d3, e81c, 3833, 17fa, 7063, caadria2017_017h7, 5b30, 01ef, 2624, 4bd2, d33f, ac42, 3a2a, a26b, 1ae2, 19df, 299d, b706, a9dc, acadia14_555d, 3703, ascaad2014_030x8, ecaade2014_215c55, 0653, ijac201513302p10, 5255, e873, 6056, 7330, e0ae, 587c, 7bab, aa1b, 8de6, 9c2c, 5b43, sigradi2014_141r2, b2c7, afb1, 517b, acadia15_407r17, 4126, ecaade2014_086p20, eee8, 5547, ca69, acadia16_424g25, acadia14_311r, 9427, 67bb, 990d, 6329, 1370, acadia14projects_43x, 207c, ijac201412402a5, 3971, 731f, 8ae3, caadria2015_220g34, 4093, ecaade2014_088j21, f994, 2d2b, bc3b, a7e1, caadria2017_174h42, ecaade2014_149i35, 395d, 321d, 14bc, d5f0, ecaade2014_237i61, 19c5, 10d9, 3bc6, 7e72, be32, 4bc1, 4876, 1360, bca7, 7067, c3ae, a0e2, 4844, 49ce, sigradi2013_414s, 36c5, 8d2c, 1d5d, 77f3, caadria2015_114l18, ijac201614202m7, 946b, 0eb1, 014f, 16e9, ijac201614204x9, 3bec, dcc1, 4d03, 7ce7, 79e6, fecd, ecaade2017_006zz, 15d4, 7ed7, caadria2016_333v14, caadria2017_008e4, ecaade2015_114v21, sigradi2013_364p, 0fff, 443c, 976c, 03b3, 3b10, 9bd5, 527a, 0e5e, acadia15_371c16, d874, 52cd, f0b1, 72e6, 2183, ijac201412205s4, 0b61, caadria2017_163e41, 35de, 501f, ecaade2016_147v40, dd27, ecaade2016_037c10, 6d8c, acadia14projects_497s, 3099, bd8e, 5daa, d800, 5ad1, 2bea, e8a3, a003, d5d6, 3543, f77f, f518, 8f0b, 246a, a4a6, 121a, caadria2017_129l34, c014, 8742, 7967, 968e, 9147, caadria2017_063c21, ascaad2014_005f3, 6ec2, 905c, 0a68, 978a, e2eb, 41ee, acadia16_78l5, 923c, ascaad2014_001a1, 963f, ecaade2016_224w59, acadia14projects_153ax, 1b23, ecaade2016_032t8, caadria2015_233f35, 5d84, 7797, e04b, 882c, 1c5d, 62a3, f91c, acadia14_699g, 0fec, 66ef, acadia14_627f, ecaade2014_133x29, acadia16_470i27, b9cc, 9e9a, 21bb, 1ced, sigradi2015_3.268c5, a958, bf8e, 6d45, c266, ascaad2014_025m6, ecaade2016_057n14, ecaade2015_22v4, ecaade2015_196o42, 8646, d0ee, 1146, 7f73, caadria2015_073i10, 60a9, 11bc, 98cc, ff6f, 50f9, 37d4, acadia15_223h9, eae9, 8a98, 8073, 0e73, 3108, 5283, 3421, 352e, ijac201513305f12, a8a0, 52da, 27d4, ea12, b046, 34c2, 9570, 46ff, f401, d97d, 89bd, ascaad2014_024j5, ff22, 32f6, eafb, 2c25, caadria2017_041e13, ecaade2015_296r64, a6e4, 6655, 4f4c, c239, db1b, f493, 6377, 1652, 6eea, fc3f, ac32, ecaade2017_175i, 3088, cefb, 6e45, a219, 0691, 347c, 0f65, f472, 2d4c, 1876, acadia15_185h7, 822f, 6c1f, ecaade2016_162r44, 7afb, 8c04, 669f, dafb, sigradi2016_814xx, 86e5, ascaad2016_045e18, f822, 776d, cc93, bb75, aaae, 7889, ecaade2017_grig, 72e1, 0b1b, f66e, fe38, e310, 1d03, 150b, d877, 2e26, df03, 2f7e, f2ca, ecaade2015_48u7, 503c, 8e42, sigradi2014_266a2, f2c4, eb86, 4718, 7917, caadria2015_130a22, ad14, 9e02, 557f, ab53, 129b, caadria2017_056l19, acadia15_323h13, eb2a, ijac201513306g13, e045, 767c, c428, feef, 7c0a, 9193, b977, b753, 1f2e, e494, ad0e, ecaade2014_072n18, acadia14_219b, 7d17, ecaade2015_318s69, a66c, ascaad2016_026u10, sigradi2015_8.264g14, 4523, 094b, 91ba, 8e44, c912, 779e, 9212, 462b, ijac201412205m4, 1f69, ee9e, 5b6e, 5d58, ecaade2016_243z64, 62a1, 9cac, 73cd, ecaade2017_017d, 9eb4, 41f4, 7f3c, ecaade2016_132w37, 9b96, 57d5, 1c03, aa35, sigradi2016_621ee, d700, 263a, sigradi2013_152, b7e6, 825e, f3b1, d7c1, 6f6d, sigradi2013_194f, b3f8, 39bf, 9154, e4d3, sigradi2013_391, 0d96, 5c7c, cd58, bbc6, b140, 0202, 451b, f00f, d39e, caadria2015_213s32, 7242, 48bd, 2792, d56c, ecaade2016_129f36, 5de7, cf59, 75f0, ecaade2015_215n47, 8980, 6650, 2d93, 4aa4, ijac201614208m13, 0ba3, ijac201614407d5, a66e, sigradi2013_389o, ef3f, 2413, ed96, 2bf2, cb1e, 7072, 9605, ecaade2014_016a4, dcf7, ecaade2017_215x, f3c4, e89f, 3b60, f093, sigradi2013_390c, 1cd6, 6fe6, eb21, 4829, 5c29, 1691, 763d, ecaade2016_230j62, ecaade2017_133j, 209c, 80ce, 7920, 1b80, acadia14projects_655ag, 0e3a, 8336, e061, 486a, 9c43, daa8, ea55, 5e78, caadria2016_167m7, 9b4b, b87c, eec3, aaab, 2e9b, b420, caadria2017_070v22, 90a2, ecaade2013r_012t7, 59bc, 98b8, 61cb, 3727, f6e0, ecaade2014_153w36, acadia14projects_389ax, ascaad2016_017z6, 9e7c, 98f0, 1d37, sigradi2016_381p, 1fcd, 1687, 20b0, 02aa, 47af, 92b5, 13be, 0f9c, ad65, caadria2016_281l12, 90ff, 4710, 7b53, aea4, 461f, 4e11, b94c, c7a3, 3300, 8ffa, 3446, 532c, acadia16_372f23, ijac201412407c1, 40ab, c4be, af57, acadia15_407v17, ecaade2014_072p17, de28, ijac201513105u4, ecaade2015_138r28, 32c3, sigradi2014_074x6, 3563, 3eb7, 2c0d, 1e3a, 99c3, acadia15_381u16, 7edc, 7601, ecaade2013r_001h1, d8b4, 4f22, d45b, 1d48, caadria2015_084d13, 1df9, acadia16_308p18, c697, 2e93, 124d, ca6e, 8a49, 4e94, ecaade2016_241d64, ecaade2016_188m50, b779, 0def, ecaade2017_212jj, sigradi2015_8.81s11, 41bc, e83b, 40d5, f451, 7010, acadia14_247h, c725, 97e7, f1c7, f75e, 58c7, cad1, ec76, acadia14_487h, 9242, ecaade2015_148p31, 4a41, 30ba, 5752, 48f3, 7252, 671a, 2ae6, 6ddc, e4df, 4394, dc98, e888, 1718, b746, 9da8, c172, 3707, 0b53, b30d, acadia14_317s, fbb1, 4ac6, caadria2017_015l5, a7d9, ijac201614207e12, 0a9f, b3c4, f1f3, fd9a, f0d0, 9bbd, 5775, ecaade2016_164p46, sigradi2014_249n9, 52a0, caadria2017_124a33, ecaade2014_186c47, c9d6, 7eb8, 19d4, 4153, 5125, d6c5, 3ae7, caadria2017_056d19, a488, 8ba9, bfb2, 717c, cb16, ecaade2017_308ii, caadria2016_477d20, d9e9, 231f, 7c68, 9cd7, a7f3, 5cd5, 7bd9, eaeb, 5850, 64e8, ecaade2016_151d41, fd49, ecaade2017_037ee, ad56, f7c1, sigradi2016_778ss, 390d, b436, e872, sigradi2016_732i, d4e1, 2ec0, 1f63, caadria2016_549i23, ecaade2015_171l36, 3066, 1967, 8d64, 0cfc, ijac201513205w7, 74c3, ecaade2017_053h, fe2d, 92a4, acadia14_101n, 1f2d, 7bf9, f2dc, ijac201412302j7, 52d6, c306, 9dec, acadia16_78t5, 61a7, 9513, 9392, 527d, 5e42, 58db, 273a, ecaade2014_065e15, 698d, 0d0a, 082e, 07f2, fac8, 656e, a55d, 5c4b, 687b, 3094, ijac201412302l7, 79ff, 64e9, b4b8, ascaad2014_017f1, f80e, fd6e, c6e0, 2e92, ecaade2016_099h27, aff6, acadia14_177s, 82c7, ef5b, ee1f, a304, 0aca, 1d16, 718c, 866f, cc2b, 4fbc, ba28, ce1f, f854, f088, 50d8, d8f5, e6c9, 34e4, ijac201412206z4, 987c, f9e1, d557, ecaade2014_184e46, acadia14projects_671z, 1368, 9f8f, 6824, c84d, 355c, acadia14projects_539f, e8dd, acadia14_627ap, fefa, c539, ecaade2014_186h47, 01ed, 4438, acadia14projects_145ac, 33bc, acadia14_671v, ecaade2014_196a51, 83cf, sigradi2015_12.167j27, 4dc2, f6cd, 877b, 1fc3, ecaade2016_084j24, fd24, 6bc1, 9816, 4ad1, f138, eaf1, ecaade2015_251m57, c93c, 48b1, 64f0, ecaade2016_243a65, ecaade2016_007g2, f8be, sigradi2016_360s, ecaade2016_015y3, 05ff, d4c4, fceb, 5d3d, 8504, ijac201614302m1, 750c, ecf9, e639, a484, 90c0, 734b, ecaade2014_130w28, 4b8b, ecaade2015_229x51, 9b2e, a22b, 9341, 0a8e, 46c4, ijac201412301k5, 3137, acadia14_229h, a3fe, d897, sigradi2014_345f10, c1b7, 19d2, 08aa, 1500, 7c86, caadria2016_703f30, ecaade2016_225e61, d998, acadia15_110y3, 2b5b, da22, 83dc, 3946, 84bd, acadia15_333d14, caadria2016_819o34, acadia16_470l27, 001a, 0186, 85c7, 68cf, 6d2f, 83c0, cf33, a49f, e00e, 1580, d9ff, ecaade2017_006bb, 0e43, ecaade2015_155s32, 58be, 44cb, 310a, 5e34, 8ecd, 149c, 9993, 025b, abf5, 02ee, 23de, ecaade2015_250c57, 9d00, ecaade2015_158n33, 77f2, 67a5, ad46, acadia14_23v, 150f, be14, bb49, e0f8, d014, 1dcd, 8e97, ijac201614407v4, acadia16_488y28, caadria2016_301j13, 4cc6, caadria2015_246d36, d601, d391, sigradi2016_614t, ecaade2013r_018z9, a55e, 53ab, a6bc, dd90, 08a9, 3452, ascaad2016_021l8, a070, sigradi2016_695p, 3b58, 0cb7, 1faf, 340d, 5dea, 0b2d, fe65, 3876, 3716, acadia14_589c, 60a7, ae24, bf45, 5803, 4f20, fa41, bdb0, 7af9, 4c3e, sigradi2015_1.288a1, d0e6, da0f, a7b4, ecaade2017_215e, 2306, f7a9, a699, 7db2, 0bc9, 7ea9, ba33, 8009, a61f, 5582, caadria2015_130k21, 2a0b, acadia14_463h, caadria2016_457l19, d544, ijac201513101p1, 0bc6, e241, 274e, acadia14projects_267h, d4c2, c27a, a892, a73b, 1b29, e5f4, 73cb, 2db4, 5aac, caadria2015_014m2, c2cc, 80f4, 10c0, ecaade2017_133c, 09d1, ecaade2015_221p48, efd2, 34b8, ecaade2016_167z47, ac95, afe0, d203, 3611, ecaade2016_208r53, caadria2016_601r25, 9dd8, 03e9, 833d, c5cc, 3e87, 9715, 613b, acadia14projects_71u, d712, 9bd9, acadia14_281ad, ascaad2016_057p22, bb6f, ee16, f8dc, a8fd, sigradi2013_138n, 1c9a, 4e75, acadia14projects_655aj, 9651, a430, f1be, dada, ae57, 552a, 2a9b, 6607, ecaade2017_057g, ee02, f234, 82e9, sigradi2013_390z, 351a, 7f57, 9ac8, 4123, ecaade2016_007l2, caadria2015_023a4, c47b, a7a0, aa5b, d373, 5d88, 459c, e087, 7a1c, b470, b43e, caadria2017_107o28, acadia15_513v22, 9b8c, 1802, caadria2016_539y22, 79b5, acadia14projects_671v, caadria2017_063a21, ecaade2014_023k6, 7a55, caadria2015_176o26, f7e8, b0b9, bfaf, 8cfd, eedf, b14b, cada, 3d1c, ecaade2014_072i18, bb76, 441e, ijac201513103p2, 51b3, 9432, eff4, ijac201614202u7, c919, 2e40, acadia14projects_153e, b281, 1990, 5c5c, ecaade2014_038x9, c5f8, c5ed, c883, a13e, 5dfe, 6e39, ascaad2016_029x11, 8672, ascaad2016_022y8, 81f4, 6e11, d4d9, d903, 08b7, ecaade2017_215ddr, 92a6, sigradi2013_400p, 6834, e321, 21ba, sigradi2015_sp_8.326y30, 7ef7, 57e5, 22a1, 3189, sigradi2013_263o, 2c2c, sigradi2014_330d7, 5e02, 7756, 2727, sigradi2016_446g, 46db, 16c5, e3db, 5ae7, 0009, b67e, sigradi2015_11.34z23, 278a, acadia16_432o25, b200, 6807, 14d2, 8c1c, a9ab, ecaade2014_015o3, caadria2017_017l7, 83d0, 6632, caadria2015_126r20, ebef, ecaade2015_280b61, 38a4, ac5e, 6f3e, 1b39, 8380, 568a, caadria2015_031r4, 6ad6, caadria2015_048m5, 1b1e, 790b, sigradi2015_3.394h6, 5f7a, 329c, 82b1, 87c0, 42d7, ecaade2017_290ww, ecaade2016_025b7, 5eec, ascaad2016_018k7, ecaade2013r_003p2, sigradi2013_43, 0161, ecaade2016_075k22, 1af9, 4421, acadia14_497u, dc62, ecaade2017_048x, ecaade2014_054t13, c6a0, ecaade2016_067b17, 233b, c038, a392, 4d36, 1955, acba, cad4, 50d6, d1ee, 6fb1, caadria2016_819i34, a268, ab6e, sigradi2016_792h, 7653, 992c, e35b, 2cc2, 6aed, acadia14projects_63ab, 70fe, 4292, caadria2015_162z24, 6a86, fdf3, a3d5, ascaad2016_031i12, cdb7, e09f, a4e0, 1023, 264e, da11, caadria2015_111g17, dd3b, ecaade2014_023z6, 3f7f, 311a, 8b15, 169f, 9299, 56fd, sigradi2014_178o5, 4b94, c21a, 8d40, 9564, ecf1, sigradi2015_9.152y16, 56f3, 4f7a, ecaade2015_199z42, 69dd, a9ca, e1c3, 5d73, ecaade2014_180y44, 94c4, b9e4, caadria2015_114r17, 2961, ascaad2016_007l3, b7d4, 21d6, cf56, ecaade2016_067i17, 81f1, 85f6, 6fd2, ed85, dcbb, 8eae, 051a, 2c60, ba0e, ecaade2017_118gg, 1cf8, 950e, acadia14projects_565i, 7371, caadria2017_056n19, 34db, b379, b732, acadia16_382r23, a44a, 5267, e45c, e195, 36fb, acadia15_311i12, ecaade2016_208x53, f5ab, e336, 41e1, b668, fdab, 3280, 3896, ecaade2017_021r, 7381, fd74, caadria2016_829h35, 53f3, ecaade2016_222c57, d223, 49bc, b9d5, e1e5, 73d6, ed7c, f784, 673e, 87b4, 60c6, 552d, f673, df97, ad79, a93d, ecaade2014_217h55, 474b, 60cb, sigradi2013_212, 288c, d3b8, 658c, c2f4, ecaade2017_189yy, ecaade2017_215u, 74e0, 1ed5, sigradi2014_082t7, 4413, b828, 1442, 4624, ecaade2015_158v33, a423, ijac201614204i9, 520d, e249, c6c5, acadia14_479h, ecaade2014_239v61, 13d9, acadia14_619ak, sigradi2013_343j, 1c22, 80d2, 96a9, ecaade2014_029a8, dcd6, 999d, f3e9, e24f, sigradi2016_779tt, 7d4a, fe51, 8e55, 6e57, 6b89, 319e, 7d49, ijac201614407z4, caadria2017_174x42, 0f83, 5fd8, 936f, c05a, 53fc, 84e4, 5d1f, sigradi2015_8.41t10, 0c6c, ecaade2016_042m11, ecaade2016_191y50, a4cb, e2fa, acadia14_479l, b4f9, a67a, ijac201513203h7, caadria2016_497w20, 68ea, e393, 7b52, 3f58, 7e54, acadia14projects_719m, 0af9, acadia15_469l20, c12c, 6233, sigradi2016_625zz, d04e, ecaade2015_72x13, 75ab, 3b81, c706, ecaade2017_099zz, e7fe, b1fd, 1f8c, ecaade2015_180t38, d324, cea8, feba, a98d, d239, ad96, acadia14projects_23z, acadia14projects_661c, 7687, 3cc4, ecaade2017_143b, caadria2017_142s37, 41e5, 1eec, 8374, 50cf, ascaad2014_029a8, ebfd, cd48, 6366, f7da, 30e4, 2310, 6748, f064, acadia14projects_291ap, 041a, 093e, acadia14_473ai, ecaade2015_83f16, bfea, caadria2015_012c2, d0aa, ecaade2015_138j28, 6730, ijac201614208j14, 2cca, bfd2, bad1, 07ca, 3a6a, ijac201513105w4, 3d00, acadia14projects_531l, 4968, ascaad2016_039t15, 3451, fc9e, 63ec, ecaade2015_109a21, 4c87, 91b9, 0b77, ef6d, 8d39, acadia14_199ac, 577f, caadria2017_142h37, sigradi2013_387, sigradi2013_43u, 6031, 4bee, df37, 9a04, ecaade2017_253aa, b6d0, ecaade2015_87y17, a6e2, ecaade2015_21y3, 85ac, bf26, d3db, 25eb, 1bca, 97cc, 7775, b44b, ascaad2014_035t1, 789d, bdd0, 33f8, sigradi2013_386r, ee24, b7dc, ecaade2016_224a60, d9f0, 09e3, ecaade2014_204g53, c640, 0cf6, 35e7, 15c9, ecaade2016_026r7, dff3, c245, 9e19, 0eb6, 35dc, sigradi2013_194a, bf2b, 5c3f, 71d4, 813e, 5ea4, sigradi2013_268f, ecaade2016_110i30, b107, a952, 701a, 1ef7, 0de8, 900e, ascaad2016_025o10, 2f85, 8d2a, 5897, e755, ecaade2015_116l23, ecaade2016_123e34, caadria2017_018t7, a14a, ecaade2016_065b16, 125d, 0a0b, 51a1, a8c6, ec0b, 2722, db01, 6d7c, c6aa, dee6, 334b, a2fd, f4be, f6aa, acadia14projects_479x, 5022, d474, db2d, ed8c, 8d3a, 6ffc, 127b, b88b, 38ec, acadia15_417b18, 418a, 6dbb, 5bbf, abe0, f656, 4242, 68cc, 58d7, b42d, ef1f, df71, 5515, ecaade2016_162t44, ecaade2013r_009u5, ea49, bdea, bf52, 4a90, f4ba, aa30, 0b0d, 167d, ecaade2017_054tt, 1fd1, 3fce, da2a, 3f94, fe49, acadia14projects_145ah, ascaad2016_012r5, caadria2017_158a40, ascaad2014_019g2, ac3c, ecaade2015_94d19, 5f35, 9ecf, e5fc, e2dc, a017, be51, 68ec, 1a3d, 16bb, 5f36, f35b, 0a70, ecaade2016_118j32, 5e5d, 978d, 7ca1, 2056, 5d26, 072c, ascaad2016_009o4, db63, 2f6d, ae51, c5f5, 6954, sigradi2013_117a, b275, 9ab8, 371c, 3292, 5742, d0ca, 2567, bf40, 8c2f, 11e8, df06, 9e4b, 46d8, e3d1, d3b5, ecaade2015_209v46, 168b, ecaade2015_55j10, ecaade2015_64i13, 5879, ecaade2014_122a28, 3dfa, 6144, d504, ecaade2015_304f67, 87cb, 2030, 295b, acadia16_344m20, 3633, caadria2016_703k30, 0306, 15b6, ecaade2016_118t31, 00d9, 1513, ecaade2017_172ii, 123f, ijac201614308o5, f624, 366b, ecaade2017_294c, f9f2, 938b, 0621, c55d, 28f0, 5d90, ascaad2016_021a8, 0d7b, a99b, c769, 899b, 6e53, fced, d74b, f45a, 85f0, 67d7, ecaade2017_302uu, 564c, 1964, 4fd1, da55, 06a9, b27e, 95fd, 239a, 885d, a322, e173, 66b2, 47fc, 7678, 4d73, 3025, 3e16, 3373, 40bf, 7e24, 1a0d, e87c, 06c3, 3f9a, 1c70, 2365, 9b10, acadia16_254a16, acadia14projects_153az, 1d3f, 548f, 74f9, 3b61, 9035, 75a7, 9bba, 865f, ijac201412305d2, 7e6c, bd81, b8e1, 5693, da1d, 6d81, 7b3c, 9537, ijac201412303s8, d142, ascaad2016_008d4, 2edb, 1e57, 0275, 6f8f, 473c, 9611, 05fa, ecaade2014_233o60, d857, 801b, b09f, ee00, caadria2017_163d41, caadria2017_163s40, caadria2016_529p22, sigradi2013_342n, eb12, 979c, b797, ecaade2016_057m14, ecaade2017_048nn, 0605, 613c, c31f, 58b8, ascaad2016_006h3, ijac201614407n4, fd84, 5efb, ecaade2015_317y68, 5829, ecaade2014_052p12, 70c3, 1ea3, 339e, ca63, e492, sigradi2015_4.52p6, acadia14_101s, 0671, 7348, 0e33, 8ef6, ijac201412303o8, e865, dbaf, c3c1, 780f, c3dd, f37f, ecaade2017_108y, 92bb, fb10, 8cf2, 9d0f, 25f4, aeca, b0ac, 0fa4, ce10, ee94, db88, sigradi2016_590k, 2c12, 260d, cd36, dbff, 9572, 8f91, 03e6, c432, c882, 861c, acadia14_523at, sigradi2014_155y3, fda3, ecaade2016_065z15, 2010, 8ebc, ecaade2015_92t18, c3b4, 3030, caadria2015_014p2, f6ae, sigradi2014_345b9, e05b, 29c3, b7e7, 0419, 5edb, 1828, 6707, 5a25, ed0c, 0b7a, 02ef, f078, caadria2016_829c35, d944, 8875, 4af1, df76, 9b72, 69e6, a558, 8b3b, 883f, ijac201513206o9, 5678, 4248, 93cb, 4437, 3729, ecaade2016_222k57, cc52, acadia14_47h, bf1a, 9e97, 85b5, cc9c, ecaade2015_161e34, 80a1, ecaade2017_203cc, 37ff, 5502, a994, acadia15_297w11, caadria2015_078j11, ecaade2016_042u11, c2d7, caadria2017_122x31, ascaad2016_040b16, 1790, 9023, 522d, caadria2017_057x19, 91c3, 7ccb, ecaade2014_226x58, 5fd1, c6a7, 0290, 658f, 5191, 1bd8, 56bc, 133e, 2f50, fcb5, 6b0e, e047, b986, 5cc1, d379, bdcd, 62cf, 24a0, acadia14projects_531p, e374, a1f8, bce4, 3ca1, bde1, 64bb, ecaade2014_149n34, 282f, caadria2016_045j3, 0e62, dba3, 86cd, cdc2, 838d, fcc6, sigradi2015_6.42u7, dacd, 9a60, 0215, ab8f, 3f34, ebf6, 70bb, 3a1e, a757, fda9, cca5, 6863, 5206, ecaade2014_100d23, edd9, 76fe, 979f, 79f5, cdd1, f353, b4f1, 7896, b519, fb1b, 8296, 843b, eb47, 2418, ecaade2016_166a47, a65e, 4bd4, bf75, aac9, 63bb, f207, 1339, 19fc, d1e5, a78d, cc34, 2d5f, acadia14_347aj, 8fe7, c530, sigradi2014_144t2, a49a, 1127, b343, afcc, d170, c039, ddfd, f034, 01f1, ca58, 8f61, 065a, f687, aedd, f999, dfc8, c949, 9db6, 40d0, 45a0, ecaade2014_113n26, ecaade2016_043a12, 2233, caadria2015_237v35, d18f, 6234, 7548, 3657, 07ec, dfc1, 02b0, ecaade2016_216c55, 4403, caadria2017_015j5, ecaade2015_129v25, 72c3, ae35, 6753, 12b7, ecaade2015_185t39, 64c1, 5907, 5f31, e3c7, e6fe, cb2b, b918, bc01, ecaade2015_59w10, 7580, ec46, ec84, f148, 0a08, e7d5, 6e4e, c726, 4c26, a386, 1c10, 3536, ijac201412408k1, 5695, ef01, bcec, 4bf4, 6df7, 08f7, 83e2, sigradi2016_409ff, 8a62, ijac201412207g5, e30d, acadia14projects_339ad, eca5, 3c22, ecaade2016_068y17, 8ddc, 2db8, ecaade2014_066n15, acadia14projects_145n, ecaade2013r_018m9, 4e88, 177f, 27cf, 634e, 8b36, acadia14_579m, 4106, ae83, 67bf, dfd2, 208a, 84f5, 8654, 2544, 4b4b, b285, aa0a, 64e0, ecaade2017_215oo, bb36, 9919, fb8f, d413, ijac201412205x3, c174, fb13, d79a, 65ee, a135, 1bce, 4b14, de8a, aff3, c113, 7f7c, dd9c, 6de9, c546, 0364, 5f9e, acadia15_95k3, 2b88, 7eb6, 6399, 5dda, ceaf, caadria2017_074l23, 17aa, 72ce, ecaade2017_052kk, 7b01, 7610, 0c1b, 2e9f, edab, fcf9, ecaade2014_220e56, 6a20, f1a2, caadria2016_157s6, caadria2015_130o21, ecaade2014_225t58, 0274, caadria2015_190g28, f119, caadria2016_641u27, ecaade2016_134b38, aef8, acadia14projects_177ae, 7c47, 4015, 70d1, 164e, 3426, 39e7, dc52, ecaade2016_033d9, acadia14projects_267l, 1217, 2a92, 73b2, 4303, 571f, c185, f123, 1332, ecaade2017_101cc, ascaad2014_025h6, caadria2017_081r24, ecaade2017_054oo, 0dc8, 27ef, ba6e, acadia14projects_145u, c302, ecaade2014_140s31, 2dbb, 5516, 82a1, bc06, 72f1, 7c75, caadria2016_115m5, d7ab, b52b, 7dc7, ecaade2013r_009f6, sigradi2015_11.136s24, 2abd, 4f2d, 2853, ecaade2016_067x16, 3ec7, d4a6, d738, ecaade2015_194s40, ascaad2014_029z7, 13ad, bc4f, 7607, c2f0, abaf, 8ed1, b349, 7d09, eb09, e41f, ecaade2016_118i32, 2d57, a615, c321, ecaade2014_086y20, 43fc, 647c, 27a5, 198c, d309, a90b, e9c5, af2d, e89a, e67e, 167b, 4c30, 9dd1, 1844, acadia14projects_43ac, 44ea, 2679, a5d1, 864e, ecaade2014_192c49, 8957, ff25, adb7, bda7, 9ad9, ijac201614403c2, 231a, caadria2015_109w16, ijac201614403r2, b709, ascaad2014_007a4, f87c, 4a17, c7e3, cf4a, 0557, c1a8, 5ba7, 9d84, 8890, sigradi2016_399f, 77ee, 5fd2, ijac201412306x2, ecaade2017_198p, ecaade2017_079s, 639f, a4b6, sigradi2014_128d1, 55e9, 93c5, 4317, aec1, sigradi2015_12.259w27, 645f, 95e4, 593f, 006c, ecaade2014_198z51, ecaade2017_011ff, 1c20, 5265, 6e86, ea68, 71e5, 9e60, 5261, f975, bf0d, d789, ecaade2014_070o16, bbe6, 24b8, 9d6d, eaf7, sigradi2015_11.222s26, 6bfa, 39c5, 0bd8, 4af2, e10a, 361a, ijac201614104g4, 898d, 5f8f, 5cef, 1df6, ijac201412205t3, 2be0, aa6b, ijac201412402w4, fb54, 59eb, 5338, c1cb, 382a, 6fcd, acadia14_189at, 3785, 1dd7, 1b14, 5cf8, f1b5, f449, 282d, 3c89, 0460, ecaade2016_163h45, 3313, ecaade2015_136t26, c7ed, 8850, ijac201614203u8, 362b, c5c2, 849f, 546e, b175, 8631, 70da, ef46, 221e, c771, 7d5a, ea50, 613e, acadia14projects_531w, caadria2016_641n27, e3a8, 373e, 3bde, sigradi2014_330r7, ascaad2014_017d1, 4f02, acadia14projects_53t, ecea, 1fd3, 8777, 61e6, 9869, acadia15_185e7, 28d5, 1ce8, ecaade2017_240aa, 7ec7, ecaade2014_168k41, ecaade2016_079t23, 5a26, 4691, 11f3, ecaade2015_55p10, ascaad2014_012k6, 5155, 54fe, da4b, 8b12, caadria2017_033o11, 3528, ecaade2017_101u, 1f67, 08c8, ecaade2014_122y27, sigradi2015_8.41r10, ascaad2016_037f14, 4c92, 2260, 9871, 118a, 6e32, a35f, f26d, c04f, e4de, eeb2, ascaad2016_023v9, 429e, ecaade2017_041t, sigradi2015_9.152r16, 1a4c, 2014, fb50, caadria2016_549m23, ecaade2017_133d, 9f91, fad6, c608, caadria2017_051n16, 7916, ecaade2017_148qq, 477e, 04b0, bea8, 2e64, fb94, caadria2015_032x4, 397a, sigradi2016_777gg, e1c8, 6d30, 32ea, 5ecc, ecaade2017_054hh, 0dc4, f9c8, 7394, 212d, 47d6, acadia14_135s, sigradi2016_512qq, 9962, 04c7, 29de, 3828, 337f, 5122, ecaade2017_049ss, ascaad2014_014n8, b77c, 7e56, ecaade2015_329o71, 0a57, 710e, db96, 87c2, ecaade2015_248r56, 2412, bcab, ab24, 0a7d, 6961, c19a, 8530, 17dc, a921, ascaad2014_029n8, da16, 3717, ecaade2017_309rr, 7f87, 1eae, ecaade2015_207l46, sigradi2015_11.71i24, c7e1, e179, 103c, ijac201614307l4, de1c, b6f0, 059d, 822a, acd4, 889c, ecaade2016_162b45, 3c26, 96f2, 0ff8, 415e, 8600, 2049, 4373, 7454, ec2f, d4a5, b60d, 0743, 2588, 1e73, acadia16_140w9, be52, 941c, ab7a, sigradi2014_291m4, 782e, 28a8, c9dd, 48e9, b617, afe6, 5d08, 043b, f8bb, ecaade2016_099k27, ae6a, ecaade2014_029d8, 63dc, fef1, a5d9, 3644, ebff, d1ae, sigradi2016_383kk, acadia14_579f, f168, sigradi2016_611r, 15d6, sigradi2016_781yy, cbe1, 26fd, caadria2017_085a25, 1dc4, 9af2, 2ae0, 8feb, ecaade2016_238l63, a81e, adef, 5b3b, c38f, 408e, 37df, 468e, 3642, 0898, ijac201412405v8, acadia16_140z10, 049f, sigradi2014_213z7, b825, ascaad2016_018o7, 030c, 05e9, 4d41, 9ea2, acadia14_579c, edce, fb58, 943c, acadia14projects_539c, 92b7, 8ec5, 63ef, f834, acadia16_106v7, c4b1, eb54, 0502, feb2, ea7d, d26b, 832c, 6047, 84fb, 0863, e4ae, 54f4, b872, 412d, ef9d, bf56, caadria2016_529t22, acadia16_280y17, ecaade2017_029v, fcf2, 5769, 6ab4, 3344, 481c, c171, sigradi2015_10.377u22, 006a, b2b3, 45f4, 1750, c9e4, 95dd, af52, fb76, e39f, 9512, 8c77, f4db, 8a5a, 4a95, 2b10, 5fbf, 0722, 4af9, caadria2017_029h10, acadia16_214g14, 5d46, 918b, 8c09, 4834, ecaade2017_277ss, 128d, 3ecc, 19a6, ecaade2016_ws-dleadi68, 89a4, e56f, 95ab, 4d93, b472, cddc, ecaade2017_277ii, d0bc, 137d, caadria2016_851r36, 5319, 72a9, ecaade2016_161v43, a864, caadria2015_070f9, d813, 41e4, 5aed, ijac201614102v2, 7fd4, 6c5f, f3e5, 9fa9, 9edf, 3331, 053d, 2974, 6d51, 47cf, ijac201513303j11, caadria2016_301u13, 5534, c30e, caadria2017_003c2, a5b1, 4257, 5add, 7248, ecaade2017_254jj, ascaad2016_030c12, 23eb, 45e7, 4bbc, 3b9f, 16b4, caadria2017_015e5, 62f6, cd3e, 7ab5, 6890, dc92, caadria2017_129o34, 89f7, ecaade2015_206l45, bbe1, sigradi2015_12.215n27, 40c1, 106b, efd9, e0e7, e302, 5e6a, a842, f942, 6e7e, 4f95, fa30, 1879, ae58, ecaade2016_113x30, caadria2016_405e17, c86a, 7fea, f35f, 308d, acadia14projects_601ag, 0099, 9a34, e292, ascaad2014_009c5, ecaade2017_173pp, 2811, 25d8, 68dc, e8f5, 87c1, sigradi2013_215, f8cf, 158e, 49c5, 6e48, ac2a, 904d, 8781, a21e, 245d, 9542, acadia14_479ar, 2d28, 68ef, acadia14_145m, 024e, f385, 9b91, 1469, 312a, caadria2015_048o5, d420, 0545, 