CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

authors Montagú, A.F., Bermúdez, J., Rodríguez Barros, D. and Stipech, A. (Eds.)
year 1998
title II Seminario Iberoamericano de Grafico Digital [SIGRADI Conference Proceedings]
source SIGRADI Conference Proceedings / 978-97190-0-X / Mar del Plata (Argentina) 9-11 september 1998, 455 p.
series SIGRADI
email amontagu@mail.fadu.uba.ar, bermudez@arch.utah.edu, dibarros@mdp.edu.ar, arqasoc@satlink.co
more http://www.matrix.com.ar/sigradi/
references Cumincad : CUMINCAD References : TOC for Robots

CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

99ac, acadia15_497j22, sigradi2014_197a7, 75d9, 2f07, 4af1, 80a1, 21cb, caadria2015_043l5, caadria2015_130s21, d6e6, 1162, sigradi2013_138u, ecaade2015_180r38, e154, 8db3, caadria2017_009p4, 362f, ce9e, 93d4, 3251, 95e3, 0bf4, sigradi2013_54l, 6aae, 22bf, 8b1a, acadia15_333x13, a222, caadria2017_145b38, ecaade2015_261m58, 63ac, 4983, acadia14projects_347ar, d0d5, 7beb, caadria2017_132k35, 6c74, ebcc, 6b20, ijac201412401v3, ec90, 55ca, ecaade2014_138p30, db95, ijac201614202c8, ae86, ffcc, 09fe, 6c9d, 16e8, ecaade2016_139h39, 43e6, 5bab, 181f, ecaade2016_042k11, caadria2016_013o1, c51e, 9258, acadia15_443y18, 6932, bd67, adb8, e325, b666, 14f3, 1c9d, ecaade2014_070t16, a569, c567, ecaade2016_065c16, e8d5, acadia14_339y, c5e1, a724, aee4, 1ebc, 8190, 853a, sigradi2013_429i, ecaade2016_027e8, ecaade2016_183s49, b898, 2e22, sigradi2014_186i6, fedf, 1a2f, f347, 0b85, 5afd, ijac201513103w2, acadia15_161k6, ccaa, f398, e53a, ee12, 8c44, d00d, 96e7, db98, acadia16_140a10, acadia15_57x1, caadria2015_119x18, 3805, 1039, caadria2017_002k1, 7696, 5745, e950, 442f, efac, 6114, acadia14_145s, ijac201412303x7, ecaade2015_81p15, 6ba7, 2b3f, 7136, a78e, 28f7, b57a, d2f7, 9399, 0cb6, acadia15_95l3, 9632, caadria2016_157r6, a4cb, caadria2015_067k8, 503f, e07e, bd5b, 9423, ff04, sigradi2013_54p, 516d, 4cba, afb9, b9cc, caadria2015_190g28, 60c3, 4438, 6ccb, 8020, f8ea, 5653, a79b, 34b6, 02ee, caadria2017_051s16, ed75, a473, 702f, f831, f668, 31b4, 7166, d126, 23e6, d5c4, 0608, acadia14_125ac, ac70, 24e7, bfcb, 0f46, 556b, 4069, 317e, ijac201513305f12, 367e, 8e7b, 89bc, b312, 6ef1, ef41, f5fe, 5a94, caadria2015_188c28, 6f49, caadria2016_579s24, 13b5, caadria2017_109c29, b8e6, 6242, 9562, ecaade2014_104z23, a88e, a343, e831, 6618, ascaad2016_057n22, 6472, acadia14projects_497ac, 33d7, 7966, ecaade2014_144x32, ce4e, ca85, f610, b701, a184, 3a1a, d90c, d772, 2c83, cccf, 5087, a73f, 2bfc, sigradi2013_386o, a880, 68fa, acadia14projects_479k, 5b9f, ecaade2015_55a10, a0a2, eb30, ecaade2015_329o71, 8d88, bb65, 993c, caadria2017_070m22, ijac201614307f4, 41dd, ijac201513206l9, d5de, d49f, d971, fece, ecaade2015_33e6, 2558, ecaade2015_87t17, ijac201513101g1, 52a0, 4686, 8ba8, caadria2015_246w35, a1a6, 240d, 8e94, 99c8, 7ce3, 9851, ffc0, 8950, ecaade2016_222j57, 0f6a, 1c3f, e052, 4f35, f232, 0baf, c16a, acadia14_549s, 3032, 9c2a, 2237, sigradi2013_158e, cce9, 8ec2, 1aca, ascaad2014_029e8, 8c50, ecaade2015_138l27, c58f, e182, 8474, sigradi2014_291p4, 6499, 2036, 75c4, b7be, e62e, db44, 5116, 21c6, 1dc2, bbad, 982d, b641, 1ac6, 8a56, ecaade2016_011x2, sigradi2014_178p5, ec43, 8694, adff, 6e52, ijac201614208m13, b452, 4d7c, ascaad2014_003r1, 990b, ba7f, 7018, 8b7e, 49bd, ecaade2016_026s7, 0052, a818, b491, 2fdc, a0ac, 7382, acadia14projects_719g, ijac201614308z5, b04d, 78fd, f20f, caf0, 4a2b, d5f8, acadia14_339aa, 7bd5, 75f2, acadia16_98p7, 977b, 2a87, 0a37, ecaade2015_284h61, 1ba2, f90a, 33e9, 12ce, 9492, ab9d, bc00, 415d, db26, 721e, d520, ijac201412301t6, 5ee7, ecaade2014_186z47, 5d19, 498a, d506, ecaade2014_186e47, ed4b, 9447, 1399, 9adb, 5446, f3c3, 9810, 545e, 7e09, 290b, dcff, acadia15_451h19, ea47, 2e2e, c42e, ascaad2016_035r13, ffcd, 211f, c4a8, acadia14_291f, e34d, f9ec, 31ce, deeb, 0c04, d66d, ecaade2015_21d4, 1802, 6e3c, ecaade2016_016k4, e8fb, b803, 5e67, b551, 0eda, 06ac, 8697, eacf, 469a, 12db, fc26, d183, b7b6, caadria2015_209y31, 6cc2, 3cfc, 8c51, 89b7, ecaade2014_057p14, a8ad, 986a, c606, 5ce7, 5118, a055, 3d24, 5fc7, ecaade2015_175s37, d143, fdf7, acadia15_443b19, caadria2016_177y7, a9de, 0e32, 06d2, c8da, 2d7b, acadia14projects_267h, acadia14_479n, 1c62, acadia14_619af, ijac201513203l7, 1d62, ae1d, d8ee, ecaade2014_042o10, bf46, 7815, ef8d, b2b9, ijac201412402d5, b5eb, 6035, 8275, 4e02, 5867, 31f7, 2b9a, 4a30, 5762, f576, b647, 65bf, 07b6, ecaade2016_057l14, caadria2016_829b35, ecaade2015_17t2, cfcf, 671c, 77ad, d315, e2a0, 7c6f, 5e06, ecaade2016_027b8, a3e4, 2633, ijac201614101c1, f53a, ecaade2015_138y28, f2b4, fd3c, 4a16, ef61, fe9a, 3e33, e656, caadria2016_589w24, 2069, ecaade2016_129w35, acd6, 8039, caadria2015_213y32, 5b40, c42f, 46c5, acadia14_281s, 4a07, d9e5, baf0, f8eb, ae62, 823c, 67af, 4f4a, 0795, f3a1, 4ab7, acadia14_91r, 2a12, c61e, 7540, ee8e, f808, 05dc, 7606, 4e9b, 6ff0, 97db, 8387, 4291, ecaade2016_ws-foldingz68, e143, acadia15_211y8, 6054, 162e, 3e03, 5cab, 564d, ijac201614308y4, 87ef, caadria2017_110d29, acadia14_627g, 3b99, f735, 0276, f83e, 9bef, 24fe, ccc7, 3f6b, caadria2016_539g23, 06c9, 7eaa, f70d, 7b12, caadria2017_057x19, 8e84, d202, eb52, 1167, 3344, 7025, c9a3, b68b, 16f9, 29f3, c189, 8ad8, 00ea, a58e, ascaad2016_038b15, 2a48, ecaade2014_084v19, 7d8a, f126, 9bf5, 8c8c, 984e, 4a66, 70b1, f66d, b8cb, e400, ecaade2014_199x51, 452a, 32a6, acadia16_88b6, 3262, 7479, 4250, 458f, cd95, 3a7a, 7a0e, 4a89, ac2c, 16c9, 2e73, ascaad2016_025o10, ijac201614102m2, b3c2, 2762, 6206, b2d4, f115, 622b, c9eb, sigradi2015_6.151d8, 9f50, 9191, 87ae, ecaade2014_113x26, ec62, 116b, 4be5, 110a, cbcf, b55d, sigradi2013_212p, 455d, 2f03, 5c23, dc7f, 99ea, acadia15_123m4, 4278, eea9, 52ca, sigradi2014_213v7, fc59, d31a, 3823, 597b, 5125, caadria2017_016i6, a619, 95ba, 32da, d554, ascaad2016_049t20, 9b9e, 4571, f7d3, f15c, 0155, ecaade2016_230l62, bc0e, 34f9, d4cb, 615e, a5c7, acadia16_352c22, 5921, 00a0, 2842, 25b4, b173, 1d8c, 005c, ecaade2016_033y8, 2970, a377, 670c, ae43, d685, c33e, fcc6, caadria2016_755j32, 86d2, e3d4, a068, acadia14projects_627av, ecaade2015_55l10, e4ec, 7a89, 34a9, ascaad2016_010t4, b992, 70b5, 5056, f954, 3e86, ecaade2016_123v33, 727e, 32d2, c2b2, c684, 19d1, d5cc, 8c08, a6a0, 5e16, sigradi2013_155m, 10b4, 2eb3, 9edb, f1b6, c35d, b209, caadria2017_185u44, af58, f996, b83f, cba3, fbb2, 1199, 04b7, e2ea, 4a02, 838e, dfba, af80, 05fc, 1d2a, 9cac, ecaade2016_026u7, 7697, a2d9, 5f82, 8d5a, 8dd5, ijac201614202t7, 9945, c396, af7b, 8096, 5ab6, 2026, 82f4, f125, 805e, 8af1, e98e, 614f, 30c6, a768, 0cd9, ac45, 0112, 2c25, fa6e, ecaade2016_074n21, 835d, f31d, f98e, 55ef, 0153, 5aba, 94dd, acadia14_339ad, ecaade2015_130f26, dbf6, ascaad2016_038x14, 5017, 9035, f2ad, 4f54, eef2, 8a8a, ecaade2014_112m26, ecaade2016_191a51, 053e, caadria2016_507i21, 6213, a5f0, 6778, f07e, eb25, 30a5, sigradi2014_109h9, 36e4, 016c, 7b14, 22de, 12cd, 74de, abc1, c2ed, 9687, 3e02, ecaade2014_096z22, 5808, 99dc, ecaade2016_118i32, eccf, 5687, ascaad2014_014t7, e7bd, ecaade2014_233a60, 1888, ascaad2014_028n7, f73f, ecaade2016_063r15, ascaad2016_045c19, 1caf, ijac201412404b8, 2df4, fb9c, f46f, c10f, 388c, 201e, ecaade2014_109t24, ae93, a675, 6535, 50ba, ecaade2015_138k29, cdc0, bb75, acadia15_95i3, acadia16_470f27, acadia14_479y, 0f1f, 0fd9, fc2a, 52b5, 9cbd, d321, e67c, 1201, f028, 7215, 8807, ab1a, c1f5, 695a, 8e79, c48e, sigradi2014_313w5, ecaade2015_18w2, ecaade2016_162n44, bb55, d90f, 2623, cd44, acadia15_149t5, 2f18, 720e, aefa, 1c23, aecd, a9ce, bc13, acadia14projects_23af, 5bc0, 0663, acadia14_145v, 29da, f440, 5222, 161c, 143a, effa, 56ea, 6dd5, caadria2017_055n18, 4418, da87, 2591, e83c, ac10, acadia14projects_135o, e283, ecaade2016_023u6, a5be, sigradi2015_4.52l6, cbdd, f04c, ecaade2014_138d30, 097d, ecaade2014_167l40, 8657, e4c3, 3a0c, 2287, ecaade2016_162f44, ccca, ac05, ascaad2014_028s7, 135d, a163, b192, sigradi2015_6.387x9, b8be, 5ec1, ecaade2014_153s37, a1fc, 16f6, 99df, acadia14_655ag, cafe, d112, acadia14projects_53u, 9814, ecaade2016_222e57, f5a5, 6a21, c12d, 56fb, 4dd3, 00fe, d1f5, acadia16_184v12, 7f82, sigradi2014_109f9, c20d, 1531, b2b6, c5d2, 8873, ecaade2016_015u3, ecaade2016_241c64, sigradi2015_6.366d9, ecaade2016_067h17, 2d3d, 44b2, aef0, f0d9, c103, 4818, 4faf, 217d, sigradi2013_285e, 56fd, 3fd6, ee30, sigradi2015_3.268g5, 2409, ijac201412205e4, 8702, 0d12, f90f, ffd4, 2e91, 0676, 7703, acadia14projects_375l, 2be6, 8449, caadria2017_054e18, 05fa, ecaade2015_229a52, 65d8, e4da, c924, 47f0, e57a, ecaade2015_25k5, 17be, f510, b047, 731d, 6bc5, 6cd2, c68f, 81d2, 3dd2, 59bf, 0310, de85, ebb3, c2a2, f1fc, ecaade2016_123e34, d5ca, ascaad2016_043k17, b355, sigradi2014_052p5, acadia14projects_153ar, acadia14projects_23z, 2343, af72, 3a1e, 318f, 583c, 98cd, 93bd, 147f, acadia14_43aj, 126c, 6520, d055, sigradi2014_265x1, acadia14_463b, 6439, 7d12, 9915, d547, 74a7, 6c23, 2c57, ascaad2014_022o4, 9af2, f740, 70a7, 5f19, d71b, 41bd, e51f, 48a4, 3833, ijac201513205l8, 48ff, 5c6e, af44, bd3e, 822c, caadria2016_167o7, cce4, f10d, d859, b4ca, f020, a4a2, cf0f, 10cb, 8353, f2e2, 6475, 3d94, 08f2, cbd1, 1c77, 3027, cb7f, a03b, 98a5, c086, fd9e, 84ca, 25dc, 3216, aab1, 2b74, 387e, acadia14projects_375m, 2a1e, acadia14_365ap, 748a, caadria2017_041y12, fa60, 6882, 9306, 653c, 0797, acadia16_106i8, 40af, c08f, ecaade2014_220j56, 7b0e, 01ec, ab59, 1af2, f198, e970, a159, ecaade2014_127o28, 9e2e, aea9, 5fce, acadia15_137c5, 0fc8, e271, ecaade2015_114d22, ce55, 5d1c, 3edc, 6806, 3742, ijac201412207f5, b161, 803b, a93a, e007, 867a, 05cf, 9bab, 9ca7, 2998, bc62, 95c3, d9e2, d1bf, b951, ijac201614208g13, 3782, 6b76, ada5, f61f, caadria2017_134y35, 3e61, 8c81, 57f6, sigradi2015_10.138a19, 44f5, 4442, 7b4e, 3b3a, 092c, 6c08, ccf5, ecaade2014_080k19, 3417, 0d8b, 8edd, sigradi2013_315v, 9a42, 93a1, ecaade2015_237d54, 3eca, ab7b, 78f0, 367a, caa4, 5a24, b261, 25b9, f607, 4b4b, 285c, ecaade2015_161j34, 2e62, acadia15_311m12, 6956, 581c, 7e36, caadria2016_197n9, a639, 6ca9, ea85, e6a8, acadia15_417g18, 090d, 53cf, 43e0, 5864, 7d57, 94c6, 4c68, bc56, 263a, bdf7, df1a, f7b0, 0cfe, 8b9d, c8c4, a69f, aa95, sigradi2014_015d1, cc4c, ecaade2016_234v62, sigradi2015_4.52k6, a6a1, 626c, 4976, caadria2015_164g25, 9b61, caadria2017_027v9, ecaade2014_010g1, acadia15_57i2, sigradi2015_3.209g4, 9f97, 26c1, 396f, 0835, df85, 2ff9, 4d95, f089, sigradi2014_164k4, c76a, 1be0, acadia16_62j4, 89dc, 478b, 31ae, f580, 543f, 7de4, e8ea, ecaade2015_109y20, aee7, 71c5, 06f5, ecaade2015_21y3, 5bb7, 589b, 3e55, 7b30, 1d11, ascaad2016_038r14, ascaad2014_019k3, caadria2017_155o39, 33f6, f373, 6dfc, 8c86, 047c, 91f9, bfbc, 57f1, 6487, ijac201513104u3, 9bf0, 555a, acadia14projects_333au, 63e6, 93c2, 98e9, dc73, 18d4, caadria2016_055m3, 8bd5, 31f1, 0dcb, 3da4, 542c, f072, 497b, ed72, d40b, 4e6e, 5eed, d507, acadia14projects_347ap, 7e01, 5ef0, ecaade2015_196z41, a2a5, a0e9, d16c, 71cd, 3247, 89bb, 8b69, c8de, caadria2016_395z16, acadia15_451g19, 40a5, ecaade2016_113u30, ecaade2015_297d65, ascaad2016_008g4, 9c90, a084, c418, b116, 5cac, 7a1d, b925, a6de, 48fb, 44cf, 9542, 2572, 54cd, 050f, 8a0c, b5e2, ea7f, 93a5, ecaade2015_48h8, ecaade2016_102x27, 7de0, 3f0f, c603, 5d3f, c369, e61a, 9385, c75b, 3e47, 61e0, c3ab, 3e57, a6fa, 4081, 0358, 97d1, f399, 7ede, b6c7, 2656, caadria2015_087w13, ecaade2014_111j25, a987, 1d03, 2b28, 9237, 51a0, 1f28, 025b, c2a4, acadia14_479w, 662e, sigradi2014_095j8, e914, 6146, 268b, 09e0, 2442, b869, sigradi2013_280k, 434b, b571, ecaade2015_202s44, 563e, 45f4, 54d0, 3192, 1c02, 8629, 7351, 3880, acadia14_189a, 6c81, cd9f, 3fb7, d918, b91c, a277, 7c3c, 0551, 90ce, d5e3, e62c, a6bd, 416a, sigradi2015_6.42t7, ea57, 75cc, 0546, e861, baab, 3a4b, caadria2017_043f14, 15c9, 2e5d, df0d, caadria2017_051n16, bfc0, 1160, a1be, 2afd, ecaade2015_170k35, 3423, b851, 454b, f53c, dd89, a832, 7a77, 4914, caadria2016_013g2, 5323, acadia14_609ai, b73e, 48df, 346b, d745, b285, bef5, b99c, 4aa0, caadria2016_517h22, 2c66, a0d1, 6e57, caadria2017_052t17, sigradi2014_192r6, 5d2a, 29a7, 98dc, 824e, 6d80, ecaade2015_193e40, caadria2015_004n1, 7e7c, 51c6, 1bfb, ecaade2015_205a45, 62c6, 69d8, 998e, 9950, a3b4, 70c6, ab70, caadria2016_435i18, 5d02, d618, db3a, d006, a4a1, 7ee0, acadia16_12v1, 44e2, fd46, 140e, 1465, 1629, 476b, f40f, f200, ecaade2014_030h8, c0e3, dee0, e0ae, 1c8e, 637d, 08a7, e679, ce00, 4693, a0c6, 985a, 5911, dc4e, 0764, 7a91, b5e9, f097, e209, 0a83, ijac201614407x4, a711, 1281, 0b92, 184a, efbc, 866e, sigradi2015_12.297g28, ijac201412303g9, 9a3d, a3d9, 70d9, fa92, 6602, ecaade2014_153u37, 0d68, ijac201412305p2, 4d81, 8b41, 2cf6, 4d3d, eff4, 74dd, 4936, 2d9c, 90e6, 66ab, 6189, 48d8, ecaade2014_016i4, a51f, fa71, acadia15_431u18, c2f4, ecaade2015_196b42, ascaad2014_014x7, b09c, 257b, acadia14_43ak, b2a8, 35db, 345b, 6591, 1929, 7562, d2ac, acadia16_174d12, 3d0e, 772a, 37c3, e742, fb3a, fda2, d784, ac0d, 125a, sigradi2015_6.329v8, 11f6, caadria2017_008z3, 4658, 16eb, 6cb2, caadria2017_016v6, bf30, 5d72, acadia16_308a19, 84d1, 8537, 8456, a732, 6ba6, 6a62, db36, defa, 2a84, sigradi2014_227l8, sigradi2015_8.81z11, d2b1, 5823, ed17, efbd, caadria2016_259o11, 27e0, 249e, cb55, f265, 5c39, acadia14_125ae, ijac201513105f4, 3876, fb42, bdcb, 449a, 6df3, 3a64, ecaade2015_227t50, 2d30, aa8e, 9e49, 5faf, ecaade2016_123w33, 2944, 234d, ijac201412204o3, da9f, ecaade2014_157m38, 78a0, ecaade2014_239x61, a6fc, 6a29, c1d2, ba21, 41e9, f161, e4d7, 1420, a526, acadia16_362t22, sigradi2015_4.52n6, 96d6, ascaad2016_058e23, f065, 8241, 2fd6, e6d9, f3a2, 7b69, dc19, ijac201513203n7, 3ddb, 08dc, 57b2, a7a0, ecaade2015_21h4, 3b01, 76d5, 92ff, 36ee, 4eeb, 7788, ecaade2014_035d9, 4654, 29a6, d3ae, cf06, 3b94, ac80, dea8, c542, caadria2017_174j42, caadria2015_181d27, 2e98, 287f, a1d7, 6d1d, 104d, caadria2017_074m23, 0180, 516f, sigradi2015_3.221s4, acadia14_601ae, 31ad, 19c9, ecaade2014_052c13, ecaade2015_240z54, a2a4, ecaade2014_072j18, c4b1, 7a71, c105, 9287, cc1c, 7196, e4b1, 7518, 80ae, 52f1, 1479, 484f, 428c, acadia14projects_43ad, 5059, fd2f, 6961, 4867, acadia14_189ap, 0e24, 98fc, ecaade2014_111l25, 9c28, 5cfb, e44c, 4ef7, 0f9a, ff53, 4a6d, e2a4, 3b16, 30e2, 964b, 4c62, sigradi2015_8.186o12, ascaad2016_020z7, f446, a23d, 85f6, 002e, bc8d, 51fe, sigradi2013_138o, 4f74, ecaade2014_153t36, d21d, 9e4c, 4754, 1c0d, 5355, acadia14_63ax, ascaad2014_024v5, c1c5, 8c09, 864f, 82d8, 12be, 569f, 608b, sigradi2013_194j, d4b5, d2ca, aa1b, fc1c, 3a1f, 10dc, ddbe, aad5, a823, 559e, c33d, 8682, cf2e, 36b4, 730e, 12e7, 3989, ecaade2015_59j11, fafc, cd67, ec45, 3f8b, e3c7, sigradi2015_3.268f5, 3b1d, 1024, 9ec0, e924, d157, 8292, 445f, 34d8, a145, ecaade2016_114f31, 685f, 1031, 1380, af10, ascaad2016_003x1, 67e1, 0454, fa7a, b694, 2b8a, 2d00, 451b, ec60, 4ef8, 5100, b023, b7f8, e8ec, 25e5, f65e, 830c, caadria2016_579u24, ba36, 3cdf, acadia15_161n6, f9a4, c54d, ecaade2015_170w35, acadia14_609am, 5d61, 9d66, b5a5, 9359, 9b62, feaa, d02b, fa56, e054, ad3d, 2f68, c5f5, 7dd5, ed40, a513, ecaade2016_102g28, 2028, 38d9, 8c6e, 0c19, ea59, c5ee, 3bc6, acadia15_395e17, 4e5a, da98, 2c1d, 5394, caadria2016_861c37, 498d, b5ab, 5338, 022f, ecaade2015_333k72, e21f, 5ea5, f100, 4856, 5d0c, 83f8, ecaade2013r_005k4, b9ed, caadria2017_015z5, acadia14projects_199ak, acadia16_62h4, b680, 08d0, acadia16_344u20, ecaade2016_bkok65, db31, 3ed4, caadria2015_114g18, e5a4, 425a, ecaade2013r_013v7, 1a62, e916, ebd5, aa7d, 91af, 1d61, 7b96, c939, 1476, a72e, 50cd, 8fea, 0778, 5817, 0173, ijac201412406n9, 62c7, 3f0b, b9cb, d3a6, ddc7, cf6a, 4ae3, c4de, af6d, 1a42, 0d22, c7f2, fbe6, 04b0, 79b2, 4e63, d3ab, 4946, ecaade2014_053n13, 091b, bf31, 310e, caadria2017_072a23, fc81, 8ef9, ca77, 8156, 8e25, 0426, f166, 955c, cd72, b9fa, 0889, d53d, ascaad2016_022n9, c1cb, 05b7, ecaade2013r_010x6, d87d, 77af, 8d70, 0d07, dbe5, eab9, 4c73, 0274, 48ee, 08c7, 158b, bcbb, e53f, e346, df7c, 96fe, f9d1, 1bde, sigradi2013_386i, 58cd, be1f, e3fc, 4a80, 1f04, acadia14_609at, f017, ecaade2014_014d3, 11a3, ecaade2014_133m29, ecaade2016_065b16, 124f, ac6a, b31a, 2639, e9e3, sigradi2015_9.347t17, 850f, 0c95, 262a, 3568, c599, 0f36, 6d26, 4902, 169a, be7e, 85c7, 15fa, ijac201412305u2, caadria2015_126w20, cd51, ecaade2016_006a2, 46c8, acadia16_88h6, fbf6, 994d, d810, 66e3, 7fe6, 251d, 5269, ijac201614206u10, 1516, 63ba, e891, 2e1c, e928, cd3c, 8b12, f74f, 2afa, 1975, d29d, d39c, b79d, 409e, caadria2016_291d13, 5824, 1a97, 7685, c7ab, b7ee, 0502, acadia16_164r11, 0ee9, cee0, 18c8, e0a9, ff2d, 4824, ijac201412407b1, 21ef, 72be, 01ae, e16b, 002c, 75d7, 1242, acadia14projects_145aj, caadria2015_108u16, 9e93, 7246, e760, ijac201614309f6, 4f38, 8f83, 26c2, bdc9, ecaade2016_tkow66, caadria2017_069c22, 51d7, ecaade2016_007i2, fded, c0df, sigradi2015_10.307j21, cac2, sigradi2014_097o8, b17b, 80eb, 85e1, 81db, b6ba, acadia14projects_357ap, caadria2017_175e43, f540, 1c6c, f1bf, d7ea, ecaade2016_223h59, acadia16_270b17, a59a, acadia16_244p15, ec76, d536, a094, 87d7, 31b6, ecaade2014_153m36, ecaade2016_073h21, 330f, 6b2a, 3204, 826f, d52a, 4cad, 5244, 17ab, 3c26, ijac201412201k1, f038, ecaade2014_230l59, acadia16_318i19, f339, bd53, 8dd3, ecaade2016_154v42, 36f3, b64b, ecaade2014_151t35, b24a, 76a5, acadia14_699b, e1ed, a031, b07d, d48c, ab33, e7a6, 296f, b26a, 874b, bf89, sigradi2013_248z, sigradi2014_103y8, d422, 2320, a314, 4a3d, ecaade2013r_012n7, cfa9, b001, f5e8, fec3, 6f5f, 4970, 7392, 414b, 6c0a, ecaade2014_139b31, ascaad2016_010b5, f366, 75a9, 50ce, 0edc, 15ce, 73fd, 54d4, 02d1, 9487, caadria2015_220g34, 3071, 350e, 11c2, 3f87, b0c2, dde4, 4eab, acadia14projects_609ad, 3f5f, c932, 20d2, sigradi2014_213a8, 355c, 6cb3, ecaade2016_072k20, ecaade2016_147p40, 69f4, cb10, 4ba4, 1b09, ecaade2015_307l67, ascaad2016_018i7, 8ad9, ccd5, 424d, 6136, 4887, 0501, 89c4, 091c, 0528, 49a9, 65a4, 0a6a, fd39, 7e60, 17ce, 06c5, 60cc, e4e8, ea45, 04c4, 1dc8, df81, 2d89, 4470, cfc4, a35b, sigradi2013_390f, acadia14projects_389ay, ecaade2015_196u41, 870d, c72c, 00b3, e62d, ijac201614103m3, d399, 5161, c239, 1872, 592c, 8c25, 1ec1, c267, ecaade2015_180t38, d3d6, 537f, 5aa9, ecaade2015_250i57, 20e3, 2dcf, caadria2015_054j6, e317, 4044, 8aad, 085a, c309, c1ff, 5738, ac96, a0f2, a6c5, 684e, f6e6, 8866, d4db, 57f3, 629e, 7708, sigradi2015_sp_8.6e30, 1b6e, c2db, ijac201412304j1, 225f, 603b, 1e57, ecaade2013r_002a2, f897, 26b6, ba0d, 7cea, c54f, 7c59, ascaad2014_014d7, 63a5, a749, 4670, 85c3, ijac201412307j3, 1d07, ecaade2016_078k23, 0210, 3c3f, acadia15_497l22, acadia15_263e11, 7356, 0ea9, 36ef, 1371, acadia15_185o7, 21f1, c482, b374, ee43, ecaade2016_032z8, caadria2016_539z22, fa34, 3457, 6d65, 32c2, sigradi2014_123s9, 1665, dea3, sigradi2013_313, f23e, 5873, 45da, ae25, ac3b, 51a7, 6a5d, ebbf, ecaade2016_033b9, 27c1, a004, aa7e, 2595, e308, ba7d, 239e, 2220, de23, sigradi2015_8.264i14, b342, e445, acadia14projects_111l, d44d, 78c7, 3c07, e678, 1612, bc9c, 4650, 8bf6, dd25, a991, 43cd, 9f09, acadia16_164z11, 936a, ecaade2016_087v24, 4cb9, sigradi2014_099t8, 746b, c70e, 1156, 3a9b, 6eb8, caadria2015_126e21, c1c8, a853, 5dd8, 26c9, 76cd, 3f2e, 6a1d, 1b73, 7ab8, 65bd, sigradi2014_201j7, ecaade2016_190s50, 438e, ecaade2016_152a42, 713a, e661, bb00, 7dbd, ecaade2015_171j36, ijac201614302t1, ecaade2015_73b14, fbcd, 41ac, 6bde, 774b, 5ff3, 6781, 5ab5, 8b62, acadia14_177p, 5838, sigradi2013_326i, 807a, 1eb3, 789a, a04a, a566, 9a04, 63a6, 9bf4, 4f71, 0ecc, d8dd, e34f, b644, ecaade2015_241j55, d1f0, 5b4d, 2fd5, 7cb0, ecaade2015_21r3, ee2d, caadria2015_060r6, 5cfc, ascaad2016_009p4, 3357, acadia16_244w15, 1958, 0699, caadria2017_165m41, 73b9, df95, e7ad, 5f8e, 109f, bdfd, 46ad, ae68, dd4e, bebd, b3af, eb42, b980, 9321, 2775, 6219, 68e2, e4ba, ecaade2016_011w2, 5fd8, 11a1, c0ba, 92ac, fd2a, 9c70, af28, 7497, 2e08, e5d6, e998, de45, 7039, 6195, 5bbf, 5226, c3c5, fa00, b20d, caadria2017_115f30, 8349, 78f8, 8a1f, 17d0, 7fca, fc9c, c249, ecaade2015_138m28, acadia14_691a, 6bba, 9d97, caadria2017_094s25, acadia14_347am, sigradi2013_386t, 2dbe, ecaade2015_284s61, acadia15_483v21, f2bf, caadria2017_051k17, ecaade2016_045e12, 254b, ac84, cfd3, 5f94, a7af, 4f51, 6916, ascaad2016_011h5, ecaade2014_022y5, ee86, 7c07, 3cdc, 47c9, ab5b, e962, caadria2016_641r27, 271a, acadia14_435af, caadria2015_065a8, ecaade2015_304a67, 5972, e132, 9fd8, 8c06, ecaade2016_161b44, 63fa, c2f3, e759, 1e1e, cd48, 2f73, dfd1, ascaad2014_005n3, 919d, ecaade2015_25n5, 7db2, b831, 1442, 0703, ascaad2016_009m4, d8a2, 8528, caadria2015_114u17, sigradi2015_6.387u9, 71e4, 31c7, a7e0, 793f, e27e, 4ad8, cd6c, d26a, 9678, 1f85, 0cb9, a692, 902e, 1ca9, ecaade2015_185m39, 75d0, 401a, ef43, 6ad5, ce94, acadia16_196f13, c71f, 1dff, caadria2015_213t32, be64, f8c5, 4573, f1e1, 0a5b, ijac201513306a13, 3e8c, 433b, 4933, fe54, ascaad2014_005a3, ecaade2016_078l23, 6f3f, acadia15_451t19, 1023, ecaade2014_214v54, 2311, ascaad2014_022g4, 89a4, 3519, 9dd4, e58d, 5529, bb2b, d050, c535, 6e16, 3c37, bed1, 779b, 6e40, af74, 3d81, 30ff, caadria2017_113d30, 66fe, caadria2016_095v4, dbad, acadia14projects_347ah, da7c, ecaade2016_026z7, caadria2016_641m27, 3057, 490c, 9cef, e67b, b3b4, 03c3, acadia14_655w, 530a, 3a7d, 2d81, c88a, 9f8a, ca57, 2a66, 78ef, b4cb, caadria2017_009r4, bd55, 6990, f79a, ab65, ecaade2016_162x44, c586, ecaade2015_114x21, d858, ac0e, 4fb7, 16fb, 1788, b6d5, d945, 688d, b013, 57d4, ecaade2016_046t12, 860e, ascaad2014_015x8, ecaade2016_199x52, b8e0, bc6f, caadria2017_028d10, 0c89, ecaade2015_92y18, sigradi2013_267v, 12ea, 6c56, 58f3, c74f, d0fa, 347c, 0f1b, ecaade2014_226y58, a824, 164f, ijac201412402s4, 1417, eca4, acadia14_167w, 3449, acadia14_365ae, ecaade2014_159l39, a530, ecaade2014_010s1, ebba, d9fe, ecaade2016_bkoj65, f78c, caadria2017_028x9, 459f, 62ce, 70e5, 100c, 38d3, 8d8d, sigradi2013_401h, 049a, 8c0a, a47e, 27b0, 5431, a266, 250c, ef1b, 9d48, a3ed, 8971, 2fb2, b068, ecaade2014_224u56, fbc4, 353c, f921, ecaade2016_158c43, ecaade2015_294k64, acadia15_357v15, dd63, 21e3, 330b, 20ae, 07f5, e0fd, 5a8d, 29e8, 70a6, dce1, acadia15_357o15, ecaade2016_077r22, 7262, bba4, 8825, acadia15_232m9, ecaade2015_301p65, 4eb3, 2ab1, acd8, b987, ecaade2014_233b60, ecaade2015_248n56, 10e2, 8041, 3978, af1e, ffbd, 2e28, 4dbc, 3d9f, 91a2, ecaade2015_196v41, 8174, 3940, 98d3, 9264, 9c02, ecaade2014_072m18, ijac201412401x3, 4930, 7348, caadria2017_023c9, ac92, ecaade2014_112c26, 106f, 827f, fd01, 1fe4, 76bd, eb6b, 1ff2, 9dbd, c48f, ecaade2015_118w23, caadria2016_209t9, 