CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

a2c1, bbcb, ijac201412205l4, 114d, e93d, f4db, 030a, ecaade2016_047j13, 46dd, b135, 058f, 54a6, 2176, 28ca, ascaad2014_019u2, e611, 2dd7, cf5d, acadia16_106z7, 24c1, 0ff1, 1c87, a713, 1b41, ascaad2014_028t7, 86b3, 0bfd, ijac201614205k10, 2bb5, 6a37, 47c2, ecaade2014_084v19, 250f, 5b6e, 071d, dfd5, caadria2017_058n20, ecaade2017_072h, acadia14projects_473ah, 85e0, 9064, f7e5, 43db, ecaade2014_186b47, acadia14_145r, 2f11, 8eb9, fabc, c67b, d90a, caadria2016_507l21, 2619, sigradi2014_232p8, 240d, acadia14_33af, acadia15_357w15, cf00, b05e, sigradi2013_343i, 69e8, ecaade2016_121s33, acadia14_671t, acadia14_479o, 20c4, eef4, b30c, 1d20, 8e43, ca19, caadria2016_517w21, d6d6, b9d3, 70e9, 3433, c2ef, ecaade2014_044j11, bf70, 7941, 17fb, fa18, acadia14_311r, 0642, 526c, 6f33, 1b77, a55c, a11f, caadria2015_099s15, bd28, 77b7, c0ef, 032e, 249c, 77af, c4d4, a859, e047, ecaade2017_255p, 3443, a6be, 9014, 4e70, 2729, 9051, 5e6e, b1f3, c902, ecaade2014_168h42, ecaade2017_054gg, 36f3, caadria2016_167i7, ecaade2015_55j10, 1c14, 7029, b7a6, 709f, 2ea2, abb3, ijac201614403h2, sigradi2014_178r5, 61a5, 4a09, 6522, 012b, be06, bc04, e07d, bdae, 12f6, 4046, ecaade2015_130w25, 4ec8, ecaade2016_108x29, 517e, 9983, a7d0, 1817, 3a02, 1063, f42c, 64b2, 6c88, 7fb6, 6c14, 29e1, df0c, 6dd7, 0faa, 06d8, e055, e287, 1729, ecaade2015_155o32, 7074, sigradi2016_448n, ecaade2017_169ii, ecaade2015_256b58, 96e9, 3cf1, 1714, fc04, b116, 4a6f, ecaade2015_17g2, caadria2017_047y14, 8f67, 96ee, ascaad2014_014n8, ecaade2015_229j51, fbcf, f5cb, ecaade2016_102j28, 6a76, ba43, ae90, d42d, ecaade2015_64h13, 904a, acadia14_435at, 768e, 1293, 5118, 8901, 8216, f0f0, 945d, 7e94, ecaade2014_072n18, 89ba, ecaade2017_079i, ecaade2017_047u, 9e93, ad2f, ecaade2015_84u16, 7b1d, 9e97, 6cda, b4a6, acadia14projects_719n, da00, f0d8, 7442, 6260, b579, 364a, f2c4, 68c2, ecaade2016_011u2, 5223, b9a9, sigradi2015_10.74u18, d119, cf82, 50a2, b944, c6f5, ijac201513206k9, ecaade2015_225n49, 180c, a3d3, 8e2c, f79e, dce0, eb6e, 28ff, 044b, 6fc8, f2cb, 31a2, 31f2, 19e8, 31eb, b212, sigradi2016_792k, f057, 0834, d443, a1e5, 686b, ecaade2015_129u25, 4acd, 05c3, 6f20, 81e8, d49d, ijac201412408t2, 8cc2, d0c6, 9894, d056, 32c1, 2b5c, 0e63, 8d58, ecaade2015_138h27, 37b3, caadria2016_435r18, ec38, ijac201513302n10, 4eb0, ecaade2017_072a, a224, ecaade2016_015t3, aab4, ecaade2014_011h2, 8965, ecaade2017_152hh, bd70, acadia15_483v20, 3274, 6d2b, b1e5, 8b92, 1935, c5b3, bf87, 8332, 6f89, 82fe, 96f8, 8f3f, 95c7, sigradi2016_807mm, ecaade2016_221p56, 7173, f357, 34c6, 2162, 5c2a, d90f, 15d5, 1104, ecaade2017_164u, efd9, ecaade2014_173d43, 584a, 0352, ecaade2014_186y46, f0df, eecb, ff1b, acadia14_661m, cc7c, 0de4, 0dad, 7605, e015, 65e8, 5e90, 6908, 3ca0, c348, ecaade2016_021w5, 4faf, 3348, f6c2, 9f12, caadria2015_126z20, 55ed, ijac201614402a2, 96ad, d8e4, dff9, 6ce4, 23ab, 22ad, 85c9, 4d9b, ecaade2017_032a, ijac201513201s5, a50c, 6557, 5fee, 3407, 4c8f, 5979, 290f, 2c51, 6da4, 9a6e, 1e08, fd6c, 6248, 609b, fcaf, acadia14projects_117a, 3f86, ecaade2014_071a17, acadia17_91a, a283, ae77, ce0a, 7451, a77a, 50a5, f4fd, f2b6, 4e42, ecaade2014_038j9, 410c, 409a, 034e, 1e62, 9bc6, cf73, 9d54, 6cd6, 0a58, 5dcf, caadria2016_013y1, b87f, 54f8, 4463, 9320, 4aa7, 44ad, 1542, 2463, 1e11, 80dc, df6d, sigradi2014_212k7, caf9, d589, 4841, ecaade2015_158h33, caadria2016_611h26, ecaade2016_243c65, ascaad2016_004h2, 3812, ecaade2016_223b59, 3246, caadria2016_167d7, ac98, f00f, 3d8d, ecaade2016_151c41, e607, d8b4, 7880, c1ab, acadia16_62j4, 2ac5, 1e6e, 65e9, ecaade2017_044ll, c739, 737c, edd5, ecaade2014_113v26, 6a9e, caadria2017_145g38, eb12, 5a2c, b976, 1f6c, ecaade2016_095b26, e7cd, c92f, d459, 21ca, 0af3, f9a2, 645b, 8576, caadria2017_004p2, ec4a, a1bd, 1d0b, 7416, 50c3, b648, ecaade2015_221s48, ec59, 2859, 7185, 8d88, f515, f4ca, sigradi2013_275b, 4829, 8428, ecaade2014_157u38, ecaade2015_171z36, dc8b, b367, 846d, 0fc6, 3ecd, 05f1, 1d48, 9f62, cc00, 5659, 81ea, 8745, 0ad9, caadria2016_013a2, fe37, 54ce, 7b9a, fe71, 15aa, d083, b2b1, 957a, acadia16_12k1, a8b1, ecaade2016_170s48, 0604, d7c6, ecaade2017_044vv, sigradi2015_3.221o4, 5d27, 2cd3, 23a5, 7f63, acadia17_257ww, 66ec, dd60, 082d, aabb, 644c, dcb8, 849e, ijac201513206t9, 3dec, 63ef, ac4e, 9576, 4b75, 52e2, d67c, a3c4, 8a19, 56da, 87eb, caadria2015_208z31, bc0a, d60f, ecaade2015_269i59, ecaade2015_136t26, 0040, 2311, 5c7d, acadia17_598l, d865, d5be, 2e28, bc4f, 49e9, 8178, 80d9, 2242, acadia17_648zz, e9c1, b2b2, sigradi2013_223n, 8543, d860, ecaade2014_071w16, acadia17_221hh, 2aaa, 7072, 07f6, caa8, 493a, 5d43, ecaade2016_139g39, bfa9, caadria2017_016c6, d30e, d600, 1814, ecaade2015_109a21, 58db, c162, 7429, dd3a, f05d, a8ee, acb3, ecaade2016_032v8, 144c, a064, d219, ascaad2016_039k15, d617, ff32, ecaade2013r_009f6, 88b3, 2438, 6521, ecaade2016_013s3, 910a, caadria2016_851s35, ef79, ecaade2017_152b, cd8e, a0f7, 79c3, acadia17_628zz, acadia14projects_135i, ijac201412403b6, 78fa, 4fe8, 98b2, dbb8, 16f9, e036, fb12, f7ed, caadria2016_425f18, 1461, 0186, a762, fc50, 03f3, caadria2016_135w5, ecaade2017_273o, bf20, 8f13, ecaade2014_046v11, 32ff, e6b9, ecaade2014_100g23, fd8c, d1b3, ijac201412206v4, a019, ec2d, a8df, ef80, afbe, a4c9, ed2d, sigradi2015_8.186u12, acadia17_323s, ascaad2014_017n1, 9796, 1fc0, 78b5, c36d, ecaade2014_120i27, 2823, caadria2017_043f14, ecaade2017_199s, e7fd, ascaad2014_019j2, b753, 3fa6, ecaade2015_207h46, 5c66, a571, ascaad2014_024n5, 5943, sigradi2016_803aa, 1195, 3d9d, 4655, bffc, d4de, 2cd4, 521b, 879f, sigradi2015_9.347o17, ijac201412405t8, 19f5, 1ff6, efaa, d216, f95b, 89f2, acadia14_153au, 38d9, acadia14projects_219aw, sigradi2015_12.19w26, 5763, 3037, c8a8, 462b, f74a, d856, 56f9, sigradi2014_103a9, 290d, e1ce, 2cfb, caadria2017_094a26, d052, caadria2016_239e11, caadria2017_023f9, 0902, eaa8, a0fb, acadia17_413q, 3c7c, 5b61, 144a, 3abf, ijac201614403k2, 80bd, ecaade2017_173vv, 68f1, ecaade2014_012m2, ba01, 617b, b906, 47b0, 55e2, caadria2017_046z14, sigradi2015_3.201u3, 8a10, bcaa, ecaade2014_071b17, caadria2017_055l18, a8e1, 497b, ee84, 5b6b, acadia16_372h23, b018, 02c2, ab32, 6b25, 8e4e, sigradi2015_sp_8.284r30, 4bb7, 8d97, df99, 36d2, ecaade2015_230d52, 9c04, 675c, e7a4, d7bd, eff3, e08a, 9f8a, 0433, c0c7, acadia17_258o, acadia14_237az, caadria2015_108n16, cb97, dc7d, aea8, 3ec6, 28de, 87a5, ecaade2017_306k, sigradi2015_11.165v25, sigradi2013_150, 7289, a38f, 7cc7, 526d, c684, c51f, 8cbd, 908b, caadria2016_735t31, cc74, acadia16_280u17, 3afa, 7205, 560b, 9c8f, 6d3f, 9f76, 2899, 28ba, ed6f, ecaade2017_199zz, 50a9, 1c8d, ecaade2014_204w52, 75ed, 16bc, 3ea7, 2f35, af85, a471, 0e1a, 2aa9, baeb, ecaade2017_288hh, bd61, cbce, 801c, 158d, 8aba, ecaade2017_293kk, 1764, e474, sigradi2015_12.297n28, 48e8, a980, f1d1, ecaade2014_176d44, 5471, e61d, 684c, f6c8, 2810, 3eab, 0938, b9e9, 9a9c, 34d8, b7a9, 4160, b94f, 4f87, ed0b, d754, sigradi2013_100e, ecaade2016_048w13, 49d7, 0e4d, f6a8, acadia16_130k9, d528, d7e6, 5939, dc07, ff0e, 42bb, d527, c658, ascaad2016_009k4, 5ad6, 7fb1, 60b5, 72c1, 1557, eb65, 44ea, a16b, a9cd, afec, bd93, ecaade2015_130h26, ecaade2017_192b, 0c71, 3678, c215, 9400, ascaad2016_023d10, 5e6a, 5c71, d827, 5dd4, e131, 27b9, 1155, sigradi2016_710dd, e4fa, ecaade2013r_010v6, 2d11, 8f9f, 0d85, ijac201614201k7, ijac201513303x10, f22a, 029e, 60ac, 9dc8, c524, bee1, 3377, d4e9, acadia17_445s, 0da7, 7e6e, acadia14projects_681av, 14f7, 38c7, d6b5, 74fb, 88f3, sigradi2015_3.201s3, caadria2017_190o45, b2a7, 729b, 0cf1, e3bc, caadria2016_851g36, 7132, ecaade2015_241n55, 7207, 90f0, acadia17_403u, f7ac, sigradi2015_10.309l22, 25e8, fb6f, 36fd, ascaad2016_044t17, ebc0, c68c, 0217, b3b7, c89c, caadria2015_060o6, 4a9b, 44ce, ijac201513205c8, cf2a, ecaade2014_221l56, sigradi2016_642kk, 1401, b5eb, 261f, e714, sigradi2013_10a, ecaade2014_044y10, b97f, 5966, acadia14_609as, 3172, b1ff, 19b4, 3bb9, ecaade2016_197g52, acadia16_488x28, 5cd7, 25aa, aea3, 03b9, sigradi2016_360t, acadia14projects_497y, aba7, ecaade2017_006hh, 25f4, 66fe, 2700, 9b66, 27c3, fb2d, df8d, caadria2017_003s1, 1354, ecaade2017_234k, 2978, 3767, 2185, 98d5, 033f, e69a, 8f9c, 6828, acadia14projects_63ac, 39d5, 4d7c, 26b3, 29f2, be5a, fcb4, ce0f, acadia14_655v, 0cca, 1190, 270a, ecaade2013r_018i9, 316b, ecaade2014_066u15, 2756, 9b63, 04e4, acadia15_263g11, 5eab, 28d6, 7482, 5d58, c2a6, e5c0, 3c1f, 6343, 4817, c7b3, a231, 8f53, a81a, 4257, ecaade2015_161j34, ecaade2014_214m54, 509f, 7734, 7cf8, 4f60, 7058, 698a, d90e, ecaade2016_080w23, f61d, 4075, sigradi2015_12.107i27, a952, 069c, 5829, sigradi2015_8.189p13, d75e, a84b, 57e4, 1c50, 47ba, 041b, caadria2017_158a40, e297, 39ce, ecaade2015_21f4, 82f3, 5c7a, b6b3, 5e54, 1b8c, f013, be8d, ecaade2017_255e, 4118, a711, ebd4, 77a5, 1ae1, caadria2016_851t35, d1b7, sigradi2016_490q, 21f3, c589, 4a2d, 42f7, 77f3, 4d7b, 00fc, ascaad2014_014f7, 489e, cb8b, 4372, ecaade2016_154m42, acadia17_501ss, 9fd7, aafb, 76cc, 1069, d36b, 404f, acadia17_608aa, fa19, e631, caadria2016_861e37, 6a3f, sigradi2016_534ll, bc36, caadria2016_517i22, f5e9, 708c, c5b0, caadria2016_045c3, caadria2015_023v3, ecaade2017_077ww, 56c2, 33f3, 24e8, db30, acadia17_50oo, ecaade2017_173ww, acadia16_44m3, ecaade2014_120h27, 7a47, ecba, ecaade2015_138z27, bd1f, 70d4, 52fe, ecaade2016_110g30, 6287, 9bd0, 04d1, c510, 107f, c072, f56c, acadia14_661k, d3d6, fb2f, 9882, 1cec, caadria2017_069x21, a020, e097, 800e, ecaade2017_175f, 3279, bd49, 6d27, 7df5, ecaade2014_015j3, acadia14projects_463as, caadria2017_042s13, acadia16_116t8, 514d, ca7d, ecaade2016_023n6, bf2b, b02f, 239a, f84e, acadia14projects_473au, d6cc, 379a, 4488, f073, 8850, 2ee1, 33d2, d622, sigradi2016_448gg, ecaade2016_021f6, acadia15_137e5, acadia17_153k, ba6a, b217, ecaade2014_139h31, c39f, 8139, acadia16_460z26, 103b, c68e, 67b2, c985, 147a, d510, 3f9c, 8fb4, sigradi2016_484m, b3fc, a61f, a3ca, sigradi2014_032g2, caadria2015_032x4, e8f2, 9f41, 3a95, 5728, b17b, adc6, be1c, db8b, a5cb, 2ed4, 99ae, 88b2, b010, 8e16, 0bc7, 9556, 0bcb, d22a, e7ea, 6057, 2d89, f107, 49e2, abb2, 9555, ff3e, ecaade2017_244hh, 0ed8, cd8d, d244, caadria2015_090u14, 413f, 8be1, 88e0, e568, 5dc1, b511, cc26, 988f, acadia16_280a18, 66ef, acadia14_153e, 649e, ac56, 5a66, 820d, b70e, 434c, 3817, f152, caadria2017_056w18, caadria2017_021o8, c0d9, 998f, ecaade2017_268hh, bb63, e539, 7f06, 458f, 0121, ecaade2017_017z, 3fd9, caadria2015_078c11, a871, acadia15_451x19, 9e7c, 4afc, f08e, f349, e40d, 17c7, 1f39, ecaade2015_303p66, c8c5, ecaade2014_177s44, caadria2015_164e25, 1dc8, aa9c, b8d7, ecaade2013r_006w4, 873b, 9e4e, 9430, 2482, ee72, ecaade2017_099uu, 94da, c3ac, ecaade2017_019b, b4dc, ecaade2016_018j5, sigradi2016_421xx, e360, ecaade2017_056e, ae25, 6945, c0fa, 9f6a, ce2a, 0cd9, b5aa, f6fc, ecaade2017_023x, 42e2, ca64, e74d, 524a, 49aa, ba82, ca9d, a8d7, 57dd, 5162, 3107, 892b, a5d3, b238, 3b58, 6491, 4c31, a683, 5824, sigradi2015_8.289g15, 25d5, 587d, acadia14projects_427am, ecaade2016_127g35, e97e, d27f, 4f97, a650, 3ef0, 5529, 2ed5, 516b, 3330, 9b29, ecaade2017_215qq, caadria2017_015f5, ijac201614105g5, 0335, 3150, 9fc3, caadria2017_027o9, acadia17_455ee, 6782, 44a5, 7bde, c461, 28e0, 5bc0, 4fbd, e68f, fcfe, b544, 1bad, ee7b, 0e04, f3f0, sigradi2015_11.8j23, c28b, cb92, 5ea9, 928f, ef65, acadia17_445u, 00f7, aba6, 7841, 60d4, c712, 8043, 69bf, a6a5, fa28, ecaade2017_006y, e22c, 0147, e332, acadia14_549t, sigradi2015_sp_8.326a31, 89a7, bac7, ijac201513206a9, fdc4, cfad, 168d, 6827, fe0a, fe1a, 9558, f419, f62d, b150, ecaade2016_222i57, ecaade2017_026nn, 44eb, ddd5, caadria2017_165i41, ecaade2016_099h27, cd46, 921f, 72d1, 59c1, 61e2, 7dd4, 783b, d32d, 36cc, d5ea, 1e40, e7fc, fd9d, bc31, 1d69, a9f9, caadria2015_139h23, 8cbf, f989, fb97, 5ace, 09ac, 8a69, aa9b, b2f9, 21c1, caadria2017_104d28, 1746, 51cf, 7436, caadria2017_096e27, cd64, ijac201412305b2, ecaade2016_243b65, f26a, 4379, 662d, 149a, 455f, f326, ijac201614208d14, b2d2, sigradi2016_550m, 9f48, 7599, 35b6, 83d7, 8cbb, b2bf, ecaade2015_33f6, 3d5a, 3d11, 9a59, fd92, 4cd7, 5980, a8b8, 202a, 44d7, 8217, 1caf, 208e, a700, 0111, 04c0, 9497, 07b1, ecaade2014_168f42, 6369, b267, f880, e092, 2a7d, 6fcc, ecaade2016_221v56, caadria2016_579j24, 3f50, af23, ecaade2015_327h71, 0fb0, 13a2, 8e13, 71cb, cbeb, b9d6, ba05, 712a, 35c3, ecaade2015_84x16, dca3, ddcb, ecaade2016_193r51, 6119, 3e95, 3add, 8385, 529a, 401d, c0ec, caadria2015_122m19, e8d9, ce51, 6379, f20e, 5616, ecaade2015_53u9, f4e2, 2631, 5861, 8fd7, 7c27, 52ab, c1ba, ecaade2015_221v48, 5ba2, 6a79, 73ca, ijac201412205a4, f48e, 6fcd, 12f4, ijac201614206x10, acadia14projects_101aa, caadria2016_497c21, cf08, ebbd, ecaade2016_198r52, 230f, ecaade2014_233r60, acadia14projects_63at, ecaade2017_019mm, 7598, 4a69, b7cf, 1319, dc84, 657b, 2a61, ecaade2013r_012l7, acadia14_145w, 3a01, 906e, b63f, a1a5, 0b70, 726a, b548, cb88, df42, ascaad2014_019n2, dd4b, 249e, caadria2017_003v1, ecaade2015_185n39, 541b, 1f68, ec1a, sigradi2015_10.377r22, 0621, b977, f890, 7d9f, 40a6, 9a8e, 52a5, eb77, ddbf, aa62, 8c05, 7eb8, 9644, 82c1, 0f6c, ecaade2014_224r56, e8cc, sigradi2016_792j, e595, 81de, ecaade2016_098w26, 1f92, ecaade2017_152ff, sigradi2015_8.163d12, acadia14projects_463r, 42ab, ijac201412203g2, ec56, ecaade2015_293z63, 21f5, 1797, 47af, 1fe7, af89, 5864, 344a, sigradi2014_018l1, 2ae4, 7689, ecaade2016_162c45, ijac201412408p1, 731e, da1c, 5fd5, ecaade2017_268cc, d714, ecaade2017_212ff, 9221, acadia14_189an, 7e60, a9d6, 3b11, 32b7, ascaad2016_058e23, fa7d, 2259, 1dca, e0e5, ecaade2016_042t11, 8c53, ecaade2017_133f, d9aa, 31fb, d9cb, 580b, 50bc, 4126, ecaade2015_180m38, 9fbb, e856, acadia14projects_145ab, d221, caadria2015_218x33, 502a, 1efd, acadia17_511uu, ecaade2017_042aa, 13da, 8523, acadia14_333au, 254a, ce1e, a20d, d734, 0e65, f3a6, 545c, 0e96, sigradi2015_sp_8.284o30, bac3, 29e8, acadia17_648v, 097c, 169d, c2de, 33d5, 01c2, 8f74, c42f, de24, 1b49, 71a6, 3f08, ascaad2014_010k5, acadia17_637c, 2377, ecaade2014_233s60, a267, db9a, f3c8, 55cc, 1fed, 2dab, sigradi2014_151f3, 631a, 47f5, c8aa, ijac201412204c3, 791b, 5ea4, acadia14projects_247v, sigradi2016_602l, a7df, e797, 2f0e, 5587, 09a3, a98a, acadia14_145y, 72dd, 7469, 9fae, acadia14projects_365al, sigradi2013_226a, e07b, db4b, acadia17_168yy, 88a4, 7032, 3fa2, 8992, 17cf, f162, 574c, acadia15_343j14, 6baf, 1c20, bbf1, ba0a, c626, 963c, 5ccc, ecaade2014_180x44, eaa1, sigradi2014_084z7, ecaade2014_173i43, ecaade2017_021n, c8c8, caadria2015_126b21, d471, ef5e, 55c1, ecaade2015_227l50, 5e56, 7da9, 8308, 7bfd, db31, sigradi2014_330o7, c5c0, f29e, c0cc, cb37, 4c79, bcb8, ecaade2015_307r67, b615, ecaade2017_017y, 48c8, d359, 6802, ijac201412205m4, 91f0, 8a8a, 6cfa, 202e, sigradi2014_018o1, acadia17_90ss, f37d, acadia14projects_453g, acadia15_47c1, 0299, d11b, b745, acadia14projects_63ah, 5391, 7547, 26a1, c8cc, af2e, 2e8c, cb99, ecaade2016_047e13, 2e25, acadia14projects_375b, afb5, ea58, acadia14projects_153au, ijac201614301a1, ijac201614102m2, sigradi2016_537b, fd15, da8f, 9347, 9694, 0a2e, 5808, 4975, e377, 6dcf, ecaade2015_115c23, sigradi2013_393r, 0340, 1358, ecaade2015_21o3, 363a, a53d, 3afc, caadria2017_174m42, caadria2015_150x23, 8ca3, 946c, ecaade2015_55c10, ijac201412303z7, 2d0e, d3d2, 728a, sigradi2014_132o1, 8f24, 1f4e, acadia14projects_189ax, b5f0, 5fc9, caadria2015_030i4, 02ee, 5dbf, d0ef, f2e3, ecaade2015_59v11, 544e, ecaade2013r_015s8, 6bfc, 91fe, e423, e75e, a0b7, 31fc, 01ac, 4bf0, 86ed, 5749, 29e4, ijac201412205r4, a13d, ecaade2013r_012p7, 64e9, ce3a, ijac201412408s1, 8f66, 21dc, 7c9c, ascaad2014_010p5, 1e5d, d52c, a8f5, 9ee0, a457, 44fd, 0671, 6ada, ecaade2017_085d, f929, 6fbd, 7a5d, 1406, sigradi2015_3.268j5, 7016, 62cb, 1b3d, sigradi2016_484f, 16c8, 672e, 9bb4, 70f2, f142, sigradi2016_364ss, acadia17_648mm, caadria2015_178z26, 8d5c, acadia17_169qq, 1fe8, acadia14projects_661f, 426c, ijac201513105c5, b679, ee4f, ascaad2016_040x15, ecaade2016_067c17, sigradi2016_443uu, be8c, caadria2016_713t30, 89cf, a199, 58f4, acadia14_117aw, fa77, ecaade2014_052v12, 9b92, ecaade2016_028i8, 8df5, sigradi2013_195a, c4e1, f3b6, cd27, fe05, 822d, 396f, ecaade2016_169l48, 8685, 5684, 1490, bb59, 8ac0, caadria2017_003u1, c9d4, f006, f01b, ecaade2014_218r55, sigradi2014_263e1, 8885, ecaade2017_172u, 609d, 5b74, 1b76, 6798, d60e, 859c, df24, 5834, ecaade2015_227v49, 8727, 6223, 002a, a4d4, feca, c35e, 3590, c396, 0726, 8048, ecaade2017_053d, 0a7a, e5ab, 7573, 056e, 94a9, 9283, acadia14_681af, dc31, 5686, sigradi2013_386i, ascaad2016_030f12, f22b, 6643, c8b7, f187, 3669, 3ae0, c5cc, f7e4, ecaade2014_221m56, eb28, a90c, 4962, 728c, edde, edfe, e429, 5d3f, 1709, 34e6, ecaade2015_180r38, caadria2017_124d33, caadria2017_163o40, f11e, 1abf, 2dde, efc2, e7a0, 3075, 68c1, e668, ijac201412301a6, a2b2, 3dcd, ecaade2016_158k43, e0c3, ascaad2016_022w8, ecaade2017_257nn, ecaade2015_129n25, 25fd, 4ec9, sigradi2013_342, 76e8, 5c1c, acadia17_59k, 4b68, ijac201614207o12, 396c, fa7f, b9c0, 7461, ce3c, 5ddb, 4d6c, b57e, 219b, feb3, ea81, 2467, ijac201614208g14, 95fd, 29c3, 32d0, c449, 23a3, 0a90, 9904, 598e, d355, b46a, ecaade2017_039g, f41f, b789, f93b, f737, ecaade2015_301b66, f423, 5817, 1683, fe30, 7631, ea0b, ecaade2016_ws-dheritageu67, 4107, 406e, 5f15, b451, a47a, d158, 2a88, ascaad2014_016g9, 84bb, a943, a93b, c84b, sigradi2015_8.186h12, 77ea, 6d83, 28fc, d2bc, fda5, 633a, 302a, ecaade2014_052l12, 26e7, caadria2016_095u4, 9208, acadia14_375i, a5bd, acadia16_98o7, acadia14_281aa, ae74, e617, b5bd, f7a4, 7d49, d3aa, ecaade2017_101o, fc6e, caadria2017_174s42, ecaade2015_171y36, 900c, 6830, d858, e5eb, 7b8e, 1cf9, f0bc, a88d, dcab, 585a, 41f9, acadia15_161d6, adb3, 2912, a3ef, 08ff, ecaade2015_248l56, ce84, a969, 0b99, e5dc, ecaade2014_067x15, caadria2017_003o1, ascaad2014_022p4, 94bc, 082f, fcac, 162f, caff, 14e1, 3277, f440, 656a, 8cae, 10a4, 3ef8, acf5, 2cfe, 01a3, 7f7b, f502, caadria2015_081l12, 5bb1, acadia14_549u, f1d4, 772e, a13b, 27b1, 7c73, 0034, 657d, ef20, ecaade2017_252m, d5c7, 8910, 5c88, ef78, 0046, dd11, a89f, 6c87, a77c, 414e, sigradi2014_109h9, 1f71, ecaade2017_146kk, 7949, 32c3, ea28, 08c0, 355a, 066e, d546, 8800, sigradi2016_771u, d677, cf46, b712, 8684, 2f10, e442, ecaade2015_309s67, 56d6, 64f0, b968, ecaade2016_191a51, e876, dfc2, ebee, e3e7, ecaade2016_071a20, 1ed9, e1dd, ijac201614201i6, acadia16_12m2, d87f, ecaade2014_208e54, acadia16_362u22, 1465, 5619, ecaade2017_028n, 3f9a, fc7e, 8a55, f31b, acadia15_149z5, 624e, ijac201614102s1, a359, ecaade2016_191y50, sigradi2016_450rr, 66e3, ba7d, 0c58, 54c8, ab39, 229c, ijac201614207h12, 070d, bef5, fb0f, cfcf, 9c29, ecaade2015_320p70, acadia14_671w, 544d, db7f, bcd2, 0957, ecaade2017_169hh, dbc0, ascaad2016_007y3, cb18, 528c, 2b15, ab2c, 63d0, 372e, ecaade2017_129nn, acadia14projects_619ai, d4c5, 8947, 6cab, ecaade2014_237d61, ijac201614405f3, 9b7b, acadia17_283nn, b823, bbb0, 3a47, 6ebc, 70a1, 8819, acadia17_145xx, acadia14_219e, f380, 48ae, 8c66, caadria2017_094b26, ecaade2017_090jj, 82dd, 6d53, acadia16_440b26, 1089, 68df, 79f6, f373, d06c, acadia14_333ax, 6f22, 67c6, bc3a, 2005, cbc6, 1e9c, e67a, acadia14projects_565af, dd75, 587b, 5b62, 72e8, ecaade2013r_019j10, ascaad2016_022v8, d5d7, 56be, 5c22, 2745, 3673, c397, acadia17_90dd, c49b, 201e, ae69, acadia17_455x, 274f, 5863, sigradi2014_132y1, b1bf, a272, 3fac, 57a0, a67d, 092e, b337, ccdc, 0dbe, ecaade2017_116f, d601, d02a, edac, 7bab, 4796, 0c42, acadia14projects_301ay, aa6c, 2bc9, d523, 6f13, 1425, ea1d, sigradi2015_4.52p6, d5f9, ecaade2016_166l47, 353a, ecaade2016_102o27, acadia17_231m, a4eb, sigradi2015_3.201t3, 2779, b21c, 9a6d, eb64, 6e3f, b717, 398c, dac7, 24e3, 6ab4, b391, 6c70, e6dd, 799d, ecaade2016_242l64, caadria2017_174c42, 5831, cc4b, 3e96, 7e6a, a7ef, ecaade2017_108n, 39aa, ecaade2016_096o26, 14cb, 3932, d6eb, 0e6f, 0c1c, sigradi2016_625hh, f415, 9c62, ef64, 92a9, 19df, ascaad2014_019x2, 3b8f, d413, e852, ascaad2016_009p4, 1a5c, caadria2015_181c27, d52f, ecaade2017_302ii, ecaade2014_195k50, acadia17_201e, 02b2, a8c0, bff7, 8c0b, df58, 5e19, 0b37, sigradi2014_176a5, 6204, 0f56, f097, aad6, 5bdf, 70b1, ecaade2017_208r, 97d3, 09f2, b6fc, 8460, ecaade2015_221y48, a7a7, 9071, f268, 82f9, 8a96, 494c, ascaad2014_008p4, e215, 5f8e, b23e, d0d6, f64d, 3f7e, 6168, acadia14projects_565w, sigradi2013_295b, sigradi2013_205h, ab1f, 4b23, d93c, ecaade2015_13u1, ee77, 5285, acadia17_51ww, c248, ecaade2016_129m35, 1835, ecaade2014_121z27, d29d, e1d0, 9f45, 24fc, 69f0, 8582, ecaade2013r_003h3, 91c6, b9b1, 11ef, 38df, cb01, d13c, c2b1, b3a1, 07b8, 6015, sigradi2015_6.183l8, ecaade2015_196d42, 0d76, c6e5, 540b, 221d, b4d6, 7712, sigradi2016_801z, acadia14_435au, 51a3, acadia15_284s11, 34ad, 3852, ascaad2016_003r1, efa1, 244c, 22ca, 2bdc, 074e, ecb1, 081d, e6f4, 599d, 0446, dcb2, 829b, 1a61, 7f25, deab, f0f6, 74ce, c44f, 5d56, 83b2, 32c9, 4eed, sigradi2016_571ss, d597, acadia14projects_589i, ef3b, caadria2016_611c26, 7a27, 7fc1, 5f82, 01cc, f155, 3a68, a354, 1cca, b44f, 76a0, 0193, ad4b, e9dd, f3d2, caadria2015_176r26, 8a6c, 8884, 9a5a, acadia14_145af, afc6, 6cc9, 8ff9, caadria2016_497b21, 5e48, c6a9, 5ac2, sigradi2016_530gg, 37e5, 7d7a, ab54, acadia14_565x, ecaade2017_199uu, 5710, 9d29, 7f7c, a523, 0788, 9f19, 0ac1, a9c8, ascaad2014_033i1, 3308, 545f, sigradi2015_6.387t9, sigradi2015_6.329v8, ecaade2017_225f, 9b5f, 930c, afba, dee1, caadria2015_086n13, caadria2017_055i18, ebd1, ac1e, 0cef, be4e, 5b80, c158, 2d4e, a983, 154b, sigradi2013_407c, 2ac2, ecaade2014_138z30, b020, sigradi2016_625uu, fb82, ecaade2016_ws-dleadd68, 94ff, d3fc, 6367, 2004, e8da, caadria2015_213s32, ce65, 8cf9, f7e1, 3e38, d99e, 0ab8, acadia14projects_699r, ecaade2015_195k41, ecaade2014_214s54, 3fcf, 8044, ecaade2017_202o, 106a, acadia14projects_317u, ed83, acadia17_648s, 30fa, 8bb4, 9ad8, 73fd, 4a02, 7baf, 230b, caadria2015_023u3, c58c, 34e9, caadria2017_005f3, ecaade2013r_004g4, c69d, 82be, 7ad0, 07e9, b32d, d751, 8ce3, 937a, acadia16_488t28, sigradi2015_8.41c11, ecaade2014_052u12, ecaade2014_086m20, 47c9, 2ee6, sigradi2014_345c9, 7dff, 7595, 5fc4, 779e, 925f, ascaad2014_029t8, 252e, 887a, 43a4, 1df4, caadria2015_060s6, 1838, b342, cd34, 1493, f9ca, 052c, e28c, df4a, ecaade2016_121o33, 29a4, cf68, ecaade2017_033q, 2c64, 4d76, f788, 724c, ascaad2016_056h22, 89bb, 4e18, 20ac, sigradi2013_100, caadria2015_099t15, 7508, ijac201614207f12, e372, sigradi2013_238, 73a3, 1cef, ijac201614205l10, ecaade2014_084y19, ad4f, a8f9, f176, 616f, f53c, ecaade2016_007l2, ascaad2014_012k6, ff78, ecaade2013r_010p6, 1932, sigradi2013_393o, 2371, ascaad2016_035v13, c7e9, ijac201614102o2, acadia14projects_565k, caadria2015_213i33, 5591, 6a21, 4fea, 59e5, 19e7, 0c6e, 5e5d, 07cd, acadia14_375n, 5528, 28e1, f764, sigradi2016_428j, cda1, ijac201412207g5, 312e, acadia14_435ae, 945a, 0864, 1d8e, acadia14_531s, sigradi2016_522w, sigradi2015_8.328o15, ab58, caadria2015_090a15, 6d33, 80b0, 08bf, acadia14_719c, 7c06, 4079, 0511, 87c2, a0cf, 139e, d41f, 91a2, ef91, f137, 640e, 6f0b, ecaade2016_002h1, 8664, caadria2015_102c16, b45f, 5274, 2c77, a424, ecaade2014_173v42, 824f, b120, a9df, ecaade2017_098nn, 1574, a51f, def6, 4948, a042, e39d, acadia14_497ab, ijac201412407x9, ascaad2016_011j5, 