CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

sigradi2015_9.347w17, ecaade2014_035d9, 6be8, caadria2015_073n10, 4d95, 49ff, ecaade2016_106k29, ecaade2016_013s3, d790, e3f0, 769c, ecaade2016_098y26, b360, da81, acadia14projects_453k, a8f8, 267b, b72a, d9bc, ecaade2016_188n50, 540f, f6f0, 5a89, 2bac, ccec, 443a, 969e, 5344, e8c4, fac8, ecaade2015_155i32, 99ff, d7a8, b43c, af92, 9200, 4ec7, acadia14projects_709ao, 74d0, 8a40, f499, fa4e, 042c, caadria2016_631j27, ijac201412403d6, 1fba, 4834, 8403, 1d7d, 8508, ascaad2014_004k2, 601f, 1036, ecaade2014_084p19, sigradi2014_330n7, sigradi2014_313g6, 2a5a, 1c44, 4e63, e7bd, ecaade2014_022z5, 391f, 7702, 99b6, 8907, sigradi2015_8.47f11, f677, acadia14_311t, b3f6, acadia16_478s28, ecaade2015_201a44, 4e44, d917, 6fe9, dbf5, ecaade2015_170x35, 00ba, dae7, 962e, 6a31, acadia14projects_681aj, 042e, 452d, f7c3, 5e3a, 997e, ecaade2016_217b56, 0ac0, 4c39, acadia14_153d, a8eb, 3ca3, bb30, 31e7, 4920, caadria2016_425d18, f74a, caadria2017_163f41, 9040, a624, 2829, 2648, b9d0, cff7, ecaade2015_196u41, 1c38, ecaade2014_108k24, 626a, b02f, 1fa5, d8a9, cc19, caadria2016_013w1, ecaade2014_186k47, ijac201614102f2, 34bd, bff0, f924, aa85, acadia14projects_555f, 6ebc, 3c45, 78c0, ascaad2016_056e22, caadria2017_081v24, b06e, cb3b, 735f, 1c5f, 5ed4, ecaade2013r_004b4, ee6e, 1427, 287f, 6f67, fb7d, de0b, fb27, 7b92, adbf, 8c3f, e599, a2bc, caadria2016_405j17, d277, 6279, a8d6, b776, 63a3, 7ee0, 93f2, sigradi2016_515l, 26e1, ecaade2013r_018m9, 6e3c, 3a2e, e2e1, 5c69, 5761, ecaade2015_61e12, 6750, 527e, 27a6, e840, caadria2016_321l14, 28cd, 6895, a573, acadia14projects_661i, sigradi2015_6.183k8, 8699, ecaade2014_092d22, 8700, 5562, 3c51, f3ad, 596e, 8222, 73c2, 205e, e75f, 8816, 1131, e6b7, 6ce0, caadria2016_301u13, 625d, 7286, a55f, 3abc, 6ae9, 56c2, 1731, 38ef, e37e, 8f3c, e3a7, 44cb, d2e7, 71b9, aade, bbbf, 97e2, 2e5c, 8652, caadria2016_135a6, c268, e732, 28f7, 0c7d, sigradi2016_625ss, b402, ijac201614407l4, 8092, 0843, 6cf1, 9b8a, 51d2, caadria2017_113u29, ijac201614207n11, a565, ecaade2015_230k52, c0d3, c8d9, 6f2e, 5547, sigradi2015_11.166d26, 9b63, 1769, ecaade2016_213n54, caadria2016_641u27, c3a4, 4d71, f607, 5906, a818, 6b9f, ecaade2016_tkoe67, f57f, c7bc, sigradi2013_303l, 0ad3, 41db, ecaade2014_113d27, d9f9, a9e2, ee69, sigradi2015_8.186x12, edec, c0b4, eb20, f2a6, a59f, ascaad2014_032s9, c840, 0d41, 329e, 1a49, 17a7, caadria2015_023u3, d8fb, caadria2015_090v14, acadia14_357ap, acadia14projects_291au, c379, 13b5, e15c, 0700, b24a, ecaade2016_027y7, 7a76, f747, 4587, acadia14projects_479o, ecaade2014_194n49, 1c51, 02bd, e87b, a3d0, ab99, sigradi2016_817j, 0d3f, caadria2017_132r35, ec2f, 2f02, caadria2015_181g27, 5aeb, dde1, 91be, 0b95, 4060, 20f6, 0bd0, db4d, 3a81, 3ec1, acadia16_224c15, 60a0, 1864, caadria2017_190k45, ecaade2015_301y65, acadia16_88j6, sigradi2013_405v, 9623, sigradi2013_41j, 837a, ecaade2013r_003b3, dfc9, ecaade2015_143p30, 8ff2, sigradi2014_144u2, 2267, 7956, b656, 2733, 31d8, ecaade2014_139f31, 02f9, a6e7, a5dc, ecaade2016_208o53, 0742, 0524, d79c, 4863, ecaade2014_192b49, 0a62, ffff, c975, acadia15_243w9, 271d, e061, d512, 3abb, 93d6, 344c, 3bbc, sigradi2016_524dd, eba4, 78aa, 1a7b, 2afc, 92ca, 0d27, 890f, d643, 4179, 4433, 3db9, a8b9, bef4, b9a8, 961d, ecaade2015_205f45, ecaade2014_156b38, 9550, acadia14_101n, f4b5, 044e, 268e, ecaade2016_139b39, 5c39, f812, 688a, eaa0, ascaad2016_030e12, sigradi2014_313u5, ede4, ecaade2015_83s16, 3cee, ecaade2016_106g29, 2c94, 6233, 5e45, ecaade2014_042k10, ijac201614207b12, ecaade2015_27s5, 478f, bdce, 185c, 80d0, ea9b, ascaad2016_054s21, 69c2, 07d1, 32e1, caadria2017_028y9, ccc4, 7a4c, cb71, 7445, db58, caadria2017_132j35, ecaade2016_tkob67, dd06, 3bdf, ascaad2016_009m4, ee37, 27f0, db50, ebab, bf7a, ecaade2015_143s30, 9247, 036e, d15e, 1ff8, ijac201412305r2, ecdf, ecaade2016_040u10, sigradi2014_151o3, 1c98, fc36, ee64, ecaade2013r_010v6, a60f, 710b, a312, 8e45, ecaade2015_37d7, d739, ecaade2013r_002g2, 266b, 5666, ae7a, ef2d, b03a, db2d, 43f6, ecaade2016_234a63, 153e, e110, 4cf0, ascaad2016_045e18, 3b52, 0583, eb5d, da19, c42b, 206f, ecaade2015_59p11, 3504, acadia15_251j10, sigradi2013_267d, caadria2016_033t2, 4462, 4148, 5764, c9cf, caadria2015_122j19, 0569, ecaade2016_032u8, acadia14_539b, 5ca6, ecaade2015_127u24, c117, 6a8a, 1aa4, 2611, d8ad, f029, 1842, f50d, 42e1, sigradi2013_10e, 60b3, 2547, ecb3, 5896, 2865, bb2f, acadia14projects_101au, c0be, 1805, 5f80, 9868, b864, 1004, 9c3f, ee54, 6430, sigradi2013_295, c672, acadia14projects_627c, db6b, caadria2015_084y12, 2359, 392a, 95b8, dfcf, f4a9, f5db, 05a7, ce1b, ccfa, 2f41, ecaade2015_248k56, sigradi2014_291n4, 5dfd, c808, 056a, c9d5, 3dba, ascaad2014_023t4, 5526, 538c, sigradi2015_6.42u7, 8315, 1cd1, b1e4, ecaade2015_284y61, sigradi2016_792k, 3ddc, ecaade2014_153w36, sigradi2013_347s, 7b51, 5335, ef52, 7020, sigradi2014_197z6, 18e9, 1e74, e615, 4c68, 8c43, 6140, ff45, 8e13, 0860, sigradi2014_049k5, 3e1b, sigradi2013_234j, acadia14projects_365al, caadria2016_073c4, e49c, d690, ebbd, 0a26, c71b, 207f, 0b0d, 1281, acadia14projects_281t, b1b6, a0e8, acadia14projects_339ac, 0a0e, 00c1, ecaade2015_122l24, e529, 1e0c, 21b1, 8dff, ecaade2016_213r54, 4371, f585, 9919, de40, 30a5, ac11, 0bfe, e68c, acadia14projects_145ae, 383e, b415, d106, e314, 38b0, 70f1, e8ad, e5c2, ecaade2015_285n62, ascaad2016_042b17, f06d, 4aa4, 11ba, ecaade2016_163p45, 52f3, 7a5c, c826, caadria2017_062v20, 6677, a746, 9a0c, 2c10, ijac201412407v9, 457a, 9006, caadria2016_819p34, 532f, ecaade2015_161h34, 27f9, caadria2016_229l10, 78ab, 7f42, fe01, acadia14projects_719h, e81a, 5a75, 9145, 12c7, acadia16_460s26, fe98, 4ed6, 0d3b, sigradi2014_132j1, 8f36, c6f9, 6ca1, 9337, 300c, ecaade2016_033g9, 4a84, c0d1, 9e77, e012, f850, 6e09, caadria2017_163w40, d58f, 7985, 06a8, ecaade2014_192j49, 90cb, dc42, 880a, 7637, 8e22, 26bf, 5be5, caadria2017_118r30, 674b, c93c, 71e2, f680, 0f45, 8445, 5988, 6843, 3e54, 8ad6, ascaad2014_017x9, ecaade2014_016e4, edd9, ecaade2015_215l47, acadia14_43ad, acadia14projects_339ai, ecaade2015_35s6, ab01, 2505, 1631, 7af4, c229, 0cc5, bfd3, 3812, afcf, b099, 539a, 0d46, ba61, d644, 8032, caadria2016_249l11, ecaade2015_180u38, caadria2015_122g19, bdb5, 1e67, 1bc0, cefe, sigradi2013_267a, da42, 0030, b921, 229f, 5921, 3d21, 1125, 9c69, caadria2016_045e3, 3781, 6a54, f58b, db0d, 2cae, d89e, f11b, bfa4, sigradi2015_sp_4.388b30, 1ff1, 5a37, ecaade2015_317a69, f7b3, f5a8, f7d2, ecaade2016_068m18, c8cd, 0ca6, 2fba, sigradi2016_637ee, ebcf, fcde, 84fe, 71f8, 0d7f, caadria2016_457j19, 9cd7, 0abf, 2824, 5945, e600, 76e4, c5b1, sigradi2015_10.307o21, 1624, caadria2015_084x12, a1a3, 4009, 81ca, c8e5, 3598, 7f6f, c1cc, acadia14_229m, ascaad2014_008k4, b302, 8592, 46f5, 92bd, a362, sigradi2016_517r, d6dd, b136, 3074, bb0a, c4ce, 0f80, 2fab, 9a0f, 7db6, f15b, ca28, 6808, 0193, 4652, 160a, aadc, a366, 48a8, 5bf5, 1b78, c8d7, f401, 53c7, d62e, 8130, caadria2017_069b22, d125, c532, ascaad2016_054c22, acadia16_344j21, 2fed, 9158, c469, fdaf, sigradi2016_375j, 8ca3, 8eca, sigradi2014_077g7, 50ad, 1c67, ecaade2015_303r66, fcb1, e676, ecaade2013r_003u2, caadria2016_579r24, 29a9, e7a5, d3f1, ijac201614308u5, caadria2015_066e8, 4d14, 82fb, caadria2015_032y4, 1e47, ecaade2015_81o15, 3b28, c246, 250d, 5f15, 9b7a, caadria2016_809f34, ce19, 0749, 6775, sigradi2014_080n7, a29e, 5776, 5164, b760, 8e66, ascaad2016_046t19, 1ad8, 4f4d, caadria2015_114t17, 7e75, 3d83, f789, 1249, 16ed, f5ee, c201, a4ad, e3ce, sigradi2016_777kk, sigradi2014_281j3, ascaad2014_022j4, e40f, 9425, ecaade2015_269n59, 2a78, c298, 3bd6, ae02, 4b31, 9e4d, 6be7, acadia14projects_435ar, 287d, sigradi2015_8.239b14, caadria2017_104a28, e587, abc4, d18e, a08a, sigradi2016_443yy, 21a4, 3c3a, 30de, 22eb, 87bf, e510, ed56, 44a4, ce05, 6646, e4c4, 821d, 4ec0, 5fb8, ede0, sigradi2014_345s8, bf3d, aefd, bab7, d59d, sigradi2015_sp_12.402x31, 4205, acadia14_565i, 7dfd, acadia15_137f5, f189, 29e3, e744, sigradi2016_621ee, a061, ecaade2015_194p40, sigradi2015_2.213t1, fef3, 2054, 4117, ecaade2016_094l25, 7f84, sigradi2013_280t, 4d3c, 1a0e, 03aa, 8e71, 8004, faeb, 4ba7, ecaade2014_108c24, 995f, ced0, a08f, acadia14_549p, 0c21, c03f, 1db6, ecaade2015_334s72, acadia15_483z20, 0814, 0894, da0a, 289a, sigradi2013_370, df6b, 5b9e, d0cd, 59fa, 887a, acadia15_57k2, b5a5, acadia14projects_189ar, 9b3d, fabc, 4ac3, 1995, ecaade2014_180e45, a21a, bccb, ecaade2016_067x16, f31e, 1966, 91d3, cd0e, 5cf3, 1b7d, e31f, ascaad2014_007b4, sigradi2015_8.189o13, 35e1, 5c73, sigradi2016_710aa, caadria2015_067j8, ecaade2014_157f39, 7585, 2725, 354d, ecaade2014_240m62, 8be1, 07e6, 3941, 1739, 774f, 666b, 02e6, 3afd, ae7c, f158, sigradi2016_446k, sigradi2015_10.220f20, 9c2e, 3cfb, c6df, a5a0, ijac201614402x1, 6748, 0921, 6763, 76b7, ad00, bdf0, sigradi2014_281f3, 6f29, 749a, 3118, 17a3, 0a17, 8a6d, 4026, 3df4, ecaade2015_171z36, f61d, ijac201412408m2, dd9a, ecaade2013r_001d1, ad3d, 0c68, acadia16_308a19, a747, 9067, 7fb3, 77a9, f21c, 0a00, 28b3, acadia14_555k, caadria2017_021g8, 21f6, 18ee, 024f, 79f4, 417f, b0e2, a544, 8212, a7f2, 6dac, 59b1, ed49, 7922, 8864, 7ea9, 4a31, 7e2f, sigradi2014_345a9, a41f, 6551, ijac201614101h1, 1e1f, ijac201412408r1, caadria2017_002n1, 71c4, ecaade2015_155j32, cd2c, 7d38, 139e, 01bd, 4d26, f380, 7bdc, sigradi2014_042t3, 9681, 0a1d, 205b, ef65, 3658, f407, 981d, e7cf, e5c3, c60b, caadria2017_027t9, b758, ecaade2016_tkox66, 25c5, 680a, 8f7d, ca92, 685c, 3865, sigradi2013_425r, d7d4, 69fc, ecaade2015_287l63, 1931, 43ed, 3deb, 8a94, acadia14projects_167ab, acadia14projects_101ak, 91e1, a120, d8f7, 64e6, 0619, acadia14_435d, caadria2016_851x35, 03cb, 1c1b, dd40, f0e7, a6cd, a8f1, ecaade2015_114f22, d487, ecaade2015_138g27, 7afc, c6fb, 0dd0, d629, ascaad2016_007l3, d338, ascaad2016_012o5, 1cfa, f655, ascaad2016_026t10, caadria2017_107x28, acadia16_124f9, fea8, fcbd, 5058, caadria2016_881x37, c879, dc5b, 84d8, cb79, 9b88, 8ecc, fca5, 02ac, b027, 3b67, d159, 58af, ecaade2014_016g4, 4db8, 6183, c5c4, 2701, 645e, ba79, 86b9, 8b34, b6c4, 9722, ascaad2016_033g13, 665d, caadria2016_321k14, ecaade2014_201h52, d672, 964b, 53d2, acadia15_407j17, ce82, 2906, ascaad2016_011m5, acadia14_339y, 5df5, 4480, b13f, 731f, 09ac, bb21, 385f, 9ee8, a109, 2ee6, 000b, sigradi2015_4.219j7, 083a, 4bd6, 98fc, 0355, 4677, fbc1, ijac201412302t7, f1dc, caadria2017_051l17, cf9f, b15e, ef44, c49d, 6543, f20a, bcc8, ascaad2014_014n8, f4e7, 0c27, 9fea, 2572, ecaade2014_145l33, 5c53, e660, d61a, 3348, ab70, b5ce, ea1d, ae35, 51cc, 0e1b, a268, f08f, b6cf, ijac201513105d4, 0512, 0eb0, acadia15_69o2, e5ff, b0df, b29a, 2215, acadia14_81l, ascaad2014_014i8, edb7, 0af0, sigradi2013_100e, b41e, 7ad4, 4792, sigradi2013_117m, af65, caadria2016_157y6, def9, e999, eeab, 0095, ecaade2015_18x2, acadia15_323y12, 5968, 1b07, 3c92, e5cb, ijac201614408i5, 6d57, 8e54, 673b, d8f2, f475, 0fe1, ascaad2016_021c8, 5efa, ee08, ijac201412408m1, 95e9, 275a, ecaade2014_018w4, a008, 3041, 584f, 0ec9, c08e, 353b, ijac201513306c13, 2114, caadria2015_016k3, 9d7b, fbc9, 2770, ed38, ijac201412303z8, acadia14projects_101r, ijac201614208s13, 0a3a, 908c, c8a9, 0937, 2199, ecaade2015_248o56, 76fd, bcdf, f6c1, e16f, f89a, aa67, caadria2017_182n43, 2376, dc48, 299e, caadria2015_170o25, sigradi2016_737y, 4cd5, caadria2017_110g29, 6c00, 2d81, c69a, 0a66, ecaade2014_162v39, fdd6, 4608, caadria2016_651d28, ijac201513303t11, ef03, 76a0, 0506, ijac201412303i8, 7164, 2e5f, 0313, 3c97, ijac201614405x3, de5d, 09a2, ecaade2015_77t14, 6608, 23d1, 6cf5, 9292, 5be0, ccdf, 100d, f2e3, 2144, 2db9, 19f7, 2f39, 724c, 4b71, 8f55, 30c4, ecaade2015_172b37, 9762, 364c, 17a5, 5dc2, bdc6, fd1c, 7e29, ac86, acadia14projects_435al, 1ebe, caadria2015_237n35, ijac201614207k12, a8c8, acadia14projects_63ay, 7cdd, cf43, ecaade2015_138a27, dc71, ba5b, sigradi2014_103a9, 414c, 6614, 55ef, e1cb, 20be, 52eb, acadia14projects_75c, 0698, 71a2, cc5b, 8869, 3e5c, acadia14_375e, 3c9a, a562, 293d, b97d, ff1e, acadia14_709an, b927, 8405, 053f, 7d8c, 2e25, cd5e, 8c78, acadia14_389ax, 97b2, caadria2015_078g11, cabb, a3b5, ac4c, 14ec, caadria2015_073c10, 2a54, cb13, 5cf0, 322b, sigradi2013_393l, caadria2016_745g32, 63a0, sigradi2014_330e7, ecaade2014_186u47, ed78, e554, e28d, ecaade2016_113d31, sigradi2015_3.212l4, sigradi2014_015h1, ecaade2016_151b41, 27db, 3d34, 5695, ed2e, ecaade2014_066m15, sigradi2014_070a6, 155d, e304, ca80, 5f18, 36a5, 2075, cac6, fdfd, 49fd, acadia14projects_189al, 5cc7, d833, 19a2, f4dc, 644d, ecaade2016_208t53, 85e1, bfdf, 96a5, 0118, acadia14_347av, 9ad6, 732f, 37ea, caadria2015_122o19, 00b1, 7dd6, 6ca0, e332, acadia14_81j, ecaade2014_233d60, b01a, 8719, cd6c, a17e, e953, sigradi2014_289j4, d26a, caadria2016_003i1, a0af, 359b, c38c, 13f4, d5d5, a7e8, 15db, a0cd, acadia15_137c5, 0895, acc5, 0677, e0f7, b6ae, d409, aaf3, c576, efe1, d402, fefc, fda3, c9a7, 8e4d, 98d7, e8c6, 2132, caadria2017_051e17, f112, cbd4, ef9a, ad4b, 0ff0, 2bbf, 1e69, 4e4a, 1f96, 77ca, 51ae, ijac201412406f9, d02e, 8fbd, caadria2016_095l4, 62fd, 7007, 6666, d9d4, 6f26, 570f, 7c60, caac, 639e, sigradi2015_10.307g21, 262b, sigradi2015_11.136x24, a8de, caadria2017_047f15, 11f4, 9062, 4710, d853, de62, b612, 4dab, 3f5c, 2a45, 2055, caadria2015_208p31, 3de1, 7b0f, 559b, ascaad2016_044v17, ff16, b6e4, 8856, c37f, 2fb2, 814d, 9879, ijac201614308i5, de7b, acadia15_451t19, ecaade2015_55j10, 25df, 4229, a4ba, ecaade2016_027w7, 8a6f, sigradi2013_345, 5f4b, 00c2, f1ca, bcc6, 3a60, 199e, 4a8b, ecaade2014_035w8, ecaade2014_182w45, 4c3f, 6791, 519e, 6558, 11e5, 7061, acadia16_344t20, 51f4, 8d26, 7ffc, f934, 75c7, 4a8a, 9deb, f961, ecaade2016_071e19, c8e9, b671, caadria2017_056w18, ecaade2016_118u31, be15, 8db7, 411b, c109, 3a79, sigradi2015_8.264z14, 4962, 1b87, cdf5, 3283, 59ae, 98f5, sigradi2016_382dd, cda2, bd2f, 7266, 19da, 5743, 525d, ed39, 0062, 86b5, caadria2017_016t6, 7f13, cdda, bbb8, 1bf2, ecaade2016_028n8, a6ec, ascaad2014_016f9, d96d, 16b6, 3af0, fb7c, e8b9, ecaade2015_73b14, 2e03, 3ac3, 869c, d09f, c09c, 5f56, ce44, 6855, ed7f, 9a25, 44e1, 7b54, ab56, 5ecc, 9d04, fc5e, bce2, acadia14_539g, 9784, 63da, caadria2017_190z45, sigradi2016_778rr, b955, b99b, ecaade2014_084m19, ff78, 84ac, 354f, 3700, 6ee4, 72ff, e685, e9d3, d8c8, ecaade2015_314l68, d37c, eb97, 7f0e, 33a4, 818d, b0aa, 5a41, 2207, 624a, 7bf7, sigradi2016_592aa, ecaf, a948, 5e7e, 92e1, 2285, d74d, 24f7, bfa9, 9ac3, f50b, dd3d, fee4, 761d, f8c4, acadia14_81n, 212e, 2306, caadria2015_130x21, d48e, 5138, 577b, d377, 0b49, f347, 2a02, b9b0, acadia16_164z11, 680f, 1e8b, ed83, ecaade2014_071b17, b8c0, 9b81, fd60, 2322, 35bd, sigradi2015_8.186y12, ead3, b996, 1f1d, f010, 2b6e, 7535, ae4d, 96b1, 5ea3, ab19, 508c, 4f7a, ecaade2016_216c55, bf28, b685, 9b37, 5307, 7ccc, ecaade2015_173f37, 14c6, 59f7, c1bc, ecaade2015_287s63, ijac201614403u2, 08e8, db38, 83fa, 2ba8, 4271, 4f96, acadia14_655ai, 0680, 9a34, ecaade2014_031r8, df93, cf3d, 5fb2, dd78, 1971, ecaade2015_18f3, 0343, 7e6a, 75de, dadd, acadia14projects_473aj, 8404, f35d, 8878, 4174, 7fb2, e43e, 61f8, 6710, acadia14_199ah, sigradi2014_284w3, 0b11, 81fd, acadia14projects_473an, 1a71, c3cb, 4fbe, 6407, 5e12, 1fef, 8fce, ff7d, 1b73, ed61, 63ea, 1670, 9c8a, ecaade2016_023p6, 23fb, 4cd6, ed22, e7a9, acadia14_389az, 1bbf, ecaade2014_036h9, 43b4, 4f34, ba37, ascaad2016_049v20, ijac201412307k3, caadria2017_047w14, daab, 89f2, 1fe4, 1621, sigradi2014_281h3, 6eb7, 3a57, 05d1, d39a, b403, 177d, c86b, 2048, d3a7, a380, 5c4e, e910, d9cf, e517, 5300, 72de, ijac201614302l1, 5e6a, bfa3, 3b59, e5c4, 063a, dea1, 1022, 6b87, ecaade2015_196t42, c673, ba46, f772, 8e07, 564d, 3751, caadria2015_072o9, f521, 196f, c974, bc9d, a44c, caadria2016_343f15, 7a6f, b8e9, c561, 53c4, sigradi2013_429, bbef, 988b, acadia16_450p26, 594a, 74ed, 953e, af95, 6ff1, 8afc, bef0, 201f, 7962, a8e9, ef13, b563, fcf9, c4f4, 1891, 4e48, f428, 9dea, 9325, 5703, f8c3, 6920, 836d, b8ca, d8b8, 807c, 8cfd, c369, 7b69, 4c02, a647, 5ece, 73fc, 0778, 0cbe, dd45, ad9f, 8aa3, sigradi2014_128y9, 1fd6, 93c4, e007, acadia14projects_497u, eec4, 379d, 15f4, 873f, 3ce3, a80c, dc12, sigradi2014_164l4, 1123, 8927, f78e, b11e, 3c29, 582e, 27bc, 2d45, 4170, 7a1f, a893, 1466, f07d, 48d3, caadria2017_027s9, 7138, ijac201412203e2, da3c, 751e, 5f2c, 22af, sigradi2015_10.220h20, 2ad8, c0f3, 5fea, 8486, 0a2e, sigradi2015_12.215u27, 49d6, acadia14_317s, fe62, 7003, a5c6, f1e0, 0650, 6f71, ea17, 8289, da8b, sigradi2014_097k8, 7e62, 0676, 1754, 46c6, ecaade2016_158u43, b000, f863, caadria2017_046j14, 1877, 059e, 2924, 3c7b, e11a, 2244, 7d08, 5023, 2d65, 4b57, 00d4, 9469, ecaade2015_53t8, abc6, b974, 89c1, ecaade2015_285f62, ijac201614405o3, bb69, 53a5, 486c, caadria2017_142x36, ecaade2016_228k61, 0630, f21f, 7adc, ecaade2016_163j45, 8144, 3f9b, ecaade2015_118v23, caadria2017_009k4, ijac201614403j2, f35e, 575f, aeac, c730, acadia16_440y25, 9de7, 734a, 69a8, 8a1c, 0428, d02a, 2bfb, 45cc, abf8, c40f, ecaade2016_230z61, a962, ec47, d304, a4ae, 7f97, f3bb, ecaade2016_126s34, 2fa4, sigradi2014_263v9, d8f3, b49d, sigradi2016_448l, 6cde, 056d, ecaade2015_177a38, 91b8, b5d6, b6d2, f3b9, sigradi2015_11.196l26, 2976, aba9, f85a, ba1c, 1be0, 91cc, 9dcc, ijac201614305p3, caadria2017_056a19, 1e58, c5e3, ee62, sigradi2013_389n, ee38, 6edb, a325, f0bd, sigradi2016_752zz, df12, 1d9d, 5366, 3b0f, 0311, ecaade2015_138y28, 369d, acadia14projects_219az, 950c, f2f2, 3777, 1f15, ea96, 1af1, e422, cd24, fd59, fbf5, bcf0, e914, 0e2a, e87f, 5098, 7c62, 64a8, ijac201614405z3, ascaad2014_017n1, a4cf, 6f40, ecaade2015_229u51, 4a3f, d14f, acadia16_140x10, daa9, 2f5e, sigradi2014_186b6, ecaade2014_014b3, 78f8, e802, e56b, caadria2016_085k4, caadria2017_122t31, 03da, 0f9e, 824f, d25f, 1c3a, 235a, af8f, sigradi2013_401e, caadria2017_132s35, 09f7, ascaad2014_036e2, 6116, 2345, 9fbb, 201e, acadia16_478o28, 807a, 3404, aac9, 2966, 5bb4, 4140, 3246, 0829, b915, 77b4, eac7, sigradi2016_655i, 16a7, 5daf, cbe1, aaf2, acadia14_691at, afc0, 667e, 0a9c, b0b6, 8ef1, sigradi2014_128c1, adf1, 6dec, 7e5a, e9e8, e3d4, sigradi2015_12.297i28, 0d13, b72d, a068, acadia14_237au, 1742, 2bab, 231e, 942e, e960, caadria2017_003a2, 78b7, 4125, 3e92, c834, 9491, 717c, 82bb, ec85, 9cbc, ecaade2015_301b66, f114, ijac201614306w3, 359f, 9385, f1dd, caadria2015_108t16, f9b7, 66c3, acadia14_189ax, 977b, e34a, 5716, ecaade2015_172a37, ecaade2015_319b70, 2343, a3d2, 83e6, 0f71, f264, 2278, e6e7, e0f4, 4fc3, 51f0, 14e7, 9223, dd93, c46a, 8f4c, ad0e, 7d4a, c94a, f7f4, 75be, ab3c, 2c00, 13d1, 16a9, 817f, acadia14projects_33ah, ecaade2015_303u66, 8f90, 5201, 7de4, c2cd, a06a, 8372, b27b, 43f1, 0b58, 83a5, fda8, caadria2015_172y25, d6c7, d5ec, 65ea, e21a, 09c0, 3d7c, 8605, 3c0c, c275, ijac201614407y4, 7ccd, caadria2017_021f8, 6f53, 4f6c, f3e5, 5772, 891f, bedb, 6f7f, sigradi2016_369qq, 3192, ad45, sigradi2015_3.394d6, 461c, 1600, e1e4, 00f1, f617, a507, 8a3c, 6616, 2b36, 2b68, ecaade2015_278n60, 25ee, fae3, 8e09, 2151, caadria2017_058i20, 4c0f, acadia14_463n, 760f, c340, ba58, 186f, f561, af05, ecaade2016_007n2, 1df9, a037, 613a, 8c7c, bbd9, 54d2, 4231, 9433, acadia15_284p11, 85a9, 1ab4, 258b, a529, 9f88, 04d1, e475, c329, 3bee, 39ab, ijac201513203e7, ascaad2016_031j12, caadria2017_174y42, 7cb8, ad41, b66c, 3c9d, c782, 9e9b, acadia14_365aj, f366, 1416, 13b0, 9a04, 13e1, 2a6f, 4f12, 764e, sigradi2016_611r, ecaade2016_188k50, 1498, ecaade2014_214x54, 6019, sigradi2015_8.81v11, de93, cb22, d471, 8ead, 087f, afa4, 5354, ecaade2014_175v43, d749, c072, caadria2017_163b41, ecaade2015_138u27, 5c67, 51fe, 797d, 1ad4, sigradi2016_702w, 7a21, 9f72, caadria2015_002b1, f9aa, 95ef, 4644, 9cb4, d920, 1c5c, 7f58, 4031, dc52, 8537, 3722, e218, f44e, 7226, ecaade2016_217c56, 2083, sigradi2016_490ff, 5f32, c079, 8db4, 95ae, 6044, ad5c, 7ff2, caadria2015_124f20, 7a92, 6a47, ecaade2015_138d28, 05f2, 647c, caadria2017_058k20, 6204, 64f7, 995c, 36e3, 2f21, a7e9, 5384, ecaade2014_113o26, 6c23, a95a, c33a, de49, sigradi2016_385tt, 1500, 2342, ecaade2016_168h48, ascaad2014_014g7, f598, 9caa, c6dd, 665a, fa25, d9e7, acadia15_57l2, ecaade2015_100p19, 3dfd, acadia14projects_281ae, bf0a, ddcd, 160f, acadia14_691ay, 2ec0, 6cdd, 4507, 133b, ijac201614307u4, 8391, 89ed, 27ba, 3fef, sigradi2015_8.289c15, acadia16_174c12, 2c05, d7eb, 303c, ecaade2015_83t16, 9c32, ba82, aa30, 612d, sigradi2016_737x, 965b, 1e40, 143b, 61ad, ecaade2013r_009b6, 59d3, 1077, e64a, 857e, 017c, ascaad2016_045j18, 16de, 38b1, 5683, ac5c, sigradi2016_674kk, a9d1, e3bc, cedc, ecaade2016_062h15, ca87, acadia16_280k17, 1cb2, f446, ecaade2014_149z34, caadria2016_013b2, ecaade2014_168i42, sigradi2013_326g, 8490, 5b78, ecaade2015_175o37, 4422, 18d4, acadia14projects_257ac, c714, ecaade2015_285j62, sigradi2015_12.297l28, b9a3, 5fb5, ea66, a1b8, 7ce8, 25f6, ecaade2015_103m20, e1b8, d0a3, 89c9, cf68, sigradi2015_8.41w10, ec93, f254, 14fb, a8a3, f42d, 94c0, caadria2016_683f29, ffc0, daaa, acadia15_311n12, c475, 6e37, 7beb, b6c6, 5b62, caadria2015_087k14, adb9, dda3, 5ab8, ecaade2015_230f52, 0ee5, 6ec0, fa18, 295e, acadia14_23az, ff1f, 45f1, caadria2015_087c14, 3c10, adc5, ascaad2016_024k10, 64d9, 9ccf, ecaade2014_143v32, 509b, fffe, 07b5, 0e5a, cbad, acadia14projects_79aa, ff12, ecaade2016_241j64, f9a3, d7ca, 2f13, fb65, sigradi2015_11.166e26, ascaad2014_019h2, ecaade2016_217m55, 5420, caadria2015_049x5, e230, 1811, 7ea3, b799, 76b5, 74ca, 45ed, 347e, acadia15_451m19, 9934, 37c8, 6cb8, 898f, 4eb9, cd12, 0f12, ecaade2014_153n37, ijac201614101f1, 5ffd, e0bb, 0a23, 167d, 16b4, 3135, 24e4, 6828, 4042, ecaade2015_175r37, 1c83, eb88, cc53, acadia14projects_63d, 237e, acadia16_424j25, sigradi2016_816uu, 85da, 159e, 1dea, 160b, 5054, ad4c, 0791, caadria2017_163u40, c5c3, b916, ecaade2014_057u14, ecaade2014_052m12, acadia14projects_153az, 65d9, ecaade2014_226w58, 67b7, c57c, dd70, ecaade2013r_009y5, sigradi2016_729yy, 7093, 7b99, 5e59, 56a9, ecaade2016_123k34, 64de, 5f61, a67c, 4648, ecaade2014_113u26, 24e1, ecaade2015_221z48, ecaade2015_94j19, 4ea0, ecaade2016_190p50, 275d, 1ac2, 2f59, 50a9, ecaade2015_101g20, 9e93, 9fce, 4998, daf7, a9ed, 1908, 2c51, 4782, ecaade2016_170p48, acadia14projects_53o, 22d0, 8d35, dfab, d4cb, acadia14projects_291c, 131d, 427d, 0ea4, caadria2015_210g32, a52f, 7834, 5106, d271, cd27, a819, 056b, 0ef3, b1ea, 01b6, 18f2, 7456, 3d6a, 3387, aef7, 4dcc, c543, d9e3, 9b3a, f34b, caadria2017_046r14, e8de, 31db, b9ec, 0472, 4a29, 9bfc, dcd6, 05c5, ec33, adee, 8e1a, fd84, d3fd, 1e21, 7e58, 21d3, c749, d88e, bdb4, beee, 1a57, 3dd9, ae8b, 05cb, 2200, caadria2017_041x12, b862, c9db, sigradi2016_426a, 8739, 814f, ac04, ascaad2014_007f4, 7df4, 0766, 0b63, 35a9, 2c82, caadria2017_104w27, 7eaf, 7f8d, d61c, 3202, ascaad2016_028h11, 