CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

PDF papers
References
2840, sigradi2013_347v, caadria2018_264jj, 2d6b, ecaade2016_077z22, 5695, caadria2015_124t19, ecaade2016_077o22, 65bd, acadia14_317u, 66aa, a927, 5dfc, 0862, sigradi2017_013ff, fbca, 4bba, 9780, 9dac, caadria2015_002a1, ebc8, 06bf, ecaade2015_297z64, c13f, 9ab9, acadia14projects_33aj, 5d72, acadia17_222uu, 21cc, 1f0f, d2c8, a935, b4f6, dfef, 5f44, bed9, 86a9, ecaade2014_155w37, sigradi2015_8.41x10, sigradi2017_051a, sigradi2015_3.111g3, fbcd, 2081, sigradi2016_815oo, ascaad2014_005m3, 8ba6, 7add, d35e, 9352, 0a89, ascaad2016_041h16, caadria2018_134jj, 3a01, 2344, sigradi2016_407n, acadia17_178ee, 43fd, ecaade2015_152u31, ac2a, 9001, ecaade2018_187oo, f1f9, a123, 318a, ecaade2014_088f21, c941, ecaade2014_224o57, 7764, 1a9d, 218d, 1521, 453b, 3ef0, d78c, ecaade2016_036t9, 8c8a, 509f, abfe, 5b69, 003f, 8e91, b890, 4e34, ebe8, acadia14_719f, 03bb, ec2b, ecaade2018_103dd, ec56, 1467, ff45, 55ad, 847f, acadia15_161i6, caadria2015_105j16, 1741, da4e, 40fe, 060f, acadia14projects_79aa, 3a27, ecaade2018_158qq, cf2017_349v, 53b5, ijac201513103z2, 8b77, a3b1, 1658, 9b12, ecaade2016_163e46, ecaade2017_053r, 9ffe, ecaade2014_149l35, 3955, d652, e7cd, caadria2018_237l, 33b6, ecaade2017_053h, dfa6, c8e4, ecaade2014_163z39, 6761, 9ab3, 7d98, 7c02, df83, 4550, 72d4, cf2017_199p, 0aab, 8884, 16f8, 758e, ecaade2018_438ee, ecaade2016_113w30, ecaade2013r_004v3, f8c8, ecaade2018_327c, sigradi2017_080v, d632, 5b79, 07d8, ecaade2016_139y38, 41cd, 37be, 72fc, 4226, b310, 1993, caadria2015_208m31, 603c, 009a, 7d16, 3272, a9bc, caadria2018_132ii, ecaade2015_83r16, bec4, ecaade2018_414o, 2fe4, 82d4, 0d75, ijac201412303o8, 3ae9, f2f1, b20a, f2cf, ascaad2014_032v9, 22fc, 00db, cf2017_492m, acadia14projects_555i, 3833, 6ab0, 706c, acadia14_247n, b2cd, sigradi2013_414u, fc87, 391f, 8081, afe0, 944c, 4651, d3b3, c7bf, caadria2016_229v10, ecaade2014_168d42, sigradi2014_212k7, ecaade2015_317d69, 2c60, ascaad2014_010s5, e168, ecaade2014_035a9, ecaade2018_138v, acadia14projects_497ac, e867, 82d3, b17d, a0fb, 0cd5, baed, sigradi2015_8.328l15, 30f6, caadria2018_039b, 6aac, ecaade2017_006pp, acadia14projects_619w, sigradi2015_6.42s7, afe7, 6427, 8509, ecaade2013r_009d6, acfe, acadia17_212v, 9081, 0ba2, ecaade2018_311r, 4010, ecaade2015_94e19, acadia14projects_291aj, b627, c042, 8596, ascaad2016_010v4, sigradi2017_060y, 8d17, a4f8, 264d, c814, 4040, 86bf, 1746, 0272, acadia17_500kk, ecaade2016_164j46, ceca, ecaade2016_073x20, cf2017_115qq, d86d, ecaade2018_386uu, ba7b, ascaad2016_046j19, 8ff1, ae88, caadria2017_149j39, ba35, 7af6, 67aa, acadia16_344e21, e28c, 7b1d, ecaade2015_269j59, sigradi2016_534jj, ae03, 034e, ecaade2016_018w4, 2bd6, bf41, 92b7, 44da, 807c, acadia15_57a2, acadia14_365am, 0daa, a8be, 43ba, dfe0, 983b, e44b, 169c, f8f7, ascaad2016_052g21, 8eec, acadia15_431n18, ef47, 0d28, 3261, 095a, 3432, sigradi2016_636l, 210b, caadria2016_755l32, bc08, 741b, b72d, d120, acadia17_669u, sigradi2014_178p5, 9d8a, ecaade2018_180e, f55b, 91f2, a842, 41bb, caadria2018_209yy, ecaade2018_159e, 366c, 1564, acadia14_317r, 3dbd, bbc9, ecaade2018_268k, c7f1, e28e, 471c, ecaade2017_013tt, 8017, 9bc2, 8821, 185c, acadia14projects_681am, 625b, acadia14projects_115ah, 2e6f, cf2017_321j, 82f2, ecaade2016_013s3, c585, ascaad2014_017o1, ad90, d49f, 0c49, 7993, 0346, sigradi2017_081aa, c47c, f0f5, 731d, af84, 1a65, 04e9, sigradi2014_151e3, ecaade2017_305h, caadria2018_046qq, ijac201614304x2, 94b6, 7ba5, acadia17_28ff, sigradi2013_267v, 47a6, 6680, 0267, 5040, 7122, ecaade2016_042e11, 3a88, 5786, c0ca, acadia16_470m27, caadria2016_861y36, ijac201412403d6, ecaade2015_119f24, 821a, 5d2b, 23c7, acadia16_244x15, 7a0d, 9e7f, c7d4, acadia17_82bb, b82e, acadia15_173v6, 4566, 775f, 4252, 910d, 8b5b, eccc, caadria2018_198l, acadia15_323m13, c66d, 6599, sigradi2013_248, acadia14_647at, ijac201614208p13, ecaade2017_157oo, 8e4e, 8a55, 0fee, caadria2015_010x1, c5af, 3848, f46d, 5419, 5aa3, 9c82, ecaade2014_112a26, 098d, e804, ijac201614308e5, 9388, 7668, ecaade2018_145xx, ecaade2014_023d6, 5fdd, b2c1, ecaade2017_047t, 39aa, 41f6, sigradi2015_sp_8.284r30, b752, cb86, sigradi2014_074s6, 3afa, 3d72, 3bf6, 3f25, a34f, f871, cbc3, 5ff8, 4503, 7972, 665e, 2010, acadia14projects_389ax, 5d78, 3dad, f18d, ecaade2018_380y, 9157, bf92, a79f, 1d3d, 0a6a, e44f, 9583, db21, 7a6c, 7704, a39b, df46, e72e, 69b0, ecaade2016_018e5, f807, d627, 736b, d48a, sigradi2013_189l, 28db, 5cb3, 39a8, ecaade2014_168b42, 316d, 0903, f49f, cf2017_321o, a44a, 54a3, 4294, 9673, 378a, a1c3, caadria2015_188c28, ecaade2018_264w, d96c, f875, acadia17_323s, abdb, be9d, 622a, 44ff, 7d9f, 3268, 1b45, 7060, 7716, c9f7, 336e, d23a, cf2017_022ss, c662, 99e7, 2e03, 5e01, 8aec, 42ab, acadia14projects_463v, acadia17_637f, ebfe, c9d4, 3378, ecaade2015_11d1, sigradi2014_042p3, 50ca, 1d42, 54b3, acadia16_372n23, 573d, 61c0, a168, 255c, 0ea9, 93a9, a44d, 8c70, d2c3, ecaade2017_051t, ijac201614201o6, e15f, 2030, afc8, 23d2, 2132, 426a, 7b62, c99c, c9b6, 38bd, fb78, 60e0, ca9a, 8260, a30f, feb9, f02f, 1e20, acadia15_333z13, a2de, 847b, adbe, abeb, ecaade2016_065x15, a7ad, acadia14projects_699g, a164, 6c3b, ecaade2018_138y, c388, d44c, 7984, ijac201715203cc, e466, acadia14projects_661g, 9243, ecaade2018_399hh, cdc5, fb3f, b364, ecaade2017_288bb, 6528, ecaade2014_016f4, ijac201513201u5, 591d, caadria2016_197s9, e419, sigradi2014_313g6, 012b, 54cf, 8fb3, f762, sigradi2013_342p, 33e8, ascaad2016_045w18, acadia14projects_627b, aa8e, 46a1, d18e, 3b44, 194a, ecaade2016_104p28, cf2017_276aa, 1866, f73e, sigradi2016_369a, c6b7, acadia17_284k, 2cb4, df1b, f158, 7ea6, f499, ecaade2018_145h, 28d7, 2f71, 8e2f, caadria2016_055o3, acadia14_409o, acadia17_72m, 812a, caadria2015_181e27, 3687, f64e, 4e0d, 5dec, ad79, a80b, c933, caadria2017_004u2, 7d65, 93fe, 0446, ecaade2018_107ee, ijac201614408f5, 88e3, 48b0, 80a5, 682e, sigradi2013_77k, acadia17_273q, 622f, 1515, 23d5, ef84, cbc1, 3aa4, f160, 8fd8, a5e7, d8f6, ascaad2016_057x22, c981, d605, 1b85, ce82, 9d31, 0822, 96b2, 15a6, acadia17_339vv, ae4e, ecaade2014_112w25, 56e4, 8168, ae35, ecaade2016_105b29, 794f, 6791, 076a, babc, 86d7, 0525, 42a0, acadia17_247rr, 344f, ddae, caadria2017_124o33, 6ef0, d8fe, ecaade2014_186x46, 2404, 148e, 900d, caadria2017_129m34, d47f, e96c, ijac201715104m, f1ec, ee96, 61c6, 6233, 53c9, eb10, ascaad2016_007o3, e2d4, c1ef, 11b0, 0bc9, e90e, d08b, 7a54, acf3, sigradi2013_267b, 7576, 7885, ascaad2016_018k7, ecaaderis2018_111u, acadia17_308pp, a06f, dd0d, sigradi2015_6.151h8, caadria2016_197o9, eabc, acadia17_658a, 5a7a, acadia17_221ii, 2efb, 3db4, acadia17_670cc, acf9, acadia14_357ap, acadia15_123u4, cd43, e5bd, 1af5, b463, ascaad2016_045y18, 7d59, acadia14_517s, acadia14projects_365ai, 3d9e, 8ccd, 3483, 49a1, c1da, bdbe, acadia17_230c, ecaade2016_185z49, cf59, sigradi2017_007hh, caadria2018_245rr, acadia14projects_619am, a8c4, 8752, ascaad2014_001h1, f991, 42be, 0f68, 471e, ecaade2018_208mm, 81aa, d027, caadria2016_157p6, 609e, 29c5, 67c4, 7535, ecaade2015_144y30, ecaade2014_145h33, 4eb7, ecaade2015_35n6, 71af, sigradi2013_62t, sigradi2016_448u, b3b4, efb8, a81c, ecaade2017_230zz, sigradi2013_343b, e24b, 0305, ecaade2017_173zz, 55df, sigradi2017_012z, 98e0, 9665, cf2017_513h, 3600, ecaade2016_163c46, 4d76, 219b, c4b3, 0252, 1cce, 2052, ijac201614308k5, 6e9e, 3fd4, caadria2016_579z24, ijac201715104l, b22c, a420, ijac201614207o12, caadria2018_162w, ecaade2017_046zz, ee8d, 1417, f1a8, ecaade2018_172pp, 5db2, 7c99, 1dbe, 965c, 8191, 25cc, ecaade2014_052t12, ecaade2017_229hh, 6392, 70b2, sigradi2014_213x7, ecaade2017_202h, 22ac, sigradi2013_294s, ecaade2014_192j49, 1bb5, c9ff, 4d52, caadria2018_188t, 3ebc, ecaade2015_302k66, ascaad2014_001f1, a51c, bdee, add8, acadia17_358tt, cf2017_115d, ascaad2016_004n2, a33d, 9de1, 30ef, caadria2017_079b24, 5cbb, 5466, cdb4, afd4, d8d0, acadia16_382a24, 4967, 385b, b6f7, c69b, ecaade2017_133m, ecaade2016_140p39, 6372, caadria2017_124t33, 8eff, b997, c387, eabd, c15b, a684, caadria2016_333w14, 677b, 0b1f, 04a4, 6243, ceb8, acadia14projects_333az, 0afc, caadria2017_123g32, 653e, 5488, 64fb, 60a1, a1d1, f5c5, 61d8, caadria2018_173z, sigradi2017_096v, ecaade2016_015y3, 8939, ecaade2016_129z35, a6c7, sigradi2017_047ff, abba, acadia14projects_219f, ff53, acadia14projects_473al, 1cdf, acadia17_640p, 1bba, a1c4, 480f, ecaade2018_219f, cfb8, 841a, 86da, ab67, f4fa, c3df, 550d, e343, 6c5f, 8c0b, ascaad2016_007z3, cf2017_601g, 38f7, caadria2018_170ff, caadria2018_052f, ecaade2017_042y, sigradi2015_10.144v19, 7419, 5422, 2cee, ecaade2018_155l, fd2d, acadia17_446bb, acadia17_248s, d8c9, cf2017_164nn, 0ab4, 75d8, 36f4, ca95, f5d4, acadia14projects_339y, ec25, 9f84, acadia15_110h4, 42d6, cd32, 772a, ecaade2017_grie, 9b20, 7cdc, 0649, fcce, ecaade2018_309p, ijac201513104m3, ca5b, 7af2, 8915, ac43, 29a5, ascaad2014_014n7, 38e8, 8eab, acadia14projects_63b, 46ad, 4866, e53c, 6f3e, 364f, 31f0, 0812, d0f4, 5d88, 26a3, 7d56, 3f61, 3086, 1514, c475, 2f6c, ecaade2014_111f25, caadria2018_025k, ecfa, fb10, dc4d, caadria2017_070o22, 7518, ecaade2017_098ll, 382b, fe62, ecaade2018_182q, f8eb, caadria2016_425c18, bf59, ijac201715103e, 6822, 6895, 68b9, 1073, 234d, caadria2017_041j13, sigradi2014_345r8, 755f, caadria2017_063c21, ecaade2017_203nn, acadia14projects_229h, ecaade2014_089z21, dd73, acadia15_47j1, ecaade2016_046o12, cf2017_137r, ecaade2014_215a55, ecaade2016_199a53, ecaade2016_102f28, ijac201412201d1, 3973, f341, 87db, 128f, ecd4, acadia14_463v, ecaade2015_175n37, ecaade2018_141k, 58e0, c01a, c2e7, 6598, bb85, cac9, 6642, 8b06, ca4f, ecaaderis2018_104i, 7872, ad62, 49ca, 162a, ecaade2018_335yy, 5501, b71d, 0119, sigradi2016_778ss, b70c, e85e, d905, 477e, a1b4, ecaade2018_351pp, 12d6, 4c2f, 4fca, caadria2018_198h, 643c, caadria2018_046b, ecaade2014_024d7, 7dce, caadria2018_070jj, c88d, c8d3, 1a84, 2f5c, 1e0b, e97a, 2b67, sigradi2015_9.347k17, cc7b, 0887, 6b3a, deaa, 1bbd, eae0, d284, 340a, 2d10, acadia14_453h, d728, sigradi2015_10.307j21, 755d, 9599, 17dd, df06, sigradi2016_625hh, caadria2016_343d15, 2323, 6b9a, acadia17_127ii, acadia14projects_117f, 79b7, 7110, 7e69, 25da, 1db7, 60a8, 9f97, 5896, 0bae, ecaaderis2018_106l, 5644, ecaade2018_433oo, a94b, 81df, 49b0, e206, acadia14projects_479ap, 0b08, 73ef, 8c67, caadria2017_158z39, 107d, ascaad2014_019y2, d97d, ecaade2017_189vv, 4d7e, e103, acadia17_237ii, 4ae7, 4e7a, acadia17_630a, edf4, ascaad2016_042d17, 7fe0, db9a, df17, 3370, b66a, e30c, sigradi2013_267d, 9a02, d577, ecaade2017_023x, 9672, 05f5, 0d6b, 8eaa, 518b, 060e, a8a2, a53b, ecaade2015_138f27, ba49, 0f71, caadria2018_314gg, b9c2, ecaade2015_59z10, 79c7, acadia14projects_365aj, 7df6, ascaad2014_022o4, caadria2018_156yy, caadria2017_037b12, 31a8, 457c, 2cde, ascaad2014_033c1, ad7b, b11b, cf2017_601tt, 7392, ijac201715105k, 6f95, 1a61, b1a9, 93e6, b53a, 0601, ffac, efcb, ecaade2018_433nn, 005c, be3b, 2e1e, 7c15, ecaade2016_213t54, 4a75, 6fb9, f56d, ce1d, e740, ecaade2013r_004f4, 8598, 25be, ecaade2015_109z20, 913d, acadia16_344n21, 6ace, cc75, 7554, 4411, 3b9b, b9ab, c203, ijac201715202cc, 99c0, 783e, edc7, ecaade2017_309yy, acadia14_619ap, d10a, ed79, ba45, 54d7, 76b3, 9910, df76, cf2017_601ff, ab48, 4f69, ecaade2018_163e, 0f54, 3337, 6a34, 01fe, a388, a9c4, sigradi2014_252s9, b9f5, 5e73, acadia14projects_549p, ascaad2014_019e3, 11bd, 6387, e05e, bfbd, sigradi2016_448w, 4e08, 2606, 2d8b, acadia17_230yy, 9a40, ecaade2018_139t, 311d, 71d1, 2438, 8eb1, 7dcc, fd81, ecaade2018_274x, 3b5e, 28f3, ecaade2014_010i1, 5b70, a0e5, 15c8, 6c80, d725, bb26, 5e2a, ecaade2014_015v3, ecaade2014_094r22, beee, cc65, 29b9, d95e, acadia14_199ao, f4a3, 70b5, acadia17_445o, 1939, f0a5, ecaade2018_187jj, acadia14_347ao, 512a, acadia14_117f, 3812, acadia16_234g15, bc29, acadia17_138yy, 473f, cf02, cd8c, a429, ecaade2014_015l3, sigradi2014_036s2, ecaade2017_234o, 4e26, 0b1a, ascaad2016_046o19, ecaade2016_043x11, 2307, 7835, 0e6e, 52f6, ca9f, ecaade2018_138z, ccde, 83c5, ecaade2018_248z, ab80, 8f0f, 1188, 2ed8, caadria2016_405l17, bc27, 1641, de20, 94f7, cd9d, ecaade2017_076ll, ff52, ecaade2015_233f53, 07f3, ecaade2014_024a7, 76d4, b73f, ecaade2017_013pp, 4f91, ea08, 033a, dcdf, a78c, 9bd2, e1cd, 0603, fc6c, ecab, f6c5, 11a9, 22c1, c68c, 719e, d598, 0181, caadria2017_079t23, sigradi2017_078l, b514, 8de3, 4249, 4042, ecaade2018_295d, ecaade2017_220nn, 4a2a, ecaade2014_186w47, acadia14projects_445ae, 6cf2, 3bd9, 81cf, 833b, 82f1, ascaad2014_023a5, 70a5, acadia14_435ab, sigradi2017_084qq, 2496, ecaade2014_053r13, a1d6, 30b9, caadria2017_123c32, f358, 5991, ascaad2016_018r7, 44c4, ca60, a19f, acadia17_221ff, 7533, 7f26, ijac201614202z7, d61e, f866, a5d5, b8d3, 7c3a, daa6, 42a7, ecaade2014_139e31, 48f0, caadria2017_118v30, cd0c, caadria2016_683f29, f01d, 1199, 25a4, d9d4, 260f, 0f11, ecaade2015_64s13, 349c, acadia14_43w, acadia16_8d1, sigradi2014_045y3, ae1d, cf2017_513cc, 3943, ecaade2016_140i39, sigradi2014_080n7, caadria2016_177a8, ecaade2017_195oo, 8708, bff3, e28b, 2b09, acadia14_63aj, 8ad2, ef2d, 56dc, ecaade2014_072z17, 3058, d246, 46f7, c586, c552, 4fa6, ecaade2018_420cc, 8445, acadia17_349v, 5d48, 88f5, 07e1, 3524, 44f9, 7eb0, e2a2, 51ef, 1d59, 8420, b0b5, 3c1b, 319f, f685, 83db, 9140, ecaade2014_038v9, 9daf, ecaade2014_156b38, 17e7, 8133, 495f, 332d, b950, dc1d, f578, caadria2016_611c26, 611b, 12f6, 31a3, 17a0, acadia14projects_145ag, 25dd, c231, a589, 8e61, c7cd, e7fa, 39db, da6e, bdbb, 1e67, c318, 8dfe, caadria2018_077ii, 38ba, acadia17_318t, bc6a, 28a8, a135, 08c6, 3ff2, 6f0d, ecaade2018_163b, 8689, 3af3, e234, cfa5, 6d7b, 7ada, 919c, 14e5, db51, 4cc6, e52d, 2836, 56a4, 82c7, ijac201412407b1, 2378, b0c4, bb1a, sigradi2017_071e, ca0f, acadia17_238rr, 61a3, sigradi2014_151h3, 8d1e, a967, 4b39, ecaade2016_033i9, a3a8, 36b5, 6d2b, ea93, acadia17_82d, acadia16_106a8, 991e, 21f1, a91f, ijac201614306w3, ecaade2018_216k, 8aac, acadia17_316pp, ecaade2018_403m, ijac201513302j10, c8a7, caadria2016_033x2, 17ed, a6bd, 928b, ecaade2015_250i57, 63c8, 9566, d353, c63c, sigradi2013_138u, caac, 0994, af05, b41f, 598d, ecaade2017_003m, 98d5, d016, 5423, 8ea4, ecaade2014_072v17, acadia16_414c25, c14c, sigradi2016_611r, 0dd2, 2fb0, 893d, d63b, e232, ecaade2016_094v25, ascaad2014_007c4, a1d7, b800, 640e, a30a, 7c29, ca33, a6cf, 3768, ecaade2014_072j18, 434b, 2553, 425c, 48fa, 9876, ijac201412304s1, f7e4, f7cd, d3bf, ijac201614204r9, ecaade2016_079v23, e5c3, c63f, caadria2017_021k8, 3b45, 78e6, 68e0, 3518, ijac201614406h4, 8290, 6c60, caadria2018_264mm, d622, acadia17_307ii, caadria2018_302ee, sigradi2015_3.9a2, ecaade2014_138e30, 51d1, ecaade2018_163d, effd, 56cf, sigradi2015_11.166d26, ecaade2016_217d56, ecaade2017_225i, f938, f37a, ijac201715202l, acadia14_43al, f394, sigradi2016_642jj, ecaade2018_434cc, 1eea, dea6, 22ab, ecaade2017_148xx, 5c02, sigradi2014_041h3, sigradi2014_151g3, acadia14projects_699m, 186a, 7002, 1f46, 5f86, sigradi2014_345n9, ascaad2014_029x7, 53dc, 2ec4, 689c, 236a, 0bd4, ecaade2013r_008r5, caadria2018_167xx, 1b57, d688, ae73, b1ae, cf2017_513g, ecaade2014_010e1, acadia16_318g19, c9c5, 1e40, 9b7c, 2042, f099, 4fb2, ea9c, a905, cb2b, caadria2016_343o15, acadia14_135i, 58a4, sigradi2013_280m, 9dee, be1a, 4ff1, 7a9e, c0b0, 48b4, 1042, fc6b, 71ed, 5076, 716d, ecaade2015_55i10, 12f9, b567, 433b, ecaade2018_120uu, 114a, 1b0e, 285c, ecaade2017_076bb, ecaaderis2018_110o, 9b18, 7301, 3fbf, c4d8, 9f18, 0414, sigradi2014_314l6, f53f, 1017, 7f3c, 5ae5, 96b5, c772, 82e8, 46f1, a9e9, cf2017_431h, 7359, f2cb, 018f, 4f28, 1727, ijac201715205zz, ijac201614207o11, ascaad2016_023t9, 601d, eef4, ecaade2015_140e30, ef6f, 3d4c, acadia17_318k, 563f, acadia14projects_339aj, 927c, 0c07, 1d51, a483, dd21, b1a5, 2cfe, db0d, 3c23, caadria2017_124d33, b001, 4baf, af83, 10f9, ecaade2015_207k46, 04d2, a8ff, 7f21, 3790, sigradi2017_072k, ecaade2015_81v15, 1258, cb4b, 9080, sigradi2015_12.215t27, 5ca8, ijac201614202x7, caadria2017_040j12, ecaade2016_011y2, e4d7, 1994, acadia17_154u, caadria2017_145x37, sigradi2016_360s, 5652, 1eb4, ecaade2018_286m, f474, 1238, ecaade2018_380k, 9e13, 708e, 5e3d, ecaade2016_045e12, caadria2018_293aa, 694e, acadia16_88p6, 9a3f, ecaade2017_072b, b641, 5289, 658a, 8de6, 130f, 5e85, aa43, acadia17_329ee, 04e2, ecaade2017_026kk, ecaade2015_92s18, 6b7d, 32f9, 87a3, 4295, 77b0, acadia15_357z15, 758a, 7763, d971, f80a, 29c7, 1450, 47fc, 802e, ecaade2018_151i, ecaade2015_114z21, ecaade2014_152h36, 3ab3, ecaade2016_075y21, ecaade2017_232f, ecaade2015_152t31, 049a, 2f6f, b7a1, sigradi2015_4.219f7, 70e8, 8a4d, 82a0, e932, 666d, f950, ecaade2018_371c, ijac201614308w5, 5507, f543, 3c38, bf85, 60d0, 5563, b313, 860d, 3161, ecaade2016_118m31, f411, caadria2018_049vv, fe55, ecaade2013r_007f5, ijac201614104v3, b146, 9a49, 8ef1, 461a, 4d14, 1476, 47d0, cf99, d34c, bb06, 40aa, 8d64, f7d5, 8cf8, ascaad2016_039t15, b592, sigradi2013_343f, 3b5a, sigradi2015_9.152v16, ecaade2016_243a65, 4558, sigradi2013_160h, c7f6, ec3c, adde, ecaade2014_182d46, 42fb, 4bdc, ascaad2016_031j12, acadia17_59i, ecaade2017_095q, 906d, caadria2015_049w5, caadria2016_045e3, 331b, sigradi2015_6.42u7, be57, 94ef, 5454, 06f0, fa78, ascaad2014_026b7, 7f54, ecaade2014_012m2, 147b, acadia14projects_339ad, 4401, cd7c, caadria2016_013l2, ecaade2018_386ww, e98c, caadria2016_167s7, 3dc8, caadria2018_115l, c3c4, 517a, 19b6, 72b0, f4ac, caadria2016_157v6, cf2017_001g, sigradi2014_084z7, 0e10, c8ca, a306, c3b2, acadia16_62l4, 3f09, 7cea, 6b71, 5f35, ecaade2017_108h, ec02, ecaade2017_291e, 9999, cf2017_682uu, 47ea, 9c94, 78cf, 0387, acadia17_170e, 1764, 4b30, 10e7, sigradi2013_243u, acadia14_427ak, cc2b, ecaade2016_071w19, acadia15_311i12, f0b2, 1d7d, caadria2018_209jj, sigradi2013_407d, bbca, 4917, a453, d1a3, acadia14projects_347au, c3fb, ecaade2016_111s30, 5315, ascaad2016_051d21, abac, e3e2, 9787, 890c, 7577, eedb, cdc8, ascaad2016_028i11, fce6, 7d11, 71d6, 1891, caadria2017_129n34, 9571, 7bf6, 523d, 3d22, caadria2018_342r, 8dc0, ascaad2014_029g8, bbed, c7ac, ecaade2017_108x, ecaade2015_152c32, 20a6, 1dc0, f3ed, 12cc, d013, a4ab, 105c, ef7c, a1e2, 65cf, ecaade2015_74p14, 3e1b, ascaad2016_019t7, ecaade2013r_013z7, 1e3f, 2c57, c7db, 3c86, 0030, 638a, acadia17_257yy, 982c, 0347, ecaade2018_123kk, caadria2017_027u9, 5592, caadria2016_115m5, acadia14_247u, 185e, sigradi2014_042n3, f1d2, c67b, aad1, a1de, c59f, d585, sigradi2014_189m6, caadria2017_127e34, b430, 5fe4, 6037, ecaade2018_167b, acadia17_82cc, b48c, 45a6, ecaade2015_325a71, c01d, 4187, e9ae, a596, a83f, f7ef, acadia14projects_177ab, 5f04, 43f9, 0073, 6f43, a866, a4e9, caadria2017_081m24, acadia17_323p, 250b, bb7a, 67c0, f3ac, 94f0, 57fe, f3c7, 8481, 2bd0, caadria2015_203f29, cc30, 8953, 1328, 5804, caadria2017_183d44, 8258, 3668, acadia14_291at, 35d2, ecaade2018_142cc, 0faf, ecaade2015_138c28, a745, ecaade2014_111j25, eb87, cf2017_276ff, sigradi2014_109g9, 6bde, 5245, acadia15_371e16, 07ee, ijac201614405c4, 6cd0, ecaade2014_214s54, 615e, bcf2, d856, f446, 0e0a, caadria2015_124a20, 90d5, ea0f, 1ed2, e9c9, 1b2b, 9b22, ecaade2016_028h8, 2603, 6cf3, 5d30, ecaade2016_154v42, acadia14projects_579b, 4977, ecaade2017_144y, ecaade2015_171g36, ijac201614207a12, e785, ecaade2014_233o60, 6a6f, 650d, caadria2018_180c, sigradi2014_265u1, f78d, 414e, a1f1, 0166, ascaad2016_001b1, 3dd0, 9032, ecaade2013r_018f9, 5880, 59fd, 4c44, sigradi2016_602ww, a565, 6f37, aa45, ijac201412401x3, caadria2018_303ii, 7799, aee9, 4ba7, 55d2, ecaade2018_332kk, 82a1, ff2a, c66c, 982b, c8df, ijac201715202yy, caadria2018_332q, afda, sigradi2015_9.141g16, ecaade2014_141i32, 747f, 1325, 5ad3, 8e7c, 7482, 2f05, 9fca, ecaade2018_243f, 4519, 3e87, ecaade2017_046xx, 3a4e, a447, 43df, ecaade2017_256z, sigradi2014_169o4, b2a6, a0be, sigradi2016_534oo, 6bb9, 8267, 1926, 9795, ecaade2014_220g56, 6f94, ecaade2018_279gg, sigradi2016_777ll, ecaade2015_248s56, caadria2015_072r9, ffa4, e560, 5d53, cf61, e9d0, acadia17_350dd, 2fa8, 3f8b, ecaade2018_310d, ecaade2018_402bb, sigradi2015_12.259c28, 0ea7, c207, 6b74, 649c, 701c, 0c37, a2ac, dcf5, 31ea, c38f, 59e8, 68af, 283e, d75f, sigradi2013_46b, 1f9e, 0e03, 3611, caadria2016_045l3, cf2017_164ll, 857c, cdf4, 9651, 4364, caadria2015_188v27, 29a9, 9210, c794, 9482, 0811, 3c0f, 197d, f28a, 8a40, 341a, ecaade2016_068y17, ecaade2017_019ll, fe70, ecaade2017_229kk, e0b2, fb0b, e966, ijac201614101h1, ecaade2017_170k, ecaade2018_198f, a5f4, ea40, ecaade2013r_013x7, b79a, 3ed0, 05c8, c235, ecaade2014_104n23, 08bf, ef88, ecaade2017_305c, 2d94, acadia14projects_237az, 7346, ecaade2017_213yy, eb41, 63b5, acadia14_497x, 7e5d, fb87, 6213, 8638, caadria2017_118b31, 0c08, ijac201614302a2, 6f71, ecaade2018_266jj, 14e4, f37b, acadia17_349t, 6b90, ecaade2017_029v, 273d, ecaade2015_64p13, b411, caadria2017_174p42, 267c, 0283, 90ee, af1e, 9263, acadia17_231n, caadria2018_039qq, e9db, 101e, 4881, ca77, 9adb, 8a16, fdbd, cb71, 0b8d, 839a, 7f86, 20b3, f91c, ecaade2014_201c52, 2cec, cb1a, ecaade2015_314i68, c859, d347, 8c2e, bfd6, 1ccc, 6d33, 7883, acadia14_589c, cf2017_374ww, ecaade2014_153d37, 1456, 1a75, 0fdf, 6770, sigradi2015_10.377s22, 7daf, sigradi2016_467o, 09a3, 93b9, ecaade2017_053d, 1e81, 18a9, 9734, caadria2017_095i26, dcd7, 1a9f, 14f1, cc50, acadia15_284u11, caadria2018_154m, acadia17_318h, eb56, ecaade2015_206i45, 3651, a00f, ecaade2014_072l17, sigradi2013_54p, acadia15_57i2, 2192, cf2017_360cc, 53f2, 0627, 5bdc, 4a07, 6ef6, d707, 039a, ecaade2014_173m43, ecaade2016_169m48, 9dc1, acadia14_347an, ijac201412401o3, ecaade2018_393f, ecaade2016_095c26, 16c7, d16f, 48ac, fd6b, cacf, 1d80, ecaade2018_438mm, 1c4e, 3b33, 8d99, acadia14projects_177ag, 9a38, ef5f, caadria2015_084d13, 2b8d, b3ae, 412f, 2a88, f5f3, 5ce3, 2b25, caadria2016_881z37, aea6, cf2017_389p, fdda, 409c, 067b, 1309, 1715, sigradi2017_001c, 4a36, e4b7, sigradi2016_803x, ecaade2018_367j, 7485, 1f22, ascaad2016_038w14, ecaade2015_53m9, ecaade2018_433xx, b511, d2e7, acadia17_273aa, ecaade2017_053i, ijac201614303h2, 240e, 3d39, ecaade2017_152nn, caadria2018_216ee, acadia17_511qq, ecaaderis2018_111x, 8518, sigradi2016_443ss, ecaade2015_101f20, d3ff, 20e4, 314e, 12fe, d80f, 18cf, 2150, cc66, fb05, cf2017_513uu, 5ff3, a73a, f595, ascaad2014_008t4, ecaade2018_264aa, e682, 0ebc, c00d, ecaade2014_112x25, ecaade2016_087v24, acadia15_173z6, 617f, ijac201614402j1, 7d70, 96c3, 656c, 81bc, c393, 5b02, 5d81, 69a7, acadia17_590rr, ecaade2014_055a14, a24c, 683f, 81a0, ecaade2018_261ll, 070b, ijac201412301l5, a6f1, 2355, ebf9, sigradi2017_016g, acadia16_8c1, 2e40, sigradi2017_016b, 4650, 6348, d7d4, cda8, ecaade2015_261k58, e69f, 7cb6, acadia15_173s6, 329c, ascaad2016_021w7, 932b, ac9f, d9be, d825, 2963, ecaade2018_363h, 744d, 661a, 7d77, 3708, 23bc, 6bc7, a055, 44fc, ed40, 5960, 8ae3, ascaad2014_008m4, b3d2, 3891, d77c, acadia17_237gg, b381, d6ab, cae2, ecaade2018_145b, 34d4, ecaade2017_309zz, ecaade2018_132ww, 181e, f990, e0da, sigradi2017_076yy, 79db, ecaade2015_143u30, 8e8c, 7abc, ecaade2018_393g, 9deb, caadria2018_210ss, 77db, 6bd5, 5a9b, sigradi2016_512qq, 4706, 34ad, c273, 6a1f, e91c, ijac201513101e1, sigradi2015_11.136t24, 0bda, 2ddc, 5b55, 828c, 0248, 1061, b2ec, 0442, ijac201715102z, 19dc, caadria2016_517c22, 97d4, ecaade2017_117dd, 8ac1, 4ff3, acadia14_219aw, 6b93, ff8e, f934, 00c8, 4392, caadria2018_322ss, 2e26, sigradi2015_11.196m26, b513, 2941, 46f6, 1991, 356e, 0e00, 4738, ecaade2018_367r, dc0b, d395, e84d, d8ea, caadria2017_118w30, 9fa9, c963, caadria2017_145v37, 9e53, ecaade2018_339cc, 7618, ecaade2015_240v54, 6c87, ascaad2016_013c6, 054f, sigradi2014_074e6, acadia17_298dd, sigradi2015_4.219s6, 33fc, 8f5d, 6082, af2a, a8df, ecaade2015_271w59, ijac201412402u4, ecaade2016_151l41, 1ffa, 872d, ecaade2015_237j54, d6e1, 0a9b, 685c, 8871, sigradi2016_544c, ba54, 881d, e50b, db36, 8c07, d00f, 246c, 0410, d660, acadia14projects_237ay, 7c7f, 36fd, 3f78, 122f, ecaade2014_204e53, 6196, acadia14_601ad, c758, 99ea, e5c2, 8410, 8f70, cf2017_419mm, d859, a8b6, 459c, 5d2f, ijac201412408x2, caadria2016_507i21, 6b81, 9638, 8ef7, acadia17_590e, 9c75, 43ed, eb60, 0385, 77da, 3aef, caadria2017_127k34, ddd8, 58ee, bd9a, 