48fd, 930a, 2f1e, aa9e, a59f, 32ed, e9d4, 477c, 150c, b805, 9ebd, ecaade2014_016i4, 6e3a, 44de, bd39, 28bd, ecaade2017_130xx, f183, 7d8e, 1b8f, 408b, 3854, 211c, sigradi2013_393s, 622a, 941b, ecaade2017_198ww, 1055, 8f42, cef0, ea26, f40c, f8b0, ecaade2015_77s14, 1193, 2c21, acadia17_322xx, cb04, ae8b, 057a, a36c, ecaade2016_110b30, ecaade2016_119n32, 1370, 2a80, 2f5e, ecaade2015_161m34, 7597, ecaade2015_193g40, caadria2016_631l27, 5f40, ijac201412408z1, ecaade2015_21k4, 76ad, 1277, 295c, acadia15_263e11, de28, 2769, baa0, ecaade2015_92k18, f100, ascaad2014_029z7, ecaade2017_291x, c79a, e8f1, 0bb7, 94bb, 2ab2, acadia14_463k, c6e0, 7901, 0c12, e616, e07a, 55ba, c245, 5080, ecaade2017_122ll, 6f6c, 4d08, 5337, bfe0, 69b2, 3151, acadia17_491w, 3d1d, 8017, a22e, sigradi2013_195, 30b9, d323, 7acf, 7fb4, 3ba2, 05f5, sigradi2016_357l, sigradi2013_414, 0c4a, ecaade2017_122kk, d0e7, 36d3, 0efb, bf2f, 56b0, 7753, e334, 8e9f, c967, 62d4, 00ff, ef7b, 4a97, sigradi2013_429l, d84c, ascaad2014_015z8, c5b8, ecaade2016_163l45, 61c6, 61a2, ac31, 834c, 6f26, 851a, 5e35, a30c, ascaad2014_014e8, acadia14projects_63b, d476, 16c6, 058d, d74a, 5dc2, acadia15_513z22, 7af5, 7c94, 6cf8, bcb0, 4a3c, 2cad, 6bc9, bb87, 5029, 3b5c, 3545, 8aaf, 6a88, 9a50, b561, ecaade2015_180d39, 1e96, 0674, afb2, 890d, ecaade2013r_006t4, 43be, acadia17_188aa, 184f, ecaade2017_308hh, 9ffb, 4b96, caadria2016_271a12, 268e, caadria2016_673d29, 1c70, ascaad2014_004f2, ecaade2016_006w1, 9ade, 4da3, c925, 0c9b, ecaade2014_024j7, c2f2, sigradi2014_293a5, 1b55, fe60, 2713, ebc9, sigradi2014_151p3, f722, 2916, 7bef, 3921, 3b12, 320e, 4116, 6a65, 1c2d, 37d0, ecaade2015_118s23, 3cd2, ecaade2017_031oo, dbc5, 4e4f, ecaade2014_113z26, caadria2015_033d5, b2ef, 8827, ce04, acadia17_323l, caadria2015_043f5, 213c, 8466, sigradi2014_144a3, caadria2017_015t5, 8846, ecaade2014_049y11, 701c, 8527, f612, dfd8, 484a, 68bc, 1aac, f2be, 16b7, 511a, 47d6, 2ec5, 51ee, 1f57, 775c, b705, f8c7, 3ae4, ijac201614208v12, cf5c, ecaade2015_152y31, 2f37, 49c1, acadia14_619ac, ecaade2014_225n58, cda4, fd28, 057e, 8183, caadria2016_073u3, 8643, 44f1, d805, 1847, ecaade2016_046r12, efb4, 1c3c, 4150, caadria2017_043x13, 90b8, b01b, 6eaa, 3baf, 944f, 7382, acadia16_414w24, 54a3, ca4c, a119, b4c5, 6242, ecaade2015_21j4, 1e13, 667e, 204d, 9155, 9ea7, f654, 5e1d, 3c90, 0496, 6763, b6a6, afe6, ecaade2015_77v14, caadria2015_172i26, 91ce, 9d6f, sigradi2014_265p1, 9e98, 1a53, ec66, 4a2b, 995a, acadia17_307ee, ecaade2016_042l11, 4976, ecaade2015_161i34, caadria2017_183d44, 5a9a, 5912, 8dff, bb9f, 858d, 78d3, 469b, 0266, 24a7, 900e, 3fd5, 4d0a, 7b21, 977e, ecaade2017_164gg, 0b9f, 7823, 6473, 8d9a, f52a, 921b, 2686, bde8, 78a0, 39e1, 4ceb, 7685, 05bc, db63, 15af, 15fb, sigradi2016_737aa, 5c03, 1f1c, 9356, f8c1, d5cc, 49fe, 26dc, f1ba, e362, 7501, 7f3e, 5a3f, 01b9, ijac201513105l4, bc25, 7e0c, 4def, ecaade2015_17z2, 448c, 97f4, e90b, a8c9, 72d7, 8160, caadria2017_132t35, 3b25, 66c2, ac93, 653d, 7192, ecaade2014_221k56, 8991, f809, 4f20, sigradi2013_289m, 9d2a, 7eb9, acadia14_317aa, b806, b7c7, 86f2, c654, sigradi2013_100h, 0733, ascaad2016_043m17, acadia16_12o1, 8153, sigradi2015_10.138a19, 8cce, 508b, 2358, 7918, 204e, acadia15_395d17, 5886, ebf8, d2cf, 6f19, 733c, 69b9, caadria2015_114s18, 4523, b44d, caadria2017_124b33, 6905, sigradi2016_450ss, caadria2016_787h33, f428, 8efd, acadia17_162q, 7427, 5334, ecaade2015_235z53, ecaade2017_087r, sigradi2014_345r9, caadria2016_045g3, b165, 6388, ce2d, 6955, caadria2015_030j4, 78f8, 38f9, 07b5, ecaade2017_100l, 157a, 7985, a924, acadia15_161k6, ascaad2016_059k23, 8608, ecaade2014_233g60, 65e5, d779, ecaade2015_333b72, b333, 3156, ijac201614208y12, 6e1c, 7127, acadia14_153b, 8323, cd2b, 6d29, 5f39, 24dd, 696b, 5371, 1c6e, dd6f, 6963, d202, acadia17_648t, 77d2, ccf6, dfa7, 5f49, 9bbe, 4f29, e5de, 5e8b, 4290, 7303, 6e61, 0e08, caadria2016_829e35, 4267, 24e2, aad8, 96a4, 4540, caadria2017_052w17, 94e2, 31f1, 2fa4, 239c, 7d27, caadria2015_087c14, caadria2017_016s6, 5f17, f4c4, ecaade2014_163b40, fd42, 5502, 62ba, 9a9e, ab4e, f477, c74d, 1c3e, 222e, 538f, 9658, ecaade2017_301h, a26e, d15d, 941f, db24, caadria2017_155u39, sigradi2013_345m, ecaade2017_157ff, ecaade2013r_004d4, 2e48, 67a3, c60e, caadria2016_003g1, 59a8, 4265, acadia16_362o22, sigradi2016_625pp, 7e91, ecaade2017_076z, cb5a, 6e7d, a3a8, ecaade2016_243n64, f0de, 2192, 230e, 422e, 8ff0, b7b0, 9211, ecaade2016_230n61, eb49, d444, 414f, 0c0c, 6c5c, 9ac3, acadia14_463u, caadria2016_703o30, ijac201412306d3, 6595, 115d, b369, 1ea5, d8ee, 6726, 50c4, acadia15_123u4, 5ab5, 4b5d, 0dde, 7f13, 080f, caadria2017_056x18, fee2, ecaade2015_158g33, dc69, c305, 927a, 1edc, d02c, 8952, 1fcf, sigradi2014_330f7, ae19, dd34, 473e, a275, 593e, ecaade2014_038l9, bce6, e801, 394c, a660, c234, ecaade2017_124e, 61ad, acadia14_177y, a865, 3958, f22d, f619, a644, 95e7, 9826, 84ea, 6212, 9b5b, 632d, e5cb, 20f7, f24b, 9b5e, a2a2, bed7, ecaade2017_198n, 1a27, caadria2017_163f41, 84a0, 3650, a021, ecaade2015_129s25, 0160, ecaade2016_118h32, 0f8c, e56c, 7f39, sigradi2014_045f4, ad62, 0af7, 0561, 1ee0, 4b3d, 85d1, ecaade2014_010z1, 261a, d663, 6078, 08e9, 72be, 8d9d, acadia14projects_375p, acadia14_463n, f881, a6cb, e11b, 5b71, ec55, 3699, acadia16_224d15, 5d9b, 7e7f, ecaade2013r_004u3, 48d6, ab3c, 71c7, 34f7, 33a0, sigradi2014_181u5, 310f, d1c6, ed40, e9bc, de43, 150d, 3103, 64f7, c832, ecaade2015_103r20, c76c, 73ae, 917b, cf79, beab, 2157, acadia14projects_579ay, 49fa, 89a1, d7ed, 05a3, 74fd, 220e, 637d, d273, 82bb, 6c28, 6505, 5a58, c759, 6733, ecaade2017_157mm, ecaade2015_317s68, caadria2017_054b18, acadia14_189ax, a5c5, 8cab, 2fc4, 6b92, 0124, ecaade2016_199w52, acadia16_460t26, ecaade2014_128s28, 1c66, 52aa, 9e0d, c834, 3093, 391d, sigradi2015_6.42b8, d2f8, sigradi2015_11.136r24, 3ebc, ab76, a7eb, ecaade2017_140hh, 58a2, 9394, 9e3e, ijac201614403u2, 8962, b933, 1688, acadia16_140k10, e285, d15f, 4d0e, e980, ecaade2017_129ii, 757e, sigradi2015_sp_12.402u31, 9e67, 3fc1, acadia15_185j7, b553, 95c0, 9942, ba3e, acadia15_323k13, 84ce, ecaade2015_103p20, f1da, aa1b, 5160, cb4e, 58b2, efa8, 6a0f, 0a01, a604, 8f06, 3fb7, b6a7, sigradi2016_360z, acadia17_348yy, bc22, 2d98, e42d, 97a2, 01fc, 47d3, sigradi2015_10.267u20, 437c, bda2, ecaade2016_225f61, 4935, 68a9, 5aa6, befe, 450c, c77b, b4f3, ba5d, cc20, 70c1, e28f, c9b2, 1a04, 4bd3, e7d3, c463, acadia14projects_507ae, ijac201614401g1, 4cab, 6a5e, 385e, c874, sigradi2016_590p, 08f5, 20d0, ecaade2016_136k38, 22a7, 9272, f24e, 44bd, 99bf, 8e18, d8ec, 72, acadia14_167aa, 28c0, sigradi2014_032f2, acadia16_62f4, e489, 68b2, 8f33, 9129, ecaade2017_108i, 6497, 64b0, dc64, 7e72, 4943, 8fe7, 90e8, ac6f, 9dd7, ec8b, 48ea, 65cf, a21c, 64d4, 557c, 009b, acadia17_26c, caadria2017_031g11, 9e31, sigradi2014_080n7, 4b02, 5fe5, ceaa, c69f, b971, 74d6, ijac201412307h3, 6042, 5401, 8f92, 4699, f7d0, 1e7e, 9b48, acadia15_243d10, 71fd, ecaade2014_111c25, 3438, 314b, ecaade2015_119d24, sigradi2016_595dd, 6f41, 6a22, ecaade2017_265k, 9536, 2dfd, 33c3, 3658, ecaade2015_237p54, 3f39, 5333, 76e4, a00c, fbc3, adc5, ecaade2015_27s5, 4f7b, 3345, 0ea1, 064c, 4d45, 5f54, 5b70, 39e2, 3d7b, ecaade2016_222x57, cd6a, 0ba4, 0dc5, 6481, c0e6, 424e, caadria2015_090c15, ce09, 34ec, f37f, f63b, 5c61, d556, d992, 7cd6, 7e64, 1c8e, 147e, 1077, eb1f, c45c, caadria2015_156j24, 7c90, sigradi2013_189h, 821e, 5e7e, 4d3b, e6b1, 9c18, 0a09, 9fec, acadia15_483s21, 1651, ecaade2014_145m33, b834, sigradi2014_201e7, 67f8, ecaade2015_100u19, acadia15_483c21, ecaade2017_079aa, a241, 410f, 3f5d, 68b4, ecaade2016_228l61, ascaad2014_037i2, ecaade2016_164i46, 8cd9, dca7, b092, 7450, 9e96, 0804, 0931, 6f25, cfaa, 6801, 68e4, ecaade2017_054pp, ascaad2016_046o19, ea47, 3f01, d543, 173d, 4db4, d6f9, 8bd6, e49b, 9e94, 7592, ffe5, 25b7, 0a17, dfed, ecaade2016_065x15, 45c8, fcd8, 17d9, fb3c, e96f, 26d5, 2909, 764e, 0728, ijac201614402p1, ecaade2014_024m7, ecaade2015_127d25, cbf5, bff9, 50c7, ecaade2017_208ww, caadria2017_063e21, ijac201513302o10, ascaad2016_038k14, f05a, 95ab, 453c, 8df4, acadia17_358ll, f7b3, 7418, b277, 484e, a8fc, 2402, cb7c, 9859, b26b, sigradi2016_417jj, c5c5, fe67, 6329, a0a4, 8cde, f3c2, 706f, c817, 8960, c3fe, 7688, ec7c, f7b6, 7433, b919, acadia15_243w9, b66c, c78b, caadria2015_122i19, e4a0, caadria2016_601j25, 1a93, 1249, a544, caadria2015_139e23, ijac201614303m2, 10d5, 074f, b555, ecaade2014_176o44, 12aa, acadia16_34f3, acadia14_339af, 6add, 0d68, 2095, 316c, b5fd, sigradi2015_2.162p1, 8743, 42ff, 9f77, 7c25, 3e33, df3c, 0602, ijac201412407u9, ca36, 5314, 0efe, 3b7e, 2ba4, 94b6, c026, ijac201412304r1, b418, a395, 82b2, 900d, 1a48, 727c, acadia14_189ar, 7ab6, 72d9, ijac201614104e4, 22a9, 0552, 1080, ijac201412406s9, d4d4, 9ea0, 749f, 69a3, acadia17_90aa, acadia14projects_699n, 6be6, 1ebc, 0189, f01a, sigradi2016_611s, 094a, d4ee, 1631, db93, b111, d5d5, 7690, 4d38, 7e26, f689, 428e, ecaade2015_155h32, 7242, ef88, 8a27, da73, 93a0, acadia16_280z17, 685f, ascaad2016_050x20, 3ba0, cac3, 3e71, f26d, ijac201614405d4, bdc3, 62fc, f24c, e28b, acadia17_177n, dd6b, 490b, 609c, caadria2016_311d14, ascaad2014_032n9, 0c9a, 01bd, fd4c, sigradi2016_426f, 774d, 2115, 9cc9, f5a1, acadia14_111i, acac, ed72, ecaade2015_180l38, 2984, 85e2, 9aa9, acadia16_106e8, 96ca, caadria2015_070j9, 6e58, acadia16_440e26, 7830, 1235, 5dd0, ed37, 5e30, ijac201614306d4, ecaade2016_168i48, 21ea, 3ed7, 6fc2, ecaade2013r_012t7, 04f3, 616b, cbc4, caadria2015_023b4, 36c9, e8e5, d3e2, 582d, 576d, a939, acadia14projects_479g, 4f17, sigradi2015_9.152l16, 6afa, sigradi2015_3.370y5, 5bee, 6b76, dfc0, 83ee, acadia17_162v, eacb, acadia15_483m21, ecaade2014_224x56, acadia14_453j, 12c6, c507, e065, 815d, 7d9a, eba2, 5f93, ecaade2014_042m10, 0c51, 8c8c, caadria2017_021h8, ecaade2014_206o53, 2049, 0a33, acadia16_124a9, 9c60, 8699, ijac201614302i1, 21da, 6921, 24aa, caadria2017_131f35, 5b94, e593, d6d2, sigradi2016_484n, e854, 9c23, f171, c641, 2c20, cb3e, 8050, 32f8, 469f, a654, 4872, caadria2016_013s1, acadia14_671u, f799, acadia14_177ad, 3a09, 2cba, ecaade2017_198b, 54fb, cc93, eaa5, 4524, fab8, 689b, caadria2016_177u7, caadria2015_213n33, eec2, d175, 53d5, 3a7d, f3c7, acadia17_70gg, f28d, 3d6c, 761a, 1b98, f4d5, 9449, 6a7d, 8e58, 3c39, afe4, e68c, 1f6b, 909d, 9608, 8cb5, ijac201614201v6, b699, acadia17_491v, sigradi2014_032b2, ecaade2017_215jj, ecaade2017_302hh, 109c, ecaade2017_052mm, 81ef, 3112, d13e, acadia17_491u, ecaade2014_173h43, 886b, d91c, a889, b8d0, 6171, 328c, 3b28, 7cec, b572, 8379, c7f4, sigradi2013_347p, caadria2017_142k37, fa4f, d8c8, cfa6, 0168, bd3e, ecaade2016_151e41, ecaade2017_052hh, 29af, 4006, 7041, c5ba, 5500, b385, acadia16_424d25, e0f5, 479b, sigradi2013_326f, 33b8, e958, ecaade2017_302pp, 0598, e597, f473, 8b05, c85b, 9ba5, ba03, 353c, 0626, ecaade2014_071c17, 15b9, 3d88, d757, 8407, adf8, sigradi2016_484b, 5583, 6b74, 18a9, 7d73, ecaade2015_79i15, 9c5c, 1d99, 9975, 654e, f705, ecaade2017_172p, ecaade2017_117v, a6a0, fe01, d13f, 0c2f, bda6, ecaade2017_256x, f495, 866c, 36ec, 5062, ecaade2017_156u, ecaade2016_208o53, 7263, caadria2015_061d7, acadia15_343i14, ascaad2014_024b6, ecaade2015_333c72, ecaade2015_92x18, 85b5, de2c, 74e9, ecaade2016_mrte66, db59, 6c91, 4a50, 2342, d9fb, ecaade2014_019l5, ecaade2015_143o30, acadia16_54v3, ecaade2014_021t5, sigradi2016_440hh, ecaade2016_158n43, a6a2, 88c9, fd51, ae72, 6220, 730c, ijac201412403m6, bacf, 64e1, 23e1, 5932, 77a9, b40f, caadria2016_517v21, acadia14_661i, 5237, 2d0c, b710, dd8d, 3e3a, ijac201412403u5, acadia15_469l20, ascaad2016_041p16, 04dd, 5614, ef97, bbe8, 97d1, 5467, caadria2017_189j45, 6e90, 744a, sigradi2014_114p9, 5c5d, 70da, ascaad2014_017k1, ecaade2016_104x28, 5caf, ijac201614102y2, ea9b, ecaade2016_223e58, 3875, acadia14_479y, a000, b3b2, 7189, 8435, caadria2015_203d29, a6ef, fd60, 3fed, acadia14projects_473ar, 0339, 09ed, 503c, e72b, 14b6, 578b, cb4c, efdb, 7c3d, 0673, caadria2015_209x31, 8d5f, e6df, 3cb6, 1d9c, abc5, caadria2015_114n18, acadia16_270e17, ascaad2014_005a3, caadria2016_229y10, 7f6e, b50d, 7514, 7b7a, 0ae2, acadia16_344m21, c179, sigradi2013_215c, 8927, sigradi2015_9.141b16, caadria2017_081x24, 18ef, ed74, caadria2015_090p14, ecaade2016_015w3, 1bd4, 6670, dfb6, 70a3, deb7, f715, 242f, 9e76, ecaade2015_317y68, 44a1, ecaade2017_157jj, 880c, caadria2017_021l8, 3a6e, 3a86, 3a66, ijac201614205o10, 825d, 7013, 0bfb, 604b, ecaade2014_052y12, 2d88, c86d, sigradi2013_64, f9d0, 1b8a, fce3, caadria2017_058f20, 23e2, caadria2015_124w19, 6389, 34ae, 5e78, 07c4, acadia16_184p12, 443b, c490, 06c3, c469, sigradi2016_637v, ecaade2015_127b25, 85e8, ecaade2017_072c, 79a8, b760, e2b4, caadria2015_194p28, ecaade2017_291p, cc2c, 98d0, acadia14projects_375ay, 641a, 7290, b16b, 808b, 3628, 65cd, 3126, 01a7, af6d, 9586, cd21, ecaade2016_162c44, ecaade2017_008k, 9048, ecaade2014_084d20, d68b, 1a58, cbcd, e84f, 0e26, b6a2, 0b48, a6e2, ed15, 91b5, ijac201513302l10, ijac201513201e5, a0ba, 5ae9, 3c07, 615f, 634d, 1710, 830f, 2f20, ecaade2017_173uu, d7cd, 0b15, acadia17_339ss, 9265, 4d77, 7529, ba98, b21f, 6996, e29c, 8254, 4e28, 43a8, 2883, 08a6, 0316, d423, acadia14_43ak, e536, 7f37, 74ef, d5e1, 76be, 7c67, ascaad2016_004k2, 87a1, 8bce, 72db, f6a9, 8b9b, ad9a, acadia16_196e13, 2189, 60fc, 4ac5, 00c1, caadria2016_529o22, acadia17_637f, ecaade2015_144c31, e138, 17ae, 5a49, 55ea, acadia14projects_199af, 4066, c7b6, 4435, ecaade2016_185a50, 784f, 9c1e, dbe1, 769e, ecaade2017_225ww, 63cd, c5e8, 93ee, 67d1, b300, f039, 8200, ijac201614105l5, 56fe, sigradi2016_356b, f806, d767, 8e89, b6a5, b518, 7d1b, ecaade2016_158m43, caadria2015_077a11, 278d, 84d1, ecaade2015_55f10, eb15, 94c7, e851, bc43, 472b, caadria2015_090w14, b043, 795e, acadia17_570aa, 1601, 739e, cd75, 9135, ad05, 757f, ecaade2017_124k, f1c7, 9195, 1f1d, 0980, c34e, sigradi2014_197a7, ascaad2016_003x1, a7a1, eec5, 651c, a451, 7c28, 9403, f21d, 00f4, 3c82, 636b, ecaade2016_238v63, dabf, b254, ecaade2015_139a30, 253c, ecaade2014_224l57, 60f2, 7943, 4bf1, ecaade2016_106i29, ecaade2017_230pp, 43c2, 25c0, c99f, ecaade2015_35u6, 6a69, 82da, 98e7, 9e90, 1438, 4c28, 2b3d, 27ff, d6e6, ecaade2017_054uu, sigradi2013_386, ascaad2014_036e2, c5f9, af84, 0ffc, 39ba, da59, 078b, 3a4a, 04f7, eff6, 1376, 0596, 873a, e690, 8c76, 5b0f, ascaad2014_026s6, 75f7, 0bb0, ad8b, fc9c, f463, a89b, 3e2a, b73c, ecaade2014_038b10, ecaade2017_291y, ascaad2016_022b9, ecaade2016_011o2, 2cda, bf99, 4945, eb9e, 2249, 3ad6, 8b5c, 7632, e51a, 9f23, 5685, ecaade2017_189tt, ecaade2016_118c32, acadia16_332z19, 4589, 3d7c, sigradi2014_103w8, 85ed, f459, acadia14projects_117g, 0bac, ijac201513303u10, 6014, fb22, acadia14_291at, a252, 156b, ascaad2016_038e15, 4f37, acadia17_221y, ijac201614405x3, fa48, 4089, ecaade2016_168g48, ecaade2015_138a27, ecaade2015_206h45, fcc9, 0017, ae70, 02b9, a825, 5fce, 2248, a55b, b5ba, e46d, 92e9, 32ef, ecaade2017_269a, 96d0, 45ae, d932, 1072, a425, c9b9, 2e0a, 216e, sigradi2016_484qq, 59b0, 1ca9, da11, ecaade2016_167e48, acadia14projects_291f, bdd1, a3e6, acc7, 1043, c0b7, acadia14projects_189ar, bcf8, e855, ascaad2014_005c3, b6d9, 78eb, b179, a4c5, 6c6e, 858b, 6386, ecaade2014_084n19, c50a, acadia17_424pp, 6df6, 628d, 8b1f, c035, 8b8f, 8168, 9349, 8c91, sigradi2013_280l, 5d99, ecaade2016_223y58, sigradi2013_77i, eefe, 1a12, 8f36, 7371, ecaade2017_050c, 0f30, c337, bde3, 0586, c5a3, caadria2015_077y10, 43b1, ecaade2017_133d, 66a7, f1ea, 98f8, acadia15_497o22, f9f3, f07a, 6f7b, 3f71, ecaade2015_94j19, 8418, sigradi2015_12.297i28, ascaad2016_028h11, a56a, d29f, 9ca5, 52c1, 48c2, acadia17_588oo, c79c, ecaade2017_155m, ecaade2016_068n17, acadia14_691a, d426, caadria2016_013t1, 3bb1, a520, ijac201513303p11, 0218, 72cf, 8f1f, 6004, acadia16_344l20, ijac201513203d7, caadria2017_118m31, 0b33, sigradi2013_183z, 9a1b, e191, b96d, d254, 1a8e, 836b, 3d82, eb45, 0fc9, caadria2015_012g2, a1a4, a9c9, 5317, 1d82, e05a, 0213, 63c0, edb4, 3d4f, acadia15_110e4, 543c, 1adf, 37f0, 0652, 5926, caadria2016_601o25, 899f, 393f, acadia16_98g7, b159, 9976, ecaade2016_057o14, fee1, 6f90, 78c0, 5e9c, c51e, a732, 3dcf, ef1c, b874, d551, 085b, acadia15_323b13, f76b, 0c21, 190d, sigradi2016_367vv, a55e, fd07, ca96, 57e5, 7410, 410a, 170c, ijac201614208y13, 81b4, 19db, acadia14_357au, ascaad2014_031k9, sigradi2016_450oo, 4688, 2884, c25c, fc1d, 4307, af74, ecaade2017_073o, caadria2016_713a31, 3098, 7488, 5d14, 78d4, c49e, fb8c, 7785, 4ae5, 8519, 5951, 26c8, bf9e, 8961, 3db4, c492, 40d5, c289, ascaad2016_022o8, 65ad, 8dd9, e78b, 751c, 12da, 8c71, 0970, 8097, 180a, ecaade2016_120k33, 78c7, ascaad2016_024j10, ecaade2016_120j33, 03b7, aa5b, 396b, acf2, 1168, ecaade2017_076ii, f136, fa9f, caadria2017_127d34, aae5, 927c, ascaad2016_029z11, 7581, 0308, 203a, d6fb, d12d, edb0, 9c3a, 66c1, ecaade2015_138r29, 5bd0, 55fb, ab10, 8e88, ecaade2017_037hh, a317, 9f9d, 7d2c, b029, ecaade2017_039d, 07f2, 5ee7, 673e, 5f6e, 64e2, acadia15_161i6, acadia17_349u, ijac201412203m2, acadia16_344c21, acadia14projects_189as, fb2a, ecaade2014_011w1, abea, 20c1, a3d4, fde6, 9be5, caadria2016_881a38, f720, e31d, 82cf, 501e, caadria2015_203c29, acadia17_520h, cd12, 73d5, 6418, a9dd, 6541, a2b6, 2725, 4cc5, 3201, 6b0a, ascaad2014_011x5, acadia17_177o, 074c, 7f84, 0477, sigradi2015_12.297f28, c73b, d627, ecaade2017_122c, 4042, 51be, 9092, 96ef, 8e1d, 26c2, 192a, acadia14_125af, ecaade2015_273e60, c56d, e85f, aeb4, 98ff, acadia14projects_229l, be45, cde4, 041c, de89, ijac201513206w8, ecaade2017_198rr, 1575, b366, ed39, 7f28, b47c, ecaade2016_216b55, 2fb5, f873, caadria2017_175e43, af7c, sigradi2015_8.81y11, fe38, c3a2, e40c, f5e6, 32e1, d768, 02a9, 6ab7, 6e2b, a3fd, 99ce, 3893, d587, 7b8b, 76d4, 5930, 9ddc, 2c0a, 2ac1, 547c, 3b15, a5a8, 3844, b5a2, ijac201614208e13, 0e91, eed7, c4df, d3ee, 3a4e, caadria2015_090b15, 226d, 9fca, 0cd3, ecaade2016_067y16, 7231, sigradi2013_238o, 4558, ecaade2016_154v42, f8f9, 15c5, f101, ecaade2015_324t70, 6ba0, 7a6c, 86b4, ff34, 715c, 0b02, 24e6, caadria2017_009k4, ijac201412401y3, c828, dc0e, c5d9, ecaade2016_224f60, 93db, 0747, 23a0, 0003, 2ff5, f7dd, 5429, da80, 4cc2, bbd7, caadria2016_861b37, sigradi2015_sp_8.6c30, a69c, caadria2017_104a28, 8505, a254, e68b, 61ff, 99f5, 3114, caadria2017_182r43, 68bb, 2f03, sigradi2014_345h9, 0cba, 0183, 4c15, a4cc, 6c20, 01e7, a255, 86eb, d8d2, ecaade2017_094o, 725d, d630, caadria2016_755o32, a5cc, b427, acadia16_12c2, f21c, aef5, 3198, d8f8, fa01, 851e, 4998, d532, 7270, 272f, 7df8, ecaade2015_72z13, acadia17_211s, acadia14projects_427ar, ecaade2015_229m51, a39e, 7f60, sigradi2013_117j, 9707, 550b, 55cf, ecaade2016_015z3, 17d5, e10c, 0f8f, 7a9a, c28c, 3515, caadria2016_777w32, 6d6b, a218, 2d33, 4702, 8004, ecaade2017_214r, e781, f421, 1ce7, 976d, d9c0, 0371, caadria2017_048z15, 67c5, acadia14projects_661a, 26e1, ascaad2014_025l6, ascaad2014_005g3, 95bf, ca0e, ascaad2014_012b6, 3281, 602d, b720, 6c7d, 50f3, d048, ijac201412402w4, de25, cce1, e3e0, ee5c, 1d24, d9ed, a202, 1027, d305, 3a42, 7fe1, 0467, b2e7, b15d, 248d, e702, ecaade2016_154x42, e150, ed56, 5747, 2b59, a1d8, f3ab, e3eb, caadria2015_096i15, acadia17_145g, 8d2e, acadia17_678rr, ecaade2014_173m43, ecaade2017_309vv, 7b55, 94f7, 8f73, 9062, 70d8, d9f0, 7252, 3701, e35d, ecaade2017_240v, 5001, 6eea, cdf3, 8e63, 6da0, 5c25, ascaad2014_032p9, fa84, sigradi2013_243f, ec35, caadria2017_163n40, c79b, e75c, sigradi2016_440ee, ecaade2017_210x, 7138, 81ae, 8b45, 56b3, 6b0b, 7115, 5713, f49f, ae79, 7833, 2933, ebf7, ecaade2017_265p, ecaade2013r_014k8, ecaade2015_116m23, ijac201614104x3, acadia14projects_339ag, acadia17_221aa, 2c47, ecaade2016_163y45, dfb9, e32f, 2271, 00bb, 50b2, acadia14_445ac, acadia14_627as, 62f0, 7ee6, 0851, cb67, 4be3, c1c9, ae5b, a0ca, caadria2017_185z44, 5b39, acadia14projects_365ao, ecaade2017_118ee, ijac201412204h3, 2734, acadia16_318p19, 44fc, 24e7, caadria2016_013o1, fca0, 21fb, acadia16_344h20, 51c1, aceb, 750c, ijac201412402h5, c0ab, 9261, caadria2016_157t6, ecaade2017_142ss, 9cdc, e27c, ecaade2014_237f61, d6bf, ijac201614204l9, ff4d, 49b2, ijac201412406m9, 077b, 6de8, c709, 7998, 2c28, c054, 34a1, sigradi2015_2.213w1, e12e, 3fea, e734, 8795, acadia16_78l5, b3a5, e825, 745d, 67f9, c855, 4cf9, ecaade2014_010r1, bcbc, ecaade2016_104t28, acadia14projects_497u, 6f0a, acadia15_81x2, acadia15_274o11, acadia15_232r9, 1d1f, 136c, 3564, d6f6, ecaade2016_102t27, 4e67, aa89, caadria2017_052x17, ecaade2016_222g57, acadia16_344x20, acadia17_307mm, acadia14projects_219ay, 2d25, 284c, 0079, 05a6, ascaad2014_008u4, dc65, ac39, a4b7, 0501, acadia15_57w1, d3b6, d026, acadia17_81e, 57fd, 41c4, f8f7, 3c34, c8ea, 0700, 128e, ba97, f169, a6d9, 6e6e, 95ee, effd, caadria2017_086j25, 3768, acadia15_333u13, b1d4, caadria2015_069p8, 267b, c620, f8a6, af28, fae3, cefc, 848b, 7cdb, caadria2015_031t4, 294f, db1a, acadia14_63c, 1f98, ecaade2014_066t15, 4cb9, sigradi2015_3.209x3, 06cc, 3b9e, fafc, fc13, ebb7, acadia15_513v22, ecaade2017_252f, acadia16_140o10, bf80, 6b7a, f561, ec8c, 7956, sigradi2014_313u5, ccb4, 7c5f, ee8c, 8810, f16c, 8620, ecaade2014_060x14, 9825, 6e1b, d847, fe6d, caadria2016_177j8, 0e88, 0233, 05f8, ecaade2017_054x, 9a2c, acadia14projects_301h, ff14, 43d0, 82c7, 3980, ecaade2017_056b, ijac201614202m7, ijac201513305j12, 08d2, 268c, 9c93, 3982, 83a5, sigradi2013_364r, sigradi2016_426i, 0090, ff04, 62c7, d986, be28, 25c7, 5c4a, 6528, sigradi2015_6.327t8, e019, 4d75, 3125, 2f19, 5c06, dceb, 9c51, 8590, 7df9, 388e, 8b7f, 5d7d, sigradi2015_6.387x9, sigradi2016_455d, be74, 94b9, 3f44, 4cb3, 0d66, 3660, 1ecf, 642c, 318c, 1e3a, ecaade2016_013k3, c698, ecaade2017_006oo, a52b, a1eb, 9640, caadria2017_113p29, c424, 63f3, ecaade2015_138u28, a4e9, ce38, af86, b3fa, d01b, 3d89, ecaade2015_61a12, 1edf, f27f, ascaad2016_056g22, c7ca, c993, 3d0f, bf0c, 7b4b, ad0b, acadia16_280i17, 13bb, ecaade2017_143m, 6ffa, 6756, acadia14projects_601ab, 2483, 3005, 312f, 9415, caadria2016_507t21, acadia15_211v8, caadria2016_135v5, 4fc5, dc2a, acadia16_244m15, caadria2015_172c26, eeda, 648f, 7a3a, fe5d, ecaade2016_190o50, b78c, acadia14projects_229m, acadia17_678yy, 8574, 20df, 9cf1, 15ba, 1d89, ecaade2015_138h28, 4df5, e64d, ijac201614202b8, sigradi2015_9.141d16, 9ef4, ecaade2015_138s28, 18e4, ec7a, sigradi2014_303g5, 7183, c9b1, caadria2015_202x28, 3970, 34e1, ascaad2016_007n3, ijac201412307i3, f5f7, 9c6a, ec68, 4c76, 52a8, 3119, c2b6, 3401, 52ea, acadia14projects_267i, f7c2, a616, ad1e, 70ed, 53f7, 2c02, acba, 753b, ecaade2014_224p56, ecaade2016_217y55, ascaad2016_001e1, ijac201412202t1, e5ae, 7d5d, ecaade2016_021o5, 1196, 586d, 9b40, 705c, 7dc7, ca68, caadria2015_061c7, 6f4c, 41e6, f810, 9e66, acadia17_373j, 3514, 1745, caadria2015_208n31, a787, a086, 47d5, 3eff, 3d6f, ecaade2015_285h62, b6b5, e3a5, 0ac7, ecaade2015_217x47, c6a1, sigradi2013_10b, 5642, acadia14projects_111n, ae83, caadria2015_087k14, ecaade2015_199c43, 8f7d, bd0b, a789, ecaade2015_297a65, affd, 3beb, 4063, 1ff7, 64f9, f54c, ecaade2017_003g, caadria2016_569c24, acadia15_173r6, acadia17_137kk, 5bb9, aecc, 0d2e, 37da, 90d1, a13c, acadia14projects_33af, ecaade2015_268f59, 8660, 2cb9, 69f4, ecaade2017_269uu, acadia14_435c, 0f43, sigradi2013_303i, acadia17_329w, e18f, c1e0, e912, c7b0, 92c3, 3c4c, b6f1, 