6762, ecaade2015_227d50, f7da, be1b, d67c, 020a, ecaade2015_268g59, 8a97, 2689, 7c47, acadia16_308z18, d6b0, c07d, cbc0, ijac201513205i8, eacd, fa0e, 1061, 83d0, 1f18, 6735, acadia14_291ay, edd3, 351f, ijac201614404w2, b1cc, 084a, ff72, d5e6, 7307, f532, 8377, 8953, caadria2015_015c3, 9643, ascaad2016_001a1, aa89, da8e, ecaade2014_152f36, 59f1, ascaad2014_013v6, 6e72, acadia14_479e, 1ce7, 6c22, fff5, 143a, 9d71, fc5d, 8d6f, e028, 694a, acadia16_280s17, acadia14_375i, 3e39, caa1, ecaade2014_239y61, 0a4c, a68e, 0afd, acadia14_435ab, ecaade2015_173h37, 9f28, d90a, ecaade2015_171f36, 3d45, ecaade2016_140l39, faa0, 5f03, e0fe, 4375, 5672, 79b7, c9dd, 96a6, e8fb, 46e6, 4935, cc9f, 2e39, ecaade2016_123x33, 377a, 52bc, eca2, 36d8, ecaade2015_320k70, 7089, acadia14projects_375az, 3451, c693, d649, 5bc9, fbbc, a7df, 26f8, acadia16_280c18, 869f, a988, 8fac, deae, 63be, b2e5, e77b, 093f, fe52, acadia14_75ax, 5333, c443, 5ff9, sigradi2014_314s6, a896, bba2, aaaf, 88bb, 807f, 5f7a, ecaade2014_176i44, c5ac, 8556, 4a4f, f12b, fe40, a5d6, 0b01, b051, 2209, 9e4b, sigradi2013_313o, 66f8, 36c7, 0ea3, acadia14projects_609al, 2b4c, 7231, e42c, 5a58, f265, 01ef, caadria2017_009r4, f388, a0a0, e5e1, ecaade2016_190o50, 8b1d, ecaade2016_067i16, 4313, 401c, f2bd, 09a1, a04e, 010b, 649a, ecaade2016_042c11, 07c9, 6966, caadria2015_145u23, d7bc, sigradi2016_724uu, aa2c, b7cb, 2b51, 22fe, cee0, 85a3, 8ff0, 17d4, bc2d, 958b, 793f, 1c94, ecaade2016_102k28, ad37, 88e8, a43b, 3254, 0745, 957b, 2311, a51d, ijac201614208t13, 12cd, c48c, 7aaa, e558, cd62, aff2, 7b22, 834b, ecaade2016_191c51, 4e5e, 72ea, 4ae0, aff7, ddd8, ecaade2014_155w37, d2d7, sigradi2014_152u3, 8198, bec4, fae2, ecaade2016_048s13, 65c9, e436, af90, sigradi2013_184a, 9a9a, 958d, ijac201513203n7, dfaa, abba, 3173, 6a9c, sigradi2013_326i, 90a3, e0c6, 6b1d, 9e8d, cd19, 698f, 5622, ecaade2014_180h45, 9a00, f7b5, 867c, cb3e, c8f0, e2c2, 03db, 232c, e62c, ascaad2016_043k17, caadria2017_062z20, e9f4, 7b7b, e7df, b340, 0923, 9880, 3d64, 19b0, 613e, af74, ad87, sigradi2013_189f, caadria2015_073l10, 6782, 5de6, 5404, ecaade2014_011g2, 691b, 1779, sigradi2016_393qq, ijac201513206u9, 068e, 8f30, c864, b541, e338, d09d, a040, 9f32, e443, 6876, 1a46, sigradi2013_401k, 0723, a300, acadia14projects_317ac, ecaade2015_53i9, 464c, acadia14_445ab, 7fdd, e389, 6bb8, ecaade2014_072t17, 3e7c, 5888, 0446, ecaade2016_224w59, ascaad2014_022h4, a505, f704, ascaad2016_021y7, 6255, c97f, 8d34, b6bb, 1646, 0f46, 82c8, 6fe6, 655d, e5df, e288, 9ec3, f944, f8a3, 6024, 23d3, sigradi2013_194u, af11, acadia15_381o16, 80cf, a48f, f858, 755d, 147a, c21b, a4ca, c9b6, 8389, a890, caadria2017_175h43, 3f3d, ecaade2015_129i25, b995, dabc, 6847, f725, d4e0, acadia14_463h, eadd, 271b, 0f79, eaed, 96e6, 5e4d, 2708, 8d60, ecaade2016_208x53, 1846, eb11, de18, ecaade2015_202p44, eaaa, acadia14projects_601ah, 4131, f217, caadria2015_206f30, ecaade2013r_011i7, 792f, 5c7e, 3d43, sigradi2015_3.268j5, caadria2017_123s32, 9893, ecaade2015_173i37, acadia16_440h26, 2597, 2282, 741c, ecaade2015_158d33, bb85, 873d, 684b, 1486, sigradi2015_3.212m4, 8f40, d468, 6195, 0711, 622c, ecaade2015_206k45, 94bd, f036, 4b27, sigradi2016_360t, 9c56, a215, 952e, 1d2c, 3605, fdc0, f3a3, 447c, 31fb, 1e6a, 2bff, 80a5, 795d, acadia14_117az, 7fb8, acadia14_317r, 1bf6, 6a3b, cf69, 8dce, 3e9b, 0f2b, sigradi2013_359n, 30d5, 5adb, afa9, fd56, 5984, 09f8, caadria2017_016n6, acadia14_81m, 4cd7, 63ff, 82b9, c54d, 6119, 87a4, ascaad2016_022p8, caadria2017_158b40, 69a6, caadria2015_218t33, 4564, b335, caadria2015_176l26, 5d01, 9cfa, sigradi2016_595nn, caadria2017_183g44, 5fee, 3e0f, 8d8a, 49fa, ecaade2014_038i9, f218, caadria2016_703j30, 7015, dc34, cbd5, 58b5, 7785, 1b3e, sigradi2014_075e7, 4a72, 978f, 039c, 9639, ecaade2016_162y44, 6046, c5aa, 915a, fe6e, sigradi2016_483kk, 9a1f, ecaade2015_207p46, ecaade2016_158g43, be0f, acadia15_251l10, 0270, c880, b5de, f923, b55b, 9598, 5d84, 9c1d, acadia14_589l, f356, dc7d, 24ae, fdc2, 7c5b, f7f0, caadria2017_058p20, e005, c169, db71, 72dc, afaa, db09, 4728, e5d8, ijac201614302s1, ddb8, 63e2, e441, a911, 3c8b, 7c41, d1d8, caadria2016_871o37, 25e0, 8e3d, bd74, 388a, b845, 21fb, 190c, 6f95, 8a95, 7045, ascaad2016_023x9, efbd, 74ae, e125, e311, dbef, 5702, a841, fb5c, caadria2017_074p23, 94f8, sigradi2016_564ii, b3ad, b90b, 85f7, a8aa, 92a9, fcb7, 62fb, a2f0, 709d, 3cc2, f53a, ecaade2016_023z6, 1b89, 2ea5, 8c24, 5e1a, c3ec, 2b7d, 4da5, sigradi2014_045x3, acadia14projects_579i, ce72, 9fa9, 489f, f767, 198c, cfae, ijac201614405n3, caadria2017_132l35, 3f40, dffe, ac7c, 1c81, 1598, cb99, 3dde, 2b6f, 3f72, 810d, 016e, 6732, 318a, 343a, 07db, 3f1e, 0d93, 4129, a1da, be13, 0b80, e82a, sigradi2015_11.8n23, e511, 78af, sigradi2014_048w4, caadria2015_190i28, ijac201614308m5, 3a65, 5e05, 5ec4, 626f, acadia14projects_317z, f776, sigradi2014_218g8, acadia14_117a, ascaad2014_018d2, e4db, acadia15_357y15, 7c36, caadria2017_080f24, 76c2, 88b0, 4d06, c4a0, bc8d, 337d, f6aa, ea07, 3005, 6de0, 26b0, 2677, d458, c78f, 34db, 238a, 23c6, a715, 8edd, 7e0a, ecaade2016_239y63, 209b, f6be, c6b9, b766, 70a2, 93bb, 41dc, 6812, 6f54, 1d59, 573b, 1996, db15, sigradi2014_303f5, 1da8, ijac201513305l12, 55d7, be43, 8385, 5139, caadria2016_343o15, 58f0, sigradi2013_183u, c2fd, 774a, d0a1, caadria2017_163t40, a56f, 1778, caadria2015_012e2, a438, a021, sigradi2013_393p, 8efb, 441a, 62a6, 3e75, ecaade2015_221u48, caadria2016_135d6, f517, 041f, fbaf, 73a5, acadia14projects_43ag, ecaade2014_149d35, 8c82, 83eb, e359, 0dfe, 9b01, ce17, 0e70, ecaade2015_148l31, 7677, a0b3, eb29, 68c4, sigradi2014_345y8, 12b2, 83d2, a92c, 741a, ijac201513104j3, 4428, ecaade2013r_013v7, e5d9, a755, sigradi2016_448q, acadia14projects_579k, 4daa, b8b1, 9b73, 9d13, 2c2b, 3341, 76c3, f77b, ecaade2014_230p59, f675, 20d9, ceb5, daf0, ceb9, 07b8, 481d, e93b, 73ba, 3756, 3146, caadria2017_016v6, fa4c, ef57, da3b, 3251, sigradi2015_sp_10.16f31, 6b47, ecaade2014_132c29, ijac201412203h2, sigradi2013_112d, sigradi2013_327, 25d7, ecaade2014_080d19, 481e, de1f, c3b8, ijac201513302l10, 6f77, a0c3, e0c9, f7b1, 3a7b, 1c26, 0213, sigradi2014_345v8, 782b, 4aaa, sigradi2016_807nn, b999, ascaad2016_038o14, 9495, 1cd0, 46bc, sigradi2014_047p4, sigradi2016_627h, 9d8f, d57e, sigradi2015_8.27o10, 6008, 33cb, caadria2016_641p27, ce3b, 9250, f9e8, 59ee, e625, 66d5, 1806, sigradi2016_534yy, 4cef, 6dd8, ba31, 3021, ecaade2015_109u20, cfa7, 99f2, 1546, 9c75, acadia14projects_301c, e8c5, f01d, caadria2016_105e5, d348, a0b1, caadria2017_015s5, caadria2016_333u14, acadia15_323f13, 29e5, b2b9, a24c, b075, 0297, sigradi2015_11.196m26, ecaade2014_180a45, ascaad2016_010b5, 999f, ecaade2014_046p11, b0ce, 381d, b6da, d67b, 95ea, 272e, 511c, cc55, 0226, b211, 1b88, d6e0, 6c16, 321f, c16a, 7abd, ecaade2015_301d66, bdd7, 1a5b, 2e9c, 8311, 4e64, c882, ijac201412203y1, a1f8, ecaade2016_198u52, caadria2017_104y27, f8b5, 3ceb, b19c, a5bb, acadia14projects_311r, f595, fbb3, ca71, 1aac, 1539, a280, 7f5f, 0b8f, 26e5, 8f48, 8810, ecaade2016_033c9, sigradi2013_330b, dc44, sigradi2013_194m, ecaade2014_015z3, ecaade2015_217a48, 2304, 3fc5, sigradi2014_299c5, 2d44, c55c, ijac201412302e7, 8c9e, 449c, fc52, ecaade2014_038c10, sigradi2013_101m, ascaad2014_016g9, e2a3, fa16, fc85, sigradi2013_43v, d935, d545, d163, 7685, 078b, d19d, 5451, 2773, f335, 9fe1, acadia16_344r20, d537, 7a6d, 9bc9, ijac201614201k6, cdd1, 9655, faf9, 03ec, ijac201614202f8, c539, f1f3, 22f4, fa39, sigradi2013_366a, caadria2015_078l11, ecaade2014_147y33, ecaade2014_195k50, ecaade2015_64a13, 4c70, 2aab, ecaade2016_077r22, caadria2017_124c33, ecaade2014_225g58, a0ba, 7f86, be1a, 46cc, f45d, 973d, 536e, sigradi2016_417oo, 90f6, 4613, 479b, ijac201614201f7, 6484, acadia16_184m12, 7c27, e4d1, acadia14projects_63au, b4f6, 4968, 4778, b819, caadria2015_096m15, 7552, ef79, bec2, 89c3, 02d6, cb56, 3b8d, e635, a033, 803b, acadia14_153c, acadia15_333w13, d62a, 2935, 688f, ecaade2015_152y31, ecaade2015_33f6, 27fa, 2767, ecaade2016_075k22, b940, 3e09, b7c6, 5afb, 1d38, 66dd, 84d3, 719f, 4588, acadia16_478j28, ascaad2016_045b18, ae06, d8a0, 5290, sigradi2014_128z9, b894, 4569, 8169, f362, 9ae0, acadia14_111g, f115, e30d, 2a94, 872f, a716, ecaade2015_250h57, caadria2016_033w2, ijac201412305l2, 6acc, 0e64, 09ce, e652, 562d, ce79, 2ddc, acadia15_149y5, e92d, caadria2017_069e22, 0dc4, acadia15_110a4, ecaade2015_285u62, 23f7, acadia14projects_145s, 6b26, ecaade2014_206p53, b7b0, 7e6f, 6746, ecaade2015_200r43, af49, 686e, ec8f, 7980, caadria2017_016l6, 8ac3, 8a30, 6851, 1874, acadia14projects_473al, b177, b3df, 3518, 2edb, d015, 27e0, 2713, 99a3, caadria2016_353s15, 1ffb, af1b, caadria2015_206g30, 6682, acadia15_333p13, ecaade2014_176n44, 61c4, feaa, 3b2f, 4812, c29b, ffb7, c43c, 1159, ecaade2014_206u53, 80d9, c061, caadria2017_129p34, ecaade2014_041g10, b0fe, acadia14projects_101an, caadria2017_051u16, 46b8, 5e0f, c5d1, ijac201614203f9, 8cc6, 8b67, 5e47, sigradi2013_222k, 6fa0, 7a78, 624d, ecaade2015_185u39, 1db7, 058b, 3ca7, 1ded, 6e2c, b5bf, ijac201614203z8, 1c32, 3dae, 9018, fd48, 0b2f, d675, sigradi2015_10.140o19, cd4d, 0014, bf9d, 5400, cf26, d280, da24, 80d7, e24e, 72a5, ijac201614305e3, 802e, 12ec, 8189, 7e71, a7b8, ceaf, 79d5, 5cf6, a3a2, sigradi2013_194t, d297, 5633, 9e6e, ascaad2014_026y6, 2678, 596b, aa18, 395d, 6db0, 8fb2, 7c11, d81e, 14ff, c5b2, 950f, 0360, be2d, acadia14projects_63af, ff97, efd0, acadia14projects_43ac, 616f, ca20, acadia14_601ab, f575, b69f, db37, 2347, 14ee, ecaade2015_318r69, 0f9a, b4fa, 84c7, ijac201614207n12, c3ab, acadia15_451n19, 0fef, 8515, 70be, fcc8, dba9, f611, 30b6, 4dc2, 519c, b785, bbed, 0490, ecaade2016_140z39, 3fa2, ecaade2016_118z31, cb1d, caadria2017_189c45, 68dc, ascaad2016_013e6, a6e9, 6fdd, 9403, dbc3, da9f, b2bb, c52a, ecf9, 17bc, sigradi2013_117u, 220d, b725, c347, 1582, acadia14_281w, 3fd5, 3854, 7c17, 7823, ecaade2016_089e25, 1501, 8b45, bed4, 74cf, ecaade2014_086x20, ijac201412402y4, 19c4, 9a8b, eaef, db49, de4a, da14, sigradi2014_018o1, ecaade2016_198n52, 6ae7, 076d, ee57, caadria2017_029n10, 1d2f, 6390, e7e0, 5849, ecaade2015_229j51, 4f5e, 0e2c, b2cf, 0ac1, sigradi2015_10.7g18, bc51, beb4, 275f, ascaad2016_045i19, 3bd2, 6e58, 2e6b, c354, fe7b, 0d2d, 2dc5, e80c, ijac201614309u6, 1963, 597b, db64, 5b7c, acadia15_431o18, caadria2017_008v3, 73e4, bd61, ecaade2014_065g15, 433d, ecaade2015_235z53, 37d6, sigradi2013_303t, sigradi2016_778pp, 5481, f47e, 1467, d5b4, acadia14projects_357as, 957f, 9b99, b4ce, 811c, a20a, 7361, 9cdd, 9770, 015e, 63c2, e277, ecaade2014_072k17, f261, 88dd, 82ae, 9b93, ecaade2016_011u2, ascaad2014_019w2, f70d, 53cf, ascaad2014_014d8, acadia15_333a14, ecaade2014_138r30, fc56, e2fb, f7ea, 419a, f8cd, f64e, a792, sigradi2014_345z8, sigradi2013_414u, ijac201614103f3, sigradi2016_448r, b74b, a6b9, 0d24, 0ed6, ecaade2014_023v6, ab10, 6f84, 3d4b, efcc, 5cb0, b5fe, f715, acadia16_88k6, ecaade2014_159r39, c6a1, b918, b9f0, cd81, 5d34, 9521, 3a6a, 0968, 959c, ijac201412301y5, d822, c7d8, 097e, acadia14projects_339ag, 3224, c65e, 2c8d, 2abc, 92e3, acadia14_291al, 683e, bba0, 18c3, 9f4b, 74f6, 50a4, 0f76, caadria2017_016e7, ea80, sigradi2016_431aa, da0f, 173e, 62f3, 312b, acadia14_479k, c7e1, 8f5e, d1aa, 89da, 5427, 2e31, ef61, c1bb, 37ce, fc31, aa8c, e607, 7881, ecaade2014_176c44, 09f3, 8521, ijac201513205p8, ijac201614402s1, 77e9, 3968, acadia14projects_135w, ijac201614405f3, 3469, 33c3, 2aa2, f119, caadria2016_829d35, f5f8, 5beb, 6c6a, bc95, 71ea, ae6d, 246c, be92, ijac201614309o6, caadria2016_073d4, 4b6f, 2383, da7c, 230e, ecaade2014_140o31, b87b, b4f0, 2305, acadia14projects_531n, 70eb, f962, cb76, 4840, 59fe, f392, 932d, 0e4a, 2676, ascaad2014_026u6, ce80, f624, cb93, d891, 9fbe, 16b2, a0c6, ecaade2014_130y28, 7c57, 263e, 6992, c5a9, 9831, 4eb4, 9d07, caadria2015_233h35, 1279, 67f7, a2e7, 4c33, c17a, d2e5, acadia16_270v16, 2b5a, ecaade2016_078f23, 9087, 5d17, f73c, 321c, c3c0, sigradi2015_3.11g2, de0a, accf, 7157, 2911, 0c70, db27, 2bdd, acadia14_311u, b5ec, 4f21, f2d3, 2a97, 6a5a, a1b3, 69cb, ae99, 4fef, 009c, c040, c9b1, 8d30, d703, 9822, 0fad, 42c6, 65bc, cd91, sigradi2015_8.27m10, 12e5, 0b88, c11d, acadia14_153j, ecaade2014_204z52, d51e, 9f82, 3024, 06d3, 4bfd, be87, 679e, beed, 403a, 3981, 055e, b32f, acadia14_219aw, 4a39, 800c, sigradi2013_407b, 2462, 6bcc, e188, 5502, bd2d, 88ff, b195, cd39, 810f, 753f, ijac201513301x9, 8c5b, 847d, 6d5b, 4b77, 0f81, ecaade2014_086v20, d8b6, e7fb, 1dba, 71c5, 4169, 7524, e76e, a97b, 5754, 88c2, b29e, 12f3, d4ae, sigradi2013_429c, 9a68, ecaade2016_063j15, 14dd, c01c, 2ebb, b5cd, 6a3a, 1699, eab6, f2e2, acadia15_203n8, caadria2017_096l26, 70ba, b682, 35a3, 69e2, acadia14_627ak, ab85, 090c, fa77, 4be4, 680d, sigradi2013_41l, acadia14_609an, 10e0, a996, 7130, a0cf, f042, acadia15_123u4, 64b4, 5780, d51d, 76c7, da6f, fae4, 8a60, 2ab5, c26f, 19ee, ecaade2014_169m42, 6912, 06f8, cab6, sigradi2015_10.307c21, a227, acadia14projects_131ap, ijac201513105v4, c82e, 9c8e, aa4c, caadria2016_301n13, b2f2, d68c, 1d2d, af57, 1cd2, a663, ff31, 9e5e, ijac201614301d1, 72bb, e5aa, c184, 02b6, 8b62, 3076, 8fa5, 1808, 65ab, ece1, ecaade2014_024b7, f99c, 8921, a431, cb64, 5616, ecaade2014_195n50, 2696, 715e, d784, 2489, 33ec, 2d46, a4e2, 035d, 3079, 65e0, 4f4c, e5e6, f16a, acadia14projects_531t, f839, f847, sigradi2015_1.320h1, 8a2a, 5cd1, 8aa7, e8bf, a5b4, 25be, 14d8, 23c8, f1f8, 448c, 65b4, e5c6, sigradi2014_137m2, bede, 78d9, sigradi2014_041a3, sigradi2015_sp_2.112m29, caadria2016_819y34, 327d, cee6, ecaade2016_167s47, dfbe, 55a0, a126, 5e08, ba49, 9fe9, 9120, 589c, 0687, 0b0f, e18f, 98b1, 2d8f, 36f2, 531e, ecaade2016_068z17, 4ebe, 975e, 32c1, acadia16_140e10, d85d, acadia14_357aw, 7709, aa36, 3056, 5647, f13c, 9823, bf64, 2a3b, ecaade2015_229i51, ascaad2014_005e3, 91a5, 369a, e1da, 4c57, 9d98, 648a, 8859, acadia16_332a20, 374e, acadia14_565o, ec1c, a8a6, d36a, 5154, e637, caadria2017_095i26, c49c, 4353, cba0, 12e0, 19b2, bc28, e761, 1aa0, 83bb, ecaade2015_221w48, ijac201614203h9, ecaade2016_075j22, 078c, 9bcc, df96, 797a, 20c0, 531b, 6bf7, 37a2, 23cf, sigradi2013_303s, 3442, af1f, 66f0, 3e91, fb54, 95d5, sigradi2014_335t7, 7563, sigradi2016_816yy, ecaade2015_180z38, c9c5, 557e, 49ad, ascaad2014_015u8, 23b8, 653a, 5d7c, 75dc, 15c5, acadia14projects_153av, caadria2016_239d11, 4704, 3528, 31f0, e5d3, 011c, ecaade2014_221m56, 3238, ijac201614105j5, ascaad2016_042y16, 3514, f82c, 3b51, 0db8, ascaad2014_033y9, 7e0d, 2f0c, 68e8, c6cf, 08f3, 7848, 74fc, dfb7, 744d, 97d1, c149, f098, 4e42, 58f7, dc4d, ecaade2014_240r62, c3df, 4c1d, ecaade2015_55d10, 8829, 1c8c, 56ec, caadria2017_051v16, 693c, 03df, 353d, ecaade2016_108u29, 8987, 6bd9, f851, 0672, 2ff1, be94, 9c00, 580b, ad2f, 82dd, ijac201614204w9, 0e67, 6b86, ecaade2015_21j4, e47f, 332d, 4fc5, e2d3, aa42, bd59, sigradi2014_084b8, sigradi2014_109h9, b47e, ecaade2016_021t5, caadria2015_073w9, sigradi2013_414c, caadria2016_755j32, a9eb, 0ee6, ecaade2014_168u40, acadia15_343o14, acadia16_308w18, b727, 0646, 1942, ecaade2016_119z32, ascaad2016_057m22, 556b, ecaade2015_261j58, 0b2a, a123, acadia14_579i, 7070, 5fd8, 8576, acadia15_232s9, 1aee, ecaade2015_284x61, 1f0c, 3cec, edd2, 14af, acadia16_352y21, 69e5, 3ce8, 0e58, 8063, 5fc3, sigradi2014_263z9, 22b2, ccdb, sigradi2014_213b8, caadria2017_016u6, 461e, sigradi2015_11.222r26, ecaade2016_198i52, ascaad2016_059j23, acadia14_589f, b30b, 34d6, ecaade2014_182d46, a759, acadia14_125w, 569c, f795, 5c5b, 7188, d40a, 729f, 3112, 34f6, 5e94, bef3, 2e55, 1f80, e0d9, ecaade2015_114s22, 5282, 45ca, ecaade2015_317d69, 4abd, 8133, ecaade2016_151i41, 7b4d, 08c0, 2866, 3438, ea75, f1ba, 369c, 6672, 42f6, 9197, caadria2016_333o14, acadia14projects_257aa, 5578, sigradi2015_10.267n20, 9304, cea3, 322e, ecaade2016_130c37, 269d, a2b3, 46a0, 28b6, 8f57, dee3, 42da, 3223, caadria2016_851d36, 0f41, af8c, 4135, caadria2016_333y14, acadia14projects_111f, f6e8, cbe6, 1f84, fece, c035, c43a, ecaade2015_202d44, fb97, ec28, 109c, 9ae6, 6b56, 8f24, c2c3, defd, 2353, ecaade2014_143t32, d7d7, sigradi2015_8.328o15, ascaad2016_058h23, ea28, bb78, 0fed, 8657, da94, 512f, 0c39, 6ee9, 7446, 0cb9, bc04, 7e36, 678b, 7903, 8262, ecaade2015_21w3, acadia15_161j6, caadria2017_165t41, ecaade2016_017n4, ecaade2015_127w24, d3e3, 87c5, afe6, 75b9, 0d5a, acadia16_140u10, 52a8, 2c4f, 304b, 8183, c501, ecaade2014_204w52, 99c8, 0c1d, bfeb, acadia14_479f, ijac201513105r4, ca0c, cbb8, 9945, 4838, 222b, a1db, 4016, 078a, 229c, d9ba, 8f69, 2731, ecaade2016_073g21, ab18, 1f9c, e4ba, a50e, 0922, caadria2017_142u36, 2552, 3abd, caadria2015_172j26, caadria2017_118g31, 2b9d, 0169, 371e, b491, 355e, cebd, ddf7, a76d, c914, sigradi2015_11.166a26, 58b0, 031f, 815f, sigradi2016_428k, 938a, 13bd, ecaade2016_015v3, b37d, a04f, ecaade2016_033i9, bb39, 9438, 52d4, 5795, fe95, ecaade2014_112a26, 2838, 9470, 8d52, a378, 1ad2, 1f4a, 00ee, e8c3, e7f3, b6ad, 1006, 459e, acadia15_333x13, 69f2, 6bb9, 548e, 88e5, 2922, sigradi2016_771s, ecaade2014_036f9, 96b8, b888, a1ef, caadria2016_457l19, d1c8, 1d18, fabb, ae28, aa45, 30eb, ecaade2015_53r8, 5f97, 3acd, acadia14projects_347aj, f42b, a3c5, 7e67, f93a, cffb, 59bf, 3b70, cc63, 4672, 33c7, e22e, 5b18, acadia14_311s, fe93, ascaad2014_014m7, 1c96, f8ea, e056, ecaade2014_220f56, ad86, cc79, 3b41, 900e, 7306, ecaade2016_071b19, 4fac, 5bcd, 6eb9, bf35, 9488, c39d, c55a, 90a8, 3245, sigradi2014_049l5, 0739, f44b, 73b4, ee6d, 6bb3, sigradi2016_363ii, ebb2, afc5, 7e6c, 6c4b, 75cc, 1826, 5eeb, ecaade2014_233p60, b75f, ecaade2015_139z29, ecaade2015_79h15, ee78, 1aea, ecaade2016_065f16, e323, 72b3, ecaade2014_011k2, b060, ecaade2014_214k54, ba95, ecaade2014_111k25, 6dca, 9864, e860, 9cf8, d9c7, 1148, 432b, ee40, 5ef5, 0634, 9500, 6533, acadia15_251o10, e10b, 6303, 4d30, b4b3, c7a5, 4275, 6fd6, ec0d, ef48, d378, 5838, 4ed1, 90e2, 1248, e686, ecaade2014_169p42, de2c, 16f9, 5985, fcd1, f814, ecaade2014_144b33, 05db, 46ed, ecaade2016_070n18, 6b71, 0f7c, afb4, 04ae, ecaade2016_154p42, e33b, 5c6c, 5cce, 6937, ascaad2014_017s9, 835f, ascaad2016_007s3, sigradi2013_30i, sigradi2013_359h, ecaade2016_162m44, 413e, 1e94, cf79, 5a6e, ecaade2015_227e50, bbc8, eb1d, 6ea4, ecaade2016_ws-afutureo67, 326e, 20d3, 1e72, 273e, 18b2, 4050, 9dc2, ecaade2014_215w54, ijac201513203u6, 0c1c, b56b, bd25, 3ac9, 6aad, ecaade2016_025i7, ecaade2014_057f14, 656d, 5940, caadria2017_041v12, bd41, 3e4e, sigradi2013_379, 169b, 16f7, 87cd, ijac201614405d4, bdb0, ecaade2013r_002x1, 1e97, cf20, 7f40, f0b4, 0788, fd82, 822a, b736, ijac201412404t7, acadia16_270x16, 6e68, 731d, 8211, 87a2, e8ab, 1253, d88b, 9646, d16a, 01bf, c070, 24c9, ijac201614104a4, 290d, c1f3, c8e4, 1525, 9a4e, ecaade2015_285e62, ijac201412201i1, f027, 9fef, 9f8a, 1f74, ac1f, 42b4, 6930, acadia16_98i7, fd15, 8bb5, 805e, sigradi2013_400t, caadria2016_735t31, 7e42, ascaad2014_034j1, acadia14projects_655ag, 8f10, 76f2, 5ce9, 6109, b368, ccf9, 90eb, addf, 17e4, f477, d7df, caadria2016_871j37, caadria2017_183h44, 5e1e, 63ba, d92f, 844e, cad1, 30dd, a723, ff5a, 1446, 1aa1, 03d9, 85d8, d0ff, cc23, 86b0, 324d, ecaade2013r_011b7, 4f66, 6f4d, 4cc6, b14b, 5f99, 47a5, acadia16_88y6, d139, 300e, 1671, 44d2, 4c82, 50af, 85cf, 52d5, 275e, a9a6, 31d5, ecaade2015_118t23, acadia15_123s4, 6786, 41d7, ff65, 9ca2, ed90, f2e6, ecaade2014_038v9, 0f94, 0aaa, sigradi2013_194b, a363, caadria2017_018w7, 0c9f, bb1b, e631, ecaade2016_223r58, 5757, 7c16, 150a, 12b1, 48c0, 997a, sigradi2016_490w, 9817, 6624, 183a, 3311, caadria2017_123i32, b289, 9ac6, cac1, 87b1, sigradi2013_54n, aca3, 710d, ecaade2014_175t43, dad4, aab5, acadia16_12j1, 5e88, 3b63, acadia14_23y, ecaade2015_138y27, 8f1d, 4efc, ijac201614309d6, 69d0, f69f, ijac201412204n2, 3f24, 34c1, 2296, 7e1b, acadia16_88l6, acadia14projects_479ap, 0b7f, 85ee, 3098, c234, 62e2, ecaade2014_149d34, 70c4, eadf, 53c8, ba2a, 543e, c5ca, 929a, 1a4d, a57e, caadria2016_259s11, c724, f2f8, 4dbc, 47a1, bed5, 6daf, a0ae, caadria2017_063w20, e22b, 5250, 713f, 7403, 579c, 8514, 60d6, ijac201614404v2, bd3b, acadia14projects_23w, bd6b, e6b3, f9bf, 1cae, 94f6, sigradi2016_385nn, 78dc, a03d, fdb9, eee6, 5d35, 59ba, caadria2017_058f20, c4cd, c616, sigradi2016_636m, 497b, caadria2015_213g33, b3ae, 7aa4, ae0a, caadria2016_477e20, 6bf1, 40d8, 567e, c11b, sigradi2013_342u, fee5, c819, 4074, c12c, c4c4, b4e1, acadia14_609ai, 509a, 7856, 2957, ijac201614305o3, ecaade2016_017s4, 02cc, f2f9, 6dcb, 5442, a852, 4575, acadia15_185e7, 8517, cf7f, ecaade2016_217e56, acadia15_243d10, 65b1, 8f4b, 600f, ascaad2014_036f2, c8a8, ijac201412405r8, ecaade2016_188m50, ijac201614204y9, 6fa3, 60c3, fd91, 5e6b, 0423, 595c, ecaade2014_163g40, c86f, 9cc3, d624, 6811, b9f9, ijac201412302h7, ecaade2015_211c47, 1da7, f96c, fdf5, acadia14_189au, 7959, f25b, 7bb5, ecaade2014_168r40, 29bd, 777d, 26c0, 08bf, ac9c, ecaade2015_25j5, 33bc, f6ec, 938c, 9b68, 9928, 6ec9, a845, d2b0, 16c5, 7907, e774, ecaade2015_164r34, 1304, ecaade2016_048d14, ecaade2016_222s57, 04d6, 14cb, caadria2017_107u28, be0b, 86c8, f7e7, e736, 9bdb, ijac201412401d4, 4ba2, a078, ecaade2014_113t26, 0886, ecaade2015_101e20, ecaade2016_130m36, aaf1, bb12, c52e, ff09, caadria2015_016l3, ijac201412204x2, 086f, 14f9, caadria2015_213n32, 178c, 766b, sigradi2016_356i, a7b4, a9a1, 607c, e89f, f88d, acadia14_435aa, 9f04, 0a0d, sigradi2016_673hh, acadia14projects_463t, 3893, 521b, 29b1, cc46, 588d, b31a, d2c2, sigradi2015_4.52j6, 16fb, 49ca, b0e1, 0c87, 459d, a2ae, 6798, a00d, 876d, 71f7, db11, ijac201513305g12, 1ea2, 1436, 7310, 1124, caadria2015_213t32, e654, 71e4, fbbd, sigradi2015_8.47m11, 0d71, c036, e241, sigradi2014_282t3, c267, 4fe7, sigradi2015_10.309x21, d7c7, sigradi2015_10.307m21, 77f3, c13d, 4872, 849c, 2c50, 403d, 8562, 6ebf, 986c, 13ff, 1adf, 108f, acadia14_199ab, ab2f, a787, c8c2, ed54, eee9, 693e, 9378, a498, 4fb1, 85a4, d78e, 949a, 141b, c3e6, 5ec9, 3aae, 1dfe, 7fda, a1f0, 10eb, 382e, 22b7, b45c, df05, sigradi2015_sp_2.112j29, 58e7, 12cc, aa78, ecaade2014_011b2, 87cc, caadria2017_067p21, eacc, 16ec, 3c65, d204, 25b9, b945, 8d54, caadria2017_016m6, 7b79, 0439, acadia14projects_565ad, ijac201513206v8, 52b5, ecaade2015_48k8, df53, 6dfb, 74c9, ecaade2015_170m35, 8fd1, 94b7, 73cc, d7da, ascaad2016_039j15, eefe, e3e4, 6057, 7765, 4b73, 9c29, bd94, b57b, ijac201614208m14, b469, 9a9c, 9797, f978, 093d, 6315, 15e9, 51c6, cc1f, 88a1, b5ed, dd44, a6bb, 5ff0, sigradi2015_3.43l2, 2810, 1330, 4f87, 5de2, e2e6, 2e46, c5f9, d592, b8d4, 124f, 8f50, b91e, 3aa1, 1cfc, c954, d883, e53d, 82ff, ascaad2016_023c10, dd68, bc48, 5f1f, 0e34, 99b1, 6354, 40fb, 2a8b, a45e, cb2b, acadia14_399al, df51, f541, acadia14_699p, 15fb, db05, a735, b330, 3c26, c6be, feb9, ecaade2014_163e40, 3ab5, sigradi2016_385ss, ijac201614405l3, 185d, 192a, 1cfe, 3529, caadria2017_182s43, e0d2, eb0a, fbde, 