275a, caadria2015_072m9, 224e, 80e3, acadia14_601v, 74d1, 674e, 1ec5, eda9, 478e, 60d8, acadia17_91xx, f07a, 7f72, acadia14_189as, 4f67, 8721, a638, acadia17_640t, 4bf2, sigradi2015_9.152o16, 3d18, c182, 1068, 5b5d, ijac201412303t8, ad0e, ecaade2017_305d, ae18, ff7f, dba6, caadria2018_243ww, fd26, cf2017_443t, acadia16_12k2, 0c11, 0c99, d11c, 6109, 3af2, 92f6, ijac201715204cc, 5f77, acadia14_237av, e1cc, 2def, ecaade2016_166h47, ecaade2016_098y26, acadia14_125r, acadia15_81s2, 4a81, cf2017_374yy, sigradi2013_194r, 25ca, 5a9f, 6afb, acadia17_154oo, ecaade2018_246yy, daa2, 80cf, 7696, 6afa, ecaade2014_018r4, 9ccb, 1050, acadia16_24s2, ijac201614407z4, 2700, 1241, 437d, 4fb7, acadia14projects_479az, 11a5, 61b0, ecaade2017_gric, 7d7e, 9fa0, caadria2015_188w27, 1443, 63c9, 2c96, 74bc, ef54, 355e, 0a45, 98e4, 633c, cd1f, adea, 02f7, 8517, 4809, 845a, 7489, ecaade2017_027e, 02f5, acadia16_470g27, ece3, 3bd3, 7b16, 4689, caadria2018_115n, a0e6, 7210, 9de2, 3fb8, dd60, 578b, 6ad2, 6a75, 61fa, 22eb, 8576, ecaade2017_215l, aeef, 084b, 6729, 32cc, 534d, f178, acadia16_478o28, e72c, c5e8, 548b, 464c, ecaade2015_64b13, ecaade2018_389bb, bfee, 9502, db3a, df2e, sigradi2015_8.186v12, ecaade2015_92j18, 59fb, ijac201412405n8, 3f33, ijac201412305j2, ca96, ascaad2014_018y1, 864c, 2509, 02b0, 023b, fde1, 3f73, ijac201715102ll, 47b1, 6df1, caadria2016_713t30, 0dd5, sigradi2016_383ff, 10fd, b5a8, caadria2015_078m11, 11ad, ecaade2017_014qq, d218, caadria2016_517h22, sigradi2014_045c4, ecaade2018_377cc, 9604, a9d5, 5ba7, 7038, 02f8, ecaade2018_180u, 93e1, 78a0, 500d, 8d34, 1856, d744, 3b38, 6b0d, 12e2, f062, b156, 9945, 672d, d5db, 144b, 7dc6, d0b4, 11cc, 04d0, 41bd, sigradi2014_314k6, ecaade2017_100k, ecaade2017_277hh, f83a, bdde, ecaade2016_170s48, ecaade2015_293y63, f870, e705, 1d64, 038d, ef86, a539, d467, ecaade2018_216j, ecaade2017_053ww, 7229, 86b2, caadria2015_078j11, 7bac, afdf, 641c, caadria2015_023w3, ecaade2015_319c70, 4daa, e44c, a09c, 6971, acadia17_168uu, bdca, ecaade2018_172yy, ecaade2017_044tt, b13d, ijac201614402z1, ecaade2018_142n, caadria2015_194z28, 125a, ecaade2015_33g6, 743c, caadria2015_030g4, e77b, ae40, acadia16_260f16, 3f17, 7982, ff94, cf2017_513hh, d0b7, ecaade2017_041m, 7417, defd, 154f, acadia14projects_189az, 4e1c, 4a84, caadria2018_067t, 961c, d8d7, 487a, caadria2016_125r5, 62bf, sigradi2017_072p, 1809, acadia16_224o14, 14c1, b7f6, 79d2, acadia17_339zz, a54d, 0761, dfba, 4058, ecaade2014_030l8, ascaad2014_021a4, d9e8, a40b, dd53, dd59, 3c61, dd8c, 4666, 42ea, f610, ecaade2017_006zz, d285, ba3d, ecaade2014_153r37, 4b8d, 0d89, a588, sigradi2016_381v, 1cbc, 2577, 817a, 7e45, c50d, ecaade2016_142a40, 4d2e, caadria2016_703p30, caadria2015_087s13, acadia17_154pp, 544e, 9b70, ijac201513101l1, sigradi2016_428l, 00ed, fb29, 9e42, 8d53, dd1a, a1b9, 4ed0, 0d86, 8b5e, 0b52, d854, 6461, ecaade2015_155h32, ab6e, ecaaderis2018_112kk, a183, c55a, 3c67, f2f6, ecaade2013r_011w6, 03a2, 8354, ecaade2018_227ee, acadia14projects_435c, ecaade2017_054ll, 7643, eaa0, ecaade2016_216f55, 8a90, ecaade2018_393ss, acadia14_565m, 085d, af7d, eb31, 323c, 3cb5, 9422, acadia17_283uu, ccab, ecaade2014_121x27, acff, caadria2015_090t14, acadia14projects_333av, 7a1b, 02d1, bf7a, a359, ca32, sigradi2015_3.221s4, b64c, ecaade2016_094z25, acadia15_497l22, c5d7, f0dd, caadria2017_189e45, ecaade2014_224e57, 9608, acadia17_365c, 5872, e07e, 8f31, ebde, acadia14_549t, 342f, acadia17_222a, 4076, acadia17_570q, acadia16_470i27, 351f, 45f4, sigradi2014_265o1, 33d4, 2c8c, 869e, c032, ecaade2018_204x, 7d5e, 2b0a, efa4, 88d5, 612b, 42b6, acadia14projects_229j, 9b01, ijac201614103i3, cf2017_066x, acadia17_266gg, 357d, 9d50, caadria2016_187b9, 0958, e5b9, ecaade2015_79h15, e424, cc80, a179, ecaade2017_046ww, 71c5, fd80, 992e, ecaade2017_152ee, ff5e, acadia15_395z16, 7d41, 5a2c, 5c62, 9b49, caadria2016_819n34, 3297, d630, ecaade2018_180z, 30e9, caadria2017_175a43, 6568, e837, 20bd, acadia17_436o, 2146, 0044, db5c, acadia17_324x, acadia14_81o, 572a, ecaade2015_287i63, 5cd5, 3eb0, ijac201412402x4, 224c, 4edd, 262b, 16af, 8f3e, 21b0, e430, caadria2018_276v, ecaade2018_229xx, e5a1, ecaade2016_071j19, d0af, acadia15_333w13, 8414, 2bab, ecaade2015_138r28, ecaade2017_215h, 9cca, 14fe, 5039, ecaade2016_222i57, ce53, 5ae7, b9ba, 1b12, 4a1d, 44cb, 3e5a, caadria2015_130c22, ca68, dbb8, 804f, acadia17_520aa, 5d29, ascaad2016_041m16, d550, f4f5, a12a, 60d9, 454a, 0a15, f59e, acadia17_358w, bd4b, ecaade2017_220jj, 1525, b9c0, f72a, bb9d, 11af, sigradi2015_11.165s25, d20d, 66f6, f236, ecaade2015_202h44, 0a8b, 839e, d09d, ecaade2017_108y, 5fde, 01d1, d225, 4fd1, af28, ecaade2015_94b19, 7418, ecaade2017_232g, 75b9, ecaade2017_027qq, ecaade2018_354ll, sigradi2015_4.219y6, 0799, 3d54, 830c, 660a, 0ef9, 8aa2, 515f, ascaad2014_014m7, ecaade2016_095h26, 491e, dd46, a727, 4112, caadria2016_085f4, 187e, fba8, ecaade2018_162t, 1089, 8c18, 45f2, caadria2018_086b, 2d52, 1508, ascaad2016_040d16, 3dba, c4b8, 995d, acadia14_53r, caadria2017_041m13, 43fa, ecaade2017_143m, sigradi2013_387a, acadia17_512t, 26de, ae8f, cf2017_084mm, caadria2017_041u12, sigradi2017_058c, ecaade2018_190p, 4f1c, 27c1, ad6f, fb03, 4f58, acadia17_18m, acadia17_178tt, ascaad2016_057a23, 8227, 08c0, 9bcc, f14f, c815, 3acc, 3f96, ecaade2015_143j30, cf2017_513xx, 284e, 0a24, 4237, dc41, ecaade2017_077c, 58ff, 1fc2, cf2017_001n, ecaade2018_399q, ascaad2014_015y8, d533, sigradi2013_189, c715, acadia17_248vv, caadria2018_070mm, f79d, acadia15_110d4, c25e, b387, 13b9, 4f78, 70c0, ascaad2014_016i9, ecaade2015_114j22, e968, ecaade2017_122ss, 80e1, fff8, ff44, 5df6, ecaade2015_286a63, aa97, caadria2016_197r9, ff41, 4c29, ecaade2017_038mm, 0643, caadria2017_113v29, 9165, 2570, 3de2, caadria2018_029v, 8544, 96df, ecaade2015_318w69, ecaade2018_351mm, be6e, dd00, 5a25, acadia17_36y, 9a2b, ce65, 54c9, 4a7d, b9ff, 510f, ecaade2018_227dd, 0c1c, d703, ec30, 1b20, ecaade2018_263vv, 5195, ecaade2018_178mm, ecaade2018_186t, 0ed2, sigradi2013_41z, acadia14_531x, 9772, 0deb, ecaade2016_199z52, f143, e2d1, 0ee1, bdd0, 470a, 9033, 3a5f, ecaade2017_026nn, ecaade2014_173n43, 747e, a60c, ijac201614104z3, ecaade2014_010m1, 64f2, 4885, d933, sigradi2017_064l, 46db, 277f, 61ab, b39a, 509a, ecaade2017_169ll, c823, 1a0d, 459a, 3d99, ee0e, 4209, 2a1d, ecc3, 745f, 15c9, 1393, ijac201614208z12, sigradi2017_078j, caadria2018_077jj, caadria2018_180f, 332f, d759, 2ded, 6d27, cc4a, f2c5, 6524, acadia16_62u4, caadria2016_415u17, sigradi2016_777ee, 0697, ijac201614303s2, 1014, 6dcc, c7f3, sigradi2013_52h, ecaade2017_014xx, ecaade2017_152jj, 8409, acadia14_63av, 6b33, 8a61, 7f44, sigradi2016_522w, e0ad, 8b3b, 85cf, 34e1, 262a, ascaad2014_015u8, 15e0, 4504, 7e82, bc51, 89ed, ecaade2018_108h, 31e4, 7197, d731, acadia14_565ae, cf2017_630e, cc6b, sigradi2013_345, 9108, f0da, caadria2017_035u11, 661b, acadia16_174g12, ecaade2017_210z, 806f, 5aca, ecaade2016_242l64, cdb7, 8e18, 5e0e, ae32, 72f7, ecaade2015_138y26, ecaade2018_405o, 4707, caadria2017_058p20, caadria2016_851f36, ecaade2016_033g9, f886, 3dd6, 5097, 60f3, 5c8d, cddc, 8ee9, d281, caadria2018_217m, 3568, 8b1b, 7ec3, 7298, 2342, ecaade2014_169o42, 0b33, fa08, c617, caadria2017_023t8, ijac201412406n9, caadria2018_302gg, 274e, bf61, d0fc, 2f1e, 83a1, adae, 5898, 6e33, sigradi2016_483gg, 9857, f9d5, ecaade2015_230k52, 951a, 4ee6, 988b, 32be, a8a6, aa55, e792, ecf6, d662, a392, 02cb, abe7, ad73, cc4d, ecaade2013r_003s2, cad0, 66ed, 9ee8, 260e, 20c7, acadia17_18h, ecaade2018_397oo, 746a, ecaade2018_397mm, 0d2b, 4421, acdf, f45a, caadria2015_086n13, acadia16_382d24, 82c9, 16ca, 7abe, a976, 5d27, 0c24, 52f2, acadia14projects_267g, 567a, 4ee3, 5285, 7442, fa12, d938, b137, ba7f, 7b73, f561, 37c6, 175c, ecaade2018_366z, 874e, 7059, 6e82, ecaade2017_192o, ccd6, 5f20, 8299, 0da0, caadria2018_122o, 0a88, sigradi2015_9.141h16, 265d, a333, caadria2015_126f21, acadia14_145y, ecaade2017_195ll, sigradi2015_8.27l10, ijac201715104r, 963c, 5567, f4b1, caadria2016_033u2, 8d79, ecaade2017_208d, dbaa, b46f, f44e, a8d8, 6a28, ascaad2016_001c1, 7fb0, 6eca, 1567, e553, af3b, c283, e411, ecaade2018_392ll, 3ef9, 53d0, 8602, acadia14projects_291as, a894, ijac201412407g1, ascaad2016_007x3, f209, acadia14projects_71z, sigradi2013_155j, cafa, ecaade2013r_003k3, 7d5a, 698a, 15d2, sigradi2014_347k10, ca40, ec07, ec23, 6e30, a324, caadria2017_041y12, 1ef5, 55f4, cf2017_474uu, f5c6, 93ac, sigradi2017_040xx, 009c, ecaade2018_296t, ecaade2017_054v, sigradi2016_360w, caadria2016_219e10, 2db5, 9043, 8405, f998, 3e86, 0645, dc36, 557a, ijac201715105pp, 9f48, 639c, 4d01, ecaade2016_046w12, 511d, 9ac2, 9978, 435c, b10d, ab5b, cd2e, 1a17, 6534, 2f49, 464e, caadria2016_457d19, ecaade2014_084l19, 5243, 5e13, 2d70, e543, 3d16, f8ff, 876e, fc4b, d01d, ecaade2014_053m13, f90b, 9d08, d9f8, 6044, bff8, aab2, acadia14_33af, 4c23, ecaade2015_324u70, 89ca, 7faf, 57fc, ijac201412402m4, 50bb, acadia14_627ax, ad2d, 3e04, ecaade2018_221d, 08fc, ecaade2016_191d51, ecaade2014_105y23, ea63, 0423, 724c, 96da, sigradi2013_387g, faec, da58, acadia14projects_125p, 5820, 953a, 44ba, ecaade2016_063u15, 66e4, 24fb, 2d38, c009, 3d1c, 7486, 1ac9, c2ee, c45c, 5658, 864f, e71d, e631, ecaade2016_018b5, acadia17_62rr, ijac201614101d1, 9b87, 90cc, 1941, aaaa, acadia14projects_257ad, b081, ecaade2017_269c, sigradi2013_342r, acadia17_670tt, bcfc, bfeb, d6df, caadria2016_425d18, 20a9, ede7, ecaade2017_039a, ecaade2014_168e41, ecaade2018_125kk, ijac201614201n6, a502, 5119, acadia16_196b13, d992, 5353, d28c, 39bf, f5b5, ecaade2017_076ee, d588, 4766, e43d, ecaade2016_ws-afuturen67, b8fe, caadria2018_085g, ae81, afff, ecaade2015_248m56, 53fe, caadria2018_324dd, 0689, 1d99, e36d, e42b, acadia15_497k22, eb67, 6a3f, sigradi2016_381l, 090d, caadria2017_074i23, 31e0, sigradi2017_040h, acadia16_130j9, 8f0b, ecaade2016_123h34, 2269, 6b3b, eff1, acadia14_627g, f0ef, af96, fd55, acadia17_71ww, 7499, acadia14_63ah, sigradi2015_sp_2.112h29, 2579, 1cde, 7c59, sigradi2013_44, acadia14_23az, acadia14_247p, a6e5, ecaade2016_045h12, 22b1, 915b, 931a, 2360, ijac201614303p2, d2b7, ijac201412403f6, ecaade2014_072e18, 8fb6, 7e8d, d171, d930, fa30, 1448, 47cf, 2576, 8fa8, 59c2, 165c, ecaade2018_107ll, caadria2018_216ii, 4cb4, ecaade2017_138q, 8874, sigradi2014_345w9, 3227, 56e6, 6480, ecaade2017_254mm, 8134, 271e, sigradi2017_025c, 2099, 2970, ascaad2016_040c16, 4f32, ecaade2016_106m29, 31ec, 3e5b, 75a3, ascaad2016_006h3, 969e, sigradi2015_10.307b21, 2cc8, acadia15_469e20, 0640, c5bf, 4673, ecaade2014_022b6, 169b, 418d, 33db, 88d7, 2b31, ffdc, ecaade2015_314k68, 8ca8, ecaade2016_217j55, acadia16_298i18, ecaade2017_144s, 6a5e, 88ba, 0bf3, caadria2018_243oo, 011f, sigradi2015_9.168e17, acadia17_38zz, b2cc, 0c83, 697c, ascaad2014_017t9, ascaad2014_028n7, 6c18, 7a84, 8c20, ecaade2017_116b, ecaade2015_172c37, 77d2, a1fb, 93bb, 2b62, a050, f68a, 0a22, 9453, ascaad2016_010e5, 331e, sigradi2013_62, f8fc, aa8d, ecaaderis2018_106m, d33e, 2113, f834, caadria2018_033yy, acadia14projects_339am, sigradi2013_243e, caadria2018_181s, sigradi2017_009k, fcac, bf42, sigradi2015_10.267s20, a433, d82c, bdcf, 6f9d, d5a9, 04ca, 8c6a, 3fa4, 68f8, 5832, 190e, 0338, ecaade2015_91d18, caadria2018_180l, b340, 28a7, e391, 6760, ecaade2017_215ee, caadria2017_129s34, f3e7, 2b9b, 13d2, 15be, eeae, 2798, 2321, 5796, b3e5, 2061, 6d47, aeeb, abfa, 704f, ecaade2015_22d5, b3e9, 5397, d2d8, 271f, aa11, acadia15_431t18, 45f8, caadria2018_257f, caadria2015_073h10, 9a33, acadia14_189ax, ecaade2016_bkok65, 5f21, feaa, fc94, ecaade2014_049x11, 9dd9, 4e36, 1c13, be10, 020e, d726, 3dd5, c4e8, 82a6, 544d, 6a5b, c580, 94c6, caadria2016_611f26, 5b61, c2ce, caadria2018_333mm, fa05, ab1d, ecaade2013r_019l10, ecaade2016_129b36, caadria2015_060t6, fe0c, sigradi2015_8.189n13, acadia17_382ll, 2bb6, ab35, 5406, ijac201412303j9, 9fd8, 9f92, addf, ffed, 937c, eca8, ecaade2017_214t, caadria2016_095m4, ecaade2018_317f, d45d, 9cc1, c43e, acadia15_211r8, f14e, 87e0, caadria2018_284h, b892, 6e01, 3723, fd1d, a7a6, cf2017_229dd, f8ab, 1c80, 9759, f5d8, 208b, 96e5, sigradi2016_710ee, d5b7, 8a07, 05c7, 749d, 5322, 31ff, a979, 4005, 5a39, 2d4b, aac3, d4d6, ascaad2014_024m5, 99b7, b1fc, 8eb7, b23a, d6d5, ecaade2015_293e64, 30e8, 4384, ijac201513101b1, acadia14_177v, a972, 4c34, caadria2017_132t35, 30bb, deb7, f864, c223, acadia14_347ai, 7a72, 9e72, e38e, ecaade2013r_009u5, ecaade2015_114i22, 03ae, sigradi2013_158a, 00a5, 553e, 08a5, e9d9, a9f8, 361e, 3e1c, ecaade2016_104u28, 557b, sigradi2016_490ff, ascaad2014_024s5, f26e, 2715, 65c0, f3ad, bc7b, 5ec8, a9c6, 68ff, ijac201614101l1, ecaade2018_336gg, ecaade2015_74n14, acadia16_402u24, 1062, sigradi2015_2.213u1, 9090, acadia17_413aa, fa5a, ecaade2018_114ww, 9b90, 5f7b, 3f7b, cb92, b6f0, acadia17_62jj, c76e, de26, e94f, ecaade2017_006y, 8c91, ca14, caadria2015_054l6, be71, b742, c4f8, ijac201614408g5, ecaade2017_269mm, 1539, ijac201513103a3, 4832, 254a, b648, a8fe, a06b, ea18, fe61, 5407, 64fe, d5b6, 77b2, acadia17_154nn, 9193, 8f63, ascaad2016_050x20, 3c85, sigradi2016_647ss, 70f4, sigradi2016_756b, 6e32, e2f7, bb2e, ecaade2017_225zz, 5a98, b48b, 1327, d5dd, 6323, b206, dc12, 2a2f, 8c95, 8113, e874, 0a00, sigradi2016_356i, 8bea, f3a2, 46df, 8106, 49ed, c426, sigradi2016_817g, 0080, 492b, ascaad2016_046t19, acadia17_630c, 5f9b, acadia17_382hh, 6614, 73f0, 8504, 338a, b96e, 3279, acadia17_71c, 1bfb, caadria2015_150f24, 923c, caadria2018_293v, 4156, eb40, 22a0, 9b51, 3adc, acadia14projects_101ad, e58f, 8959, 806d, sigradi2013_425s, e92d, caadria2018_190l, caadria2018_033pp, 3e2d, acadia17_52x, 3b08, 63e9, 9a7b, 1e30, 1ad0, 9bad, fa83, ijac201412407v9, ascaad2014_019g3, caadria2018_059w, acadia17_414nn, 44d1, 3d69, 1a4a, a50a, 2100, 2354, 1edd, acadia15_333x13, a914, ecaade2014_105x23, ecaade2018_392oo, 0154, 884e, sigradi2014_197z6, acadia14_291f, ecaade2015_155t32, 8914, 27a5, 9d6f, 11f4, 412b, 5552, cf2017_533xx, e14f, 5868, eb3e, ead9, acadia14_347as, bc33, 3409, ascaad2014_014z7, ecaade2018_164hh, a155, 667f, 6f67, f713, 0de7, 7776, 88b1, 899b, acadia17_426f, 2c5d, d87c, ascaad2016_026u10, acadia14_365ah, 8b21, f8c3, cc06, ff00, b1a6, 2fc8, c919, 8995, 7767, ba66, ecaaderis2018_118q, acadia15_483s21, d4de, ecaade2015_309w67, ijac201614208d13, 6df6, ecaade2018_329cc, 17fe, 6ead, fcc7, acadia17_403m, e5d7, acadia14projects_479ay, 9a9b, sigradi2017_050tt, 6e94, 921f, ijac201513206v9, 450a, caadria2017_047e15, acadia17_392m, 7d58, caadria2015_210i32, acadia14projects_101am, 4511, bb25, 7922, 3a1d, 8535, 3674, acadia17_502vv, d9d0, acadia14_647au, 8bcc, 4cef, caa4, c6f9, bba9, dde5, 4ec2, cf2017_630a, 499d, ecaade2016_071w18, d23f, sigradi2014_049k5, 3ba0, 52e8, 9f6a, acadia14projects_719d, f7d0, ecaade2017_255j, 4f74, caadria2016_229a11, a6f2, 9ccc, c3d2, b6eb, ecaade2014_112g26, ab24, 46da, ascaad2016_021d8, bb4a, ecaade2014_072n18, 5fe9, ecaade2015_53g9, 19eb, 5a6a, e936, ecaade2015_72u13, ecaade2017_215hh, 2281, 6ec2, ecaade2017_124u, ecaade2014_113n26, sigradi2017_055q, a290, 7881, sigradi2016_595dd, ecaaderis2018_106r, 41b5, 85ac, 93c5, 9c31, 0c79, ecaade2016_126p34, 8e38, f5fd, eb93, 9030, ed6c, 5ac3, 1fdd, caadria2015_213r32, 2625, 191f, ecaade2018_371vv, sigradi2016_770p, 8d19, 4ea9, caadria2017_189j45, 3f12, 2c22, d9d3, 06e0, b8b2, 12f4, ijac201715202rr, 76ef, 389f, babe, a4ce, 1f99, 8942, 3aa6, d231, acadia17_177p, ecaade2018_213ll, ecaade2018_234zz, acadia17_154z, 1f09, 24ae, 7d8b, 5e03, 7bcd, cf2017_492p, 02c0, ecaade2015_92z18, a96d, 9e26, da3b, fb4f, 9f17, caadria2017_132l35, e62a, 949e, 4c04, 88c8, 443a, 1aa3, ecaade2016_158i43, 7145, fd7b, caadria2016_693a30, e588, 8c62, 6589, 8f7f, sigradi2013_244j, caadria2018_101kk, ijac201614102e2, 8919, ea45, 66a8, bf54, 07a2, f620, 4f2d, b4a4, e5ea, ecaade2018_392qq, 1793, 8b0d, 5fc1, 838e, 0cf5, f54a, 814f, sigradi2016_488r, c6d6, e569, 84da, 9dc0, 82db, 7660, sigradi2016_360t, c85a, f3a8, 4b60, 5b21, 8c73, d3f0, 6537, caadria2017_113x29, 8503, e344, ecaade2014_029a8, d500, b277, 3e00, ebca, 4b06, e981, ecaade2016_110h30, c157, 39ad, 2051, 3d3b, ec75, 8379, ecaade2016_068p17, f5c2, ascaad2016_007v3, 2478, c05a, 8ab1, ecaaderis2018_108oo, ecaade2018_322r, ed69, 4826, 3ecc, 9cfc, f53a, ecaade2018_373yy, dd0f, 6ca8, sigradi2013_429i, sigradi2013_400v, 6b06, 30ee, a9ea, 6f6d, 7459, a415, 92ae, ecaade2018_433w, c3de, ascaad2014_005r3, a3a9, b565, f2ba, ed60, 1942, a500, da5f, 1b5d, ecaade2017_163h, fe57, 6efd, acadia17_298kk, 0185, 4d32, 2927, fb88, sigradi2013_43s, 7c20, 784e, ecaade2017_111uu, sigradi2013_234k, a7d6, ae3d, ijac201412204k3, sigradi2014_052o5, acadia17_26g, d5c8, 8ff7, acadia15_483o21, af1f, 9ebd, ce3c, f3ff, 50c7, a8fa, e635, 8f09, caadria2015_119c19, faac, 7289, 3327, 3bcb, sigradi2013_30a, 976d, 7525, cde0, 9840, 6556, 1c14, 4e57, ecaade2017_006ff, 3896, 3b76, bd8a, caadria2016_229u10, cf2017_513nn, sigradi2016_729qq, ecaade2016_154p42, 73c1, b54f, 377a, 4233, 1479, acadia14projects_609ap, ff68, cf2017_419pp, 3132, 13bf, ecaade2016_144n40, c328, 957c, 0d3d, 038f, ef5b, f8d3, b4f2, 8483, sigradi2016_625tt, 6fc9, 57c2, 5464, f075, f21d, sigradi2015_9.152p16, 9985, acadia17_220t, dcf2, 25b4, 4629, 7a44, 3154, 8189, 34d7, bccb, ddff, 2fee, c2cb, acadia14_627ap, da87, 4173, 7c05, fb19, 9d92, afc3, 644f, ecaade2016_047p13, ijac201614206w10, 5fa5, 9693, b734, 4fae, sigradi2015_sp_4.388z29, fce5, f7c7, caadria2015_087z13, b4ac, dccb, caadria2018_132ss, 02e1, ecaade2017_294qq, 0304, ijac201614307k4, sigradi2013_234h, a1c1, ecaade2016_217n56, acadia17_231i, f043, ecaade2015_256c58, 9b2b, 91f9, 3f1c, dd79, b2ae, 4dda, 581a, 40c6, 234b, b30c, ec51, 43b1, 3919, e828, 8a3f, caadria2016_725k31, ecaade2014_167p40, ijac201412403g7, bcc3, 7c31, 472c, 2d49, 1005, d196, a4d8, 02ca, acadia14_53n, e9cf, 13ea, ecaade2018_158z, acadia17_544g, 9420, ascaad2014_037l2, 72b7, acadia14projects_375k, d81a, ijac201412404z7, ecaade2018_402z, ecaade2018_189g, 7b43, ea9a, 3e74, ecaade2016_099m27, sigradi2017_048nn, 535d, 2621, c3be, caadria2018_103s, 6210, acadia16_254d16, 7efe, ecaade2015_37d7, ijac201513102a2, dc8b, 252b, 3636, 69b2, caadria2018_284k, dd6c, 44de, 182d, ab33, ecaade2016_mrti66, ba1a, 2942, acadia15_483r21, 77fe, ddef, 9b06, ecaade2016_091h25, 121e, ec4a, acadia17_318c, d6eb, caadria2015_190m28, c882, 0242, 764b, 280b, ecaade2015_21c4, ecaade2014_215d55, ijac201412305b2, sigradi2015_sp_8.78k30, fb1c, a2fb, ascaad2014_023b5, e370, 08e6, ecaade2014_220f56, d446, ecaade2017_212ii, 2439, 568e, 9419, 8e5a, ijac201513206e9, 0ab8, c4c7, fa50, 1ced, 9e0f, 2eed, 2d11, be80, ecaade2018_264gg, 2db0, 79d9, dce5, ecaade2015_241f55, 4f63, ascaad2016_054r21, 4603, 217e, ascaad2014_019b3, 97f4, dda2, 2c8b, b49c, 5af0, ecaade2017_108j, 96fb, 30a1, cf2017_259d, acadia15_311l12, ddd2, f6fb, 4054, c32b, a4f9, caadria2018_342k, 0c5d, bc50, ecaade2017_085c, e190, 6aa3, 2228, 5dad, da3d, c123, ascaad2016_008g4, 5583, acadia17_284j, ecaade2016_042o11, ecaade2014_168s40, ecaade2017_116g, 59d5, 4dbc, d137, 49ae, acadia16_62d4, b523, 15df, 6da4, 8b03, acadia14projects_375aw, e72f, 8dc8, sigradi2014_267m2, 67f7, 3476, 7ce9, c09d, f676, a115, 554e, ecb7, 8fcf, ecaade2017_019oo, ecaade2017_225m, ecaade2017_124m, e2ae, ecaade2017_248yy, adf1, c836, b6fb, c43b, ecaade2018_170u, caadria2015_012i2, 270c, af67, 3163, f81d, b7b3, ijac201513206o9, a8d3, 4ff9, 959b, sigradi2016_393qq, c769, acadia16_224e15, 667c, 6046, sigradi2016_690c, 7a5e, 1d3f, fa46, sigradi2015_3.111c3, aa96, 7ecd, 084c, c120, acadia14_145ai, sigradi2016_492pp, 1871, caadria2018_310ll, caadria2016_851d36, f133, 3b35, 60a2, sigradi2013_401t, 0e49, 1dfb, fc47, f078, 9c54, efad, c37c, 6dfb, caadria2018_016f, 6155, c9ba, ecaade2015_201w43, ecaade2017_265y, bbf7, acadia16_470o27, 2013, caadria2018_037ll, sigradi2014_263i1, 9aef, aee0, ijac201412408y2, ecaade2014_224k57, acadia14_699j, 65ec, cd76, ce40, acadia15_185l7, 5e24, 9204, cf2017_276mm, 93c2, 893b, 5e81, ecaade2015_196e42, f274, cc7a, d1e9, ecaade2015_127u24, df3f, acadia14projects_101ap, bd09, ed8c, f2cc, 6496, 4361, ecaade2014_072b18, ecaade2017_057i, b594, 147d, acadia17_340a, 0d90, sigradi2013_286, 1d1d, e46a, 3171, 836d, 0d0e, 2854, 4c6d, ecaaderis2018_108nn, 21a4, 6a42, caadria2016_693b30, c504, cf2017_164tt, 2a74, ecaade2018_139n, sigradi2013_271r, sigradi2017_037aa, 49fe, b5d2, 573f, c8b3, b8b5, 1f91, d5a6, ecaade2018_399ss, eb1d, 4afa, f40a, 7589, sigradi2016_479bb, d5b9, 1ce0, b7ec, b3ac, 5fa4, 1f11, f201, c1cd, 364b, c382, 5235, ecaade2016_067c17, 8065, caadria2017_030b11, acadia17_324cc, ecaade2018_167d, acadia17_308uu, ecaade2016_ws-dheritager67, 0ca9, 8ac0, add6, 1f2b, 0f5c, 90dc, 0419, b879, ecaade2018_370d, 9af0, 5f09, acadia14projects_619ag, de56, 10d3, 2e14, 8607, sigradi2017_076ll, 4f5f, 6a43, 7fb7, 16c4, 4a02, ecaaderis2018_103gg, 79f6, ecaade2014_011e2, sigradi2017_022uu, cd38, acadia17_72f, 9a00, 6e46, caadria2016_861h37, 39e6, 7b01, ascaad2014_005e3, 8713, 3320, 6f63, ecaade2014_128s28, acadia14projects_311y, 4083, ecaade2014_038k9, f777, 9959, e4bd, 8d31, d46a, ecaade2014_224p56, acadia15_251i10, 740e, 987f, 7bc3, 9311, ecaade2015_53a9, sigradi2013_407c, 84b3, cf87, 9bfa, f8b2, 723b, 008f, c824, 25a2, b920, ecaade2014_186a48, 5a34, ascaad2016_035y13, c4a6, 2ddd, sigradi2015_10.262k20, f154, e7b2, d883, a9f3, 7390, ascaad2014_018d2, 1e32, dea5, acadia14projects_601ab, ecaade2016_158o43, 104e, ecaade2013r_015o8, 715d, 0aa0, sigradi2015_3.209d4, caadria2018_243yy, ecaade2017_089ee, de29, f6eb, 9a76, ecaade2015_318s69, f20e, 2748, a6aa, 86fa, 2c4a, acadia16_424d25, ascaad2016_057z22, 731c, ecaade2015_233a53, 7e62, acadia17_178gg, acadia17_463ll, 62a4, 1c97, 6e11, 372f, 7621, 3859, f900, sigradi2017_035e, 05a7, 05df, 9c8f, 86a3, acadia17_600bb, f1aa, d7d8, 53ce, 4ec8, 9f89, ecaade2016_mrtn66, cdd7, sigradi2017_088cc, 32f0, 439b, ee4b, 753b, d1be, c7e9, 5826, 9f68, sigradi2016_356h, 7d09, caadria2018_162aa, b279, 7644, ecaade2018_279ii, 43d7, ecaade2018_424n, a082, ecaade2015_287l63, d039, 64bc, 05f2, acadia17_426b, sigradi2014_284x3, 856e, c89d, 1137, d5b1, d62d, ecaade2017_066j, 5a4c, caadria2016_073d4, 1047, 0cb9, sigradi2015_10.309d22, a181, a893, 22a3, d9b2, 0aff, daf0, 1e7a, bd2c, ecaade2016_221s56, 3638, 889a, ijac201412302s7, 02b9, ijac201412403j7, caadria2018_343ii, 1461, 3454, ecaade2014_030m8, ecaade2016_026z7, 1290, 920e, c3fa, ecaade2018_377pp, caadria2018_037j, f353, d4e9, 7f5c, b849, f5f9, cf2017_259h, 0308, bd24, 43b7, 5131, 8304, 3dee, 0f34, 288d, ecaade2016_078a23, 15ef, 134d, ba59, 073d, 148d, b949, ecaade2016_190s50, ecaade2016_225b61, caadria2015_099s15, e100, 83b4, 9522, cd21, acadia14_33am, 1581, 47af, 7297, 709e, cd70, ecaade2018_273a, sigradi2013_315z, caadria2017_055p18, f839, e855, 7b76, b597, d73a, acadia14_619ai, 7b35, afd1, acadia17_274ll, ascaad2014_019v2, fde5, 3554, d0e1, b21b, ea76, 71cc, 4136, 87ed, c506, f489, caadria2017_057p19, f11e, acadia14projects_719c, acadia17_390nn, caadria2015_031t4, 8603, c0e9, e0ab, 11f0, 8416, ecaade2016_213r54, acadia14_333au, ac4f, 088d, 92a7, fa0b, 8fc1, 1d9e, 3e42, 2124, 85b1, 0f4e, ecaade2017_291r, 6cd5, ecaade2016_119t32, 3d98, 5ec9, 8182, fd92, ecaade2018_292jj, a821, 555e, d3b9, b6d3, 2ea2, 4270, 67c6, 8df3, cac2, 2932, ecaade2015_13n1, 4dd2, 4c48, 612c, ecaade2017_124f, acadia14projects_609ae, dbc3, 3958, sigradi2017_077b, 3d0a, d44e, e7c5, ascaad2016_044x17, acadia17_481l, caadria2017_136o36, c8c2, fc9b, ceb2, 3623, 594a, b739, 82d6, f58e, acadia17_670bb, acadia17_522cc, caadria2016_259o11, 2200, 6ba1, 8db5, 6685, a6c6, 992a, ad51, ecaade2015_87y17, sigradi2014_201d7, 929e, 36b1, 0eb1, ecaade2014_094l22, 50fa, 9ab8, 5d74, f9f2, caadria2015_004h1, 30c0, 3862, bc6b, acadia16_174h12, 26c6, e8eb, 785c, e519, f439, ecaade2018_124n, c1ed, ecaade2015_77a15, 2339, 3e31, 27e2, caadria2018_257zz, ab09, caadria2017_043c14, 7439, ascaad2014_018c2, ecaade2014_109r24, caadria2018_025x, b303, 2b84, 7479, b605, a9d6, 9021, cf2017_349y, sigradi2015_10.309j22, ecaaderis2018_114x, 2305, 3e35, ascaad2016_016s6, acadia14_691ax, ecaade2015_13l1, de33, ecaade2014_104u23, 4324, 32a9, 46fd, 77ec, dd45, 2133, 424c, 56f6, f571, adbb, fe60, sigradi2017_051yy, c7fb, bfca, addc, 