0580, f5ef, ecaade2017_089cc, a4c2, d911, 552e, caadria2016_693e30, ecaade2014_176y43, 58a8, 4cc3, e2d0, 7d32, 84c9, c7a6, bf91, 9332, ecaade2014_044j11, 060d, 4eb3, 228d, b71b, fcb2, e7b4, 3529, 5a54, e05a, eba3, 9629, d608, sigradi2013_117n, 7ab7, 6b8f, sigradi2015_3.221r4, 654d, 6b3f, 4284, c900, e39a, bf24, 10cd, sigradi2013_194z, ecaade2015_53x9, 4f91, acadia14projects_691aw, 5f59, 642f, 5d2c, ecaade2014_145n33, d103, 4a33, ecaade2017_140dd, babe, c485, 7322, b89a, fce1, c1e2, 55d8, 9b87, 98f7, 0f73, ba51, f8c8, sigradi2013_267c, fd56, 61e3, ijac201614101e1, 7c0f, 649f, bd7c, a306, 2488, 3e05, caadria2015_117v18, acadia15_263b11, 18af, 7edf, 860e, bcbd, 4781, 9a4f, ecaade2015_171h36, 17f2, 1cf7, ascaad2014_029l8, 1dd5, 16af, 83c3, 7333, acadia16_154h11, acadia15_483z20, 30d5, ec79, c67c, ecaade2017_008i, c511, e6cf, sigradi2014_097p8, 785b, ecaade2015_73f14, acadia16_280u17, 6357, 83ab, 8bfd, 1171, acadia14_497aa, 32f9, e964, 8d46, 993d, e4cb, 09ce, 29b5, f8c6, acadia14projects_691at, acadia15_451b20, 848a, 6d72, f606, 851b, f54d, 68f2, d1e8, 7703, acadia14_479as, ecaade2015_209u46, 6c0d, 8c87, f504, 4417, cdab, bd06, cc31, fbea, 8366, acadia14projects_115ah, c4e3, 6b4a, a99e, 6a2d, 2346, 1bf9, db26, 8e06, 768f, 8e7b, 1ff8, 73fb, 2f23, 1101, sigradi2016_637p, e652, f950, 3901, ecaade2017_023jj, 1ec2, f803, sigradi2015_4.219b7, 89e8, caadria2015_139s22, f32d, ecaade2015_211y46, d1e4, 972e, acadia14projects_117e, 72b3, 7d42, 508c, 7aa5, 9196, 55e2, 6dee, ef72, 607f, 3a42, 8bf2, ecaade2017_047s, 9bf1, 2378, ascaad2016_023e10, ecaade2017_151q, 90dd, 39e6, f89d, 00fe, 031d, 4e97, 9968, 8854, acadia15_431i18, 46a3, 50cc, ecaade2015_136p26, d1b2, ed7a, 8142, 00ba, cf71, b488, 1cca, ecaade2017_037cc, 6723, caf6, 9455, 8be1, acadia15_95i3, 7d58, 5170, d461, 30f5, c5da, 33bf, a2aa, 9c8d, 2bbe, ecaade2016_163j45, 19f7, e4cc, sigradi2014_314r6, 45d8, ecaade2014_215e55, 5a9c, 18b0, sigradi2015_11.136x24, 485c, d65b, ab9d, 6390, 4b0c, de65, ecaade2017_256z, d05c, 3539, d8b0, 0e47, sigradi2015_6.151f8, c189, ecaade2014_044y10, f259, d031, acadia16_478a28, d860, caadria2016_477z19, f347, 815d, 4df6, 96b2, 7e29, caadria2017_001b1, 714a, ecaade2014_042r10, d7cf, ecaade2013r_009v5, 6aff, sigradi2016_363ff, 0da6, caadria2016_405r17, 057f, caadria2017_023h9, 51f2, 0770, d3f7, 5c88, fefb, aee4, acadia14_247t, 27ab, 13c1, ea47, 8775, d5c8, caadria2015_137m22, 9fd7, ecaade2016_130u36, 31da, a1e8, 2db9, 4de1, bb72, c42f, ecaade2015_113t21, 57a1, ff88, f2ff, 8dde, caadria2017_101n27, e0ca, 6da5, ef60, 739b, dae3, 140b, 130f, c0a0, ecaade2014_018a5, ecaade2016_217c56, c911, 43fa, ecaade2016_025n7, 8979, caadria2015_043h5, d815, 5258, 80bf, 9844, ecaade2017_198m, b774, 2345, a41a, f1d1, 1f42, 91d2, 1973, eabd, fdb3, f337, eac3, ef95, ad52, a91b, 9f2d, 76bb, 08e1, 971e, 9eec, a618, 4e32, c477, 8a30, 1896, 89b7, ijac201412408f2, f6c5, d82f, 8887, 34bb, 6916, 2ea9, 0961, a650, ae45, c294, 5033, 05fc, ijac201513104v3, a067, aa01, f85a, ecaade2014_224r57, 72d8, ecaade2017_083jj, e071, ec7c, caadria2016_167f7, 911a, fbd1, 49e4, 3d39, acadia14_589e, sigradi2013_95, 6b8d, c2af, d8c1, 716d, d54b, a2fc, b020, f50e, 5403, 07b3, 01ae, 7fa1, 1ef9, 9e5c, 9015, a1c6, ecaade2016_191a51, f475, c976, f9ba, ebc8, ecaade2017_148oo, 6044, ecaade2014_230m59, 488d, 081b, 6a6b, 51c4, 4c94, e1bf, ecaade2014_072a18, e79b, a2f2, 68f9, 8898, 506b, ascaad2016_022g9, ecaade2014_202k52, 5ab7, 034a, 8906, 8147, 8130, ecaade2017_195mm, 4b48, 3445, acadia15_333c14, acadia16_308s18, a2ef, ecaade2015_207j46, 4497, c8ae, 811c, dd4a, sigradi2016_448hh, 7a9b, ecaade2016_013p3, sigradi2016_417ll, 6756, 4e37, 0040, 059a, c050, df8f, f820, d408, caadria2017_134c36, a7ca, d20a, ecaade2017_056qq, ijac201412301n6, sigradi2014_329a7, dda8, d6cc, f776, bfba, 1f40, acadia14projects_117h, sigradi2016_815pp, b87b, f97a, 4036, 0ae0, 9cb9, ascaad2016_046r19, sigradi2015_sp_11.278m31, ecaade2017_274z, 15de, acadia14_281w, 6157, 6498, e87a, ba79, sigradi2013_243c, 8fa1, 1ffc, e539, sigradi2016_777ll, 6f81, b20a, ecaade2017_028n, 72a3, 7ec9, d7d1, acadia14projects_601ab, 71a8, ed56, 1e01, be85, 9303, 2f97, 3c12, 267f, sigradi2014_213m7, 6afc, b211, acadia14_647au, e928, sigradi2013_248e, 9310, 5c7a, 8b4c, 79d2, 32a7, c23f, b8f7, caadria2016_725k31, c227, 51e7, 8b41, c44e, df45, 7284, ecaade2015_129o25, c164, acadia14projects_115ak, d92a, 652b, ecaade2014_023c6, 5fe9, c5b4, 6b25, ed97, ijac201614403n2, ed20, c36e, caadria2016_435i18, ecaade2016_162s44, 3cc9, 9372, 838a, 765e, f2d1, b39a, 5dff, cfbb, 57ea, c9ed, 34b9, 1ad0, 932a, caadria2017_051x16, sigradi2014_303i5, 25dc, 10aa, ecaade2015_27p5, 0375, ee71, 1390, 23a3, d4ad, f7b3, e23b, 0453, ascaad2014_026a7, 7691, sigradi2015_3.9a2, 2f14, 9a85, 864d, 4aaa, ijac201614302u1, 761c, 8117, 5e77, eb35, 4ec3, 83e8, 0662, ecaade2017_277yy, 13fb, c425, 09b5, a545, 1a6f, 1c5b, 7316, e97a, b893, acadia16_130t9, 6e52, 613f, 377f, 2483, caadria2016_135d6, 077b, bac6, 5e90, 2ba3, ecaade2016_230p61, a9b9, e51e, 69f3, f953, 0bd6, b8e4, a5dd, sigradi2013_184z, 1cbd, c8cd, 3acf, dac8, bdee, fa85, 620d, 3285, sigradi2016_484nn, 19cf, a6b3, 4a72, 56df, ascaad2016_059l23, 2e55, 6b41, be39, 80ed, ea4e, af93, 176b, b9a6, d70a, e916, ecaade2015_35z6, c05c, 757d, df4a, 6889, 00ec, d013, c5bb, c4f7, caadria2016_259s11, sigradi2015_11.8r23, e839, bc10, 5b86, 758e, ijac201513102e2, d176, 3de9, 3ad5, 9097, caadria2016_477u19, 9f3d, fb82, 63cf, 000e, 452a, f899, b40c, 9468, acadia16_344n20, 4451, b39f, acadia14_609ap, acadia15_395b17, e20e, 5f65, 2a4d, 75c3, 885b, caadria2017_132m35, f746, ecaade2015_225r49, 6bf7, 9eac, e5b6, fc4e, ecaade2016_118p31, ijac201412408y1, acadia14_479d, 02c1, ascaad2016_042v16, 36a0, sigradi2016_449nn, bf28, sigradi2014_036r2, acadia16_88x5, 55f6, e70c, b37b, 91c2, b9f4, ecaade2014_182w45, cd03, sigradi2016_381o, 0799, ecaade2015_336e73, 45a4, 902f, 0944, 25c4, 2a3a, 1c49, aa8a, cd1e, b8c2, 7b7d, dea0, f4e9, ijac201614407w4, 7fab, cd9c, 5c72, facd, 9414, f63f, d619, 6a33, 5fae, 4a19, 71cc, 9819, d075, acadia14projects_101ab, 9da2, ascaad2014_004n2, c138, 28fd, ascaad2016_047y19, 918c, 630f, fd5c, 70b1, cad9, 6f7e, 8abd, 1f27, 2ee9, c492, e50f, 50d2, sigradi2013_387u, 8a47, ecaade2017_006jj, 9a90, 8e64, ascaad2016_022r8, 2057, d1c3, 0515, b950, 209a, 7aa6, 5c0b, 181c, 188d, acadia16_414y24, 9034, ecaade2015_269r59, ecaade2017_243ff, d506, c400, ecaade2017_152gg, 2e60, caadria2017_086n25, 332c, 4da6, 36a4, acadia14_517r, b726, 1457, 9d2b, e1ff, cea3, 834c, 9a66, 6e41, d9e2, 45a6, ddb3, ecaade2015_334r72, 82a3, ecaade2017_073p, a5fe, 5901, ff55, e5e3, f3ad, b235, 01d0, a0cd, ecaade2014_151o35, ff05, 90ed, 030b, ecaade2015_17j2, 20ec, 45bc, f614, ecaade2014_173l43, e7d3, 5661, 09c4, 4182, ascaad2014_024i5, 454c, sigradi2015_sp_8.6d30, ijac201614202e8, 45f8, 3cb8, 7f4a, 7e11, fab4, ascaad2016_033g13, caadria2015_032z4, f1f6, a9ac, 7912, e930, 948e, 4e3b, ascaad2014_005k3, e7e4, 7e60, 157b, 7879, 9d4c, adde, 6d4c, 75d5, d259, ijac201412407w9, ce77, d1f2, 419f, 22bc, c84a, 0bb2, 2005, 76c2, e066, 3040, 66dc, 5e8b, 9136, 2565, 7b4c, 6823, sigradi2015_4.219g7, a337, 5616, 48cc, ascaad2016_030d12, ascaad2014_019n3, fae5, ecaade2017_170l, 5931, e00a, c3b6, fc2a, caadria2016_621a27, 6fce, acadia15_195a8, 8d9e, ascaad2016_003u1, 9c36, 7089, ecaade2015_261m58, b832, e396, caadria2016_601o25, 7d19, 8d8d, ecaade2016_166g47, ecaade2016_072n20, 9b35, 3430, 9b32, 8a71, ae1b, sigradi2014_169r4, ecaade2015_217e48, a38f, 017e, be16, caadria2015_072s9, a007, fe67, 2efe, 07d1, caadria2017_132i35, b79b, ecaade2017_133i, 1200, sigradi2016_448t, 977f, fbfd, ecaade2017_098pp, 3759, ecaade2016_221x56, 5cb7, 1a32, d320, de62, ecaade2017_041r, d13e, ddeb, 361d, 5a0f, ee95, 4d0a, ecaade2015_215k47, 1bdf, e35e, fe88, f919, ecaade2017_192ww, c1c2, ecaade2015_171s36, eeb7, sigradi2014_047m4, c47c, acadia16_362r22, acadia14projects_719p, f19f, ad4b, 9d1e, sigradi2016_627g, 408d, dd2b, 9fc3, c92b, 87cd, e22a, 5630, caadria2017_070l22, 49e2, aeef, 9d0c, b661, sigradi2014_316u6, sigradi2015_3.221u4, 8170, ecf0, acadia14projects_291ax, ab51, 9cae, 2904, ebc0, ab6c, 0bb7, 266d, 7e2b, e0d8, 2dd6, 4a15, 299c, ecaade2017_054jj, 2643, 7008, ecaade2017_192e, cd9e, 700b, d0b6, 6c4a, 08cf, ijac201614307p4, 6470, b16c, ecaade2014_168s41, e1d2, c023, 0447, 812e, 07e7, 6ce4, 2136, e8ca, acadia15_57r1, 9254, caadria2016_819z34, 40a4, ecaade2017_009u, 23f9, ijac201513104j3, 6ab8, 19b2, 5785, 81e2, fada, f405, ecaade2015_194u40, sigradi2015_6.151e8, 8c94, ijac201412403v5, 5ca4, 3df2, ecaade2014_021t5, cc51, sigradi2013_52e, 5a7f, c9b8, 28eb, bd57, ddcb, 7307, 25d9, bfae, db17, e383, dea2, ecaade2017_042x, d5a8, 667a, sigradi2015_4.219x6, e7b3, ad36, bc74, ae8b, c945, c0bc, 3943, e075, 30a2, 4148, cad7, a4ee, 84f1, b4f7, e478, sigradi2015_sp_2.112j29, 2984, 3bcc, 06af, 1f45, ecaade2014_184l46, 6f41, 705d, 50ac, 8bd2, b8fa, ce50, 10fe, 625e, sigradi2015_10.220f20, 8eb0, 09bf, ecaade2014_080g19, 81fc, 99e9, ecaade2017_098ss, 568d, fca1, 614d, sigradi2016_534jj, 074e, 4c3b, ecaade2014_143m32, bd74, ec00, ecaade2017_277ff, 8cc9, 24c0, fc6f, ijac201614401g1, 9e6e, 8098, sigradi2014_137h2, 7b9f, 723b, ecaade2016_099j27, caadria2017_023i9, ecaade2016_123w33, sigradi2015_8.264j14, cf47, 63da, 2395, ea20, b3a1, f12b, 7475, f964, e18a, ecaade2016_102m28, acadia15_57i2, 4001, bba3, cb7b, 9139, cf9d, 4224, 2b46, ascaad2014_015u8, 9fb7, ecaade2014_233n60, ascaad2016_059m23, acadia14projects_311z, f374, 5b57, bb97, sigradi2014_032e2, 88b7, acadia15_333w13, 2d91, ecaade2017_053p, 4053, 308a, bb6b, c404, 29ae, da67, ecaade2014_214n54, sigradi2016_560aa, bccb, ecaade2017_225xx, a0c2, 44ae, 62f2, 9227, caadria2017_086h25, 0c67, 03c8, 4213, 989c, e166, sigradi2013_244p, e275, 2b8a, ecaade2017_061e, decb, caadria2016_569g24, 8bed, acadia14_497z, cfe8, 7c64, c655, 03b6, 7883, 2a3e, 1d4f, ijac201614407k4, sigradi2014_030a2, sigradi2014_074g6, b449, ee73, acadia14projects_565w, 0e91, 0548, 534a, 3dd5, b4ed, ecaade2015_33c6, 6d17, edfc, 6398, d126, 5ded, 7bc2, 9d08, 192e, 53a5, ae91, 005a, 3d37, 819c, ecaade2014_072k17, 02f9, 0227, caadria2017_118x30, b6fe, ijac201412204s2, b8c6, 05b7, ae38, acadia14projects_445ab, c4eb, f310, cb8b, bd1f, 09e8, 4305, c3e6, 0c48, 37cc, ecaade2015_55g10, 0080, ed39, 13a5, db09, b663, a44c, 3b5f, eedc, 8901, b276, 1003, ascaad2016_028p11, d5d1, 4d3f, acadia14projects_101ad, ceec, f686, 28b2, 04d1, 6271, 581c, 71f8, 194d, 0810, 174f, 859b, 0e94, 3934, 19d7, 4c80, 1381, ffb7, d676, acadia14_63ab, 73c6, f629, ecaade2017_184ff, 71e0, 07c3, 9868, acadia16_344n21, 678a, 4650, e7d2, sigradi2015_10.381h23, ecaade2013r_002f2, 0044, 699c, f8cd, ecaade2015_130w25, 5b5b, 6e05, 0259, 2878, 9e9e, 05ec, 2477, aeb8, fcef, sigradi2016_781c, 23cc, ef1c, caadria2015_208y30, caadria2015_130f22, f709, 90d3, acadia15_323c13, ecaade2015_77a15, 4ea6, b518, d570, 2e79, 85eb, bc59, ijac201614303u2, 3e5d, f8c0, 8539, 9a54, b305, afbd, caadria2016_569h24, 7d2c, caadria2016_777x32, 2ed6, e848, ecaade2014_239n61, caadria2016_125p5, 9652, fdaf, 7dee, 467b, a224, ecaade2014_188h48, 28ba, 746b, ecaade2015_59j11, d611, ec22, 7937, 7717, 8d45, 048e, 42a8, eeb5, ecaade2017_057u, 7e19, 6dfe, caadria2017_107y28, c8fe, ijac201614403l2, ecaade2015_285g62, d314, b483, 28f5, ecaade2016_217g56, 00af, 9989, 5afc, aa24, f261, ecaade2014_070n16, 63f0, ecaade2017_101o, dafd, d22c, f2cd, 17f3, 80ae, ec8a, acadia14projects_117b, a62a, 595d, ecaade2017_290uu, 2baa, acadia16_140k10, de73, 7b35, ecaade2016_011o2, b53b, caadria2016_425b18, 1931, 26e3, 4450, 66ad, caadria2016_683x29, ascaad2014_022k4, 0cdf, 22a5, acadia16_280v17, b459, ecaade2013r_007a5, fcd9, 8a6e, sigradi2016_515h, 3ac0, 2c37, 323e, 5b0c, 8398, d531, 9287, ecaade2013r_019k10, 1c25, 8a42, 96f3, 1827, bccc, 29a1, 5347, 3447, 15e6, 2851, 9190, acadia14projects_339y, c2f2, 96f1, 1fa0, 8ce8, e662, 472a, 999c, e909, ecaade2016_129s35, a3b6, sigradi2015_8.264o14, sigradi2014_085i8, d1d1, 5d0d, caadria2017_118z30, 602b, 1a41, 7442, acadia14_619ad, 21f1, 43b6, 958d, 8181, ea2a, 3303, 2525, ecba, 58b9, 9421, 7c7e, a7a4, be5a, e669, 4e65, 1fb9, 255f, 3306, dea4, acadia14projects_291as, sigradi2016_407r, a6f4, 8349, ecaade2016_163b46, 466f, 3b40, e609, ecaade2013r_003t2, b9d9, f4d7, 2ceb, 3cdc, 9f9b, 1808, f174, 2563, 9e38, sigradi2016_685mm, bb8d, e387, fd40, d2b5, 757b, f5b8, da04, a44d, ijac201614105u4, f391, e3ae, 0bda, 0b66, caadria2017_033r11, ecaade2017_164u, 36a7, cd0f, c558, 26cd, 385f, 54ed, sigradi2014_080j7, 3e77, 26e1, ea72, a7a2, 62a0, sigradi2016_360bb, 1b48, ecaade2017_099tt, d473, cb24, 5892, c61f, 4164, ecaade2016_228j61, 0fb6, ecaade2017_265w, dc14, c49d, 0db8, b347, c262, d1c2, 2d54, 5169, 4012, ecaade2015_221t48, 6698, 35c1, 22f5, acadia15_284v11, ecaade2015_229f51, b8cd, 9c6a, ascaad2016_049v20, 0473, 26b1, acadia14projects_237ay, e308, ecaade2016_046s12, 4ffc, ecaade2015_269o59, 70c9, 51fd, 611d, 31d3, 5cba, d825, 4268, 5e93, b18b, a4c7, 8d24, c184, eee1, d776, 794d, 85db, e7d8, 621f, 1fce, bc93, 3def, 7fe4, a8ac, 2e3c, 83dd, 4548, 349f, 9de4, aa85, sigradi2013_194j, 624a, 80dc, sigradi2015_9.141g16, dd67, 517d, f1a6, 5abd, 3b0a, b3db, 08f1, 2ffb, f74b, e227, caadria2015_073r10, 0a7a, 553c, 4df7, 5b72, 30c4, c8b5, 383f, 28a0, aca2, ed13, 800f, fc6e, 9b33, fc28, 65b4, 0f34, ascaad2014_019d3, acadia14_661d, ecaade2016_129w35, 3b24, 737d, cf57, acadia14projects_565t, ecaade2016_210i54, 59ff, c33a, 7485, f3a7, dbab, a862, def6, dd95, a04c, fa62, da8a, 8b75, 4894, 94f5, f0be, 72fa, cef8, fc14, f13b, aed3, eea1, 686f, ad78, sigradi2016_752vv, 900d, 73b6, caadria2015_206i30, sigradi2015_3.111b3, acadia14_671w, 700c, d792, sigradi2016_752zz, sigradi2015_10.7i18, 3d6b, 554b, a7c3, acadia14_647av, 9726, b55a, ecaade2014_237f61, d938, e225, 11d5, 73a4, f483, 3e5f, edc8, b93f, 5b2e, sigradi2015_10.309n22, bfde, ijac201412304h1, b033, b82d, 1589, ab1a, f392, 1d84, 6b12, 3fb0, 7997, caadria2017_043g14, 1bfc, 9ca8, a823, ecaade2017_254oo, c7c9, d03b, 1757, f402, ijac201513303s11, 3586, dc0f, f6d1, 0463, 8d5a, e24a, 1395, 808b, 3afe, ec2c, 7690, b592, ba13, 3a13, ecaade2017_046l, fa0e, 38da, fb84, f209, ecc6, caadria2017_058f20, bc47, ijac201614303d2, bc5d, 9e87, ascaad2016_047u19, de5f, e07a, 8798, 5c95, sigradi2015_3.345s5, a404, b6ac, 3664, 6a4b, 548d, 10f9, a566, 8348, 365e, 015d, c1f6, ecaade2017_019c, sigradi2016_446a, 56aa, 50fd, 289f, efbb, sigradi2013_32n, cdd8, 0923, a2f9, 372b, 7613, 1338, aa4b, 1e75, b7c1, 9a40, d7b2, 8938, 28db, 7f93, 327c, bdc8, 1dac, 1865, ascaad2016_022f9, b35d, 1fc9, ecaade2014_072m18, 1a89, caadria2017_190t45, f5cd, cf05, caadria2015_208a31, 0b57, 5cb8, ecaade2016_ws-dleade68, a6da, 2b9e, 786b, 68fe, 4ed0, e32d, 2aef, 9063, 6b30, ecaade2014_206v53, d42a, 8297, caadria2016_343e15, b911, 53c3, 5351, bfb0, ff37, 2c97, ecaade2016_129n35, 99b8, 5cb9, 008e, a119, 9b86, ad5c, ijac201614201g6, dd61, 4e61, e020, b0e7, b6a1, b84c, 20fa, ee7b, ascaad2014_017u9, c3c9, 796e, c6ef, 7f36, 7273, b793, 7cdf, ca71, 4caa, 224c, 2513, ecaade2016_075c22, 2bc3, 1314, ijac201513201g5, 34e8, d3ed, 7842, ecaade2014_133u29, sigradi2015_sp_8.326s30, c653, b136, ecaade2016_tkor66, 78df, acadia14projects_627al, ijac201412204r2, ecaade2016_166i47, 32f4, acadia14projects_237au, 8dfa, 02e8, ijac201412301z5, 2272, 588a, 0de7, cedf, a942, ecaade2015_87z17, d0f0, 52df, f6a7, 44cf, ad7a, 6643, 7111, f6ad, 5763, 6fb6, acadia14_427al, 1b58, b46f, 92e9, c89d, acadia16_318j19, d1d6, 0572, ecaade2017_291gg, 9366, c268, 7682, 0d5e, 057b, cf4f, 3bd5, a4c8, dbac, c691, sigradi2013_111o, 3a07, df95, acadia14_223a, ecaade2015_139w29, f35e, 8d7a, 6f89, acadia14projects_661a, 9fb0, 1818, 0360, 3749, e563, acadia14_479ax, 3748, 4625, f7e1, 3c82, 86c4, d618, f1d9, ecaade2017_148b, 96a2, 61fc, 88e1, 4d8d, ecaade2017_grib, 516b, 0e1e, ecaade2017_050c, c024, 7078, aeac, 4086, 931f, 4ade, 1e68, 07e4, 53b9, 9f4c, ecaade2017_268cc, f5ff, 1525, afa1, 8c2c, ecaade2017_220ii, c1c4, 5ac3, ecaade2015_284h61, sigradi2013_343i, e0a8, bebe, 1ea2, fa01, d641, a502, af47, 1b25, caadria2016_085g4, eed3, c3c6, acadia14projects_531o, ecaade2014_100j23, caadria2015_014z2, 3d19, 7847, a8b3, 5fdc, a366, 37d1, ecaade2013r_003z2, sigradi2013_226a, f2b1, 258b, d3eb, 2c50, caadria2017_041z12, caadria2015_126x20, 1081, 0687, ecaade2017_046f, ascaad2014_023x4, e404, ecaade2017_041s, caadria2015_109b17, ascaad2014_016d9, ijac201412303d9, e16d, sigradi2014_273r2, 5102, 441a, 6ba4, fde2, db7c, 7674, caadria2017_189d45, 440b, 2d01, f5d7, c463, 7efc, ecaade2016_087n24, 6b75, 014b, 782f, dd01, dd10, ab46, 4d90, bbb6, 4079, f8ae, caadria2017_185r44, dadb, e26a, ecaade2015_35y6, d848, acadia14projects_125p, 8350, 9f32, 6fb8, acadia15_263w10, caadria2016_219j10, sigradi2015_sp_3.85s29, acf0, 16e6, 0231, 01d9, b195, 4fc9, 7000, 79e0, 5ac8, 0f1a, acadia14_267n, 36f9, 03bf, 4681, 239e, 6995, 246c, 5587, caadria2016_735p31, 786a, cec2, 7823, 0b32, b603, 031a, cea9, 13df, 0eed, b493, ca91, ecaade2015_302o66, cc69, f2ef, acadia14_23ad, d80e, a1e4, ecaade2016_ws-afutureo67, ijac201614201l6, acb0, 0982, eaf0, 5d68, 142c, caadria2016_209v9, 161f, e57e, cae4, adbe, ecaade2016_154j42, 0d26, caadria2017_163p40, b85c, ecaade2016_129m35, 9784, ecaade2015_314b68, 0e9e, 82cc, caadria2016_851w35, e9ec, 3177, 7b05, bf69, 25b6, caadria2015_048n5, 177d, 1bbb, a543, 692f, a09f, 232c, caadria2016_487h20, 7b6f, e0e1, 13a9, acadia14_247j, ijac201412303d8, 6c61, acadia16_362j22, 4926, ecaade2014_078t18, 8126, ecaade2017_148a, 83cb, 8b98, 1f66, 41f9, e86b, e2f9, ecaade2017_273r, ecaade2017_054v, b1ce, 6d63, ad71, dc2a, 49bd, bf1b, 60db, 402a, db03, 8c8d, b0a7, 6e3f, 2636, ecaade2014_089s21, ecaade2014_153g37, c8c2, 188a, 681a, 0e46, 55f3, 78e0, 97b6, 64c6, 7f67, 625d, 4f81, 9704, ecaade2016_078b23, c6f8, c068, 2dda, 1acb, 2e2e, 3ba9, 13fe, 18a0, 62ec, 9e93, 8025, ascaad2014_032n9, 015e, 1cec, db69, 855d, 05f3, 390e, c6ee, 8667, 1dea, c542, 2954, sigradi2015_8.328m15, 0ba9, 9859, ijac201513206j9, 687c, 3ffb, d540, 76e2, cb73, 3120, 4bc7, 2e81, ascaad2016_024i10, e0c2, df54, 0400, 97b7, 5ea8, 1a5f, 48d3, acadia14_719g, 11f5, caadria2015_114n18, 0074, cc1b, f918, ascaad2014_014b8, 3ec1, ecaade2014_065c15, 3963, 767a, sigradi2014_169u4, acadia14projects_497z, ecaade2015_143i30, f004, 4b68, 4cd2, dc7f, 5194, 3e89, 3afd, 4d81, b3fe, 6107, 5303, b6e1, acadia16_234f15, 6db8, ecaade2014_084l19, f395, 6f6c, d945, bd46, sigradi2014_303e5, bbfa, f8b0, a9c7, f267, 0421, ecaade2016_182n49, 2817, e82b, 9479, caadria2016_611z25, feb7, 41ad, 6ba6, da33, db57, 8fbc, 5fa1, ecaade2013r_003f3, aef7, 6ba2, dacb, 2067, ecaade2017_308w, d7da, abfd, 7e84, acadia14_565u, ecaade2015_114l22, e036, 7203, fa80, 97de, 4b17, bc4c, ed11, 4cb8, 5db7, e7a0, d4c0, a522, 6189, acadia14projects_153j, 8496, 9b2d, sigradi2016_614v, caadria2017_027n9, 3596, eb3e, 083e, 1052, ed95, acadia14_365an, 1b65, e36d, f1e2, e4ad, e4c5, d63e, 705c, 64d5, sigradi2014_084d8, 6eb4, 3842, ecaade2016_222w57, caadria2015_090b15, 0d00, 2966, ea2b, 3f83, a7d3, 7355, b09d, 0321, 8dc0, 2dca, 807c, ecaade2017_059xx, 062c, 3234, d1f7, f1d6, 4a3c, f2ed, ecaade2015_320o70, 62c2, ecaade2016_223f59, 122c, sigradi2015_8.189s13, ecaade2014_233x59, 4abc, 5f40, b0a2, c49f, caee, acadia14_365aj, 9393, ascaad2016_018i7, 9ca1, 4b85, a326, caadria2016_055o3, f327, b018, 3ab3, 4659, 7980, 5cbe, df60, 4002, 45dd, 435e, 0fa7, 21d4, 1660, 5075, ecaade2017_006kk, caadria2016_861f37, b857, ecaade2016_151f41, c1a6, c051, e631, f1d5, 7b58, ecaade2015_206r45, acadia14_43as, 9f92, 87ff, 7cf8, ecaade2015_87t17, caadria2015_114p18, 3938, acadia16_124g9, caadria2015_067j8, acadia16_62m4, d0a6, 016b, a3d2, 9a0f, a2b9, sigradi2015_sp_4.388z29, 6448, 6f02, a70f, beca, 58b3, e0c6, 3203, sigradi2015_3.201z3, 6d50, d4ea, 810f, 66b6, ijac201513205z7, 5270, 60e1, bcb9, 559d, 9333, fc62, 1246, sigradi2013_215e, cb75, 43e1, c4fe, 3f36, ecaade2017_013vv, sigradi2016_803dd, ede6, e805, d8bd, 8a53, ecaade2014_133t29, 28b6, 1345, ea35, d1a2, caadria2016_589x24, d68a, sigradi2016_522y, fde8, a63e, ecaade2017_017b, 6a95, 0125, 27a2, 4ec9, 01db, 08a5, 290b, 612f, ijac201412205e4, 97df, 17fd, ecaade2017_302ll, ijac201614201h7, sigradi2015_10.309z21, 32f1, fedb, 7b12, dfcb, 425d, 2cc7, a7db, ebcc, ecaade2016_130o36, 92a0, sigradi2016_507tt, ecaade2015_170z35, eb63, 8585, ecaade2015_241g55, e772, caadria2017_142l37, 297c, a139, eafc, c09f, ecaade2017_213h, 8196, ijac201513205h8, fca3, ecaade2014_052r12, c52c, 95a8, 7846, 5686, 13de, acadia16_440a26, 1899, 5ea9, ccec, 264c, 450f, 8bb4, 3a11, 87ac, b04b, 331e, 0284, 444f, acadia16_154p11, ecaade2014_121r27, ecaade2015_175p37, 63ab, d195, 9c09, acadia16_382y23, 5692, 39fb, b311, ecaade2017_006pp, caadria2016_405j17, e93e, 4b32, 3879, caadria2016_187m8, 43ff, 0570, a915, ada4, eb80, ecaade2017_032ww, ecaade2016_102b28, 61cc, b103, 0678, 9dc1, caadria2017_165i41, caadria2017_142u36, ae33, 0fb8, 51a3, 4f74, sigradi2016_383ff, 76cd, 753c, 5c18, c309, 8582, ecaade2015_170g35, df11, acadia14projects_699j, f054, ecaade2016_119y32, a804, 7eb5, 1cb4, 1aad, a8c1, fc47, ecaade2013r_019c10, b836, 32cc, caadria2015_004h1, b5ef, 839b, 15ab, 0c69, caadria2015_164g25, a82f, 5a18, 0b88, 2b9a, 79e3, 726b, caadria2017_008f4, cf20, ecaade2017_044uu, 7fa0, ecaade2017_087o, 199b, 02a4, 69d7, ecaade2014_225u58, 6cfe, acadia14_23ae, 8db3, a319, 1786, 4d72, f8bf, b705, a5bc, a426, 8894, 9ded, dcb1, bf9b, fdbe, fc24, 23a4, 8d7f, f48b, e62c, c693, b041, ijac201614307s4, ascaad2016_010w4, a9bc, 9f63, 1f35, ecaade2014_194v49, 10b0, 59d3, cbbe, 59e5, b68e, acadia14projects_375f, 1a66, 2673, fc9a, 49c0, 7a0a, 70b9, 8415, 95d9, acc1, ecaade2014_230s59, 1deb, caadria2017_048p15, e28a, 14a5, d5d5, 4d5b, bcea, 5f44, 0afe, 9f26, ecaade2017_210v, 2d44, 3b08, 7e2c, 6dca, 06c2, ca73, 9407, fbc6, 22ab, ecaade2016_152w41, ad85, ecaade2017_006x, 6cf8, 37a5, 3825, 8bc5, ec74, 7079, ijac201614205l10, 349d, 0f6d, ecaade2017_157uu, df18, a419, a856, 4c8f, dae0, edd3, ecaade2015_235u53, a6a3, 6482, 562c, ecaade2017_105mm, 741c, 1ec1, 88d0, 33c9, 2b89, 4d1f, ecaade2017_066t, b221, 3b78, acadia15_137f5, a4b9, ecaade2017_269ss, 733c, 1e92, 5171, 2d32, 9e6f, 633c, c854, deb2, 1bf2, acadia14_117g, cc81, ecaade2014_225l58, 3e4f, 6c59, e7c4, 2ba2, caadria2016_777c33, 3ee0, 1e78, c8ca, 96cc, 9d64, 9825, 39a0, 6d7b, 8ea9, 5199, ecaade2015_309y67, 020f, ecaade2015_294h64, 069c, 1e14, d1b8, 41ba, 9d73, 7092, 8f34, ecaade2014_163d40, 5cb1, 01c0, 