1d14, ecaade2017_203gg, ijac201614403e2, fe1b, acadia17_221pp, ecaade2016_083b24, ecaade2015_86m17, 155d, f522, 08fb, 8dfb, 0911, sigradi2016_414gg, 0b55, 62aa, 09d4, b9a0, cfc2, sigradi2014_152t3, cfd7, c1ca, ijac201614404a3, 40c1, sigradi2016_484i, 528e, 43c0, caadria2016_725j31, 2039, 0680, acadia16_478o28, acadia16_124c9, ad98, 5f27, fc02, 3ea8, 34eb, 64ef, 8a2b, 7dd1, sigradi2013_364s, 005f, d3e4, ecaade2015_127u24, c256, caadria2015_126d21, ef94, f3a7, 799c, 5b0c, 6068, c2b4, bfce, 5998, a341, 4a62, cc01, 1486, 109f, sigradi2016_467t, sigradi2016_550o, 9d96, 0add, 00eb, 03d6, d648, 69d4, 2427, c458, 3dc3, 79ad, c784, ce4f, 035f, c4d2, 3793, ecaade2014_186x46, caadria2016_373f16, caadria2016_167f7, ijac201614309s6, a05f, ecaade2016_170v48, 4b65, ecaade2015_61y11, ecaade2015_35t6, 7e42, d8e2, sigradi2015_9.347l17, 59e0, ascaad2016_057n22, ijac201614103o3, ecaade2014_049z11, 96e4, ecaade2017_142vv, acadia14projects_177n, 21d3, 039f, f168, e0e9, 59af, 7141, 7fe6, 7322, ecaade2014_018y4, babe, b042, d1b2, 04da, 2bbf, 2776, d59f, 046e, f8e5, ecaade2016_123v33, 4a46, ecaade2015_61c12, 07c2, caadria2015_114d18, 863d, 6277, 1855, e07c, ecaade2016_058a15, ecaade2015_251m57, ecaade2015_64e13, 6a0b, 3bd3, acadia14projects_153g, bfad, caadria2016_435u18, acadia15_443a19, 8bff, f76c, 4eb4, 183f, f9a5, 0e23, b27d, c768, 0b69, 96cc, c660, 850c, 0bcd, 479f, 443d, e7d1, d9b3, 42da, 21ab, acadia17_60r, ff46, 2d8f, ecaade2017_041m, acadia14projects_111f, ecaade2015_94e19, 0072, 7293, b52d, 69e2, 4f92, cad6, cbcb, d960, 00e8, ecaade2016_098y26, a152, f57d, a148, 0dd0, fc7a, e695, dd0e, 4836, caadria2016_683o29, ecaade2015_250b57, bc0f, b907, a6ed, ac9f, ecaade2017_291s, ecaade2016_068u17, d7bb, ad7d, ee19, acadia17_669m, 6da5, 3ad1, acadia17_391xx, b2f1, 27be, 7c62, ecaade2017_105hh, 7171, acadia15_95i3, 9f6d, 0534, acadia15_149u5, 9f58, sigradi2015_10.309g22, 6a95, fbcd, 13cd, d849, e761, acadia14_627ao, acadia17_678ww, ecaade2016_118y31, 2614, 1a21, ebe5, acadia17_283yy, ecaade2016_073y20, 1b82, 5a33, ecaade2014_163e40, c8a3, sigradi2015_11.136p24, 4038, 1c73, bae3, 5873, 9667, ascaad2016_043n17, sigradi2016_430m, acadia15_81t2, 43de, 936c, ecaade2017_265u, e6c6, 895e, 2b6e, ecaade2015_64p13, acadia15_343n14, a4c1, 5f58, 8bf4, 7314, 317f, 0231, d890, 7796, 5289, c8db, 94a2, ecaade2016_047p13, ee4a, ecaade2014_168a41, be44, 7769, ecaade2016_199b53, f20c, 8aa5, fb27, sigradi2013_215v, b2ab, 2c68, ecaade2017_293pp, b374, 2d0d, 6f5b, f3f6, 7f45, 3c01, 2cb3, dfa3, acadia14_579c, 0192, 53c5, acadia17_365i, 9469, f5f9, 2023, 0c38, ad8c, ecaade2015_155m32, acadia14_619v, 9e6b, 5239, c07e, acadia14_619ao, 8867, dd02, 69b1, 8d44, ed54, 518b, ijac201412408t1, 5c99, caadria2017_113y29, cb6b, 0b91, 925e, 7884, ascaad2014_014x7, d98b, ecaade2014_094o22, acadia14_435ay, sigradi2015_8.189u13, sigradi2013_425o, f5ab, acadia17_201ww, 67b7, 153f, 2308, 4b47, 4148, 2019, 0d3a, a7f4, caadria2016_693d30, dc66, 1473, cb31, 36a2, 6fde, sigradi2015_11.165t25, abe0, c202, ascaad2016_039n15, a59e, 93d6, fbbf, caadria2016_725g31, 9879, 5c57, 2495, 48e0, sigradi2015_8.186s12, acadia14projects_531m, b291, 63a7, 0143, 2233, 81a8, 73e4, sigradi2014_345w9, 5f2a, 4cfd, ca93, 819d, d184, 572f, ecaade2017_173ss, 4aaa, f2d3, acadia17_455q, 18c4, ee44, 14af, 1056, ecaade2014_104u23, caadria2017_003b2, ea66, 2814, 6b33, 8314, 655d, 905b, 1329, caadria2017_168w41, 7e5b, 813f, 1ba0, e193, 8172, b5d2, ecaade2015_155j32, ecaade2016_132t37, 5627, 0846, ecaade2015_171h36, f595, 24f4, 73df, sigradi2016_737gg, 6f75, b8ba, acadia14projects_81p, sigradi2014_085f8, ecaade2014_168f41, 5116, e2b1, 4984, df29, e343, 4845, bd6b, 2369, 7c6a, f0db, 116d, 7a23, 34b2, 8581, acadia14projects_435aj, db52, 3a61, 3e18, e8b7, 766a, ecaade2015_77z14, 2ab0, c419, 21ff, 3bd5, aa48, 880a, 8bb1, 12a1, 3bd8, ecaade2015_81u15, e576, 3fd3, 339a, 332f, 8bc0, ecaade2016_065a16, afed, ijac201412201b1, ecaade2014_041f10, ijac201412303i9, caadria2016_353u15, 1c51, acadia17_189gg, ecaade2016_164h46, ecaade2016_074t21, sigradi2015_3.201p3, 5613, 1759, 7feb, b364, 4474, f3b3, 47b8, 8521, ascaad2014_014l7, 3cb9, acadia14projects_445ac, 0701, 1c21, 6e53, ascaad2014_021w3, acadia14_549r, 83f2, 9326, a1f6, ecaade2017_076jj, 74cf, ecaade2015_271v59, c777, 1701, 0610, caadria2015_164d25, 1d5a, 9931, 85fe, f138, c64e, 4f1a, 010d, 19b0, ecaade2016_089b25, 1bf2, ecaade2017_097ee, ecaade2013r_006s4, 32cd, ed98, ascaad2014_004m2, 8efa, ijac201412403k6, f567, d287, e435, 3be9, sigradi2015_8.239y13, 6b3c, 79a5, ecaade2014_186p47, acadia14projects_101ar, dd7f, a18a, sigradi2014_282t3, 4e82, e24c, caadria2017_030e11, 3d75, 76f7, e987, caadria2016_085i4, 7922, 842a, 5eb7, 2193, d58b, ecaade2017_302kk, b040, 61d2, 4e46, aedc, a84f, ecaade2015_241i55, ecaade2014_085h20, a530, 7e13, d9b5, sigradi2015_3.268k5, aaa9, 4ec0, 12bc, ascaad2014_029c8, 1085, 1aba, 5927, 1a47, 11e7, acadia14projects_53j, ecaade2016_224d60, 5637, ecaade2014_145h33, e96a, 4b88, caadria2017_041j13, 8e80, ecaade2015_227z50, 7790, 7b88, acadia17_237ii, ecaade2014_169l42, ecaade2014_206m53, 4814, a7e6, 1852, a204, dfcb, acadia15_323h13, 7635, 7746, c75f, 23cc, 77dc, 3d2a, acadia14projects_339am, cfa5, 9fbd, 85d4, e81c, 52f9, 840b, sigradi2015_3.111i3, 3eb7, 1cfc, caadria2017_051m17, 34fb, 1c44, 62b0, ecaade2016_230g62, eacd, 1dad, c1ce, ecaade2017_203ee, ddf7, caadria2016_135c6, 4e5f, e8e2, e78a, ca09, 86aa, dca9, a0be, c226, 9ed9, 67f7, d1b8, 7873, 06e5, a3c2, 0c19, b27b, f4b9, a8f7, ecaade2014_029x7, 3c46, ecaade2014_225p58, c78d, sigradi2016_364kk, 82ae, sigradi2014_132t1, f596, 7b78, ecaade2017_122ww, a365, 1944, c316, ascaad2016_058f23, 6d7f, adef, 9880, 125c, d831, 1deb, 993c, 0470, ecaade2016_017l4, aa2e, 0d82, caadria2015_124s19, caadria2017_040j12, 5e64, a02a, 9f7d, acadia15_57y1, 2d85, 2f7a, 8b86, 1fa4, 8580, 631d, ecaade2016_198h52, sigradi2015_sp_4.275t29, a2d3, sigradi2015_12.215s27, c9de, 4c83, acadia17_60bb, 605b, 62d0, 5fc6, ecaade2014_038c10, 12ea, ef44, d9ff, fee4, c5c2, ecaade2016_120l33, 0bc3, f658, ecaade2017_124w, abef, 6e39, 7ca9, 06ef, ecaade2017_071zz, caadria2017_031f11, 2808, 7362, 653b, ecaade2015_61m12, ijac201513205f8, caadria2015_077z10, 8d49, acadia14projects_671r, 4f66, caadria2015_070i9, ecaade2015_215r47, ecaade2014_071y16, 2c8f, 2bae, ascaad2016_022n8, c934, ecaade2014_153p37, 46da, 04b2, 819b, 2965, 3543, caadria2016_539x22, fa4d, a3d9, 8303, 807e, 7d35, 1d21, 4c23, 4308, e9cf, d7ad, 6b89, ecaade2015_86j17, 4cc3, aa61, 2bbb, 6666, d8e6, 57df, a76a, 6aa3, caadria2016_281l12, 52f3, sigradi2015_6.387f9, 83dd, ascaad2016_038u14, 58b4, e0d7, 227c, ecaade2015_116l23, ecaade2015_143g30, acadia14_101al, ecaade2017_056ww, 64d2, ecaade2016_120f33, acadia14_487h, eca3, 3d12, e857, 8b65, 34d4, ca16, ascaad2016_018h7, cb5f, 7986, 94cb, 5b7d, 6007, 4ad0, b4ec, 88d2, fc93, b10f, 743d, 3684, 6ff4, df4e, f0dc, df0e, caadria2016_517j22, sigradi2016_752rr, 06ed, a3fe, 7d62, cca4, 1d68, ce42, 9058, caadria2016_487j20, 37ad, 2b3a, acadia14projects_317ab, 0ff3, 5db7, f1ec, 99a1, a435, 8611, 616d, ecaade2017_129jj, 9234, f1be, bb97, 1d33, 15a7, d45b, acadia14_473al, ecaade2015_48l8, sigradi2014_217f8, 2260, f6c0, ecaade2013r_002v1, acadia17_648jj, 5f56, ecaade2015_253z57, ecaade2017_164m, acadia16_154g11, e1ab, ad24, acadia17_90ee, 2e82, sigradi2016_642ll, 89e6, a9f4, acadia16_394i24, e249, 5b8b, dfaa, 19d8, ac5a, 91b3, aedb, 6f0e, ff5c, ecaade2017_090pp, 4258, sigradi2016_364pp, b719, c060, ascaad2014_017o9, ecaade2015_21l4, 1806, 03cd, 1187, acadia15_395z16, acadia15_195v7, e20b, caadria2016_839n35, 4c80, fb1b, 9fcb, b8b5, ecaade2017_079w, acadia14projects_661b, 3e63, 8fd6, cdef, e57d, 84aa, e94f, 9c88, a12c, c259, 0493, c758, ascaad2016_040c16, b47e, 7503, ae0e, sigradi2014_189l6, 16ec, aa8a, 070a, 5954, 7c18, a125, ijac201614105r4, 8063, f2cd, 72ad, 39a8, c81b, 6926, aeb8, 4d49, 3b9d, 58e8, acadia14projects_479r, 2a04, 17c9, ijac201412303k8, e246, 771e, daed, 61f3, 4f7d, 36c3, 5ab0, f6b4, 87c5, e1f6, 173f, 5489, f451, 9a41, 481d, 16f5, a392, a781, caec, 2214, a839, 17da, 0178, f7b5, 197c, 3f5f, ecaade2017_026kk, b353, 491b, f4de, 2685, 4096, ecaade2015_268w58, eec6, 797d, a222, 7d15, ijac201614407w4, ce1f, ecaade2017_037cc, 7590, 2cd6, 3922, ce5d, 8d02, 107d, 1de9, dcba, d097, 2fa3, 1ea3, caadria2017_132l35, 3b93, 6934, 8793, ecaade2013r_001l1, b442, ecaade2017_021j, e1a8, fc4f, 8b35, 4b19, d059, acadia14projects_339at, ijac201614403o2, d3c5, ecaade2014_112j26, 7871, 8fed, f10e, aca9, 09e9, 221f, 5a90, 4a06, 8a16, 7dbc, 4a64, 5483, 0d53, 2129, 28f9, 653c, a556, 30c4, d950, 2010, 2fab, 0d4b, c109, 3eb0, sigradi2014_213z7, ecaade2014_109t24, ijac201614103r3, f08f, f4b0, f055, 22ab, acadia15_251r10, 8916, 2235, sigradi2013_304e, 9305, caadria2015_109c17, 4e92, 0592, 8634, ebca, 6189, e32b, 060d, sigradi2016_431aa, 8b79, cf6b, ecaade2017_054z, 86ff, 2552, 059a, 9612, ecaade2017_066t, 2a0a, a171, 4a6d, d396, 2510, 7b9b, c879, acadia15_185x6, 828f, 5f80, 2524, 4568, 44f4, 02a6, caadria2016_529p22, 827f, 83b7, dee5, 89eb, 696c, 9ba4, a4e4, cc2a, ascaad2016_046j19, acadia14projects_339an, 2d59, a82d, 86a9, 9a77, 912a, acb8, d087, cbca, b380, acadia15_323i13, sigradi2014_169n4, 396a, e54d, 90e6, caadria2017_104r27, ecaade2016_bkon65, 3974, c3ef, 0af6, 01bc, acadia17_36v, 327a, 91f7, 9687, 0c60, 43fd, acadia14projects_177u, caadria2017_145u37, 51e5, e9ba, 4797, 68a5, 7609, 0e44, a072, f71a, 7233, be72, sigradi2016_655i, caadria2016_507k21, acadia17_189jj, 4315, 7084, caadria2015_130z21, 67aa, 67ea, f943, ecaade2015_84a17, b8ff, 845f, a541, caadria2016_177k8, 70b7, bcbd, 58dd, acadia14_579b, 8ca5, acadia14projects_247m, b483, ascaad2016_045h18, 3da0, ecaade2017_148ww, 888e, 2a23, 59ba, 1796, acadia14projects_91t, sigradi2013_215z, 897e, acadia14_247v, bbc7, ecaade2016_055i14, 7a30, 0173, 1549, 6765, dc39, 2590, b5a4, f59e, caadria2015_237v35, acadia14_389ax, b72b, 2f86, dc11, ecaade2014_038m9, 7c45, caadria2015_081f12, sigradi2016_655h, ecaade2017_jgon, bdbf, 6352, 413b, caadria2016_601e25, 5e16, 8e54, 4bf8, 60a8, 84fb, 1f13, 4243, 4d90, e384, acadia14projects_671s, d642, ecaade2017_140jj, aac5, acadia15_323x12, 6aba, 979c, 6fe3, e076, 11ec, ea99, sigradi2014_155w3, 97d2, 28c2, de99, 8af4, 1b0d, ascaad2016_019t7, c4ed, ijac201614309l6, caadria2017_027t9, 090f, 063b, 6de5, be8b, b539, ecaade2015_86i17, 76c9, d39f, ecaade2017_173xx, ecaade2016_152o41, sigradi2015_11.8i23, 5ca7, ijac201614307u4, acadia17_296z, ascaad2016_002k1, 2578, 6939, d969, 3bf1, bfa6, 8564, caadria2016_209a10, 0b40, f580, ecaade2015_309t67, 98be, ecaade2015_94g19, 105d, 0386, 8f04, caadria2016_683l29, 5297, 912b, 1a15, 69d3, 4f42, 7f29, 9801, 3e52, 85ec, acadia14_479w, caadria2017_163h40, 7f68, 10c9, 06f3, 2621, c7ed, caadria2015_126s20, 9ff8, 5765, 858a, dadf, ecaade2015_286c63, b4e0, 59d0, 2a81, 0201, sigradi2013_294u, 9a2d, aa08, ecaade2015_319j70, 8187, 492b, ecaade2016_130n36, ecaade2016_tkow66, 729c, e9d5, 7237, ascaad2014_019m3, 7d45, sigradi2016_461k, ff4e, 86b1, sigradi2016_816qq, 7735, 8154, 2b69, 0522, 0ea7, 21f4, 9e18, 97f3, 5a86, 1ccb, 7d47, 559c, f0a4, a7be, 90ee, ecaade2015_138c28, acadia15_251m10, fdce, 8bc3, 20e2, 4139, ascaad2014_030b9, f424, 73e3, acadia17_258h, ecaade2017_026mm, ecaade2017_151w, cdd2, b339, a456, 430a, bba8, 9bcf, f172, ecaade2016_043c12, 4ad1, f9e6, eb2c, ecaade2015_144i31, acadia16_382e24, 8604, dff3, 3eef, 5e3f, 8518, eb50, c8bf, b4c7, 5126, caadria2016_157x6, eb1d, 81dc, 41a8, 7d28, 250a, d7d9, ecaade2017_184oo, 5f5c, 6294, ab4b, 4883, 656f, ecaade2015_116f23, 714e, bf8f, ecaade2016_197c52, b629, 9d48, 65f7, 74a3, 0b4c, 3570, 5612, a337, 45d6, sigradi2015_10.309w21, ecaade2015_18b3, 234a, acadia14_699n, 8f40, 12cb, 1bc8, feb2, 930d, a071, a807, c13b, 535c, c1d6, ecaade2016_223r58, d9f8, 86cd, 4b38, 6fb8, 0490, caadria2015_203o29, ecaade2014_149k35, caadria2017_015n5, ecaade2015_17k2, ijac201513305i12, ecaade2016_046d13, 43f4, c000, 2ee8, 570f, 5c6f, e3df, acadia14_655z, ecaade2016_140x39, c59f, 0c14, 95df, 51ff, 5a6f, b538, ff7d, 980b, 884a, 9f1e, bb76, f9fb, ecaade2016_217b56, e755, 58d8, 57e0, dd00, bb75, sigradi2016_599pp, 5f2f, fe19, 69bb, 6a02, dc3b, acadia14_219d, ecaade2014_194n49, 1baf, 1db3, 7a4c, 2934, 96cf, f445, 1f17, c20b, ecaade2015_200i43, 04b0, 968e, ascaad2016_044s17, ijac201412301c6, 70c0, 1eae, f8b9, ef55, ecaade2014_152k36, acadia17_211l, 4251, 5bd4, 104a, a466, ecaade2014_086z20, 2a0e, be36, acadia14projects_691ay, ecaade2014_206i53, cae3, 85ca, ecaade2014_015p3, sigradi2013_155m, d7b5, 191e, 98ca, ecaade2015_114a22, a750, ecaade2015_144z30, acadia16_88t6, 490e, ecaade2015_205w44, e3ce, 3fbe, cb38, 8218, ascaad2014_026h7, 4301, ffc8, acadia17_211n, 2208, 572c, 17e8, 1930, 4d1e, c40d, 2e9d, ijac201513302b10, acadia14_33ak, ijac201412304v9, c8fb, ecaade2016_068t17, ecaade2016_ws-dleadh68, acadia17_230yy, dccb, f310, f723, sigradi2015_10.307l21, a941, 4cb6, ecaade2016_073c21, 38b0, 2d2f, sigradi2016_382bb, e1fb, 4440, ecaade2017_215ddr, 021a, a651, e48e, 9f1c, 4dd8, 6b83, 3a4b, ecaade2016_118w31, 801a, a99a, 6f7f, 7c88, b00a, d875, 1fd3, cbb3, ad67, acadia17_520x, 792c, acadia14_219b, e802, sigradi2016_369b, fa1d, ecaade2017_248vv, acadia17_188bb, caadria2016_147l6, d38e, caadria2016_713e31, aafc, 61be, a036, acadia16_470h27, ijac201513104z3, ec4c, 25bc, 7e95, f39e, ecaade2016_118m31, ee9e, 77ed, 506c, e5fa, ecaade2015_22b5, ecaade2014_066o15, 9df7, 0adc, acadia14projects_671p, 0e82, 54c2, 7f3c, e826, ijac201614203y8, d9e9, ecaade2017_215m, 9935, 747c, 7b59, sigradi2015_3.65x2, 420e, 3a15, 7fa7, 5911, 805a, ecaade2014_188m48, a618, ecaade2017_203hh, d201, ba9f, 0051, ecaade2015_79l15, ascaad2014_012h6, 6e4f, 1251, 49b8, 0c0a, 666e, 674b, ed35, ecaade2015_171o36, a8ec, 0b73, 97cb, 2f53, 6d51, 4e9d, ecaade2015_297y64, d72e, 5b9e, d4c9, d362, ecaade2016_094s25, 6740, 5168, d20a, fd2a, 2f3b, ecaade2016_164o46, cc76, 937f, 4950, ecaade2017_309tt, 0560, ce12, ecaade2016_ws-dheritager67, 96a3, 96a9, 0b76, b537, a6b1, 7ec0, 2058, 7502, 8ac9, a21e, f269, ecaade2016_154o42, 2078, ascaad2014_010j5, ecaade2015_265r58, 3260, d19f, 3c2c, 4df6, c386, 1160, 167b, d70f, 9b99, 6ef3, 5450, ef22, fdac, ecaade2015_247d56, ecaade2014_009a1, 6682, 4120, ecaade2014_112l26, sigradi2014_042p3, 9391, ee57, caadria2015_226m34, 8b2a, b733, 7c29, 7963, bbc4, ijac201614308w5, 0cf0, 7f12, 7b4d, a9ef, 0420, 5c96, 49e6, ecaade2017_039ww, fc88, ecaade2014_195s50, e78c, ecaade2015_193x39, acadia14projects_327a, acadia17_648r, c942, 1771, 2f2f, d4f3, acadia17_163jj, 1167, ecaade2016_165y46, ecaade2015_127f25, 2012, 8913, acadia17_423ii, 99c2, caadria2017_118a31, 0262, ecaade2017_006mm, 4669, acadia16_88a6, 4e6d, 693e, 4a15, f16e, 0f19, ijac201614203x8, 47be, 207b, ce97, 2af6, a50d, 12fb, 24ea, 0b7f, ecaade2014_132f29, f0a7, 23f6, 8cec, ae05, a83e, 56bb, acadia14projects_177ag, 58eb, acadia14projects_229k, ascaad2016_009l4, ecaade2015_202f44, fc32, 2f2a, d512, 8ac4, acadia14projects_497z, 9861, sigradi2014_041i3, sigradi2013_158t, 2118, 56ad, fd0f, c6db, b927, e01c, 008d, 1046, 6840, 35a8, b737, acadia14_539e, 92e7, 32bf, sigradi2014_084a8, 33c2, acadia14projects_681ar, caadria2017_074n23, ef86, acadia14_479k, 2425, 0240, acadia15_357l15, c922, 1f2b, d2b9, deef, d3f6, caadria2015_206m30, ecaade2016_084j24, 03cc, bbaa, 15e4, 4a23, ecc8, ab8c, 24d1, caadria2017_056h19, 4abc, 6445, 3dd4, 5d70, ba21, 0aaa, 8ebb, efae, 5740, caadria2016_073v3, 12a7, 9997, 6aa2, cc4e, 9e10, a37a, cb52, ed4d, caadria2017_048f16, 3e2e, 9335, 9209, f994, 6038, 094e, f5e0, f4eb, caadria2016_147g6, 7e0f, 3192, ecaade2014_157f39, 1ee5, caadria2016_167j7, caadria2017_124u32, ecaade2017_290yy, caadria2015_081y11, f23f, caadria2015_237j35, 2c22, f8e4, 7282, 9e5e, c171, ecaade2017_257vv, 0c25, 65eb, ecaade2014_173g43, 420d, 70b5, a0b0, 5d03, 5ba7, b58f, aca7, ecaade2017_173zz, 5109, 838a, 71dc, 1301, 32aa, f756, 1ccd, 4a16, d893, a5a9, acadia17_273x, ecaade2017_029ii, 6a45, 952f, ae4c, sigradi2016_356c, ca08, c830, a684, cce2, 77e3, 26f3, a436, 1cde, 9790, b94b, 1cd5, 5d64, 7f82, ebaf, 8708, 4ccb, 6883, 3111, eb1c, 3043, 91e5, sigradi2014_178l5, 7801, e5c3, c970, 19e5, ecaade2017_208j, 3e5e, b8db, e2d9, 3349, cafa, de58, 0a9e, sigradi2013_303h, 4815, f414, f728, df92, caadria2015_030d4, bfd5, ecaade2017_083jj, 8c6e, ecaade2015_170l35, ecaade2014_094h22, ecaade2016_070n18, fbda, 2b2e, 9614, 8897, 1698, acadia17_26g, e3b0, bb3b, sigradi2014_157b4, ecaade2014_146r33, 3886, f11c, fac9, acadia16_344s20, b1b9, b1a2, sigradi2013_311k, dd55, d74d, ecaade2016_016d4, 4191, c5df, 8ffd, 552b, 512b, 1e0c, 3255, acadia17_637j, caadria2016_301r13, c0fb, ecaade2014_140i31, b6d0, 3d00, 29a6, 9a2b, ed4f, 4412, sigradi2015_11.136l24, b9ad, aaa6, 646d, 2d9e, 901b, 1fae, 4192, dfd9, ecaade2013r_002u1, 3282, cfe7, 4bfd, ascaad2014_005x2, 317a, ecaade2016_130y36, sigradi2013_366z, 6307, 53af, c3ae, caadria2017_015k5, sigradi2015_2.162o1, 89a2, ecaade2014_214r54, f84b, 627f, 4bbb, 0337, a598, 03e6, 5b23, ad13, 8315, 11b1, 80b9, 7d0f, 4b94, 3451, acadia17_51qq, 88ab, sigradi2015_3.65y2, 4350, d7fa, 4e17, 8676, acadia17_373z, 31c2, 83e3, dbb4, 60ee, 9465, 04e7, 338a, 7bba, c617, 5331, b24a, 84ac, 0031, ecaade2017_293ll, 71ae, acadia14projects_43af, c54a, acadia17_542ll, 65c5, caadria2016_507s21, 629d, 9453, 29cd, 6fef, acadia17_37kk, 2121, ce03, b400, ecaade2014_184l46, sigradi2016_484nn, 33db, db0f, ecaade2017_309mm, ecaade2015_193b40, ijac201513303k11, 6f8a, b359, ijac201614208x13, b867, c1a7, ecaade2014_153u37, 168f, 1997, dbcb, sigradi2013_343b, ascaad2014_019l2, cce8, 241e, 06ee, e275, 2c7b, 36c5, ecaade2017_164v, 65e2, d4be, sigradi2014_345g10, ecaade2014_151r35, 1c58, b497, a819, caadria2017_182y43, 2009, 7e2c, ecaade2016_063s15, bf3f, sigradi2015_3.370a6, 3fad, ad5a, 4e96, 0053, caadria2017_058p20, ecaade2013r_005k4, 8b52, d46c, ad4d, 0893, ad17, b226, acadia14projects_23ad, 95b6, 8e6b, caadria2016_497d21, sigradi2016_655e, 6748, 408e, a2c7, 010e, 8f0b, 72b3, c72a, 81db, sigradi2013_366c, 3563, c148, d715, 6f51, sigradi2013_387h, acadia14_327d, 15cb, 2395, aca3, c44a, sigradi2016_673hh, caadria2016_095l4, a9d8, 8aef, ecaade2016_190p50, f395, 189b, ecaade2017_019tt, de0c, c5fc, ecaade2014_104n23, 6fe5, ecaade2017_071uu, 539e, 0fe0, 3683, 55be, e7fe, bd20, 7761, a20f, d3fb, 01cb, ascaad2016_040w15, dbbf, cf6c, 9911, 17e5, f7c1, 49cf, 08fe, bc1f, ecaade2015_144w30, 55a5, c1d0, d8c0, 1a5a, 3d74, caadria2017_124g33, 4eca, 333c, acadia17_189kk, f113, 7c02, ecaade2014_192y48, 160c, caadria2016_477u19, 1cb0, 14e8, afc4, sigradi2013_112a, acadia17_348i, c5c9, sigradi2013_285e, d29b, acadia15_333x13, da68, ecaade2013r_018u9, 7db2, 1897, 76b0, 363b, b6ef, 91c1, 8d5e, sigradi2016_599rr, a44c, sigradi2014_266d2, caadria2016_445c19, fd1d, ijac201614205m10, 6eff, ad91, ecaade2015_77w14, ascaad2014_032l9, acadia14projects_43ad, 0e19, 7868, d624, c041, 2f06, caadria2017_028y9, 6645, 77bb, 8b8c, 907e, ijac201412401c4, 8a7f, ecaade2013r_015p8, 5852, 6ffd, ecaade2017_175h, 0b13, ede9, sigradi2015_10.220e20, b93c, acadia15_95n3, 91f5, caadria2015_054k6, ijac201614401f1, ecaade2017_229aa, ascaad2016_013b6, 1ae8, 8567, 86c7, 20b0, 6044, 9731, f3d1, 751b, 5f07, caadria2017_047d15, 4dcb, c146, a03b, 452b, b5a7, 0e77, 4493, e9fb, 9a3a, 671c, 55d8, 9cbb, 598d, ecaade2016_006m1, 66a2, 0312, fe2d, caadria2017_003p1, 724b, 1ef0, ccb1, 0fda, 3a5e, e19c, ecaade2015_268x58, 7577, da5a, 3c93, acadia14projects_389ax, 95bc, ecaade2017_083kk, ijac201614302m1, ecaade2014_036h9, ascaad2014_026g7, ecaade2017_057n, sigradi2013_32, acadia14_301ax, fd13, 211a, caadria2016_611t25, caadria2016_579u24, ecaade2015_33j6, 30d5, e910, 279d, a94c, ba30, f581, afc0, 8837, e718, 889b, caadria2017_182z43, 3c1d, 4086, f8f1, 7978, e4aa, 9f3b, 8402, sigradi2016_695z, d835, 9569, dbd8, 4f28, 6a4b, caf7, 64f2, 0d41, 9faf, 25c9, 39c2, 7806, aed6, 9bc4, acadia16_382s23, bb28, 71ec, b231, sigradi2014_263i1, sigradi2016_449mm, ecaade2015_17n2, caadria2017_081v24, 7b24, acadia14projects_549t, 7c77, ecaade2014_052h12, d557, c3f4, caadria2017_031m11, ecaade2016_045n12, 5032, 3b75, 8b0a, caadria2015_105h16, ecaade2013r_010s6, 6c94, ecaade2017_083mm, 490c, 9f38, 6fe7, 8c46, ecaade2016_063v15, 91c4, ee2c, f5b4, ecaade2017_014ww, 728d, 79d9, acadia16_478m28, ecaade2016_165x46, d644, caadria2016_045h3, 4677, 2e1f, b19b, f66a, ijac201513203o7, 8e5c, ascaad2016_052k21, 929f, acfe, ecc2, 021d, 040e, 2cbf, f1d3, 4c42, acadia14projects_453e, ecaade2014_010i1, 6161, ecaade2017_029dd, 90a3, ijac201614104b4, b853, e165, 78fb, 330e, 23ee, acadia14_339ab, 6956, ecaade2017_094f, sigradi2016_779vv, b57a, caadria2017_040m12, 4d16, d941, 3813, 7bc3, f672, 3ce6, 0ae5, 17ec, 5bd7, 9295, acadia14projects_117ax, ecaade2014_168h41, acadia17_491x, 891a, 81c9, 3d9a, e120, 2844, 406b, 676e, cdd5, b8e3, 5c7e, 465d, 41c0, ecaade2014_149e34, 2abf, 70e2, 71c9, e5a6, d86a, 5894, fbb3, d227, bc0e, ef7f, 6d36, ecaade2016_197y51, de70, 2ca4, ascaad2016_050w20, 80c4, 5cf7, 2324, ef8d, 4926, ecaade2015_83t16, 68c8, 129a, 6c42, 4050, caadria2016_177e8, ecaade2015_284v61, 0281, ascaad2016_011m5, sigradi2015_6.329x8, bcb9, 4edb, 8547, ccc9, bd2b, da4d, ecaade2017_032d, acadia17_520z, 601a, 2b56, b2b5, 329e, bf88, ecaade2017_021t, ecaade2015_138y27, 2b89, acadia14_375m, 5203, e874, dec6, acadia17_435m, acadia14_101ao, 2a42, ecaade2017_053vv, ecaade2014_044x10, acadia17_648vv, 5220, ec1d, 8a7e, 637a, 5c09, 7b1f, ascaad2014_024s5, sigradi2016_546g, 61e5, ecaade2014_192i49, 5826, 0318, 04ea, 1a7c, sigradi2015_10.309u21, 1aa5, acadia14projects_103af, 9753, sigradi2014_097n8, acadia16_98p7, 1d4d, e10d, 1cfb, acadia14_75a, 01ea, 55b4, 8766, 5a76, 93a1, 3ba4, c29b, ecaade2016_036n9, ecaade2015_293y63, 8fdf, ef34, 69fe, c533, sigradi2015_2.213z1, 4c67, 853d, de23, ecaade2015_155z32, 2457, ecaade2015_17e2, 8192, e791, deac, 2970, 88bb, b039, ecaade2016_084i24, 87c7, a8fb, acadia16_440d26, cd1c, 413d, f18f, ecaade2014_176k44, 466d, 93af, db81, ecaade2014_112h26, 2885, bfdc, b9b0, ecaade2014_072v17, caadria2017_021n8, 1d67, 236e, 1a01, 86c2, 8451, a004, sigradi2014_075d7, afc5, 4c70, d36f, c76f, 56ee, 1f40, 043a, b899, e22d, ecaade2015_319c70, acadia17_560o, dd6d, b22e, 9d3a, 7194, ba84, c7ae, 4ada, e0c0, 06cd, fe7a, ecaade2017_277vv, 389b, ecaade2014_153n36, 82f5, ecaade2013r_003e3, 74b6, b434, 8031, caadria2017_107n28, 651f, 3ea2, sigradi2013_366b, 3f24, 0d06, c456, 17c4, acadia14projects_75c, 69b8, 3ff7, e2cb, ecaade2015_237f54, ac14, 0f3c, e5e0, ecaade2015_207n46, caadria2016_177b8, fc46, ijac201412405o8, 1c8b, 2ffa, 7511, 474e, ecaade2014_072e18, d3ca, 844e, 68e6, 9f39, a02c, 39f1, 4225, ascaad2014_035p1, c903, 02c7, eb6f, 8d9c, ca91, sigradi2016_455e, ascaad2014_001j1, 41b8, 2b9f, 89bd, 0fe9, 82ef, ijac201513103b3, fa2d, 901d, c282, ecaade2017_291d, 9167, 085f, acadia17_520r, 94b8, 0b1c, caadria2016_373k16, f801, bd01, e85c, 3670, ascaad2016_011l5, 3a26, ecaade2015_55d10, 6436, c528, 0e86, ce7c, 02b7, e26f, 9cff, 4e74, 14de, sigradi2013_212s, 6b8a, 1f09, b92e, c591, acadia14projects_357au, a56d, ijac201614302n1, dbe2, 9158, acadia14projects_347ah, acadia15_232o9, aeae, caadria2016_487p20, ecaade2017_212ll, ecaade2016_102b28, dc33, ijac201614203u8, 6589, 0e4c, 0567, fd93, fb04, 931f, 410d, 