9c89, 27f9, sigradi2017_007ll, 9285, d214, acadia17_308yy, a8ee, 2f33, dae9, b5c0, ddd1, 39ff, 0fda, sigradi2016_602g, 7ee5, 9a94, e50d, ecaade2018_141n, 07a6, 4e1b, a2bf, 67a7, 517e, e478, acadia15_69o2, ecaade2018_329ss, eed5, sigradi2015_10.309l22, cf2017_630sr, 5fef, efcc, a2d7, 69f0, 83a5, 4ad8, acadia16_140x9, ascaad2016_029b12, 3c3a, ecaade2018_319n, d459, 074a, 84bc, e703, ecaade2015_233x52, b344, d963, sigradi2013_359j, ecaade2017_076t, ecaade2015_122l24, 76b8, 0326, 88d6, a82c, cf2017_259g, acadia17_598zz, bf0c, ecaade2017_172dd, ecaade2016_188m50, 59cd, 5a4e, 6882, 2b19, 39ab, e925, 55a0, ecaade2015_215m47, 47a1, 02a8, ecaade2016_070r18, ecaade2013r_004d4, f558, e8fc, 5d9e, ecaade2017_308z, d059, 8a6a, 6389, 5532, 4ce1, acadia17_322i, ecaade2015_119d24, 28ce, 4b56, 9d07, caadria2015_156l24, sigradi2013_386m, 0342, sigradi2015_6.387j9, sigradi2015_4.219d7, 0b76, 8f39, 3ba6, ecaade2014_052x12, ecaade2018_286k, 07f4, 004a, 8755, 8470, acadia14_463au, ecaade2016_036s9, 8f7a, 830f, 1ae8, caadria2015_043h5, ecaade2015_297u64, 1fb1, acadia14_339ah, 0bb3, sigradi2014_303e5, b166, a815, 0944, e95a, acadia17_177r, 5da4, be73, sigradi2014_281j3, f854, 70df, 6d51, bcbf, acadia17_60s, ecaade2018_165h, 302b, 85a3, 6b8a, a5cc, 0b46, caadria2017_185a45, caadria2018_287r, 3177, 5d09, 23c8, acadia16_12s1, 96f1, acadia17_190ww, ecaade2017_291v, 1462, 9a7a, c26e, 3a0a, 2573, cf2017_671mm, caadria2018_132uu, caadria2018_107w, ecaade2015_268x58, 2ecf, ecaade2018_186u, sigradi2017_076gg, 046f, 4aee, e4a6, ba5f, 13a8, b682, fa8d, 0e25, 80be, b45d, 0efe, 89f8, ecaade2017_293yy, 43de, e225, ecaade2017_170i, cfc5, 03e1, 65db, ba47, de5c, f632, 91ab, 3f06, 2c6a, fef5, ecaade2014_024o7, ecaaderis2018_111w, 729a, 7ce7, sigradi2016_455b, f038, 2dbf, bb7f, 4321, ascaad2014_019k3, b375, 16e8, e1eb, acadia17_258k, 6557, cc1c, caadria2017_072c23, ecaade2018_370j, c921, 1a40, 44ed, 92a2, a675, 402d, 5732, 757f, af14, 77c9, acadia16_34c3, 15d5, caadria2016_745w31, d79b, 78b6, ecaade2018_370h, ecaade2018_189h, b13e, ab51, 0b6b, f442, 68be, 8396, 8766, 5189, 6ce1, 91e9, 974b, 7124, a009, 03ad, 9617, eb91, 1470, acadia17_28dd, 5fcc, 0d40, bd4d, cf2017_402cc, sigradi2016_625ll, a340, caadria2016_881y37, f4e6, 3415, f4e1, 1700, 6960, 8426, 5e41, 664a, 745d, 9741, cadc, 9bc0, 5086, ecb0, 70ac, 8086, caadria2017_015h5, d412, 92cd, c4c3, a0cd, ecaade2017_254jj, 16f1, 1623, ijac201412403z6, f1dc, ecaade2014_065w14, acadia16_382z23, ecaade2017_149h, 91c5, ecaade2018_260ff, f626, 0b10, f691, 5e45, ecaade2016_140t39, 1fda, 0f05, sigradi2017_074bb, 04cd, a841, 8e64, a373, 315e, caadria2017_009n4, ecaade2017_109gg, e7e5, 3a19, ecaaderis2018_118bb, 326d, caadria2015_208s30, acadia14_399ai, 527e, fb4d, 2e8d, d334, 8810, 2111, 2da0, ijac201614208m14, ijac201513103y2, 004b, 7024, 1301, c7a7, bafd, e8dc, caadria2015_108l16, ecaade2018_301q, 469c, 8b2a, 963f, 4452, caadria2017_062u20, 4d00, ijac201614201e7, 81d1, 7dd0, a689, 4498, 700e, cf2017_349w, sigradi2014_266g2, 7ad1, 93bd, 8651, cf2017_022jj, ecaade2016_224u59, 9815, ecaade2017_122vv, ecaade2016_025e7, 3a15, sigradi2015_8.186j13, f1a6, 9354, b897, 8f1a, 1702, 81d8, 796a, aa8a, ad91, 6ca5, 3469, 2d1e, 2b29, 8d0d, a39a, 8cd0, caadria2015_208p30, d740, 1398, 82ba, 48bd, 789a, ijac201715106oo, cd71, da34, 71fa, fbd6, ijac201412303x7, caadria2015_185k27, fa9d, c0b7, 235c, 4074, 2736, c1c9, 8b9d, ea87, 9f55, d801, 69ab, dc10, 0664, acadia17_348g, e4e4, acadia17_534yy, d8af, e2e1, 64c9, 6763, f5fc, sigradi2016_467t, a19b, 9ece, 2b02, ecaade2015_116h23, e0a0, b000, 4d06, cf2017_164oo, 998d, acadia16_402l24, 2967, sigradi2017_010o, 97fc, 460a, cf2017_513z, 9bfd, caadria2016_363b16, 3e8f, 5615, ecaade2017_090rr, 51b0, sigradi2014_141s2, sigradi2017_051b, 9723, c19c, f546, e565, 7db0, b68a, ecaade2014_133v29, ecaade2015_217v47, 51e0, ecaade2014_085h20, ecaade2018_402q, eedf, 13bc, 1ae2, 8dbe, sigradi2015_8.47e11, acadia14projects_339ai, caadria2016_683s29, acadia17_435c, da9e, 74f8, 9069, c95f, ascaad2016_039p15, f100, 8c89, 66ea, ecaade2013r_011d7, 0fa1, aced, 2679, a475, fad1, caadria2018_016i, 89fe, fb70, sigradi2016_595mm, ecaade2018_237x, 2d62, e531, sigradi2014_075w6, 7876, ecaade2016_104r28, 3ef8, d96b, acadia17_146l, 91ca, a3e3, acadia14projects_145l, ecaade2018_353oo, b12a, 4292, 3783, 1a88, aa2d, 8b4d, ecaade2018_377yy, f812, sigradi2015_10.267r20, acadia17_590pp, 9035, cb3c, 251e, ecaade2018_363l, sigradi2013_28n, caadria2015_218x33, 9749, 4fdd, 92e7, a356, acadia17_170v, c967, 5385, 56db, b9d5, 2140, 0dae, c1c6, 5904, cfaf, ijac201614104w3, 7c9f, 70dd, ecaade2017_220tt, 80d5, 2b70, f734, sigradi2016_590p, sigradi2013_400c, ecaade2014_198p51, 4ea0, 1943, caadria2017_048m15, 18aa, acef, sigradi2016_814p, e1f4, 053e, e44a, 794a, d879, b064, ecaade2016_130v36, sigradi2016_669bb, 3563, e20e, ecaade2017_215xx, caadria2018_059dd, acadia15_483u21, acadia14_23aw, c616, 6c77, acadia17_648ii, a31e, acadia14_375k, ecaade2015_247f56, ascaad2016_011g5, 1901, a48c, f2f5, ecaade2014_052s12, 39ca, 27a7, ascaad2016_022v8, a134, acadia17_455gg, ddf1, cb3f, ecaade2014_149l34, 1563, 4837, 447d, e1b2, ascaad2014_029o8, 3a92, ecaade2016_ws-intelligenty68, 40e6, 08d4, 28b2, sigradi2014_339v7, acadia15_185i7, acadia15_95n3, 741f, 6d31, 4c76, 22d8, ijac201412305c2, e780, a6a1, b369, cb27, ecaade2017_029u, 367c, 8e4d, ecaade2014_225u58, 78fe, 6163, 9300, ecaade2016_007c2, ascaad2016_057m22, 757c, b1ba, sigradi2016_792j, 3e52, 47c1, ecaade2017_028k, 8c08, 12a0, fc33, 9550, 8cde, 6bef, 7f58, ijac201513302b10, 58b0, 8478, 1ab3, c11a, d48b, 6890, ecaade2016_043w11, b08b, 38ee, 5ead, cd74, ada5, 0378, 2e4a, a3e9, ecaade2015_318m69, 6532, 4e6a, ecaade2014_155z37, 4b52, ijac201412206a5, cf2017_671jj, 4a0d, 260b, 9833, 78a6, ecaade2017_073m, d5fd, e3d9, sigradi2013_386p1, a65f, 63a7, 1d8f, b080, 607b, 70e5, 2a75, 0104, ecaade2015_171y36, f858, eaf6, 05b7, caadria2017_027t9, 6038, ab68, acadia17_658e, aba3, 695b, a8fb, 829e, b9b2, 0e58, 6b16, 66f9, cff8, 3117, 5f66, sigradi2017_026f, acadia15_137g5, bdaf, 4ca4, ecaade2014_012u2, caadria2016_055p3, ecaade2017_169rr, 3b1e, d7b9, c4d2, bf12, sigradi2014_015d1, 902f, ccea, 5a13, f68d, 8f5a, ecbc, f84f, f18b, 4ee2, c59b, d768, bb90, ecaade2014_224d58, caadria2017_182y43, 7256, 44f1, d018, 3537, sigradi2014_128a1, ijac201614203s8, 21e4, acadia17_82p, 6843, 1b3e, d1e6, caadria2018_212uu, 805a, 0480, cfcf, 6d07, caadria2015_033b5, ecaade2016_129c36, ee26, 53f9, 08a0, c70b, acadia14_539aw, ijac201513206a9, 2a67, d3eb, f21a, 30e3, a98e, 8b8f, cf1a, 4af4, caadria2016_013a2, 8da6, 04bb, ed48, d9d8, ecaade2017_230b, ascaad2016_043e17, ff30, 103c, ecaade2018_309r, da06, ef0a, 936d, acadia14_63ar, 13f0, 3949, b664, c078, acadia17_28w, ecaade2016_129w35, e14c, 6db8, 83a2, acadia16_88v6, 674c, acadia16_298l18, 51bd, d427, 37c8, ecaade2018_295yy, acadia14_619at, 2f57, d4fd, ecaade2017_041u, ecaade2014_018s4, ccb6, sigradi2014_313d6, ecaade2018_310t, ecaade2018_402uu, 79b0, caadria2017_001g1, 5303, cd65, ecaade2017_124t, 4664, ijac201412305d2, fd40, b125, 5482, 459f, b32f, 928e, 76b0, 37a4, f653, 8150, 2457, 9b93, 1894, ecaade2015_306k67, acadia14projects_427ak, ecaade2015_185r39, 203f, sigradi2013_212, 60ba, e3d6, ecaade2015_61n12, 46f8, 598b, d198, ecaade2017_118ii, ecaade2018_213q, 7a52, ecaade2018_280n, ecaade2016_164l46, caadria2016_539a23, 9682, 22f0, 7026, caadria2017_080j24, 114c, c3c6, ecaade2014_070f16, 3f26, dc7a, ecaade2018_132vv, acadia14projects_565w, caadria2016_177b8, 58d9, c356, ecaade2015_317v68, 3770, ijac201614402a2, ecaade2017_071ii, 6611, sigradi2014_313t5, acadia17_28ee, 1d02, sigradi2015_12.297n28, 2f8c, 8997, ecaade2018_w12zz, 85c1, ecaade2018_180k, acadia15_323y12, acadia17_364a, bf0a, f4b0, 0839, ecaade2016_099j27, 6f98, b2e2, e7a2, acadia14_655x, acadia17_338jj, ecaade2017_105ss, 4a3e, ecaade2016_tkoc67, d197, 2125, 702b, 5d11, 6c00, caadria2016_881v37, c8f9, caadria2018_025j, f25b, abe8, ecaade2014_111w24, sigradi2014_137m2, c760, 598a, 4bf0, ecdd, cbb7, acadia17_81n, ecaade2014_084n19, 54b1, 8ea8, fbcc, ecaade2016_018j5, c860, 9ce5, 7723, 01a2, caadria2017_016e7, f004, 216f, e4b0, ecaade2017_117x, acadia14_63c, 1f53, c414, 33c7, 6e2c, e616, caadria2017_001d1, c695, ijac201412204n3, ecaade2018_190o, a572, ascaad2016_038b15, 4b90, b667, 9233, d634, ecaade2015_278r60, 1253, ecaade2017_203bb, ecaade2016_118y31, 7c92, ecaade2014_049w11, c02f, acadia14_375m, 1a33, a8a3, acadia14_291an, 135c, 862d, 4eab, 858b, 91a8, caadria2017_048y15, 5ece, acadia14_101ab, d60d, f015, ecaade2015_17d2, af0c, af10, ecaade2015_284u61, a68d, sigradi2016_383ii, fa96, sigradi2015_10.307e21, sigradi2016_440gg, sigradi2014_084w7, 04ec, ecaade2015_251p57, df5c, ecaade2015_296o64, 8808, acadia16_260r16, 6f35, sigradi2017_076rr, ecaade2014_092d22, d7ad, ecaade2018_145e, caadria2016_819w34, d247, d22e, 39d4, ecaade2018_402t, caadria2015_114j18, ecaade2016_ws-dleadk68, 32d5, acadia17_482z, 61a1, 6aeb, e3e7, 1987, eaaf, acadia17_212u, b7ab, c15a, 9895, ecaade2017_122xx, 5329, sigradi2016_625qq, fc09, 75d3, 3d2a, caadria2017_136k36, 1056, e242, e410, c59a, aa5a, e9c1, 56cd, 15a2, f756, 7d8c, 3fa6, 5d54, ecaade2018_420ii, e2b5, sigradi2013_43t, 05cb, 4510, ecaade2018_238kk, 8662, 76a3, d009, f530, 6bbe, 3a0b, 37a5, cd82, 8493, b6ff, acadia17_274uu, 41e8, 5442, e538, 3ea2, acadia14_135o, f816, 658d, 669a, ijac201412305r2, sigradi2016_690g, e655, dac7, 5d65, 1556, 096a, 2b18, sigradi2014_114n9, 64d8, c2c7, acadia15_395v16, acadia15_137m5, bc89, cceb, 3d94, 7e1f, acadia17_52d, dc2a, 10a7, ijac201614202w7, f1c7, f0ec, ae39, dfc0, 75c5, dd2f, 2032, 0393, 04f5, ijac201614307t4, ecaade2018_216b, f60d, 99e6, 0ef4, ebe0, sigradi2013_303t, caadria2018_122r, 53bb, caadria2018_243ll, 86c7, acadia14projects_463r, d292, e610, 8b25, 2397, cb1e, c2fe, ecaade2017_244ii, aa76, sigradi2015_10.381g23, 020a, b911, 7f96, d1f9, 8cac, 0ddd, d81d, caadria2017_113z29, 2c65, ecaade2016_027a8, f5d9, 03a1, a828, ec8a, 31fb, e059, sigradi2016_484yy, 9cbf, 19d2, 5b0f, ecaade2016_tkoh67, 4ef5, 4db4, 2c70, 0445, sigradi2017_090ss, 140c, ecaade2014_194p49, 7512, 3a59, caadria2018_054p, acadia14_655ad, ecaade2014_155a38, fa5c, 469d, 6f3c, 2441, ijac201513203b7, 796b, dfb1, acf5, ecaaderis2018_107gg, 1781, c557, ecaade2017_053zz, acadia15_483k21, cc24, d5ff, dee7, 67b4, ecaaderis2018_114z, caadria2015_049f6, ecaade2018_433bb, e611, 41b4, 092c, bd0f, 99eb, 6f8d, cfa4, acadia14projects_281ae, acadia17_201b, 0b2d, 44bd, 064e, 132f, bfd0, 57ba, 2c8e, 5ebb, feaf, e64e, f48d, f954, ascaad2014_012b6, ascaad2014_011x5, 3219, 0a16, ecaade2015_81r15, 70b7, 4a14, 9c56, be31, 7af5, 3e20, ecaade2015_61w11, ecaade2015_64y12, 434f, cebb, acadia17_26k, acadia16_460a27, ecc5, d30a, e77a, eb14, ba0b, 9326, 3970, d999, 97f6, 0b97, ed15, 8075, ecaade2014_230l59, ecaade2016_198r52, cffe, ed2d, 2856, ecaade2015_207m46, 75b2, ecaade2018_266mm, acadia17_62zz, f026, ijac201614102z2, 7a0e, 6b15, 3844, 589c, ecaade2014_016c4, ecaade2018_408dd, 1a85, ecaade2018_392a, afcd, acadia15_297f12, 7ea4, 619a, 621f, sigradi2017_008f, 0ec8, cf2017_492zz, 308f, 21ef, d0f5, ecaade2018_264v, caadria2017_028x9, 7c78, ijac201614208b13, f4ed, 42ef, ijac201614206u10, 5103, caadria2018_167b, 3db8, c034, 4ab8, b0c0, b39f, 4234, 6af4, f312, bfd5, b69d, 55e2, 1c15, ce20, 3a0f, e4d5, ascaad2014_024a6, ecaade2015_55n10, ecaade2014_157x38, 2134, cdf9, 24a9, a11e, ecaade2016_191c51, be53, ca06, 21a7, d1e3, ecaade2017_007qq, ecaade2018_162u, 0c9c, c29c, e2d6, 5e62, aad6, 3711, 825c, a509, f106, 27a0, ecaade2018_158d, ecaade2017_006w, a41c, 9a75, 1c5f, d29e, 9147, 9702, c607, f940, acadia17_520x, df8c, f664, 51e9, f6e5, a549, 7403, b80b, ecaade2014_157w38, 252d, acadia16_260s16, 8726, 4e41, ecaade2018_438w, b1ed, 679f, db04, d17d, 4d93, 05b2, a0cc, 8174, ecaade2016_073g21, ec12, ba13, 1cbb, 4e4c, cb06, 0f7b, sigradi2015_10.377y22, caadria2018_306l, 42f8, sigradi2017_035i, 5d69, 22be, acadia16_8e1, 9761, 69f4, d89f, 0461, bb38, ecaade2018_438aa, 368b, aa24, 92d4, ascaad2016_059p23, c2c3, 42d1, a8e0, 4f95, ecaade2015_118x23, 46ab, 20b7, 0ea5, de9f, caadria2018_216ll, 9863, f408, 343c, 8155, 1b94, 4587, fb80, 1cb4, caadria2016_871p37, 3f08, sigradi2016_512c, 8513, caadria2017_096c27, cf2017_533rr, ecaade2014_052w12, e3d8, fae5, ef8b, 26f4, 5e9d, b1b7, 2d7d, f310, e37a, 5c66, 93a6, af3d, 179e, 3bfb, caadria2018_216hh, 1b6b, ijac201715105b, caadria2017_051n16, cec0, 5402, 667d, 1999, sigradi2015_8.264r14, 1133, e34a, a278, sigradi2013_41j, ecaade2015_314b68, ba56, 75e8, acadia17_221ee, 27b3, 75bf, cc6f, 53ba, acadia15_431l18, 93c4, 39e1, sigradi2015_11.136w24, bbb5, ca94, f8af, e09c, 931b, caadria2017_096r26, caadria2018_083zz, ecaade2015_94i19, 4878, a24a, 641b, 3f58, 760b, 60fe, 3718, 0a4a, aba6, 746f, ascaad2016_045k18, 3b49, 0528, 3b94, sigradi2016_408bb, a2dd, caadria2015_213u32, 630c, cdb0, ecaade2018_367cc, 7846, 594b, d9bf, 2ac5, ecaade2017_071xx, 47bb, ijac201614105p5, aadd, 2f46, 8548, feb6, 3099, 77a5, 8c00, ecaade2015_170k35, 84f1, ddc0, 3be2, sigradi2013_303l, 0f0b, ecaade2015_138j27, 5e77, ecaade2017_215eer, e78f, a95b, b995, ecaade2017_157vv, 3110, 1b6e, ecaade2015_240s54, e887, 368e, 8642, acadia16_78v5, ecaade2018_375pp, af2f, da8b, a394, ecaade2018_151m, dc52, 66f3, fef7, sigradi2013_386i, a668, caadria2016_301r13, ecaade2014_206v53, e963, a04d, ecaade2018_273c, acadia17_542mm, 0ef5, 9e48, e628, 789c, 3f8a, 5d73, df69, 5957, 952d, 67a5, ecaade2016_108x29, 541d, ecaade2018_381mm, ecaaderis2018_104ss, f8b9, acadia17_358gg, sigradi2014_176d5, 40a2, ijac201412304j1, acadia14_101n, 9f9f, 2528, 1545, b011, bc15, 246a, acadia15_149v5, b81b, ecaade2015_13u1, 4362, 4beb, acadia17_138ww, 53c0, 1a20, b036, a87c, bd78, a182, 6dee, ecaade2014_066n15, c434, 1ef1, 3ac1, aeb4, acadia16_382s23, 764d, 6c7d, 7113, ijac201412206z4, 8a11, sigradi2016_484xx, acadia17_307kk, ecaade2018_351oo, 693a, 8d11, 8fa9, sigradi2015_sp_4.388w29, b72a, f5b6, cf1e, b89c, acadia17_358rr, 4a5e, 28b1, caadria2018_235i, acadia17_374cc, ijac201614104u3, ascaad2016_030g12, 58a7, 8d8d, c8f0, a4a7, 3387, ecaade2018_336pp, sigradi2016_490bb, 58ed, 9050, acadia16_382x23, 18d0, eef9, 1806, ecaade2017_051y, acadia17_62ss, 89a2, a796, eb35, ecaade2017_077ss, 6db6, ae57, caadria2018_068o, e4bb, 783f, 3b26, 9d94, sigradi2013_400l, 67b7, b2a9, sigradi2016_400h, 6198, sigradi2015_10.140m19, 0625, c8c8, 7fb2, ascaad2014_032n9, b109, d534, caadria2018_310jj, acadia14projects_91u, 9aff, 7c72, caadria2018_037hh, caadria2017_096b27, d9f3, 90d8, f616, acadia14_23x, 455f, a27f, ecaade2018_108k, f2c9, 399e, 8ad3, 24ca, sigradi2017_050ss, 1da8, f8f3, 7b5b, c09c, 1e9e, 757d, 62a8, b2b9, e619, 4fee, 1840, e24f, acadia17_364ww, acadia17_382ss, 8161, 2c9c, ecaade2013r_009n6, 273c, f494, 6432, 7d6e, 6550, caadria2015_114s18, f2a2, 078c, bfe1, 57a4, 97df, ascaad2016_033w12, 079d, ecaade2014_055x13, ecaaderis2018_115zz, ascaad2014_026t6, 248f, sigradi2013_289m, ecaade2018_309u, afd0, 3697, ecaade2018_167c, 9f7a, a521, caadria2018_211g, 96e0, ecaade2016_126n34, 6cf9, caadria2017_104r27, 1908, dacd, d675, ecaade2015_268c59, 3141, d26e, 5dfb, acadia17_71oo, 52cd, acadia14_601aa, 000d, c17e, cfc8, ecaade2018_285p, ecaade2015_144i31, 3d77, 4164, 6a6e, 66d3, e7ce, 74a3, 26ea, caadria2015_096o15, a68a, 67fd, 41c3, 80cc, sigradi2015_3.209g4, 94ed, acadia16_184y12, b95f, 6d97, 5d4d, b2e0, b190, d2be, 836a, b547, 2384, 2f99, acadia14_145u, caadria2017_094w25, 7680, ea3a, 23a4, 85bd, ascaad2014_021y3, e82e, acadia17_36v, e23f, ecaade2017_095x, e83b, c3e9, df3c, a7ab, 39fb, caadria2017_002l1, sigradi2015_13.181t28, 5c56, acadia14_565z, acadia14projects_601v, caadria2017_142e37, ecaade2015_320r70, 4f22, 555d, ecaade2018_301cc, 3373, sigradi2013_100f, acadia17_266z, ascaad2014_031h9, 703e, ascaad2014_019h2, 8688, 223b, 8bbf, 8de8, 003c, b049, 5b25, 5157, caadria2018_190p, fe0f, afad, caadria2017_129a35, ed7a, 45e1, 4f34, 52d8, 80e5, acadia17_222qq, b5f0, ascaad2016_003e2, 73d2, 0f6d, a1a6, 9d82, ecaade2017_198qq, f206, ca20, 671a, ecaade2017_198r, 9de3, sigradi2016_510yy, 2dcc, 657f, d98d, 480e, 1c0a, 6e9b, sigradi2017_096z, caadria2017_165u41, sigradi2014_263k1, 0aa3, 5f02, 53fd, c0d0, 3453, 54e1, ecaade2015_206x45, caadria2015_043g5, 44e7, ecaade2014_240j62, dffe, 92cf, ecaade2018_132uu, acadia16_280t17, 2bd2, acadia15_137w4, acadia14_53l, ae16, ce5c, sigradi2015_3.268n5, 03de, 003b, 9b9f, 8068, 0588, 1889, 7818, c922, ecaade2017_195ee, 9ce3, 0b05, acadia17_177o, acadia14_317x, ecaade2017_273p, ecaade2016_225v60, ijac201614407e5, 36e2, 7e5f, b643, 18ae, 29e2, 11f5, b1c5, acadia17_62qq, 62cb, caadria2015_077a11, 3212, e2f0, acadia17_274tt, 3394, 883b, db28, ijac201614402k1, 6f00, 841f, d442, a571, f4c6, 3767, 0e64, bbbe, ecaade2018_402mm, 5a3b, c60f, 6015, ecaade2018_231t, 3d79, 05fc, 943b, eb1f, 9ac9, 1468, ascaad2016_027x10, a782, 452e, 8caa, 85ff, 9127, 3dab, 794b, 06d2, 6067, acadia17_222b, ecaade2018_335zz, acadia16_280k17, acadia17_50ll, 6d68, 2101, sigradi2017_036s, 6a8c, 2a9d, acadia17_154kk, 4901, bcb6, 39f0, 5171, 7bb0, ecaade2017_161d, b857, be22, 03b1, fcfe, b15b, caadria2016_767s32, ecaade2014_153s37, 6991, 33c5, sigradi2016_752yy, d65e, 2189, 1531, 2998, 6f82, 127c, bd9c, 3b47, caadria2018_167ww, 7f75, 2859, e31b, 6211, ecaade2014_186d47, d7db, 8746, 5710, sigradi2017_016e, 5abd, acadia14projects_347at, 5a24, 8670, 0909, 06d4, sigradi2016_490ii, ecaade2014_167o40, 9c4d, ecaade2014_149e35, sigradi2014_045f4, a2ef, sigradi2013_184a, ecaade2017_255h, b302, ecaade2018_402g, 9fdf, 249d, 2f35, faf8, d19b, a662, cf2017_051i, ecaade2017_215qr, caadria2017_101o27, 3ab6, 34bf, ecaade2016_241f64, f5dd, ecaade2014_038j9, 2db6, ea92, acadia17_231m, a51d, f559, d2bf, 89fb, e9b9, sigradi2016_534tt, sigradi2016_369b, caadria2015_108s16, 7ecc, afe8, 3cbf, 810c, d9a8, acadia14projects_219az, ecaade2017_052ss, ecaade2015_195p41, 9cf5, 68d8, e69d, 96aa, d804, ecaade2017_183ee, 6e1b, a9c8, ad9a, caadria2015_122i19, 913c, acf8, 1ea2, 2557, a248, ecaade2015_196a42, 8ab3, ecaade2016_025k7, caadria2017_002h1, 0bd3, 04b6, 2675, 6c2d, 42e6, 5416, 48af, cf2017_513t, acadia14projects_627al, acadia17_164b, d417, ascaad2016_048i20, 483c, 8ea6, 3dfe, 0b2f, ecaade2014_176h44, 5699, ecaade2016_105f29, caadria2017_129t34, ffd3, caadria2015_081j12, edaa, 9969, ijac201412406j9, 232c, ec46, 3b82, 6e63, caadria2015_099u15, acadia17_292z, db2b, 8b91, f51a, 4929, 2e0d, 47c3, 71bb, caadria2018_154l, 34e5, ijac201412203h2, 87d7, c3cf, d1ef, e236, 90c7, ab02, b3bc, ecaaderis2018_111aa, 6127, cf26, 87bd, fefb, acadia14_463k, 1a54, 1c03, 6a8e, ecaade2015_265t58, 3a7d, 2297, 3940, f701, f78b, ecaade2017_230uu, 3a60, ade2, cf2017_066hh, b186, e16c, 1f8e, 84eb, sigradi2014_074m6, 71bd, 90a7, sigradi2013_386j, caadria2018_067u, 5d87, 4a03, 6f69, df5f, fc27, 4106, 1917, sigradi2014_314p6, f687, a81d, ecaade2014_096x22, 7d57, 4c1b, 3ff3, 2c32, 647a, 2c3c, b5a1, sigradi2015_3.268g5, a0f4, 3145, 493c, 8690, 2b97, 8e39, a2a4, 11fb, fd33, c614, ecaade2016_216e55, 086d, caadria2018_284l, 00de, bf14, ascaad2016_027z10, c7e6, ee14, caadria2017_109w28, 4199, c490, 9d2e, sigradi2017_069xx, af65, 09d0, 915f, ecaade2015_215i47, 84ae, 937d, 0a96, f356, acadia17_491x, ad35, 0d7b, caadria2018_237r, acadia14_177w, ecaade2017_164w, 08ab, 1951, 3b43, e070, acadia15_211s8, 37f3, ecaade2018_162v, caadria2018_365nn, 62e0, fc20, 3473, 2ac4, 1138, ascaad2014_003r1, f925, d604, 9ca8, ecaade2014_233h60, 765e, d943, ijac201715204ss, ecaade2018_314y, 3a2b, ijac201715101k, sigradi2014_128z9, ecaade2015_73h14, 7be9, 63c1, 2c1a, 7d8f, aeca, ab42, 40b7, acadia14projects_531o, 1b4c, b121, sigradi2014_082s7, e248, d6aa, 0b40, ecaade2015_280c61, add0, ecaade2018_438jj, 2e42, caadria2018_282jj, caadria2017_101g27, 7ccb, 168f, 14a8, acadia14projects_301ax, 5c73, d2dc, 3c74, cb13, caadria2017_056u18, dafe, abc4, dfbb, 3351, d43d, 2345, 8009, d305, sigradi2015_11.166w25, acadia17_500gg, c2e6, 8917, 20d8, 0cd4, acadia16_164y11, ac50, acadia17_322ww, caadria2015_087b14, 8388, 6eb2, 4d12, 7f3e, e9dc, caadria2016_073w3, 1a8b, sigradi2017_076pp, ecaade2017_011hh, caadria2015_081a12, acadia14_699g, d255, 9512, ecaade2017_252h, 0121, 60aa, 6e26, 7ce5, c244, ec13, 97c8, 7585, d0df, acadia15_223j9, 349f, ecaade2015_53y8, 7198, ecaade2015_25h5, 0803, acadia14_565u, caadria2015_220h34, ijac201715202mm, ecaade2017_189zz, caadria2018_154j, 8f81, fba2, 42fd, ijac201715106x, acadia17_560l, e230, 0617, d5bc, 7e64, da79, c8aa, ecaade2017_090hh, f468, d693, 13f7, 1542, dbfb, ecaade2014_138g30, fe9e, a658, 27df, ecaade2017_039f, acadia16_450l26, 7a2a, a140, 401d, c9b1, cd5b, ecaade2016_203f53, ecaade2015_237n54, f244, e7e9, eab8, 2b94, ecaade2014_038c10, sigradi2013_54m, cf09, 2ffa, ecaade2018_310h, 514c, 210c, 5610, e39c, ecaade2018_405z, a22c, sigradi2016_764i, f819, f309, fba5, caadria2018_343hh, 1f69, d9a3, sigradi2016_383jj, ecaade2015_278u60, acadia14_549v, 5090, 5556, d3d0, 09b3, 81e6, caadria2016_219h10, 2b54, acadia14_247t, 382c, e756, 268c, 9b52, caadria2018_165y, sigradi2013_429, 3822, sigradi2014_155z3, acadia14projects_601w, ecaade2018_274c, ecaade2013r_007g5, a103, dad0, 7d25, ecaade2015_48g8, c84f, 769c, 91b1, 907c, 5ada, 1d77, acadia16_224r14, 4d04, 4086, 2f67, caadria2017_155r39, 453d, caadria2017_096l26, 3cb3, ecaade2015_86k17, d3b6, acadia17_36x, 1773, 091f, ecaade2015_170n35, 37f2, 0af6, ee11, acadia14projects_601ae, f781, ce44, 6912, ijac201614402t1, ecaade2018_195oo, db44, 9331, 6cf4, acadia17_670nn, 1d7e, f10c, 8c64, af22, 8110, 681a, 18c6, 6396, ecaade2015_92p18, e717, sigradi2016_654a, 4371, fa3b, sigradi2015_13.316a29, 0ce7, 8bd3, caadria2018_056s, 7e73, 79ce, c0c6, ee21, affe, 881f, 9d6c, sigradi2016_446d, caadria2016_249k11, 7f47, 557c, 434e, 4ace, 4bf9, 6a1b, 43cb, 67e2, acadia17_414hh, a6d8, ecaade2017_101w, f6c7, caadria2018_173dd, 1a68, c450, 82b8, b5f9, 8658, ecaade2018_193p, 7559, acadia17_258n, sigradi2014_151f3, 432c, 3307, d3d7, sigradi2013_326f, b598, 1905, f7a7, ecaade2015_205e45, 28f5, d3a2, ecaade2018_367f, 260a, ecaade2015_193j40, acadia16_10f1, ecaade2014_109p24, 191a, ba4e, ecaade2016_162n44, sigradi2013_280r, 1d10, f170, sigradi2013_275g, ecaade2017_008n, 4370, aa31, 9458, 8fca, 598e, 7507, bcb1, ac9d, 9747, 88c6, ecaade2015_116l23, 22ef, sigradi2015_10.138x18, 9a59, sigradi2017_071g, 3a3c, 4326, ecaade2015_155v32, 9fab, 3c1f, 3950, 9639, bd4f, ecaade2017_133i, caa8, acadia17_178hh, 1589, ecaade2015_284i61, 2312, ecaade2015_193d40, fb6f, 7293, 4f6d, caadria2015_142m23, 533f, 4cee, 9d39, sigradi2013_259, ad9b, d282, 05bc, 146d, 3322, 14fd, ecaade2018_182cc, 05dd, 8c27, ecaade2018_402r, sigradi2017_007aa, f2a8, 71fd, 2c55, acadia17_92k, sigradi2017_015uu, 9268, 4954, 5d94, 0537, ecaade2013r_019c10, f5d7, ecaade2014_050g12, 1d15, ac85, 5630, ecaade2014_218t55, ecaaderis2018_115rr, cf2017_128k, acadia15_137i5, ace3, caadria2016_755p32, ecaade2016_144i40, bfaa, 6122, 639b, sigradi2017_012y, sigradi2017_001b, bc03, cdc6, cb56, dc76, 1eb9, a2f5, ecaade2018_251zz, 4ef0, 02cc, sigradi2016_426c, 430f, 03b9, c79f, ijac201614405g3, 0ea3, 316c, c937, e65d, 86a4, 7f2c, caadria2016_621w26, ecaade2016_079o23, ecaade2018_210uu, b772, 22d5, 2de7, ecaade2015_143o30, ijac201614201i6, be59, c018, ijac201614208z13, 8031, ecaade2015_171i36, ddc7, 3743, ea80, ascaad2016_022n8, ecaade2017_109nn, caadria2018_049uu, ffe9, 54fe, 04e7, ecaade2018_409gg, f823, 2bbb, 1bd2, 4817, a4b1, ecaade2017_133h, 3872, c053, c6f7, caadria2015_012c2, a18a, bbab, cf2017_513ccr, 7848, 5c5d, c572, ecaade2015_228w50, 67f5, 11a8, cf7a, 3dd7, 5f3d, ecaade2013r_009m6, cbb2, 20a5, 2e1c, 6d79, d0fb, 3440, 2578, 2a37, ecaade2018_373qq, acadia17_373z, 308c, 3d02, d824, db66, ecaade2015_59i11, 538e, aecb, 42ae, 5df0, 25f5, ijac201614403p2, ecaade2017_302ee, df43, 2a43, aed5, 3c00, 9724, 3580, ac5d, 7c8c, 7917, abbb, c7b3, caadria2018_022vv, e7d6, d59b, sigradi2013_401l, cf2017_022vv, ecaade2015_215s47, sigradi2014_213m7, 7830, 7926, f316, 7279, 1efe, 46aa, bed4, 2a7b, 964a, 262f, 1f82, 2f80, 2851, cf97, de28, acadia17_582nn, acadia15_123v4, 16ea, dde4, 