4bca, ecaade2014_011i2, ecaade2016_102p27, fa2f, ecaade2017_199bb, ecaade2017_163j, 0602, dd0d, caadria2016_713e31, 681e, 9291, 90de, a24c, ce22, 9181, 322e, fc76, 8e6e, 1bc8, 04e5, ab6f, 66a8, ecaade2017_198qq, a46c, 7353, 6d21, 2d7d, b2e6, c047, ecaade2017_203z, 1009, 3629, 9c56, de2f, caadria2016_343j15, c20c, d61f, b8cb, caadria2016_157v6, d425, df96, 7059, f9ec, 8f0e, ascaad2014_024x5, 375f, 5021, 8645, caadria2017_048i16, 1a05, 7ab6, acadia14projects_219d, e520, 5a78, dcda, 604a, 3e04, 6a4a, 6e38, ecaade2014_187g48, sigradi2014_074j6, ad35, 0a50, 6f49, 7c5c, aabb, 4b8a, ecaade2014_071w16, 8505, 84e9, 61bb, 2647, edf7, 6b16, 2936, ijac201412407y9, 5ae1, 3857, 6662, c17b, e6c3, ae6b, ecaade2017_105pp, acadia16_224a15, 8c2a, 73eb, ecaade2017_057q, f3f3, ascaad2016_043j17, 9a1a, ce2f, d46f, 9472, b064, f41c, sigradi2015_11.136n24, 5bd4, 3e62, acadia16_62h4, ecaade2017_094c, acadia14_33al, ddcf, ecaade2016_130k36, 135a, 73d2, 7ee8, a25c, 20b9, 2da9, 4a97, 696b, cae7, acadia14_539f, ecaade2015_138w27, 5a49, 8613, caadria2016_839k35, 7f3d, c43d, ba36, acadia16_116v8, sigradi2015_3.201u3, ijac201412204g3, 638c, caadria2017_004n2, 0351, 4dd7, 476c, 40fa, caadria2017_124o33, becd, 9441, 7bf3, e572, acadia14_145ai, 203a, 741a, 75fc, acadia16_332z19, 523f, ff63, 3e6d, 5f38, e005, 8c72, ecaade2014_109p24, 0933, 9273, a790, 4f55, e814, ijac201412404z7, ijac201614305j3, ecaade2017_265r, ecaade2017_071pp, e279, 895c, 787b, acadia14_339az, b6af, fb0f, 8ad6, 6df9, 38aa, 7657, 7766, d27d, d743, ecaade2017_101s, 434c, ab89, ecaade2015_48v7, 9713, 8e43, 202f, 19d8, acadia15_357t15, d9dd, 9218, 9e43, dd65, 64a3, e263, 4432, 8ed6, b1d3, 0e48, c3fe, 14b1, 537f, 0e88, 6dde, 283f, 197c, 7d24, 0f04, a69e, d0d6, 1a88, a2cb, 2711, 4da9, acadia14_301c, 7b2e, sigradi2016_737gg, 39e2, caadria2016_487j20, d478, d7a6, 1a09, cdee, 23e7, 5179, 2a6a, sigradi2013_98, a8f9, ecaade2015_55c10, 8305, 0ffe, sigradi2014_313f6, ecaade2016_002i1, 7f81, 1697, 4c96, c001, 7acb, f697, sigradi2013_112e, ijac201412408c3, 32e7, 2f57, e919, 70e6, 494e, 8116, 5027, sigradi2016_778nn, 48e3, 6410, c93a, 8ed8, 6253, ecaade2014_078r18, ascaad2016_004l2, 5280, caadria2016_871o37, 1f08, 4b08, 6a6a, d528, ddf5, ijac201513205a8, 2fa7, ecaade2016_168f48, 8f2d, 3a57, 1df1, d48a, ecaade2016_108y29, 375c, 40ac, be8b, 9761, be93, e394, 8841, ascaad2016_017c7, b06e, 565a, a32f, faa3, 0d32, 1f7c, 4361, a3c3, 5ecd, 1d05, ecaade2014_224y56, ecaade2017_294e, 563c, ijac201412206v4, 0ab8, fc02, d5e4, 2087, b90e, dc1d, d842, 11f6, ecaade2014_149e34, a483, c77a, ijac201513206v9, 4997, 21f3, caadria2016_601d25, ecaade2016_243d65, 9873, 2e8d, c0bd, 9276, 8c5f, caadria2017_124h33, 8a80, 0855, 5a7c, 1738, caadria2016_487p20, df5b, d1c1, 9029, ecaade2015_138y28, 1e86, 6522, 1d4e, sigradi2015_10.377y22, 6866, 1897, ecaade2016_018b5, d2e3, 3eed, a38e, 8379, 6bfd, dd77, 0d74, sigradi2015_4.219v6, ijac201614105o4, 569b, adf6, 2bb3, 25d0, d147, 3e1b, b530, 24b5, f04d, e528, 9fb4, 829d, dce1, 3d51, 9cf3, acadia14_229m, d5e0, 3ce6, ijac201614208y12, caadria2017_005f3, 3761, 5ac5, d124, eeca, 8e5b, 2464, acadia15_251g10, 1607, 63d4, 0159, c143, 2e96, b30c, sigradi2016_737bb, e549, ecaade2014_149o34, 045b, b798, 9a19, ascaad2014_024s5, b338, 2c9d, 5eed, 6a5e, f3d6, f7fe, 5784, 7be1, 0656, acadia14projects_445ag, b2d9, d3c2, 6487, 9236, 5cd7, f7bc, dc7a, 4aa0, f398, e978, 3ea6, 8d6e, cda6, ecaade2016_087z24, 6df4, 8e02, 2c4b, 69c1, caadria2015_206f30, db43, 3f1e, ea78, 0175, 423e, 527e, 2b44, 409b, 307b, c893, 71bd, 3d3c, 808e, acadia14projects_601ac, 5dd5, acadia14_365ad, ijac201513302a10, a2a3, 470b, 383b, sigradi2013_327u, 0032, 1f8b, eda0, caadria2016_735v31, e9fe, caadria2015_081h12, 3eff, ecaade2014_224p57, ecaade2014_194n49, ijac201614405e3, 2aad, 3bd4, bd5f, ijac201412205u3, bbfd, e1c7, 571d, 034e, 6427, a3e4, 43e9, 053f, 490b, d7af, 9720, 0c68, f726, 2d0e, ecaade2016_217l55, e7c3, caadria2016_589a25, 15d1, cb23, ecaade2015_237o54, 072a, caadria2016_819v34, c326, 0ace, ecaade2014_233p60, ad41, 30da, 0a64, 57d4, caadria2015_213e33, 4158, eb9b, ea62, acadia14projects_301ax, ecaade2017_041u, d916, 4ccd, 81b9, ijac201614308w5, f200, sigradi2013_158b, e8cc, 57e4, 2034, c3d7, 8c9d, b5e2, 4fe0, 579a, 8def, 9543, e908, 2e7d, a480, 5ab3, e96e, b1e3, 642d, ascaad2016_057o22, e392, 512d, 91fe, c9d7, c23e, 0c31, acadia15_451d19, ecaade2016_077n22, acadia16_382t23, caadria2017_132s35, ijac201412402j5, sigradi2014_247l9, caadria2017_132o35, 78dc, 88df, bc54, 763e, f399, 6b32, a044, 19fd, 2583, 61d0, d943, c754, 20eb, ebbb, 1620, 4b33, 03ae, 7b87, c4c2, 3573, b4c6, ijac201614307e4, ddd8, 5d82, ba75, b665, c036, 7301, 97a8, ecaade2017_282z, bb07, 0f7f, d840, f459, ecaade2016_110d30, 7694, 4ff3, 55fd, a93e, d59e, sigradi2016_625c, ijac201614308d5, ascaad2014_036y1, 6855, sigradi2016_571uu, 2746, 3b37, 14e1, caadria2015_061h7, 5031, bf87, fb9f, a945, be31, ecaade2016_047o13, 5e5b, 86b0, sigradi2014_213r7, caadria2015_030h4, 1bde, ecaade2013r_004f4, ijac201614203r8, ecaade2017_215kk, ad61, d8d9, 075f, 20fe, ecaade2015_17o2, ecaade2014_042j10, ecaade2016_065f16, ec70, ecaade2015_284m61, 98a7, 22d6, b626, 8662, 8dbe, acadia14_167v, 1440, ecaade2016_071y18, ecaade2016_188i50, acadia14_507ad, 5093, 12a2, ecaade2015_122m24, 2e52, e786, d9cc, caadria2015_033e5, e744, sigradi2015_10.377v22, cfe7, e777, ecaade2015_229u51, 8d41, 914b, 7ddf, 155e, ijac201614102w1, 35ed, 6a9e, b1f5, 6c92, 41cd, 9c73, b159, 003f, 3d54, e4bb, a8a3, 9148, 23c9, 6459, 3dbf, c922, a690, 8e09, c395, db6c, acadia16_12x1, sigradi2015_4.219s6, 8d0f, acadia14_681ao, ascaad2016_038r14, 15a6, dccf, 763c, c99b, eee9, 3339, ecaade2017_019d, a3a7, 52bf, acadia14projects_473ad, 1c7b, 62b7, e7db, c799, ecaade2014_149n35, ecaade2017_089ff, 179c, efbf, b514, d908, 7dc3, 2593, 813a, 045c, 27d2, 550e, 3089, d439, 5337, a190, dcb4, 7e77, ascaad2014_033y9, 12fe, 8ee6, 04c1, ecaade2015_215e47, df70, caadria2016_115l5, 1d5a, 9e30, 260c, caadria2015_065y7, sigradi2015_2.162r1, 9fcb, caadria2015_077y10, caadria2017_040r12, bec5, 76ba, ecaade2017_308hh, c5fd, ef24, caadria2017_110i29, ecaade2014_038z9, 9748, 1e59, 2ec8, 620e, 22ee, acadia14projects_435au, 4061, 2eed, sigradi2015_4.219z6, c9e5, 5123, cd1a, 1a20, a3c0, 185c, ecaade2015_325a71, ecaade2015_284z61, d2a8, d6e5, 745b, sigradi2015_8.186r12, 7c24, 85c2, 747b, ecaade2017_090ll, 35aa, ecaade2017_248ss, d0dd, c43b, 0e15, caadria2016_105g5, aa9c, 5a93, be2f, c731, b430, sigradi2016_484vv, caadria2015_010z1, d22a, 3b9d, efe4, cd45, ecaade2014_224d57, 19e7, ecaade2017_094j, 5b9c, e936, acadia14projects_709ar, ecaade2015_114b22, 5307, 9db7, c8d1, 1703, 76ce, acadia16_98m7, ecaade2015_94h19, 2c0f, 557c, 664b, 9e23, 8074, b868, af56, caadria2017_070h22, acadia14_339ax, 4d79, f18b, 104b, ff3f, ecaade2015_64k13, b990, 8813, 8bac, 3bdd, acadia14projects_619z, 79c1, 0167, 5052, 3615, dad9, 920b, ecaade2016_007b2, ecaade2016_074k21, a3cc, 30be, ecaade2014_192w48, 6ad2, c21e, b48a, 1b64, 190f, 88c1, acadia14projects_33ag, ecaade2015_200s43, 0b03, aae7, 9ee6, f08d, 07b1, ecaade2016_077y22, 234e, b132, ecaade2017_215ww, f4ca, 9520, 84fa, 2700, 16ae, 3424, d821, 78a9, a531, caadria2016_333r14, ascaad2014_004m2, ecaade2015_15y1, f06e, 11a9, caadria2017_165m41, 6ef7, 46b3, 64c7, d6f0, a9ec, 9f2e, ecaade2014_220d56, sigradi2016_792l, 9bdc, ecaade2014_042p10, acadia14projects_145l, 4404, a40b, f073, 80d4, f5af, c861, ecaade2015_301u65, 7aba, e089, 6964, ecaade2016_164n46, d39c, 3966, caadria2015_130t21, 4024, 0a11, ca83, sigradi2015_2.213y1, c2e2, d804, 8adf, 0624, 2da5, a403, 4d42, 0a56, bf2a, acadia14_111l, fce0, 1070, 1cad, c93d, 4861, 5141, 967f, caadria2017_004i2, ecaade2014_204x52, b81a, 93cc, cf69, ad21, 741f, 51b7, 2355, 5dcb, ascaad2016_031n12, 052e, 474d, b701, ijac201412302f7, c431, 9fbf, 2afa, 33e4, 77a9, 4796, f6c2, d149, 0455, caadria2017_174y42, b537, a07c, 2e2f, 38f6, ee6c, 6cbb, 4975, acadia14_291b, 12cd, 116f, 410f, ijac201614205t10, c9dc, be4b, sigradi2016_385rr, fb7b, b373, 80ef, 04cb, ijac201412205r3, ecaade2017_124v, ea65, 26dc, 1347, c464, cf70, e5ad, 36c4, c9ab, da0e, 7106, 69db, sigradi2013_268g, f50d, 1dc3, db2a, 4ea1, 6f22, 67f3, 808c, 2af3, caadria2017_056x18, ecaade2016_216y54, 9471, 121f, 25ca, 4a18, 5fc8, 7b9d, d38c, b7a1, 87c3, ecaade2014_041g10, 6609, add0, cabe, 1534, ebd1, 8545, 4f21, e7d1, 915a, a7a7, acadia14projects_291ar, caadria2017_104u27, f07c, bfc0, 4f65, b7ae, acadia14projects_101ai, b63a, bb7a, 3625, ecaade2014_149m34, 145e, 99ab, e119, ijac201614308n5, 01ff, b1d9, 8d76, sigradi2014_339w7, 0ac4, a6af, fdf4, cd19, e418, ecaade2013r_007c5, caadria2017_051p16, af2e, fea1, d06c, 433d, 7520, ecaade2017_057n, caadria2015_172w25, acadia16_332w19, c39a, a04d, e0a0, ef41, d4d3, ecaade2017_151x, acadia14projects_43an, acadia14projects_555e, ecaade2014_233b60, 039c, 23fc, 12b3, 1bcd, aa09, ecaade2016_151l41, 5659, d673, ecaade2017_146ll, e2d1, 6416, ascaad2016_023w9, d447, sigradi2014_108c9, ecaade2014_127o28, 39d7, ecaade2016_163p45, c8f3, ecaade2016_161z43, 7bbd, df52, 4ed4, sigradi2013_386j, 61fd, sigradi2015_11.142d25, 6ae7, ijac201513105v4, ascaad2014_020s3, 6c3c, 97cb, 4b31, 57bd, 00bd, c04c, ad3d, 498c, ijac201614102p1, f8d8, ec82, 5378, 0a53, 4cd7, acadia15_451z19, a32b, 7b31, 36d2, 4d9f, sigradi2016_385pp, acadia14projects_435ao, sigradi2016_776w, 3c04, caadria2016_725l31, e904, ca90, 6c7a, ee01, 404c, 1cdb, a7f6, ecaade2016_108v29, be3c, ecaade2016_072i20, ijac201412403l7, acadia14projects_43af, a9e2, 7622, caadria2015_061a7, 37b8, b193, 6dc8, sigradi2013_138t, ecaade2016_018u4, cbee, 0c10, d9a6, 0b43, 8596, d845, dbd5, 238f, 5f8c, b788, 300d, 890a, f045, sigradi2015_10.307j21, e07d, 5979, 717a, 7dd9, ad1a, ijac201614104x3, 7acd, ecaade2017_308v, 8899, c797, f029, sigradi2015_8.186d13, c804, 9dc4, db05, f4de, 7877, sigradi2013_342p, 51d1, b3d9, 0b4a, caadria2015_016j3, 6032, de5b, b480, 0af1, e421, e9bb, 2a99, 2c1c, ascaad2016_049t20, 875e, acadia15_311g12, d479, fc11, 8534, 733a, 773f, 72fd, aa0b, sigradi2013_315, ecaade2017_215h, b578, ecaade2017_108c, 6d76, e8a5, bf67, caadria2015_124c20, 1985, ce0a, 8b5c, 6ad8, ecaade2017_013uu, acadia15_57a2, badb, 1829, 325b, b223, cbaa, ecaade2015_298i65, 4bfe, d00d, ecaade2017_038pp, 1c82, 033e, 711d, f219, acadia14_189ax, 8a87, caadria2015_139u22, f3b9, 5399, c6c8, 23e2, c72d, caadria2017_168b42, b21d, 30ec, c3dc, 8f37, ijac201412403m5, ecaade2016_068x17, ecaade2014_067a16, 0367, e245, c3c2, 2518, 1202, f83d, e855, 9bb8, 92ff, 0818, ascaad2016_059r23, b565, 7cde, 3e13, da7e, acadia14_463d, 44a2, c446, 70e5, 8ac5, ecaade2014_144a33, 02da, a972, d04f, acadia16_130v9, 0e4b, ecaade2014_092c22, 4249, 23db, 7ba2, b42c, 1f7f, 0877, 2caa, acadia15_263t10, acadia14_517p, b88d, 239f, de59, 2fc7, 874f, ecaade2014_226f59, b016, 45d1, c00a, 6c34, 5932, caadria2017_124x32, 74b8, 8356, 7045, 9aa3, 872e, caadria2016_497x20, 516c, 8969, 7d5f, 02a0, cd8a, ecaade2017_309zz, 6f27, 3701, 3ee9, 133a, ecaade2017_210y, 84de, 1058, ecaade2016_114h31, a982, ecaade2015_268b59, c6e3, 9639, sigradi2016_590p, 5500, 8308, ecaade2015_61r12, 36f6, c090, d198, 9aa9, f302, 020e, 96c0, 246d, 24a1, 89ee, f283, 2088, 7e90, 00f3, e2ed, a4a3, 366d, 5643, 851a, ijac201412403i7, ae79, 8467, f461, 56c0, 127e, 7f86, 47bf, 2ed8, d211, acadia15_297c12, acadia14_135v, b2dc, e81a, 27e4, ecaade2017_240p, 0d23, 83e7, 2ae4, caadria2016_809a34, 4d2f, ascaad2016_001c1, 27af, acadia14projects_479y, sigradi2014_305n5, 92d0, acadia14_357aw, c596, 0aff, sigradi2014_042u3, 8cfe, 9ada, acadia14_565t, 511b, sigradi2015_sp_2.112h29, 95ea, 956f, 91c5, 9b5c, 38cd, ee65, 9d98, 96db, 5126, caadria2015_124i20, 74b3, 7b3a, 40ef, 86f4, 406a, 87e3, 6cb3, aa37, b72f, 95b8, e49d, d753, sigradi2013_32, 447b, acadia14projects_719j, 7ae3, 7b18, 561a, b3f5, f7ed, ecaade2017_157yy, caadria2016_271y11, 3d3b, caadria2017_081v24, 3061, ebaf, dd33, 0ebc, edde, 0f93, 59ca, 4f4d, 4ace, b237, ijac201614403f2, a667, 3cbb, 06b5, ce97, 55c4, caadria2017_158x39, 66a7, 89b2, 2e6e, c128, 973d, a54e, 09f4, ecaade2014_176b44, 08c3, 1a7f, 9b50, caadria2017_043d14, 163c, 319c, e1dc, a9ee, caba, 0825, 2b2e, bd14, d701, dc44, c613, 953e, ae4d, 463c, cdc6, 6fd4, ea8f, 865e, ada0, a7c2, ecaade2016_045j12, 6d9d, 15e7, da1e, db20, ccbf, d08d, ecaade2015_158w33, 0eb0, 1db4, da82, caadria2015_194p28, ea9e, acadia15_57h2, 4068, 6f93, 49d0, 3143, 7893, e73f, db7a, ijac201412408s1, d53e, ecaade2016_168i48, 1744, d14a, 5f58, 63e0, ce07, fdf8, ecaade2017_256s, 0454, 9b60, ecaade2014_196b51, ecaade2017_271l, e9a2, 1bd5, ecaade2015_138u27, caadria2015_073t10, 6bab, caadria2016_373j16, 5786, 3020, 005f, abea, sigradi2014_042r3, 12ad, 4dce, 5db0, 7c25, a7e6, e955, b864, 4bfa, ecaade2017_215ggr, 8851, acadia14projects_267k, aa1d, 7e15, ecaade2014_140d32, d98c, 7947, bea1, acadia14projects_609as, b253, d92e, ecaade2017_054uu, 4521, sigradi2016_771u, 1bd7, ecaade2014_096b23, 0a28, 9a0a, ecfd, ef51, eebf, 298c, caadria2016_467r19, 6e1a, 5610, 8e3b, ecaade2014_230n59, acadia16_224r14, 00d1, 7d41, 6221, 1a77, 9b2c, ee9b, c41c, cd4d, ebed, 0697, 1c09, sigradi2014_151n3, cb5f, 22a7, 3612, ecaade2017_181v, acadia14_565h, 2148, caadria2016_457j19, b647, adb3, 6469, 1af3, f282, 1c89, 0509, f4cc, 7ad8, 710b, 9722, 190c, b015, 6414, 406c, ecaade2017_170qq, 0c6e, cb58, e934, 246e, 05df, acadia14_135j, c0b4, 615c, efed, 725c, ecaade2015_161j34, d1b9, 492b, b6e3, 17f1, 0ac7, cc1e, acadia15_173s6, sigradi2014_140o2, 853b, cc16, 7650, 2479, f3a8, ijac201412401a4, 6a25, 870c, sigradi2015_8.41s10, b228, ecaade2017_293xx, ccfa, ecaade2017_173tt, 890f, ba2b, 2834, ascaad2014_008p4, sigradi2013_359m, a364, sigradi2016_448dd, 67c1, dbdb, 3848, dae8, 5c26, 1343, 65d2, 1cf3, be56, 50e7, 38ba, 5765, f863, ecaade2015_269u59, 61e1, 0cc7, 434f, acadia16_130j9, a86b, acadia14_619w, 110a, 766f, c5ef, f3a6, ecaade2015_227f50, 1c54, 9c48, b17d, 9f25, e1ee, 3f3f, 986e, ecaade2015_21k3, ebab, b54f, fa51, ecaade2015_82y15, f6fd, d38b, 6477, 0752, 2f20, 3ebf, dcb0, d365, e715, caadria2017_129r34, sigradi2016_530gg, 122e, ecaade2017_208d, sigradi2016_695z, daf6, f4b5, ecaade2015_116g23, fb3c, a1df, ecaade2015_103l20, 9423, sigradi2016_801v, sigradi2015_3.345r5, ecaade2016_072m20, b863, 894d, 5406, sigradi2016_534uu, c724, 69be, 28f3, sigradi2016_817d, ecaade2017_192j, 0ec8, f5de, 608f, 7dce, 109c, 5672, 634f, sigradi2016_595ff, ecaade2015_271a60, 5df3, 788b, f243, c112, caadria2016_881x37, 9456, 5201, caadria2016_405m17, 4b39, 8907, 5fec, acadia15_57y1, caadria2016_673w28, b8b8, 1fd5, 83d5, 96b0, 7fb0, 7050, d105, a189, acadia14projects_63a, aae3, 5869, d41c, a473, 5910, 8e03, 5e5c, fa9b, ecaade2017_256q, 6c3e, e564, 6aaa, 353e, e6fb, ecaade2016_130n36, 3017, caadria2017_037e12, 1c75, e1d5, 0d8f, 26fc, d4e7, ad13, 3a45, 223d, acadia14_627at, 0893, 2f8f, ecaade2016_021v5, ecaade2015_138u28, 18b4, be50, 8a61, 3914, 8b6c, f64a, db1a, e43e, 9d8f, 22a4, 029e, 7142, 272d, 1c6a, 5833, 0c42, 0198, 1162, 8882, 4d0f, 5c81, fab6, sigradi2016_792n, f479, 229a, 2330, 0206, 293e, 518e, 879a, ecaade2015_143t30, ecaade2017_201e, sigradi2015_7.184c10, 806b, 5599, d079, 3c13, sigradi2013_364t, ecaade2014_010j1, 739c, baad, 98ec, ecaade2016_119a33, 747a, 32d1, 25b7, fc54, 0632, 3eca, 60e9, 24ba, ae48, fc79, 94e7, 688d, ff74, 994c, 9bf7, 11fb, 5f06, 334e, sigradi2014_070w5, caadria2017_005k3, 975d, 8ad5, 3782, c503, 4fe8, 865a, 56b0, 0e02, a960, 9976, 4c6c, eec6, 0f3a, ecaade2014_176i44, ecaade2013r_003i3, 00ee, 848c, e144, f183, ea92, 58af, c981, 1fca, 0eb8, 25c1, d71d, 9044, 4839, c287, 5e75, 5391, 4c5d, 39a9, ef0e, e37f, sigradi2016_625a, 0cad, ecaade2015_202p44, ab9a, 5af6, 13f9, 7d6c, 2372, 1916, acadia15_284x11, 5aeb, e47e, caadria2016_703i30, fcc9, sigradi2013_326, 0909, a21b, 428e, 61d3, 8f69, ijac201614305e3, ecaade2017_029z, 392c, caadria2017_158w39, ef9a, ecaade2016_048b14, sigradi2014_018l1, 7d61, 835c, 7d34, 7c58, caadria2017_096v26, b02e, 0f7b, 1940, fadc, 7a00, 06dd, 77e0, dd2a, 3781, 27eb, ee57, 8d2d, ae01, fd61, ecaade2015_320p70, 17c6, 6085, 8ea1, 2a19, 75d6, 48ec, 6033, 569f, d360, 2865, 3c1c, 6d56, c74a, e831, 29ef, be1a, a6dc, a9a8, 8f5a, 7205, 1446, cb2a, 8c47, 371f, 8313, 6e2d, 6ab9, ecaade2017_073n, ecaade2017_007c, f896, 88be, ijac201513103t2, c943, 4726, ijac201412305u2, 8abc, 3178, 540b, c644, e832, acadia14_497r, acadia14projects_647ax, ecaade2016_213l54, 5663, ecaade2014_089y21, sigradi2016_363dd, 65b7, acadia16_478v27, 58da, 5f62, 48a0, 6188, 98a5, 43f9, c55a, d621, 302f, b8a9, 5644, 7329, 017b, sigradi2015_10.140r19, b653, 3fd2, ascaad2014_008v4, 7836, acadia14_409n, cd5f, 0395, 61c7, 1105, 7012, a5f3, af96, ascaad2016_041o16, 0b5c, 7bda, 7b30, 99bf, 0654, 3bbd, fe20, 0892, abad, 9362, 88b4, 09bc, 5fdb, caadria2015_016t3, ijac201513101b1, 1e8b, cf0e, ecaade2016_151m41, ecaade2016_228l61, af19, f873, ecaade2014_066t15, caadria2017_123g32, acadia16_214d14, 7635, 4747, 65f2, 850f, 24fb, 2f82, bf80, ascaad2016_048m20, e4d6, 7809, 53cf, ecaade2015_103s20, fe6b, 2dd1, 8cab, 982e, 5952, 377d, 542c, c74d, c0ca, e513, 0cc0, e3b9, ecaade2014_046m11, a858, 12d9, ecaade2015_287u63, c139, ijac201614101k1, 4637, dd0c, f9d0, ecaade2015_207d46, acadia16_332y19, 86b9, a148, ijac201412202v1, 6ea8, 1bf7, a5ae, bf53, 18ea, ecaade2017_076v, a82e, ascaad2016_048c20, 91da, 92f0, a97f, 093d, ecaade2015_22e5, caadria2015_081u11, sigradi2016_484yy, 47f0, 1bf6, d9d5, d84f, sigradi2013_41i, 4745, ea00, ascaad2016_052g21, 0100, f972, ae5a, 2dc9, sigradi2016_550m, caadria2017_163k40, dd88, 2a4c, a283, b170, b91f, 6bee, e202, ecaade2016_234a63, 2841, ecaade2017_257ss, b6fc, 371e, 6ebe, f5f6, b10b, 94e2, 387c, 06ee, d2e6, 7403, be23, ad4a, sigradi2016_407n, e153, ffc5, 3338, 53e3, 3c02, 9a88, ascaad2014_033z9, 34bf, 52bc, b63e, 50a6, 111c, ijac201513105h4, 27b7, e950, 9416, ijac201513306b13, 4604, ecaade2014_153c37, 78d3, sigradi2013_347t, 8790, acadia16_352c22, 37b4, 2302, acadia16_98c7, 7d85, 0fcf, 1e80, 032f, dd4d, ef97, ecaade2017_006tt, ecaade2016_163f46, 29ee, 3f88, ijac201614207g12, ijac201614102e2, b32b, a913, ascaad2016_040y15, 49a6, 605a, aa3d, caadria2016_477y19, acadia14_497v, eef9, dd52, a33b, 7bf5, 2a72, 1fcf, 76c6, 3253, b460, bd90, 42d0, 8ef7, 7e94, ecaade2017_253t, ijac201412403z6, 4ecb, ccc5, 7ffe, 5d8e, acadia16_280r17, e806, 90b2, e7f4, ijac201513105j4, sigradi2016_792i, caadria2015_087z13, 93fe, a910, 4654, sigradi2015_6.151c8, e2d3, 43d6, ec5f, 22b2, sigradi2014_151m3, 4a38, 3a90, befc, ec6b, 6b8a, f2df, 525e, acadia14projects_619v, 55de, 44e4, 0edf, 7692, 1f01, 2e68, 7b81, sigradi2015_10.138y18, 933d, f689, e3da, ijac201614407j4, 370d, 6c86, 37cf, 2200, ecc5, 7ac4, f4d3, d429, acdb, 970e, e46d, sigradi2014_075a7, d2e0, ecaade2015_205z44, acadia16_12s1, bcc6, a4fe, a727, 171e, 3bc8, 2606, 6770, 68c8, ea25, sigradi2015_3.221w4, 18d2, 679c, ecaade2015_221a49, f25f, 43e2, eef8, 3b59, 0e0b, ijac201614402n1, 14ba, ecaade2017_046i, 65f7, 80c9, afb6, 2bb0, acadia15_357n15, 41cf, ecaade2016_071u19, ecaade2017_192c, 4ff6, ijac201412201e1, 36bf, 84c8, acadia16_154e11, 5c2e, caadria2017_016d6, 0cb8, 43e6, eff1, 89ce, 1a72, 0a02, sigradi2016_710aa, b3a7, 34af, f416, 0e2a, e7d4, ecaade2015_110e21, 1f8f, 4817, 7290, acadia14projects_473ai, f60f, 66f6, ijac201412204i3, sigradi2015_8.81z11, 67a6, 6ac7, e2a2, 4f31, caadria2016_611d26, b3ca, 34e6, 9a0b, ijac201412301m5, 2f42, 20cb, 7e5d, 7c54, ecaade2017_271h, 9383, cd9a, 92df, f5f1, caadria2017_048a16, cf1c, ecaade2015_211w46, 7291, ecaade2015_138r29, 7e7b, caadria2015_126n20, 0534, d716, 726e, d073, 9d01, a7d1, ijac201412307g3, ecaade2017_050d, a825, 7cdb, 1654, ecaade2014_038b10, sigradi2013_393l, f25d, 6af1, 9094, 960f, a573, 77bf, b6a5, 3638, 337a, ascaad2016_035y13, caadria2017_016j6, c7c1, a622, 183c, 7730, 1572, 3c9f, c8e2, fefc, 33cc, 7017, 65c8, ca47, acadia15_417d18, 2953, 6205, f7e9, acadia14projects_573aj, f86b, ecaade2017_071xx, 7101, caadria2017_040p12, ecaade2016_182r49, deb5, 1991, ddc9, c7b8, 19c8, 0281, 59e8, 6993, 424c, f3d1, ecaade2017_037ff, ecaade2014_240h62, 2ccb, 88b9, 3aa8, 4e1f, f9b7, dcd0, 8016, e8d7, ab74, ef45, caadria2016_333x14, 7a39, d7cc, 1120, 0347, ijac201614402u1, bac2, ijac201412403j6, 6466, 02e1, f4a9, 9f49, cd6c, c9a1, 30e9, 1576, f545, 09f2, 5346, eb02, ecaade2015_317p68, acadia14_101ar, afb3, 8562, 4a2a, 78e5, d0c3, 4034, 86db, 1dcc, 1d8d, 317a, 5d11, 1851, ecaade2015_138m29, 1be8, 2169, d76c, 8b20, dbf8, af8c, f92e, cf48, sigradi2016_382cc, 2d72, ecaade2014_163y39, bf97, 996f, 18ee, ijac201412301r6, 44ef, sigradi2016_537ww, 89db, ecaade2016_071f19, acadia15_95d3, d795, b62c, caadria2015_130l21, 88a3, c196, d664, e1e4, 94db, 5440, e185, ced9, a27b, 3f0e, 191b, e6ec, ijac201412408j2, a514, 3bff, sigradi2015_9.347p17, d3a4, 1fad, sigradi2015_3.345t5, c9fc, faa7, ed84, 63dd, 860f, 4b04, 8a93, f7b1, bc0a, ecaade2014_139c31, caadria2015_119x18, 9124, ecaade2017_189ss, ijac201614208p13, 20d9, acadia15_243f10, 4c48, 95d4, ecaade2016_042s11, 9269, 6a0f, ecaade2016_110k30, 8f4a, a1b4, ecaade2016_198j52, 6a15, 17f0, caadria2016_219k10, 8f66, 6cb4, e58f, caadria2016_013v1, acdc, ijac201614302o1, c2b5, 5ff6, bffe, 5ce1, 38be, af54, fb6b, b5b0, sigradi2014_048x4, 2500, 6132, ecaade2017_048q, 6017, dbc6, sigradi2013_401m, fbde, ijac201513203i7, ecaade2017_053uu, 9ce5, sigradi2015_3.65u2, acadia14_627al, be8d, ecaade2017_023ff, ecaade2017_008r, 5491, fa77, 63fb, c4ff, f3d0, 70af, 7e85, caadria2015_208p30, 6512, c928, fdff, 51e4, 49ef, ecaade2016_063t15, 9de6, sigradi2014_047o4, sigradi2013_138r, acadia14projects_135s, 834f, 85dc, ecaade2014_138e30, 6dec, b981, 8e53, ecaade2015_155l32, 3965, 2bf3, a4e2, acadia14_291ak, 2048, f042, 6b82, caadria2017_174z42, 8bc9, 8363, 3449, sigradi2015_8.186a13, 408b, 1d31, ascaad2016_032t12, c2c2, f1a1, e1c5, 9686, 17b4, 68b1, fc0f, d5f4, d3c5, dafa, f6b0, 63c3, 9592, 12e1, feab, 193d, 0adc, ecaade2016_123d34, b2a1, 772b, 752b, d762, ecaade2017_108w, 7c9b, e54c, b479, 8ea8, ca34, 7b72, ced1, 3508, caadria2017_015a5, e5a1, 6197, caadria2017_074o23, 69df, e649, 7afd, 21ab, d9d6, ecaade2016_147z40, b979, 713c, d110, 0ab0, acadia15_343b15, 64e5, 1946, 49d2, 3c2e, 2967, 5292, c6b8, 524c, 5c1c, 4201, ijac201614101b1, 8384, 3c51, be78, 2cb4, 2601, 62fe, 20f2, e75f, ea45, 273e, aee9, 0c47, bbae, bc78, ea03, caadria2016_125u5, 3c7f, 52a2, cf74, 73ed, 3a34, 9c20, 40dc, ecaade2017_257vv, e422, 6c56, 7268, 488a, 36f0, 2f09, acadia14_609az, bd96, 03fb, ijac201614202p7, 