95da, 0084, acadia14projects_81l, bb7c, 0fa7, fb01, 74f3, bdb9, 7813, efcb, 76d8, 99c7, 6f31, 92c1, b93e, caadria2017_057t19, df8b, dec2, 5037, df1d, ecaade2016_045j12, 27da, ecaade2017_199cc, 4071, bda0, 7ee7, 6265, b247, 8a9a, ecaade2016_033g9, 8b17, sigradi2013_244p, 448e, 78fc, 6833, 554f, acadia14projects_375a, 0684, 633f, a737, 6653, 92bc, 1659, 7658, acadia16_280o17, ecaade2014_018z4, 4338, a6de, d9a6, bb96, a716, 00f9, 491d, e57b, 8497, b845, ecaade2015_116j23, ecaade2015_178h38, 8321, 4f73, 6d22, b3e4, ecaade2016_046y12, b5e4, f586, 2ef7, f688, b42a, aeb7, a28a, ecaade2016_144l40, ecaade2015_170i35, 1339, 40f9, caadria2017_067l21, fdd2, a56f, 4b52, ad28, 35b1, 3792, 0f83, caadria2017_101i27, e684, 8762, 13a0, 856a, aeab, 8771, 9120, c580, fbb2, ecaade2015_21u3, 87ec, 0df8, 9695, 0ffe, fa04, f781, ecaade2014_052j12, 716d, bb2b, ascaad2016_048c20, ecaade2014_085g20, 7d83, fbec, eace, 6644, 866a, 80ae, f8aa, 5452, 4428, 62f7, 645d, ac41, 532c, efa3, ecaade2014_186k47, 71f7, 42bf, 3791, 8ebc, d462, b5c9, 11e2, acad, fb47, b27e, f130, f36f, sigradi2015_9.347a18, acadia14projects_565u, 5102, 43f8, a918, ecaade2014_104t23, 7be8, acadia14projects_579f, 8a7a, sigradi2016_381n, fe23, 9d06, 2ab8, 577b, ffb4, cd11, fc57, fb1a, acadia14projects_409l, ecaade2016_104r28, 2617, ecaade2014_023v6, ecaade2016_222d58, 1f51, 5f83, b154, 242a, 2a41, 04a0, 0402, ascaad2014_022e4, ad90, b8d6, 7b45, d4c0, 7340, 0f85, ac1b, caadria2015_203b29, 196c, 2f0f, 6337, de05, 9d75, 7c8b, d154, 62d9, 7507, 441c, ecaade2017_023ii, da25, ecb2, caadria2017_163j40, caadria2016_167n7, ecaade2016_071v18, 968f, 017e, 0590, aed8, ecaade2015_296o64, 3dbb, acadia14_281r, 7c08, sigradi2013_226u, 2315, ecaade2017_199hh, ecaade2015_261i58, caadria2015_203j29, 0fd4, e194, 2295, a780, 1610, 5a0b, ef4f, ecaade2017_199rr, c504, ecaade2016_162l44, 3c05, 5d2c, a87e, 141f, 16d0, 9a89, 5841, ecaade2016_067w16, 4fd4, sigradi2015_10.138x18, 7149, b873, 5830, 16d4, caadria2017_124j33, ecaade2014_145j33, b0ed, ecaade2016_126t34, acadia14projects_601ad, ecaade2013r_003m2, 18fb, e850, caadria2015_013j2, 92bd, b6cd, ecaade2015_222b49, e093, 4638, 665d, 55ec, 0327, ijac201614204x9, 82fb, 1e0e, 3f06, de8b, caadria2017_041v12, 4eaf, ecaade2016_208n53, 729f, ijac201614105n4, 6f08, 4f64, 3426, 618f, 41da, 50fd, 4186, 5ff8, caadria2016_457n19, c836, 9714, f8d8, 6b23, 88d6, 73f5, e10a, acadia17_628oo, b827, acadia15_497h22, 5ed9, 2cdc, 17d4, 71f0, b4f5, 6ac2, 8ea1, 8da4, 1769, 3186, b8e8, 7aa7, ecaade2014_024o7, ecaade2016_225m60, 3cb0, 0ec0, 6415, 25e3, f33b, fb49, 4282, af3a, caadria2017_183a44, 2d37, fb44, acadia14projects_655aj, ae14, 92b6, b68d, dd66, 9806, 6c1b, 73cd, 4f10, fb3b, caadria2017_142c37, cd92, ecaade2015_136s26, 1159, 0264, f8d4, 52d2, b956, 5c6e, 0aab, 69f9, caadria2017_057z19, 0848, 5262, acadia14_111l, d320, bbd1, 1a29, 0647, f5b8, 4bc6, 3290, 874d, 3c6c, 90e9, f31e, ecaade2017_057r, f4ae, 4c59, 8e32, 8438, 4b90, caadria2017_005h3, 805e, 2d0a, c607, ff83, ecaade2014_192e49, 8096, f10f, acadia14projects_549r, e894, 0cb6, 2e57, 5fc8, acadia17_424xx, f02d, d36e, ecaade2016_129s35, 4f8d, 6110, c3b1, 1210, bf41, acadia17_678xx, 83d8, ecaade2015_297v64, d13a, d3b2, 04ff, 66d9, 205d, 8cb9, acadia14projects_375k, 4a21, 8cad, sigradi2013_425u, f8c5, 950e, 6f98, 6200, ecaade2017_195jj, 6410, 1c10, ef11, a697, b424, ecaade2015_114f22, a8da, c756, c3ea, ecaade2017_051w, 27db, 23ad, 0b20, ecaade2016_221s56, 3ca7, d93a, 5921, 275e, sigradi2014_132k1, ascaad2016_031m12, acadia14_719o, b69d, ecaade2016_077u22, f734, 5453, 45c2, f52f, 13fb, 2c34, 4d2a, 793d, ecaade2016_105f29, 1663, ecaade2017_253n, ed92, 8e25, 1d60, a795, 11af, 6008, 2b0e, ecaade2015_139b30, 8389, 450d, f041, sigradi2015_8.264g14, caadria2015_096m15, caadria2016_559b24, ecaade2015_237k54, c4b1, 4c09, 2c88, ecaade2015_194p40, 50e5, ad20, bd1a, 9768, ecaade2015_227n50, 24bb, 0606, 09a5, 02a7, 411b, 9e46, ba90, 4fa8, 026a, ecc7, 60a1, 257c, b2c5, sigradi2015_2.162r1, fadc, ascaad2016_022s8, 1efa, 6da2, sigradi2016_446a, 90b0, 5858, 5da1, 1393, caadria2016_435m18, 8bd4, 1a79, 3682, a49c, f630, 8d19, ascaad2014_017r1, c46e, bf0a, c7f8, sigradi2013_74e, 0a62, 3c66, 2ff6, ijac201513205o8, a87f, 3d9e, 5e36, 54b5, def5, a7ea, ce63, 9623, 844d, 6d78, 8ba6, 1ef7, 7ef7, f3ba, 6ca7, b264, 9163, sigradi2015_sp_12.402t31, cbd0, 82a5, 40ae, 8a2e, a13a, caadria2016_239d11, 3502, sigradi2013_138l, bed8, 7ae3, b7c0, ecaade2016_ws-afuturem67, sigradi2014_345e9, 5c67, b0e8, 8f0e, 8a86, 2626, 5bfc, ba4f, 1c03, e3d0, f1af, 5737, 435a, 7da0, b448, d67f, 8707, c1cf, b680, 9c9b, sigradi2015_8.289c15, c178, 1368, 1fd8, 36ee, 9d07, eb1e, 7176, 2ecd, 0064, 9d79, 966f, aeb0, sigradi2016_732m, a093, 93b6, 129b, 14dc, 1b62, 2737, e9ae, sigradi2015_8.186t12, 10b3, acadia15_343r14, 0ff7, 2336, ecaade2016_042j11, 0fa5, ecaade2017_011hh, sigradi2016_590b, 508a, ecaade2017_264e, 19ce, 0073, 5de0, aa51, bfd6, f7da, d580, d54d, 89cb, ijac201614105v5, 4b46, sigradi2014_347k10, 264f, 81ee, 3c86, 7cd0, a2f3, ecaade2017_151x, a7e0, sigradi2013_358a, ecaade2016_006k1, 489d, sigradi2016_381l, fdc1, acadia14projects_75ay, ecaade2017_164o, 92df, 4637, 4bd8, aea0, caadria2016_177t7, 7ad4, ecaade2017_116g, 432d, b7c6, ascaad2014_018b2, 674c, ecaade2014_188k48, f13d, accb, 967f, 238c, 3b13, 1957, 32b5, 8811, 69b4, d67d, ecaade2016_071s18, ed7b, f422, f8a0, acadia17_230xx, e87a, 671d, 95a1, 2b52, 332c, 931e, 3825, d7eb, 7bf0, 1fc6, 0366, d4fa, 953d, 5e12, edc3, cae1, 2c07, e3a6, ecaade2015_225o49, e92f, c06a, 22a0, ecaade2017_215dd, d082, f29a, ecaade2016_243a65, cdd4, 169c, 54f4, 056c, 6e42, sigradi2014_045x3, 4e83, c610, ecaade2017_254pp, acadia14_435aj, 11f0, b141, 4b62, caadria2015_087p13, 922f, bdc8, de4c, 96da, ff9e, 7961, ce86, 6c59, 3f9d, ecaade2014_144y32, 7ff1, c778, 7a89, 5a21, 468f, ijac201412407v9, f8ae, d5d3, ecaade2016_243y64, 4422, ascaad2014_029i8, 7829, acadia14projects_145n, 3122, sigradi2016_399e, e2bc, d977, 19c5, ijac201614102d2, ijac201513105s4, sigradi2013_173o, a872, c6e2, b0a4, 0db0, acadia14_135k, ecaade2014_140k31, 1bdc, bb8f, 1138, 4fee, 1bbb, 28c5, 0fd1, 95d8, b43d, 5c0d, caadria2015_218p33, ecaade2017_017x, ecaade2015_334v72, dd07, c38c, sigradi2016_815v, 2af2, f674, 364c, cf01, 4862, ecaade2015_61n12, 861a, 1c82, ae68, acadia14projects_661k, c5a8, c494, e3f4, 37fd, 3722, c49a, 0290, sigradi2016_446e, 31a8, a24d, ccd0, d249, ecaade2017_234l, 8855, ecaade2016_mrtx65, f014, 5569, b0d6, eef3, 5c38, d1cb, fcc1, e38c, 5023, 917e, cb72, 49ac, 537f, acadia17_237hh, 2b09, b409, ecaade2016_199z52, 0400, 038e, ca9e, 5cb8, 1733, 8ddc, 5c75, dd09, a2f7, aa6d, b071, ijac201614204t9, 6547, 98ae, f909, ecaade2014_042k10, 8d23, e8c0, 001d, aec4, a4b5, 796a, d776, 44df, 8999, d5e3, a444, d689, f9d2, caadria2017_142r37, acadia17_358w, 4ad4, sigradi2015_10.309t21, ecaade2016_037z9, 052f, 5a62, 0a6c, acadia16_326u19, ed16, a015, f488, 8330, ascaad2014_036y1, 5fd3, da39, beda, b17d, f97b, 8b9c, sigradi2016_777aa, f74b, f50f, 4647, 93fb, c192, c75c, 93fc, caadria2017_030y10, 9610, ecaade2017_199ff, ca77, 0a66, 7dca, ecaade2014_180l45, caadria2016_797u33, b3ce, a0a6, 681b, ecaade2016_028m8, e6e8, 2dec, acadia17_230rr, 4004, acadia17_381aa, ijac201412303z8, ecaade2016_071t18, 1b29, 732d, 427c, 52d1, d57f, 43f3, 5c0a, ecaade2015_200m43, sigradi2016_364oo, b00b, 4e1a, 5d5d, 5cd8, b314, 26ce, c7d2, ca2b, cfcd, sigradi2013_429f, 39d1, 1661, ecaade2015_329m71, 5578, f74f, ff5d, e37b, caadria2017_029m10, b0bf, 3890, adbc, 5438, 4de0, acadia17_127ff, 93b9, d662, f679, 7384, sigradi2016_399d, ab68, 3bcd, 7885, 6fd3, 756b, caadria2015_081d12, 1e99, feff, b052, 7ae0, 6ca9, 7a80, edfb, 672b, 5604, 7a92, 5cef, 54c7, e577, 8075, 4d51, ijac201412303y8, d9ca, dfea, 4d2d, 0228, acadia14_565i, 7dea, 6e4a, eb7f, 9dad, efe6, ac69, 814c, a8af, ecaade2016_129v35, a4d7, f350, ff29, acadia14_399ak, af5e, 5412, dae3, sigradi2015_sp_8.326d31, 025f, ecaade2014_024t7, caadria2015_078r11, 9162, 3049, dc74, ecaade2017_071ww, 3b60, 2f74, 6ca5, ecd5, f84f, sigradi2014_330c7, c636, sigradi2013_327z, 403c, ecaade2015_122j24, 6720, d2b2, 9425, ecaade2015_325d71, sigradi2016_590d, e62c, b214, ecaade2016_102x27, 282a, ecaade2016_130c37, be18, ecaade2014_018v4, c0b1, 91e7, a13e, 1129, ecaade2014_176b44, f431, acadia14projects_655ai, 76c0, 2a0b, d5df, cc25, 1083, ce5f, 48b9, aa88, ijac201614203d9, 82d3, 0f07, acadia14projects_565i, 6d38, d5d8, e184, caadria2017_109a29, f7c0, 93fd, a36b, 18d1, caadria2016_787f33, sigradi2013_263, 4a01, 2a55, 4a5b, ascaad2016_010w4, caadria2015_172h26, c5bf, caadria2017_107v28, e472, acadia14projects_153j, ecaade2015_37e7, 0707, d63d, c0e4, 5585, f051, sigradi2014_293v4, ecaade2017_044mm, 4390, 035d, d2f6, 1dec, sigradi2016_777ii, 044d, a67a, 1ce2, c420, ecaade2014_086t20, ecaade2016_127y34, 4d6b, d0e6, b4cc, 3600, sigradi2014_084c8, f344, ijac201513203y6, 5f6c, 62bc, ee6c, 138e, ecaade2015_233w52, ae52, eb7a, ebcd, ecaade2017_108y, ecaade2015_21y3, acadia17_608dd, ijac201614204s9, 4c6f, 9438, 4000, 0584, 132f, bb5e, 6fd7, feae, aea4, 2d07, 7a21, ecaade2015_138v26, f255, e8fc, 86be, caadria2015_202w28, 74c6, 5519, 3297, 21d5, ecaade2017_111ss, 9309, 7348, 5a30, 02f5, 8ed2, c572, a5b5, a9bf, caadria2015_124u19, sigradi2013_387b, caadria2016_281g12, 23c1, caadria2016_147j6, cf29, ijac201614205t10, 7105, 884f, 856d, 1c23, 8ac3, 0eba, 2345, 9f66, a791, 225c, 8a1a, e822, 37ba, 5eda, f61a, dd14, sigradi2013_101, caadria2017_004k2, 0d44, 3e68, d640, sigradi2016_558p, 3955, fee5, 57b1, ijac201412303g9, ascaad2014_032s9, e591, 39c7, caadria2015_090t14, 77bc, c803, fed4, 7b57, ijac201513201d5, 03b6, 9447, sigradi2016_515i, 5af1, 828e, ecaade2016_225j60, fe8e, 8758, 0869, cd0c, 70f0, 5c6a, 6438, 6243, ecaade2015_138i28, 4899, 68fe, 663b, d637, ef26, 9560, 6b6f, a645, 8e26, ecaade2015_317a69, 3973, c105, 8f38, 3004, ebf5, ecaade2017_253o, 5baf, be16, e0b6, 62ab, 4187, ijac201614101a1, e01e, 8fab, acae, 1028, 8ae6, 52d4, acadia14_117i, sigradi2014_345f10, ecaade2014_132b29, ecaade2016_113v30, 453b, 3b9b, 10be, dec3, 2111, 8d82, 5d26, c198, d75a, 31df, sigradi2015_8.47o11, f92d, 5091, ecaade2017_109ff, acadia14_473ap, bca0, d82b, 4e95, ecaade2017_109gg, ecaade2017_152jj, a596, 0e3e, 0db2, ecaade2016_067b17, 91ac, 8fc9, 2077, 00df, 17ee, 647e, ecaade2017_079f, 674f, ecaade2016_007m2, 1141, 6ecd, 61b0, 4070, 874c, c8b3, 4158, e59b, ecbb, acadia17_163oo, ecaade2017_047z, ecaade2015_320l70, caadria2017_155s39, adaf, 8e1f, 6a87, 1f4c, 3f2f, ecaade2014_214g54, 731a, 6429, 90e1, 313e, a0db, 8c5c, ecaade2016_241g64, 6077, 8d89, 256c, 098a, acadia16_62u4, d900, 61c4, 3c47, ecaade2015_53p9, caadria2015_124d20, e9af, caadria2016_651h28, sigradi2013_194f, 71c1, 5ec6, e637, acadia14_479ax, acadia16_372d23, ec03, sigradi2016_385tt, b1b6, ijac201614105w4, acadia17_91h, ijac201412205o4, 307a, 37af, 4163, 4921, c1c2, b404, sigradi2015_12.215t27, ecaade2017_215i, 580e, f239, 87ba, 48e5, acadia16_12t1, 3adb, 776c, b62e, 6719, 7111, 43a5, c4fe, acadia14_517t, d38c, eda8, 9c83, 7fad, 32ec, 24cf, acadia14_681ak, 4b57, acadia15_343s14, 3c9f, acadia14projects_43aa, acadia14projects_671x, 3c53, ecaade2016_070o18, ecaade2016_040n10, acadia16_478g28, acadia17_59l, 8eb7, 3715, 9136, ecaade2014_138o30, 18e9, df79, caadria2016_611n26, 8c93, sigradi2016_732j, ecaade2017_jgot, f0a3, 277d, cbff, acadia17_162p, 591a, 0831, ecaade2016_018l5, sigradi2015_8.264z14, ecaade2015_319g70, b88d, 07ce, ecaade2017_100j, a672, c0e0, 1d0d, 5eac, f866, sigradi2013_280k, 15cf, 132e, ea73, ee03, sigradi2014_151i3, ecaade2015_207m46, 210e, 46c5, 203b, ecaade2015_247e56, 427f, 09fa, f46d, bbed, abf5, 04ae, ecaade2016_073e21, sigradi2016_685ll, ecaade2017_164z, ecaade2016_129d36, d47e, a438, 9549, 39da, 9597, 261d, 7cd7, d632, fd54, a29e, 1c5f, fe90, 3ee9, 3485, 4d6f, cd67, acadia14projects_189aj, 762a, 71c4, ba9d, 5e5a, cad8, 8cd1, e407, sigradi2013_387v, d9ef, dc20, ecaade2015_152v31, 8c1b, 0cdb, ecaade2017_203s, dfb7, f3f2, 13a5, c093, abb4, ee4b, acadia14_247m, ffe3, f2b1, acadia14projects_487h, f221, 04be, 6009, 5468, 3b90, 6e85, 7d46, bda4, c3bc, 68c6, 605a, 03b0, f53a, ecaade2017_122uu, b61a, 3520, 8df8, f859, caa5, bd3d, 8f97, bd83, acadia15_95d3, 4dfa, 0b39, 7a3f, cf9e, 3f94, 9892, 9e8c, caadria2015_102z15, 383d, 140b, 965e, 18f2, sigradi2014_186b6, acadia15_451u19, 23e3, e50c, ecaade2016_163z45, 97aa, c630, sigradi2015_sp_11.303o31, caadria2016_683e29, sigradi2013_95r, e2b9, d128, c66e, a1ef, fbee, 41b1, 9898, ecaade2016_006n1, 7aff, bb2c, 662e, 65b5, 9451, c101, f433, 1c9c, 4ca1, 2f4a, 3860, dde2, acadia16_62o4, sigradi2015_10.307v20, 5ad0, 987e, ecaade2014_057g14, acadia16_352r21, e728, 5379, e505, d8da, 9535, ecaade2017_306p, 5501, 9c9f, c249, bb3d, c453, sigradi2015_13.316y28, ecaade2015_247f56, 1ec2, d8fa, df26, 827a, 75ae, 4b58, f324, 0e7c, 445d, acadia14projects_101al, f652, caadria2015_162x24, 771c, 0981, 7abc, 1c7d, caadria2016_569d24, 35f8, 5e45, 4c5f, 76c7, bfdf, 35fe, fd5d, ijac201513201r5, 2641, dc0d, 74e0, 190a, aed4, 54cf, 1c07, 0d31, 6983, ecaade2017_129ee, 4ade, ecaade2016_225y60, cd5e, eea1, 2ded, a4f1, a995, ecaade2016_096n26, fb67, ecaade2015_285i62, fd6b, acadia14_75d, 726c, 2c16, 7757, f07e, 1635, 8da5, acadia17_323p, c4a4, b233, 7534, sigradi2015_10.267p20, 3553, b6bc, cd09, afe7, 042f, 8e5f, 411e, acadia14_531u, 1dd0, c8f2, 5aae, 01c5, e620, aba8, 5903, 59e1, 4706, d0a2, ac30, 31d3, 85a3, acadia16_140w9, c74f, 7d63, 7ab4, 2867, ecaade2017_073k, 4e07, dbe3, 9994, 6b4f, acadia15_173t6, sigradi2013_401r, 08d7, 1833, 2a6c, sigradi2015_3.221t4, 83c6, 7897, 733e, ecaade2015_302k66, 5397, 17c0, caadria2017_125y33, 9cf2, ecaade2017_152oo, 1137, f4f6, d9a8, 46fc, 8c80, da56, 985c, 9fd6, 1ee3, ecaade2017_099zz, 7f11, cd42, ecaade2017_172x, 0653, ebde, 942a, ecaade2017_028h, 4ee3, 604c, caadria2015_010v1, 3ce7, c838, e6c3, 601f, e329, 58e7, 050a, 44b0, 88a6, 0589, sigradi2016_417oo, c9a9, d9a9, acadia14projects_375az, 8102, ecaade2015_158z33, 6074, fdd3, 626d, d42b, 6cc6, ad80, 511c, 6b7d, 9991, 6af5, f9dc, ecaade2015_317r68, a95c, 73ea, 1f84, e27b, f207, e88e, 0a51, sigradi2013_359j, 710f, ascaad2014_014d8, e969, 9fe2, f915, e560, 318e, 6a1a, d275, 1b2d, ecaade2017_148c, ecaade2014_182b46, ecaade2014_072z17, dc5e, acadia16_432u25, e679, dd32, a77b, 85f3, 251d, 677b, acadia15_284r11, ecaade2017_061f, aeb2, ecaade2014_031z8, e81d, caadria2016_703i30, c6ae, 4b12, 5697, 9fc2, c7f9, e9a8, sigradi2016_564kk, 1270, 84a1, ijac201412402i4, 8b01, df25, acadia14projects_601w, caadria2017_041a13, 72c7, d7d1, 2873, caadria2015_142r23, 22aa, ade6, b202, 930b, dea8, c816, 153e, 4478, caadria2017_115p30, 1a18, sigradi2015_3.212l4, 0caa, 9b8e, 961a, a237, 8cfc, 3479, ecaade2015_61s12, 72f1, a4b4, 324f, 7e71, cae0, 03d1, 3f88, ecaade2016_063m15, 5732, efb8, ecaade2014_042o10, 63ce, ijac201412402r4, a905, sigradi2016_590o, ecaade2013r_015r8, acadia17_188y, df09, d8dc, ecaade2015_171i36, f47a, 3c4f, 764b, acadia14_281ab, ijac201412408i2, 8a17, 1495, 7ac5, acadia14_63ao, ecaade2017_148b, ecaade2015_21d4, 8714, a584, 3642, 8626, a099, c63e, ecaade2017_072j, 0af8, ecaade2017_122vv, caf0, be7d, acadia15_57v1, acadia14_709am, dfba, ecaade2014_194y49, 4590, f942, ac25, caadria2016_425e18, 2178, 3cb2, 515a, e785, a3d6, 61f7, 66ce, 1cdb, ecaade2015_130g26, 3123, 051c, caadria2015_208p30, 530c, 88c7, 1b44, ecaade2017_249xx, f368, 5f86, 3a38, 0025, a2bf, 3bd9, 0251, c7aa, 8895, dafe, caadria2015_087f14, bcbb, ecaade2015_74n14, 68ff, 6c6d, ascaad2016_043o17, sigradi2016_392xx, a809, bcdc, sigradi2014_030w1, ff2b, 3c32, ecaade2017_248uu, acadia14projects_539e, 5b7e, acadia15_47e1, 6d52, 909e, acadia17_257f, 9648, 5f3c, 73ad, f559, 6b9d, 1c19, d40e, 7846, acadia14projects_637ah, ascaad2014_008w4, acadia16_260g16, ecaade2015_177y37, 01e2, ecaade2015_79f15, e2a3, acadia14projects_291av, 58a0, d414, e8f7, 3a31, 90a6, a39f, b9e6, 4fdc, acadia17_137ll, acadia14_463j, ecaade2014_153g37, ascaad2016_007o3, 0196, acadia14_661e, caadria2016_851j36, ead9, d237, 0513, c02f, 414d, acadia14projects_531w, ecaade2017_033u, 7825, 3204, 1560, 2337, 9373, 4e09, 7203, 662f, acadia14projects_117av, 9446, 11fd, 1479, 6fa3, ecaade2017_140ff, 544a, 7697, dd72, ecaade2017_161c, 79e1, 0b87, c652, ecaade2017_199ss, caadria2017_115k30, 78a7, ascaad2016_032p12, 082b, e393, ec65, afe2, 20da, 3b98, 375a, b5c6, 3cef, 524d, 9711, 1767, 55cb, ff95, d9ea, 071c, 3a77, cfd5, ac71, 7588, ecaade2013r_014f8, af05, 6361, acadia17_37dd, 14a0, 8ed5, 3168, 3497, 02d6, 118d, bc15, ijac201412304w9, acadia14_619ab, d499, ed4b, 5be4, 5271, dde0, a4ee, 2ac6, ecaade2017_253bb, acadia17_348j, 98cc, c404, 5eef, caadria2017_118f31, ecaade2014_168u40, caadria2015_087a14, 5d30, 560f, 4ce5, e18c, ecaade2014_113w26, e71a, dc14, 75ba, 523f, 921a, acadia14_43w, 0ae4, ijac201614203r8, 12b1, 508d, acadia14projects_339ad, 3a8a, 9639, sigradi2014_048c5, ecaade2016_ws-dleado68, 302d, cbba, b2f8, bc76, bfc9, 1f1f, ecaade2014_130a29, acadia14projects_619v, 1e54, dd8a, ecaade2015_231r52, 829f, ijac201513201a6, ecaade2017_048aa, ecaade2016_243f65, 0297, b40b, 788c, 393e, 6268, 5cad, 0071, ecaade2014_140o31, 6142, 57f1, 9891, c5cf, 0761, e156, d467, a14f, a1cd, 6ac7, ecaade2016_015u3, ecaade2016_113z30, c05f, caadria2016_611m26, d34f, a203, 344f, ecaade2014_052a13, caadria2017_129w34, ijac201614401a1, dc70, 9c6d, 82fa, 2af7, ecaade2015_169f35, e4a7, ijac201412404b8, ecaade2017_046h, 89b3, caadria2015_130h21, 3065, 588d, dc49, d49a, ascaad2014_012c6, c2e2, 0ad0, fc97, 6620, 83a1, 0b03, 4414, ascaad2016_043h17, a09d, 213d, 3a32, fbea, 8839, 336b, caadria2016_333b15, ijac201412205j4, 7e98, 0141, 2ce6, 09c0, sigradi2016_590i, d667, acadia17_669i, 0336, 0b94, sigradi2014_335t7, b1cc, 817b, 65e3, 6087, b510, c571, 9da1, 408a, 3437, ecaade2017_071oo, 4988, 1a73, 4b82, a709, 71da, 6957, ffa6, ascaad2016_035o13, b088, 6ea1, sigradi2016_583yy, ecaade2016_063t15, d385, 0e5c, 3927, 4d0c, 354d, 6aec, 82bf, 564f, a722, 3228, 566e, 8939, ecaade2017_213f, c2db, ecaade2015_129r25, a51b, sigradi2015_8.339x15, e5a3, dfc1, 80f2, 4bb9, dc95, 02af, 92a7, ecaade2014_194c50, cb63, 9cb4, 1ac3, acadia15_469j20, 169e, 32b6, d9b8, b584, f6bd, 97dd, cfd6, 0870, 35b8, 6266, 3c0a, f99d, acadia17_36aa, 4607, c2fd, cb10, a3f1, acadia16_478y27, 5f71, 9f33, ecaade2014_111o25, c577, sigradi2014_082u7, fb5d, sigradi2014_284y3, 6632, sigradi2013_194g, c70c, acadia14_579ay, 396e, 7367, 8f5f, 9417, caadria2015_213u32, eb3f, 301b, bbd0, acadia17_669u, 3a04, 9429, caadria2015_096l15, 6e10, 2601, 34ed, ecaade2016_068k18, 63f4, f413, a8bd, 2498, 3bae, ecaade2014_052d13, 30ed, f55f, 31c3, ijac201412301d6, ascaad2014_025h6, 5df4, sigradi2013_387c, a23f, 42a6, a574, 37a7, fc1f, 748f, df57, 210c, 5417, bd21, 62fa, 7c89, b24e, b67f, f476, 778d, 51db, 5ebb, 7d3c, bbef, 87c3, 2682, a78b, 69aa, 5302, 705f, afbb, 3ec8, 1ede, bce4, f2a7, cf12, 7368, 7106, d04f, 5458, ijac201412404t7, ascaad2016_030g12, 96ae, a6e0, 2a6e, d50b, ecaade2017_029y, 9d81, ecaade2014_224c58, cf7f, acadia16_98n7, ijac201513101t1, ijac201412405s8, 55a0, ecaade2015_314h68, sigradi2016_484h, 99b7, ecaade2015_22e5, ecaade2015_293v63, 6fc9, 8d2a, 3ec2, 0756, b8dc, acadia14projects_463at, 3470, b784, sigradi2016_654a, 30f6, 2381, e772, 8a42, 2c3c, e125, 1118, ijac201412403e7, 1d4f, af25, 5644, 412d, eb31, c535, c7ff, 1e2e, ijac201614404x2, 767c, acadia16_140b10, c593, 39dd, a3c0, 6512, d05a, 5d9d, 8e19, acadia14projects_609ai, cebf, caadria2015_213m33, 0058, 265d, 3848, 6b24, 40e2, ijac201412204w2, e9c9, 612b, 456c, 04bf, 0b17, 9871, d4e1, f279, sigradi2014_239w8, dfd1, c23d, 8ba7, 0b46, 3bfb, 4992, 638e, 7fc5, c7eb, ecaade2014_186l47, 8595, caadria2016_755m32, 22ae, 1a9b, ecaade2017_291i, ecaade2016_072o20, caadria2015_126a21, 9cd6, 46b3, 14d5, 7298, 98ed, 4efc, 9cdf, 2e59, ecaade2017_066j, a3cf, 2e23, 0f95, d956, 360a, caadria2015_208s31, 1b24, eb8d, a128, acadia14_435aa, 50b9, d47d, acadia17_231z, f328, acadia14projects_291h, 7c5e, 2089, sigradi2015_8.81s11, ijac201412204r2, e317, ea5c, bbc9, ascaad2014_024g5, 711c, sigradi2016_815dd, e8ba, eeef, 24c2, 47f6, 8f8a, 5edf, sigradi2014_015c1, 262b, 649f, cd73, 32fb, cb6c, 2862, a05c, cd7a, 1fcc, ecaade2014_188o48, ecaade2017_228y, d3df, ecaade2014_011f2, 8250, 3939, c066, 765f, 478e, 9c76, a34f, 0adf, 24e0, d126, ecaade2016_182n49, caadria2017_165z41, 654c, ecaade2016_071r19, sigradi2016_690ww, 5837, 791a, 44c2, 736c, 10e8, ecaade2013r_019a10, 870a, 514c, c04a, 8f69, 8852, acadia16_88g6, c27e, 303a, 06b9, 5a25, ecaade2015_314i68, 7f04, 8f60, 166b, b5f2, e9b9, e7a2, 73dc, 0348, ecaade2017_051q, e517, 2fbd, 8db9, b6f5, 1db4, f141, f5cf, a364, 794b, 9b2f, 830c, 8d01, 0c9e, 626e, ecaade2017_215mm, 465a, sigradi2014_197v6, f80e, ecaade2016_151b41, 2461, caadria2015_072o9, acadia14_463au, 9647, 75a1, 0221, acadia17_532gg, b6dd, b897, ecaade2014_144b33, 180d, ecaade2016_217m56, 01d6, 9d44, 76e6, f165, 503d, bf30, acadia14projects_375f, e17c, a58d, e773, 0506, ecaade2014_080h19, e8b1, a803, 2445, 462e, 4d1a, 4081, 64c8, 88bc, 2d4d, ea11, caadria2017_155n39, 9d14, 1b71, b3c1, ecd0, 3f90, dfca, 49e0, ijac201614207v11, 510d, 1727, d2f7, acadia16_402l24, 54bf, ecaade2017_140pp, ecaade2017_252e, e551, af5f, f700, 027a, ijac201614407e5, 5221, c9ed, 868b, ecaade2015_158k33, 6e13, 0026, 4571, 4b9c, 2655, 0131, b2eb, acadia17_598k, 20d8, caadria2017_031j11, 74c5, 4154, 2955, fb5b, a5ef, 9089, acadia17_90vv, b779, ecaade2017_042gg, db91, 3257, dafd, 6948, sigradi2014_303i5, cee2, 6100, acfb, ascaad2016_047z19, ecaade2017_076hh, 4104, edab, caadria2016_819t34, ecaade2014_044c11, da28, 339f, sigradi2015_12.19b27, 6843, 00b4, 3262, 0d2f, d41a, 366a, ascaad2014_029l8, 31ee, 22dd, b543, 273e, fa45, 7937, 851f, ascaad2016_017c7, acadia17_162n, 9c11, c713, ascaad2014_013v6, 1941, ee2d, ecaade2016_162g44, d343, e0bb, ef07, e8d4, e4b9, 1ed3, 7a1e, fe3f, c6c5, ba4b, 65ab, acadia17_473ww, 29ab, caadria2017_127j34, 6831, a487, 1b45, f037, 8882, ae98, fa36, 821c, 812f, eb39, 5a71, 087c, acadia14projects_189am, bd22, 2c14, acadia14_145p, 26c5, 9672, acdb, 215e, 93fe, 04db, acadia16_244v15, 65be, ecaade2016_tkoc67, 1883, b3d1, 4fc0, bec5, caadria2017_056n19, 7f62, 9a2e, caadria2017_125w33, 9149, bfcd, ijac201513102f2, sigradi2014_152v3, 0ba2, e078, ecaade2014_079u18, 0f70, 5815, ecaade2016_222v57, b4c2, e889, sigradi2014_239f9, ecaade2015_243u55, ijac201412404g8, a291, 9945, 3bc9, ba66, 7b4c, 536f, sigradi2015_10.307j21, ecaade2015_18i3, acadia14projects_135n, 953c, ijac201614204d10, 6738, 66a1, ecaade2015_230h52, f5c7, caadria2015_086f13, c4db, 8c4f, fc23, e956, 270e, bf73, fc1a, acea, sigradi2016_358o, acadia15_232n9, caadria2017_183e44, 69d0, 88f2, 05fc, 10ff, d2cc, 10ef, 8710, 260f, d112, 0d0c, 9c99, ecaade2016_045i12, 8322, 381e, 75a9, 6a92, c842, 0a14, 97fc, acadia17_137mm, 4993, 9749, ascaad2016_040y15, a3b5, sigradi2015_10.138y18, ecaade2014_159r39, 9b50, acadia16_62h4, 9298, caadria2015_072l9, sigradi2014_330d7, 7f9c, ba2b, acadia15_371i16, acadia14projects_601ah, 5191, 834e, 7fd9, c090, b628, sigradi2016_655j, 7e44, cace, 6ec9, 01b0, ecaade2014_157k38, 9617, e282, acadia14projects_247x, 4b45, ijac201614201b6, caadria2015_108x16, 3c29, 9192, 0c07, ijac201412203k2, 1e6d, 09a4, 1886, 47bb, 3bb6, 369f, 4757, 349e, 