104d, ecaade2017_140bb, b44a, ecaade2013r_002u1, ecaade2013r_018j9, sigradi2013_391i, 1c86, sigradi2015_3.268b5, 8bbc, 38dd, ead5, 1f8b, 8315, cc9e, 48fd, caadria2017_185t44, ecaade2015_284x61, 394f, 99bc, beaf, 6b50, e24d, acadia16_280x17, 1d9f, 35a0, caadria2016_259s11, sigradi2017_064k, ecaade2016_185g50, d79f, 13bb, 5c3d, 4151, 959f, 2727, ecaade2018_122zz, 4b15, 9258, ecaade2016_243f65, 9464, caadria2018_281o, 8733, 1f7d, 11df, acadia17_154n, a9b2, 2cd7, a530, c8bd, acadia17_28kk, bd2b, 9a57, 2a4e, 69a4, fd7e, 9d45, acadia14projects_601ai, acadia17_221cc, caadria2018_170hh, be7c, sigradi2015_10.378e23, 1aef, 8321, 64e7, 523f, dda4, 5723, ecaade2016_ws-dleadn68, da8c, caadria2015_069p8, e0a3, ecaade2014_168x40, ecaade2014_220c56, d739, 5f98, d670, b5d4, 0d0b, 2714, f27f, acadia16_12u1, 358a, 5a64, acadia15_232p9, 5df2, fd63, ecaade2018_234a, 6f0c, e04a, 4383, 1745, 8e71, 9834, 8fe9, 06b5, e839, 80d9, caadria2018_259t, acadia15_274h11, 6c22, a0d6, d357, 28fc, ecaade2016_048a14, caadria2016_197m9, sigradi2015_3.209x3, fb43, cdf5, ecaaderis2018_108pp, 4d51, 11dc, 94d7, bf4b, sigradi2015_sp_8.326v30, 5231, 589d, 1a74, 49f0, 1e37, 4f68, 2990, 59d8, 7725, 2dfc, 2b2e, ab26, caadria2018_264kk, sigradi2016_621dd, 1a4e, 2e5d, b2c8, ecaade2017_208a, b35b, c292, 19cf, ecaade2017_013uu, 0fae, ed2e, acadia17_237ee, 446f, 9991, 7bff, 86ab, ec03, f975, sigradi2016_686ss, caadria2018_097d, caadria2015_114t17, 6a57, 068e, 9f82, caadria2015_162y24, 7d14, abc7, 790c, 9c2c, 0413, sigradi2015_3.221n4, 55c1, dc03, 841b, ecaade2017_048bb, acadia17_189ff, 237b, 4264, a90e, c48f, acadia14_565ai, bee7, 12ce, 21ab, 831d, 0f37, 7997, 86d1, sigradi2015_3.212l4, c6e2, 20ec, 67e6, 20fb, ecaaderis2018_103q, f386, d234, 0c0c, 0c1e, 1221, ecaade2018_243mm, 9a30, e644, 183e, 3239, 5fd1, ecaade2017_098rr, 02eb, f58b, 48bc, ecaade2017_026oo, 396a, 07c7, ecaade2015_301n65, d3c9, 49e0, 907d, 1599, ecaade2016_151m41, 0cd9, 8daa, 7f73, 22ae, c818, 852b, a0e8, d523, 0892, f37d, ea00, 1332, 7ff9, b99b, bde1, ecaade2018_193o, acadia16_280j17, d929, 3edd, 3b75, 8925, e088, sigradi2017_021tt, dcda, e1c3, ecaade2016_074z21, 9cf8, acadia14projects_539c, 3e01, c1d6, e9f3, caadria2015_139t22, 528d, 3dd8, c5e2, 49a9, a7a3, caadria2017_183h44, 1315, 9ec7, cda1, 8516, acadia17_323n, d3a0, ijac201412404d8, 0637, 7a12, 7164, 59d6, ijac201412305g2, 3c7d, 9000, acadia14projects_601ag, eca1, d4a3, 033f, ecaade2017_117u, f5d0, d46d, 2179, a720, 2f72, a2d3, 9c77, sigradi2013_226r, 5859, bac1, 9249, 45d8, f445, ascaad2014_009e5, e010, 5b01, c071, ecaade2018_125ss, ecaade2013r_020n10, 4ac9, 3b69, 0da9, acadia14projects_565ab, acadia16_62n4, ecaade2017_116m, 733e, 341b, 1d4e, 15de, b23c, 5b3e, a102, bb2a, 280e, 4593, ascaad2014_010p5, 83bb, 4c50, 94ab, 21d2, sigradi2017_094h, 474c, caadria2018_309xx, 32a8, 1f2e, 1d1e, ecaade2015_185n39, 5382, b24b, caadria2018_167yy, 8bd9, 927f, bd50, f5c0, 5550, 5e14, 63de, ijac201513202n6, f27e, 71b2, 6e3d, ecaade2016_158r43, 76f1, e63d, bdeb, 18e8, 7420, 8d9c, b042, ecaade2017_155h, 7d9e, 57ad, 689b, 54ea, 8e0a, f1ac, 18a8, 293c, cd12, ecaade2016_230y61, 65fe, 9a0a, ijac201412206x4, 7c41, caadria2015_119a19, 508d, e995, fc4c, sigradi2015_11.165x25, 41ed, ecaade2016_140m39, 7796, 847a, sigradi2014_239b9, acadia14projects_375ay, 0d7f, 76ff, 6a6d, 6e4d, sigradi2015_4.219e7, 818d, 5b48, 43b6, sigradi2017_077d, ecaade2017_061g, 2d8c, f296, 3dd2, acadia14_111g, be47, sigradi2016_737q, sigradi2014_266h2, 0078, d187, 9041, 7c95, 6a40, 6eb7, f426, f027, sigradi2014_103y8, ascaad2014_008x4, 880e, 85d8, caadria2015_246b36, 005d, bffa, 7910, ecaade2017_105pp, ed83, 34d0, 5b8b, sigradi2014_345w8, 57e8, 3741, d13f, 4ca0, 59f7, 698f, 2dc6, ecaade2018_342l, 511b, c4dd, 8b8c, f20b, 4848, 9ab7, 2747, caadria2018_065p, acadia17_265u, f8d9, 84b4, de95, da52, 43e9, ddb5, f17e, a241, 3d47, 5abe, 84b1, 4fd9, 0a1b, 7b72, acadia17_365f, e2ee, ecaade2017_133d, caadria2018_118e, sigradi2017_088r, cf2017_630f, 96ff, ca50, 5f5c, ecaade2017_161ww, 1ce6, bd6c, sigradi2016_446i, 1f7c, ascaad2016_033d13, 01bb, ae93, acadia17_91b, 917e, 00d7, 1557, ecaade2018_170g, 9b4e, 34c2, 9f22, 3d55, sigradi2014_289k4, 322a, ac44, 0927, 7573, 9f67, 6805, ecaade2016_057n14, ecaade2015_334r72, 7929, c8d1, ecaade2018_270d, 58bf, sigradi2015_10.140g19, 3e2c, 41ba, 66ae, d89e, b3cd, ascaad2014_024p5, f04f, caadria2017_145z37, ee91, 78e2, acadia16_12i2, bfc2, c29d, 0458, caadria2017_147x38, sigradi2014_239d9, ecaade2017_240y, 42bc, 03e3, 0af7, 8cee, 8b48, ecaade2018_139v, ijac201715104dd, d75c, eeb6, 767c, 842a, ecaade2018_260gg, 0a8c, ecaade2016_mrtm66, ecaade2014_052g13, c550, acadia17_52f, 3bd8, f368, a078, fe91, 0785, c81e, caadria2018_241mm, acadia15_57p1, 3e22, acadia15_451p19, caadria2017_042z13, caadria2016_579v24, 7cfc, dd7c, ecaade2017_089u, 2c61, fdc9, bce7, 12d7, bae4, 7fe7, ecaade2018_331aa, e036, 26ff, 56f9, b967, 90a2, 962b, 8846, db96, f094, 0257, e21d, 26f5, d1af, 4d18, ascaad2016_004m2, 993f, 551b, 1665, ab8a, 0d6a, 7aff, 037e, 19cb, ecaade2016_096r26, ecaade2015_21w3, ascaad2016_022a9, 74f6, d658, acadia14projects_655v, 6a7d, acadia14projects_117az, b4f9, 619e, faea, af89, 2b2b, f256, 3a71, ecaade2018_220hh, ecaade2018_141r, fcf4, ecaade2014_195j50, faa0, 3724, 3599, ecaade2016_167b48, ascaad2016_033a13, 5c76, acadia17_28gg, 95ff, ecaade2018_264bb, 845b, 34ff, caadria2015_237l35, ecaade2015_53z9, acadia14projects_627an, 605b, 84a5, acadia17_291r, acadia15_211u8, caadria2018_333cc, 8c69, 34f1, acadia17_138b, 8b45, 1cab, ijac201513304c12, dd06, ecaade2017_157kk, caadria2017_072z22, 0b3f, caadria2016_641r27, 8ef3, 3429, cf2017_419xx, 31cb, ec19, ecaade2014_141h32, c5f8, a17f, a9b1, 6977, 86fc, ef60, 96d7, c5ba, a4e5, 7dc0, a819, sigradi2014_151l3, 61dc, b6f3, acadia17_456kk, sigradi2016_673gg, ecaade2016_074j21, 4d42, 896a, ecaade2017_048oo, 41d1, sigradi2014_276z2, sigradi2014_213p7, caadria2017_142c37, f482, 01ee, sigradi2015_6.387g9, 9e12, 3f89, 5203, ebac, 7246, 33a1, 196f, 1c43, bafc, ecd9, a13e, a76b, ecaade2015_233w52, ded3, 8b19, 8004, 5c44, 58a3, 9ee2, f960, acadia17_560s, eab3, 72d6, 7633, 13d0, cf2017_630d, facd, ecaade2017_071pp, 4f81, sigradi2016_364mm, caadria2015_172w25, dde6, 193c, ecaade2017_105nn, caadria2017_189f45, 23c9, 2a86, acadia14projects_517s, 565f, 2cb1, ecaade2013r_001l1, acadia17_62ll, e583, f046, ijac201715203e, acadia17_339rr, f75b, caadria2016_517i22, fe0e, a92d, ijac201715202q3, 1a6b, c058, 5ed5, acf0, ecaade2015_253s57, b6ea, 8ed7, 53cd, 3088, 8e98, ecaade2015_194r40, f8a8, 2567, 71c9, cdbb, 4cbd, 977a, 992c, ijac201412403r6, caadria2016_147i6, b526, 0737, d02a, 2ee9, 56ab, 025c, acadia15_284v11, 671d, 51e5, c55e, acadia17_678yy, ecaade2014_151d36, 475a, 77a3, 6bce, a7f6, ecaade2015_207d46, 0eff, f15d, 6f8c, dcf0, 4a0e, a04c, 68cb, 887f, f7b7, f993, fc46, e0b7, 5b73, 0dc3, 890a, caadria2018_303dd, sigradi2014_345r9, ecaade2017_122kk, a417, 48dc, 9d20, 5561, f557, 37fc, ecaade2017_073l, 0465, 26cf, ecaade2017_203dd, aaf2, 8422, caadria2018_276ff, 85ef, 8989, acadia15_195b8, f14d, acadia14projects_719l, ijac201614102o1, 3966, 79e4, caadria2015_073m10, 76a9, 5b2d, 0479, 2844, c9f5, sigradi2015_sp_10.311l31, acadia16_24r2, ecaade2013r_006y4, sigradi2013_117h, cf2017_431f, ecaade2017_019rr, 5dcd, bc3a, 8819, 9d35, f5d3, e88a, e428, 0bb8, c4fd, c205, caadria2018_257ww, ascaad2014_014u7, 0773, 207d, 18ec, 6fa5, d8e2, 0d36, bc67, sigradi2014_229m8, ascaad2016_045p18, 5677, caadria2018_282gg, c2b2, 6c1a, f055, 4efd, ecaade2018_152ee, sigradi2013_263r, acadia17_669j, 3650, fea5, ecaade2017_046a, bfa8, f5ee, ascaad2016_057o22, 4432, ecaade2013r_003r2, caadria2016_881u37, 6b9b, 5574, sigradi2013_200e, acadia17_640jj, b38a, ecaaderis2018_114q, 956c, 3ee7, caadria2018_365aa, deac, f89f, d5a3, caadria2017_028w9, 3502, ecaade2016_130k36, sigradi2013_400t, 315f, fbdf, caadria2015_032u4, 5c4f, d8f2, 0c9a, b418, sigradi2013_30, 1c5e, ecaade2018_248t, 63fa, 0b78, 56a7, acadia17_473a, fde7, c925, acadia14_145z, 8a97, 15b9, b44e, c1e8, cf2017_648z, 90d9, 5daa, 1140, caadria2015_190j28, 55cd, 6fba, 1d58, d3c1, 5714, 22ec, acadia17_570z, ijac201513201g5, af4c, 25c5, ecaade2015_227e50, c8a8, 6a49, d11b, 9ce1, 7192, 4e44, sigradi2016_792i, fd37, acadia14_609al, 5bf7, f929, 922d, 4e19, ecaade2017_264d, c7c8, ecaade2018_261pp, df97, ecaade2016_104z28, sigradi2017_047dd, 1cb3, d26c, 8c97, edae, ascaad2014_029y7, bfa3, 0e7f, fae7, 5665, d864, 9a0f, 17da, c8ec, acadia14projects_637ag, 90a6, 0f96, 21f5, caadria2018_259r, c5f2, eaf1, 6004, sigradi2014_345x9, 5a6e, bc60, 3441, 519e, cc60, 1a5c, 3a09, ecaade2014_201a52, acadia15_323n13, ijac201614405v3, acadia14projects_565x, 9fbd, 2dac, ecaade2018_323x, ijac201614207d12, acadia17_392p, d57d, 13f2, acadia14projects_53p, 6515, dd25, c632, 27f0, ecaade2017_026pp, caadria2018_050dd, ca64, 13c6, 24e7, 9634, bbf3, ascaad2016_045n18, ijac201614105o5, acadia14projects_627ak, 23d8, 10c3, ec3d, 0864, 7fde, eb94, 6248, a6ff, caadria2018_056z, aa04, 1118, 3060, ecaade2018_380w, 7f25, a3c8, ecaade2016_139g39, 14ab, ecaade2018_110dd, 27f5, 169e, sigradi2015_3.209f4, 2610, 20b0, sigradi2014_132t1, d00e, 27c2, 9efe, f73b, 3ff6, f835, a769, 46c1, 8bf0, 9406, 2ea4, a60d, be82, 3843, 21f9, ecaade2018_284ff, acadia14_347ag, e0cf, 0319, bdbd, aa30, d181, sigradi2016_381o, 926b, e48c, sigradi2013_158, 4bc9, bcc7, 4154, 321b, 5348, 8703, 5d0e, acadia14projects_281aa, 5cfa, e47c, e10b, acadia17_391zz, 2bd7, sigradi2017_061oo, 988f, caadria2018_037mm, ecaade2014_024i7, f2ed, 5673, caadria2017_123d32, ef1a, b7b0, ecaade2015_148r31, 2031, 3e6d, ecaade2014_123h28, cedd, ecaade2015_17s2, ecaade2018_361s, 51bc, ecaade2016_057m14, caadria2017_122r31, 22c2, c736, ecaade2017_008m, ecaade2017_048q, ecaade2014_230n59, 16bb, 9569, sigradi2014_339z7, 8bb6, 4eff, ecaade2014_018v4, 42e4, c341, 5823, 7068, b224, f6f5, d3c6, acadia14_23v, aab4, f94d, b8e5, caadria2017_105k28, 8748, aca4, c51f, c622, ecaade2016_063o15, 16c9, ecaade2014_149k34, 2163, e87f, 7035, 4702, 5efe, 66b7, acc8, 6a7a, e11f, ecaade2015_303s66, 8c74, 8357, ecaade2017_230c, d5c0, 8b27, e0bc, 8839, ecaade2017_019ff, 6552, 3643, ecaade2017_208m, ecaade2018_194z, d31f, 6662, f963, 4576, caadria2016_787j33, 625e, 4e5d, 8fc2, acadia15_173p6, 9ce8, 5877, 7672, acadia17_474o, f47a, acadia14projects_63ay, 2b04, sigradi2014_247k9, d8e9, c6d8, fb04, 97a4, sigradi2015_10.7j18, 9f6b, 2c17, a251, 0a99, caadria2016_445z18, 7fc3, c327, 0b6c, f04a, fe45, a77e, acadia17_137pp, a8bc, 0d69, ijac201614206d11, ecaade2016_136g38, ecaade2014_121z27, b6bf, 1d82, a48a, 4101, 24f5, 72a3, 352f, 351a, db3b, 7b5e, 1d49, ae97, 8c42, 2e61, 182f, 159b, de5f, ee15, ecaade2013r_009b6, b791, 4e56, sigradi2015_4.52o6, be86, b394, c266, cf8d, ijac201715204oo, 1ecc, b4da, d522, b934, 588e, ecaade2018_169ii, efac, 37bd, acadia15_407x17, cb6e, cc47, 304c, a2ff, ecaade2015_256b58, cfb3, cf9a, b2db, 06a1, 13c3, e383, a93c, ijac201513102u1, 951e, 71e1, 6bf2, f6fd, ecaade2018_170h, f0e6, sigradi2016_602a, e715, 5db8, fa79, acadia16_260m16, ecaade2018_297nn, ijac201412201n1, fd51, caadria2018_316f, d4c3, b10e, ddab, 4c0e, 3b52, 5316, ecaade2014_065g15, caadria2015_150x23, caadria2018_170kk, ascaad2014_028s7, caadria2015_023x3, 177a, d011, 0828, 6ae5, acadia14projects_219av, 3fd9, ecaade2018_213ee, 2849, sigradi2015_10.140r19, db52, sigradi2013_117v, 83ec, 8e48, 6d14, 9cc6, 22e0, acadia17_501pp, 178c, ecaade2017_143h, 25d2, caadria2015_130h21, 9973, 6666, 7923, ecaade2014_196c51, 13df, bdb0, 69fd, 6fbe, e1a7, sigradi2013_421j, e666, sigradi2016_417mm, 930e, ijac201614102x1, sigradi2017_035nn, 7c68, 47d2, caadria2017_016w6, c54f, c8e7, 8b1f, sigradi2013_112c, acadia17_435k, ecaade2017_051l, caadria2018_057yy, cba9, 637b, 17ef, a50f, ecaade2014_201g52, 9c80, b410, 4c88, ecaade2017_grih, 3c8b, ecaade2018_409ii, 228a, 57df, 6f16, aa5c, a208, 3d07, 37cc, 4c20, c58e, 334f, caadria2015_049y5, acadia16_98f7, 059e, 05a6, acadia15_81w2, 1b41, 903d, 8bda, d8fb, ecaade2018_386pp, 4023, 0258, 34e8, a100, 612a, 78e8, 2889, 1c36, 2d65, acadia17_358ff, ecaade2018_142s, 112a, 6629, f08c, 5020, 7ca9, 5ab7, 6baf, f4a4, a6a9, 7aa9, ascaad2014_030v8, d5d9, 84ec, 404a, 0d8a, ijac201412303e8, d480, 0245, 852d, acadia15_497r22, acadia16_344o21, ecaade2018_373xx, 48ad, ecaade2016_027x7, 32bb, a07d, ecaade2017_066s, ijac201614306b4, ecaade2018_180c, ef5e, 569a, 212f, acadia14_601x, 1527, 5c25, 9a25, 1c0f, ecaade2013r_008l5, acadia15_123o4, 39c8, c90e, 9d7d, 0448, 73a1, 5f50, c111, 9359, f9db, 44e1, 18a7, ecaade2015_317x68, 0590, a477, d40e, 6722, e7d1, e450, ace6, caadria2018_083yy, acadia14_671x, caadria2017_015s5, b9dd, acadia17_512f, 21fc, de02, 00a9, 9bfc, f9ae, 8d8c, ecaade2014_147v33, dd5e, 2758, e61c, d888, 33b3, ecaade2015_227n50, e8b3, aa3a, ascaad2014_005h3, ecaade2018_139z, f06e, 2b16, acadia14projects_463j, 40de, 06ff, ecaade2018_325rr, 88c5, c22d, 0098, 87cd, ecaade2017_203pp, 65ab, 5708, ecaade2015_100n19, c2cd, sigradi2015_3.394g6, 4d03, 92af, acadia14projects_167u, ba63, f06a, 2c80, ff79, 2d97, 5f06, b8c1, dc30, 272c, cf2017_533uu, caadria2017_086k25, ecaade2017_077b, b0bd, acadia14projects_497y, 7c88, ecaade2017_291b, 3381, d54a, 79c4, ecaade2017_269ll, 13b6, 9fb2, c421, 3338, caadria2018_174y, b482, ecaade2014_180d45, 9c84, 6e3e, ecaade2015_318z69, caadria2018_156a, caadria2015_172x25, 4cfe, f326, 7cf2, c5e6, 1e2f, f67f, acadia16_318p19, 88ae, fa44, ecaade2017_083oo, 1c17, dea2, 4e15, bcb5, 0762, 0113, caadria2015_084w12, 9d29, 8f1e, 05a8, acadia17_28y, d906, 85b7, ecaade2018_298b, de31, 3a16, cd36, fbba, d0f7, cbd9, sigradi2013_326d, 8af7, 6f28, c400, sigradi2014_345n8, a374, 1884, 7812, sigradi2016_625zz, d531, 2888, 9977, acadia17_608kk, d254, 7658, acadia14_267m, bb55, 4fbc, f9bd, 1d88, acadia17_648z, 21f8, bddf, ecaade2018_158yy, 5825, ecaade2015_194o40, 9d37, 515e, 09ce, f467, 67cb, ecaade2017_208g, acadia16_414x24, f136, 76e9, 7d55, 36eb, fb34, b7d5, a1dc, ecaade2016_199y52, 8d75, ecaade2018_224zz, 66f5, acadia17_436s, 4278, fd09, acadia14_145ak, 92a6, cf2017_297oo, acadia15_311k12, ecaade2018_322a, 2d9d, e39d, acadia15_47m1, 58f4, b0a9, ecaade2018_274l, 63f1, ascaad2014_025i6, e782, 8f7d, caadria2017_051b17, 7b53, acadia17_232ii, 01df, 3e33, c44e, e739, 4fe5, ecaade2016_164i46, e74f, 575c, caadria2015_208u31, b702, ecaade2017_253r, acadia15_123z4, edb1, ecaade2016_118a32, b834, 8665, 64ac, sigradi2013_390f, acadia14_409m, ecaade2018_371b, f8b4, a39e, a4c4, caadria2017_127g34, fff4, ecaade2014_104v23, ecaade2015_64f13, acadia15_451r19, 1663, 1bc0, 010d, 769e, 96b1, ecaade2016_243y64, 29ca, 4aa5, acadia14_339am, e933, 1cdd, 8dfb, f89a, b112, ascaad2014_010n5, e303, acadia16_344b21, ecaade2015_92m18, be38, 6ad1, ecaade2017_273r, b436, cd5a, 9f56, d559, fa6b, sigradi2013_95, 268a, 1484, acadia15_149t5, 3613, bbe6, acadia14projects_167ac, a391, bbb2, caadria2018_025t, 7d01, 6c62, 0064, ascaad2016_035u13, acadia14projects_219aw, d813, d3a9, ecaade2017_228u, 91a5, ecaade2015_138v27, 35f4, a3d9, bd80, cf2017_474nn, acadia17_258i, acadia17_82w, 7458, ascaad2014_014p8, f0e9, b521, b8f3, ecaade2018_142y, 8f34, 02e6, 4b84, caadria2015_061j7, 8975, ecaade2015_64r13, 8bc2, f1c1, 6114, c265, c173, 3c2f, ecaaderis2018_114aa, 9d55, caadria2018_241gg, 5403, 8528, caadria2015_102a16, 634d, 9d3a, ecaade2014_042j10, 0ec7, 48c4, 8bed, sigradi2013_183r, 7ab9, fb49, 8435, 6c4f, 6e19, 0345, ecaade2013r_004z3, 61d0, c78a, 57f1, 0d27, acadia17_100j, 21e9, 96b8, caadria2016_219j10, 6a1e, 19d3, d863, acadia16_154f11, ecaade2016_162m44, 55db, 5ad0, 8f73, acadia15_357t15, d1a0, 67f4, acadia17_38nn, acadia15_323i13, ff74, ecaade2017_268cc, 3c53, c372, 9ab5, 4c80, ecaade2016_tkox66, 7f4b, 8066, 2185, acadia17_640ll, 53a3, ijac201412405e9, d753, c5a0, ecaade2014_214h54, caadria2018_343nn, ae7f, e4d0, 6c5b, dd3d, 4e92, c7e0, fcd2, ecaade2017_212kk, ecaade2015_13o1, 7362, 6954, ecaade2015_33j6, caadria2016_291d13, dcfe, fbdc, d2e9, caadria2018_199t, 16bd, e48a, e5ae, caadria2015_172j26, ce35, ecaade2014_052i13, caadria2017_070p22, 9777, 1854, ecaade2016_071b19, e207, ecaade2018_380r, caadria2016_197h9, 4224, ascaad2016_028a11, caadria2015_213z32, 4fe6, e514, caadria2018_181r, 7fee, ecaade2018_289m, 518e, ed4e, 3d32, ecaade2016_045j12, sigradi2013_311k, 9541, 3ecf, ecaade2018_112y, 1478, sigradi2013_212t, 2143, 2b08, acadia17_637xx, 1a6d, 9e66, ba6b, c755, 8c46, 3b93, 12ae, 60f8, ecaade2018_402ee, 07e9, 9be0, 6b70, d71c, sigradi2016_673ff, 417f, 94b4, d485, 27ee, ijac201412203d2, acadia17_222i, 2c52, b018, acadia16_270e17, ecaade2014_196e51, ecaade2014_128r28, 5237, 6019, 9bc1, 7944, 558c, acadia14projects_435ak, 0af8, f946, 08a3, ecaade2016_098w26, 614e, 8a60, 6cb5, ecaade2017_208n, 2ab8, 3be8, cf2017_360oo, 58cf, 9e97, e9e3, 6261, ae51, a048, b060, ecaade2016_048s13, ecaade2016_185f50, caadria2017_069d22, caadria2016_829h35, b919, fe90, ecaade2018_274gg, sigradi2015_3.268l5, sigradi2017_096m, eb7c, 681b, 049b, sigradi2016_695p, f9fb, 14f3, bd1b, 404c, sigradi2016_360x, acadia17_62ww, 076b, 9ee6, 2a50, 63bd, acadia16_478y27, b6e9, e494, 265e, acadia16_342c20, 0068, b775, 0017, acc5, 5d6c, d3ba, 5e35, ecaade2015_325d71, e07b, 8d35, ecaade2015_35s6, 849e, cc25, ec60, 5dd1, 4cec, 7b0b, 9a8a, 8a09, caadria2015_069s8, a8d9, ecaade2016_084j24, 5066, 1ca6, a313, 2eda, ecaade2017_172m, ecaade2017_108t, caadria2015_213o32, ecaade2018_231r, 62d7, caadria2016_851z35, 360b, ecaade2018_255gg, 5b81, ecaade2015_115w22, c6af, acadia14projects_257ab, ijac201614404y2, 46b6, a95f, 9262, c0ba, 751a, acadia14_565p, ce2a, d1d7, caadria2016_673y28, d273, 66f1, cf69, ecaaderis2018_103v, 12a9, ecaade2015_114b22, acadia16_88u6, d0ce, acadia14projects_555h, b1bb, f590, acadia14_463ay, ecaaderis2018_111z, 069a, d8f8, d587, 034f, ecaade2014_176j44, 4cf3, 7ad6, caadria2016_735t31, 721e, acadia14_311s, 48b7, ecaade2015_25l5, 70ec, 0a60, 86f6, ecaade2018_268l, ae30, daec, d9b7, 531f, 5fd5, cdaa, 289d, sigradi2013_407i, 555f, 15a9, 9549, 42f1, b910, 901b, acadia17_284m, cb17, e0d4, 817b, ecaade2016_025m7, 48ab, e171, acadia17_640m, bcaa, 858c, acadia17_290j, 4da1, 657c, 42f7, c920, 2a52, sigradi2017_077e, e023, b9e1, ecaade2014_153c37, acadia17_221bb, db4e, acadia14projects_339ab, 59c6, e34b, e73e, fb07, da9f, caadria2017_031f11, ecaade2018_243p, 03ef, 7ffa, f198, ecaaderis2018_115vv, acadia15_137y4, ecaade2014_010h1, a548, 10d9, caadria2016_797k33, 3a98, 4765, 48e0, ijac201715201z, 78e9, ijac201614201f7, dd33, ecaade2017_146ff, 138c, 47dd, f6e1, sigradi2015_3.209h4, 88bc, ecaade2017_108m, a3bd, 8918, 379f, acadia14_699o, b1d6, 90e5, c241, 9acb, 9841, 7480, 41fb, ecaade2015_25n5, fe12, f41d, ecaade2016_028i8, 5c3a, ecaade2018_422hh, e1f0, 6929, ecaade2015_33b6, d6a3, 750b, 0b19, ecaade2017_077vv, acadia16_140z10, ijac201715201o, 5e7c, bafa, ef26, caadria2016_703n30, 7d8e, 2541, f884, 4228, ebd3, 0ec3, b5fb, b2ba, 4398, 4973, d650, da54, ascaad2016_023d10, c521, bb00, sigradi2016_408cc, e84f, 35ea, 88fb, caadria2017_096t26, d3b1, a909, e49c, ecaade2016_015a4, 9e82, 7ab8, 1348, f87e, 0aa5, ecef, 3c4f, ecaade2015_164v34, d8a8, ecaade2018_258qq, caadria2016_373f16, 9ee3, 6bfb, b41c, acadia14projects_479t, 721a, 451b, 2011, sigradi2014_213u7, 7af3, d6f4, 0867, 2c7b, ecaade2014_086l20, ijac201412401a4, ascaad2016_054s21, 552b, 6766, af2b, 888b, f215, 4ae2, 1dc4, 0b03, cf2017_022oo, caadria2018_211h, 22ee, 4b33, 5f4e, ecaade2018_219y, acadia17_71jj, b378, 101f, e37b, 0c65, 1bd3, 54c4, acadia16_280p17, ad07, acadia17_482u, ecaade2013r_003k2, 0b7e, 03c6, caadria2017_185y44, 1abe, bdc5, acadia17_26i, 9cbd, sigradi2014_151k3, 153f, caadria2017_147b39, 3c72, 774d, c7e5, d28e, sigradi2016_599rr, acadia14projects_135n, 9339, caadria2015_105f16, 5697, ecaade2014_149i34, ecaade2017_291i, b7ed, ecaade2017_293kk, 5772, ijac201412403u6, 6324, fab6, acadia17_62nn, ascaad2016_034i13, sigradi2015_3.11h2, 2f1d, a02a, ecaade2018_274s, a3eb, 2baf, 5e5b, 3818, sigradi2016_814e, acadia14_167x, acadia16_478s27, sigradi2017_038jj, 54a9, 9a2e, caadria2017_027m9, 441c, ff47, 0acc, e6f0, e8e6, b508, 856c, acadia16_488t28, 70e0, 8538, 300f, e1f3, caadria2018_062ss, cf41, f9e2, b984, ascaad2016_009k4, f09f, 70a4, 88cd, 1b07, 850c, sigradi2014_085h8, 506a, 6e9a, 803a, 0e4d, a54c, d1d3, 6473, f9df, 1c72, d91a, 56f4, 3299, acadia14_719k, ec6a, a172, 3045, sigradi2013_359m, b7b9, 0d30, b25b, ddc2, ce31, db4c, 3efd, 1e6a, f92c, ecaade2016_230g62, 9131, 9b26, b183, f381, 5f6c, a8db, sigradi2013_429z, ecaade2017_124r, ecaade2018_388b, 4e8e, ijac201715202ii, acadia14projects_347ap, ecaade2018_188t, 4316, acadia17_307jj, 74b0, sigradi2013_414s, a0af, acadia17_423ll, sigradi2015_11.165t25, a532, 1c58, 99e8, ecaade2015_319g70, sigradi2013_194e, ecaade2018_386zz, 7184, 8d89, 3da8, 5f10, ecaade2018_402ss, e5fa, 0b75, a50e, ecaade2018_165qq, 0edd, 17a8, fa13, ecaaderis2018_118x, de18, fc23, 2e9a, ca2e, ecaade2016_099g27, 3bea, ecaade2014_239s61, ecaade2015_64m13, ijac201412307l3, 9fb9, 5372, 572c, 6dd3, 9136, 5a38, 0526, 9523, ecaade2017_031ll, acadia15_343o14, dc54, caadria2017_118f31, caadria2016_395y16, c42f, c8a1, ecaade2017_302vv, 43f6, f778, f1b4, 4be8, 72f8, 99e3, b266, a8e3, 7219, d317, 98cf, 8816, ecaade2014_071c17, bc00, ecaade2018_234qq, d653, 29e9, e0a1, 19ee, caadria2018_142c, 8c63, sigradi2014_030x1, acbc, ecaade2017_170l, e46b, ecaade2014_237z60, acadia14projects_565t, 9409, caadria2016_839j35, acadia14projects_101au, ecaade2017_175j, c903, 0a7b, aa2f, a14b, 1659, 462c, acadia17_618nn, ea86, ecaade2018_108o, cf2017_513x, bb7e, c89c, ecaade2018_189r, 7bef, c8d2, sigradi2016_690e, 19e2, 72de, 449a, sigradi2014_048t4, fb37, f9c0, acadia17_640r, 9e40, acadia16_470d27, 0c32, c7b1, 1d05, sigradi2015_12.297g28, 8b3a, eea0, 1d8c, ecaade2016_215v54, ecaade2014_024y6, a1db, b6b5, ecaade2017_161c, 86b0, 30bc, ee66, 85c8, acadia17_464uu, a840, 5aaf, ecaade2016_129p35, 200a, 0052, f080, 21d3, 408d, ecaade2016_033w8, ecaade2013r_005m4, 0883, 1fae, 2a76, 1fc4, 6173, 4eec, ecaade2017_265i, 8028, d86a, ccb8, acadia14_487g, 761a, 48ed, ascaad2014_013a7, acadia14_301h, e6b8, 650f, 0662, ecaade2017_038jj, e0c0, 6e37, ecaade2014_138x30, ba07, e3cd, 484b, 2825, cf28, ecaade2016_068c18, 9fb4, ecaade2015_161m34, 025b, fcb5, 3e46, 7e1a, 827a, sigradi2015_8.328m15, 2eab, 8ab7, sigradi2015_11.222o26, 07a7, 8309, 092d, 3a43, ijac201513203h7, 1f71, f0f8, 5bb2, ecaade2016_032v8, 68b5, caadria2018_337ww, 3512, 1967, 6880, 01ed, bab7, ijac201614105b5, 8b82, e93a, ca9d, 28df, db92, ca8e, 1ab7, 4e7b, b907, cf6e, 7174, 9935, 4499, 5349, ecaade2013r_014h8, b908, e176, ecaade2018_377vv, 91ec, ecaade2017_013oo, 29b0, 0439, 567b, f4e4, df2a, a171, 4f7e, 4345, c2fc, 0aa1, b617, a778, eccf, f72f, 972c, 6c46, c4bb, 7299, 16cb, 7510, 2a73, caadria2016_819x34, sigradi2015_9.141j16, 3d3a, acadia14projects_317ac, 160d, acadia17_18k, d2d1, ecaade2016_bkog65, c807, 2809, acadia17_637h, 95c3, abef, c929, sigradi2017_068y, 9d01, ijac201513103s2, b296, 7c5a, 78ed, 4617, 41f2, ecaade2016_013n3, 1954, bad5, ecaade2017_309a, 8f50, 71d3, ecaade2016_114h31, ecaade2017_244ll, ascaad2016_035r13, 5deb, ecaade2017_175e, c889, 91df, 93fd, 2a04, dea9, c366, 94c8, 26f2, c945, 8a9c, 622b, ffd0, a88c, 1505, b65d, 576d, ecaade2016_126m34, ecaade2014_232t59, ijac201614302v1, 906c, sigradi2014_178m5, 57cf, dc6d, 2f23, sigradi2016_710hh, badc, 8344, ecaade2016_045i12, ijac201614104l4, sigradi2016_695m, fd3c, 2142, acadia14projects_507ad, caadria2018_324y, e6ff, ecaade2015_221v48, 2a96, acadia16_440f26, 45ad, fe53, ecaade2018_111zz, 1483, 0eb7, fdac, ecaade2018_243nn, sigradi2013_359f, 1ffe, ecaade2014_176i44, b584, 3005, ce91, 32cb, 0ee5, 7137, ijac201715102p, 76df, 3575, 8c66, 66b5, 85ab, 9e3c, 1c3a, 1b0f, f565, 9750, 3870, ecaade2017_008f, acadia14projects_153ap, a180, acadia15_69m2, b150, ecaade2017_290yy, caadria2018_101oo, ascaad2014_031k9, 67dd, ecaade2015_304g67, f20d, 8621, ijac201715203mm, sigradi2017_076ee, d5a4, 5e20, ecaade2015_336z72, cf2017_492s, eddf, cd7a, 4e16, e167, c07f, ecaade2017_274x, 6f7e, 4637, 80f5, f2ab, f66f, 0493, 7cae, 65cb, 09fe, ecaade2013r_001d1, bfa1, 3153, 32b6, 3249, e8d4, caadria2018_122l, 4ffe, 3c5d, ecaade2016_079t23, 7328, 27e9, 