0772, caadria2016_003d1, f562, 3077, a4eb, f4dc, 01d2, 884d, b920, bfb9, ed59, 54d4, ecaade2017_079o, ecaade2015_103k20, 87f1, 4824, sigradi2013_304d, c460, cc2a, 80fb, 9b75, ecaade2016_144i40, 8b18, acadia14_699o, a4d5, sigradi2015_11.71f24, 6795, 3ba3, 101d, eb5a, 8ae6, ecaade2015_61g12, sigradi2013_54p, e0b7, ecaade2016_098w26, 2e48, caadria2016_517w21, 32a0, baa6, 427e, 3250, 205d, 291f, ecaade2017_050j, 4d92, 981e, c7bd, d9ec, sigradi2013_243a, 26d0, 0a1c, e18d, ascaad2016_054s21, fe34, ecaade2014_176k44, ec12, 6b70, 2d16, 81ce, ecaade2015_180l38, 508d, 4ccf, 4fd9, sigradi2013_359e, 93e4, ecaade2014_208c54, 6d22, 1680, 8721, 769c, 6d8f, ca19, fce7, 0f41, caadria2016_579j24, sigradi2013_222h, 313a, a2b3, ecaade2015_317s68, 96f4, ecaade2015_171t36, b8bf, 8e51, 413a, bda9, 5b37, ijac201513303w10, ecaade2014_038r9, 91ef, caadria2017_016z6, 53a9, ecaade2017_151t, 8b24, ecfa, sigradi2016_484xx, sigradi2015_10.307c21, 9ad4, 3c72, 9a30, bdc1, 754f, 61ce, 78b8, eaa0, 7880, 0464, 7d30, cffd, sigradi2013_260, 714f, 05f7, ascaad2014_037n2, ecaade2015_35a7, d0e9, 177c, 5145, 19c4, 5a67, de9c, be4f, cac0, e1b1, 6b05, bd7e, sigradi2014_263k1, 0df0, 276b, b119, 1892, 937a, a57e, 5124, dceb, fd55, caadria2015_246x35, 1f93, b892, 0dba, d202, ascaad2016_024k10, cc6c, 5462, 2a34, 6df5, cef4, fe3d, a6ea, 87f0, 93ac, caadria2016_611b26, 765f, 53e2, 269f, 1756, 8455, 6bf5, 30e8, e430, dfee, 7481, 9a17, 5649, ed18, 0cbb, 4682, bbd1, caadria2016_797v33, ecaade2016_102k28, 7d92, a955, f6a5, d7c7, sigradi2016_694j, 68fb, 06d9, b0d5, ecaade2017_175h, 7b7c, ecaade2017_203rr, 99d2, ascaad2014_001j1, 7dfd, bd12, c6f6, 3d4f, 0672, d94a, 4579, caadria2016_539d23, ecaade2015_138o29, 8da1, a726, ecaade2015_229i51, e6b0, ecaade2014_080f19, 9c71, ee50, 8b1b, f865, b23f, 7134, ccc1, b1f8, 58e6, bd04, 65ce, 6f17, eb74, ecaade2017_172ee, c7e5, 59b5, 514e, da3f, acadia15_95a3, 6262, b766, 344d, acadia14_473ao, d2b9, d4c1, ef13, 34e7, ijac201412304m1, fcf8, 3ec4, 1efe, ceff, 197d, a985, 59a0, caadria2016_301o13, d917, 3830, 0889, 1e77, ecaade2015_38n7, e491, 54fa, 147f, fe1e, cb8c, acadia15_223c9, 23c6, 22e9, 1b73, 2e13, caadria2017_165r41, e622, ecaade2015_265o58, c631, 633e, dac0, e67d, 8641, 479a, fc50, 8b4f, cec9, ca29, sigradi2014_097n8, 88f5, caec, dfed, 7de2, f23d, 38de, eba7, b0c3, ecaade2016_018a5, 44f3, e7c6, 47db, 7ada, ecaade2017_116k, ecaade2016_016h4, sigradi2014_159h4, eef0, ecaade2015_195s41, 98ce, a71f, 73e8, 90f2, 4a45, d378, 62ac, 64fb, ecaade2013r_009e6, acadia14_463r, caadria2017_047y14, 09ba, 720e, a974, 0bec, acadia14_81j, 1725, 03f2, ecaade2017_157ll, ecaade2016_111n30, cb67, aae4, fa89, ecaade2017_073m, 781f, a0de, ecaade2016_225f61, ecaade2017_152uu, bd1c, 63e9, acadia14_619am, 04ed, b0e9, 4d4c, 31a4, 61f5, 1d87, dce5, 4871, 1c4d, daca, ecaade2017_148pp, a2d8, caadria2017_113l29, 723c, ecaade2015_175s37, acadia14projects_609an, c917, 9a14, 4d63, 4743, 6667, fe14, fc96, caadria2017_023w8, f97d, d0bd, fe7b, 4136, acadia16_196c13, ascaad2016_059i23, ijac201412303c9, 316f, 6a49, 0788, 253d, 88c5, 54ff, bc1c, acadia14projects_619ae, 0578, caadria2015_004p1, 6f04, fa9c, sigradi2016_815w, 8cef, ed1a, 1b7a, 8317, c06c, c05b, d2bd, 3ac7, ijac201614302f1, 7501, 78fc, ecaade2015_307l67, 735e, 60c4, effc, cb84, ecaade2014_149w34, sigradi2015_12.19x26, cfd1, 7b09, 4a51, ecaade2016_170p48, 24c6, e704, fd4e, f48a, 88fc, bdb4, e0fe, 84c3, cf45, ecaade2016_011p2, 5d98, acadia14_63ac, 4e85, faae, 70a0, b340, 07b2, c859, 806e, f79b, 942a, 75df, 5eff, 68ee, 5826, cd89, d6dd, ecaade2017_194t, 417b, f2fb, eed5, sigradi2014_057t5, cf6d, 3700, 70d4, 5c71, b186, d227, c58a, 40db, 48a9, bcc7, ecaade2013r_012r7, c441, fcc5, 2b97, e45b, 7423, 75e8, d2ac, ecaade2016_079u23, caadria2015_061c7, ecaade2013r_005m4, acadia14projects_389d, b3c7, ecaade2016_123a34, d0d4, ecaade2016_154u42, be0c, 9bee, ecaade2015_84w16, 9ed5, 6d82, a694, 5054, 9c40, sigradi2016_625kk, bbf7, ba84, ecaade2015_53x8, 974f, adf0, 182a, 1e27, 0b20, 3852, cdd6, 7461, ecaade2017_042ff, 9b4f, 7dad, e62a, 60b3, d9f2, db6b, 4306, b370, 17fe, a048, aa5f, 76c3, ecaade2017_213l, dd8b, bf92, a737, 47bd, ecaade2014_224f57, f608, b56c, 8902, 5b74, aa58, 7e51, 8523, 135c, 772f, ba72, ce29, 20f6, 55df, ae36, 368f, ijac201412204v2, 2082, 1341, acadia15_81r2, eb17, ecaade2017_183aa, 861f, 0ba2, ecaade2017_032d, 3891, 78b6, dc84, ecaade2014_162u39, 1d4c, 7748, f24e, bedd, f958, ecaade2014_036h9, f44c, 296d, b4a4, 2d12, 4d35, ecaade2017_169mm, a98b, c3ca, 9db1, caadria2016_611v25, sigradi2013_243v, 670e, a715, 2143, 5d74, ecaade2017_170ww, 8ced, e604, 6fdf, 3595, 8a29, 4920, 0b16, b405, ecaade2015_73e14, a29d, sigradi2014_186f6, 8e48, sigradi2015_8.264l14, 44ad, 8376, ascaad2016_045f18, b037, ade1, 6a85, 4ced, 2870, caadria2015_096i15, ecaade2016_108z29, bac4, 3efa, fcd2, a6ab, 8a32, bc0f, 3f39, 8152, sigradi2015_6.387z9, ecaade2017_094h, b65c, ecaade2017_052ss, 02c3, sigradi2013_268, c0f5, 2270, 4aab, 935d, caadria2016_013p1, e341, ecaade2015_73i14, 5f66, 0086, f712, 9006, ab5c, 33fe, a99c, 5a3a, 2cb5, 986b, e2fc, bd02, e3e8, sigradi2015_3.155k3, 9814, 5ce3, 4612, 9603, f464, 9da1, 742b, 3643, 34d6, caadria2015_073s10, 8bde, 07c8, 7d4b, e5b3, 573a, 96b8, b3f4, 8a1c, 3ab8, 3970, 825a, 49fc, 1410, cba9, ecaade2016_091k25, e670, 3005, 213e, d5a9, e1d0, 92cf, 2c78, bdfa, cba1, ijac201614105y4, bc6c, d87d, ccf9, sigradi2013_111v, 975f, acadia14projects_75ax, 261c, acadia14projects_53k, 9e08, f5f5, 2d82, cf39, ecaade2017_257tt, caadria2016_651f28, 0c72, 002b, db3f, 564b, ecaade2015_158b34, 10ef, 98dc, f386, 54b2, 2923, 65e4, d9e4, a681, 2024, e360, e326, f9da, 3310, 58ec, 047d, ea5e, 39f8, 7dd8, c586, ecaade2016_026z7, acadia15_297f12, sigradi2016_400j, sigradi2013_280s, 5ec9, dddc, ddfb, 8c53, 02db, 7c34, f0b7, 96f6, ecaade2016_113u30, 2791, c9ee, 3617, 80b7, c176, caadria2016_809g34, f9d8, acadia15_357w15, 9043, 1d64, ecaade2014_230o59, 1b9a, 9631, a47e, d26a, 78e3, ec6e, cc30, ecaade2017_155g, e66b, 9b01, 679f, 2b51, 490f, f139, caadria2015_067h8, d477, ecaade2017_255qq, af49, caadria2015_086f13, 8e6d, 72e4, ascaad2016_030h12, 1405, 7ca2, ae74, d7a7, 78e1, 58e9, 644f, 472c, 19f9, df7d, d463, f817, 9272, 5369, e749, acadia14projects_619ag, ee52, acadia14projects_281w, ecaade2017_215cc, caadria2017_051b17, 5a9b, acadia16_260l16, 7d11, caadria2015_102c16, 201d, 044b, 6e03, 3fcb, 01a2, 27b8, 708e, ecaade2015_334n72, sigradi2016_815jj, ec60, 99bc, 8743, caadria2017_086o25, 03f0, bdd5, 76cc, 758c, 58a5, cf95, 9571, sigradi2013_183r, caadria2015_048s5, d532, 93e8, 91c4, 0e2d, ecaade2016_152x41, dac9, 213c, 50ef, db65, ecaade2015_22r4, 9f6e, 144e, ecaade2015_138d27, cf4d, 2f4a, 9be4, ecaade2016_158e43, 61ef, 6524, ffc1, 07d2, ecaade2017_077a, ecaade2017_253r, ecaade2017_203nn, abfe, 280a, 4b88, ecaade2017_210z, 5791, acbb, 0544, 90df, ascaad2014_001d1, 77c3, 6a58, 59b2, fcd4, a457, sigradi2016_637z, 6279, acadia14_609ai, ecaade2016_132o37, ecaade2016_057s14, af05, ecaade2017_108e, 3757, 9b8e, b456, 0b7f, e10d, 7dbf, ef07, bdc6, ijac201614301a1, ecaade2017_003h, 0dcf, acadia15_407u17, bc16, a0ce, 594d, f4c7, 6d12, 7115, 690e, 42f5, 5c82, b18a, sigradi2016_732z, c424, ecaade2014_127m28, 578e, 5bfc, 0938, ccb7, ecaade2016_225r60, sigradi2013_400c, ecaade2015_318v69, ff4a, 0eae, ed8d, acadia14_317y, 15a2, d5a2, dcaa, 9896, caadria2017_145e38, 90f8, c4f4, 8e84, a936, 9bc0, ecaade2017_116d, 8111, 913b, 2d90, c17f, dbb1, 3aa4, c10f, ecaade2016_238m63, 3874, b1c9, dd1e, 0339, 47f9, db28, caadria2016_579s24, a45c, 6aef, 437d, ecaade2013r_006u4, acadia16_62f4, 1260, 6883, 1596, 45c4, 3404, e8d3, f6cb, 8ac1, 8d03, sigradi2015_6.183m8, 36e8, fc5b, a340, 81a1, 194c, 2c03, 9608, c237, 7b0f, 2323, 4559, a442, 20c1, 174b, ecaade2015_27s5, 3fcd, 9262, 2343, f453, 4d5c, sigradi2014_347m10, 016d, caadria2015_064u7, ecaade2017_169nn, 9aed, 45d7, 16db, b7a4, 1fc1, 2328, sigradi2016_590n, e993, e305, ijac201614104k4, acadia14projects_719d, 8e96, de1f, e9f3, 4b2e, acadia14projects_479h, 67b2, c0d2, 4827, 9274, acadia14_479o, cae3, c767, caadria2015_194t28, ijac201513203d7, ecaade2014_237g61, b324, 729b, 8bb0, a200, 66fd, c9c8, ecaade2017_173rr, ecaade2015_287f63, 70f3, dd06, a759, caadria2015_188t27, ecaade2016_157a43, 9986, 97a2, c8a7, eb0c, 1303, d6b4, 204d, ecaade2015_171r36, a537, d538, 8626, a203, 1c6c, 300a, 7314, 6294, ecaade2017_215qr, 3fc4, 7742, d983, 303c, d7ec, 039b, e2bf, fc8f, 2151, ecaade2014_080k19, c26c, 8b71, e770, 4119, caadria2016_477c20, aaa0, 861a, 1e5a, caadria2015_081a12, 7dc0, ascaad2014_018f2, 2124, 33fb, 9ff3, ecaade2016_040n10, acadia14projects_609at, ecaade2016_016c4, fde6, b6ee, d4ab, c8e4, 5fde, 76f7, b883, caadria2017_185p44, 2b76, ea83, 80ab, 20b5, 448f, ecaade2015_86d17, 34ba, 6b4b, ecaade2017_164dd, 6b57, c0d5, 7233, ab04, 8bd6, da88, e6c6, ecaade2016_042n11, ascaad2016_043l17, c6dd, b795, 6b51, 7376, 8dc5, 4df4, 2ce5, 0e3e, fc29, 49f0, acadia14projects_691ax, sigradi2016_647ss, acadia14projects_153as, 8204, e426, 445c, ecaade2015_206v45, ijac201614208u12, f560, 0cba, acadia14projects_339ai, ecaade2014_177s44, ecaade2016_223e59, acadia14_681as, 0e84, 3c75, 78b4, 4ff1, ecaade2014_233i60, sigradi2014_136e2, 3c1d, 020b, 695d, 6c80, b736, 3860, 512a, b9d4, 9077, 96bf, c16e, 3c05, 7db7, c229, cf21, caadria2016_383p16, 85b4, ea40, 9699, 3f73, ad87, 4679, b39d, d574, 96ec, cedb, 02ca, 2715, 4610, b7ba, ec98, acadia14projects_145p, f3b0, 9448, 6ffb, 703b, 1331, d581, sigradi2014_164m4, 4709, 73f2, 5045, bbbe, f260, ecaade2015_53s9, a941, 585f, caadria2015_014y2, 8401, caadria2015_208x30, 64fa, 354e, sigradi2014_140p2, 60c5, c6bf, 3247, 7415, 46f6, e88b, 1a5b, ecaade2015_284y61, 3584, 4cb9, 4eb2, ascaad2014_006z3, 69b4, dc75, 67ef, c2cf, ab83, ecaade2017_019ww, c9ff, 4363, fb98, 07b0, 5f91, 5d5d, cdbe, a1b0, 60f5, 8f14, c235, 57ae, sigradi2013_194b, ecaade2016_013s3, 62a4, c97c, caadria2017_174j42, 7e49, eb7e, 7758, 6f53, 38d1, ijac201412404u7, 1191, 1fa5, aae2, ecaade2017_054dd, 52c0, 749d, 7fd0, f02b, 8e6b, 49e8, 7bcd, 198b, 5c5b, sigradi2014_108e9, ba16, 4c31, b878, d4e2, sigradi2015_11.136p24, acadia14projects_53p, 8c30, ee56, 73f9, bd18, 07de, 5d77, 970c, 13d5, dedf, ecaade2017_229ee, db3e, 642e, f5c2, 50a8, 98c8, 5655, bfa2, da63, 3f19, caadria2015_142m23, 2674, ascaad2016_018p7, d255, 6cdd, 720d, bca6, sigradi2013_243u, e2df, 124b, dcfe, fc68, 274b, eb9e, ijac201513205j8, 3ef8, sigradi2014_345f8, caadria2017_023s8, 0af0, acadia14projects_453f, 53bc, ef9e, caadria2017_051d17, 7d5b, 8465, 4633, 8e54, 7408, 0e10, a66b, b1ac, acadia14projects_339x, 7d2a, db81, ecaade2014_038k9, 43cf, fe9d, caadria2015_092g15, ecaade2016_077r22, e007, 7071, ecaade2014_204t52, 00ca, a2cc, caadria2017_037g12, 56bb, 9080, ecaade2014_239k61, bac0, cf1f, 9f59, e54a, 4ff9, 8a4c, ecaade2016_238v63, b5d9, 37da, 23ab, b149, ecaade2017_129nn, 47e3, dce8, 049c, dac2, 2400, ecaade2015_83t16, f271, 743d, 0e28, a899, ijac201412405r8, caadria2017_104w27, b224, 7208, ecaade2016_154l42, 1205, f2aa, fdc4, ecaade2017_201g, c146, 13e4, 8372, 2d8a, 4bb9, afd0, 0ef6, a355, d6a2, 93ee, ca9d, c5cb, b627, 4fc2, 1d7b, dc59, fb68, 3725, c54e, 1d49, 3d58, ec35, ecaade2017_111uu, caadria2017_009x4, b931, 7ac3, 286c, e01c, 73e3, f062, e774, d36a, 028e, e6a6, 1007, 0e60, 7277, caadria2017_113x29, sigradi2016_428k, acadia14projects_531s, 7dd7, acadia15_451c20, ecaade2017_077pp, 36ed, 268f, 9642, c4ad, ecaade2016_154n42, 4e57, caadria2017_021n8, caadria2016_611t25, acadia15_123r4, 2aa5, fba4, 6ea3, 2d1c, caadria2016_851s36, e1fc, cbfd, e5e9, acadia14projects_435d, ecaade2017_155r, ecaade2015_284i61, sigradi2013_364r, caadria2015_072n9, 7a86, 9987, 6e47, sigradi2015_8.186w12, 8bba, ecaade2014_176x43, f731, 188b, sigradi2013_414a, 7fb9, 2c41, 8d30, ecaade2017_255r, acadia14projects_661l, e09b, 1ae0, sigradi2015_9.347r17, 4893, 4872, 577c, ascaad2014_025i6, 1c83, f14d, ee07, caadria2015_014w2, 937b, 9449, f5a9, 37fb, acee, 806c, 4112, ecaade2014_030n8, be88, a1a4, a4dc, ijac201412302c7, 20d2, acadia15_110a4, f2e0, a087, 4039, 691c, d2a3, e6f1, 3e22, b96c, 06ca, acadia14_661, 7855, 6fd8, 4a84, ecaade2016_151i41, 1432, ecaade2014_188r48, e7eb, caadria2017_124m33, 6322, ecaade2017_017e, f8d9, c6d6, 4567, ee4e, 90ae, 6d67, cd53, sigradi2016_659m, 5583, dfaa, 986d, ecaade2014_014d3, 5b6a, b64c, e9a7, a5cd, ecaade2016_188j50, f49b, ecaade2014_168u41, 8ccc, 8efa, caadria2017_058p20, ab5d, acadia14_281x, caadria2017_174k42, ecaade2017_255f, acadia14_699e, acadia16_12k2, 79f6, ac6a, acadia14_517t, 7160, e6c2, dbf3, ea17, 216c, 11b4, 05c5, a683, a7b3, sigradi2013_342s, fad3, c2c7, 7e32, 8472, ascaad2016_021k8, 4178, 31b0, 2dce, acadia15_203g8, c0ff, a837, ascaad2014_021x3, ecaade2014_196c51, 636d, 0a00, bea2, 2cb1, 2453, acadia14projects_301i, ecaade2015_301x65, bb84, 3492, 5c12, 72dc, 1be3, 61fa, 5968, c65d, 0f31, acadia14_135u, c8a1, 279c, 2ac1, 4a71, 4569, cd7a, 452e, caadria2015_188c28, ecaade2017_282f, e1f7, sigradi2014_132s1, 2f2a, ecaade2016_130s36, 4185, 3230, a490, da91, 67cf, ijac201412201b1, 63ee, e472, acadia14_237av, e7b2, ecaade2016_118y31, 98b9, 46bd, 0aa2, d930, 7c71, 3465, ecaade2016_225o60, 7215, 17e9, ijac201614102x1, ba07, 233e, caadria2015_209c32, ijac201614406h4, sigradi2013_117z, 67fa, 097e, baa1, 607c, eae5, 68d4, 8f26, ecaade2016_230u62, 587d, 2dfd, 7633, 7b6e, 0ec9, def9, acadia14_75b, 93d9, acadia14projects_135i, 2cf4, caadria2017_051r16, 54f9, ascaad2016_042w16, 1895, af46, 1a71, sigradi2014_197w6, f53c, 3d89, 2ec3, fa1a, 271d, 0312, 1a3a, acadia16_88g6, 1c4b, 4374, dbf0, sigradi2016_399e, 3356, 4263, 391e, 944b, 1c29, e9c1, 5a82, ecaade2014_198r51, acadia14projects_365ai, 52f0, 4033, 1f36, a464, 942c, a7ce, 6ac0, 6aa6, a656, f85d, 407a, sigradi2015_3.394e6, f92d, ffd2, 7c7d, ascaad2016_057u22, 5a96, caadria2016_881w37, 3cfb, d7d3, caadria2016_229w10, ecaade2015_284j61, ca26, 1688, 1c1f, b4ca, d1df, caadria2016_713x30, 9e2e, 55b5, acadia15_203k8, 2a01, 94a8, b43a, ecaade2014_079y18, 18bb, a78e, 2bfb, e138, aaf9, caadria2017_136m36, 6f9b, ecaade2016_140y39, c26f, 070a, sigradi2015_10.144v19, c7fd, b40a, 9d41, 3191, sigradi2015_11.166d26, 5aef, 2e65, sigradi2013_389l, sigradi2015_9.141a16, 9846, 3cd7, dd5e, 6313, 89cb, 4e34, 2080, ascaad2014_032s9, acadia14_479x, 4d91, 1d34, ecaade2017_054gg, 564f, 83f0, 7d5c, cb9b, 888f, 8b56, 0c26, fcd1, ecaade2017_243dd, 85ed, ecaade2016_021c6, c0c3, 4eae, ijac201614208z13, 2ea8, e479, ecaade2017_134p, ea70, 88c3, 6f4b, de80, 0ff9, f8db, 9051, b9ae, 8a60, ecaade2015_138l27, ascaad2014_008r4, 5b65, 9514, 2d1d, a3ab, 82a0, ecaade2017_213ww, 45d2, 6aa0, 5aea, 72f3, ecaade2014_050c12, b81e, 0a4a, ecaade2016_118c32, ecaade2017_302bb, 5f9a, b105, sigradi2016_490jj, 8e21, ijac201614204m9, ef69, d133, acadia14_145n, caadria2016_395y16, f211, a40d, sigradi2015_10.267s20, 08ef, 4d32, 8a25, ecaade2016_072p20, b344, d61e, b960, caadria2016_683v29, c12e, e7a6, 85ec, d93d, 75fa, b94d, ecaade2015_83h16, a4f2, f09c, acadia14projects_565x, f6dd, d560, 2249, dc0e, 810a, ecaade2017_050f, 8b10, ecd7, ijac201614204z9, 9fe9, 3790, sigradi2015_9.347w17, acadia14projects_339ay, 01fc, efcc, 1efc, 84d6, 78d1, cf04, 125a, 763a, ecaade2014_011f2, caadria2017_147u38, c5df, 8927, 312b, 0b3d, sigradi2013_386m, 41a7, 3ed0, 01d1, acadia14projects_619aa, a596, 5090, 0920, ecaade2017_199kk, 3c25, c872, ecaade2016_223n58, a030, a089, de16, 10c8, acadia14_699u, 8d11, 697e, 9cab, dca4, 2b41, ecaade2016_087v24, acadia14projects_53j, ijac201614402a2, 5aec, aed1, acadia14_435ah, fd29, a318, f760, e15a, caadria2016_073y3, acadia14_555h, 3992, 7fc3, f9aa, 5c86, c10d, caadria2017_017m7, 0b71, f187, acadia14_463av, c37e, 6714, ace9, ijac201412402f5, sigradi2013_390, 496a, a137, df87, 894c, 1536, b713, acadia14projects_63ac, acadia14projects_497x, ecaade2014_149s34, caadria2015_015d3, 275a, f37e, sigradi2015_10.309p21, 3efd, caadria2017_096u26, 8a77, ffd9, acadia14projects_317ac, bd6a, c44b, ecaade2017_199dd, caadria2015_081d12, ecaade2015_164t34, ff44, 01a4, 73f0, cd83, b85b, 2e7b, 69a5, 5bb0, 2fa4, c24b, acadia15_497i22, 4d17, d61b, 9e3c, 72ff, ecaade2016_139d39, sigradi2013_160h, sigradi2016_595hh, acadia14_339ao, sigradi2013_100h, 90d6, ecaade2017_215nn, 6104, 36c2, 33b4, caadria2015_061f7, 21e1, ecaade2016_065c16, sigradi2016_625xx, c703, 1db7, b9fa, 4256, ijac201513104f3, 2456, 1f88, 60de, b728, ecaade2015_180v38, c81b, fc18, a816, b467, sigradi2015_11.136t24, ecaade2014_122w27, 9977, ecaade2015_86k17, ecaade2017_152ll, 48ad, c2da, sigradi2016_690qq, f26a, a553, acadia14_347ak, b9bb, ascaad2014_019f3, 99f6, ascaad2014_022o4, a41f, ecaade2017_108r, 74fd, f4f3, b78c, 5960, 3018, 423b, sigradi2013_267u, 631b, ecaade2015_176u37, 509e, da56, 30b3, a9b0, 0e1b, 5472, dd68, c763, 336b, 89d5, caadria2015_213w32, da95, d1fc, 6cee, ecaade2016_042j11, b885, 1ca5, 0934, 3b17, e2fb, 639d, 37f2, b784, 9ecb, b245, a130, d5c4, 1b21, sigradi2016_792m, f543, 7bfa, f220, 3b49, 79ed, 12a8, f22c, 1e6a, 5f85, 038f, 5395, 0452, 8ada, 7b8b, 7315, d645, 07b5, 9485, acadia16_308y18, 755b, ecaade2014_024b7, 9c7d, d185, 7bfe, c027, ijac201614203v8, a7a1, ecaade2017_019oo, 11bf, 213f, ascaad2014_031i9, e192, ebb5, ijac201614309l6, 6c83, c029, 8f3c, 266f, 05f8, a06d, 976e, 104c, ecaade2014_052o12, 2a02, 0895, 135e, e3a5, ijac201412304v1, 04be, 123c, 5a95, 4f18, fa22, 4401, 3f47, 9a94, 0fe1, ff72, 8aa0, 1473, 0a4c, acadia16_352u21, 1fda, d389, sigradi2015_3.111i3, 7922, ecaade2014_066u15, 98f5, d854, 131f, 3064, 21fb, 1433, d07d, d380, 73b3, e616, e948, ecaade2015_297e65, b1c0, 20e5, 6f2f, c4b7, d069, addc, acadia14_497ab, acadia14_153as, f2bc, 422e, ecaade2016_040t10, fe07, 7f7b, a012, caadria2016_229v10, 31c0, caadria2015_190i28, 986a, 3c4f, 80a5, 2df4, 455f, c35d, 2585, 5cfc, acadia14projects_627av, 0409, sigradi2014_169t4, 2c31, 770b, cf7f, caadria2015_172b26, ascaad2016_041n16, 77fd, 5c38, 5ae9, bb50, 23b0, caadria2017_101k27, 114b, 02bc, 92eb, 88a2, b662, ascaad2016_045z18, 9ccf, eadb, 346a, b471, ab55, b17a, ce2a, ecaade2014_184i46, sigradi2016_357j, a53a, 1010, ijac201412304a1, 2f0e, 08d2, b75e, 4d10, ascaad2016_028v11, 9c72, 7899, ecaade2014_218n55, 3307, ecaade2014_057f14, cba7, sigradi2015_sp_8.326u30, 0405, ecaade2016_046t12, 1a35, caadria2015_031s4, 560a, ecaade2014_052a13, f76d, 8675, 443a, dc2c, c152, 7dda, 274f, 5ac9, d8b8, 6adc, 5b8e, 211d, 1b1a, 2c69, 2796, 9e55, acadia14projects_661p, 1ace, 2263, 9982, 1036, 7af4, 1297, b32d, 57fa, ecdc, ascaad2016_003f2, acadia14_681af, 1971, 7dbe, ea1c, ca30, ecaade2014_086u20, ef67, ascaad2014_021b4, ecaade2015_53z9, 1e2a, c318, b680, 27de, bf73, 810e, ecaade2014_010g1, 001f, 5df9, aa60, fb3b, ecaade2015_237w53, d187, 5bf6, caadria2017_054c18, 947a, 56f2, 4704, 23b6, b0e3, bdd9, ecaade2017_143c, 812d, ada6, acadia14projects_565ag, caadria2015_226t34, caadria2015_168k25, eabc, 182b, 2c3c, 7bcf, a78f, 9705, 9cc0, 1521, e95a, 5e76, sigradi2016_507rr, d0d2, 3850, 2891, dd6e, ecaade2016_188k50, 81c2, 80a6, 3521, 73a9, a2d7, d91d, 93d2, 919c, 3cd0, 3758, sigradi2016_625b, 5ff1, 15b8, 3b7f, ecaade2016_223t58, 0518, f0a8, a4d6, ecaade2016_185x49, 414d, acadia14projects_153c, ecaade2015_293b64, bc19, d796, 623c, 6631, 6d9c, a2fa, 3764, 599b, caadria2016_621x26, f87f, d48c, 5865, 9175, c319, 5216, 9e13, ascaad2014_017w9, e3cc, dee3, 12ea, e7c2, 855b, ascaad2014_036e2, c664, 63fa, e3f9, 47dd, b71c, ecaade2017_157tt, 7956, ecaade2015_155e32, d5de, b99d, 9349, 76e0, 524b, c39d, sigradi2016_479aa, ijac201513306f13, 5540, caadria2016_539z22, 6a87, 7aa7, 9d9d, sigradi2013_327, caadria2015_078l11, c215, 8a52, f8d2, 1b3b, 4ebf, ecaade2014_038j9, ecaade2016_018y4, 36b8, ecaade2013r_019h10, 1fb7, 8162, acadia14_445ag, 75bc, ecaade2015_64g13, ecaade2016_tkoy66, 4ecf, ijac201614103i3, 13c3, cef6, acadia15_395a17, caadria2017_147c39, 8300, 3fe2, ecaade2016_171c49, a8ca, b2dd, acadia15_263u10, ab3d, acadia14projects_619al, aba0, sigradi2016_590m, d4a4, ecaade2015_181k39, 62f7, 597f, ba73, ijac201614208h13, 02b9, acadia14_579j, 070c, 95a4, fcea, 4278, 6434, eca7, 2919, 6bd9, 7973, 9b92, ecaade2014_204c53, 65ad, 1ba4, 830c, acadia16_214t13, 51f3, d409, ecaade2014_132e29, efac, 56e6, a3f2, 0432, cbd0, 798d, 5342, c19f, e44e, eec7, 23d5, 98bb, acadia15_211u8, caadria2017_033n11, ecaade2014_224m57, eb44, 5df6, 265e, 94ec, f4bc, 00ac, e795, 4dd3, 3b34, c646, d71f, d935, f651, 6225, c4ed, bf37, acadia14projects_291az, 5020, 09c0, 7647, 15af, ecaade2016_111s30, 8b11, a8f2, 7b78, ecaade2015_55r10, caadria2015_032a5, 194a, 137f, ijac201614105z5, ijac201412302i7, 2efb, sigradi2013_401j, 56d6, 26f2, caadria2016_405p17, 07c1, ijac201513203e7, 009f, 30b9, 49ec, f038, acd9, acadia16_54a4, 5720, a968, ecaade2014_206o53, ascaad2014_029e8, 893c, acadia15_232p9, 0f0a, 9d04, 8428, 314a, 5fb4, c777, 5376, 3a9c, 5a29, ecaade2016_071h19, 469d, fd82, 1c9b, bf77, 13a6, 1d79, e791, aa84, 86b3, ecaade2015_256c58, ecaade2015_144v30, ecaade2014_084t19, e846, 23d7, e15b, a255, 8a83, bb71, 59fb, 6baa, 8516, 71b4, 71cb, 206f, 3d1d, bba8, ecaade2015_314l68, sigradi2015_11.71g24, 74c8, 2672, 16aa, sigradi2016_571vv, 5c2c, 918e, 593d, 35d2, ff69, d369, 1c3f, fab2, sigradi2014_284z3, 6a64, ecaade2017_288dd, ecaade2016_078n23, ecaade2013r_007b5, 7446, a687, 2054, acadia15_173r6, d0f1, d3e5, 71ce, aec8, c420, 91bd, 81b4, 0168, 201e, a15b, 0f12, 2c3d, 8802, c673, e0aa, c494, 6a3b, df61, 2441, ecaade2014_088f21, fab5, sigradi2013_414r, 8ebb, 309b, 1d29, 1ab6, 5913, ecaade2013r_013w7, ecaade2017_215j, 48d1, caadria2017_080h24, ce05, 16f6, 1afe, ascaad2016_058e23, 897e, de75, c6e9, 340e, sigradi2013_244l, 33e0, 12b1, 6bf6, 6a4f, 5553, 5e7c, ecaade2016_073b21, c00e, fc15, d98d, ijac201412402l4, 319f, 25ef, acadia15_110h4, ijac201614104j4, e6a7, 2e07, 6a8e, sigradi2016_702w, 0551, e361, 6d71, 2214, a57d, ecaade2017_208a, acadia14projects_661o, e5a7, d34c, 4e7e, ecaade2014_015u3, 3b4d, c0a6, ecaade2017_164aa, 7f8d, ecaade2017_049a, sigradi2015_10.267p20, c794, 593c, 228a, 8568, 45b2, d5a7, dbad, d1e0, e00f, 4ff4, a4db, 81b8, e3bf, ascaad2016_005e3, 2466, aebc, ecaade2014_195r50, 951e, ecaade2014_109n24, 9714, ecaade2015_325c71, 215f, 3021, ecaade2015_38r7, 033d, 97e0, 438e, b794, 2b4e, 9be9, 70ed, ecaade2016_021d6, 00c3, ijac201614402t1, 2f35, 3dbb, sigradi2014_103y8, 45f0, ijac201614207u11, caaf, b188, cbdd, e0a7, ffa9, 7b0c, d2ee, 50a5, 0584, dcde, d60e, acadia16_344l21, caadria2017_055l18, fa0c, a413, 33d8, dc9a, e8f2, 7c36, 77c4, 