0fbd, ecaade2016_046c13, 6a84, 18b0, 2f04, 1cd4, 09eb, ed77, 154f, 163b, ijac201513202n6, ijac201614402m1, 0996, c5d5, caadria2015_004k1, b781, 08e4, 0196, c78c, 32ea, 2760, 9165, 60c7, d251, acadia14_23ad, 1c03, d799, f237, 558e, 3cea, 3000, 27d2, ecaade2016_062f15, 5f2f, c9ee, 4398, b79f, a384, 59f8, 357e, caadria2015_061i7, 73db, 9883, 318f, b7cf, 1760, c4aa, sigradi2013_401s, 8ee3, 8b09, 37a5, 26bb, 3ace, ecaade2014_052r12, 6f27, cf74, ed94, ec80, ecaade2016_223k59, f6f4, 6ce9, ccfb, bc73, b8e4, a3a7, 2169, 7d89, 3768, 171d, sigradi2016_407p, e4ad, ecaade2015_215n47, acadia16_382w23, ae21, 6a9e, 3a00, 9955, be00, a695, f065, 8d00, 8337, faea, 2f79, 12da, e0db, 0869, 20fe, 2c31, caadria2015_090x14, 9535, bc34, 16d9, 2b4b, eafb, ecaade2016_bkoi65, 80c2, 9ad3, 3f12, a041, ecaade2016_238x63, 7db2, f2d6, 4c15, 0e08, 5bac, 8cb7, 91d8, ecaade2014_186d48, f768, 53ef, acadia14_497w, 52be, caadria2017_027n9, 98fb, ecaade2015_115v22, 6e89, fa57, 3f62, faf5, 759d, ascaad2014_017t1, eeb2, 037a, 2bec, 4472, e8e4, 6849, caadria2016_405a17, 4537, e902, db2f, 98d9, c9f5, 24be, caadria2015_014k2, bcbe, b097, 64d4, sigradi2013_390a, 54a4, 44f7, c654, 63b3, sigradi2016_636l, 07a6, ecaade2016_118f32, ascaad2014_015a9, acadia14_389ay, f4af, 121a, 31ab, 820c, e873, ecaade2016_224y59, b609, 385e, 31a7, a75b, caadria2017_132h35, aa20, ff17, d12f, 74f5, sigradi2015_11.142c25, 1c43, bbae, c437, abae, acadia14projects_63ag, a5c5, 4d57, 31bd, 5426, a2b2, acadia14projects_619ap, a8b5, d71a, 53ae, 6ca6, cd5d, 8a74, 32e7, ijac201412403b7, 66cc, 1561, 69a0, ecaade2016_067y16, 9bb5, 1cb1, 251a, 6010, bdc3, c8d2, 6f65, 2181, de92, 2258, 7b4e, 40a5, caadria2016_167l7, e55d, 6a86, dece, 3b8e, dbf0, 6c25, f8bb, acf0, 178d, ascaad2016_035s13, ce51, a794, caadria2017_129b35, 7da7, caadria2015_108l16, 7464, 4c24, a2e0, ecaade2014_072h18, 75c1, 8253, ecaade2014_173d43, f9b9, fd42, c37a, c593, ijac201614105p4, ecaade2014_152k36, 4a25, 2a1a, af53, d5a6, 9bb2, 62fc, ecaade2016_068u17, ecaade2014_237w60, 79f9, ec48, a54c, e93f, sigradi2016_816xx, 06d2, df3a, da92, 0d47, c10a, c53f, a9c1, 3cf9, af6b, 2f24, cc38, fd17, 522b, 2d74, 4cda, f786, acadia16_352c22, ecaade2016_113x30, fb38, ce76, ecaade2016_bkot65, f259, 1a36, 569d, 5add, caadria2016_271v11, 3f81, ijac201513304a12, df48, c0fa, 6e1f, sigradi2015_sp_8.6i30, 4790, 19b1, f92b, caadria2016_851j36, ae4a, ecaade2015_332z71, af37, a187, d8bc, c3d8, 077d, f39f, acadia16_214d14, 30c2, 80e8, 3152, d567, ee83, bd63, bb6b, dce6, ecaade2016_213l54, dc88, 645d, 02c6, d8ae, 6115, d1f5, ecaade2015_48g8, ecaade2014_071w16, e3de, be4f, b705, 36be, a266, 1930, b4dc, 4642, 0e8a, acadia15_110e4, a28e, acadia14projects_539e, sigradi2013_189l, 529f, 724d, acadia15_483m21, 4ad7, ec26, aada, d86b, 379f, e2eb, sigradi2015_11.8s23, 091d, caadria2017_009z4, 4719, 605c, cb78, 05da, 936a, aee2, f6f3, 79ff, 3cbd, f5c2, 0325, 5a74, 7298, ecaade2015_217y47, f047, 441e, 5880, 60b9, 8612, caadria2017_023i9, 6ada, ac9a, d5f5, 28fd, 099d, 8409, eed0, f40b, ecaade2015_195m41, 29e0, 8dcf, f95a, 65e8, 4017, 0fbb, d73d, 6888, ecaade2014_016c4, 1642, 9481, acadia14_619as, e455, 3b56, 768b, ff6e, 4d2b, 6482, 1f24, d5aa, 641f, 11f2, caadria2017_018x7, 2e5b, b2f0, 6286, 4a07, sigradi2013_303g, c05f, 3663, 2b6b, 7e81, 1391, ecaade2016_241e64, sigradi2015_3.43j2, 7ef7, a5a2, 4242, ed11, 62a4, caadria2015_119a19, bf15, ad25, 512a, 6fad, 45c7, 3168, 55a3, b137, c019, 9041, 63c1, a97f, a7ce, caadria2017_023s8, 53de, c448, 9e0a, d273, 216f, 93c3, acadia14_111l, 5b41, 5a8b, ascaad2014_032l9, a476, 6d26, 4192, aa4f, 5dee, 9bd3, ascaad2014_034m1, 342f, b024, 7ddb, ecaade2014_018o4, caadria2016_621u26, 46f4, 32b2, sigradi2016_816vv, 420f, b678, 1b58, ecaade2016_104s28, d10c, 8c0a, b053, b87d, acadia14projects_619as, 261d, 7c3d, 9e1c, d66b, 61c9, e13c, ecaade2015_87w17, ijac201614207f11, acadia14projects_565ag, e3ea, 6137, 2c30, caadria2016_851t35, e191, cf7d, f46f, ecaade2015_170g35, acadia15_137m5, b48b, 4d54, 89eb, a5f5, 2656, bc40, d8ee, caadria2016_023m2, 6c43, e815, acadia14projects_247o, 2827, c424, 05c3, fb68, 3d7d, cf5b, 4683, 6d78, ecaade2014_121o27, ecaade2016_123j34, 56be, 1d90, 8aa5, 921a, b4b2, cb83, ecaade2016_021x5, 978c, 492d, 5fdf, sigradi2013_28, 5947, 4758, cf0f, 2a51, d8e2, 414f, 0fbf, caadria2015_213k33, 1424, 22ff, ba8e, ijac201412407c1, ecaade2014_186c47, 10f5, e22c, sigradi2013_268j, caadria2015_010a2, caadria2016_829a35, sigradi2015_3.43k2, sigradi2014_313b6, 466e, 915b, 06ce, b5f9, 0985, dcdc, caadria2016_013o1, ecaade2016_154m42, ijac201614206u10, d2b5, e2a5, ff87, 0f65, ebcb, 0efe, 0c72, 056e, eedb, be5f, c304, ijac201513305m12, acadia14projects_177ad, 5c04, caadria2015_092h15, 71d3, 73d9, ecaade2015_193f40, cc3a, 8078, c3f6, 4f93, 6c74, 3787, 42ba, 43c0, acadia14projects_463j, c685, b4e8, 3c99, a785, 0666, bfed, a4ed, 1f03, f10a, 5f59, 75ba, sigradi2014_293v4, 9968, 34ef, acadia14projects_365af, 493c, acadia15_451b20, 59e0, caadria2016_839l35, ddb6, ff69, c885, f591, 33b4, ecaade2014_072m17, 4ce9, 87e5, 579b, 3d60, 4b10, 5560, 8f8e, c612, caadria2017_132u35, 809d, d3b8, ijac201513201o5, 9da2, 9f8f, ecaade2015_253u57, b990, 67b6, f44f, f756, 5479, 8bbb, 5542, acadia14_435ay, 22e4, f73b, 2bf8, 86cd, 6456, ecaade2015_221a49, 0da5, 49cf, 17cf, 14c3, caadria2017_129e35, debb, e67c, db43, b16b, sigradi2014_075d7, 627b, 8886, f7ae, 752a, e734, 080d, ijac201412303u7, 9037, dcf6, 10d0, ijac201412301o6, 7d60, fba2, ecaade2016_222e57, 8868, 2569, aff9, acadia15_195d8, 6151, aa79, d8ca, caadria2016_755l32, 8fdb, f4a5, c40e, 4ef5, fc14, 585d, d547, 1bf8, 47d1, 3bc4, ascaad2016_011g5, d557, 0859, sigradi2016_814h, ijac201614201c7, 065e, cdcd, f14a, 2718, d4ec, b3a0, e465, 0258, 5df1, 658a, b112, 644a, sigradi2015_4.52r6, c1ee, 0e43, acadia14projects_627at, a5c3, caadria2016_611u25, 152e, 208e, 6ab7, 8bbe, dafa, caadria2016_631c27, 8899, dd77, fafc, 31ea, f7bc, aae5, 29b8, 2480, caadria2015_208y30, d93f, 06c5, bdec, 0dd1, 5d06, d8ec, 9479, 374b, 07fc, bdab, acadia15_451k19, f9e7, 1b0e, 9fd0, sigradi2015_10.377x22, d382, caadria2015_064r7, 0005, 7ef6, ecaade2015_61m12, a7ea, e649, 94e6, sigradi2014_114p9, ecaade2015_297a65, 7355, caadria2017_175d43, 60e4, acadia14projects_281ac, dd19, ecaade2016_068s17, 1b3a, caadria2017_145d38, a326, ijac201513104d3, a19e, sigradi2013_54r, 1c87, 9e47, cd32, ecaade2015_293g64, ff34, 7fb9, sigradi2016_484mm, acadia16_78r5, 687b, 274a, 9932, 4650, 0009, ab13, 8344, a7ef, d359, caadria2015_210j32, 30ae, 68ca, sigradi2015_8.334t15, c172, acadia15_185x6, d0b1, ecaade2016_224a60, bb3c, acadia16_236h15, ecaade2016_018a5, caadria2017_115l30, caadria2017_008d4, 279e, sigradi2013_200, 57e6, e7db, f343, ascaad2014_011w5, 6499, 2ce4, 274b, f14e, 2e32, ecaade2016_210g54, sigradi2016_448ee, 03d8, ijac201412205n4, 8c46, 67a6, sigradi2013_184, 9835, ecaade2015_148m31, 8bc3, e8db, caadria2016_445c19, f42f, acadia14projects_189ao, ascaad2016_057o22, 4c12, ffc3, c21d, 543a, 2ba2, 2bfe, 4cb5, ecaade2015_53t9, 6553, 239b, caadria2017_047d15, 3c6f, b5da, 33e8, bbb7, 3b42, f024, 8e18, ecaade2014_035y8, 2fb3, 0bac, a3d4, 6bb1, 223a, 110c, 6085, db7f, 92b6, 0925, ecaade2014_239k61, 7e1d, sigradi2016_383jj, 6986, 0671, 1db4, a2dc, d096, 6060, 8d2b, 253f, c9a0, d83e, caadria2016_197m9, deb0, b7e1, 527a, eeb4, d0a4, 52e2, 2852, c91c, 580c, sigradi2016_690a, 8b69, 365b, ecaade2016_193o51, 665c, 71ff, a94f, ijac201614207a12, 5499, 44a9, 657d, aa3f, 9123, f348, c14d, fbbf, 79bc, 28e7, ascaad2016_056j22, a238, 070c, a43f, 985b, 4f1a, sigradi2015_11.142f25, 5b48, ecaade2016_119x32, b5f2, 7cc8, c45f, caadria2015_096o15, afde, c741, acadia14projects_81k, 258d, bf2c, a798, 9ea8, 0ea9, 9dd4, bd18, a72d, 4ebb, 26de, 2683, a16e, c404, 43ad, b299, f874, 2b79, 1684, ijac201614404x2, 2df2, e974, 8c56, c8bc, 6680, ecaade2015_193g40, 0152, 894f, acadia15_123r4, 98b4, c592, 5d4e, a144, e8f6, 176d, ecaade2016_152x41, 5a04, ecaade2014_233w59, 422c, 82e0, 3f65, ecaade2014_111y24, 1440, ijac201412205z3, ef85, caadria2015_087x13, acadia14_189ak, 0c42, 8bcb, d670, ce7f, 6e73, 274d, 7b91, ecaade2014_120j27, 033e, 52e1, 8731, 20c9, 732e, 2896, af27, 0631, d033, acadia15_110g4, d049, bb93, 54d4, 9667, 3e0d, 6673, 3f8d, db6d, 7cd7, ed04, sigradi2015_10.377t22, caadria2016_187b9, 8d19, acadia14projects_479k, bcb2, caadria2016_851v35, 2758, 821c, ecaade2014_024h7, ba92, 1c0f, 3737, af7f, 429c, 3d82, 23e3, 37ff, 7971, 4d6e, 48ed, e1fc, 6e6a, d0b3, a634, 0c38, e3d8, 89ac, 300d, c828, caadria2016_045k3, ecaade2014_128r28, 11ac, 0203, ecaade2015_158x33, ecaade2014_173m43, 07e3, 9f4f, 8bb8, a3d6, 11e3, ijac201513203c7, d2d1, b6d4, acadia15_483a22, 43e6, 659e, 3ffa, e486, a6ac, 7d1b, d581, 22de, 0fb1, d07a, b679, 5f8d, caadria2017_118y30, ecaade2015_83m16, 2a71, b853, 208a, 5611, 8668, 79e2, d9fe, 2649, acadia15_223g9, 4708, 965c, ecaade2016_241g64, d4fb, 1a6d, ijac201614402p1, e355, sigradi2016_507rr, acadia14_189ay, 4f30, b740, 224c, acadia14_339au, d6d4, 15ee, c1b9, 991e, 929b, dacb, eaae, ea4d, sigradi2016_602j, 4d9f, 4041, 9b05, 2c6c, 12dd, 390c, 46ae, f263, 303f, caadria2016_177h8, 12c6, 8207, 0067, 5c18, f71e, acadia14projects_71v, 78dd, 1cf9, 0117, ijac201412303b8, ijac201614308a5, b6b6, acadia16_308c19, caadria2017_174f42, caadria2015_226s34, 7036, 9048, ecaade2015_122g24, 0f4e, 44f1, 5515, fa0c, sigradi2016_654zz, 573a, bbcd, 72b5, 5e30, a7ac, 6e5e, d390, sigradi2015_10.140l19, 8a3e, d1fa, 554d, 6005, c662, 35d4, bf9a, 48d9, 3f18, f96b, 0b3e, 6086, 574b, fac7, 3e62, 68ad, 32a4, c1df, 94a4, 7c2f, 9909, ecaade2016_043d12, ecaade2014_153t36, 228d, d689, 4b9c, ecaade2013r_004z3, f96f, caadria2016_003b1, caadria2017_122z31, c759, 79ae, 7530, bb9b, 9e14, 28e1, ecaade2016_108z29, f619, c334, 4b75, acadia14_539c, f2c5, 01ab, 2ebd, ecaade2015_269r59, 70b2, 6501, 3f27, 5441, 9a1e, b699, f29c, 15ea, df54, c133, d109, c5bd, 46fa, d949, 1ac5, 7d82, c5c8, 5602, 7a5f, f987, d648, 3393, 0ff3, eab1, caadria2017_135h36, f8a0, caadria2017_062u20, 6160, 0219, 1e8c, acadia14_291aw, caadria2017_124e33, ijac201614405f4, b79e, 24cf, sigradi2013_359, e72a, ecaade2014_015t3, f5f4, f066, ecaade2014_092g22, caadria2016_033z2, 8ef2, ecaade2015_196r42, d5de, dfe7, sigradi2016_443xx, 7ba0, 62d6, 8d3d, 2356, 6d62, a46d, ijac201412408c3, ed33, d4dc, 75f8, 94a0, acadia14projects_565o, 4c90, bc6f, e49f, e8f1, ecaade2015_320l70, 4160, eb0c, 2170, acadia14_699g, aa28, a1c1, ascaad2014_036d2, 8adf, ecaade2016_230d62, 02b3, cce8, ecaade2014_133s29, 67be, 346e, ascaad2014_030b9, d472, 1f0f, 5117, 94d6, 25bb, 334a, dec3, sigradi2013_315z, 5d51, 6167, 6f00, d869, 0b64, 6082, 7087, ce88, e3a4, 98e2, 3e07, 01d2, 1a86, 0bde, ecaade2016_104v28, fac1, 3350, 314b, 9b94, a4d6, ijac201614201b6, f239, ascaad2016_048c20, 40e0, caadria2016_105w4, 4ba1, dbc1, 2948, b922, ecaade2015_271x59, 9089, sigradi2013_386n1, 5016, acadia16_62e4, ae2f, faca, bad4, 740a, ddcc, caadria2016_125r5, fb70, 1b55, bb24, ac31, cddc, sigradi2016_517p, 7e2e, 59d4, caadria2016_467s19, edae, cdca, 2917, 75ab, d0e7, d01c, f436, sigradi2015_10.378f23, 881e, 7569, 3550, 24f5, b32e, c01d, sigradi2016_441ll, f0a0, 90c1, 9dff, 6043, 03fa, 927a, 783b, 6b90, 7978, 3d74, 3519, 22aa, 985d, 195a, 7f52, c5bf, 76bf, 0851, a946, 63b4, 87c6, ecaade2014_112d26, 4ba4, 544a, e606, a239, d80e, ecaade2015_53r9, caadria2017_001a1, 100f, 241e, sigradi2015_8.41z10, 3ad2, 3543, cf5d, 0a4b, 3673, sigradi2013_10a, 0695, bb20, 6708, 98e8, 5a23, d542, 196b, 6a5f, 0795, d5ff, 4e6a, 5678, 2848, e3c4, 0c11, 1062, eee8, 7e78, 8153, dbdb, f3a1, 2c3a, 4803, 8e67, af1e, 3475, 1be5, 6fb6, 89e4, 7147, sigradi2014_128g1, c4cb, 7df9, a128, fb80, acadia14projects_311y, 5cad, acadia16_332v19, 989a, 4199, 8a90, acadia14projects_365ad, 46f2, 7fd2, 9570, 7bd7, 4c7c, 9eeb, c886, 402b, sigradi2016_690b, a535, e6af, fb0b, 58fd, 62b2, a158, ecaade2016_021c6, ascaad2014_023a5, ecaade2014_042l10, b501, 3b45, 2659, d403, 7c51, 5661, 5bb3, 0414, caadria2017_074k23, 769a, 5489, 2246, 7545, caadria2016_487r20, 3458, 717f, 92ec, 6fdb, a614, 6755, 94eb, acadia14projects_463as, a0d2, 1568, eaa1, 51d7, ecaade2014_225i58, b132, 6d12, acadia14_291a, c86c, ecaade2015_86m17, acadia14projects_75aw, 775b, db5f, f1a9, ascaad2016_014i6, 797b, b083, 2c6e, c666, ecaade2016_043c12, 08ad, a1b0, 760e, acadia15_497i22, b212, c374, ecaade2015_227p50, 95ec, e120, 8c67, caadria2016_809g34, e995, 8c5a, caadria2016_115j5, d6e2, sigradi2014_232p8, c9fc, d42e, 5266, cde0, c984, caadria2016_457k19, febd, ced6, 36a9, f1d8, 8072, 83df, efa3, ijac201513104x3, 33e6, ecaade2015_11d1, ecaade2014_149v34, 3ff9, 7d4e, 3e32, ceae, 6b42, ecaade2016_072g20, b34a, 3ab1, f55d, caadria2015_126k20, e4cf, 238c, 552b, eb65, c353, ecaade2014_240u62, ccc0, c931, 682d, 3ad0, 0215, e3a6, eeb3, sigradi2014_048u4, 7d76, acadia14projects_167aa, a2b9, a8f7, 89d2, adf0, acadia14projects_699h, caadria2017_142m37, 0c30, 98f0, b746, caadria2017_056t18, f296, bcc4, aed3, ascaad2016_032s12, cd84, 720b, 2a95, 7986, sigradi2013_347o, 24c3, b828, 4a6a, acadia14projects_101af, fa3e, be1e, ccb1, caadria2015_122r19, caadria2016_033y2, c8ae, f7f7, 3554, aabb, b546, ed53, 4144, 5c93, 76e8, b661, 3c95, bb10, bcf4, 8053, caadria2016_851k36, 9e46, e640, 637c, 8e24, 5ddc, 84b3, ecaade2014_206k53, 6aa3, 5e8c, sigradi2016_537b, ed37, ce08, 7e4c, 1e54, e90c, 8280, e482, a678, ecaade2014_225t58, 20fa, 47ec, 84ca, 1b84, acadia15_297w11, 2387, 6147, 4a4d, 3562, ijac201614102n2, ecaade2014_010t1, fb95, acadia14projects_63b, 2025, acadia14projects_565t, ecaade2015_61w11, 0c10, 23af, acadia14projects_43at, c9c4, 00d5, eeb0, caadria2016_621w26, b7e3, 9959, a081, 307b, caadria2017_040j12, bfdd, b182, 877d, 4e0a, 8491, caadria2017_048d16, 8947, 3454, 613d, e2f0, 2df1, 572c, 4f63, 7f63, 8b94, dfc3, caadria2017_056n19, 1802, 844a, 9afd, 1285, caadria2017_113m29, bcd0, f9fa, caadria2017_037f12, ce15, ijac201614203y8, 5b3d, caadria2015_060t6, ecaade2015_55f10, 0c90, 5cb6, sigradi2015_13.316c29, 9bba, caadria2016_703p30, 530d, 0b44, eb66, 7448, 8330, 0396, 6532, 6b9d, 40ff, 4b3a, acadia15_81u2, 11e1, ced2, 609c, 6aee, c497, 610f, 7d97, 57f8, 754c, 1138, ascaad2014_026e7, a874, 0ee3, e36c, acadia16_344p20, dcb1, 8ae8, 325e, cd77, f5cc, 7f76, 99e5, 4285, 2b63, 0c3c, d27f, 3797, ascaad2014_013b7, 9768, a61d, ijac201513206m9, 4796, 34ab, ed3b, acadia14_281ab, 0f1a, 8c79, b086, 7c72, 07b2, 885e, cdbd, ecaade2015_225n49, 2454, 4c89, acadia14projects_153e, acadia14_33am, dec2, 98db, sigradi2016_530ee, 5fbc, 7ece, 7332, ddcb, 49d4, 0c43, 618e, 6c90, 85ac, acadia15_483x20, ec75, e445, edb1, 3dbd, 89ee, da18, 4974, 87d5, 382f, f936, 0f53, 6ed1, 2ab1, 5f55, acadia14projects_435aw, 59de, 0b81, 96c9, ddff, 677d, e775, 3419, 7282, 7cce, 5632, 4188, fc8f, 8322, 6541, 06ba, 172f, a71b, ecaade2016_ws-dleade68, 35f0, c1ea, sigradi2016_778oo, 5d72, acadia15_173t6, cc9c, 5ca4, 2fb0, f707, caadria2017_125y33, 7fc6, ijac201614207g11, 5d7e, f946, 7910, ascaad2016_033b13, a196, f5f2, 332f, aae4, 235e, acadia14projects_609ao, 81e7, 83b9, 5657, 9e61, db3b, 37ec, 6206, 18bf, 4e04, 5d88, 9505, 5a46, caadria2017_142l37, ecaade2014_224c57, 6d3b, 3d8e, 60c6, daae, 1396, ecaade2016_163w45, 9dfd, 26a8, ijac201412403n5, 8531, 540d, c4a3, 6ab5, ecaade2014_030i8, ecaade2014_012s2, f246, 0b13, caadria2017_028d10, f682, 8fa7, c4a2, 18e3, ijac201513104g3, ecaade2016_203j53, ecaade2013r_009w5, 8fca, 813b, ecaade2015_15c2, ascaad2014_024i5, 3308, 279c, fd23, e295, 206b, 392f, 7b1a, bf1d, 8891, f333, 6b84, fcc4, 1aa6, 89a3, sigradi2013_30v, d83b, 5c77, ijac201513201k5, acadia16_488x28, ijac201614203o8, 51cd, d828, acadia14_347as, a10d, b7ca, sigradi2015_7.184d10, 9177, 0b42, sigradi2014_197v6, fb92, d279, ecaade2015_33c6, 5180, 3a9e, d308, 5fef, 8390, f5c3, 3601, 9064, fe3e, 204c, 599f, 5569, 06b7, 57fc, 9348, cf0a, d9ad, 5765, 29df, 779d, ecaade2014_018z4, a19f, b1b1, sigradi2013_194j, ecaade2015_21s3, 8f21, c811, 313f, c940, c820, 15b2, 497d, 670b, 7d42, f766, 4e7c, c328, c092, 2ffc, c022, 9615, 7149, b1b0, b3d9, f519, e1f0, 9705, ijac201412206t4, ddf8, a9f8, 1242, b4a1, 2455, 14ca, d86f, 0b05, ecaade2014_070f16, 89ea, e4d8, acadia14projects_517o, 9584, 2e22, 09e8, 1e88, acadia16_470r27, acadia15_243f10, e703, f91f, f129, b65d, ijac201412301x5, 998e, a587, 7b20, ecaade2015_194d41, e7da, 237f, 5878, 9a2c, d516, 90f9, 6b38, de91, 9a73, sigradi2014_299d5, 219f, b9c9, a607, b608, afed, d6e9, 0768, acadia14projects_661a, bbd8, 388c, sigradi2013_138, 16fc, ascaad2016_048g20, ac19, ecaade2015_314h68, bbe1, c6d6, 45d6, de53, 0708, 0b3f, 029e, ecaade2016_230n62, ascaad2016_038y14, 33cf, a14e, 26aa, 4af6, 728d, b34e, sigradi2015_13.181t28, sigradi2013_243b, 59ff, caadria2017_005y2, cde9, 6e0c, sigradi2013_280m, 0f17, 97e6, acbc, 8fb9, 03c4, 29ec, ae3b, 0888, 79bd, 85f3, 4c23, ascaad2014_019p2, ecaade2016_127e35, 26b9, b5be, 73c7, a0c1, cac4, 2178, cd1b, acadia16_54x3, dcad, acadia14_247s, a283, abee, d962, 6726, 7546, cd31, 78d8, aaa3, 1cba, 59dc, 4d82, 725e, d6c2, ecaade2016_071w18, caadria2017_094v25, 6dd7, b055, 068f, bfd5, 9843, 5f96, 1ddf, 7d11, 9a8c, 6db3, a173, 21bd, 6421, ecaade2014_092a22, 4347, sigradi2016_710ff, c1d0, sigradi2015_4.219a7, ascaad2016_007u3, ecaade2015_297d65, ijac201614105n4, f7af, 390b, e357, dc73, eff2, f975, 1ea6, df3c, ddab, ecaade2016_130i36, b2b4, ec4c, 008a, 1134, c6c4, e532, bbc1, cfa2, 27d1, 0e5d, acadia14projects_565aj, d979, f256, b8c8, sigradi2014_123v9, 93a9, 7166, 1b25, 92c7, 0931, ab4c, 8224, caadria2016_457m19, 294f, 23a5, sigradi2014_042v3, 29d8, 200c, sigradi2016_792p, 3622, sigradi2014_345w8, acadia16_372k23, 675f, caadria2015_126d21, 53eb, 3178, sigradi2013_359e, c254, 1f5b, acadia14_101ah, da68, acadia16_116u8, sigradi2014_313i6, ecaade2013r_010t6, 96bc, e04e, 321e, 38d7, 5ea0, b2a0, 49fb, ecaade2014_218m55, 9369, 62f2, 5d12, acadia15_95l3, 95a3, 1834, a4ab, a007, 68e7, f838, 0ced, 347c, 79a7, 95f5, 401d, acadia14_317x, acadia14_579a, 80ba, 1e13, 38ac, fdb1, ecaade2015_138v28, 4915, e037, e2a0, f699, 751b, sigradi2013_189, 6f22, sigradi2014_169n4, 3d38, sigradi2016_803x, 3889, 3dbf, af75, 6fa7, db00, 7b7c, 81ff, sigradi2013_304c, 7a60, 6d49, 9dfc, 77df, e6d4, e5ba, 3d3b, af9d, ff95, 13b8, f81b, ce98, 723d, acadia15_323s12, 9a07, 01be, dd79, ecaade2014_109v24, 38cd, b462, 3fb4, 0b15, 6ed8, b53b, cbf3, 9c37, 075a, sigradi2014_157b4, ascaad2014_019r2, d05d, cc5e, acadia14_63au, f754, b07e, acadia15_451v19, 843b, a670, caadria2015_084v12, 89cf, ecaade2016_ws-dheritager67, 58ac, 490a, acadia14projects_117c, e1ef, ba13, d7b2, ecaade2014_156d38, b78e, acadia15_323i13, acadia14projects_81o, e0c5, c569, 985e, ecaade2016_199y52, 16dd, caadria2017_105l28, c387, 0856, 1d5f, 5114, b87f, ijac201412204r2, 453e, ecaade2016_016f4, f25e, eb9b, sigradi2015_13.316v28, 6796, ecaade2015_59i11, d380, a7d7, cd21, 1c6f, 1160, 6aaa, fd4d, sigradi2013_400m, acadia14_357a, 516c, 5334, f623, 9e52, 0e26, e3ec, 563a, ijac201614202p7, 437d, 4c36, 31ee, acadia15_185c7, e528, acadia14projects_671z, 5db9, c336, fdda, 4257, 2897, sigradi2013_234m, ca33, sigradi2016_592v, a94a, eff1, ede1, 05a4, 59d5, 0f4c, caadria2017_125b34, d5c2, 15bb, ecaade2013r_009v5, ecaade2014_218o55, 924c, 48bf, c4fc, ad81, 6afb, 54e7, 2999, ad93, d36f, ijac201412304n1, caadria2016_601g25, de2b, 381e, acadia14_43ap, 30f5, c7f2, ijac201513101n1, ec2e, ecaade2013r_018p9, 4d90, a5b0, 668e, c7ad, e1b5, 2f08, 2c8f, e60f, caadria2017_054b18, d038, 8e0d, ecaade2015_180t38, 9753, 6807, b36b, 5f39, d00e, ac5d, d4ef, acadia14projects_347at, acadia14projects_291ap, 914b, sigradi2015_8.339x15, 5f1c, acadia15_323h13, ijac201513104y3, 69ff, b7fa, c36d, 5ed3, c3dd, b77c, sigradi2014_132k1, 30fc, ecaade2016_063u15, caadria2015_126t20, 2b1e, 09cf, 8e0c, fcd8, 4524, 6fe0, 2518, sigradi2013_194f, caadria2016_683r29, 676e, 1919, b6c7, 0058, 9c44, ef8b, 0c8a, ecaade2014_194f50, ccdd, 7358, 2891, ecaade2014_220g56, 35fb, 9763, 6622, 4579, a93b, c0fb, 2ed9, a836, 658f, 3c80, 6d17, cad7, 75e6, 45df, 2e21, 880c, ecaade2014_224k57, f6b3, ecaade2014_240l62, ecaade2014_019g5, 6613, 663f, cc83, acadia14_117ax, d700, 080a, d2d5, sigradi2015_8.264n14, cceb, d560, caadria2016_745c32, ecaade2015_83e16, ascaad2014_006z3, 2617, c39e, fa1c, d264, 5be8, 8e8b, ecaade2014_141j32, 376e, 6283, 64b5, 4027, f3ba, bf70, a31f, sigradi2014_281c3, acadia14_619aa, 2639, 3f01, 1c9a, c0f1, 3c28, 3136, sigradi2014_141r2, 2688, 5ce3, 0fe3, 3089, c85f, 4f70, 0050, ecaade2016_217m56, 1917, 8d70, 950a, 91a3, sigradi2013_244p, acadia14_609ah, 4800, 910b, d48f, 12a6, 3e3d, ijac201513105p4, acadia16_174b12, edd8, d091, acadia14projects_671y, 41b7, 27c8, 87cb, 88c5, ecaade2014_072o18, acadia14projects_539g, e9eb, b355, c057, 1943, 28f5, 010a, caadria2016_229c11, 9d94, 87a0, 55d4, 8727, 5b4f, 97fb, caadria2017_067i21, 7578, sigradi2016_449kk, a228, 4130, c54a, e721, c270, 9341, 709e, ecaade2014_088b21, 899a, 2db7, 8b32, a935, 91d9, 0f30, c3c5, 5901, caadria2017_047i15, 4870, 91c3, ec46, 28d4, 540e, 87dc, c0ff, 9f89, c368, caadria2015_210l32, b63b, ecaade2014_168x40, 0542, acadia16_196w12, caadria2015_108n16, 1b08, caadria2015_208c31, 4ef0, ecaade2016_046r12, 19e7, a6d1, f209, f46a, 3bf8, 566d, 96de, d313, 80dd, 28d7, 20c8, 723e, ecaade2015_86l17, sigradi2014_265l1, 1c77, ijac201412406n9, acadia14_655ag, c649, 7de2, 4f39, cf40, 8b0c, ac17, 17f3, acadia16_344j20, 0be5, 2c53, e871, 5662, ecaade2016_136t38, sigradi2016_426b, cbba, ecaade2016_217v55, 0883, f68e, c1cb, acadia16_12l2, db2a, ec39, b765, 1f97, caadria2015_049f6, caadria2017_043f14, e8f7, a04b, df46, 6960, ascaad2014_026a7, 1b2b, 6882, bb18, a106, 54e0, ascaad2014_014p8, 2b20, acadia14_389aw, c194, d60b, 0c3b, 307f, 3b44, acadia14projects_167y, acadia14projects_115aj, 6072, 9066, ecaade2015_94k19, 69b3, acadia14_661n, 2d42, cf49, daa7, f5be, beaa, 298b, 9a8f, 16c1, 0732, cbbb, 4484, 5b92, 80b6, caadria2015_203e29, 9f94, cb2d, ecaade2016_147y40, 12f7, acadia14projects_291av, 5472, 2060, 43af, c2c5, 7b9d, b29c, 7598, 90ca, 9b39, 71e3, c2f8, 8124, 89d9, 2a5b, c8b5, 1f1a, acadia16_382r23, d145, 8d75, ecaade2015_306h67, caadria2016_703i30, d3d2, 2cac, ecaade2014_240s62, 2723, acadia14projects_389e, c55b, 0c6a, 460f, acadia15_395b17, 29e7, 17a9, 726a, a73a, 7329, caadria2017_124t33, ecaade2016_162u44, 02af, 6c11, sigradi2014_123t9, f981, ac2f, 0bcd, 6b3f, e2a2, 6974, 5c72, fcfc, fc61, 52f8, 9a42, 79f6, 2f16, sigradi2015_sp_8.326u30, 6302, 84e1, ecaade2016_037u9, ascaad2014_019y2, sigradi2013_54p, ecaade2013r_019c10, e694, d346, 0815, bed3, 2c92, caadria2017_145s38, bafd, 0cb7, b9f6, acadia14projects_199ad, 7c26, 8c7a, 09f4, 1823, db32, de3d, ecaade2016_ws-afuturen67, 4260, 1178, 1dd0, ecaade2013r_009z5, 72ce, 6b8b, 96d5, ffda, 0d80, ada8, 2cbd, 3102, 1aad, 62d4, d52e, 11c3, 19b3, 