08bb, ac70, caadria2018_304a, sigradi2014_214e8, 2940, b7dc, 9a1c, 2b82, 7476, 6d3a, 12ac, ascaad2014_026v6, 3b1a, aa52, ecaade2015_94g19, b11d, 37ea, 57d3, ascaad2014_017f1, e900, 89b3, acadia14_699m, 3228, 2409, b1c9, acadia16_318m19, cf2017_513c, 6229, e8e3, 921e, 0a0c, caadria2016_073x3, fcf9, 507f, 338d, 603e, acadia17_390ll, sigradi2016_407t, acadia15_333v13, a595, 69df, ijac201614303j2, 7f6f, 5a84, 1a23, bada, caadria2017_005k3, d65d, caadria2018_293hh, ecaade2015_336f73, 471d, 5262, 0dc2, sigradi2015_3.221r4, a62e, ecaade2017_071ss, caadria2015_156p24, 6c14, ecaade2015_222c49, 0c75, 0766, 6047, d314, 5681, 1a92, 68dc, cf2017_389z, c312, ascaad2016_022m8, acadia14projects_435au, 69fa, 41cc, 4808, acadia17_329x, ecaade2017_199bb, ecaade2017_172ii, 4afb, 0845, ecaade2015_181i39, 7a62, 7b0e, caadria2016_703o30, eb5f, acadia14_445ae, 40e9, b077, d4e0, acadia16_44l3, b60b, af7e, 91eb, caadria2016_829c35, f205, 1657, 87c1, acadia15_251p10, caadria2017_035x11, 9ac3, dc4f, a2e7, acadia16_362o22, a34e, caadria2018_107aa, 8eb9, cf2017_309vv, ae7b, ecaaderis2018_113d, 8c3d, ecaade2014_020s5, sigradi2013_386n, 9cfb, cce2, 0321, c1a6, caadria2018_049nn, 44d5, 6525, 7055, acadia17_330kk, 4f27, b4ef, ecaade2018_195yy, 6117, ecaade2017_071kk, 090f, bd27, e6fd, 2944, ecaade2018_159a, sigradi2016_443xx, 656a, 58c4, 0fe0, caadria2018_085c, ecaade2014_108h24, 844a, acadia14_691au, 6835, 7887, ecaade2014_230m59, 1e41, c45f, 5d90, 59eb, ca05, 127e, 5b0c, c9a2, ecaade2018_122tt, ijac201412303a9, a8a0, 9eb3, 8599, b61b, 7c09, 0c7b, faab, 87ab, sigradi2013_183t, 1dd6, ab32, ecaade2018_105qq, acadia15_357s15, ecaade2014_224s57, acadia17_511zz, acadia16_106g8, 5f03, 2887, cf2017_249mm, ecaade2017_148b, 4dc8, 6814, 2fe9, a903, 44c1, 251a, af5d, 8847, 5de3, caadria2015_102b16, c05c, 7e56, 443c, c70d, da51, caadria2018_156b, ecaade2018_268g, 64b1, 2ed3, 3488, d54d, b448, 5013, acadia17_473c, 34ae, ecaade2013r_011h7, 0789, d5ae, 0ce2, 94e1, 8dca, acadia15_407r17, sigradi2016_440hh, 4518, caadria2018_033ww, 8ec8, 5036, acadia17_178oo, 3dec, d875, d20e, 16b9, bf91, 2fe0, ecaade2017_053s, 68ed, 2774, caadria2017_048a16, ce47, ecaade2018_377q, dbaf, ecaade2017_170g, 034d, ascaad2016_059j23, 5f49, 6e13, 2c0c, 8223, sigradi2017_056vv, 4efc, 7d4e, 50fe, sigradi2016_814t, f40e, acadia14projects_189am, 1640, acadia17_640zz, a871, 1cd7, 7179, ecaade2016_198j52, caadria2017_124b33, 7fcd, 2705, cbb9, 5aa2, cf2017_249ss, 2d93, 38d9, faa5, acadia15_407s17, ijac201513203g7, caadria2016_777z32, 5ac9, 1ffd, 6a18, 46f3, 41b1, ecff, 68f6, 47a8, a3c1, caadria2016_105x4, ecaade2014_220e56, sigradi2013_401o, dca0, 202d, caadria2016_395v16, sigradi2014_313a6, 42c1, 4755, ecaade2017_201qq, 35f2, f1fe, 30d4, 70ea, ecaade2018_402ff, 5c6c, e712, caadria2018_287o, acadia17_474m, 4fb1, a17b, acadia14projects_681ar, 8303, d264, c20f, 42cf, 8acc, sigradi2013_244s, acadia15_395g17, f717, d3f7, ecaade2014_240f62, 0129, 30e4, caadria2015_210k32, fc7d, 152f, 0a3b, sigradi2016_737x, 03f9, d5f0, 8a4b, 86c5, 546c, 9633, cdba, cde1, sigradi2014_157a4, d0a2, 4adc, 193d, 144e, 7c24, b30d, ecaade2014_163w39, a3fc, acadia14_435ai, 5ce5, ascaad2016_002k1, 82b3, 8cb2, ecaade2014_035b9, 14ea, ecaade2014_021v5, 8e2d, 4cb6, ae9b, bc65, 733d, acadia17_670ff, 288a, caadria2017_174v42, ijac201412403n6, sigradi2015_11.165z25, e0e2, f5fa, def7, 47dc, 8d5e, ecaade2018_125oo, 6034, 2412, e050, 3b1c, 231b, acadia17_212dd, 1b58, 2ff0, 691b, cf1b, acadia14_565aa, ba0c, ea83, ecaade2017_257ss, acadia17_472oo, ecaade2017_048cc, 48a6, acadia16_344f21, sigradi2016_558r, ba48, 2624, 74a8, acadia17_374ee, b7e4, 0100, 0486, caadria2017_174w42, cf2017_630q, 1049, ijac201614104g4, ecaade2017_108l, ijac201614302h1, 34b4, b01a, 2f44, ijac201412408d3, acadia17_221jj, c20e, sigradi2016_550j, 42b9, 95c1, 15d3, 008b, d71e, edc1, 30fa, sigradi2013_189n, e2bb, 051d, 0c30, caadria2015_172f26, caadria2017_015i5, 5fb2, d036, 6f21, sigradi2016_510ww, 85b3, f12e, caadria2017_016y6, 6aa7, acadia17_163cc, 0f01, ecf7, ecaade2013r_013b8, 012d, a0ee, 8163, ecaade2015_21t3, e2da, ascaad2016_050b21, 24be, bd7b, fbcb, 3da3, ascaad2016_038i14, 558f, dac8, 41a6, 3725, cfbe, ecaade2013r_011g7, sigradi2015_3.201s3, 3e3e, 51e1, 60ed, 0aac, fc73, 7349, cd3d, 8ed2, 6531, ecaade2018_243r, sigradi2017_051e, sigradi2015_12.297h28, acadia17_350rr, f5b4, 662f, caadria2017_110d29, 842c, 2be3, ecaade2018_295c, 82fe, ce83, acadia17_348ww, acadia17_670mm, 34b7, 403a, 79e0, 6fe7, ce2f, f913, c539, 81ad, caadria2015_213m33, 0e7c, sigradi2016_448z, 9f33, ecaade2016_071k19, 4bce, sigradi2014_281f3, ec8e, 0365, 3ac0, b4dd, 7839, 1af7, f2f4, 4c64, da43, ecaaderis2018_115yy, cb34, caadria2017_149e39, ijac201715101d, e04e, 49ee, 71fb, ecaade2014_168a42, ascaad2016_022w8, da9b, 441f, e307, 3384, sigradi2015_7.203h10, acadia16_140a10, ascaad2016_042r16, ecaade2018_123dd, 79a5, 2f51, 5241, ecaade2017_046qq, ef41, 5247, 46b1, c4c1, 317b, 6797, ecaade2016_040s10, ecaade2013r_003o2, ff34, 6273, 5b4c, ae7a, ijac201715106ss, ecaade2015_196x41, e3b6, c1ec, ff15, c277, 16ed, 8c0f, cfce, 7f5d, 2220, caadria2018_170dd, ecaade2015_176v37, 7105, acadia17_482r, d227, 2d28, acadia17_520u, sigradi2017_099q, ecaade2018_427ww, 2baa, ecaade2017_037gg, 5e02, 5280, acadia14_63af, f62e, 8a0b, sigradi2016_360y, acadia17_391a, 5431, ecaade2013r_018m9, a752, ecaade2018_107vv, 8d71, ecaade2015_227i50, 1beb, e3a1, 6931, acadia15_284x11, 6b92, fd8b, c77a, ecaade2015_185s39, acc3, edbf, 943a, ecaade2014_157c39, 5cb4, 07ba, 4914, 0438, 4be6, sigradi2015_sp_2.112j29, ecaade2016_021h6, sigradi2013_267u, acadia17_231z, 0d48, 8ee4, c70e, acadia17_350bb, 4816, acadia14_177ae, acadia15_395c17, 355d, c060, f1eb, c1b5, b8a7, 63a3, ecaade2017_116k, 969f, sigradi2013_391, 088b, 810d, 26a9, c4bd, sigradi2013_347u, caadria2018_008c, b733, sigradi2016_732g, 6742, acadia16_106d8, ijac201412403w6, 9e90, e1ca, 51e8, 298d, 54e4, ded1, ecaade2017_039i, 10bd, da1f, ecaade2016_225u60, 5c27, a474, 1f34, d8f9, a78a, ecaade2014_088b21, caadria2016_373k16, ijac201614407y4, 82f0, acadia17_381q, 76f0, 4488, 92d5, a130, 52a4, 6c49, acadia16_184n12, ecaade2014_024s7, f849, b89f, 6f57, e8ad, e495, bb56, e71f, acadia14projects_389a, 3339, sigradi2013_30g, 318c, 44b5, af53, 06e1, acadia17_464g, b475, d0a8, 9f71, ecaade2017_140gg, bf1d, dd7d, ijac201715103g, 8b12, f125, d46e, 94c1, ecaade2016_074r21, 7ae0, cf2017_630qq, sigradi2017_053t, ijac201412405s8, 8ffe, 66c2, 19ea, a5fa, sigradi2015_11.136p24, f745, 504b, 3374, 33e1, ecaade2017_091vv, 3952, sigradi2013_326g, 7b47, 2d7b, 8811, 2a4b, a0dc, 2e54, ecaade2014_220b56, 04c6, c7c3, ecaade2015_284b62, d7b5, eada, 6d6d, 8ec4, dbcd, caadria2018_287n, 240f, eeaf, 5a14, ecaade2017_198e, 8373, f5b3, caadria2017_052y17, 819c, ecd3, 3f5a, ecaade2015_287r63, 8018, acadia14_267n, ecaade2017_215r, a980, ccf3, ecaade2015_53n9, 20dd, 797f, 3a86, dd2d, 3828, 88a3, caadria2018_287p, 3cad, ijac201412404c8, ecaade2015_247c56, sigradi2013_260k, ff64, caadria2016_023n2, 7eac, 6457, 5af3, 0295, d18f, 6c01, 915c, 8b2b, 5b33, d0d7, ecaade2018_322o, ee19, 0da7, f917, ce57, fe5e, ecaade2017_049ss, caadria2016_725f31, 6291, e765, aa8c, 2b27, b30b, ecaade2014_132d29, acadia17_257d, ecaade2018_156nn, ae5f, sigradi2017_072h, afd3, acadia15_211y8, ecaade2017_059pp, ac55, 97b4, fd87, d583, 44ee, 4174, 17ff, f746, 29cd, ascaad2016_040x15, ecaade2017_059zz, 6ab3, 502a, 58ec, acadia17_349n, ecaade2017_225ww, c4a1, 40fa, ecaade2018_107pp, fd02, 994e, 00e1, 5a56, 0af3, ecaade2018_229b, acadia17_212gg, ecaade2017_006u, 7ce3, e4ee, ecaade2016_046v12, d8a0, e1b6, ecaade2016_006y1, 3d85, ecaade2016_017r4, f80f, e1f7, 1b05, 834c, 8d7f, d398, acadia17_608q, e1ee, c4d5, 7c0b, caadria2016_353v15, ascaad2016_050a21, acadia14_365ae, d8ec, b057, ascaad2016_038k14, ecaade2015_227k50, 5bab, e760, sigradi2015_9.141b16, b56a, 7646, e41c, 5f9c, b63b, ecaade2014_186l47, 7627, 0d13, 8003, 1f5a, sigradi2015_6.387p9, ff0e, 12b0, 3b01, d912, 4ce7, ee67, 6873, a7a1, b2d6, 9289, 4d4b, 62de, ecaade2014_138f30, 76b2, 1713, 50b2, caadria2015_096i15, f654, ecaade2014_072k18, 0bfd, caadria2017_074s23, a0ce, acadia17_678mm, ecaade2014_132e29, 6b38, sigradi2015_3.268o5, acadia14_63ax, 823d, ecaade2018_408ii, 6a7f, 3f59, ecaade2017_201ww, d419, 49ff, 1be7, d802, 06c2, ecaade2014_139d31, 56e8, 1647, c70a, 8006, 9817, edb8, ecaade2014_086a21, ecaade2014_018x4, 7cdb, ijac201715203jj, ef7a, acadia17_128tt, 070f, 5380, 5d03, 9989, 4f8d, a3a3, ecaade2014_095t22, ecaade2018_397ll, ecaade2015_139v29, ecaade2016_140k39, b1c7, 7bcc, 74c6, c735, 7566, 0b44, 3e8d, 09dc, ba09, 4386, a15d, 4cb2, 51c5, 5ecc, d7e3, ecaade2017_277kk, caadria2017_005g3, acadia17_534jj, sigradi2015_11.71i24, 4f00, 62cf, f111, d807, ecaade2018_385zz, d468, 2960, 5f47, 358e, 5ca3, 7f76, ecaaderis2018_119hh, 9ad9, 986c, be7b, 10a1, d397, acadia14projects_479y, 7845, e086, d97c, 06de, 4a23, ce1e, 8a5d, d781, acadia17_89u, a779, 8126, 2ef4, 80c8, ecaade2016_158t43, 992f, bbea, cf2017_180xx, 0de5, 705b, ecaade2017_201c, ecaade2015_269o59, aaf7, 0dfe, df70, ecaaderis2018_106s, acadia16_106i8, ecaade2014_233m60, 8b63, ecaade2014_070i16, 8229, f715, fdab, db55, caadria2016_063t3, d562, caadria2015_090x14, 5ec0, 9247, fc11, ee9c, 5f30, acadia14projects_463ax, 8ebf, sigradi2017_035hh, ecaade2016_222t57, ecaade2017_049yy, 116b, 87a0, ed65, f01f, 2308, d6a6, b980, 2e73, ijac201513205a8, 0023, caadria2016_851m36, 0a8e, ecaade2018_247c, f872, 2875, sigradi2017_020rr, 50ab, cd42, 7e96, 22da, a8ae, caadria2016_673x28, sigradi2015_9.347p17, caadria2017_067k21, a538, 2f54, e886, ecaade2016_234v62, 035e, b9fd, 6a81, b412, 1822, 7221, cf2017_211x, 1c92, 65f8, f24a, 79be, 0c62, acadia14_247r, 019e, e833, 1767, 0996, ascaad2016_038e15, ijac201614308z5, edcc, 21a1, f425, e802, 2918, 48cb, 42e3, 387b, 8ce4, cf2017_630i, ijac201412404n7, 0905, 4c51, f997, 4de3, ecaade2018_323u, 3364, ad0d, b8ad, 8b18, 2897, 0b50, ecaade2017_282p, ecaade2017_052nn, ecaade2017_198uu, ecaade2017_157xx, 822f, sigradi2013_155m, 2c47, ecaade2014_159r39, d7f0, df9f, ijac201715205h, d9de, b346, ca49, 0501, 388d, 2a8b, 8676, 3632, 2a6b, d16c, ecaade2016_067i16, ecaade2014_184g46, 5429, caadria2015_122p19, c7f0, acadia14projects_101ae, f525, caadria2016_435t18, 7e34, 87f7, ecaade2018_433aa, ecaade2014_168j42, 097e, 4549, ea02, e563, 0945, 7d12, cf2017_671ss, 404b, 98b5, 746e, d806, 05bb, e1df, acadia14_199ai, 6808, c896, 3ec2, 2bc2, ascaad2014_024u5, 1649, ijac201614407o4, ecaade2013r_009w5, b38e, a4f5, 1c16, 1d8b, cf2017_402q, 168d, c8d7, 9daa, ecaade2016_097t26, sigradi2014_164l4, acadia17_650d, ecaade2016_154d42, cf2017_001t, a0b8, ecaade2015_293b64, 83ca, caadria2016_333t14, c0f3, 14f9, 96e1, ce94, ijac201715101l, caadria2017_023d9, 7908, 04ae, ijac201715201s, 2850, 2a5f, ecaade2015_271a60, 3357, acadia17_324y, 869f, ecaade2013r_014i8, 8827, 7311, bd57, db40, 9696, 32f2, 8908, ascaad2016_059n23, dbb2, ecaade2016_106o29, acadia17_170f, sigradi2017_061uu, 7ef8, dd30, 0f85, acadia17_257vv, 95ef, 76cf, 35db, sigradi2017_036t, acadia14_565ac, 6817, b3e3, 0f1d, acadia14_117i, 7dbe, ebe6, ecaade2015_319d70, 8032, acadia17_455q, fdd0, 970a, d5c2, 7588, ba94, ecaade2018_335g, cf2017_492b, 88ea, adc3, 5cef, c939, 61fb, 4ad0, 2389, 8ae7, de75, 57f9, 1176, 80ed, d388, 0136, 891e, bb98, 66fd, aecf, ae74, 8b7d, 24b6, 20c5, 295d, 1616, 7ebe, ef4a, 37ae, acadia17_382tt, 9afb, ecaade2014_169l42, cc14, 0ec6, 86d2, caadria2017_029m10, 76be, a3cc, eaff, 11a3, 0f4a, 086e, 033c, 91b6, 3ae0, fdd1, 161c, fe4f, 71c0, sigradi2016_655g, ijac201513303r11, acb2, acadia14_291ak, 04dd, 92a3, 74a7, 3358, e797, 36a5, 6806, 0745, 60f4, 8861, acadia17_472rr, ac8d, 3102, ec64, 2c4c, aa01, e8c5, caadria2017_122b32, 2813, c49e, ecaade2018_402kk, 7c50, 74bb, 6871, e723, ecaaderis2018_114dd, 7b57, 0eac, a2ca, ecaade2015_248a57, 5d89, 421e, b9ce, ecaade2018_247ll, a6df, c1fb, 80fb, 6862, ff2c, caadria2015_077v10, 14d5, caadria2017_074j23, 225d, ecaade2017_305qq, 5a6d, f61f, acadia17_534ll, 050d, ecaade2018_208ee, 4152, 976b, fc95, 68f7, 6376, 228d, e12d, b7f1, fc5c, ecaade2014_208c54, b8cd, 9341, e62f, a38f, f70c, ecaade2017_157ss, e75b, 09e5, 47f2, ecaade2013r_009y5, caadria2018_170ii, ecaade2018_210pp, 2fc3, f141, da25, ddda, 7520, f7ad, faae, ab0b, a0d8, ecaade2014_052j13, sigradi2015_10.377t22, ascaad2016_022c9, 93dd, 31da, ba1e, ecaade2018_130b, ef3b, 6e42, 943f, ed63, 5608, 9a73, fa3a, 309e, ecaade2016_068w17, caadria2016_819l34, 195e, eecf, acadia17_190yy, 0357, 349d, 602b, 4162, 0619, ecaade2015_118b24, 6f30, 007e, fdf9, 878f, e8b9, ecaade2018_107dd, caadria2016_311e14, sigradi2017_055mm, 6cbd, 5599, 5885, ijac201412301l6, 0215, ecaade2018_104h, 9391, 02cf, ecaade2017_271j, 9bc4, f43e, 0b25, 2524, d6b2, 0c44, sigradi2017_077f, 3847, ecaade2018_141p, sigradi2017_099bb, 8b65, 0047, 861b, 3e38, e3c0, 4958, 68a2, acadia14projects_23ad, ab66, 916f, ecaade2015_170y35, e441, ecaade2014_224b58, 36e1, acadia16_318k19, caadria2015_030m4, f1bf, ecaade2015_206m45, cae1, 608d, 4c46, 6183, 84ee, 007a, 1718, e01a, ecaade2014_153u36, ec36, ijac201614103h3, f6ff, a501, 4703, 9af5, cf2017_567v, 2759, ecaade2017_194z, 5c1d, a07f, ecaade2015_55m10, 5c92, 2955, 77e6, 98c8, a518, a699, ecaade2016_028j8, f4a2, 0be9, acee, 2e47, f804, 00e4, a5a3, 31c9, 24f1, 478a, ef29, 6f86, d6ac, 2396, 51c8, 8cc1, 0d97, cca9, 9992, c1e5, ecaade2014_199w51, e35f, fde9, d5ed, ca6f, ecaade2014_226w58, sigradi2016_421qq, 8ccb, 128d, ijac201412204m3, 9835, ecaade2017_301s, 38b7, 9c30, 0918, acadia17_630d, sigradi2016_375h, acadia15_407u17, e05f, caadria2017_122o31, 329d, 142a, af81, cf3e, ecaade2015_284n61, fa70, ceb4, 0dd9, ecaade2016_102r27, ecaade2014_159n39, 0c10, 7070, 7f81, ecaade2018_133hh, 672b, 63bb, 5c9d, ecaade2016_055f14, a4a1, ecaade2016_223i59, 9885, 027f, a141, ecaade2014_112y25, acadia15_243e10, ascaad2014_014l7, 779c, caadria2015_226s34, 6fde, sigradi2015_12.215m27, cfe3, f5e0, d179, a71f, 148b, 472a, 01d8, acadia15_343c15, ecaade2018_399rr, 04b1, caadria2016_003m1, 56ec, 5d32, dc92, b74e, 6ad9, f319, caadria2018_022yy, acadia15_263s10, ecaade2018_402y, 2dd4, c887, ecaade2018_166ww, 7eea, 1d19, 7326, a0f8, fa64, e7f2, 30b2, 84d2, c5dc, 0c46, 5a90, ecaade2015_301c66, 22cf, ecaade2015_17z2, dfb0, ecaade2014_120j27, 15ec, ecaade2015_180l38, 8cfa, 6042, acadia16_78r5, 371c, 58a5, ijac201614206y10, 8117, ab56, 9216, 8e34, 3e1a, 12aa, 2abf, 6db9, 615c, 0521, c2d1, 73e6, sigradi2014_036t2, 832c, ijac201614105f5, ecaade2016_132t37, 4d8e, 1e68, 9620, 9cee, acadia14projects_117ax, ecaade2014_009c1, 03f7, fc63, c005, 3715, cf2017_474oo, acadia16_424i25, 7f88, eb1b, fca5, e280, caadria2018_082bb, fe5c, acadia17_274ii, 8bbd, 33f2, ecaade2013r_015p8, 5ad6, f9fc, acadia17_598t, 3126, ecaade2018_w03ee, caadria2016_281i12, 1d96, ecaade2015_61j12, 136b, bb11, 5b10, 0516, ecaade2018_219z, 6ccf, sigradi2015_10.309x21, caadria2016_249j11, 6ce3, 2e70, 96bd, cb59, cc0a, acadia16_214h14, 6ee8, a485, sigradi2016_515i, acadia17_298ii, 5844, af1c, caadria2015_172e26, sigradi2014_329z6, f73a, d6de, eb4e, e656, ecaade2017_215uu, 2359, 970e, 37f8, 1027, a020, acadia17_464xx, sigradi2016_537b, 899c, acadia14projects_339ao, sigradi2015_8.186j12, 277a, 6f6b, 2385, 4c3d, caadria2018_076mm, 74b7, e027, 1a15, ecaade2017_293nn, caadria2018_167a, caadria2018_008h, ecaade2014_066z15, b1a4, 0a97, acadia14_619ae, 2cf1, ijac201513306x12, 24db, d23c, deae, eb7d, acadia17_491aa, acadia14_301e, 2764, c1d0, a254, ecaade2018_418ee, ecaade2018_184r, b96d, acadia14projects_409l, caadria2015_096l15, af08, c152, ecaade2016_067n16, a250, 146f, dc85, ecaade2016_230e62, caadria2018_333w, c884, bea4, sigradi2015_10.138z18, ecaade2016_222d58, caadria2017_104d28, 58df, eedc, 4af7, ecaade2018_163o, 4c26, acadia17_640q, ac6d, 0a69, 7a1f, 6fcb, 5fe1, e4d2, 6759, 19b2, 31b7, 5357, 48ff, ecca, ecaade2017_094g, 22ea, d021, ijac201614306x3, a3ca, ed9e, 87fa, acadia14projects_661b, 0c3d, 7fd0, cbb5, 0dc0, 4bb7, 0395, ecaade2017_105uu, acadia16_12l1, 1e2c, 1439, 7dae, 02dc, dedf, ecaade2014_084z19, f017, ascaad2016_047u19, caadria2016_167l7, 3f0b, 39ba, 7278, caadria2015_072o9, ecaade2014_072n17, fea6, 9d63, 472e, acadia17_492ee, ecaade2015_114h22, 71d2, 9ec2, ad72, 2ee6, sigradi2017_014nn, 3490, caadria2017_041a13, 50a8, 19b1, db77, ecaade2016_199d53, 850a, ecaade2013r_003g3, 65c1, 5ba4, b134, ijac201412406o9, b84b, b57d, caadria2017_056y18, 3759, 8e0d, d702, 78a9, ecaade2017_054ff, d1ae, 7d9a, f060, ascaad2016_054b22, ae2f, sigradi2016_443vv, ecaade2017_163j, caadria2015_114p18, acadia14_189ak, sigradi2016_625ww, b528, 62d9, sigradi2014_099v8, ijac201412301t5, fe77, cc92, caadria2015_213s32, caadria2017_175d43, aac0, bc3f, ffe0, caa1, 3d2e, 1aff, b721, 8a71, d1c1, 2637, ecaade2016_mrth66, 25b3, 0897, dbd8, ecaade2016_230m62, 64a0, 7365, 7136, ecaade2017_053n, 7a78, 8501, a717, 3f63, c316, ecaade2018_w02ff, 583f, ee40, 3780, 62c4, sigradi2016_571zz, 1026, 576f, 05ae, 64c4, 25e4, 7754, 61a2, 8d4a, 8d6a, 0563, c88f, 72a6, ecaade2018_434dd, ce78, 9c73, 3a77, caadria2018_016e, 3760, acadia17_82rr, 21fd, 9202, acadia14_177u, d10d, sigradi2016_792o, ecaade2017_027a, 9799, 4044, 344b, 2469, sigradi2014_042o3, e5f1, fc2c, 25c7, caadria2018_181i, f3f2, 732a, 549e, sigradi2015_sp_8.326a31, sigradi2015_9.152b17, sigradi2017_039ll, 1ddd, 4d60, ecaade2015_227a50, ff23, acadia14_153j, 3a91, fd07, e73c, 8160, 3ca9, ecaade2014_194o49, acadia17_163ll, caadria2017_175c43, ec38, e244, 4986, 22e1, 0bb0, 2233, 5ff9, 8273, 9b11, ecaade2018_366xx, acadia17_273hh, bc85, d329, eb06, 547d, 031f, 6f08, 1ed0, 18f8, acadia17_163ss, acadia17_435i, ef34, ecaade2014_224x56, ecaade2015_199x42, ecaaderis2018_112ss, caadria2017_008f4, caadria2017_124u32, caadria2018_049d, 7399, 6f97, a9f0, caadria2018_243a, 8a76, aabd, 6db4, c54d, ee1e, 5995, caadria2017_005z2, acadia17_390hh, sigradi2017_086j, 6073, 028f, 4acd, a562, 5c8e, sigradi2016_639gg, acadia17_308ss, babd, 4924, b4a6, ecaade2018_219t, 3c8c, 1359, ecaade2018_215f, f25a, sigradi2016_484oo, caadria2015_190o28, f84a, ad11, caadria2018_332aa, 524b, ecaade2016_073i21, caadria2018_025r, de40, sigradi2015_6.42v7, 142e, acadia17_381dd, 49be, sigradi2016_690ww, f8c9, d7a8, 6a2f, 5b4b, ecaade2017_019nn, 33e7, 5b6f, a55c, 09b5, d24e, ecaade2015_21h4, bb2d, 687c, db24, e159, 8fe4, ijac201614306d4, 0caf, 6ec6, 8ec3, fc7f, 4938, ecaade2014_153e37, f17f, d3fc, 83d9, ecaade2014_168y40, 5688, ecaade2016_071i19, f38d, 5aaa, f9cb, 8432, 1af1, 199d, caadria2018_076kk, caadria2016_301u13, ca3c, b4f0, a7df, 7b94, be5f, 0610, e4d6, 8ca9, ijac201412204v2, ecaade2016_118s31, ascaad2014_037p2, 3323, caadria2016_787f33, e6ee, sigradi2016_560y, 00e8, 9e55, sigradi2015_8.239b14, 1c99, 768b, 5dd9, d7ce, 92e1, 927d, sigradi2016_550l, ecaade2018_163l, acadia17_608z, 750d, acadia17_562q, 309d, caadria2016_435p18, 10de, 722c, 1158, ecaade2015_285f62, 8449, 23d9, acadia16_308z18, 0847, 9c64, ecaade2013r_002b2, 9c0c, 6011, e3de, 33e3, bfc8, d878, 99fe, e949, 4d1c, acadia17_630l, 4c3a, 6e8e, 89f2, 372b, 4e18, acadia14_63ao, c39f, c503, 8286, acadia14_445aa, acadia17_350x, 925a, c1eb, acadia14projects_671z, 3811, 29db, 4836, ecaade2018_336jj, b84d, 97b6, e4ca, 7087, 0709, 6e97, 5445, sigradi2017_099y, 4b5c, 7526, cf13, 0728, acadia17_678pp, 266e, 6a58, 4e6e, acadia17_512q, caadria2016_713e31, 9ec6, e19c, 2262, 7305, 8bc6, caadria2015_139r22, 9610, ecaade2016_021y5, 415a, cfc0, ijac201614102n1, sigradi2013_268h, acadia16_12r1, ce71, 0616, adf3, c44b, acadia17_670q, ecaade2016_119k32, ecaade2015_237a54, ecaade2017_169ii, 4f75, ed2c, caadria2017_023b9, d220, ecaade2015_280g61, ada7, e65b, ecaade2018_393a, acadia14projects_601af, caadria2017_030u10, 822a, 91e4, ba26, 1198, 4cba, 1972, a5a0, 6518, 30c6, 52c7, 4607, 0e76, caadria2017_147c39, e1d2, 7f85, 1174, 3e0a, 6b28, 7421, 7cff, 8091, d3c7, 5667, 59c8, 79b1, 1256, acadia17_138d, 5d5f, caadria2018_037ii, caadria2016_539d23, 5a86, 9ed9, 14cd, ijac201715106mm, ascaad2016_058c23, 0c34, acadia17_628yy, ecaade2018_329y, f8c6, cbf8, ecaade2018_167h, 61b6, 6425, 67a0, e6b4, ecaade2016_108y29, acadia14_445ac, faee, caadria2017_182m43, ecaade2018_393oo, 0791, c959, e01c, eba2, sigradi2016_621ff, 7724, ecaade2016_225l60, 9926, 6ec0, c0ef, 4aa9, acadia14projects_539aw, caadria2017_067r21, sigradi2015_1.305e1, dc4b, 8111, 2c51, faf5, ff5b, 948c, ecaade2015_116d23, a722, 73a0, 7a97, e293, ijac201412408v2, 65f7, f639, d1ec, caadria2018_076oo, sigradi2015_11.196h26, c325, 4e91, 6cae, ecaade2018_189k, fd24, c0b9, sigradi2013_117j, 4470, 7357, ba40, ca5e, 9fc1, caadria2018_082u, 58ba, c71f, 4c3f, 1d21, 6dc2, d350, 89d9, ijac201715106i, 41ee, fea0, ecaade2015_53x8, adb6, ecaade2015_136s26, acadia14_135w, f069, 673b, 25e2, 0380, sigradi2016_561gg, 2580, 393d, 9217, 2158, 2caa, acadia15_343g14, 4b24, 2414, bd89, ascaad2016_038v14, 869b, ecaade2017_047p, ed81, a9af, caadria2018_037h, de2b, 6356, sigradi2013_359k, 555a, 97db, 0039, 1cb8, ecaade2014_055u13, sigradi2015_10.307m21, ecaade2014_122w27, ecaade2017_052rr, 10d6, 3439, dde0, f88d, sigradi2015_6.387n9, acadia14_435aa, ecaade2015_61g12, 7e9a, 7e63, 05d0, a941, c800, da00, 18b2, 9ce0, d56f, 2d0d, 7191, ecaade2018_156uu, d38e, e61b, 30ea, c07c, c20b, f2d7, 3ece, 7569, ecaade2018_234yy, a8f6, b0ca, 74df, ff62, 303c, caadria2016_797o33, acadia17_28x, a75d, 95b8, 8f19, 28d1, 976f, 7117, 49eb, acadia16_214t13, 5d63, b553, ecaade2014_020m5, ecaade2014_111c25, 0d56, 6ec3, e265, ijac201614103n3, 4c5e, 277b, ecaade2016_130d37, acadia14projects_681as, ecaade2015_138d28, ecaade2017_144aa, 7ee2, f253, d735, 0152, efba, ecaade2014_127k28, 1c20, ecaade2015_115c23, ecaade2017_049zz, 64e9, 70eb, acadia14projects_145af, cada, 01b2, 3c26, bc76, c49a, 4dd8, 36a6, 94d0, fb62, 3c71, 193e, f025, acadia15_333o13, db4b, b6da, ecaade2018_310p, ecaade2015_86g17, ascaad2014_014w7, a53e, cf2017_630ii, bb30, c213, d113, sigradi2015_3.268c5, 8e21, 9329, 956f, ecaade2014_086s20, e985, ecaaderis2018_113l, 9e84, d542, ecaade2016_167u47, sigradi2017_069ww, 9f32, a15a, caadria2016_311w13, 80af, 4bcd, sigradi2017_061x, sigradi2015_10.309u21, ecaade2016_230f62, sigradi2016_515f, a6ba, cd78, a5df, 204b, 8e90, caadria2017_015v5, f0d8, 3619, a8ba, acadia14_435ac, 266c, sigradi2016_522u, 676a, e9c0, 313d, 9a44, f860, b0f4, c9df, 7656, b4a7, d4ac, 40d2, b051, 3040, acadia15_203m8, f112, e2f3, b948, 9edd, sigradi2013_364s, 9962, 49a2, 0504, f2b2, 5255, ff63, ecea, fe6e, 3345, 4113, 3380, acadia14projects_445am, 52b1, 4037, caadria2016_405o17, ecaade2017_173uu, ecaade2016_243v64, df32, d766, 5a66, ecaade2018_257m, sigradi2014_097n8, ecaade2016_073b21, d4ca, bd95, ab28, ecaade2017_076hh, bc47, 3176, acadia14projects_135z, 9f24, 4a5d, 3df6, acc1, 5107, caadria2015_066f8, ijac201412205p4, 9f1b, deff, ae86, b924, ecaade2017_152c, 8b0e, ascaad2014_026e7, 0618, e744, caadria2015_061i7, c683, 170c, d555, 1a7e, caadria2017_147y38, 8afe, a019, 33f1, 039e, acadia14projects_117c, ecaade2018_371g, 0dfa, e44e, 6b59, ecaade2017_172t, a784, 658e, sigradi2013_400o, ecaade2018_329kk, ae05, b872, ab53, 6bd7, 2566, ecaade2015_35b7, 3681, 4d28, acadia17_502e, 3ea5, 9192, cabb, c440, c8f5, acadia14projects_453h, sigradi2015_6.387k9, 38e5, 1bc1, d1eb, ecaade2018_w06a, 2fd7, caadria2018_217h, 9640, 7235, d0e9, 7f8e, 3a53, 81b3, 949f, 1e97, caadria2018_016d, acadia14_399aj, 7e86, caadria2015_206u29, a08d, 4487, 79ae, ecaade2018_377bb, c360, 7941, df38, 5fa3, 11e8, 18d8, eea9, 0920, 8c9c, ecaade2017_002c, 846d, ecaade2014_168t40, 711e, caadria2018_033nn, caadria2015_142j23, acadia14_473ah, 6326, 2a7d, ecaade2017_172v, 5a5b, sigradi2016_544e, 8a45, 1ba0, 6f1f, 30e2, 0d77, a924, 7c85, 974d, 4388, 76ea, c55b, sigradi2013_117a, ddbd, ecaade2017_087o, cf2017_630j, caadria2015_031o4, b71c, b015, sigradi2017_008b, c0aa, ecaade2017_240v, ecaade2017_198b, 4565, 1b42, ecaade2018_141u, acadia17_542vv, caadria2018_067y, 6ac7, acadia17_648ss, e257, aeaf, ae1f, e6e2, 73a9, 1a47, 194f, caadria2016_405j17, 98f3, db7d, 9713, 46c2, 7a96, 8718, 5b08, 6c85, 20d4, 82cd, d9bc, 1434, ecaade2017_273s, 2aef, 4da4, acadia14_579e, ecaade2014_014x2, 9b66, 3598, d2e0, ac3a, c41e, fec0, 4701, ecaade2017_198p, 