99eb, 1cf1, ad2e, ea0d, 989f, e824, a3ea, 0feb, 091c, b9cd, eb0d, 8f8c, f73d, 4620, bc8d, c610, 30de, 821c, ecaade2017_157ee, ccf2, e6ea, 6bcd, a498, caadria2016_713u30, acadia14projects_375b, ecaade2014_155x37, 3f82, 2879, 29bd, 84ba, acadia15_81t2, 2ce3, 4760, caadria2015_206h30, ecaade2017_116f, ecaade2014_052v12, 88bb, ecaade2015_11g1, ecaade2015_59l11, ascaad2016_047v19, 7f06, caadria2016_507p21, acadia16_298h18, 2549, caadria2016_861b37, 7e0e, 3ff6, d55c, 313f, ba83, 1702, 1fa2, 08c4, sigradi2016_686vv, 519d, e051, 8caa, ascaad2016_045x18, b7e8, 76f0, acadia16_62o4, ecaade2015_33w5, 1ca2, 46cf, sigradi2013_194r, ecaade2015_59k11, acadia16_154g11, 27a8, ecaade2015_225o49, ecaade2016_075y21, ascaad2016_021j8, 20fc, c0a8, ijac201513303r11, 7007, ddb8, ijac201513105c5, 5e2e, bba7, ac58, 1048, 787e, d21c, acadia14projects_435as, 7b4e, 28fe, 4ba2, ecaade2014_204u52, sigradi2014_197a7, a4be, d5b1, 5c65, 79e5, 3362, e4a6, ba94, 711c, 482c, ecaade2017_105hh, 7e2a, 44df, 2819, ae12, 1a5c, ecaade2017_146dd, 4aa6, ecaade2014_167m40, ascaad2014_014k7, fd27, 8577, 71cd, 161e, sigradi2016_816qq, b7cd, 68a8, ecaade2017_192d, 86ef, ecaade2014_052l12, 5475, ecaade2015_91f18, d97e, b155, caadria2015_031t4, b5b9, 5218, 2928, 4137, acadia15_483b22, ecaade2017_244hh, sigradi2015_8.339v15, acadia14projects_473af, 0553, 5e6e, acadia15_161c6, bf3b, d0f3, 90d9, acadia14projects_409n, b458, 343b, dc50, 3343, 258f, acadia16_54y3, 24a7, 5208, e2e9, 8ce4, 7709, ecaade2016_089x24, 3526, ecaade2017_029s, ecaade2017_054mm, 3f2f, bc95, acadia14_357a, cd7b, 122f, 8b79, 98a1, a241, sigradi2016_592u, babd, fc5a, 99e8, acadia15_185x6, 0f1e, 5e36, sigradi2015_10.309a22, 7fe2, 0c7c, e247, 038c, 3bef, f853, 395b, cfa3, ecaade2015_92l18, ecaade2014_044z10, 57f5, fd44, a3c5, 4280, 6e66, caadria2015_203b29, 2e57, d9b7, 462a, ee3c, 3ae6, 4448, 1057, acadia14_145ad, 2e28, ffe7, 9f1d, 24e7, ecaade2016_139b39, e11e, 884b, 4d45, c167, 230a, b304, dd26, ecaade2014_092a22, ecaade2017_203q, 0758, 64af, f23a, 965f, 78e2, 86c7, f9b6, 8e04, 5c13, da12, e338, ecaade2017_144q, 856e, 4ba8, 6791, c723, ecaade2014_173h43, ac22, 11e6, 177e, f830, 607b, 867d, c518, 8637, be48, 3290, bf38, 5e1d, f93c, 54f7, ca72, 4da1, 5275, 7563, 4170, ecaade2015_116m23, 50cd, c8c4, ccbb, a768, e4ba, acadia14_125t, 0af7, fe6a, b7a9, 8b8d, ecaade2016_006t1, 31ba, c9c6, 6546, 7e3a, acadia14projects_409o, 20d6, sigradi2013_304, 20f3, 225c, 2b7c, ecaade2014_239t61, 0865, 6344, b61c, sigradi2015_sp_4.388x29, 3b90, acf3, ascaad2014_001h1, b93c, 9417, 8e2e, ba7c, ecaade2015_294n64, a863, 404e, 4510, dc78, 796b, bc75, 073e, ascaad2016_039r15, dc33, c17d, ecaade2017_jgol, 52a8, bdd7, e61f, 6f78, cc6b, 5f61, 3d06, edfe, 6456, f435, 28c4, ffd4, 73ee, d9f1, 459b, 3136, 9a8f, c2d5, 05d9, 8b94, 32b6, b273, 0df9, 37c7, 7e0b, 5d42, 6c30, 6764, 6409, ijac201412405e9, 9ec5, 2718, 3b97, 7684, 9b83, 1aa4, caadria2015_213y32, e31a, e510, 9e0d, ecaade2015_21o3, eca8, 2023, 7dc2, 3b5c, 9e07, 6c04, fb2e, 3d9f, 7e33, 8812, 74bd, ecaade2016_067h16, d59c, 5636, sigradi2013_303s, a227, 9ed8, c1cd, aabf, 466d, 5900, 0540, 3f07, acadia14projects_333ax, b4fe, babc, ecaade2017_008o, 2a07, acadia14_135t, 8c79, febe, acadia14projects_63ay, 899c, 2b8e, cc84, sigradi2015_8.27p10, 2f30, 0fa2, caadria2016_517h22, acc7, 832d, ecaade2017_048dd, 00db, 4927, acadia14_101aa, bfbf, ecaade2014_072l18, f5ee, 5d59, 831d, 052d, e34e, sigradi2014_128w9, ecaade2015_21m3, ed57, bf0f, 8605, 1d09, sigradi2015_12.19a27, c0c8, f750, ecaade2017_108a, 28d6, acadia14projects_609ap, caadria2016_249j11, ce68, 44ac, e2e7, b7f1, 2641, 870d, 8105, 0de9, 4cbb, ecaade2015_336f73, 42c3, 2278, ecaade2014_086v20, b44a, 0bdb, 7841, 9ea6, ecaade2015_53i9, 33a9, 50b3, 8277, 6d86, 0d54, 541d, 0622, a0a9, 5b8c, 52e3, aba9, caadria2017_056u18, acadia16_88x6, acadia14projects_699i, 7b2c, 7aaa, 8a14, 11f9, 6fa5, 6d06, sigradi2016_654qq, ddd6, b5c6, aea6, caadria2015_194u28, c1c8, sigradi2013_275c, acadia16_34i3, c100, 8abf, e17e, d01f, a08f, 28ce, 7d28, 31b7, a063, b096, dab9, cacb, 6859, 30b1, fbdd, 1e45, 0e53, c5f9, cf10, ae69, 0d73, cf7a, 0712, 3a52, cd72, 2c68, 57f9, 31f1, ecaade2013r_004b4, ecaade2015_61h12, ecaade2016_158h43, e3ad, 0407, ecaade2017_105nn, dfbb, 6693, 28d1, 5cce, ed53, ecaade2015_53h9, 37bc, 06fb, 44f4, ecaade2017_027ww, 2290, b337, 4d0d, 828b, ecaade2016_063m15, 587a, f0b5, 2798, 8ed4, 1b2c, 882e, cb3f, 8125, 409d, ecaade2015_217z47, sigradi2016_356e, acadia14projects_339an, 0b40, b17c, 3467, c1a5, 40f7, 5ceb, b575, e86f, ijac201513206h9, ascaad2014_012b6, 86f2, a2dd, ascaad2016_041f16, 5974, 5bef, 9c11, 5c6f, be44, 14a3, 9cd5, 4097, 8a92, d242, ijac201614405f3, ascaad2016_038k14, 5658, 75db, ecaade2017_308u, ecaade2016_ws-foldings68, bba2, 30bc, 75e4, c4f6, 5e54, 967a, 3ea3, b144, 5fd5, sigradi2015_10.378b23, acadia14projects_189as, 4770, 4a09, 3491, ascaad2016_054x21, d517, 5736, acadia14_365am, 75a1, ecaade2014_052s12, 5908, ecaade2014_180k45, 4e5d, 42f7, fa87, 8499, e35c, 8175, sigradi2014_292u4, 9730, c377, ecaade2015_334p72, ijac201412302n7, f417, 8c67, caadria2017_079e24, e429, 61d7, 368e, 2a87, sigradi2015_8.27l10, ecaade2014_052j13, c82c, 616e, acadia14projects_101o, ceba, caadria2017_182n43, 1e66, 6788, c837, 904e, 5513, e366, ascaad2014_016b9, a4f1, ecaade2014_151t35, 1263, 7621, ecaade2017_189zz, a845, 9a64, ijac201614207r11, sigradi2013_429d, 3a31, ce8b, c3f0, bd7b, 0f62, 3c00, 49c2, 3382, d417, e98c, f631, 3087, 7ce9, 9a59, ecaade2016_099l27, 29ff, 5953, b802, db77, acadia15_483m21, ijac201513305v12, edb0, 0704, 8e59, 7c8e, ea76, caadria2017_190s45, 483b, 6240, 5cfb, 2aed, 4776, ecaade2017_302yy, 3ee3, 5dec, 80b9, 9b0b, ecaade2016_217y55, a882, ecaade2015_177y37, fa8f, ebcb, 0dc0, sigradi2015_11.166a26, 2b49, sigradi2013_366b, 3e6c, ffd3, e37c, 946d, ecaade2015_113k21, 2beb, 783a, 6724, fa6f, cdb5, sigradi2015_4.219u6, 935a, b4df, a10f, 1d18, 3b6d, c536, 25d6, 785f, def1, 2a9a, 27ee, ecaade2014_112l26, ef47, e1c6, f99c, ijac201513206f9, fe92, ecaade2013r_008l5, d775, 408a, 6c5b, 3c6b, e58e, sigradi2015_13.181s28, caadria2015_130b22, 108a, acadia14_101ah, 0136, sigradi2014_063x5, sigradi2014_136f2, f2fe, e99a, c665, ecaade2016_099g27, 5c60, c190, sigradi2016_357k, b266, sigradi2015_6.327p8, sigradi2015_11.166w25, a357, 3f9c, a05a, 315c, 9853, ecaade2015_115c23, 670c, 89d8, 0cd1, 8b34, sigradi2014_345e10, ecaade2014_208y53, 76fd, ecaade2016_241c64, acadia14projects_145r, 8d15, sigradi2016_686tt, 6497, c7c3, 4838, sigradi2014_037y2, 0343, a4de, ecaade2015_138h28, dbbe, 7f13, 38a9, 0114, 6c24, ecaade2014_185t46, 943f, 07d0, 434b, d3f4, fd38, 9c55, 59f8, 797f, d61a, feb3, c62e, cbbc, 0fb7, 07d6, 4d75, a48d, dab4, 38bc, dcf4, aef4, b765, d6d9, acadia14projects_63ao, ecaade2016_139h39, 4246, ecaade2017_229q, 7f63, b587, aaa8, caadria2017_129n34, ecaade2015_59h11, c063, 7f72, 205e, 2c7d, 7b47, 0411, 41ce, 5461, 0dcb, ecaade2015_265r58, 5341, fbf0, b30e, a445, edd2, ecaade2015_17i2, 2294, d431, caadria2017_165j41, dc27, d089, 2501, 5d99, 603a, 0bab, ecaade2015_169e35, 2fe2, 17d6, ecaade2017_033z, 1729, 5956, 1659, 8f15, 5e65, 56e4, 29a5, e698, f909, 2d8d, 5b7d, a801, d95e, ecaade2015_138z27, 731b, 3c38, b446, ecaade2017_199mm, d8da, ecaade2014_018n4, acadia16_318l19, 5058, 8dc2, sigradi2014_291o4, c06a, acadia14_435av, 57d3, caf4, 8f89, sigradi2016_781xx, 2265, 2363, 7b62, sigradi2015_6.329v8, d1bb, ecaade2017_156x, 494f, 1fe7, 8f1f, b135, ecaade2015_241f55, 4dea, 337d, d76e, d59a, 66a9, 8cc8, caadria2015_226m34, e7b5, ecaade2017_181y, 44ca, 2281, dca3, 38c9, ascaad2014_012l6, 99af, ac75, 37ca, fba0, 8975, 11a3, 49f5, e533, 80da, b386, ecaade2015_297s64, ce6b, e740, 0c6d, ecaade2014_186r47, d2ec, caadria2015_111m17, ca8f, ijac201614105t4, 482d, e20c, sigradi2013_311k, f0d1, 8a7f, caadria2016_539f23, 6e99, 68cb, adc1, 20ef, fac1, 9f64, c43a, e7a8, caadria2016_507h21, d154, 9022, f358, 41d7, fcc7, 6800, 1d5b, ff09, acadia14_435am, d50f, ecaade2014_187e48, caadria2017_110j29, c573, a499, 657e, b01a, 8a86, f2ea, ijac201513105d4, 9275, b6b2, 499f, ed6c, sigradi2016_490ll, 96da, 321e, ecaade2014_167l40, 7f2f, 01dd, caadria2017_046l14, ecaade2015_227p50, 885c, 0bb4, e417, a705, ecaade2015_18f3, caadria2017_003a2, ascaad2014_026r6, 4391, ijac201614204j9, 77b4, ecaade2014_153n36, 2134, ecaade2015_169d35, 5ed8, 3a41, caadria2016_703n30, acadia14projects_63ai, 38b0, 6310, e3d5, 3ecb, a1d5, e0c3, d771, 9c5d, bb99, caadria2016_013s1, ecaade2016_185d50, 850b, 5b9a, 9b67, 7e4b, 48ea, 0219, 19ad, b31e, 3be3, ecaade2015_53v9, ecaade2016_046v12, a60d, cef9, b545, ecaade2017_306l, 8964, 128a, fbf8, ecaade2015_303u66, d992, 3abb, 500d, a9d3, sigradi2013_226r, 87ea, 7abc, 6712, 3d05, e4c1, 66a1, 736f, ecaade2017_140ii, 1945, ae43, 1229, 01af, 8dfe, e15c, 388b, 67db, caadria2017_074f23, ascaad2014_003u1, 8ba7, 44d7, acadia15_243d10, a8a8, 1b2e, 9bfd, 5623, 3610, 1ee1, ecaade2017_072c, d168, 3a4d, d83f, e4d0, 38a8, 92a9, 76a7, 48ae, d3fa, ecaade2017_301l, 5fce, 1a64, sigradi2016_369ww, ecaade2017_048hh, 5436, aa38, afa6, 771e, 4d12, 5ca7, 5b5a, 478b, 128c, sigradi2016_817h, 6ed2, cf6a, c514, 3308, a659, 541c, f946, 6afa, 50ad, ecaade2016_190o50, 09a2, ascaad2016_004s2, dc4f, ecaade2015_279x60, 13bc, c5b9, caadria2016_631b27, 159b, 6be3, ecaade2017_027vv, 9478, a20b, e571, cbe8, 04a2, 9d35, d4db, 80ad, 106c, ecaade2017_143f, 96a6, cf36, 32ba, 0e80, e36a, 1f0a, e0db, sigradi2014_307p5, a5af, 364d, caadria2016_851r35, a4ec, d16e, 467f, 36d9, 180c, b84d, e895, 6ffa, 429c, 94f0, ff58, 6deb, d56b, 6def, ijac201614404y2, 5779, d2bb, 010a, 40b8, ecaade2015_170w35, f080, 55bf, ecaade2017_140ff, 98cf, 581e, caadria2015_070j9, a149, a956, ef57, 5445, 542a, 46d0, 6952, 86a3, 3e41, ijac201614102s2, 4cd3, caadria2017_046t14, 69f9, caadria2017_063w20, 07a7, a195, c6af, ecaade2016_023k6, 1de0, 37e6, fd20, 6fcb, a663, 3d38, bdbd, sigradi2014_284c4, dd4c, a2e0, 8f05, sigradi2013_41u, ecaade2014_010i1, a672, 41b9, 4e69, a826, 5d33, 71e7, acfd, 820c, ecaade2016_222s57, aeba, c6d4, 0e52, b00b, ecaade2017_213yy, f01e, caadria2015_237n35, ecaade2016_203l53, d86a, 9725, b9da, 9d63, d159, 39e9, be1e, ecaade2017_244pp, 2d45, 2843, f95f, d3de, 2187, e9a9, d13a, ecaade2017_169uu, sigradi2016_732h, 9f37, 059e, ecaade2017_232h, 5f03, 766c, 7ce8, 1c71, d8be, 33b5, 10b9, acadia14_63a, 1e38, acadia14_339ai, 9849, 91e6, 520a, f59a, 43dc, 7178, 6ed8, 2ea1, 6aa8, 75be, 124a, 7f88, 102e, a797, 0c2d, ca4b, 0d3f, 1019, d603, 5ad9, 6bd4, ecaade2014_240n62, b1f2, 7c2d, 47c5, 6f90, ecaade2017_301y, ecaade2017_085xx, debd, 05e0, acadia15_47g1, caadria2017_004v2, 4c0c, 6b60, caadria2017_081p24, 0443, 82e4, 6039, 3feb, 02bd, b485, ecaade2016_021f6, ijac201412303l9, 2d2c, 45b9, caadria2017_009t4, ccfd, ecaade2017_099yy, 4da5, 5abf, 443e, acadia15_343y14, ecaade2015_227s49, f5da, 90a9, f572, ecaade2015_269l59, ac62, e9f9, acadia14projects_681ak, ecaade2015_230e52, ecaade2015_73b14, ac44, b4f8, caadria2017_047x14, 3ee2, fc1f, 0b00, 4f53, 95b4, 6881, cb88, ecaade2016_bkos65, 94b6, a80c, caadria2015_208u31, adbc, caadria2016_157o6, sigradi2016_357m, 0e0e, 42ff, 7644, ecaade2015_268g59, 5379, 891b, d7c5, acadia14_699k, acadia14_479n, afd9, 1f57, ecaade2017_253cc, dc20, 72cf, b31d, 7968, 350b, 945b, 1090, ijac201614401h1, c27c, ddbd, caadria2016_373i16, a06b, 24eb, be96, 1a11, ee34, fbba, eaf8, 6b46, 6109, acadia15_251k10, sigradi2016_655g, 1c2f, ecaade2016_tkob67, dec1, ecaade2016_040w10, 2d9b, ascaad2014_026z6, 3160, 5929, 1302, 1dd9, f9b4, sigradi2015_9.347b18, 81a7, f7bd, 180a, a025, 8d8c, ascaad2016_003t1, f867, 15b0, 6d48, 0326, acadia16_280t17, ecaade2017_181r, b5a0, 7afe, 3282, 485b, fb74, 62f8, 2e20, ascaad2014_014c8, acadia14_479v, dc4e, caadria2015_130v21, c3b7, f086, cc05, 9f2f, ecaade2017_256cc, 1056, ecaade2017_109hh, 5aa2, 5285, 4a70, f94b, 67dd, f824, b2db, 95c4, c775, sigradi2015_13.181p28, acadia15_431t18, 38e9, 95cb, f055, 0e07, 5ae0, 4c44, ecaade2015_79h15, 5bed, 79b1, sigradi2015_2.162s1, edd7, 46cb, caadria2017_040o12, aa28, da6f, 83c8, acadia16_196d13, 3820, e1d8, 7754, 34aa, 37c4, 1055, 3ade, 814a, cc8c, 586c, 1901, 3d2b, b9c5, 4978, acadia14projects_681ag, ascaad2016_043i17, 5eb4, acadia14projects_555k, 9c5f, 82dd, bbec, f52a, ecaade2016_027x7, edf8, a6b6, 0850, 1982, 3cf5, e0b8, 242f, sigradi2014_345y9, 2a5c, c15b, 37c6, 5469, 0430, e75b, a7ec, 8d47, 29d1, bb6a, 32c5, 1140, 2f76, caadria2016_425e18, db1e, e558, e1fa, bb77, 0644, a7b9, 0d50, 8628, 1e15, 7267, cb9f, dcca, f4a4, acadia15_483x20, b51a, 2dcd, caadria2015_139p22, ecaade2015_21l3, 8cc6, 82ba, 42ec, ecaade2015_268y58, caadria2016_745y31, 4e17, a75a, 8a73, ecaade2015_17t2, 058f, acadia14projects_627aw, bdc2, 17eb, 3c9d, 0a1b, 1e0d, 5b99, 87f9, d3df, ecaade2014_162t39, 71e8, f512, acadia15_469h20, 9e31, ecaade2017_161b, dfb2, dce9, acadia14projects_145o, 0925, acadia15_343x14, d145, 1dd8, sigradi2015_2.137k1, e499, a613, 0441, sigradi2016_590i, 6d66, 9bf6, ascaad2014_017p9, bf6a, 0c18, 49c1, 5dd4, sigradi2016_443uu, a6df, 22cb, 5b80, f7d1, 03a4, 9516, f68c, caadria2016_281j12, acadia14projects_589f, e031, e021, 7fd3, 80b1, e072, e06e, fb21, 76ed, f0a2, ijac201614102d2, 0cdc, 3ff5, 6941, sigradi2016_816ss, 6115, ded0, 68a3, ecaade2014_020o5, f4e7, ecaade2017_117q, caadria2015_070d9, c90d, sigradi2016_732s, c8d6, ecaade2014_094p22, ca7f, c1b1, 45de, a18e, e167, 6058, a512, eafd, 8be8, b963, ecaade2014_153z36, 382d, acadia14_579d, ijac201614405m3, acadia15_297a12, a0ed, 3bbb, b465, ac4d, 93b4, ascaad2014_036w1, ijac201412207e5, 58e5, 7cab, ecaade2017_244ll, 64d2, 0f2a, c8cf, 6be6, 6f86, f4cd, 3f41, caadria2015_073a10, sigradi2013_411, ascaad2014_008k4, 720b, 78f2, f618, 5c10, c9a0, 220b, aaff, d256, 55bc, a34b, acadia14projects_199aj, 4a69, 92e0, 5a73, 013b, dfb1, 37ad, 34cd, 30db, ascaad2014_011w5, b41c, 18a4, 6a8d, ecaade2016_043b12, ascaad2016_023o9, a04a, d189, 0631, ecaade2017_061c, 821f, caadria2017_057u19, 4161, af42, f51e, 6016, 930a, a1ce, 0318, acadia16_372y22, 3d7a, ascaad2014_016i9, c2a5, adf7, ab36, b53d, 46f9, 0c8c, 06c1, 10a3, ijac201513105s4, cb6d, 38ed, 2c9f, 5d8a, fd01, 44ee, sigradi2015_1.288c1, afbf, 4afd, 8764, 7129, 6461, cb2f, acadia16_270v16, sigradi2013_117d, caadria2016_641t27, b48b, 1b1c, ecaade2016_183u49, c1b2, 3c1e, bca4, 6149, 1354, a9bf, 5460, caadria2016_693y29, 3bb8, ijac201412406r9, 3bbe, d054, 4ba3, 5b88, fef3, ecaade2014_104v23, 2f81, 163e, 9fbe, 4a3a, ecaade2014_188j48, 7f96, ecaade2017_101n, ba93, 102c, d240, 2c64, 1e95, 3e96, 2c06, 8fc5, 4b3e, ascaad2016_034k13, 8aa9, caadria2016_839n35, d692, 1305, 9547, ijac201614201x6, ebdf, 2c88, acadia16_54w3, 9a87, sigradi2016_611o, 4127, fa78, d3b7, 9214, 528f, ecaade2017_054ff, d0ef, 43de, 4d5d, 9d39, ascaad2016_040e16, ce12, 63f9, 967d, sigradi2013_91, ed1f, a61c, fc63, 0a61, 58ea, 4982, cc95, bc26, d0bf, ecaade2016_230t61, 603b, 3b88, ecaade2016_073u20, 8754, caadria2015_137n22, sigradi2016_655h, ascaad2016_045h19, 67c3, sigradi2013_244i, d206, 020c, 2744, ecaade2017_100i, d294, 1112, caadria2015_130s21, 994a, ea3c, b858, a846, 4494, 237e, 6b0f, 9255, 33b1, sigradi2015_7.203h10, 7f85, b5ac, a8ed, a85d, 7a79, ef19, 2623, ecaade2017_011hh, b7ef, 7e69, 4956, cc24, 9101, 9799, 73a5, a6ff, 071f, 4728, 3385, 52ff, f759, bf89, sigradi2014_265l1, 6d7e, 1a79, 1b13, e3e4, ecaade2017_101ee, 8cd6, a10e, 043d, c273, c51b, a6f7, dab5, caadria2016_777a33, 6437, b2e5, caadria2017_101f27, e76a, f602, ac20, ae42, e419, ascaad2016_027v10, e67f, 441b, 9d22, ecaade2015_170k35, 9c8b, 2ed4, 9cb0, ef2d, caadria2017_123s32, ijac201412301l6, ecaade2015_22p4, c560, 337c, 399c, sigradi2016_659y, ecaade2016_224b60, 9aeb, d9ad, 196b, 1407, ee37, ijac201412301b6, 17d3, adc0, ecaade2016_095l26, 1098, ffa4, ecaade2016_119l32, ecaade2015_17n2, 6fb9, 38d2, 2fd1, f7f3, 0c59, 319d, 099b, 6640, 3db2, caadria2015_208s31, 5a2f, acadia14projects_627az, 04f1, 41d9, sigradi2016_710ll, c331, d942, 0191, 1699, c577, e132, ijac201614207s11, 10be, sigradi2016_809vv, sigradi2014_049j5, 3948, 6ac5, 6b8e, 2c22, 6007, caadria2016_259o11, ascaad2014_008z4, 9088, ascaad2014_029t8, 6c10, ecaade2017_309nn, a9fd, fee9, ascaad2016_043g17, c2de, 77ff, 909e, f9ca, eb36, 6488, ecaade2013r_002i2, 70f7, 531c, 9480, 0232, e683, 6bc0, 3289, ecaade2014_050b12, 5074, aebb, 3053, 23b1, acadia16_8b1, ae25, 4ac3, ecaade2014_177t44, db23, sigradi2013_244r, 501e, 782a, acadia14_365af, caadria2016_321l14, 0371, 9d6e, caadria2017_051a17, 0131, 26a3, 2e0c, 3548, 5452, acadia14_609al, 3ce7, ecaade2015_301e66, ecaade2017_017z, 8610, 585d, 7735, 9b13, caadria2016_621u26, ijac201614403s2, 7412, 19c1, f1a7, 5994, 38c7, 6eb1, ca76, 2a40, 26c2, 697c, 4508, 781b, d0a7, d997, a3eb, 80fd, sigradi2015_9.152c17, b511, 957d, 3d95, db98, db30, caadria2015_142k23, 3eb3, 510e, sigradi2013_347p, b346, 816c, ecee, caadria2017_113v29, ecaade2017_195jj, f309, 8dae, db60, c458, f674, ecaade2017_117o, acadia14projects_79ab, sigradi2016_807nn, 9f7e, 4812, 6652, 2460, 040a, fc7e, 10a8, 05a4, 419e, 9c9e, a099, 1de1, 05d3, ijac201513203a7, 7064, 09b1, 9fed, b461, 7e5f, 4ccc, 5250, 40da, a4f3, caadria2017_003e2, 551c, 8e0f, ijac201412205g4, d705, 292e, ecaade2015_235v53, 0a46, 4e21, 9114, ijac201614103s3, 9e20, 35e6, 801a, ecaade2015_161m34, 8081, 3e90, 9de2, b29a, acadia14_33aj, d3a9, 745c, d204, 0d90, ecaade2016_098e27, ecaade2014_184o46, ecaade2014_133z29, 1091, 9073, 2948, 51c2, 807d, 5016, sigradi2013_268i, 5ef2, 8629, 98b6, df56, c017, b869, e30a, e155, 6246, d8b1, acadia14_497x, 7da7, 600b, b0ef, sigradi2016_446c, b2d8, ecaade2015_293a64, f7e0, e59a, b233, 6b1b, 5bfd, 2a80, d7ff, 6ec6, 9c1f, be5b, 7ebd, 5512, 02f2, f713, a8c9, 1e42, acadia16_244l15, bd44, 8f50, ascaad2014_014y7, ijac201412408y2, df59, ecaade2013r_009t5, b811, fa4a, 778d, ecaade2014_153m37, sigradi2014_266k2, acadia14_479r, 4b72, acadia14projects_101ae, ace3, 6299, 62ed, 9d3c, acadia14_145s, 06ec, ijac201513205m8, af5a, f90f, caadria2015_012g2, b6f8, d363, 9af3, acadia16_184k12, ecaade2016_072l20, 9c68, d196, 697d, 2cc6, c6fd, 6a7a, sigradi2016_685nn, 511a, acadia14projects_699h, sigradi2013_189j, 6796, ecaade2017_265m, 3ec3, c589, a4bc, 9afd, ece1, 7d48, 8837, 9cd2, 5269, 7786, 9bef, b497, ecaade2014_155z37, 91ae, 7596, ecaade2016_015u3, 9d77, c629, sigradi2014_099s8, sigradi2014_345h9, 1fa7, 0543, fc90, ijac201614101g1, sigradi2016_792p, 6351, d152, sigradi2016_751ll, 83f6, 8ba1, 71cf, c5ea, a585, a51b, 8eb5, c140, cf9f, 33e9, ec52, 5884, 8d53, 07e0, ecaade2017_jgou, 80c8, caadria2017_190n45, ddde, 143d, af68, 3495, caadria2017_069z21, 72e5, fad0, caadria2016_003j1, ecaade2015_15a2, f595, 2490, bfe7, 4810, f797, 032e, ascaad2014_008n4, 4e47, acadia14_619ag, e95d, 7055, acadia14projects_81l, 12f8, ascaad2016_027y10, caadria2017_145r38, acadia14projects_229i, caadria2017_135g36, f1dc, 1f6b, b0c1, 3b5e, ecaade2015_235m53, dabf, 7a47, e33e, cf84, ecaade2016_130l36, 956e, 819a, bba0, acadia15_137j5, 5377, b2f1, sigradi2014_176e5, 3003, bf32, c470, f879, ijac201412301c6, acadia16_88z6, 04cf, 69da, d1f8, be04, ecaade2017_170b, 1398, 4a61, b41d, ecaade2017_053r, 1caf, 702f, 5ead, 673b, 5c9c, 19e0, 187c, 7c5a, ee92, 11df, 1083, 0d4e, 1c23, 425c, 04f6, 0468, 877f, ijac201614208b13, ecaade2016_129u35, ecaade2013r_003l2, 01cb, ecaade2017_026ll, 8121, 07c0, 107b, ecaade2014_226h59, c286, sigradi2014_330l7, ijac201614201a7, dff6, 8c75, 7a3e, a793, sigradi2015_3.209a4, caadria2016_187r8, 543b, a49c, 3809, sigradi2016_647mm, 9264, c507, d190, 220d, c049, acadia14_565af, 478f, ijac201614207h12, 0212, a313, af99, 0413, 1294, 75f3, a22e, 3e54, 4c37, 5070, ecaade2017_003n, cc83, c5a2, ee26, e9fd, adfa, 5f0d, 2c35, sigradi2015_11.34a24, 11dc, 8fcf, de93, d680, 2826, d076, d750, 9792, ecaade2016_222j57, f516, 465c, 4ee0, d884, e054, 5844, caadria2016_579v24, c5d4, caadria2016_487u20, 1c47, ijac201412305g2, 54c6, 5a9f, e8b6, 6316, 81ee, ecaade2014_168i41, caadria2017_183h44, 1b6b, e2e3, 8d6f, 351d, 7c40, 7a56, 85d2, da43, 1c3a, c307, b1af, 88ae, ecaade2014_084v19, 98bf, bd9e, 1093, e211, ff7c, 321b, 1d3e, 2f11, 6041, 5e96, ecaade2014_153k37, a214, 0de3, 28cf, ecaade2014_044w10, 59ac, 8f6f, ecaade2014_163z39, e198, 1562, 6e0f, c1a4, 4545, fbc9, 4312, af87, a88a, b76b, 3849, acadia16_450l26, 4dfd, 0a98, 950a, 360f, b5a6, d975, a530, 785c, caadria2017_104e28, 7b5d, c528, 3906, caa1, fb4c, ecaade2017_308dd, caadria2017_015u5, 6932, 1f5f, 759e, acadia14_101r, 1fc2, 07ed, 5383, acadia15_137a5, 919e, 36cf, e399, e23e, 54cb, 449c, 6bae, 0b79, 8d20, c4ca, 5546, d04d, 896e, caadria2017_015o5, 92ce, ecaade2016_215u54, 0bea, ascaad2014_024k5, d610, ecaade2013r_009o6, ab7c, 2172, e98f, 95c1, e085, 20ed, 7921, ecaade2014_024j7, e5ed, b4a3, caadria2016_683e29, bb43, 57ca, sigradi2015_13.316u28, efe9, 47d3, 0d4d, 9eb0, caadria2017_051g17, ecaade2017_282m, caadria2015_030j4, a732, ecaade2016_199c53, b604, 9c53, 9443, 396e, ca31, ecaade2014_224b58, sigradi2013_390b, 64ae, ffb6, ecaade2014_052f13, 1cfc, 3a2b, c06b, 4cb6, 805d, 9d09, 6e5b, 4296, ecaade2017_256bb, abf7, ecaade2015_138s27, ecaade2014_057i14, f4ac, 58ff, 1ed0, 8fa0, 5d97, ecaade2016_073f21, 54df, sigradi2013_111u, d1af, c712, abd2, abbd, bf4d, acadia15_69m2, acadia14projects_445ac, a7d0, 8402, 7bd4, acadia14_357ap, ecaade2016_215x54, fe3c, ce17, b0ca, bb58, sigradi2014_250o9, 88af, sigradi2016_364ss, ijac201513306y12, fbb7, caadria2017_046u14, 1581, 862c, 36b1, 57ab, a868, 818e, ecaade2016_099i27, 283d, 4287, 87d7, ecaade2016_068l18, 8067, ecaade2014_084o19, f2f9, dac1, f777, ecaade2016_169m48, ecaade2014_092g22, 345d, 205c, c7bf, ecaade2016_077z22, 862b, 1241, 43c1, 3f6d, b415, dfab, 5209, sigradi2016_611p, acadia14_247y, 0aa1, ecaade2014_233m60, 1f9e, acadia15_161h6, a3e8, 484b, 9b24, a3ef, 7b69, b1d0, sigradi2016_515e, sigradi2013_400z, 7dac, 4133, d9ca, b631, ecaade2017_170zz, a2e5, 6a2b, 9d1a, ecaade2017_109ff, 6a88, acadia14_655ac, acadia15_469e20, b729, ecaade2017_054y, ecaade2016_mrtl66, c9a3, 3ecf, fd3c, ba67, ecaade2017_277qq, 0261, a7fe, 53cb, 5227, 82d2, sigradi2016_530hh, 8779, 7372, ecaade2015_207t46, 5577, c695, acadia14projects_681at, 49fd, acadia16_470r27, ascaad2014_024d6, f16b, 652d, ascaad2016_033a13, 3607, caadria2017_110d29, ecaade2017_142yy, ecaade2017_140oo, 040d, 4985, 3663, 6cc8, bac3, e484, 231b, fb0a, 454a, ecaade2014_024f7, ee90, ef25, 44e2, ec91, acadia16_432t25, 4b2c, acadia14projects_101t, aa16, c75b, ecaade2017_213uu, acadia14_627an, 9d9c, 95a2, 5b5f, ecaade2014_031v8, ff81, 