1a17, 9a84, 328c, 7c3a, b1b2, 7a01, 54ca, d2ec, 5c76, ascaad2014_008m4, 9789, ijac201412205s4, 3901, caadria2015_130h21, 55f1, d724, e3a8, 4f44, 21c7, ef7c, d627, 5fab, 6986, f624, ac7a, 0f7c, 3af7, fd40, e512, 3a0e, fb15, ee63, ecaade2015_114f22, c928, 07c9, 76e2, 1ec5, 0bf7, 77d3, bfda, ff48, ecaade2016_129z35, d4f3, a13e, df69, ecaade2016_234x62, 3389, caadria2017_135j36, caadria2017_142c37, 9405, 113e, ecaade2016_071y18, sigradi2015_8.339w15, 2bb9, 6c37, 8eff, 2f38, f6c3, fb5b, d441, 26d7, 6a5c, 00f5, sigradi2014_263h1, 544e, ee5d, 37c8, 599a, a1ca, 280c, 38ee, 5d32, 942e, e503, b7d8, 8b9e, sigradi2014_152u3, 0536, 99cb, 74e7, d28b, 55f3, 42d6, d678, 01a0, 0ee6, 9fae, aaa8, caadria2015_213k33, d639, sigradi2013_10b, 6bcb, 4bf0, 3a29, c210, 08ef, ascaad2014_014g8, ed03, 5e43, e58f, a00d, caadria2016_579l24, b6db, 50e8, d73d, acadia14_601aa, 9d2d, ecaade2015_248a57, 8623, ff85, 4f5e, 1828, 7214, cf36, 3fbe, a9a1, 6011, 1240, d21a, ecaade2016_105d29, ijac201614402s1, 6651, 1b75, ecaade2015_217m48, 1499, 1a2c, fd2e, 3ba1, d924, eb9d, ecaade2014_233p60, 016a, 91bb, ecaade2014_186c47, b28c, sigradi2014_047j4, e0c9, ijac201614102r1, bab1, 0d2e, ijac201614208f13, ijac201412407f1, ab1e, 897b, fb18, e144, 1392, 9d37, 5d90, 01d1, 6e36, acadia14projects_75c, b8c9, caadria2016_425f18, caadria2016_477c20, 196e, ecaade2014_029e8, fd0b, caadria2016_549v23, ef4b, ecaade2016_096n26, 8cbc, e0a4, b901, c7bf, 29d1, 62fd, 49e5, 4fd9, b1a3, dfbd, 76e6, fa04, ascaad2016_054a22, acadia15_211t8, ijac201412402i5, ecaade2014_168z41, feef, sigradi2015_7.203f10, 7da0, ecaade2016_046c13, 3366, sigradi2015_3.11f2, 5801, 5bb1, 2795, f434, 16d0, ea41, e515, cbe6, 8880, 5916, ijac201412406m9, f900, 0dd8, 0e49, 7e6d, ascaad2016_004m2, cc21, 1da5, caadria2017_124r33, b8fd, ecaade2015_53b9, caadria2015_015d3, 76de, ac0a, 4131, c9b8, 3700, 93ae, ijac201412303c9, 8545, ce1e, 780d, 7c82, f4d8, 5b7d, 91c2, 3851, d95f, sigradi2014_114k9, 6f2e, sigradi2015_3.65x2, 61d9, e7f0, 11ca, ecaade2014_133u29, b237, 66d9, ascaad2014_029x7, ff56, a9e2, caadria2016_383s16, ed5d, 0da5, 314f, a1ea, 1b93, 223f, 0e76, dfb2, 11fb, 8149, 8790, ad17, ascaad2016_030d12, d57d, c741, df2e, ijac201513303g11, ecaade2015_185p39, 9930, 56f5, 4439, 0ce3, bbc1, ecaade2016_170z48, 1809, b750, ecaade2016_067m16, caadria2015_043h5, 04b1, 7a53, sigradi2013_343a, 3363, c8f3, f394, ff39, 0f3a, caadria2015_226s34, 7e5b, b9ce, 0c74, daa2, 12e1, a7a5, ascaad2014_029l8, f42d, 61d7, 31cd, ecaade2015_297c65, b717, ecaade2015_175p37, caadria2016_167a7, 0164, 984d, 148e, 3ab9, aa24, sigradi2013_294r, 5f57, f6c6, ecaade2015_92v18, 0341, d027, sigradi2013_275g, caadria2016_641o27, 4f79, 5bff, ac44, acadia16_362l22, ecaade2015_199w42, f667, fcf6, f772, c4a9, 8e46, caadria2017_042u13, f8b9, 1448, 0ba2, 30d6, 1e9a, d76d, ecaade2013r_001t1, ascaad2016_058b23, 6c85, ecaade2015_53m9, 4a3a, 399e, 30ad, a332, ijac201614105c5, 8f8c, 6a4e, 0519, 57ee, c6fe, e9fc, 350d, 4e17, 70c3, 5901, c859, ecaade2014_225l58, bd0e, caadria2017_009s4, caadria2015_139w22, e4f6, acadia16_298h18, caadria2015_078o11, caadria2016_507g21, ijac201513105m4, f588, b549, 2cc3, 75bb, e162, caadria2017_030z10, c304, caadria2016_157p6, ijac201614207d12, bcb6, e1ca, 5f86, sigradi2014_151o3, acadia14projects_291e, 98b5, acadia14_43ao, 6ff8, ecaade2015_33i6, 4415, ecaade2015_116l23, ced2, 5af3, 804b, 537a, ecaade2016_163e46, sigradi2015_sp_10.179j31, b8f5, 0ac6, cda2, 583d, d0c6, b93e, a60c, ecaade2015_82b16, f353, eac0, ecaade2015_333e72, ecaade2016_132g37, c7b8, fac0, fbad, ec3f, ecaade2016_147z40, 76c7, 0691, 90cc, e901, 01e5, 130f, 18ba, 5ca5, 2b14, 14ef, 95d7, 9675, sigradi2014_345w9, c0ff, b79a, ecaade2015_206r45, bf09, ae0b, a00e, caadria2017_057t19, 9460, 6ede, e27f, ecaade2015_94e19, 16ce, 7a69, 1ba9, cf93, 1b8e, 6e4a, acadia16_440e26, 7803, sigradi2014_128e1, f057, f810, afdb, 55fa, ecaade2016_038i10, d8c8, 6542, 5dff, c140, 3e8b, 6e96, a3c2, af57, defe, 8820, 2101, cfad, 0ea3, f26e, 8158, 3229, 9901, ac23, adf9, 5546, 7758, 2849, b1cc, ecaade2016_198i52, cd50, 4947, 836c, ecaade2015_297u64, 00e3, 9ebf, 072a, 4df2, 2e38, 6b26, c50c, cbe4, 3e38, 2da8, acadia16_470r27, 3a7c, b2c1, ecaade2014_046u11, c339, 3da8, 3300, ecaade2015_155g32, 3a61, bcc6, 32cb, 5a26, 9d19, b514, a1c1, acadia14projects_357aw, 848a, 5cf9, eac6, 788f, dfc4, 802a, ecaade2014_089k21, acadia14projects_153ak, dc12, b27c, f44a, 54dd, f6cf, 526e, ecaade2016_027w7, 3c21, sigradi2014_341e8, bef8, 4d01, acadia14_357aw, acadia14_479h, 03ee, acadia16_352r21, ecaade2016_222u57, e5a0, 8133, a97a, 87d5, db7a, 2e61, ab26, e39c, sigradi2013_112a, 16f5, 9012, 1c65, 9a7f, 1b8f, 2650, 271d, df72, 0d89, a121, acadia14projects_339ab, caadria2017_004p2, 8361, 112f, ce70, ecaade2015_138z26, sigradi2015_8.186l13, dd74, be8d, 7917, a1ab, 0f51, 4295, 5167, 3f3a, 854b, 66f6, 1c61, a7a2, dd6c, cc8d, 393f, 0416, 1266, bbd7, 0216, 4b18, 70bd, e795, 7cbb, bad1, 0b87, caadria2016_157t6, 683f, 13f2, 5306, 0b94, 46bc, 0cb2, caadria2016_435n18, 76ca, ijac201614203r8, acadia14projects_487i, caadria2015_172c26, 5e23, 2d4e, caadria2016_013x1, 96b4, a10a, ascaad2014_008b5, 7946, ad14, 2f56, 0865, db5c, 297f, sigradi2015_9.141c16, c7c9, 4c60, 6929, fe4d, 5de9, 177c, def8, ecaade2014_011a2, f5ef, 07b3, ascaad2016_041l16, acadia16_270h17, e2a1, 1db2, ecaade2016_157w42, a5aa, f57e, acadia14_301ax, acadia14_399ah, cefb, 4605, b8f7, 551f, 5af0, 26bd, b57f, sigradi2015_6.387i9, 9983, caadria2017_001d1, f2fc, d148, 5866, d0eb, fd79, a4f7, e613, ascaad2016_011f5, 36c2, 0049, be20, 558b, abde, 1bb3, 98b0, 9ac5, d1fb, b71c, efed, 50bb, 4ca6, 5d59, ef13, ecaade2016_144i40, d03a, 0eab, 4dcb, acadia14projects_167z, ea91, acadia16_116w8, 2d8e, sigradi2015_8.264z14, e2e5, 0680, ed93, c7d8, 32c5, be4d, caadria2017_028f10, 38c0, 2e3b, acadia14projects_291al, 35b8, 5a6d, f621, 93c6, da55, d093, caadria2017_015r5, 861e, 0b31, 9afe, 03ec, b157, 853d, f426, ac48, b95b, 8351, ca2b, ecaade2016_222l57, ecaade2015_285d62, 5b88, 6bda, fbaa, d4e7, 3981, fbe9, b995, 28b9, 3331, 2ce9, 0daa, 21bf, sigradi2014_045f4, 378a, 0668, 408d, 2664, fad9, 0629, 3a2d, acadia15_251l10, ecaade2016_104r28, 5dac, ecaade2016_203h53, cc35, c118, dcb4, f1ef, 5123, 6d34, ecaade2016_185a50, 83e2, 0bc1, 8fe8, acadia14projects_655af, 8aaa, ecaade2016_243u64, 1593, fe68, 819e, dae2, acadia14projects_63ae, 616d, caadria2015_137o22, dd68, ijac201513105k4, acadia14_117ay, sigradi2013_401l, ijac201412306c3, 7b49, 6571, 4a0f, 306f, d3b0, ascaad2014_018u1, 2aab, 78de, 647c, 103b, 9a82, ijac201614208z12, fd1c, 6cfe, sigradi2015_4.219h7, 33ee, d629, be52, 555d, b3b1, 9a41, 1907, 1a15, bb90, 8c5d, a532, a059, a3b6, 1771, 876c, sigradi2015_11.8s23, 2d0d, ecaade2015_48g8, ced9, a918, b886, 885b, caadria2016_851l36, a4d6, 0e88, 5bad, eb8e, fe56, f699, b25a, 0580, 9c2e, f87e, 5c7b, ecaade2014_201b52, ec72, b39f, ascaad2014_017x9, 7dc3, e752, caadria2015_188e28, bf58, acadia14_619ad, acadia16_12r1, 67de, 2f04, 3315, 2919, f103, fc0b, 42e1, fba7, 4678, 89cf, b691, sigradi2013_183t, d95a, 52c8, fc21, caadria2017_158w39, ecaade2014_072l17, 4c98, 8451, bd8b, 3830, ecaade2016_036r9, 787e, f737, acadia14projects_627ap, 12b2, fde9, ecaade2015_92w18, 4a7e, 7fc5, daa3, 77ae, fea7, caadria2017_142l37, 4c89, 4783, ecaade2015_138e28, 36e7, 8112, a6d3, 2424, e769, 3017, acadia14projects_565ai, df60, 9e2b, b74c, 985c, 5ca9, ecd6, 7b99, caadria2017_110k29, ee3e, caadria2017_016g6, a9fe, ba14, 1395, f595, 99aa, 9900, ed16, 5742, 8851, 23ae, 1abf, ecaade2014_067c16, fcb4, caadria2017_016w6, acadia14projects_291ap, 44e6, df29, 3c16, sigradi2014_293z4, caadria2017_086h25, acadia14_719o, ecaade2015_205x44, d54f, caadria2017_046v14, a23e, e753, 884e, 1f68, d697, 5f69, 52cc, 28e7, acadia14_479g, 3f85, 52b6, 6bae, acadia14projects_267o, d30e, bf5d, e01b, 5e93, 5508, 1202, 1106, cde3, 616b, caadria2016_861e37, c4ed, 6992, 2bd4, 6f15, 1aa0, c6bb, 3fd7, 628f, f4e5, 7cc8, 290e, 23dd, 3538, 20a6, 8145, 568b, 8e67, b34e, 5538, aa33, 8ea9, ijac201614408j5, 2187, 2d7a, b8d6, 5d24, a961, ascaad2016_010z4, 132d, 3cde, 4d50, b593, ascaad2014_033y9, 2909, 9e95, fd16, 6ab5, d78a, 7e0b, f9ed, sigradi2014_239a9, b879, 9e3c, c0fa, 0c8c, ecaade2014_052v12, 3fc7, 52b9, 2625, 299f, ijac201412402u4, 0ba5, f6c2, ecaade2015_38k7, 2fb8, 5d8d, 6930, 5731, bd51, 7922, ecaade2013r_002w1, 0d9d, 8802, f0b1, 01da, f33c, 1276, acadia14projects_671j, 71f3, e4cc, 61c4, dcf8, bd39, 5697, acadia14_365af, ijac201614103d3, 06ab, ec19, 9131, 6a3a, 9083, 8d55, 4cf1, 8411, 866b, b1da, ecaade2014_057h14, 596b, d57b, caadria2017_016h6, 87fe, ecaade2015_169d35, 9920, 3165, c9d6, 8eea, aada, 8cb7, 07bf, 5013, caadria2016_539d23, 3905, bbda, bd7e, 1ede, bbd9, 35cf, c948, 7d55, 8b32, 550c, 89d4, ascaad2016_035m13, 887c, ijac201412205k4, fffb, 60f5, 1e4c, 052c, d7ba, a2b7, ijac201513105j4, sigradi2014_042l3, 5ba1, 81fb, 1123, 8155, ba68, acadia15_95f3, ef73, 7355, 5a5f, ecaade2014_084r19, d135, 3db6, ijac201614305r3, 822e, a9f3, 761a, 83e5, 741c, dd43, ascaad2016_059j23, 862b, dc85, 91ec, 9811, 1c12, af3e, 368a, 101e, c593, ea8b, 9ae9, 82f5, 65f6, caadria2016_395w16, ascaad2016_007o3, 7d79, ce08, ecaade2014_153x36, 6cd4, b363, 1e89, ecaade2015_206o45, c2fd, 01ab, 4df3, caadria2015_206j30, dfe9, b6a9, 99f3, de02, d9b0, ecaade2015_155z32, 9c29, 31de, 2a72, 1349, e0cc, e8db, 16a7, e91a, 6730, 39ad, sigradi2015_10.309j22, 46cc, 23db, 2a22, 36dc, ecaade2016_158n43, 2a65, 61ee, 1cfb, 6c0d, ecaade2015_94a19, 90e1, 2016, 1f3f, a010, 97a4, 6745, ee5e, 57b5, caadria2015_226v34, 5492, b1f3, 6b7e, d623, 9010, acadia16_206m13, 90a2, 1017, 4ff3, 39a0, a27f, 5133, 5289, 22a1, 0d7d, 6245, b5d3, 4a71, 41c5, sigradi2013_243b, 02b1, a024, fdc8, 3a72, ijac201513104k3, 46d3, 764b, a951, 502e, 25d7, a5c1, 4d87, ecaade2016_094v25, ecaade2016_140x39, 3f8f, ascaad2014_017n9, 2893, ijac201614407d5, 0d62, 9fc7, ecaade2016_026t7, 8b59, c9ff, 8b56, ijac201614307n4, 4260, ca14, eb0a, acadia14projects_63a, 38b9, 0fe8, bd57, 6cfb, bac2, ee21, 248e, c4ac, sigradi2014_114p9, 87b9, 6a0d, sigradi2015_9.141e16, 19ad, 2c46, 4b0f, 36ba, 74cf, f272, caadria2015_064v7, 47cf, bd6e, caadria2017_052u17, 2554, c3de, 711a, ecaade2014_206r53, 2c89, acadia14_339ar, 26ad, 2ad0, 01be, 50dc, c276, 6fa5, df34, 6b64, 91ae, 8f47, baba, 244c, f9e7, c72d, d276, 3bcb, 3105, 66bc, e24a, e56c, 01b6, 8f5f, 8c66, 8775, sigradi2014_032n2, 8912, 98a1, ijac201614105l5, 3933, 50f8, acadia16_372g23, ecaade2013r_010z6, 846e, ecaade2016_163o45, 012f, e952, baeb, 87f3, sigradi2015_sp_4.388y29, ijac201614302x1, 0fd5, 4f12, ecaade2015_334v72, 7232, b2e2, ba15, d48a, 7b53, 9f66, de4d, 1ba8, 01b7, 9f14, 7410, 25f6, f0ce, f041, ab6d, caadria2015_072s9, d245, 8d97, cb99, 8ed8, 0dcf, a34f, ecaade2015_143j30, ecaade2014_044k11, bffb, 834b, 5c59, ec92, 0214, acadia16_478v27, 9755, daed, ecaade2015_138g27, 6090, fa6c, acadia14_311s, b709, 68df, 1d9c, caadria2015_181f27, a12a, 1bc6, 8dcd, baec, ecaade2016_ws-dleadl68, ecaade2015_194s40, sigradi2015_9.152k16, ijac201614408i5, cfe3, 0b13, 556e, 612d, 0442, 8af8, 467d, be71, 4cb6, acadia14_375p, f0a6, 564e, caadria2017_165x41, 42b7, ecaade2015_180s38, b780, b824, sigradi2013_183b, acadia14_463aw, 05cc, 59b7, cb30, 94f1, 1e83, ccd3, 2f95, b51b, bd45, 018c, 68f4, 26fb, 64fd, cab8, b911, 18a0, ijac201614303e2, acadia15_185i7, 193d, 1c88, 9670, e04a, a600, c6f3, b7e5, ae08, ea35, 6ec0, 43ed, c113, bfdc, ece7, defd, 97e8, c9ee, d906, 34b2, 05f2, ijac201614104w3, 4ac8, 34fb, ijac201412303b8, 4aa6, 9d43, caadria2017_003u1, 14fe, b952, 5591, sigradi2013_386d, 2d1a, e83a, 2f0f, a39b, c147, ecaade2015_250d57, 844c, 1563, f2c5, caadria2016_559w23, acadia15_297d12, d0db, ascaad2014_004r2, sigradi2013_387v, 4c70, c3c9, 3983, 26f3, caadria2017_165u41, ec13, 2d8d, ff94, 2eb2, acadia16_62i4, b776, 5ccf, 0e06, acfd, 7916, sigradi2015_3.65r2, 8c4d, ff20, 643e, afe5, a508, 8ab7, dc57, 869d, 7adf, ed5c, ecaade2014_015t3, 6fa3, e5f3, fba1, 4e0f, 185a, 8e3d, 16ee, 8d92, caadria2016_487s20, caadria2017_101k27, 3d51, 930a, 54d2, 7ff6, 11bb, ed0f, c8b7, sigradi2014_084a8, f0fa, d6f4, ee26, ecaade2015_230p52, acadia14_43at, a525, 354d, b3c4, efdd, 0351, 8afa, caadria2017_008e4, caadria2017_035t11, ecaade2015_109b21, 59e3, c4d6, 7b56, 74ee, a0a0, 6920, ecaade2013r_005l4, 148a, 7029, a84d, fb4a, 66c7, ecaade2016_040s10, 5f96, 6c54, ecaade2015_109v20, caadria2017_174f42, 8585, 8d45, 27cd, 15cc, bc63, 635f, ecaade2015_114c22, 2a59, d73b, 6c8e, ecaade2015_83d16, 311f, acadia14_473ah, acadia16_106f8, caadria2016_663t28, 2f52, 0f77, 0ced, b329, ecaade2016_033f9, 1a91, ijac201412407g1, ecaade2015_327f71, 7af2, a06e, dd9e, 75b1, 6331, d8bc, d15b, 67e9, b340, 3f4c, ee81, dbb4, 145e, 840f, e33a, sigradi2014_232s8, 2d57, a622, 3afb, 1053, faa0, 18df, 01e4, 22ce, fd3f, 91d9, ecaade2014_218m55, ecaade2014_112j26, 29e7, e30d, sigradi2013_386e, 32e9, ijac201614402r1, eec9, 6e2f, cdfc, 2dc1, 5144, d346, cc25, 608a, efe9, 5d01, 626b, 3c8d, 57b8, 37b1, 0198, 4d6a, f8cb, 9049, acadia14_399aj, 2aee, de33, bcb8, caadria2017_165s41, 0c48, 3820, 6c3b, 8b3c, 79df, 5d4b, ebac, 9c85, ecaade2014_130z28, caff, 0c3e, acadia15_203f8, d56c, 6085, 2098, 21f9, bd9f, ea76, acadia14_435aa, 8616, 3ea5, 1882, 6ee9, ecaade2014_010x1, 2344, 2f06, 3702, c41f, 19ec, c820, 9402, ecaade2015_127x24, 5223, ef7e, 9a8f, sigradi2013_41i, 6281, ae7f, a41e, cc00, e3c9, 8858, ecaade2016_079o23, cf4a, 4ace, 6e1b, 5964, c627, 41f9, 6d49, 635e, 17fc, 357c, a21f, 3636, 4645, 349e, acadia14projects_91t, sigradi2014_247j9, 59f3, b3b6, caadria2015_023y3, 41c2, ee90, 15b1, 15e9, 0305, bf61, ecaade2014_015n3, 7b6d, 1739, sigradi2014_047n4, 1d7e, 8612, caadria2016_631e27, c88b, ascaad2014_014e7, cb5b, 0ded, 9f17, caadria2017_174u42, 0b8e, 7d91, b07a, eec8, 3802, ecaade2016_038e10, e910, ecaade2015_225m49, acadia14projects_153am, fcb8, 9931, 9545, 6db1, d8e9, 0390, ecaade2016_042l11, cd77, 2202, 0f39, 3304, 6f58, 00d0, cfff, 9b91, 15e0, faa3, cdba, 8b3d, caadria2017_145f38, b203, ab9b, c285, 8895, 2945, 0465, ea42, 5eca, b93d, 7f35, 1bd1, sigradi2014_151e3, 55f7, caadria2015_202w28, fe05, c992, ecaade2015_173h37, 05a8, b220, 937d, fc0a, 7f05, caadria2016_115k5, aa0b, 37a5, c6ba, sigradi2013_400o, 58bf, 015e, 7ac9, bf7b, 3ae1, 3441, acadia14projects_539c, 6caa, b8a5, 651f, 903e, fd60, 4c11, ecaade2016_223y58, ca4e, d06a, 2cb8, cfcb, c98d, 9214, d58b, 0300, ijac201614307r4, ecaade2016_036o9, 5bc3, b5d6, ec58, 9d47, 6494, aec1, 9944, acadia15_469r20, 1ec9, 1eaa, 308f, c0a7, c512, ijac201513104x3, ecaade2015_206u45, b7e1, fe6e, ecaade2015_84x16, a543, 957e, fe70, 5b73, c53b, 899a, cbf5, ecaade2015_35z6, 205d, 1742, 8046, 0fe7, 612c, 5fd6, fcae, 35e5, 0a0b, 26de, bb6c, 46f8, 0d8a, 3f88, acadia14projects_565p, 4625, 4b0c, 5409, e609, 3e51, e702, 74ce, b4b9, 2587, 6df2, 0c78, ecaade2016_025k7, 520b, b2bf, befd, 51a4, 8e36, d7c5, ccf1, bbc2, ijac201614306c4, 8daa, 5c53, 3b2d, cfed, dbf3, 19b6, 393b, acadia14_63ay, fef9, 28d1, 05bb, ecaade2014_224l57, 9799, 2150, ec02, a0b1, 587a, 8ae5, cdf7, ecaade2014_237w60, 49ca, 00b0, d9d6, c977, 928b, acadia15_110b4, baad, ecaade2015_261k58, acadia16_214f14, f622, cad5, 3162, 1c90, 6053, 1ead, 84b4, 5643, 8a4d, 54e8, sigradi2014_151l3, 63de, 3d0d, e223, c289, 8613, 2023, 4a00, 2348, fbfe, acadia15_123z4, 7c84, 97f8, bf8e, ab0f, a62c, 0f60, edaa, 0b44, b927, c9fe, 003d, 35c7, 98d0, 66c0, e29b, 4991, ecaade2014_096a23, fa9b, acadia16_62o4, cfe6, c5b6, ab11, 8130, 55eb, 29ec, 6c61, 6fba, 63c6, 6b68, caadria2015_206t29, ecaade2016_111n30, 2493, 8f7a, caadria2016_187e9, 3927, 99a8, b042, 5da7, acadia16_140n10, 3b90, 846c, d22d, 9c1e, f420, ecaade2014_226i59, 9f12, ecaade2015_84z16, 30f1, ecaade2014_009c1, 5689, a924, 3b17, b23e, 3453, 973e, 47ce, 36c9, 51b9, f058, b382, 9d0c, ijac201412302k7, ijac201412407y9, ijac201412304y9, 3a80, sigradi2015_11.8n23, caadria2016_621y26, fc48, d0ad, 5c8e, caadria2017_023j9, 2b2d, c28f, caadria2017_113b30, 77de, 0739, 262f, ecaade2016_046v12, 598f, f55a, 8cb1, e060, 87ca, 826d, 056b, 8655, 76a8, 5de6, ijac201412301m6, 293b, 8feb, e684, 6727, a46a, 0b49, 5bef, 31fb, 58ae, ijac201412404w7, 5740, 9eed, 7cd3, 6db5, caadria2016_631c27, 3cae, b858, e1c1, 7f73, 05e1, 1460, acadia15_395x16, 0af3, ecaade2016_222h57, ca02, 6167, caadria2015_090x14, 6f19, e55d, ecaade2015_144c31, 6e03, ba80, 0842, 9ec2, b0b3, 96b0, c745, 7165, 6a51, 5aa6, ecaade2016_mrtk66, 7acb, 6829, affd, ecaade2015_55m10, 0642, 179b, 25fa, 2f6b, 720b, acadia15_263f11, 0518, 19f2, 6f93, 86fe, c62c, 133d, 167d, 51ab, 439e, 8421, 420d, 3c97, 07a3, 8887, 0f0e, f3bf, f291, fd11, caadria2016_559z23, 3c23, ascaad2014_022h4, 0578, 59cf, sigradi2015_6.151h8, acadia16_206r13, 3bd0, 2fa8, 8732, 0e42, 02c1, 8307, 2047, ec12, fe2f, e765, 2bbb, 55ee, 962b, ijac201412404f8, 732a, e6cc, 7411, 5ba5, 8f78, 4167, 1d6e, 9734, a82f, 0ac9, 315b, ad73, 69c3, def2, 0c36, ad97, ecaade2015_301v65, 2829, a346, 7d7b, 108a, cd27, 0d84, 6080, 384d, fe73, 8ed5, ecaade2016_098a27, e836, 6ed9, 7375, 6bfb, bcaf, 1104, 3eac, 87c0, e96e, 02f5, 69de, 04d9, 7099, d505, c0a1, acadia16_344g20, ijac201614201k6, 336a, c8e6, 3872, 2cc5, ecaade2016_073x20, d8da, 8fd2, 9a60, 6d5e, 360f, 5ebe, caadria2016_321l14, 7612, 40ec, 1627, 82e8, e5f2, ascaad2014_007j4, d31f, d46b, ca56, 41b0, 7a34, 5403, ecaade2016_036j9, 835c, 5b59, 03c8, 16fe, 6678, d7c7, ascaad2014_022n4, 8509, 7ce0, ecaade2016_042g11, e917, 5713, acadia14projects_719l, caadria2016_291u12, fd42, ecaade2014_113y26, a0ee, d8d9, 7012, 33ac, d6ed, 403d, 8104, ijac201614403j2, ecaade2016_055i14, acadia15_483t21, 1088, eff1, 03f6, 3a74, ece0, b928, ecaade2016_021e6, a7f0, 4d89, 660e, 72a2, ecaade2015_155x32, ecaade2015_261f58, 3ce4, caadria2017_145l38, 9f0c, 3241, 8878, 317b, 6025, ascaad2014_008v4, 5efc, sigradi2014_151n3, 1926, 0eb2, cbe0, 6c48, 7d1b, 2896, f4a0, ijac201412405p8, 3a86, ecaade2016_203g53, 19d9, 4aed, b228, 8d4f, de3c, 9ca2, e781, 2d7d, db18, 3b75, 42e6, dcf1, ab01, ecaade2014_072f18, 67c8, sigradi2015_10.381g23, 86db, ad30, 0dcd, f60c, 2b98, ecaade2016_152y41, 3d2e, 87b8, acadia14_365ad, ed2a, 3815, ecaade2014_232u59, 74c8, a928, aacb, 670f, 86c0, c42c, b65f, b634, f726, sigradi2013_183u, 9750, 9086, 74fe, 84b0, 5b43, cf3d, 57e1, 17aa, fea3, 5996, 108b, 4895, e9bc, 8ef2, 60b2, efe8, 4a93, 6c6e, 26e1, caadria2017_051a17, caadria2017_056f19, ecaade2014_042n10, 5d55, 1aad, 50be, b99d, 4cc7, ab83, 2574, ecaade2015_53s8, 4665, 5ffa, 5ade, 7e57, acadia14_101as, e485, 99af, bdbb, ecaade2016_091i25, 229d, 933d, 994c, b0f6, 0a61, ce83, 342f, acadia14_473ap, acadia16_460a27, 3fa3, b168, 0ca2, a9dd, d1af, ecaade2015_164z34, 32dc, 4292, f7c3, e9fa, 7a61, 3f6a, 1422, 9142, acadia14_339ao, 2906, 147d, ab6c, 4b80, 05df, 42f8, f941, ecaade2015_180u38, aea8, f13b, ecaade2016_018y4, 3d09, ijac201513306h13, 65d5, 1bce, fd45, 7e50, ecaade2015_250b57, 7556, 3db3, 3d1f, ecaade2013r_003w2, 1015, d6bd, 8b64, afbe, 3e2c, bc38, b598, ijac201412305j2, 5623, ecaade2014_079z18, ecaade2015_235z53, d09f, 5c7a, 8aa7, 519a, 0b4d, b5e4, f1b3, f88f, caadria2015_014m2, 6d38, 0ec2, 93f6, fc1e, a413, caadria2017_079e24, ecaade2016_063j15, 6c36, 6a10, c4f4, ecaade2014_186b48, 9639, 1eaf, 3738, 6cb4, ijac201513103o2, 5279, 683e, sigradi2015_3.201u3, 0637, ijac201614405f3, 3483, 7bee, 9af4, d7fd, sigradi2013_28l, c338, ascaad2014_003w1, 4ef1, 01b5, 3d44, caadria2015_206h30, e800, caadria2016_539a23, ec09, fb6b, 8b2a, 98eb, 580a, ecaade2015_22b5, f6c5, daf3, 16ae, d084, 22cb, caadria2016_033u2, 160d, b303, acadia14_291as, 5577, ecaade2016_203j53, e5c3, e258, 76f9, e40d, 6713, 54e0, 16d2, df11, 313e, 810e, 9626, bf1b, sigradi2015_8.239w13, 36a5, sigradi2015_10.309z21, sigradi2014_169t4, c2ca, 2f45, 8206, 3824, acadia15_232u9, fd03, b19e, da17, ecaade2016_036t9, 7169, e898, 055b, 14ec, ijac201513102e2, caadria2017_046j14, 57f2, 14a2, 6e48, caac, ecaade2014_023n6, 99b3, fb75, 3645, 1402, 7722, caadria2016_755l32, caadria2017_080k24, 54c3, 00ee, 8208, a64f, 43a1, cafa, 5b7b, 45fc, 60c4, 6d60, df8a, d83a, ecaade2014_153j37, f618, 203c, sigradi2015_8.239y13, edcd, ecaade2016_072i20, f3df, 2971, e7bb, d33c, 0831, ca2f, 2327, ef68, f2ec, ea62, ijac201614303g2, dd2d, fb79, d6b7, 48ad, 81f7, caadria2015_087x13, 55bb, 5428, 6e09, caadria2017_015b6, ba1a, 952a, 833f, bb17, 161e, 654a, fdb4, 5c8f, cd57, a13c, 203f, 288e, fdd6, 29c4, 764d, b51a, sigradi2015_8.189z13, 5618, 4f1b, ecaade2016_023z6, caadria2016_187u8, 7080, a9df, sigradi2014_041k3, 78e2, 53d1, 9205, 678b, dfcc, 0b9d, 0e2c, ca8e, ecaade2013r_002i2, caadria2017_047h15, sigradi2015_sp_8.78j30, fe6b, 046c, 8172, 4e5e, acadia15_110e4, acadia14_589d, 00a4, 36df, 41e0, 91a9, ecaade2014_038i9, 3e0f, ac32, 3226, 9414, 8314, b48a, acadia16_206k13, 5075, 9fe0, 6290, e1eb, 2d23, ecaade2013r_015o8, c68d, ecaade2014_224z56, 3a7e, df28, 76f6, sigradi2013_285b, 9483, caadria2017_070i22, 8106, 001e, 61f0, 97e7, 4ccb, 2489, ecaade2015_48v7, 9cdc, acadia15_371d16, 7a09, 9ef6, f196, sigradi2013_208m, 49df, 4170, 872b, 27a5, ee24, 6de0, 572a, bd3a, 9cb7, 11e6, caadria2016_383m16, 3028, ascaad2016_044t17, sigradi2013_271o, d665, df50, ccbc, sigradi2013_425u, 115d, 5976, 7786, e96c, dac5, ascaad2016_029y11, 8534, caadria2017_174x42, 3c55, d204, ijac201513302b10, sigradi2013_117c, 7bbf, 3deb, 9f9c, a3c6, 8466, 86c2, ijac201412301l6, 8966, 9403, 17b8, 6f17, e786, 3c4b, 2f3a, ecaade2015_17l2, 83d7, 6d45, 707e, f2fd, acadia16_344h21, 870b, fe8e, e195, 780a, b817, 2643, 968a, eca8, ae14, 5286, a466, ecaade2016_071j19, e2fb, acadia14_229h, 1333, 0d87, ddf0, caadria2015_202a29, sigradi2013_41c, 2ef1, 3e45, acadia14projects_555j, acadia14projects_627c, c9c3, 0f3e, bfba, bb45, ecb4, 0b5f, 46e9, 96d5, 94dc, ecaade2015_297v64, 4731, c48d, 0d55, 0251, 4b58, b692, 0eb1, caadria2016_125p5, 3697, a7fd, 8348, 09cc, 6422, ecaade2015_138n27, c6ab, ec6a, 63bb, 5650, 6ec4, b6ae, 09ce, 1fee, a564, 9ce8, cb26, fc72, 8793, 42d3, 47de, 704f, 585c, 6c09, ea2f, 0677, 04c0, 8170, f6f7, 5c45, ecaade2016_118b32, ab17, 2725, 7156, 9676, 857f, 0260, 2aa3, 1df9, ffa2, sigradi2015_6.183l8, 244f, caadria2015_156l24, ecaade2015_227n50, e6b0, sigradi2015_9.347i17, b8fc, 6f57, 0a09, fda4, 8673, 9a3a, caadria2016_839o35, ecaade2016_166c47, c8a9, b15f, 783a, 9261, 3202, ecaade2013r_018j9, ecaade2016_132h37, ecaade2015_144j31, ecaade2015_206g45, 535f, acadia15_357r15, e1e9, f7dc, 417c, ijac201614302g1, caadria2017_056g19, 2145, cf9b, 049c, a83a, aee0, 9f26, f149, ecaade2015_73e14, e2b0, f5b3, 61a2, 11c1, sigradi2014_048b5, 