6e79, ff21, ecaade2014_173e43, e4db, 8b94, 8d50, 0a6d, 492e, ecaade2016_011e3, sigradi2014_176g5, c220, 2bac, ceaa, sigradi2013_28l, 636e, edd4, 31a1, b3fb, acadia16_88z6, 9110, 42ba, sigradi2013_425r, 74a1, 588d, 0a2e, acadia14projects_189av, ecaade2018_158c, caadria2015_090c15, 8257, 0725, sigradi2015_8.186k12, caadria2018_181n, ecaade2016_154e42, ecaade2014_173k43, 95e9, 52f5, 583b, ecaade2016_073a21, 70b0, ecaade2016_074s21, 41b6, ecaade2016_023p6, acadia17_492rr, 02d8, 1c79, 6006, 8e77, 269d, 4b2b, fcea, 0fc9, de59, f4cd, 876c, caadria2016_239d11, 7253, acadia14projects_101u, c466, 17b2, caadria2018_037gg, cf2017_513a, sigradi2016_777mm, 6e73, 5392, 451d, cdee, 88d8, 8823, ecaade2017_155i, 047d, caadria2016_281c12, ijac201513302l10, ecaade2015_241b55, caadria2017_115o30, acadia17_678w, f0f0, caadria2018_059v, c39e, ee04, 09e6, b6a2, d3f5, ecaade2013r_006x4, ijac201412303k8, 8be3, sigradi2015_11.8n23, 17f9, ijac201614305w2, bb22, ebd5, 4803, 8083, 0e05, 5a9d, 8a05, sigradi2013_429c, 4543, 9375, ecaade2014_194r49, 166e, 1645, ec15, caadria2018_284o, 6ee4, ecaade2018_156vv, 8212, 5126, caadria2018_228a, b7ae, acadia16_432t25, ecaade2014_225o58, 00f7, 1d22, acadia17_640mm, caadria2015_139z22, 892a, ecaade2018_385vv, dfaf, 01a4, e2de, ecaade2015_170j35, 1fc3, ad4d, 6ed7, 877b, 9628, d116, 0830, fad4, 5f8d, acadia17_608dd, caadria2016_281j12, caadria2015_070j9, 57c7, ecaade2017_174a, f2bc, c36d, c3b5, ecaade2017_026ss, 4443, a82e, caadria2018_245i, e1bc, a1e6, f735, 7d00, cf2017_022d, bac4, d5af, ecaade2018_232h, acadia15_95e3, 284a, f379, caadria2017_054e18, c699, e799, 9eda, sigradi2015_8.186s12, ecaade2018_323p, a5a8, 875f, b726, ecaade2015_227m50, 90ea, 6663, d680, 0f98, 6ac0, 25c2, e894, bcba, 8ee5, sigradi2013_414a, a1a5, acadia14_75b, ecaade2016_023j6, f7c4, 3efb, 3b89, caadria2017_113d30, 8ce7, d927, c995, 2989, e82d, a3d5, 66e8, d453, f00c, 590b, cc62, 4b20, acadia17_318j, ecaade2018_280r, 16d9, ecaade2014_240r62, 155f, 8be8, 0286, 28a5, 9db4, ecaade2015_227p50, caadria2018_301x, 3b8e, fdef, 521b, sigradi2017_043v, 2650, 3ceb, 1cff, 62c8, acadia14_63as, 2686, ijac201715203j, c1cf, 872b, ecaade2016_230i62, f69b, 18e4, 4913, c0bb, c954, acadia14projects_357aw, 65eb, 3183, c056, 6b97, dad2, 940f, 8a19, 6c05, 8ba3, acadia17_118jj, 4078, 0fe7, 722b, bc5e, 6069, 8b13, 0436, 1577, sigradi2013_313o, 1624, ascaad2016_011j5, acadia14projects_281t, 972f, ijac201412203f2, 07b9, 3ac7, 4dbb, 7488, ecaade2015_144e31, 1947, 16a0, sigradi2016_483hh, 6645, de5b, ijac201614408j5, 10b0, 8220, ecaade2017_257rr, ecaade2016_073c21, 4c17, ecaade2014_173j43, acadia15_443y18, sigradi2014_172y4, ca8d, sigradi2017_008rr, sigradi2014_221h8, c166, 0d7d, 06fd, sigradi2013_386e, caadria2018_097e, b9bc, 0b14, d07b, 8747, 4375, 235e, 1737, df63, 815c, 5fe6, f22d, abfb, ecaade2017_jgop, caadria2016_851n36, 8b3f, b395, 33e0, 85ad, 64b2, 4dba, 00b0, 387d, ijac201412205t3, 4874, acadia16_372g23, b7ba, ef8a, 8c94, caadria2016_085g4, ecaade2015_86h17, 5f0b, acadia17_392e, f77f, 30af, 5f2d, 7e80, 189a, 7b11, 1d37, 82b6, 09ef, a091, ecaade2016_224a60, e0c3, ecaade2014_139h31, e08c, 1859, 4577, c069, 7104, 078d, ascaad2014_020z3, 98f7, 403f, sigradi2015_11.196k26, 4a41, 75bb, ecaade2014_140x31, 73c2, ijac201614308j5, a919, ecaade2017_006aa, 7c58, ecaade2017_164dd, 4e83, 7caa, 543f, cf2017_199l, caadria2018_050x, 9427, c13c, c84a, ecaaderis2018_118s, 8fce, ecaade2015_297s64, 1517, ac31, 5323, 4ead, 9246, 8a9a, sigradi2014_282t3, b18d, e5fb, c4a4, 2515, caadria2017_040n12, 3570, 0341, 270f, 1d3a, a37d, cf2017_276t, ead7, ecaade2017_198c, caadria2015_203b29, sigradi2016_446e, ecaade2018_438bb, ijac201412307g3, a523, a6e6, caadria2017_015a6, 7d5c, ddd9, 0fa3, ijac201715101i, 0fd9, ceaf, 3074, 0c3c, acadia14_555f, sigradi2015_11.136o24, ecbf, 9727, 55a7, 4ecc, d0d3, c501, ecaade2018_251g, 9027, 701b, 3b4c, 9956, ecaade2015_248n56, 863c, ijac201614401g1, ecaade2017_017n, 2131, b953, a6ce, 9a50, 075c, 39f4, caadria2017_136t36, f7c3, b2bb, ijac201614204k9, c29a, 2619, 7bb9, 0b90, e9df, 69ec, 1134, ecaade2017_203hh, 8739, ecaade2015_17k2, 0363, sigradi2015_8.81s11, 5d8f, acadia14_661l, 9068, 490e, b4b4, 3e64, 1f07, b93b, 2369, 1275, 84d5, ecaade2014_067y15, 8e89, cd00, 2d86, a9d4, e5df, 585b, 8626, 6c45, 35ff, 54a4, cd61, bbd2, fb54, ecaade2018_274a, e667, ecaade2015_84w16, 5baa, db41, ffe6, 0d84, f608, 4128, 0906, b1e2, ecaade2017_105kk, cdfb, 36cd, ascaad2014_019a3, 0485, 2562, acadia15_57r1, a68f, 0987, a61d, ecaade2018_265ss, ecaade2016_071e19, 0692, 48ec, 81f2, 966e, 918a, acadia14projects_23ac, ecaade2015_114d22, 9af2, 2272, c7d3, bde4, 0c27, acadia14projects_101af, ae64, 29a4, acadia17_581ll, 3ae5, acadia14projects_655aj, 488e, sigradi2013_248f, 695a, ecaade2018_296cc, ecaade2016_139h39, 2713, ecaade2018_332nn, 9240, acadia17_284n, ecaade2014_014y2, af56, 9d83, 731f, 4b4a, f4b6, 99d5, 5d56, 14d3, acadia16_12m1, 968d, sigradi2013_194u, 62d6, 8dc1, 40d6, 1b78, e547, 0ac1, 64c6, f3a7, e3e6, ecaade2017_029hh, 81f7, 077d, c37e, ecaade2017_305b, 0398, caadria2016_095r4, 9ca5, ecaade2015_17h2, b9c7, 7be8, fe39, sigradi2013_30f, 0d07, ecaade2014_022y5, sigradi2013_327, 02c8, ascaad2014_010l5, 7c74, 2805, e8e5, 2d8e, f78f, 135f, 6a67, adec, d121, 0ba4, ecaade2017_208ww, 69a0, a62c, 1694, 4753, a94e, ascaad2014_028p7, 86c3, 3e39, 60b1, 5f74, 48a5, 5b88, 7414, 0c04, 98c7, ijac201513205m8, 89ba, 7e68, b03f, e3d5, 5b51, 1229, add7, 7d3e, 8aff, 7d28, e90a, 1786, acadia17_222aa, 5c6a, 5d5d, ijac201412207h5, ba8b, 49c7, acadia14projects_565u, 7bab, e89c, caadria2015_102d16, 793d, 0bb6, ecaade2016_144l40, acadia15_311o12, caadria2016_777y32, 8a4f, caadria2015_109d17, 6edd, 0894, 11eb, 40e7, 5f63, bf01, 17f3, 50e6, 9980, ecaade2017_169vv, 1ac7, ecaade2016_072j20, d19a, ade8, 143b, 0a21, fdff, b140, 7a4a, 44bb, 7c26, ascaad2016_028l11, 2f07, 04c9, ecaade2017_057ee, 7940, ascaad2014_008k4, 6f20, d03a, de3c, 7a18, acadia14projects_473ak, 64de, 5484, 10bf, 1a9a, sigradi2013_184, ecaade2017_ws-archiedux, 023d, ecaade2017_175g, ijac201412405x8, e706, 50d2, e69e, fdfd, ecaade2017_130ss, 88df, b055, 919d, 4b76, d20c, a64d, d941, 75e3, sigradi2016_751mm, acadia15_451x19, d15a, 9bf0, ecaade2015_284o61, 2d50, ecaade2014_176a44, 473d, 2243, ijac201614208y12, acadia17_59f, ecaade2017_291aa, sigradi2017_062yy, b905, 61a9, ad17, ecaade2018_264ee, caadria2016_611i26, 570e, ccbe, 8c5d, ecaade2018_360ii, ecaade2015_324x70, b1d1, 2239, 2f14, 1bc6, d3e3, 434a, caadria2016_683h29, 5bef, acadia16_214u13, 2cac, ascaad2014_026w6, 9f8e, febc, d235, acadia16_214j14, 0755, caadria2018_044tt, caadria2017_163c41, 6256, acadia17_222t, bc99, ecaade2014_151v35, cf2017_001j, acadia17_391yy, f16f, sigradi2013_401r, 05cc, ecaade2016_mrtd66, c6b3, ee9e, ecaade2014_206o53, 7ded, 2a23, acadia16_12j1, ecaade2016_239y63, 604b, 6c67, sigradi2013_100, 5117, 2183, 029c, caadria2017_185r44, caadria2018_199y, 2cf9, ascaad2016_041k16, 01c0, 2883, ecaade2015_13p1, 9c04, sigradi2017_039zz, 02ad, be3e, e4fa, 45f0, 7097, 819a, c2b7, f8fd, f2fc, 2c95, 5de0, ascaad2014_015w8, ecaade2018_370k, c293, e90c, da98, ijac201412408z2, e86a, 3608, sigradi2017_081ii, 55fe, sigradi2015_8.264l14, 8e9d, ascaad2014_022f4, cf2017_513y, 8f1d, sigradi2016_515g, acadia14_589d, 1593, acadia14projects_91r, f6f8, c9f4, a54b, 9786, d74b, a5ea, ecaade2017_265t, 562e, d418, 84a6, e959, 1c33, 61fc, sigradi2016_484ss, 2c2e, 3813, 5605, c035, 082e, d5d1, d8df, aae3, 9da2, 89f3, ijac201412201o1, 0081, ecaade2015_118v23, 1e4e, ecaade2018_392c, 1e4c, ecaade2014_070g16, 7983, 5dfa, 86fe, f10f, 03a7, f32d, cee4, 4a06, acadia14projects_267k, b220, 760d, ecaade2017_220rr, d6f2, 9e15, acadia16_352h22, acadia16_174w11, e046, 7c30, sigradi2015_11.8s23, 89ee, a8b0, f999, 280a, 37e0, acadia15_137h5, sigradi2016_732f, acadia16_184u12, caadria2016_549v23, 424e, eb13, 4e0a, ecaade2018_385uu, ff13, 9403, acadia17_257c, 8ed1, 8393, ecaade2013r_020r10, 4468, caadria2016_291p12, ecaade2017_073r, 9e07, sigradi2017_076tt, sigradi2016_635i, acadia17_178ff, cd9f, 5fbc, ecaade2018_208pp, 16e4, acadia15_69p2, sigradi2017_069yy, 348e, ee1b, sigradi2016_647mm, ecaade2018_w04rr, 6789, caadria2018_022zz, 6b17, sigradi2014_074u6, caadria2018_280nn, 97ca, sigradi2016_805ff, c99e, ecaade2016_021c6, 0836, f8a9, c530, caadria2017_185o44, 7bc8, 1836, f1c5, acadia17_650g, d3ce, 4569, 801b, 2431, 48ee, 1ca4, caadria2016_611n26, acadia15_357u15, 52b2, 4de0, d746, 2cdf, 13b8, ecaade2014_153z36, 1c59, ecaade2016_071a20, ijac201412206v4, 8043, acadia17_660j, 7eff, caadria2017_122u31, 679e, 475b, b60e, 6cea, 2db7, caadria2016_725j31, ecaade2014_233d60, dc1b, daa3, b026, 4631, 1013, sigradi2017_068aa, ecaade2014_030p8, acadia15_417w17, ebd8, cdae, c2eb, 0a73, b703, ecaade2015_271c60, 9142, f3ea, 4a9c, caadria2018_237p, 655c, 98a3, caadria2018_209zz, b674, 8648, 6a2a, caadria2016_673c29, 9a07, ecaade2016_167p47, ac79, e891, 5455, 78fa, 0dc7, 7977, 3ab1, efb9, acadia17_544f, 0533, sigradi2013_425o, ascaad2014_014y7, ecaade2017_003k, d076, 5d59, acadia17_532gg, ecaade2014_052h12, 2c08, acadia17_52h, 70b1, ecaade2017_133g, 3fe7, dc9c, d7c2, caadria2016_703i30, 732d, 6ab1, 9964, 18bf, 6220, fc10, c3ba, 7d0b, 5863, caadria2018_304qq, 8622, acadia14projects_145w, e60c, caadria2018_154f, 0852, acadia14_317t, ffd7, 3bc6, ecaade2017_003h, da80, ecaade2014_014h3, sigradi2015_6.183k8, 3880, f88c, 006b, 64d9, ed01, 5d3e, ecaade2018_187pp, acadia17_678kk, sigradi2016_561ff, b211, aefb, fc76, f38c, 8f65, acadia14projects_627au, 1ce5, ecaade2014_180f45, ee5c, acadia14projects_167x, 4b0a, eaec, ecaade2017_152mm, ecaade2018_194v, 12bf, 9227, ecaade2018_377oo, ecaade2016_130m36, 69a3, b419, b69f, 05d6, 74d2, 3a28, 7f16, 09af, 9df9, acadia17_82yy, 5895, acadia17_170p, 1a22, 9196, 5079, caadria2016_435u18, ecaade2017_230qq, 6322, acadia17_18g, ecaade2016_067j16, 9d27, 594d, bfd3, c23c, 6e68, 061c, 6119, ascaad2014_019o2, c0a6, 1bdf, a5cf, caadria2015_014p2, 579c, sigradi2014_201j7, 5858, acadia17_318p, 79f9, 1898, ascaad2016_003z1, sigradi2013_234, 21d8, 2b47, ijac201614403m2, 1d9b, 8cb1, ecaade2018_296v, a116, d584, 2982, sigradi2013_390e, ascaad2014_004j2, 86d4, ecaade2018_197nn, b38c, acadia15_431j18, 231d, 2c44, b0a8, 5fce, accc, ecaade2015_129k25, caadria2017_113c30, b74f, d0d4, 9953, ijac201412402y4, 028b, ecaade2017_268ii, d5f5, 1784, d4b3, e45c, 8a82, ecaade2017_308u, 130e, f4c1, caadria2016_435s18, 3de7, e4ae, ecaade2018_120zz, 40e4, 6c92, 806b, d798, da6b, ecaade2016_140s39, 36a2, caadria2017_165k41, acadia14_43at, ebce, ca23, 9f3a, ecaade2014_111r25, 2794, 69a6, 0dac, acadia15_451l19, b09a, fb85, baf3, 6ccd, 0d2f, sigradi2013_244h, 912b, 7e84, 8d15, sigradi2015_10.307y20, 4ee5, a4f3, 8580, sigradi2014_345f10, f399, 6404, 2a0f, 6630, ecaade2014_096y22, caadria2016_135a6, 9d84, d85c, 08c3, 61f6, ascaad2016_054t21, 09a8, ecaade2017_007ww, c165, caadria2017_123p32, 9698, 2b65, 30de, ecaade2017_277ww, c53a, cf8e, acadia17_110cc, cedc, acadia17_640s, 31fa, cf2017_164ss, ecaade2017_059kk, ecaade2017_052oo, acadia14_435ad, ecaade2016_230v61, ecaade2015_18a3, 6a76, sigradi2013_96, ecaade2016_079u23, b69c, sigradi2014_276t2, 34ce, ec74, sigradi2013_243, cdf6, ijac201513203v6, ecaade2017_240q, a0ad, acadia16_488v28, f30c, ecaade2014_151u35, 1e5f, 0f0c, fac5, a218, 10e0, ascaad2016_007n3, 2f95, ecaade2015_155e32, 1d5d, 2ead, 801c, caadria2017_009o4, a67b, 5b17, acadia16_12l2, 5ded, 67e7, 8e40, bc59, ea41, 9f7c, f93a, caadria2018_333bb, 0000, 7ba9, ecaade2018_230w, 6721, 1d72, ecaade2015_35w6, ijac201412405r8, ijac201412408p2, 984f, sigradi2016_448gg, 9cd3, caadria2018_237m, 5ea7, 3a2e, d83e, 10ef, 30c9, acadia14_523ap, 365c, ecaade2017_269a, 6dae, 3a7e, ecaade2018_392b, acadia17_230uu, 9697, d32d, 383b, 6e88, 699d, 2128, f652, e7a4, 10f5, 09c0, 6d53, d103, 5b6e, e373, ecaade2015_229b51, 1e7e, 0979, 048e, 8250, 6111, 2382, 81ea, c2d9, ecaade2014_018m4, acadia17_520i, 7314, 470c, e6bf, ecaade2017_129ll, caadria2017_118t30, ecaade2018_145d, 086b, ecaade2018_151g, ecaade2017_157nn, c4e1, 4238, 3c36, f6f4, 0401, f314, 0989, ecaade2014_042o10, ecaade2014_232v59, 00c5, b731, 1625, acadia17_90gg, sigradi2014_114k9, 75cc, ecaade2018_167g, ecaade2015_225g49, 0c72, 1bbb, caadria2018_022rr, 62dc, 1f6b, caadria2017_107z28, ijac201412204h3, 4eed, 9320, 4bcb, 98c5, sigradi2016_685pp, 77d6, 91f6, 0160, ecaade2016_118j32, e266, ecaade2017_027xx, ecaade2015_314l68, 1cef, 18cb, 4f51, ecaade2018_360dd, 893f, fab2, 58bc, ijac201614305a3, 4465, caadria2015_208d31, 4ff5, 9d53, 872e, cf2017_617i, sigradi2015_3.65z2, acadia17_324v, 3444, 1619, 657e, 0c6e, e746, sigradi2017_014rr, ecaade2017_220uu, 858d, acadia14projects_445al, acadia14projects_609at, ecaade2018_111ww, a66f, b7db, a7e1, 2775, 695d, a582, 96d3, 8510, ecaade2017_173ss, cacc, 513a, acadia16_460x26, 63f0, a940, 7308, 9587, caadria2018_154n, 078a, ecaade2018_105e, ecaade2015_250j57, 9abf, ijac201412301x6, 9551, sigradi2014_178l5, 237e, 3c82, b400, ecaade2014_159j39, 350e, 292c, sigradi2014_305j5, e2fd, b05c, ijac201715203xx, c9e2, eb5b, ecaade2013r_010u6, acadia17_177d, 456f, 497c, ecaade2017_129nn, e9a2, acadia14_579d, 449c, ac28, ad7e, cf2017_648aa, acadia14_91r, d069, f9aa, 5965, 56e3, 0127, 8b6b, 63e0, caadria2017_005i3, 1bd8, 1c09, cf93, ecaade2015_248w56, 2f4d, ecaade2017_085b, 1f8a, 017f, 3713, 2589, 132a, acadia17_154r, 8da4, ecaade2016_222e57, abab, f68b, f013, 8eee, acadia14_671o, df91, 8015, c74c, 1a2c, sigradi2013_135h, e487, d5df, a7f1, 5401, 6094, 37dd, acadia14projects_291i, 048f, 45b7, 193b, sigradi2013_366c, 30c8, 1245, 5e55, caadria2018_025i, 2ff9, 0571, 0748, ecaade2017_076aa, cb42, e4fc, e4dc, acadia14projects_479f, acadia17_190zz, f137, f1f3, 4d7b, ecaade2018_159g, 5c41, 6347, 1eb6, 3534, ecaade2015_73k14, 6be0, da41, 50ad, 6445, fb0a, caadria2017_047c15, 2451, cbdf, 97d9, 78b8, cf2017_276o, cf2017_671tt, 739a, sigradi2017_033aa, 337a, caadria2017_115k30, ecaade2017_181r, d1a5, caadria2015_203c29, 5ddd, 95f5, cc3d, 339c, 2b06, cf2017_419oo, fe5b, ecaade2017_302jj, d03b, 082b, 1584, caadria2015_078r11, 3399, ecaade2018_233x, 5def, ecaade2015_235n53, 9231, a975, 7a05, 31d2, b427, 06d0, 36f1, a9ef, 4fdc, c613, d71b, 14af, 9a56, 696f, ecaade2016_223f59, 5575, acadia17_491u, 2533, ijac201412403d7, fa0e, ascaad2016_039j15, 68a3, d59d, 26f7, cf2017_389s, 1a95, 5869, caadria2017_009z4, bd04, caadria2018_170oo, sigradi2014_347n10, 0df9, c108, b5bb, caadria2015_090b15, d0d8, sigradi2017_062qq, 7e1d, 4282, 8624, b0f9, b439, 19c7, 2a65, ecaade2014_188h48, 456d, 96ef, f33b, sigradi2014_186f6, a5da, ecaade2016_193u51, fe05, e97d, caadria2017_046l14, f050, ecaade2017_225xx, 87dd, f716, acadia14_153al, ed92, ecaade2016_032s8, 0d3e, f202, 42aa, 5754, acadia15_323h13, afa8, 3622, c6c8, 1bb1, c14f, ascaad2014_005n3, 7e1c, d151, d1db, 525c, b7e5, 36b9, 750a, 51f5, aaae, sigradi2013_304z, 27de, ec7d, caadria2018_188r, ecaaderis2018_112ii, 1d83, c7df, c425, 2c3b, 3c66, ecaade2018_433a, b15c, 908a, ecaade2017_148pp, 789b, e004, ecaade2014_208d54, ecaade2017_277ss, 9d6a, 3328, caadria2018_086e, 0597, 92f0, 4422, 26b2, ecaade2018_280x, c304, 2f40, a1f4, 922e, dcc3, df0b, f7ac, ecaade2017_148zz, sigradi2015_4.219v6, 48f3, ecaade2018_264q, 52e4, 5903, 10af, 5e51, 92f7, 7d30, ebc1, 741d, ecaade2018_172xx, 2aa9, 53e1, 639a, 6d3e, 57af, cf2017_276cc, 4d9c, 6fbf, acadia17_82aa, acadia14_445ak, f7d2, 5ccc, 6d96, eea4, 1e3b, ascaad2014_028o7, acadia17_163mm, 365a, a5c1, 8cb3, 6eaa, f1c3, a57d, b7d3, sigradi2017_027m, ecaade2016_ws-dheritageu67, 0209, sigradi2014_347p10, dd9d, 2102, sigradi2016_686uu, b4b9, 81a4, 2f0a, acadia17_552r, ecaade2017_288hh, e962, ijac201715202bb, acadia17_544d, acadia14projects_347ah, e536, sigradi2014_043z3, 09df, ecaade2014_195w50, 9769, 43ff, 5dcc, acadia17_360yy, caadria2017_132p35, 4800, ddb4, ecaade2017_124w, ecaade2015_176u37, 87b1, sigradi2015_3.201u3, b1af, 04b2, ecaade2018_361y, 68eb, 5216, f021, 188a, caadria2016_797l33, b2b8, 1990, 7b48, 1334, 0156, acadia14projects_281w, 31cd, acadia17_373r, ecaade2017_155g, 8575, b202, 5cb9, fdb0, a418, caadria2017_046k14, a6fb, 0355, f8a4, sigradi2014_279x2, caadria2018_197ii, 196e, caadria2016_651e28, 30a4, edcf, 79cb, e516, ecaade2018_388a, 3484, d76a, 4e84, ff46, ecaade2018_123ff, ecaade2014_138m30, 43b4, 4f02, acadia17_365e, caadria2018_101ll, ecaade2017_122b, sigradi2014_232z8, 2206, ecaade2018_182x, acadia17_260v, sigradi2017_028r, 5a7c, d925, a492, 1c78, e473, 2b13, ecaade2015_286x62, ecaade2014_233e60, e39f, 92bc, ijac201412407t9, acadia17_414vv, caadria2018_316j, 2ce1, fe51, 9ce2, 03eb, 1395, 4063, ecaade2017_253ee, 1355, 5770, caadria2016_301o13, 4cd9, 6c8e, 73bb, caadria2018_292rr, 5674, 03c8, 2d30, caadria2018_314x, 6393, 3c56, 17ee, 51d0, beeb, c368, c100, e7d5, 34c8, acae, 6e31, caadria2015_206y29, acadia17_600ee, acadia14_291g, 8201, c252, bebe, 32c9, 64e8, e9ba, 24a5, ecaade2015_333w71, 5253, caadria2018_080jj, ecaaderis2018_103x, ecaade2015_129p25, 9d0b, 5f19, 6378, ijac201412301r5, d328, acadia15_232s9, 237d, 89fa, ecaade2015_235u53, 0651, ecaade2014_149i35, 5356, 358f, ijac201614105v4, 05ac, sigradi2013_183u, 5666, caadria2015_126o20, cfd7, e1c0, 0ce3, 19fa, 249b, ecaade2016_011v2, 8469, 03ca, sigradi2014_345k9, 1da9, ecaade2018_219j, cdc7, d918, 14f6, c268, acadia16_72d5, sigradi2013_407b, 2869, 6431, 5edb, 9f0e, 2487, cf2017_211y, 0c14, e7cb, 09a7, 9cd2, 2c20, de68, ijac201715203n, ecaade2013r_019j10, ecaade2015_237h54, 39ce, 04f1, 52f9, a643, 4d79, caadria2016_177y7, 62db, 1052, caadria2017_069b22, 9f5a, ecaade2015_273i60, 0b56, b391, a409, fa51, f8a5, 700f, b030, 1c19, aa37, 8404, 2130, acadia17_290b, b442, ijac201412204u2, 580f, ecaade2015_17j2, 8f41, 5d99, 70d9, ecaade2017_212rr, sigradi2015_8.186n12, 3201, 4360, c6be, 3f90, ecaade2018_142w, a3ec, 621e, caadria2016_063s3, b404, 5cd1, d582, e254, 7425, caadria2016_301j13, cf81, 9a7f, 3c02, f792, 041b, acadia14_399ak, ecaade2014_185s46, fc12, 6709, d491, e0dd, 40f0, 9984, a1a2, 6800, 5148, c16f, 8e23, 6159, acadia16_214z13, 4161, 49bd, 7b6b, ecaade2015_129h25, c4b2, sigradi2014_313u5, d977, 9344, acadia15_211x8, 221b, 8524, ecaade2018_279hh, caadria2017_095d26, 095c, ecaade2015_246a56, b837, ecaade2018_172c, c2fa, ecaade2017_305a, sigradi2017_054w, acadia15_203k8, 1f3d, ecaade2018_274aa, 293d, b5fd, ecaaderis2018_103c, cf48, 8923, 3831, 51f9, ascaad2016_021b8, d3ae, ecaade2013r_012l7, 00f9, sigradi2017_011r, e5c4, acadia17_590ww, bc8c, 46a9, 1a38, ecaade2018_323q, ecaade2017_108a, eaed, 0ab6, c0ae, ijac201412204y2, cca0, 8ba2, e317, caadria2018_033qq, dcf7, 9439, ecaade2017_151t, ijac201412303y7, sigradi2015_8.339z15, 2b2d, sigradi2016_356d, cbf6, ecaade2015_92o18, 166a, 44b0, 22d4, ecaade2014_055y13, 42d4, 5ca5, 8ea5, 2fcb, b275, 5c2b, 5e18, 8e79, 4e1d, d82d, ecaade2018_243c, caadria2018_273g, ecaade2018_339bb, acadia17_38qq, f8e9, 1aac, d073, a517, cd58, acadia17_82y, acadia14_125ae, e0df, 9cc4, 3480, ascaad2016_038y14, 31dd, e622, 9a2a, ijac201614201m6, 59e1, 8d81, 13cb, 87d8, ecaade2014_149d34, 9371, b457, a601, f0ad, 0cee, ijac201715205qq, 51bb, ecaade2014_080f19, c2b9, f009, 0ced, ecaade2015_241i55, ee75, 1be3, sigradi2014_132y1, b94e, d78f, 258f, 1345, ecaade2013r_017y8, 904a, acadia16_414b25, 200b, 87b8, dea7, ecaade2018_292ll, c4bc, cd6d, b5ba, 8401, 9024, e1c5, eed4, 909e, 77b6, ec7c, e876, dda3, acadia14_671w, ijac201614105e5, f9e5, caadria2017_174c42, b0ee, f7f1, acadia17_283pp, 8a9b, caadria2018_293t, 62a3, 3529, 2420, 83cf, 5c42, 889e, b985, ecaade2018_163v, acadia14projects_301f, 4697, c48a, 04da, 0359, acadia15_357v15, c1ad, 2b5f, 029a, 5a49, 68ba, a63f, dca1, 91f0, bb93, ascaad2014_011v5, 36d7, ecaade2018_405w, ecaade2015_15x1, caadria2018_067w, eec2, 81d0, ecaade2016_230d62, 62ff, ee43, cf2017_431ww, 850b, sigradi2016_534uu, a367, acadia16_72c5, ecaade2018_208gg, b07a, 42d0, a739, acadia14projects_339ak, 0b45, 0b38, 21cd, ecaade2017_072e, sigradi2016_778rr, 593f, 1379, 09cb, 1de2, 6a69, 2ec7, 4da3, 9537, 34dc, ecaade2015_129s25, b5eb, ecaade2015_196r42, d663, 4bd6, ecaade2017_173vv, 0cca, caadria2018_132zz, cd49, cf2017_671ii, ecaade2017_253q, b7c8, c6fb, a8b8, 8ad6, d0c1, 1b7d, 1d54, caadria2017_155p39, 3efa, caadria2018_182xx, 2b05, caadria2016_023o2, eae2, ecaade2018_399uu, ecaade2017_240z, feda, 275d, bc6c, f5a8, ecaade2016_217x55, ecaade2014_140w31, 6a4e, 542e, 51ad, 28c4, 9f60, ca69, 145c, 08d8, 1e8d, ijac201715203ii, cec9, 65f4, 05e6, bff6, 0538, 9c90, sigradi2017_038dd, acadia17_502a, 13e1, e16b, 908e, 5f28, 140b, bd0d, d30e, 286d, 4a68, 411e, dac2, cf2017_249zz, 69d8, sigradi2016_560dd, 230a, 3c07, 1c27, caadria2016_209y9, ecaade2018_238ii, ecaade2018_274hh, 7340, 3035, ijac201412401b4, sigradi2014_074k6, ecaaderis2018_103y, 87d2, 14c8, acadia16_344f20, 9757, ecaade2018_292mm, 6cac, dd65, a381, 10dd, 355c, 14e3, c35b, 3604, sigradi2016_732m, b8ee, 9eba, 870e, 2a03, bb0c, 94d4, de32, 6fd7, acadia15_483d22, ecaade2017_026ll, acadia17_648rr, 7c35, dea0, 0c66, 9b25, 93b8, 85a2, 993b, 9cc9, 5b3d, d12a, ecaade2018_353ll, acadia17_500jj, 533a, d59e, 96b3, acadia17_678dd, 71cd, 6a86, 3917, f72d, caadria2018_303ff, 5fda, f45d, dc08, 160b, e632, ecaade2015_301d66, sigradi2016_615bb, e25c, 5cfc, ecaaderis2018_118ff, 5850, a3b2, ijac201715103ww, 23b9, caadria2018_235l, ecaade2015_221z48, a0b5, d09a, cc55, 2e08, dad7, c457, 9da8, e847, sigradi2013_411n, e94b, 4fc2, a0b7, ecaade2017_122rr, b48e, sigradi2013_393t, 57d2, ea2d, b542, fbbe, 988c, e4cb, caadria2018_278u, 8ce3, efc7, 1921, 26e6, acadia17_660s, 0b57, 911c, ijac201513104t3, ecaade2015_84b17, c1b2, ee0c, acadia17_382kk, ascaad2016_023r9, ecaade2017_052ll, 5c86, ecaade2014_237h61, ijac201715205b, cf2017_630ee, acadia17_360b, 1e1a, bc7c, a3e4, caadria2016_809h34, 777f, 4b95, 423b, 1540, ccf5, ef82, 5bb7, 1335, a9ed, ecaade2015_181k39, 7788, 565e, 0e5b, 49a4, ca1e, 3b2d, ecaade2016_tkob67, 06c6, ecaade2015_205t44, 2eee, 4fac, ecaade2015_171o36, 7f8d, d78d, 14f0, c763, 9484, acadia17_670oo, caadria2017_132r35, e1b0, 8c28, cb9d, ecaade2014_011h2, 8f71, 5338, 4a0b, 1912, ecaade2015_155m32, fbb6, ecaade2016_mrte66, ecaade2016_223s58, 8640, ecaade2015_170h35, a7fc, bbfc, 49d8, 8d39, a98b, 1201, ad06, acadia14_435am, 5cff, 9b1a, eae9, 800d, 5571, c32c, ecaade2018_233z, caadria2015_130h22, acadia17_59c, caadria2018_083ww, ascaad2016_022n9, b24d, 6252, 8cca, ijac201513306w12, sigradi2017_085d, 1d32, cb1d, caadria2018_076jj, ecaade2017_140aa, 2a0a, 3b6f, ecaade2013r_011b7, fe9d, 5aad, ecaade2014_089n21, 4215, sigradi2016_534vv, 1e8e, 5304, 9862, 6a97, 6ff1, 83a0, 096b, 06ba, 4433, sigradi2016_363ee, 24c4, ecaade2016_162f44, fc85, ecaade2014_071v16, 938d, 0a26, ecaade2016_048x13, 9c5c, 47f4, b170, cc0c, ad7c, 553d, b75b, 7acc, ecaade2017_255ww, b625, 20c0, 0ad3, bf45, caadria2016_177e8, sigradi2013_43, 7285, acadia14_609ae, 980a, ecaade2018_412y, 501e, 6a4b, 178b, c3e5, 979b, 22ca, caadria2015_170u25, 957d, b5a6, ad4b, 4114, 091a, ijac201513102e2, ecaade2018_133zz, 2237, c7ce, ijac201412201b1, 5ed2, ecaade2016_170y48, ecaade2014_176y43, 0a01, ff31, 1cec, eeb4, df71, sigradi2015_8.276x14, 692d, caadria2017_051i17, 6cef, 506c, 563e, acc6, d997, 0f09, 9be5, caad, f018, ecaade2015_113l21, ebb8, 9b98, ecaade2015_21v3, 1902, 695c, c92f, acadia14_101aa, 1862, 87e2, cad6, abb1, e989, 186f, 7286, 9d95, c5c5, ecaade2015_336e73, ascaad2014_019d3, 8d7c, e249, caadria2015_226m34, c418, 980c, 1f3e, ijac201412201j1, acadia17_38pp, sigradi2015_10.309g22, sigradi2017_016f, c451, acadia17_669l, 568c, d995, e361, caadria2015_015c3, b2bf, f146, dfa4, cb0e, c85f, 1a10, c1e1, ecaade2013r_003n3, 91d1, acadia14_427ar, ecaade2018_155d, 0623, b6e0, 1b46, acadia16_34g3, 3ddb, 7a06, 12c8, 76a7, 32ba, aae5, c8ce, 08e3, ecaade2016_ws-dleadd68, ac18, be6f, 4a32, 4dcf, 90ca, 8c7d, b2ca, ecaade2017_306p, 6300, c09a, 37cf, sigradi2014_330m7, 1d6b, 7434, ecaade2018_133dd, ecaade2016_042u11, 965d, e4ad, ijac201715202d, acadia17_71tt, 5931, b75e, acadia14projects_389e, 8710, ecaade2014_049a12, acadia17_552j, 45ec, b196, 648f, 024c, sigradi2015_12.215s27, 1dcf, ecaade2018_284jj, 1c01, 6955, c50a, 0f74, a8ef, caadria2018_215q, caadria2016_209x9, ecaade2018_420kk, 