6a3d, 47e5, b806, bb14, 0a7e, caadria2017_122y31, 18b7, sigradi2016_387zz, e159, a9a4, dc03, acadia14projects_589b, ecaade2016_047j13, ecc9, 712c, bae4, 6bf1, b8a6, 9b3e, 8aac, e3c8, 2c32, b84e, f446, 1ae3, 43e5, caadria2015_119b19, b9fc, 00bc, a448, e674, 11e0, ecaade2014_152h36, ijac201412403x5, sigradi2016_814o, sigradi2013_421j, acadia15_211x8, ijac201412402c5, d786, a348, a486, 4e63, 549c, f114, 6bde, 8e7c, 4c24, ecaade2017_215b, 8dd1, b8a8, bbff, 5db9, 3974, 67ed, d584, f75d, fbee, 35fe, 3ae8, 0127, bab9, 3a1a, 926f, ecaade2015_231r52, 8bda, 26aa, 1252, ee89, sigradi2014_276t2, 9ec3, 97a6, 10b2, ed7d, 4b1b, 85ee, 4665, 4314, 744c, 97fc, 4890, 4f42, 1151, ascaad2016_045n18, 16fe, ee6d, 57c1, 7f39, a74c, f00e, 7fcd, 8a78, e71e, 2e76, acadia14projects_63aj, 2942, 24ae, acadia15_407o17, e54b, dedd, 4693, 1bb6, c8d8, ascaad2016_044s17, 345f, 0f77, e6d1, aa8b, 74d6, ecaade2016_025l7, 45b3, ecaade2014_072n17, 5061, d95a, a723, 3b2c, 32f3, ecaade2015_114k22, 9cf6, cb66, 678e, c6fb, 7911, 4785, 3433, 852d, a927, ecaade2015_324u70, 3baa, 28a2, 7cee, sigradi2016_602b, ecaade2015_217v47, 1032, caadria2017_115f30, ecaade2016_216g55, 9936, 4f9e, 3a43, 1566, 6bf2, 957b, 3b31, 2a44, bb1d, e80e, 9020, acadia14_101ap, caadria2017_021l8, f4ef, 99d7, acadia14_427ao, d6a1, 25c2, 8d3b, acadia16_470b27, ijac201614207t11, ecaade2014_024o7, fec1, 87af, acadia14projects_719l, ecaade2014_041i10, caadria2016_787j33, c863, a637, acadia16_124c9, 03bb, 8b77, f175, ecaade2016_136u38, 28b4, sigradi2014_178j5, 2503, 5f4a, 9260, 6136, 2d71, 5368, bb68, 73e7, c963, sigradi2013_303, sigradi2016_448ff, sigradi2013_275f, 9c34, 7a67, acadia14_135o, 5fb7, 8580, sigradi2013_183u, 06c6, 316c, 3368, sigradi2016_450qq, 7fa5, 1cb7, acadia14projects_339am, a967, fd16, de02, 50e4, sigradi2014_276s2, 01c7, acadia14_101al, 3322, 9120, ecaade2014_070s16, 4b01, e41c, 4715, cbae, 2a28, 055f, adf8, 537c, 2c0e, 2f00, d90d, ca3f, 8ec4, c5f3, cc8f, f791, a717, f448, ecaade2015_116e23, f7ac, 8565, 74d7, d8f1, c592, ijac201513102j2, 054a, sigradi2013_330e, 66d9, 66a4, 33cb, acadia16_308r18, 658b, fe09, acadia14projects_619af, eb2f, 3ac8, acadia15_451j19, ecaade2014_237e61, 8c95, acadia16_344z20, ecaade2015_241b55, 339d, a767, f520, e6a2, 7aa8, 727f, 105c, 0a6c, sigradi2014_132z1, adeb, 4887, 5da8, sigradi2015_11.165n25, ee61, 31c8, 3d77, 7bce, 4866, f91f, 0cdd, ecaade2014_070t16, ecaade2015_286e63, 2ff2, 2fcc, 65c7, 16da, 7858, b650, 7416, b618, fe6d, 54d2, caadria2017_058k20, be77, fb46, 871e, b205, caadria2017_158v39, c131, b64a, 5d83, 5abc, sigradi2015_9.152m16, 6664, f254, 2166, caadria2015_061j7, 9ab5, d332, 606e, 2bfa, caadria2015_213b33, acadia16_88n6, 4738, 944d, 6a77, 024a, 13a4, 615a, caadria2017_051o16, 1902, 9efe, ecaade2015_77c15, 9822, 73b9, sigradi2014_079h7, f9a5, caadria2017_070g22, 0229, caadria2017_055i18, 7495, 3bc9, d1eb, b7da, 4d71, 8f8d, 33d0, cf3f, ab3b, e4a8, add9, 3400, 4026, e390, 5d01, caadria2017_096m26, af86, 3cae, 2733, fb47, 46c0, ecaade2017_256gg, c1d6, 633d, c1dd, 6c25, ac02, ecaade2016_025f7, ecaade2015_246w55, 142f, 4ea3, 3bf8, 2468, 0814, 3a65, b5a1, ecaade2014_065g15, 2b85, acadia14_111n, 5416, ecaade2015_195k41, 318e, ecaade2017_192h, ecaade2017_277cc, sigradi2015_11.34e24, 18b6, e6be, 234c, ef38, ascaad2014_017l1, 1553, acadia14projects_63e, ecaade2017_038yy, 8c99, d66b, a861, dfaf, c9e2, 4a73, 1c5a, 04c4, 8f4f, caadria2015_157t24, dc09, acadia16_140b10, 48a2, b2c0, 526c, 1174, db0d, sigradi2016_449ll, 79f2, ecaade2017_023hh, e9ab, 8e2a, 9036, 51b4, b70a, d818, 3bc2, 7ac1, ecaade2015_130j26, 02ce, 6565, 0f0f, 0f95, 11eb, 97c7, 883d, 4464, sigradi2016_399a, ecaade2015_180z38, ca12, bb23, 1131, 2a37, cb21, b218, 07c4, acadia14_257ab, 67a1, ee05, sigradi2013_30f, 00cf, 5d3e, f18d, 5df7, 9f5e, cbf5, 7b44, ee4a, 9eeb, 25be, ecaade2014_239p61, 8131, 203b, c042, 3133, sigradi2014_074p6, f954, e4ea, ijac201614203b9, 8525, ecaade2014_138n30, 517a, ecaade2014_057d14, adf2, 559e, 3b07, ca6d, 7df1, 7772, 3925, cb9a, ecaade2013r_008s5, ecaade2015_229y51, acadia16_478s27, aa05, ef9b, 7833, e527, 0f2e, 7f52, ecaade2017_201ww, cfb6, 3cac, c7a4, 5b34, ijac201412301f6, ascaad2014_014g7, 3b20, 6359, ecaade2017_089ee, 27c9, c53e, 3050, 67fb, 673a, 9e9c, 9acf, 171f, 209e, 74ea, acadia14_627ax, 438a, sigradi2016_602f, sigradi2016_686uu, 33d5, 2267, ecaade2017_071ww, sigradi2016_807mm, ascaad2014_018y1, 64b2, 15da, 1b9c, d05f, 0cd5, 6237, 4212, acadia14projects_517t, 99c5, 9682, 3574, 4965, 046a, 130b, da5a, 22a9, f41a, ef1e, ijac201513101f1, 5985, 45aa, fc78, 2f34, 1636, 5494, 7720, 4aa7, 3ed9, 57e0, sigradi2013_189k, 9d55, sigradi2016_694k, 7e1a, 58c5, 7578, 2994, 7d82, ecaade2015_27t5, 1663, ab35, e671, 3097, b5d4, acadia16_244m15, 92d4, 8d69, d5e5, c350, edf4, ecaade2016_068e18, 4517, 6150, a903, 8992, 8531, d598, ecaade2016_023z6, 9db3, f409, 32d5, 294a, 4e59, 42e3, 86e0, 8828, efb9, caadria2017_142z36, a3c7, e584, ecaade2016_048w13, 152b, 4727, a1f5, 77cd, ecaade2015_317t68, ddf4, c180, 1813, 5704, f3d8, 40a2, acadia14_619al, 0ef1, ecaade2016_163c46, b231, 6460, ec94, 571c, e630, ecaade2015_158o33, c920, 4870, 3b6f, acadia16_270c17, acadia16_414a25, 1f92, 6b69, f12a, 111e, 29df, acadia14_453e, 9eaf, caadria2016_539w22, 1a9d, a81f, 887c, ecaade2015_17l2, f924, b739, 65c6, sigradi2014_144z2, 2d7c, 6729, 416b, 89e2, ecaade2017_211q, ecaade2017_156q, 28a4, acadia14projects_101r, 07b7, 6ffd, ascaad2014_035v1, 528d, 5304, a251, 4bd6, ecaade2016_222p57, dab2, 3599, 2a62, c944, acadia14_75e, 4d08, 19f0, 552c, 763b, 4d3d, ecaade2014_188k48, sigradi2015_sp_8.326a31, ijac201412304x1, 1494, 7c23, ascaad2016_035t13, 9483, sigradi2013_41k, 1478, e274, 6b3d, c909, d220, 43f6, 181a, 4c56, 0236, caadria2016_435j18, acadia16_140i10, 952b, 2e00, 0657, ec44, 5bb2, 06e2, 5b53, b04d, 5909, 8238, 242d, acadia14_399ai, fffd, c86f, ijac201513302e10, 7285, f20d, 14ab, 3e2d, 2fdc, ijac201614408j5, c12f, 0315, a30d, 7b66, de8f, dec9, 606a, c8fd, c225, caadria2015_210i32, 7026, b991, 61f8, ecaade2016_239y63, 86a1, ecaade2014_155v37, 0668, 7232, d67c, ecaade2014_138r30, a4d9, caadria2015_004n1, 54ea, 2d11, 75eb, 13dd, fa76, 5dae, 22a2, 99e5, e105, sigradi2013_275e, e388, ijac201614402k1, 949e, bd60, 7356, 927f, 0849, 68dd, 1d69, ijac201412403p6, b484, 72f6, 8c8a, ecaade2017_229gg, caadria2015_126a21, c782, 2d2f, 84a7, caadria2016_871p37, acadia14_565k, 10dc, 4753, ba64, 62c0, acadia15_243w9, acadia15_81s2, 8784, 7d0c, 06f6, b355, acadia14_291e, 3840, 04b8, 74dd, 1b0b, 8832, 1daa, sigradi2015_3.111g3, aec4, 5c59, f2a6, c403, acadia15_137n5, 7e8a, 8432, 7780, fbe3, f273, 8258, ade6, 35c0, 23d2, bd4a, 1e9d, 5d48, 27aa, 964a, 7901, eb1a, ecaade2014_145h33, a8d6, 8ad7, ecaade2015_215p47, acadia14_681ai, ecaade2017_009w, c56e, ecaade2014_157i39, 5edd, 393e, 699a, 1458, caadria2016_487n20, 5572, a55c, 6474, d63f, 2e74, ed45, 1337, 974b, acadia14projects_177x, d3e1, acadia16_424e25, 6c4c, 4f2b, 4b3a, 2224, 5245, d2c3, ecaade2017_264h, b819, ecaade2013r_019a10, ecaade2016_222e57, 49b5, 0a3a, e879, 7a27, 6545, bc0c, 4c32, f0cc, 08d3, f28a, 0826, 7f6a, 7a52, 0dc9, 1d43, ecaade2015_261f58, 4091, ecaade2016_tkog67, sigradi2015_12.107h27, ecaade2015_127f25, 4f30, ijac201513205b8, 2368, c735, ecaade2015_109d21, ecaade2014_233d60, caadria2015_246z35, c851, fc12, b3f7, b6f1, ijac201513305i12, e06a, 582a, sigradi2015_8.328l15, ecaade2017_282i, 4283, af39, af64, de12, b847, ec56, 47b8, 98cb, d6d5, 0a60, ab32, ecaade2017_183bb, 23a0, 858e, 6c11, e952, edf2, ecaade2015_303t66, ecaade2016_062h15, 93c6, acadia15_469f20, 780b, ed2e, caadria2015_031n4, ecaade2017_199v, sigradi2015_10.309c22, ecaade2017_021f, 3e69, ecaade2017_057bb, sigradi2014_289i4, 5bde, 8084, 8afa, sigradi2016_367xx, d8c9, 256b, ecaade2016_132a38, e9e1, b51e, ab85, ecaade2013r_018p9, 99c6, ee60, ecaade2015_235z53, d6f3, a4e5, 4bf2, 0beb, d144, dd19, ecaade2014_224o57, 07cc, f959, bba4, b566, 89fa, 6c13, 5173, d0ea, d6e1, 23fb, sigradi2016_414gg, f724, bef8, caadria2015_172h26, 48d9, 9ba2, 9a08, ijac201513203f7, acadia16_62j4, c285, 1460, ecaade2017_228s, 72d5, 86dc, e1ce, 9a35, eb39, ijac201412406m9, 9b66, 1880, add7, 349b, 28d2, ijac201614405t3, 6d6f, acadia14_177n, e594, a437, 279a, ascaad2014_019h2, e042, a06f, sigradi2016_714oo, 3ddb, ascaad2016_042d17, f389, dab8, 5ee2, d9c2, 594a, a105, 4941, b4c5, 4460, sigradi2015_8.186j13, ac2e, a84b, b0da, 7863, 49da, 4885, 07db, 173c, 9ec9, ecaade2017_211bb, 5063, 8767, 6803, 7fe5, ecaade2017_116b, 530a, ecaade2015_206w45, 34d4, 9fa5, 9d52, 21e6, 82ce, 8c64, d155, f64f, 8ae4, 0a38, ecaade2014_240m62, 92c0, f3fb, 9308, 1133, 56a2, 23c3, 8d88, 2be4, df50, d04b, 35be, ecaade2017_grif, 087c, 1134, e8c1, dd72, 9ae3, ddaa, b264, b21a, ijac201614305w2, sigradi2016_479dd, a21c, ascaad2014_019i3, 021a, 0f78, 12e4, 0116, 6656, edb1, sigradi2016_809rr, dbe7, 71ef, 4368, 098c, b5c8, ecaade2014_014v2, 469c, 7ea6, e601, a66d, 6013, 83d7, 8d87, efba, 4ad4, ecaade2017_080ff, 4d77, sigradi2015_8.41v10, cea1, acadia14projects_445ak, ecaade2016_199y52, 745e, eeea, 502a, ecaade2014_151u35, 55dc, 321c, 131d, 786e, 1dbf, 67b9, ascaad2014_029m8, 923b, e11f, d515, 3dd1, ab14, c228, 5dd7, 8186, 6896, acadia14projects_627a, 6220, 5b1e, 1e8d, f87a, 76da, 72b2, 9541, 66cd, cd0c, 6d4e, c641, 41e3, 0ca1, 3156, sigradi2013_343c, 1452, 709c, aef0, beee, acadia14projects_655w, 352b, ca5e, 5ce5, 98f9, 1978, 56ec, sigradi2016_815z, 8cac, 60b1, ecaade2016_164m46, ecaade2015_286w62, ecaade2014_138f30, 50d0, d9fe, fe41, ecaade2014_052m12, 8096, sigradi2016_690ww, ecaade2015_115x22, 0087, sigradi2015_10.309t21, 80be, 59be, 5873, ecaade2016_162o44, 7822, ascaad2016_042t16, 2206, 8a0d, 81c5, 9337, ce21, 7bfb, 6ff7, 1437, 901a, 7fe0, caadria2015_049z5, b48e, 7d7b, 51c1, 5f74, 6181, d141, ecaade2017_066o, 633b, ba1a, 0293, 5ddf, ecaade2015_152x31, ecaade2016_118m31, f66b, 236d, 42f8, 0723, 55f7, 3e9d, dd14, 0983, c08d, 218e, 2ad2, fe62, 7110, 58cf, 0388, d23a, 9b25, 3fb1, 333c, acadia16_54s3, fb80, ecaade2014_029z7, 95bc, 540f, 08a7, dccc, d9f7, 8730, 4717, 22b3, b153, caadria2017_005n3, caadria2015_087p13, 1557, 393f, sigradi2016_641hh, d9a4, ecaade2017_291g, 98ae, eeec, caadria2015_226s34, ecaade2014_194o49, d808, ecaade2016_136j38, 486c, 86d7, 46f2, d051, b683, 117d, 32f5, 9c6e, 9f3a, 9311, ijac201513105l4, a1dc, 4c34, caadria2017_047c15, acadia15_81x2, 4258, acadia16_432x25, 30a9, 445d, 1a6a, ijac201513105a5, 7e71, bc21, 3658, ecaade2015_319d70, 4a1c, 9439, 9c49, fc25, d68f, caadria2017_023u8, 29b4, acadia14_375a, ecaade2016_147t40, 2abc, ijac201614207e11, 84c7, a741, ecd1, a443, 72e7, 888e, caadria2017_040i12, 04a1, c994, 7be6, a6c7, 9ca3, f024, c5d3, 637e, f570, db37, 3a76, 2b3d, ad02, 7a21, 30bb, ascaad2014_008b5, edfb, 615d, 8c8c, 0d62, 6042, d280, d304, ascaad2016_026t10, 4e27, a73c, 37f8, cc43, a3b0, 17fb, a263, 4f85, 2794, 6300, 5548, d551, e85f, 2009, 83a5, 7ea5, 489d, 6d11, ab61, 3811, 6ff3, 573c, 7149, bf35, cfe2, ebf0, bf21, 72e9, ecaade2015_176z37, ecaade2014_240u62, 1b66, acadia15_47n1, f9af, 7aa4, 72df, acadia14projects_117i, cc2f, ascaad2014_021w3, 0dda, c95d, 7c98, 63af, sigradi2016_448s, 6537, bd3d, a962, 67af, f708, ecaade2015_55b10, c192, bd34, 2e94, f40a, 2122, 59b8, 0225, ascaad2014_025k6, fb1d, 4f9d, 146e, caadria2017_002j1, 15b3, acadia14projects_719i, d892, 4371, ecaade2017_213f, 4f3d, 5263, e803, 664f, f523, 27a0, 8522, af6f, ascaad2014_014u7, 93de, a019, c0fc, 7235, 77c9, ecaade2016_191e51, dc55, c88f, ecaade2016_057t14, ijac201614201u6, caadria2016_549p23, b325, ecaade2017_306r, acadia14_219az, acadia15_497g22, d2d3, 5a77, 331b, 519a, caadria2015_172x25, caadria2017_107t28, 9880, 1891, 16c3, 2638, 1579, 114e, 1f23, f105, cb81, 4a9d, ecaade2016_017n4, a72e, ffa8, d582, 4547, ecaade2015_15v1, b263, eac4, 5e71, a3ee, 6b1f, 1152, 17df, 9687, 96d1, sigradi2014_266f2, 195b, 113a, 8ae5, 4811, 4bdf, acadia14_375e, 067e, acadia15_173t6, 69b7, d52b, 3544, 94f3, e88d, ecaade2017_134s, ecaade2014_180m45, caadria2017_142r37, 3a7f, 9cfd, ec8b, 6ef1, ba27, caadria2017_145w37, caadria2015_172c26, 6302, ec67, 108e, 9ee4, sigradi2015_6.42x7, e4f2, ecaade2015_115b23, 447c, e60f, 8ecb, 9553, 1cb3, aba5, caf3, 2ae8, bab7, acadia14_699i, 4395, ee4c, c4d8, acadia15_343w14, ascaad2016_028h11, 007d, ecaade2015_200h43, 96ce, 235c, bda3, 4003, ecaade2014_218w55, d444, 39fd, acadia14_473ap, 1d6c, 7e82, 132f, ecaade2014_010y1, ecaade2015_304a67, sigradi2015_12.215m27, 1dd2, 0f4e, f118, 643e, 010c, ecaade2016_127d35, 5104, 580d, ascaad2014_005c3, 2c2d, 2b63, c9be, 7a42, 98db, feb5, 4d06, 82bd, ecdb, 4fde, 44e0, 6a23, acadia16_34c3, e349, caadria2015_172d26, ecaade2016_058b15, fbd0, 0036, 1e81, ce47, ef50, 3d7e, ecaade2015_178d38, 6d3e, caadria2015_139r22, 2c66, 28f1, ascaad2014_011z5, 3de2, 26b2, ba41, 053c, afd3, 09a9, 8826, 285a, 06d7, 9b42, 9f79, 8cf6, 1542, e3e2, a998, dd32, d0e2, e183, 07c7, sigradi2014_042m3, 379e, 17ae, a79d, 39ed, 9b55, e9a6, 5073, f2c0, 7e02, 7d96, a570, bb7f, fcbd, 2042, 6aac, f8eb, 95ec, 0235, 940d, e363, 8b1f, 2f3b, 3680, 1ca3, acadia14_145ae, ecaade2016_110g30, 2ed5, 9840, caadria2015_202y28, ecaade2014_202l52, 2f31, 2f88, 84bb, a909, c2d6, 53ae, 5038, a907, caadria2015_210m32, eb90, 9109, caadria2016_589y24, 6b52, aa3e, b4c8, af20, 8bb3, caadria2015_218p33, ea2c, ascaad2016_047z19, 48e1, sigradi2013_342t, ijac201412403w6, 6e49, 2f9a, ecaade2017_184ii, 6ef0, d455, 101a, 9995, caadria2016_435o18, a9ce, ecaade2017_072e, ecaade2017_268ee, 41b4, e5c5, ijac201513305t12, sigradi2015_9.347u17, cb78, 2aa2, 1177, ecaade2015_83s16, 90d8, 9903, 5e01, 9965, caadria2015_073k10, 0e7b, acadia14projects_257ad, c867, af6c, d064, 3e27, 95ed, c651, 5473, 9f5b, acadia14projects_81m, ecaade2017_146hh, ijac201513206t9, 8914, ecaade2015_113u21, 7d3d, 5b77, ecaade2014_159n39, d3a8, d326, sigradi2014_345m8, ecaade2016_071t19, 064c, a0fb, ascaad2016_011k5, 6b97, 8b96, ce65, 9fc4, 93b5, ffe1, 39bd, f2a0, 1a27, d94e, 69e5, d48b, 5006, 8b81, 5701, d773, 697b, 1267, 2a4b, 8b66, 29f2, ascaad2014_029d8, 7247, 391b, f627, f28b, af65, 5955, ecaade2016_040u10, 2021, ascaad2014_005e3, ecaade2017_291y, ecaade2017_143h, 54cc, 3dd7, sigradi2015_10.267n20, ecaade2016_040x10, 78f3, 2dd8, 45fc, 1b57, 7ed2, 433f, b314, 3a8c, 5987, 8ccb, f48f, sigradi2013_74c, dd43, 06c4, 8250, 4a91, d2ef, caadria2017_016i6, a056, 74f4, sigradi2013_327t, 0d1b, 60bc, a5b0, a5c6, ascaad2016_043e17, 0da0, 09f3, acadia15_395y16, bd0b, 00e4, 60a0, b513, ecaade2016_199z52, 0550, 6813, acadia14_473an, 958f, 1318, 9292, cb34, 6945, acadia16_290f18, d595, ab7b, 6d46, 73d8, dad2, c6fe, 8c8f, 916c, 0592, 8050, a843, 8392, f180, 20ab, 291d, 2457, sigradi2016_729a, 1c94, ab5f, ijac201513305h12, sigradi2014_042t3, e4c3, 9902, sigradi2014_303f5, 578b, 6647, bb5a, 7cc4, 1664, 5804, e046, 56a9, 8d1f, 8ded, caadria2017_062x20, sigradi2015_6.366d9, 160d, 60ad, a0c3, acadia15_323y12, 26f7, ecaade2015_138i29, daa7, 91c0, bb70, ijac201412401y3, fa47, 4cdd, 3276, 4cf2, ascaad2016_010d5, 091f, ijac201614307r4, 46f8, ecaade2016_170s48, 0340, caadria2016_197h9, ae85, 154d, 3fdb, 45c2, 0f18, c785, 4c76, acadia14projects_189ax, 2ec4, ce9f, sigradi2016_817c, a73d, 75d8, 835e, bcb7, 3e46, ecaade2015_119f24, c87c, e27b, 489b, 641a, acadia14_177ab, 84ed, 01bf, a7ee, d650, a3ad, 8a0a, 8ebe, 55d5, acadia16_254e16, 1de9, 0652, caadria2015_213g33, 8044, 44fe, acadia14_199ap, 7876, 1fff, 278b, aed7, ecaade2015_195m41, d5ab, c7d9, 5e7d, 414f, 27ff, d3f1, f241, 2b1a, e434, f21a, 8b0f, c284, dd85, acadia15_149t5, 2180, c537, ecaade2016_222g57, 9b02, 4120, ecaade2014_156f38, ecaade2016_130z36, ijac201513104y3, 3f62, ecaade2014_202p52, 7992, b8d8, ad8b, 2b6f, 4a9b, 191f, bd0f, c3a3, cae1, 6346, sigradi2014_144a3, ecaade2017_122yy, 55ac, 46b5, b69f, sigradi2015_sp_8.6e30, e518, 0cc3, sigradi2013_386k, f929, caadria2016_713v30, caadria2017_079z23, 5223, ecaade2016_136r38, 4bef, ecaade2015_196f42, 77b8, 6ce0, 5633, 8ce9, 6d80, d4eb, ecaade2017_071kk, 23ef, ec86, cb7f, 9cfa, ecaade2014_067w15, acadia14projects_549o, 0753, c701, 1ca4, ac7f, 1190, d38d, acadia15_123k4, 1212, 5c52, acadia14_609am, 3295, acadia14projects_291at, ijac201614307x4, 5ad4, a0d6, 4c50, 1760, 7e1f, a829, ascaad2014_008w4, 2b28, acadia16_88o6, 1c55, 02c8, sigradi2014_239c9, 0a41, 693e, 0e4d, 5598, bae7, 0a26, bad8, ead6, ecaade2014_180w44, a131, 8225, acadia14_247p, caadria2016_787g33, 3b9c, 2745, 17b7, 9744, c612, 4204, e47c, 6af2, d6eb, 8911, ef0c, 1189, ecaade2015_92n18, sigradi2015_sp_2.112k29, sigradi2015_10.74s18, b323, c82d, a161, ac84, caadria2017_165l41, 4cbd, 300c, a7d5, acadia14projects_111k, 8159, 164c, ecaade2017_019zz, 4375, a594, 14c2, ecaade2015_180p38, 9fa7, acf6, e097, 75fb, ecaade2017_203bb, ecaade2017_149i, 06de, 73cc, sigradi2014_314m6, 129c, ac3e, f95d, 1dec, e812, 2d70, c250, 1c0c, acadia14_101ae, d4b2, ecaade2017_ws-archieduq, caadria2017_058r20, acadia14projects_117g, 75aa, 4c01, 8db2, cc5f, ijac201614208j13, b3e5, sigradi2015_10.7l18, a17b, 2af5, ecaade2017_155j, 0b12, e2f7, 8cd8, 164a, 0729, 9300, 98e0, 54c7, ecaade2016_bkoh65, af7e, 9b31, 1099, 069f, 7f89, acadia16_402v24, d0e1, c9b3, 3dd2, ecaade2014_206j53, ecaade2014_144y32, 25dd, da1b, 6c47, 60f9, 888d, 48ef, ecaade2014_168y41, 87ae, cd2d, sigradi2014_345x9, 58dc, 5bb3, ecaade2014_156i38, ecaade2015_35b7, acadia15_343e15, d9bc, 6d2b, 5d7a, acadia14projects_167v, 22bd, ecaade2015_144h31, e069, 1864, acadia15_483i21, 55a8, 1563, 9a00, sigradi2014_217f8, ddd0, f992, 2e3b, e3c4, 4c58, 5ada, ecaade2017_253y, acadia15_343a15, a494, acadia15_323t12, bcb0, fa59, 83e9, 98df, ecaade2013r_005o4, 0d0b, 07f7, c3ea, caadria2015_064l7, 6780, acadia16_450m26, ecaade2016_230m61, ab09, 7526, 2635, 08cd, ff57, af50, 1667, 0d3b, 1fe1, f6e4, 5097, 5903, ecaade2017_152nn, c7a2, sigradi2016_367yy, 2f36, d639, ecaade2016_ws-foldingu68, 95e0, eefe, caadria2017_158e40, 01fa, ecaade2015_18w2, 4525, 0e6a, 3621, ecaade2013r_013y7, f57e, 6131, ijac201614407c5, 9e49, d8a2, e35d, bf04, e7fb, d569, 5ad2, c93f, 736e, ijac201513202l6, 357a, a6c9, acadia14projects_609ae, 15a4, ecaade2017_213qq, 7430, ecaade2017_265s, 82f0, 0475, 2e37, 7f55, 8e19, dc11, ec7f, 655b, 81d6, ecaade2014_112y25, acadia14projects_699d, fd87, fdd0, ecaade2017_148yy, feee, 92d6, 4323, f9f1, 6925, 777b, b6e0, 4602, ecaade2016_126t34, ecaade2015_287r63, 0be7, 8427, 1d0d, 598a, ec9b, c51e, 5c8b, ecaade2017_124l, 8bc4, 17b9, e88f, 7d3f, b898, 3e4c, 025d, 0fc6, 75e2, 828a, 7c9c, 91c7, 5528, 0c57, a00f, 5172, 11c1, 46d3, b76d, b5fe, ecaade2016_243f65, 87dc, 3376, ecaade2014_147v33, dee9, b10d, 2d65, d8c4, 6426, cb55, 8c6d, a7f9, d260, ecaade2015_280c61, 5f39, ecaade2014_057e14, ecaade2017_302rr, edef, ec36, 64c9, sigradi2015_4.219k7, 8883, d9ce, 9217, dc17, 2d94, 00e6, sigradi2015_10.74p18, c60d, 0b93, 5a42, 3ca6, caa6, ecaade2015_314i68, ed75, 1185, 064b, 6aa4, 9169, f2ad, c743, 27a3, ijac201614202h8, 3c8f, 0f07, d8d3, 486e, c264, 3063, caadria2016_157y6, 73de, 3cc1, sigradi2013_347u, cc66, 4dfb, 158f, ecaade2015_11c1, f120, 5334, 0e9a, sigradi2016_517n, b649, 5c01, ecaade2017_098jj, ecaade2014_168c42, 1094, 28e3, 648d, 1b74, e8f9, acadia14projects_531m, f7de, 1ecc, c3e3, 187f, b131, 6b9d, a7cf, af28, c4de, sigradi2014_281k3, cd93, f457, 596a, 6f5a, c897, 93ba, c887, ecaade2017_017n, 5e2d, 3b70, b616, 1497, fd68, 3bea, 2754, 63b7, 7306, 36e4, 2d5c, 3569, 7600, a51a, 224f, e621, c365, 86b5, 5fb0, 727c, 3269, 67a0, 0e93, 4cfb, a081, sigradi2013_359c, ijac201513205n8, 07e8, 78e8, c652, 75ba, 328d, e924, 5b7e, d092, sigradi2014_074m6, a78a, caadria2017_105i28, 9506, d588, 905a, 097b, 63f8, 8f44, 75f7, 0c03, 86a0, 07e1, 9135, 70f0, 8548, ecaade2017_192a, 3ca7, ecaade2017_019uu, ea32, 4793, ecaade2015_207n46, e20f, 9e36, caadria2017_085c25, ecaade2014_015j3, 1255, 5b09, ecaade2017_003s, fedf, 915c, e729, caadria2017_163x40, df1b, sigradi2014_132l1, 4583, 681c, eb4f, ascaad2016_028n11, e900, b67c, ecaade2016_002c1, ecb5, ecaade2017_198zz, e231, 0ba6, f908, d66d, a0d3, ecaade2017_109oo, bcf0, 5bee, 6421, fc05, ab34, 287f, b345, a986, 8d22, 190b, bad0, c991, ce96, c0aa, e901, 5e80, ecaade2017_007qq, ecaade2015_37h7, 6b04, 6a83, 2ef9, d4e9, 4966, 1fe9, ecaade2013r_003d3, de7b, d60d, b9c8, c550, b595, 328e, b359, 1f4f, 4e41, 34eb, acadia14_199ag, sigradi2016_369d, c77b, bf74, 82c1, sigradi2016_467o, 5aab, 68b5, 505c, 12e8, c7ec, 0ec2, sigradi2014_144x2, 915b, 11dd, acadia14_531m, ecaade2014_194h50, a365, f1a4, 70f6, ecaade2015_22y4, 1842, 67ad, sigradi2013_74e, 5b2d, ad9a, a2a4, a2e9, caadria2016_209w9, 2198, 6904, ecaade2017_252m, 34fa, 4fa8, ecaade2017_301s, sigradi2014_305j5, 66b4, bb37, ijac201412204p2, a7ed, 1a56, ecaade2017_013pp, 69ab, 0c96, fbef, 2240, acadia14_473aj, acadia14projects_661g, 3a60, 7861, b53f, 2ae3, caadria2017_175g43, a265, 07c6, e703, 3a05, ad28, 12f7, 6a16, 6b6c, 5df0, acadia16_352z21, eaae, 9313, af69, 450a, sigradi2013_112a, 7490, 8a6d, 9f0c, acadia14_473ag, 47ba, 8b80, 2c7e, acadia15_451f19, 118d, 7f3f, 95e5, 67d8, d717, ecaade2017_051cc, 2dbd, 75a9, f0d9, f0a3, e8a6, dfd1, acadia16_184x12, acadia14_565n, cfee, 8650, caadria2017_145m38, acadia14_33ag, 2a7e, 48f9, 71c3, caadria2017_021m8, ijac201412401r3, ecaade2017_256dd, acadia16_140s10, 7030, ecaade2017_249xx, e7e9, acadia14_153ap, d1ff, ec1c, 5d20, c6eb, 21c6, 2598, c4f2, e31f, fe4e, ijac201412405d9, 4469, c38a, 7dfe, ecaade2015_86m17, 7304, 6530, c96d, 9aa2, sigradi2016_654vv, sigradi2014_186y5, 9842, 3b22, 1615, 04cd, 08c2, 64ad, e77d, 7e3f, a3d4, d576, caadria2016_651w27, 8e4e, 21dc, ecaade2017_057v, 5bdb, 9a5e, 28aa, caadria2015_122k19, 5b7a, b834, 5219, 4875, caadria2017_096s26, dd5d, 0517, ascaad2016_022j9, 0766, 084f, 9e8e, e9f2, 4198, 24cc, 1b70, eb72, ecaade2015_130c26, 888a, 7038, 0e9c, efc7, d583, b22e, caadria2017_183i44, 8f35, ecaade2017_220kk, 3023, ecaade2017_108i, c886, 7b70, ascaad2016_045j18, sigradi2015_8.47f11, 3604, caadria2017_009u4, c033, 5405, 88c7, 0353, 7be4, 4669, 8fe6, 9796, 05ac, 9339, 8203, f580, 5130, 0806, fc21, ecaade2015_127b25, sigradi2013_91m, 63ac, 4a27, c28f, ab42, 0e85, 9032, 2e1b, 4337, 3b98, 3ce8, 35fd, 1f3e, 0861, af8d, ec10, e457, e7d6, 79bf, 7238, caadria2015_016h3, caadria2017_163n40, df28, ac31, 6383, e64c, be3f, 0f89, 140c, 78db, e642, caadria2015_226j34, acadia15_357s15, 6722, ijac201614208z12, 8200, acadia14projects_609al, 5b6c, d4ed, 5632, acadia15_483a21, cd8f, ijac201412205j4, 8811, ecaade2016_130h36, 84d3, acadia15_185b7, 4058, 1d3a, 2d38, 