99a6, 11ed, d8f7, 41fb, 4df2, a285, 0d34, sigradi2014_123s9, ascaad2014_003v1, 2fb2, fdc3, 7b05, caadria2015_208h31, 3fee, e038, fb23, 068f, 5c8b, 1067, 2e15, ef1e, ecaade2015_61f12, 79f4, a9e2, f4d3, ecaade2014_066h15, 203c, f7ae, 7d3b, a7cf, 27cb, 7241, 46cc, acadia17_117x, cf8f, 407d, 2813, db4c, 8bf8, 7468, a79e, a3b1, ecaade2015_100o19, ab6e, 3742, c7c9, ecaade2017_201xx, 8c2a, aef1, 8a93, ecaade2017_152uu, 454d, e6c8, 8415, b1ce, 928a, 0f6f, acadia16_98c7, af71, ascaad2014_022f4, 27c1, c1f3, 25e9, 82b7, 4008, 726d, ecaade2016_123k34, d2c6, cbdd, 5cbf, 0481, 53dc, 3ac0, d120, 3afb, ecaade2015_155x32, 4597, 910d, ecaade2017_199w, 1676, ecaade2017_097ii, caadria2015_203m29, 3ddb, ijac201614207k12, f2d8, e211, 18cc, f285, 75d8, c1b4, ecaade2017_008i, 0159, 123f, a735, 85e7, fbd3, e8e7, bdd8, sigradi2013_28p, d341, 17ba, f305, 1538, f89f, ecaade2014_202r52, 2bbe, 24b0, 2fb3, ecaade2016_021b6, ab79, 58e4, fde7, b594, 899b, 0914, fffc, sigradi2015_sp_2.112f29, 73ed, 1669, b1fa, 6d25, 1a92, acadia15_323d13, 36ae, ecaade2015_285e62, ijac201614103k3, bacd, 360f, 3e22, 7093, 5f52, acadia14projects_479s, 0d1a, 4c6a, e6d6, 120c, acadia14_23au, ff3f, acadia14projects_699g, 37d5, 87ad, df4b, 6def, 6273, acadia14projects_473an, 9246, 973d, 3a4c, acadia17_51a, bce0, ae4d, ad9b, de7c, 2f4f, 3884, 41eb, 685d, ecaade2014_088b21, 8ae7, 8a28, 5a44, cad2, 1d77, 22bf, 6c2c, ijac201614103i3, d867, 25ed, 11f5, a93e, ecaade2014_031s8, c281, 3f32, 3314, d607, 073c, f879, ascaad2016_054t21, 7212, 9419, 0d96, 9d57, e091, e4f0, 76f9, ad81, 0fc4, 81ba, 250e, 041d, 4f94, dc73, b105, acadia14_281u, b649, cf02, e6bd, ascaad2014_018x1, 5cfc, 792b, ed61, d111, sigradi2014_042s3, 5c07, sigradi2013_243u, e7ef, acadia16_88b6, dded, ecaade2016_006x1, 3f09, 5068, 48de, ce66, 1ec1, 8d94, 8434, f3b4, acadia16_140e10, ec70, b02d, sigradi2013_234j, 8538, 080c, 5867, 1823, de14, caadria2017_185s44, fc6d, 2e32, 38fe, 4bfc, c568, e87b, fa2a, a75b, 86b8, 444a, 3504, 4250, 8790, 9a24, 6a34, fc28, 7bb0, 3e50, acadia14projects_145ag, e819, 3d98, cb24, 6c46, acadia14_101ab, e58b, ascaad2016_015o6, ascaad2016_015n6, 8f41, ijac201513306f13, ijac201614303f2, 1690, acadia16_402p24, fb18, 764f, f38d, c114, ijac201412403p6, 2a4b, cc85, 5c69, ijac201614203o8, acadia14_719k, ascaad2016_028n11, 872c, daca, c6e8, b06e, ecaade2016_190v50, c374, e905, eba0, 8155, ea50, cd66, 09c9, 9150, 47c0, 4002, 8be2, b5f9, acadia14projects_33ak, ascaad2014_003n1, 2136, c857, ascaad2016_045g19, 36e7, caadria2017_003f2, 1b47, 792e, sigradi2015_9.347t17, 6dc0, e53d, 3d96, 00a7, a693, 2c70, 850a, 6a05, 0a7e, 8235, sigradi2016_441mm, ascaad2014_026u6, caadria2016_373l16, 36e5, fc69, ascaad2016_045s18, 2cde, ab08, 911c, 2c10, 1e49, 0ae8, 58d9, 5fe9, ce7e, ecaade2017_227n, 88b4, 8def, caadria2017_040p12, 9655, 9ff2, ecaade2017_255r, 4c7b, 8eeb, ecaade2017_019oo, cc4c, 7b1e, cb8f, b1a7, sigradi2014_232z8, d85e, b014, ecaade2014_113x26, c858, e111, 3942, 74df, 967b, a006, 2623, acadia16_432o25, a59d, caadria2017_063c21, acadia14projects_609ag, cfc5, 5c58, 51b9, 94b3, caadria2016_611s25, 60d2, 6430, 11bf, 4848, 46cb, 4400, 96ff, sigradi2016_571zz, 28d8, 50f1, acadia14_365ap, e051, 390d, f729, c839, 1331, ca3e, 21fd, e0a1, 7e06, 392e, a7a8, e1e1, d07c, 9d8a, e087, ecaade2016_058z14, sigradi2014_252s9, ascaad2016_010z4, a195, b764, 159e, caadria2015_016j3, 928b, bea2, c99d, bed0, 6690, 8bd1, acadia14_647ay, 6366, 4f3d, 4771, 418a, 8586, ecaade2014_016g4, fbf9, ijac201614104h4, b8fc, 9ef3, f6d4, aa50, acadia15_81s2, ecaade2014_066j15, 2d39, d4f5, 2c09, ijac201614207u11, bd4b, ab11, fa5b, 545a, e114, e394, sigradi2016_637t, c9c3, 621a, b8d9, 53b0, 8655, 9178, 79ea, 3aeb, 5e49, bdc4, 8404, 495a, 56cb, 138b, 0de0, 87ac, acadia16_140l10, e689, 2b23, dfeb, f798, sigradi2015_4.219g7, 9125, f1ca, 54be, caadria2017_035t11, 1752, 3dfd, caadria2016_851s36, sigradi2015_10.307e21, 1681, f2a8, 61fc, 8d8e, aec3, 2379, 00d4, ecaade2015_194z40, 6e45, 0cfc, ecaade2017_057u, bc1c, 2225, ed09, ecaade2015_110g21, acadia14_435ak, 57db, d675, c04c, caadria2015_130k21, 5101, ecaade2016_011v2, b52a, bf4c, 12f7, 9f10, dd5c, 3b46, ecaade2016_078k23, a71b, 74c2, f366, 1c29, fbd2, d8c1, 82cb, sigradi2013_155k, 8396, e240, dad8, 6b00, 7103, sigradi2016_455b, 6538, acadia14projects_79w, 38a6, b2e1, 66d5, 1ddb, 7a0b, f4f7, sigradi2016_737w, 2c8d, 5ff5, 89d9, ecaade2016_071b19, 1d16, 8efe, 8906, 22d0, ecaade2016_026t7, 7e46, ea70, ea4f, b6b0, ccca, 808a, d8cf, 8345, 6466, f627, 33c7, 29db, 4b15, ecaade2017_038oo, 2325, 852b, c509, 8fc0, 54d2, 20ca, sigradi2013_263p, 4a5a, 5b91, a28f, 253e, b94e, 1ce0, 31e8, afbc, 11de, ef9c, ascaad2014_010u5, aebf, 4ead, e053, 5961, 4792, 1c78, ecaade2015_251l57, 7beb, 88f9, c901, 376b, 0c56, 7f5d, ff77, sigradi2014_021s1, sigradi2014_037w2, 3754, 12c4, 69ca, caadria2017_009n4, d06e, acadia14_347an, 0d57, ecaade2016_213o54, 41c5, aa7e, sigradi2016_777cc, 3421, fa8b, cbbc, a12d, b0e2, fa09, acadia17_598e, ecaade2016_110h30, caadria2017_101m27, 8d52, caadria2017_035y11, ecaade2017_225xx, abe6, b2aa, b816, 2acf, b921, ecaade2017_099yy, 89b7, acadia17_162o, 50f5, f3fc, 4f4d, a92c, 5b2a, eda9, 056d, ce85, sigradi2015_sp_8.326t30, bd1e, ecaade2017_076cc, 485d, 8c78, 9c47, a1ea, 56ce, ecaade2015_73a14, c0e3, 951a, 368b, b57b, 9828, b7fa, 266d, d130, 1738, fcb5, caadria2016_187v8, 72b9, ecaade2016_046o12, 3ebd, 4d0f, af79, 2573, de55, 4735, caadria2017_015y5, 2b88, ecaade2014_046p11, ecaade2015_227y49, caadria2016_621w26, 7a1f, 34c1, caadria2017_056e19, 4566, 2642, acadia17_349n, c284, acadia14_681ah, 6ca2, acadia14_135m, cd36, 86c5, 9030, ijac201412204y2, 5cea, acadia14_347al, ca0b, 7dfc, d6c3, 398a, d099, 9b42, 9475, 6efb, 146d, 60b3, 3999, 5fcd, 54ad, ecaade2017_149i, 9b4d, b365, 2c50, 247e, 9e3b, a706, e341, acadia14projects_627az, caadria2015_014s2, 50cd, 77aa, 25eb, acadia17_648u, 6c3c, ecaade2015_334r72, acadia14_177o, 33da, 9cea, bd1d, ecaade2015_227r50, caadria2017_118r30, 2338, 0c4e, 9a21, 4f86, 7db9, c29a, 677a, acadia16_382z23, f9d1, ec2e, ecaade2017_156t, e1b5, sigradi2014_041b3, 25fe, ascaad2016_032u12, d188, ecaade2016_006z1, ebe4, 05ef, c4ac, acadia14_53j, f528, 74f0, 37c1, 9db8, acadia16_308a19, f242, ecaade2016_071h19, ijac201513201f6, caadria2017_062x20, dae0, c9cf, 8516, ecaade2016_110c30, bea0, 1b17, acadia17_71jj, f678, ecaade2016_104z28, acadia15_57f2, caadria2017_123r32, 7d96, sigradi2015_8.81r11, 40c7, caadria2015_246d36, 28ed, b63d, e168, ijac201412405v8, a0e6, 3739, 2c1f, c447, 41bd, acadia16_116s8, fc24, 78b2, ecaade2017_268kk, c4bb, caadria2017_189i45, 3794, c0fe, ecaade2014_072w17, 3320, b2ca, f8bd, ecaade2015_196s42, 3a87, 2636, 43a2, sigradi2013_429g, cef3, sigradi2013_386h, 9d46, 4387, b9ac, c981, acadia14projects_609ak, caadria2017_124w32, ecaade2015_202e44, ecaade2016_243u64, 8b62, c2d0, c4ee, 8ed7, 7678, ec02, e6f3, c95e, 840e, acadia17_348h, 33e7, 16cd, acadia16_214d14, 63fb, bcf4, c018, ecaade2017_282u, 2522, 76d3, 0307, acadia15_469g20, 7edd, ecaade2017_211ee, 8a7d, sigradi2013_280m, cd69, ijac201614405v3, 0e89, 77f8, ecaade2017_301t, 138a, 2947, 771d, 1863, 2cb8, cb66, de04, 88e8, 855f, 200f, eba5, bb7d, 5b1d, a109, a836, 6db6, 2559, 6416, caadria2016_125s5, ecaade2015_180c39, 818c, sigradi2014_232n8, acadia14_125w, 7a77, c392, 7325, d17c, cfa3, 5a88, ecaade2016_097t26, a47e, 5200, fc55, 6aae, 9bfd, 4b1a, caadria2016_559a24, 167a, f068, acadia14_487g, 42ed, b1c7, 849a, 5f09, 0c1b, fd61, bb50, acadia14projects_291au, ecaade2015_91i18, caadria2015_156k24, 0f26, 911b, fc1e, d475, d1e6, 5cfb, e063, 850b, ecaade2014_084u19, ff9f, 1191, a86d, ecaade2015_285k62, 4ffc, 4d4e, 337b, 7f33, 1af2, 4dd3, 92e0, 4009, e5b8, a42d, e645, 7443, ecaade2013r_001g1, 301c, 5bb0, 25a3, 9a44, 78e7, e196, ijac201412403e6, ijac201412205f4, ee7a, ecaade2015_61i12, a9f2, 9a65, caadria2017_016u6, 91fd, 96d1, a5a6, ebe1, e4a2, acadia14projects_555d, 3de1, 08b0, f3a9, ab2a, 5306, f5d7, 0bc8, fc75, sigradi2014_047p4, abec, 1620, sigradi2016_752ww, facc, ca80, ecaade2017_290pp, 98e3, b4ac, 2cea, 88c1, sigradi2016_781ww, d606, 787d, 6d6a, 8b29, a6ee, sigradi2013_28t, 0019, 9fe4, caadria2017_132p35, 27f5, acadia15_343v14, b1f5, 86e3, 7ae9, caadria2016_073z3, ijac201513101l1, db3a, caadria2017_113s29, eca7, c719, ee18, e2ad, 1815, ca97, a931, a384, 4581, e719, 7318, ijac201412408c3, 2251, 2fc2, ecaade2016_063j15, d125, acadia17_189nn, sigradi2016_399b, 4a35, acadia14_661g, 8592, c2c7, b122, caadria2015_081p12, ecaade2017_013tt, sigradi2014_249m9, caadria2016_013i2, 7d71, e76a, 607d, 1c68, ascaad2016_026u10, b7ce, 4cad, sigradi2016_814n, ecaade2013r_003c3, caadria2017_163t40, caadria2015_014w2, 8721, f5c1, da64, badb, ascaad2016_023r9, e99e, 4680, caadria2017_182x43, acadia14projects_23aa, caadria2015_014m2, c28d, 1ca2, ecaade2014_180d45, b78a, 02e9, ecaade2016_237c63, 5ee5, 77e9, 192d, 3829, acadia15_274m11, aca5, f707, sigradi2013_248e, 5a46, caadria2015_061b7, 9990, 02ad, 2c37, 9dfd, 5b99, 9adb, df30, 0adb, 1436, 36ff, 53cc, 8129, b20e, acadia15_57s1, 9de7, e6a6, ijac201513303h11, 5175, 7291, f2bd, abc3, 874a, 00cb, ecaade2017_152pp, f79a, c604, 5ec1, 4444, acadia15_211x8, ascaad2016_059j23, af1d, b01a, ba8c, d726, 5afa, 9d21, 73a7, 3357, ascaad2016_045g18, 6e6c, 4764, 1adb, d4fb, e665, ecaade2015_155u32, 1d08, 32ea, a05a, 2b38, 8073, 57b4, 4a58, 7cbc, 42aa, c331, 4784, 6a7a, acadia15_343m14, 93ff, 01c9, f53b, 574f, 30b2, 9c6e, 0b4e, 1291, aaed, 7b6a, f266, ijac201614402o1, acadia14_655ag, a9d4, 6b61, 902a, caadria2017_174r42, ba1a, ecaade2016_018w4, 99f6, eab2, 09c6, e2ee, ecaade2017_248rr, 8a18, d7ec, ascaad2014_005d3, 5c2c, 354a, d440, 4ff8, acadia17_145a, 5a6e, 52e1, 5347, b05f, ecaade2014_157h39, 8e8f, 62ad, sigradi2015_8.289b15, fb81, 4099, 992b, a20c, ae1e, 4c0d, f5ba, df65, ecaade2017_230ww, 50a8, ijac201614407k4, 3131, 805c, 81d3, 75da, 218f, ecaade2017_215z, ccfa, acadia14_63ai, sigradi2015_10.307n21, ecaade2017_117aa, 04d4, c144, 51f1, e2c1, b546, ijac201412303l8, ecaade2017_240x, 2f15, 6816, b09a, 46a7, ascaad2016_036d14, 1ac7, 5970, c77f, ebb9, f07d, af9d, 46d1, 6f54, 9f50, c2af, 6b78, b69e, bd0d, 30d1, acadia16_344l21, ea35, 2dc6, ecaade2016_013r3, 3c77, 9300, 9baa, 816f, f0b9, ecaade2015_28v5, 0c22, ijac201614103p3, ecaade2015_170s35, af18, ecaade2017_269qq, 0326, acadia16_344b21, e823, acadia15_483x20, 2ba8, 03a7, 80ca, 2cf2, 2e50, 6741, caadria2016_549l23, d2a0, acadia15_431s18, acadia14projects_63ae, 8cb6, ecaade2017_057h, 99b3, 72d3, 0c45, 1149, sigradi2015_11.222n26, bebe, 0706, db25, c891, 402c, af37, sigradi2015_10.377u22, ecf9, 65fa, 72ac, 6787, 5f16, ecaade2017_006cc, 5cbb, 0498, ascaad2014_003y1, cb1a, 1503, caadria2017_048w15, de00, 5e65, 79b1, ecaade2017_157yy, c2f7, 72f8, 6be7, c472, ea1e, f839, 9c92, cf83, d5fc, 186d, a955, acadia17_322g, d9c5, 5b3b, 0c6d, e765, bf5a, caadria2017_105j28, 4e77, dc8a, acadia16_460u26, 1fba, 550a, 1f46, feea, 637e, dab1, a7dc, 7887, d821, 01b8, caadria2017_048j16, acadia15_333z13, b474, 11f4, acadia14_177af, ecaade2015_61b12, 2fda, 8918, aa78, a8f2, 4cdb, 264b, sigradi2016_385mm, 41a3, ecaade2016_224p59, sigradi2016_430p, 903e, acadia17_71qq, 53f0, 6676, f8e3, sigradi2015_10.307y20, b59c, df39, a999, ce18, 2ef8, c561, 108b, ecaade2017_076ll, acadia14_427ap, 9887, 2e36, 8258, 8e73, ad02, 2360, a111, sigradi2013_117v, ecaade2015_217a48, sigradi2014_144z2, fac6, acadia14_291al, 92a1, fbf4, a56b, 693b, 3cbd, a7e9, 5166, c326, 4724, 467e, 18ae, d37a, sigradi2016_448t, ijac201412402k4, 20a6, 8ecf, 27a3, de6b, e750, ac12, f67c, 7165, b90f, 50d1, 2630, 6b9c, 7090, 0f9f, ac57, 6580, 45cc, 3838, d06f, fe0f, 0aef, 8002, 6688, ecaade2013r_001j1, 90a0, a85c, 3ee0, sigradi2016_483gg, ecaade2016_208t53, sigradi2015_9.152z16, 2b1e, 2e76, ecaade2016_040v10, debe, 28fe, a2de, 0ded, 0995, ecaade2016_224x59, caadria2016_095s4, f61f, df51, b42d, c710, ecaade2015_38t7, d70d, edff, ecaade2016_057l14, 151a, ecaade2017_072e, 3c02, ecaade2015_13m1, 7249, ecaade2014_089k21, 08bb, c4ea, acadia14projects_177ai, 2705, caadria2017_155o39, 4312, f65f, 547b, 6c7c, 0e00, 86d3, 60c7, 3fb2, 46af, ijac201412403v6, 7391, ecaade2015_237w53, 5b26, ecaade2015_195f41, eb23, 5fe3, fd12, 82e6, ecaade2015_269s59, bdc2, sigradi2016_817f, acadia14_267l, dbf6, b426, acadia14_257ac, caadria2015_190o28, a16e, c4c1, ecaade2016_162u44, 6ece, 2994, ecaade2017_264c, 07d7, 627e, 14e3, 3d1c, 5e88, 6039, 7624, sigradi2013_391i, 7933, 2094, f966, 6053, ddad, 7619, 2f92, 5e7d, b901, e387, 8290, 6ac5, ecaade2017_108h, caadria2016_105h5, 33fe, ea74, 18bc, acadia14projects_43ap, d3cd, ca8a, 500d, 16ad, sigradi2015_3.11g2, da9a, ecaade2013r_018o9, cb58, ca76, ecaade2016_073u20, ecaade2017_019pp, ijac201513206u9, c71f, caadria2016_663r28, ecaade2017_249qq, 8c2f, 756a, 2a8e, 4c8e, 548c, acadia14_473as, cee9, caadria2015_206w29, 0ab1, 525d, efc7, 91ec, 94fc, 0ead, ijac201412403b7, ecaade2017_143c, ecaade2017_254jj, bd6a, 772c, caadria2017_135i36, 66f7, 3f1d, d2e4, acadia17_168uu, 7e55, ascaad2016_018p7, fe29, acadia14projects_719m, ecaade2017_198p, ascaad2016_024k10, 941e, 1a13, 2be7, c587, 1fbf, ab6a, ecaade2016_243p64, 68b6, 4fec, ecaade2016_074p21, e579, b70c, 6f6b, ab82, sigradi2014_345w8, caadria2017_067k21, acadia14projects_555g, a50b, 2d53, bea6, 2c04, ecaade2016_222y57, 1e75, b8ac, 090c, 7cbb, sigradi2013_117m, ecaade2015_59y10, c574, acadia14_177x, 1518, 500e, 1a1c, ecaade2015_138t28, fc2b, 3010, 13c9, ecaade2014_224a58, acadia17_282ii, 739b, d09e, a7d4, acadia16_78v5, 3c81, d20d, acadia14_399aj, f0f2, ascaad2014_019o2, 8130, e9ee, 6966, 6fa9, b352, 0fe6, caadria2017_147t38, e189, 1b79, 54f9, acadia14projects_435ai, acadia17_648uu, 0b8c, ecaade2014_214l54, 2a86, 1bb8, a749, 373c, a1fb, sigradi2013_313t, 6640, 1c77, d7ba, 9d12, 74b8, 721d, 2a99, be32, a443, bd36, fecb, a77f, d113, e451, d012, e045, f309, 5ff2, ecaade2014_185z46, 59eb, b2b7, e1a7, c4b9, 84df, a0e2, 57de, acadia14projects_579g, 5963, cbf2, 3e8b, d2c7, d1c2, acadia14_647as, 5b02, 49b9, 767b, acadia15_407o17, acadia17_598m, ecaade2017_302mm, a8bc, 3726, 1e2b, a0b6, f1b5, caadria2017_129l34, 1f67, ecaade2015_196z41, caadria2017_040o12, 974b, d3c9, 6a90, acef, ecaade2016_223i58, c9ab, 7d08, e733, c7d3, e437, ecaade2013r_002y1, 3c0b, f706, ecaade2014_153c37, b479, f343, b317, d268, caadria2017_081n24, 418f, bd5c, 6575, 6033, f863, ecaade2015_336x72, ecaade2016_132j37, d86e, 0d63, 8dc9, 4561, acadia17_648dd, a003, sigradi2014_123r9, 4e5a, 3836, fd71, 613a, b23f, c536, d248, ijac201412405w8, ecaade2017_124dd, 856c, 7eab, sigradi2014_263b1, e4c1, 754b, sigradi2016_488o, 3fe1, 06c0, edcd, 9011, be5c, 731c, 02e0, 8959, 75ee, d778, 14c0, 692f, db58, ecaade2015_217e48, bb6d, 7cfd, b12c, ijac201513202o6, caadria2015_048s5, caadria2017_015v5, 8fd1, 81c4, a817, caadria2016_735m31, f516, 149b, ijac201614309f6, acadia17_257c, 6da7, 9165, 0c26, 9eb9, acadia14_463s, a81c, 9bc0, f460, d5cb, ecaade2014_023k6, d60a, ecaade2014_201g52, caadria2015_213p32, 3473, 2abb, b445, ecaade2016_221w56, sigradi2013_155h, ecaade2016_130i36, f050, e9a7, f1c6, fd72, sigradi2013_359k, 0863, sigradi2016_756b, 4c44, fa35, 1573, 1ed2, 4fa6, f334, cc8e, 529f, 74d5, c9e4, ascaad2016_028j11, 9b47, ecaade2017_201b, 18dc, 574d, 31fd, 74be, fcad, a373, ae0c, ff8c, acadia14projects_619az, 49ae, f5b7, dd73, 1d2b, sigradi2014_266l2, 05c6, f27c, fad0, 545e, e80d, ascaad2016_038h14, 9310, 405d, cd56, 7f8c, 88e3, f009, ad46, c908, 46b1, e043, acadia14projects_549v, caadria2017_101n27, ijac201412408r1, ea68, 3d2e, 0c11, 30c2, 2d49, a0a3, 9c2a, ecaade2015_261m58, bf98, 2268, 8c29, 4cff, 9c45, 5ed5, ec0e, ecaade2017_021f, 7c69, e509, 865f, 45d4, ba27, ecaade2016_237e63, 41bb, d9e0, 484f, 53c8, 44e7, ecaade2015_55g10, 3769, e1b3, a11a, d32a, sigradi2014_265m1, 15e1, 03af, c6ba, f17d, 3c11, 9675, ecaade2016_199y52, acadia14projects_549z, 62d1, ecaade2016_055h14, 1dfb, 2f98, 2608, 223e, 2bc3, 971e, sigradi2015_3.221x4, 902d, 2a28, 534e, a548, 34ef, acadia14_479s, 9dae, ecaade2017_grid, cdb0, 926a, ecaade2014_162s39, 0646, d964, ba31, de7e, acadia17_230vv, caadria2015_117z18, ijac201412203l2, 3023, 87ea, c8f9, 47de, 981e, 1a6e, e685, ecaade2014_226b59, f2fe, acadia16_344j20, d4d9, 9677, 3179, 5789, ascaad2014_024a6, sigradi2014_284d4, ecaade2014_108g24, ecaade2016_118n31, 2adf, 5a59, 4d57, ascaad2016_021a8, sigradi2015_sp_4.275u29, ecaade2017_215ggr, 2306, 7c3e, ascaad2014_023c5, fcd7, 54e3, af07, 5631, c718, fa3c, fe36, ascaad2016_016s6, acadia14projects_117f, a97a, 2d62, baf0, 5f26, 9e8f, a942, 4460, 5128, 8da6, e9dc, 57b6, ecaade2016_099j27, 8eab, ecaade2014_127m28, caadria2015_206g30, c863, febc, 471a, acadia17_390jj, caadria2017_081r24, 8dc6, sigradi2014_082t7, 98ab, a2e3, caadria2017_054h18, 9f7c, 0740, acadia14_153av, e354, e405, 9dbb, caadria2015_170r25, db77, acadia17_290e, e642, c0d4, acadia14_101at, 0cda, fcd6, ijac201412205s3, 9c48, 80d6, ee76, 413a, ecaade2016_126m34, fede, 2481, ecaade2014_105a24, c584, 2e6a, 222a, e729, 372c, caadria2016_579k24, c88a, 3c73, caadria2017_002k1, af35, e0d0, 8712, 990f, d12a, 7c6e, ijac201513104f3, c33c, 2efe, 7551, 78b6, 6e26, ee97, sigradi2013_330d, ed8b, 63d8, 4759, 8338, 6fb2, b663, 2ea1, sigradi2015_4.219c7, 0dd8, 117c, caadria2015_203f29, 4344, 446b, 4f0e, 367f, sigradi2016_534nn, b11b, c95f, db33, a8e2, eaeb, 92c9, 500a, 201b, c926, 787b, 36a9, ecaade2017_083yy, f833, 6e77, 6dcd, acadia16_260k16, d912, fb86, 06bc, c161, acadia14_101p, 5494, 3bb3, ecaade2017_208m, baf1, 463f, acadia16_12l2, 2263, 8d10, 825f, caadria2015_209c32, 9a8a, 900f, ecaade2015_59t11, 4843, caadria2016_861x36, fc86, e921, sigradi2014_178p5, 55d1, 6f6e, ecaade2014_023i6, 6e8c, ecaade2014_169s42, ecaade2015_297e65, b756, b41e, cdf7, 73cf, 342e, ecaade2016_130v36, afc1, 7332, 929e, 748b, 341e, 1bca, 24c9, 2d4c, a543, ijac201614306a4, ecaade2014_168i42, 87a0, caadria2017_110d29, acadia16_12v1, 99ff, 397a, 499e, acadia17_137pp, 3ab6, a595, d9ee, 8926, b522, ecaade2017_148a, f145, bfc4, d3eb, 81fb, d6f1, 1c98, 189c, 2c6b, e04c, 0763, abf8, ecaade2015_185r39, 9f36, 9b4c, 9bb7, 48da, c9d2, 3745, ascaad2014_013b7, 2b12, ecaade2014_023z6, b0d0, caadria2017_051o16, 5e0c, ecaade2015_206k45, caadria2017_029r10, ecaade2017_008p, caadria2015_048n5, 685c, sigradi2016_490mm, 70e6, a97d, 4588, a39b, ce90, de8d, 00a5, 1f03, ecaade2013r_004w3, ecaade2017_057p, ecaade2016_006y1, 0d05, 76db, ecaade2017_jgor, a99b, sigradi2013_117i, e633, 75c4, 0b29, 727a, c46f, ecaade2015_329i71, 0118, 523d, 50fe, 33ce, 4111, fc41, 6447, 38ff, 1e83, acadia14_177ae, c744, 5dcd, ecaade2016_040t10, a760, a401, 1a40, 8b1e, f547, aebc, acadia14_435ao, 4852, 023f, 22f6, 1bc0, ecaade2016_203e53, 9636, 3139, ecaade2014_151v35, ecaade2015_304c67, a5e8, cf47, c755, 793c, e298, 239e, ecaade2015_336b73, 8498, ecaade2017_290qq, 5fbd, 344c, caadria2015_206z29, ecaade2017_053ww, c47e, e3da, ecaade2014_111d25, acadia16_78s5, 234d, 6664, 6afb, 614b, 0d16, caadria2015_188b28, 4917, 8a4f, 4915, ecaade2014_201e52, ed5d, 3a14, ecaade2016_023t6, 2a22, 3e7e, 3fc6, 430c, 1bd1, ecaade2013r_002e2, acadia15_232u9, 8692, 6c3e, 5cac, 4615, a462, sigradi2014_266i2, 5358, sigradi2016_814s, f21a, 76a1, caadria2017_008y3, db99, 188d, 0840, 5df1, 10b9, 3903, 67db, 5254, ijac201513104u3, cc94, 0517, ecaade2017_049pp, bd03, 864c, f81b, acadia17_323t, 18c5, 4fc2, afcf, 84e4, sigradi2013_401m, 28e6, 0637, 80bf, d894, ijac201412303j9, 4d52, acadia15_161w5, cbc9, d236, 6d8c, b185, sigradi2014_097m8, 18f1, caadria2015_139a23, 1673, 275f, bb95, ascaad2016_045c18, 606d, 2c8b, 84b1, 0bf8, 6a0e, b904, sigradi2015_12.167k27, 503b, 67a8, ece6, ecaade2017_057j, sigradi2014_263g1, a776, 0631, cac7, 8098, 76f0, 91b8, 02b1, 054f, ada9, 3d53, 10ed, 0527, e9cd, 3de4, ecaade2015_229x51, 2709, b96b, fe49, ecaade2015_181i39, f4ed, a1c7, ea9e, cd4d, b4fd, 441f, 11b6, 4509, cc14, ecaade2015_180n38, 9b62, ascaad2016_005z2, 80a6, a98e, 0972, acadia14projects_699m, 43f2, c50b, acadia14_347am, 74bb, caadria2016_281m12, ddb2, 4953, a249, aa14, c4ab, ecaade2015_158l33, ascaad2014_023x4, a27c, caadria2015_218t33, 56ca, ecaade2015_83h16, acadia17_322qq, ea4d, ecaade2017_169pp, c2b3, ijac201513305n12, f38b, a273, acadia17_71nn, 2f32, 7ed7, 2c91, 5509, fffb, beb9, eba6, d318, 49e5, cc0c, a990, ecaade2014_204c53, cb94, 8c15, 2f7d, 0514, fbac, d861, 5326, 2e4b, da6c, 8d40, 78ed, 8f20, a156, 0e14, 91bd, ae29, 9379, c2c0, 93ac, 6d87, caadria2016_517d22, acadia17_413bb, sigradi2014_284b4, 6ef9, 3f3a, acadia14projects_267g, ijac201614102k2, ecaade2016_230u62, b076, 5d2a, 817f, 41c6, 6a8d, 311b, a59b, 301f, f029, 319f, 2172, 88d5, 91fa, 0d89, ascaad2014_029h8, 296b, 6203, baa8, c365, e008, 550e, bddb, ce49, e7ac, 71ca, 89b5, b65b, f924, d6bb, 09c3, 1f99, acadia17_598r, caadria2015_043g5, 24ae, ecaade2017_112yy, 7e9b, d0ad, ab30, ijac201412402s4, c1f6, 3fe3, ascaad2016_028d11, ijac201412402c5, 2b25, 11d3, 6b09, acadia14_699e, 391a, 19ac, 06a1, 90a5, 9e25, ecaade2016_023j6, acadia14projects_681ap, sigradi2015_11.34w23, 5bed, 2b54, f35f, 5946, b71f, caadria2015_070w8, 85aa, ecaade2014_198r51, 8c49, 6000, 6045, 2be2, ecaade2017_215qr, 1873, acadia17_435h, 53f6, 8a8c, 04cc, d979, 75a7, 4f0d, f0c2, 9580, 5cba, 63d9, 5a2d, d958, 666c, 496e, 8390, ec6a, ecaade2017_054ee, ea4b, 1943, 5aef, 7dc5, a5cf, b635, 7324, 3d5b, b4b8, 3236, ecaade2017_108m, 8bfe, bbdc, f0be, acadia16_424h25, a49d, caadria2016_073c4, acadia17_358jj, c5e2, d24c, adf1, 7aea, 1572, 6b73, a1e2, a3a5, eb17, e6ba, 444d, acadia15_323g13, d6a2, 723f, 6133, 14be, caadria2017_051b17, ecaade2016_230i62, ecaade2016_129r35, 76ea, 7950, acadia14projects_189ap, ecaade2016_151m41, 4386, caadria2015_010s1, d015, c341, ijac201614405i3, 1014, 44c6, ecaade2014_052n12, 08ed, 6fd9, sigradi2016_360cc, 5d81, caadria2015_012e2, caadria2015_087u13, e328, af04, e316, fa93, bee0, 62a7, acadia14projects_167w, 69c0, caadria2017_142i37, acadia14_671o, d3d0, fd08, a659, 53d3, d31c, ecaade2017_290vv, b065, 9406, 0f31, eeab, acadia17_403i, a869, 48d3, ecaade2015_211y46, 3472, sigradi2014_263f1, caadria2015_124g20, 4b86, 601e, ecaade2015_215t47, 10dc, c064, a2c6, ascaad2014_019d3, acadia14_43ac, 0e25, 79dd, 176f, ecaade2014_138e30, 8955, 8e57, acadia16_98j7, ecaade2016_130w36, f10c, fca8, ceda, cf91, 8522, 9c72, ecaade2017_031kk, 39ef, aa7d, 965f, cfe3, 499d, 5cde, 5510, acadia17_669z, ecaade2016_129o35, cf03, cb7e, ec29, 28c9, 741e, 3d59, 1a99, 21c9, 6224, 0ccf, 7dfa, 9bbc, ecaade2014_225s58, 0050, d57e, 2676, 53cb, 1417, 5d6b, ecaade2016_139h39, 2c39, 0185, b5d6, c6a8, acadia14_435a, 5288, fee9, ecaade2017_101ee, 5ae5, 5ec4, ecaade2015_302j66, ecaade2017_213c, f980, c008, 74e6, sigradi2016_360w, ce7d, df67, 5088, 6d91, 2913, 4076, acadia14projects_101s, ecaade2016_121r33, 908c, fc51, ecaade2015_158b33, 91f6, edaf, 2aef, sigradi2015_3.268o5, ecaade2017_023cc, db29, 33eb, caadria2016_073a4, 4c2b, 04f9, 8114, 2b93, 0499, 8afd, c3b6, acadia16_164y11, sigradi2015_3.9a2, f92c, 58c7, a025, 39dc, 49ed, 7d09, 7b35, 61b3, 2600, 3ead, ascaad2016_038c15, 3ca2, caadria2016_073x3, 8922, 1038, 9b9f, sigradi2013_111v, sigradi2014_339x7, 8c55, dd4e, 574b, caadria2016_601k25, 531b, 7f88, ecaade2015_127g25, 56b9, e65f, 79b5, ecaade2014_104s23, dd26, 04a2, f84d, ijac201412307j3, 57b9, ecaade2016_163h45, 279b, a845, 8b13, 5d01, 