4caf, ab58, ecaade2014_010n1, acadia16_130s9, 9adc, a6db, caadria2016_095t4, 8751, 54d6, 862e, 3699, b54c, 8838, eef5, d6d1, 2654, 8039, caadria2017_125w33, ecaade2017_302gg, 7018, 5c20, ecaade2016_094p25, b9e4, acadia14projects_539f, sigradi2017_038hh, 595b, 31b3, 70b8, ae38, ascaad2016_030e12, a0a7, a9e5, b24e, e9c5, acadia17_296y, acadia16_116x8, 33a0, caadria2015_206w29, 8d3f, fbce, 8f76, ecaade2017_252g, 243b, 7949, c04f, cdaf, 497f, b465, ac9e, 8b72, acadia14projects_671m, ecaade2017_118ff, db12, 901f, b7a7, caadria2017_023z8, 6e28, 7165, fd85, 7a81, 77bd, 3026, acadia16_54v3, 54f8, 4eb5, 7634, acadia14projects_101x, 6c5a, 032c, cf40, ecaade2018_433hh, f96c, 5821, 7394, 35ca, afab, acadia17_27t, 0703, acadia17_26e, 0144, 6be3, db7b, ecaade2014_011j2, 4262, 93c8, ed4d, c62c, 9dbb, bc75, 28f7, ecaade2016_070p18, 7925, d27d, 7e32, 822c, sigradi2016_479ee, 7222, e545, 389c, 5d45, fb4e, 0d78, dd3c, b0fe, acadia17_678uu, caadria2017_134b36, a55a, ecaade2015_158u33, e2ac, 317f, bdf0, acadia17_350ll, cd25, 9545, ecaade2017_109ll, a42e, 83be, 5ce1, 162c, 495d, ecaade2017_244mm, ce6d, 786c, 8c0c, ecaade2015_53i9, ac06, ijac201513104l3, 0a9d, ecaade2014_086o20, cc3e, 8389, acadia14_555d, d596, 55eb, 512d, 88c3, 0edc, ecaade2015_144d31, b86b, acadia14_365ao, ecaade2018_382cc, 38b9, 09ec, ecaade2017_087n, ecaaderis2018_118dd, 1100, 9907, 027d, acadia17_670x, 9be9, 8b02, 4e55, a379, 60ac, ecaade2014_233c60, 78e7, a85e, 209a, caadria2018_245s, 3c95, 56b4, caadria2017_051w16, sigradi2017_035f, 64e5, ca5d, e9d7, 2415, ecaade2017_302oo, caadria2018_241ff, sigradi2014_247j9, sigradi2015_8.186h12, ecaade2018_215e, d010, 06a7, sigradi2013_215c, ee3b, 8695, 9385, f382, 73b6, sigradi2017_008a, acadia17_637qq, ecaade2018_361x, ecaade2014_138s30, c74e, 709c, 7382, d0ab, ea90, 51a8, e9f7, 9683, acadia14projects_43at, 615d, ecaade2015_297c65, c2df, dde7, ascaad2014_024e6, 66bc, da44, 8afd, a3d7, 1cc9, 7de8, sigradi2013_330f, 7666, 3abf, de22, 8332, dbab, 58e7, ecaade2018_424j, cad5, 2f27, 6305, 9748, 6d42, ijac201412405p8, 1302, caadria2017_085w24, 34e7, ecaade2015_227b50, caadria2015_119b19, a7ae, fdd6, ascaad2014_005a3, 3e95, acadia17_231q, ecaade2016_102n28, 1aa1, f85d, ecaade2018_194s, 65e9, b256, bb6a, 6eb4, 206f, ecaade2018_309v, 9c42, e08e, ecaade2014_233n60, d382, 2421, d0e0, 3ca5, e96d, 9a7e, 257c, f29e, sigradi2015_10.140p19, 1a05, acadia17_154ll, cd40, acadia14projects_375az, 060a, 03f8, 444c, 7a53, 2d1f, 8a8b, 2298, be0f, 0e3a, ecaade2014_149k35, 83d8, 0d14, 0232, 7fed, 5f2e, 3084, 3602, 0a7e, acadia17_291p, 851b, 790f, 1227, sigradi2013_429m, ecaade2017_051n, ba15, 337b, b9e5, 8490, da85, ecaade2017_202r, caadria2017_124a33, ecaade2015_83j16, caadria2015_210j32, ijac201412201g1, c9fa, 5ed3, d34b, ecaade2014_067d16, c02b, ascaad2016_015o6, 7ad8, 7427, acadia17_222q, caadria2016_177x7, 0e98, b178, 7f3f, edc3, acadia17_308nn, 8a20, 1fc9, 40e0, 5a29, ecaade2015_118y23, 783a, dc8c, df31, 4b35, 2263, a803, d004, cf9b, bf26, 6c3d, sigradi2015_3.155l3, acadia17_560m, 2771, 75ef, ijac201715105a, 89a3, ecaade2017_161qq, 0714, ecaade2015_217h48, f3dc, faca, acadia14_117av, fa72, c9e9, 10ba, 0bfe, 67fc, 8e60, 4b8e, 01b9, 8424, 2eec, 510e, 92a0, caadria2015_114p17, 11d4, 835c, f15e, acadia16_106j8, 163d, ecaade2015_205x44, e66a, 801d, acadia15_274i11, 7506, acadia14projects_199ac, 0e2d, 592b, de6e, ecb2, b2a2, 2cca, acadia14projects_671s, b6df, 68ea, ecaaderis2018_107cc, bee5, dc1a, 3b88, 1add, a2a7, ef36, 3b9e, b0e8, f267, e93b, ecaade2014_145i33, 3319, sigradi2016_560cc, fa65, 0d6c, c3bd, e5e0, 6fee, 3e66, cf2017_601bb, 70ab, acadia14_311y, 9ca4, 16eb, 1c88, acadia17_560i, 64f8, 55c2, 95c8, a936, acadia16_154e11, 1cd8, caadria2017_190w45, 0b2a, b317, 735e, 6a44, 6848, 9277, 6938, deec, f55f, sigradi2016_817b, ddbb, acadia17_154m, acadia15_223b9, 2f39, 73c5, ecaade2014_024u7, sigradi2016_461k, 836f, 5a18, ecaade2016_065c16, a8e4, caadria2017_051j17, 912e, 0e1c, 05a3, cb05, f130, 1c08, 1a5f, 1cb6, caadria2017_074h23, 7236, ijac201614405w3, 308d, acadia17_403l, 62df, d6cb, c04e, acadia16_308s18, caadria2018_008j, 5ebf, a062, ecaade2014_095s22, cb57, 4798, 1739, 7841, e663, acadia17_62hh, caadria2018_101pp, b9b4, 170e, 3289, 775a, 8d9d, b632, afc5, 589a, 2c88, ascaad2016_020z7, ae01, 568b, 6db3, 7756, 6bd2, ecaade2016_163m45, b31e, 81eb, c9a3, e5c5, 0724, 41c5, acadia14projects_301b, eb73, ecaade2015_230p52, 8601, ijac201614201g7, 1b82, caadria2016_003i1, b750, b922, e251, a2e9, caadria2018_264ll, 7d36, 3527, 29d8, 520c, c183, caadria2018_101rr, 043a, 66eb, 598f, 3922, sigradi2017_037w, 7462, 2531, 1a8f, sigradi2015_10.220g20, ecaade2016_006k1, 37f7, e107, ascaad2014_030w8, acadia14_301j, ecaade2017_108qq, ascaad2016_028p11, 1bc8, e788, 3850, 2d0a, sigradi2014_192r6, 62d8, 5307, sigradi2016_546h, ee9d, ecaade2014_175s43, acadia17_436t, d41c, acadia17_144vv, 2617, 0282, 9e77, sigradi2016_524aa, 7f8c, 82bb, d1bc, d593, sigradi2014_273p2, b1ad, 35dd, c6dc, 4107, d11a, 3e72, 6e93, 1ba2, 3fac, 6779, 6f04, 37d4, 0207, cd08, acadia17_678nn, 4c81, 02e8, 3930, ecaade2017_056ww, 01b6, 3840, 369e, 9aca, fd6f, ecaade2017_ws-archieduq, 1f26, ecaade2017_042ii, e8a6, acadia14_63ad, 4f77, f345, d5bd, ab3a, 93ee, sigradi2014_097p8, a360, b4cf, 50f2, 4721, dfee, 14f5, 6264, 7e33, 3990, 5a8b, caadria2017_054d18, c87e, 06e2, 213c, ed85, acadia14projects_199ae, b5c2, ad84, da3f, a012, ijac201614208g13, ecaade2013r_003z2, 0201, 89c6, 7cab, e771, 3c22, ff2e, 678a, fc2e, 8de2, 61dd, 6311, 58d1, 8333, 86e0, ecaade2017_170yy, 0be2, sigradi2014_313s5, b68c, c219, 08c8, 4d4a, c3d1, 1643, 5f80, 8ad8, caadria2016_601n25, 962f, 99f6, ad3c, 9ad3, 3fa5, 22d6, d853, acec, 1e8b, ecaade2018_163r, 7ac8, 933c, acadia14_63b, 6466, ecaade2015_15w1, 8f0d, sigradi2013_274u, 14e1, f674, e8a3, 8a18, 7383, 5987, caadria2016_187v8, a580, ab52, f7b1, dc39, f81c, 46d3, sigradi2015_2.213y1, 94ad, f2c6, 05a0, 8546, caadria2016_167e7, 2e83, 30cf, 9507, 24a3, 6107, d2a8, 4b65, fa95, ecaade2015_253w57, c0f2, b6f5, 0155, 6677, caadria2017_051a17, acadia14projects_445ag, 6438, ijac201715203aa, d343, ijac201412403b6, ecb3, ecaade2015_138m27, f8e6, cd37, 8dcf, 741e, 97cd, acadia17_146i, 9b7f, c68b, acadia17_82vv, ecaade2014_086v20, d54c, ecaade2018_107gg, 7726, acadia17_637c, 5b9d, ijac201614304y2, 8dcc, bc1f, 1c70, a26d, caadria2018_257n, 45e5, ecaade2015_148n31, sigradi2014_263a1, caadria2018_056v, 7e2a, 6ea8, acadia14_627az, 0115, f60a, sigradi2015_11.34v23, 18af, e6ac, 7ee1, dcbb, 1858, ecaade2014_057o14, 8dd0, ecaade2015_180r38, 6966, acadia14_479t, ecaade2018_295p, ecaade2017_306r, sigradi2014_152v3, ecaade2018_393e, d061, acadia14projects_655ac, ijac201513103b3, 5d93, caadria2018_082aa, ecaade2017_198zz, sigradi2013_138n, 8c12, 1f8d, 405d, 4900, 4f73, acadia16_62x4, bde5, 09e1, ecaade2015_230h52, ee1c, acadia14_435b, 3c1c, caadria2015_126l20, 7d27, e7ca, acadia17_472nn, cf2017_513mm, 3761, 00a1, a774, 301d, 33e2, 095b, 1bb3, ijac201715203bb, 86a8, 5dac, 0c84, 7ba4, 4b2a, b799, 0fb3, 401a, 807a, b5a7, e2ba, f00f, 309c, de54, ecaade2015_286w62, a0fd, 35d0, caadria2015_209c32, 7df5, cf2017_276u, 9cdc, bd16, 3de6, e558, 61b8, ascaad2014_005g3, f3da, 7a35, f6d4, 1f58, acadia17_648uu, ecaade2016_mrtx65, ad1c, 0e2b, 853a, 596a, 3bbc, acadia16_270y16, ecaade2018_216g, 082a, caadria2018_115p, cf2017_360ii, sigradi2013_387v, fddf, ecaade2017_046k, 544f, 101a, da1c, sigradi2017_084yy, 369f, af19, e9ab, ijac201412203j2, ecaade2016_161y43, caadria2018_173gg, 7581, acadia14_681ah, 51be, 606d, 105a, b048, 0598, ecaade2018_329aa, ecaaderis2018_103j, 78be, 84b5, ecaade2017_230pp, 05c2, 6162, da64, 4bd0, fb32, 9d26, acadia17_424yy, 1ff1, ecaaderis2018_115d, f9ff, 8ef8, 575f, f214, b397, 98ca, e4b5, caadria2016_829g35, sigradi2016_602l, b503, 8045, 5932, 72cf, caadria2016_321k14, eca6, cc7f, 1bd1, ecaade2018_p02k, 43f4, 832d, ecaade2017_269xx, sigradi2017_035xx, 9ac7, f9c9, d4f1, e39e, ecaade2016_021p5, 3b42, 9aa7, acadia14_135aa, 1c96, acadia17_211k, a73c, ed57, 91de, 9fe4, 4b34, ecaade2017_253aa, caadria2017_056x18, 46c5, sigradi2013_407e, f3ee, ecaade2015_265s58, 9717, 5bfa, 7d19, 4222, 2155, 7d73, 6fd5, 6ecf, 9cc8, e2c3, e784, ecaade2017_199cc, c58a, e7dc, 50fb, ecaade2015_215u47, c907, dc4c, 652f, ecaaderis2018_109xx, 3b50, ecaade2014_023l6, 481c, 733b, 9a87, acadia16_124c9, e296, 4435, b969, ecaade2014_233a60, c4fe, 3007, de13, 9eb7, ecaade2018_439l, 83c1, 3b7f, ecaade2017_198rr, sigradi2017_069ss, ecaade2014_084b20, 78c8, 7a8d, acadia17_534uu, ijac201614307h4, 7a23, 2ba9, 1211, caadria2017_057d20, 1372, 9be2, 1166, acadia17_222s, 85a9, d463, b78a, 16a3, 74a2, d85b, b138, d0b5, 7b3a, 5364, caadria2015_126b21, 4e2d, acadia17_230ww, 5d44, 1c3e, 680d, e61f, ecaade2014_111s25, 070e, 54fd, 824e, 9228, cb63, 3e9b, ecaade2014_163i40, 8725, ca6b, sigradi2016_446h, 889c, 6571, 0f5f, 8af6, ecaade2016_162w44, de39, b42a, 0020, 5b4a, 841e, 0f7d, ijac201614208d14, 1bb8, f6db, ecaade2018_370m, b0ff, 65ba, 2047, acadia17_154mm, 89cc, 0482, 4bec, ecaade2016_158k43, 2bdc, 9e8c, af5e, sigradi2016_479cc, a70d, f698, 9aeb, 2ea6, d4cf, acadia14_267g, acadia14projects_115al, 6bdb, 38f6, 8c53, d3ea, 4693, ecaade2015_114x21, cf95, f2c0, sigradi2013_62u, sigradi2014_291n4, 767f, ecaade2018_209ii, 6d24, 7bb2, cf2017_150dd, sigradi2017_061ee, sigradi2016_515h, 16d4, e81a, daa1, b4ca, caadria2017_145f38, 3fdc, acadia14_101aj, ecaade2015_235s53, ecaade2015_129t25, c039, dea4, 4c0b, 6692, 96f3, cdbc, 94b9, 7521, e2a6, b045, 3a0e, acadia17_201zz, ecaade2017_032g, b3b7, acadia14_153au, acadia14_435af, e2b9, 2e99, 99cd, ijac201614407x4, e920, 5b06, fc4a, 5c67, 9143, e4c0, sigradi2017_081cc, af24, ded2, acadia17_211n, d516, f325, d3d4, 873f, 17a3, bd93, 9781, ecaade2018_298d, ecaade2015_17e2, 55f7, cf2017_321qq, d527, 71db, 53c3, 8c4e, dbf9, eeeb, 2292, sigradi2017_079r, c2bb, ecaade2018_408ff, ijac201614309v6, a76c, e7c1, 6d0e, 5229, c74d, c06c, d30f, 254b, a799, c636, f6e3, caadria2018_010e, ascaad2016_028h11, 3d3c, ijac201412408e3, 21ec, acadia14projects_647av, ecaade2017_067x, f210, ascaad2016_041g16, ecaade2018_193j, caadria2015_203e29, ijac201412402s4, 9071, 6874, a108, cc59, df82, ecaade2014_112d26, a484, 289a, 1d4f, 4248, 4b64, ecaade2016_147z40, ascaad2016_045f19, dace, caadria2018_181j, 532f, f29c, 7ea7, 601f, 2a12, ecaade2017_274u, a4e7, 8a03, e97f, ecaade2017_069ff, 7d72, ecaade2017_215ddr, cf2017_150q, ascaad2014_016f9, ecaade2016_223k59, 5d24, ecaade2017_253ff, e7ef, 9e18, 06d8, 97e9, ijac201412304g1, c7e2, 44b4, ecaade2015_155p32, acadia15_323s12, afac, sigradi2017_056tt, aff2, ecaade2018_120c, sigradi2013_194j, 68fa, dd14, 6b29, f68f, 64f0, caadria2017_110h29, d919, 6f41, ecaade2015_248r56, sigradi2016_654yy, 1591, sigradi2014_335u7, 00bd, ecaade2018_284ll, 8722, bdb2, a2b1, ae24, ecaade2015_100v19, caadria2015_069o8, ab83, 9312, 53e9, 62d2, ecaade2017_189uu, c5f1, f217, ascaad2016_033y12, 59ea, acadia14_101ap, 94b3, b006, acadia17_670w, 5c0b, b66f, 2f61, ecaade2014_180c45, dcfa, sigradi2015_10.7h18, 3bde, bea5, 39a4, 04c1, cf2017_513rr, 65c5, 651c, ecaade2018_361z, ecaaderis2018_113xx, 0969, acadia17_382pp, caadria2017_021n8, fb02, e2bf, 6fd2, a9d7, a7f5, 8380, 2b66, 9345, 424b, 8849, caadria2017_081x24, ecaade2015_193v39, 89dd, c8ba, 87d5, 3278, caadria2018_314y, 3c30, 64e0, ecaade2018_195rr, 2fbe, 564e, 9bd6, caadria2018_065s, d10e, caadria2018_209xx, 56d1, 1709, c8eb, ecaade2015_334o72, 28aa, 6f55, 2e1b, ecdc, 4506, 9903, cf2017_360rr, 43aa, sigradi2016_695r, 039d, 8c52, c2d7, acadia14projects_339ax, acadia14_699h, ijac201715202e, 4fe8, caadria2015_114b18, 014a, ecaade2018_329mm, ecaade2014_204t52, acadia14_267k, 613f, efe2, ijac201513102i2, acadia17_72g, c299, 127d, 2240, f51b, 6eef, acadia17_572ii, fc34, 07b8, f729, 4a2d, c41f, aa79, 2923, 09a4, ecaade2015_11i1, acadia14projects_23z, ascaad2016_021g8, acadia14projects_565ah, bc98, acadia14projects_681ai, ecaade2017_076cc, f787, 2380, 5288, 3884, 0c4f, ecaade2018_243hh, a758, 32e1, de5a, 93af, ascaad2016_028b11, sigradi2017_047gg, 5add, cc9d, caadria2016_477u19, ascaad2016_028w10, 9733, ecaade2015_217m48, f7a8, acadia15_357l15, 56c6, 110b, 0049, 5b71, caadria2017_081s24, acadia17_512y, aff3, ascaad2016_035n13, 1740, caadria2018_199v, cb95, c3e2, a8e8, a1bf, 028d, 9636, ecaade2017_220ll, 81a8, 526e, ecaade2018_264kk, 3d23, 9524, e8ce, 116d, ecaade2013r_008o5, ecaade2017_268kk, sigradi2015_12.107f27, ecaade2016_166i47, 2e56, 0b61, 9b2f, cd98, e8ae, caadria2016_839i35, abcb, acadia17_28cc, sigradi2015_10.377r22, 4b94, 9790, 3cd3, b17b, ascaad2014_037m2, ea2f, 4aa8, aad7, ecaade2017_212ff, acadia14projects_565aj, ecaade2015_271z59, sigradi2015_8.41w10, 0320, 3c8e, 72c2, ecaade2014_012s2, 6972, 651a, 0a14, 9b14, a7b1, 05a4, 6820, 9506, 6d30, 8e87, a1be, f73d, sigradi2016_770o, 030c, 82ad, aa09, 1629, 1d1b, dd3f, 9308, 1281, ecaade2015_230n52, 3419, caadria2017_003b2, ijac201412402o4, 9dea, c353, 1cf4, sigradi2013_158b, 6f8f, fe4a, 1712, 15ce, ecaade2018_367s, 1811, a953, 8946, fcf1, 0d9d, ecaade2014_038l9, 1071, ecaade2014_071w16, 0c7f, 13e8, 64be, 8b1e, ascaad2014_003s1, 7de1, sigradi2013_347p, de1c, 7d13, acadia15_57f2, f19b, acadia14_609af, ecaade2017_083ss, 40a0, 1b1d, ijac201614204u9, ascaad2014_003x1, 3541, d0c9, b821, 2338, 9678, 9da4, 6978, b2d9, sigradi2017_035rr, ijac201513102n2, ecaade2016_058a15, caadria2015_142r23, b1e4, 0f3a, ecaade2016_017l4, ee35, 9b16, ecaade2014_206h53, a109, ecaade2016_ws-dheritages67, d63e, 6d5a, 5e8b, 1101, 2b0e, a072, e752, acadia17_329dd, acadia17_323r, 149c, cc4f, 4028, f07f, d62e, 6b25, acadia15_95c3, caadria2017_182n43, 64f3, ecaade2015_241w54, 7027, caadria2017_142j37, d276, 1df4, ecaade2015_268e59, acadia17_266bb, e204, b836, a036, fc83, aa4d, 9d41, acadia17_600dd, caadria2015_206o30, e49a, 495e, 8780, ecaade2018_289n, 9f5e, 3368, 49db, sigradi2017_040e, c077, a368, ea79, 055d, 8afc, ecaade2018_w03dd, c0dc, 6738, 9e57, 304d, f8f6, eb3d, a63c, 5d04, 829d, 0034, cf2017_513vv, e60d, 4e8c, 3a54, 4ded, ecaaderis2018_110l, 1fb4, sigradi2015_3.201z3, caadria2018_309a, 0863, 6c8f, 202f, 2fef, ijac201614303d2, caadria2015_213d33, ecaade2017_229dd, cc61, aac4, df33, caadria2016_735r31, d3b7, ecaade2018_277f, fd98, ecaade2015_307r67, ecaade2018_315x, 240d, 543c, acadia17_424uu, acadia17_590p, b557, 73b2, d924, 33e5, 7924, 3d62, sigradi2016_814l, acadia15_263c11, 83f3, 3997, 12d3, ecaade2018_262yy, 12e0, ecaade2017_117cc, 98a9, 7ac5, 9b7a, ecaade2018_155h, bbc6, 41d3, f097, cf2017_180g, 7d62, f98d, 354a, dc22, f8f8, a466, aa5f, ecaade2016_110e30, 156b, ecaade2017_072d, acadia14projects_497w, a8cd, 4415, acadia14projects_627az, f3a5, 8b4c, acadia14projects_579e, 62e3, 019f, 016c, acadia17_28jj, 948b, ecaade2014_079v18, 8dc6, acadia15_161f6, fb2a, 8926, cf2017_443n, acadia15_274n11, 3cab, 7fea, 518c, 2165, acadia17_110w, acadia17_18t, fa6e, e95e, acadia15_161a6, 82c8, e81b, ed99, 2575, ecaade2018_232e, ecaade2018_264ii, afb8, c7a6, ba70, c011, a9b5, sigradi2017_013gg, acadia15_284t11, 5d7e, sigradi2014_151o3, b717, 080b, d2f0, 258c, f838, 5e6b, e813, 256d, d0a6, caadria2017_003g2, 6cfc, 5c50, ecaade2013r_011e7, cc8d, 173b, b2cf, 3f80, b0e9, ecaade2018_351kk, 03a3, fa2d, 17c0, 9996, f5f0, bae5, 0b2b, 746b, a259, 30ec, acadia15_443w18, ijac201614307m4, ad93, 4dd4, caadria2015_208r30, f8b5, 8306, 0cbb, d828, e7e8, e194, e32e, 2547, c102, ff19, 52ff, acadia17_292cc, 24fd, ecaade2014_054t13, e59c, 68ca, f4ca, 440b, f03f, ecaade2018_108m, ef8d, acadia14_627as, 1b9d, 4aa7, c7a1, 0bcd, 4ddd, caadria2017_048t15, sigradi2015_8.41u10, c5f5, 51f1, ecaade2018_247j, f1fa, acadia16_78n5, 9412, sigradi2016_431v, ab17, cfe0, df14, 2fb8, sigradi2015_5.384m7, 3906, 73cc, ascaad2016_016v6, d852, caadria2017_190s45, 4dbe, sigradi2016_465l, 62ce, 410c, afa1, ecaade2018_322m, 8044, 7e8c, ecaade2018_103gg, caadria2016_147f6, eaef, b063, 078e, a98a, a5aa, caadria2016_703g30, 1603, 14a4, cb24, eb98, sigradi2017_069qq, caadria2017_183i44, ecaade2018_437h, 29ea, 6547, ascaad2016_012o5, 6db7, 6307, caadria2017_056l19, sigradi2016_448ee, 8276, 5908, ijac201614207s11, ecaade2014_138z30, acadia14_33ai, d64b, 1d9c, 8f17, acadia17_330ss, 0bd0, ecaade2018_200kk, 1d65, c2fb, 4e53, caadria2016_301t13, 2b8e, 9f35, ijac201614407c5, caadria2015_208i31, 33f6, f1cd, ecaade2017_234m, sigradi2017_016s, 433d, 9218, ecaade2014_194x49, ecaade2016_134c38, dd54, 91d6, f912, 3270, fe7c, ce8f, 8fde, 3ae6, 4377, 7aea, 34ac, d93d, adc4, e1d7, 8cb8, 9b68, ecaade2018_213kk, 0a39, caadria2017_163r40, c408, 2f56, ee28, 5619, ijac201614302j1, 6bc1, b464, bddc, 9865, fccc, ecaade2017_240s, 0afb, ecaade2016_130b37, 4a28, 17ad, ecaade2014_149b35, acadia17_138a, ecaade2017_201xx, 660d, 1afd, 3b56, aa08, 8543, 3097, 20b5, 9559, 4e7d, 1df6, caadria2018_132mm, bbe0, ecaade2015_118z23, sigradi2017_035pp, acadia17_318l, ee23, 8eef, 1dde, sigradi2016_777aa, 413f, c11c, acadia17_222r, afe9, acadia17_381aa, 1845, 08fb, 5eee, 65bf, edfd, ecaade2018_370p, 37e8, ascaad2016_023y9, sigradi2014_265r1, ce50, caadria2016_177g8, c18b, b120, ca0d, 8921, 669d, acadia15_185s7, 1d2d, acadia14projects_177n, 8550, e0ce, c3f3, 1bcf, f87b, 1b0b, 2f79, ecaade2018_255ll, ecaade2014_224v56, 0e0c, e9e0, c1a9, ecaade2017_006jj, 07eb, 7af9, a21f, sigradi2014_063z5, 6658, ecaade2014_180m45, 7265, b056, ecaade2016_237g63, 306b, 9fc9, 6d4c, ccb9, d17e, sigradi2013_158v, a768, acadia14projects_497r, 320a, 9526, 41f3, caadria2016_829e35, 450f, sigradi2017_034cc, caadria2018_306k, 6e03, 6f05, a77c, f4b2, ecaade2016_bkom65, caadria2017_003x1, ecaade2016_098b27, 2320, 302c, c6ef, 975a, 952a, 7b21, b23d, f145, ecaade2014_079y18, sigradi2017_007y, 1513, 38e3, 7c79, 13bd, ecaade2018_289r, acadia14projects_81n, 1ac4, ecaade2014_240k62, 6ea4, 342d, 230b, caadria2018_228f, 6c25, ca91, 93ab, 4235, 812b, caadria2018_228g, ecaade2016_118l31, aca7, ecaade2016_191j51, 2d92, 9bbb, caadria2016_013h2, 1705, 02b7, acadia14_655ab, sigradi2016_737bb, 6af1, a68b, dfa5, 291c, ijac201715204kk, 245c, 5ae4, 8e75, a1f7, b3a1, ecaade2015_158c34, sigradi2013_274v, ecaade2018_361r, 3047, cad7, a5e2, c5b6, acadia16_78m5, 302d, 44a7, 148a, acadia17_52c, ecaade2016_167w47, 15dd, 3d68, 87f6, 6582, ijac201513103x2, 79b8, caadria2016_177w7, 7ae1, caadria2015_087e14, 291b, ecaade2016_118x31, dfed, 1055, 64ea, d6ad, ecaade2017_148oo, ed55, a9a3, b559, 0c9e, 8732, ijac201412408k2, ecaade2015_144h31, c4b4, 7c83, ef48, 0d52, d959, c984, ecaade2017_108r, 4af1, ecaade2017_152dd, e73a, f591, 44a1, ecaade2014_196a51, b42b, 3b31, ecaade2015_229t51, ascaad2014_022g4, 638e, ecaade2018_208t, f9be, 74a9, acadia17_512w, caadria2018_245r, adc8, 2fbc, sigradi2017_011u, a3af, 99d8, 3c37, cf67, ecaade2017_269ww, ecaade2018_339gg, 9838, ijac201614202m7, b309, e7a1, c084, cdde, e2cf, cd59, d40b, ascaad2016_045t18, f486, a3ce, sigradi2016_568nn, ecaaderis2018_104jj, a4eb, cd2c, sigradi2015_8.47i11, 19bd, acadia14projects_199af, 0c7a, d72c, ecaade2018_p02h, 1aba, caadria2015_237i35, 3f40, ijac201614207i11, caadria2018_125cc, b5de, 6f06, 7b3c, dc5c, caadria2017_136r36, caadria2016_651g28, 8db4, acadia17_189nn, 4c2e, 215f, b896, 2b49, 42f0, 6142, 2e31, 30d6, bbb3, 824b, 8786, 9fa1, 3727, 2bfb, a61b, ab8c, 9572, c558, d57a, 72c7, c602, a545, 3e80, 5320, ecaade2017_097ff, 1729, 7c5d, a89f, 25b1, fede, acadia14_63ap, 7127, ec0c, acadia17_500hh, ecaade2017_291m, 28d3, 85bf, 663b, d1ce, 8fb4, 3d7c, sigradi2013_386g, ecaade2015_22m4, 185a, ijac201715204nn, 36ce, ecaade2018_394xx, 2119, caadria2018_188v, 9f9c, afaa, 27b0, ascaad2014_035v1, 5b93, caadria2018_068p, 9018, ecaade2014_226x58, 006c, 7a9a, caadria2016_281d12, c1db, 3738, f645, 654b, caadria2015_168k25, 3ee8, 4705, 59e9, cf2017_180ww, 8df0, 5643, 438f, 5b44, caadria2018_122n, fab5, acadia14_291i, ecaade2018_221e, acadia17_608w, 332b, 2f02, c092, ecaade2018_229d, ascaad2016_022j9, 1569, caadria2018_050q, 8462, ecaade2016_067z16, acadia14_63at, cad8, ecaade2018_289l, acadia17_163pp, ijac201412407y9, d471, b55a, dc86, 6765, 7e1e, sigradi2015_8.289b15, ecaade2018_402jj, 1bb0, e87e, 88d1, bc1e, caadria2015_012h2, ecaade2016_tkow66, 8deb, 2aa6, e85d, sigradi2017_085h, 92bd, ascaad2016_035o13, 4fc6, b0d2, b62f, 9208, acadia15_357n15, 2657, d1fe, 0e2e, e00f, 2a79, ecaade2017_240u, caadria2016_673w28, a8f3, ebbd, 29b3, 51cc, ecaade2017_jgon, 3b4f, fa22, 937f, 0ef0, b08a, 7f7b, a431, 939d, ecaade2018_208y, caadria2017_132j35, 372c, 5c9c, f91a, sigradi2016_367vv, acadia17_413y, ijac201614403i2, 266b, sigradi2015_11.8l23, d236, 2005, acadia15_95d3, 574b, acadia14_507ae, 2202, 040f, d55d, acadia16_352a22, 1a19, d8e4, c0e5, 6b5d, sigradi2017_003k, 7698, 8b4e, 74af, e1b7, acadia14_565i, d7ed, 70c1, 4c16, caadria2018_122p, ecaade2015_241t55, 3c99, 3582, d75b, ecaade2018_158e, ecaade2018_247f, ecaade2017_057h, 30d1, 33ce, 9117, 0d3b, acadia14projects_79ac, ijac201715103a, 4b89, b4d9, caadria2018_080q, 0634, sigradi2014_284d4, 9778, ijac201614204c10, 3fce, 0a09, 68f3, 4945, ijac201614401a1, 4531, sigradi2013_95s, c7fa, c935, 468e, bbf9, 2c93, 13b5, 66fa, acadia17_284c, cf2017_546h, ecaade2014_152g36, 0aad, ecaade2015_33l6, 3a18, 5f0d, caadria2015_172c26, acadia17_414mm, 9269, 4bfd, ecaade2016_182o49, ecaade2015_221t48, f9e9, 354c, fd5b, acadia17_660k, 215c, b223, 2027, eeb3, 11cb, caadria2018_276z, 9d96, 6406, acadia15_95p3, d1f3, 1f4d, 6f6a, 3283, 7339, 1aec, 161e, a025, c52a, fbed, fcc6, 8a46, ecaade2016_221w56, acadia17_50tt, 66c6, 4dfb, sigradi2017_083nn, 1692, 9177, 155a, ijac201513206k9, 595e, 487d, ab1a, 958e, 6dc6, 7bc9, a6eb, ecaade2014_138k30, ecaade2016_223k58, 0325, ecaade2015_119e24, caadria2016_105w4, 8af8, b0eb, cc34, acadia15_185k7, f377, a97c, c7d2, 9b09, 330c, ecaade2018_422kk, caadria2017_040o12, ac35, ijac201614405d3, sigradi2014_239w8, 94f4, 95b3, ecaade2017_057q, 916a, 6be5, 1d18, acadia17_163hh, 2b22, a9b3, 95c5, 329f, 03e4, 72db, d406, 60f1, fc0b, cf2017_374f, 5448, ijac201513306f13, 5352, 605e, 0a58, 1635, efb6, 41d6, 7caf, sigradi2013_238o, 6200, 0c57, a32f, 70b9, ecaade2016_002f1, acadia17_402f, caadria2015_150b24, 9c12, acadia17_404dd, 8d73, 28e9, 22a9, 04a0, a67d, ebf1, 165f, ffa3, ecaade2015_193c40, ecaade2018_322b, bc9b, 6d9e, acadia17_128pp, 96f9, 984d, 504c, 8218, 7e89, 84e1, ecaade2015_116j23, 7934, 6331, d1b6, acadia14projects_311w, ecaade2018_366ww, sigradi2015_10.267t20, 4773, 3c17, acadia17_324q, f9eb, caadria2015_237s35, 85f7, caadria2018_337qq, f3de, ecaaderis2018_107y, 8bc5, 379b, f7c1, a3b7, 1d0d, 9bf9, 3cf5, c561, bec0, 9f93, caadria2017_145s38, acadia14projects_281r, 741a, c80f, ijac201412304m1, ijac201614309d6, 07dc, a31d, 071d, b1b2, 9007, caadria2018_115m, 00ff, caadria2015_032y4, 9106, a49f, caadria2017_163e41, 78ae, ef66, 20af, sigradi2017_011p, 072a, 23cb, acadia17_212ll, acadia15_110u3, 69c6, acadia17_260u, f1ea, ecaade2017_105ii, ecaade2014_201e52, 825f, sigradi2016_385nn, f9de, 7466, ecaade2018_156zz, ecaade2018_167e, 4ea3, 740a, ecaade2016_182n49, d4c4, 03a0, 8b8d, fda9, ccf6, caadria2018_161n, e224, 1b22, acadia14_555g, 345b, sigradi2015_8.289f15, ecaade2018_110z, acadia14_627au, 9b71, 98d4, d019, a8a4, 33ea, 3003, 5700, 53d7, ascaad2016_054c22, d8c7, ijac201513302n10, 01d3, d0fa, 73ac, ecaade2015_48d8, 8f45, ecaade2015_170w35, 35b2, caadria2015_130y21, d9b4, ae44, 83ea, fa28, a3f2, acadia17_366z, a112, a44f, ecaade2014_092g22, 1596, sigradi2016_490dd, 2a32, 4cd2, 7679, ecaade2015_87t17, 9567, 23da, ecaade2018_166zz, a5f0, acadia15_251o10, 2181, 950b, 91f5, 008c, caadria2017_134a36, eefa, af29, dbda, 4116, aba9, 0088, sigradi2017_052f, caadria2018_342n, sigradi2017_085g, a6b0, ecaade2016_058v14, a846, 5d6a, 0029, e07c, da5c, ece5, 1223, a9c1, 8d3d, 6b8c, 4c1f, 6410, ccf4, 5c48, acadia14projects_497aa, acadia14_389b, f5f2, c592, c145, caadria2018_190z, 28f4, 37ca, a58e, caadria2018_037e, sigradi2015_sp_10.179i31, 5a26, ff36, ecaade2014_173x42, 4fd7, ecaade2018_295r, 0163, acadia17_221kk, 7c33, acadia15_110w3, 9d2b, 4c09, ecaade2016_102y27, 57b4, aaff, 8f6d, acadia17_382ww, ecaade2015_278s60, dd0a, 35c8, acadia14_257ab, 05c0, 1146, 6d1b, ecaade2016_067y16, d0e8, 681c, bd14, f115, be68, ecaade2018_367q, 0b59, ecaade2017_008o, 