0d50, ijac201614208v12, 246b, e733, sigradi2016_781ww, ddfd, sigradi2014_152r3, b386, b007, de9f, 09ab, c13b, 197a, ijac201513102y1, 3c30, caadria2016_611s25, 1ab3, 7991, 5805, 28a3, acadia16_106e8, 4c81, 7bf2, ecaade2016_222c57, b3ac, ae3f, 54e8, 4ea7, e57c, db7a, f6e4, 37c0, f808, e42b, caadria2015_096n15, 581f, f550, 149f, 790e, d347, 1383, 092a, 7ccf, a5ef, 2d17, fe71, 9d82, e71e, caadria2016_249k11, 1704, f245, sigradi2015_8.186p12, ed6a, 3a3e, 5b2a, b8b7, e2c1, sigradi2015_9.347y17, c72d, ecaade2014_145g33, 6e42, 2d7a, 3b34, 92bb, e841, d25b, 68fe, d970, e7f9, fe87, b3d6, 24f4, 5ac4, sigradi2015_3.221x4, eecd, cf82, 963a, c8cf, 5020, 9b12, c6dc, 3a6c, 5954, 9b7c, ab48, caadria2017_105i28, 7468, sigradi2014_144x2, c858, 0ea5, beb1, b0bf, 97a3, 4c0d, ecaade2015_333j72, sigradi2016_647oo, ecaade2015_158a33, sigradi2013_389p, ecaade2015_233y52, acadia14_661c, ecaade2016_216y54, ead2, acadia14_125ag, 68aa, 18e5, 25dd, 1982, e6d7, f616, 188e, 7515, a066, decf, 358b, b8f4, caadria2016_767s32, 228f, baa8, 93b3, 0409, ecaade2014_232u59, 8590, 3fb1, 5e18, 7686, c614, e915, 35f1, 05c6, f719, caadria2016_177g8, 6f5b, 2554, f203, f463, 5422, ecaade2014_194a50, ecaade2015_158y33, 975c, ijac201412303f9, ascaad2014_028p7, cfd4, 250a, b63a, a0c5, 20af, 3364, 49bc, 2ae4, 47e9, 4767, e223, d4c3, cede, sigradi2015_10.309e22, 62be, ecaade2014_120g27, caadria2015_130o21, ecaade2015_83j16, 97ce, f0e4, caadria2015_096i15, 98ea, be9d, acadia14projects_709ar, 8620, ecaade2016_162c44, f8eb, cff8, ccd5, caadria2015_117v18, 3b3d, 9034, a5d5, 1c7a, ecaade2014_214u54, 2b0a, fc46, b6d3, ecaade2014_225m58, 87c4, 4615, 8058, 7793, caadria2015_172g26, 8ecf, sigradi2014_313c6, d255, caadria2017_145v37, sigradi2016_602k, 7fcb, 62b7, 4793, 3fa8, 6fb2, acadia14_375j, 888a, ecaade2015_196v41, 11ff, a519, 2c0a, 237b, bb36, cf3b, 4751, f76d, 9f1c, 83f2, d27e, 5f4d, 68a1, 33df, 8504, 637b, 047c, 1869, 79a5, 5f14, d23a, 2b7f, 087e, sigradi2016_756c, sigradi2015_9.152x16, 2e98, a58a, e1d4, 1d7e, 82c4, 873a, ecaade2016_225x60, 96f5, f990, fde1, 2eac, d879, 8024, ecaade2015_25h5, ba70, f860, 688c, 4183, 5fa9, 23fe, c86a, 8952, 44b0, 09a0, 914a, cd8f, 16aa, b2d6, 1f54, 5242, 4024, 4785, sigradi2013_271m, 5185, 506b, 8492, a62a, e538, 2e6d, e8fa, ecaade2014_057c14, acadia16_214s13, 428b, 46f0, 1580, c102, eb49, c6cc, 87a1, 26fe, aa29, caadria2016_045g3, f6ef, sigradi2015_8.264s14, 8e38, cefa, 0f28, f04b, 08df, e382, 3423, eccc, 7c1a, a2db, 4a82, 630f, 2582, 83aa, 2951, 1d9f, ecaade2015_170s35, ijac201614208y13, 5286, 44c3, 430c, d190, 3f9e, 2034, a321, ad33, c617, c327, aa93, 02e8, dd14, caadria2015_010u1, 4d1c, 9180, 8bc7, 3919, dace, acadia15_185j7, a7ec, ecaade2014_046u11, abc7, 751c, ijac201412403k7, 52ce, caadria2015_213m33, e30b, sigradi2016_550n, 74d1, 42b2, 4bbd, 0f72, db41, ecaade2016_120c33, caadria2017_135f36, a277, e291, ad7c, 9c5f, 65e2, fe7c, a28f, f56a, ecaade2015_284i61, c168, aa1f, 2971, 5161, 67a9, b16d, aa96, 5fe0, ecaade2015_171o36, ea55, ijac201513303u11, ecaade2016_048b14, c581, 28ee, 125e, sigradi2014_197w6, af48, 2c12, 641c, c150, ecaade2015_64m13, acadia14_101at, 1bbe, 9d10, a458, ijac201412303k8, sigradi2013_326n, 1666, 874d, ecaade2015_82b16, 1a54, d5e1, 662c, 8417, 1fde, bd84, 47a9, 43da, c712, 5dcd, caadria2017_037a12, acadia14_637ae, 577c, 6343, cfb9, ecaade2014_217j55, 664e, 88fd, 3366, e0d8, 80e9, fa42, 074e, cde2, sigradi2014_132l1, 5ee9, ecaade2016_230o61, f5ea, 6615, 8e6d, ascaad2014_024l5, f5b2, 5e24, 8df4, 978d, 85c3, sigradi2014_159f4, b084, 713b, 9bc1, ijac201614103j3, 8929, 595e, 4070, ebdd, 1672, 131a, 161a, 568d, 071e, c6a7, 7858, 1bd5, 14c0, ecaade2016_011f3, sigradi2013_41g, acadia14_101au, ecaade2015_269p59, 8a11, d9d0, 3f82, 2780, 1cf1, 32a1, 4531, 5d89, 6587, 75bd, 4a77, caadria2017_142c37, ed8d, 78f0, b366, ecaade2015_297g65, acadia16_344m21, 3816, 1a84, 9bf3, ecaade2015_284k61, 5be9, 4b05, e092, 3397, 0e74, acadia14projects_301h, 0b3b, 5293, 3a25, e530, 78b0, ecaade2015_61c12, 5258, 175b, sigradi2014_330p7, c002, 8553, c058, 7c28, ca38, fd8a, 5376, 9fc9, 71ae, acadia14_523as, ijac201412306a3, 9790, sigradi2016_673ee, e463, a674, ecaade2015_114e22, ecaade2016_077o22, e480, f01f, acadia14projects_719n, 7df2, 489c, e952, 826c, b6fb, sigradi2013_158, sigradi2014_045d4, ecaade2015_217w47, dc49, acadia14_531k, ecaade2015_206s45, 6122, 9e8c, bfda, ascaad2014_035v1, 2df0, 6477, 8a33, f31d, ecaade2015_268c59, caadria2017_051i17, 93fc, caadria2017_005w2, 03e0, 262d, acadia14_473au, f1f9, a37d, 00f3, 1c07, 971d, ecaade2015_86i17, acadia16_298k18, c17d, beef, 3bac, e0de, bb45, ecaade2015_158r33, 7262, 7a74, c401, f318, ascaad2016_041p16, ijac201513104e3, 9970, ijac201614303v2, 2507, 35df, 8e88, af4d, 1951, ecaade2016_190z50, sigradi2014_339z7, 8150, efb4, f9d8, ecaade2014_233j60, ecaade2014_078r18, 54a9, 3057, fc28, b9c8, ijac201614407d5, caadria2015_073m10, 91cb, 8591, f187, 5f58, f329, 7277, b9c1, 210d, ascaad2016_011h5, a572, 2176, 3f67, ijac201614103r3, a8c0, 2173, 0f19, 8e34, 187e, sigradi2016_695p, ecaade2015_256e58, ijac201412201a1, 2360, ascaad2014_023y4, d696, 7ec9, caadria2015_213i33, f0a5, 603b, sigradi2016_571uu, 5a99, bc6b, 3ba1, 23c0, cbf9, 2ae9, caadria2017_070r22, 5cba, 8a45, 91bc, b713, ecaade2016_110h30, eefd, sigradi2014_176c5, b605, 193e, ee1c, 1f77, 3c0f, 897c, 5c4b, caadria2017_145a38, acadia14_463j, 5ca9, ecaade2016_tkou66, af21, caadria2017_056h19, 9f66, 1d6d, e17c, 746a, 5bde, 6609, 9ed5, 1b8e, c522, 5c46, 3bb2, f1cf, 848d, 623a, 6cc2, ecaade2016_046w12, 50c7, 0adb, ijac201412204a3, dc7c, 8161, 9a76, db0c, ecaade2015_77z14, abfa, ceb8, f048, 168c, e94d, 8beb, 1dce, 502e, 98bd, caadria2017_124p33, 4f36, ecaade2014_123e28, ecaade2016_096p26, 9b4f, sigradi2015_3.65m2, ff5f, 36cb, 7b73, 217a, 778a, ecaade2013r_014g8, cb2e, cbe9, 779f, 6e98, 333e, ecaade2016_230w61, 0891, b5ee, 50c5, 5687, acadia14_565v, 633f, 464a, edcb, ecaade2016_094r25, ecaade2014_108f24, 6785, e40a, ecaade2015_130l26, ecaade2013r_001b1, cbfa, cbaf, 6d81, ijac201513105y4, caadria2016_683n29, 633a, dbf6, caadria2017_009i4, e5f6, ecaade2014_195y50, cd08, 1d68, sigradi2016_510zz, ecaade2014_194o49, d708, acadia14_463s, 131c, bb87, 621a, a05a, 8449, 0839, 2894, caadria2015_208v31, 8dd7, ed96, 92a0, 8036, 2d72, 2f8f, b628, ijac201614102o2, 3287, 2eb3, 6b55, ijac201412403i6, 04f2, d1a0, a6f9, d9b5, a7c5, cf5c, efc9, efa9, c30d, 2e56, 98a3, e81d, 0b60, 7b43, sigradi2013_195a, b793, cbb5, dea6, 16e4, 50b3, ecaade2014_055a14, ijac201614101b1, ec32, c73b, 006d, b81a, 833d, 700d, acadia15_323j13, 64bf, ecaade2015_144e31, c11f, 30c5, 4c3c, c90c, b08f, acadia14_487f, daea, 9555, acadia14projects_63ak, b210, 345b, 20e1, b454, afd1, 707d, 1d67, d0fc, 9026, a8c9, 22ea, 369f, caadria2015_139p22, 8e70, afd2, caadria2017_021k8, acadia14projects_435ae, acadia14projects_115ak, f61f, 87a8, 7532, 470c, 412a, sigradi2014_178l5, b20b, 19c6, 7ca1, 99e8, f70b, 7924, ascaad2014_014p7, ijac201614104m4, 327a, ecaade2014_071a17, 10cd, a9a5, fa89, 684f, f61b, d465, a030, sigradi2015_3.111a3, 8b91, c72b, 080e, 4cfc, ecaade2015_318x69, 9139, 789b, b539, 4095, 36d2, aa88, e495, caadria2016_187c9, b5c3, 7559, 59a6, 0884, 26df, sigradi2014_172v4, ecaade2016_215u54, ecaade2015_209v46, 18b7, 6cc6, 31f6, ea14, 4565, acadia14_473ae, ecaade2016_163e46, 4a18, acadia14projects_247r, 8bb3, bdff, d9f3, 0774, 89d3, bd6f, 1404, 0dfc, 2ab6, acadia14_445aj, caadria2015_209d32, ascaad2016_012r5, ijac201513105h4, 3fa1, 1e20, b9db, 2131, 6da1, 7b16, 82f4, ecaade2014_072f18, ijac201614305h3, 2a62, 1c7e, 9df5, ecaade2015_114x21, sigradi2015_8.81y11, 9c23, 8fff, 4819, 9cd3, c73e, 9ba8, 4783, a645, ea68, ac3b, bf91, 0c9b, 41f5, ceda, f5fc, d80a, 6406, ecaade2014_225o58, ae8d, ijac201513305e12, db21, ecaade2015_180a39, caadria2016_073u3, a3e2, a6b3, f8dc, 5c26, 2bb8, ff56, 831e, 5a16, 697a, 3ba0, 3625, ecaade2016_127w34, a1ad, ecaade2016_011i3, 6cce, 8146, 7360, fc66, acadia14projects_655aj, b207, sigradi2015_11.34v23, 8dbe, sigradi2016_777bb, 2d66, e391, 837e, 72e3, d6c8, 6c5c, 9526, 3d48, 1b60, 6ac5, sigradi2013_263r, 7084, 6ead, 09fa, c7d5, eee2, caadria2016_851p36, 3c41, 1fc9, 2d38, 8ab0, fb48, f0b6, 6508, 8ec0, 7837, f7db, ijac201412403y6, 87b8, e460, sigradi2015_sp_11.303p31, 617b, 7135, ecaade2014_192i49, 8b60, a1c9, 89b4, 50b5, cca9, d430, 443d, 3f7f, f81f, d65b, 249d, 4266, c25c, 63c7, sigradi2014_347k10, c343, caadria2016_549p23, 22a4, ec06, fcc5, ca2a, 10d6, sigradi2015_6.151h8, sigradi2015_1.288a1, ecaade2014_194y49, e5dd, ecaade2014_132h29, f22c, 66d2, 41d3, 7833, 089d, 0342, 8d21, 175c, caadria2017_040k12, fcec, caadria2016_281c12, eac8, ccef, acadia16_280x17, caadria2017_041w12, c318, 8558, 9930, 4a22, 2f61, f9c3, 3412, c13a, f592, a468, caadria2017_047e15, 61bd, d783, 2c41, sigradi2016_522z, dda1, sigradi2016_803aa, dfa4, 93e7, 12de, sigradi2014_345b10, b014, 75f9, db53, 8b4b, c8fe, 3239, 4d15, 339f, b093, 14b5, 0c9d, ecaade2014_140n31, 740f, 2bbd, 76ac, d1c5, 611e, ad20, ff14, 467d, 2ace, f03b, f686, 8f38, 4259, e5a0, 9c5a, ecaade2015_241m55, bb15, 5219, ecaade2014_138x30, 08ff, 0052, 55d3, 55a7, b55c, f577, 57b9, ed89, c2b5, ecaade2015_217j48, caadria2017_095f26, sigradi2016_387yy, 6e20, d5d4, caadria2016_167k7, 4a89, d1ac, 48e1, ecaade2015_94g19, 2919, ecaade2015_82z15, acadia15_47g1, 78bf, 59ab, 4709, 0e6f, 2446, ecaade2014_237a61, sigradi2013_326, a59a, 0bf8, d65e, 1d9a, c84d, c0f9, f3ed, fd96, 8b2d, a453, 9e03, 55cf, sigradi2014_108e9, sigradi2013_234e, 8ccd, dd37, da45, 8944, cd95, ijac201412204y2, ecaade2015_86p17, 94dd, 079a, 11dd, 70f9, da63, c94e, 717b, dda4, fa6f, ecaade2016_140w39, 4483, 61ce, caadria2015_172e26, eb98, 104c, 2c09, b4c7, 7be7, 7ee5, 05dc, 3b05, 5a61, 886e, 391d, 76bb, f032, 468c, ded0, 7799, 6e78, 0db3, 2b14, 803f, f150, 58ca, cad8, sigradi2016_815q, 26bc, sigradi2015_12.259x27, 0db9, 4296, bf8b, 5548, 151a, dde3, acadia15_110x3, sigradi2016_752rr, ecaade2016_023k6, 8074, c112, 0660, 94d3, f99d, ascaad2016_023d10, 71c6, 2bcf, 582c, b5ca, d2a5, 85a2, 6810, 7736, 47c8, b8d3, 0d1f, ecaade2016_142c40, sigradi2013_271p, ecaade2016_065x15, c6bc, 2571, c11e, 2d08, db8d, b21c, f36d, b542, acadia16_154f11, dbbd, cc65, 0941, 159d, caadria2016_539h23, e6aa, ascaad2016_039k15, ac20, 0411, 16f5, 20ec, 485c, 681d, sigradi2013_194h, ecaade2014_214z54, sigradi2016_455e, 0efb, ffa3, 9456, ecaade2014_146p33, caadria2017_057d20, c0a5, 8a4f, caadria2016_477c20, 71b1, sigradi2015_10.138x18, 990e, cfad, 8520, 135b, fb31, d385, 745a, ijac201513206i9, ecaade2014_128t28, c0b6, 23eb, 1f75, b9a2, 345d, ba54, c3bb, ecaade2014_194m49, a4b7, 615b, cb0a, 9091, a95b, acadia14_177v, 52f5, 7905, 3d9c, 1e9d, 2b38, c4f8, f5df, a483, 9fb5, 2c1d, 9cf0, 2585, d99f, ef8d, 11d8, sigradi2013_421, 6377, eb8a, ecaade2016_025w6, sigradi2013_401p, 25f4, 88b4, a8a5, 93a7, 40c9, ijac201412201o1, ecaade2014_175u43, a1b7, 4d19, ae0b, a60e, 63a2, ijac201412405e9, ascaad2016_010e5, fa9c, cc58, ijac201614102a2, c332, 3446, 65f9, d269, 79ac, sigradi2013_189g, f88e, ac29, bc8a, e989, 0c15, 4fa4, 032e, 0af2, c141, ca58, 1ceb, 2511, 3933, ca8e, ecaade2014_198v51, 1b31, b3d2, 9cb5, f0cf, 06a9, bca8, 6758, 263d, 93b0, a8f5, a981, 1fbb, 1b14, ecaade2015_129r25, a3bb, 5e4e, 67b3, 553d, 10f0, 4a5a, c36e, sigradi2016_635k, e7e3, ecaade2013r_019i10, b7f4, ijac201614208m13, a6b1, 12b5, ecaade2016_171f49, c8bb, 2d6c, 7237, 9338, d836, ceba, b30e, 5294, caadria2017_015y5, b0ec, 6e16, aa84, 08fc, bb88, ecaade2015_302o66, d92e, 7747, ecaade2015_334r72, 2d8a, c44f, 22ca, 2412, sigradi2014_178m5, 99c7, c333, 9713, a77d, d9be, f8d1, ecaade2015_256c58, 7c09, 7285, bffe, e47a, 7ec6, e78d, 2ed5, ecaade2013r_002b2, b03b, bcb0, 1661, 374c, 1c0e, 81d1, d0d2, a7be, 922e, cb04, 1b11, 6628, ad22, 5eb6, 881a, 6370, d0f2, 3570, 41bf, 3b01, c75d, ijac201412205r4, c999, ecaade2015_35o6, d575, 4713, 4757, e88e, c842, 8f74, 00bc, 2290, 0b9a, 0efd, 2e1b, 7be3, 5053, 029c, sigradi2014_136e2, c8d8, 4539, caadria2015_108r16, 40a7, 896c, ecaade2014_153u37, sigradi2013_30d, 6d82, 10b3, 687d, 1dfb, 7562, 766f, fd50, e909, 7533, a6f2, d614, 1977, 7caf, d369, 0b4e, 63eb, 3f74, ecaade2015_144j31, 5284, 58d2, 2949, 6155, 97fc, ecaade2014_175o43, 3939, 5341, c382, ecaade2015_273d60, sigradi2015_8.186a13, 4891, 6695, ecaade2015_38t7, 9575, 7dfb, ecaade2015_83n16, 1c58, b8a2, 259f, d91a, 229a, 59b0, acfa, 878c, e61e, acadia15_297f12, 3585, fdc3, 9821, acadia14projects_565aa, 3d99, f133, b641, 7d18, caadria2016_713z30, 8dd4, ijac201614305k3, 3ea6, eecc, 373f, 14a1, 8790, bca4, 27fe, 7ffb, d2cd, acadia16_72j5, ijac201412402m4, caadria2015_145v23, ecaade2016_230n61, a064, d0f0, ecaade2015_92n18, f52a, caadria2017_123m32, acadia15_211x8, a5ec, c029, 5237, ijac201614308k5, ba33, 382d, 139a, 63b6, ecaade2015_199c43, acadia16_432m25, a761, 0d7d, 0934, d651, 15ef, b83a, caadria2017_175b43, c8f6, 036f, ea6d, c65b, bb60, ba39, c330, ecaade2014_014y2, 122e, 3fdf, 16a6, 91ef, ecaade2014_147x33, eaca, caadria2016_713u30, d509, 59c7, ascaad2014_007i4, df0e, 1078, 45a4, 5466, sigradi2015_11.165k25, 9eae, de3f, d4f9, c3d3, d6a0, eada, ecaade2016_102i28, 0a45, ijac201513303d11, f90d, 4053, 8d95, 75fd, dff2, a531, 0b83, caadria2016_291n12, ijac201412204o3, e54f, 91c5, 1156, a388, 6aab, 5389, 439a, 1682, b6ea, caadria2016_301l13, 9986, c291, e55a, c6e6, fd7d, caadria2015_108y16, sigradi2015_6.387u9, 506e, sigradi2013_386o, 352b, 6a17, a4a5, 75cd, caadria2016_229x10, acadia14projects_463av, f1cb, e301, 4a63, dada, edfa, 70e1, sigradi2015_10.7f18, 1845, fda6, caadria2016_477y19, 6b6f, 6df5, fc19, 55a1, fc63, 4680, ac7e, acadia14_389d, 6f2d, 83f6, sigradi2013_286, 0392, 65fb, ascaad2016_007m3, 98c5, a3b2, caadria2015_194r28, 64b0, sigradi2016_777mm, ascaad2016_044r17, 67d7, 9796, 42a3, e3ff, 4f0b, 2ef9, a5df, 9fb6, c20c, 2028, sigradi2016_714rr, b86f, e522, ae5f, 0519, fcf0, 1f3f, 0087, ecaade2015_336e73, f1c9, 083b, 4d60, 0408, acadia14_463u, 11ce, bf93, 152d, d5d0, 2dcb, 5a8f, 7d36, ee66, 6416, 32ac, 0e49, 58a1, 1ffc, sigradi2016_534nn, bfb9, 7e3a, a4df, e967, 8ed4, ecaade2015_180d39, 8e01, b5e2, cde3, sigradi2016_752yy, acadia14_445am, ecaade2015_100u19, 2280, c72c, acadia14_339az, 97bd, 3e57, 1484, cb3f, 479a, sigradi2016_777q, 3b57, ecaade2016_203g53, 50e4, ecaade2016_167r47, 8c10, aa86, acadia14_267k, b338, 0049, ecaade2013r_001h1, ecaade2015_193e40, ecaade2016_163b46, 5b45, 16f4, a193, acadia14projects_719c, sigradi2016_602g, 9fdd, a2cd, 578f, ba53, sigradi2014_347n10, c801, acadia14_435al, c78e, 529b, ff7e, 0097, bd9e, fae6, 45b3, b972, 2765, 9c7f, 5452, 2ffd, a517, ascaad2016_045m18, 89de, 22a9, a0bc, 7da1, 8905, 8bd1, 0b70, 0ba4, 4c8c, 6db1, 4836, 2111, 9dc3, 42f4, 6792, 2f97, adbc, 000f, fa01, 9638, ecaade2015_194w40, 9839, cf48, efc7, 50d0, 4e5d, eff5, ascaad2014_019t2, 3716, 160c, 3be3, ecaade2014_044i11, 6a01, 2b1f, 49dd, afcb, 3e45, bd80, 00f6, acadia14projects_463a, cba5, 4558, ecaade2016_118k31, bbbd, 43e1, bbf2, acadia14_601ai, 50a1, f4e3, 0b14, ac57, 43f2, 6b6b, 664c, 12e7, 527c, d10d, 42cf, 9906, 579f, sigradi2016_801y, acadia15_407x17, d3c4, b3fd, 555e, e376, 58cf, 9820, caadria2017_124o33, 9d4f, eec3, aab1, 8f3a, 7a75, 56e0, aa02, 95c7, e327, 7788, 5b6e, 1533, 4755, acadia14projects_199ao, fc6e, f565, ecaade2014_138t30, 706e, f758, 3496, ecaade2015_233h53, e144, 4110, 151b, 77e5, 1b43, ecaade2014_089v21, sigradi2013_28j, ecaade2016_139f39, b041, 7475, 148e, ecaade2015_127t24, 9c30, acadia15_357p15, 0e52, c64b, 7f53, 51f2, 8ee1, b248, b49b, 4b26, caadria2017_058e20, b558, f33c, ecaade2015_64n13, f733, 8b63, 808e, sigradi2015_8.264h14, 4e2f, a454, d5cd, 1047, sigradi2015_8.189z13, 817c, aabf, 0e69, 77f1, 61b9, e181, sigradi2015_sp_2.112k29, ecaade2016_110i30, 8b48, 2c88, ecaade2013r_003n2, 4133, d754, ecaade2016_046x12, acadia15_297a12, b0ad, d61e, d2db, 02ae, 2c1b, 6b2a, 564f, f7df, 17b6, 1218, 6b60, d8cb, 5c83, fc94, 9f5f, b205, 2a3e, 5630, acadia14projects_199ah, ecaade2015_17r2, 66fa, 900b, 5fae, 282e, 5f09, ascaad2014_037i2, bb2b, 285f, 03bd, 1b5c, a54d, 840d, 1b22, e253, e75d, 4c3e, 937f, caadria2016_683i29, 29c8, 45b2, 9b75, 9c6d, 2f20, 78b3, 4937, acadia15_323x12, acadia16_260t16, 387b, fb86, 836f, 5ad9, caadria2017_081o24, sigradi2013_261, ascaad2014_022i4, 8f02, 6fc5, 27f2, 6054, 9d5a, 1f11, 6049, 47af, 3fc7, 9dce, ijac201614301c1, sigradi2016_807ii, ascaad2014_008m4, ijac201614201l6, 2f5b, 8838, 6219, acadia14_117e, 246e, 0d20, 8a46, 0aa1, 69af, ecaade2016_225z60, c5f5, caadria2016_291o12, 3c04, ecaade2015_114h22, sigradi2013_74g, ecaade2013r_003k2, caadria2016_673w28, 9d4a, 2984, 2ebf, 49cc, sigradi2015_10.74u18, acadia14_33ao, 08a4, a934, 0cbd, caadria2015_004g1, 5b9f, ecaade2016_040n10, 6707, 6e33, a745, caadria2015_099t15, caadria2015_014w2, aa57, 35a6, b50b, b90d, 4db5, 5252, df1d, 8d57, 60d0, 8dbb, aeca, ecaade2015_175n37, 1a53, 73e0, f3e8, 869a, a2cc, c594, ecaade2016_154b42, 6de7, sigradi2015_8.328i15, cdd6, da66, 6802, 26e8, 257a, ecaade2016_132t37, fce2, a157, dbb2, d8b2, 9402, a108, acadia14_247h, 26ca, 3890, 50aa, f9a0, c3e5, bf94, f691, sigradi2016_515g, e70b, 14bd, ecaade2014_138v30, 2e02, 04f0, 934d, 8bf2, 07ad, ecaade2015_196k42, 818e, 75c2, e434, 36ca, c4b9, f1fd, e3d7, cba2, 2188, 3e14, 2504, 8511, ecaade2016_230p61, cb4d, 1d1e, 40cc, sigradi2015_sp_8.6g30, ecaade2016_036j9, sigradi2015_7.203g10, 1166, bcdc, c391, 5c91, 9361, e5b2, 20d1, 17f6, 9216, 6dd5, fe9b, caadria2017_030z10, fdef, 3d1c, ecaade2014_065w14, 39b1, 9fca, caadria2016_611a26, b4e4, 2939, da16, caadria2016_105f5, 6268, e503, 82f0, d960, 7def, 3f2c, ab92, 8e2c, 7ae9, 055b, sigradi2014_347p10, ijac201614105o4, b3e7, 32fb, 0c28, 3d0d, caadria2016_579n24, b8df, d413, 48a5, 84db, 4a94, acadia16_344h21, d356, 414d, ecaade2016_134e38, f4bf, ecaade2013r_005p4, 9c4a, 83de, 4d6a, 2d75, 02ea, ca83, 6d4d, ijac201513205g8, 48f2, 15b7, 2519, 780d, ecaade2016_168i48, a6c3, 2d41, f746, 8b97, dc0c, 4e67, ad0b, b8eb, fd2c, 5255, ecaade2015_185r39, 49f8, 1d7f, c503, sigradi2014_169t4, 947d, caadria2017_070h22, 5387, 35d2, 1626, acadia14projects_339ak, 7249, ecaade2015_207r46, aeb6, 1d19, 189f, 3bba, caadria2017_107z28, 52e8, 54bd, 6b61, 5127, acadia16_184v12, 0f75, 9c2f, e959, 9f37, 5f22, ea08, 4760, ecaade2014_198k51, 2d82, a971, sigradi2014_132o1, 2bc2, caadria2017_168a42, 6437, sigradi2014_099r8, 0309, ba65, sigradi2014_032d2, sigradi2013_100c, a63e, 1c88, ecaade2016_065d16, 53a3, eec9, 61cd, d1a6, 9ec6, d456, cf90, a167, acadia14_627g, ecaade2015_303t66, 856f, 810e, c473, c9bc, ecaade2016_134d38, 06d7, 8eae, 49df, b2c6, b022, e1b7, caadria2017_136m36, 51a5, a23f, f93e, b78b, bef2, 3c2e, ijac201614105u4, 90e9, 9ff3, bdbb, 3360, 2f09, 1069, 330e, ecaade2015_158n33, c476, fca1, 7057, 1a8a, 5dba, 4ab3, a0b0, caadria2016_529r22, ecaade2016_089d25, 16ff, ecaade2015_103k20, 0f95, 40dc, 6e3e, c933, 2432, c378, cb67, 4a05, 9c65, ecaade2016_ws-dleadn68, 82cc, 702f, sigradi2013_30g, 6d9a, 63db, 27b0, d216, 9b2e, 485b, 90f2, 48ee, 1b6f, b7af, 62ba, 6ee7, ee3d, 505a, aa4e, 8db1, 7179, caadria2017_030y10, caadria2017_118c31, d2cb, ba23, ad65, 22e1, sigradi2014_291o4, 7fd8, efed, ee47, 4c22, b2c3, ef42, 52c7, bece, 606b, ca1e, 658e, a1dd, 8720, c70d, fe50, 272a, 1e3e, 3494, 11d0, 1c56, ecaade2016_068x17, 0267, f6b8, 9d32, 87b7, ba30, 5306, d930, sigradi2015_6.151g8, cae2, 325c, d961, caadria2016_621y26, 39cf, 6f48, 7cfc, 0f1e, ascaad2014_004o2, sigradi2014_213s7, c39c, acadia14projects_579j, 8535, 6487, 18db, ebe0, c935, caadria2015_142r23, e428, 205f, e52c, 5dfe, a6c8, d83c, 24b2, 6e5b, 66ef, dbfc, caadria2017_051r16, 6970, afc2, acadia16_460u26, 57c3, 3b87, 67a0, 52a4, 721e, 3fa0, ijac201412303b9, ascaad2014_036y1, 17f9, 213e, c7de, 21e4, 5d28, ijac201513206k9, cbbd, dfc6, 1b3c, acadia14_229k, 0bad, 0a78, 6da0, 7ba4, 5462, af9e, c33f, 8205, ddd6, 8971, cd8d, caadria2016_641r27, 5d40, 5134, 9865, d618, 9013, bc4a, fff2, a721, 314c, acadia14_671w, f9d9, a7e0, be01, 8bf4, 652f, ec91, acadia14_177z, ascaad2016_002o1, e3dd, 107a, bf09, 4649, e80d, b4ed, a5b8, 3d9e, 7e8e, 0536, acadia15_483d21, a2bf, 9404, caadria2017_142r37, 25d1, 5d52, e827, cb50, 5d4c, 8c55, 3e7f, e3e7, 30a4, 3053, 46a5, 296b, 2e9b, eb79, sigradi2015_sp_8.326b31, acadia15_371g16, 6dd9, 4c26, 2fbb, 0252, c292, fb2e, 7357, 2682, 16c6, caadria2017_002i1, 5d73, d801, ijac201513305k12, 1aaa, 5cb9, aa19, e494, 1214, 97bc, df59, caadria2017_145m38, 2f74, 33a0, 0651, 9ef3, ascaad2014_020u3, 93af, 5177, 1bee, 670a, ecaade2015_92s18, c75b, 44b1, ea34, acadia14projects_327d, caadria2016_755p32, d18d, c3f8, 5b89, 9670, 5ffc, fe14, 44b3, 1d5a, cd3a, acadia16_478s27, 74e5, caadria2015_114p18, a6ff, ee34, acadia16_424e25, ijac201614403k2, 5767, bd8f, 4634, acadia14projects_661c, 8818, 0566, 001d, ijac201614105e5, acadia14projects_33an, 549c, 7d8e, 77f2, ecaade2016_071w19, ccc6, 8338, 5b90, 64f1, 0be9, 050e, acadia16_382u23, 675a, 3efe, e6cd, 89c0, e92c, c743, 8eeb, 8617, a56b, 7b4b, 7eb2, 1143, 9ec4, acadia14_655v, ecaade2014_072n18, b22b, 8b78, e9e0, ijac201412402h4, 3bab, ecaade2016_071s18, sigradi2013_77, ecaade2016_223g58, 97db, ecaade2014_016h4, 7e65, ecaade2013r_011w6, 0d12, 73f5, ecaade2015_332r71, 53b1, 36e5, c1f0, 091c, 8ba7, acadia16_270a17, ecaade2014_057t14, 12d8, 471c, caab, f897, f0ed, 7e40, 0f5b, 3e3c, c97a, a345, f88b, f55c, f3d3, a0a2, d844, acadia16_164t11, 600a, 82e3, 2b8d, acadia14_479ay, 5069, ecaade2016_185z49, ecaade2015_286w62, d850, 1157, 35fa, 72ab, eff0, f018, 39bc, 8633, 1ca3, 49eb, 34f5, bf6a, 6eee, f515, 8b86, ded3, f167, 5726, 1639, 121b, d843, cac7, 7b18, 6eae, 8888, aba1, 2cf4, 2d05, 42ac, 6a3e, d1c7, c1ac, 955a, b05d, 4763, df39, ecaade2016_222o57, 3dcc, c568, ec37, 08e7, ecaade2016_ws-dheritages67, ecaade2015_130h26, 5c38, f7bd, 3177, c0de, caadria2015_213d33, bdc9, 2c55, bd69, c50f, 1700, 76e0, f15d, ijac201614305i3, a6ce, 4567, 54ca, 86db, sigradi2016_686uu, acadia15_95m3, d68f, e60d, 5964, 55e7, 7f11, d11a, 9a48, 2d19, caadria2015_067h8, 3c0d, dbe0, 27b4, f779, 25dc, 46b7, 96ce, ecaade2016_144g40, 7e7b, 9d9c, ijac201614403n2, 3411, d16c, 6964, 817e, b989, e8a4, 55db, 75f5, b0a3, 6139, 3ed7, a551, 05d9, 2b9a, sigradi2014_099s8, ecaade2015_178j38, sigradi2013_387g, 8b0e, caadria2015_096l15, ecaade2014_195s50, cba7, 543f, 1663, 2933, caadria2017_149k39, 7275, 28ae, caadria2016_621z26, 24f9, 1fbd, a169, bad8, ascaad2016_029b12, e894, 01d7, caadria2017_043a14, ecaade2015_79m15, 1761, sigradi2014_189k6, acadia16_88z6, 7b6e, cd1d, dc64, 30cb, 6e28, 6574, 344d, 5f8f, caadria2015_114t18, b2cd, 82cf, 5221, 2061, ecaade2016_047o13, a023, f8ef, 56f4, acadia14_609ar, c31e, ijac201614207x11, fbc7, acadia14_111k, ab9e, cca5, 6da5, a860, 19a1, a264, c936, caadria2017_072d23, e711, d327, 4dc9, ecaade2016_077u22, 172c, sigradi2013_138l, ad63, d410, 3176, 