0e47, ijac201412205u3, 2a67, ecaade2015_237k54, 4f37, f19b, 0993, aa63, fd1f, 8710, 3512, 8336, 616a, bf85, f837, ecaade2016_217u55, 3bb4, 0b79, 82bd, f0b9, 7927, ascaad2016_047u19, 52a6, ecaade2016_037a10, acadia14projects_219aw, sigradi2015_9.347v17, 86e7, 352b, 165f, e662, sigradi2015_3.268p5, b1ee, 1677, f9e5, ascaad2014_019s2, ijac201412304a1, d72c, 8564, 7209, c308, 2d24, 0369, ecaade2015_115u22, afea, 73e4, 22df, c039, e52d, ecaade2015_127v24, b86e, 326c, caadria2017_058r20, 131e, ecaade2014_168p41, 7c16, 3b68, 9161, 2dd5, 686c, 7bb4, a5cf, 6999, 5a06, 4c7b, 7428, cfd6, e063, 8701, 9b6a, aeab, ijac201412303z8, ecaade2014_143l32, c922, 3e88, 630f, 2a5e, ijac201614102v1, ijac201614403g2, f2a8, b8a0, 4b41, 382e, 7bb2, sigradi2015_12.19y26, caadria2015_209b32, 0514, d4d4, caadria2016_601g25, caadria2017_041k13, 2eac, 79fa, bcc7, acadia15_431t18, acadia14_53n, 9a12, ecaade2014_220g56, 345e, 9032, 80f1, 7e88, e1f4, 4f01, acadia16_352f22, 41e3, caadria2016_291t12, 86f8, b73d, 0dfc, d20c, ecaade2014_206i53, 06cb, 38aa, 67b3, e1d0, 3a96, 76a4, 05ec, ff8d, caadria2016_529m22, a7cd, 2fe9, 4f97, 96e9, caadria2017_015y5, 11c9, ascaad2014_033e1, b107, c00b, f0f2, d2dd, ccff, cf85, 1e81, e20e, caadria2016_861x36, 1d68, 9bac, ca3d, de39, ecaade2015_206b46, sigradi2013_244k, ecaade2016_208z53, 882e, 54ae, 9b08, 02b0, 8e49, ecaade2015_229v51, c60e, 09ae, acadia16_470g27, 8739, 2eb1, c725, 1aec, eee0, 4eac, acadia14projects_339y, 6391, 9eec, cb9a, 693d, 1efd, d181, ecaade2016_217h56, b93c, ijac201412403m7, 4883, ecaade2015_170i35, 4128, 2c9a, 909a, fb1c, ecaade2016_063u15, 15b6, 8db7, 6777, sigradi2014_186a6, 5b15, acadia14projects_153at, 46df, 365c, 9f16, 519b, a009, ecaade2016_102s27, d282, 00aa, 930c, 3132, f935, b1ea, acadia14_75e, sigradi2014_074d6, caadria2017_129z34, acadia15_185e7, 82b4, ca36, acadia16_372y22, 4166, f3e3, 12c4, 1a4e, 0cd8, abf8, ijac201614201r6, dd3b, acadia16_88m6, 0cce, ecaade2014_038w9, a3dd, 453e, 1c1a, e6fa, 808d, a785, ecaade2014_138x30, a411, ebc3, 04cf, f192, 355b, 6913, 5b28, 4e16, db09, sigradi2014_347l10, 6865, e5e6, 3929, 31fc, 67f9, c3c0, 55b7, 9e3a, 1c98, d75e, ac88, caadria2017_016j6, 97ed, 1d0a, 9370, 83df, 2232, 7cc9, f372, 6060, 7a13, 3ae2, caadria2017_132p35, f3af, 52a3, fabe, debb, 06da, 22b4, eb62, acadia14_661i, 024c, 9d6b, 875f, e01f, 3e7c, 1c7e, 2811, b2e9, f5c4, 531d, 89a7, 987b, sigradi2014_074e6, ecaade2014_194e50, aa8f, 22ed, 6b0f, 8fc3, 4d4c, bc1e, 3fe7, 1137, ec15, d426, f6ff, caadria2016_839l35, 5c4b, d755, 98e6, ecaade2014_094i22, sigradi2013_315, e1c4, f81d, ecaade2014_141f32, ijac201513203h7, 65eb, 8a44, d77d, 3018, 346d, 2846, 477c, 9bbf, 9469, 893b, 08a2, 147a, 44b3, 57ef, 832d, 38d4, 37b0, 0075, d28d, 2926, a209, 11f2, 0c9e, 682a, 810c, be12, 84dd, 6335, 01af, 66b9, b7ff, 488c, 1680, caadria2017_183i44, 8a37, ecaade2014_072l18, a25a, 9f9d, ba0b, caadria2017_043w13, 907b, a602, acadia14_347as, 88bd, d5ac, f25e, 102a, 31fa, 3e12, ecaade2014_240c62, e3ae, add6, f86a, ecaade2015_195h41, 745e, f0b3, e5ad, caadria2015_014p2, 26d2, b074, f6f4, 6b46, 4bd7, 6fc2, 4526, c8c8, ecaade2014_065b15, a0fd, 06a4, 37aa, caadria2015_015b3, 13b9, 5b20, 6631, acadia14_63az, 863b, a395, sigradi2014_015g1, 91e8, d6a9, sigradi2015_10.307c21, e389, d5aa, 1684, dcbe, sigradi2015_6.387t9, acc7, 8929, sigradi2013_429n, ecaade2015_110f21, 31b3, 9425, 2cb9, 1299, b281, 2523, ecaade2014_198k51, 8c30, c4c1, ecaade2016_163j45, 252d, ijac201614105n5, e5e7, b1e4, be53, c56e, 9be8, c7bb, 5ebc, d3bd, ecaade2014_121t27, a3ff, bb3f, 3df7, 8e48, d778, bc46, 77ec, 5998, 3274, 7404, b368, ecaade2015_314c68, c070, ascaad2014_005z2, f08a, 27c0, 7fec, 8d5c, caadria2016_321n14, da7d, 3783, 27f8, ecaade2016_185g50, a0b0, 6330, ecaade2013r_020t10, 3454, 0d3f, 636a, f81f, fc37, 1489, f521, 91c3, 7011, f937, 2897, 23d4, 404e, a308, 8491, 097b, 39f1, 7fd6, b078, b668, ecaade2013r_018r9, 39b2, sigradi2013_330e, a921, caadria2016_507n21, cc60, 7965, d381, ebb6, c273, f9d4, 2a8a, 8cea, caadria2017_147z38, 1a89, 6b3f, sigradi2013_212t, c5c8, 43d6, acadia14_223a, 9738, ecaade2014_220c56, ecaade2013r_001b1, ijac201513203a7, 5747, ijac201412303m9, ecaade2015_228w50, 97b0, f5e7, 4f99, 05de, 541e, ecaade2015_33w5, d59c, sigradi2013_189j, cab2, 7eab, ffd3, 6717, 1711, 5588, f23a, caadria2015_064o7, ijac201614308l5, 23a7, 7c2b, dd2f, 0e81, ead9, caadria2015_048m5, 9e6b, sigradi2013_397c, 8a08, 12eb, e126, 1918, e332, d0bf, caadria2015_162z24, ecaade2015_27u5, 8bef, 67ed, e77f, 1431, ecaade2016_114i31, caadria2015_208r30, 04e7, f7e9, 71c2, f77d, e13c, dc63, d2d0, dbed, 1e14, 5dcf, ijac201412403w6, 03a6, 9f8e, 99ff, acadia14projects_117av, b358, 2cc7, 11e1, 2bc3, e02e, a19d, 9076, 9718, ecaade2016_198h52, b139, fd77, ascaad2016_045t18, 5688, ascaad2014_022j4, ecaade2016_045f12, a9d0, 4e42, 597e, 29cc, acadia16_34i3, 573d, sigradi2014_345p9, 96fd, d80c, f968, 5074, d6d3, 536c, 1819, ecaade2015_302j66, 2a44, 874a, 0912, 47da, 1651, 5701, sigradi2014_178i5, 1f26, a42b, f501, acadia14_463i, 4341, 070c, 2605, 25b1, 4f75, adcc, 590f, ecaade2014_030m8, 6d88, 88e0, 2b27, 1c85, ecaade2015_35n6, 307f, ecaade2014_147y33, 71da, deb7, 1af9, affc, 40f7, e4aa, ecaade2014_237z60, ec75, c573, af17, e250, acadia14_177w, 66a3, 01cc, 7442, b78c, f1af, ijac201614103p3, 20d6, e475, a634, b5d5, 629a, caadria2016_177c8, ecaade2016_191l51, 7976, 2290, 734c, acadia15_185r7, 5df2, d1c1, 2249, 3050, 04dd, 9357, caadria2016_663j28, 5a55, ascaad2016_018p7, sigradi2014_305m5, caadria2017_113o29, cf14, 614e, 5445, c64a, ef8e, 439d, 6e80, 06a5, caadria2017_009i4, acadia14_601x, f9f4, 60b4, 0ea1, 176c, ab4a, e6da, cc7f, sigradi2014_037w2, ff23, 5770, 6e0d, c144, 845e, fdf9, 72ed, 58d2, sigradi2014_263x9, bed3, 27bf, 11ae, 3a08, d1d5, 1991, 7a42, fe9d, a3d1, ecaade2014_157w38, 0f6c, 8aa2, 59b3, caadria2017_124t33, acadia16_88o6, 627f, cddf, cfd0, 8b48, df23, 8f08, 2741, ecaade2016_mrtx65, 4d39, c60d, 3334, 98a4, cd20, 3a22, c09a, 792f, c099, 1f2e, 66d2, eb7d, ac62, fb32, 4e68, 9f57, c672, sigradi2013_400z, 9582, 11db, 4be6, caadria2017_033p11, a7e7, 85d0, bb6a, fd4a, 258c, 0d1c, 19ff, 25df, 647b, 88fb, 80be, 4fea, 7a4a, ecaade2015_53t8, 0fd3, acb5, caadria2017_147c39, acadia14projects_135ac, caadria2015_156n24, b21d, d30a, c63c, e97d, d414, ijac201614207m11, b1a9, af18, db45, fe33, 0201, acadia14_229j, f775, 6771, c823, 1012, ba34, a60f, 5629, 8fc6, 3c32, 33c8, 453b, ecaade2014_031z8, ea14, 9f27, a0d7, fb87, 7cd2, abae, 044a, 9fce, 1112, sigradi2015_8.264m14, e43b, 0add, 9e75, 8ddb, acadia15_211s8, ecaade2015_248h56, 6354, 942f, ec46, f89c, 0e43, acadia14_267m, 644a, 2269, caadria2017_003d2, 493b, ascaad2016_039u15, 2005, 6436, 0969, 1b39, fa53, b13f, d1d8, 3235, a27d, 1e9f, c71c, c79e, 554e, ecaade2015_59m11, sigradi2015_7.184c10, 6cce, e4fd, 3657, caadria2015_206k30, caadria2016_177j8, ijac201513203b7, 296d, 0db4, de32, ecaade2015_114a22, ecaade2015_86d17, daf0, 6249, c469, cedb, 253b, d6a6, 5b04, 599e, f414, f893, 0e79, acb2, b6cc, e4dd, 676c, d6b4, acadia15_497o22, 4d44, 8b0a, 25f5, f239, caadria2015_188v27, ascaad2016_051c21, acadia14projects_531o, 9597, 4daa, 1ed2, be95, ijac201412301v5, 40c3, f73b, eef0, 2859, e457, bd41, bf9d, ecaade2015_122m24, ecaade2014_233i60, 9661, bd85, ijac201412301p5, ecaade2014_111x24, 0af7, acadia15_443a19, 1cc0, ecaade2014_146t33, 8584, c29c, ecaade2013r_015r8, 2eec, 5590, f3f6, a76e, 9d38, e711, ecaade2015_17d2, e13e, 8d9a, b36d, 4db6, 54b2, ecaade2014_186c48, ecaade2014_067a16, 20c8, 7960, d22a, sigradi2014_197x6, 7f86, 46ba, 15d8, 695f, d3f5, 0dc3, a181, 0fde, e507, bc12, 794f, dcbc, sigradi2014_109j9, d8fa, ecaade2016_225u60, ecaade2015_229w51, e1ef, 2137, ecaade2016_224b60, 9731, 1a93, 18e7, 8efc, ce51, ecaade2014_155z37, 6593, 1e8a, 428b, 1b63, ecaade2015_271z59, 7438, 1389, 599c, b3bf, 5695, da6a, 3eb4, ecaade2016_078c23, sigradi2015_10.307z20, 9990, ecaade2015_53g9, a892, ab90, 7d0e, 5f44, b10d, 8ccf, a99d, fbb5, ecaade2014_149m34, 7416, sigradi2013_407g, 14d5, ascaad2016_029z11, 536d, acadia14_435aw, 7929, ae8a, bdeb, 4a75, ijac201513306b13, be84, e640, 614a, e824, 8bb1, 841d, e55a, 10a6, f72f, 71ca, 793d, sigradi2013_429o, 7090, ijac201614204i9, 2838, ecaade2014_180r45, ecaade2016_162c45, 4dab, 7d63, 9563, 6cc0, 7741, b8ff, aae8, f69d, a0f4, acadia14projects_619ao, caadria2015_208m31, 4d09, acadia16_174f12, e083, 84f5, 6c27, 52f2, 9a57, 3887, ecaade2015_73g14, f62f, ascaad2014_010o5, 020b, 9120, 7ca4, ecaade2014_121p27, 45d2, e949, 6409, sigradi2013_28j, fcf5, acadia14projects_153ap, 45f1, 8587, 2c9d, 69db, 6587, ecaade2016_108x29, 3e58, c121, 677f, ecaade2014_182x45, 07d0, 18a6, a80a, 1a40, 5aab, 09ff, 9c8b, 7804, a78f, 2a36, 1d43, sigradi2014_137j2, ec48, ecaade2016_048v13, 372e, a035, b4f5, 945d, 559d, 7de8, 5ad6, 0f81, 51d2, 3d25, 9a80, 1f46, ecaade2014_036h9, b1ad, f256, 3221, 0207, fae8, 84ff, 41fb, 9a6f, caadria2017_081r24, 3ed7, 5326, b547, b6f4, acadia14projects_257aa, acadia14_445al, 03a9, 4666, ecaade2016_154k42, ijac201412401m3, ecaade2014_133r29, 5c25, 2309, 95ee, 2b96, a08f, ecaade2014_029d8, 6ed7, ascaad2014_026w6, cd45, b4c5, 1863, 1551, 5443, 5761, 6d6a, be24, bb05, 90d9, acadia16_332z19, 3a09, c679, e98a, de82, f932, 336b, 0129, 7fc0, 7444, f1ab, 0c88, 24bb, caadria2015_114x17, edc4, c175, 43bf, c29b, efa1, c8cd, 3d1e, ecaade2014_149h35, 76ff, ecaade2014_237y60, 9a2d, ae8d, ecaade2015_100w19, ecaade2015_170t35, 8898, 0c93, ecaade2015_139v29, 7645, 8004, caadria2016_663n28, 8497, 0449, 6f59, e5f9, ecaade2015_101c20, 2ce2, acadia14_125ag, ijac201513206m9, d0bb, 0685, 6729, 6cf5, 48d6, ecaade2013r_019b10, caadria2017_048n15, a3e3, fdf4, ascaad2014_030b9, 2e57, aa55, 4ecb, ec50, 26ec, ijac201614202b8, a6b4, 0b69, ff42, acadia14_479f, 3fbc, aa14, acadia14_167ab, 3b0e, 1a28, 06a9, 1efa, ecaade2016_113y30, ecaade2014_127l28, bdd3, 8d59, 609a, ecaade2014_070s16, 1f49, 2386, caadria2016_425h18, a8a0, ijac201614103r3, c424, e329, sigradi2013_263o, 43d3, c717, 1aa4, sigradi2014_082u7, ijac201412304t1, d7b5, 16db, 7321, acadia14_247y, 1dac, cb32, sigradi2014_157b4, ecaade2016_011b3, e801, b85b, 37f7, ecaade2016_072d20, ecaade2015_64h13, 358e, acadia15_123l4, 1f8d, acadia16_424f25, eaf9, 4412, d8b6, 4a67, 1f2b, 2d84, 5229, 4c9d, dff9, 9f18, 8533, 8fa7, 4c3b, 17a1, sigradi2013_205i, ascaad2014_036c2, 7d1e, 228e, 0ea5, 7453, 2a54, d47f, 12dd, 57d3, 98ac, 2126, 2176, 53f3, aad7, 93ef, 7fea, 0480, 046e, sigradi2015_3.155k3, bd16, 050a, 1e94, 64d8, acadia14projects_479ap, 5252, 2815, c626, ecaade2014_055v13, db1a, 84ba, 3eba, ijac201412303k8, 1596, 9262, a563, ecaade2015_221t48, ecaade2014_030j8, 6786, 11f9, d826, aa21, 7a81, 9af6, b05f, b690, f6a3, d7a7, 785f, 18b7, caadria2017_037c12, 25ca, f8f9, caadria2017_015a6, 46a3, 3d70, c1d9, a22d, ijac201412407u9, ijac201412304k1, sigradi2014_222j8, acadia14projects_365al, 8e97, acadia16_116s8, caadria2017_174e42, 5455, a306, caadria2015_043k5, 133a, f585, 14b2, cc95, 205c, c551, e911, f812, e129, ecaade2016_070o18, 9180, ecaade2015_268a59, f69f, 1048, 9352, 7ab5, acadia15_333s13, ecaade2015_144b31, 58cc, fa18, 7964, 852f, acadia14projects_101p, e098, 2568, sigradi2014_345a10, 3d82, sigradi2015_11.34x23, 823d, be60, ba4a, 02b5, c99b, b6e7, d23e, acadia15_195z7, ac52, caadria2017_136r36, 8427, a3ba, ecaade2014_071z16, 90b7, e4b2, 5777, 360d, 0e96, 298f, acadia15_395d17, 41a3, 2ddf, 2352, 868f, 0e86, 369d, acadia15_57t1, e495, 52e4, f7da, 0a5c, 7904, 3318, 9d4c, eae1, e20b, b4fc, a15d, 5a2a, f135, acadia14_63aj, 5da2, 661f, 2db5, 1c5a, 78cf, f8ae, dce9, b616, ascaad2014_025n6, 17bf, f683, sigradi2013_289, 6c70, 88be, 9dc0, 3bf0, 63cd, aaf3, 0c67, c653, ad08, 2312, acadia15_185a7, a995, dbe3, c777, caadria2016_851e36, 279c, 25da, 1c0a, ecaade2015_314a68, caadria2017_127c34, 3498, c59a, 0989, d467, 39bf, acadia14projects_589h, 9203, a2e1, ecaade2014_198t51, 2f93, eaec, sigradi2015_9.141f16, ad06, ad03, caadria2015_188y27, acadia14projects_145aa, f6f3, 9cc8, caadria2015_086k13, ascaad2014_019n2, a6c0, 397c, ede6, ecaade2016_ws-dleadk68, e699, 9624, 391a, b2a6, 4043, 82e7, acadia14projects_549o, 149e, 7760, 3073, 0526, 7dd4, 9eb8, c448, f43b, 8bd4, d065, 1cb3, 267f, 7de5, 41dc, ecaade2013r_015n8, 19ea, d7eb, c13d, 1bb5, 3644, sigradi2015_11.165u25, ed9d, b429, 2054, ecaade2015_118b24, 37e0, cdec, 5284, 3870, a0a4, 2c26, 50cc, af76, ijac201513206b9, ddd0, 1942, ecaade2015_304f67, 63d2, abe7, 3fef, ascaad2014_017t9, 92de, c630, 46d1, aa99, 31df, 3fde, 35bc, ce89, c40e, acadia14_117a, cd99, a09f, 480a, c63b, 32d4, e1e3, acadia14_339w, 4e7e, 53dd, a400, acadia14_463as, ecaade2015_303t66, b749, 25d6, 0ac7, 34a4, 5d8b, acadia14projects_389a, ecaade2015_59h11, ae51, ecaade2016_222c57, 4956, 3542, 1374, caadria2017_016a7, d963, ecaade2014_111v25, 2bde, 7fb3, acadia14_101ak, 4465, ecaade2015_83i16, bc79, ba0c, 6f65, 412d, acadia16_254d16, 3ed8, 4a4a, ecaade2013r_007b5, 5dde, 4b86, 577a, acadia14projects_23w, 5ee0, 7d6d, 5adb, 33af, fa41, 4058, 88b0, 7fed, 5425, b53c, sigradi2014_339b8, e3f6, a570, 7839, 3595, 49ed, 2a1a, 0e33, 544c, 441d, acadia14projects_339aj, f6ae, 53aa, ecaade2015_248w56, a883, 9502, 5af1, 678a, 556c, cf09, 54c6, 67eb, 8464, 4dee, ba08, 65b5, d461, 2faa, 0163, e193, sigradi2014_284z3, bbcc, 6bcd, 2ec2, a1d2, 0b34, cd0d, 428f, 3808, 3935, 78f3, 84b2, a814, ecaade2016_013j3, 06b6, 99f1, 7f0d, e141, f30f, 6527, 8853, d32c, ecaade2016_203f53, 94e4, 5cdc, 492a, f40d, d762, a04f, ascaad2016_021k8, 21f8, f560, 674c, 6711, ecaade2014_157f39, d048, acadia14projects_579d, 8f03, ecaade2014_233x59, b6e9, sigradi2013_391h, ee68, 9897, 0836, 508e, e2f0, caadria2015_145u23, e265, 2088, abb8, f1c6, acadia14_619av, 6c3f, ijac201614404z2, 6530, ecaade2015_202i44, caadria2015_126a21, f2f1, bbc7, sigradi2014_036t2, 0cb4, 21e9, acadia14projects_267p, 3238, 59a0, e5da, e387, 8f41, 05af, 3bd5, caadria2017_135d36, 1e4e, 533f, ba40, bab6, 3600, d409, ff98, b1fb, ecaade2015_61g12, abb0, 707c, c3e8, 42a1, d4ee, 1ff9, 9ed4, c18b, ac3c, 8be8, acadia14projects_117aw, ecaade2016_045i12, 266a, c461, 76eb, baca, ascaad2016_042x16, b984, acadia16_106o8, 44b1, 8013, 82b0, a61a, eb72, 6fbd, 66e5, c47a, ijac201513102x1, 94c0, 610c, 191b, 5d53, caadria2017_016n6, 89cd, ecaade2015_11d1, caadria2016_157m6, 4d63, ascaad2016_002m1, 528b, ascaad2016_004t2, a286, 903f, 3bc0, 0565, 43fe, e284, 5bcc, fe42, b420, b024, caadria2015_087b14, a827, 35b9, f7e7, 4b25, 8194, e71a, 6705, bd8f, 0284, 6e27, 74f4, 5651, 4494, 943c, 7329, ea67, 9655, 0a97, 2464, ecaade2014_146r33, d484, 9ba8, bba3, 83dd, 466f, 557a, 7e9f, 7ed5, 1ef1, 256e, 9a07, 99a1, 4064, 7f79, 136f, sigradi2014_266k2, 4d4d, 449f, 8667, 6e65, acadia14projects_267j, 716c, 9327, b74a, fa5a, 93e8, acadia15_333o13, adfd, 70f7, 8803, c3ef, 653b, f39b, ac58, cbe7, ecaade2016_021v5, 2be5, be55, cc07, 2341, 4da9, 2819, cbef, c052, ijac201614407u4, 5035, 9d9d, 0826, sigradi2014_281k3, f179, 4f24, a4a0, bbf0, b5d4, ijac201412402y4, b539, sigradi2015_7.203e10, 505e, acadia14_435ag, 5f66, 0599, ascaad2014_018f2, ecaade2015_155h32, 500d, caadria2016_579v24, da3a, 1dfa, bbd5, e2f4, cd89, 4445, sigradi2014_041b3, b100, 6940, acadia14projects_357at, ad8a, d3ff, fdad, 35b3, 0de9, 9242, ecaade2013r_009h6, ecaade2014_192i49, 0d5a, b71e, c5ac, 204f, 7903, 4e9c, c21f, d964, a4e4, caadria2016_147i6, 8290, b45d, 7f90, ce40, c644, ae55, 81b1, 3d46, 6e17, 8ce4, ea08, acadia14_125y, 6ae8, 1e3f, 310f, 039c, 99b9, abbe, 237f, c010, ecaade2016_027a8, 3faf, 1997, 9858, sigradi2013_274u, ab75, 0d6a, 5e7f, 54fa, 7fd2, 44f6, b11a, 0fa1, 45a6, caadria2017_054f18, 8a9a, 7c5c, 9bd4, caadria2017_101i27, ecaade2015_206h45, dc50, caadria2016_023m2, ijac201513206y8, ecaade2014_156b38, ecaade2014_016f4, fd6a, fd0d, ee0a, dbb9, c092, c03e, caadria2016_507t21, 649d, ecaade2014_015v3, 03d2, b61e, 649a, 988a, 8418, 507d, 2207, d983, f334, ead4, 0f44, 4502, 495b, sigradi2014_074j6, fe10, 655b, fb86, acf2, 676e, 5f64, 7bda, acadia15_323t12, sigradi2015_10.377u22, ascaad2014_006z3, d59a, f300, e78d, c730, 2f74, f506, ecaade2016_129u35, ecaade2014_070g16, ecaade2016_170y48, ecaade2015_301u65, acadia16_124e9, ecaade2014_055u13, 1405, 2e5b, 2de0, c693, 8542, 04ac, caadria2015_014t2, c1eb, 19a8, e522, 80b3, caadria2017_163p40, 98be, 6867, b7bf, f052, 4096, 4276, 7817, b08b, 8306, ecaade2016_095b26, 0ca5, c665, acadia16_440j26, 4897, 4bc2, a6d2, d58d, 9a25, c1b9, 732e, caadria2015_233d35, 3a9c, sigradi2013_303j, e807, d2da, sigradi2015_10.138z18, 2630, ecaade2014_225g58, ecaade2016_171b49, 953f, 7bd4, e3c3, 252e, e376, 5afb, 468b, 89eb, 1dd6, ascaad2016_059r23, 3494, ascaad2016_042z16, 5bf4, caadria2017_086l25, b8e8, e66d, ascaad2014_012e6, ab8e, ijac201513303x10, caadria2016_405h17, 6ee4, 2c76, acadia14projects_247r, b1ff, ecaade2013r_009d6, b1c7, 9226, 7172, f9b8, 0271, 20eb, 4052, 4264, 5fde, 8750, 0ab4, ecaade2015_206v45, 12bb, 1be4, 1979, ecaade2013r_020p10, 51b0, ffe9, 2ef7, de8c, bba8, acadia14projects_681ai, e069, 2337, 6866, 8455, 76fc, d089, ecaade2015_138t29, caadria2017_041e13, ecaade2016_095y25, 25b6, 866f, 63c9, a73b, 8552, ecaade2014_153h37, a034, a3d5, f049, 65c1, 089d, 4a4f, 21aa, 3992, 85ad, 1f67, ascaad2016_028u11, d20f, a773, e90e, ecaade2015_169b35, b15a, 505d, a480, bf6f, ecaade2015_18h3, caadria2015_194s28, df09, 748d, 4c63, cabc, 4639, 9d9e, 56ee, 67a8, 3b3f, d889, 44c0, bf96, e7d5, b484, b546, 5eb0, ad54, 79eb, ijac201412408y1, sigradi2013_208, 51c2, 5166, 5437, 01ed, caadria2017_051p16, fc5e, bc7d, caadria2017_142k37, ascaad2014_014v7, b611, acadia14projects_619ak, ijac201513102m2, 6261, a32a, e24d, 5,7e+10, 823f, c553, ecaade2016_199b53, 6df8, e77c, 1dfd, 7f60, 4398, 665f, ab14, bc1d, 18e9, 17a8, 6d8c, be3b, 0293, be7b, ecaade2014_208b54, a59d, 9169, acadia14_555d, 3426, acadia15_323j13, 9249, d2ae, acadia16_140y10, 6ab6, ecaade2015_139a30, ab27, sigradi2013_311k, efc3, fe02, 5dfd, 46b5, 9c1c, 7f3d, eb5b, ffe7, 7ed8, 4355, b468, caadria2017_016l6, 59ba, ecaade2016_062c15, c24a, de26, 4357, 5991, 4c64, 8125, 2490, caadria2017_118h31, e960, b5b6, 30a3, 5484, ecaade2015_77x14, b96f, 673b, ecaade2014_177z44, 1f36, cc02, f878, 18a4, ecaade2014_230p59, 21b1, 1bb7, 5430, a08c, a5af, 0ffe, 8f6a, ecaade2016_222k57, 30b9, 02ca, ecaade2014_072g17, 3c56, sigradi2015_sp_12.402v31, a363, 200e, 8102, fc8c, 10bb, 5e18, 241c, a7b3, 7bbb, d1f6, a299, ascaad2014_011x5, sigradi2015_sp_10.311l31, 3d39, 5513, 1067, 2d1c, b1a0, a770, e82d, 691a, a997, sigradi2015_8.186h12, 26a5, 1bb1, ecaade2015_101i20, 0997, 737f, 9b71, f1e7, 9e5e, 347e, ecaade2014_021u5, d7a3, e762, 2e31, 9714, cf02, 684c, 94c8, 1ad5, 0ae7, 6af4, b8e1, 41ad, b769, 08cc, 0586, acadia15_431k18, e441, ecaade2014_018b5, d2e8, 9aae, 6bc2, 08b6, ecaade2014_011g2, caadria2016_487o20, ascaad2016_044s17, 36ff, 686e, 84ef, ca69, acadia16_372o23, fa70, ecaade2015_196s42, 8f3b, 4945, 96e0, ijac201614208e14, dc27, 674f, 1a9c, 2461, bf39, 7046, 4674, 07d1, 0625, a192, 73ea, 0e1a, caadria2017_163h41, e2b9, 4fb3, 6fa8, ijac201513303t10, 98e2, cb39, 055a, ae69, e8f4, 4abd, abc8, de98, 6ea1, 88fc, sigradi2013_303s, d8cc, 7d3b, 2469, b036, 2634, caadria2017_124p33, 6ad6, sigradi2015_sp_8.326u30, sigradi2013_414v, e3cd, 6f2b, 61d6, b2c8, bfa6, a9db, 4cab, 5008, 0e83, sigradi2013_243a, d642, 961b, acadia14projects_691az, sigradi2015_3.394e6, 74b8, ecaade2016_130x36, 2a0a, c69d, 3f69, f7c9, e2e8, 9c6b, 93d2, 095e, 97f0, 3973, 2e83, 58ec, 2e8c, 63be, 158f, 2b77, sigradi2013_158f, 8ae0, 6feb, caadria2017_005m3, 8f71, 18d6, 15fb, ecaade2016_132v37, e779, 70fa, cdea, 5764, f7b2, ecaade2016_102l28, 7c17, 49b4, 70ef, sigradi2015_sp_8.6d30, cbe2, 1591, 8bf0, 5872, 6904, 908c, ijac201412405y8, 1983, 9838, be29, 4e4e, 5f8d, 4d30, 4d1b, 8639, 275d, 408c, dd11, cb77, 1f5f, d633, 5672, sigradi2014_137l2, db32, a3d4, c29d, 3237, 6a11, 3292, 3688, sigradi2013_345, 97bb, 9ce2, 8a4c, 1df8, 163e, b4e1, 0bc6, ec6f, ascaad2016_020v7, ecaade2016_058x14, aed6, fb6f, 9b9d, acadia14projects_177o, bfd1, 8e11, 4d72, acadia14_357ao, b1e7, 63c0, bc86, 728f, sigradi2015_8.328l15, sigradi2013_295c, 4562, 2620, db17, 8b6d, 9ee4, acadia15_251j10, 769c, b573, aad2, 6b6c, 447c, 5303, 9ce0, 9253, a5ae, 491c, 67e0, 0ec4, e330, d5cd, 5f75, 880f, a8db, 3488, 5bdd, b1af, 1b38, 6071, 6fb7, 1ea7, 5142, 3c0d, 495c, 41bc, f43c, f63a, 3e76, 9d2e, 97d4, caadria2015_069o8, ceef, ascaad2016_042c17, 0c3b, ijac201614205s10, 3e92, 5ac8, 5af8, c0ad, caadria2016_651w27, 93bc, caadria2015_114h18, 5f70, 73ac, 064b, aa1e, ecb8, f87b, 00e5, 0492, cad6, ecaade2016_095g26, caadria2015_157u24, f38f, 7928, daa7, 3306, 437d, acadia16_12o1, 3af0, ascaad2014_004o2, 0bcd, b099, 9c57, sigradi2014_329x6, sigradi2014_293b5, f854, 8948, 031a, c8d6, ee3f, cb0d, 5906, 9779, acadia14projects_111n, e4db, e24e, ecaade2013r_018v9, d42f, 6cfd, ecaade2014_240u62, a998, ffa4, 4ea4, dbc6, f10f, caadria2017_163k40, 9749, ecaade2016_144n40, ecaade2015_235l53, ijac201614201p6, f717, 4297, fe36, 3194, ecaade2015_241k55, 4b97, caadria2016_229v10, 64f2, 3bb0, f7b3, sigradi2013_215a, 5065, caadria2015_233f35, 7602, a3ca, ecaade2016_151d41, 8a6a, 4efc, ascaad2016_022u8, a2ef, ecaade2014_182y45, fcab, ecaade2014_180m45, f873, cb17, 3379, 42bb, 20af, cbdb, ecaade2016_170u48, e184, d9bf, acadia16_270g17, b244, 3e74, a3ac, f504, ascaad2016_039t15, d2a5, 82bc, 6983, bc67, 2de6, a8bd, a485, 6848, 1b56, cffc, e11b, ecaade2014_030o8, e213, 1118, 60e8, caadria2017_054c18, c55d, 3615, 5e32, acadia14_627ap, e9f9, ascaad2016_056j22, 978a, 0c70, 2719, caadria2017_040i12, b66f, e452, 4c33, f93c, c444, 78aa, 72da, 0b3c, 62be, c9b4, cb5e, 449e, 573c, d142, caadria2017_062z20, 0dc7, 4e54, e7d4, caadria2017_124j33, caadria2017_155u39, 469c, ecaade2014_065e15, e30e, 6b37, ecaade2016_158i43, 1953, be88, a863, 9ff3, eb3e, 2498, 0bda, cb46, 9f39, acadia14projects_101ai, 689e, caadria2016_055o3, 63ee, 7fce, f876, 0f2c, caadria2017_079c24, acadia14projects_565n, ce65, 0192, 2b52, aac0, 76fd, ade4, c151, 58e4, cdc7, 7b38, fe1d, ijac201614403k2, 083a, 6e60, 8369, d25b, 0315, acbf, 3819, 74d6, 37b2, b906, cf8d, d9cb, ce8b, 4cf8, 9e4b, 1937, 56e9, cd97, ecaade2016_078d23, 1936, sigradi2014_048z4, ecaade2016_037y9, ijac201614207z11, 8bd0, 462c, ecaade2015_229n51, a683, acadia14projects_63av, 5f47, 3beb, ef36, acadia14_111f, bb60, acadia14_23u, 16f7, d435, 8239, 9ab0, 90cb, 86cc, ebe1, 8901, 10fc, 9dd3, ecaade2016_164l46, caadria2016_517x21, 69d5, d644, 9a4a, caadria2016_539y22, 4047, b6d9, ecaade2015_309y67, e8a5, 4c97, ca7c, effb, 9ca0, 1fc6, 291a, 