7dc5, ecaade2018_243cc, caadria2018_190ff, a2f7, cf2017_137o, b3ee, f354, 72d0, 997d, 397b, 1a07, ecaade2016_071t19, 6de6, c7f9, 69bb, sigradi2017_038cc, 36d9, f2a5, 7798, 20ce, 4844, acadia14_435an, 8867, 96f5, a826, 187d, ascaad2014_013b7, sigradi2013_195z, 4a0a, acadia14_549s, 92a1, ecaade2013r_008h5, 773d, 593d, caadria2017_124z32, sigradi2017_056oo, c08b, 0559, fadd, 0d9c, b0a3, e8ac, 66db, bb2f, b204, caadria2018_245j, ecaade2017_277dd, bfc4, b95b, 1a00, 41a7, 3d31, 7734, 1cac, ascaad2016_032t12, 410e, b0db, eef0, d78b, ecaade2014_108d24, 3bef, e748, acadia14projects_53k, 9716, 0948, 84ff, d6fd, 9c26, 8412, sigradi2016_710mm, 8063, 2971, 51c4, sigradi2016_450xx, ecaade2014_052k13, 9555, sigradi2015_8.143c12, c48d, 5b1f, ijac201614305e3, ecaade2014_052j12, 7957, 96c1, 8760, acadia14projects_91t, 1465, a1af, ecaade2017_019qq, 3d13, b82d, ecaade2014_132k29, ecaade2014_072i17, fdee, 0f43, ecaade2018_112s, 6d4a, 3ed5, 40ca, 3103, ada3, ecaade2015_109t20, f5f5, 11bb, 3434, 3330, ecaade2015_278t60, 432d, 1911, a2e1, d6ef, sigradi2016_490ee, 8ef2, sigradi2015_sp_8.326u30, sigradi2016_421xx, a59c, 9e46, 87b4, eb01, c0f6, fef1, 4ae8, a629, sigradi2016_637z, acadia17_637i, 10f4, 9c4a, 3e83, fe86, 6316, ca31, 868f, 6881, 0778, 756d, 7181, 3799, ecaade2016_077u22, acadia14_435as, sigradi2013_347t, acadia15_469s20, 2dc3, 48a9, 0758, 9010, c4cf, 9d3b, eb21, 4548, 53bd, b5e7, ddca, acadia14projects_291au, 5fa0, 6a9c, cf2017_374e, fcf8, 36f6, 5156, 247d, 441a, ecaade2014_180e45, 4449, ecaade2014_057g14, a6a7, ecaade2014_180t45, 442b, fa90, 3dd1, ecaaderis2018_111y, 9105, 3b7b, acb9, ijac201513205y7, 2e16, acadia14projects_199an, a7e6, f6fe, ascaad2014_017y9, caadria2016_851b36, b0fc, 01c7, 175e, 7b0a, a45a, 176c, caadria2017_104b28, 663c, 15bc, caadria2018_211j, caadria2016_383o16, a983, 29d9, c630, e18d, ed35, sigradi2016_375f, 2471, a2da, 595d, sigradi2017_055ii, b8f5, caadria2017_047g15, 2572, sigradi2017_014kk, af45, 71b5, 6bf9, 238f, 1150, 4cd1, ecaade2018_276w, ecaade2018_399ff, 6be6, sigradi2013_401i, 5c68, 1dec, acadia16_344y20, 406b, caadria2018_199x, sigradi2014_128f1, 3169, ecaade2017_037bb, 4f52, 4ba1, 5c3f, 0844, ad30, c8e3, a17c, sigradi2014_339y7, ecaade2015_169y34, caadria2016_311x13, cf2017_601cc, 1ded, 447c, caadria2017_132i35, ecaade2018_201m, c658, 8ff8, 5a1b, caadria2015_073i10, 82af, acadia16_214i14, caadria2017_063a21, ecaade2018_438gg, e528, 46a5, 81c0, 40cb, ascaad2016_033g13, ijac201614308d5, 6078, 1bcc, 4b14, ijac201412207f5, acadia17_474k, acadia17_222g, c594, 25b2, 72c5, c6e0, 614d, 8ab8, acadia14_177ac, 2b86, ecaade2015_217i48, 3946, bfa6, sigradi2016_815ll, 51f0, ijac201513105b4, sigradi2017_076mm, 6a65, sigradi2017_012bb, ef7d, f2f2, 12f7, 054b, 31a9, 36bf, cebc, 7fec, 6e74, 1b7f, ea5d, bc4a, 6751, f401, 6cc6, 875d, be61, 1c89, 1312, ebcf, 6c13, ecaade2017_032i, acadia14projects_487i, cf2017_533ll, 30d2, bb58, 4dce, ecaade2017_184kk, ecaade2017_029y, 07f2, 4685, 7979, 35d1, 5cd6, f970, a073, 2728, 777a, eae3, 9b42, ba12, ec8d, 880a, 46af, acadia16_88m6, ecaade2017_039ww, acadia14_229m, 510c, sigradi2013_155h, 8d96, 6121, 1dc1, f33a, ecaade2014_015k3, 7867, 90c6, 6fad, 5173, caadria2016_115k5, 9974, 2a72, 23ea, caadria2017_123f32, fff3, edbd, d1f8, 3961, 2c1e, ecaade2015_17u2, 629f, sigradi2015_6.387l9, 6297, 7fa6, 8e26, 0589, f24c, f498, caadria2017_074f23, 538f, ecaade2014_080e19, 8489, 84be, 8486, 0ca1, e442, 49c6, 40f1, e130, b24a, f569, caadria2018_132dd, a71c, 6292, 56ea, sigradi2016_537ww, 8443, 23d7, caadria2016_477x19, 2205, fbeb, bf5b, f6c6, e4e5, sigradi2016_550o, ce25, 100c, dad4, ijac201614102b2, 1019, 64df, caadria2018_241pp, 55e9, 34f6, 855d, ascaad2016_037e14, ecaade2016_216g55, 1695, ecaade2017_138x, c30d, 610d, cf2017_601f, 3b1b, ecaade2016_132p37, 24d0, ecaade2015_235t53, ed47, 8cbb, 930c, 2442, ecaade2018_258zz, ecaade2016_057r14, 0aae, d07f, 08cf, 5fa2, 9e37, 1cb0, 25e6, debe, ascaad2016_054u21, a04f, ecaade2017_079l, be7d, bb76, acadia15_81v2, ecaade2016_169l48, 4212, 6cf5, d36a, ecaade2017_306l, sigradi2015_6.387v9, e0e5, a667, bd44, ecaade2014_149c34, e940, 59af, 9b00, 840a, 687e, 6ded, 6f9b, 1ef8, 5a05, 8fd7, 5976, 8f02, f779, b978, 959e, 89de, ecaade2015_194y40, 1f62, 5e2f, 2fb2, 8a96, acadia14_125u, 10d1, 7d26, 27af, 1660, dac0, 2b5b, f672, da63, 0b34, 62b3, 23f2, ec61, ijac201513305v12, d466, ae4c, 7ea8, 93a7, 7186, sigradi2015_8.289a15, c25f, acadia16_78o5, 230f, ecaade2014_153i37, 24c1, 859c, 709b, 7532, acadia17_222p, 54c2, 7f83, 083e, 20eb, acadia14_317w, ijac201614105t4, 4c68, f04d, 2257, 9536, ed38, 9dcd, sigradi2016_659t, ecaade2014_204x52, 761f, 2357, ecaade2017_230xx, 16a4, ca1b, 9a18, bd36, sigradi2017_016u, a7c6, sigradi2016_450vv, fcd6, 79e8, bc42, e6dd, 3a7a, bb02, d848, acadia17_298ll, ff20, d507, ijac201614308f5, c64a, ecaade2016_162t44, 25dc, 75c3, 0693, 1a60, 9db2, 1b49, sigradi2013_54, 5656, 69b3, 4960, acadia14projects_565ac, ecaade2018_130qq, 1db9, caadria2018_241bb, 7920, 70d8, 02d3, 32dd, ecaade2017_057j, 44e4, f84b, ecaade2016_016e4, ad04, 026f, a8e6, sigradi2017_008xx, ecaade2018_134j, 48bb, 955a, 0f66, 34e9, 2efe, 1e27, 44c3, 95ad, acadia15_333u13, 051c, f7de, cb8d, caadria2016_311a14, 49f4, a8f2, 6083, ed33, 4b9b, 2ae6, acadia16_440d26, a469, 158f, cd41, 353b, 9971, 7890, ascaad2016_022x8, ecaade2014_038w9, f33c, 599d, 68c0, 3cea, afed, 8910, 06a3, 4297, 8f27, 203e, 7f06, 85c3, fa5b, ecaade2018_377aa, ecaade2018_204w, 41eb, ecaade2018_170r, c856, 8122, de21, fc0c, ecaade2018_399pp, fea3, 1704, a91b, ecaade2014_023n6, ascaad2016_048l20, e4e8, 68c8, 354f, sigradi2015_6.341w8, ecaade2018_230q, ecaade2018_164kk, dd80, 39cf, acadia17_511ww, ecaade2015_171b36, 9ae6, ecaade2014_036e9, e868, 620c, 7df0, 9972, ecaade2018_399yy, c49d, f5b0, 0e70, ecaade2017_097aa, ijac201715105mm, 0422, sigradi2013_429h, ecaade2017_157mm, ecaade2014_186n47, 363e, 3898, 903e, 1a3d, 655d, c148, ecaade2016_055k14, e106, 7cc1, ca61, ijac201715105ww, 7b2f, sigradi2016_695o, eded, caadria2018_216ff, 1b9c, 6655, 066f, 0674, ascaad2016_038d15, 7b5c, c51a, 37e3, 6ac3, sigradi2014_266f2, 7b04, caadria2015_016j3, ecaade2017_189xx, ecaade2015_196s42, sigradi2016_805hh, 45cc, 70fb, 8166, acadia17_382uu, 1526, 616c, 3fe4, f5ec, 2498, 9dd3, 2184, ecaade2017_243ee, b681, 856b, ecaade2016_230u62, 9094, acadia17_598c, cce8, ecaade2018_329dd, 12da, acadia17_26d, de7a, ijac201412403i7, 6ffa, 58a8, 3c6d, 7358, ef02, b14f, ecaade2016_089e25, db58, 6975, caadria2016_343n15, acadia17_600aa, caadria2018_270xx, ecaade2017_021t, 6a30, 11e7, ecaade2015_173f37, 0522, ecaade2014_112k26, 6a63, a5b9, 1ca3, f7a3, f8fa, 89c1, 01ec, 7edc, b877, 6efb, 04f7, 0033, ea6c, fecd, 81b8, a649, 3920, 8901, caadria2018_284d, ascaad2014_009h5, 35d9, ecaade2017_134s, caadria2018_257xx, de51, 041e, a7a9, 677a, 7266, 1c39, ca80, 1b56, 3c76, 1faa, 8b00, 85fb, 4347, 3a7c, 801a, 4733, 03fb, 4671, fb96, acadia14projects_619v, a058, acadia17_522dd, acadia17_648vv, 78e5, 367e, 2590, de19, 3f27, ecaade2015_222f49, 5934, c1bb, caadria2018_314bb, ascaad2014_020v3, 20a2, c112, 9088, sigradi2013_112, 8022, c20a, ecaade2016_048v13, ecaade2016_199x52, fd83, fdbc, ecaade2013r_003l2, 4145, 1c7d, 7411, d498, f69c, 8211, ijac201513201d6, 93e4, 9b05, 9706, f5ea, ecaade2017_215i, sigradi2015_8.264k14, 5634, 9fd0, 054e, fa5f, sigradi2016_455c, 8d6e, c9c1, 41c0, e03e, 6fdb, ecaade2015_86i17, cace, 9e4f, 8d0c, 55bf, 3a44, 7331, 49cc, 736e, acadia16_34a3, dc78, ecaade2017_021e, 7416, adda, f8aa, ecaade2018_234c, ascaad2016_002m1, c91f, c307, acadia14projects_317x, sigradi2014_265y1, 9739, 3daa, 614a, ecaade2016_243b65, cf2017_546e, acadia17_678cc, eb90, 0a92, ecaade2017_116c, ecaade2018_327qq, 645c, 827d, 0eee, d7fc, 097d, acadia14_101ag, bf76, 4588, deb1, c0cc, 7c9a, sigradi2013_263n, 91a1, cf2017_513ff, caadria2017_132o35, f247, acadia15_333e14, 3033, fb58, bd34, e9f1, 10e8, acadia14projects_167v, e4a7, ba61, b712, f059, 09cc, 022a, db6b, sigradi2013_41p, ijac201412401c4, 7361, af4b, 7502, 2c0d, ascaad2014_032r9, ecaade2017_033q, 12d9, caadria2016_497w20, 458b, ff40, 7a09, caadria2015_202w28, c1d8, 781d, 7802, 7adc, 35f6, d2d3, 8587, fcb3, bbf4, 22e5, caadria2017_129d35, ecaade2017_306o, 846a, f63f, 488d, caadria2015_086m13, 013a, 1d89, 85fa, caadria2018_216cc, 7102, a688, ecaade2018_286l, 5951, ecaade2017_163f, 3a6c, 6769, caadria2015_210m32, 6947, 48d1, 618e, d0c6, caadria2016_745e32, 387e, c899, 17cb, 55ea, fdc2, 567e, bff9, 7370, 59f5, ecaade2015_21f4, b05f, ecaade2013r_010p6, ecaade2015_138k29, fec8, 6979, 9fb6, caadria2018_284r, ecaade2016_113d31, ecaade2015_94d19, ecaade2014_202k52, cce7, b86e, ecaade2017_057x, 9112, ecaade2018_121z, 7b81, 7a11, c5f4, 6c11, 94f9, ab06, acadia16_140h10, 31ae, 3d2f, 0b07, 7378, 5890, 1a4d, acadia16_214s13, sigradi2017_048ll, 3654, ecaade2017_097ee, f7d7, ecaade2018_120d, 2ff8, c103, acadia14projects_719f, 9d5e, 091d, ijac201614105r5, caadria2016_839l35, 99d3, d085, b680, sigradi2013_226a, 915a, ecaade2016_ws-dleadp68, 3b7e, acadia15_223d9, 6c0d, b2e9, 6b46, 795a, ecaade2017_029w, acadia17_512l, 17d4, 1dac, caadria2018_039a, 833f, 1031, 7d0f, 0628, 7fab, 98f8, f0ff, caadria2017_145m38, 256c, 8103, 0a2d, ce63, d2de, f3e4, 7b1b, e29b, sigradi2014_266l2, a55e, e02c, 1684, a985, e112, 9b9c, caadria2017_113e30, ecaade2016_162x44, a11a, ecaade2017_215g, c9f6, sigradi2015_9.270f17, 402f, 90a5, cd0d, 1572, 96a2, 58f8, c786, e713, 14a7, 8b87, 748b, cb23, aae9, f24d, 32a1, acadia14projects_229l, sigradi2014_123r9, a434, c454, e643, bc55, 011d, 63f9, f011, 5a35, 0c19, 6365, 99f9, 5064, 526a, 527b, af82, 0594, cf2017_513bb, 153b, 664d, ecaade2016_089a25, ecaade2016_099i27, ijac201513205u7, caadria2017_031h11, acadia14projects_445ac, db88, 2ceb, b84c, ca00, f161, c8a3, 3a52, ecaade2015_285t62, e982, e28f, b593, 8cbc, 7753, 59c0, ecaade2016_037w9, f7d8, 2198, 43e3, adc1, 97fa, 9b29, acadia17_390kk, 47c0, caadria2018_029y, dfc6, 3939, df1d, 3678, 7158, 9286, 4b2d, 2dd2, acadia14projects_291e, caadria2016_549k23, ecaade2014_042n10, 717c, f883, 8d23, 8f20, 1313, ddcb, c912, 4aec, 8844, a399, b497, 9de7, f50b, 587f, 8367, 9026, ecaade2016_162k44, caadria2015_142n23, 0eaa, caadria2018_316d, acadia14_463o, ecaade2017_213a, 6299, 5d5b, ecaade2016_043d12, 65b1, 811b, ea5f, 86f2, a75b, ecaade2017_309rr, ecaade2015_53j9, ab88, acadia14projects_647ay, cf2017_601vv, caadria2018_293z, 98fe, 6b6f, 053a, caadria2015_209b32, 572e, acadia14_117b, a46c, ecc7, ijac201715203qq, b1d0, b1c8, a5c6, 0808, 2b38, ff6b, f803, a7f2, 900c, ecaade2016_243d65, ijac201513203j7, ecaade2016_023y6, cf2017_276bb, 081a, 9611, b34c, ecaade2018_233bb, de9e, caadria2015_126g21, 2ba4, 84ce, d594, 32d0, 7cba, 1b70, caadria2018_281p, 56a8, 27dd, ce37, c57e, ascaad2016_048h20, a823, b114, e072, 1fe8, 75ae, sigradi2016_781d, caadria2016_569c24, 6415, a8b5, 6b68, bc83, ecaade2017_192g, b618, 0575, sigradi2015_4.219a7, caadria2018_066i, 0e95, ecaade2018_186l, 2386, a7c7, ecaade2014_038s9, 47e8, acadia17_382yy, acadia14_565j, b3ce, c409, ecaade2018_424p, 0178, a607, 744a, 7ae6, f035, 4921, 6332, e6c3, 5c98, sigradi2017_035g, 0daf, f521, 059c, sigradi2013_381, 013f, 2250, 780d, acadia14_609ad, db6c, 3148, c5d0, 7f66, cbab, 8a62, 0f27, ecaade2015_202c44, caadria2017_027s9, fdf4, 42a1, ecaade2016_047o13, 4868, fec4, 0224, 3f8f, 52de, 2f3f, 198a, 9d6d, 571c, 4b62, 14b6, 36dc, e504, 0fbe, efda, acadia14_229h, 68a7, ecaade2014_127o28, sigradi2015_sp_12.402v31, cdfc, f14b, 2087, 3fbc, 7c14, ecaade2014_168j41, acadia15_483t20, 5ba0, 6903, 308e, 2908, fbbd, sigradi2017_035ss, 25b8, e1b4, 30c4, ecaade2017_027f, acadia14projects_339w, 5e7d, ad42, acadia17_154ff, acadia17_350cc, 3499, ecaade2016_062d15, ecaade2014_072o17, acadia14_601ae, caadria2018_292oo, cb49, caadria2015_124v19, caadria2015_124g20, ea99, sigradi2016_381s, caadria2016_703m30, dacf, ecaade2015_116i23, 1bf3, b606, b28b, ac82, ecaade2015_17i2, ecaade2016_243e65, 6bc2, sigradi2013_421k, 396c, 8f18, fe08, 6e18, ecaade2014_009a1, 95b2, b478, ed9c, 9d0a, b3f9, 43e0, fd9c, 113c, 62f1, d410, 92df, 242c, 30dc, acadia14_229i, 7a40, acadia15_149z5, f08e, 895d, caadria2018_050z, abdc, sigradi2015_8.264p14, eb3b, 65d3, ecaade2017_124z, ecaade2014_113v26, 5fdf, baaa, 64fd, ascaad2016_042u16, 1131, 2abb, 3164, 16e2, 878c, 96c6, 07c6, 9d5b, ea38, ecaade2015_207s46, caadria2015_213f33, a1c2, 0f88, b12e, caadria2016_683v29, ae20, def9, ecaade2015_178j38, 74c2, d713, ecaade2016_154g42, ecaade2016_230w61, ascaad2014_018w1, ad2c, sigradi2016_490y, affb, bd9f, 4181, f22b, 7775, 09a5, a8ca, caadria2016_167n7, 486e, cb9c, 5ef7, sigradi2013_286h, sigradi2013_212o, acadia14_637ae, caadria2016_777x32, bff0, ecaade2014_224i57, 35b6, ecaade2014_224s56, 71f0, acadia14_145n, db91, fcc5, f239, b327, acadia17_608ee, 261f, 6395, a07c, 802b, 7011, 0e68, c4b0, caadria2017_056g19, a22f, 2cd8, ascaad2014_024b6, 8f57, ecaade2018_375vv, fc15, 4c61, ecaade2015_38l7, 0e27, b4aa, ebf2, 6d28, d1d0, 1399, 5375, 7f64, b502, 5f6a, 7c8f, 504e, 804c, 7b64, 5ee1, 1aab, a329, 9d89, 901a, caadria2018_257nn, 2217, 4490, e6f5, sigradi2014_036p2, dae4, f70e, 7897, ae34, 32c8, cf2017_259l, acadia16_88x5, sigradi2013_390u, 6724, e570, e146, 6054, 3d65, 0079, 3ac3, e846, e98a, ecaade2018_162w, 6b08, f104, df93, 4301, aacc, sigradi2016_817n, b4e7, acadia14_189ao, caadria2016_663u28, ef07, ecaade2016_043y11, 3315, ascaad2014_004b2, 78a1, cf2017_513i, ecaade2017_079u, 0705, 6e05, 69ed, 1c76, ecaade2016_048b14, a23c, 3e7b, 6287, ad61, 47e2, 626f, sigradi2017_037u, 053d, 3eb3, 3e6a, 1976, 7475, ecaade2016_230r62, f6a6, ijac201715103f, 9859, acadia15_431h18, 0696, ea1e, 58fd, caadria2015_170s25, 90c8, 9ab6, ecaade2018_231k, 7e8a, sigradi2015_10.309z21, 55c3, 9f14, 2196, e7c7, 205f, ecaade2014_201d52, d541, 8f25, 4c75, 58bd, 3391, acadia15_243d10, 8866, c222, acadia14projects_555g, 2609, 1744, 9b5c, d87e, 14ce, acadia15_284s11, 5022, 90df, e924, 3da9, 1b67, acadia14projects_117d, cb5d, 6cc4, a1fe, 1b76, 41ea, acadia14_135l, caadria2017_051x16, 1b27, caadria2015_164d25, 59c7, e318, 46ea, 4818, d540, 8557, 4e30, b9cc, ddf5, a033, b359, 6bb1, 6712, 67a6, acadia16_352u21, ac5f, ad54, d51d, bfdd, caadria2018_162x, a40e, caadria2017_142r37, 50d0, 8777, c842, ijac201614208c14, 2091, 4e13, 4787, 7e07, ef95, 5441, 9618, 2e8e, ijac201715202pp, 29af, d68e, acadia14projects_375l, acadia17_598f, 00f2, bf1a, e849, dde2, 66f4, d72b, 9f5d, 357c, 0535, c0d7, 160c, ecaade2018_367o, 8981, 6d6e, 4547, 8f72, ecaade2017_288kk, ecaade2016_193p51, c160, c155, ff0d, 180d, 8c96, sigradi2014_313j6, 83d6, 65f6, 24d7, f62b, ecaade2018_107rr, acadia17_403o, sigradi2016_561ee, ae7e, acadia14projects_291am, f94c, dab2, 19a2, 2fbd, 374d, 4dd6, a03d, b1e9, 140d, 0e6a, 0539, caadria2016_529s22, sigradi2016_712nn, eead, acadia14_375a, cf6c, dab1, aa3c, ffa6, a54f, ecaade2014_094i22, e426, 9f13, ecaade2018_310j, a5c0, 7ca3, 3e40, ecaade2016_067m16, 549a, 16f9, 7978, fe42, 625c, 71a2, e21f, 37f9, c60e, 2fd8, c031, c68d, f821, sigradi2017_040f, acadia17_62b, 5d18, 0691, 26c1, 80f6, 16be, acadia16_214w13, 90ad, e127, caadria2016_013f2, 7ad0, 0027, 94f6, e34e, 8cbd, 532c, ecaade2014_240c62, cc7d, 6c88, f726, 0cb6, ecaade2015_100u19, 87c7, 9342, 3cb7, ijac201614102w2, ijac201412305e2, a933, ecaade2017_029z, c6c6, e63f, f1be, 4293, 0060, ecaade2018_219n, dffc, 5a60, 9ff1, c79b, 1b03, ad38, ecaade2015_209v46, ecaade2017_290vv, 4163, fc9f, caadria2015_172k26, 40a3, 27e4, fcf6, ecaade2014_144b33, cc9b, 4bcf, acadia14projects_627ar, 286f, ecaade2017_138v, 61c3, 54e7, 72b1, 4341, b42f, f574, 61c7, ae5d, ecaade2016_023s6, 1d38, fa80, dce4, 2947, 2484, 3a04, 3fde, ijac201614402l1, 2a16, 998e, 38bb, ecaade2018_112t, 079b, 4539, caadria2015_054j6, caadria2017_027p9, ecaade2018_354ii, acadia14_601ag, f010, ecaade2017_076mm, 439f, 4a5c, 37a2, caadria2015_066e8, 552f, f2cd, a6b1, 309a, 8cec, 2488, dcf6, b6ab, ecaade2017_042gg, sigradi2017_008ss, ijac201412405u8, ecaade2015_81s15, ecaade2016_208t53, 239d, b434, sigradi2013_54l, cf2017_276x, ascaad2016_057s22, 9e96, ecaade2018_261cc, ecaade2014_084a20, 93fb, ascaad2016_036d14, cf2017_128l, 986b, 2e3e, 6cbf, f621, fba9, caadria2018_212pp, c090, caadria2015_210g32, ijac201412408m2, e394, 7766, caadria2018_290o, 7329, a196, c38b, acadia15_297d12, 5bea, sigradi2016_420pp, caadria2015_086l13, ecaade2018_408q, be88, 50d1, 53ad, 77ee, b383, acadia17_392h, e816, ecaade2017_240t, 9f6e, ecaade2018_366e, db72, 89d4, acadia17_138c, 94b5, 12b1, ddde, dd22, ecaade2017_097hh, f9a7, 6003, ecaade2014_168f41, 7a66, sigradi2016_815dd, 9e61, ijac201715105rr, c979, e2aa, b012, 5586, 2791, f5d2, c8e1, caadria2018_142h, a284, ecaade2014_218o55, 2822, sigradi2015_3.221v4, 1074, 3dc3, 0bc2, ecaade2015_61i12, ijac201513206l9, ecaade2017_101x, caadria2016_651c28, 9b34, sigradi2015_8.186u12, 276e, 2b58, acadia17_18i, caadria2016_601i25, sigradi2016_441jj, 4d09, 8bac, 07ec, 2376, de66, 4f1a, 2506, ijac201513101t1, b3cf, ecaade2017_172kk, c21c, 1962, 038c, f28e, sigradi2017_071a, 0f26, d068, d93a, 27b5, af49, aba4, caadria2017_094r25, 1748, 4d9e, ascaad2014_017i1, bde2, ecaade2014_188n48, 38ea, ecaade2014_186e47, ee50, 19f0, sigradi2013_222k, c7ec, caadria2018_365ee, 0ed8, ecaade2015_81p15, 5acb, ecaade2018_309t, 3b06, 0543, acadia14projects_681ak, 6d74, 95d4, sigradi2015_sp_8.6g30, f5e5, ecaade2017_ws-archieduaa, 02e3, e3a9, 9168, 2aba, sigradi2013_150, a5b7, 64fa, ed97, sigradi2014_239c9, ece0, 6cbb, ecaade2018_309s, ecaade2017_248vv, ce04, e030, 53f6, sigradi2016_647oo, f030, ecaade2015_48y7, ee0f, d5f9, c633, caadria2018_122k, ecaade2017_293ss, d86f, 29eb, f5ce, 9f2d, 606c, 188f, c18c, 8727, 2fbb, 6e1a, ef8f, acadia17_59o, 1e0d, caadria2017_051s16, f5a7, 4af6, fe8c, c6e5, 2eac, 007d, 1ade, 07cb, 5648, acadia16_214c14, ijac201412405a9, 6d58, ecaade2017_124l, baa8, 74ee, acadia17_177l, 6e70, sigradi2013_28i, a225, c375, 17d7, 020d, bfb3, 451a, b0b0, 7eb6, da4d, 2f6b, ecaade2018_180p, 9044, d0bb, acadia14_681aj, 0199, 9d9d, a15c, 840c, 3bf0, b1c3, 08f2, d58a, 1d3b, ijac201715101a, c33b, 508e, dc6a, 4581, 0aa9, ijac201614203c9, d26b, 4453, 800a, 468b, f7d9, ef30, 5060, 7e46, 7782, ascaad2014_024i5, a271, b7ea, 7a3a, sigradi2017_009i, sigradi2017_008uu, e930, ecaade2015_122p24, 2e9f, sigradi2015_11.222t26, aa1b, 1d45, ecaade2017_047n, 35e1, ecaade2013r_009t5, 1115, acadia16_62m4, ddfc, e602, ecaade2014_078t18, 7cde, c792, caadria2017_001b1, 9d1d, 3b4d, 511a, 6d22, sigradi2015_11.8m23, 46be, e095, ea1a, 6374, 8573, 55b2, acadia15_451i19, 6a3a, 6ff6, a0bb, c957, f1bb, ecaade2015_87b18, 3355, 44b9, 7780, ijac201412408u2, cf2017_259e, 203d, acadia14_43ar, acadia17_650qq, 9d42, 6ddd, 0ecc, 4d1a, d4bf, cb91, caadria2017_005l3, acadia15_323d13, b27e, 7f09, ab4c, ascaad2014_013z6, 490b, sigradi2016_625d, ecaade2018_208hh, feb7, caadria2018_010g, 9fd3, e48b, acadia17_648y, f2dc, acadia17_222yy, 6980, f8ef, 3b32, a188, 2d09, 07e6, 015b, a0eb, b29f, e7d4, b197, ecaade2018_405n, 4166, 27b4, a7bf, 05bd, acadia14_247o, 9a64, caadria2015_114v17, acadia15_483l21, ijac201715103xx, 5a33, 567c, e18c, 415f, 8454, 8a2d, 6856, ascaad2014_009i5, 29ab, acadia14_549r, 987e, 84d3, acadia16_244u15, 7274, 44d6, 0702, 3cdb, d0e6, acadia15_161g6, acadia17_82z, 1357, ecaade2018_325xx, 7296, 883c, cb14, 058e, cdf0, 3a5c, acadia14projects_531z, 3237, caadria2018_057tt, 8222, b3c9, d5f7, 3cfd, 04d8, 2e52, 6714, 9bca, 0433, 99fb, 6e5f, 2157, 637f, 6768, ecaade2016_136z38, 5c83, 4e61, sigradi2016_550n, 43c3, bc2a, 99cb, ecaade2014_035y8, 3f3e, acadia14projects_699d, 25ac, 4930, acadia17_424tt, 36e3, c85c, 70f0, d429, 27a3, cc31, e546, c9bb, ecaade2016_021s5, 56d6, 9c55, a3a0, c1c7, ecaade2015_229y51, ecaade2015_114g22, 7155, ecaade2018_258oo, a24e, c4db, 8e8a, sigradi2016_685oo, ijac201412203a2, ee5a, sigradi2013_74g, 6d65, 2117, 59a4, cf2017_249ii, 64ba, acadia14_691ay, ef33, caadria2016_477v19, 6156, dca5, sigradi2015_10.144u19, caadria2018_054l, ff71, d0c2, ecaade2014_173a43, 34a3, eda8, 0a2f, 0348, acadia17_637j, 891a, 1701, e359, 9ebe, 34c0, 3a2c, feb5, 2191, d786, acadia14projects_565ae, 4834, 3b97, ac6f, db2a, 3bfc, 6c44, c3dd, ecaade2017_079x, f237, dde8, ijac201614205f10, sigradi2014_132u1, 49a0, 78fd, c020, ecaade2017_091b, bb09, ecaade2014_138i30, 7a4b, 39ec, d12d, 087f, ecaade2014_071a17, 7af1, caadria2018_314w, 831f, 7975, 7ba3, ecaade2015_164t34, ecaade2015_332x71, acadia14_177n, ecaade2015_138j28, 241a, bc5b, ecaade2017_042x, ecaade2018_200ii, f1e5, d7f6, 9770, 9a0c, d994, cf2017_630l, ecaade2014_070r16, 32fa, d37c, ecaade2017_105zz, 2fdd, c36f, 0c09, 1bed, e4df, 1bb4, f91b, bdb5, 4e64, cd30, fd93, 0069, 2a4d, 4220, 8531, 1f7a, 014d, sigradi2016_654uu, 2561, b51c, a269, sigradi2013_400a, aca2, 0810, c0e8, 8a68, 1930, acadia14projects_317u, 1b47, 45a4, ecaade2018_270b, d7ef, ea67, 7bd6, sigradi2013_155f, ccda, ecaade2015_325c71, 2a99, ecaade2015_73c14, 8893, c5ad, ascaad2016_023w9, acadia17_648u, 0e69, ecaade2016_126s34, ecaade2018_155k, caadria2018_237j, d488, e3c7, f92b, 431b, ecaade2017_077pp, caadria2018_101ss, sigradi2017_068ll, 8ef4, b370, ecaade2018_105f, 9bb5, 9b56, 1c52, ecaade2015_248j56, 0b9b, 10a0, 081f, af50, 7e08, ecaade2016_037z9, 6ad6, 4804, acadia17_456hh, 35f9, 6fa3, 8c4f, b3bf, 95a5, ecaade2018_317p, b1c0, 36d2, e7c3, 5ad5, 8a06, acadia17_231o, b6a5, 5bfd, 2210, 315d, 06fc, ecaade2015_200u43, ecaade2015_206w45, ijac201412305k2, 2fba, 5af1, ecaade2014_214z54, 2a33, d05d, c808, 1d9d, sigradi2016_766l, sigradi2014_080k7, 6443, 9ab1, 2066, ec89, 4096, caadria2017_048z15, ecaade2014_057u14, ecaade2018_310f, e817, 4df2, de6c, 3792, b6f9, 64f6, 1ef7, ecaade2015_230f52, 9738, sigradi2014_075b7, 34a6, 719f, 39f9, 8619, ecaade2018_108l, 6ef1, ecaade2018_200nn, sigradi2015_3.212i4, 528a, 0b47, 399d, ecaade2017_199vv, 41ca, acadia14_619ao, caadria2018_086a, sigradi2017_078o, ff35, 3b17, 40a4, 7d6c, 768a, 7aeb, caadria2015_090e15, a204, 1782, 4b67, caadria2017_072b23, 8832, 78a3, ecaade2014_029z7, 3627, e3a5, acadia17_90hh, 017b, acadia16_140x10, sigradi2013_200c, f4ee, e2d3, ac0a, 3c9d, 4dd5, 360c, c520, b912, 1206, caadria2015_185n27, acadia17_211i, 47c6, eb5c, ff83, df1c, 0260, caadria2018_190k, 80d2, b789, 0042, 5161, 79d7, ecaade2015_248i56, ad65, ijac201412403m6, ecaade2016_132n37, 3baf, 1b62, 5c55, d107, d715, bb03, f937, 3522, d11e, acadia17_190b, sigradi2015_10.309n22, ecaade2018_213ii, acadia14projects_681ah, sigradi2017_051vv, cf2017_419ss, cd81, ecaade2015_115a23, 760e, 5b7c, 3b96, 1ac1, ecaade2015_53x9, 3167, 9373, 73fb, d017, cf2017_630yy, ec06, 7dc1, 1148, 0bac, 7ae9, caadria2018_018bb, 7def, b5ff, 0f0d, d54f, 6076, 9ba7, ijac201715204ll, c247, 9038, 8a43, aba2, ascaad2014_013v6, ecaade2015_200n43, 9e33, 5332, ecaade2014_240m62, acadia17_403g, ecaade2017_201a, 6d85, 19ca, 1445, e7b6, 7c64, 327a, 71e4, sigradi2016_674ii, ecaade2015_37i7, a836, cf2017_513b, b32d, 51ed, cc83, 76bc, a7db, acadia15_57c2, 14d4, f6cf, f4b7, 0bbf, ecaade2014_050e12, 854e, ijac201614405i3, 5395, ecaade2018_233dd, ecaade2018_166vv, a820, a2d8, 8ce9, 3091, d3fd, 6308, caadria2018_287g, 29e1, caadria2018_278n, 0102, sigradi2015_12.19y26, 03dd, bf30, acadia14projects_189ar, d1c4, sigradi2017_008tt, df4a, 98fa, f2c4, 1a34, 34fc, b090, acadia17_50pp, 881c, 45da, 9cd5, 8a00, e1d6, 359a, c36e, sigradi2017_008pp, eacd, f31c, 562b, b215, 33d5, 2ebd, 2e4c, 5f85, 9ea4, d349, bbe2, ijac201614405d4, acadia16_224b15, f70b, 6ad0, beb4, ecaade2014_194m49, caadria2018_309vv, e605, ecaaderis2018_103cc, 6260, 18d1, ecaade2018_114ss, 0b5e, 4244, b169, caadria2015_181w26, a143, 3772, 1196, 4cd0, aad2, ff1a, c0c1, 9323, acadia17_350jj, 16fc, 8e4f, 9ff3, ecaade2016_073e21, acadia15_371g16, de46, sigradi2016_655f, ead3, 8a6b, caadria2017_015r5, 56d8, 1c98, 23ef, c449, 7415, ecaade2017_006xx, 10d8, e195, a6c3, 4e17, acadia14_523at, 45eb, cf00, 3edb, 7c7e, ecaade2016_096n26, d0cf, cecf, ecaade2015_229z51, e8bf, a6f3, caadria2017_142x36, aba8, acadia15_343p14, 23a2, 4cdc, 4c2a, 87e6, f2b0, 8f21, dd58, f3a1, 4727, 0b7a, f9da, acadia14projects_189ap, 6f54, 6b6c, a5c7, dd41, b390, caadria2017_041z12, 3491, ecaade2017_199ss, ecaade2017_111tt, a27b, ascaad2016_052i21, 95c9, 588b, 2dae, 075e, eab9,