4b76, a9c3, ebee, 8313, a6cc, 5142, e3fc, 1faa, cfe6, 555f, 4249, 9aa3, sigradi2013_280i, 5787, 1d64, f7ed, 29cb, 7e61, acadia14projects_23ad, 4b78, 89a9, 786d, 675c, sigradi2013_244i, 09d0, d3eb, aa44, a7d0, a0e2, d887, e54c, a786, 6132, 6511, ecaade2016_166g47, ff43, f98a, 13a6, 7592, 106a, e70f, 542c, d6b4, 5ebe, 03b0, a147, ascaad2014_017b1, caadria2015_049b6, caadria2017_136s36, 801c, 6894, ecaade2014_133o29, af7e, 823a, 13b6, dacd, ac0d, 323b, ecaade2016_067w16, 337c, sigradi2015_9.152a17, bbde, ecaade2016_065a16, d931, f86b, f498, ijac201513103t2, 0a94, 67a1, ecaade2015_143t30, 126e, bba6, 0198, 610a, 9290, 108b, dfa9, 5203, acadia14projects_435at, ac33, d523, a820, acadia16_140j10, ecaade2014_149m34, 784d, 7e9e, ecaade2015_138j29, 583a, 0832, dac2, 226e, 0a44, acadia14projects_237at, 6f52, 2d0b, b5e7, d7a1, 33d3, 794e, a8d9, 1c46, 8b0f, 038b, 9215, d4bd, 3d01, 91fa, 5205, 1443, ee44, 777a, acadia14_719l, 5ff3, 3792, acadia14projects_601w, c1b7, 82a6, e9f6, 9cd0, 32f2, 53c5, fa5c, 0073, 61af, 31fd, caadria2015_043i5, ecaade2016_095a26, bd21, acadia15_431p18, 0240, ecaade2016_158c43, ecaade2015_53g9, ecaade2014_072j17, aa15, acadia14_473ap, ecaade2014_088h21, 64aa, 8dac, 6df6, cb47, 150f, 47c6, 268c, 1909, 44f6, 7bb2, 9571, 1897, ecaade2015_171t36, 3836, ecaade2015_21n3, caadria2017_142v36, ecaade2016_210h54, ijac201614102u1, 9abe, 8107, 259a, ecaade2014_080j19, ab94, 434e, 0ca1, 71bb, sigradi2015_11.34d24, a96c, 2b9e, 8423, 6a07, 61d4, 461b, caadria2017_033o11, ijac201513101c1, 0867, acadia16_34g3, ascaad2014_014s8, cadc, 61a6, 4501, be99, a8f3, sigradi2014_345u8, 284d, f2e7, acadia14projects_445ae, dbcc, b775, a4d7, c233, 67c6, 7a91, 7f1e, fd66, 4412, 16e9, 8fef, ce1c, 0063, b866, acadia14_601ac, bfad, 3140, 9d49, acadia16_270b17, 20d7, ecaade2016_025h7, caadria2017_134c36, d993, ecaade2016_089x24, 3d0b, b1d9, 0526, fc92, 5393, ba99, 1265, efcb, caadria2016_115n5, sigradi2016_537ww, f763, a846, 9981, 7ac3, dbc5, c25b, d1c3, 585a, 8b38, 9d11, ijac201614204j9, 325a, ijac201412307j3, 1384, b5eb, bfba, e778, b162, d0ae, 5848, bd5a, 4616, f0a9, 734d, 1879, 5ad3, 2bcc, 2273, ca47, e34b, aeaf, 52a0, sigradi2013_400s, ecaade2016_071k19, 2f40, 7374, sigradi2013_401o, 4dba, 1e2c, f372, 0bb3, dff7, c707, 3134, 3ec2, ijac201412406h9, 19d0, 75f1, 8f9c, caadria2015_208n31, 65cd, efda, e645, acadia14_681ai, 54b5, ecaade2016_132u37, 7b36, 442e, ecaade2015_94d19, 347d, 1035, 6a05, 18ba, ascaad2016_058g23, 67f5, 1790, c821, 4995, ecaade2014_153l37, c064, bd86, 162c, d50c, 2022, 4b6e, ecaade2016_mrty65, bde9, b1c1, 330c, 5f73, 6b0a, ed5f, b60e, 5907, caadria2017_056c19, 32a5, 1c85, f169, 556c, sigradi2013_268g, ascaad2016_039t15, 6899, e261, 93c0, a42a, acadia14_681as, 22e5, 563f, 5cb1, dfac, caadria2016_167m7, 7af9, 0c8d, acadia14_555i, fcf5, fe3b, 80a9, 5115, e4e7, f22a, f951, 7f1a, 1d55, 04df, 39dd, e658, 14c4, 0777, f0cb, 40a8, 022f, caadria2017_041i13, 2993, 00ad, ed0b, caadria2015_070v8, 5a2b, ac06, bac3, ecaade2016_129f36, 5155, acadia14_317u, 221c, 96ae, 4555, a446, 0b8b, 6503, sigradi2016_479aa, 7391, ecaade2015_116n23, 85f1, ef93, 30c8, ffb6, 14e9, b7a9, 3aa5, 0625, 0bd7, 3f83, ac64, e996, f165, ecaade2014_168v40, 4d58, ecaade2015_178h38, 7c0e, b588, cfbd, acadia16_280v17, 72d4, 26a0, 63e5, 1ec0, 69c8, 0065, 1566, b40f, ecaade2016_002i1, fdfa, 4d76, ecaade2016_007l2, acadia14_101m, 9eab, 3be8, 6878, 246d, acadia14projects_479h, acadia14projects_347ar, caadria2015_139f23, f4c4, acadia14projects_601ag, acadia14_247g, 50bd, 8357, 8d50, 9bbe, 8745, sigradi2014_095j8, 4617, 1ef5, 9102, f65f, 4b1c, 1ed8, b47c, 0069, 5eff, aa5d, ecaade2015_332x71, 16e8, 36eb, fd92, ecaade2015_298j65, f6ad, fa94, fd55, 232b, caadria2015_145z23, a4b9, 4485, 5ef8, 2fe8, 7761, acadia16_154h11, 5b47, e971, ecaade2016_055i14, b5d9, 9c20, 3f1f, 4e62, 9834, 8aea, a95d, 1a4b, 58f6, 97cb, 7582, 8906, acadia16_174f12, 887b, 3ec5, a7f0, 562f, 30a8, 441f, caadria2017_004p2, 0373, c0fe, 3972, fc9b, 57d7, b3c8, ijac201513303i11, 25fe, b931, 11b8, ijac201412304w9, f033, caadria2016_187w8, ecaade2014_019d5, 5f6b, 35e2, f4d4, f12e, 4123, 5059, ecaade2016_163h45, 8428, ecaade2016_165v46, 0870, ecaade2015_227x50, 25fa, d5c7, 3dca, d5e3, c71c, 6a12, ecaade2014_157m38, 3abe, sigradi2016_737dd, bbca, f8d2, 81f2, ffd2, 25e8, e84a, 8292, b830, 36c2, 2040, 7a67, b695, 9301, 5e16, f525, 4d7f, d1ff, c5c1, acadia14projects_63ah, dd34, d114, caadria2015_124u19, acadia14projects_153au, 1991, e516, f9c2, 60d8, acadia15_95d3, ecaade2016_217h56, ijac201614201e7, 38d1, acadia15_137p5, sigradi2016_737ee, 5bfb, 6b59, ascaad2016_002j1, 803e, fbc0, b77a, ijac201513304d12, e122, acadia15_483y20, 370c, a6d9, 4083, 1328, 5272, ecaade2016_068o17, 4061, a5c8, 92c4, sigradi2016_431x, 6566, ijac201614202r7, 48f6, dd2b, 3197, 557b, f429, 74c5, caadria2015_122m19, 82ee, 586a, acadia14_23w, 8776, 4eab, c949, 1368, abe4, 32b9, acadia14projects_53r, 5ae4, 70d8, 0ffd, 0ce4, 3c9e, 2c78, ecaade2015_18w2, cbfb, caadria2017_015b6, 22d3, 51d5, 4b0d, 93d1, bfd4, 5bb5, 44fb, 7270, ecaade2014_011a2, 513c, b961, a627, 4ea8, caadria2016_457g19, a35d, 0d9a, ascaad2016_003y1, 5103, bb2c, a143, e57e, 0748, 24d8, cb87, sigradi2013_414e, e98b, 3370, ascaad2016_049z20, d4d4, 4835, f214, aa7a, 4029, fcd9, acadia14_699k, 0595, 4cee, acadia14_145ad, 1487, 124b, a7e3, ecaade2013r_005k4, caadria2016_013c2, b365, 015b, 7388, ecaade2016_023o6, ijac201614207i12, ecaade2014_180t45, ecaade2016_099l27, 1e3d, c6f1, 7ef2, ijac201412205k4, 4324, d99a, abb5, ecaade2016_118i32, 9398, f5e2, bafa, 1d6b, 0c50, 5e17, 6461, ecaade2014_010n1, aa6e, 00a2, caadria2017_027o9, 4b55, f62d, f4df, f709, a871, 5370, bf38, 5eb3, 75bf, ce3a, ea3c, d562, 1bd7, bb5e, cfab, 13af, 058c, 9cde, 72f2, ecaade2014_206n53, cffe, 7a49, 8018, acadia14projects_145y, ac37, ecbb, 9492, a7a0, 17b0, 3ef2, 87ec, c6b4, d1bb, a5d4, caadria2017_041m13, caadria2016_477w19, 0b6b, ecaade2015_228w50, 3ea9, 215f, a8bf, eb51, e630, caadria2015_172d26, ascaad2014_023u4, 4ef6, fbed, ecaade2016_095y25, 6eec, 8b23, ijac201513201c6, sigradi2015_12.215s27, caadria2017_190r45, 0e33, 3a47, acadia14_463r, 2600, ijac201614403l2, f647, caadria2016_487t20, fc99, sigradi2014_159g4, 90d9, sigradi2016_407z, 1746, ca30, 66ee, a67b, 4f6e, b5b8, 063e, 1893, cbce, 21e9, d748, acadia14projects_709ap, acadia14_589h, 85ad, sigradi2016_381k, 568b, caadria2016_651f28, 2bb5, 8e25, ecaade2013r_019j10, ijac201614402a2, 0518, ecaade2015_221p48, b7e4, 893d, 882c, b036, 5029, e341, 45e0, 8570, 5f38, fa8a, sigradi2015_9.152d17, acadia14_237az, cc2b, 5075, 3349, 06cb, 2013, acadia16_352b22, 1610, e063, e076, f0e8, 15a6, 99d6, sigradi2016_590b, 896b, 0fbc, 7610, dd58, 181b, 9b9e, 5b9c, acadia14_507ae, 2d7e, 84f1, acadia14projects_339aa, d632, c8b8, ijac201513105c4, f298, 2e2d, 367d, acadia15_69p2, 89f3, bae3, 0d28, c34e, 29bf, c4ac, e23c, fd94, 06b2, 42e0, 43c1, 8552, fab3, d5a1, ba55, ecaade2015_53j9, 5e57, 1ef2, cc72, 0736, caadria2015_099p15, 8e5d, 03a4, ecaade2014_023i6, 6309, caadria2017_147z38, caadria2016_703m30, ijac201614301b1, ecaade2015_109a21, 3650, 0ddd, sigradi2016_732t, 26f3, 22e3, 10dd, a3e4, acadia16_140w9, 0c99, ecaade2014_010p1, 3294, acadia14projects_435au, acadia14projects_339ae, 62cf, ec88, 1355, aee7, 9a6f, 8908, 6f6f, 70a6, 9fb8, 950b, 91a2, d8be, 184d, ecaade2016_185y49, eec1, 904c, 771f, dce0, 9b54, eef3, 97eb, 4904, b8f3, 7127, a8b4, 4e5a, 6834, 9dda, acadia16_460x26, b344, e811, b631, d948, c7d2, 4e27, eb5f, 2313, a469, 30cd, a2c3, 4491, d5a3, ae73, 7bd3, ecaade2014_050f12, 5cab, 1f8e, 98cd, 90f5, b707, acadia15_185m7, 5d96, 0eec, e431, 13ea, e470, 0b34, 304e, f3a6, 04b1, 3746, 940c, d859, acadia14projects_627al, 5403, 0d32, acadia16_432z25, d2f6, 7afb, ceaa, 4811, caadria2017_079c24, caadria2016_851y35, sigradi2013_326j, ea0c, 6809, acadia14projects_117b, b22f, sigradi2016_448x, 959a, 7482, 0385, d4b7, 6287, ecaade2014_143p32, 40af, f90f, 1b8a, b6f5, 10d7, b6c5, 0bbf, b761, d480, f9d3, 37f7, e792, c701, ecaade2015_279z60, 8a2f, 83da, 5fa1, 99c9, c7f1, 50ef, 7148, 4f7f, f18a, caadria2015_073x9, c798, 4a67, ef67, 24bd, 83a3, 9e1f, ecaade2013r_001j1, f8b1, b200, 6d4a, acadia16_372f23, 78f6, 4970, c166, 4b7f, bfd6, 57bf, 62c1, 0990, 8421, 3b7d, ecaade2013r_003s2, b9b4, d8df, d41c, 216a, 1daf, e8b6, 836c, 7d95, d13a, d2fa, 6946, 587e, a31a, c64f, b29b, 4057, d6bd, ijac201513103b3, e772, 963e, b677, caadria2015_226y34, 42d3, 9153, 5618, 6c47, ebe8, 19c1, a76a, a9dc, 62cd, 3ce2, caadria2015_030k4, 4215, b66b, c54f, ijac201412408w2, 3fab, 2e88, 825c, acadia16_270c17, e72d, e2f2, ce3e, 1868, 0ec1, df17, aa74, 5656, caadria2015_048o5, cd40, acadia14projects_145ad, 5e11, 3976, ijac201412405w8, 1b7a, 00c3, 1dff, acadia16_440c26, 4d80, d937, edf0, 5aab, dbc6, 35fe, 8e10, sigradi2016_781xx, 8e1f, 0108, 2f42, ca02, c632, 7b06, 567d, 0842, ascaad2014_029n8, 65b7, fc49, 1db2, 9c1f, ee21, 538d, a254, 32e4, ea6f, acadia15_381r16, 8ce9, 830a, 8fc6, 9f93, 78a2, 80b5, 1217, 3b33, adac, ecaade2015_225p49, 48fb, ecaade2014_149n35, 6b6e, 1ac1, acadia16_298l18, 4898, e23d, baae, 242e, 5608, dc79, 7b1f, caadria2016_673b29, c540, 60b4, f9e0, b0cb, cc15, 5996, ecaade2014_084e20, a697, 692d, caadria2016_651b28, f148, 17ad, cf39, b5ba, 5031, 258e, 4c1b, ascaad2016_004p2, efe0, b9bc, ecaade2014_146u33, e292, ad23, 086b, bff3, 03fb, f025, c8ac, ascaad2016_054z21, sigradi2016_655h, 45fb, ecaade2015_136p26, 38f4, fbfd, a563, 8970, c238, 3fa5, 6235, 945b, 43d3, 97ca, f2ff, 4577, 8388, a538, sigradi2013_54o, 9a47, d2b9, 4a03, 0c4a, f90c, 114f, 3369, 9046, caadria2016_281e12, ecaade2015_138l29, 03d6, b7d4, 2e57, 4e98, 3b2e, 6093, f3c0, 2520, e749, ecaade2015_173l37, 6b18, 233e, 673d, 017d, 3328, 0a83, 8c15, 3c46, 5a7b, ijac201412408j2, 28ba, caadria2017_145u37, 6563, 428a, d3b1, 3274, 7207, ecaade2014_065d15, 47ba, da7a, 9f1e, sigradi2015_sp_10.16g31, 62cc, ecaade2016_067s16, 4ef1, acadia16_206o13, caadria2015_130b22, acadia14projects_699k, caadria2017_118m31, 2e51, 8aa2, d2b2, d01e, ecaade2015_227y50, 214f, e32f, 3d23, 3fae, 2c96, 11e2, 7724, 55a2, 2a67, a270, 4f44, caadria2015_208b31, e509, 7603, ff7a, 51f9, aa95, sigradi2014_074u6, sigradi2015_11.165l25, 5d74, b2b5, f1be, 0105, e91f, b20f, 3ecd, caadria2015_210h32, 0942, 1c91, b56a, 1d1b, ecaade2013r_014f8, ijac201412404c8, 42c5, sigradi2016_625d, e02b, e02e, ecaade2014_218y55, f482, eab2, ecaade2015_303s66, f51a, 6318, c45a, sigradi2016_809oo, 7789, 012d, 3b81, 370d, 7ebd, 3bf7, 36fb, 8ca4, 9457, 711f, c062, 41d9, 87ce, 5212, 024d, 47d6, caadria2015_208j31, d06b, acadia14projects_219c, ecaade2015_138s28, 5f7b, ecaade2016_011h3, 1ed4, 26ea, 5e3c, 2270, 6aba, 8c33, 9350, 3748, d059, 6a78, sigradi2014_232n8, e086, 90d8, 0ef5, 8d07, 9346, 31f5, 684c, adf5, 0090, 4172, ecaade2015_201x43, ascaad2016_038e15, dde5, b595, 9372, 84cf, 1b1a, 9626, ecaade2014_138i30, 7c15, dd2a, ecaade2014_186b48, 8759, 00a5, 4b09, caadria2017_016s6, b02e, e2e4, sigradi2013_389j, 93cc, ascaad2016_041n16, 8e28, 973b, 2d8b, ca25, 63b1, ijac201614309p6, 9a4f, 8c40, 2553, e0aa, ecaade2016_037z9, 94a2, f76c, 240e, 1536, 7b6c, 880b, acadia14_671o, 33fe, 4a08, 1dc6, 3d8c, 593a, 8b14, 0a22, ba7c, ecaade2014_180y44, a99e, e0dc, 6907, 5d58, 0ca5, sigradi2016_815x, 0879, 1a3a, a97a, ecaade2015_296p64, 0e2f, acadia14_389a, f5e1, sigradi2015_10.309w21, bcb7, ecaade2014_173l43, aa9d, 7779, cad4, 6a1b, 8826, acadia16_106l8, 8597, 32a3, 252e, e96b, caadria2017_016c6, 6715, 70c3, 34eb, 1dd4, e5ad, a5de, 0afa, ffbe, 63ec, sigradi2013_194e, ca94, 4481, 9f45, f7ef, 7fd1, 17ca, ecaade2016_tkod67, 92c6, c068, 70bb, f18e, ecaade2016_073u20, caadria2017_115f30, 86e9, ec65, 9270, e84b, e324, ecaade2015_307r67, ac7b, 15a7, 93ed, caadria2017_067l21, 370f, af4c, 1637, f636, fca7, f43e, 4dca, 3cb2, 0c75, bf99, 1305, 6873, 920f, 4376, ecaade2015_61z11, acadia14_153ay, 97f2, af84, caadria2016_611i26, ccd1, d3f0, 40df, 1d69, 87ab, cbc7, sigradi2016_364jj, d055, e240, 8412, 3aea, bfc5, sigradi2015_10.378d23, 4a4c, 9019, e498, 003e, edc5, 6bb5, d299, sigradi2015_6.42t7, ebfc, 6134, bd2e, acadia15_195x7, 3b14, 4905, 2c34, 2722, a4d1, 1ea3, 8949, 141d, c288, ecaade2013r_015m8, 8d90, ad47, fc20, 81ee, 3dd3, caadria2015_156p24, 36df, ecaade2016_007c2, 11ed, ee42, a5d7, eab0, 849b, 46f1, 52d0, 62e4, 0f5a, b3a9, 678d, 707b, 0210, 0825, 5db8, cb35, 4b98, 64ad, 64d8, 8393, a718, acadia16_372l23, ecaade2015_61s12, eec2, sigradi2015_9.141j16, caadria2015_208r31, a898, bbd2, 37dc, eeac, 8406, 5da6, ddbc, acadia15_137h5, acadia14projects_719l, 4a5b, 0a33, a9e1, 9a2d, ea3a, bfd1, 51d9, sigradi2013_195z, cc0a, ffe4, 2bd4, 8d84, e969, ba7a, 8444, caadria2015_087h14, 0f6d, ecaade2014_191v48, ba16, 48b2, 3569, 2dea, 1944, 3789, 314d, 0078, ijac201614402k1, 3d46, 18c4, b9c4, ffb3, 2227, 47a0, ec53, 9f2a, acadia16_34k3, aba5, 5e86, 33e9, bc18, 2a1b, 28f2, a8b0, 44d6, b784, 52cb, ecaade2015_180m38, ecaade2014_149r34, 6904, e1f9, b619, 3c36, ecaade2016_ws-dleadk68, 83fe, c02f, caadria2016_095n4, 6e65, 647a, aec6, ecaade2016_074v21, 0bb8, 17b5, c041, acadia14projects_357an, ijac201614102c3, ac02, 8545, 2eb0, 3ffd, 6360, 0b72, b4d3, 476b, bde7, 453f, d27a, 5398, 75df, 888d, f883, 0c77, c850, 6631, sigradi2014_339x7, sigradi2016_674jj, d258, 4743, acadia14projects_463v, db3c, 242c, b5a2, 6c67, 1492, e5b0, 582d, a4e9, ee8d, caadria2017_155r39, 93d2, e29d, acadia15_483a21, b72c, caadria2017_046m14, acadia14_589j, eaa7, 58ff, ff01, 6e23, 8701, caadria2016_073z3, ascaad2014_033x9, 8c83, 2c85, 9a93, sigradi2014_238y8, 9a62, 6a40, 9080, fdad, 9d02, 1e80, 1390, b55a, 755c, 9c28, c0ae, 063b, ecaade2014_057i14, 25fb, ecaade2015_235u53, 55c6, 1cb6, ecaade2016_123v33, b41a, f5c6, caadria2015_188t27, 48ab, c346, caadria2017_165m41, ijac201513101i1, 9858, f2ab, 7e9c, ijac201614208h14, caadria2016_663v28, ascaad2016_033z12, sigradi2016_773x, b895, b1d2, fa41, e432, sigradi2015_8.264g14, ecaade2015_227u49, acadia15_497h22, ec31, 5065, ecaade2016_130w36, ecaade2016_198m52, 7aa8, ef29, 86c7, db33, 9612, 8298, 9636, d7ee, ac81, cb96, 2bee, 7b13, ecaade2015_227w49, cf6d, 06a4, 2fad, acadia14projects_247k, 8922, sigradi2015_11.34y23, acadia14_153ax, 60ea, 1230, 0bc9, ascaad2016_021d8, 18f4, 60b7, 064d, d238, 986b, 1df4, sigradi2015_12.297g28, a65b, ecaade2014_215f55, cff9, 049c, fcbc, 5794, 32dc, c2a3, df88, sigradi2014_330j7, 16db, 5009, dbcf, sigradi2016_360u, acadia16_244r15, 1e00, caadria2017_115m30, 0b86, abf9, 50ec, 6ce5, sigradi2014_186i6, a0f9, b5e4, 087d, ecaade2014_192x48, 40fc, a107, e163, ijac201614307p4, ecaade2014_052i12, 988e, caadria2017_023b9, acadia15_161g6, 2aeb, af72, 4c73, 3c76, fdf0, e667, 4dc8, fc25, 4952, 00d6, c259, 9751, 883b, acadia16_344z20, 16a3, 04fd, b9fc, db56, 964a, e688, 6280, e6d8, 3986, 1c0c, 6a92, b8b2, 65c2, c434, d339, 9607, 4ac9, 55b2, 854d, 3501, 3d0e, acadia14projects_53p, acadia14_229g, 6469, 007a, c76e, ee30, 29cc, f8e2, 3ff1, b852, a01b, 31bf, 6130, 387c, c827, 8192, sigradi2015_11.165p25, 677b, 832d, ecaade2015_227t49, 0415, f460, e816, 6fcd, fe16, 348b, f4b1, 8fa1, ecaade2015_55h10, ascaad2016_027z10, acadia14projects_333az, b351, 31b7, acadia15_333y13, 54cf, f4f9, fa46, e518, 61f5, ijac201513202k6, 0143, 2666, c5f4, c174, ffc4, 7f83, cc49, 3a71, caadria2017_015w5, de1b, d992, caadria2016_703f30, 515b, ascaad2016_010s4, fc08, c14c, 0323, ecaade2014_195i50, e0d5, caadria2017_185a45, 030f, a310, 8785, 7478, b23c, sigradi2016_450xx, ca06, bb76, f7c0, 9ecb, 2f1d, d063, 60db, caadria2017_016d6, acadia14projects_339ap, b561, 3bb7, f828, 99a7, caadria2015_114y17, ecaade2015_94e19, faf8, 31de, 22c9, 9685, 9ae9, afd7, 3e10, 2e26, ae07, ecaade2013r_003e3, ascaad2014_024k5, sigradi2016_690e, caadria2015_081l12, 61b0, 779a, ascaad2016_010d5, d9db, acadia15_497k22, 5852, 1ec5, a4e3, ecaade2014_080c19, 79c1, ba0d, f773, acadia14_565n, 8fc8, ascaad2014_010s5, 653e, 35ad, 913f, 1d02, cc5d, acadia14_339aw, 39ff, 5edf, ecaade2015_268x58, a0f1, 92dd, 1a7c, 8318, b825, ijac201513303r11, 6739, 7ec8, ce11, 17ba, 22c6, a690, sigradi2015_11.165u25, 767e, ecaade2015_225l49, acadia15_185u7, 3559, 2bb1, ijac201614207o11, 49a9, caadria2016_281d12, a308, acadia14_699b, 6913, d7b3, 1716, 4d66, 8607, af5d, 2b0d, 42d6, caadria2017_124r33, 0250, 5ab0, sigradi2015_6.183j8, 0979, c060, 86d2, 424a, e5f1, acadia15_57e2, 387d, e5c5, ascaad2016_004u2, 08e5, 9a02, 1d20, 5298, d1ce, f039, 5bbc, 7bfd, 666c, 9463, ecaade2016_162n44, bfe0, f3e6, 74f2, ascaad2016_005d3, 7466, 3120, 3a33, 2237, 88f4, caadria2015_081y11, ecaade2013r_011g7, 43b3, ijac201614207g12, 3394, 41c0, 8a66, 9173, 82d5, 831d, 23bf, 6654, beea, 2adf, 6a56, fce9, 01df, ecaade2016_230r61, acc8, 8384, b7b5, eb47, 90cc, f729, acadia14_479h, f6c5, 5d07, bf61, 6aa0, 6ffb, f7a5, ecaade2014_194v49, d73f, 5d1b, 6332, d6db, 76f5, 2804, 7cc9, 0018, c5c7, acadia16_124e9, c99f, 516d, 5c7d, 16a1, 4cd4, e78b, ijac201614302v1, 9f47, 0aa8, a7b1, abc3, c80e, d009, 1f65, ascaad2014_017e1, f336, b029, acadia16_88b6, dd4a, b869, f88c, cb0e, 22bf, a66d, 3c35, 29ed, caadria2016_651x27, caadria2016_549k23, 8c45, 90ed, df42, caadria2016_147f6, b13e, a257, 5768, dc08, 52ed, 7198, a524, bee8, sigradi2014_345e9, 63c5, 9a18, e661, 3f20, ac9f, fd97, efe9, 9884, e598, ascaad2014_024u5, aad1, sigradi2016_732u, e9e3, 3cc1, sigradi2015_sp_8.284p30, acadia14_101s, 03cf, 8cac, 367a, 98ef, sigradi2014_282n3, c96e, ijac201513104p3, sigradi2016_777gg, 4827, 13c9, ecaade2015_25g5, c0c7, ijac201614201l7, 265b, ecaade2016_102x27, 6bf4, sigradi2016_592y, ec0b, acadia14_719n, 3a40, 5167, eff9, f101, ijac201412203d2, 52ea, 2daa, 649f, dc63, ecaade2013r_004s3, ecaade2016_098w26, 8157, caadria2017_079b24, 81aa, 2e9d, ecaade2016_042z11, ijac201412402i4, ecaade2016_006t1, 67de, f354, f722, af80, 191f, 01e7, ecaade2014_038u9, 500000000, 2531, 1352, b387, d84e, 37a9, ecaade2016_118b32, 2c5a, c6de, ef9e, e6e5, ecaade2016_019m5, sigradi2014_313f6, 38e3, acadia14projects_199al, 1be1, 7b83, 51dc, 47c5, c863, b573, 52cc, acadia14_135u, sigradi2014_197u6, 4f80, cb9b, 1d11, acadia14projects_267h, acadia15_161a6, ascaad2014_029l8, 3492, 89aa, f41d, 1620, 1504, acadia14_199aj, 71c9, ijac201412305u2, ff99, 92cd, 7f31, 9d91, 7f2b, b692, ecaade2015_25l5, cd01, 6c92, 4afe, ecaade2014_145n33, caadria2016_797m33, 0570, 3bc3, acadia16_260l16, 0f14, dc2b, ascaad2014_017d1, ecaade2015_33k6, sigradi2015_11.136v24, acadia14projects_655ac, sigradi2016_773z, ijac201412407z9, ecaade2015_35p6, ecaade2016_217k56, f7ba, caadria2017_190a46, caadria2017_096u26, 30ee, ecaade2015_215p47, sigradi2014_082u7, f932, 4542, cd45, caadria2017_094w25, d0ef, caadria2016_373f16, 96c7, caadria2016_177z7, 7780, sigradi2016_817i, 5ea7, caadria2015_067m8, ecaade2015_206z45, 0fcf, 6465, 46b0, caadria2015_124j20, 15d0, 0289, 4922, 114b, caadria2015_162y24, b94d, a515, fd8d, 390f, f300, b377, e403, a2ec, 2378, caadria2017_002k1, acadia14_43an, ecaade2014_186r47, f606, f501, ijac201614404a3, ecaade2015_230p52, 2c70, acadia14_609az, 2818, 4bef, caadria2017_190y45, 4317, caadria2015_181h27, a811, ijac201614403p2, 85ba, ecaade2014_111v25, c301, b550, ecaade2015_280g61, d53e, f061, sigradi2016_770o, 2a24, 4a9a, 9c5b, 8f41, ecaade2015_309t67, 897f, ecaade2014_147v33, 1939, 23f2, 5915, b635, d1cc, acadia15_149x5, df19, ea23, e4fc, ecaade2016_140k39, c6a2, 8677, 66b3, 942d, f049, ecaade2015_225k49, 12e2, d06d, e4e2, 03fc, 61f3, sigradi2015_8.81a12, e392, 5a8e, 7bc1, a07b, 25c9, ijac201412301s6, 596c, acadia14projects_709am, 6c91, 53b0, d26b, 2f06, sigradi2015_sp_12.402z31, 4bee, ijac201513305i12, 72b1, 68cc, caadria2017_124f33, caadria2016_569f24, ecaade2015_38m7, bfb6, sigradi2016_479dd, 4b8e, 34cd, c394, fa40, fa82, sigradi2016_484pp, d97d, 264b, 35ee, 81f3, caadria2015_126r20, ijac201412302r7, ijac201614301a1, 42b6, 5c6f, 8640, 1830, 93f6, ca5c, 9f2f, 0648, a34b, fdf7, acadia14projects_445ab, 164d, 5fad, 7aab, 40ef, 1c72, 74e2, 59df, 446c, 3979, e114, caadria2016_819v34, ecaade2016_067d17, 4147, 3a09, 643e, 3de3, acadia15_195y7, 645b, 3d08, eeea, aea8, b630, fd30, 752f, acadia16_12a2, 71aa, caadria2015_237k35, 87b4, 74d9, 46d1, acadia14_463ax, bbeb, ascaad2016_032t12, 35b8, acadia14_435aw, caadria2017_107o28, be65, acadia16_470j27, sigradi2014_123u9, cc96, f417, 7e30, c08f, 9bee, 6db4, d353, b039, ea6a, d2e6, caadria2015_206i30, 1299, 7bee, ed7c, 0468, 78ec, ecaade2014_011w1, 44f3, 07de, 771e, f0dc, e63f, 832b, 92e9, eb74, 5e10, acadia14projects_247y, e728, 8383, 7832, b592, 0535, ae59, d79f, 7229, 086a, 35cc, 17ae, ijac201412201l1, 511a, 1a04, e8be, a490, 1d81, f2f0, e3ad, 4085, 6941, ecaade2015_158a34, sigradi2016_560cc, 7c9a, 064a, 3d0c, 2ca3, caadria2017_124l33, acadia14projects_117i, e235, e75a, 77a6, 19d5, 7c40, ce69, 1f21, 0957, 316d, d898, 81ea, 8860, ac00, 52cf, 744e, d66d, 2fb4, fc7a, 80d6, ascaad2016_045a19, 8788, 8912, d46b, 792e, 17a4, 119e, ecaade2014_085i20, caadria2017_009o4, ijac201614203b9, a658, ecaade2014_113x26, 243f, ecaade2015_199y42, 34b9, fca6, 18fe, a2eb, deee, 8496, 3047, b5dd, 0363, caadria2016_517c22, fb5b, caadria2016_435t18, aaca, acadia14_339ad, 7ecf, a4fb, 0508, ecaade2016_169n48, sigradi2013_295d, caadria2015_077u10, acadia14_627au, caadria2015_119f19, b325, d3ce, sigradi2016_673dd, 14c8, f2a1, 7c12, 11d2, 3f5e, sigradi2016_690g, caadria2016_023o2, ceb4, 8281, caadria2016_549i23, 7611, afb9, 27ea, f0de, cb46, caadria2017_182y43, 34dd, 4425, 0ba8, b6b9, ecaade2014_096a23, ec1d, ijac201614302k1, ee32, ecaade2013r_020o10, e1ad, 2f95, bf23, fc15, 5be1, 35bc, ecaade2015_307m67, 9720, a6d2, 0b52, d82e, 20a4, e53c, 5491, d945, 9798, 2ee8, 1b48, 992c, 6e66, 0977, 4ae6, 7eb5, 71a0, ea32, aa53, d0e0, ad08, 697c, 1219, 776d, ecaade2015_248s56, 739b, 933f, 4db3, f6cf, aea4, 1772, acadia15_497e22, c713, bb79, cfa5, ecaade2015_298i65, 71f1, 4705, acadia14_63am, 60ad, c415, 89e5, 5f45, 0dfd, f116, 5c52, 15c8, 29ae, ecaade2015_170z35, a1cf, 246a, sigradi2014_152t3, 371a, a78a, a5e1, sigradi2013_387, b83d, 58c1, 411c, 770c, cc1b, sigradi2014_314p6, 37a8, a424, 8920, d756, ecaade2016_152s41, 7ec7, e198, 11d4, 7b88, 5f0e, 48b3, sigradi2015_11.222p26, 8a01, 0c89, c108, 8abd, sigradi2014_313j6, ebd6, 3bd7, 5432, 2b90, ef34, 5fac, cc8d, 9e19, 4bf6, bf34, a337, sigradi2016_483hh, 4a93, e416, 2ea2, e89c, 179c, 5a88, c8aa, ecaade2015_318m69, b7d0, 8e0e, 1513, eadc, ecaade2016_166m47, a9f7, 3960, a539, 3019, 8261, 2685, e3f1, 5bd6, 2614, f6cb, 152a, 864c, 8a15, d161, 3546, ee51, bbfc, dd81, ccc1, 083d, 3007, 55c8, 2e1c, sigradi2014_213o7, sigradi2016_814b, 04fc, 93bc, 2637, 480b, f53e, 63c3, c203, 0a55, 69a5, a076, 4651, 5124, 8ecb, c85c, e92b, ascaad2016_028i11, 3a28, acadia14projects_655ae, 3bcc, 9975, 3947, acadia14_43ao, 84df, e777, bb9e, c0c5, 9a65, 6741, acadia14projects_189ay, c9e1, caadria2017_056v18, 98e7, 1feb, 5b3f, 