1a4a, a188, a9c6, a917, 0004, 2be1, 125d, 5407, 7c4e, acadia16_12k1, 424a, acadia16_280i17, efcb, 7ff5, ijac201412403k6, 38e0, 1f7e, 59f7, acadia14projects_565j, caadria2017_096c27, 5ca1, 2ae3, acadia14projects_609az, fff9, 0dac, ba5a, ecaade2015_73k14, 10c4, 03ac, 165e, 7260, 6450, 8045, 30f8, sigradi2015_3.221u4, d802, 2817, ijac201412303a9, 9691, acadia15_343e15, e2e7, 31a1, 2001, 5b2f, cdaf, 888f, ab76, fc51, ijac201614102i2, f104, f6cc, 5c50, bdaa, 3c13, da69, c3c8, caadria2017_185t44, 240e, ascaad2014_036a2, ebfc, d168, 9a08, 3e08, 87a1, e520, f64f, ecaade2016_129x35, 7dba, sigradi2014_347n10, 8dd7, fdd5, 60e7, b931, 7b62, 7ecf, 6100, 44d5, 85e2, f638, 49e0, 65f9, ecaade2016_071v18, 4524, 8dba, 0404, f7b6, 88ad, 58e0, 3157, acadia14projects_177ai, 1c86, ijac201513104z3, 1fd4, 68c0, b226, c54a, adcb, c04d, 41af, caa3, 923e, d53a, 4110, acadia14projects_671y, 5c33, 6ece, c764, 0671, d4d6, 8df5, 770f, a24f, caadria2017_005l3, 8d8c, b5bc, dc68, caadria2015_031s4, a223, f05a, caadria2016_673d29, 0c85, 6c77, c47b, 008a, 408b, 594a, f349, 1c91, 826a, 08ca, 05e2, 907f, d3ee, 1ddc, 9922, 7149, ijac201513303b11, c14e, ecaade2016_068z17, 9693, f181, caf3, 1edc, 9fc4, 8e96, c18d, 7545, 999f, 523c, 30b0, da56, 0fb5, ecaade2016_129r35, 4f43, ecaade2015_143p30, 6f35, 4ee2, 4bf9, 33c6, 716f, 804c, 074f, 7c20, 0f6d, 0901, 7002, 53de, 0a72, 4903, 35a3, 27b8, 1cfc, 6f4d, bf54, ijac201614207s11, b9d2, 9230, 651d, d8f0, fa61, 7b5a, ecaade2014_199y51, cbf8, acadia14projects_627b, 230e, 40a4, f90b, c145, 2ed1, 9bfc, d516, 943f, 0237, acadia14projects_23ad, 3dbd, 23c2, f456, 5f76, 4fcc, 6a7d, 5b33, 6424, acadia14_81o, 9021, 3e99, 9bc9, 867d, ecaade2014_198r51, 21f5, f51a, 89d6, 026a, 52bd, ecaade2014_024k7, 7c87, cc12, 249c, 0984, ecaade2015_116o23, 3314, a2b9, ec8b, c41a, 2d99, acadia14projects_117a, ecaade2014_036f9, sigradi2013_359l, 0421, b11d, 61dd, 4a48, 48e4, 7729, sigradi2014_018o1, 4e57, 2ee5, 6f84, 3a0b, a793, acadia14_531m, 2aff, 9d1e, 2c9c, 9506, dea1, 3d19, 73ae, 4814, 951a, 31b9, 716b, 1445, 8428, caadria2017_005k3, 78c9, a8b0, bd88, ijac201614207w11, 7f25, 1575, 1d58, 99fd, 0df1, 3248, 4c8d, 3b5f, 6f48, 527f, caadria2016_229r10, 25b2, bb84, 231a, 0a2a, 31d2, ascaad2014_017o9, ecf7, caadria2015_010x1, c177, acadia14_589h, 9eda, 52cb, 6a00, caadria2016_125r5, acadia16_362s22, 7403, 25de, b221, 9837, acc6, 0b27, 8fc7, 13c2, f95c, 672c, sigradi2014_345m8, e977, 3624, 27f0, dab3, 7bf4, 9b3a, a825, 2b45, 6a2a, 255f, da4a, ecaade2013r_009t5, ecaade2016_190z50, 3445, caadria2017_124u33, 175e, d3c9, 5c1f, ae7b, 6794, 41f7, 982b, de31, 799a, ceb5, ae1e, dcec, caadria2016_539f23, 06e0, ijac201412303l8, fa36, 17cf, 79ae, c854, 6604, 6c98, e018, 0c5f, b767, 5d85, ecaade2014_113c27, e61f, caadria2015_210f32, 04f5, b649, 1ff1, e932, 3fac, b5b2, 629c, 9f55, 695b, 8f56, 194e, 4ee1, 7287, ecaade2015_280e61, bdb9, a441, ecaade2014_024l7, ecaade2014_168u41, d15d, acadia14_409o, 8f52, 060c, 3f11, ecaade2013r_015s8, 577b, 6431, acadia14projects_63as, 268a, 9794, 76bb, 8b8b, caadria2015_072t9, a88a, 14b7, 6f69, ijac201412403c6, sigradi2014_037y2, ascaad2016_015p6, 7317, 2bcb, b39a, 0e31, ca4c, 88c8, acadia15_343m14, caadria2017_027l9, 73c2, db94, caadria2017_037b12, 02aa, 46a8, c523, 2440, 6fca, caadria2016_073a4, 713c, b3c8, 48b2, 450a, 6a69, 18d2, 5dfe, 7312, da35, 2273, 0d6f, acadia14_125aa, sigradi2013_401s, 569d, ascaad2014_024g6, 3c5d, 0ad2, f2d7, c30c, 08d6, 274b, ecaade2013r_009z5, 9185, 0477, 8d62, ae49, de8f, af0e, 84ea, 5541, 1cf1, bfe3, f99e, ecaade2015_79k15, acadia16_308r18, bbf4, d598, aacd, a625, 80f3, 3557, ecaade2015_227y49, 3128, ecaade2016_129d36, 7ac8, c120, 9336, acadia14_91u, 92be, acadia14projects_347ai, sigradi2013_30b, 86ef, 17f2, 7e92, dda8, 8875, 39f8, a3da, 0378, e4ae, 9c6c, sigradi2013_248d, sigradi2015_11.8j23, ijac201513201m5, e964, ce53, d759, caadria2016_611g26, caadria2017_031f11, caadria2017_123g32, 0018, 5328, fb0a, 2d06, db40, 8b6b, bb80, 7295, f8d8, acadia14_497w, b759, 1341, 2da4, 9293, fedd, 45eb, 620d, 3ebd, b8e2, e7f5, 8de3, ecaade2015_169c35, 1b51, 64dc, f959, ecaade2013r_012k7, 3793, 2c1c, db79, e3b7, 02d4, 1a3c, 34df, fb39, 7e8a, 55a1, cce5, fbfb, 5c64, 89ca, sigradi2015_13.316c29, 6073, caadria2015_122p19, 7a33, 22d0, e267, acadia15_371e16, cb87, acadia16_344k20, d029, 5d62, d256, d2e9, 6a49, 6fb2, 4ce6, 3996, bc78, a590, 0b5e, ec8e, f587, 204c, 0a36, 0a27, 8f31, 99ad, c8ed, 39e6, 21ed, ijac201614208v13, caadria2016_415x17, caadria2015_218v33, 9c7a, 7500, da1d, 7ae9, 1c53, ijac201412207g5, a272, f9e3, 37bf, b5e6, bc07, ac3a, 1fc3, 9f04, a502, sigradi2013_366d, 5e39, c27e, 68bb, fabd, 65f1, 8801, 6bf0, ijac201614201j6, 20e2, 1502, b310, ecaade2015_116g23, a53a, cef1, 5102, e8e6, 91cf, acadia16_24p2, ecaade2015_301s65, d258, 70f2, 649f, e442, 630a, 88ac, caadria2017_124d33, caadria2015_213j33, 95f3, 2a4d, fa85, cb0f, 346e, 32c4, 2fc6, 33ca, 2130, 5ffb, 1ac5, 1058, 8e87, 4bdb, ijac201412205f4, caadria2016_477d20, 83ef, ecaade2015_200n43, 25d1, 5332, 319a, 0974, 8b0b, ac87, acadia14_435ae, 00bb, 1ee3, dbb1, c2c0, 7dd6, 0f73, db3f, 99d5, e44b, caadria2015_150x23, e74a, 02f4, ecaade2013r_003b3, 13ca, caadria2016_187x8, 2701, 9d1f, ecaade2016_230g62, 99a5, caadria2015_114p17, 677b, eb12, 2ae8, 46e6, 65cf, 1ec3, ff3c, c4ef, c1db, c631, 9801, ad91, d179, 784a, 2506, 7be4, aece, 3ee3, f91d, c07f, c435, ecaade2016_118r31, 01a1, 0c97, 8597, ecaade2015_118a24, 127c, 8a90, 3eb3, 332c, 39f5, c0a0, 2061, 2788, 8d3d, 3bf6, ascaad2016_015o6, ecaade2014_038x9, d63e, f146, 4b0b, ecaade2015_136p26, caadria2016_497d21, cf9f, bb7f, caadria2017_041d13, f84c, caadria2015_072m9, efe1, ecaade2013r_004x3, a254, 1334, e363, 3743, sigradi2013_194, ecaade2015_304b67, a1e6, 8c2b, b69e, 4109, 28e1, 6a95, d049, ijac201614309k6, 2431, b505, acadia14projects_661j, ce36, 9cab, acadia15_243y9, b6dd, 4763, 3126, acadia14_177y, caadria2017_123c32, 9104, 5349, 9802, caadria2015_014v2, 0a1e, acadia14_427an, d1a5, d3bf, 5b8a, b380, 7a7b, c782, 7c35, sigradi2013_30d, e2f9, ecaade2015_116i23, 588a, 1fca, e95a, 8b1f, d7e8, acadia14_427ap, ef6e, acadia14projects_229f, ecaade2014_168x40, caadria2017_048j16, aabe, ecaade2015_53l9, 6ba8, 9b43, 1752, e731, 96ae, caadria2015_145z23, caadria2015_102z15, a31e, fd32, caadria2015_064u7, 8923, 5d82, f8b4, a11a, 3b05, 32aa, sigradi2014_042m3, e2b4, e1d2, caadria2015_213n32, ecaade2014_071e17, ecaade2015_13l1, 0cf4, 9b06, 85b5, 2dda, 364a, efc5, ascaad2014_029i8, 124b, ecaade2015_138v28, 9cfa, ijac201614403c2, sigradi2013_342v, aa61, 01c5, bcc0, df26, 1728, 3e89, 1990, caadria2017_030c11, ed49, 4ebe, 72bb, eb4a, 8a62, 6968, 3b8d, 95ae, 9885, 8148, d0b8, 7376, 3ce7, d4f0, 460a, 067e, d4af, cf5c, 00f1, accd, d086, ab8c, ijac201614403h2, 3ec8, 1c09, 5d09, 4f04, b583, acadia14_609af, 9e38, sigradi2013_359, ef4f, f421, a175, 91d7, ad4f, a42f, 6683, 3474, c421, 3ec0, 117e, 2157, ijac201513203z6, ecaade2016_198u52, 1e82, sigradi2013_41, 5cff, 8d08, 0468, ecaade2016_230r62, 1e08, ecaade2016_042b11, b2bb, 49f9, ijac201614405k3, eeae, e695, dcf9, 8d93, c79c, c2bf, b4dd, c702, f7a0, 989a, 0105, f6ab, 9ee6, ae4a, e3ed, acadia14projects_627at, 8eab, cd1e, 66a2, 2f64, b058, 90d4, 65ba, 5600, sigradi2015_3.212i4, ee7e, dc0a, 6a9a, ebd4, a212, 5c14, f80b, 3081, caadria2016_809c34, 3d45, c3cf, bc6e, 9628, sigradi2015_9.347z17, 2671, 2037, 9caf, 8417, caadria2017_086j25, 4703, 021f, acadia14projects_565m, ecaade2014_096w22, caadria2017_104x27, fb97, 4452, d9ef, 6da5, acadia14_117b, 4ac6, 6718, 72e0, 0b77, 27d1, 4de4, ef3c, caadria2015_002a1, 29eb, sigradi2015_11.136u24, de70, ca5c, acadia16_140b10, 42cf, ecaade2016_083c24, 9bdd, 9832, 63e3, 0d7f, acadia16_34k3, 7caf, bcd0, 8f1d, a84f, 74d7, 8e45, 93e9, 2fa0, 5715, acadia14projects_671o, a709, 37e6, c51a, sigradi2015_6.183j8, 89e9, a5fe, ijac201412205r4, f9b5, caadria2017_017k7, 1ba6, 806b, bab2, 171b, 1117, 5b8d, 54f6, 4042, ascaad2016_014l6, 93c8, 7f2d, 532e, ef00, 9b19, 20a2, 0b3f, ecaade2015_48d8, 0194, 8816, acadia16_34h3, 62b3, 0ce1, bf2c, 9e1e, 4a6c, 83eb, 68ff, fce7, ecaade2014_145k33, sigradi2014_178j5, b5ad, caadria2016_477y19, ce5c, 26dc, 77ee, e0e8, a856, 584a, 6c8b, acadia14projects_229h, 6714, b21a, 1bf6, 8a4a, 568a, 5d64, caadria2017_123j32, 09b3, 63ca, 038e, d9d2, 6668, c959, a310, caadria2015_092g15, 12d4, 100a, caadria2015_087m14, df82, 173e, acadia14projects_445ae, 1309, 49e1, 4454, 0cee, db97, ff4b, bc3b, 957f, 287d, b050, b77f, b4fe, 93fe, ecaade2014_149i34, 18b0, 5782, d312, cc8a, 2e9d, d036, 66ef, eee2, 11b7, e75a, d425, 3d17, ecaade2015_169y34, a930, 2de5, 5467, 2a14, acadia14_267h, acadia16_44o3, sigradi2015_8.239c14, a4c3, ff68, fd17, 183b, 4223, 5023, cc9a, 6508, acadia14_719h, acadia14projects_671w, cace, e629, 5520, 3451, caadria2016_797p33, ecaade2015_202f44, 8f00, ca5b, 8191, 1699, bc65, 51f6, ecaade2014_232v59, 0acc, caadria2017_029t10, 6577, 73d1, c4d5, 7c41, 2626, caadria2016_703l30, 697d, 8dc6, 5373, ecaade2016_042p11, caadria2016_425g18, acadia16_260m16, 7c72, ecaade2014_239u61, 425d, ca11, 16d3, a993, 0811, acadia16_450m26, 99c0, 6733, 1bff, d25a, da3f, sigradi2014_178h5, 9301, a410, cc98, ascaad2016_054w21, acadia14projects_101af, ae41, 454e, 04a0, 8770, 53e4, 9ba6, d333, 5e63, 03ad, da9a, da46, acadia15_407y17, 8c64, 4d0a, b1a2, 8dee, caadria2017_149e39, d8c9, ijac201513103t2, caadria2017_081y24, caadria2015_065w7, 587d, caadria2017_072x22, f821, 8a92, caadria2017_047y14, ecaade2014_233o60, d6f8, b021, sigradi2014_032o2, caadria2015_233g35, 645b, caadria2017_149h39, sigradi2014_155y3, c257, 7880, e3bf, 2147, ecaade2013r_009k6, 726e, 8a78, 1ccd, 8370, bf21, 397f, ecaade2014_023z6, 1a60, 3570, 41eb, a44e, a5d0, ecaade2016_098e27, 9216, ecaade2015_144x30, 46f7, acadia15_483a21, 0dd1, b06c, caadria2015_114f18, 57c4, acadia14_473ae, e467, 6978, 9c74, 6cff, 1864, ecaade2016_120l33, ascaad2016_021y7, d273, acadia14_347ai, 5d3d, ecaade2014_071w16, 22ec, c0c4, 2325, 7ec2, ff28, ecaade2015_11g1, 0b08, fede, 0ef3, 864d, 6b8f, a143, caadria2017_085b25, f9aa, sigradi2013_337, bae1, ecaade2014_168u40, d071, be6c, 0655, 35e4, 853f, d6a3, b956, 4ffd, ee46, 017d, 70ab, 0003, acadia16_140m10, c392, a41c, ecaade2015_334u72, 6105, acadia16_98f7, b753, ecaade2016_075l22, ecaade2014_072p17, 22dd, 6c2d, 9345, ca10, 339f, 7250, 413c, 0bd1, 3156, a769, 209f, ecaade2015_200u43, 6a17, d730, 3cb3, 551d, 95fd, ecaade2016_098w26, 8520, ecaade2014_016b4, 8483, ae67, acadia16_116x8, 28f3, ijac201513203s6, cd56, ed7d, 7da9, 6149, sigradi2015_8.334u15, ecaade2014_053o13, b126, 8598, 0093, 7ddb, f29d, b22c, ecaade2014_194y49, ca3a, b9cd, b6e2, 152a, 82be, 4997, 61a1, 8b05, ecaade2016_129v35, a234, 764c, 019e, ecaade2015_215f47, 8d11, 5093, 1f3c, 06f9, 7067, bec2, 3d75, 0324, 007e, be39, ijac201614208t13, db2b, db1d, f29e, caadria2017_127k34, ecaade2014_122w27, 0577, fb01, c623, ecaade2015_139c30, 32ab, 4910, caadria2017_057w19, sigradi2013_158a, 4e06, c4ec, 4a38, ed6e, b957, ceb0, f3de, ijac201614105y4, b375, 21fc, 423f, e5f8, 4dc8, 740a, 8510, 2bbd, sigradi2014_157c4, 7733, caadria2015_213c33, 21a9, 94ab, b61c, ecaade2014_186n47, 9743, 9009, 1fa5, ecaade2016_045m12, 837c, 02af, e591, 941e, ecaade2016_144l40, d17c, 95e8, b390, afc6, a3be, 1fd8, ecaade2014_153o36, 4c5a, ac77, 564a, 66b2, ecaade2014_145i33, 620a, ed59, e0d7, 87b4, 86d9, ascaad2016_040y15, bd19, 51aa, f4ff, 8b54, db46, 2b36, b283, acadia15_443w18, fe82, 5fda, 1da4, sigradi2014_314r6, 28a5, 0ba6, 19be, 34d1, 57c6, be83, 70a2, 39c6, b10a, 9e0f, 4bc1, fd37, 389a, ecaade2016_028h8, 7b7c, ecaade2016_217k55, b51c, 43a7, a307, 2ce0, ecaade2016_096s26, 704c, c11e, 4b3a, 36f2, ecaade2016_074j21, aa70, f64a, bde3, a2ab, e03d, 16f4, a030, ae34, 4606, 8838, 4672, 9e13, 79c4, fe83, aa11, fe26, 5e4e, acadia14_291i, acadia16_98o7, ascaad2014_014n7, cbb9, fecc, 88ab, 1611, 33a6, b2ab, sigradi2015_11.136x24, 6110, bb6d, 71b5, ascaad2014_024j5, 0a04, acadia14projects_247p, caadria2015_087c14, caadria2016_703o30, 1181, a17f, 7159, ijac201614204d10, 6448, 1912, ecaade2016_230e62, 63a3, c09e, a5ce, 55af, caadria2017_136n36, 4894, 7c4f, ecd1, c97f, ecaade2014_157d39, 07f2, 9540, acadia14projects_435an, cc2c, ascaad2016_028w10, cd12, 051e, 5261, bcef, afe9, cd41, 1205, 796b, 1b0f, 2dbf, c386, 53e3, 6291, ecaade2016_mrty65, 9b9b, a61d, 6c5e, 6977, ecaade2015_205u44, 38e4, 8cdb, ascaad2016_014m6, 547d, ad68, ascaad2014_005u2, acadia14_661g, 5ca8, f9de, ecaade2015_122o24, feae, 781d, 9227, fc25, 209d, d99d, 5018, 6305, b2c7, 7bf1, acadia16_270v16, 77ea, ce86, 7cd4, a7fc, baa7, e8cd, 865b, 38df, bcb5, 5bb3, f5d9, 5c97, 192f, f445, 494e, b015, 25a9, 8114, 401b, e51c, c2ab, 8c5a, d0b1, 664f, 035a, 404c, caadria2016_861f37, ascaad2016_035p13, a12e, d12d, 57d6, ecaade2015_301z65, 6edb, 9f62, b4c9, 63e1, 885f, 46f1, caadria2015_054l6, 2c8f, 3b74, b22e, 8c3a, cbeb, a1fd, f1b1, c57e, fe3a, e3f7, ijac201513206j9, 5649, 8259, 3bbc, ijac201513205j8, b968, 9d79, 867f, sigradi2014_313a6, c94e, b6a5, 057c, c064, cd59, ecaade2015_77r14, acadia14_435as, bbac, 0e2d, 2fed, d79d, ecaade2015_92j18, adf1, 48b8, ecaade2015_130b26, 9b4b, 0af8, 1393, 18d0, 5954, e08d, 8ba1, ecaade2016_225f61, 6b50, ijac201513206p9, 6ace, caadria2016_713t30, c7ba, 5f08, ecaade2014_044f11, 7662, 38ea, ae2c, 1cfe, 4755, sigradi2013_194l, 0440, 63f4, b0d2, b0a2, fbb1, 16b0, 7f99, c46f, dd39, ascaad2014_026b7, b880, 1351, ijac201412305w1, afe1, ccd0, 7656, ab73, 624e, ecc1, 316a, 1f10, acadia16_224b15, dd9f, c7f5, 79dd, ecaade2016_071y19, b46e, 9ffa, fcb9, a6bf, 26e6, ecaade2014_012u2, ascaad2016_036d14, 8cfd, 77b0, a7cf, 52bb, ecaade2015_237y53, acadia14_627h, ecaade2015_155n32, acadia14_435av, e1bb, 5a9d, ba28, ef3b, ecaade2015_195l41, a1fe, 345a, c226, 840e, efd7, 4916, d72a, e45f, 5924, 79ab, acadia16_224z14, 7693, 6dd1, e18e, ecaade2015_185s39, 9ec7, ecaade2016_213n54, dc3e, 3f68, f2c7, a2f5, 04ff, a1f4, 4880, 77bb, fb98, ecaade2014_194a50, fade, 2fcf, 331c, 20cd, de89, ijac201412408b2, ascaad2014_029s8, 5a97, 6490, caadria2016_055r3, da6e, ce26, 714a, 0f98, 7070, 88a9, acadia16_478z27, 0595, 537d, 5db7, 9b36, 9126, 8500, 7d49, 1986, ba31, ce3c, e778, caadria2017_062y20, ecaade2015_155d32, f080, 8d63, 811b, f158, 0258, ecaade2016_018l5, 10eb, dc60, sigradi2015_2.162m1, b0f2, 5b29, ce6e, d5f0, ascaad2016_034l13, 8bb2, 8d03, 92f1, 2a4e, ijac201412301m5, 57e4, ecaade2014_019i5, e247, de81, cb3d, ecaade2014_163x39, acadia14_111o, b266, 4aa2, 2ac9, d385, 0f9c, cde2, f33a, ae9b, 1322, 7431, c93e, dcc7, 409a, 578f, fdfe, 59fc, ab81, d492, 11e4, dc8c, adde, sigradi2015_12.259d28, 9289, ecaade2014_226v58, 2569, e84d, d774, 5a0c, 9480, b447, 3d7b, ee87, 4ff0, 8d7f, acadia14projects_153h, acadia14projects_145u, 2da0, 2d73, 26a6, acadia16_184i12, sigradi2014_276u2, 8b93, c5ff, 6d4a, a585, c900, 9470, c0fc, caadria2015_004l1, bf29, 0b3a, 46b8, 0fe6, 1418, 2160, b49b, fb76, 5baa, 7954, e822, 199e, sigradi2013_303h, a0f7, 0431, ecaade2014_141h32, 2241, 0747, 8287, sigradi2015_8.186f12, a229, a541, ecaade2015_227u50, 4201, afaf, ec39, f7b1, ecaade2014_176o44, a4c5, eb34, 497c, c8d1, acadia14projects_463j, 0bab, sigradi2015_9.141j16, bd5c, 0e99, ijac201412408r1, ecaade2014_019c5, d814, sigradi2013_223, 0301, 394b, b3b8, 3ccd, 90a0, dcd1, 84fa, 5571, 49a5, 3a21, ecaade2014_112a26, 5073, ecaade2016_213l54, fbd1, 7d1a, 9206, 71d9, acadia15_185w6, 1b9b, 01fa, 3bf9, 395c, 31c2, c82f, f0ac, 7b11, 2c7e, ascaad2014_023a5, 9e2f, ijac201614205i10, caadria2015_246c36, 2683, cca8, acadia15_333p13, ascaad2016_045i18, a852, acadia14_291ak, b909, dd10, 86bb, c258, 06ed, 6645, f707, fb0e, bdd6, 78d7, 9bbd, c71d, 4089, 64b7, ecaade2014_018x4, 2fff, 80f9, acadia14_479j, 5f4d, dfea, c6a5, e03c, b1f6, 910d, a26e, 9c6e, ascaad2014_014l7, 6d36, ecaade2015_271w59, 6994, b500, 62bb, 0639, 31b7, cded, 4c23, c336, cba0, 7c09, sigradi2013_248a, a0b4, da0e, 7587, ecaade2014_239r61, ecaade2014_071a17, 20c1, 7fa8, ecaade2015_103k20, sigradi2013_46c, 177b, 6af1, 86b3, 1a1b, c916, 5683, e4ed, d823, cdcc, 83b5, 67e4, 6d29, 0437, 34a3, 65be, d6e5, ad88, 054d, 1d4c, 8987, 999a, 42fc, ff50, ae07, 1409, ecaade2013r_005n4, 9ac8, 7377, ecaade2015_94d19, b119, 5e2e, 6ab8, ecaade2015_13s1, 92ee, ascaad2016_037g14, 155c, acdd, ecaade2013r_003m3, e4f7, 924b, e5b5, caadria2017_079y23, acadia14_539aw, ecaade2016_161a44, 0012, 8393, 1609, f309, ef2a, 518f, cc84, fe7b, 9ad6, e9ce, fd08, eb5c, 74d9, 282d, acadia14projects_549s, 5215, 8edb, fbf4, d688, sigradi2014_159h4, ae39, ecaade2015_178e38, f111, 9304, 37f2, c6e0, 8b09, 11c6, 3bf8, 1d28, caadria2017_041a13, 66a6, 6e99, ijac201614205t10, ecaade2014_088d21, 902d, 30fe, ba70, caadria2017_175d43, 9c59, 47a0, 1d9d, 7079, 1aa5, 73b0, 426e, ecaade2014_153l37, caadria2017_021p8, cda8, 9eae, 9989, 5833, a996, 4129, 9785, d7f9, 4db5, 868e, 655d, 925d, a68c, 77f9, 2f34, 5f77, a033, a6c6, acadia16_460w26, c74e, 1729, aa5c, e6a9, 091a, f92e, beb8, 89f9, 356b, ascaad2014_016h9, bba6, 3b98, 9539, 1001, 338e, c8cb, e611, 0885, 95bb, 980b, 0696, f109, fb06, 95d6, a873, a46f, 8789, a1de, acadia14_463l, d094, 75b3, 78e6, 7b93, 67c6, 37a0, sigradi2014_347s10, b7f1, 2340, a477, 4523, 9607, 8d2e, 82b5, af00, ecaade2013r_019f10, 79bd, 773a, 0c46, acadia14projects_589e, acadia14_531u, 03b9, ecaade2016_224e60, acadia15_232z9, 7153, acadia14projects_219av, 07cb, e31f, c043, ff6a, 3a3f, d525, 6a5f, 9af1, 5df7, 371b, f395, 9980, 5a4f, sigradi2015_12.215u27, acadia14projects_101al, 8146, 46c4, 25fe, ad9c, d1c3, fc4f, af8b, 1e6b, 799f, 2868, 3bea, 5544, caadria2015_066f8, 028c, 15f3, 0976, 00d3, 9e29, 7353, 9f1f, d643, b663, 4b78, 718e, 4770, 4c1e, 409f, acadia15_57w1, bb29, 2e9c, ecaade2013r_012t7, acadia16_88j6, sigradi2013_407f, e4c5, f234, 4ca8, 1923, 154b, 9f91, 9c86, ee32, 21eb, cac5, 951b, ecaade2015_285z62, ea99, 711f, sigradi2013_342u, f2f2, ccd2, ecaade2015_227f50, 747a, ecaade2015_113j21, b3e7, ecaade2016_132m37, ecaade2015_38p7, 3a47, eeb7, e067, 5fed, ce9a, 90ac, 42dd, 5fe6, sigradi2013_342, caadria2017_096t26, 737e, 4a06, a157, c9d5, 3a39, acadia14_177x, 012c, 334f, 8d2d, 250a, e019, e17a, 284b, 9747, acadia15_81s2, 9653, 896b, 7364, 6fed, 2ddc, 7c5a, 7752, c640, 2c05, 96f9, 183e, 2c47, ecaade2014_024f7, 4bba, 0ada, 549e, 6e26, acadia14_63ac, e76a, e05d, b950, 40cd, ecaade2016_071v19, fc9e, 65a1, 1256, 0fc2, ed47, 6119, 69b5, 014b, 5076, e176, ecaade2015_206c46, 914e, 552e, ecaade2016_223n58, f7e6, 8c22, aaf0, d3fe, 0a45, 298b, 5727, 2b5c, d1ce, acadia14_661n, 9ac4, 6ae9, 8f25, acadia14_609ad, 55db, 7e7f, 91a0, 754f, 69ff, acadia14_81p, ecaade2016_102j28, 8d42, 2690, 20f7, ecaade2016_042o11, acadia14projects_539b, d2a4, 0296, ecaade2015_138i27, c5d7, 7eee, eadd, e7bc, c0f8, ecaade2015_325w70, acadia15_357u15, ecaade2015_329k71, ascaad2014_001g1, 1734, 85db, 0ccd, fd7c, 5255, ascaad2014_019c3, eb17, 0e97, f160, 8d67, 7dcf, caadria2016_405m17, 316b, dcb1, 1b66, ecaade2016_142a40, e6de, f418, 3853, 1555, 2962, 534b, 8010, afee, ecda, 861f, fb91, ecaade2015_82y15, ecaade2015_180d39, 7a16, 5383, acadia14_601v, 444e, fba6, 65ec, 3042, 8069, ecaade2015_113n21, 8568, caadria2017_105i28, fb49, 5834, 543e, ecaade2016_129b36, 28c5, 41e1, caadria2017_122u31, c154, 4e1b, ecaade2015_139w29, 90f4, 1076, 3172, 33ce, fbbd, 105c, bb56, ecaade2015_301b66, db06, 91e1, 754b, 4a91, 8d49, d693, e3ff, caadria2016_631f27, 2b54, 712c, 5ab7, e0be, ecaade2015_87v17, 77d2, adb2, b96e, 71ab, 56e3, ecaade2014_168w41, ecaade2013r_009f6, ef20, acadia14projects_445aa, 4120, ecaade2014_120f27, de69, 5878, ec56, 3fc6, ascaad2014_019h3, d681, acadia14projects_339ak, 3aeb, f9b7, 5847, ecaade2015_211c47, a79e, 5641, 7bfe, 40d3, 1def, ecaade2015_17s2, bd22, b288, ecaade2016_215x54, b202, cead, fa8e, 11ef, ecaade2016_223s58, ijac201614407n4, a1f9, 80a2, sigradi2015_3.111i3, 04c3, ecaade2016_162t44, 7357, afda, acadia14projects_479d, 2a64, f62b, 3895, 81bf, ijac201412401e4, 9e6d, acadia14projects_691aw, 06a2, 6f9b, fbbe, bffc, 23dc, 2b0d, 2d19, 3163, e2ef, acadia14_445ag, dd85, acadia15_137o5, 72a6, ecaade2013r_004e4, 6163, acadia16_352t21, 34bc, 0ae0, dd78, 68e8, 3995, acadia14_389d, acadia14projects_601z, acadia14projects_135v, db4b, acadia16_130n9, caadria2016_819o34, 3587, f259, d2b8, cb20, b4b7, bb1e, caadria2016_301v13, e5ef, b72a, a646, fbdd, e98c, 2a24, acadia15_185t7, 918e, 1f3e, 8c5f, 88dc, 96d7, acadia16_460y26, 996e, ecaade2015_196d42, 67fd, 6be4, acadia16_72d5, caadria2015_069t8, febf, 5990, 8006, 1545, 1fdc, acadia16_214b14, 4aa3, 33a8, 388a, caadria2016_517w21, 2354, 0d41, 4d42, caadria2015_090z14, ae33, f682, ecaade2015_248l56, 5718, 65d7, f2ce, be96, ecaade2015_307m67, bd00, 6c1b, f2d1, a3e0, 2a73, 064d, 7669, d487, ffca, caadria2015_220b34, 0ed9, bac9, e929, ecaade2016_197c52, bec6, d60b, 2614, 02e6, 72e2, 760c, f195, 2de8, 91e6, 0d3e, ac56, d81d, ffc4, 4149, 4513, ascaad2014_004l2, dd40, 601b, bb5c, f1ad, 10ab, abcf, a82d, acadia16_382u23, 97c7, ascaad2016_048o20, 03c4, 941c, c028, a962, 9db7, sigradi2014_347j10, 59a7, acadia14_601af, 566a, 16d5, 1308, acadia14projects_479x, 1b40, d6b1, 9a6d, 3477, 673e, 50c2, 6fdd, 2757, d51d, ecaade2014_168j41, ecaade2014_066i15, f674, acadia14_375d, 7191, 8540, 5b56, ec81, caadria2015_210j32, 48f6, 2443, 622a, b479, 4a63, 4a19, caadria2016_147f6, 6cad, 8fd6, f153, 09ba, f4bb, b618, 1f5d, 7c0e, ecaade2016_163w45, 00bc, 5487, ecaade2013r_018p9, 5f5a, b1f5, b920, 9f8c, caadria2017_054d18, 8910, 6332, a2cf, e428, 934a, ascaad2014_032u9, 01d4, bea7, 56fa, bd0f, d9f5, 43a4, a835, ecaade2016_142c40, f89b, 03e6, 2f0d, c6ac, 8e6d, ecaade2015_115y22, 6288, 8116, c1d4, ed5e, b6fc, 4e4b, 1707, acadia14projects_235r, ecaade2014_240i62, 70fd, b019, a11c, 3b56, e160, 15a8, dbd0, 4228, 822d, 8a23, 771c, ec27, fd1d, 8610, 5d8f, ecaade2016_080y23, 5a52, 80b1, 9f6d, sigradi2015_8.47d11, 46e8, 8a3f, fb0d, caadria2015_081m12, ed26, ce37, 79cd, 377f, 46ac, ecaade2014_138j30, 4d77, f49f, caadria2017_123p32, 6268, e05e, 7fef, 619e, caadria2015_130d22, e2df, 19c6, cdc4, acadia14_627c, c8d9, ff07, 87a3, 8a72, 41fc, dc08, 1b50, ascaad2016_020u7, e5dc, 0e72, sigradi2013_401i, 8309, 6f8d, ijac201614309c6, 1761, sigradi2015_12.297i28, 4d38, 7563, 891f, 9962, fb22, 8b03, b3f0, abca, ecaade2016_126r34, ascaad2014_014d8, acadia15_407x17, sigradi2013_101m, 79a6, 6624, ecaade2016_094r25, acadia14projects_375i, 5b85, b477, 4f2f, fdc0, 564f, 12c2, 3988, caadria2015_119e19, f27c, 4b53, 0509, 93b6, cd19, a7d8, defb, ce31, f1ca, fab4, ecaade2015_73w13, sigradi2013_386n1, a1b6, 7cd7, 12e9, ijac201412405c9, ccd7, 