0e5a, a8fa, ecaade2013r_003j2, 9156, 12ff, fe6c, f865, ecaade2014_080j19, 1a70, a801, 349b, ecaade2016_091k25, 5d05, ecaade2014_133z29, 5e4f, caadria2016_851r36, 9ce7, ee21, 8bc2, 888c, 75db, c9a0, 049f, fa6b, caadria2017_003d2, f441, 644f, f958, 91e9, 63cb, c1ed, 93d7, d27b, c548, 99c3, 7f7a, sigradi2016_601vv, ecaade2016_055e14, e22f, 622c, fda9, fe00, 4650, 24ee, ecaade2016_127e35, acadia16_308f19, 0890, 32a5, f66d, e5bc, 8adc, ecaade2014_070m16, ecaade2013r_013b8, 062a, 4d69, acadia14_479c, c9f1, 74bf, 823e, 2291, 7131, 038a, f180, de9e, 9426, acadia17_90hh, 97e9, 1eb2, caadria2016_507j21, caadria2017_037a12, f295, 0ef6, cc2d, ecaade2016_213p54, 33a8, b6e0, ecaade2014_014d3, af73, acadia14_317s, 4af9, afb1, 7c0e, 20aa, bf85, 80f6, 2eb6, cc09, 09ae, ijac201614405m3, caadria2016_673x28, acadia14_375ax, 4fb1, 3a6a, 97a4, 81c7, ecaade2014_157x38, bc6b, 784d, caadria2016_663l28, 3e8e, 5038, acadia15_47n1, 670d, 07b0, 5f4b, 46ee, 8db5, 5308, caadria2015_048m5, b0b5, ad1b, acadia17_551xx, 0d83, 8df1, 0690, 849d, d4b7, bda7, bc5e, 12cf, 86c6, 07d1, ecaade2016_163o45, f47d, 9b51, caadria2016_197k9, d9ac, 5ec9, ecaade2016_193m51, 92c8, d6ea, ecaade2017_290rr, b00c, c707, 86c9, 938c, f18e, df5f, 709c, 06d4, 9643, b7e5, acadia15_211o8, d7da, 6183, 3faf, 9b6f, caadria2016_147h6, ecaade2014_138t30, dc4b, ecaade2015_53u8, 3397, 61a3, b49c, ecaade2017_013mm, d732, sigradi2015_4.219u6, caadria2015_073t10, e629, ecaade2016_243r64, 2547, acadia15_47l1, 2990, 739c, 0fb1, 5393, caadria2017_124p33, ecaade2017_229kk, sigradi2016_490dd, e3bf, 380f, sigradi2014_329y6, 610e, ascaad2016_045w18, acadia14projects_647ay, 5305, cd8f, ecaade2016_099n27, e841, 85cf, a613, sigradi2015_9.347y17, 28d1, 00c9, acadia16_214w13, caadria2017_047j15, 2116, d40f, da0b, b2c3, ecaade2016_071y18, 0301, ecaade2016_094p25, acadia14projects_291az, 1ba7, bb69, ecaade2015_287h63, 5a3e, 031a, 438c, 99e5, b219, db61, 7843, 65ae, ecaade2014_153a37, 854c, e00c, f04f, db68, f374, 50e6, d25b, 5d0e, b71c, 07e1, ecaade2014_010h1, acadia14projects_435al, 016e, ecaade2017_085k, 358a, 05cf, dfc6, f12c, 61b8, 3a7e, a0c8, 0d84, f1cb, a2f6, f95a, sigradi2013_285, sigradi2013_386e, ecaade2017_309uu, ascaad2016_040e16, 4cfe, caadria2017_069b22, 653a, caadria2017_057x19, ecaade2015_138n27, acadia14_365am, acadia15_185k7, 893d, 105c, 973f, acadia14projects_235r, 4cef, 911f, df94, 96de, 1f06, ecaade2016_071j19, c2f4, 6797, c2df, c975, 3ccd, 36f2, acadia16_174a12, 1773, fbd7, 4194, d0b4, caadria2017_107p28, 7fa5, acadia14_375az, 6ef7, acadia14projects_153al, ascaad2014_028s7, dba9, caadria2016_271u11, eee0, ecaade2016_132f37, 3c2d, 1ead, ffd4, a75c, a9ce, 53fd, 6457, 7d4f, 4bd9, 38af, cdce, sigradi2014_036p2, bbc0, 3776, ascaad2016_022a9, 4ae6, 56f5, 41a9, 2e5d, 2d1e, a0c1, sigradi2013_411n, bc4e, 933b, 4621, ecaade2016_025o7, d2a4, f807, 5c37, 1952, 5c29, e54e, 4611, 3b08, ecaade2015_158n33, e523, bfbe, fd77, ijac201614309k6, sigradi2014_132j1, 9b24, 7a0f, a53e, 895d, 67c3, 4751, 5756, 6dee, 91cc, ad9d, e173, 386f, caadria2016_435v18, 2bb1, 81ab, 3ee2, ecaade2014_104l23, e322, ecaade2015_21j3, acadia17_608kk, 3fff, d742, 71e8, 7be1, 4f8c, 727f, bb00, caadria2015_072z9, c775, caadria2016_167s7, 3bbb, 53ff, e1b7, fde8, 5465, ecaade2016_130h36, 9adc, b2b6, c359, 9faa, 642a, 33b9, d1b1, 0bb9, 6978, ecaade2014_240d62, 748a, ecaade2017_085j, ecaade2015_285t62, ijac201412404i8, d4c4, 68dd, e042, ba3b, c01d, ecaade2015_261k58, 9b8f, 2806, 13f1, 7672, a092, e818, 7021, 3f56, d993, a089, 3533, cdc7, e17e, 7fb9, c4c4, 24f6, 8f8f, b631, 658c, e73c, e82e, ecaade2016_mrty65, e502, ecaade2017_269pp, 0295, c40b, 8ebe, f91b, 137f, c498, 0a97, 150e, b1d7, 9671, 4c98, 19c0, a882, caadria2016_881w37, d096, d05d, acadia17_221ee, fc34, 7ca4, eb80, ffe9, c644, 9b0c, b19d, e171, b63e, ecaade2017_225yy, fcd4, b9ab, c4e2, e250, 94ee, d44d, e8c3, 17b9, fed9, ecaade2016_171c49, 99f8, 99b1, 8f31, 8549, 3bb2, c9b8, 6f16, acadia16_140z10, a6c7, c97b, 76df, 167f, 8a0a, b145, 79ee, a93f, acadia16_342d20, 3c4e, 01cd, fdfd, 1263, 3821, f042, 4b61, cab9, 15a3, 8bef, d3de, ascaad2016_008d4, ecaade2013r_018x9, 736d, 7e18, ecaade2014_138s30, a098, 50df, 6f10, 12e6, acadia14projects_257aa, acadia17_80d, b70f, 2ce5, 2db3, 9ad1, sigradi2013_429, 7cb5, f849, 9d59, sigradi2015_10.7f18, sigradi2015_8.186z12, ecaade2016_224u59, 7ee8, ac81, 45ed, 1ca7, 3287, 1b9b, dfff, 01ae, 8d4d, 2c1e, caadria2017_023d9, dcfd, ascaad2016_035t13, acadia14projects_719s, 0630, c057, 9353, 500f, ecaade2017_105rr, caadria2017_001d1, af27, 3966, 9cfe, b392, dade, 79e8, caadria2017_009z4, 6857, af0d, c10a, 8c64, bebb, 7618, 2945, 5971, f15b, ijac201412304a1, dca2, 63eb, 4bca, 528b, e547, 93ea, cd31, caadria2016_457i19, ed9f, 9dbd, 9e45, 39bf, f632, sigradi2015_11.196m26, 08b5, 0f64, ecaade2017_105oo, sigradi2016_484vv, 7ccb, caadria2016_405m17, f089, 7744, 9412, a550, 157d, 73ce, caadria2015_172j26, acadia17_258m, sigradi2016_729yy, 86c0, 1298, 19bf, f7ea, e085, 9980, 2f4e, ecaade2013r_017a9, sigradi2013_343g, 0069, acadia14_655x, f6c1, 5aa2, fd9c, 87b3, c32a, caadria2016_219e10, 455b, 3424, ef3d, ascaad2014_007d4, fc79, 6839, ccbf, fc17, ascaad2016_054n21, c3e8, f47b, 96a0, ijac201412406f9, 3827, e580, d877, 1871, 99e7, 1777, ascaad2016_023z9, 6027, 4b69, 1180, ecaade2017_215ss, 4964, 3929, b482, f430, 097f, 63d5, ecaade2015_170j35, 5dab, 320a, acadia14_531w, 6135, e109, caadria2017_145y37, 162b, 0088, eabc, fce0, ascaad2016_014l6, d691, bbe5, 30d3, d114, 832b, ecaade2015_314k68, eb70, e992, 754a, b107, ecaade2016_167o47, f4f1, 1d19, sigradi2014_305m5, c4cc, e129, ecaade2014_078t18, eef2, 7896, 3d2d, acadia17_90kk, acadia16_260m16, ce4c, 525c, 8cc5, a3c6, 08b1, 9d1d, 8450, 7356, 44ae, b0b1, 9d47, 4697, 43c3, 323d, eaa2, cec1, ecaade2016_058v14, 3f84, 1414, 5915, acadia14projects_101ao, ce1d, acadia15_137d5, 1170, caadria2017_051i17, ed4c, sigradi2014_345e10, 895c, 3f18, sigradi2014_266e2, 5247, sigradi2013_407a, a281, 82bc, acadia14projects_101ai, eec3, e6eb, dfbc, 95b3, 2f26, 1236, ecaade2016_102k28, d5c6, ecaade2014_186v47, 26d0, 06de, fc06, 5890, 2f3d, 81f0, dc67, caadria2016_861c37, 692e, 9ff1, 7c01, 6b77, 8243, e71f, f3f5, 5070, 48b3, 5beb, 394b, sigradi2013_271p, ascaad2016_038b15, 98f7, aae4, c30a, c5f5, 088e, 625c, 67be, 1ba6, sigradi2013_117u, c96d, 9958, 66b5, sigradi2015_sp_2.112g29, d0f6, 059b, ecaade2016_007j2, 9dc7, 54b6, c89b, e13e, 00e6, e8c9, 68f8, 0a65, a759, acadia14_153as, def4, ecaade2016_007f2, 8224, 0dba, ascaad2016_028i11, df3f, ecaade2013r_006y4, 7bfa, 4758, 7f1a, ecaade2014_113r26, ac90, 148b, 4f3f, b7f8, 979f, d399, acadia17_637l, ddf1, 2020, 5af4, 6129, 55a8, ddd1, 697b, bd4f, d4b1, 5881, ijac201513203g7, sigradi2013_303k, 9e8a, 5fbb, ecaade2017_210s, 4ba5, 9414, ijac201513305e12, 9409, 6358, 8713, caadria2017_015o5, 7cd4, d79c, cbb4, 087a, 6475, caadria2016_673b29, af1a, 0f4f, 293a, 32c8, caadria2015_213l33, 3e97, 64ee, a179, 2ab6, 7ee5, 3535, 3bfa, c82b, ecaade2017_157vv, 4b55, 56b4, caadria2017_029j10, 0480, bd78, sigradi2013_30z, c9a4, d04c, 73d1, 4252, 64ca, 6baa, acadia14projects_453h, acadia14_153az, 0ecc, 6261, 2477, 1803, 8e96, 5a8a, ijac201412405z8, 44e8, 5c9d, ecaade2016_162j44, 3fab, 4a45, 2dc9, ce15, acadia16_72f5, sigradi2015_8.47i11, 460b, 5801, 782a, c1fc, caadria2017_067o21, c142, e5ea, 2f5c, 544f, ecaade2014_014h3, c847, ecaade2017_009t, acadia17_230e, 4826, 079f, 9dc3, ecaade2015_53l9, 2142, 4287, 92b9, be61, sigradi2014_032m2, 15cd, b08f, 6071, ea59, 6bd0, 9368, sigradi2016_524dd, d266, 7d69, dba1, af47, ecaade2014_138l30, d2b5, 1096, 626c, 0563, ecaade2017_091uu, 9e81, ecaade2014_038k9, ecaade2014_149u34, ecaade2017_048jj, 7139, ec3f, f21f, sigradi2016_641hh, 00db, 1462, 127f, 965c, acadia14projects_79ac, 9170, 9c87, 0d5e, ecaade2015_138k27, 5609, c910, ecaade2014_137c30, 0abe, 8d2f, ad60, 54f2, 6fc3, 0a68, ecaade2017_215gg, ae59, 2c41, c3fd, 6c76, 3c99, ecaade2014_057j14, 3edc, 7392, 535f, d270, ijac201614402t1, 7ca6, 2555, caadria2017_105g28, ffd9, 73dd, 9458, 0a89, a452, e389, be89, ijac201513305h12, 8c36, 7f85, b855, 775d, a7ad, 3539, 6437, 3a60, a8cf, 3e1b, caadria2017_056g19, a65e, caadria2015_208o31, 561a, 01e4, 3be1, sigradi2014_099r8, 477f, dd5e, acadia14_291ao, f6f4, ebbc, 96e0, 029c, ddf5, d256, 43f9, f070, 792d, ecaade2014_225j58, 4eb1, 8a20, dc7e, c1a4, d3c1, caadria2015_078n11, 467a, 3a2a, b55d, 95d7, 5dd1, 9e1b, c1dd, 99d2, f1c4, c6bc, c615, 9d63, acadia17_390ii, 5ced, a233, ecaade2017_291dd, 51ec, sigradi2015_8.186m12, 4525, 4094, 9c31, 1eb3, 9021, 99f9, sigradi2015_10.144z19, a652, f56f, 2085, ascaad2016_054b22, ce88, a21d, caadria2017_051l16, e0ca, 1856, 8a64, 6d4a, 7a70, acadia14_317w, dc1c, db9d, 196a, acadia14_145l, e73f, 6590, be65, ecaade2017_268gg, 5435, c017, acadia14_463e, 8d8d, d645, b205, 7c38, 4b00, 5a8e, a4fd, 5809, e48c, fa5f, 9ccc, ecaade2017_032e, b28b, ijac201513202h6, 8a26, 9daf, a8f6, 8b82, 0520, cb05, 5db9, 4a8c, acadia16_88w6, acadia17_588mm, df06, cb29, 9d04, caadria2015_185l27, ecaade2014_015v3, bc27, ijac201614302r1, 53ea, bd68, 9925, 4ba7, c0a4, 6a6d, d465, 4c88, acadia17_560i, bc67, b03b, 50e2, caadria2016_209w9, ccd4, 19e2, 0730, a5e3, c224, d1f6, sigradi2016_590a, acadia14projects_709ar, 728f, a9ac, 2183, d26d, c590, a4f0, ecaade2014_111u25, 03f8, ea04, 6ff8, 3428, ascaad2014_019e3, ijac201412402b5, ac78, d568, f59f, acadia16_174d12, acadia14_23x, fd4b, 8a2f, a169, 9d1c, 4918, c8e7, ecaade2015_91d18, 600d, d95c, 9873, c16d, c714, 6ddf, 6c04, 129c, 6316, b88e, 03b2, 8d72, 7d6f, ecaade2015_164x34, 90ea, 3b10, aac7, e40f, c867, 6d31, 6ad3, 0b36, ascaad2014_037p2, 942b, caadria2015_213w32, ecaade2014_024b7, 20a5, a1e7, c7ce, ba55, 4d41, b444, a059, d38a, adde, 2bef, 9e95, 8b99, ecaade2017_255m, ecaade2015_138w28, d8eb, b4e3, 189f, 1c3d, 2c53, 0737, 275d, 31b6, c58a, b5dd, ecaade2017_232h, ecaade2017_057bb, ce21, sigradi2016_560aa, 5fb0, a293, f6f2, sigradi2016_446qq, a2e7, 5741, ecaade2015_332x71, bc13, 7cfe, sigradi2016_625oo, ecaade2014_151b36, 6773, 0a47, ijac201614305p3, 2e09, b3d6, 6d00, 305c, a768, acadia17_678ss, 3fb1, bffd, becf, ecaade2014_157r38, 4c39, 9f1d, a5de, ecaade2014_168c41, 7b96, caadria2015_208v30, 4609, 2c84, acadia16_244s15, ecaade2017_124t, ecaade2017_091tt, ecaade2015_82b16, ecaade2013r_002w1, ecaade2014_145o33, 3415, cfeb, 03da, ec4f, ecaade2017_003j, ecaade2014_011e2, 9c8d, fc43, ecaade2017_268dd, ecaade2016_025h7, b5cb, 6ba9, 25c5, 1cbe, f886, a002, sigradi2015_8.81a12, 0a4b, 2ab1, 74da, ecaade2017_215q, 4d82, ijac201614206b11, cf0c, 1685, 2ec0, 298c, 87bf, fab0, sigradi2016_627f, f51b, acadia14projects_555l, 8d1a, 62db, a9b1, 7e34, 622e, 4167, 7097, bdff, bfb7, 1f1b, a23e, 4e06, c6c2, 479e, 5b72, 4136, acadia17_520s, 354c, acadia16_184s12, 7bdf, 6276, 4d7a, d89f, f9e8, ecaade2016_140t39, 5bdd, 46e0, acadia14_681al, 50be, caadria2015_172b26, c26b, b30e, e3c0, 419a, 9e72, 18b1, a6a6, 7ce6, 75e6, 6c0d, 32a3, ba0e, 20d9, caadria2016_157m6, 4d85, ea9f, faa1, ecaade2015_241m55, 7cde, ecaade2016_171a49, 2aca, sigradi2016_814p, 9629, acadia17_90zz, 8119, ecaade2015_278p60, sigradi2014_330i7, 9ded, e106, 8281, 7d2a, acadia16_98l7, 2a3a, acadia15_137m5, b26d, ascaad2014_003s1, 447d, caadria2016_611e26, 8e34, sigradi2015_11.196j26, d1f9, ecaade2017_273n, dd6a, 1e01, ba89, 941a, 0e3d, 89f9, a15a, 9c5f, 9aa5, fc37, efe2, ijac201513201l5, caadria2015_208t30, acadia16_184k12, ecaade2016_095g26, 8625, 9fdb, 856f, 380c, 8b88, d79d, 3dfa, fbb8, deeb, 1f4a, fee6, b835, 0f52, sigradi2014_041e3, e7c3, 8dad, 23b0, 2858, 47ef, e864, 1a74, 8a48, 5c86, e872, ecaade2017_156z, 670e, 65c0, f8cb, acadia14_43an, 7e74, acadia16_12g1, 1424, ecaade2016_025d7, ed73, sigradi2013_263n, 0037, af69, ascaad2014_021c4, 334e, 4657, 0207, 4b7d, ecaade2014_023h6, 50e3, 44b1, 32f4, 5e25, 5860, caadria2017_043d14, 9830, eee8, caadria2016_497e21, ecaade2015_79m15, 60c5, fc14, 4675, ecaade2017_124x, 7f4a, sigradi2015_3.11c2, e410, dfa6, 7c4b, cd20, 3f58, eb29, 85ef, 6e48, 241b, 9d80, 87ee, 9dfc, caadria2017_016h6, 66b9, acadia14_229h, 3b23, caadria2015_246c36, sigradi2016_751mm, 61cc, e475, ascaad2014_024z5, 59aa, 6b6b, ecaade2016_026r7, 7b87, 2bea, acadia17_570w, 4691, 586f, 2cae, 1bf3, acadia17_188q, 4375, 12b6, ecaade2015_307p67, ijac201513104g3, 64fe, 0865, cf32, cadf, cce6, 7315, ecaade2017_019ww, 752c, sigradi2014_189n6, ecaade2016_057n14, 6a29, 7919, 7b15, c403, a405, 6c9b, b331, caadria2017_056f19, c4fb, acadia14projects_719j, 0d1f, b45a, ecaade2014_224f57, 1969, 1e4d, cf6f, c1d4, 3d47, 4513, caadria2017_058l20, ecaade2015_86e17, 8490, f49c, 6408, d372, 007d, 5898, 5010, 27f6, af30, acadia17_90oo, bf9d, dd2b, 5a5b, sigradi2015_8.186h13, 858e, a198, 0798, dbe7, 922a, ecaade2017_101z, a446, ijac201614302g1, 22dc, sigradi2016_383gg, 51ad, c82f, ecaade2015_169e35, ecaade2014_072k18, dcae, aef2, ecaade2014_127n28, 7df0, 5793, 668e, c1a1, 37e6, 5b95, 10e4, 5884, e25c, 9fe6, 3291, 25fa, d247, 2ff3, c09c, f27a, ef7e, 41cc, 59bb, 276e, 2525, 151d, f327, 6dc5, ecaade2015_261f58, ecaade2017_288aa, 826d, sigradi2014_313e6, ijac201412303k9, 12e1, c155, ecaade2016_238r63, 374f, 6bdd, 804e, 441b, 42e7, 7b7d, 8d0a, 9939, 2e63, fd09, 31da, caadria2017_030d11, 0e64, f212, 6679, df81, 52f1, a25c, 7143, acadia14_365ad, ecaade2015_175o37, acadia15_161g6, 1fd0, ecaade2016_047g13, 7306, c4cd, 826a, 22f2, acadia17_211o, acadia14projects_389a, 7043, 26dd, c362, 2428, 30bc, 2f45, 583e, 5e97, 3b9f, 9e9c, acadia14_549o, c4dd, ecaade2015_48i8, ad04, 3665, 16e3, 1db9, 56a2, caadria2017_115o30, d69b, 85a4, 1ff0, acadia14projects_135m, 4056, 6490, 9ca3, ed75, acadia14projects_445aj, ca03, 9b7f, c986, 4c32, 81dd, ijac201614405l3, 7e88, b9e7, 8273, a048, 901c, 6b81, 67ba, 52d6, fafb, cfa0, ascaad2016_035y13, ecaade2016_ws-afuturen67, a029, 9a20, a02d, 1a49, ecaade2017_101m, acadia14projects_153az, ecaade2015_318x69, a0c5, sigradi2014_151j3, 452f, b793, 83cd, 6e5e, ecaade2014_009b1, 9ab0, 7eec, sigradi2016_446j, ef68, ecaade2014_180w44, ascaad2014_004r2, f623, ecaade2015_59g11, b2da, 93c6, 34c0, fe48, c110, 0ca9, 3ed6, ecaade2014_057r14, ff99, 1d25, 7601, 24da, dcaf, ijac201614403j2, c3e4, ec22, c328, f563, 585f, 9257, abc4, a1f7, 9978, 8411, 6218, 806f, 4da9, ecaade2016_130l36, 3d5d, 72ee, 0e72, 68d9, f554, 3ad0, caadria2017_063w20, c7a6, 9d74, e7e7, sigradi2016_659o, 6513, fd7e, sigradi2014_289h4, 5770, ascaad2014_014t8, acadia14_699m, 6bba, 09d0, b174, 0880, 8329, e2e5, 3a5d, 9ff9, f63c, b809, 93a8, 5f06, 1650, 8c38, ascaad2016_026t10, ce72, sigradi2016_615bb, 9d7c, ecaade2017_108v, b29a, e69f, dad7, ecaade2014_141e32, d569, ecaade2015_195s41, ba22, 5105, e2ce, bfa7, a98b, 2a8f, e1f4, 9d0b, acadia16_478v27, 2513, 4cc0, 69e4, bf42, 41a7, 5a11, 2de8, 5108, sigradi2014_176d5, 98d8, 4a94, 92f0, bf64, 989e, 1f4b, b75e, bf84, ecaade2014_191s48, 242e, ecaade2016_108s29, d482, ed80, 51e0, ecaade2017_089v, e4df, 6c41, acadia14_375l, c140, a290, 7e15, 5b1a, 0eb9, e783, bf5b, 4adc, cbe2, dc48, acadia14_81n, 30b6, c2d1, acadia14_609ai, 3e40, b112, 1dd5, 8763, sigradi2015_9.141f16, ca1f, 2aa3, cd19, 1fdd, 5521, sigradi2016_364mm, 08de, fad4, 3ff1, bdfb, 10b7, ab86, 094d, c414, 81b0, caadria2017_027v9, b7d3, acadia17_598ss, e45f, d1e2, sigradi2013_155g, b711, 98cb, 0c2e, e65c, ecaade2017_265n, 8c7d, 005a, 5011, 188f, 1b54, ed06, acadia16_224r14, e1a5, 07e8, 1e2d, 882b, caadria2015_012i2, f3e0, b4b0, 2b43, 2d2d, 82ad, ac9b, caadria2017_185p44, ffc5, 3d38, b9ce, 6615, 063d, ecaade2016_217r55, 59d9, sigradi2015_3.190n3, 59f6, acadia14projects_75aw, eebe, acadia17_89z, 71b6, 0089, 9526, 7800, e8cb, ecaade2015_314a68, 339e, 3a78, 04ad, ee6e, 8f28, ascaad2014_014e7, 8c58, ecaade2016_078w22, caadria2017_017l7, 35f3, 28ac, 5ee1, b8cf, 3c19, cd7e, 9047, 6e25, 568e, b4c0, adfa, 44a9, ecaade2015_302i66, 5dbc, acadia14projects_463j, 0005, e70a, 61e7, 5081, ab05, be5d, 0ee7, f905, 5622, 7be7, 979d, 1867, 312b, aeee, be27, 65a3, 1eb8, 4ede, 73cb, 4a25, ecaade2015_233x52, 2df1, c69a, 5bf6, 91e4, ascaad2016_013x5, 65ec, ecaade2017_152kk, 7e17, ed3d, caadria2017_136s36, cbe3, 7550, cfdb, 4942, ijac201412403i6, 385c, 8776, fa6e, ecaade2017_244ll, eeff, acadia14_357av, caadria2017_051k17, c366, 9ceb, 2a36, ascaad2014_001k1, caadria2016_477v19, e9b7, 1032, 41f7, 8e10, d5b5, 857d, 18ed, 818a, 7648, d61a, 3c45, acadia17_258l, 554b, acadia17_220v, 2a5b, 4ae3, ecaade2015_196c42, 8ea0, 24f2, 07f8, ijac201614207z11, 3b91, ef1b, 2bfa, 6710, 2a54, a535, f5dc, acadia17_391ww, ijac201412306y2, c678, d34a, b9bf, 466b, ebf2, b51a, 0974, 2209, b222, ecaade2017_056a, 4911, ascaad2014_030z8, ascaad2016_033w12, 4e44, 2b66, c2a5, 841c, 38ae, 26b2, 2043, a85d, sigradi2016_420tt, 21dd, sigradi2016_601tt, 24a0, ascaad2016_041h16, 978e, 5c76, bb1e, 44c1, ecaade2014_151z35, ecaade2017_133h, 6114, b452, 718f, 7c85, caed, 3224, 71ad, 010f, c9ac, f23e, f4b2, 072f, acadia14_339am, 1d29, 9cba, 2c67, 6298, 6d7e, 3391, acadia16_214b14, aded, caadria2017_052z17, 2919, df75, 8042, ecaade2016_203i53, 98c2, f3e9, 0992, 5d6a, 5afd, 5ec3, ecaade2015_113o21, caadria2015_142n23, b37b, b8b8, d4af, 8bfa, ddcc, c9a3, 9a14, a81f, acadia16_290e18, 7977, 70b2, 6c1d, 413c, 591c, c750, edb3, caadria2017_142o37, cccb, 5bac, ecaade2015_287g63, 0a11, 94b1, acadia17_221z, acadia17_90jj, f5d4, d9b9, e5c7, 986a, b941, acadia16_78p5, ijac201614208w13, 6eb7, sigradi2016_814j, e90c, 5a05, 5b37, 6eca, aae7, f0cc, 5007, 094b, sigradi2016_792e, db1d, 41b7, 9b5d, 486d, cc03, 58da, sigradi2016_601uu, 6a59, 207d, 914d, e0ad, b130, ascaad2016_043k17, 0b35, caadria2015_108z16, fa40, 85c4, ecaade2016_136m38, 85cd, fa32, d063, 31ec, acadia17_637a, sigradi2016_803q, ecaade2016_243w64, c63c, cd47, 7f76, ecaade2014_225l58, c303, d1ca, b83a, ecaade2015_138a28, ecaade2016_230s62, a71d, 4ffa, a723, acadia17_390ll, ascaad2014_024e6, sigradi2015_sp_11.303s31, 02f7, fd96, 9074, fddb, ecaade2017_254vv, ecaade2016_158r43, acadia15_443w18, c696, 0cc8, 0007, 802a, bf8c, de17, 4e25, 6941, 26d2, ijac201614305e3, sigradi2016_803w, acadia14projects_53p, ascaad2016_010v4, 1a76, ac37, 1cc1, 8cd4, ecaade2015_293c64, 19d2, 7045, 1e67, 7b22, 3d07, 1e64, 8206, ecaade2014_206r53, acadia14projects_463av, ebdf, ecaade2015_61r12, ecaade2015_206c46, 2f25, aa4d, 71a5, 896f, 609a, 8571, sigradi2016_690f, 064d, 9454, ecaade2015_11g1, f4ec, 737b, ff55, 2a01, 790e, 9081, c1b5, d72b, acadia16_332x19, sigradi2013_343f, ecae, sigradi2015_8.41b11, 65c4, fc4a, 50b3, 167e, ijac201614308y5, 80e6, 322e, 330f, ecaade2016_142a40, f24d, acadia14_247x, 2051, efee, 8669, caadria2017_101o27, 6647, 0f86, a67c, 2f8a, 6c13, ecaade2017_308ee, ijac201614203t8, 0581, 8eb8, caadria2017_067h21, a074, acadia14projects_555k, 178d, 9a92, ecaade2014_233h60, acadia17_153j, ecf4, ecaade2017_234m, 2fac, 3f63, d94e, 4c3a, 7e8c, c16e, 53d2, ecaade2016_154i42, caadria2016_569f24, 04c1, 25f0, 8ef3, fbe1, de61, sigradi2016_369qq, ecaade2017_133b, 0082, e104, 90e3, 4674, cb0e, caadria2016_013j2, ff17, d987, 3595, e867, e225, 7abe, 8cf1, 8746, 1874, 6abd, 0345, 6687, ecaade2017_079l, ascaad2016_004m2, cd94, 35ca, c4dc, 3ce9, 51ea, 5364, 520a, ijac201513303d11, b8de, ecaade2014_168z40, ecaade2014_052w12, sigradi2014_123u9, 723a, ff9a, 60a2, 4c8d, 483b, acadia14_375a, 4e13, ecaade2015_304b67, ecaade2017_277dd, ecaade2016_023o6, 4ce6, ecfa, 2f01, 7654, 4dc0, ecaade2015_297z64, 4a7f, f234, 913d, c037, 1039, 692b, 10c3, acadia14projects_101ac, 0060, ecaade2015_77u14, ecbc, 38db, 2e91, a5f9, acadia14_229l, da37, 9946, 7ee2, ecaade2016_230b62, ccdb, cd00, ca18, 1783, 4a24, sigradi2013_164, a110, 5041, acadia17_145ww, acadia14projects_153aw, 924a, ecaade2016_078i23, ecaade2017_029w, 5606, b879, 33d1, 90ff, ea1b, ef43, dbeb, 0a9d, 0b77, ee2a, 61a6, 3de2, ffef, ecaade2014_140s31, ecaade2015_206j45, ecaade2017_029gg, 7124, 132a, 88ef, acadia16_54x3, 9818, 10bd, 2863, 4049, ecaade2015_119e24, 4fa1, b71e, 37aa, e504, 27ce, ecaade2017_039qq, sigradi2013_212o, ecaade2016_074v21, db20, 2294, acadia14_479i, ebce, bc85, 13fd, 9f53, ecaade2015_278u60, 5bbe, 04d8, 2684, 97db, 94e5, 046d, 44c4, 65b0, 35dc, 90b3, 35fd, ecaade2014_112f26, 872e, ecaade2015_271w59, c6bd, ece1, d402, e9c3, ascaad2016_057m22, fa72, ecaade2016_216c55, 082e, 4352, ecaade2015_206g45, 01b4, d2db, b1da, 2c1b, 288e, e63f, 7ef8, caadria2017_017j7, 0dd1, 1db7, 9b6c, 79d0, ecaade2015_307n67, a227, acadia14_267i, 0858, cadc, bf0b, f383, acadia14_389a, 3f4a, d737, 2c2a, 7063, c35d, 5917, c66c, 681c, d721, 1248, a3a1, 255d, 0bb1, 017a, 1653, 2e67, sigradi2016_356e, b9d7, c18c, caadria2016_311e14, 60b1, ecaade2017_021o, 80de, c185, 9fa0, 4486, 8e6c, 6b91, acadia14_699o, 5434, 00b2, 10b0, 9ed4, acadia14projects_435d, 7af8, e3f9, 953f, ca37, dbd1, acadia17_81n, dede, ea69, 1d32, d525, 13eb, c0b4, 2b0b, 0a82, caadria2015_210j32, f435, c2eb, c00d, 7f93, 42a8, ecaade2016_164k46, caadria2016_851v35, sigradi2016_815u, ecaade2017_199y, c475, ecaade2016_238l63, 8c70, ecaade2017_175j, ecaade2014_204e53, d5e7, ab9d, 7ba1, 7c7f, 5431, c98d, 49bd, 83ad, c17e, 482b, da51, acadia16_62e4, 08a1, 6020, f126, 4181, 129f, 5d07, 6c5d, ab1b, c6d1, 2ff8, ecaade2015_138j29, ad14, 6c78, ascaad2016_044x17, 6576, ca43, 5e47, 1cad, 6d2c, ecaade2015_265p58, acadia16_332w19, 1a66, c11a, a682, 9a17, 7f14, ae38, 1c1b, ecaade2016_045h12, 184b, 8956, 4d83, 6e69, 5382, 9a5b, 9fb1, 6fbb, ascaad2016_048m20, 8b27, 1977, ascaad2014_010l5, 7639, 8bc8, acadia16_342b20, f7c9, 4459, 44ba, 28a1, acadia17_581kk, aa66, acadia17_90bb, acadia14_125r, 7730, 30f5, ecaade2017_229dd, 10f3, b324, ecaade2017_057l, 9166, 136d, 4a0f, a816, c1d8, 7130, ecaade2015_286w62, acadia14_589l, caadria2016_167h7, a765, 3280, 4760, sigradi2015_9.152c17, a908, 0eb8, 70b6, ijac201614207j11, a21f, 9f3f, caadria2017_185o44, d87a, 099a, 07b6, 0f2d, fa25, 998d, 0f3e, 64d0, a4c8, 95b7, 7791, 53f9, 054c, f762, 3f92, caadria2015_181d27, 0837, 99db, 7747, 0809, ecaade2016_230o62, acadia14_691ax, sigradi2016_602j, 9b34, 9c27, 472f, ecaade2016_154g42, fea0, 6c1f, 69cb, 478a, b395, b4a3, b31f, b087, a9b8, 5f2c, ecaade2015_169y34, 5ddc, acadia14_601ae, ecaade2016_068h18, 4e1c, a739, 9206, ecaade2015_86h17, 8aa8, c4d1, 69ce, 26f2, 9d5f, 18cd, f157, 3971, 9548, acadia14_301j, b638, caadria2017_057b20, 725c, ascaad2014_014g8, 7d5b, caadria2017_145a38, ecf0, a971, ecaade2014_176n44, 6e3b, acadia14_619as, af3f, acadia14_661, 0000, ef2b, 5aaf, 736e, acadia14projects_115ah, 8c6a, af00, bfb2, bc80, acadia14_661o, 456d, 1c6d, ecaade2017_042dd, 4114, 136f, 6c08, caadria2016_135y5, b5b3, acadia17_435b, 9ba8, 9b5c, 14ce, db65, 1efe, d17a, 7e58, 8761, ecaade2016_011e3, e0e7, 2abe, 6631, 9f26, 055d, 3a29, cc6d, b795, caadria2016_177w7, sigradi2016_470w, 6f62, 8f56, 5716, ecaade2016_040p10, 2f78, sigradi2015_10.309x21, 5067, 7bec, ecaade2017_256gg, ijac201412205e4, cbbb, sigradi2013_41c, 8489, 1678, afa6, ijac201614202n8, 70a7, sigradi2016_655f, b5ae, sigradi2016_805hh, acadia14_53p, 4ef0, b7aa, 5d57, b2c9, sigradi2013_359, ce9f, 75f2, sigradi2015_8.189v13, cade, caadria2016_797p33, f159, ecaade2014_157z38, ecaade2014_138u30, acadia17_307jj, 9077, ecaade2017_134o, sigradi2013_62v, eb10, caadria2015_030h4, 2a12, acadia14projects_479ap, 1d2f, 38a9, 3b2b, 059c, 18a2, e7eb, 637b, b384, 94ae, 12ed, ecaade2014_024p7, 334c, sigradi2013_280, d9a7, 1902, 4d37, 6e44, 2520, 