79e7, ecaade2015_206y45, ecaade2016_105f29, 54d6, c3f9, caadria2017_142k37, acadia15_284s11, bea6, fc82, 044f, acadia14_435ar, ac01, 4888, c406, 4846, 5b0e, 6742, ecaade2017_037hh, 5b0f, 26c7, f4a6, 496c, fd91, 15f7, 62a7, af13, d906, f58d, 77e5, 1642, 330b, e29f, c526, 4e99, 3c2d, eede, 93ca, sigradi2015_9.347a18, 72fb, 1a22, 989b, c8f8, ecaade2016_011i3, 02de, fc9c, c123, 5cb4, 3e2e, caadria2015_190m28, acadia16_196a13, 515f, 3f93, cd47, 3566, ijac201614208w12, cebe, sigradi2013_285e, sigradi2013_303h, caadria2015_210h32, sigradi2015_6.387r9, a5f6, ecaade2015_158c34, 2251, sigradi2016_673dd, de13, 9317, bfeb, ecaade2014_155a38, a47b, sigradi2015_1.305e1, ijac201614208g14, a258, 22b1, 9600, 99a4, 78de, a2c9, 98e8, 942d, acadia14projects_189av, 23b8, 66f2, ascaad2014_036c2, 1a28, a729, 5f4f, b951, f181, 5b12, 59e1, ac86, d57a, 9de7, b7b6, caadria2016_405h17, a87d, b128, 1edf, 9013, 6345, acadia14_445al, 5f42, acadia16_440e26, dd53, fc20, 46f4, caadria2015_073l10, d547, 2881, f5cb, cb13, ascaad2014_014a8, ecaade2014_012r2, 3bf9, 3f50, ecaade2015_206p45, 02af, c4cf, 6182, 8bdf, sigradi2014_189m6, 4e36, 3ad8, e8b7, 31b8, ef40, 785a, ecaade2015_138c29, ecaade2017_140hh, ecaade2017_181u, bfb6, 4f5d, a223, 8878, 0650, e50a, b641, 2691, 0777, 1b2f, 023f, e10f, 9e73, d92c, 14e8, ecd6, sigradi2013_401f, 12a3, 841a, caadria2016_187v8, 3662, ecaade2014_080c19, 8028, 02f0, sigradi2016_385ll, 3cbd, 6a5b, 6a02, 3d2a, 1a96, b11c, 6965, sigradi2015_13.181t28, 6f1f, 3b4b, ee84, e603, b09b, 3155, 422f, ce3e, 11d0, ecaade2015_53k9, ac1d, 8925, ecaade2017_066m, 845c, cae2, 54a5, ijac201614204s9, 364a, 813c, a18f, ecaade2015_143s30, 7adf, 3fa0, 1585, 4751, ecaade2017_194x, cbcc, acadia14projects_609ak, b4e7, ecaade2015_248l56, ecaade2015_171j36, ecaade2014_085i20, ea73, ecaade2015_215i47, caadria2017_030b11, 2361, a87b, 13b3, f76e, b098, 8829, 22d1, sigradi2016_399g, 1950, sigradi2016_441oo, a603, 3671, d7ea, ecaade2014_194p49, 82e8, sigradi2013_315b, e1e2, 525f, 3804, 0482, acadia15_173z6, ba30, 6817, 3895, caadria2015_126g21, e4e7, 480a, ca02, 06aa, 6669, 473d, 0f70, ascaad2014_034k1, bcfc, acadia14projects_53m, 16eb, b29b, 01dc, f069, 7ea7, a839, ecaade2017_041k, sigradi2013_248z, c297, 02d6, ijac201412203a2, c5d1, f13e, 2850, 594e, ba55, 312d, 2b06, 665f, a2fb, ecaade2014_237x60, 6a06, 27d3, sigradi2013_289n, 4294, 1610, 0ee0, ascaad2016_035u13, 2081, 4943, ecaade2014_182x45, f0e3, 7dbc, sigradi2014_084x7, 45b7, 284c, ecaade2017_268ii, e289, ijac201614402y1, ecd4, 9231, f408, 68f6, ecaade2015_171x36, acadia15_395f17, 3b8f, e9f5, ecaade2016_072h20, ascaad2014_014d8, 614f, 670a, 4878, dbfc, ascaad2016_043m17, ascaad2014_037o2, 53b0, f79f, 3cdf, caadria2015_213f33, 5ba6, 05d1, ecaade2017_101v, ff51, 7d72, 3c8b, ecaade2017_095w, 0a67, e568, 68a0, 6b9b, a2c3, fc17, f1e3, 0924, 3aad, 92ef, acadia14_291aj, 57e1, 091b, sigradi2015_3.65n2, 99d8, db45, 6891, caff, 4798, 3989, b4b6, 2066, 81fd, 11cf, 57b5, ecaade2016_185a50, 5d6e, 4f8f, ijac201412304g1, b929, caadria2015_081n12, sigradi2013_286, fd8e, d230, 1c2c, eac1, ecaade2017_097hh, f63b, cade, ascaad2016_004p2, d1fe, 31a9, 8d6d, a639, 9557, caadria2017_027v9, 049a, 1dd3, 142a, ecaade2016_087t24, sigradi2016_732v, 9229, 4c6a, 2ee8, 6d03, 2170, ecaade2017_172q, ascaad2016_021y7, ff9b, sigradi2014_330e7, d374, f7fb, 5c22, 4f33, 9239, a0ea, ecaade2016_027c8, 7910, 7386, ecaade2014_067d16, acadia15_469g20, 8185, 610e, 7f74, ecaade2016_071a19, ecaade2014_149g34, 88da, acadia14projects_609au, 9f0b, ca84, ecaade2016_033a9, 9fe0, 0de0, bed1, eea8, sigradi2013_117o, a1ed, acadia14projects_189a, 11ef, 39d2, dfcd, 1ae7, 87bd, b54c, 4078, 13cc, ecaade2017_170g, ecaade2016_068v17, ecaade2016_013n3, 2564, ascaad2016_030f12, 7a20, sigradi2014_178i5, 38dc, ecb9, 5554, 948a, ecaade2017_072d, ecaade2016_033y8, 18b3, 3a3f, ijac201614404w2, ijac201614203w8, ecaade2016_132z37, 9198, 7bad, 2b73, ascaad2016_044t17, 29ca, ecaade2015_318o69, 245b, 89a8, 2c99, 78f9, ecaade2016_033f9, 6d6b, 627e, caadria2015_114h18, 951c, caadria2016_343o15, 71ae, 7b77, d39b, sigradi2016_817e, 9d8b, acadia14_291g, 9fdf, 79a9, 16cc, 4245, 0f16, b5e4, b4e0, caadria2015_156l24, a86a, ecaade2015_127s24, 01c8, 7016, 29ed, 0f00, caadria2016_579l24, 5681, ecaade2013r_004c4, 0c4d, 4f0f, 488e, 99cc, ijac201513306d13, acadia14projects_463k, ed8b, 9433, 97b3, sigradi2015_2.162o1, d0c0, 4b2a, 50ec, ae7a, acadia14_671s, 2f0b, e809, 012a, a077, 3422, d685, 4edc, 722f, 0310, ecaade2017_291t, f8e8, 2393, eaca, f67e, d6b1, ascaad2016_017x6, 4020, 05e3, a670, sigradi2014_345j8, ascaad2016_034h13, d395, 8c17, bdd8, 651e, e095, caadria2016_881v37, b673, a193, b609, 2c86, e7c0, 5628, 776c, 4030, sigradi2016_637y, a249, 4315, 988b, 4804, ae9a, 9005, 0f48, 765c, ecaade2014_196e51, a8fb, 8e52, b9bd, a3c1, 0521, 4d7a, caadria2017_043i14, 6129, d586, ijac201614101h1, ecaade2014_120m27, c340, sigradi2013_248v, 11da, d5b7, c133, c35b, 155a, 4680, e685, b0e5, 7419, ecaade2017_309ww, ec95, 40c8, ecaade2015_306h67, acadia15_211o8, 411f, fc1e, caadria2017_067l21, 57dd, fbb3, 3059, 57f7, acadia14projects_237az, aa10, 77c8, ecaade2016_019m5, 88c0, ecaade2014_108l24, sigradi2015_sp_8.326z30, 5ec3, 40cb, 77d6, caadria2015_105k16, 1320, 1006, 93d7, e844, e9e2, c895, 5629, d28f, e80d, caadria2015_172e26, 00ef, 16a3, caadria2016_861d37, 1af4, c2f7, 35ea, ecaade2015_33h6, 7d22, 4da2, 0370, fcdc, 2d30, 4532, 214a, 89f5, 1f3f, caadria2016_291y12, sigradi2015_sp_4.388b30, d4af, 09ee, d862, 26e5, 88b3, c9db, d9f3, e756, c930, 216d, acadia16_196g13, 76a4, ijac201412406h9, 8e70, d12e, 3ed3, 0d3d, abd6, e38d, acadia15_123l4, af71, ecaade2017_118ii, ecaade2017_203pp, caadria2016_819x34, 5f6c, caadria2015_012b2, c9d5, ecaade2016_152y41, cea4, e2ba, caadria2016_333t14, acadia14_463u, 8079, a745, 5586, 79ab, ascaad2014_032u9, ad8c, 12d0, 18fa, 551a, ijac201614408g5, 13d0, ecaade2017_144u, e728, ecaade2017_225f, baff, d1d9, 0905, e8e5, 97bf, 7eb7, c22c, 83e0, sigradi2015_8.186e13, ed7f, a2b0, 2cf7, c234, 7a44, fbb5, 6946, 353d, 79e4, ad83, 4e3a, dc60, ebea, 6341, ecaade2015_158d33, ecaade2017_023q, 68e9, 4794, 0081, cd6e, 9be7, fdfc, f1b1, ecaade2015_301o65, sigradi2016_814s, 078b, 0f9b, d774, 46d1, 63de, c4a3, 335b, 02f5, 81fe, 9e7f, 9d7d, ijac201614308e5, 6f74, ee79, f3ce, 0747, a31d, ascaad2014_028v7, ascaad2016_045d19, a5a4, 0d86, acadia14projects_375k, 873a, 77da, c8ff, 9c54, sigradi2014_176c5, c1ae, 6765, dea1, a929, 83a6, 8616, 985d, 9f12, acadia15_149s5, e940, e322, 5af2, sigradi2015_sp_10.16f31, de99, 3b3d, 206a, ecaade2017_jgoo, 2bdb, bad3, acadia14projects_189ao, ecaade2016_065g16, caadria2017_142o37, c657, 0471, 92c8, 13f2, 80b4, ea4f, 84d2, 9b69, 3296, sigradi2016_815ff, 1dd1, cf53, 2ca5, 626b, ecaade2014_031u8, f71b, 1603, 67f6, 8a5f, 8f48, 8c44, ecaade2017_051q, 14dd, 500f, 8819, cb11, c836, 5719, 53b6, 7e34, a2e1, e28c, f1c8, 74c9, 99be, 63d8, a647, cd41, 5aaa, c154, 424a, 17e5, ee2f, 16d5, b849, 7beb, ce90, f3d4, ascaad2016_005w2, sigradi2014_097o8, 47fa, ecaade2017_076jj, ecaade2017_116l, e618, 1029, 0a4d, e217, ecaade2017_109pp, bfe4, acadia16_224x14, 6e9a, 3da9, 904c, 019b, beda, 7031, ecaade2014_024c7, c115, 4b26, c3fd, f197, ascaad2014_028u7, 2668, 627b, 5c4a, ed3c, 8648, ijac201614207c12, 37ba, 0eb9, 3cf9, 1f55, 297b, 0295, 271e, 7366, 3d24, 72f4, 5c08, 3ead, 0b06, a083, b180, aab5, 95df, f58e, 7c57, 6323, 13dc, ecaade2016_136n38, 903c, d027, 8234, acadia15_343j14, 4987, c332, 0d66, 0162, 263b, sigradi2015_9.347c18, sigradi2014_128b1, 36aa, ab58, ecaade2017_105ll, 5153, sigradi2014_151l3, 726d, 5898, 1a24, 3802, db94, 5f0e, caadria2016_693c30, a3b4, 2748, 7f8b, b7b3, cb7e, 73b8, ba71, fa90, 9aab, 5808, ecaade2017_124aa, ecaade2017_282j, 0554, acadia16_140z9, a342, 14b8, 1658, 0ff2, ascaad2016_013e6, c9f0, 9a0c, 93c4, 2682, 7ce2, 4ca6, 6f3c, 1d94, 832a, fe45, caadria2017_005a3, e1b3, 4084, 5bd8, 2ec2, ecaade2016_048t13, ecaade2015_248x56, caadria2016_611e26, 1632, 0f80, fc1d, ecaade2015_55o10, f0c3, 791b, d817, ba81, 8364, 03dd, ecaade2017_026nn, 1d71, ecaade2016_167r47, e4e9, 062e, caadria2016_249k11, b9c4, 80df, ac69, 18e3, 9ec4, b003, acadia16_440d26, 30ee, 7564, 3228, 1dde, 6829, 08d0, ade3, acadia14_117d, acadia14_177ah, ecaade2015_246b56, 5a8a, f49f, 8e3f, aa4c, 08bf, ceee, b0be, 47b5, ecaade2017_201a, b7c5, ecaade2015_227d50, acadia14projects_199ae, b6dc, 22d8, acadia14_435ae, 5f6a, 2e36, d571, ecaade2016_223i59, 2bd6, 1b53, f97c, 061e, 70c1, 4df8, 5816, 24dc, acadia16_224v14, 9108, 3374, 0449, caadria2015_208r30, bd09, 8855, e98a, 23e9, a17e, 9357, acadia14_435au, 5d4a, ecaade2017_057s, 8340, caadria2017_037a12, b930, 695f, 880b, ecaade2015_158e33, c010, caadria2016_829e35, e354, acadia14_365ae, 5bb7, 9c1c, ijac201513102d2, 42d6, 7500, 9897, acadia16_88a7, 852b, ae3d, e4b1, 2f4e, 80ec, ecaade2014_086o20, sigradi2013_183c, 1618, ijac201412407e1, 743b, 99a8, 16f8, caadria2017_132t35, 0e50, 0b97, f862, ca7c, 3ceb, 3e3d, acadia16_344p21, 9e10, a27f, caadria2015_124u19, dbc9, c14b, 52ae, d129, 6aad, a3b2, 5059, e34d, 34a3, d724, 32d3, 2781, 1cba, caadria2017_190l45, 424b, sigradi2013_429p, ecaade2017_156s, 716a, 5a8e, ad70, f0c5, 8bcd, d46c, 7b3e, 0620, 3554, ccca, 8681, 4da8, aca1, caadria2016_851l36, 7a8e, ecaade2017_148vv, 3665, sigradi2016_655j, b6a4, 033f, 1f6e, accf, e9a1, b889, 27b6, 5dcc, caadria2015_206t29, aed4, 7caf, f611, ecaade2014_157m38, 686d, 44b4, 8439, 2f5c, ijac201513303d11, 2d40, e33f, 723d, ecaade2017_301v, 45eb, e72e, a83b, 1d97, 4f93, 02c7, caadria2015_073g10, acadia15_371n16, 372f, 64d1, 6bb9, d16c, c137, 3c01, sigradi2014_108d9, 6a1b, c1b0, 7396, a209, sigradi2013_160, 36a5, cb85, b8a1, ecaade2017_230pp, 1ebc, d284, d573, e8c0, 17ab, 7182, 7d9f, ecaade2016_111p30, 30e2, 8303, 2df5, 2690, b6b4, f195, sigradi2016_792e, 285f, 9b22, be4d, caadria2015_087t13, e962, fab8, 833f, c62f, 07af, 8937, ecaade2015_294k64, c337, de2e, 8765, 3fcf, 8224, fc43, 0e0f, ecaade2015_287p63, 3a2f, 4b1e, db50, ecaade2015_175n37, 6127, cafe, 6081, b068, 8fe4, 499a, 775f, 14c0, 6e5a, ecaade2016_016e4, cc72, 7c6b, 9f2c, 0254, 3b6a, 9a1f, aea9, 169c, ijac201513105r4, 41f6, d71c, 6e54, 3718, e72f, acadia14_565aj, acadia14_479aw, 0c2b, 78d4, be71, 64e1, 2e0a, d57c, 8a95, 843d, 21af, 18e4, 54b4, ecaade2017_133n, d252, acadia16_382c24, ceb4, e040, 7df0, 6798, 3f08, bbf2, acadia16_62x4, ec3c, ce9b, caadria2017_070s22, 1eba, 5131, bb3e, ecaade2017_067x, 8040, 7ef1, caadria2016_197i9, 5f3e, ef4f, e62b, 2e7f, 4ea5, 26eb, 62cd, c78d, a976, 84cb, 1f21, 11ac, 2c11, 9577, 680a, 2095, caadria2015_114j18, e681, sigradi2014_347k10, e0d3, c01f, caadria2016_271x11, ijac201412402j4, b59d, 827a, 5f18, c88c, 35e5, ecaade2015_217d48, e12b, 42f3, 0385, 4fd3, 52e6, 2eab, acadia16_478r28, b83e, 7b1e, e055, e024, 796f, 759a, acadia14projects_627e, 01b1, bf70, 6db2, 40f6, 367f, aef3, fc2e, 8510, ce87, f201, dc6d, b9c3, 906b, faa5, e272, ascaad2016_057t22, 4db2, d57b, e644, bbd3, ijac201412303k8, ecaade2015_158a33, b4c9, ec16, b403, ecaade2016_225n60, ecaade2017_255d, 7c5e, d7be, ecaade2014_224w57, 447a, ijac201614308g5, c278, 8b5b, 541a, c313, 9763, 4b90, be5d, ijac201513102v1, c60b, eeba, ccd3, 906f, 515d, 8a43, 820e, ecaade2015_161n34, ascaad2016_019t7, 4c49, ecaade2014_206p53, efa7, 25fb, 6a14, bd5a, ecaade2017_184jj, 45e5, afbb, d946, 97e3, 4fa7, 84b2, d268, 6b9e, 0f14, sigradi2014_136d2, ecaade2014_173i43, 09f8, 2896, 6b27, 82c9, 184e, ecaade2014_066k15, ecaade2016_154x42, b827, sigradi2015_10.307g21, 294b, 5deb, 77ae, 3cd3, 5471, f46d, ecb0, 1fc7, bd49, acadia14projects_339ae, 452d, 2223, 49a3, sigradi2015_sp_2.112g29, af34, 7f4e, ecaade2014_204b53, 169e, 9140, bc11, 6938, caadria2017_189e45, 8054, 5ee5, 2105, c59d, b0c4, ecaade2015_241r55, ead1, b203, e4bc, ijac201412301t6, 3adf, ec1a, ecaade2014_186y47, acadia16_12f2, b46b, 0bdf, 2bce, 2359, 0742, caadria2015_124h20, 8fe2, ijac201412301h6, sigradi2013_421l, dbf1, 5dfd, daaa, 86cb, 26fa, 5696, caadria2017_124e33, ecaade2015_314n68, 7c70, caadria2015_070h9, acadia14_63az, 3976, 4cc0, 77ed, cf91, 9104, ecaade2015_155o32, ea81, 2ec6, 9ff5, ecaade2016_136s38, 6d00, 8db5, 2833, 5d23, 01f5, 8d82, 81ba, 307e, d7ba, ecaade2016_ws-dleady67, 3844, ecaade2015_64c13, 0477, 13ef, 4b62, e0c1, 3b99, 36df, 9a3a, cc42, ecaade2015_286y62, d909, c42d, 2bc5, b2a4, b612, sigradi2014_313t5, acadia14projects_43ag, ecaade2016_154k42, 777e, 94e6, 6785, 5e06, fbe5, c7a7, 80c5, f5fe, 10f5, sigradi2016_483ll, sigradi2014_052o5, 3395, bc4a, ecaade2016_224h60, 1f4c, 8065, ecaade2017_253w, 0c7d, 2856, 94cc, 7fd7, 0f02, caadria2015_078b11, 381a, e8e0, ea0b, e3ba, c031, dbd7, 014c, d285, 9bc5, 3255, ee5e, 17a0, 7e03, 9b94, 963d, sigradi2015_6.42b8, acadia14_301a, 58fb, acadia15_483w21, 1706, 7434, 471f, 2556, 71d2, b5c4, 86e6, acadia14projects_435ah, ff70, 1a46, sigradi2016_455b, 538a, 66eb, 7aa1, b2af, 5ad8, 9647, f6c3, 8f67, 4c29, 9dda, 30b4, f33d, 1a30, 1c61, da61, 7fef, 90af, a8dd, 4ad0, ecaade2017_050b, 9f0a, b432, 1001, b5f8, ebce, caadria2017_163w40, f9e2, 6573, 2b64, 64a0, ecaade2014_141e32, ijac201614303r2, 7abf, c447, e9bc, 5cdb, bb9c, 9e67, 1c43, 9f39, b327, 9e6a, acadia14projects_517s, caadria2015_049c6, 538c, 29f9, c53a, ecaade2017_031vv, 6f2d, sigradi2015_sp_8.326v30, 6f05, cef2, db71, 6509, acadia14projects_135x, dd62, ef1d, 8b73, acadia16_244x15, 159a, 19ba, caadria2017_023d9, b8c7, d9ee, ascaad2016_007a4, 18c4, acadia14_579g, e8b8, ed43, 9351, afba, f655, ecaade2015_158k33, b0fd, e238, 514d, fb00, 1165, 0532, 056e, acadia14_167x, ecaade2017_213i, 4237, 6956, 127d, ad22, 7bc8, d954, sigradi2013_74f, 1f33, 6e97, 48d8, 092f, ijac201513102h2, e2ae, 9a84, sigradi2016_792f, c2df, acadia14projects_357ay, 21f0, 10b8, 3ba7, d866, 983f, ecaade2014_233l60, 15e5, 932d, 96c8, 90ba, d5be, ef76, 2c2e, c46c, sigradi2015_10.309y21, 8b90, ijac201412304d1, e150, dc94, 24ce, 15d0, 000d, sigradi2013_195v, sigradi2016_602g, ecaade2015_100w19, 4e67, cdff, a068, f69f, ecaade2014_111k25, bdf4, 8c63, c25d, a47c, bd16, b8ca, 36f5, ecaade2013r_007e5, sigradi2016_364tt, 6a9d, e988, 91df, 3bd0, a1a7, sigradi2015_8.289a15, 2d9a, 24de, 4942, ecaade2015_110h21, ascaad2016_050y20, 4b82, 6d88, acadia15_407y17, acadia16_224e15, 9a11, 6daa, 773b, 3854, caadria2017_048v15, caadria2016_095p4, 191e, 1ba7, f558, 3bcd, b13d, 8ba2, sigradi2015_1.320g1, ecaade2016_217i56, ecaade2016_102j28, b672, 63e3, 597a, b969, 51cb, ijac201614207f12, ecaade2014_168g41, ecaade2016_167a48, b9ee, 01ba, bbcd, c376, ecaade2014_133s29, 1cd0, caadria2015_157s24, 7127, 0fd4, c554, 1173, 2d07, fbe8, f28c, ff78, ecaade2014_168f42, 89e1, d3f3, c2dd, 31fc, 9492, caadria2017_101i27, b8b1, ecaade2017_208o, 73dd, d841, 2d8b, ecaade2015_194c41, 0aea, 9411, d519, e25b, cb4e, 081d, f801, acadia15_137c5, e18c, acadia16_140h10, a542, cc90, 2d95, 19ae, 2ad9, d646, d3af, aa5e, acadia14_357az, 80e5, 535b, f725, sigradi2016_654xx, 421c, 6c53, 2ac9, acadia14_601z, d40c, 0234, e189, fb45, ecaade2014_023p6, 533e, 83f9, 598f, ec18, 5cb6, 2b27, 3d0a, 0a1a, 3fde, c0c5, 317c, eb03, d445, 7618, b46e, 167a, 559c, 359a, 0ce2, 1dae, c00d, bc1a, c765, 95d6, e08c, 4da4, ijac201614407e5, ecaade2016_118j31, ee5c, 2337, 6ebf, 9da9, fea3, sigradi2014_176b5, e147, 5241, 464b, aaec, a6f5, cc47, f782, 8706, 4ca8, 879e, 9b68, 701d, 8108, 4e0b, 81e1, 8a4f, 7a61, ecaade2015_81s15, 5213, 3e03, 9321, 42ac, acadia14projects_63az, 242c, 3b8e, 8e0c, a2de, 4028, c671, c25a, cfbe, 0246, ecaade2017_144v, sigradi2014_291n4, 8720, d6d7, 5857, 33e6, caadria2017_185x44, ad54, efa4, cc04, f244, 7f1d, f1dd, ecaade2014_202o52, 2a1f, ff8a, sigradi2016_816rr, cf25, c7ae, 5c27, 683b, ecaade2016_169l48, 48da, 0ea0, 79f1, sigradi2015_12.19y26, ceef, ecaade2016_ws-dleadb68, a2c1, 1e6c, f9cc, acadia14projects_135t, 960c, ascaad2014_009h5, 6411, 5e83, abba, 1be4, 7237, acadia16_106n8, aa90, 1a87, 53f9, c66e, 619f, caadria2017_056a19, a75f, 341c, 0fc0, sigradi2016_431cc, da93, 78fa, f5c4, ecaade2015_170u35, caadria2016_333s14, 2eb3, 9061, ecaade2017_282o, 3620, e8be, 311e, 5ebf, 53b4, be66, e4e4, 8eaa, ccc6, fe55, 0d25, ecaade2014_015t3, acadia14projects_101al, ecaade2017_077zz, 3bb5, e625, 2259, 9956, e456, 95e8, ijac201513201l5, dbf7, 0bcf, 03da, 8e28, 103f, 8b02, ea24, sigradi2015_8.77p11, 1e4b, 08d4, acadia16_214v13, 10e3, de0d, f145, d44b, 1dc1, fd9e, 631a, bee9, 0dfd, 0bf7, 4220, 6288, sigradi2013_401p, ca4f, acadia14_63an, 0173, c8bf, 0536, ae55, ijac201614208l13, 3243, 9538, 76f5, 43bc, 5c97, 89ca, d1e1, a31e, ecaade2015_155f32, aed8, f940, 021d, aef5, ecaade2016_002f1, cf0d, 2930, ecaade2014_100c23, ecaade2014_010s1, e386, ascaad2016_022l9, 1ef0, ecaade2016_016k4, 96b9, 0e7e, ascaad2016_022h9, 0b9e, a388, db5f, a9d5, a721, baf8, 3dac, 1e8a, 3763, sigradi2015_11.142a25, sigradi2015_9.141d16, ad88, sigradi2016_752ww, 7a5b, 4e2d, b5ce, 2f15, ecaade2014_108k24, 9dcb, c91b, aca0, b8b7, 2a94, e11b, 2803, ecd0, bf5e, caadria2017_055p18, a63f, 5d24, 2db2, 38f0, 51e1, ecaade2015_284v61, acadia16_44p3, f159, ecaade2015_81v15, sigradi2013_342u, 666d, 8574, c162, 3b7a, 2aa1, f303, 1c97, 55f2, 51c3, eb34, 980b, 06b9, c4dc, b20c, cf12, 2329, 51ae, 1531, e5ef, 437f, 6792, 0c76, 8697, e18b, f4e5, a04b, ecaade2017_039h, ecaade2014_096y22, 886c, 35c4, f322, f90b, 2e34, 44fa, 5988, 60b7, 2e1f, e66a, caa4, 45ac, 7377, b95f, 7ea3, 7b22, 315a, a06e, b8dd, sigradi2013_267a, be37, 840a, ff60, 97ee, 5029, ecaade2015_302h66, sigradi2014_123u9, 9ef6, 6f68, 227a, 1f54, 172b, 14cf, 3a32, ecaade2015_171g36, cfd9, ac5d, 94fe, 96d7, c5b7, d73b, fb83, 2246, ecaade2016_078m23, 6b3a, 9138, 5a48, a173, ca52, 1c40, 5a3b, ascaad2016_044u17, 9535, 6089, 6ed6, ascaad2014_005d3, e58a, 6649, f37a, 1333, caadria2015_078i11, a851, 2ade, ecaade2016_098y26, 414b, 428a, 16f9, ecaade2017_059kk, 5bf3, 475d, b004, 0990, dc3f, c9b1, f7c3, c79c, c9fb, ecaade2016_237e63, fb0e, 7d10, ascaad2016_002n1, a4f7, b03b, ascaad2014_028o7, 2e45, 42c8, ecaade2014_149b35, sigradi2015_8.264s14, e101, 1e0e, 1bae, 82d5, aa14, dbe6, 9f6c, 1af8, caadria2015_087c14, 47de, eb1c, 811e, 463d, 880c, c1da, ecaade2017_129ll, d01b, caadria2016_425c18, 0a31, sigradi2016_659u, e2a0, ijac201513101j1, ed90, ijac201614307j4, acadia14projects_145v, 2c45, c415, a5ca, 3c07, ecaade2014_149i34, ecaade2016_102r27, a9f2, 27c2, d4aa, f42b, 5772, 5d55, ef8d, 9a3c, 37aa, 131c, 0c22, 2454, sigradi2015_sp_8.326t30, acadia14_681ak, 1118, 2d4d, sigradi2016_602h, 8655, 447d, 3d27, 73db, 5866, 9aa8, fc99, bf6e, 4f9a, ecaade2016_225l60, 4dc8, 6b11, c764, dec0, 726a, cd28, 0b95, sigradi2015_sp_8.326w30, cb29, ecaade2016_238p63, ca27, ecaade2017_029dd, c9fa, 8082, ecaade2016_123v33, sigradi2013_347o, f3f7, 3a27, 71a5, d65e, da5f, b4cc, b1e9, 64a1, 9ab4, sigradi2013_393r, ecaade2017_089aa, ecaade2017_029hh, acadia14projects_347ap, fcf7, caadria2016_167g7, a634, 5112, e345, 988d, ae4e, c0ef, ecaade2017_044oo, 5196, ecaade2017_052ff, 8f0f, fec5, sigradi2013_194u, 40b3, cf5a, ascaad2016_021h8, fe0a, f7b9, 703f, ba2e, 4e00, a3fa, sigradi2016_764j, bc25, fb9a, 96e1, acadia14projects_229j, acadia15_203n8, e5f0, fc41, 9ea3, 7d83, 547c, ca6b, 7108, 1f06, abf0, 7b84, e6d2, ijac201412207d5, a6b8, ec72, 2938, 4ddc, ab0a, bb4e, 82a5, ecaade2015_18h3, e208, f108, 6e7f, 7995, ijac201614405i3, 82ab, 2b9c, bf76, aed9, fb4e, 640f, 1e36, 9576, 0c41, caadria2015_170p25, 51dc, ecaade2016_099m27, fac5, 32cf, ff0a, fe15, 93ff, baac, 95db, 34bc, 6ed5, 11c8, d122, ijac201614208e14, fe19, acadia14_619ah, 19af, 4ec7, bb66, ecaade2014_194x49, ijac201412402y4, 0ae6, da8f, b9a2, ecaade2017_091zz, ecaade2017_094n, 7d9d, b071, ecaade2017_094l, 14f2, eb48, cf50, 244b, 7413, 96b4, e256, 6b2d, 3c20, 7cb1, sigradi2015_6.387h9, 7105, ijac201513101m1, d757, sigradi2016_564hh, f321, 3116, 4096, e033, 9012, bc4d, sigradi2016_382y, 9a98, f116, ecaade2017_225h, ecaade2015_94k19, 779d, 2e46, 0d51, 204c, 2658, c9af, 28b3, e32a, 71f0, ecaade2016_028g8, ecaade2017_305e, sigradi2015_10.7h18, 8873, 69e9, ea9b, ecaade2014_130x28, afa5, 9c32, 534b, 549e, 0324, 3cc2, b5a8, 9f58, da7d, b398, 7af8, d414, 2fc1, ea9c, 8f8b, d987, 2c07, b621, 2cf8, ascaad2016_022e9, 24bd, 612e, ijac201412408e3, acadia14_655x, 8a55, 3e4d, 6671, 358b, 52c8, 96e9, c0ad, 5820, 0dca, 0180, sigradi2013_117, 536d, sigradi2015_6.151d8, caadria2017_110f29, 9f55, 2ae5, sigradi2016_484zz, 91a4, 94bc, 7fbc, ab88, ecaade2016_128j35, sigradi2016_592aa, 9f22, 6edd, 9c41, d622, 7d12, ecaade2014_149r34, sigradi2015_8.41u10, b7a2, 06cf, 715a, caadria2016_467s19, ecaade2016_068o17, 9edc, 506d, 6ae5, ascaad2016_054r21, b411, 5f51, 10fd, 465d, d6ea, 2e7a, 3ce3, 812f, 3f10, 937c, 0cf3, 91ea, 3a1b, 5517, f9f0, ee0b, f705, 2c9a, 6bbb, c1c7, 795a, 016a, a420, 5abb, 7f20, ijac201412306w2, sigradi2014_048a5, 78a5, a085, d8e6, 037c, addd, 7798, ascaad2014_037l2, ijac201412301p5, c359, sigradi2014_222j8, 1079, e1f8, ecaade2017_269tt, ecaade2014_050f12, ecaade2014_168j42, 01c9, 37b5, a000, 04b5, ecaade2015_48i8, 862e, c80a, 3e94, c9b5, 0ac5, ecaade2015_171n36, 84e7, d82b, caadria2015_114g18, b73b, 14b4, 4ddf, 6dbc, adcf, 9b73, acadia14projects_317u, a183, 591e, bd45, 5e9e, 5185, ecaade2017_163e, b7f8, e65f, a668, f745, 84a3, ecaade2015_59r11, 8f8a, ecaade2016_119u32, 237c, 525a, 35da, 3bab, ascaad2014_017s9, 012f, c19e, 5673, 5f56, 1330, ecaade2016_073g21, 89bf, 8c78, sigradi2015_3.268o5, 17ba, 6ded, 8f08, acadia14projects_473ak, 17bd, sigradi2013_30z, 05d2, 17a8, caadria2016_497c21, da20, 5b59, 58ef, a78b, ecaade2014_153u36, 924c, 2e5a, 6f7a, ascaad2014_029h8, 12c2, 2c23, ijac201412302a7, 3e12, ecaade2017_006z, dc2e, 8460, f61c, ecaade2017_170c, cadf, acadia15_483d22, 4f61, 3cb6, 0e6f, be7a, d11c, ascaad2014_030z8, caab, ecaade2015_303v66, 612d, ecaade2015_155n32, 895e, ecaade2016_134e38, 1037, 5175, ascaad2016_035n13, 5331, 4723, 60d2, 23c4, 01c4, ecaade2015_161i34, caadria2015_078r11, ea74, ea89, 3e6b, sigradi2013_259i, 00b0, b9b8, e12e, a301, 9cdb, 8ca5, c155, ecaade2016_223s58, cbc6, 4535, ac81, aff9, cb10, 58c6, 1c15, 0fe5, b956, 50dc, ecaade2016_073v20, 2463, 86ae, 9d2f, 91aa, 1ab7, 6e95, b615, da2d, a9a6, ede5, acadia14projects_709ap, 6732, 34ad, ad23, aab9, 0fef, b14d, b4aa, ecaade2014_199w51, bdcb, 7f07, ecaade2016_191b51, acadia14_63ap, ecaade2015_287o63, c898, d6b3, d0ff, 2e78, fd30, 9cc2, 8847, ecaade2014_112a26, 6cd6, 2ef4, 0811, 2321, 47c6, dc81, 54bc, ecaade2016_161a44, d276, c056, 0fce, bf0a, acadia14_627au, 178a, 74bb, 24d1, ecaade2016_106g29, b498, b6b7, acadia16_440c26, abe5, b9b0, sigradi2016_625rr, 