4304, ascaad2016_046m19, 6cf3, 39bb, caadria2017_163z40, ecaade2016_130v36, 93a6, caadria2015_012g2, ecaade2014_133t29, 4835, ecaade2015_82x15, ecaade2014_201c52, 5a61, 2563, cc8c, 86e2, 0796, ecaade2016_tkox66, f7e1, 3a17, f8b1, de65, ecaade2014_226e59, 72bd, 449c, ijac201614201z6, ecaade2015_101f20, sigradi2013_234h, 3936, 32d6, 747f, a836, caadria2017_163o40, acadia16_24x2, ad84, 228c, 4680, 18f8, 5ce3, caadria2017_041w12, 6d51, b6ec, d064, acadia14_609ae, d61b, 0046, db2a, 19b5, aa5b, 996b, 35f3, f407, acadia14_627a, 667f, a558, a273, 9396, e498, ecaade2014_155y37, b44a, 3656, 7d50, 8b60, 9d3b, 1879, 556d, f329, 10d7, 65dc, 21b5, 0030, 7bac, 49bb, d2f1, 17a3, 89dd, 0740, 59e2, ecaade2015_127c25, c296, 6679, 45ac, 8c6d, 25cf, acadia15_47k1, dbeb, 76df, 6c49, 9248, 3506, 9e77, 9c9e, 1cbd, 1564, c946, ecaade2014_023r6, b065, ecaade2015_241y54, d1d7, f748, 631e, bc9d, 4e77, d9b7, 3fda, 192e, 2ab7, 28e3, b093, caadria2015_108o16, acadia14projects_339al, a51c, e006, sigradi2013_28i, 58d8, b6bd, ecaade2016_166w46, bfca, 716e, c353, 89e7, ecaade2015_170r35, b057, ascaad2016_021d8, e366, 2305, ecaade2016_102y27, 08d1, 96ca, 94b9, 8a36, 95fc, 13e2, ascaad2014_007e4, 1d46, 5803, 356e, e72e, acadia15_149u5, 4a4c, sigradi2015_10.267l20, 7d53, f3b7, ecaade2013r_006z4, 5fcb, ef47, 6443, dfe8, b9ef, acadia14projects_375e, f681, 27d9, ecaade2014_168i42, 553c, acadia14projects_281aa, ecaade2016_033a9, 9e78, 8d18, a115, ecaade2015_247e56, d236, 1f69, 38e1, caadria2017_070v22, bbfc, 936c, 1d4a, ijac201614308i5, 0460, 55d3, ecaade2014_173x42, 0fe0, 6c5c, ijac201412201m1, 9788, ecaade2014_188p48, 1875, 79ca, 8d8e, b700, caadria2017_129d35, 1d56, eb43, b12e, ijac201614102v2, 8930, ceed, 2831, ijac201614203v8, e867, c503, b81e, ecaade2016_011o2, 0690, 357e, ce5b, 66fc, 1f7a, ad72, caadria2017_079w23, ascaad2016_022d9, 4a0c, ecaade2016_072p20, c301, 8e89, sigradi2013_280o, f56b, 083c, 4c96, 8730, af73, sigradi2015_8.289a15, ef22, 07f8, caadria2017_058f20, caadria2015_139f23, ecaade2014_168a41, 0ce9, 2509, 44f9, dbc5, b673, 5f6c, caadria2015_030i4, d3db, 7ae3, 36c1, 91ba, b322, 5f20, 4847, sigradi2013_41k, b648, 9cc9, 007f, 2334, 44e0, 1bd2, caadria2017_048x15, db64, sigradi2013_268i, f1a7, ea0b, sigradi2014_132o1, bf6c, c94c, 11d4, 8a89, ecaade2014_105x23, caadria2015_010w1, ascaad2014_025j6, e74c, ecaade2015_138o27, d9dc, bad2, 0f38, 8b95, 6de4, ecaade2016_188m50, 61fb, acadia16_470n27, 7bf7, 4b27, 3f31, dba5, efda, e658, 8c7b, 93f4, 5be8, ae1a, 2931, acadia16_352h22, ecaade2015_152t31, 44ec, ecaade2014_149e34, ijac201614204t9, 4f59, e3da, bd8a, a986, ecaade2016_048b14, e723, 4d06, 25b0, 9b13, e172, 0882, 8cb2, 7a32, ecaade2016_108a30, e9a3, caadria2016_353w15, acadia16_140g10, acadia15_497p22, b558, d255, 8343, f640, e531, acadia14_435b, ascaad2014_001a1, acadia14projects_479z, ecaade2014_138u30, acadia15_395b17, 4861, 5a35, f906, 695d, cd94, 01d8, 1aef, caadria2017_008d4, cfba, e854, ed9c, 1c29, 6b60, caadria2015_164e25, e8af, ad6e, ecaade2016_007n2, 9f35, 1356, 8776, 39c3, 5e0a, 150d, 93c5, a11d, f14e, 80ad, b5cc, f7c0, d394, e91d, ecaade2014_186b47, df62, 774e, b235, d3e1, 40e6, c66d, 3974, ad33, 1b2d, 4c87, 31c6, c437, d5bb, d306, ascaad2014_015y8, d612, a148, 9e27, 0472, 7bb8, 8b6a, ecaade2013r_007a5, 7730, acadia16_414y24, caadria2015_139z22, f079, 6a9e, 30dc, ascaad2014_036e2, 1d12, b149, bea0, 5f1e, 0d80, ecaade2014_176y43, 5c7f, 3b09, d652, 4e20, cccd, d746, d5d3, ecaade2015_170h35, 2855, ecaade2015_139z29, 2645, 226b, aa15, c7cf, 378b, ef07, acadia14_333ax, ijac201614105e5, 361a, a25d, a765, 2391, 1a07, acadia14_281ae, aa8c, 7461, fb9f, fbfc, 7aab, 27b6, ecaade2015_206a46, c602, 47f6, 8e8b, ascaad2016_038z14, ijac201412408n1, fa9d, dc11, aae3, f777, sigradi2015_12.19a27, ascaad2016_045r18, d27d, ecaade2014_010z1, ecaade2016_163p45, 21f6, 9ce6, 7dcc, ascaad2016_023x9, c4dd, 7ce9, 4227, 6294, b1c1, 202f, ecaade2015_11h1, ea22, c719, ascaad2016_038g15, sigradi2015_10.220e20, ac06, 2efe, b6d4, a539, e22f, 8a04, b489, acadia14_23v, 468c, 7323, caadria2015_048p5, acadia15_371g16, 0b7e, 7802, acadia15_343z14, 1b81, ecaade2015_138s29, 261d, acadia14_497s, 42f1, f3b0, d3c7, d504, 9389, 3dea, a972, b466, ecaade2014_149k34, cfc6, d9b2, b377, 34c2, 7e27, ee6c, ecaade2015_87s17, 5a88, sigradi2015_12.215o27, b3b9, ecaade2014_214l54, ecaade2015_284v61, ecaade2016_021p5, b62d, 0ab5, 9b92, sigradi2015_8.328r15, 4e8d, 1234, acadia16_154e11, bd54, 9390, 5b5b, e6ea, 0504, 6cc8, ecaade2015_171n36, c015, 0979, 4f17, 0d31, 4ad0, 6552, a67d, ae36, b097, ecaade2015_55c10, 2808, sigradi2014_313f6, 1dcb, sigradi2015_12.259a28, acadia14_699c, e67d, 69d3, ecaade2015_138v27, acadia16_88u6, f944, ijac201614208e13, 6f39, 3ed5, acadia14projects_661l, 188e, 39df, acadia14_389aw, acadia14projects_117c, 9f38, daaf, 32cc, 42e0, 5494, b8ad, ab12, ade8, 1497, 8328, acadia14_43ad, caadria2016_457l19, sigradi2014_063x5, caadria2015_084u12, 31f4, c0a6, 1438, b4ad, 53ad, 3e13, 57b6, ecaade2016_182n49, 63f3, de03, 1808, 1965, 5cbd, 9555, ecaade2016_006j1, ecaade2014_052j12, sigradi2014_313e6, acadia15_333r13, 4a24, db24, sigradi2015_11.34e24, 60ed, 36de, ecaade2016_164g46, b3e0, 0162, 307c, 5f37, 8121, ecaade2015_129r25, ijac201614305f3, acadia14projects_365af, 5097, caadria2017_190n45, 0510, acadia14_111j, 58f0, 9cbb, 7298, 6659, 26eb, acadia14_177ab, 4821, 6016, sigradi2014_042o3, ecaade2015_221u48, 1963, 70e7, 7e20, ecaade2015_130l26, 995f, f739, 8be7, 1581, 5157, c185, ascaad2016_010e5, aab8, acadia14projects_291ar, 1a36, e847, 3732, b9df, e9e0, 0d63, 975b, 59da, b3ab, ecaade2014_153r37, caadria2017_185w44, acadia14_365ak, e9de, 6036, caadria2017_043i14, f87a, fc3a, 2d94, 7921, e966, c4d2, ef9d, dc07, sigradi2013_397, 91b6, be94, caadria2017_183w43, ecaade2014_066v15, ed44, 6ef3, 2d87, 50eb, f8f0, 4244, f69e, 1971, 0829, b29f, 45fd, 1ebe, 36a0, 641d, 813b, 2074, f671, 1716, e8f0, acadia16_106k8, 68d4, 2964, 48b7, 7f89, b3fb, 96f5, 14f6, d043, e4ef, f04b, 0a2d, d8a9, c983, c5f0, ed7a, da40, 428d, acadia14_117av, acadia14projects_43ac, 465d, 2ea1, dd1e, 8a24, f280, sigradi2015_sp_4.275v29, 86ff, 90e7, 4262, d1c8, 4762, c8ea, 9546, 2816, 3d3d, 63dc, 5f81, ascaad2016_033e13, f61e, 5188, 503d, caadria2016_725j31, ascaad2016_046p19, 8ade, ecaade2015_334p72, 0350, a6b1, 16aa, 5c70, 64ca, 9b02, 44de, acadia14_53s, ca5a, 8ebd, 8502, 08a1, 77c1, 3544, fc96, ecaade2014_096v22, b5c2, 1320, 10d0, ascaad2014_004m2, f025, 3bce, ascaad2016_048g20, 9686, d041, 4263, 326f, e76f, a4aa, ecaade2016_026r7, ed7e, c737, 423c, caadria2016_003l1, 5832, 9cf5, fa77, 8b63, ecaade2016_238s63, 34a6, 92c4, f875, d923, abf3, sigradi2015_10.74t18, c73d, e8ca, 3228, 031c, 79ec, sigradi2015_10.378c23, caadria2017_095i26, dd9c, e2cb, 7c0f, 2779, f58c, 42a4, 29be, 74ab, 0adc, 4c43, 2bb0, 35e3, 7263, df08, 228a, aac2, e67f, 8953, 1082, acadia14_135ac, 3896, 5150, bf59, d977, ecaade2016_017l4, 8747, 0618, ijac201412405e9, 48ce, f46e, d865, 0844, 1b55, 5be4, 8bab, 2f99, 4450, 0c2b, c0a2, 099f, sigradi2013_244h, ascaad2016_054c22, b7ab, 6e5a, 0239, e610, ecaade2014_046t11, ijac201513206u9, ba2f, ecaade2014_086n20, sigradi2015_3.65v2, ee54, sigradi2015_9.347k17, 19eb, 585b, 080b, 789b, a446, 013b, 2bb1, fa12, sigradi2014_214e8, 5117, c381, 3f9c, 8762, d45d, bc3d, 05ee, 015c, ce44, af2b, d91c, acadia16_88r6, sigradi2014_041h3, fd56, ascaad2014_032l9, 0b0c, 7d6b, f098, 8e0c, 03c6, 1d2d, 8b3e, d2c4, 4b29, 06d0, ecaade2015_59u11, 739e, b293, d0c8, 439b, 5e21, 750d, 1bbd, ecaade2016_bkot65, 5540, cb2b, ecaade2015_196w41, 7f5a, b1c8, b030, 2ef3, ecaade2016_mrte66, 4080, ijac201614202p7, ijac201412403s5, 8586, acadia14projects_257ac, sigradi2014_214c8, b3fe, c839, 62a4, 2b21, 1d45, 9118, a261, 4cd0, 60c6, ecaade2015_285v62, caadria2015_126m20, b8cc, ecaade2015_227i50, a780, e16c, f728, 9166, e15a, 61af, 68f0, 9eb1, 6e11, 8e22, ijac201412405z8, ecaade2016_002c1, 7616, 7c44, ecaade2015_18x2, 0c52, d5fa, e342, beb6, ecaade2014_138g30, c75f, sigradi2013_386z, bc9a, 88ec, caadria2017_142n37, 407d, 263d, 25e8, 38a1, 304d, 5fba, ace3, f077, c884, 506c, 259b, 4afa, 9f89, 9427, ijac201513202o6, 2891, 4acc, 9be2, acadia16_290f18, 10f5, b881, ecaade2015_293y63, 93f2, 2094, ab55, 4730, 27a0, e9fe, sigradi2014_169u4, 4f81, ecaade2014_111c25, a659, caadria2016_197h9, 05ce, acadia14_301f, ascaad2014_010n5, ecaade2014_206s53, 9780, aeb3, f755, 1bca, 0079, 4e7d, 5cc4, 5573, f053, ecaade2013r_014i8, acadia15_323l13, 3a10, acadia16_298o18, 6b3e, sigradi2013_303p, acadia16_214s13, d8be, e6e4, 016b, d8d8, 7cf0, 524a, f836, eaa8, 9868, 54ec, c123, 3158, 387c, d67c, 9b6b, 9af8, ascaad2014_014r7, df0c, 8f8d, ecaade2016_154g42, d61d, d298, 08f3, ecaade2016_067n16, caadria2015_164c25, 2980, d6ad, 81ff, 53f7, d567, faf4, ascaad2016_023d10, 23f5, ca64, sigradi2013_400s, dcf3, 1d7b, f5d1, 7a38, acadia14projects_33an, 16c7, 0256, 119e, ecaade2016_075i22, aec3, 6de2, 63bd, ecaade2014_071v16, 8366, 4bca, f88e, 7fae, ascaad2014_007i4, ecaade2016_095a26, caadria2016_301u13, e73c, 7576, febd, 2751, 19b4, caadria2016_333a15, 2538, bdee, ecaade2015_48l8, d286, c867, 77f2, ef0d, bc77, a5e2, 0e92, e8e7, cd15, sigradi2015_sp_11.303r31, 3a54, c0ca, 1f03, 32eb, 4da3, aed7, 8637, 21f4, caadria2017_056n19, 9740, 898b, ecaade2015_92t18, 195d, 1767, d060, 13de, b6fb, ecaade2014_072i17, 26e0, bfde, ijac201614402z1, 1ca4, baa0, 1292, 4b36, b267, a524, 25d9, sigradi2013_303r, 0dd7, ecaade2016_027d8, caadria2016_167r7, ff01, 5138, ecaade2014_151c36, 1314, 6138, acadia15_357i15, c477, 85a5, ea24, 78ee, 9234, bd1a, ecaade2014_143k32, be6f, 663e, fed8, 9625, 86ad, b8bc, a0ce, 0e3b, f6eb, a4ca, 71c1, 9e69, 147e, acadia14projects_153j, sigradi2014_164l4, 46b6, 3284, 93be, 963d, a3ad, ijac201412207d5, sigradi2014_114o9, 251c, 2e21, 8132, 5587, 8d10, d437, 765a, 2952, 030c, fda3, 7b4d, 7133, d445, d631, 0aba, 8440, cf3a, 4053, caadria2017_005d3, 032e, 5136, 13e7, caadria2015_172h26, 4bd9, 092a, 1c49, ea4f, 523f, 22a3, ijac201513201s5, f53e, 5004, 3416, acadia16_308f19, 8718, ecaade2015_59w10, 405b, 123a, 39ef, 8347, e87c, acadia14_435al, 5196, 0d0a, caca, sigradi2015_3.221o4, 6a89, ecaade2016_111m30, c264, f229, 4641, ijac201614407e5, 0c79, 97b6, 3c0c, d412, fa7f, sigradi2013_271l, e131, ecaade2016_119m32, 30ac, 7c04, 15a6, ad04, 2d9a, 02ad, a498, sigradi2013_425, acadia14_497u, 783f, ecaade2016_221w56, 59d3, 1346, 3d90, dd4d, 39c4, caadria2017_086i25, ecaade2014_224y56, 5f9f, d380, ascaad2016_003s1, ecaade2013r_015p8, ecaade2014_078s18, 9a13, acadia15_357y15, 6c1e, 56c0, 4b21, f952, 401e, 0bee, ecaade2015_301r65, 964f, 4ab0, 72ae, ba51, ae3b, 632d, f820, a867, 07e8, 9d5d, 5c91, acadia16_344b21, 1f42, 41b8, d61f, ff76, 670b, 66e2, aacc, 3717, c94b, 3560, 3283, bbd3, acadia16_174a12, e3fa, 1e22, caadria2015_190f28, 37bb, 4ac3, ecaade2014_199w51, 03ce, c0a3, 30b4, 54e7, 30fb, 6bbb, 05fb, cba6, cc49, 71a1, ecaade2016_047e13, 0e3f, 7b6c, b5ed, 18b8, caadria2015_213z32, f3dc, d736, 9cba, bcde, f5e2, 1d38, 8f88, f3a9, f9c2, caadria2015_078k11, 723b, 29b1, ecaade2015_73j14, 0b7c, 95c8, 0c49, sigradi2014_263c1, 7e13, 2f2a, 1140, 27ab, 8401, 2fa3, 048a, 9c0e, ef7f, 6ad4, 1706, acadia14projects_101aa, 857c, de42, sigradi2015_10.144z19, 69b4, bd40, 79bc, 4a6f, acadia14projects_517m, ijac201412301o5, acadia16_270c17, acadia14_135z, 388b, 0575, a17b, 32c1, 6874, 528f, 3a11, c0f1, 92a7, 39e8, 1357, 6fc3, 0ab7, 30f7, ad16, da60, ac7b, 237c, 1230, ecaade2015_138e27, ecaade2014_176a44, 6611, 91bc, acadia14_565ai, 6bad, ddd7, sigradi2014_080l7, b518, 7b08, ecaade2015_180n38, 1730, f47d, b0be, c6e6, c860, 9881, b1c9, 46ed, a45f, fd22, 31bd, 5d56, 3ab8, aa19, acadia16_224o14, fb4b, ecaade2015_253v57, 1c47, ec07, 20a8, caadria2015_067l8, acadia14projects_463av, b6e3, 6561, 0d91, c062, dc14, acadia16_344p20, e04d, 4b76, sigradi2015_8.186m12, 80cb, af1a, a111, 3aa5, 75b0, b25c, ae65, a037, ecaade2014_149j35, 1481, a551, acadia16_270f17, 7154, 6830, 1f6c, 41de, 94d2, 9b23, a0f5, 20ac, ijac201614301c1, 2bfe, b1ef, 0f49, a821, ecaade2015_127y24, 43ea, 25f8, a8b9, ascaad2016_023e10, caadria2016_497y20, 6010, 9c4a, d58a, 4458, a540, e35a, sigradi2013_303m, 86a0, c4cf, 5711, f068, 6d98, c8db, 3589, 4993, dddc, ae88, fa0f, caadria2017_183e44, f0ff, 561d, 477f, acadia14projects_479l, db9e, 4476, de51, 0e6a, 8d13, d9c3, 756f, 94e0, sigradi2014_197s6, 4c13, 91e2, 9ef9, 8f77, fb1b, ijac201614308c5, edeb, 12e5, 4c42, 2a8e, 1998, ijac201614308w4, 6c3c, d10f, c7ce, ijac201412403e6, d145, ecaade2015_193g40, ea40, 600b, acadia14projects_267n, 236e, 5749, ecaade2016_167s47, dbd7, 43b0, bb78, sigradi2013_400, acadia14projects_619am, 84fd, 7f70, 9fc2, ecaade2014_214x54, fc17, 9ea7, fe7a, a42e, d4cd, 7da1, ebe9, a6e6, 2d83, acadia16_308x18, f237, 516c, 4987, 49ba, ecaade2016_102d28, c1d6, 908f, 9e72, 5e99, bbfd, 7fb6, 5717, 5748, 1668, 3da0, 58a1, 6aa0, 4615, e81a, 045a, ijac201412301i5, 6eb2, 4026, ecaade2015_148o31, 7bea, ecaade2015_73h14, ecaade2014_186x46, 8eca, ijac201614205f10, 1d13, e923, 8a7f, ecaade2016_185y49, ecaade2015_73y13, ijac201614203t8, bd05, 7ffa, 7f63, f64e, d84f, c64d, 39bd, 4e08, ijac201513302e10, ecaade2014_084t19, 53b3, 126f, cb57, 2d4d, 4516, 5879, 5dd5, 20b1, 7691, acadia16_8c1, 779c, caadria2017_129y34, 0b36, 8f81, acadia14_135l, 56de, sigradi2014_178n5, 9f76, c180, ecaade2016_154j42, ba97, sigradi2015_10.262k20, acadia16_432u25, 80f5, ecaade2014_112y25, sigradi2013_271m, c253, e733, acadia14projects_463ax, 3d87, d118, 3b6a, 0832, ecaade2014_194s49, 292d, 3da5, acadia14_317v, 500b, acadia14projects_91s, 1f71, acadia14projects_479s, e4d3, 09c9, sigradi2015_11.196g26, sigradi2013_386m, 83f9, e0ee, 3d4b, 22d1, 0250, da3b, a09c, 53fb, 24c4, 3f1b, b475, caadria2016_033y2, ecaade2016_198v52, 1db8, 66cf, 0e8c, a368, 7f58, d8f2, acadia14_43as, ascaad2016_028n11, ecaade2014_023l6, 7df0, b8a4, f8e3, b9e2, ijac201412402k4, d2e2, acadia16_308d19, 2444, ebff, 3063, ec40, acadia14projects_589a, a89b, 141e, fa97, b9fe, 6ccc, 778d, 3e29, 17f5, 30d8, 532c, 0427, 3d7d, c98e, 0329, 1bf9, c3f8, c024, 4226, e097, 8646, eee9, caadria2015_139h23, 4c31, ijac201513102b2, 0b4a, 21d4, e463, ef91, 9dbe, 6fd9, ijac201614204b10, c90f, ecaade2015_53o8, cc5c, 1a23, ascaad2016_038l14, 3a84, 41b1, a900, 5b06, 3d18, e9b7, 80b0, 8ef3, 5b0e, caadria2016_177k8, 4d47, 5c19, sigradi2014_266l2, 97a5, 3131, ed00, c6ef, 56b4, 164e, f379, e47b, 9ae8, c22d, 86d4, 50c0, caadria2016_871t37, 8d01, 0d28, 7962, a2c7, 0b0d, 5c05, 312b, 6cde, 5d78, 811d, 9eb9, 0c1c, caadria2016_881z37, ecaade2014_023p6, 1d6d, f863, 0e7f, ecaade2015_27s5, 5dc9, 82f1, 076e, 778c, 23e3, 0bfe, sigradi2013_117l, ecaade2014_024o7, eadc, ecaade2015_86f17, da5e, 0c87, 165b, 1a4b, eec1, 55be, ecaade2016_185d50, 4d6e, de00, 8b04, a698, 10c5, 2357, a91b, 0c32, 5918, ijac201412204z2, 3c94, b586, aaf5, acadia14projects_135k, 4a12, fec2, 7f66, 5d1f, caadria2016_477b20, 86a5, acadia16_344m20, d293, e66f, f666, ada7, 33b5, f677, d0de, 151e, 2958, 9408, 8036, a613, bba0, aa6f, 68e4, d2c7, 8f0e, 4baa, b040, cdcf, 2faf, caadria2016_611j26, ijac201513203s7, 423a, 8f3e, 604d, 02f0, 1ef5, 0e64, ascaad2014_022r4, 7417, 3bd7, 01c6, 6fc4, 6822, 1cd7, ecaade2016_123a34, 42cd, ecaade2016_bkos65, 6923, sigradi2014_123u9, e2e6, f3b6, ab54, caadria2017_149f39, e368, 4ae6, 093e, e734, sigradi2015_3.201v3, da85, f956, 9071, 3df6, acadia14_145t, 7494, 2479, 8af7, ecaade2016_150a41, e596, 64fc, caadria2017_189g45, 27a4, 7991, 805f, 4231, 2218, ijac201412301x6, 181b, 3085, 49d5, c0e9, 24a7, b0dc, 85ea, acadia14projects_601ah, 11b2, f85f, 1fa0, 3b85, caadria2016_477f20, 44fd, 82ad, bc26, 33dc, ce47, f3e8, ee4a, d08a, 1387, abb6, 0bf3, 91d4, be2b, 96cc, ffa5, 4fa9, ecaade2014_036g9, cd3f, caadria2017_055i18, 9a45, 7a36, 96a8, caadria2017_028w9, ecaade2016_094p25, 70a9, acadia16_488c29, 28b2, 3a31, cb1c, caadria2017_001e1, 7399, caadria2017_027m9, caadria2016_073v3, fd23, 1e2f, f71d, 54fd, sigradi2014_229m8, 5f73, f892, ecaade2015_319d70, e50c, bd73, 50c9, f3d3, 8c12, dd7f, acadia14projects_409m, 57ed, 8105, 48d0, b49f, f121, sigradi2015_8.339y15, 5c5c, sigradi2015_11.142h25, b2cc, df39, 98d6, 70c4, fc94, 1032, d443, 141d, ea0e, 7f4f, 7bed, 795b, caadria2017_055p18, 15ec, sigradi2015_11.136j24, 4ef0, 91fd, acadia16_332a20, 52bf, 3796, c951, 82da, a5d4, 748e, 06e9, 2504, 0ddb, e5c4, 0e52, 49ae, acadia16_432x25, 915b, 511d, b3aa, 92bf, ascaad2016_042a17, 6c6c, e468, 3613, 53f9, caadria2016_415z17, 7d86, 3900, 99e1, 8cbb, ddd5, dd18, 72f3, ae7d, b19f, 09cd, e25a, e91c, cf1b, 3343, 6a3e, sigradi2013_414u, 2ef5, acadia16_236h15, sigradi2014_099v8, caadria2015_162x24, 5f61, f76b, ae4c, 4384, 6ade, b372, 6a8a, c44f, acadia16_372m23, 2c6a, dd9b, caadria2017_056d19, caadria2016_651e28, bac4, d3af, 271b, sigradi2014_082t7, 2642, c0fb, 153e, 4608, sigradi2014_347k10, 436b, ecaade2014_041f10, e1ac, 62a9, b681, 95aa, d861, 2057, caadria2015_188t27, 4d99, 3c05, 142b, 6cac, 6f6e, 5426, 460c, 7c43, 6fb8, 5b18, eab8, 294a, ecaade2016_162f45, 4b42, c06d, c419, d928, 2628, 299c, e82c, 8e3b, 2060, 63c1, 80e8, caadria2017_124b33, 9bb1, f3ec, ascaad2014_021x3, acadia14_199an, 036e, f3d2, 6d94, 94a9, ecaade2016_164j46, f043, 8e55, caadria2016_507p21, 0fb1, 5c2d, d0f3, b129, 1dc0, ecaade2016_047p13, a886, 02ce, ecaade2016_129m35, 2c69, caadria2015_208t30, cd1c, c09c, e564, 9d22, c08c, 6524, f492, d01a, 9448, 0c71, ede0, sigradi2014_197b7, e315, f9eb, 1e88, 41f4, b966, ee4b, acadia16_98e7, 50f7, 8288, 172e, acadia15_57a2, 7abd, 2f6f, d052, abd0, caadria2015_130o21, 27e9, 1ebb, ecaade2014_031t8, b528, 4ce7, b63b, 6b2b, ijac201412303e8, 7327, acadia14_339av, 68eb, caadria2017_122y31, 9df6, 0bff, 4039, 3571, acadia14projects_375az, acadia14_627at, 4a22, bfb0, f7e0, caadria2015_102v15, 03db, 36e6, e100, ascaad2014_013t6, 576b, b590, 3ba0, 321e, sigradi2013_194t, 945e, caadria2017_107p28, 5f85, ecaade2013r_003a3, 5806, e6b7, cb19, bf1e, 971c, 824d, caadria2017_003z1, 76dc, ffaf, 721b, bf49, 110c, fc09, ba6e, 0002, ecaade2016_230p61, caadria2016_839p35, c138, a0ed, ecaade2015_116d23, 0919, d9ca, acadia14projects_463n, 2184, d419, 69ed, d942, 1ee9, ebb9, eff8, 6eb3, 4105, acadia16_206j13, 462e, 3dd6, e521, e0ff, 335d, 3b82, 8759, 86b0, ecaade2015_18a3, c31c, 7cdf, 02bd, 8ac3, 03b0, 9999, 2c65, 56ec, 5121, 3749, 625a, e956, 8250, 85da, 26e4, 874e, 34c0, fd9c, 7fb1, 8b80, 6eee, c176, 509c, 8195, 0a22, 4435, ascaad2014_019w2, 3000, f27d, 5e5e, ef34, 55e9, ijac201614308t5, ecaade2015_21j3, e289, 013e, 4642, bdbd, 4b79, 9e17, eeec, 2f30, ff6d, ac71, 16e1, caadria2017_051c17, f365, c6d2, ecaade2016_018x4, caadria2017_174y42, 607b, d6b0, 90c7, 287a, a9e7, f048, sigradi2015_3.221v4, bc83, df20, ce63, ecaade2016_168g48, b42f, ecaade2014_201e52, a36b, 0870, 2bc0, 0f84, f015, ecaade2016_047m13, 3dbb, d51f, 859b, 50da, e49b, 398c, a535, acadia14_479k, 9273, 2bf4, 94fb, a8f9, 9411, 21d6, c9db, b476, 14a9, cbe5, ecaade2016_239a64, acadia14projects_719i, 477b, 5501, caadria2016_095u4, sigradi2013_226u, sigradi2014_021r1, 650f, 3f9b, ecaade2013r_011i7, ascaad2014_017r9, 302a, 7bd3, 40ad, 9e8c, d2d3, 3fcb, bc5c, acadia14_365ar, 018f, sigradi2013_43u, 7822, dc7d, 7941, df17, 3b5d, 3b3b, ecaade2014_195o50, b0b2, cf53, ecaade2016_243n64, 1aa6, 7619, fd65, cee7, b2e6, d733, ijac201412301e6, ecaade2015_138x26, e732, e7a3, 7d0f, 51c4, 85a0, fea8, sigradi2015_6.42r7, 57a1, 9381, 9889, a0b3, 0a3b, ascaad2016_028t11, c366, c288, sigradi2014_284a4, 692c, 3747, ecaade2014_030p8, 317d, ascaad2016_010y4, ecaade2014_149o34, 0794, cfe4, 4ebf, 6361, 335f, 5638, 8ee8, eb65, b27e, e953, c116, 9ac3, ascaad2016_028h11, 3765, 9a68, 4e97, 8514, d42d, 6edc, 30ba, 7bc2, 363f, af2e, 9039, fec4, 8203, caadria2017_017l7, 32bb, 58d6, 699d, 8ac0, af66, b064, c306, caadria2016_861a37, ecaade2016_096m26, fd36, 3787, acadia14projects_691at, 73e5, 01ad, bc10, 6355, 188a, 69e0, fe16, 2b2b, d498, 4d53, 9412, acadia14_53l, c422, b33c, ae30, af11, acadia15_243x9, bbca, ijac201412306e3, 26a2, 85be, dc70, 4d88, fd5c, 753b, c2f2, ecaade2015_94c19, sigradi2015_10.140p19, cd66, debe, 9c69, bf11, acadia16_344w20, 53e2, eee5, ijac201513203r6, 5700, ab1f, 086c, ijac201412307g3, c3c2, 60f6, 6120, d037, ecdb, caadria2017_168a42, sigradi2013_268h, fdec, ecaade2014_145j33, 812c, d761, 9db9, caadria2017_004n2, 44f3, 36a3, e23b, 1966, e492, 1fd1, ijac201412204p2, cb36, 1e40, 073a, 6f38, 212d, f159, fa5d, 3d52, caadria2016_517i22, 6418, ff87, ijac201513205f8, a404, b437, f3f2, 45ca, b02e, a95c, d51c, 920c, fdd0, 96cf, e5ff, 3201, 3b60, a989, dca9, 9a10, 2bea, e024, ascaad2016_010v4, 7a2f, 9aca, a43c, f79e, 64e4, ecaade2016_119o32, dba2, c1a4, 5ce5, 3a7f, 6b7d, 09bd, ecaade2016_028g8, 6327, 773f, d02c, 91df, ecaade2016_ws-dleadg68, e37d, e1cb, ff05, ec31, d496, caadria2017_125a34, e4e0, 4fbd, 6d5a, sigradi2014_276z2, ac04, dbb3, ijac201614103f3, 85a4, 5a5b, 66d8, 4f3b, b37c, 3d73, 8693, fbdc, acadia15_311p12, 4441, c2c2, d331, 4a23, 5411, 9277, 849b, f22f, 9ce1, efbb, ecaade2015_114g22, 54d6, a41a, 809a, d8eb, 2c9f, 1694, acadia14_301b, e59e, bb22, ecaade2014_204a53, ecaade2016_036s9, 560c, 0026, 42b8, ijac201614202o7, 7c30, acf9, 2b9b, 210c, ijac201412403d7, 56bb, 3941, d386, e447, b178, sigradi2013_244o, caadria2016_589b25, acadia15_123x4, c130, 5934, 1206, c73b, 3ac6, 9204, 0853, 14fc, 3dbf, sigradi2015_12.215z27, 73cf, f9a6, ecaade2014_157n38, 5126, a3d7, 7452, caadria2016_167c7, bb4b, dc82, 33e0, ijac201614102e2, 6bac, 0602, dac1, 7441, 90a4, 5d12, f724, f444, 4ee8, d01f, acadia14_33ah, 4014, 680f, 3980, 8bf3, 3189, c00a, ecaade2015_202n44, 0729, d7fc, 1330, 82ed, 8824, 0a13, d8e2, acadia16_478k28, 6fc7, 972d, 4584, bd2f, 0419, 44ad, 0c2c, ab3b, d514, 9524, caadria2017_018v7, cd98, 32fc, 82a3, 9e12, ecaade2014_144b33, 9ec4, 912e, 3ef0, ecaade2016_074m21, acadia14projects_473au, 2a27, b510, 9df9, 13ff, ijac201614303s2, 8e60, 6ee7, 6d1f, bbf9, 1ee2, caadria2015_081g12, ecaade2015_138m29, ijac201412408d2, b0ec, f9bc, ecaade2016_016e4, cf8a, 0366, 303d, 6482, 7a47, bc33, ca79, caadria2016_487h20, bb8a, 003f, 30ce, 24e1, sigradi2015_9.270f17, df2c, 299d, acadia16_88f6, dfac, 1910, 30cd, 32af, ecaade2016_188j50, sigradi2015_12.167k27, 0354, c1c2, eb3d, 504c, 0023, sigradi2015_6.327s8, ecaade2013r_008h5, 9ce7, 4270, 485a, 21a5, 6ec7, 6996, 6aff, acadia16_432n25, a52b, 219d, 922b, 83c8, ecaade2013r_007d5, ecaade2016_046a13, 24b7, 4d2e, acadia14projects_63ao, ecaade2014_186i47, 1e0a, caadria2016_105g5, 18f9, 75e4, beff, f02b, caadria2017_110j29, 