6c98, acadia16_154m11, e87e, 8936, b83b, 56cd, e6ef, 7733, 2589, caadria2017_142p37, eb0b, 1a8d, acadia14projects_453j, 1751, 64c6, b2a8, a1c5, 3b17, ecaade2016_144n40, 9471, e1cd, c95b, ecaade2017_077oo, caadria2016_641r27, fefe, 8a5f, a2bc, b7fc, acadia14projects_479c, 07ec, sigradi2015_11.136s24, ascaad2016_018k7, 2ae8, ef7a, acadia15_311n12, 85e9, 3a4d, 70f7, f5dd, ascaad2016_021g8, d3d9, 103d, 758c, ascaad2016_045h19, acadia16_332v19, b23b, 5078, ecaade2015_94h19, sigradi2014_345i10, d741, bf28, acadia15_407m17, 9831, a363, 7a40, 8c9d, acadia14projects_167ac, f12f, 2c06, 1148, caadria2015_237k35, acadia14_671m, 23c4, 4928, ijac201412407w9, 0a59, 6bf9, 1da3, 0ca7, 4465, a3e7, aaf2, acadia17_598ww, 8039, 1af1, c3b5, 3b07, 5d61, cd6b, caadria2016_601m25, d33c, sigradi2016_381r, 3221, 4223, d1f2, 00da, acadia14_125t, acadia17_91b, b9ee, ecaade2015_25h5, 0562, 7af4, 55f6, d1fb, ecaade2017_138w, ec0b, caadria2016_415u17, ecaade2014_176m44, sigradi2014_176b5, d6df, ascaad2014_004o2, d9e8, ec51, 36b7, 3763, 0c57, 9956, 18df, 1018, 9502, c7cb, 3693, ijac201513103t2, d961, 6081, ecaade2016_025p7, ecaade2014_180h45, ascaad2014_001i1, 6275, acadia17_26m, 4bef, 9ba3, ecaade2017_203ff, 2ef3, acadia15_173z6, 7d68, caadria2015_130j21, 7eb3, 1a4c, b338, 59f5, d23d, caadria2015_069n8, 83ed, cada, e436, 084e, 591d, b87a, sigradi2013_189o, 5209, 272a, c122, 1a3c, 0e6c, 532e, ecaade2017_031vv, acadia16_414b25, a9b6, 4416, a745, ijac201614201j7, 5531, 2480, 2147, bdb4, e614, 1b9c, caadria2016_353z15, 08af, e61b, caadria2016_507n21, 17de, 9196, a26c, 8337, 75d1, e9a4, 785a, c37e, 6f53, 3b0f, 22b6, 85c7, 3ff8, cc8f, acadia15_443x18, 2117, ijac201412401z3, cf4a, 7afd, acadia15_483u21, a575, ascaad2016_057v22, ecaade2014_182a46, acadia17_598s, acadia16_326s19, ascaad2014_017g1, d4ec, 8b7b, 5574, 5cd9, db3e, 373f, a888, fd59, 2190, 91b0, caadria2016_167p7, 5ea5, eb8c, 1d79, acadia14projects_199ak, efd2, 055b, 62ee, 7aa6, ac5e, ecaade2014_192g49, 0c09, a170, 8686, f928, 0aea, ecaade2017_309nn, cab1, 4249, f1f0, ecaade2017_199x, ecaade2015_317j69, 0c08, 857e, f7bc, 064f, 53e6, 206a, c70f, 15b3, da78, 137a, 5b00, ecaade2014_070h16, caadria2017_017o7, 8a03, acadia17_473xx, ff58, a698, e565, c5c1, 4ca6, ecaade2015_92u18, b53d, 8d8a, ecaade2015_193v39, c9bb, ecaade2015_284o61, c632, d360, 6422, 7154, 19fa, cf44, 4753, 53a7, fc52, 27bf, 6508, f540, 5e7b, 1597, 57a1, 464d, e828, 3649, 6acf, acadia14projects_435am, ecaade2015_317t68, a8a9, de1b, 61ab, cf71, a37b, 9f82, eeae, acadia17_381bb, 1445, acadia14_267k, a36d, 51a9, 0296, e64e, 5e6d, aead, dda3, sigradi2015_12.19d27, 785b, d883, caadria2017_030x10, 5017, 6745, 8a78, 5eb6, ad6a, caadria2017_002l1, acadia15_323t12, 907c, 62b9, 0208, 005e, sigradi2016_484k, e35b, 05e1, ecaade2013r_003f3, 7e61, acadia15_243c10, 21c4, ce25, 4efd, 118e, edcf, 291e, ac55, 8295, 81e4, acadia17_678q, 467b, 3ece, ascaad2016_045e19, d915, 4da2, c59e, ecaade2016_225g61, 2653, 26e6, a974, cef1, d204, 4ed4, ecaade2016_ws-dleadb68, ecaade2017_170xx, e578, a0e5, f14e, 7666, 0ecf, ecaade2014_180k45, bb58, 1446, dae4, 742d, ecaade2017_108d, 781b, e0e4, acadia17_283pp, fc59, 801d, 0ea4, 71db, c183, acadia15_395b17, a11e, b7ae, ecaade2015_285l62, 232b, ijac201513201h5, 3e4f, ecaade2014_152f36, fd0d, d261, 8d87, b0a8, sigradi2016_602i, 000b, caadria2015_220c34, 32c4, 3e9b, d542, c8d4, ecaade2013r_002d2, acadia14projects_63e, 717e, ecaade2016_182o49, 5a7b, ijac201614302j1, e3d6, fdf3, db8a, da7c, sigradi2015_6.329y8, aac2, ecaade2014_132k29, 92fa, 8ce4, 261b, 19d4, ecaade2017_220nn, 3427, sigradi2013_158d, 266f, ce32, e497, 2d7b, 7718, 2804, 37be, 45c4, abe3, 05a0, acadia17_329z, caadria2016_219g10, a946, 78bf, eafe, ecaade2016_ws-intelligenta69, 484d, f272, c530, 2cc5, 8987, b991, 7ca2, 9ddf, 545d, b55b, ecaade2016_023y6, ijac201614204c10, 42fc, 9c85, 4ff9, ecaade2013r_014d8, 5580, 59cd, sigradi2013_303n, 3db7, ba49, 8394, 88fb, a892, 3a20, acadia14projects_177o, 8d90, e12a, acadia14_399an, caadria2016_259r11, ijac201412303l9, acadia14projects_219d, 8de3, 4e43, 2255, db8f, 5532, sigradi2013_414r, f5c8, acadia14projects_609ah, fa53, c97c, ascaad2016_015p6, ecaade2016_036t9, abc0, e644, cbc2, 696d, 35e9, ascaad2014_025m6, ecaade2017_192m, 5adf, 65ba, caadria2016_735r31, deea, 09be, 78d5, 0956, 7256, 7439, 7f64, acadia15_203m8, e5c5, 0799, 59f1, 9703, 72c8, 99dd, dd18, 0ecb, 5888, 3c42, a12a, d257, d98d, 5153, 686a, e5da, 7696, 5f05, ijac201412301x6, ecaade2016_065w15, ecaade2017_301x, 1cd1, 9474, 4a57, 1284, 844a, 6d12, ecaade2016_104p28, b96f, acadia15_137c5, c513, bcde, caadria2016_601p25, 9099, sigradi2015_11.165o25, caadria2015_226v34, caadria2016_767u32, 2e01, acadia16_470n27, acadia16_470l27, b5be, dd76, 7b02, acadia14_135s, ecaade2017_173ll, ecaade2015_298i65, sigradi2016_448s, sigradi2013_41e, 82b5, f156, ddd4, acadia17_127dd, caadria2017_056b19, 7062, sigradi2015_11.136z24, ada4, 3deb, 9b91, acadia17_90nn, d2b4, ascaad2014_035u1, 9245, ae8a, 384d, 1c55, 2c76, bcc5, ecaade2015_229n51, ea31, c797, 385b, 93d3, 68e8, ef76, 073d, b49e, 5048, 7ca5, 7b33, b612, 0f22, 635f, 188a, 4925, 9af7, a6f0, sigradi2015_9.141g16, 69b3, b5ea, ecaade2017_057q, be6d, ecaade2015_200j43, sigradi2015_8.27n10, bd64, ad1c, b22a, caadria2016_589x24, fc30, c623, ecaade2017_254ll, 06e6, 32d8, f3a2, 3f83, ebc6, ecaade2015_285d62, be9b, 2436, ascaad2016_043i17, 9b1f, e574, b248, d984, 8288, 75df, 2697, acadia14_427an, caadria2015_170p25, 0e60, 3cc7, bd0e, 1b01, 7421, 7e51, 9207, caadria2017_015a6, acadia14_311w, 758b, ecaade2016_224e60, 76c8, 9c4c, 97e4, d868, ijac201412402l4, caadria2016_219d10, 557d, 9e78, d298, 1e4a, 2c3f, sigradi2015_6.387v9, 635b, 8026, 8ffe, e902, f6d8, sigradi2016_544d, ijac201513105a5, 726b, 8fe5, 21c5, a582, ecaade2015_178g38, caadria2017_005w2, ijac201513203x6, ascaad2016_022i9, d5c9, caadria2017_016d7, 71dd, ecaade2014_018x4, 7b9d, 4d20, c6c1, f530, sigradi2016_449ll, db41, 5d0d, ecaade2016_154l42, ecaade2017_164p, 2502, ec98, 1922, 5b2c, dbe4, ascaad2014_026a7, acadia14_699g, 201a, fbf3, ecaade2015_207i46, 631b, ecaade2015_253x57, 1dee, 36d8, 6776, 469e, 1a57, c4f4, 9392, c692, 27b5, 9331, 5f33, 85a2, sigradi2014_345i8, ecaade2017_008m, fb93, bb2e, 09a6, sigradi2016_817d, bce5, ijac201614102r1, ba64, c708, da3e, a1bf, 177f, ecaade2014_195z50, ecaade2015_103n20, 4f9b, 7826, ecaade2017_201d, 8971, 8f7e, sigradi2013_304d, ecaade2016_079p23, 158c, 68ed, 2887, 98fe, f590, a8b4, fa2b, 3038, 27e0, eb5e, ae17, d9f9, 4766, 7ba4, 1fee, 2ecb, fbb9, db80, 90ec, 9edb, c4d8, 942c, bae6, sigradi2014_345g9, b27a, af2f, acadia14_23y, 20a9, f117, 3073, ecaade2014_044u10, acadia16_382d24, fced, 1730, 1352, c544, 72d5, acadia15_483i21, 2b0c, 9042, 0322, ecaade2015_74o14, 1f97, 2dce, ecaade2016_162k44, 4740, f62a, d7c8, 55d2, 3c41, ijac201614102a2, 3e31, 4a7d, 5d90, caadria2016_787e33, f474, 9fea, 1d5f, ecaade2017_077qq, ecaade2014_225f58, 0862, ac70, 7b56, 1087, a540, 098e, e61e, e5ca, 02e6, b56c, 6cae, ecaade2016_191h51, ascaad2016_021y7, eea9, 356a, de47, 9eef, ecaade2017_108w, a9f0, ijac201412301j6, b4bf, e0b2, ebe3, 07af, f112, 02de, 659f, d2b3, c05d, caadria2017_016g7, d279, 3b06, 5e1f, dad9, 3c60, a611, 24fb, fb46, b0c2, 1515, 39ae, ff8e, ecaade2017_108p, d885, dcd3, fa24, sigradi2016_778pp, 9d2f, ecaade2014_151p35, b140, 5fef, dbd6, b299, f8a5, dae2, d968, 7297, 747a, f007, 4d40, sigradi2015_sp_8.326z30, 3e69, e9da, ecb3, ecaade2014_089m21, bcfb, ecaade2013r_017x8, 9091, ac63, 3746, aab1, ec76, 7515, 595c, ac8d, acadia14projects_555h, 3ca1, 81d7, ecaade2015_138j27, 71ce, ea3e, 6172, 4457, 781d, ea00, 0f04, 04aa, df34, f3db, 09ee, ecaade2014_153x36, 4cbd, 3f00, acadia16_308x18, acadia15_311j12, acadia14_117c, ca13, 2423, 7739, d7cc, 156e, a714, 3ba1, b82e, bf23, 6fdb, 53d0, sigradi2016_752pp, 1585, f9d4, f091, c66b, eef8, 7ce1, 6f4f, a8f8, c012, ecaade2015_118v23, b70d, 9d4d, d892, 3e1c, b640, dbe0, caadria2017_110e29, dcef, 1132, 445f, 6e70, ecaade2013r_012r7, acadia15_161m6, 2c32, ecaade2014_237y60, 7997, 27d1, 6393, 8851, bbae, b86e, 0484, 78c2, c818, f591, e291, 378b, 1b30, acadia14projects_375n, e630, sigradi2016_431u, 5e5b, 0a08, f2ff, ab81, 1467, acadia15_137b5, acadia14_339aw, bdaf, a037, 760a, 70a0, 58fa, 5f6b, 5c3f, 4b13, 983c, e43e, 65c6, 3887, ecaade2017_213d, 8680, 1045, acadia16_154e11, 8832, ac40, 94f4, 286c, 524b, acadia14_153ao, 2239, 99aa, 89e1, ecaade2015_180o38, caadria2017_051x16, b3ea, 19f6, ec97, 28ab, c0cf, caadria2015_004i1, 0ada, c42a, da89, caadria2017_104e28, 8ccc, cfd0, 5f9c, 9e87, acadia17_221w, f103, a5ab, fee3, acadia17_60p, 2503, caadria2016_725l31, 1c25, e230, ba8d, ed77, d773, 27ee, ecaade2014_168u41, e3ef, 25a1, 1f24, 2e8e, 530d, acadia15_284z11, 22c1, 896d, 90f1, 9a99, 90a2, 2e96, ecaade2014_218n55, acc2, 20bb, ijac201412304d1, 47ec, ea1f, 49a9, 2155, sigradi2016_400h, 4015, a38a, dd4c, 841e, sigradi2016_561gg, 2cc4, 6109, a056, ijac201412205v3, 1bac, d6b6, ecaade2017_048y, e2b6, sigradi2016_611n, 12a8, c15c, sigradi2016_816ss, caadria2016_291y12, 158b, ecaade2014_072n17, 1cb5, addb, ff47, acadia14projects_339aj, 0492, cf77, de30, 9754, dcfe, c6d4, 64a7, ecaade2014_186y47, e95b, 252d, 9456, 7c87, a1c6, ecaade2017_291n, 6101, e952, 0391, 9e5a, ecaade2017_091qq, ijac201614207p12, fb8f, 9d8c, 9d43, sigradi2014_282m3, 6856, sigradi2015_3.65v2, e38f, ecaade2017_302w, 94f0, 9313, eecc, ascaad2014_017k9, 0510, 3df0, sigradi2013_222k, d829, dc9d, 4d27, 562d, c560, acadia16_54r3, 936d, 2f65, caadria2017_110j29, 904e, ad2b, 1207, 951c, 9a3c, 4011, fb9f, acadia17_598b, 0cc9, 45a9, abd2, ea7e, 1e35, ijac201513305u12, caadria2016_559z23, eb2f, faad, ecaade2014_078s18, f5f0, sigradi2013_42p, e09e, caadria2017_101h27, 7134, 6c5f, acadia15_123i4, f618, ed84, 0697, c86c, ecaade2016_130e37, ecaade2017_054ff, caadria2015_185j27, c594, 72a0, 1fe9, 3a0e, 6132, caadria2015_114g18, acadia17_296w, d672, 2c52, 8e04, 4012, fa31, 52c0, a038, 6d02, 7705, dfb5, 4268, 8b85, 62d7, dab3, c56c, 1ae7, af4b, 8211, 3231, cfd4, ecaade2017_151bb, ba96, ecaade2017_046d, 7c1b, ea22, ca1c, 046b, acadia16_12l1, 4eb2, 8ae8, 5ed1, 9588, 0d56, ijac201614105x4, bde1, ce77, ecaade2015_314m68, acadia17_520y, ecaade2014_201h52, sigradi2014_345t9, a533, 752e, 02bb, sigradi2016_817o, 8c69, 3460, 4e39, a459, ijac201614308c5, be9f, bee4, caadria2015_213o32, ecaade2015_158w32, ecaade2014_143n32, 2ee2, 6d99, ee5b, fd21, ecaade2017_170b, 3b1d, b800, 6610, dd03, f249, d122, sigradi2013_100i, ecaade2017_122yy, 28f3, 842f, ascaad2016_038l14, 3325, acadia14projects_655w, e646, ed04, 1abc, caadria2016_579m24, 2b1d, acadia14_691az, bd86, f7a0, 8a85, ijac201412303d9, a9af, dde6, ecaade2017_288kk, 4ff2, bf0f, 667c, 4db9, ecaade2017_054ss, ecaade2015_171t36, f1a4, acadia15_263s10, c77a, acadia17_413ff, 4716, f5f4, 45fa, 4847, c68d, 569c, 2f72, 85e5, acadia17_247mm, 782d, 3b92, c7d8, 7d82, 261c, 5c80, bb11, 2036, 4b4a, 665e, 44a4, 4cc1, acdd, 9c2f, 59be, sigradi2016_534oo, 1576, 41e2, 05e3, 8bb8, a362, ab63, ecaade2017_032n, 8a29, fe10, ascaad2014_019p2, ecaade2016_mrtw65, ecaade2017_105ss, e379, caadria2017_147a39, 19dd, ascaad2016_054w21, f88b, 586e, 6c54, b6ae, 9a97, ea3a, 45f6, sigradi2014_151m3, 6cd8, 4cb2, acadia16_470r27, 6dae, b81a, b6bb, ecaade2015_227s50, 6f72, c489, a7ee, 21af, 927e, ijac201412204o3, sigradi2016_484rr, bb25, 6285, 7ef9, a17a, 8ef5, 1b2b, c6a0, 3ad8, sigradi2015_10.267n20, 60ab, 5a82, d8a8, ecaade2017_148zz, c073, 54c3, ecaade2014_168j42, 1d22, 9b3b, 406a, 91a0, 5248, 3c89, 6725, 1215, c90f, 17a3, sigradi2014_030x1, adec, 8475, e20a, d723, 27b2, f246, c8d7, 0fed, 865a, 0dff, 4501, 7c41, d0b9, d6b3, ecaade2015_233v52, f4fc, 0d24, b86f, 26fd, bc63, acadia14_189as, sigradi2015_10.317p22, 87cc, ecaade2015_206n45, d1e0, c85c, ijac201412408a2, 371b, caadria2017_072w22, sigradi2013_393m, 0f7f, a83f, fc8e, d67b, ecaade2017_301l, 2aec, 3480, 3405, 47d9, 7d0d, 4fca, ijac201513205j8, e006, c9c4, 17f4, e6a5, 93bf, ec78, 17a9, ae2e, ecaade2016_094m25, 3293, 74fc, e0d5, ascaad2014_025k6, e737, b5d8, ecaade2014_084o19, d9af, b1fd, 66b7, 4910, 39ca, 914f, 8324, 1a19, acadia17_163mm, e1c9, f2ce, e15a, ecaade2014_198p51, f19f, 5455, ecaade2015_143i30, a3e0, 52ca, 7cb1, ijac201412304p1, 11d5, 4b06, ecaade2014_163k40, 659c, 41be, 99bc, b3ab, 95b4, ecaade2016_026u7, 0ff9, ec53, 4600, ac0a, f13f, e7c6, sigradi2014_345s8, 8d84, ddaa, 475b, bb18, ecaade2014_218s55, c164, 2318, fbad, acadia17_59n, 4320, 4afe, 04f6, 7782, d598, ecaade2015_256a58, 633b, ca74, 2ec2, ecaade2014_067e16, 5acf, 9919, ba88, ecaade2017_213k, 008b, sigradi2014_032d2, 24bf, ijac201412405u8, ascaad2014_029e8, fa10, 9954, sigradi2013_386v, 59a7, 4941, f353, acadia14projects_311u, ascaad2014_016h9, dfa4, ecaade2016_bkog65, ascaad2014_012n6, 839c, sigradi2015_8.189o13, 798c, sigradi2015_10.381h23, a0fc, 6a47, e65e, ecaade2017_097cc, 9de9, b623, 0547, ecaade2017_038tt, d1e4, 5291, b0d3, b43b, bfcc, 6d45, 6404, 9cc2, f2bb, de20, 3517, e550, e899, 2987, ecaade2017_293ii, 734e, 307c, 9c66, 1c0c, 5545, 406d, 4bd4, 310e, babf, 03fc, e01d, ijac201614207x11, 5d10, 9af3, 1fde, bd8e, 93f0, a9cb, f6df, ecaade2014_132e29, fc7d, ecaade2014_035x8, 84fd, e49c, sigradi2014_021p1, cc65, sigradi2016_816ww, 9870, 00aa, acadia14projects_153ax, bdfd, 713f, acadia16_450m26, 940f, 9d89, 576b, ecaade2016_139w38, 27fe, d089, ecaade2016_078f23, 9de2, 4040, 97ff, 2f84, d8ab, f133, b8e2, 5112, 678d, 90f8, 8633, ce29, acadia14projects_135l, acadia14projects_167t, e21d, fe1d, e4e5, caadria2016_291x12, dda0, 5053, ecaade2017_198g, 5931, dff4, 5982, a0ab, 4617, 2a31, ijac201412304v1, 022b, caadria2015_122k19, 0709, d7f9, sigradi2015_6.42w7, 0a0e, ecaade2015_15v1, caadria2015_049b6, ecaade2017_013oo, 99d4, caadria2017_142a37, ecaade2013r_003r2, 94c2, ecaade2015_227c50, ecaade2017_172jj, 308b, 4ef8, eda7, 7fe3, 7301, ecaade2016_025b7, 6b02, bc7b, cde6, 7bdb, 00fd, a40f, b38c, acadia14_291h, 73b9, ecaade2016_243e65, a1ad, 07df, cc57, ecaade2015_336w72, ecaade2017_172hh, d820, b79f, 68dc, 98b8, f34a, sigradi2014_159h4, c266, acadia14projects_71z, caadria2015_049g6, 9ca4, b329, 8b4e, 7ee4, ijac201614105z5, sigradi2013_401o, 4878, 6678, 6ad4, d481, 93b0, fca7, sigradi2013_389, e03d, sigradi2014_045e4, 07ca, c559, ed89, 89ea, 7f95, ecaade2016_213n54, caadria2016_343k15, dcb6, 2d17, c009, c1bd, caadria2015_176m26, 1b13, 1449, 19ea, 15fc, ecaade2017_302ee, 6bd9, 6b16, 7898, e89e, 2f6c, caadria2017_174j42, sigradi2015_3.212i4, 9cb7, 89d4, 0d7b, 0688, be88, d33a, acadia16_440y25, sigradi2014_213o7, 3dc8, d2de, f955, ecaade2017_grig, 8ace, 27e9, 85dd, db64, 707c, db39, 6155, 9b7c, 2f43, ecaade2014_072f18, ff60, ae5e, 9152, 130e, 8bdb, cc82, a549, 2d3f, 75e1, 7229, 947d, 7f1e, 2c56, 96fb, d2fe, d51a, 534f, sigradi2014_307p5, d654, ecaade2016_025i7, 8351, a0e9, 51d1, cc4a, b607, 878c, fd20, b3bc, c30f, 661f, b782, 6588, 6aeb, 64aa, 2f87, 658d, cf10, a770, ecaade2016_222k57, cba7, ecaade2016_191b51, d69c, 877e, caadria2016_219i10, f1aa, 7bfe, 46e2, 52a2, 12ae, caadria2015_142l23, 46f8, 386a, 77d8, 8b57, 6fec, ab5f, 51c5, ijac201614104c4, 331f, ab95, 0097, 15ca, e1c4, acadia17_542tt, b7ed, acadia15_333w13, 61c1, e119, 2364, 5ee4, 85a6, 919b, 39df, 5184, acadia17_221bb, 680f, 1d56, ecaade2016_025f7, e204, 79cc, 85e4, ecaade2014_192w48, a634, 2785, eea6, 44fe, 1f0c, 8ab7, 9baf, 73fa, 3d3c, 1a14, b3ec, 62e7, 49d1, 72f9, caadria2016_641m27, b336, ecaade2014_018m4, d3e3, sigradi2015_10.307k21, caadria2015_049y5, e53a, 5dbb, ecaade2015_222f49, 9a13, 128b, d79a, 6a72, 21d7, dd3e, f392, eae4, caadria2017_080k24, fbed, ecaade2013r_003w2, 126a, cf65, 9c35, sigradi2013_243c, acadia14_539g, 1062, ecaade2014_186a48, b253, 2a52, d599, 67b9, sigradi2015_9.152r16, b6da, ccbe, 7444, 4ff0, ecaade2013r_004s3, d7ab, 2b91, 6adf, 4e34, c441, acadia14projects_135o, 841b, ecaade2017_215f, sigradi2016_515l, 7e50, 69c3, ecaade2017_277ee, e32e, 924d, 75f3, 6201, ba6e, e4de, f483, 3f3c, fbe4, 08c2, a993, ebf3, 4595, 171d, acadia14_555j, 35ee, 541c, 8596, 1ce3, sigradi2016_771t, 43da, ea29, acadia17_338jj, 2eb9, 853e, 3906, 49da, acadia14_463ay, caadria2015_114a18, cc66, 9963, ac7f, cf51, 73e2, ecaade2017_253z, ijac201412402o4, e4d6, 08a7, 8fb8, ecaade2015_140f30, 47d0, 0c54, ecaade2017_109pp, 14c9, 42eb, sigradi2016_559t, 9a02, ecaade2016_011b3, ascaad2016_054r21, sigradi2013_117c, ecaade2017_308w, 495d, ecaade2016_224r59, feef, 78bd, ecaade2016_188j50, 4584, 095c, 09d5, 8644, ijac201513203e7, sigradi2015_2.213v1, ecaade2016_164n46, sigradi2015_sp_2.112k29, 6bb4, 014d, d60d, eb52, ebbb, aaf7, 5149, c399, ecaade2015_144e31, 200e, 4e3e, 7cf5, ecaade2017_170h, sigradi2013_10f, 5b07, 4de5, c4f0, ecaade2014_015x3, 5a8b, 41c8, 6617, 6e36, sigradi2016_484yy, 4903, baee, acadia14_435az, ascaad2014_007f4, 4a39, b4d2, 88d8, 8009, 2d01, 8159, 01be, 67e8, 71bf, 66f4, d647, caadria2016_601r25, 353e, 8262, 3447, 7a36, 0795, 69b5, ff8b, 3084, a1b0, 16e2, 357b, 7875, 0ce9, ca32, caadria2016_797y33, 5d12, 6cb3, 5d20, ascaad2016_008b4, sigradi2015_12.297e28, ecaade2016_036l9, 4811, ee56, 23f0, 960e, e7f2, cbd8, 57f5, f661, ijac201513102d2, 37c3, 4f0b, fa7a, acadia15_243b10, 468b, 1979, cdd0, e35c, acadia14projects_199ab, 2ee9, b702, eb90, ecaade2016_040z10, dcfa, b81c, 4555, 2efb, sigradi2013_41b, 0067, ecaade2014_057u14, c14d, ce79, 8f3e, ccb0, eb25, e887, 133e, b1c0, aade, ecaade2013r_004c4, e94e, ijac201412408d2, 5354, 88cd, ec44, ascaad2016_030e12, 56ba, acadia15_211y8, 8ead, 9a5e, 6b6a, ecaade2015_333a72, b528, ab0f, sigradi2016_621cc, 8e93, 3734, sigradi2014_345a9, eba3, caadria2016_745c32, 7048, 154c, caadria2017_062z20, c23c, 38a5, 70ef, d764, caadria2017_023r8, 5c20, e5a9, 4c21, b7fe, 2658, e430, 4bf3, 9410, ca20, acadia15_149x5, 964c, 894a, a6a3, 48b0, 8661, 11dc, e510, b127, a521, d90b, c45f, acadia15_451w19, ecaade2014_104z23, ecaade2014_010o1, ecaade2014_012u2, 9aba, 5785, ecaade2016_139a39, 00d1, fdbc, 3cff, sigradi2014_074o6, ecaade2017_181t, 61df, acfd, 1c34, f2e0, d706, ecaade2015_248m56, 9613, 7a93, ecaade2017_195ii, b443, acadia17_162m, be94, 9407, 18fc, acadia15_185m7, acadia16_372f23, 5227, acadia14projects_479n, 053a, eb69, c9a5, ecaade2017_057m, 5746, acadia16_196h13, 37bc, ecaade2015_201z43, 6f37, 4283, ecaade2015_248p56, ecaade2015_278m60, acadia14_531z, acadia17_127gg, 9d9f, caadria2016_003f1, 43ff, f4ee, c0ff, 3b1a, 5148, f508, ecaade2013r_003i3, 43cd, 2ec1, b1bd, 0f4b, 1592, 3c70, caadria2016_229x10, 08e2, 9934, 9827, 21e0, 273b, 593c, 6ab3, 46a5, 49bf, 2659, ecaade2016_071w19, 4eec, 7667, ab24, 0537, ecaade2016_074s21, 6154, bcf1, 5bc6, 7560, 6965, acadia14_453k, b6c6, 1724, 4c65, ecaade2015_21t3, acadia16_352w21, 101b, caadria2016_343l15, sigradi2014_213s7, sigradi2013_407g, 57e2, 78a8, cc5c, sigradi2013_326m, caadria2016_415z17, acadia16_344p20, 915d, 9b44, ecaade2016_098b27, 41c2, sigradi2016_752ss, 6176, 743f, a37c, 30bb, ecaade2016_123a34, 11c1, 91ad, 60fa, fddc, 408c, 637f, d104, 03e3, ecaade2015_235u53, a305, 5646, 20fe, 5621, 7071, 46a6, f998, b43e, f6d0, ecaade2017_041l, 4a2c, 7432, 348f, 3abb, sigradi2013_138n, f264, sigradi2013_343h, 3c68, 4b2b, 9a87, 75fa, fcb3, ac01, 1b0c, 7a37, 692c, e75a, b85d, 94f8, 2443, 3dfc, bef0, 8ceb, 17a0, caadria2017_113r29, sigradi2013_386b, 3cd4, 8694, cdbb, 9be7, 3464, acadia16_130n9, ecaade2015_64i13, ba02, ecaade2015_229c51, f4dc, 5823, 8336, 9f7b, fc91, ecaade2016_007e2, ecaade2013r_009j6, f75e, ecaade2015_170o35, d8f1, c852, 7cb4, 79d7, 8ff1, caadria2015_073e10, 75cb, 9bb8, ecaade2015_193k40, 8953, 6527, a7b1, 33ac, a829, 9810, e4a3, ad47, 9bca, sigradi2014_247l9, a73e, 7fba, 75ce, ijac201614206a11, abaa, 198a, 2037, caadria2015_081g12, caadria2016_631h27, 82a0, cb13, ecaade2017_198xx, fb38, caadria2015_087v13, 2fa7, 34f0, cb0b, 6111, 5095, 01ba, caadria2016_271y11, ecaade2016_139e39, ascaad2016_018o7, e268, bd91, b91c, 67c2, 45ab, 6be5, 5272, b75b, 3c50, acadia17_231l, 78cf, 042c, cf1b, ecaade2017_118gg, ijac201614303n2, 57f4, d491, 3138, 6861, 5f47, c4b4, 68ac, ef45, 636c, ecaade2016_171g49, bb5a, c0a7, sigradi2016_625vv, e04f, e903, 77a4, e667, 0e71, fc33, 96bc, sigradi2016_483kk, 4fac, dbac, acadia15_137w4, f10b, 7218, b994, sigradi2016_550i, sigradi2014_075b7, ab59, sigradi2015_3.11i2, caadria2017_142z36, 64d5, 77c4, 0489, 98af, 7552, 5cb6, ecaade2017_054aa, 6b4e, a929, d2e8, 5345, caadria2015_081h12, 26eb, bd6d, f6a2, 9f43, c56e, f49d, d07d, ecaade2017_229bb, 026b, ecaade2016_mrtj66, 652a, ecaade2017_195oo, ecaade2017_094n, ijac201614201c7, 2f9e, 022e, 4082, 497f, dbb1, eec8, 20f5, ecaade2016_162f45, 288c, sigradi2014_108c9, 8548, 1ace, 4610, 990a, bb8e, 9c78, 6813, 6ead, 0fbb, 75a8, 4410, ecaade2014_167p40, 3eac, acadia16_140a11, 1418, 3b77, 4fce, ecaade2016_027d8, 88c5, ecaade2014_153m37, 120b, 846b, 5f51, 8ee8, e4c9, 33ed, a3f0, ad35, 8917, 2262, 69e9, c5ee, 5373, 27ca, 01c7, a4f8, be58, 8e56, f1c0, 7f49, 24c8, 4d7e, ee12, 4922, adcc, 7df3, sigradi2016_637y, a619, ascaad2014_003z1, ecaade2016_046v12, ecaade2016_042o11, 3d22, 9c5a, 0711, b03a, ecaade2016_144i40, 35d3, a0ec, ecaade2016_183t49, 6515, d167, sigradi2013_386s, 8edc, c1a2, cf35, ecaade2017_089u, 46ab, e3fd, 2730, b024, sigradi2015_8.186l13, af67, 6891, sigradi2016_625tt, 0c03, 57b0, 4b0b, 734b, 7a86, acadia14projects_101n, acadia16_88w5, 6e83, 1010, 7adf, fbbe, 1f11, ascaad2016_039i15, 434d, 2eef, sigradi2013_138m, 699a, 8cdb, ecaade2014_141f32, fdeb, acadia17_59d, ecaade2016_147x40, 8f27, 7e38, 5a1c, d422, eb48, 7572, 7b19, 1285, 2227, 37cd, acadia16_174f12, acadia15_343a15, d103, e3ea, 5dd8, ba72, ijac201614204e10, 20a0, acadia16_488a29, 6558, 67dc, 9df5, caadria2015_226z34, sigradi2016_817b, 38da, 099b, fedf, caadria2015_061i7, ecaade2015_92l18, 0962, 8ecd, 8a4c, 1375, 533e, 3663, 3b87, ecaade2014_144c33, 8f58, 925c, 9a7e, ca22, ijac201412201h1, e39f, faee, 99b4, ecaade2014_140x31, cfb1, d011, 6dab, f513, c270, 220d, 2a2b, 18db, ecaade2014_198l51, 2629, 4329, ecaade2017_056zz, 5c13, 54a7, 455e, ascaad2014_036g2, 4088, 30b3, 6b9e, 9729, sigradi2016_732z, acadia14_531t, b28f, ecaade2017_255zz, ascaad2014_030v8, 0356, ecaade2017_032p, 42d1, 977a, e935, 6210, 8d95, 7d72, fbeb, 38b9, b183, f69f, ecaade2017_301r, ecaade2017_049vv, be7b, acadia14projects_699h, 4e45, 9143, ecaade2014_121s27, 6a50, 8ab6, 1a4a, 7064, acadia14projects_565aj, d86d, 80bc, 09d3, b24f, ecaade2017_302rr, 3266, 7656, 8bd5, ecaade2016_123u33, c145, c246, 9701, 3891, sigradi2015_6.42z7, acadia15_451d19, ijac201412403f7, d4ce, 4109, cbb0, ecaade2015_301d66, 937e, 14fb, bc96, 86fe, 7279, sigradi2015_10.309s21, abfd, 96e5, d1da, b99f, b102, 104c, bf81, 5398, 2a9b, 77fd, 8016, ef37, 06ce, acadia17_322e, sigradi2015_12.215l27, 4025, a279, sigradi2013_386f, 6085, 5508, 645a, 078f, e2c3, 35d7, ff24, c7d0, f074, 6a9d, 6a61, 867a, 2716, bb3c, 7b13, e6af, 2e5c, 65b4, acadia16_24z2, 438b, df1e, fe66, e0ab, acadia14_463v, 37ab, d416, ab4f, 83b3, ascaad2014_019h2, f598, sigradi2015_8.264u14, 6ea5, 54b4, bc34, 2466, ecaade2014_072c18, 40da, 5552, f91e, 9ebb, ijac201412403a7, 382d, 919e, 050e, 521e, acadia17_669o, 80f8, 2276, 2c2e, ecaade2016_075e22, 31a4, 26e8, 5406, 51e1, aa83, 828a, ecaade2015_253w57, c5f0, 6aa9, 9f44, 3de8, sigradi2016_415ii, 575e, 7d11, 3969, 8de0, ecaade2015_225m49, ecaade2016_130s36, 3366, 30de, b3db, ad4e, cf2e, a916, ecaade2016_139d39, ecaade2014_220g56, caadria2017_057y19, 