07d6, 2b96, ea27, 631c, caadria2015_150d24, ecaade2016_tkoj67, 581e, 2087, d2a1, 5408, ecaade2016_097t26, 3272, 58fe, 781b, ecaade2014_123h28, 3f85, 3c73, e911, caadria2016_579k24, c7b0, 85b6, 2484, 48f0, 6723, 2513, 11df, 2c6f, 829d, 555c, b01c, sigradi2014_178o5, ecaade2014_072m18, 756f, d903, fdbe, b6ca, af6d, acadia14_177n, caadria2015_002a1, ecce, acadia14_153i, e44c, ecc9, c3f0, ab1d, 3217, 0d67, 61c5, e6fc, 624f, 6838, 7968, b76e, e71f, 03a6, a585, 7c68, aafd, e4f4, acadia14projects_177w, 0b94, db1a, 1656, caadria2015_203f29, a726, 64c9, 005d, 5523, 928f, acadia14projects_229j, caadria2015_226r34, c38a, 5428, 2364, ascaad2014_029r8, 841e, 153a, e9db, 49f5, sigradi2015_12.107e27, 6767, f4f2, sigradi2015_10.309y21, 7f16, e8c1, 6b6d, ascaad2016_059r23, a445, 28ed, 3f1d, 7506, a455, 0f86, 1df2, acadia14_479t, 3e03, 0cb5, caadria2016_013g2, bbc6, sigradi2013_429i, a441, 3109, a97c, 7511, 7755, 6d47, e8aa, 6647, cd9b, ecaade2016_mrtk66, ijac201412305a2, ee3a, acadia14_125u, acadia16_164s11, ecaade2014_202s52, ecaade2014_224f57, 6c0e, d1e8, b68c, f2e9, 3190, sigradi2013_111r, 524e, 0b7e, 4b53, sigradi2014_178j5, e48e, 41a1, acadia15_407m17, d1cf, 1ca6, 212f, ijac201513102v1, caadria2015_185j27, 698b, caadria2017_149g39, f97b, caadria2016_703h30, 4841, 8baa, ccce, ecaade2015_248t56, 5a7d, a619, d341, caadria2015_172c26, ecaade2014_042n10, c813, 42ad, 5087, 4bb5, 9f20, 5e79, db44, sigradi2014_293b5, a34c, 6434, 356b, 9b24, 54c7, 60da, 2b4e, sigradi2014_345g9, 3dc5, 0abd, sigradi2016_358o, eedc, 79a6, d2ca, f26b, ecaade2014_023s6, 8012, ecaade2015_319g70, ijac201614208z12, 565c, 6e19, acadia14projects_317y, fb22, ce8b, 204d, 6fc9, e0c7, f27a, 6dc4, d52d, ecaade2016_mrti66, caadria2017_009j4, e3b1, 9c33, 2946, 2992, 8a41, 81a5, ea8c, 3902, 8e5c, c7be, 58a2, eb6b, 795a, acadia14projects_145p, 0911, caaf, sigradi2015_8.186e13, acadia16_470f27, 42b8, ecb7, bf60, 41b5, f202, 222c, eda9, b5d7, 91c1, 1caa, 03f4, 60d9, cccd, 96b9, 1889, 0bdd, acadia14_619al, 571e, f3ca, 9ac8, 139d, 64a9, cbd0, b0a5, 38fe, 5b1d, sigradi2013_429j, ce4e, ecaade2014_113z26, 3ad4, 36f4, f45b, f2b7, c82b, c79d, 20aa, 84eb, caadria2017_163o40, ijac201614208w12, 05ec, fe4a, ecaade2016_191y50, f520, 21d9, 2aa9, c870, 1cbd, 38bf, fc05, 2332, 5ed9, 70ed, 5d41, 5f7f, 1fc1, b1be, ecaade2016_213s54, 3265, cb72, 6a21, 0310, f11f, d7ae, 2a9d, ecaade2014_057e14, sigradi2013_425p, 7981, 2026, acadia16_280j17, 26ff, ecaade2016_068e18, 98c3, 1fca, d886, 45f6, ad12, a95c, c2b6, 36db, ascaad2016_041m16, 5c9a, 037e, dcf5, 28b1, 3653, 12c9, 2193, ascaad2014_008p4, b4f2, 74c1, 881d, sigradi2016_764j, c993, 7635, sigradi2013_131f, 5ef1, 7d2a, 8d1a, edfe, 2a20, 479d, 6037, sigradi2013_400a, 3a5b, 1f55, cfed, 2697, 0176, c709, 462d, sigradi2013_234l, c451, e452, caadria2017_029k10, ecaade2016_058a15, 5ab9, caadria2015_130m21, be41, d70f, 00d9, ae3c, dd7b, 1c31, 5cd8, 4051, 03b1, 1ebf, cb7b, 44ed, 1cd7, dd50, e76b, 3b94, 7cdb, 269b, sigradi2016_659x, ecaade2015_22u4, e103, acadia15_371e16, ecaade2014_215d55, 78f3, 6933, ad57, caadria2016_055o3, 9702, acadia16_206k13, 7f6d, 287b, c47c, 304a, 658b, e0f0, acadia14_189av, fac0, 6820, 5f29, de05, c719, ecaade2014_030n8, e9ce, 7e35, 123b, acadia14projects_463o, f61e, 9539, ecaade2016_055e14, 0d63, acadia14projects_655x, 8588, eeed, d82a, 4666, ecaade2016_062i15, caadria2016_797z33, 3578, f9c9, 129b, 384c, c454, e7b4, fa90, ecaade2014_086s20, 911f, 9b61, 5027, acadia14projects_247g, 24e9, 4426, sigradi2014_345s9, ijac201614208c14, e932, f8f0, 33ca, 5d8f, sigradi2016_558s, ecaade2014_168j41, 9410, 93d3, f013, ac28, c31f, 10ec, d23f, 13a2, 5a1a, adea, d894, 4769, 6884, b101, 7580, 38e9, 2be9, d138, f984, 1c2e, 72e2, 2900, acadia14_619ag, 7e73, eea9, a342, 2af5, 1b2e, a758, ecaade2015_84x16, c48b, 0782, ecaade2014_018m4, acadia14projects_619w, acadia16_362i22, 3a7e, 6149, 4606, 0e5e, 1948, 40c5, caadria2017_070k22, 58c9, 375d, ecaade2014_153j37, 0cf7, 3ce6, caadria2017_095g26, 3307, ed82, c14a, 40b9, 95f7, a3ae, ecaade2015_64s13, dd15, 9fc3, 5624, d938, 5f34, 51c8, sigradi2015_10.378b23, fd25, 6013, 45f4, 715c, 760d, acadia15_251n10, ecaade2016_021o5, ea88, ecaade2016_bkoh65, d60f, ijac201614105w4, caadria2015_220f34, 07d2, ecaade2016_023u6, 1afa, 2962, d057, ascaad2014_036x1, fe2d, f7a0, d05a, e001, e145, 0ac7, de26, d0fb, d0fe, c1a1, b3aa, 02cd, 5ffb, e2bd, caadria2015_070b9, caadria2017_080g24, 9141, 97dc, 6c56, bcfa, ccf0, c324, c5df, e7a1, 63d9, 9642, 81fb, 57e7, ea2a, 8a8b, 8a05, 5caf, caadria2016_549m23, ecaade2013r_007d5, 2a90, 4af7, ascaad2016_005v2, b03e, 3da9, 1119, ascaad2014_029e8, a334, 1df1, 097c, ecaade2015_83k16, ecaade2015_333y71, 6e94, 2185, ce96, f42e, 28e2, c2e4, acadia14_435ax, 4745, 38b2, ecaade2016_065g16, 9b5b, b73d, a1fb, ijac201412303s8, c36f, c750, 46c4, ijac201513303f11, 3dec, sigradi2014_213w7, d5f6, 6dcf, fe5f, d3e1, 119b, fe17, 2916, ecaade2016_ws-dheritageu67, acadia14projects_177ah, e12c, 1de9, 9c6c, ijac201412307h3, sigradi2015_6.327u8, acadia16_224w14, 08ce, 1d15, 6b64, sigradi2016_817e, 05fc, ecaade2015_251p57, 245d, f0bb, 77cc, ascaad2016_010y4, df8b, 65e9, 5263, b96f, caadria2017_113a30, 9f91, ef4a, ecaade2016_006p1, ecaade2015_225j49, caadria2017_185s44, caadria2015_081z11, c846, be20, 71e1, b1ef, 5c81, acadia14projects_497v, caba, 061a, c286, caadria2016_819x34, 368b, e978, 76b0, 2b24, c372, 8802, de72, de8a, 8de3, d67a, caadria2017_042r13, 4977, ee53, bab2, 91fd, 291d, da0e, 01da, 0596, da8f, d774, d4b9, e38a, ecaade2013r_007a5, 0a1f, 4d97, 9889, a642, 28f9, 396b, ascaad2016_057t22, ijac201614204b10, 64b2, dca6, acadia16_344f21, 6fc4, 3ec7, 800e, acadia14_125ac, sigradi2015_9.141b16, c9e8, ijac201614206w10, ijac201614407o4, a8a8, ffb5, 5adc, 4beb, ef6e, 629c, 5b29, acadia14projects_647ay, e66e, 8068, 1a01, ba50, 6292, b1c3, c815, 7e13, ecaade2014_089m21, 7730, 1797, 8ca1, 5d8a, e449, cfb2, 9bad, de23, ijac201513201j5, 7c5e, 8ded, bfc6, 7707, caadria2015_170t25, ascaad2014_014r7, 6436, caadria2015_073g10, acadia15_95j3, e0ff, 94ad, sigradi2013_289k, 2ac0, a245, 92e6, cd5c, 3c38, sigradi2014_345l9, c17e, a52d, 8b1a, 1257, ecaade2014_065b15, 45a2, 01b7, 3eed, db3a, f17b, ecaade2014_180b45, sigradi2015_sp_8.326t30, 8ab2, 2afa, d8cc, ecaade2016_215v54, ascaad2016_057s22, acadia14projects_247u, 1b0a, 2e7f, 30ed, 6b7b, caadria2015_150y23, 8f9f, 639d, 446a, 13df, 8813, 68de, 0915, b6ed, 593e, 8656, caadria2016_851t36, b1af, acadia15_451c20, caadria2017_163z40, 3a45, acadia16_382s23, sigradi2016_809uu, 11d6, 13bf, 7f94, a665, c761, 5c51, eee4, 67cb, 7190, acadia14projects_135n, sigradi2016_814yy, d449, be0c, ca88, 5c8b, 8b6f, f4d5, 8cf2, 803a, 5dad, c3a5, f80a, 6e34, 7b32, ecaade2016_104t28, 5d5f, ecaade2016_167t47, 50e2, 54fb, 286e, bf9b, 4f3b, ab0d, ddbb, 39d2, 0dac, acadia14_531s, 5658, ijac201513201e5, afe3, 6d22, b722, c7fb, acadia16_164y11, 9a5a, bd1a, acadia14projects_497y, 893b, acadia14projects_101ai, bd0f, e93d, ecaade2015_194r40, 1402, 4431, 3d7e, 1229, 3250, f406, 9de9, ecaade2014_198n51, 0901, 7e20, 18ab, f2f3, 0632, acadia16_352r21, b03c, d875, 1fce, 6759, ecaade2014_224h57, 92fd, cc77, e874, acadia15_232z9, 2be8, aa97, 0c5c, 10e6, d8ef, 180b, 5a38, 299b, f465, sigradi2014_201d7, e56f, 8932, 67cc, 5a40, 513a, c52c, 38e5, ca05, 0c03, ce66, 5d9d, 3cc0, 0fb3, 6337, cbca, f437, d31a, 4585, 9eb1, 6ecc, 221d, ecaade2016_083c24, 3a36, 4c5b, ecaade2015_256b58, caadria2016_487j20, 4f3c, 6b1b, ijac201614207p12, ecaade2016_058x14, 16e5, 13d6, acadia16_62x4, ecaade2015_329m71, 607a, ijac201412204f3, 8671, 95e3, 6522, 0a51, db82, 6096, b83c, b8ee, 4429, acadia16_214f14, 3f55, 4eb5, 76ed, 7615, 9676, 3c9c, 8ccc, e2ad, 50ce, d90f, bc3a, 1238, 5828, b7bc, 0b43, b9cc, e054, 0281, 4b8a, ae6b, 5911, 328b, cc85, d9dd, e6f8, 8046, 03e5, 038a, b876, 52ab, acadia16_424f25, 21fa, f571, cd6f, 9035, c6e0, ecaade2015_304f67, ea65, ada0, a4ac, 58ee, d623, acadia16_344u20, 5a7c, fbb4, 98e0, 70bd, 4d32, f2ca, 26e4, caadria2015_162z24, c5c6, ef6f, 1251, ecaade2014_186z47, 28d9, 46e5, 63af, caadria2015_126n20, 8d77, 4b62, d6cb, d47c, da10, sigradi2014_045g4, 14f4, ba42, caadria2016_663k28, 363a, f954, 934a, f495, 3a8f, ea0b, a30c, 542d, sigradi2016_654vv, bffb, ced4, 6304, 2403, ecaade2014_038y9, 1ec3, 103e, a9d7, 4ce1, 0cd2, c948, 949e, 7338, ijac201513303r10, ascaad2014_035t1, 4ccc, b422, 8118, e016, 6764, ascaad2016_043i17, a5cd, caadria2017_023c9, c4c5, 1d74, ecaade2014_149i34, 6e8c, ecaade2015_127z24, 901d, 6b17, c5d3, acadia14projects_219av, 4908, 8ebc, 8de8, 01e4, 03f2, b9be, 505e, 5dfa, b0da, 90d3, 6b0d, ef80, sigradi2014_201h7, 9435, c49e, c986, 24bc, 019e, c573, 92e7, e68a, 01f1, 1400, c0e5, 8d2c, ecaade2016_234x62, caadria2017_048b16, ec7e, 61aa, 25b1, 1b63, caadria2015_111j17, 2e37, sigradi2013_158b, 5f17, b4d7, 3bd5, e7eb, 1392, 0eb6, 0ff4, 3b6c, b686, b301, acadia14projects_135z, 5ccb, 1421, ecaade2014_145o33, caadria2015_010x1, 45e5, ecaade2016_230s62, 7dce, 6d35, 6ff8, 0075, c154, bb48, 5723, 1ba8, 0e47, ca01, 9f84, 15f8, 6fa6, 788d, ijac201412403c6, df2f, c994, 4732, ecaade2015_144w30, 5e5c, 4e78, d6b1, 75b8, a8ea, defa, acadia14_619ap, a1d5, 11da, eb09, 144a, 5e15, 6649, 4300, 43a5, 52bf, ecaade2013r_012t7, 6da2, 54b7, ca31, ecaade2014_149m35, d2b1, 47f2, 28a4, a777, sigradi2015_6.42x7, 19cc, c471, 818f, 2e7e, d28b, 9564, 7a96, 7034, bb77, 9eb7, 6f78, c5c0, 4909, 6d13, f626, 8b33, afe4, eade, 687e, 6112, sigradi2016_710kk, acadia14_281x, 58bf, ef70, ascaad2014_011a6, ea7f, ffe8, 4938, ecaade2016_162k44, f28b, 4f9c, ecaade2015_73e14, ijac201513104u3, b914, 34d4, 0729, 9fec, dbb1, d300, bae8, 7327, d867, aa14, ecaade2014_108g24, 23d8, 1baf, fef9, 1043, caadria2017_018a8, e57f, 1e70, 2e54, b144, ecaade2014_149y34, 465b, 7a23, ijac201412301l5, 5b55, 979e, aa65, de82, ecaade2015_100o19, acadia16_214w13, sigradi2016_534rr, dd72, ecaade2015_18h3, abc8, 91b1, 0917, a6f0, fbd6, 6f5d, bda5, 2bcd, 5486, 6861, ecaade2015_230b52, 3cf7, 3aa4, sigradi2014_330o7, a5ae, 6c69, 32ca, ebda, d3ff, acadia14projects_655ad, eb26, d34a, 7c29, 8be0, a6f7, 7d12, 53f9, 247d, caadria2016_229r10, dcc7, sigradi2013_243, 4043, e905, 9fa2, b747, b67f, e9fb, sigradi2016_636n, ecaade2016_ws-afuturep67, f734, 01d9, caf9, 9630, acadia14_479d, a443, ijac201614308n5, ab7d, d5fc, 76a8, cb07, 3bec, 8461, 4d2f, d42a, b9a6, 60e8, 5a95, 5035, abd8, d9c9, 9351, caadria2017_042z13, 0b6f, c2d6, 6728, 16f3, 6056, b194, 2423, a3de, cea8, cdeb, sigradi2013_359j, 8b8a, a3fc, 00c0, 3f43, 8a1e, 9de1, b1fc, 5049, c182, c356, 491d, sigradi2016_615bb, f468, 4025, f510, ecaade2015_248l56, 21f9, b0b3, 134d, sigradi2015_3.221n4, c68d, 8df7, 4ee8, caadria2015_130c22, 761f, 56c4, 9f5e, sigradi2014_032k2, 67f4, 86f3, caadria2015_014l2, b3a8, acadia16_54w3, be85, 912e, afab, 6ded, fcd5, 631b, 2cda, 654f, feac, 0ac9, 36ec, edcc, 658c, 79f2, 3852, ecaade2016_217j56, 8b05, 9291, sigradi2014_313a6, ecaade2016_104x28, a610, ecaade2015_253v57, 9a60, ascaad2016_006h3, 5278, sigradi2015_2.213u1, 7c3a, 2b80, de00, sigradi2015_9.152k16, b223, 7a52, 36f1, 2525, f3d9, e346, 469d, 604e, 1205, ecaade2016_217g56, dd7c, c6b6, 6705, 71e6, f665, d610, 7223, 6e43, 1ece, bfec, eed4, 9c45, 1c7d, 828a, b7a2, 249f, e7fc, ascaad2016_013a6, 9fd1, 6b4c, ecaade2015_336a73, acadia15_185o7, 1468, ecaade2015_91i18, f85d, ecaade2014_230k59, ijac201614202a8, 87cf, 80b4, c902, acadia14_463f, 84e0, 8b3c, 01a5, 741e, 33b7, 7b77, fc43, 4e0c, 8e3a, 61e9, 56c0, 0485, 67ee, 4b86, 9081, 8e6f, ascaad2016_038s14, 2a36, 80ab, 5ab4, 0995, 1c19, a095, caadria2017_058s20, 4038, 14bf, 651c, f94f, 0eb7, caadria2017_124y32, 2aff, ecaade2016_111m30, ascaad2016_008c4, bea2, b20c, ecaade2014_204d53, b0b5, 3200, 833c, c024, 73f7, a7f5, 8cb8, 8c39, be7f, 2a16, 02ed, caadria2015_203d29, ecaade2015_170h35, ecaade2015_127v24, af67, sigradi2015_10.138z18, d3db, sigradi2014_074j6, c661, d6a8, 04aa, 8c18, 93db, d554, 4fc8, ed9a, 26dc, c45c, 234e, 0acd, 2288, 2d6b, 9645, 68eb, adf3, 8147, ecaade2016_ws-dleadl68, ab29, d674, 1bb5, dd09, 3ffe, 9791, acadia14projects_101s, 7091, 43d9, d1b3, 511e, acadia16_308v18, ecaade2015_230l52, c5e7, caadria2017_134a36, acadia14projects_479au, 2465, 8cd2, 6ea7, e90a, 10b1, sigradi2013_100i, 1e05, 911b, 3542, d658, ebba, 2eaf, ba74, 0845, a651, f8de, 418e, 5ffa, d812, sigradi2016_690ww, sigradi2014_247l9, d45d, ascaad2014_034k1, f7b8, 6117, c9ca, sigradi2014_109i9, c75c, be08, 27dc, 56d3, 41ad, f526, 6ec1, df4a, 5981, ecaade2016_223w58, acadia14projects_189an, a548, sigradi2013_205i, 949b, 0d83, d2e1, 6b66, 29ce, 464b, 4a3d, 0027, caadria2015_208d31, 796c, a541, 65b6, 713e, e1dc, 1d54, 01d3, 12f6, e051, f9a6, 5bc4, 2e93, 203e, 5925, 62ab, 8c29, fc70, b532, d0d0, a15b, ijac201412407d1, e6bf, ijac201412408i2, c5b4, 5fa2, 1fe2, 4a5c, 4a7b, 7531, 0061, caadria2016_281h12, 01eb, ecaade2015_235o53, acadia14_565m, f288, 0663, a764, 4873, 943b, 6316, ecaade2016_132y37, cd53, 3e17, a1ee, c729, fcc3, e535, c1f8, 430e, ecaade2016_203l53, df9b, 70d2, e461, 0080, 6f5e, sigradi2016_560q, ecaade2016_223h59, d52c, 9e27, d8d6, a570, 3dbb, 339a, caadria2015_087n14, acadia15_333d14, caadria2015_188v27, 40c6, caadria2017_055p18, 37bd, 5b6b, caadria2017_096t26, ecaade2016_151f41, f1f6, 5e75, b2d4, 3f22, 4b5c, ecaade2014_204b53, 9213, 38ee, d052, 7ff4, 1d29, a960, 2b18, eea7, aa17, 04bd, 34d0, 3e46, 16f0, ca97, a881, 9a1a, caadria2016_517d22, acadia15_203g8, ijac201412304s9, 4f5d, 119c, 4af4, 2c8c, b017, 6cc5, 02a9, 1972, 1b98, 970f, ijac201412204k3, dfbb, efc4, 8450, b954, 6276, 1dbd, 64f9, 5b11, c634, caadria2016_683u29, ac0f, 63f9, 89d4, 3d4c, 8e4c, ijac201412402s4, c9f8, 64c1, acadia16_488a29, 0cdf, 4e21, ijac201412408z1, 0096, 3e19, 5505, 2e0a, d85a, acadia16_184u12, caadria2016_373g16, 101d, b394, 7cee, 60a3, d627, acadia15_483h21, 1d8f, f3af, 8d91, 97e7, 65c5, df43, 0638, a50b, 5eb2, sigradi2013_414r, 6724, 704f, sigradi2013_135g, d2b6, 9529, 69fb, ecaade2015_139y29, 4223, 7129, 1a1e, 5b85, ec16, 0469, 4b1d, b863, 7c58, 6ea2, d7ff, 9fcf, ecaade2016_130p36, f4e5, c995, 3fd7, ecaade2014_094r22, 74e9, 6322, d2d0, 0da2, d0f6, c9be, e46c, ecaade2014_067y15, 3cfd, 1b90, 6584, e9c0, 5563, sigradi2016_450ss, d8de, cf6c, d9f6, caadria2016_487i20, 9fdb, ecaade2013r_019w9, 3208, ecaade2016_025b7, caadria2017_149j39, ecaade2016_015b4, 067a, 73da, 3e1d, afdb, 7ecb, 1a8f, 4008, 2627, 02f7, 6789, a1a4, b24d, 5068, 9ae7, acadia16_344l20, 2869, 26e7, 43f4, c075, 2265, 1b21, ca08, 3226, sigradi2013_167, sigradi2013_135, 6989, sigradi2016_752ww, 89a1, acadia14projects_347av, c151, acadia14projects_247x, a650, 311b, aad2, ff55, 3b99, ecaade2015_230j52, ecaade2016_108w29, caadria2017_145l38, sigradi2015_8.189t13, fcc9, sigradi2013_77k, 1e81, 238b, sigradi2013_222l, 88bf, fb45, eb0d, ascaad2016_004h2, dff6, cfbc, 3838, f2b0, ecaade2016_095j26, 85e4, a485, caadria2017_096o26, c76a, 5dc0, 54b9, 4af9, 5d6a, 6d66, sigradi2014_232s8, eea0, aa77, f512, 5d81, 754a, 4f55, 45bb, 9fa0, 9f9c, ecaade2014_233r60, 1794, 58d9, 66a4, db81, a5a4, e6fd, 9a14, 0ed3, f08b, f524, acadia15_483w20, 4869, 5c31, caadria2017_122r31, ecaade2016_225f61, 9056, ecaade2016_063p15, ijac201412304g1, c323, bab5, 5bf1, 4b48, 8e00, ecaade2015_205a45, b489, b0b4, sigradi2015_13.316u28, a37c, 6efd, 5ad7, 3905, a145, a6d8, a7c6, 9967, 4d49, feb5, 89c6, 52b8, caadria2016_457f19, 31c2, 04f8, 9d08, ef8e, 181d, a416, dc09, 1b59, f1df, 2222, 77d0, ad89, 2c4a, 0559, 4bd5, 1dee, 3094, d49d, 8df8, e13a, acadia14_589k, b38b, 2143, e0b4, 2d5a, 8857, 8ce5, 42c7, caadria2017_018y7, c5d7, 9b2a, d411, ddae, c6ac, f444, 9d45, 6c9a, bc5d, a382, ecaade2016_222c58, a075, f4f6, 3cd6, caadria2015_081j12, cf1b, ecaade2016_223j58, 948b, b372, 879b, 9d76, e96f, fd89, acadia14_145k, f9ea, ecaade2014_042s10, c3a3, 6b9c, 1b85, db29, 7936, acadia14projects_43an, 068d, 09f0, f031, ecaade2016_110j30, 157c, f49a, dcc4, e3b6, ecaade2016_163l45, 9ce8, 66c0, d08a, d79b, 8be7, sigradi2013_96, ascaad2016_021k8, d0bc, 2bb2, 46e0, 3b3b, 266a, 54c1, sigradi2016_756b, ec36, sigradi2015_sp_8.326v30, b782, d659, 76a6, 935f, e7ab, 845b, c8fa, caadria2017_048a16, 76ad, acadia16_140o10, ecaade2016_166a47, 3f57, 00d0, 2a87, 7ba5, 99ca, d609, acadia16_488c29, 7642, 98c6, sigradi2013_74d, ecaade2013r_014e8, sigradi2013_311i, caadria2017_183b44, 9524, sigradi2014_157c4, 31a3, d620, 5ddd, a918, b829, 219a, acadia14_445ae, sigradi2016_637dd, caadria2017_003y1, 51e6, df3b, 860a, acadia14projects_153as, 8199, 1880, c580, 3a74, ijac201614403c2, d4f1, 7042, d008, 1b05, 468e, 1b38, 7508, bdd0, 6e81, b4a3, f454, 41f7, 6f91, e199, 3fe7, b33c, ecaade2015_138i29, 5492, d5f4, acadia14_719o, 562a, caadria2017_002l1, de5c, fe4d, aeb1, 7b1b, ecaade2015_319e70, 590f, acadia14_531o, 8685, 4c4d, f410, acadia16_470l27, 9335, ecaade2016_119m32, sigradi2016_621cc, caadria2017_029h10, 6777, 9cfc, a0f5, acadia14projects_517s, aaa6, eb27, 4900, 2544, 2a44, sigradi2016_479cc, 6383, a73e, cf15, 1459, 7502, 094c, 901c, caadria2016_395v16, 92fc, 2ec8, ae9c, 1a73, 83a2, 6505, 50ae, 26a4, ascaad2014_004l2, fec6, 1655, ijac201614306b4, ecaade2014_094k22, 6d1d, 3060, 8cee, de64, e10e, 783a, d1e7, sigradi2013_294v, acadia14_75c, acadia15_123x4, 04c3, 4ada, af31, 0500, acadia16_116x8, a28b, acadia14projects_189ak, 78a1, 96c0, ijac201614105o5, 519a, 54e6, 5362, dcf7, ecaade2016_102u27, 7059, a361, b583, 24da, e32c, a74f, caadria2016_105g5, sigradi2013_226s, e289, ecaade2014_127j28, f4e4, sigradi2013_364s, 45d1, e583, 8bb2, 4224, 7d14, 8f22, aea0, fc73, ecaade2016_075e22, c704, 3b7a, 7d0c, 6669, ijac201412203k2, 120e, ecaade2016_162b45, 0491, sigradi2015_sp_8.326z30, 0400, d217, 62b8, 35fc, 14bb, acadia15_311k12, 835e, bd55, 17af, 38a6, 5194, 45f8, 1025, ijac201412301f6, afd3, e3be, 5ca0, 77e7, 469e, d728, 0119, 7616, a408, c3a6, 77cd, fdf8, 8457, 9154, 7cb7, acadia14projects_463aw, c9c8, 499b, 8bc2, sigradi2013_112, caadria2017_107t28, f324, caadria2017_046l14, 7195, f2d7, cf4b, 4601, 28ad, ascaad2016_054d22, 54dc, f8e0, eab3, acadia14projects_579m, 5280, 08f7, a4b0, ecaade2015_215u47, c5f1, 2d06, caadria2017_079x23, c7ce, 6df8, fe77, 659d, 0ff7, 5434, 8852, acadia15_284v11, b874, c8e6, acadia16_88w5, 4f6f, 316b, ecaade2016_071h19, 66b9, caadria2015_208t31, 5f4e, 38d9, acadia16_34b3, be64, 3e2d, e94b, 39e9, e7d2, acadia15_469p20, 706a, acadia14_435ag, dc0e, sigradi2014_345k8, ef7c, acadia14_101ar, 7865, 5fc0, b009, ecaade2015_180r38, e237, 5a3c, acadia14_517p, ecaade2016_074m21, fbdb, 0fe2, 6d51, c285, ascaad2016_013y5, b376, 2f53, e296, 088b, 6dfa, e48f, 0bea, 73b2, 43f3, ecaade2015_200m43, sigradi2016_647nn, sigradi2014_232u8, 019c, 298c, caadria2017_175f43, c552, ecaade2015_217n48, 743b, e64f, f6c7, fcf6, 64c2, 4197, e2a7, cd3d, ecaade2016_036r9, 43c7, ee76, acadia14_267h, 1693, 21a9, 4850, 0dc6, ce89, 29a3, 578c, ebd3, 16bb, 3adb, 3e1f, f4f3, bbf8, 4006, caadria2017_041y12, d736, 4c5c, 4ff2, 6703, caadria2016_177a8, 60c9, 3a56, 225d, 686b, 2fb8, ascaad2016_056i22, d5ef, 4d33, ecaade2016_123d34, 76d5, 26a3, sigradi2016_814j, ecaade2015_227o50, 2c16, 3732, 194f, a769, 08ec, 08ac, 9580, f56c, 9947, d58b, 79c0, 578a, caadria2016_517f22, acadia15_243b10, 1549, 7ca7, 1191, 47c4, b38f, acadia16_280m17, 625a, ce9e, 9953, deaa, 5704, 56ff, b7a0, 7f71, 4de3, 39ce, sigradi2015_8.186v12, caadria2017_132m35, 0e9a, bbba, d5f8, ef94, c740, 8e53, 3a87, 2160, 7597, 1712, 6cad, ecaade2014_014i3, ecaade2014_201a52, a912, 3b50, 2c18, 750d, 919b, fb2b, caadria2016_157o6, 1a17, 8b44, 4fc0, 4be1, 6a69, bff7, 42db, 760c, 62a2, d4f5, f554, ecaade2016_073h21, 54b1, 3e7a, 278c, c0a6, 2bd1, 4ef7, ecaade2014_186y47, caadria2016_105a5, ccae, e10d, 8ed6, 87c1, acadia14_339ap, d939, acadia15_431s18, sigradi2016_814a, 4d64, c4ab, 443b, c479, 13ab, sigradi2016_382cc, 91e6, 4d9d, 2294, f958, 6324, acadia14_463p, d1b7, acadia15_284r11, a13b, ascaad2014_001f1, b8de, caadria2015_246c36, caadria2017_079y23, 0fd8, ce81, 25ea, ecaade2016_043b12, b935, 2817, dd74, c965, e2d6, 9db0, ecaade2016_102n28, eff4, 7d4b, ecaade2014_138u30, 17ed, acadia14projects_479x, b284, f6ae, e3b0, 5517, a693, d2fd, 6999, 7cb2, f902, f431, 456e, c9e9, f1da, f896, a88f, ecaade2015_114n22, 3991, f15a, 5965, 50c4, 1957, 52ca, 3735, 2fa9, 9124, 9c12, 3ac6, 20cc, 4dd8, 7b15, sigradi2015_1.320f1, 6ad4, f093, acadia14_463m, a085, 157e, caadria2016_259t11, a741, 444a, f2e5, ac16, 6196, 91d6, caadria2016_085e4, ecaade2015_333i72, 6554, 9be3, 349c, be1f, 8555, be51, 4297, 7375, 10c9, 7942, 982f, d8d9, 00b2, 534e, 6fd1, d533, b9f5, a5be, 847a, acadia14projects_247t, 952c, d495, 2e96, 2a2d, b5e5, acadia16_224o14, aa69, ecaade2016_225t60, 85fd, 09b1, 8dd9, 141a, dca5, 5573, f068, 18cc, e1a8, ecaade2016_ws-dleadv67, 05e9, 8453, 33bd, ba29, 23e6, ff1c, 7723, 6dff, 304f, f88f, 0bf6, ascaad2016_028c11, 06fd, 9aa5, 94ba, caadria2016_529l22, 1e19, acadia14_223a, f1a6, sigradi2016_635j, fdc5, 4d6c, bac8, 81b0, ascaad2016_023u9, 9dc7, cd4b, 7cba, dd16, 5c84, 2286, bc20, eba2, ab82, acadia14_125r, 57db, 8e1b, 0041, ijac201614202m7, eb70, ascaad2016_045x18, 72b0, 55dc, c91d, ecaade2016_063r15, 6f14, f94a, 6800, be62, 7573, bf57, 380f, b272, 7bbb, 84ad, a0eb, 1e1c, 01b9, 30e2, 2dfd, fe7d, 3290, e8bd, ff84, ac75, ijac201614207e11, deab, caadria2015_070e9, acadia14_101o, e2c8, d36b, ijac201614203w8, 3f3b, ecaade2014_224x56, 2ade, 3a85, 2ec4, 7432, 5cb7, 619d, 0134, 6d59, 18ad, 5f82, 3aaf, fa56, 6957, sigradi2015_8.264l14, 6c9f, 1187, dd3c, ijac201614307l4, 8c98, 6c8a, acadia16_44l3, c32c, acadia15_333o13, d5a2, 8088, b640, 202c, 1eb1, sigradi2015_10.262k20, 3679, sigradi2014_132y1, 8cb3, c89a, acadia16_44o3, 0fc5, 297a, caadria2017_016k6, d940, 0dda, 1e1e, 51e8, e17f, cab8, sigradi2016_560aa, 3a86, e8d5, bcf2, 7384, ecaade2014_086u20, f315, 0287, ecaade2014_089y21, 7940, 2469, 2b5b, 3607, e1a3, 4e7b, b1f5, 965d, 6a63, 1c35, c619, acadia14_699o, 4a51, 7fac, c89f, ecaade2014_066l15, 679f, d526, d97b, 6295, c9d9, f939, f2a9, 4443, 5402, 4fa7, caadria2016_549u23, 7dba, 6394, dca8, 6f98, a367, acadia15_483i21, 453d, 2e80, ecaade2014_157k38, 752e, 6c09, ecaade2015_237w53, 0271, 528f, aac7, b91f, sigradi2014_265o1, caadria2017_096n26, 767b, 6329, fe58, 9a70, sigradi2013_326e, 484b, 0ff2, 033f, sigradi2013_280k, 8c70, 3c7c, f908, d56c, 6df1, a182, fb89, e5de, sigradi2014_186f6, sigradi2015_10.307n21, 40d3, 71a1, ed30, 9e96, 3671, b898, f3a2, 5e87, 1a3b, e14e, fbe5, 4ece, caadria2015_203c29, 1dbb, 69ba, 4c52, 6b0f, 9597, ijac201412205i4, 3ebb, caadria2015_078f11, ascaad2014_022r4, d60a, c4bc, 0455, cebc, 1d4a, 50ab, f8a8, 86b4, ecaade2015_64l13, ascaad2016_048e20, ff18, 603c, sigradi2013_41k, caadria2015_246b36, a16a, d2ed, 1c89, acadia14projects_699u, sigradi2015_3.155k3, 32a0, 4498, 9ec0, d17e, 843d, 5d49, 9ac7, 80c6, a18a, ff9e, 2efa, acadia16_24z2, ascaad2016_040a16, b814, 