67a3, acadia14projects_565u, b8e9, acadia16_12j2, sigradi2013_429f, 1f2c, c9fb, a113, efa5, 15db, 5211, e3bc, caadria2017_182x43, 9569, be21, 2cc8, b51d, e1d6, ade0, 3016, caadria2016_787f33, c16d, ascaad2014_037j2, b76c, ce0d, 4a9d, 0067, a38c, ebec, e264, 941a, sigradi2015_9.347c18, a4cf, 257e, 5ec6, sigradi2013_30z, e523, 03df, 7f6a, ecaade2015_253s57, ce76, bee6, 2ab3, 3b43, 1bcd, 8deb, d1f9, 330e, acadia15_497i22, cf80, 7216, ecaade2014_195z50, a3d8, be41, 6dde, cb9d, e20a, 5e55, 5053, 2ea0, ecaade2015_161f34, 3cf0, 7858, 9fa2, 87d6, 2041, ecaade2014_023d6, d583, 8c4a, c5ea, 1e79, 734e, 1385, f075, fd82, 232d, 0931, ecaade2015_64p13, bcd1, 0ef0, db2f, 4545, ascaad2014_027j7, ecaade2016_126p34, acadia16_382x23, 2651, 3c42, d87b, cae1, 7240, d8c2, 36fa, 8352, f1a0, 9b69, d291, f6ea, fdd2, 8a3b, 10e8, f5b5, 18cf, c44a, ecaade2014_157b39, 55a2, 5e22, 4f29, e204, acadia14projects_627an, 6fb1, ecaade2014_155x37, 6e32, c34f, acadia14_479as, 8b14, sigradi2013_30f, a6ca, 2c6e, d05b, 9057, 1c96, e24b, 1136, fff4, 6210, 3d4d, 2c2b, a6a4, b7b8, ijac201614305w2, 9a92, 055c, 55aa, 4752, caadria2015_061f7, ecaade2016_007m2, ecaade2015_171b36, 2770, 6214, ijac201513303c11, caadria2016_445c19, f846, caadria2016_755k32, bc20, fe24, acadia16_470p27, 33ae, acadia14_479at, f1b2, 7a83, 31f8, d1dd, dc34, 6302, 51d5, 982a, ae96, acadia14_681af, 31c5, 5d37, 3a92, 07c6, f7a8, 0bd5, 2228, caadria2017_145d38, de3d, ecaade2014_070i16, 8fac, ec80, 5e90, acadia14_531r, 325b, ecaade2016_048c14, 38e7, 2bc6, acadia14_153aw, 2ee2, 46de, fd74, 201b, 2238, b467, c01b, 6ae1, e82a, 3cc9, 2471, 7914, d6cf, cc62, bdf1, 9109, ecaade2015_138f28, 22ea, caadria2016_797u33, a0e2, 9e7c, 5682, a24a, 6d13, 09cf, caadria2015_142r23, sigradi2015_8.239a14, 0db6, 1520, ecaade2015_202o44, fcdf, 2b33, a62a, e766, ecaade2016_129f36, 5750, 2cd3, da43, 4437, 08ae, 95e9, 6bf9, 91be, 1432, 3d22, 788e, ad61, a656, 2e84, d71d, 113c, 40ee, 43bd, 145d, 4b1a, c848, 969e, acadia16_214k14, dad6, 49c0, 8ea7, 7a9c, 1fe3, ecaade2015_27p5, 9df7, 00ac, e09c, b3d0, bcfe, 11df, ecaade2015_158l33, baea, ecaade2016_228k61, caadria2015_105j16, 430c, d0b5, 6edf, 396d, 41b4, ae12, 7d23, 5558, db3e, acadia14_479m, aed0, 2f41, 62e3, 5f99, 8d15, 75fb, a90a, 9c94, ascaad2014_003a2, 1ac8, acadia14projects_291g, 53cb, 08bf, 844b, f0da, sigradi2013_407c, 07c4, ecaade2016_238x63, ecaade2015_229z51, f147, ff5d, c07e, sigradi2015_2.213z1, ecaade2013r_002d2, 2786, a3ce, f7db, f805, e500, 5e7d, b689, acadia14_43ap, 7ebb, 62f1, sigradi2013_387a, ffb1, f779, cd4a, 2ecc, 7116, 7ccf, 32fd, e9fd, 9baf, 6cd3, 20d9, 5309, dd8c, 91fa, 2722, ecaade2016_193n51, 4626, acadia16_12c2, 7178, 23a5, fa2d, b5c8, 6479, 647d, 78be, 1cc4, ac29, 3623, f523, f0ad, 6476, c432, acadia14projects_435aw, d042, f303, acadia15_57v1, 69eb, b58d, 6ad2, 676d, 6d5f, 9353, 1569, e2fe, 62ab, a5a9, eea7, ecaade2015_64t13, 70b8, acadia15_263b11, 0b99, 3c8e, ecaade2014_120h27, d771, 0c77, 991a, c511, ecaade2016_046u12, e971, 587e, 6e3d, c7ef, 71d6, f3e1, a58f, 388d, 220f, caadria2016_333y14, ascaad2014_037o2, 4425, 2c9b, 7801, ijac201412201r1, 570a, 0ea4, bc47, sigradi2015_10.177w19, 03e5, sigradi2015_4.52i6, c689, a4b6, acadia14projects_427al, ecaade2016_057t14, ecaade2014_198l51, 312a, 878d, 5c32, e65e, 3745, 2fda, f094, 77b3, 4716, caadria2016_683k29, a80f, 64f3, acadia16_206o13, 1a4f, ecaade2016_ws-intelligentw68, 38ac, 7c60, dd81, 2857, fc39, 28c4, b4c8, ecaade2016_023j6, caadria2016_673z28, ijac201614403r2, ddc0, 52b8, 9ee0, 2e09, b811, c20c, 68a9, 0749, 0c6f, 17b5, 4d76, sigradi2013_222k, sigradi2015_7.146a10, d277, 03cf, f3fc, 638e, 50bd, 3661, acadia14projects_101x, b882, 1ff6, 996a, 6cbf, 9dff, 4603, 8a05, c89b, caadria2017_056o19, bc5f, 33ba, 2c72, 387b, d36f, e543, 3147, 76f3, acadia14_101aa, 8729, 53a9, 7cdd, 97be, acadia14projects_655y, 9ca4, 8c59, 1660, b537, 5233, 5f54, caadria2017_118j31, a8c6, 88a4, d68a, acadia14_473am, 87db, 6637, 6f66, b0e3, b797, caadria2016_725l31, 01f9, 8002, e5c1, 454c, 53fd, ecaade2015_227b50, 677e, 6a16, caadria2015_164i25, 2dc7, 58d9, 5f9a, ecaade2014_188n48, b8ac, 0394, 6102, 3701, 2745, 0af2, caadria2017_056t18, 3ca7, 6c4c, 24c6, caadria2015_185n27, a8ff, 3321, 0e01, ec44, 63f8, sigradi2013_248e, a744, a944, 1928, 559b, 9f8f, c1a5, 3d0f, 3427, 4225, acadia16_260r16, 8184, caadria2017_163s40, 95ec, 3e11, a949, c9d1, 7bc4, 7f23, ed3f, 1cb4, e458, acadia15_47n1, sigradi2015_9.141a16, 57a2, 2d6b, c9e3, d1b3, 9c5b, ecaade2016_127z34, sigradi2013_327, 53c8, 1d19, ecaade2016_120b33, aca5, 10bd, b76e, d1ae, ace7, 3897, b614, 47d2, da23, sigradi2014_128x9, 5006, cf11, 92ae, b314, 6437, fcdb, ecaade2014_050b12, acadia14_177af, 79c6, a044, 6b65, db49, c2f6, 7a4f, a30e, ijac201513105c5, 17c5, 7c8c, a6c3, 4c79, sigradi2014_330i7, 4d2b, 21dd, b81a, 13ea, b1e9, 7a70, 7774, 2388, e094, ijac201614102w1, fbab, d65a, ce12, 8fcc, ccdc, d3b2, 493f, ecaade2014_239z61, 3c0f, 1355, a628, 726a, bf14, 6f1e, bd92, dbb7, 130d, 81d1, fb4e, 3c72, 8c4f, a038, 097e, acadia14_539e, c320, 70c0, d186, acadia16_372h23, dd0f, 0909, 570c, 3cda, c328, 6537, ee08, 7973, 1ab1, 0f93, 5e6a, caadria2017_147y38, 006d, 9792, ecaade2016_106g29, 3f3f, acadia16_154m11, 8bb0, 886f, ecaade2016_217i56, 1424, 7380, 843e, 0d7e, acadia16_402v24, 9138, e476, 6610, 06e7, 3fb8, ecaade2014_168f41, f155, c559, 45df, 06e8, ascaad2014_024k5, 2884, 1084, 7824, caadria2015_073h10, 412a, ca21, 8779, d782, 88ae, c108, f918, acadia16_352u21, db33, 2823, f6bf, eb8f, 9b94, sigradi2015_10.307v20, 8e10, 4507, 309c, 0caa, 58ca, ecaade2014_163j40, 7455, 4595, ascaad2014_017y9, e6cd, ecaade2015_302k66, a645, d3eb, a9f5, 4f27, c0e6, 24f6, e0ed, 489d, caadria2017_183j44, caadria2015_014w2, b04e, e46e, sigradi2013_158d, 7ee8, 169c, 9201, cbb8, acadia14_43am, 4587, ecaade2014_156h38, b5f1, 2601, c86f, b90c, c4e7, sigradi2015_8.41a11, ijac201412403f6, 9443, ecaade2014_094r22, 0c6a, acadia14projects_63am, e37a, 90dd, cd91, 5342, 821e, c8a2, 570d, 9064, 9f07, ecaade2014_053m13, fc5a, ecaade2015_59y10, 4ec4, d6ca, 68e6, bbf5, ecaade2016_075f22, b09a, sigradi2013_364u, a447, ebe3, 7763, e2bb, ecaade2014_049x11, caadria2017_023g9, f288, d04a, 6625, 8842, c757, 2288, e8d4, 5763, b1cf, caadria2016_095r4, 35c4, 931b, eba2, 3aed, 0876, acadia14projects_365an, 2111, 6758, bc28, 1b70, 1625, 965e, 7f1a, 3e93, ecaade2016_230j62, acadia15_57b2, 67d7, aba4, 66b6, f86f, 04f0, caadria2015_172b26, fa1e, ijac201614302b2, 1204, d680, 0ec8, 8cfa, 9910, 4f10, caadria2016_683g29, 2a28, 87c9, 8a99, 997d, 75f9, 4819, ecaade2016_068d18, 617d, fd1e, d7f8, 18ec, 04d5, ecaade2014_140a32, ecaade2014_089n21, 4095, 9256, ce8d, ecaade2015_79g15, 848f, ecaade2016_074s21, 3585, a255, cf9d, ecaade2014_186h47, ecaade2015_230c52, db2d, 69cb, 273f, ebde, 78ce, bd14, ecaade2015_320m70, db02, 4e3a, 474c, 850e, ed22, fe48, acadia15_274l11, ecaade2014_071x16, 9907, 5cc5, acadia16_344i20, b836, 49b3, caadria2015_096l15, 870e, 62c8, 7b57, 6883, 5526, a39d, ecaade2016_118e32, f231, d52d, 76d3, 2743, ddc8, ecaade2015_129p25, ascaad2016_023u9, dc1f, ascaad2014_022i4, 49dc, caadria2016_095s4, c611, f1e6, f2ab, caadria2016_487m20, ecaade2013r_005i4, ecaade2016_032v8, 54e2, 3f1e, 5ed9, bb77, ecaade2015_287i63, a095, c8b4, 3b26, ecaade2015_15c2, ecaade2014_067w15, f006, 4fd7, 24a0, 8d6c, bab7, 6e2d, 7b07, 70aa, a976, 0fe1, 6ac6, 1d8e, ba8f, acadia14_539f, 8f8e, 1a2d, c09f, 0751, 0069, 8d41, acadia14_291ax, e242, e993, 98e5, 3548, sigradi2013_195, caadria2015_170t25, acadia14_101ao, 166e, ea6e, 9b55, d328, 670e, sigradi2014_197u6, 41c1, 1038, acadia16_24s2, ce30, 3ce2, b766, de57, b007, 5381, 3ba8, ffb0, f70f, 2bb7, 1e5d, caadria2017_021f8, a3bd, f2e1, 0f30, 8931, ba4b, caadria2015_185i27, 2029, da63, ecaade2014_052j13, sigradi2013_347o, 2fbb, db1b, 8922, ea5c, cb81, 4bed, 8eb9, 45c7, ecaade2014_184k46, sigradi2015_9.152s16, 2a92, 342e, 5e8c, a341, 7af7, 90a1, 1692, 461a, 1257, 163b, c6fb, 7345, 7289, fc4e, 5fdf, 0d45, 0377, 1d47, sigradi2015_10.220f20, 2225, ad95, acadia14projects_453e, 4c53, d8a1, 9723, 1f54, 1af3, ecaade2014_086y20, ijac201614207j12, ascaad2014_024o5, ecaade2015_161g34, 7831, 7716, sigradi2013_28p, 45fb, 0559, d4a9, acadia15_195v7, 76ef, 6197, ab39, 4d03, ecaade2016_095l26, ijac201513105w4, 7cc3, deb3, e48e, 4d67, fc04, caadria2015_206b30, 6821, fa75, d03f, a3ee, 4b9e, 8d2c, 6a24, 7cbe, 63c4, a86c, a4d1, acadia14projects_479i, f275, 02fa, 6bb8, 5127, 7e61, fe20, 458e, cd09, c078, a107, sigradi2013_313p, 1ea8, 4554, 42e3, caadria2016_147h6, 03be, 1b15, bb9b, b947, 1007, 0028, fad3, 762a, c04b, bf51, 56b5, 1d67, 2d8b, 1eee, 3531, 904b, ijac201513105c4, 6e35, 986c, 9023, b166, ecaade2014_186d47, 45ee, caadria2017_056i19, 24ca, 20c6, 9d30, c52d, sigradi2014_018m1, ee48, 18b9, d327, 4a7b, 4a20, 7c0c, bb9a, ecaade2015_81o15, 07d7, 982e, 9294, b2c0, 045d, sigradi2015_11.392z26, 128b, cce7, 231c, c04f, a4d8, 1725, 1832, sigradi2015_8.289e15, 2a6b, 792d, ascaad2014_019r2, 93de, caadria2017_124l33, fcc9, 5099, ecaade2014_225s58, 70dc, 7f87, aae5, 7990, 7167, 4efd, caadria2015_206v29, c5b9, 8634, f86d, 0017, c83b, 1458, acadia14projects_709ar, d915, acadia16_478a28, 910f, ecaade2014_052x12, caadria2017_165v41, ba92, f2c4, 7a96, 0d8f, caadria2016_353u15, 5fb2, a54e, d20b, sigradi2015_8.186i12, 92a5, 579e, 4209, 84fe, sigradi2014_330l7, 5055, 77d6, c79b, 4eb4, 0eea, ecaade2016_121p33, 0066, ead2, c871, 5b8e, acadia14projects_435al, c427, ac4c, 42b1, 1a57, 165a, 5454, 93d5, 6721, c2c3, acadia15_57p1, 2759, f8cf, 513a, ecaade2014_237x60, 42a9, 00de, fc4c, 7c8a, e988, ac63, a112, ecaade2016_080a24, 46ab, 9e60, 9a71, 7fdb, sigradi2015_8.239d14, b5e0, ijac201412408h2, 8c1b, 6d35, sigradi2014_281d3, dd91, 0e7a, b381, ecaade2014_176w43, 51c0, a50b, 2ade, 7e47, 82d6, 0b0f, fd75, 1a48, acadia14projects_75d, 0c86, 5378, e622, ecaade2015_319a70, 3e5d, ecaade2016_106n29, sigradi2013_342o, 609e, 766f, 7dbf, c473, b860, 4dfd, 383f, 1a64, ecaade2014_109r24, 468d, 1a3d, 7bf6, c0cc, 04ce, 09cb, 9d68, 5f2a, 4213, ecaade2015_53v8, 9d57, 0a87, 2b69, 234e, dcb9, 7546, ecc5, ecaade2015_64m13, 27f2, 7b87, ijac201412306w2, 88eb, 1eb2, 4481, 6e8c, 7df3, acadia14_479i, ecaade2014_157z38, 4f3d, f06e, 164d, 3a99, 42e2, b62c, acadia15_223l9, acadia15_57l2, dd93, acadia14projects_63w, d4b2, bc64, 1533, 04ed, 476f, 524c, 70eb, 888a, a4e0, 1d16, af20, 3442, 7ea5, 8b81, bd91, 47a4, feee, 7e55, fd70, c2ff, 5424, b982, 50a7, d128, a4be, d6e9, 2027, sigradi2015_11.166w25, 0332, 01e0, bd1f, cbea, 68c3, 4f9d, a00b, ecaade2014_149w34, ascaad2016_007a4, 5fe9, cd90, 40cb, 23d8, acadia14projects_463s, db89, 8a6f, ecaade2016_216g55, 3ab1, caadria2016_861v36, sigradi2014_271o2, 2548, cde4, d228, 0b6a, 9ff6, 35c3, acadia16_450n26, 2729, 80d9, c802, 73ce, caadria2017_101g27, 6573, 853e, 1de4, 88e1, 5193, ac36, e598, ecaade2013r_020s10, 9f63, a4b7, 35e1, 220e, 1ee5, f55d, caadria2015_033c5, cf87, 38b3, ecaade2016_089e25, 7695, cbb6, 27ec, b8d0, 1e5b, caadria2015_226z34, 33b1, 8bed, 8c5e, abe4, 7705, 1cb7, caadria2016_343f15, 67cf, 8dcc, 6734, 077a, 9b82, a304, 9984, 7868, 3c86, e0e4, caadria2017_023a9, ecaade2015_22s4, 5464, 2e4b, acadia14projects_317aa, cdd5, ba65, 9e16, 4edb, 1da6, sigradi2014_134a2, 6e8d, b3a9, 483a, e6c3, caadria2017_183b44, 5a2b, acadia16_196w12, 4b11, e57e, caadria2016_395v16, fb24, 9bf9, 275c, ecdf, ecaade2015_55d10, acadia14projects_237az, a291, bcb2, bc39, 4e5f, caadria2017_118m31, b85c, b041, e36e, 2e64, 8d69, bd95, ddaa, ecaade2015_172d37, 0d36, cf13, 0741, sigradi2014_345f8, 252c, 9b3e, eb1e, 463a, c5e5, bbc6, acadia15_110a4, caadria2017_063c21, 028e, e71f, 9b33, 753c, fa2e, b458, e186, 7f1c, adc4, ecaade2015_64n13, 1b2c, a716, ae82, 9616, ascaad2014_025o6, 44d0, b403, f0c0, c671, cd36, 6c6f, 0e71, 6926, 7cad, 12a3, 3bbe, dced, caadria2017_048b16, 6ebc, 0b71, 7a78, ea4e, 660d, 7906, 84e7, 672a, caadria2015_150e24, 50f3, f6a6, caadria2017_132s35, caadria2016_549s23, caadria2017_190l45, 3ae5, 2654, ae9d, 2df2, ecaade2015_59e11, 2245, acadia14_463j, 88af, f016, 7f72, 889f, a12c, 99f5, acadia14_301j, 4648, d3ed, caadria2016_641s27, d0e6, 3719, 8018, 7b85, 06b8, f95b, 9e46, 470b, ac3e, a98b, 216e, c59c, aa9c, dab4, 7fe8, 6cdd, caadria2017_016u6, bfaa, f033, ecaade2015_325c71, edb3, e6c4, 148f, 3fea, 8fdf, 6c2b, 6348, 2f9e, c5c6, acadia15_483h21, 7608, ecaade2014_208c54, ff09, 1847, 98c7, 190e, acadia16_88v6, 7b90, efc1, acadia14_33ao, fe50, 33cb, ecaade2016_185w49, ecaade2015_176v37, 7ef4, e653, 61b4, acadia15_417b18, acec, 8f75, 4aba, e367, 3c52, 64d3, 02b9, caadria2016_487u20, 4bc9, 7daf, caadria2015_078h11, 97f2, fb3f, b28a, e7de, ecaade2016_170r48, c522, 8f4d, ecaade2014_237t60, sigradi2013_342j, 45a4, 31b5, 5a0b, c747, a327, 17c1, ecaade2014_214n54, 4431, 4e7f, 47e8, 44a1, 3a1c, ecaade2016_193t51, 6370, ecaade2015_201v43, 1e42, 6150, ff52, a756, ee98, 3afa, 306a, 170f, acadia14_435d, a3f5, c1e6, 0428, 1372, 758b, cd58, 66e8, acadia14projects_63ah, 1df4, 4893, 98a9, c622, 1055, 0b8f, 64b0, cfc8, 3acd, caadria2015_061b7, a0c7, cf48, b110, b643, 7b60, sigradi2015_10.309r21, e9ba, 5266, 5421, ijac201412302o7, sigradi2015_11.165x25, 1813, 6985, ecaade2014_042m10, ecaade2016_074p21, ijac201412204y2, 1a8e, ecaade2015_329i71, 4d29, caadria2016_095o4, 770d, ijac201513205y7, d527, 47b0, d65b, a934, sigradi2014_339v7, 60a1, 0dbf, 586e, e85f, 7900, 23c1, 16bb, 2d33, 1a7b, ef97, 3dc3, 2c5e, de84, 74e6, 9c71, d3d1, fd66, 2488, 640d, ecaade2016_065e16, 78a2, c425, de3a, bc29, 1ea6, 7759, 22f6, 40ed, 8d06, e3bb, a217, 9fea, 0b01, ecaade2015_314b68, df31, 261b, 34ca, ijac201412404z7, ascaad2014_020z3, sigradi2014_347m10, 0e69, ac41, ascaad2016_011j5, 5189, 1fe5, 881e, 46bb, b296, acadia16_344l21, a3db, sigradi2014_186b6, c157, sigradi2013_342t, 4417, da81, e161, 8359, ea6d, e5a9, 6959, fef6, 9081, acadia14_63ar, 1365, c38f, c7db, 3a45, b200, 508f, acadia14projects_479au, f51e, ecaade2014_104t23, 8e3e, sigradi2013_326j, 3a33, ea0a, ecaade2015_217b48, 0ee0, 90b8, 05e8, 7c06, c09b, cf65, a2ca, 9fe2, 2503, caadria2015_172j26, 44b9, 8944, d68d, cfb6, 5434, 589f, f2b5, ijac201412302p7, 3aa9, 86a1, 8fb3, 3125, ecaade2016_071c20, 5c73, 2093, 18f2, 4ebc, d40f, 95d0, 179d, dcd2, 2468, f4b9, ecaade2016_099m27, 86c1, c2e8, d41f, acadia14projects_247x, 7319, e870, deba, e9bb, 448e, 459c, 9314, 954f, caadria2015_114d18, ecaade2016_025b7, aeca, b033, d5b5, 4df8, a948, 6015, cbf0, a0ca, 5615, 7068, acadia14_565ae, cfab, 28ab, 6819, b6d3, caadria2017_158e40, b6d8, bb5a, ecaade2016_154i42, 8070, 9842, d590, 7c76, 51cf, 3fb5, b604, 2c4c, acadia14_281v, a891, bee3, 5e78, 1e3c, fdc4, 06a0, 01f4, 069a, d98d, 1a19, bbbd, 1791, 33ab, 25ab, 4c1a, c6dc, 033c, ecaade2016_225r60, 84b1, b4bf, bfc4, fa66, b5c0, 7977, ae74, 7b1d, acadia14_281ab, 68e9, 37ff, 2dd3, e8dc, dc17, sigradi2014_036u2, cdda, 4013, a75e, b255, ecaade2015_235s53, fe4c, 9176, 8005, 1d41, 5cd8, 0eb3, 7bbe, 801f, 50f2, 35ff, 78c1, 4336, 79a5, 4464, e9d1, df13, 0aa0, aa20, 96c7, ecaade2015_225j49, 2bc8, f822, ecaade2015_250j57, 803a, b1f7, a8e4, ecaade2015_318m69, 0c4b, b31e, ae5e, 582e, 12a6, db66, 9831, acadia14_661e, 821a, 5579, caadria2016_177u7, fb4d, d666, ef81, ecaade2016_018e5, acadia14projects_619az, 392e, 6dd7, cf6c, e737, 8b00, d718, 0c14, cb71, 458c, acadia15_110y3, d804, 8add, bd03, 71e0, d9e9, a838, 4423, acadia15_497m22, 293c, 8bdd, 541d, ecaade2013r_018t9, a6e8, c5e6, e35d, e335, 0566, e47d, 7ef9, 8d21, 2a0b, 67df, 466e, c316, b6b7, 55cc, 3373, 4184, 8137, ac61, 3cf5, ecaade2014_140v31, edd8, c331, 588c, da1e, 10d2, 2fce, 979f, c307, ce43, ecaade2015_251l57, acdf, 20cb, acadia14projects_219ax, 9932, ecaade2015_22r4, caadria2017_094a26, a6dc, 264b, 1149, 87f0, b152, 14b4, 265f, sigradi2013_401, 5caf, e618, acadia15_47c1, af25, sigradi2015_sp_8.284r30, sigradi2013_393v, 794b, 3285, bc18, 5d71, 529a, 0c9a, 33bf, af7f, 93e1, 8495, 80d4, 8c8a, d2b7, 26f9, 582b, c0d9, 426c, 3470, 3013, ecaade2014_157x38, 0a7e, 8d7b, 8227, 3d68, f4dc, 659a, 01cf, ecaade2013r_015t8, 9077, 4886, 1fb0, 45ae, efdc, 0b7b, 4cd8, e13f, 1b89, e15e, 53f6, 8da3, 5363, c3d1, 53f1, 17b1, cc33, e594, 928d, b771, 787c, 75fa, 1786, ecaade2015_298i65, 3c5b, 174a, cca6, 5310, 4b08, 62cb, ijac201412408i2, 071d, 105f, 205b, 28dd, d658, a538, ecaade2015_81v15, cb1a, b7b4, 2bfd, 6468, acadia16_344e21, 3e21, 892a, 19ed, eccb, 8cc6, ascaad2016_025l10, 59aa, a8b2, sigradi2015_2.213v1, 243f, 2328, 2592, 73bb, 9aab, f447, ab03, ecaade2015_33m6, 9edc, db00, a73c, 05c6, ecaade2014_130y28, d863, 8a4e, da07, 8d71, c7e3, caadria2015_090e15, ecaade2015_100s19, 7096, ac5f, a200, ascaad2014_003t1, c64b, caadria2017_118e31, 004c, 2925, 7a07, ascaad2016_031l12, 6aba, d6ec, ecaade2016_243r64, d6a0, acadia14projects_199ae, d193, sigradi2014_345n9, 2627, 78c5, 7577, ecaade2015_196o42, dcaa, a876, ff03, 9ae7, sigradi2013_407e, 315f, ecaade2015_194c41, 3c75, f044, acadia14_199aj, 0b45, feed, a5e8, 9f7b, 4637, b47f, d335, caadria2015_213f33, 7d60, 34e9, 3cbc, acadia16_62z4, ecaade2014_191u48, d757, f101, 73e3, 6bbc, 32ed, f692, 3f48, d267, eeb9, ascaad2016_022l9, f502, 9aa2, 9b0c, ascaad2016_014k6, 266b, 741f, e358, fa64, dc6a, 2c28, 26af, f274, 04fa, 49fe, 1b36, ecaade2016_102t27, 2a34, 63e4, ef54, acadia14projects_479c, 3bbf, 184d, 6e6a, dd56, 7255, 4157, 2c4a, 16e4, 04ae, ddb0, 9147, f0ec, e25f, 94cc, 8f95, 9dee, a51d, 12b5, 49f8, 87a6, 0399, d389, 0b6c, c6e2, a33b, 455e, 8082, 6861, ecaade2015_229l51, ijac201513104r3, caadria2016_045c3, 6cd9, e547, 17b3, 7148, c78a, caadria2016_105x4, c880, ecaade2015_201w43, 5abe, f2a3, aeb9, f086, 69c9, 5955, ecaade2015_193f40, 25a3, e9ef, 604a, aa4c, 5d6d, d349, 5b87, 7f75, 6842, ffdf, c091, de7d, 4805, 179f, ijac201614105z4, faff, 2b26, 4c07, 9596, 3e7d, eecd, 5110, e1f7, 3d05, 270b, 1c80, ca0d, 0d42, 63b0, 3319, 73eb, 5849, ed88, 6802, 5427, 5ac1, acadia14_619ai, 7b8f, beb3, d999, caadria2017_048p15, 2257, 8db5, 4332, fc2b, ae27, 49ec, f027, 6c99, feba, a9d7, ijac201614207f12, dca4, caadria2017_155p39, 1f27, c570, ecaade2016_191e51, 0a26, ffc9, 57f4, ff2e, c82b, sigradi2014_057r5, 75ed, 13c1, 3926, 152b, 92c9, 30de, 6293, caadria2017_124o33, ecaade2016_166h47, acadia14_125s, ecaade2015_180g39, acadia15_469f20, a216, d76e, 83c3, 3224, fd5f, 56e8, e1b6, 2e94, a51e, ecaade2014_044g11, 329e, ijac201614208i14, 1e30, f50d, 7f27, 7d69, ecaade2014_113n26, caadria2017_040m12, sigradi2014_021s1, c1d3, caadria2015_126f21, 10cc, 96e6, dfe5, c058, acadia16_318h19, 9f61, ecaade2016_199a53, 107f, c562, aa1d, 0e9c, e631, 83af, 3dfe, ecaade2014_218t55, 6f6f, ecaade2014_194c50, ecaade2016_223m58, c300, 51da, 7c0a, 8d58, 42fa, caadria2017_033s11, 5967, 3b42, b44e, 77b5, 5b7f, 035b, 4f50, 2f5c, 2199, afb6, 7d8d, ecaade2015_170g35, 4701, a9b1, 5d99, ecaade2014_168t40, c5ec, 9929, 7f56, 2a0d, b685, 7fe1, fe3f, a608, 382f, b76d, 6118, 0336, 2cd6, aadf, acadia14_177aa, ascaad2016_004h2, 062f, f841, ascaad2014_014p8, ecaade2016_210w53, a026, ecaade2014_113o26, 0edd, 45bf, 40b0, acadia14projects_435as, f36b, 8a18, 6f34, caadria2017_070s22, 74c4, 8606, 03e1, 9793, 3bda, 3541, ecaade2016_104a29, 6526, 4629, 9097, sigradi2013_397f, 9f79, 9cc0, ecaade2015_173i37, ecaade2014_225t58, 7891, 4bc5, c552, a424, 2c11, 5d29, 7101, e43f, b0ae, acadia14_531t, 0607, 2879, e6bb, 41f0, 829e, f134, 59bb, 6e87, 3d1a, 7ff1, 52f5, 7d97, 4d57, 8fbd, a352, 9b14, 76b4, 2923, 0ff6, acadia14_117h, da7e, 43b4, a093, 90b2, 79d9, ecaade2015_237g54, 74fa, 3033, 2dbb, 9232, 0cdd, 2ddd, 7005, 167a, 797b, acd3, fa2a, b181, ecaade2014_180h45, b284, e477, e8d9, de8b, 814a, 17b7, 6549, 1e78, 028d, 2b1c, a588, cd2b, 8c8d, sigradi2014_097l8, e9f3, bfd7, 9846, fdef, e6e8, ecaade2016_023k6, 969c, 3971, 0c2d, ecaade2016_016j4, 10b2, ed4c, 3166, bffd, ecaade2015_152z31, caadria2017_051r16, acadia14projects_23x, ecaade2015_38r7, c904, bd81, acadia14_219b, ecaade2014_113s26, 0945, 8bc3, sigradi2013_111v, 7d37, ac6f, 4211, 33eb, sigradi2015_10.267m20, 55b8, 3171, 5a90, c305, 0f43, c938, 8689, caadria2017_145o38, 4ee4, d372, a5a2, a062, d01d, 1c05, b026, 2543, d14c, 39dd, 2ffc, c34e, 5296, 4ddd, e45b, ddee, f48a, 7ac6, 328a, b2a2, sigradi2015_6.42z7, d1fc, ecaade2016_102o27, 9165, 9a93, 4334, caadria2017_086n25, 525f, a7d1, 6d8b, 5253, dc89, eff6, 52f0, ecaade2015_35u6, 4f0c, f8dd, ecaade2014_018p4, cae8, 1a8a, bae6, 42a7, acadia16_98r7, 478c, ascaad2014_030w8, ecaade2014_072w17, ceab, af5e, efd9, ascaad2016_048j20, 2e86, ecaade2016_102c28, 39b8, faf3, a5cc, f8d1, 700e, c244, af3d, 89f0, 2a3e, 6f22, b8a7, 1720, 2ac0, ecaade2014_157y38, 3425, 0406, 3a95, 3039, 459b, ca91, 9b1c, 9401, 9c78, 873d, f8c6, 12a4, 9841, 7a99, 4525, 631b, ijac201412303d9, acadia16_72g5, 72fd, 5e11, 94ff, 5628, 53bb, be10, 84f2, c70d, cb48, 512c, 97d2, caadria2017_040p12, 8c04, acadia14_699p, e635, eb4f, e55c, a9ba, 0013, 34fc, bc35, 30d7, 5a23, 59c1, bbdc, 94e1, e0aa, a7c0, 0d65, eb91, a331, a070, 4a37, 2f61, 5822, 0d3c, 8e57, 4348, ecaade2015_158b34, sigradi2013_117d, 211b, 3934, cf6f, ecaade2016_154n42, 66e6, ecaade2016_095w25, 28f6, 475a, 5dbd, ecaade2016_130j36, 74d0, 62ec, cd7b, 204a, 43d5, dff8, c787, sigradi2015_10.381h23, acadia14projects_291b, 69b3, 6ead, ascaad2014_019o2, d211, 140a, 9b4c, 804f, 225b, 12cf, ea15, caadria2017_165y41, 27dc, 9d2a, 3c1c, caadria2015_031p4, sigradi2015_3.65u2, 4c0d, 32bf, 0c1d, 4c9e, d5e6, 23ea, ecaade2016_072h20, c504, d102, cdd0, f37b, caadria2017_189f45, dd37, 2068, 7eaf, 9bb3, a942, ecaade2016_058w14, b141, 79ed, 8da7, sigradi2013_155h, d0a0, 5302, caadria2016_209v9, 122f, dcb3, 545b, 6a7c, ijac201614202s7, 3bc7, fc42, acadia15_161h6, ascaad2016_039j15, ecaade2015_138w27, 2882, 9f90, 4d4f, acadia14_609ak, 5d8e, d927, 9eef, 339d, caadria2016_507o21, b86d, c073, a0ea, bb58, 3f55, 100e, ec36, fc98, 6050, 401f, 16b5, ecaade2016_013r3, 3817, 2f83, a0b9, 8799, eb45, 9340, bcb0, acadia14_43an, caadria2017_174g42, a5a4, 0670, 207b, b1c4, 030a, 8e58, ecaade2016_104v28, 943e, 73be, 5c5b, ascaad2016_059n23, 5a0e, ecaade2015_207n46, 52df, a239, 8f99, 2053, ascaad2014_005f3, ecaade2014_175u43, 9c7b, 2143, ascaad2016_001a1, def5, acadia14projects_671m, 3aef, d90e, 9c1f, 4adb, b722, b8a8, a2f1, aede, 20d7, c25e, 8ab8, 65e2, a635, 6ebe, a586, eb90, ijac201614104d4, eb44, 6693, c45b, 5e26, dd94, 94f8, ecaade2015_61n12, 1c9e, 3cfd, e417, a693, cec5, 50c7, 7a19, 7227, 1dc5, abe0, 4aa8, ijac201513105s4, 638b, 29ef, be73, 3811, 7652, 99be, ecaade2015_261h58, a05c, acadia16_372a23, 5980, 90f9, 8940, 7aff, 9b2d, 5fae, 7292, 9caa, sigradi2014_289h4, 4733, af5b, eee1, 7fd0, 923a, 8bcc, 16c6, a6b9, 