84ff, acadia14projects_375g, 1972, 662f, ecaade2017_085h, ascaad2016_010y4, 573d, d0f2, 47b9, 0643, a5e5, 0e68, ascaad2016_005d3, caadria2015_081t11, 7091, 5050, 7b1a, 210f, 37d0, 902e, 8236, 010b, caadria2015_064n7, ecaade2016_071c19, df34, ecaade2017_215yr, f808, 3f7b, ecaade2016_068c18, 09a6, ecaade2015_158l33, ea5d, 5db3, e371, f153, 344b, b0b7, 5b0b, dc8a, d7e5, 2812, 11bd, dafe, 3555, 9d67, sigradi2014_186c6, 9d87, 7946, 5144, 192a, 9dc5, e5be, a6ed, 8286, ecaade2016_144m40, acadia14_531s, 6e78, a8db, 4abb, 1492, 069e, ijac201412401p3, f4b9, bbca, 68e1, e339, 1be2, 6757, 85b6, 3279, caadria2017_042t13, 495e, 7fc9, 2cea, bafb, 9457, 0a36, e8e9, 34e1, db5a, 1e08, 71a9, d3ae, ac68, e76c, 3d23, a0e7, 661c, 9f42, f39c, 2655, ba50, a661, acadia14projects_389c, 4a64, c9e6, 2916, sigradi2014_314p6, 5396, ecaade2017_080hh, fffa, 2cde, 9925, b448, 3683, cfd4, fd8a, c0a3, acadia14projects_473aj, d8f3, 52b9, 2119, e62f, ecaade2016_037a10, 6b3c, ecaade2016_071z18, c7e2, 09de, 622c, sigradi2014_137i2, d6bb, f03d, f39d, 52e2, 1b44, 107d, ecaade2016_210j54, sigradi2014_213t7, 5eb5, fee1, 0c5c, 5edf, f3c0, 605f, 823d, 54c8, b46a, ecaade2016_230t62, 757c, 66f4, ijac201412402v4, ecaade2016_036n9, ecaade2017_228z, b1e4, 3e68, 854d, 7938, a07e, 66c1, ijac201614303g2, caadria2017_023b9, 8e62, 29b1, f682, 70ad, sigradi2014_265u1, 68aa, sigradi2013_386d, 7bc4, ecaade2016_032p8, sigradi2015_10.378d23, 2d14, ecaade2015_332t71, ff3e, 3af0, 59bb, a9d9, 58c3, 6528, 15b7, 7817, 8f11, 7d5d, 8d1b, fd54, 0dc5, 2d42, 5716, 4ab0, 0a15, 0b92, sigradi2016_807ii, f8a7, cbe5, ecaade2014_168m41, 0154, ecaade2014_038t9, 63d5, ecaade2014_096z22, 66e8, f0f0, 31f6, f87b, c921, 16e1, ecaade2013r_013b8, 6e0e, baa9, f823, 8afe, 66c7, 39c9, 381f, ad2b, b3c1, b3cd, ecaade2015_138v28, 2a41, b0d1, acadia15_161a6, 37a4, cedd, e79c, 4a07, ecaade2017_008f, sigradi2015_8.339y15, 5a19, 4632, dc3c, caadria2016_045k3, fe94, db9e, d1d0, sigradi2014_213a8, 022c, 59f6, 5acd, 25e6, be20, 4449, e0b3, acadia14projects_219b, c80b, 7e50, db6a, 751f, ecaade2014_139g31, sigradi2016_360cc, 0a65, ff38, caadria2016_507n21, 22c0, caadria2015_213r32, ecaade2017_155l, d9f8, 6e7b, dc1c, caadria2016_713y30, a096, c24f, 79fa, a8f6, a3b7, 7e6d, 5056, f1fb, 8171, acadia14_609ar, e210, ecaade2016_ws-dleadk68, acadia14projects_699l, 6bb1, ead9, 42d2, 7b1f, 97b1, 15f0, 1d75, ecaade2016_032z8, a205, 41eb, 2bc6, 8e8d, acadia15_513z22, e1ad, fb64, acadia14_237az, 170c, ecaade2015_22b5, ecaade2016_071w19, caadria2017_051v16, 1d90, 55f4, 2faa, ecaade2016_mrto66, 9f8a, ded6, 5f00, fb28, 146d, sigradi2013_62v, b091, b2e1, f6eb, 161d, 47f1, affc, caadria2017_101h27, 54bb, ecaade2016_217x55, d496, 18ba, caadria2016_663u28, 9676, 1e9b, e517, ecaade2014_016y3, f7e6, ecaade2016_075x21, ascaad2016_038w14, 344f, c16f, 2282, da80, ecaade2016_018f5, 322c, caadria2017_070o22, 5c23, caadria2017_056y18, d199, af92, bc22, 0edd, d00a, dd31, f3f5, 86af, 0342, sigradi2016_641ii, b2ce, 3145, ecaade2016_213n54, d27a, 446b, sigradi2015_13.316b29, ecaade2015_122k24, ascaad2016_035z13, 2b50, f82c, caadria2016_073c4, 3a77, 4cdb, e070, acadia14_463n, e25c, 0e96, sigradi2016_488t, ijac201412408l2, c8a0, 27cb, 49e7, 63df, 0593, caadria2015_031o4, 9a5d, 0a78, 0870, ijac201614308t5, ecaade2015_33m6, a5df, d35b, 2552, d882, a9bb, caadria2015_176n26, 72eb, 9ad6, ecaade2017_230xx, 9e15, b333, 4fb2, 9b79, 4c1e, cfd3, b1cf, e1e7, 2360, eeac, 57c3, ecaade2015_227e50, caadria2016_517v21, ecaade2015_138x28, 4215, caadria2017_003f2, 7698, ascaad2014_005r3, ascaad2016_007w3, 6566, 4b13, 4899, 1268, 84b9, acadia16_72c5, 2b6e, e1c9, 1ef4, d7b1, 11f1, ecaade2016_ws-foldingz68, 19d1, ecaade2014_218z55, 5917, 5134, ascaad2014_006v3, ascaad2014_032v9, b2ca, 7736, a3dc, e06f, cab1, 64eb, 293c, 2498, 0ff5, edc0, f6e5, 1181, b321, 4923, d69c, 30a0, 3d7d, a55b, sigradi2013_243, f11d, ecaade2015_202e44, ecaade2017_094e, acadia14_619ao, 81c3, 04b6, acadia16_8c1, ecaade2017_049rr, sigradi2014_347s10, 38a3, fb62, 3e81, d175, 5d19, 3792, ecaade2016_ws-foldingv68, ecaade2015_285p62, 08b1, ecaade2015_309v67, 0c2c, 599f, 2f0c, 1b3d, ecaade2016_078k23, b652, f5c8, 2793, 16b0, ecaade2016_mrta66, c8a9, b933, 9e34, b9f0, sigradi2014_239a9, d035, af9f, da06, ecaade2015_287j63, sigradi2013_155n, de36, c358, 226d, 7936, 1514, 6fec, f741, 98d0, b540, ecaade2015_221u48, f06c, 5d1b, 248d, b0f9, 95af, d6cd, 173d, cf5d, 7d51, 4b84, 7f59, 1928, acadia16_130m9, 7159, 6f36, a917, 35a1, 1eab, 789f, a9c4, 08e9, 5415, sigradi2016_642jj, 688c, ecaade2016_075d22, b397, sigradi2014_330i7, b915, ecaade2014_177v44, a9e7, d418, d512, 9e03, acadia16_214i14, e6f5, acadia16_98k7, d44d, 814b, ascaad2016_025p10, caadria2015_004j1, ad90, 7bc1, b99b, sigradi2014_075d7, ecaade2013r_018h9, 1272, d499, ecaade2016_057o14, 924f, 2c14, 9dd9, 9876, sigradi2013_248a, 881f, f082, 0bc7, sigradi2015_11.8n23, caadria2017_174p42, 4410, 6810, 1605, sigradi2014_103w8, 8215, sigradi2014_345r9, b259, 948f, e0c0, 1e29, ecaade2015_222d49, a95c, 4c77, acadia16_8e1, 3c96, ff6b, ecb2, ccf6, 339b, c006, aa45, 1a5d, 49e9, 8e7a, caadria2015_077z10, acadia14projects_135z, c803, 9d66, cf8f, cdb1, c5a7, 8eba, 7a8f, sigradi2016_654ww, 271b, a8bb, ecaade2015_100s19, cfcd, 73bc, sigradi2014_197x6, eafa, 5b05, 83fd, ecaade2016_067s16, 5731, caadria2016_851x35, 2e18, 6f0c, ecaade2015_180f39, 54b8, 8051, 744a, 13e6, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 6e15, fb96, ecaade2016_025d7, 4e33, sigradi2016_685ll, fcb0, ascaad2016_003b2, 79b9, ee45, a064, 78bf, 3fd8, ijac201412204n3, ef99, 121e, fbcb, f805, ecaade2017_023x, d290, 6fb0, f10e, c075, 90f1, 2296, 109d, ecaade2015_21w3, ascaad2014_027k7, 8b3c, f96e, e401, ab2b, 5b13, 8023, 6fe0, 25b8, bee2, 4f04, 2ab6, ecaade2016_197e52, 61fe, acadia14projects_291f, 9c31, 4226, 2bb9, ec13, 1d2e, bee1, 665e, 9609, 07f5, 8491, acadia14projects_23af, c7e9, ecaade2017_306m, ijac201614202r7, b62b, a770, 3d43, ascaad2014_010p5, e6e0, 0f2f, 3aa3, 48bb, 1c42, 4b12, ecaade2015_21c4, 6fb7, sigradi2016_770o, ce73, 8a15, sigradi2013_386v, 7ba6, ae8c, 56f1, c24a, 50b9, 32bc, 4e7b, 3161, 5d3c, dfcf, sigradi2013_400s, ecaade2014_104s23, fd14, c84f, ecaade2017_098kk, b0a5, ecaade2013r_004a4, 56cb, 8290, 2e7e, ecaade2015_84x16, cbf8, acadia14_473as, 0d81, b924, e2a6, 773e, c812, ecaade2014_084u19, ecaade2017_195kk, ecaade2014_052y12, cb3b, 8620, acadia14_531w, fb67, 0d31, caadria2017_122a32, 5793, 7d88, aeb4, 1459, 734a, eb2c, caadria2016_157r6, 46aa, c383, 0828, ecaade2017_146ff, 8eb7, 3614, ascaad2016_042y16, 3cfe, 3640, 115b, sigradi2015_11.222t26, b8d9, cece, c105, ecaade2017_277vv, 1e90, f97f, acadia14_661p, 3461, 6bb3, df2d, 58c8, 9d33, 68c4, b778, caadria2016_219g10, 481b, 7761, 7597, ijac201614205f10, 5151, c218, 039f, c125, eed4, ecaade2017_288cc, cb37, 9c6b, d960, fcad, c220, ca5a, 6927, afae, 8af6, acadia15_81z2, 5fa8, 0db5, 7325, 1833, ecaade2014_066m15, 530e, 5db8, 74b0, 3158, a270, 4849, 8a22, 99dc, be2d, 594b, acadia14_229k, b27b, ecaade2015_92o18, fea2, acadia14_135k, caadria2015_203l29, 7c84, ecaade2015_229j51, 5963, 935c, ijac201412305k2, 1fb0, 2aae, 4104, b56a, b679, c01a, 1f72, 3209, db87, 9f23, 2211, ecaade2016_166h47, 6ea1, caadria2016_167p7, 3979, ecaade2017_170d, df6c, ecaade2016_057l14, 4efd, 363c, caadria2016_549r23, sigradi2015_10.309l22, 3d7f, e0f6, bd78, 5a4a, d32c, 6d4f, 17db, d7a1, 8f40, 60ff, 5435, a91a, 31d4, 3d07, 8daa, ecaade2013r_014i8, caadria2017_174e42, 703a, ecaade2015_301b66, b5ba, ecaade2017_189uu, cee1, ecaade2014_010p1, ecaade2015_217b48, ecaade2017_042w, f0ad, defb, bc07, 2b30, caadria2017_035x11, dd91, ecaade2015_61m12, 3175, 94ff, 9130, ecaade2017_199u, sigradi2013_234c, 7712, fec2, 4ddd, 0785, bd2e, caadria2017_096z26, 7bac, 3082, 3c98, 5356, ecaade2015_196s42, ecaade2016_016i4, eb3b, ebe4, e1b2, 9e77, ijac201614105i5, c64f, 13b5, a180, 5364, 0954, fa50, 052c, 0bf0, ecaade2017_116e, 0706, 478e, 2e66, acc2, 37d2, 2077, ecaade2014_019j5, 23ce, ecaade2014_010m1, ecaade2015_284b62, 6676, 7ab2, 0a29, ecaade2015_215l47, a147, 6d34, sigradi2014_281j3, 9382, 9c75, d5dc, 9b06, acadia14projects_435an, 4046, ecaade2016_087r24, sigradi2014_345r8, e07c, 0699, 8d62, f96a, 5976, caadria2015_164j25, caadria2017_027r9, e785, 52ac, 275c, 8ccf, 32e4, 364f, sigradi2013_429o, cfb5, ce53, 6e51, 658d, 1439, 7a0f, caadria2017_079x23, 072b, f1c5, ijac201412203c2, b3f9, 0c54, 9c61, 74c5, 2167, 3c03, 0751, 54d8, ecaade2017_143o, 56b7, 206b, a1a6, 44c1, de42, a611, bd67, b357, 5a4d, 06e8, sigradi2016_690g, c680, 0649, 7856, ca3a, dd15, 8143, 3a3e, acadia14_153g, ecaade2014_092e22, fb5a, 36ac, ecaade2017_138q, f8c5, 1baa, sigradi2014_074r6, a1f6, f225, 44b0, ecaade2015_250k57, aa86, 067d, ascaad2016_028f11, 9602, 9e5f, 22ba, 3613, 9755, 8cc7, ecaade2014_232v59, ijac201614306v3, 2097, 7a60, 2cf6, 9b80, b3a0, a175, 9fb6, 7022, d452, 7b8a, ecaade2016_tkof67, b95a, 6551, e63d, ed1b, a15a, b7cb, 6d68, 0c15, caadria2017_145j38, caadria2017_063b21, 8735, 86be, acadia14projects_691as, 9f1e, e1ab, 5700, 7f0b, ijac201614208i13, dddd, e6d6, 5eda, 5889, 9e8c, ecaade2017_225j, a253, fc2c, 9bcf, 8302, sigradi2016_356a, 2a24, bf36, 5954, 545e, ae86, ecaade2016_002g1, cdb6, c0df, f4b0, sigradi2016_385oo, aa39, 17ee, acadia16_270z16, 242e, 181d, 26de, db4e, ecaade2014_239j61, b3c8, a9e0, 2384, 3699, c0d6, de19, b063, e874, 19e5, 6c1c, eb28, aefa, bace, acadia14_691az, d754, 8cdb, f844, 1aa2, 2f33, 7dd2, caadria2017_057b20, badc, 1554, c699, 6ef5, e9c2, 3e67, acadia14projects_219a, 5571, 0f8e, 766b, b4d6, ascaad2016_052h21, 94a0, e02c, sigradi2016_602ww, 6627, 5e41, 714d, 562f, 9807, d8a4, acadia14projects_317v, 06f3, ecaade2015_287k63, 6137, 8378, c8e7, 617c, b110, 9f7d, 0a18, 5228, ecaade2017_198n, 1355, ecaade2013r_018s9, c2a4, 105e, 8ff7, 8f06, a3ac, acadia15_343t14, sigradi2014_032i2, 6139, caadria2015_213x32, d43a, 0795, 7e23, ijac201614104i4, 318a, acadia14projects_199ad, e93d, 83af, 89e5, fabe, 75bd, ascaad2016_031k12, 48af, sigradi2014_036s2, cbc9, c3ab, 442f, 18cb, ecaade2014_197f51, ijac201412304u1, 24aa, 2507, 0d9b, ecaade2015_59o11, 9667, caadria2015_014v2, d7f8, 2eb2, c776, 46bf, 6367, 0da8, 0020, cf9e, a293, sigradi2014_330p7, c54a, 4551, sigradi2015_12.215s27, ecaade2017_229ll, 953a, c780, 70bf, e4fb, f5c7, 79df, 1f47, c748, 313d, ef15, fc83, 5d5e, 9d15, b9fd, 99da, 5870, 693d, ecaade2017_269vv, caadria2016_487z20, 9187, af66, b36b, 3735, 314f, d520, 36c6, a1b2, acadia14projects_647au, 4819, 34bd, fb66, 6bfc, f5f8, 2e67, e28f, d330, c095, c3d9, 9170, bd27, 911c, 7fc4, sigradi2016_367vv, ecaade2016_ws-dleadh68, ascaad2016_020v7, 4931, 9e14, 1391, c000, ae61, caadria2017_018s7, 56a6, 1453, ijac201412303x7, e1c4, 6e68, 3a58, 0031, 7998, d341, 1963, sigradi2016_430m, 6ed9, e385, df98, eae4, 1b1b, 5d7c, b450, ecaade2017_051m, ad40, ecaade2017_053f, acadia14_81p, eaa2, ascaad2014_024a6, a957, e9e3, 99fa, acadia15_451p19, 8633, b638, 484f, caadria2016_683l29, 19e9, ecaade2014_226e59, ef48, b320, 3668, 8fd1, caadria2015_233d35, 77e1, a9c8, ecaade2017_155p, 064f, 33d1, 4b70, 1986, a8a4, 7d4d, 0a51, e296, e11a, ca6a, ad64, be3d, acadia14_655ae, 8f04, 1c24, eb8c, 5c0a, cdb3, 817a, fe27, caadria2016_663t28, ab54, acadia14projects_647av, f7af, e6de, 8942, 16ff, a02e, fb09, 0edb, b921, ac3b, b8e6, 08ad, a6f8, 29c7, 62d3, d100, 94bf, fed2, f095, 381b, 512e, c6b6, bcae, ijac201412408p2, 77cf, 9fa3, 3b41, fed3, 18be, 35db, 912f, c18f, 2195, 736c, 9d76, 8d44, 91a5, ecaade2016_089d25, 603f, 1fb4, caadria2017_124f33, ecaade2015_38l7, 6981, ecaade2017_041n, 3171, 7dc8, db8a, a273, a4ba, cb4d, af2c, b048, 155d, fbad, e1d6, ae1f, e9ea, 90bd, 506c, 353f, e9e9, 9247, 6f60, 33a0, f8ea, c27e, ba42, 1593, ecaade2015_222c49, sigradi2016_431x, ijac201614204b10, bb18, sigradi2013_390d, ascaad2014_007e4, a0d5, c28a, 8fd5, 744e, 6ea5, 84ef, 20c3, 5c9f, a192, 187e, 861b, e05f, 3393, 8cfb, 1eb0, ecaade2016_230b62, 969c, ea0c, dd48, 6bd3, 1035, 782c, cda8, caadria2015_209a32, fd97, 5da5, 8c90, b086, 1b7b, a42b, 4d05, e74e, 4d56, 8e4c, 0888, acadia15_161e6, ca32, f7c7, f144, sigradi2014_189j6, c564, caadria2015_206g30, 6f16, 073c, ebd9, c8aa, 98a2, 9df3, 080a, sigradi2015_8.47o11, 40f3, 6423, 8b6a, ijac201614308b5, bb4a, aa22, 5843, ecaade2016_157w42, sigradi2015_10.377x22, 68a4, d1ea, 5222, ijac201513104p3, d699, sigradi2015_10.177w19, ecaade2017_195oo, 1d4b, sigradi2016_732l, 3545, 1c2a, ecaade2015_278p60, a8e9, 0823, ecaade2015_48x7, a144, bf47, 29a8, sigradi2014_313h6, 0240, 585a, 6301, 8f57, ijac201412401z3, 4d4e, d08a, 48a3, ijac201614201w5, ecaade2015_320r70, sigradi2015_3.221y4, 2766, 4234, 3078, 8097, e0a1, 93c7, ecaade2017_174d, caadria2016_851i36, c02e, f869, 6c12, f04b, 50aa, ijac201614402s1, 9e8a, 58d3, ecaade2015_227y49, acadia14projects_661d, 03c3, 7043, 55d0, d053, 437b, 2e99, ecaade2016_217o55, sigradi2015_sp_12.402z31, cdf6, ecaade2015_138r27, 501d, d025, 5fda, ecaade2014_100f23, ecaade2015_285e62, e3dd, f126, 6015, 5332, ecaade2015_139c30, 2d7f, c716, sigradi2015_8.47e11, 28b8, 2e56, acadia16_382z23, a076, cef3, c01e, e337, f86c, e19a, c25c, 3240, acadia14projects_101as, ffc8, 0133, d3ee, 4da7, 74e8, caadria2017_094s25, 79dc, 5b3a, ea7f, caadria2016_797l33, ef7c, ecaade2015_53y8, 6484, 6e12, de72, 643c, ijac201614104v3, 39db, eb55, caadria2017_142c37, 3fdc, 5e57, 944f, 8d34, 563d, eb9f, 3263, 3db8, f2b9, 11af, 6d78, ee4d, sigradi2014_030w1, 84f2, d932, e751, b7a6, 76d1, 676c, a315, 31ec, 676b, a0e9, caadria2015_072u9, ecaade2014_111j25, ascaad2014_003y1, 0786, acadia14projects_317w, ecaade2015_59s11, dc3a, 1b5b, 2dd4, cc48, d1dc, 0b84, d741, 6c21, 5358, 6c06, 6376, 0976, a2b1, ecaade2014_240g62, 3bf4, 9a6c, ac4a, e509, ijac201614105o5, ecaade2016_046x12, ecaade2014_111v25, 6c63, sigradi2016_590b, 2fa9, 5fb3, sigradi2013_206, 54b6, 6224, d41b, 1e1d, ecaade2016_045m12, 636f, bdda, 3f8c, 1247, ecaade2014_015z3, a5ff, ascaad2014_003z1, b538, 22e8, 8d71, 41d5, d343, 759b, ecaade2017_049yy, d67a, ascaad2016_028u11, 48b5, 205b, 1bb3, caadria2017_094a26, 2ce7, sigradi2014_151g3, caadria2015_194s28, 84a6, dd7d, 6fea, cf6f, a1d8, fe81, e654, c98b, 1700, d6b9, 09f5, 0014, 091a, dba1, 1e06, c90c, c907, ecaade2014_020s5, 34e9, 6f8c, 60d7, sigradi2015_11.165l25, 592a, 7623, 7278, 1965, 960a, 1639, ijac201614309m6, ecaade2016_132s37, adc7, 56be, cc74, acadia15_149u5, 1477, f068, 657c, da30, a87a, e9db, ecaade2015_319f70, 9654, c05d, ijac201412301k6, 61e8, 160e, 79ec, 3eec, d505, ca65, 66f1, fa38, 0b21, 780a, 3457, 8758, 2ff3, ecaade2016_015b4, 6fa7, a243, ad1e, 0b19, ebac, 0322, 846d, bf9f, 797c, ijac201412207f5, 1800, sigradi2013_407i, 0329, 1b4c, ecaade2017_227p, 31a0, c126, cd90, 32a8, 8109, ce9c, caadria2016_851b36, ecaade2014_113x26, b0b0, 67b1, 0c64, 483d, 5c03, cbcd, 8061, 259a, 68ae, 308e, 1d77, ecaade2013r_012m7, ecaade2016_015w3, 90aa, 6c84, ea6a, a15e, 2cb7, 7b04, ijac201412301u6, 539a, caadria2015_081y11, c7d8, 893e, d868, 6490, a933, sigradi2014_239d9, 4f13, ijac201412404i8, f7a0, 1947, 0ff3, 5926, d7c3, 671f, acadia14projects_609ai, ecaade2016_217n55, a7c0, 5f9b, 170a, d404, 21fe, c9c7, ascaad2014_009f5, ffb8, 192b, 64c2, e060, 2f27, b3c9, 37e5, e5c3, 3414, 0df8, ijac201614305o3, ecaade2017_003k, cd64, 3532, ecaade2017_006uu, eda3, 9937, 8e91, 100e, e5d3, 388a, d689, 98ad, caadria2016_745w31, a033, 954f, ecaade2013r_001p1, ascaad2016_048o20, b8d7, ecaade2015_221z48, 6c45, sigradi2016_490ff, 9e92, a8b8, 8223, acadia14_189aw, b3ad, f21b, 81a2, ecaade2014_014z2, 6bc4, 6da8, 68f4, c814, 467a, 53b1, d464, ascaad2016_022w8, a5e2, fd31, b363, a6a7, ecaade2016_151n41, 2ebd, ed21, 7d39, 857c, dbd9, d3c9, ecaade2014_044x10, 153a, caadria2017_125z33, d3fe, ecaade2015_180b39, 70db, ecaade2017_048kk, a2bc, bf7d, ecaade2017_174c, f680, 4bb7, 2112, 6a52, sigradi2016_407o, 6481, e4b8, ecaade2014_168x41, 748d, 9e40, 500b, f1e8, 4653, 35f2, ecaade2017_038kk, ebb3, b08d, e106, edcd, f000, 08c6, 5c07, 3fef, 1a10, 815a, b52f, d6ad, ecaade2016_242l64, acadia14_177p, a850, d2ff, 1d0b, caadria2017_029l10, b52a, 9f10, ca0d, 3522, sigradi2015_9.347t17, ijac201513102u1, eb50, de6d, 9422, ecaade2014_031r8, sigradi2015_12.19d27, d0ad, e9d9, 3b96, 1f25, 0c77, ecaade2017_155h, 9757, a748, 843c, beb4, 80b0, 0ab9, 62c6, a37d, c198, e8aa, 1df5, 256c, 4f28, 68d2, c4f1, 6ecd, f5ac, addf, 7aeb, ecaade2014_052u12, c364, caadria2015_170r25, 374e, 6c8d, 59cb, deaf, 7890, 4a37, a7e0, 6fba, 4e3f, b022, 8487, 432e, ecaade2017_277xx, d2cf, 1221, 3ca9, 40aa, caadria2017_147z38, sigradi2016_484oo, ca17, f8b2, 4f47, ecaade2015_193c40, ff1a, ecaade2014_015n3, 551f, db61, 91e2, 4f5b, 877d, sigradi2013_183d, sigradi2013_222j, 82f6, aa26, caadria2015_237j35, 2831, 0467, 0fd8, 81bb, 5204, 99e3, sigradi2014_329b7, 2dee, 4cec, 893f, bf98, 338f, 3aea, 8778, ecaade2014_038l9, 8318, 8520, 7048, acadia14_609ak, 8e0a, d0e7, ecaade2017_071rr, sigradi2014_266g2, 5c64, 2fa3, sigradi2014_048u4, 4c08, 795d, ed1c, c14a, a0ee, dddf, f001, ecaade2016_243t64, 8653, 5f77, d875, a00e, 7493, 77b7, 2ee0, cf96, 80db, caadria2015_190f28, 68ac, 58fe, sigradi2015_3.370y5, f9f5, d94b, 34ae, 251f, cdc0, 42ea, c8ef, 4960, caadria2017_030z10, 4995, caadria2015_016n3, ed94, ascaad2016_007n3, 9128, ecaade2017_302ee, 7598, 4b98, ijac201412303m8, 6cef, ec53, b821, ecaade2015_180u38, 7c1e, acadia15_110v3, sigradi2013_194g, 85e5, 792f, c29b, c96e, ecaade2014_052h13, 34f4, 4dfa, 3311, 8732, 99b9, 10bb, 1908, 0bbb, 5a38, 4bec, caadria2017_123t32, 70fc, 9d27, e8ae, ecaade2014_023x6, caadria2016_291p12, da75, 0af8, 4fce, 4f48, a09d, caadria2015_070g9, 82d4, 96dd, 4d01, 6623, ascaad2014_005z2, d503, 34cf, 1f5a, ca60, ed0a, 551b, 0e06, f253, c199, sigradi2016_400h, caadria2017_189j45, ascaad2016_038y14, 889a, eb49, 4339, sigradi2014_197u6, ascaad2014_004c2, sigradi2014_132y1, a69d, 3fea, 6228, 0466, ecaade2014_100h23, ijac201513206x8, 7f66, 0f8f, sigradi2016_669bb, 1598, ecaade2016_222o57, e9fa, bd30, 41ca, ecaade2017_173yy, 61c0, b9b5, 7521, ad9e, 4df9, 6875, b8bd, c69e, 16cf, sigradi2014_048c5, ijac201513201m5, 64bd, 3be7, 3801, ecaade2014_035x8, 281c, 1adb, 1ce9, c6ae, 1835, 1f70, ecaade2017_094t, 6169, 40a6, 4fe1, 841f, 3a44, 4c65, d2f2, b090, deb3, c8dc, caadria2015_181g27, 54da, 5dee, 8dd8, ecf2, 346d, 116e, a061, 2eea, ecaade2017_215w, ecaade2015_22c5, 8f83, ed03, 2495, 8b1c, 72b8, 6e0c, acadia14_473at, sigradi2013_195z, d956, sigradi2014_313i6, ecaade2017_148uu, b576, ecaade2017_198xx, 2860, a88c, 2191, 9f76, 3180, faa9, a8b6, 0f82, bc5f, 8cc2, faac, 9d11, caadria2015_233h35, ecaade2015_138c27, ecaade2017_184nn, ijac201614203o8, 240b, 80c1, ecaade2017_254kk, 4910, 0cfa, 5d4d, 1c1a, dcbd, ecaade2017_146cc, 21d7, ecaade2015_35u6, 85ad, ecaade2014_089p21, cc38, 2213, e359, fc84, a07f, acadia16_270h17, 6c78, 8e5a, 2452, 670f, e22b, 0731, 9c16, b972, ecaade2015_53z8, ascaad2016_040c16, f17c, sigradi2015_8.264i14, 0b76, d8b3, 5e49, ed6e, a8b7, 94ed, sigradi2015_sp_4.275u29, 0c88, ecaade2017_214p, 484a, a5a8, 9736, 8774, 9fa4, 261d, 6d10, caadria2015_218o33, caadria2017_122u31, 89df, 573e, b39c, e3e0, 5761, caadria2016_497d21, 5254, bffd, ecaade2017_003g, facb, 815c, 171d, 84bc, e49c, 107c, c44d, ecaade2015_247d56, 88fd, db64, sigradi2014_345g8, ecaade2017_098nn, d402, 0b01, 22fe, ijac201412408b2, aa2b, 0335, ecaade2013r_015t8, 9806, sigradi2015_11.196m26, 7172, ad4d, 1e6f, 6645, acadia14_111m, 6833, sigradi2015_10.307v20, acadia14_445aj, 3172, acadia15_232o9, b4a2, sigradi2013_397b, 48b8, caadria2015_150a24, a436, 63b8, 5b02, be0b, 6504, 0f15, 6020, 5770, 6403, ijac201513201w5, 020a, f43d, ascaad2014_004d2, 4b7f, 9a23, c829, 37ce, ecaade2017_013mm, 6c54, 1529, ecaade2016_223b59, d659, f6b5, 1528, e85e, 9495, 2a49, sigradi2016_621cc, 440d, 7200, 039d, acadia14projects_167t, ecaade2015_256b58, 0f84, 84d0, sigradi2016_595dd, de41, c2b0, caadria2017_182u43, bd2b, ecaade2015_73a14, bfc9, d1ad, abc8, 8bea, a7ac, sigradi2015_8.264t14, 879c, 62d9, ecaade2015_94e19, b7d1, ecaade2015_278m60, 2de9, 374c, 0fde, be61, f5be, 88c6, f3e2, ab71, efc0, 24cf, 735d, 203f, dbbb, a99d, 73ae, cb76, d861, a0ca, 44dc, d235, 319b, e6d7, sigradi2014_109h9, caadria2016_373g16, sigradi2015_4.219l7, 4b3f, ecaade2013r_009g6, 5039, 89ef, 8f49, sigradi2013_400r, 6b17, 9af7, 2110, 12d7, sigradi2014_265z1, 719a, 8b7a, f61b, 3a15, acadia14_365ao, 0fba, ecaade2017_039qq, 0103, acadia14projects_291am, 478d, d028, 8fbf, 3bee, ascaad2014_023t4, 5a0c, bab6, 5b31, 2d47, 833b, ecaade2016_046a13, acadia16_372b23, 770c, 81cb, 6523, 69a4, 521a, 2666, f622, ascaad2014_018e2, 4c8e, 6ef3, 7bd8, 13eb, acadia15_407p17, ecaade2016_164h46, 6fb3, 9c86, 58f2, a90e, 3698, 30d1, c31a, 1983, e6e4, ijac201614309h6, d727, 7afa, a24a, 45e6, 96f9, 1cf0, 8c74, 99d4, d48f, 73d0, 7411, ee22, 45bd, acadia14_719l, acadia14projects_281v, b4a5, 9a9a, c183, ecaade2014_184f46, 08e3, 4254, caadria2017_183c44, caadria2016_197p9, b6df, 7299, 111b, 8381, e589, 49ae, ef32, f9d2, ecaade2016_118w31, cce7, 2c62, a923, d523, ae4f, 0390, 5947, 1438, a011, e3d9, sigradi2014_132j1, 0b1a, 9b97, 9fe7, 119c, 4636, 2afd, ecaade2014_145f33, 4c6e, d4fe, ecaade2014_014x2, caadria2016_095v4, caadria2017_096d27, 5935, 25b3, 0ae8, 7425, e5f3, acadia15_443y18, b13f, 1e32, 0807, e1a3, 49f7, caadria2017_080k24, a838, d249, f961, ijac201412405c9, 7cb4, 063b, 636c, a3f8, ed2f, 9e24, 9693, a904, 3f5b, caadria2017_155r39, 215e, fed7, 8d8b, 1705, 4677, 9b57, 16fb, b0e0, 9d75, 14ac, 1f62, 37c0, 5854, acadia14_167ac, b7ea, 5568, ecaade2014_140p31, ascaad2016_057m22, ab2f, ecaade2016_ws-dleadc68, eb1d, 18c6, 40e0, 20ad, d2aa, 4290, 31a3, 24f8, 7550, 7409, a9cc, c461, 5ee7, ecaade2015_64o13, fdd4, 76e4, f56d, af06, cbfb, d703, ecaade2016_165v46, 3867, 3daf, 72cb, 9d8e, sigradi2014_313d6, 67bd, 6bac, ff96, ce26, acadia15_47l1, 93cf, sigradi2016_801z, c361, 263c, 5180, fb86, dc6c, cb83, sigradi2013_111r, e2dd, 9c79, 369f, cf64, af97, 8ca1, 55d3, c3f5, 6e6a, c685, caadria2016_497a21, ecaade2016_028k8, d2a7, 3783, 9d3a, be7b, d36b, 132e, 92ee, ecaade2015_320m70, ad89, ecaade2016_223m58, ecaade2017_044rr, ecaade2014_023v6, 1d53, 665a, e55a, 2db1, 0d9c, f8f4, c246, 3b52, b289, 2f64, sigradi2014_201j7, d188, 4adb, 90e7, b60a, a740, 33d3, acadia16_12p1, ecaade2015_196z41, 5cfa, 0184, b3d1, d367, ecaade2017_109dd, 5459, 85ae, 2cb6, a269, 465b, ecaade2013r_007g5, a3df, ecaade2015_205u44, 1a1a, 95f4, ecaade2017_044pp, e700, a720, 9710, ecaade2017_124m, 4d4a, 14b5, 400b, b24e, 4b89, 6059, ff54, 214f, 2e39, a3fc, 9e79, 9dfc, 5be7, d823, df2a,