6e4d, c4c3, b633, acadia17_322h, sigradi2014_267m2, 67b6, 483f, d8bf, f8a2, 11e8, 6cfb, ascaad2016_039r15, sigradi2013_183t, 39b6, 8cc3, ecaade2017_021s, ijac201614405d3, 21d1, caadria2016_271x11, 949f, 9001, 9079, d03d, ee17, ea18, acadia14projects_601y, 2b40, 48ca, 1951, 7694, e9ff, ascaad2016_005e3, ef01, b078, c352, 3f52, caadria2016_157w6, 8ce1, c153, 0b45, acadia14projects_291ap, 7028, 86f8, 3331, 9973, bb39, 4644, ca5c, 83a7, a35c, 6a93, e238, acadia16_298h18, 6790, 07d4, aae9, ba2c, sigradi2014_137j2, caadria2016_311y13, ecaade2015_241e55, 3947, 6489, c338, ecaade2017_220rr, 2e29, ijac201614302f1, 53ab, ascaad2014_025o6, 28b6, 548d, 37fc, a547, ecaade2015_233e53, acadia14_699d, 8f29, ffbe, sigradi2013_359f, ecaade2016_104y28, 6dca, 1f45, c4f8, 1604, ecaade2014_086s20, 4542, acadia16_106c8, d7fc, caadria2017_016o6, ecaade2016_tkox66, acadia17_247uu, sigradi2013_52e, acadia16_478l28, caadria2017_145c38, d10f, 698c, bf0d, eb16, 0ad7, acadia15_243e10, c674, sigradi2014_041h3, 0a3a, ecaade2017_148vv, 19b3, ecaf, 4237, 1c3a, 2c94, acadia17_678ff, 1dc3, ijac201412401e4, 7431, 2e5e, 3eca, cedf, 30c8, 80eb, 1158, a2a7, ae26, 9572, a398, 97b8, sigradi2015_4.219w6, acadia17_60z, ecaade2014_214p54, 2d66, caadria2015_032v4, f539, 4236, 05db, c45e, ecaade2014_065f15, c0e9, ecaade2017_225g, ecaade2015_35c7, ce14, 63e2, 8268, a0c9, sigradi2014_314m6, 5572, e25e, a998, e570, 64df, 1f7c, 089a, a8ba, 9035, caadria2015_078b11, ecaade2017_148xx, ecaade2014_023s6, 41ac, a8ab, 71fe, a6c6, 1600, f30a, ecaade2017_085h, ecaade2016_108a30, ecaade2014_022a6, 9ca9, bbeb, 49ea, 3b49, 75b2, 24c7, acadia16_478j28, f643, 80c7, 4dab, 0ca8, e30e, sigradi2014_345y8, 619b, 617f, acadia16_402m24, 82ac, 0a21, ecaade2017_155r, 0085, 214a, 9a03, acadia15_357u15, 6282, c4bf, ecaade2015_196a42, bea9, 340e, caadria2016_517h22, 059e, d2d2, 4750, d6ac, e57c, 7394, 884e, 24eb, 85f2, acadia16_478x27, 2cfc, d93f, acadia14projects_565r, 7c2d, acadia17_71oo, e390, 7e00, a519, e56f, ecaade2017_256ee, b2d7, 760b, acadia14_47h, 9d6b, e989, f911, 9921, 9510, c269, ecaade2016_019n5, 1cd8, e084, 2c95, sigradi2015_6.327p8, bb77, caadria2017_015c5, 2b39, ecaade2013r_014e8, 2dfe, db7a, 5d93, ecaade2016_113y30, d0fe, ecaade2017_244jj, ecaade2014_138r30, dbaa, ef8f, 68cd, c1c4, a8bf, d1df, cfef, df12, b959, 1392, af4f, 3dae, 0d35, 7fa0, 9bf9, 6cb2, 8d3a, ascaad2016_042s16, 6529, c83d, dd38, acadia14projects_627h, 5638, ef5c, a8b7, caadria2017_074s23, c395, caadria2015_188w27, acadia16_460x26, 7067, 82c9, ecaade2017_089z, 1b81, 8ec4, sigradi2013_326i, 642b, ecaade2016_mrtk66, a542, 652c, 6095, 5104, 01da, aa22, 8049, 2a24, 7d76, 7e6f, a850, 3176, f53e, sigradi2013_248a, b4da, f94a, 6a66, 9181, 5d5f, be90, ecaade2016_144g40, 7b32, caadria2017_051f17, baa6, 55a3, ecaade2017_243ee, 70d6, ijac201513206b9, ed3b, 3a21, 55a2, c7ec, 635c, b606, ecaade2017_210t, 6995, 2bc4, 77f0, acadia16_214k14, ecaade2014_046n11, 1c76, 3fbb, 6ef6, sigradi2014_201g7, sigradi2014_345p8, 9edf, 2565, bd67, acadia17_296y, e183, e151, caadria2017_118u30, 0e42, 98c1, fa49, 98e9, 495e, 0172, ijac201614405s3, ecaade2016_011p2, sigradi2016_614y, c2f9, 395a, c62e, e9f6, caadria2017_145r38, 9235, 1ea0, 6fb9, a54b, 1b20, fcdd, ff72, acadia16_12i1, caadria2015_012d2, b272, 03a4, 56b5, bca2, 7a4b, 5cb3, fdb0, 296d, acadia16_260f16, sigradi2016_637aa, 0032, 8887, fe6b, ascaad2014_016d9, sigradi2015_8.276y14, 7d6a, de95, sigradi2015_10.309c22, acadia14_247r, 3baa, 462a, ecaade2015_194n40, 1451, bef8, 4dbb, 40f5, ecaade2016_033f9, 41d9, 30dc, 3f0d, af8e, 885b, 98cf, d62d, sigradi2015_8.186f13, sigradi2015_6.42v7, cde3, sigradi2016_641ii, fd35, 118a, a9b3, 3b53, bbfa, 12b4, 73cc, 9033, sigradi2015_9.347v17, b7e6, 02db, 7de8, fee8, daa8, caadria2017_189f45, 95c4, 0dfe, 3d86, e9d2, c495, 1761, e9e5, d133, f40f, ecaade2014_111b25, 14e9, 6dc6, ecaade2017_048bb, acadia14projects_135r, 6d90, 2367, 0fbd, e149, 4058, 3dce, 98f6, 3039, ecaade2017_269rr, 8578, 8e55, f6c5, acadia16_44o3, b98a, fcbe, b6e4, ecaade2015_116h23, c54e, 0978, 63d3, 43e7, sigradi2015_3.209g4, 4bce, acadia14projects_339ax, 3967, 7d39, adac, 69cc, acadia14projects_125p, ascaad2014_011a6, 0f59, sigradi2015_11.136n24, baa2, 13b3, ccd8, aa18, c53a, acadia15_203k8, 7d25, 857f, c319, ef21, 2af0, be0d, ijac201412201f1, f70b, ecaade2015_100n19, f209, e647, accc, f000, e794, caadria2016_881x37, b191, 0c5d, ef56, 033a, c3cf, c1cd, 5b9b, 6030, 7001, 325a, c150, ecaade2014_180b45, acadia15_57h2, 6900, 59f9, a0eb, caadria2016_767v32, 0223, 693a, ascaad2014_036c2, 02f9, b821, 64a8, ecaade2015_114r22, ijac201614202p7, 2523, 837f, 0c1e, 4df4, 2750, 1214, acadia14projects_247g, d7f2, 8808, c2a0, 5812, 62fd, 0fd0, 33e4, 77cb, 2bc5, 7a1c, 49f3, ecaade2013r_012m7, sigradi2016_732r, e767, f77f, c074, ae8f, 043f, c0c6, 8d26, caadria2017_165v41, 8212, d3ed, cb30, a8a7, 8a68, e490, 8fae, f3ff, 51b6, 4d00, 2de1, 2f7c, fc63, 2257, 85d5, 9ca0, 55ad, 1644, ecaade2014_024f7, b04f, f655, 7ef2, 6e28, 944e, sigradi2013_52f, d18e, 1924, b173, b312, acadia15_110g4, c9f4, b3fb, ecaade2016_021r5, ecaade2017_087t, ascaad2014_014k7, 44dd, acadia14projects_91s, caadria2017_052r17, 48f2, f6f7, a72c, 14bf, 4567, acadia16_130s9, a970, 333e, caadria2017_165s41, f1a3, dd15, ffe6, ecaade2016_199d53, caadria2016_187w8, 85c0, acadia14_565y, 7474, b563, 4e87, 2f4d, 3d04, e373, fcf3, ed45, 90ac, d24b, 438d, 2499, e105, d87d, 3de9, 1885, 6a33, caadria2016_301i13, c9ba, b5fe, ebc1, 2fb9, 6d0f, acadia16_382t23, caadria2017_048g16, caadria2016_517g22, 3490, 009a, 435d, 71ab, e1d1, acadia14_199am, 77b8, acadia15_371l16, 2343, ca95, 5a24, 5602, 7e3c, d567, d64e, b276, a61e, 5ae4, ecaade2017_048nn, 1acd, e804, 59cb, 0599, 9c5d, 5b2d, 4441, 3a74, 1bf1, fadf, 39d4, acadia14projects_291b, acadia17_678zz, ecaade2014_127l28, ecaade2017_050e, acadia14projects_167u, 7b06, 2460, ecaade2014_204d53, f4a3, 9289, caadria2017_008a4, ed11, 2ada, 8b26, 043b, 5b22, sigradi2015_3.65s2, 9c36, ijac201614207g11, 28ce, 000e, 7c5b, acadia14_347au, 9cd4, ecaade2016_002a1, 4cf6, e96c, sigradi2013_267z, acadia16_88y5, b4e9, caadria2017_127e34, sigradi2014_157c4, 92a4, aee3, 5b8c, f8d7, sigradi2016_659v, d724, 84f6, 7819, sigradi2015_8.81t11, 7eb5, 8c45, 55c9, sigradi2015_11.71g24, 3e77, 86e5, 5988, 0fb4, fefa, f89a, 0f39, 08f3, ecaade2017_181x, acadia14projects_655af, 34a4, a6f7, d985, 588a, 8d3c, 41e4, ba62, 8496, 0ce0, 3d54, 994e, sigradi2015_12.107f27, caadria2017_015l5, 8ec7, 0f48, 5bc4, 73e6, 9720, daa5, f4ab, acadia14_177v, 2a74, ecaade2016_084h24, a536, 0f7d, 4f59, a070, c88f, 58b9, 546d, 5132, sigradi2014_232v8, acadia15_243x9, 6daf, a186, 473c, 10cc, 00c2, 9e5b, 5d2f, 1f85, caadria2017_135d36, ecaade2014_014a3, 6362, 0d9b, ijac201513105i4, 5367, ecaade2015_319i70, beef, 87fe, ecaade2014_132j29, 36df, 9774, ecaade2016_217j56, 40a5, 45e5, d4eb, 88a3, ecaade2017_294a, f954, ecaade2014_168b42, 40f7, 58c6, 1ae5, 51a1, 2dc2, e52b, d0d4, c7c0, ascaad2016_022k9, 8622, 93e5, cf74, 9247, 0f5f, 49dd, f11d, b7f5, 96a5, de48, db4f, 635a, 027b, 1a3e, f0b2, 3088, sigradi2016_729ww, 6b31, d1d5, 6ac6, 59c3, 19bb, f124, 58f9, 427e, a122, 37b5, 6e93, 5b76, acadia14projects_463m, sigradi2014_155y3, sigradi2016_522z, ec06, bf7c, 0e0a, caadria2015_130c22, 44a6, 51e9, ecaade2017_240p, caadria2016_147k6, ijac201412403n6, 9e04, 3eaf, 9b86, a387, ecaade2017_019zz, acadia15_451j19, caadria2017_096u26, be22, ecaade2013r_004e4, 98f1, 41e5, 34f8, 3439, 9756, 7aa8, acadia17_329x, b1ca, 33ba, 73e7, ecaade2015_114w21, 989b, 3ddc, acadia15_110a4, 63aa, caadria2017_041d13, acadia15_195y7, 7637, ab9a, 3306, 26b8, aba9, 9d62, ecaade2016_068y17, ff4a, 0ef4, a185, 5dc4, sigradi2014_305l5, d51f, 7957, 8239, 28c6, e62a, acadia15_263w10, ecaade2013r_007g5, e2fa, eca8, 14b9, 354b, ecaade2017_094l, f55c, ijac201614401h1, sigradi2016_770r, acadia16_34k3, sigradi2014_213n7, caadria2017_009p4, df4c, dd4d, acadia14projects_199ag, ff74, acadia15_357i15, 80e7, c625, ecaade2017_213xx, b3c7, a95a, 8b8b, 2611, 7359, 676b, caadria2015_114p17, 1d35, acadia14projects_619z, ba25, 6e54, e185, c22d, 3e9c, 6754, 2394, c17c, ecaade2016_077z22, ecaade2016_129u35, acadia17_473b, 7efa, 3ba7, b90e, a910, d584, af97, 1887, 1b64, e506, de4d, fd37, ecaade2017_290tt, 9ac1, 0a99, 28db, sigradi2014_339a8, 04c8, e375, 285b, 083e, 4f27, ecaade2017_192qq, acadia14projects_709ap, 7a0c, 65b2, 4999, c5b6, 1aa7, e3aa, f9ec, ecaade2015_314c68, e8f6, 7378, 6d35, sigradi2014_213m7, 8e71, acadia14_135u, e0f3, 4a55, ijac201513102m2, acadia14_101as, caadria2016_839o35, bcbf, 7762, e7b5, c003, sigradi2015_3.212k4, 91ef, sigradi2015_3.65m2, 4f01, ecaade2017_076v, 4377, ecaade2017_156aa, 5aea, 0c3f, dec9, 1c40, 0b95, c080, fd89, caadria2017_052u17, c175, ecaade2016_158c43, caadria2016_851p36, b69b, 703f, b095, 0344, 29d3, 1c00, e071, 18d4, 1153, 7030, 620e, acadia14projects_627ar, 6c6c, 0c91, 417c, caadria2015_168k25, 30ac, sigradi2013_397, fc74, ijac201412301f6, 8ca6, 6922, 9926, eef7, caadria2017_127h34, bdad, e583, 6198, c079, 9132, 9259, 5217, 20ae, c431, 4c97, f5e7, 2ab9, b04b, ascaad2014_019a3, 851b, acadia14projects_267o, db6a, 1fb5, caadria2015_206b30, 515b, 5131, 9b57, db50, 1ac8, 6e33, 7402, e683, 0a44, ca15, b48c, cfa1, acadia14_23ac, 6716, c4e5, 6d43, 03f0, 43fa, 3865, 1c24, 3fc3, c166, fe94, ecaade2016_068z17, 0dea, a297, 24b8, 927f, 4c34, e56d, 04c5, acadia14projects_463b, 75a3, c96c, 6fdf, acadia14_153h, ecaade2016_215v54, ecaade2014_121n27, 74f7, ecaade2017_170zz, 2a2a, 72ca, 69c1, ecaade2016_132k37, 4fc7, 4bdd, 46f7, ccce, eafa, b3cb, dc8f, 743c, ede3, caadria2015_246z35, acadia14projects_177ad, a915, acadia14projects_497v, 976c, 1976, 475e, e062, 6887, 8f1c, bd0c, 68eb, 49b3, da69, 7532, acadia17_628tt, 2171, ecaade2017_215e, 2677, ecaade2017_089y, 738d, be26, 66bf, 2d38, 67c9, ecaade2016_230k62, 0b32, 0c2a, d96a, c741, 09b1, 4129, d740, 862d, a73f, caadria2016_651w27, a1ce, sigradi2016_686uu, ada3, 95d4, 901e, 59ea, 37c7, ddf3, caadria2016_767t32, 36ca, 0202, ecaade2015_225l49, ascaad2014_007e4, sigradi2016_817g, d694, ecaade2016_021i6, d8b2, c24d, bf55, eb73, ecaade2017_038mm, caadria2017_051k16, 6b4b, ea4e, 8d08, 24b3, 6e16, c038, a764, 8134, acadia14_497v, ecaade2016_027f8, sigradi2014_335u7, ecaade2014_218t55, 6573, c5ae, c2cd, 4b7c, 688a, 15bc, 4281, 3e3f, 77b4, 0cfd, 038f, b578, acadia17_273q, 6985, 5309, 9a10, fd7a, 429e, 9f91, 6edf, 4557, 890e, a648, ea76, 507b, ecaade2017_274u, bb48, 4e73, b950, c08d, 7174, caadria2016_219c10, f89d, b45e, ecaade2017_271f, ascaad2016_053l21, 4abd, 00d5, 18da, 505e, f3fa, 8fe0, 7f5a, 4d99, ecaade2015_201x43, 838b, 6d24, 03d8, 7879, acadia14_619aa, 12af, c8bc, sigradi2016_615x, 7e89, e8f4, 58f3, ecaade2017_019kk, 1269, 4d4a, acadia15_263u10, 2728, 9420, 2da7, bb20, 7de5, ecaade2017_202j, acadia14projects_365ak, a386, 4bf9, caadria2017_095d26, 9428, b8e7, 59d4, c1de, fe78, 5c87, b2ec, a102, cccc, 6a49, caadria2016_549o23, ed62, 8328, 38bd, faa9, 7bf7, sigradi2016_801v, 4467, acadia14projects_347am, dbae, ecaade2017_225qq, 77f1, sigradi2013_10, c29f, ce13, ijac201412201a1, db69, fbfe, 2112, de13, ecaade2016_013o3, 3c76, ecaade2016_tkog67, ad9c, 8058, 77a7, acadia17_648kk, 8e64, 61b5, 18c2, 60c1, ad3d, c3f9, 6659, 19af, 9b78, aa36, 9c19, 700c, 7e0b, 6365, cf55, fcd9, c1a5, 01e5, 58d2, acadia16_308s18, ijac201614202j8, 7473, c795, 8ee0, 8158, ecaade2014_016e4, ecaade2014_225e58, 2ad2, 506e, 5c12, f472, 2d76, a1a0, ascaad2016_002m1, 9dc5, 4e84, bf8b, sigradi2013_414e, 548b, acadia14_479as, 8279, 72ff, 15fa, 2d3e, 1716, 174b, adbd, 9f89, de06, eefa, 5e46, bc62, 6759, 6691, 32c2, 9ac7, 66e4, 8b2d, 35b7, 8d30, 4202, 2b96, e61f, 8117, 8cb4, 3512, 5f76, f9fc, 1f7e, 50d5, sigradi2016_637r, acadia14projects_301j, 4ef3, c66a, 4294, eb58, 3b4b, ecaade2017_172m, fa1f, dbe8, 1f01, 1c9f, sigradi2014_075f7, 2861, 991d, 976a, 6435, ecaade2015_53e9, 3985, ecaade2016_077o22, 4818, edf9, e2f2, ecaade2016_185d50, sigradi2016_490oo, 30af, 9eac, 28c4, acadia16_124d9, b1db, 5fa5, 58d3, 515f, 5457, cb46, 8383, 2952, 6972, 9085, b032, caadria2016_291e13, 7531, 3d2f, ecaade2017_254oo, ecaade2015_297t64, 244e, 3956, 1992, acadia14_479r, 0b9a, bbbf, ca2a, 9633, ea33, f9bb, 1435, f843, 9aab, 019b, acadia16_432n25, f38f, dca4, 206b, ecaade2014_214j54, f606, fdaf, adb1, acadia17_348c, caadria2016_517y21, f68b, a1e4, ebda, 6eef, 2c2c, 9bce, ecaade2014_108l24, 03c1, 67ab, 1f0d, 2411, 0d54, 6f35, 23c6, sigradi2016_590l, 935c, c9fd, b76e, sigradi2013_390u, cf37, acadia14_565m, ijac201513206n9, ascaad2014_008v4, sigradi2016_467o, ecaade2014_157y38, 0c7d, b175, 7181, 31d9, ecaade2016_072d20, c43b, f5d9, eae0, 0409, sigradi2014_341e8, 812c, cf1a, d191, ecaade2015_148p31, 1b96, acadia14projects_131ap, c914, 3807, ecaade2015_21p3, ecaade2015_271y59, 80ad, d71b, 7e76, db92, a2fb, 4912, 6634, 71e5, caadria2015_119c19, ecaade2016_243v64, 4302, 65e6, 221a, 2b90, caadria2015_185n27, caadria2017_058h20, 7b5e, ba78, d170, 74ba, dd64, c261, ecaade2016_217c56, 7375, f457, 8029, e971, c856, 2781, 62f1, 1492, 9f60, 247c, ecaade2014_052k13, d282, a46b, a338, cf54, c9d9, 7861, 0f5e, 7a44, b3e5, 4408, sigradi2013_155f, 39a1, b814, f393, e57f, acadia17_201d, sigradi2014_070a6, acadia14_589f, 646b, dd88, 3a6c, 996e, 9509, ea8f, d138, efac, 225b, sigradi2016_364rr, ecaade2015_173l37, 5734, 94fd, f325, 2704, 1e0d, 3eb9, ecaade2016_223t58, 2246, ijac201513201m5, 4825, caadria2017_101l27, 5fca, acadia14projects_145u, 5e09, 6bf8, caadria2015_084e13, bfc5, 883f, 809e, 95b8, ed14, 4c17, 764c, 6308, d874, a785, 7142, ecaade2015_61z12, d30c, 531f, 7e92, 463e, cbda, 4007, ecaade2014_105w23, f06f, ecaade2014_138y30, 6796, c06b, ecaade2016_072j20, ecaade2016_238j63, d5f6, acadia14_531l, caadria2015_130s21, 0408, caadria2017_182m43, 6fe1, b5c2, c1a3, ecaade2017_291gg, e29f, ecaade2016_129b36, 600f, 1243, d8aa, 6b21, 4e0c, b170, ijac201614208c14, sigradi2013_194z, dcdc, 1b02, acadia14projects_281ad, 205f, 801f, ef6d, 89ad, 76dc, 6a0d, 71cd, caadria2017_054e18, 6c9f, d9f2, 52bd, 0b30, 7ecd, db27, 055c, 55b1, 9ff0, 9e2a, 81b3, 8161, ecaade2015_15x1, 6898, a1a7, 07dc, 0665, ascaad2014_013w6, 61c7, ecaade2016_190u50, f3cc, 1f80, ascaad2016_013y5, 390e, a68d, 1eb9, 8cca, d9dc, e78e, 1779, c635, 3441, c67e, 6fa8, sigradi2015_10.267m20, afd9, 9377, 11e1, 3b84, ecaade2016_025j7, caadria2015_237t35, ecaade2017_210u, 64ec, bcd9, 4820, caadria2016_187t8, 5a29, 923d, d174, ecaade2016_018h5, bcc2, 0888, ecaade2015_180g39, 6026, 0f69, 59c4, 2f0a, 778a, 5f88, 6b96, b055, ecaade2015_171x36, b92d, fa1c, 2c93, bed3, sigradi2013_379, 9308, ascaad2016_045d19, de71, 401f, 2e7f, sigradi2015_4.52l6, b829, 4324, 0e8c, 7c22, sigradi2013_342s, c032, 45af, ca89, feee, 4f56, 0887, ijac201412301z6, sigradi2016_358n, 8704, 10d9, acadia14projects_463g, 3f65, ec2a, f291, 5f32, ijac201412203c2, 4ed2, b18e, 457e, 1a87, ecaade2016_158l43, c4ca, c154, 0d61, 86ae, 70d0, a166, d7d3, f301, f506, 1fdc, fdba, bb12, 1eec, 5d15, f35a, ecaade2016_074u21, 11a1, dff6, 1aa6, f505, 202b, 74fe, caadria2016_797z33, 6cad, 4ddc, sigradi2016_450xx, acadia14projects_647as, ecaade2015_138v28, c78f, 5636, f6db, 045b, e6f5, 595e, b739, acadia14_719f, 7ebf, 70b4, 9f4b, acadia14_619ap, 9615, 401b, 35c4, sigradi2016_490w, 5df6, 48a3, a1e0, c5d4, 369a, 404c, 3ec9, ecaade2015_35o6, ee7d, 6bd4, 785e, acadia14_589k, 4fe4, 303f, 7bbc, 9b71, 06c6, f3fb, ecaade2017_054hh, da88, 093b, acadia14projects_681au, 2581, sigradi2016_695m, 7d56, ijac201412403o5, 4857, bbbb, ecaade2015_59u11, ba6f, caadria2016_797v33, ijac201614403d2, 0cc3, ecaade2015_211a47, 1791, f56a, d88b, ef2c, dc86, 3efc, 7b5a, 4256, 0c68, acadia14projects_311s, acadia16_106v7, d088, ab22, 5f1f, bca6, ecaade2017_124v, aa3e, ecaade2014_022b6, 10c5, de4b, 1de4, 865e, acadia15_57o1, 6c1c, 66f6, a6c3, 847b, 4e1e, ecaade2017_023dd, ef03, 1f1e, 54ed, bbd9, 7864, 4d2b, c98e, 2618, a5c7, f08d, 8ddf, ecaade2014_016f4, d1e5, 7b18, 711b, acadia14_291an, 96f1, 05a4, 2870, acadia17_648x, f397, 9d4a, ac02, 4565, caadria2017_104b28, 9df3, ecaade2015_235o53, ecaade2015_237x53, caadria2015_016n3, e917, caadria2015_181f27, ecaade2014_194v49, b8c8, 2017, ecaade2014_071e17, e281, fe2b, e2c4, 17a7, 9a06, b422, 095d, caadria2015_170n25, f2a9, ecaade2016_225i60, ijac201614201o6, 872a, 7ac7, ca2f, 952a, 555b, e76d, ecaade2014_226h59, c98b, aafd, cf5b, ijac201614401c1, dcad, 81ad, db7d, sigradi2013_359l, d1e9, 31d8, 563c, 982c, 9857, sigradi2015_11.34a24, fcd1, 48df, 3a1f, ecaade2016_185f50, 1c2e, b58c, a514, 13f8, ccba, ecaade2017_301s, caadria2017_028e10, 4284, 7d34, 6079, 9a8b, acadia17_501pp, acadia16_154k11, ecaade2016_225x60, a24f, 5ef5, fed7, 89a4, 3633, 0643, ecaade2017_291ff, 286f, c82c, 0d91, e286, 5546, ecaade2014_144w32, 8ba8, 0723, db32, 62a9, sigradi2016_448hh, ecaade2017_265m, 3edf, c24b, ecaade2017_008e, de44, 51f6, e0b3, 7852, ecaade2014_155v37, dc04, caadria2016_095m4, e1e4, caadria2015_114m18, ijac201614304y2, sigradi2015_10.307f21, ecaade2017_009z, a3de, acadia14projects_101au, 85c6, 6866, 8306, sigradi2015_3.111a3, 6138, 75c2, f9cc, e0fc, ee23, ecaade2014_240f62, c5b5, ecaade2014_149l34, acadia14_229f, 270b, 03a8, caadria2015_209b32, 0f3d, e416, 3664, 3f31, cf11, 1423, dc62, 542a, fdb4, cf23, afc8, ecaade2015_55n10, 14fe, 5c8f, 8c7e, b74e, 2ae6, 88be, 47f1, 6280, ijac201614102j2, 07e7, 4ec2, ijac201614407a5, 81a0, ascaad2014_017w9, 77ab, 6587, 7b03, 2486, b9da, ecaade2014_143l32, ascaad2016_033y12, bf13, caadria2017_165k41, 8046, ijac201412402j4, 4ba3, 6adb, a783, 2544, a62b, f218, ijac201513306e13, 4fed, ecaade2014_094p22, sigradi2016_484tt, ecaade2016_tkod67, acadia14_117ax, 6217, ecaade2017_044tt, 1949, 0d55, f5c9, acadia15_371h16, bfbc, 615b, cb9a, 488c, 0e11, 7b9c, c2ea, ecaade2016_tkoa67, caadria2017_070m22, 8f6d, 931b, 0a85, acadia16_260l16, 0c49, 37a0, 888f, ecaade2017_164n, b6d7, 21cf, 9db2, sigradi2016_637s, acadia14projects_479y, 81e9, acadia14_473ae, 6ba2, ecaade2015_205z44, 3446, 8dcb, c11d, sigradi2015_8.186v12, f4aa, ecaade2016_222z57, 4f43, 9764, fd87, 704f, 440d, caadria2017_018x7, bc45, 5c81, 940e, sigradi2016_732i, 55ab, 0828, 5948, acadia17_678gg, 3579, 82d9, ba5f, 17b4, caadria2017_074l23, acadia16_184m12, ac48, 34b5, 6aab, 4bc2, 7972, 283f, acadia17_473ss, sigradi2016_816xx, cf25, de39, 087f, ecaade2016_222e57, f2e2, cc45, a29c, 7e14, 8c07, 29c1, 29eb, caadria2015_049x5, 2290, ecaade2016_078l23, 2c23, 49c7, acadia17_381q, 564d, caadria2016_549v23, fd97, fb85, 1f78, 7a2b, 0bfa, 5410, ecac, e53c, d31e, ecaade2017_305b, ecaade2014_092d22, 5c49, 7ef3, 5661, b505, caadria2016_777d33, a1e6, fd5c, d839, a480, ce7a, f0ba, acadia15_395x16, b0af, ecaade2014_014w2, caadria2016_809e34, 727b, ffb3, f081, 5366, c912, sigradi2015_1.288a1, 5300, ecaade2013r_011b7, da7b, c841, caadria2016_343d15, 796e, 7855, sigradi2016_637p, 7866, ba99, dacc, ecaade2015_18a3, 50a7, 2df3, 7f92, 0908, 7ee9, 8257, 6630, b455, e113, f5fd, e299, b069, acadia16_308u18, 92e4, sigradi2016_673ff, 0546, 954e, 32d3, ecaade2016_225p60, fb88, 2f2c, ecaade2017_095w, 9cce, 4668, 53cf, 2e14, 8a12, bda1, acadia15_311p12, 1a84, 8888, ijac201614207n12, 639e, 3d30, 32da, 7117, d704, 6bfe, 7670, 9fc4, 8637, 0d93, 3833, 12d7, sigradi2015_sp_8.6f30, 9ec0, a9b4, 8375, 8422, 4204, 8928, 03e9, acadia17_364qq, ecaade2017_044kk, cf98, sigradi2013_222, b182, fba7, ecaade2017_240u, a557, f831, 6534, 7491, 833f, sigradi2013_326l, 2673, 638f, fe4c, c17d, b4a5, e6c7, 8f7c, cbe0, f461, 31dc, caadria2015_190g28, e2e9, caadria2015_170v25, 5607, 0a43, c5ed, 6b3a, 387c, 7159, sigradi2016_544f, b259, 9123, b84f, 0d27, acadia14_627ar, c497, 9be2, e3b2, d6cb, 893f, 7ad5, 80a7, 87f0, acadia17_481k, 54d9, 34ee, d92d, acadia14projects_365ae, c016, f945, caadria2016_745x31, ecaade2017_140ee, 3c59, 56e9, c123, ecaade2014_184j46, fbfc, 0c9c, 0197, 40f3, 0bda, fbe0, 256a, cbec, 0309, 7623, ijac201614207b12, caadria2016_405r17, a6bd, a3a4, ecaade2017_152a, d9bc, 9c0e, 5e4d, d62a, acadia14projects_339af, a2f5, d8db, sigradi2015_3.65p2, ecaade2014_224u56, fc19, a221, 5bbc, ecaade2017_014a, bc03, 83aa, d7bc, d8bb, sigradi2016_421qq, c41d, e806, sigradi2016_659w, sigradi2015_8.186w12, fd02, f303, 3fa9, e54a, 084a, c9f2, 9457, 8eca, 95c9, fe7d, caadria2016_445b19, bdec, bca5, ac2f, 1a20, ceb8, da44, caadria2017_048s15, ae00, ecaade2017_059nn, cf6a, 3e32, 3db5, sigradi2014_047l4, 4269, abf2, a0d0, d86c, caadria2016_735v31, 44f0, 2c12, 3910, 224d, ecaade2013r_017z8, bf09, 2f6a, caadria2017_001e1, 3cd8, cce7, 21bf, 272b, acdf, 8bcf, 8057, 14b8, b429, ecaade2015_139y29, ecaade2017_122xx, c4b2, e4ba, 7e70, ecaade2016_040m10, caadria2017_107y28, a62f, 76b9, ijac201412303a8, 408f, baae, sigradi2015_3.201z3, f8bc, 06a9, b0ad, 1b39, 3bd6, 5b44, 45a6, 4b43, 4417, 451f, a36a, acadia14_229n, ecaade2015_180a39, caadria2016_745h32, d14b, e816, ecaade2014_038t9, 9f2a, fddf, eb87, ecaade2017_033v, bb70, ecaade2016_222p57, b462, 07cc, sigradi2014_329z6, 5ff4, sigradi2014_313z5, b44b, ecaade2016_045m12, ccde, d85a, dc0b, 9ddd, ecaade2017_134u, 858f, 2ffc, e0cc, b71a, 52cf, c6cf, caadria2015_087z13, 20d7, caadria2015_114i18, ca9b, 8974, ecaade2015_35y6, f697, 1569, 2888, caadria2015_014v2, 4d3f, cbb6, 6a43, 65df, aba1, 87d3, sigradi2016_792n, d76e, c49f, 7164, 2485, sigradi2016_625qq, 4064, 4275, fc71, 3888, 361b, eb03, 6727, d7d2, 7c2b, 6e14, a9e4, aae3, 07ea, 0f15, 0cbe, 19fb, b410, 10d4, fe95, b2cf, 9032, ijac201412401a4, 5b51, c21e, 280d, 49a3, 7aec, fe5f, 51c9, f9f4, acadia17_678cc, ecaade2017_017c, 6770, 84c3, ijac201412301o5, 3d0e, 403e, sigradi2013_303u, e812, acb0, 51fb, ecaade2015_195m41, f010, 2d26, 0f0f, 6a86, e9f1, 62e4, a509, 131f, a2da, 80ba, ecaade2015_82z15, edbe, e7e4, caadria2017_029h10, acadia16_478c28, 7dd3, acadia14projects_63w, e879, 77c2, e7c2, 6e35, aa24, 899e, ecaade2014_175t43, 29cc, a9e5, 3b5b, c7d4, 5446, 7fb3, 894c, acadia15_357v15, acadia16_244y15, ecaade2017_003n, 4ded, a323, 78bc, caadria2017_003z1, ecaade2014_050b12, 4e7e, 4fb6, d229, 01f3, 746c, ecaade2014_139a31, 291f, 36ba, a144, e3fe, 8033, 47e6, 5dfa, ecaade2016_132v37, 981b, 5496, e596, e6cd, 2107, 42d4, ecaade2017_061h, 02c6, 4775, 96d9, 9050, b8c1, sigradi2014_222j8, edbd, 4479, 3263, 170f, bb4c, ddb6, sigradi2015_11.136m24, d049, 5a41, ascaad2016_003e2, 6535, acadia16_470o27, 2898, ecaade2017_277uu, 6655, caadria2016_383s16, caadria2017_123f32, fb35, 3c63, 1668, 0d51, 5b16, caadria2017_047b15, ecaade2014_113y26, a167, caadria2016_477g20, f44b, sigradi2013_343e, af8f, 73a6, ecaade2014_070g16, 1d02, cbd9, sigradi2014_049j5, 0897, ecaade2015_130i26, ascaad2014_009h5, 997e, 3988, ecaade2016_118g32, ijac201412203i2, sigradi2016_659m, cdb7, 772f, 0237, 4909, 0e5e, 5327, 229f, 7cdf, ijac201412408c2, caadria2016_809d34, 69b7, 694f, 87b2, e61a, 3c9c, 681f, sigradi2016_803x, 3187, 1efb, 33fd, 62ef, 0171, b65e, 67b0, 13a3, 69bc, ecaade2016_127w34, acadia14_301ay, 7bd2, 9a0e, 4956, sigradi2015_3.221z4, b1a1, 1e3c, afb6, 22fe, 41a6, 7321, e4f8, 4a0e, 2beb, c53b, bc66, 7f0f, sigradi2015_sp_10.16g31, 2e47, ecaade2016_016e4, d96f, 5cb5, sigradi2016_443zz, ecaade2014_180i45, ecaade2016_tkov66, 397e, a48c, e457, d9a5, e7e1, 6a40, 6bca, e441, da22, 8fe6, 6a7c, c8ae, 03aa, ed3c, ecaade2016_221z56, 03c0, caadria2016_395y16, acadia14projects_681ag, ee07,