679a, ecaade2016_167v47, e267, ascaad2016_017c7, 9e67, cf60, 7fd7, cec3, caadria2017_165x41, 65da, acadia14_365am, 632e, 1eae, 1015, caadria2015_081n12, 598e, 439d, 29d0, 8d02, 51d6, sigradi2014_330d7, acadia16_460t26, 929d, 9d28, 8e96, 9c92, cfdd, 0c58, a941, dc11, db75, fbd9, 0675, 6f23, caadria2016_383r16, c849, ecaade2014_180n45, 454b, f76f, aca1, 9c3e, 4d22, 65c6, c5cc, acadia14_601ad, 3fa3, 43b6, f945, 1dec, dde6, bee3, 89cb, 385b, 8b29, da50, caadria2016_301o13, 4f6d, acadia16_164r11, e373, e6d9, fe03, acadia15_431r18, 5631, ecaade2016_ws-dleady67, caadria2015_139a23, 2ccf, adfa, caadria2015_084e13, 712d, 74aa, e866, ecaade2015_55e10, 8670, 75d1, ecaade2014_220h56, 63b9, acadia15_483u20, b032, ecaade2016_048t13, ecaade2014_139d31, 1456, ecaade2014_072u17, e009, 4166, 39f9, ecaade2015_73y13, 2349, caadria2017_122v31, 890c, 57ec, ecaade2014_133v29, 6536, cd57, c6d2, b998, eca4, af56, sigradi2016_625ww, 7728, 1901, ecaade2016_036n9, 7bc3, 606e, dde9, 1975, 30a1, d3fc, ecaade2016_119t32, ecaade2016_085l24, f077, ecaade2015_21a4, c316, 032b, b1c0, 3fd2, 7fdf, b4c5, 2de7, 9ebf, sigradi2013_414s, acadia14projects_609af, b14c, 36d4, cdac, ecaade2015_307n67, 8f77, sigradi2016_601tt, ascaad2016_037f14, ecaade2016_223a59, 2789, 4bd9, 0aba, cdec, 6d90, ecaade2016_099m27, cec4, acadia15_333s13, 98fa, 9c0d, a5b2, b5e1, 4735, 5aad, d2cf, d0bb, acda, 8a49, acadia14projects_671n, sigradi2013_327t, f5e3, caadria2017_190x45, 7c71, fcd6, 5701, 6a74, fa03, 927f, 79fb, dfa0, ecaade2014_111t25, 7330, sigradi2013_91m, a13e, 4887, e968, e6ea, 6661, a142, ba93, 4e01, b3a1, aaaa, ecaade2015_138x27, sigradi2016_817g, 3819, 8bdb, caadria2015_190l28, acadia16_362n22, sigradi2013_411m, 25f1, d093, 9507, 6dc6, 6983, 83bf, 8290, 2c65, 8809, 6929, 810b, 4155, caadria2017_021n8, 662b, c33d, 338e, 3d3d, 734c, sigradi2014_197x6, sigradi2016_490ii, 398d, e2c7, 5865, f907, c418, 292c, ijac201513306x12, af61, 79c4, ascaad2016_035v13, 54c5, 9ba7, ecaade2016_072d20, 3b26, 49e7, 386e, 8769, ijac201412301m6, 1bed, 0fdf, d8d7, 978e, ec4f, c0c9, 5ce2, 98ec, 3daf, 0871, d54a, 01b3, a163, e825, b718, 1e4f, 1998, 2ac9, acba, 7c75, 47f6, sigradi2014_313t5, ascaad2014_005c3, cdb8, a3b1, 8066, 1057, 02a0, 1423, d531, 266d, 7867, aeed, 0abb, 077c, 4127, ecaade2013r_009k6, 1608, c2df, d795, e5da, b8f2, 9159, fbb9, d8b3, 5e3e, 156c, 1af0, 2508, 26a9, 8f37, acadia14_579k, ascaad2016_058d23, 124c, 5e82, ecaade2015_118c24, d527, 2719, caadria2015_142i23, c483, 9bf9, sigradi2014_313e6, 2673, 3133, c4ef, 871a, b81f, acadia15_323r12, c889, caadria2015_190h28, ed1b, e3db, 7a48, 73c0, a197, caadria2016_839o35, 190f, ecaade2015_261m58, sigradi2015_sp_8.6f30, ecaade2016_068k18, f5b9, ae3a, f4c1, acadia14_153as, 01a1, acadia16_154d11, 1d0b, 988c, 4e73, 4862, 4403, 506f, ijac201614207e12, 523f, edd1, 378e, acadia14projects_601ad, 9262, 3108, be7e, caadria2017_048c16, cb17, 3d1b, ecaade2015_81n15, f63d, a9f5, 88ea, ascaad2014_003s1, caadria2015_124h20, ascaad2014_019n3, 5590, bb0d, c5bb, 5324, ecaade2014_157h39, 66f1, c1c0, acadia15_195z7, ffdd, ff53, 4175, 15b1, 21ca, fd22, ecaade2014_149f34, 2b39, e364, 64d0, 0826, 89f9, 8c80, 5e14, 9f06, bac4, ad9e, d5f9, c8c6, ecaade2014_202k52, 5b04, ecaade2014_112y25, a7af, ca26, 989c, 9eb4, 9fd8, caadria2017_005a3, bdf2, acadia16_98e7, 4eb3, 8429, 0840, 40d5, 7210, beab, c791, 85c2, 9613, acadia14projects_267n, 2425, aa6b, 61a5, 7b93, sigradi2016_654c, 9a0d, dacf, 268a, e1f8, ef0e, 9e58, 12e3, caadria2017_080j24, 6cdf, 4696, 9e51, d17a, ff38, a797, 0881, caadria2015_226u34, 07e0, 3c13, f912, af1a, ecaade2013r_019a10, c88f, cfea, da6e, acadia15_343f15, a586, 61b7, f9d6, 626e, ecaade2016_102g28, sigradi2015_10.307d21, 3775, 3867, 29ea, c084, ijac201614202v7, e96a, acadia14_445ah, 5941, caadria2017_003d2, 5603, feeb, 7a6b, 0587, c7b6, a32e, 2836, 0599, 0a65, 2118, 7397, 1067, 43c2, caadria2017_142s37, sigradi2014_037w2, 9556, 8909, e50d, 9047, c804, 286a, f45a, 2934, b764, 204b, eefb, sigradi2013_138n, bd1f, 9ad5, abe9, 2434, f23a, 676a, 93cf, bbc9, 550b, ascaad2014_032o9, 611a, 6d3f, 9240, 9fa7, 2b9b, 9964, d4d9, be36, 0953, 10d3, a4d9, c7d3, e566, 9af2, 4e2d, b971, cc2d, aef3, c8f1, ef24, f58c, ecaade2016_129t35, 0379, efcf, 1f4f, 4a55, bb11, 7e89, 4464, eea3, 4837, cd65, 8f83, dff3, 15cd, 4a06, ac70, d40c, 2d54, 9850, 1e15, bbe6, 4517, sigradi2015_2.162s1, e238, 6e82, sigradi2015_3.209b4, sigradi2014_137i2, sigradi2013_405, c0e2, c4eb, sigradi2015_1.305e1, 8850, 9699, d162, 5c58, 86e6, 59f6, 9a85, 9dfb, 75bb, 0621, 6c21, sigradi2016_455i, 39af, caadria2015_114x17, 7b41, 6bd7, 6ba0, 1d32, 3fe2, caadria2016_725l31, 0994, 9e65, 1008, b054, 12b8, 9502, caadria2017_008a4, 7e7c, 052f, ff03, ecaade2014_153s37, 6880, ecaade2015_82w15, ecaade2014_046v11, c06d, a40f, f58e, 590d, ecaade2016_158d43, caadria2016_333a15, de59, acadia14projects_339w, 6da6, 092b, caadria2015_218a34, ecaade2016_197a52, 00ce, 4ab9, 87b3, f9be, c31d, 74f0, f414, 46b4, 13ee, 1f82, 0327, d5da, 7f5c, ecaade2016_006s1, 4e93, 19d9, 2a0c, 9688, 4525, ecaade2016_129s35, 94f2, bd1e, cea4, 8f47, 67da, 7ad5, 0466, 3930, 437f, caadria2015_130h21, 4bff, 7213, caadria2015_117u18, caadria2017_054g18, ecaade2014_066j15, 769d, 339e, 88da, caadria2016_135v5, af4b, d38a, 470e, 82ba, 8d47, sigradi2013_111t, 32cd, 86fa, d8aa, acadia14_661b, 68df, acadia16_12f2, acadia14_53k, f1ab, dc24, 10c7, sigradi2013_41a, 1947, f087, 4e81, 631e, a76c, b25b, 4bce, 4f6b, 0cb1, 2344, 69c4, 215c, 8b19, 82c6, 6572, ijac201412403u6, 0ce8, 3dad, da03, 2051, b587, 525c, 00df, sigradi2016_695t, c2a4, 1014, cf09, 16be, e1f5, 0451, 9648, b3c0, acadia14_63ay, 0d59, 6dfd, 1269, c5c5, 9a80, caadria2016_579z24, 7e46, a255, 9ee5, 3fbc, acadia15_185a7, 101a, 4252, e414, 1b8f, 1b83, 28a8, 2a1f, sigradi2014_132n1, b094, 4886, 712e, a269, bfe7, 9daf, f01c, a447, d80f, ecaade2016_140i39, 6368, cf16, 7430, f8c2, 9207, 17c8, df61, 1dac, f627, ecaade2015_334o72, sigradi2014_032e2, ecaade2014_195w50, fc7f, 7f3b, e26b, 5b93, 3c5b, 1c7c, eae7, sigradi2014_305l5, 7a0d, sigradi2013_158t, ed1a, 4329, 2d2b, 22f9, 7f1d, 8392, b942, caadria2016_013t1, fcb0, b1f9, 81cf, ec95, 6363, sigradi2015_3.11c2, b186, 5790, 8a48, 0361, 29b7, fd4a, 3312, 8093, 801a, caadria2017_069z21, c69c, 95c2, 6be6, d33f, 5108, acadia15_223k9, acadia16_12l1, 5eb0, df57, 57f6, sigradi2014_197c7, c54b, 4df7, b5fb, caadria2015_208v30, 9960, fcae, 01a4, e849, 6cda, 1f67, 2e06, b61a, acadia16_440e26, dcff, 9422, caadria2015_137n22, d447, sigradi2014_169s4, eb45, b483, f6bc, 88fa, 2702, acadia14projects_435az, aa3d, f916, ijac201412304a1, ecaade2014_140y31, ebb4, sigradi2016_815gg, ecaade2015_18g3, 296a, 4bde, 6684, 9c68, 7699, 28ab, sigradi2016_809vv, 6306, baff, 2a39, 1f3b, f184, 6459, 14e4, acadia14projects_463n, b385, 9ac9, 9c27, 323d, acadia14projects_145l, caadria2015_002d1, sigradi2016_815ee, acadia14_53u, 6a53, caae, ab81, 935c, e158, sigradi2013_259h, caadria2017_021m8, 334f, 0b27, 5bdb, 84f7, ascaad2016_021g8, 18b4, ecaade2014_055z13, d31d, f702, sigradi2014_345n8, 4b2e, fbbb, 444e, 6463, 85c8, 5f3f, ecaade2014_218x55, f0f3, af94, 2812, 99f3, 2660, 9754, f2a2, 68ce, fcf3, c601, 51c9, f1c2, 81e8, 8c6e, acadia14projects_281u, 7106, a730, d470, 5528, c505, 7688, 18bb, ff7c, ae16, ecaade2015_61t12, 00ff, d7cf, ccb9, 2c8a, c9fd, 1473, ac7d, caadria2017_185o44, 4b30, 6089, a60b, ascaad2016_002n1, 378c, 83be, acadia14projects_627h, 9ddb, 257f, 5e19, 8bd6, 4a13, 30b7, 4987, 16e2, 816c, f8c9, caadria2016_579m24, 0440, 410d, 2e74, d488, 3616, 60af, 5ae9, 71f4, 5b58, da82, ec27, 50bc, c61e, 586d, db47, 84a7, a821, 0dad, 6369, 51c0, 2266, f9b4, b13b, sigradi2013_117a, a1d6, abd4, sigradi2013_260, 62dd, 2b37, 151d, 99b0, 78b8, 5f5b, sigradi2016_560x, ecaade2016_036t9, d1dc, ef78, acadia16_478a28, b975, acadia14projects_229k, a50c, ecaade2015_21d4, 436e, 92e5, dffd, ecaade2015_241j55, f17a, 45bd, 9912, c680, ascaad2014_004i2, 8dab, ecaade2014_177t44, e7b9, 6127, sigradi2016_805hh, 182c, 8f72, a633, f583, 5749, b00c, 5571, 7bbc, da4e, d7ac, 5ea1, 3388, 248d, caadria2016_125t5, caadria2016_851o36, 2640, cb8b, 2716, bc9f, 9d6b, c779, ea48, 45eb, b450, 41cc, b676, ecaade2015_82y15, a84a, ecaade2016_158o43, 641e, ecaade2015_176x37, c98e, f594, e2c9, 238d, 4b15, 8470, c7a2, 14b0, abdf, b8e6, 5435, 66f3, e194, sigradi2013_281, 4b95, 6f8b, 5f7d, d544, 9565, 285a, acadia14projects_691as, 24b9, 73fe, a5c4, 1b12, b4ef, sigradi2016_484n, 922f, sigradi2014_085h8, 1d99, f14c, ea5d, sigradi2013_304z, 1464, 5ee7, 89bc, d3f9, e50b, ecaade2014_010o1, 8041, 8348, 0661, 7ec2, 0553, 3128, 0fe5, e0b5, 38ad, 2672, 4774, 0949, 243e, 047d, b5f4, 0c44, 371d, 01ad, ecaade2016_166w46, cd73, d340, d365, 20b0, 8ef5, a74d, 583d, d352, cc88, b473, 8575, sigradi2016_590o, 9641, acadia15_161w5, 4b63, sigradi2016_592q, 31ba, ijac201412305j2, caadria2016_851r36, bbec, 2584, b6f1, e512, acadia14_389e, 9c39, e6c7, f2b9, 4361, 799e, cbb9, 4fc7, 6e35, ecaade2013r_018v9, d48b, 460b, 937a, 6420, ecaade2016_210c54, 4591, 52db, 2408, acadia14_627ax, 3c6a, 85e2, f152, 55a9, 43bf, e336, 288a, 1ec7, 1485, dc1e, ecaade2013r_015r8, dfe9, f283, acadia14projects_177o, 6f39, ef59, 8433, 114a, ijac201412303x7, 684a, acadia14projects_601x, 4551, 8e41, caadria2016_333v14, 8160, ecaade2016_188l50, c188, ecaade2014_016j4, e214, b49f, c1d6, 4701, f5d2, caadria2016_055p3, ecaade2016_154h42, 9389, 88b5, ijac201412408f2, 0c71, 2f75, 5a20, 56a7, f4eb, ecaade2016_213o54, 505f, f6f5, 45d7, 0272, ecaade2015_209u46, f9e6, 68d3, 9942, a88d, 39bd, 458d, ecaade2016_223m58, ecaade2015_217b48, 6c0d, e71c, afbc, 357a, a97d, d6ce, ecaade2015_129t25, 983e, ecaade2015_250i57, 2ed4, 3210, 2f71, caadria2016_435n18, 2590, 4c6a, 20ae, b3b2, 99c2, caadria2015_188a28, caadria2015_061g7, sigradi2016_815ll, 3959, caadria2016_197l9, acadia14projects_445am, 8042, 2bd5, 8d3e, 83b0, e095, 9b50, bfbe, ecaade2015_320n70, 9bfb, cd0a, caadria2016_157x6, a0f2, 6f50, ascaad2014_037m2, 06ad, ijac201412304m1, 693f, 68d0, 96c4, 2bd9, 23cb, 812f, a547, ecaade2014_067d16, d740, 5d38, sigradi2016_490oo, acadia14projects_699f, a071, ecaade2015_84v16, c110, 925f, 5ac6, caadria2016_405o17, dcc5, d6f2, 79ba, 576c, 963c, e185, 9fdc, 8704, 6052, df0d, 4997, fd93, 0ad1, ecaade2016_183u49, ascaad2014_033z9, 3b2c, 19dd, caadria2017_149i39, 6b36, 2f69, 3cfa, 0798, 3cf5, 19be, c970, acadia14projects_63at, 193d, sigradi2016_625xx, e55b, bd27, 4e4c, 737f, 0b16, d3e5, ecaade2016_078g23, 17e9, ab77, 8817, 0897, b6c0, ecaade2016_129g36, 8e73, ae42, e367, 1b7b, c2ce, dd87, 7e05, 7116, b015, 38c4, 15b8, d134, af44, 52f0, acadia16_140y10, 53cc, f044, acadia14projects_565l, 9468, sigradi2016_805ff, e514, facc, 1d9e, c317, ec66, 772f, caadria2016_013h2, dc8c, ascaad2014_032t9, b7c3, ecaade2014_133y29, caadria2016_487h20, 7af1, 72b9, acadia14_101ao, 2251, 0f09, sigradi2013_117t, caadria2017_031g11, de29, ecaade2016_243u64, 2e3b, sigradi2016_601uu, 9d92, ecaade2014_226x58, acadia16_402v24, acadia15_483g21, b275, 8ad4, 0b87, 7d59, a329, d24a, b6e8, 54a0, acadia16_344i21, dbad, 3728, 87f0, 6f35, 36cd, 035c, a2a2, c1b6, b926, fc69, 162d, b35b, a183, 2fd9, ecaade2016_225g61, 4582, bda6, 2f0f, caadria2017_105j28, ecaade2014_072b18, ijac201513303l11, daf1, 2ab4, 37d2, 32fa, 0b66, c255, fa6a, 2eb9, 4185, 6909, d880, fef8, 399a, 591d, 10a9, fddd, 4134, c322, acadia14projects_435ac, 8eff, 0206, 4b5e, 8100, 3747, 431f, 0b92, b3a5, 92eb, 156a, acadia14projects_43al, 4d2a, 629d, ab39, caadria2016_013d2, 04b2, 69e1, 1347, 1955, 3b66, ecaade2015_103r20, 332c, 1075, 1dc2, 40aa, ascaad2016_023f10, 3f60, dcb8, 8267, f055, 1e8d, 6f43, caadria2016_013l2, e829, d18b, 0109, 7df5, ecaade2015_35t6, b4a4, df33, 496c, 0f77, 2dde, 20ab, ff79, 0b4c, f2d1, feb3, fc4a, dd4e, 6d7b, sigradi2013_31, 904d, 0e3e, 44db, 3b64, 5c6e, a837, db74, 3225, 33f2, 09b2, 2156, ecaade2015_130j26, e936, b22d, a61c, 123d, 9d70, 4df5, abf6, ecaade2016_223m59, b89a, 27c7, 2494, ecaade2016_222x57, acadia14_445ac, 84ee, 8174, sigradi2014_201g7, ce0c, c8ce, 7e1a, ijac201412405n8, 496a, 4fb9, sigradi2014_049i5, b581, 0735, sigradi2016_595cc, 1bae, 89a2, ecaade2016_071t18, c41d, 34ec, 68a9, 914e, 5876, fdc1, 4dc1, ijac201614302o1, 45b0, 4b6d, ecaade2015_280d61, acadia14projects_153at, 6854, 7fd4, 37af, caadria2015_206y29, sigradi2013_345m, 0166, 2d10, ac23, 36e8, e187, 904a, 4f26, e2f3, 5abd, ea94, 0c62, 4d7e, ijac201513105l4, ca27, 3e44, caadria2016_167p7, 0ee9, caadria2017_005z2, ec3e, cb2a, e368, b5c4, 3c63, 5d02, 2961, 70ae, 84b9, caadria2016_291r12, 3a49, a33f, d457, df64, c767, e9cd, ff68, c496, 36f9, caadria2017_183n44, ecaade2014_044y10, a50d, ijac201412404p7, 47a6, 7a3d, f3d5, sigradi2015_10.309n22, 20b9, bf41, 54ce, 8ce7, b6b1, 84c9, c4b3, ecaade2013r_018l9, 3b5d, ecaade2016_033w8, 0887, 26da, fe6d, 4910, caadria2017_086l25, 6c55, 5e41, 4b12, 7e4b, d262, f6f7, 1bbc, 1726, 24b1, 864f, 08cb, 5047, 2e68, 79ab, 0ab4, b3ba, fc8e, a999, 4694, a41c, f5ae, 276d, ee8b, 8fea, ebf0, ijac201412402t4, ecaade2015_48z7, acadia14projects_145k, acadia16_488w28, 021d, 8345, sigradi2015_3.65r2, ecaade2013r_003m2, ascaad2016_054x21, fa2b, sigradi2013_30k, 3cb6, 06ea, b250, ccb6, 85db, caadria2017_003b2, 9283, c202, ecaade2016_028i8, acadia14projects_389f, 8195, ecc1, acadia14projects_75ay, a954, 1836, c848, ecaade2016_027d8, f5ec, acadia14projects_691aw, ffa8, eb3b, ef17, sigradi2015_6.151d8, ca5f, ijac201614208o13, b6c2, 8913, a40a, ascaad2014_019k2, d095, ijac201513303x11, febc, 3353, ecaade2014_018y4, 3aa9, ecaade2015_61r12, ascaad2014_010k5, 5a5b, 04fb, ijac201614201j6, 3897, ecaade2015_48a8, 4bb9, de7a, 5883, ecaade2015_101i20, 6388, c0c1, 8a7c, ab14, 1f64, e4fe, acadia15_431j18, ca4a, 42d8, 285c, cee5, 5609, 9391, 18a1, ascaad2014_013w6, 435f, 1f5e, 971f, 04f7, e6e6, fb6d, a55c, b978, c93a, f6c0, e8ae, sigradi2015_10.267t20, 4ba3, cbcd, sigradi2016_360y, ae88, d1ca, ebec, b9b3, e84c, 6975, 13bc, cc8b, 7c2a, e0f1, f082, ijac201412205b4, 7051, f60b, a942, 6328, 7e95, d601, 80ca, dead, acadia14_117g, caadria2015_203r29, ascaad2014_035n1, f892, eb93, df23, 13a3, 0b0c, c705, sigradi2016_407v, a7f6, sigradi2015_10.307h21, f0a8, ef38, 462c, acd3, 6091, 94d0, 23a6, sigradi2014_265u1, 7a3e, 6927, acadia15_47h1, f5dd, 9516, 704e, e231, e759, ad88, 651a, 8f7f, 59e3, 20bf, f542, 191b, b1fe, 0437, f6a2, 7e66, 41b0, 980a, b7fe, cb7c, 9480, d637, 9c38, caadria2017_079u23, b1cb, 96a3, 71e8, 7e79, 06e9, ecaade2014_157c39, 71d1, 7fad, ecaade2015_268b59, 2d97, e51c, ecaade2016_021h6, 0163, 95a6, dfa7, 2ceb, 2df8, ddf2, 4805, 8f6b, ecaade2014_100h23, d293, 5126, 921f, 98da, ab11, 7c64, ecaade2016_108s29, 3fbd, a6a0, ecaade2015_199a43, 6c27, 44e2, ecaade2016_048z13, 1b6d, e168, acadia15_497n22, 7daf, e12e, ascaad2014_004n2, sigradi2016_448aa, 0074, e0c3, 3e25, sigradi2015_12.297j28, 6445, 236a, acadia14_153b, sigradi2014_345y9, 356c, ee94, 7449, a729, c36c, c3d7, bc27, a779, 971a, 6d36, 751a, eb34, 8756, ecaade2015_155l32, 3857, a26b, ffec, 2cbb, bf20, cb57, 345a, 1f62, ffee, d089, 6035, f96e, 17b1, c3fd, b07b, bebc, 87a9, f57a, ecaade2016_118x31, 6169, 650a, 8435, 9ece, 08b0, 8154, f199, acadia14projects_463ax, 26cf, cb02, f7ac, sigradi2015_11.34a24, 052b, aa52, 9199, cd46, 931c, ecaade2016_048a14, acadia16_478r28, 026c, 8487, 33c1, f221, d916, ecaade2016_119s32, caadria2015_126l20, caadria2016_209a10, 5ac8, e8b4, sigradi2015_10.309i22, 0dcc, be9b, 5345, 7d27, f36a, 1bb2, cdcc, ecaade2014_019i5, 2f82, ascaad2016_008b4, ecaade2014_031s8, acadia14projects_565j, 61d7, a8a7, 4611, 0c2e, e52d, e155, c450, d58a, 4efb, 0071, 53da, ecaade2014_084y19, a620, ascaad2016_045v18, acadia14projects_43ah, 80b9, 5c9d, sigradi2013_407d, fb6b, sigradi2016_534uu, 63ca, 5273, 07b3, ecaade2015_92r18, acadia14_589c, a006, 5f36, 98f8, 5b43, ijac201513105e4, fd24, 2f6d, 4c51, 9675, 2dae, 0173, acadia14projects_589f, sigradi2015_3.111i3, 5861, 34b4, d570, 4d8b, 5585, ecaade2016_225o60, sigradi2014_080j7, 7f92, e3b2, 9bfa, 5e01, 9739, 04b5, sigradi2015_6.341b9, ecaade2014_239m61, 0f8d, 3484, ecaade2016_074n21, 3352, 340e, 0004, 1cd9, 767f, e363, 58da, caadria2016_777y32, ecaade2014_132g29, sigradi2013_28p, caadria2016_311d14, e20d, bd2a, d49c, d257, cedf, d29f, sigradi2014_345r8, 297d, 659f, 2b28, 7e60, ijac201412202v1, 7963, 0935, 3561, acadia14_375o, d915, d5bf, 786c, dc17, 1553, 2d2c, b497, 2e16, 951f, 0de5, 43c9, sigradi2015_3.268b5, 6ccd, ac50, 50d8, 4a52, 0a59, a54a, 3db3, 4190, d17f, fb63, a399, 6b76, fb90, a4a6, 267f, d3cf, sigradi2016_815u, cee3, 3912, 393b, f01b, 86a9, 20c6, acadia16_298g18, 7520, fce7, ascaad2016_050a21, 9afc, 9c01, 2f2d, d855, 3324, 3f4e, 1da2, 2336, 135a, ecaade2016_102l28, 1629, acadia14_145n, 830f, ecaade2016_162s44, 6c44, ascaad2016_018r7, sigradi2014_048d5, ffe0, d15b, acadia14projects_497ab, 1e11, c07c, 5b22, ijac201513101l1, 7593, bc12, c3a9, 06fe, 5667, a53b, acadia14_347at, ec11, 0e82, bc81, 4faa, ecaade2014_168y40, 6485, ecaade2015_164v34, 82bc, fc97, f89d, 72a7, e5c7, 9232, ecaade2015_118z23, 52c3, d112, c4df, 113a, e3df, c21c, 5348, fda1, caa7, cde6, ec0a, baef, acadia14projects_117e, ijac201412304i1, 8f09, d578, b1fb, 84fa, dcc0, ae6f, 7732, dd63, ac82, 8c53, 95ac, c1c6, 7161, bd6d, 435a, 681f, 3d86, ae1c, 6111, 5b0f, 2fbe, bacb, 05ff, 867a, 4a8e, ecaade2016_042j11, caadria2016_601h25, c665, 746b, f420, a1d4, dfe4, de19, 9297, 4010, 89df, 3bfd, d1d7, caa4, sigradi2016_417jj, 2cbe, 3ca8, 3ff4, 2cca, 9e92, caadria2016_073w3, 2728, e132, acadia15_211o8, 5a33, 1fc2, dd9f, 0719, caadria2017_118a31, 9fb7, b57d, a2bd, 76ca, acadia14projects_671t, 4301, cf46, acadia14_619aj, 29fe, ecaade2016_013l3, caadria2015_014s2, 2293, 2f33, d07d, 4394, c22d, d229, 957c, ec2b, d4c2, 7dc6, sigradi2014_041g3, acadia15_483n21, 201b, ecaade2014_149n34, 7aa9, 657a, ijac201412305c2, edf8, e5d7, 21e2, 97d2, 60c0, 6823, dc33, a2c9, 7fc7, 2b70, bab0, e00d, acadia14_301e, f2eb, e0f3, c5eb, febe, caadria2015_090r14, ef45, 753c, ecaade2016_163s45, b7b4, dd69, acadia14projects_601v, 8a43, acadia14_125s, 0741, b4f8, ecaade2016_242m64, 5ccc, ee1e, sigradi2015_6.151e8, caadria2015_119x18, acadia15_513t22, 0940, sigradi2016_360s, 804f, 8aef, e79f, 3ac5, 19aa, 3701, e1ea, 81c3, ecaade2014_052w12, 31dd, 806c, d88c, 7876, e4d3, 1488, 9243, f44d, 689c, e63c, 9111, 9db8, 9af8, d1c4, 2363, acadia14_365ag, 86ba, acadia16_308p18, 2982, ad0d, acd4, 2f6e, 35e5, 5e51, caadria2016_135w5, f28c, ec9c, ddf6, c745, dfd3, 237c, f97f, 9146, 8f51, ecaade2015_138a28, sigradi2013_366d, sigradi2015_10.309o22, 242f, e575, f88a, ab3e, 2f8b, 24af, acadia14projects_497aa, e444, a46c, 1012, sigradi2016_381n, 4d7d, 5fbb, 8f9e, a4a9, 898a, 5640, c696, sigradi2015_8.81b12, 643c, 09b3, efa2, 7b6b, 6101, f0ea, 992d, 9ee7, 302c, 4ed2, c403, a15f, ijac201614408g5, ba78, 1b93, 64bc, caadria2016_343l15, aab0, 8a71, 78fe, a582, e26a, sigradi2013_155i, 598f, 9695, 6d0a, 8ae3, b919, 03b2, d76c, f960, a532, 92f3, 8a76, 06ae, 2365, 4f53, ecaade2015_200g43, b6bc, 0a29, 1734, ecaade2016_021b6, ijac201412206v4, ecaade2016_162x44, c2c2, acadia14projects_235s, 0933, b257, faa3, 65b8, 90ef, sigradi2016_530ff, c494, sigradi2014_103w8, 9179, cc8c, 54aa, e9ba, sigradi2016_363gg, sigradi2015_8.289d15, 0cc2, ecaade2014_192w48, 0731, 1deb, c8d0, c271, e5b6, c8a4, dfc0, 73c4, caadria2016_343p15, c58b, fcea, 1018, 5060, 5343, 53e4, afdc, sigradi2014_151p3, df56, ecaade2015_269s59, 773c, 84ec, 7032, 5fa8, ecaade2016_mrtm66, ecaade2015_61z12, acadia14projects_479m, af87, 9a77, ecaade2016_068c18, acadia16_344g21, 1b50, d7b1, 65a6, ijac201513101s1, 187d, acadia14_219c, b305, 5bd8, 6504, 2d92, 27c2, f1e7, sigradi2013_274, f8ff, caadria2016_569e24, 8dba, bd0b, 6cba, 20ad, sigradi2014_185x5, 1577, 7b46, cda3, 9f8c, f8fd, ecaade2015_170j35, de75, f666, 5874, cf18, 0ce7, fbec, 9c57, acadia14projects_301a, caadria2017_142a37, 0d40, db95, sigradi2016_571pp, 2df3, e597, fcaf, 3fd3, acadia14projects_153f, 213d, 8ec6, 5bab, a733, cdb5, c65c, ijac201513101p1, caadria2016_229o10, 109e, bdc7, b8fd, ecaade2016_089w24, ecaade2015_139a30, caadria2015_164j25, ecaade2016_bkoo65, ijac201614201v6, cefc, b968, 1b2a, f68f, a460, ecaade2015_53z9, caadria2017_163a41, a06d, 99c5, 64f8, 2e7c, e4c9, 09cb, acadia14projects_347an, 0fa9, ascaad2016_039o15, 9da8, 0685, 75a4, beb6, b482, ecaade2016_130y36, ad11, 75f3, 0475, af09, bae5, 1b70, c959, acadia16_98b7, fc4f, d367, 6267, 24e6, 3931, 036d, b6ba, 6340, 83d4, e4d2, 5c1b, e55e, f716, caadria2015_081i12, 37e9, 0011, 5951, bba9, 4406, 4f51, e0ea, e7bf, a3dc, 4e55, ff86, 6d70, 5813, b3b0, 1494, 0de0, ce4b, f6c8, 0e21, a6b6, acadia14_681ap, 0af1, 5a85, caadria2016_013f2, edcd, d08c, 3d79, caadria2017_051c17, 8a10, d2c8, 5553, bffa, 7c04, 57b4, 2e62, 377e, 2e91, dee7, acadia15_417c18, d02b, ecaade2016_011r2, 265a, b428, e25d, 7e94, 7c6e, ecaade2015_319i70, b93e, 1d72, 1145, 3332, fd4b, d2bb, caadria2017_113o29, cb23, 3cf2, fb1f, acadia14projects_291i, 727f, 2c79, 2df5, 2eef, 3f4a, sigradi2015_10.307x20, 3bfe, 8533, 259c, sigradi2016_625rr, 6ee8, f4fb, 5015, 4011, a79e, 3ebf, 9e18, a207, d6ee, acadia14_189as, 5bae, dc4f, 0a8e, 7191, 688d, 0a47, ecaade2016_016j4, e402, 798b, b4d1, ecaade2015_287k63, 9a66, caadria2017_047a15, bcaf, 49c1, ascaad2016_029y11, f69d, ecaade2013r_015l8, c1e3, 3b00, 4637, e818, 1f0d, 309a, 1e87, 0b1e, ijac201513103y2, 9b10, 5fce, ecaade2015_100n19, ecaade2014_020m5, fd7b, ijac201513105m4, 0239, f181, c27f, caadria2016_797s33, ecaade2016_072s20, 6aac, ad2a, acadia16_318l19, 6c1d, 9903, 4222, acadia14projects_661h, ecaade2016_018w4, 8008, e67b, 3b1a, cc4f, 0b4b, a1f7, b198, deb7, 32f1, b520, b527, 9708, d998, 57de, 2c02, d5f0, bdf8, 3039, 6028, ea47, 5116, 3138, b444, b148, sigradi2013_337, a853, caadria2015_031n4, d46d, 9fad, ee5d, sigradi2014_103z8, a156, 35c3, acadia15_483v20, f145, 689f, 8b01, 82e2, a2ff, 84c0, ecaade2013r_016v8, c618, 96ba, 5eae, acadia14_365ar, f9f4, sigradi2015_10.220i20, 9914, 2ae2, 97e1, b03d, 1474, 2f3d, 5746, eb67, acadia16_440i26, ecaade2016_mrtc66, a91a, 6323, 2ad9, 97c6, 373d, bf73, 6a32, ijac201614303f2, 87d3, 0ead, caadria2017_080i24, d3cd, bd9d, dfe8, aef4, 89c5, 7cf0, 5b63, d023, caadria2017_163v40, c8da, 3d91, aa81, a30f, cf72, 061d, ecaade2016_077p22, be4c, 0e06, ecaade2014_143n32, b3e3, 832f, 1dbc, e7ef, ecaade2014_153y36, ecaade2014_180k45, 669a, 44dc, 2632, ecaade2014_018u4, 380a, caadria2016_819z34, acadia14_565j, ecaade2015_206n45, 7145, caadria2017_129t34, 31c0, 9229, caadria2017_051z16, cb68, caadria2016_851u35, 8023, d88a, 8828, 4bc2, 536b, 78b5, 6c9c, b4c3, 2923, 6f8a, 1fe6, ijac201614102n1, caadria2015_126w20, 4906, f811, sigradi2016_732n, 6665, 7e1e, a285, 99d3, b1bd, dc6e, 9808, 2ec2, 1534, 2392, cfc0, caadria2015_190m28, 09bb, 3267, f710, 5c60, b72f, 8611, bed6, e9c2, fe8d, fa5a, 5fdd, 83b8, 33b1, e6cb, 7525, 