7598, ba8e, 5d9a, ecaade2016_238u63, e663, sigradi2013_313s, ecaade2014_095t22, f3d5, b5a9, ef05, b943, f5a1, 50a3, aa64, ecaade2015_325e71, 2315, ecaade2016_225v60, 437c, c5be, ecaade2016_042i11, cea7, ascaad2016_032v12, 995e, e7d0, ascaad2014_029h8, c4ba, 6f97, caadria2016_517u21, acadia14_655af, caadria2017_051w16, caadria2015_073b10, 405e, ce90, f132, caadria2016_229y10, ecaade2015_227r50, acadia15_161j6, d6b9, 8472, 4326, 2dc4, a8dc, b02b, f1db, ecaade2016_158g43, cdf1, 1fc2, 55b4, b4fb, 0841, c11d, acadia15_431j18, caadria2015_188b28, 71d0, 6ec6, caadria2017_095c26, 54b0, 9441, f294, 8ea3, 14dd, 2b2a, f758, ffdb, d7f3, 6f04, 1c58, b58c, 7c40, ecaade2015_129s25, c368, 1002, sigradi2014_032m2, 02d0, 972b, 5d26, cf68, caadria2017_080g24, f8d2, df5f, dbfe, 0711, 1ef6, 2c15, 66c1, bbb7, da47, 585e, 56a7, 87b7, ad2d, 9275, 8da5, b559, d17f, e2d1, 57db, 39d2, 2215, 5512, 129f, acadia14projects_479f, 7f8b, 6ae0, 262b, efe4, f701, 9d71, 0202, 41cf, 5519, caadria2017_009h4, 8547, df0a, 1b32, ijac201513303o11, 417d, 363d, a0e5, 3e71, 805b, d8fe, ec28, ee94, 27ad, 154c, ecaade2015_185t39, ba8b, 8b13, e229, a24d, b80e, 9ccf, acadia14_281x, 97af, caadria2016_167s7, fd3e, 2ca0, acadia14projects_63ad, c587, 749b, 6a47, 6911, 9912, 13e1, 8d99, acadia14projects_177v, e06a, 9eea, ijac201614307e4, 3411, 4d92, ecaade2015_329l71, 1552, 64a6, 3198, e2ae, 4668, ef69, acadia15_431m18, 71fa, efad, cc72, 9554, 35f8, b3fd, 6ed4, 560b, 825b, ecaade2015_83m16, sigradi2013_364, 448b, 137c, 9e9a, 6255, fed4, 110d, f270, 1632, 4314, 1a33, caadria2016_745d32, f0dc, ascaad2014_035s1, 70b7, 2308, 5aeb, b757, ea10, 2cfe, 5ad8, 4448, 0786, 9e54, acadia14_565v, a4bb, 48f3, bd77, 475f, 1063, 6fe0, ijac201614201o6, caadria2015_176m26, 99e0, b496, 4491, d43f, e405, caadria2017_149i39, caadria2016_579n24, 358a, ijac201614202g8, ed56, 97da, 6884, d6cd, dcf2, 34fe, acadia14projects_699r, 75ec, e4c9, ecaade2015_180x38, ascaad2014_025k6, 44aa, 1b57, 6513, 5ea0, 973d, 7318, 66eb, b0ed, 8595, 711c, 8605, d13a, 9b1b, 4eea, a1cd, f7c6, 9b85, c9fa, e269, 9b95, 450d, 1740, 7a26, caadria2016_187p8, ba11, a899, 2e52, ascaad2014_007a4, 2eab, bb0b, ebce, ae75, ecaade2016_154f42, 1caa, 2d9b, bd31, 8486, 7430, 3609, ecaade2016_077p22, ecaade2016_237f63, 6b57, 7cf8, 74c1, cc29, 4c7f, acadia14projects_579i, 1ac4, ecaade2014_038t9, cccc, ee02, 3df8, caadria2016_819s34, sigradi2013_195v, 090c, 3ca9, 5c41, de76, 1eb5, 10ae, a04e, 3b5a, 5b4c, a320, ab45, ff64, 745c, eec4, 16c5, 35cb, ecaade2013r_004g4, 387f, 3f26, 9952, a069, sigradi2015_11.165v25, e92c, 9bb4, d6bc, c9d7, 7484, 4c72, fbc1, 6d54, acadia15_469j20, c770, 1ff7, 0b54, 9a0f, ecaade2016_165y46, 7e0a, 44f2, 9764, 0e35, ceee, c34c, ecaade2015_229d51, ea3f, 3ca3, a00c, 2b83, 7466, 92a3, 9bee, 64b8, ecaade2016_042r11, ijac201513105u4, 63bf, 40c6, 34a0, 61a7, c97a, eac3, dac6, d8e0, 81d6, 0eef, c5aa, ecaade2016_057s14, ecaade2016_045n12, 8fde, 8dce, 185c, ijac201412204i3, 6003, 57dc, ec98, 7b0a, ijac201513205u7, 4ba0, ecaade2016_084h24, 1ecd, 91c8, f03b, bddf, d3cb, 0bbc, ecaade2014_046n11, 8f64, ecaade2015_114r22, 333a, 4e96, ecaade2015_171s36, ijac201412405l8, a23a, ecaade2014_149x34, e1d3, 8dfe, dc2e, ijac201412204v2, fbaf, 3c15, aec7, 2fc4, 58b6, c53c, acadia16_344m21, b503, 5181, caadria2015_181a27, ijac201412303b9, ecaade2014_057i14, ad42, 3e17, 504a, caadria2017_023d9, ijac201614105r5, 89e1, d502, c3a0, 82aa, ab4d, a950, 101b, 1cda, 65af, acadia14_681ar, 7291, 17dc, 2b0f, f7f1, b7ae, acadia14projects_33ao, acadia16_140a11, caadria2016_819p34, sigradi2014_341d8, bcc8, 0a4d, 87bc, 89d2, 506d, caadria2015_081r12, 82f8, 64d1, aa12, ecaade2013r_003o2, ecd2, bf12, cf12, 0712, 2695, sigradi2013_243v, 74fb, 6f89, 4381, 8914, 5de4, 168d, 17e2, 3124, d14e, cb42, 1028, 744c, ab84, caadria2016_197r9, 7093, eb81, 4f8a, 5726, 20c3, acadia15_333v13, be80, 0ea0, b844, 886c, 1dfb, a03c, fb45, 0fb9, a000, ecaade2016_154t42, 1ac1, ascaad2014_004f2, 0eb6, 8516, ae04, e755, 5a80, 2356, bd75, acadia14projects_317ab, 1cd1, ca34, 9b59, a8ca, acadia15_110t3, ascaad2016_044w17, 318a, c409, ecaade2015_256b58, 822a, 912b, d6da, 81f1, b3bd, d378, d936, 34c8, bbba, ecaade2016_018c5, 92e4, 9db6, a97c, e987, ecaade2015_248t56, 228d, ecaade2015_53z9, 5451, b4a5, ecaade2015_202k44, 4137, afb7, 2fac, be2d, 10f0, fd43, ecaade2016_118o31, 2b99, 0df7, ff9a, 0817, 81bc, 9188, 292a, ijac201412205m4, b78f, 6f94, e9ac, c5a9, 59b0, 66c2, 4687, b5a4, bc72, b2a1, 635a, 54f4, 5ae0, 2149, 447b, sigradi2014_213r7, 2ba4, 27da, 5881, 540f, f055, 0b40, 143f, a751, ecaade2015_303u66, 58c1, c710, 1022, caadria2015_012i2, 1139, ecaade2016_013o3, 50fa, 214b, ea61, f415, 52d7, 146a, aa66, df94, a615, sigradi2015_10.309g22, 22d8, 302c, acab, 909b, 0b9e, 8aab, c480, 6aad, 5458, 7a03, acadia14projects_153f, c327, c4f9, d101, 16f1, a94d, 282c, 736b, 3671, cba8, ecaade2014_175v43, c8be, 59ee, 22ef, 715a, ab1c, ecaade2014_145l33, d683, 4463, 35da, e377, f546, b29e, db37, 0080, 66ae, sigradi2015_2.137j1, 7694, acadia14projects_497x, f891, 94d6, d20a, 913e, 6e23, ecaade2016_130e37, 7595, 36c7, 944b, 12d7, 18f0, b77b, e41d, 1096, bccb, 0b14, 8a33, 6308, 8f6e, 9fad, ascaad2016_003w1, ecaade2015_336b73, ec6b, 6c87, e383, 7112, 0c2f, 9453, 2c2e, 0719, 9e35, acadia16_62c4, 53b0, acadia14_347ao, 6092, 2518, c85f, 14fb, ebc0, ecaade2015_35w6, 4992, 5400, 9038, acd9, fbc9, 09fb, 9d6c, 9585, acadia14_301h, ecaade2016_166d47, bfc2, 9d53, 426a, 1e25, fa20, ijac201614202m7, 5429, bebb, 2073, b3ae, acadia14projects_347al, ecaade2014_088i21, 0ebf, 99d2, addf, f11e, ecaade2014_050c12, 0d5c, e251, ecaade2016_190u50, 94f2, 9966, 03da, 6bea, 65da, 9a4e, caadria2016_395x16, ecaade2015_202j44, 4fb8, c383, ecaade2014_044l11, ascaad2016_023b10, 2a5a, 69fa, 18a1, acadia14projects_601ag, c66c, f71a, 42cc, 5ea3, ecaade2014_029c8, acadia15_263z10, e8b6, df64, dcf5, ecaade2016_230i62, 3b45, 6265, ec16, 8180, 63fe, 0e00, 98b8, 9b65, c222, e7d8, 9d93, acadia16_342d20, 1fcc, sigradi2014_330e7, 9baa, 763e, bd2c, 8274, 2f20, c8e9, 3bb9, acbe, 064f, 7cff, acadia15_263u10, 0acf, 885c, eb53, e588, d449, d8df, 60ef, 8fb7, 6276, da7a, 1ca7, 6b31, 7866, a48e, a017, ecaade2016_198k52, sigradi2014_041d3, a890, a740, d1a9, b26b, db93, 39be, sigradi2015_11.71f24, 35ed, acadia14_365an, f36a, 8365, a61f, 5c60, ecaade2015_202d44, c921, ijac201412204n2, ecaade2015_269i59, b972, ae28, 5625, ecaade2016_078b23, e041, dc01, 18bd, sigradi2014_074n6, 128f, 4fd3, ecaade2016_065d16, caadria2017_041v12, a198, caadria2017_113s29, ijac201614407b5, ecaade2014_050g12, caadria2015_078c11, 771a, 3108, f62d, acadia15_343x14, 5e6e, 44f0, bead, 227a, 5e0b, b424, 7269, f65f, e3a0, a4a9, 34ea, bdb2, eed1, acadia16_224p14, caadria2016_177l8, 7457, 2fe0, 6493, 2b5d, 4d1f, eeb8, 5011, 5df5, 8600, 22fd, 239c, caadria2015_109c17, ecaade2015_48u7, 2533, a37f, 7a63, ca75, 72d9, ijac201513303r10, 5680, 2dd0, sigradi2015_1.320g1, 8560, fcbd, acadia14_375b, 16ed, ecaade2015_152s31, 2e50, 44ba, 3c5e, d127, 19e0, 817e, 0212, 064a, 3acf, dc2a, 9a2b, 8cf7, 7ee9, 3187, 5a8a, 5ed2, 5eb5, ebc5, 4196, acadia16_140w9, f548, 690c, 28b4, 2d17, 91fc, 35b5, 6360, sigradi2013_205h, 0420, b118, cba7, d23c, ecaade2016_068x17, sigradi2014_345g9, a214, ecaade2016_217w55, 10b1, db85, 9e97, 8c18, 57ca, fed2, f41b, f9ef, aeea, ascaad2016_034j13, 9638, bb27, 3c57, 6799, c624, acadia14_75a, efe2, acadia14projects_267m, 8c48, 575d, 9773, 5c6d, 1d36, 64a1, 3e5e, 6b19, 6bbd, 7b0d, 4565, 25cb, 67c1, 2fb0, caadria2017_113y29, 9007, e9f6, 6817, e848, ec89, 6381, 0513, 8aeb, 5639, 4eb7, 30f6, 1b0e, 9642, 6cf6, c4bf, dc0b, 26f0, 2d79, 5456, ad19, sigradi2015_11.136y24, 7f28, bc4f, abce, 14c2, e961, 61fa, f67b, acadia14_487h, caadria2015_172x25, 8166, d37b, sigradi2014_345d9, ecaade2014_188o48, e6c9, acadia15_343s14, 9f5a, 897d, b45f, b7dc, 9356, ijac201412307i3, bf4a, de2f, bb2f, bfd9, aa6d, 4a13, ijac201513302p10, 6dfd, 61f8, 6779, 74e8, ecaade2013r_003r2, bec5, ccb7, 0848, 42e8, 88d4, 6501, 8162, c22a, e838, f799, ecaade2016_011d3, 1823, 2647, a056, 51b2, 916e, f66b, 069e, 6aa3, a737, 9977, b35a, f20d, caadria2017_132i35, d13e, 8373, acadia14projects_627as, ecaade2015_33g6, 5c21, d615, acadia14projects_301aw, f3d8, acadia15_69m2, 97ac, 8a95, 5433, 6b25, 2673, ad32, ea23, 467f, 7a7e, 87d4, 38fa, f468, 0238, 2a97, acadia14_23x, 5654, sigradi2015_8.163d12, 24d8, d278, 3dda, b356, 39f2, f7ee, 1e32, 8023, 20e7, 1bc9, 931a, 59f0, b250, ascaad2016_038j14, 1c43, acadia15_284x11, 8bd3, ad9e, f928, 50fc, 8a5a, ecaade2016_094t25, aeda, 902b, a3c1, 46c3, 00c0, 9229, b21e, acadia14projects_177t, ijac201614208v12, 61e8, cf6d, f0b7, 77fe, 5a59, caadria2016_517a22, 726f, caadria2017_123i32, 407a, bc2c, c9cd, d62e, acadia16_196c13, dab6, caadria2015_073n10, 7e07, bfff, ff63, 6cdb, c495, 615c, caadria2015_124b20, a0df, 503e, acadia14projects_549v, 1969, fd6e, 2a7f, 7e59, caadria2017_136s36, caadria2017_043h14, a843, 3d5a, 4c1f, 196b, a97e, d1a1, 5e6b, 3626, b483, b311, 0933, 7e9c, a412, fc60, ascaad2016_014i6, caadria2017_062t20, ecaade2014_168h41, 1f17, 3b11, ascaad2014_010u5, 62b9, 0ba8, 95cd, ecaade2013r_009n6, c9d4, d19f, 4235, 340f, 022b, 5a1b, faa1, b7d5, 9bc6, eb00, 1d9f, d7fa, ecaade2015_317g69, 8f29, ijac201412408f3, 7b95, 91a4, 49e4, 2618, ijac201412403s6, sigradi2013_10e, ce7a, 7565, 6bb2, caadria2017_069z21, 351d, 48ac, 2df8, c579, fde6, 2373, 7158, a87a, 9269, acadia14projects_111f, f48d, b256, b800, ascaad2016_021j8, c40b, ecaade2014_192x48, ecaade2016_ws-dleada68, 4a1c, 56a1, sigradi2015_11.196m26, cfa4, 1336, 3954, cfeb, fce0, 9498, 1ca2, 1585, f4ec, cd37, acadia15_451r19, eb06, df6c, acadia16_478r28, a5e0, ijac201614403f2, 15e5, 37b5, 4fee, d9d9, ascaad2014_035p1, ecaade2016_222m57, 0560, f076, 55df, b816, 3fd9, ba29, d0b4, b9e3, 6656, ijac201412406h9, 0647, add1, d476, cfc1, ecaade2016_110b30, fe9b, 4a6a, ecaade2014_070k16, 03b6, dae7, bf6b, 6515, ecaade2015_333b72, 89fc, sigradi2014_265y1, 00d1, 066f, 7548, a28c, 87fb, 7f5c, ecaade2014_065w14, acadia16_140h10, d6bf, 5d2d, 7afb, sigradi2015_11.222u26, 6fe3, caadria2016_229m10, 7a73, 5b83, 589a, ecaade2016_021z5, ascaad2014_001i1, ascaad2016_022j9, 82e2, ecaade2014_130x28, c920, 1429, ecaade2014_079x18, a889, fbb6, d2bc, 8d50, acadia14projects_317w, 1fde, cb12, 350a, ecaade2015_285t62, 8003, 8633, 5c11, 66a4, c5c9, caf9, 1d50, ijac201513305z12, 6317, 6ce5, 8199, dd38, acadia14projects_83ad, 6b7a, 6d9e, 81ed, sigradi2015_4.219x6, caadria2016_013h2, ed31, acadia14projects_301ay, ecaade2014_072a18, 8237, 8caa, a9a7, ecaade2015_207j46, cdfb, 43a3, 9a4b, ba55, dc06, ab00, ecaade2015_13p1, caadria2015_130z21, 26b0, ijac201614307z4, d0f9, ijac201412203c2, a6b8, b1f1, 8c8b, acadia14_347ap, sigradi2015_12.215t27, 667c, ecaade2016_055j14, 48a0, ecaade2014_230k59, sigradi2014_186w5, 946b, 993e, ecaade2016_073b21, 4162, ecaade2016_079r23, ddda, 30b6, 55e5, ecaade2014_138h30, 3342, caadria2015_130m21, 8f69, 7f98, a9a2, c4a1, cb5a, ee37, caadria2017_085e25, 3480, c4e6, ecaade2015_17z2, 9828, caadria2017_067o21, 152d, 7008, 9e40, 0c23, acadia14_479e, 479d, dbd5, 87d8, 0d32, 6755, caadria2016_333v14, 0c38, acadia14_267j, ae5d, 0d9f, 0f62, b00d, ijac201513201o5, 61d1, 3aee, 5a6a, 0b15, 8b10, 7016, dce6, 3a88, acadia14projects_71v, b31c, ecaade2015_199b43, sigradi2013_194i, 2ae1, e92f, 8d72, 83dc, 3509, 18f5, 8d51, 3b48, d479, 83f1, ac47, 40f1, acadia15_451v19, 2c1b, a77c, c873, d4bb, 001b, e0b7, a213, da8d, caadria2015_072z9, 3433, f680, 1bd8, ecaade2014_089l21, 2af0, c68a, 5a6f, 6bfd, caadria2016_861b37, 304c, efd0, acadia14projects_719b, ecaade2015_33h6, 3242, caadria2016_013z1, 46d6, acadia14_219d, 5fa1, cb59, c84e, d458, 0403, faaa, fb26, 3ba7, fb56, fdf2, 0fff, 0533, 593e, sigradi2015_10.307l21, 5b5a, sigradi2015_8.186x12, ecaade2016_224r59, 705b, 73f3, ecaade2015_268w58, 0e28, 5bc7, 2304, 87a0, f484, ecaade2016_074u21, 725f, ff81, 62d6, e8d3, 5575, 793c, ecaade2016_043a12, 2e9f, ef2d, 1afd, 5e70, 2ae2, ijac201513302k10, c4a5, a5bd, 88ba, ed9e, acadia16_116v8, 5524, ecaade2014_152g36, 3778, d1b2, 48c8, c8dd, 4e32, 3ec5, 4ab4, c82c, 5c71, 6076, 0147, acadia14_189aj, c142, 563b, ab2e, 23b2, ijac201412305h2, d167, acadia16_8a1, ecaade2015_237o54, caadria2015_190l28, 1d98, 2f9f, sigradi2015_11.136p24, ea06, 1dd2, sigradi2015_3.268i5, a5f7, 6af3, 98b1, 4197, bfe6, b164, e91f, acadia14_43ai, 05c9, 830b, 85e4, 288c, 8cdf, f00f, 11c7, a4b9, c94d, ab07, 5b9a, ijac201412204a3, 77f5, f535, d8c7, 0beb, 3674, 0043, 1bcb, 0040, 2227, f55f, 3f10, d3d2, de17, 726c, ecaade2014_044i11, ecaade2015_227y50, b1d6, 0247, e483, ecaade2016_063l15, b520, 9398, ea1b, 1baa, sigradi2013_189f, 9967, d4f8, e682, b725, d308, 70f0, acadia15_203l8, f81c, 16b1, 3f0a, 4f30, acadia14_153c, 1b71, 8811, 2c29, 222b, c6a1, 514d, ascaad2014_021c4, 72a0, 2611, 809e, d9cc, 2f98, 57ec, ecaade2016_163b46, f3c6, 4632, 60fb, 1407, 4158, 82e6, 0888, 1da7, acadia16_290e18, 7c68, ba2d, ijac201614104h4, 0aab, 6f05, 5ddd, c55b, d178, ecaade2014_012t2, 956e, e07a, 3e41, bb33, ead7, ab3e, 671a, a13a, ecaade2013r_008n5, b5cb, ijac201412405u8, b364, 3691, 2d5e, a15e, 7895, 5674, 55cd, 084f, sigradi2014_015h1, 31f3, 72c6, acadia14projects_63aj, 8071, 65a8, 696b, afb4, acadia14_145ai, ecaade2016_162b45, dbae, ca1d, ba4f, a132, ascaad2016_034i13, ff90, 9ee8, 0b0b, 7dd8, 9ef3, 2e63, 269d, e647, fa45, 8435, 6de9, 7db7, d6d5, 496c, b12f, e720, 47a6, 4d97, a48a, c08a, 4ba7, cc91, 7313, 2b4b, 44c7, 391b, caadria2016_197o9, 6944, 8c9c, 97ef, 1c7c, 1ad9, 6ec9, cedc, f178, cbb4, a01a, 30a4, e321, ecaade2016_208n53, ecaade2015_138x28, acadia15_469h20, b346, 403b, 8717, e2d6, 6554, sigradi2015_11.34c24, d116, daee, a32d, bd44, 82cb, 44b7, 106a, 2516, d04c, sigradi2014_045c4, cf31, 8d73, sigradi2015_8.41z10, caadria2016_177g8, 2119, 6c13, ecaade2016_071s18, 330d, 211c, e0b5, ecaade2014_208d54, sigradi2013_326k, 9c2b, caadria2017_174k42, sigradi2014_109i9, 1b5e, 4967, 95b8, ecaade2015_247g56, 1cd3, c851, 86c3, 2825, f6de, 8da4, acadia14projects_601aa, 2b63, 08dd, 36e0, 7d36, ijac201614102s2, 87c6, ecaade2016_140i39, f2d9, d4e0, 1e27, de29, 87f4, 9bc5, 4879, 6cfa, 1800, ecaade2014_111d25, e3f3, 0ad3, sigradi2014_030y1, 91d0, 727f, 06bc, 208d, acadia15_161f6, 3e42, 8dd9, sigradi2013_41v, 2513, 905b, ecaade2016_130h36, caadria2016_755i32, dcab, 7911, 6442, ca2e, 2b3b, fac7, acadia14_463c, 2cd8, d2f4, f262, be28, caadria2017_122w31, d63a, a309, a7df, 4f95, a938, 852c, de6c, 1dab, e52a, 7e4d, ecaade2014_202r52, 7b71, c827, sigradi2015_8.264f14, ecaade2016_119x32, 2335, 6b72, 77ab, ecaade2015_217w47, ca45, 268e, 6a92, a89a, d2d4, d2e3, 5855, cc32, cf3f, 27e3, ijac201513203p6, 7acd, 8752, 569e, 31f2, f06f, c254, 0217, acadia14projects_145r, caadria2017_127d34, ebbb, 248f, 06c6, ba72, b279, 6596, 07be, 2403, ecaade2013r_010s6, sigradi2013_30a, fd6c, caadria2016_229b11, acadia16_12l1, ecaade2016_098c27, 122d, b52e, 8549, 5287, acadia14projects_699b, ascaad2016_038o14, 455b, d1ac, 9f93, 2aec, 3987, 392f, 7648, 298e, a142, sigradi2013_248b, 168b, dee9, 1d4b, 45d4, e29e, aabd, 71be, acadia14projects_23aa, 4db7, sigradi2014_345t8, 7c54, 3503, d057, db01, aa78, 6909, caadria2017_051u16, 947a, 3807, 5870, 998b, 69ea, 5d7d, 3464, ff0b, 8746, f2a9, fa11, 665b, 49e8, 501e, c8d5, 4e67, ecaade2016_102z27, acad, ecaade2016_074k21, 4d90, 232a, 9917, 1b52, 806d, caadria2015_077y10, 3514, 169b, 1a12, 3963, 2f4d, 8723, 7b5d, 6f0f, sigradi2015_8.47l11, f401, 0bf0, db5e, ijac201513205d8, 7ac5, c2bd, d8e3, ecaade2014_168v40, 01eb, daac, 09d3, aea3, 49e9, ascaad2014_023x4, c77d, a587, 4891, b6bc, sigradi2015_9.152p16, ascaad2016_024h10, 9a0c, b609, 0fe2, 7115, 53cc, 9576, 21d5, 7a51, ijac201614201h6, 6480, 8e5a, 97ec, b5fa, 36da, cc15, 76f7, ijac201513206o9, 4289, 82dc, 79bf, caadria2015_108y16, 821b, ecaade2014_109n24, 3871, sigradi2014_282p3, 0fd4, acadia15_263c11, 706e, 8b82, 0c68, b601, caadria2015_213o32, 6de3, 96b8, aa94, fff6, 8e77, 5cbf, ebf6, 4faa, 4dd2, f616, ecaade2016_162w44, 2981, d79e, b538, c282, ijac201614304x2, aafa, b5d8, db15, c214, 3c40, 8de5, 57f0, 38d1, 7edf, 5b01, f31b, 3a40, 9d20, f7b9, ecaade2014_052n12, e54f, 92f3, 8efa, 0230, ecaade2016_023t6, 36cf, 79d8, 91e5, dd13, 49eb, 9141, 7cef, 23fb, e78f, 0ade, ecaade2014_138l30, d1fa, 0bc4, 4ff9, 4d56, 0951, 2f35, a1ae, 275a, acadia14_167v, 9274, caadria2017_067j21, d6a8, 6c5a, fb7d, 7503, acadia14projects_691au, 7afe, caadria2016_787i33, be09, b10e, 092d, acadia15_483b22, d7d6, 6a9d, ecaade2014_173t42, 0d6b, ascaad2014_008r4, 1ad0, 9894, 7ddd, 7244, aa3a, 3ed6, 2321, b71b, 1c46, 14a3, 7568, 30a2, 2427, ecaade2015_332r71, 9f96, 90ff, 31a7, sigradi2014_132x1, ijac201614305s3, acadia16_78v5, e8c5, ea36, ecaade2014_237d61, d83f, c918, bf4e, 35bf, ascaad2016_021l8, d15a, 27c8, caf1, e1db, 290f, 7427, 1443, 6051, b469, 1af4, 0a99, sigradi2013_375, d1f3, ecaade2015_61i12, edb6, 913f, f52c, 7123, f1dd, 6740, sigradi2015_10.220h20, 413a, ecaade2016_225g61, 0929, e19c, 6836, 4249, fe8f, caadria2015_213e33, 2138, b773, 845a, ab05, 0265, ecaade2013r_006x4, 68d8, 3408, sigradi2014_213y7, 5149, 83e8, 17dd, 8219, 21ca, 0309, sigradi2014_047k4, dbac, cd8c, e89c, cf35, b3d9, c78b, c106, 15eb, 686a, 0ba1, ddce, bf8c, aa0e, acadia14projects_719f, a5eb, 7eb8, 776d, 686d, f18f, 1235, 1ffd, 4610, ecaade2016_097u26, d9a6, 6f5c, 5b0d, abd2, 18a9, 1026, e80f, 1ca5, caadria2017_124v32, 42bd, sigradi2013_189k, 3799, acadia14_81m, f845, a7c5, e986, sigradi2015_12.297h28, 0694, e83f, 14da, c90d, e810, 5564, ca39, sigradi2013_421h, caadria2016_457o19, c972, 73cc, cd25, 75e7, 6599, 7a4d, ecaade2015_81n15, b986, dd7e, e989, 8fe0, 6299, c713, cc0b, 83f5, f0a5, ecaade2013r_003h3, ecaade2016_027x7, 0330, acadia14_317x, 539b, ecaade2014_220d56, 9446, a4a5, 2995, dccc, 69e8, 1e00, ecaade2016_242l64, 6462, ea65, ecaade2014_168d42, 7352, f714, 2499, ascaad2016_014j6, b2ad, 29cb, bd4f, 2004, caadria2017_008f4, 923b, ecaade2014_218u55, ecaade2015_285h62, ecaade2015_336x72, e9a8, 2090, 6558, 73d5, e217, ijac201513101b1, 1e86, ijac201412401a4, 21bd, 5db1, e031, b017, f690, b659, f2af, 6325, 6c5f, 6c79, 7ba4, e749, f1a5, 84d0, d159, ecaade2014_149p34, 8962, e3af, sigradi2015_9.347b18, ecaade2015_158o33, 71f4, 3f4d, 4ef6, ecaade2014_038v9, acadia14_247l, ijac201614402w1, b7db, 153d, 6e9b, e3fe, ecaade2014_159m39, e124, 62e9, ascaad2014_005s2, 2bf9, 6013, 0c72, sigradi2013_158c, ea81, e202, 61be, acadia15_57z1, 5909, acadia14projects_435av, 408f, sigradi2014_293y4, 9156, 079e, aad0, e508, e07b, 59af, caadria2017_129u34, a4de, 9781, acadia14_111l, ecaade2015_35s6, ac07, 7c83, 1138, 7180, 778f, bea6, 8826, acadia14_655ad, 7f76, sigradi2013_117r, 2797, ecaade2014_070l16, 74a4, acadia15_137y4, 025a, 6e82, sigradi2015_11.196l26, 8ad2, a123, ad2c, 6e56, ea31, cbd2, e9d2, 63a0, ijac201614207j11, ecaade2016_221x56, ecaade2016_223a59, b724, 607d, c498, 57e6, ecaade2016_063m15, c4d3, d86d, baa9, caadria2016_861y36, b4a0, 3219, 2be4, acadia14projects_229m, 8f86, b7c7, 9abb, 7af5, 40c7, d3b4, db60, ecaade2015_293z63, 97aa, 3b62, d921, 09d0, 1454, 796f, abec, caadria2017_158c40, 4fb1, caadria2016_477a20, bed5, 9342, a4e9, 11ed, e373, ijac201412304p1, e739, 3f80, 59ff, cb9e, caadria2016_851z35, ecaade2016_113e31, 8c31, 906c, 955f, 81f9, c6b5, 611e, 81ad, caadria2017_058h20, 7d31, cc5f, d752, sigradi2014_330j7, 14b3, 0a3f, e586, de18, 4772, 2ee3, 5a78, 7913, 3e54, acadia14projects_167ab, 4a73, ebc4, ecaade2015_77w14, 0f9d, 08fd, 1097, b1ec, 506a, caadria2016_115m5, f218, 1eb9, cbc9, 9490, 64eb, 2ce6, ecaade2014_121z27, e3d5, a44f, 9310, 0325, af33, 1618, 45e7, ijac201513203w6, 8955, caadria2017_182o43, 230c, 816a, 9cd6, 0dc0, 0b24, acadia14projects_339au, c4d9, dda4, 251b, a9f0, be3e, 2697, 0fd6, 98dd, ecaade2015_336c73, ecaade2016_068e18, ijac201614403u2, eff0, ijac201513201x5, acadia16_106m8, 94f9, ecaade2016_077v22, fdc1, b988, caadria2015_090p14, 6aed, ecaade2014_214t54, ecaade2016_222c58, af43, d017, ecaade2016_075e22, acadia14_661k, fbbf, acadia15_381o16, 94a0, eaca, c143, 277d, ecaade2014_111a25, 834c, 06c7, 5ce9, caadria2017_018z7, 9ff8, a9d8, 6f14, 3f97, 52d0, b9c4, ce4d, cfb1, 4697, 7af3, ecaade2016_139d39, 52c6, 43b9, 97fb, 33ff, eda4, d1d1, ascaad2016_031n12, ecaade2016_074r21, ecaade2016_208u53, a3fc, 0499, 077f, 6507, dcf6, sigradi2013_411l, ea93, acadia14projects_53r, bd33, 1c15, fb78, d025, 0136, ecaade2015_205b45, e25b, 1191, ecaade2016_mrtb66, ecaade2015_61v12, 25dd, 891b, fa01, bcfb, a598, 5094, ecaade2015_55i10, ecaade2014_024p7, acadia14projects_291av, cd7d, 56f3, 621a, 1704, 7797, a7f9, 5b44, 16b8, acadia15_161g6, b43b, 27a3, 4de2, 61d5, 96a4, 8508, ed29, 4fcb, caadria2017_023r8, 9d32, 34d6, d28c, acadia14_347aj, 123c, d0e8, f8f1, 9dfc, 9419, d3d3, 60e3, b020, 6cb6, 3b76, 45cd, d431, acadia14_347ar, ecaade2015_115z22, acadia15_323x12, 7ea1, a0fb, 6d74, 5fac, 5908, sigradi2013_347s, e2b7, 6b1f, 6a6a, ac39, 9961, 2f7d, 86c6, caadria2015_194u28, e5a1, sigradi2013_407j, f0c9, 407e, bf56, e179, 398e, 1064, b315, caadria2015_048s5, 0788, 8cad, d442, 73b3, ecaade2016_223d59, 71d2, 4a1d, caadria2015_139x22, ef63, 3576, 0a34, sigradi2014_313h6, 6dc0, dc41, f9c4, 7d94, ascaad2016_010r4, c637, ce6d, ijac201412408g2, c221, 9ead, sigradi2014_232n8, c79a, 9196, 8c6f, 7a17, sigradi2014_134b2, e908, 6807, 7b34, ccb9, 11d8, efcd, e47a, ecaade2016_111s30, cafc, sigradi2013_101, 1dde, 72b6, 4911, ascaad2014_033b1, f630, ecaade2015_302n66, c277, 6e51, ijac201614303o2, sigradi2014_074m6, caadria2016_631b27, 272a, 153a, c50a, cd5b, 31e6, ijac201412404s7, 90f8, 77be, 466d, e35b, 1e12, acadia15_185l7, b929, acadia14projects_619af, f929, d180, 61e3, ef94, 39e9, 4f36, bf4f, 8b58, 35d4, acadia14projects_247v, af7d, 841c, f6d6, 9e4f, 131a, 9e89, a11e, 3ab6, ijac201513202i6, 206c, 8ae9, 5d34, 419e, 8354, cbad, ecaade2015_195j41, acadia14projects_609aj, 6635, 7e43, a77e, 3197, sigradi2013_194e, 4f61, cf9a, c875, 4b70, ecaade2016_071x19, bb5b, sigradi2014_140n2, 0010, 19e4, 4124, 655e, ecaade2016_217j55, 9db0, a69e, 406a, 4499, 6def, 1657, ecaade2014_018k4, c030, 68f8, 5038, f3f1, 22be, sigradi2015_3.209w3, ecaade2015_129o25, 2cf5, 295f, de86, 1c3c, ecf2, ada6, acadia15_137w4, d2ad, sigradi2013_304, 3178, de30, ecaade2014_120l27, c62a, b3ea, aaac, f02f, d7d1, cb6a, 83ea, caadria2017_163l40, 58de, 3abe, cc5b, 7a6e, ijac201614302k1, 61ef, e614, cee9, ccb2, fb65, ecaade2015_77t14, 402e, caadria2017_015u5, ascaad2016_029x11, 665d, b32c, caadria2016_405c17, c6c7, c555, 4af0, acadia15_323y12, d05f, f830, 0e85, 04ee, d926, 