8b10, 11b5, a387, 8bd4, c52d, caadria2015_142k23, 0ad5, 46d7, e9e9, acadia14projects_291f, 80b8, 72ca, efe6, fd2f, 8a1b, sigradi2016_592s, 4e0d, sigradi2014_266l2, 47de, 140c, faa7, b60c, 4e1a, fe47, acadia14projects_101ac, 5178, 8d3a, 4104, c8ca, 537a, 36e7, d676, ae66, e4bd, 5581, 7503, 4f23, caadria2017_072y22, 45b9, 5b71, ascaad2014_029i8, 7cde, 923a, a206, sigradi2015_9.152p16, 4267, ecaade2014_214s54, 3696, 9203, b04f, 3718, 2485, 539d, 2f50, 9096, dbe4, e28f, 1324, 48b8, d787, a2aa, de60, 261c, 3407, 3c56, 90b7, f9e4, 7b38, 030e, 7ac8, ecaade2016_063k15, 45aa, ecaade2013r_009g6, caadria2016_013a2, 05b0, 2e48, 5809, acadia14projects_357at, 3fe4, 7c7c, 61dd, cc00, b423, 8438, 3ae0, 4435, sigradi2014_266d2, f967, 3a4a, e88b, c0ef, 6756, 5416, 1267, 4957, 6921, eeb5, b3bb, 046a, 43b0, e065, 452c, 52d9, 8498, 0bdc, 702a, ijac201412301h6, ijac201412303m8, f447, 76d4, ecaade2015_138t28, caadria2015_090a15, 3201, 8529, 3c05, acadia14_661p, 7d35, a1be, 98b7, 3105, 407e, cec5, cc21, 44e5, c751, ee39, b04b, 2255, 0848, 79cd, ecaade2016_057s14, sigradi2013_386j, 2daf, c980, caadria2017_122x31, f0f2, eaa8, 2642, 8319, ascaad2016_042s16, ecaade2016_139d39, 4f4a, 8964, ecaade2015_304b67, 795e, 6836, 0fd6, 6077, 22c1, 622b, 3068, 82b1, 8680, c140, 850d, caadria2015_210f32, ijac201614302m1, 51a9, 97ac, 68fa, 9854, 7adf, sigradi2016_817s, bd83, 6cf2, a0ea, 8306, 6919, 0b24, 19a4, aedb, 05e2, 53ab, 912c, ad4d, aecc, b3b8, ff27, eec6, 14cf, bb61, 0367, cb16, e6d5, 7613, 67df, 2a80, 3c8a, a06f, 7450, e2c3, 5eee, be6e, b66e, 2f0e, sigradi2013_42o, sigradi2015_sp_8.284n30, ijac201614406h4, 3a48, a872, acadia15_333e14, d69c, 3692, ijac201412406l9, 2cb2, 8225, aa72, 3e65, e9b8, c219, 2a75, sigradi2015_13.181p28, sigradi2014_137h2, e2ac, e069, aa27, efb8, 63a4, 457b, 6cec, 9902, c2fb, 456b, b259, 67f6, 145b, 7666, d041, caadria2015_015f3, eaaf, 18a7, 69de, b061, caadria2016_353a16, ce07, fb61, 06c2, a4e0, af16, ijac201614303n2, 118e, ceb1, 01f0, ecaade2016_225a61, ecaade2015_138k27, 2d2d, d5ea, 3bad, ascaad2014_019i3, 5faf, 419c, 3e68, c99e, ijac201412402v4, b81b, sigradi2014_249m9, f002, ecaade2015_48w7, 9578, e731, 100a, caadria2017_080h24, 5b53, 939a, d8db, 4325, 8242, ecaade2015_230g52, cd88, e44b, ff0f, 3bf3, 002e, 59c3, 940d, ecaade2015_86h17, 3ef9, 0019, 550d, 457c, f86c, 4189, ijac201614102p1, sigradi2015_6.387x9, 6290, 21f0, 53a2, 3612, caadria2016_611k26, ecaade2015_307p67, e113, e019, ecaade2015_248p56, 0497, sigradi2013_303, 4265, 77db, 77bd, 4a16, df9d, b840, bddb, 5889, 7590, sigradi2013_425u, ed46, ascaad2014_028s7, acadia15_57d2, b8b0, 42b0, caadria2016_405l17, 7e84, 3d06, 33c5, d043, caadria2016_663n28, a044, 74a5, f658, c0a3, caadria2015_119w18, de3c, 6e4f, 40a9, ascaad2014_022m4, acadia16_12v1, ecaade2014_057r14, eb56, db19, a0fb, ecaade2015_314e68, ecaade2015_143r30, 27c4, 3863, 4490, 2250, sigradi2016_712nn, ecaade2014_201j52, 91ec, d02d, 0296, 80f9, f054, ijac201614306u3, baec, sigradi2016_467p, ecaade2014_057g14, 45c9, 797c, ascaad2016_001e1, c876, 18b8, 252d, b843, acadia16_450k26, d078, e437, 85bd, 5a7a, 4e6d, d7d0, 36f3, ijac201614402j1, caadria2015_049w5, 00d2, bb97, acadia14projects_63ao, 32aa, a4a3, 78ae, ecaade2016_063s15, 7e34, 1a69, f496, 711c, 03b9, a736, d94e, c107, 956e, 1b09, caadria2017_058o20, sigradi2015_11.136o24, 8109, 5935, 1ccc, acadia14projects_199ai, ecaade2015_175m37, 8fe5, 3040, ecaade2016_208n53, df06, a099, acadia15_483z21, bcce, 08fb, f92a, 4e8d, f3bc, 820a, acadia14projects_101aa, 533e, 1346, ecaade2014_237i61, 3b29, 6f72, ecaade2015_61k12, 413d, 8799, 0f4d, ad1f, 1289, c04a, 9ec1, 4780, 610e, f4b2, ebf5, 7710, 1254, 1cf8, afe5, ecaade2015_59o11, 38cb, d1d3, c46f, 9386, caadria2015_073o10, ecaade2016_038f10, 3d5b, ecaade2015_180f39, sigradi2013_390e, f879, 6124, 04e1, 92ef, ascaad2014_036g2, 595f, acadia14_619am, 6c64, ee2d, 625b, ijac201412408y2, sigradi2016_408bb, 57e8, e479, 8cd8, 8251, ecaade2015_138i28, 45a3, caadria2016_095r4, 5011, ijac201412402k4, de28, 1a9e, 0d4f, acaa, 2135, fceb, 309b, f713, 725d, c115, d796, 6af9, ecaade2014_113b27, 86d7, 4703, 8b1c, ecaade2013r_012n7, 9b13, 65f8, aed0, 324c, d23d, 056c, 5579, ijac201412301i6, sigradi2013_295b, c89b, ecaade2016_075f22, 4d24, f31a, 57c0, fad5, 4949, a835, 21e5, ecaade2016_222w57, 6c13, ijac201513206w8, 80e3, d951, a102, 9255, ecaade2014_070r16, a1e2, e2dd, 4212, e837, ecaade2014_177z44, 70d3, fb96, d169, d1f2, a009, acadia16_8c1, acadia16_106n8, da41, 5083, 720a, 8156, ijac201412406m9, 4b89, 0555, 0f02, 41ac, ad52, fc91, 29e9, b0fa, fbe9, ebc2, 7105, b9c2, 0be8, 6a4f, a7b9, 4194, caadria2015_210k32, 0dd9, 3490, 312c, 5c01, caadria2017_079w23, fd36, 0844, 1988, 528a, ecaade2014_096w22, 10fa, 1202, 94e9, c40c, c461, f204, sigradi2014_197a7, b947, cf92, ecaade2014_108h24, aab6, 95d4, e96e, 2017, 914c, 28cf, e1e8, 86d5, f740, d239, 1c92, 397d, 0304, 6524, sigradi2015_3.155l3, ed66, sigradi2014_074x6, 0a13, caadria2017_183f44, caadria2016_673z28, 29fa, a59d, 6123, 956d, c96f, 5464, efd7, 5a52, ac1d, d24d, df97, 1039, d559, 09d9, acadia15_407z17, 40d1, ascaad2014_020r3, 0f16, 3d2d, 4fea, ecaade2014_111j25, bf90, acadia14_479p, ecaade2014_049a12, acadia14projects_473ag, a889, sigradi2014_252u9, f26c, ijac201412204z2, cca1, acadia14_619av, b067, b2ac, 8e78, 0ef2, 8c9d, 6c70, ecaade2016_168g48, a110, 4f4b, 4102, ascaad2016_046p19, 405c, 2140, e247, 29b5, 7400, 552e, 7e06, dc94, caadria2016_797u33, sigradi2013_421h, 90a0, 812e, ijac201614205m10, sigradi2014_136c2, 4f97, acadia14_531n, 3a97, 1f5f, e493, 43a2, sigradi2015_10.381g23, a9a0, 0dc8, 32fd, ascaad2016_022w8, 0623, 71d7, 64f3, 33f4, dec8, 358a, sigradi2014_052o5, ecaade2016_mrtf66, 1d47, 37e1, caadria2015_086l13, f163, 08d1, aebc, caadria2017_003w1, 2d53, 6725, 13bb, ascaad2016_030f12, 9585, b004, 0590, caadria2015_130z21, acadia14_409n, cfba, acadia14projects_301ax, 0e0a, acadia14projects_691ax, 0ae5, efd2, 2141, 5193, db1b, 4698, 7050, 132c, ecaade2016_078h23, 321a, 114c, df25, e97d, e9f2, acadia14_565ah, be04, 1867, 5431, 2d1b, 44e8, 7a70, df71, ecaade2015_92m18, e2da, 10bd, 5b42, caadria2017_016y6, ecaade2014_100d23, 83a9, sigradi2013_267b, 3f6e, 6e15, 58c7, f4ad, 1ae4, 7df3, 3142, 623d, 23fa, b508, 991c, 2dd5, d79e, 2090, 21e1, 197d, acadia16_54u3, 5689, ijac201614203r8, 7a9d, 66a5, b229, 807b, caadria2016_177l8, 930a, bc53, fee7, 513b, acadia14projects_671j, e786, f72d, 3f4b, 35d0, 0dc3, 1751, cb10, ca60, ecaade2015_109z20, 566a, ecaade2014_111l25, 3a41, dfc8, 0aa3, ecaade2014_184o46, d15d, sigradi2014_345a10, ascaad2016_054a22, 3e79, acadia14projects_479az, a229, caadria2016_819n34, 7429, 559f, fa00, ecaade2014_145k33, 5c3e, 65b5, 3556, 41f0, daf8, c990, ecaade2015_113r21, f67b, sigradi2016_407t, caadria2016_497w20, 2ae1, 7414, a185, 8be8, 8eb7, 7392, caadria2017_118x30, c2e1, c3ae, 8512, ijac201614303l2, 9925, 898c, 1451, c9c6, 3ee6, 6d3d, 687c, ddb3, af26, 4bcd, e350, acadia14projects_247z, 3bd8, c386, 41bc, 932e, afaf, 70fb, 60b1, 3a08, 4754, 6bd8, 8bee, 95fa, sigradi2014_015b1, 43be, 3d96, acadia16_308s18, ecaade2014_153o37, 90e5, aadb, 3325, ecaade2014_240e62, 5804, 24ad, ascaad2014_004m2, 84b5, ecaade2014_057l14, acadia15_431t18, ecaade2014_152g36, 03ab, 7124, 38da, 2e85, 08fd, 753d, e13f, e803, e60e, acadia14_75d, db10, 0434, 397c, ac18, a7bf, b547, acadia16_54a4, ascaad2016_010x4, 170e, a42f, 83db, ecaade2016_213p54, ijac201412304x1, c982, 198e, fc7c, 0a68, e365, 5851, e580, be3d, 49f4, 515d, caadria2016_209z9, ddea, 1cc3, b551, 389c, 5d47, aea3, 0b46, c456, 0d4d, c4b6, 3733, bf02, d34b, 9cdc, cfd8, d47f, acadia14projects_153c, sigradi2016_815hh, ce40, 22cb, acadia15_407r17, sigradi2015_11.34u23, d986, 161b, 285b, 8ca5, 17e6, 6538, 0a1a, e18d, 757e, 82e5, 4dcd, 8cea, a7fe, 9f0e, 4afc, sigradi2015_10.138b19, ccde, ff9f, 2be6, 80f3, d166, 5b79, b68a, acadia16_184z12, a1f3, d263, ddaa, 5fda, ecaade2015_82c16, ijac201614403t2, fc4e, 372a, caadria2015_010y1, b696, 3c2b, c579, 2721, c19b, bf88, da64, ee96, sigradi2016_781c, e8c8, acc7, 2477, f803, ecaade2015_332s71, 6293, 4971, 10c4, a7c4, b062, bc59, 1d37, 8fb5, 551e, e2be, 7c6c, acadia16_362o22, 9dbc, f830, acadia15_47a1, 7fb5, caadria2017_048e16, ijac201513102z1, 1a75, 882a, d4eb, b99f, 5129, caadria2015_213v32, 6b93, cffa, 38b4, 9f8b, 12f4, 88b9, acadia14_655z, 8e72, 0838, f1c4, 1b51, e885, acadia14projects_627e, 3eb9, b5cb, 92fa, ecaade2015_94f19, 1e89, e52b, eeb8, ecaade2015_285m62, 7523, sigradi2014_172x4, 4659, caadria2017_017j7, edf9, a5e7, 41c6, c25d, c143, 2d9e, c91b, 2f6b, d95f, caadria2016_239f11, 26fd, 31bc, c8c9, 059a, ca2d, 95ad, 5822, b269, 273c, 0e4c, 3769, 7f33, 234a, 3704, 1c55, ecaade2013r_003n3, ecaade2016_162p44, 4cdc, ecaade2016_071c19, 6517, 2334, a1c8, 3fde, 0f33, e94a, 1d7a, d806, e377, 5741, 99a6, 905c, 51af, ecaade2013r_003j3, 9e87, af71, 21f1, 4718, fc24, fb66, d76e, 3bc9, 98b8, 138f, caadria2017_070s22, 5691, 120a, 5170, 0da0, ecaade2015_86g17, 65d4, 84a6, c69b, caadria2017_110k29, a6d4, a9e0, sigradi2013_205h, f61a, 2119, 9b5f, 0bd8, 138b, f49c, 0c24, 0486, 004f, b580, 3235, 451c, b586, 1791, 06df, ascaad2016_015p6, 20b5, da01, 425e, sigradi2016_484i, cecc, 088d, 35f2, 9478, ecaade2013r_004w3, caadria2016_529o22, 713d, 1f16, 9aef, 76df, a0ab, 408d, 7fa2, 8f1e, ae36, 6da9, d12b, acadia14_219g, 5e97, 0a49, d3bd, 8f7a, 191d, 68ed, 0076, caadria2015_202a29, f85f, 7992, 7bc9, d9a3, 2867, d1e3, 4797, a4c9, 5da9, ecaade2014_133m29, 5ba8, 35aa, 4621, 04a2, sigradi2016_455f, caadria2016_249i11, 6c65, 4911, 85a7, 0c95, dae1, caadria2016_797w33, acadia14_399an, c1b1, 664b, ecaade2015_130k26, 0fbe, 054b, cf24, caadria2017_023d9, 7ab3, f8cb, d147, 399b, 413b, fdb0, 095d, 5abe, f5de, 926d, 64d1, 3bde, 3cba, sigradi2016_732b, 8398, d738, f279, 5d3f, f4e0, 2476, fd6f, 6247, 2633, caadria2016_725h31, 84a4, acadia14projects_75d, c5af, ijac201513302p10, ecaade2016_119o32, 80ea, e21c, 73eb, 6887, 6201, 7961, 6b51, e2d8, caadria2016_167h7, c33e, 9ea5, e53e, 8fd3, 46e1, acadia14projects_43ap, 6dc0, 7349, 19ec, sigradi2016_702q, 5893, 034d, bf11, 4369, 310e, 46d9, 04a3, d333, d9e9, f5b3, c67c, ecaade2016_074l21, e7a2, d445, 371f, 1857, ec97, aceb, 060e, 6386, 5858, 748e, ecaade2015_247d56, 65f7, e472, 2960, acadia14_91r, cd75, c1c1, ec84, ecaade2014_186x47, f11d, ecaade2015_83l16, sigradi2016_673ff, 74d5, 8f4e, acadia14_627aw, f54b, 7917, e0d1, 5821, ijac201614308y4, b86a, 92d0, 1058, c4a9, ecaade2015_64w12, b164, ecaade2015_269t59, caadria2015_023c4, c2e6, acadia15_513u22, sigradi2015_8.239y13, c776, 361f, 4046, 4917, acadia14projects_531s, e348, acadia14projects_555c, 1b18, ascaad2016_022r8, d7e3, 4bb6, 4c07, 6a42, 556a, 6bc5, sigradi2016_381l, 50f6, sigradi2016_420tt, 2c32, fbe4, 1706, ecaade2015_61v12, 5a05, sigradi2015_7.146b10, sigradi2013_138t, 9dba, 5e9d, ascaad2016_015o6, 8dfc, bb5f, 675b, b477, ecaade2014_184i46, 2d36, ijac201614208i13, 3d5f, sigradi2014_036v2, acadia14_479az, 969a, ecaade2015_152c32, 8c59, a82a, ecaade2014_153h37, 273a, 32e5, 5ad8, cae6, ecaade2016_119a33, 8696, 828e, ba15, a687, 6ba3, caadria2015_016s3, 6038, b448, 7ae8, 90a5, 0f32, eaf3, ec5a, ecaade2014_214l54, 5ced, 6def, 221a, 1a08, fcb9, acadia16_440b26, c2d4, 9459, 212d, 45a1, sigradi2014_132z1, d173, b226, 1607, caadria2016_641n27, 8410, ijac201513205b8, a1a5, b4bb, 7a68, a8b3, ecaade2016_182m49, 8870, c1ca, dc2a, 4d92, ecaade2015_171k36, 77c6, 352e, sigradi2016_385mm, acadia16_308y18, aed9, f021, 851e, caadria2016_663m28, 61e3, c973, 9bf6, 10ea, 2c0e, 38b3, 6a6a, 93d0, 609f, cb66, ecaade2014_113n26, 1d08, 4c72, b0f5, 61bb, 4734, 8106, dfa5, ff4f, 0e8c, caadria2017_190m45, sigradi2013_98, ecaade2016_162z44, 469a, 7a9a, 9fd9, 6afc, 9256, 6b7e, ecaade2015_229x51, 66e5, e709, 0348, 47b6, a58d, 5fbe, dbf8, c8b7, 6a8d, e8ed, 067e, 9cb8, 6011, ee85, ecaade2014_024a7, 88ef, 396a, ecaade2014_159p39, b4cd, 27eb, e80e, 174e, 79b3, 78e6, 13ed, 2375, 32b8, ijac201614207k11, 848e, 1ad6, 9da9, 64e2, 96f6, dd4f, sigradi2015_10.140e19, 8494, 1f6b, bbcc, 981a, 169d, ijac201412403f7, 9a6c, 6326, 243c, 65e5, ecaade2015_265r58, sigradi2016_455c, f81d, ecaade2013r_003d3, c58d, f2f7, caadria2016_539c23, caadria2015_077x10, 7dd3, cb53, 55e6, 3c01, 81c6, 8b9f, ced5, af13, 683a, e215, d268, 53d4, daba, 0e7e, 17dc, fd31, 4ab5, ascaad2014_004e2, e614, ijac201412402p4, acadia14_609ag, 81e4, 707e, 60f6, fafd, 328d, 4ac8, 63a1, 99ce, ecaade2016_198h52, b2d8, 9f67, 33bb, c7d7, b13c, e77f, sigradi2013_289m, ascaad2016_022t8, 9f79, caadria2015_206v29, a226, caadria2016_457o19, f3e9, b0cc, a12c, 7068, sigradi2014_045e4, a6a5, 02b1, e95e, caadria2017_105k28, 7644, acadia14projects_463c, ascaad2016_035p13, d665, 63fb, sigradi2015_sp_8.284l30, ecaade2014_010i1, e491, 7cc5, 7803, 205a, sigradi2016_690h, 5be2, 1bfc, 1757, ff93, acadia14projects_145n, ae8a, 3909, 59a5, acadia15_173s6, 4d1d, 8894, d8d3, 94cc, bc99, c7f9, 052e, 37ab, 0817, 1f7f, 337f, 61b5, 52c5, 1334, e08d, 23ae, cb32, 6706, acb1, 0706, ee3e, d336, acadia16_154n11, ad15, 7a3a, a5a9, 0188, 060d, 0df1, 3b86, c0ee, 88e4, 2260, 028b, 3cb1, bfd2, acadia15_343f14, e7c7, 0bc6, abaf, 5e36, 4f62, 88e3, f4cd, 380b, 2115, ijac201614202n8, c210, bdd2, 7db9, 74bb, ce0e, acadia14projects_23aa, bfc2, 28ce, caadria2016_135e6, 484f, 0567, 4ad3, a743, fa1f, 56b8, a6d6, sigradi2014_282s3, ecaade2016_106n29, 2b3b, e0e7, 6391, 1eca, 6de4, acf3, ccc7, 4c2a, e5fe, 8ee2, def8, ee9f, 3bdc, 5e85, ed23, ebe7, af47, 5a5d, caadria2017_147a39, ecaade2014_224c58, 981b, d5f2, 9b00, 71ba, 9fd6, acadia14_43ag, 7537, 4159, 35f4, 24b4, 6a7e, 2764, acadia16_414c25, sigradi2016_590l, ecaade2016_067g17, 635f, caadria2016_003m1, 0639, 45ce, 91a0, 302e, ecaade2014_094l22, c62a, 832c, f216, 6105, 5e48, 5592, bf31, ff25, fb88, bafb, 6444, baf0, acadia16_450n26, 3ba2, 8950, 37ac, f0d7, 36bc, 09c9, sigradi2014_084c8, c264, 3263, 8288, 20d4, 6e0a, 5fde, c726, 8060, cdde, 3e99, acadia14projects_691au, ebe1, 8493, e641, acadia14_365al, d60c, ecaade2016_129v35, c747, 8baf, f37c, 8ea1, caf1, 01b1, 64b6, sigradi2015_4.219k7, f383, 68e3, 35b0, 1d4d, sigradi2014_137g2, 471a, fc96, caadria2015_130f22, e623, d798, f2d9, ecaade2015_207m46, b4cf, d09b, 37db, 448e, ab8a, f16f, e055, fa47, c8ad, e76d, acadia16_318p19, a060, ee60, 44cc, d900, 3bce, ijac201614407u4, 18aa, 95fb, 5bc8, 79ec, 62ec, caadria2016_631i27, db0f, 1eb3, 356e, 247e, sigradi2014_271o2, c7f3, 860d, ascaad2014_007a4, c350, 92c5, 8bba, 7f82, 9756, 252f, 733a, 2cf7, ecaade2014_192f49, 2c3d, ec92, de35, 3da0, ecaade2015_127a25, 0e77, 28ac, d90e, e739, aff6, 759e, ea10, bf2d, ecaade2016_203h53, b0e3, ecaade2016_216f55, ecaade2015_229m51, caadria2015_090c15, 76cc, f96d, 714d, sigradi2016_737aa, 5c1e, ascaad2014_029z7, c8f7, 40f3, 804c, 53e0, 065c, ecaade2016_006z1, bdd8, e4a7, 778b, acadia15_137k5, fbac, 426f, d35d, 2338, e4fd, 7497, ascaad2014_003w1, 143e, 1d43, 1dc8, 458e, sigradi2016_446d, ecaade2016_217z55, ecaade2013r_001o1, ee10, 34f7, fb4c, 7dac, 3170, sigradi2015_6.387o9, d0a7, e6b9, sigradi2014_345z9, e483, 1212, ecaade2014_084s19, ecaade2016_040w10, acadia16_88t6, acadia14_247l, e6a1, caadria2015_164i25, b51e, 6310, 8117, ascaad2016_023t9, 4795, 3ee7, caadria2015_016o3, 6f57, a5f0, b9fd, sigradi2015_3.385c6, acadia14projects_699l, acadia14_375d, 2b4f, a83f, sigradi2013_208l, ecaade2015_122r24, ecaade2014_163k40, ecaade2016_126p34, 271e, a1ec, ef1f, 2e33, 1e2a, caadria2017_190p45, be17, 42a5, 469c, 3ee0, ff59, 00a6, b059, 4ec8, b51b, 2989, 68d7, ffbb, a51f, 3d72, 6483, 82b5, ecaade2015_206v45, bd75, 7899, b0d0, 1cfb, 07c0, 5dd3, b02d, a855, 4f25, sigradi2015_10.377z22, 9ea3, 1bfb, ff1a, 31f1, f6b4, 5e1d, 4d79, 66de, 3031, f314, 2b65, a632, 7b24, 1eb8, b07c, c489, 8052, be4b, ascaad2016_022b9, 3e33, acadia14projects_539f, sigradi2014_234x8, a45b, c785, 1176, ecaade2015_59r11, 3d25, 4e15, ecaade2014_173x42, 2e97, 1f2a, 4a01, 1c3f, dcef, 7afe, 3948, 69fe, 0624, e20e, 0277, 3641, 5a0c, caadria2016_683z29, 2138, c23e, a2b6, d067, 2073, 79d1, d530, caadria2015_208r30, 5c0a, 248f, d1ee, bfbc, ijac201513205j8, 9b7f, 9c83, 5bf6, ecaade2015_59z10, 25d8, 3d85, acadia14projects_339af, 2843, 8cf8, 608d, 15dc, 1425, f582, aa1c, caadria2016_291b13, 3649, acadia14_445ak, sigradi2013_183a, 303d, 4b83, caadria2015_114v17, 0a53, 65f5, ijac201513203p7, 7604, 0101, 0322, 53ca, sigradi2013_234c, fd9e, a7cf, 3111, 2c5f, d25c, ecaade2015_169y34, 9f3e, edc7, 6b0b, bd4a, 4668, caadria2017_174r42, 0c5e, 1b53, ecaade2014_067e16, e01e, d9da, acadia14_681au, 7c3f, dd2f, 6eaf, 07ab, 4310, ascaad2014_014h7, 48e6, ascaad2016_029w11, cc6c, 58e4, 28df, ascaad2014_005m3, ac25, d6c0, 432f, 55b5, c046, 342d, acadia16_372z22, caadria2016_187m8, 2c07, 8c76, 6cf6, 6b19, ad9a, acadia15_95p3, acadia14_267m, ff0d, 76a9, e677, caadria2015_086h13, 887e, ecaade2014_140a32, 43a0, 1079, fc59, b129, 2fa0, d5c6, 0a1c, 3d8a, caadria2015_023x3, df7b, 9a96, 1325, b288, ed1e, e785, ecaade2015_229z51, ascaad2014_004b2, 5ea4, edbd, 3ed3, ecaade2015_33j6, a830, 7caa, eb3f, caadria2016_507i21, ascaad2014_017h1, caadria2016_797l33, 772c, ece9, ijac201614401h1, 4be7, dd80, e1a7, e2d9, 1fe3, 748b, f271, ecaade2016_038h10, cbac, f12c, d1a2, 0094, 2c90, ecaade2016_071r19, caadria2017_005l3, 86e0, d3fb, 4a1f, 93da, 08f2, ecaade2015_285r62, sigradi2013_425, d85e, 2ba3, 37ba, 9d4e, a783, ecaade2016_063l15, ecaade2016_111s30, bb72, e459, 1541, 2fac, 3999, c138, ecaade2014_072x17, acadia14projects_699e, 1093, sigradi2015_sp_2.112p29, 6344, ascaad2014_028m7, 40a6, 6fe4, 8a9f, caadria2017_123j32, 08d7, ea36, f2c9, d7b8, 17c3, aa7c, 3e18, 9060, 5385, 33c2, 18c1, ef83, 11f0, caadria2017_003u1, sigradi2014_021t1, ijac201412406o9, b066, 85f6, e98f, b9aa, 68a8, 0a06, 022c, 7691, 5de7, f7d0, ascaad2014_012n6, acadia14projects_435ax, caadria2017_027r9, 5455, a9e4, caadria2017_113t29, ed6c, 957d, 01d5, 799a, 6eff, d191, 03ba, caadria2017_142p37, f979, caadria2015_012i2, 461f, f86a, fb40, 9927, f825, 95ca, ecaade2016_197w51, sigradi2015_6.42r7, 939f, a628, b52c, 1b0c, 5cc3, a054, 8665, 8363, d84b, 44ae, 0e53, d2d4, cc6b, 7df1, 174f, f0a4, cfdf, 0cfb, b117, 5de3, 178f, 4765, 27e7, 4a11, c9d6, 90c8, 3d47, sigradi2014_186e6, 35c7, 5aa9, 736c, 44d1, b21a, 53ea, 2d67, 7a88, ecaade2016_210d54, afd0, d07b, 483b, de13, 6889, 5d78, 0560, 062a, daa0, ecaade2014_206z53, ee14, 8b70, sigradi2013_117i, ijac201614207l11, ecaade2016_ws-intelligentb69, ab76, 682f, acadia15_274i11, 6667, a40c, 3b90, e091, adc4, 8b4c, 50e6, 4348, 1ce6, 4e26, 7c10, edb8, 5a60, c97d, 40e2, 55fd, 4201, 171e, fb0a, ecaade2015_138c29, e360, d439, d9d9, 4e3a, 6191, b14a, fbcb, acadia14projects_101at, 6216, 8e37, 4880, 410f, 2995, 46eb, bc13, 1689, 2602, d252, b9c7, 8fd8, 79f3, 151e, ec41, 2c89, ijac201614306z3, 2066, caadria2015_114o18, acadia14projects_237au, b60d, 7ca2, d87d, 0f44, eb64, 43b8, ascaad2016_037g14, 89e7, 3cc8, caadria2015_032z4, f6fb, sigradi2015_6.183m8, 5c98, acadia14projects_177u, 7f38, c3f2, caadria2016_651a28, 515a, 782f, 06c9, 6e08, 7cf6, ecaade2014_084n19, ecaade2015_22x4, cc8a, a026, 6585, 84cb, e1a9, f1f2, c076, 885d, 1b99, cb6c, d0d6, acadia14projects_619af, 54e2, ijac201412305g2, 40ce, 7f4f, sigradi2013_194n, dda7, ecaade2015_55w9, 9a2e, dcf3, 5f20, e7aa, sigradi2016_383gg, ecaade2015_92x18, 250c, 7a2f, ecaade2016_185b50, e31c, ecaade2014_121z27, ecaade2016_042e11, 8f82, aa63, e036, ecaade2016_158k43, b6b8, f65d, c24d, ce26, 320e, caadria2017_185r44, b3c1, c086, 1ee8, 6277, dce7, ecaade2015_61g12, acadia14_357au, acadia15_497j22, ascaad2016_038u14, 7ec0, e3fd, acadia14projects_365ag, 0031, 58c8, 2a34, 8a6a, ecaade2015_207j46, f95f, 9908, c900, b43a, 40b2, ecaade2015_114v21, eb46, 1603, 4ec1, 1c05, 9ee3, 49b3, 5112, a8b2, f0fd, ff3c, e4e4, af29, 68f8, 013d, a661, ea25, sigradi2015_8.47l11, 720c, 2a50, 74e8, caadria2017_127c34, 8400, f93d, b3f2, 1e31, 9265, sigradi2013_401m, 3e98, 8966, ea56, ecaade2014_086r20, a86d, 771b, 2ed7, ecaade2014_060y14, 5a56, acadia14projects_609ar, sigradi2014_136f2, cf14, 685d, 06b0, acadia14_117aw, 907a, acadia15_161f6, ecaade2015_138d27, 53b7, b6cd, 3553, 6c66, 8bd7, f38e, 0420, 950e, ecaade2014_052d13, e6b5, sigradi2015_11.392z26, 6aea, 3cc5, ascaad2014_008w4, ijac201412202z1, 110f, caadria2015_164d25, 7372, 8347, 8cd4, acadia14_565h, 0727, sigradi2015_10.377v22, 7850, sigradi2013_41s, 11b2, 15f6, ecaade2015_55b10, caadria2016_861g37, 1736, 4e8f, 86f1, 5021, 4012, ecaade2016_158h43, caadria2015_077v10, 6f86, caadria2015_043k5, ascaad2016_035o13, sigradi2016_385rr, 31b4, ecaade2016_237b63, 5506, acadia14projects_199ap, a5a8, 845e, ffcb, 96c6, ecaade2013r_019g10, 6693, 5b9a, 6c31, 10dc, 3694, 13cf, 21dd, 798f, 4d99, caadria2015_030g4, a162, ff8a, c02b, 2497, 4103, f55b, ecaade2014_144y32, c1a7, 3e6f, ae11, 2839, ijac201614207c12, bd60, 0718, sigradi2013_381k, 7d51, 05d2, acadia14_427ar, acf1, cdb7, ecaade2014_024n7, caadria2017_057z19, 2232, acadia14_33ah, e9dd, 5096, 990f, sigradi2013_222h, aa03, f0c2, ascaad2014_013x6, c822, 95ce, b0cf, 1d56, f231, caadria2015_073f10, b5bd, 1680, 0747, a288, 6c45, caadria2015_188w27, d9b1, d926, aebf, 968b, 5f3d, acadia14_23av, sigradi2015_13.316x28, a412, 16e3, e83b, 3734, c130, b3c2, 91f4, 2c2f, 91e8, aa5a, 9d80, bee4, 9533, cc73, 41cb, ecaade2014_086a21, caadria2017_096v26, c14e, caadria2015_031r4, 4c03, acadia14projects_589b, edb4, 3448, 2b88, e4c7, 640c, c645, f90e, c9ef, 1db9, 1545, a083, ecaade2013r_009u5, ed12, cef3, d437, ecaade2016_083e24, 8aaa, 1258, d167, 03a8, 4777, db1c, f1d0, 2a22, caadria2015_033c5, faaf, ascaad2014_008b5, d1ad, acadia14_445aa, aebd, acadia14_627ap, 8de0, 4da2, 8039, 2c0f, sigradi2014_030w1, acadia16_130p9, 63e4, 3ba4, 41e6, cb4c, d561, 5181, sigradi2013_401n, sigradi2013_28k, 0929, db70, 76ce, 0be3, fe72, ijac201614203x8, 1807, e4dc, b05c, b512, ee0c, 012b, af1c, caadria2016_013p1, acadia14_153az, f6f1, 63cf, 0359, 13da, ab4a, 7aec, e6fe, b3a2, cc7f, 0835, ff6c, d9c5, sigradi2014_279x2, bea6, fc04, c69e, c283, 9a10, sigradi2015_8.47i11, 2e8c, f20f, 7aba, ecaade2014_052b13, ee5b, 9e4a, f13b, ff4e, 965f, 9657, b081, a78e, 0763, 29be, 8dc4, 0684, 2db0, 7ed1, c2b3, 2c3c, ecaade2015_155f32, ecaade2015_253r57, 77a0, 92b8, 6656, af79, a9ca, 8b53, a415, 76cb, 4bad, 4b0c, 0752, bcc9, 826a, b481, 9175, sigradi2016_752pp, caadria2017_190v45, d53c, bf17, 7864, d20e, caadria2016_249j11, 0bc8, 3c21, 2539, 276f, caadria2016_187s8, ecaade2014_019e5, c9a1, fa85, 590b, ecf7, 1a8c, sigradi2016_356f, 1f07, 86af, 6c3c, ecaade2016_136i38, 046c, d715, c190, cc45, 2635, 2b84, ecaade2016_210j54, 048d, acadia14projects_479r, 7bbe, 444f, bf7d, 5532, ijac201412401z3, be5d, 6597, b0c9, 3962, e4ed, d05e, c50a, 3970, 5a8d, 983c, cc37, 8cf1, 2808, 7995, 5062, 425f, 0ae1, 812b, cc18, 067f, bd49, acadia16_184k12, f8a2, 2b7a, caadria2017_051o17, 31cb, 7b84, 6c3