9a43, ecaade2015_91f18, 15ae, 7d90, 1c7f, 52f9, ecaade2014_022a6, 7d41, ecaade2014_022b6, c9dd, cde6, 3fe2, 109a, ecaade2015_122n24, 7fc7, 0e17, 6194, 5192, 942b, sigradi2013_271s, d41a, 7c22, ecaade2016_068h18, 10c6, b1f8, f211, da0d, faef, 0d71, 3487, 88aa, 7a9f, acadia14projects_135n, ca6e, 6e53, acadia14projects_23ab, 9d8b, e4a6, 1225, 2f0e, 2010, 05b1, sigradi2014_047l4, 0eac, 0f6e, 8700, 9fa7, ijac201513201l5, 58fa, 93e0, caadria2016_003e1, 4d9a, 44a8, 912d, b6ff, sigradi2015_8.328k15, bb0a, 23de, d472, sigradi2013_345m, ijac201412301z6, d38e, 2af3, caadria2015_099u15, acadia14_609av, 250f, 4a98, 48ec, b71d, c0d3, e63c, d001, ecaade2015_229m51, f58e, b58e, bed8, 7229, 2afe, 5297, caf2, 0a2e, 0221, 6792, 43d7, a090, bc9b, b0c1, 52be, ascaad2014_013v6, acadia14projects_101y, ecaade2015_138w28, 8909, 26cf, d958, sigradi2013_183a, b7f0, 439a, ecaade2014_149h34, 8179, 72fe, a6b5, 1afc, d4c6, c43b, dc5b, 26cd, sigradi2015_11.165j25, ecaade2015_206i45, b9ca, d662, b670, a463, ecaade2014_023i6, 53d7, 485b, 7a3c, 5e59, 6680, 6a01, b0f9, 7879, ecaade2016_224h60, caadria2016_157n6, 7f9e, 42f9, 768f, ecaade2016_222a58, 1300, da9e, 6247, a137, c9fc, 82b9, 90df, 7f12, 18e4, f3e0, 567f, 3dc5, d45b, ec7a, 943b, ascaad2016_014h6, f807, f9ad, c2ee, 35f2, bda1, e090, da90, b79f, 98ad, cab9, 8731, 75b8, 694d, 4b93, 18cb, d4ac, 62c2, 4624, ijac201412205n4, d4f9, acadia14projects_347as, acadia14_237aw, 7474, e825, fdbc, 2268, 448c, a99b, f3e5, f96c, 6416, 7a2e, a762, 8304, ecaade2015_273i60, 52d6, 9435, 58c7, sigradi2013_411m, 33a7, ecaade2013r_018o9, 4180, 117a, 10ea, sigradi2015_6.237o8, 914d, acadia16_78o5, 0199, 9820, dae3, c0ea, acadia16_78t5, bd5f, 3069, ascaad2016_043e17, acadia14projects_691as, ecae, caadria2016_735s31, 3e4b, caadria2015_114r18, ee31, 9307, caadria2017_079t23, 3698, b501, e79f, f168, c58e, 5640, acadia14_523ao, fe2c, c32f, fe91, 73ff, 14d6, 6edd, bb09, c190, 5cbe, ecaade2014_130a29, acadia15_431r18, ecaade2015_122i24, 3c80, sigradi2014_049k5, 53f2, a7f6, acadia16_470e27, 66ac, 1aba, d4a5, 0b97, c973, ac6b, 617f, caadria2015_078n11, 8db6, 1391, c8b3, ddb6, ecaade2015_127t24, caadria2017_110e29, 2541, ecaade2015_13n1, 722f, 43ba, f221, af39, 7983, 30b2, 4b55, 9450, 8110, 9e85, ecaade2015_319i70, acadia14projects_101ac, 8151, 97b7, e0d6, acadia14projects_473aj, acadia15_110w3, 0564, ijac201614207h12, 2a33, 3e1a, 4a62, 2912, 5388, cc74, 9898, ijac201412303x8, 5c68, ijac201614202i8, bd9d, 8755, c05f, ijac201614102z2, 2653, ee22, dc7e, caadria2016_871n37, 5869, 9782, 7d61, 5eb6, ecaade2015_22o4, ce28, caadria2017_136o36, afc9, 3133, 9b99, d25f, 6fd3, 2123, ac26, 5245, b875, 3d16, f727, 5cde, cfb0, b579, c021, 4812, 7eef, 1bfe, 1cec, e794, bf90, ad63, c666, 77d5, 2cb3, ecaade2014_168r40, 01c8, d401, 5104, 9034, 6497, ecaade2016_104o28, acadia16_98t7, 5130, 0c65, af4b, 27db, ade5, ef0e, ed79, 06cc, acadia14_145af, 1cc3, 7a68, acadia14projects_435az, f4ee, b419, 9379, acadia14projects_579g, fde7, e771, a1b4, fbf7, acadia14_487i, 0f86, 1004, a202, acadia14projects_661b, 7889, sigradi2015_10.267s20, ijac201614201b6, d3b5, caadria2016_353t15, 1482, fd7e, 174e, acadia15_223g9, ecaade2016_073v20, 242e, ce2a, 1a94, 75cf, be44, 4990, fbae, 1dbf, 8f63, d93f, 3f18, 3dc2, ecaade2016_225k60, 82f0, 871a, acadia16_224m14, e906, 3aa2, 20ed, 9774, df8b, 107c, ijac201412306a3, eaf5, ab31, ecaade2014_092f22, d827, 137f, acadia15_297f12, 7982, 7e42, ascaad2014_028o7, 5280, 844e, a022, 1dda, f6d9, b9de, 9fc3, f150, acadia14_43x, 9f11, b93b, 0343, caadria2017_142r37, acadia14projects_609av, 9e6e, 6b1e, d88e, ecaade2013r_001s1, 7e14, 3312, caadria2017_017i7, 6763, ascaad2014_023z4, e0ab, 2782, 6226, 4fb9, 7bdd, b38a, 5605, adf5, 4d3b, 348c, 54da, sigradi2014_070w5, 8214, c12a, df06, 709f, 1891, 8854, 877f, ecaade2016_071p19, ecaade2014_168n41, 805d, 7ae8, 40eb, acadia14projects_497v, 3739, 4b7b, 29cd, d763, ddb2, 5e8b, 176b, 9c8c, 4604, 5db3, 5395, 8559, 4999, 6db3, 3313, 1797, f5f9, db04, 7a8a, acadia16_214i14, 6101, e2b2, b54e, 90ec, bc52, 8a13, 7225, acadia15_343r14, 765b, def6, ecaade2016_016i4, 054e, ecaade2016_048s13, ecaade2016_077s22, d393, 9240, ijac201412302e7, 3cc4, ecaade2015_309t67, 0906, a38a, 44be, b471, 69f0, 1b4b, 07f7, 9b53, f4ca, 7044, 15de, 042d, 9063, 4948, 55c8, 5728, 7c97, 7641, eefb, 34fd, 7d6c, acadia14projects_531p, 387d, ed32, ijac201614201s6, c4e1, 6541, acadia14_33ai, 0bbb, sigradi2014_186g6, ecaade2015_91i18, fa05, 2da3, ijac201614302a2, acadia14projects_281ae, d367, b426, de92, 9ce4, e889, ccb6, acadia14projects_43ak, caadria2017_118z30, 9ecd, f9a8, b6a8, 3369, fc92, 5e61, d854, acadia15_297e12, c85c, caadria2015_030g4, 859d, 2e11, sigradi2014_197c7, 1866, ecaade2016_238r63, 9a5e, 5c2f, 6574, 7f3c, caadria2016_851f36, 532b, 02e3, e78c, acadia16_344c21, ijac201412303f8, 540a, 9c63, 800a, 47ec, 6a50, ecaade2016_016f4, 3e98, 2108, a495, 9244, c70f, ecaade2014_224v57, 8745, b4a6, 36e9, 9056, f022, caadria2016_281j12, 883d, f410, acadia14_101ah, caadria2015_203b29, 3a6f, acadia16_72b5, b765, abfe, 38bd, eca2, ecaade2016_007j2, 65d2, 4750, 5df9, 6741, 08c1, 64ec, ca87, 1e36, 00a9, 5fe7, 6f0e, 8d6b, ijac201412301j6, fee6, ijac201614206x10, 4c3c, 6efe, 0107, 0ca0, c252, 4e92, 6fff, cb5f, sigradi2015_10.74p18, 265b, ecaade2016_132f37, 2747, 35d7, 770b, a833, 04e4, 1051, ac50, d0af, 2830, 9ccd, c162, 0e84, e892, 1c42, 80fa, ecaade2014_168t41, 1ed3, 9331, 914f, cdf4, 4531, caadria2015_176t26, 7b8d, sigradi2014_043z3, acadia14_579l, 18fb, 5aad, 13a9, d11c, e670, 2194, 6fa1, d3fd, ascaad2014_003u1, a9ff, ae19, 6957, 79ea, bbae, 0445, e158, 8f21, a021, ascaad2014_017k9, 2949, 1408, b4e9, b274, 1e7a, f5ce, 85c9, ecaade2016_ws-intelligenty68, caadria2015_004h1, f9e1, ascaad2016_027z10, e1a9, acadia15_323m13, bdae, a888, 3d3e, c16b, 6067, 902c, d797, 370f, 75be, ecfa, acadia15_497h22, d689, 640a, a2ac, 74ca, 2277, 6fbf, ecaade2014_156e38, f359, 6b83, 9ed5, 6f62, 5ad1, dba9, 7a75, c8c2, caadria2017_047j15, b4fd, caadria2016_641u27, ecaade2015_286e63, db25, 97e6, a8bc, acadia15_57e2, sigradi2015_sp_8.326b31, f9dc, ascaad2014_019g2, acadia14projects_375aw, ce7e, f528, ascaad2016_006i3, ce07, 7819, 68e7, f78b, d0d0, f7d8, 84fc, acadia16_352e22, 95ac, ecaade2015_171d36, faf1, 40fc, e5e8, d7b3, caadria2016_517j22, e2dd, 1fc0, c48a, 395d, 4405, e084, 2b44, ecaade2015_233g53, 33f1, cda1, 5552, ecaade2014_072b18, 529c, caadria2017_074e23, caadria2017_107v28, d722, bb13, 9a61, b60f, f61d, 6fe8, 3fbd, 309d, 31a4, 25f1, 51d4, ecaade2014_030k8, ecaade2015_48b8, 5106, 8140, caadria2016_881b38, 521d, 574a, 58b7, 1362, 2ba8, ecaade2014_100g23, d6a7, 48dc, 2b3c, b912, e582, 7be7, 4366, 5d4e, aa39, 0fc0, 2f6c, 6fa9, 495a, 5871, f711, caadria2016_167m7, ced7, ecaade2014_132b29, 0730, f169, e45e, 4db4, 1bbf, 0bd7, ecaade2013r_007f5, acadia14_565w, caadria2016_343h15, cc5a, 52a5, da8c, 72af, c081, ec2d, 039b, 7597, ecaade2015_293a64, 26a8, sigradi2013_401j, acadia14projects_699l, 8640, ecaade2014_086s20, caadria2016_621z26, fceb, e7a5, 46d7, acadia14_445am, 9020, ijac201614208z13, 48b3, cc4b, 8e02, f522, aa96, a731, 2b24, ijac201614301b1, 743e, 12d3, 65ed, c4bd, 3fe0, 1b7d, b0e8, 1b74, cb27, 3b49, 0b73, f500, ca98, 2aef, 8321, 9c67, caadria2015_012d2, 177a, 04af, caadria2017_072b23, f7a4, 65ab, 698a, 6e08, 848c, 8448, ecaade2014_055y13, d300, e464, caadria2016_539c23, a9ab, 94bb, fec0, 03dc, acc3, 9d7f, 3aab, fafd, 3c1d, 2c0d, 2c8c, 8852, caadria2017_005j3, b070, 0f95, 0744, 1410, 9f6f, 8c00, c901, eb18, ecaade2016_033w8, caadria2016_651x27, 0a1b, e5f4, 24be, a8fe, ae40, dde0, fb96, ad77, acadia15_223d9, b336, caadria2015_130l21, a54f, 3a5d, 433c, 643b, sigradi2013_364r, caadria2015_126x20, 6b27, d011, d081, 60d9, 5707, ecaade2015_287j63, ef2f, ac4f, 6be3, b46f, 9ece, acadia14_671v, 2e67, 646a, ijac201614201h7, 404d, 2f71, ascaad2016_041m16, acadia14projects_23ac, c62e, f63f, 8d77, 370b, acadia14projects_627am, c378, b1f9, 1646, c910, b177, 5cec, 6deb, 0e4c, acadia14projects_23ae, df05, acadia14_357at, c14d, 9e1a, bd1d, acadia16_244s15, 4627, 7a24, 7f02, d4f4, e53c, eb7f, f787, eea0, ae91, 86dc, 9f77, caadria2015_208z31, a4f1, 9668, 859a, sigradi2013_366, ecaade2016_147r40, 42f2, dc16, caadria2017_055o18, ab64, 60e4, caadria2015_208i31, ff24, a851, 2b7e, c88e, acadia14_291al, dee5, b4d9, 95e1, faf2, bedc, cfb5, 6b21, 572c, 9f3c, bdc6, 28c9, 28df, d2b0, 0fad, caadria2016_517d22, 6969, ecaade2016_171g49, 512f, 6e2b, 990e, 6421, acadia15_513u22, e63d, 0dca, 15f1, b548, ecaade2016_129a36, ecaade2015_139x29, 0096, cbc8, abc5, 343a, 0ccc, 9c55, 6024, d5c3, caadria2016_611v25, 2e26, 2484, ecaade2016_099l27, caa9, 0705, 758c, b313, sigradi2015_8.186i13, 378d, sigradi2013_243c, cc0c, 732c, 128e, 938e, a79d, 4ec2, acadia16_326u19, 35ea, caadria2017_057v19, b187, ascaad2014_032n9, 4fe2, f1ba, 4708, caadria2016_549t23, 5705, acadia14projects_609ag, acadia15_185f7, 67d8, 2aa4, 51f8, 1584, a27c, f24b, 95b0, c8bf, 3b8e, a269, ecaade2014_138k30, fac5, 4622, acadia14projects_167v, e2ac, bf44, ascaad2016_017w6, 3d8a, 968c, 5886, ec97, b03d, ab32, 0a53, d097, 12d6, 404b, 80a4, 64b2, 9665, c5f9, 5567, 50b9, 50e1, 645c, f298, fdff, 4345, c0c9, 8482, 687d, b347, ecaade2015_113r21, 80ac, f167, fbfa, fd90, 184c, b502, caadria2015_108t16, ijac201614101h1, eb4c, 8653, 1c7b, c28d, caadria2015_069r8, caadria2017_069d22, 6f31, 961f, d8d7, 5372, ijac201614303h2, ecaade2015_170x35, caadria2015_099s15, 585d, caadria2015_124d20, sigradi2015_3.221p4, 5b66, sigradi2014_313x5, f6b1, ecaade2014_173d43, 99b1, 67ae, f9ee, 5bc2, 00e6, 023b, 4fc4, ecaade2015_158j33, 4535, ijac201513104s3, 945b, fcca, 1987, 203b, 7361, ecaade2015_229o51, 8b30, b009, 53c4, caadria2015_246e36, c34a, ec95, b277, 57ab, 211e, 35b7, 534e, e834, acadia16_362m22, c0db, eeaf, 52ec, 156a, ascaad2016_059p23, b3a7, b87b, fde3, 796a, 4724, d047, caadria2017_190m45, 4719, ceaf, 8763, 37d5, acadia14_145ae, 9cd8, acadia14_291an, d5ce, cf7f, 90f1, 125e, 252f, 77cc, e0de, 4280, 3a5c, ascaad2016_012s5, ecaade2014_010i1, a0cf, ffa6, ff8b, 2a53, b294, 1cc9, ecaade2015_83s16, 781a, ijac201412302g7, a1b0, caadria2017_070o22, b74e, 3d99, 6ad0, 4f86, 3f7a, 6d19, 5fd1, 480e, acadia15_95g3, 9848, 6fa7, acadia16_140c10, sigradi2013_386g, aa54, f940, f118, ecaade2016_098x26, ijac201614403i2, bc9e, cc75, ccfe, 026e, 4f76, 8696, 76ac, 107d, 5340, d32b, a725, b08a, 4677, acadia16_280m17, a57f, 3680, 0c02, 4cd5, 160b, 9c20, 2f81, 5fb1, 0151, cb84, 0044, ae63, fe66, e232, d8f6, ecaade2014_224k57, a376, acadia16_352z21, 7512, 09a9, ecaade2014_144z32, 0627, 4a26, b17f, c38b, caadria2016_673c29, bc40, sigradi2014_197y6, 5e5d, f21a, 8b92, sigradi2014_303i5, daf4, c41b, 926c, 5dc6, 71eb, 255c, 7ee3, 54c4, ecaade2015_101h20, 6a72, 7700, ijac201412204d3, 3864, daa9, 6c0f, f910, 7d29, f175, ascaad2014_004b2, 0487, 5aa8, 2702, 6c22, caadria2017_104d28, acadia16_214t13, ijac201614101f1, 8269, ef50, 9e9c, 5b37, da1b, caadria2015_126t20, b6c5, 6287, 568c, 740b, 6997, ecaade2015_199x42, 7e85, 3048, ecaade2014_149b35, c0ac, e5a8, ecaade2015_83l16, 1ffb, 505b, fd55, 9006, 169d, 71b7, ijac201412203k2, 101c, abff, f142, 25e2, 29b7, 5975, 9a09, 4793, ascaad2016_023y9, 9494, 0432, edad, e5e1, 8903, 6925, a54b, 9091, ecaade2015_100o19, 7325, 0b90, f955, f127, bbce, ecaade2014_104v23, 60f9, 6e14, 6fea, sigradi2014_169s4, 3d83, ecaade2015_86m17, 4617, e280, acadia14projects_699o, 6790, 2eaa, sigradi2015_3.155m3, acadia14projects_619ab, 92e3, 2cef, caadria2016_125t5, acadia14_153ak, c205, sigradi2014_345u9, 2a5d, caadria2015_016k3, 10d8, 96c0, d799, 0113, 65aa, ea74, 83ec, 1b31, a71d, ce82, 8adf, 982f, b632, 29bb, ee80, 392b, 3709, ee74, a1a3, 58c0, sigradi2013_173n, f42c, 0410, acadia14projects_145n, ecaade2016_043w11, f797, 8494, 01cd, sigradi2014_265l1, cc7d, 4a9a, 8fae, caadria2015_156p24, feb1, 7066, 30bb, 2289, d436, 52f4, ecaade2014_214m54, 0f63, acadia14projects_63ap, bb10, dc9f, 59b1, ecaade2014_153r36, 6f4f, f19d, bcfa, 81c1, 2e4a, b08f, 64a0, cdd6, ecaade2016_241j64, c08b, 1eb6, 2b4a, f57d, c84c, 2e81, 99de, ecaade2014_111y24, 728b, 4265, cfe9, fcfa, 5fcc, 72c2, b57b, 6600, f0a2, ecaade2016_080z23, sigradi2014_221h8, 7b3f, fbbb, f7df, d701, 3ef4, 11a7, caadria2016_487l20, acadia16_184n12, 2bc1, b3be, 9b18, a3df, 928e, ef12, 405d, 86e3, 08c0, 01fd, 5f29, 4944, e9b5, d0d1, c7e8, 5c57, 6fd4, a8b6, 10fb, ec69, 92b4, b217, f41c, b9c3, 4581, 41e5, d96d, 8016, 8589, 641f, f436, ijac201513201e5, 47f2, 289c, c7dd, acadia14_463ax, 962a, e8b7, 196c, 8e7d, a03d, e99e, fe45, caadria2016_777b33, 8cff, acadia14projects_347av, 3186, 3298, e46f, a0c9, bd27, f923, ecaade2014_044z10, 38c6, d34b, 7f68, ascaad2014_035t1, 51a5, ecaade2016_123j34, b25e, acadia16_382c24, 5bdb, 6c93, f9af, ddcf, 6796, b63d, 08d3, 4dc0, 6fb4, 4386, d1b8, ecaade2016_119w32, ce56, caadria2017_052w17, cf2f, d4f7, ea77, 8b8f, 4c5f, 6cbd, b0f7, a6c2, 3616, bae8, 8722, 7c56, 1805, c649, 85fd, 0071, b764, e45d, 4885, acadia14_435am, 6719, 9dc5, caadria2015_060s6, a74d, 2f4a, 0589, fb71, ecaade2015_79f15, ecaade2014_111e25, 54a1, 2bd8, cc08, 75ff, ecaade2016_217j56, a73a, 2e77, 66f7, e436, sigradi2015_8.41t10, 5e07, 6ac4, ebee, ff8f, 708c, 20db, 81e2, 1ace, 58be, 7464, 8a31, 128c, eb7a, 470e, e969, 96e5, 5b55, ascaad2014_019z2, acadia14projects_237au, 8e43, 1c8c, 385d, 4f05, 6b16, a7e9, 38a8, 5bb2, acadia14_63ab, d850, 98ca, e6fd, b823, 27ef, 85de, acadia14_549t, fbc8, 14df, 3505, 78d6, 2d6f, caadria2017_031m11, ff6e, d330, 79b5, a91c, 80e4, ca6a, 4ede, eebe, ff3b, e5c6, 43c1, d311, ijac201513203r7, 17fe, 318d, 0dc9, 9d59, f948, e553, 457e, f0bf, 88b2, 5831, cc6e, ddfb, f3c8, 18af, 311b, ecaade2014_151a36, fbdf, 7837, 104c, 62f9, c215, 8bb4, b1fa, 267b, ff71, 12d5, 8183, ecaade2016_163x45, 8c71, a4f8, 4d62, efe3, 70a8, ecaade2014_180o45, 65c6, a67b, e00e, 9ef1, 4741, 43f9, 7b67, 2b11, df19, d8f1, e729, 3b67, acadia16_478p28, c66e, 3677, 4afd, 3220, sigradi2015_sp_8.326s30, caadria2016_839k35, 7501, bbb2, 1050, 3264, 89f2, 0963, 509d, c754, 9da7, 5931, 521e, 0d56, 3339, eed4, 9899, 1c68, sigradi2013_342k, dc22, bff5, bb64, ecaade2015_332v71, 8e92, bd2e, caadria2017_047c15, 850a, ecaade2013r_001n1, 7988, ecaade2016_078f23, ecaade2015_129m25, 2b01, b8eb, ecaade2016_089d25, acadia14projects_339ag, 7622, a7a6, 8dd0, d124, 23a3, 6a94, 0dd4, sigradi2015_3.268o5, b1e3, 1e02, 3584, ecaade2015_138p28, 546b, b839, e05f, acadia16_78k5, ijac201614401a1, a738, 7e84, ecaade2015_287h63, 3c53, ecaade2015_37f7, f4eb, 5e15, ecaade2014_204e53, 3a66, 059f, aaf9, 7075, 7024, cef4, 3629, 3dcd, c706, ijac201412204o2, 5f1c, 1678, 189e, 9dd5, sigradi2015_3.9a2, 3bb2, 2cf2, 4edd, 5036, 8444, 72b0, ijac201614204k9, c462, 11cd, ccc5, e90f, acadia14projects_347au, dd01, 45e6, 24d5, ecaade2014_168e42, c72f, acadia15_203k8, 5779, ijac201412205l4, f7fa, a4cd, bf8d, caadria2017_069e22, 91ca, ecaade2014_218x55, dffd, bf2a, 922d, 8263, 0f9b, c6fc, c13e, f498, 175a, fd0c, a964, 8c7d, 3761, 2a2e, ijac201614309n6, 710f, d4b4, sigradi2015_8.186h13, acadia16_184p12, ijac201513104n3, 1325, dec9, b4a2, 467c, 3b02, 35aa, 6828, sigradi2013_343g, 264c, 9c62, 3e3b, e78e, e3a9, cab5, caadria2017_051m17, 2588, dd6f, ijac201614404v2, b871, 9ad7, 77e4, sigradi2014_074g6, 1133, ecaade2016_058z14, ce03, 0061, 60da, ascaad2016_027x10, acadia14_655ab, 1b1c, caadria2017_048z15, e434, ecaade2014_084z19, 43fd, 6379, e4c1, caadria2017_002j1, sigradi2015_1.305d1, e410, acadia14_357ar, 6432, debd, fa96, sigradi2015_10.140g19, bf02, ascaad2014_014i8, af8d, 4169, caadria2017_163b41, 4720, a1e8, sigradi2013_347v, 8b73, ecaade2016_013m3, acadia15_343i14, 1787, 6410, 7643, 65cb, 7e10, 59f2, caadria2017_008a4, ecaade2014_072x17, d637, b999, 7907, 079c, 87f1, 6619, caadria2017_041n13, f913, 5acf, ascaad2014_024p5, c2df, 2b0b, 3608, c846, 3c01, 537c, 5170, sigradi2015_sp_2.112m29, 7b01, e5d7, 2413, dfb7, bfb1, caadria2016_631d27, 9fd6, 6059, 4f5d, fba8, 1467, c286, caadria2016_725i31, 2cda, a151, 09b4, 6d42, 227c, acadia14projects_199ah, caadria2016_177e8, 35cd, b62e, 4078, 1166, ijac201614402m1, a80e, f046, 84bc, sigradi2015_8.186g13, e15c, 7756, ecaade2013r_006y4, ecaade2015_55w9, 26ac, b434, c2cb, e525, dccd, aa44, 513c, cda0, e24f, ecaade2015_83h16, 13ad, 5581, 50ec, dffc, eb2c, 32de, 02a8, sigradi2015_8.264n14, b1b7, aeb5, caadria2017_113e30, da52, caadria2016_249i11, e657, a147, sigradi2013_248, 747c, b2be, 3368, 64b9, 7462, 2e8f, ecaade2014_046v11, a44d, 0a92, e8f9, f465, ecaade2014_121x27, 1498, d163, dd51, 9f6e, 8b51, 4a74, ecaade2016_071b20, 26ab, bca7, 40d1, a02e, sigradi2015_6.327p8, 8f45, 45af, e370, d332, 4f7d, b00f, db82, f3bd, a7a9, d33f, 3de6, 28d9, 2071, 3abf, 8d0e, 3266, acadia14_63ah, e995, a53b, 28bc, 4374, 53b5, 8243, a12f, ecaade2015_284b62, c012, ecaade2015_144k31, 0f12, acadia14_327b, 8ba7, 817b, 4cf6, 5a43, e244, 5602, acadia14_199ad, acadia14_699k, 43d1, b707, 18bf, d067, 1ccf, db48, acadia15_123r4, 38b0, b985, 4e9f, 62ba, acadia14_189ao, 1c36, 8ef6, ijac201614308n5, ecaade2014_157v38, a3d2, ccf2, f9fd, 9f88, d2c5, 0116, 2042, 967b, 299e, 7346, ecaade2016_167t47, cf63, 89f8, 445e, ecaade2015_194e41, 1abb, fc79, ijac201614101l1, 5aed, ecaade2016_118j32, 6f0a, acadia16_140k10, ecaade2014_113v26, 6b85, a691, caadria2016_517z21, e02b, 32d3, 99bb, 2188, 14f4, 4be4, 1e74, 92d3, 8960, adca, ab23, 8ff6, 7882, 1c67, 2107, 18de, 434a, 044e, d8d2, 336d, 1afa, b0d9, 6e9d, caadria2015_073r10, acadia14_177v, ecaade2016_068b18, acadia14_75ax, af4a, ecaade2016_152s41, f4b2, acadia16_372f23, acadia14_117az, 784c, b581, 8d4a, f6e4, d9c7, ed7f, 2b72, e518, ecaade2015_61u12, 6a54, fb73, 0a1a, 2d92, 320b, sigradi2013_244n, acadia14projects_549z, 3d89, 4b62, ascaad2016_050y20, f27a, 981d, d4cf, caadria2017_005x2, caab, 5946, 639d, f871, 8cca, 6c60, ecaade2015_247d56, 5580, ecaade2013r_018m9, 34b1, f2fa, sigradi2013_429e, ecaade2016_167v47, ecaade2016_071a20, 6d78, 66d6, 362a, caadria2017_124c33, 9f0a, 8091, f571, 3c5c, 4a1a, b8e5, ecaade2016_130t36, b34d, 9ace, adc7, b655, 6342, sigradi2013_158, 73fc, da82, 40c2, f9f3, b10b, e34c, ijac201412403y5, 4193, acadia14projects_63af, ed87, 5582, caadria2017_004s2, c06c, f10a, f96d, 7c36, acadia14_463au, 7ab7, 0682, ecaade2015_91d18, 381c, b70a, ebdb, b6b9, acadia14projects_565ae, dfc3, 6d39, ea5e, ecaade2013r_014j8, 855b, 8cf2, b1d2, 984b, ecaade2015_91h18, 7981, bc36, 5660, 0a9d, caadria2016_487j20, acadia14projects_463aw, fff1, 97a3, 3471, 8b8d, 6b74, caadria2017_009k4, 413d, 2974, acadia14_681at, 782d, 2e99, 927d, 1ff8, d895, 8379, 1468, ecaade2014_214i54, 0ea7, 3349, acadia15_137a5, 5923, d1a6, ae5b, acadia16_478f28, acadia14_671w, f4c4, f750, c048, acadia14_291aw, acadia14projects_177z, caadria2015_064t7, 3a77, ce96, 22ac, 5091, f898, be4a, d98b, caadria2015_077z10, ecaade2015_144a31, 76ab, 8937, sigradi2015_10.317p22, 0ed0, 27ac, 43ee, caadria2015_090d15, 2957, f532, c6da, 323a, 4c7c, 7926, ecaade2015_193k40, 7aa1, 204b, ijac201412301p6, 7062, 48e2, 8bbb, 3c28, ijac201614306x3, acadia14projects_247l, ecaade2015_324z70, a74a, acadia14projects_619ac, 5a14, 77a6, b482, 1713, e6bf, ecaade2016_147u40, cb65, 4145, ed37, ecaade2016_077o22, 3594, 6fec, f971, faf8, ecaade2014_224h57, 070e, e4d4, sigradi2014_114n9, 82cc, f0f1, ecaade2014_121r27, ecaade2016_033g9, acadia14_661, 5af6, 420c, ecaade2015_215m47, ecaade2016_238p63, acadia16_308e19, 7e8d, abc6, 2342, 956c, aa6e, e674, bc08, eb1d, 2c39, ijac201513303v11, ee96, ad1c, 007a, ecaade2016_042h11, ecaade2016_234z62, adb6, 6dfe, f84a, 47ca, 0db0, 5627, e86d, 69b0, 8f33, 300a, 7314, 5792, ab86, 2508, 3dff, 0534, f2f5, ad22, 9d80, df1b, 3d80, c819, 053d, caadria2017_147u38, ba09, 8377, ecaade2016_217d56, 4828, c9cf, acadia14projects_219c, caadria2017_142z36, acadia14_145p, 2b39, a50e, 6f64, ccc6, 9a19, 5bd8, ijac201412204s2, 15d6, 3104, 21d1, c1e8, caadria2016_167h7, ecaade2014_044j11, edf1, 6301, b615, a1a5, 6d24, 14d3, 1b69, eb55, 8b19, 3467, a7f3, 403e, 1b22, ascaad2014_003o1, f9fe, 1bcc, 4ed1, f7cd, 5a56, acadia16_308y18, b32a, d032, 5db2, caadria2017_021n8, 2e1b, caadria2017_021m8, f80d, 954e, 1a88, d632, 1376, 2731, f19a, 46ee, 24b0, 3401, acadia14_609ao, 8a26, 6491, 1e52, 895a, f5e1, 255d, sigradi2015_10.309t21, 7534, 13fe, c3a1, 27af, 1ceb, be5e, f4a4, 1318, 6a7b, efa0, 87c4, e99b, d66a, f0cd, 0c1e, 1a3e, abcd, ecaade2014_072k17, ddb8, dc38, e590, 94b4, 7fb2, a17e, 5108, sigradi2015_sp_2.112f29, ijac201412205y3, ecaade2014_157a39, 8670, 50b0, be0a, 05a1, da4d, c311, sigradi2014_289l4, f8da, 8e15, 9652, 6471, 5b4f, 91d3, acadia14projects_655ad, ascaad2016_036a14, 2cd1, 81bd, 4108, 736d, b11b, 3005, f52a, c7d7, cd68, 51e5, 5773, d88f, 3ee7, 8947, 961c, 5f2d, ecaade2015_144v30, 9f1c, 3bac, 904c, d99e, f34a, f552, bf18, d6c5, b14a, d63f, 8111, ecaade2013r_019j10, acadia14projects_531u, 9cd5, b7b5, 37f5, ecaade2015_202r44, 68cf, 7d67, 3826, 942d, 6684, 358f, 55fb, e693, 191a, ascaad2014_004j2, 1bfa, adc8, 8408, caadria2017_190u45, 35c0, ecaade2016_225y60, 8761, a196, 4b67, 4958, 6915, 017a, 4257, 679d, ecaade2015_11f1, 1e05, a483, 8447, 81dd, 5c62, acadia14_619ac, 056e, f9bd, ecaade2015_73d14, 430e, f564, ascaad2016_022p8, 49d6, f95a, 28ef, 3c45, 11a0, caadria2017_051i17, ecaade2013r_001m1, caadria2017_081z24, 76d9, ijac201513103z2, 6da7, acadia14_661b, 689b, fa29, f64d, 3875, 7081, b091, d264, 5a50, 33e2, 3364, edca, sigradi2013_401n, 6186, 798b, ecaade2014_195s50, 5be6, sigradi2014_345i9, cc03, 06f4, e568, 7c67, dbb6, 8881, cb40, f73e, e227, ecaade2016_079s23, acadia16_62g4, 99dd, e4b6, 34bd, a7d3, 7566, bf72, c2d8, a9fc, 93ab, 72c1, 47f5, ecaade2015_325y70, 2555, 2865, 0910, 3648, aad1, ascaad2016_040e16, caadria2017_035u11, dc55, 22ca, 9439, eaf7, 870c, 16e5, caadria2015_073f10, ascaad2014_014i7, e435, sigradi2013_401r, b249, ijac201412201i1, 32e6, 7b03, 25cc, caadria2015_099p15, a7ab, 2637, 85f5, d19a, e372, 56e7, 64e3, f9e4, 74d4, ijac201614205p10, d8ab, a5da, ascaad2014_031i9, ecaade2014_221m56, e5b6, 75c1, 74a2, daea, f83a, 785b, f8c3, 35ec, 308e, b897, sigradi2015_10.138w18, 8760, 7e82, e038, 1437, c6a8, 6da8, d379, 2d38, ec0f, sigradi2013_386a, 2848, c7b6, ecaade2015_237l54, 8d22, df3a, 8957, ecaade2014_204c53, 0365, ascaad2016_057r22, 573b, 95c7, a40c, 2d12, 9268, a99f, 21c0, 8699, 4255, 3dd7, bbe7, 1100, 9dfe, 1d73, c95f, 5cfa, bc2e, 112e, c5e3, ascaad2014_020v3, 476c, ijac201614305m3, 9431, aff7, caadria2016_003i1, ascaad2014_013w6, 2727, 2d7c, 97f3, cad8, 3246, 6b6d, ecaade2015_280g61, ijac201513201f6, 89a1, 1f0a, 3316, fb5e, 1b88, f524, 31f5, f